Page 1


I T O N FABRIC, DUR E K P E R T I S E Non - denim o u te rw ear & fin e sh irtin g fa b ric s

B ağ lar Mah. Fatih Cad. M artı Sokak No.2 /

CO M M NCS MTIKTMS Toıt nostonzo nocivo Öko-lex Standard 100

34540 Güneşli - Bağcılar/istanbul/TU RKEV Phone : +90 212 474 32 46 Fax : +90 212 474 32 50 Serdo0m aserholdm g.com www.serdo.com

„<ma S E R k

E İD

UOUEN

FABRIC

IİILL


H O Ş

G E L D İ N İ Z

/

W

E

L C

O

M

E

A

B

O

A

R

D ear Passengers,

Sayın Yolcularım ız, 2002/2003 Kış Tarifesi dönemine 27 Ekim Pazar günü başlıyo­ ruz. Türk Hava Yollan siz yol­ cularımızın desteği ve persone­ linin özverili çalışmaları sonucu yoğun geçen bir yaz tarifesi döne­ mini başarı ile geride bırakıyor. Yaz tarifesi döneminde gösterdiğimiz yüksek performansı kış tarifesi döne­ minde de sürdürmeyi hedefliyoruz. 29 Mart 2003 tarihine kadar uygulanacak olan Kış Tarifemizde 26 iç ve 77 dış hat olmak üzere toplam 103 hatta hizmet vere­ ceğiz. Sefer saatleri İstanbul ve Ankara’dan kısa transit beklem elerle birbirlerine irtibat sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Geçen kış tarifesine göre iç hatlarda yoğun talep gören hatlarımızdan Ankara-Diyarbakır-Ankara seferlerimiz haftada 9'dan 10’a, Istanbul-Gaziantep-lstanbul se­ ferlerimiz haftada 14’ten 17’ye çıkartılmıştır. Dış hatlarda ise Tiirk Hava Yolları nın dünyanın dört kıtasına kurduğu hava köprüsü ile güvenli ve konforlu ulaşım ağına yenilikler katıyoruz. Hong Kong seferimiz, 28 Ekim 2002 Pazartesi günü baş­ lıyor. Bundan böyle Kuala Lumpur yerine Bang­ kok üzerinden Pazartesi ve Cumartesi günleri Hong Kong’a uçuyoruz. Böylece Çin’de ulaştığı­ mız nokta sayısı Beijing ve Shanghai’den sonra 3’e çıkıyor. Halen Japonya’da Tokyo ve Osaka, Ko­ re’de Seoul ile Asya’nın kuzeyinde 5 noktaya sefe­ rimiz var. Güney Asya’da ise Singapur, Bangkok ve Hong Kong’la birlikte Uzakdoğu’da 8 merkeze ulaşıyoruz. 2002-2003 Kış Tarifesi döneminde de, sizin havayolunuz olan TH Y ile mutlu yolculuklar dilerim. Saygılarımla.

Our 2002-2003 Winter Timetable goes into effect on Sunday 27 October. Turkish Airlines is leaving behind a successful and busy summer season thanks to the support of our passengers and the dedicated work of our staff. W e aim to maintain the high performance we achieved during the summer season during the coming winter season. Our VVİnter Timetable, which will take us up to 29 March 2003, will offer flights to 26 domestic and 77 Interna­ tional destinations, making a total of 103. Flight times have been adjusted to facilitate connections. vvith mini­ mum transit vvaits for passengers from İstanbul and Ankara. Due to hıgh demand our domestic flights betvveen Ankara and Diyarbakır have been increased from 9 to 10 per week, and betvveen İstanbul and Gaziantep from 14 to 17 per week. W here our intemational flights are concerned, we are introducing innovations to Turkish Airlines' safe and comfortable transportation netvvork lınking four vvorld continents. Our Hong Kong flights commence on Monday 28 October 2002. From now on vve vvill be flying to Hong Kong on Mondays and Saturdays via Bangkok instead of Kuala Lumpur. As a result our destination points in China are increasing to three, together vvith Beijing and Shanghai. W e are continuing to fly to Tokyo and Osaka in Japan and Seoul in Korea, making 5 destinations in northem Asia in ali. And in southeast Asia we are flying to 8 destinations, including Singapore, Bangkok and Hong Kong. W e wish you happy travelling vvith your airline, THY, dunng the vvinter season of 2002-2003.

YUSUF BOLAYIRLI

G enel M üdür

P re sid e n t a n d CEO


YIL / Yeor 21

SAYI / Number 231

İ

Ç

İ

N

D

E

K

İ

L

E

R

C

O

N

T E

N

Y Ö N E T İM / M A N A G E M E N T

A y v a lık 'a g id e r ik e n !..

Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board

H e a d in g fo r A y v a lık

C E M M . KO Z LU

T S

By müge Ipl I kç I

Türk H ava Yollan Adına Sahibi Publisher on behalf of THY Genel Müdür / President and C E O Y U S U F BOLAYIRLI

Adres / Address Türk H ava Yolları Genel Yönetim Binası Atatürk H ava Limanı 348 30 İSTANBUL

Y A Y IN / P U B L IC A T IO N Genel Koordinatör ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü General Coordinator and M anaging Editör UM IT U M A R umıtumar@superonlınecom

Yayın Koordinatörleri / Editorial Coordinators BA H A R K A L K A N bkalkon6print.com.tr EM E L ÇE LE B İ ecelebi@print com.tr T A N SEL TÜZEL ttuzel@prmt.com tr

Kapak / Cover: Günsel Yıldırım /PPT

Kreatif Departman / Creative Department S U N A B A L K A N C I (Yönetmen / Director) sbalkanciöprint.com.tr Ö Z L E M SA R A R osararQprint.com.tr

İngilizce Editörü / English Editorial M A R Y IŞ IN mısinOsuperonline com

Fotoğraflar / Photos SER VET DİLBER (Editör] sdilberOprint com.tr PRINT P H O T O B A N K TURKEY

18

Tel: (0212) 245 26 28-29-30 www.ppturkey.com e-mail: ppturkey@ppturkey.com

SKYLIFE dergisine internette, www .thy.com üzerinden SKYLIFE ikonunu tıklayarak ulaşabilirsiniz. Access SKYLIFE magazine on the internet by clicking the SKYLIFE icon in www .thy.com

M i d a s 'ın G o r d io n 'u

R E K L A M / A D V E R T IS IN G

C ity o f M id a s : G o rd iu m By NERMİN BAVCIN

THY Basın ve Reklam Müdürü/ Press and Advertising M anager Y U R D A G Ü L A L T IN Ö Z yoltinozöthy com

Skylife Reklam Koordinatörleri / Advertising Coordinators N U R H A Y A T K A S A B A L I nkasabali@thy.com C E Y D A T A ŞPO L A T O Ğ LU ctaspolatogluOthy .com

Tel: (0212) 663 63 00 (Ext) 1174-1147-1152-1148-1170 Skylife Mali İşler / Advertisment Billing SEM R A G Ü N E R

Tel: (0212) 574 10 34

Y A P IM P R O D U C T IO N PRINT İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. http://www.print.com.tr e-mail: print@print.com.tr

42

İnönü C ad . N o: 44 Gümüşkonak Apt. Kat: 2, Daire: 6 80060 Gümüşsüyü - İSTANBUL Tel: (0212) 245 26 28 (pbx) (0212) 292 37 22 (pbx) Faks: (0212) 245 26 94

B A SK I-C İL T / P R IN T IN G -B IN D IN G D o ğ a n O fse t Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş. http://www.doganofset.com e-mail: doganofset@doganofset.com Hoşdere Yolu, C Blok 34850 Esenyurt - İSTANBUL Tel: (0212) 622 19 46 Faks: (0212) 622 19 59

R E N K A Y R IM I / C O L O U R S E P E R A T IO N

ST A C D PA Tel: (0212) 235 98 95 Fax. (0212) 23*5 99 59 Dergimizde yayımlanan yazı ve fotoğraflardan kaynak belirtilmeden tam ve özet alıntı yopılamaz. / Neither text nor photographs from this publication may be reproduced either in full or summary withoul acknowleding the source SKYLIFE, THY tarafından ayda bir yayımlanır / Skylife ıs published monthly by THY

Kutsal k a y n a ğ ın bekçisi

M u s lu k la r G u a rd ia n s o f the source o f life: A ntique Taps By CİHAT SOYHAN


90 C a re tta caretta'ların evi

K ıb rıs K u m s a lla r ı H o m e to lo g g e rh e a d turtles: Beaches o f

Bir h a y a l

GÜ M Ü ŞLÜ K

C yprus

30

By Y . FEHMİ ŞENOK

Place o f dream s By MÜGE İPLİKÇİ

Burun fa r k ıy la İstanbul

52 H e a d la n d s o f İstanbul 1 / ÜM M ÜHAN KAZANÇ

K ö y sayfiyeleri

ıoo

B o lu S e b e n Y a y la la r ı H o lid a y in g on the high pastures: Seben in Bolu

Bereket d ileyen

T a b a k la r

By A KG ÜN AK O VA

66 Sym bols o f a b u nd a rıce: Plates ty N E B İL ÜSTER

Tatlı h a y a t

N ü rn b e rg 7 8 S pice o f life: N u re m b e rg By STEFAN HIBBELER

Liszt'in izinde

T ü r k iy e 'n in M a c a r v irtü ö z le r i

1 ı o İn search o f Liszt: Turkey's H un ga ria n Virtuosos By TAHA TOROS

Püskülü ben o la y ım ...

M ıs ır G o ld e n grains a n d g o lden tassles: M a iz e By HÜNKAR SİBEL GÖREL

124 140 142 170 174 176

C İTY S C O P E DUTY FREE IN F O R M A T IO N & RESERVATİON O Y U N L A R / PUZZLES V İD E O KARTPOSTAL / P O STC A R D


B u satırlarda kendisinden bahsedeceğim Asude, onlarca defa A yvalık’a gitti. Kızdıklarının başında orman yangın­ ları, yaşlanm aktan korkm ak, çarpık m im ari, nükleer santraller ve Pirî Reis gelir. Onu nereden tanıdığımı sor­ mayın, herkesin bir Asudesi vardır kendinde saklı, se­ vim li, biraz sapkın, takıntılı. Sizinkileri bilmem, her gidi­ şinde A yvalık’tan farklı tatlarla döndü benimkisi. Üstelik

Asude, of vvhom I will be speaking here, went to Ayvalık dozens of times. Among the thıngs which made her angry were forest fires, fear of growing old, ugly buildings, nuclear power stations and Piri Reis, the sixteenth century Turkish navigator and cartographer. Do not ask how I met her. Everyone has an Asude concealed somewhere; endearing, eccentric and with odd fixations, And I don’t know about yours, but every time my Asude went to Ayvalık she came back with new impressions and dreams that drew her to retum there once again. She ran a furrier's shop, but only marked time there, thinking of her retum to Ayvalık the next

her gidişin dönüşüyle değil de hemen her seferin yeni gidişlere meydan vereceği düşleriyle döndü kendi kürk­ çü dükkânına. Kürkçü dükkânına asla alışmadı ve bir sonraki yaza çoktan angaje, ispirto kalem iyle küçük Ece Ajandası’na not düştü: “A yvalık’a gidilecek. Gelecek ya­ zı da orada karşıla.” H ayalle rin d e esas olan

summer. İn her small business diary she noted vvith a felt tip pen: 'VVİII go to Ayvalık.

semt pazarlarını k ap la­ yan bakla, radika, börül­ ce, istifro, enginardı el­ b ette, d ah ası k ıy ıd a k i kokulu imbat. Bu rüzgâr, Kaz D a ğ ı’n ın -şu Asud e’nin îd a’sı, Yaşar K e­ m a l’in de ve b ilcü m le b üyülere inanan herke­ sin td a’sı- oradan esen ölgün kuzey esintisi mel­ tem le yer değiştirse de b azen, esans a y n ıy d ı: iyotlu serin hava. Kısacası hep yeniden gi­ dilecek, bir önceki bildik d uygularla keşfedilecek

Ayvalık’ta bir yel eser, karşı kıyıya karışır tuzu mavinin. Kıyıdaki mis kokulu imbatın da, Kaz Dağları’ndan gelen meltemin de esası aynıdır: iyotlu serin hava. / İn Ayvalık cool scented breezes blow sometimes from the sea and sometimes from Mount Kaz. 6 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002

G reet next summer there.' H er dreams centred around the local markets vvith their displays of broad beans, chicory, black-eyed peas, and artichokes, and the scented breezes blovving sometimes from the sea and sometimes from Mount Kaz, vvhich Asude thought of by its ancient name of Ida, as does Yaşar Kemal and everyone who believes in magic. İn short she was alvvays retuming, but to a differ-


Bu kıyıdır, bu cazibe mevsimi, bu taş üzerindeki ışık oyunları Ayvalık’ı vazgeçilmez kılan (üstte). Ayvalık'ı bir tülün ardında bırakıp giderken güneş (altta). / The play of light on stone is one of the irresistible aspects of Ayvalık (above). Ayvalık disappears behind the gauze of the setting sun (below).

ent Ayvalık every time, awaıting to be discovered once again. Nothing is the same vvhen repeated, as those who have trıed it wıll know. Each retum reveals a different and new aspect,

hep farklı bir Ayvalık vardı. H er tekrar, bilen bilir, bir fark ve yeni bir yön duygusudur aslında. Yeter ki, tek bir sabit nokta olsun. Asude için o sabit nokta, kaygan bir nokta olsa da aşktı ve bu öğrenip, dahası yaşanarak elde edilmiş aşk hiçbir zaman onu karşılıksız bırakma-

so long as a single fixed point exists. For Asude that fixed poınt, even if it shifted slightly, vvas love, and this love, nur-

7 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


Yeni Primera ile tanışın. Akıllı tasarımı alışılmış kalıpları yıkıyor. Kışkırtıcı ve dinamik stilini ileri teknolojiyle birleştiriyor ve kontrolü size bırakıyor. Yeni Primera’nın devrim yaratan N-FORM Kumanda Sistemi, tüm fonksiyon düğmelerini tek merkezde toplayarak yola daha iyi konsantre olmanızı sağlıyor. Akıllı Hız Kontrolü, hızınızı ve öndeki araç ile mesafenizi otomatik olarak korurken Arka Görüntü Kamerası arkanıza bakmadan park etmenizi sağlıyor. Size ise rahatça arkanıza yaslanıp gerçek sürüş keyfini yaşamak kalıyor. n c r - i c T İ D İ M Yeni Primera Aklın yeni boyuta B e k le n tlle rin iZ I_D E G IŞT IR IN www.nissan.com.tr / www.yeniprimera.com

SHIFT_expectations


tured by living it, was never unrequited, and may it never be so in futu re. The requited love betvveen Ayvalık and Asude enjoyed ever greater liberty vvith each repetition. I must explain. Ayvalık is a town on the Aegean coast. To the vvest lies the sea, to the

mıştı, bırakmadı, bırakmasın... O karşılıklı ve hep yinelenen tekrarlarda gittikçe özgür­ lüğe açılan bir sevgi vardı Ayvalık ile Asude arasında. Şöyle ki: Ayvalık Ege Bölgesi’nde bir ilçeydi. Batısı de­ nizse, kuzeyi Burhaniye’ydi. Doğusunda Bergama, gü­ neyi şen şakrak D ik ili’yle çevriliydi. Ve Asude her nere­ ye giderse gitsin, gönlünde A yvalık'ın geçmişten gelece­

north the tovvn of Burhaniye, to the east Bergama and to the south the cheerful Dikili. VVherever Asude vvent she carried in her heart the smiling face of Ayvalık, arising out of the past and looking tovvards the futu re. N o w let us leave the map aside for a more sentimental version of

ğe bakan o gülen çehresi...

this sense of direction. H ere goes again: the Bezirgan River, Gömeç and the road to Gümüşlü to the north, the Sazanlık

Haydi binin kayıklardan birine. Açılın ak köpüklü Ege’ye. Gönlü­ nüz nereyi çekiyorsa oraya gidin (üstte). Kedileriz. Bekleriz (sol­ da). / Rowing boats beckon you out into the Aegean and let your heart carry you wherever it will (above). We are cats. We wait (left). ıo SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


www.courchevel.com

- Tel. + 3 3 (0 ) 4 7 9 0 8 0 0 2 9


Rıver, the Demirhan gorges, and of course Hisar to the east, the vast golden plain of Altınova to the south, and the Kaplan Mountains to the southwest, vvhich together vvith the Sarımsak Peninsular means a vvhole series of villages. So in vvhatever direction Asude might go she remains vvithin the boundless gravıtatıonal field of Ayvalık Another direction naturally encompasses the island of Cunda, especially tovvards evening. İn Ayvalık ali roads and ali holiday evenings eventually

B ir diğer yön duygusu için haritayı bir yana b ırakalım , biraz duygusal davranalım . Al baştan: Kuzeyde Bezirgan Deresi, Göm eç ve G üm üşlü yo lu , doğuda Sazan lık D eresi, aman H isar’ı unutm ayalım , Dem irhan bo­ ğazlarını da ve güneyde uçsuz bucaksız sap­ sarı Altınova, güneybatı Kaplandağları'nındır, bu da Sarımsak Yarım adasıyla birlikte bir dizi koy demektir. Gerçek şudur ki, Asu­ de her nereye giderse gitsin yön olarak Ayvalık ın sınırsızlığı içersindedir. B ir diğer yön deyince... Elbette sonra Cunda Adası girer işin içine. Vakitlerden akşama doğru... A yvalık’ta bütün yollar ve tatil ak-

Bir öğle namazı vakti palmiyeler kıbleye döndüğünde (en üstte). Tarihe zincirlensek de biz, aslın­ da tarihin ta kendisiyiz (üstte solda). Parke taşlarında, evler boyunca gezinen hayal, yanına beni de al, beni de al (üstte). / An old mosque under the noon sun (top). History bound in chains (above left). Traditional stone houses on a paved Street (above). 12 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


Haydi, Hong Kong’a!

Uzakdoğu’nun incisi, doğu ve batı kültürünün kaynaştığı en önem li merkezlerden biri: H ong Kong. 28 Ekim’den itibaren, artık TH Y konforuyla...

T U R K HAVA YOLLARI www.thy.com


Günsel Y ıldırım /Print Photobank T u rk e y

şamlarının bir yerden sonra hep Cunda’ya çıktığı vakit­ lerden o vakit gelir çatar. Cunda’nın günbatımları ve çi­ pura. Zeytinyağına yan gelip yatmış mezeler. Eski bir Rum kilisesinin ön yüzünde mahzunlaşmış, batmaktadır güneş. Sonra bir kahvehanenin aynalarına vurur, sırları­ nı yalar. Geçmiş dokunsan oradadır...

lead to Cunda; to sunsets, a rakı bottle and gilt-head bream, and vegetables glovving in a bed of olive oil. The sun sinks tovvards the horizon, leaving its evocative reflection on the façade of an old Greek church. Then it strikes the mirrors in a coffee house and is gone in a lick of fire. The past seems ready to awaken at a touch. I think it was by a mili on Cunda that Asude dreamed of an old photograph in vvhich she smiled at Sancho Panza, one of her many travelling companions. 'You vvill not fight the windmills, but that does not mean that you vvill never under any circumstances be Don Quixote!’ she declared as she looked at the photograph

Günsel Yıldırım / Print Photohank T u rk e y

Cunda’da bir değirmenin oradaydı galiba, nice yol arka­ daşlarından bir Sancho Panza’ya gülümsediği eski bir fotoğrafı düşler Asude: “Tamam, yeldeğirm enlerine kar­ şı savaşamazsın, ama bu hiçbir zaman ve hiçbir koşul­ da, hiç ama hiç Don Kişot olmayacağın anlamına gel­ mez ki!” diye gülen genç bir çehrenin ele geçirdiği o fotoğrafı. K i o genç çeh­ re kendisidir ve eskidir ve hayaldir. O çehre, A yvalık’ta Cunda Adası’nda epri­ mektedir. Sahi, gençlik ne çabuk elden gitm iştir, ama yaşlanm ak da güzeldir. Güzeldir. Asude de bu yüzden “Ayva­ lık ” demiştir. Çünkü A yvalık ’ta zaman çoktan bitmiştir. Masada zaman ilerledikçe Don Kişot’un

Zeytin... 0 kuzguni siyah ya da buğulu yeşil. Barışın ve lezzetin sırlı ürünü (üstte). Zeytinler der ki-l: Hep ağaçta durulmaz ya! Dizi dizi şişelerdeki rengime, sıvı lezzetime bak sen asıl! (sağda). / Gathering olives from the highest branches that are out of reach (above). The essence and flavour of the fruits of peace encapsulated in bottles (right). 14 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


Y e n i b i r m a r k a , y e n i b i r çizgi..

T Takım Elbise: 49 5.0 0 0 .0 0 0 .-T L "W” Gömlek: 69 .50 0.00 0.-T L "W” Kravat: 69 .500 .00 0.-T L / 59 .50 0 .0 0 0 .-T L Vakko Tekstil A. Ş.


that captured the young smıling face of herself, a mere dream out of the past. H er face is grovving faded on Cunda İsland in Ayvalık. How quickly youth has passed, but grovving old is beautiful too. That is why Asude thinks only of Ayvalık, vvhere time has long since stopped. As glasses rise and fail on the table, Don Quixote's bayonet and mask fail, and vvith the breezes of evening strains of music are heard from somewhere nearby: 'Old friends forgotten one by one, old friends.,.' Then confusion sets in. The rhythm becomes carried away and escapes. The oleanders and olive trees on the road from Balıkesir to Ayvalık, the pine vvoods along the shore, the hills surrounding the tovvn - amongst them that devilish hilltop vvhere the footprint of Satan together vvith that of Asude look dovvn upon Çamlık Bay - days and summers past, youth and middle age mingle ınextricably. Ali the memories that had gathered moss come alive again, along vvith those that are stili sparkling fresh. She will retum to Ayvalık, the only place where she vvill be again, like a compass pointing always to the same point. Asude returns to the pension to gather up her bundles languidly and dejectedly. She is annoyed again vvith Piri Reis and his Book of Navigation: 'How could you do not mention Ayvalık?' Probably Piri Reis vvas unable to enter the harbour here because it is so shallovv, just knee deep, and so could not record Ayvalık for posterity. So if you happen to visit Ayvalık and meet Asude, would you teli her? • * Müge Iplikçi is a short stor/ vvriter.

süngüsü de maskesi de düşer ve akşam esintisiyle bir­ likte o müzik duyulur bir yerlerden: “Unutulmuş birer birer eski dostlar, eski dostlar...” Sonra işler karışır. Ritim coşar, hatta kaçar. Balıkesir’den A yvalık’a giden yoldaki zakkumlar, zeytin ağaçları, sahil şeridindeki çam lık, ilçeyi saran tepeler, o tepelerden şu şeytani tepe- Asude’ninkiyle birlikte şeytanın ayak iziyle hep beraber Çam lık Koyu’na dik dik bakan o tepe- ge­ lip geçen günler, yazlar, gençlik, orta yaşlılık birbirinin içine girer. Yosun tutmuş bütün anılar yeniden canlanır yosun tutmamış olanlarıyla birlikte. Şöyle ki: Ayvalık yeniden gelinecek ve hep, bir kez da­ ha bulunacak o yegâne mekândır, hep aynı aıhu göste­ ren bir pusula. Bunun mahmurluğu ve mahzunluğuyla denklerini toplam ak üzere pansiyonuna döner Asude. P irî Reis’in Kitab-ı B ah riye’sine kızgındır yine. “Nasıl olur da A yvalık’tan söz etmezsin be adam!” Kanaatimize göreyse çok sığ, bir diz boyu derinliğinde olduğu için limana girememiş ve muhtemelen bu yüz­ den A yvalık’ı tarihe düşürememiştir Pirî Reis. O lur a, bir gün yolunuz A yvalık ’a düşer ve Asude’ye rastlarsanız bunu ona söyleyin olur mu? •

Sıra sıra sabunlar (en üstte). Zeytinler der ki-2: Hep ağaçta durulmaz ya! Ka­ vanozun içinden çıkarıp da tadıma bak sen asıl! (üstte). / Soap is another product of the olives grovvn in Ayvalık (top). Oelicious green olives tempt passers-by (above).

* M üge Iplikçi, ö y k ü yazarı. 16 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


TOYOTA RAV4 TOYOTASA

Saranti t ü m Toyota modellerinde, Toyotasa garantisini 5 yıla kadar uzatabilm e imkânı bulunmaktadır.

OYOTA S A

www.toyotasa.com.tr / Toyotel: 0216 399 99 88

O O


't r n M

k


T h e Phrygian king Midas was renowned far and wide for his power and riches. İn ancient Assyrian texts he is referred to as Mıta of the Mushki people, vvhile the Greeks called him Midas. İt is related that he committed suicide by drinking the blood of a bull after Cimmerian invaders from Caucasia dealt his army a humiliating defeat in the early 7th century BC. His magnificent castle was razed and burnt, and his palace with its exquisite mosaics and vvooden fumiture inlaid with ivory was abandoned. The successors to the powerful Phrygian kingdom built King Midas a tomb just outside their Capital city. This burial mound was so splendid that it was reported to be the second highest in the entire ancient world. The tomb chamber vvhere Midas was buried vvas neatly constructed of great beams made of cedar and juniper, and the interior furnished wıth ornately decorated objects of fine craftsmanship. The tables, stools and screens from the tomb are today among the most precious pieces of fumiture in the vvorld. Made of boxwood, the tables have tops of vvalnut which provides a contrasting ground for the inlay of aromatic juniper vvood. On these tables Sanatçılar Midas için yaptırılan muazzam mezarın ya­ pılış aşamasını böyle resmetti (solda). Frigler dönemin teknolojik başarısı olarak görülen fibulaları (çengelli iğne) altın, gümüş veya bronzdan oluşturuyordu (alt­ ta). / Artist’s impression of preparing the burial chamber (left). The gold, silver and bronze fibulas made by the Phrygians demonstrate the technological skill achieved by their craftsmen (belovv).

D oğu ve batıdaki uzak diyarlarda bile onun gücü ve şa­ nı konuşulurdu. Asur m etinlerinde M uşkililerin M ita’sı olarak geçerdi adı. Antik Yunan mitolojisinde ise Midas. Yazılanlara göre, boğa kanı içerek intihar etmişti. Kaf­ kasya’dan gelen yağmacı Kim m erlerin akınlarından son­ ra bir daha toparlanamamıştı. ihtişam lı kalesi yakılıp yı­ kılmış, fildişi süslemeli benzersiz güzellikteki ahşap mo­ bilya ve mozaiklerle döşeli sarayı, yaşadığı ağır yenil­ giyle birlikte sessizliğe gömülmüştü. Güçlü Frig Krallığı'nı devralan ardılları, onun için kent­ lerinin hemen yakınında bir mezar yaptı. Ö ylesine mu­ azzamdı ki, çağlar boyunca Anadolu’nun, hatta tüm an­ tik dünyanın en yüksek ikinci tümülüsü olarak bilindi. M idas’ın sonsuz uykusuna çekileceği odası da ahşap­ tandı. Sedir ya da ardıçtan yapılm a kirişleri büyük bir ti-

20 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


Yüksekliği 50 metreyi aşan tümiilüsdeki mezar odası sondajlar yapılarak bulundu (solda). Friglerin maharetinin eseri fildişi boga ve erkek figürlü mo­ bilya süsü (altta solda). Gordion kazı alanındaki çalışmalar yıllarca sürdü (en altta). / When the great tumulus över 50 m in height was excavated, the burial chamber of King Midas vvas discovered (left). Inlaid ivory decoration depicting a bull and male figüre on a piece of furniture found in the tomb (belovv left). Excavations at Gordium lasted for many years (bottom). stood three great bronze cauldrons filled with smaller vessels, ladles, belts and fibulas. The fıbulas made of gold, silver and bronze, and the other metal vvare demonstrates the height of technological skill achieved by Phrygian craftsmen. Bronze bovvls vvith central bosses, the forerunners of the bath bovvls used in Ottoman times, have superb relief decoration that has never been equalled. After the vvooden burial chamber was completed, it vvas surrounded by hewn stone walls, and finally earth vvas heaped över it to a height of 50 metres. Today Gordium Museum stands opposite the stone façade of the tomb. Doubts as to vvhether the tomb really belonged to King Midas or not, in no way detract from the splendour of the tomb. The artefacts discovered here are cleaıiy the work of a sophisticated culture. The Phrygians inspired their contemporaries in the sphere of music as well as art, and it is no coıncidence that in one legend told of Midas he adjudicated in a music competition between the god Apollo and the satyr Marsyas. When he tactlessly declared the music of Marsyas to be finer, the angry Apollo tumed Midas's ears into those of a donkey. Legends about Midas do not end there. He is sup-

tizlikle yerleştirdiler, içini ince bir zevki, aynı zaman­ da olağanüstü bir işçiliği yansıtan eşyalarla donattı­ lar. Bugün dünyanın en değerli m obilyaları arasına giren o ahşap masaları, sehpa ve paravanları tek bir çivi kullanmaksızın işlediler. Sert şimşirden yapılm a eşyaların kakma motifleri için hoş kokulu ardıç, etki­ leyici bir kontrast oluşturan üst tablalar içinse ceviz ağacını seçtiler. Onların üzerine üç büyük bronz ka­ zan koydular, içlerini küçük kaplar, kepçeler, ke­ m erler ve fibula denilen çengelli iğnelerle doldurdu21 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


P iy a s a B e k le m e z . Barsan Global Lojistik, her türlü malzeme,

BG L'yi öncü ve güçlü yapan 30 yurtiçi ve

ürün, hizmet ve ilgili bilginin başlangıç

Avrupa, Am erika, U zakdoğu ’ya yayılmış

noktasından tüketim noktasına kadar her iki

8 yurtdışı şubesi, kara, deniz, hava ve tren

yönde akışı ve depolanmasının etkili ve verimli

taşım a olanakları, dünya çapında yaygın

bir biçimde planlanması, uygulanması ve kontrol

acente ağı, yüz binlerce m etrekareye

altında tutulması işlemine, lojistik adını veriyor.

yayılan depo ve antrepoları, yükün takibini sağlayan G P S sistemleri değildir. BG L'yi öncü

B G L , bu anlayışın Türkiye'deki öncüsü, en güçlü ve hizmet kapsamı en geniş

ve güçlü yapan kaliteli hizmet anlayışı, sorumluluk duygusu ve güvendir.

kuruluşu. BGL, dünyanın her yerinden, dünyanın her yerine uluslararası taşımacılık olanaklarının yanı

B G L, bu büyük organizasyonu ve müşteri odaklı

sıra depolama, antrepolama, gümrükleme ve stok

gelişmiş anlayışı ile lojistik hizmetleri

yönetimi hizmetleri sunuyor.

"düşünce hızında" gerçekleştirm ektedir.

Düşünce • G Ü M RÜ KLEM E ...

hızında

• STO K Y Ö N E T İM İ ix/c

• ULU SLA RA R A SI N A KLİY E

• KARA • D EN İZ • HAVA • TREN

• M Ü ŞTERİ AD INA STOK Y Ö N ET İM İ SİSTEM İ •

........ _ A N TREPO C U LU K

• G Ü M R Ü KLÜ DEPOLAR • G Ü M R Ü K SÜ Z DEPOLAR

B A R S A N G L O B A L LOJİSTİK A Ş. M e rk ez: O k m e yd a n ı C a d d e s i N a d id e Sokak N o . 1 Ş işli 8 0 2 7 0 İstanbul Tel: (0-212) 2 2 2 7 0 0 0 - 2 2 2 8 0 0 0 (pbx) Faks: (0-212) 2 2 2 7 4 0 0

w w w .b a r s a n .c o m

in fo @ b a r s a n .c o m

lojistik.

• D EPO İÇİ FAALİYETLER: • T IR KABUL • BARKOD/ETİKETLEM E • HASAR TESPİT VE FOTOĞRAFLAM A • PALETLEM E • s ip a r iş h a z ir l a m a • y e n id e n a m b a l a j • k o l i b ir l e ş t ir m e • k a ü t e k o n t r o l • STOK KONTROL VE RAPORLAMA • OTOMATİK SİPARİŞ TOPLAMA

BARSAN GLOBAL LOJİSTİK


lar. Dönem in teknolojik başarısı olarak görülen altın, gümüş ve bronzdan yapılm a iğnelerin yanında diğer değerli madenî eserleri de üstün bir beceriyle yarattılar. H a­ mam taslarının atası olan göbekli bronz kaplardaki kabartma süsle­ melerinse halen benzeri yok. Sonra bir daha açılm am ak üzere odanın etrafını taş bloklarla çevirip üstüne toprak yığdılar. Yapay tepenin yük­ sekliği 50 metreyi aşıyordu. Bu g ü n , G o rd io n M ü zesi’nin tam karşısında tüm heybetiyle yükselen tümülüsün kral M idas’a ait olup ol­ madığı tartışılsa bile, günyüzüne çı­ k arılan eserlerin yetkin düzeye ulaşm ış bir kültürü tem sil ettiği kesin. Müzik alanında da çağdaş­ larına esin kaynağı olm uşlardı. Ö yle ki, tam da bu noktada Midas'ın, ‘eşek ku laklı kral' öykü­ süyle m itolojiye girmesi bir tesa­ düf olmasa gerek. Midas’ın, Apollon ve Marsyas arasında hakem lik

posed to have founded the city of Ankara, and to have become the first foreigner to make an offering to a Greek temple, presenting a throne of dazzlıng beauty to the Temple of Apollo at Delphi. The story of how everything he touched tumed to goid, including his food, and how he was saved by bathing in the River Paktalos (today the Sart), as a result of whıch the waters of the river were filled with gold dust, is one of the myths inspıred by his fabulous vveaith. The mound of Yassıhöyük, vvhere the Phrygian Capital city of Gordium was discovered, is situated 29 kilometres from the town of Polatlı west of Ankara. This monumental city was Friglerin çivi kullanmaksızın oluşturduğu ahşap hizmet ma­ sası Ankara, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergileniyor (üstte solda). TümülUs ilk açıldığında bulunan ahşap hizmet masası ve bronz taslar (üstte sağda). Friglerin topraklarını adadığı Tanrıça Matar (Kybele) kabartması (solda). / A Phrygian table made vvithout nails in the Museum of Anatolian Civilisations in Ankara (above left). The table and bronze vessels as they were originally found in the tomb (above right). Relief carving depicting the mother goddess Matar (Cybele) vvho was vvorshipped by the Phrygians (left).


unprecedented in Central Anatolia. Excavations have revealed a magnificent city gate flanked by high tovvers and defensive wails surrounding the city. The vvorld's oldest pebble mosaic pavement, vvith geometric patterns worked in dack red, blue and yellovv, vvas discovered here and can be seen in Gordium Museum. Geometric and animal motifs vvere vvidely used in Phrygian omamentation; on the baked clay tablets vvhich decorated house façades, the vvoven tapestries they hung on vvalls, their clothes, and ali kinds of vessels and vvooden artefacts. The Phrygians spoke an Indo-European language and vvorshipped the mother goddess Cybele, whom they called Matar and to whom their country was dedicated. According to ancient vvriters and most researchers until now, the Phrygians migrated from Thrace to Anatolia around I 100 BC. The collapse of the Hittite Empire

yaptığı müzik yarışmasını anlatan ünlü söylenceye göre o, Marsyas’ın tarafını tutmuş, buna çok hiddetlenen Apollon da onu eşek kulaklı yapıverm işti. M idas’ı efsaneleştiren öyküler bununla bitmiyordu elbette. O, Ankara’yı da kur­ muş, sonra Yunanistan’daki Delphoi Apollon Tapınağı’na, göz kamaştırıcı bir taht sunmuştu. Söylenenlere göre, bir Yunan tapınağına sunuda bulunan ilk yabancıydı. Her tuttuğunun altına dönüşmesi sonucu yem ek yiyem eyen Midas’ın kurtulmak için Paktalos’da (Sart Ç ayı) yıkanması ve ırmağın bu nedenle de altın tanecikleriyle dolması ise onun dillere destan zenginliği­ ni vurgulam ak için üretilm iş öyküler. Bugünkü Polatlı’ya 29 kilomet­ re uzaklıktaki Frig K rallığ ı’nın merkezi Gordion (Yassıhöyük), Orta Anadolu’da benzeri olma­ yan anıtsal bir karaktere sahip-

Midas’ın pişmiş topraktan yapılma heykelciği Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde (üstte sol­ da). Gordion Müzesi'nde bulunan Büyük İs­ kender'in Issos Savaşı tasviri (üstte sağda). Midas'ın tümülüsü açıldığında bulunan tunç kaplar ve dört siren kulplu kazan (sağda). A terracotta figurine of King Midas in the Museum of Anatolian Civilisations in Ankara (above left). A relief in Gordium Museum depicting the Battle of Issus at which Alexander the Great defeated Darius in 333 BC (above right). Bronze vessels and a cauldron with handles in the form of sirens found in the burial chamber (right). 25 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


ti. ik i yanında yüksek kuleler bulunan görkem li kapısı ve surlarla çevrili krali­ yet m erkezindeki yapılar, G ord io n’un, bir zamanlar ne denli zengin bir kent ol­ duğunun kanıtı. Tarihin bilinen en eski çakıl taşı mozaiği burada ortaya çıktı. Bugün, Gordion M üzesi’nde sergilenen geometrik motiflerle süslü taban moza­ iği koyu kırmızı, mavi ve sarı renkleriyle göz alıyor. Geom etrik ve hayvan motif­ lerini evlerinin cephelerini süsleyen piş­ miş toprak levhalardan duvarlarına as­ tıkları halılara, giysilerinden çanak çöm­ leklere ve ağaca dek taşımışlardı. Topraklarını, Tanrıça Matar’a yani Kybele'ye adayan Friglerin öykülerinin ne za­ man başladığı b ilinm iyor, ama efsane G o rd io n ’da düğüm leniyor. A ntik kay­ naklara ve günüm üz araştırm acılarına göre Frigler, Anadolu’ya Trakya’dan MÖ 1100’lerde göçüp gelmişler. D illeri HintAvrupa ailesinden. Anadolu toprakların­ da Hititlerin (M Ö 1200) ardından yaşa­ nan 300 yıllık bir sessizlikten sonra orta­ ya çıkan ilk güç olmalarına karşın geç­ mişlerine ilişkin belirsizlik antik yazarlar için de geçerli. Herodot’un (M Ö 5. yüz­ y ıl) aktardığına göre Frigler, dünyaya ilk gelen insanlardı ve onların diline ait ‘be-

Anadolu Medeniyetleri Miizesi’ndeki oymalı-kakmalı sehpa (üstte). Gordion’da sergilenen Volut ve çiçek motifli, eğimli yağmur oluğu (altta). / A carved and inlaid Phrygian table now exhibited in the Museum of Anatolian Civilisations in Ankara (above). A pottery gargoyle with volutes and flower designs exhibited in Gordium Museum (above).

around 1200 BC vvas follovved by three centuries of silence, broken suddenly by the appearance of a povverful Phrygian state. Early Phrygian history vvas a mystery to the ancients, and remains a puzzle in many respects. According to Herodotus, vvriting in the 5th century BC, the Phrygians vvere the first people to inhabit the vvorld, and their word for bread, bekos, vvas the first word in human


C

L

C

O

F

A

CONFETTI

O

T

N B

H

I

N

G

F E T T R

I

C

S

CONFETTI CLOTHING Esenşehir M ah. Ördek Gölü Mevkii TEM Otoyolu Üzeri 81260 Şam an dıra İSTANBUL / TURKEY Tel.; (+90) 216 529 01 01 Fax: (+90) 216 529 01 03-04 e-mail: confetti@confettitextile-ist.com

CONFETTI FABRICS r r ffY r O rganize Sanayi Bölgesi Alı Osm an Sönmez Bulvarı No.: 5 BURSA / TURKEY ' Tel.: (+90) 224 243 11 36 Fax: (+90) 224 242 26 75 e-mail: cdp@confettitextile.com -

I


Gordion’daki müze Frigle­ rin olağanüstü zevklerini yansıtıyor (sağda). Boğa ve aslan biçimli ahşap oyuncak (altta solda) ve balık yiyen grifon biçimli ahşap oyuncak (altta sağ­ da). / The Phrygian exhibits at Gordium Museum are spectacularly beautiful (right). A carved wooden toy in the form of a bull and lion (below left), and another wooden toy portraying a griffin eating a fish (belovv right).

kos’, yani ekm ek ise insanoğlunun ilk sözcüğüydü. Kendisinden önceki pek çok kaynak ve söylentiler kar­ şısında işin içinden çıkamayan Strabon (M Ö 63-MS 21) bile sonunda "Frigler kimlerdir?” diye sormuştu. Son dönemde yapılan arkeolojik kazılar bu soruya yanıt veriyor şimdi. Yeni bulgulara göre, Friglerin, aslında dı­ şarıdan gelmediği ve Anadolu’nun yerli halkı olarak Hititlerden önce ve sonra da hep varolduğu ortaya çıktı. G ordion’daki müze, bu uzak geçmişin tüm süreçlerini en çarpıcı izleriyle sunuyor. •

speech. Strabo (63 BC - 21 AD ) found himself unable to unravel the tangle of earlier accounts and legends, and finally demanded, ‘W ho are the Phrygians?' Archaeological excavations in recent years are gradually helping to ansvver this question. İt now appears that, contrary to earlier assumptions, the Phrygians did not migrate into Anatolia, but vvere an indigenous people who had been there ali the time. At the tomb of Midas and museum at Gordium. the reality of the Phrygians is revealed to be as fascinating as the myths and legends to which they gave rise. •

* N erm in Bayçın, ark eo lo g .

* Nermin Bayçın is an archaeologist.

28 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


Alışverişin yıldızları Armada’da. Hazır giyimden gıdaya, mücevherden halıya, hamburgerden sinemaya kadar gereksinimlerinizin her çeşidi, Türkiye’nin ve dünyanın yıldız markalarıyla Armada Alışveriş Merkezinde.

ARMADA A L I Ş V E R İ Ş VE İŞ MERKEZİ

Alışverişin yıldızı Söğütözü - ANKARA

ADIDAS ■ AGATHA

AKUSTA I

ARIA

ÇİKOLATAM BISSE-y BEYMEN CLUBDIAMOND

D IE S E L S DIVARESE

ARMADA ECZANESİ

CACHAREL DİDEM COLOR

ATASAY KUYUMCULUK

CARPETIEM

CHICCO

CLASSICO

DOCKERS

DÖRTEL

DRY ÇENTER

AYYILDIZ

BARBIE/ACTION MAN

CLUB SAFARİ DUFY

EKOL

BIND

ELEFANTEN | FABRİKA ■ GAS ■ GFF FERRE ■ GIFT HOME

HAREM HEDİYELİK ■ HIMM'S/EURO KIDS m HOME STORE

■ GÖZ OPTİK ■ GÜRAL PORSELEN 1 GÜRELLER PRESTİJ |

î BATİK ■ BENETTON ■ BERK

DAMAT TVVEEN i; DANIEL HECHTER V DERİMOD ■ DEXTER HOTİÇ 1 İNCİ ■ İPEKYOL M İSTİKBAL/HUKLA

JOOP! ■ JU M BO ■ KANZ ■ KARMEN ■ KARTON ■ KENT OPTİK ■ KEOPS ■ KİĞILI ■ KOTON ■ KRC ■ LACOSTE ■ LCW S LEVI'S ■ LITTLE BIG ■ LOCO POCO LOFT/COUNS | MARKS & SPENCER ■ MAVİ JEANS MER D'OR MI ELE MISS SIXTY/ENERGIE |§ MİNYON KUYUMCULUK f MOCASSINI ■ NAUTICA NETVVORK ■ NIKE M NİNE WEST 9 OFFICE 1 SÜPER STORE OTAP OYAK BANK ■ PANÇO PARİSLİ CEMİL KUAFÖR ■ PARK BRAVO % PAUL & SHARK 6 PENTİ I POLO GARAGE PORLAND

PREMAMAN

& SPORT ■ SPORT POINT

PUMA

REEBOK

STEFANEL

TEBA

REMZİ KİTABEVİ TEFAL

TEKNOSA

ROMAN TIFFANY

ROZ PARFÜMERİ TOMMY HILFIGER

UZELLİ ■ YUBA TOBACCO SHOP ■ YVES ROCHER ■ ADANA SOFRASI ■ ANKARA DÖNERCİSİ ÇIRAĞAN ■ DÖNERİSTAN î İKBAL SUCUK

KEKİK

MADO

MCDONALD’S

SARAR

SIEMENS

TURKCELL

SİLK & CASHMERE

SISLEY

SONY

SPORT

TÜZÜN B U.S. POLO ■ UĞUR SAAT ■ UNIÛUE ART

BAKLAVACI HACIBABA ■ BUDAKALTI ■ BURGER KİNG ■ ÇARDAK MANTI

OTANTİK KUMPİR ■ PİKNİK

www.armadasite.com

TADIM PİZZA r ULUDAĞ RESTAURANT V ZERDALİ PASTANE


mm-

M

* * A r •*,.

^

p /io/w

^

j

i

.

n s k y AV irin T / p r i ^t y

f|*v*

or

^

oban k tu rkey

ı


Gümüşlük ıs a place of dreams. Wearing my clogs I walk through a sea that does not even reach to my knees. Ahead of me is a small island. I must be in my early twenties. Gümüşlük is a dream.

G ü m ü ş l ü k bir hayal. Ayaklarım da sabolarım, dizlerime bile ulaşm ayan bir denizde yürüyorum . Karşımda kü­ çük bir ada, erken yirm ili yaşlarımdan birinde olm alı­ yım. Gümüşlük bir hayal.

Have I been to Gümüşlük? I remember treading on stones as Gittim mi Güm üşlük’e ben? Taşların üzerinde, suların I walk through the water. I even remember a photograph in içinde yürüdüğümü hatırlıyorum. Hatta şöyle bir fotoğ­ which I am vvearing a hat bought from Bodrum, and a red rafı da: Başım da Bodrum ’dan alınm ış bir boyacı şapka­ skirt which I have pulled up to my calves even though the sı, üzerimde kırm ızı bir etek, eteği baldırlarım a kadar water only comes up to my ankles. I laugh at the unnecessary çekmişim; oysa, su sadece ayak bileklerim de; zamansız ç e v ik liğ im e , ned en siz precaution and groundkaygılarım a gülüyorum . less qualms. And what am Peki ya eteğin üzerinde I wearing with the skirt? ne var, bakın işte onu N o w that I cannot hatırlayamıyorum. Böyle remember. So long as I b ir fotoğ rafın ta n ık lığ ı have a photograph as a olduğu m üddetçe G ü ­ witness the vision of müşlük hayali bir gerçek Gümüşlük must be real. ya da buna gebe. Yola W hen you consider that çıktığım yerlerden çok, my excitem ent about varacağım yerlerin heye­ places I am going to can ın a k a p ılm ışlığ ım a exceeds that for places I have come from, it must bakılırsa, şu karşı ada ve onun silueti mesela, bu really be me looking at hakikaten benim. the island ahead and ıts Y ıllar sonra o halde üs­ silhouette. tüne üstüne yürüdüğüm Years later I leamt from a Masallara inanır mısınız? 0 halde GümüjlUk’e gidin. Kendi masalınızı bulacaksınız. Discover the enchantment of fairytale in Gümüşlük. adanın Tavşan Adası olbrightly coloured tourism 32 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


Burası birbirine kavuşamayan iki su parçasının dile geldiği yerdir. Diliyse belli: Sessizlik (üstte). Çocukluğumu şu kayaların ardına gizledim. Onu bulanındır... (en üstte). / A peaceful place where two bodies of water nearly meet (above). My childhood is hidden behind these rocks (top). duğunu öğreniyorum , rengârenk bir turizm broşürün­ den. Geride kalmış ilk gençliğim gibi o da uzak ve ya­ bancı geliyor bana. Oysa o gün Tavşan Adası’na doğru

brochure that the island to which I had walked through the sea vvas Tavşan Adası. Like my own early youth now left behind ıt seems far off and strange. Yet on the vvalk towards Tavşan Adası that day I vvas trailing my youth and my youthful dreams and other visions vvith me. So much so that the embodiment of my Gümüşlük adventure suddenly became that vvalk to the island.

yapılan yürüyüşte gençliğim ve diğer hayallerle birlikte, gençlik masallarını da sürüklemiştim peşim sıra. Ö yle ki Güm üşlük macerası adaya doğru yapılan yürüyüşün ad­ resi olup çıkıverm işti bir anda. 33 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


W hat has happened to the vvarmth and friends of that day? To the pleasure that accompanied the steam rising from the ground to the heavens? When did I go to Gümüşlük? I was young, very young. Self-confident enough to take no advice, perceptive enough to give none. But now look at me advising you not to retum from Gümüşlük vvithout visiting Tavşan

O günkü sıcaklık ve arkadaşlar şimdi neredeler? Pe­ ki, ya o yerden arşa kadar yükselen buharla birlikte yaşanılan keyif? Ne zaman gittim Güm iişlük’e ben? Genç, çok genç. H içbir nasihati tutmayacak kadar sağlam, nasihat verm e budalalığına düşmeyecek ka­ dar zinde bir yaşta. Şimdiyse, bakın şöyle: Güm üşlük’e gidersen Tavşan Adası’na uğramadan gelme. Zira Güm üşlük, nadir değerler ve nefis coğrafya parçalarının tümünde ol­ duğu gibi, içerden dışarıya değil de dışardan içeriye doğru bakıldığında anlam bulacak diyarlardan biri­ dir şu yeryüzünde. Tavşan Adası size bu bakışı, böyle bir açıyı armağan edecektir. Güm üşlük’ü ada­ bıyla açık denizden konıyan bir adadır burası. ‘Tav­ şan Ada adabı' hiç de yanlış bir tanımlama değildir burada; çünkü bu ada, ada olarak ya da bir engel biçim inde hissettirmez varlığını; onun hissettirdiği, kendinden sonraki ufuktur, sonsuzluktur o kadar... Güm üşlük’e mağrur bir selam çakarken sanki şöyle der üzerinde gezinip duranlara: “Ey fani! Bana uğ­ ramadan sakın ha açılm a!”

Kıyıya vuran kendi halinde dalgalar aynı ritmi yinelerken: Eskiyen biz değiliz geçip giden biri varsa zaman, sadece zaman (üstte). Hayat: Keyif çatmak, unutmak ve ye­ niden hatırlamak. Kitap bahane (en üstte). / Waves beat rhythmically on the shore, heedless of the passage of time (above). Life is having fun, forgetting and remembering again (top). 34

SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


Şirketim Şirket cepleri arasındaki yoğun konuşmalar için yepyeni ve ekonomik bir tarife yarattık. Üstelik bu tarifeye MobilŞirketCell ve BizimŞirketCell’in avantajlarını da ekledik. ŞirketimCell ile artık şirkete kayıtlı cep telefonlarıyla daha indirimli konuşabilirsiniz.

Bilgi için (0212) 313 O 313’ü arayabilirsiniz. Ya da www.turkcell.com.tr'ye girebilirsiniz.

TURKCELL K U R U M S A L H İZM ET LER


Gümüşlük hayallerinde dinlenirken, düşlere dalarken (üstte). Gümüşlük'e akşam çöküyor. Eski bir ışık demetiyle haşır neşir günlük tarihin son hesaplaşmalarını ya­ pıyor Gümüşlük bir kez daha (altta). / Let dreams carry you away in Gümüşlük (above). View över Gümüşlük harbour (below). Adası. Because Gümüşlük, like ali rare things and beautiful

Sahi ya, gittim mi ben hiç Güm üşlük’e? Dizboyu suda yürüyerek varacaksın Tavşan Adası na. Dönüp baktığın­ da önce uzak geçmişi göreceksin. Günümüzdeki haliyle bir SİT alanı haline gelmiş bu diyarda orijinal bir Karia şehri olan M indos'un ev dum anlarını seçeceksin Güm üşlük'ün sem alarına karışan. M Ö 4. yüzyıldaki Kral M ausolos biraz asabi g eleb ilir o dum anlar içersinde, ama bugün gör­ düğün sular altın­

places, takes on meaning when seen from the outside invvards, not from the inside outvvards. The island affords you such a vievvpoint. At the same time it politely protects Gümüşlük from the open sea. The courtesy of Rabbıt İsland' vvould not be a mısguided definition, because this island does not make itself felt as such, or as a barrier. W hat it makes you feel is the horizon beyond and infıni-

da ruhları sakla­ yan G ü m ü şlü k onun eseridir, bi­ lesin; onun inadı ve hayalgücünün yaratıcılığı bu ta­ rih te g iz lid ir ve yazar Latife Tekin

ty. As it proudly salutes Gümüşlük it seems to say to those strolling upon it, ‘O mortals! Do not sail out to sea vvithout calling on me!' Yes, have I ever been to Gümüş­ lük? You vvalk to Rabbit İsland through vvater up to your knees. Before turning to look around you

ile b irkaçı d ışın­ da, bugüne kadar onun kadar cesur pek kimse çıkm a­ m ıştır bu toprak­ lard a b ir ş e y le r yap m ak adına, bu topraklar için! Tavşan Adası ve geçm işte gezinir­ ken ve hazır sırası gelmişken Gümüşlük Akademisi ne de buradan selam edelim! Tabii ufuklara da... Gerçekten, gittim mi ben hiç Güm üşliik'ün oralara? Ne

see the distant past. İn the skies of Gümüşlük you will discern smoke from the houses of Myndos, the Carian city which originally stood here. İt was King Mausolos who in the 4th century BC founded the city 36

SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


Cornelia'da konuşulacak çok şey var. Cornelia, konforu ve hizmet kalitesiyle ömür boyu unutamayacağınız bir tatil fırsatı sunuyor.

Açık ve kapalı yüzme havuzları, her türlü spor aktiviteleri, fitness center'ı, saunası, jakuzileri, hamamı ve güzellik merkeziyle bütün bir yılın yorgunluğunu atmanızı sağlıyor. Kongre merkezi ise modem teknik altyapısı ve çok amaçlı salonları ile üzerinde en çok konuşulacak yerlerin başında geliyor. 10 ayrı toplantı salonundan oluşan kongre merkezi; aynı anda 1700 kişiye toplantı olanağı sunuyor.

0

CORNELIH III

I 11X1

IS I S i l i l i

T>c tu x e / f t t w w w .co rn e lia re so rt.co m 0 2 4 2 715 25 00 (pbx) 0 2 4 2 715 24 50 (fax ) A n t a ly a - B e le k - T u r k e y


Gümüşlük’te zaman... Dokunsan orada yine de yok gibi (üstte). Kıyı. Islak. Kahverengi ve sıcak (altta). Curcuna zamanı, uykuyu alt etmek ve gecelerden bir İkinci­ sine eşlik etmek demek, bir de şölen (en altta). / Time seems to fade away in the twilight (above). Cool wet sea and dry hot sand (below). By night Gümüşlük is festive and lively (bottom). whose spirits now lie beneath the vvater that you see today. His stubbornness and Creative imagınation are concealed in this history. Until Gümüşlük Academy vvas founded by the novelist Latife Tekin and a few friends, no one else in the thousands of years since his time had the courage to create anything new in Gümüşlük. So my greetings to the academy. Did I really go to Gümüşlük? As I vvas saying, you vvene vvalkıng through water up to your knees. Behind vvas Gümüşlük, 20 mınutes' drive away from Bodrum. Approachıng Gümüşlük, just after Crossing the ridge at Peksimet vvith its old windmills, that spectacular vista vvas suddenly spread before you. A valley of citrus gardens, and beyond the blue sea sprınkled vvith green islands. Blue, green and white, those ancient colours, were exuberantly mıngled, as vvere the scents vvhich filled the air.

diyorduk, dizboyu su... Dizboyu suda yürüyorsunuz. Ardınızda Güm üşlük, 20 dakika uzakta bıraktığınız Bodrum. Bodrum ’dan geliş yolunda, tam Güm üşlük’e gelmişken ve daha sahile inmemişken, hani Peksimet Boğazı’nı hemen geçtiğiniz bir yer vardı ya, geçmişte bir zaman, orayı geçer geçmez yeldeğirm enlerinin ol­ duğu tepeyi aştığınızda, hani o manzara vardı ya, geçmiş ama hangi geçmiş, hani dünya bir m aviydi, bir yeşil, bir beyazdı ya, hani mavi, beyaz ve yeşil birbirinin içine girmiş coşmuştu ya şu bizim kavanoz dipli dünya, işte orada narenciye bahçeleri vardı, var­ dı ya... Renkler gibi kokular da birbirine karışmıştı o zaman, ardınızda, ardınızda bıraktığınız anılarınızda, Bodrum-Gümüşlük yolunda... Sonra Güm üşlük’e geldiniz. Su o kadar berraktı ki, al­ tındaki tarih dizlerinizin önüne serilmiş bekliyordu si­ zi. Çok gençtiniz. Lacivert sabolarınızı çıkartmaya yel38 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


Then the vvindıng road carried you down to Gümüşlük, vvhere the vvater was so clear that the history vvhich lay beneath it was visible just beneath the surface. You vvere very young. You did not think of taking off your dark blue clogs. You pulled up your skirt and began to walk through the water to the island so that you could look at Gümüşlük from there. You looked, and what you saw was the past looking at the present. As you vvalked tovvards Tavşan Adası through the shallow water concealing ancient walls and breakvvaters, you looked out to sea to the horizon, your face turned to the summer breeze blovving from the northvvest. Now close your eyes. The Gümüşlük through which you plunged in your red skiıt as a fresh young gir), like the game of skimming stones across the surface of the vvater, is right there. • * Müge iplikçi ıs a short stor/ wnter.

Tavşan Adası işte böyle hükmeder Gümüşlük’e. Bir balina kadar iri, geçmiş bir uygarlık gibi seyirci (en üstte). Kıyıda serinlemek... Sakin, sessiz bir akşamüstüne varmak üzere olduğunu hissetmek... (sağda). / Tavşan Adası, or Rabbit İsland, stands guard över Gümüşlük (top). A cool tranquil evening is approaching (right).

tenmediniz. Eteğinizi sıyırdınız da sıyırdınız, sonra suyun içine doğru yürüm eye başladınız. “Şu adaya yürüyece­ ğim ,” dediniz. “Güm üşlük’e bir de karşıdan bakacağım .” Baktınız değil mi? Gördüğünüz şimdiye bakan bir geç­ mişti. Dizboyu suda yürürken, Tavşan Adası’na doğru, birçok duvar ve antik dalgakıranı saklayan bu sularda ufka doğru, yaz rüzgârının geldiği kuzeybatıya doğru çe­ v irin yüzünüzü. G ö zlerin izi yum un şim di. O kırm ızı etekli halinizle, terütaze, taş sektirmece oyunu oynar gibi ortasından dalıp geçtiğiniz Gümüşlük, işte orada... • * M üge İplikçi, ö y k ü yazarı.

39 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


444 oo

72 www.akbankpb.com


U zm anlarım ız önerileriyle sizi biraz şaşırtabilirler.

Türkiye'nin gerçek anlamda Private Banking hizmeti sunan ilk ve tek bankası olarak, müşterilerim izi iyi tanıdığım ıza inanıyoruz. Onlara ne kadar özel ve ayrıcalıklı hizmetler götürm em iz gerektiğini iyi biliyoruz. M üşterilerim izin sadece Türkiye'den değil, dünyanın her yerinden yatırım önerileriyle ilgilendiklerinin ve gerçek bankacılık uzm anlarıyla çalışmak istediklerinin farkındayız. İşte bu yüzden, onları, "onlara özel" şubelerimizde ağırlam ayı

u

- ---- —

tercih ediyoruz.

------

Size özel, sizin kadar özel.

A K B A N K PRİVATE BANKING


W a t e r has alvvays been the life source of civilisation. History vvrites of rivers that nurtured civilisations just as they nourished the soil around them, of gardens of paradise in climes tempered by the sea, of cities grown prosperous vvith trade and agriculture. VVhether as sparkling seas or rivers like silver ribbons, vvater enables life of ali kinds and human culture to flourish. VVater has therefore been regarded as sacred by human beings, and is the subject of innumerable legends and creation myths ali över the world. İn ancient Greek mythology the rivers of the vvorld vvere created by the goddess Tethys and god Oceanus. The Tigris and Euphrates created the fertile lands of Mesopotamia; the Pactalus not only vvatered crops but vvas the source of the gold on vvhich Lydian civilisation grevv rich, and is associated vvith the fabulous treasures discovered in the tombs of Lydian kings. Battles have been fought över the possession of vvater sources, and vvhole peoples have migrated in search of them. Supplying cities vvith vvater has inspired feats of engineering throughout the history of civilisation. Channels lined vvith stone, clay pipes, dams, cistems and fountains have been built for this purpose for thousands of years. İn Anatolia, cradle to many civilisations, there is a rich her-

S u uygarlıklar doğurur... Uygarlıklar yeşerten, toprağa bereket getiren nehirleri, iklim i ılımanlaştıran denizlerin kıyısındaki cennet bahçelerini, ticaretle ve tarımla gönenen zengin kentleri yazar tarih sayfaları. Deniz olup çevrelediği, nehir olup içinden geçtiği top­ rakları berekete boğan su, tarih öncesi çağlardan beri yarattığı flora ve faunayla insanoğluna bitimsiz bir hayat kaynağı sunar. Su kutsaldır... Yalnızca sunduğu bitimsiz hayat kaynağı için değil, hayatın başladığı yer olduğu için de... Su kutsallaştırılır, efsanelerle birlikte anılır... Dünyanın dört bir yanındaki yaradılış hikâyelerinde onun adı ge­ çer. Yunan m itolojisinde dünyanın bütün ırm aklarını, denizin bereketini simgeleyen Tanrıça Tethys ile Evren­ sel Irm ak Okeanos yaratır. Mezopotam ya’yı yeşerten Dicle ve Fırat bir efsanedir. Alüvyonlarında taşıdığı altın ve gümüş zerrecikleriyle Lydia uygarlığı­ nın zenginliğine zenginlik katan Paktalos (Şart) Çayı’nın adı Karun Hazinesi’yle birlik­ te anılır. Büyük kentler su kaynaklarının ve nehirlerin kenarlarında kurulur hep. Su kaynaklarının ku-

itage of vvater cul­ ture, of vvhich İstanbul provides some of the most remarkable examples. As an imperial Capital vvhose history goes back thou-

20. yüzyıla ait musluğun zıva­ na haricindeki kısımları köşeli, (üstte) ve horoz kuyruğu tuta­ maktı musluk, 20. yüzyıl, E.C.A. Koleksiyonumdan (sağ­ da). / A 20th century polygonal tap. E.C.A. Collection (above). Tap in the form of a rooster's tail, 20th century. E.C.A. Collection


Ali K onyah

sands of years, ali the civilisations which have flourished here have poured skills and resources into the supply of vvater for the inhabitants. Dams have been constructed, channels to convey the vvater into the city, and cistems to store it. İn ancient citıes water was pıped right into the houses, and this practice continued into early Byzantine times, but was abandoned as the population grew and the empire’s economic strength waned. İn İstanbul the vvater supply became insufficient for the grovving popu­ lation, and water could be piped only to the imperial palace and its environs. Ordınary people had to carry their vvater needs from open and underground cistems vvithin the city.

ruması tarihte büyük göçlere neden olur, kaynağın hâ­ kim iyeti yüzünden büyük savaşlar çıkar. Suyun kentlere ulaştırılması ise uygarlık tarihinin en büyük aşamasıdır. Pişmiş toprak ve taştan yapılm a su kiinkleri ve kanallar, günümüz barajlarının öncüsü olan su bentleri, çeşme­ ler ve sarnıçlar su mimarisinin seçkin örneklen ola­ rak günümüze gelir. Eski çağlardan beri çeşitli uygarlıkların beşi­ ği olan Anadolu’da suya ilişkin en zen­ gin bilgi ve malzemeyi, bize binlerce yıllık geçmişe sahip bir imparatorluk başkenti, İstanbul verir. Çok erken bir yerleşim yeri olan İstanbul’a ken­ tin kuruluşundan itibaren yerleşen uy­ garlıklar, su ve suyla ilgili tesislere çok önem verir. Şehrin dışında bulunan su kaynaklarından, suyu getirmek için uzun kanallar açılır, sarnıçlar ve ye­ raltı sularından faydalanmak için kuyular yapılır. Antikçağ şehirlerinde su dağıtımı evlere kadar yapılabi­ liyordu. Bizans döneminde de bir süre devam eden bu

Ördek başlı musluk, 20. yüzyıl, E.C.A. Koleksiyonu (üstte). Osmanlı dönemine ait kurna musluğu, 19. yüzyıl, T'u'rk İslam Eserleri Müzesi (en üstte solda). Tap in the form of a duck’s head, 20th century. E.C.A. Collection (above). I9th century Ottoman tap. Museum of Turkish and Islamic Arts (top left).

45 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


uygulam anın, gerilem e ve çöküşle birlikte kaldırıldığı, suyun İstanbul’a dolan nüfusa yetmemeye başladığı, suyun sadece saraya ve çevresine verilebildiği bilini­ yor. Halk ise açık ve kapalı sarnıçlarda biriken su ile i, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırmış. yİ Fetih sonrası tüm üyle yenilenen ve geliştirilen su H yollarının güzergâhını ve dağılım ını bugün bize Is- ^ tanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi ile Topkapı Sa' rayı Müzesi’nde bulunan Üsküdar, Süleym aniye ve Beylik su yolları haritaları gösteriyor. Haritalarda yer alan detaylı kent çizim lerinde, Istanveren kaynaklar, su bentleri

Ali Konyalı

After the Turkish

Eşek başlı musluk, 12. yüzyıl, Türk ve İslam Eserleri Müzesi (üstte). Ağız kısmı soğan başı şekilli musluk, 20. yüzyıl, E.C.A. Koleksiyonu (sağda). Avrupa yapısı bir musluk, 20. yüzyıl, E.C.A. Koleksiyonu (altta). Kuğu gagalı musluk, 20. yüz­ yıl, E.C.A. Koleksiyonu (altta sağda). / Tap in the form of a donkey’s head, 12th century. Museum of Turkish and Islamic Arts (above). Tap vvith an onion shaped spout, 20th century. E.C.A. Collection (above right). European tap, 20th j ( .. century. E.C.A. Collection (left). Tap in the form .. a swan's beak, i\ ^ cenIuır E-CA \ \ Collection (right).

K L

conquest ın 1453, Istanbul's vvater system was rebuılt and enlarged. Maps of three of the city's main vvater lines, the Üsküdar, Süleymaniye and Beylik, that are presen/ed at the Museum of Turkish and Islamic Arts and Topkapı Palace shovv not only the water lines ı themselves but depict / the buildings and landm marks along their to routes. These maps are H therefore like aerial H panoramas of the city ■ and its outskirts. They 1 shovv streams and rivers, * dams, aqueducts, vvater tovvers, Street fountains, and


Sizin için

ÇAM LICA BOĞAZİÇİ

ÜSKÜDAR

& 1BA H Ç E J^onflhtart

SAKLI BAHÇE

ALTUNİZADE

Hayatı doğal yaşamayı seven ve "yaşam kalitesi"nden ödün verm ek istem eyenler için yarattık "Saklıbahçe"yi. BAĞ LARBAŞI

ÇAMLICA ÇIKIŞI

İstanbul'un en m erkezi yerinde, "Boğaziçi Köprüsü"ne ve "Capitol A lışveriş Merkezi"ne sadece 5 dakika uzaklıkta bir cennetin içinde saklı... Sizin için! ile r türlü konforun sağlandığı, tem iz havası, ıhlam ur, defne ve sedir ağaçlarıyla çevrili doğasıyla 34 m uhteşem konağın 1. etabında YAŞAM BAŞLIYOR !

Show-room

Mesa-Nurol-Zer Ortak Girişim i Saklıbahçe Konakları

Tel : (0216) 327 8 5 32-34 (0216) 3 26 14 13

Kısıklı Cad. Ramizpaşa Sok. Altunizade • İSTANBUL


ce s in i ve k iş ile rin önem ini gösteriyor. A n tik ça ğ la rd a suyu n çeşm e ve o lu klard an taş çörtenler aracılığıyla durmaksızın akıtıldığı bi­ liniyor. Ancak suyun zor el­ de edilebilir ve tükenebilir bir kay­ nak olması, bu değerin idareli kulla­ nılm asını ve su akım ını ihtiyaca göre kontrollü kullanm ayı zorunlu kılmış. îşte, m usluklar da bu ihtiyaca cevap veriyor. Su­ yun aktığı oluk bölümünde bir vana görevi yapan ve is­ tenildiğinde açılıp kapanabilen, dikine bir burmalı çu­ buk musluğun temelini oluşturuyor. M uslukların tari­ hinde ilginç olaylar da yer alıyor; Kanuni döne­ minde kullanılm aya başlandığı kaynaklarda yer alan burm a lü lelerin (m u slu k ların ) çeşm elere takılm asının, sucu esnafı ve sipahiler tarafından bir hayli dirençle karşılandığı, hatta muslukların tahrip edildiği biliniyor. Musluk yapım ında çeşitli maden ala­ şımları ve bezeme teknikleri kullanıl­ mış. Tümü döküm tekniğiyle yapılan musluklarda önceleri bakır-kalay ala­ şımı kullanılarak bronz musluklar, da­ ha sonraları ise ucuz olan bakır-çinko alaşımı kullanılarak pirinç musluklar elde edilmiş. Seri halde yapılan basit muslukla­ rın yanı sıra, gösterişli formlara sahip kazıma tekniğiyle bezeli musluklar da var. Saray ve ben­ zeri önem li yapılar için gümüş alaşımlı ve tombak mus-

Çörten, 8. yüzyıl, E.C.A. Koleksiyonu (üstte solda). Ejder başlı musluk, 20. yüzyıl, E.C.A. Koleksiyonu (üstte). Köşk ve yalılarda kul­ lanılan çeşme musluğu, 19. yüzyıl, Türk ve İslam Eserleri Müzesi (solda). / Gargoyle, 8th century. E.C.A. Collection (above left). Tap in the form of a dragon’s head, 20th century. E.C.A. Collection (above). Fountain tap from a private house, I9th century, Museum of Turkish and Islamic Arts (left). the public institutions, mosques and palaces which had their own vvater supply. Occasionally they illustrate the houses of privileged individuals allovved to have piped vvater, a mark of favour that was granted only by imperial decree. From ancient times into the sixteenth century vvater was allowed to flow freely from fountains, the vvater pouring out of stone gargoyles in the form of plain spouts or carved anımal heads. But the expense of supplying w ater and its increasing scarcity prompted the search for a convenient way to control the flovv, and so prevent this valuable resource running to r vvaste. For this purpose an early type of tap known as a burma lüle, in the form of a rod cut like a screvv, was developed.


K A R M A Ş A N IN M Ü K E M M E L BASİTLİĞİ

B e n z e r b ir t r a f iğ i n iş le t m e n iz in t ü m b ir im le r i a r a s ı n d a y a ş a n d ığ ın ı b iliy o r u z . B u k a r m a ş a n ı n e n b a s i t v e e n m ü k e m m e l ç ö z ü m ü is e t a m b ü t ü n le ş ik b ir IA S yazılım ı. Y a n i C A N I A S . * C A N I A S , E R P , C R M , S C M , D M S v e H C M ç ö z ü m le rin i* * iç in d e b a r ın d ır a n , s o n te k n o lo ji ile T ü r k iy e ’d e g e liş tirilm iş ç o k ö ze l b ir yazılım p a k e ti.

W e b ta b a n ı ile h e r y e r d e n , h e r an e riş im Y ü k s e k kalite ve verimlilik □ ü ş e n m a liy e tle r K o la y kullanım

anywhere at anytime * CANIAS (Collaboratıve Application Networksolutions by IAS]: l A S ’n in T ü r k i y e ’d e

H

g e l i ş t i r d i ğ i v e ü r e t t i ğ i e n g e l i ş m i ş E R P , C R M , S C M , D M S v e H C M y a z ılım ı. * * T e r m in o lo j i v e d e t a y lı b ilgi iç in www.canias.com a d r e s i n i z i y a r e t e d e b ilir s in iz . * * * B u k a m p a n y a iki yıllık B a k ım A n la ş m a s ın ın im z a la n m a s ı ile g e ç e rlilik k a z a n a c a k t ır .

ÜSTELİK Ş İM D İ ÜCRETSİZ***

B a k ım , e ğ itim v e d a n ış m a n lık h iz m e tle r i ü c r e t e ta b id ir.

I I

IN D U S T R IA L A P P L IC A T IO N S O F T V V A R E Tel: [+90] 212 465 04 33 e-mail: caniastaias.com.tr www.ias.com.tr S E R V U S Tel: [+90] 212 284 91 29 e-mail: canias@servus.com.tr


luklar da yapılıyordu. Tunç üzerine altın yaldızlı, bol gümüş alaşım lı değerli madenden yapılan saray mus­ luklarının işçilikleri de son derece özenli. Kazımadan başka ajur, kabartma ve matkapla delme de musluklar üzerinde uygulanan süsleme teknikleri arasında sayıla­ bilir. M usluk formları yılan, ejder, koç başı gibi formlar­

Gövdesi rölyef tekniğiyle bezeli musluk, I. Abdülhamid dönemi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi (solda). / Tap with relief decoration, reıgn of Abdülhamid I (1774-1789). Museum of Turkish and Islamic Arts (left).

dan geometrik ve bitkisel şekillere kadar uzanan bir çeşitlilik gösteriyor ve dönem in mimarî zevk ve anlayışını yansıtıyor. 18-19. yüzyıllarda saray ve çevresi tarafından yaptırılan bina ve iç me­ kânlarındaki m uslukların bezeme ve gösterişli form larının ise neredeyse m uslukların işlevinin önüne geçtiği görülüyor. Muslukların kolay bozulabilen, ayrıca takılıp çıkartılan bir ürün olm ası orijinal yerlerinden uzak düşebilm e

VVhen tvvisted into the pipe these screvv taps cut off the flow. Their use commenced during the reign of Süleyman the Magnificent, but met with strong opposition from the water carriers, as we see from an edict issued by the sultan to the kadı of İstanbul asking that measures be taken to prevent the vandalism of taps. Taps were at first cast from bronze and later from brass, which was cheaper. VVhile some were plain in form others were made in omate shapes with engraved decoration. For the palace and other important buildings, taps were made of sil[ ver, silver alloys or gold plated bron­ ze, and richly decorated in various techniques such as engraving, openvvork and chasing. The vvide diversity of Ottoman tap forms include heads of animals, such as snakes, dragons and rams, and geometric and floral shapes. Ali reflect the tastes and styles of architectura! decoration of the period. During the 18th and 19th centuries taps made for outdoor and indoor use at palace buildings and mansions became so elaborate that their function was subsen/iant to their decorative role. Since taps require frequent maintenance they are necessarily removable, vvhich has meant that few original taps have sun/ived in situ. Many were melted down, converted to another use, or moved from their original position. So where the taps that have survived are concemed, we can only guess at the buildings and struc-

tehlikesini getiriyor. Yapıldıkları maddenin akşamının eritilebilir ve yeniden kullanılır olması da onların ol­ dukları gibi günümüze ulaşmasını zorlaştırıyor. Bu ne­ denle, bugün pek çok tarihî yapıda yer alan musluklar ne yazık ki orijinal değil. Eritilm ekten tesadüfen kurtul­ muş musluk örneklerinin de hangi yapıda ve nasıl kullanıld ığ ı ancak tahm in edilebilse de A n ad o lu ’da tslam i dönem su kültürünün oluşturduğu zevk anlayışını tem­ s il ed en m us­ lu k la r, b iz i günlük yaşamı­ m ızın v a z g e ç il­ mez kaynağı olan su üzerine düşünm eye da­ vet ediyor. • * C ihat S oyhan, sa n at tarihçisi.

tures to vvhich they originally belonged. Antique taps reflecting the water culture of Anatolia dur­ ing the Ottoman period are a fresh reminder of the importance of vvater in our daily lives. W ater is indeed a sacred resource on vvhich our own civilisation today depends, no less than those of the past. * Cihat Soyhan is an art hıstorıan.

50 S K Y L IF E

E K İM

OCTOBER 2002


ben bir rüyayı gerçekleştirdim, Atlı Köşk’ü müze yaptım. Bisse de bir rüyayı gerçekleştirdi dünya markası oldu.’

ü y e k uru lu şu d u r.

World

•Bisse A km erkez: 0212 282 04 40 'B isse G üneşli: 0212 65 5 90 2b

BISSE

0

D ü n y a n ın G iy d iğ i M a rk a

_____

U

U

n V

a n m

U l V O i a i

www.bisse.com

I V ^ T K a

ün s ize ö zel imkânları burada!


İstan b u l’da keşfedilm eyi bekleyen hâlâ o kadar çok

There are so many sights and scenes waitıng to be explored

güzellik var ki, her geçen gün şaşkınlığımız artıyor. Bir şehir turunda fark ettik ki, İstanbul burunlarıyla da apayrı, farklı bir dünya. Kim i kendi sessizliğine gömül­ müş uzaklarda, sadece bir deniz fenerine evsahipliği ya­ pıyor. Kim i kalabalık, neşeli ve popüler...

in İstanbul, that soıme aspects of the city are pushed into the background. As a city surrounded by sea İstanbul has many headlands, some remote and deserted with no buildings but a lighthouse, others lively and crowded. W e decided to take a tour of some of these promontories.

54 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


Kandilli Burnu (üstte). Kanlıca, etrafını çevreleyen yeşil koruları ve yosun kokulu deniziyle İstanbul içinde bir başka İstanbul sunuyor (karşı sayfada üstte ve altta). Tarihî Moda iskelesi, eğlencenin yeni adresi (karşı sayfada altta). / Kandilli Headland (above). Kanlıca is surrounded by green woods and the seaweed scented waters of the Bosphorus (facing page above and below). The ferry terminal at Moda (facing page belovv). Turumuza Avrupa yakasından başlıyoruz, ilk durağımız Saraybumu. H aliç ile Marmara Denizi arasında yer alan burna, M Ö 7. yüzyılda ilk olarak M egaralılar yerleşmiş ve kente Byzantion adı verilm iş. Akropolis ve etrafında çeşitli pagan mabetleri inşa edilmiş, Bizans döneminde Mangana Sarayı, çeşitli kiliseler ve Ayasofya buradaki yerini almış. Topkapı Sarayı ise Osmanlı dönem inde ya­ pılm ış. Adını buradaki saraylardan alan burun, günü­ müzde Gülhane Parkı, Sultanahmet Camii, geniş yürü­ yüş a la n la rı, resto ran ve çay bahçeleri ile de büyük ilgi görü­ yor. Deniz akıntılarının ve çal­ kantılarının en güçlü olduğu Sa­ raybum u, Cumhuriyet tarihimiz­ de de ilginç olaylara tanıklık et­ miş. Samsun’a gitmek üzere Sa­ raybum u Rıhtım ı ndan hareket eden Atatürk’ün anısına yapılan heykel, yeşillikler arasından Boğ az’ı k u c a k lıy o r. 1924 Ağustos’unda Mustafa Kem al, Sarayburnu’nda ilk kez şapka giymiş, 1928 Ağustosu’nda ise burada Türk Alfabesi ile ilgili konuşma yapmış. O rtaköy’ün kuzey sınırında yer alan Defterdar Burnu ise burada­ ki Defterdar Paşa Cam ii’nden al-

and naturally our first stop was Saraybumu or Palace Poınt, the most famous of ali, upon which stands Topkapı Palace. This headland at the mouth of the Bosphorus, facing south över the Marmara Sea and north över the Golden Hom, was where the Megarians founded the city of Byzantium in the 7th century BC, building various temples around the acropolis. Many centuries later the Byzantines built the Mangana Palace, Haghia Sophia and other churches here, and the Ottomans subsequently chose the same site fortheir ımperial

55 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


palace of Topkapı and Sultanahmet Mosque. Gülhane Park on the northem side of the headland, and the many restaurants and tea gardens in the area also attract many people here. İn 1919 Mustafa Kemal Atatürk took ship to Samsun from Sarayburnu quay at the start of the W a r of Independence, and it was on the headland that he first wore a hat as a Sym­ bol of the dress reforms in August 1924 and made a speech introducing the new Turkish alphabet in August 1928. Travelling north up the Bosphorus we come next to Defterdar Burnu, the headland at Ortaköy which takes its name from Defterdar Paşa Mosque. İn its place today, however, stands the graceful Ortaköy Mosque built by Sultan Abdülmecid in 1853-1855. The many vvaterfront mansions built in Ortaköy in the I7th and I8th centuries were demolished in 1871 when Sultan Abdülaziz was building Çırağan Palace. The Bosphorus mansions of the Ottoman princesses Esma Sultan and Naime Sultan sun/ive as reminders of former splendour. The headland commands the best view of the Bosphorus suspension brıdge, and with its lively cafes, restau­ rants, bars, and gift stalls set up in the side streets is a favourite place for young people to meet at vveekends. Akıntıbumu, or Current Point, at Amavutköy vvas famous for its vineyards in the 16th century and stravvberry fields in the I9th century. This is one of the most colourful districts of İstanbul, with its many I 8th and I9th century houses, although several of the most magnifıcent were destroyed by fire in 1797. The headland is a favourite place for rod fishing and as the name implies is famous for its fıerce current. Arnavutköy features a picturesque ferry boat terminal, lighthouse, and numerous fish restaurants, bars and cafes. Kireçbumu took its name from the fact that lime from the lime quames on the opposite shore was unloaded here. The

mış adını. Şim di, O rtaköy Cam ii olarak bilinen ve 1853-1855 yıllarında Sultan Abdülm ecid tarafından yaptırılan Büyük M ecidiye Camii, O rtaköy’ün sem­ bollerinden biri. O rtaköy ve D efterdar Bu rn u ’nda bulunan ve 17. ve 18. yüzyıllarda inşa edilmiş onlar­ ca yalı, 1871 yılında Sultan Abdülaziz tarafından yap­ tırılan yeni Çırağan Sarayı na yer açmak için yıktırıl­ mış. Günümüze ulaşmayı başarabilmiş Esma Sultan ve Naime Sultan yalıları geçmiş günlerin görkemini anlatıyor. Boğaziçi Köprüsü’nün en güzel seyredildi­ ği bu burunda yer alan cıvıltılı kahveler, restoranlar, barlar ve sokak aralarına kurulan h ed iyelik eşya standları özellikle hafta sonlan gençlerin uğrak yeri oluyor. 16. yüzyılda muhteşem bağları, 19. yüzyılda ise çilek bahçeleri ile ün salan Arnavutköy’deki Akıntıbum u, İstanbul’un renkli köşelerinden biri. 18. ve 19. yüz­ yılda yalı ve köşkler ile kaplı olan semt, büyük yan­ gınlar sonucu bu muhteşem yapılarını kaybetm eye başlam ış. A k ın tıb u rn u ’nda yer alan Haşan H alife Bahçesi, Sadrazam izzet Paşa Yalısı, Mektupçu İbra­ him Efendi Y alısı 1797 yılında çıkan bir yangında

O rtaköy Camii, Boğaziçi’ni süsleyen değerli b ir mücevher (en üstte). O rtaköy, Boğaz ve köprü m anzarasıyla her mevsim gözde (üstte). / from O rtaköy (above).

58 SKYLIFE

EKİM

O rtaköy Mosque adorns the

Bosphorus like a jew el (to p ). The view of the Bosphorus and its suspension bridge

OCTOBER 2002


G raf

von

Fa b e r -C a s t e l l

M a s a S e t İ: G ü m ü ş k a p l a m a k a p a ğ iy l a İN C E K A N A L L I K IZ IL A Ğ A Ç K U TU . S E D İR A Ğ A C IN D A N Y A P IL M IŞ CEP K A L E M L E R İ; İÇ İN D E S İL G İ B U L U N A N G Ü M Ü Ş KA PLAM A KA LEM KA PA Ğ I V E E T K İL E Y İC İ Ç İZ G İL İ D O K U S U Y L A G Ü M Ü Ş K A P L A M A K A L E M T IR A Ş .

B o ru sa n O to m o tiv /İstin y e (0 212) 359 30 30 • Ç ırağan S a ra y ı E fen d y M ü cev h era t (0 212) 236 21 83 - 236 21 85 • Edvvards o f N işantaş (0 212) 233 17 71. Edvvards o f H isar (0 212 ) 257 33 49. Edw ards o f K öşk/A nkara (0 312) 441 75 73 • G inza (Karum İş M erkezi)/Ankara (0 312) 468 45 26 • K arum /İstanbul Nişantaşı (0 212) 231 82 12, M ayadrom (0 212) 351 48 84 • M ondial Sh op pin g Center/Antalya (0 242) 340 32 32 • M udo C ity A km erkez (0 212) 282 04 73. M udo C ollection N işantaşı (0 212) 225 29 50. M udo C ity C arrefour (0 216) 448 03 00-01-02 • O dabaşı A .Ş ./İstanbul (0 212) 522 99 81 • Spring B ağdat C ad ./İstan b u l (0 216) 411 72 28 • T açhan S h op pin g C en ters A ksu/A ntalya (0 242) 462 23 50 • T em izocak K arşıyaka/İzm ir (0 232) 369 38 38, A lsancak/tzm ir (0 232) 421 25 72 A d e l K a l e m c il ik T ic a r e t v e S a n a y İ A .Ş . A n k a r a A s f a l t i S o ğ a n lik ö y K a r ş is i K a r t a l Anadolugrubu

T e l:

81420 İ s t a n b u l

(0 216) 389 58 84 (p b x ) F a x : (0 216) 353 92 20, www.grafvonfaber-castell-tr.com,www.gvfc-tr.com


Çalı Burnu, doğayı ve yürüyüş yapm ayı sevenler için ilginç b ir keşif o la b ilir (üstte). Yemyeşil b ir parkı ve §ık kahveleri barındıran Fenerbahçe Burnu, M arm ara’yı ve Prens A daları’nı seyretm ek için m ükem m el b ir nokta (a ltta ). / Çalı Headland is a challenging destination for hikers (ab ove). Fenerbahçe Headland is famous for its tree filled park and elegant cafes (below ).

yok olmuş. Yine de Akıntıburnu mevkiinde bugün ya­ şamlarını sürdürmeye çalışan yalılar, geçmişin haşmetini günüm üze taşım ayı başarıyor. O lta b alıkçılığ ın ın en yaygın olduğu noktalardan biri yine Akıntıburnu. Tarihî iskelesi ve feneriyle şirin bir Boğaz noktası olan burun ve Arnavutköy, lüks balık restoranları, barları ve mo­ dern kahveleri ile renkli bir yaşam sunuyor. Boğaziçi’nin bir başka keyifli semti de Kireçburnu. Adı­ nı Osmanlı döneminde tam karşı yakada bulunan kireç

headland was a popular picnic spot in Ottoman times, and largely retains its recreational character today, vvıth its tree clad hillside, broad esplanade, waterfront restaurants, and Bosphorus tour boats. There are also several headlands along the Bosphorus that are home only to lighthouses. One of these is Çalı Burnu at the noıthem end of the strait in the village of Garipçe 20 kilometres beyond Rumeli Kavağı. Outdoor sports enthusiasts will enjoy the climb to the top of the headland, vvhere a small

60 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


Hilton Turkey

A d a n a H ilton © O Tel :+ 9 0 (322) 3 5 5 5 0 00 A nkara H ilton © O Tel :+ 9 0 (312) 4 5 5 0 0 00

Hilton quality and comfort now in 8 locations in Turkey

H ilton İstanbul Tel :+ 9 0 (2 1 2 ) 3 1 5 6 0 00 H ilton P a r k © © Tel :+ 9 0 (212) 3 1 0 12 0 0 H ilton İzm ir Tel :+ 9 0 (232) 4 9 7 6 0 6 0 H ilton Kayseri Tel :+ 9 0 (352) 221 13 3 0 (Opening November 2002) H ilton Konya Tel :+ 9 0 (332) 221 5 0 0 0 M ersin H ilton © O Tel :+ 9 0 (324) 3 2 6 5 0 00

w w w .h ilt o n .c o m Hilton Worldwide Toll Free: 00 800 3 29 1295

Hilton’s more than 2,300 hotels around the vvorld and trend setting standards stand as a symbol for excellence in service and quaIity. With a grovving number of locations in Turkey, the Hilton Turkey chain guarantees a most comfortable and entertaining experience for business and leisure traveller alike.

^ İs ta n b u l ® A n k ara ^ K a y s e ri 'S lıK o n y a ® > iz m ir

« j Adana 'S U M e rsin


Arnavutköy, Akıntı Burnu çevresindeki y alıla r geçmişin izlerini günüm üze taşıyor (üstte). Geniş k ald ırım larıy la yürüyüş y ap anların sevdiği yerlerden olan Akıntı Bur­ nu, olta balıkçılarının da uğrak yeri (a ltta ). / W a te rfro n t houses at A kıntı Burnu in A rnavutköy em body mem ories of the past (above). W ith its broad pavements, Akıntı Headland is a favourite place for strollers and fisherm en (belovv).

ocaklarından ya da buradaki kireç iskelesinden aldığı düşünülüyor. Yem yeşil doğası, temiz havası ile Osmanlı dönem inin en önem li sayfiye yerlerinden olan bölge, bugün de bu özelliklerini korum ayı başarmış. Ağaçlarla kaplı yamacı, sahildeki geniş ve uzun yürüyüş yolu, sa­ hil lokantaları, Boğaz’a açılm ayı bekleyen gezinti tekne­ leri ile Kireçburnu, özellikle hafta sonu gezintilerini se­ venlerin uğrak yeri. B ir de İstanbul Boğazı nda el değmemiş, sadece deniz fenerlerine evsahipliği yapan burunlar var. Bunlardan biri olan Çalı Burnu na gitmek için, Rum eli Kavağı nı geçtikten sonra, yaklaşık yirmi kilom etre ileride Garipçe köyüne ulaşmanız gerekiyor. Özellikle doğa sporlarını sevenlerin ilgisini çekecek keyifli bir tırmanıştan sonra varılan Çalı Burnu’nun tepesinde yer alan küçük bir de­ niz feneri Boğaz’a Karadeniz’den giriş yapan gemilere

lighthouse guides ships from the Black Sea ınto the Bosphorus. Right opposite Çalı Burnu on the other side of the Bosphorus is Filburnu, follovved to the south by Kavak Burnu, and betvveen Anadolu Kavağı and Beykoz is the tranquil and deserted Selvibumu. Kanlıca Burnu, also on the Asian shore of the Bosphorus, was famous in the past for its vvaterfront mansions and musical gatherings, and also for its yoğurt, which remains just as pop­ ular today. There are numerous restaurants and cafes, and several old vvaterfront houses remain. This leafy district surrounded by woods is one of the most attractive parts of the Bosphorus. The fish restaurants at the quay are a perfect place to enjoy a delicious meal and enchanting views. Leaving the Bosphorus and tuming east along the shore of the Marmara Sea, we come to Moda Burnu. This promontory became a favourite resıdential area for English, French and Italian familıes in the I9th and 20th centuries, and some of

yol gösteriyor. Çalı Burnu’nun hemen karşı yakasında Filburnu ve daha sonra da Kavakburnu yer alıyor. Anadolu Kavağı'ndan Beyko z ’a doğru ilerlerken karşımıza çıkan Selviburnu da sessiz sedasız ya­ şamına devam ediyor. İstanbul’un en eski yerleşim le­ rinden biri olan Kanlıca’nın da aynı adı taşıyan bir burnu var. Geçmişte yalıları, musiki âlem­ leri ve tabii ki hâlâ ününü ko­ ru ya n yo ğ u rd u ile tan ın an semt, bugün sahildeki restoran ve kahveleri ile canlılığını ko­ ruyor. Burunda yer alan tarihî yalılar geçmişe tanıklık etmeye devam ediyor. 62 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


“Seni geçmişte başarılı yapan şey, gelecekte yapmayacaktır.” Lewis Platt

...

m m m m k

m İ İ I l l

Koçlease, başarıyı sürekli isteyenler için var. Rekabet için yenilenmek, yenilenmek için yatırım gerekir. Yeni yatırımlarınızı leasing ile yaparsanız, yola daha avantajlı çıkarsınız. Leasing sektörünün en büyüğü Koçlease bu gücünü sizinle de paylaşmaya hazır.

w w w .k o c le a s e .c o m .tr • (0216) 554 12 12 • Tüm Kogbank Ş u b e le ri

<§Ö©KOÇLEASE


Deniz a kın tıla rın ın en giiçlü olduğu yerlerden Sarayburnu’ndan İstanbul’a b ir bakış (üstte). S arayburnu’nda y er alan Sepetçiler Kasrı, bugün Uluslararası Basın Mer­ kezi olarak hizm et veriyor (a ltta ). / View of İstanbul from Saraybum u or Palace H eadland, on the sum m it of which stands Topkapı Palace (above). Sepetçiler Kasır on the w ate rfro n t a t Saraybum u now houses the Inte rn a tio n a l Press Centre (belovv).

Kandilli Akıntı Burnu olarak da bilinen Kandilli Burnu, etrafını çevreleyen yem yeşil koruları ve ağaçlıkları ile görülmeye değer. İskelesinde yer alan balık lokantaları ve kahveleri keyifli bir gün geçirmek için ideal.

the grand houses which they built can stili be seen. At weekends Moda attracts many people to its tea gardens overlooking the sea and elegant restaurants around the quay. There ıs also a famous sailing club here. Beyond Moda is Fenerbahçe, named after the lighthouse built here in 1562, and a lighthouse stili stands here at the end of the small peninsular. İn the Byzantine period there vvere summer palaces, and in Ottoman times it was a royal garden. There are pleasant cafes in the beautiful tree-filled park, and along the west side are İstanbul Sailing Club, Fenerbahçe Sports Club and Galatasaray Sports Club.

Boğaz’dan ayrılıp Marmara D enizi’ne doğru ilerlediği­ mizde Moda Burnu karşılıyor bizleri. 19. ve 20. yüzyılda İngiliz, Fransız, İtalyan aileleri ve onların yaptırdıkları muhteşem villaları ile tanınan Moda, plajı, iskelesi ve Deniz Kulübü ile dillere destan bir yaşamın sürdürüldü­ ğü semtlerden biriydi. Şimdi çay bahçeleri, iskelesi etra­ fındaki şık restoranları ile özellikle hafta sonları çok po­ püler. Adını 1562 yılında inşa edilen fenerden alan Fenerbah­ çe, hâlâ burun kısmında bu tarihî fenere evsahipliği ya­ pıyor. Bizans döneminde yazlık sarayların, Osmanlı dö­ nem inde padişah bahçelerinin bulunduğu Fenerbahçe Burnu, bugün yine o günleri aratm ayacak g ü z ellik te b ir parkı ve şık kahveleri barın­ dırıyor. 20. yüzyılın başında plajıyla da ünlü olan Fener­ bahçe Bu rn u ’nda bugün İs­ tanbul Y e lk e n Ku lüb ü, F e ­ n erb ah çe Sp o r K u lü b ü ve Galatasaray Spor Kulübü’nün deniz sporları tesisleri sırala­ nıyor. Hafta sonu turları, akşam ye­ m ekleri, doğa g ezintilerin e olanak tanıyan burunlar, bizlere İstanbul içinde bir başka İstanbul sunuyor. •

Istanbul’s headlands are pleasant places to stroll and enjoy meals and beautiful views. Each is different in character and offers its own individual angle on the cıty. * Ümmühan Kazanç is a freelance vvriter.

* Üm m iihan Kazanç, yazar. 64 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


Blended w itj^ 'y

t*p

s a n

İtse hal! 4 1 1 - 1 3 October İstanbul - Turkey

a y i

v e T İC A R E T A .Ş .

S E L E N T E K S is a s u b s id ia r y o f Tested for harmful substances Schadstoffgeprütte Textillen

Test nostanze nocive occordıng fo -noch •secondo Öko-Tex Stan d ard 100 No 02 T 2702

B a ş a k T e k s t il

INC.

O rg a n iz e S a n a yi B ö lg e si 8. C ad . N o :l I K A Y S E R İ / T Ü R K İ Y E Ph o n e :+90-3S2 321 23 00 (3 Lin es) +90-352 322 07 67 (5 Lin es) Fax :+90-352 321 I I 96 Fax:+90-352 3 2 1 2 4 39 w w w .b a s a k te k s til.c o m .tr E-M ail:b asak @ b a sa k te k stil.c o m .tr


Tabaklar... Günlük yaşamım ızın hayati objeleri... B u ­

Plates are a part of our daily lives. Made of glass, porcelain, potteıy or plastic, the plates in thousands of shapes and sizes

gün cam, porselen, kil ya da plastikten binlerce çeşit ta­ bak, ne denli vazgeçilmez olduklarından bihaber masa­ larımızın üstünden akıp ge­ çiyor. A ynı zam anda, pek çoğu da bizim için bir statü göstergesi. Kendi beğenim i­ zi yansıtan ‘kıym etli ve gü­ zel’ tabakları, ancak misafir geldiğinde çıkarm ak üzere dolaplarda sergilemek, sak­

that we use every day are not only indispensable in a practical sense. Often they are also status symbols. Attractive and precious plates that reflect our personal tastes are kept in cupboards or displayed in cabinets, and only brought out vvhen we have visitors or on special occasions. This is a custom shared by almost ali peoples around the world. So vvhen did human beings invent thıs useful object? O f course it did not happen overnıght. Leamıng to make pottery was not easıly achieved. İt took thousands of years to dlscover the technique of firing, vvhich was essential if pot­ tery vessels were to be of any real use. The stoıy of this difficult and challenging phenomenon only

lamak neredeyse tüm dün­ ya insanlarını birleştiren or­ tak bir gelenek, alışkanlık... Peki, insanoğlu bu vazgeçil­ mez m alzem eyi yaratm ayı ne zaman ak ıl etm iş: B ir­ denbire değil elbette. Çanak çöm leğin yaratılm a süreci hiç de öyle kolay gerçekleş­ memiş. Hatta, kil kapların gerçek anlamda kullanılabil­ mesi, yani pişirmenin keşfe­ dilmesi için binlerce yıl geç­ mesi gerekmiş. Bu zorlu ve maceralı deneyim in öyküsü,

Evlerin dış yüzeylerindeki tab ak ve m aşal­ lah yazıları bazen yan yana, bazen de ayrı o larak kullanılm ış. Konya, G ökyurt köyün­ den çatı ve

insanın av ve doğanın sun­ duğu diğer hazır yiyecekle­ rin peşinde koşmayı bırakıp toprağa yerleşmesi ve kendi besinini üretmesi, yani tarı-

solda). /

pencere

Plates and

d e tay la rı

(üstte ve

inscriptions reading

Maşallah - May God protect - are sometim es placed side by side and sometimes sep arately on

the

e x te rio r vvalls of the

houses in the village of G ökyurt in Konya (above and left).

68 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


U rfa’daki M akam -ı Dergâh Halil Külliyesi'nin avlusunda göz şeklinde yerleştirilm iş tab ak la r (üstte). Konya, G ökyurt köyünden b ir köşe detayı (solda). U rfa’dan b ir duvar süslemesi (a ltta ). / Plates on the courtyard walls o f M akam -ı Dergâh Halil in Urfa (above). Corner o f a house in the village of G ökyurt (le ft). A w all decoration in Urfa (belovv).

ma geçmesiyle birlikte başlamış. İnsanoğlunun yaklaşık MÖ 10 binlerde başlayan yerleşim öy­ küsü ile M Ö 7000’lerde ortaya çıkan kap kaça­ ğın yaşama girmesi arasındaki o uzun süreç, bu deneyim in birdenbire olmadığının, olamayaca­

began after people left off being hunters and gatherers, settled down in one place and started producing their own food. İn other vvords after they became farmers. Although this stage in human civilisation begins around the lOth millennium BC, it was only around 7000 BC that pottery vessels began to be made. This long interval of several thousand years shovvs that the development of pottery was by no means as simple as it seems. People had made the acquaintance of clay long before. An astonishing 35,000 years ago they discovered that this malleable material could be shaped, as proved by the existence of many figurines and relief figures. Then, after making the transition to a settled way of life, clay was used

ğının bir göstergesi. insanoğlunun kille tanışması aslında çok daha gerilere gidiyor. Az buz değil, 35 bin yıl önce­ den onu yoğurm ayı ve biçim lendirm eyi biliyor­ muş. Ondan ürettiği birçok heykelcik ve ka­ bartma figürler de bunun kanıtı. Çok daha son­ ra, yerleşik yaşama geçince, kili evini inşa et­ m ede kullanm ış. E v tabanlarını, duvarlarını, ocağını sıvamış, damını onunla örtmüş, harcına katmış. Hasır ya da kamışlardan yaptığı depo kap larını ve am barlarını sıvam ış. Sonra, k ili ateşte pişirdiği zaman daha sağlamlaştığını fark etmiş ve heykelciklerini, takı ya da başka kü­ çük şeyleri ateşe tutmaya başlamış. Kilin kim­ yasını yavaş yavaş kavramaya başladıkça, onu 69 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


P o l a t T o w e r R es ide nc e ve T Ü R K İY E İŞ B AN KA SI işbirliği 60 ay vade ve 0 faiz u y g u la m a s ıy la son d a i r e le r i satışa ç ık a rıy o r. Teknolojinin ve iletişimin tüm olanaklarıyla donatılmış, “ dünyanın en akıllı residence"ı Polat Tower Residence, stüdyo tarzı yaşamın en kaliteli yorumu olarak Türkiye'de "resid ence" kavramına yepyeni bir ufuk açıyor. En yüksek şiddetteki deprem lere bile dayanıklı olan Polat Tovver Residence, 31.500 noktasında ana bilgisayarla kontrol ediliyor. Her türlü hizmet, bakım ve onarım işlerinizi sizin adınıza üstlenerek, zamanı kendi istediğiniz biçimde geçirebilmeniz için size adeta armağan ediyor. Polat Tovver Residence ve Türkiye iş Bankası işbirliğinin yaşama kattığı sayısız o lanaklarla kucaklaşm ak için sınırlı sayıdaki resid en ce'ları siz de görün, bu eşsiz fırsatı kaçırm ayın.


P o la tT o v v e r R e sid e n c e ’la Y üksek l<i>’lu Bir Y asam a Kanat Açın!

T: 0 212 266 76 00 F: 0 212 266 76 16 W : w w w .polattow er.com

E : info@ polattow er.com

A: Fulya Mah. Yeşilçem en Sok. No:4 80220 Şişli/İstanbul

< 4 POLAT İNŞAAT P O L A T İN Ş A A T B İR i. P O L A T H O L D İN G K U R U L U Ş U D U R .


pişirecek ateşle de baş etmeyi ve denetimi altına alm ayı ba­ şarm ış. Son und a, yaşam ına kap kaçağın girm esiyle, daha doğrusu kili bu m alzem elere taşımasıyla, Neolitik dönem in en büyük devrim lerinden biri­ ni gerçekleştirmiş. Bu devrim e yol açan asıl etke­ nin, insanın sulu yemeğe geç­ mesi olduğu düşünülüyor. Bu varsayım ı destekleyen faktör­ le r de ta h ılın b eslen m ed e ağırlık kazanması, bazılarının

in the constructıon of houses. İt was spread on floors, vvalls, hearths and roofs, mixed into mortar, and smeared över storage vessels and storage rooms made of reeds or vvicker. Only later did people discover that when clay was heated by fire it became stronger and harder, and they began to heat their ftgurines, jevvellery and other small objects. As they gradually gaıned understandıng of the chemical properties of clay, they leamed to control the fire requıred to harden it, and then leamed to combine this knovvledge to make pottery vessels, so achieving one of the greatest revolutions that marks the Neolithic age. The process of cooking food ın vvater is thought to have been the main factor behınd this revolution. Evidence ın sııpport of this theory includes the ıncreasing importance of cereals in the diet, and the fermentation of these grains. VVatery food required containers in which to place it. and pottery vessels were developed to meet this need. İt may seem surpnsıng,

m ayalandırılm aya başlanması. Sulu m alzem enin konulm ası için gereksinim d uyulan ve bunun sonucunda da kabın doğmasına neden olan çöm le­ ğin öyküsü işte burada başlı­ yor. Şaşırtıcı gelebilir, ama ar­ padan elde edilen bira da bu

Konya, G ökyurt köyündeki evin sağ üst köşesindeki ta b a k

hem en göze çarpıyor

(üstte). Köydeki evlerin hemen hemen ta ­ m am ı tab ak la rla süslü (sağda). / A plate on the upper right corner of a house in G ökyurt (above). Almost ali the houses in the village have decorative plates on the walls (rig h t).

72 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


FOR LIFE


U rfa ’d a k i

M a ka m -ı

Dergâh

H alil Kiilliyesi’nin

m inaresinde

kullanılan rengârenk tab ak la r, taşın tekdüzeliğini hareketlen­ diriyor. / Plates on the m inaret of M akam -ı Dergâh Halil in Urfa lend colour to the stone.

kapların içini dolduran ilk malzemelerden sayılıyor. Dışarıya su sızdırmaması için onu sürtmesi, açkılam ası ya da hangi tür kilin hangi tip fırın ve ısıda nasıl bir renk ve na­ sıl bir kalitede olacağını deneye-yanıla öğ­ renm esi, insanoğlunun geçirdiği yaratım sürecinin aşamaları. Tüm bunlardan sonra süslenen, bezenen kap artık bir kültürün parçasıdır. İnsanoğlu ona inancını, düşüncesini, zevkini, gördük­ lerin i taşım aya başlar. Prestij m alzem esi olarak evinin en baş köşesine koyabilir ya da dinsel törenlerde kullanabilir. Onun için artık çok am açlı bir malzemedir. Dahası, üzerinde soyutlam alar yapabilir, çeşitli üs­ luplar deneyebilir. Sonuçta, yazının olm a­ dığı tarihöncesi çağlar için insanın ve ya­ rattığı kültürün aynası olarak ayrı bir anlam kazandırır kaba. Çağlar ilerledikçe, bin yıllar geçtikçe, kilin dışında başka m alzem eleri de keşfeder. Önce bakırı, sonra tuncu dener. Olağanüs­ tü güzellikteki tunç kaplar, M Ö 3000’de ar­ tık kralların ve tapınakların prestijli malıdır. Zenginliğin ve gücün göstergeleri olm aları­ na karşın, bereketin ve korunmanın istenci hiçbir zaman yok olmaz kapların üzerin­ den. Ve farklı m otifler ve biçim lerde, gü­ müş, altın, bronz ya da kil kapta olsun, bu kavram lar anlam ını yitirm eden taşınagelir bin yılların ötesinden. Bugün Konya’nın Gökyurt köyünde, yüzyıl

but beer made from barley is reckoned to be one of the first food products for vvhich potteıy vessels were used. By a process of trial and en'or people discovered how to rub and burnish vessels to ensure that they vvould not leak; and vvhich types of clay produced vessels of vvhich colour and quality, in kilns of which type, and at which temperatures. And fınally, after ali these stages of development, ves­ sels were decorated and became cultural artefacts. Now people began to express their beliefs, ideas and tastes in the medium of potteıy; to reflect the vvorld around them ın shapes and motıfs. A pıece of pottery might be given place of honour in the home as a symbol of prestige, or used in religious ceremonies. Pottery had become multifunctional. This versatıle material could be used to experıment with abstraction and dıverse styles, with the result that in prehistoric times before vvrıting was invented, pottery vessels acquired unparalleled significance as a mirror of human culture. As time progressed, miilennium follovving miilennium, people discov­ ered other materials besides clay. First copper, then bronze. Bronze vessels of breathtaking beauty were prestige objects for kings and temples by 3000 BC. Although they symbolised vvealth and power, they never stopped being at the same time expressions of the desire for fertility and protection. W hatever their motifs and forms, and whether made of silver, gold, bronze or clay, these concepts have lost none of their meaning in their passage through time. 74 SKVLIFE

EKİM - £ •

OCTOBER 2002


Ş irk e tin iz i b ü yü tü rk e n yö n ü n ü zü

Kaybetmeyin! *

Halka arz, şirket yapılandırılması, şirket birleşmeleri, şirket alım-satımı gibi gelişmeler e k ono mi ni n olmazsa olmazlarından. Bu süreç içinde; şirketlerin, varlıklarını sürdürmek ve büyümek için i hti yaç d u y a c ak l a r ı organizasyonel ve mali yeniden yapılanma konularında profesyonel bir yardımcıları var: N urolBA N K Hızlı bir değişim geçiren yeni ekonomiye sorunsuz uyum sağlayabilmeniz için NurolBANK. size her türlü finansal konuda yön gösteriyor.

nuroİBANK Genel Müdürlük: Nurol Plaza Büyükdere Cad. No: 71 Kat: 15 80670 Maslak-İstanbul (0-212) 286 81 00 (pbx) Faks: (0-212) 286 80 01 Merkez Şube: (0-212) 286 81 00 (pbx) Ankara Şubesi: (0-312) 455 14 90 İzmir Şubesi: (0-232) 489 39 00 (pbx) w w w .n u r o lb a n k .c o m .t r n u r o lb a n k @ n u r o lb a n k .c o m .tr N u r o l Y a t ır ım

B ankası A Ş .

b ir N u r o l Ş ir k e t le r T o p lu lu ğ u k u r u lu ş u d u r .


N azarlık şeklinde stilize edilm iş maşallah yazısının evi dışarıdan gelecek kem bakışlardan koruduğuna, tabağın ise b ereket ve bolluğu sim gelediğine inanılıyor. The vvord Maşallah composed in the stylised form of an evil eye bead is believed to protect the hom e from m isfortune. The plate, meanvvhile, is a symbol of abundance believed to bring happiness and prosperity to the occupants.

başında yapılm ış taş evler ilginç bir özellik sergiliyor. Köyün çevresinden çıkan taşlarla yapılan evler görül­ meye değer. Her evin sağ üst kat penceresinin üstüne gelen tek parça taşın üstüne bir ta­ bak gömülmüş. Tabakların he­ men yanında nazarlık şeklinde stilize edilmiş, eski Türkçe ‘A l­ lah’ yazısı ve evin inşa tarihi var. Geleneğin nasıl ve ne za­ man başladığını köy halkı bil­ miyor. Ama asıl çarpıcı olanı, ev sakinlerinin de tabakların bereketi, bolluğu simgelediği­ ne inanmaları. Tabaklar onlar için aynı zam anda m utluluk ve refah demek. Yani, evlerin­ de hüküm sürmesini istedikle­ ri şe yle r... B ir başka yerde,

İn the village of Gökyurt today, stone houses dating from the early 20th century display an interesting feature. Set into the single slab of stone above the upper right window of every house is a plate. And beside each plate is the word Allah in old Turkish scrıpt stylised into the form of an evil eye bead, together vvith the date vvhen the house was built. The local people have no idea vvhen and how this custom began. But what is really significant is their belief that these plates

duvarlarındaki tabakların aynı anlam ı taşıdığı bilinm ese de, çevrelerindeki nazar boncuğu­ nu andıran göz betimlemeleri m utluluğun ve bereketin de­ vam ını diliyor. •

symbolise abundance and fertility, and bring happiness and prosperity to the occupants. Another example of plates as archıtectural decoration is seen on the courtyard walls of the Makarrvı Dergâh Halil in Şanlıurfa. Although it ıs not knovvn vvhether these plates have the same meaning, this ıs suggested by the eye motıfs resembling evil eye beads whıch encircle them since these motifs express the wish for good fortune and abun­ dance. •

* Nebil Ü ster, yazar.

* Nebil Üster is a freelance writer.

Şan lıu rfa’daki Makam-ı D er­ gâh H a lil K ü lliy e s i’nin avlu

76 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


The 12» International Textile & A p p a re l S o u rc in g Exhi b it i o n

I I -13 O c to b e r 2002

ÇCNR

E XPO

ÇENTER

A T T T E K S T İ L S A N A Y İ T İ C A R E T A.Ş. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Ç ERKEZKÖ Y 5 9 5 0 0 TEKİRDAĞ

TEL : + 9 0 2 8 2 7 5 8 19 0 0 (PBX) FAX : + 9 0 2 8 2 7 5 8 19 10 / 1 1 e -m a il: co nc o rd e @ a t t t e k s t il. c o m w w w . t u r k m e n . c o m


im #


Have you ever tasted lebkuchen? Although these biscuits flavoured vvith various spices are sold ali över Germany at Christmas, I associate them most of ali vvith Nuremberg. The

origin of these delicious biscuits goes back to the Middle Ages, when the spices they contained embodied the flavour and aroma of prosperity and abundance, so that today they may be regarded as symbols of the city's former importance.

Erlangen

H iç ‘Lebkuchen’ tattınız mı? Çeşit çeşit baharat ko­ kulu bir kurabiye türü bu. G erçi Noel zamanı A l­ m anya’nın her köşesinde kapış kapış satılır, ama Nürnberg denilince aklıma ilk o gelir. Nürnberg’de bu leziz kurabiyenin üretimi ortaçağa kadar dayanı­ yor. içerdiği baharatlar nedeniyle ‘refah’ın, ‘bollu­ ğun’, ‘zenginliğin’ kokusunu, tadını taşıyan kurabiye, kentin eski öneminin de bir göstergesi adeta. Nürnberg’e resmi belgelerde ilk kez 1050 yılında rastlanır. O günlerde adı Noremberg olarak geçiyor. III. H einrich’in yaptırdığı şatonun etrafında gelişen yerleşme, 1219’da kent olarak ilk beratını alır. Bun­ dan kısa süre sonra da özgür bir imparatorluk kenti­ ne dönüşür. 13. yüzyılın sonuna doğru imalathanele­ ri, zanaatkarları ve kazançlı ticaret etkinlikleriyle ge­ lişmiş bir kenttir. Dönelim o yuvarlacık, kahverengi, mis kokulu, hem de bol baharatlı kurabiyelerim ize... O baharatlar ki ortaçağ Avrupası’nda altın değerindeydi. Sayılı ailele­ rin sofralarını süsleyen iştah açıcı, baharatlı yem ekler

park

EKİM

/ n

Garten E7i—-" h.d.v.

Sebald

Barensch anze

Lorenzkirche G o sten h o f

VVolgelshof S c h o p p ersh o f

Rechenberg

Rennweg

VVöhrder W ese

VVeiBer Turm Plârrer

OpernhausHAUpTBHF

mm

St. Peter I

Tafelhof Au f seBplatz Galgenhof

GleiBham m er

BlelwelR

Lichtenhof Steinbühl

O™ un» TE «““m isilm

80 SKYLIFE

4

Maxfeld Şflcft-

OCTOBER 2002

Rabüs

Maffeiplatz


G üzeldilek Çeşmesi (karşı sayfada solda) ve Kadınlar Kilisesi (karşı sayfada sağda), eski günlerin şatafatını yansıtıyor. Faerber Caddesi, ken tin eski m erkezine açılı­ yor (üstte). Kaleye giden yol her dem c ıvıltılı (a ltta ). / The Schöner Brunnen, Beautiful Fountain, in N urem berg (facing page left). The fam ous Church of O ur Lady (facing page rig h t). Faerber Strasse leads into the old q u a rte r of the city (above). The road to the castle is always lively (belovv).

bir zenginlik sembolüydü. Ufacık bir karabiber tanesi­ nin bile mucizevi yetenekleri vardı: Sıradan bir et parça­ sını leziz bir yemeğe çevirebiliyordu! Üstelik baharatlar yalnızca mutfakta değil, tıpta da kullanılırdı. 1395 yılın­ da Nürnberg’te ilk Lebkuchen fırını açıldı. Fırının bura­ da açılması ve kurabiyelerde bol bol baharat kullanılm ası hiç de tesadüfi değildi. Kuzey Avrupa’ya baharat geti­ ren yo l N ürnberg’den g eçi­ yordu. Bu durum, böyle lüks b ir tatlıyı tüketebilm ek için gereken refahın kaynağının nereden g eld iğ in i yeterin ce açıklıyor. N ürnbergliler zenginliklerini yalnızca bol baharatlı kurabi­ yeler pişirip, keyfine bakmak için kullanm adı elbet... Orta­ çağ Nürnberg’i sanatsever bir kentti. Zengin tüccar aileleri yalnızca kendi evleri için değil, aynı zaman da görkem li kiliseler ve manastırlar inşa etmek için de hiçbir masraftan çekinm e­ diler.

The first vvrıtten reference to Nuremberg dates from the year 1050, vvhen its name was Noremberg. The town that had grown up around the castle built by Heinrich III received its first charter in 1219. Soon afterwards it was transformed into an imperıal free city, and by the end of the 13th centuıy had developed into a prosperous community of craftsmen and tradesmen, with a thriving commercial life. Let us return novv to those round, brown, fragrant, spicy biscuits. İn medieval Europe spices were as valuable as gold, and the tempting spiced dishes which decorated the tables of eminent families were symbols of wealth. Even a tiny peppercorn had miraculous powers, capable of transformıng an ordinary piece of meat into a tasty dish. What is more, spices were not confıned to the kıtchen, but also used for their curative properties. The first lebkuchen bakery in Nuremberg opened ın 1395. İt ıs no coincıdence that the bakery opened here and


St. Lorenz Kilisesi, gotik m im ari stilin en güzel örneklerinden (üstte solda). K alecindeki ortaçağ hapishanesinin girişi, geçmişe uzanan b ir geçit gibi (üst­ te). / The Church of St Lorenz is an outstanding exam ple of Gothic architecture (above left). The entrance to the m edieval prison in the old w alled city seems to lead into the past (above).

that its biscuits were baked with plenty of spices, because Nuremberg was on the main trade route by vvhich spices vvere brought into northern Europe. This explaıns why the people here could afford to consume a luxury item of this kind. The people of Nuremberg did not only use their money to bake spiced biscuits of course. Medieval Nuremberg was a city of art lovers, and the rich merchant families begrudged no expense in the buildıng of magnificent churches and monasteries, as well as houses for themselves. The Holy Roman emperor Charles IV ( 13 16-1378) lived in this city for many years and loved it dearly. During his reıgn an edict knovvn as the Goldene Bulle stipulated that the first diet held by a new king should take place in Nuremberg. The emperor also commanded that the State insignia should be kept here. The artist Albrecht Dürer was bom in Nuremberg in 1471, at a time of unparalleled artistic development. After the city accepted the Reformation in 1525, the Lutheran leader

Uzun bir süre bu kentte yaşayan Almanya imparatoru Dördüncü Kari (1316-78) da Nürnberg’i çok severdi. Onun zamanında ‘Goldene Bu lle’ denilen fermanla, her yeni kral için ilk meclis toplantısının Nürnberg’te yapıl­ ması kural haline getirildi, imparator, devlet simgeleri­ nin burada saklanması için em ir de vermişti. Ressam Albrecht D ürer’in (1471) doğduğu kent olan Nürnberg, bu dönemde sanat alanında tarihinin en bü82 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


Sea Garden, Sheraton

c;e~me,

Sheraton Voyager Antalya, Vogue ...

Nupera, Paul, Picante, Polat Renaissance Istanbul, Princess Istanbul, Pucci, Q jazz Club, Refika,

Hyatt Regency Istanbul, If, Ko~eba~z, Kiiba, Liman Lokantasz, Marche Restaurant, Martini Cafe,

(Ceylan Inter-Continental Istanbul), Club 29 Antalya, Conrad, Da Mario, D'oeuf, George, Hammam,

Buralarda: Anielique, Cafe Home Store, Californian Brasserie-Beer Garden-City Lights Bar-Safran

444 0 333

shopandmiles.com

VAUDTHRU I

â&#x20AC;˘

I

I

r

~

~

crJ M

â&#x20AC;˘t

~

ti1


Eski ken t içindeki bin aların dış cephelerindeki süslemeler görülm eye de­ ğ er (en üstte solda). P azar yerinin ardından görünen St. Sebaldus Kilisesi’nin kulelerinin yüksekliği tam 77 m etre (üstte). Kaleiçi evleri (solda). The exte rio r decoration on the buildings in the old centre of the city is rem arkable (top left). Behind the m arketplace stands the Church of St Sebaldus whose spires rise to 7 7

metres (above).

Houses in ıhe

old

q u a rte r of N urem berg (left).

Philipp Melanchthon established a school in the city, vvhich became renovvned as a centre of scholarship throughout the West. At the beginning of the 17th century the city reached a new peak of economic and cultural achievement, but in 1806 was annexed by the Kıngdom of

yük gelişmesini yaşadı. 1525’te Reform Hareketi’nin temel ilkelerinin benimsenmesinden sonra Protestan önder Philipp Melanchthon, kentte kendi adını taşıyan bir ‘Gymnasium’ (lise) kurdu. Kent, Batı dünyasında bir bilim merkezi olarak ün saldı. 17. yüzyılın başlarında ekonom ik ve kültü­ rel gelişim inin doruğuna ulaşan Nürnberg, 1806’da özgür im paratorluk kenti olmaktan çıktı ve Bavyera K rallığ ı’na bağlandı. Kent, ‘Uyuyan Güzel’ misali uzun yıllar boyunca derin bir uykuya daldı. Ta sanayileşm e devrine kadar... Nürnberg

Bavaria, and like the Sleeping Beauty entered a slumber that lasted for several decades until the arrival of industrialisation. The construction of the German raılvvay connecting Nuremberg and Fürth on 7 December 1835 transformed the city's fortunes, and it began to develop into a modem industrial city. The city you see today is not that of the past. During the Second World W a r air raids on 2 January 1945 reduced ninety percent of the historic city to ruins. İt is thought that this attack had a polıtical dımension since Nuremberg was one of the centres of the Nazi Party in the I930s and the place vvhere the Nuremberg Lavvs were dravvn up, depriving the Jews of civic rights. For the same reasons German war criminals vvere tried in Nuremberg after the Second VVorld War. The city has not forgotten this dark chapter in its history, and the Palace of Justice vvhere the

84 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


Traditional Japan courtesy meets with vvell-knovvn Turkish hospitality on the land where east and west come together. Benihana... Now greeting İstanbul in the glamorous Çırağan Palace on the Bosphorus. Imagine a restaurant with a chef for each Teppanyaki table, cooking your food in front of you, just according to your taste. You don't only enjoy the excellent food, but also experience a great fun with Benihana’s special Teppanyaki treat called "eatertainm ent". Your Benihana experience will be as unique as the legendary japanese flovver, the restaurant is named after...

fltn o u r o fr

M anÇırağan Palace Hotel Kcm pinski, Çırağan Caddesi 32 Beşiktaş-İstanbul Phone:( 0212) 227 71 71 Fax: (0212) 259 73 72 Çırağan Phone: (0212) 258 33 77

SAME GIDA

th e

“ B E N İ H A N A

T U R K E Y

F R A N C H I S E E ”

a n d

an

F & B

G R O U P

C o m p a


Kent dışındaki yapay göl ve çevresi özellikle haftasonlarında ziyaretçilerle dolup taşıyor (üstte). Eski kentin içinden geçen Pegnitz Nehri üzerindeki bina daha önce hastane ve ih tiy a rla r yurdu o larak kullanılm ış. Am a, şim di şık b ir res­ toran

(solda).

m any

visitors at vveekends (ab ove). This

/ The a rtificial lake outside

River

Pegnitz

m erly

a hospital and alms

building

the city attracts on the

vvhich flows through the old city was forhouse, but is

restaurant (le ft).

ile Fürth’ü birbirine bağlayan ilk Alman dem iryolunun açılması (7 Ara­ lık 1835) kentin kaderini değiştirdi. Nürnberg, modem bir sanayi mer­ kezi olarak gelişmeye başladı. Gene de bugün görülen kent, eskinin Nürnberg’i değil. İkinci Dünya Savaşı sırasındaki bir hava bombardımanı (2 Ocak 1945) kentin yüzde doksanını bir harabeye çevirdi. Kentin 1930’larda Nazi Partisi’nin mer­ kezlerinden biri olması nedeniyle, bu saldırının siyasal bir boyutunun olduğu düşünülüyor. Yahudileri hedef alan ‘Nürnberg Yasaları’ da bu­ rada hazırlanmıştı. Kent bu nedenle, İkinci Dünya Savaşı sonrası Alman savaş suçlularının Müttefikler tarafından yargılandığı mahkemelere de sahne oldu. Nürnberg, tarihinin bu kara bölümünü unutmuş değil. Bu ­ gün suçluların mahkeme edildiği salon, müze olarak kullanılıyor. Bugünkü Nürnberg’te savaştan kalan izlere rastlanm ıyor. Kentin eski m erkezi restore edilm iş durum da. Ö z e llik le kale, eski surları ve önem li yapıları yeniden inşa edildi. Çağdaş Nürnberg, gelenekle mo­ dernliği uyum içinde yaşatmaya çalışıyor. Bu nedenle sanat etkinlikle­ rine büyük önem veriliyor. Kentteki müze ve tiyatrolar bunun en bü­ yük kanıtı. Yarım m ilyon nüfuslu Nürnberg, Alm anya’nın en zengin eyaleti olan Bavyera’ya bağlı. Yine de ekonom ik açıdan zenginliği kendi ekonomi86 SKYLIFE EKİM

OCTOBER 2002

tribunals were held is now a museum. Today there are no traces of the war in Nuremberg. The historıc town centre has been restored, and the castle, town vvalls and majör monuments rebuilt. The city seeks to reconcile tradition vvith modemity, and for this reason attaches great importance to cultural events, as the museums and theatres demonstrate. Nuremberg, vvith a population of half a million, is part of Bavaria, Germany's vvealthiest province, but the city ovves its economic vvealth to its own high level of development. İt is an important centre of production for precision mechanical and optical instruments and electricai goods, as well as motor vehicles, printing, chemicals, timber, paper, textiles and toys. The vvorking population of 300,000 is employed principally in the modem technology sector, fînancial semces, and printing, the latter sector being of importance on a nationvvide scale. Nuremberg is also Bavaria’s second largest economic centre. İn 1997 Nuremberg vvas tvvinned with the Turkish city of Antalya. Although not so many tourists visit the former as the latter, tourist numbers are stili above average. This is due not only to the sights of Nuremberg, but to

now an elegant


E skinin ‘ Köylü

Paza­

rı’, yeni ismiyle ‘ Hau p tm a rk t’ y a n i ‘ B ü­ y ü k P azar'da kurulan b itp a za rı insanı keşfe zo rlu y o r (s o ld a ). Jak o p s p la tz'd a k i m a n a ­ vın

re n k li görü ntü sü

g e lip g eçeni yaşam a

s ağ lık lı

davet

gib i (a ltta ). / is m u d i to in

eder There

discover

N u re m b e rg ’s

H a u p tm a rk t o r h a in M a rk et, fo rm erly the Farm ers M arket (le ft). The colourful display o f th e

g re e n g ro c e rs

in Jakopsplatz is irre sistible (belovv).

N A S IL G İD İL İR ?

sinin gelişm işliğinden kaynaklanıyor. Bavyera’nın ikinci iktisat merkezi olan Nürnberg, aynı zamanda önem li bir hassas meka­ nik ve optik araçlar, elektrikli aletler üretim merkezi. Motorlu araç, baskı, kimya, ahşap, kâğıt, tekstil ve oyuncak sanayileri de büyük önem taşıyor. 300 bin çalışan nüfusu, özellikle yeni tek­ noloji sektöründe, finansal hizm etlerde ve Alm anya çapında önem li baskı işlerinde çalışıyor. 1997’de Nürnberg ve Antalya arasında bir kardeş şehir antlaşması imzalandı. Belki Nürnberg’e, Antalya’ya geldiği kadar turist gel­ miyor, ama buradaki turizm yine de ortalamanın üstünde. Bunun sebebi kentin doğal güzelliklerinin yanı sıra pek çok ulaşım yo­ lunun kavşak noktasında olması. Ama, herkes tatil için gelmiyor. Kentin Kongre Merkezi, geçen yıl tam 126 toplantı ve 23 fuara evsahipliği yaptı. Kentin kültürel yaşamında da yüzyıllara mey­ dan okuyan inanılmaz bir hareketlilik göze çarpıyor: Richard W agner’in ‘M eistersinger’ operasıyla ortaçağın müzik kültürü bugüne taşınırken, Hermann Keşten ve Friedrich Hagen gibi ünlü yazarlar da Nürnberg’e çağımızın damgasını vuruyor. •

the fact that it is at a junction of many majör routes. Moreover, not everyone comes on holiday. Last year no less than 126 conferences and 23 trade fairs w ere held in the city's conference centre. Nuremberg has a lively cultural life, continuing the tradition passed down över the centuries. VVhile Richard Wagner's Meistersinger opera preserves the memory of the medieval music culture of Nuremberg, famous vvriters like Hermann Keşten and Friedrich Hagen set their mark on contemporary cultural life here. •

* Stefan Hibbeler, yazar.

* Stefan H ibbeler ıs a freelance w nter.

Türk Hava Y o llan ’nın Nüm berg’e haftanın her günü seferi bulunuyor. H O W T O G E T THERE Turkish Airlines operates daily flights to Nuremberg.

88 SKYLIFE EKİM - f "

OCTOBER 2002


A K IN T K K S T İL

ONY

Phone: +90 212 543 64 40 (pbx) Fax:'+90 212 583 50 69 E-Mail: sales@akintekstil.com.tr

Foctory: Lüleburgaz - Kırklareli / TURKEY Phone: +90 288 443 98 55 Fax: +90 288 443 98 33

th e n a tu ra l f e c lin g


Caretta caretta'ların evi

,

,

,

, Kıbrıs kumsalları

Home to loggernead turtles

Beaches of Cyprus

K U Z E Y KIBRIS

Text and photos Y. FEHMİ ŞENOK*

S ic ily a ve Sardunya’dan sonra Akdeniz’in üçüncü bü­ yük adası olan Kıbrıs, deniz turizmine elverişli koyları ve beyaz kumlu plajlarıyla özellikle yaz aylarında tatilci­ lerin vazgeçemediği bir doğa parçası. Kıbrıs’ın kısmen bakir kalmış kumsalları, sayıları her geçen gün azalan bir Akdeniz canlısına, yüzyıllardır bu sularda yaşayan bir Akdenizli’ye de evsahipliği yapıyor. Narenciye ağaçlarıyla süslü bu yem yeşil adanın Girne kumsalları ve Karpaz’dan Gazimagosa’ya kadar olan sa­ hilleri Caretta caretta’ların yerleşim alanları. Ö zellikle Karpaz’dan Gazim agosa’ya kadar olan kilom etrelerce uzunluğundaki doğu sahilleri güzel kumsalları, plajları ve temiz denizi ile biliniyor. Bütün bu kumsallar, Caret-

C yprus is the third largest island in the Mediterranean after Sicily and Sardinia. W ith its turquoise bays and beaches of white sand, the island is a popular holiday destination for summer visitors. İts remoter beaches are also visited by an endangered Mediterranean species that has inhabited these waters since time immemorial. This is the loggerhead turtle, Caretta caretta, which lays its eggs on the beaches at Gime


D enizkapium bağalan, plajları ve tem iz denizi ile bilinen G azim agosa sahillerini yıl boyunca terk etm iyor. Bu sahillerde denizgözlüğii takm ış yetişkinlerle çocukların d e nizkaplu m bağalarıyla o ynadıklarım görm ek hiç de şaşırtıcı değil. / Turtles are to be seen through out the y ea r in the sea near Gazimagosa, and it is not unusual to see holidaym akers of ali ages vvearing goggles as they play vvith the turtles.

ta caretta’ların yüzyıllardır benim sedikleri evleri ve çift­ leşme mekânları... Alternatif turizmin başında gelen dalış sporuna gönül verenlerin sayısı tüm dünyada her geçen gün büyük bir hızla artıyor. Dalgıçlar, hobileri olan dalış sporunu ger­ çekleştirmek için dünyanın dörtbir yanını gezmekten ka­ çınmıyor. Kızıldeniz’de Napolyon balıkları, Karaipler’de yunuslar, M aldiv Adalan’nda ve Güney Am erika’da kö­ pekbalıkları, Palau'da mantalar ya da Grand Cayman Adaları’nda vatoslar ile dalış yapabilm ek için binlerce ki­ lometre yol kat edip, binlerce dolar harcıyorlar. Sualtı zenginlikleriyle öne çıkan Kuzey Kıbrıs da bu sporun m eraklılanna ilginç seçenekler sunabilecek ka­ pasiteye sahip. Akdeniz’in yerlisi olup Kıbrıs’ı barınak seçmiş iki binin üzerindeki Carretta caretta’y ı veya beş yüz kadar yeşil kaplumbağayı, bu sahillerde hemen he­ men tüm sezon boyunca yapılabilen dalışlarda görmek mümkün. D enizkapium bağalan Gazimagosa plajlarını

and betvveen Karpaz and Gazimagosa on this green island adomed vvith citrus trees. İn particular the coast betvveen Karpaz and Gazimagosa is noted for its beautıful beaches and crystal clear sea. Diving holidays have become ever more popular över recent years, and people travel ali över the vvorld to enjoy undervvater sights like the Napoleon fish of the Red Sea, dolphins of the Caribbean, sharks of the Maldives and South America, mantas or devilfish of Palau, and stingrays of the Grand Cayman Islands. Northern Cyprus also offers a fascinating array of sealife, the most famous being the logget+ıead turtle, över two thousand of vvhich inhabit the seas around the island, and the green turtles numberıng around five hundred. Turtles are to be seen throughout the year around Gazimagosa, and from May to September off the other beaches, vvhere signs wam vısitors not to disturb the turtles. Professional divers, undervvater photographers and scientists from many countnes come here ın search of tuıtles, since this ıs probably the best place in the Mediterranean to get close to them. İt is not unusual to see holidaymakers of ali ages wearing goggles wade up to their vvaists to vvatch the turtles svvimming near to the shore. You do not have to be a pro­ fessional photographer or even a diver to take pictures of

yıl boyu terk etmiyor. Diğer plajlarda ise mayıs ayından başlayarak eylül sonuna dek uzanan dönem de görülebiliyorlar. Plajlara geldiğinde çoğu kişinin ilk dikkatini çeken şey ise ‘D ikkat kaplum bağa’ tabelaları. A vru­ pa’nın pek çok ülkesinden gelen profesyonel dalgıçları, 92 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


Dalış m erkezleri, ziyaretçileri dalış bölgelerine şişme botların yanı sıra lim anlard an kalkan tek n e le r ile de götürüyor (üstte). Yum urtadan çıkan y avru lar toplandık­ tan sonra başka hayvanlara yem olm adan denize u laştırılıyor (a ltta ). / Diving centres take visitors to the diving areas in rubber dinghies o r by m otorboats vvhich leave from the harbours (ab ove). The newly hatched turtles are collected and released in the sea to prevent them becom ing food for predators (belovv).

sualtı fotoğrafçılarını, hatta bilim insanlarını dahi ağırla­ yan kumsallar, Akdeniz’de belki de denizkaplumbağalarına en çok yaklaşılan, arkadaşlık kurulan bölgelerin başında geliyor. Burada yetişkin turistlerle denizgözlüğü takmış beş-on yaşında çocukların yarı bellerine kadar suya girip denizkaplum bağalarıyla oynam alarını görmek hiç de şaşırtıcı değil. Ellerinde basit sualtı fotoğraf maki­ neleri ile çekim yapan ziyaretçiler ise profesyonel fo­ toğrafçılara adeta nispet yapıyor gibi. Soyları giderek tükenen bu Akdenizli canlılarla siz de dostluk kurmak isterseniz bir denizgözlüğü, şnorkel ve palet edinmeniz yeterli. Derinliğin en fazla üç metre ol­ duğu bu berrak sularda tüplü dalış ekipmanı ile dalıp, onlarla daha rahat oynam ayı ya da fotoğraf çekm eyi planlıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü, regülatörün sesi yanınıza gelip poz verm ek isteyen sualtı dostlarımızı ür­ kütüp kaçırabiliyor. D ip yapısı kumluk olan sahillerdeki su çabucak bulana­ biliyor. Dolayısıyla, görüş mesafesinin düşmemesi için ayakta dururken ya da dibe yakın yüzerken çok hareket etmemek gerekli. Dalışları ise saat 14.00’e kadar bitir­ mekte fayda var. Öğleden sonra çıkan rüzgâr, sudaki görüş m esafesini düşürüyor. Suyun rengi diğer dalış

them. Ali you need are a simple underwater camera, goggles, şnorkel and flippers. Indeed, you vvould be mistaken if you thought that scuba diving was preferable for turtle vvatching, since the sound of the regülatör tends to scare them away. The water here is shallovv and beautifully clear. Hovvever, if


G irne sahilleri ve Karpaz’dan G azim agosa’ya k ad ar uzanan sahiller C aretta c aretta ’ların yerleşim a lanı. Üstte, G irne Lim anı. Gazimagosa sahilleri denizinin tem izliği ve kum sallarıyla ünlü (a ltta ). / The turtles live in the w aters at Girne and between Karpaz and Gazim agosa. G irne harbour (above). Gazimagosa is famous fo r its d e a n sea and beaches (below ).

bölgelerindeki gibi turkuvaz mavi değil; biraz yeşilimtrak. Bunun nedeni ise dibe hâkim olan denizçayırları. Suyun üç-beş metre altındaki kumlar üzerine serili denizçayırları, yöreye gelen denizkaplum bağalarının en büyük besi­ nini oluşturuyor. Dalış süresince onları çoğu zaman Ak-

you disturb the sandy bottom the vvater becomes cloudy, so you must move carefully vvhen vvalking and svvimming in shallovv water. The best time for diving is from early in the moming until 14.00, because in the aftemoon the vvind gets up, reducing visibility in the water. The colour of the sea

94 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


Kişiye özel b an k acılık ta yeriniz hazır! H SB C Premier... H SB C Bank’ın dünya çapında sadece seçkin müşterilerine sunduğu bir hizmet paketi. Size özel Müşteri Temsilciniz ile birebir iletişim.

ofiste tanınma ve özenli hizmet. Ayrıcalıklı fiyatlar, limitler, oranlar ve ödül programlan. Kısaca bir bankadan beklediklerinizin hepsi ve daha fazlası...

H SB C Premier logolu kartlarınız ile

H SBC Premier'in ayncalıklı dünyasına

dünya üzerinde 81 ülkede 7.000'i aşkın

sizi de bekliyoruz.

A

Jr // rentter

H S B C Premier B an k acılık H izm etleri

HSBC <Z>

^ 4 4 4 0 112

Dünyanın yerel bankası

^

w w w .p rem ier.h sb c.co m .tr

H S B C B a n k A Ş . tarafındım ya yım la n m ıştır.


G azim agosa yak ın la rın d ak i sahiller kum lu b ir dip yapısına sahip (üstte). Deniz dibine hâkim olan denizçayırları, yöreye gelen denızkaplu m bağaların ın en büyük be­ sin maddesini oluşturuyor (a ltta ). / The sea bottom is sandy near Gazimagosa (above). Beds of seavveed form the m ain article of diet for the turtles (below ).

deniz’in hu kısımlarında sık rastlanan denizçayırlarının bir türü, Caulerpa prolifera’lar üzerinde beslenirken gö­ rebilirsiniz. Gündüz dalışlarında denizkaplumbağalarına rastlanması ve onlarla rahatlıkla dostluk kurulm ası doğaseverleri

here is not turquoise as in the other diving areas, but slightly greenish due to the beds of seavveed covering the sand. The seavveed forms the main article of diet for the turtles, and you vvill often see them feeding off the species Caulerpa prolifera. The fact that turtles are a common sight by daylight and

96 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


OMSAN K

Innovative Logıstıcs Partner Î T +90 (216) 458 55 55 pbx w ww.om san.com .trinnovate@om san.com .tr OM SAN LOJİSTİK is an (ğ) OYAK company.

GREY

OM SAN


C aretta c aretta ’ların Kuzey Kıbrıs’daki ilk durağı G azim agosa sahilleri (üstte). Kolunda kolluk, başında denizgözlüğü... Sevimli denızkaplu m bağaları nerede acaba? (a ltta ). / The first stop in N orthern Cyprus for the loggerhead turtles is the coast near Gazimagosa (rig h t). Turtle spotting is fun fo r holidaym akers of ali ages (below ).

yöreye çeken en ilginç özellik. Ama, m eraklıları gece de dalabilir elbet. Gazimagosa sahillerindeki kum luklar kayalık bölgelere göre çok daha hareketli. Akdeniz’in baraküdaları, Kızıldeniz in meşhur trompet balıkları, ah­ tapotlar ya da çeşitli kabuklular gece dalışının en eğlenceli öğele­ ri.

are not easily frightened away by human beings makes them one of the main attractions for visitors to Cyprus. On the other hand diving by nıght is the way to see many creatures vvhich hide away by day. A greater diversity of undeıwater life is to be seen in the sandy rather than the rocky areas near Gazimagosa. These include Medıterranean barracudas, Red Sea trumpet fısh, octopuses and various crustaceans. The crustaceans hide ın holes in the rock and in the sand during the daytime, keeping out of sight of the loggerhead turtles vvhich hunt them. Instead they come out at night vvhen the turtles are rarely seen, and this is the chance for photographers to capture other creatures on film.

Dalış esnasında genellikle karşıla­ şacağınız kabuklular, etçil besle­ nen Carretta carretta’lara yem ol­ mamak için gün boyunca kovuk­ ların ve kumun içinde barınır. Bu da sualtı fotoğrafçıları açısından görüntü almakta zorluk demektir. G ece yapacağınız dalışlarda ise gün b o yıı size arkadaşlık eden denizkap lum bağalarını görm ek nered eyse im kânsız. Bu, diğer canlıları fotoğraflamak için bulun­ maz bir fırsat oluşturuyor. Akdeniz’de yü zyıllard ır yaşayan denizkaplum bağalarının ve diğer canlıların varlıklarını sürdürebil­ mek için sizden beklediği tek şey ise bu eşsiz doğal yaşamın bozul­ maması için göstereceğiniz özen ve saygı. •

These beaches demonstrate clearly how vvith a little care people can enjoy the natural vvorld vvithout endangering the lives of the animals that live there. •

* Y. Fehmi Şenok. sualtı fotoğrafçısı ve yazar.

* Y. Fehmi Şenok ıs an underwater photographer and freelance vvrıter.

98 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


The only part that vvouldrTt crease is his shirt.

ANTEKS NON-IRON FABRICS, crease resist 100% cotton shirting.

ANTEKS SPINING MIU

ANTIKS VVEAVİNG MIU. A k d e n iz

O r g a n iz e

Sanayi

B ö lg e s i

Phone : +90 242 258 10 1 0 (1 0 lines) Fax

P . K :7 6 2

Y e n ilc ö y / A n t a ly a / T U R K E Y

Yunus

Em re

+90 242 258 10 20 Telex : 56632 A h o o Tr.

Phone

+90 242 340 10 20 (5 lines) Fax : +90 242 340 10 29 Tele*

Cad.

O rta

M ah.

N o .98

P . K : 16

A lh n o v a / A n t a ly a / T U R K E Y 56297 A h ao Tr.


P

j'rexf a n d p h 'o p s AKGÜVl AKOVA'^l PRINT PHOTOBANK TURKEY


E v e ry season in Turkey is dressed in a different garb, and if like me you are not only a dedicated traveller but fascinated by the special pleasure of revisiting the same places at differ­ ent times of year, you will have observed how some places capture the quintessential beauty of each season. One such place is Bolu, a region of mountains and forests where poetical landscapes are to be seen at ali times of the year. İn the district of Seben south of the city of Bolu local villagers continue the ancient tradition of spending the summer months on the high mountain pastures known as yayla. İn early spring the pastures are deserted, but as the sun begins to warm the earth the silence is gradually broken. Mountain hyacinths push through the soil to paint purple patches on the landscape. The buzzing of bees fılls the air, vvoodpeckers bang noisily on the tree trunks, and migrating birds wing their way through the sky,

A n a d o lu coğrafyası dört mevsimi dört ayrı elbise gibi giyer üzerine. Benim gibi yoldan yola savrulan bir gez­ ginseniz ve bir de aynı yere değişik zamanlarda gitmek hastalığınız varsa, binbir renk ve koku taşıyan bu top­ raklarda bir gerçeği çok iyi gözlemlersiniz: Bazı yöreler tüm mevsimlerin güzelliğini olabildiğince yakıştırır ken­ dilerine... Bu yerlerden biri, kendini dağlara ve ormanlara vermiş olan Bolu’dur. Bolu ve ilçeleri yılın her dönem inde gözbebeklerim ize şiirsel görüntüler taşır. Kentin güneyinde­ ki Seben ilçesi de, ilkbaharı kırlarda ve dağlarda; yaz giysisini de yaylalarda giyer. Seben, Anadolu’da on bin­ lerce yıld ır süren yayla geleneğinin hâlâ canlı olduğu yerlerden biridir. Baharın ilk günlerinde yaylalar insan sesinden yo k su n d u r. G ü n e şin yeryüzünü ısıtmaya baş­ lam asıyla, doğanın gör­ kemli sessizliği hükmü­ nü yavaş yavaş yitirir. D erken dağ süm bülleri to p rağ ın ü z erin e m or rengin ferm anını yaz ­ maya başlar. Arıların vı­ zıltıları, ağaçkakanların ağaç gövdelerine gaga­ larıyla vurarak çıkardık-

Seben’de neredeyse her köyün bir yaylası var. B azıları ulaşım kolay­ lığı açısından Bolu’ya giden asfalt yolun ken arın d a kurulm uş (üstte). Almost every village in Seben has its m ountain pasture to w hich the inhabitants move w ith th e ir livesto ck

102 SKYLIFE

EKİM

fo r

(above).

OCTOBER 2002

th e

s u m m e r m o n th s


B üyüklükleri ne olursa olsun Seben to p ra k la rın ın bereketi akarsulardan sorulur. Dereceören de o köylerden biri (üstte). Kızık, Seben’in en büyük yaylası. Geniş o t­ la k la rın d a hayvanlar otlarken, k a d ın la r dere ken arında çam aşır y ık a m a alışkanlıklarını hâlâ sürdürüyor (a ltta ). / Streams w a te r the m ountain pastures of Seben, as here a t Dereceören (above). At Kızık, the largest pasture a t Seben, anim als graze w hile vvomen wash th e ir laundry a t the edge of the stream (belovv).

ları takırtılar, göçmen kuşların kanat sesleri kışın bittiği­ ni duyurur. Büyük düzlükleri kaplayan dağ sümbülleri, gittikçe çoğalan börtü böcek sesleri arasında, kısa za­ man içinde yerlerini sapsarı çiçeklere bırakır. Dişbudak­ ların, kayınların, sarıçamların, meşelerin, kızılağaçların,

ali declaring that winter is now really över. Soon the swathes of hyacinths make way for yellow flovvers, and robins, nightjars, and the rare black storks appear in the woods of ash, beech, Scots pine, oak, alder and fir. This is the moment when trucks set out from the direction of Bolu, climbing the


steep mountain road to the Seben pastures that lie at an average altitude of 1400 metres. They are carrying neither sand, nor logs nor cement. Instead the astonished faces of cows and vvater buffalos look out över the sides of the trucks. The annual migration to the mountains has begun. As soon as they arrive the people go to drink at the fountains and the animals make for their vvater troughs. They have ali missed the delicious ice-cold vvater of the Seben springs, so cold indeed that it makes your teeth vibrate like violin strings. The local people describe it as 'karpuz çatlatan’ meaning ‘cold enough to crack a vvater melon.' Almost every village in Seben has its own yayla, which is named after it. They include Dereceören, Kızık, Karacasu, Solaklar, Alpagut Gökhaliller, Keskinli, Kozyaka, Gerenözü and Bozyer. Each village decides on a particular day for the journey, and everyone goes together. Hardly anyone remains in

göknarların arasından kızılgerdanlar, çobanaldatanlar, türüne az rastlanan siyah leylekler sökün eder. İşte tam da o günlerde, Bolu yönünden gelen kam­ yonlar, Seben yaylalarına ulaşm ak için ram paları tırmanmaya başlar. Yükleri ne kum, ne kiitük, ne de çim ento torbalandır; kam yonların karoserlerinin içinden ineklerin ve mandaların şaşkın başlan uza­ nır. Bu yolculuk, yaylalara göçün başlamış olduğu­ nu anlatır bize. Ortalama yükseklikleri 1400 metreyi bulan Seben yaylalanna vardıklannda, insanlar çeş­ m elere, hayvanlar yalaklara ağızlarını yanaştırır. Dişlere keman çaldıran Seben pınarlarının suyunu çok özlem işlerdir çünkü. Halk, bu tadına doyulmaz suların soğukluğunu ‘karpuz çatlatan’ diye tanımlar. Seben’in köylerinin hemen hemen tümünün kendi adlarını taşıyan birer yaylası var. Dereceören, Kızık, Karacasu, Solaklar, Alpagut, G ökhaliller, Keskinli, Kozyaka, Gerenözü ve Bozyer bunlardan birkaçı. Yaylaya çıkma günü köy halkı tarafından ortaklaşa belirleniyor ve yolculuk hep birlikte yapılıyor. Yaz aylannda çoğu köylerde birkaç kişi dışında kimse

Bolu yayla evleri çoğu yerde orm a n la rın içinde kayboluyor (üstte solda). Seben’in je ­ o lo jik dokusu, kim i yerlerde Kapadokya’nın oluşum dönem ini anım satıyor (en üstte). Ç obanaldatan kuşlan, sallam aktan

o f Bolu spend the sum m er m erge into the forest (above le ft). The geological structure of Seben indudes form ations s im ilar to those of Cappadocia (to p ). Nightjars w ag th e ir tails incessantly as they w atch curiously from (above).

104 SKYLIFE

bık m ad ık la rı k u y ru k la rıy la yayla evlerinin ahşap

çitlerine tüneyip m e ra k la ahaliyi izliyor (ü s tte ). / M ountain huts w here the villagers

EKİM

OCTOBER 20 02

th e ir fence-top perches


En sıcak duyguların temelinde, güven vardır.

Sevginin değeri; sevilenlerle her köşesi sımsıcak mekanları paylaşmakla artar.

İPRAGAZ

EkoEnerji Sistemi® size pişirme, ısınma, sıcak su ihtiyaçlarınız için kesintisiz, ekonomik enerji sunuyor. Sıcacık sevginizi, sımsıcak yuvanızda yıllar boyu, sorunsuzca ve güven içinde yaşayın.

Yaşadığınız mekanı

40 yıllık İpragaz tecrübesine güvenin.

EkoEnerji Sistemi® ile tanıştırın. Güvenli, hesaplı ve temiz enerjinin rahatlığını yaşayın. w w w .ip ra g a z .co m .tr ipranet@ipragaz.com.tr

EKO EN ERJİH A TTr

08002116011

0 İPRAGAZ "L P G U zm anı"


kalm ıyor. Seben yayla evlerinin en önemli özelliği, hiç çivi kullanılm adan, çam ağaçlarından kenetleme ve bir­ birine geçme şeklinde inşa edilm iş olması. Evlerin yük­ sek m erdivenleri de ağaçtan oyularak yapılm ış. Yaylaya gelişin ilk günlerinde, yoğun bir onarım süreci yaşanı­ yor. D evrilen çitler, eskiyen kapılar, rüz­ gârdan uçan kirem it­ le r e ld en g e ç iy o r. Y a y la la rın ortak a la n la rın d a k i iş le r

the winter villages över the summer. The mountain huts of the region are made of pine wood, the timbers jointed together vvithout any nails. They are raised above the ground and entered by tali wooden ladders. The first few days are spent repairing the huts. Overtumed fences are set to rights,

de, im eceyle halledi­ liyor.

Seben yayla evlerinin çevre­ sindeki flora, m evsim lere gö­ re değişen renkli b ir yorgan gibi. Beyazdan yeşile, m or­ dan sarıya dönen renkleriyle çiçek ve b itk i örtüsü, res­ sam la ra çağrı y a p a r g ib i... The flora of the high pas­ tu re s q u ilt the

is lik e vvhich

a

c o lo u r fu l

changes

season, w h ite

w ay fo r green, and

w ith

m a k in g purple

for yellow.

106 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


Cool on the skin

The lııxu ry of Llııeıı

TEKSTİL TİCARET ve SANAYİ A.Ş

TEKSTİL ÜRÜNLERİ TIC. ve SAN. A.Ş T E L: +90 212 507 5 Q JH U B İj|a LA

O l O C 7 7 CO EQ

TEKSTİL TİCARET ve SANAYİ A.Ş. TEL : +90 232 431 05 35 (4 LINES) FAX : +90 232 431 05 25


Kozyaka yaylasında ahşap evlerin arasında tek b ir beton parçasına rastlayam azsınız. Seben y aylalarının birkaçı dışında, tüm ünün o rta k özelliği bu (üstte). Bahçele­ rinde iş zam anını bekleyen öküz ve a t arab a la rın ın gövdelerini görebilirsiniz (a ltta ). /

N ot a single concrete elem ent intrudes upon the tim b er cottages of

Kozyaka, and this tra d itio n al architecture is to be seen on most of the high pastures of Seben (above). Carts lie idle in the gardens avvaiting th e ir turn to be put to w ork (below ).

Seben yaylaları ge­ n e llik le orm anların arasındaki ya da kı­ yısındaki düzlüklere

doors mended, and tiles blovvn off by vvinter gales are replaced. Everyone

kurulmuş. Yazı yay­ lalarda geçirecek in­

helps their neighbours, and the work is carried out on the common ground of the summer village. The Seben pastures are mostly located on the edge of the forest or surrounded by it. Ruddy shelducks are

sanlardan önce, bu­ ralara göçmen kuş­ lar geliyor. Y aylala­ ra yakın gölcüklere inen kuşların arasın­ da bir tür yaban ör­ deği olan an gu tlar da var. Angutlar bu coğrafyada b ir ina­ nışın yarattığı şaşırtı­ cı bir özgürlüğe sa­ hip. Sebenliler, sürekli olarak yanlarında eşleriyle dola­ şan bu kuşlan birbirinden ayırmamak için onları vunnuyor. Bunu yapan avcıların başına kötü şeylerin gelece­ ğine inanıyorlar çünkü. Seben’in yaylalarını dolaşırken kuzukulağı yaprağı yiyebilir, ahşap çitlerle çevrili bah­ çelerdeki fırınlarda pişen köy ekm eklerinin kokusunu duyabilirsiniz. Merak etm eyin, konuklarına sofralarını açma cöm ertliğini gösteren Sebenliler, size sıcak ekmek ve tereyağı sunmakta gecikmezler. Yürüyüş yollarında doğanın yüreğini adım layan izcilerle karşılaşabilirsiniz. Kim i yaz gecelerinde bile yakılan sobaların yanında ça­ yınızı yudum larken, dilden dile dolaşan defineci öykü­ lerini dinlem eniz de olası. Yaylaların en görkem li zama­ nı ise, şenlik günleri. Yalnızca yaylalarda yaşayanların

among the migrating birds that come to the lakes ın the area every sprıng. They are safe from hunters because the people of Seben believe that it is unlucky to separate the breeding pairs that go everywhere together. As you wander across the pastures you can gather sorrel to nibble, and catch the mouthvvatering smell of bread baking in open-air ovens inside the fenced gardens. Do not worry. The people of Seben are hospitable and sure to offer you some fresh hot bread vvith butter. On the paths you are likely to encounter groups of young scouts and guides out explonng, and you may hear stories of treasure troves as you drink tea sitting around one of the stoves, vvhich are needed even on summer nights at this altitude. During the mountain festivals the pastures are at their liveli-

108 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


Kızık yaylasını sulayan dereleri kesen köprülerin üzeri, kim i zam an genç k ızların b ir ara ya gelip sohbet ettiği b ir buluşm a noktasına dönüşür (üstte). Bolu'nun her yerinde ağaç ve su iki kardeşe benzer. Köprülerse, onların dostluklarının sim geleri g ib id ir (a ltta ). /

Bridges över the streams on Kızık are m eeting places for

young girls (above). Picturesque scenes of woods, streams and bridges are to be seen everyw here in Bolu (below ).

değil, Türkiye’nin dört bir yanınd an g elen lerin d o l­ durduğu çayırlık lar insan sesleriyle dolarken, kazan­ larda pişirilen yem ekler de konuklara ikram ediliyor. Bu buluşmaların en büyü­ ğü olan Kızık Yayla Şenliğ i’nde k alab a lık beş bin kişiyi aşıyor ve horon ha­ laya, türkü şarkıya karışı­ yor.

est. These events are attended not only by the summer inhabitants of the pastures but people attracted from ali över Turkey. On these days the pastures ring with voices, and food cooked in great

,^rv, i* #Mıg

cauldrons is offered to guests. Foremost among the festivals here is the Kızık Yayla Festival, for vvhich över five thousand people gather.

Ama ben yine de, kesilip y a tırıla n to m ru k ların ve neşeli k alab alık ların ara­ sından geçip Seben yayla­ larını terk eylem ek için ge­ cenin bitim ini bekleyece­ ğim. Sırt çantamı yüklenip alacakaranlıkta yola çıkar­ ken içim deki duyguları şa­

The entertainment consists of dancing and singing, in which everyone joins in. İt is time for me to leave the cheerful crovvds behind, but I wait until darkness lifts to depart in the half light of dawn with my loaded pack, past the carefully piled heaps of logs. A folk song expresses my feelings perfectly: 'I took a cherry without planting / W ith o u t bending its branches / Give me a gift / Before I leave home.' •

fağı ezgisiyle donatan bül­ bül d ille n d irece k : “ Kiraz aldım dikmeden / Dallarını bükm eden / B ir armağan v e r bana / B e n gurbete gitmeden...” • •Akgün Akova, fotoğrafçı ve yazar.

* Akgün Akova is a photographer and freelance vvnter. 109 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


Usıt'ln İlinde j

J

' j ı r s

u

v

z

üt

M

Text and visual materials TAHA TOROS*

JfJilüZt) Ü n lü Macar besteci ve piyanist Franz Liszt, hayal ettiği İstanbul’a geldiğinde, gerek sa­ rayda padişahın huzurunda, gerek Boğazi­ ç i’nde verdiği konserlerle Batı müziğinin ülkem izde filizlenm esini sağladı. 1847’de İstanbul’a gelen Liszt, bu muhteşem kent­ ten hayal ettiğinin çok ötesinde etkilendi. İstanbul’da yalnızca 40 gün kalan Liszt, bu­ rada iki önem li konser verdi. Padişahın huzurunda verdiği konserden sonra kendi­ sine iftihar nişanıyla üstü m ücevherli bir tabaka ve gümüş bir nargile armağan edil­ mişti. Çocuk yaşlarında Liszt’i dinleyerek onun izinden giden ve m esleklerinin doruğuna çıkan iki Macar ustayla, İstanbul’un çekici­ liğine dair Liszt’in anılarını duyan bir Ma­ car müzisyen, Türkiye’ye gelerek yerleşti­ ler ve ölüm lerine kadar da m esleklerini burada sürdürdüler. Türk müzik kültürüne

W h e n the celebrated Hungarian composer and pianist Franz Liszt came to İstanbul, a city he had dreamed of visiting, he gave a concert at the palace for the sultan and another at a venue on the shores of the Bosphorus. These concerts were the start of what was to become a grovving interest in vvestem music in Ottoman Turkey. He amved in 1847 and although he remained just forty days this splendid city more than fulfilled his expectations. Followıng Franz Liszt’in son Halife A bdülm edd tarafından yapılan portresi (en

üstte). Tevfik adını alan

M acar kökenli

A lexandro V oltan, İstanbul hayranı Liszt’in etkisiyle T ü r k iy e ’ye y e rle ş e n

v ir tü ö z le r in

il k i d ir

(s a ğ d a ).

P o rtra it of Franz Liszt by Caliph A bdülm edd (to p ). Alexandro Voltan, who la te r took the Turkish name Tevfik, was the first of the Hungarian virtuosos who settled in Turkey under the influence of Liszt (rig h t).

t ıo SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002

i


' f r H ı - C H tSL. fU iA s »

Son halife Abdülm ecid

Efendi'nin şehzadeliği dönem inde

musiki hocası olan M. Gez De Hegyei’e (üstte) evliliğini k u tla m a k için yolladığı m ektup (sağda). / Gez De Hegyei, music tea c h e r to the

last O tto m an

caliph Abdülm ecid

Efendi (above). Abdülm ecid Efendi’s le tte r of congratulation to Hegyei on his m arriage (righ t).

büyük katkıda bulunarak, ülkem izde Batı müziği alanında sanatkârlar yetiştirdiler. Bunların ilki, Liszt’in öğrencilerinden piyano virtüözü ve bestekâr, V en ed ik li A lexandro V o ltan ’d ır (18461941). Voltan’ın Türk ordusunda mareşalliğe kadar yük­ selen Macar asıllı Mehmet Ali Paşa’nın yeğeni ve baba­ sının da Türk kökenli olduğu söylenir. Türkiye’ye yer­ leştikten sonra Tevfik adını alan Voltan, yerleştiği İz­ mir’de bir gazeteciye hayat öyküsünü şöyle özetlemişti: “ ...Annem, Kontes Allegri piyanistti. İlk dersimi altı ya­ şındayken ondan aldım. Beni iyi bir kompozitör olarak yetiştirmeye çalışırdı. Annem büyük bir müzisyen oldu­ ğundan, her gece evim ize ünlü m üzisyenler gelirdi. Liszt, Wagner, Kolbert devamlı gelen üstatlardandı. Kü­ çük yaşta konserler verm eye başladım. Avusturya Deniz O kulu’nda eğitim gördüm. Buradan topçu subayı olarak diploma aldım ...” Türkiye’de Macar Tevfik veya Venedikli Tevfik olarak tanınan Voltan’ın, genç yaşta Bükreş’e davet edildiği, Rom anya Kraliçesi Maria Elizabeth tarafından sarayda misafir edildiği, iki yıl burada kalıp piyano hocalığı yap-

his recital for the sul­ tan, Liszt was presented with an order of merit, a jevvelled tobacco case and a silver vvater pıpe. Two other Hungarian musicians who listened to Liszt as children and followed in his footsteps in their musical careers w ere dravvn by Liszt's reminiscences of İstanbul to settle in Turkey and remained there for the rest of their lives. Both made majör contributıons to Turkish music culture and trained musicians in vvestem musical traditıon, The first of these was Liszt's student, the pianist and com poser Alexandro Voltan of Venice (1846-1941). İt ıs said that Voltan was the nephevv of Mehmed Ali Paşa, who was of Hungarian extraction and rose to the rank of field marshal in the Ottoman army, and that his father was Turkish. İn Turkey Voltan took the name Tevfik and settled in İzmir, where he related the follovving bıographical details to a local joumalist: 'My mother, Countess Allegn, was a pianist. I took my first lessons from her at the age of six. She endeavoured to gıve me a good trainıng as a composer. Since she was an out111

SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


&

sşül **

1920 yılında İstanbul’a gelen Kari Berger, sarayda m üzik öğretm enliği yap tı. Verdiği konserlerle m ü­ zikseverleri büyüleyen Berger, ilk kem an m ekteb i­ nin ve eğitim in in öncüsü sayılır. /

Kari

Berger

arrived in İstanbul in 1 920 and served as music te a c h e r

at

e n c h a n te d

th e

p a la c e ,

m usic

lovers

gave and

c o n c e rts p io n e e re d

th a t v io lin

teaching in Turkey.

tığı, konserler ve operalar yönettiği biliniyor. 1877’de İstanbul’a gelen Voltan daha sonra İz­ mir’e yerleşerek Müslüman oldu ve tanınmış bir ailenin kızıyla evlendi. Eserleri İtalya, Avusturya, Macaristan ve Fransa’da yayım landı. Macar Tevfik, İzm ir’in musiki hayatını da geliştirdi, renklendirdi. Üstat m üzisyenler yetiştirdi. Ü nlü bestekâr İsm ail Zühtü Bey bunlar arasındadır. Ünlü müzisyen Ah­ met Adnan Saygun’un kabiliyetini çocuk yaşta sezen ve ilk eğiten de Macar Tevfik oldu. İleri yaşlarında yoksul düştü, D arülaceze’ye yerleştirildi. 1941 Nisan’ında burada vefat etti. Kim sesizler M ezarlığı na gömüldü. Liszt’in öğrencilerinden olan M. Gez De Hegyei de (1863-1926), hocasının İstanbul anılarından etkilene­ rek burayı bir turist gözüyle görmek istedi. Fakat, İs­ tanbul’u öyle beğendi ki yerleşm eye karar verdi. Kendisi Macar kökenli bir Katolikti. Buradaki Katoliklere müzik dersleri verm ek suretiyle yaşamını sür­ dürdü. Bu arada sarayın musiki öğretmeni oldu. En gözde öğrencisi Şehzade Abdülm ecid Efendi’ydi. Ab­ dülm ecid Efendi, hem yetenekli bir ressam, hem de

>u

'3 i V.0n_ Ü T'„STE

standing musician, famous musicians visited our house every evenıng. Liszt, W a g n e r and H olbert were the most regular > visitors. I began to give concerts at a young age. I studıed at the Austrıan Naval College, graduatıng as an artillery officer.' Knovvn in Turkey as Hungarian Tevfik or Tevfik of Venice, Voltan was invited to Bucharest at a young age and stayed at the palace as a guest of Queen Maria Elızabeth of Romanıa. During the two years he spent in Bucharest he gave piano lessons and concerts and conducted operas. He came to 1 12

SKYLIFE EKİM

OCTOBER 2002


Mısır prenseslerinden İffet Haşan (üstte) ve Osmanlı prenseslerinden |a d iye’ nin (sağda), hocaları Prof. De Hegyei için im za la d ık la rı fo toğrafları. Signed photographs which the Egyptian princess iffet Haşan (above) and O ttom an princess Şadiye (rig h t) presented to th e ir music teacher Professor Hegyei.

Istanbul in 1877 and later settled in İzmir. He converted to İslam and married the daughter of an eminent family. Tevfik's

müzisyendi. De Hegyei, Abdülm ecid Efendi ile yakın dostluk kurdu. Hem kendisine, hem eşine, hem de Şadiye Sultan’a müzik dersleri verdi. M ısır Sarayı’na men­ sup H ıd iv Ailesi’nden Prenses İffet de öğrencisi oldu. De Hegyei, İstanbul’da müzik derslerine başladığı za­ man, Rum kökenli bir kız öğrencisi vardı. Ondaki kabi­ liyeti öylesine sezmişti ki, evlenm e çağına gelm esini bekledi. 1906’da onunla evlendi. 1926’da ölen De Heg-

compositions were published in Italy, Austria, Hungary and France, and thanks to him musical life in İzmir flourıshed. Many of his pupils went on to become eminent musicians, among them the famous composers İsmail Zühtü Bey and Ahmet Adnan Saygun. Tevfik recognised Saygun's great talent while he was stili a boy, and became his first teacher. İn old age he vvas reduced to poverty and spent the last years of his life in a home for the old and ınfirm, where he died in April 1941. He vvas buried ın a cemetery for the destitute. Gez de Hegyei (1863-1926), another of Liszt's students, decided to see İstanbul for himself after listening to Liszt's account of his visit, and liked it so much that he too settled in Turkey. He was a Hungarian Catholic, and made a living giving music lessons to Catholic pupils and at the imperial

yei’nin ardından, o zamanki adı Darülelhan olan konservatuvar, bir matem konseri düzenledi. B e rlin ’deki konservatuvardan birincilikle diplom a alan ilk Türk kızı -meşhur ressamımız ve müze kumcumuz olan Osman Hamdi B e y ’in torunu- Nimet Vahit Hanım, bülbül sesiy­ le konseri renklendirdi. T ü rkiye’ye yerleşen üçüncü M acar virtüöz Kari Berger’dir (1894-1947). Liszt’i görmemiş, onun ölümünden sonra doğmuş olm akla beraber, bir Liszt hayranı olarak bilinir. Çocuk yaşta müziğe başladığında öğretmenlerin­ den Liszt’in anılarını dinlemiş, bu anıların etkisiyle ha­ yalinde yaşattığı İstanbul’a kavuşmuştur. Daha beş ya­ şındayken kemana başlayan Berger, özel kabiliyeti do­ layısıyla aldığı bursla Viyana Konservatuvarı’nda okudu ve birincilikle bitirdi. Ünlü orkestralarda keman solistli-

palace, vvhere his favourite pupıl vvas Şehzade Abdülmecid Efendi, vvho was an accomplished artist as well as musician. Hegyei became close friends vvith Abdülmecid Efendi and also gave music lessons to his vvife Şadiye Sultan and Princess İffet of Egypt. When Hegyei first began giving music lessons in İstanbul, one of his pupils vvas a young Greek girl who displayed great tal-

113 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


ent. Hegyei determined that she should be his wife, but had to wait until she reached marriageable age in 1906. When he died in 1926 a memorial concert was held by the State Consen/atory of Music, then knovvn as Darülelhan. Nimet Vahit Hanım, granddaughter of Osman Hamdı Bey the cel­ ebrated Ottoman Turkish painter and founder of the Archaeological Museum, and the first Turkish girl to graduate with a first degree from the consen/atory in Berlin, sang at this concert. A third Hungarian musician who settled in Turkey was Charles Berger (1894-1947). He had never met Liszt, who died before he was born, but he is knovvn to have been an enthusiastic admirer of his music. As a child his music teachers told him about Liszt's life, includıng his brief but memorable stay in İstanbul, and he too was dravvn to the city. Berger began taking violin lessons at the age of five and was avvarded a scholarship to Vienna Conservatory,

Liszt’in etkisiyle T ürkiye’ye yerleşen M acar v irtü ­ özleri, ünlü m üzisyenler yetiştirdi. Kari Berger, A yla

E rd u ra n ’ın

S ay g u n ’ un (sağda) /

(ü s tte );

k a b iliy e tin i H u n g a ria n

M acar T evfik, Adnan çocuk y a ş ta

k e ş fe tti.

m usicians w h o se ttle d

in

T u rke y u n d e r the in flu e n ce o f Liszt ta u g h t m a ny ce le bra te d T u rkish m usicians. K a il B erg e r ta u g h t A yla E ıd u ıa n (a b o ve ), and H u n g a ria n T e vfik disco ve ıe d

th e

m u sica l

ta le n t o f A dn a n

Saygun

( rig h t).

ği yaptı. Değişik Avrupa ülkelerin­ de konserler verdi, 1920 yılında İs­ tanbul’a geldi. Son halife A bdül­ mecid Efendi’ye misafir oldu; ona ve eşi Sabiha Sultan’a müzik ders­ leri verdi. Saraydaki müzik öğretmenliği ya­ nında Galatasaray’da Union Française’de verdiği konserlerle müzik m eraklılarını büyüledi. D enilebilir ki, bu keman virtüözü, ilk keman m ektebinin ve eğitim inin öncüsü oldu. B erg e r bu arada İran Şahı’nın davetlisi olarak İran’a gitti. Kem anını Iranlılara da dinletti. K ari Berg er, m em leketim ize iki kardeş müzik üstadını hediye etti. Bu kardeşler konservatuvarımızda daha sonra profesör olacak olan Necdet Azak ile Ferhunde Erkin’dir. Berger, dünya çapında yıl­ dız olan Ayla Erduran’ı da yetiştirdi. 1946 yılında ressam Aliye Berger’le evlenen sanatçı, aramızdan ayrılmadan önce manen Müslümanlığa eğilim i olduğundan Öm er Baki adını almıştı. Büyükada’daki Müslüm an m ezarlı­ ğında, Aliye Berger’in babası Şakir Faşa’nın yanına gö­ müldü.

where he graduated as first in his class. He played solo violin with famous orchestras and gave recitals in many European countries. He came to İstanbul ın 1920 and was received as the guest of the last caliph Abdülmecid Efendi. He gave lessons to both the caliph and his wıfe Sabiha Sultan. Concerts vvhich he gave at the Union Franfaise ın Galatasaray enchanted İstanbul audiences, and he was also invited to give con­ certs ın Iran by the Shah. Berger can be said to have pioneered violin teaching ın Turkey, and his greatest gift to our country were a brother and sister who both became cele­ brated vırtuosos: Necdet Azak, who later became a professor at the conservatory, and Ferhunde Erkin. Another of his pupils was Ayla Erduran, a musician of worldwide repute. İn 1946 Berger marrıed the Turkish painter Aliye Berger, and before his death became a Müslim and took the name Ömer Baki. He is buried in the Müslim cemetery on Büyükada, next to his father-in-!aw Şakir Paşa. •

' Taha Toros, tarihçi.

* Taha Toros ıs a hıstorian.

1 14 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


V a n 'd a n E d i r n e ’ye, D e n iz li'de n Rize'ye!

Linens Mağazaları artık tüm Türkiye’de..

Yurtdışındaki mağazalarla birlikte sayıları 60'a yaklaşan "Ev güzellik merkezleri" her geçen gün daha da çoğalıyor.

w w w .tinens.com .tr

A'dan Z'ye Perde Hizmeti ile tüketiciye farklı bir alışveriş anlayışı yansıtan Linens; ölçü alıyor, biçiyor, dikiyor ve perdelerin montajını gerçekleştiriyor. Ayrıca Linens'lerde perdenin yanı sıra nevresim, yatak örtüsü, masa örtüsü, havlu, bornoz ve birçok aksesuvar en görkemli çeşitleri ve seçenekleriyle ince zevklerin beğenisine sunuluyor.

Ev Güzellik Merkezi LİN EN S MAĞAZALARI • A D A N A • A K S A R A Y • A N K A R A Ç A N K A Y A • A N K A R A D İ K M E N • A N K A R A İ S K İ T L E R • A N K A R A K Ü Ç Ü K E S A T • A N T A L Y A • A Y D IN • B O D R U M • B U R S A • D E N İZ Lİ • D İY A R B A K IR • E D İ R N E • E S K İS E H İR • F E T H İ Y E • G A Z İA N T E P • İ S K E N D E R U N • İS T A N B U L A V C IL A R • İS T A N B U L B Ü Y Ü K Ç E K M E C E

( 0 ) ZORLU

• İ S T A N B U L B A K I R K Ö Y • İ S T A N B U L E R E N K Ö Y • İ S T A N B U L E S E N L E R • İ S T A N B U L E T İ L E R • İ S T A N B U L F A T İH • İ S T A N B U L G Ö Z T E P E • İ S T A N B U L K A D IK Ö Y • İ S T A N B U L K A R T A L • İ S T A N B U L K Ü Ç Ü K Y A L I • İ S T A N B U L N İŞ A N T A Ş I • İ S T A N B U L P E N D İ K • İ S T A N B U L S U L T A N H A M A M • İZM İR A L S A N C A K • İZM İR H A T A Y • İZ M İR K A R Ş I Y A K A • K I B R IS • K İ E V • K O N Y A • K U Ş A D A S I • M A L A T Y A • M A N İ S A • M E R S İ N • O R D U • R İZ E • S A M S U N • S O F Y A • T R A B Z O N • V A N

LİNENS TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI

0 8 0 0 2 1 9 01 0 8


A s a child every season had its distinctive scent, taste and sound. On dark winter's nights, pressing my nose to glass tasting of snovv, I remember vvatching the boza seller trudging along the Street. The shadowy figüre with his high-pitched cry of 'Bozaaa!' fascinated but also slightly scared me. New Street cries announced the coming of summer, this time with tornatoes, aubergines and peppers. But I vvould ignore these, eagerly vvaiting for the ice cream seller to come by. And even he could not beat the excitement created by the maize seller, pushing his cart with its great cauldrons of boiling water along the Street. My mother vvould come down to the Street with me, and I vvould be handed a scalding hot com on the cob, generously salted and vvrapped ın green maize leaves. Then of course there was also grilled com and popcom. Popcorn was sold outside cinemas and I alvvays pestered for some as vve entered. I stili know that summer has really arrived vvhen the maize sellers appear in the streets. As I devour those delicious juicy golden grains, I give thanks to Christopher Columbus for bringing maize back from the New World.

Ç ocukken her mevsimin kendine özgü bir kokusu, ta­ dı, hatta sesi vardı... Karanlık kış gecelerinde burnumu kar tadında cama dayayıp, bozacının geçişini biraz da korkuyla seyrettiğimi hatırlarım: “Bozaaaa” ... O yüksek perdeden evim izin içine dek gelen sesi hâlâ kulaklarım ­ da çınlar. Yazın gelişi de sokaktan gelen seslerden belli olurdu biraz. ' Domates, patlıcaaaan” ya da “Dolm alık biber geldi hanııım ”a aldırmaz, “Dondurma kaym aak”ın peşinde koşardım. El arabasına koyduğu kaynar kazan­ larıyla sokak sokak gezen mısırcının yarattığı heyecan da başka türlüydü elbet. “Çocuğa bir sütlü mısır” derdi annem. Yeşil mısır yapraklarına sarılan sıcacık kaynamış mısır, bol bol tuzlandıktan sonra m inicik elime tutuşturulurdu. Ha, tabii bir de közde mısır ile sinema girişle­ rinde görüp de tutturduğum patlamış mısırlar vardı. G ü­ nahlarını almayalım, onların tadı da başka güzeldi. B u ­ gün hâlâ yazın geldiğini, mısırcıların sokaklarda araba­ larıyla sökün etmesinden anlarım. Sarı sarı tanelerini da­ yanılmaz bir iştahla mideye indirirken de yüzyıllar önce onu Y enid ün ya’dan taa buralara getirm eyi akıl eden

1 18 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


Maize is a cereal of American origin with a solid stem and large seeds tightly packed on a solıd core. For a long time the wild plant from which cultivated corn was originally developed was believed to have become extinct, but in the 1970s researchers discovered a species of perennial wild corn in Mexico. Maize has been cultivated in Central and South America for thousands of years, beginning as the principal article of diet of the Aztecs and Toltecs. Later on its cultivation spread to the native peoples of North America, the Mayas of Guatemala, the Chibchas of Colombia and the Incas and Quechuas of Peru,

Kolom b’a teşekkür ederim, taa içimden. Am erika kökenli olan mısır, buğdaygiller ailesinden. ‘Sam anlı’ ve ‘küçük taneli' diye tanımlanan tahılların ter­ sine, büyük taneli, kalın saplı, sık dizili tanelerle donan­ mış bir tahıl. M ısırın yabani olarak yetişen ilk türü bilin­ miyor. Ancak bu tahılın yapısal özellikleri M eksika’daki yüksek yaylalarda kendiliğinden yetişen kimi buğday­ gillerde bulunuyor. Mısır, Eskidünya’nın tarımla ilgilenen toplulukları tara­ fından bilinmeden önce Orta ve Güney Am erika’da yetiştiriliyormuş. Bugün dünyadaki toplam mısır üretimi­ nin yarısı, Am erika’da yapılıyor. Kolom b öncesi Am eri­ ka kıtasında, Aztekler ve Toltekler tarafından yetiştirilen mısır, bu halkların da başlıca besin kaynağıymış. Mısır

Türkiye’de en çok Karadeniz Bölgesi’nde y etiştirilen ve en çok da bu bölgede tük etile n m ısırın kökeni A m erika kıtası. Bugün dünyadaki toplam m ısır ü re ti­ m inin yarısı A m erika tarafından yap ılıyo r. /

Maize is most w idely grown in

the Black Sea region of Turkey. This cereal is a native of Am erica, which accounts fo r half of total vvorld production.

119 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


K aradeniz insanının yaşam ının vazgeçilm ez b ir parçasıdır m ısır. Y am açlarda göz alabildiğine m ısır ta rla la rı uza n ır (üstte). D eğirm ene, öğütülm eye götürülm eden ön­ ce am b a rlard a kurutulan m ısırların tan eleri a yık la n ır (a ltta ). / Maize is a vital crop in the Black Sea region (above). The heads o f m aize are first dried, then the grains separated from the cob before grinding into flour (below ).

daha sonra A B D ’nin güneyindeki Kızılderililer, Guate­ mala’daki Mayalar, Kolom biya’daki Çibçalar ile Peru’da­ ki lnkalar ve Keçuvalar tarafından da hızla benimsen­ miş. Peru'da, Kolom b öncesi döneme ait mezarların ço­ ğunda mısır kalıntıları bulunmuş. Kökeni M Ö 4000 veya 6000 yıllarına kadar uzanan bu ‘m ısır uygarlığı’nı Eskidünya, 1400’lü yılların sonunda

where most of the pre-Colombian tombs excavated by archaeologists have been found to contain maize. The ‘maize culture’ which goes back to at least 4000 BC in America only arrived in the Old W o ıid in the late 15th century. After the first maize seeds were brought to Spain by Colum bus, this new cereal spread to the northern Mediterranean and parts of Asia in the 15th century, and was


keşfetm iş. K o lo m b ’un Isp a n ya ’ya dönerken A m eri­ ka’dan getirdiği mısır, 15. yüzyılda Asya’ya ve Akde­ niz’in kuzeyindeki ülkelere, 16. yüzyılda da Batı Afrika, Hindistan ve Ç in’e götürülmüş. Türkiye’ye Kuzey Afrika yoluyla M ısır ve Suriye üzerinden geldiği ve bu nedenle bu değerli tahıla ‘mısır’ adı verildiği sanılmakta. Türki­ ye’den Orta Avrupa ülkelerine yayıldığı bilinen mısıra, Fransa’da İspanya buğdayı, hintdarısı gibi isimlerin ya­ nı sıra, Türk buğdayı den­ m esinin sebebi de bu o l­ malı. M ısır, Türkiye’de en fazla Karadeniz Bölgesi’nde ye­ tiştiriliyor ve en çok da bu­ rada tüketiliyor. Karadeniz insanının yaşamının önem­ li b ir p arçası m ısır. H er evin bahçesinin bir tarafı mısır tarlası. Ve o tarlanın d iğ erlerin d en a y rıc a lık lı, belki birazcık da kutsal bir tarafı var. Nasıl olmaz? Ka­ radenizlilerin bütün bir se­ ne ekm eklerini yaptıkları, yem eklerine kattıkları, pişi­ rip yedikleri, hayvanlarına yed ird ik leri başlıca besin m addesi, m ısır. B e lk i de bunun için çocuklarına ba­ kar gibi bakıyorlar mısırla­ rına. Ekiyorlar, daha iyi ye­ tişm esi, bire üç-dört ver­ mesi için toprağını hava-

ıntroduced to VVest Afrıca, India and China ın the 16th century. İt is thought that maize must have arrived in Turkey from North Africa, because the Turkish name for maize is mısır, meaning Egypt. Curiously it was from Turkey that the cultivation of maize spread westwards into Central Europe. a phenomenon reflected in one of the French names for maize, Turkish wheat (ble de Turquie), others being Spanish coın and Indian com. The cultivation of maize in Turkey is concentrated in the Black Sea region, where its consumptıon is also highest. Maize has become an important part of life here. N o home is without its maize patch in the garden, and maize is a staple o f the regional diet, used to make bread and added to numerous dishes. İt is fed to livestock. For this reason the people here take almost as

Mısırunu elde etm ek için altın sarısı tan eler sepetlerle değirm ene taşınır ve de ğ irm e n tajı ağır a ğ ır dönm eye başlar (üstte). Değirm entaşının üze­ rindeki delikten geçen tan eler una dönüşür (solda). /

Baskets of the

golden

carrie d

grains

are

to

the

m ili fo r grinding, and the millstone begins to turn slowly (above). The grains are poured through a hole in the stone and pulverised to flour (le ft).


Patlam ış m ısır, en mucizevi eğlencelik (solda). Ekm eğinizi kırm ızı m ısırla (a ltta ) yaparsanız, rengi de tadı k ad ar çekici olur. Dum anı tüten mısır ekm eğinin tad ın a doyum olm az (en a ltta ). / Popcorn is the most entertaining w ay of eating m aize

(le ft).

Bread m ade of red m aize

has a

unique flavour as vvell as colour (below ). Newly baked maize bread stili steam ing hot from the öven is delicious (b o tto m ).

much care of their maize as they do theır children! The soil is well tilled and weeded to give higher yields, and next to every house is a special bam for storing maize and a mili forgrinding maize meal. After being harvested the heads of maize are dried, and then the grains separated from the cobs and ground into flour. Maize flour makes healthy and nourishing bread, and is an ingredient of a wide range of local vegetable, fish and pastry dishes, includıng the famous kuymak made vvith roasted maize flour, butter and cheese.

bindiriyorlar. Ona zarar verecek otlardan, böcekler­ den korumak için ilaçlıyor, tem izliyorlar. Sonra ço­ cukları büyüyünce, boylarını aşınca, m eyvelerini elle­ riyle topluyorlar. Onların gözünde öyle değerli ki mı­ sır, onu saklamak için özel ambarlar yapm ışlar tam da evlerinin yanı başına, öğütmek için de değirmen­ ler. Mısırın ekmek haline getirilmesiyse epey zor bir iş. Toplanan ve kurutulan mısır koçanlarının üzerindeki mısır taneleri koçandan ayrılıyor. Ayrılan bu taneler, bir değirmene götürülüyor ve burada öğütülerek mısırunu haline geliyor. Elde edilen bu mısırunundan artık mısır ekmeği yapılabilir. Bu kadar uğraştan son­ ra yapılan mısır ekmeği, hem sağlıklı hem de verilen


Közde pişirilen s ırla rın

m ı­

kokusu

uzaklardan

ta

duyulu r

(solda). Yaz günle­ rinde, içinde çocuk olup da m ısır kay­ natılm ayan g ib id ir T he

a ro m a

of

corn

cobs

g rillin g c an fro m

ev yok (a ltta ).

be

s m e lle d

a fa r

(le ft).

D uring the sum m er fresh corn cobs are a

f a v o u r ıt e

w ith

everyone (below ).

zahmete değecek lezzette oluyor. M ısırunu Am erika’da peksimet, bazı Avrupa ülkelerin­ deyse lapa ve pasta yapım ında da kullanılı­ yor. M ısırlar tarladan toplandığında, gülüyor bütün yüzler. Tazecik mısırları yem ek için geceleri ateşler yakılıyor, kazanlar kaynatılıyor. Ateşin başında oyunlar oynanıyor, sohbetler ediliyor. Ateşin aydınlattığı yüzler gülüyor, çünkü ha­ sat zamanı bitti. Aıtık, ektiklerini biçtiler. El em ekleriyle, özenle yetiştirdikleri ürünlerini yiyorlar, yediriyorlar. Ve daha da önemlisi on­ lar için, hayvanlarını besliyorlar bu mısırla. A lın teri dökerek yetiştirdikleri m ısırlarıyla, günlük hayatlarında en az onun kadar yaşam­ sal değeri olan hayvanlarını besliyorlar. Bugün dünyada, m ısır hâlâ çok değerli ve yerleşmiş bir mısır kültürü var. Belki ilk yetiş­ tirildiği, belki de en çok yetiştirildiği yer ol­ m asından dolayı Am erika, tadına doyulm az bir mısır kültürüne sahip. Popcorn' (patlamış

W hen the han/est is över fires are lit and cauldrons full of freshly picked maize are set to boil. People dance and chat around the fıres, theır smılıng faces glovvıng in the light of the flames. The crop for vvhich they worked so hard has been gathered in, and they are now sharıng the fruıt of theır labours with friends and neighbours. VVİth the maize crop safely ın the bams everyone can relax„ America remains the heart of maize culture, hovvever, and stili accounts for half of total vvorld production. The contınent is the original home of popcorn and the more recent invention, corn chips, vvhich have both spread to the rest of the vvorld. İt is hard to imagine any cinema wıthout popcorn, vvhich somehovv adds to the pleasure of vvatching fılms in much the same way our grandmothers used to sen/e up their fairy tales with popcorn made över a blazing stove on vvinter evenings. Today popcorn machines have taken the place of stoves and televisions the place of fairy tales, but although the new style popcorn cannot really compare to the old, the taste and aroma of golden grained maize sold in the streets is just as tempting as ever. • Hünkar Sibel Görel ıs a freelance vvriter.

m ısır) ve daha sonra ortaya çıkm ış olsa da mısır cipsleri, bugün pek çok kişinin vazgeçil­ mezlerinden. Film seyrederken bir taraftan da atıştırdığınız, koca karton kutuların içindeki m ısırların sinema keyfine ayrı bir tat kattığı şüphesiz. Çocukluğum uzun kış gecelerinde sıcacık sobanın başında mısır patlatan büyü­ kannelerimiz masalların yanında eşsiz bir tat sunardı. Bugünse patlam ış m ısır m akineleri ve büyük ekran televizyonlarım ız var. Bu ye­ ni moda popcom 'lar eskisi kadar tat vermese de, sokak satıcılarının sattığı altın dişli mısırla­ rın tadı da kokusu da hâlâ eski kıvamında... • H ü n k a r Sibel G örel, vazar.

123 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


S E R G

E X H I B I T I O N S

Saklı Hazineler

Hidden Treasures

12 Eylül - 27 Ekim

12 September- 27 October

Türk ve İslam Eserleri Müzesi

Museum oFTurkish and Islamic Arts

Tel: (0212) 518 18 DB

Tel: |D2121518 18 0b

T ürk ve İslam E s e rle ri M üzesi’ nin k ırk b in i aşarı e s e rle rin in bugüne kadar se rg ilen m e m iş o la n la rı a ra ­

have never been exhibited beFore From

sın d an u z m a n la rca s e ç ile n ‘ Saklı

the över fo rty thousand items in the col-

H a zin e le r', a ğ ırlık lı a la ra k el y a z ­

le ctio n s o f the Museum oFT urkish and

Hidden Treasures presents objects th a t

m a la rı, h a lı, ahşap, ke ra m ik, ma­

Islamic Arts. These include manuscripts,

den, ta ş ve e tnograFik e se rle rd e n

carpets, woodwork, ceramics, metalwork,

o lu ş u y o r. S e rg id e pek çok e s e rin

stone carvings and ethnographic objects,

a y rın tıs ı Ali Konyalı’nın fo to ğ ra fla ­

together with photographs in close-up by

rıy la da iz le y ic iy e sunuluyor.

Ali Konyalı oF many o f the objects.

‘Çiçek’

'Ç içe k' k o n u lu s e rg id e ;

2 Ekim - 2 Kasım

K a la y , A d il D o ğ a n ça y,

3 Ekim - 5 Ocak

Kanat Bayazıt Sanat Galerisi

C evat

Vedat Nedim Tör Müzesi

Tel: (0212) 240 26 50

T ü rk e r, K a in a t B a rka n

Uzun Mızraklıların Ülkesi Troia

P e r te v B o y a r, N e c d e t D e r e li,

A yh a n

Yapı Kredi Kültür Sanat Merkezi, Tel: (021 2) 252 47 00

‘Uzun M ızraklıların Ülkesi Troia’ se rg isi, İstanbul A rkeoloji Müze­

Pajonk, Ekmel T otra ka n ve S orokoy V .'nin e se r­

le ri, Çanakkale Müzesi ve Topkapı Sarayı'nda bulunan paha b iç il­

le ri y e r alıyor.

mez Troia e se rle rin i b irara ya g e tire re k Türkiye'de b ir ilk i gerçek­

‘Flower’

lığını daha yakından tanım ak için z iy a re tç ile rin e iy i b ir fırs a t su­

le ş tiriy o r. Sergi, Anadolulu olduğu a rtık kabul edilen Troia uyg a r­ nuyor.

2 October - 2 November

Troy, Lond o f the Long Speors

Kanat Bayazıt Art Gallery Tel: (021 2) 240 26 50 Kanat Bayazıt A rt Gallery

3 October - 5 January

presents an exhibition oF

Vedat Nedim Tör Museum, Yapı Kredi

w o rks by P e rte v Boyar, N e cd e t

K alay,

Cultural Centı e Tel: (0212) 252 47 00

A d il This exhibition presents a spectacular selection o f T ro ja n w o rk s o f a r t From İs ta n b u l

Doğançay, Cevat D ereli, Ayhan T ü rke r, K a in a t Pajonk, Ekmel

Archaeological Museum, Çanakkale Museum and

Totrakan and Sorokoy V..

Topkapı Palace. The First exhibition oF its kind, it

The exhibition is entitled Flower.

acquainted with the civilisation o f Troy, which is

B arkan

is an outstanding opportunity to become better nowacknowledgedto be oF Anatolian origin.

AKM’de sergiler

A ta tü rk K ü ltü r M erkezi S e ta ltı

Tel: (021 2) 251 56!

□oç. Dr. Ayşegül iz e r'in resim ve

Exhibitions a t Atatürk Cultural Centre

Salonu, 3 - 1 9 Ekim ta rih le ri ara­ s ın d a N u rca n Ç a ğ la r’ ın re s im se rg isine evsa h ip liğ i yapıyor, özgün ba skı s e rg is i ise Küçük

Paintings by Nurcan Çağlar can be seen on 3-19 October in the salon below the gallery a t Atatürk Cultural Centre. Paintings and original prints by Associate ProFessor Dr Ayşegül izer are being exhibited in the Small

Tel: (021 2) 251 56 00

Salon’da 8 Ekim - 2 Kasım ta rih ­ le ri arasında izle n e b ilir.

Salon b e tw e e n 8 O cto b e r and 2 November.

124 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


Ja p o n y a 'y a gitmeden suşi yiyebiliyorsanız, iş toplantısı da yapabilirsiniz.

R a k ip le rin izin önüne g e ç e b ile c e ğ in iz , re k a b e t g ü c ü n ü zü a rtıra c a k te k n o lo jiy i ü re ttik : Po lyco m V id eo K o n feran s Siste m le ri... O nunla tan ıştığ ın ızd a her türlü iş top lan tınızı kendi ofisinizd en yap ab ilecek sin iz . Rakip lerin iz T o k yo 'd aki to p lan tıları için T o k yo 'ya uçarken siz işinizi halletm iş, yeni m ü şterilerinizle ilg ilen iyo r o lacak sın ız. D aha hızlı hareket edip bir adım önde olduğunuz sü rece uçak b iletleri size yaln ızca tatili an ım satacak. Ne d ersin iz , siz in le de tan ışm a zam anım ız g elm ed i m i?

Biltam Intelnet

Pargem Probil Tesaş

BORUSAN HOLDİNG KURULUŞUDUR.

0212 274 68 94 0212 335 05 00 0212 340 0 340 0212 317 61 00 0212 25912 96

www.borusanbiiisim.com

PO LYCO M

£3 BORUSAN BİLİŞİM


S İ N E

C I N E M A

Filmekimi

Bu y ıl kuruluşunun 30. y ılın ı k u t­

1 8 -2 4 Ekim

ta ra fın d a n ilk kez düzenlenen ve

Tel: (021 2) 334 07 51

layan İstanbul K ü ltü r Sanat Vakfı kısaca ‘film e k im i’ olarak adlandı­ rılan İK5V Sonbahar Film Haftası, dünya sinem asının seçkin örnek­

le rin i İs ta n bu llu sinem aseverlerle buluşturacak. 2 0'yi aş­ kın film in g ö sterim i Beyoğlu Emek Sineması'nda yapılacak. İK5V Sonbahar Film Haftası ‘film e k im i'n in program ı, geçen y ıl program ın yoğunluğu nedeniyle Film F estivali'ne dahil edilem eyen ya da g e ç tiğ im iz a ltı ay içinde fe s tiv a lle rd e g ö s te rile n yeni film le rin yanı sıra, önümüzdeki günlerde T ürkiye 'd e vizyo n a girecek film le rin ilk g ö s te rim le rin d e n oluşuyor.

Autu mrı Film Week 1 8 -2 4 October Tel: (021 2) 334 07 51

İstanbul Foundation o f Culture and Art is celebrating its 30th anniversary this year, and to commemorate this occasion is launching Autumn Film Week, or Filmekimi fo r short. The event consists of över twenty outstanding examples o f world cinema, to be shown a t Emek Cinema in Beyoğlu. As well as film s whıch could not be fitte d into lastyear's film festival, there are new film s from recent festivals and premiere showings o f film s sh o rtly to be released in Turkey.

8. Avrupa Filmleri Festivali 1 1 -3 1 Ekim

Eighth European Film Festival 1 1 -3 1 October

Tel: (0312] 46B 34 84

Tel: (0312) 4B6 34 84 The 8th European Film

Ankara Sinema Derneği ta ra fın d a n T.C. K ü ltü r Bakanlı­

Festival o rganised by Ankara Film Society in

ğı, Avrupa Kom isyonu T ü rkiye T e m silciliğ i ve Europa C inem as'ın k a tk ıla r ıy la g e r ç e k le ş tir ile n 8. A vrupa

a s s o c ia tio n w i th th e

F ilm leri F estivali - Gezici Festival, bu y ıl Ankara, Bur­

M inistry o f Culture, the

sa ve İz m ir’de yapılacak.

Turkish Representative

Ankara'daki g ö ste rim le r 11-17 Ekim ta rih le ri arasında

Office o f the European

Ankapol Sinem ası'nda gerçekleşecek. F estival, 18-24

E o m m issio n

Ekim’de Bursa B üyükşehir Belediyesi ve Bursa K ü ltü r

Europa Eınemas, w ill be

and

Sanat Vakfı'nın ev sah ip liğ in d e Bursa’ya konuk olacak.

held in Ankara, Bursa

İzm ir'd e ki g ö s te rim le r ise 25-31 Ekim'de İzm ir Sanat

and İzm ir this year. Showings in Ankara w ill take place a t Ankapol Cinema on 11-17 October, at

Salonu'nda yapılacak. 'Avrupa Avrupa', 'Avrupa’nın En iy ile r i', ‘Avrupa'dan Aşk F ilm le ri’, 'Yönetmen: Ömer Kavur', ‘Türk Sinema A rş i­

Bursa Municipality and Bursa Cultural Foundation on 18-24 October, and at İzm ir Art Hail on 25-31 October.

vinden', ‘Kısa iy id ir ' ve ‘B ir Okul' başlıklı bölüm lerden

The festival consists o f sections entitled Europe Europe, The Best in Europe,

oluşan fe s tiv a lin program ında, her yıl olduğu gibi bu

Cove Films from Europe, A D irector: Ömer Kavur, From Turkish Cinema

y ıl da yaklaşık otuz uzun m e tra jlı ve a ltm ış kısa m et­

Archives, Short Is Good, and A School. Around th irty feature film s and sixty short film s w ill beshown.

ra jlı Avrupa film i y e r alıyor.

12 6 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


F E S T İ

F E S TI VA LS

Mersin Uluslararası Müzik Festivali

Mersin International Music Festival

This festival is being held for the f ir s t tim e , and b rin g s a

1 -1 3 Ekim

1

Famous Turkish p ia n is t Fazıl

Tel: [0324) 238 81 85

Tel: (0324) 238 81 85

13 Dctober

Say w ill g iv e a c o n c e rt a t • M ersin C u ltu ra l Centre on 3

Bu y ıl ilk i g e rç e k le ş tirile ­ cek olan fe s tiv a l, ze n g in

wide va riety o f events. World-

D c to b e r

and

at

M ersin

U n ive rsity Am phitheatre on 4 Dctober. The Don Cossacks Choir and B ilkent

b ir program la sanatsever­

Symphony Orchestra w ill perForm at the lattervenue on 5 and 7 October respec-

le buluşuyor. Dünyaca ün­

tively. Tblisi Jazz Orchestra w ill play in Mersin HiltonSa Convention Çenter on 10

lü p iy a n is tim iz Fazıl Say, 3

October, th e ilh a n Erşahin O uartet a t Kan11divane on 12 October, and the

Ekim'de Mersin K ü ltü r Mer-

Presidential Symphony Orchestra a t Mersin Cultural Centre on 13 October.

kezi'nde, 4 Ekim’de Mersin Ü n iv e rs ite s i Anfi T iy a tro su'nda sahne alacak. Mer­ sin Ü n iv e r s ite s i A n fi T i­ ya tro su , 5 Ekim'de Don Ka­ za kla rı Korosu’na, 7 Ekim'de B ilk e n t 5enFoni Or­ k e s tra s ın a e v s a h ip liğ i yapacak. T iflis Jazz Or­ k e stra sı, 10 Ekim'de Mersin H iltonSa Convention Eenter’da; ilhan Erşahin O uartet, 12 Ekim'de Kanlıdivane A n tik Alam 'nda; Cumhurbaşkanıığı Senfo­ ni O rkestrası ise 13 Ekim'de Mersin K ü ltü r Merkez i’nde konser verecek.

EFes Pilsen Blues Festival 13

Efes Pilsen Blues Festival 13

11 Ekim -1 2 Kasım

11 Dctober - 12 November

Tel: [0212) 252 51 67

Tel: (0212] 252 51 67

O rganizasyonu P o z itif ta ra fın d a n g e rç e k le ş tirile n Efes

The 13th Efes Pilsen Blues

Pilsen Blues Festival 13, 11-12 Ekim ta rih le rin d e Ankara

Festival w ill begin its con-

H ilto n O teli'nde başlayacağı ko n se rle r m aratonuna T ü rki­

c e rt m a ra th o n

ye içinde s ırasıyla Trabzon, Samsun, İstanbul, Bursa, Es­

Hilton Hotel in Ankara on

a t th e

kişehir, Konya, Adana, Antalya ve İzm ir'de devam edecek;

11 and 12 October, before

y u rtd ışın d a ise Kuzey Kıbrıs, Moskova, Rostov ve St. Pe-

vis itin g Trabzon, Samsun,

te rs b u rg ’da blues tu tk u n la rın a coşkulu s a a tle r yaşatacak.

İstanbul, Bursa, Eskişehir,

Festival bu y ıl, ‘en e n e rjik müziğe ve en eğlenceli sahne p e r fo r m a n s ın a s a h ip blues ü s ta d ı' o la ra k ta ­

Konya, Adana, Antalya and İzmir. The overseas leg of the Festival wıll take place

nım lanan L il'E d & Blues

in

Im p e r ia ls , y a ş a y a n en

Moscow, R o sto v and St

N o rth e rn

C yprus,

iy i zyd e co ş a rk ıc ıs ı ve

Petersburg.

a ko rd e o n u s ta s ı o la ra k

T his y e a r's fe s tiv a l w ill

n ite le n d irile n C.J. Cheni-

d e lig h t lo v e rs oF blu e s

e r ile s p o n ta n e m ü z ik

with Lil' Ed and the Blues Imperials, who have been described as ‘blues

ya ra ta n , g ita rı ve şa rkı­

masters with the most energetic music and most entertaining stage

la rı ile m ü ziğ i ya şa ya n

perFormance,' C. J. Chenier, rated the fin e st living zydeco singer and

L o u is ia n a R e d 'i k o n u k

accordion player, and Louisiana Red, a guitar player and singer whQ

edecek.

creates spontaneous music.

127 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


M U Z I

M U S I C

12. Akbank Caz Festivali 3 - 1 2 Ekim

Tel: (0212) 252 35 00

1Zth Akbank. Jazz Festival 3 - 1 2 October

Tel: (021 2) 252 35 00

Dopdolu b ir program la İstanbul ve Ankara'da Farklı mekân­

A b rim F u l p ro g ra m m e b rin g s

la rd a caz u s ta la rı ile c a z s e v e rle ri b u lu ş tu ra n F e stiva l, 3

m asters oF jazz and jazz lovers

Ekim'de Vocal S am pling'in k o n s e riy le Aya ir in i’de a çılıyo r.

to g e th e r a t v a rio u s venues in

Babylon, açılış gecesi New Eool Eollective; 4 Ekim’de Jimi Te­

İstanbul and Ankara. The Festival

n or Band; 5 Ekim'de Coscia & Trovesi Ouo; G Ekim'de Ernst Re-

opens on 3 October w ith Vocal

ijs e g e r Solo; 7 Ekim'de Tim uçin Şahin Trio; B Ekim’de Şenol

Sam pling a t Haghia Eirene and

KüçükyıIdırım Trio; 9 Ekim'de ICP Drchestra; 10 Ekim'de Arto

New Cool Eollective a t Babylon.

Lindsay Band; 11 Ekim'de Cleveland W atkiss & The Source, 12

Dther events at Babylon are the

Ekim’de Patricia Barber ko nserlerine ev s a h ip liğ i yapacak,

Jimi Tenor Band on 4 October, the

ilhan Erşahin’s Nublu, 5 Ekim'de; Ltj Bukem & Mc Eonrad & No-

Coscia and T ro v e s i Ouo on 5

okie Progression Sessions, 12 Ekim'de Maslak Venue'de... Ce­

October, Ernst Reijseger Solo on

mal Reşit Rey Konser Salonu'nda ise, 9 Ekim’de Steve Cole-

6 October, the Timuçin Şahin Trio

man & Five E lem ents; 10 Ekim ’ de N ils P e tte r M olvaer; 11 Ekim'de Patricia Barber ve Joe Zawinul & T he Zawinul Syndi-

on 7 October, the Şenol Küçükyıldırım Trio on 8 October, the ICP

cate; 12 Ekim'de Dave Oouglas T iny Bell Trio ile Kenny Gar-

Orchestra on 9 October, the Arto

r e t t ü u a rte t konser verecek.

L in d s a y Band on 10 O ctober,

Ankara'da ise, 7 Ekim'de ilh a n Erşahin's H a rika la r Diyarı, 8

C le ve la n d

Ekim 'de Steve Coleman & Five Elem ents, Ankara HiItonSa

S ource

D te li’nde; ICP O rchestra 10 Ekim'de ODTİİ'de ca zse ve rle rle

Patricia Barber on 12 October.

buluşacak.

M aslak

W a tk is s

on

11

Venue

and

The

O ctober,

and

h o s ts

ilh a n

Erşahin's Nublu on 5 October and Ltj Büken & McConrad & Nookie Progression Sessions on 12 October. Meanwhile at Cemal Reşit Rey Concert Hail Steve Coleman 6 Five Elements perForm on 9 October, Nils Petter Molvaer on 10 October, Patricia Barber and Joe Zawinul & The Zawinul Syndicate on 11 October, and the David Douglas Tiny Bell Trio and the Kenny Garrett O uarteton 12 Dctober. İn Ankara jazz lovers can listen to ilhan Erşahin's Wonderland on 7 October and Steve Coleman & Five Elements on 8 October a t Ankara HiltonSa Hotel, and the ICP Orchestra on 10 October at Middle East Technical University.

Fransa'nın efsanevi sa n a t­

Georges Moustaki

çısı Georges M oustaki, İs­

Lied Akşamı

rano Ece İd il ve genç

1 1 -1 2 Ekim Cevahir Oditoryum, Şişli

t a n b u llu m ü z ik s e v e r le r e

22 Ekim Avusturya Kültür DFİsi,

ye te ne kle rd e n p iy a ­

Tel: (0212) 314 43 00

F ra n s ız ş a n s o n la r ın d a n

Palais Yeniköy

n is t E vre n B ü y ü k -

Tel: (0212) 223 78 43

G rek e z g ile rin e n o s t a ljik

Georges Moustaki 1 1 -1 2 October Cevahir Auditorium, Şişli Tel: (021 2) 314 43 00 Legendary French musician Georges Moustaki w ill take İstanbul music lovers on a nostalgic journey From French songs to Greek melodies.

b ir yo lcu lu k yaptıracak.

Lied yorum cusu sop­

b u rç, ‘ R o m a n tiz m in S ınırlarında A vu stu rya' başlıklı lied ko n se rle rin d e Schreker, Berg, Schonberg, W o lf ve M ahler'in ilk y a p ıtla rın ı ses­ lendirecekler.

Lied Evening

Lied singer the soprano

22 October Austrian Cultural DFFice,

by the young talented

Palais Yeniköy Tel: (0212) 223 78 43

p ia n is t Evren Büyük-

Ece id il, accompanied

burç, w ill give a concert e n title d A ustria on the Frontiers oF Romanticism Featuring early works bySchreker, Berg, Schonberg, WolFand Mahler.


H A B E

N E W S

Perdeler açılıyor

istanbul.com yayında

Tel: (0212) 243 20 1 1 •

İs ta n b u l

D ü n y a n ın ik i k ıt a s ın ı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin Ekim ayı program ında, Meh­

sevgi, ba rış ve m is a fir­

m et Balkan'ın 'iliş k ile r ' balesi 5, 1B ve 30 Ekim; ‘M ozart'ı Sever m isin iz' m üzikli g ö ste risi 11 Ekim; Verdi'nin ‘La T raviata' opera­

p e r v e r lik le b ir le ş tir e n İ s t a n b u l'u n

p o r t a lı

sı 12, 15 ve 23 Ekim; ‘Viyana E s in tile ri' konseri 18 Ekim; ‘Kiss

w w w .istanbul.com y a y ı­

Me Kate’ m üzikali 19 ve 22 Ekim; Ankara Devlet Opera ve Balesi

na g ird i. İn te ra k tif şe h ir

Genel M üdürlüğü ta ra fın d a n hazırlanan Nazım H ikm et’ in ‘Yaşa­

p o rta lı istanbul.com , İs­

ma Dair’ g ö s te ris i 25 Ekim; Puccini’nin ‘La Boheme' operası 2G

ta n b u l'u n zengin ta r ih i­

e x p lo re İ s ta n b u l

Ekim'de sahne alacak. Çocuklara yö n e lik ‘Masalcı’ m üzikali 5, 12

ni, k ü ltü re l ve sanatsal

ve 14 Ekim'de, ‘ Külkedisi' ise 19 ve 26 Ekim’de p e rd e le rin i aça­

açıdan ren kli ve dinam ik

where tostay

cak.

b ir m o z a ik o lu ş t u r a n

Curtains Rise on the New Season

ko zm o p o lit şe h ir h a ya tı­ nı, şehre yakışan içerik,

Tel: (0212| 243 20 1 1

ta s a r ım ve lo g o s u ile dünyadaki tüm Ista n b u li s t a n b u lw e a t h e r

p h o to g a lle r y

guickpoll

The October programme fo r İstanbul State Opera and B a lle t is

severlere ve İstanbul z i­

Mehmet Balkan’s ballet Relationships on 5,16 and 30 October, the

y a re tç ile rin e ta n ıtıy o r.

musical Do You Like Mozart on 11 October, Verdi's La Traviata on 12, 15 and 23 October, a concert e n title d Viennese Breezes on 18

İstanbul.com is now online

October, the musical Kiss Me Kate on 19 and 22 October, Nazım

The w orld’s only city embracing and uniting two continents with

Company, on 25 October, and Puccini's opera La Boheme on 26

love, peace and hospitality, Istanbul's portal site istanbul.com

October. For children there w ill be a musical, The Storyteller, on

is now online. This interactive city portal, covering the city's rich

5,12 and 14 October, and Cinderella on 19 and 26 October.

Hikmet's About Life, a production o f Ankara State Opera and Ballet

history, culture and a rt combined with the dynamic and colorful mosaic o f cosmopolitan city life reflected in its content, design

İstanbul Transparency Oays

and logo, is proud to serve İstanbul lovers and v isito rs ali around the world.

1 2 -2 7 October

Tel: (021 2) 292 19 39 İstanbul Transparency Days is open to everyone, whether am ateur or

İstanbul Saydam Günleri

professional, who is interested in photography. The event w ill take

1 2 -2 7 Ekim Tel: (0212] 29219 39

place at Tarık Zafer Tunaya Cultural Centre and the Turkcell building.

A m a tö r-p ro fe syo n e l, fo to ğ ra fla ilg ile n e n herkese ka­

İn the Performance section a rtists

p ılarını açan İstanbul Saydam Günleri, iki hafta sü re y­ le Tarık Zafer Tunaya K ü ltü r Merkezi ve Turkcell salon­

from d iffe re n t disciplines w ill present works using transparencies.

larında iz le y ic iy le buluşacak. ‘Perform ans' bölümünde, fa rklı d isip lin le rd e n sanatçı­

shown, and the Tribute section w ill

la rın , ‘saydam ' m alzem esini ku lla n a ra k h a zırla d ıkla rı ça lışm a la r; ‘Toplu G ö s te rile r' bölüm ünde Orhan Cem

periods

Çetin’ in beş g ö s te ris i; ‘Saygı' bölümünde geçen y ıl y i­

Ferhat Atalay who died last year.

t ir d iğ im iz basın fo to ğ ra fç ıs ı Ferhat A ta la y 'ın ç e ş itli dönem lerine a it çalışm aları; 'Tem atik Çağrılı' bölüm ün­

Slides on the subject o f life and

Fiveworks by Orhan Cem Çetin w ill be feature slides taken a t d iffe re n t by

press

photographer

death w ill be shown in the Thematic

de yaşam ve ölüm konulu fo to ğ ra fla r; ‘Serbest K atılım ’

section, and a total o f 50 slide shows

bölümünde toplam 50 saydam g ö s te ris i izle n e b ilir. Her

w ill

y ıl b ir ülkeyi ağırlayan Saydam G ünleri’nin bu y ılk i ko­

P articipation

nuğu ise Japonya.

guestcountry is Japan. 129 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002

be

presented

in

the

Open

section. This year's


- s £ f e § « IS T A N B U L

EMERGENCY

Ambulance Tel: 112 (Ali overTurkey) Poliçe Tel: 155 (Ali overTurkey) Fire Tel: 110 (Ali overTurkey) Tourism poliçe Tel: 527 45 03 Gendarme Tel: 156 (Ali overTurkey) T O U R İS M

IN F O R M A T IO N

IHRİZM DANIŞMA Afaturk Aırport I Alaturk Havaalanı------

(Yeşilköy) Tel: 663 07 93 Harbiye Tourism Inform ation Tel: 233 05 92 Karaköy Sea Port / Karaköy Limanı Tel: 249 57 76 Sirkeci Tourism Information Sirkeci Turizm Danışma Müdürlüğü Tel: (0212) 511 58 88 Sultanahmet Square Sultanahm et Meydanı Tel: 518 18 02 The Turkish Touring and Automobile Club Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (Head Office- Merkez) Tel: 282 81 40 H O T E L S / OTEI.I.F.R_________

Aden (****) Kadıköy Tel: 345 10 00 Fax: 346 25 67 Akgün Hotel (***“ ) Vatan Caddesi. Tel: 534 48 79 Askoç Otel (**") Sirkeci Tel: 511 80 89 Fax: 511 70 53 Aygün Otel İstanbul (****) Şişli, Tel: 296 99 92 Fax: 231 30 04 Aygün Plaza Hotel İstanbul (****) Taksim, Tel: 238 90 90 Fax: 235 47 47 Best Westcm The President Hotel ("**) Beyazıt, Tel: 516 69 80 Fax: 516 69 99 Büyük Sürmeli (*"**) Gayrettepe, Tel: 2721160 Fax: 266 36 69 Ceylan Inter-Continental İstanbul Taksim, Tel: 231 21 21 Conrad İstanbul ("**') Beşiktaş Tel: 227 30 00 Fax: 259 66 67 Çınar Hotel (**•**) Yeşilköy Tel: 663 29 (X) (18 lineş/lıat) Çırağan Palace Kem pinski (**"*) Çırağan Tel: 258 33 77 Fax: 259 66 87 Dedem an İstanbul (* ) Esentepe Tel: 274 88 (X) Fax: 275 11 00 Divan (***“ ) Taksim, Tel: 231 41 00 Fax: 248 85 27 Dorint Park Plaza İstanbul (****) Taksim, Tel: 254 51 00 Fax: 256 92 49 Best Westem Hotel Eresin Taxim (*“ *) Taksim, Tel: 256 08 03 Fax: 253 22 47 Eresin Hotel İstanbul (**"*) Topkapı, Tel: 631 12 12 Eysan Otel ("”) Kadıköy, Tel: 3462440 Fax: 3472329 Four Seasons Hotel İstanbul (“ "*) Sultanahmet, Tel: 638 82 00 Grace Hotel (**“ ) Tepebaşı Tel: 293 39 61 Fax: 252 43 70 G rand Hotel Haliç (****) Şişhane Tel: 252 69 80 Fax: 249 70 66 Grand Tarabya Hotel (” ” *) Tarabya Tel: 262 10 00 Fax: 262 22 60 The G reenpark Hotel (“ *") Merter, Tel: 507 73 73 Güneş (***') Merter, Tel: 483 30 30 Fax: 483 30 45

Telephone: International code forTurkey: 90, İstanbul area codes:

( 3 uide

European side 2 12, Asian side 2 16. For intercity calls within Turkey first dıal ”0", then the area code. and then the local number, For intematıonal calls first dıal ”00".

Hilton İstanbul (****') Harbiye, Tel: 315 60 00 Fax: 240 41 65 Hilton ParkSA İstanbul ("*•) Maçka, Tel: 312 10 00 Fax: 258 56 95 Holiday Inn (****) Ataköy, Tel: 560 41 10 Fax: 559 49 19 Holiday Inn Crowne Plaza Ataköy, Tel: 560 81 00 Fax: 560 81 55 Hotel Airport Inn Yeşilköy, Marina Tel: 663 78 59 (3 hat) Hotel İstanbul Conti (**” ) Mecidiyeköy, Tel: 288 16 42 Hotel İstanbul Kervansaray (“ **) Taksim, Tel: 235 50 00(16 hat) Hotel Konak (” **) Cumhuriyet Caddesi, Harbiye Tel: 22582 50 Fax: 232 42 52 Hotel Mercure İstanbul (“ *') Tepebaşı, Tel: 25146 46 Fax: 249 80 33 Hotel Yiğitalp Laleli, Tel: 512 98 60 Fax: 512 20 72 Hyatt Regency (***’*) Taksim, Tel: 225 70 00 Fax:225 70 07 Inter Hotels, Mim (****) Beşiktaş, Tel: 231 28 07 Fax: 230 73 77 İstanbul Princess Hotel (*” ” ) Maslak,Tel:2850900 Fax: 2850951 Best Western İstanbul Savoy Hotel (***') Taksim Tel: 252 93 26 Fax: 243 20 10 Kalyon (**“ ) Sultanalımet Tel: 517 44 (XI Fax: 63811 11 Keban (“ **) Taksim Tel: 252 25 05 Fax: 243 33 10 KlassLs (•****) Silivri, Tel: 727 40 50 Fax: 727 40 49 Kumburgaz Princess Hotel (**“ *) Kumburgaz, Tel: 885 90 00 Maçka Hotel ("**) Teşvikiye, Tel: 234 32 00 Fax: 240 76 94 The M armara İstanbul (*“ “ ) Taksim, Tel: 25146 96 Fax: 244 05 09 Merit Antique İstanbul (**” *) laleli. Tel: 513 93 00 Fax: 512 63 90 Mega Residence İstanbul Teşvikiye, Tel: 2313161 Nippon (“ **) Taksim, Tel: 254 99 00 Fax: 250 45 53 Ortaköy Princess Hotel (***") Ortaköy, Tel:2276010 Fax:2602148 Pera Palas (****) Tepebaşı, Tel: 251 45 60 Fax: 251 40 89 The Plaza Hotel (FlNlh") Beşiktaş, Tel: 274 13 13 Fax: 273 15 90 PoİatRenaissance Hotel(***” ) Yeşilyurt, Tel: 663 17 00 Fax: 663 17 55 Prestige (*"*) Laleli, Tel: 518 82 80 Fax: 518 82 90 Radisson SAS (*“ **) Sefaköy Tel: 425 73 73 Fax: 425 73 63 Richm ond (*” *) Beyoğlu-Tünel Tel: 252 54 60 The Ritz-Carlton (♦'***) Elmadağ, Tel: 334 44 44 Fax: 334 44 64 Riva (****) Taksim, Tel: 256 44 20 Fax: 256 33 20 Sarnıç Hotel Sultanahmet, Tel: 518 23 23 Swissotel the Bosphorus (*"” ) Maçka, Tel: 326 11 00 Fax: 326 11 22 HO TELS ( H O U S E D İN R E S T O R E D H I S T O R I C B U IL D IN G S )

Arena Otel Sultanahmet Tel: 458 03 64-65

Avicenna S.Ahmet Tel: 517 05 50 Fax:5l665 55 Ayasofya Pansiyonlar S.Ahmet Tel: 513 36 60 Fax: 513 36 69 Blue House - Mavi Ev S.Ahmet Tel: 638 90 10 Fax: 638 90 17 Best W estem Citadel Hotel Ahırkapı Tel: 516 23 13 Fax: 516 13 84 Hıdiv Kasrı (The Khedive's Summer Palace) Çubuklu Tel: 331 26 51 Fax: 322 34 34 Hotel Amber SAhmet Tel: 518 48 01 Fax: 518 81 19 Hotel Armada Ahırkapı Tel: 6.38 13 70 Fax: 518 50 60 Hotel Cartoon Taksim Tel: 238 93 28 Fax:238 52 01 Hotel Historia SAhmet Tel: 517 74 72 Fax: 516 8169 Hotel Türkom an SAhmet Tel: 516 29 56 Fax: 516 29 57 İbrahim Paşa Hotel SAhmet Tel: 518 03 94 Fax: 518 44 57 Kariye lilimekapı. Tel: 534 8) 14 Fax: 52166 31 Sarı Konak Oteli Mimar Mehmet Ağa C. 42-46 S Ahmet Tel: 638 62 58 Fax:517 86 35 Seven Hills Hotel Tel: 516 94 97 Fax:51710 85 Sultanahmet Sarayı Otel Torun Sok. No: 19 S.Ahmet Tel: 458 04 60 Fax: 51862 24 Splendid Palace Büvükada (Prince Isl.) Tel: 382 69 50 Fax: 382 67 75 Vardar Palace Hotel Taksim Tel: 252 28 88 Fax: 252 15 27 Yeşil Ev SAhmet Tel: 517 67 85 Fax: 517 67 80 Best Westem Hotel Yusufpaşa Konağı SAhmet Tel: 458 00 01 Fax: 458 00 09 M U S E U M S / MÜZELER

Archeological Museum A rk eo lo ji M üzesi Sultanahmet Tel: 520 77 40 Atatürk Museum / A tatü rk M üzesi Halaskargazi Caddesi, 250 Şişli Tel: 240 63 19 Byzantine Great Pâlace Mosaic Museum B üyük Saray M ozaikleri M üzesi T orun Sokak, Arasta Çarşısı, S.Ahmet Tel: 518 12 05 Calligraphy Museum H at S a n a tla rı M üzesi Beyazıt Tel: 527 58 51 Church of St. Saviour in Chora K ariy e M üzesi Edimckapı Tel: 631 92 41 Haghia Sophia / A yasofya M üzesi Sultanahmet Tel:522 09 89 - 522 17 50 Military Museum / A sk eri M üze Harbiye Tel: 232 16 98 Museum of Painting and Sculpture R esim ve H e y k e l M üzesi Beşiktaş Tel: 261 42 98 Museum of Turkish and Islamic Art T ü rk v e İsla m E se rle ri M üzesi İbrahim Paşa Sarayı Sultanahmet Tel: 518 18 0 5 - 0 6 Rahmi M. Koç Industrial Museum R a h m i M. K oç S an ay i M üzesi Hasköy Tel: 256 71 53 - 54 Sadberk Hanım Museum S a d b c rk H a m ın M üzesi Büyükdere Caddesi, 27-29 Sarıyer Tel: 242 38 13

130 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002

The Aşiyan Museum A şiyaıı M üzesi Bebek Tel: 263 69 86 The City Museum / Ş e h ir M üzesi Yıldız Tel: 258 53 44 The Museum of Caricature and Humour K a rik a tü r ve M izah M üzesi Fatih Tel: 521 12 64 The Tanzimat Museum T a n z im a t M üzesi G ülhane Parkı, Tel: 512 63 84 Topkapı Palace Museum T o p k a p ı S aray ı M üzesi Sultanahmet Tel: 512 04 80 TÜRVAK Cinema and Television Museum / TÜRVAK S in e m a v e T elev izy o n M üzesi Beykoz Tel: (0216) 425 19 00 VVomen’s Library and Information Çenter Foundation K a d ın E se rle ri K ü tü p h a n e s i ve Bilgi M erkezi Haliç, Tel: 534 95 50 Yıldız Palace Museum Y ıldız S arayı M üzesi Beşiktaş Tel: 258 30 80

P A L A C E S / SARAYLAR

Beylerbeyi Palace / B eylerbeyi Sarayı Beylerbeyi Tel: 321 93 20 Dolmabahçe Palace D o lm a b a h ç e S arayı Beşiktaş Tel: 258 55 44 - 236 90 Ot) Ihlamur Kasir / I h la m u r K asrı Ihlamur Caddesi, Beşiktaş Tel: 261 29 91 Maslak Kasirs / M aslak K asırları Büyükdere Caddesi Maslak Tel: 276 10 22 Yıldız Kiosks: Şale, Malta and Çadır Y ıldız K ö şk le ri: Şale, M alta ve Ç a d ır Yıldız Parkı Tel: 276 10 22 CHURCHES AND S Y N A G O G U E S ______________

Ayios Yeorgios (Grcek Orthodox Patriardıal Church of SLGeorge) Sadrazam Ali Paşa Cad. No: 35 Fener Tel: 531 96 706 St. Mary's Cathedral (Armenian Patriarchate) Şarapnel Sok. No: i Kumkapı Tel: 516 25 17 Aya Triada (Greek Orthodox) Meşelik Sokak 11/1, Taksim Tel: 244 13 58 Dutch Chapel (Union Church) İstiklal Caddesi, Dutch Consulate Beyoğlu Tel: 244 52 12 Sunday service ın English.

Neve Shalom (Synagogue) Büvük Hendek Caddesi. 61 Şişhane Tel: 244 75 66 - 293 87 95 San Antonio di Padova (Catholic) İstiklal Caddesi 325, Beyoğlu Tel: 244 09 35 Sunday service in English, Italıan, Polısh

St. Esprit (Catholic) Cumhuriyet Caddesi Harbive Tel: 248 09 10 Sunday service ın French, English.

Christ Church, (Anglican) The Crinıean Memorial Serdan Ekrem Sok. No:82, Tünel Tel: 251 56 16 (Behınd the Svvedısh Consulate) Holy Euchanst Sundays I0.00a.rn.


Park Area

Road Number

hamlet

Village

Forest

Shipping Line

Sea Bus

Metro Stop

TVain Stop

Metro

TVain

Main Road

A sfnltboyu

OIOGAR

A

I^PİlMERP/ EİTnDI,

®< r Jd|£ AÖ. ruRDu:

fÇELİEVLER / J tl

rAVU^PAŞA DAVUTPAŞA) ra

BAYRAMPAŞA]

EYÜP

CÖRTEPE

AU8ETKÖTÜ

GAZİOSM/WPA$A

GÜNGÖREN

L Tuzlamı,

Main Street

Motor* ay

*193)

Büyükkısık

[sûCCruûcEwf

KAİJIKÖY /

HAYDARPAŞA.

yyııttvjğ; ,MÎ(IDjYfKOrjJT

BAHÇELİEYIİ

TENİMAHALLE

[ŞUADİYE

ÜSKÜDAR

^MALTEPE.

İSÖKYYAİ’AŞAİ

)EALTIPE\^

MALTEPE

jÇA&DUDUlLU

IRANİYEhMHtM

ÇEK M E

K a ra n lık d e re

YAYAUR

SULTANBE^Lİ

IM H U R İY E '

P A 5 AKÖY

>

K ILIÇLI

S IR A P IN A R

H Ü S E Y IN L I

ISH A K L I

İSTANBUL


ANKARA

T elephone: International code for Turkey: 90, Ankara area code 3 12. For intercrty calls within Turkey fırst dial "O”, then the area code, and then the local number. For International calls fırst dial "00".

7 U İd e

EM ERGENCY

M U S E U M S / MÜZELER

Ambulance Tel: 11^(Âliöver Police Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire Tel: 110 (Ali overTurkey) Tourism poliçe Tel: 341 65 30 GendarmeTel: 156 (Ali overTurkey)

Museum of Anatolian Civilisations

T O U R İS M IN F O R M A T IO N

TURİZM DANIŞMA___________ Turizm Bakanlığı - Bahçelievler İsmet İnönü Bulvan No: 5 Tel: 212 83 00 Fax: 212 02 55 Ankara İl Turizm Müdürlüğü G.M.K Bulvan No: 121 Maltepe Tel: 229 26 31 - 229 36 61 Fax: 229 36 61 Turizm Danışm a - Maltepe Gazi Mustafa Kemal Bulvan No: 121/A Tel: 231 55 72 Fax:231 5572 Esenboğa Turizm Danışma Müd. Esenboğa Airport International Terminal

Esenboğa Havaalanı Dış Hatlar Terminali Tel: 398 00 00 / 1578 • 398 03 48 HOTELS

I

OTELLER______________

Ankara Dedeman Oteli ("**) Büklüm Sok. 1Tel: 417 62 00 Fax: 4176214 Ankara HiltonSA (•****) Kavaklıdere, Tel: 455 00 00 Fax: 455 00 55 Best Apart (****) Gaziosmanpaşa, Tel: 446 80 80 Best Oteli (*"') Kavaklıdere, Tel: 467 08 80 Fax: 467 08 85 Best W estem Hotel 2000 (****) Kavaklıdere, Tel: 419 90 01 Fax: 419 9016 Bilkent Ankara Oteli Bilkent, Tel: 266 46 86 Fax: 266 46 79 Büyük Ankara Oteli (**” ’) Kavaklıdere, Tel: 425 66 55 Fax: 425 50 70 Büyük Sürmeli Oteli (*’“ *) Cihan Sok, 6 Tel: 231 7660 Fax: 229 51 76 Büyükhanlı Park Hotel&Residenee (***) Simon Bolivar Cad. 32, Çankaya Tel: 4415600 Etap Altınel (’*“ •) Tandoğan Meydanı, Tel: 23177 60 Fax: 230 23 30 First Apart Hotel İnkılâp Sok. 29, Kızılay Tel: 425 75 75 Gür Kent Oteli (*” *) Mithatpaşa Cad. 4, Tel: 435 50 50 Fax: 434 46 57 Hotel Ayma (” **) Meşrutiyet Cad. 25 Tel: 425 46 00 İç Kale Oteli (*•**) Maltepe, Tel: 2317710 Fax: 230 61 33 King Apart Hotel Phade Sok 17, Çankaya Tel:440 7931 Mega Residence Ankara Tahran Cad. 5, Kavaklıdere Tel: 468 54 00 Neva Palas (***) Küçükesat, Tel: 419 58 88 Fax: 419 58 25 Otel Aldino (“ **) Tunalı Hilmi Cad. No: 22 Kavaklıdere Tel: 468 6510 (pbx) Fax: 468 6517 Sergah Oteli C “ ) Çankırı Cad. 48 Ulus Tel: 310 85 00 Sheraton Ankara Noktalı Sok. Kavaklıdere Tel: 468 54 54 Fax: 467 11 36 Stad Oteli (*“ *) İstiklal Qd. 20, Ulus Tel: 310 48 48 Fax: 3108969 Tetra Konur Otel Konur Sok. 58. Kızılav Tel: 4192946 Fax: 4174915

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Gözcü Sok. No: 2 Tel: 324 31 61 Open daıly / Her gün. 08.30 -17.30 Atatürk's Mausoleum

Anıtkabir Müzesi Anıtkabir Komutanlığı Anıttepe Tel: 231 7975 Open daily / Her gün. 09.00 ■16.30 The Ankara State Museum of Painting and Sculpture / Ankara Devlet Resim ve

Heykel Müzesi Opera-Ulus Tel: 310 20 94 Open daily except Mondays.

Pazartesi dışında her gün. 08.30-12.00/13.30-17.30 Ethnographic Museum

Etnografya Müzesi Ulus Tel: 311 30 ( r Open daily except Mondays.

Pazartesi dışında her gün. 08.30-12.30/1330-17.30 Gordion Museum

Gordion Müzesi Yassıhöyük Köyü. Polatlı Tel: 622 51 52' Open daily except Mondays.

Pazartesi dışında her gün. 08.30 -17.30 MTA Natural History Museum

MTA, Tabiat Tarihi Müzesi Eskişehir Yolu. Balgat Tel: 287 34 30 Open daily, except for publlc holidays.

Resmi bavram tatilleri dışmda her gün. 08.30-17.30 Museum of the Republic

Cumhuriyet Müzesi Cumhuriyet Caddesi 22, Ulus Tel: 310 5361 Open daily except Mondays.

Pazartesi dışında her gün. 09.00 -17.00 Roman Baths

Çankın Caddesi, Ulus Öpen daily except Mondays.

Pazartesi dışında her gün. 08.30-12.30/13.30-17.30 War of Independence Museum

Kurtuluş Savaşı Müzesi Cumhuriyet Caddesi 14 Ulus Tel: 310 7140 Open daıly except Mondays.

Pazartesi dışında her gün. 09.00 -17.00 E M B A S S IE S / ELÇİLİKLER

Afghanistan / A fg an istan Çankaya Tel: 438 11 21 Albania / A r n a v u tlu k Gaziosmanpaşa Tel: 441 61 09 Algeria / C ezayir Çankaya Tel: 427 83 85 Argentina / A rjan tin Gaziosmanpaşa Tel: 446 20 61 Australia / A vustralya Gaziosmanpaşa Tel: 446 11 80 Austria / A v u stu ry a Kavaklıdere Tel: 419 04 31 Azerbaidjan / A zerb ay can Çankaya Tel: 441 26 21 Bangladesh / B angladeş Çankaya Tel: 439 27 50 Belgilim / B elçika Gaziosmanpaşa Tel: 446 82 50 B o sn a ve H e rse k C u m h u riy e ti Gaziosmanpaşa Tel: 446 40 90 Brasil / B rezilya Gaziosmanpaşa Tel: 468 53 20

Bulgaria / B u lg aristan Kavaklıdere Tel: 467 28 39 Canada / K an a d a Gaziosmanpaşa Tel: 436 12 75 The People's Republic of China / Ç in H a lk C u m h u riy e ti Gaziosmanpaşa Tel: 436 06 28 Chile / Şili Çankaya Tel: 447 35 82 Croatia / H ırv a tista n Gaziosmanpaşa Tel: 446 08 31 Cuba I Küba Gaziosmanpaşa Tel: 439 53 62 Czech Republic / Çek Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 44612 44 Denmark / Danim arka Gaziosmanpaşa Tel: 468 77 60 Egypt / Mısır fâvaklıdere Tel: 468 22 40 Finland / Finlandiya Gaziosmanpaşa Tel: 426 19 30 France I Fransa Kavaklıdere Tel: 468 11 54 Federal Republic of Germany A lm anya Federal C um huriyeti Kavaklıdere Tel: 426 54 65 Georgia / G ü rc ü sta n Gaziosmanpaşa Tel: 442 65 08 Greece / Y u n a n is ta n Gaziosmanpaşa Tel: 436 88 60 Holy See I V atik an Çankaya Tel: 439 00 41 Hungarv / M a caristan Kızılay Tel: 442 22 76 India / H in d ista n Çankaya Tel: 438 21 95 Indonesia / E n d o n e z y a Çankaya Tel: 438 21 90 Iran / İra n Kavaklıdere Tel: 427 43 23 lraq / Ira k Gaziosmanpaşa Tel: 468 74 21 Israel / İsra il Çankaya Tel: 446 36 05 Italy / İtalya Kavaklıdere Tel: 426 54 60 Japan / J a p o n y a Gaziosmanpaşa Tel: 446 05 00 Jordan / Ü rd ü n Çankaya Tel: 440 20 54 Kazakhistan / K aza k istan Çankaya Tel: 441 74 86 Kırgızhistan / K ırg ızistan Gaziosmanpaşa Tel: 446 84 08 Kuwait / K uveyt Gaziosmanpaşa Tel: 445 05 76 Lebanon / L ü b n an Çankaya Teİ: 446 74 86 Libya Çankaya Tel: 438 11 10 Lithuania / L itu an y a Gaziosmanpaşa Tel: 447 07 66 Macedonia I M a k ed o n y a Kavaklıdere Tel: 446 99 28 Malaysia / M alezya Gaziosmanpaşa Tel: 446 08 70 Mexico / M eksika Çankaya Tel: 442 30 33 Moldova / M oldovya Gaziosmanpaşa Tel: 446 55 27 Morocco / Fas Gaziosmanpaşa Tel: 437 60 20 Netherlands / H o lla n d a (iaziosmanpaşa Tel: 446 04 70

132 S K Y L IF E

E K İM

O C T O B E R 2002

New Zealand I Y eni Z e la n d a Kavaklıdere Tel: 467 90 54 Norvvay / N orveç Gaziosmanpaşa Tel: 437 99 50 Oman / U m m a n Gaziosmanpaşa Tel: 447 06 31 Pakistan / P a k ista n Gaziosmanpaşa Tel: 427 14 10 Philippines / F ilip in le r Gaziosmanpaşa Tel: 446 58 31 Poland / P o lo n y a Kavaklıdere Tel: 467 78 24 Portugal / P o rte k iz j Çankaya Tel: 446 18 90 Romania / R o m a n y a Çankaya Tel: 427 12 43 The Russian Federation R u sy a F e d e ra sy o n u Çankaya Tel: 439 21 22 Saudi Ârabia S uudi A ra b ista n Gaziosmanpaşa Tel: 436 69 21 Slovakia Republic S lovakya C u m h u riy e ti Kavaklıdere Tel: 426 58 87 Republic of Slovenia S lo v en y a C u m h u riy e ti Gaziosmanpaşa Tel: 405 60 07-08 Somalia / S om ali Çankaya Tel: 427 51 92 South Âfrica / G ü n ey A frika Filistin Caddesi 27 Gaziosmanpaşa Tel: 446 40 56 South Korea / G ü n ey K o re Çankaya Tel: 468 48 22 Spain / İsp a n y a Çankaya Tel: 438 03 92 State of Palestine F ilistin D evleti Gaziosmanpaşa Tel: 436 08 23 Sudan I S u d an Çankaya Tel: 441 38 85 Syria / S uriye Çankaya Tel: 438 87 04 Svveden / İsveç Kavaklıdere Tel: 428 67 35 Switzerland / İsv içre Kavaklıdere Tel: 467 55 55 Thailand / T a y lan d Çankaya Tel: 467 34 09 Tunisia / T u n u s Gaziosmanpaşa Tel: 437 78 12 Turkish Republic of Northern Cyprus Kuzey Kıbrıs T ürk C um huriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 437 95 38 Türkmenistan / T ü rk m e n is ta n Gaziosmanpaşa Tel: 446 35 63 Ukrania / U k ra y n a ÇankayaTel: 439 99 73 United Arab Emirates B irleşik A rap E m irlik le ri Çankaya Tel: 440 84 10 United Kingdom / İn g ilte re Çankaya Tel: 468 62 30 United States A m e rik a B irleşik D ev letleri Kavaklıdere Tel: 468 61 10 Uzbekistan / Ö z b ek istan Çankaya Tel: 439 27 40 Venezuela Çankaya Tel: 439 31 98 Yemen / Y e m e n Bakanlıklar Tel: 446 17 78 Yugoslavia / Y ugoslavya Kavaklıdere Tel: 426 03 54


ANKARA


İZMİR İN A N D A R O

ÎN o O u id e

EMERGENCY

Tel: 112 (Ali över Turkey) Poliçe Tel: 155 (Ali overTurkey) Fire

Tel: 110 (Ali overTurkey) Gendarme

International code for Turkey: 90, İzmir area code 232, Kuşadası (area code for provınce o f Aydın): 256. For ıntercity calls within Turkey first dial “O”, then the area code, and then the local number. For intemational calls first dial ”00". Telephone:

Otel Ege Sağlık (’” ) ■ Bornova Tel: 373 48 62 Fax: 373 48 63 Sheraton Çeşme ("***) Ilıca, Çeşme Tel: 723 12 40 Fax: 723 13 88 Termal Princess Oteli (***") Balçova Tel: 238 51 51 Fax: 239 09 39

Tel: 156 (Ali overTurkey) T O U R İS M

IN F O R M A T IO N

TU R İZ M D A N IŞM A ____________ Adnan Menderes Airport Tel: 274 22 14-274 21 TO provincial Director of Tourism U Turizm Müdürlüğü Tel: 483 51 17-483 62 16 Alsancak Tel: 445 73 90489 92 78 Bergama Tel: 631 28 51 Çeşme Tel: 712 66 53 Foça Tel: 812 12 22 Selçuk Tel: 892 63 28- 892 69 45 H O T E L S / O T EL LE R _________

İZ M İR ________________________ Anba Oteli ('” ) Cumhuriyet Bulvarı 124 Tel: 484 43 80 Balçova Termal Tesisleri (***) Balçova Tel: 25901 02 Best W estem Hotel Konak (*” *) Mithatpaşa Caddesi, No: 128 Tel: 489 15 00 Fax:48917 09 Büyük Efes Oteli (“ *” ) Gaziosmanpaşa Bulvarı, No: 1 Tel: 484 43 00 Fax: 441 56 95 Club Hotel Ephesus Princess ("’**) Selçuk Tel: 893 1011 Fax: 893 10 39 Club Pomelan (***) Çiftlikköv, Çeşme Tel: 722 11 11 Fax:722 12 27 Ege Palas (” **) Cumhuriyet Bulvan, 210 Tel: 463 90 90 Fax: 463 81 00 Grand Hotel Mercure İzmir (***") Cumhuriyet Bulvan, 138 Tel: 489 40 90 Fax:489 40 89 Grand Zeybek Oteli (***) Fevzi Paşa Bulvan, No: 5-6 Tel: 441 95 90 Fax: 484 67 91 H anedan (***) Foça Tel: 812 36 50 Fax: 812 24 51 Hilton İzmir Gaziosmanpaşa Bulvan, No: 7 Tel: 497 60 60 Fax: 497 60 00 Hotel Kaya Prestige (****) Şair Eşref Bulvan, 1371 Sokak, 47 Tel: 483 03 23 Fax: 489 22 99 Hotel Richmond Ephesus (*"*) Selçuk, Tel: 893 10 51 Fax: 893 10 55 İzmir Palas Otel (•**) Vasıf Çınar Bulvan, No: 2 Tel: 421 55 83 Fax: 422 68 70 Kısmet Hotel (***) Alsancak, Tel: 463 38 50 Fax: 421 48 56 Kilim Otel O Kazım Dirik Cad., No: 1 Tel: 484 53 40 Fax: 489 50 70 Marla Hotel (“ **) Kazım Dirik Cad., No: 7 Tel: 441 40 00 Fax:441 1150 Otel Anemon İzmir (” **) Mürsclpaşa Bulvan, No:40 Tel: 446 36 56 Fax: 446 36 55 Otel İsm ira (*") Gaziosmanpaşa Bulvan, No: 128 Tel: 445 60 60 Fax: 445 60 71

H O L İ D A Y V IL L A G E S

T A T İL K Ö Y L E R İ Altın Yuııus Tatil Koyii Kalembumu, Boyalık Plajı, Çeşme Tel: 723 12 50 Fax: 723 22 42 Foça Club Med Holiday Village Foça Tel: 812 1607 Fax: 8122175 Neptün Holiday Village Büyük Akkum, Seferihisar Tel: 745 74 55 Fax: 745 70 38 Club Türem (Turban) Pavamlı. (iümiildür Tel: 742 60 67 Fax: 742 60 31 S IG H T S E E IN G / G EZİN Tİ Balçova Thermal Springs Balçova Kaplıcaları İzmir province abounds in mineral and thermal spnngs, those at Balçova being iust 15 Km (rom the city centre and served by munıcipal buses.

İzmir çevresinde çok sayıda kaynak suyu ve kaplıca bulunuyor. Bunlardan Balçova kaplıcalan kent merkezine sadece 15 Km uzaklıkta ve kent içi toplu taşıma araçlanyla ulaşmak mümkün. Bird Paradise / Kuş Cenneti This eıght thousand hectare bird sanctuary is a temporary andpermanent home to millıons ot birds. Situated on the outskirts of the city. it consists of islets, marshes, deltas and meadovvs. At vanous times of vear över 190 species of bird can i be seen here.

[ Kentin yanıbaşında koruma altına i alınmış 8 bin hektarlık dev bir yaban hayat parkı. Adalar, sazlıklar, deltalar ve gözalabildiğine uzanan düzlüklerde 190’ı aşkın türde milyonlarca kuşu banndırdığı için dünya çapında bir ‘kuş cenneti’ sayılıyor. Ephesus I Efes Within easy reach of İzmir (72 km) and Kuşadası ( 18 km), the spectacular buildings and streets of ancient Ephesus have an unforeettable chansma. Establıshed in 3000 BCand induding remains from the lonıc, Lydian, Roman, Byzantine and Seljuk penods, Ephesus is a sıght not to be mıssed. İn nearby Selçuk there ıs the basılica of Stjohn (6th century). a superb museum and Isa Bey rlosque. Also in the vicinity is the House of the Virgin Mary, and the Cave of the Seven Sleepers.

İzmir'den (72 km) ve Kusadası'ndan (18 km) kolaylıkla ulaşılabilen olağanüstü ilginç, caddeleri ve yapılanyla bugün de benzersiz bir atmosfere sahip antik kent. MÖ 3000 yıllarında kurulan ve İon, Udva, Roma, Bizans, Selçuklu dönemlerinin izlerini taşıyan Efes'i gezmeye mutlaka vakit ayrılmalı. Efes’in çok yakınında St. Jean Bazilikası, Meryem Ana Evi, Yedi Uyuyanlar Mağarası, Selçuk İsa Bey Camii gibi başka tarihsel ve turistik gezi yerleri bulunuyor. House of the Virgin Mary Meryem Ana Evi The virpın Mary came to Ephesus with Stjohn, and spent the remainder of her life nere. The house built in the 4th century at the place where she died was recognısed as a shrine by the

Vatıcan in 1957. Mass ıs celebrated here everv momıng at 7.30 and on Sunday momıngs at 10.30.

Aziz Yuhanna ile birlikte Efes'e gelen Meryem Ana nın hayatının son dönemi­ ni geçirip öldüğü yerde 4. yüzyılda inşa edilen ev. 1957’de Vatikan’ın onayın­ dan sonra kutsal ziyaret yeri olan Mer­ yem Ana Evi ve Kilisesi İzmir'den 80 km, antik Efes kentinden 7 km uzaklık­ ta, çam, çınar ve zeytin ağaçlarıyla be. zeli yüksek bir tepe olan Bülbül I)ağında bulunuyor. Her sabah 7.30’da, ■ pazar sabahlan 10.30 da ayin düzenleni­ yor. Kadifekale Fortress / Kadifekale The fortress overlooking İzmir has seetions dating from Hellenistic, Roman and Byzantine times. The 20-25 metre high vvalls were originally 6 km ın length. Today the fortress is a famous excursion spot with pleasant tea eardens, commanding a fabulous vievv of the city.

İzmir'in içinde, kente hakim bir tepede­ ki bu kale Helenistik, Roma ve Bizans izlerini taşıyor. Yüksekliği 20-25 metre olan duvarlanmn uzunluğu eski dönem­ lerde 6 km’yi buluyordu. Günümüzde çay bahçeleri ve olağanüstü kent man­ zarasıyla ünlü bir gezinti yeri. Pergamum / Bergama The ruıns of Pergamum. a majör centre of cıvilisatıon of the ancient vvorld, are situated 105 km from İzmir. The aeropolis and amphitheatre perehed on a tovvering hılltop, and on the outskirts of the town of Bergama the Asklepıon or health centre dedıcated to Asklepios the god of health are in a remarkable State of preservation. The site is open daily between 08.30 and 18,30. İn the town is another interesting buılding, the Temple of Serapıs, knovvn locally as tne Red Courtyard due to its tiles. The town is also worth vısrting, to see the narrow streets with tneir histonc Turkish buildings and the colourful bazaar in the old quarter.

İzmir'in 105 km kuzeyindeki bu il­ çesinde antik çağın büyük uygarlık mer­ kezi Pergamon’un kalıntıları'bulunuyor. Görkemli bir tepedeki akropolis ve amphiteatr yanısıra, ilçenin girişinde sağlık Tannsı Asklepios adına inşa edilen ve günümüzde bütiin özellikleriyle ayakta duran sağlık merkezi her gün 8.30 18.30 arasında ziyarete açık. Berga­ ma’nın içindeki tüğlalan nedeniyle halk arasında Kızıl Avlu adıyla bilinen Serapıs Tapınağı dt dikkat çckıcı. Avnca Türk kültürünün özelliklerini taşıyan dar sokakları ve yapılanyla eski mahal­ leleri ile rengarenk çarşısı ilçeyi turist­ ler için ilginç kılan özellikleri arasında.

EKİM

CHURCHES AND S Y N A G O G U E S _____________

St. Jo h n ’s Cathedral (Catholic) Şehit Nevres Bulvan, 29, Alsancak Tel: 484 5360 Open daily. Her gün açık. SL Poolycarp (Catholic) Necati Bev Bulvan, No: 2 Tei: 484 84 36 Open daily. Her gün açık. Santa Maria (Catholic) Halit Ziya Bulvan, No: 67 Tel: 484 86 32 Open daily. Her gün açık. Nötre Dame de St. Rosarei (Catholic) 1481 Sokak, No: 8, Alsancak Tel: 4216666 Open daily. Her gün açık. Nötre Dame de Lourdes (Catholic) 81 Sokak, No: 10, Göztepe Tel: 246 11 45 Open daily. Her gün açık. S t jo h n the Baptist (Catholic) Kemalpaşa Cad., No: 15, Buca Tel: 420 08 42 Open daily. Her gün açık. Santa Maria (Catholic) Kars Okulu Sok., No: 5, Bornova Tel: 388 11 77 Open daily. Her gün açık. St. A nthony of Padua (Catholic) 1610 Sokak., No: 5, Bayraklı Tel: 341 06 16 Open daily. Her gün açık. St. Helen (Catholic) 1729 Sokak, No: 53 Karşıyaka Tel: 364 36 22 October-May, june-September.

Open daily except Mondays. 09.00-17.30

Ekim-Mayıs, Haziran-Eylül. House o f the Virgin M an Efes, Selçuk Tel: 892 60 08 S t jo h n (Anglican) Talatpaşa Bulvan, Alsancak Tel: 464 57 52 S t Mary' Magdelena (Protestant) Hürriyet Cad. No: 18, Bornova Aya Fotini (Orthodo.x) 1374 Sokak, No: 24, Alsancak Tel: 4216992

Pazartesi dışında her gün Atatürk Museum / Atatürk Müzesi Birinci Kordon 148 Tel: 464 48 05 Open daily except Mondays. 09.00-17.00 Pazartesi dışında her gün Bergama Museum I Bergama Müzesi Bergama Tel: 631 28 83 Open daily except Mondays 08.30-17.30 Pazartesi dışında her gün Ephesus Museum / Efes Müzesi Selçuk Tel: 892 60 10 - 892 60 11 Open daily. 08.30-18.30 Her gün.

Y'alnız büyük bayramlarda açık. Bet Israel Synagogue Mithatpaşa Cad., No: 265 Tel: 425 1628 Sinyora İveret Synagogue 927 Sok, No: 7 Mezarlıkbaşı Shaar Ashamayan Synagogue 1390 Sokak, No: 4, Alsancak Berkholim Synagogue İkiçeşmelik Cad., No: 40 For further Information / Geniş bilgi için Tel: 441 90 97

M U S E U M S / M Ü ZELER

Archeological Museum Arkeoloji Müzesi Bahri Baba Parkı, Konak Tel: 489 07 96

134 SKYLIFE

Ödemiş Archeological Museum Ödemiş Arkeoloji Müzesi Ödemiş Tel: 545 11 84 Open daily. 08.30-17.30 Her gün. Museum of Painting and Sculpture İzmir Resim ve Heykel Müzesi Tel: 484 89 45 S.Yaşar A rt Museum S. Yaşar Resim Müzesi Cumhuriyet Bulvan 252 Alsancak Tel: 422 65 32

OCTOBER 2002

Only open on pnncipal feast days.


AROUND İZMİR Kapı kaya Tapınağı A TERN EU S

9

B ergam a üzesi

U *~*'Camı PEKGAM UM K ılh k Br. L Y S IM A C H E A Pise Ar Q

ANAE

g a r ib a d a Q

E G E

AMBRIUM

K a la n y a ' H rb:s

KALBUF&DA lademlı Ilıcası

D E N İ Z İ

KARADAĞ P IT A N E A ş ık v ira n

Hrb.

MARDALI ADASI KARA ADA

YUN T DAĞI

İK İZ ADALAR

ÇANDARU KÖRFEZİ 0g KÜ Ç Ü K A» «

«

«

TAVŞAN A D A S ^ Tu „ a *

, * / 7 R ;N V

Ilıca Br.

I

*

~Y

Dereköy

®Hrb.

KVME

Kömür Br. ,

Kara Br.

)S M A N C A L !

Kdm kayaB r ORAK AD ASİ

Bozkö) Ilıcası*

M e rs in T.

MURATLI DAĞI

İN CİR ADASK)

. D eve Brr

PH O K A IA 11

ık m a k te p e

L A R IS S A .

H ö y u ğu ■* '

'ÜÇÜKBAHÇE

SPALMATORI AD \U Y l N AD AS 0 \tK( O YU

M ljR A D İY l

I0RM FİD A N LIĞ TLU r-, •' " ■ 'MURADİYE HOROZKÖre

AKDAĞ KOYUNDERE

IJZUN ADA

ırg u t Br.

K arago I M anas tık

BÖLMEÇ DAĞI J

Anzak Ş t

K »' \

KARADAĞ SYM RN A

K ira z B r

GÜLBAHÇE KRF. I

M ESA TE

E

ERVTH KAI

UÇ B urur, T C P *

YASSICA ADA

) C İZMİR KÖRFEZİ.

- A * ■

<CESM E

: -------

P a m u k lu

KOCADAĞ

*> • „

& N C İR Ü A D A

‘« î 0.

» İE N A I

SC A LA

KEMALPAŞA DAĞI *JJ50

G ülbahfe

kaplıcaları

9//ftospS

ierssus! KYSSUS

N İFD AĞ I

Uzun kuyu ÎOZALAN D. inlerime Yeri

Çakmak

/—

M a n a stı

E f E R I H IS A R

IffAN DAĞI

t

"1& *

SIĞACIK KÖRFEZİ

ieferhisar *K a le si K im i

fELİKÖY

ftrhisar Br/.

^TB(B<flY

L E G E N D

C O LO P H O N

cAkiBRiuu Antique City is s ö ^ G tB

Road Number

J4.

Alrport

a İJ t

Seaport

d k V

BAHADI\ ADASr >

Ttaln Statlon

\ TORBALI ALAEN Af

Derebağı

D E Ğ lR M E N D E R E

G üm uldür / i M E T R .O P O L IS KARACADAĞ

M YO N N EU SUS

U *770

Caravanseral N A T IO N

M o sq u s M useum M onum snt

77

Church

C asil e

*

Forest

®

Ru ln s

O

Hot Spring

0

Beach

1

011 Statlon

E G E

Pam ua P la jla r

D E N İ Z İ KUŞADASI KÖRFEZİ

t

116)3490141

o:

Ök.k 1 65000.

ğ

’ Müzesi

Buharlı ğ \ T Lokomotifler

ÇAMLIK M üze si


"’^ İ T tâlya O uV Ui dI UeC . .~

. _ _ ., ^ _ —

İN A N D A R O U N D V

E M E R G E N C Y

Ambulance: Tel: 112 (Ali över Turkey) Poliçe: Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire: Tel: 110 (Ali över Turkey) Gendarme: Tel: 156 (Ali över Turkey) T O U R IS M

IN F O R M A T IO N

TURİZM DANIŞMA___________ Tourist Information Phone Alo Turist Hattı Tel: 0 800 51107 0 7 -0 800 511 07 08 Proviııcial Director of Tourism II Turizm Müdürlüğü Tel: 343 27 60-61 Antalya Cumhuriyet Mahallesi Tel: 241 17 47 A la n y a

Çarşı Mahallesi Tel: 513 12 40 Cumhuriyet Meydanı Tel: 836 12 38 Kemer Belediye Binası Tel: 814 15 36-814 11 12

HOTELS / OTELLER A N T A L Y A ___________________________

Adora Golf Resort Hotel (*“ “ ) Belek/Serik, Tel: 725 40 51 Fax: 725 40 71 Altis Golfhotel (“ ***) Belek/Serik, Tel: 725 42 26 Fax: 725 42 34 Antalya Dedeman Lara Yolu, Tel: 321 79 10 Fax: 321 38 73 Antalya Renaissance Resort (***•*) Beldibi, Tel: 824 8431 Fax: 824 84 30 Antbel Belek Hotel (” ” *) Belek/Serik, Tel: 7254102 Fax: 7254268 Arum Hotel&Apartments (**“ •) Side, Tel: 753 45 60 Fax: 753 4140 Belconti Resort Hotel (***” ) Belek, Tel: 715 15 40 Fax: 715 10 47 Cender Hotel (*'**) Işıklar Cad., Tel: 243 43 04 Fax: 243 39 87 Ceylan Inter-Continental Resort Kemer, Tel: 824 51 00 Fax: 824 64 35 Club N (****) Karaburun Mevkii, Alanya Tel: 527 48 30 Fax: 527 48 28 Club Hotel Sera Lara Yolu, Tel: 349 34 34 Fax: 349 34 54 Club Justiniano (****) Alanya, Tel: 527 44 47 Fax: 527 46 82 Falez Hotel (*” “ ) Konyaaltı, Tel: 238 54 54 Fax: 238 51 51 Gloria Golf Resort (” *") Belek/Serik, Tel: 715 15 20 Fax: 715 15 25 Grand Prestige Hotel Side (” ” *) Side, Tel: 756 90 60 Fax: 756 90 81 Grand Hotel Adonis (*“ ” ) Eski Lara Yolu, Tel: 323 44 44 Hillside Ma Biche Hotel Kemer, Tel: 815 21 90 Fax: 815 21 91 Hotel Alp Paşa Kaleiçi, Tel: 247 56 76 Fax: 248 50 74 Hotel Ofo Antalya (*""'*) Lara, Tel: 349 40 00 /15 hat Fax: 349 4016 Hotel Bilkent Kemer (” ” ) Göynük/Kemer, Tel: 815 15 38 / 20 hat Hotel Saray Regency (*“ “ ) Titreyengöl, Tel: 75691 00/7hat Hotel Sillyum 2000 (*•***) Belek, Tel: 715 2100 Hotel Sultan Saray Göynük/Kemer, Tel: 815 14 80 Hotel Sun Zeynep Belek, Tel: 725 41 80 Fax: 725 42 00 Hotel Turquoise (*” **) Side/Soıgun, Tel: 756 93 30 Fax: 756 93 45 Best Westem Khan Hotel (“ *') Kazım Özalp Caddesi, 55 Tel: 248 38 70 Letoonia Golf Resort (*"'*) Belek, Tel: 715 14 50 Fax: 715 14 54 Le Jardin Resort Otel Kiriş Kemer, Tel: 824 52 22 Fax: 824 52 20 Mia Resorts Belpark Palace (•” *) Belek, Tel: 715 13 00 Fax: 715 13 17-18

. . . . . .

■__,

Telephone: International code for Turkey: 90, Antalya area code 242. For intercity calls wrthin Turkey first dial "0", then the area code, and then the local number. For intemational calls first dial 00"

Club Med Palmiye Tekerlektepe Mevkii Kemer Tel: 8143260 (10 hat-lines) Chıb Mediterranee Kemer Kemer Tel: 8141009 Fax:8141018 Club Mega Saray Üçüncü Kum Tepesi Mevkii Belek/Serik, Tel: 725 40 26 Fax: 725 40 49 Club Phaselis KemerTel: 81516 31 Fax: 81516 37 Club Salima Beldibi-KcmerTd:8248360 Fax:8248373 Club Turan Prince Kızılağaç Turizm Merkezi, Side Tel: 748 72 60 Fax: 748 72 50 - 51 Club Varuna Taşlıburun Mevkii Belek/Serik Tel: 725 42 01 Fax: 725 42 25 Club Zigana Beldibi Tel: 824 92 30 Fax: 824 83 15 EHA Holiday Village Titreyen Göl, Manavgat Tel: 756 90 50 Fax: 75690 52 Kemer Holiday Village Göynük, Kemer Tel: 815 14 30 Fax:815 1465 Mia Resorts Belpark Village Belek-Serik Tel: 715 13 00 Fax:7151317-18 Oasis Beach Club Konaklı Mevkii, Alanya Tel: 565 14 51 Fax:5651449 Palmariva Holiday Village Tekirova, Kemer Tel: 821 4004 Fax:82140 40 Park Kimeros Gövnük, Kemer Tel: 815 1663 Fax: 815 1672 Robinson Club Pamfîlya Acısu Mevkii, Side/ Manavgat Tel: 756 93 50 Fax: 756 93 58 Sidelya Çolaklı Köyü, Manavgat Tel: 763 68 01 Fax: 763 61 14 Simena Holiday Village Çamyuva, Kemer Tel: 824 63 63 Fax:8246381 Sol Muna Kumköy, Side Tel: 753 34 46 Fax:753 13 59 Turtel Side Holiday Village Side Tel: 753 39 00 Fax: 753 20 25 Turtle's Club Marco Polo Çamvuva, Kemer Tel: 824 63 36 Fax: 824 63 46 Voyage Club Turtel Sorgun Manavgat Tel: 756 93 00 Fax:7569309

Mirage Park Resort Göynük, Tel: 815 22 44 Fax: 815 22 35 Merit Lymra Hotel & Resort Kemer, Tel: 8245300 Fax:8247779 Patara Prince Resort (****) Patara/Kalkan, Tel: 844 39 20 (8 hat) Royal Resort Hotel (*'*'*) Kemer, Tel: 815 23 70 Fax: 815 16 27 Golden Ring Hotel (***•) Güllük, Tel: 243 15 15 Fax: 243 15 22 Sheraton Voyager Antalya (*” **) 100. Yıl Bulvan, Tel: 238 55 55 Sunset Hotel (**“ ) Konyaalü Tel: 229 06 92 Fax: 229 13 89 Taksim International Alanya (“ **) Göl Mevkii, Tel: 514 07 00 Taksim International Side (•****) Sorgun Mevkii-Manavgat Tel: 756 93 21 Fax:75693 20 Talya Hotel (*” ” ) Fevzi Çakmak Caddesi, 30 Tel: 248 68 00 Fax:241 54 00 Topkapı Palace (*"**) Kundu Aksu Tel: 431 23 23 Türkiz Hotel (**•*•) Kemer Yat Limanı Tel: 814 41 00 Fax:814 28 33 S P E C IA L LIC E N S E H O T E L S

ÖZEL LİSANSLI OTELLER Abad Hotel Kaleiçi Tel: 247 44 66 Fax: 323 04 25 Argos Hotel Kaİeiçi Tel: 247 20 12 Fax: 241 75 57 Aspen Hotel Kaleiçi Tel: 247 71 78 Fax: 241 33 64 Karyatit Hotel Kaleiçi Tel: 244 (X) 55 Fax: 244 (X) 54 Marina Hotel Kaleiçi Tel: 247 54 90 Fax: 241 17 65 Naturland Hotel Kemer Tel: 824 62 14 Fax: 824 62 10 Tekeli Konaklan Kaleiçi Tel: 244 54 65 Fax: 242 67 14 Turban Adalya Hotel Kaleiçi Tel: 243 47 56 Fax: 243 47 51 Tuvana Hotel Kaleiçi Tel: 247 60 15 Fax: 241 19 81 Tütav Türkevleri Kaleiçi Tel: 248 65 91 Fax: 241 94 19 H O L ID A Y V IL L A G E S

TATİL KÖYLERİ Attaleia Holiday Village Taşlıburun Mevkii, Belek/Serik Tel: 725 43 01 Fax: 725 43 02 Blue Village Paşa Bey Konaklı Mevkii, Alanya Tel' 56515 20 Fax: 565 15 31 Club Med Beldibi, Kemer Tel: 824 81 51 Fax: 824 81 59 Club Aldiana Titreyen Göl, Manavgat Tel: 756 92 60 Fax: 7569267 Club Ali Bey Kızılağaç Köyü, Manavgat Tel: 748 73 73 Fax: 748 73 83 Club Aquamarine Beldibi-Kemer Tel: 824 85 00 Fax:8248052 Club Asteria Üçüncü Kum Tepesi Mevkii Belek/Serik Td: 725 40 04 Fax: 725 40 02 Club Hotel Bellis Akınlar Köyü, Serik Tel: 725 42 80 Fax: 725 43 00 Club Kastalia Konaklı Mevkii, Alaııva Tel: 565 13 16 Fax: 565 14 28

S IG H T S E E IN G /G E Z İN T İ

EKİM

Antalya bölgesi arkeolojik, tarihsel hâzineleri bakımından belki de Türkiye’nin en zengin bölgesi. Antalya Müzesi çok geniş bir alanda 13 teşhir salonu ve bir açıkhava galerisinden oluşuyor. Çocuklar için de, onların ilgisini çekecek bir salon bulunan müzeyi tarih meraklıları mutlaka gezmeli. Aspendos A majör port and commercial centre in antiquity, Aspendos today lies inland, 48 km east of Antalya. Its magnificent amphiteatre is the best preserved in the vvorld and known for its superb acoustics and is stili used for concerts.

Antalya’nın 48 km doğusunda antikçağın önemli limanından kalma muhteşem bir amphiteatr. Olağanüstü akustiği ve iyi ko­ runmuş olması nedeniyle bugün de kon­ serler için kullanılıyor. Düden Falls I Düden Şelalesi A very beautiful vvaterfall ( 12 km north of the city centre),

Kent merkezine kuzey yönünde 12 km uzaklıkta çok güzel bir şelale. Piknik için mükemmel bir tercih. Old Quarter / Kaleiçi The historic nudeus of Antalya. This district is now restored and has became an attractive touristic centre with its taverns, hotels, restaurants and entertainment facilities. İts narrow streets lead down to the old harbour (today an intemational yachting marina).

Şehrin tarihi çekirdeği olan Kaleiçi; restore edilmiş hali, otel ve pansiyonlan, restoranları ve eğlence olanaklarıyla turis­ tik bir merkez. Dar sokaklardan inilen eski liman ise bugün uluslararası bir marina. Perge The origins of this ancient city 18 km northeast of Antalya go back to 1000 BC, but the surviving remains are Hellenic and Roman. An exceptional open-air museum.

Antalya’nın 18 km kuzeydoğusundaki bu antik kentin geçmişi MÖ 1000 yılına kadar uzanıyor. Ancak bugün gezilen kalıntılar Helen ve Roma dönemlerinden kalma bir açık hava müzesi.

Alanya Citadel / Alanya Kalesi

Side

This splendid Byzantine citadel surmounting the rocky peninsula is walled (8 km), The “ Red Tower" was built by the Seljuk's Sultan Keykubat in 1226. Today it is a small museum containing etnographical collections,

At this lively resort east of Antalya, the houses and ancient ruins are inextricably interwined. There are two agoras, an amphiteatre and a museum in which statues and other vvorks of art found here are exhibited.

Bizans zamanından kalma, “Kızıl Kule”si 1226’da Sultan Alaaddin Keykubat tarafından inşa ettirilen görkemli Alanya Kalesi şehri ikiye ayıran bir yanmadanın üzerinde yer alıyor. Kızıl Kule bugün etnografık eserlerin sergilendiği küçük bir müze.

Antalya’nın doğusundaki bu turistik kıyı kasabası antik kalıntılarla içiçe. İki büyük agora, geniş bir amfiteatr ve burada gün ışığına çıkarılan heykel ve öteki eserlerin sergilendiği bir müze. Termessos

Pazartesi dışında her gün.

Perched 1050 m above sealevel, this is an ancient city and a national park northvvest of Antalya. The amphiteatre is hewn out of the living rock and the vievv as far as Antalya is stupendous. There is a natural history muse­ um at the park entrance.

The province of Antalya is endovved with the richest historic treasures of Turkey. Antalya liuseum covers an area of 30,000

Denizden 1050 m yükseklikte, inanılmaz bir manzara, şaşırtıcı bir antik kent ve doğa müzesiyle bir ulusal park.

Antalya Museum / Antalya Müzesi Kenan Evren Bulvan Konyaaltı Tel: 241 45 28 Daily except Mondays.

136 SKYLIFE

square metres with thirteen galleries, an open-air gallery, a children's gallery (where children may be left) and a wide yard. Approximately fıve thousand archeological vvorks are displayed in chronological order. The museum receive an award from the Council of Europe as the Museum of the Yearin 1988.

OCTOBER 2002


AROUND ANTALYA


...

MUĞLA

İN A N D A R O U N D

O u id e

EMERGENCY Poliçe: Tel: 155 (Ali overTurkey) Fire: Tel: 110 (Ali overTurkey) Gendarme: Tel: 156 (Ali overTurkey) T O U R İS M

Telephone: International code for Turkey: 90. Muğla area code 252. For ıntercıty calls vvithin

IN F O R M A T IO N

T U R İZ M D A N IŞM A Bodrum Barı;; Meydanı Tel: 316 10 91 Dalaman Havalimanı Tel: 792 52 20 Dalyan Ortaca Tel: 284 42 35 Datça Hükümet Binası İskele Mahalle Tel: 712 31 63 Fethiye

İskele Meydanı No: 1 Tel: 612 1975 Köyceğiz Atatürk Kordonu Tel: 262 47 03 Marmaris İskele Meydanı No: 1 Tel: 412 1035 Milas-Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı Tel: 523 00 66 Muğla Marmaris Bul. No: 24 Tel: 214 12 61 H O T E L S / OTELLER M UĞ LA

A&B Home Otel Göcek, Fethiye Tel: 645 18 20 Aries Otel (**“ ) Çalış Mevkii. Fethiye Tel: 613 13 31 Aqua Otel (“ **) Sahil Sok. No: 15 İçmeler, Marmaris Tel: 455 36 33-49 Antik Tiyatro Boutique Otel Bodrum Tel: 316 60 53 Azka Otel (•***) Bardakçı Mevkii, Bodrum Tel: 316 89 92 Bodrum Resort (****') Giimbet Tel: 317 28 28 Caria Holiday Resort Babadağ. Sangerme Tel: 286 84 39 Chıb Marverde (“ **) Meşelik Köyü Kuyucak Mevkii, Milas Tel: 3167694 Colossus Otel (“ **) Gümbet Mevkii, Bodrum Tel: 316 34 19 Elegance Hotel’s (” ***) Kemeraltı Mah. Dergah Civan, Marmaris Tel: 412 81 01 Golden Kev Boutique Hotel Iiodmm Tel: 313 41 06 Hisarönü-Marmaris Tel: 466 66 20 Bördübet-Marmaris Tel: 436 92 30 Hotel Ambrosia (•***) Bitez Tel: 343 18 86 Hotel Mavi (****) Bardakçı Mevkii, Bodrum Tel: 313 03 71 Hotel S (” **) İçmeler Sahil Sok., Marmaris Tel: 455 24 47 The lnn&Swissotel Göcek Marina Resort Boutique Hotel Göcek-Fethiye Tel: 645 27 60 İberotel Sangerme Park ( " ” ) Sangerme Mevkii, Ortaca Tel: 286 80 31 İdemen Beach Club (**“ ) Yalıkavak, Bodnım Tel: 385 35 79

T urkey first dial “0”, then the area code. and then the local number. For intematıonal calls first dial "00*.

İzer Otel ("**) Kızılağaç Köyü, Bodnım Tel: 367 19 10 Javaliıı Otel (“ " ) Yahşi Köyü, Bodrum Tel: 348 35 41 Karia Princess Canlıdere Sok. No: 15, Bodrum Tel: 3168971 La Perla Oteli ("**) İçmeler, Marmaris Tel: 455 33 89 Labranda Otel (****) Güllük Sralık Mevkii, Milas Tel: 522 29 11 Laguna Azur Hotel (*” *) İçmeler Kumluörencik Mevkii, Marmaris Tel: 455 3710 Lavanta Village Yalıkavak, Bodrum Tel: 385 2167 Magic Life Der Club Resort (•**“ ) Hisarönü Köyü, Cubucak Mevkii, Marmaris Tel: 466 64 34 Magic IJfe Der Club Sangerme (***” ) Sangerme Mevkii, Ortaca Tel: 286 80 63 Manastır Otel (****) Kumbahçe Mah. Banş Sitesi, Bodnım Tel: 316 28 54 Mares (Altınyunus) Otel (” ***) İçmeler, Marmaris Tel: 455 22 00 Marina Vista (Blue Otel) (****) Yat Limanı Mevkii, Bodrum Tel: 316 22 69 Merve Park Suites Hotel Bodrum Tel: 316 15 46 Munamar Vista Otel (***“) İçmeler, Marmaris Tel: 455 33 60 Resort Dedeman Bodnım (*■**) Bitez, Gümbet Tel: 313 85 00 Şamara Otel Kayruır Mevkii, B<xlrum Tel: 36716 00 Sea Garden (“ **•) Yalıdağ Mevkii, lkxlrum Tel: 368 9015 Spa Hotel Thermemaris (” ’*) İncebel Mevkii, Dalaman Tel: 694 83 34 Suncity Otel (**“ ) Hisarönü Köyü Belceğiz Mevkii, Fethiye Tel: 617 01 11 Turunç Oteli ("" ) Marmaris Tel: 476 70 24

Club Tuana Vista Tatil Köyü Çayağzı Katüç Mevkii, Fethiye Tel: 633 63 16 Grand Yazıcı Marmaris Palace İçmeler Pamucak Mevkii, Marmaris Tel: 455 55 55 Fax: 455 34 38 Halıcı Tatil Köyü Amıutalan- Boynu/bükü Mevkii, Marmaris Tel: 412 11 71 HiUside Beach Club Kalemva Koyu P.K. 123, Fethiye Tel: 614 8360 Hotel Ersan Kızılağaç Köyü İçmeler Mevkii, Bodnım Tel: 3168980 İberotel Marmaris Park İçmeler Pamucak Mevkii, Marmaris Tel: 455 21 46 İsis Tatil Köyü Eskiçeşme Mah. Asarlık Mevkii, Bodnım Tel: 3169501 Letoonia Tatil Köyü Oyuktepe Pacanz Mevkii, Fethiye Tel: 614 49 66 Lykia World Ölüdeniz Kırdak Mevkii, Fethiye Tel: 616 6010 Magic Life Der Club Adaköv Yalancı Boğaz Mevkii, Marmaris Tel: 412 07 00 Martı Tatil Köyü İçmeler Örencik Mevkii, Marmaris Tel: 455 34 41 Ora Tatil Köyü Kızılağaç köyü, Bodrum Tel: 367 15 00 Sea Club Metem Tatil Köyü Asarlık Mevkii, Bodrum Tel: 317 23 60 T.M.T. Tatil Köyü Atatürk ö d . No: 134, Bodnım Tel: 3161207 Turban Tatil Köyü Marmaris Tel: 412 18 43 Voyage Club Torba Kızılağaç Mevkii Torba köyü, Bodnım Tel: 367 18 20

H O L İ D A Y V IL L A G E S

S IG H T S E E IN G / G E Z İN T İ

T A T İL K Ö Y L E R İ

Muğla Museum / Muğla Müzesi

Anıktur Tatil Köyü (Club Med) Çiftlik Köyü Yalıçiftliği Mevkii, Bodrum Tel: 368 91 52 Bciccğiz Tatil Köyü Hisarönü Köyü Belceğiz Mevkii, Fethiye Tel: 617 (X) TV Bodrum Park Resort (Regal Resort) Kızılağaç köyü Torba Kuyucak Mevkii, Bodrum Tel: 367 14 31 Club Datça Tatil Köyü İskele Mahallesi, Datça Tel: 712 88 20 Club Kadıkale Peksimet köyü Kadıkalesi Mevkii, Bodrum Tel: 382 32 71 Club M Haremtan Koyu, Bodrum Tel: 31661 00 Club Müsgebi Tatil Köyü Müsgebi Köyü Çakmaklı Mevkii, Bodrum Tel: 358 50 86

Thıs natural history museum exhıbitş fossils dıscovered near the village of Özlüce belonging to a wide range of creatures whichlıved 5-9 miliion years ago över an area stretehing from eastem Aşia to Spain.

Muğla merkez ilçeye bağlı Özlüce köyü vakınlanndan çıkarılan, günümüzden 95 milyon yıl kadar öncesine tarihlenen. Doğu Asya'dan İspanya ya uzanan geniş bir alanda yaşayıp yok olmuş canlılara ait fosillerin sergilendiği bir müze. Bodrum Castle I Bodrum Kalesi This castle dedicated to St Peter was built by the Knights of Rhodes in the 15th century. Located on the edge of the harbour, ıt covers an area of approxımately 30,000 square metres, and has five towers known as the French Tower, English Tower, Italian Tower, German Tower and Snake Tower.

MS 15. yüzyılda Rodos şövalyeleri tara­ fından St. Peter adına inşa edilen kale li­ mana hakim durumda. Yaklaşık 30000 metrekarelik alana sahip olan kalede Fransız Kulesi, İngiliz Kulesi, İtalyan Ku­ lesi, Alman Kulesi ve Yılanlı Kule olmak üzere 5 kule mevcut.

138 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002

Nautical Archaeological Museum Sualtı Arkeoloji Müzesi Remarkable ancient artefacts and shıps discovered by sponge divers and nautical archaeologists on the seabed along the southwestem Turkish coast are exhibıted in this museum, which is iocated in Bodrum Castle.

Bodrum Müzesi içinde sünger avcıları ta­ rafından ve çeşitli sualtı kazılarında çıkanlmış olan eserlerin sergilendiği bir mü­ ze. Milas Museum / Milas Müzesi Archaeological fınds from ancient cıtıes in the provınce of Milas such as Labraynda, Herakleia, lassos, and Euromos can be seen here.

Milas çevresindeki Labranda, Herakleia, İassaos, Euromos gibi antik kentlerde vapılan kazılarda çıkan eserlerin sergilendiği bir müze. Dalyan This village southeast of Muğla is named after the nver vvhich links Lake Köyceğiz to the Medıterranean. The channels ofthe river wind through the reedbeds of the estuary amidst spectacular mountaın scenery.

Ortaca ilçesine bağlı küçük bir yerleşim veri. Adını Köyceğiz Gölü nü Akdeniz’e bağlayan 5 mil uzunluğundaki kanaldan alıyor. Dalyan kanalı kıvnmlanyla, sazlık­ larıyla gezilecek bir doğa harikası. Caunos / Caunos Harabeleri The ruins of this ancient city lie on the Dalyan river. The first settlement here has been traced back to 3000 BC, and later became a provincial Capital located betvveen Lycia and Cana.

Antik Kent, göl ile deniz arasında, kanalın kenanııda kunılmuş. Tarihi MÖ 3000 yıl­ larına kadar uzanıyor. Lykia ve Karia ara­ sında kunılmuş bir eyalet merkezi olduğu belgelerden anlaşılıyor. Knidos / Knidos Harabeleri Knidos at the vvestern tip of the Datça peninsula was founded by Donan migrants from the Aegean islands ın the 7th century BC. There are several temples, indudıng one dedicated to Apollo and another to Venüs, an amphitheatre and other buildings.

Datça’ya 39 km uzaklıkta bulunan antik kent MÖ 7. yüzyılda adalardan gelen Dorlar tarafından kurulmuş. Şehirde Apollon ile Venüs'e ait çeşitli mabetler, amphiteatr gibi kalıntılar var. Fethiye Museum / Fethiye Müzesi This museum contains many finds from the ancient cities of the regıon, such as carved fragments of mausoleums, vases and sculpture dating from the Lycian, Roman and Byzantine penods,

1965 de kumlan müzede yöredeki ören yerlerinden getirilen anıt mezar parça­ ları, Lykia, Roma, Bizans dönemlerine ait vazo ve heykeller sergileniyor. Ölüdeniz Lagoon / Ölüdeniz Wıth ıts dear turquoıse waters thıs lagoon 15 km south of Fethiye ıs one of Turkey’s most renowned natural sites. İt is sumounded by sand beaches and pine woods and is a conservatıon area.

Fethiye'ye 15 km uzaklıkta, Türkiye’nin bilinen en önemli koylarından biri. Bir benzerine az rastlanan Ölüdeniz, hareket­ siz özelliği, deniz ürünleri ve kumsalıyla ilgi çekiyor. Marmaris Lyins on a large bay encirded by pıne covered hills, Marmaris enjoys one of the most beautiful settıngs of any Turkish resort. İt is elose to such ancient ruins as Physkos, Saranda, Amos and Loryma.

İlçede gezilip görülmeye değer Physkos, Saranda, Amos, Loryma gibi antik kentler bulunuyor.


AROUND MUĞLA


INFUGHT DUTY FREE INFUGHT DUTY FREE or S ayın Y o lcu la r, Ürün içeriği yenilenen Duty Free satışları­ mızdan Türk Hava Yolları nın yurtdışı sefer­ lerinde yararlanabilirsiniz. Zengin içerikli

Addict Trio Cipstick € -4 2

ürün yelpazemizi kabin hostesinden temin edeceğiniz S ’h o p dergisinde bulacaksınız. Arzu ettiğiniz ürünleri nakit olarak veya kredi kartı kullanarak satın alabilirsiniz.

spray

Dear Passengers,

Destination Couleurs € -2 4

On intemational Turkish Airlines flights you may purchase Duty Free items from our new range, which offers a wide and diverse selection. These items are listed in S ’hop magazine, copies of vvhich you may request from the cabin attendant. Payment for the items you desire may be made by cash or credit card.

ESTEE LAUDER RENK YELPAZESİ

Estee Lauder

Estee L auder günlük h ayatınızın

Color on the Run Palette € -3 2

h e r anına a y a k uyd uran b ir renk pale ti sunuyor. M akyaj setinde Püre C olor dudak parlatıcısı ve ruju, B lu sh in g N atural Cheek Color allığı, iki renk tonunda f a r ve üç aplika tö r bulunuyor.

COLOR ON-THE-RUN A color palette that keeps pace with your life. Indudes: Pure Color Lip Glossand Lipstick, Blushing Natural Cheek Color. two eyeshadows, and three applicators. İn easy-to-wear colors.

R o c l^ ^ AIm Ti

Paco Rabanne U ltra vio le t Man Eau de to ile tte spray 50 mİ

J ne to ile tte '.K ıy

<0ınl

€-28

p a c o ra b a n n e Cigarettes&Cigars / Sig ara ve Puro Marlboro King Size

Marlboro Llghts King Size

Marlboro 100’s

200 Cigarettes

200 Cigarettes

€-13

€-13

Price List / Fiyat Listesi Marlboro Medium King Size

Marlboro Lights 100’s

Parliament 100’s

200 Cigarettes

Muratti King Size

€-13

200 Cigarettes

200 Cigarettes

€-13

€-13

€-13

200 Cigarettes € -1 3

200 Cigarettes


INFUGHT DUTY FREE INFUGHT DUTY FREE Y5L MontBlanc

Palette Esprit Couleurs € -4 0

E S C A D A

BLANC

S E N T I M E N T

Presence by Presence D'une Femıne Eau de to ile tte spray

Escada Sentiment Pour Homme Eau de to ile tte spray 50 mİ € -3 3

Escada 5entiment Eau de parFum spray 50 mİ € -3 8

P R E S E N C E

■ II * II I

Versace Versace Woman Eau de parFum spray 50 mİ € -4 0

S*0".

t -lil: I

. s * » 0” '

t h e n e w f r a g r a n c e lo r vvom en

Divan’ın nefis çifte kavrulmuş fıstıklı lokumu şimdi de otantik tahta kutu­ larda

J l a n d deditfned, h a n d p a u d e d ,ka*ui<flajed İZ N İK

Chivas Regal 5cotch Whisky 12 years old 75 d

F O U N D A T IO N *

Ring €-23

Quartz tile 925 carat solid silve r

İndirim o ff

Pendant öuartz tile 925 carat silve r and chain

€-55 Ottoman Galleon 17x17 cm €-75

Olvan's famous double roasted pistachio Turkish Oelights are now in authentic wooden box. 400 g'"

Reversed Jack Daniels Tennessee Whiskey

100 d €-20

Jameson Irish Whisky 75 d

Ballantines Scotch Whisky 75 d

€-11

€-12

Johnnie Walker Black 75 d Scotch W hisky 12 years old € -2 4

Cigarettes&Cigars / Sig ara ve Puro Camel King Size 200 Cigarettes €-13

Mild Seven King Size 200 Cigarettes €-13

Gauloises Blondes 200 Cigarettes €-13

Price List/Fiyot Listesi West King Size 200 Cigarettes €-12

Oavidoff Lights 200 Cigarettes €-14

Kent Premium Light King Size 200 Cigarettes €-13

DavidoFf Classic 200 Cigarettes €-14


Upstalrs From The Departure Hail

Bntish Aırways Terraces Lounge

TH Y C İP Lounge

Advantage Club Lounge

Isbank Millenmum Lounge

Prime Ctass Lounge

P O

a

m

m

d

m fi

m

M

T

1

t-

Proorder Ptck-up Desk

Last Mmute Gate Shop

Last Mmute Gate Shop

Last Mmute Gate Shop

Golden Touch Shops

Ktds Wonderwor1d

D& R

( p ) | Parkıng

I Taxi

■ Meetmg Pomt

Kjd's Piay Room

Conference Room s

I Bank/Exchange Office

Tıcket Sales

'l Reni A Car

I TaxFree Desa

I Post Office Nautıca

I Airlines Lost & Pound

I Domostic Transit

Ba gg a ge Custody

Secure Wrap

Check-m

Shopptng

Toılets

Terminal Lost & Pound

Batty

Pelmers

Vakko

Emptre

Carlıer

Svveet Dreams

House of Ctgars

Vıntage

Food HaH

Sotur

Bazaar

Mam Duty Free Shop

| DutyFree

I® ]

Information Desk

Gidiş Katı / Departure

Plan of the international terminal at the Atatürk Airport in İstanbul

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde ne nerede?


DANIŞMA VE REZERVASYON / INFORMATION AND RESERVATION

____________________t --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------£-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D IŞ B Ü R O L A R IN T E R N A T IO N A L O F F IC E S A B U D H AB I S u lta n B in Y o u s u f a n d S o n s

BAKU

BUENOS A İR ES

H u s i H a c ıy e v C a d . N o : 11

A l N a b o o d a h T ra v e l a n d T o u r is m

T el: (9 9 -4 1 2 ) 9 7 7 3 0 0 -9 7 5 4 3 8 -

1114-1 P is o “B ” C P

A l S h o a la B u i ld i n g C B l o c k

975392

B u e n o s A ire s

D e ira , P .O . B o x 1200

th y.b ak u @ a ze u ro te l.c o m

A R G E N T IN A

Dubai

B a k ü A Z E R B A IJ A N

G r o u n d F lo o r S u lta n B in Y o u s u f S o n s B ld g. S h e ik h H a m a d a n Str.

DUBAİ

G S A : In te rc o n tin e n te S.A. A v. Sa n ta Fe

BANGKOK

Tel: (5 4 -1 1 ) 4 8 1 6 2 3 0 7

U N IT E D A R A B E M IR A T E S

in te rc o n tin e n te @ to u rn e t.c o m .ar

S / R T e l: (9 7 1 -4 ) 2 9 4 0 0 9 9 2 9 4 5 9 2 4 -2 9 4 5 6 7 6

G u l f E x p r e s s T r a n sp o r t A g e n c y

O p p . Ç e n t e r H o te l N o v o t e l

Ltd. C P T o w e r

P.O . B o x N o . 6 9 8

3 rd F loo r, 313, S ilo m R o a d B a n g k o k 10500 T H A IL A N D

IT C - Im p e r ia l T ra v e l Ç e n te r

T e l: (6 6 -2 ) 2 3 1 0 3 0 0 -0 7 tu rk a ir@ lo x in fo .c o .th

Ç enter, Suit: 3 2 -3 3 T a h r ir Sq. C a ir o

G S A : A e r lin g u s

EG YPT

P .O . B o x 180

A bu Dhabi U N IT E D A R A B E M IR A T E S S / R T el: (9 7 1 -2 ) 6 3 4 1 7 2 1 -

CAIRO - KAHİRE N ile H ilto n C o m m e r c ia l

6328532 BA RCELONA AD IS - ABABA

A e r e p u e r to d e B a rc e lo n a

G S A ; E t h io p ia n A irlin e s,

B lo q u e T e c n ic o Ptl 1

B o le A irp o rt P . O B o x 1755

R o o m 8 08820

E T H IO P IA

B a rc e lo n a S P A I N

T el: (2 5 1 -1 ) 1 82222

D u b li n I R E L A N D

ca itk .m n g r@ li n k .net

S/Tel: (3 5 3 1 ) 3 70011

G r a f A d o l f Str. N o . 21 4 0 2 1 2

tu rk ish @ ctv .e s

Cape T ow n

S / R Tel: (4 9 -2 1 1 ) 3 7 3 0 6 2

S O U T H A F R IC A Tel: (2 7 -2 1 ) 4 2 5 1 9 6 7

t h y -d u s@ t-o n lin e .d e

BASEL F lu g h o ff F lu g h a f e n B a se l

T el: (2 1 3 -2 1 ) 5 4 4 3 5 5 -4 4 6 8 6 6

T el: (0 6 1 ) 3 2 5 4 9 5 9

C H İC A G O - Ş İK A G O 6 2 5 N o rth M ic h ig a n A v e n u e , Süite 140 0 Illin o is 6 0611 C h ic a g o

B E I JI N G - P EK İN

U SA

G . A lm a t y K A Z A K H S T A N

W 1 0 3 , K e m p in s k i Ç e n te r 5 0 L ia n g M a Q i a o R o a d ,

T el: (3 1 2 ) 9 4 3 7 8 5 8 (8 L in e s)

4 80 0 91

KKK) 16, B e ijin g P.R. C H I N A

in fo @ t k c h i.c o m

S / R T el: (7 -3 2 7 2 ) 5 0 6 7 7 3 5 0 6 7 7 4 -5 0 6 2 2 0 -5 0 1 0 6 7

T e l: (8 6 -1 0 ) 6 4 6 5 1 8 6 7 -7 0

C H I S I N A U - K İ Ş İ N EV

th y b jsa p ® l6 3 b j.c o m

C lıisin a u

th y@ ra te l.kz

R E P U B L IC O F M O L D O V A

BEIRUT - BEYRUT AMMAN

S/Tel: (3 7 3 ) 2 5 2 5 0 9 5 -2 5 2 5 4 7 2 t u rk a irlin e s@ m d l.n e t

J a l E l- D ib A u t o st ra d e

A . R iy a d h C e n tre 8th F lo o r

M a z d a B ld g . 5tlı. F lo or. Bein.it L E B A N O N

P .O . 3 9 1 7 7

T el: (9 6 1 -4 ) 7 1 7 1 3 7 -3 9

Am m an J O R D A N

7 17 0 51

S / R Tel: (9 6 2 -6 ) 4 6 5 9 1 0 2 -

th y b e y @ m a g n a r a m a .c o m

J a b a l A m m a n T h ir d C irc le

C O LO G NE - KÖLN B o n n A irp o rt T e r m in a l 2

4659112 t h y @ g o .c o m .jo AMSTERDAM

N ETHERLAN DS B IS H K E K - B İŞ K EK

Tel: (9 9 -3 1 2 ) 5 1 2 2 1 9 -5 1 1 6 6 6 510666 A T H E N S - AT İNA F ile lliln o n Str. N o : 19 G R 1 0 5 5 7 A tlıe n s G R E E C E S/Tel: (3 0 -1 0 ) 3 2 2 2 5 6 9 R/Tel: (3 0 -1 0 ) 3 2 4 6 0 2 4 3 2 2 0 5 6 1 -3 2 2 1 0 3 5 grtu rk 0 1@ a ttglo b a l.n e t BA H R A I N - BA H R EYN M a n a m a T r a v e l C e n tre W .L.L. P .O . B o x 2 4 2 7

G ENEVA - C E N E V R E R u e d e C h a n te p o u le t N o : 1-3 1201 G e n e v a S W IT Z E R L A N D T e l: (4 1 -2 2 ) 7 3 1 6 1 2 0 (4 L in e s ) t h y g v a @ fre e surf.ch HAMBURG H e rm a n n str. 46, 2 0 0 9 5 H a m b u rg G E R M A N Y S/R Tel: (49-40) 3 2 5 8 0 5 0 -

E m s t - A u g u s t Platz 6 3 0 1 5 9 Hannover G E R M A N Y

C o p e n h a g e n V. DENM ARK

S / R Tel: (4 9 -5 1 1 ) 3 0 4 8 2 1 0 (4 L in e s)

S/Tel: (4 5 -3 3 ) 1 44 0 55 tu rk is h .a ir.c p h @ m o b ilix n e t.d k

t h y .h a n n o v e r@ t-o n lin e .d e HONG KONG

D A M A S C U S - ŞAM

B e st H o lid a y s Ltd.,

S / R T el: (9 9 6 - 3 1 2 ) 6 6 0 0 0 8 / 9 6 60 0 11

A b u F a d d e l E lm u r a d y Str. 3 2 D a m a s c u s S Y R IA

R o o m 180 4 J u b ile e C e n tre 18

htyfru @ e lca t.kg

S/Tel: (9 6 3 -1 1 ) 4 4 6 8 5 0 3 0 -3 3

W anchai H O N G K O N G T e l: (8 5 2 ) 8 6 1 3 1 1 1 b e s t h o lid a y s ® ia w h k .c o m

BRUSSELS - BRÜKSEL

DH A H R A N - D A H R A N

51. C a nte rste e n , 1000

G S A : A B C T rave l A g e n c y K i n g A b d u la z iz Str. 2 5th C r o s s

B r u s s e ls B E L G İ U M S /R Tel: (3 2 -2 ) 5 0 0 1 9 3 2 5117676 sa le s@ tu rk ish a irlin e s.b e

BD.

N . B a lc e s c u 3 5 -A

S A U D I A R A B IA

A v e n u e B lu e A re a

B u c h a re st R O M A N I A

G S A : B e n g a l Airlift Ltd.

S/Tel: (4 0 1 ) 3 1 1 2 4 1 0 -3 1 1 3 2 1 0

54, M o tjh e e l C .A . D h a k a 1000 Dhaka B EN G LA D ES H Tel: (2 ) 2 4 3 0 5 9

BUDAPEST - BUDAPEŞTE 1052 B u d a p e st, A p a c z a i C se re J a n o s U. 4 B u d a p e st HUNGARY

222648

T el: (3 6 1 ) 2 6 6 4 2 6 9 -2 6 6 4 2 9 1 tu rk ish a irlin e s@ m a il.m a ta v .h u

DOH A-QATAR G S A : T r a n s O r ie n t A g e n c y P .O . B o x 363, D o h a Q A T A R S / R Tel: (9 7 4 ) 4 4 5 8 4 5 8 4423496

144 SKYLIFE

EKİM

İSLAM ABAD G S A : P a k tu r k E n te rp rise s

DH A K A - D A K K A

t h y @ m b .ro k n e t.ro

F e n w ic k Str.

P .O . B o x : 7 3 9 A lk h o b a r 3 1 9 5 2 D h a h ra n T el: (6 6 -3 ) 8 9 5 0 0 4 4 -8 9 5 4 9 0 4

BU CH AREST- BÜKREŞ

M anam a B A H R A IN T el: (9 7 3 ) 2 1 1 8 9 6 -2 2 2 6 4 7 tu rk a ir@ b a te lc o .c o m .b h

t u rk ish a irlin e s_ fra @ t-o n Iin e .d e

32580513/14/15 h a m @ tkge rm a n y.co m

S o v y e t sk a y a 136 B is h k e k K Y R G H Y I S T A N

T Ü R K M E N İS T A N

F ra n k fu rt -M a in G E R M A N Y R/Tel: (4 9 -6 9 ) 6 5 0 0 7 4 1 1 -1 7

HANNOVER

S / R Tel: (4 9 -3 0 ) 2 6 2 4 0 3 3 -3 5 b e r-tk @ t-o n lin e .d e

M a g t y m g u ly A v . 7 1 -7 4 4 0 0 0 A sh k h a b a d

B a s e le r Str. 3 5 -3 7 6 0 3 2 9

K ö ln

COPENHAGEN-KOPENHAG R a a d h u s p la d s e n 16, 1-1550

1 1 1 8 C L, S c h ip o l A irp o rt A m s te rd a m

A S H KH A B A D - A Ş K A BAT

FRANKFURT

R/Tel: (4 9 -2 2 0 3 ) 4 0 2 6 7 6 / 7 7

B u d a p e st e r Stra sse 2 8 -3 0 10787 B e r lin G E R M A N Y

t liy .in fo @ sc h ip h o l.n e t

D u s s e ld o r f G E R M A N Y

GERM ANY S/Tel: (4 9 -2 2 0 3 ) 4 0 2 6 9 4 -9 6

BERLİN

Ev e rt V a n D e B e e k stra a t 29

S / R Tel: (3 1 -2 0 ) 4 0 5 9 6 3 6

D USSELD O RF

R/Tel: (3 4 9 3 ) 2 9 8 4 1 7 0 -7 2

4030 B a se l S W IT Z E R L A N D

F u r m a n o v a Str. N o : 100

D u b li n A irp o rt

S a fm a rin e H o u s e , 2 2 R ie b e e k Str. 2 n d F lo o r 8001

B e n a m e n e L e s V e rg e r B ir M o u r a d R a is A L G E R İ A

A LMAT Y

D UB LİN

Tel: (2 0 2 ) 5 7 4 9 0 0 9

C A P E TOWN

A L G I E R S - C EZ AY İ R 3 0 R u e H a sse n e

tu rk is h © e m ira te s.n e t.ae

OCTOBER 2002

6 4 / E M a s c o P la za J in n a h Isla m a b a d P A K İS T A N S / R Tel: (92-51) 2277595-99 JAKARTA G S A : P T A n g k a sa C ahaya C e m e r la n g M e n a r a Rajavvali, 8 th F lo o r JL. M e g a K u n in g a n Lot 5.1 K a w a s a n M e g a K u n in g a n 1 2 9 5 0 Ja karta I N D O N E S I A T el: (6 2 -2 1 ) 5 7 6 1 3 3 8 -5 7 6 1 3 2 8 a n g k a s a @ d n e t .n e t.id


D A N I Ş M A VE R E Z E R V A S Y O N / I N F O R M A T I O N A N D R E S E R V A T I O N JEDD AH - CİDDE

M U S C A T - MASKAT

LYON

R O M E - ROMA

C ity Ç e n te r B ld g . A n n e x 12/13

5 9 B o u le v a r d M a r iu s

G S A : S u n r is e T ra v e l a n d

P ia z z a D e lla R e p u b lic a

M e d in a R o a d . P.O . B o x . 1 1563

V iv ie r M e r le 6 9 4 2 9

T o u r is m L L C

55 00185

21425 Jed dah S A U D I A R A B IA

C ed ex 03 Lyon F R A N C E

P.O . B o x 3 5 4 5 R u w i, 112

R o m e IT A L Y

S / R T e l: (9 6 6 -0 2 ) 6 6 0 0 1 2 7 -

S/Tel: (3 3 ) 8 2 0 9 0 0 2 2 0

N C T B ld g . M a d in a A l Q a b o o s

S / T e l : (3 9 -6 ) 4 8 7 3 3 6 8

6 6 3 0 3 7 2 -6 6 3 7 6 8 3

R/Tel: (3 3 -4 ) 3 7 9 1 6 6 7 0

M u scat S U L T A N A T E O F O M A N

t h y .ly o n @ w a n a d o o .fr

S / R T el: (9 6 8 ) 6 0 1 0 6 6

R/Tel: (3 9 -6 ) 4 8 2 8 3 4 9 -4 8 1 9 5 3 5 ro m a @ tu rk ish a irlin e s.it

JO H ANN ESB URG T h e F o r u m B ld g . lO tlı F lo o r

N EW YORK

MADRİD

4 3 7 M a d is o n A v e n u e 1 7-B N e w Y o r k N Y 1 0022 U S A

C o m e r M a u d e a n d 5th Str. Sandton 2196 Jo h a n n e sb u rg

P la za d e E sp a n a ,

S O U T H A F R IC A

O F C 11 2 8 0 0 8

S / R T el: (1 -2 1 2 ) 3 3 9 9 6 6 2

Tel: (2 1 - 1 1 ) 8 8 3 3 7 7 1

M a d r id S P A I N

T o ll free n o : 1.800. 8 7 4 8 8 7 5 in f o @ t k n y c .c o m

K A R A C H I- KARAÇİ 12 A v e n u e C e n tre Stra c h e n

18 T o r re d e M a d r id Planta 14

S / R Tel: ( 3 4 ) 9 0 2 1 1 1 2 3 5 915487230 t u rk is h a irlin e s@ id e c n e t .c o m

NİCE A e r o p o r t N ic e C o te D ’A z u r

R o a d -7 4 2 0 0 K a r a c h i P A K İS T A N S/Tel: (9 2 -2 1 ) 5 6 7 0 0 6 9 R/Tel: (9 2 -2 1 ) 5 6 8 5 9 2 2 -5 6 8 5 4 8 7 t h y k h i@ c y b e r. net .pk

T e r m in a l 1 0 62 8 1 N ic e C e d e x 3

MALTA

FRANCE

G S A : A r r ig o G r o u p Lim ite d

S/Tel: (3 3 -4 ) 9 3 2 1 4 4 7 9 (3 L in e s)

248 T o w e r Road,

n ic e @ tu rk ish a irlin e s.fr

S lie m a M A L T A KİEV

F lu g g a st T e rm in a l, F lu g h a fe n S tra sse 100 9 0 4 1 1

R o o m 1012, O l y m p i c H o u s e M a n c h e s t e r A ir p o r t M 9 0 1 Q X M a nch este r

th y k ie v @ u k r p a c k .n e t

U N IT E D K IN G D O M S / R T e l: (1 6 1 ) 4 8 9 5 2 8 7 sa le s@ th y m a n c h e ste r.c o .u k

Lot G .0 1 G r o u n d F loor, K o m p le k s A n ta ra b a n g s a ,

NURNBERG

M ANCH ESTER

S / R T el: (3 8 0 - 4 4 ) 4 9 0 5 9 3 3 2 2 9 6 4 6 1 -2 3 5 2 5 6 2

KUALA LUMPUR

U lic a K u lo v ic a Br. 5 S a ra je vo B O S N IA & H E R Z E G O V IN A T el: (3 8 7 -3 3 ) 2 0 6 2 4 1 -2 1 4 6 8 1 S E O U L - SEUL E & M A ir S e rv ic e C o . Ltd. 9 0 4 S e o u l Ç e n te r B u ild in g , 91-1 5. S o k o n g - R o . J u n g - G u Seoul K O R E A S/Tel: (8 2 -2 ) 7 5 7 0 2 8 2 -7 5 7 0 2 3 2 R/Tel: (8 2 -2 ) 7 7 7 7 0 5 5

S/Tel: (3 5 6 ) 3 1 6 6 4 5 -3 1 6 7 0 5

19 P u s h k in s k a y a Str. A p t 1 P .O . B o x 540, 2 52001 K ie v U K R A I N E

SARA JEVO - SARAYBOSN A

se ltz tk l@ k o rn e t.n e t S H A N G H A I - ŞA NG AY

N u r n b e r g / F lu g h a fe n

R M 342, S h a n g h a i C entre, 137 6

GERM ANY

W e st N a n jin g R o a d 2 0 0 0 4 0

R/Tel: (4 9 -9 1 1 ) 9 2 9 7 2 1 2 -1 4 / 1 6

S h a n g h a i, P.R. C H I N A

S/Tel: (4 9 -9 1 1 ) 9 3 7 2 0 1 1 / 1 2 th y n u e @ t-o n Iin e .d e

62798392

S/ R Tel: (8 6 -2 1 ) 3 2 2 2 0 0 2 2 t k s h a sls @ u n in e t.c o m .c n

ODESSA MECCA - MEKKE

P u s h k in s k a y a 19/17

SI M FEROPOL

J a la n S u lta n İsm a il, 5 0 2 5 0 K u a la

G S A : A B C T ra v e l A g e n c y

O d e ssa U K R A IN E

S im fe r o p o l A ir p o r t C rim e a ,

L u m p u r M A L A Y S IA

A l M a n s u r Str., A l K h a z in d a r

Tel: (3 8 0 -4 8 2 ) 3 4 7 9 0 6 -0 8

S / R Tel: (6 0 -3 ) 2 7 1 3 6 1 9 9 th y k u l@ p u tra .n e t.m y

B ld g . P.O . B o x 3 8 4 4

th y_ o d stztk@ fa rle p .n e t

9 54 9 1 S im fe r o p o l U K R A I N E

M e c ca S A U D I A R A B IA T el: (9 6 6 -0 2 ) 5 4 3 4 8 8 7 -5 4 7 6 0 5 2

OSAKA

KU WAİT - KU VEYT F a h a d A l-S a le m Str. D a w lia h

S / R T el: (3 8 0 ) 6 5 2 2 4 8 1 6 3 tu rk ish @ p o p .c ris.n e t

O c a t B ld g . 4 F, 4-1 M in a t o m a c h i MEDİNA - MEDİNE

1 -C h o m e , N a n iw a - K u , 5 5 6 -0 0 1 7

SINGAPO RE - SİNGAPUR

C o m m e r c ia l Ç e n te r

G S A : A B C T ra v e l A g e n c y ,

O saka JA P A N

2 9 0 O r c h a r d R o a d N o : 18-03

P .O . B o x 2 3 9 5 9 1 31 0 0

K u r b a n A l N a z ır Str.,

S/Tel: (8 1 -6 ) 6 6 4 4 1 1 1 4

238859 Pa ra go n S IN G A P O R E

Safat K U W A I T

B e lıin d S o n y Co.,

T el: (9 6 5 ) 2 4 5 3 8 2 0 / 2 1 -2 4 2 2 8 8 9

P .O . B o x 3 6 4 5

t h y _ k w i@ h o t m a il.c o m

M e d in a S A U D I A R A B I A

R/Tel: (8 1 - 6 ) 6 6 4 4 1 1 4 4

Tel: (6 5 ) 6 7 3 2 4 5 5 6 -6 7 3 2 4 5 5 7 PA L E S T I N E - F İ Lİ ST İ N a n d T ra v e l, N a tiv ity Str.

LAHO RE(G SA) G S A : P a k tu r k E n te rp rise s

sa le s@ th y .c o m .sg

G S A : J O Y In te rn a tio n a l T o u r s

Tel: (9 6 6 -0 4 ) 8 2 2 4 4 2 6 -8 2 2 1 8 2 8 MILAN - MİLANO

SKOPJ E-ÖSKÜP

P.O. B o x 6 3 0

D a m e G r u e v 3/2

N a tio n a l T o v v e rs 28, E g e rto n

L a r g o A u g u s t o 1/A 2 0 1 2 2

B e t h le h e m P A L E S T IN E

S k o p je M A C E D O N I A

R o a d , L a h o re P A K İS T A N

M ila n IT A L Y

Tel: (9 7 2 - 0 2 ) 2 7 7 0 1 3 0 -3 3

S / R Tel: (9 2 -4 2 ) 6 3 0 9 9 2 6 / 9

S/R Tel: (3 9 -0 2 ) 7 6 0 0 71 0 7-

Tel: (3 8 9 -2 ) 1 16 1 4 9 -1 1 7 2 1 4 th ysk p @ ya h o o .co m

PARİS

76007111 LEFKO SA -L EFKO ŞA

5 8 R u e La B o e tie 7 5 0 0 8

tu rkism ilsta tion@ tin.it

M e h m e t A k i f C a d . 5 2 L e fk o sa T U R K İ S H R E P U P L IC O F

MONTREAL

N O R T H E N C Y P R l IS

G S A : R e p w o r ld Inc., 142 5 B o u l

S / R Tel: (3 9 2 ) 2 2 7 1 0 6 1 -2 2 7 1 3 8 2

R e n e L e v e sq u e O . S ü ite 5 07

th y n ic @ e b im .c o m .tr

M o n t r e a l Q u e b e c H 3 G 1T7

L I S B O N - L İZ B O N G S A ; ( T A P ) E d ific lo 25, A e r o p o r t L is b o n P O R T U G A L T el: ( 3 5 1 1 ) 8 8 9 1 2 1 LONDON - LONDRA 125 Pall M a il S W 1 Y 5 E A L o n d o n U N IT E D K IN G D O M S / R Tel: (4 4 -2 0 ) 7 7 6 6 9 3 0 0

S a b o m a Str. N o : 11-A

T e l: (3 3 -1 ) 5 66 9 3 3 5 3 / 5 7 th y .p a ris@ w a n a d o o .fr

S o f la B U L G A R I A Tel: (3 5 9 -2 ) 9 8 8 3 5 9 6 -9 8 7 4 2 2 0 thy-so f-sa t @ m e d ic o m .b g

PRISTINA - PRIŞTINA

CANADA

Lid hja E P e je s-D rin i İb a rd h e Str.

T el: (5 1 4 ) 9 4 0 2 4 2 4 -9 4 0 1 1 5 3

N o : 4 5 Pristin a K O S O V A Tel: (3 8 1 -3 8 ) 5 0 2 0 5 2 -5 5

MOSCOVV - M O S K OV A B o ls h a y a D ın it r o v k a 8/1 M o s c o w ( K u z n e t s k iy M o s t 1/8)

S O F İ A - SO F Y A

P a r is F R A N C E

P R A G U E - P R AG

STOCKHOLM - STOKHOLM B o x 1 30 7 3 V a s a g a ta n 7, 10121 S t o c k h o lm S W F . D E N Tel: (4 6 -8 ) 2 18 5 3 4 / 3 5 t u rk is h a irlin e s@ s w ip n e t.s e

V a c la v s k e N a m e sti N o : 62/5 Pra h a 1 11 0 0 0

R U S S IA N F E D E R A T IO N S / R T el: (7 -0 9 5 ) 2 9 2 4 3 4 5 2 92 1 6 6 7 -2 9 2 5 1 2 1 th y sa le s@ tu rk ish lin e .ru

in fo @ tu rk ish -a irlin e s.c o .u k

STRASBOURG -STRAZBURG 2 A lle e D e La R o b e rtsa u 6 7 0 0 0

P r a g u e C Z E C H R E B U P L IC

S t ra s b o u r g F R A N C E

Tel: (4 2 0-2 ) 21518386/87/91 p ra g u e .th y @ v o ln y .c z

R/Tel: (3 3 -3 ) 8 8 5 2 1 4 1 3 s tr a sb o u rg @ w a n a d o o . fr

MUNICH - MÜNİH LOS AN G E LE S

R I Y A D H - R İY A D

B a h n lıo f s p la t z l ( E in g a n g

ST U T T G A R T

6 0 3 3 W e st C e n t u ry B lv d .

B a y e rstra sse ) 8 0 3 3 5

K h a lid iy a B ld g .

L a u te n s c h la g e r Str. 20, 7 0 1 7 3

S ü ite 8 2 0 9 0 0 4 5 L o s A n g e le s

M u n ic h G E R M A N Y

O la y a M a in Str.

Stuttgart G E R M A N Y

C a lifo rn ia U S A

S/Tel: (49-089) 51410931-32

S/ R T el: (4 9 -7 1 1 ) 2 2 5 8 2 2 2

Tel: (3 1 0 ) 2 5 8 0 5 3 0 p w e ste rn o ff@ e a rth lin k .n e t

R/Tel: (4 9 -0 8 9 ) 5 1 4 1 0 9 2 0 -2 5 th y -m u c @ o n lin e .d e

P .O . B o x 2 5 1 9 4 1 1466 R iy a d h S A U D I A R A B I A T e l: (9 6 6 -1 ) 4 6 3 1 6 0 0 -4 6 3 2 0 8 7

145 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002

(7 L in e s ) th ystr@ t-o n lin e .d e


D A N I Ş M A VE R E Z E R V A S Y O N / I N F O R M A T I O N A N D R E S E R V A T I O N SURABAYA

TU N I S I A - T U N U S

AĞRI

BİTLİS

G S A : S k y lin e B ld g . 6 th F lo o r

C o m p le x e H o t e l E l M e c h te l-

G S A ; Ç o b a n o g lu T u r iz m

G S A : Ö z t a ç T u r iz m Se ya h a t

H yatt R e g e n c y Jl. B a s u k i

B l o c C t k d B lv d . Q u l e d H a ffo u z ,

S e ya h a t A ce n ta sı, E r z u r u m C ad.

A c e n ta sı

R a h m a t N o : 1 0 6 -1 2 8 6 0271

1 Ie r E ta g e 1 0 0 5 F.1 O m r a n e

Ş e k e r b a n k K a r ş ıs ı N o : 3

N a t o C a d . V a k ıf la r Iş h a n ı N o : 1

Su ra h ay a

T IIN IS IA

Tel: (4 7 2 ) 2 1 5 7 4 3 6 -2 1 5 9 2 9 7

Tel: (4 3 4 ) 2 2 6 9 8 9 8

IN D O N H S IA

Tel: (6 2 -3 1 ) 5 3 2 6 4 2 7 sbjtg@ d n e t.n e t.id

S / R Tel: (2 1 6 -1 ) 7 8 7 0 3 3 -7 8 6 4 7 3 turkish.airlines@planet.tn

AKSARAY

BODRUM

G S A : A k s a ra y T u riz m v e Seyahat S Y D N E Y - Sİ DNEY

VANCOUVER

K ıb r ıs Şehitle ri C ad., O a s is

A centası, L ise K a r şısı

K ü lt ü r v e E ğ le n c e M e r k e z i

6 0 3 / 1 6 B a r r a c k St. S y d n e y ,

G S A : R e p v v o rld Inc. 1200

K ütüp h ane Sok. D: 2

(G iim b e t K a v ş a ğ ı k a rş ısı)

Tel: (3 8 2 ) 2 1 3 2 3 3 2 -2 1 2 7 5 0 9

N o : 8 3/ Z /2 2

N SW , 2000 A U S T R A U A

P e n d e r Str. W e st S ü ite 4 0 9

Tel: (6 1 2 ) 9 2 9 9 8 4 0 0 (3 L in e s )

B C V6E2S9

turkair@turkishairlines.com.au

Vancouver C A N A D A

S/Tel: (2 5 2 ) 3 1 7 1 2 0 3 / 0 4 AMASYA

Tel: (6 0 4 ) 6 8 3 7 8 2 4 T AI PEI G S A : G o ld e n Foundation T ours G aip. 8/F, 134 C h u n g H sia o E. Road Sec. 4 Taipei T A IW A N R O .C . Tel: (8 8 6 ) 2 2 7 7 3 3 2 6 6 g o ld e n a ir@ ttla .c o m .tw TASHKENT - TAŞKENT N a v a iy C a d . N o : 11/A T a sh k e n t U Z B E K I S T A N T el: (9 9 8 -7 1 ) 136 7 98 9 /9 0 / 92 t h y ta s@ n a y to v .c o m T EH RA N - TAHRAN O s t a d M o t a h a r i A v e n u e N o: 2 3 9 T e h ra n IR A N S / R T el: (9 8 -2 1 ) 8 7 3 7 4 6 4 8 7 4 8 4 5 0 / 5 1 -8 7 3 7 3 8 1 / 8 2 / 8 4 tu rk ish a ir.th r@ a ra ya n d e h .n e t

V I E N N A - V İY AN A

T e l A v iv IS R A E L T el: (9 7 2 -3 ) 5 1 7 2 3 3 3 -3 5 s a le sth y @ n e tv isio n .n e t.il

bjvtztk@ ttnet

Se ya h a t A ce n ta sı, M u sta fa

M ila s Tel: (2 5 2 ) 5 2 3 0 1 2 9

K e m a l P a şa C a d . N o : 47/ 3

O p e r n g a s s e 3 A - 1010

Tel: (3 5 8 ) 2 1 2 2 2 2 8

W ie n A l J S T R IA

th y a m a sy a @ tu rk.n e t

BURSA

S/ R Tel: (4 3 -1 ) 5 8 6 2 0 2 4

H a ş im Iş c a n Cad. T u g t a ş İş M e r k e z i N o : 12/E

thy@ tu rkishairlin e s.je t2 w e t.a t

ANKARA

W A R S A W - V ARŞ OV A

S/Tel: (2 2 4 ) 2 2 1 1 1 6 7 -2 2 1 2 8 3 8

A ta tü rk B u lv a rı N o : 154

R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9

K a v a k lıd e r e

k a rd illi@ th y .c o m

Al. J e r o z o lim s k ie 1 21 -1 2 3 I X

S/Tel: (3 1 2 ) 4 2 8 0 2 0 0 (5 L in e s)

F lo o r R e fo rm P la za 0 2 -0 1 7 W a rsa w P O L A N D

thyank@ ttnet.net.tr

R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9

ÇANAKKALE G S A : S u d a la r T u r iz m v e Tic.

Tel: (4 8 2 2 ) 529 7 70 0 /0 1

A. Ş. A n a fa rta la r O te li

m a n a g e m e n t-th y @ te le 2 .pl

A NTAKYA

İs k e le M e y d a n ı

G S A : A n t -T u r A n t a k y a T u r iz m v e Se ya h a t A c e n ta sı

ZAGREB J u risic e v a 12, 1 0 0 0 0

İn ö n ü C a d . R a n a Apt. 1 5/ D

Z a g re b C R O A T IA

Tel: (3 2 6 ) 2 1 4 9 4 9 7 -2 1 6 0 1 5 0

Tel: (3 8 5 -1 ) 4 9 2 1 8 5 4 / 5 5 tu rk ish -a irlin e s@ z g .te l.h r

ANTA LYA

Z Ü R İ C H - Z Ü R İH T a lstra sse 58, 8001

Tel: (2 8 6 ) 2 1 2 3 3 6 6 ÇORLU G S A : T r a k y a T u r iz m v e Sey. A c e n ta sı Ç o r lu B e le d iy e K a r şısı Iş

C u m h u r iy e t C a d . Ö z e l id a re Iş h a n ı Altı

T E L AVİV H a y a r k o n Str. N o : 7 8 6 34 3 2

R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9

G S A : A y s a fa k A ir T u r iz m

Z ü ric h S W I T Z E R L A N D

S/Tel: (2 4 2 ) 2 4 3 4 3 8 3 (7 L in e s) R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9

R/T el (4 1 -1 ) 2 2 5 2 3 2 3

m c a v u s o g lu @ th y .c o m

zr h t k @ b lu e w in .c h

M e rke zi No: 9 Tel: (2 8 2 ) 6 5 3 0 4 7 7 / 7 8 Ç OR UM G S A : Ç a v u ş o ğ lu T u r iz m v e S e y a h a t A ce n ta sı,

ARDAHAN

T B IL ISI - T İF LİS

G a z i C ad.

147, D a v id A g m a s h e n e b e li

G S A : A r d a h a n T u r iz m S e ya h a t

K e s im lş h a n ı N o : 2 0 Kat: 3

A v e n u e T b ilis i G E O R G I A

A ce n ta sı, K o n g r e C a d . N o : 9 9 / A

Tel: (3 6 4 ) 2 2 4 3 9 2 8

S / R Tel: (9 9 5 3 2 ) 9 5 9 0 2 2 -9 4 0 7 0 3 t h y tb s@ a c c e ss.sa n e t.g e

T el: (4 7 8 ) 2 1 1 2 8 4 2 DALAMAN ARTVİN

T İ R A N A - T İR AN

S/Tel: (2 5 2 ) 7 9 2 5 3 9 5

G S A : T u r h u n t T u r iz m Se ya h a t A ce n ta sı, İn ö n ü C a d . N o : 16

K a m In te rn a tio n a l S.H . P.K. T ira n a In te rn a tio n a l H o te l-

K a r a h a n O te l G irişi

B u s in e s s H a il S k a n d e r b e g

Tel: (4 6 6 ) 2 1 2 1 8 0 0

DENİZLİ

S q u a r e T ira n a A L B A N I A

İstik la l C a d . N o : 2 7 / B

Tel: (355) 4 234902 (Ext: 107)

AYDIN

th ytia @ icc -a l.org TOKYO T o r a n o m o n R a p p o rt, 4th F loor, 1 -1 6-6 T o r a n o m o n M in a t o -K u 105 0 00 1 T o k y o J A P A N R/Tel: (8 1 -3 ) 5 2 5 1 1 5 5 1 -5 3 S/Tel: (8 1 -3 ) 5 2 5 1 15 1 1 T ORONTO G S A : R e p w o r ld Inc., 5 9 1 5

S/Tel: (2 5 8 ) 2 6 4 8 6 6 1 -2 6 4 8 6 7 1

G S A : O n u r h a n T u r iz m S e y a h a t

R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9

A ce n ta sı, K u r t u lu ş M a lı.

İÇ B Ü R O L A R

M e n d e r e s B u lv a n

D O M E S T IC O F F IC E S

Tel: (2 5 6 ) 2 1 3 0 3 6 0

ADANA

N o : 76/1

B A L IK E S İR

DİYARBAKIR İn ö n ü C a d . N o : 8 T e l: (4 1 2 ) 2 2 8 8 4 0 1 / 0 2 R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9

Prof. D r. N u sre t F iş e k C ad.

G S A : K o n a k A r d a T u r iz m

N o: 22 0 11 2 0 S e yh a n

S e y a h a t A ce n ta sı, E s k i

Tel: (3 2 2 ) 4 5 7 0 2 2 2

K u y u m c u la r M a h ,

b y ilm a z tu rk @ t h y .c o m

Ç a v u ş S o k . İn a l A pt. 15/1

İşle tm e c ilik D H M İ K ö r fe z

T el: (2 6 6 ) 2 4 2 4 4 6 2 -2 3 9 8 5 7 5

H a v a a la n ı

konak.arda.tours@ superonline.com

Tel: (2 6 6 ) 3 7 4 2 4 2 4

A ir p o r t R o a d Süite 200, M is s is s a u g a , O n t a r io L 4 V İ T İ

R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9 d o z tirp a n @ t h y .c o m

ADIYAMAN

EDREMİT G S A : F E R - T U R T u r iz m

T o ro n to C A N A D A

G S A : İn a n d ı T u r iz m v e S e ya h a t

Tel: (9 0 5 ) 6 7 8 7 2 2 5 T o ll free no: 1.800. 6 6 7 2 2 5 2

A ce n ta sı A ta tü rk B u lv a n , N o : 84

G S A : B a t -A ir T u r iz m v e Sey.

N a ilb e y M a h .

p k a rb a c h @ re p w o rld -a irlin e .c o m

Tel: (4 1 6 ) 2 1 6 1 4 3 6 /3 7 / 38 / 39

A ce n ta sı, M e y d a n M a h . Y e n i

V a li F a h rib e y C a d . N o : 3 9

B e le d iy e K a r ş ıs ı N o :2 2

S/Tel: (4 2 4 ) 2 1 8 1 5 7 6 -2 1 8 2 3 0 0

S/ R Tel: (4 8 8 ) 2 1 3 9 1 4 9 -2 1 3 9 2 0 0

R /Tel: 4 4 4 0 8 4 9

TRİPOLİ - T A R A B U L U S G S P L A J P.O . B o x 4 5 6 5 Elfa teh T o w e r l6 t h F lo o r O ffice Nr: 161 T r ip o li-T a r a b u lu s

BA T M A N

AFYON G S A : G o ld T u riz m v e Se yahat A centası

BİNGÖL

ELAZIĞ

ERZİNCAN

L İB Y A

A ta tü rk C a d . C u m h u r iy e t M eydanı

S/ R T el: (2 1 8 -2 1 ) 3 3 5 1 3 5 2 / 5 3 t h y t ip @ y a h o o .c o m

Kat: 1 N o : 1 E m ird a ğ

C a d . K a s ım İş H a n ı Kat: 1 N o : 1

D e m ir e l Iş M e r k e z i N o : 4

Tel: (2 7 2 ) 4 4 2 5 1 9 4 -4 4 2 5 0 4 4

Tel: (4 2 6 ) 2 1 3 6 7 6 5 -2 1 4 2 2 6 0

T el: (4 4 6 ) 2 1 4 6 7 8 4

G S A : T ü t ü n e n T u r iz m v e Sey. A ce n ta sı, Y e n iş e h ir M a h . G e n ç

146 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002

G S A : P o la t T u r iz m v e Sey. A ce n ta sı, K ız ıla y M a h . S ü le y m a n


D A N I Ş M A VE R E Z E R V A S Y O N / I N F O R M A T I O N A N D R E S E R V A T I O N ERZURUM

M AN İSA

İ Z M İR

ŞA N LIU R FA

C a fe riy e M a h . C u m h u r iy e t Cad.

G a z io s m a n p a ş a B u lv a r ı

G S A : Y o lt u r S e y a h a t A c e n ta sı

G S A : K a liru T u r iz m S eya ha t

E r e n İş M e r k e z i N o : 88/3

N o : 1/F

A na fa rta la r M a h .

A c e n ta sı

Tel: (4 4 2 ) 2 1 8 4 1 5 0

B ü y ü k E fe s O te li A ltı

G a z io s m a n p a ş a C ad.

S a ra y ö n ü C a d . N o : 7 4 / A

R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9

S/Tel: (2 3 2 ) 4 8 4 1 2 2 0

M e r k e z tşh a n ı N o :5 4 / 1 3

K ö p rü b a şı

(5 L in e s)

Tel: (2 3 6 ) 2 3 4 6 3 1 1 -2 3 8 6 6 4 9

Tel: (4 1 4 ) 2 1 5 3 3 4 4 -2 1 5 4 5 4 8

FETHİYE

R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9 fata y@ th y.c o m

G S A : Fe tur T u r iz m v e Sey. A c e n t a sı

MARDİN

F e v z i Ç a k m a k C ad. KAHRAMANMARAŞ

9/1 K ö r f e z A pt. Y a t L im a n ı Tel: (2 5 2 ) 6 1 4 2 0 3 4 -6 1 4 2 4 4 3 GAZİANTEP

ŞIR N A K

G S A : B ile n T u r iz m v e Se ya h a t

G S A : R ü z g â r T u r iz m Sey.

A c e n ta sı

A c e n ta sı

G S A : D ö n g e l T u r iz m Sey.

K a ra y o lla rı K a rşısı, Y e n iş e h ir

C u m h u r iy e t Cad.

A c e n ta lığ ı

Tel: (4 8 2 ) 2 1 3 0 3 1 5 -3 1 3 2 7 1 8

Tel: (4 8 6 ) 2 1 6 3 6 7 0 -2 1 6 3 9 5 7

T ra b z o n Cad. N o : 66/A

A ta tü rk B u l v a n N o : 3 0 / B

M ARM A RİS

Tel: (3 4 4 ) 2 2 3 4 1 8 1 -2 2 5 4 0 3 7

S/Tel: (3 4 2 ) 2 3 0 1 5 6 3 / 6 4 KARAM AN

R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9

G S A : C ic itu r Se ya h a t GİRESUN

G S A : T r a k y a T u r iz m Sey.

Tel: (2 5 2 ) 4 1 2 3 7 5 1 / 5 2

A c e n ta sı

R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9

A ta tü rk B u l v a n Y ıld ız Apt.

A c e n ta sı

G S A : C o ta n a k T u r iz m Sey.

N o : 8 8/ A MUŞ

H a ş a n A li Y ü c e l C ad.

A c e n t a sı A ta tü rk B u lv a n

G ü z e lz a d e A pt. N o : 55

N o : 33/A Tel: (4 5 4 ) 2 1 2 4 8 8 0 -2 1 6 2 8 9 0

Tel: (3 3 8 ) 2 1 2 0 6 8 0 -2 1 4 2 4 8 8

G S A : N u r e v s a n K a m ilo ğ lu Sitesi A ta tü rk B u l v a n İs t a s y o n C ad. N o : 127

KARS HAKKARİ

S/Tel: (4 3 6 ) 2 12 9 86 0 -6 1

G S A : S ın ır T u r iz m v e Sey. A ce n ta sı

A ce n ta sı, B u lv a r C ad.

A ta tü rk C a d . N o : 8 0

G S A : A r g e u s T u r iz m Se ya h a t

O ğ u z k u r t A pt. K a t:l

T e l: (4 7 4 ) 2 12 3 8 3 8 / 3 9 / 4 0

A c e n ta sı

N EVŞEHİR

istikla l C a d . N o : 7 Ü r g ü p

T el: (4 3 8 ) 2 1 1 5 2 5 7 KAYSERİ

Tel: (3 8 4 ) 3 4 1 4 6 8 8 -3 4 1 5 2 0 7

S a h a b iy e M a h .

G S A : E ğ e r T u r iz m S e y a h a t

TOKAT G S A : A y Ş a fa k A ir T u r iz m S e y a h a t A c e n ta sı A k y ıld ız A pt. N o : 206/4 Tel: (3 5 6 ) 2 1 4 7 2 5 4 T R A B ZO N K e m e rk a y a M a h . M e y d a n P a rk ı K a r şısı

A c e n t a sı B e le d iy e P a r k ı K a rşısı

Y ıld ır ım C a d . N o . 1 S/Tel: (3 5 2 ) 2 2 2 3 8 5 8

N o : 179

R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9

NİĞ DE

KIRK LA R ELİ

No: 37/A

G S A : S o b e k T u r iz m Sey.

S/Tel: (4 6 2 ) 3 2 1 1 6 8 0

A c e n ta sı

3266433 R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9

İs t a s y o n C ad. N o : 6 7

Tel: (4 7 6 ) 2 27 9 43 5 /3 2 3 1 İSPA RTA

Tel: (2 8 2 ) 2 6 1 8 4 3 8 / 3 9

G a z io s m a n p a ş a B u lv a r ı

G S A : O ğ u z k u r t T u r iz m Sey.

İ ĞDIR

TEKİRDA Ğ

A ta tü rk C a d . N o : 2 6 / B

Tel: (3 8 8 ) 2 1 3 2 1 1 7 -2 3 2 1 5 0 7

G S A : K o r u r T u r iz m v e Se ya h a t

TUNCELİ

G S A : A k ita T u r iz m S e y a h a t

A ce n ta sı,

A c e n ta sı İstik la l M a h . İs t a s y o n

İst a sy o n C ad.

G S A : C o ta n a k T u r iz m Sey.

A c e n ta sı

C a d . Ç a ğ la r A pt. N o : 23/1

K ü ltü r M d . Y a n ı Kat: 1

A c e n ta sı

M o ğ u lt a y M a h . G ü n e l S o k.

Tel: (2 4 6 ) 2 3 2 2 5 9 2 -2 2 3 3 5 9 0

T el: (2 8 8 ) 2 1 2 2 0 6 6

Ş a rk iy e M a h . B e le d iy e Sa ra y ı Altı, N o : 1/A

Tel: (4 2 8 ) 2 1 2 6 3 9 3

İSK EN D E RU N

I

ORDU

K IR ŞE H İR

G S A : H ıd ır b a b a T u r iz m Sey.

Ç a ğ la r Iş h a n ı N o: 1

Tel: (4 5 2 ) 2 2 5 2 0 5 4

G S A : R e n d e T ia T o u r Sey. A c e n t a sı M a r e şa l F e v z i Ç a k m a k

G S A : Ç a v u ş o ğ lu

C a d . K ilise D ü k k a n l a n N o : 5

A ta tü rk C a d . K a p u c u C a m ii

G S A : O s a i r T u r iz m S e ya h a t

A c e n ta sı

Tel: (3 2 6 ) 6 1 3 8 3 8 3 -6 1 3 4 2 9 4

ka rşısı

A c e n ta sı

D u r a k M a h . Fatih C ad.

Tel: ( 0 3 8 6 ) 2 1 2 1 1 7 2 -2 1 2 1 7 1 8

R a h im a H a t u n M a h .

N o : 12/A

m .in a l@ k a y n e t.n e t

L ise C a d . K:1 N o : 9

Tel: (2 7 6 ) 2 1 5 2 0 3 3 -2 1 2 5 1 2 9

İSTANBU L

UŞAK OSMANİYE

T u r iz m v e Sey. A ce n ta sı,

İst a n b u l Satış M ü d ü r lü ğ ü C u m h u r iy e t C a d . N o . 199-201

G S A : V a ta n S e ya h a t

Tel: (3 2 2 ) 8 1 4 9 2 2 9 -8 1 3 3 4 0 4 KONYA

VAN

Kat: 3, E lm a d a ğ , H a r b iy e

M e v la n a C a d . N o : 9

SAKARYA

S/Tel: (2 1 2 ) 2 2 5 0 5 5 6

Kat: 1/106

G S A : S a k a ry a T u r iz m Sey.

R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9

S/Tel: (3 3 2 ) 3 5 1 2 0 0 0 -3 5 1 2 0 3 2

A c e n ta sı

Iş M e r k e z i C u m h u r iy e t Cad. N o : 196

a g u n a y d in @ th y .c o m

R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9

U z u n ç a r ş ı N o : l Kat: 1 Tel: (2 6 4 ) 2 7 4 9 6 8 8

Tel: (4 3 2 ) 2 1 5 5 3 5 4 / 5 5 R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9

Satış B ü r o la r ı - S a le s O ffic e s 1. K a d ı k ö y Sa tış M ü d ü r lü ğ ü

KUŞADASI

R e ce p P e ke r Cad. N o: 27

G S A : O s m a n T u r iz m Se ya h a t

K ız ılto p ra k

A c e n ta sı

K a z ım p a ş a C a d . N o : 18/A

Tel: (2 1 6 ) 4 1 8 4 4 8 6

S a ğ lık C ad. A k d a ş Apt.

S/Tel: (3 6 2 ) 4 3 5 2 3 3 0

R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9

N o: 63 T el: (2 5 6 ) 6 1 4 4 2 0 5 -6 1 4 9 3 8 2

R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9

2. T a k s im Sa tış M ü d ü r lü ğ ü

C u m h u riy e t C ad ., G ezi D ü k k a n l a n N o : 7 T a k s im

E n v e r P e r ih a n o ğ lu

SA M SU N

j SİİR T KÜTAHYA

YALOVA G S A : O b a T u r iz m v e S e ya h a t A c e n ta sı H u z u r S o k . B a lk a n Iş h a n ı 1 9/B Tel: (2 2 6 ) 8 1 4 1 3 4 2

G S A : B A T - A I R T u r iz m Sey.

Tel: (2 1 2 ) 2 5 2 1 1 0 6 (6 L in e s)

G S A : Se rhat T u r iz m S e ya h a t

A c e n ta sı

R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9

A ce n ta sı,

C u m h u r iy e t M e y d a n ı,

3. H a r b iy e Sa tış M ü d ü r lü ğ ü

A ta tü rk B u l v a n A r e l Apt.

C u m h u r iy e t C ad.

G S A : Ç a v u ş o ğ lu T u r iz m Sey. A c e n ta sı

C u m h u r iy e t C ad. N o : 199/201

N o : 29/1 Te l: (2 7 4 ) 2 12 3 04 1

E r d e f O te li altı, N o : 2

Lise C a d . V a li K o n a ğ ı y a n ı

Kat: 3 E lm a d a ğ

Tel: (4 8 4 ) 2 2 3 7 5 7 4 2237584

T el: (2 1 2 ) 2 2 5 0 5 5 6 (6 L in e s ) R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9

MAL AT Y A

h a rb iy e sa tis@ th y .c o m G e n e l Y ö n e t im Satış B ü r o s u

K a n a lb o y u C ad. N o : 10 O r d u e v i K a r şısı

Y e ş i lk ö y

S/Tel: (4 2 2 ) 3 2 4 8 0 0 1 -3 2 4 8 0 0 8

No: 49 Tel: (3 5 4 ) 2 1 2 9 1 9 3 (4 L in e s)

SİVAS G S A : S iv a s T u r iz m S e ya h a t

R

: Rezervasyon / Reservation

S GSA

: B ile t Satış / T ic k e t Sa le s : G e n e l Satış A c e n ta sı

S/Tel: (2 1 2 ) 6 6 3 6 3 0 0 Ext.3 11 1 -

R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9

A c e n ta sı is t a s y o n C a d . 5 0 .Y ıl Sitesi, N o : 7 -8

3119

m lztztk@ ttnet.net

Te l: (3 4 6 ) 2 2 1 1 1 1 4 -2 2 4 4 6 2 4

147 SKYLIFE

YOZGAT

EKİM

OCTOBER 2002

G e n e r a l S a le s A g e n c y


TÜRK HAVA YOLLARI

/ TURKİSH AIRLINES INFORMATION

YAPMAYIN! / DON'T! UÇAK İÇERİSİNDE, İNİŞTE, KALKIŞTA ve TÜM UÇUŞ BOYUNCA KULLANILMASI, AYRICA AÇIK BIRAKILMASI YASAK CİHAZLAR EQUIPMENT VVHICH İT IS FORBIDDEN TO USE OR TURN ON DURING TAKE-OFF OR LANDING, AND THROUGHOUT THE FLIGHT S a y ın Y o lc u la rım ız ,

D ear Passengers,

C ep te le fo n la rı uçağın uçuş a le tle rin i olumsuz yönde etkilemekte ve uçuş emni­ yetin i tehdit etm ektedir. Uçaklarım ızda uçuş emniyeti ve can güvenliği açısından cep telefonlarının kapalı tutulması gerek­

M obile phones interfere with the flight instruments and have a negative effect on flight safety. Therefore they must be svvitched off during the entire flight to provide personal and aircraft safety.

mektedir.

Sayın Yolcularım ız,

L a d ie s a n d G e n tle m e n , The operation o f the follovving items is forbidden dur-

U çuş em niyeti için in işte, kalkışta v e kem er ikaz ışıkları yanarken; k a set ça la r, e le k tr o n ik oyunlar, taşınabilir bilgisayar, disk ça­ lar, radyo v e te le ­ vizyon alıcıları, ta­ ş ın a b ilir v id e o a le t le r i, DVD, VCD v e b e n z e r i batarya ile çalışan e le k t r o n ik ve e le k t r ik li a le t le r kullanılamaz. U ça k iç in d e tü m uçuş boyunca; radyo v e telsiz ve­ ricileri, taşınabilir telefonlar, uzaktan k u m a n d a lı o y u n ­ caklar v e e le k tr o ­ m anyetik dalga ya­ yan tüm aletlerin kullanılması yasaktır.

mentioned transmitting electrom agnetic waves.

Sayın Yolcularımız,

Ladies and G e n tle m e n

Tüm uçuş boyunca, lütfen sigara, pipo, puro ve sigarillo içmeyiniz.

Please refrain from smoking cigarettes, pipes and cigars

ing take off, landing and w h en th e b elt sign is on: C a se tte p layers, e le c tro n ic gam es,

p o rta b le

computers, com pact disc p layers, ra d io and T V re c e iv e rs , p o rta b le

v id e o

e q u ip m e n t,

DVD,

V C D o r similar batte ry povvered electrical and electronic equipment. T h e o p e ra tio n o f the follow ing items is forbidden during th e

e n tire

flig ht:

Radio and T V transm itte r,

p o rta b le

p h o n es,

vvalky

talkies, rem ote contro lled toys, o r any e q u ip m e n t

during the flight.

148 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002

not


TÜRK HAV A YOLLARI BEBEK LER İÇ İN Bebek maması, THY dış hat uçuşla­ rında “Özel Yemek Talepleri” kapsa­ mındadır. Talep, rezervasyon sırasın­ da ve tarifeli kalkış saatinden en az 24 saat önce yapılmalıdır. Cam kava­ noz içinde yüklenen mamalar, seb­ zeli ve meyveli olmak üzere iki çeşit­ tir. Kabin girişinde, sağ, sol veya orta sı­ ra koltukların önünde sadece düz uçuş sırasında duvara monte edilebi­ len pusetleri kullanmak için, yer num aran ızı alırken, bebeğiniz olduğunu ve önde oturmanız hususunu hatırlatma­ lısınız. Bebeğin altın ı de­ ğiştirm ek için, kabindeki koltuklar yerine, bu işlemi kolaylaştıran özel modifıkasyonlu tuvaletleri denemenizi tavsiye ediyoruz.

IN F A N T PA SSEN G ERS Baby food is available if requested in advance under THY's Special Dietary Requests for intemational flights. The request must be submitted at the time of booking and at least 24 hours in

advance of scheduled flight departure time. Baby foods are in glass jars and available in two varieties: vegetable and fruit. To use the cribs, vvhich can be hung only vvhile the aircraft is cruising on the vvalls at the entrance to the cabin in front of the right, left and central rows of seats, you must specify that you have an infant with you at check-in so that you can be placed in the front row of seats. To change your baby’s nappy we suggest that you try using the specially modified lavatories vvhich facilitate this task, rather than the cabin seats.

/ TURKİSH A IR U N E S

INFORMATION

HASTA ve HAM İLE YOLCULAR İÇ İN

EV C İL HAYVANLAR İÇ İN

Hasta yolcu için bilet alınırken "Hasta Yolcu Form u” düzenlenerek bilet kapağına m utlaka iliştirilm esi gerekir. Hasta y o lcu n u n uçm ası için hastalık tü rü n ü belirten ve bu hastalığın uçak yolculuğuna engel teşkil etm eyeceğine dair bir doktor raporu gereklidir. Bu raporun tarihi 10 günden eski olamaz. Hasta yolcu, be­ raberinde dok to r rap o ru getirem ezse, DHMİ G enel M üdürlüğü İşletm e Hekimliği Meydan d o k to ru n d an u çabileceğine dair onay alınır. Bakıma m uhtaç derecede hasta olan yolcu be­ raberinde refakatçi getirm ezse uçurulmaz. Aynca, talep edildiği takdirde, bayan yolcuları­ mız için hijyenik bağ bulundurulur. Bu konuda lütfen hostesinize başvurun. Hamile yolcu, k endi d o k to ­ ru n d a n veya DHMİ G en el Müdürlüğü İş­ letm e Hekim­ liğ i M eydan d o k to ru n d a n “Uçak ile seyah atın d a sa­ lonca yoktur” ş e k lin d e ra ­ p o r ibraz etmesi halinde uçurulur. Bu raporun tarihi 7 günden eski olamaz.

Canlı evcil hayvan için rezervasyon gerekir. Evcil hayvan, yolcu tarafın­ dan getirilen uygun özel bir kafes içerisinde kabine alınır. Yolcu tara­ fından getirilen Ortaklık standartla­ rına uymayan kafesler kabul edil­ mez. Kutu içinde kabine a lı­ nacak canlı evcil hayva­ nın geçerli b ir sağlık b elg esi, kim lik cüz­ danı, aşı kâ­ ğıd ı yo lcu b e ra b e rin ­ de m evcut olmalıdır. Evcil hayvanlar kabinde oldukları süre içinde bulundukları muhafaza­ ları terk edemezler ve muhafazalar, sahiplerinin oturdukları koltukların önünde kabin içindeki gidiş ve geli­ şe engel olmayacak şekilde yerleşti­ rilir. Yolcu kabininde taşınması müm­ kün olmayan ve yolcu beraberinde seyahat eden evcil hayvanlar, yolcu tarafından gerekli şartlara uygun muhafazaların içinde, kargo kompartmanında taşınır.

SIC K P A S S E N G E R S AND EXPEC TA N T M O T H ER S When purchasing their ticket sick passengers should fiil in a Sick Passenger Form, vvhich must be attached to the cover of the ticket. A doctor's report specifying the nature of the illness from vvhich the passenger is suffering and dedaring that there are no reasons why the person concerned should not fly is also required. This report must not be dated more than 10 days prior to the flight date. If the sick passenger is unable to submit a medical report, then the State Airports Administration Medical Office will consult the passenger’s physician for confirmation that the passenger is fit to fly. Passenger vvhose illness is severe enough to require care cannot fly unaccompanied. Please ask one of the hostesses if you need sanitary pads, vvhich are available for vvomen passengers. Expectant mothers are permitted to fly upon submission of a medical report from their own doctor or the State Airports Administration Medical Office dedaring that there are no objections to their travelling by air. This report may not be dated more than 7 days prior to the flight date. 149 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002

D O M EST IC PE T S Reservations are required for domestic pets. Passengers may carry domestic pets in the cabin only if they are in cages vvhich meet airline specifications. Domestic animals flying in the passen­ ger cabin must possess a valid and upto-date record of health and vaccination. W hile on the aircraft domestic pets may not be allovved out of their carrying containers, vvhich must be placed in front of the ovvner's seat so as not to obstruct movement vvithin the cabin. Domestic pets accompanying passen­ gers and vvhich cannot be carried in the cabin can be carried in the hold in appropriate containers supplied by their ovvners.


TÜRK HAVA YOLLARI

/ TURKİSH AIRLINES

INFORMATION

TELEFO N H İZ M ET LER İ

TELEPHONE SERVICES

U zu n hatlarda u ça n GÖKSU, MERİÇ v e DALAMAN adlarındaki

Telephones are available on three of our A-3 lOs - the GÖKSU, the MERİÇ, the DALAMAN - and ali our A-340 aireraft, vvhich fly long distance routes. The Economy Class cabin of the A-31 Os has two telephones, and the Economy Class cabin of the A-340s has four. If you wish to know further details about using Skyphone please ask the flight attendant.

ü ç a d et A -310 v e A -340 u çak larım ızın h e p sin d e te le fo n b u lu n ­ m aktadır. A -310 uçaklarının E c o n o m y Class k ab in in d e 2 ad et te­ lefo n b u lu n u rk en , A -340 uçaklarının E con om y C lass k ab inin d e ise 4 a d et te le fo n m evcu ttu r. Eğer S k y p h o n e ’u n kullanm a k oşu l­ larını ö ğ ren m ek istersen iz kabin m em u ru n d an yardım istey eb i­ lirsiniz.

Instructions Nasıl kullanılır?

a) Lift the handset b) To choose English press I c) To choose Turkish press 2 d) Select I from the menü on the sereen e) Place your credit card with the magnetic strip facing left, and slide it tovvards you. When you see the message "Card accepted" on the sereen, enter the number you wish to cali. Then press the '+’ key. When the message "Cali connected" appears on the sereen place the receiver to your ear. When the cali is complete press the End Cali button. To place additional calls there is no need to reinsert your credit card. Merely enter the new number and press the '+’ key again. Charging stops when the handset is retumed to the cradle.

a ) T e le fo n u kaldırın. b ) İn g ilizcey i se ç m e k iç in "1 ” tuşu n a basınız. c ) T ü rk çeyi se ç m e k iç in “2 ” tuşu n a basınız. d ) Ekran ü stü n e g e le n m e n ü d e n “l ”i se çin iz . e ) Kartınızı, m an yetik kısm ı te le fo n u n so l tara­ fına bakacak şe k ild e yerleştirin iz v e siz e d oğru kaydırınız. Ekranda "kart kabul e d ild i” yazısını g ö rece k sin iz. Bu kartınızın kabul ed ild iği anla­ m ına gelir. T e le fo n num arasını tuşlayınız. Son­ ra “+ ” tu şu n a b asm , arama başlayacaktır. Ekranda “t e le fo n b a ğ la n d ı” y a zısın ı g ö r d ü ğ ü ­ n ü z za m a n t e le fo n u k u lağın ıza k o y u n u z . G ö­ rü şm en iz b ittik ten son ra “End C ali” tuşu n a ba­ sın . Başka bir num arayı daha aram ak istersen iz k a r tın ız ı tek ra r k u lla n m a n ız a g e r e k y o k tu r . “End C ali” tuşu n a bastıktan son ra g ö rü şm e ü c ­ reti duracaktır.

Geçerli Kredi Kartları

Credit Cards and Charges

A m erican E xpress, Visa, D in ers C lub, JCB v e M astercard/Euro-

American Express, Visa, Diners Club, JCB and Mastercand/Eurocard ane accepted. The charge for a cali is USD 9.90 per minute or part thereof.

card. T e le fo n g ö rü şm esin in dakikası 9 .9 0 USD'dir.

Yardım Müşteri Hizmetleri

Assistance Customer Services

T e le fo n la g ö r ü ş m e k o n u s u n d a h e r h a n g i b ir so r u n la

If you encounter any difficulties with your cali, please dial 12+. This will connect you to AIRCOM Service Support Services Centre. No charge will be made for this cali.

k a rşıla şırsa n ız ‘ 12 + ’i tu şla y ın ız. B u d u ru m d a AIRCOM M ü şteri H iz m e tle r i M e r k e z i’n e b a ğ la n m ış o la c a k sın ız . Bu aram a iç in ü c r e t ö d e m e y e c e k s in iz .

F or fu rth er inform ation, please contact: e-mail: aircom@sita.int Tel: +1 514 3 247 266 (Please note that those numbers are not free of charge.)

A yrıntılı b ilgi için: e-m ail: a irco m @ sita .in t T el: + 1 5 1 4 3 2 4 7 2 6 6 (B u nu m aralara y a p ıla n aram alar ü c r e tlid ir .)

Sayın Yolcularımız, O turdu ğu n u z koltu k lar başta olm ak ü zere y o lc u k ab inin d e k a rşılaştığın ız u çak ile ilgili h e r türlü soru n u n u zu , siz d e n sonraki y o lc u la n m ız ın da yaşam am ası iç in lü tfen kab in m e ­ m urun a iletin iz. Şikayet v e ö n erilerin iz için: P ro to k o l v e M üşteri İlişkileri M üdürlüğü TH Y G en el Y ö n e tim Binası A sm a Kat 3 4 8 3 0 Y eşilk öy Tel: (0 2 1 2 ) 6 6 3 91 7 9 Faks: (0 2 1 2 ) 6 6 3 4 7 7 3 e-mail: cu sto m er@ th y.com

Dear Passengers, Please inform the cabin staff about any problem you encounter dur­ ing your flight, vvhether it concems your seat or any other part of the aireraft cabin, so that passengers on subsequent flights do not suffer similar inconvenience. Complaints and suggestions: Protocol and Customer Relations Management THY Main Office Asma Kat 34830 Yeşilköy Tel: (0 212) 663 9 1 79 Fax: (0 212) 663 47 73 e-mail: customer@thy.com

150 SKYUFE

EKİM

OCTOBER 20 02


TURK H A V A Y O L L A R I

/ TURKİSH AIRLINES INFORMATION

FA K S H İZ M ET LER İ

FAX TRANSMISSION

B aşlam adan ö n c e faks ç e k e c e ğ in iz kâğıt ü z e rin d ek i k lip sleri,

ze yard ım cı olacaktır.

First remove any elips, staples or other paper attachments from the sheets you wish to fax. Check that the paper is dry and dean. Make sure that the power svviteh at the back of the facsimile machine is in the ON position. I. Hold the paper face downwards and place it in the paper guide. When correctly positioned the terminal will grip it 2. Place your credit card in the slot with the magnetic strip facing to the right and slide downwards. 3. If your cnedit card is valid and accepted the PLEASE W AIT light will go on. When the dialling tone begins and the ENTER NUMBER light starts flashing enter 00 + country code + area code + fax number. Notes: a) If your card is invalid, not accepted or unreadable the ERROR light will come on. İn this case press the STOP/C button. b) Ifthe number is engaged press STOP/C button and try again. 4. When the connection is made the PLEASE W AIT light will come on and transmission begin. You may cali the flight attendant to assist you if necessary.

IN T E R N E T

INTERNET

w e b adreslerim iz: h ttp ://w w w .tu rk h a v a y o lla ri.co m .tr

Our website addresses: http://www.turkishairiines.com

THY ile ilgili tü m b ilm ek isted ik lerin ize w e b sitem iz­

Everything you need to know about THY is available at our website. Infor­ mation ineludes a history of the airline, the composition of our fleet, flight destinations and information about the cities and airports, addresses of our sales and reservations offices with their telephone and fax numbers, frequent flyer programmes, catering services, Business Class services and services for infant and disabled passengers. THY’s online services inelude the timetable for ali THY flights, making domestic and intemational flight reservations, and ticket purchase. For tickets purehased över the internet there are three delivery altematives to choose from: 1. Ticket by Mail (Turkey, the USA and the UK only) 2. Ticket on Departure (İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Adana Şakirpaşa, Gaziantep Oğuzeli, London Heathrow, Manchester and New York JFK airports.) 3. Ticket by Office (ali THY sales offices and THY ticketing agencies)

zım b a tellerin i v e d iğer kâğıt tutu cu ların ı çıkarın. K âğıdın kuru o ld u ğ u n a v e ü zerin d e y iy e c e k , iç e c e k veya yap ışk an m a d d ele­ rin o lm a d ığ ın a dikkat ed in . Faks cih a zın ın arkasındaki P o w e r anahtarının “O N ” k on u m u n d a o ld u ğu n d an em in olu n . 1. K âğıdı ö n y ü z ü y e r e b ak acak şe k ild e , term in al o n u tu tu p kavrayıncaya kadar kâğıt kılavuzuna yerleştirin . 2. K redi kartını m an yetik k ısm ı sağ tarafa bakacak şe k ild e kredi kartı o k u y u cu su n a yerleştirin v e aşağıya doğru kaydı­ rın. 3. K redi kartınız g e ç e r li v e faks term in ali tarafından kabul ed ild iy se “PLEASE W AIT” ışığı yanacaktır. Ç evir se si ile bir­ lik te “ENTER NIJMBER “ ışığ ı y a n ıp sö n m e y e b a şlayın ca, OO+ülke k od u + alan k od u + fak s n um arasını tuşlayın. N o t: a) Eğer kart g e ç e r siz ise , kabul e d ilm e m işse v ey a cih az o n u o k u y a m ıy o r s a “E R R O R ” ış ığ ı y a n a c a k tır . B u d u r u m d a “S T O P /C ” tuşu n a basarak y e n id e n d en ey in iz. b ) M eşgu l sinyali d u yu lu yorsa “ST O P /C ” tuşu n a basarak y e ­ n id en d en ey in iz. 4. B ağlantı sa ğ la n ın ca y e ş il "PLEASE W AIT” ışığ ı y an acak v e g ö n d e r m e başlayacaktır. Faks g ö n d erm ek istersen iz, lü tfen kabin m em u ru n u çağırın, si­

d e n erişeb ilirsin iz. TH Y ’n in tarih çesi, filo yapısı, u ç ­ tu ğ u m u z noktalarla şe h ir v e havaalanı bilgileri, satış v e r e z e r v a sy o n o fisle r im iz in a d res, t e le fo n v e faks num aralan; ö z e l y o lc u p rogram lan; ikram servisim iz; B u sin ess C lass h izm etlerim iz, hasta, ç o c u k v e özü rlü y o lc u taşım acılığım ızla ilgili d iğer h ab erlerin yanısıra o n -lin e sa y fa la rın a d a y in e b u a d r e s te n e r iş m e n iz m üm k ü n . T H Y ’n in tü m s e fe r le r in in ta r ife s in i o n lin e ola ra k g ö r ü n tü le y e b ilir , iç v e d ış h at r e z e r v a s y o n la n n ız ı y a p a b ilir v e d ile r s e n iz b ile tin iz i in te r n e t ü z e r in d e n sa tın a la b ilir sin iz. İ n te r n e t ü z e r in d e n sa tın a lın an b ile tle r ü ç ş e k ild e te s lim e d ilm e k te d ir . 1. P o sta Y o lu ile T e slim a t (T ü rk iy e, A B D v e İ n g ilte r e ’d e geçe r lid ir .) 2. H a v a a la n ın d a T e slim a t (İsta n b u l A tatürk, A nkara E se n b o ­ ğ a , İzm ir A d n a n M e n d e r e s , A d an a Şak irp aşa, G a z ia n te p O ğu z e li, L on d ra H e a th r o w , M a n c h e s te r v e N e w Y o rk JFK h ava­ alan ları iç in g e ç e r lid ir .) 3. T H Y S atış O fis le r i’n d e T e slim a t (T ü m T H Y S atış O fisleri v e G e n e l Satış A c e n t a la n ’n ın o ld u ğ u y e r le r iç in g e ç e r lid ir .) e-m ail (elek tro n ik p o sta ) adresim iz:

Our e-mail address: turkishairiines@thy.com W e welcome your vievvs on the THY website, and request that you send them to the above address. For your suggestions and complaints regarding THY services p|pse write to: customer@thy.com

turkhavayollari@ thy.com THY w e b sitesi ile ilgili görü şlerin iz iç in b iz e b u a d resten ulaşa­ bilirsiniz. THY h izm etleri ile ilgili ö n e r i v e şik ayetlerin iz için ise adresi­ m iz: cu sto m er@ th y .co m 151 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


oîrobk/

UÇUŞ - EG ZERSİZ PROGRAMI / INFLIGHT EX E R C ISE PROGRAM A ş a ğ ıd a

g ö r e c e ğ in iz

u ç u ş - e g z e r s iz

p r o g r a m ı A ir o b i c s ,

Türk Hava Yolları ve Hillside City Club iş b ir liğ i ile h a z ırla n m ış tır. A ir o b ic s 'e a yıra ca ğ ın ız b irk a ç d a k ik a ile u zu n s ü re n y o lc u lu ğ u n u z a h a r e k e t k a ta c a k ve k e n d in iz i ç o k d a h a z in d e h is s e d e c e k s in iz .

Airobics, the inflight ex ercise program below has been developed by Turkish Airlines and Hillside City Club of İstanbul. By committing just a few minutes for Airobics, you can turn your long journey into a much more energetic and refreshing one. Now please fold up your table, bring your seat to the upright position and relax your body.

K A N D O L A Ş IM IN I D Ü Z E N L E Y İC İ AY A K ve B A C A K E G Z E R S İZ L E R İ

LEG & FOOT E X E R C ISES TO REGULATE BLOOD CIRCULATION 1. K o ltu ğ u n u z d a d ik o t u r u r p o z is y o n d a , a y a k la rın ız y e rd e y k e n parm aklarınıza basarak topuklarınızı yukarı kaldırın, te k ra r yere basın, top ukların ıza basarak ayaklarınızın ön kısm ını yukarı doğru kaldırın ve g e ri in d irin . Bu h a re k e tle ri a rka arkaya 3 kez te k ra rla y ın . (U zm anlar, uçuş esnasında bu eg ze rsizi sık sık uygulam anızı ö n e rm e k te d irle r.)

1. Sit straight in your seat, with your feet flat on the floor. First lift your heels keeping your toes on the floor, then lower your heels till your feet are flat on the floor. Lift your toes keeping your heels on the floor and then lower your toes till your feet are flat on the floor again. Repeat 3 times. IDoctors recommend that you repeat this exercise as often as possible during your flight.) 2. Önce sağ ayağınızı hafifçe ka ld ıra ra k öne doğru uzatın. Ayak bileğiniz ile önce içten dışa doğru, sonra dıştan içe doğru d a ire le r çizin I3 'e r kez). Aynı h a re ke ti so l ayağınızla da uygulayın (3'er kez).

2. First stretch out your right leg and raise your foot just a little. Rotate your ankle clockvvise (3 times) and then counter clockvvise (3 times). Repeat the same with your left ankle (3 times for each direction). 3. Sağ dizinizi karnınıza doğru çekin ve in d irin [3 kez). Aynı ha re ke ti sol dizinizle de uygulayın (3 kez).

3. Pull your right knee tovvards your chest and move it down again (3 times). Do the same with your left knee (3 times).

G E R M E VE G EV ŞETM E E G Z E R S İZ L E R İ // STRETCHING AND RELAXATION E X E R C ISES 4.

O m uzla rın ızı y u k a rı d o ğ ru k a ld ırın ve in d irin 13 kez).

U. Raise your shoulders and lovver them. Repeat 3 times.

5. O m u z la rın ız la ö n d e n a rk a y a d o ğ ru 3 ke z ve a rk a d a n ö ne doğru 3 kez o lm a k üzere d a ire le r çizin.

5. Roll your shoulders backwards (3 times) and then forvvards (3 times).

6. Başınızı, göğsünüze doğru yavaşça in d irin . 3'e ka d a r sayın ve te k ra r yavaşça k a ld ırın . Başınızı k a ld ırırk e n arkaya a tm a m a ya d ik k a t edin

6. Keep sitting up straight. Slovvly lovver your head tovvards your chest. Count to 3 and raise your head gently. As you raise your head, be careful not to jerk backvvards. Repeat 3 times.


7. Karşıya bakar pozisyondayken, başınızı hafifçe öne eğerek sağ omzunuza doğru çevirin, gözleriniz omuz başınıza baksın ve yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün (3 kez). Aynı hareketi sol omzunuza doğru tekrarlayın (3 kez). 7. Look ahead. Slightly lower your head and gently turn your head tovvards your right shoulder. You should be looking at the end of your shoulder. Then return to the starting position with the same movement (3 times). Repeat the same exercise tovvards your left shoulder and return slovvly to the original position 13 times). 8. Ellerinizi avuç içleri yukarı bakacak şekilde bacaklarınızın üzerine koyun ve kendinizi rahat bırakın. Dirseklerinizi, parmaklarınız om uzlarınıza değecek şekilde kıvırın ve açın (3 kez). 8. Rest your hands on your thighs with your palms facing up and relax. Touch your shoulders vvith your fingers and return your hands to the original position. Repeat 3 times.

9. Ellerinizi avuç içleri yukarı bakacak şekilde bacaklarınızın üzerine koyun ve yumruk şeklinde iyice sıkarak kapatıp, açın [3 kez). 9. Rest your hands on your thighs, palms up. Close your hands tightly into a fist and open. Repeat 3 times.

SOLUNUM EG Z ER SİZ LER İ // B R E A T H IN G E X E R C IS ES 10. Bir elinizi göğsünüzün, diğer elinizi midenizin üzerine yerleştirin. Burnunuzdan derin nefes alın. Göğüs kafesinizin iyice şiştiğini hissedin. Nefesinizi ağzınızdan yavaşça dışarı verin. Aynı şekilde bir kez daha burnunuzdan derin nefes alın, ancak bu kez karın boşluğunuzun şiştiğini hissedin. Nefesinizi ağzınızdan yavaşça dışarı verin.

m ‘ ıs ı DP

_

10. Put one hand on your chest, the other on your abdomen. Take a deep breath through your nose. Feel your chest expand. Slovvly exhale through your mouth. Inhale deeply again through your nose, but this time feel your diaphragm fiil with air. Exhale again slovvly through your mouth.

G EVŞEM E EG ZERSİZİ // RELAXATION EX ER C ISE 11. Ellerinizi avuç içleri yukarı bakacak şekilde bacaklarınızın üzerine koyun. Bu egzersize önce ellerinizi yumruk şeklinde sıkarak başlamalısınız. Sonra sırasıyla kollarınızı ve üst gövdenizi sıkın. Sıkma işlemine kalçanızla, sonra bacaklarınız ve ayaklarınızla devam edin. Ve şimdi aynı sırayla yavaş yavaş tüm vücudunuzu gevşetin. Önce eller, sonra kollar, üst gövdeniz, kalçanız, bacaklarınız ve ayaklarınız. Her birini gevşetirken kanınızın g evşettiğ in iz bölgeye dolduğunu h issed ecek sin iz. 11. Put your hands on your lap, palms up. Start this exercise by clenching your fists, then tense your arms. Slovvly continue to tighten your entire upper-body, follovved by your hips, right dovvn to your legs and feet. Now in the same order, slovvly relax your body starting with your hands, then arms, upper-body, hips and finally your legs and feet. As you relax, you will feel the blood flovv through every part of your body.

^

Uzun yolculuklarda sağlığınız için hatırlanması gerekenler: 1. Bol bol su için. 2. Alkollü içeceklerden uzak durun. 3. Mümkün olduğunca az tuz tüketin. 4. Airobics egzersizlerini mümkün olduğunca sık aralıklarla tekrarlayın (özellikle 1ve 2 nolu egzersizler). 5. Uçuş esnasında sık sık kısa yürüyüşlere çıkın. 6. Rahat ayakkabılar giyin. 7. Hareketlerinizi kısıtlayan dar giysilerden kaçının.

^

Healthy tips for long-haul flights 1. Drink plenty of water. 2. Avoid alcohotic beverages. 3. Keep salt consumption to a minimum. A. Repeat Airobics exercises as freguently as possible (particularly exercises 1 and 2). 5. Ouring the flight, take frequent short vvalks. 6. Wear comfortabte shoes. 7. Avoid tight ctothing.


TURK HAVA Y O H A R I

/ TURKİSH AIRLINES INFORMATION

GÖÇMEN YÖNETMELİĞİ / IMMIGRATION REGULATIONS A BD ’y e uçak la g id en b ü tü n yolcu ların (ya da h er aileyi tem sile n y aln ızca bir k işin in ) G üm rük D ek lare Form u d old urm ası gerek m ek ted ir. ABD vatandaşları, ik am et kartı (y eşil kart) sa­ h ip leri, K anada vatan d aşları ya da y e n i g ö ç m e n le r in form d o ld u rm a sı g erek m em ek ted ir. Eğer ABD vatand aşı olm ayıp da g e ç e r li bir ABD v izesi sa h ib iy sen iz v e so n varış n ok tan ız ABD is e ya da ABD’n in d ışındaki bir ü lk ed e transit yo lcu y sa ­ n ız, b ey a z renkli 1-94 form u n u d old urm an ız gerek iyor. A şağı­ da adı g e ç e n ü lk elerd en b irin e ait b ir p asap ort taşıyıp giriş y a p ıyorsan ız ya da ABD v iz e si olm ad an (v iz e m u afiyet p ro g ­ ram ı altında) transit y o lc u g ib i k on ak lıyorsan ız y eşil renkli 19 4 W fo rm u n u n dold urulm ası gerek m ek ted ir. Ü lkeler: Andorra, A vustralya, A vusturya, B elçik a, D anim arka, F inlandiya, Alm anya, Büyük Britanya, İzlanda, İtalya, Japonya, L iechtenstein , L iiksem burg, M onako, H ollanda, Y en i Z elanda, N o rv eç, San M arino, İspanya, İsveç v e İsviçre.

If you are flying to the United States, please note that ali passengers (or one passenger per family) must complete a Customs Dedaration Form. U.S. citizens, holders of a residence card (green card), Canadians or new immigrants are not required to fiil out an immigration form. If the preceding does not apply to you, you must complete one of the forms provided. The vvhite I -94 form must be completed if you are not a U.S. Citizen but are in possession of a valid U.S. visa and your final destination is the United States or you are in transit to a country outside the United States. The green I -94W form must be completed if you hold a passport from one of the follovving countries: Andorra, Australia, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France,.Germany, Great Britain, Iceland, Italy, Japan, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norvvay, San Marino, Spain, Sweden or Svvitzerland, and are either entering the United States or making an intermediate stop there as a transit passenger without a U.S. visa under the visa vvaiver program.

VVELCOME TO THE UNITED STATES

smm.

_>ABTM£NT Of TMf

UMTCO IU T II CUftTO

M 'e lı t t m c İ n th e U n i t e d S t a u r

3bH 30b128

Q8

I3 b H 3 0 b l2 8

08

CUSTOMS DECLARATION

e , £ k k: a v i a * ( W

f

i İ |P3|$S

*

.7 j . a A . i c . * y

.

** [.«.«.«.s y ı

1/s r

f_ ^ .T * M

f

.

ı . a/ s

t *

e e

t

a

-

3bH 30b " 128 w

■ .

.

. . . .

08 ...

e U H * n H L AH * UN * T U A Kt

154 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002

y

a

u

t,

li 0 . 0 3 , 0 0

.

A N i r o u i f j ,

a

r * m a l c

... Lpt. ’

y

/i

3

M

(

r


TÜRK H A V A YOL L ARI

/ TURKİSH A I RLINES I NFORMATION

E@sy Check-in Dear Passengers,

Değerli Yolcularımız, İş dünyasında başarının en önemli kıstası olan zaman artık uçuşlarınızda sizin için sorun olmaktan çıkıyor! Çünkü siz İstanbul çıkışlı Dış Hat Business Class yolcularımız için faks ve e-mail check-in hizmetini başlatıyoruz.

Turkish Airlines appreciates that time is the most crucial criterion for success in business, and has now launched check-in by fax and e-mail fo r Business Class passengers departing fnom İstanbul.

Bu hizmet size neler kazandıracak?

W h a t are the benefits o f this service?

■ En önemlisi zaman kazandıracak: Yoğun sezonlarda kalabalık terminalde işlem yaptırmak için kuyruklarda uzun süre bekle­ mek zorunda kalırsınız. Bunu bildiğiniz için terminale erken gelirsiniz. Yoğun şehir trafiğini de dikkate aldığınızda havada geçirdiğinizden daha fazla süreyi terminale gelirken yolda ve işlemlerinizi yaptırmak için terminalde beklemekle harcarsınız. Ama artık bunlan düşünmenize gerek yok. İşlemlerinizi yaptır­ manın verdiği rahatlıkla uçağınızın kalkmasına sadece 35 daki­ ka kala terminale gelip, özel kontuardan boarding kartınızı ala­

■ The most important aspect is that you will not waste any tim e at the airport. Especially in peak seasons there may be long lines at the check-in counters, so it is necessary to arrive at the terminal early. W h en heavy traffic in the city is taken into account, you can sometimes spend mone time getting to the terminal and completing check-in form alities than being airborne. O u r new service enables you to avoid these problems. You can come and pick up your boarding pass from the special check-in counter 35 minutes before your flight. ■ The risk of not being able to travel due to over­ booking is minimised. ■ You will be vvelcomed and assisted by specialized C İP staff at the airport. ■ You can collect your boarding pass at the E@sy Check-in counters vvithout waiting in long lines.

bilecek ve bagajlanmzı teslim edebileceksiniz. ■ Overbooking nedeni ile uçamama ihtimalinizi oldukça azal­ tacak. ■ Havalimanında bu hizmet için özel olarak eğitilmiş CİP per­ soneli size yardımcı olacak. ■ Havalimanına geldiğinizde işlemlerinizi sizin için aynlmış E@sy Check-in kontuarlarında beklemeden tamamlayacaksı­ nız.

Hizmetin esasları:

Pro ced u re s

■ Faks ve e-mail kabul saatlerimiz gün içinde saat 07:00 ile

■ Fax and e-mail requests will be accepted betvveen 07:00 a.m. and 22:00 p.m. ■ Ali forms must reach us not earlier than the day before your flight and not later than tw o hours prior to scheduled departure of your flight. ■ By fax: Fax check-in forms are available at Turkish Airlines Business Class counters and C İP Lounges. Send to (0 2 12) 663 25 45. ■ By e-mail: Connect to the Turkish Airlines web site and click on the E@sy Check-in button. Fiil in the check-in form and submit your application. ■ Proceed to the E@sy Check-in counter 35 min­

22:00’dir. ■ Tüm formlar uçuş saatinden en erken bir gün önce ve en geç tarifeli uçuşa iki saat kala elimize ulaşmış olmalıdır. ■ Faks check-in’inizi (0212) 663 25 45 no’lu faksa çekerek ya­ pabilirsiniz. Faks check-in formunu Türk Hava Yolları Busi­ ness Class kontuarlanndan ve CİP salonlarından elde edebilir­ siniz. ■ E-mail check-in başvurunuzu ise Türk Hava Yollan’nın web sitesine bağlandıktan sonra E@sy Check-in seçeneğini kullana­

rak karşınıza çıkan formu doldurup yapabilirsiniz. ■ Faks veya e-mail aracılığı ile check-in yaptırdığınızda boar­ utes before departure time in order to pick up your ding kartınızı almak üzere E@sy Check-in kontuanna uçağın boarding card. tarifeli kalkış saatinden en geç 35 dakika önce başvurmalısı­ ■ If you want to cancel your fax or e-mail check-in, nız. please fırst cali (0212) ■ Faks veya e-mail ile check-in yaptınp 663 25 46 to inform daha sonra uçuşunuzdan vazgeçtiğiniz F aks c h e c k -in iç in fa k s n o: ( 0 2 1 2 ) 663 2 5 4 5 us o f y o u r decision, takdirde, bu karannızı önce (0212) 663 Fax number for fax check-in: (0212) 663 25 45 and then cancel your 25 46 no'lu numaraya bildirmeniz daha E-mail c h e c k -in iç in in te r n e t ad resim iz: reservation. sonra da rezervasyonunuzu iptal ettir­ Our web sites for e-mail check-in: ■ If you have any prob­ meniz gerekmektedir. ■ İşlemleriniz sırasında herhangi bir so­ ranla karşılaşırsanız bize (0212) 663 25 46 no’lu telefondan ulaşabilirsiniz.

www.thy.com.tr / www.turkishairlines.com www.turkhavayollari.com.tr

155 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002

lem with your check-in procedure, cali us on (0212) 663 25 46.


TÜRK HAV A YOLLARI

/ TURKİSH AIRLINES INFORMATION

RETURN CHECK-IN

RETURN CHECK-IN

Türk Hava Y o lla n , İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bodrum ,

Turkish Airlines is providing Retum Check-in service for passen­ gers travelling betvveen İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bodrum, Dalaman, Trabzon, Gaziantep, Samsun, Erzurum, Malat­ ya, Kayseri, Van, Elazığ, Diyarbakır, Konya and Denizli stations on the same day vvithout baggage. İf you have a confirmed reservation for your retum flight and you are travelling vvithout baggage, then you may obtain your retum boarding pass before departure on the outvvard joumey. You will be asked at check-in vvhether you vvould like to receive your retum boarding pass. Thanks to this service you will save time vvhen travelling day retum vvith hand baggage only.

D alam an, T rabzon, G azian tep , Sam sun, Erzurum, Malatya, Kayseri, Van, Elazığ, Diyarbakır, K onya v e D en izli istasyonları arasında aynı g ü n içerisin d e gid iş v e d ö n ü ş yap acak bagajsız yolcu larım ız için Retu m C heck-in h izm eti sunm aktadır. D ö n ü ş u çu şu n u za rezervasyon u ­ n u z var ise v e bagajsız seyahat ed iyorsan ız b u u ygu lam a sa y e sin d e sey a h a tin ize d ö n ü ş ch eck -in işlem lerin izi tam am lam ış olarak başlaya­ cak sın ız. N asıl mı? G idiş seyah atin iz için k on tu an m ıza m üracaatınızda siz e ö n e r ile n retu m ch eck -in altern atifin e olu m lu cev a b ın ız, d ö n ü ş u çu şu n u zu n da ch eck -in işlem lerin i tam am lam ak için yeterlidir. Bu h izm et sa y e sin d e d ö n ü ş kartınızı da ö n c e d e n a la b ileceğ in iz için havalim anında zam an k ayb etm ey ec ek sin iz.

HOTEL CHECK-IN

OTEL CHECK-IN T ü rk iye’nin se çk in o te lle r in d e kalan tü m yolcu larım ıza havalim anına g itm e d e n b in iş kartlarını alab ilm e im kanı su n u yoru z. Bagajlı veya bagajsız seyah at ettiğ in iz tü m rezervasyon lu uçu şların ız­ da 2 4 saat sü re sin ce o te l d ah ilin d e iç hat v e m ü m k ü n se d ış hat sefer­ leri için b in iş kartlarınızı alabilirsiniz. Bu işlem esn asın d a siz e TÜRK HAVA YOLLARI tarafından eğ itim verilm iş o t e l p e r so n e li yard ım cı olacaktır. Bu sa y e d e havalim anındaki ch eck -in kuyruklarında b ek le­ m ek zo ru n d a k alm ayacaksınız. Bu işlem , h avalim anına iç hat u çu şla­ rı için e n az 2 0 dakika, d ış hat u çuşları için ise e n az ^ dakika ö n c e ­ sin d e h aaaid arlınızı teslim etm e k için kontuara b aşvu rd u ğu n u z sü re­ c e geçerlid ir. O te ld e y ap ılan işlem son rası B iniş K artınızı, Bagaj E tik etlerinizi v e e ğ e r B u sin ess C lass y o lcu isen iz CİP Salon Giriş Kartınızı g ö rev lid en h e m e n teslim alacaksınız. Bagajlarınızı havalim anında sizler için açıl­ m ış ö z e l “Bagaj T eslim K ontuarlarTna teslim ed ip bazı u çu şlar için g erek li olan g ü v en lik işlem lerin izi tam am ladıktan son ra artık pasa­ port k on trolü için hazırsınız. O tel C heck-in h izm etin in g eçer li old u ğu se çk in o teller listesi, b u lu n d u ğu il kapsam ında aşağıda belirtilm iştir. İyi uçuşlar!

OTELLER / HOTELS

BULUNDUĞU İL / LOCATION

Polat Renaissance Hotel

OTELLER / HOTELS

İstanbul

Hotel Dedeman İstanbul Sheraton Otel

Ali passengers staying at leading hotels in Turkey can complete their check-in formalities before leaving the hotel. This service is valid for ali passengers travelling on domestic or intemational flights (if available) vvith or vvithout baggage. You will be served by hotel staff trained by Turkish Airlines. Thanks to this service, you will not have to vvait for check-in at the airport. To take advantage of this service you must deliver your baggage at the special Hotel Check-in counters in the airport at least ?0 minutes before departure time for domestic flights and .15 minutes before depar­ ture time for intemational flights. You can collect your boarding card at your hotel's check-in desk which is open 24 hours a day. After check-in, please make sure that you have received ali your travel documents (boarding card, baggage tag, passport and Business Class lounge card if applicable) necessary for the flight. At the airport you can entrust your bag­ gage to Turkish Airlines staff at the special Hotel Check-in counter. After completion of the security procedures neccessary for certain flights, you are ready to go through the passport control. Our Hotel Check-in service is available at hotels specified belovv. Have a pleasant flight.

Ankara

Ege Palas Otel

İzmir

Resort Dedeman Antalya

Antalya

Hotel Sheraton Voyaper

Hilton

HiltonSA

Hotel Dedeman Büyük Anadolu Hotel Dedeman Ankara

Seyhan Oteli Zaimoğlu Oteli

Büyükhanlı Park Hotel Residence

Büyük Sürmeli Oteli

N eva Palas

M avi Sürmeli Oteli

M eg a Residence

Zorlu Grand Otel

Otel Içkale

Usta Otel

Otel G A P

Resort Dedeman Bodrum

Seğmen Otel

Manastır Otel

Sürmeli Oteli

Karia Princess

Bilkent Otel Otel Kaya Prestige

BULUNDUĞU İL / LOCATION

iberotel Sarıgerme Park İzmir

Adana

Trabzon Bodrum

Dalaman

C aria Holiday Resort

İzmir Princess Termal Otel

Hillside Beach Club

Hilton

Club Lykia W orld

Grand Hotel Mercure

Hotel Dedeman Rize

Rize

Büyük Efes Oteli

Resort Dedeman C appadocia

Kapadokya

156 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


TURK HAVA YOLLARI

/ TURKİSH AIRLINES INFORMATION

MJJ j 1

M

İ )

j'jU

M IL E S A N D M IL E S

A N K A R A -A D A N A

250

Ş İK A G O / C H IC A G O - M IN N E A P O L IS

344

A N K A R A -A Ğ R I

533

Ş İK A G O / C H IC A G O - O R L A N D O

990

A N K A R A -A N T A L Y A

257

Ş İK A G O / C H IC A G O - R A L E IG H D U R H A M

637

A N K A R A -B A T M A N

462

Ş İK A G O / C H IC A G O - P IT T S B U R G H

A N K A R A -B E R L IN

1259

403

Ş İK A G O / C H IC A G O - S A N D IE G O

17 2 7

Ş İ K A G O / C H I C A G O - S A N F R A N C İS C O

1851

A N K A R A -K O P E N H A G / C O P E N H A G E N

1416

Ş İK A G O / C H IC A G O - S E A T T L E

17 2 6

A N K A R A -K Ö L N / C O L O G N E

1445

Ş İK A G O / C H IC A G O -S T . L O U IS

A N K A R A -B O D R U M

A N K A R A - D İY A R B A K IR A N K A R A -D U S S E L D O R F

349

257

416

K Ö L N / C O L O G N E -K A Y S E R İ

16 0 8

1471

K Ö L N / C O L O G N E -S A M S U N

15 4 5

A N K A R A - E L A Z IĞ

353

İS T A N B U L - A D A N A

A N K A R A - E R Z İN C A N

347

İS T A N B U L - C E Z A Y İR / A L G IE R S

14 0 5

434

Is ta n b u l- a lm a ty

2439

1365

IS T A N B U L - A M M A N

A N K A R A -E R Z U R U M A N K A R A -F R A N K F U R T A N K A R A - G A Z İA N T E P

326

IS T A N B U L - A M S T E R D A M

A N K A R A - İZ M İR

339

Is ta n b u l- a n k a r a

A N K A R A -K A R S

533

IS T A N B U L - A N T A L Y A

A N K A R A -M A L A T Y A

297

İS T A N B U L - A Ş K A B A T / A S K H A B A D

459

İ S T A N B U L - A T İN A / A T H E N S

A N K A R A - M A R D İN A N K A R A - M Ü N İH / M U N IC H

1 189

I S T A N B U L - B A H R E Y N / B A H R A IN

471

443

754 1373 227 301 1582 345 16 0 7

İS T A N B U L - B A K Ü / B A K U

1 10 8

A N K A R A -N U R N B E R G

1248

IS T A N B U L - B A N G K O K

4647

A N K A R A -S T U T T G A R T

1308

İS T A N B U L - B A R S E L O N A / B A R C E L O N A

13 8 7

İS T A N B U L -B A S E L

1144

A N K A R A -M U Ş

A N K A R A -Ş A N L IU R F A A N K A R A -S T O C K H O L M

380

İS T A N B U L - B E Y R U T / B E I R U T

1490

614

A N K A R A -T R A B Z O N

362

İS T A N B U L - P E K İN / B E IJ IN G

A N K A R A -V A N

564

IS T A N B U L - B E R L İN

1076

A N K A R A - V İY A N A / V IE N N A

982

Is t a n b u l- b İ ş k e k / b is h k e k

2328

4398

B A N G K O K - S IN G A P O R E

897

IS T A N B U L - B O D R U M

Ş İK A G O / C H IC A G O - A T L A N T A

599

Is ta n b u l- b r ü k s e l / b r u s s e ls

1347

Ş İK A G O / C H IC A G O - B A L T IM O R E

61 1

IS T A N B U L - B Ü K R E Ş / B U C H A R E S T

283

Ş İK A G O / C H IC A G O - C L E V E L A N D

307

İS T A N B U L -B U D A P E Ş T E / B U D A P E S T

652

Ş İK A G O / C H İC A G O - D A L L A S

801

IS T A N B U L - K A H İR E / C A IR O

Ş İK A G O / C H IC A G O - D E N V E R

907

İS T A N B U L - C A P E T O W N

5427

Ş İK A G O / C H IC A G O - D E T R O IT

237

İS T A N B U L - Ş İK A G O / C H İC A G O

5477

Ş İK A G O / C H IC A G O - H O U S T O N

935

İ S T A N B U L - K İŞ İN E V / C H IS IN A U

265

764

412

Ş İK A G O / C H IC A G O - L A S V E G A S

1519

İS T A N B U L - K Ö L N / C O L O G N E

1240

Ş İK A G O / C H IC A G O - L O S A N G E L E S

1746

IS T A N B U L - K O P E N H A G / C O P E N H A G E N

12 4 9

Ş İK A G O / C H IC A G O -M IA M I

1 190

İS T A N B U L - D A L A M A N

157 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002

296


TÜRK HAV A YOLLARI

/ TURKİSH AIRLINES INFORMATION

jytiles MUeS

IS T A N B U L - O S A K A

5652

Is ta n b u l- p a r is

1392

İS T A N B U L - P R A G / P R A G U E İS T A N B U L - P R İŞ T İN A / P R IS T IN A İS T A N B U L - R İY A D / R IY A D H

3SS< Ş

852

Is ta n b u l- s a m s u n

393 569

İS T A N B U L -S E U L

5198

İS T A N B U L - S H A N G H A I

4999

İS T A N B U L - S İM F E R O P O L 672

412 1510

IS T A N B U L - R O M A / R O M E IS T A N B U L - S A R A Y B O S N A / S A R A J E V O

Is t a n b u l - ş a m / d a m a s c u s

943

IS T A N B U L - S IN G A P O R E / S İN G A P U R

382 5390

I s t a n b u l - d e n İz l i

226

Is t a n b u l - ü s k ü p / s k o p j e

387

IS T A N B U L - D İ Y A R B A K IR

642

İS T A N B U L - S O F Y A / S O F IA

304

İS T A N B U L -D U B A I

1868

IS T A N B U L - S T O C K H O L M

IS T A N B U L - D U S S E L D O R F

1267

İS T A N B U L - S T R A S B U R G

1159

135

IS T A N B U L - S T U T T G A R T

1095

I s t a n b u l - e l a z Iğ

579

İ S T A N B U L - Ş A N L IU R F A

IS T A N B U L - E R Z U R U M

653

İS T A N B U L - T A Ş K E N T / T A S H K E N T

IS T A N B U L - E D R E M İ T

IS T A N B U L - F R A N K F U R T I s t a n b u l - g a z İa n t e p

11 5 8

İS T A N B U L - T İ F L İS / T B IL IS I İS T A N B U L - T A H R A N / T E H R A N

540

1364

601 2090 832 12 7 0

Is t a n b u l -c e n e v r e / g e n e v a

1 189

IS T A N B U L - T E L A V İV

701

Is t a n b u l - h a m b u r g

1236

IS T A N B U L - T İ R A N / T İ R A N A

470

İS T A N B U L - H A N N O V E R

11 9 8

Is ta n b u l- t o k y o

İS T A N B U L - H O N G K O N G

4977

Is ta n b u l- t r a b z o n

İS T A N B U L - İZ M İR

196

5755 572

Is ta n b u l - t r ip o l i

1027 1038

Is t a n b u l - c İ d d e / j e d d a h

1477

İS T A N B U L - T U N U S / T U N İS

Is t a n B U L - J O H A N N E S B U R G

4637

Is t a n b u l - v a n

Is t a n b u l - k a r a ç i / k a r a c h i

2459

İS T A N B U L - V İY A N A / V lE N N A

779 858

789

Is t a n b u l - k a y s e r i

389

İS T A N B U L - V A R Ş O V A / VVARSAVV

İS T A N B U L - K IE V

656

İS T A N B U L -Z A G R E B

İS T A N B U L - K O N Y A

288

İS T A N B U L -Z Ü R İH /Z Ü R İC H

1096

720

İS T A N B U L - K U A L A L U M P U R

5193

İZ M İR - K Ö L N / C O L O G N E

1290

İS T A N B U L - K U V E Y T / K U VV A IT

1349

İZ M İR - F R A N K F U R T

1205

İZ M İR -P A R İS

1413

Is t a n b u l - l e f k o ş a

476

İS T A N B U L - L O N D R A / L O N D O N

1552

İ Z M İ R - V İ Y A N A / V lE N N A

İS T A N B U L - L Y O N

1233

J E D D A H -A D A N A

İS T A N B U L - M A D R ID

1687

N E W Y O R K - B A L T IM O R E

IS T A N B U L - M A L A T Y A

523

846 1096 179

N E W Y O R K -B O S T O N

19 1

N EW Y O R K -C L E V E L A N D

41 6

İS T A N B U L - M A N C H E S T E R

1674

Is t a n b u l - m i l a n o / m i l a n

1034

N EW Y O R K -D A L L A S

1378

Is t a n b u l - m o s k o v a / m o s c o v v

1091

N E W Y O R K -L O S A N G E L E S

2459

N E W Y O R K - M IA M I

1092

Is t a n b u l - m ü n I h / m u n i c h

978

Is t a n b u l - n e w y o r k

5009

N E W Y O R K - P IT T S B U R G H

331

İS T A N B U L - N İS / N İC E

1117

N E W Y O R K - R A L E IG H D U R H A M

425

IS T A N B U L - N U R N B E R G

1042

N E W Y O R K - S A N D IE G O

2432

N E W Y O R K - S A N F R A N C İS C O

2572

Is t a n b u l - o d e s s a

393

N E W Y O R K -S T . L O U IS

882

N E W Y O R K -V V A S H IN G T O N

21 5

O R L A N D O -N E W Y O R K

938

Y u k arıd a b e lir tile n m il d e ğ e r le r i u lu slararası siv il h a v a c ılık teşk ila tı IATA’n ın b e lir le m iş o ld u ğ u m il d e ğ e r le r i o lu p T ü rk H ava Y o lla n ö z e ) y o lc u p ro g ra m ı o la n M iles a n d M iles F r e q u e n t F lyer P ro g ra m ı’n d a d a b u m il d e ğ e r le r i k u llan ılm ak ta d ır.

The distances in miles specified above are those laid down by the International Air Transport Association (IATA), and it is these that are used for the Turkish Airlines Miles and Miles Frequent Flyer Pnogramme. M ile s a n d M ile s i le ilg ili s o r u la r ın ız i ç i n / For your questions about Miles and Miles

Miles and Miles Cali Çenter Tel: 444 O 849 (Her gün / E v e r y d a y 07:00-22:30) Fax: 0212 663 25 43

158 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


UÇAK FİLOSU / THE FLEET

A 340-311/313 NUMBER OF AIRCRAFT/UÇAK AOEDİ: 7 COMMERCIAL N A M E S İ İCARI ADLARI: İSTANBUL/İSPARTA/ANKARA İZMİR/ADANA/HAKKARİ/AVDIN MAVIMt M TAKE OFE WHGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 2 57 .00 0 kg ( A 3 4 M 1 1 ) / 2 62 .00 0 kg (A340-313) WING SPAN/KANAT AÇIKLIĞI: 60.304 m LENGTM/GÖVDE UZUNLUĞU: 63.6 89 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 16,99 m CRUISE (İPEED/YATAY UÇUŞ SÜRATİ: 8 9 0 km/h PASSENGER CAPACITY/YOLCU KAPASİTESİ: 271 MAVlMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ YATAY UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ: 41.0 00 (I MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 11.952 km MAXIMUM CARGO CAPACITY/AZAMİ KARGO KAPASİTESİ: 44.836 kg/15 2 ,8 0 m

A 310-304 NUMBER OF AIRCRAFT/UÇAK ADEDİ: 6 COMMERCIAL NAMES/TİCARİ ADLARI: ARAS/ÇORUH/ERGENE/AKSU GÖKSU/MERİÇ MAXIMUM TAKE OFE WEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 1 5 3 .0 0 0 /1 5 7 .0 0 0 kg. WING SPAN/KANAT AÇIKUĞI: 4 3.90 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 4 6 .6 6 nı HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 15.867 m CRUISE SPEED/YATAY UÇUŞ SÜRATİ: 8 60 km/h PASSENGER CAPACITY/YOLCU KAPASİTESİ: 2 1 0 /1 8 2 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE AZAMİ YATAY UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ: 41.0 00 fl MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 8 .1 0 0 /8 .9 8 0 km MAXIMUM CARGO CAPACITY/AZAMİ KARGO KAPASİTESİ: 2 4.9 95 -2 1.8 20 kg / 68,20-54,16 m3

T U R K İ S H

B 737-800 NUMBER OF AIRCRAFT/UÇAK ADEDİ: 26 COMMERCIAL NAMES/TİCARİ ADLARI: DİYARBAKIR/RİZE/HATAY/AFYON/SİVAS İĞDIR/MARDİN/AĞRI/ZONGULDAK/ORDU/NİĞDE/BİTÜS/EDİRNE/AMASYA/GİRESLN KASTAMONU/ELAZIĞ/MANİSA/TUNCELİ/MALATYA/ESKİŞEHİR/BOLU/KOCAELİ/ NEVŞEHİR/ARDAHAN/TEKİRDAĞ MAVİMİ M TAKE OFF YVEIGHI/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 79.0 15 kg WING SPAN/KANAT AÇIKUĞI: 34,3 15 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 39.472 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 12,5 48 m CRUISE SPEED/YATAY UÇUŞ SÜRATİ: 858 km/h PASSENGER CAPACITY/YOLCU KAPASİTESİ: 1 5 5 /1 6 5 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ YATAY UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ: 41.0 00 II MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 4.755 km MAXIMUM CARGO CAPACITY/AZAMİ KARGO KAPASİTESİ: 8 .408 kg / 4 5,05 mJ

B 737-400

B 737-500 NUMBER OF AIRCRAFT/UÇAK ADEDİ: 2 COMMERCIAL NAMES/TİCARİ ADLARI: TRABZON/BURSA MAVIMl M TAKE OFF WEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 60.554 kg. WING SPAN/KANAT AÇIKLIĞI: 2 8.88 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 31.0 13 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 11,125 m CRUISE SPEED/YATAY UÇUŞ SÜRATİ: 7 97 km/h PASSENGER CAPACITY/YOLCU KAPASİTESİ: 117 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE AZAMİ YATAY UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ: 37.0 00 II MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 3.865 km MAXIMUM CARGO CAPACITY/AZAMİ KARGO KAPASİTESİ: 4 .460 kg / 2 3 ,2 8 m'

K im NUMBER OF AIRCRAFT/UÇAK AOEDİ: 3 COMMERCIAL NAMES/TİCARİ ADLARI: ERZINCAN/UŞAK/MUŞ MAVİMİ M TAKE OFF WEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 40.823 kg. YVING SPAN/KANAT AÇIKUĞI: 26.34 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 26.16 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: S.61 m CRUISE SPEED/YATAY UÇUŞ SÜRATİ: 7 20 km/h PASSENGER CAPACITY/YOLCU KAPASİTESİ: 79 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ YATAY UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ: 3 1 .0 0 0 fl MAVlMUM RANGE/AZAMİ MENZİL' 2.407 km MAXIMUM CARGO CAPACITY/AZAMİ KARGO KAPASİTESİ: 2.241 kg / 1 3,56 m

NUMBER OF AIRCRAFT/UÇAK ADEDİ: 14 COMMERCIAL NAMES/TİCARİ ADLARI: KARS/AYVALI K/MARMARİS AMASRA/ALANYA AN1ALYA/MUĞIA ÇANAKKALt/KAYSIRl EFES/SİDE/BERGAMA GELİBOLU/ANADOLU MAVİMİ M TAKE OFF YVEIGHT AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 6 8 .0 3 8 kg VVING SPAN/KANAT AÇIKLIĞI: 2 8.88 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 3 6 .4 4 9 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 11.125 m CRUISE SPEED/YATAY UÇUŞ SÜRATİ: 797 km/h PASSENGER CAPACITY/YOLCU KAPASİTESİ: 150 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ YATAY UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ: 3 7 .0 0 0 fl MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 3 .3 5 0 km MAXIMUM CARGO CAPACITY/AZAMİ KARGO KAPASİTESİ: 7.491 kg / 39.22 m:i

RUM . NUMBER OF AIRCRAFT/UÇAK ADEDİ: 9 COMMERCIAL NAMES/TİCARİ ADLARI: DENİZLİ/ERZURUM KONYA/SAMSUN/VAN/GAZİANTEP/KÜTAHYA/SİİRT/TOKAT MAVIMLM TAKE OFF WEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRI İĞİ: 46.0 39 kg WING SPAN/KANAT AÇIKUĞI: 26.3 39 m LENGTH/GÖVDF UZUNLUĞU: 30.9 95 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKUĞİ: 8 .5 8 5 m CRUISE SPEED/YATAY UÇUŞ SÜRATİ: 7 20 km/h PASSENGER CAPACITY/YOLCU KAPASİTESİ: 99 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ YATAY UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ: 31.0 00 II MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 2.259 km MAXIMUM CARGO CAPACITY/AZAMİ KARGO KAPASİTESİ: 3 .8 0 0 kg I 2 2.99 m 1


UCUS BİLGİLERİ / FLİGHT INFORMATION M ESAFELER

/ F L İG H T D IS T A N C E S

İs ta n b u l'd a n / From İstanbul

Km

ALM ATY A L A AMMAN AM M AM STERDAM A M S AŞKABAT / ASHGABAD A S B A T İN A / A T H E N S A T H B A H R A IN B A H BAKÜ B A K BANGKOK B K K BARCELO NA BC N BASEL BS L B E R L İN S X F B E Y R U T / B E IR U T B E Y B İŞ K E K / B IS K E K F R U BR Ü KSEL / BR USSELS BR U BUDAPEŞTE / BUDAPEST BU D BÜ K R E Ş / BUCHAREST BU H C A P E TO W N C P T C E N E V R E / GENEVA GVA C E Z A Y İR / A L G IE R S A L G C İD D E / J E D D A H J E D DUBAİ D XB DÜSSELD O R F D U S FRANKFURT FR A HAMBURG HAM HANNOVER H A J HONG KONG H KG JO H A N N E S B U R G J N B K A H İR E / C A IR O C A I KARAÇİ / KARACHI K H I K O PEN H AG / COPENHAGEN CPH K İŞ İN E V / C H IS IN A U K IV K İE V 1E V KÖ LN / C O LO G N E C G N KU ALA LUM PU R K U L KUVEYT K W I LEFKO ŞA ECN L O N D R A /L O N D O N L H R LYON L Y S M A D R İD M A D

4145 1528 2356 2636 580 2787 1845 7803 2278 1963 1858 1046 4047 2228 1 189 576 9199 1952 2471 2584 3274 2182 1909 2180 2061 9708 7886 1293 4210 2109 724 1 109 2146 9375 2632 837 2580 2174 2821

Km

N . M ile s 2238 825 1272 1423 313 1505 996 4213 1230 1060 1003 565 2185 1203 642 31 1 4967 1054 1334 1395 1768 1 178 1031 1 177 1113 5242 4258 698 2273 1 139 391 599 1 159 5062 1421 452 1393 1 174 1523

M ANCHESTER M AN M İL A N O / M IL A N L I N MOSKOVA / MOSCOW M O W M Ü N İH / M U N IC H M U C NEW YO R K N Y C N İC E N C E NURNBERG N U E O S A K A K İX ODESSA ODS P A R İS / O R L Y O R Y P E K İN / B E IJ IN G B J S PRAG / P R AG U E PRG P R İŞ T İN A / P R IS T IN A P R N R IY AD / R IY A D H R U H R O M A (R O M E ) / F IU M IC IN O F C O SAR AYBO SN A / S A R A JE V O S J J S E U L / S E O L IC N S IM F E R O P O L S IP S İN G A P U R S IN S O F Y A / S O F IA S O F STO CKH O LM A R N STRASBOURG S X B STUTTG ART STR ŞAM / D A M A S C U S D A M ŞANGAY / SH ANG AI PVG Ş İK A G O / C H İC A G O O R D TA H R A N / TEHRAN TH R TAŞKENT TA S T E L A V İV T L V T İF L İS / T B IL IS I T B S T İR A N T l A TO KYO N R T T R İP O L İ T I P T U N U S / T U N U S IA T U N Ü SKÜ P / SK O P JE S K P V A R Ş O V A / W AR SAW W A W V İY A N A / V lE N N A V IE ZAGREB ZAG Z Ü R İH / Z U R lC H Z R H

N . M ile s

2785 1735 1932 1637 8575 1983 1733 9649 663 2358 7690 1613 860 2602 1489 1461 8708 659 9538 574 2408 1952 1830 1 193 8975 9204 2165 3517 1 261 1439 872 10149 1941 1796 704 1446 1356 1 198 1830

1504 937 1043 884 4630 1071 936 5210 358 1273 4152 871 464 1405 804 789 4702 356 5150 310 1300 1054 988 644 4846 4970 1 169 1899 681 777 471 5480 1048 970 380 7 81 732 647 988

- D e r g im iz in b u sa y fa sın d a y a y ım la n a n k m v e m il ( d e n iz m ili) d e ğ e r le r i, u ç a ğ ın u ç tu ğ u irtifada ta k ip e ttiğ i r o ta n ın y e r ü z e r in ­ d e k i iz d ü ş ü m ü n ü n ö lç ü le n m e sa fe sid ir . / The distance in kilometres and nautical miles in the table on this page is the projected distance on the ground for the route flown by the aircraft. - U ça k la rım ızın iç in d e k i m o n itö r le r d e g ö r ü le n rak am is e , u ç a ğ ın h a v a d a k a te ttiğ i m e sa fe d ir . / The figüre shown on the cabin monitors give the actual distance flown by the aircraft through the air, inciuding adjustments of direction to compensate for wind, and other weather conditions. - Ö z e l Y o lc u P ro g ra m la rım ızd a (M ile s an d M iles P ro g ra m ı) u y g u la n a n m il d e ğ e r le r i is e U lu slararası S ivil H a v a cılık T e şk ila tı n ın (IA T A ) y a y ım la m ış o ld u ğ u rakam lardır. / The distance in nautical miles used by the Miles and Miles Programme are those published

bythe International Air Transport Association (IATA). THY

U Ç UŞLARI / THY

F L İG H T S

________ _____________________

________

M E S A F E L E R / FLİG H T D IS TA N C E S

A n ka ra 'd an (km ) / From A nkara (km )

İstanbul'dan (k m )/F r o m (km ) ADANA ADA A N KA R A ESB ANTALYA AYT B O D R U M B JV D A LA M A N DLM D E N İZ L İ D N Z D İY A R B A K IR D IY E D R E M İT E D O E L A Z IĞ E Z S ER ZURUM ERZ G A Z İA N T E P G Z T İZ M İR A D B KAYSERİ A S R KO NYA KY A M ALA TYA M LX SAMSUN SZF Ş A N L IU R F A S F Q TRABZON TZX VAN VAN

824 419 535 526 648 461 1087 278 950 109 1 983 419 696 530 86 1 696 1 105 974 1304

439

M A R D İN

870

M UŞ M SR

802

AN TALYA AYT

454

Ş A N L IU R F A S F Q

757

BATM AN B A L

772

TRABZON TZX

604

B O D R U M / M İL A S B J V

657

VAN VAN

943

D İY A R B A K IR D IY

696

E L A Z IĞ E Z S

596

E R Z İN C A N E R C

59 1

ER ZURUM ERZ

717

G A Z İA N T E P G Z T

635

İS T A N B U L İS T

420

İZ M İR A D B

643

KARS KSY M ALA TYA

933 M LX

502

160 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002

MQM

772

ADANA ADA AĞ RI A JI


/

v

S Carta lııttıı - Ramseıer

1 :6 5 0 0 0 0 0

Karpathı

0 Pınarbaşı

°W n

O ^rna

Doğrat/ ) o To/bu^j

w ' ö Ruse

C y p ru s

KIBRIS

Zonguldak

tnamur

Sevastopol'

Tripolihg

BEIRUT® i

L E B A N ^O

^mağuso

Hatay ( A n ta k y p ~ v (|

Novorossıjsl

? Â İ H asaka

Al Qâmıshli

Ash Sh&raai

As Suî^n®nıvo


»Vasi

Eskıts

w

/•

/

/V

u.

h XA

■*4 o*»»

J& E ? >

t,<h

^ /

M

\ /!

w ,;w

Lampedusa

oriOugd >

° lomoun

c/î Meişmne

•L Khum j

/< /

ı

OHass, Messaoüri

*

a-.!

3,eBo

/

Nâlüı

o

Gharyâno

larhüna

.„, Nafüsa

oUuda

M- > T ^ f ■*>'«

^ / ^

L /V V

o , r.

*'''Bu Nujaym


T

l>fe=L-T^ oTfüİOO srro n < j

r a

e

\° ( o H a » s a lu

\ r Scjr'**'r

^

oW > , p l

A /l

^

7 "<w£ 3 ^ ^ ' ^ J ^ ' T 0^

W İV/3L*

oSiaulıaı

-

^

\

r u

®»gn*

fc r fo M !,k ii

- Q%0*f , 1

"ifam .

OMfm"1 ; VanrfM*» W ^ !^ kojS£L ‘oUihıraİN

jslno^-. i, "V * V . wioWâaT

*deW"V°'°

o » an»

i g

NİkM

-? a BıSdos ' “ “ “

6

K \ » H 's

(OKUT.

C ypru^

o

K riti iC re to l

WEXANO»^p \ Oamanbut ı/ ol Süte

■Namem °

*vsa al Uway|8

Al Jaqhbub

.,. \^an9Oi\sroa'"a T1 W

'o * # » * " 8

U

^

• *«'

Q

M

' \ « â * tJ>"/"'~

^

^

z

]


Meidufetenski)

?K ostrom a

|f * Ü

'

SadI m V

q<l)ı,el!l1 /

J j

,

p„t„

lofîansko

leninoyor

Derbent

IO N IA N

S T A N \ Cafiöou0

jlertkorân’

T A K L İM .

SEA

^JHALTA

Valetta^

Bikaner D hahranofc BAHI o

A l KUFRA °AJJawl

OATAR

IEDDAH y ~

BU DHABI

G «

U N IT E D A R A B ' E M İR A T E Ş * ' H u »ı Htöd

A

Ja m n a g ^ Pocbandar'*

(M ecca)

| _ ^ürfa'mmiih

A R A B - l A -U - -

“ Nellore

e

0 MADRAS

<-T 'cji)|bouti G U L f

f^oırh

^ AlleppeyÖ^ Trivandrum

M A L D IV E S

ISLANDS

\V

T M om basa f I Pem ba

Afcnııbar

A m ırante Is

SEVCHELLEŞ

A id abra h

Farçuhar Is. fSeych.)

jAnırtana

[nncomal

LANKA


OKHOTSK

MysElı/avety

Sahalin

JuînoSahalınsk

üaland/adyad

Kushiro H o kka id o

r^ "H Ç Chöngi'n

j?J©Hachinohe JA PA N

1Kamaıshı

,lKORHA Jpurıomiya

TOKra

Kv

YELLOVV S E A »nyungang

DKOHAMA

|y

KITAKYUSI

Hachi/o

Sh iko ku Kyushu}

E A S T C H IN A S E A

>

Okingwa T a ip n

Osıto Is

L-jr*

•Ouemoy

i TAIWAN

'sfıantou^j\

Okino Ton fJapJ , Ba buyan Is.

NORTHERN MARIANA Luzon

1SLANDS

f

■M*Tfang

M ergui «>*

SPtİanRang IIH H-VILU (SAIGON)

Archipelago <

" 's u t f

SE A

M indanao

BELAU K

Palauls. o

Zamboanga

. N atura

la Trengganu

Kopulauan Talaud

n,anM A L AVsTX

L*.

ıLUMFJJR Anafnbas

°«>ı c

|

FEDERATED STATES OF MICRONESIA ^

SINĞA PORE

’^^Haknahera

Ponfianak

^ n d af Lampung

\

JA

JAKARTA

OrtJ'“'-»t-L-_

Buru*&t LAUT >9 BAND.

U djung P an d an g , (M a k a sa r)

Flofes

' C hristm as /.

lAustı I

NewIreland PAPUA

Wetar GUINEA

T/M O R

SEA


Spttzbergen

G rontand (Danmark)

Kalaallit

Nunaat

FOXE BASIN

" ■; S

H UD SO N

BAY t if t o NIA

CtAtTVtk

G UL F

Cariary/s. (Sp.ı Sy

M I La.Habar

A t

Ğ E R ^I A

^AUD I ^ A B IA T m •

OF

M E Xl 00

'

EL SALVADOR

il*

IÂOUA

ANTİOUA \ ‘ AND BARBUDA ■'d ominica

* JT.LUOA GRENADA ' BARBADOS

M A U R İT A N T a NouakçhottO

NIO

R

C H A O '1

GAMBIı G U lN t BISS/ SİERRA LEOf

GULF

GU/NEA

PACIFIC i BpTSW .

OCEAN

\

* |r ’

CÛGCAt

U r^ n^ na :

Falkland Is. Ilslas Malvinasl


Bu kartlarla daha fazla uçacaksınız T ü rk

H ava Y o lla rı Freq uent Flyer program ı,

“Miles<6Miles” ile her uçuşunuz -ki buna T H Y ’nin iç hat uçuşları da dahil-, Türk Hava Yollan ile anlaşma yapan otelleri ve oto kiralama şirketlerini kullanmanız, size “ M il” olarak geri dönüyor. Sadece Türk Hava Yollan ile değil, American Airlines ve T A P (A ir Portugal) ile katettiğiniz miller de M iles& M iles kartınıza ekleniyor. Türk Hava Yolları ve Garanti Bankası işbirliğinde sunulan Shob&Miles Visa Card ile yapılan alışverişlerde de “M il” kazanabilirsiniz. Shop&Miles Visa Card özel üyesi firmalar daha da fâzla “Mil’ kazandınyor. Uçuş millerinize alışverişlerinizden kazandığınız miller de eklenince bedava ucak biletinizi cok daha kısa sürede alabilirsiniz. S h o p & M i l e s Visa Card ile A tatürk H avalim anı otoparkında özel Valet Parking hizmetinden % 50 indirimli yararlanabilirsiniz.

“M iles&M iles” programında iki çeşit kart hizmetinize sunuluyor. Bunlardan ilki yeni üye olanlar için hazırlanan Classic Card. 2 yaşından büyüle herkes üye olabileceği için sadece sizin değil, çocuklarınızın da kendi kartlan oluyor. İkincisi ise Elite Card. M iles&M iles program üyelerimiz bu karta ulaştıklannda aşağıdaki avantajlardan yararlanıyorlar.

E lite C ard avantajları:

• Ayn bankoda check-in • C İP salonlarına giriş

Ü ç ayda b ir üyelere gönderilen hesap özetlerinde işlenmemiş ucuş/hizmet olması durumunda, söz konusu eksikliğin giderilmesi için uçuşlara ait bilet ve biniş

D İ V A N

Ph

H O T E L S

Budget

AV/S t>

İSTANBUL

..............

Decar, Sixt, Avis, Budget, Business Car Rental, National C ar Rental.

N eler kazanacaksınız? Bu program sayesinde kazandığınız m illeri kendiniz harcayabileceğiniz gibi, istediğiniz bir kişi için de kullanabilirsiniz. 20.000 mil biriktirip Avrupa’ya uçabilir, 50.000 mil biriktirip Amerika’ya gidebilirsiniz. Üstelik bu ücretsiz b iletleri anlaşm alı havayollarında da k u llan ab ilirsin iz. Ö d ü l rezervasyonlarınızı T H Y Rezervasyon Merkezi’nden yapabilirsiniz.

Ü yeliğiniz hem en başlıyor.

Ç alışm a saatleri: H ergün 07:00-22:30 Faks: 0 21 2 6 6 3 25 43

Miles&Miles avantajlanndan yararlanmak için rezervasyon ve check-in aşamalarında üyelik numaranızı belirtmeniz gereklidir.

»

M il kazandıran oto kiralam a şirketleri:

Miles&Miles Cali Çenter

• Alanda son dakika uçuş sınıfını yükseltme

Sıxr

Dedeman, Hilton, Kempinski, The Marmara, Divan, M erit Antique, The Plaza Hotel İstanbul

w w w .tkm ilesandm iles.com

• Kart sahiplerine özel danışma hattı

TM H f

M il kazandıran oteller:

M İL E S & M İL E S İL E İL Ç İL İ S O R U L A R IN IZ İÇ İN : 444 0 849

• 10 kg’lık ekstra bagaj hakkı

o AP OIRR T U G A L

kartınızı, konaklama yaptığınız otellerden ve/veya oto kiralama şirketlerinden aldığınız fatura ya da sözleşmeleri saklamanız ve adres değişikliklerini M ilesıStM iles C ali Center'a bildirmeniz gerekmektedir.

Türk Hava Yolları, M iles& M iles Programı ve Garanti Bankası işbirliği ile sunulan S h op& M iles Visa Card başvuru fo rm la rın ı satış o fislerin d en , check-in bankolanndan, seyahat acentalanndan veya uçuş esnasında hostesinizden temin edebilirsiniz.

• Uçuş rezervasyonlarında öncelik

AA

SöCT DEDEMAN

Elite Card Danışma Hattı Tel: 0 2 1 2 6 6 3 47 17 (Cm t. ve Pz. hariç 08:30-17:30) Faks: 0 2 1 2 6 6 3 6 3 56

Elite Card Rezervasyon Hattı Tel: 4 4 4 0 8 4 9 (ardından 3 tuşuna basınız) Ç alışm a saatleri: H ergün 07:00-22:30 Faks: 0 212 6 6 3 25 43

S H O P & M İLE S İL E İL Ç İL İ S O R U L A R IN IZ İÇ İN : 444 0 333 w w w .shopandm iles.com .tr

HOTELS Sl RESORTS

H ilto n H H onors-

"

..'.II.Ml.'..

TÜRK HAVA YOLLARI


s®1 Upemavik o j y

BEAUFORT

SEA

C. Bathurst A M U N D S E N G U LF

Sistmıut |Hosteınbfliı&^

o \

FOXE BASIN

B u r l ık ı

HUDSON

BAY

A le x a n d e r

G ULF O F .C.Harrison

ALASKA

.Catmnght ûueen J C h a rlo tte Is.

S ı Pmrre C.Raca e l Mıtjuelon IFr)

Scotia t . Sabit

Itu c k y

ATLANTIC OCEAN ' anavaral (C.Kennedy) /esi

Beach

fD tO e ı & ST.TKITTSZ \ f ANTİOUA * M.

JA M A IC A ?

NEVIS 'n ’ — .î rıtre ® ObuatleloupefFrl O DOM INICA

S Pta Gallinas

PAC IFIC

Barranquilla s<3 M a tttf'

OCEAN

Caftaaena.lt “ v

Pta. Naranjas

A r c h ip ie la g o d e C o lö n ( G a /a p a g o s / s . ) * . { E c u .f

Code share flig h ts by A m e rica n A irlin e s

Hes M a rq u ise s ( F r.) Tahu°' M,--H™ >Oa

© Carta lutfıı + flamseıer Beme

Fotu Hiva

Psco® /

T u a m o t u (Fr.) • w

• Pukama

VS P, of Spain .Tot»go

»O-." r ^TRtNID AD AND TOBAOO

-Ta Lo*,9n? J

COSTA

NukuHin

.

u *MartınıqueiFr)

Ş 6T.LU CIA ST .VINC ENT . B A R BA D O S GRENADA


M ile s

M H es

m

.

sss®

You ıvill fly more with these cards. u

sin^ the Turkish Airlines Frequent Flyer program called “M ile s& M ile s” , your every flight, including Turkish Airlines domestic flights, and usage of hotels and car rentals that are in alliance with Turkish Airlines, will return to you as miles. Your card is not only limited to Turkish Airlines. M iles you earn with American Airlines and T A P (A ir Portugal) are also added to your M iles and M iles card. You can also earn miles every time you use the Shop& M iles Visa Card, a credit card offered in alliance with Garanti Bankası and Turkish Airlines. Shopping at partner companies of Shop&Miles Visa Card w ill earn you more miles. W hen the miles you earn from shopping add to your miles from flying, ou w ill reach your free ticket much sooner. Your you Visa Card w ill also earn % 5 0 discount Shovb&Miles i at the valet parking service o f Atatürk A irp ort.

T here are 2 types of cards in M iles& M iles Frequent Flyer Program : The first type is the “ Classic Card” which w ill be sent to our new members. Any person över the age of two is eligible to become a member in Miles&Miles Program. The second type is the “ Elite Card” . M iles& M iles members can acguire Elite Card status by collecting a certain amount of miles or flight segments each calenaar year.

A dvantages of th e E lite Card: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Priority in vvaiting list Check-in at Business class counters Private lounges 10 kg. of extra baggage allowance Dedicated info-line Last minute upgrade

Amor'CanAMKMf

sşçr

W

A IR P O RTU G A L

T k riH f

AV!S

»

Dedeman, Hilton, Kempinski, The Marmara, Divan, M erit Antique, The Plaza Hotel İstanbul

Car R en ta l Com panies: Decar, Sixt, Avis, Budget, Business Car Rental, National C ar Rental.

W h a t ıvill you ea rn ? In M iles&M iles program, you may use your miles for yourself or for someone else. For example, you can have a free ticket within Europe for 20.000 miles or a free ticket to America for 50.000 miles. Furthermore, you can use these tickets on any of our partner airlines’ services. Reservations for your award tickets, companion tickets and upgrades can be made at Turkish Airlines Reservation Çenter.

Your m em bership sta rts right aıvay. You can provide the application forms for the M ile s& M ile s program and the S h o p & M iles Visa Card, offered in alliance with Turkish A irlines and Garanti Bankası, at the Turkish Airlines sales offices, travel agencies, check-in counters or from your flight attendants. F O R Y O U R Q U EST IO N S A B O U T MILES&MILES: 444 0 849 w w w .tkm ilesandm iles.com

Miles&Miles Cali Çenter W ork Hours: Everyday 07:00-22:30 Fax: 0 212 6 6 3 25 43

To ensure that the miles you earn are registered to your account correctly, please quote your M iles& M iles membership card number while making reservation and present your card at the time o f check-in. In order to credit your missing miles if any, please keep your tickets, boarding cards and the relevant documents belonging to the services of partner hotels and car rental companies and inform M ile s& M ile s C ali Çenter regarding address changes.

A*A föp

P a rtn er Hotels:

5

If Rtmal

socr

Elite Card Information Line: Tel: 0 2 1 2 66 3 47 17 (W eekdays 08:30-17:30) Fax: 0 2 1 2 6 6 3 6 3 56

Elite Card Rezervation Line: Dial 4 4 4 0 8 4 9 and press 3 W ork Hours: Everyday 07:00-22:30 Fax: 0 212 6 6 3 25 43

FO R YOUR QUESTIONS A B O U T S H O P & M İL E S : 444 0 333 w w w .shopandm iles.com .tr

DEDEMAN HOTELS & RESORTS

7 ( e n ıjJ < n D İ V A N

Plh

H O T E L S

İSTANBUL

777.T r

H ilto n H H onors-

TURKİSH AIRLINES


B U L M A C A

Y Bir tür çiçek

Yeter miktarda Radyumun

artizeka@cesmelife.com

Y

Katışıksız içki

simgesi

Geçimlik

Y

Lantanın

Mısır unuyla yapılan bir

Parayla ilgili, mali

bir romanı

Y

Bir zaman bir­ imi

Y

Y

Y

Soy

Y Sevgili

Argoda esrar

Y Sırlı cam

Bayat karşıtı

Metal saplama

Y

Y

Y

Y

Emile Zolanın

Y

Cinsel özelliklerden

İlgili

yoksunluk ►

► Küçük mağara Taşıt dizisi

Y

Y

Oruç

Y

Ballıca, esasi

Y

Y

Yasaya

Adlar, isimler

Y

Uykusu hafif olan

Ana öğe, temel

uygun

Bir binek

Avusturya’nın

Y

Ek

Y

Manila

Y

hayvanı

plaka imi

erişmiş ►

İstem dışı kas hareketi

Ulaşmış,

Tayin edilmek

Bir renk

Zehir, ağı

Bir tür cetvel

keneviri Dar ve kalınca

Y

tahta

► Düğme

yuvası

Nezretmek

Muğla’nın bir ilçesi İridyumun

Y

Bayram

simgesi

Adın dunım

İşler, işlemler

Rütbesiz asker ►

İlgi

Düşmanlık, yağılık

Bir masal dağı

►Y

Y

şekerleme

peynir türü

Y

Antalya'da bir plaj

Tarafsız

Habeş soylusu

Y

Öküz yemliği

Avrupa Birliği (kısaltma)

Y

İstanbul’da bir

Y

Paramızı

Şaka ►

Y

Elin

camı

Ad belirtilerek

ulaşabileceği

Karakter

yapılan

uzaklık

Y

Yüce, yüksek

►Y

Efelek

simgeleyen

semt

Zaviye

Y

Y

bir göl

kalın teli

Mikroskop

Tuzsuz ve yumuşak bir

Asya’da

simgesi

Sazın en

Şikar Bir tür

L- ^

Astatın

Y

Y

Lahana

Farazi, tahmini

Y

Satrançta yenilgi

Otlak, mera

Kısa anımsama yazısı

Üzgü

Baryumun

sorguya çekeceği

Y

Milimetre (kısaltma)

Hüner, beceri Keder,

Avrupa Uzay

üzüntü

Ajansı

► İstanbul’un bir ilçesi

inanılan melek

simgesi ►

Y

Ölüleri mezarda

Caminin bir

Y

bölümü

Kültür, hars

Sanat

Tırpana balığı

Y

►Y

► Dördül

Y

Y

Bir tahıl ölçeği

(kısaltma)

Y

Antalya’ nın bir

► Büyükbaş

ilçesi

bir hayvan

Kalsiyumun

►Y

simgesi Merkez Asya - Avrupa arasındaki sıradağ

Valide

Y

► Bir nota

Kira

Akdeniz’de

Cerahat

bir ırmak

Çözümü 2 sayfa ileride

170 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


CORINTHIA _

HOTELS INTERNATIONAL

A GROVVING REPUTATION IN TURKEY

C onnthıa H otels in T urkey C h e e k o u t o u r a li i n e l u s i v e f a m i l y h o l i d a y s o n w w w . c o r i n t h i a h o t e l s . c o m Ör fu rtlıc r in f o rıııa tio n p lea^ e co n î C o rin th ia A rt H o te l A n ta ly a

* * * * *

- Regional Sales O ffice in İstanbul - Tel: (90) 212 352 47 34 C o rin th ia C lu b h o te l T e k iro v a

Antalya

C o rin th ia E xcelsior H o tel

Antalya

Fax: (90) 212 352 47 35 • e-mail: corinthiaist@ superonline.com C o rin th ia G ü llü k H o te l

C o rin th ia L a b ran d a H otel

B o d ru m

B o d ru m

B E L G I U M • C Z E C H R E P U B L I C • H U N G A R Y • L İ B Y A • M A L T A • P O R T U G A L • R U S S I A • THE G A M B I A • T O G O • T U N I S I A • T U R K E Y


OYUNL AR

/

P UZ Z LES

w w w .cesm elife.com

Çeşme’de çalıştığı ş irk e tte müdür yardımcılığı görevine atanan Pınar Hanım, bunu kutlamak için arkadaşlarını Wine Piaza’ya davet eder. Arkadaşlarının ad ve soyadlarını, yaşlarını ve ne içtiklerini bulmanızı istiyoruz sizden. When Pınar vvas promoted to a s s is ta n t manager a t her comyany in Çeşme, she invited her friends t o celebrate a t Wine Plaza. We w ant you t o discover th e surnames and ages o f Pınar and her guests, and tvhat each drank t h a t evening. So ya d ı / öu rnam e

N e i ç t i / Prinfc

Yapı / Age

İPUÇLARI : 1. 24 yaşındaki kişi ş arabı te rc /h etm işti. 2. Cin tonik içen kişinin soyadı Uzun'du. 3. Pınar, bira içen arkadaşından daha büyük, soyadı Karakuş olan arkadaşından daha küçüktü. 4. Hale 2 7 yaşındadır. 5. Rakıyı tercih eden Orhan, soyadı K arataş olan kişiden daha büyüktür. 6. Nurun soyadı Eren’dir. 7. Soyadı Şenel olan 45 yaşındaki kişi İlknur değildi.

uy

Adı / N â m e

Pınar

İlknur Orhan

CLUBS:

Nur

1. The person who is 24 years oid drank wine. 2. The surname of the person who drank gin and tonic is Uzun. 3. Pınar is older t han the person who drank beer and younger th an the person whose surname is Karakuş. 4. Hale is 27 years old. 5. Orhan drank rakı and is older th an the person whose surname is Karataş. 6. Nur’s surname is Eren. 7. İlknur is not t he 45-year-old whose surname is Şenel.

Hale Şarap / Wine Cin tonik / Oin and tonic öira / öeer Votka limon / Vodka and iemon Haki

22 23

24 27 45

Adı / Name

Soyadı / Surname

Yaşı / Age

Ç Ö Z Ü M L E R

/

S O L U T I O N S

17 2 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002

Ne içti / Prink


Ijyr jryjjtjj ösiJjJöü'dii ye j yyııhii'i iicsu'iıiijndıı

D ü n y a , a s lın d a , s a n d ığ ın ız d a n d a h a b ü y ü k ...

4 7 . 0 0 0 te s is in d e k o n a k la m a y ı. 1 9 .0 0 0 n o k ta d a a raç

H o r r e n g in t a d ın a v a r m a k için h a y a tın y ılla rı

k ir a la m a y ı, 3 6 8 t u r o p e r a tö r ü y le b a ğ la n t ıy ı, h e r an

z a te n y e te rs iz ... h e le , z a m a n k a y b e d e rs e n iz !

y e n ile n e n , k e s in tis iz b ir v e ri b a n k a s ın d a n ; GALILEO’d a n s a ğ la y a n s e y a h a t a c e n ta n ız d a n e n iy i fiy a tı a lır s ın ız .

v '/iv j

Rüyalarınım gerçekleştirmek için seyahat acentamza sorun, C A llltO bağlantısı var mı?

Y o k s a ...h a y a tın re n k le r in i y a k a la m a k için b ir an b ile d u ra c a k d e ğ ils in iz ! GALILEO

A c e n ta n ız ın GALILEO b a ğ la n t ıs ı v a rs a , 116 ü lk e d e , 5 0 5 h a v a y o lu n a re z e rv a s y o n u , 2 3 3 o te l z in c irin in

b a ğ la n tıs ıy la m ü ş t e r ile r in e en iy i fiy a ta

GALİ

l e o

T Ü R K İ Y E

en h ız lı h iz m e ti s u n a b ile n a c e n ta y ı a ra rs ın ız !

CıAtlllO !HnRHAWHAl

lAtltlO IÜRKİYI: liirk Ilımı Yollun Hilı/i hlem Merlıe/i. M alilik Havııliımım. 3 4830 İsıanbuL lehlim (0212ı 663 93 J 5 / 5 hm

lıık\: 10212) 66 2 4 2 74

m

mliirkiye distribütörü

HAVA YOIIARI AO.'dır.


THY V İ D E O P R O G R A M I

/

F İ L MS ON THY F L I GHT S

DIVINE SECRETS OF YA-YA SISTERHOOD

ABOUT A BOY O YU N CU LAR / CAST

O YU N CU LA R / CAST

O YU N CU LA R / CAST

H u g h G r a n t, T o n i C o l e t t e , R a c h e l

Sandra

W e is z ,

A s h le y J u d d , J a m e s G a ın e r , M a g g ie

Isa b el

B rook,

N ic h o la s

H o u lt

B u llo c k , E lle n

B u r sty n ,

N a th a n W e s t, R o b in D u n n e , A s h le y L yn C a fa g n a

S m ith , S h ir le y K n ig h t, F io n n u la

YÖ N ETM EN / DIRECTOR

F la n a g a n

YÖ N ETM EN / DIRECTOR C h ris W e it z , P a u l W e it z

SKULLS 2

YÖ N ETM EN / DIRECTOR

J o e C h a p p e lle İn g iliz c e / English

C a llie K h o u r i

T ü r k ç e / Turkish

İn g iliz c e / E n g lish T ü r k ç e / T u rk ish

İn g iliz c e / English

J a p o n c a a lty a zılı / Japanese subtitles

J a p o n c a a lty a zılı / J a p a n e s e su b title s

T ü r k ç e / Turkish

Ç in c e a lty a zılı / C h in e s e s u b title s

Ç in c e a lty a zılı / C h in e s e su b title s O y u n y a z a r ı S id d a le e , y e n i o y u n u

R y a n , k e n d i h a lin d e b ir ü n iv e r s it e

ö n c e s i n d e , m u t s u z ç o c u k lu ğ u ü z e ­

ö ğ r e n c is i ik e n ü lk e n in e n g ü ç lü g iz li

y a şa y a n b e k â r b ir erk ek tir. T a n ış a b i­

r in e b ir rö p o rta j verir. B u n u d u y a n

ö r g ü tü n e k a b u l ed ilir. Ö rg ü t v e ü y e ­

le c e ğ i u y g u n bir b e k â r a n n e b u lm a k

a n n e s i s in ir le n ip o n u r e d d e d e r . A n ­

leri h a k k ın d a h içb ir ş e y a n la tm a m a sı

için u y d u rm a bir ç o c u k yaratıp , o k u l­

n e s i n i n a r k a d a ş la r ı b ir a r a y a g e l i p

iç in u yarılan R yan , d a h a so n r a ö rg ü t

d a v e li to p la n tıla rın a g it m e y e b aşlar.

Y a - Y a K a r d e ş lik a d ı n d a g i z l i b ir

i ç i n d e y a ş a n a n b ir c i n a y e t e ta n ık

B u r a d a p r o b l e m l i b ir ç o c u k o l a n

ö r g ü t k u r a r v e S i d d a l e e ’y i k a ç ır ıp

o lu r v e y a ş a n a n la r h a k k ın d a k a fa sı

M a r c u s ’la t a n ış ır v e a r k a d a ş o lu r .

a n n e s in in n e d e n o n a k ö tü d a v r a n ­

iy ic e karışır.

W ill, M a rcu s’a n a sıl c o o l' o lu n a c a ğ ı­

d ığ ın ı an latırlar.

W ill, z e n g in v e ç o c u k s u z , L on d ra’d a

nı ö ğ r e tir k e n , M arcu s d a W ill’in b ü ­

©2002 Universal Studios Ali rights reserved.

y ü m e s in e y a rd ım cı olu r.

About A Boy is a comedy-drama starring Hugh Grant as VVİII, a rıch, child-free and

Playvvright Siddalee W alker, on the verge of opening a new play, gives a

irresponsible Londoner in his thirties

magazine interview in vvhich she discuss-

who, in search of available vvomen,

es her unhappy childhood. Her mother

drawn into mysterious under^orld of

ınvents an tmagınary son and starts

is furious and cuts her off. Her mother's

the nation's most povverful secret socie­

attendıng single parent meetıngs. As a result of one of his liaisons, he meets Marcus, an odd 12-year-old boy with problems at school. Gradually, VVılI and Marcus become friends, and as W ıll

friends, who formed a secret society, the Ya-Ya Sisterhood, as children, kidnap Siddalee from her New York apartment

ty. A fte r joining the Skulls, Ryan Sommers is warned not to betray any secrets about the organızation or its high

and take her home to Louisiana, vvhere they explain why her mother mistreated

teaches Marcus how to be a cool kid, Marcus helps V V İ I I to finally grovv up.

her with help from the secret Ya-Ya

povvered members. W hen Ryan witnesses a murder within the Skulls' private chambers, he feels compelled to

scrapbook (and copious flashbacks).

reveal the truth.

174 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002

An unsuspecting college student is


THY V İ D E O P R O G R A M I

/

F I L MS ON THY F L I GH T S

INSOMNIA

MINORITY REPORT

MR. DEEDS

O YU N CU LA R / CAST

O YU N CU LA R / CAST

A l Pa cin o , H ila ry Sw ank, Robin W illiam s, Jonathan Jackson

Adam Sandler, W inona Ryder, John Turturro, Steve Buscemi

Y Ö N ETM EN / DIRECTOR

YÖ N ETM EN / D IREC TO R

YÖ N ETM EN / DIRECTOR

Steven Spielbeıg

Christopher Nolan

Steven Brill

İngilizce / English Türkçe / Turkish Japonca altyazılı / Japanese subtıtles Çince altyazılı / Chinese subtitles

İngilizce / English Türkçe / Turkish Japonca altyazılı / japanese subtitles Çince altyazılı / Chinese subtitles

İngilizce / English Türkçe / Turkish

Ü nlü bilim kurgu yazarı Ph ilip K. D ick’in kısa öyküsünden uyarlanan film, 2054’te Washington DC’de geçi­ yor. Dedektif John Anderton (Tom Cruise), psişik güçler kullanan bazı teknolojik aygıtlar sayesinde cinayet­ leri daha işlenmeden önce farkedip suçluları yakalayan özel bir polis bi­ riminin başındadır. Bir gün her şey tersine döner, tanımadığı birini öldü­ receği için polis peşine düşer.

Uykusuzla boğuşan detektif (A l Paci­ no), Alaska’da işlenen bir cinayetin zanlısını bulmaya çalışırken, kazayla kendi ortağını vurup öldürür. Katil zanlısı (Robin William s), detektifi, ci­ nayeti başka birisinin üzerine yık ­ makla tehdit eder. Durum lar iyice karışır. Detektif, idealist bir başka detektifle (Hilary Swank) ortak olur.

O YU N CU LAR / CAST Farreli,

Longfellow Deeds (Adam Sandler), küçük bir kasabada basit, ama mutlu bir hayat süren, çevresinde sevilen bir gençtir. Küçük kasaba restoranın­ da keyiflidir, ta ki amcasından dün­ yanın en büyük medya imparatorlu­ ğu ve 40 m ilyon dolar kalana ka­ dar... Deeds, hayatın gerçekten ne olduğunu anlayacak ve paranın her şeyi değiştirebildiğini, ama herkesi değiştiremeyeceğini ispatlayacaktır.

orks L.L.C

Ali Riglıls Reserved

Tom C ru ise , C o lin Samantha Morton

Longfellovv Deeds (Adam Sandler) is a A sleep-deprıved deteetive (Al Pacino) tries to track down the murderer of a

sweet, lovable guy leading a simple but happy life in the tiny hamlet of Mandrake

Report is an action-detective thriller set in VVashington D.C. ın 2054, where

teenage girl in Alaska, but in the course of the investigation accidentally shoots and kills his own partner. The prime sus-

small tow n restaurant until he is informed that a long lost relative has left

poliçe utilize a physic technology to

pect (Robin VVilliams) then blackmails

arrest and convict murderers before

hım to frame someone innocent for the

they commıt their erime. Tom Cruise

murder. The stakes escalate as he contends with an ıdealistic deteetive (Hilary

Based on a story by famed Science fiction vvriter Philip K. Dick, Minority

plays the head of this precrime unıt who is himself accused of the future murder of a man he hasn't even met.

Svvank) and finds his own stabılity dangerously threatened.

Falls, New Hampshire. Life is good at the

him an inheritance of forty billion dollars along with the largest media company in the world. Deeds will ultimately discover what life is really ali about and has to prove that money changes everything...but not everyone.

Video gösterim leri sadece, A-340, A-310 ve Boeing 737-800 uçaklarım ızda, uzun m esafeli uçuşlarım ızda yapılm aktadır.

Video films are only shown on long distance flights and on our A-340, A-310 and Boeing 737-800 aireraft.

175 SKYLIFE

EKİM

OCTOBER 2002


G E Ç M İ Ş

Z A M A N

OLUR

/

O N C E

U P ON

A

TIME

By NECDET SAKAOĞLU

* fJ

İlk ç a ğ ’d a Bitin ya’nın küçük kale-kentleri arasında yer alan Mekece, yüzlerce yıllık geçmişinin izlerini Mekece Höyüğü’yle günümüze taşıyor. Geyve-Pam ukova yöresi­ nin bu güzel beldesi, Osmanlı D evleti’nin kuaıluş evre­ sinde, Sakarya Vadisi’yle İznik Gölü arasındaki diğer es­ ki küçük kasabalar gibi, Osman G aziye (h d .1299-1324) kapılarını ilk açan yerlerden. Sakarya’nın ovaya açıldığı yöredeki bu kalelerin fethi, Âşıkpaşazade tarihinde “Me­ kece, Ak Hisar, Geyve, Leblebici Hisarı ve Çadırlı ne su­ ret ile alındığını beyan eder” başlığı altında, yarı öyküsel yarı şiirsel bir tarih anlatısıyla verilmektedir. Bereketli bir ovanın olanakları sayesinde her zaman ba­ yındır bir Türk-Müslüman yerleşim i manzarası yansıtan M ekece, İstanbul-Ankara şim endifer hattının 1890’larda buradan geçmesiyle uygarlığın önemli bir yeniliğiyle ta­ nışmış; kasabanın camisine, mektebine, derli toplu şirin evlerine oranla anıtsal görünüm yansıtan istasyon bina­ sıyla cetvel düzgünlüğündeki dem iryolu, buradaki du­ rağan yaşama hareketlilik getirmiştir. Günümüzden yüz­ yıl kadar önce basılan bu kartpostala Osmanlı harfleriyle şu not düşülmüş: “M ekece istasyon kasabası, Anadolu Şim endiferi güzergâhındadır.”

r-*

EKİM

Salul de jVîekedje.

M ekece was one of the small fortified tovvns of Bithynia, and the settlement mound here reveals that its history stretches far back in time. This attractive tovvn between the valley of the Sakar/a river and Lake İznik was one of the first to open its gates to Osman Gazi, the first Ottoman sultan who rnled between 1299 and 1324. The conquest o f the tovvns o f Mekece, Ak Hisar, Geyve, Leblebici Hisarı and Çadırlı on the plain vvatered by the Sakarya is d escribed by the

I5 th cen tu ry historian

Âşıkpaşazade. Mekece has alvvays been a prosperous tovvn thanks to the fertile land around. İn the I890s the railvvay line linking İstanbul and Ankara passed through here, bringing this quiet country tovvn in closer contact with the vvorld. The train station had a monumental aspect com pared to the tovvn's mosque, school and neat picturesque houses, as seen in this postcard printed about a century ago and inscribed with the words, ‘M ekece station tovvn is on the route of the Anatolian Railway.'

176 SKYLIFE

)

Zourtesy

(

OCTOBER 2002

of S. S tık tio ğ lıı

MEKECE


30 yıllık tecrübesiyle Türkiye'de Sektörünün öncüsü olan POLAR, askeri giyim, teçhizat, üniformanın yanı sıra iş elbiseleri ile sıcaksoğuk ortamlara karşı koruyucu giysiler üretmektedir. Avrupa ve Amerika'daki ortakları ile birlikte oluşturduğu geniş ürün yelpazesi ve üretim kapasitesini kullanarak, konusundaki her türlü talebi karşılayabilen POLAR, "en zor şartlarda en iyi koruma" için daha çok çalışıyor. POLAR, the leader in its sector in Turkey vvith an experience of 30 years, manufactures vvork clothes and protective garments for extreme vveather conditions, both hot and cold, as vvell as military suits, uniforms and equipment. Polar is capable of meeting any demand in its sector, vvith a vvide product range and high production capacity established jointly vvith its partners in the USA and Europe.

SOĞUK IK LIM G İYSİLERİ COLD CLIM ATE CLOTHING

T e l:+90 212 637 03 32 Fax: +90 212 637 23 30 -24 57 www.polar.com.tr E-mail:polar@polar.conrı.tr

Polar bir YEĞİN GROUP kuruluşudur. s


2002 10  
2002 10  
Advertisement