Page 1


H O Ş

G E L D İ N İ Z

/

W

E L C

O

M

E

A

B

O

A

D ear Passengers, Travellers generally choose an airlıne according to the following four main factors; Convenient departure and arrival tımes; Reasonable pnces; Catering quality; Comfortable seats. For years now Turkish Airlines has planned its timetable so that flıghts to ali its destinations depart at the most convenient times, and have arrival times vvhich are most appropnate for transit pas­ sengers catching connecting flights. Our ticket prices offer passengers a range of options which are the outeome of meticulous research and reflect dose competition in the world market. Catering menus provıded on our aircraft are individually ınspected for each route and dıversified in accordance with passenger requests. Last year blood circulation disorders suffened by the passengers of some airlınes as the alleged result of inactivity during flights drew public attention to the distance between rows of seats. Dissatisfaction among economy dass passengers in particular obliged some airlines to rearrange their cabin seating. Since Turkish Airlines has always given priority to pas­ senger comfort ın every part of the cabin, it has maintained generous leg room between rows of seats at ali times. Those of our passengers who fly Business Class on intemational flights will know that we abide strictly to our double-seat system. W e are confident that the informatıon conceming relaxation techniques in a seatıng posıtion which you will find on the following pages of this issue of Skylife magazine will ensure that you enjoy a more comfortable joumey. Ali of us at Turkish Airlines appreciate the importance of each and every passenger, and in constant avvareness of the hıghly competitive conditions prevailıng in the year 2002, continue to do everything possible to ensure you a safe and trouble-free joumey. I thank you for choosing to fly with Turkish Airlines, and feel sure that you will continue to choose us in future. Wıshing you an enjoyable flight.

S ay ın Yolcularımız,

Havayolunu seçen yolcular genelde dört ana konuda çok seçici ve dikkatli olur: Uça­ cakları şirketin kalkış-varış saatleri uygun mu?; Bilet fiyatı pazar şart­ larında mı?; İkramı düzgün mü?; Koltuklan rahat mı? Türk Hava Yolları, uçtuğu her noktaya en uygun saatte kalkış yapıp, bağlantılı seferlerle yol­ culuğa devam edecek yolcuları da düşünerek, en uygun saatte va­ rışı planlamayı yıllardır başarıyla ger­ çekleştirir. Bilet fiyatlarımız, dünya pazarındaki sıkı reka­ bete paralel olarak titiz araştırmalar sonucu yol­ cularımıza seçenekli olarak sunulur. Uçuşlarımızda sunduğumuz ikram seçenekleri her hattımız için tek tek denetlenir ve yolculanmtzdan gelen istekler de dikkate alınarak çeşit­ lendirilir. Geçtiğimiz yıl, bazı havayollarının yolcularında rastlanan, hareketsiz oturmaktan kaynaklandığı öne sürülen dolaşım rahatsızlıklıklan, dikkatleri koltuk arası genişliğe çekti. Özellikle ekonomik bölümde uçan yolcuların hoşnutsuzlukları bazı havayollarını kabin içi düzenlemeye zorladı. Türk Hava Yolları, yolcu rahatlığını, uçuşun her bölümünde her zaman ön planda tuttuğu için, koltuk arası genişliklerini ferah tutmaya hep dikkat etti. Business Class’da dış hat uçuşu yapan yolcularımız ikili oturma düzenini asla bozmadığımızı bilir. Dergimiz Skylife’ın ileriki sayfalarında rastlayacağınız “Otururken rahatlama teknikleri 'ni öneren bilgilerin yolculuğunuzun daha ke­ yifli geçmesini sağlayacağına inanıyoruz. Her yolcumuzun bizim için değerini bilerek, 2002 yılının sıkı rekabet şartlarını aklımızdan çıkarmayarak, sizlere güvenli, huzurlu yolculuklar yaptırmak için bütün ekibim ile birlikte en iyi hizmeti sunma çabasını sürdürmeye devam ediyoruz. Uçuşlarınızda Türk Hava Yollan’nı seçmeye devam edeceğiniz inancı ile sizle­ re iyi uçuşlar dilerim. Saygılarımla

i S K Y L İF E

MART

MARCH 2 00 2

YUSUF BO LA YIRIJ

Genel Müdür P re s id e n t and CEO

R


YIL / Yeor 21

SAYI / Num ber 2 2 4

İ

Ç

İ

N

D

E

K

İ

L

E

R

C O N T E N T S

Y Ö N E T İM / M A N A G E M E N T

İs ta n b u l'u n y ü z le ri

Yönetim Kurulu Başkanı / C h airm a n o f the B oard C E M M . KO ZLU

Faces of İstanbul

Türk H ava Yolları A dın a S ahibi Publisher on b eh alf o f THY

By HAKAN GÖLSÜN - ÖMER K O KA l

G enel M ü d ü r / President and CEO YUSUF BOLAYIRLI

A dres / Address Türk H ava Y olları G enel Yönetim Binası A tatürk H a va Limanı 3 4 8 3 0 İSTANBUL Y A Y IN / P U B U C A T IO N G enel K o o rd in a tö r ve Sorumlu Y azıişleri M üdürü G e n e ra l C o o rd in a to r a nd M a n a g in g Editör Ü M İT U M A R umitumor@superonline.com

Yayın K oo rd in atö rle ri / E ditorial C oordina tors BA HA R K A L K A N bkalkan@print.com.tr EMEL ÇELEBİ ecelebi@print.com.tr

Kapak / Cover: Serpil Sofuoğlu Güngör

TANSEL TÜZEL ttuzel@print.com.tr

K re atif Departm an / C rea tive Departm ent S U N A B A LK A N C I (Y önetm en / D irecto r) sbalkanci@ print.com.tr Ö Z L E M SARAR osarar@print.com.tr

İng ilizce Editörü / English E ditorial M A R Y IŞ IN misin@superonline.com

F o to ğ ra flar / Photos

14

SERVET DİLBER (Editör) sdilber@print.com.tr PRINT P H O T O B A N K TURKEY Tel (0212) 2 4 5 26 28-29-30 w w w .ppturkey.com e-mail: ppturkey@ppturkey.com

SKYLIFE dergisine internette, w w w . t h y . c o m üzerinden SKYLIFE ikonunu tıklayarak ulaşabilirsiniz. Access SKYLIFE magazine on the internet by clicking the SKYLIFE icon in w w w . t h y . c o m

Y ü zle rce y ıllık tarihin ca n lı ta n ıkla rı

R E K L A M / A D V E R T IS IN G

Beyağaç'ın karaçamları

THY Basın ve Reklam M ü d ü rü / Press and A dve rtisin g M a n a g e r Y U R D AG Ü L A L T IN Ö Z yalhnoz@thy.com

Living witnesses lo

Skylife Reklam Koordinatörleri / Advertising Coordinators

centuries of history: The

N U R H A Y A T KASAB ALI nkajabali@thy.com

black pines of Beyağaç

C E Y D A TAŞ PO LATO Ğ LU ctaspolotoglu@thy.com

B y Y ILDIRIM GÜNGÖR

Tel: (0 2 1 2 ) 6 6 3 6 3 0 0 (Ext) 1 1 7 4-11 4 7-1 1 5 2 -1 1 4 8 -1 1 7 0 Skylife M a li İşler / Advertisment Billing SEM R A G Ü N E R

Tel: (0 2 1 2 ) 5 7 4 10 3 4 Y A P IM P R O D U C T IO N

M a s a l v a r lık la r ı

PRINT İletişim H izm etleri Ltd. Şti. h ttp ://w w w .p rin t.c o m .tr e-mail: print@ print.com .tr

42

Creatures of Imoginalion By AYDIN UĞURLU

İnönü C a d. N o : 4 4 G üm üşkonak Apt. Kat: 2, D aire: 6

80060

Gümüşsüyü - İSTANBUL Tel:

(0 2 1 2 ) 2 4 5 2 6 2 8 (pbx) (0 2 1 2 ) 2 9 2 3 7 2 2 (pbx)

Faks: (0 2 1 2 ) 2 4 5 2 6 9 4 B A S K I-C İL T / P R IN T IN G -B IN D IN G D o ğ a n O fs e t Yayıncılık ve M a tbaacılık

S

A'5 h ttp ://w w w .d o g a n o fs e t.c o m

e-mail: doganofset@ doganofset.com Hoşdere Yolu, C Blok 3 4 8 5 0 Esenyurt - İSTANBUL Tel: (0 2 1 2 ) 6 2 2 19 4 6 Faks: (0 2 1 2 ) 6 2 2 19 5 9 R E N K A Y R IM I / C O L O U R S EP E R A T IO N

STACDPA. Tel: ( 0 2 1 2 ) 2 3 5 9 8 9 5 Fax: (0 2 1 2 ) 2 3 5 9 9 5 9

D ergimizde yayımlanan y azı ve fotoğraflardan kaynak belirtilmeden tam ve özet alıntı yapılam az. / Neither text nor photographs from this publication may be reproduced either in full or summary vvithout acknovvleding the source. SKYLIFE, THY tarafın dan ayd a bir yayımlanır. / Skylife is published monthly by THY.

2 SKYLIFE MART

MARCH 2002


74 D e rin lik s a rh o ş lu ğ u ...

Ö n c e d e n iz v a rd ı...

VVonders of the VVater

2 6

W orld

First there were the vvaters

By Ş. AYNAN TÜNEL

By SERPİL S 0FU 06LU GÜNGÖR

'B a k k a l S alim M u tlu M ü z e s i'

34 Grocer Salim Mutlu's Museum B y ABDULLAH KILIÇ

S o ğ uk, b e rra k ve p a h a lı Şam p an ya tadında St Moritz

S a p p h o ile H o m e ro s'u n yurdu

Cool, clear and expensive: Champagne flavoured St Moritz

A İG A İ

By

EMRE ERMİN

5 4 Home of Sappho and Homer By NERMİN BAYÇIN

G ö lü n , d e n iz in ve tarihin k ıy ıs ın d a ... BÜYÜKCEKMECE

66 On the shore of lake, sea and history By SAMİ BOYACI

K endi iç in d e tutsak Tarihî Bursa Çarşısı

90 A world apart: Bursa's Historic Heart B y ERSİN TOKER

Türk E c z a c ılık T a rih i'n d e n b ir kesit

K o c a d a ğ 'ın e te k le rin d e

98

İn the foothills of Kocadağ By EMRAH ÖZKÖK

104 A glimpse into Turkish pharmaceutical history S y TANSEL TÜZEL

108 12 4 126 154 158 160

3 S K Y L İF E

MART

j--

MARCH 2 0 0 2

C IT Y S C O P E D U T Y FREE IN F O R M A T IO N & R ESERVATION O Y U N L A R / PUZZLES V İD E O K A R TPO STA L / P O S T C A R D


By HAKAN GULSUN* - OMER KOKAL Photos ÖMER KOKAL


Y a k la ş ık yüz yıldır sessizce bize bakıyorlar. Bu şehirde yüzyıl­ dır yaşanan her şeyi kendilerini fazlaca hissettirm eden görüyor­ lar. Çoğumuz onların farkında bile değiliz. Sayısız kere önlerin­ d en g eçm em ize, d efalarca bulundukları noktaya bakm am ıza rağm en görm üyoruz... Oysa, İstanbul’daki birçok binanın cep ­ hesini süsleyen mask ve karyatidler o kadar çok ve o kadar gü-

F o r nearly a century they have been silently looking at us. They have seen everything that has happened in this city över that time without themselves being noticed by any but the most observant. Most of us are not even aware of their existence, despite having passed by them and looked in their direction so many times. Yet masks and caıyatıds adom the façades o f many İstanbul buildings, and once having seen their photographs you will be astonıshed not to have noticed them before. From the m id-l9th century until the early 20th century was a time of strong VVestem influence on O tto m an a rc h ite c tu re , and large num bers o f

6 S K Y L IF E

MART

MARCH 2 00 2


zeller ki fotoğraflarını g ö ­ ren çoğu kişi onları bugü­ ne kadar nasıl olup da fark etm ediğine şaşıracak. 19- yüzyılın ikinci yarısın­ dan 20. yüzyılın başlarına kadar olan süreç, Osm anlı sivil mimarlığında çok katlı v e k â g ir y ap ı a n la y ışın ın egem en olduğu bir dönem. Bu dönem yapılarının cep ­ he sü slem elerin d e k ab art­ ma insan yüzü figürleri ve yapıdan bağım sız sayılabi­ le c e k h e y k e lle r in ç o k ç a kullanıldığı görülüyor. Bu anlayışın ürünleri ise en çok Beyoğlu ve G alata’dadır. Ç ünkü, b ö lg e o d ö n em d e İstan b u l'u n B atı ya açılan p enceresidir ve dönem Batılılaşm a dönem idir. Her iki sem tte de mimari o günlerden beri çok az değişmiştir. H eykellerin pek de hoş karşılanmadığı günlerde, bina cephelerinde kullanılan insan tasvirlerini İstanbul halkı

masonry buildings with façade decorations in the form of human faces and statues dating from this period can be seen in İstanbul, particularly in the districts o f Beyoğlu and Galata. Both these districts have changed little in architectural terms över the inten/ening century. Although sculpture depicting human fıgures was traditionally frovvned upon, its vvidespread

Londra O teli’nin karyatidi (karşı sayfada solda). Karaköy O rient Bank giriş kapısının üzerinde yer alan Romalı asker (karşı sayfada üstte sağda). H arbiye’de bir apartm anın ön cephesinden sonsuzluğa bakan kadın yüzleri (karşı sayfada altta sağda). Beyoğlu Han’ın penceresinde yer alan m ask (en üstte). G alata’da bir apart­ m anın kapısının üzerindeki heykel Medusa’yı çağrıştırıyor (üstte). / Caryatid on the facade of the Londra Hotel in Tepebaşı (facing page left). Roman soldier above the entrance of the O riental Bank in Karaköy (facing page top right). W om en’s faces gazing into infinity on the façade of an apartm ent building in Harbiye (fac­ ing page below right). A m ask above a window of Beyoğlu Han (top). A Medusa-like head above the entrance of an apartm ent building in G alata (above).

S K Y L İF E

MART

MARCH 2 00 2


use as architectural decoration in this period attracted no adverse reaction. This may be attributed to the fact that Beyoğlu and Galata were originally Genoese and Venetian settlements in Byzantine tımes, and remained the home of t Istanbul's European and Levantine communities dunng the Ottoman centuries. Hence they were the most westemised and cosmopolitan areas o f the city. T h e a rc h ite c tu re o f th is p e rio d has been d e scrib e d as Façade Architecture, on account o f the extensive use of masks. statues, floriate carving, columns and other decorative elements. The palaces and grand houses built from the mid-19th century onvvards by the sultans and states-

Tünel Meydam’ndaki bir apartm anın ön cephesinde­ ki Zeus başı (üstte), istiklal Caddesi'ndeki bir yap ı­ da b u lu n an k ad ın ve e rk e k m a sk la rı (sağ d a ). Head of Zeus on the facade of a building in Tünel Square (above). Male and female m asks on a build­ ing on İstiklâl Caddesi (right).

h iç yadırgam am ış. Bu durum un en ö n e m li n e d e n i, B e y o ğ lu ve G a la ta’nın tarihî olarak çok gerilere giden bir Ceneviz-Venedik yerleşim i olması ve toplumsal yaşam biçimi açısından Batı ya zaten açık olmasıdır. Geçtiği­ miz yüzyılın mimarisi bugün Cephe M im arlığı’ olarak tanım lanır. Bu ta­ nım lam anın nedeni bina cep helerin­ de mask, heykel, bitkisel motif, sütun gibi süslem elerin çok ça kullanılması­ dır. Bu açıdan bakıldığında o d öne­ min m im arlarının yaşadığı sıkıntılar kolayca anlaşılabilir. Çünkü, T an zi­ mat ile birlikte yeni mimarlık yasala­ rının uygulamaya konulduğu böylesi bir dönem de, başarılı ve beğeni top­ layan bir mimar olm ak zordur. Ayrı­ ca, tasarımın yanı sıra görsel etkinin yaratılm asınd a o d önem için tem el mimari öğelerd en olan süslem elerde yap acağı tercih, g elen ek sel m otifler yönünde mi olmalıdır, yoksa Batı kö­ kenli m otifler mi kullanılmalıdır? Baş­ ta padişahlar olm ak üzere d önem in ileri gelenleri tercihlerini Batı dan es­ en rüzgârlar yönünde kullanınca, mi8 S K Y L IF E

MART

MARCH 2 00 2


Tepeba§ı’nda bir binanın cephesindeki kadın figürü (üstte). Halep Çarçısı’nın pencere üstünde yer alan bu palyaço binanın sirk olduğu dönem lerden kalm a (altta). A female figüre on a building in Tepebajı (above). Clovvn’s face above a window on the façade of the Halep Arcade, which once housed Pera Circus (below).

marın da tercihi belli olmuştur, işte bu yüzden mimarla­ rın sanat yapm aktansa öykü anlatm ayı tercih ettikleri

men w ere hıghly vvestemised in style, above ali vvhere their decoration vvas concemed, and vvhen designing other build-

bir dönemdir, 19. yüzyıl. Batı etkileri ile birlikte, mal sahiplerinin güç gösterm e isteği ve cephelerdeki tekdüzeliği estetiğe çevirm e dü­

ings architects follovved this trend. The façades o f the era reflect the desire of the ovvners for elaborate display. The faces and figures perform no architectural function, but exist

9 S K Y L İF E

MART

MARCH 2 00 2


Rum Zoğrafyon Lisesi’nin giriş kaPlsl alınlığı (üstte). Harbiye’deki b ir apartm anın aslan kabartm aları (altta). / The pedim ent över the entrance of the Greek Zoğrafyon Lycee (above). Lions’ heads on an apartm ent building in Harbiye (below).

şüncesi bu maskların ve heykellerin ortaya çıkm a nede­ nidir. Cephelerde kullanılan bu yüz figürlerinin ve karyatidlerin mimari olarak bir işlevi yoktur. Sadece ve sa­ d ece bir öykü ve bir tarih anlatmak için oradadırlar. Bu nedenle her birinin farklı bir öyküsü vardır. Kimi Medusa’ya benzer, her ne kadar bakışlarıyla insanları taş edem ese de. Kimi Zeus’u anımsatır uzun saç ve sakallarının arasındaki mitolojik çehresiyle. Kimi de cephesini süsle-

only to narrate diverse stories. Among them we find mythological faces resembling Medusa, but fortunately unable to tum us into stone at a glance, and Zeus with long rippling hair and beard. Others teli contemporary stories about the buildings themselves, as in the case of the clovvn's face on the façade o f the Halep Arcade, which once housed Pera Circus. Ö ver the entrance to the Orient Bank building in Karaköy designed in 1890 by the French architect Alexandre Vallaury

10 S K Y L IF E

MART

MARCH 2 00 2


Hizmet, farklı dünyalara saygı duymakla başlar.

Her insanın kendine ait bir dünyası vardır. Hizmet o dünyaya saygılı olm akla başlar. Biz size bu anlayışla hizmet verebilm ek için çalışıyoruz


is the face of a Roman soldier seeming to stand guard över the bank.. The most fascinating and tragic of these façade stories is that of the women of ancient Caria, after vvhom the teım caryatıd dei'ives. These female figures in draped costume were used in ancient architecture to support entablatures of temples and other buildings, and seem to carry their entire weight on their shoulders. W hen the Carians took the part of the Persians, the Greeks slaughtered ali the Carian men and took the vvomen captıve, marching them through the streets in their traditional costumes. Caryatıds symbolise the humiliation they suffered, and serve as a lasting memorial to their fate. So next time you are walking the streets o f İstanbul, look up from the shop window fronts at Street level to the neo-classical caryatıds, and let them remind you of those tragic vvomen of two and a half thousand years ago. • * Dr. Hakan Gülsün is an art historian and Ö m e r Kokal is a photographer and freelance vvriter.

Karaköy’de Art Nouveau tarzındaki bir apartm andan yeryüzüne bakan yüzler (üstte). Çiçek P asajfnın girişini süsleyen karyatid (sağda). / Faces looking down from an Art Nouveau building in Karaköy (above). The caryatid at the entrance of the Çiçek (Flow er) Arcade in Beyoğlu (right).

diği yapının öyküsünü anlatır. Bir zamanlar Pera Sir­ ki olan bugünkü Halep Çarşısı’nın cephesind eki pal­ yaço yüzü binanın işlevini anlatm ak için oradadır. 1890’da Fransız mimar Alexandre Vallaury tarafından yapılan Karaköy’deki O rient Bank binasının giriş ka­ pısının hem en üstünde yer alan Romalı asker yüzü ise sanki bankayı kom m akla görevli gibidir. Ancak, en ilginç ve hüzünlü öykü yine kadınlara düşer. Bu öykü tüm binanın ağırlığını omuzlarında taşıyormuş gibi duran karyatidlerin öyküsüdür, yani Karyalı ka­ dınların. Savaşta Perslerin tarafında yer alan Karyalılara çok kızan Yunanlılar, tüm Karya erkeklerini or­ tadan kaldırır, Karyalı kadınları ise tutsak eder. B u­ nunla da yetinm ez ve g elen ek sel giysileri içindeki kadınları sokak sokak dolaştırarak teşhir ederler. İş­ te, Karyalı kadınların bu utancın altında ezilm eleri­ nin sim gesidir karyatidler. Yunanlılar uzun g elen ek ­ sel giysiler içinde binanın tüm ağırlığını taşır şekilde b etim ley ip son su za kad ar k ö le liğ e m ahkûm ed er Karyalı kadınları. O gün bu gündür mimari bir ele­ m an olarak d ünyanın farklı y e rleşim lerin d e bina cephelerini süsleyen kaıyatidler 19. yüzyılda İstan­ bul’daki birçok binada kullanıldı. Kökeni binlerce yıl öncesine dayanan bu öykünün kahram anları bugün çevrem izde sessizce varlıklarını sürdürüyor. • * Dr. Hakan Gülsün, sanat tarihçisi. Ömer Kokal, fotoğrafçı ve yazar.


",

fflm

m

â :

M W Sm M

mm

r0& W m w &

Wi W;r.

i.

W

m

îâ s a B i r S .S I İ? S

:;:::îÎ:İİ;::;:.; •« .. ı p a

m

f i

e e i ı

•îlilU :i!iSi« !s;::::‘:W ~ :!: $!llzx::iiii:::ii:::!: W : z

iaagjgüssffiEga'i

m âSM

WUSÖÎ"Mİ n Jg S Ü■

: ’:■ îîb

;

'■

?S««H î IU n iW fM 9 !!fl> lı

nüBS

m

W e b :w w v

v;.::"Rw!ii58a5i

S ffls m

m rn a m m


ıkiüjilıij] Hiiilı iüuıkliirı J

[j

v jım

M

M

w

m

ıu

m

j

t L i o ı n m

/ y


Kıvrıla kıvrıla yükselen toprak yolda ilerleyen bir mini­

The minibüs carried us up a steep vvinding dirt track in the

büsün içindeyiz. Hafiften yağmur çiseliyor. Y oğun bulut denizi, bereketini yağmur olarak bırakıyor suya susamış topraklara. Karşımızdaki kayalıklardan birkaç kartal ha­ valanıyor, barındıkları karaçam ormanına doğru keyifle süzülüyorlar. Batı Toroslar’ın son uzantısı Sandıras Dağları nın kuze­ yinde D enizli-M uğla il sınırında y er alan D en iz li’nin B eyağaç ilçesi ortalama ömrü 750 yıl olan ağaçları ba­ rındıran karaçam orm anı ile ünlü. Bazı ağaçların yaşları­ nın 1300 yıldan daha fazla olduğu tespit edilm iş. Bu anıt ağaç orm anı Çiçekbaba D ağı’nın kuzey yam acında 1300-2000 m etre yükseklikler arasında yer alıyor. Çiçek-

drizzling rain. The dry soil was thirstily drinking up the water. Several eagles took wing from rocky crags ahead of us, and soared gracefully towards the forest of black pines that gave them refuge. This forest is renovvned for its ancient trees o f astonıshing age, some över 1300 years old, and an average age of 750 years. The forest is in the district o f Beyağaç in southwest Turkey, just vvithin the province o f Denizli vvhere it borders the province o f Muğla. İt lies at an altitude o f 1300-2000 metres on the northem slopes o f Mount Çiçekbaba, vvhich is part of the Sandıras Mountains that form the westernmost extension o f the Toros range. İn 1995 the entire mountain 16

S K Y L IF E

M A R T — |h -

MARCH 2 00 2


rM P S |R S

|5?* k% dm i t im -•- T i ^ -F ‘ i!

[' >%lüti r ! !;! ' ' l ’f n r

-‘î »• OM ’’» ' *> ~*s ^ m *T Û T " * *> 1 î» * * *

lA V AİSK >'■' ir^ ■ „•*

Çiçekbaba Dağı’nın eteklerinde yer alan Beyağaç, Akçay’ın bereketli alüvyonları üzerine kurulu §irin bir Ana­ dolu kasabası. Kasaba, bin yaşın üzerindeki karaçam ların bulunduğu anıt orm anı bünyesinde barındırıyor. / Beya­ ğaç is a charm ing Anatolian town at the foot of Mount Çiçekbaba, on whose slopes is a forest of ancient black pines, some as old as 1310 years of age.

“!s*

;S

and ıts forest of monumental trees became a nature reserve covering an area o f 1309 hectares. W e noticed newly planted areas o f young trees as we drove along, and as the altıtude increased w e began to see the odd black pine. These lonely trees vvhich have witnessed such a large part of Anatolia's history evoked a strange sense of melancholy. O ur first stop was Karagöl, a lake at 1330 metres.

baba Dağı da dahil toplam 1309 hektarlık bölge 1995 yı­ lında ‘I. D erece Doğal Arkeolojik Sit Alanı’ ilan edilmiş. Yol kenarında ağaçlandırma çalışmaları göze çarpıyor. Ra­ kım arttıkça karaçam lar tek tük boy gösterm eye başlıyor. Anadolu tarihinin önem li bir kısmına tanıklık etmiş olan bu yalnız ağaçlar hüzün veriyor insana. Gezim izin ilk durağı 1330 m etre yükseklikteki Karagöl. Kı­ şın, kar suları ve ortasındaki küçük bir kaynaktan b esle­ nen göl, hazirandan itibaren tam am en kuruyor. G ölün et­ rafı birkaç yüz yıllık karaçamlarla kaplı. Hâlâ heybetli, hâ­ lâ mağrurlar. Taze filizler fışkırıyor gövdelerinden. Kimi kurumaya yüz tutmuş, kuruyanlar kesilmiş. Bin yılı aşkın­ dır tarihe tanıklık eden bu anıt ağaçların bazılarından geri-


C A S IO V

V

H

İ B T

T EC H N G L O G Y

C o m b in a tio n m o d e l EDB-300AD-8V

HO M E & LO C AL T I M E S V V IT C H IN G

T W IN C E P T EDB-501D-7EV

L A R G E -S C R E E N LC D

D ig ita l m o de l EDB-100CJ-1AV

F ro n t key m o de l EDB-201D-8A

E - d a ~ ıa b a j\ jk T h e Stylish W a y to M a n a g e D ata. Highly evolved wristwatches for the e-g en eration . C o m b in a tio n m o d e l

• VVorld Time (50 cities) • Telememo 30 • EL backlight • 50 m vvater resistant

■ TVVINCEPT

• W orld Time (27 cities) • Telememo 20 • EL backlig h t • 50 m vvater resistant

fl F ro n t k ey m o d e l

• e-Data M em ory • VVorld Time (40 cities) • EL backlight • VVater resistant

D ig ita l m o d e l

• VVorld Time (40 cities) • Telem em o 30 • A uto EL backlight • 100 m vvater resistant

CASIO COMPUTER CO., LTD.

Bevvare o f Imitations: CASIO cannot guarantee any product v/ithout the name “CASIO"inscribed on the back cover.

Tokyo, Japan

EÎSİV

İTHALAT VE TİCARET A.Ş.

Casio Türkiye Distribütörü Tel: +90 212 220 10 55 w w w

.

e

r

s

a

.

c

o

m

.

t

r

ht t p: / / wor l d. casi o. com


1903 metre yükseklikte yer alan Kartal Gölü anıt karaçam orm anının üst sınırını oluşturuyor (üstte). Zengin floraya sahip olan Beyağaç’da hayvancılık önem li bir gelir kaynağı (altta). / Lake Kartal lies at 1903 metres, the upper lim it of the black pine forest (above). The district of Beyağaç has a rich flora, and anim al husbandry is one of the principal sources of incom e (below).

ye sad ece kökleri kalmış. Y eni karaçam filizleri ise top­

The lake is fed by melting snow and a small spring rising from its bed in vvinter, and ın June dries up entirely. O n its banks

raktan fışkırmaya devam ediyor. Birden sis perdesi açılıveriyor ve anıt ağaçların koruyucu m eleği çıkıyor orta­ ya: Çiçekbaba Dağı. Çok yüksek değil, 2295 metre. Tu­ haf bir çekiciliği var. Sanki sarıp sarmalayıp bugünlere o getirmiş gibi karaçamları. T ekrar yoldayız. Artık, anıt karaçam lar her yerde. Bu arad a y ol g ittik çe d ik leşm ey e b aşlıy o r. Y ü k se ld ik çe ağaçlar da seyrekleşiyor. Orm an kokusu yerini dağdan esen rüzgârın serinliğine bırakıyor. Kısa bir süre sonra 1903 m etre yükseklikteki Kartal G ölü’ne varıyoruz. Y o-

are old black pines, dignified and magnifıcent. Some had signs o f fresh green foliage, some were dned and vvithering, and stumps remained to teli o f others that had died and been felled. Young saplings grovvıng amongst them were ready to take their place. As w e stood there, the cuıtain o f mist suddenly drew aside, revealing Çiçekbaba Dağı, the guardian angel o f these ancient trees. This 2295 metre high mountain exerted a strange attraction, and it seemed as if the mountain had lovingly nur-

19 S K Y L IF E

M A R T — J~- M A R C H 2 0 0 2


Sonbahar gelince karaçam orm anı farklı bir güzelliğe kavuşuyor. Pastel renkler yeşilin çeşitli tonlarıyla m uhteşem bir renk arm onisi oluşturuyor. / İn autum n the black pine forest is at its most beautiful, with the contrast between light and dark foliage. tured the black pines över long generations. W e set out again. N ow the huge black pines were ali around us. The road became even steeper, and as w e climbed tovvards the tree line, the forest thinned and then the last trees were left behind. N ow the fragrance of the forest was replaced by a fresh mountain breeze. Before long we came to Kartal Gölü or Eagle Lake at 1903 metres. Before the road was made eagles had nested here, but they took offence at

lun göle kadar ulaşmadığı zamanlarda kartallar yuvaları­ nı buralara yaparm ış. Y ol yapıldıktan sonra kartallar küsmüş. Kalan birkaç kartal da anıt orm anın koruması­ na bırakm ışlar kendilerini. Kartallar gidince gölde sade­ ce adları kalmış. Sis bir açıp bir kapatıyor. Bir an yuka­ rılarda açıyor hava. Bir karaçam 2000 m etrelerde kala­ kalmış tek başına. Kartal G ölü , Eren G ü n ü ’ne de ev sahip liğ i yapıyor.

20 S K Y L IF E

MART

MARCH 2 00 2


Dünyada 17 milyonun üzerinde yatırım cı tarafından tercih edilen Fidelity Fonları şimdi Citibank'ta... En yakın Citibank şubesine hemen uğrayın. Kişiye Özel Yatırım İhtiyaçları Analizi ile yatırım profilinizi belirleyelim. Günden güne genişleyen seçeneklerimizle, profilinize en uygun yatırım portföyünü birlikte oluşturalım. Fidelity

Investments•

www.citibank.com.tr 444 O 500 Yatırımlar mevduat olmayıp, Citibank N.A., Citigroup Inc. ve diğer ilgili kuruluşların teminatı, garantisi, sigortası ya da herhangi bir yükümlülüğü altında değildir ve anaparanın yitirilmesi dahil, çeşitli yatırım riskleri içerebilir. Fonların geçmişteki performansları, gelecekteki performanslarının göstergesi değildir. Fiyatlar düşebilir ya da yükselebilir. Bu sayfalar yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, menkul kıymetlerin alımı veya satımı konusunda tavsiye olarak yorumlanmamalıdır. Tüm satın alımlar için lütfen şubemize uğrayıp, fonlara ait prospektüsü inceleyiniz.

A member of cıtıgroupj

c ıt îb a n k


Yaşam ları sona eren karaçam lar kesilirken bir başka tarafta toprakta yeni karaçam filizleri yeşeriyor. Bin yaşını aşarak dim dik ayakta kalabilen karaçam lar adeta tarihin canlı birer tanığı. / Dead black pines are felled, m aking w ay for new saplings to take their place. Ancient black pines stili stand straight and tali, witnesses to över a thousand years of history.

Ağustos ayının son perşem besi söylenceye dayanılarak Eren Günü olarak kutlanıyor. Hasat eğer iyiyse bunu Çiçek B aha’nın keram eti olarak yorumlayan yöre halkı bu özel günde, Kanal G ölü’ne geliyor ve bir gece ka­ lıp, ertesi gün bir saat yürüyerek Çiçek B aba nın m eza­ rına giderek kurbanlar kesip, adaklar adıyor. Söylenceye göre, çobanın birinin dolu olarak unuttuğu testi ertesi gün boşalm ış. Aynı yere tekrar dolu testi bı­ rakarak bekleyen köylüler belli belirsiz bir görüntüyle karşılaşm ış. Bu görüntü nün burada yatan Ç içek B ab a ’ya ait olduğu düşünülmüş ve orada bir m ezar yapı­ larak, mezarı olm ayan Ç içek B a h a ’nın huzura erm esi

the intrusion and retreated into the forest, leaving only the name o f the lake as a reminder of their presence. The mist fell and lifted sporadically, and when it next parted we saw a solitary black pine at 2000 metres. This lake ıs the venue for a traditional ceremony in memory o f Çiçek Baba, the dervish saint after whom the mountain is named. According to legend a shepherd once left a full jug of water on the mountainside and retumed the next day to find it empty. Curious to know who had drunk the vvater, he and some villagers left another jug and vvaited to see what vvould happen. From their hiding places they saw the pale ghost of a figüre they thought to be Çiçek Baba drinking the water. Çiçek Baba was knovvn to be buried somevvhere on the 22 S K Y L IF E

MART

MARCH 2 00 2


BP EXTRA Fuel Oil, içeriğindeki maksimum %1 lik kükürt oranıyla çevreyi koruyor; işletmenizdeki bakım masraflarını azaltıyor; BP E . F U E L

TRA OİL

kullanıldığı sistemlerde, ilk yatırımı büyük maliyet gerektiren "k ü k ü rt giderm e ü n ite si" ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

bP

Satış noktalarımız hakkında bilgi ve tüm diğer sorularınız için: (BP Ücretsiz Danışma H attı:)0800 261 19 07 w w w .bp.com .tr

petrolün ötesinde yenilikler


Sis basınca, sayıları giderek azalan karaçam lar daha da yalnızlaşıyor. A nıları­ nı ve yalnızlıklarını ziyarete gelenlerle paylaşıyorlar. / İn the m ist the black pines seem even more solitary to visitors who come to share their mem ories.

mountain ın an unmarked grave, so the villagers built a tomb in the hope that his spirit would thereby be laid to rest. Ever since, the last Thursday of ever/ August has been celebrated as Saint's Day. If there has been a good crop this is attributed to the kindly offices o f Çiçek Baba, and the local people come to the lake and stay the night here. The following day they make the one hour's vvalk to the tomb of Çiçek Baba, where they make sacrifices and offerings. O nly the black pines can say vvhether the ghost was really that o f Çiçek Baba.

sağlanmış. Söylencenin gerçek olup olmadığının yegâne tanığı ise karaçam lar...

The mist had become increasingly thıck, and we could now see barely a metre in front o f us. W e slovvly made our way dovvnhill tovvards Topuklu Yayla, the high pasture where we planned to camp for the night. The trees became thicker as

Sis iyice bastırıyor. B ir m etre önüm üzü bile görem ez oluyoruz. Biraz aşağıya inip kam p yapacağım ız Top uk­ lu Y ayla’ya doğru ilerliyoruz. Orm an yine sıklaşm aya başlıyor. Bazı ağaçların üzerinde tabelalar var. Birine yaklaşıp okuyorum ; tam 1210 yaşında. Yani bu ağaç MS 798'd e taze bir filizmiş. Tıpkı Karagöl’ün etrafındaki or­ manda gördüğüm yeni filizler gibi. Şimdi ise tek başına bir tarih olm uş adeta. O burada, Ç içek bab a Dağı'm n kollarında huzur içinde yaşamını sürdürürken, Anado­ lu’da kurulan ve yıkılan devletlerin haddi hesabı yok. Hava hafif rüzgârlı. Ağacın dalları sallanıyor ritmik bir düzende. Fısıltıya benzer sesler çıkarıyorlar. Yaylaya va­ rınca kampımızı k u aıy o aız. Hayatımın en gizemli g e ce ­ sini geçiriyorum . Sabaha kadar karaçam fısıltıları eşlik ediyor rüyalarıma. A nadolu’nun herhangi bir köşesind e Osm anlı tmparatorluğu’ndan yüzlerce yıl ö n ce doğan ve ondan yüz yıl sonra bile yaşamlarını sürdüren anıt ağaçlarla aynı top­ raklarda yaşadığım için seviniyorum. •

we descended, and w e noticed plaques on some o f their trunks. I vvent closer to one and read that this particular tree was 1210 years of age; in other words it had been a young shoot like those around Lake Karagöl in 798 BC. Since then it had seen scores of dynastıes and principalities rise and fail in Anatolia w hile it grew peacefully in the arms o f Mount Çiçekbaba. A light vvind blew, and the tree branches rustled as they rocked rhythmically. A t the pasture we pıtched our tents, and slept to the mysterıous sounds o f the wild mountain and whispering of the black pines. İt vyas humbling to think that many of the trees surrounding us had been young centuries before the bırth of the Ottoman Empıre, and were stili alive a century after it had fallen into oblivion. Human affairs and aspiratıons seemed to fade ınto insignifîcance beside these mighty trees. •

* Yıldırım Güngör, yazar.

? Yıldırım G üngör ıs a freelance vvrıter. 24 S K Y L IF E

MART

MARCH 2 00 2


f ro m 2002 S pri ng / S u m m e r C o l l e c t i o n

C IO

FABRICS

CONFETTI C LO T H IN G E s e n ş e h ir M a h . Ö r d e k G ö lü M e v k ii TEM O to y o lu Üzeri. Ş a m a n d ır a 8 1 2 6 0 İs ta n b u l. TURKEY Tel.: (+ 9 0 ) 2 1 6 5 2 9 01 01 Fax: (+ 9 0 ) 216 5 2 9 01 03-0 4 c o n fe tti@ o o n fe ttite x tiie - is t.c o m

confettı ctyeıno & pnntmg

CONFETTI FABRICS O r g a n iz e S a n a y i B ö lg e s i. A.O.S. B u lv a rı, N o.: 5. B u rs a , TURKEY Tel

(+ 9 0 ) 224 243 11 36

Fax: (+ 9 0 ) 224 242 26 75 c d p @ c o n fe tt ite x tile .c o m

w w w .c o n fe ttite x tile .c o m


GÜNGÖR' / pRIffffHOTpB/^K^UlOttV


Birçok yaradılış öyküsünde anlatıldığı gibi uçsuz bu­

As described in many creation stories, life began in vast deep vvaters. For thousands o f years even peoples who had never seen the ocean believed that land had risen out of the vvater. Every culture took a different view o f the ocean, hovvever,

caksız sularda başladı yaşam. Tarih boyunca denizi bil­ m eyen, görm eyen toplum lar dahi dünyanın denizden çıktığına inandı binlerce yıl boyu. Ve her toplum yaşa­ dığı coğrafyadan bakarak farklı değerlendirdi denizi. Ki­ mine göre cehennem , kim ine göre yaşamın ta kendisiydi, tanrıydı, anneydi. Üstelik aynı coğrafyada farklı d ö­ nem lerde yaşayanların bakışı bile farklı oldu. Ama her dem insanların merakını celbetti, kendisine çekti, kimi­ ne yaşam bağışladı, besleyip baktı. Kimini bağrına aldı,

some regardıng it as hell and others as a mother, a god, or life itself. And these conceptions also varıed över time. But what was unchanging was the fascination the sea exerted över human beings, providing food and life to some, and carrying others off, never to be seen again. The ocean symbolised the unfathom able limits o f human journeying, the

O nlarca m ilyon yıl öncesinden günüm üze dek hiç bozulm aksızın gelen bir Lim a gigantea (en üstte solda) ve günüm üzden b ir örnek olan Pectenculus (en üstte sağ­ da). M ilyonlarca yıl önce fosilleşm iş Gastropodlar ve güncel form ları yanyana (üstte). / Lima gigantea has inhabited the earth for tens of m illions of years (top left). A m odern Pectenculus (top right). A modern gastropod shell alongside two of its fossilised ancestors vvhich lived m illions of years ago (above). 28 S K Y L İF E

MART

MARCH 2 0 0 2


unknovvn and inaccessible. İt has kept secrets even from m odem man who has crossed th e empty depths of space to reach the moon. The knowledge acquired by Science 4.6 billion years after the earth formed is not so very different from the myths and legends o f previous ages. İn the prımitive oceans of 3.5 billion years ago, a reaction that took place betvveen methane, ammoniac, hydrogen and vvater vapour led to the miraculous emergence of the first life forms, and for the next 3 billion years single-celled organisms ruled the vvorld alone. Then a sudden rise in oxygen levels in the atmosphere 570 millıon years ago led in just 5 million years to what 3 billion years had not sufficed to achieve

Fosilleşm iş bir Gastropod iç kalıbı (solda). Bazı güncel Gastropod türleri doğanın estetiğini yansıtıyor (altta solda ve altta). Yakla­ şık yüz milyon yaşındaki bir Ostrea (en altta sağda). / A fossilised gastropod (left). Beautifully shaped and coloured gastropod shells (below left and belovv). The fossil of an Ostrea which lived around a hundred million years ago (bottom ).

saklayıp vermedi toprağa geri. Kâşiflerin aşamadı­ ğı, aştığında ulaşamadığı yerlerin de sim gesi oldu deniz. Uzayın derinliklerini aşıp aya ulaşan insa­ na tüm sırlarını verm eyen de. B ilim in, yeryüzünün oluşm asınd an 4 .6 m ilyar yıl sonra ulaşabildiği gerçek, efsane ve söylen­ celerden farklı olmadı; 3-5 milyar yıl ö n ce il­ kel okyanuslarda, metan, am onyak, hid­ rojen ve su buharının bir reaksiyon sonucunda birleşm esi, ilk canlı­ n ın m u c iz e v i o lu ş u m u n u sa ğ la d ı. V e 3 m ily ar yıl b o y u n c a d ü n y a d a y a l­ nızca tek hücreli canlı­ lar hüküm sürdü. 570 m ily o n y ıl ö n c e y s e atm osferdeki ani ok­ sijen artışıyla 3 mil­ yar yılda olm ayan, 5 milyon yılda ger­ ç e k le şti ve dünya farklı türde canlıla­ rıy la b ü tü n le n d i. Deniz bazı canlıla­ rını karaya yolladı, b a z ı tü rle r ortay a ç ık ış la r ın d a n b ir s ü r e s o n ra y o k olup yalnızca jeolo­ jik tarihin k arak te­ ristik delilleri olarak izlerini bıraktı. Fo29 S K Y L IF E

MART

MARCH 2 00 2


Deniz yıldızları (üstte), deniz kestaneleri (solda) ve Conus it.-t (a lt ta ). M e rca n la r ü çü n cü z a m a n d a n g ü n ü m ü ze d ek gelm eyi b aşarabilen birçok canlı türünden biri (en solda altta). / Starfish (above), sea |İ|p r u rc h in s h e lls a n d o ne of th eir fossilised ancestors (left), an d a C o n u s sh e ll (b e lo w ). C o ra ls a re a m o n g th e m a n y . i, species which have inhabited the i w o rld ’s se a s sin ce the T e rtia ry Period (far left below). m

before: the evolution of a multitude of different life form s. T h e sea sent some o f its creatures onto land. Som e species evolved only to d become extınct, leaving traces of M th e ir e xiste n ce im prınted ın ^ rock. These fossıls preserved » the story of their lıves for us

silleri, yaşadıkları sü recin koşu llarını aktardı milyonlarca yıl sonrasına. Bazılarıysa öylesine büyük bir yaşama direnci­ ne sahipti ki, hâlâ varoluşlarını bu arzuya b o rç­ lular. Bu tü rlerd en B ra ch ip o d o la r, ü çü n cü zam an olan Paleozoyik’te ortaya çıktı ve birkaç türü günüm üze dek ulaştı. Ç oğunlukla sığ ve ılık denizlerde var olan bu milyonlarca yıllık dene-

S K Y L İF E

to read m ıllıo ns o f ye a rs M later. O thcr creatures stubboınk ly contınucd to suı^ıve, such as the Brachiopods. whıch fr s t evolved in t the Tertıary Period. O f th e se ve ral B rachi- j i opod species stili lıv» ing today after mil- t lıons o f years, most | ınhabit warm shallovv ■'* / seas, although som e ^ wıth thıcker shells are to be found ın cold seas.

MART

MARCH 2 00 2

A A


T h e m ajo rity o f m olluscs, w hich have been aro un d since th e Palaeozoic Era, are well known to us by both sight and flavour, such as the m ussel (M ytilu s), th e o yste r (Ostrea), the octopus, and the squid (Sepia). A no ther surviving type o f mollusc which made its home on land is the snail (Helix). Bivalve mol­ luscs w ith p late -like gills (L a m e llib ra n ch ia ta ) live in deep water. Then there are gastropods, o r u nivalve co ile d m o llu scs,

yim e sahip canlıların daha kalın ka­ buklu bazı türleri yaşam larını bu­ gün soğu k denizlerde sürdürüyor. P aleozoyik d önem in başınd an bu yana varolan yum uşakçalar (M oluska) ise çoğunluğun hem lezzetini, hem de görüntüsünü çok iyi bildiği canlılar; m idye (M ytilus), istiridye (O stre a ), ah tap o t (O c to p u s), m ü­ rekkep balığı (Sepia). Y um uşakçaların karaya çıkıp da halen yaşayan bir türü de kara salyangozu (H elix). İki parçalı yum uşakçalar; yassı so lu n g a ç lıla r (L a m e llib ra n c h ia ta ) d erinliklerde yaşıyor. Karındanbacaklılar (G astropodalar), spiral şek-

Chlam ys (üstte solda), Cardium (üstte sağda) ve Gastropodlar (solda ve altta) ilk yaşam ın iz le rin i g ü n ü m ü ze k a d a r ta şıy a n d e lille r. Cham lys (above left), Cardium (above right) and gastropods (left and belovv) are ali species vvhich represent the early stages of life on earth.


G astropodların farklı türleri karşım ıza bam başka form larda çıkar (üstte). Murex adı verilen güncel kabuklular türdeşleri arasında son derece estetik bir görünüme sahip (altta). / Gastropods are a num erous and diverse class of m ollusc (above). Murex is am ong the loveliest of ali shellfish (belovv).

linde sarılmış tek parçalı yumuşakçalardır. Ka fadan bacaklılar (Sefalopadalar), deniz kes taneleri (Echinoderm ata) ve deniz yıldız­ ları (A sterozao) onlarca milyon yıl ön­ ce oluşan, ama varlıklarıyla bugünü de renklend iren ilginç ve genetik ola­ rak çok deneyimli canlılar. Y a­ şam ın eşsiz b ile şk e si, uçsuz bucaksızlığıyla evrenin so n ­ suzluğunu çağrıştıran deniz­ lerin can lıları, d üşlerim izin de m alzem eleri. Kim bir de­ niz yıld ızının g ü zelliğ in i ve gizem ini görm ezden gelebilir ki? Kimi zam an m aviliğiyle, kimi zaman amansız dalgalı öfkesiyle, koku su, tadı, g enişliğ i, derinliği ve d erin lik le rin d e k i varlıklarıyla deniz yaşam ın ta kendisi. Ne de olsa ön ce deniz vardı... * Serpil Sofuoğlu G üngör, yazar.

Cephalopodas wıth tentacles, Ecninodermata, the class of sea urchins, and Asterozao o r starfish; ali o f which evolved millions of years ago and continue to exist to d a y as e xa m p le s o f e x tra o rd ın a ry genetıc endurance. The sea creatures vvhose diversity is remıniscent o f the ınfinity of the university are a remarkable component o f life and dreams. W ho can remaın unaffected by the mysterious beauty o f a starfish or sea anemone? T h e sea is indeed life ıtself, with its svvings of mood from blue calm to angry vvaves of Steel grey, its sm ell and ta ste , breadth and depth, and the strange variety of crea­ tu re s w h o ınhabıt th o se depths. First were the vvaters... • * Serpil Sofuoğlu Güngör ıs a freelance vvriter.


DDB m e d in a / t u r g u l

Tam raporunuzu bitirm iştin iz ki, e le ktrik kesildi. Kaydetmeyi unutm uşsunuz. Bütün em eğiniz uçtu gitti. Office XP'niz olsaydı, belgenizi sürekli yedeklerdi. Elektrik de kesilse, program da kilitlense, doküm anınızı açtığınızda önünüze son hali gelirdi. Bu, Office XP'nin getirdiği pek çok inanılm az özellikten yalnızca biri. Diğerleri için: w w w .m ic ro s o ft.c o m /tu rk iy e /o ffic e x p / ya da M icrosoft İletişim H attı: (0 2 1 2 ) 3 3 6 6 9 9 9 ^ Microsoft

akıllı çalışm a deneyimi


- R a n o ,* *

'Bakkal Salim Mutlu Müzesi' Grocer Salim Mutlu's Museum By ABDULLAH KILIÇ*

Ç anakkale’n in E cea b a t ilç e sin e b ağ lı A lçıtep e K öyü’nde yaşayan 75 yaşındaki bakkal Salim Mutlu, ç o ­ cukluğunda Çanakkale Savaşı’ndan geriye kalan ma­ teryalleri toplayıp, hurdacı­ ya satarmış; tıpkı diğer ço ­ c u k la r g ib i... M u tlu ’nu n ‘üç-beş kuruş’ uğruna G eli­ bolu Yarım adası’nı ‘çapalam ası’, bir b akkal dükkânı açana dek devam etmiş. K oca tarihin hurda niyeti­ n e eriyip g itm esin e daha fazla dayanam ayan Mutlu, bakkal raflarının bir bölümünü tarihî eserlerin sergi-

Pholos ASLAN YAVUZ

S e v e n t y - f i v e year old Salim Mutlu formerly kept a grocer’s

shop in the village of Alçıtepe on the Gelibolu (Gallipoli) penınsula. As a child, like others livıng in this area, he used to make money gathering debrıs left from the Gallipoli Campaign of 1915-1917 and selling ıt to serap dealers. This continued untıl he opened'a village shop. and wıth shelf room to spare began to dısplay his finds, vvhich seemed too interesting to seli as serap metal. The collection gradually grevv över the years, until the village shop had become 34

S K Y L IF E

MART

MARCH 2 00 2


100 m etrekareden biraz büyük, iki odalı ‘Bakkal Salim Mutlu Müzesi’nde Ç anakkale’de yaşanan savaşın pek çok hatırası yer alıyor. / G rocer Salim Mutlu Museum occupies just two rooms with an area of just över 100 square m etres filled with m em orabilia of the Gallipoli Cam paign.

lenm esi için ayırmış. Bugün savaş hatıraları bakım ın­ dan b ö lg ed ek i b irço k m üzeden daha zengin olan ‘Bakkal Salim Mutlu Müzesi’nin tem eli işte o zam an­ lar atılmış. Kurşunla delinm iş bir sigara tabakasın­ dan, dağılmış bir tespihten geriye kalan birkaç bon ­ cuğa varıncaya kadar hiçbir hatıra küçüm senm em iş. Köylüler de tarlalarında bulduklarını Salim Mutlu’ya vererek müzenin oluşumuna katkıda bulunmuş. Ta­ bancalar, tüfekler, şarapnel parçaları, mermiler der­ ken bakkal dar gelm eye başlam ış. Ö n ce dükkânın yanındaki kahvehane boşaltılarak tek odalı bir müze

a museum in ali but name. Nothıng remaıning from that tragic VVorld W a r I campaign was dismıssed as trivia by Salim Mutlu, vvhether a cıgarette box pıerced by a bullet hole or beads from a bnoken rosary. Local farmers began to bring him objects they discovered while ploughing their fields, and soon the pistols, rifles, shrapnel, bullets and other paraphemalia o f the battle fields outgrevv the shop. Mutlu then tumed the coffee house next

haline getirilmiş. Sonra koleksiyonun bir bölüm ünü K ocatepe M üzesi’ne bağışlamış, Salim Mutlu. Ancak bu da çare olm ayınca bir geced e kararını vermiş ve 'bakkal' levhasını indirerek yerine ‘m üze’ tabelasını takmış. 35 S K Y L IF E

MART

MARCH 2 00 2


Cam vazo, kola ve içki şişeleri, ça­ kılar, su kapları, üstün hizm et m a­ dalyaları raflarda yan yana yerleri­ ni alm ış. / Glass vases, Coca Cola and drink bottles, penknives, vvater containers, decorations and medals lie side by side on the shelves of the m useum .

d o o r into a single-room museum. Stili the collection grew, and he donated part o f it to Kocatepe Museum. Finally he decided that the tim e had co m e to take dow n the shop sıgn and replace it vvith the w ord Museum. That is the brief story of the G rocer Salim Mutlu Museum,

İşte T ü rkiy e’nin ilk özel savaş hatıraları m üzesi olan ‘Bakkal Salim Mutlu Müzesi’nin kısacık öyküsü böyle... 100 m etrekareden daha büyük, iki odalı bu m üzede ne­ le r v ar n e le r ... Ç a n a k k a ­ le ’de b irb irleriy le savaşan Türk, Fransız, Alman, İngi­ liz ve A nzak a sk e rle rin in hatıraları yan yana. Onların

Turkey's first private militaria museum. The two rooms of the former shop and coffee house have a total area of just över 100 square m etres filled vvith ali kinds o f things left b e h in d by th e T u rk is h , Fren ch, G erm an , British, A u stra lia n and N ew Z e a la n d so ld ıe rs w ho fought at Gallipolı. Firearms, grenades and bullets lying

savaşta kullandığı ateşli si­ lahlar, el bom baları, kılıçlar ve merm iler şimdi raflarda barışı soluyor. Porselen te­ lefon fincanları, hâlâ zara­ fetin i koru yan cam vazo , k ola ve içki şişe le ri, b a r­ daklar, fotoğraflar, er m ek­ tupları, su mataraları, onlar­

on th e shelves and heavy

field guns vveighing tens o f kılos make a m ute appeal fo r peace. Facing them are p o rc e la in

in s u la to rs f o r

telegraph lines, cups, Coca C o la and d rin k b o ttle s ,

ca kilo ağırlığınd a toplar, h iç b ir ayrım y a p ılm a d a n sa k la n ıy o r. Silah re y o n u ­ nun h e m e n y an ın d a d e r­ man olmaya fırsat bulam a­ dan sararan sargı bezleri ve hiç açılmamış cam ilaç şişe­ leri yerini almış. Onların bi­ tiş iğ in d e to p ra k a ltın d a n çıkm asına rağmen sırrı b o ­ zulm am ış Ingiliz porselen i büyük su kapları, içki bar­ dakları var. Kime ait oldu­ ğu bilinm eyen ve yine kim tarafından da kurşun yağm u aına tutulduğu belli ol­ m ay an d e lik d e şik m etal

vvater flasks, and even glass vases. M ost evocative o f ali are photographs and letters v v ritte n by th e s o ld ie rs . N e x t to the weapons sect ıo n

are

ba nd ag es

and

unopened medicine bottles th a t

w e re

abandoned

before they helped to cure anyone's injuries. There are large vvater jugs o f English porcelain, drinking glasses, metal plates and cups batte r e d

by b u lle ts

w h ıc h

rained dow n during one o f th e 36 S K Y L İF E

MART

MARCH 2 00 2

m any

b a ttle s ,

and


3 SAKUBAHCE * Hayatı doyasıya, doğal yaşam ayı seven ve “yaşam kalitesi”nden ödün verm ek istem eyenler için yarattık “Saklıbahçeyi”. İstanbul’un en merkezi yerinde, boğazın incisine sadece 5 dakika uzaklıkta bir cennetin içinde saklı, sizin için!.. Her türlü konforun sağlandığı, temiz havası, ıhlam ur, defne ve sedir ağaçlarıyla çevrili doğasıyla sadece 3 4 m uhteşem konak.

Ç A M LICA

MNS SAKUBAHCE Kısıklı Caddesi, Ramizpaşa Sokak Altunizade • İstanbul

Show -room ÇAMLICA ÇIKIŞI^

Tel : (02 1 6 ) 327 85 3 2 - 3 4 ( 0 2 1 6 ) 3 2 6 14 13


Yitirilen hayatlardan geriye kalan, kime ait olduğu belirsiz yüzükler, m atara­ lar... / Rings, vvater flasks and other objects w ere left here by unknown soldiers who lost th eir lives in the cam paign.

yem ek tabaklan ve bardaklar, İngiliz yapımı yem ek kaplan, yem ek bıçağı, çatal ve kaşıklar... Savaşta belki de hiç yan yana gelm eyen, birbirine ‘düşm an’ subayların rütbeleri ve terfi belgeleri özen­ le dizilmiş. Nişan ve ‘üstün hizm et’ madalyaları gibi. Y ine tugay ve birliklerde kullanılan zengin bir mü­ hür koleksiyonu dikkat çekiyor. Türk posta mühürle­ ri... Savaşa katılan her milletten çeşit çeşit, renk renk, m odel m odel düğmeler. Kimi Londra’da, kimi Y eni Z elanda’da, kimi de İstanbul’da yapılmış. Pek çok insanın hayatı boyunca kullandığı en şık ve en anlamlı aksesuvar olan yüzüklere bile rastlamak mümkün. Ama söz mü, nişan mı, evlilik yüzüğü mü belli değil... Dinlerin işareti olmuş, kötü anlarda güç ve cesaret verdiğine inanılan haç ve hilal şeklinde ta­ kılar, kutsallığından olacak m üzenin en gösterişli ye­ rinde sergileniyor. Çeşitli ülkelere ait yüzlerce m ade­ ni para bir daha kullanılamadı, besbelli... Bölüklerin isimlerinin kazılı olduğu dem ir levhalar, birbirine b a ­ kıyor. Toprak altında bile işlem esi bozulm am ış ayak­ kabı çekecekleri, farklı dillerde yazılı palaska tokaları... Son kez hangi askerin ayakkabısını boyadığı tes­ pit edilem eyen bir kundura cilası. Daha neler neler... G örünüşü mütevazı; ama çevred eki m üzelere göre de zengin bir birikimi olan Bakkal Salim Mutlu Müz e si’nin yerli ve y ab an cı p ek ço k konuğu oluyor. Daha ö n ce hiçbir yerde görm edikleri savaş hatıraları

British made dishes, knives, forks and spoons. Insignia belonging to enemy officers, medals and decorations are novv aligned side by side. There is also a large collection of stamped marks used by the various divisions and regiments vvhich fought alongside and against one another, and Turkish postmarks. There are buttons o f diverse colours and designs; some made in London, some in N ew Zealand and some in İstanbul.

karşısında duygulanan ziyaretçilerle Salim Mutlu ara­ sında bugüne kadar ilginç diyaloglar da yaşanmış. Müzede yer alan asker künyelerinde dedesinin ismi-

the most prominent position are items of religious significance in the form o f crucifixes and crescents that the wearers had hoped vvould give them courage and strength in tim es o f danger.

Rings, the most sentimental o f ali types of jevvellery, are here, but vvhether engagement or vvedding rings who can now say? İn

38 S K Y L İF E

MART

MARCH 2 0 0 2


M MOCTftk X N T><DAHâ

r » ı» / nouCfS a 'a s ır .

ua» ^ o ü O G n m j*

Yüz yıl öncesinin İstanbul'u üzerine benzersiz bir kaynak

1 s

M A X FR U C H TER M A N N K A RTPO STA LLA RI Y üz yıl öncesinin İstan b u l'u neredeyse yabancı bir kent artık Max Fruchtermann Kartpostalları M ert Sandalcı $ c ilt, 1182 sayfa, 33 x 30 cm, özel kutusunda, kuşe kağıda baskı. 400.000.000 TL

bizler için. Bunu en çok eski fotoğ raflarda ve o fotoğrafları dünyanın dört bir yanına taşıyan kartpostallarda gözlem liyoruz.

1852'de Avusturya-Macaristan İm paratorluğunun sınır kasabalarından Kalucz'da doğan, 1867'de İstanbul'a yerleşen ve 1895'te ilk kez kartpostal yayımcılığı yapmaya başlayarak çığır açan Max Fruchtermann, sayısız kartpostal ve kartpostal albümüyle, bir çağın ve bir ülkenin çok ayrıntılı 'görsel' envanterini oluşturmuş ve yaşadığı toprakların tanıtımında benzersiz bir rol oynamıştı. Mert Sandalcı'nın 1182 sayfa ve üç ciltlik bir ın K artp o s talla rı,

Max Fruchtermann ip i

Kartpostalları «ERTSANDAld

19. yüzyıldan 20. yüzyıla yürüyen İstanbul'a ilgi duyanlar için eşsiz bir. hazine niteliği taşıyor. Koçbank'ın 2000 yılında sınırlı sayıda yayımladığı M a x F ru c h term a n n K a rtp o s ta lla rı albümü, 2002 M art ayından başlayarak tüm büyük kitapçılarda satışa sunuldu.

® »® K0Ç KÜLTÜR SANAT TANITIM

Barbaros Bulvarı Morbasan Sokak Koza İş Merkezi C Blok Beşiktaş 80700 İstanbul Tel: (0212) 274 77 77 • Faks: (0212) 212 84 93 • ersso@koebank.eom.tr

KOÇkitaplığı


Bu çok özel m üze, kimi tarihçilerin ‘Centilm enler Savaşı’ olarak adlandırdı­ ğı Ç a n a k k a le S a v a şı’ nı anılarıyla gelecek nesille­ re aktarm a görevini üst­ le n iy o r. / Th is uniq ue m useum telis the tragic sto ry of th e G a llip o li Cam paign, described as a G en tlem en ’s W a r by some historians.

ne rastlayan ziyaretçile­ re, y in e s e rg id e k i fo ­ toğraftan dedesini tanı­

Hundreds o f coıns from various countries that vvere never used again, metal plaques bearing the names of regiments, shoe homs unspoilt after years beneath the soil, cartridge belt buckles inscribed in different languages, a jar of shoe polish and scores o f other objects each teli their sad stones. Although modest in appearance, the G rocer Salim Mutlu Museum has a greater diversity o f exhibits than many o thers in the region, and attracts large num bers o f Turkish and foreign visitors. Salim Mutlu has witnessed

yıp ağlayan Anzak ka­ dınına kadar tanık o l­ d u ğ u p e k ç o k o la y ı n ak led iy or Salim Mut­ lu ... K a r ş ıla ş tığ ı bu m anzaralar onu o k a­ dar mutlu etmiş ki, yok olup gitm ekte olan tari­ h i, g e le c e k n e s ille r e aktarma vazifesini yeri­ n e g e tirm en in gururu içinde “Bu duyguyu ta­ rif edem em ” diyor. Tarihin en kanlı savaş­ larından biri olm asına rağmen kendi içinde yaşananlardan dolayı kimi tarihçilerin ‘Centilm enler Savaşı’ olarak da ad­ landırdığı Çanakkale Savaşı’nı bugüne taşıyan m üzede, bu savaşı anlatan farklı dillerde yazılmış kitaplar da bulunu­ yor. Müzenin namı yurt dışına kadar ulaşmış. Hatta Salim Mutlu çeşitli m üzelerle işbirliği içerisinde. Im perial W ar Museum 'dan gönderilen Çanakkale Savaşı’yla ilgili birkaç fotoğ­ raf bunun göstergesi olsa gerek. Müzede sad ece savaş sı­ rasında çekilm iş fotoğraflar yok. Hemen girişinde bulunan ve karşı cephelerde savaşan iki askerin 55 yıl sonra İstan­ b ul’da bir toplantıda çektirdikleri fotoğraf kadar, bu fotoğ­ raf altında yazılı olanlar da ilginç: “Savaşın bitim inden 55 yıl sonra bir araya gelen eski muhariplerden Nijeryalı ça ­ vuş, savaş sırasında kendisine matarasındaki suyunu veren Esin Teğm en’i tanıyarak ona sarılıp, öptükten sonra teşek ­ kür etti.” •

many emotional m oments when visitors have come across their grandfathers’ names on ıdentity bracelets, and he recalls one vvoman who wept when she recognised h er grandfather in one o f the photographs o f Anzac soldiers. İt is at moments like these that he is proud o f having rescued mementos that would otherwise have been lost for ever, so presen/ing history for future generations. Although the casualty rates at Gallipoli vvere extremely high, it has nevertheless been described as a Gentlemen’s W a r by some historians. Many books wrıtten about the Gallipoli Campaign in various languages can be seen at the museum, vvhose renown has spread far beyond Turkey’s borders. The Imperial W a r Museum in London has sent Salim Mutlu several photographs o f the cam­ paign for his collection. Just inside the entrance is a photograph o f two soldiers who fought on opposite sides at Çanakkale and recognised one another at a reunion for Gallipoli veterans in İstanbul 55 years later. İt depicts a former Nigerian sergeant with the man whom he recog­ nised as the Turkish lieutenant who had given him a drink of vvater from his flask during fighting in Gallipoli ali those years before. He thanked him and they embraced and kıssed. •

* Abdullah Kılıç, gazeteci.

* Abdullah Kılıç is a joumalist. 40 S K Y L IF E

MART —

MA RCH 2 0 0 2


THE

MARMARA MANHATTAN

P L E A S U R

H E

T O

P

Discover the cityscape of New Y ork from a b re a th ta kin g point of view on the top of the 32-storey high The Marmara Manhattan. The Rooftop Lounge & Terrace is a design-forvvard, private ou tdoo r space offe rin g an am azing view from its 360 degree wrap-around terrace. The elegantly decorated indoor portion of the lounge features a state-of-the art entertainment system , vvhile the te rra ce offers the chance to admire the M anhattan skyline. The indoor and the outdoor spaces are also available tor private functions and organizations. Providing long term lodging at its 107 cu sto m -d e co ra te d studio, one-, tvvo-, and threebedroom suites; The Marmara Manhattan will make you feel at home vvith a distinguished service guality and comfort... TH F M ARM AR A M ANHATTAN

301 East 94th Street, New York NY 10128 USA Tel: 00-1-212-427 31 00 / 00-1-800-621 90 29 Fax:0 0 -1 -21 2 -42 7 30 42 E-mail: info@ m arm ara-m anhattan.com w ww .m arm ara-m anhattan.com

THE MARMARA İSTANBUL Taksim M eydanı, Taksim 80090 İstanbul TURKEY Tel: 90-212-251 46 96 Fax: 90-212-244 05 09 E-m ail: info@ them arm araistanbul.com www.them arm araistanbul.com


Cinlerin Anası (Davetnam e) / Mother of the Djins, from the Davetname

Text and visual malerials AYDIN UĞURLU*


İnsanların ‘Yalan D ünyad a gerçeği arama yolundaki

İn the human quest to penetrate the mysteries o f the vvorld around them, the unreal has played possibly as important a role as physical reality. Optical illusions, dreams and inexplicable phenomena have inspired human thought and art över the millenia, and the plane o f the unreal fires our

çalışm alar yanında göz yanılsam aları, uykuda görülen rüyalar ve sanat ile başlayan gerçekdışı ile olan serüve­ ni, bilimkurgu ve sanal görselleştirm eler ile bugün de güncelliğini sürdürüyor. Y aşam da eksikliği duyulan şeyler düşsel bir dünyada,

44 S K Y L IF E

MART

MARCH 2 00 2


Karşı sa y fa d a ü stte , Hz. M uham m ed’in atı ve m elekleri ile Miraç için Mescidü’l A ksa'ya gidişini göste­ ren m inyatür ayrıntısı ÎSİyer-i Nebi). Solda, Hz. Musa ile Uc/ucube (Sevak ıb -ı M en akıb ). / D e ta il from a m iniature in the Siyer-i Nebi depicting M uham m ed a cco m p a n ie d by angels riding to the Dome of the Rock for the Ascent to Heaven (facing page abo ve). Moses and the m o n ste r, fro m th e S e v a k ıb -ı Menakıb (left).

hayal son u cu olu ştu ru lm aların a karsın sanat aracı­ lığı ile d aha g e r­ ç e k b ir k o n u m a g e lm işle rd ir. Her to p lu m d a k u ş a k ­ tan kuşağa aktarı­ lan söylencelerde, g ö rse l san atlard a b e n z e r b iç im ve anlam larda ortaya çıkm ış olan masal varlıkları zam anla in a n ç o r ta m ın d a kutsallaştırılmışlard ır. Ht'ım a, S im u ıg , Z ü m rü d -ü A nka, H ü th ü t, Ş a h m e ra n , E jd er, T e p e g ö z , G u ly ab a n i, D a b b e tü l Arz, İblis, Zebani, D e v , C in , P e ri,

imagination as povverfully as ever today, in such modern manifestations as science fiction and virtual reality. W ish fulfılment in the form of imaginary worlds takes concrete form in art, vvhere we find depicted a host of mythical c re a tu re s w h ich have taken shape in legends retold from generatıon to gene ra tio n , and in tim e have

M e le k , H u ri, U m ay A na, Hum B a b a , V ak V ak A ğacı, Tuba Ağa­ cı, Burak, Grifon, Y unus, D eniz Kı­ zı, Sfenks ve Ama­ z o n la r . A n u b is ,

acquired a sacred character. Phoenixes, dragons, deviis. giants, genies, fairies, angels, unicorns, griffons, goblins, memnaids, sphinxes, mythical kings and queens, and innumerable others are the stuff of such leg­ ends. Turkish culture encompasses not only those originating in our ovvn ancient legends, but many others deriving from China, Indıa, Persia and th e Islam ic vvorld,

K o b o lt, B a ld a n ders, Sebâ Melikesi Belkıs. Eciş Bücüş gibi pek çok ma­ sal varlığı Türk kültürünü oluşturan g ö çe b e yaşantısın­ dan, İran ve İslam dünyasından, Çin ve Hint düşünce­ sinden, Anadolu’daki İon ve Bizans kültürlerinden izler taşır. Türk kültüründe, masal varlıklarının içinde yaşadı­ ğı Kafdağı, Ağrı Dağı, Meram ve İrem Bağları, Cennet Bahçeleri gibi düşsel m ekânlar da önemliydi.

45 S K Y L IF E

MART

MARCH 2 00 2


ancient Anatolia and the Byzantine Empire. The places vvhere these imaginary beings live are sometimes themselves imaginary, such as Mount Kaf, the mythical mountain thought to surround the vvorld, or İrem, the mythical gardens o f paradise, and sometimes real, as in the case o f Mount Ararat, the Turkish Ağrı Dağı. Dragons and mythical birds called simurgs appear as motifs in traditional Turkish textiles. According to writers such as Kazvini in his Book of Strange Creatures and Ferideddin-i Attar in his Logic of Birds, the simurgs were thirty birds which perpetually sought one another. They lived on Mount Kaf and never landed on the ground, ate but once a year and lived for a hundred years. They w ere so large that they could pick up an elephant in one clavv, and their eggs were as large as mountains. The simurg was regarded as the source o f knowledge. O ther mythical birds such as the phoenix, hüma, and hüthüt are mentioned in the Koran,

Üstte, cehennem zebanileri (Falnam e). Sağda, ü { başlı şeytan (M etaliü’l Saade). / Devils of hell from the Falnam e (above). Three-headed satan from the Metaliü’l Saade (right). Ejder ile Simurg motiflerinin en güzel örnekleri geleneksel Türk dokum ala­ rında görülür. Kazvini’nin ‘A caibü’l Mahlukat’, Attar’ın ‘Mantık Al-Tayr’ gibi çeşitli kaynaklara göre Simurg, ‘Kendilerini arayan 30 kuş’ demektir. Kafdağı’nda yaşar, hiç yere konm az. Yılda bir kez yem ek yer, 100 yıl yaşar. Bir fili pençesiyle kaldırabilen Simurg’un yumurtası bir dağ büyüklüğündedir. Bilgi ve becerinin kaynağıdır. Şehnam e, Kısas-ı Enbiya ve Kuran’da Anka, Zümrüd-ü Anka, Hüm a, Hüthüt gibi çeşitli m asal kuşlarınd an bahsed ilir. Si­ murg’un pek çok öyküsü içinde en ilginç olanı şöyledir; “Simurg, Çin ülke­ sinde iken kanadından bir tüy düşer. Herkes, o tüyden başka çeşit bir nakış, bir resim elde eder. O nakışlardan birini gören, bir çeşit iş tutar, bir çeşit işe girişir. O tüy şimdi Çin Nigaristan’ındadır. Bütün eserler, o tüyün parlaklığın46 S K Y L İF E

MART

MARCH 2 0 0 2


Time to take off...

Follow the rising trend o f the Turkish economy w ith the İstanbul Stock Exchange. İSTANBUL STOCK EXCHANGE w w w .is e .o rg


dan meydana gelir, bütün ışıklar kana­ dının bir tek tüyündeki nak ıştan o lu ­ şur.” Simurg’un özelliklerinin ne başı bellidir, ne dibi. B aşka bir b etim lem ed e Anka Kuşu şöyle tanımlanır: “Anka Kuşu iri­ likte deve gövdesi gibiydi ve onun yüzü insan yüzü ve m em eleri insan memesi gibidir, eli ve parmakları insan gibi.” E jd er, e jd e rh a y ıla n d a n so y u tla n m ış, düşsel bir yaratıktır. Bütün kültürlerde, doğa ve sem avi inançlarda vardır. Türklerin evren adını verdikleri bu yaratığı Araplar, tanin; Çinliler, lung; M oğollar, m oghur; tranlılar, ejd erh a; Avrupalılar ise drache diye adlandırmış. Türklerin ilk inancı Şam anizm ’de Anası­ rı Erbaa’ denilen dört tem el unsur kutsal sayılırdı. Hava, su, toprak ve ateşin hâ­ kimi sayılan kertenkele ya da yılandan soyutlanan, düşsel bir yaratık olan e j­ der, aslan pençeli, kaıtal kanatlı, yılan kuyruklu, ağzından ateş çıkaran, vücu­ du balık pulu ile kaplı olarak, hâkim i olduğu kutsal dört temel unsuru sem bo­ lize eden özelliklerle anlatılmıştır. Dede

Solda, m eyveleri insan olan Vak Vak Ağacı (Tarih-i Hindi G arbi). Üstte, Ye’cüc-Me’cuc (Ahval-i Kıya­ m et). / The Vak Vak Tree with its hum an fruits, from the Tarih-i Hindi Garbi (left). Ye’cüc-Me’cuc from Ahval-i Kıyam et (above).

'k

the Book of Prophets and Şehname. O ne of the man/ fables told about the simurg is as follovvs: ‘O ne day when the simurg was in the land of China, a feather fell from its wing. Everyone saw a different pattem o r picture in the feather, and everyone who saw one o f those pattems applied them to his craft and produced works of beauty. Ali vvorks of art w ere inspired by that one gleaming feather, which is now in Chinese Nigaristan.’ The phoenix, knovvn as the anka in Turkish and Islamıc mythology, is described as having a body as large as a camel, and a human face, breasts, and hands. The 48 S K Y L IF E

MART

MARCH 2002


W l i f •tV'-W - , ?

v^

im

Robinson S e l e c t Maris, one o f Turkey's b e s t hotels in te rm s o f location and quality o f ser vic e, p ro vi de s an exquisite "Ali Inclusive " s e rv i c e for ait kinds o f e v e n t s ; from b u s i n e s s m e e t i n g s to p r o d u c t p r e s e n t a t i o n s a n d from c o n g r e s s e s to franchise m e e t i n g s .

a Sİ L i f ! :» R

r t

* «I

W

•4

Meeting Rooms Room I

R oom I I

R oom II I

loom Type

Meeting Room

Video Room

Meeting Room

ize

559 m2

82 m2

60 m2

ciling Height

4m

2 .7 m

2.7 m

ength x Width

18.5 m x 3 0 .2 5 m

11.4 m x 7 .2 m

5.1 m x 11.95 m

Cinema

500

40

30

Class

200

20

20

c J tin g Arrangement

U Shape

15

T Shape >ay Light

20

15

Available

'ol cage

380 V

380 V

38 0 V

lıın b er o f sockets

6

2

2

hone-Fax Connection

Yes

Yes

Yes

» m N u m b e r 1 c a n b e d iv id e d in to th re e s e c tio n s . (2 x 1 7 5 m 2 . 1 x 1 5 0 m 2 ). d iv id u a l s o u n d in s ta lla tio n s a r e a v a ila b le in e a c h ro o m .

Techrıical Equipm ents:

Flipchart, overhead projector, TV/video broadcast, barcovisiorı, screen, microphones

ROBİNSON S

E

L

E

C

T

MARİS

R o bin son Select M a ris: D a tça Y o lu H isa rö n ü M e v k ii M a rm a ris -M u ğ la /T U R K E Y Tel: + 9 0 (2 5 2 ) 4 3 6 92 0 0 Fax: + 9 0 (2 5 2 ) 4 3 6 92 28 İsta n b u l R e serva tion O ffic e : + 9 0 (2 1 2 ) 2 8 8 3 9 0 3 / 0 4 / 0 5 w w w .e n te rn a s y o n a l.c o m


dragon, one o f the most vvidely known o f ali mythical creatures, derives from the snake, and fe atu res in m any cu ltu res and religions. İts Turkish name is evren, Arabic tanin, Chinese lung, Mongol moghur, and Persian ejderha. İn the pre-lslamic shamanist faith of the Turkish people, the dragon was depicted as having lion's clavvs, eagle's wings, a scaly body vvith the tail o f a snake or lizard, and as breathing fire. These characteristics represented the four elements o f earth, air, vvater and fire. İn the Tales of Dede Korkut the dragon is a monster vvith four legs, seven heads, wings, and a long thick tail. Anatolian legends feature a similar snake-like creature known as şahmeran, vvhich can read human thoughts, and kills those who approach in order to seize their treasure but revvards those who come vvith innocent intentions o r for assistance. İn Greek mythology w e find a snake called Ophinon fertilising the egg from vvhich the universe is born. İn Central Asian culture the snake or dragon symbolises a beautiful princess set to guard the treasury. The snake takes the sins of Adam and Eve upon itself, a role deriving from the fact that it changes its skin every year, vvhich

Haliç esnafının kuklaları (üstte). M. Siyah Kalem albüm ünden Demon (altta). Yedi başlı ej­ der (sağda). / Puppets representing craftsm en of the Golden Horn (above). A demon in the Siyah Kalem albüm (belovv). A seven-headed dragon (right).

Korkut Masalları’nda ejder, dört ayaklı, ye­ di başlı, kanatlı, uzun kalın kuyruklu bir alam et olarak geçer. Anadolu m asallarında anlatılan gerçek ­ dışı varlıklardan biri de ejd er ve yılan b ağlan tılı Şah m era n ’dır. Y ılan , Y unan ve Batı mitolojisinde, evreni oluşturacak yumurta ve Eurynom e’yi dölleyen Ophinon olarak bilinirken, Orta Asya, g öçeb e kültüründe yılan veya onun soyutlanm ış şekli ejd er büyülenm iş olarak, hâzineyi bek lem ey e görevlendirilm iş, güzel bir prensesi sim geler. Şahm eran insanla­ rın niyetini anlar. K endisine yakla­ şanların niyeti hâzineyi almaksa öl-


THE

FABRIC

OF

OUR

LIV ES


Solda, U cubeler (Faln am e). Altta, Zaloğlu Rüstem dev Ekvan ile savaşıyor (Şehname).

Monsters depicted in the Falnam e (left). Zaloğlu Rüstem b attlin g w ith the giant Ekvan from the Şehnam e (beiow). was seen as a symbol o f renewal and rebirth. İt was the sacred creatu re o f Aesculapius, and in the tales o f Gilgamesh seized the plant o f immortality from the hands of Lo km an. T h e snake has been vvidely used in Turkish weaving, embroidery and other handcrafts. Nomadic culture naturally focuses on the natural environment, the cycle o f birth, life and death, and the desire for health and to avoid hunger. These and the four elements are frequently symbolised in nomadic arts. Trees such as beech and oak also appear in Turkish fo lk lo re . W ith th e ir b ran ches reaching into the sky and roots extending deep into the earth, trees were seen as a link betvveen earth and heaven. Although their origins are sometimes so ancient as to be lost in the mists o f time, imaginary beings co n tin u e to fascin ate human beings today. The realm o f fantasy figures in a wide range o f media, from novels to Computer games. •

dürür. Ama, kendisin i tanım ak ve yardım etm ek isteyeni de ödüllendirir. Adem ve Havva’nın günahları kendisine yüklenen yılan, kabuk değiştirm e g erçeğ i doğrultusunda yenilenm enin, yeniden doğum un sim gesi sayılmıştır. A sklepios’un kutsal hay­ vanı, Gılgamış ve Lokman hekim in elinden ölüm süzlük otunu kapıp yiyen yılan, Türk el sanatlarında, dokum a ve işlem elerde çok kullanılmıştır. G ö çe b e kültür, doğal çevrede gelişmişti. Yaşam , doğum, ölüm, geriye bir şeyler bırakm a isteği, sağlık, açlık, bilinm eyeni kutsa­ ma, güneş, hava, ateş ve toprak gibi düşünce ve gerçeklerden oluşurdu. Bu kültüre ait sanat ürünlerindeki b etim lem eler ve görselleştirm eler bu gerçekler çerçevesindeydi. Masal ve yazılı kaynaklarda Tep egöz tiplem esi yanında kayın, m eşe gibi ağaçların kutsallaştırılmasına rastlıyoruz. Ağaç, kök ve dalları ile Türk masallarında yer ile gök arasında bağlantı sağla­ yan aracı bir varlık olarak görülüyordu. Günüm üzde de insanla­ rın düşsel dünyası, bilimkurgu senaryoları ve sanal görselleştir­ m eler ile devam etm ektedir. • * Prof. Dr. Aydın Uğurlu, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi. 52 S K Y L IF E

MART

MARCH 2 00 2

* Professor D r Aydın Uğurlu is a lecturer at Mimar Sinan University Faculty of Fine Arts.


rahat :f

T A H S iL R A H A îF “ İhracatın dili ayrı, tahsilatın dili apayrı... Ürettiniz, sattınız... Sıra alacaklarınızın tahsilatına geldi, zorlandınız. Dil işi zaten problem... Yabancının hukuku bizimkinden farklı... Dert etmeyin! Tahsilat yönetimini Pamuk Factoring’e devredin, ihracat alacaklarının tahsilatını sizin yerinize Pamuk Factoring yapsın! Siz iç rahatlığıyla ihracat yapın!

Pamuk Factoring ile: • Finansman sıkıntısı yok! • Bürokrasi yok! • Dil sorunu yok! • Garantili ihracat var!

$ ] •[ e 1] 1l f i

PAMUK FACTORİNG w w w .p a m u k f a c t o r in g .c o m .t r

Cumhuriyet Caddesi, Elmadağ Han No:8 K:1 80200 Elmadağ-istanbul Tel: (0212) 296 85 05 pbx Fax: (0212) 234 13 98


Onlarınki sakin bir yurttu. Ö yle tarihin akışını etkileyecek ne büyük sa­ vaşlar yaratmışlar ne de parlak atılımlarda bulunmuşlardı. Topraklarına tüm şiddetiyle gelen krallıkların ordularına karşı yazılmış büyük direniş öyküleri de yoktu. Tarımla uğraşır, zeytinyağı üretirlerdi. Komşuları giri­ şim ci îonialılara göre iddiasız bir yaşamları vardı, ama keçi kılı dokum a­ larıyla da kim se rekabet edem ezdi. Bir de, “B en de senin için beyaz keçi getiririm sunağa” diyen şairleri Lesboslu (Midilli) Sappho (M.Ö. 7-6. yüz­ yıl) ile ... Y ak laşık 500 yıl sonra ünlü tarih çi ve co ğ ra fy a cı Strabon,

T h e i r s was a tranquil land. They engaged in

no great battles that changed the course of history, boasted o f no maı^ellous achıevements, nor put up heroic stands against conquering arrnies that became the stuff of legend. İnstead they busied themselves in their fields and produced olive oil. Compared to their neighbours, the enterprising lonians,

;dremit__ r Havran

'G ö k ç e b e y liZ

Astlepıon

Çandarh

Palamut

EGE DENİZİ Yenifoça., Saruhanlı M uradiyt

tburun

Menemen-;

,Ç *jm eılıı

D ağkızılca

M«nderes .Seferihisar t

Bir Türkm en yerleşim i olan Köseler köyü (en üstte). Bir zam anlar A igaililer için de hayat kaynağı olan Setlik Deresi (üstte). / The Türkm en village of Köseler (top). The Setlik River, which provided vvater for the city of Aegai (above). 56 S K Y L İF E

M A R T — j» .

MARCH 2 00 2

ırbalı~


Agora, yoğun bir yıkıntı görünüm ünde olsa da, bir yana devrilm iş sütun tam burları (üstte) ve taş döşeli antik yolu (üstte sağda), kentin ihtişam ını sergileyen kanıtlar o larak göz alıyor. Çarşıya giden yoldaki zırh betimli bir kabartm a (sağda). / Even the ruins of the agora speak of past splendours: sed io ns of toppled colum ns (above) and the stone paved road (above right). A relief depicting arm our on the road to the m arket (right).

“Sappho ile şiir alanında en alt düzeyde bile yarışabile­ ce k h içbir kadının varlığını ta n ım ıy o ru m ...” diye not düşmüştü ‘G eographika’ adlı eserinde. Ve bu sessiz top­ raklardan dünyaya yayılan başka büyülü sesler de var­ dı: “Eski zamanın yedi bilge kişisinden biri Pittakos”, şa­ ir Alkaios, yedi tonlu ölçünün yaratıcısı Terpandros, Ati­ na’daki Platon’un Akadem iası’nın başına g eçen Pitaneli (Çandarlı) Arkesilaos, antik dünyanın başyapıtlarından Theogonia/Yaratılış’ın yazarı Kymeli (Aliağa) H esiodos ve tüm zam anların en büyük ozanı H om eros... Hepsi de, adına Aiolis denilen toprakları solumuştu. Onlar, kıta Y unanistanı’ndan Batı Anadolu kıyılarına, ilk göçü gerçekleştiren Aiol boyunun çocuklarıydı. Ege D enizi’ni, yaklaşık 3100 yıl ö n ce gem ilerle aşıp g eçen Teselya ve Boiotia kökenli ataları, Edremit Körfezi’den İz­ mir’e değin tüm kıyı bölgesinde ve adalarda koloniler

they led unassuming lives, but no one could surpass their goat hair fabrics, or their poet Sappho of Lesbos (7th-6th century BC) who wrote, 'For you I will bring a white goat to the altar.' About 500 years later the celebrated historian and geographer Strabo declared in his Geographika. 'I know of no other vvoman who could even pretend to rival Sappho as a poet.’ And other enchanting voices echoed from this quiet countıy: Pittakos, one of the seven wise men o f ancient times, the poet Alkaios, Terpandros. creatior o f the septonıc scale, Arkesilaos o f Pıtane (the modern Çandarlı) who became head o f Plato's Academy in Athens, Hesiod o f Kymeli (the modem Aliağa) vvhose Theogonia (The Creatıon) ıs one of 57

S K Y L IF E

MART

MARCH 2 00 2


the masterpieces o f ancient literatüre, and Hom er, the greatest poet of ali time. Ali once breathed the air of the country known as Aeolis. They w ere descendants of the Aeolians, the first tribe to migrate from mainland G re e c e to th e vvestern shores o f Asia Minör. Their ancestors from Thessaly and Boeotia crossed the Aegean

1

kurmuştu. İleride A nadolu’da parlam aya b aşlay a ca k H elen u y g a rlığ ın ın ö n c ü le riy d ile r . Ama varlıklarını ancak 9- ve 8. yüzyıllarda gösterm eye başla­ yabileceklerdi. Aiolisliler, kimi anlatılara göre, soylarını Troya sa v aşların d a Y u n a n o rd u su ­ n u n k o m u ta n ı, k ra lla r k ra lı A g a m em n o n ’a b a ğ lıy o rla rd ı. Am azonlarla bir ilişkileri ola­ bileceği şeklinde yorumlar da vardı. Ama en önem lisi ‘E g e’ adının kökenind e yatan efsa­ neydi. Ege, yani esk i Y unan dilinde keçi anlamına gelen şu A ig aio s, A ega s ö z cü k le rin in gelip dayandığı yer...

Ta§ yığınları arasındaki seçkin m im ari p arçalarıyla kendini gösteren tiyatro­ dan geriye kalan oturm a bölüm leri (üstte). Tiyatroya giri§-çıkışı sağlayan geç H elenistik dönem e ait tonozlu geçit (altta). / The rem ains of tiered seats in the theatre, w here beautifully carved fragm ents can be seen am idst the heaps of stone (above). The late Hellenistic period vaulted entrance to the theatre (belovv).

M ito lo jiy e g ö r e , A tina k ra lı A egeus, oğlu T h e s e u s ’u, G i­ rit’teki bir labirent sarayda ya­ şayan boğa ve insan karışımı canavar M inotauros’a kurban olarak göndermişti. Eğer oğlu bu lab iren tte n geri d ö n erse, gem iye b eyaz yelk en ç e k ile ­ cekti. Theseus, Girit Kralı’nın kızının yardımıyla azgın yara­ tığı öldürüp, her yıl kurban is­ te y en M inos g e le n e ğ in e son vermişti ancak, dönüşte beyaz y e lk e n i çe k m e y i unutm uştu. B unu g ö ren b a b a A eg eu s, kendini denize atmış, Ege D e­ nizi d e, bund an b ö y le onun

Sea in ships approximately 3100 years ago, establishing colonies ali along the coast from the Gulf of Edremit to İzmir, and on the Aegean islands. They were the vanguards o f Hellenic civilisation, vvhich vvould begin to shine out in the 9th and 8th centuries BC. The Aeolians attributed th eir legendary origin to Agamemnon, king of kings and commander of th e G re e k fo rc e s in the Trojan wars, and a connection with the Amazons was asserted by some. But the most important legend was that explaining the origin of the w ord Aegean, vvhich d erives from the ancient G reek vvords Aegaios and Aega meaning goat. Myth relates that Aegeus, king of the Athens, sent his son Theseus as a sacrifice to the Mınotaur, a monster half bull and half human, which lived in a labyrinth ın Crete. If his son came alıve out of the labyrinth his ship vvas to hoist a w hite sail. W ith the help of the king of C rete's daughter, Theseus slaughtered the Minotaur, so putting an end to the annual hum an sa crifice vvhich th e m o n ste r dem anded. But upon his return he forgot to raise the white sail, and his father Aegeus threw himself into the sea ın grief, supposıng his son dead. From that

58 S K Y L IF E

MART

MARCH 2 00 2


Y A T A K

H a r e k e t l i ğ e c e y a ş a m ı!

Yatakta

kitap

okumanın,

Baş sırt ve ayak kısmı kumanda ile ayarlanabilen 5 hareketli m otorlu Alfleks Latalar değişik yatak tipleri için kullanılabilir. Bu sistem in en ideali Dunlopillo Lateks Yatak'tır.

televizyon

1929 Y ılından beri Ingiltere'de kauçuk ağacının öz sütünden üretilen Dunlopillo yatakları, vücuda her noktadan tem as ederek, m ükem m el bir konfor ve destek

izlemenin

keyfi

dunlopillo

sağlar. Hava ve ısı sirkülasyonu sağlayan Dunlopillo, uygun bir uyku iklim i oluşturur. Lateks bloklarının bağım sız hareketi sayesinde, yanyana yatan iki kişi, birbirle rinin

ile

çıkar.

hareketinden rahatsız olm adan uyuyabilir. Her D unlopillo yatak, iyi b ir uyku arkadaşı olm ak için tasarlanm ıştır.

D u n io D illo www.altin-yatak.com

e-mall: info@altin-yatak.com

“DOĞAL LATEKS YATAK”

İSTANBUL Akmerkez-Etiler (0212)282 04 05 / Aksoy Mobilya - Avcılar (0212)590 33 00 / Başer-Şenesenevler (0216)416 16 54 / Bev-Pa - Atrium (0212)560 97 36 / Bursa Pazarı Yeşilköy (0212)662 36 72 / Carrefour - Altın Yatak (0216) 448 01 12 / Cinisli-Nişantaşı (0212) 248 23 98 / Çifter-Göztepe (0216) 369 67 56 / Çifter-Feneryolu (0216) 369 80 35 / ÇifterAcıbadem (0216) 428 65 05 / M-Kare A.Hisarı (0216) 465 58 11 / EsmaÇeyiz-Beşiktaş(0212) 260 50 52 Gaziosmanpaşa (0212) 581 42 24 / Gündem-Erenköy (0216) 350 49 49 / Göztepe (0216) 386 06 18 / Hit - Etiler (0212) 263 39 08 / Homeland-Barbaros Bulvarı (0212) 27574 94-95 / İdealtepe-Altın Yatak(0216) 489 94 50 - 51 Mecidiyeköy Profilo (0212)216 40 60 / Migros - Beylikdüzü (0212) 852 03 60-61 / Royal-Bahçelievler (0212) 557 85 22 / Sedir (CNS)-Zekeriyaköy (0212) 202 66 10 / Selme Grup -Çağlayan (0212) 296 31 62 Seren-Ataşehir (0216) 455 39 78 / Site-Masko İkitelli (0212) 675 05 29-30 / V*ysel-Caddebostan(0216) 359 39 69/ Titiz-Bahçeşehir(0212) 669 28 19 • ADANA Sultan Mob. (0322) 453 30 29 • ANKARA Bilkent (0312) 266 05 47 Golden Home-Galleria (0312) 235 05 12 / Karum-Dönmez (0312) 467 09 25 / Migros Alışveriş Merkezi (0312) 541 15 04 / Samancı Cinnah Cd.-Çankaya (0312) 440 20 13 pbx • İZMİR Taşkıran - Narlıdere (0232) 238 42 25 Taşkıran-Alsancak (0232)421 87 62 / Yenkur-Karabağlar(0232) 237 58 98 / BANDIRMA Kelebek Mob. (0266) 714 28 88 • BURSA Perri Home (0224) 244 94 00 Fabrika-lst. Büyükçekmece Tel:(0212) 886 67 86-90 Fax:(0212) 886 67 91 / Ankara Bölge Mudürlüğü-SHeler (0312) 353 46 42 / Antalya Bölge Müdürlüğü (0242) 322 26 72 D unlopillo Türkiye İthalatçı D istribütörü G S ü D

ALTIN YATAK Sanayi ve Tic. Anonim Şirketi dir


time on the sea became knovvn after him as Aegaios Pontus. This legend spread far and wide, Crossing the Aegean Sea to a city on the slopes of Yunt Dağı, a mountain between Çandarlı and Mamsa. İts name was Aegai, that is 'the people o f the goats’. One o f the oldest of the Greek settlements in Anatolia, the site of this Aeolian settlement is knovvn today as Nemrudkalesi, and lies close to the village o f Köseler. The ruins o f Aegai, amidst terebinth and oak trees, are stili able to impress us vvith the form er magnificence o f this ancient city. Despite their great age the high city vvalls vvith their finely crafted masonry are in a remarkable State of presen/ation. These alone make Aegai one o f the most

Bergam a kentinin yatro geçitine bir evini ya da kutsal bir sm aller model of the city of Pergam um . A view of from the gym nasium area (top). Stone carvings vvhich once adorned either a villa or a sacred precinct (above).

adıyla, Aigaios Pontos olarak anılmaya başlanmıştı. Ege söylencesi öylesine güçlüydü ki, denizden kara­ nın içlerine, Çandarlı ve Manisa arasındaki Yunt Dağ ı’nın yam açlarına kurulu bir kente kadar ulaşmıştı. O nun adı da Aigai idi, yani keçiler halkı. K öseler Köyü’niin yakınında, Nemrudkalesi olarak bilinen bu Ai60 S K Y L İF E

M A R T — J^. M A R C H 2 0 0 2


ANTEKS İN THE RAİN.

VVash & Go % 1 0 0 cotton, non-iron shirting fabrics.

M a rc h 8-10 D ü n y a T ic a r e t M e rk e z i H ail 2 34830 Y e şilk ö y /İsta n b u l

AN TEKS

T E XTIL E i AP P AR E L SOURCING EXHI BI T10 N

"The a r t o f tr e a tin g c o tt o n " www.atac.com.tr

ANTEKS WEAVING MILL

ANTEKS S P IN IN G MILL

Akdeniz O rganize Sanayi Bölgesi P.K:762 Yeniköy/Antalya/TURKEY

Yunus Emre Cad. Orta Mah. N o.98 P.K:16 Altınova/Antalya/TURKEY

Phone : +90 242 258 10 10 (10 lines) Fax : +90 242 258 10 20 Telex : 56632 Ahoo Tr.

Phone : +90 242 340 10 20 (5 lines) Fax : +90242 340 10 29 Telex : 56297 Ahoo Tr.


ince işçilik sergileyen duvarlarıyla ayakta kalabilen ünlü çarşı binasının agora terasından görünüm ü. / The fam ous m arket building, whose w alls rem ain standing, as seen from the terrace of the agora.

important ancient sites in Turkey. The sections dating from different periods carry us on a joumey through time. The earliest sections dating from the archaic period (7th and 6th centuries BC), remains o f which are extremely rare, provide the best evidence o f the city's great age. O th e r sections date from the Hellenistic period, and the latest from the Roman period. The 80 metre long three-storey agora building, vvith its vvalls stili nsing to över 10 metres in height, is an astonishıng sight, contrasting as it does vvith the tumbled ruins around it. The

ol yerleşim i, aynı zamanda antik Y unan’ın Anadolu’daki en eski kentlerinden biriydi. Bugün m enengeç ve m eşe ağaçlarının altında, yıkık bir kent gibi görünse de, ayaktaki kalıntıları halen etkileyi­ cidir Aigai’nin. Çünkü bu izler kentin bir zamanlar ne denli ihtişamlı olduğunu ve aynı zamanda da tarihinin çok gerilere dayandığını söyler. Çok iyi korunmuş, ince işçilik serg iley en y ü k sek duvarları eşi bulunm az bir m alzem edir. Ve Aigai, bu özelliğiyle, günüm üze kalan en önem li antik kentlerinden biri olarak ön e çıkar. Ken­ ti saran sur duvarları, yaşanılan tarihi evreleri gözler önüne serecek denli güzel örnekler sunar. Her şeyden ö n ce en d er olarak g ö z len eb ilen arkaik d önem , yani, MÖ 7. ve 6 yüzyıl gibi erken dönem e ilişkin duvar ka­ lıntıları, kentin tarihini çok eskilere götürecek en önem ­ li kanıt olarak belirir. Sonra Helenistik, ardından da Ro­ ma dönem i... Y oğun taş yığınları ve yıkıntıları arasında, onu n sek sen m etre uzunluğunda ve on m etreyi aşan

ground storey of this building opens onto the S t r e e t , and the top second storey onto the agora. Here you can see a rare fragment o f a mushroom-shaped column capital o f the type unique to Aeolian architecture. On the upper terrace of the theatre are two temples thought to have been dedicated to Zeus and his warrior daughter Athena. A third small temple at the vvestern end o f th e acropolis w as dedicated to Demeter, goddess o f fertility, and her daughter Kore. Belovv, in the Kocaçay Valley, you come across another temple, that o f Apollo, to vvhom despairing kings, nobles, peasants and slaves applied for knovvledge o f their future fate. The Aegaeians lived a peaceful, untroubled life, at a safe distance from the Persians whom they regarded as barbarians and who ruled much o f the region betvveen the 6th and 4th centuries BC. They never joined forces vvith Lydia, vvhich

yükseklikteki çarşı (agora) binası beklenm edik bir sürp­ riz gibidir. Üç katlı olan bu yapının alt katı bir sokağa, en üst katı ise agoraya açılır. Orada, ele g eçen ender eserlerd en birini, yalnızca Aiol m im arisine özgü çok önem li bir elem anı görürsünüz. Bu mantar şeklinde bir sütun başlığına ait bir parçadır. Sonra tiyatronun üst te­ rasındaki tapınaklar alanında tanrılar tanrısı Zeus ve kızı 62 S K Y L İF E

MART

MARCH 2 0 0 2


S hop& M iles, T H Y uçuş m illerinize alışveriş milleri ekleyebilen tek kredi kartı. Alışverişinizi S hop& M iles ile yapın. Bedava Budapeşte biletinizi çok dah a çab u k kazanın.

Garanti

TURK HAVA YOLLARI

444 0 333 www.shopandmiles.com


savaşçı A thena’ya adanm ış olduğu düşünülen iki tapınağa ait kalıntılar karşılar sizi. Akropolisin batıya uza­ nan ucundaki küçük tapınak ise b e ­ reketin sim gesi D em eter ve kızı Ko­ r e ’y e ta p ın ılm a k için y ap ılm ıştır. Aşağıdaki K ocaçay vadisinde ise bir b aşka tapınak k eser önünüzü. Bu kralların, soyluların, köylülerin ve hatta kölelerin, gelecekteki kaderle­ rini um utsuzca ö ğ ren e b ilm ek için başvurdukları bir tanrı içindir; Apollon. Karanlığa göm ülen çoğu Aiolis kentinin aksine, İskend er’d en so n ­ ra, MÖ 2 1 8 ’de Bergam a Krallığı’na bağlanm asıyla birlikte adını duyur­ maya başlayan Aigai, barbar olarak tanımladıkları Pers egem enliğinden (M Ö 6 ve 4. yüzyıl) uzakta, sorun­ suz bir yaşam sürdürdü. Yunan k o­ lo n ile rin i te h d it e d e n ve h a ra c a bağlayan Lydia’ya ve Perslere karşı kurulan, ancak sonradan siyasi gü­ ce ve ticari tekele dönüşecek Delos D en iz B irliğ i’n e de h içb ir zam an üye olm adılar. E g em enliklere ses­ sizce boyun eğdiler, ama Aiol Birliği'nin en önem li 12 kenti arasında, tıpkı bir keçi gibi, inatla, kimlikleri­ ni en fazla koruyabilen ve yaşatabilen de onlar oldu. •

threatened the Greek colonies and held them to tribute, or became members of the Maritime League of Delos, originally establıshed in opposition to the Persians, and which subsequently became a povverful political force and trade monopoly. Instead of sinking into obscurity like most Aeolian cities, Aegai enjoyed a new period of renovvn after becoming part of the Kingdom of Pergamum in 2 18 BC, in the vvake of Alexander the G reat’s conquests. The Aegaians quietly submitted to whatever povver happened to be enjoying supremacy at the time, and with the stubborn determination of goats succeeded in preserving their identity for longer than any of the other tvvelve majör cities of the Aeolian League. •

* Nermin B ayçın, arkeolog.

* Nerm in Bayçın is an ai'chaeologist.

Farklı dönem lerde aynı toprakları yurt edinen kültürlere ait yapılar; biri yüzlerce yıl öncesine ait bir yapı (en üstte), diğeri ise bugüne ait b ir köy evi (üstte). / Past and present at Aegai: a building dating from m any centuries ago (top) and cottage in the village of Köseler (above).

64 S K Y L IF E

M A R T -<J»- M A R C H 2 0 0 2


Located ın th efın est cruısınfl area o f the Eastern M edıterranean, the marina sets new standards ın envıronmental desıgn and customer facılıtıes. • An exclusive vvaterfront village with boutkjues, m ini-m arket, medical centre, chandlery, yacht broker, yacht charter, Swiss G ourm et delicatessen, Swissotel Veranda Restaurant and North Shield Pub. • T he m arina lies at the foot of pine forested hills and enjoys a peaceful, traffıc free environm ent. • Pontoon berthing for yachts up to 45 m etres LOA. • Luxurious m arble clad and air-conditioned washrooms. • Hundreds of unspoilt bays with crystal clear vvater and dram atic scenery. • Separate technical services and yacht storage yard. • 57 room s Swiss Inn Hotel.

T

he

I

Camper & Nicholsons

_______________________________________________

nn

al

MARINAS

S W İS S Ö t e l^ J ^ G Ö C E K M A R (IN A R e s o r t

P o rt G ö ce k M a rin a , PK 20, 4 8 3 1 0 G ö ce k , F e th iy e /M u g la , T u rk e v

T el: + 9 0 ( 0 ) 252 645 1520

Fa.\: + 9 0 (0 ) 252 6 45 1897

E m ail: m a r i n a @ p o r t g o c e k .c o m

w w w .portgocek.com ...OF

MARI NAS

&

WAT E R F R O N T S

VVORİ D W I D t


By SAMİ BOYACI' Photos ERDAL YAZICI / PRINT PHOTOBANK TURKEY


Y e n i bir şehre girmenin zevkini hiçbir şeye değişm em . Hele bilmediğiniz ama hakkında bir dolu şey duyduğu­ nuz bir şehre girm enin heyecanını; ya bir şehri geride bırakm anın, yeni coğrafyalara, yeni dünyalara yol alm a­ nın gizli zevkini... Rum eli’nden, b elki de Avrupa’nın uzak m em leketlerinden gelen yolcuların, yaklaşık ola­ rak son 450 yıldır, İstanbul’a girm eden önceki son dura­ ğından bahsedeceğim sizlere bu yazıda. Mimar Sinan’ın

No pleasure can compare with that of entering a city for the first time, particularly when you have heard much told about it; or leaving a city behind on a joumey to new places. For travellers from the Balkans and the distant countries o f Europe making their way to İstanbul for the first time, the last stop before entering the city was Büyükçekmece. This lake, separated from the Marmara Sea only by a narrovv stnp of land, was also the first stop of travellers and Ottoman armies headıng westwards. Here the great I6th century Ottoman architect Mimar Sinan built the Büyükçekmece mosque complex, vvhich reflects his genius in its full splendour.

tüm d ehasını yansıttığı B ü y ü k çek m ece külliyesinden; geçm iş zaman yolcularının ve ihtişamlı Osm anlı ordula­ rının, Marmara Denizi ve B üyü kçekm ece G ölü’nün ve

Kanuni Sultan Süley­ m an'ın Zigetvar se­ feri öncesinde, 1566 y ılın d a M im ar S i­ n a n 'a ıs m a rla d ığ ı külliyenin kervansa­ ra yı, o rijin al çatısı n ed en iyle Kurşunlu Han olarak tanınmış (solda). / The ker­

v a n s a ra y b u ilt by M im a r S in a n fo r Süleym an the Magnificent is known as K u rşu n lu H an on account of its leaded roof (left).

68 S K Y L IF E

MART —

MA RCH 2 0 0 2


Acco rd in g to the I7 th -ce n tu ry tra v e lle r Evli/a Ç e le b i, Büyükçekmece was part of the judicial district o f Eyüp on the Golden Hom . İn Byzantine times the town was known as Atira or Atirus, and served as a halting place for travellers and armies, as it continued to do in Ottoman times. Evliya Çelebi vvrites that the lake was famous for plaice and eels, vvhich vvere caught in the famous net fishery here, Prior to th e Z ig e tv a r cam paign o f 1566 Sultan Süleym an the Magnificent commissioned Mimar Sinan to build a complex consisting o f mosque, prayer terrace, kervansaray, vvater fountain, and the beautiful arched bridge spanning the neck

Göl üzerine yeni otoyolun inşa edilm esinden sonra yayalara ve bisikletlilere h izm et veren köp rünün b alk o n la rı, küçük m o lalar için o ldukça uygun. Since the new Coastal road was built över the lake, the beautiful arched bridge built by Mimar Sinan has been open only to pedestrians and cydists. The balconies on the bridge are perfect for stopping to watch the scenery.

tabii tarihin kıyısındaki o güzelim son ve ilk duraktan... Bugün İstanbul’un en güzel sayfiyelerinden biri olan tarih kokulu B üyü kçekm ece’den... Evliya Ç eleb i’nin, 17. yüzyılda Eyüp Kadılığı’na bağlı bir nahiye olarak bahsettiği B üyü kçekm ece’nin geçm işi Bizans dönem ine kadar uzanıyor. Bizans kaynaklarında adı Atira veya Atirus olarak g eçen yerleşim , gerek B i­ zans gerekse de Osm anlı dönem inde yolu Batı'ya dü­ şen orduların ve gezginlerin geçiş ve konaklam a yeri olarak kullanılmış. Y ine Ç eleb i’nin bahsettiğine göre, bir zamanlar pisi ve yılanbalıkları ile ünlü bir dalyanı barındıran B ü yü k çek m ece G ö lii’nün Marmara Denizi ile buluştuğu ince kıstakta Kanuni Sultan Süleym an’ın Mimar Sinan’a inşa ettirdiği bu menzil kiilliyesi. kervan­ saray, m escit, namazgah, çeşm e ve o güzelim köprü­ den oluşuyor. Kanuni nin, 1566 Zigetvar seferi öncesi Sinan'a ısmarladığı, ancak aynı seferde vefat ettiği için hiçbir zaman görem ediği külliyenin kuşkusuz en göste­ rişli yapısı, göl ile Marmara Denizi arasındaki ince geçit üzerine inşa edilen köprüdür. Dört ayrı yapıdan oluşan 69 S K Y L IF E

MART

MARCH 2 00 2


M im arisiyle dikkat çeken köprünün (üstte) ve Büyükçekm ece’nin tüm tarihî dokusunun m im arı Sinan’ın heykeli, kervansarayının önünde, m ağrur duruyor (solda). / The gracefully arching bridge över the lake (above) and the statue of Mimar Sinan in front of the kervansaray which he also designed (left).

o f the lake, but did not live to see the work completed. The bndge consists o f four separate sections wıth a total of 28 arches, and is 635 metres long in ali. Hundreds o f buılders and stonemasons vvere employed on this ambitious project, vvhose positıon betvveen sea and lake caused considerable difficulties according to contemporary chronicle wıiters. Huge pumps vvere used to remove the vvater in the process of inserting the gigantic piles for the bridge’s foundations. Molten lead was then poured into the spaces betvveen the piles, each of which was över five metres ın height. This technique, used for the first time by Mimar Sinan, has enabled the bridge to sun/ive as strong as ever to the present day. One of the most ınterestıng features of the bridge are the juttıng bays supported by consoles, and marked with ınscription panels. One is can/ed with four couplets composed by the poet Hüdai and designed by the celebrated calligrapher Deıviş Mehmet, and another bears Sinan's signature. Here

635 metre uzunluğundaki köprünün yapımında yüzler­ ce dülger ve senktraşın çalıştığını, göl ve deniz arasın­ daki konum unun da inşaatını zorlaştırdığını yazıyor ta­ rih kitapları. Köprü tem ellerine yerleştirilen dev kazıkla­ rın çakılabilm esi için, dev tulumbalarla gölün sularının 70 S K Y L IF E

MART

MARCH 2 00 2


çekilm esinin o günlerde ne kadar zahm et­ li bir iş olduğunu tahmin edersiniz. Köp­ rünün bugüne kadar sapasağlam ayakta kalması için, üç insan boyundaki bu ka­ zıkların aralarına kurşun akıtmak da yine Mimar Sinan’ın buluşu. B ü y ü k ç e k m e c e K ö p rü sü nü n en ilg in ç özelliklerinden biri de taş konsollara otur­ tulmuş kitabeli balkonlar. Bu uzun köprü üzerind e solu k lananlara, rastladıkları eş dostla kısa bir sohb ete koyulanlara hizmet veren balkonlarda, dönem in ünlü hattatla­ rından D erviş M ehm et’in şair H üdai’nin dört beyitini işlediği kitabenin yanı sıra, Sinan’ın im zasının bulunduğu bir kitabe de var. İstanbul yönünden köprüyü geçtiğim izde taş, tuğla ve derzden yapılma kervansaray çık ıy o r karşım ıza. O rijinal çatısı kurşun kaplam a olduğundan Kurşunlu Han ola­ rak bilinen kervansaray, bir ara ayçiçeği deposu olarak kullanılmış. 1988 yılındaki

travellers could halt to rest on the long bridge, or converse with fnends and acquaintances whom they met. At the eastem end of the bridge stands the kervansaray, built o f stone and bnck, and originally having a leaded roof, for vvhich reason it was knovvn as Kurşunlu Han or Lead Khan. After it fell into disuse as accommodation for 71 S K Y L IF E

MART

MARCH 2 00 2


Kesme taştan yapılm ış üç kanatlı Sultan Süleym an Çeşm esi (üstte) ve Sokullu Mehmet Paşa Mescidi (altta) de Sinan’ın eseri. / Sultan Süleym an Fountain (above) and Sokullu Mehmet Paşa Mescit (below) are also the w ork of Mimar Sinan. restorasyon sonrası gerçek kimliği­ ne tekrar kavuşan kervansaray, bu­ gün B ü y ü k çek m ece B eled iy esi’nin çalışmalarıyla kültür-sanat m erkezi­ ne dönüştürülm üş durumda. Y apı­ nın en ilginç özelliği, binanın için­ de bulunan 21 ocağın bacalarının toprak altından g eçirilerek köp rü­ nün ayaklarına verilmesi. Mimar Si­ nan'ın dehasının ürünü olan bu il­ ginç buluşun nedeninin, köprünün zem in in in b u zlan m asın ı ö n le m e k olduğu sanılıyor. Her kar yağdığın­

travellers the building was used for some years as a storage depot for sunflovver seed o il. T h e k e r­ vansaray was restored in 1988, and is now used as a cultural centre. O ne of the most fascinating featu re s o f the building illustrates Mimar Sinan’s brilliant as an inventive engineer as wel! as architect. T h e chim ney flues from the 21 fireplaces in the building lead to the pıers o f the brıdge, and the hot air is thought to have prevented the surface o f the bridge from icing över in cold vveather. İstanbul has grovvn över the cen-

da buzlanma sonucu kitlenen yolla­ rım ızı akla g e tirin ce , e sk ile r bazı şeyler üzerine daha incelikli düşü­ nüyormuş gibi geliyor insana... Bugün İstanbul’un bir parçası hali­ ne gelen Büyükçekm ece, tarihî do­ kuyu sarıp sarmalayan kültürparkı, göl ve deniz manzarası ile haftasonu kaçam akları için iyi bir şehiriçi

turies, and today Büyükçekmece lies on its outskirts. W ith its cultur­ al park encompassing the historic buildings of the tovvn, and its beautifu l vievvs o f sea and lake, Büyükçekmece is a perfect place

seçeneği. Gün boyu, ister üç kanat­ lı k e sm e taştan Sultan Sü ley m an Çeşm esi’nin kenarına kurulun, ister göl kıyısındaki res­ toranlarda karnınızı doyurun, isterseniz de kervansara­ yın içinde eski gezginlerin seslerine kulak verin, ama hava hafiften kararır, güneş de kızıllığını göle ve denize bulaştırırken, o güzelim köprünün balkonlarında olmayı sakın ihmal etm eyin. •

for a day out o r weekend break. A fte r visiting the beautiful triple panelled stone Fountain o f Sultan Süleyman and listening to the echoes o f past travellers in the kervansaray, you can enjoy lunch in one of the lakeside restaurants. Then as the sun begins to set, you can walk along the brıdge to one of the balconıes and vvatch its reddening reflections on the lake and the sea. •

* Sami Boyacı, yazar.

Samı Boyacı is a freelance wnter. 72 S K Y L IF E

MART

MARCH 2 0 0 2


M

DD

D EĞ İR M E N C İ G R O U P

NOBODY PU TS A LL T O G ET H ER L IK E D EĞ İR M EN C İ G R O U P 4 0 TONS DAILY CAPACITY OF SPINNING M ILL ( RİNG ) 5 5 TONS DAILY CAPACITY OF SPINNING MILL ( OPEN-END ) 2 5 MILLION M T ANNUAL PR0DUCTI0N VVEAVING MILL ( FLAT ) 2 0 TONS DAILY CAPACITY OF TOVVELUNG MILL 5 0 TONS DAILY CAPACITY OF KNITTING M ILL 5 5 TONS DAILY CAPACITY OF PRINTING-DYEING MILL 1 0 TONS DAILY CAPACITY OF YARN DYEING MILL 2 0 THOUSAND PIECES DAILY GARMENT OUTPUT CAPACITY 3 THOUSAND PIECES DAILY ÛUILT OUTPUT CAPACITY

MDO MARMIS SPINING MILL ( RİNG )

MDO SPINING MILL { OPENEND )

MDO KURT SPINING MILL ( O P E h ^ M

MDO VVEAVING MILL

i ' i g MDO PRINTING & DYEING MILL

EVİTA HOME COLLECTION TEXTILES FACTORY

j y

MDO EXPORTS TEXTILES FAC

c l V e s a s v e s f 2/ u u u l t o s s l a * v (U l/V { Z T f u h u ' İ S MDO ÛUILT PLANT

MDO HOTEL TEXTILES FACTORY

HEAD OFFICEıORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ / DENİZLİ

TEL:+90.258 269 11 35 (PBX) FAX:+90.258 269 11 34

s b iz z .

İS T A N B U L OFFICE: TEKSTİL MER KEZ İ (KE RES TE CİLER SİTESİ) TEL: + 9 0 . 2 1 2 637 22 11 (PBX)

FATİH C A DD E S İ NO: 43 MERTER

FAKS: + 90. 2 1 2 63 7 44 66

M D O HO TEL TE X TIL E S H O W R O O M : K IR C A M İ M AH. O N U N C U C AD. SAYGI S İTE S İ 11 1/B ANTALYA TEL:+90.242 312 30 08 / +90.242 312 30 09 / +90.242 312 97 77

e-mail:mdogroup@mdogroup.com.tr

FAX: +90.242 322 55 15

web site:www.mdogroup.com.tr

.


Text and pholos Ş. AYHAN TÜNEL


A y a k l a r ım ın altınd a uzayıp giden dingin ve derin mavinin, başım ın üstündeki gökyüzüyle ufu k ç iz g is in d e ö p ü ştü ğ ü n ü gördüm ... Ufuk çizgisinin kay­ bolduğu günler, tek bir mavi olurdu gözlerim in önünde. Kendimi ilk kez o derin mavi­ nin kollarına bıraktığımda, ya­ şad ığım tarifsiz b ir m utluluk oldu. Y üksek bir tepenin deni­ ze doksan d erece açıyla inen sarp yam acından yapmıştım ilk

I see the deep tran q u il blue stre tch in g into th e d istan ce b eneath my fe e t and th e sky above my head delicately touch on the horizon. O n days when the horizon line ıs invisible they merge into a sıngle blue expanse. The first time I abandoned myself into the arms of that deep blue I felt an indescribable happiness. My first dive was at a sheer cliff that plunged into the sea. Seeing ali the diverse livıng creatures of


d alışım ı. Y a m a cın b ittiğ i y erd en yukarıya doğnı yaşam fışkırıyordu. D enizin tüm varlıklarını yakından izlem enin keyfini yaşıyordum. T ek ­ n e y e çık tığ ım d a m avin in an lam ı değişmişti artık. Mavi yaşanmalı ve korunmalıydı. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye, mavi derinliği sevenler için sonsuz olanaklarla dolu. Karadeniz, Mar­ m ara, E ge ve A k d en iz ’in co ğ rafi konum larından kaynaklanan iklim farklılıkları da dalgıçlar için değişik

Derin m avi kendine ait canlıları da bu uçak batığı gibi dışarıdan gelenleri de özenle sarm alıyor (üstte). The blue depths conceal their inhabitants, and even intruders like this w recked aircraft (above).

the sea at close quarters was an intoxicating experience. W hen I rose to the surface and climbed into the boat the meaning o f blue had changed for me. İt had become something to be cherished and treasured. Surrounded by seas on three sides, Turkey offers endless possibılities forthose who love the blue deep. The Mediterranean, Aegean, Marmara and Black Seas are each 77 S K Y L IF E

MART

MARCH 2 00 2


Kaş’ın derinliklerinde biri diğerinden çok farklı özellikte {eşit çeşit sünger bulunuyor. / Many different species of sponge can be seen in the w aters around Kaş.

tatlar sunuyor. Sıcak iklimi göz önüne alındığında Ak­ deniz, dalış turizmi açısından öne çıkıyor. Akdeniz b öl­ gesinde dalış açısından en uygun yörelerden biri de An­ talya iline bağlı Kaş ilçesi. Kaş’ta denizin berraklığı ve duruluğu, dalış noktalarının

quite different in character, both geographically and climatically. W ith its w arm vveather and sea te m p e ra tu re s, the Mediterranean naturally comes first for divers, particularly at Kaş, vvhere the sea ıs crystal clear and there are spectacular undervvater sıghts. Caves, vvrecks. reefs, canyons and walls are


i t Ut'M.t S ilip

liiU U li'

% ' ! * • * • * * s : ; - . . 'V y».

'

Denizi güm üşleyen b araküdalar sürü halinde av peşinde (üstte). Su dünyasının en görm üş geçirm iş elem anlarından istiridye (altta). / A shoal of barracudas hunting their prey (above). An oyster, one of the most ancient sea dvvellers (below).

zenginliği ile bir diğerine yakınlığı insanı şaşırtıyor. B u­ rada her seviyede dalgıca uygun dalış noktası var. Ma­ ğaralar, kovuklar, batıklar, rifler, kanyon ve duvarlar ol­ duğu gibi, yeni dalışa başlayacak olanlar için de kurs g ö reb ilecek leri uygun dalış zem inleri bulunuyor. Her

ali to be found here, as well as ideal spots vvhere the bottom ıs safe for leamers. Dıving school boats go out for moming and aftemoon sessıons ever/ da/, and sometimes for night dıving expeditıons. Every time o f day and each indıvidual dive has its unıque


Adına y araşır güzellikteki Neptün pe­ çesi (solda) ve tüp anem onu (altta). Neptune's veil is as beautiful as its n a m e su g g e sts (le f t ). A tu b e anem one (below).

beauty. W h e n you dive in the early morning light you are vvelcomed by even earlier risers than yourself: such fish as laos (E p in e p h e lu s aeneas), sar (Diplodus sargus), gobies (Gobius spp.) of two species knovvn as kayaso ka r and papazbalığı in Turkish, and the liche (Lichia am ia). Depending on th eir level o f skill and experience divers can explore vvrecks of b o ats, ships and planes, cave s, can yo n s and ro ck vvalls. A t night the deep blue tums to black, and the divers' torches flicker like fireflies in the darkness. Many sea creatures sleep by night, so it is possible to get a closeup view o f elusive fish that by day vvould be off in a flash at the approach o f an intruder. VV hether by day o r night, divers must faithfully follovv safety rules and take equal care to preserve the undervvater vvorld. A careless kick gün, sabah ve öğlen dalışa çıkan dalış okullarının tekneleri, g ece dalışı da düzenliyor. Her saatin ve her dalışın kendine has bir güzelliği var. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte suya daldığımızda, bizden çok daha ö n ce uyanmış laosların, karagözlerin, kayasokarlarının, papazbalıklarının, akyaların, kısacası tüm deniz sakinlerinin ‘günaydın’ları ile karşılanıyonız... T ekned eki dalgıçların yeteneği ve isteği doğrultu­ sunda, batık tekne, gemi, uçak ya da mağara, ko­ vuk, kanyon veya duvar dalışı da yapılabiliyor. G e­ celeriyse derin mavi, derin bir siyaha dönüşür. Ka­ ranlık sulara daldığınızda, fenerlerin ışığı suyun al­ tında yüzen ateşböcekleri gibidir. G eceleri uykuya çekilen deniz sakinlerini, gündüz vakti yanına yak­ laşamadığınız birçok balığı daha yakından incelem e şansınız olacaktır. G e ce veya gündüz, her dalışta hem kendimizi hem de deniz canlılarını korumak amacıyla em niyet kurallarına uym ak gerekir. 350-


Ka}, dalm ak isteyenler için adeta bir eğlence tüneli; m ağaralar, kovuklar, b atıklar ve am foralarla dolu. / The sea around Ka§ is a vvonderland for divers, with its caves, w recks and am phoras.

400 yılda oluşmuş bir m ercana tüpüm üzle, paletim iz­ le veya herhangi bir m alzem eyle çarpm ak birkaç sa­ niyede o canlının yok olmasına ya da kısm en zarar görm esine neden olur. Yıllardır K aş’ın tüm d erin liklerine dalıyor ve artık mağaraların, kovukların, amforaların, batıkların yeri­ ni ve hatta hangi kovukta hangi orfozun yaşadığını bile biliyorum... Bir dalış noktası olan Fener’e gitti­ ğim de, Süleym an adındaki orfozum uzu sülalesiyle birlikte görm ek ya da Ç apabanko’daki baraküda sü­ rüsünün arasına girip ürkütücü görünü şlerine rağ­ m en on ları zev k le iz lem ek ... H idayet K oyu ’ndaki utangaç, ama bir o kadar da asabi miireni ziyaret et­ m ek... Burunları havada olm akla birlikte son derece sevim li Caretta caretta’larla yüzm ek... Tüm bunlar doyum suz gü zellik te... Büyük mavinin derinlikleri tüm canlılarıyla gelene kucak açıyor... •

from a flipper or knock from an air cylinder or other piece of equıpment can damage coral that took 350-400 years to form. After years o f diving around Kaş, I know the undeıwater landscape here like the back of my hand; each cave, each hollovv, each w reck, each spot vvhere ancient amphoras lie on the seabed, and even the hiding places of each grouper. A t the div­ ing point of Fener I can watch the grouper we cali Süleyman svvimming vvith his relatives, or svvim vvith a shoal of barracudas, fearsome in appearance but at the same time fascinating. İn Hidayet Bay we visit the shy but quick tempered moray eels. W e svvim vvith the aloof but charming loggerhead turtles. İn this beautiful altemative vvorld, colours, movements and perspectives are endlessly enchanting and unforgettable. •

* Ş. Ayhan Tünel, fotoğrafçı.

* ş Ayhan Tünel is a photographer. 81 S K Y L IF E

MART

MARCH 2 00 2


V

vs jjüljııjj . . H h

tadın StMoritz J Ûjül dsıif unıl MpBiijj/B

I Havoured St Moritz By EMRE ERMİN* Photos MURAT TANER / PRINT PHOTOBANK TURKEY


The assocıation vvith w in ter holidays gives a misleading

K ış tatili denilince hem en akla gelm esine bakm ayın siz, burası güneşin ülkesi... Kışın dağların bem beyaz zirve­ leri arasında uzanan bir vadi; göller, orm anlık yamaçlar ve köyler, dünyanın en g ü z e l m an z a ra la rın d a n birini oluşturuyor b u ra­ da, Engadin V adisi'nde. St Moritz ise vadinin en b ü y ü k y e r le ş im y e ri. 1 9 0 0 ’lerin b aşın d an b u ­ güne Avrupa’nın en göz­ d e k ış tu rizm i m erk ez i o lm a ö z e lliğ in i k o ru sa da yılın her mevsiminde canlı. Ö zellikle kış spor­ ları a çısın d a n h er şey e sahip olduğunu söyleye­ biliriz. Muhteşem doğası, ulaşım ın kolaylığı, ulus­ lararası kayak yarışmala­ rı dünyanın her köşesin­ d en insanları İsviçre’ye, St Moritz’e çekiyor.

ımpression. This is a land of sunshine, under whose golden rays a long valley stretches between snovvy peaks. Lakes, forested slopes and villages make up one o f the m ost beautiful vievvs in the world. St Moritz, the largest to w n ın th e Engadin V a lle y in Svvitzerland, has been Europe’s most renowned winter resort resort since the tum o f the 20th cen­ tury, vvhen European roy­ alty and aristocracy took to holidaying here, partly because w ith only tw o

Kraliyet aileleri ve asiller geçen yüzyıl başından bu yana kış tatili için St Moritz’i se­ çiyor (en üstte solda). Tren, Zürih’ten St Moritz’e ulaşm ak için en kolay seçenek (en üstte sağda). / Royalty and aristocrats have been holidaying at St Moritz since the beginning of the last century (top left). The train from Zürich to St Moritz passes through beautiful scenery (top right). 84 S K Y L IF E

MART —

MA R C H 2 0 0 2

roads into the valley at either end it offered good security. Hence the resort acquired the glamorous and exdusive reputation w hich ıt has never lost,


Kar üzerinde oynanan polo, St Moritz’de yapılan en popüler sporlardan (üstte). Donmuş göl, ‘atlı kızak yarışı’ gibi sporların yapılm asına da olanak tanıyor (altta). Playing polo in the snow is one of the most popular sports in St Moritz (above). W hen the lake freezes horse-drawn sleigh races are held bere (below). G eçen yüzyıl başından beri Avrupalı kraliyet aileleri ve asiller, sad ece iki ucundan geçit veren vadinin güvenli olm ası nedeniyle de tatil için St Moritz’i seçiyorlarmış. B öy lece, yöre pahalı ve sosyetik bir turizm merkezi ola­ rak anılmaya başlanm ış. Bugün de öyle olmaya devam ediyor. Lüks otelleri birçok ünlüyü ağırlıyor. İklim i de çok elverişli Engadin V adisi’nin. D ağlık ve

and the luxury hotels here vvelcome many celebrities. St Moritz is lively in every season, although winter remains the hıgh spot. St Moritz has everythıng are concerned. Glorious tions, an airport withın bring people here from

one could want where wınter sports scenery, intematıonal skiing competieasy reach, and the sunny climate ali över the vvorld. Despite its posi-


Donmuş göl üstünde oynanan ‘curling’ de popüler sporlardan (üstte sağda). Kayak, her yaşta insanın yapabileceği zevkli bir spor dalı (üstte ve sağda). Curling is another of the sports played on the ice-bound lake (above right). People of ali ages enjoy skiing (above and right).

karlı olm asına rağmen, yılın 322 günü güneşli. Tatiliniz­ de kötü havaya denk gelm e olasılığınız yok gibi. Ve bu­ ranın havasını 'şam panyaya benzetiyorlar; soğuk, b er­ rak, hafif ve pahalı. G ece hayatı da hareketli. Kışlık aktivite takvimi kabarık; sanat ve müzik gösterilerinin ya­ nında kış sporları yarışmalarının çokluğu ve çeşidi de dikkat çekici. Kasabanın bir gölün yanında bulunması spor seçeneklerini artırıyor. G öl kışın donuyor. Buzun üstüne kar düşünce de gölde at yarışları yapılıyor, polo, golf, kriket oynanıyor. Göl donduktan sonra henüz kar yağmadıysa, dümdüz buzun üzerinde buz pateni yapılı­ yor. Bu rüya gibi bir şey; buz şeffaf olduğundan gölün dibi görülebiliyor, kayalar, yosunlar, hatta balıklar bile. ‘Kara buz’ diyorlar gölün bu haline, dik yamaçlardaki ormanların gölgesinde kaldığından siyah görünüyor göl. Üzerinde yürürken buzdan gelen bir ses duyuyorsunuz bazen, anlık bir uğultu, buzun canlı olduğunu düşünü-

tion amid snow covered mountains, the Engadin Valley enjoys an amazing 322 days o f sunshine per year, so the risk o f a holiday spoilt by bad weather is almost nil. The air in the val­ ley is likened to champagne: cool, clear, light and expensive. St Moritz is famous for its nightlife and busy calendar of art and music events, as well as a wide diversity o f vvinter sports competitions. The town stands on a lake vvhich freezes in 86

S K Y L IF E

MART

MARCH 2 00 2


Emre Ermin

«nuarS " “" S w”" '*

Uzun ve dik yam açları dolayısıyla St Moritz, Alp Disiplini yarışları için vazgeçilm ez adres (üstte). Ünlü Am erikalı kayakçı Picabo Street, 21 Aralık 20 0 1 'de yapılan ‘ Bayanlar İniş’ yarışının sonunda (altta). / W ith its long steep slopes, St Moritz is one of the best areas for alpine skiing (above). The famous Am erican skier Picabo Street at the finish of the W om en’s Downhill event held on 21 Oecem ber 2001 (below).

Emre Ermin

yorsunuz. Koca derin çatlaklarıyla hareket ediyor göl. Ama korkmayın asla kırılmaz, üzerinde yüzlerce insan geziyor, bir keresinde küçük bir jet acil iniş bile yapmış. B eş kilom etre m esafede Zürih’ten tarifeli uçuşların ya­ pıldığı bir havaalanı var. 1928 ve 1948’de düzenlenen kış olim piyatları da b ölg en in tarihinde bir yıldız gibi

winter, and when snow falls on the ice it is used for horse races, polo, golf and cricket. If no snow falls immediately it is used for ice skating. Skating here is a magical experience. The ice is so transparent that the lake bottom, rocks, weed, fish and ali are visible. This is what locals refer to as ‘black ice', since the lake appears black in the shadovv o f the steep


forested slopes rising above it. VValking över the ice you sometimes hear a strange rumbling sound as if the ice vvere alive. İn fact it is caused by movement of the ice along the deep cracks. But there is no need to be afraid of it breaking. Hundreds of people can walk on the surface without danger, and on one occasion a small jet aircraft made an emergency landing here. Normally, hovvever, aircraft land at the airport just 5 kilometres away, to vvhich there are scheduled flights from Zürich. The vvinter Olympics vvere held here in 1928 and 1948, and are stili remembered as high spots of local history. The Alpine Ski W orld Championship has been held here three times, and will take place for the fourth time in 2003. During my visit I watched the VVomen's Dovvnhill and Süper G races with the excitement that only seeing with your own eyes can give, and I could hardly believe that the finishing line was so close. Rubbing my eyes, I looked again. VVİberg, Goetschl, Kostner... they vvere ali there. W hen the race was över I treated myself to the pleasure of skiing down the same run. O f course, I did not fly dovvn as they had, but merely slid, my ski blades firmly on the snovv at ali times. Bobsleigh racing is another majör attraction of St Moritz, and the bobsleigh run is the only one made solely o f snovv and ice anyvvhere in the vvorld. İt melts every summ er and is rebuilt every vvinter. The run extends ali the way from St Moritz to Celerina, and offers such heights o f exhilaration for participants and spectators alike that the bobsleigh championships have been held here 34 times. After his first bobsleigh ride here, Formula I racing driver Schum acher declared that when his car racing

parlıyor. Alp Disiplini Dünya Kayak Şam piyonası üç kez burada yapılmış. 2 0 0 3 ’te de dördüncüsü olacak. St Moritz b eş binden fazla yatak kapasitesi olan otelleri, kaliteli pistleri ve deneyim li elem anlarıyla rahatlıkla bu büyük organizasyonların üstesinden gelebiliyor. B en ora­ d ayken ‘Bayanlar İn iş’ ve ‘Süp er G ’ yarışlarını izledim. Gözlerim le, kanlı canlı. Kalabalığın yanında yarışı bitirdik­ leri noktada, bana bu kadar yakın olduklarına inanamayıp gözlerim i ovuşturup bir daha baktım. W iberg, Goetschl, Kostner... Hepsi oradaydı. Yarış bittikten sonra pistte aynı yerden kayma keyfini de kaçırmadım. Tabii b en yerden uçm adan kaydım. St Moritz hakkında yazarken kızak (b ob sleig h ) yarışların­ dan bahsetm em ek olmaz. Dünyanın her yıl kar ve buzdan

-

tekrar yapılan yeg ân e kızak pisti, St M oritz’den Celerina’ya iniyor. Yazın eriyor, kış geldiğinde yeniden yapılı­ yor. 34 kez şam piyona d ü zen lenecek kadar popüler ve heyecanlı. Formııla l ’in ünlü pilotu Schum acher de oto­ mobil yarış kariyerini bitirdikten sonra bobsleigh yapmak istediğini bu pistte kızak kullandıktan sonra açıkladı. St Moritz’de kayak pistlerine gitmek için raylı sistem lerle ö n ce Chantarella’ya, oradan da aynı yöntem le Corviglia’ya

St Moritz’de kayak yaparken kentin üstüne doğru kanatlandığınızı düşünebilir­ siniz (en üstte). Salastrians’den başlayan pistler hem uzun, hem de geniş (üstte). / W hen skiing at St Moritz you can im agine that you are about to fly över the town (top). The pistes which start at Salastrians are both long and wide (above). 88

S K Y L IF E

MART

MARCH 2 00 2


Yeterli kar seviyesi olduğunda dağın her yerinden kaym ak m üm kün. Kendinize güveniyorsanız, yeni yağm ış taze kar üstünde uzun parkurlar keşfedebilirsiniz. W hen the snow cover is sufficient you can ski anywhere on the m ountain, and even discover your own routes across the freshly fallen snow.

career was över he intended to take up bobsleighing. T o reach the pistes, you take th e m ountain railw ay to Chantarella, and from there to Corviglia, vvhere there are restaurants, cafes and shops. A t an altitude of 2500 metres, Corviglia is also a transition point for many other pistes. If you are an advanced skier, then I advise you to ski down to Salastrians and there take the ski lifts, both of vvhich go to the

çıkılıyor. Corviglia restorantların, cafelerin ve alışveriş imkânlarının bulunduğu bir yer. îki bin b eş yüz metre yükseklikteki Corviglia, aynı zamanda birçok diğer piste geçiş yapabileceğiniz bir m erkez görünüm ünde. Ancak ileri d ereced e kayıyorsanız, Salastrians’e kayarak inm eni­ zi ve oradaki liftleri kullanarak kayağın keyfini çıkarm a­ nızı tavsiye ederim. Oradaki iki lift de aynı yere çıkıyor, u lu slararası y arışm alar da bu p istte y ap ılıy or. Snow b oard ’cular için de bu yükseklikte bir ‘half-pipe’ hazır­

same slopes, which are used for intemational competitions. A t this altitude a half-pipe has been prepared for snovvboard-

ers. The pistes extend from the 3057 metre summit of Piz Nair dovvn to St Moritz. W ith spectacular vievvs o f the Alps and the entire Engadin Valley spread befone you, this vvill be a run you vvill never forget. W hen the snow level is adequate, you can ski anyvvhere on the mountain here, so if you have Y eterli kar seviyesi olduğunda dağın her yerinden kay­ sufficient experience and self-confidence you can discover m ak müm kün, kendinize güveniyorsanız, yeni yağmış taze kar üzerinde uzun parkurlar keşfedebilirsiniz. Hatta your own routes across the freshly fallen snow and even ski right dovvn to St Moritz itself. St Moritz’e kadar kayarak ine­ Hovvever, there may not be bilirsiniz, kar varsa tabii. Mer­ NASIL GİDİLİR ? enough sn o w fo r th is, kez 1850 m etre yükseklikte ol­ Türk Hava Y olları’nın Zürih’e haftanın her günü although the town stands at masına rağmen kar olm ayabi­ düzenli seferleri bulunuyor. Zürih’ten 1850 m etres. İn th at case liyor, yoksa Chantarella’ya ka­ St Moritz’e tren yoluyla 4 saatte ulaşılıyor. you can ski as fa r as yarak inmek ve oradan çıktığı­ H O W TO GET THERE C h an tare lla and return as nız gibi raylı sitem le aşağıya you came by train. • inm ek en kolayı. • Turkish Airlines operates daily flights from İstanbul to Zürich. The train joumey from Zürich to St Moritz takes 4 hours. lanmış. Yam açlar 3057 metrelik Piz Nair Zirvesi’nden St M oritz’e doğru aşağıya uzanıyor, A lpler’in m u hteşem manzarası karşınızda, bütün Engadin Vadisi’ni izleyerek kaym ak unutulm ayacak bir tecrübe.

* Emre Ermin is a photographer.

* Em re Ermin, fotoğrafçı. 89 S K Y L IF E

MART

MARCH 2 0 0 2


K entin tam ortalık yerindeki

The historic heart o f the city o f

tarihî çarşı, B ursa’yı anlatan ya­ zılara hep ağır, dingin ama de­ rinden akıp giden bir ‘zam anın’ ilham ını verir. Sabırla ördüğü

Bursa is like a tim e capsule vvhere th e past coexists w ith th e pres­ e n i H istoric mosques, com m e rcial exchanges o r hans, and a cov-

kozasında tutsak çarşı, kelebek olm a d ü şlerin i so n a erdirm iş gibidir. Camileri, hanları, kapalıçarşısı ve onları birbirine bağ­ layan ara geçişleri, ağır taş du­ varların siperlediği dar sok ak ­ larıyla çarşı, geçm işin yakasını b ırak am ad an g e le c e ğ e doğru

ered bazaar, are linked by alleys and narrovv streets enclosed by great stone vvalls which echo vvith mem ories o f the past. They conceal the story o f an old city relucta n tly carried on the cu rre n t o f tim e tovvards the future. Trackıng dovvn this story, partly by knowl-

sürüklenip giden yaşlı kentin h ik ây esin i de k e n d in e s a k la ­ maktadır sanki. Ama biraz bil­ gi, biraz da sezgiyle iz sürmeyi başarabilenlerin, oradan oraya alıp götüren m ekânların kuytu­ luklarına gizlenm iş ipuçlarına u la ş m a s ı h iç d e z o r o lm a z . Kent m erkezinde Heykel Meyd anı’na ço k yakın ve Ulu Cam ii’nin h em en ark asın d a k o ­ num lanan, havlusunu, ipeğini, b ıç a ğ ın ı, K a ra g ö z v e H a c i­ vat’ını her şeye rağm en yaşa­ tan, yaşatm aya ça lışa n ta rih î Bursa Çarşısı, alışverişe çık an­ ların yanı sıra, kenti gezm eye

edge and paıtly by ınstinct, I follovved clues hidden in thıs area o f the city. T he old dovvntovvn area w h e re shops stili seli Bursa's traditional tiles, silks, knives, and Karagöz and H a c iv a t shadovv p u p p e ts lies clo se to th e square k n o w n as Heykel Meydan and nght behind Ulu Mosque. Visitors and locals n o t only com e here to shop, but also f o r th e p u re p le a s u re o f s tro llin g th ro u g h th e s tre e ts ,

Koza Han’ın avlusundaki şadırvanlı mescid (en üstte). Koza Han’ın kuzey tarafındaki taç kapının görkem li taş işçiliği görenleri büyülü­ yor (üstte). / The pavilion mosque built över the fountain for ablutions in the courtyard of Koza Han (top). Splendid stone carving around the portal on the north side of Koza Han (above). 92 S K Y L IF E

M A R T — j» .

MARCH 2 0 0 2

soaking in the atmosphere. Bursa w as c a p ita l o f th e O tto m a n E m pire fro m

1326 u n til 1365,

and rem ained one o f th e m ost


important centres of the empıre's International trade, and this part of the city best reflects this thrıvıng trade. But lovers of art, archıtecture and above ali literatüre are also dravvn here, and can be found deep in conversation in small rooms in the hans, or seated in one o f the peaceful courtyards shaded by chestnut trees.

gelenlerin de önem li uğrak yerlerinden. Bursa’yı, tarihte O sm anlılara b aşk en tlik yapm ış, o zam anların önem li uluslararası ticaret m erkezlerind en biri olm uş bu ulu kenti tanımak, onu anlamak, biraz da bunu gerektiriyor çünkü. Ama çarşının asıl tutkunları sanatseverler, daha çok da edebiyatçılar... O nlar da kozalarına çekilip, ken­ dileri ile başbaşa kalmak istediklerinde, işte bu çarşının hanlarına, onun küçük ama soh b et dolu odalarına ya da kestane ağaçlarının gölgelediği geniş, dingin vahalarına-avlularına koşuyor. “Ne anlar, ah, ne anlar / Toz anlar, doruk anlar / Pru-

'VVhat moments, O what moments / Dust moments, summıt moments / From Prusa to Bursa / Hıdden times: Hans.' So writes Turkish poet, vvriter and translator Ramis Dara who has been living ın Bursa for many years now. He will teli you that it was sitting in the tranquil courtyards of the hans that

Tarih î Bursa çarşısı raflardaki, ve rengârenk ipekli kum aşlarla lik yorganlar (üstte). / Bales shelves, in shop windows and centre of Bursa (top and left). 93 S K Y L IF E

M A R T — J>- M A R C H 2 0 0 2

vitrinlerdeki, hatta kapı önlerindeki top top aydınlanır (en üstte ve solda). İşlem eli çeyiz­ of silks in m yriad colours are heaped on in front of doors in the historic com m ercial Em broidered trousseau quilts (above).


his love o f the city deepened. H ow can he forget the places vvhere he experienced loves, separations, and nevv loves, w here he photographed blo sso m b ed e cke d b ran ch e s o f Spanish lilac, and p o cketed horse chestnuts that had fallen on the table vvhen the w rite r Hulki Aktunç told him they brought good luck? Can he forget the delicious sharp flavour o f Ali Efendi's sour grape juice? O r the tiny shop w ith its vvindovv fi 11e d vvith notices o f literary events owned by Bedriye Hanım, a poetess and subscrib er to every am ateur literatüre magazine published in Turkey? Bursa Literatüre Festival is held nearby in Tayyare Cultural Centre, and afterthe d iscussio ns and ta lks R am is D a ra invites his friends for glasses o f strong tea in the courtyard. Ali these have bound him in deep affection to Koza Han and its environs. Koza Han is stili a thriving shopping centre, as it has been for centuries. İt w as built in 1491 by the architect Abdul-ulâ bin Pulad Şah fo r Sultan Bayezid II, as an endowment providing income for the mosque and medreses the sultan had founded in İstanbul. The han has a total of 95 rooms, most

A y n a lıja rşı’daki a n tik a cıla rd a akla gelebilecek her türlü eşya bulunuyor (en üstte). İrili-u fa k lı, taşlı-taşsız yüzükler Kuyum cular Çarşısı’nda ya­ pılıp satılıyor (solda ve altta). / The antique shops in Aynalıçarşı have a fascinating range of objects on sale (top). Diverse rings of ali kinds are made and sold in the Jewellers M arket (left and below). sa’dan B ursa’ya / Saklı zamanlar: Hanlar” diyen, çevir­ m en, yazar, şair Ramis Dara, çoktandır yerleştiği Bursa’yı, hanların avlularında verdiği uzun molalarda, daha çok sever olmuş. Aşklar, ayrılıklar, yeniden aşklar yaşa­ dığı, ne olduğunu bilm eden çiçek açm ış oya ağacı dalı­ nı fotoğrafladığı, yazar Hulki Aktunç “Uğur getirir” de­ diği için masasına düşen at kestanelerini ceb in e koydu­ ğu Koza Han’ın avlusunu nasıl unutsun o? Ya, Ali Efendi’nin elinden içtiği konıksuyunun buruk tadını? Bir de Anadolu’da yayımlanan bütün amatör edebiyat dergile­ rine a b o n e olan , B u rsa ’nın şiir m eleğ i B ed riy e Hanım ’ın, sad ece camındaki edebiyat duyurularından tanı­ nan küçük d ükkânını... H em en yakınlardaki Tayyare Kültür M erkezi’nde yapılan Bursa Edebiyat G ünleri’nde, söyleşiler sonrası dostlarını, birer bardak dem li çayla 9 4 = ;k y life

m a rt

m a rc h

2002


Bir zam anların en etkili silahları olan hançer ve tabanca­ lar, şimdi süslü birer antika (üstte). Çarşıdaki hanlarda kum aşçılardan sonra en çok kuyum cu bulunuyor (sağda). Antique daggers and pistols are now collectors’ items, valued for their craftsm anship (above). After fabric shops, jevvellers are the most common type of shop found in the historic m arket buildings of Bursa (right).

bu av lu d a a ğ ırlıy o r, ç a rş ın ın ve K oza Han’ın tutkulu tanığı Ramis Dara, işte bu yüzden. Sanatseverlerin sık sık uğradıkları m ekân­ lardan olan Koza Han, tabii ki aslında gü­ nümüzde de aynı özelliği sürdüren tarihî bir alışveriş merkezi. Koza Han, 1491 yılında II. Bayezid tara­ fından, İstanbul’daki cam i ve m edreseleri­ ne gelir sağlam ak üzere mimar Abdul-ulâ bin Pulad Şah ’a yaptırılm ış. T op lam 95 odanın bulunduğu handa şimdi, daha çok ipekli satışı yapan m ağazalar var. Bursa tarihinde ipek ticaretinin m erkezi olan ve adını da bundan alan Koza Han, bu ürü­ nün uluslararası alım satımında da önem li bir rol oynadı. Dünyanın çeşitli yörelerin­ den B u rsa’ya g e le n tü ccarların arasında Floransahlar ayrı bir önem e sahipti. Aynı zam anda R önesans’ın m erkezi olarak da

o f them occupied by shops selling silk goods, vvhich is appropriate since in past centuries Koza Han, o r Chrysalis Exchange, was the centre o f the city’s silk trade. Merchants came to Bursa from ali över the vvorld, particularly from Florence, whose merchants spearheaded the rapidly expanding trade vvith the East and whose artists shaped the Renaissance. From the late I5th century onwards the Florentine merchants stepped up their activities, as proven by the account books they kept in Bursa. Koza Han is renowned for its miniature pavilion mosque raised upon pillars above the fountain in the courtyard. This picturesque octagonal structure vvith its leaded dome, which appears in almost every photograph o f the building, is 9 5 S K Y L IF E

M A R T — J». M A R C H 2 0 0 2


Hayâli |in asi Çelikkol, Aynalıçarşı’daki Karagöz dükkânında bu gölge oyununu tanıtıp yaşatm aya çalışıyor (üstte). Artık bu güzelim kutular bir zam anlar içlerinde sakladıkları m ücevherler kad ar değerli sayılıyor (sağda). / Shadow puppeteer Şinasi Çelikkol keeps the traditional shadow plays alive in his shop in Aynalıçarşı (above). These beautiful boxes are now as valuable as the jevvels they once contained (right).

bilinen Floransa o yıllarda hızla D oğu’ya açılm ak­ taydı. Ticarette ço k atak olan Floransak tüccarların bu dönem de B ursa’yla ilişkilerini iyi tuttukları ve özellikle 1400’lü yılların sonlarına doğru faaliyetle­ rini yoğu nlaştırdıkları, B u rsa ’da tuttukları hesap defterlerinin incelenm esiyle kesinleşmiş. Koza H an’ı hem en hem en tüm fotoğraflarda, avlu­ daki şadırvanın üstünde yükselen mescidi sim gele­ mekte. Hanı ve avluyu mimari olarak da tamam la­ yan bu tarihî yapı, sekizgen ve ayaklar üzerinde yükseliyor. Kubbesi kurşun kaplı olan m escid gü­ nüm üzde de ibad ete açık. H ana, kuzeydeki ana kapıdan girenler, kabartm a taş işçiliğiyle dikkati çeken taç kapıyı da görebilir. B ursa’nın en eski ha­ nı, alt katında çoğunlukla kuyumcuların bulundu­ ğu Emirhan. İlk bakışta Ulu Camii ile aynı külliyede yer aldığı sanılan, ama aslında 200 metre uzak­ lıktaki O rhan Camii ile bağı bulunan bu ilk Osmanlı hanı, O rhan B ey tarafından yaptırılmış. Yine Ulu Camii’nin alt tarafındaki İpek Han, ilk yılların­ da ticaretin yanı sıra m esken olarak da kullanılmış. Avlusunda dört çınar ve bir ıhlamur ağacı var. Sad­ razam Mahmut Paşa tarafından yaptırılan ve bir za­ m anlar fidan satışlarına sah n e olduğu için adını

stili open to worship today. Entering the building from the north you are struck fırst by the great stone portal vvıth its carved decoration in relief. Another of Bursa’s hans and the oldest ın the city is Emirhan, built by Sultan Orhan (1324-1362), vvhere the ground floor is occupied mainly by goldsmıths. Although ıt seems to be part of the Ulu Mosque complex, in fact this exchange belongs to the complex o f Orhan Mosque 200 metres away. Just down the hill from Ulu Mosque is another exchange built for silk merchants, İpek Han, vvhich also provided them with accommodation. The courtyard is shaded by four planes and a linden tree. Fidan Han, the Saplıng Exchange, was founded by Grand Vezir Mahmut Paşa for the trade in young trees, and approprıately boasts the most greenery as well as being the best presetA/ed of the old exchanges. Times have changed, and Bursa's fortune is no longer made by silk and fruit trees. The silk merchants of yesteryear - Hacı Sabrı, Der96

S K Y L IF E

MART —

MA RCH 2 0 0 2


ondan alan Fidan Han ise hanla­ rın en tem iz, en bakım lı ve en yeşil olanı. Cam ileri, hanları ve onların geniş avlularını birbirleri­ n e b ağ lay an sak lı g e çitle ri, taş duvarları seyirterek g eçen dar so­ kakları ile Bursa Çarşısı, havlusu­ nu. ipeğini ve bıçağını göğsüne

Ulu C a m ii, B u rsa Ç a rş ıs ı’m ta n ım la y a n ö n e m li sim g e y a p ıla rd a n (ü s tte ). Koza Han’a yalnızca gezm ek niyetiyle girenler bi­ le, çarşıdan ellerinde ipekli bir eşarp ya da kra vatla a y rılır çoğu kez (so ld a). / Ulu Mosque is one of the earliest and most im portant m onum ents in this part of Bursa (above). Visitors who come only to adm ire the architecture of Koza Han cannot resist purchasing a silk scarf or tie (left).

b a sm ış, in te rn et hızıyla d ö n e n dünyaya K aragöz’ün g ölge oyu­ nunu tanıtmaya çabalıyor. Elbette b ir zam an lar ip e k çilik d ey in ce akla geliveren Hacı Sabri, Dervişyan, Koyuncuyan, Morukyan gibi tüccarlar ortada yok; M ensucat-ı O sm an iy e A nonim Ş irk eti, Nüm une-i Terakki Fabrikası nın ye­ rinde yeller esiyor. Meşhur Bursa b ıçakçıları ise b elki sad ece Şair Niyazi Akıncıoğlu’nun şu dizele­ rinde yâd ediliyor: “Adını ilk defa / Yedi bela Rasim'in hançerinde okudum. / Çocuktum. / Çatal g e­ yik b o y n u zlu k a b z a sın d a / İlk Bursa'yı tanıdım. / Bıçakçı Remzi yazıyordu.” Bursa’nın orta yeri, kocam an tarihî bir çarşı. Zaman, bu­ radaki hanlardan birinde kozasının içine çekilm iş, ağla­ rını örüyor. Biraz ötede, cam piramidinde akşam gün e­ şinin ışıklarının oynaştığı yeni plazanın ise umurunda bile değil bu. •

This area o f historic markets and exchanges, where time weaves cobwebs in dusty comers, cares nothing for the new plaza just a short distance away, vvhere the sunlight dances on the glıstening glass pyramid. •

* Ersin T oker, yazar.

* Ersin T o ker is a freelance writer.

vişyan, Koyuncuyan and Morukyan - are names that mean nothing to younger generations. Perhaps the only memorial to the once celebrated Bursa cutlers is a poem by Niyazi Akıncıoğlu: T h e first time I read yo u r name / W as on the dagger o f that scoundrel Rasım / W hen I was a chıld. / On the hilt made from antler horn / I first heard of Bursa, / Remzi, Cutler, it vvro te.’ Like the old crafts the Karagöz shadow play, vvhose characters origınated ın Bursa according to legend, is trying to compete in a vvorld vvhirling at Internet speed.

97 S K Y L İF E

MART

MARCH 2 0 0 2


Text and photos EMRAH OZKOK


İ z m i t ’i n k u zey in d en K arad en iz’e doğru, doğaya ait düşleri içinde saklayan koca bir dağ uzanır. Bu düşler bulutlara kafa tutan dorukları, derin sularından ürktüğü­ müz vadileri ve uçsuz bucaksız ormanlarıyla, tarihî bir yolun ardındaki K ocadağ’da gerçekleşir. Çam ve m eşe ormanlarını aralayarak ilerleyen ve unutulmaya yüz tut­ muş eski Ü skiidar-lzm it karayolundan ulaşılan K oca-

Sea, a great mountain rises in the distance, its mysteries concealed behind cloudy peaks, deep echoing gorges, and thıck wild forests. The ancient and aîmost forgotten road from İzm it to Istanbul's eastern dıstrıct o f Ü sküdar leads to Kocadağ, vvinding its way through pine and oak forest. İn the mountaın's foothılls lie many secret gardens awaıtıng discov-

dağ’ın eteklerinde, keşfedilm eyi b ek ley en b irçok gizli bahçe bulunuyor. Asya’dan Avnıpa’ya mal götüren ker­ vanların ya da ünlü kum andanların hükmettiği büyük orduların Marmara B ö lg e si’ni g e çerk e n kullandığı bu

ery. This was the road used for centuries by caravans carrying goods from Asia into Europe, and by armies on campaigns of conquest. From İstanbul it passes Ömerli Dam and the village of Molla Fenan near Gebze, before reachıng İzmit. İn each

K e m e r b u rg a z

A rnavutköy

T r a v e l l i n g north from the town of İzmit towards the Black

Kum köy

^folonczkby Y e filv a d i

İSTANBI A k ö re o

İzmit Körfezi fıkihisar Çınarcık

YALOVA

ipanca G.

Altınova

Kocadere’nin iki yakasını birleştiren ta rih î taş köprü Ceneviz yapım ı (en üstte). Dağın eteklerindeki Kutluca köyünde kar toprağa bir düşünce kolay kolay kalkm ı­ yor. Bu köyde Roma, Ceneviz ve Bizans dönem inden eserler bulunuyor (üstte). / The stone Genoese bridge över the Kocadere River (top). The viilage of Kutluca on the lovver slopes of the m ountain rem ains under snovv for vveeks at a time during the w inter (above). ıoo S K Y L IF E

MART

MARCH 2 00 2


season Kocadağ casts a different coloured shadow över this old road as it wends its vvay through the green depths of the forest. The mountain extends from Sevindikli to the Coastal town o f Ağva, and in its foothills nestle villages and tovvns which have been here fo r long centuries. First among those vvhıch visitors should not miss is the village of Kutluca, which combines scenic beauty with ruins dating from Roman, G eno ese and Byzantine tim es. Carved inscriptions describing the accession o f the Em peror Antonıous and statues discovered in fields on the village’s outskirts are now exhibıted in İzmit Museum, Tumuli in the nearby woods and village cemeteıy, picturesque old cottages and a cheese factory, and an old stone bridge thought to have been built by the Genoese can be seen here. The Kocadere River flows beneath this bndge and on through a valley thickly wooded with evergreen boxwood trees, w hose fine-grained hard tim b er is carved into

yol, Ömerli Barajı nın yanından ve G eb ze’nin Molla Fenari köyü üzerinden İzmit’e ulaşıyor. Ormanın ye­ şil derinliklerinin arasında, adeta yılan gibi kıvrılarak ilerleyen bu tarihî yola, d ön mevsim farklı tonlarda gölgesi düşen Kocadağ, Sevindikli beldesinden Ağva’ya kadar uzanıyor. Eteklerinde, geçm işi yüzlerce yıl öncesine dayanan yerleşim lerin bulunduğu Kocad ağ’da. Ağva üzerinden Karadeniz'e dökülen G ök ­ sün D eresi’nin kaynakları da yer alıyor. Dağın etek­ lerinde, doğal ve tarihî zenginlikleriyle, görülm esi g ereken yerlerin başında Kutluca köyü geliyor. Bu şirin köyde Roma, Ceneviz ve Bizans dönem inden kalma eserler var. Köyün hem en girişindeki tarlalar­ dan İm parator Antonious’un tahta çıkışını anlatan ki­ tabeler ve çeşitli heykeller çıkarılmış. Bu eserleri İz­ mit M iizesi’nde görm ek mümkün. Tarlaların yanında­ ki ağaçlık alanda ve bugünkü mezarlıkta tümiilüsler de görülebilir. Eski köy evleri ve peynir üretilen kaşarhanenin yanında, K utluca’da görülm esi gereken en önem li tarihî kalıntı ise Cenevizlilere ait olduğu

Kocadağ’ın eteklerinden doğan Kurudere (en üstte sağda). H acılar köyündeki Ke­ m ikli Mağara'nın girişi (üstte solda). Çoban Geçidi Vadisi’ndeki Sarpdere m erm er bloklarla kaplı (üstte). / The Kurudere rises in the foothills of Kocadağ (top right). The mouth of Kemikli Cave in the village of H acılar (above left). The Sarpdere cuts through blocks of m arble in the Çoban Geçdi Valley (above). ıoı

S K Y L IF E

M A R T — J».

MARCH 2 0 0 2


Düm büldek şifalı sularının çıktığı Çal köyü yakınındaki orm anlar yılın her m evsim inde güzel görüntüler sunuyor (üstte). Sarpdere üstündeki şelaleler içindeki balık­ larla akvaryum u andırıyor (altta). / The forests near to the village of Çal, vvhere the therm al spring of Düm büldek is situated, are lovely in every season of the year (above). W aterfalls flow into the Sarpdere, which abounds ın fish (below).

söylenen taş köprü. Köprünün altından akan Kocadere, yaz-kış yeşil şim­ şir ağaçlarıyla örtülü bir vadinin içerisine doğru ilerliyor. K ocadağ’dan do­ ğan tüm suların toplanm asıyla daha da coşan bu dere, Ağva’ya kadar uza­ nıyor. Kenarında doğa yürüyüşleri için bakir parkurlar da saklayan dere, içerisindeki balıklarla tam bir akvaryum görünümünde. Vadideki şimşir ağaçlarının köylüler için ayrı bir önem i var. Tahtasının çok sağlam olduğu bilinen şimşir ağaçları, bu yörede tahta kaşık yapımında kullanılıyor. K utluca’dan ayrılıp Kocadağ'ın eteklerin e doğru ilerlem eye devam ederseniz, bir yöriik köyü olan B ıçakçılar’a, oradan da Çalköy’e

spoons by local peop le. A s th e riv e r advances tovvards the sea at Ağva it flovvs ever more rapidly, swollen by streams risıng high on the mountain. Exploring the green unspoilt course of this river, whose vvater ıs as clea r as an aquarium and home to numerous fish, is a delightful vvay to spend the day. If you contınue on from Kutluca towards

ulaşırsınız. Bu köylerin ardında K ocadağ’ın iri cüsseli, geçit verm eyen sık ormanları yer alıyor. Çalköy’ün yukarısındaki orm anlar arasında, Düm bül­ dek şifalı suyunun yeryüzüne çıktığı kaynak bulunuyor. Mide rahatsızlığı olanların çok rağbet ettiği bu kaynağın yakınlarında yem ek yiyebileceğiniz bir de tesis mevcut. Dağın bu kısmında iri cüsseli kayın, kestane ve ıhla­ mur ağaçlarından oluşmuş orm anlar ve zorlu cangıl parkurları yer alıyor. Ormanda yürürken sizleri bekleyen en önem li sürpriz, bu dağda yaşayan

Kocadağ, you come first to the village of Bıçakçılar, vvhose inhabitants are o f Yörük nom ad d escent, and then to Ç alkö y. Beyond these villages the forest becomes ever more impenetrable. Nestling deep ın the forest above Çalköy is the mineral spring o f Dümbüldek, vvhose vvaters are beneficıal for those vvith stomach complaınts. Nearby the spring ıs a restaurant. The jungle-like forest ın this area consists o f huge beeches, chestnuts and lindens, through whıch are beautiful walks for the energetic and agıle. Roe deer are numer­ ous in the forest o f Kocadağ, and local shepherds say that they never hunt these animals because o f the affectionate vvay they gaze with their beautiful eyes at the human beıngs they encounter. There are stili places on Kocadağ vvhere people never set foot, and so wıldlife abounds here, includıng wıld boar, jackals, hares and bears. If you follow the course o f streams heading for Ağva, you come to confluences vvhere tw o streams meet, and the most scenic of such points is that betvveen the


Meşe ve kayın ağaçlarının ağırlıkta olduğu Kocadağ'da sonbahar (üstte). Kem ikli Mağara’daki sarkıt ve dikitler ilgi çekici (altta). / Autum n on Mount Kocadağ, vvhere the vvoods are predom inantly oak and beech (above). Stalactites and stalagm ites in Kem ikli Cave (belovv).

karacalar. Y öredeki çobanlar; “Karacalar insana sevdalı­ dır, karşılaştığınızda güzel g özleriy le sizi uzun uzun seyrederler. Biz onları bu yüzden vurmayız” diyor. Hâlâ insan ayağının basm adığı yerleri bulunan K ocadağ ve orm anlarında ayrıca dom uz, çakal, tavşan ve ayı gibi yaban hayvanları da yaşıyor. Ağva’ya doğru ilerleyip K ocadağ’dan doğan suları takip ettiğinizde, derelerin birbirleriyle buluştuğu kavşak nok­ talarına gelirsiniz. G eçtikleri yerleri doğaya ait pastel renklerle boyayan bu derelerin kucaklaşm a anını izleye­ bileceğiniz en güzel noktalar Dikenli ve Tepem anayır köyleri arasında bulunuyor. Birleştikçe daha da büyü­ yen dereler, geçtikleri yerdeki merm er blokları ve tepe­ leri bir heykeltıraş ustalığıyla oyup derin suları kucakla­ yan vadiler oluşturmuş. Bu vadinin kenarındaki antik patikaları adım lam aya başladığınızda, şim şir ve m eşe villages o f Dikenli and Tepemanayır. As their vvater volüme increases the streams begin to shape the landscape, carving out m arble blocks and hills w ith the skill o f a sculptor. VValking along this valley, follovving ancient paths, you come to the village o f Hacılar, vvhere you can buy local charcoal and eggs. Just dovvnhill from the village is Kemikli Cave and Sarpdere Falls. A small stream runs through the cave, which boasts both sta­ lagmites and stalactites. İt is knovvn only to local people and a few dedicated cavers, for whom unexplored caves are an irresıstıble challenge. The Sarpdere Rıver and its vvaterfall are stunningly photogenic, and the sight vvill remain ımpressed on your memory for a long time to come. W ith its valleys, forests, vvaterfalls and secret gardens, Kocadağ is a natural wonderland. As spring approaches. this is the time to explore the beauties of this mountain, pursuing a madcap bee intoxicated by the retum o f flovvers and scented breezes. •

ağaçları arasından Hacılar köyüne ulaşıyorsunuz. Odun kömürü ve köy yumurtası satın alabileceğiniz bu köyün hem en altında Kem ikli Mağara ve Sarpdere Şelaleleri bulunuyor. İçerisinde ilginç görünümlü sarkıt ve dikitle­ rin bulunduğu bu mağaradan bir de küçük dere geçi­ yor. Köylüler dışında çok az kişi tarafından bilinen Ke­ mikli Mağara, bu sporla ilgilenenleri tatmin ed ecek ka­ dar zorlu ve bakir. Hemen altında Sarpdere ve bu dere­ nin kayalardan dökülürken oluşturduğu şelaleler bulu­ nuyor. Bu yöredeki, görülmesi gereken gizli bahçelerin başında gelen Sarpdere ve şelaleleri, birer fotoğraf kare­ si gibi uzun süre gözbebeklerinizden silinm eyecek gü­ zellikler sunuyor. Vadileriyle, ormanlarıyla, şelaleleri ve gizli bahçeleriyle Kocadağ, doğaya ait koca bir düş... B ah ar m evsim inin çıktığı uzun yolcu lu k tan d ön m ek üzere olduğu şu günlerde, hovarda bir yaban arısının peşine takılıp K ocad ağ ’ın etek lerin e gitm ek, bu düşü yaşam ak için iyi bir fırsat olabilir....

* Emrah Ö zkök ıs a photographer.

* Em rah Ö zkök, fotoğrafçı. 103 S K Y L IF E

MART

MARCH 2 0 0 2


Türk Eczacılık Tarihi'nden bir kesit... A glimpse info Turkish pharmaceutical history By TANSEL TÜZEL

Photos SERVET DİLBER / PRINT PHOTOBANK TURKEY

İn the early I900s when most medicines w ere stili being pro-

1 9 0 0 ’l ü yılların başları, ilacın eczane laboratuvarlarında ‘e l e m e ğ i' ile ü re tild iğ i b ir d ö n e m d e E c z a c ı A bdi İbrahim Barut, B eşir Kemal. Ethem Pertev, Haşan Rauf ve Kanzıık firmalarından sonra hazır ilaç üreten beşinci

duced by hand ın laboratorıes, pharmacist Abdi İbrahim Barut founded a firm for the manufacture of patent medicines. Called Abdi İbrahim Müstahzarat-ı ispençiyariye, it was the 104

S K Y L IF E

MART

MARCH 2 00 2


fıfth of its kınd in Turkey, after Beşir Kemal, Ethem Pertev, Haşan Rauf and Kanzuk.

fabrikayı kendi adıyla hizm ete sokuyor; Abdi İbrahim Müstahzarat-ı İspençiyariye. 1919 yılında Kuvvet Şurubu, Müshil-i Nadir ve Brom oV alerin N ad irle başlayan üretim b abad an çocu k lara, çocu klardan torunlarına halen gelişerek sürüyor. Aile geleneğini bozm ayarak eczacı olan ve Abdi İbrahim fir­ m asının y önetim kurulu b aşk an lığ ın ı ü stlen en torun Nezih Barut yönetim indeki m odern tesislerin tam orta yerinde ise Aralık ayından bu yana bir m üze-eczane yer alıyor. Eski İstanbulluların görür görm ez tanıyabileceği

Production commenced in 1919 with Strengthening Syrup, Excellent Laxative and Bromo-Valerin, and this family firm is today stili run by Abdi ibrahım's grandson, Nezih Barut, himself a pharmacist and chairman of the board. İn December last year the company established a museum at its modem factory. Many inhabitants of İstanbul will recognise this museum the moment they see it as Halk Eczanesi, a pharmacy vvhich sen/ed the people of Heybeliada island from 1903 onwards.

müze aslında H eybeliada’da 99 yıl boyunca şifa dağıtan Halk Eczanesi. Dış kaplamalarından saatine, kasasından z e h ir li ila ç la r ın a , H a d ım k ö y ’d e k i A b d i İb ra h im Hadımköy Tesisleri ne taşınmış ve aslına uygun olarak yerleştirilmiş. ilk kez 1903'de Eczacı Y usuf Süleyman Adalı tarafından

The entıre shop, including the shop front, clock, cash regıster and stock of medicines, has been reconstructed in the factory grounds at Hadımköy. Halk Eczanesi vvas first opened in 1903 by pharmacist Yusuf Süleyman Adalı, and latertaken över by the Prokoz family, who ran it for the next 40 years, before 105

S K Y L IF E

MART

MARCH 2 00 2


kurulan Halk Eczanesi’nin ikinci sahipleri Prokoz ailesi oldu. Adalılara 40 yıl boyunca gece-gündüz dem eden hizmet veren aile bu büyülü m ekânı daha sonra Gürçay çiftine devretti. Ü ç kez el değiştirm esine karşın ismi d e ğ iş m e y e n e c z a n e n in g iz li k a lm ış g ü z e llik le ri bu d önem de gün ışığına çıkartıldı; 1 9 4 0 lı yıllardan kalma ila ç k u tu la r ı, is p ir to o c a k la r ı, h a v a n la r , ş iş e le r , fotoğraflar, pilüller, otoklavlar, devasa şırıngalar... E c z a c ı A rslan G ü rça y e şin i y itird ik te n s o n ra , T ü rk Eczacılık Tarihi açısından büyük önem taşıyan eczanesi­

Abdi İbrahim Hadım köy Tesisleri’nde bulunan 99 yıllık Halk Eczanesi, bir tari­ hi belgeliyor. / The 99 year old Halk Pharm acy is now a m useum.

ni Abdi İbrahim ’e devretti. Ve Abdi İbrahim ’in torunu Nezih Barut, Halk Eczanesi’ni yüz yıllık geçm işiyle, kapı ve p en ce resin d en tab elasın a, lam balarınd an şişelere, her detayıyla Hadımköy Tesisleri’ne taşıdı. M üze-eczane’de her şişe adeta bir sanat eseri, artık var o lm a y a n p e k ç o k firm a n ın ü rü n leri tıp k ı g e ç m iş te olduğu gibi rafları süslüyor. Zehirli ilaçlar, kırm ızıya boyalı bölüm lerinde. Muhteşem rustik dolaplar zaman

Avvare o f the historic interest of the shop and its contents, Nezih Barut decided to presen/e it intact down to the smallest detail, vvith its door and wındow, sign, lamps bottles and other original fittings and contents. İt vvas dismantled and transported to Hadımköy, vvhere it vvas reconstructed as a fascinating glimpse into Turkish pharmaceutical hıstory. The beautiful old bottles and original medicine boxes, many made by firms no longer ın existence today, stand on the shelves,

a şım ın a u ğ rasa da d ö n e m le rin in b ilg is in i y a n sıta n ilaçlarla dolu. Barut, am açlarının Türk E czacılık T arih i’ni korum aya alıp, gelecek kuşaklara olabildiğince büyük bir hazine bırakm ak olduğunu söylüyor. Zam anın acım asız yok ediciliğine karşın değer bilenlerce korunan bu büyülü eczaneyi, Halk Eczanesi’ni görm ek isteyenler için tele­

just as they did so many decades ago. Toxic medicines are kept in the red-painted sections o f the cabinets, vvhıch although dilapidated from long use, are stili man/ellous examples of rustic vvorkmanship. Nezih Barut explains that the firm vvishes to contribute to the preservation of Turkish pharma­ ceutical history for future generations, and hopes to extend the collection stili further. To visit this fascinating pharmacy museum, cali (0 2 12) 272 57 I I . •

selling the business to the Gürçays. Ali the subsequent ovvners kept the original name över the years. W hen Arslan Gürçay's wife died, he sold the pharmacy, together with its accumulation o f medicine packets, spirit lamps, mortars, bottles, autoclaves (sterilisers), tablet making equipment, huge syringes and photographs dating back as far as the 1940s, to the Abdi İbrahim firm.

fon; (021 2) 272 57 11. 106 S K Y L IF E

M A R T — J». M A R C H 2 0 0 2


IM O K IA

lu ve çarpıcı

6510 Bu çarpıcı cep telefonunun klasik çizgilerinin altında, yüksek bir performansla karşılaşacaksınız. Yeni Nokia 6510, 43.2 kbps'ye kadar hızlı data bağlantısı sağlar. GPRS üzerinden ise 40.2 kbps'ye kadar hızlı bir şekilde WAP hizmetleriyle anında bağlantı kurar. Nokia 6510, tüm ihtiyaçlarınıza uyumla yanıt verir ve sizinle birlikte girdiği her ortamda fark edilir.

Cep telefonunuzdan en verimli şekilde yararlanırken, oyunların da dilediğiniz kadar keyfini çıkarın. Şimdi Club Nokia'ya üye olarak Snake II, Space Impact ve Bumper'ın yeni seviyelerini* cep telefonunuza yükleyebilirsiniz. Üye olmak için Web üzerinden www.club.nokia.com.tr ya da WAP aracılığıyla mobile.club.nokia.com.tr adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Club N O K IA

N O K IA C O N N E C T IN G P E O P L E


S E R G

E X H I B I T I O N S

Will Corwin The Marmara Manhattan Sanat Galerisi 17 Ocak-17 Nisan Tel: (0212] 2 5 1 4 b 96

Zahit Büyükişleyen Helikon Sanat Galerisi 6 M art-b Nisan Tel: (0312] 490 37 4b

Y a p ıtla r ın ı, b a k tığ ı y ü z ­ le rd eki fa rk lı e le m e n tle ri k e ş f e d e r e k o lu ş t u r a n A m erikalı ressam ın s e rg i­ si de in s a n y ü z le r in d e n oluşuyor.

S a n a tç ın ın b üyük a la n ­ la r ı k a p la y a n ç a r p ıc ı renk çatışm as ı ve d in a ­ m ik çizg is el ö rg ü y e d a­ y a n a n re s im le r i s a n a t­ s e v e rle rin ilg isin e sunu­ luyor. W o rk s c o m p o s ed o f Faces by this American a rtis t explore the diFFerent elem ents in the human visage.

Zahit Büyükişleyen Helikon Art G allery 6 March-6 April Tel: (0312| 490 37 4b

Will Corwirı The Marmara Manhattan Art Gallery 17 January-17 April Tel: (0212| 251 4b 9b

Zahit Büyükişleyen's paintings cover large areas w ith striking conFlicts o fc o lo u ra n d dynamic lin earte xtu res .

Kayıp Adımlar Borusan Sanat Galerisi 7 Ş u b a t-] 1 Mart Tel: (0212] 293 57 27

K ü ratö rlü ğ ü n ü Rosa M art in e z ’ in y a p t ığ ı s e r g id e İs p a n y a ’da Farklı e ğ ilim ­ le riy le d ik ka t çeken Christin a G arcia R odero, N esto r Torren s, E u la llia V a lId o s e ra , S a n tia g o S ie rra v e P ila r A lb a r r a c in 'in e s e rle ri y e r alıyo r.

Lost Steps Borusan Art Gallery 7 February-31 March Tel: (021 2) 293 57 27

Rosa M a rtin ez is c u ra to r oF th is exh i b i ti on, wh i ch c o n s is ts oF works by Christina Garcia Rodero, Nestor Torrens, Eulallia Valldosera, Santiago S ierra and P ila r A lb a rra c in re p re s e n tin g diFFerent trends in Spanish a rt today.

Cemil Eren

Cemil Eren

Evin Sanat Galerisi 28 Şubat-21 Mart Tel: (021 2 (2 5 7 7G 75

Evin Art Gallery 28 February-21 March Tel: (0212] 257 7b 75

R e n k le r v e b iç im le r a ra s ın d a sa d e, sü ssü z am a a h e n k li d e n g e le r kuran sanatçının s e rg i­ sinde Bodrum ev leri ve te k n e le ri a ğ ır lık lı o la ­ rak y e r a lıy o r.

The h o u s e s and b o a ts oF Bodrum are the main subject oF the paintings in this exhibition, in which the a rtis t Forges sim ple and plain but harm onious relations between colours and Forms.

108 S K Y L IF E

M A R T — J~. M A R C H 2 0 0 2


t

GÖREVE HAZIRIZ PYAK BANK

G ö r e v y e r im iz a r t ık b ü tü n T ü r k iy e Ü lk e m iz in

uzun

z a m a n d ır

ö z le d iğ i, b e k le d iğ i d e ğ e r le r in b a n k a sın ı h iz m e tin iz e su n m a k için; c id d iy e t le d ü r ü s t lü ğ ü , d is ip lin le s a y g ın lığ ı, a k ılla g ü c ü , b ir ik im le in a n c ı b irle ştird ik . S ü m e rb a n k 'ı v e b irç o k şu b e y i b ü n y e m iz e k a ta r a k b ü y ü d ü k . K e n d is i m illi, v iz y o n u g lo b a l, h iz m e ti ç a ğ d a ş b a n k a n ız ı, O y a k B a n k 'ı y a r a t t ık . 2 0 0 'e y a k ın ş u b e m i z l e , g ö r e v y e r i m i z a r t ık b ü t ü n T ü r k iy e . T ü rk iy e 'n in pırıl pırıl in san la rın ı, h e d e f l e r i b ü y ü k O y a k B a n k 'la t a n ış m a y a ,

ç a lış m a y a

davet

e d iy o r u z . O y a k B a n k 'la T ü r k iy e 'y e y e n i b ir g ü v e n g e liy o r. O y a k B a n k y e n i b ir d ö n e m e d a m g a s ın ı v u r u y o r .

(

oyak)

BANK Ö z le n e n B a n k a c ılık

@ O Y A K kuruluşudur.

www.oyakbank.com.tr


İsmail Biret

Dilek Aydemir

Girgin Piyano ve Sanat Galerisi 4 -2 9 Mart Tel: (021 2) 227 03 28

Oda Galeri 26 M art-13 Nisan Tel: (021 2) 259 22 08

“Esas olan y ü zey üzerinde lekesel b ir im ge y a r a tm a k " d iy e n sanatçının, tuval üzerine y a ğ lı­ boya es erle rin in yanı sıra özgün b a s k ıla rın ı da ilg iy e su nacağı sergide otuz y a p ıt y e r alıyo r.

B u g ü n e d e k üçü T ü r k i­ ye 'd e , ikisi de y u rtd ış ın da o lm a k ü z e re beş kez P a ly a ç o la r s e r g is i açan B ire t’in aynı te m a y ı iş le ­ d iğ i a ltın c ı e tk in liğ in d e ka rm a te k n ik le o lu ş tu r ­ duğu e s e rle r y e r alıyo r.

İsmail Biret Girgin Piano and A rt Gallery 4-2 9 March Tel: (021 2) 227 03 28

Dilek Aydemir

B iret has held fıve Llowns exhibitions so far, three in Turkey and two abroad. This sixth exhibition on the same them e consists o f paintings in mixed technioue.

Selim Birsel Maçka Sanat G alerisiGaleri Apel 5 M art-27 Nisan Tel: (0212) 240 80 23

0da Gallery 26 M a rch -13 April Tel: (021 2) 259 22 08

Sabancı Ü n iv e rs ite s i öğretim ü yesi sa n atç ın ın ç e ş itli m a l­ zem e ve te k n ik le ü re ttiğ i ça­ lış m a la rı, S M a rt-2 7 N isan’da Maçka S an at G ale risi'n d e, 15 M a r t-7 N is a n ta r ih in d e ise G aleri Apel'de se rg ile n iy o r.

'The fundam ental aim is to create an image form ed by patches of co lo u r on a s u rfa c e ,’ according to Aydemir. This e x h ib itio n o f 30 w orks consists o f oil paintings and original prints.

Mahmut Cuda iş Sanat Kibele Gallery 16 March-4 May Tel: ( 0 2 1 2 ) 3 1 6 1 5 6 0

Mahmut Cuda iş Sanat Kibele Galerisi 16 M art-4 Mayıs Tel: (021 2 )3 1 6 1 5 60

Selim Birsel Maçka A rt G allery and Apel Gallery 5 March-27 Aoril Tel: )021 2) 240 80 23

B irsel is a le c tu re r a t Sabancı U niversity. His works in various m aterials and techniques can be s e e n a t M açka A r t G a lle r y

T ürk resim ta rih in in yap ı ta ş la rın ­ dan Cuda’nın, 15. ölüm yıldönüm ü n e d en iy le düzenlenen sergide, sa­ n a tç ın ın y a rım y ü z y ılı aşan s a n a t serüveninden k e s itle r içeren kitabı da s a n a ts e v e rle re sunuluyor.

b e tw e e n 5 M arch an d 11 A p r i l ’ and a t Apel G allery betw een 1 5 March and 7 April. 1 10 S K Y L IF E

MART —

MA RCH 2 0 0 2

This ex hibition organis ed on th e 1 5th a n n iv e r s a r y oF th e death of Mahmut Cuda, a le a d in g fig ü r e o f 2 0 th -c e n tu r y T u rkish a r t , c o v e rs h is w o rk över m ore than halF a century. A book ab out the a rtis t and his work has been published For the exhibition.


ŞİR K E T İN İZ E ÖZEL UYDU, MOBİL DATA H İZM ETLERİ YA DA İN T E R N E T VE NETW ORK ÇÖZÜMLERİ...

TÜ RKİYE'D E BU H İZM ET LER İ BİR A R A D A VEREN TEK BİR K U R U L U Ş VAR.

UYDU HİZMETLERİ Su pero nline K u ru m sa l, uzak ye rle rd e ki b irim lerin izle kesin tisiz iletişim ihtiyacınızı uydu hizm etleri ile karşılıyo r. Yü k se k hız, % 99.95 e rise b ilirlik , hızlı kurulu m ile s izle re sunduğu uydu h izm etlerin i, k a ra s a l altyapının olmadığı yerlerde başarıyla gerçekleştiriyor. Bu üstün altyapısının yanı sıra tecrübeli kadrosuyla teknolojinin son ürünlerinden faydalanm anızı da sağlıyor. VSAT, S C P C , Hybrid ve DVB tekn o lo jileriyle güvenli çö zü m le r: • K u ru m s a l S a n a l Ağ • Uydu ile internet • B u s in e s s TV • U zaktan eğitim • Video konferans

G İS S

ts

s u p -e r Ö n l i n -e '

www.superonline.net kurumsal@superonline.com

ı ı R d ı ■ AA c K U U M S A L

K u r u m s a l ile tiş im d e doğru k a r a r "


M U Z I

M U S I C

Babylon’da her telden

Dünyanın Müziği...

Tel: (021 2) 252 51 67

Tel: (021 2 ) 3 1 6 1 5 76

M a rt ay ın d a Babylon’da, Havana, A m sterdam , Londra, İs ta n b u l v e E riv a n 'd a n p e k çok m ü z is y e n s a h n e a lıy o r. E M a rt'ta G öksel, 7 M a rt’ta Nev, 8 -9 M a rt’ta Kübalı Hanny, 13 M a rt’ta Erkin Koray, 1 5 -1 6 M a rt'ta M ille r C lu b e e r T im e , 20 M a r t'ta M or v e Ö te s i, 21 M a rt'ta C ahit B erkay, 26 M a rt'ta 0/d am ag e ine., 2 8 -2 9 M a rt’ta ise The A rm enian N avy Band sahne alacak.

iş 5 a n a t K ü ltü r M e rke zi’nin M a rt ay ı program ı 6 M a rt’ta ünlü b e s te k â r Yesari Asım A rsoy'un an ısın a düzenlenen ko nserle a ç ılıy o r. G erard Lesne ve barok çağ o rk e s tra la rın ın ö z e llik le rin i ta ş ıy a n top lu lu ğ u II Sem inario

Musical Spectrum at Babylon

Musicale 7 M a rt'ta , ünlü perküsyoncu M arilyn M azur 9 M a rt’ta , m u h te­ şem se s iy le Y ıld ız ibrahim ova ise ‘M arcanja-Ç ingene Ş a rk ıla rı’ p ro je s iy ­ le 12 M a rt'ta s a n a ts e v e rle rin karşısına çıkıyor. Tekfen K aradeniz S o lis t­ leri O rkes trası'n ın konseri ise 13 M a rt'ta . WolFgang H o lzm air’in şan re ­ s ita li 14 M a rt'ta g e rç e k le ş tirilirk e n , 16 M a rt’ta v ib rafo n ve m arim ba us­ ta s ı Dave Sam uels ve ünlü flütçü Dave V alen tin sahne a lıy o r. Ünlü arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu'nun 19 M a rt’ta sahne alacağı iş S a n a t'ta , 23 M a rt'ta Moskova Perküsyon Grubu var. 5on e tk in lik ise 30 M a rt'ta gerçekleşecek; S uziYasmin Levi'nin S efarad Konseri.

Tel: (021 2) 252 51 67

World Music

Babylon w ill be h o s t t o many m u s ic ia n s fro m H avana, Amste rdam , London, İstanbul a n d E r iv a n d u r i n g March. The p r o g r a m m e f e a t u r e s Göksel on 6 March, Nev on 7 March, Cuban m u s ic ia n H anny on 8 - 9 March, Erkin K ora y on 13 March, M ille r Clubeer Time on 15-16 March, Mor ve Ötesi on 20 March, Cahit Berkay on 21 March, 0 /dam ag e ine. on 26 March, and The Arm enian Navy Band on 28-29 March.

Tel: (021 2) 31 6 1 5 76 İş A rt and Culture Centre’s March pro gra m m e - tS ri~ ■••• f ■ • ***«* wiII begin on 6 March w ith a c oncert in memo r y o f c e l e b r a t e d c o m p o s e r Y e s a ri A s ım Moskova Perküsyon Grubu Arso y. This w ill be fo llo w e d on 7 March by Gerard Lesne and th e barogue II Seminario Musicale, p e rc u s s io n is t Marily n Mazur on 9 March, th e Gypsy Songs p ro je c t sung by th e o u ts ta n d in g voice o f Yıldız ib ra h im o va on 12 March, th e Tekfen Black Sea Solois ts Orchestra on 13 March, a s in g in g re cital by W olfg ang H olz m a ir on 14 March, c e le b ra t­ ed v ib r a p h o n e and m a r im b a p l a y e r Dave Sam uels and re n o w n e d f l u t i s t Dave Valentin on 16 March, fa m ous h a r p is t Şirin Pancaroğlu on 19 March, th e Moscow Percussion Group on 23 March, and th e Sephardic Concept by Suzi and Yasmin Levi on 30 March.

İki ağıt, bir vals, bir tango Tel: (0212) 264 20 45

La Perichole

Akbank Oda O rkestrası 19 M a rt’ta K adıköy Halk Eği­ tim M erkezi ve 20 M a rt'ta Cemal R eşit Rey Konser 5 a lonu'nda vereceği bu ayki ko n se rlerin d e , iki Rus bes­ teci Çaykovski ve S ch n ittke’yi b ira ra y a g e tiriy o r.

Tel: (0232) 441 01 73 İz m ir D e v le t O pera ve B alesi 9 Ş ubat'ta j. O ffe n b a c h 'ın La P e ric h o le o p e r e ti­ nin T ü rk iy e p rö m i­ y e rin i g e rç e k le ş tir­ di. Toplum sal y e rg i iç e rik li b ir aşk ö y ­ küsünü iş le y e n e s e r 1 6 -1 8 M art, 2 4 N is a n v e 2 M a yıs 'ta yeniden sahnelenecek.

Two Elegies, One VJaltz, One Tango Tel: )0212) 264 20 45 Akbank Cha mber O rchestra w ill give tw o c oncerts th is m o n th , a t K a d ık ö y Peo ple's E d u c a tio n C e n tre on 19 March and a f Cemal Reşit Rey Concert Hail on 20 March. The o r c h e s t r a wi11 p l a y w o r k s b y T c h a i k o v s k y an d Schnittke.

1 12 S K Y L IF E

MART

MARCH 2 0 0 2

La Perichole Tel: (0232) 441 01 73 İ z m i r S t a t e O p e ra and B a l le t c o m p a n y p e r f o r m e d th e T u r ­ k i s h p r e m i e r e oF J. O FFen ba ch 's La P e ric h o le o p e re tta on 9 F e b ru a ry . T h is lo v e s t o r y w ith s a tiric a l social comm e n t can be seen on 1 6 -1 8 M arch, 2-4 April and 2 May.


H A B E

N E W 5 a

İstanbul’un dünyaya açılan yeni penceresi

T^i:(0212)2921747

I s t a t ı b u l 's n e w

İstanbul ConFerence and V is ito rs OFFİce (ICVB] e s ta b lis h e d b y th e T o u ris m D e v e lo p m e n t Foundation (TUGEV] in 1997 is publishing İstan­ bul Meeting Planners Guide 2002 as its la test ini-

19 9 7 y ılın d a Turizm G e liş tirm e Vakfı TUGEV'in bünyesinde kurulan İstanbul K o n g re v e Z iy a r e tç i B ü ro su (IC V B ], İs tan b u l'u n u lu s la ra ra s ı kongre tu r iz ­ m indeki y e rin i g e liş tirm e k için yeni b ir ça lış m ay a daha im za a tıy o r ve İs ta n ­ bul M e e tin g P la n n e r's G uide 2 0 0 2 ’yi h a z ırlıy o r. K e n t le r in re s m i k o n g r e r e h b e r le r i o la ra k kabul ed ile n M eetin g P lanner's G uide'lar, kongre tu riz m in d e y e r ed in ­ m ek is te y e n dünya m e tro p o lle rin in en ö n e m li v i t r i n l e r i . P r in t i l e t i ş i m H iz m e tle r i ta r a fın d a n h a z ır la n a n M ayıs ay ın d a C enevre'de düzenlenecek dünyanın en büyük kongre tu riz m i Fuar­ la rın d a n E lB TM 'e y e t iş t i r i le c e k o la n İstanbul M eeting Planner's Guide 20 0 2 , e d ito r y a l iç e riğ i ve şık ta s a rım ı ile İs ta n b u l’un dü n y ay a açılan yen i penceresi olm ayı hedeFliyor.

tia tiv e For expanding Istanbul’s role in in te rn ational conference tourism . M eeting P lanners Guides are accepted oFFicial conFerence guides and the m ost im p o rtan t disp lay cases fo r w orld cities oFFering conFerence to u ris m F a c ilitie s . İs ta n b u l M e etin g P la n n ers Guide is being produced by Print Communications Services, and will be published in tim e For EIBTM, one o f the world's largest conference tourism Fairs which is being held in Geneva in May. İs tan b u l Meeting Planners Guide 2002 aims to be Istanbul's new window onto the world, vvith its comprehensive inFormation, articles, and elegant design.

Türkiye kültür hâzineleri Japonya’da Tel: (0212) 347 00 52

‘Hüp’le Türkiye tanıtımı

T ü rk iy e 'n in ilk özel m üzesi olan VKV S ad berk Hanım M ü zesi'nin ‘T ü rk iye K ü ltü r H â zin elerin d e n Seçme Eserler, 5a d b e rk Hanım Müzesi K oleksiyonu' se rg isi 9 Ş u b a t'ta Japonya’daki Fukuoka E y a le t M üzesi'nde aç ıld ı. G21 eseri kapsayan sergi, 20 Ekim’e kadar O kazaki, lw aki ve Shizuoka Sanat M ü zeleri'n d e Ja­

Turizm B a k a n lığ ı’nın y e n i dönem de ya b an cı te le v iz ­ yo n la rd a ya yım lan aca k T ü rk iy e ’yi ta n ıtım film le ­ rin d e ü nlü popçu T a rk a n ’ ın ‘H üp’ a d lı ş a rk ıs ı k u llan ılac ak . DDF Reklam Ajansı ta ra fın d a n ha­ z ırla n a n 40 s a n iy e lik reklam Film lerinin yanı sıra 13 m ilyon ta n ıtım broşürü d a ğ ıtıla cak .

pon s a n a ts e v e rle rin ilg isin e sunu­ lacak.

P r o m o tin g T u r k e y

Turkish Cultural Treasures in Japon

w ith H üp Famous Turkish pop sin g er Tarkan's song Hüp w ill Feature in the la test series oF promotion film s produced For Foreign television by the Turkish M in is try oF Tourism . P repared by

Tel: (021 2) 347 00 52 Sadberk Hanım Museum, Turkey's First private museum, opened an e x h ib itio n a t th e Fukuoka P ro v in c e M useum in Japan on 9 February. Entitled A Selection oF Turkey's [u ltu ra l Treasures: the Sadberk Hanım Museum Collection, the exhibition oF 621 works w ill to u r Japan u n til 20 October, m oving From Fukuoka to the Okazaki, lwaki and Shizuoka a rt museums.

DDF advertising company, the Films are each 40 seconds in length, and 13 m illion brochures will also be distributed.

1 13 S K Y L IF E

w in d o w o n to th e w o r ld

MART

MARCH 2 00 2


Telephone: International code for Turkey: 90, İstanbul area codes: European side 2 12, Asian side 2 16. For ıntercity calls within Turkey first dial “0", then the area code, and then the local number. For International calls first dial "00".

^ 3 ^JSTANBUL•O uide EM ER G EN C Y Ambulance Tel: 112 (Ali overTurkey) Poliçe Tel: 155 (Ali overTurkey) Fire Tel: 110(Ali overTurkey) Tourism poliçe Tel: 527 45 03 Gendarme Tel: 156 (Ali overTurkey)

TOURİSM INFORM ATION TURİZM DANIŞMA___________ Atatürk Airport / Atatürk Havaalanı (Yeşilköy) Tel: 663 07 93 Harbiye Tourism Information Tel: 23305 92 Karaköy Sea Port / Karaköy Limanı Tel: 249 57 76

Sirkeci Tourism Information Sirkeci Turizm Danışma Müdürlüğü Tel: (0212) 511 58 88

Sultanahmet Square Sultanahmet Meydanı Tel: 518 18 02

The Turkish Touring and Automobile Club Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (Head Office - Merkez) Tel: 282 81 40

H O T E L S / OTELLER Aden (*“ *) Kadıköy Tel: 345 10 00 Fax: 346 25 67 Akgün Hotel ('“ **) Vatan Caddesi, Tel: 534 48 79 Askoç Otel (“ •*) Sirkeci Tel: 511 80 89 Fax: 511 70 53 Aygün Otel İstanbul (****) Şişli, Tel: 296 99 92 Fax: 231 30 04 Aygün Plaza Hotel İstanbul (****) Taksim, Tel: 238 90 90 Fax: 235 47 47 Best Western The President Hotel (“ ’*) Beyazıt, Tel: 516 69 80 Fax: 516 69 99 Büyük Sürmeli (*"**) Gayrettepe, Tel: 272 1160 Fax: 266 36 69 Ceylan Inter-Continental İstanbul Taksim, Tel: 231 21 21 Color Hotel (” ” ) Fmdıkzade, Tel: 631 20 20-39 Conrad İstanbul (***” ) Beşiktaş Tel: 227 30 00 Fax: 259 66 67 Çınar Hotel (“ ***) Yeşilköy Tel: 663 29 00 (18 lines/hat) Çırağan Palace Kempinski (**“ *) Çırağan Tel: 258 33 77 Fax: 259 66 87 Dedeman İstanbul (****•) Esentepe Tel: 274 88 00 Fax: 275 11 00 Divan (**“ *) Taksim, Tel: 231 41 00 Fax: 248 85 27 Dorint Park Plaza Otel (**") Taksim, Tel: 254 51 00 Fax: 256 92 49 Best Westem Hotel Eresin Taxim (****) Taksim, Tel: 256 08 03 Fax: 253 22 47 Eresin Hotel İstanbul (•**” ) Topkapı, Tel: 631 12 12 Eysan Otel (****) Kadıköy, Tel: 3462440 Fax: 3472329 Four Seasons Hotel İstanbul (*•“ *) Sultanahmet, Tel: 638 82 00 Grace Hotel (****) Tepebaşı Tel: 293 39 61 Fax: 252 43 70 Grand Hotel Haliç (*“ *) Şişhane Tel: 252 69 80 Fax: 249 70 66 Grand Tarabya Hotel (**“ *) Tarabya Tel: 262 10 00 Fax: 262 22 60 Gıineş i - " ) Merter, Tel: 483 30 30 Fax: 483 30 45

Hilton İstanbul (*“ **) Harbiye, Tel: 315 60 00 Fax: 240 41 65 Hilton ParkSA İstanbul (*” *) Maçka, Tel: 258 56 74 Fax: 258 56 95 Holiday Inn (*“ *) Ataköy, Tel: 560 41 10 Fax: 559 49 19 Holiday Inn Crowne Plaza (’*“ •) Ataköy, Tel: 560 81 00 Fax: 560 81 55 Hotel Airport Inn Yeşilköy, Marina Tel: 663 78 59 (3 hat) Hotel İstanbul Conti (****) Mecidiyeköy, Tel: 288 16 42 Hotel İstanbul Kervansaray (****) Taksim, Tel: 235 50 00 (16 hat) Hotel Konak (****) Cumhuriyet Caddesi, Harbiye Tel: 225 82 50 Fax: 232 4252 Hotel Mercure İstanbul (****) Tepebaşı, Tel: 25146 46 Fax: 249 80 33 Hotel Yiğitalp (**“ ) Laleli, Tel: 512 98 60 Fax: 512 20 72 Hyatt Regency (**"*) Taksim, Tel: 225 70 00 Fax:225 70 07 Inter Hotels, Mim (****) Beşiktaş, Tel: 231 28 07 Fax: 230 73 77 İstanbul Princess Hotel (***“ ) Maslak, Tel: 285 09 00 Fax: 285 09 51 Best Westem İstanbul Savoy Hotel (*”*) Taksim Tet 252 93 26 Fax: 243 20 10 Kalyon (“ **) Sultanahmet Tel: 517 44 00 Fax: 63811 11 Keban (“ " ) Taksim Tel: 252 25 05 Fax: 243 33 10 Klassis (**•*•) Silivri, Tel: 727 40 50 Fax: 727 40 49 Kumburgaz Princess Hotel ( " “ *) Kumburgaz, Tel: 885 90 00 Maçka Hotel (“ **) Teşvikiye, Tel: 234 32 00 Fax: 240 76 94 The Marmara İstanbul (•*” *) Taksim, Tel: 251 46 96 Fax: 244 05 09 Merit Antique İstanbul (*” **) lakü, Tel: 513 93 00 Fax: 512 63 90 Mega Residence İstanbul Teşvikiye, Tel: 2313161 Nippon ( " " ) Taksim Tel: 254 99 00 Fax: 250 45 53 Ortaköy Princess Hotel (***") Oıtaköy, Tet 2276010 Fax: 260 21 48 Olcay (**") Topkapı, Tel: 585 32 20 Fax: 585 64 05 Pera Palas (*“ *) Tepebaşı, Tel: 251 45 60 Fax: 251 40 89 The Plaza Hotel t™ 0**) Beşiktaş, Tel: 274 13 13 Fax: 273 15 90 PolatRenaissance Hotel(“ *") Yeşilyurt, Tel: 663 17 00 Fax: 663 17 55 Prestige (” ’*) Laleli, Tel: 518 82 80 Fax: 518 82 90 Radisson SAS (*” **) Sefaköy Tel: 425 73 73 Fax: 425 73 63 Richmond (**“ ) Beyoğlu-Tünel Tel: 252 54 60

Avicenna S.Ahmet Tel: 517 05 50 Fax: 516 65 55 Ayasofya Pansiyonlar S.Ahmet Tel: 513 36 60 Fax: 513 36 69 Blue House - Mavi Ev SAhmet Tel: 638 90 10 Fax: 638 90 17 Best Westerıı Citadel Hotel Ahırkapı Tel: 516 23 13 Fax: 516 13 84 Hıdiv Kasrı (The Khedive's Summer Palace) Çubuklu Tel: 331 26 51 Fax: 322 34 34 Hotel Amber SAhmet Tel: 518 48 01 Fax: 518 81 19 Hotel Armada Ahırkapı Tel: 638 13 70 Fax: 518 50 60 Hotel Cartoon Taksim Tel: 238 93 28 Fax:238 5201 Hotel Historia SAhmet Tel: 517 74 72 Fax: 516 81 69 Hotel Türkoman SAhmet Tel: 516 29 56 Fax: 516 29 57 İbrahim Paşa Hotel S Ahmet Tel: 518 03 94 Fax: 518 44 57 Kariye Edimekapı, Tel: 534 84 14 Fax:5216631 San Konak Oteli Mimar Mehmet Ağa C. 42-46 S.Ahmet Tel: 638 62 58 Fax:517 86 35 Seven Hills Hotel Tel: 516 94 97 Fax:517 10 85 Sultanahmet Sarayı Otel Torun Sok. No: 19 SAhmet Tel: 458 04 60 Fax:518 62 24 Splendid Palace Büvükada (Prince Isl.) Tel: 382 69 50 Fax: 382 67 75 Vardar Palace Hotel Taksim Tel: 252 28 88 Fax: 252 15 27 Yeşil Ev SAhmet Tel: 517 67 85 Fax: 517 67 80 Best Westem Hotel Yusufpaşa Konağı S.Ahmet Tel: 458 00 01 Fax:458 00 09

H at S an atları Müzesi Beyazıt Tel: 527 58 51

Church of St. Saviour in Chora K ariye Müzesi Edimekapı Tel: 631 92 41 Haghia Sophia / A yasofya Müzesi Sultanahmet Tel: 522 09 89 - 522 17 50 Military Museum / A skeri Müze Harbiye Tel: 232 16 98

Museum of Painting and Sculpture R esim v e H eykel Müzesi Beşiktaş Tel: 261 4 2 98

Museum of Turkish and Islamic Art T ürk v e İslam E serleri Müzesi İbrahim Paşa Sarayı Sultanahmet Tel: 5 18 18 05 - 0 6

Maçka, Tel: 326 11 00 Fax: 326 11 22

H O TELS

Rahmi M. Koç Industrial Museum

(H O U S E D İN R E S T O R E D

R ah m i M. K o ç San ayi M üzesi Hasköy Tel: 2 56 71 53 - 54

H IS T O R IC B U IL D IN G S )

Sadberk Hanım Museum Sad berk H an ım Müzesi Büyükdere Caddesi, 27-29 Sarıyer Tel: 242 38 13

Arena Otel Sultanahmet Tel: 458 03 64-65

1 14 S K Y L IF E

MART —

The Tanzimat Museum T anzim at Müzesi Gülhane Parkı, Tel: 512 6 3 84

Topkapı Palace Museum T opk apı Sarayı Müzesi Sultanahmet Tel: 512 0 4 80

TÜRVAK Cinema and Television Museum / TÜRVAK S inem a ve T elevizyon Müzesi Beykoz Tel: (0 2 1 6 ) 4 25 19 00

VVomen’s Library and Information Çenter Foundation K ad ın E se rle ri K ü tü p h an esi v e Bilgi M erkezi Haliç, Tel: 534 95 50

Yıldız Palace Museum Y ıldız S arayı Müzesi Beşiktaş Tel: 2 58 30 8 0

P A L A C E S / SA R A Y L A R Beylerbeyi Palace I Beylerbeyi Sarayı Beylerbeyi Tel: 321 93 20 Dolmabahçe Palace D o lm ab ah çe Sarayı Beşiktaş Tel: 2 58 55 4 4 - 2 3 6 9 0 00 Ihlamur Kasir / Ih lam u r K asrı Ihlamur Caddesi, Beşiktaş Tel: 261 29 91 Maslak Kasirs / M aslak K asırları Büyükdere Caddesi Maslak Tel: 276 10 22

Yıldız Kiosks: Şale, Malta and Çadır Yıldız K öşk leri: Şale, Malta ve Ç adır Yıldız Parkı Tel: 2 76 10 22

SYN A G O G U ES

Calligraphy Museum

Sultanahmet, Tel: 518 23 23 Swissötel the Bosphorus (*“ **)

K arik atü r ve Mizah Müzesi Fatih Tel: 521 12 64

CH U RCH ESA N D

Byzantine Great F^lace Mosaic Museum

Sarnıç Hotel

The Museum of Caricature and Humour

Archeological Museum

Büyük S aray M ozaikleri Müzesi Torun Sokak, Arasta Çarşısı, S.Ahmet Tel: 5 18 12 05

Riva (****)

A şiyan Müzesi Bebek Tel: 263 6 9 86 The City Museum / Ş eh ir M üzesi Yıldız Tel: 258 53 44

M U SEU M S / MÜZELER A rkeoloji Müzesi Sultanahmet Tel: 5 20 7 7 40 Atatürk Museum / Atatürk Müzesi Halaskargazi Caddesi, 250 Şişli Tel: 2 40 6 3 19

Taksim, Tel: 256 44 20 Fax: 256 33 20

The Aşiyan Museum

MA RCH 2 0 0 2

Ayios Yeorgios (St Georee’s CathedralEcuıneniaıl Patriarchate) Sadrazam Ali Paşa Cad. No: 35 Fener Tel: 53196 7 06 SL Mary’s Cathedral (Armenian Patriarchate) Şarapnel Sok. No:3 Kumkapı Tel: 516 25 17 Aya Triada (Greek Orthodox) Meşelik Sokak 11/1, Taksim Tel: 244 13 58 Dutch Chapel (Union Church) İstiklal Caddesi, Dutch Consulate Beyoğlu Tel: 244 52 12 Sunday service in Englısh. Neve Shalom (Synagogue) Büyük Hendek Caddesi. 61 Şişhane Tel: 244 75 66 - 293 87 95 San Antonio di Padova (Catholic) İstiklal Caddesi 325, Beyoğlu Tel: 244 09 35 Sunday service in Englısh, Italian, Polish St Esprit (Catholic) Cumhuriyet Caddesi Harbive Tel: 248 09 10 Sunday service in Frenclı, English. Christ Church, (Anglican) The Crimean Memorial Serdan Ekrem Sok. No:82, Tünel Tel: 251 56 16 (Behind the Swedish Consulate) Holy Euchanst Sundays 10.00 am.


İSTANBUL

SKYLIFE

MART

-4 » .

MARCH

2002


Telephone: International code for Turkey: 90, Ankara area code 3 12. For intercıty calls vvithin Turkey first dial ”0", then the area code, and then the local number. For International calls first dıal "00".

l i f l i ANKARAV^ 7 U İ d e EM ER G EN CY__________________

M U SEU M S / M Ü Z E L E R

Ambulance Tel: 112 (Ali overTurkey)

Museum of Anatolian Civilisations Anadolu Medeniyetleri Müzesi Gözcü Sok. No: 2 Tel: 324 3161 Open daily / Her gün. 08.30 -17.30

Poliçe Tel: 155 (Ali overTurkey) Fire Tel: 110 (Ali overTurkey) Tourism poliçe Tel: 341 65 30 GendarmeTel: 156 (Ali overTurkey)

TO U R İSM IN FO RM A TIO N T U R İZ M D AN IŞM A____________ Turizm Bakanlığı - Bahçclievler İsmet İnönü Bulvarı No: 5 Tel: 212 83 00 Fax: 212 02 55 Turizm Danışma - Tandoğan Gazi Mustafa Kemal Bulvan No: 121/A Tel: 231 5572 Fax: 231 55 72 Esenboğa Airport Tel: 398 00 00

HOTELS / OTELLER_____________ Ador Altınel Otel (**“ *) Tandoğan Meydanı Tel: 231 7 7 6 0 F a r 230 23 30 Ankara Dedeman Oteli (****) Büklüm Sok. 1 Tel: 417 62 00 F a r 417 6214 Best Apart (****) Uğur Mumcu Sok. 71, Gaziosmanpaşa Tel: 446 80 80 Best Oteli (*“ *) Alatürk Bulvan 195, Kavaklıdere Tel: 467 08 80 F ar 467 08 85 Best W estem Hotel 2000 (****) Kavaklıdere Tel: 419 90 01 F a r 419 90 1 6 Bilkent Ankara Oteli (*“ **) 1. Cadde, 06533, Bilkent Tel: 266 46 86 F ar 266 46 79 Büyük Ankara Oteli (**“ *) Alatürk Bulvan. 183, Kavaklıdere, Tel: 425 66 55 F ar 425 50 70 Büyük Sürmeli Oteli (" " ) Cihan Sok. 6 Tel: 23176 60 F ar 229 5 1 7 6 Büyükhanlı Park Hotel&Residence (*"*) Simon Bolivar Cad. 32, Çankaya Tel: 4415600 First Apart Hotel İnkılâp Sok. 29, Kızılay Tel: 425 75 75 Hilton (*“ **) Tahran Cad. 12, Kavaklıdere. Tel: 468 29 00 F ar 468 09 09 Hotel Ayma (****) Meşrutiyet Cad. 25 Tel: 425 46 00 İç Kale Oteli (****) Gazi Mustafa Kemal Bulvan. 89 Maltepe Tel: 231 7 7 1 0 F ar 230 61 33 Kent Oteli C*“ ) Mithatpaşa Cad. 4, Tel: 435 50 50 Far 434 46 57 King Apart Hotel PiyadeSok 17,Çankaya Tel:440 7931 Mega Residence Ankara Tahran Cad. 5, Kavaklıdere Tel: 468 54 00 Neva Palas (****) Esat Cad. No: 32 Küçükesat Tel: 419 58 88 F ar 419 58 25 Otel Aldino (****) Tunalı Hilmi Cad. No: 22 Kavaklıdere Tel: 468 6 5 1 0 (pbx) F a r 468 65 17 Sergah Oteli (****) Çan&ı Cad. 48 Ulus Tel: 310 85 00 Sheraton Ankara (**“ *) Noktalı Sok. Kavaklıdere Tel: 468 54 54 F ar 4 6 7 1 1 3 6 Stad Oteli (***♦) İstiklal Cad. 20, Ulus Tel: 3 1 0 4 8 4 8 F ar 3 1 0 8 9 6 9 Tetra Konur Otel Konur Sok. 58, Kızday Tel: 419 29 46 Fax: 4 1 7 4 9 1 5

Bulgaria / B ulgaristan Kavaklıdere Tel: 4 67 2 8 39

New Zealand / Y e n i Z eland a Kavaklıdere Tel: 4 6 7 90 54

Canada / K an ada Gaziosmanpaşa Tel: 4 36 12 75

Norvvay / N orveç Gaziosmanpaşa Tel: 43 7 Oman / U m m an Gaziosmanpaşa Tel: 447 Pakistan / Pak istan Gaziosmanpaşa Tel: 42 7 Philippines / Filipinler Gaziosmanpaşa Tel: 44 6

The People's Republic of China / Çin Halk C um hu riyeti Gaziosmanpaşa Tel: 4 3 6 0 6 28

Atatürk's Mausoleum Anıtkabir Müzesi Anıtkabir Komutanlığı Aruttepe Tel: 2317975 Open daıly / Her gün. 09.00 -16.30

Chile / Şili Çankaya Tel: 4 47 35 82 Croatia / H ırvatistan Gaziosmanpaşa Tel: 4 4 6 0 8 31

The Ankara Sote Museum of Painting and Sculpture / Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Opera-Ulus Tel: 310 20 94 Open daıly except Mondays. Pazartesi dışında her gün. 08.30-1 2 .0 0 /1 3 .3 0 -1 7 .3 0

Cuba / Küba Gaziosmanpaşa Tel: 439 53 62 Czech Republic / Çek Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 44612 44 Denmark / Danimarka Gaziosmanpaşa Tel: 468 77 60

Ethnographic Museum Etnografya Müzesi Ulus Tel: 311 30 07 Open daily except Mondays. Pazartesi dışında her gün. 08.30-1 2 .3 0 /1 3 .3 0 -1 7 .3 0

Egypt / Mısır Kavaklıdere Tel: 468 22 40 Finland / Finlandiya Gaziosmanpaşa Tel: 42619 30 France / Fransa Kavaklıdere Tel: 468 11 54

Gordion Museum Gordion Müzesi Yassıhöyiik Köyü, Polatlı Tel: 622 51 52' Open daily except Mondays. Pazartesi dışında her gün. 08.30 -17.30

Federal Republic of Germany Almanya Federal Cumhuriyeti Kavaklıdere Tel: 426 54 65 Georgia / G ü rcüstan Gaziosmanpaşa Tel: 4 42 65 08 Greece / Y u n an istan Gaziosmanpaşa Tel: 4 36 8 8 6 0

MTA, Natural History Museum MTA, Tabiat Tarihi Müzesi Eskişehir Yolu, Balgat Tel: 287 34 30 Open daily, except lor public holidays. Resmi bajîam tatilleri dışmda her gün. 08.30-17.30

Holy See / V atikan Çankaya Tel: 4 3 9 0 0 41 Hungary / M acaristan Kızılay Tel: 442 22 76

Museum of the Republic Cumhuriyet Müzesi Cumhuriyet Caddesi 22, Ulus Tel: 310 5361 Open daıly except Mondays, Pazartesi dışında her gün. 09.00 -17.00

India / H indistan Çankaya Tel: 4 3 8 21 95 Indonesia / E n d o n ezya Çankaya Tel: 4 3 8 21 90 Iran / İran Kavaklıdere Tel: 4 2 7 4 3 23 lraq / Irak Gaziosmanpaşa Tel: 4 68 74 21

Roman Baths Çankın Caddesi, Ulus Öpen daily except Mondays. Pazartesi dışında her gün. 08.30-12.30/13.30-17.30

Israel / İsrail Çankaya Tel: 4 4 6 3 6 05 Italy / İtalya Kavaklıdere Tel: 4 2 6 54 60

War of Independence Museum Kurtuluş Savaşı Müzesi Cumhuriyet Caddesi 14 Ulus Tel: 3 1 0 7 1 4 0 Open daily except Mondays. Pazartesi dışında her gün. 09.00 -17.00

Japan / Ja p o n y a Gaziosmanpaşa Tel: 4 46 05 00 Jordan I Ü rdü n Çankaya Tel: 4 4 0 20 54

E M B A S S IE S / E L Ç İL İK L E R

Kazakhistan / K azakistan Çankaya Tel: 441 74 86

Afghanistan / A fganistan Çankaya Tel: 4 3 8 11 21 Albania / Arnavutluk Gaziosmanpaşa Tel: 441 61 09 Algeria / C ezayir Çankaya Tel: 4 2 7 8 3 85 Argentina / A rjantin Gaziosmanpaşa Tel: 4 4 6 20 61 Australia / A vustralya Gaziosmanpaşa Tel: 4 4 6 11 80 Austria / A vusturya Kavaklıdere Tel: 4 1 9 0 4 31 Azerbaidjan I A zerbaycan Çankaya Tel: 441 26 21 Bangladesh / Bangladeş Çankaya Tel: 4 3 9 2 7 50 Belgium / B elçika Gaziosmanpaşa Tel: 4 4 6 8 2 50 B o sn a v e H ersek C um hu riyeti Gaziosmanpaşa Tel: 4 4 6 4 0 90 Brasil / Brezilya Gaziosmanpaşa Tel: 4 6 8 53 20

Kırgızhistan / K ırgızistan Gaziosmanpaşa Tel: 44 6 84 0 8 Kuvvait I Kuveyt Gaziosmanpaşa Tel: 445 05 7 6

14 10 58 31

Poland / P o lo n y a Kavaklıdere Tel: 4 6 7 7 8 24 Portugal / P ortekiz Çankaya Tel: 4 4 6 18 90 Romania / R om an ya Çankaya Tel: 4 27 12 43 The Russian Federation Rusya F ed erasyo n u Çankaya Tel: 4 39 21 22 Saudi Ârabia Suudi A rabistan Gaziosmanpaşa Tel: 43 6 6 9 21 Slovakia Republic Slovakya C um hu riyeti Kavaklıdere Tel: 4 2 6 58 87 Republic of Slovenia Slovenya C um hu riyeti Gaziosmanpaşa Tel: 405 6 0 07-08 Somalia / Som ali Çankaya Tel: 4 27 51 92 South Âfrica / G üney Afrika Filistin Caddesi 27 Gaziosmanpaşa Tel: 4 46 4 0 56 South Korea / G üney K ore Çankaya Tel: 4 6 8 4 8 22 Spain / İsp an y a Çankaya Tel: 4 3 8 03 92 State of Palestine Filistin Devleti Gaziosmanpaşa Tel: 4 36 0 8 23 Sudan I Sudan Çankaya Tel: 441 38 85 Syria / Suriye Çankaya Tel: 4 3 8 8 7 0 4 Svveden / İsveç Kavaklıdere Tel: 4 2 8 6 7 35 Svvitzerland / İsv içre Kavaklıdere Tel: 4 6 7 55 55 Thailand / T ayland Çankaya Tel: 4 6 7 34 09 Tunisia / Tunus Gaziosmanpaşa Tel: 4 37 7 8 12 Turkish Republic of Northern Cyprus Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 4 37 95 38 Türkmenistan / T ü rk m en istan Gaziosmanpaşa Tel: 4 46 35 63 Ukrania / U k rayn a ÇankayaTel: 4 3 9 9 9 7 3

Libya Çankaya Tel: 4 3 8 11 10 Lithuania / Lituanya Gaziosmanpaşa Tel: 4 47 07 6 6 Macedonia / M akedonya Kavaklıdere Tel: 4 4 6 9 9 28

United Arab Emirates Birleşik A rap Em irlik leri Çankaya Tel: 4 4 0 8 4 10

Malaysia / M alezya Gaziosmanpaşa Tel: 4 46 0 8 70 Mexico / M eksika Kavaklıdere Tel: 4 4 6 71 54 Moldova / M oldovya Gaziosmanpaşa Tel: 4 4 6 55 27 Morocco / Fas Gaziosmanpaşa Tel: 4 37 60 20 Netherlands / H ollan da Gaziosmanpaşa Tel: 4 4 6 04 70

M A R T — j» .

0 6 31

Lebanon / Lübnan Çankaya Tel: 4 4 6 7 4 86

1 16 S K Y L IF E

9 9 50

MARCH 2 00 2

United Kingdom / İngiltere Çankaya Tel: 4 6 8 6 2 30 United States A m erika B irleşik Devletleri Kavaklıdere Tel: 4 6 8 61 10 Uzbekistan / Ö zbekistan Çankaya Tel: 4 39 27 40 Venezuela Çankaya Tel: 43 9 31 98 Yemen / Y e m e n Bakanlıklar Tel: 4 46 17 78 Yugoslavia / Y ugoslavya Kavaklıdere Tel: 4 2 6 03 54


ANKARA atatwk\ • KAPALI SPOR

' f G.0 GARAJI

û

KULİSİ T.C.O.O -.GARI 19UAYIS » MEYDANI TANDOĞAN . MEYDANI

KONSERVATUAR

GÜMRÜK VE TEKEL ■U

SELİMSIRRI ’ SPORSALONU

İTANOÖlSAUİi't

ÖZBEKLER

3

MÜZESİ rr ı BAKANLIĞI

İLTEKİki

İBNİSİNA] HASTANESİ'

S jb NUMUNE

u iu HASTANESİ

[CEBECİ | ' CEBECİ DEMİRTAŞ

SIHHİYE TRENİ

I İSTASYONU |

[MALTEPE' ÇOKKATLI .OTOPARK

M EBUSEVLERİ

SIHHİYE

ZAFER MEYDANI

ANITKABİR JEMIRTEPEj

i

SAĞLIK

l « _

.w

T ç CUMHURİ

ÇSS&ı HÜRR]xfHI

DEM İRTEPE

KIZILAY 7flziLAY

KÜTÜPHANESİ

YÜCETEPE

^

MEYDMiV

«y

( •

Sl/MK “te

1

s

a

KÜLTÜR

1 ARKA TOPRAKLIK

« r<srn*

LOJMANLARI % HARPOKULU 1 LOJMANLARI K.K.Kh. DESTEK KITALARI KOMUTANLIĞI DEVLET , KARA KUVVETL cffjMALZEME OFİSİ KARAYOLLARI KOMUTANLIl

^

^

BAŞBAKANLA

* 5 f « r ı ofsr; ^ K ,SM £ T İNÖN0

BAYINDIRLIK İSKAN BAŞK.

b

K

HAŞAN ALİ YÜCEL C

MEŞRUTİYET

BAYINOMLİK t İSKANBAKANLI

,

aUI-VARI

TINAZTEPE

HAVA KUVVETLERİ DEHj2 KUVVETLERİ TÜRKİYEBÜYOK MİLLFTMECLISİ

ASKERİ ALAN! K.KMM. BASIMEVİ GENEL MOD KLASİK MÜZİK ^ OKULU j ğ r

uÇ(ı » ^

P

ANKARA SANAYİ ODASI A B D SEF Tûm KAVAKLIDERE OİL kA KURUMU

.« r

İN ERTUĞRUL

ALMANser. AKÜN İTALYANSEf. BULGARİSTANSEF. \VAKLIDERE -o SİS S S n.U % _ !-• MISIR SEF. Q % MACARSEF. » r KUĞULU FRANSIZ PARK SEF. PARK YUGOSLAVYA SEF. POLONYASEF. METOAP' — V . ÇEKOSLAVAKYA YLO'ft'f* C

«

AYRANCI

GAZİOSMANPAŞA

sre

SEF.

İSVEÇSEF GÜVEN it ;-

HOSPiım

CHILDREMGARDEN

St um» e z - fit! BIIGADE EM6ASSV

ROMANYA SEF.

^İSRAİL SEF.

\

\

/

V’MBtsmUF.

FİNLANDİYA SCF.

1 17 S K Y L IF E

M A R T -« j» .

MARCH 2 00 2

AVUSTURÂCYA SEF.

PAKİSTANSEF. ™ * S ff İRAN22 ARJANTİNSEF. j

1HOLLANDA f SEF. Sffi,!î£ÎP lumDASff PARKI

POLİS EVİ

ULUSLARARASI ANAOOLU 1.0.0.

\

/


İZ M İR İN

AND

AROU

Telephone: International code forTurkey: 90, İzmir area code 232, Kuşadası (area code for province of Aydın): 256, For ıntercity calls wrthin Turkey first dial "0", then the area code, and then the local number. For International calls first dial ”00".

N o ( 3 u id e

EM ERG EN CY Ambulance Tel: 112 (Ali overTurkey) Poliçe Tel: 155 (Ali overTurkey) Fire Tel: 110 (Ali overTurkey) Gendarme Tel: 156 (Ali overTurkey)

TOURİSM INFORM ATION TURİZM DANIŞMA Adnan Menderes Airport Tel: 274 22 14-274 21 R) Provincial Director of Tourism II Turizm Müdürlüğü Tel: 483 51 17-483 62 16 Alsancak Tel: 445 73 90-489 92 78 Bergama Tel: 631 28 51 Çeşme Tel: 712 66 53 Foça Tel: 812 12 22 Selçuk Tel: 892 63 28- 892 69 45

H O T E L S / OTELLER İZ M İR __________________________ Anba Oteli (***) Cumhuriyet Bulvan 124 Tel: 484 43 80 Balçova Termal Tesisleri (***) Balçova Tel: 25901 02 Büyük Efes Oteli (*“ **) Gaziosmanpaşa Bulvan, No: 1 Tel: 484 43 00 Fax:441 5695 Club Hotel Ephesus Princess {**” *) Selçuk Tel: 893 10 11 Fax: 893 10 39 Club Pomelan (" ') Çiftlikköy, Çeşme Tel: 722 11 llF a x :7 2 2 12 27 Çeşme Sheraton İlıca, Çeşme Tel: 723 12 40Fax: 723 1388 Ege Palas (****) Cumhuriyet Bulvan, 210 Tel: 463 90 90 Fax: 463 8 1 0 0 Grand Hotel Mercure İzmir (“ ***) Cumhuriyet Bulvan, 138 Tel: 489 40 90 Fax:489 40 89 Grand Zeybek Oteli (*” ) Fevzi Paşa Bulvan, No: 5-6 Tel: 441 95 90 Fax: 484 67 91 Hanedan (***) Foça Tel: 812 36 50 Fax: 812 24 51 Otel İsmira (***) Gaziosmanpaşa Bulvan, No: 128 Tel: 445 60 60 Fax: 445 60 71 Hotel Kaya Prestige (****) Şair Eşref Bulvan, 1371 Sokak, 47 Tel: 483 03 23 Fax: 489 22 99 Best Westem Hotel Konak (****) Mithatpaşa Caddesi, No: 128 Tel: 489 15 00 Fax:4891709 Hotel Rielunond Ephesus (*“ *) Pamucak Mevkii, Selçuk Tel: 893 10 51 Fax: 893 10 55 Otel Anemon İzmir (****) Miırselpaşa Bulvan, No:40 Tel: 446 36 56 Fax: 446 36 55 Otel Ege Sağlık O Bornova Tel: 373 48 62 Fax: 373 48 63 İzmir Hilton (***“ ) Gaziosmanpaşa Bulvan, No: 7 Tel: 441 60 60 Fax: 441 22 77 Termal Princess Oteli (***“ ) Balçova Tel: 238 51 51 Fax: 239 09 39 İzmir Palas Otel (***) Vasıf Çınar Bulvan, No: 2 Tel: 421 55 83 Fax: 422 68 70

Kısmet Hotel (***) 1377 Sokak, No: 9, Alsancak Tel: 463 38 50 Fax:421 48 56 Kilim Otel (*” ) Kazım Dirik Cad., No: 1 Tel: 484 53 40 Fax:489 50 70 Marla Hotel (****) Kazım Dirik Caddesi, No: 7 Tel: 441 40 00 Fa x :4 4 1 1150

H O L İD A Y V IL L A G E S TATİL KÖYLERİ

^lîîn^m î^Slînioyu Kalembumu, Boyalık Plajı, Çeşme Tel: 723 12 50 Fax: 723 22 42 Foça Club Med Holiday Village Foça Tel: 812 16 07 Fax: 812 2175 Neptün Holiday Village Büyük Akkum, Seferihisar Tel: 745 74 55 Fax: 745 70 38 (Tub Türem (Turban) Payamlı, Gümiildür Tel: 742 60 67 Fax: 742 60 31

SIGHTSEEING / GEZİNTİ Balçova Thermal Springs Balçova Kaplıcaları İzmir province abounds ın mineral and tnermal spnngs, those at Balçova being just 15 (cm from the city centne and şerved by municipal buses. İzmir çevresinde çok sayıda kaynak suyu ve kaplıca bulunuyor. Bunlardan Balçova kaplıcaları kent merkezine sadece 15 km uzaklıkta ve kent içi toplu taşıma araçlanyla ulaşmak mümkün. Bird Paradise / Kuş Cenneti This eight thousand hectare bird sanctuary is a temporary and permanent home to millions of birds. Situated on the outskirts of the city, it consists of islets, marshes, deltas and meadovvs. At various times of year över 190 species of bird can be seen nere. Kentin yanıbaşında konıma altına alınmış 8 bin hektarlık dev bir yaban hayat parkı. Adalar, sazlıklar, deltalar ve’gözalabildiğine uzanan düzlüklerde 190’ı aşkın tiirde milyonlarca kuşu banndırdığı için dünya çapında bir ‘kuş cenneti’ sayılıyor, Ephesus / Efes Vvithin easy reach of İzmir (72 km) and Kuşadası (18 km), the spectacular buildings and streets of andent Ephesus have an unforeettable charisma. Established in 3000 BCand induding remains from the lonic, Lydian, Roman, Byzantine and Seljuk periods, Ephesus is a sight not to be mıssed. İn nearbv Selçuk there is the basilica of Stjohn (6th century), a superb museum and Isa Bey nosque. Also ın the vicinity is the House of the Virgin Mary, and the Cave of the Seven Sleepers. İzmir'den (72 km) ve Kuşadası’ndan (18 km) kolaylıkla ulaşılabilen olağanüstü ilginç, caddeleri ve yapılanyla bugün de benzersiz.bir atmosfere sahip antik kent. MÖ 3000 yıllarında kurulan ve İon, Lidya, Roma, Bizans, Selçuklu dönemlerinin izlerini taşıyan Efes’i gezmeye mutlaka vakit ayrılmalı. Efes’in ço£ yakınında St. Jean Bazilikası, Meryem Ana Evi, Yedi Uyuyanlar Mağarası, Selçuk İsa Bey Camii gibi başka tarihsel ve turistik gezi yerleri bulunuyor. House of the Virgin Mary Meryem Ana Evi The Virgin Mary came to Ephesus with Stjohn, and spent the remainder of her life here. The nouse built in the 4th century at the place vvhere she died was recognised as a shrine by the

Vatican in 1957. Mass is celebrated here every moming at 7,30 and on Sunday momıngs at 10.30, Aziz Yuhanna ile birlikte Efes’e gelen Meryem Ana’nın hayatının son dönemi­ ni geçirip öldüğü yerde 4. yüzyılda inşa edîen ev. 1957’de Vatikan'ın onayın­ dan sonra kutsal ziyaret yeri olan Mer­ yem Ana Evi ve Kilisesi İzmir’den 80 km, antik Efes kentinden 7 km uzaklık­ ta, çam, çınar ve zeytin ağaclanyla be­ zeli yüksek bir tepe olan Bülbül Dağı’nda bulunuyor. Her sabah 7.30’da, pazar sabahlan 10.30'da ayin düzenleni­ yor. Kadifekale Fortress / Kadifekale

The fortress overlooking İzmir has sections dating from Hellenistıc, Roman and Byzantine times. The 20-25 metre high walls were originally 6 km in length. Today the fortress is a famous excursion spot with pleasant tea gardens, commanding a fabulous view of tne city, İzmir’in içinde, kente hakim bir tepede­ ki bu kale Helenistik, Roma ve Bizans izlerini taşıyor. Yüksekliği 20-25 metre olan duvarlannın uzunluğu eski dönem­ lerde 6 km’yi buluyordu. Günümüzde çay bahçeleri ve olağanüstü kent man­ zarasıyla ünlü bir gezinti yeri. Pergamum I Bergama The ruins of Pergamum, a majör centre of civilisatıon of the ancient world, are situated 105 km from İzmir. The acropolis and amphitheatre perched on a towenng hilltop, and on the outskirts of the town of Bergama the Asklepion or health centre dedicated to Asklepios the god of health are in a remarkable State of preservation. The site is open daily between 08.30 and 18.30. İn the town is another interesting building, the Temple of Serapis, known locally as tne Red Courtyard due to its tiles. The town is also worth visiting to see the narrow streets wıth tneir historic T urkish buildings and the colourful bazaar in the old quarter. İzmir’in 105 km kuzeyindeki bu il­ çesinde antik çağın büyük uygarlık mer­ kezi Pergamon’un kalıntılan'bulunuyor. Görkemli bir tepedeki akropolis ve amphiteatr yanısıra, ilçenin girişinde sağlık Tannsı Asklepios adına inşa edilen ve günümüzde bütün özellikleriyle ayakta duran sağlık merkezi her gün 8.30 18.30 arasında ziyarete açık. Berga­ ma’nın içindeki tuğlalan nedeniyle halk arasında Kızıl Avlu adıyla bilinen Sera­ pis Tapınağı da dikkat çekici. Aynca Türk kültürünün özelliklerini taşıyan dar sokaklan ve yapılanyla eski mahal­ leleri ile rengarenk çarşısı ilçeyi turist­ ler için ilginç kılan özellikleri arasında,

M U SEU M S / MÜZELER Archeological Museum

Arkeoloji Müzesi Bahri Baba Parkı, Konak Tel: 489 07 96 Open daily except Mondays. 09.00-17.30 Pazartesi dışında her gün. A tatürk Museum / Atatürk Müzesi Birinci Kordon 148 Tel: 464 48 05 Open daily except Mondays. 09.00-17.00 Pazartesi dışında her gün. Bergama Museum / Bergama Müzesi Bergama Tel: 631 28 83 Open daily except Mondays 08.30-17.30 Pazartesi dışında her gün Ephesus Museum / Efes Müzesi

Selçuk Tel: 892 60 10-892 60 11 Open daily. 08.30-18.30 Her gün. 1 18

S K Y L IF E

M A R T -» J~- M A R C H 2 0 0 2

Ö dem iş Archeological Museum

Ödemiş Arkeoloji Müzesi Ödemiş Tel: 545 11 84 Open daily. 08.30-17.30 Her gün. Museum of Painting and Sculpture

İzmir Resim ve Heykel Müzesi Tel: 484 89 45 S.Yaşar A rt Museum

S. Yaşar Resim Müzesi Cumhuriyet Bulvan 252 Alsancak Tel: 422 65 32

CH U RCH ESA N D SYN A G O G U ES St. Joh n ’s Cathedral (Catholic) Şehit Nevres Bulvan, 29, Alsancak Tel: 484 53 60 Open daily. Her gün açık. St. Poolycarp (Catholic) Necati Bey Bulvan, No: 2 Tel: 484 84 36 Open daily. Her gün açık. Santa Maria (Catholic) Halit Ziya Bulvan, No: 67 Tel: 484 86 32 Open daily. Her gün açık. Nötre Dame de St. Rosarei (Catholic) 1481 Sokak, No: 8, Alsancak Tel: 421 66 66 Open daily. Her gün açık. Nötre Dame de Lourdes (Catholic) 81 Sokak, No: 10, Göztepe Tel: 24 6 1 1 4 5 Open daily. Her gün açık. St. John the Baptist (Catholic) Kemalpaşa Cad,, No: 15, Buca Tel: 420 0 842 Open daily. Her gün açık. Santa Maria (Catholic) Kars Okulu Sok., No: 5, Bornova Tel: 388 11 77 Open daily. Her gün açık. St. Anthony o f Padua (Catholic) 1610 Sokak., No: 5, Bayraklı Tel: 341 06 16 Open daily. Her gün açık, SL Helen (Catholic) 1729 Sokak, No: 53 Karşıyaka Tel: 364 36 22 October-May, June-September. Ekim-Mayıs, Haziran-Eylül. House of the Virgin Mary Efes, Selçuk Tel: 892 60 08 S tjo h n (Anglican) Talatpaşa Bulvan, Alsancak Tel: 464 57 52 S t Mary Magdelena (Protestant) Hürriyet Cad. No: 18, Bornova Aya Fotini (Orthodox) 1374 Sokak, No: 24, Alsancak Tel: 421 69 92 Only open on pnncipal feast days. Yalnız büyük bayramlarda açık. Bet Israel Synagogue Mithatpaşa Cad., No: 265 Tel: 425 1628 Sinyora İveret Synagogue 927 Sok, No: 7 Mezarhkbaşı Shaar Ashamayan Synagogue 1390 Sokak, No: 4, Alsancak Berkholim Synagogue İkiçeşmelik Cad., No: 40 For further information / Geniş bilgi için Tel: 441 90 97


AROUND İZMİR Kapıkaya Tapınağı A rBR N EU S

Bergama

füzesi

GARİBADA/jû kalbuM da iademli ması

EG E DENİZİ

CANAE

Kalanya^

Hrb& KARADAĞ

İKİZKARDEŞU ADALARIZ

P IT A N E

As/*V/ran

HrSŞ

MARDALİf, ADASI

İSMAİLl

KAkA ADA

İKİZ j . ADALAR , 4 ÇANDARLI KÖRFEZİ TmasahkBr\ küçük adaJ

^ ™

'

YUNTDAĞI

fi '

TAVŞANA D A S \Ş Tuzla Br.mRIN ılıca BL \

,|A L İA İĞ A

HAYIRSIZADj

Kömür Br. Kalınkaya Br.

)SMANCALI

Boıköy HıcasP

Mersin T.

ORAKA D A s f\jl

16

İNCİRADASI? j, \ Deve Br„

Höyüğü-

Eskifener f?ji|

MURADİy ] aAYVÂCI

lgRMF|DANL|6^£ >DiYE]

00

KÜÇÜKBAHÇE

SPALMATORİ AD. UÇOYUNADASI)

H R ZKÖ\

AKDAĞ

I

KOYUNDERE

[urgutBr.

MENEMI Koragdt

m ö rdoğ an

mLUCAlC

Arızak

PAŞAAD7

KARADAĞ Kiraz Br. GÜLBAHÇE KRF.

Uç Burun Top Br. 1

ADASI

ERYTH RAI

M B 8 A TE

Ufiu

£

Pamuklu KOCADAĞ hfrp. ‘490 ® Yuvarlak

^

YASSICAADA £ İZMİR KÖRFEZİ &NCİRLI ADA

CLAZO M EN AI

lALSANt [BASMANE]

SCALA

Hrk@>

KEMALPAŞA DAĞI

*1350

Gülbı 9 » fi

kaplıcaları 25

- ,

*1042

NİFDAĞI

TEKED/ 10ZALAN D. jCÜMAOVASr

Çakmak M a n a stık

TAVAADASI

'* *

*■

SEFERİHİSAR

İIRAN DAĞI I-

SIĞACIK KÖRFEZI

]Seferhisar *Kalesi

[ a r ik b a ş i gambrium

iHORoncorl fm

Antfque City Train Station

Derebağı

Road Number

[DEĞİRMENDERE

Gümüldür / l

Alrport jj f s . «ite

KARACADAĞ

Seaport

%

*770

Caravanseral

Mosque

£

Museum Monument

i

Church

Jt ♦ ®

Castle Forest Rulns

O 0

Hol Spring Beach

1

011 Station

Pamud Plajlar

E G E DENİZİ KUŞADASI KÖRFEZİ

I i Y

uzesı Buharlı MkT Lokomotifler

t KI

N O KTA

»mlkPM üzesi

0(216)3*90»*» ötç*k:1/6500 00 1 19 S K Y L IF E

MART

MARCH 2 0 0 2


A MTA |YA

İ M L İ M İ

İN

AND

AROUND

EMERGENCY Ambulance: Tel: 112 (Ali overTurkey) Poliçe: Tel: 155 (Ali overTurkey) Fire: Tel: 110 (Ali overTurkey) Gendarme: Tel: 156 (Ali overTurkey)

TO U RİSM IN FO RM A TIO N T U R İZ M D AN IŞM A ____________ Tourist Information Phone Alo Turist Hattı Tel: 0 800 511 07 07 •0 800 511 07 08 Provincial Director of Tourism II Turizm Müdürlüğü Tel: 343 27 60-61 Antalya Cumhuriyet Mahallesi Tel: 241 17 47

Aklâtıvâ

Çarşı Mahallesi Tel: 513 12 40 Cumhuriyet Meydanı Tel: 836 12 38 Kemer Belediye Binası Tel: 814 15 36-814 11 12

H O T E L S / O TELLER ANTALYA

Adora Golf Resort Hotel Belek/Serik, Tel: 725 40 51 Fax: 725 40 71 Altis Golfhotel (*“ “ ) Belek/Serik, Tel: 725 42 26 Fax: 725 42 34 Antalya Dedeman (*'*” ) Lara Yolu, Tel: 321 79 10 Fax: 321 38 73 Antalya Renaissance Resort (*” ” ) Beldibi, Tel: 824 8431 Fax: 824 84 30 Antbel Belek Hotel (*” **) Belek/Serik, Tel: 7254102 Fax: 7254268 Arum Hotel&Apartments (***” ) Side, Tel: 753 45 60 Fax: 753 41 40 Belconti Resort Hotel Belek,Tel: 715 1540 Fax: 715 1047 Cender Hotel (•***) Işıklar Cad., Tel: 243 43 04 Fax: 243 39 87 Ceylan Inter-Continental Resort Kemer, Tel: 824 51 00 Fax: 824 64 35 Club N (**” ) Karaburun Mevkii, Alanya Tel: 527 48 30 Fax: 527 48 28 Club Hotel Sera (**” *) lara Yolu, Tel: 349 34 34 Fax: 349 34 54 Club Justiniano ( “**) Alanya, Tel: 527 44 47 Fax: 527 46 82 Falez Hotel (” “ *) Konyaaltı, Tel: 248 50 00 Fax: 248 50 25 Gloria Golf Resort (***“ ) Belek/Serik, Tel: 715 15 20 Fax: 715 15 25 Grand Prestige Hotel Side (•*” *) Side, Tel: 756 90 60 Fax: 756 90 81 Grand Hotel Adonis (**” *) Eski Ura Yolu, Tel: 323 44 44 Hillside Ma Biche Hotel (*“ ” ) Kemer, Tel: 815 21 90 Fax: 815 21 91 Hotel Alp Paşa Kaleiçi, Tel: 247 56 76 Fax: 248 50 74 Hotel Ofo Antalya (“ •” ) tara. Tel: 349 40 00 /1 5 hat Fax: 349 40 16 Hotel Bilkent Kemer (*“ ’) Göynük/Kemer, Tel: 815 15 38 / 20 hat Hotel Saray Regency (*“ " ) Titreyenini, Tel: 756 9100 / 7 hat Hotel SiUyum 2000 ("***) Belek, Tel: 715 2100 Hotel Sultan Saray (*“ ” ) Göyniik/Kemer, Tel: 815 14 80 Hotel Sun Zeynep (****') Belek, Tel: 725 4180 Fax: 725 42 00 Hotel Turquoise (*“ ” ) Side/Soıgun, Tel: 756 93 30 Fax: 756 93 45 Kışla Han Hotel (****) Kazım Özalp Caddesi, 55 Tel: 248 38 70 Letoonia Golf Resort (“ ***) Belek, Tel: 715 14 50 Fax: 715 14 54 Le Jardin Resort Otel Kiriş Kemer, Tel: 824 52 22 Fax: 824 52 20 Mia Resorts Belpark Palace (****) Belek, Tel: 715 13 00 Fax: 715 13 17-18

t

Telephone: International code for Turkey: 90, Antalya area code 242. For intercıty calls

i

~~ı i I I

U İd e

vvithin Turkey first dial "0", then the area code, and then the local number. For intemational calls first dial W .

Club Med Palmiye Tekerlektepe Mevkii Kemer Tel: 8143260 (10 hat-lines) Club Mediterranee Kemer Kemer Tel: 814 1009 Fax:8141018 Club Mega Saray Üçüncü Kum Tepesi Mevkii Belek/Serik, Tel: 725 40 26 Fax: 725 40 49 Club Phaselis Kemer Tel:815 1631 Fax: 8151637 Club Salima Beldibi-Kemer TeL 824 83 60 Fax:8248373 Club Turan Prince Kızılağaç Turizm Merkezi, Side Tel: 748 72 60 Fax: 748 72 50 - 51 Club Varana Taşlıburun Mevkii Belek/Serik Tel: 725 42 01 Fax: 725 42 25 Club Zigana Beldibi Tel: 824 92 30 Fax: 824 8315 EHA Holiday Village Titreyen Göl, Manavgat Tel: 756 90 50 Fax: 756 90 52 Kemer Holiday Village Göynük, Kemer Tel: 815 14 30 Fax: 815 14 65 Mia Resorts Belpark Village Belek-Serik Tel: 715 1300 Fax:7151317-18 Oasis Beach Club Konaklı Mevkii, Alanya Tel: 565 14 51 Fax: 565 14 49 Palmariva Holiday Village Tekirova, Kemer Tel: 821 40 04 Fax:82l40 40 Park Kimeros Gövnük. Kemer Tel: 815 16 63 Fax:815l672 Robinson Club Pamfilya Acısu Mevkii, Side/ Manavgat Tel: 756 93 50 Fax: 756 93 58 Sldelya Çolaklı Köyü, Manavgat Tel: 763 68 01 Fax: 763 61 14 Simena Holiday Village Çamyuva, Kemer Tel: 824 63 63 Fax:824 63 81 Sol Muna Kumköy, Side Tel: 753 34 46 Fax: 753 13 59 Turtel Side Holiday Village Side Tel: 753 39 00 Fax: 753 20 25 Turtle's Club Marco Polo Çamyuva, Kemer Tel: 824 63 36 Fax:8246346 Voyage Club Turtel Sorgun Manavgat Tel: 756 93 00 Fax:7569.309

Mirage Park Resort Göynük, Tel: 815 22 44 Fax: 815 22 35 Merit Lymra Hotel & Resort Kemer, Tel: 824 53 00 Fax: 824 77 79 Patara Prince Resort Patara/Kalkan, Tel: 844 39 20 (8 hat) Royal Resort Hotel (**'") Kemer, Tel: 815 23 70 Fax: 815 16 27 Golden Ring Hotel (” ” ) Güllük, Tel: 243 15 15 Fax: 243 15 22 Sheraton Voyager Antalya ( " '” ) 100. Yü Bulvan, Tel: 238 55 55 Sunset Hotel (*” *) Konyaaltı Tel: 229 06 92 Fax: 22913 89 Taksim International Alanya (****) Göl Mevkii, Tel: 514 07 00 Taksim International Side (*“ “ ) Sorgun Mevkii-Manavgat Tel: 756 93 21 Fax:75693 20 Talya Hotel (” ***) Fevzi Çakmak Caddesi, 30 Tel: 248 68 00 Fax: 241 5400 Topkapı Palace (" * ") KunduAksu Tel: 431 23 23 Türkiz Hotel (*“ ” ) Kemer Yat Limanı Tel: 814 41 00 Fax: 814 28 33

SPECIAL LICEN SE HO TELS ÖZEL LİSANSLI OTELLER Abad Hotel Hesapçı sokak, Kaleiçi Tel: 247 44 66 Fax: 323 04 25 Argos Hotel Kaleiçi Tel: 247 2012 Fax: 241 75 57 Aspen Hotel Kaledibi Sokak 16, Kaleiçi Tel: 247 71 78 Fax: 241 33 64 Karyatit Hotel Kaleiçi Tel: 244 00 55 Fax: 244 00 54 Marina Hotel Mermerli Sokak 8, Kaleiçi Tel: 247 54 90 Fax:24l 17 65 Naturland Hotel Çamyuva / Kemer Tel: 824 62 14 Fax: 824 62 10 Turban Adalya Hotel Kaleiçi Tel: 243 47 56 Fax: 243 47 51 Tuvana Hotel Tuzcular Mahallesi, Kaleiçi Tel: 24760 15Fax: 241 19 81 Tütav Türkevleri Mermerli Sokak, Kaleiçi Tel: 248 65 91 Fax:241 94 19

H O LİD A Y V IL L A G E S TATİL KÖYLERİ Attaleia Holiday Village Taşlıburun Mevkii, Belek/Serik Tel: 725 43 01 Fax: 725 43 02 Blue Village Paşa Bey Konaklı Mevkii, Manya Tel: 56515 20 Fax: 565 15 31 Club Med Beldibi, Kemer Tel: 824 81 51 Fax: 824 81 59 Club Aldiana Titreyen Göl, Manavgat Tel: 756 92 60 Fax: 75692 67 Club Ali Bey Kızılağaç Köyü, Manavgat Tel: 748 73 73 Fax: 748 73 83 Club Aquamarine Beldibi-Kemer Tel: 824 85 00 Fax:8248052 Club Asteria Üçüncü Kum Tepesi Mevkii Belek/Serik Tel: 725 40 0i Fax:7254002 Club Hotel Bellis Akınlar Köyü, Serik Tel: 725 42 80 Fax:725 4300 Club Kastalia Konaklı Mevkii, Alanya Tel: 565 13 16 Fax: 565 14 28

S IG H T S E E IN G / GEZİNTİ

Aspendos

A majör port and commercial centre in antiquity, Aspendos today lies inland, 48 km east of Antalya. İts magnificent amphiteatre is the best preserved in the worfd and known for its superb acoustics and is stili used for concerts. Antalya’nın 48 km doğusunda antikçağın önemli limanından kalma muhteşem bir amphiteatr. Olağanüstü akustiği ve iyi ko­ runmuş olması nedeniyle bugün de kon­ serler için kullanılıyor. Düden Falls / Düden Şelalesi A very beautiful vvaterfall ( 12 km north of the city centre). Kent merkezine kuzey yönünde 12 km uzaklıkta çok güzel bir şelale. Piknik için mükemmel bir tercih. Old Q uarter / Kaleiçi The historic nudeus of Antalya. This distnet is now restored and has became an attractive touristic centre with its taverns, hotels, restaurants and entertainment facilities, İts narrow streets lead down to the old harbour (today an intemational yachting manna). Şehrin tarihi çekirdeği olan Kaleiçi; restore edilmiş hali, otel ve pansiyonları, restoranlan ve eğlence olanaklanyla turis­ tik bir merkez. Dar sokaklardan inilen eski liman ise bugün uluslararası bir marina. Perge

The ongins of this ancient city 18 km northeast of Antalya go back to 1000 BC, but the survıving remains are Hellenic and Roman. An exceptional open-air museum. Antalya’nın 18 km kuzeydoğusundaki bu antik kentin geçmişi MÖ 1000 yılına kadar uzanıyor. Ancak bugün gezilen kalıntılar Helen ve Roma dönemlerinden kalma bir açık hava müzesi.

Alanya Citadel I Alanya Kalesi

Side

This splendıd Byzantine citadel surmountıng the rocky peninsula is wal!ed (8 km). The "Red Tovver" was built by the Seljuk's Sultan Keykubat in 1226. Today it is a small museum containing etnographical collections. Bizans zamanından kalma, “Kızıl Kule’si 1226’da Sultan Alaaddin Keykubat tarafından inşa ettirilen görkemli Alanya Kalesi şehri ikiye ayıran bir yarımadanın üzerinde yer alıyor. Kızıl Kule bugün etnografık eserlerin sergilendiği küçük bir müze.

At this lively resort east of Antalya, the houses and ancient ruıns are ınextricably ınterwined. There are two agoras, an amphiteatre and a museum in which statues and other works of art found here are exhibited. Antalya’nın doğusundaki bu turistik kıyı kasabası antik kalıntılarla içiçe. İki büyük agora, geniş bir amfiteatr ve burada gün ışığına çıkarılan heykel ve öteki eserlerin sergilendiği bir miize.

Antalya Museum / Antalya Müzesi

Kenan Evren Bulvan Konyaaltı Tel: 241 45 28 Daily except Mondays, Pazartesi dışında her gün. The province of Antalya is endovved with the rıchest historic treasures of Turkey. Antalya Museum covers an area of 30,000 120

S K Y L IF E

square metres with thirteen galleries, an open-air gallery, a chıldren's gallery (where children may be left) and a wide yard. Approximately five thousand archeological works are displayed in chronological order. The museum receive an award from the Council of Europe as the Museum of the Yearin 1988. Antalya bölgesi arkeolojik, tarihsel hâzineleri bakımından belki de Türkiye’nin en zengin bölgesi. Antalya Müzesi çok geniş bir alanda 13 teşhir salonu ve bir açıkhava galerisinden oluşuyor. Çocuklar için de, onların ilgisini çekecek bir salon bulunan müzeyi tarih meraklılan mutlaka gezmeli.

M A R T — j» .

MARCH 2 00 2

Termessos

Perched 1050 m above sealevel, this is an ancient city and a national park northvvest of Antalya. The amphiteatre is hewn out of the livıng rock and the view as far as Antalya is stupendous. There is a natural history muse­ um at the park entrance. Denizden 1050 m yükseklikte, inanılmaz bir manzara, şaşırtıcı bir antik kent ve doğa müzesiyle bir ulusal park.


AROUND ANTALYA

3

/USLARI

121 S K Y L IF E

MART

MARCH 2 00 2


M UĞLA İN

AND

AROUND

G u id e

EM ERG EN CY Ambulance:Tel: 112 (AlioverTurkey) Poliçe: Tel: 155 (Ali overTurkey) Fire:Tel: 110 (Ali overTurkey) Gendarme:Tel: 156 (Ali overTurkey)

TO U RİSM IN FO RM A TIO N TURİZM DANIŞMA Bodrum Banş Meydanı Tel: 31610 91 Dalaman Havalimanı Tel: 792 52 20 Dalyan Ortaca Tel: 284 42 35 Datça Hükümet Binası İskele Mahalle Tel: 712 3163 Fethiye İskele Meydanı No: 1 Tel: 612 19 75 Köyceğiz Atatürk Kordonu Tel: 262 47 03 Marmaris İskele Meydanı No: 1 Tel: 412 10 35 Milas-Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı Tel: 523 00 66 Muğla Marmaris Bul. No: 24 Tel: 214 12 61

H O T E L S / O T E LL E R M U Ğ LA A&B Home Otel Göcek, Fethiye Tel: 645 18 20 AriesOtel(**“ ) Çalış Mevkü, Fethiye Tel: 613 13 31 Aqua Otel (*”*) Sahil Sok. No: 15 İçmeler, Marmaris Tel: 455 36 33-49 Antik Tiyatro Boutique Otel Bodrum Tel: 316 60 53 Azka Otel (“ **) Bardakçı Mevkü, Bodrum Tel: 316 89 92 Bodrum Resort (***“ ) Gümbet Tel: 317 28 28 Caria Holiday Resort Babadağ, Sangerme Tel: 286 84 39 Club Marverde (****) Meşelik Köyü Kuyucak Mevkü, Milas Tel: 3167694 Colossus Otel (•***) Gümbet Mevldi, Bodrum Tel: 316 34 19 Elegance Hotel’s (*"**) Kemeraltı Malı. Dergah Civan, Marmaris Tel: 412 81 01 Golden Key Boutique Hotel Bodrum Tel: 313 4106 Hisarönü-Marmaris Tel: 466 66 20 Bördübet-Marmaris Tel: 43692 30 Hotel Ambrosia (****) Bitez Tel: 343 18 86 Hotel Mavi (“ **) Bardakçı Mevkü, Bodrum Tel: 313 03 71 Hotel S (****) İçmeler Sahil Sok., Marmaris Tel: 455 24 47 The Inn&Swissotel Göcek Marina Resort Boutique Hotel Göcek-Fethiye Tel: 645 27 60 İberotel Sangerme Park Sangerme Mevkii, Ortaca Tel: 286 80 31 İzer Otel (****) Kızılağaç Köyü, Bodrum Tel: 367 1910

Telephone: International code for Turkey: 90, Muğla area code 252, For intercıty calls wıthın Turkey first dial "0", then the area code, and then the local number. For intemational calls first dial W .

Javalin Otel (****) Yahşi Köyü, Bodrum Tel: 348 35 41 Karia Princess (***•*) Canlıdere Sok. No: 15, Bodrum Tel: 3168971 La Perla Oteli (****) İçmeler, Marmaris Tel: 455 33 89 Labranda Otel ( “ **) Güllük Sıralık Mevldi, Milas Tel: 522 2911 Laguna Azur Hotel (“ **) İçmeler Kumluörencik Mevkü, Marmaris Tel: 455 3710 Lavanta Village Yalıkavak, Bodrum Tel: 385 2167 Magic life Der Chıb Resort (***” ) Hisarönü Köyü, Cubucak Mevkii, Marmaris Tel: 466 64 34 Magic Life Der Chıb Sangerme (***“ ) Sangerme Mevkü, Ortaca Tel: 286 80 63 Manastır Otel (****) Kumbahçe Mah. Barış Sitesi, Bodrum Tel: 316 28 54 Mares (Altmyunus) Otel (***“) İçmeler, Marmaris Tel: 455 22 00 Marina Vista (Bhıe Otel) (****) Yat Limanı Mevldi, Bodrum Tel: 316 22 69 Merve Park Suites Hotel Bodrum Tel: 316 1546 Munamar Vista Otel (***“) İçmeler, Marmaris Tel: 455 33 60 Resort Dedeman Bodrum (•*•*) Bitez, Gümbet Tel: 313 85 00 Şamara Otel ( “ ***) Kaynar Mevkü, Bodrum Tel: 3671600 Sea Garden (•****) Çiftlik Köyü Yalıdağ Mevkü, Bodrum Tel: 368 90 15 Suncity Otel (****) Hisarönü Köyü Belceğiz Mevldi, Fethiye Tel: 617 0111 Turunç Oteli ( " ” ) Marmaris Tel: 476 70 24

Grand Yazıcı Marmaris Palace İçmeler Pamucak Mevkii, Marmaris Tel: 455 55 55 Fax:455 3438 Halıcı Tatil Köyü Armutalan- Boynuzbükü Mevkü, Marmaris Tel: 412 1171 Hillside Beach Club Kalemya Koyu P.K. 123, Fethiye Tel: 614 83 60 Hotel Ersan Kızılağaç Köyü İçmeler Mevldi, Bodrum Tel: 3168980 İberotel Marmaris Park İçmeler Pamucak Mevkii, Marmaris Tel: 455 2146 İsis Tatil Köyü Eskiçeşme Mah. Asarlık Mevkü, Bodrum Tel: 316 95 01 Letoonia Tatil Köyü Oyuktepe Pacanz Mevldi, Fethiye Tel: 614 49 66 Lykia World Ölüdeniz Kırdak Mevkü, Fethiye Tel: 61660 10 Magic Life Der Club Adaköy Yalancı Boğaz Mevkü, Marmaris Tel: 412 07 00 Martı Tatil Köyü İçmeler Örencik Mevkü, Marmaris Tel: 455 3441 Ora Tatil Köyü Kızdağaç köyü, Bodrum Tel: 36715 00 Sea Club Metem Tatil Köyü Asarlık Mevkii, Bodrum Tel: 3172360 T.M.T. Tatil Köyü Atatürk Cad. No: 134, Bodrum Tel: 31612 07 Turban Tatil Köyü Marmaris Tel: 41218 43 Voyage Club Torba Kızdağaç Mevkü Torba köyü, Bodrum Tel: 36718 20

H O L İD A Y V IL L A G E S TATİL KÖYLERİ Anıktur Tatil Köyü (Club Med) Çiftlik Köyü Yalıçiftliği Mevldi, Bodrum Tel: 368 91 52 Belceğiz Tatil Köyü Hisarönü Köyü Belceğiz Mevkü, Fethiye Tel: 617 00 77 Bodrum Park Resort (Regal Resort) Kızılağaç köyü Torba Kuyucak Mevldi, Bodrum Tel: 36714 31 Club Datça Tatil Köyü İskele Mahallesi, Datça Tel: 712 88 20 Club Kadıkale Peksimet köyü Kadıkalesi Mevkü, Bodrum Tel: 382 32 71 Club M Haremtan Koyu, Bodrum Tel: 3166100 Club Müsgebi Tatil Köyü Müsgebi Köyü Çakmaklı Mevkü, Bodrum Tel: 358 50 86 Club Tuana Vista Tatil Köyü Çayağzı Katliç Mevkii, Fethiye Tel: 633 63 16

S IG H T S E E IN G / GEZİNTİ Muğla Museum / Muğla Müzesi This natural history museum exhibits fossils discovered near the village of Özlüce belongmg to a wide range of creatures whichlived 5-9 mıllion years ago över an area stretching from eastem Aşia to Spain. Muğla merkez ilçeye bağlı Özlüce köyü yakınlarından çıkarılan, günümüzden 95 milyon yıl kadar öncesine tarihlenen, Doğu Asvâ'dan İspanya’ya uzanan geniş bir alanda yaşayıp yok olmuş canlılara ait fosillerin sergilendiği bir müze. Bodrum Castle / Bodrum Kalesi This castle dedicated to St. Peter was buılt by the Knights of Rhodes in the 15th century. Located on the edge of the harbour, it covers an area of approximately 30,000 square metres, and has five towers known as the French Tovver, English Tower, Italian Tower, German Tovver and Snake Tovver. MS 15. yüzyılda Rodos şövalyeleri tara­ fından St. Peter adına inşa edilen kale li­ mana hakim durumda. Yaklaşık 30000 metrekarelik alana sahip olan kalede Fransız Kulesi, İngiliz Kulesi, İtalyan Ku­ lesi, Alman Kulesi ve Yılanlı Kule olmak üzere 5 kule mevcut. 122

S K Y L IF E

MART

MARCH 2 00 2

Nautical Archaeological Museum Sualü Arkeoloji Müzesi Remarkable ancıent artefacts and ships dis­ covered by sponge divers and nautical archaeologists on the seabed along the southvvestem Turkish coast are exhibited in this museum, vvhich is located in Bodrum Castle, Bodrum Müzesi içinde sünger avcıları ta­ rafından ve çeşitli sualtı kazılarında çıka­ rılmış olan eserlerin sergilendiği bir mü­ ze. Milas Museum / Milas Müzesi Archaeological finds from ancient cities in the province of Milas such as Labraynda, Herakleia, lassos, and Euromos can be seen here. Milas çevresindeki Labranda, Herakleia, İassaos, Euromos gibi antik kentlerde ya­ pılan kazılarda çıkan eserlerin sergilendiği bir müze. Dalyan This village southeast of Huğla is named after the nver vvhich links Lake Köyceğiz to the Mediterranean. The channels o f the river wind through the reedbeds of the estuary amidst spectacular mountain scenery. Ortaca ilçesine bağlı küçük bir yerleşim yeri. Adım Köyceğiz Gölü’nii Akdeniz’e bağlayan 5 mil uzunluğundaki kanaldan alıyor. Dalyan kanalı kıvnmlanyla, sazlık­ larıyla gezilecek bir doğa harikası. Caunos / Caunos Harabeleri The ruins of this ancient city lie on the Dalyan river. The first settlement here has been traced back to 3000 BC. and later became a provincial Capital located betvveen Lycia and Cana. Antik Kent, göl ile deniz arasında, kanalın kenannda kurulmuş. Tarihi MÖ 3000 yıl­ larına kadar uzanıyor. Lykia ve Karia ara­ sında kurulmuş bir eyalet merkezi olduğu belgelerden anlaşılıyor. Knidos / Knidos Harabeleri Knidos at the western tip of the Datça peninsula was founded by Donan migrants from the Aegean islands ın the 7th century BC. There are several temples, ıncludıng one dedicated to Apollo and another to venus, an amphitheatre and other buildings. Datça’ya 39 km uzaklıkta bulunan antik kent MÖ 7. yüzyılda adalardan gelen Dorlar tarafından kurulmuş. Şehirde Apollon ile Venüs’e ait çeşitli mabetler, amphitcatr gibi kalıntılar var. Fethiye Museum / Fethiye Müzesi This museum contains many finds from the ancient cities of the region, such as caıved fragments of mausoleums, vases and sculpture dating from the Lycian, Roman and Byzantine penods. 1965’de kurulan müzede yöredeki ören yerlerinden getirilen anıt mezar parça­ ları, Lykia, Roma, Bizans dönemlerine ait vazo ve heykeller sergileniyor. Ölüdeniz Lagoon / Ölüdeniz With its dear turquoise waters this lagoon 15 km south of Fethiye is one of Tuırey's most renowned natural sites. İt is surrounded by sand beaches and pine woods and ıs a conservation area. Fethiye’ye 15 km uzaklıkta, Türkiye'nin bilinen en önemli koylarından biri. Bir benzerine az rastlanan Ölüdeniz, hareket­ siz özelliği, deniz ürünleri ve kumsalıyla ilgi çekiyor. Marmaris Lying on a large bay encircled by pine covered hills. Marmans enjoys one of the most beautiful settings of any Turkish resort. İt is dose to such ancient ruins as Physkos, Saranda, Amos and Loryma. İlçede gezilip görülmeye değer Physkos, Saranda, Amos, Loryma gibi antik kentler bulunuyor.


SKYLIFE

MART

-4 * -

123

MARCH

2002

L

E

G

E

N

D

Ruins

®

Beach

Oil Station Inscriplion Fountain Historical House Antique City

Q 0

1 d) ® <& m

Hot Spring

Museum Castle

Mosque

Seaport

Airport

i! fi JT

M &■

Road Number

OAMBRIUM Antique City

0(316)3490141

Ö((*k:1/800

\

S

LORYM A

&

K D E N I Z

r-

■ -/m K*aü. '

KmtBr.

C E R ES S e '

KIZ IL A O İi ^ ,

BOZBURUH KÖRFEZİ

!

\J ~&LÜDENİZ

İblis Br

**>>■

Mortosftf ^ FETHİYE kÖRFEZİ

r -/"

1^. , -54

Kalesi

Fethiye

F E T H İY E

**> *?

2â£*

TELM ESSC

i.rfss.A»ım /£% D R IA j

'z(î& to la n

ly d a e

A R Y M A SA

AROUND MUĞLA


FRE

DUTY FREEDUTY FREEDUTY ESTE E LAUDER S a y ın Y o l c u l a r ,

^

Ürün içeriği yenilenen Dııty Free satışları­ mızdan Türk Hava Y olları’nın yurtdışı sefer­ lerind e yararlanabilirsiniz. Z engin içerikli

^

i

ürün yelpazem izi kabin hostesinden temin edeceğiniz S ’h o p dergisinde bulacaksınız. Arzu ettiğiniz ürünleri nakit olarak veya

7

kredi kartı kullanarak satın alabilirsiniz.

Estee Lauder Colour on the Rtın Palette

Dear Passengers, € -3 2

O n intemational Turkish Airlines flights you may purchase Duty Fnee items from our new range, vvhich offers a wide and diverse selection. These items are listed in S ’ h o p magazine, copies of vvhich you may request from the cabin attendant Payment for the items you desine may be made by cash o r credrt card.

Christian Dior Nails Winners •Seyahat tipi 5 adet oje •Collection of 5 travel-sized nail enamels

Eye Essential CoFfret tloda renklerden oluşan göz seti

The essential eye kit

Gu e r l a i n PARİS

C ig a re tte s & C ig a rs / S ig a ra ve Puro Marlboro King Size 200 Cigarettes € -1 5

Marlboro Lights King Size 200 Cigarettes € -1 5

Price List / Fiyat Listesi

Marlboro 100’s 200 Cigarettes € -1 5

Muratti King 5ize 200 Cigarettes € -1 5

Marlboro Medium King 5ize 200 Cigarettes € -1 5

124 S K Y L IF E

M A R T — J~. M A R C H 2 0 0 2

Marlboro Lights 100's 200 Cigarettes € -1 5

Parliament 100's 200 Cigarettes €-15


UTY FREEDUTY FREEDUTY FREE MONT* BLANC

Joop Homme Eau de to ile tte spray 75 mİ

Montblanc Presence Eaudetoilette spray 50 mİ

M&M 250g Choco Family Bag € -3

JOOP! HOMME

M&M 250g Peanut Family Bag € -3

2 SW AROVSKI

-----

jo h n n ie W alker Black 75 d Scotch W hisky 12 years old € -2 4 Kenzo Kenzo Pour Homme Eau de to ile tte spray 50 mİ € -2 6

Divan € -6 if> P is ta c h io Delight * Divan Fıstıklı Lokum 250g

Jim Beam

Hediyeniz... Jameson VVhisky alana Jameson şapka hediye

Your gift... Fof every purchase of Jameson whisky get your cap free

Jameson Irish W hisky 75 d

Alacağınız h e r 7 0 c l A s la n

Bourbon Whisky ? „ : 75 d k 'Bl '

Sütü iç in h e d iy İ m iz 4 'lü m in y a tü r s e tin B s te m e y i u n u tm a y ın ız . 9

€-10

W

Hediyeniz... Danzka Votka alana Danzka çanta hediye

*

4 bottle Aslan Sütü mini set is our gift for each Aslan Sütü 70cl purchased.

Aslan Sütü 70 d

Danzka Danish Vodka 1 İt

€-11

5

KENTUCHT STIAKIT BOURBDN «HI KET

^BMAMcyıııiKGtJ

O Pri<e List / Fiyat Listesi

C ig a r e t te s & C ig < 3rs / S ig a r a v e Pu ro Camel King Size 200 Cigarettes €-1 5

West King Size 200 Cigarettes €-13

Gauloises Blondes 200 Cigarettes €-13

Mild Seven King Size 200 Cigarettes €-15

□avidoFF Lights 200 Cigarettes € -1 6

125 S K Y L IF E

MART

MARCH 2 0 0 2

Kent Premium Light King Size 200 Cigarettes € -1 3

DavidoFFCIassic 200 Cigarettes € -1 6

Your gift... For every purchase of Danzka Vodka get

€ -9


mm

Arrival and departure floor plans of the intem ational term inal.

D ış h a t l a r t e r m in a li, g e liş v e g id iş k a tı p la n ı.

th P i

A ta tü rk Ha

m D ış 209 .

208

6

5

4

3

2

*

16

15

14

13

12

t

9

8

|H

(D

t

i.

M

ESC A LA TO RS,

MERDİVENLER .

T R A N S İT P A S S E N G E R C O U N T E R

TRANSİT YOLCU BANKOSU

C IP L O U N G E S

CİP SALONLARI

REN TA CAR

OTO KİRALAMA

IN F O R M A T IO N

DANIŞMA

LU G G A G E C U STO D Y

EMANET

LO STLU G G A G E

KAYIP BAGAJ

T O IL E T S

W.C.LER

FO O D C O U R TS

YEMEK ALANLARI

S H O P P IN G C E N T R E

ALIŞ VERİŞ MERKEZİ

BAN K

BANKA

H O T E L R E S E R V A T IO N

OTEL REZERVASYON

IN C O M IN G L U G G A G E B A N D

BAGAJ ALIM BANTI

V IS A O F F I C E

VİZE OFİSİ

C U STO M S

GÜMRÜKLER

P A S S P O R T CO N TRO L

PASAPORT KONTROL

A R R İV A L B R I D G E

I GELİŞ İSKELESİ

- ■| ■ ■

I

Jratürk

i'nde n


ASM AKAT L A N D S İD E M E Z Z A N IN E F L O O R

C İP S A L O N L A R I N A İ N İŞ E S C A L A T O R S T O C İP L O U N G E S

ASM AKAT A IR S İD E M E Z Z A N IN E F L O O R

I

______

_____

ESÇ ALA TO R S .

MERDİVENLER

JU N K 3 R P A S S E N G E R L O U N G E

ÇOCUK YOLCU SALONU

C U STO U S DECLARATION AND TAX REFUND OFFICE

1

I GÜMRÜKSÜZ SATIŞ ÜNİTELERİ i D U T Y F R E E U N IT S _________ | YEMEK ALANLARI I FO O D C O U R T S ■ VV.C.LER TOILETS I SAĞLIK MERKEZİ I H EALTH C EN TR E I MESCİT BP R A Y E R R O O U i DANIŞMA 'I IN F O R M A T IO N I KARA TARAFI DÜKKANLAR LAN D SİD E SH O PS I GÜMRÜK DEKLARE VE VERGİ İADE OFİSİ

\ C H E C K - IN IS L A N D S

________________

II GİRİŞ GÜVENLİK KONTROLÜ I E N T R A N C E S E C U R IT Y C O N TR O L CHECK-IN ALANI CHECK-IN AREA I PASAPORT KONTROL I P A S S P O R T CO N TRO L I GÜVENLİK S E C U R IT Y GİDİŞ İSKELESİ (BEKLEME SALONLARI) BOARDING B RİD G E (VVAITING LOUNGES) BİLET SATIŞLAR T IC K E T S A L E S CHECK-IN ADALARI

Gidiş katı Departure

BU S G ATE 3 0 5 -3 1 2

UZAK UÇAK KAPILARI

S E R V İS K A T I S E R V İC E F L O O R

30 1 -3 0 4

UZAK UÇAK KAPILARI BU SO A TE

G E L İŞ K A T I A R R IV A L F L O O R


D A N I Ş M A VE R E Z E R V A S Y O N / I N F O R M A T I O N AND R E S E R V A T I O N DIŞ B Ü R O L A R IN T E R N A T IO N A L O F F IC E S ABU DHABI (GSA) Sultan Bin Y o u su f and Sons G round Floor Sultan Bin Y o u su f Aiyousuf Bldg. Sheikh H amadan Str. O pp. Çenter Hotel Novotel P .O .B o x No. 698 Ahudhabi-UAE T el: (971 2) 3026693 3026694

BAHRAIN - BA HREYN (GSA)

BU D A PEST- BUDAPEŞTE 1052 Budapest,

Al N oboodah Travel and

W.L.L. P.O . B o x 828

A paczai Csere Ja n o s u. 4

Tourism

Manam a-Bahrain

Tel: (3 6 1 ) 2 6 64269

Al Shoala Building C B lo ck

Tel: (9 7 3 ) 211896-222647

2664291

D eira, 1200 Dubai UAE

E-mail: tu rkair@ batelco.com .bh

CAIRO - KAHİRE (GSA)

BAKU

Mustafa Kem al Sq. No: 3

Husi Hacıyev Cad.

Tel: (2 0 2 ) 3908960-3958031

No: 11 Azerbeycan

GSA: Im perial Trv. Ç enter 26

Tel: 0099-412 942505

Mahmoud Bassıouny Str.

941943 Fax: 0099-412 980047 BANGKOK

Tel: (2 0 2 ) 75893 9 -7 6 1 7 6 9 C A P E TOWN

(GSA)

Safm arine H ouse,

G u lf Express

2nd Floor

Transport Agency ADIS - ABABA (GSA)

22 Riebeek Street

CP. T ow er 3rd Level 313

Ethiopian Airlines

Silom Road, 10500

B o le Airport

T el: (66 2) 2310300

P.O B o x: 1755

(7 lines-hat)

T el: (251 1) 182222

DUBAİ (GSA)

M anama Travel Com pany

8001 South Africa Tel: (2 7 21) 4 2 5 1967 CHİCAGO - ŞİKAGO 6 25 North Michigan Avenue,

BARSELONA

R/Tel: (9 7 1 -4 ) 2957467 Fax: (971 4 ) 220 00 62 DUBLİN (G SA) Aerlingus D ublin Airport T el: (3 5 3 1 ) 370011

DUSSELDORF G raf A dolf Str. No. 21 40212 D usseldorf T el: (4 9 211) 373062 FRANKFURT FRA Airport Term inal 1 Halle B T el: (4 9 6 9 ) 65007411/12/13 GENEVA - C EN EV R E

Aereporto de Barcelon a

1400 Chicago, Illinois 60611

30 Rue H assene

Blogu e T ecn ico Plt. 1

Tel: (3 1 2 ) 9437858

1201 G eneva

B en am en e Les V ergers Bir

No: 8 08820 Barcelona

(8 lines/hat)

T el: (41 22) 7 3 1 6 1 2 0 -7 3 1 6 1 2 9

Mourad Rais Algeria

T el: (34 9 3 ) 2984170

E-mail: th ych i@ aol.com

ALGI E R S - CEZAYİR

T el: (2 1 3 -2 1 ) 544355-446866 GSA: Four W inds Travel 01 Avenue Pasteur Algeria T el: (2 1 3 -2 1 ) 739340-739342

ALMATY Furmanova Str. No: 100 S/R T el: (7 3272) 506773506774-506220-501067 AMMAN Ja b a l Amman Third Circle A. Riyadh Centre 8th Floor S/R Tel: (962 6 ) 659102-659112

C H I S I N A U - K İ Ş İ N EV

B E IJIN G - PEKİN

S/R T el: (3 7 3 ) 2525095-

H erm annstr 4 6 20095 Ham burg

Çenter, 50 Liang Ma Q iao

2525472

S/Tel: (4 9 4 0 ) 3 25805- 32580

E-mail: turkairlines@ m dl.net

R/Tel: (4 9 4 0 ) 3 2 580513-14

Road, Chaoyang District Beijing 100016, P.R.China

C O L O G N E - KÖLN

T el: (086)64651867/ 68/69/ 70

C ologn e-Bon n Airport

BEIRU T - BEYRUT

Emst-August Platz 6 3 0159

S/Tel: (4 9 -2 2 0 3 ) 402694/95/96

S/R T el: (4 9 5 1 1 ) 3 0 48210

Autostrade Ja l El D ıb

R/Tel: (4 9 -2 2 0 3 ) 402676/77

T el: (961 4 ) 717138/39

COPENHAGEN-KOPENHAG

Fax: (961 4) 717137

Fleet H ouse 3 8 G loucester Rd.

G efin or Centre

1550 C open h agen V.

T el: (8 5 2 ) 8613111

29 1118 CL Luchthaven Schipol

T el: (961 1) 747748

S/R Tel: (31 20) 4059636

(1 0 lines-hat)

(10 lines-hat)

Fax: (961 1) 341596

Alfardos Str. Ibem Zaidun Bldg. 3rd Fİ.

BELGRADE

lntercontinente S.A

TRG Nikole Pasica No: 8 / IV T el: (38 11) 333277- 332561

Magtymguly Av. 71 - 744000 Tel: (7 3 6 32) 510666-511666512219 A T H E N S - ATİNA Athens International Airport S.A. (Eleftherios V enizelos) 5th KM Spata-Loutsa Ave.

BERLİN

M enara Rajawali, 8th floor JL. Mega Kuningan Lot 5.1

Tel: (9 6 3 -1 1 ) 2 227266-2239770

Kavvasan Mega Kuningan

GSA: Noura W ings Travel

Jakarta 12950 Indonesia

Tourism

T el: (6 2 2 1 ) 5 7 6 1 3 38-5761328

Abu Faddel Elmurady Str. 32

e-m ail: an g kasa@ d n et.net.id

Tel: (9 6 3 11) 4 4 6 8 5 0 30/32/33 JEDDAH - CİDDE

Budapester Strasse 28-30

DHAHRAN-DAHRAN (G SA )

10787 Berlin

ABC Travel Agency King

S/R T el: (4 9 30) 2624033/34/35

Abdülaziz Str.

BİŞKEK

Alnimran C om plex Centre

Sovyetskaya 136 CMA

P.O . B o x : 7 3 9 Alkhobar 31952

Tel/Fax: (7 3 3 1 2 ) 6 6 6 7 22

Tel: (6 6 3 ) 8 9 5 0 0 4 4 - 8 9 54904

BRU SSELS - BRÜKSEL

DH A K A - D A K K A ( G S A )

51 Cantersteen,

City Ç enter Annex 12/13 M edina Road. P.O. Box. 11563 21425 Tel: (9 6 6 0 2 ) 6 6 0 0127 GSA: ABC Travel Agency G ulf Plaza Çenter Medina Road Tow ards D ow n Tow n O pp Al

B en gal Airlift Ltd.

Bank Saudi Alfransı

1000 Bruxelles

54 M otijheel C.A. Dhaka 1000

Tel: (9 6 6 0 2 ) 6637574

T el: (32 2) 5126781

T el: (8 8 0 2 ) 243059

5126782-5001932-51 1 7 6 7 6

19004 Spata Turkish Airlines MTB

JAKA RTA (GSA ) PT Angkasa Cahaya Cem erlang

D A M A S C U S - ŞAM

Avenida Santa Fe No: 1114,

AS HGABA D-AŞKABAT

Best Holidays Ltd. Rms 1603-4

Radhuspladsen 16, 1

R/Tel: (4 5 3 3 ) 145190

T el: (5 4 1 ) 3139243

HONG KONG (G S A )

GSA: Pan Asiatic

S/Tel: (4 5 3 3 ) 144055 - 144499

B u en os Aires

HANNOVER

Mazda Building 5th. Floor.

P.O . B o x 113 - 5486

‘İP B/C’ -(1059)

E-mail: tkham @ t-online.de

Term inal 2

Rue C lem enceau

ARJANTİN (GSA)

E-mail: thy@ freesurf.ch HAMBURG

W 103, Beijin g Lufthansa

Triport 1 F.vent V/D B eekstreet

AMSTERDAM

Rue d e ChantepouletN o. 1-3

DOHA-QATAR ( G S A ) BUCHAREST - BÜKREŞ

JOHANNESBURG T h e Forum /l Oth Floor CNR

Trans O rient A gencies

Maud&Fifth St. Sandton, 2196 P.O . B o x 782 726, Sandton,

Level 4 Room s H 11-H 13

B I). N. B aleescu 35-A

P.O . B o x : 363

Level 2 H 02-04

S/Tel: (4 0 1 ) 3112410-3113210

D oha-Q atar C.R. No: 4664

2146 T el: (2 7 11) 8 8 3 3 7 71

Tel: (3 0 -0 1 0 ) 353 01 50

E-mail: thy@ m b.roknet.ro

Tel: (9 7 4 ) 458458-412911

Fax: (2 7 11) 8 8 3 35 71

128 S K Y L IF E

MART

MARCH 2002


D A N I Ş M A V E R E Z E R V A S Y O N / I N F O R M A T I O N A ND R E S E R V A T I O N KARACHI - KARAÇİ

MECCA - MEKKE (GSA)

NURNBERG

SHANGHAI

12 Avenue C em re

ABC Travel Agency

Am Plaerrer 8 9 0 4 2 9

Shanghai Centre

Strachen Road

Al M ansour Str.

N um berg

Süite 211

S/Tel: (9 2 21) 5682078

Al Khazendar Bldg.

S/R Tel: (4 9 0 9 1 1 ) 9 2 9 7 2 0 -

1376 Nan Jin g X I Lu,

R/Tel: (92 21) 5685922-

T el: (966 0 2 ) 5434887

9297212-13/14/16

Shanghai, China 2 00040

5685766-5685487

MEDINA - MED İN E (G S A )

ODESA

GSA: Paktürk Enterprises

ABC Travel Agency

22 Pushinkaya Str. O desa

İmtaz Plaza 85

Kurban Al Nazil Str.

Tel: (3 8 0 4 8 2 ) 3 4 7906-07-08

T el: (92 21) 303503-301029 KİEV 19 Puskinskaya Str. PO B 540 252001 Kiev Tel: (3 8 0 4 4 ) 2296461-2284103 KUALA LUMPUR Lot G .O l-G round Floor,

Behind Sony Co.

OSAKA

Airport "Centre"

8221828

1-Chom e, Naniwa-ku

Sim feropol Crimea.

MEXICO - MEKSİKA (GSA) Interprom

O saka 5 5 6-0017

3 3 3 0 0 9 Ukraine

R/S Tel: (81 6 ) 6 6 4 4 1144

Tel: +38 (0 6 5 2 ) 248-163

Fax: (81 6 ) 6 6 4 4 1333

Cam pos Eliseos 100 BIS

PARİS

Col. P olan co / M exico D. F. 11580

Ja la n Sultan İsmail

T el: (5 2 ) 552266-503855

S/R T el: (3 3 1) 56693350

KUVVAIT-KUVEYT (G S A ) Al Kazem i Travel A gencies Fahad Al-Salem Str. D ow liah C om plex P.O . B o x 23959 13100

SİM F E R O P O L

Ocat Bldg. 4F, 4-1 M inatomacri

K om pleks Antarabangsa,

E-mail: thykul@putra.net.m y

Fax: +86 (2 1 ) 32220021

Tel: (966 04) 8224426

56 Rue La B o etie 7 5 0 0 8

R/Tel: (6 0 0 3 ) 27136199

R/Tel: + 8 6 (2 1 ) 3 2 2 2 0 0 2 2 S/Tel: + 8 6 (2 1 ) 6 2 7 9 8 3 9 2

Minitel: 3 6 1 5 TURKİSH

M ILAN - MİLANO

PALESTINE - FİLİSTİN (GSA)

Largo Augusto 1/A 20122 Milano

JO Y International

Tel: (39 2) 76007107

Tours and Travel Nativity Str.

76007111

(G eo rg e W asser Bldg) P.O. B o x 6 3 0 Beth leh em

MONTREAL(GSA)

Tel: (9 7 2 ) (0 2 ) 6 7 4 0 1 3 0

Repworld Inc.

PRAGUE - PRAG

SIN GAPORE - SİNGAPUR 2 9 0 O rchard Road Paragon No: 18-03 Singapore 238859 Tel: (6 5 ) 6 7 3 2 4 5 5 6 -6 7 3 2 4 5 5 7 E-mail: sales@thy.com.sg SK O PJE - ÜSKÜP D am e G ruev 3/9A T el: (3 8 9 9 1 ) 1 1 6 1 4 9 - 116117 SOFİ A-SOFYA Saborna Str. No: 11-A T el: (3 5 9 2 ) 98835 9 6 -9 8 7 4 2 2 0

Safat- Kuwait

1425 Boul Rene Levesque O.

T el: (9 6 5 ) 2453820/ 21-2422889

Süite 507 H 3B 4W 8 Canada

Vaclavske Namesti No: 62/5

T el: (5 1 4 ) 5985609 Ext: 227

Prague 1 11 0 0 0

Vasagatan 7,

Tel: (4 2 0 2 ) 21 51 83 86/92

P.O . B o x 73

LEFKOŞA M ehm et Akif Cad. 52 T el: (3 9 2 ) 2271061-2271382 LISBON - LİZBON (GSA) Edifıcio 25, Aeroport Lisbon-5 T el: (3 5 1 1 )8 9 9 1 2 1 LONDON - LONDRA 125 Pall Mail London SWLY. 5EA S/R T el: (4 4 207) 7 6 6 93 009 76 17 38 LYON 59 Boulevard Marius Vivier M erle 69429 C edex 0 3 Lyon T el: (3 3 4 ) 37 91 66 70 MADRİD

MOSCOVV - M O SK OV A Bolshaya Dmitrovka

No: 3 3 0 2 9 H Prague

T el: (7 ) (0 9 5 ) 2924345

Fax: (4 2 0 2) 20 11 65 03 RIYADH - RİYAD

International Airlines

Khalidiya Bldg. O laya Main Str.

T el: (7 0 9 5 ) 1555045

P.O . B o x . 25194 Riyadh 11466 T el: (9 6 6 1) 4 6 3 1 6 0 0 -4 6 3 2 0 8 7

MUNICH - MÜNİH

GSA: ABC Travel Agency

Bayer Strasse 43 D -80335

(Sam e address-aynt adres)

M ünchen

Plaza Della Republica

(2 5 lines-hat)

55 0 0 1 8 5 Rom e

SA R A JE V O - SARAYBOSNA

Muscat - O m an

T el: (3 5 6 ) 316645 - 316705 MANCHESTER

R/Tel: (3 9 6 ) 4819535

Sunrise Travel and Tourism

14 0 F C . 11 28008 Madrid

248 T ow er Road, Sliem a

S/Tel : (3 9 6 ) 4 8 7 3 3 6 8

M U SCA T- M ASKAT(GSA)

P.O . B o x . 3545 Ruwi, 112

Arrigo G roup Limited

ROM E - ROMA

S/Tel: (49 089) 51410931 -51410932 R/Tel: (4 9 0 8 9 ) 51410 9 2 0

A gencies LLC,

MALTA ( G S A )

Tel: (4 6 8 ) 2 1 8 534-218535

Tel: (420 2) 20 11 65 02

Espana 18 PLT

E-mail: tu rkish@ t-idecnet.com

10121 Stockholm

Praha Ruzyne Airport

M oscow

T orre d e Madrid Plaza de

S/R T el: (3 4 9 1 ) 548 72 30

Fax: (420 2) 21 51 83 93

Street 8/1

GSA: A eroflot - Russian

Turkish Airlines Türk Hava Y ollan Ulica Kulovica Br. 5 Sarajevo

T el: (9 6 8 ) 694505-503-525

Tel: (3 8 7 3 3 ) 206241-214681 Fax: (3 8 7 3 3 ) 214681

NEW YORK

GSA: Am eg Int.

4 37 M adison Avenue 17.B New Y ork NY 10022

Ulica Kulovica Br. 5 Sarajevo

T el: (1 2 1 2 ) 3399650

T el: (3 8 7 3 3 ) 2 1 2 938-666092 Fax: (3 8 7 3 3 ) 2 12938

E-mail: th y n yc@ ao l.com

SEO U L - S E U L (GSA) NİCE

STOCKHOLM - STOKHOLM

STRASBOURG-STRASBURG 2 Allee D e La Robertsau 6 7 0 0 0 Strasbourg T el: (3 3 3 ) 8 8 521413 (3 lines-hat) 8 8 250017 STUTTGART Lautenschlager Str. 20, 7 0173 Stuttgart 1 T el: (4 9 7 1 1 ) 2258222 (7 lines-hat) S Y D N E Y - Sİ DNEY Level lb , Süite 603 16 Barrack St. Sydney, NSW,

2000 Tel: (61 0 2 ) 9 2 9 9 8 4 0 0 TURKAIR AUSTRALIA NET AU TA I F ( G S A ) ABC Travel Agency, Slıubra Str. O pp asite Saudi Cairo P.O. B o x 2746 Tel: (9 6 6 0 2 ) 7 3 2 4777 TAIPEI (G SA )

E&M Air Service Co. Ltd.

G olden Foundation

1407 Seoul Ç enter

T ours Corp.

Term inal 1 06281 N ice C edex 3

Bldg. 91-1

8F, 134 Sec. 4,

S/Tel: (334) 93 214479 (3 lines)

Sokong-D ong Jung-G u

Chung H sigo E.R.D. Lung Meh

T el: (1 6 1 ) 4895289

Fax: (3 3 4 ) 9 3 214480

S/Tel: (8 2 2 ) 7 5 7 0 2 8 0

Bldg.

4895290

e-m ail: nice@turkishairlines.fr

R/Tel: (8 2 2 ) 7777055

T el: (8 8 6 ) 2 27734994

Turkish Airlines Cargo/Kargo T el: (1 6 1 ) 4980235 M anchester

Aeroport N ice Cote D Azur

129 S K Y L IF E

MART

MARCH 2 00 2


D A N I Ş M A V E R E Z E R V A S Y O N / I N F O R M A T I O N A ND R E S E R V A T I O N TASH KENT - TAŞKEN T

ZAGREB

ANTAKYA(GSA)

DALAMAN, MUĞLA

Novayi Str. No: 11 A

Jurisiceva 12, 10000

Ant-Tur Turizm v e Sey. Acentası

T el: (2 5 2 ) 7 9 25395

Tel: (9 9 8 71) 136 79 89-90-92

Tel: (385 1) 492 18 54/55

İnönü Cad. Rana Apt. 15/D

R/Tel: 4 4 4 0 849

E-mail: thytas@naytov.com

E-m ail: tu rkish-airlines@ zg.tel.hr

T el: (3 2 6 ) 214 9 4 9 7 -2 1 6 01 50

TEHRAN - TAHRAN O stad Motahari Avenue No: 239 Tel: (9 8 21) 8737383-8737464 T E L AVİV Hayarkon Str. 78, Tel Aviv T el: (972 03) 9712655 E-m ail:salesthy@ netvision.net.il TBILISI - TİFLİS 147, A gm ashenebeli

Zagreb Airport 10150

ARDAHAN (GSA)

Zagreb Pleso B .B . 10150 Tel: (385 1) 456 20 08 ZÜ R İC H - ZÜRİH

940703 Fax: 00-995-32-940704 TİRANA - TİRAN (G SA ) Kam International S. H. P.K. Tirana International Hotel-

T el: (4 7 8 ) 211 2 8 42

R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9

Acentası, İnönii Cad. N o:16

Tel: BS: (41 1) 2252311

Karahan Otel Girişi T el: (4 6 6 ) 2121800

İÇ B Ü R O L A R D O M E S T IC O F F IC E S

AYDIN ( G S A ) O nurhan Turizm Seyahat

Avenue, G eorgia - Gürcistan S/R T el: 00-995-32-953022-

T el: (2 5 8 ) 2648661-2648671

Turhunt Turizm Seyahat

R/Tel (41 1) 2252323

ADANA

Acentesi, Kurtuluş Mah.

Stadyum Cad. No. 32

M enderes Bulvarı No: 76/1

Tel: (3 2 2 ) 4570222

T el: (2 5 6 ) 213 0 3 6 0

R/Tel: 444 0 849

BATMAN ( G S A )

ADIYAMAN ( G S A )

İstiklal Cad. No: 27/B

K ongre Cad. No: 99/A

ARTVİN ( G S A )

Tal Strasse 58 8001 Zürich

DENİZLİ

DİYARBAKIR İnönü Cad. No: 8 T el: (4 1 2 ) 2 2 1 2314 - 2 2 26143 R/Tel: 444 0 849 EDREMİT (GSA) FER-TUR Turizm işletm ecilik Tic. A.Ş. Konak Arda Turizm Seyahat Acentası Cumhuriyet M eydanı D enizer Iş Merkezi K: 2 D: 55 Edremit Balıkesir T el: (2 6 6 ) 3742424

Bat-Air Turizm v e Seyahat ELAZIĞ

Business Hail Skanderbeg

İnandı Turizm ve Seyahat

Acentası, Meydan Mah.

Square Tirana / Albania

Acentası Atatürk Bulvarı, No: 84

Y eni Beled iye Karşısı

N ailbey Mah.

N o:22 Batm an,

Vali Fahribey Cad. 39

Tel: (4 8 8 ) 2 1 3 9149

T el: (4 2 4 ) 2 1 8 1 5 76-2182300

Tel: (355 4) 23 41 85 23 49 02 (Ext: 107-112) Fax: (355 4) 24 09 64

Tel: (4 1 6 ) 2161436-3 8 AFYON (GSA) Gold Turizm ve Seyahat Acentası

BA LIK ESİR (GSA)

R/Tel: 4 4 4 0 849

Cumhuriyet Meydanı Atatürk

K onak Arda Turizm Seyahat

T oranom on Rappoıt, 4F, 16-6

Cad. Kat: 1 No: 1 Emirdağ

Acentası, Eskikuyum cular Mah,

Polat Turizm ve Seyahat

T oranom on 1-Chom e

Tel: (2 7 2 ) 4425194-4425044

Çavuş Sok. İnal Apt. 15/1

Acentası, Kızılay Mah.

M inato-Ku T okyo, Ja p a n 105

4426296 Fax: (0 2 7 2 ) 4 4 1 3 5 2 0

Tel: (2 6 6 ) 2437575

Süleym an D em irel İş

TOKYO

Tel: (0 3 ) 5251-1511 (0 3 ) 5251-1551 (RSV) TORONTO (GSA) Repvvorld, Inc. 5915 Airport Road Süite 200 Mississauga, O ntario L4V İT İ Tel: (9 0 5 ) 678-7225 TRIPOLI-TRABLUS

BİNGÖL (GSA)

AĞRI (G SA ) Çobanoğlu Turizm Seyahat

Tütünen İç ve Dış Seyahat

Acentası Erzurum Cad.

Acentası, G en ç Cad. Kasım İş

Şekerban k Karşısı No: 3

Hanı Kat: 1 No: 1

Tel: (4 7 2 ) 2157436

Tel: (4 2 6 ) 2136765

AKSARAY(GSA)

B İTL İS (GSA)

Aksaray Turizm ve Seyahat

Ö ztaç Turizm Seyahat Acentası

Muham med M egarif

Acentası

Nato Cad. Vakıflar Sitesi

Str. No: 2 Cezayir Sq.

Lise Karşısı Kütüphane Sok. D/2

T el: (4 3 4 ) 2 2 69898

Tel: (2 1 8 21) 3351352-53

Tel: (3 8 2 ) 2132332

T U N ISI A-TU N U S

BODRUM, MUĞLA

AM ASYA(GSA)

C om plexe El M echtel

Ayşafak Turizm v e Seyahat

Boulevard Q u let Haffouz,

Acentası

2 Em e Etage Tunıs

Mustafa Kemal Paşa Cad.

S/R T el: (2 1 6 ) 71787033

Kılıç Apt. No: 47/3

71786473 / 71796632

Kıbrıs Şehitleri Cad. OASİS Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi (G üm bet Kavşağı karşısı) No: 83/2/22 Tel: (2 5 2 ) 317 12 03-04 R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9

Şekerban k Üstü

Milas T el: (2 5 2 ) 5366596/99

T el: (3 5 8 ) 2127664 VAN COUVER(GSA) Repworld Inc.

BURSA

ANKARA

1166 Albemi Str.

Atatürk Bulvarı No: 154

Süite 1202 V ancou ver B.C.

Kavaklıdere T el: (3 1 2 ) 4 2 8 0 2 0 0

VGE 323

R/Tel: 444 0 849

Canada Tel: (6 0 4 ) 6837824

GSA: Çavuşoglu Turizm ve

O perngasse 3 1010 W ien

Kat: 1 No: 1,

Tel: (43 1) 5862024

Şereflikoçhisar

W A R SA W - VARŞOVA Al. Jerozo lim skie 121/123

No: 24 T el: (4 4 2 ) 2181904 R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9 FETHİYE (GSA) Fetur Turizm ve Seyahat A centası

Fevzi Çakm ak Cad.

9/1 Yat Limanı T el: (2 5 2 ) 61420 3 4 -6 1 4 2 4 4 3 GAZİANTEP Atatürk Bulvarı No. 30/B T el: (3 4 2 ) 2301563-66 R/Tel: 444 0 849 GİRESUN (GSA) Acentası

Tel: (2 2 4 ) 2 2 1 1 1 6 7 - 2 2 1 2838

Atatürk Bulvarı No: 33/A

R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9

T el: (4 5 4 ) 2124880

Tel: (3 6 4 ) 2 2 43928 ÇANAKKALE(GSA) Sudalar Turizm ve Tic. A. Ş.

ANTALYA

50. Yıl Cad. SSK Rant Tesisleri

Cotanak Turizm Seyahat.

Acentası Gazi Cad. No: 22 Kat: 3

T el: (3 1 2 ) 6872383

ERZURUM

Tugtaş İş Merkezi No:73 12/E

Çavuşoglu Turizm ve Seyehat

Ankara Cad. Çavuşoglu Sok.

Merkezi No: 4 T el: (4 4 6 ) 2146784

Doğan Bey Mah. Haşim Işcan Cad.

ÇORUM (GSA)

Seyahat Acentası, VI E N N A - V İ Y A N A

ERZİNCAN (GSA)

HAKKARİ (GSA) Oguzkurt Turizm Seyahat Acentası. Bulvar Cad. Oguzkurt Apt. Kat: 1 Tel: (4 5 8 ) 2115257-2111601 İĞDIR ( G S A )

Reform Plaza 9th Floor

Cumhuriyet Cad. Ö zel İdare

Kem alpaşa Mah. Kayserili

02-017 W arsaw

Işhanı Altı

Ahmet Paşa Cad.

Beled iye Parkı Karşısı

R/S: (4 8 22) 5297700

Tel: (2 4 2 ) 2434383

Anafartalar O teli

No: 179

Fax: (4 8 22) 5297710

R/Tel: 444 0 849

T el: (2 8 6 ) 2123366/ 2 1 72622

T el: (4 7 6 ) 2279435

130 S K Y L IF E

MART ^

MARCH 2 00 2

Eğer Turizm Seyahat Acentası


D A N I Ş M A VE R E Z E R V A S Y O N / I N F O R M A T I O N AND R E S E R V A T I O N İSPA RTA (G SA )

KAYSERİ

MİLAS (GSA)

ŞA N LIU RFA (GSA)

Akita Turizm Seyahat

Sahabiye Mah.

Eurom os G en el Satış Acentası

Kaliru Turizm ve

Acentası İstiklal Mah. istasyon

Yıldırım Cad. No. 1

İsm et Paşa Mah.

Seyahat Tic. AŞ

Cad. Çağlar Apt. No: 23/1

Tel: (3 5 2 ) 2223858

Halil Bey Bulvarı No: 1

Sarayönü Cad. No: 74/A

T el: (2 4 6 ) 232 25 92

R/Tel: 444 0 849

T el: (2 5 2 ) 5133714-15-16

İSKENDERUN (GSA) Rende Tia T our Sey. Acentası Mareşal Fevzi Çakm ak Cad. Kilise Dükkanları No: 21 T el: (3 2 6 ) 6138383-6134495 İSTANBUL A. İstanbul Satış Müdürlüğü Cumhuriyet Cad. No. 199-201 Kat: 3 Harbiye Tel: (2 1 2 ) 2250556

KIRKLARELİ (GSA) MUŞ (GSA)

Korur Turizm ve Seyahat

Nurevsan

Acentası, İstasyon Cad.

Kamiloglu Sitesi Atatürk Bulvarı

Kültür Md. Yanı K at:l Tel: (2 8 8 ) 2122066 KIRŞEH İR(G SA )

1. Kadıköy, Bağdat Cad.

ŞIRNA K (GSA) Rüzgâr Turizm Sey. Acentası

S/Tel: (4 3 6 ) 2129860/2129861

Cum huriyet Cad.

Seyahat Acentası,

Argeus Turizm Seyahat Acentası

Atatürk Cad. No: 7

İstiklal Cad. No: 7 Ürgüp

T el: (4 8 6 ) 2163670 2163957 TEKİRDAĞ (GSA)

Kapıcı Camii yanı

Nevşehir

Tel: (03 8 6 ) 2121172 - 2121718

Tel: (3 8 4 ) 3 4 1 4 6 8 8 (p b x )-

Acentası

3 4 15207 Fax: (3 8 4 ) 3 4 1 4 8 8 8

Atatürk Bulvan Yıldız Apt.

R/Tel: 444 0 849 Satış Bü rolan - Sales O ffîces

2 1 54548

İstasyon Cad. No: 127

N EV ŞEH İR(G SA )

Çavuşoglu Turizm ve

Köprübaşı Tel: (4 1 4 ) 2153344

KONYA NİĞDE (G SA )

Alaaddin Cad. No. 22

Sob ek Turizm Sey. Acentası

No: 27 Kızıltoprak

Kat 1/106

Tel: (2 1 6 ) 4184486

Tel: (3 3 2 ) 351 2 0 0 0 - 3512032

İstasyon Cad. No: 67

R/Tel: 444 0 849

R/Tel: 444 0 849

Tel: (3 8 8 ) 2 1 3 2 117-2321507

2. H arbiye, Cumhuriyet Cad.

1. (G SA ) Vatan Seyahat

No: 199/201

Acentası

Cotonak Turizm Seyahat

Tel: (2 1 2 ) 2250556 (6 Lines-hat)

Ankara Cad. Ayvaz Pasajı

Acentası,

ORDU (GSA)

R/Tel: 444 0 849

No: 41 Cihanbeyli

Belediye G arajı Altı, No: 1/A

3. Taksim , G ezi Dükkanları

Tel: (3 3 2 ) 6732306 - 6 7 31367

Tel: (4 5 4 ) 2252054

No: 10

2. (G SA) O rhangazi Yıldız

Tel: (2 1 2 ) 2521106

Seyahat Acentası,

(6 Lines/hat)

Atatürk Cad. No. 10/A, Kulu

O sair Turizm Seyahat

R/Tel: 444 0 849

T el: (3 3 2 ) 641 6 3 5 0 - 6 4 1 6 7 1 0

Acentası

OSM ANİYE (GSA)

Trakya Turizm Seyahat

No: 88/A Tel: (2 8 2 ) 2 6 1 8 4 3 8 - 2 6 18439 TOKAT(GSA) Ay Şafak Air Turizm Seyahat Acentası G aziosm anpaşa Bulvan Sivas Cad. No: 48 T el: (3 5 6 ) 2147254 TRABZON Kem erkaya Mah. M eydan Parkı Karşısı T el: (4 6 2 ) 3266433-34 R/Tel: 444 0 849

Rahima Hatun Mah. İZMİR

KUŞADASI (GSA)

Lise Cad. K:1 N o:9

TUNCELİ (GSA)

G aziosm anpaşa Bulvarı

Osm an Turizm

No: 1/F Büyük Efes O teli Altı

Seyahat Acentası

Tel: (2 3 2 ) 484 12 20

Sağlık Cad. Ö g e Sok.

R/Tel: 444 0 849

Akdaş Işhanı No: 63

Kazdal Camii Yanı

Çağlar Işhanı No: 1

Kuşadası Aydın

Belediye Sosyal H izmetler

Tunceli

Binası Kat: 1

Tel: (4 2 8 ) 2126393

KAHRAMANM ARAŞ(GSA) D öngel Turizm Seyahat Acentalıgı

Tel: (4 6 4 ) 2130591 - 2130592

MALATYA Kanalboyu Cad. No: 10

T el: (3 4 4 ) 2234181-2254037

Orduevi Karşısı

Citur v e Seyahat Acentası O rm an İşletm esi Karşısı Konya Cad. No. 55 T el: (3 3 8 ) 2120680 KARS (GSA) Sınır Turizm ve Seyahat Acentası Atatürk Cad. No: 148 T el: (4 7 4 ) 2123838 (4 hat)

R/Tel: 4 4 4 0 8 4 9 SAKA RYA(GSA)

T el: (4 2 2 ) 3248001-3 2 4 8 0 0 8

Sakarya Tur ve Seyahat

R/Tel: 444 0 849

Acentası Uzunçarşı N o:l

MANİSA (G SA )

T el: (2 6 4 ) 2 7 49688

Y ol Turizm Seyahat Acentalıgı

SAMSUN

Anafartalar Mah.

Kazım paşa Cad. No. 18

G aziosm anpaşa Cad.

T el: (3 6 2 ) 4 3 1 3 4 5 5 - 4 3 15065

M erkez lşlıanı No:54/13

R/Tel: 444 0 8 4 9

T el: (2 3 6 ) 2346311

SİİRT (GSA)

MARDİN ( G S A ) Bilem Turizm ve

BAT-AIR Turizm Sey. Acentası

Dış Ticaret AŞ.

Cumhuriyet Meydanı,

Karayolları Karşısı,

Erdef O teli altı, No: 2

Y enişehir

Tel: (4 8 4 ) 2237574 - 2237584 SİVAS (GSA)

3132718

UŞAK (GSA) Vatan Seyahat Acentası Durak Mah. Fatih Cad. No: 12/A T el: (2 7 6 ) 2 1 52033 - 2 1 25129 V AN Enver Perihanoğlu İş Merkezi Cumhuriyet Cad. No: 196 T el: (4 3 2 ) 2155354 - 2155355 R/Tel: 4 4 4 0 849 YALOVA(GSA) O ba Turizm ve Seyahat Acentası Huzur Sok. Balkan Işhanı 19/B T el: (2 2 6 ) 8 1 41342 YOZGAT(GSA) Çavuşoglu Turizm Sey. Act.

T el: (3 5 4 ) 2129193 - 2 1 23946

Sivas Turizm ve Seyahat

MARMARİS

HATTI F L I G H T LI NE

Mogultay Mah. G ünel Sok.

Lise Cad. No: 16, T on os Apt.

T el: (482) 2130315-2122575

uçuş

H ıdırbaba Turizm ve Seyahat Acentası

RİZE

Tel: (2 5 6 ) 6144205 - 6149382

Trabzon Cad. No: 66/A

KARAMAN (GSA)

Tel: (3 2 2 ) 81492 2 9 -8 1 3 3 4 0 4

Acentası İstasyon Cad. 50.Yıl

R

Atatürk Cad. No: 26-B

Sitesi, No: 7 - 8

S

: Bilet Satış / T icket Sales

T el: (2 5 2 ) 4123751-4123752

Tel: (3 4 6 ) 2 211114-2244624-

GSA

: G en el Satış Acentası

R/Tel: 444 0 849

2213687

131 S K Y L IF E

MART

MARCH 2 00 2

: Rezervasyon / Reservation

G eneral Sales Agency


TÜRK HAVA YOLLARI / TURKISH AIRLIN ES INFORMATION

Y A P M A Y IN !

/

D O N 'T !

UÇAK İÇERİSİNDE, İNİŞTE, KALKIŞTA ve TÜM UÇUŞ BOYUNCA KULLANILMASI, AYRICA AÇIK BIRAKILMASI YASAK CİHAZLAR EQUIPMENT VVHİCH İT IS FORBIDDEN TO USE OR TURN O N DURING TAKE-OFF OR LANDING, A N D THRO UG HO UT THE FLIGHT

Sayın Y olcu larım ız, C ep te le fo n la r ı u ç a ğ ın u çu ş a le tle rin i olumsuz yönde etkilem ekte ve uçuş emni­ y etin i teh d it etm ek ted ir. U çaklarım ızda uçuş emniyeti ve can güvenliği açısından cep telefonlarının kapalı tutulması gerek­ mektedir.

M obile phones in terfe re w ith the flight instruments and have a negative effect on flight safety. Therefore they m ust be svvitched o ff during th e entire flight to provide personal and aircraft safety.

Sayın Y o lcu la rım ız ,

Ladies and G en tle m en , T h e operation o f th e follow ing item s is forbidden dur-

U ç u ş e m n iy e ti iç in

ing ta ke off, landing

i n iş te , k a lk ış ta v e

an d w h e n th e b e lt

k e m e r ikaz ışık ları

sign is o n : C a s e t t e

y an ark en ;

kaset

p la y e r s , e le c t r o n ic

ç a la r, e le k tr o n ik

g am es,

o y u n lar, ta şın a b ilir

co m p uters, co m p act

b ilg isay ar, d isk ç a ­

d is c p la y e r s , ra d io

la r, ra d y o v e t e le ­

and T V

p o r t a b le

r e c e iv e r s ,

v iz y o n a lıcıla rı, ta ­

p o r t a b le

v id e o

ş ın a b ilir

v id e o

e q u ip m e n t ,

DVD,

a le tle r i,

DVD,

V C D o r sim ilar bat-

VCD ve b en zeri

t e r y p o w e re d ele c-

b a ta ry a ile ç a lış a n

trical and e lectro nic

e le k tr o n ik

ve

equipm ent.

e le k tr ik li a le tle r

T h e o p e r a t io n

ku llan ılam az. U ç a k i ç i n d e tü m

th e follovving item s is fo rb id d e n during

uçuş

th e

boyu nca;

rad yo v e te lsiz v e ­

e n t ir e

of

flig h t:

Radio and T V trans-

r ic ile r i, ta ş ın a b ilir

m it t e r ,

te le fo n la r , u zak ta n

p h o n e s,

k u m a n d a lı o y u n ­

talkies, rem o te con-

c a k la r v e e le k tr o -

tro lle d to ys, o r any

m a n y e tik d alga ya­

p o r t a b le

e q u ip m e n t

y a n tü m a le tle rin k u lla n ılm a sı y asak tır.

v va lk y

not

m entioned transm itting electrom agnetic w aves.

Sayın Y olcularım ız,

Ladies and Gentlem en

Tü m u çu ş b oy u n ca, lü tfen sigara, p ip o, p u ro ve siga-

Please refrain from smoking cigarettes, pipes and cigars

rillo içm eyiniz.

during the flight. 132 S K Y L IF E

MART

MARCH 2 0 0 2


TÜRK HAVA YO LLARI / TURKİSH AIRLINES INFORMATION BEBEKLER İÇİN Bebek maması, THY dış hat uçuşla­ rında “Özel Yemek Talepleri” kapsa­ mındadır. Talep, rezervasyon sırasın­ da ve tarifeli kalkış saatinden en az 24 saat önce yapılmalıdır. Cam kava­ noz içinde yüklenen mamalar, seb­ zeli ve meyveli olmak üzere iki çeşit­ tir. Kabin girişinde, sağ, sol veya orta sı­ ra koltukların önünde sadece düz uçuş sırasında duvara monte edilebi­ len pusetleri kullanmak için, yer num a r a n ız ı a lırk e n , bebeğiniz olduğunu ve ön d e oturmanız hususunu hatırlatma­ lısınız. B e b e ğ in altın ı d e ­ ğiştirm ek için, kabindeki koltuklar yerine, bu işlemi kolaylaştıran özel modifikasyonlu tuvaletleri denemenizi tavsiye ediyoruz.

IN FA N T P A S SEN G ER S Baby food is available if requested in advance under THY's Special Dietary Requests for international flights. The request must be submitted at the time of booking and at least 24 hours in advance of scheduled flight departure time. Baby foods are in glass jars and available in tw o

v a ri-

eties: vegetable and frnit. To use the cribs, vvhich can be hung only while the aircraft is cruising on the vvalls at the entrance to the cabin in fnont of the right, left and Central rovvs of seats, you must specify that you have an infant vvith you at check-in so that you can be placed in the front row of seats. To change your baby's nappy we suggest that you try using the specially modified lavatories vvhich facilitate this task rather than the cabin seats.

HASTA ve HAMİLE YOLCULAR İÇİN Hasta yolcu için bilet alınırken "Hasta Yolcu Form u” düzenlenerek bilet kapağına mutlaka iliştirilmesi gerekir. Hasta yolcunun uçması için hastalık türünü belirten ve bu hastalığın uçak yolculuğuna engel teşkil etm eyeceğine dair bir doktor raporu gereklidir. Bu raporun tarihi 10 günden eski olamaz. Hasta yolcu, be­ raberinde doktor raporu getirem ezse, DHMİ Genel Müdürlüğü İşletme Hekimliği Meydan doktorundan uçabileceğine dair onay alınır. Bakıma muhtaç derecede hasta olan yolcu be­ raberinde refakatçi getirmezse uçurulmaz. 'Aynca, talep edildiği takdirde, bayan yolculanmız için hijyenik bağ bulundurulur. Bu konuda lütfen hostesinize başvurun. Hamile yolcu, kendi dokto­ rundan veya DHMİ Genel Müdürlüğü İş­ letme Hekim­ liği M eydan doktorundan “U çak ile seyahatında sa­ kınca yoktur” şek lin d e ra­ por ibraz etmesi halinde uçurulur. Bu raporun tarihi 7 günden eski olamaz.

SICK PASSENGERS AND EX P E C T A N T MOTHERS When puırhasing their ticket sick passengers should fiil in a Sick Passenger Form, vvhich must be attached to the cover of the ticket. A doctor's report specifying the nature of the illness from vvhich the passenger is suffering and dedaring that there are no reasons why the person concerned should not fly is also nequired. This report must not be dated more than 10 days prior to the flight date. If the sick passenger is unable to submit a medical report, then the State Airports Administration Medical Office will consult the passengers physician for confirmation that the passenger is fit to fly. Passenger vvhose illness is severe enough to require care cannot fly unaccompanied. Please ask one of the hostesses if you need sanitary pads, vvhich are available for women passengers. Expectant mothers are permitted to fly upon submission of a medical report from their ovvn doctor or the State Airports Administration Medical Office declaring that there are no objections to their travelling by air. This report may not be dated more than 7 days prior to the flight date. 133 S K Y L IF E

MART

MARCH 2 00 2

EVCİL HAYVANLAR İÇİN Canlı evcil hayvan için rezervasyon gerekir. Yolcuya bilet kontrolü sıra­ sında verilen veya yolcu tarafından getirilen evcil hayvan uygun bir kutu içinde kabine alınır. Yolcu tarafından getirilen muhafaza, Check-in sırasın­ da istasyon görevlisi tarafından uy­ gun görülmezse hayvanın taşınması kabul edil­ mez. Kutu için ­ de kabine a lın a ca k canlı evcil h a y v a n ın geçerli bir sağlık bel­ gesi, kimlik c ü z d a n ı, aşı kâğıdı yolcu bera­ berinde mevcut olmalıdır. Evcil hayvanlar kabinde oldukları sü­ re içinde bulundukları muhafazaları terk edem ezler ve muhafazalar, sa­ hiplerinin oturdukları koltukların önünde kabin içindeki gidiş ve gelişe engel olmayacak şekilde yerleştirilir. Yolcu kabininde taşınması mümkün olmayan ve yolcu beraberinde seya­ hat eden evcil hayvanlar, yolcu tara­ fından gerekli şartlara uygun muhafa­ zaların içinde, kargo kompartmanında taşınır.

DOM ESTIC PETS R e se rv a tio n s a r e re q u ire d f o r d o m e s tic p e ts . T h e anim al ca n o n ly b e ta k e n o n b o a rd inside a su ita b le C o n ta in er prov id e d a t ch e ck -in o r b ro u g h t by t h e p a s s e n ­ g er. If t h e C o n ta in er b ro u g h t b y p a s s e n ­ g e r is n o t fo u n d t o b e s u ita b le by th e sta tio n o ffic e r a t ch e ck -in , th e n t h e airline re s e r v e s t h e right t o re fu se t o carry th e anim al. D o m e s tic anim als flying in t h e p a s s e n g e r c a b in m u s t p o s s e s s a valid a n d u p - t o d a te r e c o r d o f h ea lth an d v accin atio n . VVhile o n th e a ircra ft d o m e s tic p e ts m ay n o t b e a llo v v ed o u t o f t h e i r c a r r y in g c o n t a i n e r s , vvhich m u s t b e p la c e d in fr o n t o f t h e o vv n er's s e a t s o as n o t t o o b s tr u c t m o v e m e n t vvithin t h e cabin. D o m e s tic p e ts a cc o m p a n y in g p a ssen g ers an d vvhich c a n n o t b e ca rried in t h e cab in ca n b e ca rried in th e hold in a p p ro p ria te co n ta in e rs supplied b y th e ir ovvners.


TÜRK HAVA YOLLARI / TURKISH AIRLINES INFORMATION TELEFON HİZMETLERİ

TELEPHONE SERVICES

U zun h a tla rd a u ç a n G Ö K SU , M ERİÇ ve DALAMAN adlarındaki ü ç adet A -310 ve A -340 uçaklarım ızın h ep ­ sinde telefon bulunmaktadır. A-310 uçaklarının Economy Class kabininde 2 adet telefon bulunurken, A-340 uçakla­

Telephones are available on th ree o f o ur A -3IO s - the G Ö KSU , the MERİÇ, the D A LA M A N - and ali our A-340 aircraft, which fly long distance routes. T h e Economy Class cabin o f the A-31 Os has tw o telephones, and the Economy Class cabin o f the A-340s has four,

rının Econom y Class kabininde ise 4 adet telefon mev­ cu ttur. Eğer Skyphon e'un kullanm a koşullarını öğ ren ­ m ek isterseniz kabin m em urundan yardım isteyebilirsi­ niz.

If you wish to knovv further details about using Skyphone please ask the flight attendant.

Instructions N asıl ku llan ılır?

a) Lift the handset b) To choose English press I c) To choose Turkish press 2

a) Telefonu kaldırın. b ) İngilizceyi seçm ek için “1 ” tuşuna basınız, c ) Türkçeyi seçm ek için “2 ” tuşuna basınız.

d) Select I from the menü on the scneen

d) Ekran üstüne gelen m enüden “ 1 ”i seçiniz. e ) Kartınızı, manyetik kısmı telefonun sol tarafına bakacak şekilde yerleştiriniz ve si­ ze doğru kaydırınız. Ekranda “kart kabul edildi” yazısını göreceksiniz. Bu kartınızın kabul edildiği anlamına gelir. Telefon nu­ marasını tuşlayınız. Sonra “+ ” tuşuna ba­ sın, arama başlayacaktır. Ekranda "telefon bağlandı” yazısını gördü­

e) Place your credit card with the magnetic strip facing left, and slide it tovvards you. VVhen you see the message "Card accepted" on the screen, enter the number you wish to cali. Then press the '+’ key. VVhen the message "Cali connected" appears on the screen place the receiver to your ear. VVhen the cali is complete press the End Cali button. T o place additional calls

ğünüz zam an te le fo n u kulağınıza koyu­ nuz. G ö rü şm e n iz b ittik te n so n ra “End Cali” tuşuna basın. Başka bir numarayı da­ ha aramak isterseniz kartınızı tekrar kul­ lanmanıza gerek yoktur. “End Cali” tuşuna bastıktan sonra görüşm e ücreti duracaktır.

there is no need to reinsert your credit card. Merely enter the new number and press the '+’ key again. Charging stops when the handset is retumed to the cradle.

G eçerli K red i K artları

Credit Cards and Charges

A m erican E xp ress, Visa, D in ers C lub, JC B ve Mastercard/Eurocard. Telefon görüşm esinin dakikası 9 .9 0 USD'dir.

American Express, Visa, Diners Club, JCB and Mastercard/Eurocard are accepted. The charge for a cali is USD 9.90 per minute o r part thereof.

Yard ım M üşteri H izm etleri

Assistance Customer Services

Telefonla görüşm e konusunda herhangi bir sorunla karşılaşırsanız ‘ 12 + ’i tuşlayınız. Bu durumda AIRCOM Müşteri Hizmetleri M erkezi'ne bağlanmış olacaksınız. Bu arama için ücret ödem eyeceksiniz.

If you encounter any difficulties with your cali, please dial 12+. This will connect you to AIRC O M Service Support Services Centre. No charge will be made for this cali.

Ayrıntılı bilgi için:

For further information, please contact:

e-mail: aircom @ sita.int Tel: +1 514 3 2 4 7 2 6 6 (Bu numaralara yapılan aramalar ücretlidir.)

e-mail: aircom@sita.int Tel: +1 514 3 247 266 (Please note that those numbers are not free o f charge.)

Sayın Yolcularımız,

Dear Passengers,

Oturduğunuz koltuklar başta olmak üzere yolcu kabi­ ninde karşılaştığınız uçak ile ilgili h er türlü sorununu­ zu, sizden sonraki yolcularımızın da yaşamaması için lütfen kabin memuruna iletiniz.

Please info rm th e cabin s ta ff abo ut any p ro b le m you encounter during your flight, vvhether it concems your seat or any other part o f the aircraft cabin, so that passengers on subsequent flights do not suffer similar inconvenience.

134 S K Y L IF E

MART

MARCH 2 00 2


TÜRK HAVA YO LLARI / TURKİSH A IRLIN ES INFORMATION )

FAKS HİZMETLERİ

FAX TRANSMISSION

Başlamadan önce faks çekeceğiniz kâğıt üzerindeki klipsleri, zımba tellerini ve diğer kâğıt tutucularını çıkarın. Kâğıdın kuru olduğuna ve üzerinde yiyecek, içecek veya yapışkan maddele­ rin olmadığına dikkat edin. Faks cihazının arkasındaki Power anahtarının “ON” konumunda olduğundan emin olun. 1. Kâğıdı ön yüzü yere bakacak şekilde, terminal onu tutup kavrayıncaya kadar kâğıt kılavuzuna yerleştirin. 2. Kredi kartını manyetik kısmı sağ tarafa bakacak şekilde kredi kartı okuyucusuna yerleştirin ve aşağıya doğru kaydı­ rın. 3. Kredi kartınız geçerli ve faks terminali tarafından kabul edildiyse “PLEASE WAIT” ışığı yanacaktır. Çevir sesi ile bir­ likte “ENTER NUMBER “ ışığı yanıp sönmeye başlayınca, OO+ülke kodu+alan kodu+faks numarasını tuşlayın. Not: a) Eğer kart geçersiz ise, kabul edilmemişse veya cihaz onu okuyam ıyorsa “ERROR” ışığı yan acaktır. Bu durum da “STOP/C” tuşuna basarak yeniden deneyiniz. b) Meşgul sinyali duyuluyorsa “STOP/C” tuşuna basarak ye­ niden deneyiniz. 4. Bağlantı sağlanınca yeşil “PLEASE WAIT" ışığı yanacak ve gönderme başlayacaktır. Faks göndermek isterseniz, lütfen kabin memurunu çağırın, si­ ze yardımcı olacaktır.

First remove any elips, staples or other paper attachments from the sheets you wish to fax. Check that the paper is dry and elean. Make sure that the power switch at the back of the facsimile machine is in the ON position. I. Hold the paper face downwards and place it in the paper guide. When correctly positioned the terminal will grip it. 2. Place your credit card in the slot with the magnetic strip facing to the right and slide downwards. 3. If your credit card is valid and ac­ cepted the PLEASE W AIT light will go on. VVhen the dialling tone begins and the ENTER NUMBER light starts flashing enter 00 + country code + area code + fax number.

INTERNET

INTERNET

Notes:

a) If your card is invalid, not accept­ ed or unreadable the ERROR light will come on. İn this case press the STOP/C button. b) If the number is engaged press STOP/C button and try again. 4. VVhen the connection is made the PLEASE W AIT light will come on and transmission begin. You may cali the flight attendant to assist you if necessary.

web adreslerimiz: http://www.turkhavayollari.com.tr

Everything you need to know about

THY ile ilgili tüm bilmek istediklerinize web sitemiz­ den erişebilirsiniz. THY’nin tarihçesi, filo yapısı, uç­ tuğumuz noktalarla şehir ve havaalanı bilgileri, satış ve rezervasyon ofislerimizin adres, telefon ve faks numaralan; özel yolcu programları; ikram servisimiz; Business Class hizmetlerimiz, hasta, çocuk ve özürlü yolcu taşımacılığımızla ilgili diğer haberlerin yanısıra on-line sayfalarına da yine bu adresten erişmeniz mümkün. TH Y’nin tüm seferlerinin tarifesini online olarak görüntüleyebilir, iç ve dış hat rezervasyonlarınızı yapabilir ve dilerseniz biletinizi internet üzerinden satın alabilirsiniz. İnternet üzerinden satın alınan biletler ü ç şekilde teslim edilmektedir. 1. Posta Yolu ile Teslimat (Türkiye, ABD ve Ingiltere’de geçerlidir.) 2. Havaalanında Teslimat (İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Adana Şakirpaşa, Gaziantep Oğuzeli, Londra H eathrow, M anchester ve New York JFK hava­ alanları için geçerlidir.) 3. THY Satış Ofisleri’nde Teslimat (Tüm THY Satış Ofisleri ve Genel Satış A centalan’nın olduğu yerler için geçerlidir.)

THY is available at our website. Infor­

mation indudes a history of the airline, the composition of our fleet, flight destinations and information about the cities and airports, addresses of our sales and reservations offîces with their telephone and fax numbers, frequent flyer programmes, catering services, Business Class services and services for infant and disabled passengers. THY's online services inelude the timetable for ali T H Y flights, making domestic and intemational flight reservations, and ticket purchase. For tickets purchased över the internet there are three delivery altematives to choose from: 1. Ticket by Mail (Turkey, the USA and the UK only) 2. Ticket on Departure. (İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Adana Şakirpaşa, Gaziantep Oğuzeli, London Heathrovv, Manchester and New York JFK airports.) 3. Ticket by Office (ali T H Y sales offıces and T H Y ticketing agencies)

e-mail (elektronik posta) adresimiz: turkhavayollari@thy.com THY web sitesi ile ilgili görüşleriniz için bize bu adresten ulaşa­ bilirsiniz. THY hizmetleri ile ilgili öneri ve şikayetleriniz için ise adresi­ miz: customer@thy.com

Our e-mail address: turkishairlines@thy.com VVe vveleome your views on the THY website, and request that you send them to the above address. For your suggestions and complaints regarding TH Y services please vvrite to: customer@thy.com 135

S K Y L IF E

MART

MARCH 2 00 2


o ıro b fc / UÇUŞ - EGZERSİZ PROGRAMI / INFLIGHT EX ER C IS E PROGRAM A ş a ğ ıd a g ö re c e ğ in iz u ç u ş - e g z e r s iz p ro g ra m ı A ir o b ic s , Türk Hava Yolları ve Hillside City Club işbirliği ile hazırlanm ıştır. Airobics'e ayıracağınız birkaç dakika ile uzun süren yolculuğunuza h areket katacak ve kendinizi çok daha zinde h isse d e ce k sin iz. A iro b ics, the inflight e x e rc is e program betovv has been developed by Turkish Airlines and Hillside City Club of İstanbul. By committing ju st a few m inutes for Airobics, you can turn your long journey into a much more energetic and refreshing one. Now p lease fold up your table, bring your seat to the upright position and relax your body.

KAN DOLAŞIM INI D Ü ZEN LEY İC İ AYAK ve B A C A K E G Z E R S İZ L E R İ LEG & FOOT EX ER C IS ES TO REGU LATE BLOOD CIRCULATION 1. K o ltu ğ u n u z d a d ik o t u r u r p o z is y o n d a , a y a k la r ın ız y e r d e y k e n p a rm a k la rın ız a b a s a ra k to p u k ların ızı yu karı k a ld ırın , te k r a r ye re basın, to p u k la rın ıza b a s a ra k ay a k la rın ızın ön kısm ın ı yu karı doğru k a ld ırın ve g e ri in d irin . Bu h a re k e tle ri a rk a a rk a y a 3 k e z te k ra rla y ın . (U z m a n la r, u çuş e s n a s ın d a bu e g z e rs iz i sık sık u y g u la m a n ızı ö n e r m e k te d ir le r .i 1. Sit straight in your seat, vvith your feet flat on the floor. First lift your heels keeping your toes on the floor, then lower your heels till your feet are flat on the floor. Lift your toes keeping your heels on the floor and then lovver your toes till your feet are flat on the floor again. Repeat 3 tim es. (Doctors recommend that you repeat this exercise as often as possible during your flight.)

2. Önce sağ ayağınızı hafifçe k a ld ıra ra k öne doğru uzatın. Ayak bileğiniz ile önce içten dışa doğru, so nra dıştan içe doğru d a ire le r çizin (3 'e r kez). Aynı h a re k e ti sol ayağ ın ızla da uygulayın (3 'e r kez). 2. First stretch out your right leg and raise your foot just a little. Rotate your ankle clockvvise (3 times) and then counter clockvvise (3 tim es). Repeat the sam e vvith your left ankle (3 tim es for each direction). 3. Sağ dizinizi ka rn ın ıza doğru çekin ve indirin (3 kez). Aynı h a re k e ti sol d izin izle de uygulayın (3 kez). 3. Pull your right knee tovvards your chest and move it down again (3 times). Do the same vvith your left knee (3 times).

G ER M E VE G EV ŞETM E E G Z E R S İZ L E R İ // STRETCHING AND RELAXATION EX ER C IS ES 4.

O m u z la rın ız ı y u k a rı d o ğ ru k a ld ırın ve in d irin [3 k e z).

4.

Raise your shoulders and lovver them. Repeat 3 times.

5. O m u z la r ın ız la ö n d e n a r k a y a d o ğ r u 3 k e z v e a r k a d a n ö n e doğru 3 kez o lm a k ü z e re d a ire le r çizin. 5. Roll your sho u ld ers backvvards (3 tim es) and then forvvards (3 times).

6. B aşınızı, göğsünüze doğru yavaşça indirin. 3 'e k a d a r sayın ve te k r a r yava şça k a ld ırın . B a ş ın ızı k a ld ırırk e n a rk a y a a tm a m a y a d ik k a t ed in (3 kez). 6. Keep sitting up straight. Slow ly lovver your head tovvards your chest. Count to 3 and raise your head gently. As you raise your head, be careful not to jerk backvvards. Repeat 3 times.


7. Karşıya bakar pozisyondayken, başınızı hafifçe öne eğerek sağ omzunuza doğru çevirin, gözleriniz omuz başınıza baksın ve yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün (3 kez]. Aynı hareketi sol omzunuza doğru tekrarlayın (3 kez). 7. Look ahead. S lig h tly lo w e r yo u r head and ge ntly tu rn your head tow ards your rig h t shoulder. You should be looking at the end of you r shoulder. Then re tu rn to the sta rtin g position w ith the same movement (3 times). Repeat the same exercise towards you r le ft sho uld er and re tu rn slovvly to the o rig in a l position (3 tim es).

8. Ellerinizi avuç içleri yukarı bakacak şekilde bacaklarınızın üzerine koyun ve kendinizi rahat bırakın. Dirseklerinizi, parmaklarınız o m u zla rın ıza değecek şe kild e kıvırın ve açın (3 kez). 8. Rest your hands on your thighs vvith your palms facing up and relax. Touch your shoulders vvith you r fin g e rs and re tu rn your hands to the o rig in a l position. Repeat 3 tim es.

9. Ellerinizi avuç içleri yukarı bakacak şekilde bacaklarınızın üzerine koyun ve yumruk şeklinde iyice sıkarak kapatıp, açın (3 kez). 9. Rest you r hands on your thighs, palm s up. Close you r hands tig h tly into a fis t and open. Repeat 3 tim es.

SOLUNUM E G Z E R S İZ L E R İ // BREATHING EX ER C IS ES 10. Bir elinizi göğsünüzün, diğer elinizi midenizin üzerine yerleştirin. Burnunuzdan derin nefes alın. Göğüs kafesinizin iyice şiştiğini hissedin. Nefesinizi ağzınızdan yavaşça dışarı verin. Aynı şekilde bir kez daha burnunuzdan derin nefes alın, ancak bu kez karın boşluğunuzun şiştiğini hissedin. Nefesinizi ağzınızdan yavaşça dışarı verin. 10. Put one hand on your chest, the other on your abdomen. Take a deep breath through your nose. Feel your chest expand. Slovvly exhale through your mouth. Inhale deeply again through your nose, but this time feel your diaphragm fiil vvith air. Exhale again slovvly through your mouth.

GEVŞEME EGZERSİZİ // RELAXATION EX ER C IS E 11. Ellerinizi avuç içle ri yukarı bakacak şekilde bacaklarınızın üzerine koyun. Bu egzersize önce ellerinizi yumruk şeklinde sıkarak başlamalısınız. Sonra sırasıyla kollarınızı ve üst gövdenizi sıkın. Sıkma işlem ine kalçanızla, sonra bacaklarınız ve ayaklarınızla devam edin. Ve şim di aynı sırayla yavaş yavaş tüm vücudunuzu gevşetin. Önce e lle r, sonra k o lla r, üst gövdeniz, kalçanız, b a cakla rınız ve ayaklarınız. Her b jrin i gevşetirken kanınızın g e v ş e t t iğ in iz b ö lg e y e d o ld u ğ u n u h is s e d e c e k s in iz . 11. Put your hands on your lap, palms up. Start this exercise by clenching your fists, then tense your arm s. Slovvly continue to tighten your entire upper-body, follovved by your hips, right down to your legs and feet. Now in the same order, slovvly relax your body starting vvith your hands, then arms, upper-body, hips and finally your legs and feet. As you relax, you vvill feel the blood flovv through every part of your body.

^

U zu n y o lc u lu k la rd a sa ğ lığ ın ız için h a t ırla n m a s ı g e r e k e n le r : 1. Bol bol su için. 2. Alkollü içeceklerden uzak durun. 3. Mümkün olduğunca az tuz tüketin. 4. Airobics eg zersizlerini mümkün olduğunca sık aralıklarla tekrarlayın (özellikle 1 ve 2 nolu egzersizler). 5. Uçuş esnasında sık sık kısa yürüyüşlere çıkın. 6. Rahat ayakkabılar giyin. 7. Hareketlerinizi kısıtlayan dar giysilerden kaçının.

^

H e a lth y tip s fo r lo n g -h a u l flig h ts 1. Drink plenty of vvater. 2. Avoid alcoholic beverages. 3. Keep salt consumption to a minimum. 4. Repeat Airobics exercises as frequently as possible (particularty exercises 1 and 2). 5. During the flight, take frequent short vvalks. &. W ear comfortable shoes. 7. Avoid tight clothing.


TURK HAVA YO LLARI / TURKİSH AIRLINES INFORMATION GÖÇMEN YÖNETMELİĞİ / IMMIGRATION REGULATIONS ABD’ye uçakla giden bütün yolcuların (ya da her aileyi temsilen yalnızca bir kişinin) Gümrük Deklare Formu doldurması gerekmektedir. ABD vatandaşları, ikamet kartı (yeşil kart) sa­ hipleri, Kanada vatandaşları ya da yeni göçmenlerin form doldurması gerekmemektedir. Eğer ABD vatandaşı olmayıp da geçerli bir ABD vizesi sahibiyseniz ve son varış noktanız ABD ise ya da ABD’nin dışındaki bir ülkede transit yolcuysa­ nız, beyaz renkli 1-94 formunu doldurmanız gerekiyor. Aşağı­ da adı geçen ülkelerden birine ait bir pasaport taşıyıp giriş yapıyorsanız ya da ABD vizesi olmadan (vize muafiyet prog­ ramı altında) transit yolcu gibi konaklıyorsanız yeşil renkli 194W formunun doldurulması gerekmektedir. Ülkeler: Andorra, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Büyük Britanya, İzlanda, İtalya, Japonya, Liechtenstein, Lüksemburg, Monako, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, San Marino, İspanya, îsveç ve İsviçre.

If you are flying to the United States, please note that ali passengers (or one passenger per family) must complete a Customs Declaration Form. U.S. citizens, holders of a residence card (green card), Canadians or new immigrants are not required to fiil out an immigration form. If the preceding does not apply to you, you must complete one of the forms provided. The vvhite I -94 form must be completed if you are not a U.S. Citizen but are in possession of a valid U.S. visa and your final destination is the United States or you are in transit to a country outside the United States. The green I -94W form must be completed if you hold a passport from one of the following countries: Andorra, Australia, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Iceland, Italy, Japan, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Netheriands, New Zealand, Norway, San Marino, Spain, Svveden or Svvitzerland, and are either entering the United States or making an intemnediate stop there as a transit passenger without a U.S. visa under the visa vvaiver program.

VVELCOME TO TH E UNITED S T A T E S - ı.

CUSTOMS DECLARATİON

JbHdOb

Ico

W ticom e to rhe United States

Qg

3 b H 3 0 b l2 8 08

I

___

I I ıM.

6 U K K A H L 11 * i'“«“— ~

I

IJ lA .K jK a Y

I f l M A .L M

Ço n

O O < 1 >.». S İLİ t 1 t i t* ••««•••

£ e ,y u . /• a

ı* r t * e

*

t

n

U ( ,o 3

e<

to

3b H 30b “l2 8

^ Inımıgı

,1»

I TK

,

| *t rt. WİKtı W K.^.Jt.1

1/ s t A f/ * u t ^. . li o, o s ıo o e t

1 *

s

ı e . « .4 .1 .3 y,y 08

. . . .^

«ı«l Naluı «lı/aiıım ünvın

İN l>*|WrllM» Mevirt

I* * ı 0 3 ı f t

138 S K Y L IF E

M A R T ■*£ » . M A R C H 2 0 0 2


TÜRK HAVA YOLLARI / TURKİSH AIRLINES INFORMATION

E@sy Check-in D ear Passengers,

Değerli Yolcularımız, İş dünyasında başarının en önemli kıstası olan zaman artık uçuşlarınızda sizin için sorun olmaktan çıkıyor! Çünkü siz İstanbul çıkışlı Dış Hat Business Class yolcularımız için faks ve e-mail check-in hizmetini başlatıyoruz.

Turkish Airlines appreciates that tim e is the most crucial criterion fo r success in business, and has n o w lau n ch ed ch e ck -in by fa x and e-m ail fo r Business Class passengers departing from İstanbul.

Bu h izm et size n e le r k azandıracak?

W h at are the benefits of this service?

■ En önemlisi zaman kazandıracak: Yoğun sezonlarda kalabalık terminalde işlem yaptırmak için kuyruklarda uzun süre bekle­ mek zorunda kalırsınız. Bunu bildiğiniz için terminale erken gelirsiniz. Yoğun şehir trafiğini de dikkate aldığınızda havada

■ T h e most important aspect is that you will not w aste any tim e at th e airport. Especially in peak seasons th ere may be long lines at th e check-in counters, so it is necessary to arrive at the terminal early. W h e n heavy traffic in the city is taken into account, you can sometimes spend m ore time getting to the terminal and completing check-in for-

geçirdiğinizden daha fazla süreyi terminale gelirken yolda ve işlemlerinizi yaptırmak için terminalde beklemekle harcarsınız. Ama artık bunları düşünmenize gerek yok. İşlemlerinizi yaptır­ malım verdiği rahatlıkla uçağınızın kalkmasına sadece 35 daki­ ka kala terminale gelip, özel kontuardan boarding kartınızı ala­ bilecek ve bagajlarınızı teslim edebileceksiniz. ■ Overbooking nedeni ile uçamama ihtimalinizi oldukça azal­

m alities than being a irb o rn e . O u r n e w se rvice enables you to avoid th e se prob lem s. Y o u can come and pick up your boarding pass from the special check-in counter 35 minutes before your flight. ■ The risk o f not being able to travel due to over­ booking is minimised.

tacak. ■ Havalimanında bu hizmet için özel olarak eğitilmiş CİP per­

■ You will be vvelcomed and assisted by specialized C İP staff at the airport. ■ You can collect your boarding pass at the E@sy Check-in counters vvithout vvaiting in long lines.

soneli size yardımcı olacak. ■ Havalimanına geldiğinizde işlemlerinizi sizin için ayrılmış E@sy Check-in kontuarlarmda beklemeden tamamlayacaksı­ nız. H izm etin esasları:

Procedures

■ Faks ve e-mail kabul saatlerimiz gün içinde saat 07:00 ile

■ Fax and e-mail requests will be accepted between 07:00 a.m. and 22:00 p.m.

22:00'dir. ■ Tüm formlar uçuş saatinden en erken bir gün önce ve en geç tarifeli uçuşa iki saat kala elimize ulaşmış olmalıdır. ■ Faks check-in’inizi (0212) 663 25 45 no’lu faksa çekerek ya­ pabilirsiniz. Faks check-in formunu Türk Hava Yolları Busi­ ness Class kontuarlarından ve CİP salonlanndan elde edebilir­

■ Ali forms must reach us not earlier than the day before yo u r flight and not later than tw o hours p rio rto scheduled departure o f your flight. ■ By fax: Fax check-in form s are available at Turkish Airlines Business Class counters and C İP Lounges. S e n d to (0212) 663 25 45. ■ By e-mail: Connect to the Turkish Airlines w eb site and c lic k on the E@sy Check-in button. Fiil in t h e c h e c k - in form and submit your application.

siniz. ■ E-mail check-in başvurunuzu ise Türk Hava Yollan’nın web sitesine bağlandıktan sonra E@sy Check-in seçeneğini kullana­ rak karşınıza çıkan formu doldurup yapabilirsiniz.

■ Proceed to the E@sy Check-in counter 35 min­ ■ Faks veya e-mail aracılığı ile check-in yaptırdığınızda boar­ utes before departure tim e in ord er to pick up your ding kartınızı almak üzere E@sy Check-in kontuanna uçağm boarding card. tarifeli kalkış saatinden en geç 35 dakika önce başvurmalısı­ ■ If you w ant to cancel your fax o r e-mail check-in, nız. please first cali (0212) ■ Faks veya e-mail ile check-in yaptırıp daha sonra uçuşunuzdan vazgeçtiğiniz 663 25 4 6 to inform Faks check-in için faks no: (0 2 1 2 ) 663 25 45 us o f y o u r d e c is io n , takdirde, bu kararınızı önce (0212) 663 Fax number for fax check-in: (0 2 12) 663 25 45 and then cancel yo u r 25 46 no’lu numaraya bildirmeniz daha E-mail check-in için internet adresimiz: reservation. sonra da rezervasyonunuzu iptal ettir­ O ur web sites for e-mail check-in: ■ If you have any prob­ meniz gerekmektedir. lem vvith your check-in ■ İşlemleriniz sırasında herhangi bir so­ w w w .thy.com .tr / w w w .turkishairlines.com p rocedu re, cali us on runla karşılaşmanız bize (0212) 663 25 w w w .turkhavayollari.com .tr (0212) 663 25 46. 46 no’lu telefondan ulaşabilirsiniz. 139 S K Y L IF E

M A R T - « j* . M A R C H 2 0 0 2


TÜRK HAVA YOLLARI / TURKİSH AIRLINES INFORMATION RETUKN CHECK-IN

RETURN CHECK-IN

Türk Hava Yollan, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bodrum, Dalaman, Trabzon istasyonlan arasında aynı gün içerisinde gidiş ve dönüş yapacak bagajsız yolculanmız için Retum Check-in hizmetini başlatmıştır. Dönüş uçuşunuza rezervasyonunuz var ise ve bagajsız seyahat ediyorsanız bu uygulama sayesinde seyahatinize dönüş check-in işlemlerinizi tamamlamış olarak başlayacaksınız. Nasıl mı? Gidiş seyahatiniz için kontuanmıza müracaatınızda size önerilen return check-in alternatifine olumlu cevabınız, dönüş uçuşunuzun da check-in işlemlerini tamamlamak için yeterlidir. Bu hizmet sayesinde dönüş kartınızı da önceden alabileceğiniz için havalimanında zaman kaybetmeyeceksiniz.

Turkish Airlines has launched a retum check-in service for passen­ gers travelling betvveen İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bodrum, Dalaman, and Trabzon stations on the same day without baggage. If you have a confirmed reservation for your retum flight and you are travelling vvithout baggage, then you may obtain your retum boarding pass before departure on the outward joumey. You will be asked at check-in vvhether you vvould like to receive your retum boarding pass. Thanks to this service you will save time when travelling day retum with hand baggage only.

OTEL CHECK-IN

HOTEL CHECK-IN

Türkiye’nin seçkin otellerinde kalan tüm yolcularımıza havalimanına gitmeden biniş kartlarını alabilme imkanı sunuyoruz. Bagajlı veya bagajsız seyahat ettiğiniz tüm rezervasyonlu uçuşlannızda 24 saat süresince otel dahilinde iç hat ve mümkünse dış hat sefer­ leri için biniş kartlannızı alabilirsiniz. Bu işlem esnasında size TÜRK HAVA YOLLARI tarafından eğitim verilmiş otel personeli yardımcı olacaktır. Bu sayede havalimanındaki check-in kuymklarında bekle­ mek zorunda kalmayacaksınız. Bu işlem, havalimanına iç hat uçuşla­ rı için en az 20 dakika, dış hat uçuşlan için ise en az 35 dakika önce­ sinde bagajlarımızı teslim etmek için kontuara başvurduğunuz süre­ ce geçerlidir. Otelde yapılan işlem sonrası Biniş Kartınızı, Bagaj Etiketlerinizi ve eğer Business Class yolcu iseniz CİP Salon Giriş Kartınızı görevliden hemen teslim alacaksınız. Bagajlannızı havalimanında sizler için açıl­ mış özel “Bagaj Teslim Kontuarlari’na teslim edip bazı uçuşlar için gerekli olan güvenlik işlemlerinizi tamamladıktan sonra artık pasa­ port kontrolü için hazırsınız. Otel Check-in hizmetinin geçerli olduğu seçkin oteller listesi, bulun­ duğu il kapsamında aşağıda belirtilmiştir. İyi uçuşlar!

Ali passengers staying at leading hotels in Turkey can complete their check-in formalities before leaving the hotel. This service is valid for ali passengers travelling on domestic or intemational flights (if available) with or without baggage. You will be served by hotel staff trained by Turkish Airlines. Thanks to this service, you will not have to wait for check-in at the airport. To take advantage of this service you must deliver your baggage at the special Hotel Check-in counters in the airport at least 20 minutes before departure time for domestic flights and 35 minutes before depar­ ture time for intemational flights. You can collect your boarding card at your hotel's check-in desk vvhich is open 24 hours a day. After check-in, please make sure that you have received ali your travel documents (boarding card. baggage tag, passport and Business Class lounge card if applicable) necessary for the flight. At the airport you can entrust your bag­ gage to Turkish Airlines staff at the special Hotel Check-in counter. After completion of the security procedures neccessary for certain flights, you are ready to go through the passport control. Our Hotel Check-in service is available at hotels specifıed below. Have a pleasant flight.

OTELLER /

HOTELS

BULUNDUĞU İL /

Polat Renaissance Hotel Hotel Dedeman İstanbul Sheraton Otel Hotel 2 0 0 0 Hilton Büyük Anadolu Oteli Dedeman Otel Büyükhanlı Park Hotel Residence Ador Altınel Neva Palas M ega Residence Otel içkale Ankara Business Çenter (ABC) Otel GAP Büyük Ankara Oteli Seğmen Otel Sürmeli Oteli Bilkent Otel Stad Otel

LOCATION

OTELLER /

İstanbul Ankara

MART

BULUNDUĞU İL /

LOCATION

Otel Kaya Prestige İzmir Princess Termal Otel Hilton Grand Hotel Mercure

İzmir

Hotel Dedeman Resort Hotel Sheraton Voyaqer HiltonSA Seyhan Oteli Zaimoğlu Oteli Büyük Sürmeli Oteli Mavi Sürmeli Oteli Zorlu Grand Otel Usta Otel Dedeman Otel Manastır Otel Iberotel Sarıgerme Park Caria Holiday Resort Hillside Beach Club Hotel Dedeman Resort Dedeman

Antalya

140 SKYUFE

HOTELS

MARCH 2 00 2

Adana

Trabzon Bodrum Dalaman

Rize Kapadokya


TÜRK HAVA YOLLARI / TURKİSH AIRLINES INFORMATION

j'jUİÜj ;\j'JU j'ilJ İ'5 üiiıiijii MILES AND MILES

A N K A R A -A D A N A

250

Ş İK A G O / C H IC A G O - P H IL E D E L P H IA

A N K A R A -A Ğ R I

533

Ş İK A G O / C H IC A G O - S A N Dİ E G O

1727

668

A N K A R A -A N T A L Y A

257

Ş İK A G O / C H IC A G O - S A N F R A N C İS C O

1851

A N K A R A -B A T M A N

462

Ş İK A G O / C H IC A G O - S E A T T L E

1726

AN K A R A - B E R L İN

1259

İS T A N B U L -A D A N A

A N K A R A -K Ö L N / C O L O G N E

1445

Is t a n

443

b u l -c e z a y İ r

/a

l g ie r s

AN K A R A -D İ Y A R B A K IR

416

IS T A N B U L -A L M A T Y

A N K A R A - E L A Z IĞ

353

İS T A N B U L-A M M A N

A N K A R A -E R Z İN C A N

347

IS TA N B U L -A M S T E R D A M

1405 2439 754 1373

434

İS T A N B U L - A N K A R A

227

A N K A R A -F R A N K F U R T

1365

İS T A N B U L -A N T A L Y A

301

A N K A R A - G A Z İA N T E P

326

İS T A N B U L - A Ş K A B A T / A S K H A B A D

A N K A R A -İZ M İR

339

İS T A N B U L -A T İN A / A T H E N S

A N K A R A -K A R S

533

IS T A N B U L - B A H R E Y N / B A H R A IN

A N K A R A -M A L A T Y A

297

Is t a

A N K A R A - M A R D İN

459

Is t a n

A N K A R A -E R Z U R U M

A N K A R A - M Ü N İH / M U N IC H A N K A R A -M U Ş

A N K A R A -S T U T T G A R T A N K A R A - Ş A N L IU R F A

1 189 471

n b u l -b a k ü

/

1582 345 1607 1 108

baku

b u l -b a n g k o k

4647

İS T A N B U L - B A R S E L O N A / B A R C E L O N A

1387

İS T A N B U L -B A S E L

1 144

1308

Is t a n

b u l -b e y r u t

380

Is t a n

b u l -p e k İ n

b u l -b e r l İ n

/

/

b e ir u t

b e ij in g

614 4398

A N K A R A -T R A B Z O N

362

Is t a n

A N K A R A -V A N

564

İS T A N B U L - B İŞ K E K / B IS H K E K

A N K A R A - V İY A N A / V IE N N A

982

İS T A N B U L - B O D R U M

B A N G K O K - S IN G A P O R E

897

Is t a n

Ş İK A G O / C H IC A G O - A T L A N T A

599

İS T A N B U L -B Ü K R E Ş / B U C H A R E S T

Ş İK A G O / C H IC A G O - C L E V E L A N D

307

İS T A N B U L -B U D A P E Ş T E / B U D A P E S T

652

Ş İK A G O / C H İC A G O - D A L L A S

8 01

İS T A N B U L - K A H İR E / C A IR O

764

Ş İK A G O / C H IC A G O - D E N V E R

907

IS T A N B U L - C A P E TOW N

Ş İK A G O / C H IC A G O - D E T R O IT

237

Is t a n

1076 265

b u l -b r ü k s e l

b u l -ş İk a g o

/

b r u s s e ls

ic a g o

/ch

is in a u

935

Is t a n

bu

1746

Is t a n

b u l -k ö l n

Ş İK A G O / CH IC A G O -M IA M I

1 190

IS T A N B U L - K O P E N H A G / C O P E N H A G E N

L - K lş l n

ev

/c

1347 283

5427

/ch

Ş İK A G O / C H IC A G O - L O S A N G E L E S

Ş İK A G O / C H IC A G O - H O U S T O N

2328

o lo g n e

5477 412 1240 1249

Ş İK A G O / C H IC A G O -M IN N E A P O L 1 S

344

ISTA N B U L -D A L A M AN

296

Ş İK A G O / C H IC A G O - O R L A N D O

990

İS T A N B U L -Ş A M / D A M A S C U S

672

141 S K Y L IF E

MART

MARCH 2002.


TÜRK HAVA YOLLARI / TURKİSH AIRM NES INFORMATION İSTANBUL-NÜRNBERG / NUREM BERG İSTANBUL-ODESSA

393

ISTAN BUL-OSAKA

lUMLVÎ ^

Is t a n

b u l -p a r is

Is t a n

b u l -p r a g

5652 1392

/

pra g u e

İSTANBUL-RİYAD / RIYADH

Is t a n

b u l -d e n İz l i

IS T A N B U L -D İ Y A R B A K IR

852

İSTANBUL-SAMSUN

393

226

İSTANBUL-SARAYBOSNA / SARAJEVO

642

Is t a n

5198 4999

1868

İSTANBUL-SHANGHAI

1267

ISTANBUL-SİM FEROPOL İSTANBUL-SINGAPORE / SİNGAPUR

Is t a n

b u l -e l a z i ğ

579

Is t a n

b u l -ü s k ü p

Is t a n

b u l -e r z u r u m

653

Is t a n

b u l -s o f y a

1 158

Is t a n

b u l -S t o c k h o l m

IS T A N B U L - F R A N K F U R T

569

b u l -s e u l

İS T A N B U L - D U S S E L D O R F

1 35

943 1510

İSTANBUL-ROMA / ROME

İS T A N B U L - D U B A I İS T A N B U L - E D R E M İT

1042

/ /

s k o p je s o f ia

382 5390 387 304 1364

540

ISTAN BU L-STRA SBU R G

1 159

IS T A N B U L - C E N E V R E / G E N E V A

1 189

ISTAN BU L-STUTTGART

1095

Is t a

1236

İSTANBUL-ŞANLIURFA

1 198

İSTANBUL-TAŞKENT / TASHKENT

İS T A N B U L - G A Z İA N T E P

n b u l -h a m b u r g

IS T A N B U L - H A N N O V E R Is t a n

b u l

Is t a n

b u l -c i d d e

-İz m İr

İSTANBUL-TİFLİS / TBILISI

196 /jed

d a h

ISTAN BU L-TAH RAN / TEHRAN

1477

601 2090 832 1270

4637

Is t a n

b u l -t e l a v iv

701

İS T A N B U L -K A H R A M A N M A R A Ş

495

Is t a n

b u l -t İr a n

470

İS T A N B U L - K A R A Ç İ / K A R A C H I

2459

Is t a

n b u l -j o h a n n e s b u r g

Is t a n

b u l -k a y s e r

I

İS T A N B U L - K IE V İS T A N B U L -K O N Y A Is t a n

b u l -k u a l a

lu m pu r

İS T A N B U L - K U V E Y T / KUVVAIT İS T A N B U L - L E F K O Ş A

Is t a n b u l -t o k y o b u l -t r a b z o n

656

Is t a n

b u l -t r i p o l i

288

Is t a n

b u l -t u n u s

572 1027

/

t u n İs

1038

5193

Is t a n b u l -v a n

789

1349

İSTANBUL-VİYANA / VIENNA

779

ISTANBUL-VARŞOVA / WARSAW

858

1552

Is t a n

Is t a n

1233

Is t a n b u

1687

JEDDAH-ADANA

İS T A N B U L -M A L A T Y A

5755

Is t a n

İS T A N B U L - L O N D R A / L O N D O N İS T A N B U L -M A D R ID

t ir a n a

389

476

b u l -l y o n

/

523

b u l -z a g r e b l -z ü r İh

/

720 z u r ic h

1096 1096

NEW YORK-BOSTON

191

NEW YORK-CLEVELAND

416

İS T A N B U L - M A N C H E S T E R

1674

Is t a n

1034

NEW YORK-LOS ANG ELES

1091

NEW YORK-MIAMI

1092

NEW YORK-SAN DIEGO

2432 2572

b u l -m İ l a n o

/

m il a n

IS T A N B U L -M O S K O V A / M OSCOVV Is t a

n b u l -m ü n Ih

/

m u n ic h

978

İS T A N B U L - N E W Y O R K

5009

NEW YORK-SAN FRANCİSCO

İS T A N B U L - N İS / N İC E

1117

NEW YORK-VVASHINGTON

2459

215

Yukanda belirtilen mil değerleri uluslararası sivil havacılık teşkilatı IATA’nın belirlemiş olduğu mil değerleri olup Türk Hava Yollan özel yolcu programı olan Miles and Miles Frequent Flyer Program ı’nda da bu mil değerleri kullanılmaktadır.

The distances in miles specified above are those laid down by the International Air Transport Association (IATA), and it is these that are used for the Turkish Airlines Miles and Miles Frequent Flyer Programme. Miles an d Miles ile ilgili sorularınız için / For your questions about Miles and Miles M ile s a n d M ile s C a li Ç e n t e r T e l: 4 4 4 0 8 4 9 ( H e r g ü n / E veryday 0 7 : 0 0 - 2 2 : 3 0 ) Fax: 0212 663 25 43

142 S K Y L IF E

MART

MARCH 2 00 2


UÇAK FİLOSU / THE FLEET

A340-311/313 NUMBER OF AIRCRAFT/UÇAK ADEDİ: 7 COM UERCIAL NAMES/TİCARİ ADLARI: İSTANBUL/ISPARTA/ANKARA İZMİR/ADANA/HAKKARİ/AVDIN MAXIMUM TAKE OFF VVEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 2 5 7 .0 0 0 kg (A 340-311) / 2 6 2 .0 0 0 kg (A 340-313 ) WING SPAN/KANAT AÇIK U Ğ I: 60,304 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 63,689 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 16,99 m CR U ISE SPEED/YATAY UÇUŞ SÜRATİ: 890 km/h PASSENGER CAPACITY/YOLCU KAPASİTESİ: 271 MAXIMUM CRUISING ALTİTUOE/AZAMİ YATAY UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ: 41.000 fl MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 11.952 km MAXIMUM CARĞO CAPACITY/AZAMİ KARGO KAPASİTESİ: 44.836 kg/152,80 m

A310-304

TURKİSH

NUMBER OF AIRCRAFT/UÇAK ADEDİ: 7 COMMERCIAL NAMES/TİCARİ ADLARI: ARAS/ÇORUH/ERGENE/AKSU/GÖKSU MERİÇ/DALAMAN MA\IMUM TAKE OFF VVEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 153.000/157.000 kg. VVING SPAN/KANAT AÇIKLIĞI: 43.90 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 46,66 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 15,867 m C R U ISE SPEED/YATAY UÇUŞ SÜRATİ: 860 km/h PASSENGER CAPACITY/YOLCU KAPASİTESİ: 210/182 MAMMUM CRUISING ALT1TUDE AZAMİ YATAY UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ: 41.000 fl MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 8.100/8.980 km MAXIMUM CARGO CAPACITY/AZAMİ KARGO KAPASİTESİ: 24.995-21.820 kg / 6 8 ,2 0 5 4 ,1 6 m1

B737-800 NUMBER OF AIRCRAFT/UÇAK ADEDİ: 24 COMMERCIAL NAMES/TİCARİ ADLARI: DİYARBAKIR/RİZE/HATAY/AFYON/SİVAS IĞD1R/MARDİN/AĞRI/ZONGULDAK/ORDU/NİĞDE/BİTLİS/BATMAN/AMASYA/GİRESUN KASTAMONU/ELAZIĞ/MANİSA/TUNCELİ/MALATYA/ ESKİŞEHİR/BOLU/KOCAELİ/NEVŞEHİR MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 79.015 kg «VING SPAN/KANAT AÇIK U Ğ I: 34,315 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 39,472 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 12,548 m CR U ISE SPEED/YATAY UÇUŞ SÜRATİ: 858 km/h PASSENGER CAPACITY/YOLCU KAPASİTESİ: 155/165 UMUMUM CRUISING ALTTTUDE/AZAMİ YATAY UÇUŞ V O K S E K lM I: 4 1 .0 0 0 II MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 4.755 km MAXIMUM CARGO CAPACITY/AZAMİ KARGO KAPASİTESİ: 8.408 kg / 45,05 m3

B737-400

B737-500 NUMBER OF AIRCRAFT/UÇAK ADEDİ: 2 COMMERCIAL NAMES/TİCARİ ADLARI: TRABZON/BURSA MAMMUM TAKE OFF YVEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 60.554 WING SPAN/KANAT A Ç IK U Ğ I: 28.88 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 31,013 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 11,125 m CRUISE SPEED/YATAY UÇUŞ SÜRATİ: 797 km/h PASSENGER CAPACITY/YOLCU KAPASİTESİ: 117 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE AZAMİ YATAY UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ: 37.000 fl MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 3.865 km MAXIMUM CARGO CAPACITY/AZAMİ KARGO KAPASİTESİ: 4.460 kg / 23,28 m'

um.

NUMBER OF AIRCRAFT/UÇAK ADEDİ: 3 COMMERCIAL NAMES/TİCARİ ADLARI: ERZİNCAN/UŞAK/MUŞ MAMMUM TAKE OFF WEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRUĞI: 40.823 kg. WING SPAN/KANAT AÇIK U ĞI: 26.34 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 26,16 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 8,61 m CRUISE SPEED/YATAY UÇUŞ SÜRATİ: 720 km/h PASSENGER CAPACITY/YOLCU KAPASİTESİ: 79 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ YATAY UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ: 3 1.000 fl MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 2.407 km MAXIMUM CARGO CAPACITY/AZAMİ KARGO KAPASİTESİ: 2.241 kg / 13,56 m’

NUMBER OF AIRCRAFT/UÇAK ADEDİ: 16 COMMERCIAL NAMES/TİCARİ ADLARI: KARS/AYVALIK/MARMARİS/AMASRA ÖRGÜP/ALANYA/ANTALYA FETHİYE/MUĞLA ÇANAKKALE/KAYSERİ EFES/SİDE/BERGAMA GELİBOLU/ANADOLU MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 68.038 kg WING SPAN/KANAT A Ç IK U Ğ I: 28,88 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 36,449 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 11,125 m CRUISE SPEED/YATAY UÇUŞ SÜRATİ: 797 km/h PASSENGER CAPACITY/YOLCU KAPASİTESİ: 150 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ YATAY UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ: 3 7.000 ft MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 3.350 km MAXIMUM CARGO CAPACITY/AZAMİ KARGO KAPASİTESİ: 7.491 kg / 39,22 m’

T U R K IS K

II •

NUMBER OF AIRCRAFT/UÇAK ADEDİ: 9 COMMERCIAL NAMES/TİCARİ ADLARI: DENİZLİ/ERZURUM KONYJV/SAMSUN/VAN/GAZİANTEP/KÜTAHVA/SİİRT/TOKAT MAXIMUM TAKE OFF YVEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 46.039 kg WING SPAN/KANAT AÇIK U Ğ I: 26,339 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 30,995 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 8,585 m CRUISE SPEED/YATAY UÇUŞ SÜRATİ: 720 km/h PASSENGER CAPACITY/YOLCU KAPASİTESİ: 99 MAMMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ YATAY UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ: 31.000 ft MAMMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 2.259 km MAXIMUM CARGO CAPACITY/AZAMİ KARGO KAPASİTESİ: 3.800 kg / 22.99 m’


\

U Ç U Ş B İ L G İ L E R İ / F L İ G H T I N F O R M A T I O N __________________________ MESAFELER

/ F L İG H T D IS T A N C E S

Km

İstanbul'dan / From İstanbul ALMAT Y A L A AMMAN A MM AMSTERDAM A M S A Ş K A BA T /A S H G A B A D A S B ATİNA / A T H E N S AT H BA HR AI N B A H BA K Ü B A K BANGKOK B K K BARCELONA B C N BASEL B S L BERLİN S X F B E Y R U T / BE IRU T B E Y BİŞKEK /BISKEK F R U B R Ü K S E L /B R U S S E L S B R U BUDAPEŞTE /BUDAPEST BU D BÜ K R EŞ /BUCHAREST BUH C A P E TO WN C P T C E N E V R E / G E N E V A GVA C EZ A Y İR / A L G I E R S A L G C İ D D E /J E D D A H J E D DUBAİ D X B DÜSSELDORF DUS FRANKFURT F R A H A M B U R G HAM HANNOVER H A J JO H A N N E S B U R G J N B KAHİRE /CAIRO CAI KARAÇİ / KARACHI K H I KOPENHAG / COPEN H AGEN C P H K İ Ş İN E V / C H IS I N A U K I V Kİ EV 1E V KÖ L N / C O L O G N E C G N KU A LA L U M P U R K U L KUVEYT KWI LEFKO ŞA ECN L O N D R A / LONDON L H R LYON L Y S M A D Rİ D M A D

N. M iles

4145 1528 2356 2636 580 2787 1845 8038 2278 1963 1858 1046 4047 2228 1 189 576 9199 1952 2471 2584 3274 2182 1909 2180 2061 7886 1293 4210 2109 724 1 109 2146 9375 2632 837 2580 2174 2821

Km

2238 825 1272 1423 313 1505 996 4340 1230 1060 1003 565 2185 1203 642 31 1 4967 1054 1334 1395 1768 1 178 1031 1 177 1113 4258 698 2273 1 139 391 599 1 159 5062 1421 452 1393 1 174 1523

M A N C H E S T E R MA N MİLANO / MILAN L I N M O S KO V A / MOSCOVV M O W MÜNİH / MUNICH M U C NEW Y O R K N Y C NİC E N C E NURENBERG NUE O S A K A K 1X ODESSA OD S PA RİS / ORLY O R Y PE Kİ N / B E İ J İ N G B J S PRAG / PR A G U E P R G RIYAD / RIYADH R U H R O M A ( R O M E ) / FIUMIC INO F C O SARA YBO SNA /S A R A JE V O S J J S E U L / S E O L ICN SIM FER O P O L S I P SİN G A PU R S I N SO FYA / SO FIA S O F STOCKHOLM ARN STRASBOURG S X B STUTTGART S T R ŞAM / D A M A S C U S DAM Ş AN G AY / SH A N GA I P V G ŞİKAGO /CHİCAGO O R D T A H R A N /TEHRAN T H R TAŞKENT T A S T E L AVİV T L V T İF L İS /T BILISI T B S T İR AN T l A TOKYO NR T TRİPOLİ T I P T U N U S /TU N U SIA T U N ÜSKÜP /S K O P JE S K P V A R Ş O V A / WARSAW W A W VİYANA / VIE N N A V I E ZAGREB ZAG ZÜR İH / Z U R lC H Z R H

N. M iles

2785 1735 1932 1637 8575 1983 1733 9649 663 2358 7690 1613 2602 1489 1461 8708 659 9538 574 2408 1952 1830 1 193 8975 9204 2165 3517 1261 1439 872 10149 1941 1796 704 1446 1356 1 198 1830

1504 937 1043 884 4630 1071 936 5210 358 1273 4152 871 1405 804 789 4702 356 5150 310 1300 1054 988 644 4846 4970 1 169 1899 681 777 471 5480 1048 970 380 781 732 647 988

- Dergimizin bu sayfasında yayımlanan km ve mil (deniz mili) değerleri, uçağın uçtuğu irtifada takip ettiği rotanın yer üzerin­ deki iz düşümünün ölçülen mesafesidir, / The distance in kilometres and nautical miles in the table on this page is the projected dis­ tance on the gnound for the route flovvn by the aircraft. - Uçaklarımızın içindeki m onitörlerde görülen rakam ise, uçağın havada katettiği mesafedir. / The figüre shown on the cabin monitors give the actual distance flovvn by the aircraft through the air, including adjustments of direction to compensate for vvind, and other vveather conditions. - Özel Y olcu Programlarımızda (Miles and Miles Programı) uygulanan mil değerleri ise Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (IATA) yayımlamış olduğu rakamlardır. / The distance in nautical miles used by the Miles and Miles Programme are those published

by the International A ir Transport Association (IATA). T H Y U Ç U Ş L A R I / T HY F L İG H T S M E S A F E L E R

/

F L İG H T D IS T A N C E S

İs ta n b u l’d a n ( k m ) / F r o m (k m ) ADANA ADA AN KAR A ESB AN TALYA AYT BATM AN B A L B O D R U M BJV D A LA M A N DLM D E N İZ L İ D N Z D İ Y A R B A K IR D I Y E D R E M İT E D O ERZURUM ERZ G A Z İA N T E P G Z T İZ M İR A D B KAHRAMANMARAŞ KCM KAYSERİ ASR KONYA KYA M ALATYA M LX o r M V i o v j İN

J a— ı

Ş A N L IU R F A S F Q TRABZO N TZX VAN VAN

A n k a r a 'd a n ( k m ) / F ro m A n k a r a (k m ) 824 419 535 1 1 41 526 648 461 1087 278 1091 983 419 904 696 530 861 696 1 105 974 1304

ADANA ADA

439

TRABZO N TZX

604

AĞ R I A JI

870

VAN VAN

943

AN TALYA AYT

454

BATM AN B A L

772

B O D R U M / M İL A S B J V

657

D İY A R B A K IR D I Y

696

E L A Z IĞ E Z S

596

E R Z İN C A N E R C

591

ERZURUM ERZ

717

G A Z İA N T E P G Z T

635

İ S T A N B U L İS T

420

İZ M İR A D B

643

KARS KSY

933

M ALATYA M A R D İN

M LX

502

MQM

MUŞ MSR

802

Ş A N L IU R F A S F Q

757

144 S K Y L IF E

İzm ir'd en (k m ) / F ro m İ z m ir (k m )

772

MART

MARCH 2 00 2

ADANA

ADA

841


Mjıjıa

o

200 Km

_J

© Carta Luthı + Ramseıer

1: 6 5 0 0 0 0 0

^ Karpath{

l'ftdos

Rodos

o^/as

%Ö2

tiç^

, ^ S era

Rodos

> c*

o^ı^larelı

1 '

tvAhiopol

üöurgas

_ P^gllurga,

Fdin,

H ffikalp

f

"

v

tiîfşı

1

o

ı

mul

Finike

lurdu

KütariVaf

^Constanfa

Sumen %ama

’aa / - \

(

'y V ^

Bİhramka

Sâmos

thi,

OOVO

^Ş hven ■

;

cl

oAarçrad J oTo/buhi

Ruse

m

° Pınarbaşı

■w«H

i&bi

Lesvo.

^

r _

i/en I

%a//drıa^

\Caia[ai ~UC

(o

Cyprus

V v

limassol

' lAramenjo

/

; ”^ S v r ' r

KIBRIS

ya

z° n g u / d a l(^ < ^ <

B

j

« «

>

Haif;

«

aztfftağüsa

BUT/

B A N(0

Tripoli

Tarıüs(

Latakia<

5

/ 5

.'t e

1

v

/

'

r

; 7/ / '

n

Siverek

o

V

/I

.

s?

9 /

'

î'Aİtoaka

9wHutfefa

/ v

o'

Al ûimishlı

.

Kal

Û

R

X

^ M osul

V ' '

.

" V

r

Ana

lake

» :

«aU/.waj w?

fa«°ndfc''

Ktwq

olrbil

A

\

’ 5,5/ r

Ash S t t r a â t V / Kirkuk

\.iS ıt^ k

hT « £ 9

M A R D İN

Datr ^ ö r

Vırb' şehir-'-"

o

UR^A I]

m Dam

F Â y » > ,L y

»

2 ) ''

/ /

El Bâb

2

Osnfufltye > G A Z IA N î E f

H^lay (Am akV^vlH ıifilP® ^

cyAksarâ1 » i.

( j ^


S"

, *^ C o

^ A M N B LB^ \

t» ^ M ,.

T

f* ,wo' \

\

° i ^ ı , J ^ ‘ ,“n?*c

Ravenna'^^ iRimını

g^/^v

T

y*R

H E N !A N SEA

otlOusd 1

Djerba

Ghaıyâno , Maföss

Msssaoud

Bord/Mess'ouda /

Ghudimu'.o 4—-o0«(

O


o Kielce^

ChroeVnyck'fl o U 2 horod>

i j Kithira

Oamanhur

utf of Sine Marsa al ‘Uwayıa o Aıdâbıya


V3NV1

(V sA os) s/ jet/n bjej

fiptoSt IP»3 : S ı ı ı m .)A ıs S/ 91UBJIUI\i

i

egujBdi

s o n Vis i

S HA IC CTft

83|eiU0DUIjfl

—^~\ı*no6i ın/tpıeng

m

ıePIT

>* saıv>«wa

mn0 * vdjn» iv o

ravuvaaiJNn

jaue>f!g

m*jw

?fUe8jW^,°j2Bq6ueg

(**0)

^e|13|BA vjnvrr? V3S NVINOI

!

*HSNVMtMIlVVl

o n°îPJB3

jossog

ızazsoSpAg


ı\

/

#1

1

'

ı

,

i

»»aS

ÎJrtBO#.

WT»_____ J

£jt£r>A

*

v i

tm A / j ULm/ û

i

v<l

S

tl

V

V

im

İ K

B

f/T

f k ji» t ö

ı sk Kü/ııec

iR

0İW

i

' r

n r °

S

IS +^sa, "?

Dalandzadgad

\t

»A

\'

L

‘ BoşmHu

S £A O f

'

-A—^

h î

g/önsanNORTH

iNİıMtfj r$ U M

*

^ /M /V

fl-K O R E A

^

İJJH,,

0 Kana

^ wO

?

%Sa°

»unomiya

TOKYO

Kvv

IKOHAMA

^anyungang

Y*M---ppji

r-

Shikoku

Nagasaki

Kyushu • I SHANGHAI jk

|T \

namoto l?Miyazaki —’ n Tanega

3

Izushichitr}

r ınnr

V - l , v

M

A/ * /

i raipei

J

S'

>

(Jap.J

P

H

/

L

I

P

P

I

y

aNabg

/\

£

N

G

,

A 'L

M Nhon

’a man-ls. j'

IfPonBlatf

^

Archipelago^

N

A

P H 1LIPPINES

N

S O U T H

CHINA

. Tren9

SEA

City

TN A M f

c

E

A

N

O

NORTHERN 0 Pag*,

TONKITI Lu zon

O

I

Maug

«k

\Don§ Hoı

A

F

Kazarla. (VolcanoIs)

OkinoTori

ULF \

s ı r -

/.<

OgasavvaraIs.

«W

AIWAN

HONG KONG

" B “ f'°7

B

<

p g

ıımfce *>

j^~Quemof>

Stıantou41’

«t

? °G

Daıtola.

L

^

C

P

Okinavva

,6 " N

f/T ^

j

A

Chaduba

>

HaCh İM

Cheju-Do&

ifi& E 1 jjT

,

je n d a ı

Jfl&sue

Y£LLOWSeA

î f “

N

E

t °

MARIANA <o Ooguan C , ISLANDS î ç ^

'Rota G&am

^

Mindt

S£A

>fr n Ran9

NH-VILLE

laAiBoıı

PalauIs oKorof

Pu/ap Is

/

Ca r o /

/ r u .s .A i

i SEA

n e

.

Manadö^

^

j?

: FEDERATED STATES OF MICRONESIA

Mord!B'

AdmirattyIs. ^

UAUT

7

^

T T fi= » 0

n S Ü H A B A JA rangı

Ni « '»

Sum baw a

s um^

F/0f es

E

Wetar

S

.

Babfr _

.C

4

v -c/

*

,

«

//* # ' ^ Tammbat

-

- -

A fe w

Ireland


G r e n la n d

(Danmark)

Kalaallit

N una a t

FOXE BASIN

HUDSON BAY LABRADÖR

SEA

\ MALTA

A L G E 81A ■ ~7 e U L F O F

v

AUDİ

•tfmit We s t

M£XLCo\i

sA B IA

!

«AHARA. il AU R ( ■

t a

n i a

ASD BARBUDA

NIGER

. DOMi NICA

C H A D>'

**T.LUCIA ORENADA i 'BARBADOS

SİERRA LEOÎ

PACIFIC

100E JANEIR0 OCEAN

Code share flights by American Airline ;

BpTSW,


Bu kartlarla daha fazla uçacaksınız♦ T ü rk

Hava Y o lla n

F re q u e n t Flyer p ro g ram ı,

“Miles&Miles” ile her uçuşunuz -k i buna T H r n in iç hat uçuşları da dahil-, Tü rk Hava Yollan ile anlaşma yapan otelleri ve oto kiralama şirketlerini kullanmanız, size “Mil" olarak geri dönüyor. Sadece Türk Hava Yollan ile değil, Am erican Airlines ve TA P (Air Portugal) ile katettiğiniz miller de M ile s & M ile s kartınıza ekleniyor. Türk Hava Yollan ve Garanti Bankası işbirliğinde sunulan Shob&Miles V isa Card ile yanılan alışverişlerde de “Mil” kazanabilirsiniz. S h o p & M iles Visa Card özel üyesi firmalar daha da fazla “Mil’ kazandınyor. Uçuş millerinize alışverişlerinizden kazandığınız miller de eklenince bedava uçak biletinizi çok dana kısa sürede alabilirsiniz. Skop&M iles V isa C ard ile A tatürk H avalim anı otoparkında özel Valet Parking hizmetinden % 50 indirimli yararlanabilirsiniz.

“Miles&Miles” programında iki çeşit kart hizmetinize sunuluyor. Bunlardan ilki yeni üyee olanlar için hazırlanan ndan büyük Classic Card. 2 yaşından büyüK herkes üye olabileceği fil, çocuklar çocuklarınızın da kendi kardan için sadece sizin değil, oluyor. İkincisi ise Elite Card. M iles&M iles program üyelerimiz bu karta ulaştıklannda aşağıdaki avantajlardan yararlanıyorlar.

• Uçuş rezervasyonlarında öncelik • Ayrı bankoda check-in • C İP salonlarına giriş

• Kart sahiplerine özel danışma hattı

Mil kazandıran oto kiralam a şirketleri: Decar, Sixt, Avis, Budget, Business Car Rental, National Car Rental.

N eler kazanacaksınız ? Bu program sayesinde kazandığınız milleri kendiniz harcayabileceğiniz gibi, istediğiniz bir kişi için de kullanabilirsiniz. 20.000 mil biriktirip Avrupa’ya uçabilir, 5 0 .0 0 0 mil biriktirip Amerika’ya gidebilirsiniz. Üstelik bu ücretsiz b iletleri anlaşm alı havayollarında da k u lla n a b ilirsin iz . Ö d ü l rezervasyonlarınızı T H Y Rezervasyon Merkezi’nden yapabilirsiniz.

Üyeliğiniz hem en başlıyor.

0 849

• Alanda son dakika uçuş sınıfını yükseltme

Miles&Miles Cali Çenter Çalışma saadeti: Hergün 07:00-22:30 Faks: 0 212 663 25 43

Miles&Miles avantajlanndan yararlanmak için rezervasyon ve check-in aşamalarında üyelik numaranızı belirtmeniz gereklidir.

Elite Card Danışma Hattı Tel: 0212 663 47 17 (Cmt. ve Pz. hariç 08:30-17:30) Faks: 0212 663 63 56

Ü ç ayda b ir üyelere gönderilen hesap özetlerinde işlenmemiş ucuş/hizmet olması durumunda, söz konusu eksikliğin giderilmesi için uçuşlara ait bilet ve biniş

SH O P& M İL E S İL E İLÇİLİ S O R U L A R IN IZ İÇ İN : 44 4 www.shopandmiles.com.tr

A A tfcp

D İ V A N

Dedeman, Hilton, Kempinski, The Marmara, Divan, Merit Antique.

MILES<feMILES İL E İL Ç İLİ S O R U L A R IN IZ İÇ İ N : 4 4 4 www.tkmilesandmiles.com

• 10 kg’lık ekstra bagaj hakkı

SÖCT

Mil k a z a n d ır a n o te lle r :

Türk Hava Yolları, M iles&M iles Programı ve Garanti Bankası işbirliği ile sunulan Shop& M iles Visa Card başvuru fo rm la rın ı satış o fis le rin d e n , ch eck -in bankolanndan, seyahat acentalanndan veya uçuş esnasında hostesinizden temin edebilirsiniz.

E lite Card avantajları:

A m e f lc ım A J r iW

kartınızı, konaklama yaptığınız otellerden ve/veya oto kiralama şirkederinden aldığınız fatura ya da sözleşmeleri saklamanız gerekmektedir.

AIR PORTUGAL

» H O T E L S

n riH f

A VİS

Budget

0 333

s«xr

- ğ ) D ED EM A N H O T E L S & R E SO R T S

Hilton HHonors*

M ü:

TÜ R K HAVA YO LLA RI


Upernavik © /£,

BEAUFORT SEA

C. Bathurst A M U N D SEN G U LF

FO XE B A SIN

HUDSON

BAY

GULF OF C.HTriton

A LA SK A İflA tfO fl

Queen Ü Charlotte Is '

/ ifa .

St-Pierre *■

L</0®ydM y (Frj*lqu9İO n

San Francisco A San Joser

ATLANTIC OCEAN Canavt ra! (C.Kennedy)

M te M m Beach

BAH A M A S

So co rro

< * JA M A IC A

PACIFIC

OCEAN

Clipptrton {Fr.)

C O STA Pta. Naranjas

A rc h ip ie la g o d e C o lö n

(Galâpagos Is.)'

:

c4“

Code share flights by American Airlines 1500 Kiiomems E * o ..HBtUtU N ukuHim °° Hes T e h tm * ? - M * 0 *

■Makerjp

Marçuises (Fr.)

lles' T u s m o t u (F r .) • W* '

Pukarua


M u es I

)

You will fly more with these cards. u » „ , the Turkish Airlines Frequent Flyer program called "M ile s & M ile s ” , your every flight, including Turkish Airlines domestic flights, and usage o f hotels and car rentals that are in alliance with Turkish Airlines, will retum to you as miles. Your card is not only limited to Turkish Airlines. Miles you earn vvith American Airlines and TA P (Air Portugal) are also added to your Miles and Miles card. You can also earn miles every time you use the S h o p & M iles Visa Card, a credit card offered in alliance with Garanti Bankası and Turkish Airlines. Shopping at partner companies of Shop&Miles Visa Card will earn you more miles. W hen the miles you earn from shopping add to your miles from flying, you will reach your free ticket much sooner. Your Shobt&M ıles Visa Card will also earn % 5 0 discount at tne valet parking service o f A tatürk A irport.

T here are 2 types o f cards in Miles&Miles Frequerıt Flyer Program: The first type is the “Classic Card” vvhich will be sent to our new members. Any person över the age o f two is eligible to become a member in Miles&Miles Program. T h e second type is the “Elite Card”. M iles& M iles members can acguire Elite Card status by collecting a certain amount of miles or flight segments each calendar year.

P a r tn e r H o te ls : Dedeman, Hilton, Kempinski, The Marmara, Divan, Merit Antique. C a r R e n t a l C o m p a n ie s : Decar, Sixt, Avis, Budget, Business Car Rental, National Car Rental.

W hat will you earn? In M iles&M iles program, you may use your miles for yourself or for someone else. For example, you can nave a free ticket vvithin Europe for 2 0 .0 0 0 miles or a free ticket to America for 5 0 .0 0 0 miles. Furthermore, you can use these tickets on any o f our partner airlines’ services. Reservations for your award tickets, companion tickets and upgrades can be made at Turkish Airlines Reservation Çenter. Your m em bership starts right avuay. Y ou can provide the ap p lication form s for the M iles& M iles program and the Shob& M iles Visa Card, offered in alliance with Turkish Airlines and Garanti Bankası, at the Turkish Airlines sales offices, travel agencies, check-in counters or from your flight attendants.

Advantages of the E lite Card: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Priority in vvaiting list Check-in at Business class counters Private lounges 10 kg. o f extra baggage allowance Dedicated info-line Last minute upgrade

FO R Y O U R Q U ESTIO N S A B O U T M IL E S & M IL E S : www.tkmilesandmiles.com

To ensure that the miles you earn are registered to your account correctly, please quote your M iles& M iles membership card number while making reservation and Jpresent your card at the tim e o f check-in. ıresent voı er to creait your missing miles if any, please keep your tickets, boarding cards and the relevant documents belonging to the services o f partner hotels and car rental companies.

tîap

A IR

PORTUGAL

s*xr »

I k r iH f

A V İS

MU m m

C«rR«nUl

444 0 849

Miles&Miles Cali Çenter W ork Hours: Everyday 07:00-22:30 Fax: 0 212 663 25 43 Elite Card Information Line: Tel: 0212 663 47 17 (Weekdays 08:30-17:30) Fax: 0212 663 63 56 FO R YO U R Q U ESTIO N S A B O U T S H O P & M İL E S : www.shopandmiles.com.tr

44 4 0 3 3 3

SöCT

-g ^ D ED EM A N H O T E L S & R E SO R T S

(<ğ).

D İ V A N

H O T E L S

H ilton HHonors'

TURKİSH

AIRLINES


B U L M A C A

Bir atasözüm üz

Y

Kök kurdu Öncel, ardıl karçıtı

a rtizek a@ h o tm ai l.co m

Y

Ramazanda Mektup

Y

Y

İtalya'da b ir kent Temizliğe aşırı düşkün

Y

Bir balık tutm a aracı Bir binek hayvanı

Y

Y

Y

Y

Senaryo yazarı ► Etli ve iri bir zeytin türü

Y

Benzenden türeyen bir am in ►

Güçsüz veya

Evcil b ir geyik

Meydan, saha

Eski dilde “ Mekanik” Yıldırım savar, siperisaika

Abide

Y

Gürbüz ve tombul çocuk Televizyon (kısaltm a)

Bir kertenkele

B ir yerde oturm a Aksama, aksaklık

Eksiksiz Senatörlerin toplantı yeri

Sermaye, kapital

Doğum yaptıran kadın B ir şeker türü

Y

Geçirim siz

Y

Y

A nakara

İri yan , erkeksi kadın Kansızlık 0 yer Yapılan ij, edim , fiil

Gözlem yazısı

Y

Bir soru sözü Kalsiyumun simgesi

Buyuran, emreden

İçinde bestesiz konuşm alar bulunan sahne eseri

Kalıtım, soya çekim Duman kiri

Y

Y

Y ►

Konya’d a bir baraj Selenyumun simgesi

Oylum lu

Y

Ingiltere’yi simgeleyen harfler Fasıla

Şikar Geri verme Cilveli, nazlı

Güney Am erika’ya özgü bir kement türü

Y

İlaç, çare Köylülerin ortaklama

Y

Yağm urla karışık yağ an kar

►Y

Y

Y Sair On ödemeyle alıcı olma

Y

Ucu hakalı cıvata

İyice yan arak ateş durum una gelm iş köm ür

Tümör

Y

Uzaklık anlatır Otlak, (ayırlık

Y

Y

Y

Y

Radyumun simgesi Rafineri İşsiz güçsüz, aylak

Bitki dokusu

Y

Y İnce perde

Y

Güzel sanatların b ir dalı

Ege bölgesinde bir akarsu Yurtluk

Y

Yer. bulunulan

K ullanılm ası hem en m üm kün olan para

Taşıl Adalet

İsviçre’de bir ırm ak

Tutarık, yilbik Kuma} yiyen böcek

“ B a tfn ın ünsüzleri H astalıktan iyiliğe dönme

Y

Y

Dem iryolu

Y

Y

Y

►Y

Y

► Müsaade

Verme, ödeme Kafes biçiminde örgü

Kılıç kabı

Kinaye

Aklında kalm am a, hatırlam am a Zaviye

Y

Y Fin hamamı Aktinyum un simgesi

Hz. Muhammed ile ilgili olan Dini yasaklara bütünüyle uyan

Bir ilim iz Sahip, iye

►Y

Y ► Eleme aracı

Lantanın simgesi

Kiloam per (kısaltm a)

Y

Y

► Ad

Valide

Çözümü 2 sayfa İleride 154 S K Y L IF E

MART

MARCH 2 00 2


ELGİNKAN TOPLULUĞU

Is ın m a

hareketleri

Kombi

Kazan

E.C.A. Eurostar Kombi

E.C.A. REMEHA Döküm Dilimli Atmosferik ve Üflemeli Brülörlü Merkezi Kalorifer Kazanları

Çok fonksiyonlu dijital gösterge Haftalık program saati (standart aksesuar) %30'dan %100'e kadar modülasyon ile yakıt tasarrufu ve çevre sağlığına katkı 8 ayrı emniyet sistemi 1 Dijital arıza gösterme sistemi 1 Çalışma ayarlarının elektronik olarak yapılabilme imkanı 1 Özel türbin sistemi ile sürekli sabit sıcaklıkta kullanım suyu temini DG/LPG dönüşüm imkanı 1 3 yıl garanti

M İJT . A .

1I s 1 ^

^

GRUBU

v

( x ) ( 0 ) TOketIcI , MEMNUNİYETİNİ İLKE EDİNEN >I»MA

d B İf c

Kombi Kat Kaloriferi Merkezi Kazan

5 ayrı modelde üretim * Üstün Remeha teknolojisiyle üretim * Doğalgaz - LPG sıvı yakıt (üflemeli brülör için) kullanımı

400 - 3 00 0 mm arası, 100 mm adımlı genişlik ile zengin ölçü seçenekleri

> Dış hava sıcaklığına göre kazanı çalıştırıp yakıt tasarrufu sağlayan otomatik kontrol bağlama imkanı

Siparişe bağlı olarak renk seçebilme imkanı

* Esnek döküm dilimler ile uzun ömürlü kullanım

Yüksek teknolojiyle tam otomatik üretim

* Atmosferik kazanlarda 37 - 350 kW arası kapasite seçeneği - 50 kWa kadar paket kazan imkanı - Şönt pompa gerektirmeyen özel yapı

10 yıl garanti

Epoksy polyester toz boya ile üstün koruma

* Üflemeli kazanlarda 90 - 1900 kW arası kapasite - % 93 verim - 3 geçişli kazan tasarımı

[ELBAİ

j

@

□ □ □ K S A IM

0 M A S*

G EN EL DAĞITIM

S E R V İS

EMAS Makina Sanayi A.Ş. Kore Şehitleri Cad. Isı Han No:40 Zincirlikuyu 8 0 3 0 0 İstanbul Tel: (0212) 274 44 10 (Pbx) Faks: (0212) 274 46 10 - 274 45 54

EMAR Sa tış Sonrası Müşteri Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tel: (0216) 3 0 5 55 04 - 3 0 5 07 24 Faks: (0216) 3 0 5 65 43

Satış Bölge Temsilcilikleri: İSTANBUL (0212) Tel: 274 44 10 Faks: 274 46 10 - 274 45 54 ANKARA (0312) Tel: 353 83 06 (3 hat) Faks: 353 83 09 İZMİR (0232) Tel/Faks: 472 14 49 (4 hat) ADANA (0322) Tel: 233 86 83 (2 hat) Faks: 233 88 86 ANTALYA (0242) Tel/Faks: 313 09 02 - 03 / 312 63 23 - 24 BURSA (0224) Tel/Faks: 2 71 57 79 SAMSUN (0362) Tel: 435 74 34 Faks: 435 74 30 TRABZON (0462) Tel: 221 25 00 (3 hat) Faks: 221 25 03

m

5 ayrı yükseklik (300, 400, 500, 600, 8 0 0 mm arası) M .A .(§ ).K .A .

1 24 kW, 28 kW iki ayrı kapasite

ELBA Panel Radyatörler

www.emas.com.tr

e-mall: satls@emas.com.tr -------------------------------------------------------

Servis Bölge Temsilcilikleri: İS T A N B U L ( 0 2 1 2 ) T e l/ F a k s : 2 5 8 6 4

65 - 2 58

9 4 52

ANKARA ( 0 3 1 2 ) 3 5 3 8 3 0 0 (1 0 Hat) F a k s: 3 5 3 19 01 İZMİR (0232) Tel: 4 4 9 0 6 51 Faks: 449 06 52 % EMAR, KOBİ kategorisinde, 2001 Ulusal Kalite Büyük ödülü sahibidir.


O Y U N L A R

?

U Z Z

L i

artizcka@ hotıııail.c<>ırı

S

Amatör Gençlik Tiyatrosu’nun yeni oyunu için biraraya gelen oyunculara rolleri dağıtıldı. Rollerin önem sırası, ne oldukları ve amatör oyuncuların gerçek yaşamlarındaki meslekleri bu bulmacamızın konusu... The amateur Youth Theatre was starting rehearsais for its ia te st p/ay. Can you find out which o f the a cto rs was playing which role, their real-life occupations, and the order o f importance of their role s ? Mesleği Occupation

Kol sırası Order of İmportance

,

Kolun adı Kole Pescription

İPUÇLARI: 1. Metin'in rolü 4. ya da 5. roldü. &u roller Hizmetçi rolü olmadığı gibi gerçek yaşamda S a r İşletmecisi olan kişinin oynayacağı Bahçıvan rolü de değildi. 2. Ferhan Yayıncı'ydı. Onun oynayacağı rol de Hizmetçi rolü olmadığı gibi 3. rol de değildi. 3. 2. rolü öğretmen oynayacaktı. 4. Cem başroldeydi. Kessam’m oynadığı Marangoz rolü, Cem’in de oynayacağı rol değildi. 5. Ahçı rolünü oynayacak olan Haldun Kütüphaneci değildi. 6. Marangoz rolü 4. roldü. 7. 3. rol ise Hizmetçi rolü değildi.

Haldun Cem Ferhan Zeki Metin Bahçıvan / Oardener

CLUES:

Ahçı / Cook

1. Metin’s role was the 4th or 5th. He was not playing the servant, or the role o f gardener, which was being piayed by the person who ran a bar in real life. 2. Ferhan was a publisher. He was not playing the role o f the servant, or the 3rd role. 3. The teacher was playing the 2nd role. 4. Cem tvas playing the lead role. The role of Carpenter was played by the a rtist, his name was not Cem. 5. Haldun, who was not a Hbrarian, was playing the cook. 6. The carpenter \vas the 4th role. 7. The 3rd role was not the servant.

Şoför / Priver Marangoz / Carpenter

Jiizmetçi:i / öervant SaşroULead Köle 2. rol / 2nd Kole 3. rol /3 rd Kole 4. rol /4 th Kole 5. ro l/5 th Kole

Adı / Name

Mesleği / Occupation

Ç

Ö

Z

Ü

M

L

jaju adjej / zo6ue.je^

*I°H m ir /p j >

jıauapjıeg / ueMÖyeg

aıox p jç / ioj-ç

JBApQ/MjOğ

sion w ç / \0J’Ç

lueruag / jijsıuz/H

a/oy pea~\ / \0JĞeg

>)003/ ı i n y uo\ıduos9Q ap'ü ipe umon

9/0%

puz /

IOJ

z

souevod\u\ ±o MpjQ IS R J IS

IO%

E

Kolün adı / Kole Pes cription

Kol sırası / Order of importance

R

S

O

L

U

T

I

O

uıiayy

i e ı w / ujesssj/ jeg / \eıo9tu^o\^jeg

WZ uevıM-j

jaysMnj / ıouıMe^

uıaj

ueuejq!i / jaifoeaj, / uauj^ajğç

unppH

uo\ıedr\ooQ / ığaıea^

auıen

/

ıpy

TOVMTina »I1NVH

156 S K Y L IF E

MART

MARCH 2 00 2

N

S


B i r “ t ık ”/m e s a fe s i w w w .th y .c o m ’a girin, rezervasyonunuzu yapın, b iletin izi evinize getirelim .

TU RK HAVA YOLLARI w w w . t h y .c o m


THY

VİDEO

PROGRAMI

HEARTS İN ATLANTIS

/

FİLMS

K-PAX

ON

THY

FLIGHTS

MESSAGE İN A BOTTLE

O YU N C U LA R / CAST______________

O Y U N C U LA R / C AST

Anthony H opkins, Anton Y alchin, Hope Davis

Kevin Spacey, Je ff Bridges, Alfred Woodard, Mary McCormack

Kevin Costner, Robin Wright-Penn, Paul Newman

Y Ö N E T M EN / DIRECTOR_________

Y Ö N E TM EN / DIRECTOR

Y Ö N E T M EN / D IR E C T O R ___

Scott Hicks

Iain Softley

Luis Mandoki

İngilizce / Engltsh Türkçe / Turkish Çince altyazılı / Chinese subtitles Japonca altyazılı / japanese subtitles

İngilizce / English Türkçe / Turkish Japonca altyazılı / Japanese subtitles Çince altyazılı / Chinese subtitles

İngilizce / English Türkçe / Turkish Japonca altyazılı / japanese subtitles

B o b b y G a rfie ld , C o n n e c tic u t’ta büyüyen, 11 yaşında bir çocuktur. E v lerin d e b ir od a k ira la y a n T ed B rau tigan ’la b aşlayan arkadaşlığı, kısa sürede ciddileşir, özellikle Ted özel güçleri olduğunu itiraf edince.

K-PAX adlı bir gezegenden geldiğini iddia eden gizemli bir hastayı can­ landıran Kevin Spacey, kendisini iyi­ leştirmeye çalışan doktorunu şaşırtır.

The story of Bobby Garfield, an I 1 year old boy grovving up in Connecticut ın 1960. Bobby is befriended by Ted Brautigan. a man rentıng a room ın their house who becomes a father figüre to Bobby. Ted, however, soon reveals that he has a special psychıc gift.

____________

___

Kevin Spacey plays Prot, a mysterious new patient at a mental hospital who claıms to come from a planet called KPAX. Psychiatrist Dr. Mark Povvell (Jeff Bridges) trıes to figüre out how to help hım. 15 8 S K Y L IF E

MART

MARCH 2 00 2

O Y U N C U LA R / CAST________

Şişenin içinde yazılmış bir aşk mek­ tubu bulan bir bayan gazeteci, bunu yazan adamı aramaya başlar.

Luis Mandoki directs this romantic comedy. A female journalist finds a love note in a bottle, then seeks the man who vvrote it. Based on Nicholas Spark's novel.


PROGRAMI

AUSTİN POVVERS, THE SPY WHO SHAGGED ME O YU N C U LA R / C A S T

Mike Myers, Heather Graham, Seth Green, Michael York Y Ö N E T M EN / D IR E C T O R

______

Jay Roach İngilizce / English Türkçe / Turkish Japonca altyazılı / Japanese subtitles Dr. Evil geçmişe dönüp ezeli düşma­ nı Austin Powers’in enerjisini çalar. Bunun üzerine şimdiki zamanda güç­ süz kalan Austin, geçmişe dönüp Dr. Evil’ı durdurmaya çalışacaktır.

/

FİLMS

KOMEDİ KANALI

COMEDY CHANNEL

İngilizce / English Türkçe / Turkish

İngilizce / English Türkçe / Turkish

DÜNYANIN YEDİ HARİKASI Dünyanın yedi harikasının günümüzde uzmanlarla yapılan röportajlar, canlan­ dırmalar ve bilgisayar animasyonlanyla anlatılan tarihi.

SEINFELD The Masseuse

THE SEVEN ANCİENT VVONDERS OF THE WORLD The fascinating history of the seven wonders is explored through the use of reenactments, inten/ievvs vvith scholars, and

Ali Righis Reserved UNK C NHMA

1

O Y U N C U LA R / CAST

Jerry Seinfeld, Jason Alexander, Mic­ hael Richards, Julia Louis-Dreyfus Y Ö N E T M EN / DIRECTOR

Tom Cherones

Computer animation.

VAHŞİ DÜNYADA TREKKlNG Eils Nevitt, Amazon Nehri nde nehir bo­ yunca yürürken, bu eşsiz ormanlarda karşılaştığı maceraları anlatır.

GEYSERS OF YELLOWSTONE From Old Faithful to Great Fountain, from Riversıde to Grand, vıewers will tour ali the ma­ jör geyser basins and several remote thermal areas in Wyoming’s Yellovvstone Park.

NKW

FLIGHTS

DOCUMENTARY CHANNEL

YELLOWSTONE’DAKİ GAYZERLER Wyoming, Yellowstone Parkı ndaki gay­ zerlerin nasıl oluştuklarını ve neden de­ ğiştiklerini anlatan, bilgisayar animas­ yonlarıyla desteklenmiş bir belgesel.

1999

THY

BELGESELLER

TREKS İN A WILD VVORLD Joumey by boat down the Amazon and its tributaries vvith Manaus as the jumping off point. Eils Nevitt heads along the Rio Negro to the flooded forest of the Anavilhanas Islands.

UNE O

ON

1995

VİDEO

Colıımhia Tristar International Tele\ © CPT Holdings. INC Ali Right s Reserved

THY

MAD ABOUT YOU The Touching Game O Y U N C U LA R / CAST

Paul Reiser, Helen Hunt YÖ N E T M EN / DIRECTOR

Michael Lembeck

SIMPSONS Das Bus FRIENDS The One vvith the Chick and a Duck

K Wnght / NHW

O Y U N C U LA R / CAST

BEYOND 2000 Her bölümde gelecekte yaşamın nasıl şekilleneceği, bilim ve teknolojinin izle­ yeceği yollar anlatılıyor.

Matthew Perry, Courteney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc, David Schwimmer

BEYOND 2000 Each episode features stories attemping to predict the vvay we will live in years to co­ me and the paths that Science and technology are taking.

Jam es Burrows

Y Ö N E T M EN / DIRECTOR

The plot has Dr. Evil travelling back to the 60s to steal Austın's mojo. VVhen he finds himself povverless in the present, Austin must travel back in time to once again stop Dr. Evil.

95 VVORLDS AND COUNTING Jupiters IO

Video gösterimleri sadece, A-340, A-310 ve Boeing 737-800 uçaklarımızda, uzun mesafeli uçuşlarımızda yapılmaktadır. V ideo films are only shovvn on long distance flights and on o u r A-340, A -310 and Boeing 737-800 aircraft.

15 9 S K Y L IF E

MART

MARCH 2002


GEÇMİ Ş

Z A M A N

OLUR

/

ONCE

UPON

A

TI ME

B y NECDET SAKAOGLU

Boğaziçi'nin en güzel kapısı The Loveliest Gate on the Bosporus

P o rte

du

p a la is d e

D o lm a

B a k tch Ğ

Editeur Georges Papantolne, Constantlnapl

S u lta n Abdülm ecid’in (h d .1839-1861) İstanbul’a kazandırdığı Dolmabahçe Sarayı, Boğaziçi’ni süsleyen mimari öğelerin de en görkemlisidir. Sarayın mimarları Garabet-Nigoğos Balyan’lar burada, Batı-Doğu üsluplarından özgün bir yorumu denerlerken, Osmanoğulları’nın büyük sarayındaki işlevsel mekânları da çağdaş bir yakla­ şımla bu yeni saraya taşımışlardır. Örneğin, Topkapı’daki Babıhiimayun, Babiisselâm adlı taçkapılara karşılık Dolnıabahçe'de de kara tarafına açılan, son derece görkemli ‘Merasim’ ve ‘Sal­ tanat’ kapıları tasarlanm ıştır. Deniz tarafında ise 600 metre uzunluğundaki rıhtımın yüksek parmaklıkları üzerinde, yine Topkapı Sarayı’nın, -günümüzde mevcut olmayan- yalı kapıları gibi, beş kapısı vardır. Bunlardan, sarayın merasim dairesiyle aynı eksen üzerinde bulunan ortadakini, padişahlar deniz gezi­ lerinde kullanıyor, deniz yoluyla gelen önemli konuklar da bu kapıda törenle karşılanıyordu. Bu işlevi nedeniyle diğerlerinden daha büyük ve özenli olan orta kapının iki yandaki dörder ko­ lonlu ayaklarını, tepelikli bir lento bağlamaktadır. Demir kanat­ lar da birer dekorasyon öğesi olarak genel tasarıma dahil edil­ miştir. Sarayın yapıldığı 1856’dan, 1924’e değin, son altı padişah (Abdülmecid, Abdülaziz, V. Murad, II. Abdülhamid, V. Mehmed Reşad, VI. Mehmed Vahideddin) ile Halife Abdülmecid’in, salta­ nat kayığına biniş ve inişlerine tanık olan bu tarihî kapıda, Tür­ kiye Cumhuriyeti nin kurucusu Atatürk de kimi konuklarını karşılayıp uğurlamıştır.

Palace buılt by Sultan Abdülmecid ( 18391861) is the most magnificent building on the Bosporus. Designed by palace architects Garabet and Nigoğos Balyan in an original synthesis of Western and Eastem styles, the palace puts a contemporaıy ınterpretatıon on the traditional spatial functions of earlier Ottoman palaces. For example, the Imperial Gate and Gate of Greeting at Topkapı Palace have their equivalents in the splendid Ceremonial and Imperial portais at Dolmabahçe. Meanwhile, on the 600 metre long embankment are five vvaterfront gates con*esponding to the no longer extant seafront gates of Topkapı Palace. The Central gate facing the throne room was used by the sultans when makıng excursions by boat, and ıt was also here that ımportant guests vvere given a ceremonial welcome. This gate is larger and more ornate than the others. İt is flanked by columns on either side and has a crested lintel. The two iron doors are richly decorated. Between 1856 and 1924, the last six Ottoman sultans (Abdülmecid, Abdülaziz, Murad V, Abdülaziz II. Mehmed V Reşad, and Mehmed VI Vahideddin) and Calıph Abdülmecid embarked and disembarked from the royal barge at this historic gate. Mustafa Kemal Atatürk, founder of the Turkish Republic, also vvelcomed some state guests here. D o lm a b a h ç e

160 S K Y L IF E

MART

MARCH 2 00 2


✓EN 471 ✓EN 343

POLAR , established in 1973, has vast experieııce in sourcing fabrics and lamination facilities on a worldwide basis, and in manufacturing 2 and 3 ply composites to specifıcations. This has enabled us to form influential partnerships with many military, indııstrial and civil customers throııghout Europe. Design and manufacture o f the military wear & equipment; uniforms & work suits; cold and heat protective garments and safety & industria! wear prodııced by POLAR, are being carried out Jfj by specialists with wide experience. Our company can meet big orders with its large product range and high production capacity. In bringing together modern textile technologies and superior manufacturing expertise, POLAR create performance clothing and egııipment o f the highest quality.

POLAR Soğuk iklim Giysileri San. ve Tic. A .Ş. Fatih Cad. Kalender Sok. No: 8 Merter 34010 İstanbul Tel -.+90 212 637 03 32 Fax : +90 212 637 23 30 / 637 24 57

POLAR SO Ğ U K İK LİM G İY S İL E R İ COLD CLIMATE CLOTHİNG


2002 03  
Advertisement