Page 1


m r.m akro

Cotton fabric..our expertise.

i

n

«

is a subsi di ary o f

maSER HOLDI NG

INC.

Bağlar Mah. Fatih Cad. Martı Sokak No.2 3 4 5 4 0 Güneşli - Bağcılar/ Phone : + 90 2 1 2 4 7 4 32 4 6 Fax : +90 21 2 4 7 4 32 50 www.serdo.com serdo@maserholding.com

/OOWroMEMO! \

/

MTKXTRB

\

Tested for harmful substances Schadstoffgeprutle Textilien Test nostanze nocive according Io - nach • secondo Öko-Tex Standard 100


H O Ş

G E L D İ N İ Z

/

W

E

L

C

O

M

E

A

B

O

A

R

Dear Passengers, The year 2001 has been the darkest in the history of civil aviation. The air transport sectors in every world country from the United States to Japan have been confronted with all kinds of unforeseeable adversities. The world's safest form of transport has experienced the nightmare of global terrorism, the plague of our time. Civilised countries have begun to cooperate in dealing with this crisis which has shaken the world, so as to resolve it in the shortest possible time. The authorities have mobilised all their powers and taken every possible security measure to ensure that our passen­ gers enjoy maximum safety at both airports and during flights. W h e n flying to airports outside its own security system

Sayın Yolcularımız,

Turkish Airlines cooperates fully in a team spirit with the

Dünya Sivil Havacılık Tarihi’nin en ka­ ranlık yılı, 2001 oldu. A m erika’dan J a ­

se cu rity d ep artm en ts at those airports.

p onya’ya kadar tüm dünya ülkelerinin hava taşımacılığı sektörleri öngörülm esi olanaksız olan her türlü sıkıntı ile yüz-

we are looking foiward with

yüze geldi.

the belief that next year will

In the last month of 2001 hope to the year 2002, in

Dünyanın en güvenli ulaşım sistemi olan havacılık, çağım ızın vebası olan global terörizm kâbusunu yaşadı. M edeni toplum lar el e le vere­ rek en kısa sürede dünyamızı sarsan bu sıkıntıya çözüm geti­ r e c e k o la n a d ım la rı a tm a y a

be one o f tranquility and security. D uring m onth

2001 yılının son ayında 2002 yılına umutla bakı­ yoruz. G elecek yılın tüm dünya için huzurlu ve güvenli olacağına inanıyoruz. İçinde bulunduğumuz Aralık ayının, İslam dün­ yasının en büyük bayramı olan Şeker Bayramı ile Hıristiyan dünyasının en büyük bayramı olan N oel’i birlikte kucaklam asının tüm dünya için olumlu bir m esaj olm asını diliyoaız. Hiç unutmayalım; yarın daima bugünden iyi olacaktır. Sizlere güvenli uçuşlar dilerim Saygılarımla...

of

D ecem ber ^

this

ye a r

the Islamic

başladı. Y olcularım ızın m eydanlarda ve uçuşlarda huzur içinde hizm et alm aları ve her türlü güvenlik önlem ini eksiksiz yerine getirebilm ek için yetkililer tüm güçlerini sefer­ b er etmiş durumda. Türk Hava Y ollan olarak kendi güvenlik siste­ m imizin dışında uçtuğum uz tüm m eydanların güvenlik birimleri ile tam bir takım anlayışı ile uçuşlarımızı gerçekleştiriyoruz.

the

and Christian worlds will both celebrate two of their most important festivals, the Ş e k e r Bayram ı follow ing the m onth of Ramazan and Christmas respectively. W e hope that this will be a positive message for the entire world. W e should not forget that the future will always be better than the present. I wish you a safe flight.

Y U S U F B O L A Y IR L I

Genel Müdür

President and CEO


YIL / Year 2 0

SAYI / Num ber 221

İ

Ç

İ

N

D

E

K

İ

L

E

R

C

O

N

T

E

N

T

Y Ö N ETİM / M A N A G EM EN T

Peri çocuklarının yurdu

Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board

TLOS

C E M M . KOZLU

Children of a nymph

Türk H ava Yolları Adına Sahibi Publisher on behalf of THY

By NERMİN B A K IN

Genel Müdür / President and C E O YUSUF BOLAYIRU

Adres / Address Türk H ava Yolları Genel Yönetim Binası Atatürk H ava Limanı 348 30 İSTANBUL

Y A Y IN / PUBLICA TIO N Genel Koordinatör ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü General Coordinator and M anaging Editor Ü M İT U M A R umitumar@superonline.com

Yayın Koordinatörleri / Editorial Coordinators BAHAR KALKAN bkalkan@prinl.com.lr EMEL ÇELEBİ ecelebi@prinl com tr TANSEL TÜZEL

Kapak / Cover: Ali Konyali

Kreatif Departman / Creative Department N E Z İH Ö K T E M (Yönetmen / Director) noktem@print com tr S U N A BALKANCI Ö Z L E M SARAR

İngilizce Editörü / English Editorial M A R Y IŞ IN misin@superonline.com

Fotoğraflar / Photos SERVET DİLBER (Editor) sdilber@prim com.tr PRIN T P H O T O B A N K TURKEY Tel: (0212) 245 26 28-29-30 www.pplurkey.com e-mail: ppturkey@ppturkey.com ERDAL ALOK

Teknik Koordinatör / Technic Coordinator C. KENAN Ö ZKAN

REKLAM / AD V ER T ISIN G THY Basın ve Reklam Müdürü/ THY Press and Advertising M anager YU R D AG ÜL A L T IN Ö Z yaltinoz@thy.com

24

Skylife Reklam Koordinatörleri / Advertising Coordinators N U R H A Y A T KASABALI nkasabali@thy.com C E Y D A TAŞPOLATOĞLU ctaspolatoglu@thy.com

Tel: (0212) 663 63 00 (Ext) 1 174-1 147-1 152-1 148-1170 Skylife Mali İşler / Advertisment Billing

G e le c e ğ in gökyüzündeki h ab ercileri

SEMRA G Ü N E R

Destiny written in the heavens

Tel: (0212) 574 10 34

By METİN AND

YA P IM PRO D U CTIO N v PRINT İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. http://www.print.com.tr

Şp

e-mail: print@print.com.tr İnönü C ad . No: 44 Gümüşkonak Apt.

Kat: 2, Daire: 6 80060 Gümüşsüyü - İSTANBUL Tel:

(0212) 245 26 28 (pbx) (0212) 292 37 22 (pbx)

Faks: (0212) 245 26 94

BASKI-CİLT / PR IN T IN G -B IN D IN G M

D oğan O fse t Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş.

http://www.doganofset.com e-mail: doganofset@doganofset.com Hoşdere Yolu, C Blok 34850 Esenyurt - İSTANBUL Tel: (0212) 622 19 46 Faks: (0212) 622 19 59 ^

R EN K A Y R IM I / C O LO U R SEPERATIO N

sT A cn p A Tel: (0 2 1 2 )2 3 5 98 95 Fax: (0212) 235 99 59

Dergimizde yayımlanan yazı ve Fotoğraflardan kaynak belirtilme^ den tam ve özet alıntı yapılamaz. / Neither text nor photographs from this publication may be reproduced either in full or summary without acknowleding the source. SKYLIFE. THY tarafından ayda bir yayımlanır / Skylife is pub lished monthly by THY.

Eski günlerin tatlı sırdaşı

Kestane Sweet Chestnuts: A traditional flavour By BARIŞ DOĞRU

4

6

S


56 Güm üş telli

BARTIN Çeşmibülbülün esrarı

Upriver to Bartın By NEZAHAT TÜRKAN

4 Eye of the Nightingale By BEHZAT ŞAHİN

Istran calar'da b e y az bir rüya 3 6 VVhite landscapes in the Istranca Mountains By ERDEM KABADAYI

Mistik ve kutsal

İstanbul'un Surları 6 6 Mystic and holly: The city walls of Istanbul

G üneşin göremedikleri

Kırkgözler Hidden from the sun:

By İLBER ORTAYLI

Yıldırım B a ye z id 'in a d a ğ ı

Kırkgözler Caves

Bursa Ulu Camii

By LEVENT KONUK

88 Gift of Yıldırım Bayezid: Bursa Ulu Mosque By ERSİN TOKER

Sessiz ve sevecen insanların yurdu

Estonya 9 8 Land of quiet friendly people: Estonia By SİNAN ÇAKMAK

İsimsiz s a n a tç ıla rd a n bugüne kalan

116

N aive works of anonymous artists By ÖMER KOKAL

Yeni yüzünde y a şa y a n

ANKARA 1 0 8 The modern face of Ankara By CAN KIZILTAN

124

CITYSCOPE

144

IN F O R M A T IO N & RESERVATION

170

O Y U N L A R / PUZZLES

174

V İD E O

17 6

KARTPOSTAL / POSTCARD


Saydam cam içinde döne d öne yükselen beyaz ya da renkli helezonla­ rıyla hem en göze çarpan ‘çeşm ibülbül’, cam sanatının en özgün teknik­ lerinden biri. O sm anlıca’da ‘bülbülün gözü’ anlamına geliyor. Bir dü­ şünceye göre bu adı bülbülün gözündeki çizgilerden almış olabilir. İlk kez 16. yüzyılın ilk yarısında V enedik’te geliştirilen bu teknik, Venedikli cam ustalarının yanına eğitim alması için gönderilen bir Mevlevi dervişi tarafından 19. yüzyılın başlarında Osm anlı topraklarına getirilmiş. 19. yüzyılın sonlarına kadar B ey k o z’daki cam atölyelerinde çeşm ibülbül ya­ pımına devam edilmiş. Çeşm ibülbülün yapımında ilk hazırlık aşam asından son biçimini alınca­ ya kadar geçen bütün süreç, tam bir sanatçı duyarlılığı ve ustalık gerek­ tiriyor. Çünkü, çeşm ibülbülün yapımı karmaşık bir işlem ler bütünü. İşte bunlar biıaraya gelince, bu cam eserlere, cam sanatının diğer ürünle­ rinde olduğu gibi, işlevine göre vazo, tabak, sürahi gibi isimlendirme­ ler yerine, tek ve genel bir isim verilmiş. Çeşm ibülbülü ayrıcalıklı yapan ise camın içindeki beyaz veya renkli çizgileri oluşturan cam çubuklar. Bu renkli çubukların çok özel bir teknikle cam ın içine yerleştirilm esi gerekiyor. îşte, tam burada çeşm ibülbülün belki de yeniden dirilişini sağlayan bir sanatçı ustayı, Paşabahçe Cam F ab rik ası’nın em ek tar ustası Y u s u f G ö r m ü ş ’ü a n ­ m ak g e r e k . B a b a s ı da aynı yerde ustay­ mış. M esleğe 1944’te on dört yaşındayken, babasının yanında b aş­ lamış. Cam sanatının in­ celiklerini öğrenm iş, işine âşık olmuş. “1964 senesin­ de de yöneticilerim izin teş­ vikiyle çeşm ibülbül yapma-

ropkapı P alace Collection

C o lo u r twist glassware made by introducing tinted glass rods into transparent glass was a j . technique which originated in Venice in the 1 first half of the 16th century, and was intro­ duced to Turkey in the early 19th century by a flevlevi den/ish sent to study under Venetian glass draftsmen. It is thought that the Turkish name fe§mibulbul, or eye of the nightingale, was inspired by the spiralling patterns in the eye of that bird. This ware continued to be made at glass shops in Beykoz until the Topkapi P alace Collection

6 S K Y L IF E

A R A L IK

D EC EM BER 2001


ÇeşmibülbülUn adını üstündeki desenlerin bülbül gözündeki çizgilere benzetil­ mesinden ya da ilk üretildiği yerdeki Çejm-i Bülbül adlı bir çeşmeden aldığı düşünülüyor. / The spiral designs were likened to the pattern in a nightin­ gale's eye, hence the Turkish name çejmibülbül for this type of colour twist glass.

last years of the 19th century, and commenced again in the second half of the 20th century. The manufacture of colour twist vases, plates, jugs and other ware is a complicated process requiring a high degree of skill. O ne of the Turkish glass makers who has helped to revive the traditional colour twist ware is Yusuf Gönmüş, who start­ ed work in 1944 at the Paşabahçe Glass Factory, where his father was also a glass maker. This factory recom­ menced making colour twist glass in 1964, repro­ ducing examples in museums and private col­ lections. . Dolomite, feldspar, soda, lime, sand and addiij ^ iv e s are combined and heated to a temperfejre of 1500-1600 degrees Centigrade, so h a t they fuse into molten glass. The hollow

Topkapt P a la ce Collection

ya b aşlad ık . Ama, Allah razı olsun eski ustalardan, bize çok güzel eser­ le r b ır a k m ış la r ” d iy o r. D e r le r ki çeşm ibülbü lü üflerken ustanın kanı cam a karışırsa, değeri artarmış, işte, Y usu f Usta da kanını değilse de teri­ n i, y a r a tıc ılığ ın ı, ru h u n u k a tm ış çeşm ibülbüle. Usta dolomit, feldspat, soda, kalker, kum ve katkı m addele­ rinin karışımının 1500-1600 santigrat d e r e c e d e e ritilm e siy le e ld e e d ile n akışkan hamura hayat veriyor. Erimiş ca m ın ç e şm ib ü lb ü l o la ra k vü cu d a gelm esinin ilk evresi herhangi bir el üretimi cam ın yapımı

Behzat Şabin

g ib i. C a m c ılık ta kullanılan özel m a d en i ü fle ­ m e b o ru su ­ nun ucu, po­ tadaki erim iş c a m a d ald ırı| l ıp döndürülür. B o r u n u n d iğ e r u c u n d a n y a v a ş ça üflenerek, uçtaki cam şişirilip küçük bir balon Topkapt P a la ce C ollection

7 S K Y L IF E

A R A L IK —J>- D E C E M B E R 2 0 0 1


Çeşmibülbülü ayrıcalıklı yapan, saydam camın içindeki beyaz ya da renkli çizgileri oluşturan cam çubuklar. Yapılacak çeşmibülbülün büyüklüğüne ve biçimine göre de­ ğişik sayıda cam çubuk kullanılır. Coloured glass rods enclosed between layers of transparent glass form the spiral pattern. The number of rods used depends on the size of the finished vessel and the desired density of the pat­ tern.

Topkapt

elde edilir. Sıcak cam balon özel bir ahşap kalıp içinde yatay olarak döndürülerek yavaş yavaş bir silindir biçi­ mine dönüştürülür. Daha sonra sıra önced en hazırlan­ mış ince cam çubukların özel bir madeni kalıp içindeki yuvalarına yerleştirilm esine gelir. Her çeşm ibülbülün büyüklüğüne veya biçim ine bağlı olarak, değişik sayıda cam çu bu k kullanm ak gerekir. Daha sonraki işlem de ise hazırlığı tam am lanan bu kalıbın içine sıcak cam silindir yer­ leştirilir, üflenip genişletilerek soğuk cam çubuklara yapışması sağla­ n ır. S ıc a k ca m

C ollection

rod or puntil is then dipped into the glass in the crucible and twisted so that a lump, known as the paraison, sticks to the end. The glass maker blows gently into the puntil so that the paraison forms a balloon of hot glass, which is then placed inside a horizontal wooden mould and slowly turned until it forms a cylindrical shape. This is now placed in a metal mould, around th e sides o f w hich the 8 S K Y L IF E

A R A L IK

—J>> D E C E M B E R 2 0 0 1


Siz I n t e r n e t 'i n nasıl olm asını istiyorsunuz?

Evrendeki h er m üzeye ücretsiz gınş

Fem ando Botero, sanatçı

Dünyaya pek çok güzellik kazandırmış bir kişiden olağanüstü bir fikir. Siberalem, dünyanın büyük Yeni Internet

sanat eserlerini bir arada görebileceğimiz tek yer. Elbette, bu engin müzeye girişin kendisi bile başlı başına bir sanat. Tüm dünyanın keşfedebileceği bir yer haline getirmek

için, Internet'in kalitesini ve kapasitesini sürekli olarak artırıyoruz, insanlara hayal güçlerini paylaşabilme olanağı vermek ve Internet'i kendi tuvalleri gibi kullanmalarını sağlamak için. ister kendini ifade etmenin yeni bir aracı, ister iş yapmanın güçlü bir yolu olarak... İşte hayal

NETAS

N o rtel N e tw o rk s, N o rtel N e tw o rk s lo g o su . G lo b e m a r k v e "W h a t d o y o u w a n t th e In te r n e t to b e ? ” te sc illid ir. © 2 0 0 0 N o rtel N e tw o rk s. T ü m h a k la r ı sa k lıd ır. N e ta ş b ir N o rte l N e tw o rk s iştira k id ir. / N e ta ş is a s u b s id ia r y o f N o rtel N e tw o rk s.

m

aga m ■

l\ I Eâ !■

ettiğiniz Internet'i kurmak için kullandığımız yeni bir yol daha. w w w .noTtelnetw oTks.co m /turkey

^

#

NETWORKS


Dolomit, feldspat, soda, kalker, kum ve katkı maddelerinin karı­ şımının 1500-15600 santigrat derecede eritilmesiyle oluşan akış­ kan hamurun çeşmibülbül olarak vücut bulması, büyük ustalık gerektiriyor. / Dolomite, feldspar, soda, lime, sand and additives are combined and heated to a temperature of 1500-1600 degrees Centigrade, so that they fuse into molten glass. Blowing and moulding colour twist glass is a task requiring experience and skill.

gövde kalıptan çıkarılıp boşlukta döndürüle­ rek hem cam ın biraz soğum ası, hem de üzeri­ ne yapışmış cam çubukların ısınması ve den­ gelenm esi sağlanır. Ardından, cam silindirin dış yü zü n e y ap ışan ren k li cam çu b u k la rın üzerine yeniden bir sıcak cam tabakası konur. B öylece, renkli cam çubuklar iki saydam ca ­ mın arasında kalır. Bu ana kadar hazırlanan cam gövdenin herhangi bir özel biçimi yoktur. Bu adımda daha ilerideki işlem ler için camın içindeki çubukların alt uçları çok hassas bi­ çim de birleştirilip, bir anlamda dem et haline getirilir. Bunu sağlam ak için sıcak cam kütle­ nin uç kısmı özel bir maşa ile yavaş yavaş sı­ kılıp, dönd ürülerek çek ilip uzatılır, işte, bir çeşm ibülbülün yapımındaki en hassas nokta, cam çubukların birbirleriyle tam ve sim etrik olarak birleşm esidir. Burada yapılacak bir ha­ ta, daha sonraki işlemlerde artık düzeltilmesi imkânsız olan simetri sorunları yaratabilir. Ha-

desired number of coloured glass rods have been placed, and blows again until the hot glass sticks to the cold glass rods. It is now removed and revolved until the rods have heated up, at which point the paraison is again dipped into transparent molten glass, which forms a hot outer layer, so enclosing the rods in a double layer of glass. N o w it is time to begin shaping the object by bringing together the lower ends of the rods into a bunch, which is done by slowly squeezing with spe­ cial tongs, simultaneously twisting and pulling. This is a highly sensitive

to S K Y L IF E

A R A L IK

D EC EM BER 2001


Mavi, beyaz, koyu kırmızı ve zümrüt yeşili spiral çizgilerinin uyumuyla göz kamaştıran çeşmibülbüller, günümüzde de Osmanlı beğenisini yansıtan şe­ killerde yapılıyor. / Colour twist glass is still made today in blue, white, red and emerald green, in traditional Ottoman forms.

zırlanan cam gövde, artık herhangi bir kalıp içinde biçim lendirilm eye hazır duruma gelmiştir. Ama, ö n ­ ceki işlem ler sırasında cam biraz soğuduğu için yeni­ den gerektiği kadar ısıtılır ve son biçimini alacağı ka­ lıp içine yerleştirilerek, üflenip son biçim verilir. Bu sırada kalıp içindeki cam , belirli bir yöne döndürüle­ rek, çeşm ibülbülün en önem li özelliği olan, çubukla­ rın düzgün bir biçim de burkulm ası sağlanır. Kesin biçimi verilen çeşm ibülbülün artık üfleme çubuğun­ dan ayrılmasının zamanı gelmiştir. Bir çeşm ibülbiil üretiminin en son adımı, ağız kısmı­ nın biçimlendirilmesidir. Üfleme çubuğundan kopar­ tılarak ayrılan cam , çeşitli araçlarla tutularak ağız kıs­ mı üzerindeki çalışm a başlar. Ö nceki evrelerde so ­ ğuyan cam ın, ağız kısmını biçim lendirm ek için yeni­ d en ısıtılm ası gerekir. Y en id en yum uşatılan cam ın ağız kısmına özel aletlerle gereken son biçim verilir. Üretimi tamam lanan çeşm ibiilbül soğutulduktan son ­ ra artık hazır hale gelmiştir. Yukarıda ‘uzun uzadıya’ anlatılan bütün bu işlem ler bütünü aslında göz açıp kapayana kadar g eçen bir sürede tamam lanır. Her adımdaki teknik zorluğu da düşünürseniz, çeşm ibül­ bülün değeri belki daha iyi anlaşılır. Üstelik, bütün

procedure, as the rods must be joined with exact symmetry, and a mistake at this stage can spoil the object completely. The piece must be re-heated before the final moulding. It is placed in the mould and then blown and twisted in one direc­ tion, so that the strands of colour form a spiral. The puntil is now removed, and the final stage of shaping the rim using vari­ ous special tools begins. The rim is first heated to soften the

bu adımlar sırasında neredeyse akkor halde olan ca ­ mın aldığı şekil ancak soğuduktan sonra ortaya çı­ kar. •

glass once more. The vessel is then left to cool, and is ready to

* Behzat Şahin, gazeteci.

* Behzat Şahın is a journalist.

grace its new home with its elegant shape and beautiful swirling design.

11 S K Y L IF E

A R A L IK —

DE C E MB E R 2001


2

OPTİMUM PLANLANDIĞI GİBİ BİTİYOR! Optimum, bir yaşam geliştirme projesidir. Optimum'daki evler, plandığı gibi Aralık 2001'de sahiplerine teslim edilmeye başlanıyor, inşaatı biten Optimum Örnek Ev ise, projenin ayrıntılarını incelemek ve Optimum fonksiyonelliğini yakından tanımak isteyenleri bekliyor. Optimum, modern hayatın gereksinimleri göz önünde bulundurularak ele alındı. Hayatınızı kolaylaştıracak ayrıntılar evin yapısı içinde yer alırken, ihtiyaçlarınıza cevap veremeyecek kalabalık ve gereksiz detaylar tasarımın dışında bırakıldı. Mimar Han Tümertekin tarafından tasarlanan, insanı ve ihtiyaçlarını hareket noktası alan Optimum'daki evlerin en önemli özellikleri; kullanışlı, rahat, sade olmaları. 237-360 m2 arasında değişen 4-farklı ev tipine sahip Optimum; Ömerli'de sizi, ve hayatınızı güzelleştirmeyi / kolaylaştırmayı / renklendirmeyi bekliyor.


O

p

t

i

m

u

r r 1

T ü r k iy e ’ nin en iyi planlanm ış e v le ri

Bu proje, bir T Ü R K İ Y E ^ B A N K A S I iştiraki olan Tuba-Sim A.Ş. tarafından gerçekleştirilm ektedir.

Ayrıntılı bilgi için: EMTA Entegre Mühendislik Tasarımları A,S. Merkez Ofis: Muallim Naci Cad. No: 118/1 Ortaköy 80840 İstanbul Tel: 1212) 259 00 35 Faks: (212) 259 58 42 Om erli Shovvroom Tel: [216) 435 85 21 www.optimum-tr.com


K em er

AntalyaKรถrfezi Kemer

Finike Kรถrfezi 4 /


Fethiye’nin K em er b u cağınd an g ü n eye, A kdağlar’ın

In the foothills of the Akdağ Mountains in southwest Turkey

eteğindeki Yaka Köyü’ne doğru tırmandığınızda, kaya­ lık, yüksek bir tepenin üzerinde bir taç gibi parıldayan antik bir kent çıkar karşınıza. Dik uçurumlar ve derin boğazlarla çevrili zirveden baktığınızda pek kolay terk edem eyeceğiniz bir manzara serilir önünüze: Uzaklar­ dan ışıldayan Akdeniz, denize doğru uzanan göz ka­ maştırıcı Ksanthos Vadisi (E şen Çayı) ve vadinin öte ya­ kasında diklenen Kragos (B a b a ) Dağı. Ardında ise, zir­ veleri her mevsim karlı Massykitos yani Akdağlar... Ve bir kent: Tlos...

are the ancient ruins of Tlos. In a region dotted with so many ancient cities, Tlos is overshadowed by Patara, Xanthos and others nearer to the coastal resorts of the region, yet this fas­ cinating city in a splendid state of preservation deserves to be better known. To reach Tlos from Fethiye, head east to the inland town of Kemer, and then take the south road. As you climb towards the village of Yaka you will see the ancient city gleaming like a crown on a high rocky hill. From this summit, surrounded by deep valleys and precipices, there is an unfor­ gettable view over the valley of the Eşen river, Baba Dağı

16 S K Y L IF E

A R A L IK

D EC E M B E R 2001


Kâşifi Sir Charles Fellow s, 1838 yılında aynı noktadan durup baktığında not defterine şöyle yazar: “T ek kelime

(Mount Kragos), and beyond to the sparkling Mediterranean,

ile m uhteşem !” G eçit verm eyen yamaçlar, güneşten kav­ rulmuş kayalıklar, hırçın dereler, orm anlar ve daha aşa­ ğıda, Ksanthos’un suladığı vahşi, ama bereketli toprak­ lar... Kentin kalbi Akropolis tepesi, tırmanılması olanak­ sız yamaçlarla koaınm uştur. Zirvesinde, antik kalıntıla­ rın üzerine oturmuş 19. yüzyıldan kalma gözalıcı bir ka­ le ve onun dik yamaçlarına sabırla yontulmuş kimi ev, kimi tapınak biçim indeki gösterişli kaya mezarları, hay­ ranlık uyandırıcı hamamı ve tiyatrosu ile vadiyi bugün de kontrol altında tutar gibidir Tlos. Fethiye’den Antalya’ya dek uzanan antik Lykia bölgesi­ nin en güçlü ve en büyük kentlerinden biri olarak öne

capped peaks of the Akdag Mountains, the ancient Massykitos.

Eastwards is an equally beautiful vista of the perpetually snow Tlos first became known to the world of archaeology after Sir Charles Fellows came here in 1838. Describing this view he w rote in his notebook, ‘In a single word, magnificent!' All around are forbidding mountains, sun-roasted rocky cliffs, rushing streams, forest, and low er down in the Xanthos Valley, rich fertile soil. The hilltop acropolis, heart of the city, is surrounded by steep slopes that would have been easily defendable, so it is no surprise that it was chosen as the site of a castle built in the 19th century. Below the castle are mag­ nificent rock tombs, caived in the form of houses or temples. W ith its ancient bath and theatre, Tlos still seems to rule over

Akropolün tepesinde Kanlı Ali Ağa’nın kalesine ait kalıntılar bulu­ nuyor (karşı sayfada üstte). Savaş sahnelerinin betimlendiği bir kaya mezarı (karşı sayfada altta). Roma surları ile çevrili Akropolis’in doğu bölümü (solda). Tapınak biçiminde­ ki tipik Lykia mezarlarından gör­ kemli bir örnek (altta solda). Akro­ polis’in sarp yamaçlarına oyulu oda mezarlar (altta sağda). / The ruins of Kanlı Alı Ağa's castle on the acropolis at Tlos (facing page above). A rock tomb adorned with carved battle scenes (facing page below). The eastern part of the acropolis, which is surrounded by Roman walls (left). A magnificent example of a Lycian tomb with a temple façade (below left). Rock tombs carved into the steep hill­ side below the acropolis (below right).

17 S K Y L IF E

A R A L IK

D EC EM BER 2001


çıkan kentin tarihi, diğer tüm Lykia kentlerind e olduğu gibi en erken MÖ 5. ve 4. yüzyıllara gider. Ne var ki, Lykialıların yurt edindikleri b u b ö lg e y e n e re d e n , n e zam an geldikleri bilinm em ektedir. Ancak Tlos, Hitit tabletlerinde, Lykia tari­ hini MÖ 2. binlere götürür. Metin­ lerde Lukka adında bir halktan söz edilir. MÖ 14. yüzyılda Kral Suppilu liu m a d ö n e m in d e bu ü lk e n in zaptedildiği, ama bir türlü kontrol altınd a tutulam adığı, Lukkalıların hep ayaklanm alar çıkardığı yazılı­ dır. Bir de Dalawa adında bir kent­ ten bahsedilir. Arkeolog ve tarihçi­ lere göre Lukka, Lykia’nın; Dalawa d a L ykia d ilin d e k i T w a la , y a n i G r e k ç e d e ifad e e d ild iğ i ş e k ild e T los’un ta kendisidir. Ancak Tlos, bu bilginin ötesind e, ısrarlı bir suskunluk içindedir. Adı, yalnızca birkaç yazıt ve bir de bazı antik coğrafyacı yazarların kitapla­ rında geçer. Ama bu küçük bilgi­ ler, onun tüm Lykia tarihinde etkin bir rol oynad ığını yansıtır: ‘Lykia Birliği’nde üç oy hakkına sahiptir. Federal yapısı açısından günümüz

the valley beyond. The city was one o f the largest and most powerful in the region of Lycia, which stretched from Fethiye to Antalya, and like the earliest known remains discovered so far date from the 5th or 4th century BC. It appears, however, that the Lycians had settled here long before, since they are men­ tioned in 14th century BC Hittite tablets as the Lukka. The Hittite king Suppiluliuma conquered the region, but was unable to keep the rebel­ lious Lukka under subjugation, The tablets mention a Lukka city called Dalawa, which in Lycian was Twala, and to the Greeks became Tlos. Despite e fforts to d isc o v e r m ore about the history of the city, Tlos has guarded its secrets closely. The name is m en­ Roma dönemine ait 34 sıralı tiyatro (en üstte). Zengin süslemele­ re sahip sahneye ait kalıntılar (üstte). / The Roman periods the­ atre has 34 tiers of seats (top). Remains of the richly decorated proscenium (above).

18 S K Y L IF E

A R A L IK

DECEM BER 2001

tioned only in a few inscrip­ tions and by a few ancient geographers, but by piecing together these tiny scraps of


ak a d em ik araştırm a la rın a k on u olan bu birlikte üç oya sahip yal­

information historians and archaeologists

nızca altı kent vardır, diğerlerinin ise iki ya da bir... Ö nem lerine ve ayrıcalıklarına göre sınıflandırılan k e n tler v e rg ilerin i d e o n a g ö re öderler. Belirli zamanlarda düzen­ ledikleri k on g relerind e siyasi ve e k o n o m ik kararlar alır, barış ya da savaş üzerine tartışırlar. O çağ­ larda birbiri ile sürekli çatışan ba­ ğım sız Y unan kent ey aletlerin in aksine Lykialılar, temsilcili hükü­ met sistem ine dayalı bu birlik an­ layışı içinde yönetirler ülkelerini. T los’a ilişkin bilgiler bundan iba­ ret kalm az e lb e tte . A ntik yazar

influential role in the history of Lycia.

Panyasis, Tlosluların bir nym phe (p e ri) olan P raxid ike ile Trem ile ’nin çocukları olduğunu söyler. Yazıtlarında da kendilerini Termililer olarak tanıtan Lykialılar, antik dönem in ünlü tarihçisi Herodot'a g ö re lid erleri Sarp ed on ön d erli-

have ascertained that the city played an Lycian cities were ranked according to their importance and status, and this rank determined how much tax they should pay and whether they had one, tw o or three votes in the Lycian League. Tlos was one of only six Lycian cities to com­ mand three votes when their represen­ tatives convened to discuss political and economic policy, and matters of war and peace. This system o f representative governm ent m eant that the Lycians enjoyed greater unity and stability than the Greek city states, which at this peri­ od w ere constantly at w ar with one another. A cco rd in g

to

the

ancient

a u th o r

Panyasis, the people of Tlos were the Tlos’un kalıntıları donemin yüksek kaliteli işçiliğini ve ince zevkini yansıtıyor. / The architecture of Tlos is characterised by superb craftsmanship and graceful design.

19 S K Y L IF E

A R A L IK

D EC EM BER 2001

children o f the nymph Praxidike and Trem ile, and the Tlosians described themselves as the Tremili in recognition of this mythical origin. Herodotus says


Kentin her yanından tüm hey­ betiyle görünen Akropolis (sol­ da). Bir at ile binicisinin be­ timlendiği bir kaya kabartması (altta sağda). Figürün Anado­ lu'da sık karşılaşılan Anadolulu süvari tanrılarından olduğu dü­ şünülüyor. Akropolis’deki yazıt­ lardan biri (altta solda). / The imposing acropolis is visible from every part of the city (left). A relief carving of a horseman is thought to depict an Anatolian god, and is of a type encountered frequently at other ancient sites in Turkey (below right). One of the inscriptions in the acropolis (below left).

that the Lycians came from Crete, and were led into their

ğinde Girit’ten gelmişlerdir. Lykia adını ilk kez kullanan H om eros ise, İlyada’da, Sarpedon ve askerlerini, Troya’nın yanında savaşan cesur savaşçılar olarak ifade ed­ er. Lykialılar, eski Ö nasya coğrafyasında, Y unan dan Rom a’ya dek, kendilerine özgü geleneklerini en uzun sü­ reli koruyabilmiş yegâne kültür olarak görünür. Anado­ lu'da el değiştiren egem enliklere karşı en çok direnen ve Roma İmparatorluğu na eyalet olarak katılan en son halk yine onlardır. Lykia’yı ünlü kılan eşi benzeri olm a­ yan mezarları da onların bu farklı karakterlerinin kanıt­ ları gibidir. T los’ta MÖ 4 0 0 ’e tarihlenen, cephesi tapınak biçim inde oyulm uş bir kaya mezarı, girişindeki Belle-

new homeland in Asia Minor by Sarpedon. Homer is the first w riter to use the name Lycia, and in the Iliad describes Sarpedon and his soldiers as brave warriors who fought on the side of the Trojans. In their mountainous land the Lycians preserved their own distinctive architecture and culture the longest of any other people of ancient Asia Minor. They resisted Greek domina­ tion, and were the last people to succumb to Roman rule. Lycian tombs in particular illustrate the original character of their culture. A 4th century BC rock tomb at Tlos with a temple façade and relief sculpture of Bellerophontes at the entrance is one of the most remarkable Lycian monuments.

20 S K Y L IF E

A R A L IK

DECEM BER 2001


j new perspective

CLEOPATRA BATH

JAPANESE RITUAL

MUD CHAMBER

OYSTER EXPERIENCE CLEOPATRA BATH OYSTER EXPERIENCE JAPANESE RITUAL MUD CHAMBER TEPIDARIUM SALT GROTTO

la prairie I

SWITZERLAND

SNAIL SHOWER AROMATIC STEAM CHAMBER SERENITY GODDESS MASSAGE HOLISTIC INDIAN HEAD MASSAGE FULL BODY AROMATHERAPY MASSAGE LOCAL AROMATHERAPY MASSAGE

Perfection through |Q p T S İT İG I ”

mükemmelliği ile yüz ve cilt bakımı.

S W ITZER LA N D

Sheraton Voyager Antalya Hotel lOO.Yil Bulvan ANTALYA Tel: 0242 238 55 55 Fax : 0242 238 55 70 e-mail : reservations.voyager@starwoodhotels.com www.sheraton.com/voyager


Adı yalnızca birkaç yazıt ve bir de coğrafyacı antik yazarların kitaplarında geçen Tlos’un görkemli bir görünüme sahip olan Roma hamamı. / The magnificent Roman bath at Tlos. The city ¡s mentioned in several inscriptions and in the works of ancient geographers.

rophontes kabartm asından dolayı Lykia’nın en seçkin anıtları arasında yer alır. P egasos’un üzerinde betim le­ nen B ellerophontes, Lykialıların soylarını bağladığı mi­

Bellerophontes, w ho is depicted upon his winged horse Pegasus, was a mythological hero from whom the Lycians also

tolojik bir kahramandır. Efsaneye göre, Yunanistan’tan gelen B ellerophontes, Lykia kralı lo b ates’in yanında k o­ nuk edilir ve onun emirleriyle ateş püsküren keçi kuy­ ruklu, aslan ve yılan başlı Khimaira’yı, kanatlı at Pega­ so s’un yardımı ile öldürür, sonra da kralın kızı ile evle­ nerek Lykia kralı olur.

claim ed

descent.

A cco rd in g

to

this

legend

Bellerophontes arrived from Greece and was received as a guest by the Lycian king lobates. The hero and his horse Pegasus killed the fire-breathing Chimaera, with its tw o heads - one a lion and the other a snake - and tail of a goat. He afterwards married the king's daughter and became king of Lycia.

Tloslular, efsanevi krallarına olan bağlılıklarını yaşadık­ ları beldelere verdikleri isimlerde de gösterirler: B elle­ rophontes, lobates ve Sarpedon... Bu eserlerin arasında çok önem li bir buluntu daha vardır ki, kentin öyküsüne azıcık da olsa bir kapı aralar. Üzerindeki Likçe yazıtta sıkça geçen bir isimden dolayı ‘Izraza’ olarak anılan bu

The people of Tlos nurtured strong loyalty and affection for their mythical kings, Bellerophontes, lobates and Sarpedon,

anıtın gü n ü m ü ze u la şa b ilen p arçaların d a, m ü cad ele sahneleri ve bir kalenin ya da kentin ele geçirilişini b e ­ tim leyen kabartm alar vardır. Ender rastlanan bu kale betim lem esi kimi araştırmacılara göre T los’un ta kendi­ sidir. Ama, gerçekte Izraza’nın kim olduğu ve bu anıtın neyi temsil ettiği ancak Hint-Avnıpa kökenli, Büyük İs­ kender’e kadar varlığını koruyabilen Lykia dilinin çözül­ m esiyle mümkün olacaktır... •

tle scenes and the conquest of a castle or city, which some

whose names were given to settlements governed by Tlos mentioned by ancient writers. One of the monuments in the city may eventually throw further light on its history. The sur­ viving fragments of this monument bear reliefs depicting bat­ researchers believe must be Tlos itself, The carved inscription on the monument is in Lycian, an Indo-European language which has not yet been deciphered, and which continued to be used until the time of Alexander the Great, The word Izraza is frequently repeated in the inscription, and is thought to be the name of a person, but their identity as yet remains a tantalising mystery.

* Nermin Bayçın, arkeolog.

* Nerm in Baypn is an archaeologist. 22 S K Y L IF E

A R A L IK —

D E CE MB E R 2001


*

Alman Yaratıcılığı İt a ly a n t e k n o lo jİs İ

2 0 0 1 FO R M U LA 1 D Ü N YA Ş A M P İY O N U M IC H A EL SCH UM ACH ER

A lm a n

M ich a e l

S c h u m a c h e r ’ in

iç g ü d ü l e r i

ve yaratıcılığı; Italyan Ferrari’nin güvenilirliği ve teknik m ükem m elliği... İşte başarıyı getiren kom binasyon! Bu ikili yarış öncesindeki bütün olum suz düşünceleri y ık tı. F i a t G ru b u olarak bıı m u h te ş e m İkiliyi k u tlu y o ru z . A ynı z a m a n d a tü m te k n is y e n le re , m ekanikçilere, bu heyecanı paylaşan seyircilere ve zaferde payı bulunanlara da teşekkür ediyoruz.

BU BAŞARININ ARKASINDA, ÇOK TANIDIK BİR M ARKA VAR! r

T

TC

T


Text and visual materials METİN AND* 24 S K Y L IF E

A R A L IK

D EC EM BER 2001


Karşı sayfada; Evren Haritası (Türk İslam Eserleri Müzesi). British Library'deki minyatürde ikizler Burcu, Siyam ikizleri gibi gösteriliyor. İkizler bir ağacın meyvesidir. Olgunlaşınca düşerler (altta solda). Topkapı Sarayı Müzesi’nde (solda) ve Paris, Biblioteque Nationale'deki minyatürler (altta sağda). / Facing page; Map of the Universe (Museum of Turkish and Islamic Am ). The sign of Gemini in this miniature from the British Library is symbolised by Siamese twins who are the fruit of a tree from which they fall when ripe (below left). The same sign in a miniature from Topkapı Palace Library (left), and miniatures from the Bibliotheque Nationale in Paris (below right).

G ökyüzündeki y ıld ız la r ilk çağlardan bu yana insa­ noğlunun ilgisini çekti. Y ıl­ dızların yıllar, aylar, m ev­ simler, hafta ve günler, g e­ ce ile gündüzle olan ilgisi­ ni ve evrenin şaşm az dü­ zendeki döngüsünü keşfe­ den insanoğlu, gök cisim ­ lerini tanrılaştırdı ve b u n­ larla ilgili ritüeller, danslar yarattı. Tarım ve hayvancı­ lık yaparken sürekli göğü g ö z lü y o r, y ery ü zü n ü y ıl­ dızların yönettiğin e inanı­ yorlardı. Ritüeller sim gesel olarak evrenin h arek etin i taklit ediyordu. Gök cisimleri mitologyasında en önem li yeri burçlar ve gezegenler alır. İnsanlar bir bakım a kaderlerini bunlara bağlamışdı. Bu günü­ müzde de böyledir. Burçların sayısının on iki olarak saptanm ası Romalılarca gerçekleştirildi. Çeşitli kültürlerde bunların sayısı daha ço k ­ tu. Eski Yunan da burçlara ilk değinen H om eros’tu. Yunan m atem a­ tikçi Eudoxus’a göre 44 burç, Ptolem y ise 48 burç vardı. Bunların hayvan adları ile anılmasını H ipparchus’un gerçekleştirdiği sanılm ak­ tadır. Günüm üzde ‘Zodiak’ olarak g eçen sözcük Zödiakos kyklos’ (hayvanlar halkası) ya da to ‘zödia’ (küçük hayvanlar) sözcüklerin25 S K Y L IF E

A R A L IK

D EC EM BER 2001

H u m a n beings have been fascinated by the stars since time immemorial. Long ago they discovered the rhythm of the universe in the night sky, reflected in the cycle of seasons and months. They attributed divine qualities to heavenly bodies, and devised rituals and dances symbolising their movement. As they farmed and tended their flocks they kept the skies under constant observation, believing


Burçlar, en güzel minyatürlerde resmedilir; astrolojide burçlar kuşağında dördüncü burç olan Yengeç/Seretan (üstte solda) ile beşinci burç olan Aslan/Esed’in Paris, Bibliothèque Nationale’deki minyatürleri. / Cancer, the fourth astrological sign (above left) and Leo, the fifth sign, as illustrated in a manuscript at the Bibliothèque Nationale.

den çıkmıştır. O sm anlılarda da on iki hurç vardır: Hamel (K o ç, 21 Mart-20 Nisan), Sevr (B oğa, 21 Nisan-21 Mayıs), Cevzâ (ikizler, 22 Mayıs-21 Haziran), Seretan (Y en g eç. 22 Haziran-23 Tem m uz), Esed (Aslan, 24 Tem m uz-23 Ağus­ tos), Sünbüle (B aşak, 24 Ağustos-23 Eylül), Mizan (T e ­ razi, 24 Eylül-22 Ekim), Akrep (Akrep, 23 Ekim -22 Ka­ sım), Kavs (Yay. 23 Kasım-22 Aralık). Cedî (O ğlak. 23 Aralık-20 O cak), Delv (Kova, 21 O cak-19 Şubat) ve Hût (Balık, 20 Şubat-20 Mart). Eski kültürlerde olduğu gibi O sm anlı’da da dokuz yeri­ ne yedi gezegen vardır. Ayrıca bunlardan ikisi, güneşle ay, gezegen sayılmaz. Böylece, dokuz yerine b eş g eze­ gen vardır; Kam er (Ay), Utâıid (M erkür), Z iihıe (V e­ nüs), Şems (G ü neş), Meıih (M ars), Müşteri (Jüpiter) ve Zuhal (Satürn). Osmanlı minyatürlerinde burçların, gezegenlerin, bütün takım yıldızların ve kuyruklu yıldızların güzel örnekleri görülür. Züptetıit Tevârih' adlı eserde evrenin haritası

that the earth was governed by the stars. The stars and planets inspired a complex mythology, and people believed that their destiny was governed by the heav­ en, as indeed many adherents of astrology still do today. The earliest mention w e find to signs of the zodiac is in the works of Homer, and the Greek mathematician Eudoxus tells us that there were 44 signs, while Ptolemy lists 48. It was the Romans who reduced the number o f astrological signs to twelve. The idea of naming them after animals is attributed to Hipparchus, and the word zodiac derives from the phrase zodiakos kyklos, meaning ‘circle of animals' or to zodia, mean­ ing ‘small animals’. Ottoman astrology was also based on twelve constellations called Hamel (Aries, 21 March-28), Sevr (Taurus, 21 April-21 May), Cevza (Gemini, 2 1 May-22 June), Seretan (Cancer, 22 June-22 July), Esed (Leo, 23 July-22 August), Sunbule (Virgo, 23 August-22 September), Mizan (Libra, 23 September-22 October), Akrep (Scorpio, 24 October-21 November), Kavs (Sagittarius, 22 November-20 December), Cedi (Capricorn, 26

S K Y L IF E

A R A L IK

D EC EM BER 2001


İnsanlar kaderlerini bir bakıma burçlara ve gezegenlere bağlamışlardı. Os­ manlIlarda Başak burcu, Siinbüle (Topkapı Sarayı' Müzesi); Terazi burcu ise Mizan (British Library) olarak isimlendiriliyordu. / The belief that the stars and planets rule human destiny is of great antiquity. These two Ottoman miniatures illustrate the signs of Virgo (Topkapı Palace Library) and Libra (British Library).

21 December-20 January), Delv (Aquarius, 21 January-19

diye nitelendirilebilecek güzel bir minyatür yer alır. Bu eser evrenin kuruluşundan son padişah III. Murad a ka­ dar peygam berleri, kralları, ulu kişileri içine alan bir in­ sanlık tarihidir. Üç minyatürlü yazmanın biri Dublin’de Chester Beatty kitaplığında, İkincisi Topkapı Sarayı ki­ tap lığ ın d a, ü çü n ciisü ise Tü rk İslam E serleri M üzesi’ndedir. Türk İslam Eserleri Müzesi ndeki minyatür iç içe halkalardan oluşmaktadır. Merkezde yeryüzü bulu­ nur, dokuz gök katmanı renklerle gösterilmiştir. Bunlar­

February) and Hût (Pisces, 20 February-20 March). Only seven 'planets' - for astrological purposes term including the sun and moon - were known until relatively recently, Neptune and Pluto not being discovered until 1848 and 1930 respectively. In O ttom an astronomy and astrology these were called Kamer (the Moon), Utarid ( Mercury), Zühre (Venus), Şems (the Sun), Merih (Mars), Müşteri (Jupiter) and Zuhal (Saturn). In old Ottoman manuscripts we find many miniatures depict-

dan yedi katm anın her birinde bir g ezeg en bulunur. 27 S K Y L IF E

A R A L IK

D EC EM BER 2001


Ba zıla rın a göre zor bir adam olabilirsiniz. Biz onlarla aynı fikirde değiliz. Çünkü, sizinle dost olm anın kolay bir yolunu biliyoruz: Gerçek anlam da "size özel" bankacılık hizmetleri. Beklentilerinizin sizinle yüz yüze görüşerek belirlendiği bir anlayış... En doğru yatırım stratejileri... Dünya çapında genel bankacılık hizm etleri, portföy yönetim i, yatırım danışmanlığı Hepsi, en özel haliyle Akbank Private Banking'de.

Size özel, sizin kadar özel.

AKBANK PRIVATE BANKING


OsmanlI’daki on iki burçtan Yay/Kavs (solda) ve Kova/Delv’in (altta) Topkapı Sarayı Müzesi’ndeki minyatürleri. Bibliothèque Nationale’den bir minyatür: Oğlak/Cedî (altta solda). Two miniatures from Topkapı Palace illustrating Sagittarius (left) and Aquarius (below). A miniature from the Bibliothèque Nationale illustrating Capricorn (below left).

ing the constellations, planets and comets. A manuscript work entitled Züptetüt Tevârih (The Cream of Histories), relating the history of the world from the Creation up to the reign of Murat III (1574-1595), the then reigning sultan, and including accounts of the prophets, kings and other famous figures of history, contains a beautiful miniature which w e could describe as a map of the universe. One of the three illustrat­ ed copies of this manuscript is in the Chester Beatty Library in Dublin, the second in Topkapi Palace Library, and the third in the Museum of Turkish and Islamic Arts. The map of the universe in this third copy consists of concentric circles, with the earth at the centre, surrounded by the nine heavens in different colours. In seven of these are the planets, in the eighth, which is coloured green, are the stars, and the ninth shows the sky without heavenly bodies. In the next ring are

Bundan sonraki yeşil sekizinci kuşak durağan, sabit yıl­ dızların bulunduğu göktür. Son dokuzuncu kuşak ise yıldızsız göğü ifade eder. Sonraki kuşak 12 burcu adları ve sim geleriyle, bundan sonra gelen iki kuşak ayın 28 durumunu ve menzilini gösterir. Bundan sonra ise me-

the names and symbols of the twelve signs of the zodiac, and the next two show the 28 mansions of the moon. Beyond the rings is the infinite space inhabited by angels. Miniatures depicting the signs of the zodiac and stars are to 30

S K Y L IF E

A R A L IK

DECEM BER 2001


Hilton toplantılarınızda başarı garanti:

%100 Çünkü; sürekli kalite kontrolü altında istikrarlı servis, kolay rezervasyon, eğitimli, size özel Hilton Meetings® yöneticileri, yüksek teknolojiyle donanmış toplantı mekanları, tam donanımlı Business Çenterler, yaratıcı yiyecekiçecek servisi, Welcome Back' Garantisi, tam donanımlı PC Work-Station ve dinlenme alanları, toplantı organizatörleri için HHonors® puanları, toplantı ortamını rahatlatacak ve toplantıyı zenginleştirecek birçok Hilton yöntemi Avrupa'daki 120 otelde olduğu gibi Türkiye’deki Hilton otellerinde de standart. 31 Mart 2002 tarihine kadar geçerli olan “ Kış Toplantı Paketi” avantajlarıyla ilgili detaylı bilgi almak için Hilton Türkiye otellerini hemen arayınız.

IIIL T O N M K K T IN O S B e k im i ile rin iz in ıı/c r im lc

(eg)

Hilton Turkey

Hilton Istanbul Tel: +90 (212) 315 60 00- .. ■Hilton PaifcSA Tel: +90 (212) 310 12 00 E L .Ankara HlltonSA Tel: +90 (312) 468 28 88 Hilton Izmir Tel: +90 (232) 497 60 60 21. .M artin HlltonSA Tel: +90 (324) 326 50 00 .Adana HlltonSA Tel: +90 (322) 355 50...:_ .Hilton Konya Açılış Bahar 2002 Dünyadaki 2300 Hilton Oteli hakkında bilgi ya da rezervasyon için: 00 800 3291295 (ücretsiz) www.hilton.com

<§>


Dublin, The Chester Beatty Librarv’de bulunan minyatürler (soldan sağa); Utârid/Merkür, Şems/Güne§, Kamer/Ay, Zühre/Venüs. Ottoman miniatures from the Chester Beatty Library in Dublin illustrating Mercury, the Sun, the Moon and Venus (from left to right).

leklerin bulunduğu sonsuzluk başlar. B u rç v e g e z e g e n m in y a tü r le r i ç e ş itli yazm a ve alb ü m le rd e b u lu n m a k ta d ır. B u ra y a aldığım ız hurç m inyatü rle­ rinden biri British Library’deki burçlar kitabından, biri Topkapı Sa­ rayı M üzesi’nden ve diğeri de Paris’deki Biblioth èque Nationale’den alındı. Sonuncusunun bir de New Y ork’ta P ierpont M organ Library’de ikinci bir nüshası bulun­ maktadır. Bu kaynaklardaki minyatürleri karşılaştırmak için İkizler B u rcu ’nu örnek olarak seçtik. British Lib­ rary’deki minyatür, Siyam İkizleri gibi yapışık ikizleri ve arkalarında bir ağacı gösteriyor. Yapışık ikizler bir ağa­ cın m eyvesidir. O lgu nlaşınca ağaçtan düşerler, sonra rüzgârla savrulur, m elek olurlar. İkinci minyatür, Topkapı Sarayı M üzesi’ndendir. B ibliothèque N ationale’den alınan minyatür ise hepsinden ilginçtir; burada yalnız burcun kendisi değil, dört gezegen ile ilişkisi de gösteri-

be found in numerous Ottoman manuscripts and albums. O f three miniatures representing Gemini reproduced here, one is from a book on astrology in the British Library collection, one from a manuscript in Topkapi Palace Museum, and the third from a manuscript in the Bibliothèque Nationale in Paris. Another copy of the latter manuscript is in the Pierpont Morgan Library in N e w York. The miniature in the British Library manuscript depicts the Twins as Siamese twins bom as a fruit of the tree behind them. W h en they mature they fall from the tree, are blown hither and thither by the wind, and transformed into angels. The third miniature from the Bibliothèque Nationale is the most interesting, since it depicts 32

S K Y L IF E

A R A L IK

D ECEM BER 2001


(s ^ K o ç

Allianz @)

YEDEK

oto­ mobiliniz var mı? Y ar! K o ç AUianz Süper, T ü m veya H esapk O to Sigortası’yla sanki otomobilinizin bir yedeği v a r! K o ç Allianz bütün deneyim ini ustalıkla kullandı. Ve T ü rk iy e ’nin en gelişm iş o to s ig o rta p o liçe le rin i y a r a ttı. Ç ü n k ü , s ig o rta cılık b öyle olm alı. U n u tm ad an ! S ü p e r O to S ig o rtası y a p tıra n la rın . Z o ru n lu T rafik S ig o rta sı p rim i K o ç A llianz H a y a t ta ra fın d a n k a rşıla n ıy o r. H iç vak it k a y b e tm e y in , bugün b ir K o ç A llianz A ce n te sin e u ğ ray ın .

K o ç A llia n z S ig o rta A .Ş .

Bağlarbaşı Kısıklı Caddesi No: 11 Altunizade 81180 İstanbul Tel: (216) 556 66 66 Faks: (216) 556 67 77 www.kocallianz.com.tr

©KoglS

Bu kampanya 31/12/2001 tarihine kadar geçerlidir.


Dublin The Chester Beatty Library’den ik minyatür Merih/Mars (en üstte); Müş­ teri/Jüpiter (solda). Topkapı Sarayı Müzesi’nden bir minyatür: Zuhal/Satürn (üstte). / Two miniatures from the Chester Beatty Library in Dublin illustrating Mars (top) and Jupiter (left). A miniature from Topkapı Palace Library illustrat­ ing Saturn (above).

lir. Bu minyatürlerde burç, beyti (evi/hanesi) olduğu gezegen ile birlikte gösterilmiştir. İkizler burcu, Uta­ rid’in (M erkür) beytidir. D iğer üç gezegen de minya­ türün altında küçük olarak gösterilm iştir. Bunlardan biri burcun vebaâli yani düşüşü, İkincisi şerefi yani yükselişi, üçüncü de hubııtu yani güçten düşmesidir. Bir burcun beyti ve şerefi gezegenin etkisinin en güç­ lü olduğu, vebaâli ve hubût’u ise etkisinin en güçsüz olduğu durumlardır. Yedi gezegenin her biri m eslek ve sanatları simgeler: Z u h al, h a z in ed a r; M ü şteri, k ad ı; M erih, se ra sk e r; Şems, Sultan-ı Cihân; Ziihre, çalgıcı ve besteci; Utârid, kâtip; K am er, Ş e m s’in veziri ya da kaym akam ıdır. Bunlardan çeşitli m eslek ve sanatkârın doğduğuna inanılmıştır. G erek Bibliothèque N ationale’deki, gerek Pierpont Morgan Library’deki kaynaklarda yedi geze­ genden çıkan yedi m eslek ve sanat küçük minyatür­ lerle gösterilmiştir.

not only the constellation itself, but its relationship with four dif­ ferent planets. In the miniatures each constellation is shown together with the planet belonging to its house. The sign of Gemini is the house of Mercury, but as well as this planet, the three others are shown on a small scale below. One of these represents the fall of the sign, the second its rise, and the third its decline in power. W h en the influence of the house of a sign and its rising planet is strongest, that of the falling and declining planets is weakest. Each of the seven planets represents one of the principal profes­ sions: Zuhal (Saturn) is the treasurer, Müşteri (Jupiter) the judge, Merih (Mars) the general, Şems (the Sun) the sultan of the world, Zühre (Venus) the musician and composer, Utarid (M ercury) the scribe, and Kamer (the M oon) the vezir or viceroy. These are depicted by small miniatures in both the Bibliothèque Nationale and Pierpont Morgan Library copies, and it was believed that all other trades and arts were derived from them. * Professor D r Metin And is a member of the Turkish Academy of Sciences.

* Prof. Dr. Metin And, Türkiye Bilimler Akademisi üyesi.

34 S K Y L IF E

A R A L IK

D EC EM BER 2001


CADILLAC 2002

Escalade

Red White

CHRYSLER 2002

Town&Country

Red Champagne

GMC 2002

Envoy

Black Red

X5 4.4 It X5 3.0 D. X5 3.0 It

Claret Red Black Black

ML ML ML ML ML

Silver Black Black Black Silver

BMW 2002 2001 MERCEDES 2002

2001

ICADILLAC ESCALADE

LINCOLN 2002

270 CDI 270 CDI 500 400 CDI 55 AMG

Navigator

Black

CHEVROLET 2001

Tahoe LT Tahoe LT Tahoe LT Blazer

Black Charcoal Navy-Blue Navy-Blue

DODGE 2001

Durango Durango

Black Claret Red

FORD 2001

Escape

Black

TOYOTA 2001

Sequoia

Black

SPO RTS: FERRARI 550 2002 Maranello

Navy-Blue

MERCEDES 2002

SL500 SL500 C200 S.Coupe C200 S.Coupe

Black Silver Silver Navy-Blue

LEXUS 2002

SC430

Red

ASTON MARTIN DB7 Vantage 2002 Coupe Volante Cabrio Volante Cabrio 2001 Coupe

Silver Silver Red Black

BMW 2001

Silver

3.30 CI Cabrio

PORSCHE TECHART 2000 Carrera 2 Turbolook Black Carrera 4 Cabrio Claret Red LAMBORGHINI 2000 Diablo 6.0-VT Navy-Blue TOYOTA 2000

Célica GTS

Red

SED A N : CADILLAC 2002

Deville DTS Night White

MERCEDES 2002

S320L S320L

Black Silver

LEXUS 2002

LS430

Black

3Í30ÍX

Black Black

BMW

2002 2001

BENTLEY 2001

Arnage RL

Navy-Blue

LINCOLN 2000

LS

Claret Red

And in v a rio u s c o lo r s :

PORSCHETECHART ||

hU STO W M A RT^

Service:

Showroom: O rtaköy • Caddebostan • Balmumcu

F&B Otomotiv is an

(0212) 258 52 45 (0216) 4 1 1 8 1 54 (0212) 266 0 6 9 6

company.

M aslak (0212) 276 29 32

SMART 2000/2001

Coupe Cabrio Brabus Edition

CADILLAC 2000 MERCEDES 1999

E sca lad e ML430 Lorinzer

N avy-Blue

MARCOS

Mantis

R ed

1998

White

ASTON MARTIN DB7

1998

Coupe S. Charger

G reen

SPECTR E 1997

350H P

R ed

wwwibotomotj^^ggjjjjtr # f

w ide "World delivery"


Istrancalar Photos TİJEN BURULTAY


Kırklareli’nden D em irköy yoluna saptığımızda

F r o m the town of Kirklareli in northwest Turkey, w e turned off the

masmavi gökyüzü ve güneş, sonbahar görüntüsü altındaki kızıllaşmış ağaçlara, sapsarı otlara arka­ daşlık ediyor; ilerideki tepelerdeki beyazlıklar kar peşinde olan bizleri hiç kesm eyecek gözüküyor­

main road and headed eastwards towards the village of Demirkoy.

du. K u zeye, yani Istra n ca la r’a (Y ıld ız D ağları) yaklaştıkça beyazlık artmaya başlasa da “Bir ara buralara kar yağmış, hepsi de eriyip gitmiş” dü­ şüncesinden başka bir şeyin akla gelm esine im­ kân yok. Erenler ve Evciler’den sonra dağlardan önceki son durak olan Y en ice köyünün görüntü­ sü şaşırtıcı. Zira b e ş d akika ö n ce kupkuru bir dünya bizi sarmalarken, Y en ice ’de bir dede, kar­ ları küreyerek bakkal dükkânının önünü açmaya çalışıyor. “Siz yukarılara çıkın, asıl manzara orada. Kar yağalı bir hafta oldu. Daha ağaçlar iizerindekileri dökm edi” diyerek iki kolunu yana açıp, b e ­

The sun shone in a blue sky, lighting up the trees in their red autumn garb and the golden yellow grass. But it was the glinting snow on the hilltops to the north that we were heading for. Although the distant glimpses of snow increased as we drove into the mountains, there was still no sign of it around us, and we began to wonder if the snow had fallen and thawed again. W e drove past Erenler and Evciler towards Yenice, the last stop on the mountain road. And there our wish was fulfilled. Suddenly there was snow everywhere, in startling contrast to the colourful dry landscape w e had been driv-

lini ileri doğru kırıp karla yüklü ağaçları gösteri­ yor. Y en ice ’den Istrancalar’a çıkış fazla dik değil. Buzlu asfalt yolun kenarları karla dolu. Belli ki birileri yolu açm ak için yoğun çaba harcam ış. Nere­ deyse bir metre yüksekliğindeki kar yığınları göz korkutucu. Istrancalar’ın 1031 metre ile en yüksek noktası olan Mahya T ep esi’nin içlerine girince kar küreyen d ed enin söyledikleri çıkıyor. H er taraf bem beyaz. B elki ağaçlar kendilerini giydiren yeşil yapraklarından yoksun, ama kar onları bir başka 38 S K Y L IF E

A R A L IK

—j> -

D EC EM BER 2001


süslemiş. Yol adeta bir köprü hatta tünel görüntüsünde. Daha yukarılarda sis nedeniyle dört bir yanımız b em b e­ yaz. Istrancalar’ın kayın ve m eşeden oluşan ormanında gürgen ve çam ağaçları da göze çarpıyor. Bunların dı­ şında dağ kavağı, kızılağaç, karaağaç, dişbudak, baldı­ ran, zakkum , fındık, ıhlamur, defne, muşmula, yabani elma ağaçlarıyla birlikte Karadeniz fundalarının çoğu da orm anın sakin leri arasında. A ğaçlar, kış m evsim inde yapraksız olm aları ve ince yapılarına karşın dizilişleri nedeniyle birkaç metre öteyi göstermiyor. İçeri girildi mi

ing through just five minutes before. In Yenice an elderly man wielding a spade was trying to clear a space in front of his grocery shop. He told us that the first snow had fallen a week ago, and that we should go higher into the mountains for the best views. So we set out again, Beyond the village the asphalt road rose at a gentle gradient, with heaps of cleared snow a metre high along the verges. As we approached Mahya, at 10 3 1 the highest summit in the Yıldız Mountains of the Istranca range, the scenery was just as the old man had predicted. Everywhere was white as far as we could see. Snow had replaced the fallen leaves on the trees, and the road had become almost like a tunnel through the snow. The heights above were swathed in white mist. Although the trees w ere bare, their slender branches were so thickly woven that w e could not see more than a few metres ahead. Once in the forest it would hard to keep your sense of direction and find your way out again. T he forest o f the Istranca Mountains is mainly deciduous and consists of a wide variety of species. As well as beech, oak, hornbeam and pine, there is aspen, elm, alder, ash, linden, bay, medlar, crab irili ufaklı pek çok tepeden oluşan Istrancalar, karla kaplı örtii altında sessizlik içinde. / The Istranca range along Turkey’s northwest border is tranquil and silent under its quilt of snow.


Ağırlıklı olarak meşe ve kayından oluşan Istranca ormanlarında, sık ağaçlar geçit vermiyor (üstte). Köylerde sokaklar, kar topu oynayan çocukların (altta). / Oak and beech are the most numerous species of forest tree in the thick Istranca forests (above). Children snowballing in a village of the region (below).

çıkılm ası gerçekten güç. Bir yerden sonra yön duygusu tam am en kaybolabilir. Kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu Istrancalar, irili ufaklı birçok tepeden oluşuyor. Mahya T ep esi’nden kuzeyba­ tıya doğru Fatm akaya T ep esi (901 m ), Sivritepe (851 m ), Kaletepe (846 m), Dalyantepe (725 m) sıralanırken; güneydoğuya doğru Kam elya (7 7 6 m ), Dikilitaş (5 0 3 m) ve Pendik (3 9 3 m) tepeleri başlıca yükseltiler. Sıra­ dağların bir diğer uzantısı da Karadeniz’e doğru yük­ seklikleri 690 m etreden 200 m etreye değişen Kayacık, Aksu, Domuzbayırı gibi tepeler. Geçitağzı, Istrancalar’ın kuzeybatısında, Bulgaristan sı­ nırına son d erece yakın olan ve genel olarak orm ancı-

apple, oleander and tree-heath. The Istranca range runs from northwest to southeast, and the main summits to the north after Mahya, the highest, are Fatmakaya Tepesi (901 metres), Sivritepe (851 metres), Kaletepe (846 metres) and Dalyantepe (725 metres); while those to the south are Kamelya (776 metres), Dikilitaş (503 metres) and Pendik (393 metres). Another arm of the range extends towards the Black Sea to a maximum height of 690 m etres, w ith sum m its including Kayacık, Aksu and Domuzbaym. Very close to the Bulgarian frontier is the village of Geçitağzı, whose inhabitants make a living from forestry, felling trees for the State Forestry Department and on their own land. Tree 40 S K Y L IF E

A R A L IK

D EC EM BER 2001


G r a f v o n Fa b e r -C a s t e l l

M a sa S e t i: G üm üş

k a p l a m a k a p a ğ iy l a

İNCE KANALLI KIZILAĞAÇ KUTU. S e d ir

a ğ a c in d a n y a p il m iş c e p k a l e m l e r i;

İÇİNDE SİLGİ BULUNAN G ÜM ÜŞ KAPLAMA KALEM KAPAĞI VE ETKİLEYİCİ ÇİZGİLİ DOKUSUYLA G ÜM ÜŞ KAPLAMA KALEMTRAŞ.

Ç ıra ğ a n S a ra y ı E fen d y M ü c e v h e ra t (0 2 1 2 ) 2 3 6 21 83 - 2 3 6 21 8 5 • E d w a rd s o f N işan taş (0 2 1 2 ) 2 3 3 17 7 1 , E d w a rd s o f H isar (0 2 1 2 ) 2 5 7 33 4 9 , E d w ard s of Köşk/Ankara (0 3 1 2 ) 441 75 73 • G inza (Karum İş Merkezi)/Ankara (0 3 1 2 ) 4 6 8 4 5 2 6 • Karum /İstanbul N işantaşı (0 2 1 2 ) 241 7 9 8 8 , M ayadrom (0 2 1 2 ) 2 7 8 4 9 4 8 • M udo C ity A km erkez (0 2 1 2 ) 2 8 2 0 4 7 3 , M ud o C ollection N işantaşı (0 2 1 2 ) 2 2 5 2 9 5 0 , M udo C ity C arrefou r (0 2 1 6 ) 4 4 8 0 3 0 0 -0 1 - 0 2 • T em izo cak

Karşıyaka/İzm ir (0 2 3 2 ) 3 6 9 38 3 8 , Alsancak/İzm ir

(0 2 3 2 ) 421 25 7 2 ■ G ab riel Jew ellery (Dedem an Otel)/Antalya (0 2 4 2 ) 321 88 05

A anakxugrubu

A d e l K a l e m c i l i k T i c a r e t v e S a n a y i A .Ş . A n k a r a A s f a l t i S o ğ a n l i k k ö y ü K T

el:

a r ş is i

K

artal

81420 İsta n bu l

(0 2 1 6 ) 3 8 9 5 8 8 4 ( p b x ) F a x : (0 2 1 6 ) 3 5 3 9 2 2 0 , w w w .g r a f v o n f a b e r - c a s t e l l - t r .c o m ,w w w .g v f c - tr .c o m


Istrancalar’da kar bir kez düştükten sonra mart ayına kadar kolay kolay yerden kalkmıyor. Bu yüzden köylerde sessizlik hâkim. / Once the first snow has fallen in the mountains, there is unlikely to be any thaw until March, and the inhabitants settle down to a quiet winter.

lıkla geçinen bir köy. Devletin orm ancılık işletmelerinin yanı sıra kendileri için de ağaç kesimiyle uğraşıyorlar. Kesim konusunda son derece bilinçliler. Devletin belir­ lediği sınır ve alanlar dışında hiçbir yerde ağaçlara do­ kunulm uyor. Ekim de başlayan kesim sezonu nisanda noktalanıyor. Bunun da nedeni ilerideki aylarda ağacın susuz kalacak olması. Bu basit kurallara uyan köylüler aynı ağacın, yirmi yılda bir yeniden kesim ine şahit ola­ biliyor. Geçitağzı’nda asıl şaşırtıcı olan ‘D olm en’ ismiyle bilinen büyük kaya mezarların bulunması. Köy içinde

felling is strictly regulated so as to ensure sustainability of the forests, which are renewed over a cycle of 20 years. The felling season begins in O ctober and ends in April, before the dry weather sets in. A t Gefitagzi are large prehistoric tombs of the type known as dolmen, formed of two large upright stones covered by a capstone. The inhabitants of Gefitagzi call them 'kapakkaya', which means ‘cap-rock’. Such tombs are widespread in Europe, but not common in Turkey. Higher in the mountains is the tiny village of Kula, where ani­ mal husbandry is the main occupation. In most of the villages


Kış aylarında kendilerini giydiren yeşil yapraklardan yoksun kalan ağaçları kar bir başka süslüyor. / Snow takes the place of leaves on the bare trees.

geçm işleri bilinm ese de D olm en ö z e l­ likle Avrupa’da tarih öncesi dönem lerde kullanılan bir mezar yöntem i. Ölü top­ rağa g öm ü ld ü k ten son ra k arşılık lı iki büyük kayanın üstüne b enzer bir b aş­ kası konularak adeta bir ev yapılıyor. Bu görünüşünden dolayı D olm en yöre halkının dilinde, ‘Kapakkaya’ oluvermiş. Kula ise daha içerilerde ve yüksekte bir Trakya köyü. Geçitağzı’nın aksine hay­ vancılık başlıca uğraş. B irçok köydeki ahşap ve kerpiç evlerin yerini alan b e ­ to n arm e ve tuğlalı y ap ılaşm a b urad a yok. Yirmi dört hanelik köyde neredey­ se yüz yıllık evler var. Evlerin hepsi tek katlı ve beyaz.

in this area the traditional wooden and adobe houses have been replaced by concrete and brick, but in Kula all 24 cot­

Çavdar saplarından yapılma dam ların bulunm ası Kula köylüsünün d oğayla uyumlu yaşam asının bir örneği. Saplardan yapılma dam yirmi yıl dayanıyor. Soğuğu al­ mıyor, sıcağı vermiyor, yağmur taneleri üstünden akıp gidiyor. Köylüler yoğun kar yağışlarında yollarının ka­ panm asına alışmış. “Kar bu sen e biraz g eç geldi ama artık kolay kolay da kalkm az.” diyorlar. O zaman neler yaptıkları soruyoruz. Mavi gözlü, kır saçlı ve bıyıklı, kahverengi kalpaklı, güleç yüzlü am ca cevap veriyor: “Y o llar kap anınca n e yapacağız? Köyün orta yerinde Mevlana gibi dönüp duruyoruz!” •

tages remain as they were built a century ago. The roofs are thatched with rye straw, which insulates the interior from both summer heat and winter cold and allows the rain to run off without seeping through. They are rethatched every 20 years. After heavy snowfall the road to the village becomes impassable, but the local people are accustomed to this inconvenience. W h e n w e asked how they manage, a grey­ haired elderly man wearing a brown kalpak told us, 'W h at can we do when the roads are closed? W e circle round the village square like den/ishes!’

* Erdem Kabadayı, yazar.

* Erdem Kabadayı is a freelance writer. 43 S K Y L IF E

A R A L IK

D E C EM BER 2001


Ali Ihsan Gökçen

Y etiştiği m evsim e, o güzelim so n b ah ara d ayanarak

C h e s tn u ts are inextricably associated with autumn, bringing

kestane için hüznün meyvesi d esek biraz abartılı kaça­ cak galiba. Kestanenin, insanların kum yaprak yığınları­ nı çıtırdatarak, rüzgârın uğuldadığı sokaklarda, hülyalı bakışlarla yaptığı kısa gezintilerin mevsimine ait olduğu

to mind the crackling o f dry brown leaves underfoot and blustering winds. In towns and cities all over Turkey chestnut sellers appear on the streets roasting

chestnuts on tin sheets

over tiny braziei's.Itis hardto peeland eat the hot chestnuts

d o ğ ru . A m a, o b u kısa gezintilerin kü­ çük sıcak bir m olası­ dır daha çok. Altında

without burning your

kü çü k bir m angalın yandığı sac tezgâhla­ rın ü s tü n d e k a b u ­ ğ u n d a n sıy rıla n ve sıcaklığını almak için

th e y

ağızda hafifçe dolaş­ tırılm a d a n m id e y e in d irilm eyen iyi bir yol arkadaşıdır. K estanenin anlam sal y o lc u lu ğ u n u n m o ­ dernleşm e serüveni-

one

fingers and m outh, but they are too deli­ cious to w a it until have

co o le d

down. Roasting chestnuts at home on the coal or wood fired stove was of

the

great

pleasures o f autumn and w inter evenings until the ad ven t o f cen tral

heating

in

most homes. In the past

S K Y L IF E

A R A L IK

DECEM BER 2001

fam ilies

and


THE CHANGE YOU FIRST SHOULD get a tadte of the tradition

F o r the fin est in T urkish Cuisine

Reservations : (0212) 231 41 00 O PERATED BY

O ffic ia l Representative of the Turkish cuisine.


Kuzey yarımkürenin tüm ılıman bölgelerinde yetişen kestane ağacı, ka­ yıngiller ailesinin bir ferdi. Ekim ve kasım aylarında hasadı yapılan kestanenin meyvesini ilk bakışta tanımak zordur. Çünkü, dikenli dış ka­ buğu onu bir zırh gibi kaplar. / The chestnut tree grows throughout the temperate zone of the northern hemisphere. The ripe chestnuts enclosed in their prickly armour are gathered in October and November.

friends could sit around chatting while the chestnuts cooked on the hot lid of the tin stove. In those days of course there was no need for the chairs to be aligned to face the television, and everyone could sit in a cosy inti­ mate circle around the source of heat. Stories and jokes were told, while the chestnuts filled the air with their wonderful aroma. The sweet chestnut grows throughout the temperate zone of the northern hemisphere, and there are sixteen different species altogether, that native to Turkey being Castanea sativa, or the Anatolian chestnut. Chestnut trees are found all along Turkey's northern coast, and in the northwest region as far as the Aegean. The finest variety is that which grows in the province of Bursa, and this tree was introduced to G reece in ancient times, spreading from there to Italy and other Mediterranean countries. Chestnut trees have a long life of up to 500 years and grow to a height of 30 metres, making them one of the most magnificent of Turkey's forest trees. Its dark coloured durable timber has traditionally been used for building houses and furniture such as the solid and capacious trousseau chests in which our grandmothers stored their most treasured belongings and keepsakes.

mizle ne ilgisi var dem eyin. Bu lezzetli yol arkadaşı, birkaç on yıl öncesinin ev sohbetlerinin tamamlayıcısıydı. Çünkü, o zamanlar evlerimizde sobalar vardı: Kömür veya odun yakılan, iyice ısındığında içindeki koru dışarıya alev rengiyle veren o sac sobalar... B u­ gün evlerim izi telev izy o n u n g örü lm e açısın a göre kurgulayanlar, biraz gerilere dönüp eski evlerini dü­ şündüklerinde, eşyaların ve insanların o sobaların et­ rafında döndüğünü hatırlayacaklardır. Peki, kışın ve güzün o tatlı akşamüstü sohbetlerinde sobanın başına toplanıp, eski hikâyelerden, masallardan, yitirdikleri­ m izden bahsederken, sobanın üstünde dert ortaklığı yap an kü çü k k estan eleri hatırlıyor m usunuz? Eski günlerin o tatlı sırdaşlarını... Bilim sel adı Castanea olan ve Kuzey Yarım küre’nin tüm ılıman bölgelerinde yetişen kestane ağacı, kayın­ giller ailesinin bir ferdi. Yerküre üzerindeki bu inanıl­ maz yaygınlığı dolayısıyla, bulunduğu coğrafyaya g ö­ re değişiklik gösteren 16 ayrı türü bulunuyor kesta­ nenin. Türkiye’de yetişen tek türü olan Anadolu kes­ tanesi (Castanea sativa), Kuzey Anadolu kıyılarından

Ali İhsan Gökçen

Chestnut wood was also used for boat building, as the


m

Time to take off...

Follow the rising trend of the Turkish economy with the Istanbul Stock Exchange. ISTANBUL STOCK EXCHANGE


Türk mutfağının en eski ve güzel tatlılarından kestane şekeri (solda). Kestane, insanların rüzgâ­ rın uğuldadığı sokaklarda, kuru yaprak yığınlarını çıtırdatarak, hülyalı bakışlarla yaptığı gezintilerin küçük, sıcak yol arkadaşıdır (altta). / Glaceed chestnuts are a delicious traditional Turkish sweet (left). In autumn when the wind whistles through the streets and dry leaves crackle underfoot, roast chestnuts are a warm and comforting accompaniment to outdoor strolls (below).

20th cen tu ry Turkish p o et Nazim Hikmet reminds us in his Ballad of the W a r o f Independence. 'T h eir boats were of chestnut wood, from three to ten tons, and beneath their sails they g

once carried hazelnuts and tobacco,

,

sugar and olive oil. Yet now they were

w

|

loaded with secrets,' he writes in refer­ ence to the Black Sea mariners who smuggled weapons into Anatolia. W h o

knows what other long voyages through stormy seas boats made of chestnut wood made in past centuries. T he fruit o f the chestnut ripens in O c to b e r and November, but the trees do not give them up easily. They are gathered before they fall to the ground by strik­ ing the fruits with long poles, and then comes the job of removing the thorny armour enclosing them. To do this Yavuz Meyveci / Print Photobank Turkey

Marmara bölgesinin içlerine ve E ge’ye kadar geniş bir alana yayılmış durumda. Eski çağdan beri, ünü dört bir yana yayı­ lan Bursa kestanesinin, G rekler tarafından Yunanistan’a ora­ dan da İtalya ve Akdeniz ülkelerine yayıldığı biliniyor. 500 yıla ulaşan uzun bir öm ür süren kestane ağaçları, 30 m etre­ yi bulan dev yapılarıyla, Anadolu ormanlarının en görkem li ağaçlarından. Biz onu çoğu zaman sad ece o lezzetli m eyve­ leri ile hatırlasak da, kestanenin koyu renkli ve dayanıklı kerestesi çok eskiden beri ev ve mobilya yapımında kulla­ nılıyor. Şimdilerde ortalıkta pek gözükm eyen, ama nineleri­ mizin tüm varlıklarını, geçm işlerini em anet ettikleri çeyiz sandıkları, onun dayanıklılığının en güzel nişaneleri. Peki, kestanen in en eski deniz yolculuklarının da ayrılmaz bir parçası olduğunu unutacak mıyız? Nazım Hikmet’in Kurtu­ luş Savaşı D estanı’nda Anadolu’ya silah kaçıran Karadenizli denizcileri anlattığı o unutulmaz dizeleri hatırlayalım: “T ek ­ neleri kestane ağacındandı, üç tondan on tona kadardılar. Velakin yelkenlerinin altında fındık ve tütün getirip, şeker ve zeytinyağı götürürlerdi. Şimdi büyük sırlarını götürüyor­ lardı.” Eski deniz yolculuklarının bu kadirşinas arkadaşı kim bilir ne yollar kaydetti, hangi fırtınalı denizden kimleri, ne­ relere aşırdı? Ekim, kasım aylarında hasadı yapılan kestanenin meyvesini ilk bakışta tanım ak zordur. Çünkü, dikenli dış kabuğu, haydi özgün ismiyle söyleyelim , ‘kupula’sı onu bir zırh gibi kaplamıştır. Bu dev ağaçların m eyve­ sinin toplanm ası da ayrı bir derttir. Uzun sopalarla dalları dövülen kestane, o küçük meyvelerini ö y le k o la y k o la y v e rm e z . Onu, o ilginç kupulasından sıyırm ak da bir başka iştir. Toplanan kestaneler toprağa göm ülür ve o dikenli zırhın­ dan kurtulup pırıl pırıl parlayan 52 S K Y L IF E

A R A L IK

D EC EM BER 2001


Anadolu ormanlarının en görkemli ağaçlarından olan kestanenin kerestesi çok eski zamanlardan beri eşya yapımında kullanılıyor. Kestane ağacının sürgünlerinden sepet ören köylü (solda) ve yine sepet tekniği kullanılarak yapılan bir kapı (altta). Chestnut wood has long been used for furniture making, and its root suckers are used to weave baskets (left) and even doors (below).

the chestnuts are buried for a few days, after which the shell is easily removed, revealing the glossy nuts in their full splendour. Candied chestnuts are a mouthwater­ ing delicacy produced in large quanti­ ties in Bursa, and with not much trou­ ble can be made at hom e. A fte r removing the outer peel the chestnuts are blanched to re m o ve the skin. These are now placed in syrup and

yeni kostümü, o güzelim kabuğuyla oıtaya çıkm ası beklenir. Ancak, kesta­ nenin daha ço k numarası var. Örneğin, Türk mutfağının eski ve güzel tatlıla­ rından kestane şekeri için biraz daha uğraşmamız gerekiyor. Ö nce, dış ka­ bukları soyulacak; sonra iç kabuklar soyulacak hale gelene kadar hafif ateşte kaynatılacak. Artık, tam am en çıplak hale gelen lezzet topakları, hazırlanan şerbette, kaynatılmadan, hafif ateşte iki saat süre ile pişirilecek ve soğuması için bekletilecek. Evde kestane şekeri yaparken en çok dikkat edilm esi gere­ kense, kabukları soyulmuş kestanelere çocukların bitm ek bilm ez saldırıları olsa gerek... Sıkı bir nişasta, sakkaroz, protein ve tanen deposu olan kesta­ ne, gelişm e çağındaki çocuklar için çok yararlı bir gıda. Ayrıca, kabuklarının kaynatılmasıyla elde edilen çayın ateş düşürücü ve sinirleri yatıştırıcı bir et­ kisi olduğu bilinir. Kan dolaşım ını düzenleyen ve kasları güçlendiren kesta­ nenin yararları, saym akla b ite­ cek gibi değil. K estane birçok et yem eğinin de sıkı bir müttefiğidir. Yılbaşlarının m ütem m im cüzü kestaneli hindileri unutm ak mümkün mü? Y a g e rçek bir tat deryası olan k estan eli pastalara n e dem eli? K a ra d e n iz k ö y lü le rin in g e n ç sürgünlerinden sepetler ördüğü, a rıların ç iç e k le r in d e n ü rettiği balın rayihasına doyum olm adı­ ğı kestanen in, d oğanın verdiği en m uhteşem hediyelerden biri o ld u ğ u n a k u şk u y o k . S o ğ u k , sisli ve rüzgârlı sonbaharın son g ü n le r i k ış ın a y a z ın a d o ğ ru d ev red erken , geçm işte olduğu gibi şimdi de kestanenin sıcak dostluğunu kendinizden esirge­ meyin. •

cooked over a low heat, keeping the temperature just below boiling point, for tw o hours before setting them aside to cool. Probably the most diffi­ cult part of the process is preventing the younger members of the family from eating the chestnuts as they are peeled! Chestnuts also go well with several meat dishes, and of course as a stuffing for turkeys at N ew Year, not to mention wonderful chestnut cakes of different varieties. Chestnuts are an energy rich and nutri­ tious food containing starch, sucrose, protein and tannin, and are especially valuable for growing children. A tisane prepared from the shells is used as a herbal remedy for reducing fever and calming the nerves. The nuts them ­ selves im prove the circulation and strengthen the muscles. In the villages of the Black Sea region baskets are w oven from supple young chestnut twigs, and honey made by bees from the nectar of chestnut flowers is one of the most fragrant vaneties. In short, the chestnut is one of the finest gifts of nature. So now that late autumn is here, bringing cold, misty and windy days, do not forget to stop at the next chestnut stall you see and treat yourself to a bag of scorching hot tasty chestnuts.

* Barış Doğaı, yazar.

* Barış Doğru is a freelance writer. 53 S K Y L IF E

A R A L IK — |h« D E C E M B E R 2 0 0 1


S W S ÏÎ

«SK

(sWSKog^


Diners Club International

®

3 b l 2 3 4 5 b”l E

Dünyanın her yerinde, seçkinliğin, saygınlığın anahtarı bir kredi kartı var: Diners Club International. Türkiye’de sadece Koçbank sunuyor.

QQ0 q î®K0QBANK

£ 0 Ü.CA

3İ H

-»"86 DC

8 İ»

’“ Cn/Ol’ ' o ı / o 3 «w

The Card is key.

KOCBANK


Teknemiz durgun suyu yararak ağır ağır ilerlerken kı­

As our boat slowly cut its way through the still waters of the

yıdaki akbalıkçıllar havalanıyor. Bartın Irmağı’nın Kara­ deniz’e döküldüğü yerden kente doğru yaklaşırken, bu y eşil suyu n g e çm işte k i adını fısıldıyoruz salkımsöğü tlerin yapraklarına: “P a rth e n io s... P arth en io s ”. Sıçrayan k efallerin y en id en suya d üşerken çıkarttığı şıpırtıdan b a ş­ ka bir ses gelm iyor kar­ şılık o la ra k . P e k i, kim d ille n d irece k b iz e B a r­ tın ’ı? T e k n e om urgaları arasında çalışan ustalar m ı, ‘G a rıla P a z a r ı’nd a te z g â h ku ran k a d ın la r mı, ahşap m erdivenleri-

river, the egrets on the bank spread their wings and took to the air. W e were making our way up the Bartin River from its estuary on the Black Sea to the town of the same name. W e e p in g w illow s bent tow ards the green w ater, and grey m ullet leapt

A R A L IK

v ie w

and

pered to them the ancient name o f Parthenios, but received no reply. So who w as to tell the story o f Bartin? The boat builders hard at w ork on the rib cages of half-finished fish­ ing boats; the women sell58

S K Y L IF E

into

splashed back again. I whis­

D EC E M B E R 2001


v l *& > ■ % : -*•- İr1* . '«• "*»

'’jafiH1'

ni ç ık a rk e n ç o ­ cukluğum uzu anımsadığımız es­ ki evler mi, yok­ sa cam kenarın­ da telkırm a yaz­ m a la rı y a ra ta n gen ç kızlar mı? Teknem izin kar­ Bartın Nehri son çektirmelerine hâlâ kucak açıyor (üstte solda). Bartın Nehri’nin kıyısından Karadeniz’e doğru ilerlerken tekne yapım­ şısına b ird en çıcılarıyla kartlaşıyorsunuz (üstte). / The last çektirme boats still carry goods up the Bartın River (above left). On the lower reaches of the river boat builders can be seen at work (above). kıveren yaşlı bir çektirm e söyleni­ ing their wares in Garila Market; the old houses filled with yor kendi kendine: “Benden başka kim anlatabilir Bar­ such nostalgic memories of childhood; or the young girls

tın’ı? Hem denizin, hem ırmağın, hem karanın, hem de insanın kahrını çektim b en !” Haklı am a, biz Orduyeri Köprüsü’n e kadar gitm ek ve oradan insanların arasına,

working their embroidery at the windows? A large elderly boat coming in the other direction grumbled to itself, 'W h o but I can descnbe Bartın? I who know all the

sokaklara dalm ak istiyoruz. O sokaklarda çiçekli b ah çe­ ler, yufka açan kadınlar, damlarda uyuyan kediler, a-

difficulties of both sea and river, land and men!' True, but w e 59

S K Y L IF E

A R A L IK

D EC EM BER 2001


Dervişoğlu Hanı bakımlı görüntüsüyle konuklarını ağırlıyor (üstte). Bartın evlerinin damlarında kediler, Taşhan’ın avlusunda insanlar var (altta solda). Çarşıdaki eski ilkokul, şimdi belediye binası (altta sağda). / Dervijoğlu Han has been restored and now welcomes visitors (above). Cats sleep on the roofs of Bartin’s houses, and people chat in the courtyard of Taşhan (below left). The city hall is a former primary school (below right).

yakta kalmayı inatla sürdüren ahşap evler ve anılar var. B artın evleri, O sm anlı d ön em i sivil m im arisinin son tem silcilerinden. Pencerelerinde oyalı perdeler... O dala­ rındaki sandıklarda çatkı yazm alar, göynekler, uskufa yelekler birer hazine gibi saklanıyor. Telkırm a işleri y ö­ reye özgü bir el sanatı olarak hâlâ yaşatılıyor. İşlem e sı­ rasında kullanılan gümüş telin elle kırılarak koparılması işin tem elini oluşturuyor. Ahşap, bir d önem Bartınlıların oyuncağı olm uş. Ihla­ murla, şimşirle, cevizle haşır neşir olan eller tekneler, gem iler, ağaç oym alar yapmış. Evliya Çelebi ‘Seyahatna-

were eager to get on to the Orduyeri Bridge, and there min­ gle with the townsfolk and explore the streets. Flower gar­ dens, women rolling out pastry, cats asleep on roofs, dilapi­ dated wooden houses resolved to stay on their feet, and memories awaited us there. The Ottoman houses of Bartın, with their lace curtains at the windows, are the last representatives of the past. Within, trousseau chests contain the cloths embroidered with sequins known as çatkı worn by young girls at weddings, handwoven undershirts known as göynek, embroidered yellow waistcoats and other treasured items. Some handcrafts have died out,


MERIKAya ,U ruif: ^

KDOG

BUSINESS (

'fifiteS&Miles'tJyesi o lu n ,”* bu fırsatlardan anında yararlanın! TU RK H A VA YOLLARI Türk Hava Yollan Özel Yolcu Programı M iles&Miles'ın bu promosyon uygulaması. 19 Kasım 2001 - 31 Mart 2002 (bayram, yılbaşı ve sömestr tatilleri hariç) tarihleri arasında geçerlıdır Promosyondan yararlanmak için. 1) Geçerli bir Mıles&M ıles kartı sahibi olmak gerekir Mıles&Mıles uyelıgı, başvuru formu doldurulduğu anda, formda yer alan kart numarası ile veya internette www.tkmilesandmıles com adresinde onlıne yapılacak işlemde belirlenen kart numarası ile hemen başlar 2) M ıles&Mıles kart sahibinin. Türk Hava Yollan tarafından icra edilen seferlerde, tam ücret ödeyerek adına düzenlenmiş bir adet Business Class gidiş-dönüş Amerika veya Uzakdoğu bileti satın alması gerekir Bu yolculuk karşılığında, kazanılan miller ilave bonus millerle 20.000 mile tamamlanmakta, böylece üyelerimiz. 1 adet Avrupa Economy ya da 1 adet yurtiçi Business Class bilet kullanım hakkt kazanmaktadır Daha fazla bilgi için lütfen Türk Hava Yolları Satış Ofısleri’ne. Mıles&Mıles Çağrı Merkezı'ne (0212 -444 0 849) veya acentenize başvurunuz


m esi’nde Bartın ve A m asra’da kalyonların yapıldığım yazıyor. O sm anlı gem i yapım cılarının torunları bugün

but the so-called 'broken wire work’ of this region is still very much alive. This embroidery is worked with silver wire and

de Kurucaşile, Tekkeönü, Kapısuyu ve Amasra’da ağacı coloured silks. öp e koklaya tuz kokulu elleriyle işlerine devam ediyor. In the province of Bartın woodworking of all kinds used to be O nlar deniz kıyılarında çalışırken, Bartın çarşısı da her among the principal occupations. Linden, boxwood, and wal­ günkü hareketlili­ nut were sawn, can/ed and shaped ğini yaşıyor. Kimi, into boats, ships, houses, carved shut­ şa d ırv a n ç e ş m e ­ ters and ceilings, and the 17th centu­ sinden ünlü ‘kav­ ry writer Evliya Çelebi records that şak suyu’nu içer­ galleons were built here. Even today ken, 1912 yılında boat building remains a flourishing çeşm ey i yaptıran trade at Bartın, Kurucaşile, Tekkeönü, Karakaşoğlu Hacı Kapısuyu and Amasra. Arif Kaptan’a dua The centre of Bartın was bustling ediyor. Kimi, gü­ with shopper's and tradesmen. People neş b a ta rk e n İnw ere quenching their thirst at the k u m u ’nda olm ak fountain built in 19 12 by the sea cap­ için arkadaşlarıyla tain Karakaşoğlu Hacı A rif Kaptan. s ö z le ş iy o r. G ü n ­ Known as Kavşak Suyu, this spring lerd en salı ya da water is renowned for its fine flavour. cuma ise, kimileri O n Tuesdays and Fridays wom en ‘G a rıla P azafrom the locality set up their stalls r ı’n d a n h a fta lık and sell home-grown vegetables and e r z a ğ ın ı a lıy o r . fiuit, milk and home-made yoghurt at Pazar adını, b ah ­ th e G a rila o r W o m e n ’s M arket. Bartın’a özgii bir elsanatı olan telkırma, günümüze 17. yüzyıldan ulaşmış (üstte). çesind en ve hay­ Historic buildings in the town include Ahmet Güldür eski Bartın evlerinin maketlerini yapıyor (altta solda). Bartın yaz­ vanlarından eld e the old two-storey stone han with 18 malarından yapılma yelekler (altta sağda). / Traditional silver wire embroidery ettiği sütü, yoğur­ room s, known as Taşhan, w h ere has been worked in Bartın since the 17th century (above). Ahmet Güldür makes

du, çileği, biberi, merchants transacted business in models of old Bartın houses (below left). Waistcoats made of local printed cot­ m a ru lu b u ra d a O tto m a n tim es, and the late r tons (below right). satan kadınlardan Dervişoğlu Han, built in 1897. The alıyor. Taşhan dediniz mi, Bartın’da bilm eyen yoktur. latter is a red painted building which has recently been 18 odalı, iki katlı ve dikdörtgen planlı bu yapı eski bir restored. Both these hans now house restaurants. The ticaret merkezi. Daha sonra yapılan, 1897 tarihli Dervi­ Ministry o f Culture and Provincial Cultural O ffice have şoğlu Hanı ise kırmızıya boyalı, elden geçirilm iş yeni launched a restoration programme for the province's histonc haliyle oldukça güzel. Her iki handa, lokantalar da var. buildings, including the castle walls and church in the nearby Kültür Bakanlığı ve İl Kültür Müdürlüğü, Bartın’daki es­ town of Amasra. A museum is now being established in the ki yapıları restore ederek korum a bilincinin yerleşm esi­ same town, and a local beauty spot, Ulukaya Falls, is now lit ne yardımcı oluyor. Şadırvan’ın restorasyonu ve Ulukaup at night. Encouraging local awareness of the province’s ya Şelalesi’nin ışık düzenlem eleri tamam lanırken, Amasnatural and historic heritage is a primary aim of the office's


Bizim evde E k o E n e rji Sistemi® var, siz d e v ar m ı? Evim izin enerji m aliyetlerini m inim um a in d ire cek , güvenli, çe v re c i ve k e sin tisiz bir enerji siste m in e ihtiyacı vard ı... Önce dökme LPG konusunda

uzman olan İpragaz’a danıştık. Sonra mühendis abiler geldi, enerji ihtiyacım ıza en uygun projeyi önerdiler, kabul ettik. EkoEnerji® Sistemi kuruldu. Gelip ücretsiz bakımını da yapıyorlar. Annem, İpragaz’ın EkoEnerji® S istem i’ni herkese anlatıp hava atıyor!

0 www.ipragaz.com .tr e-m ail: ipranet@ipragaz.com.tr

İPRAGAZ LPG uzmanı

İPRAGAZ n E K O E N E R J İH A T T I®

0800 211 60 11


ra’da kale surları ve kilise onarımı, müze düzenlem esi sürüyor. Bartın’ın Karadeniz kıyısındaki ilçeleri, en az kendisi kadar ünlü. Adını bir prensesten alan Amasra, hafta sonları büyük kalabalıkları konu k ediyor. Küçük limanı, Kuşkayası Anıtı, B ak acak T ep esi, ışıklandırılan kalesi yanında, her m evsim bulunan balığı ve lezzetli salatasıyla hizmet veren lokantala­ rıyla ünlü. Am asra-Kurucaşile arasındaki Çakraz, A kkonak, G öçkün ve Cambu koylarıyla, Bartın’dan Zonguldak’a uzanan sahil şeridindeki İnkumu, G üzelcehisar, Mogada ve Kızılkum plajları yazın gözdeleri. Bartın’ın yarısından fazla­ sını kaplayan orm anlar öz e llik le U lu s’ta lirik g ö ­ rüntüler yaratıyor. Sonba­ harda pencere yanlarında kurutulan biberlerin, yağ­ m ur so n ra la rı d ört yanı dolduran mantarların y e­ rini, baharda çiçeklerin ü-

Bartın’ın Karadeniz kıyısındaki ilçesi Amasra, yaz-kış büyük şehirlerden gelenlerin akınına uğruyor (üstte). Bartın-Amasra yolundaki Kuşkayası Yol Anıtı, Rom alılardan kalma (sağda). / Amasra is a picturesque town on the Black Sea coast east of Bartın (above). Kuşkayası, or Bird Stone, is a Roman highway monument (right).

work. Amasra, named after an ancient princess, is at least as famous as Bartın itself, and attracts many visitors at weekends. This lovely small town, with its small har­ bour, Kuşkayası Monument, and city walls, is also renowned for its fish restaurants. During the summer months the beaches of Çakraz, Akkonak, Göçkün and Cambu between Amasra and Kurucaşile, and to the west between Bartın and Zonguldak the beaches of inkumu, Güzelcehisar, M ogada and Kizilkum are favourite spots. O n fine evenings people drive out to inkumu Beach or flock to the tea garden in Amasra to watch the sunset, as the golden ball of the evening sun descends towards the horizon. O ve r half of the province is thickly forested, the most beautiful woodland scenery reputedly being at Ulus. In autumn strings of peppers are hung up on the cottage


Karadeniz’de günbatımı altın bir topun suya batışını anımsatıyor (üstte). Ulus ilçesi ormanlık dokusu ve yaylalarıyla Bartın’ın denizden uzak yüzündeki rengi, yeşili bize sunuyor (altta). / The sun sets like a golden ball over the Black Sea (above). The inland district of Ulus, with its forests and mountain pastures, is a ver­ dant area of beautiful scenery (below).

w alls to dry and m ushroom s

zerlerinde dinlenen b öcek ler ve kuşlara ıslıklarıyla karşılık v e ­ ren sığırtmaçların sesleri alıyor. Kışın dalgalarıyla m endirekleri aşan Karadeniz, yaz güneşinde kayaların altına altına sok u lu ­ yor. A m asra’daki ça y b a h ç e si akşamüstü altın bir top gibi ufukta yitip giden güneşi seyre­ denlerle doluyor. Bahar günle­

spring up in abundant diversity after rainfall. In spring the place of mushrooms is taken by flowers, and the air fills with the sound of bees humming, birds singing, and herdsmen whistling. The Black Sea also undergoes dram atic changes from season to season, the fierce waves of winter making way for a more gentle character

rinde Arıt ve Uluyayla yaşam ı k elebek kanatlarıyla, derelerle ve yayla evleriyle kucak­ lıyor. M ağara m eraklıları ise, yerkabu ğunu n gizlerini çözm ek için Amasra’nın Karakaçak köyündeki Gürcüo-

in summer, as the water laps beneath the rocks. In the hot summer months many people stay in mountain huts on the high pastures of Arıt and Uluyayla, enjoying the fresh moun­

luk’un yolunu tutuyorlar. Bartınlıların sıkça yineledikleri bir söz var: “Kavşak su­ yundan bir kere içtin mi, gitm ezsin bir daha buralar­ dan!” Bu sözün doğruluğunu kanıtlayan birçok durum olsa da, zaman yine de bir şeyleri alıp götürüyor kent­

tain air, fast running streams, and butterflies winging their way

ten. Kalansa, telkırmalardaki gümüş tellerin pırıltıları... Biz de Bartın’dan ayrılırken, yaşlı çektirm eye bir uğra­ yalım dedik. Baktık ki, bir türkü mırıldanıyor, ilişmedik. Ama, kulak verm eden de edem edik türküsüne: “B oğaz­ dan yol aşmaz mı? / Sandallar dolaşm az mı? / Sil gözü­ nün yaşını / B ağ olan kavuşmaz mı?” •

drunk Kavşak W a t e r can never drag them selves away.

over the green grass. The cave of Gürcüoluk, with its many stalactites, stalagmites and galleries, at the village of Karakaçak near Amasra is another sight which attracts curious visitors. The people of Bartın have a saying that anyone who has once Certainly we regretted that the time had come for us to go. W e paid one last visit to the elderly boat we had passed on arrival. It seemed to be humming a folk song to itself: ‘Can we pass through the strait? / Is to wander our fate? / W ip e your tears away / Reunited I hope we may.' * Nezahat Turkan is a freelance writer,

* N ezahat T ürk an, yazar. 65 SKYUFE

A R A L IK

— jh »

D EC EM BER

2001


By İLBER ORTAYLI* Photos TUFAN KARTAL / PRINT PHOTOBANK TURKEY


The only man-made structure on earth visible from space is

D ü n y a y a uzaydan bakıldığında görünen tek insan eseri Çin Seddi’dir. İstanbul Surları ise savunma alanında ta­ rihte hiçbir kalenin, şatonun, hatta Çin Seddi’nin dahi erişem ediği bir başarıya ulaştı. Bu surlar D oğu Roma îm p a rato rlıığ u ’nun b aşk en tin i tam bin yıl, g e ç antik çağdaki barbar kabilelerin akınlarına olduğu kadar, ni­ zami ve teknik yönden üstün silahlı ordulara karşı da savundu. Ve o surları ilk kez aşan, Constantinopolis’i aldığında henüz 21 y aşın d a o la n g e n ç su lta n II. M e h m e d ’in (F a tih ) o rd u la rın d a n önce, 13- yüzyıl başında bu m uhte­ şem imparatorluk başkentini işgal eden Haçlılar oldu. Ama, Haçlıların istilası dünya b aşk en ti C onstantinop olis’in surlarının dokunulmazlı­ ğını yıkarak değil, m üttefik görü­ nerek oldu. İstanbul Surları’nın geçm işi, Doğu R om a Im p a ra to rlu ğ u ’nu n y aşın a eşittir. Biz bu imparatorluğu bugün yanlış olarak Bizans diye anıyoruz. Bu tabir 16. yüzyıl Alman hüm a­ nisti H ieronym us W o lffu n , Roma İm paratorluğu’nu yanlış olarak B i­ zans diye adlandırmasıyla ilgilidir. Ve galiba bir siyasi m isyon netice­ sidir. Mukaddes Roma Germ en İm­ paratorluğu’nu B atı’daki imparator­ luğun varisi olarak tanıtma amacını taşır. 1200 yıl bu dünya başkentini savunan surlar, ihtişamı ve güzelli­ ğiyle de şehre gelenleri etkilem iş-

the Great W a ll of China. Yet neither this nor any other defensive walls or castle have kept out enemies for so long as the walls of Istanbul. For no less than 1000 years these walls succeeded in protecting the capital of the Eastern Roman Empire against attacks by barbarian tribes in late antiquity, and later against more disciplined armies with sophisticated equipment. Istanbul first succumbed to the Fourth Crusaders at the begin­ ning of the 13th century, tw o and a half centuries b efo re th e young Mehmed the Conqueror, Ottoman sultan and general o f genius, took C onstantinople at the age o f 21. However, the crusaders owed their conquest of the splendid capital of Eastern Rome not to breaching its invincible walls, but to entering the city under false pretences as sup­ posed allies. The walls of Istanbul date from the founding o f th e Eastern Rom an Empire. The term Byzantine, by which this em pire is to d a y com m only known, is in fact incorrect, it was coined by the 16th century German humanist Hieronym us W o lff, w ho misleadingly applied the name from

Yedikule Surlari’mn önünde sebzelerin yetiştirildiği bostanlar uzanıyor (en üstte). Bizans devrinde ‘Altın Kapı’ denilen törensel giriş (üstte). / Vegetables are grown in market gardens in front of the walls at Yedikule (top). The Golden Gate was the ceremonial entrance to the city (above). 68 S K Y L IF E

A R A L IK — j» -

D EC EM BER 2001

what were probably political motives, his aim being to re p resen t the Germanic Holy Roman Empire as the true successor to the western Roman Empire.


Ç IN A R H O T E L Fener M evkii 348 00 Yeşilköy - İstanbul Phone: +90 (212) 663 29 00 (18 Lines) Fax: +90 (212) 663 29 17 ________________ Internet: nttp://w w w .cinarhotel.com.tr e-mail: reservation@cinarhotel.com.tr________________

s a n a te v i

2 2 4 GUEST ROOMS • 4 SUITES • 2 PRESIDENTAL SUITES 2 RESTAURANTS • 24 HOUR ROOM SERVICE • PASTRY SHOP • 4 BARS TENNIS COURT • SEA WATER OUTDOOR S W IM M IN G POOL HEATED SEA WATER INDO O R S W IM M IN G POOL • JACUZZI S AU N A A N D HEALTH CLUB • JO G G IN G TRAIL A LO N G THE COAST MEETING A N D CONFERENCE ROOMS (1 2 5 0 CAPACITY) 5 MINUTES FROM THE AIRPORT • 30 MINUTES FROM CITY CENTER SHOPPING ARCADE • D&R MUSIC A N D BOOK STORE BARBER A N D BEAUTY PARLOR • C IN EM A


tir. Kara tarafındaki, yani batıya bakan surlar ve üze­ rindeki kapılar Haliç ve Marmara’ya açılan kapılara göre hem zarif ve görkem li, hem de tarihî açıdan da­ ha önemlidir. Zira dünya tarihine yön veren kuşatm a­ lar, savunmalar, Latin uluslarının istilaları, Paleologlar H anedanı’nın İzmit’teki imparatorluklarının m erkezin­ d en şeh re dönüşü, 1453’teki fetih hep bu cep h ed e cereyan etmiştir. Dahası gayet zengin bir hagiyografiye (aziz m enkıbeleri) sahip olan Rum -Ortodoks inan­ cına göre şehrin her kapısında azizlerle ilgili bir mu­ cize m eydana gelmiştir. Büyük Konstantinos şehri ye­ niden (324-330 senelerinde) kurduğunda kara tarafın-

The walls which defended this world capital for 1200 years amazed visitors to the city with their magnificence and beauty. The land walls and their gates on the western side of the city are both o f more aesthetic value and greater historic importance than the sea walls along the shores of the Marmara Sea and the Golden Horn. This is because the main thrust of siege and invasion was always from the west. It was from this direction that the Latin invaders attacked; that the Paleologan dynasty of the Nicean Empire returned to Istanbul following 57 years of Latin domination; and that the Turkish armies attacked in 1453. Yedikule’den Silivri Kapı’ya uzanan sur dizisi, kara surlarının bir parçası (en üst­ te). Mevlevihane Kapısı’nda (üstte sağda) II. Iustinianos ve eşi Sofia’nın adının bulunduğu yazıt görülebilir. Belgrad Kapısı (üstte). / Part of the land walls between Yedikule and Silivri Gate (top). At Mevlevihane Gate (above right) is an inscription with the name of Justinian II and his wife the Empress Sophia. Belgrad Gate (above).

According to the rich heritage o f G ree k O rth o d o x hagiography each gate was the scene of a miracle associ­ ated with a saint. W h e n Constantine the Great rebuilt the city between 324 and 330, the land walls which he constructed lay further eastwards than those w e see 70

S K Y L IF E

A R A L IK

D EC EM BER 2001


Kaybetmekten I I ] hoşlanmayanlar için

Modifiy e Norwood Hamilton Erkek Tipi Saç Dökülmesi Sınıflam ası'

IU

F E § W1 P ?E T. 1 -F i s i ,o a F lf i]

tepe

“Saçım dökülüyor” diye endişeleniyorsanız...

^

tepe■

Saçın ızı karşılaştırın ve sınıflam ada hangi tipe uygun olduğunu belirleyin.

f .

,

tepe

^

Erkek tipi sa ç dökülm esi için artık r

tıbbi bir çözüm var.

c

7R AflRj ®

Kaybetmekten hoşlanmıyorsanız tabletle tedavi yöntemi hakkında cilt doktorunuzla konuşun.

R ef 1. Me C ellan KJ a nd M a rkh am A. Finaste rid e ; A R eview of its U se in M ale P attern H a ir Loss. D rugs 1999 J a n ; 5 7(1): 111-126 ■ ■ â n

n

0

MERCK SHARP & W

C_rH

I C ° p y ri9 h»(c) M E R C K & C o.. Inc., W hite ho use S tation. N.J., U .S .A ., 2001. Tüm hakları saklıdır. M e rck S h a rp D o h m e İla ç la n L td .Ş ti. G azeteciler M ahallesi, Y azarlar S okak No: 30 8 0300 E sentepe / İSTANBUL w w w .m sdtu rke y.co m | 11-2 0 02-P P C -01-TR -0040-J

i


today. It was Anthemius, the capable governor of th e E m p e ro r T h e o d o siu s (408-450), w ho enlarged the walled area o f the city two-fold, building the walls still named after him today. In this way several monasteries, such as the Studion Monastery, and extensive gardens and orchards were enclosed in the city boundary. The area around the Ottoman barracks of Davudpa§a was similarly a military zone in the time of Theodosius. W e will take a brief tour of the land walls, starting from Yedikule at the southern end. There is not time here to stop at each of the gates, as there are ten of them. Emperors like Leo I (457-474), Basilicus (475-476), Phocas (602-610), Leo the Armenian (813-820) and Nicephorus Phocas (963-968) embarked on the path that took them to throne and fame through Yedikule

1453’teki kuşatma sırasında en şiddetli hü­ cumların yapıldığı kapı Topkapı’ydı (üstte ve en altta). Fatih Sultan Mehmed’in kullandığı gülle bugün Yedikule’de bulunuyor (sağda). Topkapı (the Cannon Gate) was focus of the fiercest attacks during the siege of 1453 (above and bottom). One of the cannon balls used by Sultan Mehmed II can still be seen today at Yedikule (right).

G a te .

This

w as

the

cerem o n ial

entrance to the city known as the G o ld e n G a te (P o rta A u e ra ). T he renowned historian Koniates describes the triumphal entry through this gate of several emperors, and Heraclius fol­ lowing his victory over the Sassanids in 629, following which the gate was also known after him. The same chronicler

da (B a tı) inşa e d ilen surlar b u ­ günkünden daha içerideydi. İm­ parator T h eod osiu s’un (4 0 8 -4 5 0 ) becerikli valisi Anthemius şehrin savunma alanını genişletti ve bu­ günkü surları inşa ettirdi. B öy lece şehrin alanı iki misli büyüdü. Studion Manastırı gibi bazı manastır­ lar, b ah çe ve bostanlar surlar içi­ ne alındı. Osm anlı Istanbulu’nun askerî mıntıkası olan Davudpaşa K ışlası’nın bulunduğu bölüm de T h e o d o s iu s d ö n e m in d e a y n ı fonksiyonu görüyordu. Burada Y ed ikule’den güneydeki uçtan başlayarak kara tarafındaki surlar ve kapılarda bir gezi yapa­ cağız. Tabii her kapıda durmamız mümkün değil, çünkü sayılan on olup bu kısa gezi için çok faz­

describes the entry through this gate o f the Latin crusaders, who were to occupy and plunder the city, in 1204. Koniates and his family left the city through the same gate, and th e ir departure seems to have marked the end o f the golden age o f Eastern Rome. The gate which the Turks call Silivri Gate, but which was formerly called the Gate of the Sacred Spring because it led to the Sacred Spring of the

ladır. Leo I (457), Basiliseus (476), P hocas (602). F.rrnenistanlı Leo (813 ), büyük im parator N icephorus P h ocas (9 6 3 ) gibi im paratorlar kendilerini taht, şan ve şöhrete götüren yola Y edikule Kapısı’ndan girm işlerdi. B urası B izan s d evrinde Altın Kapı (Porta Auera) da d en en törensel giriştir. B irçok im paratorun , bu arada Iran S asan ilerin i y enip şehre zaferle giren Heraklius’un da adını taşıyan bu zafer kapısından 1204’deki istilacı ve yağmacı Latinlerin girişini ünlü tarihçi Koniates tasvir et­ mişti. Ünlü tarihçinin ailesiyle birlikte yine bu ka72 S K Y L IF E

Fishes,

is

w h e re

A lexius

Strategopoulos entered the city when

A R A L IK —j * .

D ECEM BER 2001


e l E G A nt . Ju v s J iK P ii ____ _____ __ Drapery, Braiding^ Guipure, Scalloped Ribbons7Bed Coverings, Table Covering^Fancy Fabrics

^feSeretco^lüI I

ik lt

Center Karşıyaka Ö ğretmen_Sokak No:72 27500 _Gaziantep ^Turkey Phone: 90 (342)^23J 2 77 - 323 05 05 Fax: 323 20 30

- ^ ^ » 4 y f l f c ^ e - m a i l : W reko@ te iW eko glu.com .tr http: www.tekerekoglu.-Com.tr| Ş -tÜP? No:14 Laleli İstanbul Phone: 90 (212) 513 16 27 - 513 55 39^513 26 29 Fax: 5137398 -mail: elegant@tekerekoglu.com.tr A vf j '

f Branch Office Gençtürk Caddesi Elegant is a tradem ark of

IheTekerekoğlu Textiles

ltd.

[* » <


İNİZ DOGA

Perde, Brode,

Elegant, Tekerekoğlu Tekstil A .Ş.’nin bir markasıdır.

Fantazi Kumaş


Kara surları üstündeki kapılar, kentin ana caddesi Mese ile bağlantılıydı. Bunlardan Edirnekapısı (üstte solda) ve Sulukule Kapısı (üstte sağda). En üstte, Edirnekapı surları. / The doors in the land walls were connected to the main road through the city, Mese Street. Edirnekapı Gate (above left) and Sulukule Gate (above right). The walls at Edirnekapı (top).

he recaptured it from the Latins in 12 6 1.

pıdan şehri sessizce terk edişi, sanki D oğu Rom a’mn görkem li dönem inin sonunu işaret eder. Türklerin Siliv­ ri Kapı (eskiden Mukaddes Kaynak Kapısı da denirdi, çünkü buradan bildiğimiz Balıklı Ayazma çıkardı) de­ dikleri kapıdan ise 1261’de Latin istilasını sona erdiren m uzaffer kom utan Aleksios Strategopulos’un şehre gir­

The land walls are in the form of a double set of walls with a deep moat in between. Today the moat is filled with earth and rubble, and the most delicious vegetables are grown here. If you are lucky enough to come across any for sale, do not forget to taste them . N o w

after the famous Mevlevi dervish lodge of Merkezefendi which used to stand outside the walls. There is a large Muslim graveyard in this area today. The Sacred Spring of the Fishes and M erkezefendi reflect the spiritual atm osphere o f Chnstian and Muslim Istanbul. The most important gate of all is Topkapi (far from, and unrelated to the palace of that name), literally the Cannon Gate. It was at the walls around this gate that the 53 day 73

S K Y L IF E

A R A L IK

let us continue to

Mevlevihane Gate, today better known as Mevlakanakapi,

diği biliniyor. Kara surları iki dizi halindedir ve arada derin bir hen­ dek vardır. Bugün toprak ve m olozla dolan bu hend ek­ lerde hâlâ en nefis sebzeler yetiştiriliyor, şanslıysanız ve bulursanız tadına bakm aya değer. Devam edelim ; yeni Mevlevihane Kapısı veya bugünkü adıyla Mevlanakapı, surların dışındaki ünlü M evlevi dergâhı M erk ezefen di’nin etrafında oluşan geniş Müslüman Mezarlığı’na çı­ kar. Balıklı Ayazma ve M erkezefendi dergâhının gezisi

D EC EM BER 2001


Edirnekapı’dan Haliç’e doğru ilerlerken önünüze Anemas Zindan­ ları (üstte) ve Blaherna Sarayı (sağda) çıkar. Türklerin Tekfur Sarayı dedikleri saray, 16. yüzyılda da bir hayvanat bahçesiymiş. The Anemas Dungeons (above) and Blachernae Palace (right) can be seen as you walk from Edirnekapi towards the Golden Horn. This palace, known to the Turks as Tekfur Palace, was used as a menagerie in the 16th century.

Hıristiyan ve Müslüman İstanbul’un uhrevi at­ m osferini gösterir. Su rların ü stü n d ek i e n ö n em li k ap ı T o p k a p ı’dır. 29 Mayıs 1453’te biten 53 günlük m uha­ sara boyunca en şiddetli hücumlar burada ya­ pılmıştı. Ünlü toplar surları en çok burada vur­ muştu. Bugün bu kapıdan girerseniz, Mimar Sinan’ın eseri olan Kara Ahmet Paşa Camii’ni ziyaret edersiniz. Arada Sulukule Kapısı ise renkli bir m ahalleye açılır, bugün dahi şehrin eğlence sektörüne hizmet eden Roman nüfus burada yaşar. Osm anlı devrinde en önem li ka­ pı, şehri ikiye b ö le n anayolun bittiği Edirne Kapısı idi. Rivayete göre 29 Mayıs 1453 günü gen ç padişah, fethettiği şehre bu kapıdan gir­ mişti. im paratorluk orduları A vaıpa’daki sefer­ lerinden zaferle dönüşte bu m uhteşem kapı­ dan şehre girerlerdi. Halk sevdiği hükümdarın dönüşüne alkış tutar, sevm ediği III. M ehmed gibi hükümdarları m erham et ve saygıyla bura­ dan savaşa yollardı. Bu kapıda uzaktan gelen kervanları, şeh rin zengin binaları ve M uhte­ şem Süleym an’ın kızı Mihrimah Sultan’ın bü­ yük Mimar Sinan’a yaptırdığı zarif cam i karşı­ lardı. E dim ekapı’dan H aliç’e doğru sur dışından iler­ leyelim ; çünkü Blaherna Sarayı-Anem as Zin-

Turkish siege, which ended on 29 May 1453, was concentrated; and which received the heaviest bombardment. If you enter through this gate, you can visit Kara Ahmet Paşa Mosque, the work of the celebrated I 6th century Ottoman architect Mimar Sinan. The next minor gate is Sulukule Gate, which leads into a colourful district inhabited by gypsies, many of whom make a living as musicians. Next comes the gate which was the most important in Ottoman times, Edime Gate, which opened onto the main road through the city. It is said that the young Mehmed II entered the conquered city through this gate on 29 May 1453, and it was through this imposing gate that the Ottoman armies passed on their way back from victorious campaigns in Europe. The populace would applaud returning rulers whom they held in affectionate regard, and even those, like Mehmed III, who was unpopular, would be sent to w ar from here with compassion and respect. Caravans arriving from afar would here catch sight of the rich buildings of the city and the elegant mosque built by Mimar Sinan for Mihrimah Sultan, daughter of Süleyman the Magnificent. N o w let us descend the hill from Edirnekapi to the shore of the Golden 74

S K Y L IF E

A R A L IK - J h -

D EC EM BER 2001


Alkent

İstankul 2 0 0 0

“M a r k e l l a

Villa

L A K E S I D E PAR K • G O L F C L U B • B İ Nİ Cİ L İK & P O N Y C L U B • Y E L K E N & K A N O C L U B • G Ü Z E L L İ K M E R K E Z İ & SPA K IDS C L UB • Sİ NE M A CL UB • F IS HI N G CL U B • W E S T A A L I Ş V E R İŞ M E RK E Zİ • K O Ş U PA R K U R U • W A T T ABE O U T D O O R S P O R T S CLUB

Sayısız güzellik içinde sayılı v illa... A lfe e n t

2 0 0 0 , C a l i f o m i a l ı m im a r l a r ta ra f ın d a n ta s a r la n m ış

m odern ve öü v en li y a ş a m ta r z ıy la A B D deki ö rn e k le rin in k ile ü stü n d e! • •

Ö m

ü r

b o y u

t a t il

o la n a ğ ı s a ğ la y a n re k re a s y o n m e rk e z le ri

ye a k tiv ıte le riy le ğ erçek k ir 2 1 . y y k e n ti... Bu say ısız gü zellik için d ek i say ılı

L a k e

P a n o r a m

a

V illa l a r ın d a n

»iri ned en sizin o lm a sın ? L ü tfe n ran d ev u iç in (0 2 1 2 ) 8 8 9 0 4 3 5 (4 k a t ) n o lu te l efon u a ra y ın ız . GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fak»:

(0212) 889 04 30

e-mail: alkent @ alarko.com .tr

w w w .a lk en t 2 0 0 0 . c om . t r


danları yanından geçip surla­ rın ardında ölüm süz serviler ve c a m ile r g ö r e c e ğ iz .

Horn, keeping to the road run­ ning outside the walls, because from

1453’teki kuşatm anın en şid­ detlilerinden biri burada ya­ pıldı. Surları Cenevizli kom u­

here

B lach ern ae D ungeons

we

will

Palace

pass and

o f Anem as,

by the

w ith

glimpses of immortal cypresses

tan Giustiniani ve kuvvetleri and mosque. One of the fiercest savunuyordu. B lah eın a veya battles of the Turkish siege took Türklerin T ekfur Sarayı’ d e­ place here in 1453. The walls dikleri yerde 16. yüzyılda zü­ were defended by the Genoese rafa ve g e rg ed a n g ib i h ay ­ general Giustiniani and his forces. van lar barınd ırılırm ış. Y an i, B lach ern ae Palace, know n in Eğrikapı’da İslam dininin büyüklerinden Toklu Dede gömülü (en üstte). Saburası emperyal bir hayvanat Turkish as Tekfur Saray, seized in rayburnu’ndan Yedikule’ye kadar uzanan Marmara kıyısındaki surlar üzerin­ bahçesiym iş. Nihayet kara ta­ deki Çatladıkapı’da imparatorun arması bulunuyor (üstte). / The venerated the I 6th century as an imperial Islamic scholar Toklu Dede is buried at Eğrikapı Gate (top). The Byzantine rafındaki surların gezisini Eğmenagerie, housing exotic animals imperial insignia is carved on Çatladıkapı Gate which stands in the walls rikapı ile tamam lıyoruz. B u­ such as giraffes and rhinoceruses. along the Marmara Sea between Topkapi Palace and Yedikule (above). rada İslam dininin büyükle­ O ur tour of the land walls ends rinden Toklu D ede göm ülü­ at Egrikapi, the Crooked Gate, dür. where the revered Islamic scholar Toklu Dede is buried. Surların üstünde iki imparatorluğun tarihi ve dini yaşı­ Along the walls are the traces of the history and faiths of two yor. Sık sık rastladığımız 'Muzaffer İsa’ sim geleri kadar, empires. In many places are symbols of Christ Triumphant, Em eviler dönem i ve nihayet 1453’deki Türk kuşatm a­ the tombs of Muslims who fell during the Omayyad period sından kalma şehitlerin türbeleri ve kutsal mekânlar da siege and the later Ottoman siege of 1453, and churches and iki bin yıllık başkentin mistik ve kutsal karakterini yan­ mosques. The mystic and sacred character of this 2000 yearsıtıyor. • old capital city is impressed upon us all the way. • * Prof. Dr. llber Ortaylı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi.

* Professor D r liber Ortaylı is a lecturer at Ankara Um veraty Faculty of Political Science.

76 S K Y L IF E

A R A L IK

D EC EM BER 2001


Dünyanın %70'inde sadece su vardır.

Her gün 13 .6 milyon paket ve doküman, dünya çapında 20 0 'ü aşkın ülke ve bölgeye ulaştırılıyor. Dünya üzerindeki herhangi bir noktaya önemli bir gönderi ulaştırmanız gerektiğinde, teslim edildiğinden emin olun. U PS'le gönderin.

wxvitf.ups.com

R ezerv asy on : 4 4 4 0 0 33

M ü şteri H iz m etleri: 444 0 0 66

Teslim oldu bilin.


Güneşin göremedikleri w r-.■

— —w M

I

A

B

I 1

H

Hidden from the sun

Kırkgözler Caves Text and photos LEVENT KONUK*


fjL _r--&>, -C *€>r • -T **-':

V

f ?•

J r< A

J ,m f i • S' V* 3%

mmmmmmmmmmmmmmmşmmm t

t/ i-1

v

T /C >W ,/ / ' ,z 7v . * ^

:

% . ‘" : ı r u

f i

/ [ ' T

i k v ^ » - 4 4 £ i o ~ r & £ ***» f i* * ." 1"

,/ n r S \ 'V* lI / / ı f

İ

n la -K ur,u ......

4‘m JtrS \ I,DH lkınr

ı. . llv * / * J u * >

su m m er holidays in

}

A n talya,

w h at

first

>I - | S * I

comes to mind is sun,

*

sea, and the long sandy

1

beaches

T R s îS K fİs lÎ i

^

along

the

'

coast between Kaş and

^ ?-

W h e n w e think o f

ij

DudenbaştŞ

1 r,W

A lanya. Aspendot

Ş ela lesi T

But

the

province of Antalya has

. Sillyon

Aaşagıl

many other less obvi­ ous attractions. Among

’H

r js s ^ '

th e se are th e caves

<y

belonging to a karstic A n ta ly a K ö rfe z i

system which begins at Kırkgözler Springs 20 k ilo m etres north o f

Yaz, tatil, Antalya... Bu üç kelim eyi yanyana getirince hepi­

Antalya on the road to Burdur, and 8 kilometres north

mizin aklına Kaş’tan Alanya’ya kadar uzanan uçsuz bucaksız kumsallarda güneşin ve denizin tadını çıkarm ak gelir. Halbu­ ki Antalya’nın herkesin bilmediği farklı güzellikleri de var. Antalya’nın kuzeyinde, Burdur istikametine doğru giden eski karayolunun 20. kilom etresinde, k ök boyalı halıları ile ünlü D öşem ealtı kasabasından sekiz kilom etre kuzeyde, Kırkgözler adlı büyük bir karstik kaynak çıkar. Kırkgözler kaynağı ile Pınarbaşı kaynağından çıkan su, bir süre sonra birleşerek de­ bisi yüksek bir nehir olarak 1-2 kilom etrelik bir akıştan sonra Bıyıklı Düdeni içinde kaybolur. Bıyıklı D üdeni’nde kaybolan su, kısa bir m esafe için bir yeraltı ırmağı olarak mevsimine göre saniyede azami 27 bin litre kapasite ile aktıktan sonra Varsak Çöküntüsü adı verilen bölged e tekrar ışığa kavuşur. Daha sonra tekrar kaybolan su, D üdenbaşı m evkiinde yeryü­ züne çıkar ve D üden Şelalesi’ni oluşturur. Bu karstik sistem-

of the town of Döşemealtı, famous for its traditional carpets. The waters of the underground stream which surfaces at Kırkgözler Springs join w ith those o f Pınarbaşı Spring to form a river, which after flowing for less than 2 kilometres disappears underground at the sink hole known as Bıyıklı Düdeni. This great under­ ground river with a flow of 27,000 litres per second reappears at the swallow hole o f Varsak, descends underground again, and finally emerges above ground for the last time at Düdenbaşı to form the Düden Falls. The beautiful caves of Kırkgözler II and Suluin which form part of this system, and the crystal clear waters of the underground river attract many experienced divers, and recently a group of us decided to organise a diving expedition here.

80 S K Y L IF E

A R A L IK .« j» .

D EC EM BER 2001


de bulunan Kırkgözler I I ve Suluin mağaraları doğal güzellikle­ ri yanında kristal gibi berrak su­ ları ile de birçok tecrübeli balı­ kadamı kendisine çeker. Biz de m eraklı arkadaşlarla Suluin ve Kırkgözler I I mağaralarına dalış yapm aya karar verdik. Mağara dalışları, açık den iz d alışların­ dan farklı bir disiplin gerektirir. Dalış ön cesi yapılan hazırlıklar ve p la n la r hayati ö n e m taşır. B iz de işe K ırk g ö z le r sistem i hakkında bilgi toplayarak başla­ dık. Programımızı yapıp gerekli izinleri aldıktan ve hazırlıkları

Cave diving can be dangerous, and requires careful preparation and strict precautions. W e began by gathering all the information we could about the Kırkgözler system, and after obtaining the necessary permits we packed our equipment and set out. After reaching Karain Cave, we asked the inhabitants of Çığlık village Doğal güzellikleriyle balıkadamları kendisine çeken Kırkgözler II Mağarası’nın girişi (karşı sayfada). Mağaranın içindeki su kristal mavili­ ğinde (üstte). Girişteki nilüferler mağaradaki canlıların düşmanlardan korunmasını sağlıyor (solda). / The mouth of Kırkgözler II Cave, where divers come to explore its underwater wonders (facing page). The water inside the cave is gleaming blue (above). The water lilies at the entrance form a natural barrier which protects the wildlife of the cave (left).


ta m a m la d ık ta n s o n ra K ır k g ö z le r ’e doğru yola k oyu ld u k. Ö n c e K arain M ağarası’na ulaştık. Bu noktadan son ­ ra Kırkgözler sistem ine dahil olan Öküzini Mağarası’na ulaşmak için Çığlık köyü sakinlerinden yardım istedik. Ve bir süre sonra Kırkgözler II Mağaras ı’nı bulduk. Mağarada suyun içinde açan n ilü ferler ço k etkileyiciydi. İlk d a lışı Su lu in M ağ arası na y ap m ay ı planladığımız için dalışı planla ve pla­ na göre dal' kuralını uygulayarak, ni­ lüferleri arkamızda bırakarak Suluin'i aramaya başladık. Engebeli arazide kı­ sa süreli b ir yürüyüşten son ra suyu belim iz seviyesinde akan bir nehirden m alzem ele rim iz i g e ç irm e k zorund a kald ık. Nehri a ştık tan kısa b ir süre sonra Ökıizini Mağarası nı bulduk. Et­ rafta Suluin Mağarası nın yerini sorabi­ leceğim iz kim se yoktu. Y apılabilecek başka bir şey olmadığından önüm üz­ deki tepeyi aşarak buralarda mağarayı aramaya başladık. Tepeleri aştık, fakat

Mağara dalışları açık denizden farklıdır. Tabana oturmuş silt tabakası sudaki en ufak hareket ile kal­ karak görüşü bozabilir (üstte). Suluin’de güneş ışıklarının ulaşamadığı derinliklerde bulunan akmataşlar (solda). / Cave diving differs in many respects from diving in the sea. It is important not to disturb the layer of silt on the bottom or the water would become clouded (above). Limestone for­ mations in the depths of Suluin Cave where the sunlight cannot reach (left). the way, and following their directions soon found ourselves at Kırkgözler II. Lilies growing in the water just inside the cave were a beautiful sight, and we were tempted to dive here first, but decided to stick to our plan and start with Suluin Cave. So leaving the lilies behind we started searching for Suluin in the hilly terrain. After crossing a river whose water came up to our waists w e arrived at Öküzini Cave, which we knew was close to our destination, but with­ out anyone to ask the way we had to trust to luck and intuition. W e climbed the next hill, and then several more without seeing any sign of the cave we sought. The weather was hot and we were feeling exhausted when at last we caught sight of the cave mouth. As we approached the air became delightfully 82 S K Y L IF E

A R A L IK

DEC EM BER 2001


uir **ff, wgy^y*> ntufpı

aı ıı da esinize •>f':irrr '

I ı lıerl

h; ■ 1

s e s e

a

K v^aae

O

d, oaa

Idığı

md aen

almakta ısrarlı mısınız?

Üstelik yerine onu çok tlalıa mutlu eclecel-2 Lir Goldaş alabileceğinizi veya Lir Goldaş Hediye Çeki verebileceğinizi bilseniz bile...

Rumeli Caddesi-İSTANBULİ Bağdat Caddesi Şaşkınbakkal-İSTANBUL I Alsancak-İZMİR Migros Alışveriş Merkezi-ANKARA |Zafer Plaza- BU RSA ve yakında Ataköy Galleria Ücretsiz Müşteri Danışma Hattı: (800) 219 60 90

www.goIdas.com


cooi, and cooler still as we descended towards the water. W h en we reached the bank we could at last see the cave mouth in ail its magnificence. O nce inside we forgot all our tired­ ness and prepared for the dive. To avoid stirring up the mud on the bot­ tom we decided to jump in from the height of a metre. Although the light was dim, visibility in the clear water was astonishing, making it possible to take photographs in an upward direc­ tion without the use of flash. There were small carp 15 centimetres long,

Genellikle suyun yüzeyinde ve yaprakları arasında çiçek açan beyaz nilüferler (Nymphaea alba), Avrasya ve Kuzey Afrika tatlısularında görülüyor. / White water lilies, Nymphaea alba, growing at the mouth of Kırkgözler Cave are a species found in Eurasia and North Africa.

which surprised us since no sunlight enters the cave, and we wondered what they fed on. In places beneath the w ater w ere logs and pieces of

görünürde başka bir mağara yoktu. Aşırı sıcak ve yorgunluktan tükenm ek üzereydik ki mağaranın girişine ulaştık. Yüzüm üze tatlı bir serinlik vurdu, in­ dikçe serinlik artıyordu. Suyun kenarına ulaştığımızda müthiş bir görüntü ile karşılaştık. Mağaranın içine girince serinleyen hava sayesinde tüm yorgunlu­ ğumuzu unutarak yapacağım ız dalışı düşünm eye başladık. Suyu bulandırm a­ dan giriş yapm ak için uygun bir yer bulduk. Yaklaşık bir metre yükseklikten doğrudan suyun içine atlayarak dibin kalkmasını engelleyecektik. M alzeme­ lerimizi hazırlayarak hayatımız boyunca unutam ayacağım ız bir dalışa başla­ dık. Işık yetersizdi, fakat görüş m esafesi m ükem meldi. Yukarıya doğru çek i­ len fotoğraflarda flaş dışında az da olsa doğal ışıktan da faydalanma şansı 8 4

S K Y L IF E

A R A L IK

D EC EM BER 2001

wood. A t a depth of 15 metres we could still see everything above us with perfect clarity. A little below us I noticed a guide rope left there by a previous group o f divers. I felt my body temperature begin to drop, and to control body heat loss I rose a little higher. As I looked around for spots to photograph I noticed one of my companions gesturing excitedly to me,


OR UU ŞU R? İhracatın dili ayrı, tahsilatın dili apayrı... Ürettiniz, sattınız... Sıra alacaklarınızın tahsilatına geldi, zorlandınız. Mallar gümrükte kaldı. Bürokrasi içine girdikçe çoğaldı. Dil işi zaten problem... Yabancının hukuku bizimkinden çok farklı...

Oysa alacak işlemlerinin takibini Pam uk Factoring’e devreden şirketler

• Nakit sıkıntısı çekm ezler Yükleme evraklarınız Pamuk Factoring’e ulaştıktan 2 gün sonra alacağınızın %80’e varan miktarını Pamuk Factoring size öder!

• Dil sorunu yaşam azlar Hem hukuki sorunların hem de müşterilerinizle doğabilecek sorunların aşılmasında bütün iletişim hizmetlerinizi, Pamuk Factoring üstlenir!

• Garantili ihracat yaparlar Alacağınızı garantili hale dönüştürür!

<ı>

İh r a c a t t a d a t a h s ila t d ilin i e n iy i P a m u k F a c t o r i n g k o n u ş u r !

w w w .p arn ukfacto ring .com .tr Cumhuriyet Caddesi, Elmadağ Han No: 8 K: I 80200 Elmadağ - İstanbul Tel: (0212) 296 85 05 pbx Fax: (0212) 234 13 98


\ iik s c k ii

M a .n a u ıl ı

1^

1111İ1111İk KİK ilk ■'.l/.lll l '. ı l ı k l . ı n

1

1 k l.ı n n

\ a r d ı.

Mu

h u ra \ a

'k Iiniııi \u ıK'\ i le n d ik le r in i ılık , ı « u k ı.

He-

ha

na->ı 1

1im­

m

a n la \ a m a m a d a ra

.

lmi

İlim -di;.;! Kili i '1 1

r.ıd .ı

lı.ı\ a!

\ un

a lım d a

\ n k l ıı. \m

\m

^ı ı a

ğaç parçalan ve kütük­ ler vard ı. Y a k la ş ık 15 m etreye ulaştığımızda yukarısı olanca netliği ile görülü­ yordu. Biraz altımızda daha ö n ce mağaraya dalanlar ta­ rafından döşenen kılavuz ipini gördüm. Vücudumdaki ısı kaybı artmaya başlayınca kendimi kontrol etm ek için biraz yukarıya çıktım. Burada fotoğraf çekm ek için uy­ gun yerler ararken dalış arkadaşımın büyük bir heye­ canla bana işaret verdiğini fark ettim. Yanma gittiğimde hayatımdaki en heyecan verici görüntü ile karşılaştım: Y aklaşık 20 metre derinlikte, inanılm ayacak uzunlukta

and swimming over I saw the most astonishing sight of my entire life: huge and spectacularly beautiful stalactites at a depth of 20 metres. For a long time we could not drag our eyes from the sight, which was well worth all the trouble we had taken to get there. The stalactites showed that the water level in the cave had once been much lower. After taking numerous pictures we signalled to one another that it was time to go. N o w we made our way back to Kirkgozler Cave, where we

ve müthiş güzellikte sarkıtlar vardı. Bu manzarayı uzun uzun izledik. Bu sarkıtlar, eski dönem lerde mağaradaki su seviyesi hakkında bize bilgi veriyordu. İstediğim iz görüntüleri aldıktan sonra işaretleşerek çıkm aya karar verdik. Zorlu engelleri aşarak böyle bir güzelliğe ulaş­ m ak mutluluk vericiydi. İkinci dalışı daha ö n ce planladığımız gibi Kırkgözler II M ağarasına yaptık. Bu mağaranın girişi güneş gördüğü

would make our second dive. Since the sun shines into the mouth of this cave, flora and fauna are abundant, A t the mouth of the cave the water is filled with white water lilies (Nymphaea alba), and right by them close to the surface of the water I encountered a brightly coloured freshwater crab, whose scientific name I subsequently discovered to be Potaman fluviatilis. Probably the crab was seeing a diver for the first time, but he was friendly nonetheless. Other inhabi86

S K Y L IF E

A R A L IK

D EC EM BER 2001


%

için canlı çeşitliliği açısından diğer mağaralardan daha zengindi. M ağaranın girişi boyunca tabandan yüzeye kadar uzanan nilü ferler (N ym phaea a lb a ) m uhteşem görüntüler veriyordu. Nilüferlerin hem en yanında, yüze­ ye yakın derinlikte, bilimsel adının Potam an fluviatilis olduğunu sonradan öğrendiğim etkileyici renklere sahip bir tatlısu yengeci ile karşılaştım. Büyük bir ihtimalle ilk defa bir dalgıç görüyordu, ama buna rağm en arkadaş canlısıydı. Y en g e ç dışında kurbağalar, kaplum bağalar ve suyılanları da bu kaynağın ev sahipleriydi. Bu iki mağaraya yaptığımız m uhteşem dalışlar sayesinde Kırkgözler karstik sistemini tanıma fırsatı bulduk. Güneşin görem ediği derinlerdeki olağanüstü güzellikler, hayatı­ mızın sonuna kadar hatırlanmak üzere hafızamıza ka­ zındı. •

Kırkgözler II çok zengin bir sualtı florasına sahip (karşı sayfada üstte). En üstte, bir tür tatlısu yengeci (Potaman fluviatilis). Sazancıklar (üstte solda) ve tatlısu kaplumbağası mağaraların ev sahiplerinden (üstte). / A large number of different aquatic plants can be found in Kırkgözler Cave (facing page above). A species of freshwater crab, Potaman fluviatilis (top). Small carp (above left) and freshwater turtles (above) are other creatures which inhabit the caves.

tants of the water are frogs, turtles and water snakes. O u r diving expedition to these tw o caves in the Kırkgözler karstic system was a wonderful experience. I shall never be able to forget the fascinating sights of this strange under­ ground world hidden from the sun.

* Levent Konuk, fotoğrafçı.

* Levent Konuk is a photographer.

87 S K Y L IF E

A R A L IK

DEC EM BER 2001


By ERSİN TOKER* Photos MURAT TANER / PRINT PHOTOBANK TURKEY


Ulu bir dağın g ölgesi olup ovaya düşen,

The city of Bursa, which lies at the foot of a great mountain in northwest

eski Osm anlı başkentlerinden biridir Bursa. Kalabalık caddeleriyle karşılar insanı. Son­ ra, tarihin inatla zam ana asıldığı hanların avlularına, hamamların buharlı kurna başla­ rına, kapalıçarşının ipek, baharat ve m en­ sucat kokan kuytuluklarına ve eski cam ile­ rin sessiz ce şırıldayan şadırvan başlarına a lır g ö tü rü r u su lca . M u ra d iy e’d en g e lip T o p h an e'd en kıvrılarak inen yol, O sm an­

Turkey, was once capital of the Ottoman Empire, and its historic buildings bear witness to an illustrious past. Here you can wander through the courtyards of hans where merchants exchanged their wares, and the cov­ ered bazaar whose shadowy passages smell of silk and spices; past Turkish baths with their steaming basins, and old mosques with their tinkling foun­ tains. After greeting the resting places of the early Ottoman sultans, the winding hill which descends from Muradiye to Tophane seems to take

lI’nın ilk su ltan ların ı selam lay ıp , 'Y e ş il’e doğru uzanırken bir büyük cam inin yüksek d uvarlarına d ay an ıp , b ir süre so lu k la n ır sanki. Burası, Evliya Çelebi nin M ekke, Me­ dine, Kudüs ve Şam ’dan sonra beşinci ma­ kam saydığı B u rsa’yı sim geleyen Ulu Camii’dir. Arka sokaklarına aldığı kapalıçarşı ve Emir, İpek, Fidan, Koza hanlarının ara­ sında kaybolup gitmek, bir kentin 600 yıllık tarihiyle ansızın yüzleşm ek gibi bir şeydir de aynı zam anda. Buradan biraz aşağıya, k a p a lıç a r ş ıy a d o ğ ru y ü r ü y e n le r , İp e k Han’ın kuzeye bakan sahanlığına çıkıp, ar­ kalarına baktıklarında, birbirini kucaklayan B u rsa ’nın iki u lu ’sunu h ay ran lık la izler. Yukarılardan esip gelen serin rüzgâr, Ulu­ d ağ’ın ta m itolojiden gelen serüvenini biti­ rip, Ulu Cam ii'nin hikâyesine başlam akta­ dır. Rivayet olduğu üzere, Yıldırım B ayezid ’in bir adağıdır, camiyi yaratan. Niğbolu Sava-

Bursa’nın Ulu Camii, Yıldırım Bayezid’in adağı olarak 14. yüzyılın sonunda inşa edildi (en üst­ te). Caminin, çapları on metreyi aşan kubbelerinin sayısı yirmi (üstte). / Bursa’s Ulu Mosque was built by Sultan Yıldırım Bayezid at the end of the 14th century (top). The mosque is roofed by twenty small domes each over 10 metres in diameter (above). 90

S K Y L IF E

A R A L IK

D EC EM BER 2001


16 kenarlı mermerden yapılmış şadırvanın üstü havuz, çevresi ise parmaklıklarla çevrili bir sofa. / The sixteen-sided marble pool surrounded by a platform and railings.

şı'nın bir gece öncesi, kendisine zafer bağışlam ası için tan­ rıya yakarırken, sen e 1396'dır. Dileğinin gerçekleşm esi ha­ linde, e le geçireceğ i ganim etlerle B ursa’yi yirmi cam iyle donatm ak üzere adakta bulunan padişah, savaşı kazanınca hem en h arek ete g eçer. A ncak, peygam ber torunu Emir Sultan, yirmi cam i yerine yirmi kubbeli büyük, ‘ulu’ bir ca-

pause at the high walls of a great mosque. The 17th cen­ tury writer Evliya Çelebi described Bursa as the fifth holy city after Mecca, Medina, Jerusalem and Damascus, and Ulu Mosque symbolises this aspect of the city, The cov­ ered bazaar and historic hans in the maze of back streets behind the mosque bring you face-to-face with six cen­ turies of history. If you climb the steps up to the north­ ward facing terrace of ipek Han (the Silk Exchange), you get a marvellous view of Bursa’s tw o main landmarks: the towering mass of Mount Uludağ, the ancient Bythinian Olympus, and standing in its protective embrace the Ulu Mosque. The cool breeze from above seems to tell the myths and legends of the mountain, and go on to the story of the mosque. As the story goes, on the eve of the Battle of Niğbolu in 1396, Sultan Yıldırım Bayezid was praying for victory, and vowed that if his wish was granted he would use the spoils of war to build twenty mosques in the city. The battle was won, but Emir Sultan, a descendant of the Prophet Muhammed, advised the sultan to build not twenty mosques but a single great mosque with twenty domes. Construction took four years. Ulu Mosque is one of the most important examples of early Ottoman archi­ tecture. Measuring 55 by 69 metres, its thick outer walls are built entirely of ashlar stone. Each wall has pairs of windows arranged in two courses in niches with pointed arches. O f the two tall minarets flanking the north façade, one was built at the same time as the mosque itself,

91 S K Y L IF E

A R A L IK —

D E CE MB E R 2001


Ulu Camii erken Osmanlı mi­ marisinin en önemli örnekle­ rinden. / Bursa Ulu Mosque is the most important example of early Ottoman architecture in the city.

minin yapılmasının daha uygun olacağını tavsiye eder. Ve Bursa’nın en büyük camisinin yapımı dört yıl içinde bitirilir.

whiie that at the east comer was added a few years later, probably by Çelebi Mehmet. The imposing portal dominating the north façade was badly damaged by fire, and in subse­

Erken O sm anlı mim arisinin en önem li örneklerinden, 55 metre eninde 69 metre boyundaki caminin, kalın du­ varlı dış yüzü tümüyle kesm e taştan. Yapının kuzey yü­ zü dışındakiler, sivri kemerli nişlerle hareketlendirilerek içlerine altlı üstlü ikişer pencere yerleştirilmiş. T aç kapı­ nın yer aldığı kuzey yüzünün farklılığı hem en dikkati çekiyor. Altlı üstlü p en cereler, teped e ikizli kem erler h alin d e d ü z e n le ­ n e n n iş le r e y e r ­ leştirilerek, alt sı­ radaki p e n ce rele ­ rin bazıları küçük b ir e r k a p ı g ib i sü slen m iş. C am i­

quent repairs over the centuries has lost its original character. There are tw o other plainer doors in the east and west façades. The domes are just over 10 metres in diameter. The central dome facing the side doors has an open top with a lantern. This is located above the sixteen-sided marble pool which is surrounded by a platform and railings. Having gazed your fill

nin iki büyük mi­ naresi de bu yüz­ d e . B a tıd a k in in c a m iy le b ir lik te y ap ıld ığı, k ita b e ­ sinden anlaşılıyor. Doğudaki minare­ nin ise daha son­ raları Çelebi M eh­ m e t ta r a fın d a n yaptırıldığı sanılı­ yor. O rtada yük92 S K Y L IF E

A R A L IK

DECEM BER 2001


ANTEKS

"The a r t o f t r e a t i n g c o t t o n ’’ www.atac.com.tr

ANTEKS SPINING MILL

ANTEKS WEAVING MILL

A k d e n iz

O r g a n iz e

S anayi

B ö lg e s i

P .K :7 6 2

Y e n ik ö y /A n ta ly a /T U R K E Y

Phone : + 9 0 2 42 2 58 10 10 (1 0 lines) Fax : + 9 0 2 4 2 2 58 10 2 0 Telex : 5 6 6 3 2 A hao Tr.

Y un u s E m re C a d . O r t a M a h . N o . 9 8

P .K :1 6 A ltin o v a /A n fa ly a /T U R K E Y

Phone : + 9 0 2 42 3 4 0 10 2 0 (5 lines) Fax : + 9 0 2 4 2 3 4 0 10 2 9 Telex : 5 6 2 9 7 A ha o Tr.


Ulu Camü’nin sütun ve duvarları 40 hattatın eseri 192 levhayla bezeli. Bunların arasında celi sü­ lüsler ilk anda göze çarpıyor. Bu yazıların çoğu 19. yüzyıldan kalma. / The columns and walls of Ulu Mosque are decorated with 192 inscriptions by 40 calligraphers, and date mainly from •the 19th century. Those in the large-scale su'lu's script are the most eye-catching.

selen ve bir Selçuklu poıtalı gibi ön yüze hâkim taç kapı, büyük yangın sırasında çok zarar görmüş ve daha sonra geçirdi­ ği onarım lar nedeniyle orijinalliğini yitir­ miş. Buna karşın doğu ve batıya açılan iki kapı oldukça sade. Çapları 10 m etreden biraz fazla olan yir­ mi k u b b e n in o rtad an İk in cisin in üstü açık. 16 kenarlı m erm erden yapılmış şa­ dırvanın üstü havuz, çevresi ise ahşap parmaklıklarla çevrili bir sofa. Havuzun büyüsünü yavaş yavaş üzerinden atanla­ rı, bu kez sütunlar ve duvarları donatan, sanki birbirlerine caka satmakta olan ya­ zıların bilm ecesi sarmakta. Mustafa İzzet ve Abdülfettah Efendi'nin celi sülüsleri (uzaktan o k u n a b ilecek şek ild e dizilmiş iri Arapça yazı), Ş e fik ’in taliki (Arapça yatık yazı) ilk anda göze çarpanlar. Bu­ rada kırk hattatın eseri, 192 adet levha yer alır. Hattat Şefik, tslimyeli İffet Hatun ile Hatice Huriye Hanım da levhalarıyla ilgi çekiyor. Bu yazıların çoğu 19. yüzyıl­ dan kalma. Sultan Mahmud, H oca Ali ve Kâtipzade H asan’ın olduğu bilinen bir­ kaç levhanın ise 1855 deprem inden he­ m en ön ce yazıldığı sanılıyor. Bu deprem sırasında cam inin kubbeleri, kasnak ve kem erleri çatlamışsa da bir ikisinin dışın-

at this lovely pool on first entering the mosque, your attention is drawn to the intricate inscriptions on the columns and walls, some in large scale sülüs and talik scripts by renowned calligraphers Mustafa İzzet, Abdülfettah and Şefik. Altogether the mosque contains 192 inscnption panels by 40 calligra­ phers, including two women, Islimyeli İffet Hatun and Hatice Huriye Hanım, Most of these inscriptions date from the 19th century, and those by Mahmud, Hoca Ali and Kâtipzade Hasan are known to date from just before the earth­ quake of 1855, in which two of the domes collapsed and cracks were caused in the domes, drums and arches. This damage was repaired on the orders of Sultan Abdülmecid. But the greatest damage suffered by the mosque throughout its long history occun'ed soon after it was built, in the early 15th 94 S K Y L IF E

A R A L IK

«af*»

D ECEM BER 2001


@ÿà)Koç


Her bir sütunu yazılarla süslü Ulu Camii'nin sekiz sıra mukarnasla tamamlanan mihrabı (sağda). / The mihrab or prayer niche of Ulu Mosque has eight rows of stalactite carving (right).

da herhangi bir çökm e meydana gelm em iş. Abdiilm ecid’in buyruğu ile deprem in yarattığı izler o r ta d a n k a ld ır ılm ış . Ama Ulu Camii, tarihin­ deki en büyük tahribatı 15. yüzyıl başlarında ya­ şam ış. 1402’de Yıldırım B ay ezid ’i yenilgiye uğ­ ratan Timur ordularının ve bu tarihten sonra ye­ niden canlanan b ey lik ­ lerden Karamanoğullarımn B ursa’yı işgalleri sı­ rasın d a Ulu C a m ii’nin duvarlarına odun yığıla­ rak yakılm ası, hatta bir ara Tim ur’un askerlerin­ ce at ahırı olarak kulla­ nılması, caminin acı anı­ ları arasında. M ihraplar, cam ilerin en göz ön ü n d ek i y erlerin ­ den olsa g erek , ö z en le yapılıp, titizlikle süsleni­ yor. Ulu Camii’nin sekiz sıra mukarnasla tam am ­ lanan, köşeleri kum saatli sütunlarla desteklenm iş mih­ rabı, deprem den sonra abartılı bir onarım dan geçirilm iş­ se de 1904’de Mehmet Usta tarafından elden geçirilerek yazılar, süslem eler, boyalar ve yaldızlarla yeniden zen­ ginleştirilm eye çalışılmış. Ustalığını, daha ö n ce Manisa Ulu Cam ii’de kanıtlam ış olan Antepli M uhammed bin A bd ülaziz’in el em eği göz nuru olan ahşap m inber, m erm er işçiliğine geçişten ön ce, türünün en mükemmel örneklerinden. Doğu tarafındaki aynada yer alan 9 g e­ zegenli güneş sistemi kom pozisyonu da minberi farklı

r a m a n o ğ u ll a r ı principality against the Ottomans Bursa was occupied, and the rebels piled wood against the walls of the mosque and set it alight. The mihrap (prayer niche) of Uiu Mosque is magnificent, with eight rows of stalactite carving. This niche underwent repairs and extensive alterations following the 1855 earthquake, and again in 1904, when it was decorated with gilding and inscrip­ tions by Mehmet Usta. The wooden minber (pulpit) of the mosque is a masterpiece by Muhammed bin Abdülaziz of Gaziantep, whose w ork can also be seen in Manisa Ulu

kılan süslem elerden. Minberin karşısında kendini göste­ ren müezzin mahfili ise 1549’da cam iye eklenm iş. Mah­ fille yüz yüze bakan merm er vaaz kürsüsünün kitabe­ sinden de 1815 tarihinde yapıldığı anlaşılıyor. Ulu Cam ii’den sonra, ulu bir dağın gölgesinde, geçm işe uzanıp giden Bursa’da, zamanı inatla saklayan hanların avlularına, ham am ların kurnalarına, kapalıçarşının gi­ zemli kokusuna geliyor sıra... •

Mosque. On the east side of the minber is an unusual carved panel depicting the solar system with the nine planets then known. The müezzin's gallery facing the minber was built in 1549, and the marble raised seat for delivering sermons fac­ ing the gallery dates from 1815. Having captured the enchantment of Bursa in this ancient mosque, it is time to continue exploring the old city, where past centuries seem as vivid as the present.

* Ersin Toker, yazar.

* Ersin To ker is a freelance writer.

96 S K Y L IF E

A R A L IK -

D E CE MB E R 2001


B u fo to ğ rafta k u llanılan ürünler: Serel M u ltifo nksiy onel Lav abo, Serel A crylic K ü v e t,

K ü v e tte n k lo z e te ; la v a b o d a n a rm a tü re

S erel E x traC lean K lo z e t, E.C .A . M ix Jo y stick A rm atür, Serel Aksesuar Grubu.

b a n y o n u z d a k i y e n ilik ç i e s t e t i ğ i n , g ü v e n in v e d a y a n ı k l ı l ı ğ ı n ı n tü m b i r e y l e r i ; /

E . C . A . / S E R E L a i le s i k a r ş ı n ı z d a ...

%

Ç o k u y u m lu la r d e ğ i l m i ? ..

*►

M

E.C .A . M ix Jo y stick Arm atür

[

S

^

Ü C R E T S İZ Tüketici Danışma Hattı 0 8 0 0 261 8 5 13

GENEL DAĞITIM

SERVİS

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş. Tel: (0212) 251 70 0 6 (6hat)

Em ar Satış Sonrası Müşteri Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş.

elmor@elmor.com.tr

Tel: (0216) 305 55 04 -3 05 07 24 emarsatis@superonline.com

Y

i

l

l

a

r

c

a

B

e

r

a

b

e

r

]

www.elmor.com.tr


E n tanınmış ve sevilen Estonya efsanelerinden birinde dilsiz

doğan bir köylü çocu ktan bahsedilir. Çocuk hiç konuşm aksızın ve kim senin gözüne batm adan bir köşed e büyiiyüverir. N eden sonra babası artık kocam an olmuş oğlunu ağaç kes­ meye götürür. İlk baltaladığı ağaç devrilmeye başladığında ise oğul var gücüyle bağırır; “Dikkaaatt, devriliyooorü”. B aba­ sının hayretler içindeki “Neden şimdiye kadar bir şey söyle­ medin?” sonısuna oğlanın yanıtı “Şimdiye kadar konuşmamı gerektirecek bir şey yoktu ki” olur. B en zer pek çok hikaye Estonyalıların alçakgönüllü ve sessiz kişiliklerini yansıtır. Baltık Denizi nin kuzeydoğu kıyısında, Finlandiya Körfezi’nin güneyi ve Letonya’nın kuzeyinde, 10-15 bin yıl ile Avrupa’da belki en uzun süredir yerleşik halde yaşayan halk olan Estonyalılar, özgürlüğü ilk kez 1. ve 2. Dünya Savaşları arasındaki kısacık süred e tatm ış. O zam ana kadar çoğu nlukla Alman toprak sahipleri tarafından yönetilm iş ve daha sonra da İsveç­ lilerin boyunduruğu altında yaşamışlar. 1710’da ise yakın ta­ rihlerini belirleyecek olan Ruslar ülkeyi ele geçirm iş, 2. Dün-

O n e of the best loved stories In Estonia Is about a mute child bom to a village wood cutter. The child grew up without speaking at all and hardly noticed by anyone. One day his father took his grown son into the forest, and began to saw down the first tree. As the tree began to topple over, the boy shouted out, 'W atch out! It's falling!' His father was astonished and asked, W h y did you never speak before?' His son replied, 1 never needed to until now.' Many similar stories reflect the quiet and reserved character of the Estonians. Estonia lies on the northeast coast of the Baltic Sea, south of the Gulf of Finland and north of Latvia. The Estonians are possibly the oldest inhabitants of Europe, having lived here for between 10,000 and 15,000 years, yet not until the period between the first and second world wars did they enjoy their first bnef taste of independ­ ence. For many centuries the country was dominated by German landowners, later coming under the rule of Sweden, and in 1710 passing into Russian hands. A short spell as an independent nation


ya Savaşı’ndan sonra ise Sovyetler Birliği’ne katılm ak zorunda kalmışlar. 1.5 milyon nüfusun, savaş ve hasta­ lıklar nedeniyle kimi zaman 100 binin dahi altına düştü­ ğü olmuş. Günler süren yağmurlardan sonra havaların düzelm esi çok iyi bir zamana denk geliyor. Başkentteyim ve tarihî ‘Tallinn G ünleri Festivali’ son hı­ zıyla devam ediyor. 10. yıldönümü n e d e n iy le bu yıl ş e n lik le r d aha coşkulu ve ilk defa Ruslar ve Uk­ r a y n a l I l a r da festivale dahil edili­ yor. Bütün gün şehir surları içinde farklı b ö lg elere yayılm ış etkin lik­ lerde bazen balta atıp, en çok bira içme yarışmasına katılıp, 360 d ere­ c e d ö n e n E sto n y a s a lın c a ğ ın d a seyred enleri eğlendirdikten sonra kiek in die k ö k ’ kulesinin dibinde gün boyunca devam eden halk oyunları gösterilerini seyred er gibi yapıp dinleniyorum. Tallinn bana Prag’ı hatırlatan çok güzel bir şehir. Çok fazla turistin olmaması da ortamı daha ‘gerçek ­ çi’ kılıyor. Bu şehirde tüm Estonya tarihini binalard an oku yarak ö ğ ­ renm eniz mümkün. 1219’da Kuzey

came to an end after W o rld W a r II when Estonia became part of the Soviet Union. The country regained its independ­ ence in 1991, and today has a population of 1.5 million, although there were times in the past when war and pesti­ lence decimated the inhabitants to less than 100,000. I was in the capital Tallinn for the Old Town Days Festival, and after days of rain the weather had fortunately cleared up for this colourful celebration, which was even more exu­ berant than usual in honour of the tenth anniversary of independence. This year the Russians and Ukrainians were partici­ pating for the first time. All day long there were events at various spots inside the city walls, including axe throwing contests, competitions to see who could drink the most beer, and displays of the ex tra o rd in a ry Estonian swing which revolves through a full 360 degree circle.

Tallinn kubbeleri ve kuleleriyle Prag'ı hatırlatan jok güzel bir kent. Eski kenti çevreleyen bir Protestan Estonya Kilisesi (üstte) ve Ortodoks Rus Kilisesi (solda). / With its domes and towers, Tallinn is a beautiful city reminiscent of Prague. An Estonian Protestant church in Tallinn (above) and a Russian Orthodox church (left). io o

S K Y L IF E

A R A L IK

D EC EM BER 2001


• •

w

• •

• •

BU G O R D U G U N U Z ABANT PALACE DEĞİL! ( S a d e c e

o n u n

f o t o ğ r a f ı )

H iç bir fotoğraf A b an i G ö lü 'n ü n kışın aldığı rengi kar altında çam ağaçlarının güzelliğini kısacası Abant P a la ce 'ı anlatm aya yeterli değildir. S -K a t e g o r i ABAN T KÖ ŞK Ü

TAKSİM O T ELC İLİK A.Ş. 19 Mayıs Caddesi Golden Plaza İŞ Merkezi No: I Kat:3 80220 ^ ¡-İstan b u l Tel: (0212) 232 16 06 (3hat) Fax: (0212) 240 17 55 E-mail: headoffice@ taksim otelcilik.com .tr www.taksimotelcilik.com.tr * * * * * S U L T A N S A R A Y Göynük-Kemer 07980 Antalya Tel: (0242) 815 14 80 (pbx) Fax: (0242)

815 14 99

* * * * * S İ D E P A LA C E Sorgun Nevkii-Manavgat 07600 Antalya Tel: (0242) 756 93 21 (p b x ) Fax: (0242) 756 9320 HVI S İD E T A T İL K Ö Y Ü Kumköy Mevkii 07330 Side-Antalya Tel: (0242) 753 43 06 (pbx) Fax: (0242) 753 44 58 * * * * * A B A N T P A LA C E Abam Göl Kenan 14100 A b a n ı-B o l u Tel: |0374| 224 50 12 ( p b x ) Fax: (0374) 224 5028 * * * * ALAN YA O B A K Ö Y G aıip aja Cd. Göl He*kii-Alanya 07400 Antalya Tel: (0242)514 07 00 (pbx) Fax: (0242) 514 07 27 * * * * KU ŞADASI Söke Yolu-Kujadası 09400 Aydın Tel: (0256) 618 24 24 (pbx) Fax:(0256) 618 24 35 S -K a te g o r i ABAN T KÖ ŞK Ü Abant Göl Kenan 14100 Abant-Bolu Tel: (0374) 224 50 12 (pbx) Fax: (0374) 224 50 28 TA KSİM T O U R İstiklal Cad. No: 311/5 80050 Galatasaray/İstanbul Tel: (0212) 251 83 71/72 Fax: (0212) 251 94 93

İÜ I N T E R N A T I O N A L HOTELS & RESORTS

ABANT PALACE ★ ★ ★ ★ ★


Folk dancing displays continued all day at the foot o f the Kiek in die Kok T ow er, and under the pretence of watching these I took the opportunity to rest. Tallinn is a very beautiful city which reminds me of Prague, although with far fe w e r tourists which makes the atmosphere more authentic. You can read the entire history of Estonia in the buildings of the old walled city, which was originally founded on this lime­ stone elevation by the Vikings who captured Estonia in 1219. Tallinn went on to become an important trading

Rengârenk ahşap evleriyle Haapsalu (en üstte solda). Her yıl haziran ayında düzenlenen tarihî Tallinn Günleri Festivali'nde kent en kalabalık günlerini yaşıyor (üstte ve sağda). / The town of Haapsalu with its colourful wooden houses (top left). The Old Town Days Festival held every June in Tallinn attracts large crowds to this usually quiet city (above and right).

Estonya’yı ele geçiren Vikingler tarafından, kireç taşlarının yükseldiği hu noktada kurulmuş. Tallinn, önem li ticaret m erkezlerinden biri haline gelip gelişm iş ve bu özelliğini 1703’te Rusların St. Petersburg’u kurmasıyla yitir­ miş. E stonya’da sanayi devrim ine kadar pek bir değişiklik olm am asına karşın Sovyetler Birliği dönem inde inşa edilen devasa fabrikalar ve bu ideolojinin yarattığı yüksek binalarla dolu toplu konut projeleri, düzenli de olsa, şehrin dış kısımlarındaki görüntüyü değiştirmiş. Haapsalu ise renkli ahşap evleri, tertemiz sokakları ve tek trafik lambasıy­ la çok keyifli, sakin küçük bir sahil ve tatil kenti. İnsanların trafik lam bası­ na aldırmamaları beni nedense keyiflendiriyor, fazla yabancılık hissetmi­ yorum. Aafrika Plajı nda denize bile giriyorum. Deniz, başta inanmamış olsam da sıcak. Oysa, kışın bu denizin üstünde yürümüştüm (tabii buz tuttuğu için). Vormsi Adası'na doğru tekneyle yol alırken soh b ete daldığım Estonyalı kız bana karşılık olarak aynı şekilde kışın denizde otostop yaptıklarını an102 S K Y L IF E

A R A L IK

D EC EM BER 2001

centre for the region, only losing this position when the Russians founded St. Petersb u rg in 1703. Little change occurred in Estonia for the next two centuries until the Soviet Union ush­ ered in a period of intensive industriali-


Doğru yere dükkan açın! e - t ic a r e t e g e ç m e m e n iz iç in bir s e b e p v a r m ı? Türkiye’nin ilk elektronik pazaryeri a lty j(ls ı («Irucusu ve 1996 yılından beri işlerini otomatize ya da dijitalize eden şirketlerin teknoloji danışmanı olan bir şirket!

m

E-business konusunda yapacağınız büyük yatırım yükünü Dış ka yn ak ku lla n ım ” modeli ile üzerinizden alacak bir

ortak!

¡¡ta*

Kurumsal iletişim ve kurumsal internet erişimi konusunda lider! mk jM Teknolojiyi yakından takip eden deneyimli vë kaliteli personel! Vizyon sahibi ve tecrübeli bir firma arıyorsanız; Doğru yerdesiniz! Çünkü yönünüzü belirlerken ihtiyaç duyacağınız kaynak açık ve net, Koç.net!

6

-Business«*»Enabler

Kurum sal b oyu tta yü ksek te k n o lo jili a ltyapısı sayesin d e T ü rkiye 'n in en büyük Y ö n e tile n S e rv is le r S unucusu ( M S P ) ve U ygulam a S ervis S ağlayıcısı (A S P ) hizm etlerini se rtifika lı o larak m ü şterile rin e sunan K oç.net, firm ala rın g erek duyabileceği her türlü ile tiş im deste ğin i 7 gü n 2 4 s a a t verm e kte. Ayrıca Güvenlik Yönetim i Hizm eti ile verdiği kurumsal internet servislerinin korunmasını da sağlam akta.

K o ç.n e t firmanızın ölçü lerin e ye b eklen tilerin e göre çözüm üretebilen Türkiye'nin en büyük Kurumsal İnternet ve Kurumsal İletişim Sağlayıcısı.

► Her türlü sorunuz ve sorununuz için arayın 0 2 1 6 5 5 6 10 10 - w w w .k o c . n e t

€^§>Koç.net


P'arnu geniş kumsallan ve yazın sıcak denizi ile tanınıyor (üstte). Sessiz ve sevecen Estonyalılar, ülkelerini tanımaya, görmeye gelenlere son derece sıcak davranı­ yorlar (altta). / Parnu is famous for its broad beaches and warm sea in summer (above). The quiet but friendly Estonians give a warm welcome to foreign visi­ tors (below).

latıyor. Normalde tekne ile birkaç saat sürebilen bir a-

sation, building gigantic factories and high-rise housing estates

daya kışın buz tutmuş deniz üzerinden arabayla birkaç dakikada ulaşabiliyormuşsunuz. Baltıkların Y unanistan’ı sayılabilecek kadar çok adası olan Estonya'da kışın işleyem eyen teknelere oldukça pratik bir alternatif doğru­ su. Vormsi Adası, İsveç kültürünün Estonya’da en uzun sü­ re devam ettiği yer. Yol tabelaları ise hâlâ İsveççe. Ada-

for their workers on the outskirts of the city. The town of Haapsalu on the west coast is a picturesque place of wooden houses painted in different colours, clean streets and a single traffic light, which the inhabitants deliber­ ately ignore! This defiance of authority struck a sympathetic chord and made me feel quite at home. I swam at the socalled Aafrican Beach and was astonished to find the water

104 S K Y L IF E

A R A L IK

D EC EM BER 2001


Ki|in denizlerin buz tuttuğu, yüzde 50’si ormanlarla kaplı Estonya’da nüfus yoğunluğu da çok diişUk (üstte). Tartu’da ders çalışan üniversite öğrencileri (altta sol­ da). Tartu Sanat Müzesi (altta sağda). / Half of Estonia is covered by forest and the sea ices over in winter (above). University students studying in Tartu (below left). Tartu Art Museum (below right).

ları gezm enin en güzel yolu bisiklet, b en de öyle yapıyom m . Bir başka ada olan Kihnu’da ise durum oldukça farklı. Nüfusu daha yoğun, daha eğlenceli. Bu arada Estonya’nın güneyinde ‘Sanatçılar Kenti’ ola­ rak tanınan ve benim en sevdiğim şehirlerden biri olan V iljandi’de karşılaştığım bir yaratıcılık d eh asınd an da bahsetm eden geçem eyeceğim . Sabahın erken bir saatin­ de şehrin bir parkında gezerken g eced en kalma küçük

warm, since the previous winter I had walked on the sea at the same spot when it was iced over. O n the m otor boat carrying us to the nearby island of Voimsi an Estonian girl explained that in winter people hitch lifts from cars driving to the island across the ice. W hile the journey by boat can take several hours, by car it takes just a few minutes. The island of Vormsi remained under the influ­ ence of Swedish culture for longer than anywhere else in


b ir g ru b a ra stlıy o ru m . Etrafa müzik sesi yayılı­ yor, ama ellerinde bir ütüden başka bir şey de g örem iyoru m . Y a k la ştı­ ğımda gördüğümse için­ den radyo sesi gelen bir ütü! E sto n y a’nın T ü rk iy e ile ilginç bağlantıları b ulu­ nuyor. H erkesçe çok se­ v ile n C u m h u rb a ş k a n ı L e n n a rt M e ri’yi T ü r k i­ y e ’nin Nobel Barış Ödiilü’ne aday gösterdiği ha­ Estonian president Lennart Meri accompanying the Irish president around Tallinn (above). A street market (below). b eri g e ç e n yıl E stonya gazetelerin de yer almış. Estonia, and the road signs Lennart Meri, E stonya’yı are still in Swedish. Estonia bağım sızlığa götürm ede­ has so many islands that it ki başarıları ile tanınıyor might be described as the ve seviliyor. Greece of the Baltic, and the E stonya’nın ağaç sek tö ­ best way to get around them rü nd e, b ir Türk firm ası is by bicycle, which is what I oldukça önem li bir yere did. T he liveliest o f the sah ip . P ek ç o k k işin in islands I visited was Kihnu, altında Türkiye’de üreti­ which is more densely popu­ len bisikletler ve hatta ilated than Vormsi. ki kü çü k ço cu ğ u n ü z e­ My next stop was the inland rinde ay yıldızlı halis B e ­ city of Viljandi in the south of ş ik ta ş fo rm a sı g ö r ü y o ­ the country. Known as the rum. City of Artists this is one of my favourite places in Estonia. It Estonya, 2. Dünya Savaşı’ndan sonraki yüzde 9 8 ’lik owas here that I encountered a curious example of creative kuma-yazma oranı ile Sovyetler Birliği’nin ekonom ik ogenius while strolling in a park early one morning. I passed a larak en gelişmiş parçasıydı. Estonyalı gençler dünyayı group of people, who seemed to have been there all night, gezm eye ve farklı kültürleri tanımaya uğraşıyor ve aynı listening to music. But they had neither a cassette player nor şekilde ülkelerini tanımaya, görm eye gelen yabancılara radio, only an iron. W h e n I got closer I realised that the yardımcı oluyor ve çok sıcak davranıyor. Y eter ki onla­ music was coming out of the iron! ra “Sizin oralarda Fince (ya da Rusça) konuşuluyor de­ There are some interesting connections between Estonia and ğil mi?” dem eyin. • Turkey. Last year the Estonian papers reported the news that Turkey had nominated the popular Estonian president

* Sinan Çakmak, fotoğrafçı.

Lennart Meri, who led the country into independence, for the Nobel Peace Prize. A Turkish firm is one of the most promi­

NASIL GİDİLİR? Türk Hava Y olları’nın Stockholm ’e çarşam ba, cum a ve pazar günleri non-stop seferi bulunuyor. Sto ck ­ holm ’den Estonya’nın başkenti Tallinn’e iki günde bir yapılan tekne seferleri ile ulaşabilirsiniz.

nent in the Estonian timber industry, and many people are to be seen riding bicycles manufactured in Turkey. I even saw two small boys dressed in the uniform of the Turkish Beşiktaş football team, including the star and crescent motif. In the post-World W a r II era Estonia became the most eco­ nomically developed and well educated republic in the Soviet Union, with a literacy rate of 98 percent. Young Estonians are

H O W T O G ET THERE

keen to travel and get to know different cultures, and (so

Turkish Airlines operates three direct flights a

long as you do not ask if their mother tongue is Finnish or

week to Stockholm, on Wednesdays, Fridays and Sundays.

Russian) extend a warm and friendly welcome to foreigners

From Stockholm there is a ferry boat service every two

who come to see their own country.

days to Tallinn. :î Sinan Çakmak is a photographer.

106 S K Y L IF E

A R A L IK

«af*»

D EC EM BER 2001


►JJ>


Uçuş Noktası / Flight Destination

, ■■

,

i n


The poet Ali Cengizkan described Ankara as a city of dreams whose horizon was cir­ cumscribed by mountains. W ithout pleasant dreams one could not live in Turkey's land­ locked capital was the implication. But the city's image has changed a lot in recent times. Until a few years ago the central area of Kızılay and its environs were the most popular places for Ankara's inhabitants. It was here that people went after work or school to stroll the streets or meet their fnends in cafés. But the faded attractions of İzm ir C addesi, K onur Sokak, Sakarya Caddesi and Kızılay Square have been superseded by more glitzy venues, where the new generation of Ankara's inhabitants spend their leisure time. There was a tavern called Buket with a garden / In Yenişehir / Now long demolished and a supermarket in its place / At a table above / A tiny pool sur­ rounded by fuschias / W e would sit with Cahit on summer nights. So the poet Can Yücel recalled the Ankara of a few decades ago. Kuğulu Park at the foot of Çankaya Hill is still a well-known place to meet and relax, and from the crossroads with its view of Atakule Tower, Tunalı Hilmi Caddesi still runs down towards Kuğulu Park. That much M« S S “

/

( İ m im i«

" T l0 DEMİRTAŞ

^MALTEPE « L

..& ■

CUMHURİYET

YÖCETEPf

% t

NAMIK KİM Al

-

KÜLTÜR

¿ fe .

^

'

\ f ğ BULVATu

-

i

MEŞRUTİYET S

t * ts*4eT İnonû

%

®

•%_

ESAT C KAVAKLIDERf

» •t*--'-o

KAVAKLIDERE

%

n r

I

J

AZİZİYE o

B ir düşler kentiydi Ankara, şair Ali Cengizkan’a göre, ufku dağlarla sı­ nırlıydı. İyi ve güzel düşler kurmadan yaşayamazdı insan orada. Bir za­ m anlar Kızılay ve çevresiydi, Ankaralılar için en popüler yerler. Iş çıkışı, okul dönüşü şöyle bir uğranıp, havanın koklandığı, dostların bulunabil­ diği m ekânlar hep buradaydı. İzmir Caddesi, K onur Sokak, Sakarya Caddesi ve Kızılay Meydanı... G el zaman, git zaman hepsinin çehreleri eskim eye yüz tuttu ve birer birer gözden düştüler. Yeni bir neslin yavaş yavaş kendi alanını yaratmaya başlam ası da bunu ep ey ce hızlandırdı. “Buket diye bahçeli bir m eyhane vardı/ Y enişehir’de / Yıkıldı çoktan. 1 10 S K Y L IF E

A R A L IK

D EC EM BER 2001

l

/

BQTm n ^ r

GÖHLTEPE ATAÍW.E

ÇANKAYA

: öd

NOKTA

Ankara’nın yeni siluetinin önemli simgelerinden Atakule (en üstte). Ankara, tüm yenilenmelere karşın yine de eski halinden pek çok unsuru içinde barındırıyor. / Atakule Tower, one of the principal landmarks of Ankara's new silhouette (top). Ankara has changed a great deal, but much remains that is familiar.


Tunalı Hilmi Caddesi dört yoldan aşağı Kuğulu Park’a doğru akıp gidiyor (üstte). Botanik Parkı 65 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor (altta). / Tunalı Hilmi Caddesi (above). The Botanic Park ıs one of the many green oases in the city (below).

Gima var şimdi yerinde / Kenarı küpelerle çevrili o kü­ çücük havuzun / Yam acında bir masa / Cahit Ağabey’le otururduk yaz gecelerind e” diye, Ankara’ya sitem eden Can Y ücel, dizelerinde elbette bir m eyhane adresi vere­ cekti, şanına yaraşır bir şekilde. Ankara’nın yeni yüzünü serinleten, kimilerine göre her zaman başkentin sim gesi olan Kuğulu Park hâlâ Ankaralılar için vazgeçilm ez bir soluklanm a, buluşma ve va-

remains the same. Named after the writer and politician Tunali Hilmi (1871-1928), this is an elegant shopping street and promenade, with its restaurants, perfumeries, patisseries, florists, banks and cinemas. Clowns promoting who knows what product, the tastefully chic Tivoli Cake Shop, and the lively atmosphere of Café des Cafés set their stamp on this street. Above Kugulu Park is Karum Shopping Centre, where many famous shops are to be found and which opened in


1991. There are also numerous cafés where shoppers can stop for a rest and a snack, and students use as meeting places. Outside in the street fashionably dressed young peo­ ple pass by an old man with a beard who is praying on the grass of the park. He makes a living from passers-by who weigh themselves on his bathroom scales, which for the moment lie on the pavement with an abandoned air awaiting his return. Çankaya Hill, once covered in vineyards, began its transfor­ mation into an exclusive residential area in the 1950s, and today boasts not only luxury flats, shops, restaurants, and offices, but a State Theatre and Opera House. It was here that Mustafa Kemal Atatürk lived in a small villa with a pool in the 1920s, when Çankaya was still a remote rural spot out­ side the city. In his memoirs, Atatürk's friend and associate Falih Rifki Atay, records an anecdote which gives an idea of just how lonely Çankaya was in those days: That night it had snowed so heavily that the cars became stuck in drifts. The British ambassador George Clark and his counsellor were forced to walk to the house of İsmet Paşa through the unin­ habited countryside. As they plodded along, Clark joked, “The wolves will tear us to pieces and nothing will be left of us but our tail coats and top hats!’" Seğmenler Park, in the valley between Iran Caddesi and Atatürk Boulevard, opened in 1983. It consists of 67,000 square m etres o f gardens, lakes, playgrounds, and an amphitheatre where concerts take place in summer. Higher up is the nearly as large Botanic Park between Çankaya Caddesi and Cinnah Caddesi. The Peace Bell here is rung

kit geçirm e yeri. Tunalı Hilmi Caddesi, Atakule m anza­ ralı dört yoldan aşağı, Kuğulu Park’a doğru akıp gidi­ yor, tıpkı eski günlerde olduğu gibi. Caddeye adını ve­

every year on the anniversary of the dropping of the atom bomb. The park also features a pool, conservatory, children’s playground, and tw o sculptures, one o f children playing

ren Tunalı Hilmi, 1871-1928 yılları arasında yaşamış bir yazar ve siyaset adamı. Restoranlar, parfümeriler, pastaneler, bankalar, çiçek çi­ ler ve sinemaların sıralanıp gittiği Tunalı Hilmi Caddesi, şık bir gezinti yeri. Prom osyon çağrısı yapan palyaçola-

leapfrog and the other of the famous Angora goats. On the summit of the hill overlooking the park is Atakule Tower, containing one of Ankara's foremost shopping cen­ tres, with nearly 150 shops, municipal marriage office, cafés

AnkaralIların yeni buluşma mekânları arasında artık ünlü alışveriş merkez­ leri de var. 62 bin metrekarelik Karum, 1991 ’den bu yana hizmet veriyor (en üstte). Ankara’nın renkli modern evleri (solda). / Modern shopping centres are other new meeting places for the people of Ankara, such as Karum built in 1991 (top). Colourful modern housing in Ankara (left).

1 12 S K Y L IF E

A R A L IK

D EC EM BER 2001


/ML® D EĞ İR M EN C İ G R O U P

NOBODY PU TS A LL T O G ET H ER L IK E D EĞ İR M EN C İ G R O U P 4 0 TONS DAILY CAPACITY OF SPINNING MILL ( RING ) 5 5 TONS DAILY CAPACITY OF SPINNING MILL ( OPEN-END ) 2 5 MILLION MT ANNUAL PRODUCTION WEAVING MILL ( FLAT ) 2 0 TONS DAILY CAPACITY OF TOWELLING MILL 5 0 TONS DAILY CAPACITY OF KNITTING MILL 5 5 TONS DAILY CAPACITY OF PRINTING-DYEING MILL 1 0 TONS DAILY CAPACITY OF YARN DYEING MILL 2 0 THOUSAND PIECES DAILY GARMENT OUTPUT CAPACITY 3 THOUSAND PIECES DAILY QUILT OUTPUT CAPACITY

MDO MARMIS SPINING MILL RING )

MDO SPINING MILL (OPENEND)

MDO WEAVING MILL

MDO TOWEL MILL

MDO PRINTING & DYEING MILL

EViTA HOME COLLECTION TEXTILES FACTORY

MDO QUILT PLANT

MDO HOTEL TEXTILES FACTORY

HEAD O FFICEtO RG ANİZE SANAYİ B Ö LG ES İ / D ENİZLİ TEL:+90.258 269 11 35 (PBX) FAX:+90.258 269 11 34 ajans bizz.

İS T A N B U L OF FICE: TE KSTİL MERKEZİ (KE RES TE CİLER SİTESİ) TEL: + 9 0 .2 1 2 637 22 11 (P BX)

FATİH C A DD E S İ NO: 43 MERTER

F A K S :+ 9 0 . 212 637 44 66

M DO H O T E L T E X T IL E S H O W R O O M : K IR C A M İ M AH. O N U N C U CAD. S A Y G I S İT E S İ 111/B A N T A LY A TEL:+90.242 312 30 08 / +90.242 312 30 09 / +90.242 312 97 77 FAX: +90.242 322 55 15 e-mail:mdogroup@mdogroup.com.tr

web site:www.mdogroup.com.tr


rın görüntüsüyle, Tivoli Pastanesi’ndeki ağırbaşlı hava ve az ilerdeki Café des Cafés’in cıvıltılı ortamı da caddenin özelliğini vurgulayan görüntüler. Kuğulu Park’ın üst tarafında pek çok ünlü mağazanın bu­ lunduğu 62 bin m etrekarelik Kanım İş ve Alışveriş Merkezi 1991’de açıldı. Alışverişten yorulup bir şeyler atıştırmak isteyenler için çok sa­ yıda kafe de var Karum’da. G ençler için ideal bir buluşma noktası. Kuğulu Park yönünden gelen şık giyimli gençlerle, tartısını kaldırı­ mın kenarına bırakıp, arka taraftaki bahçenin çimleri üzerinde nama­ za durmuş sakallı ihtiyarın dünyaları çok ayrı da olsa burada yan ya­ na gelebiliyor. 1950’lerde gelişm eye başlayan ve günüm üzde üst gelir gruplarının, lüks mağazaların, restoranların, eğ lence ve iş m erkezlerinin yoğun­ laştığı, Devlet Tiyatroları’nın, Devlet O pera ve B alesi’nin bulunduğu

and restaurants occupying the lower floors. A lift up the 125 metre high tow er takes you to the viewing terrace and revolving restaurant, which turns full circle eveiy one and a half hours. Here you can look out over the city in eveiy direction as you enjoy your meal. Cinnah Caddesi is named after Pakistan's founder, Muhammed AM Cinnah, to whom there is an inscription at either end of the road. Just above the Kavaklıdere junction is a small square known as Chile Square, behind which is a white colonnaded house in a style reminiscent of South American architecture,

Büyük parklarla yeşillenen Ankara’nın en gözde mekânları bu yeşilliklerin içinde yer alan kafe ve restoranlar. Kimilerine göre hâlâ Ankara’nın simgesi Kuğulu Park (solda). Cafés and restaurants in Ankara’s green parks are popular venues in fine weather. They include Kuğulu Park (left). 1 14

S K Y L IF E

A R A L IK

--J ^ .

D ECEM BER 2001


Çankaya ise, daha önceleri küçük bağlık bir alandı. 1920’lerde Mustafa Kemal Atatürk de Çankaya’da havuzlu, küçük bir bağ evinde oturuyordu. Falih Rıfkı Atay, Çankaya adlı kitabın­ da bölgeyi küçük bir anekdot ekleyerek şöyle anlatıyordu: “G ece o kadar kar yağmıştı ki otom obiller kara saplanıp kaldılar. İngiliz Büyükelçisi G eorge Clark, yanında müsteşarıyla, ancak yürüye­ rek İsm et Paşa’nın evine varabildi. Issız bir kırın ortasında yürür­ ken Clark, ‘Bizi burada kurtlar parçalayacak ve geriye sad ece frak ve silindir şapkam ız kalacak’ deyip kahkahayı koyuverdi.” İran Caddesi ile Atatürk Bulvarı arasındaki vadiye yayılan Seğ­ m enler Parkı 1983’de açıldı. 67 bin m etrekarelik bir alanı kapla­ yan parkın içinde havuzlar, çocu k bahçesi ve zaman zaman kon­ serlerin verildiği bir amfiteatr da yer alıyor. Daha yukarıdaki B o ­ tanik Parkı ise Çankaya Caddesi ile Cinnah Caddesi arasındaki 65 bin m etrekarelik alanı yeşillendirmiş. Buradaki Barış Çanı, atom b o m b asın ı atıldığı gün ün y ıld ö n ü m lerin d e barış için çalıyor. Parkta ayrıca havuz, çiçek serası, çocu k bahçesi, uzuneşek oyna­ yan çocuklar heykeli ile iki Ankara keçisi heykeli de var. Parkın bittiği yerde yükselen Atakule de Ankara’nın önem li alış­ veriş m erkezlerinden. İçinde yüzelliye yakın mağazanın, nikâh salonu nu n, kafe ve restoranların bulunduğu m erkezin bir de yiizyirmibeş metre yüksekliğinde kulesi var. Asansörle çıkılan se­ yir balkonu üstünde yer alan döner lokanta, 1.5 saatte 360 dere­ ce d önerek panoram ik Ankara manzarası izlettiriyor, yem ek yi­ yenlere. Cinnah C ad d esi’nin sonunda ve başında P akistan’ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah ile ilgili kitabe var. Kavaklıdere Kavşağı’nın biraz yukarısı ise Şili adına düzenlenm iş küçük bir mey­ dan. O nun da arka tarafında Güney Amerika mimarisini anım sa­ tan sütunlu beyaz bir ev görünüyor. Yıllar ö n ce Adnan M ende­ res’in olduğu söylenen ev, şimdi holding sahiplerinden birine ait. Başkent Ankara cadde, sokak ve meydan adları ile hem en he­ m en bütün ülkelerin gönlünü almayı bilmiş. Karum’dan Çanka­ ya’ya doğru çıkarken, sol tarafa kıvrılan caddenin adı da Arjantin. Düşler kenti Ankara’nın yeni yüzü Tunalı Hilmi Caddesi’nde, Karum’da, Atakule’de, Arjantin Caddesi’nde, hatta biraz daha uzakta Bilkent’te yansıyor artık, düş kurmadan yaşayanlarla birlikte... • * Can Kızıltan, yazar.

Ankara’nın caddeleri, başkent olmasının getirdiği yükümlülüklerle isimlendirilmiş. Cinnah Caddesi’nin başında ve sonunda Pakis­ tan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah’la ilgili bir kitabe yer alı­ yor (en üstte sağda). Jili adına düzenlenen küçük meydan ve anıt (üstte). / Many of Ankara’s streets are named after foreign countries and statesmen. Cinnah Caddesi, is one of these, named after the founder of Pakistan, Muhammed Alı Cinnah (top right). The monument in Chile Square (above). once home to a former Turkish statesman and now that of a business tycoon. The names of many other streets and squares in Ankara pay similar tribute to innumerable countries o f the world. As you walk up Çankaya Hill from Karum, the name of the road curbing off to the left is Argentina Caddesi. The new face of Ankara is today clear for all to see on Tunalı Hilmi Caddesi, in Karum, in Atakule, on A rgentina Caddesi, and as far aw ay as Bi Ikent University on the city's outskirts. * Can Kızıltan is a freelance writer.

1 15 S K Y L IF E

A R A L IK

D EC EM BER 2001


Text and photos ÖMER KOKAL


F o to ğ r a fın olmadığı bir dönem de sanatçının ya gören­ lerin anlatım ına ya da kendi izlenim ine, o da olmadı kendi hayal gücüne dayanarak bir şehrin ya da bir nes­ nenin resmini yapmasıyla oluşurdu duvar resimleri. 18. yüzyılda A nadolu’nun çeşitli yerlerind e eserler veren halk sanatçıları evlerin, cam i ve şadırvanların duvarları­

Before the advent of photography the artists who painted murals relied on their own observations, the descriptions of others, or their own imagination alone when depicting cities or objects. In 18th century Turkey wall paintings were a fash­ ionable form of decoration, not only on houses, but mosques and fountains, the most popular subjects being views of Istanbul and ships. Istanbul was not only capital of the empire but a city of unparalleled scenic beauty, and thus a favourite subject for provincial artists and their patrons, particularly in inland towns and cities where the sea and ships were fasci­ nating novelties. But their exuberant imagination did not end here. W e find paintings of a windmill amidst trees, rushing

na en çok İstanbul’u ve gemileri resmetti. İstanbul’un, günüm üzde olduğu gibi o d önem d e de bir fenom en oluşu ve görsel güzelliği, sanatçıların resim lerinde bu konuyu işlem elerinin başlıca nedeniydi. D eniz ve dola­ yısıyla gemi, bu kavramlara pek de alışık olm ayan Ana­ dolu'nun denizden uzak yerleşim lerinde yaşayan insan-

A n a d o lu ’ nun ç e ş itli y e rle ­ rin d e e s e rle r ve ren h a lk sanatçıları, Safranbolu evle­ rin in içlerini de rengârenk du var resim leriyle bezemiş. Safranbolu, Hacı M em işler Konağı (üstte). Yozgat, Nizamoğlu Konağı tavan süs­ le m e le ri (s a ğ d a ). / Folk artists decorated the inte­ rio rs o f houses all over T u rk e y

w ith

c o lo u r fu l

m u ra ls, as seen here in Hacı M em işler Konak

in

Safranbolu (above) and a ceiling in Nizamoğlu Konak in Yozgat (rig h t).

1 18 S K Y L IF E

A R A L IK

—J -.

D EC EM BER 2001


Cami duvarları da sanatçıların coşkulu hayalgiiciinden payını aldı. Soma, Hıdırbey Cami’sinin dış cephesinden b ir tasvir (üstte). İstanbul ve ge m iler en sevilen konu­ lardandı. Birgi, Sandık Em inoğulları Evi’ nden b ir detay (a ltta ). / Artists also expressed their exuberant im aginations on the walls of mosques, as in this example on the exte rio r wall of Hıdırbey Mosque in Soma (above). Istanbul scenes and ships were the most popular subjects, as in this detail from a m ural in Sandık Em inoğulları House in Birgi (below).

streams and even ancient ruins on mosque walls, and in more appropriate vein pictures of Mecca and Medina. Since the artists had often seen neither these cities nor Istanbul, errors abound in these naive paintings by folk artists.

lar için her zaman ilgi duyulan konuların başında gelir­ di. Ancak, sanatçıların hayalgücü ve coşkulan bu iki ko­ nuyla sınırlı kalmadı. Cami duvarlarına bile ağaçlar ara­ sında bir yeldeğirm eni, şırıl şırıl akan bir dere, antik kent kalıntıları resm edecek kadar cesaretli ve coşkuluy­ dular. Duvar ressamları bu resimleri, İstanbul’u, M ekke’yi, Me-

But their naivety and innocent enthusiasm is what makes these paintings so charming, and to discover them in quite unexpected places is a pleasure of which I have never tired. I

1 19

S K Y L IF E

A R A L IK

D EC E M B E R 2001


d ine’yi, denizi ve gemileri ya gören birilerinin anlatımı­ na göre ya da bu mekânları şahsen görüp aklında kala­ nı çizerek ortaya çıkarırdı. Bu izlenim ci tarz nedeniyle özellikle İstanbul tasvirlerinde bariz hatalar görülür. B a­ zı resim ler ise old ukça çocuksudur. A ncak, her şeye rağm en bu naif ve coşkulu resimlerle Anadolu’nun hiç um ulmayan yerleşim lerinde karşılaşm ak insanı inanıl­ maz d ereced e şaşırtıyor ve heyecanlandırıyor. İlk kez Kula’nın Emre köyünde tesadüfen girdiğim küçük köy cam isinde karşılaştığım m anzara, sonraki d önem lerde yıllarca A nadolu’da bu resim lerin peşinden koşm am a neden oldu. Bu koşu sırasında kimi resimleri yakalaya­ madım. Örneğin, hem iç m ekânlarında, hem de cep h e­ sinde duvar resmi sanatının seçkin örnekleri bulunan Bahattin Ağa Konağı’nı fotoğraflamak için gittiğim Mi­ la s’ta konağın çökm üş olduğunu görm ek benim için büyük hayal kırıklığı oldu. Kimi resimleri ise kılpayı ya­ kalayabildim . K aram an’daki Hacı Sami Tartan Evi ve Birgi’deki bir başka ev büyük ölçüde harap olduğu hal­ de, duvarlarındaki resimler ilk günkü renklerini ve can ­ lılıklarını koruyordu. Gelelim çok iyi korunm uş, hatta restore edilmiş örneklerin durumuna. Başarılı bir resto­ rasyon sonrası m üzeye dönüştürülen T o k a t’taki Latif

Safranbolu, Yörük Köyü’ ndeki Sipahioğlu Konağının duvar ve tavan bo rdü rleri kökboya ile yapılm ış kalem isleriyle süslü (en üstte ve solda). Soma, Hıdırbey Camii’ nden b ir tasvir (üstte). / Painted decoration using vegetable colours on the walls and ceiling o f Sipahioğlu Konak in the village of Yörük near Safranbolu (top and left). One of the m urals at Hıdırbey Mosque in Soma (above).

first came across a landscape of this type quite unexpectedly in the small village mosque of the village of Emre near Kula in western Turkey. Since then I have travelled long distances in search of these paintings, Sometimes disappointment has been my reward, as when I went to photograph the mural paintings which decorated both the interior and exterior of Bahattin Ağa House in Milas, only to find that the house had collapsed along with its beautiful wall decoration. Some I managed to capture at the last moment, as at the Hacı Sami Tartan House in Karaman and a house in Birgi, both of which were in an advanced state of decay. Yet the paintings were 120 S K Y L IF E

A R A L IK

D EC E M B E R 2001


Anadolu’nun çeşitli yerlerindeki camilerde bulunan resimler günümüze iyi durumda ulaşabilmiş. Üstte, Amasya Kara Mustafa Paşa Camii şadırvanı, altta Yozgat Başçavuşoğlu Camii. Kula, Emre Köyü Camii duvar süslemeleri (en altta). / There are well preserved murals in mosques in many parts of Anatolia, such as those on the şadırvan foun­ tain of Kara Mustafa Paşa Mosque in Amasya (above), Başçavuşoğlu Mosque in Yozgat (below), and the village mosque in Emre near Kula (bottom ).

as vivid as when they were first executed. Thankfully, however, many fine examples have suivived in houses in a good state of preservation, or that have been restored. Once such is Latif Aga House in Tokat, which is now open to the public, Nizamoglu House in Yozgat, and Çakiraga House in Birgi. Many other mural paintings of this type can also be found in mosques. Little information can be gleaned about the artists themselves; their identities, their personalities, or way of life. W e can only conjecture from clues in the paint­ ings themselves and trends in art at the time. Mural paintings became fashionable during a period marked by increasing western influence on the Ottom an Empire in the political, economic and cultural spheres. This influence can be traced back to the 17th century, Ağa K onağı, Y o zg at’taki Nizamoğlu Evi ve Birgi’deki Çakırağa Konağı bu örneklerden birkaçı. Ayrıca, A nadolu’nun çeşitli yerleşim lerindeki ca ­ m ilerde bulunan resim ler de günüm üze iyi duaım da ulaşabilmiş. Eldeki kaynaklar bu sanatın tarihçesi hakkında som ut bilgiler verirken, sanatçıların kimlikleri, ki­ şilikleri, yaşam tarzları ve duygularıyla ilgili doyu­ rucu bilgiye ulaşamıyoruz. Bu nedenle, sanatçıla­ rın dünyası ancak resimlerdeki ipuçları kullanıla­ rak tahm in ed ileb iliy o r. D uvar resm i sanatının, Osm anlı sanatı içindeki yerini alması Batılılaşma d ö n e m in e d e n k d ü şe r. O sm a n lı İm p a ra to ılu ğu’nda siyasetten ekon om iye, günlük yaşam dan m odaya kadar her alanda etkili olan Batılılaşma 121 S K Y L IF E

A R A L IK

D EC E M B E R 2001


v

/ "

/

V

' ş ' S

'/

-a

- ' J - t i -

Karaman, Hacı Sami Tarlan Evi’ ndeki saat, kalem işi süslem elerin tam am landığı zamanı gösteriyor (üstte solda). Tavşanlı, Kurşunlu Camii m erdivenaltı süslemeleri (üstte sağda). Safranbolu, Yörük Köyü, Sipahioğlu Konağı’ ndan b ir detay (a ltta ). / The painted clock in Hacı Sami Tartan House in Karaman shows the tim e at which the decoration was completed (above left). Painted decoration beneath the stairs of Kurşunlu Mosque in Tavşanlı (above rig h t). Detail o f a m ural at Sipahioğlu Konak in the village of Yörük near Safranbolu (below).

hareketleri 17. yüzyılda haşlar. D o­ ğal olarak bu etkiden Osm anlı sa­ natı ve mimarisi de nasibini alır. Sa­ nat alan ın d aki en ön em li etk i ve d ö n ü ş ü m re sim s a n a tın d a , y a n i m in y a tü r g e le n e ğ in d e y a ş a n ır. Ö zellik le, m inyatürde ku llanılm a­ yan perspektif, bu d önem d e yapı­ lan minyatürlerde kendini gösterir. 18. yüzyıl so n ların a g elin d iğ in d e güçlü Batı etkisi minyatür geleneği­ ni önem li ölçüde ortadan kaldırır. B en zer etki eşzam anlı olarak mima­ ride de yaşanır. Ö n ce İstanbul’da, hem en ardından başkentin her ha­ rek etin i yakınd an izleyen A n ado­ lu’da, iç m ekân süslem elerinde du­ var resimleri kullanılmaya başlanır. Ancak, Anadolu’daki halk ve sanat­ çılar bu resimleri daha çok benim ­ ser. Bu nedenle duvar resimleri İs­ ta n b u l’da T o p k a p ı Sarayı d ışında

and naturally had its repercussions on Ottoman art and architecture. The traditional art of m iniature painting reveals particularly striking changes at this time, such as the introduction of perspective for the first time, and by the end of the 18th century miniature painting had virtu­ ally died out altogether, superseded by western style painting in oils on canvas. W estern influence had a similar impact on architecture, beginning in Istanbul, and then spreading to the provinces, where every new fashion in the capital was faithfully followed. So the concept of representational mural paintings, as opposed to the traditional abstract or floral painted wall decoration, was quickly taken up by provincial artists. But what is particularly interesting is that this 122 S K Y L IF E

A R A L IK

D EC EM BER 2001


Anadolu’da bazı köy ve kasaba camileri, şadırvanları adeta bir resim galerisini andırıyor. Bu, Anadolu insanının hoşgörüsünün bir göstergesi. Urla, Kapan Camii şadırvanı (üstte). / Some mosques and şadırvan fountains in Turkish towns and villages are like art galleries, as the şadırvan of Kapan Mosque in Urla illustrates (above).

pek görülmez. Oysa, Anadolu’daki bazı köy ve kasaba cam ileri ise adeta birer resim galerisi görünümünü alır.

fashion became far more popular than in Istanbul itself While few examples of 18th century mural paintings are to be

Ö zellikle cam ilerde görülen bu durum Anadolu insanı­ nın coşku ve hoşgörüsünü fazlasıyla yansıtır. Kalem karî nakış şeklinde işlenen bu resimleri yapan sa­ n a tçıların ne yazık ki p ek ço ğ u n u n adı b ilin m iy or. Amasya ve M erzifon civarındaki resim lerde im zasına rastlanan Zileli Emin ve Harput civarındaki birkaç re­ sim de imzası bulunan Ali Miralaygil öğrenebildiğim iz iki isim. Yaşamlarıyla ilgili pek fazla bilgi edinem em ize karşın bu sanatçıların eserlerindeki naiflik ve espri anla­

found in Istanbul outside Topkapi Palace, many village and small town mosques elsewhere in the country are veritable art galleries. A style of decoration that sophisticated city dwellers would have considered inappropriate for a place of worship was perfectly acceptable to less rigid-minded provin­ cial people. In rare instances we find the artist's signatures on these paint­ ings, such as that of Zileii Emin in mosques and houses around Amasya and Merzifon, and Ali Miralaygil in other

yışı onların hayata olan bakışını fazlasıyla yansıtır. Espri anlayışlarına en iyi örnek, nargile ve gaz lambası konan rafların duvarlarına çizdikleri nargile ve gaz lam bası re­ simleridir. Duvar saati resmi de bu anlayışın ürünü ol­ duğu gibi, aynı zamanda sanatçının evdeki işini bitirdiği saati gösterir. Bu resimleri yapan halk sanatçıları akadem ik eğitim al­ madan, tam am en bireysel yetenekleri ve usta-çırak iliş­ kisi içinde bu sanatı öğrenirdi. Bazen de rastlantılar bu

buildings in the vicinity of Harput. Although little but their names is known to us, the naivety and spontaneity of the paintings speak for themselves. One painting depicts a waterpipe and oil lamp standing on shelves, while a clock shows the time at which the artist completed his work in the house. These artists had not received any academic training, but were either traditional craftsmen whose skills were passed down from master to apprentice, or in some cases took up the trade merely by coincidence and personal inclination. This

kişilerin duvar resm in e b aşlam alarına n ed en olurdu. Dolayısıyla, duvar ressam lığını sanatla zanaat arasında bir yerlere koym ak gerekir. •

form of folk art strikes a chord in us today, conveying the sin­ cerity and unaffected delight which the painters poured into their work. •

* Öm er Kokal, yazar.

* Ö m e r Kokal is a freelance w riter. 12 3

S K Y L IF E

A R A L IK

D EC EM BER 2001


S E RG E X H I B I T I O N S

Gül Erali

Su Resimleri

Avusturya

Kâzım Taşkent Sanat Galerisi

Başkonsolosluğu

9 Kasım-29 Aralık

Kültür OFİSİ

Tel: (021 2) 252 47 00

6-30 Aralık Tel: (0212) 223 78 43

Sergide, 19. yü zyıld a B a ­

Sevgi ve insan iliş k ile ­

tı tekn iklerin i uygulayan

ri ü s tü n e o d a k la n a n

ilk T ü rk r e s s a m la r d a n

h e y k e lle ri ile tan ın a n

o la n

S ü le y m a n

Sey-

Erali, bu sergisinde de

y i d ’den günüm üze Türk

sim gesel a n la tım la rla

re sm in d e su lu b o y a te k ­

çocuk sevgisinden tu t­

n i ğ i y l e y a p ıl a n

kulara dek insani duy­

m alar bulunuyor.

ç a lış ­

guları sorguluyor.

Pictures in Water Oül Erol i

Kâzım Taşkent Art Gallery 9 November-29 December Tel: (0212) 252 47 00

Austrian Consulate General Cultural Office E-3D December Tel: (021 2) 223 78 43

This exhibition covers w estern sty le Turkish w aterco lo u r painting from the 19th century to the present-day, beginning

The artist is known for her sculpture focusing on human relati­

with works by the first Turkish painter to employ this tech­

onships and love, and at this exhibition she examines emotions

nique, Suleyman Seyyid.

ranging from maternal love to passion in a symbolic medium of expression.

Musta Fa Pilevneli Helikon Sanat Galerisi

Su lu b o yad a çok se v ile n b ir sanatçı olan ve a yrıca sera­ m ikle de u ğ ra şa n P ile v n e li’nin 2001 y ılı içinde y a p tı­

L o n d ra 'd a y a ş a y a n İs ta n b u l

Gökhan Burhan

doğumlu sanatçının ‘H angover’ a d lı k iş is e l s e r g is in d e can lı re n k le r le b e z e li, g e le n e k s e l

Time BarGallery, Londra

ç iz g in in d ış ın d a k i

7 Aralık-5 Ocak

12 Kasım-10 Aralık

izlenebilir.

Tel: (0312) 441 78 01

Tel: (020) 8305 9767

ğı tab lo ları görülebilir.

Mustafa P ilevneli

watercolourist, and paintings

Helikon Art Galler/

ceramic artist.

7 December-5 January Tel: (0312) 441 78 01

re s im le ri

P ilevneli is best known as a dating from 2001 can be seen at this exibition. He is also a

/ V ;

* <

r

Gökhan Burhan Time BarG allery, London 12 November-10 December Tel: (020) 8305 9767

G okhan B u rh a n w as born in Is ta n b u l and now liv e s and works in London. This ex h ib i­ tion, en titled Hangover, p res­ ents his latest paintings in his unusual style and vivid colours.


Döviziniz Euro’ya çevrilir. ( K o m

is y o n

a l m

a d a n )

* D öviziniz G a r a n ti ’deyse o to m a tik o la ra k E u r o ’ya çevrilir. Değilse, 31 A ra lık ’a k a d a r yatırın, 1 5 gün son ra k o m isy o n öd em ed en E u r o karşılığını alın. U n u tm ay ın , k o m isy o n uyg ulam ası 31 A ra lık ’ta başlıyor.

E u r o ’ya çevrilmesi zorunlu olan Avrupa paraları: A lm an M a r k ı, Fransız Frangı, Belçika Frangı, Lüksem burg Frangı, İtalyan Lireti, H ollan d a Florini, Y u n an D rahm isi, İspanyol Pesetası, Avusturya Şilini, Finlandiya M a r k k a s ı, Portekiz Esküdosu ve İrlanda Lirası

$ !< G a r a n t i


S E R G E X H I B I T I O N S

Naile Akıncı

T h is r e t r o s p e c t iv e

rından oluşan retros-

Milli Reasürans Art

by Naile Akıncı, who

Galerisi

p ek tiF s e rg id e İs ta n ­

Gallery

w as born in 1 923.

6 Aralık-27 Ocak

bul, Marmara Adası ve

6 December-

T h ey in c lu d e la n d ­

E k in lik

27 January sca p e s o f Is ta n b u l, Tel: (0212| 230 19 7G Marmara Island and

Naile Akıncı Milli Reasürans Sanat

Tel: |0212) 230 19 76

C u m h u riy e t ile y a ş ıt olan A k ın c ı’nın s a n a t y a şa m ın ın ç e ş itli dö­ nem lerine a it y a p ıtla ­

A d a s ı’n d an

p e y z a jla r

s e r g ile ­

niyor.

e x h ib itio n

is

th e

chance to see works From various periods

Ekinlik Island.

The Perfumed Garden

Itırlı Bahçe Borusan Sanat Galerisi 4 Aralık-26 Ocak

Borusan Art Gallery

Tel: (021 2)292 06 55

4 December-26 January Tel: [0212] 292 06 55 Sergide, 49. Venedik B ie n a li’nde Tür­ k iy e ’y i te m s il eden M u rat M orova,

The exhibition p resents in sta lla tio n s,

Ahmet Öktem, Serm in SheriFF ve xur-

p h o to g ra p h s and c y b e r a rt by M urat

ban.net'in y e rle ş tirm e le ri, FotoğraF-

Morova, Ahm et Oktem, Serm in SheriFF

la rı ve b ilg is a y a r o rtam ı y a p ıt la r ı

and x u rb a n .n e t, w h ich re p r e s e n te d

bulunuyor.

Turkey at the 49th Venetian Biennial.

Abidin Dino

Serhan Sözmen

Ressam Abidin Oino'nun 8. ölüm y ıld ö n ü m ü n d e

P a ris 'te açılan se rg i, Bonn’da y a şa y an ve Fotoğrafları bugü­

Garanti Sanat Galerisi

g e rçe k le ştirile n ‘B ir de­

La Petite Galerie, Paris

ne dek Ankara K ültür Bakanlığı

5-31 Aralık

sen u s ta s ı A bidin Dino:

13-31 Aralık

Güzel S a n a tla r G a le risi’nde ve

Tel: (0212| 293 63 71

A ltm ış Y ılın D e s e n le ri'

T e l:+ 49 228 34 07 28

Fransa'nın W asselonne kentin­

ad lı se rg id e , sa n a tç ın ın

de s e rg ile n e n s a n a tç ın ın ilk

1930-1 990 y ı l l a r ı a r a ­

k işisel sergisi.

sında çizdiği 20'ye yakın

Serhan Sözmen

deseni y e r alıyor.

La Petite Galerie, Paris

Abidin Dino

13-31 December T e l:+ 49 228 34 07 28

Garanti Art Gallery 5-31 December

This exhibition is the

Tel: (0212] 293 63 71

first one-person show

'60 Years oF Design by a

Sozmen, who lives in

oF p h o to g ra p h s by G ra p h ic A r t is t : A b id in

Bonn. His w ork has

D ino' p re s e n ts

p r e v io u s ly

n e a r ly

been

twenty drawings by Dino

shown at the Ministry

dating From 1930-1990 in

oF Culture Art Gallery

c o m m e m o ra tio n oF th e

in Ankara and in the

a r t is t

French town oF Was-

on

th e

eig h th

anniversary of his death.

selonne.

126 S K V L IF E

A R A L IK

DECEM BER 2001


Ülkem izde, sağlık problem i y a ş a y a n in sa n la rın daha iyi hizmet alm ak için yurt dışındaki m erkezlere gitme haklılığı ve telaşı içinde o lm aları hala geçerliliğini devam ettiriyor mu

Ülkemizde; bilimsellik, teknoloji ve hizmet kalitesi açısından diğer ülke m e rk e z le rin i a ra tm a y a c a k ş a rtla rın oluştuğu konusunda şüphemiz yoktur.

Ş ifa H a s ta n e le r G ru b u n a b a ğ lı Ş ifa Tıp M e r k e z le r i; hekim lerim ize ve halkım ıza bu tek n o lo jilerle tanışm a ve yararlanm a şansını vermesi, ülkemize hizmet etme konusunda bizlere ayrı bir haz yaşatmaktadır.

Kardiyoloji Teşhis ve Tedavi Merkezi

Manyetik Rezonans Koroner Anjiografi Nükleer Tıp Merkezi

Kardiyovasküler Cerrahi

Göz Teşhis ve Tedavi Merkezi

Kanser Teşhis ve Tedavi Merkezi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi

Radyoterapi Merkezi

Üreme Sağlığı Merkezi

Radyoaktif İyod Tedavi Merkezi Pozitron Emisyon Tomografi (PET)

Business Sağlık Servisi

Görüntüleme Merkezi

ı illi m m

f

um

S ’■

H

S İF A H A S T A N E LE R G R U B U

BORNOVA

İZMİR: Fevzipaşa Bulvarı No: 172/2 Basmane - İZMİR Tel: +90(232) 446 08 80 (20 Hat) - 446 37 38 (5 Hat) Fax: +90(232) 446 07 70 BORNOVA: Sanayi Caddesi No: 7 Bornova - İZMİR Tel: +90(232) 343 44 45 Fax: +90(232) 343 56 56

h ttp ://w w w .sjfatip .co m .tr

e -m a il: s ifa@ sitatip .co m .tr


S E RG E X H I B I T I O N S

Deseni ve Kendisi

y ı l l a r ı te m s ile n altı sanatçı k atı­

Bir Culture and Art Centre

l ıy o r : S a im E r ­

3 November-31 December Tel: (021 2) 291 28 71

B ir Kültür Sanat Merkezi

ken, Mustafa Ho­

3 Kasım-31 Aralık

ra s a n ,

Tel: (0212) 291 28 71

Önürmen, Temur

Works by six artists representing the 1990s

Köran, Seçkin P i­

a re b ein g sh o w n : Sa im Erk en , M u sta fa

İrF a n

rim v e S e la h a t-

H o ra s a n , irfa n Önürm en, Tem ur K ö ran,

tin Yıldırım .

Seçkin Pirim and Selahattin Yıldırım.

Mehmet Zeki Kuşoğlu

Mehmet Zeki Ku$oglu

Karsu Tekstil Sanat Galerisi

Karsu Tekstil Art Gallery

S Aralık-4 Ocak

E December-4 January

Tel: (021 2) 288 33 89

Tel: (0212) 288 33 89

K u şo ğlu 'nu n e s e ri olan a ltın oyma

Openwork gold tugra - imperial ciphers -

tu ğ ra la r, d elik işi gümüş ta b a k la r,

and silver plates, silver mirrors and bath

ayna arkaları ve hamam ta s la rı gele­

bowls made by K u fo glu are b eau tiful

n e k s e l T ü rk s a n a t ı n ı

günüm üze

examples of traditio n al Turkish m etal­ work.

taşıyor.

Avni Arbaş

Türk resm in in u sta la rın d a n Avni Ar-

çanoğlu, Lerzan Özer, Es­

iş Sanat Kibele Galerisi

sıtan se rg iyle eş zamanlı olarak Ferit

ma P açal, Z eynep Perin-

7 Aralık-26 Ocak

Edgü’nün kaleme aldığı ve bu uzun se­

Tel: (021 2) 316 00 00

rüvenin a n latıld ığ ı bir kitap da san at­

Toprak ve Lif

Sergi Esra Carus, Sakin e

2002

Çil, Şirin İskit, Kurucu Ko-

Galeri Apel

çek, Leyla Sakpınar, Maria

10 Aralık-17 Ocak

Sez er ve Yıldız Serm et'in

Tel: (021 2) 292 72 36

toprak, cam ve lif gibi ge­ leneksel m alzemeleri kul­ la n a r a k ü r e t t iğ i se çk in y a p ıtlard an oluşuyor.

■.

Design and Its e lf

S e r g iy e 1 9 9 0 'lı

Clay and Fibre ¿001

se verle re sunuluyor.

Avni Arbaş

This exhibition presents an overview of

iş Sanat Kibele Gallery

foremost modern painters, over a peri­

7 December-26 january

od of 60 years. A book about Arbaş and

Tel: (0212) 316 00 00

his work by Ferit Edgü has been pub­

10 December-17 January Tel: (021 2) 292 72 36

This mixed exhibition consists of works in m aterials such as cu Koçanoğlu, Lerzan Özer, Esma Paçal, Zeynep Perinçek, Leyla Sakpınar, Maria Sezer and Yıldız Sermet.

works by Avni Arbaş, one o f Turkey’s

lished to coincide with the exhibition.

Galeri Apel

clay, glass and fibre by Esra Carus, Sakine Çil, Şirin İskit, Kuru­

b aş’ın 60 y ıllık resim serüvenini y a n ­

v .<

V


M Ü Z i M U S I C

Musical banquet a t İş Sanat

İş Sanat’tan müzik ziyafeti Tel: (0212) 316 DO DO

Tel: (0212| 316 00 00

iş Sa n a t Kültür Merkezi'nde 1 A ralık'ta Kardeş

In its concert programme For December iş

Türküler, 4 A ralık'ta 'Verdi G alası’, 6 Aralık'ta

S a n a t Cultural Centre p resen ts K ardeş

ise B ü le n t D rtaçgil m ü z ik se ve rle rle b u lu şa­

Folk Ensemble on 1 December, Verdi Gala

cak. 7-8-9 Aralık tarih le rin d e ‘6 P iy a n is t Be­

on 4 D ecem ber, B ü le n t D rta ç g il on 6

ethoven’i A rıy o r’ b aşlıklı konser, iş S a n a t’ta

Decem ber, ' Six P ia n is t s in Se a rc h oF

bir Beethoven rüzgârı estirecek. 13 Aralık'ta-

B e e th o v e n ' on 7, 8 and 9 Decem ber,

ki 'Ege Türküleri' konserini, 26 A ralık tarih in ­

Aegean Folk Songs on 13 December, and

de V iyan a Vals O rkestrası'nın Yeni Yıl Konseri

the New Year Concert perform ed by the

izleyecek.

Vienna Waltz Orchestra On 26 December.

Akbank Oda Orkestrasından ‘Latin Rüzgârı’

Babylon’da coşkulu geceler Tel: (0212) 292 73 68

Tel: (0216] 454 15 55 Babylon, A ralık ayında m üzikseverlere yin e coşkulu geceler

Akbank Oda O rkestrası, Yeni Yıl K onseri’nde, İspanyol ve Güney

yaşatacak: Latinom ania, 1 Aralık; Laço Tayfa, 5 Aralık; Yeni

Amerikalı bestecilerin e s e rle riy le ‘Latin Rüzgârı’ estirecek. Kon­

Türkü, 6 Aralık; ‘Fujifilm Music Week-Ends’ Gotan Project, 7-

serler, 26 A ralık'ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde ve 27 Ara-

8 Aralık; Babylon Juke Box, 12 Aralık; Baba Zula, 13 Aralık;

lık'ta Cemal R e şit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşiyor.

'Garanti Caz Yeşili'-Aydın Esen Group, 14-15 Aralık; Pressu ­ re Drop/DJ Set, 18 Aralık; Replikas & Kurban, 21 Aralık; NeFre t & Rashit, 22 Aralık; Zip İstanbul Yeni Yıl Partisi, 27 A ra­ lık; Chocolate City, 28 Aralık; Dxi-Gen Room Service 003, 29 Aralık; Sürpriz, 31 A ralık'ta izlenebilecek.

Exuberant Nights a t Babylon Tel: (0212| 292 73 68

Babylon presents more nights oF exuberant music in December, with Latinomania on 1 December, Laço TayFa on 5 December, Yeni Türkü on 6 December, FujiFilm Music Weekends: Gotan Project on 7-8 December, Babylon Juke Box on 12 December, Baba Zula on 13 December, Garanti Nefret & Rashit I

-

Latin Breeze fro m the Akbank Chamber Orchestra

j azz Gr e e n: Aydın Esen Group on 14-15 December, Pressure Drop/DJ S e t on 18 December, R e p lik a s 6 Kurban on 21 December, NeFret & Fjiashit

on

22

D ecem b er,

Tel: (0216] 454 15 55

Zip

listanbuI New Y ear P a r ty on 27 Decem ber, C hocolate C ity on 28

Akbank Chamber Orchestra presents Latin music by Spanish and

Öecember, Oxi-Gen Room Service

South American composers at its New Year Concerts, which will take

003 on 29 December and Surprise

place on 26 December at the People’s Education Centre in Kadıköy

on 31 December.

and on 27 December at Cemal Reşit Rey Concert Hall. I 2 9

S K Y L IF E

A R A L IK

-

D E CE MB E R 2001


S A H N

S T A G E

4. Uluslararası Uzakdoğu Film Festivali Tel: [0312] 490 51 40

Uzakdoğu Kültür Merkezi tarafından gerçekleştirilen festi­ val, 23 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında Ankara’da, 3-7 Ara­ lık tarihleri arasında Eskişehir'de, 9-16 Aralık tarihleri ara­ sında İstanbul'da ve 23-30 Aralık tarihleri arasında ise İz­ mir'de düzenleniyor. Festival boyunca aralarında Wong Kar Wai, Ang Lee ve Mira Nair'in de bulunduğu usta yönetmen­ lerin yapıtları izlenebilir.

Seyahatname 2001 Tel: (0312)310 09 71

Geçtiğimiz sezon prömiyer yapan, Seyahatname 2001, dans-tasarım-video ve müziğin buluştuğu bir multimedya prodüksiyon. Reji ve koreografisi Beyhan Murphy'e, orijinal müziği ise Arkın Allen'e (Mercan Dede) ait. 29 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Hol­ landa Dans Festivali’nde yer alan gösteri, 4-5 Aralık tarihlerin­ de İstanbul Taksim Sahnesi’nde sahnelendikten sonra da An­ kara’da sezon boyunca gösterimde olacak.

Travelogue Tel: (031 2)31 0 09 71

T ra v e lo g u e 2001, w hich was launched last season, is a multimedia production which brings together dan­ ce, design, video and mu­ sic. Directed and choreog­ raphed by Beyhan Murphy, th e o rig in a l m u sic was com posed by Arkin Allen (Mercan Dede). It is being shown at the Dutch Dance

4th Far Eastern Cinema Festival

F e s tiv a l b etw een 29 No­ vember and 1 December, atTaksim Sahnesi Theatre in Istanbul on 4 and 5 December, and in Ankara for the rest of the season.

Tel: (0312) 490 51 40 Organised by the Far Eastern Cultural Centre, the festival pres­ leading directors including Wong Kar Wai, Ang Lee and Mira

Puppet Theatre

Nair. The festival commences in Ankara on 23 November to 2

Atatürk Cultural Centre,

December of Flamingo Bar, a va­

December, followed by Eskişehir on 3-7 December, Istanbul on

Aziz Nesin Theatre

riety show combining dance and

9-16 December and İzmir on 23-30 December.

Tel: (0212) 249 20 09

theatre. The event has been or­

ents an interesting selection of film s from the Far East by

The Tübingen Puppet Theatre will give performances on 7, 8, and 9

ganised jo in tly by the German Cultural Centre in Istanbul and Istanbul State Theatres.

Kukla Tiyatrosu AKM, Aziz Nesin Sahnesi Tel: (021 2) 249 20 09

İstanbul Alman Kültür Merkezi ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun işbirliğiyle 7,8,9 Aralık tarihlerinde gösteriler dü­ zenleyecek olan Tübingen Kukla Tiyatrosu, ‘Filamingo Bar' adlı oyunla varyete, dans ve tiyatrodan oluşan bir sahne mozaiği sunuyor.


H A B E

N E W S

Adana’da HiltonSA

Enjoy in Adana a t the HiltonSA

Seyhan Nehri ve Taşköprü'nün göz ka­ maştırıcı manzarasına bakan Adana Hil­ tonSA, geleneksel Türk konukseverliğiy­ le müşterilerine hizmet etmeyi sürdürü­ yor. On yedi katında toplam 308 odası bulunan Adana HiltonSa, İtalyan restoranı Piccante, The Spice Market, Zeytini Bar, The Gallery Lounge, Living Well Sağlık Kulübü, Türk hamamı, jakuzi, sauna, açık, kapalı yüzme havuzları, tenis kortları ve Seyhan Nehri boyunca uzanan koşu par­ kuruyla konuklarını bekliyor.

Adana HiltonSA-, overlooking spectacular views of the Seyhan River and Taşköprü Bridge, wel­ comes its guests with traditional Turkish hos­ pitality. The 17 storey hotel has 308 rooms, the Piccante Italian restaurant, The Spice Market, Zeytini Bar, Gallery Lounge, Living Well Health Club, a Turkish bath, Jacuzzi, sauna, open-air and indoor swimming pools, tennis courts and a jogging track along the banks oF the Seyhan.

Troy: Dreams and R eality

Avrupa'da yılın kültür ola­ yı olarak değerlendirilen ve 17 Mart-14 Ekim tarih­ leri arasında toplam 550 bin kişi taraFından izlenen sergi, 15 Kasım 2001 tarihinde Kültür Bakanı istemihan Talay tarafından Bonn Federal Ser­ gi Sarayı'nda üçüncü kez açıldı. 17 Şubat 2002 tarihine ka­ dar açık kalacak sergi, Çanakkale ve çevresindeki kazılar sonucu ortaya çıkartılan ve 13 arkeoloji müzemize ait 549 parça eserden oluşuyor.

‘Troya-Düşler ve Gerçek’

The Troy: Dreams and Reality exhibition consists of 549 objects excavated in and around the ancient site of Troy From the collec­ tions of 13 of Turkey's archaeological museums. Described as the cultural event of the yea r in Europe, the exhibition was visited by 550,000 people between 17 March and 14 October. Dn 15 November 2001 the exhibition reopened at the Federal Exhibition Centre in Bonn, inaugurated by Turkish Minister oF Culture istemihan Talay, and will remain open until 17 February 2002.

2 Aralık’ta düzenlenen müzayedede birbirin­ den ilginç eserler satı­ şa sunuluyor. Müzaye­ denin önemli parçaları arasında Robert Kolej Tel: (0212] 232 99 2G Marşı, Gazi Muhtar Pa­ şa ve Prenses Fehime Perihan'ın imzalı mektuplarıyla milletvekilleri için özel olarak bastırılan Atatürk'ün Nutku'nun bir nüshası bulunuyor. Müzayedeyi Uğur Göktaş yönetiyor.

Olbia’ya, 2001 Ağa Han Mimarlık Ödülü

İstanbul Filateli ve Kültür Merkezi Müzayedesi

Akdeniz Üniversitesi, Olbia Kültür Sanat Merkezi, mimarlık alanında dünyanın en büyük ödülü olan Ağa Han Mimarlık Ödülü'nü kazandı. Mimar Cengiz Bektaş'ın 1999 yılında inşa edilen eseri, 427 proje arasından seçildi. Ödül bu yıl, Dlbia ile ikisi İran olmak üzere Cezayir, Hindistan, Gine, Mısır, Ür­ dün ve Malezya'daki dokuz eser ve projeye verildi.

Olbia among the ¿001 Aga Khan Award Winners

Istanbul P hilatelic and Cultural Centre Auction Tel: (021 2(232 99 26

Olbia Cultural Centre o f Akdeniz At this auction held on 2 December the interest­

U n iv e rs ity is one o f th is y e a r's w in n e rs o f th e p re s tig io u s Aga

ing item s being sold in c lu d e a copy o f the

Khan A rc h ite c tu ra l Aw ard. The

Robert College March, le tte rs signed by Gazi

building designed by Turkish architect Cengiz Bekta§ in 1999

Muhtar Paşa and Princess Fehime Perihan, and a

was selected from among 427 projects submitted. Two of the

copy o f A tatürk’s famous speech printed as a

other awards went to projects in Iran, and the other six to

special edition for Turkish members of p arlia­

projects in Algeria, India, Guinea, Egypt, Jordan and Malaysia.

ment. The auctioneer is Uğur Göktaş.

131 S K Y L IF E

A R A L IK

D EC EM BER 2001


Jv'

J C T A M R I I l V *«1 I J I H l l D U L \

l O

EM ERGENCY

Ambulance Tel: 112 (All over Turkey)

Police Tel: 155 (All over Turkey)

Fire Tel: 110 (All over Turkey)

Tourism police Tel: 52745 03

Gendarme Tel: 156 (All over Turkey)

T O U R IS M

IN F O R M A T IO N

TURİZM DANIŞMA____________ Atatürk Airport /Atatürk Havaalanı (Yeşilköy) Tel: 663 07 93 Harbiye Tourism Information Tel: 233 05 92 Karaköy Sea Port /Karaköy Limanı Tel: 2495776 Sirkeci Tourism Information Sirkeci Turizm Danışma Müdürlüğü Tel: (0212) 511 58 88 Sultanahmet Square Sultanahmet Meydanı Tel: 518 18 02 The Turkish Touring and Automobile Club Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (Head Office-Merkez) Tel: 282 81 40 H O T E L S / O TELLER

Aden (****) Kadıköy Tel: 345 10 00 Fax: 346 25 67 Akgüıı Hotel (*“ ” ) Vatan Caddesi, Tel: 534 48 79 Askoç Otel (****) Sirkeci Tel: 511 80 89 Fax: 511 70 53 Aygün Otel İstanbul (” **) Şişli, Tel: 296 99 92 Fax: 231 30 04 Âygiin Plaza Hotel İstanbul (****) Taksim, Tel: 238 90 90 Fax: 235 47 47 Best Western The President Hotel (“**) Beyazıt, Tel: 516 69 80 Fax: 516 69 99 Büyük Sürmeli (**“ *) Gayrettepe, Tel: 2721160 Fax: 266 36 69 Ceylan Inter Continental İstanbul Taksim, Tel: 231 21 21 Color Hotel (****) Fındıkzade, Tel: 631 20 20-39 Conrad İstanbul (*” **) Beşiktaş Tel: 227 30 00 Fax: 259 66 67 Çınar Hotel (**“ *) Yeşilköy Tel: 663 29 00 (18 lines/hat) Çırağan Palace Kempinski (**” *) Çırağan Tel: 258 33 77 Fax: 259 66 87 Dedeman İstanbul (**“ *) Esentepe Tel: 274 88 (M) Fax: 275 11 00 Divan (***” ) Taksim, Tel: 231 41 (K) Fax: 248 85 27 Dorint Park Plaza Otel (****) Taksim, Tel: 254 5100 Fax: 256 92 49 Eresin (****) Taksim, Tel: 256 08 03 Fax: 253 22 47 Eresin Hotel İstanbul (*” **) Topkapı, Tel: 631 12 12 Eysan Otel (“ **) Kadıköy, Tel: 3462440 Fax: 3472329 Four Seasons Hotel İstanbul (***” ) Sultanahmet, Tel: 638 82 00 Grace Hotel (*” *) Tepebaşı Tel: 293 39 61 Fax: 252 43 70 Grand Hotel Haliç (****) Şişhane Tel: 252 69 80 Fax: 249 70 66 Grand Tarabya Hotel (**” *) Tarabya Tel: 262 10 00 Fax: 262 22 60 Güneş (**“ ) Merter, Tel: 555 24 41 Fax: 554 41 08

“ “ I I I I / 'H O J I w

u i d e

Telephone: International code for Turkey: 90, Istanbul area codes: European side 2 12, Asian side 2 16. For intercity calls within Turkey first dial "0". then the area code, and then the local number. For international ralk fir^r dial "DO"

Hilton İstanbul (*"***) Harbiye, Tel: 315 60 00 Fax: 240 41 65 Hilton ParkSA İstanbul (****) Maçka, Tel: 258 56 74 Fax: 258 56 95 Holiday Inn (****) Ataköy, Tel: 560 41 10 Fax: 559 49 19 Holiday Inn Crowne Plaza (**” *) Ataköy, Tel: 560 81 00 Fax: 560 81 55 Hotel Airport Inn Yeşilköy, Marina Tel: 663 78 59 (3 hat) Hotel İstanbul Conti (****) Mecidiyeköy, Tel: 288 16 42 Hotel İstanbul Kervansaray (**“ ) Taksim, Tel: 235 50 00 (16 hat) Hotel Konak (****) Cumhuriyet Caddesi, Harbiye Tel: 225 82 50 Fax: 232 42 52 Hotel Mercure İstanbul (****) Tepebaşı, Tel: 251 46 46 Fax: 249 80 33 Hotel Yiğitalp (*“ *) Laleli, Tel: 512 98 60 Fax: 512 20 72 Hyatt Regency (**” *) Taksim, Tel: 225 70 00 Fax: 225 70 07 Inter Hotels, Mim (****) Beşiktaş, Tel: 231 28 07 Fax: 230 73 77 İstanbul Princess Hotel (**"*) Maslak, Tel: 285 09 00 Fax: 285 09 51 İstanbul Savoy Hotel (****) TaksimTel: 252 93 26 Fax: 243 20 10 Kalyon (****) Sultanahmet Tel: 5174400 Fax: 63811 11 Keban (****) TaksimTel: 252 25 05 Fax: 243 3310 Klassis (*” **) Silivri, Tel: 727 40 50 Fax: 727 40 49 Kumburgaz Princess Hotel (*” **) Kumburgaz, Tel: 885 90 00 Maçka Hotel (**") Teşvikiye, Tel: 234 32 00 Fax: 240 76 94 The Marmara İstanbul (”***) Taksim, Tel: 25146 96 Fax: 244 05 09 Merit Antique İstanbul ("*“ ) Laleli, Tel: 513 93 00 Fax: 512 63 90 Mega Residence İstanbul Teşvikiye, Tel: 2313161 Nippon (” **) Taksim Tel: 254 99 00 Fax: 250 45 53 Ortaköy Princess Hotel (*” **) Ortaköv, Tel: 227 6010 Fax: 260 21 48

Okay (>«**)

Topkapı, Tel: 585 32 20 Fax: 585 64 05 Pera Palas (***’) Tepebaşı, Tel: 251 45 60 Fax: 251 40 89 The Plaza Hotel (t«5" 1“) Beşiktaş, Tel: 274 13 13 Fax: 273 15 90 Polat Renaissance Hotel(*"**) Yeşilyurt, Tel: 663 17 00 Fax: 663 17 55 Prestige (****) Laleli, Tel:5188280 Fax:5188290 Radisson SAS (’****) Sefaköy Tel: 425 73 73 Fax: 425 73 63 Richmond (*“ *) Beyoğlu-Tünel Tel: 252 54 60 Riva (****) Taksim, Tel: 256 44 20 Fax: 256 33 20 Sarnıç Hotel Sultanahmet, Tel: 518 23 23 Swissotel the Bosphorus (,"*•) Maçka, Tel: 326 11 00 Fax: 326 11 22 H O T E L S ____________________ ( H O U S E D IN R E S T O R E D H I S T O R I C B U IL D IN G S )

Arena Otel Sultanahmet Tel: 458 03 64

Avicenna SAhmet Tel: 517 05 50 Fax: 516 65 55 Ayasofya Pansiyonlar S.Ahmet Tel: 513 3660 Fax: 513 3669 Blue House - Mavi Ev S.Ahmet Tel: 638 90 10 Fax: 638 90 17 Citadel Ahırkapı Tel: 516 23 13 Fax: 516 13 84 Hıdiv Kasn (The Khedive's Summer Palace) Çubuklu Tel: 331 26 51 Fax: 322 34 34 Hotel Amber S.Ahmet Tel: 518 48 01 Fax: 518 81 19 Hotel Ararat S.AhmetTel: 51604 11 Fax: 518 52 41 Hotel Armada Ahırkapı Tel: 638 13 70 Fax: 518 50 60 Hotel Cartoon Taksim Tel: 238 93 28 Fax: 238 52 01 Hotel Historia SAhmet Tel: 5177472 Fax: 51681 69 Hotel Türkoman SAhmet Tel: 516 29 56 Fax: 516 29 57 İbrahim Paşa Hotel S.Ahmet Tel: 518 03 94 Fax: 518 44 57 Kariye Fdimekapi, Tel: 534 84 14 Fax: 52166 31 San Konak Oteli Mimar Mehmet Ağa C. 4246 S.Ahmet Tel: 638 62 58 Fax: 517 86 35 Sultanahmet Sarayı Otel Torun Sok. No: 19 S.Ahmet Tel: 458 04 60 Fax: 518 62 24 Splendid Palace Büyükada (Prince Isl.) Tel: 382 69 50 Fax: 382 67 75 Vardar Palace Hotel Taksim Tel: 252 28 88 Fax: 252 15 27 Yeşil Ev S.Ahmet Tel: 517 67 85 Fax: 517 67 80 Yusufpaşa Konağı S Ahmet Tel: 458 00 01 Fax: 458 00 09 M U S E U M S / M Ü ZELER

Archeological Museum A rkeoloji Müzesi Sultanahmet Tel: 520 77 40 Atatürk Museum /Atatürk Müzesi Halaskargazi Caddesi, 250 Şişli Tel: 240 63 19 Byzantine Great Palace Mosaic Museum Büyük Saray Mozaikleri Müzesi Torun Sokak, Arasta Çarşısı, S.Ahmet Tel: 518 12 05 Calligraphy Museum Hat Sanatları Müzesi Beyazıt Tel: 527 58 51 Church of St. Savlour in Chora Kariye Müzesi Edimekapı Tel: 631 92 41 Haghia Sophia /Ayasofya Müzesi Sultanahmet Tel: 522 09 89 - 522 17 50 Mllltary Museum /Askeri Müze Harbiye Tel: 232 16 98 Museum of Painting and Sculpture Resim ve Heykel Müzesi Beşiktaş Tel: 261 42 98 Museum of Turklsh and Islamlc Art Türk ve İslam E serleri Müzesi İbrahim Paşa Sarayı Sultanahmet Tel: 518 18 05 - 06 Rahmi M. Koç Industrial Museum Rahm i M. K oç Sanayi Müzesi Hasköy Tel: 256 71 53 - 54 Sadberk Hanım Museum Sadberk Hanım Müzesi Büyiikdere Caddesi, 27-29 Sarıyer Tel: 242 38 13

132 S K Y L IF E

A R A L IK

DECEM BER 2001

The Aşiyan Museum Aşiyan Müzesi Bebek Tel: 263 69 86 The City Museum /Şeh ir Müzesi Yıldız Tel: 258 53 44 The Museum of Caricature and Humour K arikatür ve Mizah Müzesi Fatih Tel: 521 12 64 The Tanzimat Museum Tanzim at Müzesi Gülhane Parkı, Tel: 512 63 84 Topkapı Palace Museum Topkapı Sarayı Müzesi Sultanahmet Tel: 512 04 80 TÜRVAK Cinema and Television Museum /TÜRVAK Sinem a ve Televizyon Müzesi Beykoz Tel: (0216) 425 19 00 Women’s Library and Information Center Foundation Kadın E serleri K ütüphanesi ve Bilgi Merkezi Haliç, Tel: 534 95 50 Yıldız Palace Museum Yıldız Sarayı Müzesi Beşiktaş Tel: 258 30 80

P A L A C E S / SARAYLAR

Beylerbeyi Palace /Beylerbeyi Sarayı Beylerbeyi Tel: 321 93 20 Dolmabahçe Palace D olm abahçe Sarayı Beşiktaş Tel: 258 55 44 - 236 90 00 Ihlamur Kasir /Ihlam ur Kasrı Ihlamur Caddesi, Beşiktaş Tel: 261 2991 Maslak Kasirs /Maslak K asırları Büyiikdere Caddesi Maslak Teİ: 276 10 22 Yıldız Kiosks: Şale, Malta and Çadır Yddız K öşkleri: Şale, Malta ve Çadır Yıldız Parkı Tel: 276 10 22 CHURCHES AND SYNAGOGUES

Ayios Yeorgios (St George’s CathedralEcumenical Patriarchate) Sadrazam Ali Paşa Cad. No: 35 Fener Tel: 531 96 70-6 St. Mary’s Cathedral (Armenian Patriarchate) Şarapnel Sok. No:3 Kumkapı Tel: 516 25 17 Aya Triada (Greek Orthodox) Meşelik Sokak 11/1, Taksim Tel: 244 13 58 Dutch Chapel (Union Church) İstiklal Caddesi, Dutch Consulate Beyoğlu Tel: 244 52 12 Sunday service in English.

Neve Shalom (Synagogue) Büyük Hendek Caddesi. 61 Şişhane Tel: 244 75 66 - 293 87 95 San Antonio di Padova (Catholic) İstiklal Caddesi 325, Beyoğlu Tel: 244 09 35 Sunday service in English, Italian, Polish

St. Esprit (Catholic) Cumhuriyet Caddesi Haıbiye Tel: 248 09 10 Sunday sen/ice in French, English.

Christ Church, (Anglican) The Crimean Memorial Serdan Ekrem Sok. No:82, Tünel Tel: 251 56 16 (Behind the Swedish Consulate) Holy Euchanst Sundays 10.00 a.m.


¿ v

00

Park Area

Road Number

Hamlet

Village

Forest

Ship line

Sea Bus

Metro Stop

Train Stop

Metro

Train

Main Road

Main Street

Motorway

Kuçûkkartal ■170 i

BuyukKartal Hill •209

Büyükkısık *1

*.

N OKTA

ik i

lr>.

Matova Hill *152

N n a rlu

.Kopka Cap*

U

3V "f i

UMUMM^u^Th^

IIÍVA M

ADAL,

■ Görele^

Karaağaç

TO KAT

B a ş ib ü y l

\

[

V

I

V¿'¿

-

ibîh

vİLSCâ&y

PENDİK

SULTANBEYLI

■Sulidnfrrtli P ond)

CUMHUI

_ j>WwVatecik

Sarıgazi

T,.,.:,:,

5 3ÖONDRT \ «1

’219

t ' Yatak H iîil

^

•1dQ

ıvuşbaşi^Köyü

rUŞBAŞI

ÎZAVATÇJ

(Cimentarla Hill

M ŞEVKET PAŞA

Sobiha Gökçen

PINAR

Orhanlı

KURTKÖY

KURN/

mi

URETlMMFRf

İSTANBUL


ANKARA

Telephone: International code for Turkey: 90. Ankara area code 3 12. For intercity calls within Turkey first dial “0", then the area code, and then the local number. For international calls first dial ”00".

p ilid e

E M E R G E N C Y _______________

M U S E U M S / M Ü ZELER

Ambulance Tel: 112 (All overTurkey)

Museum of Anatolian Civilisations Anadolu Medeniyetleri Müzesi Gözcü Sok. No: 2 Tel: 324 3161 Open daily /Her gün. 08.30 -17.30

Police Tel: 155 (All overTurkey) Fire Tel: 110 (All overTurkey) Tourism police Tel: 341 65 30 Gendarme Tel: 156 (All overTurkey)

T O U R IS M IN F O R M A T IO N

TU RİZ M DANIŞMA___________ Turizm Bakanlığı - Bahçelievler İsmet İnönü Bulvarı No: 5 Tel: 212 83 00 Fax: 212 02 55 Turizm Danışma - Tandoğan Gazi Mustafa Kemal Bulvan No: 121/A Tel: 231 5572 Fax: 231 55 72 Esenboğa Airport Tel: 398 00 00 H O TELS / O T E L L E R ______________

Ador Altınel Otel (*” **) TandoğanMeydanı Tel: 231’ 7 60 Fax: 230 23 30 Ankara Dedeman Oteli (****) BüklümSok. 1Tel: 417 62 00 Fax: 417 62 14 Best Apart O***) Uğur Mumcu Sok. 71, Gaziosmanpaşa Tel: 446 80 80 Best Oteli (****) Atatürk Bulvan 195, Kavaklıdere Tel: 467 08 80 Fax: 467 08 85 Best Western Hotel 2000 (****) Kavaklıdere Tel: 4199001 Bilkent Ankara Oteli (**"*) t. Cadde, 06533, Bilkent Tel: 266 46 86 Fax: 266 46 79 Büyük Ankara Oteli (**"*) Atatürk Bulvan. 183, Kavaklıdere. Tel: 42i 66 55 Fax: 425 50 70 Büyük Sürmeli Oteli (*” *) Cihan Sok. 6 Tel: 231 7660 Fax: 229 51 76 Büyükhanlı Park Holel&Residence (****) SimonBolivar Cad. 32. Çankaya Tel: 4415600 First Apart Hotel İnkılâpSok. 29, Kızılay Tel: 425 75 75 Hilton (” *” ) Tahran Cad. 12, Kavaklıdere. Tel: 468 29 00 Fax: 468 09 09 Hotel Ayma (****) Meşrutiyet Cad. 25 Tel: 425 46 00 İç Kale Oteli (**“ ) Gazi Mustafa Kemal Bulvan. 89 Maltepe Tel: 231 77 10 Fas: 23061 33 Kent Oteli (****) MithatpaşaCad. 4, Tel: 435 50 50 Fax: 434 46 57 King Apart Hotel PiyadeSok 17,Çankaya Tel:44079 31 Mega Residence Ankara Tahran Cad. 5. Kavaklıdere Tel: 468 54 (Kİ Neva Palas (*“ *) Esat Cad. No: 32 Küçükesat Tel: 419 58 88 Fax: 419 58 25 Otel Aldino (****) Tunalı Hilmi Cad. No: 22 Kavaklıdere Tel: 468 6510 (pbx) Fax: 468 65 17 Sergah Oteli (****) Çankırı Cad. 48 UlusTel: 31085 00 Sheraton Ankara (***") Noktalı Sok. Kavaklıdere Tel: 468 54 54 Fax: 467 11 36 Stad Oteli (**“ ) İstiklal Cad. 20. Ulus Tel:31048 48 Fax: 3108969 Tetra Konur Otel Konur Sok. 58. Kızılay Tel: 419 29 46 Fax: 417 49 15

Atatürk's Mausoleum Anıtkabir Müzesi Anıtkabir Komutanlığı Anıttepe Tel: 231 "975 Open daily /Her gün. 09.00 -16.30 The Ankara State Museum of Painting and Sculpture I Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Opera-Ulus Tel: 310 20 94 Open daily except Mondays.

Pazartesi dışımla her gün. 08.30-12.00/13.30-17.30 Ethnographic Museum Etnografya Müzesi Ulus Tel: 31130 07 Open daily except Mondays.

Pazartesi dışında her gün. 08.30-12.30/13.30-17.30 Gordion Museum Gordion Müzesi Yassıhövük Köyü, Polatlı Tel: 622 51 52'

Bulgaria I Bulgaristan Kavaklıdere Tel: 467 28 39 Canada /Kanada Gaziosmanpaşa Tel: 436 12 75 The People's Republic of China /Çin Halk Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 436 06 28 Chile /Şili Çankaya Tel: 447 35 82 Croatia /Hırvatistan Gaziosmanpaşa Tel: 446 08 31 Cuba /Küba Gaziosmanpaşa Tel: 439 53 62 Czech Republic I Çek Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 446 12 44 Denmark /Danimarka Gaziosmanpaşa Tel: 468 77 60 Egypt /Mısır Kavaklıdere Tel: 468 22 40 Finland /Finlandiya Gaziosmanpaşa Tel: 426 19 30 France /Fransa Kavaklıdere Tel: 468 11 54 Federal Republic of Germany Almanya Federal Cumhuriyeti Kavaklıdere Tel: 426 54 65 Georgia /Gürcüstan Gaziosmanpaşa Tel: 442 65 08 Greece /Yunanistan Gaziosmanpaşa Tel: 436 88 60 Holy See I Vatikan Çankaya Tel: 439 00 41 Hungary /M acaristan Kızılay Tel: 442 22 76 India /Hindistan Çankaya Tel: 438 21 95 Indonesia /Endonezya Çankaya Tel: 438 21 90 Iran /İran Kavaklıdere Tel: 427 43 23 Iraq /Irak Gaziosmanpaşa Tel: 468 74 21 Israel /İsrail Çankaya Tel: 446 36 05 Italy /İtalya Kavaklıdere Tel: 426 54 60 Japan /Jap on y a Gaziosmanpaşa Tel: 446 05 00 Jordan /Ürdün Çankaya Tel: 440 20 54 Kazakhstan /Kazakistan Çankaya Tel: 441 74 86 Kırgızhistan /Kırgızistan Gaziosmanpaşa Tel: 446 84 08 Kuwait /Kuveyt Gaziosmanpaşa Tel: 445 05 76 Lebanon /Lübnan Çankaya Tel: 446 74 86 Libya Çankaya Tel: 438 11 10 Lithuania /Iituanya Gaziosmanpaşa Tel: 447 07 66 Macedonia /Makedonya Kavaklıdere Tel: 446 99 28 Malaysia /Malezya Gaziosmanpaşa Tel: 446 08 70 Mexico /Meksika Kavaklıdere Tel: 446 71 54 Moldova /Moldovya Gaziosmanpaşa Tel: 446 55 27 Morocco /Fas Gaziosmanpaşa Tel: 437 60 20 Netherlands I Hollanda Gaziosmanpaşa Tel: 446 04 70

Open daily except Mondays.

Pazartesi dışında her gün. 08.30 -17.30 MTA, Natural History Museum MTA, Tabiat Tarihi Müzesi Eskişehir Yolu, Balett Tel: 287 34 30 Open daily, except for public holidays.

Resmi bayram tatilleri dışında her gün. 08.30-17.30 Museum of the Republic Cumhuriyet Müzesi Cumhuriyet Caddesi 22, Ulus Tel: 310 53 61 Open daily except Mondays.

Pazartesi dışında her gün. 09.00-17.00 Roman Baths Çankırı Caddesi, Ulus Open daily except Mondays.

Pazartesi dışında her gün.

08.30-12.30/ i3.3O-i7.3O War of Independence Museum Kurtuluş Savaşı Müzesi Cumhuriyet Caddesi 14 Ulus Tel: 31071 40 Open daily except Mondays.

Pazartesi dışında lier gün. 09.00 -17.00 E M B A S S IE S I ELÇ İLİK LER

Afghanistan /Afganistan Çankaya Tel: 438 11 21 Albania /Arnavutluk Gaziosmanpaşa Tel: 441 61 09 Algeria /Cezayir Çankaya Tel: 427 83 85 Argentina /Arjantin Gaziosmanpaşa Tel: 446 20 61 Australia I Avustralya Gaziosmanpaşa Tel: 446 11 80 Austria /Avusturya Kavaklıdere Tel: 419 04 31 Azerbaïdjan I Azerbaycan Çankaya Tel: 441 26 21 Bangladesh /Bangladeş Çankaya Tel: 439 27 50 Belgium /Belçika Gaziosmanpaşa Tel: 446 82 50 Bosna ve H ersek Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 446 40 90 Brasil /Brezilya Gaziosmanpaşa Tel: 468 53 20 t34 S K Y L IF E

A R A L IK

D E CE MB E R 2001

New Zealand /Y eni Zelanda Kavaklıdere Tel: 467 90 54 | Norway /Norveç Gaziosmanpaşa Tel: 437 99 50 Oman /Umman Gaziosmanpaşa Tel: 447 06 31 Pakistan /Pakistan I Gaziosmanpaşa Tel: 427 14 10 Philippines /Filipinler Gaziosmanpaşa Tel: 446 58 31 Poland /Polonya | Kavaklıdere Tel: 467 78 24 Portugal /Portekiz Çankaya Tel: 446 18 90 Romania /Rom anya Çankaya Tel: 427 12 43 | The Russian Federation Rusya Federasyonu Çankaya Tel: 439 21 22 Saudi Arabia Suudi Arabistan Gaziosmanpaşa Tel: 436 69 21 | Slovakia Republic Slovakya Cumhuriyeti Kavaklıdere Tel: 426 58 87 Republic of Slovenia Slovenya Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 405 60 07-08 | Somalia /Som ali [ Çankaya Tel: 427 51 92 South Africa /Güney Afrika Filistin Caddesi 27 Gaziosmanpaşa Tel: 446 40 56 South Korea /Güney Kore Çankaya Tel: 468 48 22 Spain /İspanya Çankaya Tel: 438 03 92 State of Palestine Filistin Devleti Gaziosmanpaşa Tel: 436 08 23 Sudan /Sudan Çankaya Tel: 441 38 85 Syria /Suriye Çankaya Tel: 438 87 04 Sweden /İsveç Kavaklıdere Tel: 428 67 35 Switzerland /İsviçre Kavaklıdere Tel: 467 55 55 Thailand /Tayland Çankaya Tel: 467 34 09 Tunisia/Tunus Gaziosmanpaşa Tel: 437 78 12 Turkish Republic of Northern Cyprus Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 437 95 38 Turkmenistan /Türkm enistan Gaziosmanpaşa Tel: 446 35 63 Ukrania /Ukrayna ÇankayaTel: 439 99 73 United Arab Emirates Birleşik Arap Em irlikleri Çankaya Tel: 440 84 10 United Kingdom /İngiltere Çankaya Tel: 468 62 30 United States Amerika Birleşik Devletleri Kavaklıdere Tel: 468 61 10 Uzbekistan /Özbekistan Çankaya Tel: 439 27 40 Venezuela Çankaya Tel: 439 31 98 Yemen /Yem en Bakanlıklar Tel: 446 17 78 Yugoslavia /Yugoslavya Kavaklıdere Tel: 426 03 54


ANKARA OTOBÜS TERMİNALİ

MİSKİMMjtü :

19MAYIS STADYUMU ATATÜRK KAPALI SPORSALONU y İ BEDEN TERBİYT" *% E. G. O GARAJI »*• ~

OTEL

ADLİYE SARAY!

• » *«

D f ü U ’R F IR K Â

■Seven

4 $ fW

.. M SİNANALANI

IA BAKANUĞ!

v-,

JT KULESİ

c,

« H J Ç » R S L İM

'S f î

it

a w ı/SESJJTİKLM

I

T C.O.D MİSAFİRHANE VE LOKALİ

Y E N İC İ

NAZIM fiE

AHİ ELVAN CAMİ

TURAN

.O

ÍAZAIU

f Tr tl *t SAKAIAR ¡» U Z ^ İM*«!/ ^ ÖZGEN n~ ♦H\ jjıc lC A mK rr tuıs S ts iS > . ~~ q- CmtMe EnMt ETPE PEE Â T H İ ® a r » « «

vf/v/ı ENİ CAMİ

“ -1 _ - S MfSC/ûf

n n um/vtj

f i t m» VEGEN8£y HfwSfjfisüGI 2r

GENÇLİK PARKI

L ■ANKAnk\ " ,r TANESI

O O U (-

'

t i

ZEYNEL A0İDİN CAMI *

cem« * $ £ -

--------

"

-

MITDMI

OWWÍ

j

, DOĞUMEVİ

XıA

.

A A -™

*

ERZURB«

sünK>óDuJy craec/

^ Z g ^ A lİA tK

^

\

^ / k

\ "

rûS

^

s

İL » S İİİJ

\ ^

HACETTEPE.

H "

-

^

'‘ .Toros S

\ lu te íiix ttM « o »

MEBUSEVtEftl '

l ^ - ^ ^ S A A â T l

Ä

*

M a/ses# *

¿ ¿

ANITTEPE

j

.

súmer . 4A M M £ i: î: KIZFNS. HASTANESİ m II M -îîa U /fi/V#S/AMn ^ IP FAKÜLTESİ ı 4 Kızılay S O HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ J&.OİL TARİH, S Dili*Tepe S c U m f m fa k ü lt esi ~ 1( |_ j TIP FAKÜLTESİBİNASI

% BELEDİYE \ P HASTANESİ u

f c u ı f ’

'

KREOİ Y KURUMU

^

A M U Y IP f

İ

?.

Is m I* e ^ N IS S Y .B

KOMtUIMIS n

"

M S W MOW OKULU

^

i

/

-*£

ÇİZV TiKotmmo.

h

Sft " m&ui^ ç, „

Sv^

c

JCl

ANITKABİR

^

^

ij

r

fı i m111IURIYET

* O

ADLİ SİÇİL (»

V i

-

MEYDANI

&

* W I F

^

SUBAY LOJMANLARI

^

x U a

HARP OKULU LOJMANLARI

^

VH İLKÖ ĞRETİM ^ t * 1™

Ü6VL±T MALZEME OFİSİ KK.KhOES.KIT.

53

iXAM JK iJj'aŞuu11 rM0s

BAŞBAKANL

I

R < K *r tP E

<^

^BAŞKANLIĞI î i s r

_

M

« S8

> bulvar/

f e

7^

nnolntte

^

- H

♦»

"

^

^ .S

HAŞAN ALİ YÜCELİ

TEMELEÖtrtM TESISLİRİ

V

#

İLKÖĞRETİM ğ OKULU &

^

^ %

L.

lİ u f r l t n h * « a

p —m S n L \ ISKAN BAKANLIĞI' ; İÇİŞLERİ BAKANLIĞI )

HAVA KUVVETLER!

6S

^

c

o SETRAN

^

S

D'ttffl® b j TARIM ORMAN \JjAKAH LlG l

in0“

;iNurfpf

S S eI % ^ f s ^ c lAKAYYOKUŞU)

/SÂjAÂl?QQftes

^

^cm}11

-

%

T.C. BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAK

T fy iç 0

1 ti

KOCATEPE CAMİİ

MEYDAW

TAPU KADASTRO GENEL MUD

m o b İl

±

o

GÖKTÜRK I

^ * T T . f«TOĞlü

S ? ^

^

I

DOĞUŞ I

U

o MECLİS KÜTÜPHANESİ

* ! KLASİK MÜZİK OKULU

ASKERİ ALAN

FÖR ClctUS w vı*u

İ İ

MlLüeBfm,

DENİZ KUVVETLERİ

K K KOM BASIMEVİ

Car m t ı s t f 4^

X i * p"

BAYINDIRLIK ISKAN BAŞK

'i

* K U tT U R M

1

STANDARTLAR

I KARA KUVVETLERİKOM. D S IG E K L -M tJBÛR WGU

Ä

İ

S

I Ä M 1 * K E M A L * * <v f y i S ^ ^ e u v B r i f J \

^

İ \ ÜS£ T * 1C

.

PO/S KOLEJİ

YÜCETEPE^ «?

-v Ç ,

«IjñlfJU

l-w:

5!

RÜÇÖRES*1

MECLİS İD. BİNASI

Hlüf ERTUéRuf4"^

% , PAZAR YERİ

M

B* UI

ÇOCUK PARKI

SPOR SAHASI

e^ r c ORDUEVİ m te

5

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI DEMONSTRASYON SAHASI _

r

ĞMidercS

• İV '>"

^ 'EtçiS SA2AR CAMİİ I

JşoHjrcyK S

A YRAM Cf

MOTORWAYS ~~

'MEYDANI İ8 jtfÖ |

MAIN ROADS STREETS

m .-m

RAILWAY

THY OFFICE HOSPITAL H

Ç B i* L W

İLKÖĞRETİM OKULU

HOTEL

MUSEUM £ POST OFFICE (*

M a

MOSOUE POLICE

ââ

; ♦t

11

KIZ SANAT OKULU

ÜSE

e S tL

&

4

İLKÖĞRETİM OKULU

__________ M

™V>S

g g :

YsiW urt.S

¿ k m o im x F

a

%

f

---

|

Bükreş 5

c

«W SE f â

«Css:' ,®bq.5-,«w W * Sff ^ * » '“ s f/AUA¿ ¿

PORTEKİZSSF

" ’ .F ıo a L S . a a m S % „ lr^ Mesnevi S

M tto m

■S «

IJ

İHTİYAR BAKIM M u I

İ loo.rul

HLTONOTEl “S ww"

t

\ \

*

t J. o ^ fıîkAeS

1

BW ts

.

f A B. D KÜLTÜR % ' S » . "• f ilK K S K > ^ W l('K « ' ' « M ^ # % A ra € 2 « ,S E S ^ # c<2R0M A M XF \İSRAİL S F > "V>

G U «H

M SCHOOL 0

W SHERATON

^

CAM/ ı

'\i \ ®lb's o

»tıp.o*

iiıo e « ^

r T " WW W IS C S M ^ S ff.’^ X

KEY TO SYMBOLS — ~

İ

GÜVEN HASTANESİ

v----¿83ı

%A

K

AVÜSTURAÜYA ŞEF

,g ,SWSff '‘*8 5 ^«rwsff ^IRAKSEF. I ' * 2I l S S I A U A m SF.

2

İ

| o

m

„ ^ .

a^ s . te„„s ğ f a i . .a

m

&

JAPONYA S í f.

3 >' I


• IN A N D

IZMIR AROUND

G u id e

EM ERG EN CY Ambulance Tel: 112 (All over Turkey) Police Tel: 155 (All over Turkey) Fire Tel: 110 (All over Turkey) Gendarme Tel: 156 (All over Turkey)

T O U R IS M

IN F O R M A T I O N

TU RİZM DANIŞMA Adnan Menderes Airport Tel: 274 22 14-274 21 10 provincial Director of Tourism II Turizm Müdürlüğü Tel: 483 51 17-483 62 16 Alsancak Tel: 445 73 90-489 92 78 Bergama Tel: 631 28 51 Çeşme Tel: 712 66 53 Foça Tel: 812 12 22 Selçuk Tel: 892 63 28- 892 69 45 H O T E L S / O T EL LE R

İZ M İR _______________________ Anba Oteli O Cumhuriyet Bulvarı 124 Tel: 484 43 80 Balçova term al Tesisleri (***) Balçova Tel: 25901 02 Büyük Efes Oteli (**"*) Gaziosmanpaşa Bulvan, No: 1 Tel: 484 4300 Fax: 441 5695 Club Hotel Ephesus Princess (***’*) Selçuk Tel: 893 10 11 Fax: 893 10 39 ClubPomelan(~) Çiftlikköy, Çeşme Tel: 722 11 11 Fax: 722 12 27 Çeşme Sheraton Ilıca, Çeşme Tel: 723 12 40 Fax: 723 13 88 Ege Palas (*“ *) Cumhuriyet Bulvan, 210 Tel: 463 90 90 Fax: 463 81 (M) Grand Hotel Mercure İzmir (”” *) Cumhuriyet Bulvan, 138 Tel: 489 40 90 Fax: 489 40 89 Grand Zeybek Oteli (***) Fevzi Paşa Bulvan, No: 5-6 Tel: 441 95 90 Fax: 484 67 91 Hanedan (***) Foça Tel: 812 36 50 Fax: 812 24 51 Otel İsmira (***) Gaziosmanpaşa Bulvan, No: 128 Tel: 445 60 60 Fax: 445 60 71 Hotel Kaya Prestige (****) Şair Eşref Bulvan, 1371 Sokak, 47 Tel: 483 03 23 Fax: 489 22 99 Hotel Mercure Konak (**” ) Mithatpaşa Caddesi, No: 128 Tel: 489 15 00 Fax: 489 17 09 Hotel Richmond Ephesus (*"*) Pamucak Mevkii, Selçuk Tel: 893 10 51 Fax: 893 10 55 Otel Anemon İzmir (****) Mürselpaşa Bulvan, No:40 Tel: 446 36 56 Fax: 446 36 55 Otel Ege Sağlık (***) Bornova Tel: 373 48 62 Fax: 373 48 63 İzmir Hilton (*“ ”) Gaziosmanpaşa Bulvan, No: 7 Tel: 441 60 60 Fax: 441 22 77 Termal Princess Oteli (*“**) Balçova Tel: 238 51 51 Fax: 239 09 39 İzmir Palas Otel (***) Vasıf Çınar Bulvan, No: 2 Tel: 421 55 83 Fax: 422 68 70

Telephone: International code for Turkey: 90, Izmir area code 232, Kuşadası (area code for province of Aydın): 256. For intercity calls within Turkey first dial ”0”, then the area code, and then the local number. For international calls first dial "00”.

Kısmet Hotel (***) 1377 Sokak, No: 9, Alsancak Tel: 463 38 50 Fax: 421 48 56 Kilim Otel O Kazım Dirik Cad., No: 1 Tel: 484 53 40 Fax: 489 50 70 Marla Hotel (****) Kazım Dirik Caddesi, No: 7 Tel: 44140 00 Fax: 441 15 50

Vatican in 1957. Mass is celebrated here every morning at 7.30 and on Sunday mornings at 10.30.

Aziz Yuhanna ile birlikte Efes’e gelen Meryem Ana nın hayatının son dönemi­ ni geçirip öldüğü yerde 4. yüzyılda inşa edilen ev. 1957’de Vatikan’ın onayın­ dan sonra kutsal ziyaret yeri olan Mer­ yem Ana Evi ve Kilisesi İzmir’den 80 km, antik Efes kentinden 7 km uzaklık­ ta, çam, çınar ve zeytin ağaclanyla be­ zeli yüksek bir tepe olan Bülbül Da­ ğında bulunuyor. Her sabah 7.30’da, pazar sabahlan 10 .30 ’da ayin düzenleni­ yor. Kadifekale Fortress /Kadifekale

H O L ID A Y V IL L A G E S

TA TİL K Ö Y L E R İ Altın Yunus Tatil Koy u Kalembumu, Boyalık Plajı, Çeşme Tel: 723 12 50 Fax: 723 22 42 Foça Chib Med Holiday Village Foça Tel: 812 1607 Fax: 812 21 75 Neptün Holiday Village Biivük Akkum, Seferihisar Tel: 745 74 55 Fax: 745 70 38 Club Turem (Turban) Payamlı, Gümüldiir Tel: 742 60 67 Fax: 742 60 31 S IG H T S E E IN G / GEZİNTİ

The fortress overlooking Izmir has sections dating from Hellenistic, Roman and Byzantine times. The 20-25 metre high walls were onginally 6 km in length. Today the fortress is a famous excursion spot with pleasant tea gardens, commanding a fabulous view of me city.

İzmir’in içinde, kente hakim bir tepede­ ki bu kale Helenistik, Roma ve Bizans izlerini taşıyor. Yüksekliği 20-25 metre olan duvarlannın uzunluğu eski dönem­ lerde 6 km’yi buluyordu. Günümüzde çay bahçeleri ve olağanüstü kent man­ zarasıyla ünlü bir gezinti yeri. Pergamum I Bergama

Balçova Thermal Springs Balçova Kaplıcaları Izmir province abounds in mineral and thermal spnnes, those at Balçova being just 15 km from the city centre and served by municipal buses.

İzmir çevresinde çok sayıda kaynak suyu ve kaplıca bulunuyor. Bunlardan Balçova kaplıcalan kent merkezine sadece 15 km uzaklıkta ve kent içi toplu taşıma araçlanyla ulaşmak mümkün. Bird Paradise /Kuş Cenneti This eight thousand hectare bird sanctuary is a temporary and permanent home to millions of birds. Situated on the outskirts of the city, it consists of islets, marshes, deltas and meadows. At vanous times of year over 190 species of bird can be seen nere.

Kentin yanıbaşında koruma altına alınmış 8 bin hektarlık dev bir yaban hayat parkı. Adalar, sazlıklar, deltalar ve gözalabildiğine uzanan düzlüklerde 190'ı aşkın türde milyonlarca kuşu banndırdığı için dünya çapında bir ‘kuş cenneti’ sayılıyor. Ephesus /Efes Within easy reach of Izmir (72 km) and Kuşadası ( 18 km), the spec­ tacular buildings and streets of ancient Ephesus have an unforeettable chansma. Established in 3000 BC and including remains from the Ionic, Lydian, Roman, Byzantine and Seljuk penods, Ephesus is a sight not to be missed. In nearby Selçuk there is the basilica of Stjohn (6th centu­ ry), a superb museum and isa Bey Mosque. Also in the vicinity is the House of the Virgin Mary, and the Cave of the Seven Sleepers.

The ruins of Pergamum, a major centre of civilisation of the ancient world, are situated 105 km from Izmir. The acropolis and amphitheatre perched on a towering hilltop, and on the outskirts of the town of Bergama the Asklepion or health centre dedicated to Asklepios the god of health are in a remarkable state of reservation. The site is open daily etween 08.30 and 18.30. In the town is another interesting building, the Temple of Serapis. known locally as tne Red Courtyard due to its tiles. The town is also worth visiting to see the narrow streets with their historic Turkish buildings and the colourful bazaar in the old quarter.

İzmir’in 105 km kuzeyindeki bu il­ çesinde antik çağın büyük uygarlık mer­ kezi Pergamon’un kalıntıları bulunuyor. Görkemli bir tepedeki akropolis ve âmphiteatr yanışını, ilçenin girişinde sağlık Tanrısı Asklepios adına inşa edilen ve günümüzde bütiin özellikleriyle ayakta duran sağlık merkezi her gün'8.3Ö 18.30 arasında ziyarete açık. Berga­ ma’nın içindeki tuğlalan nedeniyle halk arasında Kızıl Avlu adıyla bilinen Sera­ pis Tapmağı da dikkat'çekici. Aynca Türk kültürünün özelliklerini taşıyan dar sokaklan ve yapılarıyla eski mahal­ leleri ile rengarenk çarşısı ilçeyi turist­ ler için ilginç kılan özellikleri arasında.

A R A L IK

—j~ .

SYN AG O G UES

St. John’s Cathedral (Catholic) Şehit Nevres Bulvan, 29, Alsancak Tel: 484 53 60 Open daily. Her gün açık. St. Poolycarp (Catholic) Necati Bev Bulvan, No: 2 Tel: 484 84 36 Open daily. Her gün açık. Santa Maria (Catholic) Halit Ziya Bulvan, No: 67 Tel: 484 86 32 Open daily. Her giin açık. Notre Dame de St. Rosarei (Catholic) 1481 Sokak, No: 8, Alsancak Tel: 4216666 Open daily. Her gün açık. Notre Dame de Lourdes (Catholic) 81 Sokak, No: 10, Göztepe Tel: 246 11 45 Open daily. Her gün açık. St. John the Baptist (Catholic) Kemalpaşa Cad., No: 15, Buca Tel: 4200842 Open daily. Her gün açık. Santa Maria (Catholic) Kars Okulu Sok., No: 5, Bornova Tel: 388 1177 Open daily. Her gün açık. St. Anthony of Padua (Catholic) 1610 Sokak., No: 5, Bayraklı Tel: 341 06 16 Open daily. Her gün açık. St. Helen (Catholic) 1729 Sokak, No: 53 Karşıyaka Tel: 364 36 22 October-May, June-September.

Pazartesi dışında her gün. Atatürk Museum /Atatürk Müzesi Birinci Kordon 148 Tel: 464 48 05 Open daily except Mondays. 09.00-17.00 Pazartesi dışında her gün. Bergama Museum I Bergama Müzesi Bergama Tel: 631 28 83 Open daily except Mondays 08.30-17.30 Pazartesi dışında her gün Ephesus Museum / Efes Müzesi Selçuk Tel: 892 60 10 - 892 60 11 Open daily. 08.30-18.30 Her gün.

Yalnız büyük bayramlarda açık. Bet Israel Synagogue Mithatpaşa Cad., No: 265 Tel: 425 1628 Sinyora İveret Synagogue 927 Sok, No: 7 Mezarlıkbaşt Shaar Ashamayan Synagogue 1390 Sokak, No: 4, Alsancak Berkholim Synagogue İkiçeşmelik Cad., No: 40 For further information /Geniş bilgi için Tel: 441 90 97

Arkeoloji Müzesi Bahri Baba Parkı, Konak Tel: 489 07 96

136

S K Y L IF E

CHURCHES AND

Open daily except Mondays. 09.00-17.30

Archeological Museum

The Virgin Mary came to Ephesus with Stjohn, and spent the remainder of her life nere. The house built in the 4th century at the place where she died was recognised as a shnne by the

S.Yaşar Art Museum

S. Yaşar Resim Müzesi Cumhuriyet Bulvan 252 Alsancak Tel: 422 65 32

Ekim-Mayıs, Haziran-Eylül. House of the Virgin Mary Efes, Selçuk Tel: 892 60 08 St. John (Anglican) Talatpaşa Bulvan, Alsancak Tel: 464 57 52 St. Mary Magdelena (Protestant) Hürriyet Cad. No: 18, Bornova Aya Fotini (Orthodox) 1374 Sokak, No: 24, Alsancak Tel: 421 69 92

M U S E U M S / M Ü ZELER

İzmir'den (72 km) ve KuşadasTndan (18 km) kolaylıkla ulaşılabilen olağanüstü ilginç, caddeleri ve yapılarıyla bugiin de benzersiz bir atmosfere sahip antik kent. MÖ 3000 yıllarında kumlan ve İon, Lidya, Roma, Bizans, Selçuklu dönemlerinin izlerini taşıyan Efes'i gezmeye mutlaka vakit ayrılmalı. Efes’in çok yakınında St. Jean Bazilikası, Meryem Ana Evi, Yedi Uyuyanlar Mağarası, Selçuk İsa Bey Camii gibi başka tarihsel ve turistik gezi yerleri bulunuyor. House of the Virgin Mary Meryem Ana Evi

Ödemiş Archeological Museum

Ödemiş Arkeoloji Müzesi Ödemiş Tel: 545 1184 Open daily. 08.30-17.30 Her gün. Museum of Painting and Sculpture İzmir Resim ve Heykel Müzesi Tel: 484 89 45

D ECEM BER 2001

Only open on principal feast days.


AROUND IZMIR

Huh Hr.

q

|

A t H r\


ANTALYA IN

A N D

A R O U N D

G u id e

EMERGENCY Ambulance: Tel: 112 (Ali overTurkey) Poliçe: Tel: 155 (Ali overTurkey) Fire: Tel: 110 (Ali över Turkey) Gendarme:Tel: 156 (Ali overTurkey)

T O U R IS M

Telephone: International code for Turkey: 90, Antalya area code 242. For intercity calls within Turkey first dial ”0'', then the area code, and then the local number. For international calls first dial "00".

IN F O R M A T I O N

TU RİZM DANIŞMA___________ Tourist Information Phone Alo Turist Hattı Tel: 0 800 511 07 07 - 0 800 511 07 08 Provincial Director of Tourism U Turizm Müdürlüğü Tel: 343 27 60-61 Antalya Cumhuriyet Mahallesi Tel: 241 17 47 Alanya ' Çarşı Mahallesi Tel: 513 12 40 Kas Cumhuriyet Meydanı Tel: 836 12 38 Kemer Belediye Binası Tel: 814 15 36-814 11 12 H O T E L S / O TF.I.I.F.R A N TA LYA

Adora Golf Resort Hotel (***“ ) Belek/Serik,Tel: 725 40 51 Fax: 725 40 71 Altis Golfhotel (***” ) Belek/Serik, Tel: 725 42 26 Fax: 725 42 34 Antalya Dedeman (”” *) Lara Yolu, Tel: 321 79 10 Fax: 321 38 73 Antalya Renaissance Resort (***“ ) Beldibi, Tel: 824 8431 Fax: 824 84 30 Antbel Belek Hotel (” “ *) Belek/Serik, Tel: 7254102 Fax: 7254268 Arum Hotel&Apartments (****•) Side, Tel: 753 45 60 Fax: 753 41 40 Belconti Resort Hotel (***“ ) Belek, Tel: 715 1540 Fax: 715 1047 Cender Hotel (”**) Işıklar Cad., Tel: 243 43 04 Fax: 243 39 87 Ceylan Inter Continental Resort Kemer, Tel: 824 51 00 Fax: 824 64 35 Club Hotel Sera (” '*•) Lara Yolu, Tel: 349 34 34 Fax: 349 34 54 Club Justiniano (**” ) Alanya, Tel: 527 44 47 Fax: 527 46 82 Falez Hotel (**"*) Konyaaltı, Tel: 248 50 (X) Fax: 248 50 25 Gloria Golf Resort (””” ) Belek/Serik, Tel: 715 15 20 Fax: 715 15 25 Grand Prestige Hotel Side ( '" " ) Side, Tel: 756 90 60 Fax: 756 90 81 Grand Hotel Adonis (***”) Eski Lara Yolu, Tel: 323 4444 Hotel Alp Paşa Kaleiçi, Tel: 247 56 76 Fax: 248 50 74 Hotel Ofo Antalya (“ ““) Lara, Tel: 349 40 00 /15 hat Fax: 349 40 16 Hotel Bilkent Kemer (“ **) Govniik/Kemer, Tel: 815 15 38 /20 hat Hotel Ma Biche (*•"•) Göynük, Tel: 815 21 90 Fax: 815 2191 Hotel Saray Regency (“ *") Titreyengöl, Tel: 756 91 00 /7 hat Hotel Sillyum 2000 (*“ **) Belek, Tel: 715 21 00 Hotel Sultan Saray (’” **) Göynük/Kemer, Tel: 815 14 80 Hotel Sun Zeynep ("*") Belek, Tel: 725 4180 Fax: 725 42 00 Hotel Turquoise (”"*) Side/Sorgun, Tel: 756 93 30 Fax: 756 93 45 Kışla Han Hotel (**••) Kazım Özalp Caddesi, 55 Tel: 248 38 70 Letoonia Golf Resort (’’”*) Belek, Tel: 715 14 50 Fax: 715 14 54 Le Jardin Resort Otel Kiriş Kemer, Tel: 824 52 22 Fax: 824 52 20 Mia Resorts Belpark Palace (**“) Belek, Tel: 715 13 00 Fax: 715 13 17-18 Mirage Park Resort Göynük, Tel: 815 22 44 Fax: 815 22 35

Merit Lymra Hotel & Resort Kemer, Tel: 824 53 00 Fax: 824 77 79 Patara Prince Resort (****) Patara/Kalkan, Tel: 844 39 20 (8 tat) Royal Resort Hotel (***“) Kemer, Tel: 815 23 70 Fax: 815 16 27 Golden Ring Hotel ( " " ) Güllük, Tel: 243 15 15 Fax: 243 15 22 Sheraton Voyager Antalya (*”” ) 100. Yıl Bulvan, Tel: 238 55 55 Sunset Hotel (**”) Konyaaltı Tel: 229 06 92 Fax: 22913 89 Taksim International Alanya (“ **) Göl Mevkii, Tel: 514 07 00 Taksim International Side (***“) Sorgun Mevkii-Manavgat Tel: 756 93 21 Fax: 756 93 20 Talya Hotel (""*) Feyzi Çakmak Caddesi, 30 Tel: 248 68 00 Fax: 241 5400 Topkapı Palace (*"”) KunduAksu Tel: 431 23 23 Türkiz Hotel ("*”) Kemer Yat Limanı Tel: 814 41 00 Fax: 814 28 33

Club Med Palmiye Tekeılektepe Mevkii Kemer Tel: 8143260 (10 lıatJines) Club Méditerranée Kemer KemerTel:8141009 Fax: 814 1018 Club Mega Saray Üçüncü Kum Tepesi Mevkii Belek/Serik, Tel: 725 40 26 Fax: 725 40 49 Club Phaselis KemerTel: 81516 31 Pax: 81516 37 Club Salima Beldibi-KemerTel: 824 83 60 Fax: 824 83 73 Club Turan Prince Kızılağaç Turizm Merkezi, Side Tel: 748 72 60 Fax:74872 50-51 Club Varana Taşlıburun Mevkii Belek/Serik Tel: 725 42 01 Fax: 725 42 25 Club Zigana Beldibi Tel: 824 92 30 Fax: 824 83 15 EHA Holiday Village Titreyen Göl, Manavgat Tel: 756 90 50 Fax: 756 90 52 Kemer Holiday Village Göynük, Kemer Tel: 815 14 30 Fax: 815 14 65 Mia Resorts Belpark Village Belek-Serik Tel: 715 13 00 Fax: 715 13 17-18 Oasis Beach Club Konaklı Mevkii, Alanya Tel: 565 14 51 Fax: 565 14 49 Palmariva Holiday Village Tekirova, Kemer Tel: 821 40 04 Fax: 821 40 40 Park Kimeros Göynük, Kemer Tel: 815 1663 Fax: 815 1672 Robinson Club Pamfilya Acısu Mevkii, Side/ Manavgat Tel: 756 93 50 Fax: 756 93 58 Sidelya Çolaklı Köyü, Manavgat Tel: 763 68 01 Fax: 763 61 14 Simena Holiday Village Çamyuva, Kemer Tel: 824 63 63 Fax: 824 63 81 Sol Muna Kumköv, Side Tel: 753 34 46 Fax: 753 13 59 Turtel Side Holiday Village Side Tel: 753 39 00 Fax: 753 20 25 Turtle's Club Marco Polo Çamyuva, Kemer Tel: 824 63 36 Fax: 824 63 46 Voyage Club Turtel Sorgun Manavgat Tel: 756 93 00 Fax: 756 93 09

S P E C IA L L IC E N S E H O T E L S

ÖZEL LİSANSLI OTF.I.I.F.R Abad Hotel Hesapçı sokak, Kaleiçi Tel: 247 44 66 Fax: 323 04 25 Argos Hotel Kaleiçi Tel: 247 20 12 Fax: 241 75 57 Aspen Hotel Kaledibi Sokak 16, Kaleiçi Tel: 247 71 78 Fax: 241 3364 Karyatlt Hotel Kaleiçi Tel 244 00 55 Fax: 244 00 54 Marina Hotel Mermerli Sokak 8, Kaleiçi Tel: 247 54 90 Fax: 241 17 65 Naturland Hotel Çamyuva / Kemer Tel: 824 62 14 Fax: 824 62 10 Turban Adalya Hotel Kaleiçi Tel: 243 47 56 Fax: 243 47 51 Tuvana Hotel Tuzcular Mahallesi, Kaleiçi Tel: 247 60 15 Fax: 241 19 81 Tütav Türkevleri Mermerli Sokak, Kaleiçi Tel: 248 65 91 Fax: 241 94 19 H O L ID A Y V IL L A G E S T A T İ I . K Ö Y L E R İ _________________

Attaleia Holiday Village Taşlıbunm Mevkii, Belek/Serik Tel: 725 4301 Fax: 725 4302 Blue Village Paşa Bey Konaklı Mevkii, Alanya Tel: 565 15 20 Fax: 565 15 31 Club Med Beldibi, Kemer Tel: 824 81 51 Fax: 824 81 59 Club Aldiaııa Titreyen Göl, Manavgat Tel: 756 92 60 Fax: 75692 67 Club Ali Bej' Kızılağaç Köyü, Manavgat Tel: 748 73 73 Fax: 748 73 83 Club Aquamarine Beldibi-Kemer Tel: 824 85«) Fax: 824 80 52 Club Asteria Üçüncü Kum Tepesi Mevkii Belek/Serik Tel: 725 40 04 Fax: 725 40 02 Club Hotel Bellis Akınlar Köyü, Serik Tel: 725 42 80 Fax: 725 43 00 Club Kastalia Konaklı Mevkii, Alanva Tel: 565 13 16 Fax: 565 14 28

S I G H T S E E I N G / GEZİNTİ

A R A L IK

Antalya bölgesi arkeolojik, tarihsel hâzineleri bakımından belki de Türkiye’nin en zengin bölgesi. Antalya Müzesi çok geniş bir alanda 13 teşhir salonu ve bir açıkhava galerisinden oluşuyor. Çocuklar için de, onlann ilgisini çekecek bir salon bulunan müzeyi tarih meraklılan mutlaka gezmeli. Aspendos A major port and commercial centre in antiq­ uity. Aspendos today lies inland, 48 km east of Antalya. Its magnificent amphiteatre is the best presen/ed in the world and known for its superb acoustics and is still used for con­ ceits.

Antalya’nın 48 km doğusunda antikçağın önemli limanından kalma muhteşem bir anıphiteatr. Olağanüstü akustiği ve iyi ko­ runmuş olması nedeniyle bugün de kon­ serler için kullanılıyor. Düden Falls /Düden Şelalesi A very beautiful waterfall ( 12 km north of the city centre).

Kem merkezine kuzey yönünde 12 km uzaklıkta çok güzel bir şelale. Piknik için mükemmel bir tercih. Old Quarter I Kaleiçi The historic nucleus of Antalya. This district is now restored and has became an attractive touristic centre with its taverns, hotels, restaurants and entertainment facilities. Its narrow streets lead down to the old harbour (today an international yachting marina).

Şehrin tarihi çekirdeği olan Kaleiçi; restore edilmiş hali, otel ve pansiyonları, restoranları ve eğlence olanaklarıyla turis­ tik bir merkez. Dar sokaklardan inilen eski liman ise bugün uluslararası bir marina. Perge The ongins of this ancient city 18 km north­ east of Antalya go back to 1000 BC. but the surviving remains are Hellenic and Roman. An exceptional open-air museum.

Antalya’nın 18 km kuzeydoğusundaki bu antik kentin geçmişi MÖ 1000 yılına kadar uzanıyor. Ancak bugün gezilen kalıntılar Helen ve Roma dönemlerinden kalma bir açık hava müzesi.

Alanya Citadel /Alanya Kalesi

Side

This splendid Byzantine citadel surmounting the rocky peninsula is walled (8 km). The "Red Tower" was built by the Seljuks Sultan Keykubat in 1226. Today it is a small museum containing etnographical collec­ tions.

At this lively resort east of Antalya, the hous­ es and ancient ruins are inextricably inter­ wined. There are two agoras, an amphiteatre and a museum in which statues and other works of art found here are exhibited.

Bizans zamanından kalma, “Kızıl Kule’si 1226 da Sultan Alaaddin Keykubat tarafından inşa ettirilen görkemli Alanya Kalesi şehri ikiye ayıran bir vanmadanın üzerinde yer alıyor. Kızıl Kule bugün etnografik eserlerin sergilendiği küçük bir müze.

Antalya'nın doğusundaki bu turistik kıyı kasabası antik kalıntılarla içiçe. İki büyük agora, geniş bir amfiteatr ve burada giin ışığına çıkarılan heykel ve öteki eserlerin sergilendiği bir müze. Termessos

Pazartesi dışında her gün.

Perched 1050 m above sealevel. this is an ancient city and a national park northwest of Antalya, The amphiteatre is hewn out of the living rock and the view as far as Antalya is stupendous. There is a natural history muse­ um at the park entrance.

The province of Antalya is endowed with the richest historic treasures of Turkey. A-,',M useum cow s an area of 30.000

Denizden 1050 m yükseklikte, inanılmaz bir manzara, şaşırtıcı bir antik kent ve doğa müzesiyle bir ulusal park.

Antalya Museum /Antalya Müzesi Kenan Evren Bulvan Konyaaltı Tel: 241 45 28 Daily except Mondays.

ı 38 S K Y L IF E

square metres with thirteen galleries, an open-air gallery, a children's gallery (where children may be left) and a wide yard. Approximately five thousand archeological works are displayed in chronological order The museum receive an award from the Council of Europe as the Museum of the Year m 1988.

D EC EM BER 2001


0(216) 349 01 41

İKİ NOKTA

AROUND ANTALYA


IN A N D

M MUĞLA U' AROUND

G u id e

EM ERG EN CY Ambulance: Tel: 112 (Ali overTurkey) Poliçe: Tel: 155 (Ali overTurkey) Fire:Tel: 110 (Ali overTurkey) Gendarme: Tel: 156 (Ali över Turkey)

T O U R IS M

IN F O R M A T IO N

TU RİZM DANIŞMA Bodrum Banş Meydanı Td: 316 10 91 Dalaman Havalimanı Td: 792 52 20 Dalyan Ortaca Tel: 284 42 35 Datça Hükümet Binası İskele Mahalle Td: 712 31 63 Fethiye İskele Meydanı No: 1 Tel: 612 19 75 Köyceğiz Atatürk Kordonu Tel: 262 47 03 Marmaris İskele Meydanı No: 1 Tel: 412 10 35 Milas-Bodnım Milas-Bodrum Havalimanı Tel: 523 00 66 Muğla Marmaris Bul. No: 24 Td: 214 12 61 H O T E L S / O TELLER MUĞLA

A&B Home Otel Göcek, Fethiye Tel: 645 18 20 Aries Otel (****) Çalış Mevkii, Fethiye Tel: 61313 31 Aqua Otel (■***) Sahil Sok. No: 15 İçmeler, Marmaris Tel: 455 36 33-49 Antik Tiyatro Boutique Otel Bodnım Tel: 316 60 53 Azka Otel (****) Bardakçı Mevkii, Bodnım Tel: 316 89 92 Bodrum Resort (*”**) GümbetTel: 317 28 28 Caria Holiday Resort Babadağ, Sangerme Tel: 286 84 39 Club Marverde (****) Meşelik Köyü Kuyucak Mevkii, Milas Tel: 316 76 94 Colossus Otel (*“ *) Gümbet Mevkii. Bodrum Tel: 316 34 19 Elegance Hotel's (” ***) Kemeraltı Malı. Dergah Civan, Marmaris Tel: 412 81 01 Golden Key Boutique Hotel Bodnım Tel: 313 41 06 Hisarönü-Marmaris Tel: 466 66 20 Bördübet-Mannaris Tel: 436 92 30 Hotel Ambrosia (***•) Bitez Tel: 343 1886 Hotel Mavi (*~ ) Bardakçı Mevkii, Ikxlnim Tel: 313 03 71 Hotels (****) İçmeler Sahil Sok., Marmaris Tel: 455 24 47 Îberotel Sangerme Park (****) Sangerme Mevkii, Ortaca Tel: 286 80 31 İzer Otel (**“ ) Kızılağaç Köyü, Bodrum Tel: 36719 10 Javalin Otel (****) Yahşi Köyü, Bodnım Tel: 348 35 41

Telephone: International code for Turkey: 90,

Mugla area code 252. For intercity calls within Turkey first dial "O'1, then the area code, and then the local number. For international calls first dial "00".

Karia Princess (*"") Canlıdere Sok. No: 15, Bodnım Tel: 316 89 71 La Perla Oteli ("**) İçmeler, Marmaris Tel: 455 33 89 Labranda Otel (*•**) Güllük Sıralık Mevkü, Milas Tel: 522 2911 Laguna Azur Hotel (**“ ) İçmeler Kumluörencik Mevkii, Marmaris Tel: 455 3710 lavanta Village Yalıkavak, Bodnım Tel: 385 21 67 Magic Life Der Club Resort (***“) Hisarönü Köyü, Cubucak Mevkii, Marmaris Tel: 466 64 34 Magic Life Der Club Sangerme (“***) Sangerme Mevkii, Ortaca Tel: 286 80 63 Manastır Otel (“**) Kumbahçe Mah. Banş Sitesi, Bodnım Tel: 316 28 54 Mares (Altmyunus) Otel (“”*) İçmeler, Marmaris Tel: 455 22 00 Marina Vista (Blue Otel) (**") Yat limanı Mevkii, Bodnım Tel: 316 22 69 Merve Park Suites Hotel Bodnım Tel: 31615 46 Munamar Vista Otel (**”’) İçmeler, Marmaris Tel: 455 33 60 Resort Dedeman Bodrum (“**) Bitez, Gümbet Tel: 313 85 00 Samara Otel (***” ) Kaynar Mevkii, Bodnım Tel: 367 16 00 Sea Garden (*•***) Çiftlik Köyü Yalıdağ Mevkii, Bodrum Tel: 36890 15 Suncity Otel (****) Hisarönü Köyü Belceğiz Mevkii, Fethiye Tel: 617 0111 Turunç Oteli (“**) Marmaris Tel: 476 70 24 H O L ID A Y V IL L A G E S

TA TİL K Ö Y L E R İ Amktur Tatil Köyü (Club Med) Çiftlik Köyü Yalıçiftliği Mevkü, Bodrum Tel: 36891 52 Belceğiz Tatil Köyü Hisarönü Köyü Belceğiz Mevkii, Fethiye Tel: 617 00 77 Bodrum Park Resort (Regal Resort) Kızılağaç köyü Torba Kuyucak Mevkii, Bodnım Tel: 367 14 31 Club Datça Tatil Köyü İskele Mahallesi, Datça Tel: 712 88 20 Club Kadıkale Peksimet köyü Kadıkalesi Mevkii, Bodrum Tel: 382 32 71 Club M Haremtan Koyu, Bodrum Tel: 31661 00 Club Müsgebi Tatil Köyü Mi'ısgebi Köyü Çakmaklı Mevkü, Bodrum Tel: 358 50 86 Club Tuana Vista Tatil Köyü Çayağzı Katliç Mevkü, Fethiye Tel: 633 6316 Grand Yazıcı Marmaris Palace İçmeler Pamucak Mevkii, Marmaris Tel: 455 55 55 Fax: 455 34 38

Halıcı Tatil Köyü Armutalan- Boynuzbükü Mevkii, Marmaris Tel: 4121171 Hillside Beach Club Kalemler Köyü Mevkü, Fethiye Tel: 6148360 Hotel Ersan Kızılağaç Köyü İçmeler Mevkü, Bodrum Tel: 316 89 80 İberotel Marmaris Park İçmeler Pamucak Mevkü, Marmaris Tel: 455 2146 İsis Tatil Köyü Eskiçeşme Mah. Asarlık Mevkü, Bodrum Tel: 3169501 Letoonia Tatil Köyü Oyuktepe Pacanz Mevkü, Fethiye Tel: 614 49 66 Lykia World Ölüdeniz Kırdak Mevkü, Fethiye Tel: 616 60 10 Magic Life Der Chıb Adaköy Yalana Boğaz Mevkü, Marmaris Tel: 412 07 00 Martı Tatil Köyü İçmeler Örencik Mevkü, Marmaris Tel: 455 3441 Ora Tatil Köyü Kızdağaç köyü, Bodrum Tel: 367 15 00 Sea Club Metem Tatil Köyü Asarlık Mevkü, Bodrum Tel: 317 23 60 T.M.T. Tatil Köyü Atatürk Cad. No: 134, Bodrum Tel: 31612 07 Turban Tatil Köyü Marmaris Tel: 412 1843 Voyage Club Torba Kızılağaç Mevkü Torba köyü, Bodrum Tel: 367 18 20 S I G H T S E E I N G / G EZ İN Tİ

Muğla Museum I Muğla Müzesi This natural history museum exhibits fossils discovered near the village of Özlüce belonging to a wide range of creatures which lived 5-9 million years ago over an area stretching from eastern Asia to Spain.

Muğla merkez ilçeye bağlı Özlüce köyü yakmlanndan çıkarılan, günümüzden 95 milyon yıl kadar öncesine tarihlenen, Doğu Asya’dan İspanyaya uzanan geniş bir alanda yaşayıp yok olmuş canlılara ait fosillerin sergilendiği bir müze. Bodrum Castle /Bodrum Kalesi This castle dedicated to St. Peter was built by the Knights of Rhodes in the 15th centu­ ry. Located on the edge of the harbour, it covers an area of approximately 30,000 square metres, and has five towers known as the French Tower, English Tower, Italian Tower, German Tower and Snake Tower.

MS 15. yüzyılda Rodos şövalyeleri tara­ fından St. Peter adına inşa edilen kale li­ mana hakim durumda. Yaklaşık 30000 metrekarelik alana sahip olan kalede Fransız Kulesi, İngiliz Kulesi, İtalyan Ku­ lesi, Alman Kulesi ve Yılanlı Kule olmak üzere 5 kule mevcut. 140

S K Y L IF E

A R A L IK

DEC EM BER 2001

Nautical Archaeological Museum Sualtı Arkeoloji Müzesi Remarkable ancient artefacts and ships dis­ covered by sponge divers and nautical archaeologists on the seabed along the southwestern Turkish coast are exhibited in this museum, which is located in Bodrum Castle.

Bodnım Müzesi içinde sünger avcılan ta­ rafından ve çeşitli sualtı kazılannda çıkanlmış olan eserlerin sergilendiği bir mü­ ze. Milas Museum /Milas Müzesi Archaeological finds from ancient cities in the province of Milas such as Labraynda, Herakleia, lassos, and Euromos can be seen here.

Milas çevresindeki Labranda, Herakleia, İassaos, Euromos gibi antik kentlerde ya­ pılan kazılarda çıkan eserlerin sergilendiği bir müze. Dalyan This village southeast of Muğla is named after the river which links Lake Köyceğiz to the Mediterranean. The channels of the river wind through the reedbeds of the estuary amidst spectacular mountain scenery.

Ortaca ilçesine bağlı küçük bir yerleşim yeri. Adını Köyceğiz Gölü’nü Akdeniz’e bağlayan 5 mil uzunluğundaki kanaldan alıyor. Dalyan kanalı kıvnmlanyla, sazlıklariyla gezilecek bir doğa harikası. Caunos /Caunos Harabeleri The ruins of this ancient city lie on the Dalyan river. The first settlement here has been traced back to 3000 BC, and later became a provincial capital located between Lycia and Caria.

Antik Kent, göl ile deniz arasında, kanalın kenarında kurulmuş. Tarihi MÖ 3000 yıl­ larına kadar uzanıyor. Lykia ve Karia ara­ sında kurulmuş bir eyalet merkezi olduğu belgelerden anlaşılıyor. Knidos /Knidos Harabeleri Knidos at the western tip of the Datça peninsula was founded by Dorian migrants from the Aegean islands in the 7th century BC. There are several temples, including one dedicated to Apollo and another to Venus, an amphitheatre and other buildings.

Datça’ya 39 km uzaklıkta bulunan antik kent MÖ 7. yüzyılda adalardan gelen Dorlar tarafından kurulmuş. Şehirde Apollon ile Venüs’e ait çeşitli mabetler, amphiteatr gibi kalıntılar var. Fethiye Museum /Fethiye Müzesi This museum contains many finds from the ancient cities of the region, such as carved fragments of mausoleums, vases and sculp­ ture dating from the Lycian, Roman and Byzantine penods.

1965’de kunılan müzede yöredeki ören yerlerinden getirilen anıt mezar parça­ ları, Lykia, Roma, Bizans dönemlerine ait vazo ve heykeller sergileniyor. Ölüdeniz Lagoon /Ölüdeniz With its clear turquoise waters this lagoon 15 km south of Fethiye is one of Turkey’s most renowned natural sites. It is surrounded by sand beaches and pine woods and is a consereation area.

Fethiye’ye 15 km uzaklıkta, Türkiye’nin bilinen en önemli koylarından biri. Bir benzerine az rastlanan Ölüdeniz, hareket­ siz özelliği, deniz ürünleri ve kumsalıyla ilgi çekiyor. Marmaris Lying on a large bay encircled by pine cov­ ered hills, Marmaris enjoys one of the most beautiful settings of any Turkish resort. It is close to such ancient ruins as Physkos, Saranda, Amos and Loryma.

İlçede gezilip görülmeye değer Physkos, Saranda, Amos, Loryma gibi antik kentler bulunuyor.


AROUND MUĞLA


A ta tü

16

A bank

banka

CUSTOMS VİZE OFİSİ VISA OFFICE BAGAJ ALIM BANTI INCOMING LUGGAGE BAND OTEL REZERVASYON HOTEL RESERVATION

g ü m rü k ler

I GELİŞ İSKELESİ ARRIVAL BRIDGE PASAPORT KONTROL PASSPORT CONTROL

(D

ESCALATORS

CİP SALONLARI C .^nX ,N G E< TRANSİT YOLCU BANKOSU 7 / M S / T PASSENGER C .? JM £ q MERDİVENLER

RENTACAR

ALIŞ VERİŞ MERKEZİ m \ SHOPPINĞ CENTRE YEMEK ALANLARI FOOD COURTS W.C.LER TOILETS KAYIP BAGAJ LOST LUGGAGE EMANET LUGGAGE CUSTODY DANIŞMA INFORMATION OTO KİRALAMA

■ ■ ■ ■

-İR

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Geliş katı Arrival

....


ASMAKAT

LAND SIDE MEZZANINE FLOOR

ESCALATORS TO CİP LOUNGES

CİP SALONLARINA İNİŞ

AIR SIDE MEZZANINE FLOOR

ASMAKAT

s

ESCALATORS

MERDİVENLER

JU N IO R PASSENGER LO UNG E

ÇOCUK YOLCU SALONU

CUSTOMS DECLARATIONAND TAX REFUND OFFICE

GÜMRÜK DEKLARE VE VERGİ İADE OFİSİ

LANDŞBEŞHO PS

INFORMATION

[o: KARA TARAFI DÜKKANLAR

DANIŞMA

PRAYER ROOM

MESCİT

HEALTH CENTRE

SAĞLIK MERKEZİ

TOILETS

W.CLER

FO O D COURTS

YEMEK ALANLARI

D U T Y FR EE UNITS

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ ÜNİTELERİ

C H EC K-IN ISLANDS

CHECK-IN ADALARI

TICKET SALES

BİLET SATIŞLAR

BOARDING BRIDGE 1WATTING LOUNGES)

GİDİŞ İSKELESİ (BEKLEME SALONLARI)

S ECURITY

GÜVENLİK

PASSPORT CONTROL

PASAPORT KONTROL

CHECK IN AREA

CHECK-IN ALANI

■ 1 ENTRANCE SECURITY CONTROL

Ü Ü GİRİŞ GÜVENLİK KONTROLÜ

16l

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Gidiş katı Departure

UZAK UÇAK KAPILARI BUS GATE 3 05-3 1 2

GELİŞ KATI

SERVICE FLOOR

SERVİS KATİ

UZAK UÇAK KAPILARI BUS GATE 3 0 1 -3 0 4

ARRIVAL FLOOR


DA NI Ş MA VE REZERVASYON / I N F ORMA T I ON AND RESERVATI ON D IŞ B Ü R O L A R

B A H R A IN - B AH R EYN

IN T E R N A T IO N A L

(G S A )

O F F I C E S

ABU DHABI (G S A )

Sultan Hin Yousuf and Sons Ground Floor Sultan Bin Yousuf Alyousuf Bldg. Sheikh Hamadan Str. Opp. Center Hotel Novotel P.O.Box No. 698 Abudhabi-UAE Tel: (971 2) 3026693 3026694 A D IS - A B A B A (G S A )

Ethiopian Airlines Bole Airport P.O Box: 1755 Tel: (251 1) 182222 A L G IE R S - C E ZA YİR

30 Rue hassene Benamene Les Vergers Bir Mon rad Rais Tel: (213-21) 544355 GSA: Four Winds Travel 01 Avenue Pasteur Tel: (213 21) 737723-739340 ALMATY

Furmanova Str. No: 100 S/R Tel: (7 3272) 506773506774-506220-501067 AMMAN

Jabal Amman Third Circle A. Riyadh Centre 8th Floor S K Tel: (962 6) 659102-659112 AMSTERDAM

Triport 1 Event V/D Beekstreet 29 1118 CL Luchthaven Schipol S/R Tel: (31 20) 4059636 (10 lines-hat) A R JA N T İN (G S A )

Intercontinente S.A Avenida Santa Fe No: 1114, IP B / C -(1 0 5 9 )

Buenos Aires Tel: (541) 3139243 ASH G AB A D -AŞK AB A T

Magtymguly Av. 71 - 744000 Tel: (736 32) 510666-511666512219 A TH E N S - A TİN A

Athens International Airport S.A. (Eleftherios Venizelos) 5th KM Spata-Loutsa Ave. 19004 Spata Turkish Airlines MTB Level 4 Rooms H11-H13 Level 2 H02-04 Tel: (30 1) 353 01 50

BUCHAREST - BÜKREŞ

BD. N. Balcescu 35-A

Manama Travel Company W.L.L. P.O. Box 828 Manama-Bahrain Tel: (973) 211896-222647 E-mail: turkair@batelco.com.bh

S/Tel: (401) 3112410-3113210 E-mail: thy@mb.roknet.ro BUDAPEST - BUDAPEŞTE

1052 Budapest, Apaczai Csere Janos u. 4 Tel: (361) 2664269 2664291

BAKU

Husi Haciyev Cad. No: 11 Azerbeycan Tel: 0099-412 942505 941943 Fax: 0099-412 980047 BANGKOK

C A IR O - K A H İR E (G S A )

Mustafa Kemal Sq. No: 3 Tel: (20 2) 3908960-3958031 GSA: Imperial Trv. Center 26 Mahmoud Bassiouny Str. Tel: (20 2) 758939-761769

(G S A )

Gulf Express Transport Agency CP. Tower 3rd Level 313 Silom Road, 10500 Tel: (66 2) 2310300 (7 lines-hat)

Safmarine House. 2nd Floor 22 Riebeek Street 8001 South Africa Tel: (27 21) 4251967

Aereporto de Barcelona Blogue Técnico Pit. 1 No: 8 08820 Barcelona Tel: (34 93) 2984170

C H IC A G O - Ş İK A G O

625 North Michigan Avenue, 1400 Chicago, Illinois 60611 Tel: (312) 9437858 (8 lines/hat) E-mail: thychi@aoI.com

B E IJ IN G - P E K ÍN

I COLOGNE - KÖLN

Trankgasse 7-9 50667 Cologne S/Tel: (49 0221) 134443 R/Tel: (49 0221) 134071/72/73

B E IR U T - B E Y R U T

Mazda Building 5th. Floor. Autostrade Jal El Dib Tel: (961 4) 717138/39 Fax:(961 4) 717137 GSA: Pan Asiatic Gefinor Centre Rue Clemenceau P.O. Box 113 - 5486 Tel: (961 1) 747748 (10 lines-hat) Fax: (961 1)341596

C O PEN H AG EN -KO PEN HAG

Radhuspladsen 16, 1 1550 Copenhagen V. S/Tel: (45 33) 144055 - 144499 R/Tel: (45 33) 145190 D AM ASCU S - ŞAM

Alfardos Str. Ibem Zaidun Bldg. 3rd FI. Tel: (963-11) 2227266-2239770 GSA: Noura Wings Travel Tourism Abu Faddel Elmurady Str. 32 Tel: (963 11) 446 850 30/32/33

BELGRADE

TRG Nikole Pasica No: 8 / IV Tel: (38 11) 333277- 332561

D H A H R A N -D A H R A N (G S A )

ABC Travel Agency King Abdülaziz Str. Alnimran Complex Centre P.O. Box: 739 Alkhobar 31952 Tel: (66 3) 8950044 - 8954904

B E R L IN

Budapester Strasse 28-30 10787 Berlin S/R Tel: (49 30) 2624033/34/35 B l§ KEK

D H A K A -D AK K A (G S A )

Sovyetskaya 136 CMA Tel/Fax: (7 3312) 66 67 22

Bengal Airlift Ltd. 54 Motijheel C.A. Dhaka 1000 Tel: (880 2) 243059

BRUSSELS - BRUKSEL

51 Cantersteen, 1000 Bruxelles Tel: (32 2) 5126781 5126782 5001932-5117676

D O H A-Q ATAR (G S A )

Trans Orient Agencies P.O. Box: 363 Doha-Qatar C.R. No: 4664 Tel: (974) 458458-412911

144 S K Y L IF E

A R A L IK

Al Noboodah Travel and Tourism Al Shoala Building C Block Deira, 1200 Dubai UAE R/Tel: (971 4) 2940099 Fax: (971 4) 220 00 62 D U B LIN (G S A )

Aerlingus Dublin Airport Tel: (3531) 370011 DÜSSELDORF

Graf Adolf Str. No. 21 40212 Düsseldorf Tel: (49 211) 373062 FRANKFURT

C APE TOW N

BARSELONA

W 103, Beijing Lufthansa Center, 50 Liang Ma Qiao Road, Chaoyang District Beijing 100016, P.R.China Tel: (086) 64651867/68/69/70

DUBAI (G S A )

DECEM BER 2001

FRA Airport Terminal 1 Halle B Tel: (49 69) 65007411/12/13 GENEVA - CENEVRE

Rue de ChantepouletNo. 1-3 1201 Geneva Tel: (41 22) 7316120-7316129 HAMBURG

Hermannstr 46 20095 Hamburg S/Tel: (49 40) 325805- 32580 R/Tel: (49 40) 32580513-14 E-mail: tkham@t-online.de HANNOVER

Ernst-August Platz 6 30159 S/R Tel: (49 511)3048210 HONG KONG (G S A )

Best Holidays Ltd. Rms 1603-4 Fleet House 38 Gloucester Rd. Tel: (852)8613111 J A K A R T A (G S A )

PT Angkasa Cahaya Cemerlang Menara Rajawali, 8th floor JL. Mega Kuningan Lot 5.1 Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950 Indonesia Tel: (62 21) 5761338-5761328 e-mail: angkasa@dnet.net.id J E D D A H - C l DDE

City Center Annex 12/13 Medina Road. P.O. Box. 11563 21425 Tel: (966 02) 6600127 GSA: ABC Travel Agency Gulf Plaza Center Medina Road Towards Down Town Opp Al Bank Saudi Alfransi Tel: (966 02) 6637574 JOHANNESBURG

The Forum/lOth Floor CNR Maud&Fifth St. Sandton, 2196 P.O. Box 782 726, Sandton, 2146 Tel: (27 11) 883 37 71 Fax: (27 11) 883 35 71


DA NI Ş MA VE REZERVASYON / I N F ORMA T I ON AND RESERVATI ON KARACHI - KARAÇİ

N IC E

MANCHESTER

12 Avenue Centre

Turkish Airlines

Aeroport Nice Cote D Azur

Strachen Road

Cargo/Kargo

Terminal 1 06281 Nice Cedex 3

S/Tel: (92 21) 5682078 R/Tel: (92 21) 56859225685766-5685487 GSA: Paktürk Enterprises lintaz Plaza 85 Tel: (92 21) 303503-301029 KIE V

19 Puskinskaya Str. POB 540 252001 Kiev Tel: (380 44) 2296461-2284103 K IS H IN E V - K İŞ İN E V

R/Tel: (33) 493 214479 (3 lines)

Tel: (161) 4980235

R/Fax: (33) 493 214480 e-mail: nice@turkishairlines.fr

Manchester Tel: (161) 4895289 4895290

NÜRNBERG

Am Plaerrer 8 90429 Nürnberg

MECCA - MEKKE (G S A )

S/R Tel: (49 0 9 1 1 )9 2 9 7 2 0 -

ABC Travel Agency

9297212-13/14/16

Al Mansour Str.

ODESA

Al Khazendar Bldg.

22 Pushinkaya Str. Odesa

Tel: (966 02) 5434887

Tel: (380 482) 347906-07-08

M E D IN A - M E D İN E (G S A )

OSAKA

ABC Travel Agency

S/R Tel: (373) 2525095-2525472

Kurban Al Nazil Str.

E-mail: turkairlines@mdl.net

Behind Sony Co.

Ocat Bldg. 4F, 4-1 Minatomacri 1-Chome, Naniwa-ku Osaka 556-0017

Tel: (966 04) 8224426 K U A LA LUM PUR

Lot G.01-Ground Floor,

R/S Tel: (81 6) 6644 1144

8221828

Fax: (81 6) 6644 1333

M E X IC O - M E K S İK A (G S A )

S E O U L - S E U L (G S A )

E&M Air Service Co. Ltd. 1407 Seoul Center Bldg. 91-1 Sokong-Dong Jung-Gu S/Tel: (82 2) 7570280 R/Tel: (82 2) 7777055 SHANGHAI

Shanghai Centre Suite 211 1376 N anjing XI Lu, Shanghai, China 200040 R/Tel: +86 (21) 32220022 S/Tel: +86 (21) 62798392 Fax: +86 (21) 32220021 S IM FE R O PO L

Airport “Centre” Simferopol Crimea, 333009 Ukraine Tel: +38 (0652) 248-163

Kompleks Antarabangsa,

Interprom

Jalan Sultan Ismail

Campos Eliseos 100 BIS

56 Rue La Boetie 75008

300 Orchard Road

Tel: (60 03) 4666199

Col. Polanco / Mexico

S/R Tel: (33 1) 56693350

The Promenade No: 06-11

D.

Minitel: 3615 TURKISH

K U W A IT-K U V E YT (G S A )

Al Kazemi Travel Agencies

PA R IS

F. 11580

Tel: (52) 552266-503855

P A L E S T IN E - F IL IS T IN (G S A )

M IL A N - M IL A N O

S IN G AP O R E - S IN G A P U R

Singapore 238861 Tel: (65) 7324556-7324557 E-mail: tk235air@mbox3.singnet.com.sg

Fahad Al-Salem Str.

Largo Augusto 1/A

JO Y International

Dowliah Complex

20122 Milano

Tours and Travel Nativity Str.

P.O. Box 23959 13100

Tel: (39 2) 76007107

(George Wasser Bldg)

Dame Gruev 3/9A

Safat- Kuwait

76007111

P.O. Box 630 Bethlehem

Tel: (389 91) 116149- 116117

Tel: (965) 2453820/21-2422889 LEFKOŞA

Mehmet Akif Cad. 52 Tel: (392) 2271061-2271382 LIS B O N - L İZ B O N (G S A )

Edificio 25, Aeroport Lisbon-5 Tel: (3511)899121 LONDON - LONDRA

Tel: (972) (02) 6740130 M O N T R E A L (G S A ) PRAGUE - PRAG

Repworld Inc.

Vaclavske Namesti No: 62/5 Prague 1 11 000 Tel: (420 2) 21 51 83 86/92

1425 Boul Rene Levesque O. Suite 507 H3B 4W8 Canada Tel: (514) 5985609 Ext: 227

Fax: (420 2) 21 51 83 93 Praha Ruzyne Airport

M OSCOW - MOSKOVA

Bolshaya Dmitrovka Street 8/1

No: 33029 H Prague Tel: (420 2) 20 11 65 02 Fax: (420 2) 20 11 65 03

Moscow Tel: (7) (095) 2924345 GSA: Aeroflot - Russian

R IY A D H - R lY A D

125 Pall Mail

International Airlines

Khalidiya Bldg. Olaya Main Str.

London SWLY. 5EA

Tel: (7 095) 1555045

P.O. Box. 25194 Riyadh 11466

S/R Tel: (44 207) 766 93 00976 17 38 LYON

59 Boulevard Marius Vivier

Tel: (966 1) 4631600-4632087 GSA: ABC Travel Agency

M U N IC H - M Ü N İH

Bayer Strasse 43 D-80335 München

(Same address-ayni adres)

S/Tel: (49 089) 51410931 -51410932

ROME - ROM A

Merle 69429 Cedex 03 Lyon

R/Tel: (49 089) 51410920

Plaza Della Republica

Tel: (33 4) 37 91 66 70

(25 lines-hat)

55 00185 Rome S/Tel : (39 6) 4873368

M A D R ID

M U SCAT - M A SK AT (G S A )

Torre de Madrid Plaza de

Sunrise Travel and Tourism

España 18 PLT

Agencies LLC,

14 OFC. 11

P.O. Box. 3545 Ruwi, 112

28008 Madrid

Muscat - Oman

S/R Tel: (34 91) 548 72 30

Tel: (968) 694505-503-525

E-mail: turkish@t-idecnet.com M ALTA (G S A )

R/Tel: (39 6) 4819535

Turkish Airlines Tiirk Hava Yollari Ulica Kulovica Br. 5 Sarajevo Tel: (387 33) 206241-214681

437 Madison Avenue 17.B

Saboma Str. No: 11-A Tel: (359 2) 9883596-9874220 STOCKHOLM - STOKHOLM

Vasagatan 7, P.O. Box 73 10121 Stockholm Tel: (46 8) 218534-218535 S TR A SB O U R G -STR A S B U R G

2 Allee De La Robertsau 67000 Strasbourg Tel: (33 3) 88 521413 (3 lines-hat) 88 250017 STUTTGART

Lautenschlager Str. 20, 70173 Stuttgart 1 Tel: (49 711) 2258222 (7 lines-hat) S Y D N E Y - S ID N E Y

Level lb, Suite 603

2000 Tel: (61 02) 9299 8400 TURKAIR AUSTRALIA NET AU TAI F (G S A )

Fax: (387 33) 214681 GSA: Ameg Int.

ABC Travel Agency, Oppasite Saudi Cairo Tel: (966 02) 7324777

Arrigo Group Limited

New York NY 10022

248 Tower Road, Sliema

Tel: (1 212) 3399650

Ulica Kulovica Br. 5 Sarajevo Tel: (387 33) 212938-666092

Tel: (356) 316645 - 316705

E-mail: thynyc@aol.com

Fax: (387 33) 212938

145 A R A L IK

S O F IA -S O FY A

16 Barrack St. Sydney, NSW, SARAJEVO - SARAYBOSNA

NEW YORK

S K Y L IF E

SKOPJE - ÜSKÜP

D EC EM BER 2001

Shubra Str. P.O. Box 2746


DA NI Ş MA VE REZERVASYON / I N F ORMA T I ON AND RESERVATI ON TA IPE I (G S A )

ANTALYA

W ARSAW - VARŞOVA

ÇORUM (G S A )

Cumhuriyet Cad. Özel İdare

Çavuşoğlu Turizm ve Seyehat

8F, 134 See. 4, Chung Hsigo

Al. Jerozolimskie 121/123 Reform Plaza 9th Floor

tşhanı Altı

Acentası

E.R.D. Lung Meh Bldg.

02-017 Warsaw

Tel: (242) 2434383

Gazi Cad. No: 22 Kat: 3

Tel: (886) 2 27734994

R/S: (48 22) 5297700

R/Tel: 444 0 849

Tel: (364) 2243928

Fax: (48 22) 5297710

A N T A K Y A (G S A )

Golden Foundation Tours Corp.

TASHKENT - TAŞKENT

Novayi Str. No: 11 A Tel: (998 71) 136 79 89-90-92 E-mail: thytas@naytov.com TEHRAN - TAHRAN

Ostad Motahari Avenue No: 239 Tel: (98 21) 8737383-8737464 T E L A V İV

Hayarkon Str. 78, Tel Aviv Tel: (972 03) 9712655 E-mail:salesthy@netvision.net.il

Ant-Tur Turizm ve Sey. Acentası

ZAGREB

Jurisiceva 12. 10000

İnönü Cad. Rana Apt. 15/D

Tel: (385 1) 492 18 54/55 Zagreb Airport 10150

Tel: (326) 214 9497-216 01 50 A R D A H A N (G S A )

Zagreb

Kongre Cad. No: 99/A

Pleso B.B. 10150

Tel: (478) 211 28 42

Tel: (385 1) 456 20 08 A R TV İN (G S A ) Z U R IC H - Z Ü R İH

Turhunt Turizm Seyahat

Tal Strasse 58 8001 Zurich

Acentası, İnönü Cad. No: 16

R/Tel (41 1) 2252323

Karahan Otel Girişi

Tel: BS: (41 1) 2252311

Tel: (466) 2121800

T B ILIS I - T İF L İS

147, Agmashenebeli Avenue, Georgia - Gürcistan

İÇ B Ü R O L A R D O M E S T IC

A YD IN (G S A )

T İR A N A - T İR A N (G S A )

Kam International S. H. P.K. Tirana International HotelBusiness Hail Skanderbeg Square Tirana / Albania Tel: (355 4) 23 41 85 23 49 02 (Ext: 107-112) Fax: (355 4) 24 09 64 TOKYO

Toranomon Rapport, 4F, 16-6 Toranomon 1-Chome Minato-Ku Tokyo, Japan 105 Tel: (03) 5251-1511 (03) 5251-1551 (RSV) TO RO NTO (G S A )

Rep world, Inc. 5915 Airport Road Suite 200 Mississauga, Ontario L4V İT İ Tel: (905) 678-7225 TRI P O LI-T R A B LU S

Muhammed Megarif Str. No: 2 Cezayir Sq. Tel: (218 21) 3351352-53 TU N IS IA -T U N U S

Acentesi, Kurtuluş Mah.

BATM AN (G S A ) A D IY A M A N (G S A )

Tel: (43 1) 5862024

Bat-Air Turizm ve Seyahat

İnandı Turizm ve Seyahat Acentası Atatürk Bulvarı, No: 84 Tel: (416) 2161436-38

Acentası, Meydan Mah. Yeni Belediye Karşısı No:22 Batman, Tel: (488) 2139149

A FYO N (G S A )

Gold Turizm ve Seyahat Acentası Cumhuriyet Meydanı Atatürk

B A LIK E S İR (G S A )

Konak Arda Turizm

Cad. Kat: 1 No: 1 Emirdağ

Seyahat Acentası

Tel: (272) 4425194-4425044

Eskikuyumcular Mah,

4426296 Fax: (0272) 4413520

Çavuş Sok. inal Apt. 15/1 Tel: (266) 2437575

AĞRI (G S A )

Çobanoğlu Turizm Seyahat

B İN G Ö L (G S A )

Acentası Erzurum Cad. Şekerbank Karşısı No: 3

Özkalsın Turizm Seyahat Acentası

Tel: (472) 2157436

Özel idare tşhanı No: 4

A K S A R A Y (G S A )

Tel: (488) 2136765

Aksaray Turizm ve Seyahat Acentası Lise Karşısı Kütüphane Sok. D/2

B İTLİS (G S A )

Öztaç Turizm Seyahat Acentası Nato Cad. Vakıflar Sitesi

Tel: (382) 2132332

Tel: (434) 2269898

A M A SYA (G S A )

Apt. No: 47/3 Şekerbank Üstü

Operngasse 3 1010 Wien

istiklal Cad. No: 27/B Tel: (258) 2648661-2648671 R/Tel: 444 0 849 D İYA R B A K IR

Tel: (256) 212 72 71-213 83 76

R/Tel: 444 0 849

S/R Tel: (216) 71787033

V IE N N A - V İY A N A

D E N İZ Lİ

Tel: (322) 4570222

Mustafa Kemal Paşa Cad. Kılıç

VGE 323 Canada Tel: (604) 6837824

R/Tel: 444 0 849

İnönü Cad. No: 8

Acentası

1166 Albemi Str.

Tel: (252) 7925395

Tel: (412) 2212314 - 2226143

2 Erne Etage Tunis

Suite 1202 Vancouver B.C.

D ALAM AN , MUĞLA

No: 58 Kat: 1

Quiet HafFouz,

Repworld Inc.

Anafartalar Oteli Tel: (286) 2123366/ 2172622

Stadyum Cad. No. 32

Ayşafak Turizm ve Seyahat

V A N C O U V E R (G S A )

Kemalpaşa Mah. Kayserili Ahmet Paşa Cad.

Menderes Bulvarı

ADANA

Complexe El Mechtel Boulevard

71786473 / 71796632

Sudalar Turizm ve Tic. A. Ş.

Fasinan Turizm Seyahat

O F F I C E S

S/R Tel: 00-995-32-953022940703 Fax: 00-995-32-940704

Ç A N A K K A L E (G S A )

BODRUM, MUĞLA

Kıbrıs Şehitleri Cad. OASlS Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi (Gtimbet Kavşağı karşısı) No: 83/2/22 Tel: (252) 317 12 03-04 R/Tel: 444 0 849 Fax: (252) 3171211

Tel: (358) 2127664 ANKARA

Atatürk Bulvarı No: 154 Kavaklıdere Tel: (312) 4280200 R/Tel: 444 0 849 GSA: Çavuşoğlu Turizm ve Seyahat Acentası, Ankara Cad. Çavuşoğlu Sok. Kat: 1 No: 1, Şereflikoçhisar Tel: (312) 6872383

Milas Tel: (252) 5366596/99

A R A L IK

FER-TUR Turizm işletmecilik Tic. A.Ş. Konak Arda Turizm Seyahat Acentası Cumhuriyet Meydanı Denizer Iş Merkezi K: 2 D: 55 Edremit Balıkesir Tel: (266) 3742424 ELA Z IĞ

Nailbey Mah. Vali Fahribey Cad. 39 Tel: (424) 2181576-2182300 R/Tel: 444 0 849 E R Z İN C A N (G S A )

Polat Turizm ve Seyahat Acentası, Kızılay Mah. Süleyman Demirel Iş Merkezi No: 4 Tel: (446) 2146784 ERZURUM

50. Yıl Cad. SSK Rant Tesisleri No: 24 Tel: (442) 2181904 R/Tel: 444 0 849 F E T H İY E (G S A )

Fetur Turizm ve Seyahat Acentası Fevzi Çakmak Cad. 9/1 Yat Limanı

BURSA

Doğan Bey Mah. Haşim Işcan Cad.

Tel: (252) 6142034-6142443 G A Z İA N T E P

Tugtaş Iş Merkezi No:73 12/E

Atatürk Bulvarı No. 30/B

Tel: (224) 2211167 - 2212838 R/Tel: 444 0 849

Tel: (342) 2301563-66

146 S K Y L IF E

R/Tel: 444 0 849 E D R E M İT ( G S A )

D EC EM BER 2001

R/Tel: 444 0 849


DA NI Ş MA VE REZERVASYON / I N F ORMA T I ON AND RESERVATI ON G İR E S U N (G S A )

KAYSERİ

M İL A S (G S A )

Ş A N L IU R F A (G S A )

Cotanak Turizm Sey. Acentası

Sahabiye Mah.

Euromos Genel Satış Acentası

Kaliru Turizm ve

Atatürk Bulvarı No: 33/A

Yıldırım Cad. No. 1

İsmet Paşa Mah.

Seyahat Tic. AŞ

Tel: (454) 2124880

Tel: (352) 2223858

Halil Bey Bulvarı No: 1

Sarayönü Cad. No: 74/A

R/Tel: 444 0 849

Tel: (252) 5133714-15-16

H A K K A R İ (G S A )

Oğuzkurt Turizm Seyahat Acentası, Bulvar Cad. Oğuzkurt Apt. Kat:l Tel: (458) 2115257-2111601 İĞ D IR (G S A )

Eğer Turizm Seyahat Acentası Belediye Parkı Karşısı No: 179 Tel: (476) 2279435 İS P A R T A (G S A )

Akita Turizm Seyahat Acentası İstiklal Mah. istasyon Cad. Çağlar Apt. No: 23/1 Tel: (246) 232 25 92 İS K E N D E R U N (G S A )

Rende Tia Tour Sey. Acentası Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kilise Dükkanları No: 21

Fax: (352) 3383353

MUŞ (G S A )

K IR K LA R E Lİ (G S A )

Kamiloğlu Sitesi Atatürk Bulvan

Acentası, İstasyon Cad. Kültür Md. Yanı Kat:l Tel: (288) 2122066

Rüzgâr Turizm Sey. Acentası

S/Tel: (436) 2129860/2129861

Cumhuriyet Cad.

N E V Ş E H İR (G S A )

K IR Ş E H İR (G S A )

İstiklal Cad. No: 7 Ürgüp

Seyahat Acentası, Atatürk Cad. No: 7 Kapıcı Camii yanı Tel: (0386) 2121172 - 2121718

Nevşehir

Trakya Turizm Seyahat Acentası

3415207 Fax: (384) 3414888

Atatürk Bulvan Yıldız Apt.

N İĞ D E (G S A )

KONYA

Sobek Turizm Sey. Acentası

Alaaddin Cad. No. 22

istasyon Cad. No: 67

Kat 1/106

Tel: (388) 2132117-2321507

Tel: (332) 3512000 - 3512032

ORDU (G S A )

R/Tel: 444 0 849

Acentası, Belediye Garajı Altı, No: 1/A

A. İstanbul Satış Müdürlüğü

No: 41 Cihanbeyli

Tel: (454) 2252054

Cumhuriyet Cad.

Tel: (332) 6732306 - 6731367

No. 199-201 Kat: 3 Harbiye

2. (GSA) Orhangazi Yıldız

Tel: (212) 2250556

Seyahat Acentası,

R/Tel: 444 0 849

Atatürk Cad. No. 10/A, Kulu

Satış Bürolan - Sales Offices

Tel: (332) 6416350 - 6416710

Tel: (216) 4184486 R/Tel: 444 0 849 2. Harbiye, Cumhuriyet Cad. No: 199/201 Tel: (212) 2250556 (6 Lines-hat) R/Tel: 444 0 849 3. Taksim, Gezi Dükkanları

2163957 TE K İR D A Ğ (G S A )

Tel: (384) 3414688 (pbx)-

Ankara Cad. Ayvaz Pasajı

1. Kadıköy, Bağdat Cad.

Tel: (486) 2163670

Argeus Turizm Seyahat Acentası

Çavuşoğlu Turizm ve

Acentası

No: 27 Kızıltoprak

Ş IR N A K (G S A )

istasyon Cad. No: 127

Cotonak Turizm Seyahat

İS T A N B U L

2154548

Nurevsan

Korur Turizm ve Seyahat

1. (GSA) Vatan Seyahat

Tel: (326) 6138383-6134495

Köprübaşı Tel: (414) 2153344

O S M A N İY E (G S A )

Osair Turizm Seyahat Acentası

No: 88/A Tel: (282) 2618438 - 2618439 T O K A T (G S A )

Ay Şafak Air Turizm Seyahat Acentası Gaziosmanpaşa Bulvarı Sivas Cad. No: 48 Tel: (356) 2147254 TRABZON

Kemerkaya Mah. Meydan Parkı Karşısı Tel: (462) 3266433-34 R/Tel: 444 0 849

Rahima Hatun Mah. Lise Cad. K:1 No:9

KU ŞA D AS I (G S A )

Tel: (322) 8149229-8133404

TU N C E Lİ (G S A )

Hıdırbaba Turizm ve Seyahat Acentası

Osman Turizm RİZE

Seyahat Acentası

Moğultay Mah. Günel Sok.

Sağlık Cad. Öğe Sok.

Kazdal Camii Yanı

Çağlar Işhanı No: 1

Akdaş Işhanı No: 63

Belediye Sosyal Hizmetler

Tunceli

Kuşadası Aydın

Binası Kat: 1

Tel: (428) 2126393

Tel: (256) 6144205 - 6149382

Tel: (464) 2130591 - 2130592 R/Tel: 444 0 849

MALATYA

U ŞAK (G S A )

Vatan Seyahat Acentası Durak Mah. Fatih Cad.

No: 10 Tel: (212) 2521106 (6

Kanalboyu Cad. No: 10

Lines/hat) R/Tel: 444 0 849

Orduevi Karşısı

Sakarya Tur ve Seyahat

No: 12/A

Tel: (422) 3211920-3211922

Acentası

Tel: (276) 2152033 - 2125129

İZ M İR

Gaziosmanpaşa Bulvan No: 1/F Büyük Efes Oteli Altı Tel: (232) 484 12 20 R/Tel: 444 0 849 K A H R A M A N M A R A Ş (G S A )

R/Tel: 444 0 849

Uzunçarşı No:l Tel: (264) 2749688

M A N İS A (G S A )

Yol Turizm Seyahat

SAMSUN

Acentalığı

Kazımpaşa Cad. No. 18

Anafartalar Mah.

Tel: (362) 4313455 - 4315065

Döngel Turizm Sey. Acentalığı

Gaziosmanpaşa Cad.

Trabzon Cad. No: 66/A

Merkez Işhanı No:54/13

Tel: (344) 2234181-2254037

Tel: (236) 2346311

K A R A M A N (G S A )

Citur ve Seyahat Acentası Orman işletmesi Karşısı Konya Cad. No. 55 Tel: (338) 2120680 K A R S (G S A )

S A K A R Y A (G S A )

R/Tel: 444 0 849 S İİR T (G S A )

BAT-AIR Turizm Sey. Acentası

M A R D İN (G S A )

Cumhuriyet Meydanı,

Bilem Turizm ve Dış Ticaret AŞ.

Erdef Oteli altı, No: 2

Karayolları Karşısı,

Tel: (484) 2237574 - 2237584

Yenişehir

VAN

Enver Perihanoğlu Iş Merkezi Cumhuriyet Cad. No: 196 Tel: (432) 2155354 - 2155355 R/Tel: 444 0 849 Y A L O V A (G S A )

Oba Turizm ve Seyahat Acentası Huzur Sok. Balkan tşhanı 19/B Tel: (226) 8141342 Y O Z G A T (G S A )

Çavuşoğlu Turizm Sey. Act. Lise Cad. No: 16, Tonos Apt.

Tel: (482) 2130315-2122575

S İV A S (G S A )

3132718

Sivas Turizm ve Seyahat

M A R M A R İS

Tel: (354) 2129193 - 2123946

Acentası istasyon Cad. 50.Yıl

R

Sınır Turizm ve Sey. Acentası

Atatürk Cad. No: 26-B

Sitesi, No: 7- 8

S

Atatürk Cad. No: 148

Tel: (252) 4123751-4123752

Tel: (346) 2211114-2244624-

GSA

Tel: (474) 2123838 (4 hat)

R/Tel: 444 0 849

2213687

147 S K Y L IF E

A R A L IK

D EC EM BER 2001

: Rezervasyon / Reservation : Bilet Satış / Ticket Sales : Genel Satış Acentası General Sales Agency


TÜRK H A V A Y O L L A R I / T U R K I S H A I R L I N E S I N F O R M A T I O N Y

A

P

M

A

Y

I N

!

/

D

O

N

' T !

UÇAK İÇERİSİNDE, İNİŞTE, KALKIŞTA ve TÜM UÇUŞ BOYUNCA KULLANILMASI, AYRICA AÇIK BIRAKILMASI YASAK CİHAZLAR EQUIPMENT WHICH IT IS FORBIDDEN TO USE OR TURN ON DURING TAKE-OFF OR LANDING, AND THROUGHOUT THE FLIGHT S ayın Y o lc u la rım ız ,

D e a r Passengers,

Cep telefonları uçağın uçuş aletlerini olumsuz yönde etkilemekte ve uçuş emni­ yetini tehdit etmektedir. Uçaklarımızda uçuş emniyeti ve can güvenliği açısından cep telefonlannın kapalı tutulması gerek­ mektedir.

Mobile phones interfere with the flight instruments and have a negative effect on flight safety. Therefore they must be switched off during the entire flight to provide personal and aircraft safety.

Ladies and Gentlemen

Yolcularımız, Uçuş emniyeti için; inişte, kalkışta veya “Kemerlerinizi Bağlayı­ nız” ikaz ışıklan yanar­ ken; laptop/palmtop bilgisayar, video ka­ mera, ses kayıt ciha­ zı, radyo ve televiz­ yon a lıcıla rı, CD / VCD/DVD player, ka­ set çalar, elektronik oyunlar, e le k trik li traş makinesi ve ben­ zeri elektronik cihaz­ ların kullanılması ya­ saktır.

For safety reasons, it is forbidden to use laptop/palmtop com puters, vid eo earners, audio reco rd in g eq u ip ­ ment, radio and tele­ vision receivers, CD/ VCD / D V D players, cassette players, e le ctro n ic games, electric shavers, and sim ilar e le ctro n ic equipment.

Ladies and Gentlem en T h ro u g h o u t the flight it is forbidden fo r passengers to use mobile phones, wireless equipment, w alkie-talkies, any typ e o f p ortab le radio, rem ote con­ tro l equipm ent, or any other electronic equipment that emits electromag­ netic waves.

Sayın Yolcularımız, Tüm uçuş boyunca; taşınabilir telefonlar, telsiz cihazları, walkie talkie, her türlü taşınabilir radyo, uzaktan kumandalı oyunlar ve benzeri elekt­ romanyetik dalga yayan elektronik cihazlar yolcular tarafından kesinlikle kullanılamaz. Sayın Yolcularımız, Tüm uçuş boyunca, lütfen sigara, pipo, puro ve sigarillo içmeyiniz.

Ladies and Gentlem en Please refrain from smoking cigarettes, pipes and cigars during the flight. 148

S K Y L IF E

A R A L IK

D E C EM BER 2001


TÜRK H A V A Y O L L A R I / T U R K I S H A I R L I N E S I N F O R M A T I O N BEBEKLER İÇÎN Bebek maması, THY dış hat uçuşla­ rında “Özel Yemek Talepleri” kapsa­ mındadır. Talep, rezervasyon sırasın­ da ve tarifeli kalkış saatinden en az 24 saat önce yapılmalıdır. Cam kava­ noz içinde yüklenen mamalar, seb­ zeli ve meyveli olmak üzere iki çeşit­ tir. Kabin girişinde, sağ, sol veya orta sı­ ra koltukların önünde sadece düz uçuş sırasında duvara monte edilebi­ len pusetleri kullanmak için, yer num a r a n ız ı a lır k e n , b e b e ğ in iz o ld u ğu n u ve ö n d e oturm anız hu su su nu hatırlatma­ lısınız. B e b e ğ in a ltın ı d e­ ğ iş tirm e k için, kabindeki koltuklar yerine, bu işlemi kolaylaştıran özel modifikasyonlu tuvaletleri denemenizi tavsiye ediyoruz.

IN F A N T PASSENGERS Baby food is available if requested in advance under THY's Special Dietary Requests for international flights. The request must be submitted at the time of booking and at least 24 hours in advance of scheduled flight depar­ ture time. Baby foods are in glass jars and available in two vari­ eties: vegetable and fruit. To use the cribs, which can be hung only while the aircraft is cruising on the walls at the entrance to the cabin in front of the right, left and central rows of seats, you must specify that you have an infant with you at check-in so that you can be placed in the front row of seats. To change your baby's nappy we suggest that you try using the specially modified lavatories which facilitate this task rather than the cabin seats.

HASTA ve HAMİLE YOLCULAR İÇİN Hasta yolcu için bilet alınırken “Hasta Yolcu Formu” düzenlenerek bilet kapağına mutlaka iliştirilmesi gerekir. Hasta yolcunun uçması için hastalık türünü belirten ve bu hastalığın uçak yolculuğuna engel teşkil etmeyeceğine dair bir doktor raporu gereklidir. Bu raporun tarihi 10 günden eski olamaz. Hasta yolcu, be­ raberinde doktor raporu getiremezse, DHMİ Genel Müdürlüğü İşletme Hekimliği Meydan doktorundan uçabileceğine dair onay alınır. Bakıma muhtaç derecede hasta olan yolcu be­ raberinde refakatçi getirmezse uçurulmaz. Ayrıca, talep edildiği takdirde, bayan yolcuları­ mız için hijyenik bağ bulundurulur. Bu konuda lütfen hostesinize başvurun. Hamile yolcu, kendi dokto­ rundan veya DHMİ Genel Müdürlüğü İş­ letme Hekim­ liği Meydan doktorundan “Uçak ile seyahatında sa­ kınca yoktur” şeklinde ra­ por ibraz etmesi halinde uçurulur. Bu raporun tarihi 7 günden eski olamaz.

SICK PASSENGERS A N D E X PE C TA N T MOTHERS When purchasing their ticket sick passengers should fill in a Sick Passenger Form, which must be attached to the cover of the ticket. A doctor's report specifying the nature of the ill­ ness from which the passenger is suffering and declaring that there are no reasons why the person concerned should not fly is also required. This report must not be dated more than 10 days prior to the flight date. If the sick passenger is unable to submit a medical report, then the State Airports Administration Medical Office will consult the passenger's physician for confirmation that the passenger is fit to fly. Passenger whose illness is severe enough to require care cannot fly unaccom­ panied. Please ask one of the hostesses if you need sanitary pads, which are available for women passengers. Expectant mothers are permitted to fly upon submission of a medical report from their own doctor or the State Airports Administration Medical Office declaring that there are no objections to their travelling by air. This report may not be dated more than 7 days prior to the flight date. 149

S K Y L IF E

A R A L IK

D EC EM BER 2001

EVCİL HAYVANLAR İÇİN Canlı evcil hayvan için rezervasyon gerekir. Yolcuya bilet kontrolü sıra­ sında verilen veya yolcu tarafından getirilen evcil hayvan uygun bir kutu içinde kabine alınır. Yolcu tarafından getirilen muhafaza, Check-in sırasın­ da istasyon görevlisi tarafından uy­ gun görülmezse hayvanın taşınması kabul edil­ mez. Kutu için ­ de kabine a lın a c a k canlı evcil h a y v a n ın geçerli bir sağlık b el­ gesi, kimlik c ü z d a n ı, aşı kâğıdı yolcu bera­ berinde mevcut olmalıdır. Evcil hayvanlar kabinde oldukları sü­ re içinde bulundukları muhafazaları terk edemezler ve muhafazalar, sa­ hiplerinin oturdukları koltukların önünde kabin içindeki gidiş ve gelişe engel olmayacak şeküde yerleştirilir. Yolcu kabininde taşınması mümkün olmayan ve yolcu beraberinde seya­ hat eden evcil hayvanlar, yolcu tara­ fından gerekli şartlara uygun muhafa­ zaların içinde, kargo kompartmanında taşınır.

DOM ESTIC PETS Reservations are required for domestic pets. The animal can only be taken on board inside a suitable container provid­ ed at check-in or brought by the passen­ ger. If the container brought by passen­ ger is not found to be suitable by the station officer at check-in, then the air­ line reserves the right to refuse to carry the animal. Domestic animals flying in the passenger cabin must possess a valid and up-todate record of health and vaccination. While on the aircraft domestic pets may not be allowed out of their carrying containers, which must be placed in front of the owner's seat so as not to obstruct movement within the cabin. Domestic pets accompanying passengers and which cannot be carried in the cabin can be carried in the hold in appropriate containers supplied by their owners.


TURK H A V A Y O L L A R I / T U R K I S H A I R L I N E S I N F O R M A T I O N TELEFON HİZMETLERİ

T E L E P H O N E SERVICES

U zun h a tla rd a u ç a n G Ö K SU , M ERİÇ ve DALAMAN adlarındaki üç adet A-310 ve A-340 uçaklarım ızın hep ­ sinde telefon bulunmaktadır. A-310 uçaklarının Economy Class kabininde 2 adet telefon bulunurken, A-340 uçakla­ rının Econom y Class kabininde ise 4 adet telefon m ev­ cu ttur. Eğer S k y p h o n e’un kullanm a koşullarını öğ ren ­ m ek isterseniz kabin m em urundan yardım isteyebilirsi­ niz.

Telephones are available on three of our A-31 Os - the GÖKSU, the MERİÇ, the DALAMAN - and all our A-340 air­ craft, which fly long distance routes. The Economy Class cabin of the A-31 Os has two telephones, and the Economy Class cabin of the A-340s has four. If you wish to know further details about using Skyphone please ask the flight attendant.

Nasıl kullanılır?

a) Lift the handset b) To choose English press I c) To choose Turkish press 2 d) Select I from the menu on the screen e) Place your credit card with the magnetic strip facing left, and slide it towards you. When you see the message “Card accepted” on the screen, enter the number you wish to call. Then press the '+' key. When the message “Call connect­ ed” appears on the screen place the receiver to your ear. When the call is complete press the End Call button. To place additional calls there is no need to reinsert your credit card. Merely enter the new number and press the '+' key again. Charging stops when the handset is returned to the cradle.

Instructions a) Telefonu kaldırın. b ) İngilizceyi seçm ek için “1” tuşuna basınız. c ) Türkçeyi seçm ek için “2 ” tuşuna basınız. d) Ekran üstüne gelen m enüden “l ”i seçiniz. e ) Kartınızı, manyetik kısmı telefonun sol tarafına bakacak şekilde yerleştiriniz ve si­ ze doğru kaydırınız. Ekranda “kart kabul edildi” yazısını göreceksiniz. Bu kartınızın kabul edildiği anlamına gelir. Telefon nu­ marasını tuşlayınız. Sonra “+ ” tuşuna ba­ sın, arama başlayacaktır. Ekranda “telefon bağlandı” yazısını gördü­ ğünüz zam an te le fo n u kulağınıza koyu­ nu z. G ö rü şm e n iz b ittik te n so n ra “End Call” tuşuna basın. Başka bir numarayı da­ ha aramak isterseniz kartınızı tekrar kul­ lanmanıza gerek yoktur. “End Call” tuşuna bastıktan sonra görüşm e ücreti duracaktır.

Geçerli Kredi Kartları A m erican E xp ress, Visa, D in ers Club, JC B ve Master-

Credit Cards and Charges

card/Eurocard. T elefon görüşm esinin dakikası 9-9 0 USD’dir.

American Express, Visa, Diners Club, JCB and Mastercard/Eurocard are accepted. The charge for a call is USD 9.90 per minute or part thereof.

Yardım Müşteri Hizmetleri

Assistance Custom er Services

Telefonla görüşm e konusunda herhangi bir sorunla karşılaşırsanız ‘12 + ’i tuşlayınız. Bu durumda AIRCOM Müşteri Hizmetleri M erkezi’ne bağlanmış olacaksınız. Bu arama için ücret ödem eyeceksiniz.

If you encounter any difficulties with your call, please dial 12+. This will connect you to AIRCOM Service Support Services Centre. No charge will be made for this call.

Ayrıntılı bilgi için:

For further information, please contact:

e-mail: aircom @ sita.int Tel: +1 514 3 2 4 7 2 6 6 (Bu numaralara yapılan aramalar ücretlidir.)

e-mail: aircom@sita.int Tel: +1 514 3 247 266 (Please note that those numbers are not free of charge.)

Sayın Yolcularımız,

Dear Passengers,

Oturduğunuz koltuklar başta olmak üzere yolcu kabi­ ninde karşılaştığınız uçak ile ilgili her türlü sorununu­ zu, sizden sonraki yolcularımızın da yaşamaması için lütfen kabin memuruna iletiniz.

Please inform the cabin staff about any problem you encounter during your flight, whether it concerns your seat or any other part of the aircraft cabin, so that passengers on sub­ sequent flights do not suffer similar inconvenience.

15 0 S K Y L IF E

A R A L IK

DECEM BER 2001


TURK H A V A Y O L L A R I / T U R K I S H A I R L I N E S I N F O R M A T I O N FAKS HİZMETLERİ

FAX TRANSMISSION

Başlamadan önce faks çekeceğiniz kâğıt üzerindeki klipsleri, zımba tellerini ve diğer kâğıt tutucularını çıkarın. Kâğıdın kuru olduğuna ve üzerinde yiyecek, içecek veya yapışkan maddele­ rin olmadığına dikkat edin. Faks cihazının arkasındaki Power anahtarının “ON” konumunda olduğundan emin olun. 1. Kâğıdı ön yüzü yere bakacak şekilde, terminal onu tutup kavrayıncaya kadar kâğıt kılavuzuna yerleştirin. 2. Kredi kartını manyetik kısmı sağ tarafa bakacak şekilde kredi kartı okuyucusuna yerleştirin ve aşağıya doğru kaydı­ rın. 3. Kredi kartınız geçerli ve faks terminali tarafından kabul edildiyse “PLEASE WAIT” ışığı yanacaktır. Çevir sesi ile bir­ likte “ENTER NUMBER “ ışığı yanıp sönmeye başlayınca, OO+ülke kodu+alan kodu+faks numarasını tuşlayın. a) Eğer kart geçersiz ise, kabul edilmemişse veya cihaz onu oku yam ıyorsa “ERRO R” ışığı y an acak tır. Bu durum da “STOP/C” tuşuna basarak yeniden deneyiniz. b ) Meşgul sinyali duyuluyorsa “STOP/C” tuşuna basarak ye­ niden deneyiniz. 4. Bağlantı sağlanınca yeşil “PLEASE WAIT” ışığı yanacak ve gönderme başlayacaktır. Faks göndermek isterseniz, lütfen kabin memurunu çağırın, si­ ze yardımcı olacaktır.

First remove any clips, staples or other paper attachments from the sheets you wish to fax. Check that the paper is dry and clean. Make sure that the power switch at the back of the facsimile machine is in the ON position. I. Hold the paper face downwards and place it in the paper guide. When correctly positioned the terminal will grip it 2. Place your credit card in the slot with the magnetic strip facing to the right and slide downwards. 3. If your credit card is valid and ac­ cepted the PLEASE WAIT light will go on. When the dialling tone be­ gins and the ENTER NUMBER light starts flashing enter 00 + country code + area code + fax number. Notes: a) If your card is invalid, not accept­ ed or unreadable the ERROR light will come on. In this case press the STOP/C button. b) If the number is engaged press STOP/C button and try again. 4. When the connection is made the PLEASE WAIT light will come on and transmission begin. You may call the flight attendant to assist you if necessary.

INTERNET

INTERNET

web adreslerimiz: http://www.turkishairlines.com

Our website addresses: http://www.turkishairlines.com

THY ile ilgili tüm bilmek istediklerinize web sitemizden erişebilirsiniz. THY’nin tarihçesi, filo yapısı, uçtuğumuz noktalarla şehir ve havaalanı bilgileri, satış ve rezervasyon ofislerimizin adres, telefon ve faks numaralan; özel yolcu programlan; ikram servisimiz; Business Class hizmetleri­ miz, hasta, çocuk ve özürlü yolcu taşımacılığımızla ilgili diğer haberlerin yanısıra on-line tarife ve iç hat rezervas­ yon sayfalarına da yine bu adresten erişmeniz mümkün. http://www.turkish-fltbooking.com http://www.thy.com

Everything you need to know about THY is available at our website. Information includes a history of the airline, the composition of its fleet, flight destinations and information about these cities and airports, addresses of our sales and reservations offices with their telephone and fax numbers, frequent flyer programmes, catering services, Business Class services and services for sick, infant and disabled passen­ gers. Our online timetable and domestic flight reservations pages can also be reached at this address. http://www.turkish-fltbooking.com http://www.thy.com

N o t:

TH Y’nin tüm seferlerinin tarifesini online olarak görüntüle­ yebilir, iç ve dış hat rezervasyonlannızı yapabilir ve dilerse­ niz biletinizi internet üzerinden satın alabilirsiniz. İnternet üzerinden satın alınan b iletler üç şekilde teslim edilm ekte­ dir. 1. Posta Yolu ile Teslim at (Türkiye, ABD ve İngiltere’de geçerlid ir.) 2. Havaalanında Teslim at (Sadece Atatürk Havalimanı çıkışlı yolculuklar için geçerlid ir.) 3. TH Y Satış O fisleri’nde Teslim at (Tüm THY Satış O fisleri ve G enel Satış A centalan’nın olduğu yerler için geçerlidir.)

THY’s online services include the timetable for all THY flights, making domestic and international flight reservations, and ticket purchase. For tickets purchased over the internet there are three delivery alternatives to choose from: 1. Ticket by Mail (Turkey, the USA and the UK only) 2. Ticket on Departure (only for departures from Atatürk Airport in Istanbul) 3. Ticket by Office (all THY sales offices and THY ticketing agen­ cies)

e-mail (elektronik posta) adresimiz: turkishairlines@thy.com THY w eb sitesi ile ilgili görüşleriniz için bize bu adresten ulaşa­ bilirsiniz. THY hizmetleri ile ilgili öneri ve şikayetleriniz için ise adresi­ miz: customer@thy.com

Our e-mail address: turkishairiines@thy.com W e welcome your views on the THY website, and request that you send them to the above address. For your suggestions and complaints regarding THY services please write to: customer@thy.com 151

S K Y L IF E

A R A L IK

D E C EM BER 2001


ctîrobk/

UÇUŞ - EGZERSİZ PROGRAMI / INFLIGHT EXERCISE PROGRAM Aşağıda göreceğiniz uçuş-egzersiz program ı Airobics, Türk Hava Yolları ve Hillside City Club işbirliği ile hazırlanmıştır. Airobics'e ayıracağınız birkaç dakika ile uzun süren yolculuğunuza hareket katacak ve kendinizi çok daha zinde hissedeceksiniz. A irobics, the in flig h t exercise p ro gram below has been developed by Turkish Airlines and Hillside City Club of Istanbul. By committing just a few minutes for Airobics, you can turn your long journey into a much m ore energetic and refreshing one. Now please fold up your tab le, bring your seat to the upright position and relax your body.

KAN DOLAŞIMINI DÜZENLEYİCİ AYAK ve BACAK EG ZERSİZLERİ LEG & FOOT EXERCISES TO REGULATE BLOOD CIRCULATION 1. Koltuğunuzda dik oturur pozisyonda, ayaklarınız yerdeyken parmaklarınıza basarak topuklarınızı yukarı kaldırın, tekrar yere basın, topuklarınıza basarak ayaklarınızın ön kısmını yukarı doğru kaldırın ve geri indirin. Bu hareketleri arka arkaya 3 kez tekrarlayın. (Uzmanlar, uçuş esnasında bu egzersizi sık sık uygulamanızı önermektedirler.) 1. Sit straight in your seat, with your feet flat on the floor. First lift your heels keeping your toes on the floor, then lower your heels till your feet are flat on the floor. Lift your toes keeping your heels on the floor and then lower your toes till your feet are flat on the floor again. Repeat 3 times. (Doctors recommend that you repeat this exercise as often as possible during your flight.) 2. Önce sağ ayağınızı hafifçe kaldırarak öne doğru uzatın. Ayak bileğiniz ile önce içten dışa doğru, sonra dıştan içe doğru daireler çizin I3'er kez). Aynı hareketi sol ayağınızla da uygulayın (3'er kez). 2. First stretch out your right leg and raise your foot just a little. Rotate your ankle clockwise (3 times) and then counter clockwise (3 times). Repeat the same with your left ankle (3 times for each direction). 3. Sag dizinizi karnınıza doğru çekin ve indirin (3 kez). Aynı hareketi sol dizinizle de uygulayın (3 kez). 3. Pull your right knee towards your chest and move it down again (3 times). Do the same with your left knee (3 times).

GERM E VE GEVŞETM E EG ZERSİZLERİ / / STRETCHING AND RELAXATION EXERCISES 4. Omuzlarınızı yukarı doğru kaldırın ve indirin (3 kez). U. Raise your shoulders and lower them. Repeat 3 times.

5. Omuztarınızla önden arkaya doğru 3 kez ve arkadan öne doğru 3 kez olmak üzere daireler çizin. 5. Roll your shoulders backwards (3 times) and then forwards (3 times).

6. Başınızı, göğsünüze doğru yavaşça indirin. 3'e kadar sayın ve tekrar yavaşça kaldırın. Başınızı kaldırırken arkaya atmamaya dikkat edin İ3 kez). 6. Keep sitting up straight. Slowly tower your head towards your chest. Count to 3 and raise your head gently. As you raise your head, be careful not to jerk backwards. Repeat 3 times.


7. Karşıya bakar pozisyondayken, başınızı hafifçe öne eğerek sağ omzunuza doğru çevirin, gözleriniz omuz başınıza baksın ve yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün [3 kez). Aynı hareketi sol omzunuza doğru tekrarlayın (3 kez). 7. Look ahead. S lightly lo w e r your head and g en tly turn your head tow ards your right shoulder. You should be looking at the end of your shoulder. Then re tu rn to the starting position with the same movement (3 times). Repeat the same exercise towards your le ft shoulder and re tu rn slow ly to the original position (3 tim es).

8. Ellerinizi avuç içleri yukarı bakacak şekilde bacaklarınızın üzerine koyun ve kendinizi rahat bırakın. Dirseklerinizi, parmaklarınız omuzlarınıza değecek şekilde kıvırın ve açın (3 kez). 8. Rest your hands on your thighs with your palms facing up and re la x . Touch your shoulders w ith your fingers and re tu rn your hands to the original position. Repeat 3 tim es.

9. Ellerinizi avuç içleri yukarı bakacak şekilde bacaklarınızın üzerine koyun ve yumruk şeklinde iyice sıkarak kapatıp, açın (3 kez). 9. Rest your hands on your thighs, palm s up. Close your hands tightly into a fist and open. Repeat 3 tim es.

SOLUNUM EG ZERSİZLERİ / / BREATHING EXERCISES 10. Bir elinizi göğsünüzün, diğer elinizi midenizin üzerine yerleştirin. Burnunuzdan derin nefes alın. Göğüs kafesinizin iyice şiştiğini hissedin. Nefesinizi ağzınızdan yavaşça dışarı verin. Aynı şekilde bir kez daha burnunuzdan derin nefes alın, ancak bu kez karın boşluğunuzun şiştiğini hissedin. Nefesinizi ağzınızdan yavaşça dışarı verin. 10. Put one hand on y o u r chest, the o th e r on yo u r abdom en. Take a deep breath through your nose. Feel your chest expand. Slowly exhale through your mouth. Inhale deeply again through your nose, but this tim e fee l your diaphragm fill w ith air. Exhale again slow ly through your mouth.

G EVŞEM E EGZERSİZİ //RELAXATION EXERCISE 11. Ellerinizi avuç içleri yukarı bakacak şekilde bacaklarınızın üzerine koyun. Bu egzersize önce ellerinizi yumruk şeklinde sıkarak başlamalısınız. Sonra sırasıyla kollarınızı ve üst gövdenizi sıkın. Sıkm a işlemine kalçanızla, sonra bacaklarınız ve ayaklarınızla devam edin. Ve şimdi aynı sırayla yavaş yavaş tüm vücudunuzu gevşetin. Önce e lle r, sonra k o lla r, üst gövdeniz, kalçan ız, Bacaklarınız ve ayaklarınız. H e r birini gevşetirken kanınızın g e v ş e t t iğ in iz b ö lg e y e d o ld u ğ u n u h is s e d e c e k s in iz . 11. Put your hands on your lap, palm s up. Start this exercise by clenching your fists, then tense your arm s. Slow ly continue to tigh ten your e n tire u pp er-bo dy, fo llo w e d by you r hips, rig ht down to your legs and feet. Now in the same order, slowly relax your body starting with your hands, then arm s, upper-body, hips and fin a lly your legs and fee t. As you re la x , you w ill fe e l the blood flow through every p art of your body.

Uzun yolculuklarda sağlığınız için h atırlan m ası g e r e k e n le r:

Healthy tips fo r lon g-h au l flights

1. Bol bol su için. 2. A lkollü içeceklerden uzak durun. 3. M üm kün olduğunca az tuz tüketin.

1. Drink plenty of water. 2. Avoid alcoholic beverages. 3. Keep salt consumption to a minimum. U. Repeat Airobics exercises as frequently as possible (particularly exercises 1 and 2). 5. During the flight, take frequent short walks. 6. Wear comfortable shoes. 7. Avoid tight clothing.

6. Airobics egzersizlerini mümkün olduğunca sık aralıklarla tekrarlayın (özellikle 1 ve 2 nolu egzersizler). 5. Uçuş esnasında sık sık kısa yürüyüşlere çıkın. 6. Rahat ayakkabılar giyin. 7. H areketlerinizi kısıtlayan dar giysilerden kaçının.


TURK H A V A Y O L L A R I / T U R K I S H A I R L I N E S I N F O R M A T I O N GÖÇMEN YÖNETMELİĞİ / IMMIGRATION REGULATIONS If you are flying to the United States, please note that all passengers (or one passenger per family) must complete a Customs Declaration Form. U.S. citizens, holders of a residence card (green card), Canadians or new immigrants are not required to fill out an immigration form. If the preceding does not apply to you, you must complete one of the forms provided. The white I -94 form must be completed if you are not a U.S. citizen but are in possession of a valid U.S. visa and your final destina­ tion is the United States or you are in transit to a country outside the United States. The green I-94W form must be completed if you hold a passport from one of the following countries: Andorra, Australia, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Iceland, Italy, Japan, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, San Marino, Spain, Sweden or Switzerland, and are either entering the United States or making an intermediate stop there as a transit passenger without a U.S. visa under the visa waiver program.

ABD’ye uçakla giden bütün yolcuların (ya da her aileyi temsilen yalnızca bir kişinin) Gümrük Deklare Formu doldurması gerekmektedir. ABD vatandaştan, ikamet kartı (yeşil kart) sa­ hipleri, Kanada vatandaşları ya da yeni göçm enlerin form doldurması gerekmemektedir. Eğer ABD vatandaşı olmayıp da geçerli bir ABD vizesi sahibiyseniz ve son varış noktanız ABD ise ya da ABD’nin dışındaki bir ülkede transit yolcuysa­ nız, beyaz renkli 1-94 formunu doldurmanız gerekiyor. Aşağı­ da adı geçen ülkelerden birine ait bir pasaport taşıyıp giriş yapıyorsanız ya da ABD vizesi olmadan (vize muafiyet prog­ ramı altında) transit yolcu gibi konaklıyorsanız yeşil renkli 194W formunun doldurulması gerekmektedir. Ülkeler: Ando­ rra, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Büyük Britanya, İzlanda, İtalya, Japonya, Liechtens­ tein, Lüksemburg, Monako, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, San Marino, İspanya, İsveç ve İsviçre.

Welcome I

- ,

3bH30bT<?8 os

C jJ .fi * A V < A <

;J P J U tiU ÎH < ...... ., * u/ j

N llC aM toC tim i«

/» A I /V S 7 C t é 7

IMUSMMI««

* #yi omiM

î Î '»/ tfu iäm t.i. ■*

GJ K K* f/ l AK e ü N e K 7 <1 * SIGN BELOW AFTER YOU READ NOTtCE ON REVERSE

K £ Y

o o <3 i | u i

Ir x

r tf.« * a y

1/ s

t a

f A l

f i / T T * e S T

At/frcui//

X i

3bH 30b"158

08

l _

_

AIVkH

u

» u

i.

U o i e s i oo

a. t . ^. / *

S

- .4 X 3 y S

“i

S it * KAMI Alt » U N f * T u *

So

154 S K Y L IF E

A R A L IK

D EC EM BER 2001

K

I* « 1 0 3 , f t

e /

S u lr

S I M M ) lit H I


TÜRK H A V A Y O L L A R I / T U R K I S H A I R L I N E S I N F O R M A T I O N

E @ sy C h e c k -in Değerli Yolcularımız, İş dünyasında başarının en önemli kıstası olan zaman artık uçuşlarınızda sizin için sorun olmaktan çıkıyor! Çünkü siz İstanbul çıkışlı Dış Hat Business Class yolcularımız için faks ve e-mail check-in hizmetini başlatıyoruz.

Dear Passengers, Turkish Airlines appreciates that time is the most crucial criterion for success in business, and has now launched check-in by fax and e-mail for Business Class passengers departing from Istanbul.

Bu hizmet size neler kazandıracak?

W hat are the benefits of this service?

■ En önemlisi zaman kazandıracak: Yoğun sezonlarda kalabalık terminalde işlem yaptırmak için kuyruklarda uzun süre bekle­ mek zorunda kalırsınız. Bunu bildiğiniz için terminale erken gelirsiniz. Yoğun şehir trafiğini de dikkate aldığınızda havada geçirdiğinizden daha fazla süreyi terminale gelirken yolda ve işlemlerinizi yaptırmak için terminalde beklemekle harcarsınız. Ama artık bunları düşünmenize gerek yok. İşlemlerinizi yaptır­ manın verdiği rahatlıkla uçağınızın kalkmasına sadece 35 daki­

nız.

■ The most important aspect is that you will not waste any time at the airport. Especially in peak seasons there may be long lines at the check-in counters, so it is necessary to arrive at the terminal early. W hen heavy traffic in the city is taken into account, you can sometimes spend more time get­ ting to the terminal and completing check-in for­ malities than being airborne. O u r new service enables you to avoid these problems. You can come and pick up your boarding pass from the spe­ cial check-in counter 35 minutes before your flight. ■The risk of not being able to travel due to over­ booking is minimised. ■You will be welcomed and assisted by specialized CIP staff at the airport. ■ You can collect your boarding pass at the E@sy Check-in counters without waiting in long lines.

Hizmetin esasları:

Procedures

ka kala terminale gelip, özel kontuardan boarding kartınızı ala­ bilecek ve bagajlarınızı teslim edebileceksiniz. ■ Overbooking nedeni ile uçamama ihtimalinizi oldukça azal­ tacak. ■ Havalimanında bu hizmet için özel olarak eğitilmiş CİP per­ soneli size yardımcı olacak. ■ Havalimanına geldiğinizde işlemlerinizi sizin için ayrılmış E@sy Check-in kontuarlannda beklemeden tamamlayacaksı­

■ Fax and e-mail requests will be accepted between 07:00 a.m. and 22:00 p.m. 22:00’dir. ■ Tüm formlar uçuş saatinden en erken bir gün önce ve en ■ All forms must reach us not earlier than the day before your flight and not later than two hours geç tarifeli uçuşa iki saat kala elimize ulaşmış olmalıdır. prior to scheduled departure of your flight. ■ Faks check-in’inizi (0212) 663 25 45 no’lu faksa çekerek ya­ pabilirsiniz. Faks check-in formunu Türk Hava Yollan Busi­ ■ By fax: Fax check-in forms are available at Turkish ness Class kontuarlanndan ve CİP salonlanndan elde edebilir­ Airlines Business Class counters and CIP Lounges. Send to (0212) 663 25 45. siniz. ■ E-mail check-in başvurunuzu ise Türk Hava Yollan’nın web ■ By e-mail: Connect to the Turkish Airlines web sitesine bağlandıktan sonra E@sy Check-in seçeneğini kullana­ site and click on the E@sy Check-in button. Fill in the check-in form and submit your application. rak karşınıza çıkan formu doldurup yapabilirsiniz. ■ Faks veya e-mail aracılığı ile check-in yaptırdığınızda boar­ ■ Proceed to the E@sy Check-in counter 35 min­ ding kartınızı almak üzere E@sy Check-in kontuanna uçağın utes before departure time in order to pick up your boarding card. tarifeli kalkış saatinden en geç 35 dakika önce başvurmalısı­ nız. ■ If you want to cancel your fax or e-mail check-in, ■ Faks veya e-mail ile check-in yaptınp please first call (0212) daha sonra uçuşunuzdan vazgeçtiğiniz 663 25 46 to inform Faks check-in için faks no: (0 2 1 2 ) 663 25 45 takdirde, bu kararınızı önce (0212) 663 us of your decision, Fax number for fax check-in: (0212) 663 25 45 25 46 no’lu numaraya bildirmeniz daha and then cancel your E-mail check-in için internet adresimiz: sonra da rezervasyonunuzu iptal ettir­ reservation. Our web sites for e-mail check-in: meniz gerekmektedir. ■ If you have any prob­ ■ İşlemleriniz sırasında herhangi bir so­ lem with your check-in w w w .th y .co m .tr / w w w .tu rk is h a irlin e s.c o m runla karşılaşırsanız bize (0212) 663 25 procedure, call us on w w w .tu rk h a v a y o lla ri.co in .tr 46 no’lu telefondan ulaşabilirsiniz. (0212) 663 25 46. ■ Faks ve e-mail kabul saatlerimiz gün içinde saat 07:00 ile

155 S K Y L IF E

A R A L IK -« |>> D E C E M B E R 2 0 0 1


TURK H A V A Y O L L A R I / T U R K I S H A I R L I N E S I N F O R M A T I O N RETURN CHECK-IN

R ET U R N C H E C K -IN

Türk Hava Yollan, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bodrum, Dalaman, Trabzon istasyonları arasında aynı gün içe­ risinde gidiş ve dönüş yapacak bagajsız yolcularımız için Retum Check-in hizmetini başlatmıştır. Dönüş uçuşunuza rezer­ vasyonunuz var ise ve bagajsız seyahat ediyorsanız bu uygula­ ma sayesinde seyahatinize dönüş check-in işlemlerinizi ta­ mamlamış olarak başlayacaksınız. Nasıl mı? Gidiş seyahatiniz için kontuanmıza müracaatınızda size öneri­ len return check-in alternatifine olumlu cevabınız, dönüş uçuşunuzun da check-in işlemlerini tamamlamak için yeterlidir. Bu hizmet sayesinde dönüş kartınızı da önceden alabileceği­ niz için havalimanında zaman kaybetmeyeceksiniz.

Turkish Airlines has launched a return check-in service for passengers travelling between Istanbul, Ankara, Izmir, Antalya, Adana, Bodrum, Dalaman, and Trabzon stations on the same day without baggage. If you have a confirmed reservation for your return flight and you are travelling without baggage, then you may obtain your return boarding pass before departure on the outward journey. You will be asked at check-in whether you would like to receive your return boarding pass. Thanks to this service you will save time when travelling day return with hand baggage only.

OTEL CHECK-IN Türkiye’nin seçkin otellerinde kalan tüm yolcularımıza havali­ manına gitmeden biniş kartlarını alabilme imkanı sunuyoruz. Bagajlı veya bagajsız seyahat ettiğiniz tüm rezervasyonlu uçuşlarınızda 24 saat süresince otel dahilinde iç hat ve müm­ künse dış hat seferleri için biniş kartlarınızı alabilirsiniz. Bu iş­ lem esnasında size TÜRK HAVA YOLLARI tarafından eğitim verilmiş otel personeli yardımcı olacaktır. Bu sayede havalimanındaki check-in kuyruklarında beklemek zorunda kalma­ yacaksınız. Bu işlem, havalimanına iç hat uçuşları için en az 20 dakika, dış hat uçuşları için ise en az 35 dakika öncesinde bagaj(lar)ınızı teslim etmek için kontuara başvurduğunuz sü­ rece geçerlidir. Otelde yapılan işlem sonrası Biniş Kartınızı, Bagaj Etiketlerini­ zi ve eğer Business Class yolcu iseniz CİP Salon Giriş Kartınızı görevliden hemen teslim alacaksınız. Bagajlarınızı havalima­ nında sizler için açılmış özel “Bagaj Teslim Kontuarları”na teslim edip bazı uçuşlar için gerekli olan güvenlik işlemlerini­ zi tamamladıktan sonra artık pasaport kontrolü için hazırsı­ nız. Otel Check-in hizmetinin geçerli olduğu seçkin oteller listesi, bulunduğu il kapsamında aşağıda belirtilmiştir. İyi uçuşlar! OTELLER / HOTELS Polat Renaissance Hotel

BULUNDUĞU İL / LOCATION

OTELLER / HOTELS HiltonS A

Istanbul

Hotel Dedeman Istanbul Dedeman Otel

Ankara

Ad an a

Zaimoğlu Oteli Büyük Sürmeli Oteli

Sheraton Otel

M avi Sürmeli Oteli

Hilton

Zorlu G ran d Otel

N eva Palas

Trabzon

Usta Otel

Sürmeli Otel

Dedeman Otel

Bilkent Otel

Bodrum

M anastır Otel

Stad Otel Hotel Dedeman

BULUNDUĞU İL / LOCATION

Seyhan Oteli

Büyük Ankara Oteli

Princess Hotel

H O T E L C H E C K -IN All passengers staying at leading hotels in Turkey can com­ plete their check-in formalities before leaving the hotel. This service is valid for all passengers travelling on domes­ tic or international flights (if available) with or without bag­ gage. You will be served by hotel staff trained by Turkish Airlines. Thanks to this service, you will not have to wait for check-in at the airport. To take advantage of this serv­ ice you must deliver your baggage at the special Hotel Check-in counters in the airport at least 20 minutes before departure time for domestic flights and 35 minutes before departure time for international flights. You can collect your boarding card at your hotel’s check­ in desk which is open 24 hours a day. After check-in, please make sure that you have received all your travel documents (boarding card, baggage tag, passport and Business Class lounge card if applicable) necessary for the flight. At the airport you can entrust your baggage to Turkish Airlines staff at the special Hotel Check-in count­ er. After completion of the security procedures neccessary for certain flights, you are ready to go through the passport control. Our Hotel Check-in service is available at hotels specified below. Have a pleasant flight.

Izmir

Iberotel Sarıgerme Park

Antalya

C a ria Holiday Resort

Sarıgerme

Hotel Park Dedeman

Hotel Dedeman

Rize

Hotel Sheraton Voyager

Resort Dedeman

Kapadokya

15 6 S K Y L IF E

A R A L IK

DECEM BER 2001


T Ü RK H A V A Y O L L A R I / T U R R I S H A I R L I N E S I NFORRL ATI OH

J'JİJİÎÎ AiJi)Ali MILESANDMILES«“s

A D A N A -A N K A R A

2 50

B A R C E L O N A - IS T A N B U L

1387

A D A N A - IS T A N B U L

443

B A S E L - İS T A N B U L

1144

A ö R I- A N K A R A

533

B A T M A N -A N K A R A

4 62

A M M A N - IS T A N B U L

7 54

B E IJIN G - S H A N G H A I

670

B E Y R U T / B E IR U T - İS T A N B U L

614

A M S T E R D A M - IS T A N B U L

1373

A N KA R A -A N T A LYA

257

B E R L IN - IS T A N B U L

1076

A N K A R A -BA T M A N

4 62

B E R L IN - A N K A R A

1259

A N K A R A - B E R L IN

1259

B İŞ K E K / B IS K E K - İS T A N B U L

2 32 8

ANKARA-KÖ LN / C O LO G N E

1445

B O D R U M - İS T A N B U L

A N K A R A - D lY A R B A K IR

4 16

BO STO N-N EW YO R K

A N K A R A - ELA Z IÖ

353

B R Ü K S E L / B R U S S E L S - İS T A N B U L

1347

A N K A R A - E R Z lN C A N

347

B Ü K R E Ş / B U C H A R E S T - İS T A N B U L

283

AN KARA-ERZURUM

434

B U D A P E Ş T E / B U D A P E S T - IS T A N B U L

652

K A H İR E / C A IR O - İS T A N B U L

764

A N KA RA-FRAN KFURT

1365

A N K A R A - G A Z lA N T E P

326

A NKA RA-H A N N O VER

1391

265 191

C A P E T O W N - JO H A N N E S B U R G

790

Ş İK A G O / C H IC A G O - D A L L A S

801

A N K A R A - IS T A N B U L

227

Ş İK A G O / C H IC A G O - D E T R O IT

237

A N K A R A -IZ M lR

339

Ş lK A G O / C H IC A G O - H O U S T O N

935

ANKARA-KARS

533

Ş İK A G O / C H IC A G O - IS T A N B U L

5 477

A N KA R A -M A LA TYA

2 97

Ş lK A G O / C H IC A G O - L O S A N G E L E S

1746

A N K A R A -M A R D lN

4 59

Ş lK A G O / C H IC A G O - O R LA N D O

A N K A R A -M Ü N lH / M U N IC H

1 189

990

Ş lK A G O / C H IC A G O - S A N F R A N C İS C O

1851 1726

AN KARA-M U?

471

Ş l K A G O / C H IC A G O - S E A T T L E

A N KA RA-SAM SU N

193

K İŞ İN E V / K IS H IN E V - İS T A N B U L

412

AN KARA-STUTTG ART

1308

A N K A R A - 9 A N L IU R F A

380

K Ö L N / C O L O G N E - İS T A N B U L

1240

A NKARA-TRABZO N

3 62

K O P E N H A G / C O P E N H A G E N - İS T A N B U L

1249

KÖ LN / C O LO G N E-A N KA RA

1445

ANKA RA-VAN

564

D A LA M A N -IST A N B U L

296

A N KA R A -V lYA N A / V IE N N A

9 82

Ş A M / D A M A S C U S - IS T A N B U L

672

A N T A L Y A - IS T A N B U L

301

D E N İZ L İ- İS T A N B U L

226

ATI N A / A T H E N S - IS T A N B U L

3 45

D E T R O IT - Ş İK A G O / C H İC A G O

237

599

D İYA R B A K I R-AN K A R A

416

A T L A N T A - ?lK A G O / C H IC A G O B A K Ü - IS T A N B U L

1 108

D İY A R B A K IR - İS T A N B U L

B A N G K O K - IS T A N B U L

4 64 7

D U B A I- İS T A N B U L

1868

B A N G K O K - S IN G A P U R

897

D Ü S S E L D O R F - IS T A N B U L

1267

157 S K Y L IF E

A R A L IK —j» . D E C E M B E R 2 0 0 1

642


TÜRK H A V A Y O L L A R I / T U R K I S H A I R L I N E S I N F O R M A T I O N IS T A N B U L - M IL A N O

1034

IS T A N B U L - M O S K O V A / M O S C O W

1091

IS T A N B U L - M Ü N iH / M U N IC H Is t

a n b u l -n e w y o r k

IS T A N B U L - N IC E

1117

IS T A N B U L - N Ü R N B E R G

1042

IS T A N B U L - O D E S S A

E L A Z lG - IS T A N B U L

579

393

IS T A N B U L - O S A K A

5 652

IS T A N B U L - P A R IS

1392

IS T A N B U L - P R A G / P R A G U E

943

IS T A N B U L - R O M A 1 R O M E

8 52

IS T A N B U L - S A M S U N

393

E R Z U R U M - IS T A N B U L

653

FRA N KFU RT-A N K A RA

1365

IS T A N B U L - S A R A Y B O S N A / S A R A J E V O

F R A N K F U R T - IS T A N B U L

1158

IS T A N B U L - S E U L / S E O U L

540

G A Z lA N T E P - IS T A N B U L

978 5009

569 5 198

IS T A N B U L - S IM F E R O P O L

382

C E N E V R E / G E N E V A - IS T A N B U L

1 189

IS T A N B U L - S lV A S

4 36

H A M B U R G - IS T A N B U L

1236

IS T A N B U L - Ü S K Ü P / S K O P J E

3 87

H A N N O V E R - IS T A N B U L

1198

IS T A N B U L - S O F Y A / S O F IA

H O N G K O N G - IS T A N B U L

4 97 7

IS T A N B U L - S T O C K H O L M

304 1364

H O U S T O N - ? lK A G O / C H IC A G O

935

IS T A N B U L - S T R A S B O U R G

1 159

IS T A N B U L - C E Z A Y lR / A L G I E R S

1405

IS T A N B U L - S T U T T G A R T

1095

IS T A N B U L - A L M A T Y

2439

| S T A N B U L - ? A N L IU R F A

IS T A N B U L- A M M A N

754

|S T A N B U L - T A $ K E N T

601 2 090

IS T A N B U L - A M S T E R D A M

1373

IS T A N B U L - T lF L lS / T B IL IS I

IS T A N B U L - A ? K A B A T / A S H G A B A D

1582

IS T A N B U L - T A H R A N / T E H R A N

IS T A N B U L - B A H R E Y N / B A H R A IN

1607

IS T A N B U L - T E L AVIV

701

IS T A N B U L - B E IJIN G

4398

IST A N B U L-Tl R A N

470

IS T A N B U L - H A N N O V E R

1198

IS T A N B U L - T O K Y O

IS T A N B U L - IZ M lR

196

IS T A N B U L - T R A B Z O N

8 32 1270

5 755 572

IS T A N B U L - C lD D E / JE D D A H

1477

IST A N B U L- T R I P O L I

1027

IS T A N B U L - JO H A N N E S B U R G

4 63 7

IS T A N B U L - T U N U S / T U N U S IA

1038

IST A N B U L- K A R A Q l / K A R A C H I

2 459

IST A N B U L- V A N

7 89

IS T A N B U L - K A Y S E R l

389

IS T A N B U L- V lY A N A / V IE N N A

7 79

IS T A N B U L - K IE V

656

IS T A N B U L - V A R ?O V A / W A R SA W

8 58

IS T A N B U L - K O N Y A

288

IS T A N B U L - Z A G R E B

IS T A N B U L - K U V E Y T

1349

IS T A N B U L - Z Ü R lH / Z U R IC H

7 20 1096

IS T A N B U L - L E F K O ? A

4 76

C lD D E / JE D D A H - A D A N A

1096

IS T A N B U L - L O N D R A

1552

LO S A N G ELES-N EW YORK

2459

IS T A N B U L - L Y O N

1233

N EW YO RK-LO S A N G E L E S

2459

IS T A N B U L - M A D R ID

1687

N E W Y O R K - SA N F R A N C IS C O

2572

IS T A N B U L- M A LA T Y A IS T A N B U L - M A N C H E S T E R

523 1674

N E W Y O R K - W A S H IN G T O N

215

O R L A N D O - ?lK A G O / C H IC A G O

990

Yukarıda belirtilen mil değerleri uluslararası sivil havacılık teşkilatı IATA’nın belirlemiş olduğu mil değerleri olup Türk Hava Yolları özel yolcu programı olan Miles and Miles Frequent Flyer Programı’nda da bu mil değerleri kullanılmaktadır.

The distances in miles specified above are those laid down by the International Air Transport Association (IATA), and it is these that are used for the Turkish Airlines Miles and Miles Frequent Flyer Programme. M iles an d M iles ile ilgili soru ların ız iç in / For your questions about Miles and Miles

Miles and Miles Call Center Tel: 444 0 849 (Her gün / Everyday 07:00-22:30) Fax: 0212 663 25 43

15 8 S K Y L IF E

A R A L IK

D EC EM BER 2001


UÇAK FİLOSU / THE FLEET

A3 4 0 -3 1 1 / 3 1 3 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 7 NAMES/ADLARI: İSTANBUL/İSPARTA/ANKARA/İZMİR/ADANA/HAKKARİ/AYDIN MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT/AZAMl KALKIŞ AĞIRLIĞI: 2 5 7 .0 0 0 -2 6 2 .0 0 0 kg. WING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 6 0 .3 0 4 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 6 3 .6 8 9 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 1 6 .9 9 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: S 9 0 km/h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 271 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 1 4 2 6 8 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 9 4 5 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 1 1 .9 5 2 km CARGO CAPACIIY/KARGO KAPASİTESİ: 1 6 .0 0 0 kg.

A3 1 0 - 3 0 4 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 7 NAMES/ADLARI:ARAS/ÇORUH/ERGENE/AKSU/GÖKSU MERİÇ/DALAMAN MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT/AZAMl KALKIŞ AĞIRLIĞI: 1 5 3 .0 0 0 -1 5 7 .0 0 0 kg. WING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 4 3 .9 0 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 4 6 .6 6 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 1 5 .9 4 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 8 6 0 km/h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 1 8 2 -2 1 0 , MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/ AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 1 4 2 6 8 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 9 0 0 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 8 .1 0 0 km CARGO CAPACIÎY/KARGO KAPASİTESİ: 9 .0 0 0 kg.

TURKISH

B7 3 7 - 8 0 0 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 24 NAMES/ADLARI: DİYARBAKIR/RİZE/HATAY/AFYON/SİVAS/IĞDIR/MARDİN/AĞRI ZONGULDAK/ORDU/NİĞDE/BİTLİS/BATMAN/AMASYA/GİRESUN/KASTAMONU/ELAZIĞ MANİSA/TUNCELİ/MALATYA/ESKİŞEHİR/BOLU/KOCAELİ/NEVŞEHİR MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT/AZAMl KALKIŞ AĞIRLIĞI: 7 9 .0 1 5 kg. WING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 3 4 .3 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 3 9 .5 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 1 2 .5 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 8 5 8 km/h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 1 5 5 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 1 2 .4 9 7 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 9 0 2 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 4 .7 5 5 km. CARGO CAPACİTY/KARGO KAPASİTESİ: 2 .7 0 0 kg.

B7 3 7 - 4 0 0

B7 3 7 - 5 0 0 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 2 NAMES/ADLARI: TRABZON/BURSA MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT/AZAMl KALKIŞ AĞIRLIĞI: WING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 2 8 .8 9 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 3 1 .0 1 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 1 1 .0 7 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 7 9 7 km/saal SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 117 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/ AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 1 2 8 7 6 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 8 5 6 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 3 .8 6 5 km CARGO CAPACİTY/KARGO KAPASİTESİ: 2 .2 4 1 kg.

m m . NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 3 NAMES/ADLARI: ERZİNCAN/UŞAK/MUŞ MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT/AZAMl KALKIŞ AĞIRLIĞI: 4 0 .8 2 3 kg. WING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 2 6 .3 4 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 2 6 .1 6 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 8 .61 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 7 2 0 km/h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 79 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 1 0 7 8 8 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 8 2 0 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 2 .4 0 7 km CARGO CAPACİTY/KARGO KAPASİTESİ: 5 0 0 kg.

NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 16 NAMES/ADLARI: KARS/AYVALIK MARMARİS/AMASRA/ÜRGÜP ALANYA/ANTALYA FETHİYE/MUĞLA ÇANAKKALE/KAYSERİ EFES/SİDE/BERGAMA GELİBOLU/ANADOLU MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 6 8 .0 3 8 kg. WING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 2 8 .8 9 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 3 6 .4 0 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 1 1 .0 7 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 7 9 7 km/h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 1 5 0 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 1 2 8 7 6 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 8 5 6 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL 3 .3 5 0 km CARGO CAPACİTY/KARGO KAPASİTESİ: 3 .8 0 0 kg.

TU RK ISH

NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 9 NAMES/ADLARI: DENİZLİ/ERZURUM KONYA/SAMSUN/VAN/GAZİANTEP/KÜTAHYA/SİİRT/TOKAT MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT/AZAMl KALKIŞ AĞIRLIĞI: 4 6 .039k g . WING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 2 6 .3 4 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 3 0 .9 9 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 8 .5 9 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 7 2 0 km/h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 99 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 1 0 7 8 8 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 8 2 0 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 2 .2 5 9 km CARGO CAPACİTY/KARGO KAPASİTESİ: 1 .0 0 0 kg.


UCUS B İL G İ L E R İ

/

FLIGHT IN F O R M A T IO N

M E S A F E L E R / F L IG H T D IS T A N C E S İstanbul'dan / From Istanbul

Km

ALMATY A L A AMMAN A M M AMSTERDAM A M S AŞKABAT /ASH G ABAD A S B ATİNA /A TH E N S ATH BAHRAIN B A H BA K Ü B A K BANGKOK B K K BARCELONA BCN BASEL B SL B E R L IN S X F B E Y R U T / BEIRUT B E Y B İŞ KE K / BIS KE K F R U B R Ü K S E L / BRUSSELS BRU BUDAPEŞTE /BUDAPEST BUD BÜKREŞ /BUCHAREST BUH CAPETOWN CPT CENEVRE / GENEVA GVA C E Z A Yİ R / A L G I E R S A L G C İD D E / J E D D A H J E D DU BAI D X B DÜSSELDORF DUS FRANKFURT FR A HAMBURG HAM HANNOVER HAJ JOHANNESBURG JN B KA H İR E / C A I R O C A I K A RA Ç İ / K A RA C H I K H I KOPENHAG /COPENHAGEN C PH KİŞ İNEV / KI SH IN EV K I V KİEV I E V KÖLN /COLO G NE C G N KUALA LUMPUR K U L KUVEYT KW I LEFKOŞA ECN LO N D R A /LONDON LH R LY O N L Y S MA DR ID M A D

4223 1 7 60 2321 2808 646 3143 19 08 7806 2294 1937 1837 10 48 4052 2271 1 137 565 9089 2093 2450 2604 3295 2148 19 35 2180 2145 7930 12 98 4065 21 19 735 1 163 2085 5741 2972 845 2635 2241 2897

N. Miles

Km

2280 950 1253 1516 349 1697 1030 4215 1238 10 46 992 566 2188 12 26 614 305 4908 1 130 1322 14 06 1779 1 160 1045 1 177 1 158 4282 701 2195 1 144 396 628 1 126 3100 1605 456 1423 12 10 15 64

MANCHESTER M AN M İ L A N O / MILA N L I N M O S KO V A / M O S C O W M O W MÜNİH / MU NI CH M U C N EW Y O R K N Y C N ICE N C E NURENBERG NUE OSAKA K IX ODESSA ODS P A RI S / O R L Y O R Y PEKI N / BEIJING B J S PRAG / PRAGUE PR G RIYAD/ RIYADH R U H R O M A (R O M E ) / FIUM ICINO F C O S A R A Y B O S N A / SARAJEVO SJJ SEUL /SEOL SEL SIMFEROPOL S IP SİNGAPUR S IN SOFYA / SOFIA S O F STOCKHOLM A R N STRASBOURG SXB STUTTGART STR ŞAM / DAM A SCU S DAM ŞANGAY / SHANGAI S H A ŞİKAGO /C HICAGO O R D T A H R A N /T E H R A N T H R TAŞKENT T A S TE L A V IV T L V T İ F L İS / TBI LISI T B S TİRAN T I A TOKYO N R T TRIPOLI T I P T U N U S /T U N U S I A T U N Ü SKÜ P/ SKOPJE S K P V A R Ş O V A / W AR SA W W A W V İY AN A / V I E N N A V I E ZAGREB Z AG Z Ü R İH / Z U R I C H Z R H

2838 18 28 19 04 17 04 8404 2039 1756 9856 680 2365 7704 16 17 3087 15 54 17 14 8815 807 8904 502 2389 19 87 1 8 59 1 5 45 8863 9164 2222 3598 12 74 14 46 876 9799 18 14 1822 609 15 60 13 85 17 54 1852

N . M ile s

15 34 987 10 28 920 4538 1i o i 948 5322 367 1277 41 59 868 1667 839 926 4760 435 4808 271 12 90 1073 999 834 4785 4948 12 00 1943 688 781 473 5291 979 984 379 842 748 947 10 00

- Dergim izin bu sayfasında yayımlanan km ve mil (deniz m ili) değerleri, uçağın uçtuğu irtifada takip ettiği rotanın y er üzerin­ deki iz düşümünün ö lçü len m esafesidir. / The distance in kilometres and nautical miles in the table on this page is the projected dis­

tance on the ground for the route flown by the aircraft. - Uçaklarımızın içindeki m onitörlerde görülen rakam ise, uçağın havada katettiği m esafedir. / The figure shown on the cabin

monitors give the actual distance flown by the aircraft through the air, including adjustments of direction to compensate for wind, and other weather conditions. - Özel Y o lcu Programlarımızda (M iles and Miles Program ı) uygulanan mil değerleri ise Uluslararası Sivil Havacılık T eşkilatı’nın (IATA) yayımlamış olduğu rakamlardır. / The distance in nautical miles used by the Miles and Miles Programme are those published

by the International Air Transport Association (IATA). THY UÇUŞLARI /

T H Y

F L IG H T S

M E S A F E L E R / F L IG H T D IS T A N C E S İstanbul'dan (k m ) / From (k m ) ADANA ADA AN KARA E S B ANTALYA A YT BATM AN B A L BO DRU M B JV DALAMAN DLM D EN İZLİ DN Z D İY A R BA K IR DIY E D R E M İT E D O ERZURUM ER Z E S K İŞ E H İR A O E G A Z İA N T E P G Z T İZMİR A D B KA Y SERİ A SR KONYA KYA MALATYA MLX SA M SU N S S X TRA BZO N TZX VAN VAN

Ankara’dan (k m ) / From Ankara (k m ) 787 437 544 1 144 546 672 470 1095 301 1091 305 1019 430 706 537 874 691 989 1345

ADANA A DA A Ğ RI A JI ANTALYA A YT BATM AN B A L B O D R U M / M İLA S B J V D EN İZLİ D N Z D İY A R BA K IR DIY ELA Z IĞ E Z S ER Z İN C A N E R C ERZU RU M E R Z G A Z İA N T E P G Z T İS T A N B U L İS T İZMİR A D B KA H RA M A N M A RA Ş KCM KARS K SY KA Y SERİ A SR MALATYA MLX

443 848 441 772 669 439 695 596 593 720 637 420 633 509 895 298 502

160 S K Y L IF E

A R A L IK

D E C EM BER 2001

MARDİN MQM M U Ş M SR SA M SU N S S X S İV A S V A S Ş A N L IU R F A S F O TRABZO N TZX VAN VAN

772 806 309 350 757 606 935

İz m ir’den (k m )/ F ro m İz m ir (k m )

ADANA A DA

863


^ 5 Sen

çyK"klawlı(

_ o lıM i jrgaK.

~""uuı

m

'

°

© Carta Lutht + Ramseıer

1 : 6 5 0 0 0 0 0

\rnUşluH,

, ^Bera

BrhraJPjflly^;~

200Km

i ğ aofMai

Jejrirdaöo-J^\ N B U L

v{ OPinarbasT

^'/av r_ ^ r/

¡urgas

“ '-„-i2l^hlopof

Edirne

o

vM“f u

oToibub

Sumen °A/ama

ofoıgnd J

^Ruse

P -

-Ploeşti

.□

Qupıtrovl

Sâmos

) < j^ w s

h i,

^

0 u > >en

İCeLL BUÎ

(o ® * i a

«

>

/'

/

*ca /

C yprus

KIBRIS

^

^ e

Beldibı

Kemer

l&

B

I

V’

ur : >

-

K

y

«

'

>4

'

^

Hc tay (Antak1

Tersi i;

O^ksaraV 1 <.

( V

İnebolu

^

i

/V

/?

*

[SUN

<>

Novorossijsi Tuaps

^Jiverel^

TRABZON

Wla|kob

Rıze^

Batumi.

Pot!>

eJrmqrnyS

sj

P dfcj J

ad


w

'

firalsondo , ^ s" '

V o°VVsmaf « * * > i n yJ T

w miiih

‘“ a * *•!

JiAMoven >m ° frmWun

C //4

A/ / V f t

^

s is

p

Om&fm*.

/ e »Aw A

ho* Mim M on<>i o T Y R r* H E N lA N

'

Messina

CoHede Gabis pHoumi Souq

Cf>ot! e! Djend

OtlOued ' T°uggoun

°W assi /n»/e/

*

Bord/ Messouda

hriMP

fi

O/erba

Metaponio <


O W B

ft

V

E S T O N | A ansalu

/ VI

.,-v—W v oSiauliai

O^0*>

oB iafysto k

"

'i

oBielsk-

o Rom°

biww*«!r" \ ¿*ft» ° ok»!»""

©Lviv PrremyStd

o inoo-ftinkwsk o j f f S

'oU 2 horod> Ai ^

\ ° S a t u Mare

O Debrecer

OMaow

.AWxos

c.TfMfo*

R ddos

^ Kithira

Karp*th°s K r it ijC r e t e )

Gulf o f S irte

II Namein0

Marsa al ‘Uwayia

Al Jaqhbub

W\.J V V°8W**“a ,• ®tei»W> Qamanhut ) o\ w ta ASo»»« V T


’ fla n d

'fcolkasrags j

oVeniipIs ^ X T

Klaipéda

* —-"T, ) .° I 11, c^ f liàvosiBIR! iLARUS

Leninogo»

KV»

%

IFEROPi

)|-

NovorossSjsfr

rL A C K

S T A N \ Carifiou0

IO N I A N

fT A K L M A Y A N S H A

SEA

IALTA

Banghte0'V W

Kto,»

o

DELHI U-Ali

Bikaner

o

AL KUFRA °A Jawf

1

7

: r r . 7

'■

TP

•Ayn al Gh«àlO

^

VAJAK UNrrED XRAB« M IR A T E S

r

Jamnagw

IEDDAH (L 1 ®MaUBh (Mecca) .QafaVÄitoh

Porbandar'

Mangalore L a c c a d iv e Is.

Guardatui

Wi

Alleppey®^ Trivandrum

MALDIVES ISLANDS

Code share flights by Cathay Pacific

A m ira n te Is

SEYCHELLES

C erf I. (Seych.)

tfrincomalee

S R I

LA N K A


t//ojd


Spitzbergen

G ren land (D anm ark)

Ka/aa/lit

Nunaat

FOXE BASIN

HUDSON

BAY R

L A B R A D O R

SEA

□ ST. PETERSBURG

STONIA latvia »© ^

G R EA T

lü A N I A '

W k j/

Pr u

ÜBH niy

s s ia -

WOVGOROD

M Q SKV A D ■

B Y E L O R U S S IA

M À

CËRNOE MORE KARADENİZ

Acores (Parti

fUKJ A L G E R I A -y G U L F

‘f AffX/.Cotl

T? " ' f t L I B YA

°li'rtwne

OF

WEST M

JAMAICA -N*..

N ouikchottO

a u r i t a n i a

N IG E R GRENADV

- “ SEN EG A L . M G AM BIA '{Jgm ákoO G UIÑ É BISSA Û .-.^G U IN ÎE1

nmılnrA: . .

'N E Z

u

.

CHAD

B urkina .

Vaso

SIERRA LEONfe *

EQUATORIAL

GULF

GUINEA

PACIFIC BÇTSWi J (îasifioto.

OCEAN

Cade share flights by American Airlines

Falkland Is. (Islas Malvinas)

v* A U D I

Ar a b i a

SAHARA

:c u r *

V


Bu kartlarla daha fazla uçacaksınız. T ü rk Hava Yolları Frequent Flyer programı, “M iles& M iles” ile her uçuşunuz -ki buna THY1nin iç hat uçuşları da dahil-, Türk Hava Yolları ile anlaşma yapan otelleri ve oto kiralama şirkederini kullanmanız, size “Mil” olarak geri dönüyor. Sadece Türk Hava Yollan ile değil, American Airlines ve TAP (Air Portugal) ile katettiğiniz miller de M iles&M iles kartınıza ekleniyor. Türk Hava Yollan ve Garanti Bankası işbirliğinde sunulan ShobifeMiles Visa Card ile yapılan alışverişlerde de “Mil” kazanabilirsiniz. Shop&Miles Visa Card özel üyesi firmalar daha da fâzla “Mil’ kazandınyor. Uçuş millerinize alışverişlerinizden kazandığınız miller de eklenince bedava ucak biletinizi cok dana kısa sürede alabilirsiniz. S tıop& M iles Visa Card ile Atatürk H avalim anı otoparkında özel Valet Parking hizmetinden % 50 indirimli yararlanabilirsiniz. “M iles& M iles” programında iki çeşit kart hizmetinize sunuluyor. Bunlardan ilki yeni üye olanlar için hazırlanan Classic Card. 2 yaşından büyük herkes üye olabileceği için sadece sizin değil, çocuklarınızın da kendi kardan oluyor. İkincisi ise Elite Card. M iles&M iles program üyelerimiz bu karta ulaştiklannda aşağıdaki avantajlardan yararlanıyorlar.

• Uçuş rezervasyonlannda öncelik • Ayrı bankoda check-in • C İP salonlanna giriş

Decar, Sixt, Avis, Budget, Business Car Rental, National Car Rental.

N eler kazanacaksınız? Bu program sayesinde kazandığınız milleri kendiniz harcayabileceğiniz gibi, istediğiniz b ir kişi için de kullanabilirsiniz. 20.000 mil biriktirip Avrupa’ya uçabilir, 5 0 .0 0 0 mil biriktirip Amerika’ya gidebilirsiniz. Üstelik bu ücretsiz b iletleri anlaşm alı havayollarında da k u lla n a b ilirsin iz . Ö d ü l rezervasyonlarınızı T H Y Rezervasyon Merkezi’nden yapabilirsiniz.

Üyeliğiniz hem en başlıyor.

İLE İLÇjİLİ SORULARINIZ İÇİN: 444

0

849

www.tkmilesandmiles.com

• Kart sahiplerine özel danışma hattı

SiXT

Mil kazandıran oto kiralam a şirketleri:

M IL E S& M IL E S

• 10 kg’lık ekstra bagaj hakkı

Ä Ä

Mil kazandıran oteller: Dedeman, Hilton, Kempinski, T h e Marmara, Divan, Merit Antique.

Türk Hava Yollan, M iles&M iles Programı ve Garanti Bankası işbirliği ile sunulan S h o b & M iles Visa Card başvuru fo rm la rın ı satış o fis le rin d e n , ch eck -in bankolanndan, seyahat acentalanndan veya uçuş esnasında hostesinizden temin edebilirsiniz.

E lite Card avantajları:

AmoncanAMna^

kartınızı, konaklama yaptığınız otellerden ve/veya oto kiralama şirkederinden aldığınız fatura ya da sözleşmeleri saklamanız gerekmektedir.

Miles&Miles Cali Çenter

• Alanda son dakika uçuş sınıfını yükseltme

Çalışma saatleri: Hergün 07:00-22:30 Faks: 0 212 663 25 43

M iles&M iles avantajlanndan yararlanmak için rezervasyon ve check-in aşam alannda üyelik num aranızı belirtm eniz gereklidir.

Elite Card Danışma Hattı

Ü ç ayda b ir üyelere gönderilen hesap özetlerinde işlenmemiş ucuş/hizmet olması durumunda, söz konusu eksikliğin giderilmesi için uçuşlara ait bilet ve biniş

SH O P& M ILES

AIR

1]3p PORTUGAL

Bud9e'

Tel: 0212 663 47 17 (Cmt. ve Pz. hariç 08:30-17:30) Faks: 0212 663 63 56

İLE İLÇİLİ SORULARINIZ İÇİN: 444 0

333

www.shopandmiles.com.tr

Ş M

D ED EM AN H O T E L S & R ESO R T S

» fíesnfuttéLt -,— ......

^n) H ilto n HHonors*

H r p .,

T Ü R K H A V A YO LLA R I


6Í° Upflfnavik o.

BEAUFORT SEA

C .B â lh m t

AMUNDSEN GULF

FOXE BASIN

HUDSON

BAY

GULF OF .C. Harrison

A LASKA Queen •] Charlotte Is'

'At. ■^Sydney

sr-Pmrre «»e t Miquelon

SAN FRANCISCO < San Jose

Sama B a rb tf^ LOS ANCRES 1

Bermudas I U.K. I

ATLANTIC OCEAN ^Canaveral (C. Kennedy) [West Pal/n Beach

BAHAMAS

Cayman is. « f . P ^ S a rt*^ . «a n g u i l l a I. ST. KITTS/ \

NEV.S

°

o DOM INICA « „M a rtin iq u e tF rj Ş 6T. LUCIA

L LAS >

Pta. Gallinas

P ACIFIC

OCEAN

Pta. Naranjas

Archipiélago de Colón ( Galápagos Is.)* (Ecu) -A Sar

Code share flights by American Airlines

■MrfV lies Marquises (Fr.)

Tuamotu tFr.) , 140* ' Pukarua

£ Curacao V .7*

Barranquilla Sta.M.a« * ^ 3

I} •

«ARBAD O Í G ren ad a

jlL S ja iD J<*»go CartagenaQ« r ^ j¿ ✓*, CARACAS ’ P^--rryntiN iD A D

Clipperton IFr.)

Trujrttf


You will fly more with these cards♦ u

sing the Turkish Airlines Frequent Flyer program called “M iles& M iles”, your every flight, including Turkish Airlines domestic flights, and usage o f hotels and car rentals that are in alliance with Turkish Airlines, will return to you as miles. Your card is not only limited to Turkish Airlines. Miles you earn with American Airlines and TA P (Air Portugal) are also added to your Miles and Miles card. You can also earn miles every time you use the Shop&Miles Visa Card, a credit card offered in alliance with Garanti Bankasi and Turkish Airlines. Shopping at partner companies o f Shop&Miles Visa Card will earn you more miles. W hen the miles you earn from shopping add to your miles from flying, you will reach your free ticket much sooner. Your Sh ob & M iles Visa Card will also earn % 5 0 discount at the valet parking service o f A tatürk A irport.

T here are 2 types o f cards in Miles&Miles Frequent Flyer Program: T he first type is the “Classic Card” which will be sent to our new members. Any person over the age o f two is eligible to become a member in Miles&Miles Program. T h e second type is the “Elite Card”. M iles& M iles members can acquire Elite Card status by collecting a certain amount of miles or flight segments each calendar year.

Partner Hotels: Dedeman, Hilton, Kempinski, The Marmara, Divan, Merit Antique.

C ar R ental Com panies: Decar, Sixt, Avis, Budget, Business Car Rental, National Car Rental.

W hat will you earn? In M iles&M iles program, you may use your miles for yourself or for someone else. For example, you can have a free ticket within Europe for 2 0 .0 0 0 miles or a free ticket to America for 5 0 .0 0 0 miles. Furthermore, you can use these tickets on any o f our partner airlines’ services. Reservations for your award tickets, companion tickets and upgrades can be made at Turkish Airlines Reservation Center.

Your m em bership starts right away. You can provide the application form s for the M iles& M iles program and the Shob& M iles Visa Card, offered in alliance with Turkish Airlines and Garanti Bankası, at the Turkish Airlines sales offices, travel agencies, check-in counters or from your flight attendants.

Advantages o f the Elite Card: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Priority in waiting list Check-in at Business class counters Private lounges 10 kg. o f extra baggage allowance Dedicated info-line Last minute upgrade

FOR YOUR QUESTIONS ABOUT MILES&MILES: 4 4 4 0 8 4 9 www.tkmilesandmiles.com

Miles&Miles Call Center

T o ensure that the miles you earn are registered to your account correctly, please quote your M iles& M iles membership card number while making reservation and p resen t voi your card at the tim e o f check-in. In order to credit your missing miles if any, please keep your tickets, boarding cards and the relevant documents oelonging to the services o f partner hotels and car rental companies.

A A tip AJR

Amrtrc.ir t « lm

s

oa

PORTUGAL

Thrifty

AVIS Bud9“

W ork Hours: Everyday 07:00-22:30 Fax: 0 212 663 25 43

Elite Card Information Line: Tel: 0212 663 47 17 (Weekdays 08:30-17:30) Fax: 0212 663 63 56

FOR YOUR QUESTIONS ABOUT SHOP&MILES: 4 4 4 0 333 www.shopandmiles.com.tr

SÖS

D ED EM AN H O T E L S & R ESO R T S

»

éLi/ —

H ilto n H H onors'

.m.'?,a,

TU RK ISH

AIRLINES


B U L M A C A

Bir atasözümüz

b

Gümüşün simgesi İsyankâr

ya

Y

V Vesaire (kısaltma) Küçük tekne kaptanı

a r t i z e k a @ h o t m a i I .c o m

c

5

Reseptör, alıcı

£ L

1

T V -

Y > Parazit

H ► i

s Kolaylıkla aldatılabilen Yemek öncesi içilen içki

"a Şube, dal

5

E Zayıf, çelimsiz

©

A

"n

A

k

A Hava basıncı birimi Eni oldukça az olan

i

A

Edebiyatta tenini söyleyip alay etme

Doğalgazın bir bileşeni

f t

Erler, askerler Genişlik

k /

/

t

T» İL

? T

0

T S

$ K \ L Değerli mülk için belediyeye ödenen para Bir bağlaç

£

P

Y

y

A

k

P-

t

Dogma, inak Sevgide sadakatsizlik

,Y

\ Pı

Y P

Açık, ortada Bir binek hayvanı

"a

L

T

A

►Y

Kalite, vasıf

"n

V

e

M

ı

r

Y

£

► A

~.Y 1

Y~

i

A

Sinema gösterilerinin her biri

► l< Hicap, utanma duygusu

e

Bayramlarda caddelere kurulan süslü kemer

Demir kiri Bir İtalyan futbol takımı

D

u P

t

1

i

K

f\

Bir haber ajansı

P) Bir organımız Etken, etkili

Y

Dingil Bir nota

Y t -

U (\ K "a Azeri çalgısı Kalsiyumun simgesi

Y Doğanın neden olduğu yıkım

A

T A

G. Afrika Cum. plaka işareti Sodyumun simgesi

T

K

Kuru soğuk

f

S K.

A

T

K K P\ & ►

T

İ

h

Y

l

Radonun simgesi Fin hamamı

t

Tf

Eskiden dans eden kadına denirdi

K

U

L

V

Valide Ispanya da bir bölge

A

Y

T

\

r> e

Kiloamper (kısaltma) Ütopya ile ilgili olan

Y

U

M'

h

T

(

t5

A

l Karakter, huy

Güldürücü öykü, anekdot

Cs

iterbiyumun simgesi Silmekten emir

T Film yıldızı Bir bağlaç

M

Yaşamsal sıvımız Diyapozitif

h

T r\

Telefon sözü Karar verme gücü

Y

T t

A

Bir şeyin niteliklerini övme

"m

K

Deniz Ticaret Odası (kısaltma) Boru sesi

F

Y

r \

Y A

a

e ► W

Bir nota

i

► N

Metropol, büyükşehir

/

En kısa zaman süresi Üzüntü, keder "

h

Tanrıtanımaz ► Evcil bir geyik türü

L

i

Kuşatma,

L

T

Asalak bir hayvan

l

6

£

Y £>

f\

“ Sakar” ın ünsüzleri

Geleneksel Asarak öldürme cezası

Kf\

je.

l

A

Resimli duvar ilanı

Y

(X

Vv

A

İsviçre’de

Oje temizlemekte kullanılan uçucu sıvı

11

1

r

A

r\

Ulu

İstanbul'da bir semt

A V1

f

#

Maki alanı Antalya da bir plaj

L

V

(K

e

Gemide

t)

k^L Seyrek olarak Tanm işçisi

i

Bir zaman birimi

Y A

Batı Anadolu

V

U

e

t

Bir pamuk türü Ek

Ünlü bir müzikal Fasıla

M

.

Bir cetvel türü ► Keman çalan kimse

i

Y

Y

&

}

Telli bir çalgı

s*

\

T

Yolculukla ilgili ►

\ i

Arapçada “ ben” Labada

Basbayağı, hemen fıemen Duman kiri

5 f Saçları beyaz olan

T A

2 Itırlı bir bitki

£

pül

6

>

A M u

* Eski dilde “ gölge"

T S

Kabul etmeme

Y

T 1 p

/

1 i

T

Ç özüm ü 2 s a y fa ilerid e 170 S K Y L IF E

A R A L IK

D EC EM BER 2001

e m

-


Artık masaüstü bilgisayarını kullanmak için

masa başında olmana gerek yok

start

v

ú¡

M icrosoft'un yeni işletim sistem i Windows XP ile, nerede olursan ol, bilgisayarın orada. Windows XP, mobil iletişim için üretilmiş en gelişmiş işletim sistem i. ‘Uzaktan M asaüstü Bağ lantısı’ sayesinde, istediğin her yerden şirket ağına güvenle bağlanarak, bilgisayarını sanki masanın başındaymış gibi kullanabilirsin. ‘Uzaktan Masaüstü Bağlantısı’, Windows X P ’nin doğuştan gelen yeteneklerinden sadece bir tanesi.

Daha uzaktan erişim için: www.microsoft.com/turkiye/windowsxp/

Evet, yapabilirsin. Microsoft*

/ #&. “ ■/ f

J-

Windows:p


P U Z Z L E S

O Y U N L A R

a r t i z e k a @ h o t m a i l .c o m

Güzel S a n a tla r Fakültesi öğrencilerinin ortak çalışm alarıyla yapılan bazı edebiyat ustalarının heykelleri, bazı sem tlerdeki parklara konul­ du. Hangi heykel, ne zaman, hangi sem tteki, hangi parka konuldu bulabilir misiniz? Stu d e n ts o f th e Facu lty o f Fine A rts sculpted sta tu e s o f several fam ous Turkish lite rary figures, and these were placed in parks around Istanbul. Can you work out which sta tu e was placed in which park, in which d is tric t o f Istanbul, in which m onth?

İPUÇLARI:

Heykel

Identity o f S ta tu e

Ay / Month

Park

e> B e ş ik ta ş Kadıköy

G öztepe

S

Bakırköy

E « «

1. Hüseyin Rahmi'nin heykeli 75. Yıl Parkina eylül ayında konulmamıştı. 2. Ekim ayında B e ş ik ta ş ’a konulan heykel ise O ktay R ıfat’ın değildi. 3. Dostluk Farkına ağustos ayında heykel konulmuştu. 4. Cumhuriyet parkına konulan heykelden bir ay sonra başka bir parka konulan heykel S a it Faik’in değildi. 5. Şişli’deki parka Melih Cevdet’in heykeli konulmuştu. 6. Bakırköy Parkina eylül ayında heykel konulmamıştı. 7. Hürriyet Farkı Kadıköy'deydi. S>. Orhan Veii’nin heykeli temmuz ayında bir parka konul­ muştu. 9. B e ş ik ta ş ’ta k i park 75. Yıl P a rk ı olm adığı gibi, Bakırköy’deki park da 75. Yıl Parkı veya Dostluk Parkı değildi.

Şişli Orhan Veli Melih Cevdet O k tay R ifa t S a lt Faik Hüseyin Rahmi Temmuz / Ju ly A ğ u s to s / August Eylül / Septem ber Ekim / O ctober Kasım / November

CLUES: 1. The statu e of Hüseyin Rahmi Gürpınar was not placed in Yetmişbeş Yıl Park in September. 2. The statue erected in Beşiktaş in October did not represent Oktay Rifat. 3. A statu e was erected in Dostluk Park in August. 4. The statu e of S a it Faik was not erected a month afte r th a t placed in Cumhuriyet Park. 5. A statu e of Melih Cevdet was placed in a park in Şişli. 6. The statu e in the park in Bakırköy was not placed there in September. 7. Hürriyet Park is in Kadıköy. 3. The statue öf Orhan Veli was erected in July. 9. Yetmişbeş Yıl Park is neither in Beşiktaş nor Bakırköy, and nor is Dostluk Park in Bakırköy. H eykel

Pa rk

S e m t / P i& tr ic - b

I d e n t ^ i t ^ y o f £ > t;& -b u e

Ç Ö Z Ü M L E R

S O L U T I O N S W'X&oq H.9^UnL\LUnQ

H.çnën\/ / X / n f / znuiLus>j_

\\q^Rov\ \\qA ub?Hj O

jaqui9AOfs¡ /

J 9 ¿ \ C n O O / U 4 !> |3

Æo> 9dsq.zo<9

I 'A Q L

i>jj

/ in1^3

q.ôÆujOH

i>|jey >\\\óu9o

'xyec,

><g

louieic] i q.iU90

yiuoiAj /At? ngnpinuovj

MOTflOUd 3 1 9 0 1

TOVWina MUNVH

172 S K Y L IF E

K o n u ld u ğ u a y / M o r r t h

A R A L IK

D EC E M B E R 2001


by C on fetti'0 2 spring/sum m er co llectio n .

CLOTHING FABRICS

live the designs b eyon d the limits.

I

CONFETTI I

CONFETTI CLOTHING Esenşehir Mah., Ördek Gölü Mevkii, TEM Otoyolu Üzeri. Şamandıra 81260 Istanbul, TURKEY Tel.: (+90)216 529 00 90 Fax: (+90) 216 529 01 03-04 confetti@confettitextlle-ist.com

confetti dyeing & printing

CONFETTI FABRICS Organize Sanayi Bölgesi, A.O.S. Bulvarı, No.: 5, Bursa, TURKEY Tel.: (+90) 224 243 11 36 Fax: (+90) 224 242 26 75 cdp@confettitextile.com

www.confettitextile.com


THY

VİDEO

PROGRAMI

/

FILMS

RAT RACE

RUSH HOUR 2

ON

THY

FLIGHTS

THE GRINCH

OYUNCULAR / CAST

OYUNCULAR / CAST

OYUNCULAR / CAST

Ja c k ie C han, C hris T u ck e r, Chris

W h o o p i G o ld b erg , Jo h n C le e se ,

Jim C arrey, R ach el B ailit

P en n , Z h an g Ziyi

Seth G re en , Ja s o n A lexan d er, C uba G o o d in g J r ., J o n Lovitz

YÖ N ETM EN / DIRECTOR

YÖNETM EN / DIRECTOR

Ron H ow ard

YÖNETM EN / DIRECTOR B rett R atner

İngilizce / English

Je rry Z u ck er

İngilizce / English Türkçe / Turkish İlk film de başarılı bir ikili o luştu ran

Türkçe / Turkish

İngilizce / English

Çince altyazılı / Chinese subtitles

Türkçe / Turkish

Ja p o n ca altyazılı / Japanese subtitles

J a c k i e C h an v e C h ris T u c k e r , bu

Las V eg aslı k u m arh an e le r kralı, altı

B üyülü b ir ş e h ir o la n W h o v ille ’d e

d ev am film lerind e d e aynı başarıyı

a d a y a ra s ın d a n k im in b ir d o la b a

y aşayan h e rk e s N o el’i

d evam

sak lan m ış 2 m ilyo n d oları ilk b u la ­

F a k a t W h o v ille d ış ın d a y a ş a y a n

cağ ın a dair bir bah is açar.

G r in c h a d ın d a b ir y a r a t ık , N o ­

e ttir iy o r .

İk ili,

H ong

K o n g ’d an A m erik a’ya esk i e se r k a ­ çırm ay a çalışan teh lik eli b ir ç e te n in p eşin d ed ir.

ç o k sev er.

e l’d en n efret ed er, o n u insanlard an ç a l m a k iç i n p l a n l a r y a p a r k e n , C indy Lou W h o ad ınd a kü çü k b ir kız on u n la ark ad aş o lm a k ister.

Based on the book by the famous Dr. Seuss. Inside a snowflake exists the

Chris T u cker and Jackie Chan are returning for the sequel to their sur­ prise hit Rush Hour. The story picks up where the first one left off, with cops Lee (Chan) and Carter (Tucker)

A billionaire Las Vegas casino owner

arriving in Hong Kong, w here they

sets up a gambling scheme in which

stumble upon a deadly Triad plot to

betters wage on which of six candi­

steal Chinese artifacts and sell them in

dates can find the $2 million that is hidden somewhere in a locker.

the U.S.

I74 S K Y L IF E

A R A L IK

D EC EM BER 2001

magical land of Whoville. In Whoville. live the W ho's, an almost mutated sort of munchkinlike people. All the W h o ’s love Christmas, yet just outside of their beloved W hoville lives the Grinch. The Grinch is a nasty creature that hates Christmas, and plots to ste­ al it away from the W hos which he equally abhors. Yet a small child, Cindy Lou W h o , decides to befriend the Grinch.


THY

VİDEO

PROGRAMI

AMERICA'S SWEETHEARTS

/

FILMS

THE SCORE

ON

THY

FLIGHTS

THE FAST AND FURIOUS

OYUNCULAR / CAST

OYUNCULAR / CAST

Ju lia R ob erts, B illy Crystal, Jo h n

R o bert D e N iro, Edw ard N orton,

Paul W alk er, Vin D ie se l, Jo rd a n a

C u sack, C ath erin e Z e ta -Jo n e s,

M arlon B ran d o , A ngela B assett

B rew ster, M ichelle R od riguez

OYUNCULAR / CAST

H ank Azaria

YÖNETM EN / DIRECTOR

YÖNETM EN / DIRECTOR

_

YÖNETM EN / DIRECTOR R o b C o h en

Frank O z

J o e Roth

İngilizce / English

İngilizce / English

İngilizce / English

Türkçe / Turkish Çince altyazılı / Chinese subtitles

Türkçe / Turkish

Jap o n ca altyazılı / Japanese subtitles

Los A n g e le s ’ta s o k a k yarışları d ü ­

T ürkçe / Turkish G ü ze l m eg astar G w e n ’in ö z e l asis­ tanı o lm ak , Kiki için ç o k zo r b ir iş­

z e n le y e n s o k a k ç e te le r in i k o n u E m e k li hırsız N ick W e lls, h ay atın ı

alan sert ve hızlı b ir film . Paul W al­

tir. A yrılm akta o la n çift, b a sın d e ­

bir c a z ku lü b ü işle te re k k azan ırk en ,

k e r, k a m y o n k a ç ırm a la rın ı in c e le ­

h ası L ee P hillips tarafın d an o rg an i­ z e e d ile n b ir to p la n tıy a k a tılm a k m e cb u riy etin d e k alın ca, K iki’nin işi

J a c k ie T e lle r tarafın d an tehd it e d il­

m e k için yarış e k ib in e katılan a c e ­

e re k so n k e z hırsızlığa zorlanır.

mi b ir po lisi can lan d ırıyo r. Ç eten in lid e rle rin in y a n ın a u laşm ay ı b a ş a ­

d ah a da zorlaşır.

For an awkward, selfconscious girl like Kiki, being the personal assistant to a beautiful megastar like Gwen isn't easy. But when she dutifully accepts the task of helping Gwen and her estranged m egastar husband Eddie make it through one last public appearance m asterm inded by legendary press agent Lee Phillips, forever devoted Kiki finds that her job is about to get even harder.

ran P aul, k e n d isin i ç o k b ü y ü k b ir te h lik e n in için d e bulur.

N ick W e lls (R o b ert De N iro ), a retired thief running a Montreal jazz lounge is blackmailed by Jackie Teller (Edward Norton) into pulling off one more heist. Marlon Brando plays a fence.

A fierce and frenzied look at rival Los Angeles street teams who use street racing as a means of establishing power. W alker stars as a rookie cop who goes undercover, posing as as rac­ ing team member, in order to investi­ gate truck hijackings. Managing to ingra­ tiate himself with the team’s leaders at first, he finds himself in jeopardy when the other members begin to suspect an imposter within their ranks, setting the stage for an exciting clim actic showdown.

Video gösterimleri sadece, A-340, A-310 ve Boeing 737-800 uçaklarımızda, uzun mesafeli uçuşlarımızda yapılmaktadır.

Video films are only shown on long distance flights and on our A-340, A-310 and Boeing 737-800 aircraft.

I 75 S K Y L IF E

A R A L IK

D EC EM BER 2001


G E Ç M İ Ş

Z A M A N

OLUR

/

O N C E

By NECDET SAKAO GLU

U P O N

A

TIME •

Izmir'de Kordonboyu / The Esplanade in Izmir Ues Quais La Belle-Vue

SM Y R N E

‘S m y m a ’ adıyla kuruluşu MÖ 1100 yıllarına daya­

İz m ir , the ancient Smyma, dates back to I 100 BC. W ith its magnificent harbour and fertile hinterland, the city has always been a prosperous port. The beauty of its situation has also been remarked over and over

nan İzmir, doğanın bahşettiği olanaklar sayesinde, uzun tarihi boyunca zengin ve güzel bir kent ola­ geldi. Y ab an cı gezginler, körfezi kucaklayan kıyı düzlüğünden gerideki yam açlara doğru yayılan ma­ hallelerin , bu dokuyu taçland ıran K a d ifek a le’nin geçen yüzyıllardaki manzarasını övm ekle bitiremez. 1415 yılında Osm anlı topraklarına katılan kent, son­ raki yüzyıllarda Aydın vilayetinin m erkezi olarak yönetsel bir önem de kazandı. Aydın Valiliği’ne ata­ nan deneyimli vezirler, kimi eski sadrazamlar, Ege B ö lg esi’nin geniş bir bölüm ünü kapsayan vilayeti

again in past centuries by foreign travellers, who have described how the city stretched from the waterfront on the gulf up the hillsides behind, and crowning the city the castle of Kadifekale. Izmir became part of the Ottoman empire in 1415, and a few centuries later capital of the province of Aydın. Governors of the province were chosen from among experienced vezirs or former grand vezirs, who launched ambitious build­

İzmir’den yönetirlerken buranın imarına da çalıştı. İstanbul’dan sonra İmparatorluğun bu en büyük li­ man kentini iç bölgelere bağlayan demiryollarının 1860’larda, liman tesislerinin 1870’lerde, limandan Alsancak İskelesi’ne kadar uzanan, halkın Kordon­ boyu adını verdiği rıhtımın da 1880’de tam am lan­ ması, İzm ir’i daha da canlandırdı. Konak Meydanı’ndan A lsancak’a uzanan Kordonboyu ve İkinci Kordon, m odern yapıları, gazino ve otelleriyle Av­ rupa’nın kıyı kentlerini andırır bir bayındırlığa ka­

ing projects in this important port city, second only to Istanbul. In the 1860s a railway was built linking izmir to the interior, and in the 1870s a new harbour was con­ structed. In 1880 the Esplanade, known as Kordonboyu, which stretches from the harbour to the quay at Alsancak, was completed. As well as ships constantly coming and going with import and export goods of many kinds, all was bustle in the city, as fer­ ries plied their way across the gulf, passenger and goods steamed into the station, and trams trundled through the streets. W ith its modem buildings along

vuştu. Bu açılım , 19. yüzyılın sonlarına doğru, ihra­ cat ithalat, ticaret hareketleri, düzenli çalışan vapur­ lar, yolcu ve banliyö trenleri, tramvaylar, dolup ta­ şan eğlence yerleri, akşamları Kordonboyu’nda pi­ yasaya çıkan şık giyimli grupların sergilediği mutlu­ lukla doruğa ulaşmıştı.

the waterfront, busy restaurants and hotels, and fash­ ionably dressed strollers prom enading on the esplanade in the evenings, 19th century Izmir closely resembled European coastal cities.

176 S K Y L IF E

A R A L IK

DEC EM BER 2001


2001 12