Page 1

HAZİ RAN / J UNE 2006 • A L A B İ L İ R S İ N İ Z • YOUR C O MP LI ME N T A R Y COPY

Bir lezzet başkenti - A gastronomy Capital

T U R K I S H A I R L I N E S V^ 7

İSTANBUL

G erç e k bir rüya! - A dream com e true MUMBAI Y eşil bulut - Cloud of green MAÇKA


Cenifır Lopez sen anla! Şu H otlyw ood ü n lü lerin i a n la m a k zor, am a biz çok iyi a n lıyo ru z. K im inin S a rd unya A d a sı’ nda, kim inin M a llo rc a ’da, kim inin T e n e rife ’te evi var. Ü ste lik k onu m u yla, m im arisiyle çok özgün, seçkin ve özel olan bu y e rle rd e k i e v le rin e kim b ilir kaç m ilyon d o la r v e rm iş le rd ir, insan d ü ş ü n m ü y o r d e ğ il; S e a ly b ria g ib i b e n z e rs iz b ir d ü n y a p ro je s in d e n h a b e rle ri o ls a , b a z ıla rı da S e a ly b r ia ’ dan ev a lm a z m ıydı? Biz a n la ta lım , siz karar verin. Sealybria, kum sal ve denize açılan

288.000

m 2’lik bir alanda

kuruluyor. Villalar tıpkı bir tekne gibi suyun üstünde yükseliyor. Salon, g a le rile re kadar yükselen cam larla havuzu ve bahçeyi kucaklıyor. Evlere ahşap pasareltalarla giriliyor. Daha fazlasını görm eniz için örnek villalarım ıza bekliyoruz.

3 15.0 0 0 USD’ den b aşlayan fiya tla r ve 96 aya kadar Sinpaş’a özel kredi avantajıyla

Sealybria’nın çekim merkezi Funtastic Club

• Beach • Binicilik • Mini golf •Tenis • Basketbol

Sealybria, M ahm utbey Gişeleri’nden 3 0 dk. mesafede!

•Voleybol • Engelli jogging •Çim terasta yoga

&

•Seyir ve güneşlenme terasları • Bisiklet • Paintball • Denİ2 manzaralı fitness • Tören salonu/Restoran

•;

• Bilardo • Ping pong •Sağlık bar • Parti terası

>

sİ ly b :

/•• •«

SİLİVRİ

•Sessizlik terası

- İSTANBUL

-Ç O R L U /E D İR N E

Satışlarımı; haftanın 7 gûnO Sealybria S ata Ofisi nden yapılmaktadır

SEALYBRİA SATIŞ OFİSİ: (0212) 715 26 10 / 715 2 6 1 1

U

İİU

M

StNPAŞ YAPI ENDÜSTRİSİ ve TİC. A.$.

www .sinpas.com .tr | www.sealybria.com

SİNPAŞ Plaza, Meliha Avni Sözen (Ortaklar) Cad. No: 40 34394 Mecidiyeköy/ İstanbul


RAMSEY L

O

N

D

O

N


(7*

Y Ö N E T İM / M A N A G E M E N T Y ön e tim K urulu Başkanı C h airm a n o f the B o a rd C and a n Karlıtekin T ü rk H ava Yolları A dına Sahibi P u b lish e r o n b e h a lf o f Turkish A irlines G enel M ü d ü r ve Y ön e tim K urulu Üyesi C E O a n d M e m b e r o f th e B o a rd Tem el Kotil

K A P A K / COVER S İN A N Ç A K M A K

00

Ta nıtm a ve H alkla İlişkiler Başkanı D ire c to r o f P u b lic R ela tion s a n d A d ve rtisin g H a m d i Irm ak Tel: [02 1 2] 4 6 3 63 6 3 / 1150 H alkla İlişkiler M ü d ürü / P u b lic R elations M a n a g e r M e h m e t Dinler Tel: [02 1 2] 4 6 3 63 6 3 / 1164 - 2 0 7 8 D icle Y ürür d yurur@ thy.com C e yda T a şpo la toğ lu cta sp o lato glu@ thy.co m A ysun U lusu aulusu@ thy.com T ü rk Hava Yolları G enel Y ön e tim Binası A ta tü rk H ava Limanı 3 4 1 4 9 İSTAN B U L

O

o cc

Y A Y IN / P U B L IC A T IO N Y a p ım / P ro d u c tio n G enel Yayın Y öne tm en i P u b lish in g D ire c to r Dr. A rif N ihat D ursun n ih a t.d u rsu n @ co rd isg ro u p .co m .tr Yayın K o o rd in a tö rü (Sorum lu) / E d ito ria l C o o rd in a to r B ahar K alkan b ah ar.kalka n @ d isku s.co m .tr E d itö rle r / E dito rs N eslihan P e kd e m ir n esliha n .p e kde m ir@ d isku s.co m .tr A yşe B ilg iç a yse .b ilg ic@ d isku s.co m .tr S an a t Y ö n e tm en i / A rt D ire c to r Feyza Y ap u lu feyza .yap u lu@ d iskus.co m .tr G ra fiker / G ra p h ic A ssista n t Ulaş K aratağ u la s.ka ra tag @ d isku s.com .tr İngilizce E ditö rle ri / English E dito rs V irginia Ta ylo r S açlıoğlu, Fred S ta rk R e k la m / A d v e rtis in g

LU _I *

LU Û

30

Gerçek bir rüya! A dream come true Mumbai Bir sinemacının vedası Farevvell to a filmmaker Atıf Yılmaz

z o

G enel K oo rd in a tö r / G en e ra l C o o rd in a to r Tülin Ç im tulin .cim @ re ka n d .co m .tr D ire ktö r / D ire cto r E bru Ü çe r Y ön e zer e bru.u ce r@ re ka n d .co m .tr Tel: [02 1 2] 2 6 9 45 27 Fax: [02 1 2] 2 6 9 45 28

w cordis youp

54

Yeşil bulut Cloud o f green Maçka

dis Levent M ah. 4. G aze teciler S itesi E bulula M a rd in C ad. Ülgen S ok. 18 A/1 A ka tla r / İstanbul skylife @ co rd isg ro u p .co m .tr h ttp ://w w w .c o rd is g ro u p .c o m .tr Tel: [02 1 2] 3 2 5 01 5 0 - 5 1 - 5 2 Fax: [0212] 3 2 5 01 43 B a s k ı-C ilt / P rin tin g -B in d in g D o ğan O fset Yayıncılık ve M atbaacılık A.Ş. Tel: [0212] 6 2 2 19 0 0 h ttp ://w w w .d o g a n o fs e t.c o m R e n k A y rım ı / C o lo u r S e p e ra tio n Y ed ire n k G rafik ve R enk Ayrımı H izm etleri Tic. A.Ş . Tel: [02 1 2] 2 1 7 98 8 9 7 renk@ 7renk.com Skylife dergisine internette, w w w .thy.com üzerinden SKYLIFE ikonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. / Access SKYLİFE magazine on the internet b y clicking the SKYLIFE icon in vmw.thy.com Skylife dergisi ile ilgili öneri ve şikayetleriniz için customer@ thy.com adresine mail gönderebilirsiniz. / Any suggestions or complaints about Skylife magazine are vvelcomed a nd should be addressed to customer@thy.com. Dergimizde yayımlanan yazı ve fotoğraflardan yayıncının izni alınmadan, kaynak belirtilmeden tam veya özet alıntı yapılamaz. Neither, text nor photographs from this publication may be reproduced either in full o r summary vvithout acknovvleding the source and vvithout p rior permission from the publisher. Skylife, THY tarafından ayda bir yayımlanır. Skylife is published monthly b y Turkish Airlines.

6 Cityscope 134 Rehber / Guide 168 Bilgi / Info 198 Test


66

Marmara'nın düşü Marmara dreaming Adalar / The Islands Alemin nuru Light o f the world Mevlânâ

104

114

90

Uzaktaki sevgili Distant beloved Anemurium

Kilimler gizli bir dil konuşur The mysterious language o f kilims Pembe bir alev Flaming pink Zakkum / Oteander

t

124

Bir lezzet başkenti A gastronomy capital İstanbul

200 Oyunlar / Puzzte 202 Video ve Müzik / Video and Music 208 Ayın Konuğu / Guest of the Month


U Ç T U K , U Ç M AD IK DEMEYİN . BU FIRSATI İYİ D E Ğ E R LEN D İR İN ! D e ta y lı b ilg i w w w . th y .c o m .t r ’de ... 2 9 Mayıs-4 H aziran : Ahu D abi, Şam , Sana, Bükreş, Kazan, M ünih, Belgrad, T ehriz, A m m an, O desa, C enevre, Z ürih 5-11 H a z ir a n : H anover, M ilano, E katerinburg, Rostov, Abu Dabi 12-18 H aziran : Şam, Roma, C enevre, D oha, M uskat 19-25 H aziran : M adrid, Sana, M anchesler, Lizbon, M ünih 2 6 H a z ir a n - 2 T e m m u z : Riga, V enedik, Üski'ıp, Kazan, D inyeper

TURK HAVA YOLLARI w w w .th y .c o m .tr

* F i y a t ı m ı z h e r g ü n ilk 5 0 k o l l u k ve g i d i ş - d ö n ü ş iç in g e ç e r l i d i r . A l a n v e rg i l e r i ve h a r ç l a r d a h i l d e ğ i l d i r .

444 0 849


HOŞGELDİNİZ VVELCOME ABOARD

Sayın Konuklarımız,

Dear Guests,

Yolcularımızın sadece uçuş sırasında değil, uçağa binmeden önce

Our passengers are well aware of the importance of a trançuil and

havalimanında da keyifli ve huzurlu vakit geçirmelerinin öneminin farkındayız.

pleasarıt environment not only during flight but at the airport prior to

Bu nedenle sizler için birbiri ardına ürettiğimiz hizmetler zincirine yeni bir halka

boarding as well. We have therefore added a new link this month to our

daha ekledik. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde, TAV Yatırım

existing chain of servıces. Our new CİP Lounge, built by TAV Investment

Holding tarafından yaptırılan ve ‘primeclass’ CİP hizmetlerince işletilecek olan

Holding and managed by TAV ‘p rimeclass’ CİP services, is opening in

yeni CİP Salonu'nu Mayıs ayı içerisinde siz değerli yolcularımızın hizmetine

May at the Departure Terminal of İstanbul Atatürk Airport. Business Class

sunduk. Yurtdışına gidecek yolcularımızın uçuş öncesi konforlu bir ortamda

passengers and holders o f our Frequent Flyer Program ‘Miles&Smiies'

rahatını sağlamak amacıyla yeniden düzenlediğimiz CİP Salonu'ndan

Elite and Elite Plus cards, as well as employee-members of the

Business Sınıfı biletli yolcular, Türk Hava Yoliarı'nın Özel Yolcu Programı olan

Corporate Incentive Program, may enjoy our CİP Lounge, vvhich we have

Miles&Smiles’ın Elite ve Elite Plus kart sahipleri ve Corporate Teşvik

renovated completely to provide maximum pre-flight comfort for our

Programı’na üye şirket çalışanları yararlanabiliyor. Tasarımı mimar Dara

passengers traveling abroad. Designed by architect Dara Kırmızıtoprak,

Kırmızıtoprak tarafından gerçekleştirilen yeni CİP Salonumuz, Dolmabahçe

our new CİP Lounge covers a 1,400 square-meter area and has a 385-

Sarayı’nın mimarisi temel alınarak, 1.400 metrekarelik alan üzerine yapıldı ve

person seating capacity. TAV ‘p rimeclass’ management services, vvhich

385 kişilik oturma kapasitesine sahip. Atatürk Havalimanı'ndaki İç Hat CİP

operates Atatürk Airport's Domestic CİP Lounge, has undertaken the

Salonu'nu işleten TAV ‘primeclass’ işletme hizmetlerinin yeni CİP Salonumuzun da yapım ve işletmesini üstlenmesi, Türk Hava Yolları ile TAV

construction and management of the new lounge as weil, thereby further

arasındaki işbirliğinin daha da pekişmesini sağladı.

As promised, v/e are also continuing to add new destınations to our flight

consolidating its existing cooperation with Turkish Airlines.

Değerli yolcularımız, söz verdiğimiz gibi uçuş yelpazemize yeni dış hat

network. Starting in June you will be able to fly direct vvith Turkish

noktaları eklemeye devam ediyoruz. Haziran ayı itibariyle Türk Hava Yolları

Airlines' confidence to three majör cities: Minsk, the Capital of Belarus;

güvencesi ile üç önemli kente; Beyaz Rusya’nın başkenti Minsk'e, Nijerya'nın

Lagos, Nigeria's largest city; and Osaka, one o f Japan's majör cities.

en büyük kenti Lagos'a ve Japonya’nın önemli kentlerinden biri olan Osaka'ya

With the inauguration of these flights, we will have completed our project

artık direkt uçabileceksiniz. Böylece, 2006 yılında duyurduğumuz ‘24 yeni hat’

and fulfilled the pledge expressed in our slogan, ‘2 4 new routes’. We

sloganımızı ve projemizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Bir kez daha, ülkeler

believe that we have accomplished an important mission by introducing

arasındaki dostluk, kardeşlik, kültürel ve ekonomik bağları artıracağına

these flights, vvhich we believe will further enhance cultural and

inandığımız bu seferlerle, Türk Hava Yolları olarak üzerimize düşen önemli bir

economic relations as well as bonds o f brotherhood and friendship betvveen nations.

görevi gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. Dünyadaki ekonomik gelişmeler, çok büyük şirketlerin büyük birimlerini

Global economic developments compel the vvorld's largest companies to

bağımsız üniteler haline getirmeye zorluyor. Yeni yapılanmalarla sektörel

restructure as independent units, thereby creating separate legal entities

gelişmelere ve taleplere çabuk tepki verebilen, daha verimli çalışan ayrı tüzel

that function more efficiently and can respond more quickly to the

kişilikler oluşuyor. Dünyanın belli başlı havayolu şirketleri bu süreçlerini

demands and developments o f their sectors. The vvorld's leading airlines

tamamladılar. Havacılık sektöründe kalite ve verimlilik anlayışını sürekli kılmak

have ali completed this process. We would also tike to share with you

amacıyla Türk Hava Yolları bünyesinde de Teknik A.Ş.’nin kurulduğunu

the founding within Turkish Airlines of Turkish Technic, Inc., vvhich has

sizlerle paylaşmak isteriz. Türk Hava Yolları ve Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.,

been formed to sustain the concepts of quality and productivity in the

bu düzenleme ile oluşturacakları sinerji sayesinde daha başarılı bir performans gösterecek ve böylelikle mevcut kaliteyi daha üst seviyelere çıkarıp küresel rekabette de güçlü bir noktaya gelerek dünyanın belli başlı

aviation sector. Thanks to the synergy created by this restructuring, both Turkish Airlines and Turkish Technic, Inc. are going to perform even more successfully, raising their existing quality to even higher levels to become

havayolu şirketleri arasında olmayı başaracaktır. Bunun en iyi göstergesi de

more competitive globally and enter the ranks of the vvorld's top airlines.

Ortaklığımızın halka arz çalışmalarının başarılı bir şekilde sonuçlanmasıdır.

Our Company's recent successful public offering is the best indicator of

Böylelikle çok uzun yıllara dayanan bir rüyayı da gerçekleştirmiş oluyoruz. Gerek çalışanlarımızın, gerekse halkımızın Türk Hava Yolları hisselerinin atımına

years. The eagerness both o f our employees and o f the Turkish peopie

our future and the realization of a dream we have nurtured for many

göstermiş olduğu ilgi, Türk Hava Yolları’na duyulan güvenin ve sağduyunun

to purchase our Company's shares is proof of the strong sense of

ne kadar güçlü bir bağ oluşturduğunun kanıtıdır. Türk Hava Yoliarı'nın her

confidence they feel in Turkish Airlines. Our burgeoning success is at the

geçen yıl daha da artan başarısı sizin başarınız, dolayısıyla Türkiye'nin de başarısıdır. Sizin desteğinizle çok daha iyi noktalara geleceğiz.

same time your success. With your continued support, we shall rise to even higher levels.

Hepinize iyi yolculuklar dilerim.

I vvish you ali a pleasant flight.

Doç. Dr. Temel KOTİL

Temel KOTİL, Ph.D.

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

CEO and Member of the Board


CİTYSCOPE

SERGİ EXHIBITIONS Rodin, Sakıp Sabancı Müzesi’nde Rodin at Sakıp Sabancı Museum Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, 13 H aziran-3 Eylül tarihlerinde, heykel sanatının büyük ustası Rodin’in, Paris Rodin Müzesi'nin koleksiyonundan derlenen 203 eserine ev sahipliği yapıyor. Sponsorluğunu Akbank’ın üstlendiği sergide, ünlü sanatçının bronz, alçı, mermer heykelleri, arşiv fotoğrafları, antik heykel koleksiyonundan parçalar ve çok sayıda deseni yer alıyor. Sergi kapsamında ayrıca konferanslar, heykel atölyeleri ve çocuk

Sabancı U niversity's Sakıp Sabancı Museum is hosting an exhibition o f 203 w orks b y A uguste Rodin from the Paris Museum devoted to the great sculptor. Included in the A kbank-sponsored exhibition are n o t oniy the a rtist's bronze, plaster an d m arble sculptures b u t also

eğitim programları da düzenleniyor.

archive photographs, pieces from his

Paris Rodin Müzesi ve Fransız Kültür

ow n collection o f ancient sculptures, and

Merkezi’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen serginin Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan sergi kataloğunda da Auguste Rodin’in yaşamı ve sanat serüveni

a large num ber o f dravvings. Lectures, sculpture w orkshops and educational program s for children are also being offered in connection with the exhibition. An exhibition catalogue in

Turkish and English, com piled jo in tly by the Paris Rodin Museum an d the French Culture

ayrıntılı bir biçimde

Çenter, details Rodin 's life and artistic career.

ele alınıyor.

From 13 June through 3 September.

Tel: (0212) 277 22 00

Tel: (0212) 2 7 7 2 2 00

OsmanlI’da Hamam The Ottoman bath O sm anlIlarda kullanılan ham am eşyaları,

B ath paraphernalia, b a rb e r's instrum ents,

b e rbe r takım ları, kişisel bakım ile ilgili

a n d o th e r o b je cts use d fo r p e rso n a l care

objelerin yer aldığı ‘Ham am : O sm an lI’da Y ıkanm a G eleneği ve Berber Z a n a a tı’ sergisi, T op kapı Sarayı M ü ze s i’nde

are be in g d isp la ye d in an exh ib ition entitled,

m eraklısıyla buluşuyor. Tam am ı Topkapı Müzesi koleksiyonlarından seçilen

taken from the Palace collectio ns, c o v e r a

eserler, 16. yüzyıldan 20. yüzyılın başına

p e rio d exte nding from the 16th c e n tu ry to

kad ar uzanan bir dönem i kapsıyor. 31 T e m m u z’a kadar sürecek serginin en

the b e ginning o f the 20th. O ne o f the key item s in the e xh ib ition is a flo o r pla n d a te d

önem li parçalarından biri de Sultan

1511 fo r the Enderun H ünkar Hamamı (Im perial P alace Bath) from the p e rio d o f

II. Bayezid dönem inden, 1511 tarihli

6 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

‘ The B ath: The O ttom an B ath in g T ra d itio n a n d A rt o f B a rb e rin g ’ a t the Topkapı P alace M useum . The o b je cts, ali

Enderun H ünkar H a m a m ı’nın planı...

Sultan B aye zid II. B eside s O tto m a n -m a d e

S ergide ayrıca Osm anlı yapımı olanların

item s, the exh ib ition also in clud es o b je cts

yanı sıra saray ve çevresi için AvrupalIlar tarafından üretilm iş eserler de bulunuyor.

p ro d u c e d b y E uropeans fo r the p a la ce a n d its circle. Through 31 July.

Tel: (0212) 512 04 80

Tel: (0212) 5 1 2 04 80


aydınlık bir dünya için

illuminate your world.

Uluslararası kalite standartlarında fonksiyonel ve estetik bir anlayışla tasarlanan EL-BI elektrik anahtarları, ideal bir çözümdür. EL-Bİ elektrik ürünleri, modern, şık ve zengin renk seçenekleriyle farklı dekorasyon tarzlarına uyum sağlar. Geniş yelpazede şlektrik tesisatı malzemeleri ve aksesuarları sunan EL-Bİ, aydınlık bir dünya için mükemmel bir seçim.

www.el-bi.com


CİTYSCOPE

SERGİ EXHIBITIONS Topraktan Sonsuzluğa Çatalhöyük’ ‘Çatalhöyük from Earth to Eternity’

Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi,

The Yapı K redi Vedat Nedim Tör Museum, with

K oçb an k’ın ve Yapı Kredi’nin katkılarıyla

contributions by Yapı Kredi a n d Koçbank, is hosting

‘Topraktan Sonsuzluğa Çatalhöyük’ sergisine

an exhibition entitied ‘Ç atalhöyük from Earth to

ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en önemli arkeolojik

E te rn ity’. inciuded in the exhibition, vvhich runs

alanlarından biri kabul edilen Ç atalhöyük’te yapılan through 31 August, are 282 9000-year-oid objects kazılarla gün ışığına çıkarılan ve Ankara Anadolu from the Ankara Museum o f A natolian M edeniyetleri Müzesi, Konya Arkeoloji Müzesi ile Çatalhöyük’teki kazı evinde

C ivilizations, the Konya A rchaeological Museum îfe '

bulunan 9000 yıllık eserlerden 282'si,

acknovvledged to be one o f the m ost significant

Çatalhöyük kent planından yola çıkarak

archaeological finds in the vvorld. İn the

tasarlanan, ev ve yaşam alanlarının

exhibition, vvhich includes re-creations

canlandırılacağı sergide, Neolitik

o f houses a n d living areas m odelled

Çağ Anadolu insanının yaşamına ait

on the Çatalhöyük city plan, are a

çok önemli bulgular sunan

large num ber o f tools and art objects as

Ç atalhöyük’ün dünyaca ünlü duvar

well as the vvorld-famous wall paintings

çizimleri ile çok sayıda alet ve sanat

W

that constitute such significant clues to

eseri yer alıyor.

life in Neolithic Anatolia.

Tel: (0212) 252 47 00

Tel: (0212) 25 2 4 7 00

Galeri Apel, bu yılki yaz karmasında

Galeri A p e l is m aking six room s

altı odasını 13 sanatçının

available to 13 a rtis ts in this

kullanımına sunuyor. 2 Haziran-

su m m e r’s jo in t show, entitied

2 Tem m uz tarihlerinde

Şahinoğlu kartpostalları ile sergide

'm a rke t-p la ce ' a n d se t to run from 2 June to 2 July. Participating artists include Suzy Hug Levy as a florist, Can G öknil as a b o o k dealer and Esma P açal as a tovvel m erchant tog ether with K urucu K oçanoğlu as a greengrocer, Erica B eard as an itinerant vendor o f sandals, Idil A kb o sta n cı w ith new curtains o f ow n making, a n d Rüçhan Ş ahinoğlu with

yer alıyor. Yücel Kale, Güler

h e r postcards. O ther p a rticip a n ts are

Güngör, Aslım ay Altay, Yıldız Ş erm et karmanın diğer isimleri...

Yücel Kale, G üler Güngör, A slım ay A ltay, and Yıldız Şermet.

Tel: (0212) 292 72 36

Tel: (0212) 2 9 2 72 36

Sanatçılar ‘çarşı-pazar’da Artists ‘in the market place’

gerçekleşecek olan serginin başlığı ise ‘çarşı-pazar’ . Suzy Hug Levy çiçekçi, Can Göknil sahaf, Esma Paçal havlucu olarak izleyicilerinin karşısında... Kurucu Koçanoğlu ışıklı manavı, Erica Beard seyyar terlikçi arabası, İdil Akbostancı kendi ürettiği yeni perdeleri, Rüçhan

Türk resminin belleği Turkish painting remembered Halk Bankası, 68. kuruluş

On the 68th anniversary o f its founding,

yıldönüm ünde resim

H alk Bank this m onth is bringing art lovers 145 o f the m o st valuable w orks in its c o lle ctio n for the very first time. The exhibition, e n titie d ‘M em ory o f Time from the 1800s t o Our Da y ’, vvhich can be vievved a t the Ankara Museum o f P ainting and S culpture through 6 June,

koleksiyonundaki en değerli 145 eseri, ilk kez sanatseverlerle buluşturuyor. 6 H aziran ’a kadar A nkara Resim Heykel M ü zesi’nde izlenebilecek olan ‘ 1800'lerden G ünüm üze Zamanın Belleği’ başlıklı sergi, 19. yüzyıldan başlayarak çağdaş Türk resmine

d ocu m en t s im portant turning po in ts in the histo ry o f Turkish painting through its m ost

uzanan dönem den en ünlü yapıtlar famous representatives a n d vvorks över ve ustalarla Türk resim ta rih in d e n the p e rio d from the 19th century through önem li dönem eçleri yansıtıyor.

co ntem porary Turkish painting.

Tel: (0312) 310 20 94 -9 5

Tel: (0312) 31 0 2 0 94 -9 5

8 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

and the dİ9 house a t Ç atalhöyük , ali excavated a t this site vvhich is com m oniy

31 Ağustos’a kadar İstanbul'da... T o p ra k ta n s o n s u z lu ğ a F ro m e a r t h t o e t e r n i t y

*


L afarge Türkiye ve Toplum G ö n ü llü leri Vakfı

FARGE

"Şim di O kullu O ld u k" p ro je s i için e l ele... Lafarge Türkiye, Türkiye'nin eğitim ve kültür dünyasına katkılarını artırarak sürdürecek. Okullarımız yaşasın, eğitim dostu ortamlar gelişsin, \\&

çocuklarımız iyi eğitim alsın diye...


CİTYSCOPE

SERGİ EXHIBITIONS Fransa’dan ‘Profiller’ ‘Profiles’ from France

Sanat tarihçisi Philippe

An e xh ib ition e n titie d

P igu et’in düzenlediği,

‘P ro file s: the La st 15 Years o f A rtis tic C re a tiv ity in F ra n c e ’, org a n ize d b y a rt histo ria n P h ilip p e P ig u e t a n d ineluding

‘Profiller, Fransa’da Sanatsal Yaratının Son 15 Y ılı’ sergisi, aralarında Türk sanatçı S arkis’in de bulunduğu, Fransa’da yaşayan ve çalışan, yerli ve

Turkish a rtis t Sarkis, is

yabancı kırk sanatçının

b rin g in g to g e th e r

altmış civarında yapıtını bir

som e slxty w o rks b y

araya getiriyor. Fransız Kültür

fo rty a rtis ts , French a n d foreign, who live a n d w o rk in France. /4

ve iletişim Bakanlığı, Fransız Dışişleri Bakanlığı, DAP, AFAA ve İstanbul Fransız Kültür

co o p e ra tive e ffo rt o f the French M inıstry o f C u lture a n d C om m unication, the French

Merkezi işbirliğiyle, ‘Fransız

M in istry o f Foreign A ffairs, DAP, AFAA a n d the

Baharı’ etkinlikleri kapsam ında

French C ulture Ç e nter in İstanbul, the

gerçekleştirilen sergi,

exhibition, w h ich is be in g m o u n te d as p a rt o f

25 H aziran ’a dek Suna ve M ü zesi’nde...

the ‘French S p rin g ’ activities, runs through 25 June a t the Suna a n d İnan Kıraç Foun d a tio n Pera Museum .

Tel: (0212) 211 41 00

Tel: (0 2 1 2 )2 1 1 41 00

İnan Kıraç Vakfı Pera

Sizin hayat tarzınız hangisi? VVhich lifestyle is for you? Osmanlı Bankası M üzesi, ‘Aradığınız Kişiye Şu An Ulaşılamıyor: Türkiye’de Hayat Tarzı Tem silleri, 1 9 8 0 -2 0 0 5 ’

The O ttom an Bank, in an exhibition en titied ‘The Person You Have C alled C annot Be Reached A t The M om ent: R epresentations o f Life Styles in Turkey, 1980-2005’, is

başlıklı yeni sergisiyle, son

pre sen ting the various lifestyles th a t have been a d o p te d an d then aban do ned öve r the last 2 5 years. The exhibition,

25 yılda üretilen ve tüketilen

which singles o u t objects, events a n d people, each one o f

‘hayat tarzları’nı gözler önüne seriyor. Her biri kendi dönem inde

which is em blem atic o f its period, conveys the c o n ce p t o f

ikonlaşan olayları, nesneleri ve kişileri öne çıkaran sergide, hayat

lifestyle through m aterials such as advertisem ents, news

tarzı kavramı reklam, haber, fotoğraf, obje, afiş, film , klip gibi

clippings, photographs, posters, films, video elips and oth e r objects. C urated b y Assoc. Prof. Dr. M eltem Ahıska

malzemelerle tem sil ediliyor. Küratörlüğünü Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölüm ü öğretim üyeleri Doç. Dr. M eltem Ahıska ile Yrd. Doç. Dr. Z afer Y en a l’in yaptığı, tasarım ını ise Bülent Erkm en’in üstlendiği sergi, 17 Eylül’e kadar izlenebilir. Tel: (0212) 334 22 70

Tophane’de yeni bir galeri: Artane Artane: a new gallery at Tophane

a n d A s s ’t Prof. Dr. Z a fe r Yenal, bo th o f B oğaziçi University, an d de sig ne d b y B ü le n t Erkmen, the exhibition runs through 17 Septem ber. Tel: (0212) 334 2 2 70

Yurtiçinde ve ülkeler arasında bir sanat köprüsü kurm a amacıyla, fotoğraf sanatçısı Sevil Sert tarafından açılan

The A rta n e A rt Çenter, o p en e d b y p h o to g ra p h e r S e vil S e rt vvith the idea o f e sta blishin g a ‘b rid g e o f a rt'

Artane Sanat M erkezi, ilk olarak

in Turkey a n d be tw ee n countries, is

Kübalı sanatçı Carlos Ouintana'nın

ho stin g the w o rks o f Cuban a rtis t

eserlerine ev sahipliği yapıyor.

C arlos O uintana as its first

K üba’nın yetiştirdiği çağdaş sanatçılar

exhibition. A leading nam e am o ng

arasında önemli isimlerden biri olan

co n te m p o ra ry C uban artists,

O uintana’nın çalışmaları iç dünyasını ve

O uin ta n a 's w o rk refleets his inner w o rld a n d em otions.

hislerini yansıtıyor. Sanatçının eserlerini 30 H aziran’a kadar görebilirsiniz. Tel: (0212) 249 25 63

Through 30 June. Tel: (0212) 2 4 9 2 5 63


EN GÜZEL VERİŞALIŞ Ücretsiz "Kiler M agazin” Dergisi

Ücretsiz Tüketici Hattı

Ücretsiz Müşteri Servisi

Son Kullanma Tarihi Garantisi Tukattcl Haklan

ödütü

Alışveriş süresince Kaza Sigortası

S an ayi v e Ticaret B akanlığı 'Tü k etici M em nuniyetini ilke Edinen Firm a ö d ü lü '

T ü k e t ic i H a k la n Ö d ü lü

Araç Hasar Sigortası

i Şimdi de,14 yeni . mağazasıyla Trakya'da! 5

Bkofc<»wo F»mo OcKAj kk.6R M oıtot A.Ş

S anayi v e Ticaret B akanlığı 'Tü k etici M em nuniyetini İlke Edinen Firm a ödülü*

Now also in Thrace with its 14 new branch storesl 1

7

Kaliteli ve ekonomik alışverişin değişmez adresi Kiler, tüketicisine sunduğu ayrıcalıklı hizmetleriyle, "Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma" ödülüne ikinci kez layık görüldü. Teşekkürler Türkiye! Kiler, the unchangable address of economical and high-quality shopping, has carried off second time the "The Company Costantly Adopting Customer-Satisfaction Principle" prize as a result of exceptional services it offers to its customers. Thank you Turkey!

HACCP

h a s /T]

w cs % 1 0 0 G ID A GÜVENİLİRLİĞİ

âl

p

Ücretsiz Müşteri Hattı

V * 0800 219 6515

UK AS

IS09001

Kazançlı Alışveriş

www.kiler.com.tr


CİTYSCOPE

FESTİVAL FESTİVAL

İstanbul'da müzik her yerde Music everywhere in İstanbul Özellikle klasik müzikseverlerin her yıl heyecanla beklediği

The International İstanbul M usic Festival, eagerly aw aited

Uluslararası İstanbul M üzik Festivali, bu yıl 34. kez çok

every year b y classical m usic iovers in particular, is offering a

özel bir program ve önemli değişikliklerle gerçekleşiyor.

very speciai program as weii as som e im portant changes in

Sponsorluğunu bu yıldan itibaren Borusan H o lding’in

this, its 34th year. Borusan Holding, which is taking över the

üstlendiği İstanbul M üzik Festivali, bini aşkın yerli ve

festival sponsorship from this year on, is vvelcoming close to a

yabancı sanatçıyı İstanbul’da ağırlayarak, izleyenlere müzikle dolu yaz akşamları yaşatacak. 8-2 4 Haziran tarihlerinde

residents sum m er nights fiiied with music. This yea r’s festival,

thousand musicians, Turkish a n d foreign, to the city, bringing

düzenlenecek olan festivalde bu yıl, yedi orkestra, altı oda

from 8 to 24 June, boasts a to ta l o f 27 events, including

müziği, dö rt resital, iki opera ve iki vokal müzik konseri olm ak

seven orchestral and six cham ber m usic concerts, four recitals, tw o operas and tw o vocal m usic concerts. The Festival’s

üzere toplam 27 etkinlik yer alıyor. Festivalin ana tem ası ise, ‘Doğumunun 250. Yılında M o za rt’ olarak belirlendi.

main theme is ‘M ozart in the 250th Year o f His B irth ’, and

İstanbul Müzik Festivali'nin M ozart’ın yapıtlarını yorum layacak

am ong the distinguished guests who will interpret the great

olan seçkin konuklarının arasında Basel O da Orkestrası,

com p ose r’s vvorks are such names as the Basel Chamber

Helene Grimaud, Hüseyin Serm et, Julian Rachlin, La

Hüküm eti ve Türkiye’deki Fransız Kültür M erkezleri’nin

Orchestra, Helene Grimaud, Hüseyin Sermet, Julian Flachlin, Le P etit Bande and Tabea Zimmermann. The festival is also offering tw o very speciai evenings with Cecilia B artoli an d the Freiburg Baroque Orchestra. A n d the renow ned French Baroque orchestra, Les A rts Florissants, will

desteğiyle gerçekleşen Fransız Baharı kapsam ında ise, ünlü

perform vvorks by French classical a nd contem porary

Fransız barok orkestrası Les Arts Florissants, çağdaş ve

com posers as p a rt o f ‘French S pring’, sponsored by the

Petite Bande ve T ab ea Zim m erm ann gibi isimler yer alıyor. Festival, ayrıca Cecilia Bartoli ve Freiburg Barok Orkestrası ile izleyicilerine çok özel akşam lar yaşatacak. Fransız

klasik Fransız bestecilerin eserlerini seslendirecek. Bu yılın bir

French governm ent and the French Culture Centers in Turkey.

diğer özelliği de 1996 yılından bu yana sahnelenmeyen ve bir

A nother speciai feature o f this year's festival is M oza rt’s

festival klasiği haline gelmiş olan, M ozart’ın ‘Saraydan Kız

‘A bduction From the Seraglio’, a festival favorite n o t staged

K açırm a’ operasının Yekta Kara tarafından Topkapı

since 1996, in a production b y Yekta Kara a t Topkapı Palace.

Sarayı'nda sahneye konacak yorum u olacak. İstanbul Kültür

The İstanbul Foundation for A rt and Culture has another

Sanat Vakfı’nın müzikseverlere bir de sürprizi var. IKSV’nin özel projeleri kapsamında; yaşayan en önem li cazcılardan Chick Corea, Bayerische Kam m erphilharm onie ile birlikte

surprise up its sleeve for m usic İovers. İn one o f its speciai projects, C hick Corea, one o f vvorld’s leading yazz musicians, will be a guest in İstanbul along with the Bayerische

Credit Suisse sponsorluğunda İstanbul’a konuk olacak.

Kammerphilharmonie, both sponsored by Credit Suisse.

Festivale bu yıl, Aya İrini Müzesi, Darphane-i Amire

Festival venues this year include the Aya İrini Museum, the

Binaları, Yıldız Sarayı Tiyatrosu, Arkeoloji Müzesi, yapıyor.

buildings o f the Darphane-i Amire, Yıldız Palace Theater, the Archaeological Museum, İş Sanat C oncert Hail and Topkapı Palace.

Tel: (0212) 334 07 77

Tel: (0212) 334 0 7 77

iş Sanat Konser Salonu ve Topkapı Sarayı ev sahipliği

the S e r a g lio

reib u rg B aro k O rk e s tra s ı / B a ro q u e O rc h e s tra


HOLDİNG

T o n rıv e rd i Mensucat Sanayi A.Ş. FACTORY / 5 H O W R O O M Tuzludere Mevkii, İstanbul Asfaltı 2. km

34870 Çatalca ■İstanbul / Turkey EXP O R T DEPARTM ENT Tel: +90(212)789 50 0 2-03

Fax:+90(212) 789 52 16- 17 e-mail: export@tonriverdi.com w w w .ta n riv e rd i.c o m


LU

MÜZİK MUSİC

û .

O

% t

o

Aya İrini ve Efes, Mozart’ı ağırlıyor Aya İrini and Efes vvelcome Mozart

Aksanat, Mozart'ın doğumunun 250. yılını çok özel program lar ve perform anslar ile kutluyor. Mozart'ın ‘Figaro’nun Düğünü’ operasının caz yorum u ile dikkatleri üzerine çeken genç

piyanistlerden Ekaterina M echetin a’yı ise

Aksanat is celebrating the 250th anniversary o f M ozart’s birth with a series o f speciai program s and performances. Young musician Sabri Tuluğ Tırpan, who

16 Haziran’da izleyebilirsiniz. Aksanat,

has won acclaim with his jazz interpretation o f Mozart's

müzisyen Sabri Tuluğ Tırpan, 2 Haziran’da Aksanat’ta olacak. Genç kuşak

müzikseverlere ılık yaz akşamları için bir

‘Marriage o f Figaro’, will be at Aksanat on 2 June. You

sürpriz daha hazırlamış: iki olağanüstü mekânda iki perdelik bir şaheser...

m ay listen to Ekaterina Mechetina, one o f the new generation o f pianists, on 16 June. Aksanat has another

Avusturya, ispanya, M acaristan ve A lm anya’nın en iyi M ozart yorumcuları,

surprise in tow for m usic İovers on the warm summer

Akbank O da Orkestrası ile birlikte

two extraordinary venues: the finest M ozart interpreters form Germany, Hungary, Austria and Spain will come

M ozart’ın ‘La Clemenza di T ito ’ (‘T itus’un

evenings, a mastervvork in two acts to be perform ed in

M erham eti’) adlı eserini icra etm ek için,

together a t Aya İrini on 17 June and at Efes on 19 June

17 Haziran’da Aya Irini’de, 19 Haziran’da

to perform M ozart’s ‘La Clemenza d i Tito’ with the

Efes'te bir araya geliyor.

Akbank Chamber Orchestra.

Tel: (0212) 252 35 00

Tel: (0212) 252 35 00

The ‘Doğuş C h ild re n ’s Sym phony O rchestra ’, m ade up o f 63 children aged

Çocuklara yardım için el ele Hand in hand to aid the children

10-15 selected from am ong conservatory students in the various provinces o f Turkey, is giving the first in its se co n d ro u n d o f concerts

Türkiye'nin çeşitli illerindeki konservatuvar öğrencileri arasından seçilen ve 1 0 -1 5 yaş grubundaki çocuklardan oluşan 63 kişilik ‘Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’, ikinci etap konserlerinin ilkini, Rengin G ökm en’in şefliğinde,

u nder the d irection o f Rengin Gökmen a t the L ü tfi K ırdar International C ongress and E xhibition Ç enter on 2 June. Proceeds from the concert, given in cooperation with the S ociety fo r the S up po rt o f M odern Life

2 H aziran'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda veriyor.

(ÇYDD), wili be used to cove r the expenses o f

Konserde elde edilecek gelir ise ÇYDD ile yapılan işbirliğiyle yedi ildeki Güzel

Fine A rts High Schools in seven provinces.

Sanatlar Liseleri’nin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak. Konsere dünyaca ünlü keman virtüözü Alexander Marov solist olarak katılacak.

Soloist for the con cert is the w orid-renow ned

Tel: (0212) 284 63 63

Tel: (0212) 284 63 63

Bodrum’da uluslararası sanat günleri nternational art days in Bodrum

violin virtuoso, A lexander Marov.

Bodrum bu yıl da dünyaca ünlü müzisyenlere

Bodrum this year is hosting a number o f

ev sahipliği yapıyor. Bodrum Belediyesi

worid-famous musicians. Organized by the Bodrum Municipality, the c ity ’s third International A rt Days, start on 24 June.

tarafından düzenlenen Uluslararası Sanat Günleri’nin üçüncüsü, 24 Haziran’da başlıyor. Bodrum Kalesi'ndeki festivalin ilk konuğu efsane grup Jethro Tull’un kurucusu

First guest o f the festival in the Bodrum Castle will be lan Anderson, founder o f the

lan Anderson olacak. 26 Haziran’da Manga,

legendary group Jethro Tull; to be followed by

28 ’inde vurmalı çalgılar üstadı Billy Cobham,

Manga on 26 June, percussion master Billy Cobham on 28 June, and drum mer Horacio Ela Negro together with Fahir Atakoğlu on

29 ’unda ise davulcu Horacio Ela Negro ile birlikte Fahir Atakoğlu sahnedeki yerini alacak. Brezilya’nın sıcak ritimlerini, 1985

the 29th. On 2 Juiy you m ay enjoy Brazil's hot

yılında Yılın Cazcısı Grammy ödülünü alan Tania M aria’nın 2 Temmuz’daki

rhythms in a performance by Tania Maria,

performansında bulabilirsiniz. Bilkent Akademi

the Year. The Bilkent Academy Orchestra

winner o f the 1985 Grammy for Jazz Artist o f

Orkestrası, piyanist Yeşim Gökalp ile birlikte takes the stage on 5 July with pianist Yeşim 5 Temmuz’da sahne alıyor. Bodrum Festivali, Gökalp. The Bodrum Festival will end on 7 Temmuz’da Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun 7 July with a theatrical production, ‘Ben ‘Ben Eskiden Küçüktüm ’ adlı tiyatro gösterisiyle Eskiden Küçüktüm', by the A li Poyrazoğlu sona erecek. Theater. Tel: (0312) 448 03 43 la n A n d e r s o n

Tel: (0312) 448 03 43


a new world where Turkish hospitality meets the breezes o

LIM RA

f F a r

E

a s t . ..

A

ARCADIA | ATLANTIS AM BASSADORE

H O T E L & RESO R T

G O L F & R ESO RT

K e m ir - A N TA LY A

Belek - AN TA LY A

H O T E L & RF.SORT

HO TEL K a v a k l覺d e re - A N K A R A

w w w .lim a k h o te ls .c o m


LU

û. O

o

(/) £

o

MÜZİK MUSİC Efsane grup İstanbul’da Legendary group to come to İstanbul D üzenlendiği gü nlerde B a b y lo n ’un önünde

The O ldies B u t G oldies p a rtie s th a t cause

uzun kuyruklar oluşturan O ldies But G oldies

lo n g lines to form in fro n t o f B abylon on the

p artileri bu yaz g e rçek bir efsane ile

days the y are h e id are be in g e xp a n d e d this

S e p e tç ile r Kasrı'na uzanıyor. 8 0 ’li yılların

s um m e r to the S e p e tç ile r Kasrı in a

neşeli m elodilerini ve ruhunu en iyi yansıtan,

le ge nda ry co n ce rt. The s y n th -p o p gro u p

syn th -p o p gruplarından A lphaville, Big in Japan, Forever Young ve S ou nd s Like

A lp h a ville , the b e s t rep rese ntative o f the lively s p irit a n d m elod ies o f the 8 0 's, w ill be in İs ta n b u l on 24 June. The G erm an g ro u p

A M elody gibi dünya listelerini alt üst eden

has le ft a la sting im p rin t on its p e rio d w ith hits

hitleri ile dönem ine kalıcı bir im za atm ıştı.

like B ig in Japan, F orever Young, a n d S ounds

Konser öncesi M urat Beşer, M abbas ve

Like A M elody, vvhich tu rn e d vvorld lists

24 H a ziran ’da İstan b u l’d a... Alm an grup,

Engin Eraydın, her O ldies But G oldies

topsy-tu rvy. /As alvvays, p re -c o n c e rt

pa rtisin de oldu ğu gibi sahnedeki yerlerini

e n tertain m en t w ill be p ro v id e d b y M ura t

alacaklar. Babylon, A s m a lım e sc it’teki

Beşer, M ab ba s a n d Engin Eraydın. Meanvvhile

m ekânında, 2 H aziran’da M ercan D e d e ’yi,

yeni kıpır kıpır albüm üyle Nil K araib rahim g il’i

a t B a b y lo n ’s A sm a lım e s c it lo c a tio n you m ay h e ar M ercan D ede on 2 June, F ra n k fu rt’s D J S ha n te l on 3 June, one o f T u rke y’s le ad ing ro c k gro up s, R ashit, on 8 June, cla rin e t vvorld tra d e m a rk Hüsnü Ş e n le n d iric i on 16 June, an d N il K a ra ib ra h im g il vvith h e r p e p p y n e w albüm

dinleyebilirsiniz.

on the 17th.

Tel: (0212) 292 73 68

Tel: (0212) 2 9 2 73 68

3 H aziran’da Frankfurtlu DJ Shantel'i ağırlayacak. 8 H a ziran 'da T ürkiye’nin en önem li pop ro ck gruplarından biri olan R ash it’i, 16 H aziran’da klarnetin dünya m arkası Hüsnü Ş enlendirici'yi ve 1 7 ’sinde

Boğaz’a karşı Sting ve Roger VVaters Sting and Roger VVaters on the Bosphorus İstanbul’un yeni konser mekânı Kuruçeşme Arena, BKM Organizasyon ile yaz akşamlarında Boğaz’a karşı dünya starlarını ağırlıyor. Rock müziğin efsane ismi Sting, 14 Haziran’da sahne alıyor. ‘Stripped down & raw rock show ’ diye adlandırdığı, iki gitar, bir bas gitar ve bir bateriden oluşan daha sade, daha sert rock tarzını bu turnesi ile Avrupa’ya taşıyan Sting, şarkılarını İstanbul Boğazı’na karşı söyleyecek. Efsanevi rock grubu Pink Floyd’un kurucularından Roger VVaters ise 20 Haziran günü

One o f Istanbul’s newest concert venues, Kuruçeşme Arena, vvith organization by BKM, is vvelcoming vvorld stars on the Bosphorus this summer. The legendary rock musician Sting takes the stage on 14 June. Sting, vvho on this tour is bringing Europe a leaner and simpler rock style— two guitars, bass guitar and drums— in a shovv he calls, 'Stripped dovvn & raw rock shovv’, will perform his songs against the

hayranlarıyla buluşacak. Müzikseverlerin yıllardır dört gözle beklediği VVaters, solo

backdrop o f the İstanbul Bosphorus. Roger Waters, one o f the founders o f the legendary rock group Pink Floyd, will

albümlerinden örneklerin yanı sıra grubun

com e together vvith his fans on 20 June. Eagerly avvaited by

unutulmaz şarkılarını da seslendirecek.

rock buffs for four years, VVaters will perform numbers from

Her iki konserin sponsorluğunu ise

his solo albums as well as many o f his group's unforgettable

Garanti Bankası üstleniyor.

songs. Both concerts are sponsored by Garanti Bank.

Tel: (0212) 352 19 23

Tel: (0212) 352 19 23


Modern tasarım, elit çizgiler... İyi yaşamak isteyen herkes için çağdaş bir yaşam alanı. Yapı Kredi Koray, başkent projesini sunar: Ankara Ankara. Yerinizi iyi yaşamın en ön sıralarından ayırtın.

ankara ankara

• A nkara'n ın gelişim aksının ta m m erkezind e • B ilkent'e yakın • Ulaşım olan ak la rıy la rah at • 1 00 m 2’den 2 7 8 m 2'ye, 2+1'den 5+1'e değişen, fa rk lı ih tiy aç la ra cevap v ere n seçenekler • K onforu yan ıbaşınızda yaş a ta ca k tesisler • D ört m evsim y a ra rla n ılab ile n y ü zm e havuzu • H er ün ite ye en az bir kapalı o to p a rk ve depo • H er m evsim doğanın fa rk lı ren klerini yaşayacağınız keyifli alanlar.

Yapı K redi K oray, ' uluslararası profesyonellerce ödüllendirilen deflerü projeler yaratır. Gücü, deneyimi ve yönlendirici duruşuyla; Türkiye gayrimenkul sektöründe öncülük misyonunu ta»ır. 2001 Elit Residence. MIPIM Avvards Finalisti 2002 İstanbul İstanbul. MIPIM Avvards Dünya Binncisı 2003 UL) Avvards for Excellence Finalisti 2003 Türkiye CRM Oskan Sahibi 2005 Türkiye'nin En Gözde Gayrimenkul Kurulusu. w w w .ya p ik re d ik o ra y.c o m

S a tış O fisi: E skişehir Y olu, M u sta fa K em al M ahallesi, 5. Cad. No: 5, L o d u m lu / A nka ra Tel: (0312) 2 8 4 4 9 8 9 P bx Faks: (0312) 2 8 4 9 5 2 9 w w w .ankara-ankara.com M e rke z O fis: B ü yü kd ere Caddesi Yapı K re di Plaza C B lok K at: 2 L e v e n t 3 4 3 3 0 İstan bu l Tel: (0212) 2 8 4 13 5 6 Pbx Faks: (0212) 2 8 4 13 5 8 w w w .yaplkredlkoray.co m

Ya p i K r e d İ Ko r a y G A Y R İM E N K U L

Y A T IR IM

O R T A K L IĞ I

A .Ş .


CİTYSCOPE

M ÜZİK MUSİC Yeni bir yaz eğlencesi Radar Live New summer fun Radar Live

Radyo Dinamo 103.8 is offering music İovers a brand new form o f fun and excitement this summer. The

Radar Live festival, consisting o f live concerts by eight groups Turkish and foreign, vvill take place at Parkorman on 8 July. Groups to perform live in the festival include: perennial festivalfavorite The Dreadzone; Crazy Radyo Dinamo 103.8, müzikseverlere bu yaz için

Penis, alvvays a majör dravving card

yepyeni bir heyecan ve eğlence sunuyor. Yerli ve

for its live electronic music

yabancı sekiz grubun canlı konserlerinden oluşan

performances; the French duo The

Radar Live festivali, 8 Tem m uz’da Parkorman’da

Youngsters, vvhich combines

gerçekleşecek. Festivalde canlı performans sunacak

sounds like techno, house and

gruplar ise şöyle; festivallerin aranılan isimlerinden The Dreadzone; elektronik müzik türünde canlı

breakbeat; Hayko Cepkin, chosen

performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken Crazy

and a local group, Homegrovvn

Turkey’s best rock musician o f 2005,

Penis; techno, house, breakbeat gibi soundları

Soundsystem. Besides the music

harmanlayan Fransız ikili The Youngsters; 2005

groups, films and documentaries on

yılının en iyi rock sanatçısı seçilen Hayko Cepkin ve

the theme o f music, visual art

yerli grup Homegrovvn Soundsystem... Festival,

installations, a VVorld Cup broadcast,

müzik grupları dışında, ana teması müzik olan film ve

and many other sports activities and

belgesel gösterimleri, görsel sanatlar enstalasyonları,

forms o f entertainment vvill ali help to

Dünya Kupası maç yayını, çeşitli eğlence ve spor

create an authentic concert and

etkinlikleri ile bir konser ve de şölen ortamı yaratacak. Tel: (0212) 356 50 56

festival atmosphere. Tel: (0212) 356 50 56

Açıkhava şenleniyor Open Air comes to life Yaz aylarının en eski konser mekânlarından biri olan Açıkhava

One o f İs ta n b u l’s olde st venues fo r o u td o o r concerts,

Tiyatrosu, Türkiye’nin en büyük seslerini farklı projelerle

A çıkhava/O penA ir Theater, is com ing to life this sum m er

ağırlayacak olan B K M ’nin düzenlediği konserlerle renkleniyor.

vvith con certs organized b y BKM, vvhich is hosting the

16 konserlik program, 9 ve 10 Haziran’da Sezen Aksu’nun

b ig g e st nam es in Turkey in a series o f projects. The 16-

vereceği konserlerle başlayacak. Anadolu Ateşi,

olan Budapeşte Çigan Senfoni Orkestrası...

c o n c e rt pro g ra m g e ts u n der way on 9 a n d 10 June vvith co n ce rts b y Sezen A ksu ; to be follovved b y Fire o f A natolia on 11 June; Z u h a l O lcay and B ü le n t O rta çg il on 15 June; Kenan Doğulu, 16 June; A jda Pekkan, 17 June; Kardeş Türküler and the BGST Dancers, 2 2 June; S erdar Ortaç, 2 3 June, Gülben Ergen, 24 June; MFÖ, 30 June; a n d Kıraç a n d Funda Arar, 1 July. The first tw o o f B K M A çıkha va’s vvorld-renovvned guests, A lessandro Safina and P atrizio Buanne, vvill take the stage vvith Ferhat G öçer on 2 5 June. O ther sum m er nights surprise nam es include Gloria G aynor on 2 7 June; P aul Anka on 2 8 June; an d K ibariye vvith the B u d a p e st G ypsy S ym phony O rchestra on 2 9 June.

Tel: (0212) 327 24 27

Tel: (0212) 3 2 7 24 27

11 Haziran; Zuhal Olcay ve Bülent Ortaçgil, 15 Haziran; Kenan Doğulu, 16 Haziran; Ajda Pekkan, 17 Haziran; Kardeş Türküler ve BGST Dansçıları, 22 Haziran; Serdar Ortaç, 23 Haziran; Gülben Ergen, 24 Haziran; MFÖ, 30 Haziran; Kıraç ve Funda Arar, 1 Tem m uz’da Açıkhava’da... ‘BKM A çıkhava'da’nın dünyaca ünlü misafirlerinden ilk ikisi, 25 Haziran'da Ferhat G öçer ile sahne alacak olan Alessandro Safina ve Patrizio Buanne olacak. Yaz gecelerinin diğer sürpriz isimleri ise 27 Haziran'da Gloria Gaynor, 28 Haziran'da Paul Anka ve 29 Haziran’da Kibariye ile birlikte sahne alacak

18 SKYLIFE 6 /2 0 0 6


CİTYSCOPE

MÜZİK MUSİC Tek aşkımız müzik! Music is our one true love! Bu yıl yine Po zitif o rganizasyonuyla O ne Love Festival, sürpriz sanatçılarla

The Efes Pilsen One Love Festival, h e ld th is y e a r fo r the fifth tim e vvith o rg a n iza tio n b y P o zitif, vvill again p u t

beşinci kez d üzenlenen Efes Pilsen P arko rm an ’da yaza dam gasını vuracak.

its sta m p on s u m m e r vvith a nu m b e r o f

On m ilyonlarca albüm satışıyla son

su rp rise a rtists a t P arkorm an. The

yılların en popüler, en eğlenceli ve en

m o s t popular, e n tertain ing a n d

d ina m ik to p luluğu Black Eyed Peas,

dyn am ic g ro u p o f re c e n t years vvith ten m illion album s sold, B la ck Eyed

H a ziran ’d a İsta nb ul'un nabzını hızlandıracak. The S m ith s’in kurulm asından bu yana yaklaşık 25 yıldır

Peas vvill a cce le rate İsta n b u l pu lse s on 9 June. Meanvvhile M orrissey, a

m üzik dünyasında çarpıcı bir ikon olmayı

m u s ic -w o rld ico n sin ce he fou nde d

başaran M orrissey ise, İs ta n b u l’daki ilk

The S m iths a lm o st 2 5 years ago, vvill

konseri için 10 H a ziran 'd a sahnedeki

take the stag e on 10 June in his

yerini alacak.

first-e ve r c o n c e rt in İstanbul.

Tel: (0212) 334 01 00

Tel: (0212) 334 01 00

Black Eyed Peas

Yedikule Zindanlarfnda sınırsız eğlence Entertainment unlimited at Yedikule Zindanları Dans m üziğinin gerçek efsanesi Paul O akenfold, hayranları tarafından sabırsızlıkla beklenen perform ansını g e rçe kle ştirm e k için

Dance m u s ic le g e nd Paul O a ke n fo ld vvill be a t Y edikule Z in d a n la rı on 10 June fo r a pe rfo rm a n ce im p a tie n tly avvaited b y his fans.

10 H a ziran ’da Yedikule

O ake nfold vvill share the

Z in d a n la rı’nda... Fiat G rande

stag e vvith ‘e le c tro ’

Punto ana sp o nso rluğ un da

m ove m en t p io n e e r A lte r

düzenlenen gecede Paul

Ego a t the event, vvhich

O akenfold, sahneyi ‘e le c tro ’

is be in g org a n ize d vvith

akımının ön cüsü A lter Ego ile

p rin c ip a l sp o n so rsh ip by

paylaşacak.

F iat G rande Punto.

Tel: (0212) 217 29 99

Tel: (0212) 2 1 7 2 9 99

İstanbul Live’ın ilk yıldızı Lara Fabian Lara Fabian, first star of İstanbul Live

‘İstanbul Live’ dev bir isim le başlıyor:

'İs ta n b u l L iv e 's sp a n king new su m m e r 2006 c o n c e rt series is

Lara Fabian. Tüm dünyada on

k ickin g o ff vvith a g ia n t nam e:

2006 yazının yepyeni konser dizisi

m ilyondan fazla albüm satan, dünya

Lara Fabian. Fabian, w ho has

m üzik ö d ü llerinde ‘Dünyanın En Ç ok

s o ld öve r ten m illion album s

Satan Belçikalı Sanatçısı' unvanını

w o rld w id e a n d cla im e d the title o f

alan Lara Fabian, 1991 yılında

‘ VVorld’s B ig g e st Selling Belgian

yayınladığı ilk Fransızca albüm ünden

A r tis t’, vvill be a t P arkorm an on

yepyeni albüm ü ‘9 ’a kad ar tüm hit

24 June vvith a li h e r h its from her

parçalarıyla 24 H a zira n ’da,

first albüm in French in 1991 to

P arko rm an ’d a...

h e r latest, ‘9 ’. Tel: (0212) 2 4 5 68 82

Tel: (0212) 245 68 82


Hep daha büyük inşaat ihalelerine katılmayı hayal edersiniz... Yapabileceğiniz yolları, barajları ve gökdelenleri düşlersiniz... Düşlemeyin yaşayın.

Sınırsız leasing Sınırsız güç...

Biz düşlerinizi gerçekleştirm ek için varız. G ü cü m ü zü paylaşm ak, gücünüze güç katmak a rzu m u z... Sizlerden ald ığ ım ız güçle daha da büyüyen ku rum um uzun artan gücü, yine sizin h izm etin izd e... H e lik o p te rd e n o tom ob ile, tırd an C/S/C tezgahına, tıb b i cih azd an h e r tü rlü ü re tim m akinesine, inşaat m akinesinden ko m p le fabrikaya ve a k lın ıza g elecek tü m finansal k ira lam a la rd a... İster K O B İ ister d ev hold in g olun, Fon Leasing hep yanın ızd a...

Güç sizin elinizde...

Yani güç sizin elin izd e... % 10 0 finansm an, düşük m aliyet, h ızlı ve net çö zü m ler, size özgü bütçelem e, uzm an kadro, sektör d en eyim i... Hepsinden yararlanm ak sizin e lin izd e! Sınırsız leasing fırsatını yaşamak için T e le F O N 'u arayın. G ücün ü zü katlayın.

i www.fonleasing.com

FON LEASİNG

teleFOlM

444 0 366

"Sınırsız Leasing"


NEVVS TURK HAVA YOLLARI HABERLER

Türk Hava Yoliarı’nın yeni CİP Salonu Turkish Airlines’ new CİP Lounge Türk Hava Yoliarı'nın Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ndeki yeni CİP Salonu, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın katıldığı bir törenle 13 Mayıs’ta hizmete girdi. Törene Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Kotil, TAV icra Kurulu Başkanı Sani Şener, Atatürk Havalimanı Mülki idare Amiri Vedat Müftüoğlu, Türk Hava Yolları Devlet Havameydanları İşletmesi ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yöneticileri, CİP Salonu’nun tasarımını gerçekleştiren Dara Kırmızıtoprak ve çok sayıda davetli katıldı. Yurtdışına gidecek yolcuların uçuş öncesi konforlu bir ortam da vakit

Turkish A irlin e s ' ne w CİP Lounge in the In te rn a tio n a l D ep a rtu res Term inal o f A ta tü rk A irp o rt w e n t in to s e rvice on 13 M ay in a ce re m o n y a tte n d e d b y T ra n sp o rt M in is te r B in a li Yıldırım. Taking p a rt in the ce re m o n ie s were Turkish A irlines P reside nt Temel K otil, TAV E xecutive B o a rd Chairm an Sani Ş ener an d A ta tü rk A irp o rt A d m in is tra to r Vedat M üftü o ğ lu , to g e th e r w ith e xe cu tive s o f Turkish A irlin e s ' N a tion al

geçirebilecekleri CİP Salonu'ndan Business Sınıfı biletli yolcular ile

A irp o rts M an ag em en t a n d Civil A via tion A uthority, lo u n ge d e s ig n e r Dara Kırm ızıtoprak, a n d a large

Türk Hava Yoliarı’nın Özel Yolcu Programı olan Miles&Smiles’ın

nu m b e r o f in vite d guests.

Elite ve Elite Plus kart sahipleri ve Corporate Teşvik Programı’na

B usiness C lass p a sse n g e rs a n d Turkish A irlin e s ’ F re q u e n t-F lye r P rogram ‘M ile s & S m ile s ’ E lite and E lite Plus c a rd h o ld e rs as w ell as c o m p a n y em ployees who b e lo n g to the C o rp o ra te In ce n tive s P rogram m ay a v a il them selves o f the CİP Lounge,

üye şirket çalışanları yararlanabiliyor. Yeni CİP Salonu, Dolmabahçe Sarayı’nın mimarisi temel alınarak 1.400 metrekarelik alan üzerine yapıldı. 385 kişilik oturma kapasitesine sahip olan CİP Salonu, soğuk sandviçlerden kek çeşitlerine, meyve ve cipslerden kuruyemişe, soğuk ve sıcak

vvhich offers a co m fo rta b le p re -flig h t en viro nm en t for

içeceklere ücretsiz, zengin bir ikram mönüsüne sahip. CİP

p a ssen ge rs traveling abroad. The n e w lounge, b u ilt

Salonu'nda engelliler için özel tuvalet, Bebek Bakım Odası,

ö v e r a 1,400 s q u a re -m e te r area, is b a se d on the

Business Çenter, Toplantı Salonu, Kütüphane, Çocuk Oyun

a rch ite ctu re o f D o lm ab ah çe Palace vvith a sm all

Odası, Dinlenme Odası, Sigara Odası, Mescit, Okuma Odası ve Vestiyer gibi bölümler yer alıyor. Misafirlerin günlük yerli ve yabancı

b o ta n ic a l g a rde n a t the çenter. W ith se a tin g c a p a c ity

gazeteleri, dergileri takip edebileceği salonda duş alma imkânı da var.

c o m p lim e n ta ry refresh m en ts from c o ld sa n d w ich e s an d

fo r 385, the lounge offers an e xte n sive m enü o f

Salonda kablolu ve kablosuz internet erişimi, direkt faks hattı,

cakes to fruit, p o ta to ch ip s a n d m ixe d n u ts as w ell as

multimedia telefon ve fotokopi de bulunuyor. Ortasında küçük bir

h o t a n d c o ld beverages. CİP Lo unge facilities in clud e a

botanik bahçesi yer alan CİP Salonu’nda isteyen yolcular kablosuz

h a n d ic a p -e q u ip p e d to ile t, In fa n t Care Çenter, B usiness Ç enter, C onference Room, Library, C h ild re n 's P layroom , R est Room, S m oking Room, M osque, R eading Room and C oat Room. Passengers even have the o p p o rtu n ity o f shovvering. R egular a nd vvireless in te rn e t c o n n e ctio n s, a d ire c t fax line, a m u ltim e d ia tele p h o n e a n d a p h o to c o p y m achine are available, a n d a w ide selectio n o f Turkish a n d foreign

internet bağlantısıyla özel bir bölümde sergilenen ürünlerden verdikleri siparişleri çıkışta teslim alabiliyorlar. Türk Hava Yolları, CİP yolcularına özel hizmetler de sunuyor. Business Class, Elite ve Elite Plus kart sahibi yolcuları için, Dış Hatlar Terminali’ne özel giriş imkânı (E Girişi), özel check-in bankoları ve bagajları için özel tanıtıcı etiketler sağlanıyor. Pasaport kontrolünde yine CİP yolcuları için ayrı bir geçiş bankosu (15 numaralı pasaport kontrol bankosu) bulunuyor. Türk Hava Yoliarı’nın Atatürk Havalimanı'ndaki İç Hat CİP Salonu'nu

m agazines a n d daily p a p e rs are on h a n d for

işleten TAV ‘primeclass’ işletme hizmetlerinin yeni CİP Salonu’nun da

p a ssen ge rs ’ perusal. P assengers w ho w ish m a y use vvireless in te rn e t to o rd e r item s d isp la ye d in a sp e cia i s e ctio n o f the lounge; any pu rch a se s m ad e vvill be h a n d delive red to them a t departure. Turkish A irlines is also

yapım ve işletmesini üstlenmesi, THY-TAV arasındaki işbirliğini daha da pekiştirdi.

o ffe rin g its CİP p a sse n g e rs som e s p e c ia i services. S pe cia i en tra nce (Entrance E) a n d c h e ck-in cou nters a n d sp e cia i bagg ag e tags are available fo r Business Class pa ssen ge rs a n d ho ld ers o f B ite a n d Elite Plus Cards. Similarly, a sp e cia i p a s s p o rt c o n tro l c o u n te r (no. 15) is re se rve d fo r CİP passengers. TAV ‘p rim e c la s s ’ m anagem ent services, vvhich op era te s A ta tü rk A irp o rt ’s D o m e stic CİP Lounge, has un de rta ken the co n s tru c tio n a n d m an ag em en t o f the n e w lo un ge as vvell, th e re b y fu rth e r co n so lid a tin g the TAV-Turkish A irlines coo pe ration .

22 SKYLIFE 6 /2 0 0 6


I Biz uçmuyoruz! Yorum katmadan, abartmadan, en yalın şekliyle haberi okuyucularımıza iletiyoruz.

ZAMAN S e sle r farklı, şarkı aynı: Î'cSİvT Ö zgü rlü k çü Cumhuriyet

'S 'S N D

Society for News Design / 2002-2003-2004-2005 2 güm üş ve 16 farklı mükemmellik ödülü

*5?

, .? z x 3 s x =*—

D ünyanın önde g elen 37 ülkesinden önem li gazeteler, 13.618 sayfa tasarım ıyla yarışm aya katıldı.

www.zaman.com.tr


NEVVS HAVA YOLLARI HABERLER TURK

Türk Hava Yolları 73 yıldır göklerde 73 years in the skies

Türk Hava Yolları’ndan duyuru An announcement from Turkish Airlines

Hartum ve Addis Ababa seferleri başladı Flights to Khartoum and Addis Ababa get under way

Modem Türkiye'nin mimarı Mustafa Kemal

F ounded b y M ustafa Kem al A tatürk, the

Atatürk tarafından 1933 yılında kurulan Türk

a rc h ite c t o f m odern Turkey, in 1933,

Hava Yolları, 73. kuruluş yıldönümünü

Turkish A irlin e s c e le b ra te d the 73rd a n niversary o l its fo u n d in g on 20 M ay in a ce re m o n y a t the M on u m e nt to the R e p u blic on Is ta n b u l’s Taksim Square.

20 Mayıs günü Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda yapılan törenle kutladı. Kurulduğu yıl 28 kişi taşıyabilen beş uçaklık mini bir filoya sahip olan, ilk iç hat uçuşunu 1933’de,

The Airline, vvhich a t its fou nding h a d a tiny

ilk uluslararası uçuşunu ise 1947'de

fleet o f five planes cap ab le o f carrying

gerçekleştiren Türk Hava Yolları, bugün yalnızca

2 8 passengers, in au gura te d its first

Türk toplum u için değil, seyahatlerinde havayolunu tercih eden tüm dünya vatandaşları

International rou te in 1947. Today Turkish

için de güler yüzlü, dost ve güvenilir bir markaya

Airlines has be com e a friendly a n d reliable

dönüşmüş durumda. Sivil havacılıkta ‘bölgesel bir güç’ değil, ‘global bir marka' olmayı

b u t fo r ali vvorld citizens who choose it for

kendisine hedef olarak seçen Türk Hava

their travels. Turkish A irlines, vvhich aim s

Yolları, sektörün uluslararası oyuncuları arasında sürüp giden dostane rekabette, programına aldığı

to be n o t ju s t a ‘re g io n a l povver’ b u t a ‘g lo b a l tra d e m a rk ' in aviation, is reaiizing

her atılımı tek tek gerçekleştiriyor. Filosuna

one b y one every ta rg e t it has se t itself,

katılmaya başlayan yepyeni uçak tipleri, kabin içi

from the spa nking ne w aircra ft jo in in g the

d o m e stic ro u te in 1933 a n d first

trade m ark vvith a smile, n o t only fo r Turks

hizmetlerindeki yenilikler, bilet fiyatlarında

fleet a n d innovations in in -ca b in services to

yolcularının lehine yaptığı çeşitlendirmeler

its fiexible range o f ticke t p rice s to fit every

bunlardan sadece birkaçı.

budget, to nam e ju s t a few.

Ankara Esenboğa Havalimanı’nın 28 Ekim 2006

C onstruction is continuing a t A n ka ra ’s

tarihinde işletmeye açılacak olan yeni iç ve dış

Esenboğa A irp ort on the new dom estic and

hatlar terminal inşaatı devam ediyor. Yeni

international terminals scheduled to open on

terminallerin açılmasıyla birlikte gerek artan trafiğe

2 8 O ctober 2006. İn an urban renevval

cevap verebilmek gerekse kentsel dönüşüm

project, efforts are already under way b y the

projesini gerçekleştirmek açısından Ankara

Ankara M etropolitan M unicipality to expand

Büyükşehir Belediyesi, havalimanına ulaşımı sağlayan Ankara şehir otoyolunda geliş ve

infrastructure and vviden the highvvay from the a irp o rt to the c ity to

gidiş olarak karayolu genişletme ve altyapı

accom m odate the increased traffic expected

çalışmalarına başlamıştır. Yaklaşık dört ay

vvith the opening o f the new terminals. To

sürecek çalışmalar nedeniyle yurtiçi ve yurtdışına

avoid any inconvenience during this

seyahat edecek yolcularımızın seyahatlerinde

approxim ately four-m onth period, dom estic

herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmamaları için öngördükleri saatten en az bir saat daha önce

and international passengers are therefore

yola çıkmaları önem arz etm ektedir.

one h o u r earlier than they usually do.

Türk Hava Yolları, 2006 yılı içinde uçuş ağına ekleyeceği 24 yeni dış hat noktalarından Sudan’ın başkenti Hartum ve Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’ya tarifeli seferlere 22 Nisan’da başladı. İlk uçuş nedeniyle düzenlenen geceye Tarım Bakanı M. Mehdi Eker ve Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Halil Tokel katıldı. Tokel yaptığı konuşmada, yeni başlayan Türk Hava Yolları seferleri ile iki ülke arasındaki ekonomik ve sosyal gelişmelerin daha da artacağını belirtti. Ayrıca, Hartum’da 23 Nisan

rem inded to depart for the airport a t least

Am ong the 24 new international routes to be added to its flight netvvork in 2006, Turkish

Airlines on 22 A prii started scheduled flights to the Sudanese Capital Khartoum and the Ethiopian capital A ddis Ababa. Agriculture Minister M. Mehdi Eker and Turkish Airlines Vice-President Halil Tokel were present at an evening arranged in honor o f the inaugural flights. İn the speech he gave, Tokel said that the new flights vvould prom ote economic and social

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile

relations between the countries. Turkey’s 23rd April National Sovereignty and Children ’s Day was

kutlama yapıldı. Hatların tarifeleri ise şöyle:

also celebrated in Khartoum. Schedules for the

İstanbul'dan Addis Ababa’ya, pazartesi ve

new routes are as follovvs: Istanbul-Addis Ababa

perşembe günleri, saat 17:00; Addis Ababa'dan

on Mondays and Thursdays at 5 p.m., and Addis

İstanbul'a, salı ve cuma günleri saat 01 :50.

Ababa-lstanbul on Tuesdays and Fridays at 1:50 a.m.: Istanbul-Khartoum on Mondays and

İstanbul'dan Hartum'a pazartesi ve perşembe günleri, saat 17:00; Hartum’dan İstanbul’a salı ve cuma günleri, saat 04:50.

Thursdays at 5 p.m., and Khartoum-lstanbul on Tuesdays and Fridays at 4:50 a.m.


S lid V d

U jp jB O

S J J d jd


NEVVS TURK HAVA YOLLARI HABERLER

Sabiha Gökçen’den Almanya da çok yakın Germany closer from Sabiha Gökçen Yaz mevsim i dolayısıyla artan yolcu talebini karşılamak

İn resp on se to in crea sing p a sse n g e r d e m an d durin g

amacıyla Türk Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Berlin ve Hannover’e gerçekleştirilecek seferlerle, Sabiha

the sum m e r season, Turkish A irlin e s is in tro d u c in g in te rn a tio n a l flig h ts from Is ta n b u l’s Sabiha G ökçen A irp o rt. The flights, to the G erm an c ity H a nn over a n d

G ökçen Havalim anı’ndan artık Alm anya da ço k yakın.

Capital Berlin, n o w b rin g G erm any m uch closer. The

H avalim anı’ndan yurtdışına da uçuşlara başlıyor. Başkent

Haftanın iki günü karşılıklı olarak yapılacak uçuşlar B erlin’e

tw ice -w e e kly ro u n d -trip flig h ts t o B erlin be g in on

3 H aziran ’da, H annover’e 16 H aziran ’d a başlıyor. Sabiha

3 June; those to H a n n ove r on 16 June. F light tim es

G ökçen ’den Berlin’e perşem be ve cum artesi günleri, saat

from Sabiha G ökçen are as follovvs: Is ta n b u l-B e riin on

2 3 :0 5 ’te; Berlin’den Sabiha G ö kçe n ’e ise cum a ve pazar

Thursdays a n d S atu rdays a t 11:05 p.m . a n d Berlin-

günleri, saat 0 1 :5 5 ’te uçabilirsiniz. Sabiha G ökçen ’den

Ista n b u l on Fridays a n d S undays a t 1:55 a. m.

Hannover'e, pazartesi ve perşem be günleri, saat 2 2 :1 5 ’te; H annover'den Sabiha G ö kçe n ’e ise salı ve cum a günleri,

Is ta n b u l-H a n n o ve r on M ondays a n d Thursdays at

0 1 :3 0 'd a sefer düzenleniyor.

Fridays a t 1:30 a. m.

10:15 p.m . a n d H a n n o ve r-lsta n b u l on Tuesdays a n d

111 Avro'ya yurtdışına uçma fırsatı Fly abroad for only 111 euros! Türk Hava Yoliarı’nın uygulamaya başladığı ve tüm yıl

Turkish A irlines has re ce n tly d e sig n a te d the

boyunca sürecek ‘ayın fırsatları’ prom osyon

in te rna tiona l d e stin a tio n s fo r June in its new, year-

uygulamasında, Haziran ayı yurtdışı uçuş noktaları belli oldu. Yaz-kış, düşük-yoğun sezon ayrımı olmaksızın her hafta

long p ro m o tio n , ‘o p p o rtu n ity o f the m o n th ’. Passengers flying to the d e sig n a te d destinations,

yenilenecek dış hat uçuş noktalarında yolcular, her dönem

vvhich vvill vary vveekly vvith no s u m m e r-w in te r o r p e a k

Ekonomi Sınıfı’nda 111 Avro’ya, Business Sınıfı’nda ise

s e a s o n -o ff season distin ctio n s, vvill be able to

333 Avro’ya gidiş-dönüş uçabilecekleri yurtdışı

fly fo r 111 euros in E conom y C lass o r 333 euros in B u sin e ss (add 50 euros fo r travel sta rtin g from

destinasyonları bulabilecek. Türkiye’nin diğer çıkış noktalarından yapılacak seyahatlerde fiyatlara 50 Avro eklenecek. Türk Hava Yoliarı'nın yolcularına daha fazla

o th e r p o in ts in Turkey). R outes offerin g the ne w p ro m o tio n a l fares, d e sig n e d to give Turkish A irlin e s ’

seçenek sunm ak amacıyla uygulamaya koyduğu

p a ssen ge rs a w ide range o f alternatives, vvill be

promosyonel ücretlerin geçerli olduğu hatların listesi ise her

a n n o u n ce d in the first vveek o f each m onth.

ayın ilk haftasında belli olacak. Buna göre Haziran ayında

P ro m o tio n a l fares in June are a v a ila b le fo r the follovving d e s tin a tio n s : Hannover, Milan,

promosyonel ücretlerle bilet alınabilecek hatlar şöyle: Hannover, Milano, Ekaterinburg, Rostov, Abu Dabi

Ekaterinburg, Rostov, A b u D habi (5-11 June);

(5-11 Haziran); Şam, Roma, Cenevre, Doha, M uskat

Dam ascus, Rome, Geneva, Doha, M u sca t

(12-18 Haziran); Madrid, Sana, Manchester, Lizbon, Münih

(1 2 -1 8 June); M adrid, Sana, M anchester, Lisbon,

(19-25 Haziran); Riga, Venedik, Üsküp, Kazan, Dnepropetrovsk (26 Haziran-2 Temmuz). Ayrıntılı bilgiyi w w w .th y.co m .tr internet adresinden ve 444 0 849 (THY)

M unich (1 9 -2 5 June); a n d Riga, Venice, Skopje,

no'lu telefondan alabilirsiniz.

Kazan, D n e p ro p e tro vsk (26 J u n e -2 July). F or details, c a li 444 0 8 4 9 (THY) o r visit the vvebsite a t w w w .th y .c o m .


Türk Hava Yoliarı’nın Olağan Genel Kurulu yapıldı Turkish Airlines holds Annual Meeting

Yenilenen kanatlara mali destek Financial support for its new vvings

İstanbul’dan Elazığ ve Adıyaman uçuşları Flights from İstanbul to Elazığ and Adıyaman

Binası Top lan tı S alo n u ’nda

Turkish A irlin e s Inc. h e ld its A nnual M e e tin g vvith sha reh oid ers on 21 A p rii 2 0 0 6 in the C onference Room o f the A irlin e s ' M ain H eadquarters. D iscu sse d a t the

g erçekleştirildi. T oplantıda, 20 05 yılı

m ee ting were the B o a rd o f D ire c to rs ' A nn ua l

Y önetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetim Kurulu raporları görüşüldü. Ardından

R e po rt fo r 2 0 0 5 as w ell as A u d itin g R e po rts fo r the sam e year. A c c o u n ts a n d re p o rts o f

yapılan oylam ayla 2 0 05 yılı hesap ve

a ctivities were a p p ro v e d a n d n e w m em b ers

Türk Hava Yolları A.O. O lağan Genel Kurul Top lan tısı, 21 Nisan 2 0 0 6 tarih in de hissedarların katılımıyla Genel Y önetim

faaliyetlerinden dolayı Y önetim Kurulu ve

o f the B o a rd o f D irectors a n d B o a rd o f

Denetlem e Kurulu üyeleri ibra edildi.

A u d ito rs e le c te d in the vote tha t follovved.

O ylam a sonucu Y önetim Kurulu

Nevvly e le c te d b o a rd m em bers in clu d e

B a şka n lığ fn a C andan Karlıtekin,

Candan Karlıtekin, C hairm an; M ehm et

üyeliklerine M ehm et B üyükekşi, O ğuz

B üyükekşi, O ğuz B orat, Tem el Kotil,

B orat, Temel Kotil, Hüseyin A tilla Öksüz,

H üseyin A tilla Öksüz, C em al Şanlı a n d

Cem al Şanlı, Ham di T opçu; Denetlem e

H a m d i T opçu; m em b ers o f the B o a rd o f

Kurulu üyeliklerine ise İsmail G erçek, Haşan Gül, A teş Vuran yeniden seçildi.

A u d ito rs are İsm ail G erçek, Haşan G ül an d A teş Vuran.

A vru p a ’nın en genç ve büyük filolarından

Turkish A irlines, vvhich aim s to have one

birine sahip olmayı hedefleyen Türk Hava

o f E u ro p e ’s b ig g e st a n d y o u n g e st fleets,

Y o lları’na mali d estek Avrupa Yatırım B ankası’ndan geldi. Özellikle havayolu

has re c e iv e d fin a n c ia l s u p p o rt from the E uropean In ve stm e n t B ank (EİB). An

taşım acılığında önem li bir kaynak sağlayıcı

İm p o rta n t so u rce o f fun din g in air

olan Avrupa Yatırım Bankası, T ürkiye’deki pek

transport, EİB is co n trib u tin g 4 .5 billion

ço k sektörün yatırım larına da 4.5 milyar

euros fo r in vestm en ts in a n u m b e r o f areas

A vro ’nun üzerinde katkı sağlam ış durum da.

in Turkey, in c lu d in g c lo s e to 500 m illio n

T ürk Hava Yolları filosuna katılacak 36 Airbus

euros fo r p a rt-fin a n c in g o f the 3 6 A irb u s-

tipi uçağın kısmi finansı ve A tatürk

type a ircra ft sla te d to jo in the Turkish

Havalim anı’nda kullanılacak olan iki uçak

A irlines fleet a n d tw o flight

sim ülasyonu için yaklaşık 500 milyon

sim ulators, vvhich vvill be b a s e d a t a t

A vro ’luk kredi sağlayacak olan A vrupa Yatırım Bankası’nın Başkan Yardım cısı

Ista n b u l’s A ta tü rk A irport. E İB ’s m o st s e n io r V ice-P resident VVolfgang Roth

VVolfgang Roth, projenin Türkiye

sa id tha t the p ro je c t was im p o rta n t b o th for

ekonom isinin gelişim i ve ülkenin A vru p a ’ya

d e velopm e nt o f the Turkish eco no m y an d

entegrasyonu açısından büyük önem taşıdığını

fo r the c o u n try 's in te gra tion in to Europe.

belirtti. T ürkiye’nin hızla büyüyen ekonom isi

P ointing o u t th a t a g o o d tra n sp o rt n e tw o rk

için iyi bir ulaşım ağının gerekliliğini ifade eden Roth, Türk Hava Y oliarı’nın gerçekleştirdiği

econom y, R oth a d d e d tha t the innovative

yenilikçi atılımların ve başarıların ülkenin dinam ik yapısını yansıttığını söyledi.

re fle cte d the c o u n try ’s dynam ic structure.

T ürk Hava Yolları, İstan b u l’dan Elazığ ve A d ıyam an ’a haftanın iki günü seferler d üzenlem eye b aşladı. Elazığ seferleri çarşa m ba ve cum artesi günleri, saat

was essential fo r T urkey’s rap id ly grovving a p pro ach a n d succe ss o f Turkish Airlines

T urkish A irlin e s has re c e n tly in tro d u c e d flig h ts from İs ta n b u l to the so u th e a ste rn c itie s o f Elazığ and Adıyam an.

1 1 .3 0 ’da yapılıyor. İsta n b u l'd a n A dıya m an’a

The Elazığ flights are on VVednesdays a n d

ise pazartesi ve perşem be günleri, yine saat

S atu rdays a t 11:30 a. m a n d the Adıyam an

11,3 0 ’da seyahat edebilirsiniz.

flig h ts on M on da ys a n d Thursdays, again

Ü c retlerle ilgili ayrıntılı bilgiyi

a t 11:30 a. m.

w w w .th y .c o m .tr internet adresinden ve 4 44 0 849 (THY) n o ’lu telefondan

444 0 8 4 9 (THY) o r visit the vvebsite a t

alabilirsiniz.

w w w .th y .c o m .

F o r fares a n d o th e r d etails, cali

6 /2 0 0 6 SKYLIFE 27


& TO URIS M

BUREAU

/ JNTO

NEVVS

OSAKA

C O N V E N T İO N

TURK HAVA YOLLARI HABERLER Türk Hava Yolları’ndan üç yeni uçuş noktası Three nevv destinations from Turkish Airlines T ürk Hava Yollan, birbiri ardına açtığı hatlarla uçuş

Turkish Airlines, vvhich its exp an din g its flig ht netvvork in

yelpazesini genişletiyor, yenilenen ve büyüyen filosuyla seferlerini artırm aya devam ediyor. Haziran ayında Türk

an on g o in g series o f nevv destinations, is a d d in g nevv flig hts vvith its grovving you ng fleet. S ta rtin g in Jun e you

Hava Yolları güvencesi ile üç önem li kente; M insk (Beyaz

can fly vvith Turkish A irlin e s ’ co n fid e n ce to three m ajör

Rusya), Lagos (Nijerya) ve O sa ka ’ya (Japonya)

citie s: M in sk (Belarus), Lagos (Nigeria) a n d O saka (Japan).

uçabileceksiniz. Bu hatlarla birlikte T ürk Hava Y olia rı’nın

With the a d d itio n o f these de stina tion s, Turkish A irlines vvill b rin g to a su cce ssfu l co n clu sio n the p ro g ra m it

2 0 0 6 yılı başında ‘24 Yeni H a t’ sloganıyla du yurd uğu proje başarıyla tam am lanm ış oluyor.

a n n o u n ce d a t the s ta rt o f the ye a r u n d e r the slogan, ‘24 Nevv R outes ’.

B eyaz R u sya’ya ilk sefer: M insk T ürk Hava Yolları, Beyaz R usya'nın başkenti ve en önem li

M in s k , f ir s t d e s tin a tio n in B e la ru s

şehri olan M in sk'e seferlere başladı. Nüfusu 2 0 06 yılı için

Turkish A irlines has be gu n flig hts to M insk, c a p ita l a n d

yapılan tahm inlerine göre 1.7 8 0 .0 0 0 olan M insk, aynı

p rin c ip a l c ity o f Belarus. W ith a p o p u ia tio n e stim a te d at

zam anda Bağımsız Devletler T o p lu lu ğ u ’nun da merkezi.

1,7 80,00 0 in 2006, M in sk is a t the sam e tim e the ca p ita l

Tarihi 11. yüzyıla dayanan kent, ülkenin önem li sanayi, eğitim ve kültü r m erkezlerinden biri.

o f the C o m m onw ea lth o f Ind epe nd ent S tates. The city,

28 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

vvhose h isto ry da tes b a c k to the 1 1th century, is one o f


region, O saka is a lso ho m e

T ürk Hava Yolları, M in sk’e haftanın iki günü olm ak

to the c o u n try ’s se c o n d

üzere pazartesi ve

la rg e st s to c k m a rk e t a fte r

perşem be günleri karşılıklı

Tokyo, m a kin g it the

seferler düzenliyor. Sefer

financial c a p ita l o f the

saatleri ise İsta n b u l’dan,

region. S itu a te d on the delta

13:35 ve M in sk’den 17:00.

o f the Yodo R iver in the G u lf

U za kd o ğ u ’d a yeni bir

sam e tim e a p o rt city.

o f Osaka, O saka is a t the nokta: O saka

Turkish A irline s ’ Ista nb ul-

Haziran ayında açılacak

Osaka flig hts are on

hatların İkincisi O saka, 2.7 m ilyon nüfusuyla

S undays a t 11:45 p .m .;

W ednesdays, Fridays, a n d

J a p o n y a ’nın önem li

O sa ka -lsta n b u l flig hts are

ken tlerinde n... K yoto ve

on M ondays, Thursdays an d

kom şu Kobe ile birlikte

N ijery a’nın en büyük kenti:

the c o u n try ’s m a jö r

dahil olduğu, Ja p o n ya ’nın

Lagos

irıdustrial, cu ltu ra l an d

ticari ve kültürel bakım dan

1 9 1 4 -1 9 7 6 yılları arasında

e d u ca tio n a l centers.

N ig e r ia ’s la rg e s t c ity ,

en gelişm iş bölgesi sayılan

N ijerya’nın başkenti olan

Lagos

K ansai’nin de m erkezi

Lagos, bugün bu konum unu

Turkish A irline s fiies ro u n d -trip to M in sk tw ice

konum unda. T o k y o ’dan

kayb ettiyse de hâlâ ülke

w e ekly on M on da ys a n d

t o 1976, La go s rem ains

sonra ikinci büyük

ekonom isinin başkenti

Thursdays. F lig h t tim es

to d a y the c a p ita l o f the

borsanın O saka’da olması,

sayılıyor. Benin K örfe zi’nin

are a t 1:35 p.m . from

c o u n try ’s econom y.

yöreyi bir finans m erkezi

kıyısına kurulu kent, Lagos

İsta n b u l a n d a t 5 p.m .

S itu a te d on the sho res o f

haline getiriyor. O saka

eyaletinin de başlıca limanı.

from Minsk.

K örfe zi’nde, Yodo

K ah ire’den sonra A frika 'd a ki

S atu rdays a t 10:45 p.m .

C a pita l o f N igeria from 1914

the G u lf o f Benin, Lagos is the p ro v in c e 's m a jö r po rt.

Irm ağı'nın deltasında yer

en bü yük nüfusa sahip olan

O sa ka , a nevv d e s tin a tio n

N o w Lagos, A frica ’s m o s t

alan Osaka, aynı zam anda

Lagos, T ürk Hava Y oliarı’nın

in th e F a r E a s t

p o p u lo u s c ity a fte r Cairo, is

bir liman kenti.

da yeni uçuş noktası.

The s e c o n d ro u te to open

a nevv Turkish Airlines

Türk Hava Y olia rı’nın

P erşem be ve cum artesi

in Jun e is Osaka, a m a jö r

de stin a tio n . The tw ice -

Ista nb ul-O saka tarifeli seferleri, İsta n b u l’dan

olm ak üzere haftanın iki

Jap an ese c ity vvith a

vveekly ro u n d -trip flig h ts are

günü karşılıklı düzenlenen

p o p u la tio n o f 2 .7 m illion.

on T hursdays an d

çarşam ba, cum a ve pazar

seferler, İsta n b u l’dan saat

C e n tra liy lo cated , to g e th e r

S atu rdays from İsta n b u l a t

günleri, saat 2 3 :4 5 ’te;

17:15, L a g o s’tan ise saat

vvith K yo to a n d

5 :1 5 p .m . a n d from Lagos

O saka’dan pazartesi,

2 3 :5 5 'te ...

n e ig h b o rin g K obe, in

a t 11:55 p.m .

Kansai, J a p a n ’s m o s t

pe rşem b e ve cum artesi Yazıda verilen tüm saatler,

h ig h ly d e ve lo p e d

A li tim es given are lo ca l

gerçekleşiyor.

yerel saatlerdir.

c o m m e rc ia l a n d cu ltu ra l

times.

OSAKA

C O N V E N T İO N

& TO URISM

BUREAU

/ JNTO

günleri, saat 2 2 :4 5 ’te

6 /2 0 0 6 SKYLIFE 29


Gerçek bir rüya! / A dream come true

Mumbai g ] NECATİ SÖNMEZ @ İB R A H İM GÖKSUNGUR


M u m b a i’de g e rçe k hayat, hayatı to zp e m b e g österen danslı m üzikli Bollyvvood film lerinden ç o k daha farklı. Am a şehrin sevilm eye d eğer yanları da asıl bu g e rçe kliğinde yatıyor. Reality in M um bai is very diffe re n t from life as seen throug h the ro s e -tin te d lens of th e typ ica l Bollyvvood film . But its truly lovable a s p e c ts lie p re cise ly in th a t reality.

D

ünyada bir avuç şehir var ki, sırf isimleriyle bile tuhaf bir cazibe taşırlar.

Genellikle m ega-kent olarak anılırlar; oraya hiç

Takılar ve çiçekler, en sade Hintli kadınların bile vazgeçem ediği süsler (üstte). Ingilizlerin ülkeyi terk ettikleri son nokta olan G atew ay of India (ortada). M um bai’nin güneyindeki bir kasaba tapınağı (altta solda). H indistan’ın geleneksel dans gösterileri (altta sağda). Flovvers and jevvelry are indispensable omaments for even the plainest Indian women (above). Gateway of India, the point from vvhich the British finally pulled out the country (çenter). VVorship at a temple south of Mumbai (belovv left). One of the traditional dance shovvs found ali över India (belovv right).

T

here are a harıdful o f cities in the vvorld that possess an exotic allure sim ply because o f

their names. Generally knovvn as megacities,

gitmemiş, belki de hiç gitmeyecek olanları da

they ho ld o u t an attraction even for those who

cezbeden bir çekim güçleri vardır o şehirlerin.

have never gone there, an d perhaps never vvill.

Yalnızca, nüfuslarının sayısal çokluğuyla değil, o nüfusun yarattığı müthiş dinamizm ve

wide range o f their differences and the

They are like no other places on earth for the

farklılıklar yelpazesiyle de başka hiçbir yere

enormous dynamism generated not by the sheer

benzemezler. Kendi ülkelerinin, hatta bazen

num bers o f their population b u t rather b y its

dünyanın nabzı oralarda tutulur. Çoğumuz

creativity. The pulse n o t ju s t o f their ow n

hayatında bir gün oraya gitmeyi hayal eder,

countries b u t som etim es even o f the vvorld itseif

bu hayalin gerçekleşmesi mümkün

beats in them. So boundless is their attraction

gözükmese bile... Öylesine yaygın bir

that m ost o f us dream o f going to such a city at

çekicilikleri vardır işte: Roma, Tokyo, Meksiko

least once in our lives, even though o u r dream

City, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Nevv York

m ay appear unlikeiy to be realized. Rome,

ve İstanbul böylesi yerlerdir. M um bai’yi de bu m ega-kentler arasında ayrıcalıklı bir yere

Tokyo, M exico City, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Nevv York a nd İstanbul are a few o f the

koyabiliriz rahatlıkla...

cities that fail into this category. What then

Mumbai -eski adıyla Bombay- denince ilk

com es to a p e rso n ’s m in d a t the m ention o f

önce insanın aklına neler gelir? Daha önce

M um bai or, by its old name, Bom bay? If you've

orada bulunmuşsanız, yaşadıklarınıza bağlı olarak kuşkusuz pek çok şey gelebilir. Ama uzaktan tanıyanlar için, bu şehirle ilgili

been there before, undoubtedly m any things vvill com e to m in d based on you r experiences there. B u t for those who kno w M um bai only from a

birbiriyle çelişen iki imgenin iç içe geçmesi

distance, tw o intertvvined yet conflicting images

kaçınılmaz gibi. Mumbai, hem yoksulluğun, caddelerden taşan insan kalabalığının, banliyö

are alm ost inevitable. M um bai a t once conjures

trenlerinde ve istasyonlarda yaşanan

overflovving vvith human crovvds, and stations

up images o f bo th a large city o f poverty, streets

izdihamın büyük kenti; hem de Hint popüler

an d suburban trains choked vvith mayhem, and

sinemasının albenili merkezi, yani Bollyvvood

o f the alluring capital o f popular Indian films, in

denen hayal makinasının gösterişli başkenti

other vvords, the flashy headquarters o f the dream factory knovvn as 'Bollyvvood’. M um bai

olarak canlanır kafalarda. Mumbai demek, bunların her ikisi demektir; bir yanda yokluk,

signifies both: poverty ju xta po sed vvith a vvorld

diğer yanda varlıklı/ışıltılı bir dünya...

o f vveaith and light. C> 6 /2 0 0 6 SKYLIFE


BOLLYVVOOD’A H O Ş G E LD İN İZ! Doğrusu kente dair yaygın im genin Hollyvvood’a gö nd erm e yapan yanıyla M u m b a i’de karşılaşm ak o kadar kolay değil. H in d ista n ’ın diğer kentlerinde de rastla na bilece k p o p ü le r film afişleri ve sinem a salonlarının ihtişam ı bir yana, film endüstrisinin şehrin sokaklarına taştığı, kent yaşam ına ç o k ç a nüfuz ettiğ i söylenem ez. Am a Bollyvvood’un görünm eyen gücü, tüm H intliler gibi M um baililerin de kanına g irm iştir elbette. Bu güç so ka kta pek hissedilm ese de (burayı m esken tu tm u ş film yıldızları, kendi fildişi kulelerine çekilm iş dünya dışı varlıklardan farksızdır çünkü); TV ekranlarında, gazetelerin m agazin sayfalarında, hele de sinem a salonlarında kendini öyle bir g ö ste riyo r ki, o film lerin H intliler için neredeyse ekm ek su kadar elzem bir ihtiyaç oldu ğun a 34 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

Her gün binlerce insanın trenlere binip indiği Victoria Terminus, dünyanın sayılı neo-gotik binaları arasında yer alıyor (üstte). H indistan’ın her yerinde olduğu gibi M um bai’d e de adım başı tapınak var (altta). Victoria Term inus, where thousands board trains daily, is one o f a handful o f neogothic buildings in the vvorld (above). There is a tem ple at every step in Mumbai, as ali över India (belovv).

VVELCOME TO

im p act a t ali on urban life.

BOLLYVVOOD!

B ut the invisible p o w e r o f

İn truth, i t ’s n o t that easy to

Bollyvvood has certainly

find in M um bai any sign o f

infected M um b ai's residents,

the city 's prevaient

as it has Indians in general.

H ollyw ood-style image. A p a rt

While perhaps n o t palpable

from po sters for p o pu lar

in the Street (the film stars

film s a n d the sum ptuous cinema arcades com m on to

who m ake their residence here are no different from

oth er Indian cities, the film industry cannot be said to

oth er ‘unvvorldly’ folk who w ithdraw in to their ivory

spill över in to the streets, o r

tovvers), it so flaunts its e lf on

indeed to m ake m uch o f an

television screens, in the >


G L O S T E R T EA K, S U N W D D D T E AK ,

D R C H A R D ' S T EAK,

Fİ M, G E R V A S D N I , B L A S S S T U D I D , A L E X A N D E R R DSE , KENZ O , WEBER, LLDYD

LOOM,

W DDDLINE, ETHNICRAFT,

S CAN C □ M , R A F F L E S EVGLVE

DESIGNS,

EDEN RATTAN, B A M B D D H O U S E , LA RETE H A M M D C K S , S U N BR E LLA , AL

FRESCD,

CITEL, D ’ UN

ORIENT DESIGN,

JARDIN,

Düş

FI NE A L U M I N I U M , AU STİN ,

T□ Y □

PARASDLS, SİSTEM LERİ, R I V I E R A T E NT E ACCESDRIES

püblkarE

S İS TEM LER İ,

RIVIERA

BLDBTE R TEAK, PLANTATION

b o n u s c a rd

majp tt

M E R K E Z O F İ S : 1 2 1 6 1 4 7 1 3 1 3 1 A D D R E S İ S T A N B U L : ( 2 1 2 ) 2 1 0 3 6 3 B A N K A R A : ( 3 1 2 ) 4 4 6 1 1 5 0 A N T A L Y A : ( 2 4 2 ) 3 1 6 9 2 16 - 1 7 - 1 E A N T A L Y A A H K : ( 2 4 2 ) 3 1 6 5 3 O O B O D R U M : ( 2 5 2 ) 3 5 B 5 B 6 5 Ç E K M E K Ö Y - T A Ş D E L E N : ( 2 1 6 ) 4 2 9 6 B O B F E T H İ Y E : ( 2 5 2 ) 6 1 2 11 2 9 İ Z M İ R : ( 2 3 2 ) 4 2 1 4 7 11 K E M E R B U R G A Z : ( 2 1 2 ) 3 2 2 O 1 6 7 K I Z I L T O P R A K : ( 2 1 6 ) 4 1 B 3 1 0 6 LE V EN T : (2 1 2 ) 2 B 4 1 1 6 6 M A S K O : (2 1 2 ) 6 7 5 □ □ 3 5

w w w . i c a . c o m . t r

iO

\

H O M E & G A R D E N


Şehrin en ünlü oteli, Taj M ahal (solda). H indistan’ın batı kıyılarında balıkçılık, ekonom ik olduğu kadar kültürel açıdan da önemli. Kuzeyden güneye doğru her yörede kendine özgü balıkçılık teknikleri var (altta). The Taj Mahal, the city’s m ost fam ous hotel (left). Fishing is as im portant culturally as it is econom ically on India’s w estern coast. Fishing boats are unique to each locale from north to south (belovv).

kanaat getiriyorsunuz.

insanlar görürsünüz. Oval M e yd a n ’ın kriket sahası,

pages o f new spapers and

these film s."

m agazin es and, naturally, in

Perhaps it is be st t o d rop our

daha ç o k kuzeydeki Juhu

bunların en ün lü südü r ve

m ovie theaters, that you begin

discussion o f B ollyw o od here.

kumsalı civarında

günün her saati, özellikle de

to believe these films are as

B ut before we do, we should

küm elenm iş bazı stüdyoları

hafta sonları yüzlerce

indispensable for Indians as

p o in t o u t that it is n o t only

ziyaret etm iş, B o lly w o o d ’un

oyuncu ve meraklıyı ağırlar.

bread a n d water.

studio m elodram as and

en ünlü yapım cılarından

Kimi m ahallelerde, yer

On our first visit to M um bai

m usicals that are p ro d u ce d

Yash C h o p ra ’yla da

darlığından 45 derece

we visited som e o f the

here in this, the biggest

tanışm ış ve en yetkili

eğim li ram palarda bile

studios densely p a cke d

capital o f Indian cinema, but,

ağızdan şu sihirli form ülü

kriket oynayan çocu kla ra

a ro un d the Juhu beach area

albeit few in number, som e

alm ıştık: “ Eee, halk bunları seviyor, bunları istiyor. Biz

rastlarsınız. S okaktaki

in the north. Here we m e t one

exceedingly high-quality films

herhangi bir ço cu ğ u çevirin,

o f B oilyv/ood's m o st famous

as well by India's independent

de bu film leri yaparak

Yeni Zelanda, A vustralya ya da Ing iltere 'n in kriket

producers, Yash Chopra, and

film makers.

g e tiriyo ru z.”

ligindeki takım ların

straight from the horse's

En iyisi B ollyw o od bahsini burada kapatalım ; am a Hint

oyuncularını sorun, size bir

m outh: “Well, this is w hat the

Lef us turn n o w to the image

bir sayıversin!

people like a n d want, an d we

sinem asının bu en büyük

Yabancı bir ziyaretçinin,

satisfy their wishes by m aking

o f the M um bai o f the Street, vvhich bears no resem blance l>

M u m b a i’ye ilk ziyaretim izde,

onların arzusunu yerine

m erkezinde yalnızca stüdyo işi m elod ra m la r ve m üzikaller değil, sayıları az da olsa, bağımsız sinem acılar tarafından hayli nitelikli film lerin de üretildiğini eklem eden geçm eyelim . İLK BAKIŞTA M U M B A İ Gelelim , M u m b a i’nin film lerdekiyle hiç benzeşm eyen soka ktaki im gesine. Filmler kadar Hintlilerin hayatının görünür kısmına egem en olan bir tu tk u daha var: Kriket. M u m b a i’de hangi m eydanın kıyısından geçseniz, güneşin altında elde sopalar krike t oynayan beyaz giyimli 36 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

heard the m agical formula M UM B Aİ AT FIRST GLANCE


Kalkışta ve inişte ona el sallayın!

Dış v\

huzuru iç huzura dönüştüren eşsiz bir yaşam ortamı... İkebana. Kentin tam t*

ortasında sunulan huzur... Bunun için ona "İstanbul’un orta yeri İkebana..." dedik. Egzoz değil, Japon bahçesinden yayılan çiçek kokuları... Bunun için ona “Bahçesinde ebruli Japon gülleri...” dedik. Doğanın güzellikleriyle

iç içe bir kent yaşamı... Bunun için ona “Gün eksilmesin penceremden...” dedik. A H Ş A P K A P L A M A L I DIŞ C E P H E | J A P O N B A H Ç E S İ VE S Ü S H A V U ZLA R I

Karmaşa değil, sessizlik... Bunun için ona "Bir tatlı huzur almaya..." dedik.

IY A R IO L İM P İK H A V U Z | S A U N A LA R | M A S A J O D A LA R I | FITNESS S A L O N U | O Y U N M E R K E Zİ | Ç O C U K O Y U N O D A SI | K O Ş U VE P ATE N P A R K U R U | A Ç IK V E K A P A LI K AFE LE R | H İP E R M A R K E T | H E R DA İR E YE İKİ A R A Ç LIK

Otoyolların, raylı sistemlerin ve şehir içi ulaşım ağlarının buluşma noktasında. Ve

K APALI G A R A J

Atatürk Hava Limanı'na sadece beş dakika uzaklıkta...

g p n e ri

|

24

SAAT

T E K N İK

B A K IM

VE T A M

G Ü V E N L İK

4 4 4 0 3 6 7 i m \ w . ik e b a n a .c o m i.r

ikeüono EV

VE

Y A Ş A M

S A N A T I


M um bai yakınlarındaki, kayalara oyulmuş Ellora (sağda) ve Ajanta (altta) tapınakları, Hindistan'ın en önemli kültürel ve mimari eserlerinden... The Ellora (right) and Ajanta (belovv) temples, carved into the rocks near Mumbai, are some of India’s m ost im portant cultural and architectural monuments.

M u m b a i’yle ilk karşılaşm ası

karşılaşacaksınız.

to that in the films. There is

Street. Your taxi driver vvill,

ne sinem a salonu ne de

M u m b a i’nin alam et-i

one passion that dom inates

again in ali probability, drop

m eydanlar oluyo r elbette.

farikası olan bu anıt, şehrin

the visibie asp ect o f Indian

yo u in the Colaba d is tric t in

O nun yerine, büyük ihtim alle havaalanından

ve ülkenin ruhunu tanım aya

life as m uch as films: cricket.

the south, from where you

başlam ak için ideal bir

N o m atter which o f

vvill set out to explore the

şehrin kalbine do ğru giden

no kta aslında. Nasıl

M u m b a i’s squares you

city. Perhaps you vvill head to

oto yolu n iki yakasına

olmasın ki; Ingiliz

happen to pass by, you vvill

dow n the south coast,

sıralanm ış barakalar ve her

egem enliğinin son

see vvhite-attired men

encountering first the

ihtiyacını soka kta

tem silcile ri 28 Şubat 1948

vvielding cricke t bats under

m ajestic Taj M ahal H otel

karşılayan insanlar

günü bu ‘kap ı’dan çıkmış,

the sun. The cricke t p itch a t

follovved b y the Gatevvay o f

göreceksiniz. B indiğiniz

gem ilere binip bir daha

Oval Square is the m ost

India m onum ent. M u m b a i’s

taksi, yine bü yük ihtim alle,

dö nm e m ek üzere ülkelerine yollanm ıştı.

fam ous o f them, acco m m od ating players and

tradem ark, this m onum ent is actually an ideal place for

fans b y the hundreds at

beginning y o u r acquaintance

sizi güneydeki C olaba bölgesine bırakacak, şehri keşfetm eye buradan

M A Y M U N L A R IN ADASI

every h o u r o f the day,

vvith the spirit o f this c ity a nd

başlayacaksınız. Belki

M u m b a i’de ta ksile r hem

especially on vveekends. Due

country. H o w co u ld it not

güney sahiline kadar

ço k bol, hem de ç o k ucuz,

to the shortage o f space, in

b e? İt vvas from this ‘g a te ’

inecek, önce anlı şanlı Taj

am a hiçbir şey şehir

som e neighborhoods you'II

that on 2 8 February 1948 the

Mahal O te li’yle, ardından

m erkezini yaya olarak

even com e across kids

last representatives o f B ritish

Gatevvay o f India anıtıyla

dolaşm anın yerini tutam az.

playing cricke t on 45 degree

colonial povver bo a rd e d ships

inclines. S top any k id in the Street an d ask him to nam e the league players in

a n d se t sail for their country, never to return again.

Australia, Nevv Zealand o r the U K an d h e ’II reel them o ff

ISLAND OF MONKEYS

in one breath.

in Mum bai, b u t there ’s

B u t a foreign visitor's initial

nothing like seeing the city

en counter vvith M um bai is o f

çen ter on foot. Before yo u hit

38 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

Taxis are cheap an d pientifui

course neither in the m ovie

the streets how ever take a

theater n o r on the vvicket. Instead, the first sight you

p e ek inside the Taj Mahal. Som e appreciation o f the

see vvill m o st likely be the shacks that tine the highvvay

unbridgeable g u lf betvveen the vvorld inside it an d the

that runs from the airpo rt

teem ing life o f the streets

straight in to the heart o f the

m ay com e in handy. Then,

city, an d the pe op le that

hoofing it from one end to

satisfy their every need in the

the oth er o f Ova! Square, >


D ünyanın iş bağlantısı.

150'den fazla uçuş noktasını birbirine bağlıyoruz. Tıpkı kıtalan birbine bağlayan İstanbul g ib i.. .Eşsiz bir konum da yer alma ayrıcalığı ve bu büyük geçiş üstünlüğü ile iş dünyasının kalbi burada atıyor... Siz de dünyanın pek çok noktasına ulaşan benzersiz Türk misafirperverliği ile tanışın, İstanbul üzerinden en uygun bağlantılarla istediğiniz yere en hızlı ve konforlu şekilde u ç u n ... Gökyüzünde farklı bir deneyim yaşayın...

TURK HAVA YOLLARI

w w w . th y .c o m .t r | 4 4 4 O 8 4 9

Dünyaya açılan kapınız


Kendinizi sokaklara

Her köşesinde

S outh M um bai's focal point,

pangs. Before I had a

vurm adan önce Taj

m aym unların cirit attığı bu

you can continue on to

chance to pe e l it, som e ten

M ah al’in içine şöyle bir göz

adada, sakın ola ortalık

Victoria (or, by its little used

to fifteen m onkeys suddenly

atm anız, içerideki dünya ile

yerde muz yem eye

nevv name, Chhatrapati

m aterialized o u t o f novvhere

so ka kta akan hayat

kalkm ayın. T ecrübeyle

Shivaji) Terminus and, after

and surrounded me. R attled

arasındaki aşılmaz mesafeyi

sabit: Kayalıklara oyulm uş

biending in briefly vvith its

a t first, I soon realized from

ö lçm ek açısından faydalı

m uhteşem tapınakları

seething masses, to

the strange sounds they

olabilir. Ardından Güney

gezdikten sonra, adanın

Cravvford Market. Tovvards

were m aking that they

M u m b a i’nin odağ ın da yer

tep elik bir yerine

alan Oval Meydanı boydan

tırm anm ış, sessiz ve ıssız

evening head for the shore o f the Sea o f Oman, vvhere you

vvanted m y banana, and rem em ber hurling it in their

boya kat ederek, V ictoria

görünen bir kuytulukta,

can hop in a taxi and tour

direction.

T e rm in u s’a (pek kim senin

karnımın açlığını bastırm ak

the Chovvpatty coastal strip,

kullanm adığı yeni adıyla

üzere çantam dan

one o f the c ity ’s m ost

NO DREAM THİS,

C h ha tra pati Shivaji

çıkardığım muzu daha

fashionable prom enades.

IT ’S REAL

Term inal) yönelebilir,

soym aya kalm adan,

The richness o f sociai life

There are m ore places to see

oradaki m ahşeri kalabalığa

çevrem 10-15 kadar

that springs up here after

in M um bai that can be

bir süre karıştıktan sonra

m aym unla sarılıverm işti.

sundovvn is a sig ht to

‘d o n e ' in a few days. A

Cravvford Pazarı 'na

Ö nce afalladığımı, sonra

behold!

vvhole h a lf day, for example,

geçebilirsiniz. A kşam üstüne do ğru Um m an Denizi kıyısına yönelebilir, bir

çıkardıkları tuhaf

If you can reserve a day for

co u ld be set aside for the

seslerden elim deki şeye talip olduklarını anlayıp

it, be sure take a m otorb oa t from im m ediately next to the

Prince o f VVales Museum, or an excursion to the M alabar

taksiye atlayıp şehrin en

muzu elim den fırlattığımı

Gatevvay o f India and sto p at

Hills, o r touring the tem pies

m akbul gezinti parkuru olan C h o w p a tty sahil şeridini

hatırlıyorum .

the Shiva tem pies a n d the

o f the various religions. You

fam ous Elephanta İsian d.

can set aside tim e for

turlayabilirsiniz. G ünbatım ından sonra

HAYAL DEĞ İL,

D o n 't even think o f eating a

activities like dance, music,

G ER Ç EK ...

banana in the open here on

burada canlanıveren sosyal

M um bai içindeki görülesi

this island vvhich is cravvling

shovvs a n d exhibitions, o r take you r pleasure in the

hayatın zenginliği, görm eye

yerler birkaç günle bite cek

vvith monkeys. Take it from

cafes o f Colaba. A n d as long

değer!

gibi değil. Sözgelim i,

one vvho has had the

as you 've com e ali the vvay

Bir gününüzü

sadece Prince of VVales

experience! A fte r touring the

to Mum bai, you can 't leave

ayırabiliyorsanız, G atew ay

M üzesi'ne bile yarım gününüzü ayırabilir,

m agnificent tem pies carved

vvithout m aking a side trip to

o f Ind ia’nın hemen

in the rock, I clim bed a sm all

the Ajanta a n d Ellora Caves

rise and, in a quiet and

400 km t o the east. Regular

Shiva tapınaklarıyla ünlü

M alabar tepelerine çıkabilir, farklı dinlere ait

apparently deserted spot,

tours are available to these

Elephanta A d a sı’na uğram ayı da ihmal etm eyin.

tapınaklar arasında turlayabilirsiniz. Dans,

p u lle d a banana o u t o f m y bag to quell m y hunger

caves vvhich, like those on Elephanta İsland, have m ade

yanından m otora binip

4 0 SKYLIFE 6 /2 0 0 6


müzik, gösteri, sergi gibi etkinliklere vakit ayırabilir, C o la b a ’daki kafelerde keyif çatabilirsiniz. Bu arada M u m b a i’ye kadar gitm işken, şehirden 400 km uzaklıktaki Ajanta ve Ellora

Kent yakınlarındaki Elephanta Adası, yerli yabancı pek çok ziyaretçi çeken Shiva tapınaklarıyla ünlü (üstte ortada). M aym unlarsa adanın her köşesinde (üstte solda).

M agaraları'na uğram am ak olm az. Elephanta A d a sı’ndaki m ağaralar gibi Dünya Mirası listelerinde yer alan bu m ekânlara M um b ai'd en düzenli turlar yapılıyor.

Elephanta İsland is fam ous for its tem pies to Shiva, vvhich attract large crovvds o f local and foreign tourists. Monkeys are ubiquitous on the island (above left).

the W orld Heritage list.

m igration, population

İn short, if yo u go in the right

density, a housing shortage,

season— a n d the pe rio d

haphazard urbanization and

from Septem ber to April,

traffic congestion on the

when the w eather is

other, M um bai is a t the

relatively less hot, is ideal—

sam e tim e a m atchiess

there are num erous

blen d o f culture, history a nd

alternatives fo r savoring the

hum an richness. This city,

taste o f Mum bai. Neither

vvhere dream s are m ass-

unadulterated Bollyvvood on

produced, attracts visitors

the one hand, n o r a

n o t for the dream s it

m etropolis vvrithing in the

peddles b u t for its authentic

throes o f uncontrolled

image. □

Kısaca do ğru m evsim de

", MUMBAİ

gitm işseniz -ki havaların

\

1

0

KM

Gürbüz (0216) 574 24 44

2,8

nispeten daha az sıcak o ldu ğu eylülden nisana kadarki dönem idealM u m b a i’nin tadını çıkarm ak için pek ço k seçenek var. M um bai, ne tek başına B o llyw o o d 'tu r, ne de aşırı göç, nüfus yoğunluğu, kon ut sıkıntısı, çarpık kentleşm e, yoğun trafik kıskacında devinen bir m etropol. Aynı zam anda tarihsel, kültürel ve insani bir zenginliğin buluştuğu eşsiz bir arena. Ve rüyaların seri biçim de üretildiği bu şehir, ziyaretçisini ticare tini yaptığı hayallerle değil en ge rçek im gesiyle çekiyor kendine.

Türk Hava Y oliarı'nın İs ta n b u l’dan M um b ai’ye salı, cum a ve pazar; M u m b a i’den İsta n b u l’a ise pazartesi, çarşam ba ve cum artesi günleri seferleri bulunuyor.

A rahian Sea

Bombay H arbour

Turkish A irline s flies from İsta n b u l to M um bai Tuesdays, Fridays and Sundays, and from M um b ai to İsta nb ul M ondays, VVednesdays and S aturdays. 6 /2 0 0 6 SKYLIFE 41


Anadolu’nun doğal taş güzelliği, 8 biı Dünyanın en kaliteli, en fazla çeşide sahip doğal taj Türkiye’de bulunmaktadır. Türkiye, 2005 yılında yağ yüzlerce çeşit ve desendeki mermeri, başta A m e J 140’tan fazla ülkeye ihraç etmiştir. Doğal Taş H a fl DOĞAL TAS '/'HARİKALAR » D İY A R ! \

’ Ü ç Tanrıça H eykeli (Üç Güzeller): Dünyadaki ilk güzellik yarışması fin a listle r H era ve A th e n a. Ü ç Güzeller Heykeli'nin orijinali Antalya <


The beauty of Anatolian natural stone has gra Turkey’s rich reserves of marble are the highest quality in the world, offering the wıdest range of natural stone varieties available anywhere. İn 2005, Turkey expörted hundreds of varieties and designs of marble worth approximately US$ 1 billion to more than 140 coüntries worldwide, including the United States, United Kingdom and China. Wölcome to the VVonderland of Natural Stone. es): The vvorld’s first beauty

contest w as held in Anatolia. Aphrodite was chosen the Goddess of The original statue o f The Three Beauties is p art of the collection of th e A ntalya M useum o f Archeology.

www.turkishstones.org


PORTRE PORTRAIT,

Bir sinemacının vedası Farevvell to a film m aker

Atıf Yılmaz


Hemen her türde çevirdiği filmleriyle neredeyse toplum un belleğini tutan Atıf Yılmaz, yeniliklere açık üretken tavrıyla Türk sinemasına damgasını vurmuştu. Atıf Yılmaz, w ho virtually forged the m em ory of an entire people in his films of every conceivable genre, put his stam p on Turkish cinem a through hard vvork and constant innovation. B E R A T G Ü N Ç IK A N

B

ir film bazen an la tm a k istediğinden ç o k daha başka, ç o k daha farklı bir

mana taşır. Bir film seyredip de hayatı

Türk sinem asına elli yıldan fazla hizmet eden, yüzün üzerinde film e im za atan Atıf Yılm az, her zam an dinamik, genç ve şaşırtıcı olmayı başarmıştı.

A

film sometimes has a significance that is different, very different indeed, from what it

sets out to depict. There are few people perhaps

değişenler azdır e lbe tte - k i onlar da sonra

whose lives are changed b y watching a film—

ya yönetm en olur, ya oyu ncu - am a bazı

and they usually turn out to be directors or

film ler insanın hayatının en kırılgan ya da

actors— b u t certain films becom e lodged in

en coşkulu zam anlarına çöre kle nip oturur.

either the m ost vulnerable, o r the m ost

O artık kendisi değildir. A tıf Y ılm az’ın bazı

exuberant, times o f a p e rson’s life. He is gone

film leri de bırakın kişisel tarihleri,

now, b u t som e o f A tıf Yılmaz's films are not

neredeyse to p lu m u n belleğidir. 'Selvi

mere personal remembrances b u t a Virtual

Boylum Al Y azm alım ’ film inin en esaslı repliğini neredeyse bilm eyen yoktur:

repository o f the m em ory o f an entire society. There is hardly a Turk, for example, who is not

“ Sevgi nedir? Sevgi e m e ktir” . A sya ’nın

familiar vvith this pithy line from his film, Selvi

aşkla vefa arasında salınan kalbinin bu

Boylum A l Yazmalım (The Girl vvith the Red

Atıf Yılmaz, w ho served Turkish cinem a for över fifty years, making more than a hundred films,

sessiz çığlığı sinem a tarih in de de çoktan yerini bulm uştur.

Scarf): “What is love? Love is hard vvork!" A sya’s silent cry o f the heart, caught betvveen love and

Aslına bakarsanız, kabahatin çoğu film e

loyalty, has long been immortalized in the history

konu olan rom anın yazarına, yani Cengiz

o f Turkish cinema.

succeeded in being forever young, dynamic

A y tm a to v ’a ait olsa da ’Selvi Boylum , Al

The fact o f the m atter is that even though the

Y azm alım ’ , A tıf Y ılm az’ın kadınlarla

blame largely lies vvith the vvriter o f the novel on

arasına m esafe koyduğu zam anlara aittir. Aşkı kadından uzaklaştırır, sanki kadın

Cengiz Aytmatov, 'The Girl vvith the Red S carf'

aşkı seçse bü yük bir günah işleyecektir;

belongs t o a period in Yılmaz’s life when he

and full of surprises.

vvhich the film is based, in other vvords, vvith

6 /2 0 0 6 SKYLIFE 45


sanki aşk bir kadın için erdem sizliktir.

distanced him self from women. A time when he

Seyirci de Y ılm az’ın sırtını sıvazlar bu

separated love from woman— as if, for a woman,

film için, ne de olsa aşkın karşısına

love signified iack o f virtue, as if by choosing love

vefanın konulm asının pe k de kafa

a woman would com m it a great sin. A n d the

karıştırm adığı zam anlara aittir. Sonra

audience lauded him for this film, vvhich in any

zamanı gelir, vefaya yüklediği m anadan

case coincided vvith a time when putting loyalty

vazgeçm eksizin kadınlarla arasındaki

before love vvouldn’t have been a problem for

mesafeyi kaldırır Yılmaz. ‘M ine’ ile

anybody. Later a day would com e when Yılmaz

kadınlara aşkın kapısını aralar,

vvould aboiish that distance betvveen him self and

vazgeçm enin, gitm enin, istem e nin...

vvomen, vvithout in any vvay diminishing the value he piaced on loyalty. With his film 'M ine' (a

'KADIN FİLM LERİ Y Ö N E T M E N İ’

vvoman's name), Yılmaz vvould again open the

G eçen ay yitird iğim iz A tıf Y ılm az’ın 80

do or to vvoman an d love, and everything that

yıllık öm rüne sığdırdığı 119 film arasında

goes vvith it— desire, renunciation, desertion...

kadın sorunlarına eğildiklerinin sayısı, taş çatlasın iki elin parm akları kadar am a o

A DİRECTOR OF VVOMEN’S FİLMS

sinem a tarih in de -e n azından şim d ilik-

A tıf Yılmaz, who died last month, cram m ed

kadın film leri yönetm eni olarak yer aldı

119 films into his eighty years. Am ong them,

bile. Am a gelin önce, Y ılm az’ın kişisel

those that deal vvith the plight o f vvomen can be

tarihine bakalım . Doğum yeri M ersin, yılı

counted on the fingers o f two hands. But as far

1925. Asıl adı ise A tıf Yılmaz Batıbeki.

as films o f that pe rio d go, for n o w a t least he is

İstanbul Ü niversitesi H ukuk Fakültesi ve

vvell-established as a m aker o f vvomen’s films.

Devlet Güzel S anatlar A ka d e m isi’nde

B ut le t’s take a look a t Yılmaz’s life story. Born

o kudu; resim bölüm ünden mezun oldu.

in Mersin in 1925, his real name was A tıf Yılmaz

Ö nceleri ressam lıktaydı gözü, hatta

Batıbeki. A fte r studying first a t the İstanbul

1 9 4 7 'd e ‘Tavanarası Ressam ları' to p lu lu ğ u n a katıldı. Am a dönem in gözde

University Faculty o f Law a nd then the State

sanatı sinem aydı. Sinem a ise tiyatro kökenli yönetm en ve oyuncuların üzerine

A cadem y o f Fine Arts, he took his degree in painting, his first love; in 1947 he even jo in e d a group knovvn as the ‘Garret A rtists'. But cinema

kuruluydu. Film lerde de ister istem ez,

was the up-and-com ing art form o f the day,

tiya tro n u n ağırlığı hissediliyordu ve yeni,

based as it then was on actors and directors

aslına uygun bir sinem a dilinin

vvith roots in the theater. Inevitably the influence

kurulm asının zamanı gelm işti. Yılmaz

o f the theater was palpable in films, a n d the time had com e to form a nevv, uniquely

‘Beş Sanat' dergisinde yazdığı sinem a yazılarıyla yönetm enliğe hazırladı kendini.

cinem atic language. Yılmaz pre p p e d him self for

Senaryo yazarak, afiş yaparak bu

becom ing a director by vvriting film revievvs >

tıtr A K A GÜNDÜZ

A tıf Yılmaz, önce sinem a yazılarıyla yönetm enliğe hazırladı kendini, senaryo yazdı, afiş yaptı, asistan oldu. 1 951'de ilk filmi ‘Kanlı Feryat' ile yönetm endi artık... Atıf Yılmaz prepped himself for directing by designing posters and vvriting film revievvs and scripts before becom ing an assistant. The first film he directed w as 'The B loody Cry’ in 1951.

AYHAN İŞIK

BİR ŞOFÖRÜN GİZLİ DEFTERİ

NURHAN NUR

EŞREFKOLÇAK ÇOLPANİLHAN NURHANNUR S . BEKBAY K .E R G Ü Y E N C ■EŞREF V U R A L- A H M ETT.TEKÇ E-KADİR SAVUN

TEMEL KAHAMAHMUT A T IF KAPTAN SETTAR KÖRMÜKÇÜ FERİDUN ÇÖL6 ECEN

TEKİN ÂKMANSDY

EKÇE 4 6 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

n n e a rT riıı/o ü

YILMAZ


-

w ;

•î :

: |/

v_«. I

t v v__y 1

i V.^1

Türkiye'nin en büyük mobilya ve yatakSICOTOı markası Turkey’s biggest furniture and bedding gele brand □

V İ is tiK l» a l

p n v p n ı

ltn

come

• Oturma Grubu »Kanepe »Yatak Odası »Yemek Odası »Genç Odası »Ev Tekstili •Yatak-B aza »Bahçe Mobilyası «İstikbal Regina Mutfak, Banyo ve Raylı dolap • Deco Aydınlatma, Halı ve Aksesuar • Sitting Groups »Sofas •B e d ro o m S e ts «Dining Room Sets «Young Room Sets «Hom e Textiles • Mattress-Bases «Garden Furniture «İstikbal Regina Kitchen & Bath, and Sliding Rail Cabinets • Deco Lighting, Carpet and Accessories Kaliteli hizmet anlayışına sahip 1000’e yakın bayimizle; kendiniz ve eviniz için kurduğunuz hayalleri tamamlıyoruz... Sizi de, ihtiyaçlarınızı tek bir yerden karşılamanın kolaylığı ve mutluluğu için en yakın İstikbal bayisine bekliyoruz. Nearly 1000 shovvrooms that know and deliver on quality help you put together your dream home. Make your life easier. Get to İstikbal, your one stop source for every room of the home.

m <(9 O

Boydak

AKSESUAR

HALI

AYDINLATMA

istikbal

re g in a m uffak & bcmyo


hazırlığı daha da hızlandırdı ve 1 9 5 0 ’de

for the magazine, ‘Beş S anat' (Five Arts).

Sem ih Evin’in asistanı olarak sinem aya

Accelerating the process by com posing

g e çti. Y ön etm en lik bir yıl sonra geldi, ‘ Kanlı

film scripts and designing posters, in 1950 he

F eryat’la, 50 yıl süre cek sinem a hayatına “ m o to r" dedi.

assistant. Directing cam e a year iater vvith

entered the cinema as Semih Evin’s ‘The Bioody C ry’, vvhich he iater called the

‘Y E Ş İLÇ A M ’IN ÜRETKEN USTASI ilk on yılını, Hıçkırık, G elinin M uradı, Şimal

'engine' that propeiied him into a life in film that vvould last forty years.

Yıldızı, A şk Istıraptır, Kadın Severse, iki Kafadar Deliler P ansiyonunda gibi,

A sya’nın aşkla vefa arasında salınan kalbinin sessiz çığlığını duyduğum uz Selvi Boylum Al Yazmalım (altta), 33. A ntalya Film Şenliği’nde ‘Yaşam

PROLIFIC MASTER OF ‘YEŞİLÇ A M ’

m elodram dan kom ediye, kahram anlıktan

Trying his hand a t alm ost every genre from

köy sorunlarına neredeyse tüm türleri

com edy and melodram a to rural life and

deneyerek do ld u rd u . 1 9 6 0 ’ta ilk yapımevini,

heroism, he filled his first decade vvith films

dönem in ünlü oyuncusu O rhan G ün şiray’la

like The Sob, Gelinin Muradı, The North Star,

o rta k kurdu. 1 9 6 6 ’da ise G üneş Film 'in

A şk Istıraptır, İf A VVoman Loves, and İki

kuruluşuna imzasını attı. 1 9 6 6 ’da Sadri A lışık’la Ayla A lg a n ’ın başrollerini paylaştığı

Kafadar Deliler Pansiyonunda (films cited here in English are those vvith international

‘Ah Güzel İsta n b u l’la “ Bu bir A tıf Yılmaz film id ir” d e nileb ile cek süreci başlattı.

production com pany together vvith the

Sinem a artık hiç de küçü m sen m eyece k bir

celebrated actor, Orhan Günşiray, founding

English titles). İn 1960 he form ed his first

Boyu Onur Ö dülü’ ile alkışlanmıştı.

alandı ve yılda üç yüz film le çokta n

Güneş Films in 1966. İn the same year he

‘Y e şilça m ’ adını almıştı. A tıf Y ılm az’ın

began producing vvhat vvould eventually

The Girl vvith the Red Scarf, in vvhich vve hear

te d risa tın d a sinemayı öğrenen Yılmaz

becom e his signature films vvith ‘O Beautiful

the silent scream of A sya's heart, tom betvveen love and loyalty,

Güney, Zeki Ö kten, Halit Refiğ, Ş erif Gören,

İstanbul', in vvhich Sadri Alışık and Ayla Algan

Ali Ö zgentürk gibi yön etm en ler kendi

shared the lead roles. Cinema vvas no longer

çekecekleri film lere doğru yola çıkm ışlardı.

a profession t o be taken lightly, and

vvas singled o ut for an ovation w hen Yılmaz vvas honored vvith a Lifetime Achievem ent Avvard at

Y ılm az’ın baskın duygusu m erak ve

'Yeşilçam', Turkey’s Hollyvvood, ha d quickly

m aceraydı. Her tü r ve ta rzd a film

earned a name for itself, producing three

yapm asının da nedeni buydu. Elbette

hundred films a year. Directors like Yılmaz

the 33rd Antalya Film

sinem anın esaslarını göz ardı etm iyordu,

Güney, Z eki Ökten, Halit Refiğ, Ş erif Gören

Festival.

“ Her yeni film e başlarken, kafam da bir

a n d A li Özgentürk, ali o f vvhom learned the

dünya tasarlarım " diyordu. “ Sonra o

art o f film m aking under Yılmaz's tutelage,

dünyayı en do ğru şekilde ge rçekleştirece k

had struck out on their ovvn. His driving force

ob je ktifleri seçer, bunların kullanım yerini

vvas curiosity and daring, vvhich explains his

film in d ra m atik yapısına göre belirlerim . Bunu aydınlatm a için de düşünürüm , bu

never violated the basic principles o f cinema.

films in every style and genre. Naturally he

düşüncelerim i g ö rün tü yönetm eni, şef ışıkçı

“Every tim e I em bark on a nevv film, I invent a

ve yardım cılarım la tartışırım ” . Yılm az için

vvorld in m y head, ” he vvould say. “I then try

film ko le ktif bir işti, sad ece asistanlarıyla

to capture vvith the camera scenes that vvill

değil, oyuncudan set işçisine, film in

bring that vvorld t o life in the m ost effective

yapım ına katılan kim varsa, tartışır,

vvay, and I decide vvhere to use them based

önerilerini alır, aklına yatıyorsa uygulardı.

on the film 's dram atic structure. I think about

S enaryonun yönetm enin kafasından

the lighting too, and talk m y ideas över vvith the cinematographer, the gaffer a nd m y assistants. ” Film vvas a collective business for Yılmaz, who vvas open to suggestions not only from his assistants b u t from vvhoever vvas invoived in the m aking o f the film, from the actors right dovvn to the vvorkers on the set and, vvhen he thought their ideas made sense, p u t them to use. Even the scrip t vvas n o t lim ited to vvhat vvent through the dire cto r’s head. İn Yeşilçam, vvhich vvas ju s t taking shape in the pe rio d vvhen Yılmaz shot his films, he n o t only arrived on the set vvith sheets o f pa p e r on vvhich vvere vvritten the acto rs' lines as vvell as detailed instructions about hovv to shoot the scenes, he also distributed the film script to the entire crevv. >

48 SKYLIFE 6 /2 0 0 6


j°> Artists

IM O K IA

Albums R Tracklısts

Multimedya dünyasının kapılarını aralayın. Fotoğraf muhabiri, m üzik tutkunu ve gerçek bir sanatçı. 3 megapiksel kamera, yakın plan m odu ve 20x dijital yakınlaştırma özelliklerine sahip Nokia N80'le tanışın. XpressPrint, XpressTransfer, XpressShare çözüm leriyle kolayca baskı alın.

3 MP kam era Yakın plan m odu 20x dijital yakınlaştırm a Kolay baskı çözüm leri MP3 çalar VVLAN

Nokia Nseries See nevv. Hear nevv. Feel nevv.

IM O K IA

www.nokia.com .tr ,, Print X D r e S S ransfer Share

XpressMusic

UPnP

Telif hakkı © 2006 Nokia. Tüm hakları saklıdır Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'a a it tescilli ticari markalardır.

W i-F i

Connecting People


geçenlerle sınırlı olduğu, film in

İt vvas this dem ocratic approach,

çekim ler sürerken şekil aldığı Y e şilça m ’da o sete repliklerin, diğer

together vvith his m odesty and, above ali, his sense o f humor, that

ayrıntıların yazılı oldu ğu kağıtlarla

distinguished Yılmaz from other

geliyor, bununla kalm ayıp senaryoyu

directors. Rather than angry tension

bütün ekibe dağıtıyordu. Diğer

there vvas laughter on his sets. This vvas

yönetm en lerd en bu d e m okra tik

reflected in his films as vvell. According

tu tu m u , mütevazılığı, her şeyden

to Hale Soygazi, vvho m ade three films

önem lisi mizah duygusuyla

vvith him, you cou ld find hum or even in

ayrılıyordu. Onun setlerinde öfke

his m ost unabashed meiodramas.

değil, kahkaha vardı. Bu film lerine de yansıyordu, birlikte üç film e imza

HARDVVORKING, CREATIVE,

attıkları Hale S oyg azi’ye göre onun

INNOVATIVE

en koyu m elodram ının içinde bile bir

İn the sixties and seventies Yılmaz again

mizah bu labilirdiniz.

p u t his signature on films in alm ost every genre: Menekşe Gözler, Güllü,

ÇALIŞKAN, YAR ATIC I, YEN İLİK Ç İ

Kentli, modern kadınların sorunlarına eğildiği Bir Yudum Sevgi (altta) ve Adı Vasfiye (karşı sayfada altta) gibi filmler, Atıf Y ılm az’ı 'kadın filmlerinin yönetm eni’ yaptı. Films like A Sip o f Love (below) and Vasfiye Is Her Name (facing page, belovv), vvhich deal vvith the problem s o f the m odern, urban vvoman, made Atıf Yılmaz a 'vvomen’s film director'.

50 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

Cemo, M ağlup Edilemeyenler, The Girl

Altmışlı ve yetm işli yıllarda, yine

vvith the Red Scarf, Talihli Amele, Dolap

neredeyse bütün tü rle rd e film lere

Beygiri an d Zulüm, to ju s t name a fevv,

imza attı Yılmaz: M enekşe G özler,

vvhich alternately brought him avvards

G üllü, Cem o, M ağlup Edilem eyenler,

for either ‘B est D irector’ o r 'Best F ilm ’

Selvi Boylum Al Yazm alım , Talihli

every year at Antalya. ‘The Girl vvith the

Am ele, Dolap B eygiri... Zulüm , Selvi

Red S carf’ in particuiar vvas singled out

Boylum Al Yazmalım ve Deli Y u su f’la

for applause vvhen Yılmaz vvas honored

A n ta lya ’da ya 'En iyi Y ö n e tm e n ’ ya

vvith a Lifetime Achievem ent Avvard at

da ‘En İyi F ilm ’ ödülünü aldı. Selvi Boylum Al Yazm alım , 33. Antalya

the 3 3 rd Antalya Film Festival. The eighties were a turning po in t as

Film Ş e n liği’nde ‘Yaşam Boyu O nur

m uch for A tıf Yılmaz as for Turkey.

Ö d ü lü ’yle alkışlandı.

VVhile the 1982 production o f 'M ine'

8 0 ’li yıllar Türkiye için olduğu kadar A tıf Yılmaz için de bir dönüm

had depicted a vvoman suffocated b y small town morality, nevv possibilities

noktasıydı. 1982 yapımı 'M in e ’de kasaba ahlakını bir kadının

discover her identity. ‘M in e ’ vvas

were opening up, enabling vvoman to

sıkıştırılmışlığı ile aktarırken, kadına

follovved b y Seni Seviyorum, A Sip o f

kim liğini bulabileceği yeni kapılar da

Love, Dağınık Yatak, Vasfiye Is Her

aralıyordu. Arkası geldi; Seni

Name, Aaahh Belinda, and Kadının Adı

S eviyorum , Bir Y udum Sevgi,

Yok, vvhich ciinched A tıf Yılmaz's

Dağınık Yatak, Adı Vasfiye,

identity as a ‘vvomen’s film director'. His


Aaahh Belinda, Kadının Adı Yok, A tıf

protagonists now vvere urbanized

Y ılm az’ı ‘kadın film lerinin y ö n e tm e n i’

individuals who knew vvhat they vvanted,

yaptı. Kahram anları artık kentli, ne

vvere avvare o f their bodies and their

istediğini bilen, bedeninin ve

desires, and knew h o w to dem and and

arzularının farkında olan, tale p eden

hovv to reject. in a pe rio d vvhen m ore and

ya da reddeden bireylerdi. Kadınların

m ore vvomen vvere joining the vvork force

daha ç o k sayıda çalışm a hayatına

and seeking their rights, Yılmaz m ade films

katıldığı, hak aradığı bir dönem le

vvith Turkey's leading female actors such

Y ılm az’ın Türkan Ş o ra y’lı, M üjde A r’lı,

as Türkan Şoray, M üjde Ar, Nur Süer, and

Nur S ü e r’li, Hale S o yg a zi’li film leri

Hale Soygazi. VVriters such as Selim ileri,

bu lu şm uştu. Bu buluşm ada Selim

Latife Tekin and Duygu Asena vvere the

İleri, Latife Tekin, Duygu Asena gibi

catalysts that brought them together.

yazarların da payı büyüktü. Berdel,

Berdel, Hayallerim Aşkım ve Sen, Gece

Hayallerim Aşkım ve Sen, Gece M elek

Melek ve Bizim Çocuklar, VValking A fter

ve Bizim Ç ocuklar, Düş G ezginleri,

Midnight, Bekle Dedim Gölgeye, Nihavend

Bekle Dedim G ölgeye, Nihavend

Mucize, and A fter the Fail form ed a long

M ucize, Eylül Fırtınası... Yılmaz ön

series o f films, culminating in ‘Eğreti Gelin',

yargıları kırdığı, kim i zam an sınırlarda

in vvhich Yılmaz broke dovvn traditionai

gezindiği, kimi zam an yakın dönem in

prejudices, som etim es skirting, sometimes

p o litik kırılmalarını anlattığı bu film leri

homing right in on the political breaking

‘Eğreti G elin’le noktaladı. Yine bir kadın film iydi ve yine m utlu, um utlu

points o f the recent period. The last nam ed vvas again a vvomen's film, again

bir son çizm işti.

holding out hope o f a bright a nd happy

Yaşamını ve sinemasını anlattığı ‘Bir

future.

Sinem acının Anıları’ kitabında,

“I never kept a diary in m y life, no r did I

“ Hayatım bo yun ca ne günlük tu ttu m ,

manage to accum ulate any artifacts

ne de film lerim le ilgili bir şeyler

relating to m y film s," says Yılmaz in his

b irik tire b ild im ” diyordu. “ Evim de, çe ktiğ im film lerden birinin bile video

book, ‘Memoirs o f a Filmmaker’, in vvhich he recounts his life and films. “I d o n 't even

kaseti y o k tu r’’ ... Kim bilir belki de asıl

have a video cassette o f any o f m y films at

arşivi izleyicinin belleğinde

ho m e." Who knovvs, perhaps he had some

kurduğunun farkındaydı.

sense that his true archive lies in the

“Y eşilça m ’dan bir A tıf Yılmaz g e çti"

memories o f his vievvers. A tıf Yılmaz vvas

değil, “ kaldı” denileceğini biliyordu...

no passing phenom enon; he is here to stay.

“ H er yeni film e b a ş la rk e n , ka fa m d a b ir dü n ya ta s a rla rım .” “ Every tim e I e m b a rk on a nevv film , I invent a vvorld in my h e a d .”

G ö rsellerin s a ğ la n m a sın d a k i katkılarından d olayı T Ü R V A K S in e m a M ü z e s i'n e

We are grateful to TÜRVAK Cinema Museum for

te ş e k k ü r ed e riz.

providing the visuals.

’’ I:

m\ fü

i

6 /2 0 0 6 SKYLIFE 51


MY VVORLD

TOKI

iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Kaynak Geliştirme Uygulam aları Kapsam ında Yapılmaktadır.

XXXXL Dünyanızın boyutları genişlesin!

Yaşadığınız dünyanın sunduğu çeşitliliği, aktiviteleri ve heyecanı, evinizin çevresindeki dünyada bulmak istemez misiniz? Türkiye'nin en büyük konut projesi My World, bunu gerçekleştirmek üzere tasarlandı. Birbirinden çekici konseptlerle tasarlanmış 8 farklı siteden ve 3.636 konuttan oluşan My World. Ataşehir'in en değerli bölgesinde, 1 milyon metrekare toplam alan üzerinde yaşamınızın ve yatırımlarınızın sınırlarını genişletecek yeni bir dünya olarak doğuyor. Üstelik Ağaoğlu deneyimi, kalitesi ve güvencesiyle. My World'ün şu anda satışı süren 5 sitesinden birindeki yerinizi, yaşamınızı ve yatırımınızı hemen ayırtın. Bekliyoruz...

MOONTOVVN

D IA M O N D

ANDROMEDA


e * EM LAK KO NUT

w w w .m yw orld.com .tr

W AkdenizinşaatA.Ş.

TÜ RKİYE’N İN HER YERİNDEN

UUU 6 777 S U N C IT Y

H IG H P A R K

8 i r

k u r u l u s u d u r .


YeĹ&#x;il bulut / Cloud of green


?


M a ç k a ’da yeşilin kaç tonu vardır kim bilir? Çayırda başka, e ğ re ltio tu n d a başka, mısır yaprağında başka, çam ağaçlarında ba m b a şka ... Meadovv green, fern green, green of corn stalk, green of pine... VVho knovvs hovv m any sh a d e s of green there are at M açka?

G öz alabildiğine yeşil M a ç k a ’nın mahalle ve köyleri, yam açlara kurulu (solda). Kuştul Vadisi’ndeki taş köprü (üstte). Clinging to the slopes. the district of Maçka and its villages, green as far as the eye can see (left). A stone bridge in the Kuştul valley (above).

( ( Bizi yukarılara, gitgide yukarılara çıkaran yol bir türlü bitmek bilmiyordu. Sık ağaçların arasından tepeye

( ( The road took us higher and higher and seem ed to

tırmanıyorduk. İnce bir yağmur boşlukta asılı kalmış

through a dense forest o f trees. A fine drizzle seem ed

gibiydi. Tırmandıkça, yeşil bir elbiseden sarkan beyaz püsküller gibi yamaçlardan inip vadideki nehre karışan

to hang in the air. As we ciimbed, the roar o f the vvaterfalls, like white tassels on a green dress, rushing

çağlayanların sesi daha az duyuluyordu. Bacak

down the slopes to mingle with the river in the valley

have no end. We were clim bing to the sum m it

kaslarımızın yakınmaya başladığı bir anda, yeşil

below grew fainter and fainter. Just when m y leg

yaprakların aralandığı yerden manastırı gördük. Benim

m uscles were about to give out, we spo tte d the

gördüğüm, bir manastır değil, taşta uyuyan bir düş, bir

m onastery from an opening in the foliage. N ot a

kaya ütopyası idi. Manastıra çıktığımda, şaşkınlığımın

monastery b u t an apparition reposing in stone, a rock

kanatlı atları gökyüzünün griliğine dağılıyordu. Kayaların

utopia. When I reached it, the v/inged horses o f m y

kamına gömülmüş manastır kalıntıları, derin bir uçuruma bakıyordu. Yukarılardan, kayaların arasından

imagination suddenly fled to the sky's grey expanse.

manastırın içine sular damlıyor, değişik dinlerden

Em bedded in the belly o f the rock, the ruins o f the monastery looked o ut över a deep chasm. From

insanlar ayazmadan su içip dilek diliyorlardı. Fresklerin

betvveen the rocks vvater dripped into the m onastery

bir bölümü, yıllar önce pasta gibi kesilip kim bilir nereye

from above, while people o f diverse religions, m urm uring prayers, drank from its sacred spring. A

kaçırılmıştı.” Yirmi beş yıl önce, Maçka’da Sumela Manastın'nı ilk

portion o f the frescoes had been cut out like pieces o f

görüşümde günlüğüme böyle yazmıştım. Tarsicio

pie years ago and sm uggled o ff to who knows

Succi da Verica'nın 'Bulutlardaki Manastır’ olarak

where."

adlandırdığı Sumela Manastırı’nın ilk bölümlerinin Bizans İmparatoru Justiniaus tarafından yaptırıldığı

So reads a diary entry I m ade about the Sumela

söylense de elde kesin bir bilgi yok. Ama, 1340’da Trabzon İmparatoru Alexios Komnenos taç giyme

the earliest parts o f Sumela, dubbed the 'M onastery in

törenini kayalara bir taç gibi yerleştirilmiş bu yapıda düzenlemiş; hatta büyük güneş tutulmasını da buradan

have been built by the Byzantine Em peror Justinian, nothing is known for certain. But in 1340 the Emperor

izlemişti. Sumela Manastırı’nın geçmişinin gizemli

Alexius Comnenus staged his coronation ceremony here

öykülerle dolu oluşu, onu bulunduğu yer kadar çekici

in this structure, perched on the rocks like a crown; indeed, he even observed the great solar edipse >

kılar. Manastırda bulunan ve İncil yazarı Loukas'ın

M onastery a t M açka twenty-five years ago. Although the C louds' by Tarsicio Succi da Verica, are said to

6 /2 0 0 6 SKYLIFE 57


DJIST YADA NFIST SAYESİNDE, İMKB'DE İŞLEM GÖREN 2 0 ŞİRKETİN D J IS T (D o w J o n e s İ s t a n b u l 2 0 ) , T ü r k i y e ' n i n ilk b o r s a y a t ı r ı m f o n u d u r . İ M K B 'd e işlem g ö r e n T ü r k i y e ' n i n 2 0 ö n e m l i ş i r k e t i n i n h i s s e s e n e d i n i i ç e r i r . D J I S T s a y e s i n d e , bu 2 0 büyük ş i r k e t i n hisse sene dine b ird en, aynı anda, t e k bir işlem le y a t ı r ı m y a p a b i li r s i n i z . DJIST BORSA YATIRIM FONU'NDAKİ ŞİRKETLER:

D O W

DJIST J O N E S

İ S T A N B U L 2 0

• AKBANK • ANADOLU EFES BİRACILIK • ARÇELİK • DOĞAN HOLDİNG • DOĞAN YAYIN HOLDİNG • ENKA İNŞAAT • EREĞLİ DEMİR ÇELİK • FİNANSBANK • GARANTİ BANKASI • İŞ BANKASI • İŞ GYO •KOÇ HOLDİNG • MİGROS • PETKİM • SABANCI HOLDİNG • ŞİŞECAM • TOFAŞ • TURKCELL • TÜPRAŞ • YAPI KREDİ BANKASI

DJIST Borsa Y a tırım Fonu p o rtfö y ü n d e y e r a lan m e n kul k ıy m e tle r ve fo n p a yla rı Takasbank nezdinde s a k la n m a k ta ve fo n p a y ı o lu ş tu rm a (C re a tio n ) ve fo n p ayı a z a ltm a (R e d e m p tio n ) iş le m le rin e T a ka sb a n k ta r a fın d a n a ra c ılık y a p ılm a k ta d ır. Bu fo n k s iy o n la r d ışın da T a k a s b a n k 'ın D JIS T B orsa Y a tırım F o nu 'n a ilişkin, fo n ku ru cusu na ve ya y a tırım c ıla ra karşı h e rh a n g i b ir h u k u k i/m a li so ru m lu lu ğ u ya da ta a h h ü d ü b u lu n m a m a k ta d ır. T a ka sb a n k lo g o s u n u n bu ila n d a a lm a s ı h e r h a n g i b ir y a t ı r ı m t a v s iy e s i n i t e li ğ i ta ş ım a z .

w w w .d jis t.c o m y|rc

D anışm an K n o w -H o w P ro v id e r

AMERICAN STOCK EXCHANGE'

S a k la m a c ı K u r u lu ş C S D & C re a tio n -R e d e m p tio n A g e n t

TAKASBANK


HİSSE SENEDİNE BİRDEN, TEK BİR İŞLEMLE YATIRIM YAPABİLİRSİNİZ. NFIST (Non-Financial İstanbul 20 ), Türkiye'nin ilk sektör borsa yatırım fonudur. İMKB'de işlem gören Türkiye'nin finans sektörü dışındaki 2 0 önemli şirketinin hisse senedini içerir. NFIST sayesinde, bu 2 0 büyük sanayi ve hizmet sektörü şirketine birden, aynı anda, tek bir işlemle yatırım yapabilirsiniz. NFIST BORSA YATIRIM FONU'NDAKİ ŞİRKETLER: •AKÇANSA • ARÇELİK • AYGAZ • ENKA İNŞAAT • EREĞLİ DEMİR ÇELİK • FORD OTOMOTİV • HÜRRİYET GAZETECİLİK •İŞ GYO • MİGROS • PETKİM • PETROL OFİSİ • ŞİŞECAM • TANSAŞ • TOFAŞ • TRAKYA CAM • TURKCELL • TÜPRAŞ •TÜRK HAVA YOLLARI • ÜLKER GIDA • VESTEL

NON

NFIST F I N A N C I A L

İ S T A N B U L

20

M A L İ S E K T Ö R DI Ş I N F I S T İ S T A N B U L 2 0 A Tİ P İ B O R S A Y A T I R I M F O N U Fo n K u ru c u s u F u n d Is s u e r_________________________

Ş R F in a n s b a n k

Fon Y ö n e tic is i F u n d M a n a g e r __

5K F İ n a n s p o r t f ö y

NFIST Borsa Y a tırım Fonu p o rtfö y ü n d e y e r a lan m e n ku l k ıy m e tle r ve fo n p a yla rı T a kasb a nk nezd in de s a k la n m a k ta ve fo n p a y ı o lu ş tu rm a (C re a tio n ) v e fo n p a yı a z a ltm a (R e d e m p tio n ) iş le m le rin e T a ka sb a n k ta r a fın d a n a ra c ılık y a p ılm a k ta d ır. Bu fo n k s iy o n la r d ışın da T a k a s b a n k 'ın NFIST B orsa Y a tırım Fo nu 'n a ilişkin, fo n ku ru cu su n a ve ya ya tırım c ıla ra karşı h e rh a n g i b ir h u k u k i/m a li so ru m lu lu ğ u ya da ta a h h ü d ü b u lu n m a m a k ta d ır. T a ka sb a n k lo g o s u n u n bu ila n d a . . . . . . . . . n f ; e ı . _ m y e r a lm a s ı h e r h a n g i b ir y a t ı r ı m t a v s iy e s i n it e li ğ i ta ş ım a z . W W W . n T I S l . C O r n


yaptığına inanılan Meryem Ana

da vadilerin içinden geçen

from its vantage point. Sumela ’s

touristic sites in Turkey vvould

ikonasının Atina’ya kaçırılışından

yollarla ve bu yolları gizleyen

pa st Is veiled in mystery, vvhich

Yavuz Sultan Selim’in Şah

ağaçlarla buluşur. Özellikle

makes it as intriguing as its

surely list Sumela am ong them. There are ruins o f tvvo other

İsmail’i bozguna uğrattıktan

Kuştul Manastırı'na giden ve

rem ote setting. Legends are rife,

famous monasteries at Maçka:

sonra manastıra armağan ettiği

derelerle, taş köprülerle

from the sm uggling to Athens o f

altın şamdanın akıbetine kadar

süslenen yol hem yürüyüşçüler, the m onastery's icon o f the

birçok olay dilden dile dolaşır.

hem de doğaseverler için bir

Virgin Mary, believed to have

village o f Şimşirli. The road to

Ve bütün bunların ötesinde,

armağandır.

been painted b y the Gospel vvriter Luke himself, to the fate o f

Kuştul especially, vvith its rippling stream s and vvooden bridges, is

tanıtan on turistik fotoğraf seçin”

YEŞİLDEN BİR NAZARLIK

deseler, onlardan biri mutlaka

Sumela Manastırı'nın ünü,

the golden candelabra bestovved on the monastery b y Sultan

an adde d boon for hikers and nature-lovers.

Sumela Manastırı'nınki olur.

Trabzon'a 30 kilometre uzaklıktaki M açka’nın adının

bugün ‘‘Türkiye’yi yurtdışında

M açka’da iki ünlü manastır

the Vazelon in the village o f Kiremitli and the Kuştul in the

Selim I follovving his defeat o f Shah İsmail and the Safavid

A GREEN JEWEL

kalıntısı daha var: Kiremitli Köyü’ndeki Vazelon ve Şimşirli

ötesine geçmiştir. Oysa, M açkaPersians in 1514. A n d as if this

The fame o f the Sumela

yalnızca Doğu Karadeniz'in

vveren't enough, anyone asked

Monastery surpasses that o f

Köyü’ndeki Kuştul... İki manastır

değil, Türkiye’nin yeşil

to name the ten m ost popular

Maçka, 30 km from Trabzon,

60 SKYLIFE 6 /2 0 0 6


nazarlıklarından biridir. Doğa

even though M açka is one o f

öylesine cöm ert davranmıştır ki

the green jewels n o t ju s t o f the

Maçka’ya, yollarda sisin içine daldığınızda, “Kim bilir ne güzellikler vardı geçtiğim şu yollarda da ben

Eastern Black Sea b u t o f Turkey in general. Nature has so blessed this area that when

göremedim..." diye hayıflanırsınız.

you are plunged into m ist on

Ama sise kızmayın ne olur, o ormanların ve yaylaların arkadaşıdır.

the road to M açka you will sigh, saying “Who knows how

1600 rakımlı Şomla Yaylası’nda yeni

m uch beauty there is along this

sağılmış sütün kaymağına ekmeğimizi banarken muhtarın

road that I c a n 't even see?"

söylediklerini anımsıyorum: “Ekime

is a friend o f the forests and

doğru, buraya kar inmeye başlar.

plateaus.

B ut d o n ’t blam e the mist, for it

Kar tanelerini rüzgâr kattı mı önüne,

I recall what the village

beyaz çiviler gibi inerler yere. Ben de

headman said as we dipped

pencereden seyretmeye doyamam

ou r bread in clo tte d cream >

K aradağ’ın içine gömülmüş gibi duran Sum ela Manastırı, gizemli tarihi ve coğrafi konumu ile insanları bir mıknatıs gibi kendine çekiyor (üstte). Kiremitli Köyü’ndeki Vazelon Manastırı (sağda). Sumela Monastery seems to stand embedded in the mountain known as Karadağ, drawing us to it like a magnet with its mysterious past and remote setting (above). Vazelon Monastery in the village of Kiremitli (right).

6 /2 0 0 6 SKYLIFE 61


K aradeniz’in

manzarayı. Bir de, şu karşıki

T E M M U Z AYI, Ş EN LİK AYI

geleneksel çalgısı

ormandaki ağaçlar rüzgârda öyle

Adları bazen yayladan yaylaya

kem ençenin yapımı M a çk a 'd a da sürüyor. The kemenche, a traditional string instrument of the Black Sea, is stili made at Maçka.

bir ses çıkarırlar ki yalnız o ses için

bile değişen düğünçiçekleri,

bile gelinir buraya...” Ben de

çiğdem ler, peygam berçiçekleri,

ekliyorum, Maçka’ya bin bir ses için gelinir. Yağmurun sesi için...

beyaz orm angülleri, orkideler,

Kemençenin, bardağa dökülen

çuhaçiçekleri yaylaları

ayranın sesi için... ‘Kuymak’ın

şenlendirir. Lapazan, Kulin

hasekiküpeleri, yüksükotları ve

ateşteki cızırtısı, yolda verilen

Dağı, Maura, Kiraz, Çakırgöl,

selam için bile gelinir.

Şolm a ve Lişer'le birlikte bu

Bir delikanlı odun keserken kız

yaylaların en ünlüleridir. Mayıs

kardeşi inekleri önüne katmış,

ayında yaylalara çiğ de m ler

otlatmaya götürür. Yaprakların

yağar. Tem m uz ayı şenlik ayıdır,

üzerinde çiğ taneleri güneş

yayladan yaylaya kem ençenin

vurunca elmas gibi parıldar. Zifin

ve horon tepenlerin sesleri akar

çiçeklerinin sarışınlığı gözünüzü

dereler gibi.

alır. Sis, pembe çiçeklerin

“Yaz başlarında koyunların,

yukarısında yayla evlerinin

sığırların, çoluk çocu ğu n çıktığı

pencerelerine kadar yanaşıp içeri

yeşil dağ başı düzlükleridir

bakar. Niye ki? Ne zoru var

bizim yörenin diliyle yayla. Bir

dersiniz? Uzun ve eğik ağzından

başlam aya görsün sıcaklar,

'sis' çıkardığı söylenen ‘çaydanlık’

koyunlar yoşalanır; sığırlar,

adında bir yaratığı arar! Bu

buzağılar çıngıraklanır; keçiler,

‘çaydanlık’ denen şey, altında

tekeler kelek takınır, donanır

ateş yandığında, ‘fokur fokur' diye

dü şer yayla yollarına. G ençler,

de şarkı söylüyormuş! Onu

kızlar alından, yeşilinden

bulduğunda çevresini şöyle bir

giysilere bürünür, yaşlılar kınalar

sarıp anlamaya çalışacaktır;

sürü nü r” diye yazar İsm et Zeki

akrabası mı, yoksa değil mi diye!

Eyüboğlu ‘M a çka ’ kitabında.

m ade from fresh milk in the

the leaves like diam onds in the

1600 m eter-high Şomla

sun, and the brilliant golden hue

Highlands: “S now starts to fail

o f the yellow rhododendrons

here tovvards harvest time.

catches your ey e.

A n d the flakes, driven by the

A pproaching the windows o f the

Çağlayanlar M açka'd a kendilerine yollar açıp her yerde

wind, hit the ground like little

highland houses above their

karşınıza çıkarlar.

white nails. I never tire o f

pink flovvers, the m ist peeks in.

gazing at the landscape

A n d why not? W hat’s to stop it,

through m y window. A nd

you say? İt is seeking a creature

another thing: the trees in that forest över there m ake such a

called the 'tea ke ttle ’ that is also said t o em it ‘m is t’ from its long,

roar in the w ind that people com e here ju s t to hear it. "

curving spout, even to sing a lively song when a fire burns

I chime in that people com e to

under it! A n d when the m ist

VVaterfalls burst out on every side at Maçka.

Orman yollarında, ağaç kesim işçilerine rastlayabilirsiniz. Onlar, kesilen

Maçka for a thousand a nd one

finds this creature, it will

different sounds. The pa tte r o f the rain, for example. The wild

surround it on ali sides and try t o ferret out whether it's a

strains o f the kemenche. o r the

distant relative o r not.

splash o f butterm ilk being p oured into a glass. There are

JULY, THE FESTIVE MONTH

even those who com e to hear a slab o f thick clotted cream

The plateaus are gay with buttercups, crocuses,

sizzling över a fire, o r the

cornflovvers, Pontic

encounter wood

friendly greetings o f the natives

rhododendrons, orchids,

cutters on the forest roads. They also strip the bark from the cut trees.

along the roadside.

fuchsias, foxglove and cowslips,

ağaçların kabuklarını da soyarlar. You may

VVhiie a young m an cuts wood,

whose names som etim es vary

his sister drives the cow s to

even from one highland to

pasture. Dewdrops sparkle on

another. Lapazan, Kulin Dağı, >


THE W D R L D' S 5 E X IE S T HDTEL ADAMEVEHOTELS.COM B E LE K -AN TA LV A TURKEV AÜGOST eOOB

A KAVIGROUP PROJECT


Birazdan suların sesine davulla zurnanın sesi karışacak. Soon the raucous strains of the davul and zuma (traditional Black Sea fıfe and drum) vvill mingle vvith the rush of the vvater.

M açka’da ister Z iga na lar’a

taşlu k / Fena şeydir

Maura, Kiraz a n d Çakırgöl

doğru vurun, H a m siköy’de

sevdaluk / Sen çiçe k ben

are the m ost famous o f the

closer look a t the dro ps left

sütlacınızı kaşıklayın; ister yayla yaprağu / Hangi dallara

highlands, together vvith

on their leaves by the rain

yollarında nefesinizi açın.

a ç tu k ” ... İşte o zam an ben, babası M açka’da, Galyan

Şolm a a n d Lişer. Carpeted

that g o t to the ‘yayla' before

vvith crocuses in May, they

you. İf you look carefuily, you

V ad isi’ne bakan Konaklar K öyü’nde, Tahsildar Şükrü

are m ost festive in July vvhen

vvill see the mountains,

the strains o f the kem enche

forests an d highland houses

ucuna sizden önce yaylaya

Efendi Konağı’nda doğan ve

an d the voices o f the ‘h o ro n ’

reflected in their aqueous

uğrayan yağm urun bıraktığı

çocu klu ğun un m utlu günleri

dancers resound through the

globes a n d y ou vvill m arvel a t

dam laya bakın. Dikkatli

aynı konağın bahçesinde

valleys.

h o w nature has distilled the

bakarsanız, o küçü k sudan

geçen bir şairin, Sunay

“The green plateaus vvhere

vvhole vvorld into a single

kürenin üzerinde dağların,

A kın’ın ‘P encere’ adlı şiirini

sheep, cow s a n d children

drop a t M açka! A s yo u do

Maçkalıların ‘g o m a r’ dediği m or renkli orm angüllerine doğru eğilin ve yapraklarının

cali ’g o m a r’ an d take a

orm anların, yayla evlerinin

anımsar ve bu yazının

ga ther a t the start o f sum m er

so, the strains o f a folk tune

yansıdığını görür, “ Doğa,

kapısını da onun dizeleriyle

M a çka 'd a dünyayı bir dam laya

kapatırım : “ Kokusu

are knovvn as 'yayla' in the vernacular o f o u r region, ”

vvill reach you r ears, sung by a g irl hanging up laundry in

explains vvriter İsm et Z eki Eyüboğlu in his book,

are M açka ’s roads / Chagrin

sığdırm ış!’’ diye düşünürsünüz.

mahalleye yayılsın / diye

O sırada bahçesinde çam aşır

yaptığı yem eklerin /

asan kızın türküsü gelecektir

akşam üstleri / açık tutar

kulağınıza: “ M açka’nın yolu

penceresini yeni gelin” .

‘M a ç k a '. “A s soon as the heat begins to set in, the

d 'a m o u r is a heavy lo a d /

sheep are dyed, the covvs

/ On vvhich branch d id vve

an d unvveaned calves are d e cked vvith little bells and the nanny-goats a n d billy-

flovver?” A n d I shall recall a po em called 'VVindovv' by Sunay Akın, a p o e t who vvas

go ats vvith big bells, and

born in Maçka, in his father, tax co lle cto r Şükrü E fen di’s

highlands. Young m en and

mansion, in the village o f

vvomen don re d a n d green,

Konaklar overlooking the

vvhile the oldsters rub

Galyan valley a n d who spent

themselves vvith he nn a."

the halcyon days o f his

Head for the Zigana range,

childh oo d in the garden o f

enjoy fresh m ilk p u d d in g at

the sam e house. I close vvith

H am si köy, o r breathe in the

a fevv o f his lines: “Evenings the nevv bride / leaves her

fresh air on the upland

Y a ğ m u rd e rş Yağlıdere

64 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

You're the blossom , I the leaf

then ali h it the roa d for the

byvvays. İt's y o u r choice at • Kalkanlı •A talar

her garden: “M ade o f stone

Maçka. B u t be sure to b e nd

d o or open / so the arom a o f the dishes she is cooking /

softly över the purple

vvill vvaft through the

rhododendrons the locals

ne ig h b o rh o o d ." □


The Islands

Marmara’nın düşü / Marmara dreaming

Adalar

H

EM EL ÇELEBİ

© B A R IŞ

H A Ş A N B E D İR


Uzun kış günlerinde baş başa kalan Adalar, yazın gelişiyle şenleniyor. Denizle kucaklaşm ak, yeşilin içinde yürüm ek, bisiklete binm ek, p ikn ik ya pm ak isteyenler ada vapurlarını doldu ruyo r. Left to their ow n d e vices in vvinter, the Islands c o m e to life in s u m m e r vvhen th o se vvho long to enjoy the sea, to hike or bike throug h the greenery, or just to go on a sim ple picn ic c ro w d the island ferries.

İ

t was a skinny liftle vine, plarıted b y m y downstairs neighbor in a small patch o f dirt near the pavement

and encircled with wire so no one would do it harm. İt grew slowly, patiently, until fınally it reached m y kitchen balcony. This spring, vvithout a word, it made it ali the way to the window. The sight o f its tiny, tender green, almost transparent leaves filled m e with joy: the time had com e to board a ferry and head for the islands. N ot because I have a house o r a sum m er place there, but to inhale the scent o f the sea, watch the gulis, go for walks, gather fennel, marshmallovv and dandelion greens, and ride m y bike. The island cats, neglected ali vvinter, also perked up at this news. A mere crust o f fresh bread was enough to win their hearts. This scattering o f green hills poking up out o f the water

A

lt kattaki komşunun kaldırımdaki bir karışlık

some distance from the mainland in the Southern Sea o f

toprağa diktiği, kimse zarar vermesin diye de

Marmara offer a vvelcome escape for İstanbul residents.

A nakaradan vapurla yaklaşık yanm saat uzaklıktaki Adalar,

telle çevirdiği incecik bir sarmaşıktı. Sabırla

The islands nowadays are regarded as either a picnic

büyüdü. Sonra, yavaş yavaş mutfak balkonuma

ground open to the public, o r a location for an exclusive

tırmandı. Bu bahar hiç haber vermeden pencereye kadar gelmiş. Neredeyse şeffaf, yemyeşil, minik yapraklarını görünce, aldı beni bir sevinç. Artık,

sum m er place, far from the hullaballoo o f İstanbul yet within the city limits. Consequently only a handful o f people remain once sum m er is över and the schools

vapura atlayıp adaya gitm e zamanı gelmişti.

reopen in fail. But the old inhabıtants stay on vvinter and

Adada evim, yazlığım olduğundan değil, denizin

summer, never leaving the island. And, with their own

kokusunu duymak, martıları görm ek, yürümek,

unique customs, traditions and forms o f entertainment,

şehre yakın am a ne trafik var ne de hava kirliliği... Buna karşılık Akdeniz iklimi, fıstık çam ları, erik ve badem ağaçlan, bahçe kapılarından mor salkımlar, zakkum lar

rezene, ebegümeci, radika toplamak, bisiklete

they have över time created a vibrant island culture.

taşan zarif köşkler var.

binm ek için... Bütün kış ihmal edilen ada kedileri de sevinirdi bu işe. Bir parça taze ekmek bile

BLUE EXILE

gönüllerini almaya yeterdi.

The islands’ dry climate and Calabrian pine forests have long been knov/n to be beneficiai for human health, as is

Marmara Denizi’nin güneyinde, anakaradan uzakta maviliklerden yükselen bu bir grup yeşil

best exemplified by the sanatorium a t Çam Limanı (Pine

tepecik, günümüzde İstanbullular için önemli bir

Harbor) on Heybeli. M y grandmother, vvho was

kaçış noktası. Adalar artık şehrin hayhuyundan

diagnosed with tuberculosis, claims she recovered her

uzakta, ama yine de sınırları içinde, mutena bir

health follovving the treatment she received there. Going

yazlık ya da halka açık bir piknik yeri olarak

back even farther, it is known that people fled to the

düşünülüyor. Bu yüzden yaz ve bahar ayları geçip

islands for refuge during the plague and cholera

okullar da açılınca geride bir avuç insan kalıyor.

epidemics that struck in İstanbul in the 16th century >

68 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

Only about half an hour from the mainland by ferry, the İslands are close to the city but have none its traffic or air pollution. What they do have is a Mediterranean climate, umbrella pines, plum and almond trees, and elegant mansions with purple wistaria and oleander bursting from their garden gates.


KKG GROUP

Türkiye'nin en seçkin yaşam projesi hayata geçiyor. Kaliforniya mimarisinin görkemi, Akdeniz'in romantizmi ve Anadolu'nun yaşam kültürünü birleştiren başka bir dünya:

Galerili, görkemli salonlar, iç avlular, özgür ve geniş hobi alanları, ferah bahçeler, bağımsız havuzlar, Büyükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'nin birleştiği noktada nefesleri kesen bir manzara... Pelican Hill, eşsiz peyzajı ve çok iyi tasarlanmış rekreasyon alanlarıyla size hayallerinizdeki yaşamı sunuyor.

Pelican H ill...

Bu dünyada yerinizi alın.

Keleşoğtu, Kameroğtu, Güt inşaat ortak girişimidir.

sat 1$ ofisi:

02128865495

w w w .pelicanhillevleri.com


Yıldızlar pelican HÜl'de Buluştu İç mimari, Türkiye’nin en ünlü iç mimarlarından: Mahm ut A nlar, Hülya Döşer, Hakan Helvacıoğlu, Dara Kırm ızıtoprak, Haşan Mingü, Eren Talu, Mustafa Toner ve Eren Yorulm azer... Mimari konsept, Amerika’dan: Kaliforniya'nın en yaratıcı mimarlık ofislerinden RNM Architecture...

Peyzaj, İtalya’dan: Avrupa'nın sayılı peyzaj mimarlarından Paolo Spaziani...

Birbirinden değerli bu isimler, sizin için göz kamaştırıcı b ir yaşam ya ra ttıla r.

B a ş k a

b ir

d ü n y a ..


Ancak, eski yerlileri hiç terk etmez, bütün bir kış, bütün bir yaz yaşarmış Adalar’da. Böylece, kendine özgü adetleri, gelenek ve eğlence biçimleriyle zamanında canlı bir ada kültürü oluşmuş.

İstanbul'un en çok rağbet gören sayfiye yerlerinden biri olan Heybeliada, sadece doğası ve tem iz havasıyla değil; Deniz Lisesi, sanatoryumu, Ruhban (Papaz) Okulu ile de ünlü.

MAVİ SÜRGÜN Adaların rutubetsiz ikliminin, kızılçam ormanlarının havasının insan sağlığına iyi geldiği öteden beri bilinir. Günümüzde buna en iyi örnek Heybeliada, Çam Limanı’ndaki sanatoryum. Verem teşhisi konulan anneannem, burada gördüğü

Heybeliada, one of Istanbul's most popular summer resorts, is famous not only for its clean air and natural beauty but also for its Naval High School, sanatorium, and School for Priests.

tedavinin onu yeniden sağlığına kavuşturduğunu söylerdi. Daha eskiye gittikçe, 16. yüzyılda İstanbul’da veba ve kolera gibi salgınlar çıktıkça insanların kaçıp Adalar’a sığındığı biliniyor. O

when the Crossing, by caique

the ordeal that the Patriarch

devirlerde ulaşım sandalla

in those days, took no iess

M ethodius undervvent here in

(pazarkayığı) ancak dört saatte

than four hours. Their historic

a dungeon— no bigg er than a

sağlanırmış. Adaları tarihte çoğu

isolation, vvhich safeguarded

grave— in the Church o f Aya

zaman anakaradan gelen pek çok

them against diverse perils,

Yani. A n d the Em press İrene,

tehlike, hastalık ve kötülüğe karşı

diseases a n d oth er form s o f

koruyan bu izole konumu, bir dönem

pestilence originating on the

vvho, as a woman, failed to find recognition as sovereign

hiç de hayırlı olmayan amaçlar için

mainland, m eant that the

a n d ultim ately fell from grace,

islands in this p e rio d vvere

was exiled to the VVomen's

used fo r any num ber o f

M onastery on Büyükada, aka

highly inauspicious purposes.

Principos, the largest o f the

Palace officials, princes,

islands. İn the Byzantine

em perors an d em presses

period, m onks seeking retreat in to seclusion chose

vvho fell o u t o f favor, for example, vvere exiled here,

the İslands as vvell ow ing to

vvhich explains w hy they are

their situation ‘ove rsea s’ as it

knovvn as the P rin ces’

were, a n d their hills, crovvned

İslands. Burgaz meanvvhile,

with churches and

apparently a very old

monasteries, expiain why

settlem ent ju d g in g b y the

they vvere also know n as the

Rom an grave found on its

‘Priest İslands'. Rarely visited

H ristos Hill, ow es its fame to

today, the Hagia Spiridon (A bandonm ent o f the VVorld) M onastery on Heybeliada has a place in history as a refuge for pe op le seeking to vvithdravv from this vvorld. O NLY A FERRY RIDE AWAY The isolation o f the Marm ara islands cam e to an a b rup t end vvith the invention o f the steam -povvered ferry a n d the introduction o f ferry service betvveen İstanbul, the İslands and Kadıköy in 1846. Only ab o u t h a lf an hour from the m ainland b y ferry today,

SKYLIFE 6 /2 0 0 6

>


w w w .t o y o t a s a .c o m .t r

4x4 efsanesini yazan araç

Toyota Land Cruiser Kolay değil... Tam 50 yıldır 4x4 dünyasına yön veren

başarabilen tek off-road aracı. Ne demek istediğimizi daha

b ir marka olmak. Ölümsüz tasarımı ve benzersiz

iyi anlamanız için, hiç vakit geçirmeden sizi Land Cruiser

teknolojisiyle Land Cruiser 'Efsane' sıfatını taşımayı

ile tanışabileceğiniz Toyota Plazalara davet ediyoruz.

TOYOTA©©

To yo ta iletişim M erkezi: (0 2 1 2 ) 354 0 354

O O

TODAY TOMORROVV TOYOTA


kullanılmalarına da neden

Tepeleri manastır ve kiliselerle

the İslands are as near as

olmuş. Gözden düşen saray

taçlandırılmış adalara ‘Papaz

any İstanbul suburb. VVhat’s

the rainbovv in spring, and

mensuplarının, prens, imparator ve imparatoriçelerin

Adaları’ denmesinin nedeni

more, they are free o f traffic,

elegant m ansions with

böyle açıklanmakta.

pollution an d haphazard

gönderildikleri bir sürgün

G ünümüzde pek uğrayanı

urbanization and o f any noise

m im osa branches, purple wistaria an d oleander that

that bloom s in every color o f

yeriymiş Adalar. Bu yüzden

bulunmayan Heybeliada’daki

other than the chirping o f

bu rst out from raiiings and

halen ‘Prens Adaları’ olarak da

Aya Spiridon (Terk-i Dünya /

sparrovvs. A t the same time

garden gates delicately

biliniyorlar. Hristos Tepesi’nde

Tarik-i Dünya) Manastırı ise

they boast a Mediterranean

fashioned o f vvrought iron as

bulunan Roma devri mezarla

dünyadan elini eteğini çekmiş

climate, fertile soil, umbrella

intricate as lace. Although the

çok eski bir yerleşim yeri olduğu anlaşılan Burgazada

insanların sığınağı olarak tarihteki yerini alıyor.

pines, alm ond a nd plum trees, acacias, a plan t cover

eclectic style o f these stately mansions, m ost o f vvhich >

ise bir zamanlar ününü, Aya Yani Kilisesi’nin -ancak bir mezar genişliğindeki-

BİR VAPUR UZAKLIKTA Marmara takım adalarının bu

zindanında Patrik

erişilmezliği buharlı vapurların

M ethodios’un çektiği çileye

icat edilip de 18 4 6 ’da

borçluymuş. Kadın olduğu için

İstanbul, Adalar ve Kadıköy

im parator olarak kabul

arasında işlemeye

edilmeyen ve gözden düşen

başlamasına kadar sürüyor. Bugün anakaradan vapurla

im paratoriçe Eirene ise Büyükada’daki Kadınlar Manastırı’na sürgün edilmiş.

yaklaşık yarım saat uzaklıktaki

Bizans devrinde inzivaya

diğer ilçeleri kadar yakın. Hem de trafik yok, hava

çekilm ek isteyen keşişler de

Adalar, artık bize İstanbul’un

bu 'denizaşırı’ konumları

kirliliği yok, çarpık kentleşme

nedeniyle Adalar’ı seçermiş.

yok ve serçelerden başka

74 SKYLIFE 6 /2 0 0 6


maksimum e v le r

"Maksimum'cla yaşayın"... İs ta n b u l’un g ö z b e b e ğ i U lu s ’ta , ş e h rin en m e rke zi bölgesinde, yepyeni bir yaşam tarzını sem bolize eden ünlü m imar Emre Arolat imzası taşıyan M aksimum Evler yükseliyor. Sadece bir ev olmaktan öte, binaların arasında sanki yemyeşil bir vaha gibi ortaya çıkan, ahşap kaplamalı cepheleri ile sıradışı bir görünüm e sahip olan Maksimum Evler, elegan bir hayat tarzını yansıtıyor.

Maksimum Evler'de “Ernestomeda” mutfaklar, özel tasarım banyolarda “Rifra” banyo dolapları ve doğal taş yüzeyler, “Gaggenau” ankastre beyaz eşya, “Daikin" crv klima sistemiyle soğutma ve ısıtm a, “Duravit" vitrifiye, “Hansgrohe" arm atürler, “Sem" boy parkeler, “Bticino" elektrik a n a h ta r la r ı

ve

p r iz le r ,

“B u d e ru s ” k o m b ile r,

“K o n e ” a s a n s ö rle r

k u lla n ılm ış tır .

• Açık ve kapalı otopark • Fitness salonu, sauna, kafe, cep sineması • Açık spor alanları, açık ve kapalı yüzme havuzları • Site ve dairelere özel güvenlik sistemi (site çevre duvarlarına, kapalı otoparka, blok girişlerine güvenlik kameraları) • Doğaya ve çevreye uyumlu peyzaj düzenlemesi • Ö zel davet ve partilere olanak tanıyan kulüp binası • Isı yalıtımlı, ahşap ve kompozit panel kaplama dış cephe • Görüntü ve ısı kaybını önleyen konfor camlı, ısı yalıtımlı alüminyum doğramalı geniş pencere yüzeyleri • Ahşap katlanır ve otomatik panjur sistemi • Görüntülü kapı telefonu (site girişi, blok girişi, daireler arası ve site güvenliğiyle bağlantılı) • Ayrı hizmetli odaları ve banyoları • Hidrofor ve su arıtma sistemi • Jeneratör

KAYI GAYRİMENKUL Y A T I R I M

Kayı G ay rim en k u l Yatırım A.Ş Em irhan Cad. Barbaros Plaza İş M erkezi No: 145/C Blok Kat: 5 34350 Dikilitaş / İstanbul T:+90 212 261 15 00 (Pbx) F:+90 212 261 15 06 w:

www .kayigm .com / w ww .m aksim um evler.com

ring

â


İstanbul’a en yakın ada olan K ınalıada’nın diğer adalardan çok daha uzun plajları var.

gürültü yaparı yok. Buna

Çocukluğum uzda bahar

karşılık Akdeniz iklimi, verimli

gelince Büyükada’da

toprağı, fıstık çamları, erik ve

Dilburnu’ndaki çamların altına

badem ağaçları, akasyaları,

mutlaka piknik yapmaya

ilkbaharda envai çeşit renkte çiçeklenen maki bitki örtüsü,

gidilirdi, yazın da tekneyle sakin koylardan birinde ya da

dökm e demirin dantela gibi

ünlü Yörük Ali Plajı’na ailecek

işlenmesiyle yapılan bahçe

denize girmeye... Evde

kapılarından,

hazırlanan çıkınlar açılır,

parmaklıklarından dışarıya

içinden çıkan kuru köfteler,

mimoza dallan, m or salkımlar,

dolm a ve böreklerle küçük bir

zakkumlar taşan zarif köşkleri

ziyafet sofrası hazırlanırdı.

var. Çoğunlukla 19. yüzyılın

Bugün de özellikle

ikinci yarısından başlayarak buraya yerleşenler tarafından

Büyükada’ya gidince iskelenin hemen yakınındaki balık

yaptırılan köşklerin eklektik

lokantalarına, midye tavacılara

tarzı biraz gösterişe kaçsa da

uğramak ya da adanın en

bu, bizim tasadan uzak

yüksek tepesi olan Aya

Kınalıada, the nearest to İstanbul, has much longer beaches than the

yaşanmış hayatlara, içilen

Yorgi’ye çıkmadan

ferah kahvelere imrenmemizi,

şarküterilerin birinde sandviç

other islands.

kısacası gündüz düşlerine

hazırlatmak adaya gitme

dalmamızı engellemiyor.

ritüelinin bir parçası oldu.

T E M İZ HAVA İŞTAH AÇAR!

bir yürüyüşe kalkıştığımızda

Faytona binmeyip böyle zevkli Çiçeklerin, çam ağaçlarının

ikinci durak Dilburnu’nun

kokusu ve denizin iyotuyla

ötesindeki Lunapark Kır

yüklü bir havanın iştahı açtığı

Gazinosu oluyor. İğne

da bir gerçek. Bu yüzden

yaprakları gün ışığını süzen

adada yemek yemenin hep

çamların altındaki masalarda

ayrı bir zevki olmuştur.

verdiğimiz molanın süresi bir

were built by people who

A li Beach o r in one o f the quiet coves. A cloth w ould be spread

settled here starting in the second ha lf o f the 19th century, m ay be a trifle

and a small feast o f ‘dry' meatballs, stuffed vine leaves

ostentatious b y to d a y’s

a nd savory pastries carefully

standards, that do esn 't

unpacked from bundles o f food

preverıt us from envying the

prepared back home. Today too,

carefree existence enjoyed

when you go to Büyükada in

here, an d the refreshing

particular, stopping a t one o f the

coffees drunk, in short, from

fish restaurants o r m ussel

daydreaming o f another life.

vendors adjacent to the landing, o r ordering a sandw ich a t one o f

PURE AIR STIMULATES

the m any charcuteries before

THE APPETITE!

m aking the clim b up to Aya

İt's a know n fact that air

Yorgi, the island's highest point,

laden with natural iodine and

is ali pa rt o f the ritual. If you shun

the fragrance o f flovvers and

the phaeton ride in favor o f

pines stimulates the appetite, the upshot being that eating and drinking on the island have alvvays been a special

76 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

vvalking up t his very pleasant slope, you r second stop is the Lunapark Kır Gazinosu ju s t beyond Dilburnu, a rustic

treat. There are few o f us

teahouse under the pines, whose

who have not enjoyed a

needles provide a natural screen

picnic under the pines at

against the sum m er sun. A brief

Dilburnu in spring, o r rented a

rest here is ju s t sufficient for a

bo at and gone swim m ing en

refreshing glass o f tea. Difficult as

famille a t the famous Yörük

it is to leave these tranquil >


SUNGATE PO RT

ROYAL

Kemer, Antalya Turkey T el +90 242 824 00 00 Fax +90 242 824 97 55 info@ sungatehotels.com www.sungatehotels.com


B üyükada’nın dantel gibi işli köşklerinden biri (solda) ve Aya Yorgi Kilisesi (altta sağda). Sait Faik’in B urgazada’daki evi şimdi m üze (altta solda).

THE HOME OF SAİT FAİK Another pleasant walk is to be had on Burgazada. After touring the m odest home, now a museum, o f Turkish short story writer Sait Faik (1906-1954), you can take a dip at the natural beach here and then head

One of Büyükada's gingerbread mansions (left) and the Church of Aya Yorgi (belovv right). Writer Saik Faik's home on Burgaz, now a museum (belovv left).

straight for the Kalpazankaya Kır Gazinosu, another outdoor restaurant, for a seafood lunch. Pine trees, bright yellow broom, stravvberry trees and phaetons carrying passengers will accom pany you along the way. When you reach the restaurant, one possible choice is ‘çiroz’, a dried Hsh specialty made from the tastiest and highest quality

çay içimlik. Bu sakin

şenlendirecek bir seçenek de

ortam dan ayrılmak hep zor

çiroz: En lezzetlisi ve makbulü

o u r final d e stin a tio n is the

then soaked in vinegar prior to

olsa da asıl amacımız, Aya

uskumrudan yapılan, sirkede

A ya Yorgi C hurch an d

being served with olive oil and

Yorgi Kilisesi ve manastırına

dinlendirilip, zeytinyağı, limon

m o n a ste ry a t the top o f

lemon juice and finely chopped

varan o sarp yokuşu

ve ince ince kıyılmış

the stee p hill. A c c o rd in g t o

fresh dili, a Standard among old

tırmanmak. Eski bir inanışa

dereotuyla servis edilen çiroz,

an o ld belief, i f yo u w alk

İstanbul's m any ‘m eze’ appetizers.

surro un din gs, however,

mackerel, dried in the sun and

göre, 23 Nisan ve 24 Eylül

eski İstanbul’un vazgeçilmez

up to Aya Yorgi on 2 3

tarihlerinde Aya Yorgi

bir mezesi...

A p ril o r 24 S e p te m b e r any

T m tossing m y shoes

Kilisesi’ne yürüyerek çıkanların

Şairin, “ Fırlatıyorum işte

overboard," said the poet,

dilekleri gerçek oluyor. O

ayakkabılarımı bordanın

wish yo u m ake w ill com e true, a n d the chu rch a n d

günlerde tepedeki kilise ve

üstünden, gitm ek isterdim

manastır ziyaretçi akınına

referring to the islands,

çünkü sizlere değin” diyerek

m o n a ste ry a t the sum m it are su b je c t to an invasion

you... ” Even though they He right in our own backyard, going to

“because l ’d like to swim out to

uğruyor. Yokuşu çıkmak biraz

gönderm e yaptığı adalar,

o f visitors on those tw o

zahmetli de olsa, tepeye

bizim evcil Adalarımız olmasa

days o f the year. A lth o u g h

the İslands has always been a

varınca ayaklarınızın altına

da adaya gitm ek İstanbullular

the clim b m a y be a b it

special treat for İstanbul

serilen manzara öyle güzel ki,

için çok özel bir yolculuk

arduous, the sp e cta cu la r

residents. Just gazing from afar

asıl ödülün belki de buraya

olm uştur hep. M arm ara’yı

view th a t sp re a d s belovv

varm ak olduğunu

ıssız bir deniz olmaktan

y o u r feet when yo u reach

on these green hills in the water, which keep the Marmara

hissediyorsunuz. Aya Yorgi Kır

kurtaran Adalar’a uzaktan

the top is its ow n rew ard.

from being a completely

Bahçesi’ndeki lokantada

bakmanın bile ayrı bir keyfi var, değerini bilemeyip

A n d you can en jo y an

uninhabited sea, is a pleasure

exce lle nt m eal in the Aya

ali its own, even if we do

uzun kış günlerinde yalnız

Y o rg i’s c o u n try g a rde n to

neglect them miserably ali

bıraksak da...

boot.

w interalong... □

kendinize enfes bir ziyafet çekebilirsiniz. SAİT FAİK’İN EVİ Zevkle yürünen parkurlardan biri de Burgazada’da. Sait Faik’in şimdi müze olan mütevazı evini gezdikten sonra hem doğal plajında denize girm ek hem de deniz ürünlerinden oluşan bir öğle yemeği yemek için Kalpazankaya Kır Gazinosu'na doğru uzanabilirsiniz. Çam ağaçları, sarı sarı açan katır tırnakları, kocayemişler ve yolcu taşıyan faytonlar yol boyunca size eşlik edecek. Gazinoya vardığınızda sofranızı SKYLIFE 6 /2 0 0 6


T im e le s s , e le g a n t d e s ig n , im p e c c a b le q u a lity an d c la s s -le a d in g p e rfo rm a n c e are th e h a llm a rk s o f a P rin c e s s y a c h t. U n d e rly in g th e s le e k and g ra c e fu l lin e s are p io n e e rin g a d v a n c e s in h u ll d e s ig n and c o n s trııc tio n to a c h ie v e h ig h e r s p e e d s m ore s a fe ly a n d m o re c o m fo rta b iy . FLYBRIDGE MOTOR YACHT |25M| 23M

Ataköy Marina No:246 Bakirköy, İstanbul, Turkey T: + 9 0 212 661 72 52-53 E: info@ alfabeta.com.tr

21M

F: + 9 0 212 661 72 54

www.princessyachts.com

67

61

57

54

50

45

42

V CLASS SPORTS YACHT 70 65

Neyzen Tevfik Cad. 242/B Bodrum, Muğla, Turkey T: + 9 0 252 313 33 06 F: + 9 0 252 313 51 35 E: bodrum@ alfabeta.com.tr

58

53

50

48 42

P R İN C E S S POVVER. P R E C IS IO N . PA SSiO N


Alemin nuru / Light of the vvorld

Mevlânâ D üşünceleri, Allah ve insan sevgisi yüzyıllardır insanlığı aydınlatan, gönülle rde sonsuzluğa ulaşan M evlânâ C elaleddin R um i’ye atfedilen m ucizeler m inyatürlerin ilham kaynağı olm uştu. The m iracles attributed to Mevlânâ Jelaleddin Rumi, vvhose ideas and love of G od and Man have enlightened men for centuries, have also been a s o u rce of inspiration for miniature paintings. İ Ş İ '\T ^ 7

M

Eflâkî’nin ‘Ariflerin M enkıbeleri’ adlı eserinin minyatürlü yazm asından bir örnek; M evlânâ bir gemiyi batm aktan kurtanyor (solda); Mevlânâ sem a ederken (üstte), Topkapı Sarayı Kitaplığı. Mevlânâ rescuing a sinking ship, from the illuminated manuscript of

P r o f . D r. M E T İN A N D

evlânâ Celaleddin Rumi insanlık tarihinin en yüce insanlarından biri.

M

evlânâ Jelaleddin Rumi is surely one o f the m ost exalted beings in the

Onun kişiliğinde insanlık sevgisi ve

history o f mankind. Love of, and unity with,

insanların birliği ile Allah sevgisi

on e ’s fellovvman and love o f G od are

özdeşleşti. Mevlânâ, inananlar-

virtually synonym ous with his name.

inanm ayanlar ayrışmasını ortadan

Mevlânâ was a groundbreaker in eliminating

kaldıran bir önder oldu. O na göre, insan

the distinction between believers and non-

yaratılışta soylu ve tem izdir. Bu tem iz

believers. A ccording to him, man is noble

varlık içinden kimileri çarpıtılm ış ve saptırılmıştır. M evlânâ’nın hedefi Tanrısal

a nd pure b y nature. B u t som e people

özü, ölüm süzlüğü bilm eyen insanı

natural-born purity. Mevlânâ's aim was to

kurtarm ak oldu. O nun büyük eseri

save mankind, who are ignorant o f the

’M esnevî’nin tem elinde de aşk vardır. İnsan sonsuzla ancak aşk ile buluşabilir. M evlânâ’nın en önem li hareket noktası

Divine Essence and its immortality. Love

becom e vvarped a n d deviate from their

lies a t the heart o f his greatest work, the ‘Mesnevî’. Only through love can man

da bu aşktır.

confront eternity, and love was therefore

Aradan geçen 733 yıl boyunca Mevlânâ

M evlânâ’s key p o in t o f departure.

sevgisi insanlığa hep ışık tuttu .

Över the intervening 733 years since his

M evlânâ’nın 1273 yılında

death, Mevlânâ's love has continued to be

ölüm ünden sonra K on ya’da, oğlu

a beacon for mankind. Follovving his death in Konya in 1273, his son Sultan

Sultan Veled Mevleviliği sim geleştirip kurum laştırdı. Osm anlIlar dönem inde Mevlevîlik ço k gelişti ve yüzyıllar

Veled cam e to sym bolize the Mevlevi order as an

Eflâkî's work, 'Ariflerin Menkıbeleri’ (left); Mevlânâ vvhirling (above),

boyunca insan sevgisini,

institution. Mevlevi

hoşgörüyü ve güzellikleri

philosophy developed apace

Topkapı Palace Library.

öğretti.

under the Ottomans, 6 /2 0 0 6 SKYLIFE 81


BELH’TEN YAYILAN NUR

Tebrizli Şem s ile M evlânâ’nın

Mevlânâ Celaleddin Rumi, 1207

K onya’da buluşmaları (sağda); Sultan II. Bayezid

yılında Horasan’ın Belh kentinde doğdu. Halkı tüm den Türk olan Beih'de babası ço k saygın ve sevilen

zamanındaki

bir bilgindi. Mevlânâ beş yaşındayken

savaşta Mevlânâ, Konya kentini koruyor (altta),

ailesi B elh’den ayrıldı. Ö nce kısa bir süre Nişabur’da kaldılar. Buradan

Topkapı Sarayı

B ağdat’a, oradan da hacca gittiler.

Kitaplığı. ■ /% ■ » m

Bundan sonra A nadolu’da sırasıyla

The meeting of

Erzincan ve Akşehir’e, sonra da

Shems of Tabriz and Mevlânâ at Konya (right); Mevlânâ protecting the City of Konya in a battle fought during the reign of Sultan Bayezid II (belovv),

Larende’ye geldiler. Selçuk hükümdarı Alâeddin Keykubâd onları Konya’ya çağırdı. Babası 1231’de öldüğü zaman Mevlânâ 24 yaşındaydı. Babasının yerini aldı. Öğrenimini Halep ve Şam ’da tamamladı.

\

'

"

1

-A y y

A —

*

Topkapı Palace Library.

1244 yılı Mevlânâ'nın yaşamında bir dönüm noktası oldu. Bir gezgin derviş, Tebrizli Şems adıyla bilinen Şemseddin M uhamm ed Tebrizî Konya’ya geldi. İkisinin buluştuğu yer “ iki denizin buluştuğu yer” diye nitelendirildi. Şems ile buluşmasından sonra Mevlânâ'nın yaşamı değişti. Zamanını Şem s'e ayırdı. Bu durum Konya’da Şem s’e karşı bir öfkeye yol açtı. Şems ortadan kayboldu, ancak onsuz yapamayan Mevlânâ, Şem s’i buldurup yanına getirtti. Kendini iyice semâya verince Şem s’e karşı yeniden

teaching tolerance and love o f

com plefed his training at

tepkiler başladı. Bunun üzerine Şems

m ankind dow n the centuries.

Aleppo and Damascus.

A LIGHT EMANATING

p o in t in the life o f Mevlânâ

The year 1244 was a turning

1

!

J

|f Im :—

n a r * L2Lİ -

1

YrCj ^>. »-4 CtUj J-

I*]

1

FROM BALKH

when a vvandering dervish by

Mevlânâ Jelaleddin Rumi was

the name o f Şemseddin

born İn 1207 İn the city o f

M uham m ed Tebrizî, better

Balkh İn Khorasan, a Central

knovvn as Shems o f Tabriz,

Asian city o f entirely Turkic

arrived in Konya. The spot

people, vvhere his father was

vvhere the tw o m et becam e

a highly respected and

knovvn as the ‘place vvhere

beloved scholar. When

tw o seas cam e together'.

Mevlânâ was five the family left Balkh and lived briefly in the city o f Nishapour, no w in

Follovving his encounter with Shems, Mevlânâ ’s life

Iran. From there they m oved

spent ali his time with Shems,

to Baghdad, vvhence they em barked on a Hajj

resentm ent against Shems in

pilgrim age to Mecca, after which they resided in

hiding, b u t Mevlânâ, unable

Anatolia, settling first at Erzincan, then at Akşehir and finally at Larende. The Seljuk ruier Alâeddin Keykubâd

SKYLIFE 6 /2 0 0 6

changed completely. He which aroused angry Konya. Shems went into to g o on w ithout him, found him and brought him back. When Mevlânâ devoted him self entirely to the vvhirling

eventually invited them to

ceremony, the reaction

Konya. When his father died

against Shems was

in 1231, Mevlânâ was 24 years old. Following in his

unleashed ali över again. This

father’s footsteps, he

good. This seco nd E>

time Shems vanished for


MOD

Bir uçuş klasiği.

Her bardağı ferahlık, her yudumu yolculuğun lezzeti Gökyüzünde de Türkiye'nin klasiği Dimes Classic...

Hayatın klasiği


disappearance was Mevlânâ ’s ruin. Gradually he cam e to identify him self with Shems, so m uch so that he signed Shem s' name under som e o f his ow n ghazels. A fter Shems, his second closest friend

jp 'ü is a c jı ı

was Salahaddin Zerkub, whose successor, Hüsameddin Çelebi, assisted in the com position o f Mevlânâ's famous work, the ‘M esnevî’. When Mevlânâ died in 1273, he was m ourned in Konya for forty days. INSPIRATION TO POETS AND PAINTERS A ccording to Mevlânâ ’s philosophy, everything is a manifestation o f God. Even opposites such as the beautiful an d the ugly, g o o d and evil, guilt an d innocence, rich and poor, Christian a n d Müslim, black and vvhite are ali equal as m anifestations o f the Divine. The fundam ental principle o f Mevlevi thought is to love G od b y seeing Him in m an as in ali o f His creations, and to cast blame on no one. İn a message he delivered in 1958, Pope John XXIII said that he b o w e d with reverence before the

gene kayıplara karıştı.

insanda ve onun bütün

m em ory o f Mevlânâ on behalf o f

Mevlânâ için bu ikinci

yaratıklarında görerek

the entire Roman Catholic world.

kayboluş bir yıkım oldu. Şiire

sevmek, hiç kimseyi

The great German p o e t Goethe

sarıldı. G iderek kendini Şems

suçlam am ak Mevleviliğin

was inspired b y German

ile özdeşleştirdi. Öyle ki, kimi gazellerine onun adını koydu.

temel ilkesidir. 1958 yılında Papa XXIII. John bir

İnspired b y a miniature, a painting

Ş em s’den sonra ikinci yakın

mesajında Katolik dünyası

Altın döven

dostu kuyum cu Salaheddin

adına Mevlânâ’nın anısının

kuyumculann çekiç seslerinin

Zerkub oldu. Onun halifesi

önünde saygıyla eğildiğini

Hüsameddin Çelebi

bildirmiştir. Büyük Alman şairi

Mevlânâ’nın en önemli eseri ‘ Mesnevî'nin yazılmasına

Goethe, M evlânâ’nın şiirlerinin Alm anca

yardım etti. 1273’te ölen Mevlânâ için Konya’da kırk

çevirilerinden esinlenmiştir. Ünlü ressam Rem brandt bir

gün yas tutuldu.

minyatürden yararlanarak

translations o f Mevlânâ ’s poetry.

ritmine uyarak M evlânâ, sem a ediyor. Mevlânâ vvhirling to the rhythm of the goldsmiths' hammers.

o f Mevlânâ b y the famous painter R em brandt has appeared in num erous bo oks ab ou t the Islamic thinker a n d poet. Both G andhi a nd the great Pakistan'ı leader and p o et M oham m ad lqbal were great adm irers o f Mevlânâ. A n d in the scholarly world, the English orientalist R eynold Nicholson,

M evlânâ’nın bir resmini

affectionately nicknam ed ‘the

ŞAİRLERİN,

yapmış, bu resim Mevlânâ’ya

dervish ’, devoted his first studies

RESSAMLARIN İLHAM

dair birçok kitapta yer

to the po etry an d teachings o f

KAYNAĞI

almıştır. Gandhi ile

Mevlânâ, which continued to

Mevlânâ’nın felsefesine göre

Pakistan’ın büyük önderi ve

occu py him for the rest o f his life.

her şey Tanrı’nın bir

şairi M uham m ed İkbâl de

Nicholson, who began translating

görünüm üdür. Güzel-çirkin,

Mevlânâ'ya büyük hayranlık duymuşlardır. Bilim

iyi-kötü, suçlu-suçsuz,

the ‘M esnevî' in 1925, took no less than tw enty years to com plete his translation o f this gargantuan

varlıklı-yoksul, HıristiyanMüslüman, siyah-beyaz,

dünyasında ‘Derviş’ diye

hepsi eşit olarak Tanrı’nın görünüm leridir. Tanrı’yı

Nicholson, ilk çalışmalarını

work, which consists o f numerous stories to ld in över 2 5 thousand

Mevlânâ şiiri ve öğretisi

couplets. >

84 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

anılan Ingiliz Reynold


Yurtdışına yapacağınız gönderilerde daima doğru çözümler sunan, hızlı, güvenilir, deneyimli ve ekonomik paket taşımacılığı...

IS İİİİS M N

Chronopost

işbirliğiyle, tüm Yurtiçi Kargo şubelerinden gönderi yapabilme kolaylığı...

■M ilil

î S i ü S B i i i i i m

DPD

GeoPost Yurtiçi Kargo ile Dünya artık çok küçük...

mıj

■İ ^ İ İ İ İ İ İ İ İ l l l l i |||l |ı j

Silili i n i l ! llliııj ı Ş f c S i l i S i i i İl i n n

Nr.İBİİİİSİ III

. . ü i l i i i i i M i l II - . i i i e s E i i l l l l l iım r

-.-s------u m u n

yurliçkargo CHRONOPOST

ww w.geopostyurtici.com .tr in fo@ gyk.com .tr


üzerine yapmış ve öm rü boyunca M eviânâ’nın şiir ve öğretilerini incelemiştir. M evlânâ’nın en önemli eseri olan ‘Mesnevî'yi çevirmek üzere 1925’de çalışmaya başlamış, 25 bini aşan beyit ve öykülerden oluşan bu dev eserin çevirisini tam

M evlânâ gölden çıkan yaratıkla konuşuyor (sağda); kasaptan kaçan öküzü M evlânâ özgürlüğüne kavuşturuyor (altta); Topkapı Sarayı Kitaplığı.

yirmi yılda tamamlamıştır. M İNYATÜR LER LE DİLLENEN M UC İZELER M evlânâ’ya atfedilen sayısız mucize vardır. Bunlar Eflâkî’nin Farsça kaleme aldığı Türkçe adıyla ‘Ariflerin M enkıbeleri’ adlı eserde ayrıntılarıyla yazılmıştır. Bunun

Mevlânâ speaking with the creature that emerged from the lake (right); Mevlânâ securing the freedom of the ox that escaped from the butcher (below), Topkapı Palace Library.

Farsça kısaltılmışını Mevlevî M ahm ud Dede, 16. yüzyılda T ürkçe’ye çevirm iştir. Bu eserin minyatürlü iki yazması vardır. Bu yazmaların Topkapı Sarayı Kitaplığı’nda bulunan nüshasında 22 minyatür, New Y o rk’ta Pierpont M organ K ütüphanesi’ndeki nüshasında ise 29 m inyatür bulunm aktadır. Minyatürlerden birinde İskenderiye’ye

MIRACLES TOLD THROUGH M INIATURES

8 6 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

personages in vvhom he believes. One am ong them

There are countless m iracles

who believes in the greatness

a ttrib u te d to Mevlânâ, which

o f Mevlânâ appeals to him for

are de scrib ed İn de tail in a

help. Standing in the distance,

w ork titled ‘Ariflerin

Mevlânâ stretches o u t his

M enkıbeleri’ in Turkish,

hand tovvards the ship and

originally w ritten in Persian by

saves it. Having vvitnessed the

Eflâkî. An abbreviated Persian version was translated into Turkish b y the M evlevî sheikh

rescue, the m erchants purchase various g ifts upon

M ahm ud Dede in the 16th

travel to Konya to offer thanks

arriving a t A lexandria and

century. There are tw o

to their savior.

illum inated m anuscripts o f this

İn an othe r m iniature Mevlânâ

work, one with 2 2 m iniatures in the Topkapı Palace Library, a n d

a n d those with him have he ard th a t a m on stro us

an othe r with 2 9 m iniatures in the Pierpoint M organ Library a t N ew York.

a n d that every yea r it captures a m an o r an animal, dragging

creature dw ells in the w ater

İn one o f the m iniatures a ship

it do w n b e io w the surface to

carrying m erchants is seen on

its death. Mevlânâ goes to the

its way to Alexandria. The ship

lake to have a look. Fully

has been cau gh t in a great

clothed, he plunges in to the

storm a n d everyone has begun

water, cap tures the creature

praying to the hallovved

a n d brings it to land. D>


görünüyor. Gemi, büyük bir

Minyatürlerden birinin hikâyesi

fırtınaya yakalanmış, herkes

ise şöyle: Anadolu Selçuklu

kendi inandığı ulu kişiye dua etm eye başlamış, içlerinden biri

Sultanı IV. Rükneddin Kılıç Aslan, Mevlânâ'ya mürid

Mevlânâ’nın ululuğuna inandığı

olmuş, onu kendisine baba

için ondan yardım dilemiş.

bilmiş. Bir olayda Mevlânâ

Uzakta duran Mevlânâ elini

sultana öfkelenmiş,

gem iye doğru uzatmış ve gemi

toplantıdan ayrılmış. Bu

kurtulm uş. Buna şahit olan

olaydan birkaç gün sonra

gem ideki tacirler, A ntakya’ya

emîrler Tatarlara nasıl karşı

ulaştıklarında çeşitli armağanlar

koyacaklarını konuşm ak üzere

alıp Konya’ya gitm işler ve Mevlânâ’ya teşekkür etmişler.

Sultan R ükneddin’i Aksaray’a

Bir diğer m inyatürde ise

gitm em esini söylemiş. Ancak

Mevlânâ ve yanındakiler gölde

sultan gene de gitm iş ve asıl

a iD b J

i e Si

is ı'tyellyıJ •J jİs îC a l u t

L s ij-’ l J / 1

çağırmış. Mevlânâ sultana

bir su yaratığının yaşadığını ve

niyetleri sultanı öldürm ek olan

her yıl bir insanı ya da bir

emîrler onu boğdurm uşlar. Sultan ölm eden önce son

hayvanı alıp su altına gittiğini

« « e e s j » t t t a ü o »

duym uşlar. G örm ek için göle gitmişler. Mevlânâ

anda ‘‘Mevlânâ!” diye

soyunm adan suya girmiş, su yaratığını karaya çıkarmış. Yüzü

Aksaray’dan hayli uzakta

insana, ayakları ayınınkine

m edresede semâ eden

bağırmış. O esnada bulunan Konya'daki

benzeyen canavar herkesin

Mevlânâ bu çığlıkları mucizevi

anlayacağı dille yakında bir

bir şekilde işitmiş. Sultanın

genci öldürdüğünü ama tövbe ettiğini söyleyip af dilemiş.

bağırışını duym am ak için

Mevlânâ onu bağışlamış,

tıkamış. M inyatürde sağ üstte

canavar da suya dalıp

sultanın boğuluşu, ana

kaybolm uş. Bir gün de kasaplar kurban

m inyatürde de M evlânâ’nın

işaret parmaklarıyla kulaklarını

kulaklarını tıkayışı gösteriliyor.

etm ek için bir öküz satın almışlar. Öküz kaçıp

Minyatürlerin tamamını Talat Sait

Confessing in a language

emirs sum m on Sultan

Mevlânâ'nın karşısına çıkmış,

Halman ve Metin A nd’ın 'Mevlânâ

comprehensible to ali that it

Rükneddin to Aksaray to

insan gibi konuşarak yardımını

Celaleddin Rumi and The VVhirling

recently killed a youth b u t has

discuss h o w they are going to

dilemiş, Mevlânâ da öküzü

Dervishes' adlı kitabında

novv repented, the monster,

resist the Tatars. Mevlânâ has

okşayıp özgür bırakılmasını

bulabilirsiniz.

whose face resembles that o ta

advised the sultan not to go. But

sağlamış.

man and whose feet those o f a bear, pleads for mercy. Sultan Rükneddin Aksaray’da öldürülürken, Konya'da sem a eden M evlânâ onun bağnşını duym am ak için kulaklarını tıkıyor, Pierpont Morgan Kütüphanesi (üstte). M evlânâ oğlu V eled’e öğüt verirken, Topkapı Sarayı Kitaplığı (solda). The whirling Mevlânâ at Konya plugging up his ears so as not to hear the cries of Sultan Rükneddin being murdered at Aksaray, New York, Pierpont Morgan Library (above). Mevlânâ giving advice to his son, Veled, Topkapı Palace Library (left).

88 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

the sultan goes anyvvay and the

Mevlânâ forgives it, and the

emirs, vvhose real intent is to kili him, have him strangled. Before

m onster dives back into the

he expires, the Sultan calls out

water and disappears from

Mevlânâ’s name at the last

view. One day som e butchers buy an

minute. Miraculously, Mevlânâ, who a t that m om ent is whirling

ox to make a sacrifice. But the

at the medrese in Konya, vvhich

ox escapes and appears before Mevlânâ. Speaking tike

is quite far from Aksaray, hears his cries and plugs up his ears

a man, it begs for help.

with his fingers to drovvn out the

Mevlânâ strokes the ox and

Sultan’s screams. The miniature

secures its freedom.

depicts Mevlânâ with his fingers

Another miniature telis the

in his ears, with a smaller

follovving story: the Anatolian

depiction o f the strangling o f the

Seljuk Sultan Rükneddin Kılıç

sultan in the upper right-hand

Aslan IV becom es a disciple o f

corner. o

Mevlânâ and acknovvledges him as a father. One day Mevlânâ is angered by the sultan and walks out on the gathering. A few days later the

You can find ali these miniatures in 'Mevlânâ Celaleddin Rumi and The VVhirling Dervishes' by Talat Sait Halman ve Metin And.


Uzaktaki sevgili / Distant beloved

İDİL DÜNDAR

EGE ZİLCİ


A n a d o lu ’ nun en güneyindeki a ntik kent A nem urium , ziyaretçilerini mis kokulu rüzgârıyla karşılıyor. The ancient city of A nem urium in Southern Anatolia vvelcomes visitors with its svveet-smelling breezes.

K

üçük Asya'nın en güney noktası... Anem urium için kurulabilecek en önemli

P

ro b a b ly the m o s t salien t p o in t th a t c o u ld be m ade a b o u t A ne m urium is th a t it is

cüm le bu olsa gerek. Çünkü bugünkü

lo c a te d a t the so u th e rn m o st p o in t o f Asia

A nam ur gibi, antik Anem urium da dahil

M inör. For, iike to d a y ’s Anam ur, it was a

olduğu bölgenin sanki dışında, biraz izole bir

slig h tly is o la te d city, a virtua i isla n d on land, th a t se e m e d to s ta n d o u tsid e the reg io n in

kent, karadaki ada gibiydi. Kent, bugün dahi, hakkında etraflı bilgi edinm ek için an tik ve m odern kaynakları karıştıran birine küçük

w hich it w as located. Even to d a y the c ity ap pe ars so in sig n ifica n t as to e n ge nd er m ild

ça p ta bir hayal kırıklığı yaşatacak kadar önem siz görün üyor... Belki de gizem li demeli.

so u rce s b o th a n cie n t a n d m o d e m for

Aslında anlatacak ç o k şeyi olan, kim senin ço k

d e ta ile d Inform ation. O r p e rh a p s the rig ht

d isa p p o in tm e n t in those w ho s c o u r the

iyi tanım adığı am a m erak uyandıran bir

w o rd is ‘m y s te rio u s ’. İn fact, it is İike a

yabancı gibi. Dağlık K ilikya’nın güneyinde, kendi ismini

s tra n g e r a b o u t w hom there is a ctu a lly m uch

almış yarım adanın ucundaki burunda kurulu

are curious.

Anem urium . Genel olarak, isminin,

A ne m urium is lo c a te d in the Southern p a rt o f

92 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

to be said, a b o u t w hom little is kn o w n b u t ali

Eteklerine kurulu olduğu tepeden, A nem urium ’a genel bir bakış (üstte). Kentin içm e suyunu sağlayan su kemerleri bugün dahi hayli etkileyici (sağda). A general view of Anemurium from the mountain in whose foothills it nestles (above). The city's ancient aqueducts remain impressive even today (right).


antiquity. W ith stra te g ic

H elence’de ‘rüzg âr’

stratejik kom şulara sahip,

R ough Cilicia, a t the tip o f

anlam ına gelen A ne m os’dan

güneyden ise deniz aşırı

the pe ninsula to w hich it

n e ig hbo rs to the n o rth an d

türetildiği ve ‘rüzgârlı y e r’

ülkelere açılan kapısı olm a

gives its name. The nam e is

as the g a te w a y to the lands

anlam ına geldiği kabul

özelliğiyle hem zengin hem

ge ne rally a c k n o w le d g e d to

acro ss the sea to the south,

ediliyor. A ncak bunun

de hareketli bölgelerinden

be d e rive d from Anem os,

Cilicia was one o f the

bilim sel doğruluğu tartışm a

biriydi. Bu hareketten

H ellenic G reek fo r ‘w in d ’,

ric h e s t a n d m o s t dynam ic

konusu. Erken dönem tarihçesi ile

A ne m urium ’un ne kadar

a n d t o sig n ify ‘w in d y p la c e ’,

reg io ns o f A natolia. B u t t o

etkilendiği sorusuna

b u t this rem ains a su b je c t

w h a t e xte n t was A nem urium

ilgili ç o k fazla bilgi yok

ge lin ce...

o f con tro versy. L ittle is

a ffe c te d b y this dyn am ism ?

elim izde, bu yüzden tam

Kent, S trab on'un da

kno w n o f its eariy history,

As S tra b o p o in ts out, the

olara k ne zam an kuru ld uğu

belirttiği gibi, ‘anakaranın

in clu d in g the e xa ct date

c ity is the c o n tin e n t’s p o in t

da m eçhul. En azından

Kıbrıs’a en yakın b u rn u ’ydu.

when it was founded. W hat

ne are st to C yprus and,

H elenistik d ö ne m de var

Doğal yapısının da

is kno w n is th a t it e xiste d in

tha nks to this n a tural

o ldu ğu biliniyor ki, bu da

yardımıyla, zam anla önem li

the H e ile nistic period,

setting, in tim e be cam e a

onun gibi ketum bir kent

bir liman kenti haline

which, fo r su ch an

p ro m in e n t p o rt. D u ring the

hakkında epey bilgi sayılır.

gelm işti. Özellikle son

in scru ta b le city, is aiready

reign s o f the last

A nca k bugün görülen

Kom m agene kralı IV.

saying a lot. M o s t o f the

C o m m agene king,

kalıntıların büyük bir

A ntio kho s ve Roma

ruins visible to d a y ho w e ver

A n tio ch u s IV, a n d o f the Rom an e m p ero rs Titus a n d

çoğ un luğ u Rom a dönem ine

im paratorları Titus ve

da te from the Rom an

ait.

Valerianus dö nem lerinde

pe rio d.

Valerian in pa rticular, it a ch ie ved g re a t p ro s p e rity

büyük refaha ulaşmış, kendi TÜCC AR KENT

adına para bastırmıştı.

A C O M M E R C IA L CITY

a n d m in te d its ow n coins.

Kilikya, coğrafi ve kültürel

Cilicia c o n s is te d o f tw o

C o m m e rcia l ships co m in g

olarak birbirinden ç o k farklı

A kd e n iz’den, Arap ülkelerinden ve Kıbrıs’tan

se p a r a t e pa rts, very

from the M editerranean, the

iki bölüm den oluşuyordu:

gelen ticare t gem ileri önce

d iffe re n t from each o th e r

A ra b co u n trie s a n d C yprus

Kilikya Trakheia (Dağlık

A ne m urium ’a uğruyor ve

b o th g e o g ra p h ica lly a n d

s to p p e d first a t A nem urium ,

Kilikya) ve Kilikya Pedias

hem kent halkını hem de

culturally, Cilicia Trakheia

a ffo rd in g g re a t p lea sure to

(Ovalık Kilikya). Bu iki bölgede, tüm an tik çağlarda

tüccarları ihya ediyordu. Strabon, A ne m urium ’un

(Rough Cilicia) a n d Cilicia Pedias (S m ooth Cilicia),

g e ne ral po pu lace . “Go

büyük tarihi önem taşıyan

ticari açıdan ne denli

b o th o f w hich b o a s te d citie s

there, u n lo a d y o u r ship, a n d

kentler yer alıyordu. Kilikya, A n a d o lu ’nun, kuzeyden

hareketli olduğunu “ Oraya

o f g re a t h isto rica l

git, gem ini boşalt, her şey

sig n ifica n ce th ro u g h o u t

everything w ill be s o ld ," says S tra b o as an in d ica tio n t>

b o th the m e rch a n ts a n d the

6 /2 0 0 6 SKYLIFE 93


Mutfaı) nızın büyüklüğü, I kullanım alanı, gündüz : ığı alma durumu hesapla arak yerleştirilen okel aydınlatmalar

M

AYARLANABİLİR TEZGÂH YÜKSEKLİĞİ Boyunuza göre, 82-99 cm arası I yüksekliği ayarlanabilen, basamaklı iki farklı seviyede uygulanabilen mutfak tezgâhı

İSTANBUL Şişli: Şişli 1000A Showroom Tel: (0212) 291 42 47 - 291 42 33 • Bakırköy: 3A Yapı Tel: (0212) 583 39 75-76 • Beşiktaş: Dijital Ltd. Şti. Tel: (0212) 259 35 79-80 - 259 35 87 • Kadıköy: Erkutun Ltd. Şti. Tel: (0216) 348 47 22-23 • Çengelköy: Pehlivanoğulları Ltd. Şti. Tel: (0216) 462 00 00 - 332 04 04 • Armadi Mimarlık Tel: (0216) 385 82 95 - 467 21 11 • Arena Home Tel: (0216) 470 60 00 (4 hat) Kozyataflı • Bursa Akpa Tel: (0224) 225 62 00 Osmangazi • ANKARA A.Ayrancı: Elmaş A.Ş. 1 Tel: (0312) 466 05 95 • Çankaya: Elmaş A.Ş. 2: Tel (0312) 439 05 33 • Balgat: Clçde Ltd. Şti. Tel: (0312) 284 09 09 Çukurambar • İZMİR Balçova: Merve Ltd. Şti. Tel: (0232) 278 64 37 • ADANA Topçu Ltd. Şti. Tel: (0322) 235 75 77 • MERSİN Canlar Koli. Şti. Tel: (0324) 238 72 00 • İSKENDERUN Özkaya Ltd. Şti. Tel: (0326) 614 36 76 • MUĞLA Bodrum: Dinçer Ltd. Şti. Tel: (0252) 316 77 44-45 - 313 75 44 • ÇORLU Gelişim Ltd. Şti. Tel: (0282) 652 51 24 • BOLU Leblebicioğlu Ltd. Şti. Tel: (0374) 215 58 23 • ANTALYA Sude E'xclusif Tel: (0242) 316 48 20-21 • DENİZLİ Güişim Ltd. Şti. Tel: (0258) 264 39 10 • ŞANLIURFA Gürkan Tic. 1 Tel: (0414) 312 43 21 • Gürkan Tic. 2 Tel: (0414) 313 29 28 • GAZİANTEP Er-Na Ticaret Tel: (0342) 336 70 74 • KAYSERİ Melikgazi: Fulsa A.Ş. Tel: (0352) 235 55 23 • TRABZON Yomra: Ar Plaza Tel: (0462) 341 10 41-42-43 Kaşüstü Beldesi


lig ®

n 'M g m * r'Jf-İ ;{

'

o f h o w com m ercially thriving

situation, A nem urium was for

the c ity was. B u t invading

a tim e forgotten. F or a İong

ships from the sam e

tim e it sim p ly ga zed o u t from

countries also m ade

its w indsw ep t hill on the

A nem urium their first stop.

vastness o f the

VZhen the Persians, follovving

M editerranean shores and

severat such incursions, finaiiy invaded Cilicia in 260,

centuries. İt was British

A nem urium to o k an

naval office r and

irreversibie ste p backw ards.

hyd rog raph er Francis

.

their solitud e o f form er

D uring this period, as it

B eaufort w ho first m en tion ed

in curred severe dam age in

Anem urium in his w ork on

the Isaurian raids on the

T urkey’s M editerranean

Taurus, an a tte m p t was

shores, ‘Karam ania; o r a

m ade to reinforce the c ity

b rie f d e scrip tion o f the South

w ith a n e w system o f

C oast o f Asia Minör, a n d o f

defense waiis, b u t in the

the R em ains o f A n tiq u ity \

iong run this p ro ve d o f no

w hich in tim e was follovved

avail. Then, in 580, the city

up b y o th e r im p ortan t

was b a d iy da m ag ed in an

research on the subject.

earthquake. When the satılır," diyerek belirtm işti. Am a aynı ülkelerden gelen istila gemileri de ilk olarak Anem urium 'a uğruyordu. Yapılan pek çok akından sonra, 260 yılında Perslerin Kilikya’yı istila etmesiyle, Anem urium da dönüşü olmayan bir gerilem eye girdi. Bu dönem de, özellikle de Isaurialıların T oroslar’a yaptıkları akınlarda büyük zarar alınca, kenti yeni bir sur sistem iyle güçlendirm eye çalıştılar, ancak bu da uzun vadede pek yararlı olmadı. 5 8 0 ’de m eydana gelen deprem de büyük hasar gördü. 650 sonrasında Kıbrıs’ı ele geçiren Araplar kente saldırınca yerli halk evlerini te rk etm ek ve diğer bölgelere g ö ç etm ek zorunda kaldı. 12. yüzyılda K ilikya’nın, A nem urium ’un da dahil olduğu bir bölüm ü Ermeni egem enliğine geçti. A nca k Ermeni Krallığı’nın 14. yüzyılda parçalanm asıyla Anem urium da te rk edildi. Yer aldığı konum un izoleliğiyle de bağlantılı olarak, bir süre unutuldu Anem urium . Akdeniz kıyılarının genişliği ve yüzyıl önceki tenhalığı da göz önüne alınınca, uzun bir süre ‘rüzgârlı bayır’ın tepesinden denizi seyretti durdu. İlk olarak F. B ea ufort’un T ürkiye’nin Akdeniz Kıyıları konulu araştırm asında hakkında bahsetm esiyle, zaman içinde önem li araştırm acılar tarafından da ele alındı. 96 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

Antik kentte bulunan m ozaik zeminler, zevkli ve zengin bir yaşamın ipuçlannı veriyor (üstte). Anemurium, aşağı kent ve nekropolis (altta) olarak iki bölüm halinde planlanmış. The mosaic pavements in the ancient city provide clues to the rich and pleasant life once lived here (above). Anemurium was laid out in two sections, lower city and necropolis (below).

Arabs, w ho h a d aiready

VVALKING ON MOSAICS

c o n qu ered Cyprus, a tta cke d

A nem urium is situ a te d on a

the city after 650, the iocai

coa stal plain to the east o f

p e op ie were fo rce d to

the head lan d o f the sam e

abandon the ir hom es an d

name. The city, w hich was

m igrate to o th e r regions. in

plan ned in tw o sectio ns as a

the 12th century, a p o rtion

lo w e r c ity a n d necropolis,

o f Cilicia

con sists o f five areas.

— the p a rt that in clud ed

R em ains from the Rom an

Anem urium — cam e under

p e rio d in clud e a the ater

Arm enian rule. B u t when the

and, slightly b e y o n d it, an

Arm enian kin gd om bro ke up

odeon, a bath, an agora,

in the 14th century Anem urium was abandoned.

a q u e d u c ts a n d the defense walls. Largely in ruins today,

O w ing to its isolated

these are n o t p a rticu la rly l>


İtSSJvöİ İ


M O ZA İK LER İN ÜZERİND E Y Ü R Ü M E K ... Anem urium , aynı adlı burnun doğu yönünde bulunan sahildeki ova üzerine kurulu. Kent, aşağı kent ve nekropolis olarak iki bölüm halinde planlanm ış; beş bölgeden oluşm uş. Rom a dönem inden kalm a tiyatro, onun biraz ilerisindeki odeon, ham am , agora, su kem erleri, surlar... Büyük oranda harap durum daki bu kalıntılar bilmeyen gözler için ço k belirgin ve bilgilendirici yapılar değil. Bu yapıların çoğu, sahip oldukları m ozaik zem inle zevkli ve zengin bir yaşam ın ipuçlarını veriyor. Bugün dahi kalıntıların bulunduğu b ölgede to p ra k biraz eşelendiğinde altından m ozaik parçaları görülebiliyor. Ç oğunun üzerine korum ak için kum dökülm üş, ancak görevli bekçiler en azından birkaçının üzerindeki kum u açarak birkaç dakikalığına güneşle ve hayran gözlerle buluşmasını sağlıyor. Liman Caddesi, kentin en hareketli bölüm lerinden biriydi. İki yanı sütunlu cadde, lim ana gelen tüccarları, görkem li malları, arm ağanları ve tabii istilacıları da kente getiren yoldu.

Anemurium , Anadolu’nun en görkemli nekropollerinden birine sahip (üstte). Anem urium ’la ilgili en önemli kararlar, odeonun sıralannda yapılan tartışm alarla veriliyordu (altta solda). Kentin su kemerleri (altta sağda).

A ne m u riu m 'd a bugüne kadar hiçbir Yunan/R om a tanrı ya da tanrıçasına adanm ış tapınak ya da dini yapı bulunm am ış. Bu, kent halkının inançsız olduğu anlamına gelm iyor elbette, am a sahip olduğu gizemli kent düşüncesini kesinlikle tam am layan bir görünüm sunuyor.

98 3KYLIFE 6 /2 0 0 6

Anemurium boasts one ot Anatolia's most magnificent necropolises (above). Important decisions regarding the city’s governance were taken following debates in the odeon (below left). The city's aqueducts (below right).

w e ll-d e lin e a te d o r erılightening to the eye.

iig h t o f the sun an d ad m irin g eyes.

W ith th e ir m osa ic floors,

Lim an Caddesi, o r P o rt

m o s t o f the s tru ctu re s p o in t

Avenue, w as one o f the

to a rich a n d tasteful

c ity ’s m o s t bu stlin g areas.

lifestyle. Even today, when

Line d w ith coium ns, it was

o ne stirs up the earth

the ro a d th a t b ro u g h t

s lig h tly in the area where

m erchants, iu xury goods,

the ruins are tocated,

g ifts and, o f course,

m osa ic fragm e nts com e in to

invaders in to the city. N o t a

view. F or pre serva tion, m o st

singie tem pie o r reiigious

o f them have been co ve re d

s tru c tu re d e d ic a te d to an y

w ith a layer o f sand, b u t the

o f the G reek o r Rom an

g u a rd on d u ty is usuaiiy

g o d s o r g o d d e sse s has

vvilling to u n co ve r a t le ast a

been fo u n d in A ne m urium

fe w o f them, b rin g in g them

u n til now . This o f cou rse

in to b rie f c o n ta c t w ith the

does n o t m ean tha t the >


Migros’tan aldığınız her ürün, her hizmet kimsede olmayan bir şeye sahip: 50 yılı aşkın tecrübe.


Anem urium , Bizans dönem inde Seleukeia M e tro p o lü ’ne bağlı bir piskop oslu k m erkezi olduğu için, ken tte ç o k sayıda kilise kalıntısı var. Surların içinde, dışında, kalede, nekropolde... N ekropolün kuzey ucundaki Nekropol Kilisesi, yaklaşık olarak 400 yılında, eski bir Roma yapısının tem elleri üzerine kurulm uş, sonraki dönem de bu İf'-Uw4

yapı daha da büyütülerek bazilika biçim ini almış. Yapının tabanını süsleyen m ozaiklerin bir bölüm ü bugün de görülebiliyor. Bunlardan birinde, bir palm iye ağacının iki yanında bir kaplan ve ço cu k figürünün yanı sıra, Işaya 1 1 :6 ’dan bir alıntı var: “Ve kurt kuzuyla beraber oturacak, ve kaplan oğlakla beraber yatacak; ve buzağı ve genç aslan ve besili sığır bir arada olacak; ve onları küçü k bir ço cu k gü de cek." ÇIKARILAN ESERLER A N AM UR M Ü Z E S İ’NDE F. B eaufort ilk olarak 18 1 2 'd e geldiği, adeta harabe halindeki kentten şöyle bahseder: “ Burnun tep esin de büyük bir kentin kalıntıları gibi görünen ve surların

Kent halkının en sık ziyaret ettiği yapılardan biri olan ham am ın bugün sadece duvarları görülüyor (üstte). G eç bir dönem e tarihlenen taş bir yapı (altta).

dışında geniş bir araziye yayılmış harabeleri hızlı bir şekilde gözden ge çirdik. Burası gerçekten de bir kentti, am a m ezarlardan oluşan bir kent, tam bir n e kro p o l.” Anem urium gerçekten de eşine az rastlanır derecede büyük ve görkem li bir nekropole sahip.

Only the walls survive today of the bath, once one of the city's most popular hangouts (above). A stone structure dating to a later period (belovv).

c ity ’s residents were non-

o f the ne crop olis was b u ilt

believers, b u t it does

ö ve r the foundations o f an

reinforce the general view o f

o ld e r Rom an stru ctu re

this signally enigm atic city.

ap p ro xim a te ly in the year

Since Anem urium in the

400; enlarged in a later

Byzantine p e rio d was the

period, it to o k on the form

sea t o f a b ish o p ric a tta c h e d

o f a basilica. Som e o f the

to the M e trop olitan o f

m osaics th a t a d o rn e d its

Seleucia, there are ruins o f a

flo o r are stili visible today. One o f them sho w s a pa lm

large nu m b e r o f chu rche s in the city— inside the walls,

tree flanked by a le o p a rd on

o u tside the vvalls, in the

one side a n d the figüre o f a

c ita d e l a n d on the

ch ild on the o th e r w ith an in scrip tio n from Isaiah 11:6:

necropolis. The N ecropolis C hurch a t the northern edge

“A n d the w o lf also shall dvvell w ith the lamb, a n d the le o p a rd w ith the kid ; a n d the c a lf a n d the yo u n g lion an d the fa tlin g to g e th e r; a n d a little c h ild sha ll le a d th e m ." UNEARTHED AR TIFACTS İN THE AN A M U R M U SEU M When B e a u fo rt first a rrived in 1812, he sp o ke o f a c ity literally in ruins: “ VVe to o k a q u ick took a t w h a t a p p e a re d to be the rem ains o f a g re a t c ity on the cre st o f the h e ad lan d a n d a t the ruins w hich w ere s c a tte re d ö ve r a b ro a d area o u tsid e the walls. ” >

100 SKYLIFE 6 /2 0 0 6


There was in truth a city here, but a city o f graves, a perfect necropolis." Anem urium is tru ly in p o sse ssio n o f a large a n d s p le n d id ne crop olis, the likes o f w h ich are rarely en countered. There are a ro u n d 3 5 0 -4 0 0 graves here, the b e st-p re se rve d n e cro p o lis in A natolia, m o s t o f them w ith an a n te ch a m b e r w hose flo o r is p a v e d w ith m osaics. There are frescoe s as w ell on the walls o f the b u ria l cham bers. The m o s t strikin g o f these cha m be rs b o a sts tw o frescoes, one o f them d e p ic tin g the fo u r seasons, korunm uş nekropolünde

kandilleri, bronz ve kem ikten yapılmış m ezar arm ağanları,

yaklaşık 3 5 0 -4 0 0 m ezar bir

süs eşyaları, sikkeler,

arada. Bu mezarların ço ğ un da zem ini m ozaikle

m adalyonlar... A ntik çağdaki

kaplı bir ön oda var. Mezar odalarının duvarlarında da

kentlerle kıyaslandığında

freskler bulunuyor. Bu

kent sayılan Anem urium

mezarların en göze

zengindi, hareketliydi ama

A n a d o lu ’nun bu en iyi

kom şuları ve çağdaşı daha küçü k ve önem siz bir

çarpanında dö rt m evsim i ve

hiçbir zam an başrol

H erm es’in ruhlara

oynam adı. O, daha çok satır

yeraltında refakat edişini

aralarına bakm ayı bilenler

tasvir eden iki fresk

için ilginçleşen bir hikâye

görülüyor.

gibi, m erkezden, ‘çılgın

Kentte yapılan kazılarda

kalabalıktan u za k’ bir

the o th e r Herm es a cco m p a n yin g sou ls to the Nekropoldeki pek çok mezar odasının duvarlan frizlerle kaplı (üstte). Antik kentteki kazılarda bulunan heykel başlan Anamur Müzesi’nde sergileniyor (altta). Many of the burial chambers in the necropolis are decorated with friezes (above). Heads of statues uncovered in the excavations of the ancient city are on

un derground. The a rtifa c ts u n ea rth ed in the excavations c o n d u c te d in the c ity are on exh ib it to d a y in the A n a m u r M useum . Oit la m ps o f b a ke d cla y w ith hum an faces, grave g o o d s m ade o f bronze an d bone, d e cora tive objects, coins, m edals... Anem urium , vvhich was re g a rd e d as sm aller a n d less im p o rta n t in co m p a riso n w ith its c o n te m p o ra ry ne ig hbo rs an d pe e rs in antiquity, w as rich

ortaya çıkarılan eserler

hayalet kent sanki.

bugün A nam ur M üze si’nde

A ne m urium ’a neden gitm eli

sergileniyor. İnsan yüzlü

sorusunun cevabı da satır

p la y e d a leading role. Like a

pişm iş to p ra k yağ

aralarında gizli.

s to ry th a t is in te re stin g for

display in the Anamur Museum (below).

a n d bu stlin g b u t never

those w ho kn o w h o w to read betvveen the lines, it is a Virtual g h o s t tow n, ‘fa r from

Dumlugöze Ardıçkaya* Gökçekent Üçböluk

L

the m a d d in g c ro w d ‘. A n d

S!yL

Kazancı^

Olukpınar»

v Köseçobanlı

ishaklar

• Karalar • Beyobası Koru başı Doğanca Akine

Anemurium , Kalınören

AnamurOo

Tekmen

Bozdoğan Demirören A n a m u r Burnu .J ,

ıS o zya zi Kızıl Burun

f

A K D E N İ Z

102 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

is h idd en betvveen the lines as well. □

Karatepe

Zeytinada

the ansvver to the qu estio n o f w h y one s h o u ld g o there


B rig itte ve Ayan G ü lg ö n e n ’in Milli Reasürans Sanat G a le risi’nde açtıkları kilim sergisini gezerken, kilim lerin gizli bir dille fısıldaştıkları duyuluyor. As I toured Brigitte and Ayan G ülgönen’s kilim exhibition at the Milli Reasürans Art Gallery, I could alm ost hear the kilims speaking their m ysterious language. g | ŞEREF ÖZEN

K 19. yüzyılın ikinci yansına tarihlenen bu Karapınar-Konya kilimi, yünden yapılmış bir totem i andırıyor (solda). Bir sözlük yazan ‘kozm ik’ sözcüğünü betim lem ek isterse bu parçayı kullanabilirdi, YüncüBalıkesir (üstte).

@

ARCAN

im yon ve hardal o tu nda n üretilm iş parlak sarılar, unutm abeni çiçe ği ile

R

ig h t ne xt to m e He brilliarıt yellovvs p ro d u c e d from m u sta rd greens and

dağ lavantasının de m ir kazanlarda günler

cum in leaves, vibrant greens ob tain ed b y

ve ge celerce kaynatılm asıyla kotarılm ış

boiling fo rg e t-m e -n o ts a n d w ild lavender

cıvıltılı yeşillerin hemen yanı başında

in vats lo r days. N o t far aw ay it's b u rn t

duruyor. Ö te de taze ceviz kabuğundan

siena, d istille d from the shells o f fresh

dam ıtılm ış yakıcı kızıl bir kahverengi. Bir

walnuts. We are surro un ded b y a pa le tte

renk cüm b üşü içindeyiz. Hepsi de zengin bir ta b ia tta n doğal yollarla elde edilm iş ve yıllar g e çtikçe solacaklarına,

o f colors. A li o b tain ed from nature in n atural ways, hundreds o f colors t hat, rathe r than fading, w ill deepen and

parlaklıkları daha da artm ış yüzlerce

be com e rich e r w ith the years. They g lo w

renk, gö zle rim izd e bir ebem kuşağı gibi

b e fore us like a rainbow . M auve brovvns

This Karapınar-Konya kilim, which dates to the second half of the 19th century, reminds us a totem made of wool (left). A lexicographer

kıvılctm lanıyor. S um ak o tu nda n alınmış

e xtra c te d from sum a c a n d g lo s s y b lacks o b ta in e d b y bo ilin g p in e con es o f

could easily use this piece to define the word 'cosmic', YüncüBalıkesir region (above).

T ü rkiye ’nin ulu dağlarını, ıssız

T urkey's g re a t m ountains, iso la te d valleys a n d steep m ountain passes

m orum su kahverengiler, pelit ile servi kozalaklarının kaynatılm asıyla bulunm uş

cypre ss w ith valonia o a k tra n s p o rt us to

parlak siyahlar bizi uzak ve ten ha dağ

b a ld m o u n ta in to p s where no m ad ic

başlarına, oralardan geçen Y örüklerin kıl

h erdsm en p itc h the ir te n ts o f coa rse felt.

çadırlarına götürüyor.

C o lors th a t conjure up im ages o f

koyaklarını, göçerlerde n başka

6 /2 0 0 6 SKYLIFE 105


kim selerin ayak basmadığı

alışkanlıkları, savaş yıllarının

sarp geçitle rini anlatan

acı ve sıkıntılarını, barış zamanının b o llu k ve

renkler, en az kendileri kadar etkileyici olan m o tif ve

bereketini, um utsuz aşkları,

desenlerde boy gösteriyor.

ara sıra yaşanan

Renkler, kurt ayağı, akrep,

m utlulukları, ço kça yaşanan

m uh ab bet kuşu, koç

üzüntüleri, doğum ve

boynuzu, sine desen, çoban

ölüm leri, düğünleri, kına

gülü, ejder, bülbül yuvası,

gecelerini, uzak ellere gelin

yayla gülü, keçi boynuzu,

gitm iş genç kızların ana

çengel, saç bağı, küpe, el,

baba hasretini ve kendilerini

su, m adalyon, kandil, kum ru

dokuyan yorgun ellerin

ve hayat ağacı m otiflerinin

sahibi olan kadınların

üzerinde m enevişler yapıyor.

hikayesini anlatıyor. Kilimler,

B ütün bu renk ve desenlerin

‘kilim ce ’ kon u şu yo r...

d üğüm düğüm sıralandığı kimi büyük, kim i küçü k

‘ELİ B E L İN D E ’ BİR

kilim ler ise, gö rm üş geçirm iş

‘GELİN K IZ ’

bir A nadolu bilgesi gibi sessizce du ruyo rlar bir süre.

B rig itte ve Ayan G ü lg ö n e n ’in Milli Reasürans

Sonra ansızın kilim ler

Sanat G ale risi’nde açtıkları

konuşm aya başlıyor.

‘ 18-19. Yüzyıl Anadolu

Kilimler, düğüm lerden

Kilimleri S e rg isi’ni gezerken,

oluşan ço k eski bir alfabenin

renk ve desenlerinin

örd üğ ü gizli bir dille

zenginliğinden gözlerim izin

konuşuyorlar. Kilim lerin

kam aştığı kilim leri ilk

g ü çlü kle du yab ild iğ im iz

g ö rdü ğüm ü zde yaşadığım ız

fısıltıları, ge çm iş günleri,

duygular işte böyle.

ço kta n unutulm uş

B rig itte ve Ayan

where none b u t nom ads

lo n g past, o f lo n g -fo rg o tte n

dare to tre a d flaunt

custom s, years o f b itte r w ar

them setves in designs and

a n d pa in a n d fertile p e rio d s

m o tifs a t le ast as im pressive

o f p e a ce a n d plenty, o f

as the co lo rs themsetves.

im m o rta l love, in te rm itte n t

Their tones p ro d u c e g lin ts

ha ppiness a n d m ore

o f iig h t in the m yria d

frequ en t sorrow , b irth an d

m o tifs — w o lf’s foot,

death, jo y o u s celebrations,

scorp io n, bu dgerigar, ra m ’s

henna nights, the yearning

horn, sh e p h e rd 's rose,

o f you ng b ride s fo r the

dragon, n ig h tin g a ie 's nest, hıg hla nd rose, caro b, hook,

d is ta n t fam ily hearth, a n d o f the w om en w hose weary

hairpin, earring, hand,

ha nd s w ove rug s fo r them.

water, m edailion, o ii iam p,

İn short, the kilim s sp e a k a

dove a n d tree o f life. The

language ali th e ir own.

kilim s (flat w oven rugs) large

* & 106 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

ftm

a n d sm all where ali these

YO U N G BRIDE W ITH

co lo rs a n d designs tine up

A R M S A K IM B O

ro w b y row , k n o t b y knot,

Such were m y em otions as I

lie there m u te a t first, like se a so n e d A na tolian sages. Then su d d e n ly they begin to

G ülgönen's ‘ 18th an d 19th

tou re d B rig itte a n d A yan C entury Anatolian Kilim s

speak, in a m ysterious

E xhibition' a t M illi Reasürans

language w oven o f the

A rt G allery a n d first set eyes

a n cie n t a lp h a b e t o f the

on the kilim s there that

knots. Their b a rely au dible

dazzle the eye w ith the

vvhispers teli a sto ry o f day s

richness o f their colors t>

İyi renklendirilmiş bir kom pozisyon örneği olan bu kilim Konya yöresinden (solda). İç içe geçm iş gözalıcı ve koyu renklerle donanm ış kilim, Batı A nadolu’dan (üstte). This kilim from the Konya region is a fine example of a composition making good use of color (left). A kilim of interlocking deep and vibrant colors, from VVestem Anatolia (above).


T h e D om e BELEK • TURK EY

Akdeniz’in biiyüsii ile golf ve thalasso tutkusu, Belek’le Kempinski HoLel The Dome kalitesiyle buluşuyor.

Mediterranean pleasures, Thalasso and Golf meet Kempinski quality in Belek.

H O T E L İ E R S S İN C E 1 8 9 7

global hotel alllance

Kempinski Hotel The Dome Üç Kumtepesi Mevkii 07500 Belek - Antalya / Turkey Phone: +90 242 710 13 00 Fax: +90 725 55 75 www.kempinski-belek.com


G ü lg ö n e n ’in A nadolu dokum alarına olan ilgileri 1975 yılında başlam ış ve günüm üzde de devam ediyor. İlk koleksiyonları olan ‘Karapınar Tülü Halıları’ , D olm abahçe K ültü r M erke zi’nde 'U çan Halı'

Elm adağ yöresinden olan kilim, renk ve m otifte yalınlığı ile dikkat çekiyor (üstte). Batı Anadolu’dan, boyutlarını tam korumuş bir dokum a (altta).

adıyla yer almış. 1997 ve 2001 'd e K apadokya halılarını sergilem işler. 23 Haziran tarihine kadar açık kalacak olan Milli Reasürans G ale risi’ndeki bu sergide, özenle seçilm iş otuz kadar

This kilim from the Elmadağ region draws attention for its stark colors and motifs (above). A VVestern Anatolian textile preserved intact (below).

a n d designs. The

encyclopedias as a ‘flat

G ülgönens ’ interest in Anatolian textiles, vvhich

used t o designate the

goes b a ck to 1975,

decorative, frequently

continues undim inished today. Their first collection,

generally used as throw s

K arapınar ‘T ülü’ Rugs, was exh ib ited at the Dolm abahçe Culture Ç enter un de r the title ‘Flying C a rp e t’. İn 1997 and

w e ave’, kilim is the term

em broidered, textiles a n d floo r coverings in homes. There a r e also flat vveaves t hat are use d as cushion covers, large sacks,

2001 they exh ib ited their

saddle bags a n d coin

C appadocian rugs. The

purses. O riginally p ro d u c e d

curre nt exhı'bition, vvhich

to m ee t a p ra c tic a l p h ysica l

runs through 2 3 June at the

need, in tim e kiiim s were

kilim bulunuyor.

M illi Reasürans Gallery,

enriched b y hum an creativity

S özlük ve an siklo pe dilerd e

includes som e thirty

a n d p o w e r o f im agination,

kilim , ‘düz d o k u n m u ş ’ halı olarak tanım lanıyor. Kilim

specially se le cte d kiiims.

eventually com ing to express

Defined in dictionaries and

a wide range o f hum an t>

genellikle evlerin taban kaplam asında kullanılan nakışlı ve desenli dokum a lara verilen bir ad. A yrıca yastık, torba, heybe, kese gibi şekilleri de var. İlk başlarda fiziksel ihtiyaçların karşılanması için dokunan, am a daha sonra insanların yaratıcılığı ve düş güçleriyle zenginleşen kilimler, do kun du kları m otiflerle insan duygularını ifade eden bir hale gelm işler. Kilim lerin hepsi başka bir öykü anlatıyor. Ü stelik bu öyküleri anlatırken konuştukları dil, öyle herkesin bildiği bir dil değil. M esela 'eli b e lin d e ’ diye isim lendirilen m otiflerle 108 SKYLIFE 6 /2 0 0 6


Irak Hükümeti'nin Irak Dışında Ortaklaşa Gerçe

TheFirst Fair That lraqi GovernmentJoinly Realizes£)pt;

IR A K ULUSLARARASI expo

F U A R I

eate way t0IRAQ 7- 11

/ 06 / 2 0 0 6

Gaziantep - Türkiye SîO Filir strtd C am tlMsûilrg H oubsk IJ .00-21.00

W

DESTEKLEYENLER / SUPPORTERS

« ra

T .C . B A Ş B A K A N L IK D IŞ T İ C A R E T M Ü S T E Ş A R L IĞ I THE REPUMJC OF TURKEY PRİME MıNtSTSY THE UNDERSECRETASIAT O f FORE1GN İRADE

® TO BB .he Union of CKamber and Cofnmoditv Exchanges of Turkey

G A Z İA N TE P SAN AYİ ODASI

G A Z İA N T E P T İC A R E T O D A S I

CH A M B ER O F IN D U S TR Y

CHAM BER O F COMM ERCE

T e p e A k te n

B

D

A N A SPONSOR M A IN SPONSOR

■V A I R F E L K O N AKLAM A SPONSORU A C C O M O D A T İO N SPONSOR

/v*

ORGANİZASYON /

SPONSORLAR / SPONSORS

Q

?:

, T EFİROM

^)Ufİ

ORCANIZATION

IRAK TİCARET BAKANLIĞI FUARLAR İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MINISTRY OF TRADE STATE C O M P A NY FOR IRAOI FAIRS

I*

FORUM Fuarcılık ve Geliştirm e A.Ş. Foirs & Promotions Co. Inc.

Forum Fairs & Promotions Co. Inc. Tel: + 90 (312) 4 1 9 19 32 (pbx) Fax: + 90 (312) 4 1 9 19 37 www.forumfuar.com / www.forumfair.com G aziantep Chamber of Industry Tel: + 90 (342) 221 09 0 0 (pbx) Fax: + 9 0 (342) 2 3 0 16 82


do kun m uş kilimler;

Picasso, “ benim

anneliği ve bereketi ifade

resim lerim kad ar güzel bir

ediyor. Saç bağı ve küpe

şey arıyorsanız o da

m otifleri, onları dokuyan

kilim le rdir” diye

kızın evlenm ek istediğini

konuşm uş.

anlatıyor. Koç boynuzu, yiğitliği, erkekliği ve savaşı ta svir ediyor. Hayat ağacı

K İL İM L E R İN G İZLİ DİLİ

m otifi, o ailenin ya da

Konunun uzmanları, kilim dokum acılığını insan diline

aşiretin varlığının sonsuza

benzetiyorlar. Bu

kadar sürm esini istem enin

kilim lerdeki m otifler,

bir işareti. Kilim lerin ‘soyut

gerçekten de sem b olik bir

san at' olarak

dilin alfabesi gibi. Nasıl yazılan ve konuşulan dilde bir takım dilbilg isi kuralları

nitelendirilm esi boşuna değil. Ünlü ressam

Nuzum la-Konya yöresine ait kilimde

em otions through the designs

renk değişiklikleri ve motifteki

Each kilim has its ow n story to

özgürlük göze çarpıyor (üstte). Renkleriyle dikkat çeken Orta Anadolu yöresine ait bir kilim örneği (altta). Unusual colors and freedom of motif characterize this kilim from the Nuzumla-Konya region (above). This Central Anatolian kilim is conspicuous for ıts colors (beiow).

woven in to them. teli. A n d understanding the language used in telling those stories is n o t given to ju s t anybody. Take, for example, the kiiim s vvoven with the well-known ‘arm s a k im b o ’ motif, which expresses m otherhood and fertility. Hairpin a n d earring m otifs in a kilim indicate that the girl who wove it is looking for a husband. The ra m ’s horn on the oth er hand sym bolizes war, manliness and heroism, while the tree o f life m o tif em bodies the hope that the fam ily o r tribe will endure forever. İt is not for nothing that the art o f the kilim has been characterized as an ‘ab stra ct art'. As Picasso once said, “If you 're lookirıg for som ething as beautiful as m y paintings it w ould be a kilim ." THE MYSTERIOUS LANGUAGE OF KILIMS Experts on the su b je ct com pare the weaving o f kiiim s to speaking a language. Indeed the m o tifs >

110 SKYLIFE 6 /2 0 0 6


Hayalinizdeki inceliğin cazibesi 15.9 mm incelik 262.144 TFT Renkli Ekran 1.3 Megapiksel Flaşlı Kamera Sesli Video Kayıt ve Video Mesaj Müzik Çalar (MP3/ACC/VVMA) Bluetooth® Teknolojisi

D 520

taipa C e p T e le fo n u f U zm a n ı


varsa, A nadolu kilim lerinin

önce yaşam ış ve bu

de, kendini atkılarda ve

kilim leri do kum u ş olan

çö zg ülerde gösteren

kişinin aklından geçenleri

kendine özgü ‘d ilb ilg is i’

anlam aya çalışırken içine

kuralları, görsel bir dile ait

girdiği karm aşık düşünce

ve geçerliliğini hâlâ koruyan ilkeleri, bir dizi a rtistik

süreçlerine yol açan

prensipleri var. Bu kilim leri

sınırsız sayıda duygu yaratıyor. D okum a

dokuyanlar, ister boyalı,

sanatının eşsiz birer örneği

ister boyasız yün ipliklerle

olarak bu kilim lerin görsel

attıkları çözgü ve atkılarla

güzellikleri, onları dokuyan

ölüm süz, kendi

eller ve o ellerin geleneksel

zam anlarının ötesinde

bir kom p ozisyona kattığı,

m otifle r yara ta cak ince dokum acılık ayrıntıları

çe şitlilik ve yaratıcılık kadar

kullanm akla kalm am ış, iki

m uhteşem .

b oyutlu do ku m a tezgahının

Bu kilim lerde ifadesini

sınırlarını aşmayı da

bulan sem b olik dil, onlara

başarm ışlar. Böylelikle

bakan kişiyi, ge çm iş bir

rengin, m otiflerin ve uzamın

d ö ne m de yaşam ış ve

dili üçüncü bir boyut

onları do kum u ş insanların

kazanm ış, kilim lerin do kum a dili, ç o k şeyler

gelenekleri ve bu ölüm süz

anlatm aya başlamış.

kültürel ortam üzerine

Kilim lerde görülen

düşünm eye, o dönem leri

m etaforlar, bu kilim lere bakanların uzun zam an

yönlendiriyor.

dokum aların d o ğd uğ u

hayalinde canlandırm aya

use d in kilim s are

un d e rsta n d things

co m p ara ble to the

experience d a lo ng tim e ago

cha racters o f a sym bo lic

in the m inds o f the wom en

language. J u s t as there are

who wove them, the

certain lingu istic rules that

m etap ho rs a p pa rent in kilim s

govern the use o f vvritten

en ge nd er cou ntle ss em otions

a n d spo ken language, so do

tha t trigg er in tricate tho ugh t processes. The visual be au ty

a se t o f a e sthetic rules and

112 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

her biri kendine özgü

p rin cip le s o f visual language

o f kilims, each one an

reveal them selves in the

inim itab le exam ple o f the art

warp a n d w o o f o f kilims. İn

o f weaving, a n d o f the hands

the kn o ts they c a s t with

th a t wove it a n d w h at those

vvoollen threads, w hether d ye d o r not, kilim vveavers

hands a d d e d to a tim eh o n o re d pa tte rn, are no less

n o t only e m p lo y the refined

m ag nificent than the variety

a rt o f w eaving t o p ro d u ce

a n d crea tivity th a t are unique

tim eless designs, they also

to each one. The sym bo lic

m anage to transce nd the

language that finds

lim itation s o f the tw o dim ensional loom . A th ird

expression in kilim s inspires the vievver to refle ct on life in

dim ension is thereby

a bygone era, on the

im p a rte d to the language o f color, design an d space,

wove these tim eless textiles

sim ultaneously bro ad ening

an d the cu ltu ra l co n te x t from

tradition s o f the w om en who

the range o f em o tion s tha t

which they em erged, in o th e r

can be e xp resse d b y the

words, to recre ate those

kilim. As those who

tim es in their ow n

co n tem plate kilim s try t o

im agination. □

Batı A nadolu’nun Bergam a yöresinden, yalın ancak çok hoş bir dokum a (solda). Orta Anadolu yöresinden bir örnek (üstte).

A graphically stark but ultimately pleasing piece of weaving (left). An example from Central Anatolia (above).


4 4 4 O 333 A lo G a ra n ti

g a ra n ti.c o m .tr

fle x ic a rd .c o m .tr

Garanti

Garanti'den inanılmaz esnek bir kredi kartı. Her istediğiniz şekle giriyor, size göre esniyor; adı üstünde Flexi Card...

Artık kredi kartınızın faiz oranına siz karar verebilirsiniz. Hangi mağazada, ne kadar taksit imkânı sunacağına da. Nerede, ne kadar bonus kazandıracağına da! Sizin için taksit mi önemli? O zaman bol taksitli bir Flexi Card seçin. Ya da taksit yerine bol bol bonus kazanmayı mı tercih ediyorsunuz? Öyleyse sizin Flexi'niz, bol bonuslu olsun.

İster flexicard.com.tr'yi tıklayarak kendi Flexi Card'ınızı kendiniz oluşturun, ister hazır Flexi seçeneklerinden birine karar verin.

Yeni Flexi Card'ınızı, flexi günlerde kullanın.

Ayrıca 50'nin üstünde Flexi Card tasarımından istediğinizi seçebilirsiniz. Yok, "Ben daha da flexi olmak istiyorum'1 diyorsanız, kendi kartınızı kendiniz tasarlayın.

Taksitine, faizine, bonusuna, hatta şekline bile, sizin karar verdiğiniz ilk kredi kartı: Flexi Card.


w

Pembe bir alev

Zakkum „

jFlaming pink

j |

LA LEH A N U Y SA L @ A K G Ü N

AKOVA


A n tik çağlardan beri zehir ze m berek bir geçm iş yakıştırılm ış bu pem be beyaz çiçekli, hayata sımsıkı tu tu nan çalıya... Am a söylenegeldiği gibi ge rçe kte n bir cehennem çiçeği mi o? VVİth its b lo sso m s of pink o r vvhite, this to x ic and te n a c io u s shrub of ill-re p u te d a te s b a ck to a n c ie n t tim es. B ut is it really the hell flo w e r it’s claim e d to be?

D

enize yakın yerlerde soluk alır. Dere yataklarında uyur. Yol kenarlarına çıkar

gezinir. Eski medeniyetlerin yitik şehirlerinde

İ

t dallies near the sea. Slumbers in riverbeds.

Sprouts naturally on roadsides. Lurks in the lost cities o f o ld civilizations and po ps up

saklanır. Büyük şehirlerde aniden ortaya çıkar.

unexpectediy in big cities. İt can be seen aiong

Tozlu bir patikada, köy kahvesinin bahçesinde,

dusty paths, in the gardens o f rustic

bir dağın yam acında, uçurum un kıyısında,

coffeehouses, on mountain siopes, a t the brink o f

bağın bahçenin arasında, tarlanın sınırında

a precipice, between garden and vineyard, on

göründüğü de olur. Dalar gider toprağa nerede

the verge o f a fieid. Grabbing a foothold

olursa... Sağlı sollu kilom etre taşı olur yollar

wherever it can, it rises as miiestones aiong

boyunca. Korkusu yoktu r m evsimlerden, kışın

highways and byways. Fearing no season, it

yapraklarını yele sele bırakmaz. Yazları

retains its ieaves even in winter. Com e sumnner it bursts craziiy into bloom with fiaming pink

pem beden bir alev yakar çiçekleriyle en delisinden. Dokunanı yoktu r bakanı çok. Adı ‘Z a kku m ’dur.

blossoms. M any iook, b u t none touch. its name? Oieander.

Dört mevsim yeşil kalan, beş m etre yüksekliğe

Green ali year round, grovving as high as five

erişebilen, başı ço k sıcak iklim lerde bile

meters, holding its head high in even the m ost

dim dik, zehir zem berek, zehir zıkkım bir ağaç.

torrid ciimates, it is a highly toxic tree.

Ç İÇEK LER İN ZÜ M R Ü D Ü A N K A S I

PHOENIX OF FLOVVERS

Bittiği coğrafyaya göre Ağı çalışı, Ağı çiçeği,

Oieander, which takes m any names such as

Ağı dalı, Avu, Ayan, Fattak, Zekkum , Zıkkım

Laurei Rose and Rose Bay depending on where

ağacı, Ağu ağacı, Zokum , Ö leander, Laurier

it grows, is know n scientifically as ‘Nerium

rose ya da bilimsel adıyla ‘Nerium O ieander’ . Arap dilindeki adı ‘Ş ece retü'z-zakkû m ’, Türkçe

oieander'. Derived from the A rabic ‘Shejeret-ulza kkû m ’, its Turkish nam e 'zakkum ' is

‘zo ku m ’ olarak da telâffuz edilen zakkum

synonym ous with poison in the vernacuiar.

(zıkkım), halk dilinde ‘ço k acı, zehir zem berek’ ,

B ut despite a dubious p a st dating b a ck to

‘zehir zıkkım ’ gibi birçok benzer deyim le günlük

antiçuity under sundry names, it is a small,

hayatımızda.

innocent shrub with p ink o r vvhite flowers. t>

6 /2 0 0 6 SKYLIFE 117


Or, in the West, a m em ber o f the dogbane family vvhich, with its indescribably heady scent, springs up autochthonously ali along the Mediterranean coast starting from Portugai, as well as in riverbeds in Syria a n d western a nd Southern Anatoiia. Known for its resistance to drought and its ability to g ro w in ali kinds o f soil, phoenix-Hke it rises green again even from its ow n ashes. it g ro w s indigenously in Turkey as in oth er M editerranean countries, m aking an attractive and ostentatious show ing with its bountifui blossom s in the parks and gardens o f the e a rth’s A ntik çağdan bugüne farklı

sayıda tüylü tohum bulunur.

h o t ciimes. A n d vvhere the

isimlerle yaşanan zehirli bir geçm işe rağmen masum,

Kim bilir belki de tohum larının rüzgârla

climate is not conducive to its grovvth, it is cultivated in

pem be ve beyaz çiçekli

arkadaşlığı zakkum un

greenhouses, catching hold

küçü k bir çalı o. Ya da

kendiliğinden varolması için onu destekleyen şeydir.

Batı'da, güney P ortekiz’den başlayarak bütün Akdeniz sahilleri boyunca, Suriye'de,

Yapraklarında reçine, tanen, glikoz, oleandrin adında bir

batı ve güney A na do lu’nun

glikozit de olan zakkum

dere yataklarında tarifsiz ve

zehirleyici özelliğini bu

uçuk kaçık kokusuyla aniden

glikozitten alır.

biten bir zam bakgil.

Y olda olm ak güzeldir zakkum larla... Sonsuz gibi görünür yol ve sağlı sollu zakkum bürür insanın gözünü (üstte). A da yazları ve zakkum ; sessizlik... A dalarda zakkum konuşur, çocuklar bile susar yazın (altta).

under any conditions. Even in the harshest vvinter it never ioses its thick and ieathery, spearshaped opposite ieaves. On its p ink and vvhite blossom s, vvhich never fade ali sum m er long, the fuzzy stam en is attach ed to the thickened stigm a o f the pistil.

Susuzluğa dayanıklılığı, her

ZEHİR Z IK K IM BİR ÇİÇEK

tü r top ra kta yetişebilmesi,

Zakkum , “zıkkımın kökünü

yansa bile küllerinden

ye’’, “ye de zıkkımlan",

yeniden yeşerm esiyle ünlü.

“zıkkımın köküne kadar yolun

Diğer Akdeniz ülkelerinde

var" deyim lerinin kaynağı

olduğu gibi T ürkiye’de de

olduğunu bilm eden sarar

genellikle kendiliğinden

antik kentlerin etrafını. Su

yetişir. Sıcak iklimli coğrafyalarda park ve

kenarlarını, dere yataklarını, dağ yamaçlarını, kurak

bahçelerin alımlı, bol çiçekli,

toprakları, yolları, patikaları,

a n d glucose, as vvell as a

gösterişli duruşu da

gri şehir caddelerinde

glycoside by the name o f

kendiliğindendir, iklimin

bitiverir. Zehrinden olmalı, ne

oleandrin, vvhich is vvhat makes

uygun olmadığı yerlerde seralara ekilir. Her şartta tu tu n u r toprağa. Dallarına

solar d ö rt mevsim yaprakları, ne de biri çıkıp çiçeğini koparır dalından. Akdeniz

it toxic. t>

karşılıklı dizilmiş mızrak

ülkelerinde bulunan pem be

biçimli, kalın ve derimsi

ve beyaz renkli katmerliler

yaprakları kışın zor

başta olm ak üzere çiçekli

şartlarında bile eksik olmaz.

türü dışında, birçok tropik türü de bulunur zakkum un.

Yaz aylarında sanki hiç solm adan ve dökülm eden

Tropikal türlerinin birçoğunun

açıp duran pem be beyaz

kokulu olduğunu, elde edilen

çiçekleri tüylü başçıkları

hibridlerle literatürde tanınan

(çiçek tozu taşıyan bölüm),

500 zakkum türü olduğunu,

kalınlaşmış tepeciğe (çiçek

Fransız Milli Koleksiyonu’nda

tozu yakalayıcı bölüm) yapışıktır. Uzun kılıflar halinde

230 kadar türünün

kapsüle benzeyen zehirli

zakkum için özel kulüp ve derneklerin kurulduğunu

meyvelerinin içinde çok 118 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

bulunduğunu, dünyada

Traveling with the oleanders is vvonderful... The endless road flanked by their beauty right and left (above). The silence of summer and oleander on the islands, vvhere the oleander speaks when even the children are quiet (below).

A n d its poisonous fruit, vvhich resembles a capsule encased in a long narrovv pod, contains a large num ber o f tufted seeds, vvhose affinity for the vvind is perhaps vvhat enables oleander to exist independently o f cultivation. The İeaves o f the oleander contain resin, tannin


... think once! Choosing the right partner is crucial when you need assistance in w orldw ide integrated logistics. That's vvhere Omsan Lojistik's customer focused service perception and extensive know-how, aided by advanced İT applications, can make ali the difference:

O L

Letting yo u stay focused on yo u r main business.

M O

J

S İ

S

A T

N İ

K

INNOVATIVE LOGİSTİCS PARTNER nUCAM

r a

OMSAN TÜRKİYE

■ ■

OMSAN GERMANY

|

|

OMSAN PRANCE

H

OMSAN BULGARIA

H

RUS^AN FEDERATION

Tugay Yolu N o: 10 C e vizli 3 4 8 4 6 M alte pe , İstanbul - Türkiye Tel: + 9 0 (216) 4 5 8 55 55

I

I

0MSAN R0MANIA

Q

| OMSAN AZERBAUAN

Fax: + 9 0 (216) 4 5 8 5 4 5 4 w w w . o m s a n . c o m . t r

OMSAN LOJİSTİK A.Ş. is a subsidiary of <Sîâk)


bilm eden zehir zem berek yaşar aramızda. Şehrin en işlek caddelerinde, refüjlerde çit görevini üstlenir. Sulanm asa da çiçe k açarak taş bahçeli şehirleri canlandırır. Dört tarafı su adaların faytonları onun çiçekleriyle şenlenir. Sık dallarında haziranda açan ve bütün yaz dökülm eden duran çiçekleri defter aralarında kurutm ak için değil göğse takıp "yaşıyorum ” dem ek içindir. Ya zehriyle yitirilenler? içindeki zehir acaba sadece öldürücü mü? Zehirli olduğu eski çağlardan beri bilinen zakkum un zehrine dair mişli zaman kipiyle yazılacak birçok söylence var. Büyük İskender’in Iran seferi sırasında, birçok atı, yenik düşüp geri çekilen düşm an askerleri tarafından sulara atılan zakkum yapraklarından çıkan zehir nedeni ile ölmüş. A teşte et pişirm ek için zakkum dallarından şiş hazırlayan ve etleri bu şişlerde kızartan

Çiçeğinin beş yaprağını çekincesiz açıp kendini ele vereni de vardır; katmerli olup gizleyeni de... Unabashed, some species unfurl their five petals, vvhile others keep their secret tightly concealed.

askerlerin de büyük kısmı bu savaşa katılamamış. Zakkum un zehrinden zarar görm eyenler de var. Danaid cinsi kelebekler, zakkum özsuyunu emerek, özel hücrelerinde depo ederlermiş. Bu kelebekleri yiyen kuşlar, kusma, şiddetli ishal belirtileri gösterir ve bir daha aynı türden, aynı renkli kelebeklere

A BANEFUL FLOVVER

the literatüre, that the

saldırmazlarmış. O rtadoğu ülkelerinde

Oieander, w hich has

French N ational C ollection

yaşayan bir tü r çekirge de zakkum

sp a w n e d a nu m b e r o f

alone con tain s up to 2 3 0

özsuyunu em erek depolar ve tehlike

curses a n d o th e r d e rog atory

species, a n d that special

anında bu zehri düşm anına püskürtürm üş.

expressions o f unknow n provenance, is ubiquitous

clu bs an d societie s have been fo u n d e d on its b e h a lf

Dünyaca zehirli olarak bilinen

aro u n d the ruins o f an cie nt

ali öve r the world. İt serves

zakkum un zehrine dair söylenceler şifa

cities, sp ring ing up naturally

as a hedge aiong the

hikâyelerine döner mi dönm ez mi

aiong stream s, in riverbeds

b u sie st avenues a n d

bilinmez. Am a iyon, dor, korent sütun

an d on m ountain slopes, as

highvvay m eridians. İt

başlı antik kentlerin, 'zehir çiçe ğ i’

w ell as in the arid so il aiong

b loo m s even when

zakkum un pem be çiçekleriyle yaşam

roa ds a n d paths, even the

unw atered, spru cin g up our

g re y avenues o f to d a y ’s big cities. O w ing to the ir to xicity no do ub t, its evergreen

co n cre te garden cities. N ot only tha t b u t its flow ers

leaves n e ith e r fade, n o r

com p le te ly su rro u n d e d by

120 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

d e ck ph a e to n s on islands

does anyone ever co n sid e r

water. İts dense flovvers that

p ickin g them. B esides the

blosso m in June a n d bloo m

fam iliar m ainly p in k and

ali su m m e r long are n o t for

w hite species fo u n d in the

drying betvveen the p a ge s o f

M editerranean countries,

a b o o k b u t fo r p in n in g on

there are several tro p ica l

the bre a st in celebration o f

species o f o iea nde r as well,

life l B u t w h at a b o u t its

som e o f w hich are arom atic. O ieander lives in o u r m id st

N um erous iegends c o u ld be

victim s? Is it alw ays deadly?

co m p le te ly oblivious to the fa ct that, to g e th e r with the

re co u n te d con cern ing

hybrids, there are 50 0

bane sin ce the earliest

species o f it reco gn ized in

times. On his Persian >

oieander, kn o w n to be a


k

j t

v

e

r i n

azerle Miyop, Hipermetrop, Astigmat tedavilerinde tamamı kişiye özel planlanan LASIK ve INTRALASELASIK (bıçaksız lasik) için dünyanın tercih ettiği adres • Dünyanın en büyük göz hastanesi grubu • 120.000 üzerinde lazer tedavisi deneyimine sahip hekim kadrosu • Dünyanın en gelişmiş ön tetkik ve lazer teknolojileri • A m sterdam ve Berlin şubelerinde lazer ön tetkik ve ameliyat sonrası kontrolleri olm a imkanı

dünyagöz

A

T

L

E

A V

K E

Ö N

F E N E R V O E

T

İ

L

E

V T

L U R

A L T U N İ Z A D E A M B

S T E R D A M E

R

L

İ

N

1 4 4 4

4

4 6 9

' î w w vv.dunyagoz.co m


m

bulduğu kesin. Çünkü o her engele karşı yaşam a tutunuyor. O bir dere yatağında çiçeklerini alıp giden haris suya eğilirken cesur...

Eski uygarlıkların yitik kentlerine saklandığını sanır deli pem be zakkum . Antik kentleri çeker yaşam ın içine.

Ona su veremeyen dağın başında taş bir eve can suyu verecek kadar cöm ert. Onu işaret alıp olduğu yerde yaşam başlatacak olana koşulsuz can yoldaşı.

The shocking pink oieander lurks in the lost cities of ancient civilizations, bringing them back to life.

cam paign, several o f

oiea nde r n e c ta r in its cells,

A le xa n d e r the G reat's

w hich it sprays a t its

horses kee le d över de ad

enem ies in tim e o f danger.

from to xic o iea nde r leaves

VVhether o r n o t the toxic

tosse d in the w a te r b y the

oieander, re co gn ized

d e fe a te d tro o p s on retreat.

w o ridw id e as a poison, will

A n d m o s t o f the soldiers

ever be transfo rm e d in to a

w ho ate m ea t ro a ste d on

m ira culo us cure is

skew ers m ad e o f s trip p e d

a n y b o d y ’s guess. B u t one

Nasıl bir cehennem çiçeği bu

oiea nde r bra nch es were

thing is certain: those

böyle?

unable to take p a rt in the

a n cie n t citie s o f the lonic,

Yaşam bile “ burada varım ” diyor onun olduğu yerde!

battle. B u t there are also those

D oric a n d C orinthian ord ers lived in ha rm on y w ith the

tha t are im pervious t o

p in k b lo sso m s o f this ‘b a n e fu l’ flow er. F or it can

oie a n d e r's poison. D anaid butterflies, fo r exam pie, s u c k the n e c ta r o f the oieander, w hich they then

öve r a rive r eager to wash it

s to re in sp e cia l celis. B irds

away, m agnanim ously

tha t feed on these

be sto w in g the elixir o f life on

b u tte rflie s e xh ib it sym p to m s

a ston e co tta g e a to p a b a ld

o f violent diarrhea and

m ountain. U n con ditio na l

vom iting, a n d ne ver again

com p an ion o f him who,

a tta c k bu tte rflie s o f that

takin g its p re sen ce as a sign, m akes a home.

spe cie s a n d color. A spe cie s o f g ra ssh o p p e r that

122 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

survive d e sp ite ali obstacles, b o ld ly be nd ing

in ha bits the M id dle Eastern

W hat s o rt o f he ll flo w e r is this th a t life fairly flourishes

cou ntrie s also stores

in its p re se n ce ? □


teb.co m .tr 4 4 4 0 6 66

N e e d cash? TEB ATM s a li around T u rk e y

| Y it, EURO OR USD \£/ITHDRAWALS AVAILABLE f 24 HOURS A DAY AT TEB ATMs. — M a e s tr o

ELECTRON

TEB

Cırrus


.

.

Bir lezzet başkenti A gastronomy capital

İstanbul VEDAT BAŞARAN

@

S İN A N Ç A K M A K


t e a t i m İM O A Ğ f

İm paratorluklara, kültürlere b a şke n tlik yapan İstanbul, aynı zam anda lezzetlerin efendisi bir şehir oldu. İs ta n b u l’un her yeri baş d ö n düren bir ta t m erkezi... C apital of em pires and cu ltu re s, İstanbul is at the sam e tim e T u rkey's 'lord of ta s te s ’ , w ith h e a d -tu rn in g g u s ta to ry pleasures on offe r at every turn.

D

ünyanın başka h içb ir şehrinde

gö rülm e m iş bir şekilde iki kıtaya birden yayılan İsta n b u l'd a birbirind en apayrı iki

T

wo com pletely differerıt m ornings daw n sim ultaneously in İstanbul, vvhich straddles

tw o continents in a way seen now here else in the world. A da rk day in Asia can be as b rig h t

sabah aynı anda do ğu yor. A s y a ’da karanlık bir gündüz, A v ru p a ’da ise bir gelin gibi argın

a n d bu shy-tailed as a ne w bride on the

ve ışıklı bir sabah. B o ğ a ziçi'n i tepeden

European side. W hite ferries d e pa rt from

tırnağa bir im p a ra to rlu k m oruna boyayan

c e n turie s-old landings as the Judas trees that

erguvanlar günün ilk ışıklarını yansıtm aya

rob e the B osphorus in im perial p u rple begin to

başlarken, asırlık iskelelerden beyaz

refle ct the first lig h t o f day. C apital to three

vap urlar kalkıyor. İki kıtaya yayılmış, üç

em pires a n d spraw ling över tw o continents,

im p arato rluğ a başşehir olm uş, yedi tep e üstüne otu rm u ş büyülü İstanbul, bü tün bu gizem li rakam ların sadece bir kısmını

m a g ica l İsta n b u l p e rc h e d on its p ro ve rb ia l seven hills s/ovv/y b e gins to divulge certain a sp e cts o f these m ysterio us num bers.

yavaşça gösterm eye başlıyor.

S ulta na hm e t Square is visible in the distance.

Uzaktan S ultanahm et Meydanı görünüyor.

Im m ediately n e xt to it the th o u sa n d -ye a r-o ld

Hem en yanı başında bin yıllık Ayasofya düzlüğü. G eceleri bü yüd üğ ü rivayet edilen

H agia S ophia pleasance. C e n tu ry-o id plane

asırlık çınarlar ve gündüzleri küçü ld üğü

lindens, ru m o re d to be d im in ish e d b y the

söylenen nazenin ıhlam ur ağaçları. Rıhtımda

lig h t o f day. On the quay, ga ily flag ge d ships

aynalı ve renk renk bayraklı dünya gem ileri.

from ali öve r the w orld. A n d as the m orn ing wears on, the o ld houses o f Eyüp a lo n g the

Sabah ilerledikçe, gerçekten de bir altın gibi

trees, sa id to en cha nt the night, a n d de lica te

parlam aya başlayan H a liç'te görm üş

G olden Horn, vvhich rea lly do es begin t o

g e çirm iş Eyüp evleri. Koyu yeşil bir ağaçlık

gleam like gold. Topkapı Palace, n e stle d in

gölgesi içinde T opkapı Sarayı.

the sha de o f a da rk green grove... 6 /2 0 0 6 SKYLIFE 125


NEW FAVO RITE W ITH THE VVORLD'S G A STR O N O M ES İstanbul, w hich sed uce s on even a b rie f sojourn, is n o w b e ginning to em erge as a 'ca p ita l o f tastes'. For İstanbul, vvhich fo r cen turie s has p la ye d h o s t to the vvorld’s g re a te st em pires, po ssesse s an extrao rdinary culina ry richness. A s a g ia n t cellar a n d s p ic e d e p o t for VVestern Rom e in the tim e o f the Eastern Rom an Empire, İsta n b u l in the O ttom a n p e rio d be cam e a c ity in w hich ali the blessin gs o f M esopotam ia, a c kn o w le d g e d LEZZET SARRAFLARININ

bir şehir olmuş.

YENİ G ÖZDESİ

G ünüm üzde İstanbul artık

Kısacık bir yolculukta bile

dünya turizm

insanı baştan çıkaran

destinasyonlarında daha

İstanbul, şim di de ‘lezzetin

farklı özellikleri ile yer almaya

ba şken ti’ yönüyle ortaya çıkm aya başlıyor. Çünkü

başladı. Turistler sadece tarihi mekânları ziyaret

dünyanın en büyük

etm ek için değil, bir dünya

im paratorluklarına asırlar

kenti olan İstanbul’un

boyu ev sahipliği yapan bu

toplum sal hayatına katılmaya

kent, olağanüstü bir m utfak

da geliyorlar. İstanbul’a

zenginliğine sahip. Doğu Roma İm paratorluğu

gelen ziyaretçiler kökü

dönem inde Batı R om a’nın

çok zengin bir m utfak

dev bir kileri ve baharat

kültürüne ve aynı zam anda

deposu olan İstanbul,

çağdaş lezzetlere

Osmanlı İm paratorluğu

ulaşabiliyorlar. Dünyanın

dönem inde ise dünyanın en

saygın gastronom i dergileri

m o s t h igh ly re sp e cte d

eski m utfak kültürünün beşiği

ile gazetelerinin yem ek

nevvspapers

kabul edilen

eleştirm eni ve editörleri

a n d g a s tro n o m y m agazines

M ezopotam ya'nın tüm

İstanbul’u ziyaret ederek,

are visiting İsta n b u l to

nim etlerinin zirveye taşındığı

Türk mutfağının

sam ple the rich ne ss o f >

126 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

binlerce yıl öncesine uzanan

Yoğurdu ya da balığı her yerde yiyebilirsiniz. A m a nedense G alata Köprüsü’nün altında yenen balık ekmeğin (üstte) ya da K anlıca’daki pudraşekerli yoğurdun (altta sağda) tadı bir başkadır.

cra d le o f the vvorld’s o ld e s t culina ry cultures, w ere raised to the zenith. W ith these very sp e cia l features, İsta nb ul to d a y has begu n to take its p ia c e a m o n g v/orld tourism destinations. Tourists com e n o t o n ly to visit its h isto ric sites b u t to p a rta ke as w e ll o f

Fish are available everywhere, but for some reason those consumed under the Galata Bridge (above) taste especially good. Ditto for the yoghurt served with confectioner's sugar at Kanlıca (belovv right).

the so cia l life o f this w o rld city. Visitors to İsta n b u l can en jo y n o t o n ly an extrem ely rich cu lin a ry cu ltu re with ro o ts g o in g b a c k thousands o f years b u t a t the sam e tim e c o n te m p o ra ry flavors. E ditors a n d c ritic s from the vvorld’s


Choose Turkcell as your ' mobile operator and stay connected vvherever you go W id e st co ve ra g e area P icture/M M S m essaging V ideo m essaging 8088 T o u rist InfoLine TouristVVAP B lackB erry High speed G P R S via ED G E

This is vvhat vve cali Turkish hö1 Welcome to Turkey. •Turkcell provides compreherısive coverage depending on the GSM technology and T urkey’s geography. For more information http://touristinfoonline.turkcell.com .tr

Turkey’s leading mobile operator


zenginliklerini asıl doğduğu yerde inceleyip sayıları milyonları bulan okurlarına aktarıyor. BBC, CNN ve TV5 gibi küresel yayın yapan televizyon kanalları, İstanbul ve yem ek kültürü üzerine tanıtıcı program lar hazırlıyorlar. BİN BİR PAZAR BİR ARADA ister geleneksel tatlardan hoşlanın, ister yeme içmede yeni çizgiler arayan bir maceracı olun, İstanbul’da koskoca bir tam gün

Mısır Çarşısı’ndaki baharatların ve yemişlerin (üstte), sem t pazarlanndaki sebze ve meyvelerin (altta) renkleri gökkuşağı ile yarışıyor. The nuts and spices at the Egyptian Bazaar (above) vie with the palette of colors in the neighborhood fruit and vegetable markets (below).

Turkish cuisine in the place

ali över the city on different

where it was born, a n d to

days o f the week, the rich

pass it aiong to their readers,

variety o f fruits and

who nu m be r in the miliions.

vegetables will literally dazzle

A n d glob al television netvvorks like BBC, CN N and

yo u r eyes. A n d a wide range o f fish, caught in the Black

TV5 are m aking inform ative program s ab ou t İstanbul and

M editerranean o r in one o f

its eating culture.

Sea, the M armara o r the Turkey’s m any lakes an d rivers, are available at the

M YRIAD MARKETS ALL İN ONE PLACE

c ity ’s vvholesale fish markets.

VVhether you pre fe r the

Egyptian o r Spice Bazaar, a

M/e com e n o w to the

süren okkalı bir ‘lezzet fırtınası’

traditional flavors o r are an

m ust-stop for every tourist

yaşayabilirsiniz. Haftanın her günü

adventurer seeking new

who com es to İstanbul. You

kentin dört bir köşesinde kurulan

departures in eating and

won ’t believe yo u r eyes when

semt pazarlarını ziyaret ettiğinizde,

drinking, you can experience

you see the array o f spices,

sebze ve meyve zenginliği

a full-scale ‘w hirlw ind o f

lokoum and dried fruits and

gözünüzü kamaştırır. Balık

ta ste s’ to last an entire da y in

nuts at this market, a ‘temple

hallerinde Karadeniz, Marmara,

İstanbul. When you visit the

o f taste' for hundreds o f years

Ege ve Akdeniz ile göllerde ve

neighborhood m arkets set up

for peopie from every walk l>

akarsularda avlanmış pek çok çeşit balık bir aradadır. Vardık, İstanbul’a gelen her turistin mutlaka uğradığı Mısır Çarşısı’na. Yüzlerce yıldır her kesimden insanın bir lezzet mabedi olmuş Mısır Çarşısı’nda göreceğiniz baharat, lokum ve kuruyemişin çeşitliliği karşısında gözlerinize inanamazsınız. Alışverişinizi bitirdikten sonra çarşının çevresindeki restoran ve kafelerde inanılmaz lezzetlerin keşfine çıkabilirsiniz. Tarihi eserlerin ve pek çok müzenin bulunduğu sur içinde de Türk mutfağını tanımak için önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. 128 SKYLIFE 6 /2 0 0 6


goksa!@ gggrafik.

METROPOLITAN

■■Hmestone' ASPEN" ston e c o lle c tio n ■ ■

/\V E N Z A' NATURAL F.I F.MF.NTS

EX PO SU RE

rîv er stone series

»SlLKRQAD" ^

moıoic eolUciıon

/

Travertine

-

Marble

-

<>TU R.EKS

Limestone

-

Natural

Sales Office & Showroom Factory Afyon ■TURKEY

Stone

-

Slate

-

Ouartzite

Levent Caddesi No:8, 1. levent, İstanbul - TURKEV Ph: ( 90)

Shovvrooms WASHINGT0N D.CNEW YORK, NY ■LOS ANGELES, CA - MIAMI, FL

X

- Sandstone

212.284.2219 Fax: (90) 212.284.2221 . W W W .tureks.C O m .tr


LEZZETİN PEŞİNDE GEZİ

o f life. VVhen yo u 're done

dining establishments. A n d

ROTALARI

shopping, you can discover

you will never forget the nam e o r the taste o f the kadınbudu köfte (‘Ladies

Böyle bir program İstanbul'un

even m ore incredible tastes

Asya yakasında bulunan

in the m any cafes and

Ü sküdar Çarşısı’nda da daha

restaurants in the

thigh m eatballs') o r

farklı olarak düzenlenebilir.

surrounding area. Im portant

imambayıldı ('S ultan’s delight

Avrupa yakasındaysanız eğer,

opportunities t o acquaint

e g gp lan t’) consum ed here.

şehir hatları vapurlarından birine

yourself with Turkish cuisine

A llow som e time t o pass

atlayıp taze dem lenm iş çay

are available inside the city walls as well, where the

before sam pling the special

eşliğinde gevrek bir simit, poğaça ya da açm a ile

historic m onum ents and

up the Kanlıca hills and have

yapacağınız hafif kahvaltının

m any m useum s are located.

a yog hu rt to p p e d with honey o r con fe ctio n e r’s sugar, a

derinliklerine batıp çıkabilirsiniz.

G ASTRO NO M IC AL TOURS

speciaity o f this quarter.

Sonra da, çarşı içindeki esnaf

One m ore unusual route, for

P roceed from there to

lokantalarından birinde, bundan

example, can be arranged

Çamlıca, one o f the loveliest

böyle herkese ballandırarak

around the Üsküdar M arket

legacies left to the city b y the

on the c ity ’s Asian side. If

late Çelik Gülersoy, guru o f

ardından Ü sküdar’da tarihin

anlatacağınız bir Türk yemeği

sweets. Then m ake you r way

tadabilirsiniz. Siz bakmayın

M ahalle aralarında rastlayabileceğiniz

you are on the European

İstanbul restoration. As the

bunların ‘esnaf lokantası’ diye

‘esnaf lokantaları’,

side, you can ju m p on one o f

red -ting ed sun is ab o u t to

the city line ferries and,

sink in the Sea o f Marmara,

mütevazı bir ad taşıdıklarına. O nlar aslında lezzet alanında dünyanın en tanınmış restoranlarıyla rahatça yarışırlar.

lezzet bakımından değm e lokantalara taş çıkartır. Yemeğin sonuna da demli bir

follovving a light breakfast o f

sip a glass o f tea an d gaze

a crusty simit, savory poğaça

across the w ater at the lights

çay yakışır.

o r tender açm a accom panied

reflected in the w indow s o f

Burada yiyeceğiniz bir ‘kad ınbu du’ köfte ile bir 'hünkarbeğendi'nin adını ve tadını unutamazsınız. Am a özel tatlılar için biraz zaman geçm esini bekleyin. Sonra da Kanlıca tepelerine tırmanın ve sem te özgü ballı ya

VVhen it comes to taste, the ‘vvorking class restaurants’ you encounter in the back streets can compete with the best of them. And a glass of freshly steeped tea makes a perfect ending to the

b y freshly steeped tea

the Galata Tovver opposite.

consum ed on board, you can delve in to the historical

A n d rem em ber the hopeless

depths o f Üsküdar. Later on,

w ithout surcease between

love that raged for centuries

in one o f the w orking class

this scam p o f a tovver and

restaurants inside the

the Virgin’s Tovver that rises

market, you can taste a

like a tali slender m aiden o ff

Turkish dish that y o u 'll be

the shore o f Salacak below.

praising to the skies for years

A no ther gastronom ical tour

O radan, rahm etli Çelik

to come. D o n 't be p u t o ff by

can be m ade during the

G ülersoy'un İstanbullulara

the designation, 'vvorking

daytim e to the fish m arket a t

bıraktığı en güzel

class restau ran t’, for these

Beyoğlu. A fte r tasting the fish

arm ağanlardan biri olan

m odest eateries can easily

an d 'm eze' appetizers on

Ç am lıca'ya geçin. Hafifçe

vie with the vvorld’s leading

Nevizade Street, you can C>

da pudraşekerli yoğurdu yiyin.

130 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

meal.


Petrol Ofisi

dünya p is tle rin d e g e rçe k b ir yarışta.

Türkiye, P e tro l Ofisi FMS Grand Prix 2 takım ıyla, ta rih te ilk defa,

HAYAL DEĞİL. OYUN DEĞİL. GERÇEK.


continue on to Eyüp for a view o f a com pletely different İstanbul from Pierre L o ti Hill. A n d on an othe r İstanbul day when the ouds are playing m elodies in the ancient m odes, take a B osphorus tour, plying b a ck and forth betvveen the tw o shores on one o f the o ld bo ats that has ferried m any a lo ver över the M arm a ra’s blue waters. You can disem bark at Anadoluhisarı and enjoy fish from the m orning ’s catch a t a restaurant vvith a pa no ram ic view. VVhether you pre fe r the m ost fashionable an d pricey restaurants o r s tic k to the cheapest an d m o st m odest eateries in this city, whose kızıllaşan güneş, M arm ara’da

sizin im kanlarınıza kalmıştır.

uyum ak üzere batm aya

Am a hepsinde de dam ak zevkinizin tatm in olacağını

hazırlanırken bir çay için ve karşıdaki Galata K ulesi’nin cam larında yansıyan ışıklara

bilin. Bir de şunu unutm ayın lütfen, bu uzun geceyi

bakın. Aşağıda Salacak

noktalarken sabaha karşı

sahillerinde ince uzun bir genç kız gibi dikilen

m utlaka bir işkem be çorbası içm ek gerekir. Merak

Kızkulesi ile bu bıçkın Galata

etm eyin, zaten hiçbir zaman

Kulesi arasında asırlardır hiç azalm adan süren um utsuz

uyum ayan İsta n b u l’da işkem beciler her saat açıktır

aşkı düşünün.

ve ayrıca ‘nöbetçi

Eyüp sırtlarındaki Piyer Loti Kahvesi, bol köpüklü Türk kahvesi eşliğinde müthiş bir İstanbul manzarası sunuyor ziyaretçilerine... The Pierre Loti Coffeehouse on the slopes of Eyüp offers visitors a superb İstanbul panorama to the accompaniment of a frothy cup of Turkish coffee.

adm irers vvould n o t trade even one inch o f it for ali the vvorld, depends o f course on yo u r budget. B ut you can be sure that ali o f them will satisfy y o u r palate. A n d please do rem em ber that as you end a İong pleasant night o f carousing, a b o w l o f tripe soup in the wee hours is de rigueur. Don ’t vvorry, they are open ali hours in this c ity that never sleeps, an d there are also

Bir başka lezzet gezisi de

işkem beciler' de vardır.

gündüz Beyoğlu

BizanslIlar da, O sm anlIlar da

in case. Like the Byzantines

Balıkpazarı'nda yapılabilir.

binlerce yıl uzun ve zevkli

before them, the O ttom ans too

Nevizade S okağı’nda

geceleri hep işkem be

always called it a nigh t vvith a

balıkların ve m ezelerin tadına

çorbası içerek noktalam ışlar.

baktıktan sonra E yüp’e

Bir bildikleri vardı herhalde

b o w l o f tripe soup. A n d they p ro b a b ly kne w a thing o r two,

g e çer ve orada Piyer Loti

değil mi?

w o u ld n 't you agree? □

T epe si’nden bam başka bir İstanbul seyredebilirsiniz. Yine utların m ahur besteler çaldığı bir İstanbul gündüzünde, M arm ara’nın mavi sularında ço k aşık gezdirm iş vapurlarından biriyle, sağlı sollu bir Boğaz turu yapıp, A na doluhisarı'nda iner ve deniz gö rü r cihannüm alı bir lokantada daha o sabah tu tu lm u ş bir balık yiyebilirsiniz. Hayranlarının “ bir taşını bile dünya m ülkü ile değiştirm eye yanaşm adıkları" bu şehrin en ucuz ve mütevazı lokantaları ile en şık ve pahalı yerlerine gitm ek 132 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

‘em ergency tripe soup jo in ts ’ ju s t


MASSIVE PROJECTS NEED MASSIVE EXPERIENCE Heavy Transports - Project Transports - Logistics Engineering - Customs Clearance & Consultancy - FTIVLTL Services

./i'**.'

.n -r-

Cogeneration Projects > > >

We are not only experts at providing complete logistics of Natural Gas, Thermic, Hydroelectric and Wind Povver Plants, Factory Investment, Renovation and Cogeneration Projects but we are also the turn-key logistics solution provider for Refinery, Pipe Line and Metro Projects. Our 40 years of experience, combined vvith a wide range of specialized transportation equipment, enable us to bring even the thoughest and most complex projects to successful completion.

Phone: +90.312.231 71 50 Fax: +90.312.231 01 50

w w w .m a g d e n li.c o m .tr


■ Hotels

/ Oteller

LU Q 3 O _ı

D

m z

< I— cn

-w. f

;;

A K G Ü N İS T A N B U L

D E D E M A N İS T A N B U L

H İLTO N İS T A N B U L

M Ö V E N P İC K H O TE L

H O TEL f* ** * )

(**“ *)

r * “)

İS T A N B U L (*•***)

Tel [02 1 2] 5 3 4 4 8 7 9 (20 Hat / Lines)

Tel [02 1 2] 2 7 4 8 8 0 0

Tel [0 2 1 2 ] 3 1 5 6 0 0 0

Tel [02 1 2] 3 1 9 2 9 2 9

Fax (0212] 5 3 4 91 2 6

Fax [02 1 2] 2 7 5 11 0 0

Fax [0 2 1 2 ) 2 4 0 41 6 5

Fax [02 1 2] 3 1 9 2 9 0 0

A d res / A d resse s Adnan Menderes

A d res / Adresses Yıldız P osta Cad.

A d res / A d re s s e s C u m h uriyet C a d.

A d res / Adresses Büyukdere Cad.

Bulvarı (Vatan Cad.) Topkapı İstanbul

5 0 3 4 3 4 0 İstanbul

8 0 2 0 0 H arbiye /İsta nb ul

4. Levent 3 43 30

sales@ akgunhotel.com

istanbul@ dedem an.com .tr

s a le s .ista nb ul@ h ilto n.co m

hotel .istanbul@ m oevenpick.com

h ttp ://w w w .a kg u n h o te l.co m

h ttp ://w w w .d e d e m a n h o te ls.co m

h ttp ://w w w .h ilto n .c o m

http ://w w w .m oeven pickistan b ul.c o m .tr

R A D IS S O N SAS B O S P H O R U S

B AR C ELÖ ER ESİN

DİVAN İS T A N B U L

H Y A TT R E G E N C Y İS T A N B U L

TO P K A P I H O TE L (*" **)

OTELİ (****•)

r*~ )

HO TE L, İS T A N B U L (****')

Tel (0212| 631 12 12

Tel [0212] 3 1 5 5 5 0 0 pbx

Tel [02 1 2] 3 6 8 12 34

Fax |0212] 631 3 7 0 2

Fax [0212] 3 1 5 5 5 15

Fax [02 1 2] 3 6 8 10 0 0

Tel [02 1 2] 2 6 0 5 7 5 7 Fax [02 6 4] 2 6 0 6 5 5 5

A d res / Adresses Millet Cad

Adres / A d resse s Cumhuriyet

A d res / Adresses Taşkışla Cad.

A d res / A d resse s Çırağan Cad.

No: 186. 341 04 Topkapı/lstanbul

Cad. No:2 3 44 37 Elmadağ / İstanbul

No.1 3 4 4 3 7 Taksim

N o :4 6 3 4 3 4 9 O rtaköy/lstanbul

eresintopkapi@ barcelo.com

divan@ divan .c o m .tr

istanbul@ hyattintl.com

ortakoy. istanbul@ radissonsas. co m

h ttp ://w w w .ba rce lo ere sin top ka pi.co m

h ttp ://w w w .d iva n .co m .tr

h ttp ://w w w . İstanbul.hyatt.co m

h ttp ://w w w .ra d issonsas.com

CEYLA N IN T E R C O N T IN E N T A L

ELITE H O TELS

KAYA R A M A D A P LA ZA O TEL

RADISSON SAS C O N FER ENC E &

O TEL (*“

D RA G O S

ve K O N G R E M E R K E Z İ (*****)

AIR PO R T HOTEL, İSTANBUL (*****)

Tel [0212] 3 6 8 44 44

Tel [0216] 441 61 6 0

Tel [02 1 2] 8 6 6 2 3 2 3

Tel [02 1 2] 4 2 5 7 3 73

Fax [0212] 3 6 8 4 4 9 9

Fax [02 1 6] 441 3 8 81

Fax [0212] 8 8 6 17 8 5

Fax [02 1 2] 4 2 5 73 63

Adres / Adresses

Adres / A d resse s Piri Reis C ad. No:4

Adres / Adresses E5 O toyolu

A d res / A d resse s E-5 Karayolu Üzeri

A sker O cağı C ad. No: 1 Taksim

M altepe/İstanbul

Tüyap Yanı B ü yü kçe km e ce

3 4 2 9 5 S efaköy/lstanbul

istanbul@ interconti.com .tr

info@ hotelelite.net

info@ kaya ra m a da .com

istanbul.turkey@ radissonsas.com

h ttp ://w w w .in te rco n ti.co m .tr

http://w w w .ho tele lite .ne t

h ttp ://w w w .k a y a ra m a d a .c o m

htt p ://w w w .İstanbul.ra d issonsas.co m

Ç IN A R O TEL

G R A N D C EV A H İR O T E L ve

KLA SSİS R E S O R T H O TE L

R A M A D A PLA ZA İS T A N B U L

KO N G R E M E R K E Z İ (*****)

m

r***)

)

© Te le ph on e :

In te rn a tio n a l c o d e fo r T u rke y: 9 0. İstanbul area c o d e s :

E u rop ean s id e 2 1 2 , A sia n s id e 2 1 6 . For in tercity c a lls w ith in

T u rk e y firs t d ia l 0 ’,

Tel [0212] 6 6 3 2 9 0 0

Tel [0212] 3 14 4 2 4 2

Tel [02 1 2] 7 27 4 0 5 0

Tel [02 1 2] 4 44 0 2 72

th e n th e a rea

Fax [0212] 6 6 3 2 9 21

Fax >0212] 3 1 4 4 2 44

Fax [02 1 2] 7 2 7 0 4 17

A d res / A dress

A d res / A d resse s Şevketiye Mah.

Adres / A d resse s Darülaceze Cad.

A d res / A dresses

Halaskargazi C a d. No: 1 39-151 3 4 3 7 3

Fener Mevkii 3 41 49 Yeşilköy

N o :9 Şişli / İstanbul

K argaburun mevkii, 3 4 5 7 0 Silivri

O sm anbey-Ş işli/lstanbul-Türkiye

reservation@ cinarhotel.c o m .tr

sales@ gch.com .tr

marketing@ klassis.com .tr

info@ ram adaplazaistanbul.com

h ttp ://w w w .cin a rh o te l.co m .tr

h ttp ://w w w .g c h .c o m .tr

h ttp ://w w w .kla ssis.co m .tr

http://w w w .ram ad a pla za istan b ul.co m

c o d e , a n d the n th e lo ca l n um be r.

F or in te rn a tio n a l c a lls first dial ’OO’.

134 SKYLIFE 6 /2 0 0 6


R IC H M O N D NUA VVELLNESS

TH E R IT Z -C A R L T O N ,

A N T İK H O TE L

H O LID A Y IN N İS T A N B U L

SPA S A P A N C A (*****)

İS T A N B U L (* " ** )

İS T A N B U L (****)

C IT Y TO P K A P I (****)

Tel [02 6 4] 5 8 2 21 0 0

Tel [02 1 2] 3 3 4 44 44

Tel [02 1 2] 6 3 8 5 8 5 8

Tel [0212] 5 3 0 9 9 0 0

Fax [02 6 4] 5 8 2 21 01

Fax [02 1 2] 3 3 4 44 55

Fax [0 2 1 2 )6 3 8 5 8 6 5

Fax [0212] 5 3 0 9 9 24

A d res / Adresses

A d res / A d resse s Süzer Plaza,

A d res / Adresses Ordu Cad.

Adres / A dresses

Sahilyolu S apanca

E lm adağ 3 4 3 6 7 Şişli / İstanbul

Sekbanbaşı Sok. No: 10 Beyazıt

M illet C a d. 1 87 T opkapı İstanbul

info@ richm ondnua.com

rc .istrz.reservations@ ritzcarlton.com

info@ antikhotel.com

info@ hiistan bu lcity.co m

h ttp ://w w w .rich m o n d n u a .co m

h ttp ://w w w .ritzcarlton .com

h ttp ://w w w .an tikho tel.co m

h ttp ://w w w .h iis ta n b u lc ity .c o m

S Ü R M E L İ İS T A N B U L H O TEL

G R A N D Ö Z TA N IK H O TE L

m

r “ +)

D İVAN C IT Y İS T A N B U L

H O TE L İS T A N B U L C O N TI

m

m Tel [0212] 2 8 8 16 4 2

Tel [02 1 2] 2 7 2 11 6 0

Tel [0212] 361 6 0 9 0

Tel [0212] 3 3 7 4 9 0 0

Fax [0212] 2 6 6 3 6 6 9

Fax [02 1 2] 361 6 0 7 8 - 79

Fax [02 1 2] 3 3 7 4 9 4 9

Fax [02 1 2] 2 7 2 9 5 0 5

A dres / Adresses Prof.Dr.Bülent

A d res / A dresses T o pçu Cad.

A dres / A dresses Büyükdere Cad.

A d res / Adresses O rtaklar Cad.

Tarcan S ok. N o :3 G ayrettepe/İstanbul

N o :9 /1 1 Taksim /İstanbul

N o :84 3 4 3 9 8 G ayrettepe/İS TA NB UL

N o :3 0 M e cidiyeköy / İstanbul

salesist@ surm elihotels.co m

sales@ grandoztanik.com

divancity@ d iva n .c o m .tr

info@ istanbulconti .c o m .tr

h ttp ://w w w .surm eliho tels.co m

h ttp ://w w w .gra n do ztan ik.co m

h ttp ://w w w .d iva n .co m .tr

http ://w w w . istanbulconti.c o m .tr

f c * . . : • 11

. .

SVVISSOTEL THE BOSPHORUS,

P O İN T H O TEL

E R E SİN TA X İM H O TE L

H O TEL VİLLA S Ü İTE

İSTANBUL (*****)

m

m

(**“ )

Tel [0212] 3 2 6 11 0 0

Tel [0212] 3 1 3 5 0 0 0

T el [02 1 2] 2 5 6 0 8 0 3

Tel [02 1 2] 2 5 2 9 6 0 0 ( 2 0 hat)

Fax [0212] 3 2 6 11 22

Fax [02 1 2] 3 1 3 5 0 3 0

Fax [0 2 1 2 ] 2 5 3 2 2 4 7

Fax [02 1 2] 2 4 9 7 0 77

A d res / Adresses Bayıldım Cad. No:2

A d res / Adresses

A dres / Adresses To pçu Cad. 34,

A d res / Adresses Sıraselviler Cad.

Maçka 3 43 57 Beşiktaş

T o pçu C ad. N o :2 Taksim /İstanbul

Taksim 3 4 4 3 7 Istanbul/Turkey

N o :4 9 Taksim / İstanbul

istanbul@ sw issotel.com

in fo@ pointhotel.com

eresin@ eresintaxim .c o m .tr

reservation@ hotelvillaist.com

h ttp ://w w w .sw isso tel.c o m .tr

h ttp ://w w w .p o in th o te l.co m

h ttp ://w w w .ere sin taxim .com .tr

http://w w w .ho telvilla ist.co m

THE M ARM ARA

A IR P O R T ADELA

G R A N D ANK A H O TE L

K ERVA N S AR A Y H O TE L

İS T A N B U L (•****)

H O TE L (****)

m

m

Tel [0212] 251 4 6 9 6

Tel [02 1 2] 5 0 3 31 3 3

Tel [212] 6 3 5 2 0 2 0

Tel [02 1 2] 2 3 5 5 0 0 0

Fax [02 1 2] 2 44 0 5 0 9

Fax [02 1 2] 5 0 3 4 2 72

Fax [212] 5 3 4 18 55

Fax [02 1 2] 2 5 3 4 3 7 8 /7 9

A d res / Adresses

A d res / A dresses

Adres / Adresses Molla Gürani Cad.

A d res / A dresses

Taksim Meydanı Taksim

Londra Asfaltı N o :38 , A taköy

No:4 6 Fındıkzade/lstanbul

Şehit M uhtar C ad. No: 61 .Taksim

İstanbul - info@ them arm arahotels.co m

info@ adelahotel.c o m .tr

info@grandankahotel .com

kervansaray@ kervansarayhotel.co m

h ttp ://w w w .th e m a rm a ra ho tels.co m

h ttp ://w w w .a d e la h o te l.co m .tr

http://w w w .grandankahotel.com

h ttp ://w w w .kervansarayhotel.com

6 /2 0 0 6 SKYLIFE 135


İSTANBUL GUIDE

LARESPARK HOTEL

TH E M A R M A R A PERA

A IR P O R T H O TEL

B OSPHORUS PALACE HOTEL

m

m

TAV (S)

(S)

Tel [02 1 2] 2 5 4 51 0 0

Tel [02 1 2] 251 4 6 4 6

T el [0 2 1 2 ] 4 6 5 4 0 3 0

Tel [02 1 6] 4 2 2 0 0 0 3

Fax [02 1 2] 2 54 71 6 0

Fax [0212] 2 4 9 8 0 33

F ax [02 1 2] 4 6 5 4 7 3 0

Fax [0216] 4 2 2 0 0 12

Adres / Adresses

A d res / Adresses Meşrutiyet Cad.

Adres / Adresses Atatürk Havalimanı

A d res / Adresses Yalıboyu C ad.

To pçu C ad. No: 2 3 Taksim

Tepebaşı 3 4 4 3 0

Dış hatlar Terminali Yeşilköy/İstanbul

N o :6 4 B eylerb e yi 3 4 6 7 6

istanbul@ laresparkhotel.co m

p era - info@ the m a rm a ra ho tels.co m

airporthotel@ bta.com .tr

re s e rv a tio n @ b o s p h o ru s p a la c e .c o m

http ://w w w .laresp a rkho tel.co m

h ttp ://w w w .th e m a rm a ra h o te ls .c o m

http ://w w w .airpo rth ote listan b ul.co m

h ttp ://w w w .b o s p h o ru s p a la c e .c o m

R IC H M O N D İS T A N B U L

Y E N İŞ E H İR PALAS

A N SEN 130 S U IT E S H O TE L

B O U T IO U E H O TE L RİVA

m

m

& R E S TA U R A N T (S)

(S)

Tel [0212] 2 5 2 5 4 6 0

Tel [0212] 2 5 2 71 6 0 (10 H a t-1 0 Lines)

Tel [02 1 2] 2 4 5 8 8 0 8

Tel [0212] 3 4 3 9 7 57 (pbx)

Fax [0212] 2 5 2 9 7 0 7

Fax [02 1 2] 2 4 9 75 07

Fax [02 1 2] 2 4 5 71 79

Fax [02 1 2] 3 4 3 97 67

A d res / A dresses

A d res / A d resse s Meşrutiyet Caddesi

Adres / Adresses Meşrutiyet Cad.

A d res / A d resse s Rumeli Cad.

İstiklal C ad. No: 4 4 5 Tünel Beyoğlu

Oteller Sk. No: 1 -3 8 0 0 5 0 Tepebaşı

A nsen 130 3 4 4 3 0 Tepebaşı Tünel

No: 15 34371 Nişantaşı/İstanbul

info@ richm ondhotels.c o m .tr

yenisehirpalas@ yenisehirpalas.com

info@ ansensuites.co m

riva@riva ho tel.c o m .tr

h ttp ://w w w .richm o n dh o te ls.c o m .tr

http://w w w .yen ise hirpa la s.com

http ://w w w .a n se n su ite s.co m

h ttp ://w w w .bo utiq u eh o te lriva.co m /

TA K S İM M ETR O P A R K

A KG Ü N H O TE L

BEBEK OTEL

ER ESİN C R O W N H O TE L (S)

H O TEL (****)

m

(S)

Tel [02 1 2] 6 3 8 4 4 28

Tel [0212] 292 62 0 0 Fax [0212] 2 92 51 11

Tel [0212] 6 3 8 2 8 3 8

Tel [0212] 3 5 8 2 0 0 0

Fax |0212] 6 3 8 0 9 33

Adres / A d resse s G üm üşsüyü Mah.

Fax [0212] 6 3 8 2 8 6 0

Fax [02 1 2] 2 6 3 2 6 3 6

A d res / A dresses

İnönü C ad. Osmanlı S ok. No: 14

Adres / A d resse s O rd u C ad.

A d res / Adresses Cevdetpaşa Cd.

K ü çü k A yasofya Cad. 4 0

3 4 8 7 0 Taksim /İstanbul

Hazinedar S ok. N o :6 Beyazıt İstanbul

No: 34 8 08 10 Bebek İstanbul

S ultanahm et İstanbul, TURKEY

satis@ taksim m etropark.com

akgu nlaleli@ su pe ro nline .co m h ttp ://w w w .a k g u n tra v e l.c o m

bebekhotel@ bebekhotel.c o m .tr

eresin@ eresincrown.c o m .tr

h ttp ://w w w .b e b e kh o te l.co m .tr

h ttp :/ /w w w .ere sincrow n .c o m .tr

h ttp ://w w w .ta ksim m etro p ark.co m

136 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

TA K S İM S O U A R E

GR EEN A N K A H O TE L

B E N TLE Y OTEL

G A LLE R Y R E S ID E N C E

H O TEL (****)

r*)

(S)

(S)

Tel [0212] 2 9 2 6 4 4 0 p bx

Tel [212] 631 17 21

Tel [02 1 2] 291 77 3 0 (pbx)

Tel [212] 291 77 10

Fax [0212] 2 9 2 64 4 9

Fax [212] 5 2 5 37 78

Fax [0212] 291 77 4 0

Fax [212] 2 24 4 0 13

A d res / A dresses

Adres / Adresses Molla Şeref Mah.

A d res / A d resse s Halaskargazi Cad.

Adres / Adresses Valikonağı Cad.

Sırase’viler C ad. No: 15. Taksim

Fındıkzade Sok. No:4 Fındıkzade/istanbul

No: 75 8 0 2 2 0 Harbiye

Süleyman Nazif Sok. No: 10 Nişantaşı/İst.

info@ taksim squarehotel.c o m .tr

info@ greenankahotel.com

istanbul@ bentley- hotel .com

info@galleryresidence.com

http ://w w w .taksim sguarehotel.c o m .tr

h ttp ://w w w .greenankahotel.com

h ttp ://w w w .b e n tle y-h o te l.co m

http://w w w .galleryresidence.com


İSTANBUL GUIDE

■ T o u rism In fo rm atio n Turizm Danışma

Military M useum / Askeri Müze Harbiye, Tel: 232 16 98

Atatürk Airport

Tuesdays / pazartesi ve salı kapalı

09,00-16.30, closed Mondays and

Tel: 663 07 93 Harbiye Tourism Information

KG & CC HOTEL (S) Tel [02 1 2] 2 3 9 7 0 10 Fax [02 1 2] 2 3 9 7 3 76 A d res / A dresses K e m e r G o lf & C o u n try C lu b , KG & C C K am p ü sü K e m erbu rg az/İstan bu l h a y a tre c e p tio n @ k e m e rc o u n try .c o m

Tel: 233 05 92 Karaköy Sea Port Karaköy Limanı, Tel: 249 57 76 Sirkeci Tourism Information Sirkeci Turizm Danışma Müdürlüğü, Tel: 511 58 88 Sultanahm et Square Sultanahmet Meydanı,

A d res / A dresses Köybaşı Caddesi. No: 117 Yeniköy / İstanbul info@ saithalim pasa.com

Karikatür ve Mizah Müzesi Fatih, Tel: 521

12

64

M useum of Turkish Jew sThe 500th Year Foundation

Tel: 518 18 02 Association of Turkish Travel

Beylerbeyi Sarayı,

Sculpture Resim ve Heykel Müzesi

Agencies / Türkiye Seyahat Acentalan Birliği (TURSAB)

Beylerbeyi, Tel: 321 93 20 Dolmabahçe Palace

Beşiktaş, Tel: 261 42 98

Dolmabahçe Sarayı

Dikilitaş Beşiktaş, Tel: 259 84 04 tursab@tursab.org.tr

M useum of Turkish and Islamic

Beşiktaş, Tel: 258 55 44 Ihlamur Kasir / Ihlamur Kasrı

Art / Türk ve İslam Eserleri Müzesi

Beşiktaş, Tel: 261 29 91

İbrahim Paşa Sarayı Sultanahmet, Tel: 518 18 0 5-0 6

Maslak Kasirs / Maslak Kasırları Maslak, Tel: 276 10 22 Yıldız Kiosks: Şale, Malta and Çadır Yıldız Köşkleri: Şale, Malta ve Çadır,

Beylerbeyi Palace

0 8 .3 0 -1 6 .3 0 , closed Mondays / pazartesi kapalı

Yıldız Parkı, Tel: 276 10 22 Naval M useum / Deniz Müzesi Beşiktaş, Tel: 327 4 3 45

Osman Hamdi Bey Yokuşu

Pera Museum / Pera Müzesi Meşrutiyet Cad. No: 141

Gülhane, Tel: 5 2 0 77 40

Tepebaşı Beyoğlu, Tel: 334 9 9 0 0

İstanbul Arkeoloji Müzeleri

pazartesi kapalı

Byzantine Great Palace Mosaic Museum

The Post, Telephone and Telegraph (PTT) Museum PTT Müzesi Postane Sok. Hobyar Mah. Zaptiye Cad. Eminönü (Büyük Postane'nin içinde / in the Great Post Office) Tel: 519 19 99

Büyük Saray Mozaikleri Müzesi Torun Sokak, Arasta Çarşısı, Sultanahmet, Tel: 518 12 05

Rahmi M . Koç Industrial M useum / Rahmi M. Koç Sanayi Müzesi, Hasköy, Tel: 256 71 53-54

Calligraphy M useum Hat Sanatları Müzesi Beyazıt, Tel: 527 58 51

G A Y R E TTE P E (S) Fax [02 1 2] 2 7 3 0 9 84

Church of St. Saviour in Chora Kariye Müzesi

A d res / A dresses

Edimekapı, Tel: 631 92 41

Rüştübey Sok. No:2 Gayrettepe/İstanbul info@ residencegayrettepe.com h ttp ://w w w .reside n ceg ayrette pe .com

Doğançay Museum Doğançay Müzesi Beyoğlu, Tel: 244 77 70 The first personal Modem Art Museum of Turkey. / Türkiye'nin ilk kişisel Modem Sanat Müzesi.

■ E m e rg en cy A m bulance Tel: 112 (Ali över Turkey) Poliçe Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire Tel: 110 (Ali över Turkey)

Haghia Sophia / Ayasofya Müzesi Sultanahmet, Tel: 522 0 9 89 İstanbul M odem Meclis-i Mebusan Cad. Liman İşletmeleri Sahası Antrepo No: 4 Karaköy, Tel: 243 43 18 10.00-18.00, closed M ondays/ pazartesi kapalı

Ottom an Bank M useum Osmanlı Bankası Müzesi Voyvoda Cad. (Bankalar Caddesi) Karaköy, Tel: 334 22 70 Sakıp Sabancı Museum Sakıp Sabancı Müzesi Emirgân, Tel: 277 22 00 Sadberk Hanım Museum Sadberk Hanım Müzesi Sarıyer, Tel: 242 38 13 The Aşiyan Museum Aşiyan Müzesi Bebek, Tel: 263 6 9

86

The City M useum Şehir Müzesi Yıldız, Tel: 258 53 44

G end arm e Tel: 156 (Ali över Turkey) C o a st Guard Tel: 158 (Ali över Turkey)

İstanbul Toy Museum İstanbul Oyuncak Müzesi Ömerpaşa Cad. Dr. Zeki Zeren Sok. No: 17 Göztepe Tel: (0216) 3 5 9 4 5 50 closed Mondays / pazartesi kapalı

S ü ley m a n iy e M o s q u e Süleymaniye Camii Prof. Sıddık Sami Onar C ad. Vefa, Tel: 5 1 4 01 3 9 Y eni M o s q u e / Yeni Cami Yeni Cami Meydanı Eminönü

■ C h u rc h e s an d synagogues Kilise ve sinagoglar A yios Y e o rg io s (G re ek O rth o d o x P a tria rc h a l C hurch o f S t. G eorge) Sadrazam Ali Paşa Cad. 35 Fener, Tel: 531 9 6 7 0 -6 C h ris t C h u rc h , (A nglican) T h e C rim e a n M e m o rial Serdarı Ekrem Sok. 82, Tünel, Tel: 251 5 6 16 (Behind the Swedish Consulate) Holy Eucharist Sundays 10:00 a.m. D utch C h a p e l (U nion C hurch) İstiklal Caddesi, Dutch Consulate Beyoğlu, Tel: 2 44 5 2 12 Sunday service in English. İs ta n b u l P res b yte ria n C hurch Yusuf Kamil Paşa Sok. M oda, Tel: 4 4 9 3 9 74 N ev e S h a lo m (S ynagog ue) Şişhane,

The Tanzim at Museum Tanzimat Müzesi Gülhane Parkı, Tel: 512 6 3 84

Tourism poliçe Tel: 527 45 03

B lue M o s q u e Sultanahmet Camii Tel: 5 1 8 13 19

09.00-16.30, closed Mondays /

Atatürk M useum / Atatürk Müzesi Şişli, Tel: 2 40 6 3 19

Tel [0212] 2 8 8 9 5 9 0

■ M o sq u e s / Camiler

Archeological Museum

h ttp ://w w w .saith alim p asa .com

TH E R ES ID E N C E

Yıldız Palace Museum Yıldız Sarayı Müzesi Beşiktaş, Tel: 258 3 0 80

M useum of Painting and

■ M u s e u m s / Müzeler

Fax [02 1 2] 2 2 3 0 5 67

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi, Haliç, Tel: 534 95 50

■ P ala ces / Saraylar

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (Head Office - Merkez) Tel: 282 81 40

Tel [02 1 2] 2 2 3 0 5 6 6 (pbx)

M useum of Caricature and Humour

500. Yıl Vakfı-Türk Musevileri Müzesi, Karaköy, Tel: 292 63 33

The Turkish Touring and Autom obile Club

S A İT H A L İM P A Ş A YA LISI

VVomen’s Library and Information Ç enter Foundation

Atatürk Havaalanı (Yeşilköy)

h ttp ://w w w .k g -c c .c o m

138 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

Televizyon Müzesi Beykoz, Tel: 425 19 00

Topkapı Palace Museum Topkapı Sarayı Müzesi Sultanahmet, Tel: 512 04 80 TÜRVAK C inem a and Television M useum / TÜRVAK Sinema ve

Tel: 2 4 4 75 6 6 -2 9 3 8 7 95 S an A n to n io di P a d o v a (C ath o lic) Beyoğlu, Tel: 2 4 4 0 9 3 5 Sunday service in English, Italian, Polish. S t. M a ry ’s C a th e d ra l (A rm enian P a tria rc h a te ) Kumkapı, Tel: 5 1 6 2 5 17


M ercedes-Benz D aim lerC hrysler’in tescilli m arkasıdır.

Comfort Class Viano ACTIVITY. 6 adet tekli koltuğuyla daha rahat, daha gösterişli. ABS, ASR, BAS ve ESP

Ön ve arka klima

Standart otomatik vites

Elektrikli katlanır aynalar

Yağmur ve ışık sensörü

Deri koltuklar (AMBIENTE)

Multifonksiyon direksiyon

Ön ve arka sunroof (AMBIENTE)

Arka aks hava süspansiyonu

Sol sürgülü kapı (AMBIENTE)

150 BG Common Rail Dizel Motor

Bağımsız kalorifer sistemi (AMBIENTE)

► Konforun işinizde ya da özel hayatınızda önemli bir yeri varsa, şu anda doğru yere bakıyorsunuz. Yeni Viano ACTIVITY, tüm beklentilerinizi karşılamak için hazır. Arkada, en ü st güvenlik norm larına ve harek et özelliğine sahip, katlanan, istenildiğinde

sökülebilen ve yönü değiştirilebilen 4 adet tekli koltuk. Güvenliği artıran ön ve arka park sistemi... Viano’nun özellikleri burada saymakla bitmiyor. Siz en iyisi onu yakından görün ve cazip fiyatıyla bir an önce tanışın.

M e rc e d e s -B e n z T ü r k A .Ş . Bilgi H attı: (0 2 1 2 ) 8 5 8 11 5 8 / w w w .m ercedes-benz.com .tr

Mercedes-Benz


K O c Jt S IN A N

GÜNGı

Ğ C IL A R

(0216) 325 78 74

YAYINLARI

G ü rb ü z

YEŞ İLK <

A T A ftÖ Y

l'i 'A \\ S!R!JvEVLE yÇOBANÇ^şME:' s

1HÇELIEVLER

BALLAR;

G ÜNEŞL

AĞCILAR

S U LTA N Ç İF T L İĞ İ

il

G AZİOSM ANPAŞA

CEBECİ

Bakırköy

EYÜP/

RAMi/J

Ç IR Ç IR

renikapi

Karaköy. Envnöni

MHANOI

İNÖNÜ

UNKAPANI

/ K.Mustafa ! Paşa İst.

BAL AT

TH /a^ tlCW pt IO Ö L lİ

^URTULqâj

-E R lK d Y ’

v yR E T T E l

M E C İD IY E K Ö Y

;a ğ l a y a n

,

K/i <

İC A D I'

A rna vutköy

K IS IK LI

ÇAVUŞ!

>. Bostancı

UAbrnfc^-AJ

UCALK<

nyçt>KYAU.

Ü M R A N İY E

C Â D Ö E B O Ş TA N ' T‘ \^J> u a d iye İst

Erenköy İsı.'

KAD IK Ö Y

'B U L Û U R L U ,

İYE

FEN ER YO LU

BU^

KUDAR

V A N İK Ö Y

H İS A R I

ıNADOLU .

B EYK O Z

" R U ZG Ai c u b u k l u ^ s S* « ( . K A N L IC A

Hisan

’g p p "

s *

Y E N IK .O Y / , Yeniköy İ S T IN Y E

H aydarpaşa Kadıköy v_

ls$ l m u

^ ■ tS A R I P x- , .

jg gBjfV

t '^ a K I R E C B U R N U \ \

E jp *

/J

// Tarabya & T A R A B Y A İ ^ 't

BUYÜKDERET C Â V ir b a ş i ,

FER HAT

Bûyükada

^ O ls u yu

Ç A M L IC A

Çekm eköy

K arta!

S a rıg a zi

Ş a m a n d ıra

Yenidoği

3

O toyol Numarası (RoadNumbers)

Otoyol (Motorvvay)

Tramvay (Tramvvav) Demiryolu (Rallvvay)

H afif M etro (Light Tube) M etro (Metro)

KM

K U R TK Ö Y

Tren Durağı (TrainStation)

Tramvay Durağı (Tramvvav Stop)

M etro Durağı (M etro Stop)

H afif M etro Durağı (Light TUbe Stop)

THY Satış OfiSİ (Turklsh Airlines Sales O ffice) Cadde (Road)

P E N D İK

GÜLLÜt

0

İSTANBUL I


Ym

z >i h

ta ^ ım

ç ık a r !

325 YETKİLİ SERVİS

MÜŞTERİ İL ETİŞİM MERKEZİ O 8 0 0 211 33 33 (ü c re ts iz )

C » > GROUP

www.demirdokum.com.tr

Ö M ÜR BOYU SERVİS GARANTİSİ TÜR KİYE NİN HER KÖŞESİN E SE RV İS AĞI SÜREKLİ YEDEK PARÇA


■ H o te ls / Oteller

A K T İF M E TR O P O LIT A N

B Ü Y Ü K A N A D O LU

SVVISSOTEL ANK A RA

H O TE L ( * ™ )

HO TEL (*****)

r***)

H O TE L (****)

Tel [0312] 2 9 5 4 5 4 5

Tel [03 1 2] 841 6 4 64

Tel [0312] 4 0 9 3 0 0 0 (Pbx)

Tel [0312] 2 8 7 6 0 65

C A P ITA L PLA ZA

Fax [03 1 2] 2 8 4 4 2 42

Fax [0312] 841 6 2 3 0

Fax [03 1 2] 4 0 9 3 3 99

Fax [0312] 2 8 4 4 4 34

A d res / AdressesOrjı ı/iar Mah. 48.

A d res / Adresses E senboğa Havaalanı

A d res / Adresses Yıldızevler Mah.

A d res / A dresses

S ok. N o.2 8 0 6 5 2 0 Balgat-Ankara

Yolu 27. K m A kyurt/Ankara-TURKEY

21. S ok. No: 2 0 6 5 5 0 Çankaya Ankara

K onya Yolu No: 8 4 Balgat

info@ m etropolitanhotel.c o m .tr

info@ buyukanadoluhotel.co m

reservations.ankara@ swissotel.com

reserv@ hotelcapitalplaza.co m

h ttp ://w w w .m etrop olitan ho te l.com .tr

http ://w w w .bu yuka n ad o luh o te l.co m

h ttp ://w w w .an kara.sw issote l.com

h ttp ://w w w .ho telca p italp la za .co m

A NK A RA ETAP

D E D EM A N

AKA R IN T E R N A T IO N A L

D E D E M A N ANK A RA

A LTIN E L H O TE L (*****)

C A P P A D O C IA (*****)

H O TELS (****)

m

Tel [0312] 231 77 6 0

Tel [0384] 2 1 3 9 9 0 0

Tel [0312] 2 3 2 10 10

Tel [0 3 1 2 )4 1 7 6 2 0 0

Fax [0312] 2 3 0 2 3 3 0

Fax [0384] 2 1 3 21 5 8

Fax 10312] 2 3 2 2 0 0 6

Fax [0312] 4 1 7 6 2 14

Adres / A d resse s G M K Bulvan No. 151

A d res / Adresses

A d res / A d resse s Gazi M ustafa Kemal

A d res / A d resse s Akay Cad.

Tandoğan / Ankara

Ü rgüp yolu 2. km . 5 0 2 0 0 Nevşehir

Bulvarı No: 111 M altepe A nkara

B üklüm S oka k 1 0 6 6 6 0 Ankara

in fo@ altinelhotels.com .tr

kapadokya@ dedem an.c o m .tr

info@ akarhotel.com

ankara@ dedem an.c o m .tr

h ttp ://w w w .altin e lho tels.co m .tr

h ttp ://w w w .d e d e m a n h o te ls.co m

h ttp ://w w w .aka rh ote l.com .tr

http ://w w w .d e d e m a n h o te ls.co m

ANK A RA H O TE L B E S T (****)

H O TE L İÇKALE |M M|

A N K A R A H İLT O N S A

S H ER A TO N H O TE L &

m

C O N V E N T IO N Ç E N T E R (*****)

Tel [0312] 4 5 5 0 0 0 0

Tel [03 1 2] 4 6 8 5 4 54

Fax [03 1 2] 4 5 5 0 0 5 5

Fax [0312] 4 6 7 11 3 6

Fax [0312] 4 6 7 0 8 8 5

Fax [03 1 2] 2 3 0 61 3 3

A d res / Adresses

A d res / A dresses

A d res / A dresses

A d res / A d resse s G .M .K Bulvan

Tel [0 3 1 2 )4 6 7 0 8 8 0 [03 1 2] 4 4 4 b est (2378)

Tel [03 1 2] 231 77 10

Tahran Cad. No. 12, 0 6 7 0 0 Ankara

Noktalı Sok. Kavaklıdere 0 6 7 0 0 Ankara

1 95 A tatürk Bulvan Kavaklıdere

N o :8 9 M altepe/Ankara

sales.ankara@ hilton.com

sheraton@ sheratonankara.co m

reservation@ besthotel.c o m .tr

ankara@ hotelickale.co m

http ://w w w .an kara.h ilto n.co m

h ttp ://w w w .sh e ra to n .co m /a n ka ra

h ttp ://w w w .b esth ote l.c o m .tr

h ttp ://w w w .icka le .co m

BİLKENT OTEL VE

S Ü R M E L İ A N K A R A H O TE L

A P A R T H O TE L BEST

H O TE L M İD İ

KONFERANS MRK. (*****)

(* ** " )

m

r**)

Tel [03 1 2] 2 6 6 4 6 8 6

Tel [0312] 231 76 6 0 pbx - 10 hat

Tel [0312] 4 4 6 8 0 8 0

Tel [03 1 2] 4 0 9 6 4 34

Fax [0312] 2 6 6 4 6 79

Fax [03 1 2] 4 4 6 8 0 9 0

Fax [0312] 4 0 9 64 0 0

Adres / Adresses

Fax [0312] 2 2 9 51 76 A d res / A dresses

A d res / Adresses

A d res / A dresses

Bilkent 1 .Cad. 0 6 8 0 0 Bilkent/Ankara

C ihan S ok. N o:6 0 ^ 4 3 0 Sıhhiye/Ankara

U ğur M u m cu nu n S ok. 71, G.O.P

Karyağdı Sok. No: 4 0 Çankaya

info@ bilkentotel.c o m .tr

salesank@ surm elihotels.com

reservation@ bestapart.c o m .tr

rez@midihotel .com

http ://w w w . bilkentotel .c o m .tr

h ttp ://w w w .surm eliho tels.co m

h ttp ://w w w .b e sta p a rt.co m .tr

h ttp ://w w w .m id ih o te l.co m

© Te le ph on e :

In te rn a tio n a l c o d e fo r T u rke y: 90. A nka ra area c o d e : 3 1 2 . For in tercity ca lls w ith in

T u rk e y firs t d ia l 0 ’, th e n th e are a c o d e , a n d the n th e lo cal n um be r.

F o r in te m a tio n a l c a lls first dial ’OO'.

142 SKYLIFE 6 /2 0 0 6


H O TE L STAR GAP

R A M A D A ANK A RA

G O R D IO N H O TEL

M E G A R E S ID E N C E

r**>

m

(S)

H O TE L A NK A RA (S)

Tel [03 1 2] 3 1 0 2 4 15 - 3 1 0 4 6 91

Tel [03 1 2] 4 2 8 2 0 0 0

Tel [03 1 2] 4 2 7 8 0 8 0

Tel [0312] 4 6 8 54 0 0

Fax [0312] 311 79 79

Fax [0312] 4 2 8 4 7 2 7

Fax [03 1 2] 4 2 7 8 0 85

Fax [03 1 2] 4 6 8 5 4 15

A d res / A d resse s Kazım Karabekir

A d res / Adresses Tunalı Hilmi Cad.

A d res / A d resse s Tunalı Hilmi Cad.

A d res / A dresses

C ad. N o :74/1 Ulus/Ankara

N o :6 6 Kavaklıdere/Ankara

Büklüm S ok. N o :5 9 Kavaklıdere/Ankara

Tahran C ad. N o :5 Kavaklıdere

info@ stargaphotel.com

ram adaankara@ ram adaankara.co m

efidan@ gordionhotel.com

ankara@ m egaresidence.com

h ttp ://w w w .sta rg a p h o te l.co m

http: //w w w .ram adaankara.co m

h ttp ://w w w .g o rd io n h o te l.co m

http ://w w w .m e g are sid e nce .co m

r r n n n n n n T ra m rn

n

n

LYK IA LO D G E K A PA D O K YA

SER G A H

G Ü L KON AK LA R I

M U S E U M H O TE L

r~ )

H O TE L (****)

(S)

(S)

Tel [03 8 4] 2 1 3 9 9 4 5

Tel [03 1 2] 3 1 0 8 5 0 0

Tel [0384] 3 5 3 5 4 8 6

Tel [0384] 2 1 9 2 2 2 0

Fax [03 8 4] 2 1 3 5 0 92

Fax [03 1 2] 311 31 0 0

Fax [0384] 3 5 3 54 87

Fax [03 8 4] 2 1 9 2 4 44

A d res / A d resse s P.O . B ox 4 8.

A d res / Adresses Çankırı Cad.

Adres / Adresses S üm er Mah.

A d res / Adresses Tekelli Mah.

T R -5 0 2 0 0 Nevşehir/Türkiye

N o :4 8 Ulu s/Ankara

5 0 4 2 0 M u stafapaşa-Ü rgüp Nevşehir

No. 1 5 0 2 4 0 U çhisar / Nevşehir

kapadokya@ kapadokyalodge.com

info@ sergah.com

info@ rosem ansions.com

in fo@ m useum -hotel.com

h ttp ://w w w . kapado kya lo dg e .com

h ttp ://w w w .se rg a h .co m

www.rosemansions.com / www.dinler.com

h ttp :/ /w w w .m useum - hote l.co m

■ Emergency A m b ulance

Tel: 112 (Ali över Turkey) P oliçe

Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire

Tel: 110 (Ali över Turkey) PERİ TOVVER HOTEL

A N K A R A O Ğ U L TÜ R K

İLC İ R E S ID E N C E H O TE L

To urism poliçe

C APPA D O C IA (****)

H O TE L (***)

(S)

Tel: 527 45 03

Tel [0384] 2 1 2 8 8 16

Tel [03 1 2] 3 0 9 2 9 0 0

Tel [0312] 2 3 0 8 6 8 6

Fax [0384] 2 1 3 9 0 2 8

Fax [0312] 311 8 3 21

Fax [03 1 2] 2 2 9 2 3 24

A d res / A d resse s Adnan M e n de re s Blv.

A d res / Adresses Rüzgarlı

A d res / A d resse s G .M .K Bulvarı

O tel C ad. No: 13 Nar Kasabası Nevşehir

E şdost Sok. N o :6 Ulus

No: 135 0 6 5 7 0 M altepe Ankara

info@peritower.com

reservation@ ogulturk.com

info@ ilciresidence.com

h ttp://w w w .peritow er.com

h ttp ://w w w .o g u ltu rk.co m

http ://w w w .ilcire sid e n ce .co m

G e n d arm e

Tel: 156 (Ali över Turkey) C o a s t Guard

Tel: 158 (Ali över Turkey)

■ Tourism Information Turizm Danışm a M in is try of C u ltııre and To urism

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bahçelievler, İsmet İnönü Bulvarı 5 Tel: 212 83 00 P rov in c ia l D ire c to ra te / A n k a ra İl T u rizm M üd ürlüğ ü C A P P A D O C IA CAVE

LIM A K A M B A S S A D O R E

A N K A R A (****)

S U ITE S (S)

H O TE L (S)

Tel [0312] 3 1 0 4 8 48

Tel [03 8 4] 271 2 8 0 0

Tel [03 1 2] 4 2 8 4 8 48

Fax [0312] 3 0 9 3 6 9 0

Fax [0384] 271 2 7 9 9

Fax [0312] 4 2 8 3 4 34

A d res / Adresses İstiklal C ad. N o :20

A d res / Adresses Gafferli Mah.

A d res / Adresses Boğaz S okak

0 6 0 3 0 Ulus/Ankara

Ünlü Sok. No: 19 G örem e Nevşehir

No: 19 0 6 7 0 0 Kavaklıdere Ankara

in fo@ radissonsas.com

in fo@ cappadociacavesuites.co m

am bassadore@ lim akhotels.co m

h ttp ://w w w .ra d isso n sa s.co m

h ttp ://w w w .ca p p a d o cia ca ve su ite s.co m

htt p ://w w w .am b assa do re h ote l.co m

R A D IS S O N SAS HO TEL,

Eski Adliye Binası Anafartalar Cad. No: 65 Ulus, Tel: 310 68 18 To u ris m In fo rm a tio n

Turizm Danışma Maltepe G.M.K Bulvarı 121, Tel: 231 55 72 6 /2 0 0 6 SKYLIFE 143


GUIDE - KAPADOKYA ANKARA

E s e n b o ğ a A irp o rt

Ethnographic Museum

In te rn a tio n a l T e rm in a l /

Etnografya Müzesi Talat Paşa Bulvan Ülkü Sok, No: 4 Opera, Tel: 311 30 07 08.30-12.30; 13,00-17.00, closed Mondays / pazartesi kapalı The museum has examples of Turkish art from the Seljuk period until the present day. Müzede Selçuklu döneminden günümüze Türk sanatından örnekler sergileniyor.

Esenboğa Havaalanı Dış Hatlar Terminali Tel: 398 00 00 / 1578 398 03 48 To urism P o liç e / Turizm Poiisi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Tel: 384 06 06

■ M u s e u m s / M üzeler Ankara State Museum of Painting and Sculpture

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Opera - Ulus, Tel: 310 20 94 09.00-12.00; 13.00-17.00, closed Mondays / pazartesi kapalı This museum, which houses vvorks of Turkish painting and sculpture, also organizes temporary exhibitions by local and foreign artists. Türk resim ve plastik sanatına ait yapıtların yer aldığı müzede, yerli ve yabancı sanatçılara ait geçici sergiler de düzenleniyor. A tatürk’s Mausoleum

Anıtkabir Müzesi Anıtkabir Komutanlığı, Anıttepe, Tel: 231 79 75 09.00-16.00, open daily / her gün A museum devoted to various objects belonging to Atatürk and the gifts presented to him by visiting men of State. Atatürk'e ait çeşitli eşyalar, kendisini ziyaret eden yabancı devlet adamlarının sundukları armağanların sergilendiği bir müze. Atatürk and the W ar of Independence Museum

Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi Anıtkabir Komutanlığı Anıttepe, Tel: 231 79 75 This museum presents the battles ot the Dardanelles and Sakarya, the Great Offensive and the battle of Dumlupınar (dubbed the Battle of the Commander-in-Chief), together with the founding years of the Republic of Turkey and the period of Atatürk in a series of striking displays. Müze; Çanakkale, Sakarya, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık muharebelerini, Türkiye'nin kuruluş yıllarını ve Atatürk dönemini çarpıcı biçimde sunuyor. Ç engelhan Rahmi M. Koç M useum / Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi Sutepe Mah, Depo Sok, No: 1 Altındağ, Tel: 309 68 00

144 SK YU FE 6 /2 0 0 6

Gordion M useum Gordion Müzesi Yassıhöyük köyü PolatlI, Tel: 638 21 88

08.30-17.00, open daily / her gün Ancient pottery, tools of textile production and other items are exhibited here in a space in which examples typical of each period are represented. Her dönemin karakteristik örneklerle temsil edildiği mekânda, eski çağlara ait çanak-çömlekler, tekstil üretim aletleri vb. eserler yer alıyor.

başlayarak günümüze kadar kronolojik bir sırayla sergileniyor.

mütevazılığına tezat, Selçuklu camilerinin en güzellerinden birini teşkil eder. Mozaik çinili, alçı

M useum o f th e R ep ublic

mihrabı göz kamaştırır.

Cumhuriyet Müzesi II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası Cumhuriyet Caddesi, No: 22 Ulus, Tel: 310 53 61 09.00-17.00, closed Mondays / pazartesi kapalı The Meeting Hail of the National Assembly with its original furnishings, the chambers vvhere the Atatürk reforms were hammered out, and documents and certain personal objects reflecting the periods of the first three presidents, Atatürk, İsmet İnönü and Celal Bayar. Özgün eşyaları ile Meclis Toplantı Salonu, Atatürk ilke ve inkılaplarının anlatıldığı odalar, ilk üç cumhurbaşkanının, Atatürk, İsmet İnönü, Celal Bayar dönemlerini yansıtan belgeler ile bazı şahsi eşyaları sergileniyor.

MTA, Natural History Museum

MTA, Tabiat Tarihi Müzesi Eskişehir Yolu, Balgat, Tel: 287 34 30 09.00-17.00, open daily / her gün The museum exhibits fossils, minerals and rock examples from ali geologioal eras. Here you can see the assembled original skeleton of the Maraş elephant (Elephas indicus) dating from the second half of the first millenium BC, and the fossilized footprints found in Manisa belonging to people who lived in Anatolia approximately 25,000 years ago. Müzede, yerbilimlerinin tüm evrelerine ait fosil, mineral ve kaya örnekleri sergileniyor. Burada MÖ 1000. yılın ikinci yarısında yaşamış olan Maraş filinin (elephas indicus) orijinal iskelet montesi ile yaklaşık 25 bin yıl önce Anadolu'da yaşamış insanların, Manisa'da bulunan fosil ayak izlerini görebilirsiniz.

W a r o f In d e p e n d e n c e M useum

Kurtuluş Savaşı Müzesi I. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası Cumhuriyet Caddesi No: 14 Ulus, Tel: 310 71 40 08.30-12.00 / 13.30-17.00, closed Mondays / pazartesi kapalı.

■ S ig h ts e e in g G ezinti

Ankara Citadel / Ankara Kalesi

Hisarparkı Caddesi The castle, which has guarded the city for centuries, is now a Symbol of Ankara and its history is as old as the city itself. Today vvithin the castle wal!s there are a number of Ottoman-style houses dating as far back as the 17th century. / Asırlardır kentin bekçiliğini yapan ve tarihi kentin tarihi kadar eski olan Ankara Kalesi, kentin sembolüdür. Kale içinde 17. yüzyıldan bugüne kalan ve OsmanlI mimarisini yansıtan Ankara evlerini görebilirsiniz. Beypazarı

Located 99 km from Ankara, Beypazarı’s history goes back to the Hittites and Phyrgians, This charming district is famous for its historical houses, silver craftsmen and for its carrots. Ankara'ya 99 km uzaklıkta bulunan Beypazan'nın tarihi Hitit ve Friglere kadar uzanır. Bu şirin ilçe, tarihi evleri, gümüş işçiliği ve havucu ile ünlüdür. Hacıbayram M osque

Hacıbayram Camii Ulus, next to the temple of Augustus / Antik Augustus tapınağının yanı

interesting because of its wood carving and form.

Rom an Baths / Roma Hamamları Çankırı Caddesi, Ulus, 08.30 - 1 2 .3 0 /1 3 .3 0 - 17.00, closed Mondays / pazartesi kapalı The baths, built in the 3rd century AD in honor of Asklepion, the god of medicine, sit on a platform about 2.5 m above the S tree t. Caddeden 2.5 metre kadar yükseklikte yer alan Roma Hamamı, MS 3. yüzyılda sağlık tanrısı

S e lç u k lu la rd a n s o n r a A h ile r v e y a

A s k le p io n a d ın a ya p ılm ış .

Ahi Elvan M o s q u e

Ahi Elvan Camii Ahi Eivan Mah. Pirinç Sok. Koyun Pazarı The mosque was built after the Seljuks, either in the Akhi or early Ottoman periods (the end of the 14th and beginning of the 15th century). The mosque's pulpit is

O s m a n lIla rın ilk d e v ir le rin d e

M useum of Anatolian

(1 4 , y y s o n u , 1 5 . y y b a ş ı)

St. Paul’s Church (Catholic)

Civilisations

y a p ılm ış tır. C a m in in m in b e r i a h ş a p

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Gözcü Sok. No: 2 Ulus, Tel: 324 31 60-62 08.30-17.00, open daily / her gün Anatolian archaeological remains starting from the Palaeolithic Period are exhibited at the museum in chronological order, and include artifacts from the Neolithic city of Çatalhöyük, and sites dating from the Hittites and Urartians. Müzede, aralarında Çatalhöyük, Hitit ve Urartulara ait buluntuların da yer aldığı Anadolu arkeolojik eserleri, Paleolitik çağdan

iş ç iliğ i v e ş e k liy le ilgi ç e k ic id ir.

Atatürk Bulvarı No: 118 Kavaklıdere (İn the grounds of the Italian Embassy), Service times: 18.00, Saturdays and Sundays Tel: 426 65 18

A slan hane M os q u e

Aslanhane Camii Ahi Şerafettin Mah. Atpazarı Yokuşu The interior of this 13th century mosque is in contrast to the restrained exterior, and it is one of the most beautiful examples of Seljuk mosques. The stucco mihrap with its faience mosaic is spectacular. 13. yüzyılda yaptırılan caminin iç mekanı, dış görünüşünün

Sam anpazarı Synagogue

Sakalar Mah. Birlik Sok. 8, Samanpazarı, Tel: 311 62 00 St. Nicholas Church (Anglican)

Şehit Ersan Cad. No: 46, Çankaya (İnside the Embassy of Great Britain) Sunday service at 10.00 Tel: 468 62 30 / 32 85


■ m

logistics

Yurtiçi ve Yurtdışı taşımacılık, Depolama ve dağıtım hizmetleri, Tren taşımacılığı, Hava-Deniz taşıma, Proje taşıma, Oto taşıma, Lojistik hizmetleri

Oomestic and International Transportation, n/arehousing and distribotion, train transportation, air and sea transpotîation, Project Handling, Automotive Transportation, Logistics Services

Elmas cad. no:6 / 3 4 0 8 7 Samandıra-Kanal / Tel: (0 2 1 6 ) 3 1 11100 Faks: ( 0 2 1 6 ) 3 1 11187

reysas.com


Embassies /

Elçilikler

A fg h a n is ta n / A fg a n ista n

E s to n ia / E sto n ya

Ç a nka ya ,

G a zio sm a n p a şa ,

Tel: 4 4 2 2 5 2 3

Tel: 4 0 5 6 9 7 0

M a c e d o n ia / M a k e d o n y a

S lo v e n ia / S lo ven ya

G a zio sm a n p a şa ,

G a zio sm a n p a şa .

Tel: 4 2 6 19 3 0

T el: 4 4 6 9 2 0 4 - 0 5

Tel: 4 0 5 6 0 0 7

m

I I M •Fİ

A rg e n tin a / A rja ntin

H*

G a zio sm a n p a şa .

ra n

Tel: 4 4 6 2 0 6 1 - 6 2

F ra n c e / Fransa

M a la y s ia / M ale zya

S o uth A fric a / G ü n e y A frika

Kavaklıdere,

G a zio sm a n p a şa ,

G a zio sm a n p a şa .

Tel: 4 5 5 4 5 4 5

T el: 4 4 6 3 5 4 7 - 8

Tel: 4 4 6 4 0 5 6

G e o rg ia / G ü rc is ta n Ç a nka ya , Tel: 4 4 2 6 5 0 8

1 *1

M e x ic o / M e ksika

S o uth K o re a / G ü n e y K ore

Ç a nka ya .

Ç a nkaya,

Tel: 4 4 2 3 0 3 3

Tel: 4 6 8 4 8 2 1 - 2 3

S p a in / Ispa n ya

A u s tra lia / A vustra lya

F ederal Rep. o f G erm any

M o ld o v a

G a zio sm a n p a şa .

A lm a nya

G a zio sm a n p a şa .

Ç a nkaya,

K avaklıdere, Tel: 4 5 5 51 0 0

Tel: 4 4 6 5 5 27

Tel: 4 3 8 0 3 9 2

Tel: 4 5 9 9 5 0 0

m

A u s tria / A vu stu rya

G ree ce / Y u n a n ista n

M o n g o lia / M o ğ o lis ta n

S udan

K avaklıdere.

G a zio sm a n p a şa .

G a zio sm a n p a şa .

Ç a nka ya .

Tel: 4 1 9 0 4 3 1 - 3 3

T el: 4 3 6 8 8 6 0

Tel: 4 4 6 7 9 77

Tel: 441 3 8 8 4 - 8 5

Svveden / İsveç

A z e rb a ija n / A ze rb a yca n

H u n g a ry / M a ca rista n

M o ro c c o / Fas

O ra n,

Y ıldız-Ç an kaya ,

G a zio sm a n p a şa .

K avaklıdere.

Tel: 4 91 16 8 1 - 8 3

Tel: 4 4 2 2 2 7 3

Tel: 4 3 7 6 0 2 0 -2 1

Tel: 4 6 6 4 5 5 8 (pbx)

N e th e rla n d s

B a n g la d e sh / B a n g la d e ş

In d ia / H in d ista n

Ç a nka ya .

Ç a nka ya .

Tel: 4 3 9 2 7 5 0 -5 1

Tel: 4 3 8 21 9 5 - 9 8

n

H o lla nd a Yıldız. Tel: 4 0 9 18 0 0

S w itz e rla n d / İsviçre

C3

K avaklıdere. Tel: 4 6 7 5 5 5 5 - 5 6

B e la ru s / B eyaz R usya

In d o n e s ia / E nd o ne zya

N e w Z e a la n d

S y ria / S uriye

Ç a nka ya

Ç a nkaya,

Y en i Z e la n d a

Ç a nka ya ,

Tel: 4 41 6 7 6 9 - 7 0

Tel: 4 3 8 21 9 0 -9 2

K ava klıd ere , Tel: 4 6 7 9 0 5 4

Tel: 4 4 0 9 6 5 7 - 5 8

T a jik is ta n / T a cikista n

B e lg iu m / B elçika

Iran / Iran

Norvvay / N o rve ç

G a zio sm a n p a şa

K avaklıdere,

Ç a nka ya ,

Tel: 4 4 6 8 2 5 0

Tel: 4 6 8 2 8 21 (pbx)

Tel: 4 0 5 8 0 10

G a zio sm a n p a şa , Tel: 4 4 6 16 0 2

B o s n ia & H e rze g o v ia

C o o rd in a tio n B u rea u o f lraq

O m an / U m m an

B o s n a H e rse k

Irak K o o rd in a s y o n B ü ro su

G a zio sm a n p a şa ,

G a zio sm a n p a şa ,

G a zio sm a n p a şa . Tel: 4 2 7 3 6 0 2

G a zio sm a n p a şa . Tel: 4 6 8 74 21

Tel: 4 4 7 0 6 3 0 -3 1

T e l: 4 6 7 3 4 0 9

P a k is ta n / P akista n

T u n is ia / T u nu s

Ire la n d / İrlanda

B razil / B rezilya G a zio sm a n p a şa . Tel: 4 4 8 18 4 0 - 4 1 -4 3

W

K avaklıdere. Tel: 4 6 7 5 0 75

F in la n d / Finlandiya

Ç a nka ya .

■ M

Tel: 4 4 7 0 7 6 6

G a zio sm a n p a şa ,

Tel: 4 6 8 77 19

m m

S lo v a k R e p u b lic S lo v a k C u m h u riye ti

Ç a nka ya ,

A lg e ria / C ezayir

E

L ith u a n ia / Litvan ya G a zio sm a n p a şa .

A lb a n ia / A rn a vu tlu k Tel: 4 41 61 0 3

B

H

I

I

G a zio sm a n p a şa , Tel: 4 4 6 61 72

B u lg a ria / B ulga rista n

Israe l / İsrail

Kavaklıdere.

G a zio sm a n p a şa .

Tel: 4 6 7 2 0 71

Tel: 4 4 6 3 6 0 5

C a n a d a / K anada

Ita ly / İtalya

Ç a nka ya .

K avaklıdere.

Tel: 4 0 9 2 7 0 0

Tel: 4 2 6 5 4 6 0 -6 3

a

G a zio sm a n p a şa , Tel: 4 2 7 14 1 0 -1 3

T h a ila n d / Tayla nd

O

G a zio sm a n p a şa , Tel: 4 3 7 7 8 12

S ta te o f P a le s tin e

E

Filistin, G aziosm anpaşa.

T u rk is h R e b u p lic o f N o rth e rn C yp rus / Kuzey Kıbrıs Türk Cum huriyeti

Tel: 4 3 6 0 4 2 3

G a zio sm a n p a şa , Tel: 4 4 6 01 8 5

P h ilip p in e s / Filipinler

T ü rk m e n is ta n / T ü rkm e n ista n

a

G a zio sm a n p a şa .

Ç a nka ya ,

Tel: 4 4 6 5 8 31

Tel: 441 71 2 2 -2 4

H

K avaklıdere.

C h ile / Şili

Japan / Japonya

G a zio sm a n p a şa .

G a zio sm a n p a şa ,

Tel: 4 4 7 3 5 8 2

Tel: 4 4 6 0 5 0 0

C h in a / Ç in H a lk C u m h u riye ti

J o rd a n i Ü rd ü n

P o rtu g a l / P ortekiz

G a zio sm a n p a şa . Tel: 4 3 6 0 6 2 8

Ç a nkaya, Tel: 4 4 0 2 0 54

G a z io s m a n p a ş a .

B irle şik A ra p Em irlikleri

Tel: 4 4 6 18 9 0 -9 1

G a zio sm a n p a şa , Tel: 4 4 7 6 8 6 1 - 6 2

Q a ta r / K atar

U n ite d K in g d o m / B ü yü k B rita nya ve

C ro a tia / H ırvatistan

K a z a k h s ta n / K azakistan

G a zio sm a n p a şa .

O ran,

Tel: 4 4 6 0 8 31

Tel: 4 91 91 0 0 (pbx)

C u ba / Küba

K u w a it / K uve yt

Ç a nka ya .

G a zio sm a n p a şa ,

Tel: 4 4 2 8 9 70-71

Tel: 4 4 5 0 5 7 6 -8 0

P o la n d / P olonya Tel: 4 6 7 5 6 19

I I

I

K uze y İrlanda B irle şik Krallığı

R o m a n ia / R o m a nya

U n ite d S ta te s o f A m e ric a

Ç a nka ya .

A m e rika B irle şik D evletleri

Tel: 4 2 7 12 4 3

K ava klıd ere , Tel: 4 5 5 5 5 5 5

K y rg y z R e p u b lic

The R ussian F e d e ra tio n R u sya F e d e ra syo n u

G a zio sm a n p a şa .

Yıldız,

Tel: 4 4 6 12 4 4

Tel: 4 91 3 5 0 6

Tel: 4 6 8 77 6 0 (5 Lines)

m

E g y p t / Mısır

Libya Ç a nka ya ,

146 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

139$

Tel: 4 4 6 74 8 5 - 8

K avaklıdere, I Tel: 4 6 8 2 2 4 0

Ç a nka ya ,

L e b a n o n / L üb n a n G a zio sm a n p a şa ,

Tel: 4 3 8 11 1 0 -1 4

m

m

U z b e k is ta n

=

Ö zb e kista n Ç a nka ya ,

Tel: 4 3 9 21 2 2

Tel: 441 3 8 7 1 -7 2

S a u d i A ra b ia

Venezuela

S u u d i A ra b ista n G .O .P . Tel: 4 6 8 5 5 4 0 -4 ?

m

U n ite d A ra b E m ira te s

Ç a n ka ya . Tel: 4 5 5 3 3 4 4

K ırgızistan

D e n m a rk / D a nim a rka

Tel: 441 5 4 9 9

Tel: 441 13 6 5

C ze ch R e p u b lic

G a zio sm a n p a şa .

H

O ra n.

Ç e k C u m h uriyeti

M

U k ra in e / U krayn a Ç a nka ya ,

mm

S e rb ia and M o n te n e g ro

1

Yem en G a zio sm a n p a şa .

S ırb ista n -K a ra d a ğ K avaklıdere, Tel: 4 2 6 0 2 3 6

Ç a nka ya . Tel: 4 3 9 31 9 8

Tel: 4 4 6 31 78


Kcılebodur

...Ve bazıları öyküsünü yaşamla buluşturur.

meta

Doğanın, kültürün ve tasarımın yaşamla buluştuğu öykü...

www.e-kale.com.tr


Tren Durağı (TrainStatlon)

ETİM ESG UT

(RoadNumbers)

O toyol Numarası

Tramvay Durağı (TramvvavStop)

M etro Durağı (M etro Stop)

Devlet Yolu (State Road)

H afif M etro Durağı dM jhlTubeStop)

Otoyol (Motorway)

Cadde (Road)

THY Satış Ofisi (Tuıklsh Airlines Sales O ffice)

Demiryolu (RaiKvay)

(UğhtTube) Metro (Metro)

Hafif Metro

ANKARA

A V C IL A R

ÇtlKUj

GAYRjffT

■METGÜL

:N İÇ A (

ISE JI/ULUÇ

/

7 ÇANKAYA İR^kK

ILD IZf

tINEVII

M E Tf

kN ATO RYt

ŞENLİ

lÜ U T E R E N

■YUNUS EMRE

Fg u l p i n a r

AĞLARI

HÜSE’

B A S P If

(A IR P O R T )

ESENBOĞA H A V A L İM A N I

(0216) 325 78 74

YAYINLARI

G ü rb ü z


* '• *

UPHILL COURT

TOK TOKİ Kaynak Geliştirme Uygulamaları Kapsamında Yapılmaktadır.

Bahçeşehir’in yükselen değeri, sizi fiyatlarıyla da sakinleştirecek! Fiyatıyla, olağanüstü güzellikteki doğası ve kalitesiyle, Uphill Court Ataşehir'deki yükselişini Bahçeşehir'de de devam ettiriyor! Benzersiz deniz ve göl manzaralı 1+1,2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan 5 adet standart üstü konut blokları, havuzlu Oueens villan, Victorias sıralı dubleks villaları, tamamı kapalı otoparkları, doğayla konforun bütünleştiği olağanüstü rekreasyon ve geniş yeşil alanlarıyla Uphill Court Bahçeşehir’de yaşamın standartlarına farklı bir soluk geliyor!

•; ' • ■■

WBB

İstanbul

Bahçeşehir’in yükselen değerinde siz de yerinizi alın, ayrıcalıklı bir yaşam tarzıyla buluşun.

COURT B a h ç e ş e h i r

B a h ç e ş e h i r

a h ç e ş e h i r

victonas

studios 1 3 1 .7 0 0 Y T L ’den başlayan fiyatlarla siz de sakin olun! U p h ill Court B a h ç e ş e h ir'd e y a ş a m a k 16 ve 18 katlı Studios tipi, 17 ve 14 katlı Flats 2 tipi, 22 katlı Flats 1 tipi olmak üzere 568 daireden oluşan 5 adet konut binası,108 adet Victorias sıralı dublex villa, 6 adet 4 katlı havuzlu Oueens villa, 17 adet yüzme havuzunun yanısıra toplam 795 araç kapasiteli kapalı otoparkıyla % 85 oranında yeşil alan ve yürüme yolları, Uphill Court Bahçeşehir'de sizleri bekliyor!

Is p a rta k u le m e vk ii Bahçeşehir'in en yüksek yerleşim bölgesi, Romalılar’ın Avrupa'ya gidiş yolu olan tarihi Ispartakule (Spradon) mevkinde yükselen Uphill Court Bahçeşehir sizi ayrıcalıklı bir yaşam tarzıyla buluşturuyor.

▼ VARYAP V A R L I

O

R

1 || TEKNİK YAPI 0216444 0 255

B A Ş L A R

T

A

K

......

G

İ

R

İ

Ş

İ

M

İ

www.uphillcourt.com

Ba hç e ş e hi r


■ H o te ls / Oteller

LU

Q 3 (D

cc

3 O

A LTIN Y U N U S

FA N TA SIA H O TE L DE LUXE

K O R U M A R H O TEL

O T E L KÂYA P R ES TIG E

H O LID A Y R E S O R T (HV1)

K U ŞA D A SI (***•*)

(

(****)

Tel [02 3 2] 7 2 3 12 5 0

Tel [0256] 6 2 2 0 5 5 0 -6 2 2 0 6 0 0

Tel [02 5 6] 6 1 8 15 3 0

Fax [02 3 2] 7 2 3 2 2 5 2

Fax [02 5 6] 6 2 2 0 7 6 5

Fax [02 5 6] 6 1 8 11 10

Fax [02 3 2] 4 8 9 2 2 9 9

A d res / Adresses

Adres / Adresses Yavansu Mevkii, S öke

Adres / Adresses Gazi Beğendi

A d res / A d resse s 1371 Sk. No: 7

Boyalık Mevkii. Ç e şm e İzmir

Yolu, 5 . Km . P K 134 9 0 4 0 0 Kuşadası

Mevkii 0 9 4 0 0 Kuşadası/TÜRKİYE

Çankaya/İzm ir

info@ altinyunus .c o m .tr

info@fantasia.c o m .tr

info@ korum ar.com .tr

info@ kayaprestige.c o m .tr

h ttp ://w w w .altin yu nu s.com .tr

h ttp ://w w w .fa n ta sia .co m .tr

h ttp ://w w w .ko ru m a r.co m .tr

h ttp ://w w w .ka ya p re stig e .co m .tr

A O U A F A N TA S Y A O U A PA R K

G R A N D H O TE L O N TU R

P IN E BAY H O LID A Y

R IC H M O N D PAMUKKALE

& C LU B O TEL (**♦**)

(

R E S O R T-K U Ş A D A S I ( " * * * )

TER M A L (****)

Tel [02 3 2] 8 9 3 11 11 (pbx)

Tel [02 3 2] 7 24 0 0 11

Tel [02 5 6] 6 1 8 19 19 (Pbx)

Tel [02 5 8] 271 4 2 9 4 pbx

Fax [02 3 2] 8 9 3 11 10

Fax [02 3 2] 724 9 2 6 6

Fax [02 5 6] 6 1 8 0 8 1 8-19

Fax [02 5 8] 271 4 0 78-271 4 3 0 5

A d res / A d resse s E phesus B each

Adres / Adresses Cumhuriyet Mah.

A d res / A d resse s Çamlimanı Mevkii-

A d res / A dresses

(P am ucak O teller Bölgesi) S elçuk

4 3 3 0 /3 Sok. N o:63/A Dalyan Çeşme-lzmir

K uşadası - Aydın

Karahayıt Pam ukkale Denizli

info@ aquafantasy.com

sales@ onturcesm e.com

pinebay@ pinebay.com

info@ richm ondhotels .c o m .tr

h ttp ://w w w .aq ua fan tasy.co m

h ttp ://w w w .o n tu rce sm e .co m

h ttp ://w w w .p in e b a y.co m

h ttp ://w w w .rich m o n d h o te ls.co m .tr

)

Tel [02 3 2] 4 8 3 0 3 23

cc <

(S)

)

C O LO S S A E T H E R M A L

H İLT O N İZ M İR

R IC H M O N D E P H E SU S

İZ M İR PALA S OTEL

H O TE L (****•)

m

R E S O R T {*“ **)

n

Tel [02 5 8] 271 41 5 6 p b x

Tel [02 3 2] 4 9 7 6 0 6 0

Tel [02 3 2] 8 9 3 10 6 0

Tel [02 3 2] 4 6 5 0 0 3 0

Fax [0258] 271 4 2 5 0

Fax [02 3 2] 4 9 7 6 0 0 0

Fax [02 3 2] 8 9 3 10 5 4 -5 5

Fax [02 3 2] 4 2 2 6 8 70

A d res / Adresses

A d res / A dresses

Adres / Adresses

A d res / Adresses Vasıfçınar Bulvarı No: 2 A lsancak

Karahayıt - Pam ukkale Mevkii/DENİZÜ

G aziosm anpaşa Bulvarı 7, 3 5 2 1 0

P am ucak-S elçuk

co lossae@ colossaehotel.co m

sales.izm ir@ hilton.com

e phesus@ richm ondhotels.com .tr

info@ izm irpalas.com .tr

h ttp ://w w w .co lo ssa e h o te l.co m

h ttp ://w w w . İzmir, hilton .com

h ttp ://w w w .rich m o n d h o te ls.co m .tr

h ttp ://w w w .izm irpa la s.co m .tr

T e le ph on e :

In te rn a tio n a l c o d e fo r T u rke y: 9 0 . İzmir area code: 232. K u şa d ası (area c o d e fo r p ro v in c e of A ydın): 2 5 6 . For in tercity

CROVVNE P LA ZA İZ M İR

ILIC A H O TEL

SÜRMELİ EFES RESORT HOTEL

K İLİM O TEL

SPA&VVELLNESS (****•)

& CONVENTION ÇENTER (“

r*)

Tel [02 3 2] 2 9 2 13 0 0

Tel [02 3 2] 7 23 31 31

Tel [02 3 2] 8 9 3 10 9 6

Fax [0232] 2 9 2 13 13

Fax [0232] 7 2 3 34 84

Fax [02 3 2] 8 9 3 11 2 9

Fax [02 3 2] 4 8 9 5 0 70

Adres / A dresses

Adres / Adresses

A d res / A d resse s Efes A ntik Ş ehir Rajı

A d res / A d resse s A tatürk Blv. Kazım

Inciraltı M ah. 10 S okak, No: 6 7 Balçova

Boyalık Mevkii Ç eşm e/İzm ir

P am ucak Mevkii. 3 5 9 2 0 Selçuk/İzm ir

Dirik C ad. No:1 A lsancak/lzm ir

reservation@ cpizm ir.com

rezervasyon@ ilicahotel .com

salesefes@ surm elihotels.com

kilim@kilimotel .c o m .tr

h ttp ://w w w .cp izm ir.co m

h ttp ://w w w .ilica ho tel.co m

h ttp ://w w w .surm eliho tels.co m

h ttp ://w w w .kilim ote l.com .tr

c a lls vvithin

T u rk e y firs t d ia l 0 ’, th e n th e a rea c o d e , a n d th e n th e lo cal n um be r.

F o r in te rn a tio n a l c a lls first dial '0 0 '.

150 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

*)

Tel [02 3 2] 4 8 4 5 3 4 0


B ergam a M useum

Birgi Ç ak ıra ğ a M ansion

Bergama Müzesi Zafer Mah., Cumhuriyet Cad. No: 6 Bergama. Tel: 631 28 83 08.00-12.00/ 13.00-17.00, closed Mondays / pazartesi kapalı

Birgi Çakıraga Konağı Birgi, ödemiş, Tel: 531 52 05 08.00-12.00/13.00-17.00 closed Mondays / pazartesi kapalı

Ephesus M useum / Efes Müzesi

O TEL KARACA

r*) Tel [0232] 4 8 9 19 4 0

Atatürk Mahallesi, Kuşadası Caddesi, Selçuk, Tel: 892 60 10 08.30-12.00/13.00-16.30, open daily / her gün açık

Fax [0232] 4 8 3 14 9 8 A d res / Adresses 1 37 9 Sk. N o :55 Al sancak/İzm ir

Ethnographic M useum

http ://w w w .o te lka ra ca .co m .tr

Etnografya Müzesi Bahri Baba Cad. No: 4 Konak,

■ E m e rg e n c y

Tel: 483 72 54 09.00-12.00/ 13.00-17.00, closed Mondays / pazartesi kapalı

info@ otelkaraca.com .tr

A m bulance

M useum o f Painting and

Tel: 112 (Ali över Turkey)

Sculpure

Poliçe

İzmir Resim ve Heykel Müzesi Mithat Paşa Cad. No: 94 Konak,

Tel: 155 (MI över Turkey) Fire

Tel: 110 (Ali över Turkey) Tourism poliçe

Tel: 482 03 93 08.00-17.00, closed Sundays / pazar kapalı

Ephesus / Efes VVİthin easy reach of İzmir (72 km) and Kuşadası (18 km), the spectacular buildings and streets of ancient Ephesus have an unforgettable charisma. İn nearby Selçuk there is the basilica of St.

John (6th century), a superb museum and Isa Bey Mosque. Also in the vicinity is the House of the Virgin Mary, and the Cave of the Seven Sleepers. İzmir'den (72 km) ve Kuşadası'ndan (18 km) kolaylıkla ulaşılabilen olağanüstü ilginç, caddeleri ve yapılarıyla bugün de benzersiz bir atmosfere sahip antik kent. Efes'in çok yakınında St. Jean Bazilikası, Meryem Ana Evi, Yedi Uyurlar Mağarası, Selçuk İsa Bey Camii gibi başka tarihsel ve turistik gezi yerleri bulunuyor.

Tel: 527 45 03 G end arm e

Ö d em iş A rcheological M useum

Tel: 156 (Ali över Turkey)

Ödemiş Arkeoloji Müzesi Birgi yolu, No: 88 Ödemiş,

C o a st Guard

Tel: 158 (Ali över Turkey)

■ T o u rism In fo rm atio n Turizm Danışma Adnan M enderes Airport

Tel: 545 11 84 08.00-12.00 / 13.00-16.30, closed Mondays / pazartesi kapalı

■ S igh tseeing Gezinti

Tel: 274 22 1 4 -2 7 4 21 10 Balçova Th erm al Springs Provincial Director of Tourism İl

Turizm Müdürlüğü Tel: 483 51 17-483 62 16 Alsancak Tel: 445 73 90 - 489 92 78 Bergama, Tel: 631 28 51 Çeşme, Tel: 712 66 53 Foça, Tel: 812 12 22 Selçuk, Tel: 892 63 28 - 892 69 45 Tourism Poliçe / Turizm Polisi Turizm Şube Müdürlüğü, Tel: 417 37 85

■ M u s e u m s / Müzeler A rcheological M useum

Arkeoloji Müzesi Bahri Baba Parkı, Konak, Tel: 483 72 54 09.00-12.00/13.00-17.00, closed Mondays / pazartesi kapalı A tatü rk M useum Atatürk Müzesi

Birinci Kordon, 148, Tel: 464 48 05 09.00-17.00, closed Mondays pazartesi dışında her gün

Balçova Kaplıcaları İzmir province abounds in mineral and thermal springs, those at Balçova being just 15 kilometer from the city centre. İzmir çevresinde çok sayıda kaynak suyu ve kaplıca bulunuyor. Bunlardan Balçova kaplıcaları kent merkezine sadece 15 km uzaklıkta ve kent içi toplu taşıma araçlarıyla ulaşmak mümkün. B eaches / Plajlar The province of İzmir has a huge coastline on the Aegean, vvith beaches and areas for vvatersports easily accessible from the city by private or pubiic transport from Üçkuyular bus station. Good beaches include Selçuk-Pamucak, Urla, Gülbahçe, Çeşme- Ilıca, Altınkum, Foça and Dikili, Ege Denizi'ne çok uzun kıyısı bulunan İzmir'in plajlar su sporlarına da olanak tanır. Plajlara özel araçla ya da Üçkuyular garajından kalkan taşıtlarla rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Selçuk-Pamucak, Urla, Gülbahçe, Çeşme-llıca, Altınkum, Dikili ve Foça, kumsallarının güzelliği ile öne çıkanlar plajlar arasındadır.

P erg am u m Bergama The ruins of Pergamum, a majör centre of civilisation of the ancient worid, are situated 105 km from İzmir. The acropolis and amphitheatre perched on a

towering hilltop, and on the outskirts of the tovvn of Bergama the Asklepion or health centre dedicated to Asklepios the god of health are in a remarkable State of preservation. The site is open daily betvveen 08.30 and 18.30. İzmir'in 105 km kuzeyindeki bu ilçesinde antik çağın büyük uygarlık merkezi Pergamon'un kalıntılar bulunuyor. Görkemli bir tepedeki akropolis ve amfiteatrın yanı sıra, ilçenin girişinde sağlık Tanrısı Asklepios adına inşa edilen ve günümüzde bütün özellikleriyle ayakta duran sağlık merkezi her gün 8.30-18.30 arasında ziyarete açık.

■ M o s q u e s Camiler H i s a r M o s q u e I lisar Cami

Hasanağa Mah. Hisarönü Mevkii 899 Sok. Konak The mosque was constructed in the 16th century and is one of the most imposing in İzmir. 16 yüzyılda inşa edilen cami, İzmir'in en gösterişli camilerinden biridir.

This 17th century structure has beautiful illuminations dating from the 18th century. 17. yüzyılda inşa edilen yapının 18. yüzyıldan kalma kalem işi süslemeleri görülmeye değer. S alepçio ğlu M osque

Salepçioğlu Camii 850 Sok. No. 48 Konak Izmir’s largest domed mosque was built by Salepçizade Hacı Ahmet Efendi in 1906 and features an elegant slender minaret. 1906 yılında Salepçizade Hacı Ahmet Efendi tarafından İzmir'in en büyük kubbeli camisi olarak inşa edilen yapı, ince yapılı, zarif bir minareye sahip. Ş adırvan M osque

Şadırvan Camii Ahmetağa Mah. Şadırvanaltı Mevki 912 Sok. Konak

■ C h u rc h e s and syn a g o g u e s Kiliseler ve sinagoglar Aya Fotini (Orthodox)

Alsancak, Tel: 421 69 92 Only open on principal feast days. Yalnız büyük bayramlarda açık. B et Israel S ynagogue

Mithatpaşa Cad., 265 Tel: 425 16 28 H ouse o f th e Virgin M ary

Efes, Selçuk, Tel: 892 60 08 N ötre D am e de St. Rosarei (C atholic)

1481 Sokak, 8, Alsancak, Tel: 421 66 66 Open daily. / Her gün açık. St. Jo h n ’s C ath ed ral (C atholic)

Şehit Nevres Bulvar, 29, Alsancak, Tel: 484 53 60 Open daily / Her gün açık. S haar A sham ayan Synagogue

1390 Sokak, 4, Alsancak St. John (Anglican)

Talatpaşa Bulvarı, Alsancak, Tel: 464 57 52 St. John th e B aptist (Catholic)

Kemalpaşa Cad. ,15, Buca Tel: 420 08 42 Open daily / Her gün açık.

K em eraltı M osque

Kemeraltı Camii The entrance to Kemeraltı Bazaar / Kemeraltı çarşı girişi

St. M ary M agdelena (Protestant)

Hürriyet Cad. 18, Bornova 6 /2 0 0 6 SKYLIFE 151


' hüs^Vefendİ

Ç İĞ L İ

İZM İR KM M etro (M etro) Dem iryolu (Railvvav)

4 -

2 JL

THY Satış Ofisi (Turkish Airlines Sales O ffice) Cadde (Road)

Otoyol (M otorway) Devlet Yolu (State Road)

M etro Duracı (M etro Stop)

O toyol Numarası (Road Numbers)

Tren Duraijı (TrainStatlon)

Tramvay Durafiı (TramwayStop)

G ü rb ü z Y A Y I N L A R I

(0216) 574 24 44


inteD Centrino

Çift çekirdek. Daha fazla işlem.

Duo w

Yüksek talep ve beklentilerinize uygun hareket kabiliyeti için, Intel® Centrino® Duo M o b il T eknolojisine sahip SNC T40-215'i seçin.

>\

SNC T40-215 • Intel® Centrino® Duo mobil teknolojisi • Intel® Core™ Duo işlem ci T2400, (2MB Cache, 1.83GHz, 667 FSB) • Intel® 945GM Chipset • Intel® Pro/W ireless kablosuz ağ bağlantısı • 512 MB DDR2 Bellek* 80 GB SATA Harddisk • D u a l DVD Y a z ıc ı • 14 " W id e P a rla k T FT R e n k li E kra n

• 1.3M pixel dahili kamera • High Definition ses sistemi, dahili speaker ve mikrofon • Dahili 4-in-1 Kart Okuyucu (MS/MS Pro/SD/MMC) • 10/100/1000 G igabit Ethernet • 56K fax-Modem • Microsoft® XP® Pro Türkçe

SNC Windows® XP Professional ürününü önerir.

C A R D F İN A N S SAHİPLERİNE PEŞİN F İ Y A T I N A ^ İ T A K S İ T A V A N T A JI

© (2 1 6 ) 528 01 00

Celeron, Celeron İnside, Centrino, Centrino Logo, Core İnside. Intel, Intel Logo, Intel Core, Intel İnside, Intel İnside Logo, Intel SpeedStep, Intel V iiv, Itanium , kam um İnside, P entium , Pentium İnside, Xeon and Xeon İnsid e ın veya Am erika B irleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki yan kuruluşların tic a ri m arkaları veya te s cilli tic a ri m arkalarıdır.

snc www.snc.com.tr


■ H o te ls / Oteller

LU O 3

(D < >

<

A M A R A C LU B M A R IN E

KAYA S E LE C T R E S O R T &

A D O R A G O LF R E SO R T

B LU E VVATERS

(HV1)

SPA (HV1)

r***)

C LU B & R E S O R T (***•*)

Tel [02 4 2] 8 2 4 8 5 0 0

Tel [0242] 7 25 5 4 9 0

Tel [0242] 7 2 5 4 0 51

Tel [02 4 2] 7 5 6 9 4 64

Fax [0242] 8 2 4 8 0 5 2

Fax [02 4 2] 7 2 5 5 5 4 0

Fax [0242] 7 25 4 0 71

Fax [02 4 2] 7 5 6 9 5 5 6 - 57

A dres / Adresses Ç ifteçeşm eler Mah.

A d res / A dresses

A dres / Adresses B elek Turizm Merkezi

A d res / Adresses Titreyen Göl Mevkii

A tatürk C ad. B eldibi 3 Kem er/Antalya

Ü çku m Tepesi, Belek

0 7 5 0 0 Serik/Antalya-Türkiye

Sagun, 07601 Manavgat

clubm arine@ am araworld .com

ksrs@ kayatourism .c o m .tr

info@ adora.com .tr

b w @ bluew aters.com .tr

h ttp ://w w w .a m a ra w o rld .co m

h ttp ://w w w .kaya tou rism .co m .tr

h ttp ://w w w .a d o ra .co m .tr

h ttp: / / w w w .bluew aters.com .tr

A M A R A D Ö LC E VITA

S IM E N A H O LID A Y

A M A R A BEACH R ES O R T

CATAM ARANRESORT

(HV1)

R ESO R T & SP A (HV1)

S İD E (*****)

H O TE L (*****)

Tel [02 4 2] 821 4 0 0 4

Tel [0242] 8 2 4 51 11

Tel [0242] 7 6 3 73 0 0

Tel [02 4 2] 8 2 4 9 7 77

Fax [0242] 821 4 0 19

Fax [02 4 2] 8 2 4 51 10

Fax [0242] 7 6 3 7 3 0 9

Fax [02 4 2] 8 2 4 9 6 8 8

Adres / Adresses 0 7 9 8 0 Tekirova

A d res / Adresses

Adres / A d resse s G ün d oğ du Mevkii

A d res / A d resse s B ah çe cik Mevkii.

Antalya / Türkiye

P.O Box 6, 07981

PK: 1 39 Çolaklı Manavgat / Antalya

Beldibi/Antalya/Türkiye

dolcevita@ am araworld.com

Çamyuva-Kemer/Antalya

beachresort@ am araw orld.com

info@ catamaranhotel .com .tr

h ttp ://w w w .a m a ra w o rid .co m

h ttp ://w w w .sim e na h r.com

h ttp ://w w w .am a raw oıid .co m

h ttp ://w w w .cata m a ran h ote l.com .tr

A TTA LEIA H O LID A Y

S U N R IS E R E S O R T H O TE L

A M A R A W IN G R ESO R T

C LU B H O TE L SERA

VILLA G E (HV1)

(H V1/*****)

(

C IT Y & R E S O R T H O TE L (*•***)

Tel

)

Tel [0242] 7 4 8 7 0 10

Tel [0242] 8 1 4 6 9 79

Fax [02 4 2] 7 25 4 3 24

Fax [02 4 2] 7 4 8 70 3 1 -3 7

Fax [0242] 8 1 4 4 2 12

Fax [0242] 3 4 9 34 54

Adres / Adresses

A d res / A d resse s Side - Kızılağaç

A d res / Adresses Atatürk Bulvan

A d res / Adresses Lara B each

07500 Taşlıburun Mevkii, Belek

07600 ANTALYA

Yenimahalle No: 2 6 K em er / Antalya

0 7 0 03 /A nta lya

attaleia@ attaleia.c o m .tr h ttp ://w w w .attaleia .com .tr

info@ sunrise.com .tr

wingresort@ am araworld.com

info@ clubhotelsera. c o m .tr

h ttp ://w w w .su n rise .co m .tr

h ttp ://w w w .am a ra w o rld .com

h ttp ://w w w .clu b h o te lse ra .co m .tr

C LU B P H A SE LIS

[02 4 2] 7 2 5 4 3 01

Tel [02 4 2] 3 4 9 3 4 3 4 (pbx)

© Te le ph on e :

In te rn a tio n a l c o d e fo r T u rke y: 9 0 . A ntalya a rea c o d e : 242. For intercity c a lls vvithin

T u rk e y firs t d ia l 0 ’, th e n th e area c o d e , a n d the n th e lo cal n um be r.

F o r in te rn a tio n a l c a lls first dial '0 0 '.

154 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

C LU B T U R T L E ’S

U LU S O Y K EM ER

B A R U T H O TE L LARA R E SO R T

M A R C O PO LO (HV1)

H O LID A Y C LU B (HV1)

SP A & S U IT E S (* " ** )

H O LID A Y VILLA G E (***•*)

Tel [02 4 2] 8 2 4 6 3 3 6 pbx

Tel [02 4 2] 8 1 5 14 5 0

Tel [0242] 3 5 2 2 2 0 0

Tel [02 4 2] 8 1 5 16 31

Fax [0242] 8 2 4 6 3 4 6

Fax [0242] 8 1 5 14 6 5

Fax [02 4 2] 3 5 2 2 2 22

Fax [0242] 8 1 5 16 37

Adres / Adresses

Adres / A dresses

Adres / Adresses 07100 Lara

Adres / Adresses G öynük

Çam yuva, Kem er

Göynük, Kem er

Antalya/Türkiye

Kem er/Antalya

info@ m arcopolo.c o m .tr

info@ kem erholidayclub.com .tr

lara@ baruthotels.com

sales@ clubphaselis.c o m .tr

h ttp ://w w w .m a rco p o lo .co m .tr

h ttp ://w w w .kem e rh o lid ayclub .com .tr

http: / / w w w .b a ru th o te ls.co m

h ttp ://w w w .clu b p h a se lis.co m .tr


CONCO RDE RESORT &

DİVAN A NTA LYA

G L O R IA VER DE

KAYA SİD E O TEL

S P A (*****)

T A LY A ( * " * * )

R E SO R T& S P A (****•)

r~*>

Tel [02 4 2] 3 5 2 2 6 2 6

Tel [0242] 2 4 8 6 8 0 0

Tel [02 4 2] 7 1 0 0 5 0 0

Tel [0242] 7 5 6 9 0 9 0

Fax [0242] 3 5 2 2 6 0 0

Fax [02 4 2] 241 54 0 0

Fax [0242] 7 1 5 24 19

Fax [02 4 2] 7 5 6 9 0 9 5

A d res / Adresses Lara Turizm Merkezi

A d res / Adresses Fevzi Ç akm ak

A d res / A dresses

A d res / A dresses

Lara-Antalya/TÜRKİYE

C a dd e si No: 30/A N TA LY A

lleribaşı Mevkii. Belek/ANTALYA

Titreyengöl Mevkii P.K: 2 6 Manavgat

in fo@ concordehotel .c o m .tr

info@ talya.com .tr

info@ gloria.com .tr

skres@ kayatourism .c o m .tr

h ttp ://w w w .co n co rd e h o te l.co m .tr

h ttp ://w w w .ta lya .co m .tr

h ttp ://w w w .g lo ria .co m .tr

h ttp ://w w w .kaya tou rism .co m .tr

W ^ n C O R N E L IA DE LUXE

E M İR H A N HOTELS

H IL L S ID E SU HO TEL

K EM ER R E S O R T H O TEL

R E S O R T (” ***)

X A N T H E R ESO R T (" * ** )

r***)

(

Tel [0242] 7 1 0 15 0 0

Tel [0242] 7 6 3 8 6 0 0

Tel [0242] 2 4 9 0 7 0 0

Tel [02 4 2] 8 1 4 31 0 0

)

Fax [0242] 7 1 5 2 5 0 5

Fax [0242] 763 82 72

Fax [02 4 2] 2 4 9 0 7 0 7

Fax [0242] 8 1 4 5 5 3 0

A d res / A dresses

A d res / Adresses Evrenseki Mevkii

A d res / A dresses

A d res / A dresses

lleribaşı Mevkii, Belek

Side/Antalya

Konyaaltı

A tatürk Bulvarı Kem er

sales@ com eliaresort.co m

info@ em irhanhotels.co m

su@ hillside.com .tr

resort@ kem erresort.com

h ttp ://w w w .com e liare so rt.com

h ttp ://w w w .em irh an ho tels.co m

h ttp ://w w w .hillsid esu .com

http ://w w w .ke m e rre so rt.co m

D E D E M A N A NTALYA

FA N TA SIA H O TEL

H O TE L S IL LY U M

LA R ES P AR K H O TE L

r* ~ )

DE LU XE K EM ER (**•**)

|M * M |

r***)

Tel [02 4 2] 3 1 6 2 0 2 0

Tel [02 4 2] 8 2 4 51 51

Tel [0242] 7 15 21 0 0

Tel [0242] 3 5 2 0 0 11

Fax [02 4 2] 3 1 6 2 0 3 0

Fax [0242] 8 2 4 51 73

Fax [02 4 2] 7 15 21 6 9

Fax [0242] 3 5 2 0 0 55

A d res / A dresses

A d res / Adresses

A d res / A dresses

A d res / Adresses

Lara yolu 0 7 1 0 0 Antalya

PK. 15 07981 Ç am yuva-Kem er/A ntalya

lleribaşı Mevkii, Belek

G üzeloba Mevkii, Lara Sahili

antalya@ dedem an.com .tr

kemer@ fantasia.c o m .tr

info@ hotelsillyum.com

info@ laresparkhotel.com

h ttp ://w w w .d e d em an h ote ls.co m

http ://w w w . fantasia.c o m .tr

h ttp ://w w w .ho telsillyu m .com

h ttp ://w w w .laresp a rkho tel.co m

G L O R IA G O LF R ESO R T

KAYA BELEK OTEL

LIM AK ARCADIA GO LF &

(* ** " )

r***)

S PO R T RESORT (*****)

Tel [02 4 2] 3 5 2 2 5 5 2

Tel [0242] 7 1 0 0 6 0 0

Tel [02 4 2] 7 2 5 5 5 0 0

Tel [0242] 715 11 0 0

Fax [0242] 3 5 2 2 5 50-51

Fax [02 4 2] 7 1 5 15 25

Fax [0242] 7 2 5 5 2 27

Fax [0242] 7 15 10 8 0

A d res / Adresses Lara B each

A d res / A dresses

A d res / A dresses

A d res / Adresses

Antalya/Türkiye

Acısu Mevkii Belek/ANTALYA

Ü çku m Tepesi, B elek

İskele Mevkii, B elek / ANTALYA

info@ delphinpalace.com

info@ gloria.com .tr

dkreservation@ kayatourism .c o m .tr

info@ arcadiahotel.info

http ://w w w .d e lp h in p a la ce .co m

h ttp ://w w w .g lo ria .co m .tr

h ttp ://w w w .kaya tou rism .co m .tr

http ://w w w .arca d ia ho tel.in fo

DELPHIN PALACE DE LUXE C OLLECTION ELITE CLASS f

')

6 /2 0 0 6 SKYLIFE 155


ANTALYA GUIDE

L I M A K A T L A N T IS

PO RTO B E LLO HO TEL

H O T E L & R E SO R T ("***)

DE LUXE BEACH & RESORT (*****)

Tel [0242] 7 1 0 0 7 0 0

Tel [02 4 2] 2 5 9 4 0 4 1 (3 0 Hat)

Tel [0242] 821 4 0 32

Fax [02 4 2] 7 15 2 3 75

Fax [0242] 2 5 9 2 8 21 -2 5 9 24 47

Fax [0242] 821 4 0 44

Fax [02 4 2] 3 1 6 81 04

A d res / A dresses

A d res / A dresses

A d res / A d resse s Tekırova Beldesi

A d res / A d resse s Eski Lara Cad. No: 136

lleribaşı Mevkii, B elek / ANTALYA

Akdeniz Blv. 6 .S o k Konyaaltı/Antalya

PK: 137 07995 Kemer/Antalya

Şirinyalı 07100 Antalya/Türkiye

info@ atlantishotel.info

info@ portobello.com .tr

sales@ rixos.com

antalya - info@ them arm arahotels.co m

h ttp ://w w w . atlantishotel.info

h ttp ://w w w .p o rto b e llo .co m .tr

h ttp ://w w w .rixo s.co m

h ttp ://w w w .th e m a rm a ra ho tels.co m

XANADU RESORT

THE M A R M A R A AN TA LY A r * n

Tel [0242] 2 4 9 3 6 0 0

L IM A K L A R A D E L U X E

R İV A D İV A E X C L U S IV E

S İL E N C E B E A C H

H O T E L & R E S O R T (*****)

r***)

R E S O R T (** •* *)

H O T E L (****•)

Tel [0242] 3 5 2 2 7 0 0

Tel [02 4 2] 3 5 2 0 3 5 2 (pbx)

Tel [02 4 2] 7 48 76 76

Tel [02 4 2] 7 10 0 0 0 0

Fax ;0242] 3 5 2 2 6 5 8

Fax [02 4 2] 3 5 2 0 3 62

Fax [02 4 2] 7 4 8 7 6 6 6

Fax [0242] 715 17 3 3

A d res / A dresses

A d res / Adresses Lara Plajı

Adres / Adresses

A d res / A dresses

Lara / Antalya

Antalya / Türkiye

Kızılağaç Manavgat/Antalya

Acısu Mevkii, PK 4 9 Serik Belek

info@ larahotel.info

rivadiva@ rivahotels.com

info@ silencebeachresort.com

sales@ xanaduresort.com .tr

http://vwvw .larahotel.info

h ttp ://w w w .riva ho tels.co m

h ttp :/ /w w w .si le ncebeachresort.com

h ttp ://w w w .xan ad u re sort.co m .tr

L IM A K L IM R A

R İV A D O N N A E X C L U S IV E

SH ER ATO N VO YAGER A N TALYA

B E S T VV ESTERN K H A N

H O T E L & R E S O R T (*•***)

r***)

H O T E L , R E S O R T & S P A (*****)

rn

Tel [0242] 8 2 4 5 3 0 0

Tel [0242] 731 0 0 25

Tel [02 4 2] 2 3 8 5 5 5 5

Tel [0242] 2 4 8 3 8 70

Fax [0242] 8 2 4 77 78

Fax [0242] 731 0 0 91

Fax [0242] 2 3 8 5 5 70

Fax [0242] 2 4 8 4 2 97

A d res / A dresses

Adres / Adresses Belek, Boğazkent

A d res / A dresses

Adres / Adresses Elmalı Mah. Kazım

No: 15 Kiriş K em er / ANTALYA

Mevkii, Serik / Antalya

100. Yıl Bulvarı, Konyaaltı B each 0 7 0 5 0

Ö zalp Cad, N o:55/AN TALY A

info@ limrahotel.info

rivadonna@ rivahotels.com h ttp ://w w w .rivahotels.com

re servations.voyager@ starwoodhotels. com http ://w w w .sh eraton.com /antalya

info@ khanhotel.co m h ttp ://w w w .kha nh o te l.co m

R IX O S H O T E L P R E M IU M

SU N G A T E P O R T RO Y A L

T IT A N IC D E L U X E

B E L E K (***'*)

DE LU XE R E SO R T H O TE L (“

Tel [0242] 7 42 2 0 0 0

Tel [02 4 2] 8 2 4 0 0 0 0

http://www.limrahotel.info

O RANGE CO UNTY R E S O R T H O T E L (*“

)

Tel [0242] 8 1 4 72 OC

156 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

R IX O S H O T E L T E K İR O V A

)

B E A C H & R E S O R T (*~ ** ) Tel [0242] 351 17 17

Fax [0242] 8 1 4 72 3 3

Fax [02 4 2] 7 1 0 19 19

Fax (0242] 8 2 4 9 7 5 5

Fax [02 4 2] 351 17 18

A d res / A d resse s A tatürk Bulvarı

A d res / A dresses

Adres / A d resse s Ç ifteçeşm eler

A d res / Adresses

Yenimahalle Kem er/Antalya

lleribaşı Mevkii Pk:116

Mevkii 1. B eldibi-K em er Antalya

K opak Çayı Mevkii, Lara

sales@ orangecounty.c o m .tr

Belek-Serik / Antalya

info@ portroyalantalya.com

in fo@ titanic.com .tr

h ttp ://w w w .ora n ge co un ty.n l

h ttp ://w w w .rixos .com

http ://w w w .su n g a te h o te ls.co m

http ://w w w .tita n ic.co m .tr


Harika bir yaşam, şimdi alkışlanacak ödeme avantajlarıyla.

İstanbul'un gözde yerleşim alanı Göktürk Beldesi'nde, Yapı Kredi Koray imzası taşıyan mükemmel bir eser. İstanbul Bis'in konumu, seçkin mimarisi ve konforlu sosyal tesisleri ile yeni bir yaşama adım atın. Her gün kutlayabileceğiniz bir yatırım kararı, kaçırılmaması gereken ödeme kolaylıklarıyla... Yaşama zevkinizi tazeleyecek yeni bir karar sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için satış ofisimizi aramanız yeterli.

S a tış Ofisi: İstanbul İstanbul. Göktürk Beldesi,

İstanbul Cad. Kemerburgaz 3 4 0 7 5 İstanbul Tel: ( 0 2 1 2 ) 3 2 2 0 2 0 2 pbx Faks: (0 2 1 2 ) 3 2 2 0 2 0 6

nbu bis

3

w w w .is ta n b u lb is .c o m

Ya p i K r e d İ K o r a y G

Ö

K

T

Ü

R

K

G AYR İM EN KU L

YATIRIM

ORTAKLIĞI

A. Ş.


ANTALYA GUIDE

■ Emergency A m b u la n c e

Tel: 112 (Ali över Turkey) P oliçe

Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire

Tel: 110 (Ali över Turkey) To u ris m po liçe

Tel: 527 45 03 G e n d arm e

Tel: 156 (Ali över Turkey) C o a s t G u ard

Tel: 158 (Ali över Turkey)

■ T o u ris m In fo rm a tio n Turizm Danışma Tourist Inform ation Phone

Alo Turist Hattı Tel: 0 800 511 07 07 0 800 511 07 08 Provincial D irector of Tourism

II Turizm Müdürlüğü Tel: 343 27 60-61 A ntalya, Cumhuriyet Mah. Tel: 241 17 47 A lanya, Çarşı Mah., Tel: 513 12 40 Kaş, Cumhuriyet Meydanı Tel: 836 12 38 K em er, Belediye Binası Tel: 814 15 36-814 11 12 Tourism Poliçe / Turizm Polisi Kaleiçi Yatlimanı, Tel: 243 10 61

■ S ig h ts e e in g Gezinti Alanya C itadel / Alanya Kalesi This splendid Byzantine citadel surmounting the rocky peninsula is walled (8 km). The 'Red Tovver’ was built by the Seljuk's Sultan Keykubad in 1226. Today it is a small museum containing etnographical collections. Bizans zamanından kalma, 'Kızıl Kule'si 1226'da Sultan Alaaddin Keykubad tarafından inşa ettirilen görkemli Alanya Kalesi şehri ikiye ayıran bir yarımadanın üzerinde yer alıyor. Kızıl Kule, bugün etnografik eserlerin sergilendiği küçük bir müze. A n ta ly a M useum

Antalya Müzesi Kenan Evren Bulvarı, Konyaaltı, Tel: 241 45 28 08.30-17.30, closed Mondays / pazartesi kapalı The province o! Antalya is endowed with the richest historic treasures of Turkey. Antalya Museum covers an area of 30.000 square metres with thirteen galleries, an open-air gailery, a children's gailery (where children may be left) and a wide yard.

158 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

Approximately five thousand archeological vvorks are displayed in chronological order. The museum receive an avvard from the Council of Europe as the Museum of the Year in 1988. Antalya bölgesi arkeolojik, tarihsel hâzineleri bakımından belki de Türkiye'nin en zengin böl­ gesi. Antalya Müzesi çok geniş bir alanda 13 teşhir salonu ve bir açıkhava galerisinden oluşuyor. Çocuklar için de, onların ilgisini çekecek bir salon bu­ lunan müzeyi tarih meraklıları mutla­ ka gezmeli. A sp en dos

A majör port and commercial centre in antiquity. Aspendos today lies inland, 48 kilometer east of Antalya. İts magnificent amphiteatre is the best preserved in the world and known for its superb acoustics and is stili used for concerts. Antalya'nın 48 kilometre doğusunda, antikçağın önemli limanından kalma muhteşem bir amfiteatr. Olağanüstü akustiği ve iyi korunmuş olması nedeniyle bugün de konserler için kullanılıyor. D üden Falls / Düden Şelalesi

A very beautiful vvaterfall (12 km north of the city centre). Kent merkezine kuzey yönünde 12 km uzaklıkta çok güzel bir şelale. Piknik için mükemmel bir tercih. K öprülü C anyon N ational Park

Köprülü Kanyon Milli Parkı The Köprülü Canyon National Park is within the boundaries of Manavgat, a 14 km long and 100 m wide valley betvveen Bolasan village and Beşkonak.lt is thickly covered in cedar trees and its resemblance to the ‘fairy chimneys' of Cappadocia, albeit in the from of nature, is striking. Manavgat sınırları içerisinde yer alan park, Bolasan köyü ile Beşkonak arasında 14 km uzunluğunda, 100 metre derinliğinde bir vadidir. Gür sedir ormanları ile kaplı vadide, Kapadokya'daki peri bacalarına benzeyen ilginç doğal oluşumları görebilirsiniz. Karain C ave

Karain Mağarası The caves are 27 kilometer northwest of Antalya. İt is the largest cave in Turkey to have been inhabited. Finds from these remarkable caves go back to the paleolithic, some 30,000 years ago. / Antalya'nın

27 kilometre kuzeybatısında yer alır. Türkiye'nin içinde insan yaşamış en büyük mağarasıdır. Yapılan arkeolojik kazılarda elde edilen buluntular, paleolitik çağlara, yaklaşık 3 0 bin yıl önceye tarihlenmektedir. M a n a v g a t VVaterfalI

Manavgat Şelalesi A priority address for those who vvant to cool off on the hot, svveltering days of summer, and a natural wonder created by the stream of the same name, With its thunderous cascade and icy waters, this vvaterfall, located in Antalya's Manavgat tovvnship, is a haven of tranquility. Yazın sıcak ve bunaltıcı günlerinde serinlemek isteyenlerin bir numaralı adreslerinden biri; her mevsim bol suyu olan Manavgat Çayı'nın oluşturduğu bir doğa harikası: Manavgat Şelalesi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bu şelale, gümbür gümbür sesi, buz gibi suyuyla insana huzur veren bir cennet adeta. P erge

The origins of this ancient city 18 km north-east of Antalya go back to 1 0 0 0 BC, but the surviving remains are Hellenic and Roman. An exceptional open-air museum. Antalya'nın 18 kilometre kuzeydoğusundaki bu antik kentin geçmişi MÖ 10 0 0 yılına kadar uzanyor. Ancak bugün gezilen kalıntılar Helen ve Roma dönemlerinden kalma bir açıkhava müzesi. Phaselis

Situated at the foot of Mt Tahtalı (Olympos), 15 km south of Kemer, the three harbors of Phaselis were the reason for its historical role as a commercial çenter. / Tahtalı Dağı'nın eteklerinde, Kemer'in 15 km güneyinde yer alan antik kent, üç limanı ile zamanının önemli bir ticaret merkeziydi. Side

At this lively resort east of Antalya, the houses and ancient ruins are inextricably intervvined. There are two agoras, an amphiteatre and a museum in vvhich statues and other vvorks of art found here are exhibited. / Antalya’nın doğusundaki bu turistik kıyı kasabası antik kalıntılarla içiçe. İki büyük agora, geniş bir amfiteatr ve burada gün ışığına çıkarılan heykel ve öteki eserlerin sergilendiği bir müze.

O ld O u a rte r / Kaleiçi The historic nucleus of Antalya. This district is now restored and has became an attractive touristic centre with its taverns, hotels, restaurants and entertainment facilities. İts narrovv streets lead dovvn to the old harbour (today an international yachting marina). Şehrin tarihi çekirdeği olan Kaleiçi; restore edilmiş hali, otel ve pansiyonları, restoranları ve eğlence olanaklarıyla turistik bir merkez. Dar sokaklardan inilen

eski liman ise bugün uluslararası bir marina. T e rm e s s o s

Perched 1050 m above sealevel, this is an ancient city and a national park northvvest of Antalya. There is a natural history museum at the park entrance. Denizden 1050 m yükseklikte, inanılmaz bir manzara, şaşırtıcı bir antik kent ve doğa müzesiyle bir ulusal park. T h e S u n a -ln a n K ıraç K aleiç i M u s e u m

Suna-lnan Kıraç Kaleiçi Müzesi Kaleiçi, Tel: 243 42 74 U ndervvater Kaş

Sualtındaki Kaş The undervvater riches of Kaş, situated on one of the Mediterranean's majör millenniaold trade routes, are of course not limited to historic shipvvrecks. With its cold undervvater springs. crystal clear vvaters and first-rate undervvater visibility, Kaş is a number one address for diving buffs. Binlerce yıldır Akdeniz ticaretinin en önemli suyollarının üzerinde bulunan Kaş'ın sualtı zenginlikleri tabii ki tarihî batıklarla sınırlı değil. Sualtı kaynaklarının neden olduğu soğuk suyuyla dünyanın en berrak ve görüş mesafesi en uzun denizaltı coğrafyalarından birine sahip olan Kaş, dalış tutkunlarının birinci adresi. Y ivli M in a re (F lu te d M in are )

Yivli Minare is the Symbol of Antalya and the city's oldest Seljuk monument, dates from the reign of Sultan Alaeddin Keykubad (1219-1238). Antalya'nın sembolü sayılan Yivli Minare, Sultan Alaeddin Keykubad (1219-1238) döneminden kalma, kentin en eski Selçuklu yapısıdır.


Quality Çenter for Pressure Vessels

^ISISAN

Transport and Storage tanks f o r ; - Liquid Petroleum Gas (LPG) - Liquid Natural Gas (LNG) - Cryogenics ( 0 2,N,Ar,C02, ete.) - Chemicals (Freon, C-Pentane,Polyol,Isocyanate, ete.) Separator tank for petroleum industry Waste heat recovery boilers for Co-generation plants Turn key plants for industrial steam produetion.

O.S.B 21. Cad.No.6 Kayseri/TURKEY

Tel: +90 352 321 13 43 (Pbx)

F a x :+90 352 321 14 13

CtHHtod ISO 9001

û

Jq

i

UKAS vı

©

< §

rrovı . O . s

d

ww w .isisa n .co m .trin fo @ is isa n .co m .tr

C€


43

x

\

)

,

Kızılca/

6

A k ş a r,

\

13

i

ö ren .

a jğ ü t lü d e ıf e

j T

r ^

.

~

/

f

jT

-,1

sky

Mevisti

MeisÂdas,

An:

_

i

,

ıs

* r

'

O

Ç

fJl*:3'3s

^

A ndnke | g | e

KO^kerler^

\

O udenkoyJ

m

^

inike

m

Çam lık

* Ç a ™ kİ1

V

O

la

9

•Ç a m y u v a

• T e k ir o v a

O lym pos

’>

j

■'

j 6İ0 i 6SI

-

» i

°

Ç a n d ır

O

k

s

£

■« "

s Selg e

Serik0

KÖRFEZİ

A N T A L Y A

y

Q

° ^

jT a ş a ğ ıl

* S a ğ ır in

_

O

Ç

K ı z ılc

D İC E K v o i .u k O ther Roads Dcmıı>«lu RuJmııtı

İL YO LLA R I P rovincial Roads ------------------ Asfalt vı >1 .Uphah /Hiırtl nıttd Sı.ıhilİ7c m>I Sinbili'fıl mail _________Kin >«>lu 1 llhıgc rıuds

T a ra ş ç ı

»

O

• _

A

1

d)

/A

*c

® i r

T H Y San-» Ofisi Tutkalı AM ina Saln Office»

Kanıp alanı ( tınıpiıvg

Plaj Btach

Milli park Minimini fhiık

Şclak Mıterfall

Kayak merke/i Ski ctıııer

Gumriık CuMoms

^

V ^ O rta

r

Kın merkezi llloge cenlet •

0

Aspendos

YAYINLARI (0216) 574 24 44

G ü rb ü z

2 0 KM

Tarihi yer HIstı»ricalplncei

l

Bucak ıncrkc/i Sıtbılislıicı çenter

tk,v ıııerke/i Ihuriet çenter

o Kem er o Side

İl merkezi City cenier

Y E R L E Ş İM / S E T T İJZ M E N T S

/

nirta

^ K a rg ıc a k

°

Sapadt

Dimçay

Mahmutl^^yedra

□BUR DUR

D e rekö y

(

• M o h m u tse y d i

r w j,* , .ü e re k o y

U m u tlu

Ç am yoC TL

K o n a k İM ^ ^ ^ 4 0 8

• T o s la k

»

ağ °' ^O ku rca la r w A v s a lla r

o ta lıl

A k k is e

M ° ^✓

r

/

B o z k ır

M ay Barajı O rta k a ra ö re

Ahırlı o

'.‘ûrSü-İToCit

Gündoğmuş o

G ü z e ls u

o

A,araH„„G Ü 2 e lb a 9

Linıan Scaporl

^

B o s ta n d e re

G e v r e k li \ K e t e n l i

12i H !# k ıkseki o v T ^

Y a rp u z

° Cevizli

^ G ü n e y c ik

B a ra jı

O ym apm ar

^ Gerişe

^

İbradı o

_

K uyucak

#B a d e m l i

İŞ A R E T L E R / S IG S S

.S a r ıla r

D EVLET YOLLARI State Roads _________ Çok »erilli ytıl Mıılıi kınt• nxul A.stalt \<ıl U/’Inıfı puvıil ntad Slabiliar >ol 1 SıahUizeJ ntad

Y O L L A R t ROADS

Side°T^

\

P y m a p ın a r .

J

r

• H u ğ lu

4 /~

F in lic e

Saâl , k V | Jzl,ö re n

°Doğarıbey

eyşehir

o öeyuişenır Derebucak

G e n ce k c

B a ş la r i

*

^

.. şı>

O .G ö ly a k a

/

Y e n id o ğ a n *

Sadıkhacı

«Üstünler ° Üzümlü

B e y ş e h ir G ö tü

A k ç a b e le n

O 1

-p

^ Y«

Ç o la k l^ ^ A

.u y u u - v

B e lk ıs

_.

.

f"

» D üzaöac te « ^ o n

®

Kesme

5 -2

Yenİşarbademlİ

%

‘J *'™ '00'»*

A

Kasımlar

Belence

D e n iz te p e s i •

Aspendos

Gebiz

u

Yakaavşar

A

Beşkonako

16r \ I .- H(A \ «m ı n Tr O wR n Tı ); (JZ U • Ozlu •K( /u___ m kı. ö y

^ lu

g jf

» K i l l i k C ?!ı W

A N TA LY A

yJ y .

j

^ o Kemer

Doy™"*

Ç a k ır la r

V i PiT Tc---------------

I

ö Y a rd ım c ı B u rn u

_

s; j

/

. Q

Ç ığ lık

T e 'r.essos

/ „ 2

(J )

_

K a ra v e lile r #

|Kovanhjs_^

/

{p Dağ

r

’Pmar

Karadiken

A

_ / Karaca ören n p Harajı

Kocaaliler° KarJ

* Döşemealt^;\Klzllll. ^

Buyükköy

/

\

/

/

^

B a ğ ılı,.

"

*G W y ü k

^^SÜtÇÜlerO V ^ \ Çobani4 ' C

1 2i I

I

}

Ç u kur

A K D E N İ Z

Finike K örfezi

*

1

;

l T

)

— 3

Kestel Göliım

Bozova

It ın y a k a 4ıt.

Y e lte n *

Sanca^u

[ Y a ln ız

A

o G ö lo v a

)6

K ız ılk a y a • -Ç o m a k lı 7 4 X ?

O

\ ^

A

\

X

57V <

^ Bağsaray V , o r * Yaz,pınar * ucak

K a y a a ltı

\

B a lk ,n *

• "\E ğ % /

_ 4 İS P A R T A

, //

. J-'pU R D U R Dırekli.'V Savköy

BOğdür-

'

Y e ş ily a y la *

^

Korkuteli

,v x

V

T u ru n ç o v a

1■1 8

ElmalI

y

Ol basa

~

la c ıla r

Kemer0 ^

6 3J

B o ğ a z iç

K ız ılc a d a ğ

^ k o va Adası

“ Kasaba

'

K ayabaşı

• K e m e rk ö y

^

i. 22

Sogü

Yuva

B e k ç ile r

in^ — ---- —

S ü tle ğ e n •

7

D e re k ö y

Ü z ü m lü

• Ç a v d ır

» P a la m u t

/Ç a m u rk ö y .

m -s’

\ j r \

f

/J T * \ ^LC K e m e y B a y ırk ö y \

XantKos K .n ,l

P î _ '-

Y e di B u ru n

1

T e lm e s s o s ^ J o

K ad yan d a

Üzümlü0

in c ir k o y .

• A r p a c ık

İ * N

J u b on w

İb e c ik

Altmyayla

Bayii

*

i

Şeyköy

P - 29

\ 8

S â f e n n i,

S s a

,

•C a n S e v

f c

'^yKumöfşarı

/O - l!

.Yeşildi

-Ku“ ren

» D e re k ö y

G üney

ü

H a r m a n lı *

• O r h a n lı

• D e re k ö y

■^Yeşilova

Salda G ölü

H a y r iy e .

/ YumrıJ^ ırKaraman,,

D P ıĞ ^ ^ ıB a llık

• E lm a lı

• K a ra b a y ır

\

N V a m e l|0

• A lc ı

G ö lc ü k »

N V 53

p e d e b a ğ ı.

^Güneyköy

^

Ö re n k ö y

* U ç a rı

O Acıpayam

v,

« Y a S s ıh û y ü k

*

J ie y le r lı.

in c e le r

u r e ğ il / Y e ş ıt y u v a

.

>S«nnhısar

Akalan. V

• Çöğmen S O L C U K

j V

/ k o z la r

y D e r in k ıı y u

(

\

A ş a ğ ık a r a ç S y

Honaz

A la a t t in _

V ”

.

Horasanlı*- \Büyukkonak

» B a h a r la r

T

î K ^ a k J ü k U rk0 y

J 3

DENİ;

uuveçım


Villas from 132 to 560 m2

www.seasideastera.com Genel Turizm ve Ticaret A.Ĺ&#x17E; Tel: + 9 0 ( 2 1 2 ) 245 11 38 e-m ail: astera@seasideastera.com


■ H o te ls / Oteller

LU û O 5

>o

D

C L U B H O T E L İS İS

B A IA B O D R U M

ELEG AN C E HO TELS

H O T E L E L IT E B O D R U M (****)

(H V 1 )

r~ *)

IN T E R N A T IO N A L ( * " * * )

Tel [252] 385 24 85 (pbx)

Tel [0252] 317 21 40

Tel [0252] 387 92 93

Tel [0252] 412 81 01

Fax (252] 385 28 88

Fax (0252] 317 21 56

Fax [0252] 387 76 25

Fax [0252] 412 20 05

Adres / Adresses Aratepe Mevkii. Cumhuriyet Cad. Sahilyolu No:70 Yalıkavak/Bodrum

Adres / Adresses Gümbet / Bodrum

Adres / Adresses Kızılburun Mevkii

Adres / Adresses Uzunyalı Cad.

reservation@isis.com.tr

G ündoğan/Bodrum

isis@isis.com.tr http://www.isis.com.tr

baia@hotel-baia.com http://www.hotel-baia.com

No. 130 48700 Marmaris/Muğla info@elegancehotel .com

H IL L S ID E

D IA M O N D O F B O D R U M

B E A C H C L U B (H V 1 )

(“ ***)

Tel [0252] 614 83 60

Tel [0252] 316 02 02

info@hotelelite.net

http://www.elegancehotel.com

http ://www. hotelelıte.net

F U G A F IN E T IM E S

IB E R O T E L B O D R U M

Tel [252] 317 23 60

Tel [252] 311 01 50 (pbx)

P R IN C E S S (****•)

Fax [0252] 614 14 70

Fax [0252] 316 11 20

Fax [252] 317 23 63

Fax [252] 311 02 07

Adres / Adresses

Adres / Adresses Kumbahçe Mah

Adres / Adresses Asarlık Mevkii

Adres / Adresses Saplıburun

Kalemya Koyu P.K. 123 48300 Fethiye hbc@hillside.com.tr http://www.hillside.com.tr

Atatürk Cad. No:116 Bodrum/Muğla diamond@diamondofbodrum.com .tr http://www.diamondofbodrum.com.tr

48400 Pk.225 Bodrum - Muğla info@fuga.com.tr

Saplıkoyu mevkii Göltürkbükü - Bodrum iberotelbodrum@princess.com.tr

http://w ww.fuga.com .tr

http://www.iberbodrumprincess.com

L Y K IA W O R L D

D İV A N M A R E S

H A P IM A G R E S O R T S E A

K A R IA P R IN C E S S H O T E L

(H V 1 /* * * * )

r* * * )

G A R D E N (*****)

(

Tel (0252)617 02 00

Tel [0252] 455 22 00

Tel [0252] 368 90 10

Tel (0252] 316 89 71

)

Fax (0252) 617 03 50

Fax [0252] 455 22 01

Fax [0252] 368 90 56

Fax [0252] 316 89 79

Adres / Adresses P.O.Box 102 48340

Adres / Adresses Pamucak Mevkii

Adres / Adresses

Adres / Adresses Canlıdere Sok.

Ölüdeniz/Fethiye lykia@lykiaworld .com

48700 Marmaris / Muğla

Yalıçiftlik Bodrum

No. 15 48400 Bodmm-TÜRKİYE

hotel@mares.com .tr http://www.divan.com.tr

sales.bodrum@hapimag.com http://www.hapimag-seagarden.com

kariaprincess@superonline.com http://www.kariaprincess.com

AEGEAN DREAM

D İV A N P A L M İR A

H A V V TH O R N K A R A C A R E S O R T

K E M P IN S K I H O T E L

R E S O R T H O T E L (*

r* * * )

Tel [0252] 382 88 98

Tel [0252] 377 56 01

Tel [252] 382 83 82

Tel [0252] 311 03 03

Fax [0252] 382 22 47

Fax [0252] 377 59 52

Fax [252] 382 32 32

Adres / Adresses Bahçe,ievler Mevkii

Adres / Adresses Keleşharım Cad.

Fax [0252] 311 03 00 Adres / Adresses Yalıçiftlik/Bodrum

48400 Turgutreis/Bodrum info@aegeandream.com http://www.aegeandream.com

No: 6 Göltürkbükü - Bodrum / Muğla divan@divanpalmira.com.tr http://www.divan.com .tr

Adres / Adresses Turgutreis- Bodrum 12 Ay Açık sales@hawthorn - bodrum .com

http://www.lykiaworld .com

© Telephone: International cod e for Turkey: 90. Muğla area code: 252. For intercity calls within Turkey first dial ‘0 ’, then the area code, and then the local number. For intem ational calls first dial '00'.

162 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

B A R B A R O S B A Y (**•**)

http://www.hawthorn-bodrum.com

reservations.barbaros@kempinski.com info.barbaros@kempinski.com http://www.kempinski-bodrum.com


V T he M a r m a r a

vf

THE M AR M AR A BO DR UM

M O N T A N A P IN E R E S O R T

C LU B Ç O BA N TU R O TEL

m

r~ )

(S)

B U T İK H O T E L (S)

Tel [0252] 313 81 30

Tel [0252] 616 71 08

Tel [0252] 243 45 50

Tel [0252] 313 87 70/71

E L V IN O

Fax [0252] 313 81 31

Fax [0252] 616 64 51

Fax [0252] 243 45 58

Fax '0252] 313 87 73

Adres / Adresses

Adres / Adresses

Adres / Adresses Eski İskele Mevkii.

Adres / Adresses Bodrum (12 ay açığız.)

Yokuşbaşı Mevkii Bodrum bodrum -info@themarmarahotels.com

ölüdeniz - Fethiye info@montanapine.com

Akyaka-Gökova/Muğla clubcobantur@cobantur.com

info@elvinobodrum.com http://www.elvinobodrum.com

http://www.themarmarahotels.com

http://www.m ontanapine.com

http://www.club.cobantur.com

http:// www.hgorganics.com

C L U B F L IP P E R

R O Y A L M A R IS H O T E L

D ALYAN RESORT

L 'A M B IA N C E R E S O R T

r**)

r~ )

(S)

O T E L (S)

Tel [0252] 385 33 33

Tel [0252] 412 83 83

Tel [0252] 284 54 99

Tel [0252] 313 83 30

Fax [0252] 385 33 50

Fax [0252] 412 41 12

Fax [0252] 284 54 98

Fax [0252] 313 82 00

Adres / Adresses Gökçebel Mevkii

Adres / Adresses Atatürk Cad.

Adres / Adresses Maraş Mah.

Adres / Adresses Myndos Kapısı

48400 Yalıkavak/Bodrum hotel@clubflipper.com.tr

No:34 Marmaris / Muğla info@royalmarishotel.com http://www.royalmarishotel.com

Kaunos Sk. No: 50 Dalyan Muğla info@dalyanresort.com http://www.dalyanresort.com

Gümbet Bodrum info@lambiance.com http://www.lambiance.com

R IX O S B O D R U M

D ATÇA TÜRKEVİ

T H E IN N A T SVVISSÖ TEL G Ö C E K

r~ )

m

(S)

M A R İN A & S P A R E S O R T (S)

Tel [0252] 313 85 00

Tel [0252] 710 20 00

Tel (0252) 712 41 81

Tel [0252] 645 27 60

http:// www.clubfiipper.com.tr

Kk İ

»

Fax [0252] 313 45 30

Fax [0252] 337 12 28

Fax (0252) 712 40 81

Fax [0252] 645 27 67

Adres / Adresses Bitez Gündönümü

Adres / Adresses Zeytinli Kahve Mevkii.

Adres / Adresses İskele Mah. Koru

Adres / Adresses

Mevkii 63 Sok. No. 7 Datca/Muğla

Bodrum / Muğla

info@datcaturkevi .com

Göcek 48310 Fethiye emailus.gocek@swissotel.com

http://w w w .dedemanhotels.com

http://www.rixos.com

http://w w w .datcaturkevi .com

http ://www. swissotel.com

G R A N D NEVVPORT

A T A M İ B O U T IO U E

E C E S A R A Y M A R İN A &

E V (D E S IG N H O T E L S )

H O T E L B O D R U M (****)

H O T E L (S)

R E S O R T (S)

(S U P P E R C L U B )

Tel [0252] 317 23 78

Tel [0252] 357 74 16-17-18

Tel [0252] 612 50 05

Tel (0252) 377 60 70

Fax [0252] 317 25 97

Fax [0252] 357 74 21

Fax [0252] 614 72 05

Fax (0252) 377 55 66

Adres / Adresses Asarlık Mevkii Adnan

Adres / Adresses Cennet Koyu Gölköy Bodrum (Open ali year) info@atamihotel.com http://www.atamihotel.com

Adres / Adresses 1. Karagözler 48300 Fethiye info@ecesaray.net

Adres / Adresses T ürkbükü/Bodrum

Mevkii 484 00 Gümbet Bodrum bodrum@ dedeman.com.tr

Menderes Cad. No: 93 Gümbet info@grandnewporthotel .com http://www.grandnewporthotel.com

http://www.ecesaray.net

info@evturkbuku.com http://www.evturkbuku.com

6 /2 0 0 6 SKYLIFE 163


MUĞLA GUIDE

■ E m e rg e n c y A m b u ta n c e

Tel: 112 (Ali över Turkey) P o liç e

Tel: 155 (Ali över Turkey) F ire

Tel: 110 (Ali över Turkey) T o u r is m p o l iç e

Tel: 527 45 03 G e n d a rm e

Tel: 156 (Ali över Turkey)

the village of Özlüce belonging to a wide range of creatures vvhich lived 5-9 million years ago över an area stretching from eastem Asia to Spain. / Muğla merkez ilçeye bağlı Özlüce köyü yakınlarından çıkarılan, günümüzden 5-9 milyon yıl kadar öncesine tarihlenen, Doğu Asya'dan Ispanya'ya uzanan geniş bir alanda yaşayıp yok olmuş canlılara ait fosillerin sergilendiği bir müze.

C o a s t G u a rd

Tel: 158 (Ali över Turkey) ■ T o u ris m In fo rm a tio n Turizm Danışma B o d r u m Barış Meydanı, Tel: 316 10 9 D a la m a n Havalimanı, Tel: 792 52 20 D a ly a n Ortaca, Tel: 284 42 35 D a tç a

Hükümet Binası, İskele Mahalle, Tel: 712 31 63 F e th iy e iskele Meydanı 1 Tel: 612 19 75 K ö y c e ğ iz Atatürk Kordonu Tel: 262 47 03 M a r m a r is İskele Meydanı 1 Tel: 412 10 35 M ila s - B o d r u m

Milas-Bodrum Havalimanı, Tel: 523 00 66 M u ğ la Marmaris Bul., 24, Tel: 214 12 61 ■ M u s e u m s / Müzeler T h e B o d ru m M u s e u m o f U n d e r v v a te r A r c h e o lo g y

Sualtı Arkeoloji Müzesi Tel: 316 25 16 09.00-12.00 / 02:00-07.00, closed Mondays / pazartesi kapalı Remarkable ancient artefacts and ships discovered by sponge divers and nautical archaeologists on the seabed aiong the southwestem Turkish coast are exhibited in this museum, vvhich is located in Bodrum Castle. Bodrum Müzesi içinde, sünger avcıları tarafından ve çeşitli sualtı kazılarında çıkarılmış olan eserlerin sergilendiği bir müze. F e th iy e M u s e u m

Fethiye Müzesi Kesikkapı Mah. Okul Sok. Fethiye, Tel: 614 11 50 M ila s M u s e u m / Milas Müzesi Hayıtlı Mah. Köprüler Cad. No: 6 Milas, Tel: 512 39 70

■ S ig h ts e e in g Gezinti B o d r u m C a s tle

Bodrum Kalesi This castle dedicated to St. Peter was built by the Knights of Rhodes in the 15th century. Located on the edge of the harbour, it covers an area of approximately 30,000 square metres, and has five tovvers knovvn as the French Tovver, English Tovver, Italian Tovver, German Tovver and Snake Tovver. 15. yüzyılda Rodos şövalyeleri tarafından St, Peter adına inşa edilen kale limana hakim durumda. Yaklaşık 30 bin metrekarelik alana sahip olan kalede Fransız Kulesi, Ingiliz Kulesi, Italyan Kulesi, Alman Kulesi ve Yılanlı Kule olmak üzere beş kule mevcut. C a u n o s / Kaunos The ruins of this ancient city lie on the Dalyan river. The first settlement here has been traoed back to 3000 BC, and later became a provincial Capital located betvveen Lycia and Caria. Antik kent, göl ile deniz arasında, kanalın kenarında kurulmuş. Tarihi MÖ 3000 yıllarına kadar uzanıyor. Lykia ve Karia arasında kurulmuş bir eyalet merkezi olduğu belgelerden anlaşılıyor. D a ly a n

This village southeast of Muğla is named after the river which links Lake Köyceğiz to the Mediterranean. The channels of the river vvind through the reedbeds of the estuary amidst specfacular mountain scenery. Ortaca ilçesine bağlı küçük bir yerleşim yeri. Adını Köyceğiz Gölü’nü Akdeniz'e bağlayan beş mil uzunluğundaki kanaldan alıyor. Dalyan kanalı kıvrımlarıyla, sazlıklarıyla gezilecek bir doğa harikası.

M u ğ la M u s e u m

Muğla Müzesi This natural history museum exhibits fossils discovered near 164 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

D a tç a

Datça lies on the Reşadiye Peninsular, vvhich in geographical

terms marks the confluence of the Aegean and Mediterranean. At the vvestem tip of the peninsular is the ancient city of Knidos, vvhere traces of almost ali the periods of vvestern Anatolian history are to be seen. From Datça on the coast there are also day trips by boat to the bays of Kargı, Kızılbük, Palamutbükü, Domuzbükü and Hayıtbükü. Datça ya da Reşadiye Yarımadası, Ege ile Akdeniz'in coğrafi olarak birbirinden ayrıldığı yer. Antik Knidos kenti de, Batı Anadolu tarihinin hemen hemen bütün izlerini barındıran bu yarımadanın tam ucunda. Datça ilçe merkezinden kalkan teknelerle Kargı Koyu, Kızılbük, Palamutbükü, Domuzbükü ve Hayıtbükü’ne günübirlik gezi yapmak mümkün. H o u s e s o f B o d ru m

Bodrum Evleri İn Muğla you can see unique examples of the local architecture. These samples of construction are a heritage of thousands years of oivilisation. They are protected to a great degree and set an example for building as the houses of the ancient city of Lelegs Müsgebi (Ortakent) have a direct link to the typical Bodrum houses today. The houses of Milas Çomakdağ, Ikiztaş, Gökseki, Ula, Muğla, Katrancı-Yatağan, Düğerek-Muğla are ali unique arohitectural structures built to suit the climate and geography as a result of years of experience. Even the chimneys of the houses are surprising. The doors, the woodcraft and patterns add richness to the buildings. Muğla'da sivil yerel mimarinin çok özgün örneklerini bulabilirsiniz. Bu yapı örnekleri binlerce yıllık uygarlıkların mirasıdır. Milas'a bağlı Çomakdağ, Ikiztaş, Gökseki evleri, Milas evleri, Ula evleri, Muğla evleri, Katrancı-Yatağan evleri, Düğerek-Muğla evleri bulundukları coğrafi ve iklim koşullarına uygun olarak, yılların birikimi ve deneyimi ile oluşmuş özgün mimari yapılardır. Bacalarının bile ilginç olduğu yapıların kapılarındaki ahşap işlemeler ve bezemeler de evlere zenginlik katıyor, K n id o s

Knidos at the vvestern tip of the Datça was founded by Dorian migrants from the Aegean islands in the 7th century BC. There are several temples, including one dedicated to Apollo and another to Venüs, an amphitheatre and

other buildings. Datça'ya 39 km uzaklıkta bulunan antik kent MÖ 7. yüzyılda adalardan gelen Dorlar tarafından kurulmuş. Şehirde Apollon ile Venüs'e ait çeşitli mabetler, amfiteatr gibi kalıntılar var. L a b ra y n d a

Labranda The city is situated in the mountains around Milas Plain. Labraynda was the site of the most sacred shrines of Caria. The shrine was dedicated to Zeus Straticus, whose festival was celebrated here by vvhole Carian population, A sacred road of which we see the remains of connected Labraynda to Mylasa. Kent, Milas ovasını çevreleyen dağlar üzerinde yer alıyor. Karya'nın kutsal merkezlerinin en ünlüsü Labranda'daydı. Tapınak Zeus adına yapılmıştı ve kentte yılda bir kez çok büyük şenlikler düzenlenirdi. Kalıntıları görülen Kutsal Yol, kent ile Milas arasındaki bağlantıyı sağlıyordu. M a r m a r is

Lying on a large bay encircled by pine covered hills, Marmaris enjoys one of the most beatiful settings of any Turkish resort. İt is close to such ancient ruins as Physkos, Saranda, Amos and Loryma. İlçede gezilip görülmeye değer Physkos, Saranda, Amos, Loryma gibi antik kentler bulunuyor. Ö lü d e n iz L a g o o n / Ölüdeniz VVİth its clear turquoise vvaters this lagoon 15 km south of Fethiye is one of Turkey’s most renowned natural sites. İt is surrounded by sand beaches and pine woods and is a conservation area. Fethiye'ye 15 kilometre uzaklıkta, Türkiye'nin bilinen en önemli koylarından biri. Bir benzerine az rastlanan Ölüdeniz, hareketsiz özelliği, deniz ürünleri ve kumsalıyla ilgi çekiyor.

S t r a to n ik e ia

Stratonikeia was a city of the Khrysaor Union, 8 kilometer west of Yatağan. İts former name was Idrias. İt vvas renovated and given the name of Stratonikeia after the vvife of Seleucid king Antiochus who reigned between 281 -261 BC. Yatağan'a 8 kilometre uzaklıkta, Khrysaor birliğinin bir kenti olarak bilinen Stratonikeia'ın eski adı Idrias. MÖ 281-261 yılları arasında tahtta bulunan Seleukos kralı Antiokhos’un karısı Stratonike adına kent yenilenmiştir.


A

y

r

ı

c

a

l

ı

ğ

ı y

L

i

v

e 0

S a ğ lı k la , g ü v e n le W ith h e a lth a n d e o n f id e n c e

E EN ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEM BELGELİ BS

a

♦ k

KÜÇÜKBAY YAĞ VE DETERJAN SANAYİİ A.Ş. Ankara Cad. No: 102 Bornova - İzmir - Türkiye Tel: (232) 388 25 57 Pbx Faks: (232) 388 37 92 www.orkide.com.tr • e-mail:orkide@orkide.com.tr

a

ş

a

y

ı

n


4

E

G

-

E

Didyma °

O' -

y

i

_ _ _ _ _

O th er Roads

DİĞ E R Y O LLA R

İL Y O L L 4 K 1 P rorincial Roads Asfalt y»l yol A\phuU ı*nrd road Slahili/c vuJ Subilûed road Köy yolu llÛnse roads

A

i

A ^

/A

r

®

Anfahyol A m h aa tm ed n»

^

A

.

Kamp alanı Cam/HAg

Plaj Heach

Do^al güzellik Saiural »ondm

Şelale Mılerfall

Gezi veri Trekking

« ı i | r ı

0

İçm eler

Didyma

Turgut

A

İlM crtai

(0216)32S7S74

Y A Y I N L A R I

30 KM

Tarihi yer Hut, meal p!acc\

Villama

Köy mef

Bucak merke/i Subdiuml çenter

f ,„

G ü rb ü z

15

IV lU ljL A

c

p, U

Gtımruk Cuslonu

G ö k ova

9

B e ld ib i

•T u ru n ç

• iç m e le r

Âr mut al anı

Kastabos •T a ş lıc a

• Söğüt

8

M a r m a ris >

Loryma

A

4

K örfezi

Keramos

o

^ğ a n

rG t

q

A

M

653

V

^

i

Ç a m e lio

' ^ rn F e th iy e

E şe 8 3M

Y e ş ilk ö y

Palora

O vaköv

K ın ık ^

Xanthos

■^ölbent'

t

/

Ö re n .

^

Kemer;

K a |k a n

’îs lâ m la r ,

S ü tle ğ e n •

,

Kaş

,

Ç a v d ır

Beyköy.

* K asaba

•K e m e rk ö y

\

Tefen n i^

\

m a n l>

j\ntiphelloT

_ A

0G o lh ıs ar

«Y akaköy

J J z ü m lü

« Ç a v d ır

Çamkö^

,

ım a fş a rı

O r h a n lı ,

Salda Gölü

«D ereköy .V ü m ru te ^ K a ^ ,ı« ır

A rs a k ö y

..

-

^ P a la m u t

. K a ra ç u lh - 0

■« E ld ire k

6

K jb y rQ

G üney 63

YuSuf^ * l L .

Bubon

K a lın k o z

*

c ^ a a N ,

KelekçLJÎ

- .K u z ö r e n

. ..

K adyonda

. 53

Dedebağı

G renköy

A k a la n .

• E lm a lı

* U çan

o A c ıp a y a m

^ H a y riy e .

-

• Ç a ltı

G en

r a rd a k V T

- C u m a l,

•Ç a m b a ş ı

»Y eşilyuva

^assıhüyu

A k ş a r . ________ '

'"cırko* * Üzümlü0

is O

A la a ttin l

•K a ra b a y ır

,

S e rin h is a r 46

G ö lc ü k *

V*

« t

'^ '" 'k a b a a ğ

P a tla n g ıç

Y e d i B u ru n

İb lis B u rn u

sky

jz b e l

j

>

35

Colossaeinceler<

Kız,|y e ;

..

B o zku rtO -

K r t l»

A ş a ğ ık a r a ç a y

43\Ç u k u rk o y

V B üyükkonak

e 0 N C U K

Göcek 122

İ

n

c -J

Çöğm en*

D a la m a n

\

A K D E N İZ

i

;

ir t a c a

1 D e m irli . ^

O tm a n la r .

L

K a ra ç a m

E

\

Kızılca^

/ K o z la r

D e rin k u y u r

H o ra s a n lı ♦

^ B a h a r la r

B eyağaç

O

Beyobaş^

an(

\

(» ir p o k t ) /

Kounos haCaX

O k ç u la r

G ölü

Köyceğiz

K ö y c e ğ iz 0

K u r t o ğ lu B u rn ıı

. Yılancık ' Adası

I

4

3!

*1 < a ra b ö ğ ü rtle n

lE b e c ik , K a ra k ö y

*3 ' K a y a b a şı

*K a v a k ç a iı

T u rg u t

'e m iş e n d e re '

M u ra tla r

. P o r ta k a llık

------

Göktepe

K a ra g ö l

vTavas

H A V A L İM A N I A ( a ir p o r t )

H onaz

O

/K o ru c u k a „ . K o cabaş

K D E N İZ L İ Ç A R D/

D E N İZ L İ İ

G ö v e ç lik \

Kızılca bolü

-

73 AvH anV» s o f u la r »

Kalec

G e y re

Babadağ'

J ^ p h r^ k io s

)

Yazır»

G ö k ç e ö re n i

K a v a k lıd e re

26

o

K ız ıly a k a

Ç ayboyu

B a ra jı

%

1 35

H a y d e re

n %

-v

Kemer

Gerga

B o zd oğ an O

Barajı

Neapolis K aracasu

1 ) u tu \la s

T®n ,Pa z a r A la m u t

A la bayı r 5 >

il a m a

K a ra c a •

EskiçineJ

Akçaovac

Ören,

Y E R L E Ş İM / S E T T I .E M E N T S

Tıuiish AıHınei

S a la Office Liman Seafton

V

M a z ık o y

V\i-ivro"u

D atça

.

\

^AĞ i a d,

jD rta k ö y

ielımıye •

BODP ^B O D F

T H Y Sam Ofisi

İŞ A R E T L E R / S IG N S

M e s u d iy e •

°

4

İn c e B u ru n

K a rcı A d a

DEVLET Y O L LA R I State Roads _________ Çok şeritli yol ------------------- Muin İane road

YO LLAR / R O AD S

Yazıköy„ » '

Knidos

Akyarlar «

Labraundo ^

Euromo*

G ü v e r c in lik ^

O rtakent

i

.........

Herakleîa ^

u iu jıo n a k

ç a k,,

^ B a lta k ö y

« « o K a r p y .lu

C in c in

^ •Ç a v d a r

B a ğ a r a ısı sı

'Ö z b a ş ı

Koçarlı

Teichiussa 0 vak,§lac' D s / M i

4

Kö r f e z i

Y a lıka v a k .

Myndos Turgutreis0

y

G ü llü k

/

D id im

Priene Karine o • Atburga

D E N İ Z İ

N

n a y a a rn ,

J


bazıları at b in e r...

bazılan heyecan a rar..

bazıları yelken sever...

b a z ıla r ı d a h e p s i n i i s t e r . ..

ALKENT 2 0 0 0 III.F A Z G Ö L M A L İK A N E L E R İ

ÎYıfoggio, Qmd(fîfia, cjam|ıa, cjUagn$co, Ad(Mt, Sfngıma, -Daka Burası Alkent 2000... Bûyükçekmece gölünün kıyısı... Yeşil ve maviyle

63 aile daha rahat ve keyifli bir yaşama adım atıyor. 1200 m 'ye

kucak kucağa... Keyifli ve ayrıcalıklı bir yaşam... Sörf, yelken, binicilik

varan malikaneler, 5000 m2 'ye varan yüzme havuzlu bahçeler.

ve golf alanlanna çok yakın. Cennet gibi bir yer... 800 seçkin aile yıllardır Alkent 2000 I. ve II. fazlarda huzur dolu bir hayat yaşıyor. Şimdi sıra III. fazda. 63 malikane Bûyükçekmece Gölünün hemen yakınında inşa ediliyor.

Anaokulundan üniversiteye çevresindeki eğitim kurumlan, 24 saat güvenliği, geniş bulvarları, 63 malikaneye özel rekreasyon alanı... Alkent 2000 111. fazda hayat başlıyor. Siz de böyle bir hayat istemez misiniz?

hepsi bihbliıinden olağanüstü 7 (n^hfı madihane...

g vo . projesidir.

A LK E N T 2000

İS T A N B U L

2000

Tel: 0212 889 04 35 pbx Fax: 0212 889 08 74 Gsm: 0532 767 99 12 w w w .alke nt20 00 .co m .tr


NE NEREDE? PLAN OF THE INTERNATIONAL TERMİNAL AT THE ATATÜRK AIRPORT ATATÜRK HAVALİMANI DIŞ HATLAR TERMİNALİ’NDE

■■

İN İSTANBUL

GELİŞ KATI / ARRIVAL

S e r v ic e s

Airlines Lost

V

Visa Office

Claim&Found

Information Desk |3

Elevator

Escalators

Toilets

Meeting Point

Customs

Underground

Florist

Shuttle / Bus

Pharmacy

Taxi

Baggage Claim

Parking

Hotel Claim

Post Office

ggage Custody

Rent A Car

Smoking Area

Bank Exchange Office

Domestic Transit

Tourist Information

I

D u ty F re e

Preorder Piok-up Desk Duty Free Shop A1 (Classic) Duty Free Shop A2 (Classic)

Legend F o o d & B e v e ra g e

Duty Free Shop A3 (Vintage Express Counter) Golden Touch

Gloria Jeans

Gourmet Corner

Botanik Cafe

Green Fields Bar

| |

D uty Free

Food & Beverage

Public Area

Non-Public Area

Y ellow P arking A rea

B lue Parking A rea

m H H Services

P assaport Control

Starbucks Cafe 168 SKYLIFE 6/2006

||

R e d P arking A rea

|

L ounge


D o v rn s ta irs F r o m T h « F o o d C o u rt

W

Downstalr* From Tb« Dsparture Hail •C &

\

ğ

ç *< \ (S) THY CİP ^ Lounge

@E<Xjnomy

( î ) Business Class F o o d & B e v e ra g e

Efes Beer Port

| S e r v ic e s

Delights

GİDİŞ KATI / DEPARTURE D u ty F re e

Main Duty Free Shop

Information Desk

Gloria Jeans

Elevator

Tonton Pide Lahmacun

Toilets

Tonton Döner

Customs

Basilico

Terminal Lost&Found

Bazaar

Burger King Divan Pub

1

Shopping

Setur Baggage Claim

Food Hail

Check-in

Vintage

Lipton 1 0 Efes Flight Point 11

Baggage Custody

House of Cigars

Smoking Area

Sweet Dreams

Domestic Transit Massage Çenter Airlines Lost Baggage Claim&Found Conference Rooms

Empire Vakko [I Salvatore Ferregamo

1 2 Coco-Cola Bus Lounge Coco-Cola

» 1 3 « 1 4

15

Flags World of Food Flags Cafe

K Desa

Secure VVrap

Burger King Airport Hotel

F D&R

Hairdresser

Golden Touch Shops r Kid’s Wonder World d rl Last Minute Gate Shops î] Last Minute Gate Shops I Advantage Club Lounge n ■ Prime Class Lounge Brıtısh Aırnays Terraces Lounge

İstanbul Cafe

Escalators

Hermes

I Isbank Mıllennıum Lounge

Algida Gloria Jeans

Bally

THY CİP Lounge

Frito-Lay

^ Last Minute Gate Shops TA r Atasay f d 1 Mavi Jeans

P o Preorder Pick-up Desk

Starbucks

Ticket Sales

Delights 2

Taxi

Douwe Egberts

Parking

Kayra Kiosk Coca-Cola Kiosk

Post Office ^

W M

I Bank Exchange Office

Kiosk P ■ ^ Mey Kiosk

|Tax Free

PN

Medical Aid

Coca-Cola Kiosk Burger King

6 /2 0 0 6 S kY U F E 169


& R ES E R VA Tİ O N

ABU DABİ - ABU DHABI

INFORMATION

& REZERVASYON DANIŞMA

■ Dış Bürolar International Offices Salem Travel Agency Hamdan Street, Sultan Bin Yousef Bldg. P.O. Box 346 Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES Tel: (971-2) 6261010-6267771 auhsales@turkishairlines.ae auhstation@turkishairlines.ae GSA:

Tel: (971-2)6218000-6211116 travels@salemtravelagency.com A D D IS ABABA

Bole International Airport Addis Ababa ETHIOPIA Tel: (251) 116650444 turkishairlines@ethionet.et

BANGKOK

BÜKREŞ - BUCHAREST

Gulf Express Transport Agency Ltd. CP Tower 3rd Floor, 313, Silom Road 10500 Bangkok THAILAND Tel: (66-2) 2310300-07 tksales@thy.co.th

BD. N. Balcescu 35-A Bucharest ROMANIA S/Tel: (4021)3112410-3113210 thy@mb.roknet.ro

BARSELONA - BARCELONA

Aeropuerto de Barcelona, Terminal A Modulo 5, Planta 2° Numero: 24 08820 El Prat de Llobregat Barcelona SPAIN R/Tel: (34 93) 2984170-2984331 turkish@ctv.es BASEL

Flughoff Flughafen Basel 4030 Basel SVVITZERLAND Tel: (061) 3254959

ALM ATİ - ALM ATY BELGRAD-BELGRADE

Furmanova Str. No: 100 480091 G. Almaty KAZAKHSTAN S/R Tel: (7-3272) 506773-506774506220-501067 sales@turkishair1ines.kz

Serbia & Montenegro Airport 'Beograd' 11180 Belgrade 59 SERBİA & MONTENEGRO Tel: +381 (0) 112097225

A M M AN

BERLİN - BERLİN

Jabal Amman Third Circle A. Riyadh Centre 8th Floor P.O. Box 39177 Amman JORDAN S/R Tel: (962-6) 4659102-4659112 thy@go.com.jo

Budapester Strasse 28-30 10787 Berlin GERMANY S/R Tel: (49-30) 2624033-35 ber@tkgermany.com Schoenefeld Airport Tel: (49-30) 60915500 Tegel Airport Tel: (49-30)41013412/13

A M STERDAM

Terminal VVest, Room D716, Schipol Airport 1118AA Amsterdam NETHERLANDS S/R Tel: (31 -20) 405 96 36405 36 45 info@turkishairlines.nl

BETHLEHEM GSA: JOY International Tours

and Travel, Nativity Str. P.O. Box 630 Bethlehem PALESTINE AUTHORITY Tel: (972-02) 2770130 - 33

AŞKABAD - ASHGABAD

Magtymguiy Ave. No: 73 7444000 Ashgabad TÜRKMENİSTAN S/R Tel: (993-12) 392919-356612 ATİN A - ATHENS A th e n s International Airport Building

17th, 5th km Spata-Loutsa Avenue 190 04 Athens GREECE Tel: (30-210) 3537280-81-82 thyoffice@athensairport.gr BAHREYN - BAHRAIN

Manama Travel Centre VV.L.L, The Diplomat Radisson Hotel (Lobby Area) Building 59, Road 1701 Manama 317 KINGDOM OF BAHRAIN Tel: (973) 17211896-1722264717222648 turkair@batelco,com .bh BAKÜ - BAKU

Husi Hacıyev Cad. No: 11 Baku AZERBAIJAN Tel: (99-412) 977300-975438 thy.baku@azeurotel.com 170 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

B EYRUT-BEIRUT

Emir Bachir Str. Lazarists Bldg. A2-2 Block Mazzenine Floor Al Bashoura-Central District, Beirut LEBANON Tel: (961-1) 999849-999848999850 thybey@magnarama.com BİŞKEK - BISHKEK

Sovyetskaya 136 Bishkek KYRGYZSTAN S/R Tel: (996-312) 660008/9660011-603561-603171 thyfru@elcat.kg BRÜKSEL - BRUSSELS

51. Cantersteen,1000 Brussels BELGİLİM S/R Tel: (32-2) 5001932-5117676 saies@turkishairlines.be

CENEVRE - GENEVA

Graf Adolf Str. No. 21 40212 Dusseldorf GERMANY S/R Tel: (49-211) 373062-3854260 thy-dus@t-online.de

CEZAYİR - ALGIERS

EKATERINBURG

30 Rue Hassene Benamene Les Verger, Bir Mourad Rais ALGERIA Tel: (213-21) 541313-446866

Bakhchivandzhi Square, 1, Air Terminal Complex Building, 2 Storey, Ekaterinburg RUSSIAN FEDERATION Tel: (7-343) 2642040-2268180

C İD D E - JEDDAH

City Çenter Bldg. Annex 12/13 Medina Road. P.O. Box. 11563 21425 Jeddah SAUDIARABIA S/R Tel: (966-2)6600127 thyinc@awalnet.net.sa COLOMBO GSA: Pership Holidays

FVt. Ltd. Pership House Level 4, 35 Edward Lane Colombo 03 SRİ LANKA Tel: (94-11) 2559884-25536895360143

Apaczai Csere Janos U. 4 1052 Budapest HUNGARY Tel: (361) 2664269-2664291 turkishairlines@axelero.hu

DUSSELDORF

FRANKFURT

Baseler Str. 35-37 60329 Frankfurt-Main GERMANY R/Tel: (49-69) 65007411-17 fra@tkgermany.com HAMBURG

Hermannstr. 46, 20095 Hamburg GERMANY Tel: (49-40) 325805-0 S/R Tel: (49-40) 32580511-13-14-15 ham@tkgermany.com HANNOVER

DAHRAN - DHAHRAN GSA: ABC Travel Agency

King Abdulaziz Str. 25th Cross P.O. Box: 739 Alkhobar 31952 Dhahran SAUDI ARABIA Tel: (966-3) 8670044-8676269 Airport 42, 1st Floor, Turkish Airlines Inc. Rep. 49042 Dnepropetrovsk UKRAINE Tel: (380) 562395557 director@tyh.dp.ua

Flughafen Hannover Terminal A 30662 Hannover GERMANY S/R Tel: (49-511) 3048210/4 Unes haj@tkgermany.com H AR TU M - KHARTOUM GSA: Sudatürk for Travel and

Tourism Agency Afriqiya Street, Mzk Afra Shopping Çenter, First Floor, No: 32 Khartoum SUDAN R/Tel: (249) 15-5180111 Tel: (249) 18-3250485/86 sudaturkaviation@gmail.com

DOHA KATAR-DOHA OATAR GSA: Trans Orient Agency

HELSİNKİ

P.O. Box 363 Trans Orient Travel & Tourism Centre Bldg. Doha OATAR Tel: (974) 4458340-44234964458458

Lentâjântie 1, 01530, Vantaa, Helsinki, FINIAND Tel: (358) 9 75 99 81 13/10 Lines Airport tel: (358) 9 75 99 81 17 sales@turkishairlines,fi operations@ turkishairlines.fi

DONETSK

Donetsk Airport, 2nd Floor, Turkish Airlines Inc. Rep. 82021 Donetsk UKRAINE Tel: (380-62) 3120516 / 3120526 / 3120824 / 3120892 DUBAİ

B UDAPEŞTE - BUDAPEST

Rudaki Od. No: 18 Dushanbe TAJIKISTAN Tel: (992) 372 21 41 99 thydushanbe@mkf.tj

Geneva International Airport 1215, P.O. Box 825 Geneva 15 SVVITZERLAND Tel: (41-22) 7316120 (3 Lines) S/Tel: (41-22) 7312194 thyairport_gva@freesurf,ch

DNEPROPETROVSK

ASTANA

JSC International Airport Astana New Passenger Terminal on the 2nd Floor No: 2043 Astana KAZAKHSTAN Tel: (7-3172) 777020-777021777881-777882

DUŞANBE - DUSHANBE GSA: Kaynak Ltd. Şti,

Al Sholala Building, A Block No:608 P.O. Box 1200 Dubai UAE S/R Tel: (971 -4) 2940099-2957467 sales@turkishairlines.ae customer@turkishairlines.ae

BUENOS AİRES GSA: Intercontinente S.A.

DUBLİN

Av. Santa Fe 1114-1 Floor B Buenos Aires ARGENTINA Tel: (54-11) 48162307 turkishbue@speedy.com.ar

Dublin Airport Arrival Floor Co Dublin IRELAND S/Tel: (353) 18447920 Tel: (353) 18447922 saies@turkishairlines.ie

HONG KONG

Best Holidays Ltd., Room 1805 Jubilee Centre 18, Fenwick Str. VVanchai Hong Kong P.R. CHINA Tel: (852)31010592 thyhkg@netvigator.com ISLAMABAD GSA: Pakturk Enterprises

64/E Masco Plaza Jinnah Avenue Blue Area Islamabad PAKİSTAN S/R Tel: (92-51) 2277595-99 JAKARTA GSA: Pt Dharma Buana Experindo

Mayapada Tower 16th Floor Jl Jend Sudirman Kav 28 Süite 16-05 Jakarta 12920 INDONESIA Tel: (62 21) 5212029


KABİL - KABUL GSA: Arya Tourism Travel & Cargo

LAHORE GSA: Pakturk Enterprises, National

Services Co. Ltd. Shar-e-naw, İnsaf Hotel 1st Floor, Ansari VVaat Kabul AFGANİSTAN S/R Tel: (93) 799418542-799394465 thy@aiyatourism.com

Tovvers 28, Egerton Road Lahore PAKİSTAN S/R Tel: (92-42) 6309926/9

KAHİRE - CAIRO

Nile Hilton Commercial Çenter 2nd Floor, Suit No: 32-33 Tahrer Sq. Cairo EGYPT S/Tel: (202) 5749009 turkish@turkish-eg.com KARACI - KARACHI

Jinnah International Airport Level 5, Room No. 5039 Karachi PAKİSTAN S/Tel: (92-21)4571629 R/Tel: (92-21) 5685922-5685487 thykhi@cyber.net.pk KAZABLANKA-CASABLANCA

Tour des Habbous, 7 eme Etage, Avenue des F.A.R. Casablanca 20.000 MOROCCO Tel: (0212) 22 538 121 R/Tel: (0212) 22 464500 (3 lines) casasales@turkishairlines.ma

LEFKOŞA - LEFKOSA

Mehmet Akif Cad, 52 Lefkosa TURKİSH REPUBLIC OF NORTHEN CYPRUS S/R Tel: (392) 2271061-2271382 thykib@ebim.com.tr

M İLANO - MILAN

OSAKA

Piazza Fontana 6. 20122 Milan ITALY S/R Tel: (39) 0272008078028056051 v.giudici@turkishair1ines.it mxp@turkishair1ines.it

Kansai International Airport, Room 0220, Airlines OfficeNorth 2F 1, Senshu -kuko Kita, Izumisano-shi, Osaka 549-0001 JAPAN Tel: (+81) 72-456-5287 kansai@turkishairlines.co.jp

MİN SK

National Airport Minsk, Airport Building Complex, Room 602, 220054, Minsk City BELARUS

LÜBYANA - LJUBLJANA

Turkish Airlines Inc., Zgomji Bmik 130a SI-4210, Brinik-aerodom Ljubljana SLOVENIA Tel: (386 4) 2061673 S/Tel: (386 4) 2061680 ljutztk@siol.net LİZBON - LISBON GSA: Anatolia Representacoes

Turisticas S.A. Avenida Fontes Pereira de Melo, 35-4 H1050-118 Lisbon PORTUGAL Tel: (351)210 078 800

MOSKOVA - MOSCOW

B. Dimitrovka 7/5, Building 2, 2nd Floor Moscow RUSSIAN FEDERATION Tel: (7-095) 980 5202 sales@turkishairlines.ru MUMBAI GSA: Interglobe Travel

1st Floor, Podar House, 10 Marine Drive Mumbai 400020 INDIA Tel: (91-22) 22821591 farhad.kuka@interglobe.com

International Airport Kazan Terminal-2 Floor: 2 420017 REPUBLIC OF TATARSTAN / RUSSIAN FEDERATION Tel/Fax: (7 843)2659117 kzntztk@yandex.ru KİEV

125 PalI Mail SW 1 Y5EA London UNITED KINGDOM S/R Tel: (44-20) 77669300 info@turkish-airlines.co.uk Heathrovv Airport Tel: (44-20) 88971731-3614 Stansted Airport S/Tel: (44) 1279 681822 Tel: (44) 1279 681450

10 Pushkinskaya Str. Apt 1 P.O. Box 540, 252001 Kiev UKRAINE S/R Tel: (380-44) 49059332296461-2352562 kiev.sales@thy.com.ua

59 Boulevard Marius, Vivier Merle 69429 Cedex 03, Lyon FRANCE R/Tel: (33-4) 37916670 thy.lyon@wanadoo.fr

KİŞİN EV - CHISINAU

MAD R İD

Chisinau Buld. Dacia 80/3 Airport REPUBLIC OF MOLDOVA S/Tel: (373-22) 525472-525095 kivoperation@thy. md

Plaza de Espana, 18 Torre de Madrid, Planta 14 OFC 11 28008 Madrid SPAIN S/RTel: (34)902111235915487230 turkish@idecnet.com

KOPENHAG - COPENHAGEN

Kastrup Lufthavn Terminal 2, Departure Hail, Ground Floor 2700 Kastrup DENMARK S/RTel: (45-33) 144055 info@turkishair1ines.dk

LYON

MALTA GSA: Arrigo Group Limited

248 Tower Road Sliema MALTA S/Tel: (356) 316645-316705

KÖLN - COLOGNE

Flughafen Cologne Bonn Terminal 2, Ebene 7, Bauteil Ost. 51147 Cologne GERMANY S/Tel: (49-2203) 402694-96 R/Tel: (49-2203) 402676/77 thy-cgn@t-online.de

Room 1012, Olimpic House Manchester Airport M90 1QX Manchester UNITED KINGDOM S/R Tel: (44-161) 4895287-89-93 sales@thymanchester.co.uk

KUALA LUM PUR GSA: Abda Aviation Sdn. Bhd.

M E D İN E - M EDINA GSA: ABC Travel Agency,

19.01, Tower Block, Kompleks Antarabangsa, Jalan Sultan İsmail 50250 Kuala Lumpur MALAYSIA Tel: (60-3) 27136185 thykul@myjaring.net

Sultanah Alnozel Str. Saad Çenter P.O. Box 3645 Medina SAUDI ARABIA Tel: (966-4) 8224106

M ANCHESTER

Gardermoen International Airport Departure Hail, 2061, Oslo NORWAY S/Tel: (47) 648 20 530 (4 hat/lines) R/Tel: (47) 648 20 531 PARİS

58 Rue La Boetie 75008 Paris FRANCE Tel: (33-1) 56693350/57 paris@turkishairlines.fr PEK İN - BEIJING

W103, Kempinski Çenter, 50 Liang Ma Qiao Road, 100016, Beijing P.R. CHINA Tel: (86-10) 64651867-70 bjsmanagment@turkishair1ineschina.com

bjsales@turkishairlineschina.com

LONDRA - LONDON KAZAN

OSLO

M USKAT - M USCAT GSA: Sunrise Travel and

Tourism LLC P.O. Box 884 VVadi-Kabir 117 Muscat SULTANATE OF OMAN S/R Tel: (968) 2447847024475030

PRAG - PRAGUE

Vaclavske Namesti 19/3, Praha 1 Prague CZECH REBUBUC Tel: (420) 234 708 708-715 info@turkishairlines.cz prg.sales@turkishairlines.cz

M Ü N İH - M U N IC H

Bahnhofsplatzl (Eingang Bayerstrasse) 80335 Munich GERMANY S/Tel: (49-089) 51410931-32 R/Tel: (49-089) 51410920-25 muc@tkgermany.com

PRİŞTİNA - PRISTINA

Lidhja E Pejes-Drini Ibardhe Str. No: 45 Pristina KOSOVA Tel: (381-38)502052-55 thytz@pm.ipko.net RİGA

NEW YORK

John F. Kennedy International Airport Terminal One Jamaica 11430 New York USA S/Tel: (1-718) 7512601-7512618 Local S/R Tel: (516) 2475402 Toll free no: 1-800-8748875 passengerservices@tknyc.com info@tknyc.com

Riga Airport 3rd floor, Riga 10053 LV LATVIA Tel: (37) 17359444 / 17359445 sales@turkishair1ines.lv RİYAD - RIYADH

King Faisal Foundation, P.O. Box 25194, 11466 Riyadh SAUDI ARABA Tel: (966-1) 4631600-4632087 turkishair1ines@sol.net.sa

NİCE

Aeroport Nice, Cote D'Azur Terminal 1 06281 Nice Cedex 3 FRANCE S/Tel: (33-4) 93214479 (3 ünes)

ROMA - ROME

nice@ turkishairlines.fr

rom a@ turkishairiines.it

NÜRNBERG - NUREM BERG

ROSTOV

Fluggast Terminal, Flughafen Strasse 100, 90411 Nuremberg GERMANY R/Tel: (49-911) 9297212-14/16 S/Tel: (49-911) 9372011/12 thynue@t-online.de

Sholokhova Prst. 270/1 (İn the building of the New Air Terminal) 2nd Floor, 344066 Rostov-on-Don RUSSIAN FEDERATION Tel: (7-863) 2688231 rovkztk@rambler.ru SAN’A GSA: Universal Travel &Tourism

KUVEYT - KUVVAIT

M E K K E - MECCA GSA: ABC Travel Agency

ODESSA

Al Shuhada Str, Aliaa Çenter, POBox 23959 13100 Safat KUVVAfT Tel: (968) 24478470-24475030 thy_kwi@hotmail.com

Al Mansur Str., Al Khazindar Bldg. P.O. Box 3844 Mecca SAUDI ARABIA Tel: (966-2) 5434887-5476052

Pushkinskaya 19/17 Odessa UKRAINE Tel: (380-482) 347906-08 thy_odstztk@farlep.net

Piazza Della Republica 55 00185 Rome ITALY S/Tel: (39-06) 4873368 R/Tel: (39-06) 4828349

P.O.Box: 18266, 60, Meters Road San'a YEMEN Tel: (967) 1 445970 (4 hat / lines) iktk@universalyemen.com 6 /2 0 0 6 SKYLIFE 171


& R ES ER VA Tİ O N INFORMATION

& REZERVASYON DANIŞMA

SARAYBOSNA - SARAJEVO

ŞİKAGO - CHİCAGO

ÜSKÜP - SKOPJE

Ulica Kulovica Br. 5 Sarajevo BOSNIA & HERZEGOVINA S/R Tel: (387-33) 212 938666092-206241

625 North Michigan Avenue, Süite 1400 Illinois 60611 Chicago USA Tel: (312) 9437858 (8 Lines) info@tkchi.com

Dame Gruev 3/2 Skopje MACEDONIA Tel: (389-2) 3117214-31161493148670 thyskp@yahoo.com

SEUL - SEOUL TAHRAN - TEHRAN

VARŞOVA - WARSAW

Ostad Motahari Avenue No: 239 Tehran IRAN S/R Tel: (98-21) 87374648748450/51 -8737381 /82/84 turkishair.thr@arayandeh.net

Al Jerozolimskie 123, Millennium Plaza, IX Floor 02-017 Warsaw POLAND Tel: (4822) 5297700/01 director@turkish.pl

TAIPEI GSA: Golden Foundation Tours

VEN E D İK - VENICE

S İDNEY - SYDNEY

603/16 Barrack St. 2000 Sydney, NSW, AUSTRALIA Tel: (612) 92998400 (3 Lines) turkair@turkishairlines.com.au

Corp. 8/F, 134 Chung Hsiao E, Road Sec. 4 Taipei TAIVVAN R.O.C. Tel: (886) 227733266 alan@gftours.com.tw

SIMFEROPOL

TRABLUS - TRİPOLİ

Simferopol Airport Crimea, 95491 Simferopol UKRAINE S/R Tel: (380) 652248163 turkish@pop.cris.net

GSPLAJ P.O. Box 4565, Elfateh Tovver, 16th Floor Office Nr: 161 Tripoli LİBYA S/R Tel: (218-21) 3351352/53 thytip@yahoo.com

E&M Air Service Co. Ltd. 904 Seoul Çenter Building, 5GA Sokong-Ro, Jung-Gu Seoul KOREA S/Tel: (822) 7570280 R/TEL: (822) 7777055 seltztkl @komet.net

VİYANA - VIENNA

Opemgasse 3 A-1010 Wien AUSTRIA S/R Tel: (43-1) 5862024 office@thy.at

Seyahat Acentası, Hacı llyas Mah. Yeniyol Cad. Saatçi Apt. No: 112/1 Tel: (358) 2122228 thyamasya@ttnet.net.tr ANKARA

Atatürk Bulvan No: 154 Kavaklıdere S/Tel: (312) 4280200 (5 Lines) R/Tel: 444 0 849 abayka@thy.com ANTAKYA GSA: Ant-Tur Antakya Turizm

ve Seyahat Acentası İnönü Cad. Rana Apt 15/D Tel: (326) 2149497-2160150 ANTALYA

Konyaaltı Cad. Antmarin İş Merkezi No: 24 (Telsim yanı) S/Tel: (242) 2434383 pbx R/Tel: 444 0 849 aytsatmd@thy.com

SİNGAPUR - SINGAPORE

150 Beach Road 15-04 Gateaway West 189720 SINGAPORE Tel: (65) 67324556-67324557 sales@thy.com.sg

TAŞKENT - TASHKENT

YENİ DELH İ - NEW DELHİ

Navaiy Cad. No: 11/A Tashkent UZBEKISTAN Tel: (998-71) 1367989/90/92 thytasmng@sarkor,uz

Ambadeep Building 14 Kasturba Gandhi Marg. Connaught Place 110 00 New Delhi INDIA S/Tel: (91-11) 41520795-97 R/Tel: (91-11) 41520790-94 management.deltk@interglobe.com

SOFYA - SOFIA

TE B R İZ - TABRIZ

Saboma Str. No:11-A Sofia BULGARIA Tel: (359-2) 9883596-9874220 thy-sof-sat@medicom.bg

Tabriz International Airport Turkish Airlines Tabriz IRAN Tel: (98-11)2670151-4/6 tbkztk@thy.ir / tbzsales@thy.ir

ST. PETERSBURG

TEL AVİV

17 Startovaya Str. Airport Comp. Pulkova 2, Central Terminal, Office 241, 196210 St. Petersburg RUSSIAN FEDERATION Tel: (7-812) 3318967 / 3318968

Hayarkon Str. No: 78, 63432 Tel Aviv ISRAEL Tel: (972-3) 5172333-35 sales@turkish.co.ıl

STOCKHOLM

Tegner gatan 3211359 Stockholm SVVEDEN Tel: (46-8) 218534/35 turkishairlines@swipnet.se turkishairlines@telia.com STRAZBURG - STRASBOURG

2 Allee De La Robertsau 67000 Strasbourg FRANCE R/Tel: (33-3) 88521413 thy.strasbourg@fr.oleane.com STUTTGART

Lautenschlager Str. 20, 70173 Stuttgart GERMANY S/R Tel: (49-711) 2258222 / 7 lines thystr@t-online.de ŞAM - DAMASCUS

Abu Faddel Elmurady Str, 32 Damascus SYRIA S/Tel: (963-11) 2212263-2457277

TİFLİS - TBILISI

147, David Agmashenebeli Avenue Tbilisi GEORGIA S/R Tel: (99532) 959022-940703 thytbs@access.sanet.ge

ZAGREB

Jurisiceva 12, 10000 Zagreb CROATIA Tel: (385-1) 4921854/55 turkish-airlines@zg.htnet.hr ZÜ R İH - ZÜR İC H

Talstrasse 58-8001 Zürich SVVITZERLAND FtTel (41-1) 2252323 zrhtk@bluewin.ch

Û

TİRAN - TİRANA

Kam Int. S.H. P.K., Tirana Int. Hotel, Business Hail Skanderbeg Square Tirana ALBANIA Tel: (355-4) 234902-240964 thytia@icc-al.org

444 0 849

U ç u ş H a ttı F lig h t L in e

■ İç Bürolar Domestic Offices

TO KYO

ADANA

Toranomon Rapport, 4th Floor, 16-6 Toranomon 1-chom, MinatoKu 105-0001 Tokyo JAPAN R/Tel: (81-3) 52511551 S/Tel: (81-3)52511511 sales@turkishairlines.co.jp

Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No: 22 01120 Seyhan Tel: (322) 4570222 byilmazturk@thy.com

TORONTO

Acentası, Atatürk Cad. No: 10/A Tel: (416) 2161436/37/38/39 inanditurizm@mynet.com

GSA: StellarTravel Inc. 100 University Ave. Süite 100 Toronto ON M5J 1 V6 CANADA Tel: (416) 596-6886 info@thycanada.com

ŞANGAY - SHANGHAI

RM 342, Shanghai Centre, 1376 West Nanjing Road 200040 Shanghai, P.R. CHINA S/R Tel: (86-21) 3222002262798392 shasales@turkishairlineschina.com 172 SKYLIFF. 6 /2 0 0 6

Rome S/R Tel: (39-06) 4873368 / 4819535/4828349 roma@turkishairlines.it Milan S/R Tel: (39-02) 72008078 / 8056051 mxp@turkishairlines,it

AMASYA GSA: Ayşafak Air Turizm

TUNUS - TUN IS

Complexe Hotel El MechtelBloc Ctkd Blvd. Ouled Haffouz, 1 ler Etage 1005 El Omrane Tunis TUNISIA S/R Tel: (216-71) 787033-786473 turkish.airlines@planet.tn

ADIYAM AN GSA: İnandı Turizm ve Seyahat

ARTVİN GSA: Turhunt Turizm Seyahat

Acentası, İnönü Cad, No: 16 Karahan Otel Girişi Tel: (466) 2121800 BALIKESİR GSA: Konak Arda Turizm

Seyahat Acentası, Eski Kuyumcular Mah. Çavuş Sok. İnal Apt. No: 15/1 Tel: (266) 2424462-2398575 konak.arda.tours@superonline.com BATMAN GSA: Bat-Air Turizm ve Sey. Ace.

Meydan Mah. Yeni Belediye Karşısı No: 22 S/R Tel: (488) 2139149-2139200 BİNGÖL GSA: Tütünen Turizm ve Sey.

Acentası Yenişehir Mah. Genç Cad. Polat İş Hanı Kat: 4 No: 4 Tel: (426) 2135767 B İTLİS GSA: Öztaç Turizm Seyahat

Acentası Nato Cad. Vakıflar Işhanı No: 1 Tel: (434) 2269898 BODRUM

Kıbrıs Şehitleri Cad., Oasis Kültür ve Eğlence Merkezi, (Gümbet Kavşağı Karşısı) No: 8217/2 S/Tel: (252)3171203/04 R/Tel: 444 0 849 Bodrum Milas Havalimanı / Airport Tel: (252) 5230129-5230132 bodistmd@thy.com BURSA

AĞRI GSA: Ağrı Mefser Turizm

Vali Konağı Cad. No: 1 Tel: (472) 2159297-2151371 AKSARAY GSA: Aksaray Turizm ve

Seyahat Acentası Lise Karşısı, Kütüphane Sok. D: 2 Tel: (382) 2132332-2127509

Stadyum Cad. Ulusoy Apt. No: 22 S/Tel: (224) 2542728-25427782543427 R/Tel: 444 0 849 bursasatis@thy.com. ÇANAKKALE GSA: Sudalar Turizm ve Tic. A.Ş.

Anafartalar Oteli İskele Meydanı Tel: (286) 2123366


& R ESE RV ATİ ON

Acentası, Çorlu Belediye Karşısı İş Merkezi No: 9 Tel: (282) 6530477/78

İSKENDERUN

KONYA

SAMSUN

Rende Tia Tour Sey. Acentası, Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kilise Dükkanları No: 21/B Tel: (326) 6138383-6134294 tiatur@superonline,com

Mevlana Cad, No: 9 Kat: 1/106 S/Tel: (332) 3512000-3512032 R/Tel: 444 0 849

Kazımpaşa Cad. No: 18/A S/Tel: (362) 4352330 R/Tel: 444 0 849

KUŞADASI

SİİRT

Osman Turizm Seyahat Acentası Sağlık Cad. Akdaş Apt. No: 63 Tel: (256) 6144205-6149382

G S A : Bat-Air Turizm Sey. Acentası, Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet Cad, Erdef Oteli Altı, No: 2 Tel: (484) 2237574 - 2237584

GSA:

GSA:

ÇORUM

Çavuşoğlu Turizm ve Seyahat Acentası, Gazi Cad. Kesim Işhanı, No: 22 Kat: 3 Tel: (364) 2243928 cavusogiutur@ttnet.net.tr GSA:

DALAMAN

S/Tel: (252) 7925395 R/Tel: 444 0 849 atunjt@thy.com D ENİZLİ

INFORMATION

& REZERVASYON DANIŞMA

ÇORLU GSA: Trakya Turizm ve Sey.

İstiklal Cad. No: 27/B S/Tel: (258) 2648661 -2648671 R/Tel: 444 O 849 DİYARBAKIR

Sivil Havaalanı Terminal Binası Bağlar S/Tel: (412) 2355714 R/Tel: (412) 2368960-61 E D REM İT

DHMİ Körfez Havaalanı, Edremit Tel: (266) 3761399 S/R Tel: (224) 2211167 bursasatis@thy.com ELAZIĞ

Nailbey Mah. Vali Fahribey Cad. No: 39 S/Tel: (424) 2181576-2182300 R/Tel: 444 O 849 ezstk@ttnet.net.tr ERZİNCAN

Polat Turizm ve Sey. Acentası, Kızılay Mah. Süleyman Demirel İş Merkezi No: 4 Tel: (446) 2146784 THY Tel: (446) 2262114 GSA:

ERZURUM

Caferiye Mah, Cumhuriyet Cad. Eren İş Merkezi No: 88/3 Tel: (442) 2136718-19 R/Tel: 444 O 849 GAZİANTEP

Atatürk Bulvarı No: 30/B S/Tel: (342) 2301563/64 R/Tel: 444 O 849 gztsatis@thy.com

İSTANBUL

Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcılığı (İç) Cumhuriyet Cad, No: 199-201 Kat: 3, Elmadağ, Harbiye S/Tel: (212) 2250556 R/Tel: 444 0 849 Satış Bürolar - Saies Offices 1. K a d ık ö y S a tış M ü d ü r lü ğ ü

Recep Peker Cad. No: 27 Kızıltoprak Tel: (216) 4184486 R/Tel: 444 0 849

HAKKARİ

Oğuzkurt Turizm Sey. Acentası, Bulvar Cad. Oğuzkurt Apt, Kat: 1 Tel: (438) 2115257 GSA:

İĞDIR

Eger Turizm Sey. Acentası Belediye Parkı Karşısı No: 179 Tel: (476) 2279435/3231 GSA:

G S A : Akita Turizm Seyahat Acentası İstiklal Mah. İstasyon Cad. Çağlar Apt. No: 23/1 Tel: (246) 2322592-2233590

174 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

SİVAS G S A : Sivas Turizm Seyahat Acentası İstasyon Cad. 50. Yıl Sitesi No: 7-8 Tel: (346) 2211147-2244624 sivas@sivasturizm.oom.tr

MALATYA ŞANLIURFA G S A : Kaliru Turizm Seyahat Acentası, Sarayönü Cad. No: 74/A Köprübaşı Tel: (414) 2153344-2154548

3 . H a rb iy e S a tış M ü d ü r lü ğ ü

MANİSA

ŞEREFLİKOÇHİSAR

Cumhuriyet Cad. No: 199-201 Kat: 3 Elmadağ Tel: (212) 2250556 (6 Lines) R/Tel: 444 0 849 harbiyesatis@thy.com

Yoltur Seyahat Acentası Anafartalar Mah. Gaziosmanpaşa Cad. Merkez Işhanı No: 54/13 Tel: (236) 2346311 -2386649

G S A : Çavuşoğlu Turizm Seyahat Acentası Ankara Cad, Çavuşoğlu Sok. No: 1/B Şereflikoçhisar Ankara Tel: (312) 6872383 unsalinaltekin@ttnet.net.tr

Cumhuriyet Cad., Gezi Dükkanları No: 7 Taksim Tel: (212) 2521106 (6 Lines) R/Tel: 444 0 849

GSA:

4 . G e n e l Y ö n e tim S a tış B ü ro s u

Yeşilköy S/Tel: (212) 4636363 Ext.3111 -3119 G S A : S a b ih a G ö k ç e n H a v a lim a n ı

Kurtköy S/Tel: 5855850/51,52,53

MARDİN G S A : Bilen Turizm ve Seyahat Acentası Karayolları karşısı Yenişehir Tel: (482) 2133773-74

İZ M İR

MARM ARİS

Halit Ziya Bulvarı No: 65 Çankaya S/Tel: (232) 4841220 (5 Unes) R/Tel: 444 0 849 aavsar@thy.com

Atatürk Cad. No: 26/B Tel: (252) 4123751/52 R/Tel: 444 0 849 marmarissatis@thy.com

KAHRAMANMARAŞ

Döngel Turizm Sey. Acen., Trabzon Cad. No: 66/A Tel: (344) 2234181-2254037 GSA:

MUŞ

KARAMAN

G S A : Nurevsan Kamiloğlu Sitesi Atatürk Bulvarı İstasyon Cad. No: 127 S/Tel: (436) 2128682/83

G S A : Cicitur Seyahat Acentası Haşan Ali Yücel Cad. Güzelzade Apt. No: 55 Tel: (338) 2120680-2142488

KARS G S A : Sınır Turizm ve Sey. Acentası, Atatürk Cad. No: 80 Tel: (474) 2123838/39/40

KAYSERİ

Gevher Nesibe Mah. Tekin Sok. Hukuk Plaza Altı No: 6/C Kocasinan S/Tel: (352) 2223858 R/Tel: 444 0 849 kayserisatis@thy.com

NEVŞEHİR

Argeus Turizm Seyahat Acentası, İstiklal Cad, No: 7 Ürgüp Tel: (384) 3414688-3415207 GSA:

NİĞDE

Sobek Turizm Sey. Acentası, İstasyon Cad. No: 67 Tel: (388)2132117-2321507 GSA:

ORDU G S A : Çotanak Turizm Sey. Acentası, Şarkiye Mah. Belediye Sarayı Altı, No: 1/A Tel: (452) 2252054

KIRKLARELİ

Korur Turizm ve Seyahat Acentası, Karakaş Mah. Karakaş Bey Sok. No: 14 Tel: (288) 2122066 GSA:

KIRŞEHİR

Çavuşoğlu Turizm ve Sey. Acentası, Atatürk Cad. Tüccarlar Işhanı No:7/2 Tel: (386) 2121172-2121718 m,inal@kaynet.net GSA:

İSPARTA

Serhat Turizm Seyahat Acentası Atatürk Bulvarı Arel Apt. No: 29/1 Tel: (274) 2123041 Kanalboyu Cad. No: 10 Orduevi Karşısı S/Tel: (422) 3248001-3248008 R/Tel: 444 0 849 miztztk@ttnet.net

2. T a k s im S a tış M ü d ü r lü ğ ü

GİRESUN G S A : Çotanak Turizm Sey. Acentası Atatürk Bulvarı No: 33/A Tel: (454) 2124880-2162890

KÜTAHYA GSA:

OSMANİYE G S A : Osair Turizm Seyahat Acentası, Alibeyli Mah. Orgeneral Cevdet Sunay Cad. Şehitlik Karşısı, Sankatipoğlu Pasajı, No: 2 Tel: (328) 8149229-8133404

SAKARYA

Sakarya Turizm Uzunçarşı No: 1 Kat: 2, Adapazarı Tel: (264) 2749688 GSA:

TEKİRDAĞ G S A : Trakya Turizm ve Seyahat Acentası, Orta Cami Mah, Hükümet Cad. Belediye İş Merkezi K:1 D: 1 104 Tel: (282) 2618438

TO KAT G S A : Ay Şafak Air Turizm Seyahat Acentası Gaziosmanpaşa Bulvarı Akyıldız Apt. No: 206/4 Tel: (356) 2147254 ay-safakair@ttnet,net.tr

TRABZON

Trabzon Havalimanı Tel: (462) 3256738 UŞAK

Vatan Seyahat Acentası Durak Mah. Fatih Cad. No: 12/A Tel: (276) 2152033-2125129 GSA:

VAN

Kazım Karabekir Cad. Serhat İş Merkezi Altı No: 1-2 Van Tel: (432) 2155354/55 R/Tei: 444 0 849 vansatis@thy.com YALOVA G S A : Oba Turizm ve Seyahat Acentası Huzur Sok. Balkan Işhanı 19/B Tel: (226)8141342

YOZGAT G S A : Çavuşoğlu Turizm Sey. Acentası, Lise Cad. Vali Konağı Yanı, No: 49 Tel: (354) 2129193 (4 Unes) binaltekin@turk.net

R : Rezervasyon / Reservation S : Bilet Satış / Ticket Saies G S A : Genel Satış Acentası

General Saies Agency


the Riva Feeling

Discover the Riva feeling in any of our 7 vvonders on the Turkish coast: C O ST A

L A R A

KÂYlfâRÖÜP

B E L E K

S

İ

D

E

MANAVGAT

CLUB-N

A L A R A

A L A R A

K E M E R

Riva H otels Cali Ç enter: 4 4 4 2 77 7

riva W

★ ★ ★ ★ ★

w w w .r iv a h o te ls .c o m


BİLGİ İNFO

Do not! Y a p m a yın ! U Ç A K İÇ E R İS İN D E , İN İŞ T E , K A L K IŞ T A V E T Ü M U Ç U Ş B O Y U N C A K U L L A N IL M A S I, A Y R IC A A Ç IK B IR A K IL M A S I Y A S A K C İH A Z L A R E O U IP M E N T V VH İC H İT IS F O R B ID D E N T O U S E O R T U R N O N D U R IN G T A K E -O F F O R L A N D IN G , A N D T H R O U G H O U T T H E F L IG H T

ÜZERİNİZDE VE EL BAGAJINIZDA TAŞIMAYINIZ! DO NOT CARRY ON YOUR PERSON AND İN YOUR CABIN BAGGAGE!

176 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

■ S a y ın Y o lc u la rım ız , C ep telefonları uçağın uçuş aletlerini olumsuz yönde etkilemekte ve uçuş emniyetini tehdit etmektedir. Uçaklarımızda uçuş emniyeti ve can güvenliği açısından c ep telefonlarının kapalı tutulması gerekmektedir. S a y ın Y o lc u la r ı m ız ,

Uçuş emniyeti için inişte, kalkışta ve kemer ikaz ışıkları yanarken; kaset çalar, elektronik oyunlar, taşınabilir bilgisayar, disk çalar, radyo ve televizyon alıcıları, taşınabilir video aletleri, DVD, VCD ve benzeri batarya ile çalışan elektronik ve elektrikli aletler kullanılamaz. Uçak içinde tüm uçuş boyunca; radyo ve telsiz vericileri, taşınabilir telefonlar, uzaktan kumandalı oyuncaklar ve elektromanyetik dalga yayan tüm aletlerin kullanılması yasaktır.

D e a r P a s s e n g e rs ,

Mobile phones interfere with the flight Instruments and have a negative effect on flight safety. Therefore they must be switched off during the entıre flight to provide personai and aırcraft safety.

Ladies and Gentlemen, The operation o f the following items is forbidden during take off, ianding and when the seat belt sign is on: Casette players, electronic games, portable computers, compact disc players, radio and TV receivers, portable video equipment, DVD, VCD or similar battery powered electrical and electronic equipment. The operation o f the following items is forbidden during the entire flight: Radio and TV transmitter, portable phones, vvalky talkies, remote controlled toys, or any other electronic equipment transmitting electromagnetic waves.

S a y ın Y o lc u la r ı m ız ,

Ladies and Gentlemen

Tüm uçuş boyunca, lütfen sigara, pipo, puro ve sigarillo içmeyiniz.

Please refrain from smokıng cigarettes, pipes and cigars during the flight.

BAVULUNUZDA VE EL BAGAJINIZDA RİSK TAŞIMAYIN! DO NOT CARRY RİSK İN YOUR CABIN AND CHECKED BAGGAGE!

A M E R İK A S E TE R LE R İN D E Ç A K M A K , K İB R İT VE B E N Z E R İ T U T U Ş T U R U C U L A R I Ü Z E R İN İZ D E . EL B A G A J IN IZ D A V E B A V U L U N U Z D A T A Ş IM A N IZ K E S İN L İK L E Y A S A K T IR . TO R U .S. E LIG H T S . İT IS S T R IC T LY TO R B ID D E N TO C A R R Y L IG H T E R S A N D M A T C H E S O N Y O U R P E R S O N , İN Y O U R C A B IN A N D CH E C K E D B A G G AG E .


S iz e d a h a iyi h iz m e t v e r e b i l m e m i z iç in lü t f e n a r k a s a y f a d a k i f o r m u d o l d u r d u k t a n s o n r a d e r g i d e n a y ır a r a k k a b in e k i b im i z e ile t in iz . Ö n e ri v e g ö r ü ş l e r i n i z M ü ş t e r i İ liş k ile r i M ü d ü r lü ğ ü t a r a f ı n d a n ö z e n le d e ğ e r l e n d i r i l e c e k t i r .

İn order that we can serve you better, please com plete the form on the back and hand it to one of the cabin crew. Your vievvs and suggestions will be given careful consideration by Custom er Relations Management.

0

T U R K IS H A IR LIN E S T Ü R K HAVA YOLLARI


(

T U R K İS H A IR L IN E S TÜRK HAVA YOLLARI

M Ü Ş TE R İ İL E TİŞ İM FO R M U ^ C U S T O M E R C O M M U N IC A T IO N FO R M

v ______________________________________________________________________________ y T ü rk H ava Y o lla rı’nı s e ç tiğ in iz için te ş e k k ü r ederiz.

Thank you for choosing Turkish Airlines. □

Uçuşla ilgili memnuniyetimi paylaşmak istiyorum. / I w ould like to share m y pleasure regarding the flight. I Öneride bulunmak istiyorum. / I w ould like to make a suggestion.

Yolculuğum ile ilgili bir olayı aktarmak istiyorum. / W ith regard to m y trip, I w ould like to inform you a situation concerning: O gecikme / delay C iptal / cancellation Obagaj / luggage C diğer / other

Aşağıdaki bilgileri doldurduktan sonra dergiden ayırarak kabin ekibimize teslim ederseniz çok memnun olacağız. Bilgiler, Müşteri ilişkileri Müdürlüğü’ne iletilecektir. W e will be very pleased if, after com pleting the form , you w ould tear it out o f the m agazine and give it to one of our cabin crevv. The inform ation will be passed on to our C ustom er Relations M anagem ent.

Ö B ay / Mr

İH Bayan / Miss, Mrs

Uçuş numaranız / Your flight number___________________________

Soyadınız / Surname _

Uçuş tarihiniz / Your departure date.__________________ ________

İlk adınız / Your first name

Kalkış noktanız / Your departure city__________________

Türk Hava Yolları Özel Yolcu Programı Miles&Smiles üyelik numaranız / Turkish Airlines Frequent Flyer Program

Varış noktanız / Your destination________________________

Miles&Smiles membership number

Seyahat sınıfınız / Your travel class___

TK________________________

□ Business Class

Kart çeşidiniz / Your card type Elite Plus □

Elite

Classic Plus □

Adresiniz / Your address

Classic □

□ Economy Class

Yer numaranız / Your seat n u m b e r_ _______ ___________________ Uçak tipi / Your aircraft type___________________________________ Türk Hava Yolları hizm etlerim iz ile ilgili öneri ve

E-posta / e-mail

şikayetleriniz için / For your suggestions and com plaints regarding Turkish Airlines services:

Tel / Fax

E -p o s t a / e -m a il: c u s to m e r@ th y .c o m

T ü r k H a v a Y o lla rı A .O

T e l:

M ü ş te r i İliş k ile ri M ü d ü rlü ğ ü

Fax:

C u s to m e r R elations M a n a g e m e n t

+90 212 465 22 69 +90 212 465 22 63

w w w . t h y . c o m . t r a d res in d e ki ‘P A Y L A Ş A L IM ’ başlığı a ltın d a bulunan, Teş ekkü r,

G e n e l Y ö n e tim B in a s ı, Y e ş ilk ö y ,

Ö neri v e Ş ikaye t'i sim geleyen iko n lard an birine tık la y a ra k d a iletebilirsiniz.

3 4 1 4 9 İs ta n b u l T ü r k iy e

Click on one of the icons for Thanks, Suggestions or Complaints under the ‘LETS SHARE' menü on our website at www.thy.com.

THY KYS Form no: FR. 16.0600 Rev.00


Türk Hava Yolları

Bilgi Turkish Airlines

■ In f a n t P a s s e n g e r s

Info ■ B e b e k le r iç in Bebek maması, THY dış hat uçuşlarında "Özel Yemek Talepleri" kapsamındadır. Talep, rezervasyon sırasında ve tarifeli kalkış saatinden en az 24 saat önce yapılmalıdır. Cam kavanoz içinde yüklenen mamalar, sebzeli ve meyveli olmak üzere iki çeşittir. Kabin girişinde, sağ, sol veya orta sıra koltukların önünde sadece düz uçuş sırasında duvara monte edilebilen pusetleri kullanmak için, yer numaranızı alırken, bebeğinizin olduğunu ve önde oturmanız hususunu hatırlatmalısınız. Bebeğin altını değiştirmek için, kabindeki koltuklar yerine, bu işlemi kolaylaştıran özel modifikasyonlu tuvaletleri denemenizi tavsiye ediyoruz. ■ H a s ta ve h a m ile y o lc u la r için Hasta yolcu için bilet alınırken 'Hasta Yolcu Formu’ düzenlenerek bilet kapağına mutlaka iliştirilmesi gerekir. Hasta yolcunun uçması için hastalık türünü belirten ve bu hastalığın uçak yolculuğuna engel teşkil etmeyeceğine dair bir doktor raporu gereklidir. Bu raporun tarihi 10 günden eski olamaz. Hasta yolcu, beraberinde doktor raporu getiremezse, DHMİ Genel Müdürlüğü İşletme Hekimliği Meydan Doktoru'ndan uçabileceğine dair onay alınır. Bakıma muhtaç hasta olan yolcu beraberinde

refakatçi getirmezse uçurulmaz. 7 ayını (28 hafta) bitirmiş hamile yolcunun kendi doktorundan veya DHMİ Genel Müdürlüğü İşletme Hekimliği Meydan Doktoru'ndan aldığı “uçakla seyahatinde sakınca yoktur” ibaresi bulunan raporu ile uçuşuna müsaade edilir. Bu raporun tarihi yedi günden eski olamaz. ■ E v c il h a y v a n la r iç in Uçak kabininde evcil hayvan taşınması için rezervasyon yapılması gerekir. Evcil hayvan, yolcu tarafından getirilen uygun özel bir kafes, kutu ya da çanta içerisinde kabine alınır. Yolcu tarafından getirilen Ortaklık standartlarına uymayan muhafazalar kabul edilmez. Kabine alınacak evcil hayvanın geçerli bir sağlık belgesi, kimlik cüzdanı, aşı kağıdı yolcu beraberinde mevcut olmalıdır. Evcil hayvanlar kabinde oldukları süre içinde bulundukları muhafazalarından çıkartılamazlar ve muhafazalar sahiplerinin oturdukları koltukların önünde kabin içindeki gidiş ve gelişe engel olmayacak şekilde yerleştirilir. Yolcu kabininde taşınması mümkün olmayan ve yolcu beraberinde seyahat eden evcil hayvanlar ise, yolcu tarafından gerekli şartlara uygun muhafazaların içinde, kargo kompartmanında taşınır.

Baby food is available if requested in advance under THY’s Special Dietary Reçuests for international flights. The request must be submitted at the time of booking and at least 24 hours in advance of scheduied flight departure time. Baby foods are in glass jars and available in two varieties: vegetable and fruit. To use the cribs, which can be hung only while the aircraft is cruising on the walls at the entrance to the cabin in front o f the right, left and Central rows o f seats, you must specify that you have an infant with you at check-in so that you can be piaced in the front row o f seats. To change your baby's nappy we suggest that you try using the specially modified lavatories which facilitate this task, rather than the cabin seats. m S ic k P a s s e n g e r s a n d e x p e c ta n t m o th e r s VVhen purchasing their ticket sick passengers should fiil in a Sick Passenger Form, which must be attached to the cover o f the ticket. A doctor's report specifying the nature of the illness from which the passenger is suffering and declaring that there are no reasons why the person concerned should not fly is also reçuired. This report must not be dated more than 70 days prior to the flight date. If the sick passenger is unable to submit a medical report, then the State Airports Administration Medical Office will consult the passenger's physician

for confirmation that the passenger is fit to fly. Passenger whose illness is severe enough to require care cannot fly unaccompanied. Pregnant passengers in the 7th month (28th week) or more o f pregnancy will only be perm itted to fly with a statement from their own doctor or the State Airports Administration Medical Office declaring that air travel poses no risks for them. This report must be no more than seven days old on the day o f the flight. m D o m e s tic p e t s Reservations are required for domestic pets. Passengers may carry domestic pets in the cabin only if they are in cages which meet airline specifications. Domestic animals flying in the passenger cabin must possess a vaiid and up-todate record o f health and vaccination. While on the aircraft domestic pets may not be allowed out o f their carrying containers, which must be piaced in front o f the ovvner's seat so as not to obstruct movement vvithin the cabin. Domestic pets accompanying passengers and which cannot be carried in the cabin can be carried in the hoid in appropriate containers supplied by their ovvners. 6 /2 0 0 6 SKYLIFE 177


Türk Hava Yolları vvebsitesi w w w .thy.com .tr

Turkish Airlines’ vvebsite www.thy.com

P 'i 12 ■ w w w .thy.com .tr Tarihçeden filo yapısına, Türk Hava Yolları satış ofislerinin iletişim bilgilerinden rezervasyona, uçak içi hizmetlerimizden Özel Yolcu Programımıza, özel ilgi gereken yolcularımıza sunduğumuz kolaylıklardan promosyonlarımıza Türk Hava Yolları ile ilgili bilmek istediğiniz herşey bu adreste: wvmv.thy.com.tr Tüm bu bilgilerin yanı sıra Online Tarife, Online Bilet ve Online Check-in hizmetimizden yararlanabilir ve yolculuğunuzu planlamak için harcadığınız süreyi azaltabilirsiniz. Online hizmetlerimizin avantajlarından faydalanmak için mutlaka yolcu olmanız gerekmiyor. Beklediğiniz bir yakınınız ya da önemli bir konuğunuz mu var: tüm Türk Hava Yollan seferlerinin Kalkış-Varış bilgilerine web sitemiz aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Bagajınızın sizden farklı bir yere gitmesini engellemek için elimizden gelenin en iyisini yapıyor, tüm önlemleri alıyoruz; ancak hiç istemediğimiz bu durum ortaya çıkarsa, bagajınızın takibini de web sitemiz aracılığı ile yapabilirsiniz. Bir sonraki yolculuğunuzda online hizmetlerimizin avantajlarından yararlanmak için lütfen ileriki satırlara bir göz atın. Biletinizi web sitemiz aracılığı ile satın almaya ya da rezervasyonunuzu web sitemizden yapmaya ne dersiniz? 178 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

Yapacağınız tek şey www.thy.com.tr adresine gitmek... Yolculuğunuzla ilgili kısa detayları girdikten sonra seçtiğiniz özelliklere uygun uçuşlar ekranınıza getirilecek ve size uygun olan uçuşu seçmenizin ardından ücret detaylarını görüntüleyebileceksiniz. Rezervasyonunuz için gerekli yolcu bilgilerinin girilmesinin ardından bilet teslim seçeneğine göre ya rezervasyonunuzu yapabilecek ya da biletinizi satın alabileceksiniz. Rezervasyon kodunuzu alıp verilen süre içinde biletinizi Türk Hava Yolları'nın satış ofislerinden biletletebilirsiniz. Biz bu yönteme Ofiste Biletleme adını verdik. Eğer ödemeyi web sitemiz aracılığı ile yapmayı tercih ederseniz, uçuşunuza kalan süreye bağlı olarak Postayla Bilet ya da Havaalanında Biletleme seçeneğini seçebileceksiniz. Postayla Bilet'i tercih etmeniz halinde; biletiniz adresinize kurye aracılığı ile gönderilecektir. (Postayla Bilet hizmeti Türkiye, ABD. Ingiltere'den başlayan yolculuklarda geçerlidir.) Havaalanında Bilet seçeneğini seçerseniz; biletinizi yolculuğunuzun başlayacağı havalimanında bulunan Türk Hava Yolları satış ofislerinden teslim alabilirsiniz. (Havaalanında Bilet uygulamasının yaygınlaştırılması için çalışmalarımız devam etmekte ve her geçen gün listemiz genişlemektedir. En güncel bilgilere ulaşabilmek için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.) Web sitemizden, iç ve dış hat uçuşlarımızda birçok nokta için ebilet satın alabilirsiniz. E-bileti tercih etmeniz durumunda işlemlerinizi güvenli, pratik ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Böylece satış ofisimize gitmenize gerek kalmadan uçuş günü doğrudan check-in bankosuna giderek ya da havalimanındaki check-in kiosklarından check-in işleminizi yaptırabilirsiniz. Bunun yanı sıra rezervasyonlarınızı bilete dönüştürme işlemlerinizi kolaylaştırmak için 'Öde ve Uç' hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Rezervasyonunuzu web sitemiz aracılığı ile yaptıktan sonra; size verilen süre içerisinde, ödeme işlemini yine web sitemizden gerçekleştirip biletinizi düzenletebilirsiniz. 'Öde ve Uç' hizmetinden yararlanmak için anasayfamızdaki 'Öde ve Uç' linkine tıklayabilirsiniz. Ardından görüntülenecek sayfada, ödemesini yapmak istediğiniz rezervasyon kaydını ve o kayıtta belirtilen yolculardan birinin soyadını yazmanız yeterli olacaktır.

w w w .th y .c o m

You may find ali information you need on this vvebsite... Turkish Airlines history, fleet information, saies offices' contact information, in-flight services, freçuent flyer program information, facilities offered to our passengers who need special care, promotions and ali other information you need: www.thy.com Besides ali these information, you may enjoy our online services such as online Scheduie, online Ticket, and online Check-in in order to minimize the time you spend for your travel transactions. To enjoy our online services you do not have to be a passenger. You may have an important guest to meet or you simply to know whether your dearest arrived her/his destination. Just reach our web site and click the ArrivalDeparture link. We are doing our best in order to daim your baggage at your destination point. Sometimes, even we do not want to make you live this bad experience, your baggage can not be delivered; you may check the status of your baggage on our web site. To experience the facilities that our online services provide on your next trip, please take a glance to next pages... Do you wish to book and pay online your ticket through our web site? The only thing you should do is to type on your browser's address bar www.thy.com. After giving the information needed about your trip, ali flight options which are suitable to your request will be displayed. By choosing the flight, you may see the price details of your trip. On

the next step you must enter passenger's details to create your reservation. After this step, you may choose ticket delivery option. If you choose Ticket by Office option, you need to go to the one of our Saies Offices to compiete ticketing procedures in the given time limit, if you prefer to make your payment online, depending the time remained to your flight, you may choose Ticket by Mail or Ticket on Departure option. İn case that you choose the Ticket by Mail option, we deliver your ticket to your address by courier. (This service is only availabie for the joumeys starting from Turkey, USA and UK) if you prefer Ticket on Departure, you may take your ticket from Turkish Airlines' Saies Offices at the airport where your journey begins. (We are continually looking to add new routes to the eligibie Ticket on Departure destinations. So, for updated information, please visit our web site.) You may buy electronic ticket for our most of domestic and International fiights from our website. Preferring the electronic ticket enables your transactions safe, simpie and fast. Thus, you wili not have to go the saies offices anymore, because your ticket will be issued eiectronicaily (e-ticket) and on the day o f the departure you will only need to go to the check-in counter or check-in kiosks . İn order to ease your ticket issue you may benefit from the online PAY&FLY service. After making your booking through our web site, you may pay and issue your eticket online in the given time limit. İn order to benefit Pay&Fly service please ciick PaySFIy link. Just fiil in PNFt and passenger's surname to pay and fiy.


L e a s in g , D e n iz 'd e o y u n c a ğ ı!

Türkiye'nin neresinde olursanız olun DenizLeasing'e ulaşmak çok kolay... Yurdun her yerinde sizi karşılayan DenizBank Şubeleri, her türlü leasing ihtiyacınızda yanınızda... Rakipsiz bir hızla taleplerinize yanıt veren DenizLeasing, başvurularınızı en kısa zamanda sonuçlandırıyor. Üstelik minimum maliyetle ve hiçbir ekstra masraf talep etmeden... Bugün ve yarın, her yatırımınızda Deniz yanınızda...

D e n iz L e a s in g www.denizleasing.com <£3)ZORLU

Rıhtım Cad. No. 26 34425 Karaköy-İstanbul Tel: (0-212) 292 29 80 Faks: (0-212) 292 29 98

PİR O M İT

ç o c u k


w w w .thy.com .tr

Online

İnternetteki ch e c k -in bankonuz

Check-in

Self Check-in ■ O nline C heck-in nedir? Yolcularımızın; www.thy.com .tr (türkçe) www.thy.com (ing) adresimizden seyahat edecekleri uçuşlarına ulaşarak, kabin planında diledikleri koltukları seçebilm e ve uçuşlarının son noktasına kadar check-in yapabilme olanağıdır. ■ O nline Check-in yolcularım ıza neler kazandıracak? Yolcularımız, seyahat edecekleri tüm rezervasyonlu uçuşlarına online ulaşarak, ev veya ofislerinin konforunda, seyahat edecekleri sınıfa ait koltuk planından dilediklerini seçerek check-in işlemlerini gerçekleştirebilecek ve birçok havalimanımızda kendilerine tahsis edilen özel kontuardan faydalanma imkânını elde edeceklerdir.

w w w .thy.com Y our online ch e c k -in d e s k

A b o u t O n lin e C h e c k -in

Accessing their flights from our vvebsites, www.thy.com.tr (Turkish) or www.thy.com (English), our passengers can choose the seat they want from the cabin plan and compiete ali check-in formaiities up to their destination.

m A d v a n ta g e s o f O n lin e C h e c k -in By accessing their previously reserved flights online, our passengers can choose whichever seat they want from the seating plan for the ciass in which they are traveling from the comfort o f their own home or Office and compiete check-in formaiities, as weli as taking advantage o f the special check-in counters reserved for them at many o f our airports.

H o w d o e s O n lin e C h e c k -in w o rk

■ O n lin e C h e c k -in nasıl y a p ıla c a k ? wvwv.thy.com.tr (Türkçe) wvwv.thy.com (İngilizce) adresimizde ONLINE HİZMETLER bölümünde yer alan ONLINE CHECK-İN sayfamızdan, bu hizmeti sunduğumuz havalimanı bilgilerine ve check-in işlemleri ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Online Check-in yapabilmek için sa d e ce isim/soyisim ve uçuş bilgileriniz yeterli olacaktır. ■ H avaalanında yapılacak işlem ler Yolcularımız, güvenlik prosedürlerinden geçtikten sonra, biniş kartlarının alınması ve bagajlarının teslim edilmesi işlemlerini, havaalanında kendilerine tahsis edilmiş olan check-in bankosunda tamamlayacaklardır. 180 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

For full detaiis regarding online check-in formaiities and a list o f airports offering this service, please visit the ONLINE CHECK-İN page in the ONLINE SERVICES section o f our vvebsite: www.thy.com.tr (Turkish) or www. thy. com (English). Your first and iast name and your flight detaiis are ali you need for Online Check-in.

m P ro c e d u re a t the a irp o rt After going through security procedures, our passengers will receive their boarding cards and compiete their baggage consigning at the check-in counter provided for them in the airport.

M Self Check-in Türk Hava Yolları, Self Check-in cihazları ile havaalanındaki işlemlerinizi en hızlı biçimde gerçekleştirebileceğiniz bir hizmeti sunuyor. Bu uygulama sayesinde check-in işlemlerinizi kendiniz ve beraberinizdeki diğer yolcularımız için yapabilecek, istediğiniz koltuğu seçebilecek ve biniş kartınızı alarak doğrudan uçağa gidebileceksiniz. Bagajsız seyahatinizde, aynı gün içinde gittiğiniz yerden dönüş varsa dönüş uçuşunuz için de Retum Check-in işlemini gerçekleştirebileceksiniz. Bagajlı yada bagajsız, bağlantılı tüm yurtiçi seyahatlerinizde, siz ve beraberinizdekiler için, aynı rezervasyon kaydında olmak şartıyla, uçuşlarınızın son noktasına kadar Through Checkin yapabilecek ve tüm uçuşlarınıza ait koltuklarınızı seçerek, biniş kartlarınızı alabileceksiniz. Online Check-in yapmış olan yolcularımız, Self Check-in cihazlarından biniş kartlarını kendileri alarak doğrudan uçağa gitmenin yanı sıra, daha önce seçm iş oldukları koltukları değiştirme imkânına da sahip olabilecekler. Self Check-in hizmetimizden, geçerli elektronik bileti olan tüm yolcularımız yararlanabileceklerdir. Self Check-in hizmetimiz, İstanbul, Antalya, Dalaman, Bodrum ve İzmir havalimanlarından verilmektedir.

S e lf C h e ck-in

Using Self Check-in equipment, Turkish Airlines offers a service which wili make it possibie for you to carry out your airport procedure in the speediest possibie manner. Thanks to this service you wili be abie to effect check-in process for yourself and the passengers with you, choose a seat to your iiking, get your boarding pass and go straight to the plane. İf you are traveliing without baggage and there is a same-day retum flight from your destination, you will also be able the carry out the Retum Check-in operation for the trip back. For ali domestic flights involving connections, with or without baggage, you and those traveliing with you wiH—provided you have made the same reservation— be able to effect a Through Check-in to your final destination, selecting seats and getting boarding passess for ali the flights. İn addition to get their boarding passes from the Self Check-in equipment, passengers who have performed Online Check-in will be able to change previously chosen seats. Passengers with vaiid electronic tickets can take advantage of our Self Check-in service. Self Check-in is available at İstanbul, Antalya, Dalaman, Bodrum and İzmir airports.


Özgürlüğü D-Max’le yaşayın. Isuzu D -M ax 4 x4 ’le özgürlüğü şehirde, dağda, doğada, kısacası her yerde yaşayın. 13 0 beygir, 3.0 litre TDI motorlu otom atik vites ve 10 0 beygir, 2.5 litre TDI m otorlu m anuel vites seçenekleri ■Tek dokunuşla 4x4 sürüşe geçiş -Sürücü ve yolcu hava yastığı -EBD+ABS ■Multireflektörlü halojen farlar. Siz de Isuzu D-Max4x4’le biran önce tanışın. Özgürlüğü her yerde yaşayın. D-Max 4x4 (2500 cc) 40.990 YTl I D-Max 4x4 (3000 cc) 48.990 YTL Ücretsiz Müşteri Bilgi Hattı: 0800 26126 51-52 www.isuzu.com.tr/dmax


Telefon ve faks hizmetleri

Telephone and fax transmission services

Geçerli Kredi Kartları

Credit Cards and Charges

American Express, Visa, Diners Club, JCB ve M astercard/Eurocard. Telefon görüşmesinin dakikası 9.90 USD'dir.

American Express, Visa, Diners Club, JCB and Mastercard/Eurocard are accepted. The charge for a cali is USD 9.90 per minute or part thereof.

Y a rd ım

Assistance Customer Services

M ü ş te ri H iz m e tle ri

Telefonla görüşm e konusunda herhangi bir sorunla karşılaşırsanız "I2+'İ tuşlayınız. Bu durumda AIRCOM Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne bağlanmış olacaksınız. Bu arama için ücret ödemeyeceksiniz.

İf you encounter any difficutties with your cali, please dial 12+. This will connect you to AIRCOM Service Support Services Centre. No charge will be made for this cali.

A y r ı n tı lı b ilg i iç in :

e-mail: aircom@sifa.aero Tel: +1 514 3 247 266 (Please note that this number is not free of charge.)

e-mail: aircom@sita.aero Tel: + 1 514 3 247 266 (Bu numaraya yapılan aramalar ücretlidir.)

For further information, please contact:

■ Faks hizm etleri Başlamadan önce faks çekeceğiniz kağıt üzerindeki klipsleri, zımba tellerini ve diğer kağıt tutucularını çıkarın. Kağıdın kuru olduğuna ve üzerinde yiyecek, içecek veya yapışkan maddelerin olmadığına dikkat edin. Faks cihazınızın arkasındaki Povver anahtarının "ON" konumunda olduğundan emin olun,

m Telefon Hizm etleri

m Telephone S e rvice s

Filomuza yeni eklenen A-330 uçaklarımızın Economy ve Business Class koltuklarının hepsinde: tüm A340 uçaklanmız ile A-310 GÖKSU uçağımızın Business Class koltuklarının her birinde telefon mevcuttur. Tüm yolcularımızın kullanımı için A-310 GÖKSU uçağımızın Economy Class kabininde 2 adet, A-340 uçaklarımızın Economy Class kabininde ise 4 adet telefon bulunmaktadır. İhtiyaç duymanız halinde size yardımcı olması için kabin memurunu çağırabilirsiniz.

Telephones are available at ali Economy and Business Class seats on the new A-330 aircraft that are being added to our fleef, and at each Business Class seat on our A-310 GÖKSU plane as well as on ali our A340 planes. İn addition for other passengers there are two telephones in the Economy Class Cabin of the Göksu A-310, and four telephones in those o f our A-340 aircraft. You may cali the flight attendant to assist you if necessary.

Nasıl kullanılır? a. Telefonu kaldırın. b . İngilizceyi seçm ek için "1" tuşuna basınız. c. Türkçeyi seçm ek için "2" tuşuna basınız. d. Ekran üstüne gelen m enüden "1 "i seçiniz. e. Kartınızı, manyetik kısmı telefonun sol tarafına bakacak şekilde yerleştiriniz ve size doğru kaydırınız. Ekranda "kart kabul edildi" yazısını göreceksiniz. Bu kartınızın kabul edildiği anlamına gelir. Telefon numarasını tuşlayınız. S o n ra "+" tuşuna basın, aram a başlayacaktır. Ekranda “telefon bağlandı" yazısını gördüğünüz zam an telefonla görüşm e yapabilirsiniz. Görüşmeniz bittikten sonra "End Cali" tuşuna basın. Başka bir numarayı daha aramak isterseniz kartınızı tekrar kullanmanıza gerek yoktur. "End Cali" tuşuna bastıktan sonra görüşm e ücreti duracaktır. 182 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

In s tru c tio n s a. Lift the handset b. To choose English press 1. c. To choose Turkish press 2. d. Se/ect / from the m enü on the screen. e. P/ace yo u r credit ca rd with the magnetic strip facing ieft, a n d s/ide it tovvards you. VVhen yo u see the message "Card a cce p te d ’ on the screen, enter the num ber yo u wish to cali. Then press the '+' key. VVhen the message "Cali connected" appears on the screen, you may have your cali. VVhen the cali is complete press the End Cali bufton. To place additional calls there is no need to reinsert your credit card. Merely enter the new number and press the '+' key again. Charging stops when the handset is retumed to the cradle.

1. Kağıdı ön yüzü yere bakacak şekilde, terminal onu tutup kavrayıncaya kadar kağıt kılavuzuna yerleştirin.

F ax tra n sm issio n

First remove any elips, staples or other paper attachments from the sheets you vvish to fax. Check that the paper is dry and elean. Make sure that the power switch at the back of the facsimile machine is in the ON position. 1. Hold the paper face downwards and place it in the paper guide. VVhen correctly positioned the terminal will grip it.

2. Kredi kartını manyetik

kısmı sağ tarafa bakacak şekilde kredi kartı okuyucusuna yerleştirin ve aşağıya doğru kaydırın. 3. Kredi kartınız geçerli ve faks terminali tarafından kabul edildiyse “PLEASE VVAIT" ışığı yanacaktır. Çevir sesi ile birlikte "ENTER NUMBER" ışığı yanıp sönmeye başlayınca, 00+ülke kodu+alan kodu+faks numarasını tuşlayın.

Not Eğer kart geçersiz ise, kabul edilmemişse veya cihaz onu okuyamıyorsa "ERROR" ışığı yanacaktır. Bu durumda "STOP/C" tuşuna basarak yeniden deneyiniz. b . Meşgul sinyali duyuluyorsa "STOP/C" tuşuna basarak yeniden deneyiniz. a.

Bağlantı sağlanınca yeşil "PLEASE VVAIT" ışığı yanacak ve gönderme başlayacaktır. İhtiyaç duymanız halinde yardımcı olması için kabin memurunu çağırabilirsiniz. 4.

2. Place your credit card in the Slot with the magnetic strip facing to the right and slide downwards.

3. İf your credit card is valid and accepted the PLEASE VVAIT light will go on. VVhen the dialling tone begins and the ENTER NUMBER light starts flashing enter 00 + country code + area code +fax number.

Notes a. İf your card is invaiid, not accepted or unreadable the ERROR light will come on. İn this case press the STOP/C button. b. İf the number is engaged press STOP/C button and try again.

4. VVhen the connection is made the PLEASE VVAIT light will come on and transmission begin. You may cali the flight attendant to assist you if necessary.


Siz ve bagajınız

You and your baggage ■ Seyahat etmek üzere seçtiğiniz havayolu şirketinden bagajınızı hangi noktaya kadar etiketleyeceğini ve kaç kiloya kadar taşıma hakkınız olduğunu mutlaka öğreniniz ve biletinizden kontrol ediniz. ■ Kabin içine alabileceğiniz el bagajlarına ilişkin ebat ve kilo sınırlamaları hakkında bilgi edininiz. Türk Hava Yollan standart boyut ve ağırlığı 20x40x60 cm ve 8 kg'dır. ■ Bagajınızın üzerine ad/soyad, telefon numarası ve adres gibi bilgileri içeren isim etiketini mutlaka takınız. Etiketler bankolanmızdan temin edilebilir. ■ Daha önceki seyahatlerinize ait etiketlerinizi bagaj üzerinde bırakmayınız. ■ Havayolumuz, bagajınızda bulunan para, ziynet eşyası, numune, değerli evrak, elektronik eşya, bozulabilir/kınlabilir madde ve diğer değerli eşyalardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. ■ Çuval, naylon torba, teneke kutu, bidon vs. bagaj niteliği taşımayan eşyaların uçağın bagaj bölümüne ve kabin içine kabul edilmeyeceğini unutmayınız. ■ Çakı, bıçak, tırnak makası, çakmak vs. gibi kesici, delici ve patlayıcı eşyaların kabinde bulunması güvenlik açısından sakıncalı olup, kabul edilmediğini unutmayınız ve yanınızda bulundurmayınız. ■ 32 kg'ı aşan bagajlar hiç bir şekilde check-in işlemi esnasında kabul edilmemektedir. Bagaj/bagajlannızın taşıma esnasında fazla doluluktan dolayı zarar görmemesi ve sapının kopmaması için genişlik sınırlarını ve ağırlık taşıma kapasitesini zorlamayınız. Taşıma hakkınızı aştığınız takdirde fazla bagaj ücreti ödemeniz gerektiğini unutmayınız. ■ Bagaj/bagajlarınızın teslim

işlemlerini kendi adınıza yaptırınız ve teslim ettiğiniz bagaj/bagajlarınız için size verilen etiket kuponları üzerindeki bilgileri kontrol ediniz. Bagajınızı bir başka yolcu adına kaydettirmeyiniz, aksi halde kayıp veya hasar durumunda tarafınıza tazminat ödenmesi mümkün olmayacaktır. ■ Uçağa binmeden önce bagaj gösterme uygulaması var ise bagaj/bagajlannızı görevlilere gösteriniz. ■ Varışınızda; bagaj bandından size ait bagaı/bagajları alırken yanlışlıkla benzer bagaj almamaya dikkat ediniz. ■ Vanşınızda teslim alamadığınız bagaj/bagajlarınız için Kayıp ve Bulunan Eşya ofisine yapacağınız başvuruda seyahat biletiniz ve bagaj etiketinizi/etiketlerinizi ibraz ediniz ve görevlilere bagajınızın rengi, tipi, markası ve içindekilerle ilgili bilgileri bildiriniz. Size verilen bagaj aksaklık raporu, seyahat bileti ve bagaj etiketinizi/ etiketlerinizi muhafaza ediniz. ■ Bagajınız 5 aı'in içinde bıılıınamadıaı takdirde lütfen verilen bagaj talep formu, orijinal biletiniz, bagaj etiket(ler)iniz, varsa- fazla bagaj biletiniz ve hüviyetiniz ile birlikte en yakın THY ofisine veya Bagaj Aksaklıkları Takip Merkezi Müdürlüğüne müracaat ediniz. ■ Bagajınız, THY’nin bilgisi dışında size ulaştı ise, lütfen +90 212 463 63 63 / 5577-82 irtibat numaralanna haber veriniz ve/veya +90 212 465 23 87’ye faks çekiniz. Unutmayınız ki, bagajınızı internet üzerinden takip etmeniz size zaman kazandıracaktır. W e b a d r e s le r im iz :

www.thy.com.tr ve www.turkishairlines.com

■ Please check destination to which your baggage should be labelled and the weight limit permitted by the airline you are flying with. Also check the weight limit marked on your ticket. m Check the size and vveight limits for hand baggage allovved in the cabin for the airline you are flying with. Turkish Airlines aliows one p/ece o f cabin baggage measuring 20x40x60 cm and vveighing a maximum of 8 kg. m Every piece o f your baggage should be labelled with your name, telephone number and destination adress. Tags are available from our check-in desks. m Remove any tags and labels from previous journeys. m Our airline is not responsible for cash, jeweliery, samples, valuable documents, electronic devices, perishalbe/fragile items, or other valuables in your baggage. m Baggage packed in sacks, plastic bags, plastic containers, tins and other unsuitable packaging will not be allovved either as check-in or cabin baggage. m Knives, penknives, nail scissors, cigarette iighters and other cutting, piercing and explosive items are not allovved in the cabin for security reasons, so please check that you are not carrying any such items in your hand luggage. m Do not overfill your suitcases and bags beyond their vveight or volüme capacity. This can lead to the handie breaking and other damage to your baggage. Therefore, baggage exceeding 32 kg. will not be accepted in THY fiights. İt your baggage exceeds the vveight allovvance, remember that you vvill be liable

to pay additiorıal charges. a Present your baggage in your own name, and check the Information on the baggage receipts given to you at check-in. Do not register your baggage ın the name of another passenger. Remember that in this event you vvill not be able to daim for tost or damaged baggage. u You may be reçuired to identify your baggage before boarding the aircraft. Please point out each piece of your baggage to the staff member on duty. m On arrival, be caretui not to collect baggage resembling your own by mistake. a Should you find that your baggage has not arrived to your destination, please inform the lost and found offıce show the staff member your ticket and baggage receipt/s, and give details of the colour, type, brand and contents. Please keep the passenger irregularity report, your ticket and ticket receipt/s, as these vvill be needed to daim your baggage vvhen it arrives. ■ Should your baggage not be traced within 5 davs. please apply to the nearest Turkish Airlines office or Eiaggage Tracing Çenter vvith your Property İrregularity Report, original ticket, original baggage receipt(s), excess baggage receipt (if any) and a valid Identification document. m İfa third party delivers your baggage, please inform us by calling +90 212 463 63 63 /

5577-82 and/or faxing +90 212 465 23 87 Please note that tracking your baggage via the Internet vvill save you valuable time.

Our web addresses are: www. thy. com. tr and www. turkishairlines. com 6 /2 0 0 6 SKYLIFE 183


Türk Hava Yolları 4

TV J*

\sy\

k

c a r g o

Kargo

Turkish Airlines Cargo ■ T ü rk H a v a Y olları K a rg o ’yıı N e K a d a r T an ıy o rsu n u z? Değerli Yolcularımız, Rahat ve konforlu koltuklarınızda seyahat ederken, U zakdoğu’dan Amerika’ya, Avrupa'dan O rtadoğu ve Afrika'ya aynı uçakta sizlerle birlikte kargo taşıdığımızı biliyor m usunuz? ■ Yolcu uçaklarının kargo kompartımanlarının yanı sıra 36 ton kapasiteli A310-304 kargo uçağı ile de kargo hizmeti sunan THY Kargo, tarifeli kargo seferleri düzenlediği Frankfurt, Maastricht, Londra, Tel Aviv, Almata ve Yeni Delhi gibi noktalara sizlerden gelen talepler doğrultusunda yenilerini ekleyecektir. ■ Hava kargo taşımacılığında Avrupa’nın önde gelen isimlerinden biri olan Türk Hava Yolları Kargo, 2000 yılında aldığı ISO 9002 Kalite Belgesi'ni, 2003 yılında ISO 9001:2000 revizyonuna uygun yenileyerek; vizyonunu “Uçuş yapılan tüm noktalarda hava kargo taşımacılığı konusunda ilk tercih edilen kuruluş olmak” şeklinde genişletti. ■ Tekstil ürünleri, yedek parça, makine akşamı, hi-tech ürünler, çiçek, canlı hayvan, deri, yaş sebze, meyve, değerli eşyalarınız... Kargonuzun cinsi ne olursa olsun, nereye göndermek isterseniz isteyin, yapacağınız tek şey gönderinizi Türk Hava Yolları Kargo'nun güvenilir ellerine teslim etmek. ■ 24 saat/7 gün Internet üzerinden (www.TKKargo.com, www.THYKargo.com veya www.TKCargo.com adreslerinden kargolarınızı 184 S kY LİF E 6 /2 0 0 6

sürekli takip edebilir, iç hat kargo ücret ve tarife bilgilerimize ulaşabilirsiniz. Ayrıca Alo Kargo Servisimiz vasıtasıyla 24 saat telefonunuzun tuşlarını kullanarak, konşimento numaranız ile kargonuz hakkında her türlü bilgiyi öğrenebilirsiniz. Alo Kargo erişim numaraları: (+90) 212 465 25 25 / 7 hat ve (+90) 212 465 22 22 / 3 hat ■ Türkiye'den yurtdışına kargo göndermek istediğinizde, size gümrük işlemleri, konşimento kesimi, ücretlendirme, paketleme vs. konularında yardımcı olacak IATA (Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği) üyesi kargo acentelerimize başvurmalısınız. IATA üyesi kargo acentelerimizin erişim bilgilerine, (+90) 212 463 63 6 3 /5 3 1 4 5808 no’lu telefonlardan ulaşabilirsiniz. Yurtdışından Türkiye'ye kargo göndermek istediğinizde ilgili ülkedeki satış ofisimizle bağlantı kurmanız gerekecektir. ■ Kargonuzu, tarifeli yolcu ve kargo uçak seferlerimizin yanı sıra, özel kira (charter) seferlerimiz ile istediğiniz gün ve saatte, istediğiniz yere taşımamız mümkün. Özel kira taleplerinizi (+90) 212 465 24 67 ve 463 63 63 / 5807 no'lu telefonu arayarak ve/veya (+90) 212 465 24 74'e fax çekerek yapabilirsiniz. ■ Türk Hava Yolları, yolcu uçaklarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, iç hat noktalarına haftanın her günü MİNİMUM kargo taşımalarına başlamıştır. Daha ayrıntılı bilgiye +90 216 588 02 09 - 585 59 34 - 585 59 35 no'lu telefonlardan ulaşabilirsiniz.

H o w fa m ilia r a re y o u

w ith T u rkish A irlin e s C a rg o ? Dear Passenger, Did you know that vvhile you are traveling in your comtortable seat in the cabin we are transporting cargo from the Far East, the Middie East and Europe to America and Africa on the same ptane as you? m in addition to the cargo compartments of its passenger aircrafts, Turkish Airlines Cargo aiso offers cargo services with its 36 tons capacity A 3 10-304 cargo aircraft which is scheduied to fly from İstanbul to Frankfurt, Maastricht, London, Tel Aviv, Almaty and New Delhi. İn line with demands coming from you, its customers, it is now going to add new destinations to those. m One of Europe's ieading names in air cargo transport, Turkish Airlines Cargo recently renevved its ISO 9002 Certificate of Ouality, received in 2000, in line with the ISO 9001:2000 revision made in 2003, thereby expanding its misslon to that of ‘a toppreference company for air cargo transport to ali flight destinations’. m Textile products, automobile and machinery spare parts, hitech products, fresh flowers, iive animals, leather, fresh fruits and vegetables, valuable goods— vvhatever your cargo and vvherever you want to send it, ali you need do is turn it över to our reiiable Turkish Airlines Cargo staff. ■ As well as accessing our domestic cargo rates, scheduless and other detaiis, you may aiso track your cargo

once you have sent it över the Internet any time 24/7 on our vvebsites (www. TKKARGO.com, wvwvTHYKARGO.com or w w w .TKCargo.com). You may aiso cali our Alo Kargo Servis 24 hours a day for Information by punching in your bili of lading number on your touch-tone phone. Alo Kargo access numbers: (+90)212 465 25 2 5 / 7 lines and (+90) 212 465 22 22 / 3 lines m if you want to send cargo abroad from Turkey, you may consult our cargo agents. As members of IATA (International Air Transporters Association), they will assist you with customs formaiities, bills of lading, rates, packaging and other questions. You may reach our lATA-member cargo agents by telephone at (+90) 212 463 63 63 / 5314-5808. İf you want to send cargo to Turkey from abroad, you will need to contact our sales offices in the country from vvhich you are sending. m İf you want to send your cargo not on one of our scheduied passenger or cargo flights but on a special charter flight, we can transport it any day and any time to any place you wish. You may piace your special charter requests by telephone (+90) 212 465 24 67, 463 63 63 / 5807 or fax (+90) 212 465 24 74. m Turkish Airlines has begun offering MİNİMUM cargo transport daiiy to domestic destinations by passenger piane from Istanbul's Sabiha Gökçen Airport. For further detaiis, piease cali +90 216 588 02 09 585 59 34 - 585 59 35.


W elcom e to the U n ited States W Nonlmmifranl Viaa Walvar Arrival' Itopartur* Fora

D o « u y o f t h e f o l l o w i n g « p p l y k > y o u T lAmmmYmmMU A. D» TM hav* a caauBontcaM* diaaaa»; ahjratcal a» h W diaordar; or ara yM a dnıf abuaar a» a M d f D ’-B l* *

îırt W a I

Göçmen yönetmeliği Im m igration regulations

H m iR M

Typaar prlal lafitty wtth pao >a ALLCAPITAL 1JSTTKKS imCENCUMI

ıntolvınf m

D u l faı ı ta la t D D H r t » . n m y tt u bo th Ih t A f m ı l H — r4 . lU m a I ıh ro u fh 11 » a d ıh a Ö tp a rtu ra B aao rd, U am a 14 ıh ro u fh I I . T * , m m » d e af

ar nara; ar fcaaa a taaln lUd awhalawr ualArkar; ar a n w _ &rrkınf rntry lo m f a(* ın crıminal or ımmoral artıviUea? QVa.0 »»

b?1518953OS

Ara rau aaakinc to » art la İka UA. ar hav» ymm arar kaan • ıc lu d a d a n d d r p a ru d . or haaa ra a w «a d ham Uw l'nıird S u ın . ar pracurad ar alteaıptod to ıram » a »laa ar ry tntollto U j. »yltmudorauarapraaantoUaaT Q ra

Lwh.7hth.ai_ _

••ra r*« mvoıvod, ia ant »a» » ı» N«D Garmany ar Maalnaaî

. . .1,

t rm AM ihM

I

I I

I

E

Hav# yauavar Ü aa a U l.d tt

'

!S11XZ,

I t IMPORTANT Ifya»

__ • to any of ıha al----

>oo may br rrfuaad ede

hVpt-AFA — n a ta

^

m ...

M.ALCb*ır.&ggıTi. Uftı. AtLlj-Tigıdıa...

b21518953 I

ı i

I

09

I 1 ı 1 I 1

Karm* MvTıoT» »l|T*Ua»ajîüra V IS A W A I V K H __ ________

"a x X ^ t ............

ABD'ye uçakla giden bütün yolcuların (ya da her aileyi tem silen yalnızca bir kişinin) Gümrük Deklare Formu doldurması gerekmektedir. ABD vatandaşları, ikamet kartı (yeşil kart) sahipleri, Kanada vatandaşları ya da yeni göçmenlerin dışında, geçerli bir ABD vizesine sahip ve son varış noktası ABD ya da ABD'nin dışındaki bir ülkeye transit olan yolcuların her biri tarafından beyaz renkli 1-94 formunun doldurulması zorunludur. Aşağıda adı geçen ülkelerden birine ait bir pasaport taşıyıp giriş yapıyorsanız ya da ABD vizesi olmadan (vize muafiyet programı altında) transit yolcu gibi konaklıyorsanız yeşil renkli I-94VV formunun doldurulması gerekmektedir. Ülkeler: Andorra, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Büyük Britanya, İzlanda, İtalya, Japonya, Liechtenstein, Lüksemburg, Monako, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, San Marino, ispanya, İsveç ve İsviçre.

İf you are flying to the United States, please note that ali passerıgers (or one passerıger per family) must complete a Customs Declaratlon Form. Apart from US Citizen s, green-card holders, Canadian citizens and new immigrants, ali passengers travelling to the United States, whether as their final destination or in transit to another country, are obliged to fiil out the white I94 form. The green 1-94 W form must be completed if you hold a passport from one of the follovving countries: Andorra, Australia, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Iceland, Italy, Japan, Liechtestein, Luxembourg, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, San Marino, Spain, Sweden or Svvitzerland, and are either entering the United States or making an intermediate stop there as a transit passenger vvithout a U.S. visa under the visa waiver program. 6 /2 0 0 6 SKYLIFE 185


M iles&Sm iles tan yaza merhaba! 1

Yüzünüzü güldürecek mil indirimlerinden yararlanın! W

a

w

i t h

r m

W

M

e

i l e

l c o s

&

m

S

e

m

t o i l e

S s

p

u

m

r o

m m

e o

r t i o

n

!

^

D is c o u n te d m ile s w i l l m a k e y o u s m ile ...

01 M ayıs-30 Haziran 2 0 0 6 tarihleri arasında Avrupa, Yakındoğu, Ortadoğu, Orta Asya, Kuzey Afrika ve U zakdoğu uçuşlarında indirimli fırsatlar Miles&Smiles'ta. Kaçırmayın! İstediğiniz yere çok avantajlı koşullarla u çm anın keyfini yaşayın. C o n tin u e t o f l y w ith d isco u nte d m ile s to /fro m E uro p e , N e a r East, M id d le East, C e n tra l A s ia , N o ı th A fric a and F a r East betvveen M a y 1 - June 3 0 2 0 0 6 .

01 Mayıs/May 30 Haziran//uııe

E conom y

B u sin ess R 1 8.000

E c o n o m y I B u sin ess E 14 .000

28 .0 0 0

Avrupa 1/Europe 1

1 0 .0 0 0

Avrupa 2/E urope 2

1 0 .0 0 0

1 8.000

17 .000

35 .0 0 0

Avrupa 3 /Europe 3

1 0 .0 0 0

2 2 .0 0 0

2 0 .0 0 0

4 5 .000

Y aktndoğu/N ear East

1 0 .0 0 0

Ortadogu/Micfdle East

1 5.000

1 8 .0 0 0 3 0 .0 0 0

17 .000 2 8 .0 0 0

3 5 .000 4 5 .0 0 0

O rta A sya/C entıal Asia

2 0 .0 0 0

3 5 .0 0 0

2 8 .0 0 0

4 5 .0 0 0

Kuzey Afrika/Noıl/ı A frica

1 0 .0 0 0

2 2 .0 0 0

2 0 .0 0 0

4 5 .0 0 0

U zakdoğu/F ar East

25 .0 0 0

6 5 .0 0 0

5 0 .0 0 0

I 10 0.00 0

M

i l e

s

S

m

i l e

Avrupa 1: Ûsküp, Priştina, Saraybosna, Kişinev Avrupa 2: Ercan, Kiev,

Minsk, Odessa, Riga, Dnepropelvosk, Atina, Donelsk, Tiflis Avrupa 3: Manchesler, Dublin, Milano, Roma, Venedik, Moskova, Roslov, Viyana, Lizbon, Helsinki, Zürih, Cenevre, Kazan, Ekatarinburg, Ljubljana Yakındoğu: Beyrut O rtadoğu: Abu Dhabi, Tahran, Muscaı, Tebriz, Doha, Bahreyn, Sanaa O rla Asya: Aşkabat, Bombay, Taşkent, Duşanbe K. Afrika: Adissababa, Kharlum, Lagos Uzakdoğu: Osaka, Pekin, Sangay Europe I: Pıistina, Skopje, Chisinau, Sarajevo Europe 2: Atheııs, Odessa, Kiev, Ercan, Riga, Donetsk, Tiflis, Minsk, Dnepropetvosk Europe 3: M il an, Rome, Vienna, Moscow, Lisbon, Zürich, Geneva, Manchester, Kazan, Ljublajana, Dublin, Venice, Rostov, Helsinki, Ekatarinburg N ear East: Beinıt M iddle East: Abudhabi, Bahreyn, Tehran, Tabriz, Sanaa, Muscat, Doha Central Asia: Ashgabat, Bombay, Tashkent, Duşanbe Nort/ı Africa: Adissababa, Khartum, Lagos Ear East: Brijiııg, Shangai, Osaka

s

TURKİSH AIRLINES TÜRK HAVA YOLLARI B u k a m p a n y a 0 1 .0 5 .2 0 0 6 tarih i itib a riy le d ü z e n le n e n v e s e y a h a t ta rih le ri 01 M a y ıs -3 0 H a z ira n 2 0 0 6 ( d a h il) o la n b ile tle r iç in g e ç e rlid ir. Y u k a rıd a k i m il d e ğ e rle ri tü m T ü rk iy e ç ık ış lı/v a n ş lı y u rtd ış ı ç ık ış lı/v a n ş lı (g id iş /d ö n ü ş ) b ile tle ri iç in g e ç e rlid ir. D e ta y lı b ilg i v e r e z e rv a sy o n la rın ız iç in + 9 0 ( 2 1 2 ) 4 4 4 0 8 4 9 n o .lu ç a ğ n m e rk e z im iz i a ra y a b ilir v e y a w w w .th y .c o m .tr w e b s ite m iz i z iy a re t e d e b ilirs in iz .

This promotion is validfor tickets vvhich are issued after May İst, 2006 and provided that the flight dates are betvveen 01 May-30Jun 2006. The related mileage requirements are validfor the round tripflights departing/arrivingfrom/to Turkey and intemational destinations. Fordetailed information and reservations please dial 4 4 4 0 849 or visit www.thy.com.

w w w .th y .c o m

+90 212 444 0 849


Ö z el Yo l c u P r o g r a m ı Frequent F ly er Programme

M iles Sm iles TU RK İS H AI RLI NES TÜRK HAVA YOLLARI

T ü rk H ava Y olları’nın Ö zel Y olcu P ro g ram ı Ş im di M iles

Sm iles...

T urkish A irlin e ’s Ire a u e n t Flyer Programme is “M iles

S m iles” Novv..

Hizmetlerimizi farklılaştırdık ve zamanının çoğunu uçaklarımızda geçiren değerli üyelerimize yeni ayrıcalıklar kazandırdık.

1n Miles&Smiles, we offer many new services and privileges tailored according to our members' travel needs who spend most of their time on board.

M iles& Sm iles’ın en büyük farkı, program başlangıcımızdan itibaren uygulamada olan “Classic” ve “Elite” kartlanmıza, 2 yeni kartımızın daha ilave edilmiş olmasıdır. Kartlanmız Classic, Classic Plus, Elite, Elite Plus olarak isimlendirilmiştir. Miles&Smiles üyelerimizin bugüne kadar kazanılmış haklan ise aynen devam etmektedir...

We have 4 types o} cards in Miles&Smiles Programme: Classic, Classic Plus, Elite and Elite Plus. “Classic Plus” and “Elite Plus” are added to our existing “Classic" and “Elite” cards and ali of our cards now have extra benefits. We have aiso kepi the gained rights of our Programme members.

Web sayfalanmızdan (www.thy.com.tr) yeni programımız hakkındaki tüm detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

You can have detailed information regarding our new programme at www.thy.com

Mil Kazanımı:

Mileage Accrual:

M iles& Sm iles üyeleri, Türk Hava Yollan ve American Airlines ile gerçekleştirdikleri uçuşlardan, programımıza ortak olan otel ve araba kiralama şirketlerinden, Shop&Miles Kredi Kartı ile yapılan alışverişlerden ve anlaşmalı sağlık kuruluşundaki harcamalarından mil kazanmaktadırlar.

M iles&Sm iles members can eam miles from our programme partner hotels, car rental companies; health service and Shop&Miles Credit Card expenditures, from Turkish Airlines' and American Airlines’flights.

Üyelerimiz, Türk Hava Yolları tarifeli uçuşlarından Club Mil, program ortaklarıyla olan aktivitelerinden Bonus Mil kazanırlar. Miles&Smiles üyeleri harcarken de mil kazanmaya devam ederler. Türk Hava Yollan’nın Shop&Miles Kredi Kartı ile yapılan ödemeler, Miles&Smiles üyelerine Garanti Bankası tarafından Bonus Mil kazandınr.

Miles&Smiles members eam Club Miles from Turkish Airlines jlighls and Bonus Miles from Programme partners.

Miles&Smiles members will collect Bonus Miles while shopping with the “Shop&Miles" co-branded credit card, developed in cooperation vvith Garanti Bank.

Ödüller:

tarifeli uçuşlarda ücretsiz bilet, refakatçi bilet ve Business Class’a geçiş (upgrade) ödüllerinden kendileri ve diledikleri kişiler için yararlanabilirler. Üyelerimiz, American Airlines ile gerçekleştirecekleri tarifeli uçuşlarda da ücretsiz bilet kullanabilirler.

Once enough miles are collected M iles&Sm iles members can benefitfromfree tickets, companion tickets or upgrades on ali scheduledflights of Turkish Airlines eitherfor themselves or for beloved ones. Our members can aiso benefit from free tickets on American Airlines flights.

M iles& Sm iles üyelerinin hesaplannda kayıtlı olan yemek tercihleri özel olarak uçaklara yüklenmektedir.

Special meal request of Miles&Smiles members are served on board according to their record in our system.

Üyeliğiniz Hemen Başlıyor

Miles

M iles& Sm iles Programı’na, www.thy.com.tr internet adresinden anında üye olarak,

You can become a M iles&Sm iles member via www.thy.com and start to benefit from membership advantages. Your permanent membership card will be sent to your address after yourfirst flight with Turkish Airlines oryourfirst activity with one of our partner companies.

M iles& Sm iles üyeleri kazandıkları miller karşılığında, Türk Hava Yollan ile yapacaklan

program avantajlanndan faydalanmaya başlayabilirsiniz. Türk Hava Yolları ile ilk uçuşunuzdan ya da program ortaklarıyla gerçekleştirdiğiniz ilk aktivitenizden sonra kartınız adresinize gönderilecektir. Türk Hava Yollan Satış Ofisleri, Garanti Bankası şubeleri ve uçuş esnasında kabin memurları tarafından temin edilecek başvuru formlarını doldurarak da özel yolcu programımıza üye olabilirsiniz. Doldurulan formlar, THY istasyon ve Satış Ofislerine veya uçak içinde uçuş ekibine teslim edilebilir. Miles

Sm iles Üyelikleri

M iles& Sm iles Programı’nda üyelikler Classic Kart ile başlar. Türk Hava Yollan ile sık

uçan üyelerimiz gerekli Club Mil kriterlerini sağladıklan takdirde üst üyelik seviyelerine yükselerek program avantajlanndan daha fazla faydalanırlar.

Smiles Memberships

You can aiso become a member of the programme byfilling out the application forms which are available at Turkish Airlines sales offices, Garanti Bank branehes, check-in counters or on board. Completedforms can be delivered to Turkish Airlines sales offices, Garanti Bank branehes or to our cabin staff on board.

İn Miles&Smiles Programme, Classic Card is the beginning level of membership. As our members reach the required Club Miles, they are upgraded to tier levels of membership which allows them to benefit from special awards and more privileges. M iles&Sm iles members can start to eam miles on theirfirstflight by presenting their temporary cards to our staff which are attached to the enrollment forms.

N asıl Üye Olunur?

Üyelerimize, başvuru formunda bulunan geçici kart ile mil kazanma imkânı tanınmakta olup, üyelik ilk uçuşta Miles&Smiles Üyelik Kartı’nın check-in personelimize gösterilmesi ile başlar. Tüm Miles

Ali Miles

Sm iles Üyeleri;

Smiles Members can benefit from:

Self-Service kiosks, Online check-in, Priority on reservation waiting list, Discounted car rentals at our partners, Special meal request, Ali membership cards except Classic Card is validfor 2 years.

Self-service check-in, On-line check-in, Yedek rezervasyonlarında öncelik, Program ortağı araba kiralama şirketlerinden indirimli araba kiralama imkânı, Özel yemek tercihi imkânlanndan yararlanabilirler, Classic Kart haricindeki tüm Miles&Smiles üyelikleri 2 yıl geçerlidir. Program Ortaklarımız/Programım- Partners

AA

a ™ «^ a n w

m /s

UVe try haröor.

DECAR

S> w

P o t e S İ RESORTS o ..

Sorularınız için/Joryoıır Ques(ioııs:

DİVAN LM 1/İ M

T ü r k iy e

H İİlo n H H o n o r» ..... IMnte&MiV»

î

®

Garanti

ç .r.j.n p.ı.ce Kcmpln.kl

6

M EM ORIAL ««* “

Raffles INTERNATIONAL © Rf

■"—»

Çağrı Merkezi Tel: 444 O 849 (Her gün 07:00-22:30) Faks: 0212 465 23 06 Cali Çenter Phone: 444 0 849 (Everyday 07:00-22:30) Fax: 0212 465 23 06

S«XT

swissötel


C la s s ic K a r t

C la s s ic C a r d

Programımızın başlangıç kartıdır. Classic Kart üyeleri, tüm Miles&Smiles üyeleri için belirtilen avantajlardan yararlanabilirler.

Jo r ali Miles&Smiles members.

Beginner card of our programme. Classic Card members can benejitfrom the advantages stated

C lassic Plus Kart Üyeliği ve Avantajları

Advantages o f C lassic Plus Card

Türk Hava Yollan uçuşlarından son 12 ay içerisinde 20.000 Club Mil kazanımı ile gerçekleşir. • İç hatlarda Business Class kontuarlarından check-in, • Rezervasyon önceliği, • Iç hatlarda özel salon (CİP) kullanımı, • Fazla bagaj hakkı (uçulan sınıfın bagaj hakkına ilave olarak 10 kg. ekstra bagaj).

Members need to collect 20.000 Club Miles in the last 12 months in order to qualiJyJor Classic Plus Membership.

Hlite Kart Üyeliği ve Ayrıcalıkları

Advantages o f lilite Card

Türk Hava Yollan uçuşlanndan son 12 ay içerisinde 40.000 Club Mil kazanımı Elite Kart sahibi olmanız için yeterli olacaktır. Iç ve dış hat uçuşlarda rezervasyon önceliği, • İç ve dış hatlarda özel salon (CİP) kullanımı, • Türk Hava Yolları Business Class uçuşlarından 2 kat milkazanma, • Elite Kart’ta kalış için maksimum 10.000 mile kadar Club Mil satın alma hakkı, • Iç ve dış hat Business Class kontuarından check-in, • Fazla bagaj hakkı (uçtuğunuz sınıfın bagaj hakkına ek olarak 15 kg. fazla bagaj veya transatlantik uçuşlarda ekstra 1 parça bagaj taşıma hakkı), • Son dakika upgrade, • Ûzel danışma ve rezervasyon hattı, • Ücretli Business Class biletlerde 2. yolcuya (refakatçiye) %50 indirim.

Members need to reach 40.000 Club Miles within the last 12 months in order to qualijy for Elite Membership.

Elite Plus Kart Ü yeliği ve Ayrıcalıkları

Privileges o f Elite Plus Card

Türk Hava Yollan uçuşlanndan son 12 ay içerisinde 80.000 Club Mil kazanmanız Elite Plus Kart’a geçiş için yeterli olacaktır. • Belirli uçuş sınıflannda rezervasyon garantisi verilmekte olup, yer garantisi için rezervasyonunuzun Economy Class’ta uçuştan en geç 72 saat, Business Class’ta en geç 48 saat öncesine kadar yapılması gerekmektedir, • Iç ve dış hatlarda özel salon (CİP) kullanımı, • Türk Hava Yollan Business Class uçuşlanndan 2 kat mil kazanma, • Iç ve dış hatlarda Business Class kontuanndan check-in, • Elite Plus Kart’ta kalış için maksimum 10.000 mile kadar Club Mil satın alma hakkı, • Fazla bagaj hakkı (uçtuğunuz sınıfın bagaj taşıma hakkına ek olarak 20 kg. fazla bagaj, transatlantik uçuşlarda ise ekstra 1 parça fazla bagaj hakkı), • Son dakika upgrade, • Ûzel danışma ve rezervasyon hattı, • Ücretli Business Class biletlerde 2. yolcuya (refakatçiye) % 50indirim, • Yılda 2 adet upgrade hediyesi, • Hediye olarak Elite Kart verebilme, • Aile bireylerinin tek hesapta mil kazanması ve harcaması.

Members need to collect 80.000 Club Miles within the last 12 months in order to qualifyJor

• • •

Access to the C İP lounges on Turkish Airlines domestic flights, Additional baggage allowance: Extra baggage entitlement of 10 kg.

Priority on reservation waiting list,

• • •

Check-in at Business Class counters, Access to C İP lounges, Additional baggage allowance (extra baggage allowance of 15 kg över the regular baggage entitlement of the class Jlown both on domestic and intemational flights. On our transatlantic Jlights this allowance equals to one additional item of baggage), Dedicated phone line,

• • •

Last Minute Upgrade, Double miles on Turkish Airlines Business Classflights, Elite Plus Card holders can purehase up to 10.000 Club Miles in order to maintain their membership status,

M iles

• • • • • • • • • •

Sm ilcs Üyelerine İnternetten Kolaylık

Yeni üye kaydı, Adres değişikliği, Uçuş bilgilerini inceleme, Miles&Smiles hesabındaki son mil durumu, Millerin geçerliliği hakkında bilgi, Bir üst kart seviyesine geçmek ya da kart seviyesini korumak için gereken Club Mil miktan, Pin kodu işlemleri, Eksik uçuş bilgileri ile ilgili işlemler, Programa ilişkin genel bilgi, Programdaki son dakika güncellemeleri, haberler ve dönemsel promosyonlar.

Miles&Smiles üyeleri tüm bu işlemleri internet üzerinden rahatlıkla tamamlayabilirler. Miles

Check-in at the Business Class counters on Turkish Airlines’ domesticflights, Priority on the waiting list över non-members and Classic Card holders,

50% discount on Business Class paid tickets for the companion.__________________

Elite Plus Membership.

Reservation Assurance: For our Elite Plus members, the seats are always reserved on our airerafts! To benefit from reservation assurance that is offered only to our Elite Plus members on certain flight elasses, the reservation must be completed at least 12 hours before departure for economy and 48 hours before departurefor business class flights,

• • • •

Access to C İP lounges both on domestic and intemational flights,

Additional baggage allowance (extı a baggage allowance of 20 kg över the regular

our transatlantic Jlights this allowance equals to one additional item oj baggage), Last Minute Upgrade,

Double miles on Turkish Airlines’ Business Class Jlights, Check-in at Business Class counters, Elite Plus Card holders can purehase up to 10.000 Club Miles enabling them to maintain their membership status, baggage entitlement of the class flown both on domestic and intemational Jlights. On

• •

Dedicated phone line, 50% discount on Business Class paid ticketsJo r the companion,

Free upgrades on any Turkish Airlinesjlight (2 upgrades vvithin each ElitePlus membership year),

Complimentary Elite Card for any person you wiII choose,

Family Membership (family membership wilI allow our members to collect and spend miles to/from one single account vvhich enables them to achieve more program awards).

In te rn et S ervices

Online enrollment, Ali Miles&Smiles transactions (pin code change, retro claiming, latest mileage amount, validity of miles, club miles required to be upgraded to tier 1eve! cards), Updating address and personal information, Special promotions for Miles&Smiles members,

News and detailed information regarding Miles&Smiles,

Miles

Sm ilcs Elektronik Bilet!

Smiles Electronic Tickets Via Internet!

İç ve dış hatlarda birçok noktamızda e-bilet düzenlenmeye başlanmıştır. Tüm işlemlerinizi www.thy.com.tr adresinden tamamlayarak ve elinizde biletiniz olmadan doğrudan check-in kontuarına müracaat ederek uçuşlannızı gerçekleştirebilirsiniz.

Electronic tickets can be issued on most of our domestic and intemational lines. You can complete ali ofyour transactions via İnternet and without a ticket you can proceed directly to our check-in counter.

Dilerseniz sadece rezervasyonunuzu internet üzerinden gerçekleştirerek biletinizi size en yakın satış ofisimizden temin edebilirsiniz.

lfyou wish, you can only make your reservation via Internet and apply to one of our sales officefor ticket issue. Please visit our website www.thy.com for detailed information regarding the related transactions and the routes electronic tickets can be applied.

Ö nem li Notlar:

• • •

Lütfen rezervasyonunuzu yaptırırken öncelikle TK ile başlayan Miles&Smiles üyelik numaranızı belirtiniz. Lütfen check-in işlemi esnasında Miles&Smiles Üyelik Kartı’nızı mutlaka gösteriniz, Lütfen isim ve soyadınızın, biletiniz ve Miles&Smiles Üyelik Kartı’nız üzerinde birebir aynı şekilde yazılmış olmasına dikkat ediniz. Hesabınıza işlenmemiş uçuşlarınız için internet sitemizden işlem yapabilirsiniz.

Im portant Notes:

Please State your membership number which starts with TK initial during your reservation. Please preseni your membership card to our check-in staff at check-in. Please be sure that your name/sumame on your ticket and on your membership card are exactly the same in order to prevent retro claims Jo r yourJlights. You can also registeryour missingjlights via our website www.thy.com.


,

,

,

,

,

N

,

MİL KAZANIM TA BLO SU ( G e li ş ve G i d i ş l e r d e ) / MİLES EA R N IN G TABLE (F ro m or to c i t y ) Kalkış İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L

V anş ABU DHABI ADANA AD1SABABA (A D D ) ALM A TY AMMAN A M ST E RD A M A N KA RA ANTALYA A ST A N A A SK A BA D /A SK H A BA D A T 1N A /A T H E N S B A H R E Y N /BA H RA IN BAKÛ/BAKU BANGKOK B A R S E L O N A /B A R C E L O N A BASEL B EL G R A D /B E L G R A D h B E Y RU T /B EİRU T BE R LIN /BE R L IN B ISK E K /BISH K E K BODRUM BR ÛK SEL/BRU SSELS BU K R E Ş /B U C H A R E S T B U D A PE Ş T E /B U D A P E ST C E N E V R E /G E N E V A CEZAYI R/A LG IERS C ID D E /JE D D A H D A LA M A N D E N İZ L İ D N E P R O P E T R O V S K (D N K ) D İYARBAKIR D O H A (D O H ) DONETSK DUBAİ D U B L İN (D U B ) D U Ş A N B E /D U S H A N B E D U SSELD O RF ER Z U R U M FRANKFURT G A Z İA N T E P H AM BURG HANNOVER H E L S İN K İ (H E L ) H O N G KONG İZ M İR K A H İR E /C A IR O KA RA ÇI/K ARA CH 1 KARS KAYSERİ K A ZA BLA N K A /CA SA BLA N CA KAZAN K H A R T U M (K R T ) KİEV K İŞ İN E V /C H İS IN A U K O NY A K O P E N H A G /C O P E N H A G E N

Mil 1 [ K a lk ış 1867 443 2294 2439 754 1373 227 301 2128 1582 345 1607 1108 4647 1387 1144 507 614 1076 2328 265 1347 283 652 1189 1405 1477 296 226 596 642 1698 657 1868 1832 2116 1267 653 1157 540 1236 1198 1347 4977 196 764 2459 747 389 2057 1374 1771 656 412 288 1249

İST A N B U L İST A N B U L İSTA N BU L İST A N B U L İSTA N BU L İSTA N BU L İSTA N BU L İSTA N BU L İSTA N BU L İSTA N BU L İSTA N BU L İSTA N BU L İSTA N BU L İSTA N BU L İSTA N BU L İSTA N BU L İSTA N BU L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İSTA N BU L İSTA N BU L İST A N B U L İSTA N BU L İSTA N BU L İST A N B U L İSTA N BU L İST A N B U L İST A N B U L İSTA N BU L İSTA N BU L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İSTA N BU L İSTA N BU L İSTA N BU L İST A N B U L İSTA N BU L İSTA N BU L İSTA N BU L İSTA N BU L İSTA N BU L İSTA N BU L İSTA N BU L İSTA N BU L İSTA N BU L İSTA N BU L İSTA N BU L İSTA N BU L

Mil 1■ Kalkış

V anş K Û L N /C O L O N G E K UVEYT/K UVVAIT LAGOS L E FK O ŞE /L E F K O S A L IZ B O N /L IS B O A LJUBJANA L O N D R A /L O N D O N L Y ON M A D R ID /M A D R İD MALATYA M A N CH ESTER M İL A N O /M IL A N M İN SK M O SK O V A /M O S C O W M U M BA I M U SC A T (M C T ) M Û N IH /M U N IC H NEVV Y O RK N İC E N Û R N B E R G /N U R E M B E R G O D ES SA O SA K A OSLO PA R IS/PA R IS PE K IN /B E IJIN G PR A G /PR A G U E PR İŞ T İN E /P R IS T IN A RİG A (RIX ) RİY A D/RIYA D H R O M A /R O M E ROSTO V SA M SU N SANA SA R A Y B OSN A/SA RA JEV O SE U L ŞA N G A Y /SH A N G A l S1M FE RE PO L SİN G A P U R /S IN G A P O R E SİVAS SO F Y A /SO FIA STOCKHOLM ST PE T E R SB U R G (L E D ) STR ASBU RG STU TTGART ŞA M /D A M A S C U S Ş IK A G O /C H İC A G O T A H R A N /T E H R A N T A Ş K E N T /T A S H K E N T TIFLIS/TB1LIS1 T E L AVİV TE B R IZ /T E B R IZ T l RA N /T İR A N A TO KY O T RA BZ O N T R A B L U S/T R IPO L I T U N U S /T U N IS

1240 1349 2849 476 2003 804 1552 1233 1687 523 1674 1034 893 1091 2995 2099 978 5009 1117 1042 393 5652 1522 1392 4398 943 412 1124 1510 852 696 393 1992 569 5198 4999 382 5390 440 304 1364 1304 1159 1095 672 5477 1270 2090 832 7 01 948 470 5755 572 1027 1038

İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L İST A N B U L A N KA RA A N KA RA A N KA RA A N K A RA A N KA RA A N KA RA A N K A RA A N K A RA A N K A RA A N K A RA A N K A RA A N KA RA A N K A RA A N KA RA A N K A RA A N K A RA A N KA RA A N KA RA A N K A RA A N K A RA A N KA RA A N KA RA AN KA RA AN KA RA A N KA RA A N K A RA A N K A RA A N K A RA A N K A RA A N K A RA A N K A RA A N K A RA A N K A RA A N KA RA A N KA RA A N K A RA A N K A RA ADANA A DANA ADANA A DANA İZM İR İZ M İR İZ M İR İZ M İR İZ M İR İZ M İR

V anş

Mil

Û SK Ü P /S K O P JE VA N V E N E D İK VİYAN A M E N N A VARŞOVA/VVARSAVV Y EKA TER1N BU R G (SV X ) Y E N İ D E L H I/N E W D E L H İ ZA GR EB Z Ü R 1H /Z U R IC H ADANA A D IY A M A N

[K alkış

387 789 885 779 858 1791 2834 720 1096 250 338 533 1575 257 462 1259 354 1555 1416 329 416 1471 353 347 434 1365 1421 1391 339 278 533 1445 345 297 459 1189 471 1248 250 1490 1308 380 3 62 564 982 1314 1505 1096 1708 1600 1429 1290 1020 428 1131 846

agri

A M ST E R D A M A N TA LY A BA TM A N BERLİN BODRUM BR ÜK SEL COPENHAGEN D A LA M A N D İYARBAKIR D U SSELD O RF E L A ZIĞ E R Z İN C A N ERZURUM FR A N K F U R T HAM BURG HANNOVER İZ M İR K A HR A M A N M A RA Ş KARS K Û L N /C O L O G N E L E FK O SE /L E F K O S A MALATYA M A R D İN M Û N IH /M U N IC H MUŞ N UREM BERG SA M SU N STO CK H O LM STU TTG ART ŞA N L IU R FA TRA BZO N VAN V IY A N A /V IE N N A Z U R IH BERLİN C ID D E /JE D D A H D U SSELD O RF FR A N K F U R T A M ST E R D A M K Û L N /C O L O G N E M Ü N lH /M U N IC H L E FK O ŞE /L E F K O S A STU TTG ART V 1E N N A

T U R K İS H A IR L IN E S TÜ R K HAVA YO LLARI

Varış

KAYSERİ KAYSERİ KAYSERİ KAYSERİ KAYSERİ KONYA K O NY A SA M SU N SA M SU N TRABZON TRABZON TRABZON C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O C H İC A G O NEW YORK NEW YORK N E W Y O RK NEVV Y O RK NEVV Y O RK NEVV Y O RK NEVV Y O RK NEVVYORK NEVVYORK NEVV Y O RK NEVV Y O RK N E VV Y O RK NEVV Y O RK NEVV Y O RK NEVV Y O RK NEVV Y O RK NEVV YORK NEVV Y O RK NEVV Y O RK NEVV Y O RK BANGKOK

COLOGNE K O P E N H A G /C O P E N H A G E N D U SS E L D O R F FRA NK FURT V 1E N N A CO PENHAGEN STOCKHOLM D U SS E L D O R F V lY A N A /V IE N N A BERLİN D U SS E L D O R F FRANKFURT ATLANTA BA LTİM O R E BOSTO N CLEVELAND DALLAS D ENVER D E T R O IT HOUSTON LAS V E G A S LOS A N GELES M IA M I M IN N E A PO L İS ORLANDO PIT T SB U R G H R A L E IG H D U R H A M SA N D I E G O SA N F R A N C İS C O SEA TTLE ST. LOU1S V V A S H IN G T O N ATLANTA BA LTİM O R E BO STO N CLEVELAND D ALLAS D ENVER D E T R O IT H OUSTON LAS V E G A S LOS AN GELES M IA M I M IN N E A P O L İS ORLANDO P IT T S B U R G H R A L E IG H D U R H A M SA N D IE G O SA N F R A N C İS C O SEA TTLE ST. L O U IS V V A S H IN G T O N S IN G A P O R E

Mil ] 1608 1638 1632 1528 1143 1529 1631 1568 1086 1468 1715 1620 599 611 858 307 801 907 237 935 1519 1746 1190 344 990 403 637 1727 1851 1726 257 590 756 179 191 416 1378 1626 491 1415 2235 2459 1092 1017 938 331 425 2432 2572 2406 882 215 897

Amerikan Airlines tarifesinde New York ve Şikago bağlantılı uçuşlarda zaman zaman değişiklikler olabilmektedir. Güncel bilgi için satış ofislerimize danışabilirsiniz. Yukarıdaki mil değerleri Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nm (IATA) belirlemiş olduğu mil değerleri olup, Miles&Smiles Programı’nda bu mil değerleri kullanılmaktadır. Bu miller “uçuş bilgileri" sayfasında belirtilen mil değerlerinden farklıdır. American Airlines flights which have connections wi th New York and Chicago are subject to schedule changes, please contact our sales offices Jo r recent updates. The distance in miles specified are those laid down by the International A ir Transport Association (IA T A ), and used fo r Miles&Sm iles Programme. These miles differfrom those given on the flight information page.

T U R K İS H A IR LIN E S TÜRK HAVA YOLLARI

A

M e rh a b

n k a ra

Başkent Ankara'nın en gözde merkezi bölgesi Çankaya'da Mayıs 2006 itibarı ile hizmete açılacak Swissotel Ankara olarak siz değerli THY Miles & Smiles Elite ve Elite Plus Üyelerini ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Kampanyamız süresince Özel Otel Acılı* Fiyatımız USD$ 99,- (KDV ve Kahvaltı hariç) üzerinden, geceleme basına 500 bonus mil, müsaitlik doğrultusunda bir üst odaya ücretsiz upgrade, The Ambassador Bar'da karşılama ve ikram, Sağlık Kulübüne ücretsiz giriş imkanı sağlanacaktır. Kampanya 01 Mayıs - 31 Ekim 2006 tarihleri arası geçerlidir. The Turkish Capital is getting prepared to welcome the brand new 5-star "Svvissötel Ankara" in May 2006. This state-of-the-art hotel is located in Çankaya, a prime city location vvithin the vicinity of the presidential palace and international embassies. To celebrate its opening, the Svvissötel Ankara proposes to Turkish Airlines Miles & Smiles Elite and Elite Plus members to discover this unique property and benefit of an exclusive offer: From 1 May to 31 October, stay in Svvissötel Ankara for only US$99.- per night (exclusive of vat and breakfast) including a complimentary upgrade to best available room, vvelcome drink voucher at the Ambassador Bar and free access to Amrita Spa & VVelIness. İn addition, get revvarded by eaming 500 bonus miles per night, instead of per stay. So vvhy not treat yourself; be the first to discover the exciting brand nevv Svvissötel Ankara, and experience the best hotel the Turkish capital has to offer. Offer is valid from opening date to 31 October 2006.

Sv/issotel A n k a ra 'd a en y en i te k n o lo jin in kulla n ıld ığ ı 1 5 0 d e lu x e o d a ve süitler, A n k a ra 'n ın en b ü yü k K ral D airesi ve ö z e l işadam ları katı, K o n g re ve kon fe ra n sla r için tasarlanm ış 1 5 0 0 kisi kapasiteli Balo Salonu ve Toplantı S alonları, A m rita S pa & W e llne ss Ç e nter y e r a lm a k ta d ır.

SW İS S O tel A N K A R A Y ıld ız e v le r M a h a lle s i 2 1 . S o k a k N o : 2 T R -0 6 5 5 0 Ç a n k a y a , A n k a ra , T u rke y Tel: + 9 0 3 1 2 4 0 9 3 0 0 0

Swissötel Ankara offers 15 0 beaulifully ap p ointed deluxe rooms and suites, corner rooms wifh terrace and balcony. Flalscreen televisions in ali rooms, vvireless highspeed internet access and w ill aiso offer the largest Presidential Süite in the city with astounding 3 5 0 m2. Svvissötel Ankara w ill feature the Amrita Spa & VVelIness a 2 0 0 0 m2 area with a half-olympic sized indoo r pool, Turkish Bath, Sauna, M assage Rooms and Fitness. Eighf ultra-modern meeting and conference rooms as w ell as a beauliful 9 0 0 m2 ballroom with a cap acity o f up to 1 5 0 0 guests w ill com piete the extensive facilities o f the hotel.

Faks: + 9 0 3 1 2 4 0 9 3 3 9 9

E m ail: re s e rv a tio n s .a n k a ra @ s w is s o te l.c o m

w w w . a n k a r a . s w is s o t e l. c o m R e z e rv a z y o n iç in / For reservations please cali:

+90 312 409 3333

s w is s ö te l Hotel s & Resorts

As i a * Aust r al i a • Eur ope • Nor t h Ame r i c a * South Amer i c a Swissâtel is m a n a g e d by Ra ff les International Limited


T U R K İ S H A IR L IN E S T Ü R K H A V A YO LLAR I

Sixt Gold Kart sahibi olma fırsatını kaçırmayın,

yapacağınız ilk kiralamada 2000 mil kazanın! Don’t miss the chance for being a Sixt Gold Card member, receive 2000 miles with your first rental!

A Special Promotion for the newly renovated Palace Suites Until the end of June 2006, Miles & Smiles m em bers vvill b e entitled to a 10% discount on accom odations in the nevvly renovated Palace Suites of Çırağan Palace Kempinski İstanbul Y e n ile n e n H a z ira n

2 0 0 6

y e n ile n e n

S a ra y

s o n u n a

Ç ıra ğ a n

S ü itle ri iç in

k a d a r

M ile s &

Ö z e l P ro m o s y o n S m ile s

S a ra y ı S ü itle rin d e

% 1 0

ü y e le rin e in d irim le

k o n a k la m a

im k a n ı.

Reservations / Rezervasyon: 0 212 326 45 00 Reservations are subject to availability Rezervasyonlar doluluk oranına Dağiıdu

www.ciraganpalacesuites.com

TURKİSH AIRLINES

Tüm Miles&Smiles üyeleri 01/06/2006 - 15/07/2006 tarihleri arasında Türk Hava Yolları ile yapacakları uçuşlarda SIXT GOLD KART sahibi olma fırsatını yakalayacaklar! Ali Miles&Smiles Members vvill catch the chance to be a SIXT GOLD CARD member vvith a Turkish Airlines flight betvveen the period June 1st, 2006 - July 15th, 2006! *Sixt Gold Kartı nızla dünya çapındaki tüm Sixt ofislerinde hızlı servis kalitesi ve özel fiyat avantajlarından yararlanabilirsiniz. Sixt - Türk Hava Yolları işbirliği sayesinde tüm Miles&Smiles kart sahipleri tüm araç kiralamalarında 500 bonus mil kazanmaya devam edecekler ve tüm Gold Kart sahipleri Sixt'ten yapacakları ilk kiralamada 2000 mil kazanabileceklerdir. *Sixt Gold Kart başvurularınız için 01/06/2006 - 15/07/2006 tarihleri arasında Türk Hava Yolları ile uçtuğunuzu gösteren biletinizin fotokopisini aşağıda belirtilen mail adresine veya faks numarasına göndermeniz yeterli olacaktır. •Mil kazanmak için kira başlangıcında lütfen Sixt ofisinde Miles&Smiles kartınızı göstermeyi unutmayınız! * With the Sixt Gold Card you vvill receive special rates and faster service by your car rentals at ali Sixt locations worldwide. And of course you can collect 500 bonus miles with every Sixt rental. You will receive 2000 miles with your first rental vvith your Sixt Gold Card *For your Sixt Gold Card applications please simply send us a copy of your flight ticket belonging to the period June İst, 2006 - July I5th, 2006 to the mail adress or fax number mentioned below. •For collecting miles, please don’t forget to present your Miles&Smiles card at your car rental at Sixt.

Daha detaylı bilgi ve rezervasyon talepleriniz için lütfen bizlerle tem asa geçiniz!

For m ore detailed inform ation or reservation request please get in contact with us!

Tel Faks E-posta

Phone Fax E-mail

törk hava yollari

.%

: 0216 318 90 40 (pbx) : 0216 321 40 14 : sixt@ sunrent.com www.sixt.com .tr

N a t io n a l Car Rental

: + 90 216 318 90 40 (pbx) :+ 9 0 216 321 40 14 : sixt@ sunrent.com www.sixt.com .tr

T U R K İ S H A IR L IN E S T Ü R K H A V A Y O LL A R I

T ü m d ü n y a d a , g ü n d e 1 0 0 ,0 0 0 in ü z e r in d e a r a ç k ir a la y a n N a t io n a l v e A la m o C a r R e n t a l,

iyi sürüşler diler.. National and Alamo Car Rental, worldwide renting more than 100,000 vehicles daily, w is h y o u a n ic e d r iv e . .

Miles & Smiles üyelerine özel indirim li fiyatlarım ız: Our special discounted rates fo r Miles & Smiles members:

Ford Fiesta 1.4 A/C: 69.-YTL İstanbuluşalını Ramada Hotels & Resorts Internationahn yüksek standartlı beş yıldızlı uluslararası oteller konseptine uygun olarak yapılandırılm ış olan Ramada Plaza İstanbul, Osmanbey, Pangaltı'da. Temmuz sonuna kadar Ramada Plaza İstanbul, M iles & Smiles üyelerine konaklamalarından 2 kat Bonus M il kazandırıyor.

Meeting point in İstanbul Ramada Plaza İstanbul, designed vvith high standards o f Ramada Hotels & Resorts International's five star Plaza concept, is in Osmanbey, Pangalti. U n til the end o f July, The Ramada Plaza İstanbul Hotel offers double bonus miles for M iles & Smiles members.

ı r a m a d a

.

H alaskargazi Cad. N o:13 9-151 34373 O sm anbey-Ş işli-İS T A N B U L/T Ü R K İY E PH O N E: + 9 0 212 315 44 44 FAX: + 90 212 315 4 4 45 RES & İN F O 444 02 72 info@ ra m a d ap la zaista nb ul.co m w w w @ ram ada plazaistanbul.com w w w .ra m a d a .co m

0 " TURKİSH AIRLINES TÜRK HAVA YOLLARI

Ford Focus 1.6 A/C: 79.-YTL Ford Mondeo 2.0 A/C: 119.-YTL F iy a tla r 1 g ü n lü k o lu p , sın ırs ız k m k u lla n ım , ka sko h ırs ız lık s ig o rta la n ve K D V d a h ild ir. 30 H a z ira n 2 0 0 6 ta rih in e k a d a r g e ç e rlid ir. B aşka in d ir im ve p ro m o s y o n la rla b irle ş tirile m e z . G e n e l k ira la m a k o ş u lla n ile b ir lik te g e ç e rlid ir. M ile s & S m ile s ü y e le rin e B o n u s m il k a z a n d ın lm a k ta d ır.

Rates are daily. inelude Unlimited km, Collision Damage fVaiver, Theft Protection and V.A. T. Effective until Jun 30, 2006. This offer cannot be used in conjunction with any other discounts or offer. General rental terms & conditions will apply. Miles & Smiles members will earn Bonus Miles.

Bilgi ve rezervasyon iç in ,/o r information and reservations:

Ph: 0216 680 06 90 pbx Fax: 0216 680 06 99 E-mail: info@ yesnational.com www.yesnational.com


T ü r k H a v a Y o lla r ı U ç u ş la r ı v e M e s a f e l e r

- Turkish Airlines Flights and Distances

(Dış Hatlar-lnternational Flights)

Uçuş b ilg ileri

Flight in form ation

■ Dergimizin bu sayfasında yayımlanan km ve mil (deniz mili)

Km N. M iles İstanbul’dan / From İstanbul 3246 1753 ABU DABİ / ABU DHABI AUH 3935 2125 ADDIS ABABA ADD 4145 2238 ALMATY ALA 1528 825 AMMAN AM M 2356 1272 AMSTERDAM AMS 2107 3902 AST AN A TSE 1423 2636 AŞKABAD / ASHGABAD ASB 313 580 ATİNA / ATHENS ATH 2787 1505 BAHRAIN BAH 1845 996 BAKÜ / BAKU GYD (BAK) 7803 4213 BANGKOK BKK 2278 BARCELONA BCN 1230 1963 1060 BASEL BSL 893 482 BELGRAD / BELGRADE BEG 1858 1003 BERLİN SXF - TXL 1046 565 BEYRUT / BEIRUT BEY 4047 2185 BİŞKEK / BISHKEK FRU 2228 1203 BRÜKSEL / BRUSSELS BRU 1189 642 BUDAPEŞTE / BUDAPEST BUD 576 311 BÜKREŞ / BUCHAREST OTP (BUH) 1054 1952 CENEVRE / GENEVA GVA 1334 2471 CEZAYİR / ALGIERS ALG 2584 1395 CİDDE / JEDDAH JED 1009 545 DNEPROPETROVSK DNK 1686 DOHA DOH 3122 1150 621 DONETSK DOK 3274 1768 DUBAİ DXB 1638 DUBLİN DUB 3033 3587 1937 DUŞANBE / DUSHANBE DYU 2182 1178 DÜSSELDORF DUS 3035 1639 EKATERINBURG SVX FRANKFURT FRA 1909 1031 1177 2180 HAMBURG HAM 2061 1113 HANNOVER HAJ HARTUM / KHARTOUM KRT 2963 1600 2292 1238 HELSİNKİ HEL 9708 5242 HONG KONG HKG 698 • 293 KAHİRE / CAIRO CAI 4210 2273 KARAO / KARACHI KHI KAZABLANKA/CASABLANCA CMN (CAS) 3469 1873 2252 1216 KAZAN KZN 2109 1139 KOPENHAG / COPENHAGEN CPH 724 391 KİŞİNEV / CHISINAU KIV 1109 599 KİEV KBP (IEV) 2146 1159 KÖLN / COLOGNE CGN 1421 KUVEYT KWI 2632 4852 2620 LAGOS LOS 837 LEFKOŞA ECN 452 3484 1881 LİZBON / LISBON LIS LONDF3A / LONDON LON (LHR, STN) 2580 1393 1337 722 LJUBLJANA LJU 1174 2174 LYON LYS

İstanbul’dan / From İstanbul MADRİD MAD MANCHESTER MAN MİLANO / MILAN M XP (MİL) MİNSK MSQ MOSKOVA / MOSCOVV SVO (MOW) MUMBAI BOM MUSKAT / MUSCAT MCT MÜNİH / MUNICH M UC NEW YORK JFK (NYC) NİCE NCE NÜRNBERG / NUREMBERG NUE ODESSA ODS OSAKA KIX OSLO OSL PARİS (ORLY) ORY (PAR) PEKİN / BEIJING BJS PRAG / PRAGUE PRG PRİŞTİNA / PRISTINA PRN RİGA RIX RIYAD / RIYADH RUH ROMA / ROME (FIUMICINO) FCO ROSTOV ROV S A N A SAH SARAYBOSNA / SARAJEVO SJJ SEUL / SEOUL ICN (SEL) SİMFEROPOL SIP SİNGAPUR / SINGAPORE SIN SOFYA / SOFIA SOF ST. PETERSBURG LED STOCKHOLM ARN (STO) STRASBOURG SXB STUTTGART STR ŞAM / DAMASCUS DAM ŞANGAY / SHANGHAİ PVG ŞİKAGO / CHİCAGO ORD (CHI) TAHRAN / TEHRAN THR TAŞKENT / TASHKENT TAS TEBRİZ / TABRİZ TBZ TEL AVİV TLV TİFLİS / TBILISI TBS TİRAN / TİRANA TIA TOKYO NRT (TYO) TRABLUS / TRİPOLİ TIP TUNUS / TUNIS TUN ÜSKÜP / SKOPJE SKP VARŞOVA / WARSAW WAW VENEDİK / VENICE VCE VİYANA / VIENNA VIE YENİ DELHİ / NEW DELHİ DEL ZAGREB ZAG ZÜRİH / ZÜRİCH ZRH

Km N. Miles 2821 1523 • 504 2785 937 1735 15c 1 843 1932 1043 50 "4 2707 1907 3531 884 1637 8575 4630 1071 "983 936 1733 663 358 ■0536 5689 14 76 2734 12 73 2358 4 152 7690 871 1613 464 860 1866 1008 2602 1405 804 1489 745 1379 • 9 -7 ' 3550 789 1461 4 702 8708 65 y 356 9538 5150 574 310 1217 2253 2408 1300 1952 1054 •830 988 * 193 644 89 75 4846 9204 4970 2 -6 5 1169 3517 1899 1552 838 1261 681 777 '4 3 9 872 471 10149 5480 194 1 1048 • 796 970 704 380 ' 446 781 1510 8 15 •356 732 484' 2614 • -38 647 988 1830

değerleri, uçağın uçtuğu irtifada takip ettiği rotanın yer üzerindeki iz düşümünün ölçülen mesafesidir.

The distance in kilometres and nautical miles in the table on this page is the projected distance on the ground for the route flown by the aircraft. ■ Uçaklarımızın içindeki monitörlerde görülen rakam ise, uçağın havada katettiği mesafedir.

The figüre shown on the cabin monitors give the actual distance flown by the aircraft through the air, including adjustments of direction to compensate for wind, and other weather conditions. ■ Türk Hava Yollan özel Yolcu Programı Miles&Smiles’da uygulanan mil değerleri ise, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın (IATA) yayımlamış olduğu rakamlar olup yukarıda yazılan mil değerlerinden farklıdır.

The miles used by Turkish Airline's Frequent Flyer Programme Miles&Smiles are those published by the International Air Transport Association (IATA) and therefore they are different from the distances in miles noted above.

T ü r k H a v a Y o lla r ı U ç u ş la r ı v e M e s a f e l e r -

Turkish Airlines Flights and Distances

(iç Hatlar-Domestic Flights) İstanbul’dan / From İstanbul (Atatürk Airport) ADANA ADA ADIYAMAN ADF ANKARA ESB ANTALYA AYT BODRUM / MİLAS BJV DALAMAN DLM DENİZLİ DNZ DİYARBAKIR DIY ELAZIĞ EZS ERZURUM ERZ GAZİANTEP GZT İZMİR ADB KAYSERİ ASR KONYA KYA MALATYA MLX SAMSUN SZF SİVAS VAS TRABZON TZX VAN VAN

Km 824 1033 419 535 526 648 461 1087 961 1091 983 419 696 530 861 698 707 974 1304

İstanbul’dan / From İstanbul (Sabiha Gökçen Airport) Km ADANA ADA ANKARA ESB ANTALYA AYT BERLİN SXF BODRUM / MİLAS BJV DALAMAN DLM DİYARBAKIR DIY ERZURUM ERZ HANNOVER HAJ İZMİR ADB KARS KYS TRABZON TZX

776 393 489 1872 554 -565 1011 1068 2152 431 1216 928

Ankara’dan / From Ankara (Esenboğa Airport) ADANA ADA ADIYAMAN ADF AĞRI AJI ANTALYA AYT BATMAN BAL BODRUM / MİLAS BJV * DALAMAN DLM DİYARBAKIR DIY ELAZIĞ EZS ERZİNCAN ERC ERZURUM ERZ İSTANBUL İST İZMİR ADB KAHRAMANMARAŞ KCM KARS KSY MALATYA MLX MARDİN MQM MUŞ MSR SAMSUN SZF ŞANLIURFA SFQ TRABZON TZX VAN VAN

Km 439 600 870 454 772 657 554 696 596 591 717 420 643 522 933 502 772 802 378 757 604 943

* Sadece Türk Hava Yolları’nın yaz tarifesinde uygulanmaktadır. * Only during the summer season.

6 /2 0 0 6 SKYLIFE 191


YAYINLARI (021 « 574 24 44

750 km

{‘ U/İA'/(

v. I V/k

..

. ^

» c a A)

ZÜRİCH

« sW

o

^

AM L

^

Nap[es4

v

Sca

y lîe n ia n

İ

r

V/r/A A

V£R0eremen pEftL,Ns

^

T

>

e KUbbW

rsaw

n

\

T

TV IA

o L V iv

Hr°R

L IT H U A

WrOC,aW\ V

H

’ Tallinn e s t o n ia

R İG A

P o LA N D

öland l \

e

Tam p e re

FI N LAN D

T u rk u H E L S İN K İ \

ima j

m i t k SAuı

SWEDEN

Umeâ

j, K ira n a

ı K R A '

P fo P E T R ;

MaWW°w


vnn Eliz Is la n d s

Inuvik

RU S II A A NN R US SS FEDERATION

.(

C £

Prince Chark s h.

A L A S K A (U S A )

c> Vtfhitel'orsa

I lııtlson Bav \kxwhU; IslaııiA .

Oavvson Creok

'* .

c Prin& Rupett

’f

7

Princİ Geoflge

peac®River Edmonton Calgary

.Vancouver Rimoııaki

Toronto,

^ NEVV MPUU Y VO HR RK K B altim o re s h in g to n D C

S a n F ra n cis co '

R ale ig h D u rh am L o s A n g e le s .» S a n 6ieg<

lo u s to n

M Ex ı c o

Nevv Orleans Tampa<

Monterrey , H a va n a

UBA

MeKico City

i 1* 111 „

1 * O O M IN IC A N

1 » ™ ? ? ü o îîp a o

GUATİMiMA tlpl^OlJRAS < _.\_R fâ C ity ■ ?

M tS K *

San Juan

\

A=WU. * . , - S. ( 1H K J A

\

S L

,K

-TeaucIaaİDa

-

S e m

M anagua ■

(-‘Ki

'“ PANAMA B uc^anga

f,,acas VEN EZU ELA

u ıJor

Guayaqullı

v ves t

SA M O A

TONGA

lquique

Antofa flaşta

juimbo

Cordoba Vaiparaıso, _

RKISH AIRLINES T Ü R K H A V A YOLLARI — Code share flig hts by Am erican Airlines

/

/' .

Santiago

Rosario*

Buenos i

A RG EN T


Svalbard

Islands (Nor.)

(DENMARK)

h m Mawn A. t SÖR. >

IC E L A N D Reykjavik

F IN L A N D

St.Petersburg

Tallinn ESTONIA

UNITED K IN G D O M

EKATERINBURG LATVtA

'■^Chvanva RF“ "

BE1ARUS

POLAND

M° ’ “

M insk

oçlaw W arsaw

hnındluııd

Kharkav.

«> • * '

R8 ra 2 i;'.KIA L. r ^ -

U

K

RA

.Ü O M A M A

I

N

(Masam

E /

Porto

PORTUGAl

TUR KM ENİ

TRİPOLİ

A l Ayoun

N flA H R A IN 1 1

DOHA * 1

1 ' * DUBAİ

BIA rİvaohO A ^ ^ ^ 'P H A b. ’AhH

CAPE VERDE

-----

M USÇAT

D akar SENEGAL N iam ey

B ın iu l OAMBIA

SS£C U I N İB,m,k° oJS ı J L

c ^ am T r ' X n A IV O RV ■ i< Freetow n LEONE C O A S T G HANA^ £ IIBERIA *M o nıovia Yamou*»oukro .< ,

Abidjan

.CENTRAL AFRICAN REPUBLİC

CAMEROOI u

Belam CABINDA (AnjJ.)

Dodoma

SEYCHELIES

T A N Z A N IA

Luanjla

llcSrtıa A Goiania

ZİMBABWE BOTSWANA

’ Rio d e Janeiro Paulo

Joh a n n esb u rg *

R E P U B L İC O F KimtMrie/

S O U T H A F R İC A

Irıstoıı ıJu Cunltti l\l.

I K

Port Louis

MAURITIU REUNION


Kozhevnikovo

Magadan

Tomsk Kansk

Saklıulin Is.

BEIJİNG Taiyuan

TOKYO

Kita-Kyushy* Fukuoka SHANGHAI

/:E a s ı C h in a

NE W DELHİ Chengdu<

.Nanchang

T him p h u K a th m a n d u 8HUTAN .Patna

Ahmadabad N agpöı^

I

Pune

Fuzhou.

BANGIADESH D haka

KARACHI

m um baF^

N

D

?Yokohama .

Calcutta

Nanning

Guanpzhc

H anoi

MYANMAR

1Kaohsiung HONG KONG

I A

H yderşbad

T H A lL A j Bangalore

BANGKOK

MALDI VES

Ho Chi Minh City

SRİ LANKA

FE D E R A TIO N STATES O F M IC R O N E S IA M

BRUNEI A L A Y S I A

uala Lu m p u r

i

SINGAPORE

-, SlN G AR i

h n r ı ı c o /.s.

,Vt M Ireiuıul İsi.

PAPUA NEVV G U IN E A

Bandung Arafııra

H oniara

‘ Sydney ’Adelaide

C anberra Melbourne

W e llin g to

Tasmam a Is

Bobart


i DALAMAN

k^ t a h v a

m e d it e r r a n e a n

"EDREMİT

ÇANAKKALE

SI A 1)1 MARMARA

TEKİRDAĞ

KIRKLARELİ

sea

Aniahv Buy

'ANTALYA

İSPARTA

KONYA

BARTIN

^KARAMAN

f o ft t -J ı “ —

GREfK CYPRIOT ADJUNI ADMİNİSTRATİON GREEKCYPRIOT

lü n ö P Of SOUTHERN OTRLIS

İ* W

J.EFKOŞA

M ER SİN

KASTAMONU

TI RK1SH REPUBIIC Of NORTHERN CYPRLrS

ZONGULDAK

'tokat

L E B A N O

A D A N A o s i^ a n İye

.YOZGAT

AMASYA

SAMSUN

G A Zİ ANTEP

ORDU

;a n u u r f a

TRABZON

IRZURUM

ARTVİN

'

- W

.

YAYINLARI (0216)574 24 44

Gürbüz

200 km


Gökyüzü değişiyor... Binlerce kişinin işini “iyi” yapmasıyla oluşan büyük enerji şekil alıyor. Uçuş deneyiminizi en yüksek standartlara taşıyacak farklı bir hizmet anlayışı sizi saracak. Bu değişim, dünyada iz bırakacak. Yepyeni yüzüyle, dünyanın 150 noktasında gökyüzündeki imzamız... Gurur kaynağımız.

TURK. HAVA YOLLARI

w w w .thy.com .tr | 444 0 849

Dünyaya açılan kapınız


A 330-203

A 340-311/313

A 321-111/231/211 — A 320-214/232

'

Number o f aircraft

Number o f aircraft

Number o f aircraft

Number of aircraft

Uçak adedi: 4

Uçak adedi: 7

Uçak adedi: 7

Uçak adedi: 14

Commercial names

Commercial names

Ticari adları: Bursa/Gaziantep/ Konya/Antalya

Ticari adları: istanbul/Ankara/Izmir/ Adana/Diyarbakır/Kocaeli/Mersin

Commercial names Ticari adları: Yozgat/Osmaniye/Kırıkkale/Aksaray /Çankırı/Burdur/Bingöl

Commercial names Ticari adları: Şanlıurfa/Balıkesir/Kahramanmaraş/Erzurum /Sakarya/Adıyaman/Çorum/Batman/Şırnak/ Kırklareli/Düzce/Muş/Rize/Trabzon

Maximum take o ff vveight

Maximum take o ff vveight

Maximum take o ff vveight

Azami kalkış ağırlığı: 233.000 kg Wing span Kanat açıklığı: 60.30 m

Azami kalkış ağırlığı 257.000 kg (A 340-311) 262.000 kg (A340-313) Wing span Kanat açıklığı: 60.30 m

Length

Azami kalkış ağırlığı: 83.000/89.000 kg Wing span Kanat açıklığı: 34,09 m Length Gövde uzunluğu: 44.51 m Height Yerden yüksekliği: 11.76 m

Gövde uzunluğu: 63.69 m Height Yerden yüksekliği: 16.85 m

Cruise speed

Length

Yatay uçuş sürati: 835/844 km/h

Gövde uzunluğu: 37.57 m

Length Gövde uzunluğu: 58.80 m Height Yerden yüksekliği: 17.40 m

Cruise speed Yatay uçuş sürati: 890 km/h

Passenger capacity

Wing span Kanat açıklığı: 33.91 m/34.09 m

Cruise speed

Passenger capacity

Height

Yatay uçuş sürati: 890 km/h

Yolcu kapasitesi: 155/181/186/195/202 Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 30, 31, 32, 33 (EC); 33, 34, 36 (BC)

Yerden yüksekliği: 11. 91 m /1 1.76 m

Yolcu kapasitesi: 250

Passenger capacity

Seat p itch (inch)

Yolcu kapasitesi: 271 Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 33, 34 (EC): 54 (BC)

Koltuk aralığı: 33 (EC); 61 (BC)

Maximum take o ff vveight Azami kalkış ağırlığı: 73.500/75.500/77.000 kg

Cruise speed Yatay uçuş sürati: 858 km/h

Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 150/156/159/167/168

Maximum cruising altitude

Maximum cruising altitude

Maximum cruising altitude

Seat pitch (inch)

Azami yatay uçuş yüksekliği: 41.100 ft

Azami yatay uçuş yüksekliği: 41.100 ft

Azami yatay uçuş yüksekliği: 39.000/39,800 ft (TC-JMG)

Koltuk aralığı: 30, 31 (EC); 32, 33 (BC)

Maximum passenger range

Maximum passenger range

Maximum passenger range

Azami yatay uçuş yüksekliği: 39.000/39.800 ft

Azami menzil: 10.371 km

Azami menzil: 11.952 km

Azami menzil: 2.250/3.200 km

Maximum passenger range

Maximum cargo capacity

Maximum cargo capacity

Maximum cargo capacity

Azami menzil: 2.963/3.350 km

Azami kargo kapasitesi: 37.528 kg/105.95 m3

Azami kargo kapasitesi: 44.836 kg/152.80 m3

Azami kargo kapasitesi: 12.837-11.548 kg/58-46.49 m3

Azami kargo kapasitesi: 9.435 kg/37.06 m

194 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

Maximum cruising altitude

Maximum cargo capacity


,K

f.&

V ı i'U M s*

- H R K ' * «

i.

,

s h - ■

I

T U R K İS H

- A 319-132

A 310-304/203 Number o f aircraft U ç a k

a d e d i:

6

Commercial names

B 737-800 ■

-■

B 737-400

Number o f aircraft

Number of aircraft

Number o f aircraft

U ç a k

U ç a k

U ç a k

a d e d i:

2

a d e d i:

3 5

a d e d i:

1 7

Commercial names

Commercial names

T ic a ri

H a ta y /A fy o n k a ra h is a r/S iv a s /Iğ d ır/

K a rs /A y v a lık /M a rm a ris /A m a s ra /

a d la rı:

S in o p /K a r a b ü k

T ic a ri

Commercial names T i c a r i

a d la rı:

a d la rı:

Maximum take o ff vveight

M a rd in /A ğ rı/Z o n g u ld a k /O rd u /N iğ d e /

A la n y a /M u ğ la /Ç a n a k k a le /E f e s /S id e /

A k s u /G ö k s u /L e fk o ş a

A za m i

B itlis /E d im e /A m a s y a /

B e r g a m a /G e lib o lu /A n a d o lu /B a y b u rt/

Maximum take o ff vveight

7 0 .0 0 0

A z a m i

Wing span

T ic a ri

a d la rı:

k a lk ış

A ra s /Ç o ru h /E r g e n e /

a ğ ırlığ ı:

1 5 3 .0 0 0 /1 5 7 .0 0 0

k g

(T C -JD B )

VVİrıg span K a n a t a ç ı k l ı ğ ı : 4 3 . 9 0 Length G ö v d e u z u n l u ğ u : 4 6 . 6 6 Height Y e r d e n y ü k s e k l i ğ i : 1 5 . 8 0 Cruise speed Y a ta y

u ç u ş

s ü ra ti:

8 6 0

m m m

k a p a s ite s i:

3 1 ,

3 2

(E C );

3 8

4 1 .0 0 0

(T C -JD B ) a ra lığ ı:

y ü k s e k liğ i:

8 .1 0 0 /8 .9 8 0

k a rg o

A z a m i

k a p a s ite s i:

2 4 .9 9 5 - 2 1 .8 2 0

s ü ra ti:

8 4 4

k m /h

k a p a s ite s i:

1 2 6

a ra lığ ı:

k g /6 8 ,2 0 - 5 4 .1 6

3 3

(E C );

3 7

(B C )

y a ta y

u ç u ş

y ü k s e k liğ i:

m 3

6 7 8 6

6 8 .0 3 8 /6 5 .0 9 0 /6 4 .6 3 7

m e n z il:

k a rg o k g

k a lk ış

a ğ ırlığ ı:

7 9 .0 1 5

Y o lc u

k a p a s ite s i:

G ö v d e

k g

3 0

(E C );

3 1

(E C );

K o ltu k

3 5

3 .7 0 4

A z a m i y a ta y

u ç u ş

a ğ ırlığ ı:

u z u n lu ğ u :

Height Y e r d e n Cruise speed Y a ta y /h

u ç u ş

3 6 .4 0

7 9 7

1 1 .1 2 5

m

k m /h

Y o lc u

k a p a s ite s i:

1 4 8 /1 5 0 /1 5 2

3 0 ,

3 1 ,

3 2

K o ltu k

(E C ); 3 4 ,

a ra lığ ı: 3 8

(B C )

Maximum cruising altitude

(B C )

y ü k s e k liğ i:

m

m

y ü k s e k liğ i:

s ü ra ti:

2 8 .9 0

Passenger capacity

2 9 ,

a ra lığ ı:

k g

K a n a t a ç ık lığ ı:

Seat pitch (inch)

1 6 5

Seat pitch (inch)

k a lk ış

Wing span Length

Maximum cruising altitude

ft

4 1 .0 0 0

A z a m i y a ta y ft

3 7 .0 0 0

u ç u ş

y ü k s e k liğ i:

ft

Maximum passenger range

Maximum passenger range

A z a m i m e n z il:

A za m i

k m

Maximum cargo capacity

Maximum cargo capacity

S i i r t / A y d ı n / V a n / D e n i z i İ / K ı r ş e h i r / K İ Ii s /

Wing span K a n a t a ç ı k l ı ğ ı : 3 4 . 3 1 m / 3 5 . 7 8 m Length G ö v d e u z u n l u ğ u : 3 9 . 4 7 m Height Y e r d e n y ü k s e k l i ğ i : 1 2 . 5 5 m Cruise speed Y a t a y u ç u ş s ü r a t i : 8 5 8 k m Passenger capacity

Maximum passenger range A z a m i

A za m i

A za m i

u ç u ş

3 9 .8 0 0

k m

Maximum take o ff vveight

B o lu /N e v ş e h ir/E rz in c a n /A rtv in /T o k a t/

Maximum take o ff vveight

y ü k s e k liğ i:

m

A z a m i

ft

m e n z il:

Y e rd e n

Passenger capacity Y o lc u

U ş a k /Is p a rta /Y a lo v a /G ü m ü ş h a n e

M a n is a /T u n c e li/M a la ty a /E s k iş e h ir/

K a ra m a n /H a k k a ri/B ile c ik

Maximum cruising altitude

(T C -JD B )

A z a m i

Height

K o ltu k

Maximum passenger range A z a m i

u z u n lu ğ u :

Seat pitch (inch)

(B C )

u ç u ş

G ö v d e

m

1 1 .7 5

Maximum cruising altitude A z a m i y a ta y

3 8 .8 3

Y a ta y

K o ltu k

K a n a t a ç ık lığ ı:

m

Length

G ir e s u n /

A rd a h a n /T e k ird a ğ /K a s ta m o n u /E la z ığ /

Cruise speed

k m /h

2 1 0 /2 0 8

Seat pitch (inch)

a ğ ırlığ ı:

k g

3 4 .1 0

Passenger capacity Y o lc u

k a lk ış

4 .7 5 5

k m

m e n z il:

3 .3 5 0

k m

Maximum cargo capacity

Maximum cargo capacity

A zam i

k a rg o

A za m i

k a rg o

8 .4 0 8

k g /4 5 .0 5

7 .4 9 1

k g /3 9 .2 2

k a p a s ite s i: k a p a s ite s i: m 3

k a p a s ite s i: m 3

6 /2 0 0 6 SKYLIFE 195


AEROBICS AEROBİK

o ir o b îc / UÇUŞ - EGZERSİZ PROGRAMI / IN FLIG H T EXERCISE PROGRAM A ş a ğ ıd a

g ö re c e ğ in iz

u ç u ş -e g z e rs iz

p ro g ra m ı

A iro b ic s ,

T ürk Hava Y olları v e Hillside City Club i ş b i r l i ğ i i l e h a z ı r l a n m ı ş t ı r . A i r o b i c s ' e a y ı r a c a ğ ı n ı z b i r k a ç d a k i k a ile u z u n s ü r e n y o l c u l u ğ u n u z a h a r e k e t k a ta c a k ve k e n d in iz i ç o k d a h a z in d e h is s e d e c e k s in iz .

A iro b ic s , th e in flig h t e x e rc is e p ro g ra m b e lo w has been developed by Turkish A irlines and Hillside City Club of İstanbul. By co m m ittin g ju s t a fe w m in utes fo r A irobics, you can tu rn yo u r long jo u rn ey into a much m o re en erg e tic and refresh in g one. N ow p le as e fo ld up yo u r ta b le , bring yo u r s e at to the upright position and re la x your body.

K A N D O L A Ş IM IN I D Ü Z E N L E Y İC İ A Y A K ve B A C A K E G Z E R S İZ L E R İ

LEG & FOOT EXERCISES TO REGULATE B L 0 0 D CIRCULATION 1. K o l t u ğ u n u z d a d i k o t u r u r p o z i s y o n d a , a y a k l a r ı n ı z y e r d e y k e n p a r m a k l a r ın ı z a b a s a r a k to p u k la r ın ız ı y u k a r ı k a ld ırın , t e k r a r y e r e b a s ın , t o p u k l a r ı n ı z a b a s a r a k a y a k l a r ı n ı z ı n ö n k ı s m ı n ı y u k a r ı d o ğ r u k a l d ı r ı n ve g e ri indirin. B u h a r e k e t le r i a r k a a rk a y a 3 k e z te k r a r la y ın . (U z m a n la r , u ç u ş e s n a s ın d a bu e g z e rs iz i sık sık u y g u la m a n ız ı ö n e r m e k t e d ir le r .)

1. Sit straight in your seat, vvith your feet flat on the floor. First lift your heels keeping your toes on the floor, then lower your heels till your feet are ftat on the floor. Lift your toes keeping your heels on the floor and then lower your toes till your feet are flat on the floor again. Repeat 3 times. (Doctors recommend that you repeat this exercise as often as possible during your flight.)

2. Ö n c e s a ğ a y a ğ ı n ı z ı h a f i f ç e k a l d ı r a r a k ö n e d o ğ r u u z a t ı n . A y a k b i l e ğ i n i z ile ö n c e iç te n d ış a d o ğ r u , s o n r a d ı ş t a n iç e d o ğ r u d a i r e l e r çizin [ 3 'e r k e z ). A yn ı h a r e k e t i s o l a y a ğ ın ız la d a u y g u la y ın ( 3 ’e r k e z ).

2. First stretch out your right leg and raise your foot just a littte. Rotate your ankle clockvvise (3 times) and then counter clockvvise (3 times). Repeat the same vvith your left ankle |3 times for each direction). 3. S a ğ d i z i n i z i k a r n ı n ı z a d o ğ r u ç e k i n v e i n d i r i n (3 k e z ) . A y n ı h a r e k e t i s o l d i z i n i z l e d e u y g u l a y ı n (3 k e z ) .

3. Pull your right knee tovvardsyour chest and move it dovvn again (3 tim e s ). Do the sam e vvith your le ft knee (3 tim e s ).

G E R M E V E G E V Ş E T M E E G Z E R S İ Z L E R İ / / STRETCHING AND RELAXATION EXERCISES

U. O m u z l a r ı n ı z ı y u k a r ı d o ğ r u k a l d ı r ı n v e i n d i r i n (3 k e z ) . U. Raise your shoulders and tovver them. Repeat 3 times.

5. O m u z l a r ı n ı z l a ö n d e n a r k a y a d o ğ r u d o ğ r u 3 k e z o l m a k ü z e r e d a i r e l e r çizin.

3

kez

ve

arkadan

öne

5. Roll your shoulders backvvards (3 times) and then forvvards (3 times).

6. B a ş ın ız ı, g ö ğ s ü n ü z e d o ğ r u y a v a ş ç a in d irin . 3 ' e k a d a r sa y ın ve t e k r a r y a v a ş ç a ka ld ırın . B aş ın ızı k a ld ır ır k e n a r k a y a a t m a m a y a d ik k a t e d i n (3 k e z ) .

6. Keep sitting up straight. Slowly tovver your head tovvards your chest. Count to 3 and raise your head gently. As you raise your head, be carefu l not to je rk backvvards. Repeat 3 tim es.


7. K a r ş ı y a b a k a r p o z i s y o n d a y k e n , b a ş ı n ı z ı h a f i f ç e ö n e e ğ e r e k s a ğ o m z u n u z a d o ğ r u ç e viri n , g ö z l e r i n i z o m u z b a s ın ı z a b a k s ı n v e y a v a ş ç a b a ş l a n g ı ç p o z i s y o n u n a d ö n ü n 13 k e z j . A y n ı h a r e k e t i s o l o m z u n u z a d o ğ r u t e k r a r l a y ı n (3 k e z ] ,

7. Look ahead. Slightly low er your head and gently turn your head tovvards your right shoulder. You should be tooking at the end of your shoulder. Then return to the starting position with the same movement (3 times). Repeat the same exercise tovvards your left shoulder and return slowly to the original position (3 tim es).

8. E l l e r i n i z i a v u ç i ç l e r i y u k a r ı b a k a c a k ş e k i l d e b a c a k l a r ı n ı z ı n ü z e rin e ko y u n ve k e n d in iz i ra h a t b ıra k ın . D irs e k le rin iz i, p a r m a k l a r ı n ı z o m u z l a r ı n ı z a d e ğ e c e k ş e k i l d e kıvırın v e a ç ı n (3 k e z ) .

8. Rest your hands on your thighs vvith your palm s facing up and relax. Touch your shoulders vvith your fingers and return y o u r h an ds to th e o r ig in a l p o s itio n . R e p e a t 3 tim e s .

9. E l le r i n i z i a v u ç iç le ri y u k a r ı b a k a c a k ş e k i l d e b a c a k l a r ı n ı z ı n ü z e r i n e k o y u n v e y u m r u k s e k l i n d e i y i c e s ı k a r a k k a p a t ı p , a ç ı n (3 k e z ] ,

9. Rest your hands on your thighs, palms up. Close your hands tightly into a fist and open. Repeat 3 times.

S O L U N U M E G Z E R S İ Z L E R İ / / BREATHING EXERCISES 10. B i r el in iz i g ö ğ s ü n ü z ü n , d i ğ e r el iniz i m i d e n i z i n ü z e r i n e y e r l e ş t i r i n . B u r n u n u z d a n d e r i n n e f e s a lın . G ö ğ ü s k a f e s in i z i n iyice ş iş tiğ in i h isse d in . N e fe s in izi a ğ z ın ız d a n ya v a ş ç a dışarı ve rin. Aynı ş e k ild e bir k e z d a h a b u r n u n u z d a n d e r in n e fe s alın, a n c a k bu k e z k a rın b o ş lu ğ u n u z u n şiştiğ in i h is s e d in . N e fe s in iz i a ğ z ın ız d a n y a v a ş ç a dışarı verin.

10. Put one hand on your chest, the other on your abdomen. Take a deep breath through your nose. Feel your chest expand. Slovvly exhale through your mouth. Inhale deeply again through your nose, but this time feel your diaphragm fiil vvith air. Exhale again slovvly through your mouth.

G E V Ş E M E E G Z E R S İ Z İ / / RELAXATION EXERCISE

11. Ellerinizi avuç içleri yukarı bakacak şekilde bacaklarınızın üzerine koyun. Bu egzersize önce e llerinizi yum ruk şeklinde sıkarak başlamalısınız. Sonra sırasıyla kollarınızı ve üst gövdenizi sıkın. Sıkma işlemine kalçanızla, sonra bacaklarınız ve ayaklarınızla devam edin. Ve şimdi aynı sırayla yavaş yavaş tüm vücudunuzu gevşetin. Önce eller, sonra kollar, üst gövdeniz, kalçanız, bacaklarınız ve ayaklarınız. Her birini gevşetirken kanınızın gevşettiğiniz bölgeye dolduğunu hissedeceksiniz.

11. Put your hands on your lap, palms up. Start this exercise by clenching your fists, then tense your arms. Slovvly continue to tighten your entire upper-body, follovved by your hips, right down to your legs and feet. Now in the same order, slovvly relax your body starting vvith your hands, then arms, upper-body, hips and finally your legs and feet. As you relax, you vvill feel the blood flovv through every part of your body.

^

Uzun y o lc u lu k la rd a sağ lığ ın ız için h a tırla n m a s ı g e r e k e n l e r : 1. Bol bol su için. 2. Alkollü içeceklerden uzak durun. 3. Mümkün olduğunca az tuz tüketin. A. Airobics egzersizlerini mümkün olduğunca sık aralıklarla tekrarlayın (özellikle 1 ve 2 nolu egzersizler). 5. Ucus esnasında sık sık kısa yürüyüşlere çıkın. 6. Rahat ayakkabılar giyin. 7. Hareketlerinizi kısıtlayan dar giysilerden kaçının.

H ealthy tip s fo r lo n g -h a u l flig h ts 1. Drink plenty of water. 2. Avoid alcoholic beverages. 3. Keep salt consumption to a minimum. 4. Repeat Airobics exercises as frequently as possible (particularly exercises 1 and 2|. 5. Ouring the flight, take frequent short vvalks. 6. Wear comfortable shoes. 7. Avoid tight clothing.


1. ilk olarak Çin'de uygulanmaya başlanan, ağaçları özel

1. What is the name o f the ornamental dw arf trees, grovvn in

saksılarda, özel tekniklerle budayıp şekillendirerek,

special pots, that were first developed in China?

bodurlaştırarak büyütm e ve estetik bir görüntü kazandırma

a. İkebana

b. Arrangement

sanatına ne ad verilir?

a. İkebana

b. Aranjman

c. Bonsai

c. Bonsai

d. Penjing

d . Penjing

2. Dünyada en eski toplu yerleşim birimlerinin bulunduğu

2. VVhere was the vvorld’s oldest unit o f mass

yerin neresi olduğunu bulabilecek misiniz?

settlement located?

a. Peru - M acchu Picchu b. Türkiye - Çatalhöyük

a. M acchu Picchu, Peru

c. Mısır - Sharm el Sheikh

c. Sharm -el Sheikh, Egypt

d. Fransa - Lascaux

d . Lascaux, France

b. Çatalhöyük, Turkey

3. Kariyeri boyunca otuz üç filme imzasını atmış, The

3. I//h a t is the nam e o f the director, also a professional

American Friend, Until the End of the VVorld, The Miilion

photographer, who has m ade thirty-three films

Dollar Hotel ve Don't C om e Knocking gibi filmlerin

including The A m erican Friend, Until the End o f the

yönetmenliğinin yanı sıra, aynı zamanda profesyonel

VVorld, The Miilion Dollar Hotel a n d D o n't Com e

fotoğrafçılık da yapan yönetmen kimdir?

Knocking?

a. Oliver Stone b. Stanley Kubrick

a. Oliver Stone

c. Ouentin Tarantino

c. Ouentin Tarantino

d . W im VVenders

d. Wim VVenders

b. Stanley Kubrick

4. Afrika'nın nüfusu en yoğun ülkesi Nijerya'nın başkentini

4. Can you rem em ber the capital o f Nigeria, A frica’s m ost

hatırlayabilecek misiniz?

populous country?

a.

Apapa

b. Abuja

a. Apapa

b. Abuja

c.

Lagos

d . Kaduna

c.

d . Kaduna

Lagos

5. Sporla ilgili hangi film ilk defa 'En İyi Film’ dalında Oskar

5. VVhich o f the following t/vas the first film about sports t o win an

Ödülü kazanmıştı?

O scar?

a. Chariots of Fire

a. Chariots o f Fire

b. National Velvet

b. National Velvet

c. Miilion Dollar Baby

c. Miilion Dollar B aby

d. Rocky

d. Rocky

6. Aşağıdaki şıklardan hangisi en ince kadın sesine verilen

6. VVhich o f the follovving is the term for the highest female

addır?

voice?

a. A l t o b. Tenor

a. Alto

c. Soprano

c. Soprano

d. Mezzo soprano

d. Mezzo soprano

b. Tenor

o -g 'p g q >

p e q z 'o ' l :su0|in|0S / ja|iunzo£)


■ TH EH MIRACLE NUT

MUCİZE

HAZELNUT

KURUYEMİŞ

O

î>

COMES

FINDIK DİYARI

FROM TURKEY

TÜRKİYE

B ütün d ün yanın bildiği gibi

J u s t as th e vvhole w orld

fındık en erji verir. Y alnızca

knovvs: H azeln u t gives energy.

enerji mi v e rir? Tansiyona,

It's also good fo r blood pressure,

ko lesterole, kansızlığa,

cholesterol, anem ia, insom nia,

uykusuzluğa, sinir b ozuk­

and nerves; it rejuvenates th e skin,

luğuna iyi gelir, cildi gençleştirir,

enhances th e bones, and m akes th e

kem ikleri güçlendirir, dişleri

te e th stro n g er. T h e co un tries such as

ku vve tlen d irir. Bunu çok iyi bilen

Angola, A rgentina, Australia, Brazil, Costa Rica, C ro atia, C zech Republic, Ecuador,

ülkelerin başında da, 2 0 0 6 D ünya Kupası

France, G erm an y, Iran, Italy, J a p a n , Mexico,

finallerinde y er alacak ABD, A lm anya, Angola, A rjantin , A vu stralya, B rezilya,

N eth erlan d s, P a rag u ay , Poland, P ortugal,

Ç ek C u m h u riye ti, E kvator, Fransa, G üney

Saudi A rabia, S e rb ia -M o n te n e g ro , South

Kore, H ırvatistan, H ollanda, İngiltere, İran,

K orea, Spain, S w ed en, Svvitzerland, Tunisia, UK, U krain e and U S A *, w hich will c o m p e te

ispanya, İsveç, İsviçre, İtalya, J a p o n ya , K o s ta R ika , M e k s ik a , P arag u ay, Polonya,

in th e 2 0 0 6 VVorld Cup finals know this very

Portekiz, Sırbistan-K aradağ, Suudi A rabistan,

well. T h e re fo re , in th e g am es a b re ath takin g

Tunus ve U k ra y n a * gelir. Bu nedenle de, kupa

c o m p etitio n will ta k e place am o n g th ese countries th a t well know th a t hazelnu t are, in

boyunca, fındığın n im e tlerin i bilen ülkeler

fact, a blessing. A nd finally w ho will e a t th e

arasında büyük bir çekişm e yaşan acak.

h azeln u t th a t will hold th e cup.

V e sonunda kupayı o n lard a n biri kaldıracak.

İn sports th e re is no n o o ooky-no oooky.

S p orda a g an igi-nagan igi o lm a a a a a a a a a z .

*The vvorld's biggest hazelnut producer Turkey, exporting

♦Dünyanın en büyük fındık üreticisi Türkiye yukarıda adı geçen

fındığı yiyen kupayı kaldırır who eats the hazelnut that holds the cup a handful of hazelnuts a day

her gün bir avuç fındık

MUCİZE KURUYEMİŞ

FINDIK

TANITIM GRUBU

İYİ GELİR

T U R K İS H A IR L IN E S TÜRK HAVA YOLLARI

IS GOOD

A1CW

hazelnut to 87 countries, including the ones cited above.

tüm ülkeler dahil 87 ülkeye ihracat yapmaktadır.


BULMACA

Çok sıkışık halde bir arada bulunan

Kafa deng

Ama, lâkin

Madenle ilgili

Cankurtaran sandalı

Belirli geçmiş zaman eki

Bir bağlaç Eskiden Roma’ya verilen ad

Bir sayı Tarihte bir uygarlık

Yapıt Suyla çevrili kara parças

Karşı yanda olan

Namzet

Sevgide -► bağlılık Körpelik, taravet Satın alma gücü Gurbet karşıtı

Bir tür şeker Hal,

davranış Belirti, işaret

Çok tanrıcılıkta Tann

Hamle, hücum

Kabuklu

örteneğinin organik

Rusça'da 'Evet'

Yağma, çapul

Görevin yürütüldüğü merkez

Edebiyat, yazın

Şarkı, türküde tekrarlanan kısım

Ses uyumsuzluğu

Karışık renkli Ermin, kakım

Ötücü bir kus Bir binek hayvanı

‘Duygu Ünlü yazar, gazeteci Uygun bulma İlkel bir silah

Halk, topluluk

Kimileri uğur sayar Güç, derman

Hastalık sonrası iyileşme Durgun, dingin Uzaklık anlatır

Başlangıçta yer alan

Suçu bağışlama Küçük bitkilerin genel adı

3üslü cadde kemeri

Haberciler, nakledenler

Adalet Beddua

Bir tür bakla mezesi

Cömert

Habeş soylusu Güçlü seziş, sezme

Siyah

Çölden esen rüzgar

İzmir'in bir ilçesi

Beyaz 'Şato’nun ünlüleri

Sanat

Filoksera

Sıradan, bayağı

Hamam böceği Saçı olmayan Kulak iltihabı Çaba, efor

Kiloamper (kısaltma) Enli çember Bir tembih sözü

Geçirimsiz bir toprak türü

Ek olarak

Bir ay adı

Bir peygamber

Bir organımız Gelenek, görenek

Maddi karşıtı

Lezzet

Vefakar

Ressamın boya levhası 'GDher ve S ü h e r.... ' Ünlü piyanist kardeşler

Soyluluk K a s ta m o n u ’ ­ n u n b ir ilçesi

Pirinç rakısı Yankı, akis

Katışıksız

Gizli öç alma duygusu

İngilizce’de 'Deniz'

Tane Kurçatovyumun simgesi

Piston Yabancı

Sapaklığı olan Türk Malı (kısaltma)

Lifleri dokumacılıkta kullanılan bir bitki

Bir bağlaç

Asya'da bir göl

Avuç içi

Eski Mısır'da güneş tanrısı

Eğik olmayan

Boğa güreşi alan

Okutmak işi

Lityumun simgesi Kılıç kabı

Çözümü sağda 200 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

[>


1. MEKAN

2. MEKAN

3. MEKAN

İST SIGHT

2ND SIGHT

3RD SIGHT İ s t a n b u l'u n g e z ilm e s i

t 0 î

■ö -§

I 5,

I i I

E

i

I i

m e k a n la r ı n n e r e d e o ld u ğ u n u b u l a b ilir m is in iz ?

1

^ ctî m m j? ^

8

1 5 t a n e s in i b u lm a c a m ı z a k o n u k e d iy o r u z . B u

£

o S— 0

<D

1

a r a s ı n d a y e r a la n la r d a n

1 s>

co

i

g e r e k e n m e k a n la r ı

O ur p u zzle th is tim e is a b o u t fifte e n m ust-see sig h ts in İstanbul. Can you figüre o u t w here they are lo ca te d ?

1

O.

ı

S CD E

E

3

E

o

m

< & I

co

8

(D

03

C 5

£

2

|- 3

CO

1

İP U Ç L A R I

&

1. Nusretiye Camii ile Ayia Trias Kilisesi aynı yerde değildir. 2. İbrahim Paşa Sarayı Sultanahmet’tedir. 3. Şark Kahvesi'nin bulunduğu yerde Sanatçılar Sokağı ve Tophane-i Amire yoktur. 4 . Aznavur Pasajı ile Little Italy aynı yerdedir. 5. St. Antuan Kilisesi Galatasaray'dadır, ama Ayia Trias Kilisesi başka bir yerde. 6. Hat Sanatları Müzesi ile Lale Bahçesi aynı yerdedir. Ama burası Kadıköy olmadığı gibi Denizcilik Müzesi'nin bulunduğu Karaköy de değildir. 7. Antikacılar Sokağı ile Tophane-i Amire aynı yerde değildir. 8. Soğukçeşme Sokağı ile Haseki Hürrem Hamamı aynı yerdedir ama burası Kadıköy değildir.

h—

S u ltanahm et

cc LU

>D

G alatasaray K a rakö y Kadıköy Ç e m b e rfta ş İbrahim P aşa Sarayı / Palace o f İbrahim Pasha Lale B ahçesi / Tulıp Garden Little Italy Sanatçılar S okağı / Street o f the Artısts T op harıe-i A m ire / Impenal Cannon Foundıy A n tikacılar Sokağı / Antıque Dealers Street

Haseki H ü rrem H a m am ı / B a th o f Haseki H ürrem H a t S anatlan M üzesi / Museum o f Callıgraphıc Arts N u sretiye C a m ii / Nusretıye Mosque St. A n tııa n Kilisesi / Church o f St. Antoıne

B U LU N D U Ğ U YER

1. M E K A N

2. M E K A N

3. M E K A N

LOCATİON

1ST SIGHT

2ND SIGHT

3RD SIGHT

N I

s u v o ı y d e j6 ı ı ı e o

!S9i>i)eg aıe~ı

"

}0

u jn a s n ^ j

a s n o L ia a ffO O l e j u a u o

|S9zny\j u e ııe u e s I b h

!S0AL|B^ >jJB§ tyo j n q Q e p e u ± e A \/

iÇ b 'h o s J e p ö ıe u e s

ıÇ e ^ o s JB|ioe>üiuv

!S0S||!>1 SBUJ_ b iA v

A j p u n o j u o u u e o /B u a d ıv ı

a n b s o [A j a A ı ja J s n ^

L u n a s n m a u jııu e w

e jiL u v ! - a u e i| d o ı

h lu b o aAııajsnfvj

ısaznyg ijü p z ıu e a

«vi ı° ı w

s

^ a ıu n

a u ıo ıu v

IS fo

\s a s \\r> \ u b d iu v e q s e cj u j ı q e j q ı

yo aoe/B d

a p e o jy jd a b u z \ /

IS

i u a j j n H D fd S E H j o m e g

iA b jb s e Ğ e d u jjq e jq |

iu jb u jb h u ja u n H !>|9SBH

1HOIS OH£

1HOIS ONZ N V *3 W Z

NV>GW C

3

V »N i j n

N ' |

I jA _3

J B 9 J İS s j d i e e c a n b ı ı u y

w

W

3 'V

3 M

CLUES

>1

1 >1 , 3 İ N 3 1

X V d V İ s l i 1 B B i | 3 İQ v 1 | j ' v s |7 v y v |v 'n v a

SOLUTIONS ÇÖZÜM LER u a p j e o d ı/n ±

1

iB f N

§ B i!|ja q ıu 9 İ)

 O M ipe*

A0>|BJB^

Ab JBSBJB(BQ

ifBSBd JHABUZV l e a j ı s a u j§ d ö > ın Ç o s i Çb >|OS

eaı§0İ)> jnÇ o5

1HOIS1SL NV>GYM l

lauuıjB U B jıns

NOLLVOOl h 3â

nonaNm na

>HJ3

N V

OYUN PUZZLE

e-mail: medyapuzzle@yahoo.com

i

v

3 B

S v) |

W

x ■ o H n |3 ulaf vTtTiMsI

1. Nusretiye Mosque and the Aya Triada Church are not in the same location. 2. The Palace of İbrahim Pasha is at Sultanahmet. 3. Sanatçılar Sokağı (Street of the Artists) and the Imperial Cannon Foundry are not where the Orıental Coffeehouse is located. 4. The Aznavur Arcade is in the same location as Little Italy. 5. The Church of St. Antoine is at Galatasaray, but Aya Triada C h u r c h is e ls e w h e r e .

6. The Museum of Calligraphic Arts and the Tulip Garden are in the same location. But this is neither Kadıköy nor Karaköy, where the Maritime Museum is located. 7. Antikacılar Sokağı (Street of Antiçue Dealers) and the Imperial Cannon Foundry are not in the same location. 8. Soğukçeşme Street and the Bath of Haseki Hürrem are in the same location but it is not Kadıköy. 6 /2 0 0 6 SKYLIFE 201


FILMS ON FLİGHTS THY VİDEO PROGRAMI

EIGHT BELOW Oyuncular / Cast: M o o n

B lo o d g o o d ,

P a u l V V a lk e r,

J a s o n

B ig g s

Yönetmen / Director: A n t a r k t i k a 'd a

k a ş ifle r v e

a d a m la rın d a n a ra ş tırm a k a z a d a n e d e r e k

THE PINK PANTHER

s ö z

o lu ş a n

K e v in

K lin e ,

S te v e

B e y o n c e

M a rtin ,

Yönetmen / Director:

y ü z y ılın

k ö p e k le ri

m u h te ş e m

8 h a w n

L ev y

d ire k tö rü

ö ld ü rü lü p

k a m a ş tırıc ı b iç ile m e z u lu s a l

y ü z ü ğ ü

a lış a g e lm iş

k a lıp la rın

b a ş a rıy a v e

ç o k

is e

d o la y ı

te k n ik

P a n te r

s ü s le d iğ i

h a lin e

b irid ir. O la y la r ı

ta rz ın d a

P e m b e

ç a lın ın c a

C lo u s e a u

re fle k s le rin d e n

z a m a n

ta n ın m ış

b ir e l m a s ı n

b ir s a p la n tı

J a c q u e s

s a la n

e n

b ir

tü m

m a h s u r

iç in

b ü y ü k

STUART LITTLE 3: CALL OF THE VVORLD

k a r

o la n a k la rı

k a lır.

Seslendirenler / Voices:

B u

M ic h a e l J .

k a d a r te h lik e li

in s a n la r v e

b ir y o lc u lu ğ a

e n

u la ş ım

z o rlu

k ö p e k l e r b ir b ir le r in i

a m a

in a n ç

d o lu

g e lir .

a d lı g ö z

d ış ın d a

M ü fe ttiş

d a

o ls a

T a b ii

a ile s i

g ö l

a y n e

G e e n a

B ra d y , A u d u

k o rk u

h e r

D a v is,

F lu g h

L a u rie

P a d e n

b ü y ü k

h a k k ın d a

s ö y le n tile r

u z a k

y a p a r .

K e d ile ri

k ö tü

d u r m a k

S tu a r t

s o n u ç la r la ...

ö ğ r e n ir

v e

d o s tu n u

to p la n ıp

A ile n in

e n

o r ta s ın d a

‘C a n a v a r ’ d u y m a y a iç in

S n o v v b e ll

‘C a n a v a r ’ t a r a f ı n d a n

ü z e r e

tu ta rla r.

o r m a n ın

y a ş a y a n ,

o n d a n

b u lu n a n

y a p m a k

y o lu n u

S tu a r t,

k a y b o lu n c a ,

k e n d i

k e n a r ın d a ta til

d o ğ a n ın

k ü ç ü ğ ü

b iç im i

u la ş m a k ta d ır.

L iftle

v a h ş i

z a r a r v e ric i

ç ö z m e

W

Yönetmen / Director:

k u lü b e le r in d e

p a h a

iç in e

F o x ,

u z u n

ç ık a rla r.

d a v a y ı ç ö z m e k

h e rk e s in

k o m ik

o ld u ğ u

to p ra k la rd a , b u la b ilm e k

F u tb o l d ü n y a s ın ın

ö lü m c ü l

k ö p e ğ in i te rk

k u r tu la b ilirle r. G e r i d ö n e c e k l e r i n e

v e rs e le r d e ,

k e s ilir v e

K n o v v le s

b ir e k ip

A n c a k

e ğ itim li k ız a k

f ırtın a s ı y a k l a ş ı n c a

Oyuncular / Cast:

M a rs h a ll

b ilim

c e s u r

y a p m a k ta d ır. s e k iz

F ra n k

b a ş la y ın c a

e lin d e n

g e le n i

o r ta d a n

a rk a d a ş ın ın tu ts a k

a lın d ığ ın ı

k u r ta r m a k

iç in

b ir

p la n

ta s a r la r,

A famous soccer coach has been murdered and his priceless ring stolen —a ring set vvith the stunning diamond knovvn as the Pink Panther. Cracking the case becomes a national obsession. inspector Jacçues Clouseau is a name that strikes fear into everyone dne to his hazardous reflexes. His approach may be alarmingly unorthodox, but he always solves the erime — in his own fashion— vvith hilarious results.

The fierce Antarctic winter is just setting in when an intrepid team o f explorers and scientists on a research mission just narrovvly escape a fatal accident, thanks to their team of eight skilled sled dogs. Forced to evacuate, the men must leave the beloved dogs behind in the frozen wilds --vvith a promise they will retum. But vvhen the storm o f the century approaches, cutting off ali means of travel, the dogs are stranded. The humans and the dogs alike make a remarkable joumey of grit, endurance and belief to find one another again in this spectacular but perilous land.

202 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

The Littles pack their bags for a vacation at their lakeside cabin and hit the road for the vvilds o f nature. But vvhen Stuart, the littiest Little, begins hearing tales o f a malicious monster, he does his best to steer clear o f the fearsome ‘B east’. When Snovvbell goes missing and Stuart learns that his friend has been taken prisoner by the dreaded ‘Beast, ’ he hatehes a plan to save him.


FIREVVALL

FAILURE TO LAUNCH

Oyuncular / Cast: Harrison Ford,

Oyuncular / Cast:

Paul Bettany, Virginia Madsen

Matthevv McConaughey, Sarah Jessica

Yönetmen / Director:

Parker, Zooey Deschanel, Justin Bartha, Bradley Cooper

Richard Loncraine

Yönetmen / Director: Tom Dey Uluslararası bir bankada, bilgisayar güvenlik uzmanı olarak çalışan ve üst düzey bir yönetici olan Jack Stanfield’in (Harrison Ford) ailesi fidye karşılığında tutsak alınır. Kaçıranların hedefi, 100 milyon dolar çalma planlarında Jack'i piyon hâline getirmektir. Jack, eşinin ve çocuklarının güvenliği için çalıştığı bankayı soymak zorunda bırakılır.

Tripp (Matthevv McConaughey) 35 yaşına geldiği halde henüz aile ocağını terk etmemiştir. Üstelik evden ayrılıp kendi hayatını kurmak gibi bir niyeti de yoktur. Bu durumdan bıkan anne ve AOUAMARINE

babası sonunda çareyi oğullarının hayalindeki güzel ve yetenekli kızı

Oyuncular / Cast: Emma Roberts, JoJo, Sara Paxton, Jake McDorman

(Sarah Jessica Parker) ayarlamakta bulurlar.

Yönetmen / Director: Elizabeth Ailen On iki yaşında iki arkadaş evlerinin yakınındaki salaş deniz kulübünün müdavimleridir. Büyük bir fırtınanın ardından kulübün havuzunda Aquamarine adında bir deniz kızı bulurlar. Aquamarine, kulüpteki büfeyi işleten yakışıklı gence aşık olur ve kızlara onunla bir randevu ayarlamaları için yalvarır.

Two twelve year old giriş are in love vvith a dilapidated beach club near their home. After a huge storm, they discover Aquamarine, a mermaid, in the pool of the club. Aquamarine then falls in love vvith the cute, young boy who runs the food bar and begs the girls to help her set up a date vvith him.

With his family held for ransom, the head security executive Jack Stanfietd (Harrison Ford) for a global bank is commanded to rob his own bank for millions of dollars in order to ensure his wife and children’s safety.

Tripp (Matthevv McConaughey) is 35 and has never been able to leave the nest. He's alvvays had some reason or other, but now, his desperate parents have had enough. They hire the gorgeous and talented girl of his dreams (Sarah Jessica Parker) to get him to move out of the house. 6 /2 0 0 6 SKY

r:E 203


FILMS ON FLIGHTS THY VİDEO PROGRAMI

LAST HOLIDAY

GLORY ROAD

Oyuncular / Cast: Queen Latifah, LL

Oyuncular / Cast: Josh Lucas, Tatyana

Cool J, Timothy Hutton, Gerard Depardieu

Ali, Jon Voight, Red West, Derek Luke

Yönetmen / Director: VA/ayne Wang

Yönetmen / Director: James Gartner

Georgia Byrd, mutfak malzemeleri satan, utangaç bir satış elemanıdır. Ölümcül bir hastalığa yakalandığını ve günlerinin sayılı olduğunu öğrenen Georgia, rüya gibi tatil için Avrupa'da müthiş bir tatil yöresine

Kırk yıl önce Don Haskins, ülkedeki en yetenekli siyah ve beyaz oyuncuları bulmak üzere yola çıkar. Yedi siyah ve beş beyaz oyuncu ile 1965-66’nın efsanevi Teksas VVestern Miners takımını oluşturur. Ancak sahadaki siyah oyuncular yüzünden takım alay konusu olur. Yaşanan tüm bu ayrımcılığa

gitmeye karar verir. Kaybedecek bir şeyi olmadığını düşünen Georgia, öyle büyük bir dönüşüm yaşar ki bundan çevresindeki herkes etkilenir. Georgia sadece birkaç

ve eşitsizliğe rağmen, Haskins ve takımı Ulusal Şampiyona'da, güçlü Kentucky'nin karşısına çıkmak üzere birlik olurlar.

hafta içinde bir ömürlük eğlence yaşayacaktır.

Georgia Byrd is a shy, cookvvare salespersorı. But when Georgia is diagnosed vvith a terminal illness and her days are numbered, she embarks on a dream holiday vacation to a grand hoiiday resort in Europe. There, thinking she has nothıng to iose, Georgia undergoes a metamorphosis... and her transformation affects everyone around her. Georgia is going to live a iifetime of fun in just in a few vveeks.

SMILE Oyuncular / Cast: Sean Astin, Beau Bridges, Cheri Oter Yönetmen / Director: Jeffrey Kramer Doktor'un Hediye Programı'ndaki fırsatı gönüllü olarak değerlendiren Katie, Çin’e seyahate eder. Ülkede kendisiyle aynı gün doğan Lin ile tanışır. Yüzünde ciddi bir biçimde sakatlık olan Lin, bunu gizlemeye çalışsa da Katie’nin arkadaşlığı ile hayata farklı bir gözle bakmaya başlar. Lin'in yüzüne ‘gülümseme’ gelir. İki kızın da hayatını değiştiren bu deneyimle aralarında bambaşka bir bağ oluşur.

Introduced to a volunteer opportunity vvith the Doctor's Gift Program, Katie signs up for a trip to China, vvhere she meets Lin, a girI with whom she shares a birthday. Lin has a facial deformity that discourages her from ever shovving her face, but her friendship vvith Katie helps her start to see life in a new way. <4 'smile' is brought to Lin’s face, and their extraordinary connection becomes a life-changing experience for both gırls. 204 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

40 years ago, Don Haskins vvent on the recruiting traii to find the best talent in the iand, biack or vvhite. Seven blacks and five vvhites made up the iegendary 1965-66 Texas VVestern Miners. They were mocked and ridicuied for their shovvboating and fiaunting of biack piayers on the court. Yet, in the face of seemingiy insurmountabie odds, Haskins and his Miners came together as a team united to reach the National Championship game against povverhouse Kentucky.


THE MATADOR Oyuncular / Cast: Pierce Brosnan, Greg Kinnear, Hope Davis, Arlin Miller Yönetmen / Director: Richard Shepard Dünyayı dolaşan bir kiralık katil ile hayattan bıkkın bir iş adamı, Mexico City'de bir otelin barında beklenmedik bir şekilde tanışırlar. Aralarında oluşan arkadaşlık, iki adamın birbiriyle hiç bağdaşmayan hayatlarının tamamen değişmesine sebep olacaktır. A globetrotting hitman a nd a crestfallen businessman m eet in a hotel bar in

THE NEVV VVORLD

M exico City in an encounter that dravvs them together in a way neither expected.

Oyuncular / Cast: Colin Farrell, û'Orianka

Fate steps in to form a friendship

Kilcher, Christopher Plummer, Christian Bale

betvveen two men from irreconcilable

Yönetmen / Director: Terrence Malick

v/orlds that will alter the lives o f both forever.

17. yüzyılın başlarında Kuzey Amerika, hâlâ

Oyuncular / Cast: Martin Lawrence,

beş bin yıl öncesinde olduğu gibidir. Uçsuz bucaksız, el değmemiş topraklarda yaşayan eski kabilelerin kültürleri karışık bir nüfus oluşturmaktadır. Bu topluluklar çevreleriyle

BIG M O M M A ’S HOUSE 2

Nia Long, Mıchelle Parylak, Emily Procte

uyumlu bir halde yaşamalarına rağmen

Yönetmen / Director:

birbirleri ile olan ilişkileri biraz daha gergindir.

John VVhitesell

Bu yüzden bir yabancının izinsiz girişi tüm dengeleri bozmaya yetecektir.

Kılık değiştirme uzmanı FBI ajanı Malcolm Turner, son görevinde yetmişli yaşlarda, şişman bir ‘Koca Anne' rolünde... Ulusal güvenliği tehdit eden bir felaketi önlemek amacıyla Koca Anne, şüphelinin evine dadı olarak işe girer. Ancak görevi sırasında evdeki üç

İn the early 17th century, North America is m uch as it has been for the previous five thousand years - a vast land o f seemingly endless primeval vviiderness populated by an intricate network o f tribal cultures. Although these nations live in graceful

çocuğa her geçen gün daha çok bağlandığını fark eder.

harmony with their environment, their

FBI a g e n t M a lc o lm Turner, a m a s te r o f

is an intrusion from the outside.

relations vvith each other are a bit more uneasy. Ali it will take to upset the balance

d isg u ise w h o again g o e s deep, d e e p u n d e rc o v e r as the c o rp u le n t s e p tua g e n a rian ‘B ig M o m m a .' To ave rt a n a tio na l s e c u rity disaster, B ig M om m a

m Video gösterimleri sadece, A-340, A-310 ve Boeing 737-800 uçaklarımızda, uzun mesafeli uçuşlarımızda yapılmaktadır.

b e c o m e s a na n ny h o u s e k e e p e r in the s u s p e c t's h o u s e h o ld

-

o n ly to fin d

h im /h e rs e lf b e c o m in g a tta c h e d to the

■ Video films are only shovvn long distance flights and on our A-340,

three ch ild ren o f the d y sfu n ctio n a l elan.

A -3 1 0 and Boeing 737-800 aircraft. 6 /2 0 0 6 SKYLIFE 205


< cc o

0 cc 01 X .

N 0 > 1 h -

cn b -

x O

o o co Z)

KLASİK M ÜZİK CLASSICAL MUSIC ■ Johann Strauss On the Beautiful Blue Danube ■ Johann Sebastian Bach Air On the G String (from Süite No.3 in D) ■ Antonio Vivaldi Concerto İn G ■ Peter lljitsch Tschaikovvsky The Nutcracker ■ W. Amadeus Mozart (A Little Nightmusic) Serenata No. 13 in G ■ Johann Strauss Emperor VValtz ■ Frederic Chopin (Revolutionary Study) No. 12 in C Minör ■ Peter lljitsch Tschaikovvsky Violin Concerto in D ■ Frederic Chopin Impromtu ın C Sharp Minör ■ W. Amadeus Mozart Horn Concerto No.4 in E Fiat CAZ - JAZZ Kenny G Songbird ■ Diana Krall The Night We Called İt A Day ■ Dave Koz Visions Of Love ■ Anita Baker Giving The Best That I Got ■ Ramsey Levvis Trio Summertime ■ Diane Schuur Speak Low ■ Wes Montgomery Tequila ■ Dave Koz & Luther Vandross Can't Let You Go ■ Ray Charles Georgia On My Mind ■ Miles Davis Mystery ■ Al Jarreau After Ali ■ Shirley Horn Hit The Road, Jack ■ Chicago VVİII You Stili love Me ■ Diana Krall & Nat King Cole Let’s Face The Music And Dance ■ George Benson This Masquerade ■ Larry Carlton Sleepvvalk ■ Bob James Angela ■ Ouincy Jones Little Karen ■ Shakatak Invitations

HAFİF M ÜZİK EASY LISTENING

Salif Keita Nyanama a Tosça Suzuki ■ Jasbir Jassi Dil Lay

Levent Yüksel Yoksun Sen ■

Gayee ■ Bacon Bakitba ■ 4

Nombre ■ Bobby Valentin &

Aşkın Nur Yengi Susma ■ 10cc

Wallz Productions Pati Tali Maia (Samoan Love Song) ■ Emmanyei Ah W Noss (Nancy

Cano Estremera Amame En Camara Lenta ■ Andrea Bocelli (feat. Christina Aguilera)

Ajram) ■ Afshin Shahr Ashenaee ■ Rachid Taha Ya Rayah ■ DJ

Somos Novios ■ Los Tres Ases Mucho Corazon ■ Gipsyland Mi

Tos Asiatonium

Siento Triste ■ Pablo Montero

Dreadlock Holiday ■ Yeni Türkü Olmasa Mektubun ■ ilhan İrem Konuşamıyorum ■ F.R. David VVords ■ Fatih Erkoç Cefalar ■ Zülfü Livaneli Sevda Değil ■ Elton John Nikita ■ Oya Küçümen Bana Bir Masal Anlat ■ Sezen Aksu Ünzile ■ Adriano Celentano II Tempo Seneva ■ Sertab Erener Rüya ■ Asya Feslim Oldum ■ Tom Jones Delilah ■ Levent Yüksel Beni Bırakın ■ Fikret Kızılok Yeter Ki ■ Diego Torres La Ultima Noche ■ Işıl Yücesoy Ya Seninle Ya Sensiz ■ Ferdi Özbeğen Dilek Taşı ■ Sade Svveetest Taboo ■ Grup Gündoğarken Sen Benim Şarkılarımsın

Hay Otra En Tu Lugar ■ Hector POP - HITLINE Kharma Just Be Good To Me ■ Craig David Unbelievable ■ Damian ‘Jr’ Gong Marley feat. Bobby Brovvn Beautiful ■ Filterfunk S.O.S ■ James Blunt Wise Men ■ Rihanna S.O.S (Rescue Me) ■ Sean Paul Temperature ■ 3 Doors Down feat. Bob Seger Landing in

Edvvard VVorld, Hold On ■ Deep Dish feat. Stevie Nicks Dreams ■ lan Van Dahi Movin1On ■ Coldplay The Hardest Part ■

Good To Me ■ Gnarls Barkley Crazy ■ Madonna Jump ■ Corinne Bailey Rae Put Your Records On ■ Juanes La Camisa Negra ■ Mish Mash feat. Lois Speechless ■ Shakira feat. VVyelef Jean Hips Don’t Lie ■ 3 Doors Down Here Without You F ikrek Kızılok

LATİN MÜZİĞİ VVORLD MUSIC Frederic Rousseau La Fille de Pekin ■ Chris Tchen Tchen ■ Bally Sagu Tum Bin Jiya ■ Pangea Water and Fire ■ Himekami Sogen no Mai m Ayumi Hamasaki Inuyasha Theme Song ■ Coco Lee Mei Li De Ben Nu Ren ■ Dino Merlin & Ivana Banfic Godinama ■ Domenico Modugno Dio Come Ti Amo ■ Jay Chou Wu Ding ■

Lavoe & Willie Colon Triste y Vacia ■ Paco Amor De Mis Amores ■ Floricienta A Bailar ■ Diego Torres Penelope ■ Lena & Alejandro Sanz Tu Corazon ■ Ricky Martin & Christina Aguilera Solo Ouiero Amarte ■ Ana Carolina, Cassia Eller, Marisa Monte & Adriana Calcanhoto Confesso

London ■ Morandi Love Me ■ Bob Sinclar feat. Steve

Chelo Cha Cha ■ Mary J. Blige & U2 One ■ Karmah Just Be

DÜNYA MÜZİĞİ

Bandera A Puro Dolor ■ Julieta Venegas y Coti Sorokin Tu

LATİN MUSIC Diego Torres Tratar De Estar Mejor ■ Paco De Lucia Alma

PORTRE - PORTRAIT Tina Turner VVhat's Love Got To Do VVith İt ■ Better Be Good To Me ■ Let’s Stay Together ■ Typical Male ■ Two People ■ It's Only Love (vvith Bryan Adams) ■ The Best ■ Look Me İn The Heart ■ I Don’t Wanna Lose You ■ I Don't VVanna Fight ■ VVhy Must We VVait Until Tonight ■ İn Your VVİldest Dreams (vvith Barry VVhite) ■ We Don't Need Another Hero ■ On Silent VVings ■ Missing You ■ Something Beautiful Remains ■ Cose Della Vita (vvith Eros Ramazotti) ■ Easy As Life (feat. Angelique Kidjo) ■ Tvventy Four Seven

Llanera ■ Joaquin Sabina, Andres Calamaro & Fito Paez Mas Guapa Que Cualquiera ■ Laura Pausini Como Si No Nos Hubieramos Amado ■ Andres Calamaro Tüyo Siempre ■ Jose Manuel Figueroa & Ninel Conde Callados ■ Pablo Montero Entrega Total ■ Julio Iglesias Me Olvide De Vivir ■ Sin

Müzik programları sadece, A-340, A-310 Boeing 737-800 uçaklarımızda, uzun mesafeli uçuşlarımız ile bazı Avrupa seferlerinde dinlenebilir. 206 SKYLIFE 6/2006


■ Dinah VVashington Mad About The Boy ■ Drifters Spanish Harlem ■ Al Green Lets Stay Together ■ Elvis Presley It's Now Or Never ■ Engelbert Humperdink A Man VVithout Love ■ King Crimson Epitaph ■ Rolling

Zara

B u ru k

A cı

Emel

Sayın B a k Y e ş i l Y e ş i l ■ Zeki Müren i n t i z a r ■ Zekai Tunca B a la y ı ■ Emel Sayın S e n M e v s i m l e r G i b i s i n ■ Zeki Müren ve M uazzez Abacı H iç b ir

Ş e y d e

G ö z ü m

■ Ahmet Özhan

Y o k

İk in c i

The Fool On The Hili ■ Pink

■ Zekai Tunca E s k i D ■ Koro A ş k ı n K a n u n u n

Floyd Julia Dream

Y a z s a m

Stones Angie ■ The Beatles

Y e n id e n

B a h a r

o s tla r u

(A c e m k ü rd i)

Esma Başbuğ S a h i l d e O B u s e le ri ■ Neveser Gerginok B e n G ü z e l e G ü z e l

TÜ R K SANAT M Ü Z İĞ İ TU R K İSH ART M U SIC Ahmet Özhan Duydum ki

H o ş

D e m e m

Unutmuşsun ■ Zara Sarmaşık Gülleri ■ Zeki Müren Sevemez

TÜ R K POP M Ü Z İĞ İ

Kimse Seni ■ Emel Sayın

TU R K İS H POP

Ayrılmalıyız Artık ■ Muazzez Ersoy Elbet Birgün Buluşacağız ■ M uazzez Abacı Misket ■ İnci Çayırlı Bir Seni Bir Gülü ■ Müzeyyen Senar (düet Levent Yüksel) Keklik ■ Nail Korkmaz Yemeninde Hare Var ■ Bülent Ersoy Baharı Bekleyen Kumrular Gibi UN U TULM AYAN LAR O LD IES James Brown İ m A Soul Man ■ Tyrone Davis Can I Change My Mind ■ The Four Tops I Can't Help Myself ■ The Delfonics Didn’t I Blow Your Mind This Time ■ The Carpenters Sing A Song

■ Yılmaz Morgül Özledim ■ Emel Sayın Feride ■ Zeki Müren Elveda Meyhaneci ■ Koro Kalenin Bedenler

Levent Yüksel

A y rılm a m

■ Nil Karaibrahimgil ■ Yeni Türkü A ■ Duman A m a n

şk

P ırla n ta

Y e n id e n

A m a n

Ege Y a z A ş k ı m ■ Rafet El Roman S e v d a Y o l u ■ Feridun Düzağaç F . D ■ Göksel Badem Kolçak

G ü n ü n K a ra

B irin d e

D e ğ il

K a rş ıy ım

B ir A ş k

H ik a y e s i

Günce

G ü lle rim

S o ld u

Funda Arar

Y a s a k

Levent Yüksel

Harun Kayahan

M i

E lm a

Mor ve Ötesi Sevda Çiçeği ■ Zuhal Olcay Pervane ■ Alex Çok Zor ■ Sezen Aksu Kalp

S e rta p E re n e r

Unutmaz ■ Emre Altuğ Sensiz Olmuyor ■ Ferhat Göçer Sevgisiz Olmaz ■ Niran Ünsal Firuze ■ Gülay Cesaretin Var mı ■ Sertab Erener Yanarım

■ Marvin Gaye Me And Mrs

PO RTRE

Jones ■ John Lennon Instant Karma ■ Beach Boys Fun Fun Fun ■ Everly Brothers Sealed VVİth A Kiss ■ Andy VVilliams Speak Softly Love ■ Four Tops What Becomes of the Broken Hearted ■ Sam Cooke Bring İt On Home To Me ■ Ray Conniff Love Is Blue

PO R TR A IT Levent Yüksel Med Cezir ■ Kadınım ■ Beni Bırakın ■ Uçurtma Bayramları ■ Dedikodu ■ Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk

■ The Animals House Of The Rising Sun ■ Roy Orbison C ry in g

■ Earth, Wind, and

Fire Reasons ■ Four Seasons Big Girls Don’t Cry

■ Bu Gece Son ■ Karaağaç ■ Son Kadınım ■ Sonbahar ■ Kırık Telli ■ Uslanmadım ■ Yarabbim ■ Ayrılmam ■ Beni Unutma ■ Ya Sonra ■ Unutama Beni ■ Haram Geceler ■ Yoksun Sen ■ Aşk Defteri

Music programmes can be listened to only on long distance flights and some flights to Europe on our A-340, A-310 and Boeing 737-800 aircraft. 6/20 06 SKYLIFC 207


GUEST OF THE MONTH AYIN KONUĞU

Uçak yolculuğundan kazanılan zaman nasıl harcanır How to spend the time you save by flying [|il HAKKI DEVRİM, gazeteci - journalist

Çin im p arato rlarınd an birinin, de m iryolu projesine itirazını anlatırlar. Bu kadar m asrafın ne için göze alındığını sora r hüküm dar. - Efendim iz, arabayla N a n kin 'd e n P ekin'e iki gü nd e zor geliyoruz. Trenle aynı yol bir gün bile sürm e yece k, derler. - Kalan günü ne yapacağız, suali cevapsız kalır. Bunu diyen hangi Çin hü küm d arıdır bilm iyorum . A m a kalan zamanı ne yapacağım ıza dair bir fikrim var. B o d ru m ’a dadanm ıştık. Bir ta til köyü nd e her yaz on beş gün kalm adan e d em iyordu k. Kafilem iz iki üç o to m o b ile zor sığıyor. O rada da altlarınd a araba olsun istiyorlar, köy dışı ge zin tiler için. Kara yolu bana göre yoru cu. Yanıma to ru n la rd a n birini alıp, uça kla D alam a n’a, oradan B o d ru m -T o rb a ’daki tatil köyüne herkesten önce g id iyo rd u k. Y em e kten ön ce denizhavuz şenliği, bir parti p in g p o n g ... S onra de d e to ru n açık büfe çılgınlığı. Canım ız ne çekerse: - Dede, o sana yasak! - Ç o cu ğ u m şundan da alsana tabağına! gibi zorlam alard an azade, canım ız ne çeke rse... Yer m isin, yem ez misin! Y etm iyo r, elim izde ta b a kla r yüzlerce çeşit yem eğin serg ile nd iği m asaların

208 SKYLIFE 6 /2 0 0 6

önün de n bir g e çit töreni daha yapıyoruz. B ir b u çu k iki saa tlik uykuyu hak etm iş d u ru m d a odam ızın serinliğine sığınıyoruz. U yanınca ben, yaz ta tili şerefine sayısı beşe indirilm iş gazetelerim e bir göz atıyorum . Torun köyd e keşif gezintisine çıkıyor. G ece dans e ttikle ri yerler var, ben pek bilm em . A kşam e ğ le nce p ro gra m ın da ne var ne yok, öğreniyor. T anıdıklardan kim ler var? Personel yerli yerinde mi, d e ğ işiklik olm uş m u? Yabancı tu ris t sayısı ne d u rum d a? O d ö n ü n ce öğ le sonu nereye gide ceğim izi kararlaştırıyoruz. İlk teklif benden: - Şim di Y alıkavak pü für p ü fü r eser, diyorum . - Dede! Kulübeli ustadan kavun do nd urm asın a var mısın? - Sen kavun dondurm anı ye! Ben karışık seviyorum . A m a son ra sahilde bir kahvede o tu ru p çayımızı içeriz. - Tam am , sen gazetelerini oku rsun . Ben de bir çizb u rg e r g ö türürü m . Oh be! Bu b a şıboşluk denizden de, B o d ru m ’dan da, ta tild e n de güzel. A kşam yolcularım ızı, b ü yü kçe bir yem ek m asasına d e d e -to ru n otu rm u ş, öyle bekliyoruz. O nlar yorgun, biz kazanılm ış ve iyi geçirilm iş b ir günün akşam ında sahiden m utlu. K endi hesabım a yılın en güzel günü, diyebilirim .

A Chinese emperor once raised objections to a railroad construction project. Why go to such expense? asked the emperor. “But Your Highness," they told him, “it takes a good two days to travei from Narıkirıg to Pekirıg by car. The same journey by train will take less than a day." “And what am I going to do on the second day?" No one had an answer. I don 't know which Chinese emperor it was who asked this question, but i do have an idea about with to do vvith the extra time. We often vvent to Bodrum. We couidn't get through the summer vvithout spending at ieast a fortnight at a resort viliage. A t ieast two or three cars were required for our contingent. They vvanted to have a car vvith them at Bodrum, too, for excursions outside the viliage. But highvvay travel is tiring to my mind. So l ’d grab one o f the grandkids, hop on a plane to Dalaman, and get to the resort at Bodrum-Torba ahead o f everybody else. First some time in the pool or a loll on the beach before dinner, a game o f pingpong... A nd then the usual grandpagrandkid madness at the open buffet. VVhatever I vvanted to put on my plate, it vvas alvvays the same: “Grandpa, you're not supposed to eat that!" Rather than forcing him t o take this or that, we just took vvhatever we vvanted. Eat it or not, vvhat’s the difference? As if that wasn't enough, plates in hand we vvould make another foray to the

tables, vvhere hundreds of dishes vvere set out. Then we vvould vvithdravv to the cool o f our room for an hour or two for a vvell-earned nap. VVhen I vvoke up l ’d glance at the day’s papers, vvhose numbers vvere mercifully reduced to five in honor o f the summer holiday. The grandkid vvould strike out on a reconnaissance roam around the viliage. l/lfere there piaces vvhere people vvent dancing at night? I'm not sure. VVhatever the evening’s entertainment vvas, he’d find out. Was anybody he knew there? Was the staff the same as last year or had there been changes? Hovv many foreign tourists vvere around? VVhen he came back vve'd decide vvhat to do in the afternoon. The first suggestion vvould be mine. “ There's a good breeze at Yalıkavak about now ," l ’d say. “Grandpa! Hovv about getting some cantaloupe ice cream from the man at the stand?" “ You have cantaloupe. I prefer assorted. Then vve'll go have our tea at a cafe on the shore." “Okay, you can read your papers, and TII get a cheeseburger." Oh man! This total freedom beats Bodrum, the beach and the holiday itself. That evening we sit, grandpa and grandkid, at a largish table, vvaiting for our travelers. They’re exhausted. l/l/e on the other hand are full o f beans after a saved day well-spent. The best day o f the year as far as I'm concerned. □


Bu yaz k e n d i n i z i ö d ü l l e n d i r i n ! . . “ T ü rk iy e ’n in En İyi R e s o rt O te li" ö d ü llü te s is in d e h a y a lin iz d e k i ta tili y a ş a y ın ....

te m i

Bodrum Princess w w w .p rin c e s s .c o m .tr

Türkbükü

- BODRUM

Otel Tel: (0252) 311 01 50 İstanbul O fis Tel: (0212) 234 59 59 (pbx)


Radisson

Sheraton Ankara, S heraton H e l

-C a iro , Shefatüi

H o te l, V ıe nna

:a, Sheraton Eifat, Sheraton Jerusalem,

Righa Royal H o te l VVdsCffiTRigPıa Royal H otel Osaka, P o rt^ p ia^ o ffT OOsaka; şaka ; Conrad London, Conrad Brussels, C o n ı^ lffa n C u L C o n ra d Dublin, Grand Hotel Royal Budapest, H o İM a /In n ^ a ^ ^ P a ris , Intercontinental Bethlehem, David Intercontinental Telaviv, Intercontinental Amman, Intercontinental Astanâ, CarTOfi*fe lg v ıv, Le Meridıen W ien, H yatt Regency İstanbul, Grand Hyatt Am man, Hyatt Regency Mainz, Hyatt Regency Dead Sea, Xanthe Resort, Hyatt Regency Baku, Hanshin Fukushima Hotel Osaka,"Kçihan Hotel Osaka, The Regent Almaty, Movenpick İstanbul, Sandy Lane H o te l Barbados, A sU G o lf Club S to c k h o tr^ C o rn e lia Antalya, King David H o tel Jerusalem, Swiss H o tel İstanbul, H^lton İstanbul, H ilton W arsaw , T h e 'R ç g e n t Esplanade Zagreb, Style H o te l W ie n Lara R e s o rt j^ a & S u it e s , R e n & s s a g c e A k ta u H o te l, R enaissanc^sA tyrau H o te l.L e M e r id ie n B a rc e lo n a

2006 06