Page 1

MAYIS

/

MAY

2005

• ALABİLİRSİNİZ

• YOUR

C O M P L I M EN T A RY COPY

TURKISH AIRLINES

Başrolde Anadolu Anatolia in the Lead Role Bir B alkan b a la d ı - A Balkan Ballad; S A R A Y B O S N A / SARAJEVO

Türk H ava Yollan 72 yıldır göklerde İTurkish Airlines... 72 years in the sky


DARKVVIN C0LONY DAFF©

www.darkmen.com.tr İrtibat Tel e-mail

: : :

+ 9 0 . 212. 516 92 28 + 9 0 . 212. 557 65 27 darkme@darkmen.corrUr


www.darkmen.com


ı Y Ö N E T İM / M A N A G E M E N T Y ön e tim K urulu Başkanı C h airm a n o f the B o a rd C a nd a n K arlıtekin T ü rk H ava Yolları A dına Sahibi P u b lish e r o n b e h a lf o f Turkish A irlines G enel M ü d ü r Vekili ve Y ön e tim K urulu Üyesi C E O a n d M e m b e r o f th e B o a rd Tem el Kotil Basın ve R eklam M ü d ürü P re ss a n d A d v e rtis in g M a n a g e r Ali Fırat afirat@ thy.com T ü rk H ava Yolları G enel Y ön e tim Binası A ta tü rk H ava Limanı 3 4 1 4 9 İSTAN B U L Y A Y IN / P U B L IC A T IO N Y a p ım / P ro d u c tio n G enel Yayın Y öne tm en i P u b lish in g D ire cto r Dr. A rif N ihat D ursun n ih a t.d u rsu n @ co rd isg ro u p .co m .tr Yayın K o o rd in a tö rü (Sorum lu) / E dito ria l C o o rd in a to r B ahar K alkan b a h ar.kalka n @ d isku s.co m .tr E d itö rle r / E dito rs Füsun A kay fu su n .a ka y@ d isku s.co m .tr

KAPAK/

s co s ı—

i z : LU 5 I---

o GC

Barış Doğru b a ris.d o g ru @ d isku s.co m .tr

LU __ I

S an a t Y ö n e tm e n i / A rt D ire cto r Feyza Y apulu fe yza .yap u lu@ d iskus.co m .tr

*

G ra fiker / G ra p h ic A ssista n t U laş K arata ğ ulaş.kara ta g @ d isku s.c o m .tr F o to ğ ra f E ditö rü / P h o to g ra p h E d itö r K urtu lu ş G ö ka lp ku rtu lu s.g o ka lp @ d isku s.co m .tr İngilizce E ditörleri / E nglish E dito rs V irginia Ta ylo r S açlıoğlu, Fred S tark

:R A K G Ü N A KO V A

LU

O

z

R e k la m / A d v e r tis in g G enel K oo rd in a tö r / G en e ra l C o o rd in a to r Tülin Ç im tulin .cim @ re ka n d .co m .tr D ire ktö r / D ire c to r E bru Ü çer Y ön e zer e bru .u ce r@ re ka n d .co m .tr

' o

42

R eklam M ü d ü rü / A d v e rtis in g M a n a g e r T o lg a Ö cal tolg a .o ca l@ re ka n d .co m .tr

f condis: ır d is Tel: (0212] 2 6 9 4 5 2 7 Fax: [02 1 2] 2 6 9 4 5 28 L event Mah. 4. G aze teciler S itesi Ebulula M ardin Cad. Ülgen S ok. 18 A/1 A katla r / İstanbul skylife @ co rd isg ro u p .co m .tr h ttp ://w w w .c o rd is g ro u p .c o m .tr Tel: (0212) 3 2 5 01 5 0 - 51 - 5 2 Fax: [02 1 2] 3 2 5 01 43

54

Ilhan Koman ve 'has’ heykelleri Ilhan Koman and his inimitable sculptures Başrolde Anadolu Anatolia in the Lead Hole

B a s k ı- C ilt / P r in t in g - B in d in g Doğan O fset Yayıncılık ve M atba a cılık A.Ş . Tel: [02 1 2] 6 22 19 0 0 h ttp ://w w w .d o g a n o fs e t.c o m R e n k A y rım ı / C o lo u r S e p e ra tio n Y e d ire n k G ra fik ve R enk Ayrım ı H izm etleri Tic. A.Ş. Tel: [02 1 2] 2 17 98 8 9 7 renk@ 7renk.com Skylife dergisine internette, w w w .thy.com üzerinden SKYLIFE ikonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. / Access SKYLİFE magazine on the internet by clicking the SKYLIFE ıcon in www.thy.com Skylife dergisi ile ilgili öneri ve şikayetleriniz için customer@ thy.com adresine mail gönderebilirsiniz. / Any suggestions or complaints about Skylife magazine are welcomed a nd should be addressed t o customer@thy.com. Dergimizde yayımlanan yazı ve fotoğraflardan yayıncının izni alınmadan, kaynak belirtilmeden tam veya özet alıntı yapılamaz. Neither, text nor photographs from thıs publication may be reproduced either in full o r summary without acknowleding the source and without prior permissıon from the publisher. Skylife. THY tarafından ayda bir yayımlanır. Skylife is published m onthly by Turkish Airlines.

6 C ityscope 140 Rehber / Guide 168 Bilgi / Info 198 Test


Doğanın festivali A nature festival Kemaliye Türvak Sinema ve Tiyatro müzeleri The Türvak Cinema and Theater Museum s

Kapadokya’nın küçük sırrı C appad ocia’s little secret Sinasos

Tarihe dayalı merdiven A ladder to history Selçuk Kayaların kucağında İn the bosom o f the rocks Hoyran

120

130

152 metrekarede Galata in just 152 square meters Salatalar / Salads

200 Oyunlar / Puzzle 202 Video ve Müzik / Video and M usic 208 Ayın Konuğu / Guest o f the M onth


Türk Hava Yollan Kurtköy Sabiha Gökçen Havaalanı’nda. ♦

İzmir, Antalya, Adana ve Trabzon seferleri başladı.

Üstelik 89 YTL’ye! İyi uçuşlar! TURK HAVA YOLLARI www.thy.com.tr I 444 O 849


HOŞGELDİNİZ VVELCO M E A B O A R D

Sayın Konuklarımız,

Dear Guests,

Uçak mühendisi olarak Genel Müdür Teknik Yardımcısı sıfatıyla ağır bir görevi

As an aeronautical engineer. I was discharging the serious responsibility of

yürütürken, 18 Nisan 2005 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul

Executive Vice Presiderıt for Technicat Services when I suddenly found myself

Toplantısı sonrasında Yönetim Kurulu üyelerimizin aldığı karar ile Türk Hava

having taken on the even greater and more difficult responsibility ot beıng

Yoilan'nın Genel Müdürü olmak gibi çok daha zor ve büyük bir yükümlülüğü

CEO of Turkish Airlines follovving an Extraordinary Meeting of the General

üstlenmiş durumdayım. Şahsımı bu büyük sorumluluğa ve göreve layık gören

Assembly on T8 April 2005. İn addition to thanking the esteemed members of

saygıdeğer Yönetim Kurulu üyelerimize teşekkür ederken, Türk Hava Yollan

our Board of Directors who deemed me worthy o f this great responsibility. i

yönetimi olarak sizlere; hizmetin, kalitenin, teknolojinin en iyisini ve en hızlısını

vvould tike to assure you that we. the directors of Turkish Airlines, are going to

sunma konusundaki titizliğimizin devam edeceğini belirtmek istiyorum.

continue to provide the highest quality, the best and fastest service, and the

Her gün yeni bir rekora ve yeniliğe imza atan Türk Hava Yoilan’nın kuruluşunun

most advanced technology.

'72. Yıldönümü’nü büyük bir heyecan, mutluluk ve gururla kutlamanın

İt is with great pride, joy and excitement that we cetebrate today the 72nd

sevincini yaşıyoruz. Ortaklığımız, sivil havacılıkta düşük sezon olarak

anniversary o f the founding o f Turkish Airlines, which is putting its signature

tanımlanan 2005 Ocak-Mart ayı dönemini tarihinin en yüksek 'yolcu doluluk

on new records and Innovations every day. This year our company ended the

oram’na ulaşarak tamamladı. 2004 yılının Ocak-Mart döneminde 2,5 milyon

January-March period, known in the aviation industry as the off-season, with

yolcu taşıyan Türk Hava Yollan, 2005 yılının aynı döneminde yüzde 22,6’lık bir

the highest rate o f seat occupancy in its history. Turkish Airlines, mhich

artış gerçekleştirip 3 milyon yolcu taşıyarak yeni bir rekor daha kırdı. Bugün en

carried a total of 2.5 million passengers in the January-March period of 2004,

itibarlı uluslararası havayolu şirketleriyle kıyaslanan ve bu bağlamda dünya

broke a new record this year, bringing this figüre up by 22.696 to 3 million.

devleriyle rekabet gücünü sürekli artıran Türk Hava Yollan, yeni rekorlara imza

Ranked with the most highly respected international carriers today and

atmak üzere yöneticileri ve personeli ile özverili çalışmalannı sürdürmeye

continuously boosting its competitive strength against the vvorld's giants,

devam edecektir.

Turkish Airlines is going to continue to break new records through the selfless

Yolcu tercihlerini ön planda tutan ve yeni projeleri hayata geçiren Türk Hava

efforts of its directors and personnel.

Yolları, İstanbul’daki ikinci havaalanını hizmete sunarak dünyanın diğer

Turkish Airlines, which places top priority on passenger preferences and is

metropolleriyle ve sivil havacılık kurumlarıyla olan yanşını sürdürüyor. Anadolu

continually translating new projects into reality, is pursuing its friendly

yakasındaki Pendik Kurtköy’de yer alan Sabiha Gökçen Havaalam'ndan İzmir,

competition with the vvorid's other great cities and civil aviation companies by

Antalya, Adana ve Trabzon’a haftanın her günü gidiş-dönüş olmak üzere iç

opening a second airport in İstanbul. Daily round-trip domestic flights to İzmir,

hat seferleri başladı. Amacımız yeni havaalanımızın açılışıyla; Atatürk

Antalya, Adana and Trabzon have already begun from the Sabıha Gökçen

Havalimam’nda giderek artan uçak ve yolcu trafiğindeki yoğunluğu hafifletmek,

Airport, located at Pendik on the city's Asian side. Our purpose in opening

aynı zamanda Anadolu yakasında oturan yolculanmızın havaalanına çok daha

this new airport is to alleviate the steadily increasing air and passenger traffic

kısa sürede ve pratik olarak ulaşımını sağlamaktır. 89 YTL gibi çok özel bir

at Atatürk Airport while also ensuring more convenıent and quick airport

ücretle uygulanan seferlerimizi diğer illere de yaymak üzere çalışmalarımızı

accessibility for our passengers who live on the Asian side. Efforts are

sürdürüyoruz.

currently under way to extend these flights, at the very special Standard fare

Türk Hava Yollan olarak sahip olduğumuz bilgi, birikim ve deneyim ile 72 yılı

of only YTL 89, to other points in Turkey as well.

geride bırakırken; yeni bir döneme başlangıç yapmanın coşkusunu sizlerle

As we put behind us 72 years o f cumulative know-how and experience. I

paylaşmak istiyorum. 72 yılda sahip olduğumuz birikimlerimizle gelecek

wouid like to share with you my enthusiasm at the start o f this new period. I

vzyonumuz birleştiğinde inanıyorum ki; kalitede, hizmette, teknoloji ve

believe that we when our 72 years of experience are combined with our

eğitimde başanyı yakalamış bir Türk Hava Yollan gerçeğiyle karşılaşacağız.

vision for the future we are going to be confronted with a Turkish Airlines that

Atılan her yeni adım ile zirveye ulaştırmak istediğimiz Türk Hava Yoilan'nın

is successful in every area from quality and service to technology and

72. Kuruluş Yıldönümü’nün siz saygıdeğer konuklanmıza, Türk Hava Yollan'na,

training. İn the hope that the 72nd anniversary o f Turkish Airlines will prove

çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor; kurulduğu günden bugüne

auspicious for you, our respected passengers, as well as for our airline, our

Ortaklığımıza hizmet etmiş, emek ve gönül vermiş başta Sayın Abdurrahman

empioyees and our country, I would like to extend my thanks above ati to

GÜNDOĞDU olmak üzere tüm genel müdürlerimize ve çalışanlarımıza

Mr Abdurrahman GÜNDOĞDU and to ali our past presidents and to our

teşekkürlerimizi sunuyorum.

empioyees who have labored on behalf of and served our company with

Sizlerle beraber nice 72 yıllara...

dedication from its founding day right up to the present.

Saygılanmla,

VVith best regards,

Doç. Dr. Temel KOTİL

Temel KOTİL, Ph.D.

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

CEO and Member of the Board


CİTYSCOPE

SERGİ EXHIBITIONS

En kapsamlı Fikret Muallâ sergisi Most comprehensive Fikret Muallâ exhibition

Yunan sanatından O sm anlI’ya,.. From G reek art to the O ttom ans

6

SKYLIFE

5 /2 0 0 5

İstanbul Modern, Türk resim sanatının kilometre taşlarından Fikret M uallâ’nın tam 241 yapıtını sanatseverlerle buluşturuyor. Sanatçının 102. doğum yıldönümünü dolayısıyla, Eti’nin sponsorluğunda düzenlenen sergi, eserlerin 35 koleksiyondan bir araya getirilmesiyle oluştu. Yapıtların tematik ve tarihsel olarak sunulduğu retrospektif, Fikret Muallâ'nın özgün dünyasını tüm boyutlarıyla yansıtmanın yanı sıra, modern hayat içindeki yerini de sorgulamayı amaçlıyor. 31 Temmuz’a kadar gezilebilecek sergi için, bir belgesel film de hazırlandı. Mayıs ayında sanatçının eserlerini uzun yıllar yaşadığı Paris’te de görebileceğiz. 26-29 Mayıs tarihlerinden düzenlenen Art Saint Germain Sanat Günleri’ne La Petite Galerie, Fikret Mualla'nın ‘ Bıçkın Paris’ (‘Paris canaille’) temasını işleyen çalışmaları ile katılıyor. Galeri de ise eserler, 23 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde görülebilecek. Tel: (0212) 292 13 13 Tel: (06 08) 77 05 70

İstanbul La Salle College’de çalıştığı dönemde Osmanlı kültüründen etkilenerek, çalışmalarını bu alana kaydıran KanadalI ressam Gaetan Gauvin, ‘Pek Eski Zamanlarda’ sergilerinin altıncı serisini, 28 Mayıs5 Haziran tarihlerinde, Dolmabahçe Sarayı 50 Koridor’da açıyor. Çıkış noktası Roma ve Yunan sanatı, Bizans ve Osmanlı kültürü olan Gauvin’in sergisinde; kendine özgü metoduyla yaptığı mozaik, fayans, minyatür çalışmaları ile Osmanlı padişah portrelerini konu aldığı eserlerini izleyebilirsiniz. Tel: (0212) 236 90 00

İstanbul Modern is offering art lovers no less than 241 vvorks by that milestone o f Turkish painting, Fikret Muallâ. The exhibition, sponsored by Eti on the occasion o f the 102nd anniversary o f the a rtist's birth, was p u t together by culling 35 collections. The works are presented them atically and historically in a retrospective that aims to reflect the unique w orld o f Fikret Muallâ in ali its dimensions while a t the same time exploring his place in modern life. A docum entary film has also been prepared for the exhibition, vvhich will be open until July 3 1 . İn May we will also be able to see the a rtist's vvorks in Paris, vvhere he lived for so many years. The A rt Days o f A rt Saint Germain will be held from May 2 6 to 29, and La Petite Galerie is participating with vvorks by Fikret Muallâ that deal vvith ‘Rascally Paris’ (‘Paris canaille’). A t the gallery itse lf the vvorks will be on display from M ay 23 to June 4. Tel: (0212) 292 13 13 Tel: (06 08) 77 05 70

Havmg been ırıfluenced b y O ttom an C ulture when he ta u g h t a t /sta nb u /'s La Salle CoHege, wıth the focus o f his w ork shıftıng accordırıgly, the Canadian artist Gaetan Gauvin ıs hold ing the sıxth ser/es o f the ‘Very A nc/ent Times ’ exhıbıtıons from M ay 28 to June 5 a t the Dolmabahçe Palace 50 Corridor. Gauvm ’s p o ın t o f departure ıs Roman a n d Greek a rt to g e th e r w /th Byzantme a n d O ttom an culture, a n d h is exhıbıtıon offers m osaıcs, faıence a n d m ınıatures p ro d u ce d usrng h is ow n orıgınal m ethods, p /us p o rtra ıts o f the O ttom an sultans. Tel: (0212) 2 3 6 9 0 00


H O LD İN G Tanrıverdi M ensucat San ayi A .Ş. FACTORY / SHOW ROOM

Tuziudere Mevkii, İstanbul Asfaltı 2. km 34870 Çatalca • İstanbul / Turkey EXPORT DEPARTMENT

Tel: +90(212) 789 50 0 2 - 0 3 Fax: +90 (212)789 52 1 6 - 1 7 e-mail: export@tanriverdi.com

22

w w w .tanriverdi.com

?iarıü = -U2

fJ A Y

%


CİTYSCOPE

SERGİ EXHIBITIONS Hikmet Karabulut resim sergisi A Hikmet Karabulut painting exhibition Paris’te yaşamını sürdüren ressam Hikmet Karabulut, son dönem çalışmalarını 28 Mayıs’a kadar dem -art Sanat Galerisi’nde sergileyecek. Sanatçı, eserlerinde öz ile nesne arasındaki nüansı vurgulamayı ve iç dünyamızdaki farklılığı sunmayı amaçlıyor... Tel: (0212) 287 78 67

8

SKYLIFE

The painter Hikmet Karabulut, who lives in Paris, will exhibit his latest work a t the dem -art Art Gallery un ti t M ay 28. in his work the artist aims to stress the nuance dividing subject and object vvhile dealing with the difference o f our inner world. Tel: (0212) 287 78 67

Ekber Yeşilyurt’un 'Anadolu’su Ekber Yeşilyurt’s Anatolia

Yeni Bahar izlenimleri’ İm pressions of Early Spring’

Şimdiye kadar gerek Türkiye’de, gerekse yurtdışında pek çok sergiye katılan ressam Ekber Yeşilyurt, Tekel Sanat Galerisi’nde 6 Mayıs’ta sergi açıyor. “Çocukluğum A nadolu’nun en ücra bir yerinde çıplak ayak, çorak toprak üzerinde geçti. Özlüyorum mahalle maçlarını, ata bindiğim bayramları, çocukluk arkadaşlarımı, düğünleri" diyen sanatçının Anadolu temalı eserleri, 26 Mayıs’a kadar izlenebilir. Tel: (0212) 864 02 08

Ressam Su Yücel'in ‘Yeni Bahar İzlenimleri’ni görmek isteyenler, Hobi Sanat Galerisi'nde 20 Mayıs’a kadar sürecek olan sergiyi ziyaret edebilir. Eserlerinde, bazen gelip geçen, bazen de konaklayan insanları, kendi dünyasını ve hayallerini anlatan Yücel, sanatseverleri düşsel bir yolculuğa davet ediyor. Tel: (0212) 225 23 37

5 /2 0 0 5

Having participated in numerous exhibitions both in Turkey and abroad, the painter Ekber Yeşilyurt is opening a show on M ay 6 at the Tekel Art Gallery. The artist says, “My childhood passed in a rem ote corner o f Anatolia, barefoot on the barren earth. I miss the neighborhood soccer matches, riding horseback on holidays, the weddings and m y childhood friends. ” The theme o f his works is Anatolia, and the show runs till M ay 26. Tel: (0212) 864 02 08

Those who wish to take in Su Yücel's ‘İmpressions o f Early Spring' may visit her exhibition o f paintings at the Hobi Art Gallery until M ay 20. Yücel treats o f people, sometimes fleeting and sometimes lingering, and also o f her own world and dreams, as her vvorks invite art lovers on a dream-like voyage. Tel: (0212) 225 23 37


CİTYSCOPE

SERGİ EXHIBITIONS

Ali A tm aca resim sergisi An Ali A tm aca painting exhibition Vakko Beyoğlu Sanat Galerisi, 5-28 Mayıs tarihlerinde, çağdaş Türk resminin temsilcilerinden Ali A tm aca’yı konuk ediyor. Son yıllarda figüratif ve soyut çalışmalarını bir arada yürüten sanatçının eserlerinde, sadelik anlayışının ön plana çıktığını gözlemleyeceksiniz. Tel: (0212) 251 40 92

Dört usta sanatçı Galeri Artist’te Four skilled artists at Galeri Artist Galeri Artist, dört önemli ressamın çalışmalarını, farklı salonlarında sanatseverlerle buluşturuyor. Türkiye’de soyut sanatın önemli temsilcilerinden Devrim Erbil; çağdaş resim sanatının geldiği noktada gerekli tüm veriler izleyiciyle buluşturan İsmail Atmalı; giderek lirik-soyut dışavurumcu etkilere yönelen ressam Meltem Söylemez ve İstanbul tutkunu ressam Guido C asaretto’nun eserlerini 7 Mayıs2 Haziran tarihlerinde görebilirsiniz. Tel: (0212) 227 68 52

10 SKYLIFE 5 /2 0 0 5

Galeri Artist is presenting the work o f four majör painters in different rooms. From M ay 7 to June 2 you can see the vvorks o f Devrim Erbil, an im portant exponent o f abstract art in Turkey, İsmail Atmalı, vvho offers up ali the necessary givens o f the p o in t vvhich has been reached by contem porary painting, Meltem Söylemez, vvho increasingiy strives for iyrical-abstract expressionist effects, and Guido Casaretto, a painter in iove with İstanbul. Tel: (0212) 227 68 52

From May 5 to 28, the Vakko Beyoğlu Art Gallery is hosting Ali Atmaca, a representative of contem porary Turkish painting. in recent years the artist has been producing both figurative and abstract work, and you wiii see that he emphasizes simplicity. Tel: (0212) 251 40 92

'Gravürlerle A nadolu’,.. 'Anatolia Through Engravings’ 18. ve 19. yüzyılda iç Anadolu ve Ege bölgeleri nasıldı diye merak ediyorsanız, Galeri Alfa’nın Ankara Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Koridor Sergi Salonu’nda düzenlediği ‘Gravürlerle Anadolu’ sergisini ziyaret edin. Bu yüzyıllarda Batılı gezgin ve ressamların çizmiş olduğu kent görünümlerinde, mimariden arkeolojiye kadar A nadolu’nun pek çok zenginliğini göreceksiniz... Tel: (0312) 234 10 10

if you're vvondering what the Anatolian heartland and the Aegean region were like in the 18th and 19th centuries, then visit the exhibition Anatolia Through Engravings’ held by Galeri Alfa in the Corridor Exhibition Hail of the Başkent University School o f Fine Arts and Design in Ankara. There is a vvealth o f engravings, vievvs o f cities etched during those centuries by traveiiers and artists from the West aiong with much that Anatolia had to offer, from architecture to archeoiogy. Tel: (0312) 234 10 10


W W W .M O B.C O M .TR

_

Cerruti Boutique Hotel, Wien Rooms

Sheraton Ankara, Sheraton Heliopolis Cairo, Sheraton Moriah, Sheraton Eilat, Righa Royal Hotel VVaseda, Righa Royal Hotel Osaka, Portopia Hotel Osaka, C onrad London, Conrad Brussels, Conrad İstanbul, Conrad Dublin, Grand Hotel Royal Budapest, H o liday Inn Disney Paris, Intercontinental Bethlehem, David Intercontinental Telaviv, Intercontinental Amman, Intercontinental Astana, Cariton Telaviv, Le Meridien Wien, H yatt Regency İstanbul, Grand H yatt Am man, H y a tt Regency Mainz, H yatt Regency Dead Sea, Hyatt Regency Baku, Hanshin Fukushima Hotel Osaka, Keihan Hotel Osaka, Regent Hotel Almaty, Movenpick İstanbul, Sandy Lane Hotel Barbados, Ada Golf Club Stockholm, Com elia Delux Resort, King David Hotel Jerusalem, Swiss Hotel İstanbul, Hilton İstanbul, Barut Hotels Lara^splanade Hotel Zagreb, Cerruti Boutique Hotel Wien A N K A R A

A K Y U R T

0 6 7 5 0

T:

90

312

8 4 7 50

40

M O B @ M O B . C O M . TR

İ S T A N B U L

G E B Z E

4 1 4 0 0

T:

90

262

643

80

W W W . M O B . C O M . TR

40


CİTYSCOPE

SERGİ EXHIBITIONS Mark Brusse Dirimart’ta Mark Brusse at the Dirimart HollandalI sanatçı Mark Brusse, resim ve heykelleriyle 7 Mayıs’ta Dirimart Sanat Galerisi’nde... 1983 yılında Japonya’ya yaptığı seyahat sırasında Doğu sanatlarından ve Zen geleneğinden etkilenen ve bunu eserlerine yansıtan Brusse’nin sergisi 30 Mayıs’a dek sürecek. Tel: (0212) 291 34 34

Ender G üzey’in 35 yılı Ender G üzey’s 35th year iş Bankası Kibele Sanat Galerisi, Ender Güzey'in 35 yıllık sanat çalışmalarından oluşan bir seçkiye ev sahipliği yapıyor. 10 Haziran’a dek sürecek sergide, Güzey’in suluboya ve y a ğ lıb o y a la rın d a n

üçüncü boyuta geçişine, objelerden yarattığı performanslara kadar uzanan sanat serüveninden kesitler yer alıyor. Tel: (0212) 316 15 80

12 SKYLIFE 5 /2 0 0 5

İş Bank’s Kibele Art Gallery is hosting a selection o f vvorks produced by Ender Güzey during his 35 years as an artist. Running until June 10, the show features a cross-section o f Güzey’s artistic odyssey, including his transition from vvatercolors and oils to the third dimension as well as the performances he has created using objects. Tel: (0212) 316 15 80

Starting M ay 7 the Dutch artist Mark Brusse is at the Dirimart Art Gallery with his pairıtings and sculptures. infiuenced by Eastern art and the Zen tradition during a trip he made t o Japan in 1983, Brusse refiects this in his work, as you will see in the exhibition that runs tiII May 30. Tel: (0212) 291 34 34

Leyla Buhara resim sergisi A Leyla Buhara painting exhibition Resim ve fotoğraf sanatçısı Leyla Buhara, 9 Mayıs’ta İzmir Büyük Şehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Sanat’ta sergi açıyor. Büyük ölçüde görsel algı deneyimlerinden hareketle eserlerini yaratan sanatçının sergisi, 18 Mayıs’a kadar açık... Tel: (0232) 483 63 34

The painter and photographer Leyla Buhara is opening an exhibition on M ay 9 a t İzmir Sanat, vvhich is affiliated with the Great er İzmir Municipality. Running until M ay 18, the show features vvorks by an artist vvhose Creative inspiration is rooted in her visual perceptual experience. Tel: (0232) 483 63 34


“Keşke burada olsaydın demenin kolayı var.

Yurtdışına çıkmadan hattınızı kullanıma açtırmanın yolu: Turkcell için ULUSLARARASI yazın, 2222’ye gönderin*. Hazır Kart için * 1 1 1 # tuşlayın ve YES’e basın. 170’ten fazla ülkede sevdiklerinize ulaşın. +90 535 444

535

+90 532 444 0 532

www.turkcell.com.tr

HAZIR KART

TURKCELL

*Abonelik yayı Q aydan uzun olun ve borcundun dolayı kapanmamış hatlar İçin yaçerlldir. Onçtrkcll v«j Kam putcail abonelerinin, hatlarını yurtdıyında kullanabilmeleri için TürkcaHExtra'lurdan kredi kartı talimatı vermelafl gerekmektedir. Kurumsal hatların Uluslararası Dolayım a açılabilmesi için Kurumsal şirket Yatkllllarl’nln 444 O 832’yi «ramaları ya da Kurumsal Online lylem M orke/i'rıden lylam yapmaları gerekmektedir. Bu ivlam ayrıoa TurkoellExtra ve Turkoell Abone M erkezlerinden de yapılmaktadır


CİTYSCOPE

MÜZİK MUSIC 'Dünyanın müziği’ Babylon’da M usic from around the world at Babylon Babylon, baharın son ayında müziğin her rengine yer vermeye devam ediyor... Programdan seçmeler ise şöyle: Türk müziği ve Doğu tınılarını drum'n bass, fusion ve funk ile bir araya getiren Semih Yanyalı ve Murat Küçükboyacı ile Balık Ayhan, 4 Mayıs; 75 yaşındaki Türk asıllı efsanevi trompetçi Muvaffak ‘Maffy’ Falay Chet Baker ve grubu, 10 Mayıs; indie-rock ve blues-rock tarzlarını bir sound’da eriten Blues Explosion, 12 ve 13 Mayıs; Türk müziğinin başarılı gruplarından Replikas, 14 Mayıs; perküsyon ustası Yinon Muallem, 17 Mayıs; enerjik şovlarıyla her zaman gündemde olan Princess Superstar ve Alexander Technique, 18 Mayıs; hiçbir müzikal kalıba sığmayan Tamburada, 19 Mayıs; neo-soul'un annesi sayılan Meshell Ndegeocello, 21 ve 22 Mayıs; Sufi müziğinin ilahi geleneğini çağdaş müziğin tınılarıyla harmanlayan Mercan Dede, 26 Mayıs; klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici ve arkadaşları, 27 Mayıs... Tel: (0212) 292 73 68

Babylon is continuing to host music of every stripe in the iast month o f spring. Seiections from the program include: Balık Ayhan with Semih Yanyalı and Murat Küçükboyacı, who combine Turkish music and sounds of the East with drum’n ’bass, fusion and funk, 4 May; the iegendary 75-year-old, Turkish-born trumpet player Muvaffak ‘Maffy’ Falay Chet Baker and his group, 10 May; Blues Explosion, which fuses indie-rock and blues-rock in a single sound, 12 and 13 May; Replikas, one of the most successful Turkish music groups, 14 May; percussion master Yinon Muallem, 17 May; Princess Superstar and Alexander Technique, alvvays high on the agenda with their energy-packed shovvs, 18 May; Tamburada, which fits no known musicai mold, 19 May; Meshell Ndegeocello, who could be regarded as the mother of neo-soul, 21 and 22 May; Mercan Dede, who combines the divine tradition o f Sufi music with a contemporary music sound, 26 May; and clarinet virtuoso Hüsnü Şenlendirici and his friends, 27 May. Tel: (0212) 292 73 68

Akbank Kültür Sanat’ta Afrika esintileri African m elodies at A kbank Art and Culture Çenter Akbank Kültür Sanat Merkezi’nin (AKSM), mayıs ayında düzenlediği Dünya Müzik Günleri'nin ilk konuğu; Dean VVİlmington, Fritz Kronthaler ve Dim Schichter’den oluşan The Termites. Grup, 5 Mayıs'ta AKSM’de sahne alıyor. A vrupa'da ‘en heyecan verici' vokalistlerden kabul edilen Deborah J. Carter ile kuarteti, 12 Mayıs; 'Çingene cazı üstadı' Frederic Belinsky ve Svving Slave adlı grubu, 18 Mayıs; temelini küçük Afrika köylerinin müziğinden alan Baoema topluluğu ise, 25 Mayıs’ta müzikseverlerle buluşuyor. Cem Mansur yönetimindeki Akbank Oda Orkestrası ise Ege turnesine çıkıyor. Orkestra, 9 Mayıs'ta İzmir'de başlayacağı turnede, Muğla, Denizli, Afyon ve B urdur’da konserler verecek. Tel: (0212) 282 84 30 14 SKYLIFE 5 /2 0 0 5

/\s the first guests o f the ‘World Music Days ’ organized in May by Akbank Art and Culture Çenter (AKSM), The Termites, consisting of Dean VVİlmington, Fritz Kronthaler and Dim Schichter, will take the AKSM stage on 5 May. Other groups include Deborah J. Carter and her quartet, acknowledged to be the ‘most exciting' vocalists in Europe, 12 May; ‘Gypsy jazz master' Frederic Belinsky and his group Svving Slave, 18 May; and the Baoema ensemble vvith its roots in the music o f A f rica's small villages, 25 May. Meanvvhile the Akbank Chamber Orchestra under the direction o f Cem Mansur is embarking on an Aegean tour that will kick off with a concert in İzmir on 9 May, followed by concerts in Muğla, Denizli, Afyon and Burdur. Tel: (0212) 282 84 30


Her gün kutlayabileceğiniz kaç kararınız var?

Yapı Kredi Koray, K e m e rb u rg a z G öktürk B etdesi'nde İstanbul İstanbul ve İstanbul Z e n 'd e n sonra, y e n id e n , d e ğe rli bir eser yarattı: İs ta n b u l Bis. O rada olmalısınız. Ç ü n kü he r g ü n d o ğ u ş u n d a , v e rd iğ in iz kararı ve y e n i b ir keyfi kutla yaca ksınız.

istanbulbis G

Ö

K

T

Ü

R

Konumuyla essiz... • Günümüzün parlayan bölgesi Göktürk - Kemerburgaz’da • Şehir merkezine 15 dakika mesafede

Ya p i K r e d İ K o r a y G A Y R İ M E N K U L Y A T I R I M ORT AKL I ĞI A.Ş.

Y a p ı K re d i K o r a y 'd a n y e n id e n , d e ğ e r li b ir e s e r! Bu yeni eseri de çok beğeneceksiniz. Alkışlar yeni bir hayata... Eşsiz b ir y a tırım fırs a tın a ... A lk ış la r v e rd iğ in iz karara!

K

Peyzaj ve mimarisiyle hayranlık uyandırıcı... • Manolya ve Servi ağaçları, su perdesiyle bezenmiş yeşil alanlar • İstanbul İstanbul'un yaratıcısı Charles Legler imzası

Konfor ve kalitesiyle mükemmel... • Fonksiyonel üniteler • Her daireye en az bir kapalı otopark ve depo • Konforu yanı basınızda yaşatacak sosyal tesisler

Satış Ofisi: İstanbul İstanbul, Göktürk Beldesi, İstanbul Cad. Kemerburgaz 3 4 9 9 0 İstanbul Tel: (0 2 1 2 ) 322 02 02 pbx Faks: (0 2 1 2 ) 3 2 2 02 06 www.istanbulbis.com


CİTYSCOPE

MÜZİK MUSİC İstanbul ve İzmir’de T he rap y? ’ ‘Therapy?’ com ing to İstanbul and İzmir İrlandalI grup ‘Therapy?’, sekiz yıl aradan sonra Host Productions’ın organizasyonuyla Türkiye’ye geliyor. 13 Mayıs’ta İzmir Bornova Açık Hava’da sahne alacak grup, 14 Mayıs’ta da İstanbul Venue Maslak’ta konser verecek, Konserin ön grubu ise, Eren Erdem, Erdal Pehlivanoğlu, Akın Saka ve Hakan Sertağaç tarafından kurulan Kukla. Tel: (0212) 356 79 25

Alm anya’dan gelen tınılar... S ounds from Germ any...

Amerika’da birçok Grammy ödülüne aday gösterilen Alman caz piyanisti ve besteci Cornelius Claudio Kreusch, Goethe Institut İstanbul’un öncülüğünde 6 Mayıs’ta Alman Başkonsolosluğu’nda konser veriyor. Moskova Çaykovski Yarışması’nda ödül alan ilk Alman piyanist olan ve başarılarını daha birçok ödülle pekiştiren Rolf Plagge ise, 16 Mayıs’ta Avusturya Kültür Ofisi'nde müzikseverlerle buluşuyor. Yaptıkları ‘yumuşak’ rock müzikle özellikle gençlerin gönlünde taht kuran grup Virginia J e tz t’in konseri ise, 26 Mayıs’ta Studio Live’de... Tel: (0212) 249 45 82

16 SKYLIFE 5 /2 0 0 5

Following an eight-year hiatus, Host Productions is bringing the Irish group ‘Therapy?’ back to Turkey this month. The group, vvhich will perform in İzmir Bornova on 13 May, will also appear at İstanbul Venue Maslak on 14 May. Pre-concert music will be provided by Kukla, a group formed by Eren Erdem, Erdal Pehlivanoğlu, Akın Saka and Hakan Sertağaç. Tel: (0212) 356 79 25

idil Biret, Boğaziçi’nde... Idil Biret at Boğaziçi University...

German jazz pianist and com poser and many-time Grammy nominee Cornelius Claudio Kreusch will give a concert a t the German Consulate on 6 M ay under the auspices o f the İstanbul Goethe Institute. Rolf Plagge, the first German prizevvinner in M o sco w ’s Tchaikovsky Competition and winner o f several other prizes, is coming together y/ith music lovers a t the Austrian Consulate on 16 May. Virginia Jetzt, a bit hit with young people for its ‘s o ft’ rock, is perform ing a t Studio Live on 26 May. Tel: (0212) 249 45 82

Dünyaca ünlü Türk piyanist idil Biret, İstanbullu müzikseverlerin vazgeçilmez durağı Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’de... Üniversitenin üç yıldan beri ‘Boğaziçi Hepimizin' adı altında düzenlediği bağış kampanyası kapsamındaki konser, 17 Mayıs’ta... Albert Long Hall’de sahne alacak bir diğer sanatçı ise, Mehmet Okonşar. 4 Mayıs’ta Astor Piazzolla'nın tangolarını yorumlayacağı konserinde kendisine koreograf Korhan Başaran eşlik ediyor. Tel: (0212) 359 66 09

h A l"

The w orld-renowned Turkish pianist Idil Biret is appearing this month at Boğaziçi University’s Albert Long Hail, a favorite venue with İstanbul music lovers. The 17 M ay concert is a benefit organized as p art o f a campaign under way for the last three years. Mehmet Okonşar, accompanied by choreographer Korhan Başaran, is another musician who will take the Albert Long Hail stage on 4 M ay in a concert featuring interpretations o f the tangos o f A stor Piazzolla. Tel: (0212) 359 66 09

*


www.toyotasa.com.tr

W \\\V

seyredin! <© TOVOTAl

HEDEF: 21 AĞUSTOS 2005 FORMULA 1 TÜRKİYE GRAND PRIX, İSTANBUL Toyota Plazalara gelin, Silver 1 Tribününden FORMULA 1 seyretm e şansını yakalayın. T

08 Nisan - 31 Mayıs 2005 tarihleri arasında Toyota FORMULA 1 Test Sürüşü Günlerine katılın. Toyota Plazalara gelin,

TOYOTA

Toyota ile test sürüşü yapın. Başvuru formunuzu doldurup, çekilişe katılın. FORMULA 1 bileti kazanan 140 şanslı kişiden biri olun.

Bu kampanya Toyotasa Toyota-Sabancı O tom otiv Pazarlama ve Satış A.Ş tarafından Milli Piyango Idaresi'nin 31/03/2005 tarih ve B.07.1 .MPİ.0.13.00.02/517-1920 numaralı izniyle düzenlenmiştir. 08 Nisan 2005 Cuma günü başlayacak ve 31 Mayıs 2005 Salı günü sona erecek olan, Türkiye geneline yayılmış 55 adet Toyota Plaza'dan herhangi birinde herhangi bir Toyota ile test sürüşü yapanlar veya satış temsilcilerinden bilgi alanlann Toyota Plaza'da kendisine verilecek olan formu eksiksiz doldurarak PK 10 Gayrettepe adresine gönderenler TOYOTA FORMULA I kampanyasına katılacaktır. Yapılacak olan çekilişlerle 140 kişi, FORMULA I TÜRKrYE GRAND PRIX'i 21 Ağustos 2005 Pazar günü yapılacak yarış için SİLVER 1 kategorisi birer adet bilet kazanacaklardır. 08 Nisan 2005 tarihinden 04 Mayıs 2005 tarihine kadar test sürüşü yapanlar veya satış temsilcilerinden bilgi alanlann katılacağı ve 17 Mayıs 2005 Salı günü yapılacak olan 1. Çekilişte 70 asil ve 30 yedek talihli belirlenecektir. Bu çekilişe postada olabilecek gecikmelerde göz önüne alınarak en geç 11 Mayıs 2005 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar ulaşan gönderilerde katılacaktır. Kazanan asil talihliler ve yedekler 19 Mayıs 2005 tarihli Radikal gazetesinde ilan edilecektir. 1.Çekilişte asil talihliler için son başvuru tarihi 03 Haziran 2005 Cuma'dır. Yedek talihliler için son başvuru tarihi 18 Haziran 2005 Cumartesi'dir. 05 Mayıs 2005 tarihinden 31 Mayıs 2005 tanhine kadar test sürüşü yapanlar veya satış temsilcilerinden bilgi alanlann katılacağı ve 17 Haziran 2005 Cuma günü yapılacak olan 2. Çekilişte 70 asil ve 30 yedek talihli belirlenecektir. Bu çekilişle postada olabilecek gecikmelerde göz önüne alınarak en geç 07 Haziran 2005 Salı günü mesai saati bitim ine kadar ulaşan göndenlerde katılacaktır Kazanan asil talihliler ve yedekler 20 Haziran 2005 tarihli Radikal gazetesinde ilan edilecektir. 2. Çekilişte asil talihliler için son başvuru tarihi 05 Temmuz 2005 Salı'dır. Yedek talihliler için son başvuru tarihi 20 Temmuz 2005 Çarşamba'dır. Çekilişler saat 11:00'de Bumerang Entegre İletişim Ajansı Ltd. Şti Büyükdere Cad. Yonca Apt. 151/26 B blok K:4 Zinciriikuyu Mecidiyeköy-İSTANBUL adresinde noter huzurunda yapılacaktır. ÖTV ve KDV hariç, diğer tüm vergi, yasal yüküm lülük ve harcamalan talihliye aittir. Çekilişe 18 yaşından büyükler katılabilir. 18 yasından küçükler katılmış olsalar dahi kazanmalan halinde bu ikramiyesi kendilerine verilmeyecektir. Bilet ikramiyesi nakde çevrilemez ve başkasına devredilemez. Kampanya sadece bireysel katılımcılar içindir. Kurum ve şirketler bu çekilişe katılamazlar. Başvuru form u nu d old u ru p gönderseler dani çekilişe katılamayacaklardır. Aynı kişi her çekilişe sadece 1 kez katılabilir. Eksik doldurulmuş formlar çekilişe dahil edilmeyecektir. Aynntılı bilgi tüm Toyota Plaza'lardan, w ww.toyotasa.com.tr adresinden veya 0216 399 99 88 nolu telefondan alınabilir.

TO YO TA©©

TOYOTA

-G O -


CİTYSCOPE

SİNEMA CINEMA Uçan Süpürge herkesi ‘aşk’a davet ediyor! 'Flying B room ’ issues an invitation to ‘love’

5-15 Mayıs tarihlerinde Ankara’da sekizincisi düzenlenen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin bu yılki teması ‘aşk’... Herkesi aşık olmaya çağıran festivalin programı da kalpleri kıpır kıpır yapacak... Türkiye, Rusya, İngiltere, Iran, Kanada, Pakistan, Almanya gibi pek çok ülkeden onlarca filmin izlenebileceği festivalin en önemli konuklarından biri, bir kadının hem zeki hem de çekici olabileceğini tüm dünyaya gösteren ünlü yıldız Greta Garbo. Festivalde, doğumunun 100. yılında anılan isveçli efsanevi oyuncunun ‘Anna Karenina’ , ‘Grand Hotel ve ‘Gülmeyen Kadın - Ninotchka’ adlı filmlerini izleyebilirsiniz. Tel: (0312) 427 00 20

Filmlerle Latin Amerika Latin Am erica in films Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan Latin Amerika Film Şenliği, 26-28 Mayıs’ta Kars’a, 30 Mayıs-1 Haziran’da Eskişehir’e, 2-5 Haziran’da Ankara’ya ve 9-12 Haziran’da İstanbul’a konuk oluyor. Jose Marti Küba Dostluk Derneği ve Ankara Sinema Derneği’nin işbirliğiyle düzenlenen şenlikte, Brezilya’dan ‘Öykü Anlatıcıları’, Şili’den ‘Yeraltı’ ve Küba’dan ‘Başarılı Bir Adam ’ gibi Latin Amerikan sinemasından önemli yapıtlar gösteriliyor. Tel: (0312) 466 34 84

18 SKYLIFE 5 /2 0 0 5

Turkey’s first Latin American Film Festival is coming to Kars on 26-28 May, to Eskişehir on 30 May to 1 June, to Ankara on 2-5 June and to İstanbul on 9-12 June. Organized jointly by the Jose Marti Cuba Friendship Society and the Ankara Cinema Society, the festival includes such important vvorks o f Latin American cinema as ‘Story-tellers’ from Brazil, ‘Underground’ from Chile and ‘A Successful M an' from Cuba. Tel: (0312) 466 34 84

Love is the theme o f this ye a r’s 8th annual Flying Broom International VVomen’s Film Festival, to be held in Ankara 5-15 May. The program o f the festival, which invites everyone to fail in love, is intended to set hearts aflutter. All-time star Greto Garbo, who shovved the vvhole vvorld that a vvoman can be both intelligent and attractive, vvill be specially featured at this year’s festival, vvhich includes tens o f films from numerous countries including Turkey, Russia, England, Iran, Canada, Pakistan and Germany. You can vvatch the legendary Svvedish actress ’s films ‘Anna Karenina ‘Grand H otel' and ‘Ninotchka’ at this festival honoring the 100th anniversary o f her birth. Tel: (0312) 427 00 20

Konya’da içsel yolculuk... An invvard journey in Konya Ünlü Türk düşünürü Mevlâna’nın kenti Konya’da 12-20 Mayıs, Eskişehir’de ise 24-30 Mayıs tarihlerinde düzenlenen ‘Aşkın Film Festivali’, sinemaseverleri mistik bir yolculuğa çıkaracak. Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Ankara Sinema Derneği’nin ortaklaşa yürüttüğü festivalde yer alacak filmlerden birkaçı şöyle: Japon yönetmen Takeshi Kitano’nun farklı aşk öyküsü ‘Bebekler’, Ahmet Uluçay’ın insanın içsel yolculuğunu anlatan yapıtı ‘Karpuz Kapuğundan Gemiler Yapmak’, PolonyalI yönetmen Krzysztof Kieslovvski’nin ‘Dekalog’ serisi... Tel: (0312) 466 34 84

The ‘Film Festival of Transandantal’ being organized in Konya, home of the great Turkish thinker Mevlâna, on 12-20 May and in Eskişehir on 24-30 May, aims to take cinema buffs on on a mystical journey. Some o f the films to be shovvn at the festival, a joint initiative by the Cultural Office o f the City o f Konya and the Ankara Cinema Society, are as follows: Japanese director Takeshi Kitano’s unusual love story, ‘Dolls’, Ahmet Uluçay’s ‘Boats Out o f VVatermelon Rinds’, which describes a man's invvard journey, and Polish director’s Krzysztof Kieslovvski’s ‘Decalogue’ series. Tel: (0312) 466 34 84


www.igs.com.tr


CİTYSCOPE

HABER NEVVS 15 ülkeden 20 kukla gösterisi 2 0 pup pe t shovvs from 15 countries Dünyanın dört bir yanından rengârenk kuklalar, 8. İstanbul Uluslararası Ülker Kukla Festivali’nde bir araya geliyor. Cengiz Özek’in sanat yönetmenliğinde, 11-18 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen festival; Türkiye, Almanya, Brezilya, Fransa ve Tayvan gibi 15 ülkeden 20 kukla gösterisine ev sahipliği yapıyor. Dünyaca ünlü Rus topluluğu ‘Serguei Obraztsov State Akademic Puppet Theatre’ın gösterisiyle açılacak festivalde ayrıca; Brezilya’dan Anne VVestphal’in ‘ Flamingo’su, İsviçre’den Teatro dei Fauni’nin ‘Bavulun içindeki Orman’ı, Türkiye’den Cengiz Özek Kukla Tiyatrosu’nun ‘Çöp Canavarı’ gibi oyunlar da yer alıyor. Gösteriler, İstanbul Fransız Kültür Merkezi, Profilo Kültür Merkezi, Maya Sanat, Ses Tiyatrosu, Enka Oditoryum, Piyale Paşa Semt Konağı, Özel Sezin Okulu ve Ankara Türk Ocağı Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek. Tel: (0212) 251 56 00

B a k ırk ö y

liye Tiyatroları

El Retal, ispanya / Spain

'D erinlere çağıran bir etkinlik A sum m ons to 'the d e p th s ’

2 0 SKYLIFE 5 /2 0 0 5

Colorful puppets from the four corners o f the earth will be coming together at the 8th Annual İstanbul Ülker Puppet Festival, to take place 11-18 M ay under art director Cengiz Özek. The festival is hosting 20 puppet shovvs from 15 countries including Turkey, Germany, Brazil, France and Taiwan. Other groups appearing in the festival, vvhich will open with a show by Russia ’s vvorld-famous ‘Serguei Obraztsov State Akademic Puppet Theater', include: Brazilian Anne Westphai’s ‘Flamingo’; the Svvedish Teatro dei Fauni's ‘The Forest in the Suitcase’; and the ‘Garbage M onster’ by Turkey’s Cengiz Özek Puppet Theater. The shovvs wili be held a t the French Institute, Profilo Culture Çenter, Maya Sanat, Ses Tiyatrosu, Enka Auditorium, Piyale Paşa Semt Konağı, and Özel Sezin Okulu in İstanbul and at the Türk Ocağı Theater in Ankara. Tel: (0212) 251 56 00

Kemer’in sualtı zenginliğine dikkati çekmek için düzenlenen Kemer Uluslararası Sualtı Günleri’nin dördüncüsü, bu yıl 16-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Kemer Tanıtım Vakfı ile Arkeolojik Sualtı Araştırmalar Birliği’nin organizasyonunda yapılacak Sualtı Günleri kapsamında, sualtı fotoğraf yarışmasının yanı sıra, panel ve söyleşiler de yer alıyor. Sualtını seven herkes bu organizasyona davetli... Tel: (0242) 814 59 11

The fourth Kemer International Undervvater Days, organized to draw attention to Kem er’s undervvater treasures, are being held this year from 16-19 May. İn addition to an undervvater photography competition, panel discussions and intervievvs are also included in this year’s Undervvater Days, organized by the Kemer Promotion Foundation and the Union o f Undervvater Archaeological Research. Open to ali. Tel: (0242) 814 59 11


RIGHT CHOICE FOR WISE INVESTMENTS

ROOF & WALL PANELS

^o p o v

İZOPOLİ Yapı Elemanları Taahhüt San. ve Tic . Ltd. Şti. Head O ffice: Çırağan Caddesi No.97 Ortaköy 34347 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 236 60 32 pbx Fax: +90 212 236 05 41 - 236 08 38 Factory: Organize Sanayi Bölgesi Dr. Akın Çakmakçı Bulvarı No.59 14240 Bolu - Turkey Tel: +90 374 243 84 80 - 243 82 93 Fax: +90 374 243 84 75 e -m a il: info@izopoli.com web: www.izopoli.com


CİTYSCOPE

HABER NEVVS Kıbrıs’ın Yeşil H at’ı canlanıyor The C yprus ‘Green Line’ co m e s to life Kıbrıs’ ı ikiye bölen ve 30 yıldır kapalı olan Yeşil Hat tampon bölgesi, ilk kez geniş çaplı bir uluslararası sergiye ev sahipliği yapıyor. 13-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen ve Katerina Gregos ile Erden Kosova’nın küratörlüğünde gerçekleştirilen ‘İnanç Sıçram aları’ adlı sergiye; Türkiye, İngiltere, Meksika ve Afrika gibi değişik ülkelerden 18 sanatçı katılıyor. Yeşil H at’ı canlandırmayı hedefleyen etkinlik süresince film gösterimleri, konuşmalar, atölyeler ve bir konferans gerçekleştirilecek. Tel: (0212) 243 74 33

A f t er being closed for 30 years, the ‘Green Line’ buffer zone that divides the two sectors o f Cyprus is hosting a iarge-scale international exhibition this year for the first time. Eighteen artists from such countries as Turkey, England, Mexico and Africa are taking part in the exhibition, called ‘Leaps of F aith’, to be held betvveen 13 and 29 M ay under the curatorship o f Katerina Gregos and Erden Kosova. Aim ed a t revitalizing the Green Line, the exhibition will include films, talks, workshops and a lecture. Tel: (0212) 243 74 33

'Anadolu A teşi’ dünyayı dolaşıyor T h e Fire of Anatolia’ tours the vvorld Kaynağını Anadolu’nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan dans grubu Anadolu Ateşi, uzun bir turneye çıkıyor. Sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan’ın üstlendiği ve dünyanın dört bir yanında sahnelenen bu dev prodüksiyonun turne programı şöyle: 10-13 Mayıs, Romanya; 14-20 Mayıs, Mısır; 4 Haziran, Almanya; 14-17 Haziran, Belçika; 20-23 Haziran, Avusturya...

The dance group ‘The Fire of A natolia’, which has its origins in A natolia's m iliennia-old mythology and cultural history, is embarking on an extended vvorld tour. The program for the gargantuan production, vvhich will be staged in venues ali över the vvorld under the artistic direetorship o f Mustafa Erdoğan, is as follovvs: Rumania, 10-13 May; Egypt, 14-20 May; Germany, 4 June; Belgium, 14-17 June and Austria, 20-23 June.

BKM oyuncuları turnede BKM Players go on tour

22 SKYLIFE 5 /2 0 0 5

Yılmaz Erdoğan’ın ve Demet Akbağ’ın oynadığı ‘Haybeden Gerçeküstü Aşk’ adlı oyun da Almanya yollarında... Oyun programı şöyle: 20 Mayıs, Münih; 21 Mayıs; Stuttgart; 22 Mayıs, Köln; 24 Mayıs, Duisburg; 25 Mayıs, Hamburg; 26 Mayıs, Berlin; 27 Mayıs, Frankfurt; 28 Mayıs, Brüksel; 29 Mayıs, Paris; 31 Mayıs, Amsterdam...

‘Haybeden Gerçeküstü A şk’, a play acted b y Yılmaz Erdoğan and Demet Akbağ, is on its way to Germany. The program is as follovvs: Munich, 20 May; Stuttgart, 21 May; Cologne, 22 May; Duisburg, 24 May; Hamburg, 25 May; Berlin, 26 May; Frankfurt, 27 May; Brussels, 28 May; Paris, 29 May and Amsterdam, 31 May.


Yaz başlayınca, ICA .

p û t lk a r e

ifa'ivrl&jfa:?,-

'

,aX’

b o n u s car d

m a Y ım u m

MERKEZ OFİS: (2 1 6) 471 31 31 ANKARA; (3 1 2) 4 46 11 60 ANTALYA: (2 4 2) 3 12 34 6 4 BODRUM: (2 5 2 ) 3 58 5 8 6 5 BURSA: (2 2 4 ) 2 44 9 4 00 İZMİR: (2 3 2) 421 47 11 KEMERBURGAZ: (2 1 2 )3 2 2 01 67 KIZILTOPRAK: (216) 4 18 31 0 6 LEVENT: (2 1 2 ) 2 84 11 6 6 İM Ç : (2 1 2 ) 5 20 31 40

W

W

W

ı c

a

c

o

m

t r

GLOSTER TEAK, C a s a b la n c a Serisi.

i0\

H O M E & G A R D E N


NEVVS TURK HAVA YOLLARI HABERLER

Türk Hava Yollan rekora uçtu Turkish Airlines breaks record

Türk Hava Yolları, yılın ilk üç aylık döneminde doluluk oranı ve yolcu sayısında rekor kırdı. Havacılıkta düşük sezon olarak nitelendirilen Ocak-Mart 2005 döneminde, tarihinde ilk defa doluluk oranı yüzde 68.9’a çıkarken, yolcu sayısı da 2 milyon 961 bine ulaştı. Bu oran 2004 yılının aynı döneminde yüzde 64.6 düzeyindeydi. Öte yandan yine yılın ilk çeyreğindeki konma sayısı 23.7 binden yüzde 14.5’lik bir artışla 27.1 bine ulaştı. Türk Hava Yoilan’nın taşıdığı kargo miktarı da, 2004 yılının ilk çeyreğinde 27.9 bin tonken, 2005 yılının aynı döneminde yüzde 7 artarak 29.9 bin tona ulaştı. Türk Hava Yolları, 2004 yılında yaklaşık 110 milyon YTL (110 Trilyon TL) vergi öncesi kâr elde etti.

Türk Hava Yolları, W TA İstanbul C up 200 5 ana sponsoru Turkish Airlines sponsors W TA İstanbul C up 2 0 0 5 4 İS T A N B U L ^ Sessizlik lütfen!.. 16-21 MAYIS ATAKÖY-MARİNA

Bayan tenisinde dünyanın en büyük organizasyonu olan WTA Tour’a, bu yıl ilk defa İstanbul Cup ev sahipliği yapıyor; ana sponsorluğunu ise Türk Hava Yollan üstleniyor. 13-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen WTA İstanbul Cup 2005’e dünya klasmanının ilk yüzünde bulunan elit isimlerin yanı sıra, ilk on içinden üç tenisçi de katılıyor. Ataköy Marina içinde düzenlenen organizasyona katılacak olanlar sporcular arasında dünyaca ünlü raket Venüs VVİlliams, Rus tenisçi Nadia Petrova, Sırp asıllı AvustralyalI Jelena Dokiç, Amerikalı raketler Meghann Saughnessy ve Lisa Raymond da bulunuyor. 24 SKYLIFE 5 /2 0 0 5

İstanbul is hosting the WTA Tour, the vvorid’s biggest vvomen’s tennis event, this year for the first time, and Turkish Airlines has undertaken primary sponsorship. Participating in the event, which will take piace 13-21 May, are big names from the top 100 in the vvorld rankings as well as three players from the top ten. Among the athletes taking part in the WTA İstanbul World Cup, vvhich will be held at the Ataköy Marina, are the vvorldfamous Venüs I/Villiams, Russian player Nadia Petrova, Serbian-bom Australian Jelena Dokiç, and American players Meghann Saughnessy and Lisa Raymond.

Turkish Airlines broke a record for seat occupancy and num ber o f passengers in the first quarter o f 2005 As the aidine raised its seat occupancy rate to 68.9% for the first time during the January-March period, knovvn in the aviation industry as the off-season, it also boosted its number o f passengers to 2,961,000 Seat occupancy was 64.6% in the same period o f 2004. Landings were also up by 14.5% in the first quarter from 23,700 to 27,100. A t the same time, Turkish Airlines, which carried 27,900 tons in the first quarter o f 2004, upped this figüre by 7% t o 29,900 tons in the corresponding period o f 2005. Turkish Airlines made a p re-tax profit of approximately YTL 110 million (TL 110 trillion) in 2004.

Sabiha G ökçen Havaalanı’nda iç hat uçuşları başlıyor D om estic flights to get under w ay at Sabiha G ökçen Airport Türk Hava Yolları, 30 Nisan'dan On 30 April Turkish Airlines is itibaren İstanbul’un ikinci introducing domestic flights havalimanı olan, Anadolu from Istanbul’s second airport, yakasındaki Pendik Kurtköy the Sabiha Gökçen Airport, Sabiha Gökçen located at Pendik on the city's Havaalam'ndan iç hat Asian side. Besides alleviating seferlerine başlıyor. Atatürk the growing passenger and air Havalimanı’nda giderek artan trafüc at Atatürk Airport, the new uçak ve yolcu trafiğindeki terminal is also intended to be yoğunluğu hafifletmenin yanı sıra used more efficiently. Special bu terminalin de daha verimli reduced fares on ali daily kullanılması amaçlanıyor. Sabiha domestic flights out of Sabiha Gökçen'den günlük olarak İzmir, Gökçen to İzmir, Antalya, Adana Antalya, Adana ve Trabzon’a and Trabzon have been set at yapılacak olan tüm iç hat YTL 89, tax included, and seferleri için ücret, vergi dahil efforts are currently under way 89 YTL olarak belirlendi. for flights to other points in Anadolu yakasında oturan Turkey from this airport, vvhich affords easy accessibility for yolcular için büyük kolaylık sağlayacak olan havaalanından passengers living on the city’s diğer illere yapılacak seferler için Asian side. Arrival and departure de çalışmalar sürdürülüyor. times from Sabiha Gökçen are Sabiha Gökçen’den yapılacak as follovvs: Sabiha Gökçen-İzmir 7:15 a. m, İzmir- Sabiha Gökçen uçuşların tarifesi ise şöyle; Sabiha Gökçen-İzmir 07.15, 9:05 a.m.; Sabiha GökçenIzmir-Sabiha Gökçen 09.05; Trabzon 10:55 a.m., TrabzonSabiha Gökçen-Trabzon 10.55, Sabiha Gökçen 1:25 p.m.; Trabzon-Sabiha Gökçen 13.25; Sabiha Gökçen-Adana 4:00 Sabiha Gökçen-Adana 16.00, p.m., Adana-Sabiha Gökçen Adana-Sabiha Gökçen 18.15; 6:15 p.m.; Sabiha GökçenSabiha Gökçen-Antalya 20.35, Antalya 8:25 p.m., AntalyaAntalya-Sabiha Gökçen 22.40. Sabiha Gökçen 10:40 p.m.


Türk Hava Yolları, 23 Nisan Bayramı’nı kutladı Turkish Airlines celebrates 23rd April

N ew York ve Şikago’ya özel ücret Special fares to N ew York and C hicago

Türk Hava Yolları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda minik ziyaretçilerini ağırladı. Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Esirgeme Yurdu’nda kalan 3-6 yaş grubundan yaklaşık 40 çocuk, Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Temel Kotil ve çalışanlar tarafından Türk bayrakları, balonlar ve hediyelerle karşılandı. Çocuklar büyük bir merakla teknik bölümdeki hangarı ve uçakları gezdiler. Öte yandan gün boyunca Ankara Esenboğa ve İstanbul Atatürk havalimanlarının iç ve dış hatlar gidiş kontuarlarındaki palyaçolar, çocukların yüzlerini boyayarak neşeli anlar yaşattılar. Ayrıca çocuklu yolculara, Türk bayrakları ve Türk Hava Yolları balonları dağıtıldı.

Türk Hava Yolları, 1-31 Mayıs tarihlerinde Türkiye’den New York ve Şikago’ya hareket edecek yolcuları için özel ücretler uyguluyor. Promosyonlu tarifeye göre; İstanbul, Ankara ve İzmir’den 355 Avro, diğer noktalardan ise 440 Avro'ya seyahat edilebilecek. Ayrıntılı bilgiyi 444 0 849 (THY) no’lu telefondan ya da www.thy.com.tr adresinden alabilirsiniz.

'M ükem m ellik’te sınır tanımayanlar buluştu Seekers of ‘excellence’ cam e together

Turkish Airlines entertained a group o f tiny visitors on 23rd A pril National Sovereignty and C hildren’s Day. Close to 40 children in the 3 -6 age group who live a t the Şeyh Zayed C hildren’s Orphanage in Istanbul's Bahçelievler district were vvelcomed by Turkish A irlines' CEO and Mem ber o f the Board Temel Kotil and airiine personnel with presents, balloons and Turkish flags. The children toured the hangar and aircraft in the technical departm ent with great curiosity. Throughout the day, clovvns painted faces and otherwise brought smiles to children ’s faces in the airiine’s dom estic and international departure terminals a t Ankara's Esenboğa and Istanbul’s A tatürk Airports.

Turkish Airlines is offering special fares to passengers traveling from Turkey to New York o r Chicago between 1 and 31 May. The prom otionai fares are as follovvs: 355 euros from İstanbul, Ankara or İzmir, 440 euros from other points in Turkey. For details, please cali 444 0 849 (Turkish Airlines) o r visit the vvebsite at w w w .thy.com .

Avrupa Kalite Büyük Ödülü sahibi Brisa’nın geleneksel hale gelen ‘Brisa İyileştirme Konferansı’, 22 Nisan’da İstanbul Sabancı Çenter’da gerçekleştirildi. ‘Mükemmellik’te sınır tanımayan kurum ve kamu kuruluşlarının bir araya gelip iyileştirme çalışmalanndan örneklerini sergiledikleri ve tecrübelerini paylaştıklar konferansa Türk Hava Yollan da davet edildi. Konferansa katılan Türk Hava Yollan teknik ekibinin, filoda yer alan A340 ve B737 uçaklarında bulunan motorlann tamir sürecinde yürüttükleri iyileştirme projesinin sunumu büyük ilgi gördü. Teknik İmalat Tamir Atelyeler Müdürü Müjdat Uludağ tarafından yapılan sunumdan sonra Türk Hava Yollan ekibi, plaket ve teşekkür belgelerini aldı.

The latest in the now traditional Brisa Improvement Conferences’ organized by European Ouality Award winner Brisa, was held on 22 April at the İstanbul Sabancı Çenter. Turkish Airlines was invited to take part in this year's conference, where firms and companies united in their pursuit o f excelience come together to present their efforts towards improvement and share their experiences. The Turkish Airlines technical team attracted strong interest with a presentation on improvements they made to the engines o f the fleet’s A340 and B737 aircraft during the course o f repairs. Following the presentation, which was given by Müjdat Uludağ, Manufacture, Repair and Caiibration Shops Manager, the Turkish Airlines team received a plague and a certificate. 5 / 2 0 0 5 SKYLIFE 2 5


Havvaii’de evi olan Sealybrialılar muti

S E A L Y B R IA S A T IŞ O F İS İ:

(0212) 715 26 1 0 / 715 26 11

G E N E L M Ü D Ü R L Ü K : S İN P A Ş YA P I EN D Ü S TR İS İ ve TİC . A Ş . SİNPAŞ Plaza, Meliha Avni Sözen (Ortaklar) Cad. No:40 34394 Mectdıyeköy/ İstanbul

Merkeze 30 dk. mesafede!

Tel: (0212) 288 68 68 (PBX) Faks: (0212) 273 04 69 www.sinpas.com.tr


lar 12 saat uçar, uluktan uçaıi Havvaii, Nice, Cannes, St. Trapez gibi jet sosyetenin gözdesi, dünyaca ünlü yerlerdeki olanakların hepsi Sealybria’da var. “Nasıl?” diyorsanız, işte yanıtı: Çünkü Sealybria bir tekne gibi suyun üstünde yükselen eşsiz mimarisiyle, bırakın Türkiye’yi, dünyada bile benzerini bulamayacağınız yeni bir konsept. Dilerseniz bu e şsiz m imariden söz etmeden önce size buradaki yaşam ı anlatalım . M esela kum sal ve yeşillikler yürüyüşlerine ne dersiniz? Ya da

arasına kurulmuş beach’te sabah H

y ,

BNS'

binicilik, mini golf gibi seçkin

keyifler yaşamaya... Evet, bir de

eSs 'z mimari demiştik değil mi?

Suyun üstünde yükselen villalar

a h şa p isk e le le rle ye m ye şil

bahçeye bağlanıyor. Galerilere

İt M ğ

kucaklayan salonlar, yatak başı

kadar yükselen camlarla havuzu

İH

jakuzi konsepti... Bütün bunlar

neden mi? Çünkü Sealybria; ancak en iyiyle mutlu olabilen insanların yaşadığı bir yer... En iyinin en hesaplı olduğunu bilenler için Sealybria ödeme planı müthiş! 1.500 USD’den başlayan taksitlerle, 60 ay vade fikri kulağınıza nasıl geliyor? Planladığınız zaman değil de aklınıza estiği zaman, saatlerce uçmak yerine mutluluktan uçmak için örnek villamızı görmeye, Sealybria’ya bekliyoruz.

Seaylbria’nın diğer güzelliklerine gelince; Palmiyeli aileden giriş, 288.000 m^de göletler, derecikler, ahşap passarella, vadiler arasında; • Beach • Binicilik • Mini golf • Tenis • Basketbol • Voleybol • Engelli jogging • Çim terasta yoga alanı • Seyir ve güneşlenme teraslan • Bisiklet • Paintball

Sealybria Funtastk Club'da; • Den'ız manzaralı fitness • Tören salonu/Restoran • Bilardo • Ping pong • Sağlık bar • Parti terası • Sessizlik terası

SİNPAŞ


Bosna H ersek’in başkenti Saraybosna, Boşnak, Sırp ve Hırvatların bir arada yaşadığı, çok kültürlü bir Avrupa şehri... Sarajevo, the Capital of Bosnia-Herzegovina, is a m ulticultural European city where Bosnians, Serbs and Croatians co-exist.

ağların arasına kurulmuş, yemyeşil Saraybosna, rengârenk çiçekleriyle yalnız kendini değil, dünyayı süsleyen bir kent. Karlar arasında dahi ağaçların büyüleyiciliğine kapılmaktan alıkoyamıyor kendini insan... Beyaz da yakışıyor bu şehre; yeşilin tonları da. Her ne kadar çevredeki binaların duvarlarına dikkatlice bakıldığında görülen kurşun delikleri, garip bir hüzün katıyorsa da Saraybosna’ya... Saraybosna, 15. yüzyılda bugün anladığımız manada kent halini alan, büyümesi ve gelişmesi ise 17. yüzyıla rastlayan Müslüman bir Doğu Avrupa

D

30 SKYLIFE 5 /2 0 0 5

N

estted among the mountains, verdant Sarajevo is a city that with its rainbow o t fiovvers adorns not only itseif but the vvorld as well. Even surrounded by snovv one cannot help yieiding to the spell o f the trees. The color vvhite becomes this city, as does green in its various shades— although the bullet holes one discovers on careful examination o f the building vvalls iend Sarajevo a strange kind o f melancholy... Sarajevo is a Müslim city o f Eastern Europe vvhich in the 15th century became a city as we understand the term today, and whose grovvth and development came

Güneş açtığında Bilim Parkı’nda eski alışkanlıklar devam ediyor (üstte). Saraybosna, tramvay duraklanyla dolu (üstte ortada). When the sun comes out, old habits persist in Science Park (above). Sarajevo is full of streetcar stops (above middle).


şehri. Tarih bilginizi biraz zorlarsanız, bu küçük kentin uzun bir dönem Osmanlı egemenliğinde kaldığını, kısa bir süre Avusturya-Macaristan imparatorluğu’nun kontrolüne girdiğini ve I. Dünya Savaşı’nın başladığı yer olduğunu hatırlayabilirsiniz. Bu nedenle Saraybosna’da, Osmanlı mimarisinin yanı sıra, klasik Alman mimarisi de sık sık karşınıza çıkacak. Neorönesans ve neo-barok yapılar, bir kısmı restorasyon halinde bile olsa sizi büyüleyecek.

in the 17th century. If you strain your historical memory you may recall that for a considerable iength o f time this liftle city was under Ottoman ruie, that for a brief period it was controlied by the Austro-Hungarian Empire, and that it was the piace where VVorid War i began. Thus in Sarajevo one encounters not only Ottoman architecture but also, frequently, architecture o f the classical German variety. Even though some o f them are under restoration, the NeoRenaissance and Neo-Baroque buildings are sure to charm you.

NE BATILI NE DOĞULU

N EITHER W ESTERN

Raylı sistemin bir hayli geliştiği Saraybosna, tramvay duraklarıyla dolu... Tavsiyem, herhangi bir tramvaya binmeniz ve kentte bir yerleri

NOR EASTERN

The rail system is highly deveioped in Sarajevo, and the city is fuii o f streetcar stops. I suggest that you board a >

Bosna Katolik Kilisesi (üstte sağda). Zamanın durduğu bir meydanda zamanı hatırlatan saat kulesi (sağda). Vrhbosanska Cathedral, a Catholic edifice (above right). A clock tower to remind us of time in a square vvhere time has stopped (right).

HALUK ÇO BANOĞLU

5 / 2 0 0 5 S İK Y IIE E 31


--

-

v'-:-

Küçük evleri ve taş patikalan andıran sokaklanyla samimiyetini hâlâ koruyan Saraybosna’da camiler, kiliseler ve sinagoglar bir arada.

İ İ

uH JB S

Mosques, churches and synagogues are found ali together in Sarajevo, vvhich vvith its small houses and streets reminiscent of stone paths stili preserves its charm.

aramaya çalışmadan, ‘rasgele’ bir tur yapmanız. Gözünüze kestirdiğiniz bir yerde de inip, yine rasgele girdiğiniz bir kahvede Boşnakların meşhur kahvesinin tadına bakmalısınız... Saraybosna’daki binalar incelendiğinde, yapıların melez bir dokuya sahip olduğu hemen göze çarpıyor. Yapılar ne Batılı, ne de Doğulu... Camiler, kiliseler, sayıları az da olsa sinagoglar iç içe geçmiş. Bu da Saraybosna’nın kendisiyle ne kadar barışık bir kent olduğunun bir göstergesi... Çek mimar Jan Kotera, modern mimari örneklerinin 3 2 SKYLIFE 5 /2 0 0 5

T ARİHİ SAKLIYO R...

Evliya Çelebi’ye göre Belgrad’dan sonra Balkanların en mamur kenti 'Bosna-Sarayı’dır. Boşnakların atası sayılan Bogummillere ait kalıntılar, ortaçağdan kalma mezartaşları S tecak’lar, Romalılara ait köprüler ve sonradan OsmanlIların onardığı Roma Kalesi ile tarihin derinliklerinden gelen bir kent burası. Öte yandan Ortodoks Kilisesi, Katolik Kilisesi, eski sinagog, Gazi Hüsrev Bey (Begova) Camii ile birlikte aynı zamanda gerçek bir hoşgörü merkezi. Ülkede OsmanlI’dan beri kurulagelmiş olan yüzü aşkın cami bulunuyor.

streetcar at random and, without looking for any particular spot in the city, that you take whatever ‘to u r’ falls your way. Get o ff wherever the fancy strikes you and pick a cafe, again at random, where you can try the famous Bosnian coffee. On inspecting the buildings in Sarajevo, one is immediately struck by their hybrid aspect. They are neither VVestern nor Eastern. Mosques, churches and synagogues (few though the last-named may be in number) are ali found together, shovving how much at peace Sarajevo is vvith itself. İn one o f his books, the Czech architect Jan Kotera

says that this city, in vvhich examples o f modern architect are also found, vvould benefit greatly by restoration and city planning on the Prague model. And he may be right, considering that both cities are small but cosmopolitan. Hovvever, the fact that Sarajevo is at the same time an industriai city means its urban fabric vvould resist such renewal. For Sarajevo has long since created its own texture... RICH İN HISTO R Y

According to Evliya Çelebi ‘Bosna Sarayı' (as he calls Sarajevo) is the most flourishing city in the Balkans next to Belgrade. With its Bogummil remains (the \>

HALUK ÇOBANOĞLU

de yer aldığı bu şehre, Prag tarzı bir restorasyonun ve şehir planlamasının çok yakışacağını söyler bir kitabında. Belki haklıdır da; iki kentin de küçük, ama kozmopolit yapıları düşünüldüğünde. Ne var ki, Saraybosna’nın aynı zamanda bir endüstri şehri olması, kent dokusunu çok elverişli kılmamaktadır bu tür bir yenilemeye. Çünkü kendi kurgusunu çoktan yaratmıştır Saraybosna...


LEASING Re-CYCLE

"•^büyüme

"+ ■

fin a n s m a n

y a tırım "*• üretim

«+■

kar

büyüm e

fin a n s m a n "*•

Yatırım döngünüzü tamamlıyoruz...

0 2 1 2

Y A P I^ K R E D i LEASING www.ykleasing.com

öû c 1

Q(D®(D(D<S>«â>

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.

G enel M üdürlük: Büyükdere Cad. No: 161 Zincirlikuyu 34387 İstanbul, Tel: (0212) 336 60 00 pbx Faks: (0212) 216 96 A dana Temsilciliği: İnönü Cad. Yapı Kredi Han No: 73 Kat: 4 01010 Adana» Tel: (0322) 363 18 59 (2 Hat) Faks: (0322) 363 18 A nkara T em silciliği: A tatü rk Bulvarı No: 93 Kat: 5 Kızılay 06422 Ankara, Tel: (0312) 435 31 33 Faks: (0312) 435 17 Bursa Temsilciliği: Ulubatlı Haşan Bulvarı No. 59 Kat: 5 Osmangazi 16105 Bursa, Tel: (0224) 271 49 73 (2 Hat) Faks: (0224) 271 49 İzm ir Tem silciliği: Gazi Bulvarı No: 1/A Kat: 4 ! . K ordon 3 5 210 İzmir. Tel. (0232) 441 01 17 Faks: (0232) 441 01

15 61 90 76 15


1530 yılında yapılan Gazi Hüsrev Bey (Begova) Camii ve yanında eski saat kulesi. The Gazi Hüsrev Bey (Begova) Mosque, built in 1530, and the old clock tovver beside it.

4.5 milyon insanın yaşadığı Bosna Hersek’in başkenti, 380 bin kişiyi barındırıyor bünyesinde ve bunların büyük çoğunluğu Boşnak. Geriye kalan nüfusu, Hırvat ve Sırplar oluşturuyor. K Ü LTÜ R KENTİ

“Artık hiçbir haritaya bakamıyorum. Kentlerin adları yanık kokuyor” der Canetti ‘ insan Taşrası’ kitabında. Sanki Saraybosna için söylenmiş bu söz. Ne yazık ki insanlık dışı dramları yoğun olarak yaşamak, adeta kentin kaderinde yazılı. Evlerinin önü, balkonları çiçeklerle donanmış, göllerinde kuğular yüzdüren bu insanların başından birçok trajedi geçmiş... O nedenle örtülemez bir 34

S K Y LIF t

5 /2 0 0 5

biçimde hüzünlü, tüm neşesinin altında. Nice yıkıma rağmen Saraybosna, şimdi tam bir kültür kenti. Nobel ödüllü yazar ivo Andriç, ünlü müzisyen Goran Bregoviç, usta yönetmen Emir Kusturica gibi değerleri; dünya şairlerinin buluştuğu Şiir Günleri ile dünyanın en ışıltılı kentlerinden biri. Arkeolojik anlamda da bir hayli zengin Saraybosna. Kentte ve çevresinde yapılan kazılarda gün ışığına çıkan eserler, Saraybosna Ulusal Müzesi’nde sergileniyor. Burada tarih öncesi döneme, ortaçağa ait bin bir çeşit güzellikte eseri bir arada görmeniz mümkün. Gelmişken çevreyi dolaşmalıyım, açık havada vakit geçirmeliyim diyorsanız,

Bogummils are considered the ancestors o f the Bosnians), its Stecaks (medieval gravestones), its Roman bridges and the Roman Citadel later restored by the Ottomans, this is a city that takes one far back in history. A t the same time, vvith its O rthodox Church, Catholic Church, old synagogue and Gazi Hüsrev Bey (Begova) Mosque it is a genuine nexus o f tolerance. İn the country as a whole there are more than one hundred mosçues, ali o f them erected since the time o f the Ottomans. 4.5 million people live in Bosnia-Herzegovina, vvhose Capital is home to 380,000, a great m ajority

o f them Bosnians. The rest o f the population consists o f Croats and Serbs. A C U LT U R A L C IT Y

“I can no longer look at any map. The names o f the cities have a burnt sm e ll." So says C anetti in his book ‘Die Provinz d es Menschen, ’ and the vvords seem to have been vvritten vvith Sarajevo in mind. What a shame that the city has been virtually destined to live out inhumane dramas. These are people who adorn their front yards and balconies vvith flovvers, who set svvans gliding across their lakes; yet think o f the tragedies they have suffered. Because o f this there is an ineradicable >


.•

\v v v & \v \\V 0 --' ■

E VTE K S M A Y H A U

M

1 8 h- 2 2 j $ 0 0 5

S T A jf e ) C .(

2 789 27 06


Saraybosna yakınındaki, Bosna Nehri’nin doğduğu Ilıca (Vrelo Bosne), ülkenin en önemli doğal güzelliklerinden (üstte). Kütüphane, şehrin en görkemli binalardan (altta). Near Sarajevo, llica (the Vrelo Bosne), from vvhich springs the Bosnia River, is one of the country’s majör natural beauties (above). The library is among the city's most majestic buildings (belovv).

önerim Old Tovvn’dan (eski şehir merkezi), Başçarşı’dan (Bascarsija) başlamanız olacaktır. Doğu’daki çarşıları andıran düzenlemesi, envai çeşit eşyanın satıldığı dükkânlarıyla Başçarşı, size hoş anlar yaşatacak ve sevdiklerinize eli boş dönmemenizi sağlayacak... Kesinlikle görülmeli dediğim bir diğer yapı da, Güzel Sanatlar Akademisi binası. Aslında 19. yüzyılda bir kilise olarak inşa edilen yapı, bugün üniversiteye bağlı. Her ne kadar hasar görmüş olsa da, içindeki küçük kafede bir şeyler içmeden bu şehri gezmeyi tamamlamış sayılmazsınız. ‘TÜRK LER İN H E D İY E S İ’: MOSTAR

Uzun zamandır ilk kez sebze ve meyveler bu kadar lezzetli geldi bana. Sonradan öğrendim ki, Bosna Hersek’te tarımın büyük kısmı organik olarak 3 6 SKYLIFF 5 /2 0 0 5

metanchoty under ali the gaiety. Despite ali the calamities, hovvever, Sarajevo today is, through and through, a home to culture. Graced by such figures as the Nöbet Prizevvinning author Ivo Andric, the renowned musician Goran Bregovic and the tamed director Emir Kusturica, Sarajevo, vvhich also plays host to the Poetry Days where poets from ali över the vvorld come together, is one o f the shining cities o f this planet. Archeologically speaking, too, Sarajevo has much to offer. Artifacts unearthed in the city and its environs are on display in the Sarajevo National Museum, vvhere one may see a vvealth o f beautiful objects dating from prehistoric times and the Middle Ages. If you feel that having come here yo u 'd like to walk around and spend some time outdoors, my

advice is that you start vvith the Old Town and the Bascarsija— the Main Bazaar. Reminiscent in its layout o f bazaars in the East, the Bascarsija has shops vvith a multitude o f goods for saie and will provide you vvith some pleasant moments as well as making sure you don ’t go back to your loved ones empty-handed... Another building vvhich I feel you absolutely m ust see is the Fine Arts Academy. Originally built in the 19th century as a church, the structure is today part o f the university. İt may be damaged, but you haven’t really seen the city until you have something to drink at the little cafe inside. ‘A G IFT OF THE T U R K S ’: MOSTAR

I hadn ’t had such tasty fruits and vegetables for a long time, and then I t>


-s |l=

Türk Hava Yolları’nın Saraybosna'ya pazartesi, çarşamba, perşembe ve cuma günleri seferleri bulunuyor. Turkish Airlines has regular flights to Sarajevo on Mondays, VVednesdays, Thursdays and Fridays.

B d JE L A V Ç !

\[m

iyV;,KovA.ci, MEJTAS^

IDERIJ^/V

BİSTRIK

»KAÇA

j/r ^SJbostariçi )) !

dzekaV

I j B R A JK O yA Ç

38 1ÎKYLIFE 5 /2 0 0 5

?

BERKU SA

COKRA

yapılıyormuş. Bu nedenle sebze yemeklerini kesinlikle denemelisiniz. Boşnakların kullandığı yağa alışmak biraz zaman alsa da, ızgara ve kızartmaların tadına doyum olmuyor. Cevapcici ya da Burek gibi yemeklerse öğlen yemeği için ideal. Eğer favori bir yemekten bahsetmem gerekirse, mutlaka ‘köfte’sini deneyin derim. Sunumu diğer ülkelerden farklı. Genelde pide içinde ve soğanla servis ediliyor. O kadar lezzetli ki; özellikle de ızgarada yapılanları... Böyle bir yazıda Saraybosna kadar ünlü Mostar kentinden söz etmemek olmaz. ‘ Merkez’ istasyonundan sabah trenine binip günübirlik ziyaret edebileceğiniz Neretva Irmağı üzerinde yer alan Mostar, adını ‘köprü’ anlamına gelen ‘m ost’ kelimesinden almış. Keza,

learned that m uch o f the farming in BosniaHerzegovina is organic, so you shouid definitely try the vegetabie dishes. it takes a whiie to g e t used to the oil Bosnians use in cooking, but the grilled and fried foods are scrum ptious, and dishes like Cevapcici and Burek are ideal for lunch. Pushed to name a favorite food I w ouldn’t hesitate to mention the köfte or meat balls. They are served differently than in other countries, wrapped in pide (flat bread) with onions. But they are sooo good, especially when grilled... İn an article like this we can 't possibly overlook Mostar, a city ju s t as famous as Sarajevo. S ituated on the Neretva river, M ostar can be visited on a day-trip bas is by taking the morning train from the Central Station,


.İ M J U N ACIM A fcSE O T A 0 8 İNE OSLOBODEHJA R A J E V O

Mostar, Mimar Sinan’ın öğrencisi Mimar Hayreddin’in yaptığı köprüsü ile özdeşleşmişti 1993’e kadar. Bosna Savaşı’nda Hırvat topçuların ateşiyle yıkılan köprü, Türkiye’nin başını çektiği uluslararası bir konsorsiyumun katkısıyla, ERBU adlı bir Türk firması tarafından 28 ayda aslına uygun olarak inşa edilip hizmete girmiş durumda. Bugün barışın sembolü olarak gösteriliyor ve ülke halkı tarafından da ‘Türklerin

Bosna’ya hediyesi’ olarak anılıyor Mostar Köprüsü. Yine eski ışıltısı, görkemi ile orkestraları ağırlıyor, konserlere eşlik ediyor, aşıkları saklıyor... Eğer Saraybosna’da bir hafta veya daha uzun kalmayı düşünüyorsanız, ciddiyetle gözden geçirmeniz gereken bir alternatif Mostar... Adını artık savaşlarla değil; kültür, sanat ve hoşgörüyle bahsettiren Saraybosna’ya gittiğinizde, emin olun ‘o ’ bunu size ispatlayacak...

The Milyaçka River runs right through Sarajevo (opposite page). The flame of this tomb never goes out, commemorating those who have died in war (left). The Mostar Bridge is one of the mightiest masterpieces of the reconstruction (below).

A R CHIVE

b r i c a da

Z A JE D N IC K l#

bir uca kat ediyor (karşı sayfada). Anıt mezann ateşi savaşta ölenlerin anısına hiç sönmüyor (solda). Mostar Köprüsü, yeniden yapılanmanın en güçlü baş yapıtlanndan biri (altta).

İNŞAAT

srpskih

‘ WE.

Milyaçka Nehri,

Saraybosna’yı bir uçtan

ERBU

-^cecov.cKm

and derives its name from the w ord ‘most, ’ meaning bridge. Indeed, up until 1993 the city was identified with the bridge built by the architect Hayreddin, a student o f S inan’s. Smashed by Croatian artillery fire during the War o f Bosnia, the bridge was rebuilt, faithfui to the originai, in 28 months by the Turkish company ERBU with the support o f a Turkey-ied international consortium, and now carries traffic as before. Today the M ostar Bridge is pointed out as a Symbol o f peace, and among the popuiace is known as the ‘Turks’ g ift to Bosnia. ’ Once again, in ali its old glory, the city hosts orchestras, accompanies concerts, and conceals lovers. If you plan to visit Sarajevo for a week or longer, M ostar is a serious alternative... Sarajevo is no longer associated with wars but with culture, art and tolerance. You can be sure it will prove this to you when you go there... □

5 / 2 0 0 5 S K Y L IF E 3 9


I


İlhan Komanve‘has’ heykelleri ■

Ilhan Koman

and his inimitable sculptures


KOMAN

FAMILY

A R C H IV E

A vrupa’nın pek çok kentini süsleyen; tutkuyla maddenin, bilimle doğanın buluştuğu heykellerin sahibi İlhan Koman, Mayıs ve Haziran aylarında retrospektif bir sergi ile anılıyor. ilhan Koman, a sculptor vvhose vvorks, uniting passion vvith matter, Science vvith nature, grace several cities of Europe, is being remembered in a May-June retrospective. |= |

T A N S E L TÜZEL

((Ilh a n Koman ki tıraşsız heykeltıraş / Uçmaya doğru sakallı... / Elinde bombalarla bebekler / Heykel gibi olmayan heykeller, / Taşınırdı garip maacir / Güneyinden Kuzeyine Kutupların / Battı batacak teknesiyle / Varmak için Edirne’ye / Selimiye’y e ...” Can Yücel sevgili dostu Ilhan Kom an’ı birkaç kelime ve birkaç dizeyle özetleyiverdiğinde, Stockholm ’de kralın yazlık sarayına komşu bir kanal üzerinde, Hulda adında taka irisi bir teknedeydiler. 60'lı yıllarda hüküm süren yaşam koşullarının dayattığı bir çözüm, bir evdi Hulda. Koman’ın yeniledikçe eskiyen, eskidikçe yenilediği hiç bitmeyen heykeli. Teknenin içinde şenlik, önünde küçük bir meydan ve meydanda bir mağara vardı. Heykeller ve malzemeler mağarada, kan ter içinde kalana dek yapılan çalışmalar meydandaydı. Dört çocuklu Koman ailesi ve onları hiç yalnız bırakmayan dostları Hulda’da yaşardı... Ve ilhan Koman benzersiz eserlerinin çoğunu burada tasarladı ve hayata geçirdi. Zincirlikuyu’da binaların arasına gizlenen,

( ( Unshaven shaver o f stone, Ilhan Koman / Bearded to fly... / VVielder o f bombs and babies / A nd un-sculpture-like sculptures, / Bizarre refugee / Who would have sailed from the South Pole to the North / İn his battered old boat / To reach Edime / To reach Selimiye..." Thus, poet Can Yücel's thumbnail sketch o f his dear friend Ilhan Koman, made one day when they were on the old schooner ‘H ulda' on a canal near the summer palace o f the king o f Svveden. Hulda was home, a refuge from conditions o f life in Turkey in the 1960s. And Koman was an indefatigable sculptor caught up in an endless cycle o f exhaustion and renewal. Cheer reigned on the boat. İt was moored near a small clearing, in front o f a cave. İn the cave, the sculptures and materials; in the clearing, the current projects, över which Koman slaved until he vvorked up a sweat. Hulda, where Ilhan Koman spent his life and designed m ost o f his inimitable vvorks, ıvas home to the Komans and their four children and to the loyal friends that never deserted them.


içinden ışıklar geçen, bembeyaz ve kollarını doyasıya özgürlüğe açmış bir kadın; önünden her gün on binlerce İstanbullu akıyor; adı Akdeniz. Başta Ankara ve Stockholm olmak üzere 20 şehrin sokaklarında eserleri bulunan Koman’ın İstanbul’daki iki eserinden biri. Beyaz olması temizliği, arınmışlığı, saydamlığı çağrıştırsa da, bu rengin seçilmesinin asıl nedeni yapıldığı yıllarda (19781980) gerekli boyanın çeşitli nedenlerle temin edilememesiydi. Koman onu denizin ve gökyüzünün maviliğine boyayacaktı. İstanbul Divan O teli’nin önünde sergilenen demirden heykelse bambaşka coğrafyalardan kopup gelmiş bir yeryüzü parçasını hatırlatıyor. Jürinin seçimiyle, Anıtkabir’in çıkış merdivenlerinin doğu kanadına yaptığı kabartmalar ise Sakarya Savaşı’nı anlatıyor. İLK SERÜVEN İSTANBUL VE G EM İLER

Yaşam serüveni 1921’de Edirne’de başlayan Koman, dedesini görmeye geldikleri İstanbul’da en çok gemileri

4 4 SKYLIFE 5 /2 0 0 5

gördü ve ilkokula başlamadan ilk eserlerini verdi; gemi maketleri, ilk gençlik yıllarının düşü gemi inşaat mühendisi olmaktı. Sanat, annesinin göz nuruyla oluşturduğu el işlerindeydi. Sonra ateşli bir hastalıkla birlikte geldi: “Sanatla ilk ilişkim rasgele oldu. 17 yaşındaydım, tüberküloz oldum. Tedavi için İstanbul’a giderdim. Uzun süren bu devreyi değerlendirmek istedim. Aklıma iyi resim yaptığım geldi ve akademiye başvurdum. Resimlerimi gösterdim ve kabul edildim. Yani resim öğrencisi olarak girdim. Bir de modlaj dersimiz vardı. Bu kısmın hocaları da Hadi Bara ve Zühtü Müridoğlu idi. Hocalarım, ‘Senin elin bu işlere pek yatkın, resim değil heykelle uğraşman gerekir’ dediler. Heykel macerası böyle başladı.” Koman bir yarışma sonucu 1947 yılında Paris’e staja yollandı. Paris’te Louvre Müzesi’nde gördüğü Mezopotamya ve Mısır sanatından; Rodin’den, Brancusi’den ve G iacom etti’den etkilendi. Fransa’dan dönüşünde asistan olarak Akadem i’ye girdi. Maden atölyesini kurarak hoca oldu. Sanatla geçinmek zordu, bir dönem sanatçı

Twin Hyperform serisinden bir çalışma (en üstte). Ilhan Koman, Hulda adlı teknesinde ailesi (altta solda) ve Akdeniz heykelinin maketi ile (altta sağda). A work from the Twin Hyperform series (top). Ilhan Koman and his family on the barge ‘Hulda' (belovv left) and a model of his ‘Mediterranean’ sculpture (belovv right).

Every day tens o f thousands o f İstanbul residents stream past a woman, nestled among the buildings at Zincirlikuyu, her pure white arms flung open wide, her name, ’Mediterranean’. This statue, fashioned o f vertical metallic plates, creating a luminous hologram, is one o f two sculptures in İstanbul by Koman, whose vvorks can be found on the streets o f tvventy cities, m ost notably Ankara and Stockholm. VVhile the sculpture’s vvhite color conjures up images o f cleanliness, purity and transparency, the real reason why this color was chosen is that the desired paint was unavailable in the years (1978-80) when the sculpture was made. İn fact, Koman was going to paint his lady in shades o f marine and sky blue. The iron sculpture on display in front o f Istanbul’s Divan Hotel is reminiscent o f a patch o f earth plucked from an entirely different geography. And the reliefs made for the east panel o f the staircase that descends from Atatürk’s Mausoleum (Anıtkabir) in Ankara depict the Battle o f Sakarya. t>


BLUi CRUISE G e t the fe e lin g ... the fe e lin g of scıiling on calm b lue se a s a b o a rd a perfectly d e sig n e d coach blj^Tem sa.

TEMSA

DIAMOND TEMSA DIAMOND brings you a whole new level of comfort - like taking a luxury cruise on calm b lu e

seas.

A

b ra n d

new

experience in coach travel, Diamond maximizes comfort and safety fo r everyone onboard.

Equipped w ith state-of-the-art Standard features, travel aboard a TEMSA Diamond is a feeling th a t m ust be e x p e rie n c e d .

Feel the difference... Make room for TEMSA Diamond in your fleet and give your passengers a truly unique "Blue Cruise" experience on a coach.

Head Office: Kısıklı Cad. Şehit Teğmen İsmail Moray Sok. No: 2/1 34662 Altunizade-istanbul / TURKEY Tel: +90 (216) 544 52 18 (PBX) Fax: +90 (216) 325 96 72 e-mail: info@temsa.com.tr

T E M

0 Q

Tem sa Europe: Dellingstraat 32 B-2800 Mechelen, Brussel/BELGIUM Tel: +32 154 400 00 Fax: +32 154 400 09 e-mail: w.vanhool@temsa.be - www.temsa.com


LÜTFİ ÖZKÖK

arkadaşlarıyla birlikte metal koltuklar üretti. 1953 yılında hocası Hadi Bara ve Tarık Carım’la fikirlerini kağıda dökerek Fransa’ya, ‘Synhese Des A rts’ grubuna yolladılar. Bildiri haline getirilen metin bir sanat kongresinde okunup kabul edildi. Grubun adı Espace idi ve yolladıkları metin, bugün artık üst boyutlara varan çevre sorununa dikkat çekiyordu. Ancak maddi imkansızlık, Koman’ın 1958 yılında önce Brüksel’e, daha sonra da İsveç’e gidişine yol açtı. 1959’da başlayan İsveç serüveni 30 Aralık 1986'da ve yine tüberkülozla birlikte şekerin neden olduğu ölümüne dek sürdü. Koman, 1940’lı yılların sonlarından başlayarak kısa aralıklarla uluslararası sergilere katıldı: 1948’de ‘Salon des Realites Nouvelles’ , 1956’da Venedik ve 1957’de Sao Paulo bienalleri, 1956 ve 1961 'de Paris Rodin Müzesi’nde 1. ve 2. Uluslararası Çağdaş Heykel Sergileri, 1964’te Paris Modern Sanat Müzesi'nde 'Art Turc d ’A ujourd’hui’ sergisi, Bern, Zürich ve Malmeu’deki kişisel sergileri...

46 SKYI IFE 5 /2 0 0 5

Yusuf Erşahin, Nazım Hikmet, Lütfi Özkök ve Ilhan Koman Stockholm'da, 1950'ler (üstte solda). Sonsuzluk-eksi-bir serisinden alüminyum (sağda) ve ahşap (altta) çalışmalar. Yusuf Erşahin, Nazım Hikmet, Lütfi Özkök and Ilhan Koman in Stockholm in the 1950s (above left). Studies in aluminum (right) and wood (belovv) from the series, Infinity-minus-one.

İSTANBUL AND SHIPS

Koman, whose life story begins at Edime in 1921, saw many ships at İstanbul on a family trip to visit his grandfather, and ships' models were his first works, produced before he even entered primary school. As a youth he first dreamed o f becoming a shipbuilding engineer. But there was art in the handicrafts iovingly created by his mother. And eventually it came, during a feverish illness: “My first connection with art came about purely by chance. I was seventeen and had contracted tuberculosis. I used to go to İstanbul for treatment. I vvanted to make

good use o f this protracted period. I realized that I was good at painting, so I applied to the Academy. I showed them m y paintings and was accepted. İn other vvords, I entered as a painting student. We also had sculpting classes. Hadi Bara and Zühtü Müridoğlu were the teachers in that department. ‘Your hands are quite suitable for this vvork,' they told me. ‘İt's sculpture you should take up, not painting. ’ A nd so began my life as a sculptor." Koman was sent to Paris on an internship in 1947 as the result o f a competition. There he was impressed by the art o f Mesopotamia a n c /O


05 Spring Summer

www.aker.com.tr


SANATÇI DOSTLARI A N LA TIYO R ...

Abidin Dino, Koman’ın sanatını şöyle anlatıyor, “ Maddenin içyapısını araştırır, bulgularını dışsallaştırır, yer çekimi yasası ile kıyasıya çekişir, çağımızın çelişkilerini derinlemesine yansıtır; doğa-insan, insan-insan ilişkisinde yeni bir yaklaşımın peşindedir. Ilhan’ın elinde çelik, demir, tahta, taş, kil uzun bir süre sonunda canlanmıştır. Simyacı gibi bir şey, suratını, o dalgın sıcak gözlerini görseniz, bunu anlarsınız.” Sanat yapıtının temelinde bir tasarımın yattığını söyleyen Kaya Özsezgin, ilhan Koman'da bu tasarımın salt insanın içinden dışına yansıyan, düşünceden araç gerece uygulanan, fanteziden maddeye dökülen olağan bir sürecin ilk halkası gibi görünmediğini söylüyor, “Ondaki tasarım, maddeyle birlikte gelişir, biçimlenir, maddenin olanaklarıyla derin boyutlar kazanır." Kom an’ın bir kez bulduğuyla yetinmeyen, sürekli arayan, sürekli bulan ama söz

Sanatçının Türkiye’deki en tanınmış eserlerinden ‘Akdeniz’in kopyası Hannover 2000 EXPO’da sergilenmişti (üstte). Ilhan Koman İsveç'te, 1984 (altta sağda).

A copy of 'Mediterranean', one of the artist's best known vvorks in Turkey, was exhibited at the Hannover 2000 EXPO (above). Ilhan Koman in Svveden, 1984 (belovv right).

TA Y F U N TU N Ç E LLİ

48 SKYLIFE 5 /2 0 0 5

Egypt that he saw at the Louvre, and by Rodin, Brancusi and Giacometti. On his return from France, he entered the Academy as an assistant, becoming a teacher and setting up a metal workshop. But it was hard to make a living from art, so he and his artist friends briefly produced metal chairs. İn 1953, Koman, Tank Carım and his former teacher Hadi Bara put their ideas down on paper and were sent to France to meet a group known as ‘Synthese des Arts'. The text, vvhich became a manifesto, was read to wide acclaim at a conference on art. They called their group ‘Espace’, and the text they submitted drew attention to environmental problems, vvhich have assumed such large proportions today. Financial straits however led Koman first to Brussels in 1958 and later to Svveden. His Svvedish adventure, vvhich commenced in 1959, continued right up to his death on 30 December 1986 from diabetes and, again, tuberculosis.

Starting from the end o f the 1940s, Koman took part frequentiy in international exhibitions: the ‘Salon des Realites Nouvelles’ in 1948, the Venice Biennale in 1956 and the Saö Paulo Biennale in 1957, the 1st and 2nd International Exhibitions o f Contemporary Sculpture at the Rodin Museum in Paris in 1956 and 1961, and the ‘A rt Turc d ’A ujourd’hu i’ exhibition at the Musee National d 'A rt Moderne in 1964, as well as one-man shows in Bern, Zürich and Malmö. İN THE VVORDS OF HİS ARTİST FRİENDS

Abidin Dino describes Koman's art as follovvs: “He searches into the internal structure o f the material, then externalizes his findings, wages a struggle to the death vvith gravity and profoundly reflects the contradictions o f our time; he is after a new approach in the relationship betvveen man and nature, and man and man. Follovving a long hiatus, Steel, iron, wood, stone and clay have come to life in Ilhan's hands. There ’s O

LE N A K IN D I


I First Class Business Class Economy Class Herkese hitap eden dolu dolu bir gazete: Zaman.

ZAMAN

Si G alatasaray'ın

\usan YvaVAan

VoiTuUan

YoVz, senaryoVannaı aidumayan Vıaltamız bayramı (e\ e\e V.utiad\

sivilleşiyor

±

K İ ^

Society for News Design - 2004 Zaman’a 5 ayn mükemmellik ödülü D ünyanın önde gelen 37 ülkesinden önemli gazeteler, 13.618 sayfa tasarımıyla yarışmaya katıldı.

www.zaman.com.tr www.zaman.com (English/daily)


konusu süreklilik olduğundan yeni arayışlara yöneldiğinin altını çizen Ferit Edgü, sanatçının son döneminde sanattan çok bilimin ağır bastığını belirtiyor ve “ Kanımca bilim ve sanat, yaratıcılık ve keşif, birbiriyle zıt değildiler ilhan Koman için. Bu nedenle olsa gerek, metal heykellerinde olağanüstü güzellikte ve sağlamlıkta bir yapı, son dönemindeki tipolojik araştırmalarında ise işlevselliğe olağanüstü biçimler vermeyi başarmıştı" diyor. ilhan Koman içinse bir nesnenin sanat olması için has, öz ve gerçek olması gerekiyordu: “Bu küçük veya büyük de olur, obje de olur, eşya da olur, figüratif veya non figüratif de olur. Bütün sorun, tek ve gerçek olmasıdır. Ve sanat aslında insanın bilinmeyene doğru çıktığı bir serüvendir.” Çocukları ve yakınları tarafından kurulan ve heykelleri sokaklara, meydanlara taşımayı hedefleyen Koman Vakfı sanatçının pek çok önemli eserini bir araya getirdi.

something o f the alchemist in his face, in those warm, dreamy eyes. if you see them you'ii understand. ” Kaya Özsezgin, who claims that a design iies at the heart o f every work o f art, says that in Ilhan Koman this design does not appear to be merely the first link in the ordinary process o f reflecting externally what is inside man, o f implementing an idea in a medium or o f expressing fantasy in matter. "İn his case, the design develops and takes shape together vvith the material, assuming profound dimensions through the possibilities that material offers. ” Ferit Edgü emphasizes how Koman, vvho was never content vvith his initial Sanatçının New A work of the Y ork'taki Museum artist's on display findings but was perpetually o f Modern Art at New York's seeking and finding, alvvays (M oM Aj’da Museum of turned to new quests since sergilenen eseri Modern Art what was at stake was (üstte). (MoMA) (above). Bir oyun dekoru One of 60 studies continuity. Edgü also points için tasarladığı 60 the artist out that science took çalışmadan biri designed for a precedence över art in the (altta solda). stage set (belovv ‘Flexible left). A study from sculptor's last period, Polyhedron’ adlı the ’Flexible saying, "İn my vievv, science serisinden bir Polyhedron’ and art, creativity and çalışma series discovery, vvere not (altta ortada). (belovv çenter).

diametric opposites for Ilhan Koman. Probably for this reason he succeeded in giving a structure o f extraordinary beauty and strength to his metal sculptures and extraordinary forms o f functionality to the typological investigations o f his late period." For Ilhan Koman an object had to be unique, pure and real in order to be art. “İt can be large or small, an object or a thing, representational or non-representational. The vvhole question revolves around vvhether it is unique and real. A rt is actually an adventure that draws man tovvards the unknovvn." Established by his children and close friends, the Koman Foundation, vvhich aims to take his sculptures into the streets and public squares, has assembled a large number o f the a rtist’s important vvorks. Those that represent abstractions from time and space vvill go on exhibition in the garden o f the Svvedish Consulate on 1st May, in the garden o f the French Institute on 3rd May, and at the Yapı Kredi Art and

TA Y F U N TU N Ç E LLİ

50

IKYl IF E 5 /2 0 0 5


Zamandan ve mekandan soyutlanmış eserleri Mayıs’ın ilk günü İsveç Konsolosiuğu’nun, 3 Mayıs’ta Fransız Kültür Merkezi’nin bahçelerinde ve 6 Mayıs’ta Yapı Kredi Kültür ve Sanat Merkezi’nde sergilenmeye başlanıyor. Ünlü sanatçının bitiremediği heykeli, 1905 Danimarka yapımı teknesi Hulda ise serüvenini yine Koman ailesinin fertleriyle sürdürüyor. Görsel malzemeler, ilhan Koman

'M arche de Barbarie’, 1958. Ilhan Koman, A n ıt k a b ir ’ in b ü y ü k

rölyeflerinden doğu kanadını yapmıştı (altta solda). 'Marche de Barbarie', 1958. Ilhan Koman made the eastern panel of the great reliefs at Atatürk’s Mausoleum in Ankara (belovv left).

>'V.

Vakfı'nın izniyle kullanılmıştır.

Culture Çenter on 6th May. The Hulda meanwhile, a 1905-built schooner and one sculpture that the celebrated artist never managed to finish, lives on vvith the remaining members o f the Koman family. □ The visual materials were used by the courtesy of the Ilhan Koman Foundation.

/

a

*

■;a

k " ti

İL H A N K O M A N

5/2005 oKYi If f 51


BAŞKA

BİR

DÜNYA

BANYO K Ü LT Ü R Ü

İ ST ANBUL LONDRA PARİ S Mİ LANO Si D

N

EV

ATLANTA ORLEANS

Sİ NGAPUR BERLİ N

VitrA, ArfemA'YI TAVSİYE EDER

OU BL İ N


DENEME ESSAY

V

\ Ş t> ' V *%V *

V* '•

_

9a -—/ jr

— ^

-

■*

v **,y 1 '

İK r -k

hk

%*

~~ . .

■V

4

' I

Başrolde Anadolu

Anatolia in the", w Lead Role =1 ( • ) A K G Ü N A K O V A

r , : v

rl

J, l

. ’M L •— « 4 £ 4

İL »


Oya gibi örülmüş adaları, gölleri ve gizemli anıtlarıyla Anadolu coğrafyası, başrolde oynayacağı filmleri bekliyor... A lace-like w eb of lakes, islands and enigm atic m onum ents, the geography of Anatolia is ready and vvaiting to assum e the leading role in film s...

E

skişehir’in Seyitgazi ilçesinde bir kaya anıtı, güneşin ilk ışınları onu öpünce, onuruna dikildiği kralın adını fısıldar: “ Midas..." Kayanın üzerine Friglerin çözülemeyen dilinin sözcükleri kazınmıştır. Sonra şaşırtıcı bir gölge, gittikçe büyür anıtın yüzünde. Bir insanın yandan görünümüne benzer ve karşısında duran bir başka kaya oluşumundaki gizli yüze bakar. Bu gizli yüz, bir gölge değildir. İnsan eliyle yapılmışa benzer ve başka bir açıdan bakıldığında, iki yanında iki köpek (ya da kurt) başı seçilir. Düşünürsünüz: “Yüz, Anadolu’da birçok uygarlığın tapındığı ana tanrıça Kibele’nin yüzü olmasın?” O sırada, yakınlardan bir akordeon sesi gelir. Bir Kafkas ezgisidir çalınan. İki öykü yan yana gelmeye başlamıştır: Midas’ın eşek kulaklarını anlatan mitolojik öykü ile Kafkaslar’dan göç edip anıtın yanına yerleşen köy halkının öyküsü... Ne müthiş senaryolar yazılır iç içe... Hele kar yağıp köyün yolları kapandığında oradaysanız...

A

DOĞANIN ŞİİRİ: ADALAR

NATURE’S POETRY: THE ISLANDS

Gökçeada kayalıklarını döven dalgalar sakinleştiğinde, yarattıkları garip oluşumlar gözler önüne serilir. Sanki ada, kocaman açılmış bir ağızdır da, dişleri ortaya çıkmıştır! Kaleköy'deki yarlarda, bir çene kemiğine yerleşmiş gibi duran bu kaya oluşumlarını incelerken,

When the waves that batter the rocks at Gökçeada subside, the strange formations they have created He spread before our eyes. It’s as if the island is an enormous open mouth that has just bared its teeth! As we examine this rock formation, vvhich inheres in the sheer cliffs at Kaleköy like part of a jawbone, gulls svvooping overhead cry out to us: “Oh sons of

5 6 SKYLIFE 5 /2 0 0 5

t the first kiss o f the sun’s rays, a rock monument in Seyitgazi township of Eskişehir province whispers the name o f the king for which it was erected: ‘Midas...' inscribed on the rock are words from the Phrygian ianguage, which has untii now defied decoding. Then an astonishing shadow faiis siowiy över the face o f the monument. Resembling a human profile, it gazes at a mysterious face in the rock formation standing opposite it. But this face is no shadow. Viewed from a different angie, it seems to have been fashioned by human hands with the heads of two dogs (or vvolves) discernibie, one on each side, is this not, we wonder, the face of Cybeie, mother goddess vvorshiped by severai different Anatoiian civilizations? Just then the strains o f an accordion become audibie nearby, piaying a Caucasian meiody, and two stories begin to come together. The myth of Midas with his donkey’s ears, and the story of the iocal folk who migrated here from the Caucasus to settle beside the monument... What sensational filmscripts write themselves here, especially ifyou happen to be present when the snow falls and the village roads become impassable...


Beyşehir Gölü’ndeki Kızkalesi Adası (solda). Kapadokya’daki Uçhisar Kalesi ve Güvercinlik Vadisi, yönetmenlere gerçeküstünü anımsatan görüntüler yaratır (altta). The island of Kızkalesi on Lake Beyşehir (left). Uçhisar and Güvercinlik Valley in Cappadocia offer film directors surreal landscapes (below).

başınızın üzerinden geçen martılar size seslenirler: “Sen kendini yeryüzünün en iyi mimarı sanıyorsun ya insanoğlu; bak da gör, doğada senden başka ne mimarlar var!” “ Merak etmeyin," diye yanıtlarsınız, “bunu sizin kanatlarınızı gördüğüm günden beri biliyorum!” Orada, akşam güneşinde oyukların içinde sürünerek hareket ettirilen geniş açılı bir kamera düşünürüm hep. Birden denize iner, derken yükselir ve adalıların ‘Kaşkaval Kayalıkları' dediği, dev omurgalara benzeyen oluşumlar görüntüye girer.

man who regard yourselves as the best architects on the face o f the earth, look here and see what other architects there are besides you in nature!” “Don’t worry," you reply. “1realized that the minute 1first set eyes on your wings!" There, 1always imagine a wide-angle lens creeping through the clefts in the rock at twilight. İt sinks suddenly down to the sea, then rises to show the rock formations tike enormous vertebrae, dubbed the 'Cachecaval Rocks’ by the island natives. And then it’s time to ask an aged islander to teli the story of the woman who refused to share her cheese

with the hungry. Let us leave him now and go to other islands. Lake Beyşehir is a palace o f reflections in the water. If you're in a boat on the lake as day breaks, it means you're experiencing nature as a poem. Each island is a natural stage perfect for shooting a film. Kızkalesi island covered with ruins, Manastır island and Mada island—ali are fascinating. Until 1940 Don Cossacks who had migrated here from Russia lived at Mada and built the church on the tiny nearby island. An intriguing belief conceming the church’s beli persists to this day among the local fishermen, who believe that the giant beli lies >


Geçmişin görkemli izleri yeniden hayat buldu. Ağa Han ödüllü Yüksek M im ar - F o to ğ raf Sanatçısı A hm et Ertuğ'un özel olarak çektiği fotoğraflar, dünya çapında uzm an akadem isyenlerin kalem e aldığı zengin m etinler, baskısından cildine, kağıdından m ürekkebine, titizlikle ele alınmış tü m ayrıntılar ve sunduğu şaheserlere yakışan üstün kalite... G eçm işin görkem i için Ertug& K ocabıyık O rtak Kültür Hâzineleri. Saygın dostlarınız için ayrıcalıklı bir arm ağan, özel koleksiyonlar için nadide bir eser, kültür sanat meraklıları için m ükem m el bir kaynak, Türkiye'nin tanıtım ı için bulunm az bir hazine... Bu toprakların ortak değerleri, bu eşsiz hâzineyle dünyayı büyülem eye devam ediyor. D ünyanın gözbebeği şaheserlerin görkem iyle siz de tanışın, sevdikleriniz ve yakın çevrenizle paylaşın.

Atatürk - Değişim ve Uluslaşma Süreci Sculptured for Etemity Panoramic Landscapes of Cappadocia Hagia Sofia - A Vision for Empires Chora - The Scroll of Heaven Sinan - An Architectural Genius Gardens of Paradise

Ertuğ & Kocabıyık O rtak K ültür Hâzineleri E r t u g & K o c a b ı y ı k O r t a k K ü l t ü r H a z i n e l e r i 'y le ö z e l b i r b u l u ş m a i ç in : 0 2 1 6 5 4 5 3 7 3 1 I i n f o @ e r t u g - k o c a b i y i k .c o m


Artık, peynirlerini açlara vermeyen kadının öyküsünü, yaşlı bir adalıya anlattırmanın zamanıdır. Biz onu bırakıp başka adalara gidelim. Beyşehir Gölü, yansımaların sudaki sarayıdır. Gün doğarken gölde bir kayığın içindeyseniz, bir doğa şiirini yaşıyorsunuz demektir. Adaları, film çekimi için doğal birer platodur. Üzeri kalıntılarla dolu Kızkalesi Adası, Manastır Adası ve Mada Adası ilginçtir. Mada Adası’nda 1940 yılına kadar Rusya’dan göç eden Don Kazakları yaşıyordu. M ada’nın yakınındaki küçük adadaki kiliseyi de onlar yapmışlardı. Gölün balıkçıları arasında bu kilisenin çanıyla ilgili bir inanış var hâlâ. Onlar, dev çanın gölün derinliklerinde olduğunu düşünürler ve günün birinde ağlarına takılacağı umudunu taşırlar. İşte, göl-ada İkilisi üzerine kurulacak bir senaryo ve Don Kazaklarının öyküsüne açılan kapı... TAM AŞK FİLMİNE GÖRE Toros Dağları’nda duyulan, yalnızca yörük keçilerinin çan, kartalların kanat, dağ keçilerinin ayak sesleri 6 0 SKYLIFE 5 /2 0 0 5

değildir. Kendine yol açma konusunda uzman olan çağlayanların sesleri de sarp kayalıklarda yankılanır. Bu çağlayanlardan biri, Antalya yakınlarındaki Uçansu’dur. Çağlayana giden yol, kurumuş dere yataklarından, dar patikalardan, çam ormanlarından geçer. Bir ciple Belek’ten yola çıkarsanız, Silyon antik kentini; Töngüçlü, Tekke, Hasdümen ve Pınargözü köylerini geride bırakırsınız. Sonrasında izleyeceğiniz orman yolu, birdenbire bir kayalığın önünde son bulur. Havada uçuşan su tanecikleri, Akdeniz sıcağını ve üzerinizi kaplayan tozu size unutturur. Suların düştüğü yerdeki çürümüş ağaç köklerinin garip şekilleri sizi biraz ürkütse de, özgürlük duygusu teninizi sarar. Giysilerinizi bir bir çıkarır, parçalanmış küçük ağaç kabuklarının yüzdüğü suya kendinizi bırakırsınız. Bir aşk filminde, iki sevgiliyi orada buluştururdum ben yönetmen olsaydım! Aşk da, çağlayan gibi damla damla uçsun diye... Bir başka aşk öyküsünü de, mayıs ayında, Apolyont

Borçka’dan Camili’ye giden yolda doğa, platoyu kurmuş bile (üstte). Yahyalı'daki Kapuzbaşı Çağlayanı (üstte sağda). Bolu’daki Yedigöller şiirsel yansımaları ile başrole hazır (sağda). Nature sets the stage on the road from Borçka to Camili (above). Kapuzbaşı waterfall at YahyalI (above right). With their lyrical reflections, the Yedigöller or 'Seven Lakes' of Bolu are ready to take a leading role (right).

submerged in the depths o f the lake and hope one day to snag it in their nets. So there you have it, a filmscript based on the lake-island duo and a window opening onto the story o f the Don Cossacks... PERFECT FOR FILMING A LOVESTORY But it is not only the bells o f the nomads' goats, the vvingbeats o f eagles and the footfalls o f the mountain goats that are audible in the Taurus Mountains. The rush o f vvaterfalls, those past masters at clearing a way for themselves, also resound in the steep cliffs. The Uçansu near

Antalya is one of these cataracts. The road to the waterfall winds through dry streambeds, narrovv paths and pine forests. If you set out from Bebek by jeep, you will leave behind the ancient city o f Silyon and the villages o f Töngöçlü, Tekke, Hasdümen and Pınargözü. The forest road you will take at the end terminates abruptly at a cliff face. The refreshing spray will make you forget the torrid Mediterranean heat and the dust that clings to your body. Although the weird shapes o f the tree roots at the place where the water falls may unnerve you slightly, a sense o f >


)•(* MIRACLE R E S O R T H O T E L ★ ★ ★ ★ ★--------------

The best interpretation after VIVALDI Kopakçayı Mevkii Lara • Antalya • Türkiye T +90 242 352 21 21 • F +90 242 352 21 11 info@ m iracieotei.com

w w w .m iracleotel .com


G elendost'taki Akbük olağanüstü güzellikte göl görüntüleri yaratıyor (solda). Yazılıkaya köyü ve kayalara oyulm uş Frig anıtları (altta solda). Alahan Manastırı (altta sağda).

Akbük at Gelendost offers lake views of extraordinary beauty (left). The village of Yazılıkaya and the Phrygian inscriptions inoised in the rooks (below left). Alahan monastery (below right).

Gölü’ndeki nilüfer ormanının içinde zorlukla ilerleyen mavi bir kayıkta çekerdim. Öyküsü de suların içinde hazır: Apollonia Kralı’nın kızını oğlu için isteyen Melde Kralı kızın isteksizliği üzerine öfkelenip felaket diler. Babası prensesi yaptırdığı bir sarayda gizlese de, sular yükselir ve prensesi alıp götürürken geride gölü bırakır. 62 SKYLIFE 5 /2 0 0 5

DAHA NİCE SENARYO...

iki kayığın aşkını çekseydim, Gelendost’ta, Eğirdir Gölü’nün gizli koyu Akbük’te çekerdim. Diğer oyuncular dev kangal köpekleri, sazlıklar, su kuşlan ve balıkçılar olurdu. Fısıltıların filmini çekseydim; Foça’da, Orak Adası'ndaki Siren kayalıklarına giderdim. Denizcileri kendilerine çekmek için şarkı söyleyen korkunç yaratıkların

freedom will nevertheless permeate your skin. You will peel offyour clothing iayer by layer and take a dip in the water where tiny fragments o f tree bark fioat. if only I had been a film director, I would have arranged a lovers’ tryst at this spot... that love might fiy like the vvaterfall’s spray. I vvould have filmed another love story, too, in the month o f May, in a blue boat threading its way with difficulty through the dense forest o f vvater lilies on Lake

Apolyont. The story lies ready and vvaiting in the water: When the King of Melde meets with rejection upon asking for the hand o f the daughter o f the King of Apollonia for his son in marriage, he is furious and calls disaster down on their heads. Although her father sequesters the princess in a palace he has had built especially for her, the waters rise, and as they sweep her avvay only the lake is left behind. >


ROYAL A C A D E M Y OF ARTS

A JO U R N E Y OF A T H O U S A N D ^ , ,

YEARS, 600-1600

“ M u h te şem T ü rk sa n a n , K ra liy e t S a n a t A k a d em isi’ni

“ B u rad a sergilen en ese rler ta rih e a it

fe th etti. ‘T ü rk le r’ sergisi,

son d erece d eğerli h azin eler. B u n ların İn g iltere’ye

K ra liy et S a n a t A k a d em isi’n in ta rih in d ek i en b üyük

gelm esin e k a tk ıd a b u lu n an T ü rk h ü kü m eti b aşta o lm a k üzere

sp o n so rlu k k a m p a n y a sıy la g e rç ek leştirild i.”

h erk ese te şe k k ü r b o rç lu y u z .”

T h e In d e p e n d e n t T ess a J o ı v e ll/lıt g ilt e r e K ü ltü r B a k a n ı "S e rg i, A v rupa B irliği üyeliği tartış ıla n T ü rk iy e ’n in g eçm işin d e ve bu g ü n ü n d e bize su n ab ilecek

“ D a h a ö n ce h iç a n la tılm a m ış son d erece

n e zen g in lik lere sah ip old u ğu n u g ö steriy o r.

h eyecan lı b ir ö y k ü . Sergilen en eserler d ü n y an ın

A v ru p a B irliğ i’ne girm eye h a z ırla n a n T ü rk iy e ’n in

en güzel ve n a d ir b u lu n an h âzin eleri a rasın d a yer alıy or.

ta n ıtım ı a çısın d a n bu g irişim , hayli ön em li

Sergi, K raliy et S a n a t A k ad em isi’nin

b ir z a m a n la m a ile g e rç e k le şti.”

bugün e k a d a r yaptığı en b ü y ü k sergilerd en b ir i.”

T he G u a r d ia n

T h e D a ily T e leg r a p h

"S e rg i, T ü rk le rin g ö z k a m a ştırıcı sa n a tsa l

“ ‘T ü r k le r ’ sergisi T ü rk iy e ’n in tan ıtım ın a

gelişim ini g ö z ler ö n ü n e serecek ve h a fız a la rd a n

ç o k b ü y ü k k a tk ı sa ğ la y a ca k . Sergin in ard ın d a n ,

silin m ey ecek b ir sergi o la c a k tır .”

T ü rk iy e ’y e y ö n elik ilgide b ü y ü k artış b e k liy o ru z .”

R ecep Tayyip E r d o ğ a n /T .C . B a ş b a k a n ı

A kın A lp tu n a /T .C . L o n d r a B ü y ü k e lç isi

O

c a k a y in d a

L

o n d r a ’d a a ç il a n

“T

, K

r a l İy e t

ü r k ler

Sanat A

k a d e m î s î ’n d e

s e r g îs î

TÜM D Ü N YA BASINININ DİKKATİNİ ÇEKTİ. 2 6 2 BİNİ AŞAN REKOR SAYIDA ZİYARETÇİYİ BÜYÜLEDİ.

BU ZENGİN KÜLTÜRÜN PARÇASI VE DEVAMI OLM AKTAN, TARİHİM İZİ, SANATIMIZI D Ü N Y A Y A TANITMAKTAN GURUR D U Y U Y O R U Z .

Garanti

S


öyküsünü anlatarak... Sisin filmini çekseydim, Borçka’ya, Karçal Dağları’na giderdim. Sonbaharın ıslak bir sarı mendil gibi indiği dağlara... Orada, Türkiye’nin en güzel küçük camilerinin bulunduğu Macahel’e inerdim; siste kaybolan torununun bulunması için camide dua eden yaşlı adamla başlar, ardından bir kış ateşinin önüne getirirdim izleyenleri... Bir damlanın nasıl bir çağlayana dönüştüğünü anlatsaydım, Yedigöller’de bir yaban gülünden düşen damlayı, Kayseri’de Yahyalı’ya, Kapuzbaşı Çağlayam'na götürürdüm. Bireysellikten toplumsallığa giden bir öyküye de dönüşürdü film... Korku filmi çekseydim, Ardahan’daki Şeytan Kalesi'nde kurardım seti...

Antakya Samandağ'daki Beşikli Mağara (sağda). M ut’taki Alahan M anastın’nın kapısı akşam güneşinin ışığıyla yıkanıyor (altta). Rumkale, Fırat suyu ile Merzimen Çayı’nın kanştığı yerde (en altta).

Beşikli Cave at Samandağ in Antakya (right). The gate of the Alahan Monastery at Mut, bathed in the light of the evening sun (below). Rumkale, at the confluence of the Euphrates and the Merzimen Çayı (bottom).

NO END OF FİLM SETS...

If I were filming the love o f two rocks, I would shoot it at Lake Eğirdir's hidden cove, Akbük. The kangal dogs, water birds, fishermen and marshes would be the film 's other actors. If I was shooting a film about whispers, I would go to the Siren rocks on the island o f Orak at Foça and teli the story o f the fearsome creatures who sang haunting songs to türe sailors... Ifl was making a film about fog, I would go to Borçka in the Karçal Mountains where autumn descends tike a damp yellow kerchief... There, I would go down to Macahel, where one o f Turkey’s most beautiful small mosques is located. The film would open with an old man praying at the mosque for the rescue o f his grandchild who has gone missing in the fog; after that I would pan to a bonfire in vvinter. If I was describing how drops of water become a waterfall, I would take a droplet falling from a wild rose at Yedigöller to the Kapuzbaşı vvaterfall at Yahyalı in Kayseri province, and the film story would narrate the transition > 64 SKYLIFE 5 /2 0 0 5


Hillside SU'da Güneş ve deniz özleminizi giderecek uçsuz bucaksız bir plaj... Görmekten keyif alacağınız insanlar ve unutulmaz anlar... Yaz hayallerinizi Hillside SU'da yaşamanın şimdi tam zamanı!

I HİLLSİDE SU HOTEL IT.0242 249 0700 I hillsidesu.com ANTALYA F.0242 249 0707

ANTALYA HAVALİMANTNA15 KM • PLAJ • AÇIKVE KAPALI HAVUZ • SU SPORLARI • YUNUSLARLAYÜZEBİLECEĞİNİZ DOPHINLAND •AOUALAND» SANDA OAYSPA* TENİS VE SOUASH^SUSHNLOUNGE* 24 SAAT ODA S0WtSİ« DİNAMİK VE PROFESYONEL E3<İP HAYALLERİNİZ, BEKLENTİLERİNİZ VE DAHA FAZLASI.,.

hillside


Beşkonak’tan Selge'ye giden yol, “ ıssızlığın ortasında” (sağda). Antalya’da Toros Dağları’ndaki Uçansu çağlayanı (altta). Yesem ek’teki yarım kalmış Hitit heykelleri (altta sağda).

“Splendid isolation” on the road from Beşkonak to Selge (right). Uçansu vvaterfall in the Taurus Mountains of Antalya (below). Unfinished Hittite sculptures at Yesemek (below right).

Ö lü m ü a n la ts a y d ım , b ir

M e rz im e n ça yın ın ka rıştığ ı

g e c e b in le rc e m u m u y a k a rd ım S a m a n d a ğ ’ d a k i

y e re ... G iz e m i a n la ts a y d ım ,

B e ş ik li M a ğ a ra ’ nın

k ö y ü n e g id e rd im .

İs la h iy e ’ye Y e s e m e k

b u lu n d u ğ u ç u k u rd a . S o n ra

K a ra te p e sırtın ın

T itu s T ü n e li’ ne d a la rd ım

y a m a c ın d a b ir h e yke l

k a m e ra y la ... B ir la b ire n t

ta rla s ın a , b a ş k a b ir

ö y k ü s ü a n la ts a y d ım ,

d e y iş le , E ski Y a k ın -

B e ş k o n a k ’ta n S e lg e a n tik

D o ğ u ’ n u n en b ü y ü k h e yke l

k e n tin e g id e n y o ld a k i ka ya

a tö ly e s in e ... N e d e n ya rım

o lu ş u m la rın ı s e ç e rd im ;

b ıra kıld ığ ı h â lâ b ilin m e y e n

kırm ızı g ö v d e li s a n d a l

ü ç y ü z e ya kın H itit

a ğ a ç la rın ı d o la n a d o la n a

h e y k e lin in b a n a b a k tığ ı

ile rle rd i k a m e ra ... A te ş in

te p e n in y a m a c ın a .

ve s u y u n ö y k ü s ü n ü b irlik te

V e g id e rd im d a h a n ic e

a n la ts a y d ım , G a z ia n te p ’e,

d o ğ a l film s e tin e ,

Y a v u z e li’ n d e k i R u m k a le ’ye

b a ş ro lü n d e A n a d o lu ’ nun

g id e rd im . F ıra t’ la

o y n a d ığ ı...

66 ŞKYLIFE 5 /2 0 0 5

from the irıdividual to the social... If I was shooting a horror movie, I would make the Devil’s Castle at Ardahan my set. If I was depicting death in a film, I would light thousands of candles at night İn the gorge at Samandağ vvhere Beşikli Cave is located and then plunge with my camera into the Tunnel o f Titus. Ifl was telling the story of a labyrinth, I would choose the rock formation on the road from Beşkonak to the ancient city o f Selge and weave with my camera between the red-trunked sandalwood trees. If I was telling the story of fire and water, I vvould to go

Gaziantep, to Rumkale at Yavuzeli at the confluence of the Euphrates and the stream known as Merzimen. I f l was telling a story of mystery, I vvould to go the village o f Yesemek at İslahiye, to the field o f sculptures on the slopes o f Karatepe, that great sculpture studio o f the Ancient Near East. To the slopes o f the hill vvhere close to a hundred Hittite sculptures, left half finished for some unknown reason, gaze down on me... And I vvould keep going on and on since there is no end of natural sets for films in which Anatolia plays the lead role... □


Don't get angry!

Use Anteks made Non-lron 100% cotton fabric. a ic o d ç a m

- AM TAIYA

tel--ı-90 9 4 ? 9,'îfi 10 10

web: www.anteks.com

e-mail: dokuma@anteks.com

A N TEK S


Kapadokya’nın küçük sırrı Cappadocia’s little secret

G ÜL AZER ER YÜKSEL

0 G A R O M İLO ŞYAN


‘Güzel A tlar Ü lke si’ nin ‘uyuyan g ü z e l’i Sinasos, peribacaları arasında gezinen ruhuna d o ku n a ca k ziyaretçilerini bekliyor sessizce... The ‘sleeping beauty' of the 'Land of Beautiful Horses', Sinasos quietly awaits visitors vvho will touch its soul, vvhich hovers among the fairy chim neys.

70 SKYLIFE 5 /2 0 0 5

M

asallara büyükler de inanırlar aslında. Hele içinde, hayallerdeki aşklar, yılların yıpratamadığı sevdalar varsa... Türk insanı yakın bir geçmişte böyle bir masalı çok sevdi. Masalın adı ‘Aşmalı Konak’tı. Uzun süren bir televizyon dizisiyle yaşanan bu masal, Sinasos adlı küçük bir kasabada başlamıştı. Masalın peşinden giden yüzbinlerce yerli turist, o güne kadar Kapadokya'nın çoğu kez gözden kaçmış bu sessiz köşesiyle tanıştı. Böylece Sinasos, Türkiye’de bir örneği daha var olmayan bir turizm türüne ev sahipliği yaptı.

dults believe in fairytales too. Especially if they involve the love of their dreams and passions undying despite the years. Recently the Turkish people were enamored o f just such a tale called ‘A şmalı Konak.' A long-running television series, the story began in a smali town by the name o f Sinasos. Hundreds o f thousands o f local tourists hot on the trail o f the story made the acquaintance o f this quiet corner, which had until then escaped the notice o f most people, making Sinasos host to a breed o f tourist previously unseen in Turkey.

BEŞ DUYUDAN ÖTE Yeni adıyla Mustafapaşa, bugün de ara sıra kullanılmakta olan eski adıyla ‘Sinasos’ , Nevşehir’in Ürgüp ilçesinin 5 kilometre güneyinde, 2 bin nüfuslu, sakin ve alabildiğine sessiz bir kasaba. Iki-üç yıl önce yaşanan yoğun ‘dizi turizmi' bile bu tarihi kasabanın tümünün değil, sadece birkaç sokağının sessizliğini

BEYOND THE FIVE SENSES VVhether under its new name, Mustafapaşa, o r its old name, ‘Sinasos’, stili used occasionally today, it is a tranquil and thoroughly quiet town o f two thousand located 5 kilometers south o f Nevşehir’s Ürgüp tovvnship. Even the intensive ‘television tourism' o f two or three years ago disturbed only a few

A


Sinasos’ta görkemli konaklarla Kapadokya’ya özgü kaya oluşumlarını bir arada görm ek mümkün.

At Sinasos it’s possible to see the rock formations peculiar to Cappadocia as well as stately mansions.

bozabilmişti. Aşmalı Konak’ta ve çevresinde oluşan hediyelik eşya pazarında, neredeyse turistik bir izdiham yaşanırken; derinlerdeki Sinasos, sessizliğini her şeye rağmen sürdürüyordu. Kasabanın içlerine kadar ilerleyen peribacaları, kaya kiliseleri, Osmanlı dönemine ait medreseler, eski Rum evleri, konaklar ve tarihi dokuyu sarıp sarmalayan o garip mistik koku... Sadece doğal güzellikler, iç açıcı harika manzaralar değil insanın içine işleyen; beş duyunun ötesinde ruhunuzu ele geçiren bir kışkırtıcılık var burada. Hele, eğer benim gibi içinde bulunduğunuz zamandan ve bedenden sıyrılıp, başka bir boyutta ruhunuzla baş başa kalmaya pek yatkınsanız, Sinasos ile aranızda yaşanacak çok şey var demektir. Sinasos sokaklarında gezerken büyülenmeye hazır olun. Asırlara tanıklık etmiş yapıların oya gibi işlenmiş ahşap kapıları, kim bilir hangi ellerin nice sevinçlerle, kederlerle dokunduğu kapı tokmakları ve binaların ince taş işlemeleri gözünüzü alacak... Bu arada peribacaları, yaydıkları o tuhaf enerjiyle hep yanınızda olacaklar.

streets o f this otherwise placid historic town. While a near stampede o f tourists descended on the gift shops that fiil the Aşmalı Konak and its environs, deeper inside Sinasos maintained its trançuility despite everything. Fairy chimneys, rock churches, Ottoman period medreses, old Greek houses and mansions, and that strange mystical scent that permeates the historic texture here penetrate right down to the heart o f the town. But it is not only the natural beauty and fantastic vievvs that are so moving; there is something provocative here, beyond the five senses, that captivates

your very soul. Especially if, like me, you can shed time and body and are prone to communing tete â tete with your soul in another dimension, then you have much to experience here in Sinasos. Be prepared to be spellbound as you wander its streets. The intricately carved vvooden doors o f buildings that have borne vvitness to the centuries, the doorknockers touched with countless joys and sorrows by who knows how many hands, and the delicate stone decorations will ali capture your imagination. And ali the while the fairy chimneys will be at your side with that uncanny energy they exude.l>

5 /2 0 0 5 SKYLIFE 71


Sinasos’u, yeni adıyla Mustafapaşa’yı yerli turistlerle tanıştıran Aşmalı Konak, 1800’lü yıllarda yapılmış. Bir müze görünümündeki konak, bugün butik otel ve restoran olarak hizmet veriyor. Aşmalı Konak, the mansion that introduced local tourists to Sinasos, or Mustafapaşa by its new name, was built in the 1800s. Giving the impression of a museum, it is used today as a boutique hotel and restaurant.

KONAKLAR MÜZE GİBİ

g ü lle rle b e z e n m iş o la n G ül

1 9 2 4 y ılın d a y a p ıla n n ü fu s

K o n a k la rı, 1 8 0 0 ’ lü yılların

m ü b a d e le s in e k a d a r,

m im a ri ö rn e ğ i. 1 8 9 2 yılın d a

ç o ğ u n lu k la R u m la rın

ya p ılm ış e s k i b ir R um evi

y a ş a d ığ ı S in a s o s 'ta , R um ve

o la n S in a s o s O te l ile O te l

O s m a n lI k ü ltü rle rin in izleri

N a tu ra , P a c h a ve d iğ e rle ri,

b u g ü n d e ya n y a n a . K ü ltü r

ö z e llik le y a b a n c ı tu ris tle rin

B a k a n lığ ı’ nın k o ru m a s ı

s a d e c e g ö rm e k için d e ğ il,

a ltın d a o la n y a p ıla rın sayısı

k o n a k la m a k iç in d e ilgi

y ü z e y a k la ş ıy o r. B ir kısm ı

g ö s te rd ik le ri m e k â n la r

b u tik o te l o la ra k k u lla n ılm a k

a ra s ın d a y e r a lıyo r.

ü z e re re s to re e d ile n b in a la r,

S in a s o s ’ta b u lu n a n bazı

S in a s o s tu riz m in in

ta rih i O r to d o k s k ilise le ri

m ü c e v h e rle ri d u ru m u n d a .

ö z e n le k o ru n m u ş .

K im i b u tik o te lle r d e ,

M e rk e z d e k i A io s

g ö re v lile r e ş liğ in d e m ü z e

K o n s ta n tin o s E leni K ilise si,

g ib i g e z ile b iliy o r. H e r ne

b e lli z a m a n la rd a a y in le r için

k a d a r A ş m a lı K o n a k ’ ın

h a zır tu tu lu y o r. Y in e k e n t

p o p ü le rliğ in e s a h ip o lm a s a

m e rk e z in d e b u lu n a n ve

d a , g e n iş a v lu la rı re n g â re n k

k a y a la ra o y u la ra k in şa

72 SKYLIFE 5 /2 0 0 5

MANSIONS LIKE MUSEUMS Until the population exchange o f 1924 mostly Greeks lived in Sinasos, vvhere traces o f both Greek and Ottoman cuiture exist side by side today. Close to a hundred buildings have been taken under protection by the Ministry o f Cuiture. These buildings, some o f vvhich were restored for use as boutique hotels, are the jevvels o f Sinasos tourism. A few o f them even offer tours led by the hotel personnel. Although they owe their popularity to the recent Aşmalı Konak series, the Gül (Rose) Mansions, vvhose spacious courtyards are adorned vvith brilliantly colorful roses, exemplify the architecture o f the 1800s. The Sinasos Hotel, an old Greek house built in 1892, and the Natura, Pacha and other hotels are among the places designated as being o f interest to foreign tourists, not ju st to see but for accommodation as well. Some o f the historic orthodox churches at Sinasos have been meticulously preserved. The

Aios Konstantinos Eleni Church, for example, in the çenter o f town is kept ready for services a t certain times o f the year. And the Aios Vasilios Church, located again in the town çenter and carved out o f the rock, has also been restored by the Cuiture Ministry. To tour both o f them, you need only knock on the door o f the Mustafapaşa Municipality. And Sinasos is such a tiny place that this is neither difficult nor tiring. LET’S DISCOVER THE SURROUNDING AREA İn ancient texts the area was laden vvith meanings such as ‘Central City’, ‘City o f Columns’ and ‘Sun City’. İn other vvords, the origin o f the name ‘Sinasos’ is highly controversial. Tours o f the environs are useful for getting to know this historic city, and you vvould be doing Sinasos a disservice t o leave vvithout seeing the Gömede, Golgoli and Manastır areas. Gömede valley, ju s t 2 kilometers from the çenter, can be reached by a path that runs alongside a stream vvhose banks are lined vvith


önce insan,

www.hacettepe.com.tr

444 4 444

önce sağlık...

ve, ameliyathane hizmetlerinde günümüz sağlık teknolojisinin ulaştığı son nokta...

Hacettepe


Yörede koruma altına alınarak restore edilen binaların bir kısmı butik otellere dönüştürülmüş (solda). Turistik çarşıda çeşitli el işlemelerini bulabilirsiniz (altta).

vmmuîHK

Some of the local buildings that have been taken under protection and restored have been converted into boutique hotels (left). You can find a variety of handicrafts in the touristic market (below).

edilmiş olan Aios Vasiiios Kilisesi de, Kültür Bakanlığı tarafından restore edilmiş. Her ikisini gezmek için Mustafapaşa Belediyesi’nin kapısını çalmanız yeterli. Sinasos zaten o kadar küçük bir yer ki, bunu yapmanız hiç de zor ve yorucu değil. ÇEVREYİ KEŞFEDELİM... Eski metinlerde ‘ Merkez K ent’ , ‘Sütunlar Kenti’ , ‘Güneş Kenti’ gibi anlamlar yüklenmiş buraya. Yani, ‘Sinasos’ adının nereden geldiği oldukça tartışmalı... Çevre gezileri, bu tarihi kenti tanımakta çok daha etkili. Gömede, Golgoli ve Manastır bölgelerini görmeden ayrılmak Sinasos’a haksızlık olur. Merkeze 2 kilometre uzaklıktaki Gömede Vadisi’ne peribacaları arasından, çevresi nefis böğürtlenlerle süslü derenin rehberlik ettiği patikadan ulaşabiliyorsunuz. Burada sizi Krikalos ve St. Basil kaya kiliseleri ile eski kaya mezarları bekliyor. Golgoli Tepesi veya Golgoli antik

74 SKYLIFE 5 /2 0 0 5

kenti ise, merkeze beş kilometre uzaklıkta. Kocaman gözleri ve gülümseyen ağızları ile hayaletlere benzeyen peribacalarının, domates ve kabak tarlalarını çepeçevre sarması da Gömede Vadisi kadar etkileyici bir görüntü oluşturuyor. Manastır bölgesine ise, kent merkezinden yürüyerek gidebilirsiniz. Burada da muhteşem kaya kiliseleriyle karşılaşacaksınız. SELANİKLİLER ÇOĞUNLUKTA Sinasos, Mustafapaşa adını Cumhuriyet döneminde almış. Mustafa isimli bir şahıs, kente su getirip çeşme yaptırınca, halk arasında suyun yüzü suyu hürmetine 'Mustafa Paşa’ olarak anılmaya başlanmış. Daha sonra kasabaya da bu ad verilmiş. Bugün Sinasos halkının büyük çoğunluğunu mübadele yıllarında Selanik’ten gelenlerin çocukları, torunları oluşturuyor. Burada da topluca yaşadıklarından olsa gerek,

excellent blackberries. Ancierıt rock tombs and the rock churches o f Krikalos and St. Basil avvait you here. Golgoli Hill, or the ancient city o f Golgoli, lies 5 kilometers from the çenter. Surrounded by fairy chimneys that resemble ghosts with their enormous eyes and grinning mouths, and by fields o f tomatoes and squash, Gömede valley makes an impressive sight. Meanwhile, you can go on foot from the city çenter to the Manastır area as well, where you will again encounter magnificent rock churches. Chez

TURKS FROM SALONICA Sinasos acquired the name Mustafapaşa in the period of the Turkish Republic when a certain Mustafa brought water to the city and had a fountain built, vvhich came to be known by the locals as 'Mustafa Paşa' in his honor. Later this name was given to the town itself. The majority of the population o f Sinasos today consists of the children and grandchildren o f the Turks who came from Salonica in the population exchange. No doubt because they live together here as a community, they have not


Sirıasos’un keyfi, aslında çiçeklerle bezeli sakin ve sessiz avlularda yaşanıyor (solda). Kültür Bakanlığı tarafından restore edilen, fresklerle süslü Aios Vasilios Kilisesi kayalara oyularak yapılmış (altta). The pleasure of Sinasos is best enjoyed in the calm and quiet courtyards bursting with flowers (left). Aios Vasilios Church, adorned with frescoes and restored by the Ministry of Culture, was carved out of the rocks (belovv).

geleneklerinden ve özellikle de mutfak kültürlerinden kopmamışlar. Özellikle bayram sofraları, mutlaka Selanik usulü yemeklerle donatılıyor... Bu arada yemek demişken hatırlatmakta yarar var. Eğer günübirlik bir Sinasos gezisi yaparsanız, ufak bir yemek sorunuyla karşılaşabilirsiniz. Çünkü oteller, ancak önceden sipariş üzerine yemek hazırlıyorlar. Sarmadan mantıya, kuyu kebabından testi kebabına kadar, özellikle de Türk mutfağının hazırlanması

zahmetli yemekleriyle kendinize gerçek bir ziyafet çekmek istiyorsanız, bir gün önceden rezervasyon yaptırmanız gerek. Bir diğer alternatifiniz ise, kasabanın tek esnaf lokantası ‘Ş e rifte ziyafet çekmek. Günün her saatinde açık olan lokantanın, özellikle ‘yaprak sarması’ meşhur... Kapadokya; sadece Ürgüp, Göreme, Avanos, Çavuşin gibi yöreleriyle sınırlı değil... Sinasos da; ‘Güzel Atlar Ülkesi’nin keşfedilmeyi, sırlarını sizinle paylaşmayı bekleyen ‘uyuyan güzel’lerinden biri...

forgotten their traditions either, in particular their cuisine, and Salonica-style dishes continue to grace the table especially on holidays. While w e ’re on the subject o f food, it's a good idea t o rem ind readers t hat if they make a day trip to Sinasos they may find iunch a problem since the hotels only prepare food upon p rior orders. if you wouid like to sampie a true feast o f the Turkish dishes that a re s o time-consuming t o prepare, with everything from stuffed vine ieaves and ‘m a n ti’ (Turkish-styie ravioli)

to ‘weii kebab ’ and ‘j ug ke b a b ', then you need to make a reservation in advance. A nother alternative is to dine at the town ’s only working man 's restaurant, the 'Ş e rif, open 2 4 /7 and famed especially for its ‘yaprak sarm ası’ or stuffed vine İeaves. Cappadocia is not limited only to places like Ürgüp, Göreme, Avanos, and Çavuş. Sinasos too is one o f those 'sleeping beauties’ o f the ‘Land o f Beautiful Horses' ju st vvaiting to share its secrets with you... □

Kemer E rk ile t

KAYSERİ

W'

Hisarcık

İncesu M u s ta fa p a ş a S in a s o s

Hacılar '

.Kızılören

Gülbayır

oYeşilhisar

^1

5 /2 0 0 5

KY( l!

75


E5 karayolu üzerinde Kum burgaz-M im arsinan arasında Güzelce mevkiinde çağdaş, kaliteli ve her türlü sosyal imkana sahip bir şehir kuruluyor: Güzelşehir. Hepsi panoramik deniz m anzaralı ve denize 500 m mesafedeki “town-house”dan biri neden sizin olmasın? Bugün, kendinize bir güzellik yapın ve hemen 0 216 4 64 08 60 (ofis) veya 0 212 884 12 12 (santive) nolu

E5 KARAYOLU GÜZELCE MEVKİİ K UMBURGAZ İ STANBUL

ŞAŞMAZ PLAZA K: 12 D:25 KOZYATAĞI KADIKÖY 3 4 7 4 2 İSTANBUL TEL: + 9 0 2 1 6 4 6 4 08 60 FAKS: + 9 0 2 1 6 4 6 4 08 58

www.ihlasgyo.com.tr


“güzellik” yapın! Kapalı spor salonu, ikisi kapalı, biri açık üç adet yüzme havuzu Çocuk havuzları Yazlık ve kışlık kafeteryalar Yürüyüş ve koşu parkuru, park alanları Alışveriş merkezi Sağlık merkezi Kreş ve anaokulu, ilköğretim okulu (özel) Otopark alanları, kapalı garaj seçeneği Özel yüzme havuzu seçeneği Kolay ulaşım Panaromik deniz manzarası Kaliteli işçilik 1. sınıf malzeme Afet Yönetm eliği’ne tam uyum

İhlas

GYO


Dinsel öykülerin başkenti Selçuk, çağrışımların yarattığı bir ‘tarih yolculuğu’na çıkarıyor insanı... The capital of religious tales, Selçuk takes one on a historic journey rooted in associations. alabalığın uğultusuna karışıyor zurnanın sesi... Selçuk'ta binlerce insanın çevrelediği meydanın ortasında, iki deve inatla birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışıyor. Davulcu hızla indiriyor tokmağı gergin deriye. Devenin biri diğerini çelmeliyor, rakibini yıkmak üzere... Birden arkamda bir çıngırak sesi duyuyorum; döndüğümde bir çocuğun elindeki çıngırağı, güreş sıralarını bekleyen develere doğru salladığını görüyorum. Sonra davulun ve çıngırağın sesleri birbirine karışıyor; çağrışımların yarattığı bir ‘tarih yolculuğu’ başlıyor beynimde. Ve deve kervanlarının çıngıraklarla, orduların davullarla geçtiği yollar, Ege’nin kıyısına, adını savaşçı bir kadından, bir Am azon’dan alan Efes’e varıyor.

K

80 SKYLIFE 5 /2 0 0 5

he noise o f the crow d mingles with that o f the zuma, that vvailing Turkish ancestor o f the clarinet. İn Selçuk, in the middle o f a square surrounded by thousands o f people, two camels vie for supremacy. The drummer brings his stick down hard on the taut skin. One o f the camels trips the other, and is about to bring his opponent down. Suddenly I hear a beli jingle behind me, and turn to see a boy shaking this beli at the camels vvaiting their turn to wrestie. Then the sounds o f the drum and beli mingle, and in my brain there begins a historic journey rooted in associations. And it takes me to those roads where camel caravans passed with their jingling bells, and armies marched by to the sound o f drums; then to the shores o f the Aegean


Selçuk’taki geleneksel deve güreşlerinin vazgeçilmez çalgıcıları, zurnacıyla davulcudur (solda). Binlerce insanın çevrelediği meydanın kenarında güreşecek develer sıralarını bekliyor (altta sağda). Şirince yolunda su kemerleri (altta solda). Music, a must at the traditional camel vvrestling in Selçuk, is provided by the drummer and zurna player (left). Thousands of spectators ring the square, and at the edge camels wait their tum to vvrestle (below right). An aqueduct on the road to Şirince (below left).

EMMERICK’İN RÜYASI... Büyük Tiyatro’da on binlerce kişinin bağırışı, gladyatörlerin üzerine atılan aslanların kükremelerine karışıyor. Arenada kan dökülürken, ötede Panayır Dağı’nın eteklerinde kıpkırmızı gelincikler açıyor. Bir mağaradan köpeğin biri fırlıyor; ardından gözlerini ovuşturan yedi adam çıkıyor dışarı. Şaşkınlıkla çevrelerine bakınıyorlar, biri çimenlerin arasında sevinçle taklalar atan köpeğe sesleniyor: “ Kıtmir, gel buraya!’’ İnanışa göre, Roma imparatoru Dacius zamanında putperestlerden kaçan yedi Hıristiyan, saklandıkları mağarada uyuyakalmışlar. Yüzyıllar sonra, keçilerini otlatan bir çoban çıkışı kapatan kayayı oynatınca, içeri sızan ışık onları uyandırmış. Selçuk’taki bu mağara, 5. yüzyıldan beri Hıristiyanların kutsal bildikleri yerlerden. Kıtmir de ‘Yedi Uyurlar’ın köpeğinin adı.

J A-,

and to Ephesus, which is named for an Amazon, a woman vvarrior. EMMERICK’S DREAM İn the Grand Theater the cries o f spectators in their tens o f thousands mingle vvith the roar o f the lions loosed on the gladiators. As blood is spilled in the arena, out there on the foothiHs of Mt. Panayır the bright red anemones are blooming. A dog bursts out o f a cave, and then seven men emerge rubbing their eyes. Bevvildered, they look around, and one o f them calls out to the dog frisking in the grass: “Kıtmir, come here!" Belief has it that during the reign o f the Emperor Dacius seven Christians fleeing persecution at the hands o f idolaters fell asleep in the cave vvhere they vvere hiding. Centuries later a goatherd vvith his grazing flock moved the rock that blocked the exit, and light seeped in to wake them

up. The cave is in Selçuk, and since the 5th century has been held sacred by Christians. And Kıtmir is the name o f the Seven Sleepers’ dog. Selçuk is the Capital o f a number o f religious tales like that o f the Seven Sleepers. One o f them starts in a village on the banks o f the Rhine. A peasant vvoman named Anna Katharina Emmerick, who had been bed-ridden for tvvelve years, dreamed o f Jesus and Mary. İn 1842, after her death, the things she had told vvere made into a book. İn 1890, as this book was being read t o nurses at the French Hospital in İzmir, a nun was intrigued by details concerning a house. She spoke to two priests who vvere at the hospital to teach and conduct mass, and asked them to investigate vvhether these revelations vvere true. When a research team vvent to Selçuk in 1891, they stumbled on a >


Selçuk, ‘Yedi Uyurlar’a benzer daha birçok dinsel öykünün başkenti... Bu öykülerden biri, Ren Nehri kıyısındaki köylerden birinde başlıyor. Bir hastalığa yakalanıp on iki yıl yataktan kalkamayan Anna Katharina Emmerick adlı köylü kadın, İsa ve Meryem'le ilgili düşler görmektedir. Ölümünden sonra 1842’de, kadının anlattıkları kitap haline getirilir. 1890 yılında İzmir Fransız Hastanesi'nde bu kitap hemşirelere okunurken, evle ilgili ayrıntılar bir rahibenin dikkatini çeker. Rahibe, hastaneye ayin yönetmek ve öğretmenlik için gelen iki rahipten, bu vahiylerin doğru olup olmadığını araştırmalarını ister. 1891'de bir araştırma grubu Selçuk’a gittiğinde, yöreye hiç ayak 82 SKYLIFE 5 /2 0 0 5

basmamış olan Emmerick’in kitabına uyarak manastırı elleriyle koymuş gibi bulur. Kısa bir süre önce hayatını kaybeden Papa II. Jean Paul’ün 1979'daki ziyaretiyle daha da ünlenen Manastır, bugün Hıristiyanların hac yeri... ALKIŞLARINIZLA: BÜYÜK İSKENDER Selçuk için en önemli tarihlerden biri, MÖ 356 yılının 21 Temmuz’u. O gün, dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı'nın hâzinelerini ele geçirmek isteyenler, tapınağı ateşe verdiler. Halk önce, bu büyük yıkımın şokunu yaşadı, sonra Artem is’in neden 'evi’ni korumadığını tartışmaya başladı. Nedeni sonra anlaşıldı! O gün yıldızlar

monastery which matched the details in Emmerick’s book, even though she had never set foot in the region. This monastery gained even further prominence thanks to a visit by the recently deceased Pope John Paul II in 1979, and today is a destination for Christian pilgrims. LET’S HEAR İT FOR ALEXANDER THE GREAT One o f the m ost important dates in Selçuk history is July 21, 356 B.C. That day, those who vvished to plunder the Temple o f Artemis— one o f the seven vvonders o f the world—set fire to the building, and the people, at first in shock över this great devastation, then began to debate why Artemis had not guarded her ‘house.' After a vvhile they had the ansvver. >

Şirince’nin Rumlardan kalma kilisesi (en üstte). Yedi Uyurlar’da dilek bezleri (üstte). A church in Şirince, left from the time of the Greeks (top). VVİshing rags at the Cave of the Seven Sleepers (above).


•f

U U O V d O lS M d S d

Opera Kanepe Cumbia Büfe

'

*

-™

Studio Kairos M a rt2004

Studio Kairos M art 2004

Studio Kairos M art 2004

Koleksiyon Merkez: Hacı Osman Bayırı No:35 Tarabya - Sarıyer 34457 İstanbul Tel: (0212 ) 22313 20 pbx / www.koleksiyon.com.tr Diğer Satış M erke zleri: ADANA Tel: (0322) 459 91 22-23 ANKARA KAVAKLIDERE MERKEZ Tel: (0312) 467 71 00 pbx ANKARA KAVAKLIDERE ije l: (0312) 46769 51 ANKARA TURAN GÜNEŞ Tel: (0312) 440 52 55-38 24 DENİZLİ Tel: (0258) 213 82 67 ESKİŞEHİR Tel: (0222) 225 58 58 GAZİANTEP Tel: (0342) 336 74 44 İSTANBUL ETİLER Tel: (0212) 279 50 83-57-59 İSTANBUL KOZYATAĞI Tel: (0216) 386 67 33 İZMİR KARŞIYAKA ije l: (0232) 369 11 51 İZM İR KONAK Tel: (0232) 482 20 01 TEKİRDAĞ Tel: (0282) 258 58 00 pbx TRABZON Tel: (0462) 326 76 76


Cennetten bir parçaya benzetilen Şirince, bir açık hava müzesi sanki (üstte). Çetin Kültür Köyü'nün bebeklerden dünyası (altta solda). Çamlık köyündeki Tren Müzesi (altta sağda).

Şirince, often likened to a corner of Paradise, is a sort of outdoor museum (above). A world of dolls at the Çetin Cultural Village (belovv left). The Train Museum in the village of Çamlık (below right).

84 SKYLİFE 5 /2 0 0 5

Artemis’e, ilerde yeryüzüne hükmedecek bir çocuğun doğumunu haber vermişlerdi. O da, doğum tanrıçası olduğu için doğuma yardımcı olmaya gitmiş, bu yüzden tapınağını koruyamamıştı. Çocuk büyüdüğünde büyük bir kral olacak, Efes’e geldiğinde alkışlarla karşılanacaktı. Adını hepiniz biliyorsunuz: Büyük İskender! Pers Kralı Darius, Anadolu’yu kasıp kavurup yöreye indiğinde ise, onu ordular değil, sadece bir

That day the stars had announced to Artemis the birth o f a child who vvould later rule the earth, and because she was the goddess o f birth she had gone to aid in the delivery, thus leaving her temple unguarded. When the child grevv up he vvould become a great king, and on arriving in Ephesus vvould be vvelcomed vvith applause. You ali know his name: Alexander the Great! When the Persian King Darius came down to this region, after laying vvaste to Anatolia, he was stopped not by armies but rather by a single man, a sage. Herakleitos vvas the son o f an Ephesian tyrant, and when he renounced the throne for philosophy and the study of nature's mysteries, most Ephesians laughed at him. Herakleitos is knovvn for his dictum that you can't bathe in the same river tvvice, and Darius vvrote him a letter vvith the offer o f a comfortable life at his court. The ansvver he got vvas, “/ am content vvith my little portion o f bread." Herakeitos didn’t go off to

Persia, but he earned Darius’s respect and saved Ephesus. Until then no one had imagined that the day vvould come vvhen, through his ideas, a philosopher vvould stop the armies o f an invader vvho respected him. Time has buried the secrets o f history in the silt svvept along by the vvaters o f the Little Meander, and novv Ephesus gazes at the stones used to build St. John’s Basilica. Beneath this edifice, in the middle o f Selçuk, vvas found the grave o f Jesus' most beloved disciple, St. John. ROAMING THROUGH CLASSICAL TIMES One place vvorth seeing in Selçuk is the village o f Şirince, 8 kilometers away. On weekends especially, the place is packed. Some come to see the old houses, others to taste the fruity wine, and stili others simply to catch their breath. Another sight is the Outdoor Steam Train Museum in the village o f Çamlık. The curator, Atilla Mısıroğlu, has not only devoted himself to trains, >


insan ama bilge biri durdurmuş. Efesli bir tiranın oğlu olan Herakleitos, taht yerine felsefeyi seçip doğanın gizemlerini çözmek için kafa yormaya başladığında, çoğu Efesli ona gülmüştü. Aynı akarsuda iki kez yıkanılmayacağım söyleyen Herakleitos’a mektup yazan Darius, onu sarayında rahat bir yaşam sürmesi için davet ettiğinde, şu yanıtı almıştı: “Ben azıcık aşımdan mem nunum ...” Herakleitos, Pers ülkesine gitmedi ama Darius’un saygısını kazandı ve Efes’i kurtardı. O zamana kadar hiç kimse bir gün gelip bir felsefecinin, ona saygı duyan bir istilacının ordularını fikirleriyle durdurabileceğini aklına 86 SKYLIFE 5 /2 0 0 5

getiremezdi. Zaman tarihin gizlerini Küçük Menderes’in taşıdığı alüvyonların içine gömerken, bugün St. Jean Bazilikası'nın yapımında kullanılan taşlarına bakıyor Efes. İsa’nın en sevdiği havarisi St. Jean'ın mezarı, Selçuk merkezindeki bu yapının altında bulunmuş. ANTİKÇAĞDA GEZİNTİ Selçuk’ta gezmeye değer yerlerden biri, merkeze sekiz kilometre uzaklıktaki Şirince köyü. Özellikle hafta sonlan, iğne atsanız yere düşmüyor köyde. Kimi eski evleri görmeye, kimi meyve kokulu şaraplarını tatmaya, kimi de soluklanmaya geliyor. Bir diğer gezi yeri ise, Çamlık köyündeki Açıkhava Buharlı

but at the same time is the son o f a railway man who used to work at the old station in Çamlık. The huge black trains, after bringing countless people together, have gathered here. Thirty locomotives, thirty ‘black lions,' seem to have p u t their heads together to reminisce. Another private museum is the ‘Cultural Village' a t the Pamucak-Selçuk-Gümüldür junction. You w o n ’t get many chances to visit an old Anatolian village represented by dolls. But o f course one o f the m ost im portant spots in Selçuk is the Ephesus Museum. Here there are im portant artifacts from classical times: matchless statues o f Artemis, Eros riding the back o f a dolphin, the head o f Socrates,

St. Jean Bazilikası yağmuru bekliyor (en üstte). Meryem Ana Evi'ni ziyaret ederek hacı olmak isteyen Hıristiyanlar Selçuk'a geliyorlar (üstte).

St. John's Basilica waits for rain (top). Christian pilgrims seeking the House of the Virgin Mary come to Selçuk (above).


Karaoğlanlı

K onak'

Kemalpaşa

ıroı D a ğ k ız ılc a

osa;Sarn7/ Menderes0

Zeytinlik,

■. ,

- - AV 'X \\

la lnah

Bamj,

,

Çileme

;

Bayınd ır1

TorbSlf "

-

'

'

Pınarlı

Ödemi:

.Çırpı K iıç iik M a it/ı -

Deöirm endere

Gökçen

Eskioba

•Ahmetbeyli

O vakent Boğaziçi *sı * •Dampınar

Badem li

Bozköy

Kuşadası

y D

Tren Müzesi... İşletmeci Atilla Mısırlıoğlu, trenlere gönül vermiş birinden öte, babası Çamlık’taki eski istasyonda çalışmış bir demiryolcu çocuğu. Kocaman, kara trenler sayısız insanı birbirine kavuşturduktan sonra burada buluşmuşlar. Otuz lokomotif, otuz ‘kara aslan’ sanki baş başa vermişler, anılarını anlatıyorlar. Diğer özel müze de, PamucakSelçuk-Gümüldür kavşağındaki 'Kültür Köyü’ . Bebeklerle canlandırılan eski bir Anadolu köyünü gezmek zor bulunacak bir şans. Ama elbette, Selçuk’taki en önemli yerlerden biri Efes Müzesi. Benzersiz Artemis heykelleri, yunusun üstündeki Eros, Sokrates

başı, Priapos, Savaşçı heykeli ve Domitian Tapınağı’ndaki sunak gibi antikçağın önemli yapıtları burada. Müzeyi gezerken, bir kadın yaklaşıyor yanıma. Artemis heykelini işaret ederek fısıldıyor: “ Beyaz mermerine dokunmak için bekçilerin diğer salona geçmesini bekliyorum. Artem is’in burçlara, yıldızlara hükmedip doğum yapan kadınların yardımına koşan ay tanrıçası olduğunu biliyor musunuz?” “ Evet,” diyorum, “Bu toprakların av tanrıçasıydı aynı zamanda Artemis... Peki siz bugünkü deve güreşlerini hangi tülü kazandı biliyor musunuz? Çanakkale Kurşunlu’dan Engin mi, Milas’dan Arap mı?!”

,Gökçealan

Soğucalj^^

Acarlar1

DavutJar

Priapos, the statue o f a vvarrior, and the altar from the Tempie o f Domitian, to name ju s t a few. As I wander through the museum a woman comes up to me, and pointing to the statue o f Artemis whispers, “l ’m vvaiting for the guards to go in the next room before I touch the white marbie. Did you know that Artem is presides över the stars and the signs o f the Zodiac; that she’s the moon goddess who aids women in iabor?" “ Yes, ” i repiy, “and in these parts Artem is is the goddess o f hunting. OK then, do you know which camei won to d a y’s wrestiing match? Was it Engin from Kurşunlu in Çanakkale, o r Arap from Milas?" □

Asya’nın en büyük ticaret ve bankacılık merkezi olan Efes’te tarih, taşlara özenle oyulan heykel ve kabartmalarda ölümsüzleşiyor.

Ephesus was Asia’s largest çenter for trading and banking, and here history is immortalized in the statues and reliefs painstakingly carved in stone.

5 /2 0 0 5 SKYLIFE 87


ARKEOLOJİ ARCHEOLOGY

Kayaların kucağında İn the bosom of the rocks


w

m

.


A n a d o lu ’nun en eski uygarlıklarından Likya’nın kentlerinden biri olan Hoyran, geçm işin kayalarda bıraktığı izlerle dolu... Hoyran, a city of Lycia, one of the oldest civilizations in Anatolia, is scored vvith traces of the past left behind on the rocks... üneş yeni battı, gökyüzü alacakaranlık. Hafif bir rüzgâr esintisiyle mor-pembe arası bir tona dönüşüyor etraf. Çadırımı kurduğum yüksek taraçadan, Akdeniz’in o soluk kesici manzarasını seyrediyorum. Gelidonya Burnu, Andriake (Çayağzı) Limanı, Gökkaya Koyu, Kekova Adası, Kale (Simena), Üçağız (Teimioussa) ve Sıçak Yarımadası... MÖ 3000 yıllarına uzanan tarihleriyle Anadolu'nun en eski halklarından olan ve özgürlüklerine düşkünlükleriyle ünlenen Likyalıların yerleşim birimlerinden Hoyran’dayız. Akdeniz’e hakim bir tepecikte kurulan ören yerinin adı ‘ana tanrıça ülkesi' anlamına geliyor

G

92 SKYLIFE 5 /2 0 0 5

tvvilight, the sun has just set. My İ t'ssurroundings turn a shade o f purplish pink in the gentle breeze. I gaze out on the breathtaking Mediterranean tandscape from the tofty terrace where i've pitched my tent. Cape Gelidonya, Andriake (Çayağzı) harbor, Gökkaya cove, Kekova isiand, Kale (Simena), Üçağız (Teimioussa) and Sıçak peninsuia... We are at Hoyran, a town settled by the Lycians, one o f the oldest peoples o f Anatolia, famed for their love o f freedom, vvith a history dating back to 3000 B.C. According to antiquity researcher Bilge Umar, the name o f the site, which is perched on a rise overlooking the Mediterranean, means ‘land o f the mother goddess'. A portion o f the ruins, which teli the millennia-old story o f the ancient city, are


antikçağ araştırmacısı Bilge Umar’a göre. Antik kentin binlerce yıllık hikâyesini anlatan kalıntılarla dolu alanın bir bölümü, köy evleriyle iç içe geçmiş durumda. Bölgedeki hemen tüm köylerde rastlanan ve çivi kullanılmadan tahtaların birbirine geçme tekniğiyle yapılan, Likya mezarları formundaki ‘tahıl ambarları’, geçmişin günümüze ulaştırdığı tarihi simgeler olarak çıkıyor karşımıza. Köyün son evlerinin bulunduğu tepecikte, Bey Dağları’nı ve Akdeniz’i seyreden anıtsal mezar ve sunak yeri şehrin zengin geçmişine tanıklık eden eserlerin başında... KAYAYA İŞLENMİŞ ANITLAR Kentten arta kalan asıl kalıntılar, köye beş

dakikalık mesafede. Konukların geldiğini gören ve birkaç bisküviye hayır demeyen köyün köpeği, gönüllü kılavuzluk için önümüze düşüyor. Tarlaların arasından geçen yol, semerdam biçimli çok sayıda mezarın yer aldığı nekropolis alanına çıkıyor öncelikle. Patikanın solunda üçlü lahit grubu görülüyor. Ardından kaya mezarları ve lahitlerden oluşan açık bir alana giriliyor. İlkbaharda papatyaların bir çiçek bahçesine dönüştürdüğü ören yerinin en önemli anıtı, üzerinde silahıyla betimlenen bir savaşçı kabartmasının bulunduğu lahit altı sütunu. Zamanın acımasızlığına inatla direnen göz kamaştırıcı sütun, ören yerinin bekçisi gibi duruyor adeta. Nekropolis alanında ayrıca iki kaya mezarı ve etrafa dağılmış birkaç dinsel

Karşı sayfada: Surlarla çevrili akropolisin kuzey yamaçları yüzünü karla kaplı Bey Dağları’na dönmüş (üstte); kaya mezarı, süslemeli alınlığıyla dikkat çekiyor (altta). İlkbaharla birlikte ören yeri bir papatya tarlasına dönüyor (altta). Opposite: The northem slopes of the acropolis, surrounded by defense vvalls, has turned its face to the snow-capped Bey Dağlan (above): this rock tomb attracts attention with its elaborately decorated pediment (belovv). İn spring the ruins become a field of daisies (belovv).

inextricably intertvvined today with the village houses. ‘Grain silos’ in the shape o f Lycian tombs, built of interlocking pieces o f wood without the use o f nails and encountered today in almost ali the villages o f the region, loom before us as symbols of a past that has sun/ived to our day. On the rise where the village houses thin out, a magnificent tomb and altar overlooking the Bey Mountains and the Mediterranean are the primary monuments bearing witness to this city's rich history... MONUMENTS CARVED İN ROCK But the real ruins o f the city He five minutes beyond the village. Noting the arrival o f visitors and not averse to the offering o f a few biscuits, the village dog falls in as our volunteer guide. The road through the fields leads first to the necropolis with its abundance o f gently rounded ‘saddle-roof tombs. To the left of the path stands a group o f three sarcophagi, beyond which one enters a clearing with rock tombs and more sarcophagi. >

5 /2 0 0 5 SKYLIFE 93


Ören yerinin Andriake’ye bakan tepelerinde bulunan ev tipi anıtsal bir mezar (solda). A kropolis alanında bir sunak; uzaklarda engin maviliğiyle Akdeniz ve Kekova adası (altta). A monumental 'house-type' tomb on the hills overlooking Andriake (left). An altar on the acropolis; the island of Kekova and the Mediterranean’s endless blue in the distanoe (belovv).

sunak yeri göze çarpıyor. Tepedeki akropolise çıkan patika, kayaya işlenmiş iki anıtsal mezarın yanından geçiyor. Ev biçimindeki bu mezarlardan birinin yan duvarı kabartmalarla süslenmiş. Öldükten sonra ruhlarının kuşlar tarafından geri getirileceğine inanan Likyalılar, mezarlarını ev benzeri bir mimari tarzda yaparlarmış. Kalıntıların bulunduğu en yüksek tepeye kurulan akropolis alanı, duvarları kiklop (taşın doğal biçimde üst üste konuluşuyla yapılan) tarzda inşa edilmiş bir iç kaleyle çevrili. Bir yanda Likya ülkesinin gizemli tarihi, bir yanda A kdeniz’in adalarla süslenmiş mavi güzelliği karşısında bir süre soluklanıyoruz. Arkamızdaki antik kapı, Bey Dağları’nın en yüksek tepesi Kızlarsivrisi’ni de içine alan karlı doruklar resmine bir çerçeve vazifesi görüyor sanki. Geçit vermeyen sık çalılar nedeniyle kaleyi dolaşmak hayli zor. Taraçalanmış akropolis alanındaki yapı kalıntıları arasında, heybetli 9 4 SKYLIFE 5 /2 0 0 5

bir sunak taşı göze çarpıyor. Ören yerinin tiyatrosu ortaya çıkarılamadığından, şehrin Likya birliğindeki önemi konusunda net bir fikir elde edilememiş henüz. Birçok Likya kenti gibi komşularını gören bir konumda yer alıyor Hoyran. Kyaneai, Trysa, Trebenda, Tyberissos, Simena ve Teimioussa gibi kentler, haberleşme kolaylığı açısından aynı hat üzerindeki tepelere kurulmuşlar. YÜZLERCE YILLIK KOMŞULAR Hoyran, sayıları giderek azalan ve henüz keşfedilmemiş pek az yerden sadece biri. Oysa kayaların kucağındaki bu kente ulaşım hayli kolay. Kaş'tan Demre’ye giderken Davazlar köyü karşısındaki dört kilometrelik toprak yol, Kapaklı köyünün bir mahallesi olan Hoyran’a götürür sizi. Bölgede su sorunu nedeniyle tarım pek gelişmemiş. Mahallenin geçimi hayvancılık, arıcılık ve kekikten sağlanıyor. Az

The most important monument on this site, which is transformed into a garden of daisies in spring, is a sarcophagus pedestai boasting a reiief carving o f a vvarrior vvith his vveapon. Stubborniy resisting the ravages o f time, this dazziing column seems to stand guard över the ruins iike a sentine/. Also notevvorthy on the necropolis are two rock tombs and a number o f scattered religious aitars. The path ieading up to the acropolis on the hill vvinds betvveen two monumental tombs carved

into the rocks. The side walls of one o f these tombs, vvhich are shaped İike houses, is adorned vvith reliefs. The Lycians, who believed that their souls vvould be brought back by birds after they died, fashioned their tombs in the shape o f houses. Situated on the top o f the highest hill, the acropolis is surrounded by an inner citadel whose vvalls are constructed in the so-called cyclop style (stones piled one on top o f the other follovving their natural contours). We take a breather here, surrounded by the >


Ankara'nın yeni havaalanı projesinde TAV - Anatolia'nın tercihi OYAK BETON

OYAK BETON SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Yolu 12.Km Türkkuşu Karşısı

Tel.: (0322) 428 33 82 (4 Hat) Faks: (0322) 428 62 00

TEAMlMCC

No: 120 Etimesgut/ANKARA Tel

(0312)278 78 00

Faks

(0312) 278 60 20

MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Tel.: (0216) 561 01 01 (4 Hat) Faks: (0216) 311 98 72

KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Tel.: (0362) 266 74 77 Faks: (0362) 266 74 78

E-mail bilgi@oyakbeton.com.tr

ANKARA MERKEZ TESİSLERİ

www.oyakbeton.com.tr

Tel.: (0312) 256 41 80 (5 Hat) Faks: (0312) 256 41 86

F İ ^

< s >

O KG s /g 'ş

@ O YA K-

0BD lHD BEV TfO “Elektronik Beton Şirketi”


Badem ağaçlarıyla çevrili Hoyran köyünde eski taş evler hâlâ zamana direniyor (solda). Arkada semerdam alınlıklı lahit ile yakınında ev tipi kaya mezarı, Likya mezarlarına farklı iki örnek (altta).

Surrounded by almond trees, the old stone houses in the village of Hoyran continue to resist time (left). The sarcophagus vvith its saddle-roofed pediment and a nearby house-type rock tomb exemplify tvvo different types of Lycian graves (belovv).

miktarda arpa, buğday ve zeytin de üretiliyor. Kekiğin çoğunu ihraç eden köyün, keçiboynuzu pekmezi ve balı da ünlü. Yakın bir gelecekte doğal dokuyu bozmayan taş evlerden yapılan bir pansiyon da hizmete girecek köyde. Hoyran’ın çevresinde de gezilecek pek çok yer var. Kaş yönüne giderken 10 km ilerdeki Yavu köyünün arkasındaki tepede bulunan Kyaneai, büyük Likya kentlerinden biri. Ortaya çıkarılan tiyatrosu, rektagonal sur duvarları, kaya mezarları, Likya ve Roma dönemine tarihlenen değişik tipteki gösterişli lahitleriyle ilgi çekici bir arkeolojik site. Demre yönündeki Trysa, en büyük Likya anıtı olan Gölbaşı heroonuna (kahramanlık anıtı) ev sahipliği yapmasıyla tanınıyor. Yiğit atalarının Amazonlarla savaşlarını, Odysseus’un yolculuğundan bazı 96 SKYLIFE 5 /2 0 0 5

olayları ve Yediler’in Thebai’ye düzenlediği seferleri canlandıran kabartmaların, günümüze sadece kaidesi kalmış. 1880’lerde AvusturyalIlar bölüm bölüm keserek ülkelerine götürmüşler bu zenginlikleri ne yazık ki... BÜYÜLÜ SESSİZLİK Arabayla yarım saatte ulaşılan Kapaklı köyünün dış mahallesi inişdibi’nden, kısa bir yürüyüşle istlada kentine ve Gökkaya koyuna gidiliyor. Bir yamaca kurulan antik kentte taştan yapılma evler, kapı girişleri, surlar, küçük bir şapel ve gotik tarzda yapılmış çok sayıda lahit görülebilir. İnişdibi’nden Üçağız’a doğru devam edildiğinde, yolun sağında görkemli bir kaya mezarı yükseliyor. Alınlığında bir boğa boynuzu kabartması bulunan anıt mezar, Tyberissos kentine ait. Mezarın karşısındaki tepeciğe kurulan esas

mysterious history o f the land o f Lycia on one side, by the exquisite blue o f the islandspeckled Mediterranean on the other. Behind us the ancient gate serves as a Virtual frame for a picture of the snowy peaks in the distance, which include Kızlarsivrisi, the highest summit o f the Bey Dağları. Touring the citadel is extremely difficult due to the impassably dense brush. Among the ruined structures on the terraced acropolis a magnificent altar stone catches our eye. İt has been impossible as yet for archaeologists to form a clear idea o f the city's importance in the Lycian league since the area's theater has yet to be unearthed. Like many Lycian cities, Hoyran is situated in view of its neighbors, Kyaneai, Trysa,

Terbenda, Tyberissos, Simena and Teimioussa, ali o f which were founded along a straight tine to facilitate Communications between them. NEİGHBORS FOR CENTURIES Hoyran is only one o f a very few, and increasingly smaller number of, areas not yet excavated. Access to this city in the bosom o f the rocks is nevertheless extremeiy easy. A four-kilometer-long dirt road opposite the village of Davaziar on the way from Kaş to Demre will take you to Hoyran, which is part o f the village o f Kapaklı. Agriculture is not very highly developed on account o f the shortage of water in the region, and the area secures a livelihood from livestock, bee-keeping and the


kente zahmetli bir patikayla ulaşılabilir. Vazgeçilmez rotalardan biri olan Üçağız-SimenaKekova sadece on dakikalık bir mesafededir artık. Yaz sıcağında karayolu yolculuğunu göze alamayanlar, Andriake’den (Çayağzı) yarım saatlik bir tekne turuyla da ulaşabilirler Kekova’ya. Hoyran'ı gezmek isteyenler için en yakın konaklama Kaş veya Üçağız'da yapılabilir. Popüler tatil yerlerine pek de uzak olmayan bu coğrafyada, geçmişin kayalarda bıraktığı ustalıklı izleri keşfedeceksiniz. Zamanın o büyülü sessizliği, yaşadığınız anı ele geçirdiğinde gönüllü tutsaklardan biri olup çıkacaksınız...

Nekropol alanındaki bir kaya mezarı (en üstte). Lahit altı sütunu üzerinde savaşçı figürü var (üstte). G otik alıniıklı bir lahitten detay (altta sağda). A rock tomb on the necropolis (top). Figüre of a warrior on a saroophagus pedestal (above). Detail of a sarcophagus with a gothic pediment (belovv right).

local oregano. Barley, wheat and olives are also grown in small quantities. The village, which exports most o f its oregano, is also famous for its carob molasses and honey. A bed&breakfast, fashioned from the local stone houses vvithout disturbing the village’s natural texture, is slated to open soon. There are numerous places worth seeing in the Hoyran area. Kyaneai, situated on a hill behind the village of Yavu, ten km further on along the road to Kaş, is one o f the great Lycian cities. With its completely excavated theater, rectangular land vvalls, rock tombs, and unique and ostentatious sarcophagi dating to the Lycian and Roman periods, it is an alluring archaeological site. Trysa on the road to Demre is known as the home o f the Gölbaşı heroon (heroic monument), the greatest monument in ali Lycia. Only the base remains today of the reliefs depicting the epic ancestral wars with the Amazons, certain incidents from the wanderings of Ulysses, and the campaign of the Seven against Thebes. Unfortunately these riches were dismantled piece by piece in the 1880s by the Austrians, who took them back to their country.

A SPELLBINDING SİLENCE From Inişdibi, an outlying district o f the village o f Kapaklı halfan hour away by car, a short walk takes us to the city o f Istlada and to Gökkaya cove, where stonebuilt houses, entrance portals, land vvalls, a small chapel and a large number o f gothic-style sarcophagi can be seen at this ancient city situated on a slope. As we continue straight on from Inişdibi to Üçağız, a splendid rock tomb rises on the righthand side o f the road. This monumental tomb vvith a relief of a bull’s horn on its pediment belongs to the city o f Tyberissos. The city itself, situated on a rise opposite the tomb, can be reached by an arduous climb. Another route not to be missed is Üçağız-Simena-Kekova, vvhich is now only ten minutes away. Those who are daunted by a joumey över land in summer's high heat may reach Kekova in halfan hour from Andriake by boat. For those who wish to explore Hoyran, the nearest accommodation is to be found at Kaş or Üçağız. Here you will discover the masterly traces left by history on the rocks in this geography, vvhich is also not far from the popular touristic spots. And when time's silence and the magic o f the moment take you under their spell, you will become a vvilling captive... □

Ç a k ırla r •>

İmecik

^Kemer

A ltınyat

•Çamyuva ’Tekirova

Kanıca Yarımudası

Turunçova Sahılkent

Tr^Köjkert», Kyaneai Davuziar K a ie ^ »

F in ike

.^'Kapakl. ^

Teimiuso n u y h a i m Simena

F in ik e K ö rfc / i

HIERA CHLLIDONIEA

-s -

G c lid o n y a B u rn u

Kekova Adası

5 /2 0 0 5 SKYLIFE 97


My Country’de hafta sonları uzun sürer... Dilerseniz binlerce m etrekare ortak yeşil alan ya da 600 metrekareye varan size özel bahçenizdeki çimlere uzanıp bir kitabın sayfalarında kaybolur, dilerseniz çocuklar gibi coşup eğlenirsiniz. Yüzlerce meyve ağacıyla ve kiraz bahçesiyle çevrelenmişken yürüyüşler yapar, doğayı doyasıya kucaklarsınız. Fitness merkezinde form tutar, yüzme havuzunda serinleyerek kendinizi buradaki yaşamın sakin ve keyifli, dinlendirici ve canlandırıcı akışına bırakırsınız. Dostlarla heyecanlı tenis turnuvaları, squash karşılaşmaları, barbekü keyifleri, buradaki yaşamın farklı tatlarından sadece birkaçı. Tabii, bu modern ve keyifli kır ortamını bırakıp kente "inmek" isterseniz de siz bilirsiniz, İstanbul yanı başınızda... Birinden b irin i seçmenize gerek yok, sıraya koymanız y e te rli! My Country'de h a fta la r 8 gün, günler 36 saatm iş gibi yaşanır, öm rünüz uzar. Hemen atlayıp gelmeniz ve My C ountry'li olmaya karar vermeniz ise hiç uzun sürmez. Bekliyoruz.

w w w .a g a o g lu .c o m .tr I 0216 642 03 53 - 54


Yaşam Mimarı


ADVENTURE MACERA

Doğanın festivali / A nature festival

M E L İH U S LU

LÜTFİ ÖZGÜNAYDIN

Q

G ARO M İ L O Ş Y A N


T ü rk iy e ’nin en önem li eko lo jik tatil m erkezlerinden olm aya aday Kem aliye, 14 M ayıs’ta başlayacak ‘2. Doğa Sporları F e stiva li’ne hazır. Ya siz? Kemaliye, a candidate for one of Turkey’s leading centers of eco-tourism , is up and ready for the 2nd Nature Sports Festival, starting on 14 May. Hovv about you?

natolia possesses a number of regions which are ideal for nature sports owing to their geographical structure and plant cover but whose touristic attractions are insufficiently well-known. And Kemaliye, the southernmost township of Erzincan province, is one o f them. The Kemaliye Valley, formed by erosion över bitiions o f years of the limestone rock o f the Karasu, one o f two branches o f the Euphrates, harbors a rich diversity o f habitat and climate due to a sharp rise in altitude över a short distance. While the över 10OO-meter-high mountain steppes exhibit an Alpine ecology based on a harsh land climate, a Mediterranean climate reigns along the length o f the valley. VVhat’s more, owing to its location on the Silk Road which joins Anatolia and Central Asia, the township boasts not only a rich history but a long-standing traditional o f hospitality. With its profusion o f rare wildlife, it is a candidate for soon becoming one of Turkey's leading centers of ecological tourism and nature sports.

A

nadolu; iklimi, coğrafi yapısı ve bitki i örtüsüyle doğa sporları için ideal; ancak turistik güzellikleri yeterince bilinmeyen pek çok bölgeye sahip. Erzincan’ın en güneydeki ilçesi Kemaliye de bunlardan biri. Fırat Nehri’nin iki kolundan biri olan Karasu’nun milyonlarca yıldır kalkerli kaya yapılarını aşındırmasıyla oluşan Kemaliye Vadisi, kısa mesafede yüksek irtifa gösterdiğinden, zengin bir habitat ve iklim çeşitliliğini barındırıyor. Yüksekliği bin metreyi aşan dağ steplerinde sert kara iklimine bağlı olarak Alpin ekolojisi, vadi boylarında ise Akdeniz iklimi görülüyor. Dahası, Anadolu’yu Orta Asya'ya bağlayan ipek Yolu üzerindeki konumuyla, zengin bir tarihi ve kültürel birikime ev sahipliği yapan ilçe; nadir görülen yaban hayatıyla da yakın gelecekte Türkiye’nin en önemli ekolojik tatil ve doğa sporları merkezlerinden biri olmaya aday. 102 SKYLIFE 5 /2 0 0 5

CITY OF TERRACES Inspired by Atatürk, whose middle name was Kemal, the new name o f the tovvnship, which had been a small town by the name o f ‘Eğin' in the Ottoman period, was conferred in 1922 by a decision o f parliament. Guidebooks for the region refer to it as the ‘city o f terraces vvhich were leveled out by the local people to make more productive use o f their very limited farmland. Turks, Armenians and Greeks who built houses on the terraces exhibiting the architectural


TARAÇALAR KENTİ Osmanlı döneminde ‘Eğin’ adında küçük bir kasaba görünümündeki ilçeye yeni ismi, 1922 yılında Meclis kararı ile Atatürk’ten esinlenerek verilmiş. İlçenin rehber kitaplarda ‘taraçalar kenti’ olarak anılmasının nedeni, yöre halkının kısıtlı tarım arazilerini verimli kullanmak amacıyla biçimlendirmesinden kaynaklanıyor. Taraçalar üzerine kendi kültürlerinin mimari çizgilerini taşıyan evler inşa eden Türkler, Ermeniler ve Rumlar, yüzyıllarca dostluk içinde yaşayan çok kültürlü bir kasaba oluşturmuş. Araziye verilen önem, özgün bir mimari ve bahçe peyzajının gelişmesini sağlamış. Geleneksel Kemaliye evlerini süsleyen bitki motifli kapı tokmakları, ilçenin özgün değerlerinden. Kızgın demirin dövülmesiyle şekillendirilen kapı tokmaklarına ev sahibesinin en sevdiği çiçeğin motifinin verilmesi, OsmanlI’dan kalan bir gelenek. Günümüzde Kemaliye, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı’nın (ÇEKÜL)

Erzincan’ın en güneydeki ilçesi Kemaliye, hem tarihi ve kültürel bir birikime, hem de pek çok doğa sporu için elverişli b ir coğrafyaya sahip. Erzincan’s southernmost township, Kemaliye possesses a geography not only rich in history and culture but suitable for nature sports as well.

features o f their own cultures, formed a highly multi-cultural community here where they lived together in harmony for centuries. The door knockers with vegetal m otifs that adorn Kemaliye’s traditional houses are among the tovvnship’s unique treasures. in a tradition going back to the Ottomans, each o f the door knockers, which are forged from red-hot iron, is decorated by the home owner with his favorite florai motif. Today Kemaliye is one of seven settled areas in Anatolia that have been proposed as world cultural heritage sites by the Foundation for the Protection and Promotion of Environmental and Cultural Values (ÇEKÜL). > 5 /2 0 0 5

IK Y IIF E 103


Dünya Mimari Mirası’na aday gösterdiği Anadolu’daki yedi yerleşimden biri. DOLU DOLU DOKUZ GÜN 90’lı yıllarda bölgeyi turizme kazandırmak amacıyla kolları sıvayan merhum Erzincan Valisi Recep Yazıcıoğlu, ilçedeki doğa sporları etkinliklerinin öncüsüydü. Başarılı icraatlarıyla yöre halkının gönlünde taht kuran valiye şükran borcu sunmak ve onun anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen Kemaliye Doğa Sporları Festivali’nin İkincisi, 14-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Geçen yıl ilki yapılan festivalle, Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda sporcu, müzisyen, fotoğrafçı, gazeteci, bilim adamı, folklor ekibi ve doğaseverin akınına uğrayan ilçenin iki bin olan nüfusu, dört binin üzerine çıkmıştı. Bu yıl daha büyük bir heyecanla festivali bekleyen Kemaliye halkı, haftalar öncesinden hazırlıklara başladı bile. İlçeye en yakın havaalanının bulunduğu Malatya’ya ulaşımı sağlayacak otobüs ve minibüs

Karanlık Kanyon, bot safari, kano, su kayağı ve sürat motoru turian için ideal bir yer. Karanlık Canyon is an ideal place for boat safaris, canoeing, water skiing and speedboating.

NİNE FULL DAYS The late Erzincan governor Recep Yazıcıoğlu vvorked hard to open up the region for tourism in the 1990s and was a pioneer of nature sports in the township. The Kemaliye Nature Sports Festival is being held 14-22 May vvith the purpose o f acknowledging a debt o f gratitude to, and honoring the memory of, this governor, who won the hearts o f the local people vvith his successful policies. A t the first festival, which was held last year, this township o f normally two thousand people swelled to four thousand vvith an influx of sportsmen, musicians, photographers, journalists, scientists, folklore ensembles and nature lovers from ali över Turkey. Anticipating even greater interest in this year’s festival, the people o f Kemaliye started their

seferlerinin sayısı artırıldı. Oteller, restoranlar ve ev pansiyonlarında son hazırlıklar tamamlandı ve ilçenin girişine "2. Kemaliye Doğa Sporları Festivali’ne Hoş Geldiniz” afişleri asıldı. İSTER YERDE İSTER GÖKTE Toplam dokuz gün sürecek festival, dağ yamaçlarından yöreye özgü göbek mantarı toplanmasıyla başlayacak. Karma fotoğraf sergisinin açılışının ardından, dağ bisikleti yarışması var. Festival boyunca geleneksel mimari dokusunu koruyan yirmi kadar çevre köye yapılacak yürüyüş turlarının ilk durağı, Apçağa. Cumhuriyet dönemi edebiyatının usta kalemlerinden Ahmet Kutsi Tecer’in ünlü ‘Uzaktaki Köy' adlı şiirine esin kaynağı olan köyün girişine, üzerinde yazarın “Orada bir köy var uzakta, / o köy bizim köyümüzdür. / Gezmesek de, tozmasak da, / o köy bizim köyümüzdür” mısralarının bulunduğu bir levha asılı. Kütüphanesi, sohbet

preparations weeks in advance. The frequency of bus and minibüs connections from Malatya, the tovvnship’s nearest airport, has been increased, the final touches have been put on the restaurants, hotels and bed&breakfasts, and posters have been hung at the entrance to the village declaring visitors ‘VVelcome to the 2nd Kemaliye Nature Sports Festival’. ON THE GROUND OR İN THE SKY, YOUR CHOICE The festival, vvhich will run for exactly nine days, will begin vvith picking o f the region's unique morel mushrooms on the mountain slopes. A mountain bike race then follows the opening o f a joint photography exhibition. The first stop on the vvalking tours t>


B il D Ü N Y A işte A B için tan ın karnemiz

Sü şS§ üS r

u n n

Hayvancılık OSB'leri 13 yıldır vize alamadı

En büvük sorun işsizlik

^

7

,

Kamcusa. k e S k o E M lfiıs ın

İP

EKOBOM İ-POLİTİKA

D Ü N Y A ” da yalnız değilsiniz!

w w w .d u n y a .c o m


!ÜN AYDIN

Festivalde, cirit müsabakalarını izleyebilir ya da c ip safari ile Kemaliye Vadisi’nirı doğasını keşfedebilirsiniz. At the festival you can either watch jereed matches or discover the natural vvonders of Kemaliye Valley by jeep safari. GUNHAN UNSAL

odası, matbaası ve konukeviyle misafirlerini ağırlayan köyde; dut ve ceviz ağaçlarının gölgesine sığınmış, Kemaliye Vadisi'ne hakim küçük bir de kır kahvesi var. Festivalin ilk gününün finali, geleneksel bir kına gecesi eğlencesi. Diğer günlerde de program dopdolu. Tabana doğru 10 metreye kadar daralan 500 metrelik kaya duvarlarıyla 15 kilometre uzunluğundaki Karanlık Kanyon; bot safari, kano, su kayağı, sürat motoru turları için ideal. Kemaliye Vadisi manzaralı bir kartal yuvasını andıran Kırkpınarlı Kırkgöz mevkii, yamaç paraşütü tutkunlarının gözdesi. Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından erkek ve bayan kategorilerinde organize edilecek 17 kilometrelik dağ 106 SKYLIFE 5 /2 0 0 5

bisikleti yarışmalarına, yüzden fazla sporcunun katılımı bekleniyor. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelecek atlı spor kulüplerinin düzenleyeceği cirit müsabakaları da izleyicilerin beğenisine sunulacak. Karanlık Kanyon'a paralel uzanan dağ yamacının tam 135 yıl boyunca oyulmasıyla oluşturulan 8 km uzunluğundaki Taşyolu Tünelleri; cip safari, motokros, dağ bisikleti ve trekking için eşsiz parkurlara sahip. Deneyimli yerel rehberler ilçedeki yüzlerce yürüyüş parkuru arasından özellikle Sorak Deresi ’ni öneriyorlar. Ormanlarla çevrili bir dere içi parkuru olan Sorak’ta; Koçan Şelalesi, Venk Köyü, Davar Yatağı Mağarası, Sorak kilise ve kalesi, tarihi çeşme ve

that will be organized throughout the festival to around 20 neighboring villages that preserve the traditional architectural texture is Apçağa. This village, which provided the inspiration for the poem, later set to music, entitled ‘The Village in the Distance' by Ahmet Kutsi Tecer, one o f the masters of eariy Republican literatüre, has a large panel at its entrance with lines from the poem: “Över there in the distance is a village / That village is none other than our own. / Even if we never go for a visit / Our village it alvvays will remain." İn the village, which receives visitors in its iibrary, social room, printshop and guesthouse, there is also a small rustic coffeehouse lurking in the shade o f the vvalnut and mulberry trees overlooking Kemaliye Valley. The first day of the festival culminates in a traditional 'henna night’. But the program is full to the brim on the other days as well. The 15-km-long, 500-m wide Karanlık Canyon, vvhose steep walls o f rock narrovv to 10 meters at the bottom, is ideal for boating safaris, canoeing, water skiing, and

speedboating. The Kırkpınarlı Kırkgöz area, reminiscent o f an eagle's nest with a view of Kemaliye Valley, is a favorite with hang gliding buffs. Över a hundred bikers are expected to take part in the 1/-km mountain bike race to be held in separate men’s and women’s categories by the Bicycle Federation o f Turkey. Spectators may also enjoy the ‘jereed’ competitions, organized by riding clubs from various regions o f Turkey. The 8-km-long Taşyolu Tunnels, which were hollovved out över a period o f exactly 135 years from the mountain slope that runs parallel to Karanlık Canyon, has matchless trails for jeep safaris, motocross, mountain biking and trekking. Among the hundreds o f hiking trails in the tovvnship, the experienced local guides recommend especially the stream known as Sorak. An approximately four-hour hike awaits sports enthusiasts here at Sorak, where you can see the Koçan waterfall, the village o f Venk, Davar Yatağı cave, and the Sorak church and castle as well as an historic fountain and graveyards along the forested trail that follovvs the streambed. >


N

O

K

I A

T T IO Geniş ekran d en ey im i. Telif hakkı © 2005 Nokia. Tüm hakları saklıdır. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation’ın ticari veya tescilli ticari markalandır. * Bazı servislerin bulunabilirliği, operatör ve/veya servis sağlayıcı desteği gerektirmektedir.

■■■■■■■■■■■

N O K IA Web v

Yahoo Page

Chat Frnance

Games Gm C * m

My Yahoo* Hm s Poople S taıth

Sports T*m I TV

•U N t* » lg N « 9»ttA ® S »ow on*rf*ngK » • Foıe^n bort'US popıtaon sari to lop 3*U

http://www.yahoo.com

Keşfet. Yarat. Paylaş. Yeni Nokia 7710, hareket halindeyken bile işinizi kolayca kontrol etmenizi ve multimedya özelliklerinin keyfini çıkarmanızı sağlar. Geniş ekranı sayesinde kolayca istediğiniz özelliğe ulaşabilir ve renkli olarak görüntüleyebilirsiniz. • 640 x 320 piksel destekli geniş ekran • 90 MB’a kadar dahili kullanıcı hafızası ve 128 MB kapasiteli MMC (Multimedya Hafıza Kartı) • 1 megapiksel kamera (1152 x 864) • HTML tarayıcı • E-posta yönetimi • MMS (Multimedya Mesaj Servisi) • Stereo MP3 çalar ve Görsel Radyo* (FM Visual Radio) • Kişisel Bilgi Yönetimi (PİM) (Takvim, bağlantılar ve PC sync)

I M www.nokia.com.tr

C

O

K

o n n e c t in g

I A P

eo ple


Tarihi yapılarla süslü Kemaliye’nin özgün değerlerinden biri de kapı tokmakları (altta). The door knockers are one of the unique treasures of Kemaliye, which abounds in historic buildings (below).

LÜTFİ ÖZGÜNAYDIN

mezarlıkların görülebileceği yaklaşık dört saatlik bir yürüyüş bekliyor sporseverleri... SPORDAN TARİHE... Yüksekliği dört bin metreyi bulan dağların çevrelediği Kemaliye Vadisi, farklı zorluk derecelerine sahip yamaçları, kalkerli kaya yapısı, kamp olanakları, zengin doğa ve yaban hayatı ile dağcılık ve kaya tırmanışı için de elverişli. Kemaliye’nin sırtını yasladığı Munzur Dağları’nı örten yaşlı orman ekosistemi, endemik yaban hayatını gözlemlemek için iyi bir seçenek. Festival, doğa sporlarının yanında kültürel etkinliklerle de zenginleştirilmiş. Atatürk Kültür Merkezi’ne dönüştürülen ilçe merkezindeki yüz yıllık okul binası; festival boyunca fotoğraf ve belgesel gösterimleri, sergiler, tiyatro 108

SKYLIFE

5 /2 0 0 5

oyunları ile söyleşilere ev sahipliği yapacak. İlçenin turistik zenginlikleri bunlarla sınırlı değil elbette. İlçe girişindeki tarihi Ermeni kilisesi, etnografya müzesi ve kafeterya olarak düzenlenmiş. Taşdibi mevkiindeki Zincirlikaya, kasabanın üzerine yuvarlanma tehlikesine karşı Osmanlı döneminde zincirle yamaca bağlanan dev bir kaya kütlesi. Koçan mahallesindeki şelalenin boyu, 150 metreyi buluyor. Kırkgöz’deki Taşdibi Camii, 1635 tarihli bir Osmanlı yapısı. Üstelik, ilçede keşfedilmeyi bekleyen on kadar Osmanlı camisi daha var. İster macera, ister huzur ve sükunet... Kemaliye; adrenalini doruklara çıkaran festivali, eşsiz tarihi yerleri, sıcacık insanları ve doğal güzellikleriyle her ikisini de vaat ediyor ziyaretçilerine...

EVERYTHING FROM SPORTS TO HISTORY Surrounded by mountains up to 4000 meters high, the Kemaliye Valley vvith its slopes o f varying degrees of difficulty, its limestone rock structure, its opportunities for camping, and its rich nature and vvildlife is also suitabie for mountaineering and rock climbing. The aged forest ecosystem that covers the Munzur Mountains where Kemaliye nestles is a perfect place for observing the indigenous vvildlife as well. İn addition to sports events, the festival has been further enriched by cultural activities. The hundred-year-old school building at the tovvnship çenter, which has been converted into the Atatürk Culture Çenter, will host photograph and documentary shov/ings, exhibitions, theater plays and panel discussions throughout

the festival. But the tovvnship’s touristic treasures are o f course not limited to these. Others include the historic Armenian church at the entrance, which has been modified as an ethnographic museum and cafeteria; Zincirlikaya in the district of Taşdibi, a massive rock that was chained to the slope in Ottoman times to prevent it from crashing dovvn över the town; the 150-m-high vvaterfall at Koçan; and the Taşdibi mosque at Kırkgöz, an Ottoman structure built in 1635. Not to mention some ten other Ottoman mosçues just vvaiting to be discovered in the tovvnship. Whether it's adventure you're seeking or simple peace and quiet, Kemaliye promises visitors both, vvith its adrenaline-pumping sports festival, its unique historic sites, its natural beauty and its warm, friendly people. □


en ekonomik çözüm: enMotion

Türkiye’nin ilk ve te k o to m atik kağ ıt havlu dispenseri e n M o tio n % 33 ta s arru f sağlıyor. Çünkü ihtiyaç fazlası kullanımı engelliyor. Her harekette tek yaprak veriyor. İkinci yaprağı da, ilk yaprak alındıktan sonra bekleterek verdiğinden %33 tasarruf sağlıyor.

Yedek rulosu otomatik olarak devreye giriyor. Yüksek stoklama hacmi sayesinde sık sık doldurmak zorunda kalınmayacağından, zaman ve işçilik tasarrufu sağlıyor.

Dokunmadan tek el hareketiyle kağıt havlu veren sensör sistemi, bakteri transferini engelliyor. Alınan yaprağa, kullanıcı dışında temas eden olmuyor.

enMotion Otomatik Kağıt Havlu Dispenseri; otel, restoran, hastahane, işyeri tuvaletlerinde ve mutfaklarında, bulunduğu ortama tam uyum sağlayacak, kalitede fark yaratacak.

Girişim Pazarlama A.Ş. tüm Türkiye'de tek yetkili satıcımızdır. Tel: (0212) 212 86 17 Dahili: 62 internet siparişleriniz iki gün içerisinde adresinize ücretsiz olarak teslim edilir. www.girisimpazarlama.com ,tr

e n M o t io n İPEK

^ Eczacibaşi

K A G İT G eo rg ia -P a cific


iki dev sahne / Two giant stages

Türvak Sinema ve Tiyatro müzeleri The Türvak Cinema and Theater Museums ! |

FÜSUN AK A Y

[/ ^ 7 TÜ RVAK MÜZE A R Ş İV İ-T Ü R V A K M USEUM AR C H IVE


Türk sinem asının 90, tiya tro su n u n da 250 yıllık geçm işine tanıklık etm ek isteyenler, Türvak Sinem a Televizyon ve T iyatro m üzelerine m utlaka gitm eli... Visit the Türvak M useum s to make a first-hand acquaintance with the 90-year history of Turkish cinem a and the 250-year history of Turkish theater...

£ (Sevgi nedir?" diye sorar içinden güzeller güzeli Asya. Karşısında iki adam... Biri, kara sevdaya tutulup evlendiği, oğlu Samet’in babası ilyas... Yani, onu terk eden adam. Diğeri de, Asya'ya ve oğluna kol kanat geren; yıllarca onlara sahip çıkan Cemşit... Gözleri yaşlı Asya, kurşun gibi gözlerle aşkı llyas'a bakar ve... Yıl 1964... Yer, Anadolu’dan İstanbul’a gelenlerin ilk durağı: Haydarpaşa Garı. ‘Taşı toprağı altın’ şehrin meşhur garının merdivenlerinde, ellerinde tahta bavul, içlerinde ‘umut’ taşıyan Maraşlı bir aile... Kötü yola düşmüş karısını öldürüp öldürmeme konusunda düşünüyor Seyit Ali... Şerefini kurtarsa mı kurtarmasa mı? Arkadaşına dönüyor: “Aklım bana düşman. Hiç insanın aklı kendisine düşman olur mu?“... “Yav agam, bütün Urfalılar ünlü oldu, bi ben olamadım” diye yakınıyor Ali Nazik. İstanbul beyefendisi Muhsin Kanadıkırık ise,

( ( What is love!” the lovely Asya asks herself. Before her stand two men: İlyas, the man with whom she was smitten by a purple passion and married, father o f her son Samet, in other words, the man who abandoned her. And Cemşit, who took Asya and her son under his wing and has looked after them for years. With tears in her eyes, Asya gazes at her erstvvhile love, İlyas, whose eyes are dull like lead... Theyearis 1964. The place, Haydarpaşa Railroad Station, first stop for passengers arriving in İstanbul from Anatolia. On the steps o f this landmark station in the city ‘whose streets are paved with gold', stands a family from Maraş with wooden suitcases in their hands and hope in their hearts. Seyit Ali is contemplating murdering his wife, who has fallen into evil ways. Should he cleanse his honor or shouldn’t he? He turns to his friend: “My mind is against me. How can a m an’s own mind work against him?"


balkonundaki çiçeklerinin derdinde... Ve dünyayı karış karış geziyor 'Turist Ömer’... Ispanya, Arabistan, Almanya, Kenya ve daha birçok ülkeden meşhur selamını gönderiyor Türkiye’ye. Hatta uzaydan bile... İstanbul Kavacık’taki Türker Inanoğlu Vakfı (Türvak) Sinema Televizyon Müzesi'ndeyiz. Türk sinemasının dünü ve bugününün orta yerinde. 90 yıllık bir tarih, ‘film şeridi’ gibi geçiveriyor insanın gözünden... Her bir afiş, unutulmaz replikleri ve sahneleri getiriyor beraberinde.

“Oh brother," lamerıts Ali Nazik, “ali the men o f Urfa have become famous, only I have not." Muhsin Kanadıkırık, a perfect İstanbul gentleman, is on his balcony, fussing över his flovvers... Meanvvhile ‘Ömer the Tourist’ is scouring the world in his travels, dispatching greetings back to Turkey from Spain, Arabia, Germany, Kenya and a host o f other countries. A 90-year history flashes before our eyes ‘like a film strip’, every poster conjuring up memories of unforgettabie scenes and lines.

YEŞİLÇAMIN TARİHİ BURADA 50 yıldan bu yana Türk sinemasına yapımcıyönetmen olarak emeği geçen Türker Inanoğlu’nun kurduğu Türvak’ın bünyesinde 2001 ’de hayata geçirilen müze, girişindeki sinevizyon gösteriminin yapıldığı mini sinema perdesiyle karşılıyor sinemaseverleri. Türk sinemasının ünlü yıldızlarından Filiz Akın ile Kartal Tibet ekranda. Arka fonda İstanbul’dan bir siluet... Ana girişteki bir bölümde, 20. yüzyılın başından günümüze Türk sinemasına ilişkin belgeler, sözleşmeler, hisse senetleri, eski sinema biletleri ve çeşitli yazışmalar yer alıyor. Solda uzanan koridor ise sanki bir zaman tüneli. Duvarın iki yanında Türk sinemasına yıllarca emek vermiş oyuncuların portreleri asılı. Sol tarafta ‘aramızdan ayrılanlar’ın fotoğrafları. ‘Küçük Hanımefendi’ Belgin Doruk, Türk sinemasının yakışıklı jönü Ayhan Işık,

THE HİSTORY OF ‘YEŞİLÇAM’ The museum, vvhich was created in 2001 as part o f Türvak, founded by the 50-year veteran producer-director o f Turkish cinema Türker Inanoğlu, greets visitors with a cinematic presentation on a mini-screen. On the screen are the famous stars o f Turkish film, Filiz Akın and Kartal Tibet. İn the background, a vvedge o f İstanbul skyline... İn a section near the main entrance is an exhibition o f documents representing Turkish cinema from the early 20th century up to today—contracts, stock shares, old movie tickets, correspondence of various kinds. The corridor on the left is like a time capsule, the vvalls on both sides hung with portraits o f the seasoned actors o f Turkish film. On the left side are photographs o f the late departed. ‘Little Lady’ Belgin Doruk, handsome male lead Ayhan Işık, Bedia Muvahhit, one o f Turkey’s first female actors, |>

Yönetmenliğini Muhsin Ertuğrul’un yaptığı Halıcı Kız (1953), Türkiye’nin ilk renkli film i (üstte). Türk sinemasının siyah-beyaz döneminden ‘renkli’ görüntüler (altta). Turkey’s first technicolor film, 'Halıcı Kız’ (The Carpetseller Girl), directed by Muhsin Ertuğrul in 1953 (above). Some ‘colorful’ views from the black-and-white period of Turkish cinema (below).


O

o

o

. . .

Herkes

^

Deli fişek coupe, maceracı 4x4, kazandıran b ir ticari veya evcimen b ir aile otom obili... 14 m arka, yüzlerce model. Hepsinin keyfi ayrı. D ile diğ in iz otom obile kolayca ulaşmanın yolu aynı, v d f tam 5 yıld ır otom obil sahibi olm anın, otom obilinizi yenilem enin en kolay yolu. G elin vdf'ye, istediğiniz aracı seçin, im kânlarınızı zorlam ayan koşullarla, rahatça ödeyin, vd f varken, boşuna vakit kaybetmeyin.

*t T^

'

m #*

A

f

W

*

m

" * ^

^ L

jr

/

^

14 dev m a rk a n ın tüm Tü rk iy e 'y e yayılm ış 3 5 0 'y i aşkın y e tk ili satıcısında te k n o kta d a n kredi.

•A UDI «CITROEN «DOD «HARLEY- DAVIDSON «HYUNDAI «JAGUAR «KİA «MG «PORSCHE «ROVER «SCANIA «SEAT «SKODA «VOLKSVVAGEN

(0212) 335 70 00 www.vdf.com.tr

Tüketici Finansm anı


1914 ’te Türkiye’de ilk hareketli görüntüyü çeken Fuat Uzkınay, çalışma sırasında (üstte solda). Müzedeki 8 ,1 6 ve 35 m m ’lik kameralar (üstte sağda); kömürle çalışan projeksiyon makinesi (altta).

Fuat Uzkınay, who shot the first Turkish moving picture in 1914, at work (above left). 8, 16 and 35 mm cameras in the museum (above right); a coal-fired projector (belovv left).

â

Türkiye’nin ilk kadın oyuncularından Bedia Muvahhit, 7’den 70'e herkesin gönlünde taht kuran ünlü komedyen Kemal Sunal, Türkiye’nin Marlene Dietrich’i Cahide Sonku, Turist Ömer’ Sadri Alışık, en iyi karakter aktrislerinden Aliye Rona ve adlarını burada sayamadığımız daha nice emektar... Koridorun sağ yanında da hâlâ Yeşilçam’a emek veren sanatçıların fotoğrafları var. Sevda Ferdağ'dan Ekrem Bora’ya, Kadir inanır’dan Türkan Şoray’a, Tarık Akan’dan Müjde Ar’a, Nuri Alço’dan Hülya Koçyiğit’e kadar... Koridorun bitimindeki Lütfi Ömer Akad Sinema Salonu’nda ise, günümüze kadar 6500’ün üzerinde film üreten Yeşilçam’dan bine yakın afiş sergileniyor. Bu bölümde ayrıca, bir nostalji yaşatan o günün teknolojisini de görmeniz mümkün. Film banyo makinesi, montaj masaları, 16 ve 35 mm’lik eski kameralar, o dönemde iki üç kişinin emeğiyle çalışan kocaman şaryolar... SİNEMADAN TELEVİZYONA 1914 yılında Yeşilköy'deki Ayastefanos abidesinin yıkılışını kayda alarak Türkiye'de ilk hareketli görüntüyü çeken Fuat Uzkınay'ın adının verildiği salon, müzenin bir diğer bölümü. 20. yüzyılın başlarında Muhsin Ertuğrul’un kullandığı ilk sesli çekim kamerası ve Charlie Chaplin’in üç filminin çekildiği 16 mm’lik, 1920 model Andre Debrie kamera görülmeye değer.

ra ™

the well-known comedian Kemal Sunal, who charmed audiences o f ali ages, Cahide Sonku, known as Turkey's Marlene Dietrich, Sadri Alışık who played ‘Ömer the Tourist', Aliye Rona, one of Turkey's best character actresses, and many, many others too numerous to mention here. On the right side o f the corridor are photographs of the actors currently vvorking in Yeşilçam, from Sevda Ferdağ and Ekrem Bora to Kadir İnanır and Türkan Şoray, from Tarık Akan and Müjde Ar to Nuri Alço and Hülya Koçyiğit. Över a thousand posters from Yeşilçam, which has produced upvvards o f 6500 films up to now, are on display in the Lütfi Ömer Akad Cinema at the end of the corridor. Here you can also get a glimpse o f the technology of those days, which evokes a certain nostalgia: a machine for developing film, montage tables, old 16 and 35 mm cameras, and the enormous old dollies that required two or three men to move. FROM MOTION PICTURES TO TELEVISION Another section of the museum is the hail named for Fuat Uzkınay, who shot the first Turkish moving picture, which recorded the toppling of the Ayastefanos monument at Yeşilköy in 1914. ZVorth seeing here are the first sound-recording camera used by Muhsin Ertuğrul at the beginning of the 20th century, and the 1920 model, 16 mm Andre Debrie camera with which three Charlie Chaplin films were shot. And television, which has developed in tandem with cinema since the 1970s, has not been neglected either. The first black-and-white and color cameras used by Turkish State Radio and Television (TRT), montage and synchronization Instruments, portraits o f famous television personalities, and select photographs from black-and-white as well as color television productions are deftly displayed in the Adnan Öztrak Hail. D>

AYŞECİK

N E R İM A N K O K S A L

VAHİÖZ-MUALLASÜRER SADRİALISIK

114

SKYLIFE

5 /2 0 0 5


OMSAN GERMANY

OMSAN RUSSIAN FEDERATION

OMSAN FRANCE

OMSAN ROMANIA

OMSAN BULGARIA

OMSAN AZERBAIJAN

OMSAN

L

J

İ

S

T

İ

K

Innovative logistics partner

www.omsan.com.tr Tugay Yolu No: 10 Cevizli 3 4 8 4 6 M altepe-lstanbul/Türkiye Tel: +9 0 216 4 58 5 5 55 Fax: +90 216 4 5 8 5 4 54

O M S A N LOJİSTİK A . $. is a subsidiary o f @

O

OYAK


70’li yıllardan bu yana sinemayla iç içe olan televizyon da unutulmamış. Adnan Öztrak Salonu’nda bulunan TRT’nin ilk kullandığı siyah-beyaz ve renkli kameralar, montaj ve senkron aygıtları, televizyon dünyasının ünlü portreleri, siyaz-beyazdan renkliye televizyon yapımlarından seçme fotoğraflar bu birlikteliği çok güzel sunuyor ziyaretçilere. ÜST KAT TİYATRO MÜZESİ Sinema Televizyon Müzesi’nin üst katında ise ‘Tiyatro Müzesi’ var. Müze müdürü Erol Şenel, sinema müzesini kurmak için kolları sıvadıklarında, kendilerine tiyatrocuların çok yardımcı olduğunu, birçok belge ve bilgiyi onlardan aldıklarını vurguluyor. “Onlara vefa borcumuz olduğunu düşünüp Tiyatro Müzesi’ni kurmaya karar verdik” diyor. Önceleri ‘Dünden Bugüne Tiyatrolarımızdan Seçmeler’ başlıklı bir sergi salonu olarak tasarlanan bölüm, kısa sürede müzeye dönüşüvermiş. Kökü, Karagöz ve Hacivat gölge oyununa dayanan Türk tiyatrosunun, gelenekselden moderne geçişi adım adım izleniyor müzede. Bir köşe, geleneksel Türk tiyatrosunun temel oyunlarından ‘ortaoyunu’ için ayrılmış. Kavuklu ile Pişekâr, ‘yeni dünya’ sahnesinin önünde. Duvarda ise, ortaoyununun en büyük üstatlarından Naşit ile İsmail Dümbüllü’nün portreleri... Tiyatroyu Türkiye'de ‘meslek’ haline getiren Muhsin Ertuğrul’un müzedeki yeri de çok büyük. Sinemada da ilklerin insanı olan, ancak

THEATER MUSEUM ON THE TOP FLOOR On the top floor o f the Museum o f Cinema and Television is the ‘Theater Museum’. Museum director Erol Şenel explains that when they went to work to found the museum the theater actors were very helpful, sharing information and contributing a number o f documents. "We thought we owed them a debt o f gratitude, so we decided to set up a theater museum. ” Originally conceived as ‘Selections from Turkish Theater from Yesterday to Today’, this section was soon transformed into a museum itself. The transition from the traditional to the modern in Turkish theater, whose roots go back to the Karagöz and Hacivat shadow puppet theater, is traced step by step in the museum, one corner of which is allocated to 'ortaoyunu', a Turkish-style Commedia delTArte and one o f the cornerstones of traditional Turkish theater. Characters Kavuklu and Pişekâr stand in front of the ‘new world' stage while portraits of Naşit and İsmail Dümbüllü, the great masters o f ortaoyunu, adorn the walls. Muhsin Ertuğrul, who turned theater into a profession in Turkey, occupies an important place in the museum as well. Exhibited here are a large number o f personal items that belonged to Ertuğrul, a man of ‘firsts’ in film but whose heart was always in the theater. The museum's oldest artifacts meanwhile are two theater tickets made of porcelain, dating back to the Byzantine Empire.

Doğu Roma im paratorluğu’ndan kalma porselen tiyatro biletleri (üstte). Tiyatro Müzesi’nde çeşitli dönem lerde kullanılmış sahne kostümleri de sergileniyor (en altta solda). Muhsin Ertuğrul’un çalışma masası ve daktilosu (karşı sayfada altta).

Porcelain theater tickets from the Byzantine period (above). Stage costumes from various periods are also on display at the Theater Museum (bottom left). Muhsin Ertuğrul's desk and typewriter (below opposite).

BİZİM ŞEHİR

îpöi§y


gönlünü daha çok tiyatroya veren Ertuğrul’un pek çok şahsi eşyası burada sergileniyor. Doğu Roma İmparatorluğu döneminden kalma, porselenden iki tiyatro bileti ise müzedeki en yaşlı belgeler. Elle hazırlanmış tiyatro afişleri, sahne kostümleri ve Karagöz ile Hacivat da müzenin okuma salonunda sergilenenler arasında. VE SAHNEDE AFİŞLER Müzenin dev ‘sahne’sindeyiz şimdi. Burada OsmanlI’dan günümüze kadar gelmiş ödenekli ve ödeneksiz tüm tiyatrolar ve oyunların afişleri var. Bir tarafta, Türkiye’nin ilk kadın tiyatro oyuncusu Afife Jale, bir tarafta ülkenin ilk primadonnası Suzan Lûtfullah Sururi... Birden, Beyoğlu Atlas Pasajı'ndaki tiyatro salonundan, Sokak Kızı irma için kopan alkış çalınıyor kulağımıza. Az sonra kendinden sıyrılıp, enerji dolu Arkadina olacak Yıldız Kenter alıyor sahneyi. Sonra, Müşfik Kenter, Kınar Hanım, Nisa Serezli, Burhaneddin Tepsi, Altan Erbulak, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Sadri Alışık, Bedia Muvahhit, Şükran Güngör... Ardı arkası kesilmiyor oyuncu trafiğinin... Bu müzeler, Türk sineması ve tiyatrosunun geçmişine ışık tutan iki önemli hazine. Altında da Türker Inanoğlu, yakın dostları ve pek çok sanatçının imzası var... Yazıya, Türk Sineması’nın başyapıtları arasında gösterilen ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’dan ‘yarım’ bıraktığımız bir sahneyle girmiştik. Tamamlayalım. Filmin sonunda cevabı ne oluyordu Asya’nın? “Sevgi, emektir”...

IM S !

kral oioipus

Hand-made theater posters, stage costumes and Karagöz and Hacivat puppets are among the items on display in the museum reading room. AND LAST BUT NOT LEAST, THE POSTERS... We stand now on the museum's giant stage where posters o f ali the theaters and plays from Ottoman times up to the present are exhibited. On one side Afife Jale, Turkey’s first theater actress, on the other Suzan Lûtfullah Sururi, the country's original prima donna. Ali of a sudden we hear a burst of applause for İrma La Douce from a theater in Beyoğlu’s Atlas Arcade, and shortly Yıldız Kenter slips out ofherselfand takes the stage as an energetic Arkadina. She is soon follovved by Müşfik Kenter, Kınar Hanım, Nisa Serezli, Burhaneddin Tepsi, Altan Erbulak, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Sadri Alışık, Bedia Muvahhit, Şükran Güngör... the stream o f actors is neverending. Undenvritten by Türker Inanoğlu, his close colleagues and a host of actors, the Türvak (Türker Inanoğlu Foundation) museums are two priceless treasures that shed light on the history o f Turkish theater and film. We began this article with a scene from 'Selvi Boylum Al Yazmalım', one o f the great masterpieces o f Turkish cinema. Shall we see now how it ends? What Asya 's answer was at the end of the film? “Love is hard work!”. □

m j?

L

âM

M

M ı.2 .KAL KOMCOı

dDÜN GECE YOLDA GİDERKEN COK KOMİK BİR SEY OLDU d o r ın e n tiy a tr o s u

DEVEKUŞU KABARE


Başarıyı yarınlara taşımak için isabetli yatırımın adresi:

Kocaeli Serbest Bölgesi Türkiye’ nin imalat sanayiinin kalbi Kocaeli’de uluslararası standartlarda ulaşım ve iletişim imkanlarına sahip serbest bölgede üretim ve depolama sahaları yatırımcıları bekliyor. The free zone production and storage lots in Kocaeli, vvhich is the heart of Turkish industry, with transportation and communication facilities of international standarts are vvaiting for their investors.


Kocaeli; Türkiye’ nin ikinci büyük sanayi

Kocaeli; second largest industrialized

kenti, im alat sanayiinin kalbi, sahip

city, the heart of the production, with

o ld u ğu nitelikli iş gücü, lojistik

skilled labour force, vvith its proximity

merkezlere olan yakınlığı ve mükemmel

to logistical centers and its exceilent

coğrafyasıyla stratejik önem

geography, is strategically important

taşımaktadır. Buradan hareketle kurulan

province. These facts resulted the

KO SBAŞ-Kocaeli S erbest Bölgesi

formation of KOSBAS-Kocaeli Serbest

Kurucu ve İşleticisi A.Ş. 29 Ekim 2001 ta rihinde faaliyete g e çe re k serbest

Bölgesi Kurucu ve işleticisi A.Ş. which started operation in 29th October 2001

b ö lg e avantajlarıyla üretim ve ticaret

and vvith its free zone advantages

y a p m a k isteyen yerli ve yabancı

opened its doors to local and foreign

firm alara kapılarını açmıştır.

companies vvhich want to produce and trade.

K ocaeli S erbest B ölgesi, 2004 yılının sonlarına d o ğ ru farklı bir ilgiyle karşı

Kocaeli Free Zone encountered a

karşıya kalmış bulunm aktadır.

different attention in the last terms of

Ü lkem izde tersanecilik sektörünün çok

2004. VVhile the ship-building sector in

g eliştiği bir dönem de, m evcut

our country was making so much

tersanelerin kapasitelerinin yeterli

progress, the insufficient capacity of

olm am ası, yat-tekne ve yeni gem i

dockyards forced the boat, yacht and

üreticilerinin yeni yatırım lara kanalize

ship buiiding companies to search for

olmasını gerektirm iş ve KO SBAŞ’ ın

new enterprises. This made KOSBAS,

denize sıfır arazisi, hem d e serbest

vvhich is located right by the sea shore

b ö lg e d e üretim yapm anın sağladığı

and vvith the advantages of making

avantajlarla birlikte, bu a la n da yatırım

productions in free zone, an inviting

ya p m a k isteyen girişim cile r için çok

choice for those who vvanted to make

önem li bir c a zib e m erkezi yaratmıştır.

an investment in this sector. Since

2004 yılı A ğ u sto s ayından bu güne

August 2004 up to today, protocols

kadar, ya t-çelik tekne ve yeni gem i

have been signed vvith six different

imalatı konularında faaliyet gösterecek

companies, vvhich will produce yachts,

altı ayrı firm a ile toplam 300.000 m2’ lik

Steel boats and ships in an area of

alanda yatırım yapılm ası konusunda

300.000 n f

protokol imzalanmıştır.

With its production and investment KOSBAŞ üretime yönelik, yatırım ağırlıklı

oriented structure, KOSBAS is

bir serbest b ö lge olması nedeniyle,

presenting the advantages of free

yatırımcısına serbest bölge avantajlarını,

zones to investors in this important

K o ca e li’ nin bu önem li lojistik m erkezi

logistic centre “Kocaeli Free Zone".

Kocaeli Serbest Bölgesi’ nde sunmaya d evam etm ektedir.

^ 4 KOSBAS ^

^

Kocaeli Free Zone ^ Founder & O p e ra tö r Inc.

K o c a e li S e rb e s t B ö lg e si K u ru c u v e İş le tic is i A .Ş . K ocaeli S erbest Bölgesi Yeniköy, Sepetlipınar Mevkii 41275 İzmit, Kocaeli Tel: 0262 341 38 41 (pbx) Faks: 0262 341 38 80 www.kosbas.com.tr • info@kosbas.com.tr


ERDAR TANYELİ

Q> G>

d 0

CD

R

7T

CD

CD

[\D

TARİH HİSTORY


İn just 152 sguare meters


S urlarla çevrili bir orta çağ kentinden ticari bir m erkez haline gelen; unutulm aya yüz tu tm u şke n yeniden keşfedilen G a la ta ’nın tarihi, suretind e hâlâ. O nce transform ed from a vvalled medieval town into a com m ercial çenter, G alata’s history is now being rediscovered even as it vvas teetering on the brink of oblivion. aşadığımız şehri bir gezgin gibi dolaşmak, günlük koşuşturmacanın, bir şeylere ya da bir yerlere yetişmenin telaşı içinde aklımıza gelmez pek. Elimizde bir rehberle sokakları aylak aylak arşınlamaya, fotoğraflar çektirip sevdiklerimize küçük hediyeler, kendimize anı eşyaları almaya nedense zaman bulamayız. Belki çoğumuzun aklına düşer, keşfetme duygusu arada bir dürter de nedense ertelenir hep. İtiraf etmek gerekirse ben de her yıl, “ İstanbul’un en güzel zamanı bahardır. Baharla birlikte İstanbul’u bir yabancı gibi dolaşıp, yeniden keşfedeceğim” diyenlerden ve “aşk tazeleme" turlarına bir türlü başlayamayanlardanım. Ta ki Galata'nın en güzel binalarından birinde açılan ‘Dünden Bugüne Galata’ sergisini gezene dek... Aslında Galata, çoğu zaman Beyoğlu'ndan Kadıköy'e dönüşlerimde bir geçiş noktası olarak kullandığım, hatta adını pek de anmayıp ya Karaköy ya da Beyoğlu olarak geçiştirdiğim bir yerdi benim için, iskele yakınında kurulu tezgâhlardan taze balıklar aldığım, Galata Köprüsü’nün altında soluklandığım, meydanındaki binaların dış cephesindeki heykelleri hayret ve zevkle izlediğim, tarihinin suretinde saklı olduğunu bildiğim ama pek de samimi olmadığım bir yer. Galata ile yeniden tanışmama vesile olan sergi, 1890-92’de Osmanlı Bankası Genel Müdürlüğü olarak inşa edilen, döneminde Galata'nın kuleden sonra en belirgin binasında... Osmanlı Bankası Müzesi,

Y

122 SKYLIİ I 5 /2 0 0 5

f doesn 't occur to most o f us in the daily grind to take a stroll as travelers through the city in vvhich we iive. Somehovv we can never find the time to vvander aimiessiy through its streets vvith a guidebook in our hand, to take photographs or buy little presents for our friends and souvenirs for ourselves. Or perhaps it does occur to us every now and then but we aiways put it off for some reason. To be perfectiy honest, even i am one o f those who people say to themselves year after year, “Spring is the most beautiful season in İstanbul. This spring Tm going to stroll through İstanbul like a stranger and rediscover it." Yet somehovv i never managed to set out on one o f those ‘renewal o f love’ tours. Until, that is, I toured the ‘Galata through the Ages’ exhibition that opened recently in one o f Galata ’s loveliest buildings. Galata for me vvas just a point of transit that I pass through when returning from Beyoğlu to Kadıköy, a place whose name I hardly ever mentioned, referring to it as either Karaköy or Beyoğlu. A place where I bought fresh fish at the stalls near the ferry landing, where I caught my breath on the Galata Bridge, or stood and admired the statues on the facades o f the buildings on the square, a place vvith vvhich I vvas not particularly familiar even though I knew it vvas steeped in history. The exhibition, vvhich became an occasion for me to renew my acquaintance vvith Galata, is in a building constructed in 1890-92 as the Main Headquarters o f the Ottoman Bank, the most prominent building of its period after

İ


Karşı sayfada: Yıkılan surların yerine açılan sokaklardan Büyük Hendek Sokağı, Pascal Sebah, 1875’ler, Bahattin Öztuncay koleksiyonu (üstte); 1915 civannda bugünkü Tersane Caddesi (altta). İstanbul limanı, W. H. Bartlett, 1836 (solda). Facing page: Büyük Hendek Street, one of those created when the defense walls were demolished, photographed by Pascal Sebah in 1875, Bahattin Öztuncay collection (above); today's Tersane Avenue around 1915 (belovv). İstanbul harbor, W. H. Bartlett, 1836 (left).

Müze Müdürü Sima Benaroya’nın koordinatörlüğünde; Prof. Dr. Edhem Eldem’in araştırmaları ve Bülent Erkmen’in yaratıcılığı ile nicedir mütevazı ama etkileyici sergilere ev sahipliği yapıyor. 26 Ağustos’a kadar açık kalacak olan ‘Dünden Bugüne Galata’ sergisi, müzenin, geçmişte çok önemli bir merkez olmasına rağmen unutulmaya yüz tutan; bugün yıldızı yeni yeni parlayan ev sahibine bir vefa borcu olsa gerek. 2000 YILLIK TARİH Edhem Eldem, tarihi MÖ 1. yüzyıla kadar uzanan, Bizans döneminde Konstantinopolis’in karşı yakasındaki küçük bir yerleşim olan Sykai (İncir Ağaçları) adıyla bilinen Galata’nın geçirdiği altı asırlık değişimi mekân, insan ve zaman ekseni üzerinden ele aldıklarını anlatıyor. Sergi, Galata'nın 1905 yılına tarihlenen sigorta planının üzerinde kurgulanmış. 1/500 ölçekli planın üzerinde yürümek, biraz da Galata’yı o

tarihlerde arşınlamak demek aslında. Bu kurgunun en önemli iki unsuru ise birbirine sırtını veren, ikili projeksiyonlar. Bu projeksiyonların ilkinde iki bin yıllık sürecin başlıca evreleri görülebiliyor. Bir ekranda dönemi az çok görselleştiren resimler ve çok kısa bir metin; diğer ekranda ise bilgisi verilen mekânın Galata’nın topografyası üzerindeki yeri. 1200 'lerde bir iki kilisenin yeri belli. Cenevizlerin 12. yüzyılın sonunda Galata'ya yerleşmeleriyle harita da renklenmeye başlıyor. Nur Akın, ‘Galata ve Pera’ adlı kitabında bu dönemde limanıyla büyük öneme sahip Galata’da Cenevizler, Venedikliler ve Pizalıların yaşadığını; özellikle Cenevizlerin Bizans’tan çok özel haklar elde ettiklerini ve imparatorluğun zayıflamasından yararlanarak bölgeyi surlarla çevirdiklerini anlatıyor. Ekranda, Galata’nın en büyük özelliğinden biri olan surların oluşumunu, genişlemesini ve tabii ki o dönemden bugüne kalan tek sağlam yapıyı, Galata

the Galata Tower. For some time now the Ottoman Bank Museum has been hosting modest yet impressive exhibitions, coordinated by Museum Director Sima Benaroya and aided by the research o f Prof. Dr. Edhem Eldem and the creativity o f Bülent Erkmen. The ‘Galata through the Ages ’ exhibition, vvhich runs to 26 August, acknowledges the Museum 's debt o f gratitude to its host, vvhich vvas on the verge o f oblivion despite having been a majör çenter in the past, but whose star today is once again in the ascendant. A 2000-YEAR HISTORY Edhem Eldem explains that Byzantine Galata vvas, vvhose history dates back to the 1st century B.C., vvas a small settlement on the opposite shore o f the Golden Horn known as Sykai (Fig Trees). İn planning the exhibition, he adds, they treated the transformation o f Galata över a period o f six centuries in three different dimensions—space, time and people.

The exhibition is designed around an insurance map produced for Galata in 1905. VValking över this map, vvhich is on a scale o f 1/500, is a little İike taking a stroll through the Galata of those years. Another key feature o f the exhibition design are two dual-projectors, each casting images on two screens. One screen depicts the main stages o f a two-thousandyear historical process vvith a brief text and pictures that help us to visualize the period to some extent, vvhile the other indicates the place in Galata ’s topography of the area being described on first screen. The map too begins to take on color vvith the settlement o f the Genoese in Galata at the end of the 12th century. İn her book, ‘Galata and P e ra N u r Akın explains that in this period Genoese, Venetians and Pisans lived at Galata, vvhich vvas of great importance due to its port; in particular, that the Genoese secured special privileges from the Byzantines and, exploiting the Empire's vveakened State, encircled the area vvith vvalls. On the screen we can see the creation and development of those vvalls, vvhich are one o f t> 5 /2 0 0 5

SKYLIFE

123


Bugün Bereket Han olarak bilinen yapının geçm işi, 1316 tarihli Palazzo del Comune’ye (Ceneviz Sarayı) kadar uzanıyor. Binanın 1850’lerdeki (solda) ve bugünkü (üstte) hali. Arap Cam ii’nin minaresi (altta).

Kulesi'ni görebiliyoruz. İstanbul’un fethiyle birlikte Müslüman nüfusun sayısı da artmaya başlıyor Galata’da. Ticari merkez özelliğini hiç kaybetmeyen, nüfusu İstanbul’un onda birini oluşturan Galata, büyümeye devam ediyor. Kozmopolit özelliğini hiç de bozmadan... 1850'lerden itibaren ahşap ve kagir binalar arasındaki dengenin değiştiğini; 1864’te surların yıkımıyla yeni yolların

açıldığını; 19. yüzyılın son çeyreği ile 1900’lerin başında han ve apartman sayısının arttığı, ekranın üzerinde akıp giden fotoğraflar ve haritanın üzerindeki renklerle takip edilebiliyor. Öylesine büyüyor ki Galata, boş alana doğru kuzeye, yani bugünkü istiklal Caddesi’nin eksenine yerleşen AvrupalI sefaretlerin ardından giden gayrimüslimler ile Pera’yı doğuruyor. Ve günümüze yakın, 1958 yılındaki yıkımla bugünkü Karaköy meydanının ve ana caddelerin ortaya çıkışına; 1980’lerde kıyıdaki istimlak operasyonlarına biraz da hüzünle tanık oluyorum. SENE 1905: İKİ AYRI DÜNYA Diğer ikili projeksiyonda ise, 1905 yılında en detaylı sigorta planı yapılan Galata’nın yüz yıl önceki yüzü beliriyor. Burada da ekranın biri topografik bilgilere, diğeri ise

124

SKYl IFE

5 /2 0 0 5

Galata ’s most significarıt features and, o f course, the Galata Tower, the only building from the period stili standlng today. The Müslim population also begins to swell with the Turkish conquest of the city, and Galata, never losing its importance as a commercial çenter, continues to grow making up one-tenth o f the city's population. İn the photographs coming and going on the screen and in the colors on the map we can also follovv how, vvithout losing its characteristic cosmopolitan structure, the balance o f the wood frame and masonry buildings changed starting in the 1850s, and the number of Office and apartment buildings increased in the last quarter o f the 19th century and at the beginning of the 20th. So much did Galata grow that it gave rise to Pera in the previously unoccupied area to the north with the arrival o f the nonMuslim minorities who came in the wake o f the European embassies that settled along the axis that is İstiklal Avenue today.

The building known today as Bereket Han goes back to the Palazzo del Comune, a Genoese palace built in 1316. The building in the 1850s (left) and today (above). The minaret of the Arab Camii (below).

And closer to our own day, I bear witness, a little sadly, to the emergence o f today’s Karaköy square and main avenue in the demolition of 1958, and to the expropriation o f properties along the shore in the 1980s. 1905; TWO SEPARATE VVORLDS The second of the dualprojectors shows the Galata of a hundred years ago, when the district's most detailed insurance map was made in 1905. Here too one of the screens is allocated to topographical data, the other to texts and illustrations. Clearly visible in color on the map, which has an extremely dense texture, are the Müslim quarters concentrated in the vvestern sector, the Greeks who were spread diffusely över the entire district, the Jews and Armenians who were concentrated in a single Central area, the rise of apartment buildings in the direction of Beyoğlu, the tiny shops and large Office buildings, >


LC VVAIKIKI

ww w .LCW aikiki.com

advantage Memher

HSB <2>Group

A xess

bonus card

Ü Y E S İD İR

CARD nN A N S ^

m d\tm u m y

f->w*■>'■»"

n


Galata’da bir kahvehane, W. H. Bartlett, 1836 (solda). İstanbul manzarasından Galata detayı, Grelot, 1680 (altta solda). Tersane görüntüsünden detay, Melling, 1819 (altta sağda).

A coffeehouse overlooking the Golden Horn, W.H. Bartlett, 1836 (left). Detail of Galata from a view of İstanbul, 1680 (below left). Detail of the Ottoman dockyards, Melling, 1819 (belovv right).

illüstrasyon ve metinlere ayrılmış. Çok yoğun bir dokuya sahip planda renklerle batı kesimde yoğunlaşan Müslüman mahallelerin, dağınık bir şekilde tüm Galata’ya yayılan Rumların, bir merkezde toparlanan Ermeni ve Yahudilerin, Beyoğlu’na doğru apartmanlaşmanın, küçük dükkânlardan hanlara işyerlerinin niteliğinin, günlük yaşamın temelini oluşturan fırın, bakkal ve kahvehane gibi yerlerin, meyhanelerin ve eğlence yerlerinin dağılımı açıkça görülüyor. Eldem, bu projeksiyonların serginin bir

Fal.ııs d ' Ccnslanlm

/,

126

SKYLIFE

5 /2 0 0 5

osin-r

tür kalbi olduğunu; zaman, mekan ve insan ilişkisini bu şekilde vermeyi amaçladıklarını söylüyor. ‘‘Galata’nın OsmanlI’nın yabancılık ve modernite merkezi olduğuna dair hep peşin hükümler var. Bu bir dereceye kadar doğru ama onun da bir sınırı olduğunu göstermek lazım” diyen Eldem, 1905’te hâlâ iki dünyanın birlikte yaşadığını, örneğin Azapkapı ile Arap Camii arasındaki doğu bölgesinin çok geleneksel bir yapıya sahip olduğunu; ticari kalbin ise bugünkü Karaköy ve liman civarında attığını anlatıyor.

and the distribution of bakeries, grocery shops and coffeehouses, as well as taverns and other places of entertainment. Eldem says that these projected images constitute the heart of the exhibition, which aims through them to illustrate the relationship between time, space and man. “There is a vvidespread pre-conceived notion that Galata was the Ottoman çenter of foreignness and modernity. While correct to some degree, this must be shown to have its limitations, ” says Eldem, going on to explain that in 1905 two worlds stili co-existed here; for example, that the eastern

sector betvveen Azapkapı and the Arab Mosque had a very traditional structure while the commercial hub was centered around the harbor and today's Karaköy. The Galata Tower o f course also speaks volumes about İstanbul and Galata, but it chooses to express itself through looks. VVhen you enter the cylindrical section that is also set up on the map, you are surrounded by three different 360-degree panoramas showing İstanbul as seen from the Galata Tovver at approximately hundred-year intervals. Naturally Galata is also included in the view. These three panoramas, one drawn O


18-22 MAYIS 2005 E V T E X

Human has endless needs. D e ğ irm e n c i G ro up, actin g in the line vvith chancing tre n d s , has q u a lific a tio n s fo r design carin g on c o lo rs , pa ttern s tru c tu re s , and p re s e n ta tio n o f p ro d u c ts and e x p o rtin g va rio u s c o lle c tio n s of ufjh o ls te ry , c u rta in and c lo th in g m ateN als, home te x tile s , ete.

“ E w ita” home c o lle c tio n s produced under the assurance o f MDO D eğirm en ci G roup,

/

vvhich is a brand created fo r c u s to m e r

/

p reference as a re s u lt o f its o u ts ta n d in g c o lo rs and p a tte rn s , w ide range of p ro d u c ts

\

and its vvorld elass q u ality, as w ell as its povverful sales p o in ts and s ta ffs th ro u g h ou t Turkey.

5 0 TONS \ 1 MILLION 1 2 0 tons Head O ffice : D e n iz li, Cali +90 258 269 11 35(pbx) ar Fax: +90 258 269 11 34 İs ta n b u l O fflc b : 'C ali +90 112 637 22 11 (pbX) o r Fax: +90 212 637 44 66 e - m a il: m d o g r a u p @ m d o g r D u p .c o m .tr

web s ite : w w w .m d o g ro u p .c o m .tr

2 5 MILLION 2 0 tons 4 0 thousamd

A1I3D/ DEĞİRMENCİ QR


G. La Chapelle’nin 17. yüzyılda yaptığı çizimlerde soldan sağa; Ermeni, Rum ve Müslüman kadını (solda). 1900 civarında Yüksek Kaldırım ve Türkçe, Rumca, Ermenice, Fransızca tabelaları, Galata’nın etnik karışımını yansıtıyor (altta). Armenian, Greek and Müslim women in drawings made by G. La Chapelle in the 17th century (left). The Yüksek Kaldırım around 1900, vvith its signs in Turkish. Greek, Armenian and French, reflects the ethnic mix that vvas Galata (belovv).

irmeni

Elbette Galata Kulesi'nin de İstanbul ve Galata hakkında söyleyecek çok sözü var, ama o bakışlarıyla konuşmayı tercih etmiş. Yine plan üzerinde kurulan silindir biçimindeki bölüme girdiğinizde yaklaşık yüzer yıl aralıklarla Galata Kulesi’nden İstanbul'u yansıtan 360 derecelik üç panorama ile burun buruna geliyorsunuz. Elbette kadrajın içinde Galata da var. 1813 yılında Henry Aston Barker tarafından çizilen; 1900 civarında fotoğraflanan ve bugün özel olarak Serdar Tanyeli’ye çektirilen bu üç panorama alt alta yerleştirilmiş. Birkaç adımda Galata’daki değişimi paralel görüntülerle takip edebilmek için... BİN BİR RENKLİ KALEYDOSKOP Kentin tarihine ait diğer ipuçlarını ise, planın kenarlarına yerleştirilen panolarda ve sergilenen objelerde sürdürmeye devam ediyorum. Onu bir ortaçağ kenti yapan surlar, Evliya Çelebi'nin tabiriyle 128

SKYLIFE

5 /2 0 0 5

satrançvari sokaklar, klasik Osmanlı mimarisinden art nouveau’ya binalar, canlı ticari hayat, renkliliğinin sebebi olan etnik karışım, gündelik özellikle de eğlence hayatı altı panoda dile geliyor. O döneme ait yazılı bilgi, belge veya tasvirlerden yapılan alıntılar, gravürler ve fotoğraflarla... Panoların arkasında ve diğer iki panoda ise, kitaplar ve planlardan oluşan orijinal belgeler sergileniyor. Ceneviz döneminden kalma iki mezar taşı, bir “abide" niteliğinde tarihlerine gözcülük ediyor. Sergi için bir katalog hazırlanmamış ama daha iyisi yapılmış: illüstrasyonlu bir Galata haritası. Galata bir kaleydoskop gibi, çevirdikçe içindeki renklerle bambaşka manzaralar sunuyor. Ve bu renkleri onunla baş başa paylaşmanın keyfi, yabancı bir gezginin heyecanı içinde kendimi sokaklarına vuruyorum. Galata’yı, Galata'dan başka kim daha iyi anlatabilir?

in 1813 by Henry Aston Barker, one photographed around 1900 and the presentday one specially commissioned to photographer Serdar Tanyeli, are arranged one belovv the other to enable visitors to follovv the transformation o f the district through parallel images in just a few steps. A KALEIDOSCOPE OF COLORS I continue follovving other traces o f the city’s history in the panels arranged at the sides of the map and in the objects on display. The vvalls that made it a medieval town, its streets ‘like a chessboard’ as Evliya Çelebi put it, the architectural language o f the buildings from classical Ottoman to art nouveau, the bustling commercial life, the colorful ethnic mix, and the everyday life, particularly the varieties o f entertainment, are brought to life on six panels, in photographs, engravings, and snippets from contemporary documents, written texts and pictures. Exhibited on the backs o f these panels and on

two other panels are original documents in the form o f books and maps, while two Genoese gravestones stand watch like monuments över their history. Although no catalogue vvas prepared for the exhibition, there is something even better: an illustrated map o f Galata. Galata is like a colorful kaleidoscope that presents different views every time you turn it. And in the pleasure o f partaking in those colors, I hit the streets now vvith ali the enthusiasm of a foreign traveier. For who can teli the story of Galata better than Galata itself?a


^ > u fi

Uluslararası İstanbul Fuarları

International İstanbul Fairs w w w .tu yap.co m .tr

KONFEKSİYON MAKİNESİ 2005

2 0 . K o n fe k s iy o n M a k in e le ri, N a k ış M a k in e le ri, K o n fe k s iy o n Y a n S a n a y ii v e A k s e s u a r l a r ı F u a rı

CLO THING M A C H IN E R Y 2 0 0 5

20th C lothing M achines, Em broidery M achines, C lothing Side Industry and A cce sso rie s Fair 1 - 5 Haziran / June 2005 ınSorumluı UyeKuı . aocitUtmolOroMlntofi Rı ıcipıttoıutaMtnuOmtlJr

ııa/ı

TÜRKİYE FUAR YAPIMCILARI DERNEĞİ TURKİSH FAİR ORGANIZERS ASS0CIAT10N Üye Kuruluş /Member

T Ü Y A P TÜM F U A R C IL IK Y A P IM A .Ş . / F U A R A L A N I V E M E R K E Z O F İS Ü Y A P F A İR S A N D E X H IB IT IO N S O R G A N IZ A T IO N IN C . / F A İR A R E A - H E A D O F F IC E

rüyap F u a r ve K ongre M erkezi lu ya p F a ir, C onve ntion and îo n g re ss Ç en ter (4 5 2 2 , B eylik d üzü , Jü yükçekm ece stanbul - Tü rk iye nternet/Hfeö v w w .tu y a p .c o m .tr

BU

FUAR

T e l IPhone : 90 (2 1 2 ) 886 68 43 S a tı şJSales F a k s / F a * : 90 (2 1 2 ) 886 66 98 s a ie s @ tu y a p .c o m .tr 886 6 7 1 5 T a n ıtım ve H a lk la İliş k ile r E-p osta /f-m a/T: Promotion and Public Relations a rtlin k @ tu y a p .c o m .tr F u a r A la n ı / Fair Area fa ira re a @ tu y a p .c o m .tr

Konfeksiyon C / lîk n ik

Sektör Yayın Sponsor' Protesslortaİ Uedia Spon

TUYAP YURT İÇİ OFİSLER L O C A L O F F IC E S O F T Ü Y A P

T Ü Y A P Y U R T D IŞ I O F İS L E R Ö V E R S E A S O F F IC E S O F T Ü Y A P

E-posta/£-ma/A

E-posta/f-m att Tüyap A d a n a : tuyapadana@tuyap.com .tr

TS EN ISO 9001:2000i

Tüyap İzm ir: tuyapizm ir@ tuyap.com .tr

Tü yap M oskova / Moscow: tuyap m osco w @ tu yap .com .tr

Tüyap Ankara: Tüyap K o n y a : tuyapankara@tuyap.com .tr tuyapkonya@ tuyap.com .tr

Tü yap Sofya / Sofia: tuyapsofia@ tuyap.co m .tr

Tüyap B u rs a : tuyapbursa@tuyap.com .tr

Tü yap Halep / Aleppo: tuyapaleppo @ tuyap.com .tr

Tüyap Samsun : tuyapsam sun@tuyap.com .tr

Tü yap Tiflis / Tbllisi: tuyap ge orgia @ tuya p .co m .tr

5174

SAYILI

KANUN

ıs ıû u Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Fair, Convention and Congress Çenter Beylikdiizii, Büyükçekmece İstanbul, Turkey

G E R E G İ N C E T Ü R K İ Y E O D A L A R VE B O R S A L A R B İ R L İ Ğ İ ( T O B B ) İ ZNİ İ L E D Ü Z E N L E N M E K T E D İ R . F THE UHION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHAHGES OF TURKEY, İN ACCORDANCE WITH LAW NUMBER 5174.


GASTRONOM襤 GASTRONOMY

insanl覺k tarihi kadar eski... / As old as the history of man...

Salatalar Salads


Hemen her kültürün m utfağında farklı şekillerde yer bulan salata, sağlıklı beslenenlerin bir numaralı te rcih i... Found in different form s in alm ost every cuisine in the world, salads are a num ber one preference vvith healthy eaters. VEDAT BAŞARAN

Using a variety of ingredients from fresh greens to legumes, salads have a special place in Anatolia. And garnishes of edible flovvers make them even more appetizing.

ÖNDER DURM AZ

ransızlar, ana yemekten sonra tercih ederler onu. Damaklarını bir an önce peynir tadına hazırlamak için... Türkler ve italyanlar, ana yemekle; özellikle balıkla beraber tüketir bu vitamin deposunu... Amerikalılar ve Ingilizler ise sofraya oturur oturmaz yerler; iştah duyularını harekete geçirmek için. Evet, tüketilme şekli farklı da olsa, dünyanın hemen her sofrasında yer bulan ‘salata’dan bahsediyoruz. Gastronomi dünyasında ne yazık ki hak ettiği yeri bulamayan salata, Latince'de tuz anlamına gelen ‘sal’ kelimesinden türemiş. 'Tuzlanmış şeyler', ‘çiğ sebzelerin zeytinyağı, sirke ve tuz ile hazırlanıp yenilmesi' anlamını taşır. Salatayla ilgili verilerin çoğunu da Roma imparatorluğu döneminden kalan belgeler ile Fransız ve İngiliz kaynaklarından elde ediyoruz. Bundan dolayı bu bilgiler, bize salatanın Avrupa’daki geçmişini aktarıyor. Oysa salatanın geçmişi, belki de insanlık tarihi kadar eski. Zira ilk insanlar ateşi ve pişirmeyi icat edinceye kadar beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için sebze, yeşillik, meyve ve yemiş gibi gıdaları tükettiler. Bir bakıma insanların ilk keşfettikleri beslenme tarzının aslında salatanın alt yapısını oluşturduğunu söyleyebiliriz.

F

Taze yeşilliklerden bakliyata kadar her türlü malzemenin kullanılabildiği salataların Anadolu'da ayn bir yeri var. Hele bir de yenebilen çiçeklerle süslenince daha da iştah açıcı oluyorlar.

@

French eat theirs after the main dish... T heto prepare their patates for the cheese to foiiow. Turks and italians consume this vitamin pow erhouse together vvith the main dish, especially if i t ’s fish. The Engiish and the Am ericans tuck into theirs as soon as they sit down at the tabie... to stim uiate their appetites. Yes, we may have different ways o f eating them, b u t it is salads we are talking about. Salads, vvhich are found on dining tables alm ost ali över in the world. Unfortunately hovvever salad has not yet found the place it merits in the world o f gastronomy. Derived from ‘s a l’, the Latin for salt, the w ord connotes 'salted things ’ or ‘the preparation and consum ption o f raw vegetables vvith olive oil, vinegar and s a lt’. M ost o f our data concerning salads is obtained from docum ents dating back to the Roman era and from French and Engiish sources. As such, it is inform ation about the history o f salad in Europe. But salad has a past as old perhaps as the history o f man himself. For, until the discovery o f fire and the invention o f cooking, early humans met their nutritional needs by consuming foodstuffs such as vegetables, greens, fruits


NAR EKŞİSİNDEN MEYVEYE

ÖNCE ZEYTİNYAĞI...

B e re k e tli to p ra k la rıy la ta rih

çıkm a sı için d ö rt kişiye

b o y u n c a ç e ş itli u ygarlıkların

ih tiy a ç v a r... C ö m e rt o lanın

g ö z d e s i o la n A n a d o lu ’d a da

z e y tin y a ğ ın ı, a d a le tli o la n ın

s a la ta nın ayrı b ir ye ri var.

s irk e y i, c im ri o la n ın tu z u

A n a d o lu ’d a k i ta z e

e k le m e s i g e re k ir. Ve sabırlı

y e ş illik le rd e n b a k liy a ta ka d a r

o la n ın d a sa la ta yı

ç e ş itli b e sin m a d d e le rin d e n

k a rış tırm a s ı...

o rta y a k o n a n bu le zze tle r,

Ş im d i g e le lim s a la ta

kim i za m a n s a la ta adıyla

y a p ım ın d a k i p ü f n o k ta la ra .

a n ılm a zla r. G ü n e y d o ğ u

L e zze tli b ir s a la ta e ld e

m u tfa ğ ın d a sa la ta , b azen

e tm e k is tiy o rs a n ız , yıka n a n

s a d e c e ta z e m a y d a n o z ve

m a lz e m e le ri iyice

n a n e d e n ib a re t o la b ilir... Kim i

k u ru tm a n ız g e re k ir. Ç ü n k ü

za m a n da, U rfa n a rından

s a la ta m a lz e m e s in in

ya p ılm ış n a r e kşisi ile u s ta c a

ü z e rin d e k i su , h a zırla n a n

kıyılm ış b o l y e şillikle rin

s o s u n ta d ın ı a za ltır.

ka rışım ıyla y e m e k le re eşlik

B ir b a ş k a ö n e m li p ü f

e d e r sa la ta . A k d e n iz

n o k ta s ı ise m a lz e m e le rin

m u tfa ğ ım ız d a ise sa la ta la rd a

ö n c e z e y tin y a ğ ı ile ta n ış m a s ı

ta h in ve n a re n c iy e n in hem

g e re k tiğ i... M a lz e m e le rin

ke n d is i, hem d e suyu

yü ze yi z e y tin y a ğ ıy la

ku lla n ılır... K o ru k su yu ve

k a p la n d ık ta n s o n ra d a

ze ytin ya ğ ı d a Ege

k a rışım a s irk e , lim o n ve tu z

s o fra la rın d a s a la ta n ın b a şro l

ilave e d ilm e li. T a b ii

o y u n c u la rıd ır.

h a zırla d ığ ın ız sa la ta n ın

S a la ta la r, O sm anlı

le z z e tin e le z z e t k a ta c a k en

M u tfa ğ ı’nın 1 8 4 4 ’te basılan

ö n e m li şe y, sa la ta yı

ilk y e m e k kita b ı M e lc e ’ üt

b u lu n d u ğ u n u z m e v s im in

T a b b â h ’in ’d e (Aşçıların

m a lz e m e le riy le ya p ıp

Sığınağı) y e r alır. O sm anlı

y a p m a d ığ ın ız la y a k ın d a n

k ü ltü rü n d e ayrı b ir ye re sa h ip

a la k a lı... Ş im d i, b irb irin d e n

o la n , B o ğ a z iç i’ nin sü sü

le z z e tli s a la ta ta rifle riy le

e rg u va n ın bu k ita p ta k i ‘Yeşil

sizle ri b a ş b a ş a b ıra km a n ın

S a la ta ' ta rifin d e b u lu n m a sı,

z a m a n ı...

O sm an lı m u tfa ğ ın ın sa la ta ya ba kış açısını y e te ri k a d a r izah e d iy o r sa n ırım ,..

132

iyi b ir s a la ta n ın o rta y a

SKYLIFE

5 /2 0 0 5

and nuts. İn a sense, therefore, salad could be said t o constitute the backbone o f the earllest human dlet. EVERYTHING FROM POMEGRANATE SYRUP TO CITRUS FRUIT Salad occupies a special place too İn Anatolla, whose fertile lands found favor vvith a variety o f different civilizations över the centuries. But the flavors offered by a wide range o f foodstuffs in Anatolia from fresh greens to legumes do n o t always go by the name o f salad. İn the Southeast, for example, salad may sometim es consist solely o f fresh parsley and mint. Similarly, an abundance o f expertly chopped greens tossed vvith the pleasantly tart syrup made from the juice o f the Urfa pom egranate may accom pany a meal. Meanvvhile in Turkey’s Mediterranean cuisine, ‘tahina' (thick sesame oil) and citrus fruit, both the juice and the fruit itself, are used in salads, while olive

oil and the juice o f unripe grapes play the lead roles in the salads o f the Aegean region. I w ould like now to pass along to you a recipe for a ‘Green S alad’ taken from the first Ottoman cookbook, M elce'üt Tabbâh'in (The C ooks' Refuge), published in 1844. The mention in this recipe o f the Judas tree, vvhich adorns the Bosphorus and has a special place in Ottom an culture, is sufficient proof, I believe, o f how highly salad was regarded in Ottoman cuisine. FIRST THE OLİVE OİL... Four people are required for the making o f a good salad... A generous person to add the olive oil, a fair person to add the vinegar, a stingy person to add the salt and, finally, a patient person to do the tossing. Let us take a look now at some o f the pitfalls o f salad making. If you want to make a tasty salad, the vvashed ingredients m ust be well dried, because any water left on them will dilute the flavor o f the dressing. Another im portant requirement is that the salad materials m ust make the acquaintance o f the olive oil first... Only after the surface o f the salad greens has been coated vvith olive oil should the vinegar or lemon ju ice and salt be added. O f course, the m ost crucial thing for ensuring a tasty salad is that you make it vvith ingredients that are in season. Now the time has come to leave you vvith some salad recipes, each one tastier than the last. □


%

}

kom ut

ATAKÖY K O N A K LA R I T o p lu K o n u t İd a resi B a ş k a n lığ ı ( T O K İ ) u y g u la m a la rı k a p sa m ın d a yap ılm ak tad ır.

^

İstanbul, İstanbul duyabanır! Uzaklarda değil...

Y a ş a n a s ı b ir İs ta n b u l ö z le m i. İs ra n b u l'u n m e r k e z in d e . A ta k ö y 'd e so n b u lu y o r. A T A K Ö Y K O N A K L A R I , İ s ta n b u l'u y a ş a m a k is te y e n le r e ; z a m a n ı, g ü v e n liğ i v e h u z u ru b o l b ir İ S T A N B U L s u n u y o r. D o y a s ıy a y a ş a m a n ız iç in . G ü v e n l i ğ i n i z e ö n e m v e r i y o r s u n u z . ..

Y a ş a m a y ı s e v i y o r s u n u z ...

E n g ü v e n lis in i y a p ıy o r u z .

B e n z e r s i z b i r y a ş a m a l a n ı y a p ı y o r u z .. .

• Kore kazıklı radye temel • 24 saat kameralı güvenlik sistemi • Fotoselli araç geçişi • Sesli vc görüntülü interkom • Kesintisiz elektrik

• A çık ve kapalı yüzme havuzları • Fitness vc aerobik salonları • Tü rk hamamı • Sauna • Spor alanları • Çocuk oyun alanları • Y ü rüyüş, koşu vc bisiklet parkurları • A lışveriş merkezi • Her daireye kapalı otopark • M isafir otoparkları

U la ş ım r a h a t l ı ğ ı i s t i y o r s u n u z ...

K o n f o r u s e v i y o r s u n u z ...

E n u y g u n y e re y a p ıy o ru z

E n k a lite lis in i y a p ıy o ru z .

• Zam anınızı trafiğe değil, yaşamın güzelliklerine,

• Buhar banyosu • Jakuzi • İthal mutfak • İthal seramik • K lim a • Ankastre Beyaz Eşya • Lamine Parke • Doğalgaz kombisi »S e s ve ısı yalıtım ı • Ebeveyn Banyosu

sevdiklerinize ayırm anız için...

Özel ve benzersiz b ir yaşam.

D ELTA P R O JE t NŞ A A T T U R İZ M SA N .V E T t C .A Ş .V E O R T A K L A R I Alakny ft. K ısım B akırkö y ' İstanbul T el : ( 2 1 2 ) 6 6 1 8 7 51 - 5 2 - 5 3 F a x : ( 2 1 2 )6 6 1 «7 54 w w w .aU koykonaklari.nci


Tarifleri Reci pes Közleme Sebze Salatası Grilled Vegetable Salad Malzemesi: adet patlıcan 3 adet (sarı, kırmızı, yeşil) renkli biber 5 adet taze soğan 10 diş sarımsak 1 adet taze kabak 4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı 2 yemek kaşığı nar ekşisi 1 çay kaşığı tuz

İngredients: 2 aubergines 3 beli peppers (red, yellovv or green) 5 green onions 10 cloves o f garlic 1 zucchini 4 tbsp Virgin olive oil 2 tbsp pomegranate syrup 1/2 tsp salt

Hazırlanışı: Bütün sebzeleri ızgarada közleyin. Patlıcanın kabuklarını soyup biberleri temizleyin. Közlenen sebzeleri küp şeklinde doğrayın ve hepsini karıştırma kabının içine koyun. Sızma yağı, nar ekşisini ve tuzu ekleyip beraber karıştırın. Salata kabına alıp servis edin.

Preparation: Grili ali the vegetables. Peel the aubergines and core the peppers. Cube the vegetables and place in a mixing bowl. A d d the olive oil, pomegranate syrup and salt and mix. Transfer to a salad plate and serve.

2

Çökelek Salatası Cottage Cheese Salad Malzemesi: 1 kg lor peyniri 1 adet ince doğranmış renkli biber 4 adet ince doğranmış taze soğan 1/2 demet ince kıyılmış dereotu 1/2 demet ince kıyılmış maydanoz 8 adet çeri domates 4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı 1 adet limon suyu

İngredients: 1 kg ‘lo r’ (a soft, white, curd cheese) 1 red or yellovv pepper, finely chopped 4 green onions, finely chopped 1/2 bunch dili, finely chopped 1/2 bunch parsley, finely chopped 8 cherry tomatoes 4 tbsp o f Virgin olive oil juice o f one lemon

Hazırlanışı: Lor peyniri ve doğranmış malzemeleri bir kabın içinde karıştırın. Zeytinyağı ve limon suyunu ekleyip servis kabına koyun.

Preparation: Mix the cheese vvith the chopped herbs and vegetables in a bowl. Add olive oil and lemon juice arrange on a serving platter.


[

Elinize sağlık 2004 yılında da Türkiye'nin saygın şirketlerine* finansman sağlayarak ülke ekonomisinin büyümesine katkıda bulunduk. Toplam 7.812.208.526 YTL'lik Kurumsal Kredi hacmi ile öncü bankalar arasındaki yerimizi koruduk. Bu ülkeyi kalkındırmak için çalışan, üreten müşterilerimize, verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederiz.

o

Boydak HOLDİ NG

BOYDAK GRİ Bİ İhracat Kredisi 10,000.000 U SD

( y )O Y A K OMH VAHDİMİ.ASMA KIRIMI Sendikasyon Kredisi 1 15,000.000 USD Garanti Mektubu 25,900.000 U SD

P&G Fabnc technoiogy

SANKO KI RA HEM KONİK

Yatırım Kredisi

PETROLOFtSİ A*. İthalat Finansmanı

Y I L Kredisi

Proje Fin*

5 ,300,000 U SD

20.000.IMM) l JSD

40.000.000 Y I L

68,000,000 E U R O

f sarkuysan

□ □ □

TURKCELL TEKFEN GRUBU

İpletme Kredisi

I ahran Havaalanı Projesi Finansal Danışmanlığı

TEKKENCRl M İşletme Kredisi

Hİ/METI.ERI TİC. A.ş.

I)ış Ticaret Finansmanı

M urabaha Sendikasyonu

H RÜCtU İLETİŞİM III7.METI ERİ A-ŞAvans Mektubu

15.000.000 U SD

20.000.000 USD

200.0 00.000 l ISD

48.520,000 U SD

28.IMNI.IMHI USD

210,000,000 KUR

H SB C Bank d.Ş. tarafından yayımlanmıştır.

( O ) ZORLU Z O R L U LINEN

VESTEL

TOZLA GEMİ EMH STRİSI A. Yatınm Kredisi

Y T L Kredisi

M urabaha Sendikasyonu

VESTEK l>AYA\IKI I TK KETİM MAKKARI PAZ.. A * M urabaha Sendikasyonu

ZORU ENERJİ ELEKTRİK I RETİMİ Proje Finansmanı

Murabaha Sendikasyonu

5 .000.000 U SD

32/400,000 Y T L

30.000.000 USD

55,000,000 U SD

10.500.000 E U R O

32,000,000 USD

VESTEL

*Bu ılımda H S B C Bank A. Ş 'nin 2004 yılında kredi verdiği, aracılık elliği ve mali danışmanlık yaptığı şirketlerden bazdan yer almaktadır.

I

( O ) ZORLU Z O R LU EN ER Jİ

vdf

HSBCİZ> D ü n y a n ın y e r e l b a n k a s ı


Semizotu Salatası Purslane Salad Malzemesi: 2 bağ semizotu 1 fincan sızma zeytinyağı 4 yemek kaşığı yoğurt 1 yemek kaşığı ceviz içi 1 tatlı kaşığı pul biber 1 kahve kaşığı tuz 2 yemek kaşığı sirke 1 diş ezilmiş sarımsak

Ingredients: 2 bunches o f purslane 1/2 cup Virgin olive oil 4 tbsp yoghurt 1 tbsp vvalnut meats 1 tsp red pepper flakes 1/4 tsp salt 2 tbsp vinegar 1 clove garlic, crushed

Hazırlanışı: Semizotlarının yapraklarını kopartın, temizleyip yıkayın. Süzgeçte suyunu süzdürün. Sosunu hazırlamak için; yoğurt, sirke, sarımsak, tuz ve zeytinyağını iyice karıştırın. Akıcı bir sos elde edin. Semizotunu salata kabına alın ve hazırladığınız yoğurt sosunu üzerine dökün. Ceviz içi ve pul biberi üstüne ilave edin.

Preparation: Tear o ff the purslane leaves, wash well and drain in a colander. For the dressing: Place the yoghurt, vinegar, salt and olive oil in a bowl and mix thoroughly. The mixture will be runny. Place the purslane in a bowl and pour the dressing över it. Garnish vvith the vvalnut meats and red pepper flakes.

Bostane Salatası Garden Salad Malzemesi: 4 adet domates 5 adet taze soğan 1 demet maydanoz 1 fincan domates suyu 1 fincan zeytinyağı 1 adet limon 4 adet sivri biber 1 kahve

Hazırlanışı: Domateslerin kabuğunu soyun, çekirdeklerini çıkarın. Taze soğan, maydanoz, sivri biberi ince ince doğrayıp hepsini beraber karıştırın. Domates suyu, zeytinyağı, limon suyu ve tuzu ekleyip tekrar karıştırın. Salata kabına alıp servis edin.

Ingredients: 4 tomatoes 5 green onions 1 bunch o f parsley 1/2 cup t ornato juice 1/2 cup olive oil 1 lemon 4 long, thin hot green peppers (‘sivri biber') 1/4 tsp salt Preparation: Skin the tom atoes and remove the pips. Chop the green onions, parsley, and green peppers finely and mix together. A d d the tomato juice, olive oil, lemon juice and salt and toss again. Remove to a salad bow l and serve.

136

SKYLIFE

5 /2 0 0 5


KARŞIT N0KTA w

w

w

. r a m

s e

y

. c d m

.t r


Çerkez Fasulyesi Circassian Beans Malzemesi: 500 g ince doğranmış haşlanmış taze fasulye 2 yemek kaşığı yoğurt 1 yemek kaşığı mayonez 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı 1 kahve kaşığı tuz 1 kahve kaşığı karabiber 2 yemek kaşığı ceviz içi

Ingredients: 500 g cooked green beans, finely chopped 2 tbsp yoghurt 1 tbsp mayonnaise 1 tbsp Virgin olive oil 1/4 tsp salt 1/4 tsp black pepper 2 tbsp walnut meats

Hazırlanışı: Önce haşlanmış fasulyeleri süzdürün. Zeytinyağı, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Ayrı bir kabın içinde yoğurt ve maydanozu çırpın. Fasulyeleri servis tabağına alın. Üzerine hazırladığınız sosu döküp ceviz ile süsleyin.

Preparation: Drain the cooked beans. A d d the olive oil, salt and pepper and mix well. Beat the yoghurt and mayonnaise in a separate bowl. Remove the beans to a serving plate. Pour the sauce över them and garnish vvith the vvalnut meats.

Şef Salatası Chef’s Salad Malzemesi: dilim ince şerit kesilmiş dana jambon dilim ince şerit kesilmiş salam 50 g ince şerit kesilmiş haşlanmış tavuk göğsü 30 g ince şerit kesilmiş kaşar peyniri 1 adet ince şerit kesilmiş domates 1 adet ince şerit kesilmiş salatalık 1 adet haşlanmış yumurta ince doğranmış yarım amerikan göbek

2 2

Hazırlanışı: Salata kabına önce göbek salatayı koyun. Üzerine ince dilimlenmiş dana jambon, kaşar peyniri, salam, domates, tavuk göğsü, salatalık ve yumurtayı ekleyin. Salata tabağını dizayn ettikten sonra servis yapın, isteğe göre salata sosu da hazırlayabilirsiniz.

Ingredients: 2 thin slices o f veal ham 2 thin slices o f salami 50 g poached chicken breast 50 g yellovv ‘K aşar’ cheese 1 to m at o 1 cucum ber 1 hard-boiled egg 1/2 iceberg lettuce, finely chopped Preparation: Place the chopped lettuce in a salad bowl. Cut the ham, salami, chicken breast, cheese, tomato and cucum ber into julienne strips and slice the egg. Arrange över the lettuce and serve vvith the dressing o f your choice.

138

SKYLIFE

5 /2 0 0 5


UYDU GÖRÜNTÜLERİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ KAÇAK YAPILAŞMA ANALİZİ HARİTA VE KADASTRO ALTLIKLARI ABONE BİLGİ SİSTEMİ KONUMSAL TEMELLİ HİZMETLER ARAÇ TAKIP SİSTEMLERİ PLANLAMA

METRE IKONOS 3D UYDU GÖRÜNTÜSÜ - KAYSERİ

w w w .sp a ce tu rk .co m .tr Haymana Yolu 1 2. km. 0 6 8 3 0 Gölbaşı - ANKARA Tel: + 9 0 (3 1 2 ) 6 1 2 2 3 7 0 Faks: + 9 0 (3 1 2 ) 6 1 2 2 3 9 0


■ H otels / Oteller m

Q Z> o 3 m

z <

h“

cn

AKGÜN İSTANBUL

DİVAN İSTANBUL

KAYA RAMADA PLAZA

THE MARMARA

HOTEL (**"*)

OTELİ (*****)

İSTANBUL OTEL (*****)

İSTANBUL (*****)

Tel [212] 534 48 79 (20 Hat / Lines)

Tel [212] 315 55 00 pbx

Tel [212] 886 84 00

Tel [212] 251 46 96

Fax [212] 534 91 26

Fax [212] 315 55 15

Fax [212] 886 84 40

Fax [212] 244 05 09

Adres / A d resse s Adnan Menderes

A d res / Adresses Cumhuriyet

A d res / A dresses

Bulvarı (Vatan Cad.) Topkapı İstanbul

Cad. No:2 34437 Elmadağ / İstanbul d ivan@divan.com .tr http://www.divan.com.tr

E5 Otoyolu Tüyap Yanı Büyükçekmece

sales@akgunhotel.com http ://www. akgunhotel.com

inf o@kayaramada.com http://www.kayaramada.com

A d res / A dresses Taksim Meydanı Taksim İstanbul -info@themarmarahotels. com

CEYLAN INTERCONTINENTAL

GRAND CEVAHİR OTEL ve

M Ö V E N P İC K H O T E L

THE RITZ-CARLTON,

OTEL (*****)

KONGRE MERKEZİ (*****)

İS T A N B U L (** * ” )

İSTANBUL (*****)

Tel 1212] 368 44 44

Tel [212] 314 42 42

Tel [212] 319 29 29

Tel [212] 334 44 44

Fax [212] 368 44 99

Fax [212] 314 42 44

Fax [212] 319 29 00

Fax [212] 334 44 55

A d res / A dresses Asker Ocağı Cad. No:1 Taksim istanbul@interconti.com .tr http://www.interconti.com.tr

A d res / A dresses

A d res / Adresses

Darülaceze Cad. No:9 Şişli / İstanbul sales@gch.com.tr

Büyükdere Cad. 4. Levent 34330 hotel.istanbul@moevenpick.com

A d res / Adresses Süzer Plaza, Elmadağ 34367 Şişli / İstanbul rc.istrz. reservations@ritzcarlton.com

http://www.gch.com.tr

http://w ww.moevenpickistanbul.com. tr

http://w ww.rtzcarlton. com

CROVVNE P L A Z A

HOTEL DEDEMAN

RICHMOND VVELLNESS &

GRAND ÖZTANIK HOTEL

İS T A N B U L (*****)

İSTANBUL (*****)

SPA HOTEL SAPANCA (***•*)

Tel [212] 560 81 00

Tel [212] 274 88 00

Tel [264] 582 21 04-05-06

http://www.themarmarahotels.com

m Tel [212] 361 60 90

Fax '212] 560 81 55

Fax [212] 275 11 '00

Fax 264] 582 21 09

Fax [212] 361 60 78 - 79

A d res / Adresses

A d res / A dresses

A d res / Adresses Topçu Cad.

Sahil Yolu, 34710 Ataköy rezervations@crowneplazaistanbul .com.tr http://www.crowneplaza.com/istanbul

Yıldız Posta Cad. 50 34340 İstanbul istanbul@dedeman .com.tr http://www.dedemanhotels.com

A d res / A d resse s Sahilyolu Sapanca Opening soon info@richmondhotels .com.tr http ://www. richmondhotels.com .tr

ÇINAR OTEL

HYATT REGENCY İSTANBUL

SVVISSÖ TEL T H E B O S P H O R U S ,

A IR P O R T A D E L A

N o:9/11 Taksim/İstanbul sales@grandoztani k .com http://www.grandoztanik.com

© Telephone: In te rn a tio n a l c o d e fo r T u rke y: 90. İstanbul area codes: E u rop ean s id e 212, A sian s id e 216. For intercity calls within T u rk e y firs t d ia l 0'. then the area code, and then the local number. F o r in te rn a tio n a l c a lls first dıal '00'.

140

SKYUFE

5 /2 0 0 5

İS T A N B U L ( " * * * )

H O T E L (****)

Tel [212] 368 1 2 34

Tel [212] 326 11 00 Fax [212] 326 1122

Tel [212] 503 31 33

Fax 212] 663 29 21

Fax [212] 368 10 00

A d res / Adresses Bayıldım Cad. No:2

Fax [212] 503 42 72

Adres / Adresses Şevketiye Mah. Fener Mevkii 34149 Yeşilköy reservation@cinarhotel .com.tr http://w ww.cinarhotel .com.tr

A d res / A dresses

Maçka 34357 Beşiktaş emailus.istanbul@swissotel.com http://w ww.swissotel.com .tr

A d res / A dresses

r***) Tel [212] 663 29 00

Taşkışla Cad. No.1 34437 Taksim istanbul@hyattintl.com http://w w w .İstanbul.hyatt .com

http://w ww.swissotel.com

Londra Asfaltı No:38, Ataköy info@adelahotel .com.tr http://www.adelahotel.com.tr


B

Ig j

Ş v N T İK HOTEL

,!.

İ i

ANTİK HOTEL İSTANBUL (****)

HOTEL İSTANBUL CONTI

TAKSİM SOUARE

ANSEN 130 SUITES HOTEL

m

HOTEL (****)

Tel [212] 638 58 58

Tel [212] 288 16 42

Tel [212] 292 64 40 pbx

& RESTAURANT (S) Tel [212] 245 88 08

Fax [212)638 58 65

Fax [212] 272 95 05

Fax [212] 292 64 49

Fax [212] 245 71 79

A d res / Adresses Ordu Cad.

A d res / A dresses

A d res / Adresses

Adres / Adresses Meşrutiyet Cad.

Sekbanbaşı Sok. No: 10 Beyazıt

Ortaklar Cad. No:30 Mecidiyeköy istanbulconti@istanbulconti .com .tr http://www.istanbulconti.com.tr

Sıraserviler Cad. No: 15, Taksim info@taksimsquarehotel.com.tr

Ansen 130 34430 Tepebaşı Tünel info@ansensuite.com

http://www.taksimsquarehotel.com.tr

h ttp ://w w w .ansensuite.com

ınfo@antikhotel.com http://www.antikhotel.com

I

■ ■

1

T tr *

w

n ı f s

DİVAN CITY İSTANBUL

KERVANSARAY HOTEL

THE M ARMARA PERA

BEBEK OTEL

(****)

m

m

(S)

Tel [212] 337 49 00

Tel [212] 235 50 00

Tel [212] 251 46 46

Tel [212] 358 20 00

Fax [2 12] 337 49 49

Fax İ212] 253 43 78/79

Fax [212] 249 80 33

Fax [212] 263 26 36

A d res / Adresses Büyükdere Cad.

A d res / Adresses Şehit Muhtar Cad. No: 61 .Taksim

A d res / Adresses Meşrutiyet Cad.

A d res / Adresses Cevdetpaşa Cd.

Tepebaşı 34430

kervansaray@kervansarayhotel.com

pera- info@themarmarahotels .com

No: 34 80810 Bebek İstanbul bebekhotel@bebekhotel.com.tr

http ://www. kervansarayhotel.com

http://www.themarmarahotels.com

http://www.bebekhotel.com.tr

YENİŞEHİR PALAS

BENTLEY OTEL

No:84 34398 Gayrettepe/İSTANBUL divancity@divan.com.tr http://www.divan.com.tr

HOLİDAY INN İSTANBUL

LARESPARK HOTEL

ATAKÖY (****)

(~~)

Tel [212] 560 41 10

Tel [212] 254 51 00

Tel [212] 252 71 60 (10 Hat-10 ünes)

Fax [212] 559 49 05

Fax [212] 254 71 60

Fax [212] 249 75 07

Fax [212)291 77 40

A d res / A dresses Sahil Yolu. 34710 Ataköy

A d res / A dresses

A d res / Adresses Meşrutiyet Caddesi

A d res / A d resse s Halaskargazi Cad.

Topçu Cad. No: 23 Taksim istanbul@laresparkhotel.com http://w w w .laresparkhotel.com

Oteller Sk. No: 1-3 80050 Tepebaşı yenisehirpalas@yenisehirpalas.com

No: 75 80220 Harbiye

rezervations@crowneplazaistanbul.com .tr http://www.holiday-inn.com/atakoymarina

(S) Tel [212] 291 77 30 (pbx)

http://www.yenisehirpalas.com

istanbu!@bentley-hotel.com http://www.bentley-hotel.com

ECE

HOLİDAY INN İSTANBUL CITY TOPKAPI (****)

RICHMOND İSTANBUL

AKGÜN HOTEL

BOSPHORUS PALACE HOTEL (S)

m

r*)

Tel [216] 422 00 03

Tel [212] 530 99 00

Tel [212] 252 54 60

Tel [212)638 28 38

Fax [216] 422 00 12

Fax [212] 530 99 24

Fax [212] 252 97 07

Fax [212] 638 28 60

A d res / Adresses

A dres / A dresses

A d res / A dresses

A d res / Adresses Ordu Cad.

Millet Cad. 187 Topkapı İstanbul info@hiistanbulcity.com http://www.hiistanbulcity.com

istiklal Cad. No: 445 Tünel Beyoğlu info@richmondhotels.com.tr

Hazinedar Sok. No:6 Beyazıt İstanbul akgunlaleli@superonline.com

Yalıboyu Cad. No:64 Beylerbeyi 34676

http://www.richmondhotels.com.tr

http://www.akguntravel.com

reservation@ bosphoruspalace.com htt p ://w w w .bosphoruspalace.com

5 /2 0 0 5 SKYLIFE 141


İSTANBUL GUIDE

■ Em erg en cy A m b u la n c e

Tel: 112 (Ali över Turkey) Poliçe

Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire

Tel: 110 (Ali över Turkey) Tourism poliçe

Tel: 527 45 03 Gendarm e

Tel: 156 (Ali över Turkey) C oast Guard

Tel: 158 (Ali över Turkey)

■ To u rism Inform ation

Sarayı'ndaki mozaikleri içeren müze, MS 450-550 yıllarına tarihleniyor. C alligra phy M useum

Hat Sanatları Müzesi Beyazıt, Tel: 527 58 51 Calligraphy by several master-calligraphers together vvith framed inscriptions and imperial tughras are on exhibit at this museum located in the Beyazıt Medrese. Beyazıt Medresesi'nde kurulan müzede, birçok ünlü hattata ait hatlar, levhalar, tuğralar ve Kur'anlar sergileniyor. C hurch o f St. S aviour

A ta tü rk A irp o rt

in C hora Kariye Müzesi

Atatürk Havaalanı (Yeşilköy) Tel: 663 07 93

Edirnekapı, Tel: 631 92 41

H arbiye Tourism Inform ation D oğançay M useum

K araköy Sea Port

Doğançay Müzesi Balo Sok. No: 42 Beyoğlu Tel: 244 77 70 The first personal Modern Art Museum of Turkey. Türkiye'nin ilk kişisel Modern Sanat Müzesi.

Sirkeci Turizm Danışma Müdürlüğü Tel: 511 58 88 S ultanahm et Square

Sultanahmet Meydanı Tel: 518 18 02 The T u rkish Touring and A u to m o b ile C lub

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (Head Office - Merkez) Tel: 282 81 40

■ M u seu m s / M üze le r A rche ologica l M useum

Arkeoloji Müzesi Sultanahmet, Tel: 520 77 40 A ta tü rk M useum

Atatürk Müzesi Halaskargazi Caddesi, 250 Şişli Tel: 240 63 19 The house in Istanbul's Şişli district vvhere the founder of modern Turkey, Mustafa Kemal Atatürk, lived for a year with his mother and sister. Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, annesi ve kız kardeşiyle birlikte bir yıl yaşadığı ev, Şişli semtinde.

142 SKYLIFE 5 /2 0 0 5

Islam ic A rt

Türk ve İslam Eserleri Müzesi İbrahim Paşa Sarayı Sultanahmet, Tel: 518 18 05-06

H aghia S ophia

Ayasofya Müzesi Sultanahmet, Tel: 522 09 89 A Byzantine church for close to 1000 years, an Ottoman mosque for 500, this historic treasure has been a museum since 1935. Bin yıla yakın Bizans’ta kilise, yaklaşık 500 yıl OsmanlI'da cami, 1935'ten beri de müze olan bir tarih hâzinesi.

M useum

Rahmi M. Koç Sanayi Müzesi Hasköy, Tel: 256 71 53-54

Osmanlı Bankası Müzesi Voyvoda Cad. (Bankalar Caddesi) Karaköy, Tel: 334 22 70

Sakıp Sabancı Müzesi Emirgân, Tel: 277 22 00 S adberk Hanım M useum

Sadberk Hanım Müzesi Sarıyer, Tel: 242 38 13 The Aşiyan M useum

Aşiyan Müzesi Bebek, Tel: 263 69 86 The C ity Museum

Şehir Müzesi Yıldız, Tel: 258 53 44 The M useum o f C aricature and H um our

Karikatür ve Mizah Müzesi Fatih, Tel: 521 12 64 The Tanzim at M useum

İstanbul M odern

Meclis-i Mebusan Cad. Liman Sahası Antrepo No: 4 Karaköy, Tel: 334 73 00 M ilita ry M useum / Askeri Müze Harbiye, Tel: 232 16 98 M useum o f Turkish Jew sThe 500th Year Foundation

500. Yıl VakfıTürk Musevileri Müzesi Perçemli Sok. Karaköy Tel: 292 63 33

products of the Yıldız Porcelain Factory are also on display here. Osmanlı sultanı II. Abdülhamid'in kişisel eşyaları, kendisine armağan edilen eser niteliğindeki objelerin yanı sıra, müzede ahşap eserler ve Yıldız Porselen Fabrikası ürünleri de sergileniyor.

■ P a la c e s / S araylar Beylerbeyi Palace

Rahmi M. Koç Industrial

S akıp Sabancı M useum

Tel: 233 05 92

S irkeci Tourism Inform a tion

M useum o f Turkish and

O ttom an Bank M useum

T urizm D a n ışm a

Karaköy Limanı, Tel: 249 57 76

Türk Resim Sanatı’yla ilgili en kapsamlı koleksiyonu barındıran müzede heykel, seramik ve özgün baskılar da yer alıyor.

Tanzimat Müzesi Gülhane Parkı, Tel: 512 63 84

Beylerbeyi Sarayı Beylerbeyi, Tel: 321 93 20 D olm abahce Palace

Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş, Tel: 258 55 44 - 236 90 00 Ihlam ur Kasir / Ihlamur Kasrı Beşiktaş, Tel: 261 29 91 Maslak Kasirs / Maslak Kasırları Maslak, Tel: 276 10 22 Yıldız Kiosks:

Şale, Malta and Çadır Yıldız Köşkleri: Şale, Malta ve Çadır Yıldız Parkı, Tel: 276 10 22

■ C h u rc h e s and sy n a g o g u e s Kilise ve sin a g o g la r Ayios Yeorgios (Greek O rthodox Patriarchal Church o f St. George)

Sadrazam Ali Paşa Cad. 35 Fener, Tel: 531 96 70-6 Aya Triada (Greek Orthodox)

Meşelik Sokak 11/1 Taksim, Tel: 244 13 58 C hrist Church, (Anglican) The Crimean Memorial

Serdarı Ekrem Sok. 82, Tünel, Tel: 251 56 16 (Behind the Swedish Consulate) Holy Eucharist Sundays 10.00 a.m.

Topkapı Palace M useum

Dutch Chapel (Union Church)

Topkapı Sarayı Müzesi Sultanahmet, Tel: 512 04 80

İstiklal Caddesi, Dutch Consulate Beyoğlu, Tel: 244 52 12 Sunday service in English.

TÜRVAK C inem a and Television M useum / TÜRVAK

Sinema ve Televizyon Müzesi Beykoz, Tel: 425 19 00 VVomen’s Library and Inform a tion Ç enter Foundation

İstanbul Presbyterian Church

Yusuf Kamil Paşa Sok. Moda, Tel: 449 39 74 Neve Shalom (Synagogue)

Şişhane, Tel: 244 75 66 - 293 87 95 San A ntonio di Padova (Catholic)

S culptu re

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Haliç, Tel: 534 95 50

Resim ve Heykel Müzesi Beşiktaş, Tel: 261 42 98 This museum, vvhich houses the most comprehensive collection of Turkish painting, also has sculpture, ceramics and original prints.

İstiklal Caddesi 325 Beyoğlu. Tel: 244 09 35 Sunday service in English, Italian, Polish.

Yıldız Palace M useum

St. E sprit (Catholic)

Yıldız Sarayı Müzesi Beşiktaş, Tel: 258 30 80 İn addition to the personal effects of Ottoman Sultan Abdülhamid II and objects presented to him as gifts, works of wood and

Harbiye, Tel: 248 09 10 Sunday service in French, English.

B yzantine Great Palace

M useum o f P ainting and

M osaic M useum

Büyük Saray Mozaikleri Müzesi Torun Sokak, Arasta Çarşısı, Sultanahmet, Tel: 518 12 05 This museum, vvhich contains mosaics from the Byzantine Empire’s Great Palace, dates back to 550-450 A.D. Bizans Imparatorluğu’nun Büyük

St. M ary’s Cathedral (Armenian Patriarchate)

Şarapnel Sok. 3 Kumkapı, Tel: 516 25 17


Race w ith passion, c a tc h th e s u c c e s s !

T U R O U A L IT Y


EVREN

Y E Ş İL K O j

GÜNEŞLİ

BAĞCILAR

SU LTA N Ç İF T L İĞ İ

\

ATAKÖY

t e n İg ü n

Ç IR Ç IR

R A M fj

T ***'

Bakırköy

H^?N^AR

E

BAYRAMJfcŞA

J

h F E V Z İ ÇA KM AK

GÜNGı

GÜN EŞİ

V ĞCILAR

GAZİ

GAZİOSM ANPAŞA

EQ b

£M Cj \

Karaköy. E m inönü

M ECID IYE K O Y

Ç A Ğ L AYAN

T FER IKÖ 1

GU2«V%P£

i

»w A V I i - msyf * ootftpe

^ K A Ğ IT H A N E

/i o

Tftrabya

H aydarpaşa Kadıköy

.BALMUİ

A rn a v u t

N İS B E T İV E

kNACOLU 'H İS A R I

->/ fcÂNöJLLi

A

J

ÇUBUKLU®^

Kınalımla

KAD IKÖ Y

’B U LÛ U R LLL

BEYKO Z

S? )) KA N LIC A .

* vt r Y

istinye

Ysmköy

YEŞl^gr/

S A R IY ER

IE Ç B U R N U

Bostancı

(OZYATAĞf

'EN İSA H f

ÇAVUî

H eybeliada

Büyükada

(jSjÖLSUYU

FERH AT

Ç ek m e k o y

Rahmanlar İst.

A le m d a r

Ş a m a n d ıra

Y enidog an

f a t ih

AHM«

y

Tren Duraftı (Traln Station)

Tramvay Durağı (TramvvayStop)

M etro Durağı (M etro Stop)

Hafif M etro Durağı U içhtTubeS top)

Cadde (Road)

THY Satış Ofisi (Turkish Airlines Sales O ffice)

P EN D İK

GULLÜ l

N E C İP FAZIL

Otoyol Numarası (RoadNumbers) '

(Motorvvay)

Otoyol

(RalKvay)

(Traımvay) Demiryolu

Tramvay

H afif M etro ' (UçhtTube) M etro (M etro)

İS T A N B U L


yen i güneşi

ısıtacak G ö le v te ri

Yaz g e ld i ge le ce k... T a tilin , gü neş ve e ğ le n ce n in bu yaz da a d re si S ile n ce Beach R e so rt olaca k. A k d e n iz 'in yeni g ü n e şin d e siz ve a ile n iz i m u h te ş e m b ir ta til b e k liy o r... A lıştığ ın ız b ild iğ in iz S ile n ce Beach k a lite s iy le ...

Lunapark

SİLENCE BEACH RESORT Akdeniz'in yeni güneşi K ız ıla ğ a ç m e v k ii M a n a v g a t A n ta ly a T e l: 0 2 4 2 7 4 4 00 00 F a k s : 0 2 4 2 7 4 8 76 66 w w w . s ile n c e b e a c h r e s o r t . c o m

S ile n c e Beach R e s o rt b ir ERKO GROUP k u r u lu ş u d u r

T h a la s s o T e ra p i M e rk e z i

Oyun salonları


■ H otels / Oteller

AKTİF METROPOLITAN

RESORT DEDEMAN

CAPITAL PLAZA

PERİ TOWER HOTEL

HOTEL (*****)

CAPPADOCIA (*****)

HOTEL (****)

(****)

Tel [312] 295 45 45

Tel [384] 213 99 00

Tel [312] 287 60 65

Tel [384] 212 88 16

Fax [312] 284 42 42

Fax [384] 213 21 58

Fax [312] 284 44 34

Fax [384] 213 90 28

A d res / AdressesOguzlar Mah. 48.

A d res / A dresses

A d res / A dresses

A d res / A dresses

Sok. No.28 06520 Balgat-Ankara info@metropolitanhotel .com.tr

Ürgüp yolu 2. km. 50200 Nevşehir kapadokya@dedeman.com .tr

Konya Yolu No: 84 Balgat reserv@hotelcapitalplaza.com

Adnan Menderes Blv. Otel Cad. No: 13 Nar Kasabası Nevşehir

www. metropolitanhotel .com.tr

http://www.dedemanhotels.com

http ://www. hotelcapitalplaza.com

info@peritower.com / www.peritower.com

ANKARA ETAP ALTINEL HOTEL (**"*)

SHERATON HOTEL & CONVENTİON ÇENTER (*****)

HOTEL DEDEMAN ANKARA (****)

PERİSSİA HOTEL CAPPADOCIA (****)

Tel [312| 231 77 60

Tel [312] 468 54 54

Tel [312] 417 62 00

Tel [384] 341 29 30

Fax |312] 230 23 30 A d res / Adresses GM< Bulvarı No. 151

Fax [312] 467 11 36

Fax 3 12 )41 7 62 14

Fax [384] 341 45 24

A d res / Adresses Noktalı Sok. Kavaklıdere 06700 Ankara sheraton@sheratonankara.com

A d res / Adresses Akay Cad. Büklüm Sokak 1 06660 Ankara ankara@dedeman .com .tr

Adres / A dresses PK.68 50401 Ürgüp / Nevşehir info@perissia.com.tr

http://www.sheraton.com/ankara

http://www.dedemanhotels.com

http ://www. perissia.com .tr

Tandoğan / Ankara info@altinelhotels.com.tr http://www.altinelhotels.com.tr

n

a

i l li

ANKARA HİLTONSA

AKAR INTERNATIONAL

HOTEL MİDAS

ANKARA OĞULTÜRK

r***)

HOTELS (****)

m

HOTEL {— )

Tel [312] 455 OC

Tel [312] 232 10 10

T el [312] 424 01 10

Tel [312] 309 29 00

Fax [312] 455 00 55

Fax [312] 232 20 06

Fax [312] 424 05 20

Fax [312] 311 83 21

A d res / A dresses

A d res / Adresses Gazi Mustafa Kemal

A d res / Adresses Tunus Cad.

A d res / A d resse s Rüzgarlı

Tahran Cad. No. 12, 06700 Ankara sales.ankara@hilton .com http: //w w w .ankara.hilton.com

Bulvarı No: 111 Maltepe Ankara

Kavaklıdere 06680/Ankara midas@hotelmidas.com http://www.hotelmidas.com

Eşdost Sok. No:6 Ulus reservation@ogulturk.com http://www.ogulturk.com

BİLKENT OTEL VE KONFERANS MRK. (***“ )

ANKARA BEST HOTEL (****)

H O T E L M İD İ

CAPPADOCIA CAVE

Tel [312] 467 08 80

m

SUITES (S)

info@akarhotel.com http://w ww.akarhotel.com .tr

© Telephone: In te rn a tio n a l c o d e fo r T u rke y: 90. Ankara area code: 312. For intercity calls within T u rk e y fir s t d ia l O',

Tel [312] 266 46 86

[312] 444 best (2378)

Tel [312] 409 64 34

Fax [312] 467 08

Fax

code, and then the local number. F o r in te m a tio n a l

Adres / A dresses

A d res / A dresses 195 Atatürk Bulvarı Kavaklıdere

A d res / Adresses

A d res / Adresses Gafferli Mah.

reservation@besthotel.com .tr

Karyağdı Sok. No: 40 Çankaya rez@midihotel.com

Ünlü Sok. No: 19 Göreme Nevşehir info@cappadociacavesuites.com

c a lls first dial ’OO’.

http://www.bilkentotel.com.tr

http://w ww.besthotel .com. tr

http://www.midihotel.com

http://www.cappadociacavesuites.com

146

SKYLIFE

5 /2 0 0 5

Bilkent 1 .Cad. 06800 Bilkent/Ankara hotelbilkentankara@bilintur.com.tr

i ') 64 00

Tel [384] 271 28 00

Fax (312] 266 46 79

then the area

Fax ,384] 271 27 99


E senboğa A irp o rt International

MTA, Natural H istory M useum

Term inal / Esenboğa Havaalanı

MTA, Tabiat Tarihi Müzesi Eskişehir Yolu, Balgat, Tel: 287 34 30 09.00-17.00, open daily / her gün The museum exhibits fossils, minerals and rock examples from ali geological eras. Here you can see the assembled original skeleton of the Maraş elephant (Elephas indicus) dating from the second half of the first millenium BC, and the fossilized footprints found in Manisa belonging to people who lived in Anatolia approximately 25,000 years ago. Müzede, yerbilimlerinin tüm evrelerine ait fosil, mineral ve kaya örnekleri sergileniyor. Burada MÖ 1000. yılın ikinci yarısında yaşamış olan Maraş filinin (elephas indicus) orijinal iskelet montesi ile yaklaşık 25 bin yıl önce Anadolu'da yaşamış insanların, Manisa'da bulunan fosil ayak izlerini görebilirsiniz.

Dış Hatlar Terminali Tel: 398 00 0 0 / 1 5 7 8 398 03 48 T ourism P oliçe / Turizm Polisi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Tel: 384 06 06 GÜL KONAKLARI (S) Tel [384] 353 54 86 Fax [384] 353 54 87 A d res / A d resse s Sümer Mah. 50420 Mustafapaşa-Ürgüp Nevşehir info@rosemansions.com www.rosemansions.cxDm / www.dhler.com

■ M useu m s / Müzeler A nkara S tate M useum o f P ainting and S culpture

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Opera - Ulus, Tel: 310 20 94 09.00-12.00; 13.00-17.00, closed Mondays / pazartesi kapalı A ta tü rk ’s M ausoleum

MUSEUM HOTEL (S) Tel [384] 219 22 20 Fax [384] 219 24 44 A d res / Adresses Tekelli Mah. No. 1 50240 Uçhisar / Nevşehir info@museum-hotel.com http://www.museum-hotel.com

■ Em erg en cy Ambulance

Tel: 112 (Ali overTurkey) Poliçe

Tel: 155 (Ali overTurkey) Fire

Tel: 110 (Ali över Turkey) Tourism poliçe

Tel: 527 45 03 Gendarme

Tel: 156 (Ali overTurkey) Coast Guard

Tel: 158 (Ali över Turkey)

■ To u rism Inform ation Turizm Danışma M in istry o f C ulture and Tourism

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bahçelievler, İsmet İnönü Bulvarı 5, Tel: 212 83 00 P rovincia l D irecto rate / A nkara İl Turizm M üdürlüğü

Eski Adliye Binası Anafartalar Cad. No: 65 Ulus. Tel: 310 68 18i T ourism Inform ation

Turizm Danışma Maltepe G.M.K Bulvarı 121, Tel: 231 55 72

Anıtkabir Müzesi Anıtkabir Komutanlığı, Anıttepe, Tel: 231 79 75 09.00-16.00, open daily / her gün A museum devoted to various objects belonging to Atatürk and the gifts presented to him by visiting men of State. Atatürk'e ait çeşitli eşyalar, kendisini ziyaret eden yabancı devlet adamlarının sundukları armağanların sergilendiği bir müze, A ta tü rk and the W ar of Ind ependence M useum

Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi Anıtkabir Komutanlığı Anıttepe, Tel: 231 79 75 This museum presents the battles of the Dardanelles and Sakarya, the Great Offensive and the battle of Dumlupınar (dubbed the Battle of the Commander-in-Chief), together vvith the founding years of the Republic of Turkey and the period of Atatürk in a series of striking displays. Müze; Çanakkale, Sakarya, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık muharebelerini, Türkiye'nin kuruluş yıllarını ve Atatürk dönemini çarpıcı biçimde sunuyor. E thno gra phic Museum

Etnografya Müzesi Talat Paşa Bulvarı Ülkü Sok. No: 4 Opera, Tel: 311 30 07 08.30-12.30; 13,00-17.00, closed Mondays / pazartesi kapalı G ordion M useum

Gordion Müzesi Yassıhöyük köyü Polatlı, Tel: 638 21 88 08.30-17.00, open daily / her gün

M useum o f A natolian C ivilisa tio n s

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Gözcü Sok. No: 2 Ulus, Tel: 324 31 60-62 08.30-17,00, open daily / her gün A museum displaying specimens collected from excavations going back to the Paleolithic, the Neolithic, the early Bronze Age, the Assyrian trade colonies, the Hittites, the Phrygians and the people of Urartu. Paleolitik çağdan başlayarak, Neolitik, Eski Tunç, Asur Ticaret Kolonileri, Hitit,Frig, Urartu dönemlerine ait kazılardan gelme koleksiyon ve örneklerin sergilendiği bir mekân.

Celal Bayar dönemlerini yansıtan belgeler ile bazı şahsi eşyaları sergileniyor, W ar o f Independence M useum

Kurtuluş Savaşı Müzesi I. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası Cumhuriyet Caddesi No: 14 Ulus, Tel: 310 71 40 08,30-12.00 / 13.30-17.00, closed Mondays / pazartesi kapalı.

■ S ig htseeing Gezinti Aslanhane Mosque

Aslanhane Camii Ahi Şerafettin Mah. Atpazarı Yokuşu The interior of this 13th century mosque is in contrast to the restrained exterior, and it is one of the most beautiful examples of Seljuk mosques. 13. yüzyılda yaptırılan caminin iç mekanı, dış görünüşünün mütevazılığına tezat, Selçuklu camilerinin en güzellerinden birini teşkil eder. A nkara Citadel / Ankara Kalesi

Hisarparkı Caddesi The castle, vvhich has guarded the city for centuries, is now a symbol of Ankara and its history is as old as the city itself, Today within the castle vvalls there are a number of Ottoman-style houses dating as far back as the 17th century. Asırlardır kentin bekçiliğini yapan ve tarihi kentin tarihi kadar eski olan Ankara Kalesi, kentin sembolüdür. Kale içinde 17. yüzyıldan bugüne kalan ve Osmanlı mimarisini yansıtan Ankara evlerini görebilirsiniz. Beypazarı

M useum o f the R epublic

Cumhuriyet Müzesi II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası Cumhuriyet Caddesi, No: 22 Ulus, Tel: 310 53 61 09.00-17.00, closed Mondays / pazartesi kapalı The Meeting Hail of the National Assembly vvith its original furnishings, the chambers vvhere the Atatürk reforms vvere hammered out, and documents and certain personal objects reflecting the periods o) the first three presidents, Atatürk, İsmet İnönü and Celal Bayar. Özgün eşyaları ile Meclis Toplantı Salonu, Atatürk ilke ve inkılaplarının anlatıldığı odalar, ilk üç cumhurbaşkanının, Atatürk, İsmet İnönü,

Located 99 km from Ankara, Beypazan's history goes back to the Hittites and Phyrgians. This charming district is famous for its historical houses, silver craftsmen and for its carrots. Ankara'ya 99 km uzaklıkta bulunan Beypazarı’nın tarihi Hitit ve Frigiere kadar uzanır. Bu şirin ilçe, tarihi evleri, gümüş işçiliği ve havucu ile ünlüdür. St. Paul’s Church (Catholic)

Atatürk Bulvarı No: 118 Kavaklıdere (İn the grounds of the Italian Embassy), Tel: 426 65 18 Service times: 18.00, Saturdays and Sundays Samanpazarı Synagogue

Sakalar Mah, Birlik Sok, 8, Samanpazarı, Tel: 311 62 00 5 /2 0 0 5 SKYLIFE 147


■ Embassies / Elçilikler S lo v a k R e p u b lic Slovak Cumhuriyeti Kavaklıdere. Tel: 467 50 75

F inlan d Finlandiya Gaziosmanpaşa, Tel: 426 19 00

M a c e d o n ia / Makedonya Gaziosmanpaşa. Tel: 446 92 04-05

S lo v e n ia / Slovenya Gaziosmanpaşa, Tel: 405 60 07

F ra n c e

Kavaklıdere, Tel: 455 45 45

M a la y s ia / Malezya Gaziosmanpaşa, Tel: 446 35 47-8

S o u th A fric a Güney Afrika Gaziosmanpaşa, Tel: 446 40 56

G e o rg ia / Gürcistan Çankaya. Tel: 442 65 08

M e x ic o / Meksika Çankaya. Tel: 442 30 33

S o uth K o re a / Güney Kore Çankaya. Tel: 468 48 21-23

M o ld o v a Gaziosmanpaşa, Tel: 446 55 27

S p ain / Ispanya Çankaya. Tel: 438 03 92

M o n g o lia

S udan

E sto n ia Estonya Gaziosmanpaşa, Tel: 405 6 9 70

A lb a n ia Arnavutluk Çankaya, Tel: 441 61 03 A lg e ria / Cezayir Çankaya. Tel: 468 77 19 A rg e n tin a

II

Arjantin

Gaziosmanpaşa, Tel: 446 20 61-62 A u s tra lia / Avustralya Gaziosmanpaşa. Tel: 4 5 9 95 00

H H H H

B

Fransa

F ed era l R ep. o f G erm any Almanya Kavaklıdere. Tel: 455 51 00

\0 , [

J

G ree ce

Gaziosmanpaşa, Tel: 436 88 60

Gaziosmanpaşa. Tel: 446 79 77

Çankaya, Tel: 441 38 84-85

A z e rb a ija n / Azerbaycan Oran. Tel: 491 16 81-83

H u n g a ry / Macaristan Yıldız-Çankaya, Tel: 442 22 73

M o ro c c o / Fas Gaziosmanpaşa. Tel: 437 6 0 20-21

Svveden ' İsveç Kavaklıdere. Tel: 466 45 58 (pbx)

B a n g la d e sh / Bangladeş Çankaya. Tel: 4 3 9 27 50-51

In d ia

Çankaya, Tel: 438 21 95-98

N e th e rla n d s Hollanda Yıldız, Tel: 409 18 00

B e la ru s / Beyaz Rusya Çankaya Tel: 441 67 6 9 -7 0

In d o n e s ia Endonezya Çankaya. Tel: 438 21 90-92

N ew Z e a la n d Yeni Zelanda Kavaklıdere. Tel: 467 90 54

S y ria Suriye Çankaya. Tel: 440 96 57-58

B e lg iu m / Belçika Gaziosmanpaşa Tel: 446 82 50

Norvvay

T a jik is ta n

Kavaklıdere, Tel: 468 28 21 (pbx)

Çankaya, Tel: 405 80 10

Gaziosmanpaşa, Tel: 446 16 02

B o s n ia & H e rze g o v ia Bosna Hersek Gaziosmanpaşa, Tel: 427 36 02

C o o rd in a tio n B u rea u o f lra q Irak Koordinasyon Bürosu Gaziosmanpaşa. Tel: 468 74 21

O m an / Umman Gaziosmanpaşa. Tel: 447 06 30-31

T h a ila n d / Tayland Gaziosmanpaşa, Tel: 467 34 09

B ra zil / Brezilya Gaziosmanpaşa, Tel: 448 18 40-41-43

Ireland İrlanda Gaziosmanpaşa, Tel: 446 61 72

P a k is ta n / Pakistan Gaziosmanpaşa, Tel: 427 14 10-13

T u n is ia Tunus Gaziosmanpaşa, Tel: 437 78 12

B u lg a ria / Bulgaristan Kavaklıde'e, Tel: 467 20 71

Israel İsrail Gaziosmanpaşa, Tel: 446 36 05

S ta te o f P a le s tin e Filistin, Gaziosmanpaşa, Tel: 436 04 23

T u rk is h R e b u p lic o f N o rth e rn C yprus / Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa. Tel: 446 01 85

C a n a d a / Kanada Gaziosmanpaşa, Tel: 459 92 00

Ita ly İtalya Kavaklıdere, Tel: 426 54 60-63

P h ilip p in e s / Filıpinler Gaziosmanpaşa. Tel: 446 58 31

T ü rk m e n is ta n / Türkmenistan Çankaya. Tel: 441 71 22-24

C h ile Şili Gaziosmanpaşa. Tel: 447 35 82

J a p a n / Japonya Gaziosmanpaşa, Tel: 446 0 5 00

P o la n d Polonya Kavaklıdere, Tel: 467 56 19

Çankaya,

P o rtu g a l / Portekiz Gaziosmanpaşa. Tel: 446 18 90-91

U n ite d A ra b E m ira te s Birleşik Arap Emirlikleri Gaziosmanpaşa, Tel: 447 68 61-62

C ro a tia

Iran

jjH p m J B^ ■

Hırvatistan

Gaziosmanpaşa. Tel: 446 08 31

Yunanistan

Moğolistan

A u s tria Avusturya Kavaklıdere, Tel: 419 04 31-33

C h in a / Çin Halk Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa, Tel: 436 06 28

m m m m

L ith u a n ia / Litvanya Gaziosmanpaşa. Tel: 447 07 66

A fg h a n is ta n / Afganistan Çankaya, Tel: 442 25 23

Hindistan

Iran

J o rd a n / Ürdün Çankaya. Tel: 440 20 54

n

1

H iH K ı “ H İh H İ

K a z a k h s ta n / Kazakistan Oran, Tel: 491 91 00 (pbx)

m

S vvitzerland sviçre Kavaklıdere, Tel: 467 55 55-56

C 3

Norveç

Tacikistan

Ukrania / Ukrayna

İfa lllllİH M

Q a ta r / Katar Oran, Tel: 441 13 65

U n ite d K in g d o m / Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Çankaya. Tel: 455 33 44

R o m a n ia / Romanya Çankaya, Tel: 427 12 43

U n ite d S ta te s o f A m e ric a Amerika Birleşik Devletleri Kavaklıdere. Tel: 455 55 55

C u b a ' Küba Çankaya, Tel: 442 89 70-71

Kuvvait / Kuveyt Gaziosmanpaşa. Tel: 445 05 76-80

C ze ch R e p u b lic Çek Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa, Tel: 446 12 44

K y rg y z R e p u b lic Kırgızistan Yıldız, Tel: 491 35 06

T he R u ssian F e d e ra tio n Rusya Federasyonu Çankaya. Tel: 439 21 22

U z b e k is ta n Özbekistan Çankaya, Tel: 441 38 71-72

L e b a n o n Lübnan Gaziosmanpaşa. Tel: 446 74 85-8

S a u d i A ra b ia Suudi Arabistan R O P Tr|-

V enezuela Çankaya. Tel: 439 31 98

L ib y a Çankaya, Tel: 438 11 10-14

S e rb ia and M o n te n e g ro Sırbistan-Karadağ Kavaklıdere. Tel: 426 02 36

D e n m a rk Danimarka Gaziosmanpaşa, Tel: 468 77 60 (5 Lines) E g y p t / Mısır Kavaklıdere, I Tel: 468 22 40

148 SKYLIFE 5 /2 0 0 5

n

n

I I

I

ı

FıFtAC-A? 1

Yem en Gaziosmanpaşa, Tel: 446 31 78


Kendini finanse eden yatırım olur mu?

Finansal Kiralama! P ro fe sy o n e l bir ekip, m üşteri o d ak lı hizm et v e güçlü ortak lık y ap ısıy la İş L easin g , yurt çap ın d a b ü y ü m ey e, b ü y ü d ü k çe g ü cü n e g ü ç k atm ay a d ev am ed iy o r. 17 yıldır, old uğu gibi...

I S♦ L E A S İ N G “ güçlü iş ortağı” İç A n ad o lu B ölg e T e m silciliğ i: (0312) 4 4 6 6 8 3 0 / Ankara Ege B ölge T e m silciliğ i: (0 2 3 2 ) 4 8 3 22 0 4 / İzmir G ü n ey A n a d o lu B ö lg e T e m silciliğ i: (0 3 4 2 ) 2 3 0 4 4 4 9 / Gaziantep

B ir

T Ü R K İY E

B A N K A S I ku ru lu ş u d u r.

İŞ FİNANSAL KİRALAM A A .Ş. İş Kuleleri Kule 2 K at: 1 0 4 . Leven t 3 4 3 3 0 İstanbul M erkez: 0 2 1 2 3 5 0 7 4 0 0 Faks: 0 2 1 2 3 5 0 7 4 9 9

w w w .is lc a s in g .c o m .t r


Tren Duracı (TrainStation)

ETİM ESG UT

(RoadNumbers)

Otoyol Numarası

Tramvay Duracı (TramvvavStop)

Metro Duracı (Metro Stop)

Devlet Yolu (State Road)

Hafif M etro Duracı <l iı^hl Tube Stop)

Otoyol (Motorvvay)

Cadde (Road)

(Turkish Airlines Sales O ffice)

THY Satış Ofisi

Demiryolu (RaiKvay)

Hafif Metro (lig htT u b e) Metro (Metro)

ANKARA

ç

Ok u J

fEM ETG Ü L CAYRgT

KARŞIYAKA

A V C ILA R

\

(r k I a k

İS E t/U L U Ç

/

AKKUİ

SIÖ IN AI İÇ KALE

kNCAK

riLOlZEVt

»»etiN

pevünv

7 ÇANKAYA

E M N İY E T /

f

PINAF

Öl^rOŞDEl

kNATorm

MURASa

»PRAKLIK

----------------

KAYA

A ŞIK VEYJ

..YUNUS E M RE

faU LP IN A R

.C A U 9 I

ŞE V K A 1

/^TÎA Ö LA RO i

[M E N D E R E S

(A İRPO R T)

ESENBOĞA H A V A LİM A N I

Gürbüz

BO STAf


çünkü Mayavera’lı / ıi •y

/ İ ,

kV\» !'

1

Çünkü onun evi, yeşillikler vad isi Çekm eköy'de, M ayavera’da Satış Ofisi 0216 642 52 70-71 Merkez O fis 0212 351 00 22 www .m ayavera.com

mayavera


■ H otels / Oteller m

Q 3 O

cc

■M M

CROVVNE PLAZA İZMİR

HOTEL CLUB PHOKAIA

KİLİM OTEL

m

r**)

r*)

Tel [232] 723 12 50 Fax [232] 723 22 52

T el [232] 292 13 00

Tel [232] 812 80 80 Fax [232] 8 1 2 78 87

Tel

Fax [232] 292 13 13

Adres / A dresses

A d res / A dresses

A d res / A dresses

A d res / A dresses

Boyalık Mevkii. Çeşme İzmir info@altinyunus.com.tr http://www. altinyunus.com.tr

inciraltı Mah. 10 Sokak, No: 67 Balçova reservation@cpizmir.com http://www.cpizmir.com

II.Mersinaki Koyu Izmır/Foça hotelclubphokaia@superonline.com http://www.phokaia.com

Dirik Cad. No:1 Alsancak/lzmır kilim@kilimotel.com.tr

AOUAFANTASY AOUAPARK

HİLTON İZMİR

(

RICHMOND PAMUKKALE TERMAL (****)

SİSUS HOTEL

& CLUB OTEL (*****) Tel [232] 893 11 11 (pbx) Fax [232] 893 11 10

Tel [232] 497 60 60

Tel . 58] 271 42 94 pbx

Tel [232] 724 03

Fax 232] 497 60 C

Fax [258] 271 40 78-271 43 05

Fax ,232] 724 96 56

A dres / Adresses Ephesus Beach (Pamucak Oteller Bölgesi) Selçuk info@aquafantasy.com http://www.aquafantasy.com

A d res / A dresses

A d res / A dresses

Gaziosmanpaşa Bulvarı 7, 35210 sales.izmir@hilton.com http://www.izmir.hilton.com

Karahayıt Pamukkale Denizli

A d res / Adresses Dalyanköy Yat Limanı Mevkii Çeşme / Izmir-TÜRKİYE info@sisushotel .com

ALTIN YUNUS HOLİDAY RESORT (HV1)

D O CC <

)

info@richmondhotels.com .tr http://www.richmondhotels.com.tr

Fax Blv. Kazım

http://w ww.kilimotel.com .tr

(S)

http://www.sisushotel.com

■ E m e rg e n c y A m b u la n c e

Tel: 112 (Ali över Turkey) Poliçe

Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire CLUB ILICA HOTEL

KORUMAR HOTEL

BALÇOVA TERMAL

Tel: 110 (Ali över Turkey)

r —)

(

HOTEL (***)

Tourism poliçe

Tel [232] 723 2 ' 83 Fax [232] 723 21 28

Tel [256)618 15 30

Tel [232] 259 01 02

Tel: 527 45 03

Fax [256] 618 11 10

Fax [232] 259 08 29

Gendarm e

Adres / A dresses

Adres / Adresses Gazi Beğendi Mevkii 09400 Kuşadası/TÜRKİYE ınfo@korumar.com.tr http://www.korumar.com.tr

A d res / A d resse s Hüseyin öğütcen

Tel: 156 (Ali över Turkey)

Boyalık Mevkii Ilıca Çeşme info@ilicahotel.com .tr http://w ww.ilicahotel.com .tr

)

Cad, No:2 35330 Balçova/lzmir info@balcovatermal .com http://w ww.balcovatenmal.com

©

Turizm Danışma

c o d e fo r T u rke y: 90. İzmir area

A dnan M e nderes A irp o rt

Tel: 274 22 14 - 274 21 10

code: 232. Kuşadası (area code for province of Aydın): 256.

P ro vin cia l D ire c to r o f Tourism

C O LO SSAETH ER M AL

RICHMOND EPHESUS

HOTEL (*•***)

RESORT (***•*)

İZMİR PALAS OTEL (...)

Tel [258] 271 41 56 pbx

Tel [232] 893 10 60

Tel [232) 465 00 30

Fax [258] 271 42 50

Fax [232] 893 1i

F a * [232] 422 68 70

and then the local number.

A dres / Adresses Karahayıt - Pamukkale Mevkii/DENİZLİ

A d res / A dresses Pamucak-Selçuk

A d res / A dresses Vasıfçınar Bulvarı No: 2 Alsancak

F o r In te rn a tio n a l c a lls first dial ’0 0 ’.

colossae@colossaehotel.com http: //w w w .colossaehotel.com

ephesus@richmondhotels.com .tr http://www.richmondhotels.com.tr

info@izmirpalas. com .tr http://www.izmirpalas.com.tr

T u rke y firs t d ia l 0 ’, then the area code,

152 SKYLIFE 5 /2 0 0 5

Tel: 158 (Ali över Turkey)

■ T o u rism In fo rm ation

Telephone: In te rn a tio n a l

For intercity calls vvithin

C oast Guard

II Turizm Müdürlüğü Tel: 483 51 17-483 62 16 Alsancak Tel: 445 73 90 - 489 92 78 Bergama, Tel: 631 28 51 Çeşme, Tel: 712 66 53 Foça, Tel: 812 12 22 Selçuk Tel: 892 63 28 - 892 69 45


1957. Mass is celebrated

Turizm Şube Müdürlüğü,

Tel: 545 11 84 08 .00-12.00 / 13.00-16.30,

here every morning at 7.30

Tel: 417 37 85

closed Mondays / pazartesi

and on Sunday mornings

kapalı

at 10.30. Aziz Yuhanna ile birlikte Efes'e

■ S ig h tse e in g

gelen Meryem Ana'nın hayatının

Gezinti

yerde 4. yüzyılda inşa edilen ev.

T o u ris m P o liçe / Turizm Polisi

■ M u se u m s / Müzeler A rcheological Museum

son dönemini geçirip öldüğü

■ Churches & synagogues Kilise ve sinagoglar Aya Fotini (Orthodox) Alsancak, Tel: 421 69 92 Only open on principal feast days. / Yalnız büyük

Arkeoloji Müzesi Bahri Baba Parkı, Konak,

Bird Paradise

Tel: 483 72 54 0 9 .0 0 -1 2 .0 0 / 13.00-17.00,

sonra kutsal ziyaret yeri olan

Kuş Cenneti Situated on the outskirts of the

Meryem Ana Evi ve Kilises

closed Mondays / pazartesi kapalı

İzmir'den 80 km, antik Efes

The museum houses a superb

city, it consists of islets, marshes, deltas and meadows.

Ikiçeşmelik Cad., 40 Tel: 441 90 97

kentinden 7 km uzaklıkta, çam, çınar ve zeytin ağaçlarıyla

B et Israel Synagogue

collection of antipuities including

At various times of year över 190

the statues of Poseidon and

bezeli yüksek bir tepe olan

species of bird can be seen

Demeter that once stood in the Agora of ancient Smyrna.

here. Adalar, sazlıklar, deltalar ve

Bülbül Dağı'nda bulunuyor. Her sabah 7.30'da, pazar

Değerli antika eserlere sahip

gözalabiidiğine uzanan

olan müzenin koleksiyonu içinde,

düzlüklerde 190'ı aşkın türde

zamanında antik Smyra kentinin

milyonlarca kuşu barındırdığı için

agorasında duran Poseidon ve

K ad ifekale Fortress

dünya çapında bir ‘kuş cenneti’

Demeter heykellerini de

sayılıyor.

Kadifekale The fortress overlooking İzmir

1957'de Vatikan'ın onayından

görebilirsiniz.

sabahları 10.30'da ayin düzenleniyor.

has sections dating from

bayramlarda açık. B erkholim Synagogue

Mithatpaşa Cad., 265 Tel: 425 16 28 House of th e Virgin M ary Efes, Selçuk, Tel: 892 60 08 N ötre Dam e de St. Rosarei (C atholic) 1481 Sokak, 8, Alsancak, Tel: 421 66 66 Open daily. / Her gün açık. N ötre D am e de Lourdes (Catholic) 81 Sokak, 10, Göztepe,

Ephesus / Efes

Hellenistic, Roman and

Atatürk Müzesi

VVithin easy reach of İzmir (72 km) and Kuşadası (18 km),

Birinci Kordon, 148,

Byzantine times. The 20-25 metre high vvalls were originally

the spectacular buildings

Tel: 464 48 05 09.00-17-00. closed Mondays

6 km in length. Today the

and streets of ancient Ephesus have an unforgettable

fortress is a famous excursion spot vvith pleasant tea

pazartesi dışında her gün

charisma. Established in 3000

gardens, commanding a fabu-

BC and including remains from Bergam a M useum

lous view of the city.

the lonic. Lydian, Roman,

İzmir'in içinde, kente hakim bir

Bergama Müzesi Zafer Mah., Cumhuriyet Cad.

Byzantine and Seljuk periods,

tepedeki bu kale Helenistik,

Ephesus is a sight not to be

Roma ve Bizans izlerini taşıyor.

No: 6 Bergama.

missed. İn nearby Selçuk there

Yüksekliği 20-25 metre olan

Tel: 631 28 83 0 8 .0 0 -1 2 .0 0 / 13.00-17.00,

is the basilica of St. John (6th century), a superb museum and

duvarlarının uzunluğu eski

closed Mondays / pazartesi

Isa Bey Mosque. Also in the

Günümüzde çay bahçeleri ve

kapalı

vicinity is the House of the Virgin

olağanüstü kent manzarasıyla

Mary, and the Cave of the Seven

ünlü bir gezinti yeri.

Efes Müzesi Atatürk Mahallesi, Kuşadası

Sleepers, İzmir’den (72 km) ve Kuşadası'ndan (18 km) kolaylıkla

P ergam um / Bergama The ruins of Pergamum, a majör

Caddesi, Selçuk,

ulaşılabilen olağanüstü ilginç,

centre of civilisation of the

Tel: 892 60 10 08.30-12.0 0 / 13.00-16.30,

caddeleri ve yapılarıyla

ancient vvorld, are situated

bugün de benzersiz bir atmosfere sahip antik kent.

The acropolis and amphitheatre

MÖ 3000 yıllarında kurulan ve

perched on a tovvering hilltop,

Tel: 341 06 16 Open daily / Her gün açık.

Ethnographic M useum

lon, Lidya, Roma, Bizans,

and on the outskirts of the

St. Helen (Catholic)

Etnografya Müzesi

Selçuklu dönemlerinin

Bahri Baba Caddesi No: 4

izlerini taşıyan Efes’i gezmeye

tovvn of Bergama the Asklepion or health centre dedi-

Tel: 364 36 22

Konak, Tel: 483 72 54 0 9 .0 0 -1 2 .0 0 / 13.00-17.00, closed Mondays / pazartesi kapalı

mutlaka vakit ayrılmalı. Efes'in çok yakınında St. Jean Bazilikası. Meryem Ana Evi, Yedi Uyurlar

cated to Asklepios the god of

October-May, June-September.

health are in a remarkable State of preservation. The site is open daily between

Ekim-Mayıs, Haziran-Eylül. St. John (Anglican)

08 .30 and 18.30. İzmir'in 105 km kuzeyindeki bu

Tel: 464 57 52 St. John the Baptist (Catholic)

A tatü rk M useum

Ephesus Museum

open daily / her gün

Mağarası, Selçuk Isa Bey Camii M useum of Painting and

gibi başka tarihsel ve turistik gezi

Sculpure İzmir Resim ve Heykel Müzesi

yerleri bulunuyor.

Mithat Paşa Cad. No: 94 Konak,

House of the Virgin M ary

Tel: 482 03 93 08.00-17.00,

dönemlerde 6 km’yi buluyordu.

105 km from İzmir.

Tel: 246 11 45 Open daily / Her gün açık. St. John's Cathedral (Catholic) Şehit Nevres Bulvarı, 29, Alsancak, Tel: 484 53 60 Open daily / Her gün açık. Santa M aria (Catholic) Halit Ziya Bulvarı, 67 Tel: 484 86 32 Open daily / Her gün açık. Santa M aria (C atholic) Bornova, Tel: 388 11 77 Open daily / Her gün açık. Shaar Ashamayan Synagogue 1390 Sokak, 4, Alsancak Sinyora Iveret Synagogue 927 Sok, 7 Mezarlıkbaşı St. A nthony o f Padua (C atholic) 1610 Sokak, 5, Bayraklı,

1729 Sokak, 53 Karşıyaka

Talatpaşa Bulvarı, Alsancak

ilçesinde antik çağın büyük

Kemalpaşa Cad., 15, Buca

Meryem Ana Evi

uygarlık merkezi Pergamon'un kalıntıları bulunuyor. Görkemli bir

Tel: 420 08 42 Open daily / Her gün açık.

The Virgin Mary came to

tepedeki akropolis ve amfiteatrın

St. M ary M agdelena

closed Sundays / pazar kapalı

Ephesus with St. John,

yanı sıra, ilçenin girişinde sağlık

(Protestant)

Tanrısı Asklepios adına inşa

Hürriyet Cad. 18, Bornova

Ödem iş A rcheological

and spent the remainder of her life here. The house built

edilen ve günümüzde bütün

St. P oolycarp (C atholic)

Museum

in the 4th century at the place

özellikleriyle ayakta duran sağlık

Necati Bey Bulvarı, 2,

öd em iş Arkeoloji Müzesi

vvhere she died vvas recognised

merkezi her gün 8.30-18.30

Tel: 484 84 36

Birgi yolu, No: 88 ödem iş,

as a shrine by the Vatican in

arasında ziyarete açık.

Open daily / Her gün açık. 5 /2 0 0 5 SKYLIFE 153


HÜlTEKENI

H A R M A N D A LI

İZMİR M etro (Metro) Dem iryolu (Raltvvay)

THY Satış O fisi (Turkish Airlines Sales O ffice) Cadde (Road)

Otoyol (Motorvvay) Devlet Yokı (State Road)

M etro Durağı (M etro Stop)

O toyol Numarası (RoadNumbers)

Tren Durağı (TralnStation)

Tramvay Durağı (TramvvayStop)


Sınırsız düşler profesyonel çözümler ister... Professional solutions for unlimited imagination

Yapı teknolojisinde hepsi ve daha fazlası. Dünya devi Knauf çatısı altında.

Ali and more in building technology, under the roof of the vvorld giant Knauf.

Yopı teknolojisinde dünya lideri Knauf, ürün ve sistem çeşitliliği sayesinde tüm mekanlarda içten dışa, yerden duvara üstün teknoloji ürünü estetik çözümler sunmaktadır. Modern, hafif ve kolay uygulanabilir bölme duvar, asma tavan, duvar giydirme ve kuru yer döşemesi sistemleri sayesinde yapıları mükemmel kılan Knauf, detayların hüküm sürdüğü inşaat sektöründe mükemmeli arayanlar için vazgeçilmez bir dünya devi.

Knauf, the vvorld leader in building technology, offers aesthetic solutions based on superior technology in ali spaces from the interior to the exterior, from the floor to the wall, thonks to its variety of products and systems. Knouf, which mokes buildings perfect with its modern, light and easy-to-apply systems of partition walls, suspended ceilings, dry plaster ond dry floor covering, is on indispensoble vvorld giant for those who seek the perfect in the construction industry, vvhere details are important.

Knauf İn şaat ve Yapı E lem anları San. ve Tic. A.Ş. h ttp ://w w w .k n a u f.c o m .tr e -p o s ta :te k n ik @ k n a u f.c o m .tr

Teknik D an ışm a H a ttı: 0 3 1 2 2 9 7 0 1 2 5


■ H otels / Oteller m

o o < > —j ^

ATTALEIA HOLİDAY VİLLAGE (HV1)

SUNGATE

HOLİDAY VİLLAGE (*****)

PORT ROYAL (*****++) Tel [242] 715 15 20

Tel [242] 815 16 31

Tel [242] 824 97 50

Fax [242] 725 43 24

Fax [242] 815 16 37

Fax [242] 824 97 55

Fax [242] 715 15 25

A d res / A dresses 07500 Taşlıburun Mevkii, Belek

Adres / Adresses Çifteçeşmeler Mevkii

attaleia@attaleia.com .tr

A d res / A dresses Kızıltepe Mevkii, Kemer faseltur@clubphaselis.com.tr

h t t p :/ / w w w .attaleia.com ,tr

http:/ / w w w .clubphaselis.com

info@portroyalantalya.com http://www.sungatehotels.com

A d res / A dresses Acısu Mevkii. Belek/ANTALYA info@gloria.com.tr

CLUB MED BELDİ (HV1)

CLUB TURTLE’S MARCO POLO (HV1)

BLUE VVATERS CLUB & RESORT

Tel

Tel

Z

GLORIA GOLF RESORT

CLUB PHASELIS

[242] 725 43 01

1 .Beldibi-Kemer/Antalya

{ * * '* * )

http://www.gloria.com.tr

GLORIA VERDE RESORT&SPA (*****)

Tel [242] 824 63 36 pbx

Tel [242] 756 94 64

Fax [242] 824 86 40

Fax [242] 824 63 46

Fax [242] 756 95 56 - 57

Fax [242] 715 24 19

Adres / A dresses

A d res / A dresses

A d res / A dresses

A d res / A dresses

07985 Beldibi

Çamyuva, Kemer

Titreyen Göl Mevkii Sorgun, 07601 Manavgat

Antalya http://www.clubmed.com.tr

info@marcopolo.com .tr http://www.marcopolo.com.tr

bw@bl uewaters.com .tr http: //www.bluewaters.com.tr

ileribaşı Mevkii. Belek/ANTALVA info@gloria.com.tr http: //www.gloria.com.tr

CLUB MED KEMER

CLUB ZIGANA

CORNELIA DE LUXE

HİLLSİDE SU HOTEL

FREESTYLE (HV1)

(HV1)

RESORT (*****)

Tel

[242] 824 81 51

Tel [242] 715 24 10

Tel [242] 249 07 00

Tel [242] 824 92 30

Tel [242] 710 15 00

Fax [242)814 52 39

Fax [242] 824 83 15

Fax [242] 715 25 05

Fax [242] 249 07 07

Adres / Adresses

A d res / A dresses

A d res / A dresses

A d res / A dresses

07980 Kemer Antalya http://www.clubmed.com.tr

Çifteçeşmeler Mevkii Beldibi/Antalya info@clubzigana.com http://www.clubzigana.com

İleribaşı Mevkii, Belek sales@comeliaresort.com http ://w w w .comel iaresort .com

Konyaaltı su@hillside.com.tr http ://www. hillsidesu.com

CLUB MED PALMİYE (HV1)

ULUSOY KEMER HOLİDAY CLUB (HV1)

DİVAN ANTALYA TALYA (*•***)

r***)

Tel

Tel [242) 715 21 00

[242] 814 63 16

© Telephone: In te rn a tio n a l c o d e fo r T urkey: 90. Antalya area code: 242. For intercity calls within T u rk e y firs t d ia l O', then the area code, and then the local number. F o r in te m a tio n a l c a lls frst dial ’OO’.

156 SKYLIFE 5 /2 0 0 5

HOTEL SILLYUM

Tel [242] 815 14 50

Tel [242] 248 68 00

Fax [242] 814 12 96

Fax [242] 815 14 65

Fax [242] 241 54 00

Fax [242] 715 21 69

A d res / A dresses Tekerlektepe Mevkii, 07980 Kemer/Antalya http://www.clubmed.com.tr

A d res / A dresses

A d res / A d resse s Fevzi Çakmak

Göynük, Kemer

Caddesi No: 30/ANTALYA info@talya.com.tr

A d res / A dresses İleribaşı Mevkii, Belek

[242] 814 32 60

info@kemerholidayclub.com .tr http ://www. kemerholidayclub.com .tr

http://www.talya.com.tr

info@hotelsillyum.com http://www.hotelsillyum.com


KAYA BELEK OTEL

L a M e r H o te l

LIM AK LIMRA

r***)

r* * n

HOTEL & RESORT (*****)

RENAISSANCE ANTALYA BEACH RESORT & SPA (*****)

Tel (242] 725 55 00

Tel [242] 815 15 38

Tel [242] 503 31 33

Tel [242] 824 84 31

Fax [242] 725 52 27

Fax [242] 815 15 37

Fax [242] 503 42 72

Fax [242] 824 84 30

A d res / A dresses

A d res / A dresses

A d res / A dresses

Üçkum Tepesi, Belek belek@kayatouri sm.com.tr http://w ww. kayatouri sm .com .t r

PK 163 07980 Kemer Antalya info@hotellamer.com http://www.hotellamer.com

A d res / A dresses No: 15 Kiriş Kemer / ANTALYA info@limrahotel.info http://www.limrahotel.info

info@renaissanceantalya.com http ://www. renaissancehotels .com/aytm

P.O. BOX: 654 07004 Beldibi, Kemer

KAYA SELECT OTEL

LARESPARK HOTEL

MIRACLE RESORT

RESORT DEDEMAN

(

r***)

HOTEL (*****)

ANTALYA (*****)

Tel [242] 725 54 90

Tel [242] 351 16 00

Tel [242] 352 21 21

Tel [242] 316 20 20

Fax [242] 725 55 40

Fax [242] 351 '6 16

Fax [242] 352 21 11

Fax [242] 316 20 30

A d res / A dresses

A d res / A dresses

A d res / A dresses

A d res / Adresses

Üçkum Tepesi. Belek clubkayabelek@kayatourism.com.tr

Güzeloba Mevkii, Lara Sahili

Kopakçayı Mevkii Lara/Antalya

info@laresparkhotel.com http://www.laresparkhotel.com

info@miracleotel.com

Lara yolu 07100 Antalya antalya@dedeman.com .tr http://www.dedemanhotels.com

)

http ://w w w .kayatourism.com .tr

http://www.miracleotel.com

KAYA SİDE OTEL

LIMAK ARCADIA GOLF &

OTIUM HOTELS

r***)

SPORT RESORT (*“ **)

INTERNATIONAL (*****)

Tel [242] 756 90 90

Tel [242] 715 11 00

Tel [242] 725 41 80 (For Reservation)

THE MAXIM RESORT HOTEL (*****) Tel [242] 814 70 00 (pbx)

Fax [242] 756 90 95

Fax [242] 715 10 80

Fax [242] 725 42 00 / 725 43 74

Fax [242] 814 70 70

A d res / Adresses Titreyengöl Mevkii P.K: 26 Manavgat sidekaya@kayatourism .com.tr http://www.kayatourism.com.tr

A d res / A dresses İskele Mevkii, Belek / ANTALYA

A d res / Adresses ART LUX-Kemer

A d res / A d resse s Atatürk Blv. 07980

SUN ZEYNEP LUX-Belek sales@otiumhotels.com http ://www. otiumhotels.com

Kemer/Antalya info@themaximhotels.com http://ww w .themaximhotels.com

KEMER RESORT HOTEL

LIM AK ATLANTIS HOTEL & RESORT (*****)

PORTO BELLO HOTEL

TITANIC DELUXE

DE LUXE BEACH & RESORT (*****)

BEACH & RESORT (*****)

Tel [242] 710 07 00

Tel [242] 259 40 41(30 Hat)

Tel [242] 351 17 17

Fax [242] 814 55 30

Fax [242] 715 23 75

Fax [242] 259 28 21 -259 24 47

Fax [242] 351 17 18

A d res / Adresses Atatürk Bulvarı Kemer resort@kemerresort.com http://www.kemerresort.com

A d res / Adresses lleribaşı Mevkii, Belek / ANTALYA

A d res / A dresses

Adres / Adresses

Akdeniz Blv. 6.Sok Konyaaltı/Antalya info@portobello.com.tr

Kopak Çayı Mevkii, Lara info@titanic.com.tr http://www.titanic.com.tr

r***) Tel [242] 814 31 00

info@arcadiahotel.info http://www.arcadiahotel.info

info@atlantishotel.info http ://www.atlantishotel.info

http://www.portobello.com.tr

5 /2 0 0 5

SKYLIFE

157


ANTALYA GUIDE

■ E m erg en cy Ambulance

Tel: 112 (Ali över Turkey) Poliçe

Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire

Tel: 110 (Ali över Turkey) Tourism poliçe TÜRKİZ HOTEL & THALASSO CENTRE (*****) Tel [242) 814 41 O

Tel: 527 45 03 Gendarm e

Tel: 156 (Ali över Turkey)

Tel [242] 814 28 33

Coast Guard

A d res / Adresses Yalı Cad. No.3

Tel: 158 (Ali över Turkey)

07980 Kemer / Antalya-TÜRKİYE turkiz@turkiz.com.tr http://www.turkiz.com.tr

■ To u rism Inform ation T urizm D a n ışm a T o u ris t Inform a tion Phone

Alo Turist Hattı Tel: 0 800 511 07 07 0 800 511 07 08 P rovincial D ire cto r o f Tourism

İl Turizm Müdürlüğü Tel: 343 27 60-61 A ntalya, Cumhuriyet Mahallesi Tel: 241 17 47 VENEZIA PALACE

Alanya,

r***)

Çarşı Mahallesi, Tel: 513 12 40 Kaş, Cumhuriyet Meydanı Tel: 836 12 38 Kemer, Belediye Binası Tel: 814 15 36-814 11 12 Tourism P oliçe / Turizm Polisi Kaleiçi Yatlimanı, Tel: 243 10 61

Tel [242] 431 26 26 Fax [242] 431 26 62 Adres / A dresses Kundu Köyü 07710 P.K. 32 sales@veneziapalace .com http://w ww.veneziapalace.com

■ Sig h tseein g G ezinti Alanya C itadel / Alanya Kalesi

XANAD U R ESO R T HOTEL (*****) Tel [242] 710 00 00 Fax [242] 715 17 33 A d res / A dresses Acısu Mevkii, PK 49 Serik Belek sales@xanaduresort.com .tr http://www.xanaduresort.com.tr

This splendid Byzantine citadel surmounting the rocky peninsula is walled (8 km), The ‘Red Tower' was built by the Seljuk's Sultan Keykubad in 1226. Today it is a small museum containing etnographical collections. Bizans zamanından kalma, Kızıl Kule'si 1226'da Sultan Alaaddin Keykubad tarafından inşa ettirilen görkemli Alanya Kalesi şehri ikiye ayıran bir yarımadanın üzerinde yer alıyor. Kızıl Kule, bugün etnografik eserlerin sergilendiği küçük bir müze,

BEST VVESTERN KHAN

D üden Falls / Düden Şelalesi A very beautiful vvaterfall (12 km north of the city centre). Kent merkezine kuzey yönünde 12 km uzaklıkta çok güzel bir şelale. Piknik için mükemmel bir tercih. K öprülü Canyon N ational Park

Köprülü Kanyon Milli Parkı The Köprülü Canyon National Park is vvithin the boundares of Manavgat, a 14 km long and 100 m wide valley betvveen Bolasan village and Beşkonak.lt is thickly covered in cedar trees and its resemblance to the ‘fairy chimneys' of Cappadooia, albeit in the from of nature, is striking. Manavgat sınırları içerisinde yer alan park, Bolasan köyü ile Beşkonak arasında 14 km uzunluğunda, 100 metre derinliğinde bir vadidir. Gür sedir ormanları ile kaplı vadide, Kapadokya'daki peri bacalarına benzeyen ilginç doğal oluşumları görebilirsiniz. M anavgat VVaterfalI

Fax [242] 248 42 97

158 SKYLIFE 5 /2 0 0 5

Perge

The origins of this ancient city 18 km north-east ot Antalya go back to 1000 BC, but the surviving remains are Hellenic and Roman. An exceptional open-air museum. Antalya'nın 18 kilometre kuzeydoğusundaki bu antik kentin geçmişi MÖ 1000 yılına kadar uzanıyor. Ancak bugün gezilen kalıntılar Helen ve Roma dönemlerinden kalma bir açıkhava müzesi. Phaselis

Situated at the foot of Mt Tahtalı (Olympos), 15 km south of Kemer, the three harbors of Phaselis vvere the reason for its historical role as a commercial çenter. Tahtalı Dağı'nın eteklerinde, Kemer'in 15 km güneyinde yer alan antik kent, üç limanı ile zamanının önemli bir ticaret merkeziydi.

Antalya Müzesi Kenan Evren Bulvarı, Konyaaltı, Tel: 241 45 28 08.30-17.30, closed Mondays / pazartesi kapalı A spen dos

M in icity

K aleiçi Museum

A majör port and commercial centre in antiquity. Aspendos today lies inland, 48 kilometer

Konyaaltı, Tel: 228 92 28 09.00-23.00, open daily / her gün

Suna-lnan Kıraç Kaleiçi Müzesi Kaleiçi, Tel: 243 42 74

Tel [242] 248 38 70 A dres / A d resse s Elmalı Mah. Kazım Özalp Cad. No:55/ANTALYA info@khanhotel.com http://www.khanhotel.com

Old O ua rter / Kaleiçi The historic nucleus of Antalya. This district is now restored and has became an attractive touristic centre vvith its taverns, hotels, restaurants and entertainment facilities. İts narrovv streets lead down to the oid harbour (today an international yachting marina). Şehrin tarihi çekirdeği olan Kaleiçi; restore edilmiş hali, otel ve pansiyonları, restoranları ve eğlence olanaklarıyla turistik bir merkez. Dar sokaklardan inilen eski liman ise bugün uluslararası bir marina.

Manavgat Şelalesi A priority address for those who want to cool off on the hot, sweltering days of summer, and a natural wonder created by the stream of the same name, With its thunderous cascade and icy waters, this vvaterfall, located in Antalya's Manavgat tovvnship, is a haven of tranquility. Yazın sıcak ve bunaltıcı günlerinde serinlemek isteyenlerin bir numaralı adreslerinden biri; her mevsim bol suyu olan Manavgat Çayı’nın oluşturduğu bir doğa harikası: Manavgat Şelalesi. Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan bu şelale, gümbür gümbür sesi, buz gibi suyuyla insana huzur veren bir cennet adeta.

A ntalya Museum

(****)

east of Antalya. İts magnificent amphiteatre is the best preserved in the vvorld and knovvn for its superb acoustics and is stili used for concerts. Antalya'nın 48 kilometre doğusunda, antikçağın önemli limanından kalma muhteşem bir amfiteatr. Olağanüstü akustiği ve iyi korunmuş olması nedeniyle bugün de konserler için kullanılıyor.

Side

At this lively resort east of Antalya, the houses and ancient ruins are inextricably intervvined. There are two agoras, an amphiteatre and a museum in vvhich statues and other vvorks of art found here are exhibited. Antalya’nın doğusundaki bu turistik kıyı kasabası antik kalıntılarla içiçe. İki büyük agora, geniş bir amfiteatr ve burada gün ışığına çıkarılan heykel ve öteki eserlerin sergilendiği bir müze. The S una-inan Kıraç


Siz siz olun, işinizi sağlama alın... işletm e sahibiyseniz, alacaklarınızı düşünmenin, ödemelerinizin zamanında yapılıp yapılmayacağına kafa yormanın stresini bilirsiniz... Peki, uykularınızı kaçırmadan bu riskleri uzaklaştırmanın formülünü biliyor musunuz? Türkiye’nin lider faktoring kuruluşlarından DenizFactoring malınızın, hizmetinizin, emeğinizin karşılığını garantiye alıyor. Alacakların finansm anını sağlayıp, nakit akışınızı düzenliyor, tahsilatlarınızı takip ederek içinizi rahatlatıyor. DenizFactoring, hem yurtiçi, hem yurtdışı firmalarla bağlantılarınızda DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’ndan da


Yedi Hu ran

Xanthos

DENİZLİ

G oV eçlik

sky

Meis Adası ° Meyisti


&ISISAN

amca] F®D0alMifiw. ın «

pressure w more tHI

nd boilers

emsAZ

LN G transport and storage tanks LPG transport and storage tanks ^

Cryogenic transport and storage tanks(oxygen,hydrogen, carbon dioxide, ammonia ete.) Tanks fo r freon, polyol. isocyanate, T D I, C-Pentane ete.

gp

Separator tanks and heat exchangers fo r petroleum industry

■ ■ W aste heat recovery boilers fo r Co-generation plants T u rn key plants fo r industrial steam, h o t vvater produetion

IS IS A N IS I SAN. TİC . A.Ş. O .S.B 10. C a d .N o .3 K ayseri /TÜ R KİYE

P h one: + 9 0 3 5 2 3 2 1 13 43 (P b x ) Fax: + 9 0 352 321 14 13

w w w .is is a n .c o m . tr in f o @ is is a n . c o m . t r


■ H otels / Oteller m

Q

3 O

> o

CLUB HOTEL İSİS

3

LYKIA WORLD (HV1/****) Tel (252)617 02 00 Fax (252) 617 03 50 Adres / Adresses P.O.Box 102 48340 Ölüdeniz/Fethiye lykia@lykiaworld.com www. lykiaworld.com

DİVAN MARMARİS MARES (*****) Tel [252] 455 22 00 - 455 41 13 Fax [252] 4552201

ŞAMARA HOTEL

Adres / Adresses

Adres / Adresses

Pamucak Mevkii 48700 Marmaris http://www.mares.com.tr

Kaynar Mevkii PK.65 Torba / Bodrum reservation@hotelsamara.com http://www.hotelsamara.com

ELEGANCE HOTELS INTERNATIONAL (*****) Tel [252] 412 81 01 Fax [252] 412 20 05 Adres / Adresses Uzunyalı Cad. No. 130 48700 Marmaris/Muğla info@elegancehotel.com http://www.elegancehotel.com

THE MARMARA BODRUM

Çiftlikköyu Yalısı Bodrum http://www.clubmed.com.tr

AEGEAN DREAM RESORT HOTEL (*****) Tel [252] 382 88 98 Fax [252] 382 22 47 Adres / Adresses Bahçelievler 48400 Turgutreis/Bodrum info@aegeandream.com http://www.aegeandream.com

GRAND YAZICI MARMARİS PALACE (HV1)

BAIA BODRUM

HAPIMAG RESORT SEA GARDEN (*****)

YASMİN BODRUM RESORT

r***)

Tel [252] 455 55 55 Fax [252] 455 34 38 - 252 455 21 25 Adres / Adresses

Tel [252] 387 92 93 Fax [252] 387 76 25 Adres / Adresses Kızılburun Mevkii

Tel [252] 368 90 10 Fax [252] 368 90 56 Adres / Adresses

Tel [252] 311 03 30 Fax [252] 394 30 38 Adres / Adresses

Pamucak mevkii Içmeler-Marmaris rezervasyon@marmarispalace.com http://www.marmarispalace.com

Gündoğan/Bodrum baia@hotel -baia.com http://www.hotel-baia.com

Yalıçiftlik Bodrum sales.bodrum@hapimag.com http://www.hapimag-seagarden.com

Kadıkale Mevkii. Turgutreis/Bodrum info@yasminbodrum.com http://www.yasminbodrum.com

HİLLSİDE BEACH CLUB (HV1)

DİVAN BODRUM PALMİRA DE LUXE (*’ *)

KARIA PRINCESS HOTEL

CLUB FLIPPER

r*~ )

Tel [252)614 83 60 Fax [252] 614 14 70 Adres / Adresses

Tel [252] 377 56 01 Fax [252] 377 59 52 Adres / Adresses Keleşharım Cad.

Tel [252] 316 89 71 Fax [252] 316 89 79 Adres / Adresses Canlıdere Sok.

Kalemya Koyu P.K. 123 48300 Fethiye hbc@hillside.com.tr http://www.hillside.com.tr

No: 6 Göltürkbükü Bodrum divan@divanpalmira.com.tr http://www.divan.com.tr

No. 15 48400 Bodrum-TÜRKİYE kariaprincess@superonline.com http://www.kariaprincess.com

<HV1> Tel [252j 317 21 40 Fax [252] 317 21 56 Adres / Adresses Gümbet / Bodrum

reservation@isis.com.tr isis@isis.com.tr http://www.isis.com.tr

CLUB MED BODRUM PALMİYE (HV1) Tel [252] 368 91 52 Fax [252] 368 96 84 Adres / Adresses

r***) Tel [252] 337 12 44 Fax [252] 337 12 60

Tel [252] 313 81 30 Fax [252] 313 81 31 Adres / Adresses

Yokuşbaşı Mevkii Bodrum bodrum-info@themarmarahotels.com http://www.themaTnarahotels.com

r***)

©

Telephone: International code for Turkey: 90.

Muğla area code: 252. For intercity calls within Turkey first dial 0',

then the area code, and then the local number. For intem ational calls fırst dial '00'. 162 SKYLIFE 5 /2 0 0 5

Tel (252)385 33 33 Fax (252) 385 33 50 Adres / Adresses Gökçebel Mevkii 48400 Yalıkavak/Bodrum hotel@clubflipper.com.tr http:// www.clubflipper.com.tr


■ Em ergency

GRAND NEVVPORT HOTEL BODRUM (****) Tel [252] 317 23 78 Fax [252] 317 25 97 Adres / Adresses Asarlık Mevkii Adnan Menderes Cad. No: 93 Gümbet info@grandnewporthctel.com http://www.grandnewporthotel.com

MONTANA PINE RESORT

m Tel [252] 616 71 08 Fax [252] 616 64 51 Adres / Adresses

Ölüdeniz - Fethiye info@montanapine.com http://www.montanapine.com

EL VINO BUTİK HOTEL (S) Tel [252] 313 87 70/71 Fax 252] 313 87 73 Adres / Adresses Bodrum (12 ay açığız.) info@elvinobodrum.com http://www.elvinobodrum.com http:// www.hgorganics.com

GÖCEK LYKIA RESORT OTEL (S) Tel (252)645 28 28 Fax (252) 645 28 27 Adres / Adresses Cumhuriyet Mah. Göcek-Fethiye/TÜRKİYE info@goceklykiaresort.com http://www. goceklykiaresort.com

Ambulance Tel: 112 (Ali över Turkey) Poliçe Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire Tel: 110 (Ali över Turkey) Tourism poliçe Tel: 527 45 03 Gendarme Tel: 156 (Ali över Turkey) Coast Guard Tel: 158 (Ali över Turkey)

■ Tourism Information Turizm Danışma Bodrum Barış Meydanı, Tel: 316 10 9 Dalaman Havalimanı, Tel: 792 52 20 Dalyan Ortaca. Tel: 284 42 35 Datça Hükümet Binası, İskele Mahalle, Tel: 712 31 63 Fethiye İskele Meydanı 1. Tel: 612 19 75 Köyceğiz Atatürk Kordonu, Tel: 262 47 03 Marmaris İskele Meydanı 1, Tel: 412 10 35 Milas-Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı, Tel: 523 00 66 Muğla Marmaris Bul., 24, Tel: 214 12 61

■ Sightseeing / Gezinti

RESORT DEDEMAN BODRUM (****)

L'AMBIANCE RESORT OTEL (S)

Tel [252] 313 85 00 Fax [252] 313 45 30 Adres / Adresses Bitez Gündönümü

Tel [252] 313 83 30 Fax [252] 313 82 00 Adres / Adresses Myndos Kapısı

Mevkii 48400 Gümbet Bodrum bodrum@dedeman.com.tr http://www.dedemanhotels.com

Gümbet Bodrum info@lambiance.com http://www.lambiance.com

ECESARAY MARİNA & RESORT (S)

THE INN AT SVVISSÖTEL GÖCEK MARİNA & SPA RESORT (S)

Tel [252] 612 50 05 Fax [252] 614 72 05 Adres / Adresses

Tel [252] 645 27 60 Fax [252] 645 27 67 Adres / Adresses

1. Karagözler 48300 Fethiye info@ecesaray.net http://www.ecesaray.net

Göcek 48310 Fethiye emailus.gocek@swissotel.com http://www.swissotel.com

The Bodrum Museum of Unden/vater Archeology Sualtı Arkeoloji Müzesi Tel: 316 25 16 09.00-12.00 / 02:00-07.00, closed Mondays / pazartesi kapalı Remarkable ancient artefacts and ships discovered by sponge divers and nautical archaeologists on the seabed along the southwestem Turkish coast are exhibited in this museum, which is located in Bodrum Castle. Bodrum Müzesi içinde, sünger avcıları tarafından ve çeşitli sualtı kazılarında çıkarılmış olan eserlerin sergilendiği bir müze. Dalyan This village southeast of Muğla is named after the river which links Lake Köyceğiz to the Mediterranean. The channels of the river wind through the reedbeds of the estuary amidst spectacular mountain scenery. Ortaca ilçesine bağlı küçük bir yerleşim yeri. Adını Köyceğiz Gölü’nü Akdeniz’e bağlayan beş mil uzunluğundaki kanaldan alıyor. Dalyan kanalı kıvrımlarıyla, sazlıklarıyla gezilecek bir doğa harikası.

Datça Datça lies on the Reşadiye Peninsular, which in geographical terms marks the confluence of the Aegean and Mediterranean. At the western tip of the peninsular is the ancient city of Knidos, where traces of almost ali the periods of western Anatolian history are to be seen. From Datça on the coast there are also day trips by boat to the bays of Kargı, Kızılbük, Palamutbükü, Domuzbükü and Hayıtbükü. Datça ya da Reşadiye Yarımadası, Ege ile Akdeniz'in coğrafi olarak birbirinden ayrıldığı yer. Antik Knidos kenti de, Batı Anadolu tarihinin hemen hemen bütün izlerini barındıran bu yarımadanın tam ucunda. Datça ilçe merkezinden kalkan teknelerle Kargı Koyu, Kızılbük, Palamutbükü, Domuzbükü ve Hayıtbükü’ne günübirlik gezi yapmak mümkün. Knidos Knidos at the western tip of the Datça was founded by Dorian migrants from the Aegean islands in the 7th century BC. There are several temples, including one dedicated to Apollo and another to Venüs, an amphitheatre and other buildings. Datça’ya 39 km uzaklıkta bulunan antik kent MÖ 7. yüzyılda adalardan gelen Dorlar tarafından kurulmuş. Şehirde Apollon ile Venüs’e ait çeşitli mabetler, amfiteatr gibi kalıntılar var. Muğla Museum Muğla Müzesi This natural history museum exhibits fossils discovered near the village of Özlüce belonging to a wide range of creatures which lived 5-9 million years ago över an area stretching from eastern Asia to Spain. Muğla merkez ilçeye bağlı Özlüce köyü yakınlarından çıkarılan, günümüzden 5-9 milyon yıl kadar öncesine tarihlenen, Doğu Asya’dan Ispanya’ya uzanan geniş bir alanda yaşayıp yok olmuş canlılara ait fosillerin sergilendiği bir müze. Ölüdeniz Lagoon Ölüdeniz VVith its clear turquoise waters this lagoon 15 km south of Fethiye is one of Turkey’s most renowned natural sites. İt is surrounded by sand beaches and pine woods and is a conservation area. Fethiye’ye 15 kilometre uzaklıkta, Türkiye’nin bilinen en önemli koylarından biri. Bir benzerine az rastlanan Ölüdeniz, hareketsiz özelliği, deniz ürünleri ve kumsalıyla ilgi çekiyor. 5 /2 0 0 5 SKYLIFE 163


i

Knidos lldoS

Y O L I^ R / ROADS

AsDıhvol

Muin font road

Asphalt pavt'd road

Other Roads

DKîER YOLLAR

SıahilizcdnMid

__________ Siahıli/c yol

Asphafı paved road

-■■■■■— — Asfalt vol

Prııviııcial Roads

İL VOİJAKI

_ _ _ _ _

Çok şeritli yol

DEVLET YOLLAMI

*

Güllük*

1 ..

i

/A

İ

®

Canıpinn

Kamp alanı

Saıurıtl vtttnders

D.'^al cu/cllık

l i’utcrfıdl

Şelale

Tn-kkiıif!

Gezi yeri

Scapan

Liman

Turkiıiı Aırlbh's Sah * Office

TH Y Satış O ^ i

vw(ez>

15

Tarihi yer

r

i

30 KM

Hisiorical placen

G ü rb ü z

= *=

Didyma

İçmeler

o Turgut

S

□ MUĞLA S-s“

-

Gerga

kndnhnc KOStabOS • Söğüt •Taşlıca

Loryma

o

mvmr

U

o

Lo Ula

j

'3

A

Demirii

_____

I #

.

, \ L

f

V

sky

6

/

Tt e

Yedi Burun

İblis Burnu

-j-

0

,

)

9

’ is,amlar

Sütleğen <

V*

<

• Dereköy

Arsada ^Yakaköy ^

• Çavdır .-. Jüzumlu

^Büyukaj

lasanpaşı

29

1

1 6

* Kasaba

.Gömbe

oAkçay

Yuva Y uvâ*^ F |ın afi

#

. Seki

15

\ 8A Beyköy^

Bayırköy

Oinobnda

~

Arsaköy ’

V /

.pgiamyt

fJ k

w Yeşilköy Sov

Xanthosl Kınık t I

Gölbent A ^ j

r _______ Y

Eşen

J

JÇamurköy

f-sS

JT

!

_

^ Karaağaç

0S» a

7

\Ballık %

*Eldirek Kemer/Teayırköy

İncirköy

,

Ibecık

_

K,byra

(liili'ı ,

Stılıltı

Orhanlı,

T efen ni/

k Kumafşarn

0G ö lh .S a r W

YusufH

Söğütlüdere S • 9 T / Öreni /

«Karabayır

»Elmalı

Ç am elİ O

„ y Uzümlü„

O

Kelekçi

Dedebağ* r,/^.K uzören D -

Gemi: VÇaltı

’Yumru^ ır Karaman!^

«Dereköy

A cıp ayam ", ■53

Örenköy

Akalan a

O

«

Gölcük* Cumaaiem . *

A kşar

^

•Yeşilyuva

1f

ıSerin hisar

146

1 YassıhuyuITV Alaattinl »Uçarı ^Büyükkonak

n e. 0 ^ C U K D Çöğmen ^uuru„uu Kadyonda

(AmPORT)^'* D alam an ^

j

' . '.Bozbel

7

Karaçam :

E

r

<5

p o z la r

B eyağaç

O

V ^ \\ Gacek _;ek 12 1222 d a la m a n /T V \ « 2SSİ L 122 h a v a li mani

X

»Baharlar Horasanlı ♦

QennkUyU

Otmanlar, ±

1* V n r t a r ^ Okçular oU TfdC d

Kaunos Kounos

A

Gölü

Kâycejga

K ö y c e ğ iz O \

0

A K D E N İZ

+ Y ık m a k X ,,

*

r

Q

Kayabaşı

-

.K a ra k ö y / K

K a le f "

Vc"v

Kavakçal,

Turgut'

*Karaböğürtlen

.Portakallık

«Yaraş

M uratlar^/^

Gökçeören

Göktepe

^

Aphrodısıas

G.oveçllk \

D E N İZ L İ 1

■Çambaşı O *Kızılyer ■’Cumalı r > n naz Hoonaz Colossaeinceler> _73 DENİZLİ ÇARDAK V Cukurköv A vdanVL HAVALİMANI « l^uKurKoy . Bevlerli S ) Aşağıkaraçay “ 7 • SofdJ fİua lra^ rN* \ (airport) (A IR P O R T Hayriye. KlzllcaboluY vgı

B abadağ0

A r ,k r / „ l ! r i / ,r

Yazır

Neapolis c Karacasu

Banıp

Dancmlas

^ k ^ ^ f e s a E S S jv

^

Armutalanı »içmeler >

M arm aris t

Beldibi y 9S__yr > J ^

a

Gökova 0

4

.

26

M U Ğ LA

Y e ş i l y u r t o '^ '^

Bw '\ â

^ Karaca •

4

v

Haydere

a

_:

▲ Çjyboyu /i<"’"" j£ \ * . Q K avaklıdere

A

fatc ja n

Login.

N

Orhaniye .

A

„ . Bozburun

V ER LE IjİM / SHTTLEMESTS

Vl\saTÖ"')ıKotf ^

o Marmaris

'

Keramos

~

Gökova Körfezi

1

^

Yerkesiko Dağpınar .

A Bencik

Ören

*

a r 1 m a Ha c ı

-j-

Mazıköy

■'-.45

-..-MİLAS L im a n i

^^

Akçaova;) \Alabayır-^r\

Labraur u ^ ‘-^' rA- ğ l a r i Labraunda .• Ortaköy Ll^ n / .Ortaköy lRoi.rn.uo «Şelimiy* ıŞelımıye •

A D atça

v ^

İŞARETLER / SJGNS

Mesudiye»

Yazıkoy^ a.

w

İnce Burun

Kanı Ada 4

't

EskiçineJ

« » o K a r p u z lu

Alamut

°Y e-n ip. a z a r

B o zd o ğ an o '" W -

D Î „ m,

Çlnel

g Ö jS Ç

% / * * **

.. — 1 0 I-

.

^

< g r~ ™

CM *

K o ç ° ri,

[»»nm nr

« Güvercinlik,

Bodrum " Hoiikarnassos

l s

s

çamıçT)

«ı.ı.m

Herakleio

v A ^ ' Kazıklı Kazıklı A •

«O

.

»Ozbaşı

**> *■

/eniköy

Körfezi

19 0 / Akyarlar s

Myndos Turgutreis0

Yalıkavak

State Roads

* /

G ü llü k

D idim D id,m a° /

5S

• A tb u rg a z /

D.v „ ,la ,°

Karine

D E N İ Z İ

E G E

+

N


Farklı seçeneklerle konfor arayışınıza çözümler sunan daireler

Güvenli ve eğlenceli oyun alanları ile çocukların çok seveceği bir dünya

istediğiniz sporu, sağlıklı alanlarda rahatça yapabilme imkanı

Kalite ve konfor duygusunu sadece evlere değil tüm yaşam alanlarına yansıtan bir tasarım

B e k l e n t i l e r i n i z i y ük se lti n, yaşam buna f a z l as ı yl a d e ğ e r

J K R n a n s Ig g y

Finans Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Yatırım A.Ş.

ç e k m e köy

F İBraA L IF E h a t yaşam evleri


Sayın Yolcular,

Dear Passengers,

Ü rün iç e riğ i y e n ile n e n D u ty F ree s a tış la rım ız d a n

On International Turkish Airlines flights you may pur-

T ürk H ava Y olları’nın yurtdışı s e fe rle rin d e ya ra rla n a ­

chase Duty Free items from our new range, which

bilirsiniz. Z e n g in içerikli ürün ye lp a zem izi kabin hos­

offers a wide and diverse selection. These items are

te sin d e n te m in e d e c e ğ in iz S’h o p d e rg is in d e b u la ­

listed in S'hop magazine, copies o f which you may

caksın ız. A rz u e ttiğ in iz ü rü n le ri n a k it o la ra k v e y a

request from the cabin attendant. Payment for the

kredi kartı ku lla n a ra k satın a labilirsiniz.

items you desire may be made b y cash or credit card.

VISA

Christian Dior So D ior Palette M akya j Seti € -5 5

ESCADA

ffi' 53 K> 163 65 as .es m ■ea ea ı GS 53. Cb r,o m

G3 ES 50

53 53 53 50 53 63 G5 63 50 ■63 63' G3 63 60 £5 63. go 63 -tor 53 63 | GO G3 60] g3

Rochas Rochasman Eau de Toilette Spray 5 0 mİ

€ -2 9

Escada Rockin' Rio Eau de Toilette Spray 3 0 mİ

€ -2 6

'

PÜRE POİSON

YSL Cinema

DKNY Be Delicious

Eau de Parfüm Spray 5 0 mİ

Eau de Parfüm Spray 5 0 mİ

-47

FURE POİSON

!

^

M

ğ W m

PÜRE

D io r II ■■■

i-

€ -3 9

. 1

;CINEMA:

Estee Lauder Beyond Paradise For Men

Chrisrian Dior Pure Poison Eau de Parfüm Spray 5 0 mİ

Eau de Toilette Spray 5 0 mİ

€ -5 0

€ -3 3

C igarettes & C igars / S ig a ra ve Puro Marlboro King Size 2 0 0 Cigarettes

-16

Marlboro Lights King Size

Marlboro 100's

P rice List / F iy a t Listesi Marlboro Lights 100's

Marlboro Medium

Parliament 100's

Parliament Lights 100's

2 0 0 Ciaarettes

2 0 0 Cigarettes

2 0 0 Ciaarettes

2 0 0 Cigarettes

2 0 0 Cigarettes

2 0 0 Cigarettes

€ -1 6

€ -1 6

€ -1 6

€ -1 6

€ -1 6

€ -1 6


m

Inflight duty free Black Label Scotch W hisky 1 2 years o ld 12 yıllık

75 cl € -2 4

mpill

Johnnie W alker


NE NEREDE? PLAN O F THE INTERNATIONAL TERMİNAL AT THE ATATÜRK AIRPORT ATATÜRK HAVALİMANI DIŞ HATLAR TERMİNALİ’NDE

3 G

Customs

Meeting Point

Underground

İMİ

Shuttle / Bus

Floıist

İN İSTANBUL

Taxi

Pharmacy

Ki

Parking

Baggage daim

I Hotel

İnfo 9 Custody

I Smoking Area Domestic Transit

Post Office

pSîj

Rant A Car

H

Bank/Exchange Office

I n || Tourist Information

Duty Free Shop A 1 (Classics)

I [

| r|

İPo

Legend Duty Free Shop A2 (Classics) Duty Free Shop A 3 (Vintage-Express Counter)

Food & Beverage

'

Green Flelds Bar

Golden Touch

GloriaJeans

Gourmet Comer

Botanik Cafe

Preorder Pick-up Desk

Coca-Cola Cafe

|

Duty Free

Food & Beverage

Services

Public Area

Non-Public Area

Passaport Control

Yellovv Parking Area

168 SKYLIFE 5 /2 0 0 5

IIP Blue Parking Area

H|

Red Parking Area

|

Lounge


Delights Gloria Jeans Tonton Pide-Lahmacun B

Tonto

GİDİŞ KATI / DEPARTURE

er

Basilico Information Desk

Burger King Divan

Main Duty Free Shop

Bazaar

Lipton

Customs

Setur Food Hail

u

Temıinal Lost & Found

Iı.nl

Efes Flight Point

Shopping Frito-Lay Check-ın Coco-Cola Bus Lounge

Vintage Secure Wrap House of Cigars

Coco-Cola

Sweet Dreams

Algıda

Vakko

İstanbul Cafe

9 Custody

Empire

I Domestic Transit

Gloria Jeans

Salvatore Ferregamo

F ags VVorld Of Food Flags Cafe

Bally

Burger King

Hermes

□i Aim an ıtorr.l

Dese D&R

Post Office

Golden Touch Shops

Tax Free

Airport Hotel Sushi Meze Delights 2

iÇ r -

Kids Wonderworld Last Minute Gate Shop Prime Class Lounge

Last Minute Gate Shop

Isbank Millennium Lounge

Last Minute Gate Shop

| Advantage Club Lounge THY CİP Lounge

I British Airvvays Terraces Lounge

Baggage Claim

Nescafe

Ticket Sales

Last Stop

I Bank/Exchange Office ı Conference Rooms

iI

I Smoking Area Atasay Mavi Jeans E-Shopping

i

I Taxi | Parking

ı u\

Coca-Cola Kiosk Nescafe 2 First Cafe Doluca Kiosks Teras Cafe

5 /2 0 0 5 SKYLIFE 169


& R ESER VATİO N

ABU DABİ - ABU DHABI

INFORMATION

DANIŞMA & REZERVASYON

■ D ış B ü r o la r In te rn a tio n a l O f fic e s G S A : Salem Travel Agency Al Saman Tower, Hamdan Street, P.O. Box 346 Abu Dhabi UNITED AFİAB EMIFİATES Tel: (971-2)6218000/6211116 turkishair@salemtravelagency.com A D IS A B A B A G S A : Ethiopian Airlines,

Bole Airport P.O. Box 1755 ETHIOPIA Tel: (251-1) 182222 ALM A Tİ - ALM ATY

Furmanova Str. No: 100 480091 G. Almaty KAZAKHSTAN S/R Tel: (7-3272) 506773-506774506220-501067

sales@turkishairiines.KZ AM M AN

Jabal Amman Third Circle A. Riyadh Centre 8th Floor P.O. Box 39177 Amman JORDAN S/R Tel: (962-6) 4659102-4659112 thy@go.com.jo

BAR SELO N A - BAR CELO NA

C E Z A Y İR - A L G IE R S

IS L A M A B A D

Aeropuerto de Barcelona Terminal A Modulo 5 Planta 2° Numero: 24 08820 El Prat de Llobregat Barcelona SPAIN R/Tel: (34 93) 2984170-2984331 turkish@ctv.es

30 Rue Hassene Benamene Les Verger, Bir Mourad Rais ALGERIA Tel: (213-21) 541313-446866

G S A : Pakturk Enterprises

BASEL

Flughoff Flughafen Basel 4030 Basel SVVITZERLAND Tel: (061) 3254959

C İD D E - J E D D A H

City Çenter Bldg. Annex 12/13 Medina Road, P.O. Box. 11563 21425 Jeddah SAUDI ARABIA S/R Tel: (966-2)6600127 thyinc@awalnet.net.sa C O LO M BO

B E R L İN - B E R L İN

G S A : Pership Holidays Pvt. Ltd.

Budapester Strasse 28-30 10787 Berlin GERMANY S/R Tel: (49-30) 2624033-35 ber@tkgermany.com

Pership House Level 4, 35 Edvvard Lane Colombo 03 SRİ LANKA Tel: (94-11) 2559884-25536895360143

BETH LEHEM G S A : JOY International Tours and Travel, Nativity Str. P.O. Box 630 Bethlehem PALESTINE AUTHORITY Tel: (972-02) 2770130-33

DAHRAN - DHAHRAN

King Abdulaziz Str. 25th Cross P.O. Box: 739 Alkhobar 31952 Dhahran SAUDI ARABIA Tel: (966-3) 8670044-8676269 DOHA KATAR DOHA OATAR G S A : Trans Orient Agency P.O. Box 363 Doha OATAR S/R Tel: (974) 4458458-4423496

AM STERDAM

Terminal West, Room D716, Schipol Airport 1118AA Amsterdam NETHERLANDS S/R Tel: (31 -20) 405 96 36405 36 45 info@turkishairlines.nl

B İŞ K E K - B IS H K E K

Sovyetskaya 136 Bishkek KYRGYZSTAN S/R Tel: (996-312) 660008/9660011-603561-603171 thyfru@elcat.kg

AŞKABAD - ASHGABAD

BR Ü K S E L - BRUSSELS

Magtymguly Ave. No: 73 7444000 Ashgabad TÜRKMENİSTAN S/R Tel: (993-12) 392919-356612

51. Cantersteen. 1000 Brussels BELGIUM S/R Tel: (32-2) 5001932-5117676 sales@turkishairlines.be

A T İN A - A T H E N S

Athens International Airport Building 17th, 5th km Spata-Loutsa Avenue 190 04 Spata GREECE Tel: (30-210) 3537280-81 -82 thyotfice@athensairport.gr

BUDAPEŞTE - BUDAPEST

Apaczai Csere Janos U. 4 1052 Budapest HUNGARY Tel: (361) 2664269-2664291 turkishairlines@axelero.hu

DUBAİ

Al Sholala Building, A Block No:608 P.O. Box 1200 Dubai UNITED ARAB EMIRATES S/R Tel: (971 -4) 2940099-2957467 sales@turkishairlines.ae customer@turkishairlines.ae D USSELDO RF

Graf Adolf Str. No. 21 40212 Dusseldorf GERMANY S/R Tel: (49-211) 373062-3854260 thy-dus@t-online.de FR ANKFURT

Baseler Str, 35-37 60329 Frankfurt-Main GERMANY R/Tel: (49-69)65007411-17 fra@tkgermany.com

B A H R E Y N - B A H R A IN

B U E N O S A İR E S

Manama Travel Centre W.L.L., P.O. Box 2427 Manama KİNGDOM OF BAHRAIN Tel: (973) 17211896-1722264717222648 turkair@batelco.com.bh

HAMBURG

GSA: Intercontinente S.A. Av. Santa Fe 1114-1 Floor B Buenos Aires ARGENTINA Tel: (54-11) 48162307 turkishbue@speedy.com.ar

Hermannstr. 46, 20095 Hamburg GERMANY Tel: (49-40) 325805-0 S/R Tel: (49-40)32580511-13-14-15 ham@tkgermany.com

BÜKREŞ - BUCHAREST

HANNOVER

BD. N. Balcescu 35-A Bucharest ROMANIA S/Tel: (4021)3112410-3113210 thy@mb.roknet.ro

Flughafen Hannover Terminal A 30662 Hannover GERMANY S/R Tel: (49-511)3048210 (4 Lines) haj@tkgermany.com

BAKU

Husi Hacıyev Cad. No: 11 Baku AZERBAIJAN Tel: (99-412) 977300-975438 thy.baku@azeurotel,com

CENEVRE - GENEVA BANGKOK

Gulf Express Transport Agency Ltd. CP Tovver 3rd Floor, 313, Silom Road 10500 Bangkok THAILAND Tel: (66-2) 2310300-07 tksales@thy.co.th 170 SKYLIFE 5 /2 0 0 5

Geneva International Airport 1215 P.O. Box 825 Geneva 15 SVVITZERLAND Tel: (41-22) 7316120 (3 Lines) S/Tel: (41-22) 7312194 thyairport_gva@freesurf.ch

JA KAR TA G S A : PT Angkasa Cahaya

Cemerlang Menara Rajavvali, 8th Floor JL. Mega Kuningan Lot 5.1 Kavvasan Mega Kuningan 12950 Jakarta INDONESIA Tel: (62-21) 5761338-5761328 angkasa@laju-cemerlang.com K A H İR E - C A IR O

Nile Hilton Commercial Çenter 2nd Floor, Suit No. 32-33 Tahrer Sq. Cairo EGYPT Tel: (202) 5749009 turkish@turkish-eg.com

G S A : ABC Travel Agency

B E Y R U T -B E IR U T

Jal El-Dib Autostrade Mazda Bldg. 5th Floor Beirut LEBANON Tel: (961-4) 717137-39 717 051 thybey@magnarama.com

64/E Masco Plaza Jinnah Avenue Blue Area Islamabad PAKİSTAN S/R Tel: (92-51)2277595-99

KARACI - KARACHI

Jinnah International Airport Level 5, Room No. 5039 Karachi PAKİSTAN S/Tel: (92-21)4571629 R/Tel: (92-21) 5685922-5685487 thykhi@cyber.net.pk K A Z A B L A N K A -C A S A B L A N C A

Tour des Habbous, 7 eme Etage, Avenue des F.A.R. Casablanca 20.000 MOROCCO Tel: 022 538121 R/Tel: 022 464500 (3 hat / lines) K İE V

19 Pushkinskaya Str. Apt 1 P.O. Box 540 252001 Kiev UKRAINE S/R Tel: (380-44) 49059332296461 -2352562 thykiev@ukrpack. net K İŞ İN E V - C H IS IN A U

Chisinau Buld. Dacia 80/3 Airport REPUBLIC OF MOLDOVA S/Tel: (373-22) 525472-525095 kivoperation@thy. md KOPENHAG - COPENHAGEN

Kastrup Lufthavn Terminal 2, Departure Hail, Ground Floor 2700 Kastrup DENMARK S/RTel: (45-33) 144055 info@turkishair1ines.dk K Ö L N • C O LO G N E

Flughafen Cologne Bonn Terminal 2, Ebene 7, Bauteil Ost. 51147 Cologne GERMANY S/Tel: (49-2203) 402694-96 R/Tel: (49-2203) 402676/77 thy-ogn@t-online.de

HONG KONG

KU A LA LUM PUR G S A : Abda Aviation Sdn. Bhd.

Best Holidays Ltd., Room 1805 Jubilee Centre 18 Fenvvick Str. VVanchai Hong Kong P.R. CHINA Tel: (852) 31010592 thyhkg@netvigator.com

Süite 5.01 Ground Floor, Kompleks Antarabangsa Jalan Sultan İsmail, 50250 Kuala Lumpur MALAYSIA Tel: (60-3) 27136185 thykul@myjaring.net


K U V E Y T - KUVVAIT

M E D İN E - M E D IN A

P A R İS

S O F Y A - S O F IA

Al Shuhada Str. Aliaa Çenter P.O. Box 23959 13100 Safat KUVVAIT Tel: (965) 2453820-21-2422889 thy_kwi@hotmail.com

G S A : ABC Travel Agency,

Sultanah Alnozel Str. Saad Çenter P.O. Box 3645 Medina SAUDI ARABIA Tel: (966-4) 8224106

58 Rue La Boetie 75008 Paris FRANCE Tel: (33-1) 56693350/57 paris@turkishairlines.fr

Saboma Str. No: 11 -A Sofia BULGARIA Tel: (359-2) 9883596-9874220 thy-sof-sat@medicom,bg

P E K İN - B E IJ IN G

STO CKH O LM

LA H O R E

M EKKE - M ECCA

G SA: Pakturk Enterprises National Towers 28, Egerton Road Lahore PAKİSTAN S/R Tel: (92-42) 6309926/9

G S A : ABC Travel Agency Al Mansur Str., Al Khazindar Bldg. P.O. Box 3844 Mecca SAUDI ARABIA Tel: (966-2) 5434887-5476052

W103, Kempinski Çenter 50 Liang Ma Qiao Road, 100016, Beijing P.R. CHINA Tel: (86-10) 64651867-70 bjsriianagrnent@turWshairlineschina.corn bjsales@turkishairlineschina.com

Tegner gatan 32 11359 Stockholm SVVEDEN Tel: (46-8) 218534/35 turkishairlines@swipnet.se turkishairlines@telia.com

LEFKO ŞA - LEFKO SA

M İL A N O - M IL A N

Mehmet Akif Cad. 52 Lefkosa TURKİSH REPUBUC OF NORTHEN CYPRUS S/R Tel: (392) 2271061 -2271382 thykib@ebim.com.tr

Verziere 13-20122 1/A 20122 Milan ITALY S/R Tel: (39-02) 7600710776007111 airportthy@tiscali.it

Vaclavske Namesti 19/3 Praha 1 Prague CZECH REBUBLIC Tel: (420) 234 708 708-715 info@turkishairlines.cz prg.sales@turkishairlines.cz

M O S K O V A - MOSCOVV

P R İŞ T İN A - P R IS T IN A

B. Dimitrovka 7/5, Building 2, 2nd Floor Moscow RUSSIAN FEDERATION Tel: (7-095) 980 5202 sales@turkishairlines.ru

Lidhja E Pejes-Drini Ibardhe Str, No: 45 Pristina KOSOVA Tel: (381 -38) 502052-55 thytz@pm.ipko.net

L İZ B O N - L IS B O N

Anatolia Representacoes Turisticas S.A. Avenida Fontes Pereira de Melo, 35-4 H1050-118 Lisbon PORTUGAL Tel: (351)210 078 800 LO N D R A - LO N D O N

125 PalI Mail SW 1 Y5EA London UNITED KINGDOM S/R Tel: (44-20) 77669300 info@turkish-airlines.co.uk LY O N

59 Boulevard Marius Vivier Merle 69429 Cedex 03 Lyon FRANCE R/Tel: (33-4) 37916670 thy.lyon@wanadoo.fr

M Ü N İH - M U N IC H

Bahnhofsplatzl (Eingang Bayerstrasse) 80335 Munich GERMANY S/Tel: (49-089) 51410931-32 R/Tel: (49-089) 51410920-25 muc@tkgermany.com NEW YORK

John F. Kennedy International Airport Terminal One Jamaica 11430 New York USA S/Tel: (1-718) 7512601-7512618 Local S/R Tel: (516) 2475402 Toll free no: 1-800-8748875 passengerservices@tknyc.com info@tknyc.com N İC E

Plaza de Espana, 18 Torre de Madrid Planta 14 OFC 11 28008 Madrid SPAIN S/R Tel: (34) 902111235915487230 turkish@idecnef.com

Aeroport Nice Cote D’Azur Terminal 1 06281 Nice Cedex 3 FRANCE S/Tel: (33-4) 93214479 (3 Unes) nice@turkishairlines.fr

248 Tower Road Sliema MALTA S/Tel: (356) 316645-316705

NÜRNBERG - NUREMBERG

Fluggast Terminal, Flughafen Strasse 100 90411 Nuremberg GERMANY R/Tel: (49-911) 9297212-14/16 S/Tel: (49-911) 9372011/12 thynue@t-online.de

M ANCHESTER

Room 1012, Olimpic House Manchester Airport M90 1QX Manchester UNITED KINGDOM S/R Tel: (44-161) 4895287-89-93 sales@thymanchester.co.uk M ASKAT - MUSCAT G S A : Sunrise Travel and

Tourism LLC P.O. Box 884 Wadi-Kabir 117 Muscat SULTANATE OF OMAN S/R Tel: (968) 7713221

ODESSA

Pushkinskaya 19/17 Odessa UKRAINE Tel: (380-482) 347906-08 thy_odstztk@farlep.net

King Faisal Foundation P.O. Box 25194 11466 Riyadh SAUDI ARABIA Tel: (966-1) 4631600-4632087 turkishairlines@sol.net.sa ROM A - ROME

Piazza Della Republica 55 00185 Rome ITALY S/Tel: (39-06) 4873368 R/Tel: (39-06) 4828349 roma@turkishairlines.it

STUTTG ART

Lautenschlager Str. 20, 70173 Stuttgart GERMANY S/R Tel: (49-711) 2258222 (7 lines) thystr@t-online.de

GSA: Pt Angkasa Cahaya Cemerlang Skyline Bldg. 6th Floor Hyatt Regency Jl. Basuki Rahmat No: 106 128 60271 Surabaya INDONESIA Tel: (62-31) 5326427 sbjtg@dnet.net.id ŞAM - DAM ASCUS

Abu Faddel Elmurady Str. 32 Damascus SYRIA S/Tel: (963-11) 2212263-2457277

S A R A Y B O S N A - S A R A JE V O

Ulica Kulovica Br. 5 Sarajevo BOSNIA & HERZEGOVINA S/R Tel: (387-33) 212 938666092-206241 SEUL - SEOUL

E&M Air Service Co. Ltd. 904 Seoul Çenter Building, 5GA Sokong-Ro, Jung-Gu Seoul KOREA S/Tel: (822) 7570280 R/TEL: (822) 7777055 seltztkl @komet.net S İD N E Y - S Y D N E Y

603/16 Barrack St. 2000 Sydney, NSW, AUSTRALIA Tel: (612) 92998400 (3 Lines) turkair@turkishairlines.com.au S IM F E R O P O L

Simferopol Airport Crimea, 95491 Simferopol UKRAINE S/R Tel: (380)652248163 turkish@pop.cris.net

OSAKA

Ocat Bldg. 4F, 4-1 Minatomachi 1-Chome Naniwa-Ku, 556-0017 Osaka JAPAN S/Tel: (81-6)66441114 R/Tel: (81-6)66441144

2 Allee De La Robertsau 67000 Strasbourg FRANCE R/Tel: (33-3) 88521413 thy.strasbourg@fr.oleane.com

SURABAYA R İY A D - R IY A D H

M A D R İD

M ALTA G S A : Arrigo Group Limited

STR AZBU R G - STRASBOURG PRAG - PRAGUE

S İN G A P U R - S IN G A P O R E

150 Beach Road 15-04 Gateaway West 189720 SINGAPORE Tel: (65) 67324556-67324557 sales@thy.com.sg

ŞANGAY - SHANGHAI

RM 342, Shanghai Centre, 1376 VVest Nanjing Road 200040 Shanghai, P.R. CHINA S/R Tel: (86-21) 3222002262798392 shasales@turkishairlineschina.com Ş İK A G O - C H İC A G O

625 North Michigan Avenue, Süite 1400 Illinois 60611 Chicago USA Tel: (312) 9437858 (8 Unes) info@tkchi.com TAH R AN - TEH R AN

Ostad Motahari Avenue No: 239 Tehran IRAN S/R Tel: (98-21) 87374648748450/51 -8737381 /82/84 turkishair.thr@arayandeh.net T A IP E I G S A : Golden Foundation Tours

Corp. 8/F, 134 Chung Hsiao E. Road Sec. 4 Taipei TAIVVAN R.O.C. Tel: (886) 227733266 alan@gftours.com.tw 5 /2 0 0 5 SKYLIFE 171


& R ESER VATİO N INFORMATION

DANIŞMA & REZERVASYON

T R A B L U S - T R İP O L İ

V İY A N A - V IE N N A

ANKARA

Ç A N A K K A LE

GSPLAJ P.O. Box 4565 Elfateh Tovver 16th Floor Office Nr: 161 Tripoli LİBYA S/R Tel: (218-21) 3351352/53 thytip@yahoo.com

Opemgasse 3 A-1010 VVİen AUSTRIA S/R Tel: (43-1)5862024 office@thy.at

Atatürk Bulvarı No: 154 Kavaklıdere S/Tel: (312) 4280200 (5 Lines) R/Tel: 444 0 849 abayka@thy.com

G S A : Sudalar Turizm ve Tic. A.Ş. Anafartalar Oteli İskele Meydanı Tel: (286) 2123366

YENİ D ELH İ - NEW D ELH İ TAŞKEN T - TASHKENT

Navaiy Cad. No: 11/A Tashkent UZBEKISTAN Tel: (998-71) 1367989/90/92 thytasmng@sarkor.uz T E L A V İV

Hayarkon Str. No: 78 63432 Tel Aviv ISRAEL Tel: (972-3) 5172333-35 sales@turkish.co.il T İF L İS - T B IL IS I

147, David Agmashenebeli Avenue Tbilisi GEORGIA S/R Tel: (99532) 959022-940703 thytbs@access.sanet.ge T İR A N - T İR A N A

Kam International S.H. P.K. Tirana International HotelBusiness Hail Skanderbeg Square Tirana ALBANIA Tel: (355-4) 234902-240964 thytia@icc-al.org

Ambadeep Building 14 Kasturba Gandhi Marg. Connaught Place 110 00 New Delhi INDIA S/Tel: (91-11)51520795-97 R/Tel: (91-11) 51520790-94 akif.demir@interglobe.com ZAGREB

Jurisiceva 12, 10000 Zagreb CROATIA Tel: (385-1) 4921854/55 turkish-airlines@zg.htnet.hr Z Ü R İH - Z Ü R İC H

Talstrasse 58-8001 Zürich SVVITZERLAND R/Tel (41-1) 2252323 zrhtk@bluewin.ch

0

Uçuş Hattı Flight Line

TO KYO

Toranomon Rapport, 4th Floor, 16-6 Toranomon 1-chom Minato-Ku 105-0001 Tokyo JAPAN R/Tel: (81-3) 52511551 S/Tel: (81-3) 52511511 sales@turkishairlines.co.jp TO RO NTO

GSA: Stellar Travel Inc. 100 University Ave. Süite 100 Toronto ON M5J 1 V6 CANADA Tel: (416) 596-6886 info@stellartravel.ca T U N U S - T U N IS

Complexe Hotel El MechtelBloc Ctkd Blvd. Quled Haffouz, 1 ler Etage 1005 El Omrane Tunis TUNISIA S/R Tel: (216-71) 787033-786473 turkish.airlines@planet,tn Ü S K Ü P - S K O P JE

Dame Gruev 3/2 Skopje MACEDONIA Tel: (389-2) 3117214-31161493148670 thyskp@yahoo.com

4440849

■ İç B ü r o la r D o m e s t ic O f fic e s ADANA

Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No: 22 01120 Seyhan Tel: (322) 4570222 byilmazturk@thy.com A D IY A M A N G S A : İnandı Turizm ve Seyahat Acentası Atatürk Bulvarı, No: 84 Tel: (416) 2161436/37/38/39 inanditurizm@mynet.com

Al Jerozolimskie 123 Millennium Plaza, IX Floor 02-017 Warsaw POLAND Tel: (4822) 5297700/01 director@turkish.pl 172 SKYLIFE 5 /2 0 0 5

ve Seyahat Acentası İnönü Cad. Rana Apt 15/D Tel: (326) 2149497-2160150

G S A : Ağrı Mefser Turizm

Vali Konağı Cad. No: 1 Tel: (472) 2159297-2151371 AKSARAY G S A : Aksaray Turizm ve Seyahat

Acentası Lise Karşısı, Kütüphane Sok. D: 2 Tel: (382) 2132332-2127509

G S A : Ayşafak Air Turizm Seyahat Acentası Hacı İlyas Mah. Yeniyol Cad. Saatçi Apt. No: 112/1 Tel: (358) 2122228 thyamasya@ttnet.net.tr

G S A : Trakya Turizm ve Sey. Acentası Çorlu Belediye Karşısı İş Merkezi No: 9 Tel: (282) 6530477/78 ÇORUM

AN TALYA

G S A : Çavuşoğlu Turizm ve

Güllük Cad. No: 3 Türktelekom yanı Fatih Apt, Kat:1 D: 8 S/Tel: (242) 2434383 (7 Lines) R/Tel: 444 0 849 mcavusoglu@thy.com

Seyahat Acentası, Gazi Cad. Kesim Işhanı No: 22 Kat: 3 Tel: (364) 2243928 cavusoğlutur@ttnet. net.tr

A R T V İN GSA:

D ALAM AN

Turhunt Turizm Seyahat Acentası, İnönü Cad. No: 16 Karahan Otel Girişi Tel: (466) 2121800

S/Tel: (252) 7925395 R/Tel: 444 0 849 doztirpan@thy.com D E N İZ L İ

GSA:

İstiklal Cad. No: 27/B S/Tel: (258) 2648661-2648671 R/Tel: 444 0 849

Konak Arda Turizm Seyahat Acentası Eski Kuyumcular Mah. Çavuş Sok. İnal Apt. No: 15/1 Tel: (266) 2424462-2398575 konak.arda.tours@superonline.com

Ekinciler Cad. AZC Plaza Altı No: 27 Kat: 2/B Ofis Tel: (412) 2288401/02 R/Tel: 444 0 849

B A L IK E S İR

BATM AN GSA:

Bat-Air Turizm ve Sey. Acentası Meydan Mah. Yeni Belediye Karşısı No: 22 S/R Tel: (488) 2139149-2139200 B İN G Ö L G S A : Tütünen Turizm ve Sey.

Acentası Yenişehir Mah. Genç Cad. Polat İş Hanı Kat: 4 No: 4 Tel: (426) 2135767 B İT L İS G S A : Öztaç Turizm Seyahat

Acentası Nato Cad. Vakıflar Işhanı No: 1 Tel: (434) 2269898

AĞRI

AMASYA VARŞOVA - W ARSAW

Ç O R LU ANTAKYA G S A : Ant-Tur Antakya Turizm

BO DRUM

Kıbrıs Şehitleri Cad., Oasis Kültür ve Eğlence Merkezi, (Gümbet Kavşağı Karşısı) No: 83/Z/22 S/Tel: (252)3171203/04 R/Tel: 444 0 849 dgursoy@thy.com Bodrum Milas Havalimanı / Airport Tel: (252)5230129-32

D İY A R B A K IR

E D R E M İT

DHMİ Körfez Havaalanı Edremit Tel: (266) 3761399 S/R Tel: (224) 2211167 bursasatis@thy.com E L A Z IĞ

Nailbey Mah. Vali Fahribey Cad. No: 39 S/Tel: (424) 2181576-2182300 R/Tel: 444 0 849 ezstk@ttnet.net.tr E R Z İN C A N G S A : Polat Turizm ve Sey.

Acentası, Kızılay Mah. Süleyman Demirel İş Merkezi No: 4 Tel: (446) 2146784 THY Tel: (446) 2262114 ER ZURUM

Caferiye Mah. Cumhuriyet Cad. Eren İş Merkezi No: 88/3 Tel: (442) 2136718-19 Fi/Tel: 444 0 849

BURSA

G A Z İA N T E P

Haşim Işcan Cad. Tuğtaş İş Merkezi No: 12/E S/Tel: (224) 2211167-2212838 R/Tel: 444 0 849 bursasatis@thy.com.

Atatürk Bulvarı No: 30/B S/Tel: (342) 2301563/64 R/Tel: 444 0 849 gztsatis@thy.com


S en I n t e r n a t io n a l

ikinci pasaportunuz...

G E L E C E Ğ İN İZ E YATIRIM YAPIN Bütün sosyal güvenceleri ve çalışma iznini içeren, ayrıca eğitim ve sağlık hizmetlerinden bedava yararlanmanızı sağlayacak daimi ikametgah hakkını hemen, Kanada vatandaşlığını ise 3 yıl sonra alın, Birleşmiş Milletler tarafından 7 yıl üst üste "refah seviyesi en yüksek ülke" seçilen Kanada'da aile ve iş hayatınızı güvence içinde sürdürün, Tasarruflarınıza ve yatırımlarınıza devlet güvencesi, 5 yıl süre ile her türlü vergiden m uafiyet olanağından yararlanın. YATIRIMCI GÖÇMEN OLMANIN ON ŞARTLARI ? 3 yıllık yöneticilik veya işverenlik deneyimine sahip olmak, Kanada'da belli bir miktarda yatırım yapabilecek mal varlığına sahip olmak. Başvuru işlemlerini doğru ve eksiksiz bir şekilde yapmak. G e n iş bilgi için lütfen size en yakın S E N IN TER N A TIO N A L bürosu ile tem asa geçiniz. »Söğütlüçeşme Cad. 2. Söğütlüçeşme Sk No: 14/6 Kadıköy-İSTANBUL Tel: (0216) 336 02 57 - 336 03 37 Fax: (0216) 336 94 67 info@ sen-international.com >Tunalı Hilmi Cad. 64/4 Kavaklıdere-ANKARA Tel: (0312) 466 40 34-35 Fax: (0312) 468 15 70 sabah@ sen-international.com 1 15 Parsons Court, Kitchener, Ontario-CANADA N2N 2Y8 Tel: (519) 576 86 22, Fax: (519) 576 24 83 seninternational@ rogers.com PR PAR K & D S C

2 2 4 25 25 879


& R ESER VATİO N

KAHRAMANMARAŞ

M A R D İN

Ş A N L IU R F A

GSA: Çotanak Turizm Sey. Acentası Atatürk Bulvarı No: 33/A Tel: (454) 2124880-2162890

GSA: Döngel Turizm Sey. Acentalığı Trabzon Cad. No: 66/A Tel: (344) 2234181-2254037

GSA: Bilen Turizm ve Seyahat Acentası Karayolları karşısı Yenişehir Tel: (482) 2133773-74

GSA: Kaliru Turizm Seyahat Acentası Sarayönü Cad. No: 74/A Köprübaşı Tel: (414) 2153344-2154548

HAKKARİ

KARAMAN

GSA: Oğuzkurt Turizm Sey. Acentası, Bulvar Cad. Oguzkurt Apt. Kat: 1 Tel: (438) 2115257

GSA: Cicitur Seyahat Acentası Haşan Ali Yücel Cad. Güzelzade Apt. No: 55 Tel: (338) 2120680-2142488

M A R M A R İS

Ş E R E F L İK O Ç H İS A R

Atatürk Cad. No: 26/B Tel: (252) 4123751/52 R/Tel: 444 0 849 marmarissatis@thy.com

GSA: Çavuşoğlu Turizm Seyahat Acentası Ankara Cad, Çavuşoğlu Sok. No: 1/B Şereflikoçhisar Ankara Tel: (312) 6872383 unsalinaltekin@ttnet.net.tr

İĞ D IR

GSA: Eger Turizm Sey. Acentası Belediye Parkı Karşısı No: 179 Tel: (476) 2279435/3231 İS P A R T A

INFORMATION

DANIŞMA & REZERVASYON

G İR E S U N

GSA: Akita Turizm Seyahat Acentası İstiklal Mah. İstasyon Cad. Çağlar Apt. No: 23/1 Tel: (246) 2322592-2233590 İS K E N D E R U N

GSA: Rende Tia Tour Sey. Acentası, Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kilise Dükkanları No: 21/B Tel: (326) 6138383-6134294 tiatur@superonline.com İS T A N B U L

Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcılığı (İç) Cumhuriyet Cad. No: 199-201 Kat: 3, Elmadağ, Harbiye S/Tel: (212) 2250556 R/Tel: 444 0 849 Satış Büroları - Sales Offices 1. Kadıköy Satış Müdürlüğü Recep Peker Cad. No: 27 Kızıltoprak Tel: (216) 4184486 R/Tel: 444 0 849 2. Taksim Satış Müdürlüğü Cumhuriyet Cad., Gezi Dükkanları No: 7 Taksim Tel: (212) 2521106 (6 Lines) R/Tel: 444 0 849 3. Harbiye Satış Müdürlüğü Cumhuriyet Cad. No: 199-201 Kat: 3 Elmadağ Tel: (212) 2250556 (6 Lines) R/Tel: 444 0 849 harbiyesatis@thy.com 4. Genel Yönetim Satış Bürosu Yeşilköy S/Tel: (212) 6636300 Ext,3111-3119 GSA: Sabiha Gökçen Havalimanı Kurtköy S/Tel: 5855850/51,52,53 İZ M İR

Cumhuriyet Bulvarı No: 99 Mahmut Rıza İş Merkezi Kat: 1 D: 2, Kat: 2 D: 4 Pasaport S/Tel: (232) 4841220 (5 Lines) R/Tel: 444 0 849 aavsar@thy.com 174 SKYLIFE 5 /2 0 0 5

MUŞ

GSA: Sınır Turizm ve Sey. Acentası Atatürk Cad. No: 80 Tel: (474) 2123838/39/40

GSA: Nurevsan Kamiloğlu Sitesi Atatürk Bulvarı İstasyon Cad. No: 127 S/Tel: (436) 2128682/83

KARS

KAYSERİ

N E V Ş E H İR

Sahabiye Mah. Yıldırım Cad. No: 1 S/Tel: (352) 2223858 R/Tel: 444 0 849 kayserisatis@thy.com

GSA: Argeus Turizm Seyahat Acentası İstiklal Cad. No: 7 Ürgüp Tel: (384) 3414688-3415207

K IR K L A R E L İ

GSA: Sobek Turizm Sey. Acentası İstasyon Cad. No: 67 Tel: (388) 2132117-2321507

N İĞ D E

GSA: Korur Turizm ve Seyahat Acentası İstasyon Cad. Kültür Md. Yanı Kat: 1 Tel: (288) 2122066 K IR Ş E H İR

GSA: Çavuşoğlu Turizm ve Sey. Acentası, Atatürk Cad. Tüccarlar Işhanı No: 7/2 Tel: (386) 2121172-2121718 m.inal@kaynet.net KONYA

Mevlana Cad. No: 9 Kat: 1/106 S/Tel: (332) 3512000-3512032 R/Tel: 444 0 849 KUŞADASI

GSA: Osman Turizm Seyahat Acentası Sağlık Cad. Akdaş Apt. No: 63 Tel: (256) 6144205-6149382

GSA: Çotanak Turizm Sey. Acentası Şarkiye Mah. Belediye Sarayı Altı, No: 1/A Tel: (452) 2252054

T E K İR D A Ğ

GSA: Trakya Turizm ve Seyahat Acentası Orta Cami Mah. Hükümet Cad. Belediye İş Merkezi K:1 D: 1 104 Tel: (282) 2618438

GSA: Ay Şafak Air Turizm Seyahat Acentası Gaziosmanpaşa Bulvarı Akyıldız Apt. No: 206/4 Tel: (356) 2147254 ay-safakair@ttnet.net.tr TRABZO N

O S M A N İY E

GSA: Osair Turizm Seyahat Acentası Alibeyli Mah. Orgeneral Cevdet Sunay Cad. Şehitlik Karşısı Sarıkatipoğlu Pasajı No: 2 Tel: (328) 8149229-8133404

Trabzon Havalimanı Tel: (462) 3256738 UŞAK

GSA: Vatan Seyahat Acentası Durak Mah. Fatih Cad. No: 12/A Tel: (276) 2152033-2125129 VAN

SAKARYA

GSA; Sakarya Turizm Sey. Acentası Uzunçarşı No: 1 Kat: 1 Tel: (264) 2749688

Enver Perihanoğlu İş Merkezi Cumhuriyet Cad, No: 196 Tel: (432) 2155354/55 R/Tel: 444 0 849 vansafis@thy.com

SAM SUN

Kazımpaşa Cad, No: 18/A S/Tel: (362) 4352330 R/Tel: 444 0 849 S İİR T

Kanalboyu Cad. No: 10 Orduevi Karşısı S/Tel: (422) 3248001-3248008 R/Tel: 444 0 849 mlztztk@ttnet.net

GSA: Bat-Air Turizm Sey. Acentası Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet Cad. Erdef Oteli Altı, No: 2 Tel: (484) 2237574 - 2237584

M A N İS A

S İV A S

GSA: Yoltur Seyahat Acentası Anafartalar Mah, Gaziosmanpaşa Cad. Merkez Işhanı No: 54/13 Tel: (236) 2346311-2386649

GSA: Sivas Turizm Seyahat Acentası İstasyon Cad. 50. Yıl Sitesi No: 7-8 Tel: (346) 2211147-2244624 sivas@sivasturizm.oom.tr

M ALATYA

GSA: Rüzgar Turizm Sey. Acentası Cumhuriyet Cad. Tel: (486) 2163670-2163957

TO KAT ORDU

KÜTAHYA

GSA: Serhat Turizm Seyahat Acentası Atatürk Bulvarı Arel Apt. No: 29/1 Tel: (274) 2123041

Ş IR N A K

YALO VA

GSA: Oba Turizm ve Seyahat Acentası Huzur Sok. Balkan Işhanı 19/B Tel: (226) 8141342 YOZGAT

GSA: Çavuşoğlu Turizm Sey. Acentası Lise Cad. Vali Konağı Yanı No: 49 Tel: (354) 2129193 (4 Lines) binaltekin@turk.net R : Rezervasyon / Reservation S : Bilet Satış / Ticket Sales G S A : Genel Satış Acentası

General Sales Agency


R AV E I I I ravelli.com.tr

jt önii istinye-istanbul Tel:02123236311 FabrikaSatış Mağazası BeysanSanayi Sitesi No:39/1 HaramidereAratar-istanbul TeMtlJ^2 5881(10Hat) MaltepeCarrefour No:89Tel: 0216515T510-11 Avcılar t-5 Outlet M.KemalpaşaMah. No:120E5Avcılar-îstanbul Tel:02124284395 Bostancı Bağdat Cad. No:508Bostancı-lstaııbul 1(1:0216464Ş677(4hat) AnkaraTuranGüneşBulvarı No:102/AÇankaya-YıldızIel:03124398589-90 H ProfiloAlışveriş Merkezi: Ho:36/BMecidiyekSy- İstanbul Tel: 02122166936 Taksim%p Şehit Muhtar Cad. No: 2Taksim- İstanbul Tel:0212 2383867 li Çekirge Meydanı BursaTel: 02242339300 l) |N f ^ P | ff iz i BodrumTel: 025231705 78 İjstanbül Tel: 02122915163 -65 Merter Nezihi ÖzmenMah. SavaşCad. No:2Merter - İstanbul Tel:02126373514

^


Yapmayın! U Ç A K İÇ E R İS İN D E , İN İŞ T E , K A L K IŞ T A V E T Ü M U Ç U Ş B O Y U N C A K U L L A N IL M A S I, A Y R IC A A Ç IK B IR A K IL M A S I Y A S A K C İH A Z L A R E O U IP M E N T V VH İC H İT IS F O R B ID D E N T O U S E O R T U R N O N D U R IN G T A K E -O F F O R L A N D IN G , A N D T H R O U G H O U T T H E F L IG H T

■ D e a r P a s s e n g e rs ,

Cep telefonları uçağın uçuş aletlerini olumsuz yönde etkilemekte ve uçuş emniyetini tehdit etmektedir. Uçaklarımızda uçuş emniyeti ve can güvenliği açısından cep telefonlarının kapalı tutulması gerekmektedir.

M obile phones interfere vvith the flight Instrum ents and have a negative effect on flight safety. Therefore they m ust be svvitched o ff during the en t i re flight t o provide personal and aircraft safety.

S ayın Y o lc u la rım ız,

Ladies and Gentlemen,

Uçuş emniyeti için inişte, kalkışta ve kemer ikaz ışıkları yanarken; kaset çalar, elektronik oyunlar, taşınabilir bilgisayar, disk çalar, radyo ve televizyon alıcıları, taşınabilir video aletleri, DVD, VCD ve benzeri batarya ile çalışan elektronik ve elektrikli aletler kullanılamaz. Uçak içinde tüm uçuş boyunca; radyo ve telsiz vericileri, taşınabilir telefonlar, uzaktan kumandalı oyuncaklar ve elektromanyetik dalga yayan tüm aletlerin kullanılması yasaktır.

The operation o f the follovving item s is forbidden during take off, landing and when the seat belt sign is on: Casette players, electronic games, portable com puters, co m p a ct disc players, radio and TV receivers, portable video equipm ent, DVD, VCD or sim ilar b a ttery povvered electrical and electronic equipm ent. The operation o f the follovving item s is forbidden during the entire flight: Radio a n d TV transm itter, portable phones, vvalky talkies, rem ote co n tro lle d toys, o r any oth er electronic equipm ent transm itting e lectrom agnetic waves.

S ayın Y o lc u la rım ız,

Tüm uçuş boyunca, lütfen sigara, pipo, puro ve sigarillo içmeyiniz.

Ladies and Gentlemen Please refrain from sm oking cigarettes, pipes a nd cigars d uring the flight.

176 S kY U F E 5 /2 0 0 5

ILLUSTRATIONS BY SİBEL AYDIN

BİLGİ INFO

D o n o t!

■ S a y ın Y o lcu la rım ız,


■ B ebekler için Bebek maması, THY dış hat uçuşlarında "Özel Yemek Talepleri" kapsamındadır. Talep, rezervasyon sırasında ve tarifeli kalkış saatinden en az 24 saat önce yapılmalıdır. Cam kavanoz içinde yüklenen mamalar, sebzeli ve meyveli olmak üzere iki çeşittir. Kabin girişinde, sağ, sol veya orta sıra koltukların önünde sadece düz uçuş sırasında duvara monte edilebilen pusetleri kullanmak için, yer numaranızı alırken, bebeğinizin olduğunu ve önde oturmanız hususunu hatırlatmalısınız. Bebeğin altını değiştirmek için, kabindeki koltuklar yerine, bu işlemi kolaylaştıran özel modifikasyonlu tuvaletleri denemenizi tavsiye ediyoruz.

m H asta ve hamile yo lcu lar için Hasta yolcu için bilet alınırken 'Hasta Yolcu Formu' düzenlenerek bilet kapağına mutlaka iliştirilmesi gerekir. Hasta yolcunun uçması için hastalık türünü belirten ve bu hastalığın uçak yolculuğuna engel teşkil etmeyeceğine dair bir doktor raporu gereklidir. Bu raporun tarihi 10 günden eski olamaz. Hasta yolcu, beraberinde doktor raporu getiremezse, DHMİ Genel Müdürlüğü İşletme Hekimliği Meydan Doktoru'ndan uçabileceğine dair onay alınır. Bakıma muhtaç hasta olan yolcu beraberinde refakatçi getirmezse uçurulmaz. Ayrıca, talep edildiği takdirde, bayan yolcularımız için hijyenik ped bulundurulur. Bu konuda lütfen hostesinize başvurun. 7 ayını (28 hafta) bitirmiş hamile yolcunun kendi doktorundan veya DHMİ Genel Müdürlüğü işletme Hekimliği Meydan Doktoru'ndan aldığı "uçakla seyahatinde sakınca yoktur” ibaresi bulunan raporu ile uçuşuna müsaade edilir. Bu raporun tarihi yedi günden eski olamaz.

■ Sick Passengers and expectant mothers

■ In fan t Passengers ESaby food is available if requested in advance under THY's Special Dietary Requests for International flights. The request must be submitted at the time o f booking and at least 24 hours in advance of scheduied fiight departure time. ESaby foods are in giass jars and available in two varieties: vegetable and fruit. To use the cribs, which can be hung only while the aircraft is cruising on the vvalls at the entrance to the cabin in front o f the right, left and Central rovvs of seats, you must specify that you have an infant vvith you at check-in so that you can be placed in the front row o f seats. To change your baby's nappy we suggest that you try using the specially modified lavatories which facilitate this task, rather than the cabin seats.

When purchasing their ticket sick passengers should fiil in a Sick Passenger Form, which must be attached to the cover o f the ticket. A doctor's report specifying the nature of the illness from which the passenger is suffering and dedaring that there are no reasons why the person concemed should not fly is also required. This report must not be dated more than 10 days prior to the fiight date. If the sick passenger is unable to submit a medical report, then the State Airports Administration Medical Office will consult the passenger's physician for confirmation that the passenger is fit to fly. Passenger whose illness is severe enough to require care cannot fly unaccompanied. Please ask one of the hostesses if you need sanitary peds, which are available for women passengers. Pregnant passengers in the 7th month (28th week) or more of pregnancy will only be permitted to fly with a statement from their own doctor or the State Airports Administration Medical Office dedaring that air travel poses no risks for them. This report must be no more than seven days old on the day of the fiight.

M E v c il h a y v a n la r için Uçak kabininde evcil hayvan taşınması için rezervasyon yapılması gerekir. Evcil hayvan, yolcu tarafından getirilen uygun özel bir kafes, kutu ya da çanta içerisinde kabine alınır. Yolcu tarafından getirilen Ortaklık standartlarına uymayan muhafazalar kabul edilmez. Kabine alınacak evcil hayvanın geçerli bir sağlık belgesi, kimlik cüzdanı, aşı kağıdı yolcu beraberinde mevcut olmalıdır. Evcil hayvanlar kabinde oldukları süre içinde bulundukları muhafazalarından çıkartılamazlar ve muhafazalar sahiplerinin oturdukları koltukların önünde kabin içindeki gidiş ve gelişe engel olmayacak şekilde yerleştirilir. Yolcu kabininde taşınması mümkün olmayan ve yolcu beraberinde seyahat eden evcil hayvanlar ise, yolcu tarafından gerekli şartlara uygun muhafazaların içinde, kargo kompartmanında taşınır.

■ D o m e s tic p e ts Reservations are required for domestic pets. Passengers may carry domestic pets in the cabin only if they are in cages which meet airline specifications. Domestic animals flying in the passenger cabin must possess a valid and up-to-date record o f health and vaccination. VVhile on the aircraft domestic pets may not be allovved out of their carrying containers, which must be placed in front o f the ov/ner's seat so as not to obstruct movement vvithin the cabin. Domestic pets accompanying passengers and which cannot be carried in the cabin can be carried in the hold in appropriate containers suppiied by their owners. 5 /2 0 0 5 SKYLIFE 177


G e ç e rli K re d i K a rtla rı American Express, Visa, Diners Club, JCB ve M astercard/Eurocard. Telefon görüşmesinin dakikası 9.9 0 USD'dir.

Telefon

Yardım Müşteri Hizmetleri

hizmetleri

Telefonla görüşme konusunda herhangi bir sorunla karşılaşırsanız '1 2 + ’i tuşlayınız. Bu durumda AIRCOM Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne bağlanmış olacaksınız. Bu arama için ücret ödemeyeceksiniz.

Telephone services

Ayrıntılı bilgi için: e-mail: aircom@sita.int Tel: + 1 514 3 247 266 (Bu numaraya yapılan aramalar ücretlidir.) Sayın Yolcularımız, Oturduğunuz koltuklar başta olmak üzere yolcu kabininde karşılaştığınız uçak ile ilgili her türlü sorununuzu, sizden sonraki yolcularımızın da yaşamaması için lütfen kabin memuruna iletiniz. Ş ik a y e t ve ö n e rile r in iz iç in :

Protokol ve Müşteri İlişkileri Müdürlüğü THY Genel Yönetim Binası 1. Kat 34830 Yeşilköy T e l: [0212] 663 91 79 F a ks: [0212] 663 47 73 e -m a il: customer@thy.com Görüş ve şikayetlerinizi www.turkishairlines.com.tr adresindeki 'PAYLAŞALIM' başlığı altında bulunan, Teşekkür, Öneri ve Şikayet'i simgeleyen ikonlardan birine tıklayarak da iletebilirsiniz. Dear Passengers, Please inform the cabin staff about any problem you encounter during your flight, vvhether it concerns your seat or any other part of the aircraft cabin, so that passengers on subsequent flights do not suffer similar inconvenience. Complaints and suggestions: Protocol and Customer Relations Management THY Main Office İst Floor 34830 Yeşilköy Tel: [0212] 663 91 79 Fax: [0212] 663 47 73 e-mail: customer@thy. com You may register your views and complaints by clicking on one of the icons for Thanks, Suggestions or Complaints under the 'LETS SHARE' menü on our website at www. turkishairlines. com. 178 SKYLIFE 5 /2 0 0 5

■ T e le fo n H izm e tle ri

■ Telephone Services

Tüm A -340 uçaklarımızın ve A-310 GÖKSU uçağımızın Business Class koltuklarının her birinde telefon mevcuttur. Tüm yolcularımızın kullanımı için A-310 GÖKSU uçağımızın Economy Class kabininde 2 adet, A-340 uçaklarımızın Economy Class kabininde ise 4 adet telefon bulunmaktadır, ihtiyaç duymanız halinde size yardımcı olması için kabin memurunu çağırabilirsiniz.

In-seal telephones are available to Business Class passengers on ali our A -340 aircraft and on one A -3 1 0 air­ craft (the GÖKSU). İn addition for other passengers there are two telephones in the Economy Class Cabin o f the Göksu A-310, and four telephones in those o f our A -3 4 0 aircraft. You may cali the flight attendant to assist you if necessary.

N asıl k u lla n ılır? a. Telefonu kaldırın. b. İngilizceyi seçmek için

In s tru c tio n s a. L ift the handset b. To choose English

"1" tuşuna basınız. c. Türkçeyi seçmek için "2" tuşuna basınız. d. Ekran üstüne gelen menüden ” 1"i seçiniz. e. Kartınızı, manyetik kısmı telefonun sol tarafına bakacak şekilde yerleştiriniz ve size doğru kaydırınız. Ekranda "kart kabul edildi” yazısını göreceksiniz. Bu kartınızın kabul edildiği anlamına gelir. Telefon numarasını tuşlayınız. Sonra "+" tuşuna basın, arama başlayacaktır. Ekranda "telefon bağlandı" yazısını gördüğünüz zaman telefonla görüşme yapabilirsiniz. Görüşmeniz bittikten sonra "End Cali" tuşuna basın. Başka bir numarayı daha aramak isterseniz kartınızı tekrar kullanmanıza gerek yoktur. "End Cali" tuşuna bastıktan sonra görüşme ücreti duracaktır.

press 1. c. To choose Turkish press 2. d. Select I from the m enü on the screen. e. Place yo u r cred it ca rd vvith the m agnetic strip facing left, a nd slide it tovvards you. When you see the message "Card a cce p te d " on the screen, e nter the num ber you wish to cali. Then press the '+ ' key. When the message "Cali connected" appears on the screen, you may have your cali. When the cali is complete press the End Cali button. To place additional calls there is no need to reinsert your credit card. Merely enter the new number and press the V key again. Charging stops vvhen the handset is returned to the cradle.

C re d it C a rd s a n d C h a rg e s American Express, Visa, Diners Club, JC B and Mastercard/Eurocard are accepted. The charge for a cali is USD 9.9 0 p e r minute o r part thereof.

Assistance Customer Services İt you encounter any difficutties vvith your cali, please dial 12+. This will connect you to AIRCOM Service Support Services Centre. No charge will be made for this cali.

For further Information, please contact: e-mail: aircom@sita.int Tel: +1 514 3 2 4 7 2 66 (Please note that this number is not tree o f charge.)


■ Faks hizmetleri Başlamadan önce faks çekeceğiniz kağıt üzerindeki klipsleri, zımba tellerini ve diğer kağıt tutucularını çıkarın. Kağıdın kuru olduğuna ve üzerinde yiyecek, içecek veya yapışkan maddelerin olmadığına dikkat edin. Faks cihazınızın arkasındaki Povver anahtarının "ON" konumunda olduğundan emin olun. 1. Kağıdı ön yüzü yere bakacak şekilde, terminal onu tutup kavrayıncaya kadar kağıt kılavuzuna yerleştirin.

2. Kredi kartını manyetik kısmı sağ tarafa bakacak şekilde kredi kartı okuyucusuna yerleştirin ve aşağıya doğru kaydırın.

■ Fax transm issio rı First remove any elips, staples or other paper attachments from the sheets you wish to fax. Check that the paper is dry and elean. Make sure that the power switch at the back of the facsimile machine is in the ON position. 1. Hold the paper face downwards and place it in the paper guide. VVhen correctly positioned the terminal will grip it.

2. Place your credit card in the slot with the magnetic strip facing to the right and slide downwards.

3. Kredi kartınız geçerli ve faks terminali tarafından kabul edildiyse "PLEASE WAIT" ışığı yanacaktır. Çevir sesi ile birlikte "ENTER NUMBER" ışığı yanıp sönmeye başlayınca, 00+ülke kodu+alan kodu+faks numarasını tuşlayın.

3. If your credit card is valid and acce p te d the PLEASE VVAIT light will go on. VVhen the dialling tone begins and the ENTER NUMBER light starts flashing enter 00 + country code + area code +fax number.

Not a. Eğer kart geçersiz ise,

Notes a. If your card is invalid, not

kabul edilmemişse veya cihaz onu okuyamıyorsa "ERROR" ışığı yanacaktır. Bu durumda "STOP/C" tuşuna basarak yeniden deneyiniz. b. Meşgul sinyali duyuluyorsa "STOP/C" tuşuna basarak yeniden deneyiniz.

a ccepted or unreadable the ERROR light will come on. İn this case press the STOP/C button. b. If the num ber is engaged press STOP/C button and try again.

4. Bağlantı sağlanınca yeşil "PLEASE VVAIT" ışığı yanacak ve gönderme başlayacaktır. İhtiyaç duymanız halinde yardımcı olması için kabin memurunu çağırabilirsiniz.

4. VVhen the connection is made the PLEASE VVAIT light will come on and transmission begin. You may cali the flight attendant to assist you if necessary.

■ Internet

■ Internet

web adresimiz: www.thy.com.tr THY ile ilgili tüm bilmek stediklerinize web sitemizden erişebilirsiniz. THY'nin tarihçesi, filo yapısı, uçtuğumuz noktalarla şehir ve havaalanı bilgileri, satış ve rezervasyon ofislerimizin adres, telefon ve faks numaraları; özel yolcu programları; ikram servisimiz; Skylife dergisi; Business Class hizmetlerimiz, hasta, çocuk ve özürlü yolcu taşımacılığımızla ilgili diğer haberlerin yanısıra on-line sayfalarına da yine bu adresten erişmeniz mümkün. THY'nin tüm seferlerinin tarifesini online olarak görüntüleyebilir, iç ve dış hat rezervasyonlarınızı yapabilir ve dilerseniz biletinizi internet üzerinden satın alabilirsiniz. Internet üzerinden satın alınan biletler üç şekilde teslim edilmektedir.

Our website adress: www. thy. com Everything you need to know about Turkish Airlines is available at our website. Information ineludes a history o f the airline, the composition o f our fleet, flight destinations and information about the cities and airports, addresses o f our sales and reservations offices vvith their telephone and fax numbers, frequent flyer programmes, catering services, Skylife magazine, Business Class services and services for infant and disabled passengers. Turkish Airlines’s online services inelude the timetable for ali Turkish Airlines flights, making domestic and International flight reservations, and ticket purehase. For tickets purehased över the internet there are three delivery alternatives to choose from:

1 . Posta Yolu ile Teslimat (Türkiye, ABD, Ingiltere ve Almanya'da geçerlidir.) 2 . Havaalanında Teslimat (Türkiye'de İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Adana Şakirpaşa, Gaziantep Oğuzeli ve Antalya; Ingiltere’de Londra Heathrow ve Manchester; ABD'de New York JFK ve Chicago O ’Hare; Fransa’da Paris Orly, Lyon St. Exupery, Nice Cote D'Azur ve Strasbourg; Almanya'da Düsseldorf, Frankfurt Main, Hamburg Fuhlsbuttel, Hanover, Köln, Münih, Nürnberg, Stuttgart; ispanya’da Madrid Barajas ve Barcelona; Ukrayna'da Kiev Sorispol ve Odessa Central; İtalya'da Milano Malpensa; Romanya’da Bükreş Otopeni; Avusturya'da Viyana Schwechat; İsviçre'de Cenevre Cointrin ve Zürih Kloten; Belçika’da Brüksel National; İsrail'de Tel Aviv Ben Gurion; Yunanistan’da Atina Eleftherios Venizelos; İsveç’te Stockholm Arlanda havalimanlarında hizmete sunulmaktadır. Yolculuğun belirtilen havalimanlarında başlaması zorunludur.) 3 . THY Satış Ofisleri'nde Teslimat (Tüm THY Satış Ofisleri ve Genel Satış Acentaları’nın olduğu yerler için geçerlidir.)

1 . Ticket by Mail (Turkey, the USA, the UK and Germany only) 2 . Airport Delivery (The flight must begin from one of the follovving airports: in Turkey, İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Adana Şakirpaşa, Gaziantep Oğuzeli, and Antalya: in the UK, London Heathrovv and M anchester; in the USA, New York JFK and Chicago O'Hare; in France, Paris Orly, Lyon St. Exupery, Nice Cote d ’A zur and Strasbourg; in Germany, Nürnberg and Stuttgart; in Spain, Madrid Barajas and Barcelona; in Ukraine, Kiev Borispol and Odessa Central; in Italy, Milan Malpensa; in Romania, Bucharest Otopeni; in Austria, Vienna Schwechat; in Svvitzerland, Geneva Cointrin and Zürich Kloten; in Belgium, Brussels National; in Israel, Tel Aviv Ben Gurion; in Greece, Athens Eleftherios Venizelos; and in Sweden, Stockholm Arlanda.) 3 . Ticket by Office (ali Turkish Airlines sales offices and Turkish Airlines ticketing agencies)

TH Y ’ ye u la ş a b ile c e ğ in iz d iğ e r w e b a d re s le ri: w w w .tu rk h a v a y o lla ri.c o m .tr; w w w .tu rk is h a irlin e s .c o m .tr; w w w .tu rk is h a ir.c o m .tr; w w w .tu rk h a v a y o lla ri.c o m ; w w w .tu rk is h a irlin e s .c o m ; w w w .tu rk is h a ir.c o m T H Y h izm e tle ri ile ilgili ö n e ri ve ş ik a y e tle rin iz için e-m a il (e le k tro n ik p o s ta ) a d re sim iz: c u s to m e r@ th y .c o m

O th e r In te rn e t a d d re s s e s f o r T u rk is h A irlin e s : www. turkhavayollari. com. tr; www. turkishairlines. com. tr; www. turkishair. com. tr; www. turkhavayollari. com ; www. turkishairlines. com; www. turkishair. com For your suggestions and com piaints regarding Turkish Airlines services please vvrile to: customer@thy. com

5 /2 0 0 5 SKYLİFE 179


w w w .thy.com .tr İnternetteki check-in bankonuz

Online

check-in

w w w .thy.com Your online check-in desk

com .

■ A b o u t O nline C h e c k -in A cce ssin g their flights from o u r vvebsites, www. thy. com.tr (Turkish) or www.thy.com (Engiish), o u r passengers can choose the seat they want from the cabin plan and co m p le te ali c h e ck-in form aiities up to their destination.

t ■/ \ W ^$sr i

m O nline C heck-in ■ A d v a n ta g e s o f

nedir? Yolcularımızın;

O n lin e C h e c k -in

w w w .thy.com .tr (türkçe) w ww.thy.com (ing)

By a cce ssin g their previousiy reserved flights online, o u r passengers can ch o o se w hichever se a t they w ant from the seating plan for the class in w hich they are travellng from the co m fo rt o f their ow n hom e o r office a n d com plete c h e ck-in formaiities, as well as taking advantage o f the spe cia l ch e ck-in counters reserved for them a t m any o f o u r airports.

adresim izden seyahat edecekleri uçuşlarına ulaşarak, kabin planında diledikleri koltukları seçebilm e ve uçuşlarının son noktasına kadar ch e ck-in yapabilm e olanağıdır.

■ Online C heck-in yo lcu larım ıza neler kazandıracak? Yolcularımız, seyahat edecekleri tüm rezervasyonlu uçuşlarına online ulaşarak, ev veya ofislerinin konforunda, seyahat edecekleri sınıfa ait koltuk planından dilediklerini seçerek ch e ck-in işlemlerini g e rçekleştirebilecek ve b irçok havalimanımızda kendilerine tahsis edilen özel kontuardan faydalanm a imkânını elde edeceklerdir. 180 S kY LİF E 5 /2 0 0 5

■ Online Check-in nasıl yapılacak? www.thy.com.tr (türkçe) www.thy.com (ing) adresimizde ONLINE HİZMETLER bölümünde yer alan ONLINE CHECK-İN sayfamızdan, bu hizmeti sunduğumuz havalimanı bilgilerine ve check-in işlemleri ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Online check-in hizmeti, uçuşların kalkışından 24 saat önce başlayarak 90 dakika kalana kadar verilmektedir.

■ Havaalanında yapılacak işlemler Yolcularımız, güvenlik prosedürlerinden geçtikten sonra, biniş kartlarının alınması ve bagajlarının teslim edilmesi işlemlerini, havaalanında kendilerine tahsis edilmiş olan check-in bankosunda tamamlayacaklardır.

H o w d o es O nline C h e c k -in w ork For full details regarding online c h e ck-in form aiities a nd a list o f airports offering this service, please visit the ONLINE CHECK-İN p age in the ONLINE SERVICES se ctio n o f o u r website: w w w .th y.co m .tr (Turkish) o r w w w .th y.co m (Engiish. Online ch e ck-in services are available starting from 24 hours up to 90 m inutes before departure.

m P ro c e d u re a t th e a irp o rt After going through security procedures, our passengers wiii receive their boarding cards and complete their baggage consigning at the check-in counter provided for airport.


Self

Check-in Hotel

Check-in ■ Self C heck-in Türk Hava Yollan, Self Check-in cihazları ile havaalanındaki işlemlerinizi en hızlı biçimde gerçekleştirebileceğiniz bir hizmeti sunuyor. Bu uygulama sayesinde check-in işlemlerinizi kendiniz ve beraberinizdeki diğer yolcularımız için yapabilecek, istediğiniz koltuğu seçebilecek ve biniş kartınızı alarak doğrudan uçağa gidebileceksiniz. Bagajsız seyahatinizde, aynı gün içinde gittiğiniz yerden dönüş varsa dönüş uçuşunuz için de Retum Check-in işlemini gerçekleştirebileceksiniz. Bagajlı yada bagajsız, bağlantılı tüm yurtiçi seyahatlerinizde, siz ve beraberinizdekiler için, aynı rezervasyon kaydında olmak şartıyla, uçuşlarınızın son noktasına kadar Through Check-in yapabilecek ve tüm uçuşlarınıza ait koltuklarınızı seçerek, biniş kartlarınızı alabileceksiniz. Online Check-in yapmış olan yolcularımız, Self Check-in cihazlarından biniş kartlarını kendileri alarak doğrudan uçağa gitmenin yanı sıra, daha önce seçmiş olduklan koltukları değiştirme imkânına da sahip olabilecekler. Self Check-in hizmetinden geçerli bileti olan ve Online Check-in yapmış tüm yolcularımız yararlanabilecekler. Oteller- H o te ls

■ Otel C heck-in

m H o te l C h e c k -in

Türkiye'nin seçkin otellerinde kalan tüm yolcularımıza havalimanına gitmeden biniş kartlarını alabilme imkânı sunuyoruz. Bagajlı veya bagajsız seyahat ettiğiniz tüm rezervasyonlu uçuşlarınız için biniş kartlarınızı alabilirsiniz. Bu işlem esnasında size TÜRK HAVA YOLLARI tarafından eğitim verilmiş otel personeli yardımcı olacaktır, Bu işlem, havalimanına iç hat uçuşları için en az 20 dakika, dış hat uçuşları için ise en az 35 da kika ö n ces in d e bagaj(lar)ınızı teslim etmek için kontuara başvurduğunuz sürece geçerlidir. Otelde yapılan işlem sonrası Biniş Kartınızı, Bagaj Etiketlerinizi ve eğer Business Class yolcu iseniz CİP Salon Giriş Kartınızı görevliden hemen teslim alacaksınız. Bagajlarınızı havalimanında sizler için açılmış özel "Bagaj Teslim Kontuarları'na teslim edip bazı uçuşlar için gerekli olan güvenlik işlemlerinizi tamamladıktan sonra artık pasaport kontrolü için hazırsınız. Otel Check-in hizmetinin geçerli olduğu seçkin oteller listesi, bulunduğu il kapsamında aşağıda belirtilmiştir. İyi uçuşlar!

Ali passengers staying at leading hotels in Turkey can complete their check-in formalities before leaving the hotel. This service is valid for ali passengers travelling on domestic or International flights (if available) vvith or vvithout baggage. You vvill be served by hotel staff trained by Turkish Airlines. To take advantage o f this sen/ice you must deliver your baggage at the special Hotel Check-in counters in the airport at least 20 minutes before departure time for domestic flights and 35 minutes before departure time for International flights. You can collect your boarding card at your hotel’s check-in desk vvhich is open 24 hours a day. After check-in, please make sure that you have received ali your travel documents (boarding card, baggage tag, passport and Business Class lounge card if applicable) necessary for the flight. A t the airport you can entrust your baggage to Turkish Airlines staff at the special Hotel Check-in counter. After completion o f the security procedures neccessary for certain flights, you are ready to go through the passport control. Our Hotel Check-in sen/ice is available at hotels specified belovv. Have a pleasant flight.

Bulunduğu i - L o c a tio n

Polat Renaissance Hotel Tel: (0212) 663 17 00 Dedeman İstanbul Tel: (0212) 274 88 00 Sheraton Ankara Tel: (0312) 468 54 54 HiltonSa ABC (Ankara Business Çenter) Tel: (0312) 455 00 00 King Apart Hotel Tel: (0312) 440 79 31 Neva Palas Tel: (0312) 419 58 88 Seğmen Otel Tel: (03121 417 53 74 Dedeman Ankara Tel: (0312) 417 62 00 Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Tel: (0312) 266 46 86 Büvükhanlı Park Hotel & Residence Tel: (0312) 441 56 00__ Mega Residence Tel: (0312) 468 54 00 Sürmeli Oteli Tel: (0312) 231 76 60 Esenboğa Airport Tel: (0312) 399 47 00__ Etap Altınel Otel Tel: (0312) 231 77 60__ Hotel Kaya Prestige Tel: (0232) 483 03 23 İzmir Princess Termal Oteli Tel: (0232) 238 51 51 İzmir Hijton Tel: (0232) 497 60 60 Ege Palas Tel: (0232) 463 90 90 Otel Crovvn Plaza Tel: (0232) 292 13 00 Resort Dedeman Antalya Tel: (0242) 316 16 00 Hotel Sheraton Voyager Tel: (0242) 238 55 55

İstanbul Ankara

İzmir

■ S e lf C h e c k -in Using Self Check-in equipment, Turkish Airlines offers a service vvhich will make it possible for you to carry out your airport procedure in the speediest possible manner. Thanks to this service you will be able to effect check-in process foryourself and the passengers vvith you, choose a seat to your liking, get your boarding pass and go straight to the plane. İf you are travelling vvithout baggage and there is a same-day retum flight from your destination, you will also be able the carry out the Return Check-in operation for the trip back. For ali domestic flights involving connections, vvith or vvithout baggage, you and those travelling vvith you vvill—provided you have made the same reservation—be able to effect a Through Check-in to your final destination, selecting seats and getting boarding passess for ali the flights. İn addition to get their boarding passes from the Self Check-in equipment, passengers who have performed Online Check-in vvill be able to change previousiy chosen seats. Ali those vvith valid tickets, and ali passengers vvho have benefitted from Online Check-in, vvill be able to make use of Self Check-in.

Oteller- H o te ls Bulunduğu il - L o c a tio n HiltonSA Tel: (0322) 355 50 00 Adana Seyhan Oteli Tel: (0322) 457 58 10 Zaimoğlu Oteli Tel: (0322) 363 53 53 Büyük Sürmeli Oteli Tel: (0322) 352 36 00 Mavi Sürmeli Oteli Tel: (0322) 363 34 37 7 rk. Graı cl o * Tel: Trabzon Usta Otel Tel: (0462) 326 57 00 Resort Dedeman Bodrum Tel: (0252) 313 85 00 Bodrum Manastır Otel Tel: (0252) 3 1 6 j^5 4 Karia Princess Tel: (0252) 316 89 71 Fuga Fine Times Tel: (0252) 317 23 60 Iberotel Sarıgerme Park Tel: (0252) 286 80 31 Dalaman Caria Holiday Resort Tel: (0252) 286 84 39 Hillside Beach Club Tel: (0252) 614 83 60 Club Lykia World Tel: (0252) 61 7 02 00 Hotel Dedeman Rize Tel: (0464) 223 44 44 ______ Rize Resort Dedeman Cappadocia Tel: (0384) 213 99 06 Kapadokya

Antalya

5 /2 0 0 5 SKYLIFE 181


Siz ve

bagajınız You and your

baggage ■ Seyahat etmek üzere seçtiğiniz havayolu şirketinden bagajınızı hangi noktaya kadar etiketleyeceğini ve kaç kiloya kadar taşıma hakkınız olduğunu mutlaka öğreniniz ve biletinizden kontrol ediniz. ■ Kabin içine alabileceğiniz el bagajlarına ilişkin ebat ve kilo sınırlamaları hakkında bilgi edininiz. Türk Hava Yolları standart boyut ve ağırlığı 20x40x60 cm ve 8 kg'dır. ■ Bagajınızın üzerine ad/soyad, telefon numarası ve adres gibi bilgileri içeren isim etiketini mutlaka takınız. Etiketler bankolarımızdan temin edilebilir. ■ Daha önceki seyahatlerinize ait etiketlerinizi bagaj üzerinde bırakmayınız. ■ Havayolumuz, bagajınızda bulunan para, ziynet eşyası, numune, değerli evrak, elektronik eşya, bozulabilir/kırılabilir madde ve diğer değerli eşyalardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. ■ Çuval, naylon torba, teneke kutu, bidon vs. bagaj niteliği taşımayan eşyaların uçağın bagaj bölümüne ve kabin içine kabul edilmeyeceğini unutmayınız. ■ Çakı, bıçak, tırnak makası, çakmak vs. gibi kesici, delici ve patlayıcı eşyaların kabinde bulunması güvenlik açısından sakıncalı olup, kabul edilmediğini unutmayınız ve yanınızda bulundurmayınız. ■ Bagaj/bagajlarınızın taşıma esnasında fazla doluluktan dolayı zarar görmemesi ve sapının kopmaması için genişlik sınırlarını ve ağırlık taşıma kapasitesini zorlamayınız. Taşıma hakkınızı aştığınız takdirde fazla bagaj ücreti ödemeniz gerektiğini unutmayınız. > Bagaj/bagajlarınızın teslim işlemlerini kendi adınza yaptırınız ve teslim ettiğiniz 182 SKYLİFE 5 /2 0 0 5

bagaj/bagajlarınız için size verilen etiket kuponları üzerindeki bilgileri kontrol ediniz. Bagajınızı bir başka yolcu adına kaydettirmeyiniz, aksi halde kayıp veya hasar durumunda tarafınıza tazminat ödenmesi mümkün olmayacaktır. ■ Uçağa binmeden önce bagaj gösterme uygulaması var ise bagaj/bagajlarınızı görevlilere gösteriniz. ■ Varışınızda; bagaı bantından size ait bagaj/bagajları alırken yanlışlıkla benzer bagaj almamaya dikkat ediniz. ■ Varışınızda teslim alamadığınız bagaj/bagajlarınız için kayıp eşya ofisine yapacağınız başvuruda seyahat biletiniz ve bagaj etiketinizi/etiketlerinizi ibraz ediniz ve görevlilere bagajınızın rengi, tipi, markası ve içindekilerle ilgili bilgileri bildiriniz. Size verilen bagaj aksaklık raporu, seyahat bileti ve bagaj etiketinizi/ etiketlerinizi muhafaza ediniz. ■ Bagajınız 5 aı'in ininde bulunamadıöı takdirde lütfen verilen bagaj talep formu, orijinal biletiniz, bagaj etiket(ler)iniz, varsa- fazla bagaj biletiniz ve hüviyetiniz ile birlikte en yakın THY ofisine veya Merkezi Kayıp Eşya Müdürlüğü'ne müracaat ediniz. ■ Bagajınız, THY'nin bilgisi dışında size ulaştı ise, lütfen +90 212 663 63 00 / 5577-82 irtibat numaralarına haber veriniz. Unutmayınız ki, bagajınızı internet üzerinden takip etmeniz size zaman kazandıracaktır. Web adreslerimiz: www.thy.com.tr ve www.turkishairlines.com

■ Please check the destination to vvhich your baggage should be labelled and the weight limit permitted by the airline you are flying vvith. Also check the vveight limit marked on your ticket. m Check the size and vveight limits for hand baggage allovved in the cabin for the airline you are flying vvith. Turkish Airlines allovvs one piece of cabin baggage measuring 20x40x60 cm and vveighing a maximum of 8 kg. m Every piece of your baggage should be labelled vvith your name, telephone number and destination adress. Tags are available from our check-in desks. m Remove any tags and labels from previous journeys. m Our airline is not responsible for cash, jevvellery, samples, valuable documents, electronic devices, perishalbe/fragile items, or other valuables in your baggage. m Baggage packed in sacks, plastic bags, plastic containers, tins and other unsuitable packaging will not be allovved either as check-in or cabin baggage. m Knives, penknives, nail scissors, cigarette lighters and other cutting, piercing and explosive items are not allovved in the cabin for security reasons, so please check that you are not carrying any such items in 'rour hand luggage. m Do not overfill your suitcases and bags beyond their vveight or volüme capacity. This can lead to the handle breaking and other damage to your baggage. If your baggage exceeds the vveight allovvance, remember that you will be liable to pay additional charges.

m Present your baggage in your ovvn name, and check the information on the baggage receipts given to you at check-in. Do not register your baggage in the name of another passenger. Remember that in this event you will not be able to daim for lost or damaged baggage. m You may be reguired to identify your baggage before boarding the aircraft. Please point out each piece o f your baggage to the staff member on duty. m On arrival, be careful not to collect baggage resembling your ovvn by mistake. m Should you find that your baggage has not arrived to your destination, please inform the lost and found Office shovv the staff member your ticket and baggage receipt/s, and give details of the colour, type, brand and contents. Please keep the passenger irregularity report, your ticket and ticket receipt/s, as these will be needed to daim your baggage vvhen it arrives. u Should your baggage not be traced vvithin 5 days, please apply to the nearest Turkish Airlines Office or the Central Baggage Tracing Department vvith your Baggage Demant Form, original ticket, original baggage receipt(s), excess baggage receipt (if any) anda valit Identification document. m İfa third party delivers your baggage, please inform us by jalling +90 212 663 63 00 / 5577-82.

Please note that tracking your baggage via the Internet vvill save you valuable time.

Our web adresses are: www. thy. com. tr and www. turkishairlines. com


-

M 0

1 1' 1 n “n

^ u fi Onaylı Fuarlar

S

Uluslararası İstanbul Fuarları International İstanbul Fairs

Approved Events

8th Furniture Side Industry, Accessories, Forestry Products and Wood Technology Fair

www.intermobistanbul.com

Wood Processing Machinery

18th Wood Processing Machinery Cutting Tools, Hand Tools Fair

www.woodmachineryistanbul

18- 22 Kasım / November 2005 ııaii]

mmTT:

TÜRKİYE FUAR YAPIMCILARI DERNEĞİ TURKİSH F/UR ORGANIZERS ASSOCIATION

TS EN ISO 9001:20001

Öye Kuruluş / Member

T Ü Y A P TÜ M FU A R C ILIK YA PIM A.Ş. / FU AR A LAN I VE M ER K EZ O FİS

T U Y A P Y U R T İÇ İ O F İS L E R

Y A P F A İR S A N D E X H IB IT IO N S O R G A N IZ A T IO N IN C . / F A İR A R E A - H E A D O F F IC E

iyap F u a r ve K o ng re M erkezi iyap F a ir, C onve ntion and ıngress Ç enter 5 2 2 , B eylik d üzü , iyükçekm ece a nb ul - Tü rk iye ternet IWeb w w .tu ya p .c o m .tr

BU

FUAR

T e l IPhone : 90 (2 1 2 ) 8 86 68 43 S a tı şlSales F a k s / f a r : 90 (2 1 2 ) 886 66 98 sa le s @ tu y a p .c o m .tr 8 86 6 7 1 5 T a n ıtım ve H a lk la İliş k ile r Promotion and Public Relations E-p o sta JE-mail. a rtlin k @ tu y a p .c o m .tr F u a r A la n ı I Fair Area fa ira re a @ tu y a p .c o m .tr

L O C A L O F F IC E S O F T Ü Y A P

I

T U Y A P Y U R T DIŞI O FİS LE R O V E R S E A S O F F IC E S O F T Ü Y A P

E-posta/f-ma//:

E-posta/f-ma//:

Tüyap A d a n a : tuyapadana@tuyap.com .tr

Tüyap İzm ir: tuyapizm ir@ tuyap.com .tr

Tü yap M oskova I Moscow: tuyap m osco w @ tu yap .com .tr

Tüyap Ankara: tuyapankara@tuyap.com .tr

Tüyap K onya : tuyapkonya@ tuyap.com .tr

Tü yap Sofya ISofia : tuyapsofia@ tuyap.com .tr

Tüyap B u rsa : tuyapbursa@tuyap.com .tr

Tüyap S a m su n : tuyapsam sun@tuyap.com .tr

Tü yap Halep I Aleppo: tuyapaleppo @ tuyap.com .tr Tü yap T iflis I Tbilisi: tuyap ge orgia @ tuya p .co m .tr

5174

SAYILI

K A NUN

GEREGİNCE

TÜRKİYE

ODALAR

VE

tek-ssss? İKsüliT

BORSALAR

BİRLİĞİ

(TOBB)

I2 U

İU

İ-

Beylikdüzü

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Fair, Convention and Congress Çenter Beylikdüzü, Büyükçekmece İstanbul, Turkey İ Z Nİ

İLE

DÜZENLENMEKTEDİR.

THİS FAİR IS HELD UPON THE AUTHORIZATION OF THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY, İN ACCORDANCE WITH LAW NUMBER 5174.


Cargo

m Hovv fam i Har a re yo u vvith Turkish A irlin es C a rg o ?

■ Türk H ava Yolları K arg o ’yu Ne K adar Tanıyorsunuz? Değerli Yolcularımız, Rahat ve konforlu koltuklarınızda seyahat ederken, U za kd o ğ u ’dan A m erika’ya. A vrupa’dan O rtadoğu ve A frika’ya aynı u çakta sizlerle birlikte kargo taşıdığımızı biliyor m usunuz? ■ Yolcu uçaklarının kargo kompartımanlarının yanı sıra 40 ton kapasiteli A310-304 kargo uçağı ile de kargo hizmeti sunmaya başlayan THY Kargo ile artık daha fazla noktaya, daha fazla kapasite ile kargo göndermek mümkün. Frankfurt, Maastricht, Londra, Tel Aviv, Yeni Delhi gibi noktalara tarifeli kargo uçağı seferi düzenleyen THY Kargo, sizlerden gelen talepler doğrultusunda bu noktaları daha da artıracaktır. ■ Hava kargo taşımacılığında Avrupa’nın önde gelen isimlerinden biri olan Türk Hava Yolları Kargo, 2000 yılında aldığı ISO 9002 Kalite Belgesi'ni, 2003 yılında ISO 9 0 0 1 :2000 revizyonuna uygun yenileyerek; vizyonunu “Uçuş yapılan tüm noktalarda hava kargo taşımacılığı konusunda ilk tercih edilen kuruluş olmak" şeklinde genişletti. ■ Tekstil ürünleri, yedek parça, makine akşamı, hi-tech ürünler, çiçek, canlı hayvan, deri, yaş sebze, meyve, değerli eşyalarınız... Kargonuzun cinsi ne olursa olsun, nereye göndermek isterseniz isteyin, yapacağınız tek şey gönderinizi Türk Hava Yollan Kargo'nun güvenilir ellerine teslim etmek. 184 S k /L IF E 5 /2 0 0 5

■ 24 saat/7 gün Internet üzerinden (www.TKKargo.com , www.THYKargo.com veya www.TKCargo.com adreslerinden kargolarınızı sürekli takip edebilir, iç hat kargo ücret ve tarife bilgilerimize ulaşabilirsiniz. Ayrıca Alo Kargo Servisimiz vasıtasıyla 24 saat telefonunuzun tuşlarını kullanarak, konşimento numaranız ile kargonuz hakkında her türlü bilgiyi öğrenebilirsiniz. Alo Kargo erişim numaraları: (+90) 212 663 63 93 ve (+90) 212 663 46 0 5 / 4 hat ■ Türkiye’den yurtdışına kargo göndermek istediğinizde, size gümrük işlemleri, konşimento kesimi, ücretlendirme, paketleme vs. konularında yardımcı olacak IATA (Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği) üyesi kargo acentelerimize başvurmalısınız. IATA üyesi kargo acentelerimizin erişim bilgilerine, (+90) 21 2 663 63 00 /5 3 03 5 314-5808 no’lu telefonlardan ulaşabilirsiniz. Yurtdışından Türkiye’ye kargo göndermek istediğinizde ilgili ülkedeki satış ofisimizle bağlantı kurmanız gerekecektir. ■ Kargonuzu, tarifeli yolcu ve kargo uçak seferlerimizin yanı sıra, özel kira (charter) seferlerimiz ile istediğiniz gün ve saatte, istediğiniz yere taşımamız mümkün. Özel kira taleplerinizi (+90) 212 663 62 35 no’lu telefonu arayarak ve/veya (+90) 212 663 47 19’a fax çekerek yapabilirsiniz.

Dear Passenger, D id you kn o w that while you are traveling in your com fortable seat in the cabin we are transporting cargo from the Far East, the M iddie East a n d Europe to Am erica a n d A f rica on the sam e plane as you? m

İn addition to the cargo

holds on p a sse ng e r planes, THY C argo has begun offering a cargo service that m akes

m A s well as a c c e s s in g our

do m e stic cargo rates, scheduless and o ther details, you m ay also track yo u r cargo once y o u have se n t it över the Internet any time 2 4 /7 on o u r vvebsites (www. TKKARGO.com, wwwTHYKARG O .com or w w w . TKCargo.com ). You m ay also cali o u r A lo Kargo Servis 24 hours a day for Inform ation b y p u n ching in y o u r b ili o f lading n u m ber on y o u r to u ch-to n e phone.

n o w p o ssib le to se n d cargo

A lo Kargo a c c e s s num bers: (+90+ 2 1 2 6 6 3 6 3 9 3 and (+90) 2 1 2 6 6 3 4 6 05) 4 lines

shipm ents o f greater ca p a city

m İf yo u want to se n d cargo

to m ore destinations. With

a b ro a d from Turkey, you

use o f 4 0 -to n ca p a city A 3 103 0 4 transports, so that it is

sch e d u le d cargo flights to su ch po in ts as Frankfurt, M aastricht, London, Tel Aviv

m ay co n su lt o u r cargo agents. As m em bers o f IATA (International A ir

a n d N e w Delhi, THY Cargo

Transporters Association),

vvill a d d n e w destinations

they vvill a s sis t yo u with

b a se d on input from yo u the

cu sto m s form alities, bills o f lading, rates, p a cka ging a nd

custom er. m One o f E urope's leading

nam es in air cargo transport,

o th e r questions. You m ay reach o u r lATA-m em ber

Turkish Airlines C argo recently

cargo agents b y telephone

renevved its ISO 9 0 0 2 Certificate o f Ûuality, received in 2 0 0 0, in tine vvith the ISO

a t (+90+ 2 1 2 6 6 3 6 3 0 0

9 0 0 1 :2 0 0 0 revision m ade in 2 0 0 3, thereby expanding its m ission to that o f ‘a topp reference co m p a n y for air cargo transport t o ali flight

/5 3 0 3 -5 3 1 4 -5 8 0 8 ). İf you w ant to se n d cargo to Turkey from abroad, you will n e e d to c o n ta c t o u r sales o ffice s in the c o u n try from w hich you are sending. m

İf y o u w ant to s e n d yo u r

destinations'. • Textile pro d u cts, autom obile

s ch e d u le d p a sse ng e r or

and m achinery spare parts, hi-

cargo flights b u t on a

tech products, fresh flovvers,

sp e cia l ch a rte r flight, we

live animals, leather, fresh

can transport it any day and any tim e to any p la ce you

fruits a nd vegetables, valuable g o o d s — vvhatever yo u r cargo a n d vvherever you vvant to

ca rg o n o t on one o f our

wish. You m ay p la c e yo u r

it ö ve r to o u r reliable Turkish

sp e cia l ch a rte r req u e sts b y telephone (+90) 2 1 2 6 6 3 6 2 3 5 or

Airlines C argo staff.

fax (+90) 2 1 2 6 6 3 4 7 19).

se n d it, ali you n e e d d o is turn


o ıs s ım p le Be New: Use ali ne w technologies. Be Fast: Don’t let it melt. Be Safe: Don’t let it drop. Be Fair: Take it to everywhere.

Now, do you stili think that Cargo is simple and any company can meet your needs? We don’t think so. We have ali the equipment and newest technology for cargo business. We’re fast enough to catch your deadlines no matter hovv strict they are. We are safe, which was proven time and again to our customers. We have the largest delivery area to be fair to any customer. Yet we think even these are not enough and we add one more crucial, human spec to our service: We care.

TU R K İS H C A R G O Phone: 0212 663 4 6 0 0 / 0 5 w w w .TK Cargo.com


U.S. Department o/ Juatice

Welcome to the United States I MW Nonimaılgrant VI.» Waivar ArrlvaV Ifepartun Fort»

D o may o t th e fo llo w in g ap ply to you? lAmmtrYmorMt) D» you hav* • «ommunıtabU phyaKal or mantol □ '« 0 H . “ — 1----------------- •*------'— ırar addın?

yıüf.

»7 . Hw »trlimcan provU«yM>wiü>ÜMcufTMrt lı««TtUgibk «mınlr».. TypaorpriM togtblyvrtlhpaıı in ALL CAPITAL LETTCKS. UHK BNUUtHI

B

Hava yon »var bam amatad ar caovlrtad for an oft tovamag an

TUa fona la to t*a parta. Plaoaa cmnptrt* boih ıha Arrtval Kacord. İUn» I through 11aod ıha Daparlun Ratard. ilana 14 through İT. T b r r n n tır i» !

“—-- ' —

Göçmen yönetm eliği Im m ig ra tio n regulations

C. Hav» you n n b«ıı or ara md lHtİ arara you m nlval, İn anv «ay, u paraacullona ■nnaud »ılh Narı Gtrmany ot lu■İL»*’ O y" I 8 ’* O. Ara yw aaafcing to «ark İn Iha UX: ar hava you avar haaa n c lu M and lıp ın r i ; or haa* praouualy rraovad (baı Iha Uıutad S uin; or pracurad or aUaatptod la aracura a «aa ar aalry toto Iha ti A oy fraud or ınıarapraaanUUanT □ YaaQ) No

b 2 1 5 1 8 1 5 3 OS

, . , I

____

3 /r

H..U ,^ .T A . f A .

IMI’OHTANT İf you aıumrad *Yta* to any of Iha abnva. alaaar hi travel to Iha U. «>r>Ucl Iha Amarkan Knıbaaay BKFORK you traval tolha UA (inca yau may ba rafuaadadmlaaiaototoIha UaMad d fltolaa

7WF£C... U.I.,

T.'Msşg.r . ı ANlY|T,<>|tf|rt

- ■ ■ J L .J..İ

i .,1 . I in 1 I. L .

» e pa rture N um ber

b 2 i5 i8 9 5 3

ABD'ye uçakla giden bütün yolcuların (ya da her aileyi temsilen yalnızca bir kişinin) Gümrük Deklare Formu doldurması gerekmektedir. ABD vatandaşları, ikamet kartı (yeşil kart) sahipleri, Kanada vatandaşları ya da yeni göçmenlerin dışında, geçerli bir ABD vizesine sahip ve son varış noktası ABD ya da ABD’nin dışındaki bir ülkeye transit olan yolcuların her biri tarafından beyaz renkli 1-94 formunun doldurulması zorunludur. Aşağıda adı geçen ülkelerden birine ait bir pasaport taşıyıp giriş yapıyorsanız ya da ABD vizesi olmadan (vize muafiyet programı altında) transit yolcu gibi konaklıyorsanız yeşil renkli 1-94W formunun doldurulması gerekmektedir. Ülkeler; Andorra, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Büyük Britanya, İzlanda, İtalya, Japonya, Liechtenstein, Lüksemburg, Monako, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, San Marino, Ispanya, İsveç ve İsviçre, 186 SKYLIFE 5 /2 0 0 5

İf you are flying to the United States, please note that ali passengers (or one passenger p e r famlly) must complete a Customs Declaration Form. Apart from US citizens, green-card holders, Canadlan citizens and new immigrants, ali passengers travelling to the United States, vvhether as their final destination or in transit to another country, are obliged to fiil out the vvhite I94 form. The green 1-94 W form must be com pleted if you hold a passport from one o f the following countries: Andorra, Australia, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Iceland, Italy, Japan, Liechtestein, Luxembourg, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, San Marino, Spain, Sweden or Switzerland, and are either entering the United States or making an Intermediate stop there as a transit passenger vvithout a U. S. visa under the vısa vvaiver program.

09

*■7 l*. Aoo?

-T6ns==çB-


Ö zel y o lc u p ro g ra m ı Frequent Flyer Programme

T ürk Hava Yolları Özel Y olcu Program ı

Turkish Airlines’ Frequent Flyer Program m e

Türk Hava Yolları Özel Yolcu Programında üyeler, Türk Hava Yolları tarifeli uçuşlarından club mil, program ortaklarıyla olan aktivitelerinden bonus mil kazanırlar. (Ortak havayolları ile uçuşlar, hotel konaklamaları ve araba kiralamaları)

İn Turkish Airlines Frequent Flyer Programme, members earn club miles in retum of their Turkish Airlines scheduled flights vvhereas they earn bonus miles for their activities vvith programme partners. (Flights vvith partner airlines, hotel stays and car rentals)

Türk Hava Yollarının Shop&Miles kredi kartı programı ile her türlü harcamanız Garanti Bankası tarafından size bonus mil olarak verilmektedir.

Using Turkish Airlines Shop&Miles Credit Card Programme, ali your expenditure vvill be rated for you as bonus miles by Garanti Bank.

Kazandığınız tüm milleri Türk Hava Yollan ve anlaşmalı hava yolları ile uçuşlarınızda hem kendiniz hem de istediğiniz kişiler için; ücretsiz bilet, refakatçi bilet ve upgrade gibi program ödülleri olarak değerlendirebilirsiniz.

You can easily evaluate ali your miles as avvards for ali scheduled flights of Turkish Airlines and partner airlines for free ticket, companion ticket or upgrade to business class.

Özel Yolcu Programımızdaki üyelikler Classic Kart ile başlar. Türk Hava Yolları ile sık uçan üyelerimiz gerekli club mil kriterlerini sağladıklarında Elite Kart'ın çok özel program avantajlarından faydalanırlar. ___________________________________________

İn Turkish Airlines Frequent Flyer Programme, membership starts vvith Classic card. As you fullfill the necessary club mileage criteria, you vvill be upgraded to Elite status vvhich allovvs you to benefit from special avvards and advantages.

Privileges of Elite Card

Elite Kart Avantajları 1. Uçuş rezervasyonlarında öncelik 2. Business Class bankosundan check-in 3. Anlaşmalı CİP salonlarına giriş 4. 10 kg1İlk ekstra bagaj hakkı (Okyanus aşın uçuşlarda 1 parça ekstra bagaj taşıma hakkı) 5. Kart sahiplerine özel danışma hattı 6. Mil karşılığı havalimanında son dakika uçuş sınıfını yükseltme 7. Anlaşmalı otel ve araba kiralama şirketlerinden ekstra indirim imkanı______

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Priority in vvaiting list Check-in at business class counters Access to Private lounges 10 kg O f extra baggage allovvance (One piece of additional baggage for transatlantic flights) Dedicated info-line Last-minute upgrade in return for miles Extra discounts from the partner hotels and car rental companies

Instant membership

Üyeliğiniz hemen başlıyor Özel Yolcu Programına internet adresinden anında üye olarak program avantajlarından faydalanmaya başlayabilirsiniz. Türk Hava Yolları ile ilk uçuşunuzdan ya da program ortaklarıyla gerçekleştirdiğiniz ilk aktivitenizden sonra sürekli kartınız adresinize gönderilecektir. Türk Hava Yolları Satış ofisleri, Garanti Bankası Şubeleri ve uçuş esnasında kabin memurları tarafından temin edilecek başvuru formlarını doldurarak da programa üye olabilirsiniz.

You can ınstantly become a member of the programme online and benefit from the advantages. Just after your first flight vvith Turkish Airlines or your first activity from the partner companies, your permanent membership card vvill be sent to your address. You can also become a member of the programme by fılling out the application form vvhich are available at Turkish Airlines sales offices, Garanti Bank offices, check-in counters or from the cabin attendants during your flight.

Keep in Mind

Aklınızda Bulunsun 1. Lütfen rezervasyonunuzu yaptırırken öncelikle ve mutlaka TK ile başlayan üyelik numaranızı belirtiniz. 2. Lütfen bilet üzerindeki adınızın üyelik kartınız üzerinde yazılı olan ile aynı olmasına dikkat ediniz. 3. Check-in işlemi esnasında kartınızı mutlaka gösteriniz. 4. Hesabınıza işlenmemiş uçuşlarınız için internet sitemizden işlem yapabilir ya da (0212) 663 6356 ve (0212) 663 2543 faks numaralarına ilgili uçuşlara ait bilet ve biniş kartı kopyalarınızı gönderebilirsiniz. Lütfen biniş kartlarınızı ve biletlerinizi muhafaza ediniz.

İnternet Kolaylığı ve Avantajları

1. Please State your membership number vvhich starts vvith TK initial during your reservation. 2. Please be sure that your name and sumame on the ticket are exactly the same as those of vvhich are on your membership card. 3. Please hand in your membership card during check-in. 4. You can claim your missing flights online or you can send the copies of your tickets and boarding cards to o u r fax numbers (0212) 663 6356 & (0212) 663 6356. Thereforeyou are advised to keep your flight documentation. You are able to get your award tickets online. Just after completing the transactions you can get your ticket at the airport before departure. 1. You can enroll Turkish Airlines Frequent Flyer Programme 2. You are able to update your membership information 3. You can create or change your pin code 4. You can get detailed information about the programme and follow the latest news, instant promotions and advantages.

M i l e s e a r n i n g t a b l e (From o r to city)

M il k a z a n ı m t a b l o s u (G e liş v e y a g id işle rd e ) I Adana ADANA 443 ALMATY 2439 754 AMMAN AMSTERDAM 1373 ANKARA 227 ANTALYA 301 1582 AŞKABAD / ASHGABAD ATİNA / ATHENS 345 1607 BAHREYN / BAHRAIN 1108 BAKÜ / BAKU 4647 BANGKOK BARSELONA / BARCELONA1387 1144 BASEL 614 BEYRUT / BEIRUT BERLİN 1076 BİŞKEK / BISHKEK 2328 BODRUM 265 1347 BRÜKSEL / BRUSSELS BÜKREŞ / BUCHAREST 283 BUDAPEŞTE / BUDAPEST 652 CENEVRE / GENEVA 1189 CEZAYİR / ALGIERS 1405 1477 CİDDE / JEDDAH DALAMAN 296 226 DENİZLİ 642 DİYARBAKIR DUBAİ 1868 DUSSELDORF 1267 ERZURUM 653 FRANKURT 1157 540 GAZİANTEP

HAMBURG 1236 1198 HANNOVER 4977 HONG KONĞ İZMİR 196 764 KAHİRE / CAIRO 389 KAYSERİ KARAÇİ / KARACHI 2459 KAZABILANKA/CASABLANCA 2057 KİEV 656 412 KİŞİNEV / CHISINAU KONYA 288 KOPENHAG / COPENHAGEN1249 KÖLN / COLOGNE 1240 KUVEYT / KUVVAIT 1349 LEFKOŞA 476 LONDRA / LONDON 1552 LYON 1233 1687 MADRİD MALATYA 523 1674 MANCHASTER 1034 MİLANO / MILAN MOSKOVA / MOSCOVV 1091 MÜNİH / MUNICH 978 5009 NEW YORK 1117 NİS /NİCE NÜRNBERG / NUREMBERG1042 ODESSA 393 PARİS 1392 PEKİN / BEIJING 4398 PRAG PRAGUE 943 412 PRİŞTİNA / PRISTINA

www.turkishairlines.com

w w w .th y .c o m .tr M ^ M E a s e & A d v a n ta g e s o f In te rn e t

Ücretsiz ödül biletlerinizi alabilir, dilerseniz sadece rezervasyonunuzu internet üzerinden gerçekleştirerek biletinizi size en yakın satış ofisimizden temin edebilirsiniz. 1. özel Yolcu Programımıza üye olabilirsiniz, 2. Hesabınızdaki adres ve kişisel bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. 3. Pin kodu tanımlayabilir ve değişitirebilirsiniz, 4. Özel Yolcu Programı hakkındaki detaylı bilgilere güncel olarak ulaşabilir, her an gerçekleşebilecek promosyonlar ve avantajları yakından takip edebilirsiniz.

RİYAD / RIYADH 1510 852 RO M A/ ROME SAMSUN 393 SARAYBOSNA / SARAJEVC 589 5198 SEUL SHANGAI 4999 SIMPERFOL 382 SİNGAPUR / SINGAPORE 5390 440 SİVAS SOFYA / SOFIA 304 1364 STOCKHOLM STRASBURG 1159 STUTTGART 1095 ŞAM / DAMASCUS 672 5477 ŞİKAGO / CHİCAGO TAHRAN/ TEHRAN 1270 TAŞKENT/ TASHKENT 2090 832 TİFLİS / TBILISI TEL AVİV 701 TİRAN / TİRANA 470 TOKYO 5755 TRABZON 572 1027 TRABLUS / TRİPOLİ TUNUS / TUNIS 1038 387 ÜSKÜP / SKOPJE VAN 789 VİYANA / VIENNA 779 VARŞOVA / WARSAW 858 YENİ DELHİ / NEW DELHİ 2834 720 ZAGREB ZÜRİH / ZÜRİCH 1096

■Aşağıdaki mil değerleri Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı lATA’nın belirlemiş olduğu mil değerleri olup, Türk Hava Yollan Özel Yolcu Programı’nda bu mil değerleri kullanılmaktadır. Bu miller Uçuş Bilgileri sayfasında belirtilen mil değerlerinden farklıdır.

CİDDE DUSSELDORF

1096 1708

A n k a ra ADANA AĞRI

250 533 1575 257 462 1259 354 1555

ANTALYA BATMAN BERLİN BODRUM BRÜKSEL/ BRUSSEL BURSA 416 DİYARBAKIR 1471 DUSSELDORF ELAZIĞ 353 347 ERZİNCAN 434 ERZURUM FRANKURT 1365 GAZİANTEP 326 HAMBURG 1421 HANNOVER 1391 İZMİR 339 KARS 533 KOPENHAG/COPENHAGEN 1416 KÖ LN /C O LO G N E 1445 MALATYA 297 MARDİN 459 M Ü N İH /M U N IC H 1189 MUŞ ____ _ 471 NURNBERG/NUREMBERG 1248 STOKHOLM/STOCKHOLM 1490

211

STUTTGART ŞANLIURFA TRABZON VAN VİYANA / VIENNA

1308 380 362 564 982

| A n t a ly a AMSTERDAM DUSSELDORF MOSKOVA/MOSKOVV

DUSSELDORF VIYANAA/IENNA

1646 1538 1338 1 1429 1205 1271 1290

1020 1131 846

AMSTERDAM 1738 DUSSELDORF 1632 KOPENHAG/COPENHAGEN 1638 VİYANA/VIENNA 1143 | K onya KOPENHAG/COPENHAGEN 1529 STOKHOLM/STOCKHOLM 1631

DUSSELDORF FRANKFURT STUTTGART

1568 1086

I C h ic a g o 1

İ z m ir AMSTERDAM FRANKFURT HANNOVER KÖLN / COLOGNE MÜNİH / MUNICH STUTTGART VİYAN/VVIENNA

I S am sun

1715 1620 1577

ATLANTA BALTİMORE CLEVELAND DALLAS DENVER DETROIT HOUSTON LAS VEGAS LOS ANGELES MIAMI MINNEAPOLIS ORLANDO PITTSBURGH RALEIGH DURHAM SAN DIEGO SAN FRANCİSCO SEATTLE ST. LOUIS

599 1020 307 801 907 237 931 1519 1746 1190 344 990 403 637 1727 1851 1726 257

New Y o r k BOSTON DALLAS LOS ANGELES MIAMI RALEIGH DURHAM SAN DIEGO SAN FRANCİSCO VVASHINGTON

191 1378 2459 1092 425 2432 2572 215

B angkok SINGAPORE

897

■ The distance in miles specified beside are those laid down by the International Air Transport Association (IATA), and used for Turkish Airlines' Frequent Flyer Programme. These miles differ from those given on the flight information page.

S o ru la rın ız için :

F o r y o u r O u e s tio n s :

Cali Çenter Tel: 444 0 849 (Her gün 07:00-22:30) Faks: 0212 663 25 43

Cali Çenter Phone: 444 0 849 (Everyday 07:00-22:30) Fax: 0212 663 25 43


CİP x-press kartıyla yeni CİP Lounge keyfi!

Enjoy the new CİP Lounge vvith your CİP x-press card!

K e n d isin i ö zel h is s e tm e k iste y e n le r için : C İP x -p r e s s

C İP x -p r e s s : F o r t h o s e w ho w an t to feel s p e c ia l

T H Y ekono m i biletinizle yurtiçi CİP salonlarından yararlanm anız CİP x -p re s s Kartıyla m ü m k ü n .

İt is p o s s ib le to have a c c e s s to d o m e s tic CİP lou nges vvith y o u r C İP x -p re s s C a rd b y T u rkish A irlines e c o n o m y ticke t.

T H Y 'nin başlattığı CİP x-p re s s hizm etiyle yalnız siz değil, sizinle birlikte y o lc u lu k ya pan e k o n o m i bilete sa h ip b ir kişi d a h a iç h a t C İP salonlarına kabul ed ile ce ktir.

VVİth th e n e w C İP x -p re s s service, n o t o n ly you, b u t an a d d ition a l p e rso n traveling vvith you will be a c c o m m o d a te d in o u r d o m e s tic C İP lounges.

Bu ayrıcalıklı uygulam a d a n fa yd a la n m a k için şehir ve m eydan ofislerinde b ulabileceğ in iz C İP x -p re s s B aşvuru F o rm u 'n u d o ld urm a n ız ve yıllık aidati ö d e m e n iz yeterlidir.

T o b enefit fro m th is e xce p tio n a l service, ju s t fiil in th e

CİP x -p re s s kartınız en kısa süre için d e adresinize g ö n d e rile ce ktir.

Y o u r C İP x -p re s s ca rd will be se n t to y o u r m ailing a d d re ss by c o u rie r service.

Detaylı bilgi için 0 2 1 2 6 6 3 4 7 17 n o 'lu te le fo n u arayabilirsiniz.

For d e tailed in fo rm a tio n please cali: 0 2 1 2 6 6 3 4 7 17

C İP x -p re s s A p p lic a tio n fo rm available in o u r c ity a nd a irp o rt sales o ffic e s and pay th e annual fee.

“Size özel” “ Exclusively for you”

E ^x-oress T U R K İS H A IR L IN E S / V \ TÜRK HAVA YOLLARI


TÜ R K HAVA YO LLA R I Ö ZEL YO LCU

T U R K İS H A IR L IN E S FREO U EN T FLYER

PROGRAM I

SEYA H A T PAKETİ

TRA V EL PA CKET

D e d e m a r ı&D e c a r O t e l v e A r a b a B ir lik t e

H o te l S t a y a n d C a r R e n t P a c k e t

/

A N TA LY A

ANKARA

İS T A N B U L

KAPADO KYA

B O D RU M

DİYARBAKIR

R İZ E

175 YTL

215 YTL

215 YTL

145 YTL

185 YTL

185 YTL

155 YTL

A R Z U E D E N L E R E E L IT E P A K E T

IF Y O U D E S I R E E L I T E P A C K E T U P G R A D E

Suit oda ve lüks araba farkı (sadece 55 YTL)

Suit room and luxury car (only for 55 YTL)

A Ç IK L A M A L A R :

T E R M S & C O N D IT IO N S :

1- Yukarıdaki fiyatlar Dedeman Otellerinde bir gece konaklama ve Decar'dan

1- Fares include 1 night stay at Dedeman Hotels and 24 hour car rental from

24 saat araç kiralamayı içermektedir. Kahvaltı, VIP set, odaya meyve sepeti

Decar. Breakfast, VIP set, fruit & vine service to the room, svvimming pool

ve şarap servisi, kapalı yüzme havuzu ve sağlık kulübü girişi dahildir.

and health club entrance is included.

2- Tüm otellerde ikinci kişi için 30 YTL fark uygulanacaktır.

2- For second person an additional fee 30 YTL is charged at the hotel stays.

3- Fiyatlar 31 Ekim 2005 tarihine kadar geçerlidir.

3- Prices are valid until 31 th October 2005.

4- Araç kiralama hizmeti; ekonomik grup otomobil, sınırsız km ve full kasko

4- Car rental service contains unlimited km and full insurance for an economic group of car.

dahilinde yapılmaktadır.

5- Seyahat paketi avantajlarından faydalanırken aynı zamanda her paket alımı

5 - As you benefit from Travel Packet advantages, you will also eam 500

için 500 bonus mil kazanacaksınız. Shop&Miles kredi kartı ile yapılan ödemeler, Garanti Bankası tarafından ayrıca bonus mil kazancı olarak

bonus miles for each packet. VVhen you make your payments by Shop&Miles credit card, you are also able to eam more bonus miles

hesabınıza yansıtılacaktır.

from Garanti Bank. 6- For prices VAT is included.

6- Fiyatlara KDV dahildir.

'Ayrıntılı bilgi ve rezervasyonlarınız için haftaiçi 09:00-20:00, cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında Dedeman Otelleri Ücretsiz Bilgi ve Rezervasyon Hattını arayabilirsiniz: 0 800 211 44 44

*For detailed information and reservation you may cali Dedeman Hotels Information and Reservation Çenter between 09:00-20:00 at weekdays and 09:00-13:00 at the weekends: 0 800 211 44 44

w w w .d e d e m a n .c o m w w w .d e c a r.c o m

Program Ortaklarım ız / Program m e Partners

**T;aranti V J d f d n U

u

AA

Çalışma saatleri / VVorking hours: (Her gün / Everyday 0 7 :0 0-22 :30 ) Tel / Phone: 0 21 2 444 0 849 Faks/Fax: 0 21 2 6 63 25 43 w w w .th y.co m

= ;

Çağrı Merkezi / Cali Çenter

H ilt u n H llo n o n r

-

- ^ d e d e m a n

Elite Kart Danışma Hattı / Elite Card İnformation Line Tel / Phone: 0 21 2 663 47 17 (Hafta içi / VVeekdays 0 8 :3 0-17 :30 ) Faks / Fax: 0 21 2 6 63 63 56

Elite Kart Rezervasyon Hattı / Elite Card Reservation Line

a v

/s

decar

sü cr

su cr:

Çalışma saatleri / W orking hours: (Her gün / Everyday 0 7 :0 0-22 :30 ) Tel / Phone: 0 21 2 444 0 849 (ardından 3 tuşuna basınız / press three) Faks / Fax: 0 21 2 6 63 25 43

Shop&Miles ile ilgili sorularınız için / For your guestions about Shop&Miles Çırağan Kempinski Otel, Divan Otelleri, Merit Hotel, Swiss Otel The Bosphorus, The Marmara İstanbul, The Plaza Hotel

Tel / Phone: 0 21 2 444 0 3 33 w w w .sh o p a n d m ile s.co m .tr

T U R K İS H A IR L IN E S TÜRK HAVA YOLLARI


■ Türk Hava Yolları Uçuşları ve Mesafeler - Turkish Airlines Flights and Distances (Dış Hatlar-lnternational Flights)

U çuş bilgileri Flight inform ation

■ Dergimizin bu sayfasında yayımlanan km ve mil (deniz mili) değerleri, uçağın uçtuğu irtifada takip ettiği rotanın yer üzerindeki iz düşümünün ölçülen mesafesidir. The distance in kılometres a n d nautical miles in the table on

İstanbul’dan / From İstanbul ALMATY A LA AMMAN AM M AMSTERDAM AM S AŞKABAD / ASHGABAD ASB ATİNA / ATHENS ATH BAHRAIN BAH BAKÜ / BAKU GYD (BAK) BANGKOK BKK BARCELONA BCN

Km

4145 1528 2356 2636 580 2787 1845 7803 2278 BASEL BSL 1963 BERLİN SXF - TXL 1858 BEYRUT / BEIRUT BEY 1046 BİŞKEK / BISHKEK FRU 4047 BRÜKSEL / BRUSSELS BRU 2228 BUDAPEŞTE / BUDAPEST BUD 1 189 BÜKREŞ / BUCHAREST OTP (BUH) 576 CENEVRE / GENEVA GVA 1952 2471 CEZAYİR / ALGIERS ALG 2584 CİDDE / JEDDAH JED DUBAİ DXB 3274 DÜSSELDORF DUS 2182 FRANKFURT FRA 1909 HAMBURG HAM 2180 HANNOVER HAJ 2061 HONG KONG HKG 9708 KAHİRE / CAIRO CAI 1293 KARAÇI / KARACHI KHI 4210 KAZABLANKA/CASABLANCA CMN (CAS) 3469 KOPENHAG / COPENHAGEN CPH 2109 724 KIŞİNEV / CHISINAU KIV KİEV KBP (IEV) 1109 KÖLN / COLOGNE CGN 2146 KUVEYT KWI 2632 LEFKOŞA ECN 837 LONDRA / LONDON LON (LHR) 2580 LYON LYS 2174 MADRİD MAD 2821 MANCHESTER MAN 2785

N.. Miles

2238 825 1272 1423 313 1505 996 4213 1230 1060 1003 565 2185 1203 642 311 1054 1334 1395 1768 1178 1031 1177 1113 5242 698 2273 1873 1 139 391 599 1 159 1421 452 1393 1174 1523 1504

İstanbul’dan / From İstanbul Km N. Miles MİLANO / MILAN M XP (MİL) 1735 __ 937 MOSKOVA / MOSCOVV SVO (MOW) 1932 1043 884 MÜNİH / MUNICH M UC 1637 NEW YORK JF K (NYC) 8575 4630 1071 NİCE NCE 1983 NÜRNBERG / NUREMBERG NUE 1733 936 ODESSA ODS 663 358 PARİS (ORLY) ORY (PAR) 2358 1273 PEKİN / BEIJING BJS 7690 4152 PRAG / PRAGUE PRG 871 1613 PRİŞTİNA / PRISTINA PRN 464 860 RIYAD / RIYADH RUH 2602 1405 804 ROMA / ROME (FIUMICINO) FCO 1489 SARAYBOSNA / SARAJEVO SJJ 1461 789 8708 SEUL / SEOUL ICN (SEL) 4 702 SİMFEROPOL SIP 356 659 9538 5150 SİNGAPUR / SINGAPORE SIN SOFYA / SOFIA SOF 574 310 STOCKHOLM ARN (STO) 2408 1300 1054 1952 STRASBOURG SXB STUTTGART STR 988 1830 644 1193 ŞAM / DAMASCUS DAM ŞANGAY / SHANGHAİ PVG 8975 4846 9204 4970 ŞİKAGO / CHİCAGO ORD (CHI) TAHRAN / TEHRAN THR 2165 1169 TAŞKENT / TASHKENT TAS 3517 1899 TEL AVİV TLV 1261 681 777 TİFLİS / TBILISI TBS 1439 4 71 TİRAN / TİRANA TIA 872 5480 TOKYO NRT (TYO) 10149 1941 TRABLUS / TRİPOLİ TIP 1048 TUNUS / TUNIS TUN 1796 970 704 ÜSKÜP / SKOPJE SKP 380 VARŞOVA / VVARSAVV W AW 1446 781 VİYANA / VIENNA VIE 1356 732 4841 2614 YENİ DELHİ / NEW DELHİ DEL 1 198 ZAGREB ZAG 647 ZÜRİH / ZÜRİCH ZRH 1830 988

this page is the projected distance on the ground for the route flovzn by the aircraft.

■ Uçaklarımızın içindeki monitörlerde görülen rakam ise, uçağın havada katettiği mesafedir. The figüre show n on the cabin monitors give the actual distance flown b y the aircraft through the air, including adjustments of direction to com pensate for wind, a n d other vzeather conditions.

■ Türk Hava Yolları Özel Yolcu Programı’nda uygulanan mil değerleri ise, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatfnın (IATA) yayımlamış olduğu rakamlar olup yukarıda yazılan mil değerlerinden farklıdır. The miles used b y Turkish Airline's Freçuent Flyer Programme are those published by the International Air Transport Association (IATA) a nd therefore they are different from the distances in miles noted above.

* Sadece Türk Hava Yolları'nın yaz tarifesinde uygulanmaktadır. *

190 SKYLİFE 5 /2 0 0 5

Only during the sum mer season.

■ Türk Hava Yolları Uçuşları ve Mesafeler - Turkish Airlines Flights and Distances (İç Hatlar-Domestic Flights) İstanbul’dan / From İstanbul

Km

Ankara'dan / From Ankara

Km

ADANA ADA

824

ADANA ADA

ANKARA ESB ANTALYA AYT BODRUM / MİLAS BJV

419

AĞRI AJI

439 870

526

ANTALYA AYT BATMAN BAL

454 772

DALAMAN DLM

648 461

BODRUM / MİLAS BJV * BURSA YEİ

657 383

DENİZU DNZ DİYARBAKIR DIY

1087

DİYARBAKIR DIY

696

ERZURUM ERZ

1091

ELAZIĞ EZS

596 591

GAZİANTEP GZT

983

ERZİNCAN ERC

İZMİR ADB

419

ERZURUM ERZ

717

KAYSERİ ASR KONYA KYA

696

GAZİANTEP GZT

635

530 861

İSTANBUL İST İZMİR ADB

420 643

696 707

KARS KSY MALATYA MLX

933 502

MALATYA MLX SAMSUN SZF SİVAS VAS TRABZON TZX VAN VAN

974 1304

MARDİN MQM

772

MUŞ MSR

802

ŞANLIURFA SFQ

757

TRABZON TZX

604

VAN VAN

943


SİZİ VE EŞİNİZİ VADİPARK EVLERİ'N İ ÖZLEDİĞİNİZ YAŞAM BİÇİMİ VE KONFORA SAHİP

GÖRMEYE DAVET EDİYORUZ.

V A d îp A R k E

V

L

E

R

İ

BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL

• Site İçerisinde Tamamı Bitmiş 38 Yüksek Konforlu V illa • 415 m 2 Kapalı • 1.000-2.000 m 2 Bahçe • Muhteşem Göl Manzarası • Kapalı Tenis Kortu • Sosyal Tesis ve Yüzme Havuzu • Özel Hobi Bahçeleri • Özel G üvenlik • Hizm et Birim leri Türkiye’deki en iyi 50 projeden biri

^/ADİPARK SATIŞ OFİSİ: (0212) 857 82 82 w w w .v a d ip a rk .c o m


(J ııc tın f i l iz a b e t lı Is la n Js

SıvnJmpİV

Banks,

Ykhırtah.

StmllnııııprıınIs YellovvknifB

llu ıls ıın H ;n McMurray t a Ronge

Edmonton Lpîırhtiu / ' Winnipeg Victoria

Michiv.ni I

.

T o ro n tc t

Mi.wauk«,Detr

NEW YORK B altim ore ıs h in g to n OC

San Francisco*

lo u s to n

Nevv Orleans

Tampaı

GlHfof 09 Mcvieo

Mii

s D D M IN IC A N B e lm o j

Kingston

İ.°

•/

JAMAİKA

c < \ K I II

Snn J uan ■

ST hlTSS

sE

N tV IS a

•V

ANTİĞİ J

S T V IN C fcN f

:fl,

GREN'

a,K„faraca8 JÜM VENEZUELA

G«or

Guayaqui

Chlmbolo

valp«raıso0

TUR KİSH AIRLINES T Ü R K H A V A YO LLA R I

Ju a n h n u m ilf Z İ s i

Santiago

R o sario


Uat'-Peruhino Yskutsk

Tomsk

N ovo sib irs k

Sakhaliıı Is.

Astana

Ulan Bator ’ Harbin_

Taiyuan lanihou*

SEOUL

i

Jirian

(abuU

TO K YO

Kita-Kyushj

ISTAN

SHANG HAI

Changdıv

NEW DEÜFH

1 H ast C h in a C h e tıg du .

:/

ı i Ahmagatopd

Kanpu? Vartfoasi

Fuzhou,

#Patna BANGLADtSH

..* V

,j

"Dhaka i

B om bay » Pune*

T h im p h u

N ^ g p t.^

Calcutîâ. 1

l! N D 1 A

j

i H yderabad

LAOS

HO NG KONG

'

Vientiane

X ıtrili e ıı Ma h i a n a I s l a n </\s

Haiııuıı h

^ r"ftfc ıu ı

Bay of Benteul Bang|!ore

Janning

MYANMAR

(U.S. Ah

THAILAJ

M adras

MALDI VSS

I

FEDfcRATlON STATtS OF MICRONESIA

SRİ LANKA “D avao

Colom bo

M

U

BRUNEI A Y S I Ar

/ W hvlunıl İsi

PAPUA JEW GUINEA Arafura Sc

Timur Sca

"Dsrvvin

’&risbane

S yd ne y

ıberra

Amstmlam M. 'Fr.i

M e lb o u rn e

S rP atılh {Fr

TASMAN

S tA

W e llin g t o n

Tasmaniu Is'. :^buı>edın

G ü rb üz YAYINLARI

(0216) 32578 74


F fa ıız Jo s e / Land Svuiburd

Isluııds (Nor.)

(DENMARK)

ICELANCı Reykjavik

FINLAND Helsinki ockholm

UNITED K IN G D O M

U p l

^ ^ ~ T İİrm fSTOMA

p

VST.Peter.bur3 i

'S B U a

1)1 V Y U R K

MOSCOVV *)

'T TilV A V Y A

î J h f a 'T *

BELARUS

POLAND

/

Minsk

w Fouıuiland U

K,EV *

K

R (A

| /

£

n

"St.John's

8UIG>RIA PORTUGAL

Algiers

AFGHA

J rn ra u C an an M i Al Ayoun Maçjinah

Tamanrssset

fcRIlREA

CAPf VERDE

Asmara

Abuja

N I G f: R I K*lbadftrl--

IENTRAI AFRICAM RFPUBIIC UGANDA

Sao Tom e *

Kampala

O.PMNOPf

KEN YA

s R itÜ S îr :

GABON

Nairobi

Belem

CABINiDA (A nfl.)

Dodoma

s e y c h U ie s

T ^ N Z A N IA

i * 0"» Harar#

Goiania

ZIMBABfkVE

^ o r iıo n te

EJTIUS

RHJNM

BOTSVVANA "■Rio de Janeiro Paulo

Gaborone

'.♦"Johonnesburg* R E P U B L İC OF

Mf»bane° SVVAZILAND

S O U T H A F R IC A

Cape of

ChkhIH<\

Prime I.J\\nnl İsi. <SA)


AMSTErD/

\ A )# -

, y

Sea

^ZLÎÎsniu,

N a pfel

C IT Y

i ta

[NNOVe R1

Adriaîh

s m e d e m

.S C O 'N '®


AN SEA

DALAMAN

İSTANBUL

SEA

'ANTALYA

■ İSPARTA

rçjTTAHYA

MEDİ TERRANEAN

"EDREMİT

ÇANAKKALE

SI A Ol- MARMARA

TEKİRDAĞ

KIRKLARELİ

^KARAMAN

KONYA

(‘Ogütkll«w

GREEK CYPRJOI ADMI\ISTRATfO\ OF SOUTHERN CYPRUS

....

.YOZGAT

TOKAT

SAMSUI

KAYSEI

L E B A N O

V»rw«Ba\

MERSİN

KASTAMONU

TL'RMSH REPL'BIIC O* NOREHERN OPRtS

ZONGULDAK

BARTIN

SİVAS

ORDU

± S

MumDm

DİYARBAKIR

TUNCELİ

[ANLI URFA

ADIYAMAN

^

TRABZON

^ÛMÜ^IANE

7-

V ^ ' V :r z u r u m

W BT

>V -~ T

A

Y A Y IN L A R I (0216) 32S 78 74

G ü rb ü z

ARMENIA


Arabanız yok diye mi uçakla gidiyorsunuz? 2

0

0

8

*

'••■■'T:?',":îr'":si!'âS'

M

2006 Şubat / F e b n

1 2 3

4 5

6

7

8

9

10

11 1 2

13

14

15

16

17

1819

20

21

22

23

27

28

29

30

94/3125

26

5 yıl vadeli, düşük faizli taşıt kredisi VakıfBank’ta. Şimdi VakıfBank’ta, tam 60 ay vadeli, düşük faizli taşıt kredisi var. O km ya da 2. el taşıt kredisi için VakıfBank’ın oranlarına bakmadan karar vermeyin. www.vakifbank.com.tr

444 0 724

©

VakıfBank

I


UÇAK FİLOSU THE FLEE1 A 340-311/313

■A321 -111/231/211

A 320-214/232 -

A 310-304

Number of aircraft

Number of aircraft

Number of aircraft

Number of aircraft

Uçak adedi: 7

Uçak adedi: 6

Uçak adedi: 12

Uçak adedi: 5

Commercial names

Commercial names Ticari adları: Yozgat/Osmaniye/Kırıkkale/Aksaray / Çankırı/Burdur

Ticari adları: Istanbul/Isparta/Ankara Izmir/Adana/Hakkari/Aydın

Commercial names

Commercial names

Ticari adları: Şanlıurfa/Balıkesir/ Kahramanmaraş/Mersin/Erzurum/ Sakarya/Adıyaman/Çorum/Batman /Şırnak/Kırklareli/Düzce

Ticari adları: Aras/Çoruh/Ergene/ Aksu/Göksu

Maximum take off vveight

Maximum take off vveight

Azami kalkış ağırlığı 257.000 kg (A 340-311) 262.000 kg (A340-313) Wing span Kanat açıklığı: 60.30 m

Azami kalkış ağırlığı:

Gövde uzunluğu: 63.69 m Height Yerden yüksekliği: 16.85 m

Azami kalkış ağırlığı: Maximum take off vveight 83.00 0 /8 9 .0 00 kg Wing span Kanat açıklığı: 34.09 m Azami kalkış ağırlığı: Length Gövde uzunluğu: 44.51 m 73 .50 0 /7 5 .5 00 /7 7 .0 0 0 kg Height Yerden yüksekliği: 11.76 m Wing span Kanat açıklığı: 34.09 m Length Gövde uzunluğu: 37.57 m Cruise speed Height Yerden yüksekliği: 11.76 m Yatay uçuş sürati: 835/844 km/h

Cruise speed

Passenger capacity

Cruise speed

Yatay uçuş sürati: 860 km/h

Yatay uçuş sürati: 890 km/h

Yolcu kapasitesi: 1 5 5 /186/195/202

Yatay uçuş sürati: 858 km/h

Passenger capacity

Passenger capacity

Passenger capacity

Yolcu kapasitesi: 271 Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 33, 34 (EC): 54 (BC)

Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 30, 31, 32, 33 (EC); 33, 34, 36 (BC)

Yolcu kapasitesi: 150/156/167/168 Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 30, 31 (EC); 32, 33 (BC)

Yolcu kapasitesi: 210/208 (TC-JDB) Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 31, 32 (EC); 38 (BC)

Maximum cruising altitude

Maximum cruising altitude

Maximum cruising altitude

Azami yatay uçuş yüksekliği: 4 1.000 ft

Azami yatay uçuş yüksekliği: 3 9 .00 0 /3 9 .8 00 ft (TC-JMG)

Azami yatay uçuş yüksekliği: 39.000 ft

Maximum passenger range

Maximum passenger range

Maximum passenger range

Azami menzil: 11.952 km

Azami menzil: 2 .2 50 /3 .2 0 0 km

Azami menzil: 3.350 km

Maximum cargo capacity

Maximum cargo capacity

Maximum cargo capacity

Maximum cargo capacity

Azami kargo kapasitesi: 4 4.836 kg/152.80 m3

Azami kargo kapasitesi: 12.837-11.548 kg/58-46.49 m3

Azami kargo kapasitesi: 9.435 kg/37.42 m3

Azami kargo kapasitesi: 24.995-21.820 kg/68.20-54.16 m3

Length

194 SKYLİFE 5 /2 0 0 5

Maximum take off vveight 153.000/157.000 kg (TC-JDB) Wing span Kanat açıklığı: 43.90 m Length Gövde uzunluğu: 46.66 m

Height Yerden yüksekliği: 15.80 m

Cruise speed

Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 41.000 ft

Maximum passenger range Azami menzil: 8.100/8.980 km (TC-JDB)


Number of aircraft Uçak adedi: 26 Commercial names Ticari adları: Diyarbakır/Rİze/Hatay/Afyon/Sivas Iğdır/Mardin/Ağrı/Zonguldak/ Ordu/Niğde/Bitlis/Edime/Amasya/ Giresun/Ardahan/Tekirdağ/ Kastamonu/Elazığ/Manisa/Tunceli/ Malatya/Eskişehir/Bolu/Kocaeli/ Nevşehir Maximum take off vveight Azami kalkış ağırlığı: 79.015 kg Wing span Kanat açıklığı: 35.78 m Length Gövde uzunluğu: 39.47 m Height Yerden yüksekliği: 12.55 m Cruise speed Yatay uçuş sürati: 858 km/h Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 165 Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 31 (EC); 35 (BC) Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 41.000 ft Maximum passenger range Azami menzil: 4.755 km Maximum cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 8,408 kg/45.05 m3

B 737-400

RJ 100

Number of aircraft Uçak adedi: 17 Commercial names Ticari adları: Kars/Ayvalık/Marmari s/Amasra/ Alanya/Antalya/Muğla/Çanakkale/ Kayseri/Efes/Side/Bergama/Gelibol u/Anadolu/Konya/Bursa/Trabzon Maximum take off vveight Azami kalkış ağırlığı: 68.038/65.090/64.637 kg Wing span Kanat açıklığı: 28.90 m Length Gövde uzunluğu: 36.40 m Height Yerden yüksekliği: 11.125 m Cruise speed Yatay uçuş sürati: 797 km/h Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 148/150/152 Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 29, 30, 31, 32 (EC); 34, 38 (BC) Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 37.000 ft Maximum passenger range Azami menzil: 3.350 km Maximum cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 7.491 kg/39.22 m3

Number of aircraft Uçak adedi: 6 Commercial names Ticari adları: Denizli/Van/ Gaziantep/Kütahya/ Siirt/Tokat Maximum take off vveight Azami kalkış ağırlığı: 46.039 kg Wing span Kanat açıklığı: 26.34 m Le n g th

Gövde uzunluğu: 31.0 m H e ig h t

Yerden yüksekliği: 8.585 m Cruise speed Yatay uçuş sürati: 720 km/h Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 99 Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 30 (EC); 31 (BC) Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 31.000 ft Maximum passenger range Azami menzil: 2.259 km Maximum cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 3 .8 0 0 k g /2 2 .9 9 m 3

5 /2 0 0 5 SKYLIFE 195


AEROBİK AEROBICS

cıirobic/ U Ç U Ş - E G Z E R S İZ P R O G R A M I / IN F L IG H T E X E R C IS E P R O G R A M

A şa ğ ıd a g ö re c e ğ in iz u ç u ş -e g z e rs iz p ro g ra m ı A iro b ic s , T ü r k H a v a Y o l la r ı ve H ill s id e C it y C lu b işbirliği ile hazırlanmıştır. Airobics'e ayıracağınız birkaç dakika ile uzun süren yolculuğunuza hareket katacak ve kendinizi çok daha zinde hissedeceksiniz. A i r o b i c s , t h e i n f l i g h t e x e r c i s e p r o g r a m b e lo v v h a s b e e n d e v e lo p e d b y T u r k is h A i r lin e s a n d H ills id e C it y C lu b of İs t a n b u l. B y c o m m it t in g j u s t a f e w m in u t e s f o r A i r o b i c s , y o u c a n t u r n y o u r lo n g jo u r n e y in to a m u c h m o r e e n e r g e t ic a n d r e f r e s h in g o n e . N o w p l e a s e f o ld u p y o u r t a b l e , b r in g y o u r s e a t to t h e u p r ig h t p o s it io n a n d r e la x y o u r b o d y .

K A N D O L A Ş IM IN I D Ü Z E N L E Y İC İ AY AK ve B A C A K E G Z E R S İZLE R İ L E G & FO O T E X E R C IS E S TO R E G U L A T E B LO O D C IR C U L A T IO N

1. Koltuğunuzda dik o tu ru r pozisyonda, ayaklarınız yerdeyken parmaklarınıza basarak topuklarınızı yukarı kaldırın, tekrar yere basın, topuklarınıza basarak ayaklarınızın ön kısmını yukarı doğru kaldırın ve geri indirin. Bu hareketleri arka arkaya 3 kez tekrarlayın. (Uzmanlar, uçuş esnasında bu egzersizi sık sık uygulamanızı önermektedirler.) 1 . S it s tra ig h t in y o u r s e a t, vvith y o u r fee t fla t on th e flo o r. F ir s t lift y o u r h e e ls k e e p in g y o u r to e s on the flo o r, th en lovver y o u r h e e ls t ill y o u r feet a re flat on the flo o r. Lift y o u r to e s ke eping y o u r h e e ls on the flo o r and then lovver y o u r to e s t ill y o u r feet a r e flat on the flo o r ag a in . R e p e at 3 tim e s. (D o cto rs re co m m e n d that you re p e a t th is e x e rc is e a s often a s p o ss ib le d u rin g y o u r flight.)

2. Önce sağ ayağınızı hafifçe kaldırarak öne doğru uzatın. Ayak bileğiniz ile önce içten dışa doğru, sonra dıştan içe doğru daireler çizin [3'er kez). Aynı hareketi sol ayağınızla da uygulayın (3'er kez). 2 . F ir s t s tre tc h out y o u r rig h t le g a n d r a is e y o u r foot ju s t a little . Rotate y o u r a n k le clo ckvvise (3 tim e s) and then co u n te r clo ckvvise (3 t im e s ). R e p e a t th e s a m e vvith y o u r le ft a n k le (3 t im e s fo r e a c h d ire ctio n ).

3. Sağ dizinizi karnınıza doğru çekin ve indirin (3 kez). Aynı hareketi sol dizinizle de uygulayın (3 kez). 3. P u ll y o u r rig h t k n e e to w a rd s y o u r c h e st and m ove it dovvn a g a in (3 t i m e s ) . D o t h e s a m e vvith y o u r le f t k n e e !3 t i m e s ) .

G E R M E VE G EVŞETM E E G Z E R S İZLE R İ / / S T R E T C H I N G A N D R E L A X A T IO N E X E R C I S E S A. Omuzlarınızı yukarı doğru kaldırın ve indirin (3 kez).

U. R a is e y o u r s h o u ld e r s and lovver th em . R e p e a t 3 tim e s .

5. O m uzlarınızla önden arkaya doğru 3 kez ve arkadan öne doğru 3 kez olmak üzere daireler çizin. 5.

R o ll y o u r s h o u ld e r s b ackvvards (3 tim e s) and then forvvard s 13 tim e s).

6. Başınızı, göğsünüze doğru yavaşça indirin. 3'e kadar sayın ve tekrar yavaşça kaldırın. Başınızı kaldırırken arkaya atmamaya dikkat edin (3 kez). 6. K e e p sittin g up s tra ig h t. S lo w ly lovver y o u r h e ad tovvards yo u r c h e s t. C o u n t to 3 and r a is e y o u r he ad g e n tly . A s you r a is e y o u r h e a d , be c a r e f u l no t to j e r k b a c k v v a r d s . R e p e a t 3 t im e s .


7. Karşıya bakar pozisyondayken, basınızı hafifçe öne eğerek sağ omzunuza doğru çevirin, gözleriniz omuz başınıza baksın ve yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün (3 kez). Aynı hareketi sol omzunuza doğru tekrarlayın (3 kez], 7 . L o o k a h e a d . S lig h t ly lovver y o u r h e ad and g e n tly tu rn y o u r head to w a rd s y o u r right sh o u td e r. You sh o u ld be lo o kin g at the end of y o u r s h o u ld e r . T h en re tu rn to the sta rtin g p o sition vvith the s a m e m ovem ent (3 tim es). Repeat the sa m e e x e rc ise tow ards y o u r left s h o u ld e r and re tu rn slovvly to the o rig in a t p o sition (3 tim e s).

8. Ellerinizi avuç içleri yukarı bakacak şekilde bacaklarınızın üzerine koyun ve kendinizi rahat bırakın. D irseklerinizi, parmaklarınız omuzlarınıza değecek şekilde kıvırın ve açın (3 kez). 8. R e s t y o u r h a n d s on y o u r th ig h s w ith y o u r p a lm s fac in g up and r e la x . T o u ch y o u r s h o u ld e r s vvith y o u r fin g e r s an d re tu rn y o u r h a n d s to t h e o r ig in a l p o s it io n . R e p e a t 3 t im e s .

9. Ellerinizi avuç içleri yukarı bakacak şekilde bacaklarınızın üzerine koyun ve yumruk şeklinde iyice sıkarak kapatıp, açın (3 kez]. 9. R e st y o u r h a n d s on y o u r th ig h s, p a lm s up. C lo s e y o u r h a n d s tig h tly into a fist and op en. R e p e a t 3 tim e s.

S O L U N U M E G Z E R S İZLE R İ

/ / BREATHING E X ER CISES 10. Bir elinizi göğsünüzün, diğer elinizi midenizin üzerine yerleştirin. Burnunuzdan derin nefes alın. Göğüs kafesinizin iyice şiştiğini hissedin. Nefesinizi ağzınızdan yavaşça dışarı verin. Aynı şekilde bir kez daha burnunuzdan derin nefes alın, ancak bu kez karın boşluğunuzun şiştiğini hissedin. Nefesinizi ağzınızdan yavaşça dışarı verin. 10. Put one hand on your chest, the other on your abdomen. Take a deep breath through your nose. Feel your chest expand. Slovvly exhale through your mouth. Inhale deeply again through your nose, but this time feel your diaphragm fiil vvith air. Exhale again slovvly through your mouth.

G EV ŞEM E EG ZERSİZİ

/ / RELAXATION EXERCISE 11. Ellerinizi avuç içleri yukarı bakacak şekilde bacaklarınızın üzerine koyun. Bu egzersize önce ellerinizi yumruk şeklinde sıkarak başlamalısınız. Sonra sırasıyla kollarınızı ve üst gövdenizi sıkın. Sıkma işlemine kalçanızla, sonra bacaklarınız ve ayaklarınızla devam edin. Ve şimdi aynı sırayla yavaş yavaş tüm vücudunuzu gevşetin. Önce eller, sonra kollar, üst gövdeniz, kalçanız, bacaklarınız ve ayaklarınız. Her birini gevşetirken kanınızın gevşettiğiniz bölgeye dolduğunu hissedeceksiniz. 11. Put your hands on your tap, palms up. Start this exercise by clenching your fists, then tense your arms. Slowly continue to tighten your entire upper-body, follovved by your hips, right dovvn to your legs and feet. Novv in the same order, slovvly relax your body starting vvith your hands, then arms, upper-body, hips and finally your legs and feet. As you relax, you vvill feel the blood flow through every part of your body.

Uzun y o lc u lu k la rd a s a ğ lığ ın ız için

H e a lth y tip s fo r lo n g -h a u l flig h ts

h a tırla n m a s ı g e r e k e n le r : 1. B o l b o l su iç in . 2. A lk o llü iç e c e k le r d e n u z a k d u r u n . 3. M ü m k ü n o ld u ğ u n c a az tu z tü k e tin .

U. Airobics egzersizlerini mümkün olduğunca sık aralıklarla tekrarlayın (özellikle 1 ve 2 nolu egzersizler). 5. U ç u ş e s n a s ın d a s ık s ık k ıs a y ü r ü y ü ş le r e ç ık ın . 6. R a h a t a y a k k a b ıla r g iy in . 7. H a r e k e tle r in iz i k ıs ıtla y a n d a r g iy s ile r d e n k a ç ın ın .

1. Drink plenty of vvater. 2. Avoid alcoholic beverages. 3. Keep salt consumption to a minimum. U. Repeat Airobics exercises as frequently as possible (particularly exercises 1 and 2). 5. During the fiight, take frequent short vvalks. 6. W ear comfortable shoes. 7. Avoid tight clothing.


1.

Yunan m itolojisinde dokuz ilham perisi olduğunu

1.

We ali knovv that there were nine muses in Greek

biliyoruz. Peki bu perilerden biri olan Clio, hangi

mythology. İn vvhich branch o f learning and the arts dld

alanda esin veriyordu?

Clio, one o f those nine, provide the inspiration?

a . Tarih

a. History

b . Dans

b . Dance

c . Aşk

c . Love

d . Müzik

d . M usic

2 . 1993 yılında, 23 yaşında hayatını kaybeden ünlü

2 . Do you knovv the real name o f the celebrated a cto r

oyuncu River Phoenix’in gerçek ismini biliyor

River Phoenix, who lost his life in 79 9 3 at the age

musunuz?

o f 23 ?

a . River VVhiteaker

a . River VVhiteaker

b . River Jude Bottom

b . River Jude Bottom

c. River Phoen

c . River Phoen

d . River April Slater

d . River April Slater

3 . Hangi ünlü müzik grubunun adını, Jane Fonda'nın

3 . Do you knovv vvhich famous m usic group took its name

oynadığı 1968 yapımı Barbarella filmindeki deli bilim

from the m ad scientist in the 1968 production o f

adamı karakterinden aldığını biliyor musunuz? a.

Europa

b.

Duran Duran

c.

Dire Straits

d . Poliçe

4.

insan bedeninin en büyük organı hangisidir?

a . Böbrek

'Barbarella' vvith Jane Fonda? a.

Europa

b . Duran Duran

c.

Dire Straits

d . Poliçe

4.

Which is the largest organ o f the human body?

a . Kidneys

b . Akciğer

b . Lungs

c. Mide

c . Stomach

d . Deri

d . Skin

5.

2 0 0 5 ’in en önemli futbol organizasyonlarından biri

5.

İn vvhich city is the final match o f the UEFA Champions

olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali hangi kentte

League, one o f so cce r’s m ost important events, going to

oynanıyor?

be piayed?

a . İstanbul

b . Berlin

a. İstanbul

c.

d . Atina

c.

Rome

6. Filme de çekilen Kilimanjaro'nun Karları adlı

6.

Who is the author o f the novel, The Snovvs o f

romanın yazarı kimdir?

Kilimanjaro, vvhich vvas also made into a film?

Roma

b . Berlin d . Athens

a.

John S teinbeck

b . Jack London

a . John Steinbeck

c.

Ernest Hemingvvay

d . Tennessee VVilliams

c. Ernest Hemingway

b . Jack London d . Tennessee VVilliams

o g 'e -g p > 'q e q z 'e i :su0|in|0S / ja ıu ın z o û


Türk Fındığı

Değer Katar. Turkish Hazelnut

Adds Value.

Dünya fındık üretiminin %75’ini oluşturan Türk Fındığı; üstün kalitesi, yüksek besin değeri ve eşsiz lezzetiyle, kullanıldığı bütün ürünlere değer katar. Turkish hazelnut, consisting the %75 percentage of the vvorld vvide hazelnut production, adds value to ali products vvith its top quality, high nutritive content and marvellous taste! www.ftg.org.tr


BULMACA

/assı demir ' A " :Piramit biçiminde tümsek

Aynı biçimde sürüp gitme Granitle aynı yapıda kayaç

Eski Mısır’da güneş tanns

Gümüş tel Geri çekilme

Hatay'da bir ova Cennet Bahçesi

Miras, bırakıt

Küçük boyutlarda

Giysinin alt kısmı Rütbesiz asker

Parola

Hüner, beceri Yurtla ilgili Belirti, işaret Akdeniz'de bir akarsu

Ticarethane Baş, kafa Sayılan gösteren işaret

Eski Italyan para birimi

‘Haldun Tyatro duayenimiz

Kadın bale sanatçısı

II

Romen rakamlarında 1000 sayısı

Alıştırma, egzersiz

Organik yağa verilen ad

Renyumun simgesi

Dogma, inak

Süratli bir su taşıtı Kefillik Türkü, şarkı

Kıyı,

Başkasının yol açtığı zarar

Yorgan kılıfı

Asya'da bir ırmak Bir bağlaç Ek

Notada duraklama Arka karşıtı

Tıp dilinde derinin kanlanması

Şaka

Pulculukta hatalı pul Gümüşbalığı

Akarsu yatağı

Hangi kişi

sporu

Küçük mağara

Tarakla jüzeltme işi Ruh

Berilyumun simgesi

Antalya’nın bir ilçesi

Kiloamper (kısaltma) Suç

Güzellik, hoşluk Ayakkabı çekeceği

Genel görünüm

Geometrik bir şekil

Köpek

Şahsyet

Bir yağış şekli Çölden esentüzoaı Tutank, yilbik Kabiliyet, beceri

Eti lezzetli bir balık Destansı eser Kışlık bir giysi

Bir Uzakdoğu

İlaç, çare Uygun bulmak

Naiplik

Satrançta yenilgi

Durgun, hareketsiz 7.

sanat Demirin simgesi Dürüst, iyi ahlaklı

Bir Avrupa başkenti

Ama, lâkin Tereciye o

Erler

Hektar (kısaltma)

aracı

Yunan mitolojisi

Erkek keçi Argoda

sanatlarında 9periden biri

hapishane Bir işi yapmaya hazır

Bir gıda maddesi

Dolayısıyla anlatma Boğa güreşi alanı Kısırlık, verimsizlik

Ekin biçme

satılmaz

Genişlik

Ok

Bir binek hayvanı

Lantanın simgesi Yabancı

Olumsuzluk veren bir ön ek

Borç, alacak

Çözümü sağda 200 SKYLIFE 5 /2 0 0 5

C>


ERKEK

KADIN

ÇİÇEK

MEN

VVOMEN

FLOVVERS

Sevgililerine aynı gün evlilik teklif etme kararı alan 5 arkadaş nezih bir restaurantta 15 dakika arayla masa ayırtıp, sevgililerinin en çok sevdiği çiçekleri sipariş etmeyi de unutmadılar. Bu arkadaşların ve sevgililerin adlarını, sipariş verdikleri çiçekleri ve rezervasyon saatlerini bulabilir misiniz?

co

c O co co

~3

c I

d) -S

0 £ tt) LU

CD

E

LU

e

co

sı co m

03

O

E CD O CO Ccn co >

20.00 20.15 20.30 20.45 21.00

■o o 5= CO o

Fıve men frıends who decıded to propose to their sweethearts on the same day reserved tables at an elegant restaurant at 15-mınute ıntervals; nor dıd they neglect to order their sweethearts, favorıte flovvers. Can you figüre out the names of the fıve frıends and o f their gırlfrıends, the flowers they ordered, and the times of their reservatıons?

OYUN PUZZLE

medyapuzzle@alacati.com

Orkide / Orchids Yasemin / Jasmine Karanfil / Camations Gül / Roses İP U Ç LA R I

Nergis / Daffodils

1. Ersin ve sevgilisi restorana, orkide siparişi veren Selim Bey ile sevgilisinden sonra gelmişti. 2. Nergis çiçeği giden masanın rezervasyonu saat 21,00'de değildi.

Simge Feyza Bahar

3. Rezervasyonu saat 20.00'de olan

Melike Deniz

ERKEK MEN

SAAT TIME

BAYAN VVOMEN

ÇİÇEK FLOVVERS

masaya karanfil gelmişti ama bu çiçekler Feyza Hanım için değildi. 4. Ekrem ve sevgilisi saat 20.15 için rezervasyon yaptırmışlardı. 5. Saat 20.30'da rezervasyon yaptırılan masanın çiçekleri Deniz Hanım içindi. 6. Simge Hanım yasemine bayılırdı. Simge Hanım ile sevgilisi restauranta geldikten 15 dakika sonra Serkan Bey ve sevgilisi de gelmişlerdi.

CLUES

SOLUTIONS ÇÖZÜM LER s0soy IOO spîmojo

8>l!|0W

uısjg

00' İZ

ezÂ0j

ıu!|0S

9V 0 Z

Z|U0Q

ue>|j0S

0£ 0 Z

06 luis

ıu0j>i3

çıoz

Jeıjeg

0ju jg

OO'OZ

N3VNOM Niav*

N3W

8P!>|JO süpo^ea S|6j0 n euıaısep ujtuöseA suoıje ujeo HJUBJB»

SÜ3M01J >GÛ|Ö

31AII.L

ıw s

1. Ersin and his girlfriend arrived at the restaurant after Selim Bey, who had ordered orchids, and his svveetheart. 2. The table to which daffodils were sent was not reserved for 9:00 p.m. 3. Camations arrived at the table reserved for 8:00 p.m., but they were not for Feyza Hanım. 4. Ekrem and his sweetheart had reservations for 8:15 p.m. 5. The flovvers on the table reserved for 8:30 p.m. were for Deniz Hanım. 6. Simge Hanım was thrilled by the jasmine. Serkan Bey and his svveetheart arrived at the restaurant 15 minutes after Simge Hanım and her boyfriend. 5 /2 0 0 5 SKYLIFE 201


PROGRAMI FILMS ON FLİGHTS THY VİDEO

RACING STRIPES Oyuncular / Cast: M. Emmet VValsh, Hayden Panettiere, Bruce Greenwood, Frankie Muniz (voice / ses) Yönetmen / Director: Frederik Du Chau

İN GOOD COMPANY Oyuncular / Cast: Dennis Quaid, Topher Grace, Scarlett Johansson Yönetmen / Director: Paul VVeitz

At yetiştiricisi Nolan VValsh, gezici bir sirkin fırtına sırasında kazara yola düşürdüğü kutuda yavru bir zebra bulur. Onu kurtarır ve eve, kızı Channing'e götürür. Channing ona Çizgili anlamına gelen Stripes adını verir. Bir zamanlar şampiyon yarış atları yetiştiren Nolan, Çizgili'yi büyük yarışta koşması için eğitmeye başlar.

Çalıştığı şirket, bir başka şirket tarafından satın alınınca Dan (Dennis Quaid), daha alt bir pozisyonda görevlendirilir. İki kız babası olarak işinden olmamak adına Dan bu duruma razı olur. Bu arada yarı yaşındaki yeni patronu Carter (Topher Grace) yedi aylık karısı tarafından terk edilmiştir. Carter, Dan’in kızı Alex (Scarlett Johansson) ile çıkmaya başlayınca, zaten bozuk olan iş ilişkileri giderek daha da içinden çıkılmaz bir hal alır.

PHANTOM OF THE OPERA Oyuncular / Cast: Gerard Butler, Emmy Rossum, Patrick VVİlson Yönetmen / Director: Joel Schumacher Kaprisli diva La Carlotta aniden işi bırakınca, tiyatronun heveskâr yeni sahipleri alt roldeki Christine'e güvenip başrole almak zorunda kalırlar. Büyüleyici açılış gecesinde Christine'in performansı hem seyirciyi hem de operanın hayaleti Fantom'u büyüler. Fantom, kendini bu yeni yıldızı himayesine almaya adar. When capricious diva La Carlotta suddenly quits, theatre's eager ne w m anagers have no choice b u t to thrust Christine into the spotiight. Her mesmerizing opening night perform ance captivates both the audience a n d the Phantom, vvho devotes him self to casting his protege as the opera's next star.

D an (D ennis O uaid) is d e m o te d w hen th e c o m p a n y h e vvorks fo r is b o u g h t b y a n o th e r co rp o ra te. F ath e r o f tw o d a u gh te rs, D a n , c a n n o t a ffo rd to lo o s e h is jo b . H is n e w b o ss, C a rte r (To p h e r G race) is h a lf h is age. Carter, in the meanvvhile, is d u m p e d b y his w ife o f se ve n m on th s. D an a n d C a rte r's u n e a sy frie n d sh ip is throvvn

H o rse fa rm e r N olan VValsh, fin d s a b a b y ze b ra b a b y in a box, which, d u rin g a storm , is a ccid e n ta lly d ro p p e d b y a travelling circu s. He re s c u e s a n d takes him h o m e to his y o u n g d a u g h te r C hanning, vvho

in to je o p a rd y v/hen C a rte r falts for,

n a m e s hım S tripes. O n ce a C ham pion

a n d b e g in s t o d a te vvith D a n 's

th o ro u g h b re d trainer, VValsh, sta rts

d a u g h te r A le x (S ca rlett Johansson).

training S trip e s fo r the b ig h o rse race.

202 SKYLİFE 5 /2 0 0 5


BECAUSE OF W INN-DIXIE

İT BEGINS ON THE STREETS. İTENDSHERE

Oyuncular / Cast: Annasophia Robb, Jeff Daniels, Cicely Tyson Yönetmen / Director: VVayne Wang Yapayalnız küçük bir kız süpermarkette bulduğu köpeği sahiplenir ve ona bulduğu marketin adı olan Winn-Dixie adını verir. Kızın, bu özel dostu ile arasındaki bağ kasabalıların yıllar sonra tekrar kaynaşmalarına vesile olduğu gibi, babasıyla olan sağlıksız iletişimini de onarır.

ARE WE THERE YET? Oyuncular / Cast: Ice Cube, Nia Long, Aleisha Ailen Yönetmen / Director: Brian Levant Çapkın bekar Nick ile iki çocuk annesi boşanmış Suzanne arasında henüz başlayan aşk yeni yıl akşamı yaklaşırken tehlikeye girer. Suzanne'ın bu tatilde işi gereği New York'ta kalması gerekince, Nick çocukları VVashington D.C'den New York'a getirmeyi önerir. Ancak çocuklar annelerinin şimdiye kadar çıktığı hiçbir adamdan hoşlanmamışlardır.

COACH CARTER The fiedgling rom ance betvveen Nick, a

Oyuncular / Cast: Samuel L. Jackson, Robert Richard, Rob Brovvn Yönetmen / Director: Thomas Carter Ders notlarının zayıf olduğu gerekçesiyle namağlup basketbol takımını yedeğe çekince hem çok sert hem de çok olumlu eleştiriler alan ve 1999 yılında gazete manşetlerine geçen lise basketbol koçu Ken Carter’in yaşamından ilham alınarak yapılmış bir film.

A lonely yo u n g girl a d o p ts an orp h a n e d

p la yb o y bachelor, a n d Suzanne, a

dog, a n d nam es him W inn-Dixie after

divo rce d m oth e r o f two, is threatened by

the nam e o f the sü p e rm a rke t w here

a particularly harrovving N e w Year's Eve.

she fo u n d her. The b o n d betvveen the

W hen S u zanne’s vvork keeps h e r in N e w

girl a n d h e r sp e cia l co m p a n io n bring s

York C ity for the holiday, N ick offers to

to g e th e r the tovvnspeople a n d h e lp s

bring h e r kids to the c ity from VVashington

h e a l h e r o w n trou b le d relaflonship vvith

D. C. The kids, w h o have never liked any

h e r father.

o f the m en their m om has dated.

In sp ire d b y true-life s to ry o f c o n tro ve rsia t h ig h -s c h o o l b a ske tb a ll c o a c h K en Carter, w h o re ce ive d b o th high p ra is e a n d s ta u n c h c riticism w hen

B<r. ıusc

h e m a d e n a tio n a l n e w s in 1 9 9 9 fo r b e n c h in g his entire u n d e fe a te d b a s k e tb a ll team fo r p o o r a c a d e m ic p e rfo rm a n ce .

m

I I 111

ıxıe 5 /2 0 0 5 SKYLIFE 203


PROGRAMI FILMS ON FLİGHTS THY VİDEO

OCEAN’S TVVELVE

SIDEVVAYS

Oyuncular / Cast:

Oyuncular / Cast: Paul Giamatti,

George Clooney, Brad Pitt,

Thomas Haden Church

Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones

Yönetmen / Director: Alexander Payne

Yönetmen / Director: Steven Soderbergh

M iles Faym ond (G iam atti), boşanm ış

Ocean ve arkadaşlarının, Terry Benedlct'in

yazardır. Evlenm ek üzere olan d o stu

Las Vegas'taki girilemez kasasını kırıp

J a c k (C hurch) ile birlikte Kaliforniya

bir ortaokul ö ğ retm eni ve başarısız bir

160 milyon doları kendi aralarında

bağlarına şarap tadım gezisine çıkarlar

paylaşmalarının üstünden üç yıl geçmiştir.

ve bu gezi esn a sın d a hayatlarının

Biri onları İhbar edince, Benedict'in

NATIONAL TREASURE

gidişatını sorgularlar.

parasını geri ödem ek için büyük bir soygun daha düzenlemeye m ecbur kalırlar.

Oyuncular / Cast: N ico la s C age, Diane Kruger, Sean Bean, Harvey Keitel

Yönetmen / Director: Jo n T urteltaub Benjam in Franklin G a te s (N icolas C age) hayatı b o yu n ca kim senin varlığına inanm adığı bir hâzineyi aram ıştır. Z am ana karşı bu yarışta G a te s FBl’ı a tlatm ak, acımasız rakibinin (Sean Bean) b ir adım ö n ü nd e olm ak, kalan şifreleri ç ö zm e k ve büyük hâzineye gid e n 2 0 0 0 yıllık kilidi a çm a k

Miles Faym ond (Giamatti), a divorced

zorundadır.

m iddle school teacher a nd failed novelist, and his altar-bound friend Jack (Church)

İt's b e e n three y e a r s s in ce O ce a n a n d frien d s ro b b e d Terry B e n e d ic t o f every

take a vvine-tasting trip in Caiifornia,

d im e s to re d in h is im p e n e tra b le Las

pondering questions about their

Vegas vault a n d d iv id e d B e n e d ic t's

directions in life.

160 m illion d o lla rs a m o n g st them seives. W hen so m e o n e sn itc h e s o n them th e y a re fo rc e d to m ake a n e w b ig ro b b e ry to p a y b a c k to B e n e d ict.

A li his life, B enjam in Franklin G ates (N icolas C age) has b e e n se a rch in g for a treasure n o o n e b e lie ve d existe d . İn a ra ce a g a in st time, G ates m u s t elu d e FBI, s ta y o ne s te p a h e a d o f his ru th le ss a d ve sa ry (Sean Bean), d e c ip h e r rem aıning c lu e s a n d u n lo ck the 2 0 0 0 ye a r-o ld m yste ry b e h in d the g re a t treasure.


ELVIS HAS LEFT THE BUİLDİNG Oyuncular / Cast: John Corbett, Kim Bassinger Yönetmen / Director: Joel Zwick Yönetmen Joel Zvvick bu yürek ısıtıcı romantik komedisinde, kozmetik satıcısı güzel bir kadının olağanüstü yolculukları sırasında başından geçen komik tersliklerle bezenmiş hikâyesini sunuyor. F R O M J O E L Z V V İC K T H E D İR E C T O R O F " M Y B IG F A T C R E E K V V E D D I N G "

NEREDESİN FİRUZE? (VVHERE ARE YOU FİRUZE?) Oyuncular / Cast: Haluk Bilginer, Özcan Deniz, Demet Akbağ Yönetmen / Director: Ezel Akay Neredesin Firuze, Türk popüler müzik dünyasını, eğlence sektörünü komedi türünde anlatan bir film. Haluk Bilginer plak yapımcısı, Özcan Deniz ise onun hızlı şöhret sözü verdiği genç ve saf şarkıcı adayı rolünde... Bir kasetle para ve şöhrete kavuşmayı bekleyen ikilinin başı derde girince aniden bir melek gibi ortaya çıkan Firuze (Demet Akbağ) onlara mucizevi yardım elini uzatıyor. VVhere Are You Firuze? Is a com edy film about the popular m usic scerte a n d the entertainment world in Turkey. Haluk Bilginer plays the m usic producer and Özcan Deniz plays the young a nd naive would-be-sınger which he prom ised fast

BRIDGET JONES: THE EDGE OF REASON Oyuncular / Cast: Renee Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant Yönetmen / Director: Beeban Kidron Avukat sevgilisi Mark Darsy'nin uzun bacaklı kadın stajyerinin hayatlarına girmesiyle birlikte Bridget’in pembe bulutlan griye dönüşmeye başlar. Bridget'in kendine güvensizliği Markla ilişkilerini sınamaya kadar gitmesine sebep olur.

fame. These two expect to reach to big m oney and fame vvith a single cassette

W ith the e n try o f the lo n g -le g g e d threat,

b u t run info big troubles instead.

- M a rk D a rcy's in te rn - B rid g e t's p in k

Suddenly an angel ou t o f novvhere, Firuze

c lo u d s b e g in to turn g re y a s h e r a tta c k s

(Demet Akbağ), com es to their aid and

o f s e lf-d o u b t s o re ly te st h e r relatlo n sh ip

lends them a miraculous helping hand.

vvith M ark.

J o e l Zvvick, b rin g s us an o u tra g e o u s a n d heart-vvarm ing ro m a n tic -c o m e d y frau g h t vvith h ilarious m ish ap s follovving the e xtra o rd in ary jo u rn e y o f c o s m e fic s salesvvoman.

■ Video gösterimleri sadece, A-340, A -3 1 0 ve Boeing 73 7 -8 0 0 uçaklarımızda, uzun mesafeli uçuşlarımızda yapılmaktadır. ■ Video films are only shovvn on long distance flights and on our A-340, A -3 1 0 and Boeing 73 7 -8 0 0 aircraft. 5 /2 0 0 5 SKYLİFE 205


PROGRAMI MUSIC ON FLİGHTS THY MÜZİK

KLASİK MÜZİK CLASSICAL MUSIC Bizet Carmen süite 1/prelüde ■ Bizet Carmen suitel/aragonaise ■ Bizet Carmen süite 1/lntermezzo ■ Bizet Carmen suitel/Seguedille ■ Bizet Carmen suiteVLes Dragons d'Alcala ■ Bizet Carmen suite/Les Toreadors ■ Mozart Piano Concerto ■ Tchaikovsky Allegro non troppo e molto/Piano concerto ■ Beethoven Für Elise

■ Bizet L'Arlesinne suite/Ouverture ■ Bizet L'Arlesinne suite/Minuette ■ Bizet L'Arlesinne suite/Adagietto ■ Bizet L'Arlesinne suite/Carillon ■ Schubert Impromptu as dur ■ Mozart III.Rondeau Allegro ■ Chopin Regentropfent prelüde op.28 ■ Edvard Grieg VValzer ■ Beethoven Ode joy CAZ - JAZZ Ramsey Lewis Wade İn Water ■ Larry Carlton Fingerprints ■ Laura Fygi Close ■ Duke Ellington The Midnight Sun Will Never Set ■ George Benson Feel Like Making Love ■ John Lee Hooker & Van Morrison BalI and Chain ■ Diana Krall Autumn Leaves ■ Michael Franks & Patti Austin Novv You're İn My Dreams ■ Larry Carlton Pure Delight ■ Joe Sample & Al Jarreau Somehovv Our Love Survives ■ Stevie Ray Vaughan Little Wing ■ Ramsey Levvis Do What You VVanna (Mr. Scruffs Soul Party Mix) ■ Duddy Fat Down To Bone ■ Diana Krall Dancing İn The Dark ■ Gato Berbieri Europa ■ Double

The Captain Of Her Heart ■ Lee

Riteneur & Dave Grusin Agua De Beber ■ Antonelio Venditti Alta Marea

HAFİF MÜZİK EASY LISTENING Norah Jones Those Svveet VVords ■ Seal Crazy (Acoustic) ■ Alicia Keys İf Ain't Got You ■ Mary J. Blide Sorry Seems To Be The Hardest VVords ■ Lenny Kravitz Calling A l Angels ■ Alanis Morisette One ■ Gotan Project Vuelvo El Sur ■ Sting & l-Muvrini Muiou Per Te ■ Robbie VVilliams Misunderstood ■ Blue Guilty ■

Alihan Samedov Nerede Kaldın ■ Sade No Ordinary Love ■ Gipsy Kings Soledad ■ Monica Molina Vuela ■ Pink Martini Let's Never Stop Falling ■ Leslie Je Seus Et Je Resterai ■ Shola Ama You Should Really Knovv ■ Madonna Secret ■ Queen Latifah California Dreamin' ■ Jamiroquai Love Foolosophy (Acoustic) ■ Bebo & Cigala Veinte Anos ■ Francis Cabrel Qu-Est-E Que T en ■ Buckshot Lefonque Another Day ■ George Michael Round Here ■ Randy Cravvfrod Free The Child ■ Simply Red Home ■ Lighthouse Family İt s A Beautiful Day ■ Darren Hayes I Miss You

UZAKDOĞU MÜZİĞİ FAR EAST Jasbir Jassi Dil lay gaye ■ Deng Ll June Hai Yun ■ Kal ho naa

ho Maahi Ve ■ Chang-wan Kim Dok Back ■ Bangra Knight Husan ■ Kuch kuch hota hai Kuch kuch hota hai ■ Faye Wong Xiang Nai er ■ Yu Chyi xi Shou Cong Tou ■ Kwang Jo Lee Galsuepin Nora ■ Mai Hoshimura Stay vvith you ■ Tae-Jung Kim Backiro bonen FVunji ■ Preet Brar Nachdi nachdi ■ Jacky Xin ru dao ge ■ Ji hoom lim Guedoel i chona ■ Deng Ll June Yue ye su Oing ■ Faye Wong Gei zi ji de ging shu ■ Jasbir Jassi Aho Aho ■ Ashok Masti Laara lappa ■ Simran & Tripat Mehendi ■ Asoko O re kanchi

POP - HITLINE Maroon 5 She Will Be Loved ■ Kylie Minogue I Believe İn You ■ Gemelli Diversi Un Altro Ballo ■ Starsailor Four To The Floor (Remix) ■ Jay-Z/Linkin Park Numb/Encore ■ Robbie VVilliams Misunderstood ■ Destiny’s Child Lose My Breath ■ Eric Prydz Cali On Me ■ 3 Of A Kind Baby Cakes ■ Brian Mc Fadden Real To Me ■ 3rd VVİsh/Baby Bash Obsession Si Es Amor ■ Natasha Bedingfield Unvvritten ■ Dido Sand İn My Shoes (Remix) ■ Akon Ghetto ■ Alicia Keys/Usher İf I Ain't Got You ■ Keane Everybody's Changing ■ Nelly/Christina Aguile Ti İt Your Head ■ Phantom Planet California ■ N.O.R.E/Nina Sky Oye Mi Canto ■ Usher/Alicia Keys My Boo ■ Michael Gray The

K ylie M in o g u e :

VVeekend ■ Talib Kweli/Mary J

Bli I Try ■ Chingy Balla Baby ■ Blue Curtain Falls ■ B3 Can't Fight The Feelin

LATİN MÜZİĞİ LATİN MUSIC Los Temerarios Gııarıa Baila ■ Laura Fygi Solamente Una Vez ■ Antonio Rodriguez Lobaylao ■ De Madera Canaveral ■ Buena Vista Social Club Amor De Loca Juventud ■ Juan Luis Guerra Te Regalo Una Rosa ■ Los Lobos Luz De Mi Vida ■ Obie Bermudez Antes ■ Pepe Aguilar Me Estoy Acustambro a Ti ■ Kumbia Kings vvith Juan Gabriel No Tengo Dinero ■ Sergio Dalma La Mujer De Mi Vida ■ Laura Fygi Ouizas, Ouizas, Ouizas ■ Energipsy Joselito ■ Ricardo Montaner El Poder De Tu Amor ■ Alejandro & Vincente Fernandez Mujeres Divinas ■ Balli Di Grupo Limbo Calypso ■ Chocolat's Yucatan ■ Hombres G (Alex Ubago) Temblando ■ Laura Fygi Perfidia ■ Aventura Ouando Volveras ■ Los Temerarios Te Regalo Mi Tristesa ■ Ricardo Montaner La Mujer De Mi Vida ■ Alexandre Pires & Daniela Mercury Como Una Onda ■ George Michael Desafinado

Müzik programları sadece, A -3 4 0 , A -3 1 0 B oeing 7 3 7 -8 0 0 uçaklarımızda, uzun m esafeli uçuşlarımız ile bazı Avrupa seferlerinde dinlenebilir. 206

S K Y L IF E 5 / 2 0 0 5


FİLM MÜZİKLERİ SOUNDTRACKS Gabrielle Out Of Reach (Bridget Jones' Diary) ■ Bette Midler The VVind Beneath My VVings (The Beaches) ■ Roy Orbison Pretty VVoman (Pretty VVoman) ■ Anrıie Lennox Don't Let İt Bring (American Beauty) ■ Bryan Adams When You Love Someone (Hope Floats) ■ Evanescence Bring Me To Life (Daredevil 2) ■ Elvis Costello She (Notting Hill) ■ Elton John Circle Of Life (The Lion King) ■ Phil Collins Seperate Lives (White Knights) ■ İrene Cara What A Feeling (Flashdance) ■ Four Seasons Big Girls Don't Cry (Dirty Dancing) ■ Cher It's İn His Kiss (Mermaids)

■ Patrick Svvayze She's Like The VVind (Dirty Dancing) ■ Simple Minds Don't You Forget About Me (The Breakfast Club) ■ Aerosmith I Don’t VVanna Miss A Thing (Armageddon) ■ Sarah Mc Lahlan Blackbird (I Am Sam) ■ Al Green Aint No Sunshine When She's Gone (Notting Hill) ■ Berlin Take My Breath Avvay (Top Gun) ■ Chris De Burgh Lady İn Red (Lady İn Red) ■ Destiny's Child Independent VVomen (Charlie's Angels) ■ Roxette İt Must Have Been Love (Pretty VVoman) ■ Larry Carlton For Love Alone (Against Ali Odds) ■ Bryan Adams, Rod Stevvart, Sting Ali For One, Ali For Love (The Three Musketeers)

UNUTULMAYANLAR OLDIES Dean Martin Sway ■ Frank Sinatra New York, New York ■ Tom Jones l'll Never Fail İn Love Again ■ Dinah VVashington Mad About The Boy ■ Julie London Cry Me A River ■ Edith Piaf Non Je Ne Regrette Rien ■ Sergio Mendez & Brazil '66 One Note Samba ■ Mireille Mathieu La Vie En Rose ■ Frank Sinatra As Time Goes By (theme from Casablanca) ■ Roy Orbison Crying ■ Nilson Everybody's Talking (theme from Midnight Covvboy) ■ Carpenters (They Long To Be) Close To You ■ Demiş Roussos End Of The Road ■ Mina Ancora, Ancora, Ancora ■ The Temptations I Knovv l'm Losing You ■ Dinah VVashington Smoke Gets İn Your Eyes ■ Marvin Gaye I Heard İt Through The Grapevvine ■ Boney M El Lute ■ Julio Iglesias Spanish Bolero ■ Terry Jacks If You Go Avvay ■ Enrico Macias Ma Maison ■ Tom Johnston VVhere Are You Tonight ■ Olivia Nevvton John Suddenly ■ Otis Redding These Arms Of Mine ■ Shirelles Will You Stili Love Me Tomorrovv ■ Solomon Burke Cry To Me ■ Bili Medley & Jennifer VVarnes Times of My Life NEW AGE Clannad İn a Lifetime (Duet vvith Bono) ■ David Arkenstone The

Ancient Road ■ Andreas Vollenvveider Stella ■ Enya Flora's Secret ■ Slow Train Naturally ■ Mary Antone Unity ■ Night Session South Country ■ Levitation Out Of Time ■ Clannad A Dream İn The Night ■ Karen Ramirez Troubled Girl (Spanish Girl) ■ Karminsky Experience Inc. The Wanward Camel ■ Anima Sound System Csillagtalan ■ Touch & Go Straight To Number One ■ 4 VVings Penelope ■ Nacho Sotomayor & Francisco Sotomayor Zambra ■ Afterlife Breather 2000 (Arithunda Mix) ■ Ame Strong Tout Est Bleu ■ Celine Dion Immortality ■ B-Tribe Hablame ■ Secret Garden The Promise TÜRK SANAT MÜZİĞİ TURKİSH ART MUSİC Zeki Müren Baharın Gülleri Açtı ■ Koro Yanıyor mu Yeşil Köşkün Lambası ■ Bülent Ersoy Karam ■ Muazzez Abacı Kır Yasak Zincirini ■ Koro Allı Turnam ■ Emel Sayın Aşkını Söyle ■ Koray Safkan Güzel Bir Göz Beni Attı m Muazzez Abacı Misket ■ Koro Kapat Gözlerini Kimse Görmesin ■ Emel Sayın Mihrabım Diyerek ■ Neveser Gerginok Ben Güzele Güzel Demem ■ Koro Ne Olursun Güzelim ■ Zeki Müren Bir Tatlı Tebessüm ■ Bülent Ersoy Alıverin Bağlamamı Çalayım ■ Zara Bakışı Çağırır Beni Uzaktan ■ Emel Sayın Rüzgar ■ Koro Rüya Gibi Her Hatıra m Kemal Caner Yalancının Birine Kapıldım ■ Koro Sazlar Çalınır Çamlıca'nın Bahçelerinde ■ Müzeyyen Senar Gülşen-i Hüsnüne ■ Muazzez Ersoy Kader Diyemezsin ■ Esma Başbuğ Sahilde O Hoş Buseleri ■ Koro Kalenin Bedenleri

TÜRK POP MÜZİĞİ TURKİSH POP Hande Yener Acı Veriyor ■ Rafet El Roman Hasretinle Yanıyorum ■ Demet Mandalina ■ Gökhan Özen Kader Utansın ■ Sertab Erener Zor Kadın ■ Pamela İstanbul ■ Emre Altuğ Bişey ■ Sezen Aksu Aşktan Ne Haber ■ Levent Yüksel Uslanmadım ■ Grup Gündoğarken Sen Benim Şarkılarım ■ Serdar Ortaç Dayan ■ Mor Ve Ötesi Bir Derdim Var ■ Levent Yüksel Yeter Ki Onursuz Olmasın Aşklar ■ Yonca Lodi Büklüm Büklüm ■ Aşkın Nur Yengi Simdi Mosmor Oldun Mu ■ Feridun Düzağaç F.D ■ Sertab Erener Yanarım ■ Sezen Aksu Erkek Güzeli ■ Athena Senden Benden Bizden ■ Candan Erçetin Ben Böyleyim ■ Asya Olmadı Yar ■ Özkan Uğur Olduramadım ■ Pamela Ayrılamayız Biz PORTRE - PORTRAIT Zara Sebebini Bileyim ■ Avuntu ■ Eklemelidir Koca Konak ■ Armut Ağacı ■ Kızılkaya ■ Gel He Bele ■ Bir Tipiye Yakalandım ■ Dostum Dostum ■ Yeni Hamamın Üstüdeyim ■ Değmen Benim Yaslı Gamlı Gönlüme ■ Kesik Çayır ■ Sarmaşık Gülleri ■ Güller Arasında Seni Bensiz Görmüşler ■ Kalbi Kırık Serseri ■ Sen Bensiz Ben Sensiz ■ Nisan Yağmuru ■ Ömrümce Hep Adım Adım ■ Dönsen de Artık Sevemem ■ Damarımda Kanımsın ■ Sensiz Olmuyor ■ Bir Bahar Akşamı ■ Şu Göğsüm Yırtılıp Baksan

Music programmes can be listened only on long distance flights and some o f our Europe flights on our A-340, A -310 and Boeing 737-800 aircraft. 5 / 2 0 0 5 S K Y L IF L 2 0 7


AYIN KONUĞU GUEST OF THE MONTH

H avada biten bir aşk hikâyesi.. A love story that ended in the air = 1 S E L A H A T T İN

D U M A N , gazeteci-journalist

Senelerdir uçuyorum.. Hani insan

Sonunda olan oldu.. Kadın uçak

arada bir oturup kendine dair

New York’a inmek üzereyken

muhasebe kayıtları çıkarır ya! Benim

birden adamdan uzaklaştı.. Suratını

uçuşlarım mil olarak dünyayı beş altı

astı.. Aksileşti. Adam yeniden

kez dolaşacak kadar uzamıştır

yakınlaşmaya çalışıyor ama kadın

herhalde.. Bunları saate vurursak bir

oralı değil..

astronot kadar havada kalmışımdır..

Duygu’ya “Gördüm mü?" dedim..

İnsan bu kadar çok havada kalınca,

“Bütün aşklann bir sonu var işte..

kendini eğlendirmenin bir yolunu

Seninkilerin aşkı da seksenli

buluyor.. Benim eğlencem de

yaşlarda bitti."

“insanları gözlemek" oldu..

Aldırmadı.. Kafası “Ölümsüz aşk

Eğer yakınımdaki yolcular içinde “arıza çıkarmaya eğilimli” biri varsa sonarlarım onu derhal bulur, o dakikadan itibaren gözetim altına alırım.. Bu sayede aklıma düşürdüğüm pek çok küçük hikâye notu birikti kafamda.. Bir tarihte Amerika’ya uçuyorduk.. Business Class'ta Duygu Asena ile yan yana oturmuşuz.. Duygu,

vardır.. Yerini bilmek, adamını bulmak lazım..’’ fikrine programlandığından kendinden emin.. Gözlediğimiz durumun geçici bir kriz olduğunu iddia etti.. Uçaktan indik.. Pasaporttan geçtik.. Bell’in başında bavullarımızı bekliyoruz.. Kadın hâlâ bir karış surat asmış.. Seksenlik aşığı nezaketle bir şeyler söylüyor, gönül almaya çalışıyor.. Kadın oralı değil.. Uçuş sırasında bu “abartılı sevgi

Türkiye’deki kadınların tamamını

gösterisini" fark eden Business

kocasına asi olmaya azmettiren bir

Class yolcularının tümünün bakışları

feminist olduğundan devamlı

da bu çiftin üzerinde..

didişmekteyiz.. Bizden bir sıra önde, çaprazımıza

Adamcağız “Mecnunluğunu

gelen bir koltukta ise yaşları seksen

göstermek için..” son bir hamle

civarında bir bey ile bir hanım var..

denedi, kadına sokuldu.. Tam

Olabilir.. Uçaklar bugüne kadar

yüreğe işleyecek bir çift sevgi sözü

milyonlarca çift taşıdı.. Am a bunların

söyleyecekti ki o sinirinden vücudu

durumu farklı..

et tutmamış hanımefendi tokadını

Adam kadına kraliçe muamelesi

adamcağızın suratına salladı..

yapıyor.. Kraliçe muamelesi ne

O uzun boylu, Cary Grant

demek? Leyla ile Mecnun tedbil-i

yakışıklımdaki adamın gözlüğü

kıyafet yapmışlar.. Amerika’ya

havada uçtu.. Yere çakıldı.. Bir camı

uçuyorlar..

kırıldı.. Adamcağız utanç içinde

Yemek geliyor.. Adam sadece bir

yerden gözlüğünü alıp kadından

koltuk masası açıp kadınla beraber o masanın üzerinden yiyor.. Şarabını neredeyse ağzına o döküyor.. Sekiz saatlik uçuşun yedi buçuk saatinde göz göze bakılır mı? Baktılar işte.. Duygu, zevkten dört köşe.. İki de bir dürtüp dürtüp o çifti

uzaklaştı.. Biraz sonra da önce adamın valizi gözüktü.. Adamcağız valizini aldı, boynu bükük dışarı çıktı.. O ana kadar adamın bulunduğu yere başını bile çevirmeyen kadın bu kez gözünü kapıya dikti.. Onun da valizleri çıktı.. Üç adet Louise Vuitton valiz..

gösteriyor.. “Şunların birbirine olan

Kadın valizleri çıktığı halde gitmedi..

sevgisine bak! Aşk biter diyenler

Adamı bekledi.. Bütün yolcular gitti..

gelip bu sahneyi görmeli..” diye diye

Bell’in başında bir kadın kaldı.. Bir

beyin hücrelerimi tüketiyor..

de ne olacağını görmek için

İlişkinin şiddeti karşısında antifeminist

bekleyen Duygu ile ben.. Hikâyemiz

dillerimiz içeri kaçtığından, erkek

trajik bitmişti..

milleti adına dikilip iki laf

Birbirimizi didiklemeyi kesip biz de

edemiyoruz..

çıktık.. Kadın hâlâ bekliyordu..

208 SKYLIFE 5 /2 0 0 5

I’ve been flying for years. You know how it is, every now and then a person sits down and takes stock. W eli, /V e probably flown enough miles to go around the vvorld five or six times. And if you counted up the fiight hours, l'd have enough to qualify as an astronaut. When a person spends that much time in the sky, he finds vvays o f entertaining himself. My hobby is ‘vvatching people'. İf there’s anybody among the passengers sitting near me vvith a ‘tendency to cause trouble', my sonar detects him immediately and from that moment on I keep an eye on him. I've stored up ideas for a number o f short stories thanks to this habit o f mine. Once I was flying t o the U.S. I ended up sitting next to Duygu Asena in Business Class. Duygu and I are constantly at each other’s throats because she’s one o f those feminists that incite ali vvomen in Turkey to rebei against their husbands. Sitting diagonally from us one row ahead were a lady and a gentleman who looked to be in their eighties. It's not impossible; planes have transported millions o f couples up to now. But these two were different... The man was treating the vvoman like a queen. What does that mean, treating her like a queen? They vvere Leyla and Majnun in disguise, travelling to the States. The meal is served. The man opens only one of the tray tables and he and the vvoman eat together off o f it. He's practically pouring the vvine into her mouth. Can two people gaze into each other's eyes for seven and a half hours o f an eight-hour fiight? Well, they did. Duygu was beside herself vvith pieasure. She kept poking me and pointing to that couple. “Look at the love those two have for each other!" she kept saying. “Anybody who says love never lasts should see this." My brain cells vvere getting worn out from hearing it. İn the face o f such wild passion my anti-feminist tongue was tied, and I couldn't get a vvord in edgevvays on behalf o f us menfolk. Fınaily it happened. Just vvhen the plane was about to land in New

York, the vvoman backed off from the man vvith a scovvl on her face. The relationship had turned sour. The man tried to approach her again but the vvoman gave him the cold shoulder. “Did you see that?" I asked Duygu. “Love never lasts forever. Your two octogenarians here have reached the end o f theirs." But Duygu was sure of herself. She'd been programmed to believe in undying love, and she paid no attention. “There is such a thing as immortal love. You have to know vvhere to find it, vvith vvhich man..." She insisted that vvhat we had observed was merely a passing crisis. We got off the plane, vvent through immigration and vvere vvaiting at the carousei for our luggage. The vvoman was stili scovvling. Her ageing lover was trying to win her back vvith some polite vvords. But she was having none o f it. Ali the Business Class passengers had noticed their exaggerated display o f affection during the fiight and vvere now vvere eyeing this couple. İn a final attempt to bare his ‘Majnun’ side, the poor old gentleman approached the vvoman again. He v/as just about to vvhisper a few svveet nothings that vvouid touch her heartstrings vvhen the sinevvy old lady ianded him a slap in the face. The eyeglasses o f that tali elderly gentleman vvith Cary Grant good looks flew into the air, then crashed to the ground. One o f the lenses had shattered. Mortified, the poor man snatched his glasses from the floor and moved off. Before long his suitcase appeared. The poor old man took his suitcase and left vvith his tail betvveen his legs. This time the vvoman, who had not so much as turned her head in the man's direction, fixed her glance on the exit. Her suitcases had appeared as vvell. Three Louis Vuitton bags. But the vvoman did not leave even though her bags had shovvn up. She vvaited for the man. Ali the other passengers had gone. Only one vvoman was left standing by the carousei. Plus Duygu and I, who vvere vvaiting to see vvhat vvouid happen. Our story ended in tragedy. Putting our differences aside, we too left. The vvoman vvas stili vvaiting. □


Yarn tissue...

Slub Yarn Denim Yarn Core Yarn Two For One Combed Carded Open End Tvvisted vvith Lycra Blended vvith Linen Biended vvith Synthetics

Ali kinds of Fabrics

SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Our Ouality System is certified to ISO 9001 by

Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

O rganize Sanayi Bölgesi 8. Cad. N o :l I K AYSERİ I T Ü R K İY E P h o n e:+9 0-3 52 321 I0 59 (pbx) Fax : +90-352 3 2 I I I 96 Fax : +90-352 321 24 39 www.basaktekstil.com .tr E-Mail:basak@ basaktekstil.com.tr


U T O P IA S T A T IO N www.abbate.com.tr

2005 05  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you