Page 1

RYNİN AYI IK 'l)E RGlSlDt¡%- •'Al

ÿ^MPLIMENTARY c V v

A İHSAM GÖftÇEN


SA RA R

C C S

S A R A R

Concept

fi

www.sarar.com.tr


Fotoğraf, Vehbi Koç Vakfı tarafından yayınlanan “Fotoğraflarla Atatürk" kitabından alınmıştır. / This photograph uas reproduced from "Atatürk uith Photos" by Vehbi Koç Foundation.


A ®

♦ ♦

Uğurlu sayımızla tanışın

Boston

Seattle Detroit Aİ& ®

* & ®

N ew Y o rk /JF K

& ®

Chicago

San Francisco

A ®

W ashington D .C .

* k ®

D allas/Fort W orth

Los Angeles

& ®

m

Atlanta * k ® Orlando

Houston Miami

A B D ’nin artık tam 13 noktasına uçuyoruz . Türk Hava Yollan artık İstanbul’dan New York,

Miami ve Chicago’ya; bu noktalardan da

Ame rican Airlines®

de ortak uçuşlarla

ABD’nin 10 şehrine daha uygun fiyatlarla,

kolay ve rahat bağlantılar sağlıyor.

TURK HAVA YOLLARI E V İ M İ Z E

H O Ş G E L D İ N İ Z

24 Saat Rezervasyon: (2 1 2 ) 663 63 63 www.thy.com


s

ayın Yolcularımız, ea r Passengers, Türk Hava Yolları oTurkish Airlines is de­ laıak “Turizmde Kali­ lig h ted to h a v e r e ­ te Oskarları” diye de c e iv e d two S ka lite adlandırılan Skalite 2000 Quality awards, 2000 Kalite ödüllerini iki which are regarded as the Os­ dalda kucaklamanın mutlu­ ca rs o f the tourism sector. luğunu yaşıyoruz. Hizmet ve Turkish Airlines, which con ­ servis kalitesini sîzlerden ge­ stantly endeavours to improve len önerileri de dikkate ala­ service quality, taking into a c ­ rak sürekli artırmayı hedef­ count the suggestions o f our leyen Türk Hava Yolları, ge­ passengers, was selected to re­ çen yıl olduğu gibi bu yıl da ceive the Best Airline Award En İyi Havayolu Ödülü’ne again this year. And our in­ layık görüldü. İçeriğiyle bü­ flight magazine Skylife, whose yük beğeni toplayan ve sizarticles are so widely admired ler tarafından ısrarla aranan an d which is read with such dergimiz Skylife ise Turizm Basını dalında En İyi interest by our passengers, was presented with the Dergi Ödülü nü aldı. Turizm sektörünün üst dü­ Best Magazine Award in the Tourism Press catego­ zey yöneticilerini bir araya getiren ve turizm ala­ ry. Thefa c t that these awards were given by the Skal nında kaliteyi hedefleyen Skal Kulübü nün bu öClub, which brings together top-level executives o f diilleri vermesi bizi daha da gururlandırıyor. Siz the tourism field with the aim o f improving quality yolcularımız için en iyiyi hedefle­ in the sector, makes us even more proud. We will yip çalışmaya devam ede­ continue to aim fo r the very best fo r our pas­ ceğiz. < sengers. İşte yeni hizm etlerim iz­ Now let me tell you about another new den biri daha. Türk Hava service introduced by Turkish Airlines. Yolları, 29 Ekim 2000 tari- I As o f 29 October 2000. a new Fre­ hinden itibaren yeni Frequent quent Flyer program m e has been Flyer programını hizmetinize su launched. Entitled Miles & Miles, nuyor. “Miles and Miles” adlı bu every flight you make with Turkish program sayesinde, Türk Hava Airlines, including domestic flights, Yolları nın iç hat uçuşları dahil a n d hotel stays a n d c a r rentals yaptığınız her uçuş, Türk Hava m partner companies will return Yolları ile anlaşmalı otelleri ve to you a s m iles’. A nd not only oto kiralama şirketlerini kullan­ when you fly by Turkish Airlines, mak size ‘Mil” olarak geri dö­ bu t a lso by A m erican A irlines, necek. ^¡Swissair, Sabena an d TAP (Air Por­ Sadece THY ile değil, American Atugal), the miles you fly will be irlines, Swissair. Sabena ve TAP (Air Portu­ a d d e d to y o u r Miles a n d Miles gal) ile katettiğiniz miller de Miles and Miles rd. kartınıza eklenecek. Meanwhile, Turkish Airlines, in co­ Bu arada Türk Hava Yolları, Garanti Bankaration with Garanti Bankast, is sı’nın işbirliğiyle sizlere “Shop and Miles” adlı p lan n in g a new Shop a n d Miles yeni bir kartı da hizmete sunuyor. Bu kart ile cred it ca rd . All p u r c h a s e s you yaptığınız alışverişler “Mirlerinizin çoğalması­ m ake with this card will increase na yardımcı olacak. Bu program çerçevesinde iki __________ y o u r m ile a g e ’. U nder th e M iles & çeşit kart çıkartıyoruz. Bunlardan ilki yeni üye oMiles Frequent Flyer programme we are issuing two lanlar için hazırlanan “Classic Card”, diğeri ise Mi­ types o f cards. The first is the Classic Card which les and Miles program üyelerimizin ve Qualiflyer will be sent to our Qualiflyer members an d to new Programı’nda Travel Club üyesi olan members, an d the other the Elite Card Y U S U F B O L A Y IR L I kişilerin ulaşabileceği “Elite Card”. Sîz­ fo r our Travelclub members. The pro­ Genel Müdür ler için avantajlarla dolu bu programla gramme offers you lots o f advantages, ilgili ayrıntılı bilgileri dergimizin ilerle­ P r e s id e n t a n d CEO about which detailed information is yen sayfalarında bulabilirsiniz. given fu r t h e r on in this issu e o f Hepinize iyi yolculuklar dilerim. Skylife. Saygılarımla Wishing you all a pleasant flight.

D


Y I L / Year 1 9

S A Y I / Number 2 0 8

Skylife Y Ö N E T İM / M A N A G E M E N T

Kız K alesi’ nden Üç G üzeller’e

106

Yönetim Kurulu Başkanı /C hairm an o f the B oard C E M M. K O Z L U

From Maiden’s Castle to Three Sisters

Tiirk Hava Yollan Adına Sahibi / Publisher on b e h a lf o f THY Genel Müdür / President a n d CEO

By EVİN DOClJ

T ire’ nin son nalıncısı

Y U S U F B O L A Y IR L I

Adres / Address Türk Hava Yollan Genel Yönetim Binası Atatürk Hava Limanı 3-1830 İSTANBUL

118 Tire’s last patten maker By ERDAL YAZICI

Y A Y IN / P U B L IC A T IO N Genel Koordinatör / (¡en eral C oordin ator Ü M İT U M A R umitumar@superonline.com

B u rd u r’ un iki geleneksel evi

Yayın Koordinatörleri /E ditorial C oordinators B A H A R K A L K A N bkalkarvçfprint.com.tr E M E L Ç E L E B İ ecelebi@print.com.tr B İ R G Ü L G Ô K E R bgoker@print.com.tr

Yazı işleri Müdürü / M anaging Editor E N G İN Ô K T E M E R eoktemerifthy.com

126 K a p a k / C over

Two traditional houses of Burdur

Al İ İHSAN GÖKÇEN

By İLHAME ÖZTİİRK

Kreatif Departman / C reative D epartment N E Z IH O K T E M ( Jönetmen / Director) noktem@print.com.tr SU N A BALKAN CI Ö ZLEM SARAR

Pullarda Atatürk

İngilizce Editörü /E n g lish Editorial

Atatürk Stamps

M A R Y IŞIN misin@superonline.com

6

ANTAKYA Kiire D ağları Milli Parkı

Tel: (0 2 1 2 ) 24 5 2 6 2 8-29-30

www.ppturkey.com e-mail: ppturkey@ppturkey.com E R D A L A LO K

Teknik Koordinatör / Technic C oordin ator C . K EN A N Ö ZKA N

R E K L A M / A D V E R T IS IN G D U YG U TA M ER Y U R D A G Ü L A L T IN Ô Z

Reklam Koordinatörleri / Advertising Coordinators N URH A YA T KA SA BA LI CEYD A TA ŞPO LA TO Ğ LU

Tel: (0212) 663 63 00 (Ext) 1174-1147-1148-1170 Y A P I M / P R O D U C T IO N

C E N A JA N S GREY Reklamcılık A.Ş. Hacı Osman Bayırı No: 64 80900 Tarabya - İSTANBUL Tel: (0212) 223 96 00 (20 hat) E D IT O R Y A L Ü R E T İM / E D IT O R IA L P R O D U C T IO N I»RİNT K cklam Hizm etleri LTD. Ş İ İ lı ttp :// w w w .p r in t.c o f n .tr e -m a il: p r in t@ p r in t.c o m .tr

İnönü Cad. Gümiişkonak Apt. No: 44, Kat: 2, Daire: 6 80060 Gümüşsüyü - İSTANBUL Tel: (0212) 245 26 28-29-30 245 26 93 / 292 37 22-23-24 Faks: (0212) 245 26 94___________ B A S K I-C İL T / P R IN T IN G -B IN D IN G

140 By NECDET SAKAOfiLlJ

By TURGAY I UNA

Fotoğraflar / Photos S E R V E T D İ L B E R (E ditor) sdilber@print.com.tr P R IN T P H O T O B A N K T U R K E Y

HLRREM SULTAN

18

154 By NECATİ SÖNMEZ

Küre Mountains National Park By Al I İHSAN GÖKÇEN

Ju le s L au ren s’ ın izinde

Çam lık Buharlı Lokom otif Müzesi

168

30

Çamlık Steam Locomotive Museum

In the footsteps of Jııles Laurens

By NARHANIM ALİDEDEOfiLLI

By NEZAHAL IllRKAN

K ayaçlar

Anadolu’ nun antik tiyatroları

42

180

Rocks

Anatolia’s ancient theatres

By YILDIRIM GÜNGÖR

By ŞENGÜL G. AYDINGÏIN

KIYIKIŞLACIK

AVANOS

56

1

9

4

By YIJSUF DAI1IVI III İ

By JOSIE EFFORT TUNA

Suudi A rab istan ’da çöl m ağaraları

B u rsa Muradiye Türbelerinden Sü slem eler

TO

206

Desert caves of Saudi Arabia

Decoration in Bursa’s Muradiye Tombs

By LARS BJURSTRÖM

By YITDI7 DEMİRİZ

Doğan Ofset

Doğan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş. Hoşdere Yolu, C Blok 34850 Esenyurt- İSTANBUL Tel: (0212) 622 19 46 Faks: (0212) 622 19 59 e-mail: dofset@superonline.com R E N K A Y R IM I / C O L O U R S E P E R A T IO N

O

STACPPA Tel: (0212)235 98 95 Fax: (0212) 235 99 59

Dergimizde yayımlanan yazı ve fotoğraflardan kaynak belirtilmeden lam ve özet alınlı yapılamaz. / Neither text n o r photographs fi v m this publication m ay he reproduced cither in f u ll o r sum m ary without ackn oirledina the source

Kitab-ı Bahriye

GÖYNÜK

82

216

The Book of Navigation

Bir ç a y sohbeti

94 Tea time talk By MERAL DÖŞEMECİI ER

SKYLIFF., THY tarafından ayda bir yayımlanır. /S k ylife is publish ed monthly by THY

By ÇAĞLAN YAZICI

By KEMAI ÖZDEMİR

2 2 8 C ITYSC O PE 2 6 0 INFORMATION & RESERVATION 2 8 6 OYUNLAR / PUZZLES 2 9 4 VİDEO 2 9 6 KARTPOSTAL / POSTCARD


Ve orada sonsuza dek m utlu yaşarlar, diye devam edebiliriz. Çünkü, şirketlerin hayal güçlerinin varabildiği son noktaya kadar gitm elerini sağlayan Nortel Networks "Clarify” müşteri ilişkileri çözümünü sunuyoruz. e-Ticaret çözümlerimiz, şirketlerin satış, pazarlam a ve hizm et yeteneklerini, yeni ve yüksek perform anslı Internet ile bü tü nleştirm elerine olanak sağlıyor. Ve m üşteriyle bir araya gelinen her noktayı, daha güçlü, daha kârlı ve daha uzun süreli m üşteri ilişkileri kurmak için kullanıyor. Clan'fy, e-Ticaret'i, iş hayatınıza katmak için E sunduğumuz çözümlerin sadece bir yenisi. Gelin, hayal ettiğiniz Internet’i birlikte kuralım. w w w .n o rte ln e tw o T k s .c o m /tu r1 c e y e -T ic a r e t

I

NETW ORKS

NETAS

Nortel Networks, Nortel Networks logosu. Globemark ve "W hat do you w an t the Internet to b e?” tescillidir. © 2 00 0 Nortel Networks. Tüm hakları saklıdır. Netaş bir Nortel Networks iştirakidir. / Netaş is a subsidiary o f Nortel Networks.


PULLAR

ATATU

TÜRKİYE POSTALARI

COUHVOISICH S A

'm f p 7 '/buu! unifaiirlub TİJİfo

Vi'jilul toik'jH m\W

ijif/ ij’jl

BIRTH CENTENARY OF MUSTAFA KEMAL ATATÜRK (1 8 8 1 - I 3 B I )


Şüphesiz, İngiltere Kraliçesi I I . Elizabeth’ten sonra, posta pulları üzerinde en fazla görülen devlet baş­ kanı portresi Mustafa Kemal Atatürk’ündür. Çöken bir imparatorluğun enkazı arasından çağdaş Türki­ ye Cumhuriyeti’ni kuran bu değerli devlet adamı­ nın posta pulları üzerindeki portreleri, ulusunun ona duyduğu sonsuz saygı ve şükran duyguların­ dan kaynaklanan, gelenekselliğe dönüşmüş bir sevgi göstergesidir. Türk pullarında, bir iki istisna dışında, hiç­ bir zaman Atatürk’ten başka devlet başkanının portresine rastla­ mak m üm kün d eğ il­ dir. Bu durum ulusun, liderinin izinden gitti­ ğinin, onun bıraktığı medeniyet ölçüleriyle, insanlık değerlerinden ödün vermediğinin bir göstergesi haline dö­ nüşmüştür. 1923 yılın­ da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından bu yana tedavüle çıkartılan 2700’den fazla posta pulunun 500 kadarı üzerinde Atatürk’e ait portre, fotoğraf, resim, heykel gibi kompozisyonlar yer aldı. Bunun dışında kalan 50 kadar pulun üzerinde de onun gerçekleştirmiş ol­ duğu devrimlere, kongre veya eserlere yer verildi. Atatürk, kazandığı zaferler ve gerçekleştirdiği dev-

•->Sf »O'-»«*

'J—1

40.J

J"V*

Aft e r Q ueen E lizabeth II o f Britain, the h e a d o f sta te m ost fr e q u e n t ly p o r t r a y e d on sta m p s is u n dou btedly M ustafa K em a l Atatürk. When the Turkish Republic was established on the ruins o f the O ttom an E m pire, d ep ictin g its fo u n d e r on the cou n try ’s stam ps w as on e w ay o f expressing the deep respect a n d gratitude which the nation h a r­ bo u red tow ards this statesm an w ho h a d rebuilt th eir cou n try. Today they continue to sym ­ bolise that the nation is still fo llo w in g h is v isio n o f a m o d ern n a tio n . With a very f e w ex cep tio n s, A ta ­ türk is the on ly Tur­ kish president to be d e­ p icted on the country’s sta m p s. O f th e o v e r 2700 stamps issued by the Turkish R epu blic s in c e 1 9 2 3 , a r o u n d 5 0 0 b e a r his portrait, sometimes in the fo rm o f reprodu ction s o f photographs, p a in tin g s a n d statues. A fu rth er fifty o r so stamps com m em orate his reforms, congresses a n d achievements. The v icto ries a n d refo rm s o f A tatü rk n ot on ly inspired his own nation, but m any other countries, such as In dia a n d Iraq, in their own struggle f o r in d ep en d en ce. His m odel o f a secu la r state was Lozan Bari] Antlaşmasının anısına I Ocak 1924 tarihinde bastırılan sekiz parçalık “ Sulh Hatırası” serisi (en üstte). “ Sulh Hatırası” serisinin 200 kuruşluk pulu üzerinde görülen “ Kalpaklı Atatürk" (üstte). Havale kâğıdı üzerinde, 1926 yılında Londra'da bastırılan, kompozisyonları ressam Ali Sami Bey tarafından hazırlanmış Atatürk konulu pullar (sol­ da). / The eight-stamp Peace Commemoration series was issued on I January 1924 to commemorate the Lausanne Peace Treaty (top). The portrait of Atatürk, dressed in military uniform and a fur kalpak, on the 200 kuru§ stamp of the same series (above). Stamps designed by Ali Sami Bey and printed in London in 1926 (left).


Meteoroloji kanalı değiliz, ama havayı iyi koklarız. Repo sağanak yağışlı, borsa parçalı bulutlu, döviz yağmurlu, altın güneşli.

DÜNYANIN B İR N UM ARALI EKONOM İ KA N A LI max2ÎJÖ0 mın285Q

max21750 min205QQ

CSKTRS

■a .%6,1

OPLGS

mın285Q

SKDJ 21750 CSKTRS


26 Ekim 1936 tarihinde, Boğazlar Antlaşması nedeniyle çıkartılan altı parçalık siirşarjlı seri. / The six-stamp surcharged series issued on 26 October 1936 to commemorate the Montreux Convention regulating the Straits.

rim lerle yalnız kendi ulusunun d eğil; H indis­ tan’dan Irak’a, bağımsızlıkları başka ülkelerin eline geçmiş, laikliğe özlem duyan öteki mazlum ulusla­ rın da özgürlük meşalesi olmuş, bir sembol haline dönüşmüştür. Modern Tunus’un kurucusu Habib Burgiba’nın söylediği şu sözler Atatürk’ün önderli­ ğinde kazanılan bağımsızlık savaşının büyüklüğü­ nü v u rgu lay an anlam lı m esajlar arasında önem li b ir yer tutuyor: “(...) Sakarya Sa­ vaşı, Sakarya Za­ feri, yirmi y a şı­ mın en kuvvetli hatırası olmuştur. O zamanlar ken­ di k en d im e d i­ yordum : A caba, ben de ulusumu b ö y lesin e se fe r­ b er ed em ez mi­ yim, onun ruhu­ na bu kurtarıcı hamleyi, bu dizgin tanımaz ihtirası aşılayamaz mıyım?” İşte, bu nedenledir ki, Atatürk’e ait portre ve re­ simlerin zaman zaman Arjantin’den Yeni Gine’ye, P akistan’dan M alezya’ya kadar başka ülkelerin pullarında da yer aldığı görülür. Türkiye Cumhuriyeti postalarında Atatürk resimli

similarly follow ed by other nations, as illustrated by these words o f H abib Burghiba, fo u n d er o f m odem Tunisia, referring to Turkey’s independence victory u n der A tatü rk's leadership: The victory at the Battle o f Sakarya was the most unforgettable m em ­ ory o f my twentieth year. At that time I asked myself i f I, too, could not mobilise my nation in the sam e way; i f I could not instill its spirit with th e s a m e un­ b ou n d ed y earn in g i f o r fr e e d o m . ’ It is f o r this reason that A ta tü r k s p o r tr a it h a s a p p e a r e d on the stam ps o f n u ­ m ero u s o th e r c o ­ untries, inclu ding A r g e n tin ia , New G u in ea, P a kistan a n d Malaysia. T he f i r s t T u rkish p o sta l sta m p s depicting Atatürk were issued on 1 fa n u a ry 1924 to com m em orate the L au san n e P ea ce Treaty signed on 24 Ju ly 1923 . This eight-stamp P eace Comme­ m oration series was p ro d u ced in Istanbul at the printing house o f the Public Debt Office. The p o r­ trait o f Atatürk, dressed in military uniform a n d a f u r kalpak, is set in a m edallion in the upper right com er. When we arrange the stamps bearing his picture in c h r o n o lo g ic a l ord er, w e f i n d ou rselv es with a 1939 yılında, ABD'nin 150. yılı nedeniyle çıkartılan hatıra serisinde Atatürk ve Benjamin Franklin’in resimleri (üstte). 1936 yılında, Ankara Merkez Postanesi’nde damgalanmış bir Atatürk pulu (solda). / Portraits of Atatürk and Benjamin Franklin on the series commemorating for the 150th anniversary of the United States in 1939 (above). An Atatürk stamp postmarked at Ankara Central Post Office in 1936 (left).

io S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 0 0 0


Explore Turkey and you’ll get a better bargain than you expected, with National

Book your car with National and get an additional

25%

off the local rate

From Magical Mosques to modern resorts, Turkey has it all. And National Car Rental makes it easier to visit this ancient Kingdom whether on business or for pleasure. • We’re offering a special 25% extra discount off our competitive local ratesf • We’ll give you a FREE upgrade to the next level on rentals of 7 days or over. • We can provide FREE delivery to, and collection from, your local hotel or villa. To book your car, just phone or visit any National office listed below and be sure to mention Skylife magazine. Then you’ll be ready to visit places you never knew existed

A racınızı N ational'dan kiralayin,

%25

özel in d irim d en yararlanın

İş veya seyahat amaçlı tüm gezilerinizde; • Yurtiçi fiyatlarimiz üzerinden %25 özel indirim verilecektir. • 7 gün ve üzeri kiralamalarinizda bir üst grup araç kiralama olanaği sunulacaktir. • Otel, işyeri, otogar ve benzeri yerlere araç teslim etme ve alma hizmeti ücretsiz verilecektir. İndirimler asağida detaylı görülen tüm ofislerimizde gecerlidir. İndirimden yararlanmak için Skylife kodunu vermeniz yeterli olacaktir.

.% ’National CarRentaL To find out more about this great offer, call us on: (0 0 9 0 ) 2 1 6 3 4 9 3 6 8 7 or visit our website at: www.nationalcar-europe.com *O ffe r ap p lies w hen b o o k ed in Turkey.

Istanbul A irport: 0 2 1 2 .6 6 3 7 1 1 9 / 663 59 50. Kadıköy: 0 2 1 6 349 36 87. Taksim : 0 2 1 2 .2 5 4 77 19/253 58 17. Ankara: 031 2 . 4 2 7 64 5 3 / 4 2 6 45 65 Izm ir: 023 2 . 422 71 0 7 / 4 2 2 2 4 9 9 Adana: 032 2 . 4 5 3 0 9 8 7/ 459 02 22 Antalya: 0242. 247 0 6 48/ 243 07 81 Bodrum: 025 2 . 313 61 10 / 313 62 54 Konya: 033 2 . 351 17 19. Gaziantep: 034 2 . 2 2 0 60 60


Atatürk’ün naa§ının, Etnografya Müzesi’nden Anıtkabir'e nakli anısına çıkartılmi| pulların ilk gün damgalı zarfı (solda). 1981 yılında, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan I. Milli Pul Sergisi için çıkartılan Atatürk temalı an­ ma pulu (altta). / First day cover com­ memorating the reburial of Atatürk’s body in the A ta tü rk Mausoleum (le ft). Commemorative stamp on the theme of Atatürk issued for the First National Stamp Exhibition held in the Turkish Republic of Northern Cyprus in 1981 (below).

I

v

A N IT K A B İR İN A Ç IL IŞ I HATIRASI İLK GDN -10. X I.1953-F. D. C.

ATATÜRK PUL

F iln te llc t Kuîübd

SERGİSİ ||ip)|

ilk pullar, 1 O cak 1924 tarihinde, 24 Temmuz 1923’te yapılmış olan Lozan Barış Antlaşması’nın anısına çıkartılmış sekiz parçalık “Sulh Hatırası” se­ risinde görülür. İstanbul’da Düyun-ı Umumiye M atbaası’nda basılmış pulların sağ köşesindeki madalyonun içinde Atatürk’ün başında kalpak, as­ ker üniforması içindje bir portresi yer alır. Atatürk pullarında yer alan resim ve fotoğrafların vurgula­ dığı olay ve yıldönünjleri kronolojik bir sıraya dö­ külerek ele alındığında, karşımıza ufak bir ansiklo­ pedi çıkar: Osmanlı İmparatorluğu’nun son dö­ nemlerinden Çanakkale Savaşları’na; Kurtuluş Savaşı’ndan Cumhuriyet’in ilanına; gerçekleştirdiği reformlardan Türk ulusuna armağan ettiği eserlere kadar Atatürk’ün yaşamından ayrıntılar veren çok zengin bir malzeme. Öyle ki, Türk posta pulların­ da, 1881 yılında Selanik’te doğduğu evden Harp Okulu’na; annesi Zübeyde Hanım’dan Sivas Kon-

|^)i 4

16-25 .xi 1981 ır^f ; LEFKOŞA

ATATÜRK STAMP

;

EXHIBITION

m iniature encyclopaedia o f Turkey ’s recent history. The events w hich they m ark a n d com m em orate stretch h a c k to th e la t e O ttom an p e r io d , a n d in c lu d e th e G a llip o li C a m p a ig n a n d W ar o f Independence, the proclam ation o f the Republic, A tatiirk’s m any reform s a n d achievem ents, a n d events in A ta tiirk ’s ow n life. D epicted on these sta m p s w e f i n d , f o r e x a m p le , th e h o u s e in Thessaloniki where h e was horn in 1881, the War A cadem y where he stud­ ied, his m other Ziiheyde H am m , the Congress o f Sivas, the introduction o f a new Latin alphabet, the statue o f Ataturk erected in fron t o f the Faculty o f Linguistics a n d History in Ankara, a n d much more.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

KURUŞ GALATASARAY L İS E S İ İ O O

Y IL

/

1868 1968

12 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 000

1968 yılında, Galatasaray Lisesi’nin İOO. Yılı kutlamaları nede­ niyle PTT’nin çıkarttığı pul üzerin­ de, Atatürk’ün Galatasaray Lisesi’ni ziyaretinde okula armağan ettiği imzalı fotoğrafı (solda). / The signed photograph presented by Atatürk when he visited Galatasa­ ray High School was reproduced on a stamp issued in 1968 to commemorate the school’s cente­ nary (left).


Best returns for your investments

ISfĂ&#x201E;NBUL STOCK EXCHANGJ ww


m

75

n■±L 'm Vi

if

^

n

m ¿1

ft V i

NAISŞANV.I 1) ATATÜHK

Atatürk için kimi ülkeler de posta pulları bastırmış, onun ölümsüz anı­ sına duydukları sevgi ve saygılarını dile getirmişlerdir. Gine (üstte), Mı­ sır Arap Cumhuriyeti (sağda), Şahlık dönemi İran (altta) pullarında Ata­ türk. / Some of the postage stamps in commemoration of Atatürk issued by foreign countries as an expression of their affection and respect: Guinea (above), Egypt (right), Iran in the time of the shah (below).

gresi’ne; Harf Devrimi’nden Ankara Dil Tarih Fa­ kültesi önündeki heykeline kadar Atatürk’le ilgili birbirinden değişik konular yer alır. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş ünlü liderleri ara­ sında evrenselliği ve aynı çizgide “yurtta barış, dünyada barış” felsefesiyle tanınan Atatürk için ki­ mi dost ülkeler de posta pulları bastırmış, onun öliimsüz anısına duydukları sevgi ve saygılarını dile getirmişlerdir. 1981 yılında Atatürk’ün doğumunun 100. yıldönümü nedeniyle, UNESCO tarafından ilan edilen Atatürk Yılı kut­ lam aları çe rçe v esi içinde, Tunus’tan Malezya’ya kadar pek çok ülkenin posta ida­ releri tarafından değişik tip­ te Atatürk pulları tedavüle çıkartıldı. Bunlardan, Mısır - m Arap Cumhuriyeti’nin bas­ tırm ış o ld u ğu 1,4 0 Pound’luk pul, aynı yılın 6 Ekim günü bir suikaste kur­ ban giden Enver El Sedat’ın anılarında da belirtmiş o l­ duğu gibi, Mısır halkının Atatürk’e olan sevgisini sim­ geleyen lıir yaklaşımdır. ... I R A N Posta pullarında da vurgu­ 8 r. r c d rar û landığı gibi; Atatürk, asker­ lik ve devlet adamlığının ö-

f ir

day c o v e r

(V J j LJO »

The universality o f his vision a n d his call f o r ‘p ea ce at home, p e a c e in the world' m ade him on e o f the best known statesmen in the history o f the world. This is why other countries have issued * postage stamps expressing the affection r a n d respect in w hich h is m em ory is held. In the y e a r 1981, the centenary o f his birth, w hich was d ecla red Atatürk Y ear by UNESCO, Tunisia, M alaysia, a n d num erous o th er cou n tries issued Atatürk com m em oration stamps. One o f these was the 1.4 p o u n d denom ination stam p issued by Egypt, which as Enver S e d a t (w h o w a s a s s a s s in a t e d on 6 O ctober o f the sam e y ea r) sa id in his m em oirs, s y m b o lised th e lov e o f th e Egyptian people f o r Atatürk.. As the stam ps show, A tatü rk’s im por­ tance goes f a r beyond his role as soldier , a n d sta tesm a n . H e w as a m an w ho envisaged a world based on the prin ci­ ples o f amity a n d p eace. One o f his most 14

S K Y L IF E K A S IM

si

NOVEM BER 2 00 0


Bu kartlarla daha fazla uçacaksınız T ü r k Hava Yollan, 29 Ekim 2000 tarihinden itibaren avantajlarla dolu bir Frequ ent Flyer program ını hizmetinize sunuyor. “M iles an d M ile s ” adlı bu program sayesinde yapağınız her uçuş -ki buna THY’nin iç hat uçuşlan da dahil-, Türk Hava Yolları ile anlaşma yapan otelleri ve oto kiralama şirkederini kullanmak, size “M il" olarak geri dönecek. Sadece Türk Hava Yollan ile değil, American Airlines, Swissair, Sabena ve TA P (Air Portugal) ile katettiğiniz miller de Miles and Miles kartınıza eklenecek Aynca Türk Hava Yollan, Garanti Bankası ile işbirliği yaparak “Shop and M iles” adında bir de kredi kartı çıkaracak. Bu kart ile yapılan alışverişler “M irlerinizin çoğalmasına yardımcı olacak. Bu program çerçevesinde Türk Hava Yollan iki çeşit kart çıkartıyor. Bunlardan ilki yeni üye olanlar için hazırlanan Classic Card. 2 yaşından büyük her özel kişi üye olabileceği için sadece siz değil, çocuklannızın da kendi kartları olabilecek. İkincisi ise Elite Card. Miles and Miles program üyelerimiz bu karta ulaş­ tıklarında, aşağıdaki avantajlardan yararlanabilecekler.

E lite Card avantajları:

Ü ç ayda bir üyelerimize gönderilen hesap özederinde işlenmemiş uçuş/hizmet olması durumunda, söz konusu eksikliğin giderilmesi için; uçuşlara ait bilet ve biniş k a r tın ız ı, k o n a k la m a y a p tığ ın ız o te lle r d e n ve/veya oto kiralama şirkederinden aldığınız fatura ya da sözleşmeleri saklamanız gerekmektedir.

Mil kazandıran oteller: Dedeman * Diğer otel zincirleri ile anlaşma görüşmeleri devam etmekte.

Mil k a z a n d ır a n

o to

k ir a la m a ş i r k e t l e r i :

Decar, Sixt, Avis, Budget.

N eler kazanacaksınız? Bu program sayesinde kazandığınız milleri kendiniz harcayabileceğiniz gibi, istediğiniz b ir kişi için de kullanabilirsiniz. 20.000 mil biriktirip Avrupa’ya uçabilir, 5 0 .0 0 0 mil biriktirip A m erika’ya da gidebilirsiniz. Üstelik bu ücretsiz bilederi anlaşmalı havayollarında da kullanabileceksiniz. Ödül rezervasyonlarınızı T H Y Rezervasyon Merkezi’nden yapabileceksiniz.

• Uçuş rezervasyonlarında öncelik

Üyeliğiniz hem en başlıyor. • Ayn bankoda check-in

Türk Hava Yollan, Miles and Miles Programı başvuru formunda herkes için bir geçici üyelik kartı hazırladı. Bu formu Türk Hava Y olları’nın satış ofislerinden, check-in bankolarından veya acentalarından temin edebileceksiniz.

• C İP salonlanna giriş • 10 kg’lık ekstra bagaj hakkı • Kart sahiplerine özel danışma hattı M iles and M iles avantajlarından yararlanmak için rezervasyon aşamasında ve check-in esnasında üyelik numaranızı belirtmeniz gereklidir.

M iles an d M iles ile ilgili sorularınız için: M iles and M iles Cali Ç enter Tel : 0212 663 25 35 (Her gün 0 6:30-22:30) Faks: 0212 663 25 43 Elite Card Danışma H attı Tel : 0212 663 47 17 (Cim. ve Pz. hariç 08:30-17:30) Faks: 0212 663 63 56

U A A

AmcncanAMMt*

"S*

S w is s a ir / *

HOTELS & RESORTS

sab en a O

3 P

Po r t u g a l

V

^>EKc« AVİS Bud9el ş g a Süff

TÜRK HAVA YOLLARI


18 Mart 1998 tarihinde, Çanakkale Savaşları’ nın anısına çıkartılmış Ye­ ni Zelanda pullarının özel zarfı üzerinde Atatürk’ün şehit askerler için söylemiş olduğu sözleri (solda). Pakistan’ın, Atatürk’ün 25. ölüm yıldö­ nümü için çıkarttığı Anıtkabir pulu (altta). Atatürk portreli bir başka Pakistan pulu (en altta). / Atatürk’s message in memory of the for­ eign soldiers who fell at Gallipoli printed on the first day covers issued by New Zealand on 18 March 1998 in commemoration of the Gallipoli campaign (left). Stamp showing Atatürk’s Mausoleum issued by Pakistan on the 25th anniversary of Atatürk’s death (below). Another Pakistani stamp bearing a portrait of Atatürk (bottom). 2 5 TH D E A T H A N N I V E R S A R Y OF

1 1 880

K EM A L ATATÜRK

1938

p a is ; Nov.10,1963 P A K IS T A N P O S T A G E

tesinde dostluk ve barış ilkelerini benimsemiş bir dünya insanıydı. Onun barışçı felsefesini vurgula­ yan en güzel mesajlardan biri de dünya tarihinin en kanlı savaşlarından Çanakkale’de şehit düşmüş binlerce yabancı askerin anısına söyled iği sözlerd i. Bu sözler yıllar sonra, 18 Mart 1998’de, Çanakkale'de şehit düşmüş Anzak asker­ lerinin anısı için Türkiye ve Yeni Zelanda posta idarele­ ri tarafından ortaklaşa ç ı­ kartılan hatıra pullarının ilk gün damgalı posta zarfları üzerinde yer aldı: “Bu m em lekette kanlarını döken kahramanlar, bura­ da bir dost vatanın topra­ ğındasınız, huzur içinde uyuyunuz. Sizler M ehm et­ çik lerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlar­ dan evlatlarını harbe gön­ deren analar; gözyaşlarınızı silin iz, ev latların ız bizim bağrımızdadır. Huzur için­ dedirler. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız o l­ muşlardır.” Atatürk pulları, bir ulusun ona ve bıraktığı değerli anısına duyduğu sevgi ve saygıyı ifade ettiği gibi, onun bıraktığı eser ve ilkelere gösterdiği bağlılığın da bir simgesi haline dönüşmüştür. •

m oving m essages, em p h a sisin g p e a c e betw een nations, is his words spoken in memory o f the thou­ sa n d s o f fo r e ig n sold iers who f e l l a t G a llip o li, o n e o f th e blood iest ca m p aig n s in w orld history . On 1 8 M arch 1998, when stamps were issued jointly by th e T u rkish a n d New Z ealan d Post Offices in memory o f the A nzak soldiers who fe ll at G a llip o li, th e s e w o rd s w ere printed on the first day covers: “Those h ero es th a t s h e d th eir blood a n d lost their lives... You a r e now lying in the soil o f a frien d ly country. Therefore rest in peace. There is no difference betw een the Jo h n n ie s a n d the M ehm ets to us w h ere they lie side by side here in this country o f ours... You, the mothers who sen t y o u r son s fr o m fa r a w a y c o u n tr ie s , w ip e a w a y y o u r tears; y o u r sons a re now lying in ou r bosom a n d a re in peace. After having lost their lives on this lan d they have becom e our sons as w ell” A tatürk stam ps tell the story o f a le a d e r w hose world view, aspirations, a n d progressive ideas still guide Turkey today, m ore than h a lf a century after his death. »

* Turgay Tuna, yazar.

* Turgay Tuna is a freelan ce writer.

16 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 0 0 0


.

You will fly more with these cards S ta rtin g on O ctober 29, 2 0 0 0 , Turkish Airlines is offering you a Frequent Flyer Program that is full o f advantages. Joining this program called ‘M iles& M iles’, all your flights, including Turkish Airlines’ domestic flights, hotel stays and car rentals from partner companies, will return to you as “miles". You may also earn miles with your flights on Am erican Airlines, Swissair, Sabena and TA P (Air Portugal). Additionally, Turkish Airlines developed a ‘Shop a n d M iles’ co­ branded credit card in cooperation with Garanti Bank for our members residing in Turkey. You will collect m iles w hile sh o p p in g w ith th is card as w ell.

In order to credit your missing miles if any, please keep your tickets, boarding cards and the relevant documents belonging to the services o f partner hotels and car rental companies.

T here are 2 types o f cards in Miles&Miles Frequent Flyer Program :

W hat will you earn ?

The first level is the ‘Classic Card’ which will be sent to our Qualiflyer members and also anyone who would like to become a new member. Any person over the age o f two is eligible to becom e a m em ber in M iles& M iles Program. T h e second level is the ‘Elite C ard ’. M iles& M iles Members can acquire Elite card status by collecting a certain amount o f miles or flight segments each calendar year.

Priority in waiting list Check-in at Business class counters Private lounges 10 kg. o f extra baggage allowance Dedicated info-line

swissai ri

DEDEMAN

■g> HOTELS &

RESORTS

D ECA R REN T A CAR

sabena ©

C a r Rental Com panies: Decar, Sixt, Avis, Budget.

In M iles& M iles program, you may use your miles for yourself or for someone else. For example, you can have a free ticket within Europe for 2 0 .0 0 0 miles or a free ticket to America for 5 0 .0 0 0 miles. Furthermore, you can use these tickets on any o f our partner airlines’ services. Reservations for your award tickets, companion tickets and upgrades can be made at Turkish Airlines Reservation Center.

Your m em bership starts right away

For your questions about M iles an d M ile s:

T o ensure that the miles you earn are registered to your account correctly, please quote your M iles&M iles membership card number or present your card at the time o f check-in.

A*A

Dedeman Further partners to be announced.

Inside each M iles& M iles application form, there is a temporary membership card issued by Turkish Airlines. These forms are available at all Turkish Airlines Sales offices, agencies or at check-in counters.

Advantages o f the Elite Card: 1. 2. 3. 4. 5.

P a rtn er H otels:

Miles and M iles Call C enter Tel : 0212 663 25 35 (Everyday 06:30-22:30) Fax : 0212 663 25 43 E lite Card Inform ation Line Tel : 0212 663 47 17 (Weekdays 08:30-17:30) Fax : 0212 663 63 56

AIR

f a P i PORTUGAL

AVIS Bud9et Siler sûcr

TURKISH AIRLINES


Batı Karadeniz Bölgesi nde bulunan Küre Dağları, T he Küre M ountains in Turkey’s western B lack Sea görselliği ve doğal zenginlikleri açısından Türki­ region a re a p la c e o f aw esom e beauty a n d m agnif­ y e’nin sahip olduğu en önemli doğal alanlardan. icent wildlife. The western part o f these m ountains Ormanlarının doğallığı ve yaşlılığı, alanın büyük­ is o f particu lar im portance where the ag e a n d size lüğü, zengin biyolojik çeşitliliği, bünyesinde ba­ o f th e fo r e s ts , b io d iv ersity , a n d v a riety o f its rındırdığı yaban hayatının zenginliği ve endemizm endem ic w ildlife a re concerned, a n d f o r this rea­ ile ön plana çıkan Küre Dağları, Dünya Koruma son the World Wide Fund f o r Nature (WWFJ has Vakfı'nın (W W F) belirlediği Avrupa’nın acil ko­ listed the a r e a a s o n e o f a h u n d red fo r e s t Hot runması gereken yüz orman alanından biri. Küre Spots’ in Europe deserving priority conservation. Dağları Milli Farkı ise Küre Dağları nın batısında, The Küre M ountains N ational Park, situated here Kastamonu ile Bartın arasında kalan 34 bin hek­ c o v e r s a n a r e a o f 3 4 ,0 0 0 h e c t a r e s b e tw e e n tarlık bir bölgeyi kaplıyor. Karstik yapıya sahip K astam onu a n d Bartın. arazi ve bol yağış alan ormanla içindeki park, zi­ High rainfall in the a rea is on e reason f o r the lush yaretçilerine her mevsim benzersiz güzellikler su­ vegetation o f this forested park, whose spectacular nuyor. Karstik yapının burada sayısız mağara, de­ b eau ty is p a rtly a result o f the ka rst lim eston e rin kanyon ve şelalelerin oluşumuna neden oldu­ structure, which has created countless caves, deep ğu biliniyor. Bura­ gorges a n d w ater­ d aki en g ö rk em li f a l l s . O n e o f th e olu şu m lard an biri m ost im p r e s s iv e de P ın a r b a ş ı’na sights is the Valla Gorge n ear the vil­ bağlı Muratbaşı kö­ yündeki Valla Kan­ la g e o f M uratbaşı yonu. K an y o n , in P ın a rb a şı. The Devrekani ile Kangorge begins at the lıç a y ’ın b irle ş tiğ i co n flu en c e o f two rivers, the Devreka­ b ölged en başlıyor. Y an duvarları yer ni a n d its tributary th e K a n lıç a y , y e r b in m e tre y e y aklaşan ve girişi w h ich th em selv es s o n d e r e c e zor run throu gh d eep g orges. With ro ck olan kanyon, ancak w a lls risin g in uzaktan izlenebili­ yor. Kanyonun en p l a c e s to n e a r ly Bünyesinde barındırdığı yaban hayatının zenginliği ve endemik türler ile ön plana g ü z el g örü n d ü ğ ü 7 0 0 m etres in çıkan Küre Dağları, doğal ve yajlı ormanlara sahip. / The vast and ancient forests seyir noktasına Muheight, entering the of the Küre Mountains are home to a wide diversity of wildlife, including many endemic species. ra tb a şı k ö y ü n ü n gorge is practically 20 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 0 0 0


barojons

Yeni binyıl...yeni ufuklar/.yeni beklentilerjf.yeni teknoloji

Yeni binyılda, yeni ufuklar açabilm ek...yeni beklentilere

SkodaOctavia 2001

cevap v e re b ilm e k ...v e y e n i te k n o lo jile r k u lla n m a k gerekir... 20 0 1 m o d e l y e n i S k o d a O c ta v ia , tü m bu beklentiler gözönüne alınarak; ön ve arka tamponlarından, yan güvenlik barlarına... Neon efektli arka lambalarından, fren ve denge sistem lerine kadar üstün bir teknolojiyle sanki yeniden yaratıldı. İşlevselliği artırılan gösterge paneli ve bagaj hacm i küçültülm eden, arka koltuk bö lü m ü n d e sağlanan 22 m m îık ekstra genişliL.gibi pek çok yeniliklerle; y e n i S k o d a O c ta v ia , y e n i b in y ilin y e n i o to m o b ili.

Türkiye Distribütörü Y iic e A u t o A Ş E 5 K a ra y o lu , G ü ls u y u K ö p rü s ü çıkışı, M a lte p e - İs ta n b u l Tel: ( 0 2 1 6 ) 3 8 3 8 0 8 0 Faks. 3 8 3 8 0 31

0 ( T fi 0 I rl "Tutkuyu ya ra ta n a y rın tıla rd ır"

İ n te r n e t t e S k o d a : w w w .s k o d a .c o m .tr v e w w w .s k o d a -a u to .c o m

e - m a il: d e s te k @ y u c e a u to .c o m .tr

A d a n a : H a ka n ( 0 3 2 2 ) 4 2 8 18 6 8 A d a p a z a rı: K u v eloglu ( 0 2 6 4 ) 2 7 5 4 7 15 A n k a ra : B e n g i/S ite le r ( 0 3 1 2 ) 353 3 6 0 0 • B e n e iA e n im a h a lle (0 3 1 2 ) 3 4 3 8 6 8 6 A n ta ly a : Çag ( 0 2 4 2 ) 3 4 0 4 9 4 9 B o d r u m : M . R üştü ö z e r H alefleri (0 2 5 2 ) 3 1 6 0 0 45 B u rs a : K e stelli B o z k u rt (0 2 2 4 ) 25 7 32 3 2 Ç o rlu : E roğulları ( 0 2 8 2 ) 6 7 3 3 0 53 Ç o ru m : Yaşar ( 0 3 6 4 ) 2 2 4 5 6 0 9 E s k iş e h ir: Ö z te k in ( 0 2 2 2 ) 231 16 77 G a z ia n te p : B e le m ir ( 0 3 4 2 ) 3 2 2 0 0 39 İs ta n b u l: A tik /B a y ra m p a ş a ( 0 2 1 2 ) 4 1 8 51 0 0 G ü v e n /B a h ç e lie v le r (0 2 1 2 ) 6 7 7 6 2 8 2 • E s a l/B o s ta n a ( 0 2 1 6 ) 372 67 30 • K o c a m a n /C e v iz li ( 0 2 1 6 ) 4 4 2 18 16 • R o ta /G ö z te p e (0 2 1 6 ) 3 4 8 8 8 8 8 • R ota/K azasker (0 2 1 6 ) 361 74 9 4 • P a m u k ç u /K a d ık ö y ( 0 2 1 6 ) 3 3 9 4 4 2 4 • Yüce M o to r/M a lte p e (0 2 1 6 ) 3 8 3 9 8 0 3 • U lu g ö l/Ü m ra n ry e (0 2 1 6 ) 3 2 8 01 10 • C e n k /A ltu n iz a d e (0 2 1 6 ) 3 4 3 8 8 8 8 • C e n k /Ü s k ü d a r (0 2 1 6 ) 3 3 4 2 9 21 İz m ir: D o n a tım /K a ra ta ş (0 2 3 2 ) 4 2 5 34 6 2 • D o n a tım /K a ra b a ila r (0 2 3 2 ) 2 5 4 18 4 0 İz m it: Ekşioğlu ( 0 2 6 2 ) 3 4 9 4 2 9 6 K a y s e ri: G ü m ü ş ( 0 3 5 2 ) 3 3 2 3 3 4 3 K o n y a : Ergun (0 3 3 2 ) 2 4 5 7 8 4 4 • K o n m a r ( 0 3 3 2 ) 2 3 4 14 31 M e rs in : Çil ( 0 3 2 4 ) 3 2 6 4 6 8 4 S a m s u n : Ş ahin ( 0 3 6 2 ) 4 4 7 4 4 8 0 T ra b z o n : S ay ito ğ lu ( 0 4 6 2 ) 3 3 4 2 8 16 U ş a k : Ç ağdaş ( 0 2 7 6 ) 2 2 7 3 6 71 T ü r k iy e D is t r ib ü t ö r ü Y ü c e A u t o M o t o r l u A r a ç la r T ic a r e t A Ş b ir Y ü c e A u t o A Ş v e D O H A Ş D o ğ u ş O t o m o t iv H o l d i n g A Ş k u r u lu ş u d u r .


Azdavay, Nalbantoğlu Mahallesi’ nin yanıbaşındaki geni] çayırlıklar doğa gezileri için ideal (üstte). Suların karsit kayaları oymasıyla oluşan dereleri Pınarbajı’nda da görebilirsiniz (altta solda). Bölgede küçük bir alanda birçok ağaç türü bir arada bulunuyor (altta sağda). / Azdavay is a large pasture near Nalbantoğlu ideal for nature walks (above). Streams which have worn a course through the rocks can be seen at Pınarbaşı (below left). Many different species of trees can be seen in a small area of the woods here (below right).

mahallesi Valla’dan alınan bir rehberle, zaman za­ man orman içinden geçen bir rota izleyerek, yak­ laşık yirmi dakika süren bir yürüyüşten sonra ulaşılabiliniyor. Bu nokta eşsiz bir görüntüye sahip: Sağ tarafınızda Devrekani Çayı nın aktığı kanyon, solda Kanlıçavin geldiği kanyon. Seyir noktası iş­ te bu iki kanyonun birleştiği yarımadanın ucunda. Önünüzde ise iki çayın birleşerek Devrekani Çayı olarak devam ettiği, yaklaşık 700 metre yüksekli­ ğinde kireçtaşı duvarları olan kanyon yer alıyor. Devrekani Çayı, Karadeniz’e dökülene kadar kan-

impossible, but a m agnificent view o f the entrance can be h a d fro m n ea r Valla, a neighbourhood o f Muratba§i village which is situated high above the ju n ction o f the gorges. A gu ide fro m the village can show you the way to the best vantage spot, which takes a w alk o f aro u n d 2 0 minutes, partly through forest, to reach. From here there is a n unforgettable view o f both the D evrekdn i a n d K an lig ay gorges, a n d o f the mouth o f the Valla Gorge with its towering lim e­ ston e walls. The low er rea ch es o f the D evrekdni


T H E O N L Y H O T E L W I T H FIVE STARS I N T H E B L A C K SEA R E G I O N ! ★ In the c e n te r o f the h is to ric a l a n d n atu ra l b e a u tie s

★ O n o n e o f the m ost e x c itin g p oin ts o f the S ilk R^>ad, b e tw e e n m illio n tones o f g re e n . 1 6 0 room s w ith 3 3 0 b e d s in c lu d in g the suits, p ro v id in g a p e rfe c t c o m fo rt.

3 '

^

R estaurants, Bars a n d Pubs servin g v a rio u s tastes o f b oth T urkey a n d the w o rld .

1

M a n y fa c ilitie s w ith the B ea u ty C e n te r, Turkish Bath, S a u n a , S w im m in g P o o k a n d Fitness C e n te r.

M aruş Cad. No: 9 T R A B Z O N T e l: 0 4 6 2 3 2 6 8 4 0 0 - 0 4 6 2 3 2 6 9 7 8 5 F a x : 0-


Nemli-ılıman kuşağın hâkim olduğu Küre Dağlarfnda sarp kayalıklar dahil her yerde orman örtüsünü görebilirsiniz (üstte). Ilıca köyü, şelalesi, deresi ve zengin bitki örtüsü ile Küre Dağları’nın en güzel yerlerinden (altta solda). Valla Kanyonu’nu oluşturan iki koldan biri olan Kanlıçay (altta sağda). In the temperate rainy climate of the Küre Mountains trees grow everywhere, even clinging to the steep rocky terrain (above). The village of Ilıca, with its waterfall, river and lush vegetation, is one of the loveliest spots in the mountains (below left). The River Kanlıçay which forms one branch of the Valla Gorge (below right).

yon içinden akmaya devam ediyor. Bu kanyon ve diğer kanyonların sarp kayalıkları, yırtıcı kuşlar için çok uygun yaşam ortamları sağlıyor. Kartal, akbaba, atm aca, delice doğan, kerkenez, şahin bölgede yaşayan yırtıcı kuşlardan bazıları. Valla Kanyonu nun kuşbakışı en iyi görüldüğü diğer yer ise Kayadibi köyü. Mutlaka rehberle yapılması gereken ve iki saati aşan zor bir tırmanıştan sonra ulaşılan seyir yeri, tüm yorgunlukları unutturacak kadar güzel. Milli parkta, kayaların karstik yapı­ sından dolayı çok sayıda mağara bulunuyor. Bun­ lardan en önemlisi Sorkun Yaylası’ndaki uluslara­ rası üne sahip Ilgarini Mağarası. 1250 metre yük­ seklikte bulunan mağaraya Sorkun Yaylası’ndan

river flow s down here to eventually p o u r into the B lack Sea. This wild a n d lonely a rea is hom e to m any birds o f prey, including eagles, vultures, f a l ­ cons, hawks, sparrowhawks, bobbies, a n d kestrels. For a view down into the gorge you must start out fro m K ayadibi village. Taking a gu ide is essential f o r this difficult clim b o f over two hours. But the view w hen you arrive is worth a ll the strenuous effort. Most fa m o u s o f the m any caves in the n ation al p a rk is Ilgarini Cave situated at Sorkun Yayla. A two h ou r h ike through forest fro m Sorkun brings y ou to this cav e o f in tern ation al celebrity at an altitude o f 1250 metres. The walk is a pleasu re in


W

e

A

D R E A M

a

r

e

F A C T O T

he

o u r

m o m e n t

d r e a m

OTHERS

( + 90

c o m e

m a ke

t r u e

,

S T A R T M A K I N G UP

THOUSANDS

T e l:

w e

R Y

224)

OF NEW ONES.

441

1330

h t t p :/ / w w w .s a y d a m .c o m .t r

(p b x )

Fax:

( + 90

224)

441

1335

e - m a il: s a y d a m @ s a y d a m .c o m .t r


Valla Kanyonu zaman zaman bin metreye yaklaşan kaya duvarları ile eşşiz güzellikler sunar (üstte solda). Sonbaharla birlikte kayın ormanlarında ye­ lil, sarı ve kahverenginin her tonu görülebilir (üstte sağda). Ağaç kızaklar otların engebeli arazide toplanmasına yardımcı oluyor (altta). / The rock walls of the Valla Gorge rise in places to nearly a thousand metres to form a scene of wild beauty (above left). In autumn the beech forests take on brilliant hues of green, yellow and brown (above right). Wooden sleds are used to gather hay in this rugged terrain (below).

iki saatlik bir orman içi yürüyüşü ile ulaşılıyor. Geniş yapraklı ormandan başlayıp iğne yapraklı ağaçların karıştığı yerlerde sona eren bu yaşlı or­ manda yapılan yürüyüş sizi doğayla baş başa bı­ rakıyor. Girişi eğrelti otlarıyla kaplı Ilgarini Mağa­ rası, rahatlıkla gezilebilen kuru bir mağara. Mağa­ radaki iki galeriden biri yüksek tavanlı. Burada çok sayıda sarkıt ve dikit bulunuyor. Sol taraftaki diğer geniş galeride ise, G eç Roma ve Erken Bi­ zans dönem ine ait olduğu söylenen çok sayıda m ezar var. M ezarlardan sonraki eğim in bitim i sonsuzluk hissi uyandıran bir uçuruma açılıyor. Bu karanlık düşüş yaklaşık 250 metre. Küre Dağları nda gezerken dikkati ilk çeken şey­ lerden biri de bitki örtüsünün zenginliği. Bölgede yaklaşık binin üzerinde bitki türü bulunuyor, llk-

itself passing first through an cien t deciduous f o r ­ est, a n d then a s y ou clim h h ig h er a m ixture o f d e c id u o u s trees a n d c o n ife r s . The m o u th o f Ilgarini Cave is h id d en b eh in d fern s. It is a dry cav e presenting no obstacles f o r visitors without special equipment. One o f the caverns has a high r o o f a n d con tain s m an y stalactites a n d sta la g ­ m ites. The la r g e r c a v ern on th e left c o n ta in s numerous graves dating fro m the late Rom an a n d early Byzantine periods. Beyond the graves, how ­ ever, the cav e flo o r slopes dow n to the edge o f a p recipice, w hose d a rk depths a p p e a r bottomless. The truth is no less chilling, as it is a drop o f 250 metres. A nother fascin atin g aspect o f the Küre Mountains is the w ide variety o f trees a n d flow ers. There are


-

Yatırımınız ve iş alalımız ne oftırsa olsun, gerçekleşmesini istediğiniz tüm hayalleriniz için bütün gücümüzle yanınızdayız.

İS L E A SIN G ♦

İŞ G E N E L F IN A N S A L K İR A L A M A A.Ş. Büyükdere Cad. 100-102, Maya Akar Çenter Kat: 11 Esentepe 80280 İstanbul Tel: (0212) 288 90 90 Faks: (0212) 288 95 00 E-mail: ¡sleasinggenel@ isleasing.com .tr Web Site: www.isleasing.com .tr


Küre Dağları’nın topografik özelliklerinden dolayı, yörede kırsal yerle­ şim yaygın (üstte). Uluslararası üne sahip llgarini Mağarası’na iki saat­ lik bir yürüyüşten sonra varılabiliyor (üstte sağda). Bölgede çok sayıda ve türde orkide bulunuyor (sağda). / Many villages are scattered through the Küre Mountains (above). The llgarini Cave is one of the most fascinating sights of the region, but can be reached only after a strenuous hike (above right). There are many species of orchid in the region (right).

over a thousand plan t species in the area, a n d in spring the m eadow s a r e carp eted with colou rfu l flo w e r s o f m an y kin ds, in clu d in g o rch id s a n d lilies. Trees species a re also very varied. Not surpris­ ingly, th erefo re, th ese m o u n ta in s a r e h o m e to num erous wild anim als. O f Turkey’s total o f 130 sp e c ie s o f m a m m a l, 4 0 a r e to he f o u n d here, including the brown hear ; otter, wolf, roe deer, red deer, wild boar ; fox , marten, badger a n d hare. The inaccessibility o f m uch o f this m ou n tain range, with its karstic structure, g reat forests a n d deep valleys is on e o f the m ain reasons f o r the preserva­ tion o f its wild life. The pictu resqu e villages o f the region, with their houses m ain ly built o f logs, seem like a n atu ral extension o f the la n d sca p e. The fir s t in d ication that you a re approaching a village is the sight o f women in colourful costum e busy in the fields. At first you im agine that they are dressed up f o r som e special occasion, but later you realise that this is their ordinary daily dress, perhaps inspired by the m a n y - c o lo u r e d flo w e r s w h ich b lossom in th e m eadow s a n d woods arou n d them. •

baharda düzlükler büyük çiçek toplulukları ile donanıyor. Burada çeşit çeşit orkideleri, zambak­ ları, ağaç türlerini görmek olağan. Küre Dağları yaban hayatı açısından da büyük önem taşıyor. Bu bakir dağlar, Türkiye’de yaşayan yüz otuz me­ meli türün kırkına ev sahipliği yapıyor. Bunlar arasında bozayı, susamuru, kurt, geyik, karaca, yaban domuzu, tilki, sansar, porsuk ve kır tavşa­ nını sayabiliriz. Karstik yapısı, geniş ormanları ve derin vadileri yüzünden ulaşımın zor olması da buradaki yaban hayatının korunmasında önemli bir etken. Daha çok kırsal yerleşimin ağırlıkta ol­ duğu Küre Dağları’nda kütüklerden yapılma ev­ lerden oluşan köyler, doğanın bir parçası gibi. Bir köye yaklaşırken dikkati tarlalarda durmaksızın çalışan rengârenk giysili kadınlar çekiyor ilkin. Onları önce bayramlıklarını giyinmiş de çalışıyor sanırsınız. Ama, köye geldiğinizde tüm kadınların birbirinden farklı renk renk giysiler içinde oldu­ ğunu görürsünüz. Normal yaşam ın bir parçası olan bu renkli giysilerin ilham kaynağı, Küre Dağlan’nın renkli çiçekleri ve nadide güzellikleri ol­ malı. •

* Ali Ihsan Gökçen is a photographer.

* Ali İhsan Gökçen, fotoğrafçı. 28 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 00 0


i

n

t

Tepe ta s a rım

P r o je

e

r

i

o

r

çağdaş

e ğ itim le r in i

y a k ın d a n t a k ip e d e r e k m ü ş t e r i l e r i n i n ih t i y a ç l a r ı n ı e n iy i ş e k i ld e

k a r ş ı la y a c a k

d i n a m ik

ve

f o n k s iy o n e l t a s a r ı m la r ı S a c e a g ib i d ü n y a m a r k a la n il e d e s t e k le m e k te d ir .

TEPE

PROJE

UYGULAMA

ve

P A Z A R L A M A TİCARET

A.Ş.

MERKEZ / HEAD OFFICE: Çetin Emeç Bulvarı 8. Cad. No: 20 Öveçler ANKARA T el: (312) 479 51 31 Fax: (312) 479 51 45-46

MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: Levent Caddesi No:44 Levent İSTANBUL Tel: (212) 283 54 00 pbx Fax: (212) 283 58 01

EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: Teknik Malz. Merkezi 1201 Sok. 1 7 /A Yenişehir İZMİR T e l: (232) 458 53 23 Fax: (232) 458 62 22

AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: Yeni Lara Yolu, T evfik Çimen St. A Blok Kat: 1 ANTALYA T e l: (242) 323 42 34 Fax: (242) 323 54 48

ÇUKUROVA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: Cemalpaşa Mah. Vali Yolu 6. Sk. Nezih Apt. No:34 Kat:2 ADANA T e l: (322) 459 59 72 Fax: (322) 459 59 73


g

2 3 Q ( li

Ş

O n e reason why historic m onum ents h o ld such m agic f o r us, is surely the thought that centuries before people stood on exactly the sam e spot look­ ing at the sam e building. The inspiration f o r this article was a draw ing o f Am asra Castle’s Genoese G ate ex ecu ted in 1 8 4 7 by Ju les Laurens. Every d etail o f the stonew ork c a n be discern ed on the fa d e d paper. A w om an beside the g ate hides shyly beh in d h er veil, a n d on the other side a n elderly m an sits on the threshold staring abou t him fie r c e ­ ly. Seeing this beautiful old gate in Laurens’ draw-

Tarihi eserler karşısında büyülenişimizin bir n e­ deni de, tam da bizim durduğumuz noktadan yıllar, yüzyıllar önce kim bilir hangi gözlerin on ­ ları seyre daldığını düşünmemiz değil midir? Bu yazı da Amasra Kalesi’ndeki çok sevdiğim C ene­ viz K ap ısı’nın 1 8 4 7 ’de Ju le s Laurens adlı bir Fransız tarafından yapılm ış resm ini görm em le başladı. Taştaki işçilik solgun kâğıtta da kendini gösterm işti. Kapının yanındaki kadın ü rkekçe peçesinin ardına saklanıyor; diğer yandaki ihti­ yar adamsa eşiğe oturmuş, sert bakışlarla etrafı

ova’nın merkezi ve bazı aile armalarını bir arada gösteren Amasra’daki Ceneviz Kapısı ve aynı kapının Laurens tarafından çizilmiş resmi. Genoese Gate, which bears the armorial devices of Genoa and some of its citizens, and the drawing by Laurens.

32 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 0 0 0


Hayırlı İşler, Güvenli Alışverişler! İnternette alışveriş büyük kolaylık, b iliyorsu n u z. B ir de şu güvenlik sorunu olm asa, d iy o rsu n u z! K red i kartı bilg ilerin i öyle uluorta açık lam ak kim senin cesaret ed eb ileceğ i bir şey d eğil, diy o rsu n u z. B iz de size internette güvenli bir kredi kartı versek, diyoruz. Ş im di ne d iy o rsu n u z?

Kentwebcard nedir? • Kentwebcard internetten alışveriş, telefonla sipariş ve katalogdan sipariş için kullanabileceğiniz, asıl kredi kartınıza bağlı bir ek karttır. • %100 güvenlidir. • İnternette risksiz alışveriş yapmanızı sağlar. • Asıl kredi kartı bilgilerinizi saklı tutarak sizi korur.

Avantajları nelerdir? • Kentwebcard ücretsizdir. • Kredi kartı bilgilerinizin ele geçirilmesi riskine karşı on-line alışverişlerde limitinizi kendiniz belirleyebilir ve güvenliğinizi sağlayabilirsiniz. • Kayıp/çalıntıya ve kötü niyetli kullanımlara karşı sigortalıdır.

I

Nasd sahip olabilirim? • Herhangi bir şubemize gelerek Kentwebcard başvuru formunu doldurduktan sonra müşteri temsilcinize teslim edebilirsiniz. • İsterseniz, www.kentbank.com.tr adresini tıklayarak, başvuru formunu ekranınızda doldurabilirsiniz. • Kentwebcard’ınız en kısa sürede adresinize teslim edilecektir.

KENTBANK w w w . k e n t b a n k . c o m . t r

GENEL MÜDÜRLÜK Süzer Plaza - Elmadağ Askerocağı Cad. No: 15 80200 Şişli - İstanbul Tel: (0212) 334 34 34 Faks: (0212) 334 33 34 ___________ Kentbank Müşteri Hizmetleri Tel: (0212) 334 30 66 Faks: (0212) 334 31 57

\loKENT2 »: (0 2 1 6 ) ı(v» 04 04 kentbank@ ken tbaıık.coııı.tr


Altta, “ Sinop Kalesi” eskizi. Resimdeki burçların hepsi bugün ayakta. Aralarına üstte görülen eski Sinop Cezaevi’nin bazı binaları yapılmıj. Önden üçüncü burcun yanında ise cezaevinin giri§ kapısı yer alıyor. / Below, the drawing of Sinop Castle. All the towers shown here are still standing, although some new buildings belonging to former Sinop Prison have been constructed between them. The entrance to the prison is next to the third tower from the front.

ing in vested it with f r e s h m e a n in g f o r me. It was the begin­ ning o f my fa s c in a ­ tion with the threey e a r jo u r n e y on w hich Ju les Laurens set o u t 1 5 3 y e a r s ago. F or m ost o f us it is h a r d to u n d erstan d how travellers o f the p a s t left everythin g b e h in d to v e n tu r e in to th e u n k n ow n . We d ecid ed to trace part o f the long jo u r­ n ey m a d e by J u le s L a u r e n s a n d h is c o m p a n io n s in the hope that som ething o f th e sp irit w h ich m o v ed them m ight b e w h isp ered to us despite the passage o f

süzüyordu. Ceneviz K ap ısı yeni bir an ­ lam kazanm ıştı b e ­ nim için: Laurens’ın b u ndan yüz elli üç yıl ö n c e ç ık tığ ı üç yıldan fazla sürecek olan olağanüstü se ­ rüvenine doğru açı­ lıyordu artık. B iz le r, g e z g in le rin her şeyi geride bıra­ kıp bilin m eyene gi­ dişini anlamakta da­ ima güçlük çekeriz. Bu kez, aradan g e ­ çen bunca yıla rağ­ men belki sırrını ku­ lağımıza fısıldar diye Laurens ve yol arka­ daşlarının uzun yol­ c u lu k la r ın ın Riv a ’d an T r a b z o n ’a u zanan bölü m ünü n p e ş in e d ü ştü k . La-

I

34 S K Y L IF E K A S IM —J>- N O V E M B E R 2 0 0 0


JAGUAR TH E ART o /P ER FO R M A N C E

Y E N İ BİR S T İL , Y E N İ BİR H E Y E C A N V E Ç O K ESKİ B İR T U T K U ... Büyüleyen hatları, zarif çizgileriyle kesinlikle bir Jaguar. Sanat eseri bir teknoloji ve ateşli bir tutkunun kusursuz bileşimi. Nefesinizi kesecek bu modern klasik, yeni neslin ilk örneği: Yeni Jagu ar S-TYPE. Güçlü, heyecanlı ve tutkulu. Her zamanki gibi.

S-TYPE V6 3.0 anahtar teslim fiyatı 63.000.- USD

CQ

O R T A K LA R OTOM OTİV T ü r k iy e G e n e l D is t r ib ü t ö r ü

THE N E W JAGUAR S-TYPE.

E tile r Show room : (0 2 1 2 ) 2 6 2 0 0 3 8 / 2 6 2 31 15 Tarabya Show room : 10212) 2 6 2 41 0 9 Kartal Show room : (0 2 1 6 ) 3 0 6 4 7 3 0 (4 hat)


so m a n y y e a r s . We f o l ­ low ed in his footsteps fro m th e tow n o f R iva on the western B lack Sea coast as f a r as Trabzon, wondering how much w ould he left o f the im posing walls, street f o u n t a in s , a n d h o u s e s which he h a d recorded in such meticulous detail. L au ren s w as horn into a fa m ily o f artists, a n d after completing his own train­ in g a r r iv e d in P a r is in 1842 at the a g e o f 1 7. In 1845 he was disappointed w hen the historical la n d ­ scapes he b a d entered in a com petition f a i l e d to win an y prizes, but his meeting with geographer a n d sch olar X avier H om m aire d e Hell was to chan ge his life. The French government h a d appointed De Hell to carry out a geographical a n d historical survey o f the countries bordering the B lack a n d Caspian seas. After o n e y e a r spent in p rep ara tio n , De H ell a n d the 21 y ea r-o ld artist Ju les Laurens set out fro m Toulon on 18 May 1846 on their w ay to Turkey a n d Persia. A fter a r r iv in g in Is ta n b u l, L a u r e n s r o a m e d

urens’ın yol hikâyesi nasıl başlam ıştı? G örkem li sur­ lardan sokaktaki çeşm eye, evdeki süs eşyasından bir konaktaki bezem eye kadar her şeyi belgeleyen resim­ lerde gördüklerimiz bugün yerinde duruyor muydu? Sanatçı bir ailenin çocuğu olan Laurens, resim eğitimi aldıktan sonra, on yedi ya­ şında Paris’e gelir. 1845’te tarihsel konularda yapılmış manzara resimlerinin katıl­ dığı y arışm ad a b a şa rısız oluşu cesaretin i kırsa da, co ğ rafy acı ve bilim insanı Xavier H om m aire de Hell ile tanışm ası hayatını d e­ ğiştirir. Fransız hüküm eti D e Hell’e Karadeniz, Hazar Denizi ve bu deniz­ leri çevreleyen ülkelerde coğrafya ve tarih alan­ larında bilimsel araştırmalar yapma görevini ver­ miştir. Bir yıllık ön araştırma ve incelem e devre­ sinden sonra, Anadolu ve İran yolculuğu için 18 Mayıs 1846’da Toulon’dan yola çıkan De Hell ve eşinin yanında 21 yaşındaki ressam Ju le s La­ urens da vardır. Laurens, yol arkadaşlarıyla birlikte ö n ce Istan-

Sinop’taki Pervane Medresesi, kesme taş yapısıyla Selçuklu mimarisinin tipik örneğidir. Laurens’ın {iziminde görülen ahşap malzeme ve şadırvan çoktan yerini betona bırakmış. / Pervane Medrese in Sinop is a typical example of Seljuk stone architecture, but the wooden şadırvan fountain visible in Laurens' drawing have long since been replaced by concrete.

36 S K Y L IF E K A S IM -«Jh». N O V E M B E R 2 0 0 0


f .

U>

m

.

" ■ H :

Geleneksel halk mimarisinin ürünü, Ünye’deki Hazinedaroğlu Konağı (üstte solda) artık yok. Konaktaki bezemelerden bir detay (üstte sağda). Yeşilırmak’ın bir kıyısından diğerine dev bir kırkayak gibi uzanan tahta köprüsüyle Çarşamba eskizi (altta). / Hazinedaroğlu House, which is no longer standing today, was a magnificent example of vernacular architecture in Unye (above left). Detail of the house’s decoration (above right). The drawing of Çarşamba, showing a wooden bridge stretching like a centipede from one bank of the Yeşilırmak to the other (below).

through the city sketching its walls, mosques, fo u n ­ tains, a n d tombs. He described the city a s ‘utterly enchanting, a n d like a vision out o f the A rabian Nights’. Their next stop was İzmit, whose an cien t walls were then still standing, Lake Sapan ca with its R om an bridge, İzn ik fo u n d e d by a m erm aid, a n d Bursa, on e o f the forem ost sources o f inspira­ tion f o r Orientalist artists. Between 2 0 Ju n e a n d 24 August 1847 they travelled fro m Riva to Trabzon via Ereğli, Amasra, Sinop, Gerze, Çarşam ba, Ünye, B olam an, a n d Tirebolu. Laurens’ ability to sketch quickly a n d accurately, com bin ed with De H ell’s scientific guidance, m eant that each draw ing was a rem arkable docum ent. One draw ing which b a d us p u zz led depicted Sinop Castle. With its double walls a n d am ongst so m any towers, we cou ld not work out the spot on which the artist h a d stood. Finally we identified the m ag­ n ific e n t s t o n e tower in the p ic ­ tu re w ith o n e th a t h a d in L a u r e n s ’ tim e been v is ib le fr o m th e g ro u n d s o f o ld S in op P rison now empty a n d open to the p u b ­ lic. Laurens h a d don e his picture fr o m a sp o t n ea r the prison,

bul’un her tarafını dolaşarak; surların, camilerin, çeşm elerin, mezarların resimlerini yapar. İstan­ bul onun için “Bütünüyle büyülü, Binbir G ece Masalları’na layık bir kent”tir. İstanbul çizimlerini, eski surlarıyla İzmit, Roma Köpriisü’yle Sa­ panca Gölü, bir denizkızının kurduğu İznik, or­ yantalistlerin en önemli esin kaynaklarından biri olan Bursa izler. 20 Haziran-24 Ağustos 1847 ta­ rihleri arasında Riva - Ereğli - Amasra - Sinop G erze - Çarşamba - Ünye - Bolam an - Tirebolu Trabzon hattı gezilir. Laurens’ın hızlı ve doğru eskiz yapabilm e yeteneğine D e Hell’in bilimsel yönlendirişi de eklenince, ortaya her biri belge­ sel değer taşıyan eskizler çıkar. Bunlardan birinin yapıldığı yeri bulmamız hayli zor oldu. Eskizin adı “Sinop Kalesi”ydi ve çifte surlu Sinop’ta onca burç arasında nereden çizil­ diğini bir türlü çıkaramıyorduk. Resimdeki güze­ lim taşlı burcun geçti­ ğimiz yıllarda boşaltı­ lan ve artık bir müze gibi gezilebilen Sinop C ezaevi’ne düştüğünü ve önünün de bir ya­ pıyla kesildiğini anla­ yınca her şey çözülüverdi. Laurens resmini bu gü n ce zaev in in sı­ n ırla r ı iç in d e k a la n yerden yapmıştı. B ir d iğ e r e s k iz i ise, Yeşilırm ak’ın bir kıyı­ sın d a n d iğ e rin e d ev

37 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 0 0 0


Laurens, servileri, kıvrıla kıvrıla giden patika yolları ve mezar taşlarındaki işçilik nedeniyle Osmanlı mezarlarına ayrı bir ilgi göstermiş. Sağdaki eski­ zin adı da, arkada Gülbahar Hatun Camii görünmesine rağmen “ Trabzon’da Mezarlık” tır. Caminin bugünkü görünüşü (üstte solda). “ Eğin’de Fırat Üze­ rinde Köprü” eskizi (altta). / Laurens was particularly interested in Ottoman cemeteries, with their winding paths and carved tombstones. The draw­ ing seen right is entitled ‘Cemetery in Trebizond’, although Gülbahar Hatun Mosque dominates the drawing. This mosque as it is today (above left). Drawing of the bridge over the Euphrates at Eğin (below).

but the view o f the tower was now hidden behin d a m od em building. Another draw ing was o f Ç arşam ba a n d show ed a w ooden bridge exten din g like a huge cen tipede across the River Yeşilırmak. In Ünye we fo u n d no trace o f the exquisite Ünye Palace, on ce on e o f the largest a n d most m agnificent stately hom es in the B lack Sea region. It h a d been destroyed by fire, so lived on only in Laurens’ drawings. The B lack Sea coast is h au n ted by tragic tales o f seam en who set o ff never to return. In B olam an, Laurens h a d depicted the house o f Mehmet, a sea captain w hose house stood like a white hat on top o f a ru in ed tow er. Years h a d p a ssed , a n d the waves h a d brought b a c k nothing but s a n d a n d shells to M ehm et’s m ourning relatives. We fo u n d the tower which looks so tall in Laurens’ drawing h a lf buried in sand. When we arrived at T ra b z o n , o u r la st stop, w e s a w th a t th e c ity had c h a n g e d a lm o s t beyond recognition, m a k in g it w as ex trem ely d iffic u lt to id e n t ify th e p laces in the draw ­ in g s. N ew ro a d s , draw n a s i f with a g ia n t ru ler, h a d been built along the coast.

bir kırkayak gibi uzanan tahta köprüsüyle Çar­ şam ba’yı gösterir. Ahşabın ve renklerin dile gel­ diği Ünye Sarayı bir yangınla yok olsa da, bir za­ m anlar Karadeniz B ö lg esi’ndeki konakların en büyük ve en görkem lilerinden biri olarak Laurens’ın resimlerinde yaşıyor. Gidip de dönm eyen kaptanların hüzünlü hikâ­ yeleriyle doludur Karadeniz. Bolam an’da beyaz bir şapka gibi, yıkık kale burcunun üzerine ko­ nan evde de Mehmet Kaptan’ın yası tutuluyor ve anlaşılan g eçen yıllar boyunca dalgalar, ondan geriye sadece kum ve deniz kabuklarını getiri­ yor: Laurens’ın çizimine göre evin hayli yüksek o lan bu rcu bu gü n n e re d e y se y arısın a k ad ar kumla dolu. Karadeniz yolculuğunun son limanı olan Trabzon eskisinden öylesine uzak ki, çizimlerdeki halini tanımakta güçlük çekiyoaız. D eni­ zin şehri kucakladığı kıyılardan “dev bir cetvelle çizg i ç e k e r g ib i” y o llar g eçirilm iş. U n u tm a d a n . L a­ urens o yıllardaki kentlerin, kasaba ve köylerin genel görünüm lerini ç i­ zerken oralardaki hayatı da atlam a­ mış: Köprü varsa üzerinden bir atlı g eçe r; n eh ir v ar­ sa , h e le d e F ı­ rat’sa, bir kıyıdan d iğ e r in e g e ç iş

38 S K Y L IF E K A S IM

- . j» .

NOVEM BER 2 0 0 0


Trabzon’daki Ayasofya Camii (üstte). Bu eski Bizans kilise­ sinin doğu cephesindeki bir duvarda hayli ilginç gemi çizimleri var. Laurens’ın en küçük ayrıntıyı bile seçebilen bakışı, gemiler üzerinde de gezindi mi bilinmez. / Ayasof­ ya Mosque in Trabzon (above). There are some fascinating drawings of ships on the east façade of this former Byzantine church. Perhaps Laurens noticed them too, with his eye for detail.

d erd i h aşlar; kale k ap ısın d an k en te hararetli sohbetlerle girilir; Diyarbakır Surları önünde yol­ cu lar d eveleriy le birlikte yem ek ve d inlenm e molası verir. Yaşam telaşı daima sürer. Ahşap oymacılığın inceliği, bezem elerdeki motif zenginliği ile geleneksel halk mimarisinin ürünle­ ri olan G erze’deki dükkânlar, Ünye’de Hazinedaroğlu Konağı, Tirebolu’da Kelalioğlu Sarayı artık yok. Hepsi kentlerin ve kasabaların belleklerinde kaldı. Tarihin yüzünde ise, Jules Laurens’ın çizdi­ ği resimlerin çizgileri ve renkleri duruyor. •

In bis views o f the cities, towns a n d vil­ lages through w hich h e passed, Laurens always included glimpses into the life o f the time. I f h e drew a bridge, there was sure to be a horsem an crossing it; i f a river, a n d particularly i f that river was the Euphrates, h e recorded how p eop le crossed it. We see people deep in conver­ sation a s they p a ss through city gates, a n d trav­ ellers beneath the walls o f D iyarbakir halting to eat a n d rest with their camels. The bustle o f life in the 1840s is always in evidence. O f the shops which Laurens depicted in Gerze, with their intricate w ood carving a n d embellishments, H azin ed arog lu H ouse in Unye, a n d K elalioglu P alace in Tirebolu we fo u n d nothing rem aining. So we took consolation in the draw ings showing them in all their beauty which Ju les Laurens exe­ cuted during his journey. •

* Nezahat Türkan, yazar.

* Nezahat Türkan is a freelan ce writer.

E skizler, Y ap ı K redi Y ay ın cılık ta ra fın d a n yayım lanan “Ju le s

The drawings are all taken from The Travels Through Turkey of Jules Laurens published by Yapı Kredi Press.

L au ren s’ın T ü rkiy e Y o lc u lu ğ u ” k ita b ın d a n alınm ıştır.

39 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 00 0


Türk Hava Yolları’nın resmi kredi kartı. Garanti’den. Harcadıkça bedava

S h o p & M iles, dünyanın her yerinde geçen bir kredi kartıdır. S h op & M iles’ın T ü rkiye’deki özel üye m ağazaları ekstra mil veya taksit imkânı sunar. • C hristofle • Derishovv • Derishovv M im arca • Hugo Boss • M acrocenter • M a x & C o . • M onev • N orth Shields • Pal Zileri • Shell • Sports International • S T G Turizm • Vetrina


uçak bileti kazandırır. İster yurtiçi, ister yurtdışı. Başka bir arzunuz?

i O/' O;~ V

.• Garanti

rüRK .tAvA voLLARI

@


Hemen hemen her doğaseverin evinde gittiği gezi­ E v e r y o n e w ho loves n a tu re h a s b ro u g h t b a c k lerden getirmiş olduğu taşlar vardır. Bunların bazı­ p eb b les o r lum ps o f rock at o n e tim e o r another, ları akvaryumları süsler, daha renkli veya daha u n a b le to resist their colours o r shapes. You see kristalli görünümde olanları da vitrinleri. Daha yas­ them in a q u a riu m s o r the m ore co lo u rfu l a n d sı şekildekilerle deniz kenarında taş sektirmece oy­ crystalline on es displayed in cabinets. When by narız. Dağcıysanız eğer, yüksek ve vahşi kaya the sea sid e w e h a v e a ll sea rch ed f o r fla t peb b les blokları sizin için ulaşılmaz birer mabet gibidir. Tır­ to sen d ricocheting over the water. F or clim bers manmayı kafanıza taktığınız bir kaya duvarı için craggy ro ck cliffs a r e a s irresistible a s they a r e bazen yıllarca çalı­ in tim id a tin g , şırsınız. Eğer bir du­ a n d th e y w ill var ustasıysanız, taş­ strive som etim es lar sizin için düzgün f o r y e a r s u n t il yontulm uş kare ve th e y h a v e m a s ­ d ikd örtgen prizma te r e d a p a r t ic u ­ anlamına gelir. İster la r ly d i f f i c u l t doğasever olun, is­ rou te. S to n e m a ­ so n s lo o k at ter dağcı, ister duvar ustası, her ne olur­ rocks with a d if­ fe r e n t eye as san ız o lu n , aca b a elinize aldığınız, tır­ p o t e n t ia l b lo c k s mandığınız veya bü­ to b e c a r e f u l l y yük bir ustalıkla şe­ heum into shape. kil verdiğiniz kayaçW h a tev er y o u r Fotoğraftaki görüntü, “ denize uzanan bir mendireğin tepeden görünüşü; mavi suda irili ufaklı kayıklar ve çizgi çizgi dalgalar” dersek, inanmayın. 0 bir kayacın içindeki in terest in rocks laıın yani taş parça­ piroksen mineralindeki ikizlenme (en üstte). Yerkabuğunun 8-10 km derinindeki gralarının nasıl oluştu­ a n d stones might nitik bir kayaç (üstte). / If you were told that this photograph was the aerial view ğu hakkında bilginiz b e, h a v e y o u of a stone jetty, with boats of different sizes in the blue water and rippling waves, w on d ered how var mı? Ya da, yer­ you might be inclined to believe it. In fact, however, it is the view through a micro­ yuvarının evriminin t h e y c a m e in to scope of the mineral pyroxene in a sample of rock (top). A granite sample taken from a depth of 8-10 km beneath the earth's surface (above). cansız tanıkları olan b e in g ? D o y o u 44 S K Y U F E K A S IM

NOVEM BER 2 0 0 0


Artık ayaklarda rahatlık dönemi başlıyor. Flogart, ayakkabılarda hava dolaşımını sağlayan Air Canal System ile ayağımızın nefes almasını sağlıyor. Anti-Static System ile, stres sonucu vücudumuzda oluşan statik elektriği alıyor. Comfort System ile de, darbe etkisini minimuma indirerek, ayaklarımızı rahatlatıyor. Bütün gün ayaklara aşırı yük binmesi sonucu meydana gelen bel ağrılarına son veriyor. Flogart ayakk ab ılard a, sadece sağ lığ ı ve ra h atlığ ı d e ğ il, aynı zam anda m odayı ve ş ık lığ ı da bulacaksınız. Flogart Systems w ill keep you afoot.

The Flogart A ir Canal System makes your feet breathe by providing excellent air circulation within the shoes. With the Anti-Static System, the static electricity loaded to your body through several means is discharged. Last but not least, the Com fort System soothes your feet by maximum shock absorption, thus relieving you from the back and ankle pain resulting from excess pressure exerted to your feet throughout the day. With Flogart shoes, you will not only gain foot health and comfort but, will enjoy a fashionable smartness as well.

K I N E T I X

'Çok $ık, (ok rahat' Bayilik b a ş v u ru s u

iç in : (0 2 1 2 ) 6 9 6 1 4 7 4 • S a tış

noktalarımızın

a d re s v e te le fo n n u m a r a la r ı iç in :

www.flogart.com.tr

Flogart bir Z İY L A N G R U B U ürünüdür.


Mika sist’in mikroskobik görüntüsü bir ressamın tablosuna benziyor (üstte ve sağda). Gabro kayacı içindeki plajiyoklaz ve piroksen mineralleri (altta). / The microscopic image of micaschist looks like a painter’s work (above and right). Plagiodase and pyroxene inside gabbro rock (below).

kn ow how m an y m illion y ea rs a single step over ro ck s represen ts in th e ev olu tion o f the e a r th ? H ave yo u w on d ered a b o u t their structure? W hat w ou ld y o u th in k i f they told y o u th at a b la c k r o ck y o u h o ld is a c tu a lly c o m p o s e d o f m u lti­ colo u red m inerals? Rocks a r e m a d e o f in org an ic su bstan ces know n

kayaçların üzerinde attığımız tek bir adımın, birkaç milyon yıllık bir zaman süresine denk geldiğini bi­ liyor musunuz? Peki, bu kayaçların iç yapılarını acaba hiç merak ettiniz mi? Elinize aldığınız simsi­ yah bir taş parçasının aslında rengârenk mineral toplulukları içerdiğini söyleseler, nasıl bir tepki ve­ rirdiniz?

46 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 00 0


Vadesiz ya da vadeli hesaplarınıza ulaşmak İstediğiniz Koçbank hesabına havale göndermek Fon fiyatlarını, fon portföyünüzü gözden geçirmek Fon alıp satmak (Koçbank B tipi fonlar) Döviz fiyatlarını öğrenmek Döviz alıp satmak Kendinize ya da bir başkasına ait Koçbank kredi kartının borcunu ödemek Kredi kartınızın hesap özetini almak IMKB endekslerini ve hisse senedi fiyatlarını öğrenmek Koçbank ATM ve > şube adreslerini jâ öğrenmek ^ EFT /

Türkiye’de cep telefonuyla bankacılık, ilk kez Koçbank’ta başladı!.. M üşterilerim ize yeni bir m utluluk kaynağı sunm aktı amacımız: Kısa sürede binlerce kişi Internet Bankacılığı şifresini aldı, her zaman ve her yerden Koçbank’a cepten ulaşmanın keyfini yaşadı... Tıpkı WAP gibi, tüm yeni hizm etleri herkesden önce size sunabilm ek için, teknolojiyi yakından izlemeye ve ihtiyaçlarınıza ceWAP vermeye devam ediyoruz!..

www.kocbank.com.tr

<§Ö®K0ÇBANK


a s m inerals. Every k in d con tain s d ifferen t m in ­ erals d ep en d in g o n its position o f origin in the ea r th ’s m a g m a , a n d e a c h m in eral h a s differen t p h y s ic a l a n d o p tic a l ch a ra cteris tic s. M in erals reflect the p h y sico c h em ica l characteristics o f the e n v ir o n m e n t in w h ic h th ey fo r m e d . C ry sta lisa tio n sh o w s th a t th ey c o o le d slow ly

Kimi zaman oyun, kimi zaman ise korunma amaçlı olarak elimize almış olduğumuz kayaç parçaları, mineral denen inorganik malzemelerden meydana gelir. Her kayaç magmanın derinliklerinde, oluştu­ ğu ortama bağlı olarak değişik mineraller içerir. Her bir mineral ise farklı fiziksel ve optik özellikler gösterir. Mineraller, oluştukları ortamların fiziko-

Sanki iki yanı ormanlarla kaplı bir boğazın içinden buz kütleleri geçiyor; ama bu gerçekte magmanın derinlerde katılaşmasıyla oluşan mafik magmatik bir kayaç içindeki piroksen ve plajiyoklaz mineralleri (en üstte). Bir tel örgü ya da ağa benzeyen çizgileriyle kalsit kristali (üstte). / It looks as if masses of ice are passing through a strait between forested shores, but in fact this is again pyroxene and plagioclase inside mafic magmatic rock which solidified deep in the earth's magma (top). This network of lines is a greatly enlarged image of calcite crystal (above). 48 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 0 0 0


ma S E R

HOLDİNG A.S.

Sanayide 30. Yılımızda; Our30th. Year in industry;

SERF

S E R TLE R

İp lik v e K u m a ş Fab. A .Ş .

F

.1

Ö rm e T ic. v e S a n . A .Ş .

RD0

D o k u m a K u m a ş F a b . A .Ş .

1

II

T e k s til S a n . A .Ş .

İn ş a a t v e T ic . A .Ş .

In v e s tm e n t

T e k s til T ie . v e S a n . A .Ş .

T e k s til S a n . A .Ş .

DISERTO

T u riz m ve O te lc ilik A .Ş .

AD.

SERPEN

T e k s til S a n . v e T ie . A .Ş .

T

SETA

BULSER

NGSfP

S erk O

T e k s til S a n . v e Tic . A .Ş .

SERPA D ış T ic a r e t A .Ş .

T e k s til S a n . v e T ic . A .Ş .

SE

B ü y ü k M a ğ a z a c ılık v e T ic . A .Ş .

NITEX-50 a d W o o le n y a rn , fab rics a n d k n itw e a r

ENERJİ AŞ. Head Office. Bağ lar M ahallesi Fatih Caddesi No:46 34540 G ü n eşli - İstanbul / T U R K E Y T el:(90) 212 651 77 96 pbx Fax: (90) 212 657 23 34 e-m ail: m aserholding@ m aserholding.com w w w .m aserh o ld in g .co m


u n der id e a l p h y s ic o c h e m ic a l co n d itio n s. O livi­ ne or pyrox en e m in e r a ls , fo r in stan ce, a r e g e o ­ lo g ic a l e v id e n c e that the rocks c o n ­ t a in in g th e m fo r m e d m an y kilo ­ m etres ben eath the e a r t h ’s s u r f a c e . O rthoclase, a type o f feld sp ar, on the oth er h a n d fo r m e d m u c h n e a r e r to the su rfa c e. S in ce rock fo r m e d at g r e a t d ep th s co ols slow ly, it con sists o f la r g e p a rticles, w hile the m inerals c o n t a in e d in vol­ c a n ic rock fo r m e d on o r n e a r the sur­ f a c e c o o l q u ic k ly a n d therefore c o n ­ sist o f f i n e p a r t i ­ cles. The m in erals c o n ta in e d in

kimyasal özelliklerini an­ latırlar bizlere. M ineral d en en katı m addelerin kristal görünümde olma­ ları, onların ideal fizikokimyasal koşullarda, ya­ vaş yavaş so ğ u y arak oluştuklarının bir işareti­ dir. Örneğin olivin veya piroksen mineralleri, için­ de bulundukları kayacın veya taşın, yeryüzünden kilom etrelerce derinlikte oluştuğunun jeolojik de­ lilleridir. Bir potasyum feldispat türü olan ortoklaz ise olivin ve pirokse­ nin tersine yeryüzeyine, olivine göre oldukça ya­ kın b ö lg e le rd e oluşur. Yerin derinliklerinde olu­ şan kayaçların içerdiği mineraller soğumanın ya­ vaş olmasından dolayı iri taneliyken, yüzeyde veya y ü zey e y akın y erlerd e oluşan volkanik kayaçların içerdiği mineraller ise hızlı soğum adan dolayı oldukça ince taneli görü-

Metamorfik bir kayacın yüksek basınç altında kıvrımlanma kazanmı; görünümü içinde rüzgârın yaladığı bir ağaç gövdesi gizli (en üstte). Bir çit ya da injaat kalıbını andıran gabro kayacı içinde birbirini kesen plasiyoklaz mineralleri (üstte). / A tree trunk in the wind is the image concealed in this picture of metamorphic rock folded under extremely high pressure (top). Crossing lines of plagiodase minerals inside gabbro rock are reminis­ cent of a fence or a building under construction (above). 50 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 0 0 0


m etam o rp h ic ro ck h a v e b een su b jected to b e a t a n d pressure, a n d therefore fo r m trailing p a r a l­ lel lines within the rock. W hen e x a m in e d u n d e r a m icroscop e m in erals w hich a p p e a r b la c k o r d a r k co lo u red a r e c o m ­ pletely tran sform ed. The p o la r is e d light striking the sp ecim en fr o m below reveals a ra in b o w o f

nüme sahiptir. Başkalaşım kayaçlarının içerdiği mi­ neraller ise maruz kaldıkları ısı ve basınç nedeniyle kayaç içinde belli yönlere doğru uzamış olarak gö­ rünür. Makro örnekler üzerinde, çoğunlukla koyu ve si­ yah renkli olarak gözüken mineraller, mikroskopta alttan vuran polarize ışık yardımıyla bizlere farklı

Kış günlerinde bizi ısıtan el örgüsü kazağa benzer deseniyle, sıcaklık ve basınç etkisi altında oluşmuş metamorfik bir kayaç (en üstte). Mozaik doku gösteren kuvars minerallerinin, Art Nouveau ressamı Gustav Klimt’in resimlerini anımsatmaması olanaksız (üstte). / This design like that of a cosy knitted jersey actually belongs to metamorphic rock formed by extreme heat and pressure (top). The mosaic-like structure of quartz minerals recalls the paintings of the art nouveau painter Gustav Klimt (above). 52 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 00 0


Evinize döşettiğiniz kalın tüylü halı ile çok düşük basınç ve sıcaklık koşullarında ilk halini kaybedip değişime uğrayan bu metamorfik kayacın ne far­ kı var (üstte)? Bu da dekoratif bir granit kayaç (altta). / What looks deceptively like a thick pile carpet is really metamorphic rock (top). The beautiful patterns of granite magnified many times (below).

d ü n y alar su nar. M ikroskop tablası h er d ö n d ü ğ ü n d e sürekli renk değişti­ ren bu minerallerin d iz ilişle ri b azen g ö rsel yanı ço k güçlü sanatsal obje­ lere dönüşür. Mağara duvarlarına hayvan resim leri yaparak sanatın do­ ğuşuna büyük kat­ kılarda bulunan ilk sa n a tçıd a n g ü n ü ­ müze kadar geçen süreç içinde, dâhi sayılacak res­ samlar, heykeltraşlar sanat gündemimizi meşgul et­ ti, onları hayranlıkla izledik. Doğadan ilham alarak muhteşem eserler ürettiler. Bu dâhilerin hangisi doğanın ürettiklerine en yakın eseri ürettiler dersi­ niz? Kayaçların yapı taşları olan minerallerin mik­ ron boyutundaki geometrik şekillerini gördükten sonra kendi kendinize bir soru sorabilirsiniz... Doğa mı en büyük sanatçı, yoksa insan mı? •

c h a n g e w ith th e s lig h te s t a d ju s t ­ m en t of th e m ic ro sc o p e, a n d w e d is c o v e r th a t th ese m in e r a ls s o m e t im e s f o r m p a t t e r n s w h ic h a r e ex traordin ary w orks o f art. S in c e t h e f i r s t s to n e a g e artists w ho p a in t e d p i c ­ tures o f a n im a ls on c a v e w alls, m a n k in d h a s p r o d u c e d countless g rea t p a in ters a n d sculptors w ho h a v e e n c h a n te d us with th eir w ork. They h a v e often b een in spired by nature, a n d w hen y o u look a t the m in erals w hich a r e the building stones o f rocks through a strong m icroscope a n d see the w on drou s g eom etric pattern s they fo r m at m icron level, y o u m ight co n c lu d e that p erh a p s n atu re is the greatest artist o f all. •

* Yıldırım Güngör, İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi.

* Yıldırım Güngör is a lecturer in G eological Engineering at Istanbul University.

c o lo u r s

53 S K Y L IF E K A S IM

w h ic h

c o n s t a n t l y

—J». N O V E M B E R 2 0 0 0


S A Ğ L IĞ IM IZ VE KALP HASTALIKLARI Bu iki endişeden kurtulm anın tıbbi teknolojideki son noktasını,

MANYETİK REZONANS KORONER ANJİOGRAFİ M A G N E T IC R E S O N A N C E CORONARY AN G IO G R APH Y

J

İşadamlarının durumu gözönüne alınarak, sağlık kontrollerinin yapılabilmesi için

" BUSINESS SAĞLIK SERVİSİ " " B U SIN E SS H EALTH S E R V İC E "

hizm ete girm iştir. Lütfen randevu alınız.

ŞİFA TIP MERKEZİ

İMtyeüJu%*QMUj\yoriiuthleuıe üuıtejt

,

Kalbin ve Dam arların İlaçsız Katetersiz, X ışını Almadan Görüntülenmesi D ü n y a ' d a sadece a ra ş tırm a y a y ö n e lik ç a lış m a la r y a p a n sayılı ü niversite lerde b u lu n a n T ü rk iy e ' d e ise ilk k e z İZM İR ŞİFA TIP M ER K E Zİ 'nd e u y g u la m a y a b a ş la n a n M a n y e tik Rezonans K o ro n e r a n jio g ra fi ile, k o ro n e r d a m a rla r n e t o la ra k g ö rü n tü le n e b ilm e kte d ir. K a lp h a s ta lık la rın ın te şh isin d e d e v rim y a ra ta c a k b u y ö n te m , y ü k s e k ris k ta şıya n h a s ta la rd a

k o n tro l a m a c ıy la

k u lla n ılm a k ta d ır.

B y-pass v e y a

b a lo n

a n jio p la s ti

s o n ra s ın d a ta k ip in c e le m e le rin d e fa y d a la n ılm a k ta d ır. A y rıc a ç o k y a ş lı ve s a ğ lık d u ru m u k o n v a n siy o n e l X -ra y a n jio g ra fi için u yg un o lm a y a n h a s ta la rd a , ç o c u k la rd a ve h a m ile b a y a n la rd a g üven le u yg u la n m a kta d ır. M a n y e tik R ezonans K o ro n e r A n jio g ra fin in d iğ e r a n jio g ra fi te tkikin d e n üstün b ir takım ö z e llik le ri v a rd ır. Tetkiki y a p tıra c a k o la n k iş id e n , h e rh a n g i b ir la b o ra tu a r ta h lili istenm em ekte, ila ç verilm em ekte, tetkikten s on ra ta k ip iş le m in i ve h asta n e d e y a tm a süresini o rta d a n k a ld ırm a k ta ve h e rh a n g i b ir şekilde kişiye g iriş im y a p ılm a m a k ta d ır. A y rıc a h astanın işlem i y a p tıra b ilm e s i için a ç o lm a s ın a g e re k yoktur. B ir s a a t g ib i kısa b ir sürede k o ro n e r d a m a rla r incelenerek, a n jio g ra fi so n u ç la n h a s ta la ra verilm ektedir. X - ışını a lm a d a n , k a te te r k u lla n ılm a d a n , ila ç ve rilm e d e n y a p ıla n b u te tkikin b a ş a rı o ra n ı son d ere ce yüksektir. R isksizdir.


İKİ B Ü Y Ü K ENDİŞE insanlığın istifadesine T ü rk iy e 1 de ilk sunm anın mutluluğunu yaşıyoruz.

I mm I mm

k a n s e r in e r k e n t e ş h is in d e

PETe

EN M O D ER N TETKİK

POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY (PET) M o d e rn Im a g in g T e c h n o lo g y in e a rly D ia g n o s is a n d M o n ito r in g o f C a n c e r

I00

00

n

crpOO

M

mm

Pozitron Emisyon Tom ografi te tk iki; organların ve h ücrelerin, m e ta b o lik ve fiz y o lo jik fon ksiyon la rı

'ey L,

h a k k ın d a

b ilg i

veren,

in v a z iv

o lm ayan

b ir

görüntülem e tekniğidir. Geleneksel a na to m ik görüntülem e yöntem lerinden

Dünya' da ancak sayılı birkaç büyük

fa rk lı

m erkezde bulunan, ülkem izde ise ilk

a n o rm a llik le ri,

o rg a n la rd a k i

h a s ta lık ta

g ö z le

k im y a s a l g ö rü le b ilir

birçok hastalığın erken teşhisinde PET önem li b ir araçtır. H astalığın ne k a d a r ilerlediğini, tedaviye

PET SİSTEMİ, nörolojik

cevap verip verm ed iğin i PET yöntem iyle te s p it e tm ek m üm kündür.

kardiyak ve onkolojik hastalıkların teşhisinde en yeni tetkiklerden

NORM AL

PET;

değişiklikler oluşm adan önce tespit eder. Böylece

olarak m erkezim izde kurulan

birisidir.

o la ra k

A kciğer, m em e, baş ve boyun, beyin, özafagus,

r

le m fo m a , ko lo re kta l, M e la n o m a , ü ro g e n ita l ve

A L Z H E IM E R S

m üsküloskeletal kanserler d ah il o lm ak üzere b ir çok kan serin teşhisinde, evrele nd irilm e sin de ve tedavi takibinde PET önde gelen b ir tanı yöntem idir. Vaka 1 M e tas tatik M elan om a

. ©

-

B unlardan bazıları; •

K oroner a rte r hastalığı teşhis ve takibi,

Vaka 2

• By-pass öncesi kardiyak doku viabilitesi,

Posterior biparietal kortexteki azalm ış m etabolizm a, A lzh eim er's demansının, pattem iyle uyumludur.

• Dem anslar, Beyin tüm örleri, epilepsi lokalizasyonunu sıralayabiliriz.

Vaka 3 Epileptik odak: sol tem poral lopta azalm ış m etabolizm a.

İZM İR ŞİFA TIP MERKEZİ, PET ve Siklotron kom bine sistem ini bünyesinde bulunduran te k hastanedir. PET alm ak isteyen kuruluşların iz o to p ihtiyacı kurum um uz tarafından karşılanabilecektir.

Ş İF A T IP M E R K E Z İ Ş İF A M E D IC A L C E N T E R Fevzipaşa Bulvarı No: 172/ 2 Basmane - İZMİR T e l: 90.232.446 08 80 (20 hat)-446 37 38 (5 hat) • Fax : 90.232.446 07 70-71 http: //www.sifatip.com.tr e-mail: sifa@sifatip.com.tr

TUNAjANS 0 232.464 88 98

®

P E Tin N örolo ji ve Kardiyoloji alanlarında da klinik uygulam aları vardır.


\ tranquil retreat te x t and photos YÛSUF D A R I YER Lİ" / P ftlN T P H O T O B A N K TU RKEY


Kahvaltı sofralarının baş tacı zeytin, bu sabah O n that first m orning in a fam ily run guest house sofram ızda bir kat daha lezzetli ve iştah açıcı. in the village o f Kıyıkışlacık, the olives which took p rid e o f p la c e on the breakfast table tasted twice as Kıyıkışlacık köyünde bir aile pansiyonunda ilk sabahım ız; sofram ızdaki zeytinler koyu yeşilg oo d as usual. They were large, oval in shape, a n d kahverengi, oval ve iri. Üzerleri çizilmiş ve bol d a rk green ish brow n in colour. They h a d been zeytinyağı içinde sofraya getiriliyor. Yörenin her sco red with a knife, a n d d ressed with plen ty o f tarafının zeytin ağaçları ile kaplı olması buraya olive oil. Finding fin e olives here was no surprise, gelirken gördüğümüz dikkat çekici ilk özellik. sin ce the last p a rt o f ou r jou rn ey to K ıyıkışlacık h a d been through olive groves, which covered the Tepeler, denize inen yamaçlar zeytin ağaçları ile hillsides right down to the sea. örtülü. Kıyıkışlacık, Bodrum Yarım adası’nın ku­ Kıyıkışlacık lies at the innermost p oin t o f the G ulf zeyindeki Güllük Körfezi’nin en iç noktasında. Milas’a 18 kilometre uzaklıkta, lassos antik ken­ o f Güllük north o f the Bodrum pen in su la in south­ west Turkey, a n d is 18 kilom etres east o f Milas. tinin yanıbaşmda kurulmuş bir kıyı köyü. Körfe­ Across the w ater on the opposite shore Güllük can ze adım v eren G üllük ve Bodrum Y arım adabe seen. In the fu rth er distance other villages along sı’nın diğer köy ve beldeleri, körfezin karşı kıyı­ the co a st o f the B od ru m p e n in s u la a r e visible. sında seçilebilir bir m esafede yer alıyor. Karşı While the peninsula is Turkey’s most p op u lar holi­ sahil, Türkiye’de yaz aylarında nüfusu en çok ar­ day area tış gösteren turistik thronged with vis­ bölgelerden. K örfe­ itors in sum m er, zin bu iç noktası ise K ıy ık ış la c ık is ş a ş ır tıc ı d e r e c e d e astonishingly sessiz ve sakin. Kö­ p e a c e fu l and y ü n k u ru lu ş y ılı t r a n q u il. The 1929. Yirmi beş yıl p r e s e n t v illa g e m u h tarlık y ap m ış, o n ly d a t e s fr o m şim d i is e e m e k li 1929- B efore that, olan Hıdır Yiğitkaa c c o r d in g to y a ’nın aktard ıkları­ H i d ı r Yiğit k a y a na göre burası daha who was m uhtar ö n c e le r i b ir Rum eld er - o f the vil­ çiftliği imiş. Bugün­ lage f o r 2 5 years, kü nüfusu 2000 ci­ there was a Greek v a rın d a . H a lk ın İassos antik kentinin yanıbaşındaki Kıyıkışlacık, yamaçlardan denize inen zeytinlikleri, fa r m here. Today b aşlıca g eçim kay­ bol ve ucuz balığıyla da tanınıyor. / Kıyıkışlacık, a village near the ancient city of lassos, is famous for its olive groves and cheap and abundant fish. the p op u lation o f nağı zeytincilik. Yö58 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 00 0


Bazı düşünceleri gerçeğe dönüştürmek için...

G ustav Eiffel, m ühendislik harikası olarak kabul edilen bu eserini finansm an olm adan gerçekleştirem ezdi.

F in a n s L e a s in g ile yorulmazsınız.

A k ılc ı fin a n s m a n ile iş le tm e n iz in

R e k a b e t o rta m ın d a s iz i g ü ç lü k ıla c a k

fin a n s a l b ü n y e s in i y o rm a d a n ,

s a b it v a rlık y a tırım la rın ız ın fin a n s m a n ı iç in

le a s in g a v a n ta jla rın d a n yararlanın.

F in a n s L e a s in g 'e gelin.

V e rim i, k â rlılığ ı g e rç e k le ş tirin . Güçlenin.

FİNANS LEASİNG

“A k ı l c ı F i n a n s m a n ” G en el M ü d ü rlü k Nispetiye .Caddesi Akmerkez B Kulesi Kat:10 80600 Etiler - İstanbul Tel: (0212) 282 10 90 Faks: (0212) 282 10 40 A nkara Tel: (0312) 231 00 40 Faks: (0312) 232 27 91 İzm ir Tel: (0232) 489 20 00 Faks: (0232) 445 15 12 A dana Tel: (0322) 457 79 58 Faks: (0322) 459 52 62 B ursa Tel: (0224) 224 91 20 Faks: (0224) 224 91 30 E s k iş e h ir Tel: (0222) 220 17 77 Faks: (0222) 230 40 34 G a z i a n t e p T e l: (0 3 4 2 ) 220 57 50 F a k s : (0 3 4 2 ) 220 81 45 K a y s e r i T e l: (0 3 5 2 ) 222 00 78 F a k s : (0 3 5 2 ) 222 03 61 Konya Tel: (0332) 237 77 50 Faks: (0332) 237 77 61 Malatya Tel: (0422) 323 22 11 Faks: (0422) 323 23 80 e - p 0 s ta : ln f0 @ fm a n s le a s in g .c 0 m ,tr

w w w .fln a n s le a s in g .C O m .tr

Finans Leasing, Fiba Şirketler Grubu üyesidir.

YORDAM

Akılcı finansman gerekir.


red e e sase n yağlık zeytin yetiştiriliyor. K öydeki tesislerd e işlen en zeytin d en ö n c e sızm a yağ eld e ediliyor. Kahvaltı sofram ızd aki zey tin e lezzet k a ­ tan zeytinyağı, işte bu ilk ağızda e ld e ed ilen , sa f zeytinyağı. K öyün m erk ezin d e y er alan lim an, e şin e az rast­ lanır türde bir doğal lim an -koy; bir yanda üzeri zeytin liklerle kaplı y anm ad a, d iğer yanda la sso s antik ken tin in bulund uğu k ü çü k yarım ada, lass o s ’un b u rad a kurulm asının e n ö n em li n ed en i, b e lk i d e b ö y le s in e k o ru n a k lı b ir d oğ al lim ana sah ip olm ası. K üçük yarım ada ö n ce leri bir ad a­ c ık k e n d aha son ra kıyı ile b irleşm iş. B ir Karia k e n ti o la n îa s s o s 'ta k i k a z ı ç a lış m a la r ı M ayıs 1 9 6 0 ’dan b eri bir İtalyan ek ib i tarafından yürütü­ lüyor. K azılar sırasın d a e ld e e d ile n b ilg iler en

K ıyıkışlactk is a ro u n d two thousand, a n d olive cultivation is the prin cipal occupation. Most o f the olives a re grown f o r oil, which is processed locally. The virgin extra oil fro m the first pressing is known as sızma, a n d is the fin est quality o f all. It was this that was p ou red on ou r olives f o r breakfast, lend­ ing them that exquisite flavour. The village stands on o n e o f the best sh eltered coves in the a rea , enclosed on on e side by olive clad slopes, a n d on the o th er by the sm all p en in su la - fo rm erly a n island - where the an cien t site o f lassos stands. The fou n d ers o f the an cien t city probably chose this site on accou n t o f its protected natural harbour. Excavations by a team o f Italian archaeologists o f the C arian city o f lassos h a v e been con tin u in g since May I960. Finds have revealed that the earli-

¡assos antik kentinin doğu kıyısında yer alan Roma yapıları günün ilk ışıklarıyla kucaklaşırken. / The Roman structures on the eastern edge of lassos welcoming the early morning light.


Türkiye’de, tekstil, fınans sektörü, ithalat ■ihracat, sigortacılık, inşaat, akaryakıt alanlarında, televizyon ve radyo yayıncılığında

35 yıldır hizmet veren ve enerji, sağlık,turizm sektöründe de yatırımlar planlayan

güçlü ve büyük bir kuruluş var: bugün, yarın : hep b i r l i k t e . . .

ALMANYA İRTİBAT ADRESLERİ Merkez : Ankara Yolu U. Km. PK:250 Akkale/DENİZLİ

Merkez : Baseler Str. 35-37,60329 Frankfurt/M.

Telefon : +90(258) 267 20 51 (4hat)

Telefon : 069-272 39 -3

Faks

Faks

: 069-23 80 28 60

Internet: www.gurteks.com

e-mail

: lnfo@guerteks.de

e-mail

Info-Tel.: 0180-500 9 005

:+90(258) 267 20 55-267 20 49 : gurteks@gurteks.com

ŞUBE

: Duisburg Kaiser-Wilhelm-Str. 307-309 (Ecke Weseler Strasse) 47169 Duisburg-Marxloh Telefon : 0203 - 54436-3 Faks : 0203-544 36 56

Daha Geniş Bilgi için

Info-Tel.:0180-500 900 5 (9.00-22.00 s a a tle ri arası)

- .Ücretsiz broşürlerimizi isteyinizl


Liman girişinde yer alan iki fenerden biri bugün restore edilmiş haliyle ayakta. Fenere mendirek taşlarına basarak ulaşılıyor (üstte). Roma Dönemi’nden kalma bir mezar anıt yapısı olan Balık Pazarı, Kıyıkışlacık’ta mutlaka görülmesi gereken yerlerden (altta). / One of the two watch towers at the mouth of the harbour has now been restored, and can be reached by walking along the stones of the ancientharbour wall (above). The socalled Fish Market, which is actually a Roman period mausoleum, is one of the principal sights of Kıyıkışlacık (below).

e sk i y erleşim in Eski T u n ç Ç ağı’na kad ar indiğini gösteriy o r. îa s s o s ’da b u lu n a n tarihi e se rle r b u ­ gü n İzm ir, M ilas ve B od ru m m ü zelerin d e sergi­ leniyor. Y ö re se l kırm ızım sı m o r m erm erd en y a­ pılm a bazı p arçalar ve yazıtlar ise K ıy ık ışlacık ’ta B alık P azarı d en ilen e sk i b ir R om a m ezar anıt yap ısı için d e g örü leb ilir. M e n te şe-O sm a n lı D ö n e m i’nd e h an a d önü ştürü lm üş o la n yapı, g örü l­ m esi g e re k e n etk iley ici b ir eser. Antik k e n t çe şit­ li d ö n em lere özgü k en t yapılarını için d e barınd ı-

est settlement here dates b a ck to the Early Bronze Age. Artefacts a n d sculpture from lassos can now be seen in Izm ir, M ilas a n d B odru m museums, a n d there are som e objects a n d inscriptions m ade o f the local purple m arble in a Rom an m ausoleum referred to locally as the B alık P a z a n - Fish Market - in Kıyıkışlacık. In the m ediaeval period, during the tim e o f the Turkish Menteşe prin cipality a n d early Ottoman Empire, this imposing structure was used a s a ban , a com m ercia l buildin g f o r m er-


Club

N O K IA

H ız, C lub N o k ia 'd a her şeyin önün de gelir. H ızlı, yayg ın ve ü cretsiz servise; hızlı ve a n la ş ılır m üşteri d e steğ in e zam a n | |

ka yb e tm ed en u laşm ak için w w w .d u b .n o k ia .c o m .tr ad re sim izi z iy a re t ed ebilir, C lub N okia Servis N o k ta la rı'n a ya da alışveriş m e rkezle rin d ek i C lub N okia S ta n d la rı'n a b aşvu rab ilirsin iz. N okia cep te le fo n u n u z ile ilgili b ü tü n so ru n ların ız için, Club N o kia C areline Ü cretsiz H a t: 0 0 8 0 0 3 2 9 1 3 0 3 .

5 £ 2 ^ 2 |

C lu b N o k ia Servis N o k ta la rı: »Ad ana Adım E lektronik (0322) 4 5 8 11 99 « A n k a ra Çağlar K uyum culuk (0312) 311 13 14 Ersan (0312) 541 15 25 M a lk o ç la r (0312) 223 99 60 M elka (0312) 433 97 95 » A n ta ly a Orsis (0242) 24 8 49 57 » A y d ın Aysanlar (0256) 3 14 39 39 »B alıkesir A lfa te l (0266) 245 85 25 »E rzincan Elitel Telekom (0446) 223 27 86 »Eskişehir Eldem Ticaret (0222) 234 01 05 » G a ziantep E lektroteknik (0342) 2 2 0 77 67 »İstanbul E le k tro c e n te r (0212) 57 3 40 0 6 Fuzul (0212) 621 00 16 Gerçek (0216) 4 9 9 22 22 G üney Ticaret (0212) 251 66 33 H arm oni (0216) 3 3 0 02 22 Isne t (0212) 274 34 70 M e lka (0216) 3 9 0 56 89 Opaş (0216) 492 88 88 Protel (0212) 2 9 6 4 8 18 Y ıldızla r (0212) 227 25 33 » İz m ir Forsa Teknik (0232) 4 8 4 84 42 M VA (0232) 4 4 6 0 6 46 »Kayseri Zirve (0352) 222 16 15 »Konya A ypar (0332) 352 66 36 »M a n is a O kur (0236) 231 17 4 4 » M ersin M e rs in Telekom (0 3 2 4 ) 2 3 7 29 3 8 » M u ğ la M a rm a ris S üper Teknik (02 5 2 ) 412 57 25 Ö zer O to m o tiv Tic. San. Ltd. Ş ti. (02 5 2 ) 3 1 6 73 67 » T ekirdağ O lim p iy a t (02 8 2 ) 2 6 0 03 25 »Trabzon Kafkas (04 6 2 ) 3 2 6 43 83 C lu b N o k ia S ta n d la rı: EKİM A Y I: » A nka ra B ilk e n t Center, Karum » Is ta n b u l Akm erkez, B eylikdüzü M igro s, C apitol, Carousel, P ro filo » İz m ir EGS Park Bornova ve EGS Park M avişehir. KA S IM A Y I: » A d an a C a rrefo ur » A n kara Ankuva, A ta k u le , 5M M igro s »Bursa Z afer Piaza » İsta n b u l A triu m , Carrefour, G alleria » İzm ir EGS Park M avişehir, Kipa Kam » G a ziantep M l-T e p e »Kayseri Kasseria AR A LIK A Y I: » A d a n a Carrefour, G alleria »A n k a ra B ilk e n t Center, 5M M igro s » İsta n b u l Akm erkez, C apitol, Carousel, C arrefour « İz m ir EGS Park Bornova

I I ı ı

0

! s

IM OKIA C

o n n e c t in g

P eo ple


Antik kentte Dionysos’a adanan tiyatroda (üstte) düzenlenen gösterilerin iassos’u bir müzik ve tiyatro merkezi yaptığı biliniyor. Euromos antik kentin­ de Zeus Tapınağı (altta). / The theatre at lassos was dedicated to Dionysus and made the city an important centre of music and theatre (above). The Temple of Zeus in the nearby ancient city of Euromos (below).

c h a n t s a n d t h e ir g o o d s . O th er b u ild in g s in th e an cien t city date fro m vari­ o u s p e r io d s . T he w alls, which a re the first structure to strike the eye, a re thought to d ate fr o m the Hellenistic period. As well as three tem­ ples o f Zeus Megistos, Apollo a n d A rtem is, t h e r e a r e n u m e r o u s R o m a n b u ild ­ ings, in clu d in g a n ag ora, theatre, aqueducts, cisterns, g y m n a siu m , b a th s a n d a bou leu terion . In the sea is a n a n c ie n t h a r b o u r w all a n d w atch towers. One o f th e tw o w a tc h to w ers o r lig h th o u s e s has been resto red a n d c a n be r e a c h e d by w alkin g alon g th e ston es o f th e h a r b o u r w a ll th a t rises a b o v e th e s e a ’s surface. When the city was still inhabited, a ch a in used to be stretched across the entrance to the h arbou r between the two towers to p reven t a tta ck by sea. Olive trees su r­ rounding the an cien t walls are sa id to be three to fo u r h u n d red y ears old, a n d their thick, twisted trunks in deed look o f great age. The A egean shores o f A natolia a re the original hom e o f the olive tree, which can live f o r on e o r even two thousand years,

rıyor, tik g ö z e ça rp a n yapı, H e le n istik D ö n e m ’d e y a p ıl­ d ığ ı s a n ıla n k e n tin d ış d u ­ v a rla rı, su rla r. B u n u n y a n ı sıra Z eu s M egistos, A p ollon ve Artem is tapınakları, Rom a ag o rası, b o u le u te rio n , tiy at­ ro , su k e m e rle ri, s a rn ıç la r, gym nasium ve ham am lar di­ ğ e r y a p ıla r d a n b a ş lıc a la r ı. K e n tin d e n iz iç in d e k a la n y a p ıla rı m e n d ir e k v e fe n e r (k o n tro l k u le si) K ıy ık ışlacık K o y u g ir iş in d e y e r a lıy o r. B u g ü n iki fe n e rd en biri res­ to re ed ilm iş h aliy le ay ak ta. Kıyıdan yürüyüp m end ireğin h â lâ su ü z e r in d e b u lu n a n taşlarına b asarak fe n e re ulaşılabiliniyor. B ir zam anlar iki fe n e r arasınd aki 52 m etrelik g iriş a ra lığ ın a z in c ir g e rilir v e d en iz trafiği kon trol ed i­ lirmiş. Z eytin ağaçları antik k en tin surları çev resin d e de y er alıyor. Söy len d iğ in e g ö re bu ağ açlar üç-d ört yüz yıllık. G öv d eleri d e b u n u kanıtlar gibi kalın, eğri büğrü. Z eytin ağ acın ın anav atanın ın A n ado­ lu ’nu n E g e kıyıları old u ğ u v e b e ş yüz, b in yıl hatta iki b in yıl yaşad ığı biliniyor. A kşam a doğru zeytin ağ açlarının g ölg eleri antik k en tin duvarla­ rı ü zerin e düşüyor. G ü n eş b atın cay a d ek zeytin 64 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 0 0 0


Çiftlik balıkçılığı özellikle Tavşan adası çevresinde yapılıyor. Çipura ve levrek burada üretilen başlıca balık çeşitleri arasında. / Fish farming is concen­ trated around the island of Tavşan. The principal species bred here are gilt-head bream and sea bass.

so these a re youngsters by co m p a rison . As the sun sin ks tow ards the horizon the shadow s o f the o liv e trees f a l l on th e a n c i e n t w a lls , merging trees a n d city in a n in e x t r ic a b le em brace. K ty ik i$ la c ik d o e s not h a v e its ow n w eek ly m arket. In s te a d lo c a l people g o to the m arket o n T u esd a y s a n d Fridays at Milas, the an cien t Mylasa. People from all over the area, fro m as f a r as Soke a n d Bodrum visit this colou rfu l a n d busy market, ivhich also attracts m any tourists during the sum m er months. As well as fruit, vegetables a n d other foodstuffs, a w ide ran ge o f fa b r ic s a n d table cloths a n d cu r­ tains trim m ed with h a n d m ade lace a n d crochet a re to be fo u n d here. On th e retu rn j o u r n e y to K iy ik i§ la c ik v ia Ovaki§lacik you pass by the Temple o f Zeus on the right h a n d side o f the Soke road. This temple lay in the a n c ie n t city o f Eurom os, a n a m e m ean in g powerful', which in an cien t times was secon d in im portance only to Mylasa. This splen did temple was built in the 2 n d century AD. Fishing is the s ec o n d most im portant so u rce o f

ağaçları ve ken t se s­ sizce bir araya gelip s a n k i e s k i b ir g iz i p a y la şıy o rla r. B a lık ­ ç ı l ı k k ö y h a l k ın ı n z e y tin c ilik te n s o n ra ikinci d e re ce d e gelir kaynağı. K ıyıkışlacık K o y u b a lık ç ıla r için s o n d e r e c e e lv e riş li b ir doğal lim an o lu ş­ turuyor. B alık çılık bu y ö red e olasılıkla b ili­ n e n e n e s k i u ğ ra ş. Rom a m ezar anıtı yapısına B alık çı Pazarı d en m e ­ si ve koyu n iç n ok tasın d ak i ça n k u lesinin pazara b a lık geld iğ in i d u y u rm ak am a cıy la k u llan ılm ış o lm ası b u n u n yakın tarihe ait izleri. S o n yıllarda çiftlik b alıkçılığı b üyük ö n e m kazanm ış. Burada üretilen b aşlıca b alık türleri çipura ve levrek. Kıy ık ışlacık ’ta açık p azar kurulm uyor. M ilas yakın old uğu nd an , burada salı v e cu m a günleri k u m ­ lan b ü y ü k pazara K ıyıkışlacık halkı da gidiyor. M ilas Pazarı, S ö k e ’d en B o d ru m ’a kad ar tüm b ö l­ g e v e y ab an cı turistler için renkli b ir ca z ib e m er­ kezi. Ç ok sayıda üretici ve m eraklı m üşteri bu büyük pazarda b ir araya geliyor. A yrıca, çeşitli d oku m alık kum aşlar, el em eğ i dantel ile sü slen ­ miş m asa örtüleri, p erd elik ler buraya özgü d iğer pazar ürünleri. 65 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 0 0 0


Milas Pazarı, Söke’den Bodrum’a kadar uzanan bölgenin halkı için olduğu gibi, Kıyıkışlacık’ta yaşayanlar için de vazgeçilmez bir alışveriş yeri. / The market in Milas attracts shoppers from as far afield as Söke and Bodrum, and this is where the inhabitants of Kıyıkışlacık do their weekly shopping.

in c o m e f o r th e v illag e, a n d p r o b a b ly p red a tes even olive cultivation. The f a c t that the Roman m ausoleum is referred to a s th e F ish M arket b e a r s witness to the im p o rtan ce o f fish in g in later times, as does the fa c t that the bell tower was u sed to a n n o u n c e th a t fis h h a d arrived in the market. In recent y ears fis h fa rm in g has b e c o m e w id e s p r e a d in th e a r e a , th e p r i n c i p a l s p e c ie s b r e d h e r e b e in g g ilt - h e a d b r e a m a n d s e a b a ss. T he a b u n d a n c e o f fresh a n d cheap fish in Kiyiki$lacik is on e o f its m ain a ttraction s. Every d a y people com e here by boat fro m the opposite shore ju st to buy fish, a n d a m eal at on e o f the fish restaurants on the seashore here is delightful. The view across the h a rb o u r o f olive groves a n d lassos’s ruins as the setting sun pain ts the an cien t stones with golden light is the perfect accom pan i­ ment to the delicious freshly caught fish. •

M ilas'tan K ıy ık ışla cık ’a d ö n ü ş y o lu n d a O v a k ı ş l a c ı k k ö y ü ü zerin d en g e ç e n yola sa p m a ­ dan ö n c e b irk aç k ilom etre S ö ­ k e y ö n ü n e g id e rs e n iz , y olu n sağ k en arın d a E u ro m o s antik k e n tin e ait Z eu s T a p ın a ğ ı’na ulaşırsınız. Y ö re n in antik ça ğ ­ da M ylasa’d an son ra e n ö n e m ­ li k e n ti s a y ıla n E u r o m o s ’un adı “g ü çlü ” anlam ın a g e lm e k ­ teym iş. B urad a MS 2. yüzyılda in ş a e d i l e n Z e u s T a p ın a ğ ı, ay akta kalan sütu nlarıyla so n d e re ce g örkem li bir anıt. İn sa n la rı K ıy ık ışla cık k ö y ü n e çe k e n n ed en lerd en biri d e b a ­ lığın taze ve ucuz olm ası. Sırf bu n e d en le buraya gün ün her v a k tin d e d e n iz y o lu y la k arşı kıyıdan da g e le n ler var. Ama, gü n so lark en sofraya oturm an ın tadı b am b aşk a: G ü n eş b atark en lim anın karşı tarafındaki la sso s antik kent kalıntıları ve asırlık zeytin ağaçlarının g ö rü n tü sü b u rad ak i a k şa m y e m e k le rin in eşsiz tam am layıcısı. •

* Yusuf D artyerli is a photographer.

* Yusuf Darıyerli, fotoğrafçı. 66 S K Y L IF E K A S IM


A kTlli

BTr Gökdelende Yaşam a k

N a s il B İr Ş ey D e r s î n İz ?

___


Bu A

killi

M

Gökdelen

e t r o c it y

M

i l l e n n i u m ...

% /

Ga

r a n tí

B

elg elí

H i-T

ech

Da

6000 M

îr e l e r

121-302 metrekare arasında 6 farklı daire tipi.

e tr ekar e

Y

e ş îl

A

lan

Dinlenme, gezinti ve jogging için özel parkurlu bahçe.

Karbon-polen filtreli havalandırma. UV filtreli ve açılabilir pencereler. Home theatre altyapısı. Dijital televizyon bağlantısı, internet ve data hattı. Dairelerde 24 saat jeneratör hizmeti Teknolojinin tüm yenilikleri, tüm konforu.

r

SAĞLIK HİZMETİ

Y ü z m e Ha v u z u

Doktor ve acil durumlar için sesli bağlantı

Yazın âçık, kışın kapalı ve ısıtm alı havuz,

24 saat doktor ve am bulans.

Asansörle havuza doğrudan ulaşım.

Aile hekimliği hizmeti.

T e ñ ís K o r t u

'

Açık ve kapalı tenis k o rtla/^

A

l iş v

^

I

ş

IVJ e

r k e

Bünyanın ertoyiOnartmalarını rahatlıkla ^

bulabjlecfcğmizVıağazalar.

Süpermarket^

Kuru tem izleıçe. Fclst food

Evet; akıllı bir gökdelende, akıllı bir dairede yaşamak... Bu, kendiniz ve aileniz için bugüne kadar verdiğiniz en akıllıca karar olacak. Gelin, Metrocity Millennium’daki dairenizi bir ziyaret edin; anlattığımız her şeyi yerinde görün. U zun v a d e li k o n u t k re d ile riy le c azip ö d e m e im k â n la rı. R andevu için: B ily ü k d e re C addesi No: 171 Levent 8 0 6 2 0 İs ta n b u l T e l: (0 2 1 2 ) 2 8 2 4 9 6 3 (4 h a t) Faks: (0 2 1 2 ) 2 8 2 4 9 6 7


Y

GÜVENLİK ANSI, ACI 318 ve ÜBC 1995 deprem standartlarındaki taşıyıcı sistem çözümü. Deprem sensörlü asansör.

Ko

n se r

S İn

ve

e m a

Sa

lo n la r i

150 kişilik konser ve konferans salonu. DT5 Surround sistem li 5 ayrı sinem a salonu.

Yangın uyarı, müdahale ve tahliye sistem leri. Bina güvenlik birimine sesli ve görüntülü bağlantı. 24 saat kameralı ve kartlı izleme.

METEOROLOjİ İSTASYONU Hava durumu ile ilgili tüm verileri, dairenizde sadece bir düğmeye basarak

M

etro

İs

ta s y o n u

A lışveriş merkezinden Levent metro istasyonuna doğrudan bağlantı.

okuyabileceğiniz ekran.

^ S

po r

S

a lo n u

Fitness salonu. Solarium .

^

*

'i

i O

to p a r k

“ 2300 araç kapasiteli otopark alanı.

Sauna. Buhar odası.

TROCITY w w w . y u k s e l - y a p l . c o m . t r M e tro c ity M ille n n iu m b ir Y ü ks e l Y ap ı Y a tırım A .Ş . y a tırım ıd ır.


O n a hot, sunny d ay in M arch 1999, we set out f o r ou r usual w eekend o f cave exploration am ong the sin kh oles betw een the villages o f Ma ’a q a la a n d Shawyah, 20 0 km north o f Riyadh. We knew there için yola çık tık . Ç oğ u n lu k la d ü d en lerle b irlik te h a d to be several unknow n caves u n der the sur­ bulunan am a, toprağın altında keşfedilm eyi b e k ­ fa c e , waiting to be discovered. leyen p ek ço k m ağara old u­ The B e d o u in s h a v e k n o w n ğunu biliyorduk. Bed evilerin a b o u t the sin kh oles f o r c en ­ yüzyıllardır potansiyel bir su turies as a poten tial source o f kaynağı olarak gördüğü d ü­ water, but it is only recently d en lerle ilgili sistem atik araş­ that a m ore systematic explo­ tırm a la r a n c a k so n y ılla rd a r a t io n o f th em h a s b e e n yapılıyor. Y ö re d e d olaşırk en undertaken. After som e tim e ilginç bir o y u k g ö rü n ce h e ­ we fo u n d a h ole that lo ok ed m e n h a z ır lık la r a b a ş la d ık , very interesting. iniş için gerekli olan eşyaları After rigging up the g ea r a n d ve ipi kuşanıp küçük bir ara­ ropes f o r descending I low ered lıktan aşağıya süzüldüm. Ha­ m yself through the little open ­ va bacası dipte daraldığından ing. At the bottom the shaft inişteki son birkaç m etre b o ­ n a r r o w e d a n d I h a d to y u n ca k ireçta şı kay alar a ra ­ s q u e e z e m y self throu g h the sında sıkışarak ilerlem ek g e ­ last meters o f lim estone rock.. re k iy o rd u . S o n u n d a in m ey i A n d th en , I w a s s t a n d in g başardığım m ağaranın zem ini u p rig h t on a s a n d y f l o o r , k u m la k a p lıy d ı. Ö n ü m d e looking a t a wide tunnel with u z a n ıp g id e n g e n iş tü n e le no en d a n d fu ll o f beau tifu l bakakaldım . Şaşırtıcı güzellik­ s t a la c t it e s . I n a m e d it te sarkıtlarla doluydu. Buraya Surprise Cave. It turned out to “Sürpriz M ağ ara” ad ın ı v e r­ olarak verilebilir. Oyuk, {atının kademeli olarak çökme­ be the most beautiful cave in dim. Sonradan, buranın b ö l­ siyle yüzeye yaklaşıyor (üstte). / The ‘Dome' in Dahi the area. g e d e k i e n gü zel m ağara o l­ Shawyah is a good example of a sinkhole in the mak­ How d id I becom e involved in duğunu anlayacaktık. ing, as the roof gradually collapses, bringing the cavern closer to the surface (above). this? Well, y ou co u ld say it Bizi hayrete düşüren bu yerS ıca k , gü n eşli bir Mart günü, R iyad’ın y ak laşık 2 0 0 k ilo m etre k u z e y in d e b u lu n a n M a’a q a la ve Shaw yah köyleri arasındaki düdenleri araştırm ak

72 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 0 0 0


yüzü şekillerinin 200 m il­ y o n yıl ö n c e o lu ş m a y a başlad ığın ı söyleyebiliriz. As Sulb den ilen plato, bir z a m a n la r S u u d i A r a b is ­ tan ’ın büyük bir bölü m ü­ nü de kaplayan engin d e­ n izin altınd aydı. M ilyon­ la rca yıl için d e k a b u k lu d en iz can lıları yavaş y a­ v a ş d ib e ç ö k ü n c e k a lın bir kireçtaşı katm anı oluş­ tu. Je o lo jik s ü re ç için d e te k to n ik h a re k e tle rle kir e ç ta ş la r ı y ü z e y e ç ık tı. G elelim , b ölg ed ek i m ağa­

Magaracı bir düdene süzülmek için giyinirken meraklı izleyicileri onu bir an olsun yalnız bırakmıyor (üstte). John Rint, mağara sistemlerini keşfetmek için düdenleri araştıran ilk kişi (altta). / Interested specta­ tors watch as a caver rigs for a descent into a sinkhole (above). John Pint, the first man to explore sinkholes for possible cave systems (below).

raların n asıl olu ştu ğ u n a: Y e ry ü z ü n e d ü şe rk e n a t­ m osferdeki karbond ioksidi yakalayan ve ço k hafif d e olsa asit özelliği taşı­ yan yağm ur dam laları, kireçtaşların ı her b in yılda yaklaşık 10 m ilim etre kadar kem irdi. B öy lelik le, yavaş yavaş oluşan oyukların içi suyla doldu. Bir­

started 200 million years ago. The plateau, n am ed As Sulb, w as then su bm erg ed u n d er a vast sea, which covered m uch o f Saudi A rabia. The sea was fu ll o f m arine life, m any o f them with shells m ade up o f lime. During millions o f years the creatures lowly san k to the bottom, a n d a m ighty la y er o f lim eston e form ed. Eventually the la n d rose fro m the sea, a n d

birini takip ed en kuraklık d önem lerinde, su sevi­ y esi d ü ştü ğ ü n d e, oy u k ların içi bu k ez havayla dolm aya başladı. İşte, suların dam lam asıyla m ey­ dana g elen sarkıtlar bu d önem d e oluştu. Y aklaşık 1.6 m ilyon ile 7 0 0 bin yıl ön cesin d e hii-

73 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2000


Sürpriz Mağara'daki sarkıt ve dikitlerin oluşumu tavandan damlayan sularla halen devam ediyor. Mağaradaki “jaws Galerisi” (üstte) ve mağara planı (altta). / The impressive stalactite formation in 'Jaws Room’ in Surprise Cave, where deposits are still being created by water dripping from the roof (above). The plan of the cave (below).

the lim estone form ation was exposed. The process o f cave f o r ­ m a tio n th en w en t through different stages: Rain fallin g through the a tm o s p h e r e p ic k e d up enough carb on d iox id e to b e c o m e slig h tly a c id ic . This w ea k a c id a te aw ay the rock at a rate o f roughly 10 mm p e r 1000 years, creating cavities that w ere fille d with water fro m the surface. In the alternating dry periods when the w ater table fell, the caverns were a ir filled . Stalactites w ere now slowly fo r m e d by dripping water. Between 1.6 million to 700,000 years ag o a warm, rainy p eriod prevailed w hich transform ed A rabia into a lush savannah. It was probably during this time that the greatest am ount o f dissolution o f the a r e a to o k p la c e . A lot o f h o les in th e g r o u n d opened up when the roofs o f the caverns closest to the surface gradually collapsed. D uring the last 6 0 0 0 years, a ll o f northeastern Saudi A rabia has stayed dry a n d the caves have mostly rem a in ed dry, w hile the w ater table has fa llen progressively In 1983, Jo h n Pint, a n English teacher, stum bled u pon a 2 0 -y e a r -o ld A ra m co m a p sh ow in g a n unusual concentration o f sinkholes, know n locally as dahls, aro u n d Ma ’a q a la. In 1986 a join t team

küm süren sıcak ve yağ­ murlu d önem , Arabistan Y a rım a d a s ı’nı b e re k e tli b ir savanay a d ö n ü ştü r­ dü. B ölg ed eki kayalarda en büyük çözü nm e, o la ­ sılıkla bu d önem d e g er­ çek leşti. Y ü zey e en ya­ k ın y e rle rd e k i m a ğ a ra ta v a n la r ı y a v a ş y a v a ş çö k ü n ce, yerde pek çok oyuk açıldı. Son altı bin yıl b oy u nca, Suudi Ara­ b istan ’ın kuzeydoğusun­ da iklim kuraktı. Mağaraların çoğu da kuru kaldı. Bu arada su seviyesi giderek düşüyordu. 1983’te b ir İngiliz öğ retm en , Jo h n Pint, tesad ü fen yirmi yıllık bir Aram co haritası buldu. Haritada M a’aqala civ arın d ak i d ü d e n le r g ö steriliy o rd u . 1 9 8 6 ’da Kral Fahd Üniversitesi Petrol ve M ineraller B ölü ­ mü ve Avusturya Bilim ler A kadem isi’nden gelen bir grup bilim insanı, Shaw yah ile M a’aqala arasın­ daki, 58 düdeni içeren 500 kilom etrek arelik bir alanda bilim sel araştırm alar yaptı, tik m ağara Sh aw y ah ’ın dört k ilom etre k u zey in deycii. M ağaraya D ahran ’daki Petrol ve M ineraller Üniversitesi’nin baş harfleri olan UPM adı verildi. Buradaki, en büyük galeri, D abbagh Salonu, yak­ laşık 4 5x 80 m etre genişliğinde ve 17 m etre yük­ sekliğinde. En son tüneli g eçtikten sonra karşınıza çık an bu büyük galerinin gerçek ten ihtişam lı bir görünüşü var. Burada bir zam anlar büyük bir y e­ raltı gölü bulunuyordu. Mağarada ç o k fazla sarkıt 74 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 0 0 0


G ö r m e k isteyen görür! Ü re tm e k z o r ve d e rtli b ir iştir. Ü re te n bilir. Satışı yapar, sevinirsiniz! iş, hakkınız olan ö d e m e n izi alm aya gelince, g ö re n g ö z le r g ö rm e z o lu r! Sizin, s e rt piyasa k o şu lla nn d a sağlam b ir n a k it akışına sahip o lm a n ız için b iz varız. Etkili ve g erçe k istihbaratta, garantili alacaklar konusunda, finansm an ve satışta gerçe k p a rtn e r arayanlann d o ğ ru adresi hep P am uk F a cto rin g o ld u . Siz d e k re d i lim itle ri ve te m in a t arayışlarında P am uk F a cto rin g farkıyla tanışın. P a m u k Facto rin g her dö nem de düzenli nakit akışı d e m e k tir. P a m u k Facto rin g güç ortağı d em e ktir. C u m h u r i y e t C a d d e s i , Elmad ağ Han N o : 8 K : I

8 0 2 0 0 Elmad ağ - İs t a n bu l

PAMUK FACTORI

T e l : ( 0 2 1 2 ) 2 3 0 5 4 4 0 pbx - ( 0 2 1 2 ) 2 9 6 85 0 5 pbx

Fax: ( 0 2 1 2 ) 2 3 4

13 98


Yazar Yosunlu Mağara’da kaybolmadan az önce (en üstte). UPM Mağarası’ ndaki “ Dabbagh Salonu” (üstte solda). Sarkıtlar binlerce yılda oluşuyor (üst­ te sağda). / The author in Mossy Cave shortly before becoming lost (top). The huge Dabbagh Hall in UPM Cave (above left). Stalactites take thou­ sands of years to form drip by drip (above right).

fr o m K ing F ahci U niversity o f P etro leu m a n d Minerals a n d the Austrian A cadem y o f Science sci­ entifically explored a n d m apped an a rea o f 500 sq km con tain in g 5 8 d a h ls betw een the villages o f Shawyah a n d M a ’aqala. F ou r 4 km north o f Shaw yah is the UPM Cave, n a m e d a ft e r th e U niversity o f P etro leu m a n d M inerals in D hahran . The biggest cham ber, the D abbagh Hall, m easures 45 x 80 metres a n d is 1 7 metres high! It is a m agnificent sight when you enter the big hall after passing the last tunnel. Here was on ce a big underground lake. The cave does not contain m any stalactites but has a lot o f pretty form ation s known as gypsum flow ers. One o f the most interesting caves is D ahl Shawyah, which has two entrances, the biggest on e leading to a marvellous d om ed cavern a n d a side tunnel with exquisite gypsum hair. Perhaps the most inter­ esting p art is a sm all en tran ce to the right o f the m ain en tra n c e w here there is a colon y o f le a f­ nosed trident bats. While other caves in the a rea

yok, ama jips gülleri harika. D oğa bilim leri açısınd an en ilginç m ağaralardan biri de D ahl Shaw yah. M ağaranın iki girişi var. Ana giriş k u b b eli, m uazzam bir galeriye ve yan tarafta bir tü n ele açılıyor. Tü nel göz kam aştırıcı güzellikte jips saçaklarıyla süslü. Ana girişin sa ­ ğındaki küçü k giriş belki de en ilginç olanı. Çün­ kü, burada yaprak burunlu yarasalar yaşıyor. B ö l­ g ed ek i d iğer m ağaralar nem li ve sıcak. Sıcaklık 26-28 santigrat civarında. Buna karşın Dahl Shaw ­ yah h er zam an serin ve kuru. Bu ö z elliğ i onu yüzyıllar ö n ce yırtıcı hayvanların avlarından kalan artıkları taşıyıp getirdiği bu lu n m az bir saklam a m ekânı yapm ış. H em en h em en bin yıl ö n ce , bu­ rada bir çizgili sırtlan sürüsünün yaşadığı bilini­ yor. Mağarayı gezerk en p ek ço k deve, eşek , kirpi, gazel kalın tısın a ve bunların yanı sıra iki insan kafatasına rastladık. G örülm esi g erek en m ağaralardan biri de bir g a ­ lerisi harika sarkıtlarla dolu olan Y osunlu Mağara. Burada unutulm az bir ders yaşadım . Çıkış yolunu 76 S K Y L IF E K A S IM

- - j* .

NOVEM BER 2 00 0


güçlü ve hızlı...

YENGEÇ YÜRÜYÜŞÜ (4CX) ► <S A M A Ç L I K O V A ► G E N İ Ş G Ö R Ü Ş A Ç I S I ► DÜ ŞÜ K YAKIT TÜKETİMİ ► K O N F O R L U K A B İ N ( K L İ M A & TEYP) O T O M A T İ K KA ZICI RAY SİSTEMİ ► PERKINS M O T O R ►

SİF OTOMOTİV A .Ş. Bir STFA ve IŞIKLAR Holding kuruluşudur.

GENEL MÜDÜRLÜK / İSTANBUL: Tel: (0.2161 325 05 03 |pbx) Faks: (0.2161 325 32 24 ANKARA : Tel: (0.3121 4 8 1 1 1 3 0 |pbx| • İZMİR : Tel: (0 23 2] 4 3 6 38 9 4 (5 Hol) BURSA: Tel: 10.2241211 23 65 |pbx] • ADANA: Tel: (0.322) 346 33 30 • ANTALYA: Tel: (0.2421 2 2 1 52 96

"bize

güvenebilirsiniz"


Sürpriz Mağara’daki en büyük galeride bir mola (üstte). Bazı kireçtaşı oluşumlar adeta bitkisel formlara sahip (altta). / One of the cavers in contem­ plation in Surprise Cave (above). Some limestone cave deposits have almost vegetal shapes (below).

a r e h u m id a n d hot, ty p ica lly 2 6 -2 8 °C , D a h l Shawyah is cool a n d dry, providing a perfect envi­ ronm ent f o r presew in g rem ains ca rried into the cave by predators m any centuries ago. About 1000 years ago, a p a c k o f striped hyenas lived here, a n d we have fo u n d lots o f rem ains o f camels, donkeys, hedgehogs, gazelles a n d also two hum an skulls. One o f the first caves I visited, Mossy Cave, h a d on e cavern fu ll o f stalactites. That cave also taught me an important lesson in cave safety. I could not fin d my way out! For som e reason I becam e disorientat­ e d a n d returned to the sam e p la c e over a n d over ag ain . Finally I h a d to give up a n d w ait in the d ark f o r the peop le at the su rface to start looking. Since then we have always used a thin but strong white rope to mark, ou r way. At N ew Y ea r 1 9 9 8 I f o u n d a c a v e th a t I c a lle d F rien d ly Cave. The f o r m a t i o n s h e r e are very impressive a n d c o n c e n t r a t e d in o n e room, the Showroom. It is alm ost like being in a s a c r e d s h r in e in c a v e s o f th is k in d . C a rb on d a tin g o f the form ation s in the upper p a r t o f th e c a v e r e v e a le d th a t it w as over 4 7, 000 years old. A lthough d ep o sit fo r -

bir türlü bulam ıyordum . D önü p dolaşıp h ep aynı noktaya geliyordum . Sonunda oturup arkad aşla­ rın b en i bulm asını b e k le m e y e k arar verdim . O g ü n d en b eri, m ağaraların için d e k a y b o lm a m a k için geçtiğim iz yolu gösteren ince ama dayanıklı bir beyaz ip kullanıyoruz. 1998 yılın da k e şfettiğ im b ir m ağaraya da D ost Mağara adını verdim. Mağara içindeki oluşum lar ço k etkileyiciydi. Hepsi de bir galeride toplanm ış­ tı: Show room ! Bu g ü zellik tek i m ağaraları g ez er­ ken kendim i kutsal bir m ekânda gibi hissettiğimi itiraf etm eliyim . K arbon tarihlendirm esinden anla­ şıldığı üzere m ağaraların üst kısım larındaki o lu ­ şum ların tarihi 4 7 bin yıldan da ö n ce y e gidiyor. M a’a q a la 'd a k i m a ğ a ra la r d ışın d a Suu d i A rabis­ ta n ’da m ağ ara o lu şu m la rın a p e k rastlan m ıy o r. Dost Mağara, Sürpriz M ağara v e Y o su n lu Mağara gibi m ağara­ lar s a rk ıtla r, d a lg a ­ lanm ış kum aş biçimli oluşum lar, jips gülle­ ri ve selenit kristalle­ riyle dolu. Mağara ta­ banında yerden tava­ na doğru uzanan di­ k i t le r e d e S ü r p riz M ağara d ışın d a p ek rastlanm ıyor. O la ğ a ­ n ü stü g ü z e l li k t e k i oluşu m larla dolu bu m ağarayı 1999 yılının 78 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 000


C hange... gives fla re to c o n te m p o ra ry e n viro n m e n ts, pro vides projects the d is tin g u is h in g edge, reflects th e de sire d im age o n a w id e va rie ty o f surfaces, broadens the h o riz o n s o f im a g in a tio n .

HILLSIDE CITY CLUB/ISTANBUL

St o n e ÇİMSTONE DO Ğ AL KOMPOZE TAŞ İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

breton

+ 9 0 . 2 3 2 .4 7 2 0 2 72 • i n f o @ c im s t o n e . c o m .t r • w w w .c im s t o n e .c o m .t r


Bölgedeki düdenlerle ilgili sistematik araştırmalar ancak son yıllarda yapılıyor. Riyad yakınlarında bulunan Dahi Hith’in sualtındaki bölümlerinde dal­ gıçlar da incelemeler yapıyor. / Systematic exploration of the sinkholes in the region began only recently. Here divers are seen exploring the under­ water caverns of Dahl Hith just outside Riyadh.

mations - known as cave d ecora­ tions - a re generally uncom m on in Saudi A ra b ia ’s caves, those at M a ’a q a l a h a v e th em in g r e a t a b u n d a n c e. Caves like Friendly Cave, Surprise C ave a n d Mossy Cave a ll contain stalactites, drip cu rta in s, gypsu m flo w e r s a n d selenite crystals. Stalagm ites a re n o t c o m m o n ly s e e n h o w ev er, except in Surprise Cave, which we d iscovered in M arch 1999. This la rg e c a v e c o n ta in s n u m ero u s b e a u tifu l d e c o r a tio n s . Ancl a s w ater continues to drip fro m the r o o f tbecave is still evolving. Every tim e we visit this cav e we fi n d new surprises. For exam ple the C handelier Room ’, with very unusual, almost transparent, sta­ lactites, A rlene’s Loop’, with its w onderful crystal fo rm a tion s, D ragons M ou th’, with its beau tifu l display o f drip curtains, a n d Ja w s Room ’, with stalactites like carnivorous teeth. As Saudi A rabia begins to open f o r tourism, previ­ ously inaccessible a reas a n d caves will be discov­ ered a n d visited by m ore people. All o f these fu tu re explorers n eed to rem em ber the g o ld en rules o f cav in g :‘Take nothing but pictures, leave nothing but footprints a n d kill nothing but time. ’ •

Mart ayında keşfettik. M ağa­ rada tavandan su d am ladığı için sarkıt ve dikitlerin o lu ­ şumları halen devam ediyor. Bu ned en le burayı her ziya­ re t e d iş im iz d e y e n i y e n i sürprizlerle karşılaşm ak olası. Ö rneğin, “Avizeli G aleri” alı­ şılm ışın dışında şeffaf d en ile­ b ile c e k ö z e llik te sa rk ıtla rla dolu. Şim diye kadar gözd en kaçan 'A rlen e ’in İlm eği’', ha­ rika kristal o lu şu m la r iç e r i­ y o r. D a lg a lı k u m a ş b iç im i oluşum larla dolu olan "Ejder­ ha Ağzı”, eto b u r dişlerini an­ d ıran s a rk ıtla rla da b e z e li. G e liş e n tu rizm s e k tö rü n ü n dünya üzerinde gözd en ırak nokta bırakm adığı şu gün ler­ d e Suudi Arabistan’da da bir kıpırdanm a yaşanı­ yor. Bu da şim diye değin insan eli değm em iş pek ç o k bölgenin ve bu arada m ağaraların da keşfed i­ leceği anlam ına geliyor. Mağaraları g ezm eye g e ­ len lere kü çü k bir hatırlatm am ız var: M ağaradan hiçbir şey alıp götürm eyin, çektiğiniz fotoğraflar­ dan başka; geride hiçbir şey bırakm ayın, ayak izi­ niz dışında ve m ağarada hiçbir şey öldürm eyin, zam andan başka! • * Lars Bjurström, doğa fotoğrafçısı. (Çeviri: Emel Çelebi)

* Lars Bjurstmm is a m idlife photographer 80 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2000


M ic ro s o ft M

ö

f f iç

r-pj— i

d

l

Takım çalışması için en ideal çözüm. Geleceğin işletmeleri için en sağlam ve güvenilir platform.

Bazı kombinasyonların tadına doyum olmaz. Tıpkı Windows 2000 Professional ve Office 2000 gibi. Birlikte kurumsal bilgiye erişmenizi kolaylaştırarak bilgiyi en etkin şekilde yönetmenize olanak tanırlar. Size de yüksek verimliliğin tadını çıkarmak kalır.

M

ic r o

s o

ft

N ereye ulaşm ak istiyo rsa n ız, o ra ya...

w w w .m ic ro s o ft.c o m /tu rk iy e /b a s a ri/


Jj) l)]/y İ>VJ> ' A İİ


E n ö n e m li co ğ ra fy a e se rle rin d e n k a b u l e d ile n “K itab-ı B a h riy e ”, T ü rk h aritacılığ ın ın kurucu su Piri Reis tarafından 1521 tarihind e hazırlanm ıştır. 19. yüzyıla kad ar B atı ü lk elerin d e A k d eniz’i bu d en li ayrıntılı o lara k an latan bir kılavuz k itaba ra stla n m a m a k la b irlik te 13. y ü z y ıld a n itib a re n “p o rto la n ”ların kullanıld ığı biliniyor. B u harita-kılavuzlar A kd eniz’d e sefer yapan d e n iz cile r tarafın d an y a p ı­ lıp k u llan ılırd ı. D e n iz c ile r ta ra fın d a n g e z ilip g ö r ü le ­ rek yapıldıkları için o ça ğ ­ d ak i d iğ e r h aritalara g ö re d aha doğru, d aha kullanış­ lıydılar. Ayrıca, d en izin n eTürk haritacılığının kurucusu Piri Reis tarafından hazırlanan Kitab-ı Bahriye, Ege ve Akdeniz’de sefer yapan kaptan­ ların kılavuzuydu. Üstte, Korsika Adası; sağda, Slovenya’nın Adriyatik kıyıları, İsole ve Pirano limanlan. / The Book of

Navigation was the work of Piri Reis, who is regarded as the father o f Turkish nautical cartography, and was used by sea captains sailing the Aegean and Mediterranean. Above, the island of Corsica, and right the Adriatic shores of Slovenia and the harbours of Izola and Piran southwest of Trieste.

K itab -i B a h riy e, The B o o k o f N avigation , is a

m a n u a l written in 1521 by the Turkish seam an Piri Reis, w ho is regarded as the fa th e r o f Turkish m ap m akin g . It w as u n p rec ed en ted in its time, a n d not until the 19th century w ere navigation m a n u a ls c h a r t in g a n d d e s c r ib in g th e M ed iterra n ea n in g rea ter d e t a i l p r o d u c e d in th e West. S u ch m a n u a ls k n o w n a s p o r t o la n s h a d been in use sin ce the 13 th c en tu ry , b o th p r o d u c e d a n d u sed by M editerrane­ a n s e a m e n . S in c e th ey w ere b a s e d on fir s t-h a n d o b serv a tio n s a n d e x p e r i­ e n c e s th ey w ere o f m o re p r a c t i c a l u se th a n o th e r c o n te m p o r a r y m ap s a n d charts. So that they w ould be resistant to d a m p a n d salt, they were execu ted on parchm ent. Portalan charts were ch ar­ a c te r is e d by sev en teen com pass roses representing com passes p la c e d a t specif­ ic points. They represented a revolu tion in ca rtog ra -


p h y at the time, a n d today a re a valuable source o f inform ation f o r historians d u e to the pictures they b e a r o f flags, a rm o ria l devices, cities, ships a n d symbols. K itab-i B ah riy e w as a rem a rk ab le g u id e f o r sea cap tain s navigating the M editerran ean a n d the A eg ea n . Its a u t h o r ü z e r in d e b u l u ­ n a n ü lk e b a y ­ Pin Reis sailed every r a k l a r ı , k r a l lık c o r n e r o f the M edi­ a rm a la rı, b ü y ü k t e r r a n e a n w ith h is k e n tle r, g e m ile r u n c le , th e f a m o u s v e b a z ı s e m b o l­ c o r s a ir K em a l Reis, ler yardım ı ile o fr o m the 1480s o n ­ y ıll a r ın ta r i h i wards, a n d his m a ­ h a k k ın d a çok n u a l w as b a s e d on d e ğ e rli b ilg ile r 2 5 y ears o f p ractica l ed inilebiliyor. experience a t sea. He K ita b - ı B a h r iy e p r e p a r e d th e tex t ise E ge v e bütü n a n d charts while ser­ A kd eniz’d e sefer vin g a s s te w a r d o f y a p a n k a p ta n la r the shipyards in Geiçin eşsiz b ir yol libolu, the Ottoman Kitab-ı Bahriye’de kentlerdeki önemli anıt ve binaların çizimleri de yer alıyor. En g ö s te r ic iy d i. E m p ir e ’s m o st im ­ üstte, İskenderiye kenti ve limanı; üstte, Kıbrıs Adası. / The charts in the Book of 1 4 8 0 ’li y ılla rd a n p o rta n t n a v a l base, Navigation include drawings o f monuments and buildings in the cities depicted. Top b a ş la y a r a k a m ­ com pleting the work is the city and harbour of Alexandria, and above the island of Cyprus. cası ünlü k orsan in 1521. N early 4 0 K em al R eis’in yanınd a b ü tü n A k d eniz’i kıyı b u ­ copies o f the m an u al hav e survived to the present c a k d o laşan Piri R eis, O sm an lı D ev leti’n in e n ö day, bearing witness to the w ide extent to which it n em li d en iz üssü o la n G e lib o lu ’da tersa n e k etwas used a t that time. m i ve tuzuna karşı k oy ab ilm eleri için p arşö m en ü zerin e çiziliyorlardı. B u haritaların e n b üyük ö zelliğ i, ü z e rle rin d e b u lu n a n o n y ed i rü zgârgülüydü. A slında, bu rüzgârgülleri pu su lan ın hari­ taya belirli noktalard a yerleştirilm iş haliydi. H ari­ tacılıkta g e rçe k b ir devrim yaratan portolanların

85 S K Y L IF E K A S IM . a ja .

NOVEM BER 2 0 0 0


hüdalığı yaptığı sırada hazırladığı k itabına 25 yıl­ lık g ö zlem ve d en ey im in i aktardı. 1521 yılında tam am lanan kitabın b u g ü n e ulaşan kırka yakın e l yazm ası ö rn eğ in e b a k a ra k o yıllarda ç o k itibar gördü ğünü söyleyebiliriz. 1524 yılında K anuni Sultan S ü ley m an ’ın dam adı v e sadrazam ı İbrahim P aşa, M ısır’a sefer yapar­ k en , Piri R eis’i d e y anına kılavuz k ap tan olarak ald ı. Piri R e is ’in s e fe r sırasınd a ken d i hazırla­ dığı kılav u zd an y arar­ la n d ığ ın ı g ö r e n İb r a ­ h im P a ş a ’n ın , b u d u ­ ru m d ik k a t i n i ç e k t i . Sadrazam , Piri R eis’ten e se rin tem ize çe k ile re k K a n u n i S u lta n S ü le y ­ m a n ’a su n u lm a sın ı is­ tedi. P iri R e is , G e lib o lu ’ya d ö n ü n ce K itab-ı Bahriy e ’yi g ö z d e n g e ç ir ip , d ah a ç o k d ü n y a c o ğ ­ ra fy a s ı v e c o ğ r a fi t e ­ r i m le r in a ç ı k l a n d ı ğ ı m anzu m giriş b ö lü m ü ­ nü e k led i ve haritaları çoğalttı. Kitap, 1525 yı­ lında Ibrahim P aşa va-

When P iri Reis w as a p p o in ted n av ig a to r to the Ottoman fleet sent against Egypt in 1524, its com ­ m a n d e r Ib r a h im P a şa , S u ltan S ü ley m a n th e M ag n ificen t’s g r a n d vezir a n d son-in-law , saw him using his m anual. He was so im pressed that h e a sked Piri Reis to m ake a copy f o r presentation to Sultan Süleym an. When Piri Reis returned to Gelibolu, h e revised his book, addin g a n introduc­ to ry s e c t io n in v erse d e v o t e d la r g e ly to a n accou n t o f world geogra­ p h y a n d g e o g r a p h ic a l term s, a n d a d d it io n a l c h a r ts . T he f i n i s h e d m anuscript w as present­ e d to S u ltan S ü leym an by I b r a h im P a ş a in 1525. In the in trodu ction Piri Reis explains his reasons Üstte, İspanya, Endülüs kıyıları ve Granada kenti; solda, Sisam ve Nikarya adaları arasındaki boğaz ve Furni Adası. / Above are the

I ki .

Andalusian shores of Spain and the city of Granada, and left the chan­ nel between the Aegean islands of Samos and Ikaria and the island of Fourni to the southwest of Samos.


BORUSAN

En küçüğünden en büyüğüne, en basitinden en gelişmişine, ihtiyaçlarınıza uygun çizilmiş ya da

üstünüze göre dikilmiş sorunsuz iletişim çözümleri IVR F a x ® Call C enter

are

ımunication Management Platform

TIME Bilgi İşlem Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:2 No:26 Okmeydanı 80270 İstanbul Tel:(0212) 222 15 20 Faks:(0212) 22215 03 www.time.com.tr e-mail: time@time.com.tr


s ı t a s ı y la

K anu-

n i’y e sunuldu. K ita b -ı B a h riy e ’n in m a n z u m y a z ıla n g iriş in d e , P iri R e is k it a b ın y azılış a m a cı, d e ­ n iz b i l i m l e r i n i n g e m ic ile re g e r e k ­ liliğ i, fırtın a, rü z­ g âr isim leri, p u su ­ lan ın tanıtım ı, h a ­ r i t a n ı n t a n ıt ım ı, h a rita ü z e rin d e k i işaretlerin anlam ı, d e n iz le r in a d la r ı v e özellikleri, P or­

Akdeniz'de yüzlerce ada, kıyı kent ve liman hakkında 16. yüzyıl başlarına ait ilginç bil­ giler taşıyan Kitab-ı Bahriye'de Sakız Adası (en üstte) ve İtalya’da, ağzı zincirle kapatıl­ mış Brindizi Limanı (üstte). / The charts and text provide fascinating information

o f w r itin g th e m a n u a l a n d the benefits o f the n a ­ v ig a tio n a l s c ie n ­ c e s f o r s a ilo r s , a n d g iv es a c c o ­ u n ts o f s to rm s a n d w in d s, th e co m p a ss, n a u ti­ c a l ch arts a n d their symbols, the different seas a n d ocean s, Portugu­ e s e c o lo n ie s o n th e sh ores o f the I n d ia n O cea n , voyages o f explo­ ra tio n a lo n g the A fr ic a n coast a n d in the Sea o f C h in a, th e In d i­ a n d the discovery o f

t e k i z l i l e r i n H in t about hundreds of Mediterranean islands, harbours and coastal cities in the early 16th D e n iz i’n e y e r le ş ­ century. The island o f Chios (top), and the Italian harbour o f Brindisi (above) which m e le ri, A frika k ı­ was protected by a chain at its mouth. yıları, Ç in D en izi, a n Ocean, a n d the Atlantic, Hint D enizi, Atlantik v e A m erika k ıtasının k eşfi Am erica. kon u ların a y e r verir. K ita b -ı B a h r iy e ’n in ik in c i b ö lü m ü , Ç a n a k k a le The m a n u a l p ro p er begins with a description o f B o ğ a z ı ile Sultaniye v e K ilitbahir k alelerin in an ­ Ç an akkale Strait (the D ardanelles), a n d its forts o f S u ltan iy e a n d K ilitb a h ir. P iri R eis g o e s on to latım ı ile başlar. E ge D en izi ad aları v e kıyıları, Y u n an ista n kıyıları, M ora Y arım ad ası, Adriyatik describe in detail the fortresses, islands, coasts a n d kıyıları, İtalya kıyıları, Sicilya, Sardunya, K orsika h a r b o u r s o f th e M e d ite r r a n e a n a n d A eg ea n , including those o f Greece, the M orean Peninsula, adaları, Fransa kıyıları, İsp an y a kıyı ve lim an lan, 88 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 0 0 0


"Herkes Tatil Yapıyor!" ■ IN T E R N A T IO N A L HOTELS & RESORTS

KEMER SULTANSARAY

SİDE TURTEL

★ ★ ★ ★ ★ Göynük - Kemer 07980 Antalya-TÜRKİYE Tel: (0242)815 14 80 (pbx) Fax:(0242)815 14 99

★ ★ ★ ★ ★ Kumköy 07330 Side - Antalya - TÜRKİYE Tel: (0242) 753 39 00 (pbx) Fax: (0242) 753 20 25

SİDE PALACE

ABANT PALACE

★ ★ ★ ★ ★ Sorgun Mevkii - Manavgat 07600 - Antalya - TÜRKİYE Tel: (0242) 756 93 21 (pbx) Fax: (0242) 756 93 20

ALANYA OBAKÖY ★ ★ ★ ★ Gazipaşa Cad. Göl Mevkii - Alanya 07400 Antalya - TÜRKİYE Tel: (0242) 514 07 00 (pbx) Fax: (0242)514 07 28

İZMİR İSMİRA ★ ★ ★ Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 28 35210 Çankaya - İzmir - TÜRKİYE Tel: (0232) 445 60 60 (pbx) Fax: (0232) 445 60 71

★ ★ ★ ★ ★ Abant Göl Kenarı 14100 Abant - Bolu - TÜRKİYE Tel: (0374) 224 50 12 (pbx) Fax: (0374) 224 50 28

KUŞADASI PAGOS ★ ★ ★ ★ Söke Yolu Kuşadası 09400 Aydın - TÜRKİYE Tel: (0256) 612 86 80 (pbx) Fax: (0256)612 86 91

ABANT KÖŞKÜ Abant Göl Kenarı 14100 Abant - Bolu - TÜRKİYE Tel: (0374) 224 50 12 (pbx) Fax: (0374) 224 50 28

TAKSİM TOUR SEYAHAT ACENTASI

istiklal Cad. Mısır Apt. No: 311 D: 5 Galatasaray - İstanbul - TÜRKİYE Tel: (0212) 251 83 71 (pbx) Fax: (0212)251 94 93 TAKSİM ŞUBE

Ceylan Inter - Continental Hotel Lobby 80200 Taksim - İstanbul - TÜRKİYE Tel: (0212) 246 79 08 - 246 38 75 Fax: (0212) 246 39 76 ANKARA ŞUBE

Cinnah Cad. 32/2 06690 Çankaya - Ankara - TÜRKİYE Tel: (0312)428 01 80(pbx) Fax:(0312)467 55 06

GENEL MÜDÜRLÜK 19 Mayıs Cad. Golden Plaza İş Merkezi No: 1 Kat: 3 80220 Şişli - İstanbul - TÜRKİYE Tel: (0212) 232 16 06 (pbx) Fax: (0212) 240 17 55 www.taksimotelcilik.comheadoffice@taksimotelcilik.com


Piri Reis, kitabında Alanya Kalesi ve limanı (üstte) hakkında §u bilgileri veriyor “ Alanya’nın denizden nişanı, üzerindeki yüksek dağlardaki üç kuledir. Ortadaki kulenin altında Alanya vardır. Aşağıda deniz kenarında tuğladan yapılmış bir kule vardır (Kızıl Kule). Kulenin dibi küçük gemilere iyi yataktır.”

Of Manya, now a popular holiday resort on Turkey's Mediterranean coast (above), Piri Reis tells us: ‘When approaching Alaiyye from the sea, its land­ mark is three lofty mountain peaks. Alaiyye lies below the one in the centre. Alaiyye is a peninsula, and it is on this mountain that the castle is situ­ ated... Down below by the sea there is a tall tower built of red brick. The base of the tower is a good shelter for small ships.’

th e A d ria tic, Italy, Sicily, S a r d in ia , C o rsica, France, Spain, the C anaries, North Africa, Egypt a n d the Nile, the eastern M editerranean, Crete, Cyprus, sou thern a n d A egean Turkey, G elibolu a n d the G u lf o f Saros. As w ell a s in fo rm a tio n a b o u t w ater depth, an ch orag es, c o a sta l vegeta­ tion, sources o f drinking w ater a n d shipyards, h e d e s c r ib e s th e lo c a l in h a b ita n ts, their religions, the p olitical pow ers o f ea ch region a n d trade. He even in c lu d e s in fo r m a t io n a b o u t an cien t sites. There is a large-scale chart f o r each h a rb ou r a n d island, a n d d ra w in g s o f b u ild in g s a n d im p o r t a n t m o n u m e n ts in th e coastal towns.

K anarya Adaları, K uzey Afrika kıyıları, Mısır ve Nil nehri, D oğu A kd eniz kıyıları, Girit ve Kıbrıs, A n ad o lu ’n u n g ü n ey ve E g e kıyıları v e ad aları, G e lib o lu ile Saros K örfezi anlatılır. Piri Reis bu ada v e kıyıların su d erinlikleri, g em ilerin d em ir­ le y e b ile ce k le ri yerler, kıyı bitki örtüsü, içm e su ­ yu, g em i inşaat olan akları yanınd a insanlar, din-

i

Kitab-i B ahriye is a m atchless n a ­ utical gu id e to the M editerranean, a n d a p rim ary sou rce o f biograp­ h ic a l in form ation a b o u t Piri Reis Solda, Kekova Körfezi ve Kekova Adası. / Left,

the Gulf o f Kekova and Kekova island on Turkey's southwestern coast. 90 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 0 0 0


En kıymetli yazmalarından biri 232 adet harita ile İstanbul Üniversite­ si Kütüphanesi’nde bulunan Kitab-ı Bahriye’de Cebelitarık Boğazı ve Septe Limanı (üstte), Rodos Adası (üstte sağda) ve Malta Adası (sağda).

One of the finest copies of the Book o f Navigation is that in Istanbul University Library whose 232 charts include the Strait of Gibraltar and Gibraltar harbour (above), Rhodes (above right) and Malta (right).

ler, p o litik g ü çle r ve ticari durum h ak k ın d a da b ilg iler verir. Kitap a rk e o lo jik b ilg iler de taşır. Pi­ ri Reis anlatım ın yanı sıra, h e r lim an ve kıyının b ü yü k ö lçe k li b ir p o rtolan haritası ile bilgileri iy ic e p ek iştirir. K ita b -ı B a h riy e ’yi b e n z e rs iz b ir A kd eniz gezi reh b eri olarak da k a b u l e tm e k g e ­ rekir. K en tlerd eki ön em li anıt v e b in aların çizim lerinin d e y er aldığı kitap, Piri R eis’e ait birinci e ld e n b iy o g ra fik b ilg ile r v e rm e si a çıs ın d a n da b u lu nm az b ir kayn ak . İşlevselliği artsın d iye so n ­ raki yıllarda y ap ılan k op yaların a M arm ara D en izi kıyı ve ad aları ile İstanbul da ilave edilir. K itabın 1521 v e 1525 yılın daki orijin allerd en k o p y a ed i­ le n b azı yazm alar, d ünyanın ön em li k ü tü p h a n e­ lerin d e v e İstan b u l’d aki m ü ze v e devlet k ü tü p h a­ n elerin d e y e r alıyor.

himself. Later copies were en larged to inclu de the coast a n d islands o f the M arm ara Sea, a n d Istan­ bul. Copies o f the o rig in al edition o f 1521 a n d that p ro d u ced f o r Sultan Süleyman in 1525 a re to be fo u n d in m ajor libraries a rou n d the world as well as in m useum s a n d libraries in Istanbul. One o f the most outstanding K itab-ı B ahriye m anus­ cripts is that with 2 3 2 charts now in Istanbul Uni­ versity Library. .

A k d e n iz ’d e y ü z le r c e a d a , k ıy ı, k e n t v e lim a n h ak k ın d a 16. yüzyıl b a şla rın a ait ilg in ç b ilg iler taşıyan K itab-ı B ah riy e ’n in e n kıym etli yazm ala­ rından biri d e 232 ad et haritası ile İstanbul Ü ni­ versitesi K ü tü p h an esi’n d e bulunu yor.

* K em al Ö zdetnir is a researcher an d writer.

Kemal Özdemir, araştırmacı-yazar. 91 S K Y L IF E K A S IM .«j»»

NOVEM BER 2 0 0 0


D i ğ e r ayrıcalıklarımızı ö ğ r e n m e k için 0212 662 46 81-82 / w w w . e g s g y o . c o m E G S G Y O , bir E G S H O L D İ N G kuruluşudur.


P6S

BUSINESS İPARK

İki adımda Atatürk Havalimanı. Bir uçuşta N ew Y o rk ... Böyle bir ayrıcalık nerede var ?


- ,,,,


Aydın Çukurova

W hen y o u w ake up in the m orn in g in Turkey, y o u r first thought is to enjoy a tiny glass o f ruby tinted tea. The d ay goes on, a n d after lunch it is tim e to chat over m ore tea. Then a ro u n d 5 o ’clock in the aftern oon com es tea a cco m p a n ied by crisp simit rings sprinkled with sesam e seeds with white cheese. Tea is a n im portant p a rt o f Turkish daily life, a s it is in Britain, C hina a n d Ja p a n . T he m ost w id e ly c o n s u m e d d rin k in the world, tea is m ad e fr o m the ten d er leav es a t the tips o f the bran ches o f the ever­ g reen p la n t T hea sin en sis o r C a m ellia sin en sis. T here a r e three p rin cip a l varieties o f tea p la n t , C h in e s e , A ssa m a n d C a m b o d ia n , and m any hybrids p r o d u c e d fr o m these. D ifferen t processin g results in t h r e e c a t e g o r ie s o f te a : f e r ­ m e n t e d te a ( b l a c k ) , u n fe r ­ m en ted (green ) a n d sem i-ferm en ted (oolong). B la ck tea is a m b e r in c o lo u r a n d h a s a n astringent flavou r, green tea is s lig h tly b itt e r in ta ste, a n d oolon g h a s a d elica te fla v o u r a n d a p a l e g r e e n is h b ro w n colour. Çay filizleri günümüzde aletle toplanabilse de ye­ terli sepicilikte olamaması nedeniyle yine elle top­ T he f i r s t m e n tio n o f t e a in lama tercih ediliyor. Seylan’da çay hasadı kadınlar E u r o p e is in N a v ig a t io n i e tarafından yapılıyor (üstte). / Although it is possi­ Viaggi, by the Venetian G ian ble to harvest the tea shoots by machine today, Battista Ram usio in 1559, a n d hand picking is more selective and so is still the tea drinking began in F ran ce preferred method for good quality tea. Tea is picked by women in Sri Lanka (above). in 1 6 3 6 , in R u ssia in 1 6 3 8

S a b a h uyanır uyanm az ilk akla g e le n , in ce b elli b ardaklard a şö y le tav şan kanı b ir çay içm ektir. G ü n ilerler ö ğ le y em eğ i yenir; ü stü n e ça y içip b era b e rin d e so h b etin tad ına varılır. A kşam a d o ğ ­ ru b e ş suları; b ir bard ak çay, yanın a da çıtır çıtır sim it ve b ey az p eyn ir... B iz Tü rklerin yaşam k ü l­ tü ründ e ön em li bir y er tutar çay: Ingiliz, Çin ve Ja p o n kültü ründe old uğu gibi. Y ery ü z ü n ü n e n ç o k tü k etilen iç e c e ğ i o la n ça y ; d aim a y e şil kalan b ir bitkinin, çay g iller fa­ m ily a s ın d a n “T h e a s in e n s i s ” v ey a “C am ellia sin en sis”in dal u cu n d aki yapraklarınd an y ap ı­ lıy o r. Ü ç a n a ç e ş id i v a r ç a y bitkisinin: Çin, A ssam v e Kam pu çya çayı. B u çe şitlerd en de ç o k sayıda m elez oluşm u ş. İş­ lem e b içim in e g ö re ise, “m aya­ lan m ış” (k a ra ça y ), “m a y a la n ­ m a m ış ” ( y e ş il ç a y ) v e “y a rı m a y a la n m ış” o lm a k ü z e re ü ç ç e ş it ç a y e ld e e d iliy o r . K ara çay a m b er renkli ve bu ru k bir tad ı var. Y e ş il ça y a c ım sı b ir lezzet, yarı m ayalanm ış ça y ise açık kah v eren gi-y eşil renkli bir sıvı veriyor. Çay, A vrupa’da ilk k e z 1 5 5 9 ’da V en ed ikli G ian Battista Ram usio adlı yazarın “N avigationi e V iaggi” adlı yapıtında geçiyor. Fran sa’da çay ın ilk ortaya ç ık ı­ şı 1636, R usya’da 1 6 3 8 ve In ­ g ilte re ’d e 1 6 5 0 yıllarına rastlı­ y o r ve “çay içm e k ” In g iltere’de

96 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 00 0


B e y a z Ç im e n to y u K e ş fe d in !

Daha çağdaş!

Beyaz çimentoyu yakından tanıyın! Estetiği ve kaliteyi bir arada arayanlar için ideal ürün beyaz çimento, klasik çim entonun kullanıldığı her yerde, a y rıc a fayanslardan bordürlere, p a rk-b a h ç e mobilyalarından havuzlara ve m o za ik le re kadar her alanda kullanılır. D eğişik karışımlarla farklı dokular ve ren kler elde edilen beyaz çimento, daha dekoratif, daha dayanıklı! Millennium ürünü beyaz çimentoyla mutlaka tanışın! Beyaz düşünün! Beyaz yaşayın!

CİM SA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A. S.

D ü n y a n ın b e y a z ç im e n to s u w w w .cim sa .co m .tr e-m a il: h.ozkan@ cim sa.com .tr Toroslar Mah. Tekke Cad. Yenitaşkent 33013 Mersin Tel: (0324) 454 00 60(8 hat) Faks: (0324) 454 00 75(2 hat)

eo


/ Print Photohank Turkey Tülin Dizdamğlu

Türkiye’de çay üretimi Doğu Karadeniz’de yapılıyor (üstte). Rusya, Moğolistan, Mısır, İran ve ülkemizde çok yaygın olan semaver, çay için su kaynat­ mak amacıyla kullanılıyor (altta). / In Turkey lea is grown in the eastern Black Sea region (above). Samovars are widely used in the Russian Federation, Mongolia, Egypt, Iran and Turkey for tea making (below).

kısa bir sü red e m oda h aline geliyor.

a n d in B rita in in l6 5 o . Tea d rin k in g q u ickly b e c a m e f a s h i o n a b l e in B r it a in , w h ere it w as regarded a s a w arm ing a n d reviving liq u id ’. Tea inspires different attitudes in every countty a n d c lim a te . In B rita in , a n o rth ern co u n try w ith g lo o m y w in te r s a n d r a in y springs, tea is drunk, hot, a s a strong, p o w e r fu l n ecta r , with m o r e s tim u la tin g p r o p e r t ie s th a n o th e r b ev era g es. In th e y e a r s b e fo r e th e in v en tion o f tea-m akin g m achines, tea was p rep a red in large lin ed kettles w h ic h w e r e k ep t h o t a n d p o u red throughout the day. While the British like their tea well brewed, the Chinese p refer th eir tea a p a le g reen ish -g old a n d opaqu e. Due to its m iracu ­ lou s properties, g reen tea h a s a lw a y s b een r e g a r d e d a s th e f o r e m o s t r e q u ir e m e n t f o r healthy living in China, where a p o p u la r a d a g e sa y s, D rin kin g g r e e n tea is b etter than an y m edicine'. D evotees o f tea sip it u n h u r­ riedly, savouring the sweet fla v o u r on their pedate. B efore taking the first sip, however, tea drinkers in the East breathe in the a ro m a o f their tea m uch in the sa m e w ay a s westerners d o with brandy. In China tea is dru n k fo r its fla v o u r a n d fra g ra n ce, as a lubricant to conversation a n d f o r its cooling

İn g iltere’d e “insanın içini ısıtan, hayat v eren bir sıvı” olarak tanım lanm ası gibi, iklim lere ve ü lk e­ lere g ö re farklı yoru m lanıyor çay. K asvetli kışla­ rın, nem li baharların hü küm sürdüğü bu kuzey ü lk e sin d e g e n e ld e sıca k içi­ len ça y , d iğ e r iç e c e k le r d e n ç o k daha canland ırıcı, koyu, kuvvetli b ir n ektar adeta! İn ­ g ilte re ’d e çay, bug ü n k ü pra­ tik m ak in elerin olm ad ığı yıl­ la r d a , iç i t a k v iy e li b ü y ü k çayd an lık lard a hazırlan ıp sı­ cak tutulur ve gün b o y u n ca tüketilirm iş. İngilizlerin içtiği dem li çayın tersin e Çinlilerin tercih ettiği ç a y , a ltın s a r ıs ı - a ç ı k y e ş il ren kte ve mat. Y eşil çay m u­ cizev i ö z e llik le rin d e n d olayı Ç in ’de sağlıklı y aşam ın g e re ­ ği sayılarak b aş tacı edilm iş h e p . H a tta h a lk a r a s ın d a yaygın b ir sö z var; “Y eşil çay içm ek , ilaç alm aktan iyidir”. T iry ak isi ça y ın ı a c e le e tm e ­ d en yud u m larken, d am ağ ın ­ da da h o ş bir lezzet, şek erli bir tad b ek liy o r. D o ­ ğu in san ın ın çaya y ö n e lik bağ ım lılığ ı. B atılının “b ran d y ”e o lan tutkusuyla karşılaştırılabilir. K o k ­ luyor, rayihasını için e ç e k iy o r v e yud u m luyor. Çay; Ç in’d e lezzet ve rayihası için içilen, s o h b e t­ leri koyu laştıran, serinletici bir içe ce k olarak ka98 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 0 0 0


T E M

0 0

O T □ MT V T v www .tem sa.com .tr

T E M S A O T O M O T İV Kısıklı C a d. Ş e h it T e ğ m e n Tel: (0216) 326 31 10 P b x

İsm ail M o ra y Sk. N o: 2/1 81 1 9 0 A ltu n iz a d e -İs ta n b u l F a x :(0 2 1 6 )3 2 5 9 5 50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------©

O

^

m .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


b u l g ö r ü y o r . B a t ı ’da b ira içe n le rin olu ştu r­ d u ğ u g ü rü ltü lü k a la ­ b a lığ ın a k sin e , b irk a ç arkad aşla, g e c e yarıla­ rına kad ar k e y if v eren k oyu so h b etle rle sürü­ y o r çay içim i. Sokakta karşılaşılan insana da­ h a “M e r h a b a ” d e m e ­ d en , “Çay içer m isin?” d iy e s o r u lu y o r . Y a z a y l a r ı n ın ç o k s ı c a k g e ç tiğ i ü lk e le r d e s o ­ ğ u k b ira v e y a b u z lu iç e c e k l e r y e r in e , s u ­ su zlu ğ u b a stıra n , v ü ­ cu d u n s ıv ı ih tiy a c ın ı k arşılay a n te m e l iç k i­ d ir ça y . K a b a ra n ça y y a p r a k la r ın ın i ç e n in

İngiltere, insanın içini ısıtan bu harika İngiliz “ hostes seti" (Vatan bone china second half of the İ 7th century. Tea (below), such as that with a design of Istanbul).

d u d a k la rın a y a p ışm a ­ m ası için , Ç in 'd e g e ­ n e ld e k a p a k lı k a p la r­ da ayrı ayrı hazırlanıp ikram ediliyor. K apak k al­ dırıldığı an ise, h o ş rayihası yayılıyor d örtbir y a ­ na. B atı’da da, k ü çü k d em lik lerd e hazırlanıp fin­ can d an içiliyo r çay. Ana fo n k siy on ların ın ö tesin ­ d e, çay B atı dünyasının ç o k renkli sosy al içerikli toplantılarınd a, k o k tey llerin d e de b o y g ö ste re b i­ liyor. Çin ve Ja p o n y a ’da ça y içim i b ir serem o n iy e d ö ­ nüşm üş. Ç ayın hazırlanm ası ve içim i; sofistik e ve sanatsal bir m aharetle sergilen iyor. H er şey in b e ­ lirlen m iş ku rallara g ö re y ap ıld ığ ı, g ö sterişli bir k o n u k ağırlam a biçim i, b ir tören! tik k ez Ç in’de b a ş la y a n ç a y tö r e n i, d a h a s o n ra J a p o n y a ’da u zun süre m ed itasy o n y ap an Z en keşişlerinin u y a n ık k a lm a k için ç a y iç m e ­ leriy le o rtay a

Ö nder D urm az Print Photobank Turkey-

sıvıyla 17. yüzyılın ikinci yarısında tanışıyor. Altta, kullanışlı tasarımıyla koleksiyonu, İstanbul). / The British became acquainted with tea in the drinking is always more of a pleasure from a fine china tea service roses and its unusual plates pictured here (Vatan bone china collection,

effects. Unlike the noisy crow ds in w hich western­ ers con su m e beer, tea is dru nk with a fe w frien d s w hile they settle dow n to a n im a ted conversation in to th e n ig h t. W hen f r i e n d s e n c o u n t e r o n e a n oth er in the street, they a re likely to ask, ‘W ould y o u like a cu p o f tea?’ b efo re saying H ello ’. In countries with very hot sum m ers tea is often p r e ­ f e r r e d to c o ld b e e r o r ic e d d rin ks, a s a thirst qu en chin g drin k w hich satisfies the b o d y ’s n eed f o r flu id s. So that the sw ollen tea leaves d o not a d h ere to the lips o f the drinker, the Chinese usu­ ally serve tea in in dividu al lid d ed cups. When the lid is lifted, the delightful scent wafts into the a ir a rou n d . In western countries tea is p rep a red in sm all teapots a n d dru n k fr o m cups. Apart fr o m its m ain role in daily life, tea m ay also be served at m any diverse social functions, a n d even at c o c k ­ tail parties. In China a n d J a p a n tea drinking is a cerem on ial affa ir. Both its p rep aratio n a n d con su m p­ tion involve sophisticated a n d aesthetic skill. Every p a rt o f the cerem o­ ny, w h ic h is a n o r n a te ly fo r m a l w ay o f entertaining guests, h a s its rig id rules. The tea cerem on y originat­ e d in C h in a , a n d la t e r a p p e a r e d in J a p a n , w h ere Z en m o n k s d r a n k te a in ord er to stay a w a k e during lon g session s o f m ed itation .


P o lat R e n a is s a n c e H o te lier zinciri g enişliyor... P o lat R e n a is s a n c e İstanbul H o te l’ den sonra, kongre ve kayak turizm in in g ö z b eb e ğ i Polat Renaissance Erzurum Hotel de yıl sonunda h izm ete giriyor... Beş y ıld ızlı servisin g erçek kalitesini y a ş a m a k için, sizi P o lat R e n ais san c e H o te lle ri’ne bekliyoruz.

İ s t a n b u l ’d a n

E r z u r u m ’a . .

P o la t R e n a is s a n c e İ s t a n b u l H o te l

P o la t R e n a is s a n c e E rz u ru m H o te l

İH

POLAT R E N A IS S A N C E ISTA N BU L H O T E L ISTANBUL, T U R K EY

S a h il C a d . 3 4 8 0 0 Y e ş ily u rt - İs ta n b u l - T U R K E Y T e l: (0 2 1 2 ) 6 6 3 17 0 0 F a k s : (0 2 1 2 ) 6 6 3 17 5 5 e -m a il: r e z e r v a s y o n @ p o la th o ld in g .c o m In te rn e t: re n a ls s a n c e h o te ls .c o m /IS T R N

POLAT R E N A IS S A N C E ERZURUM H O T E L ERZURUM, T U R K E y

P a la n d ö k e n K a y a k Y o lu Ü z e ri P .K . 5 P a la n d ö k e n - E rz u ru m - T U R K E Y Tel: (0 4 4 2 ) 2 3 2 0 0 10 Faks: (0 4 4 2 ) 3 1 5 6 8 45

B ir İb ra h im P o la t H o ld in g k u ru lu ş u d u r.


Servet D ilber/ Print Photobank Turkey

Japonya’da çayın hazırlanması ve ¡çimi tam bir seremoniye dönüşmüş durumda. Her şeyin belirli kurallara göre yapıldığı çay sofralarına soylu, nazik bir konukse­ verlik hâkim. Bu seremoni, İstanbul’da Türk-Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Der­ neği tarafından her çarşamba düzenleniyor. / In Japan the preparation and drink­ ing of tea is a ceremony in the fullest sense of the word. Every step has its spe­ cific rules, and a courteous, aristocratic hospitality reigns at the Japanese tea table. This ceremony is held every Wednesday by the Turkish-Japanese Women’s Friendship and Cultural Society in Istanbul.

H o w ev er, th e C h in e s e a n d Ja p a n eses tea cerem on ies a r e very diJJ'erent. In C h in a the im portan ce o f the tea itself is stressed m ore than the fo r m a l­ ities o f the cerem on ial. Those participatin g discuss the tea s fla v o u r a n d fra g ra n c e, d ra w com p arison s with oth er teas, a n d ta ste v a r io u s types. In Ja p a n , on the other han d, the fo c u s is on the d ig n ified a n d courteous hospitality show n to guests at the cerem ony. The w orld 's forem ost tea p r o ­ d u c e r s a r e I n d ia , C h in a , G eo rg ia , Ir a n a n d T urkey. The first significant attempt to cu ltiv a te tea in T urkey w as m ad e aro u n d Batum (now in G eorg ia) a t the sou theastern ex trem ity o f th e B la c k S ea in 1918. Until the 1940s locally grow n tea was processed by h a n d in sm all workshops. Then in 1941 a n d 1942 ca m e tea rolling m achines, a n d in 1947 the Rize Tea Factory w as established, the first in Turkey. The au ton om ou s state tea corporation, (Jay-Kur, was fo u n d ed in 1971 to coord in ate both the cultiva­ tion a n d processin g o f tea, a n d in 1973 it went into active operation. (,'ay-Kur a im ed to ex p an d t e a c u lt iv a t io n , k e e p u p w ith in n o v a t io n s

çık m ış. Çin ça y s e r e m o ­ nisi ile Ja p o n la rın k i (C haji) b irb irin d en ç o k farklı. Ç in’d e çay ın ö n em i, se re ­ m o n id e n d ah a ç o k v u r­ gulanıyor. Ç ayın tadı, k o ­ kusu, m u h telif çay m u ka­ y ese leri, birbirini izleyen ç a y ta d ım la rı, ça y s e r e ­ m o n isin e katılan k im sele­ rin od aklaştıkları konular. Ja p o n y a 'd a ise soylu, n a ­ zik bir k o n u k sev erlik hâ­ kim. D ü n y an ın e n b ü y ü k çay üreticileri H indistan, Çin, G ü rcistan , İran ve b ir d e T ü rk iy e ... Ç ay ü re tim in ­ d e k i ilk c id d i ç a lış m a , T ü rk iy e ’d e B atu m ç e v re ­ sin d e 1918 yılında yapılır. 1 9 4 0 ’lara kad ar kü çü k atö ly elerd e ve e lle işlen en çay , 1941 ve 1942 d e ç a y kıvırm a m ak inelerinin d ev reye girm esiyle üretilm eye başlanır. 1 9 4 7 ’de üretim e giren Rize Çay Fabrikası, T ü rk iy e ’d e ku­ rulan ilk çay fabrikası. Çay-Kur, tam adı ile Çay İşletm eleri G e n e l M üdürlüğü, yetiştirm e ve işle­ m ed e eşgü d üm ü sağlam ak am acıyla 1971 ’d e ku­ rulur. 1 9 7 3 ’te ö rg ü tlen m esin i tam am lay ıp ça lış­ m aya b aşlayan Çay-Kur; çay tarım ını g eliştirm ek, ç a y ı t e k n o l o ji k y e n i l i k l e r e g ö r e i ş l e m e k . 102 S K V L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 0 0 0


Doğu Karadeniz Bölgesinin yejil tepelerini kaplayan (aylıklardan toplanarak soframıza getirilen çay, ülkemizde ince belli cam bardaklarla içiliyor. The tea gathered from the terraced tea fields of northeastern Turkey is drunk in traditional narrow waisted glasses.

in tea p ro cessin g techn ology, a n d im port a n d export tea a s necessary. Until 1984, w hen tea p r o ­ cessing a n d p ackag in g w ere op en ed up to private en terp rise, Ç ay-K u r e n jo y e d a m o n o p o ly o v er Turkish tea production. W hile British. In d ia n a n d P a k ista n i tea lovers m ix th eir b ev era g e with milk, in Turkey tea is g en era lly fla v o u r e d on ly with su g a r a n d o c c a ­ sio n a lly lem on . W inter a n d su m m er ; steam in g h o t fr a g r a n t tea is s e rv ed in little n a rro w w aisted glasses, preferably crystal. The sm all m etal spoons p ro d u ce a n ag reeab le tin­ kling so u n d as the su gar is stirred; a \ sweet impromptu melody. Although tea d rin kin g in Turkey h a s no p a r tic u la r cerem o n y a tta c h e d to it, a n d is d r u n k h u rried ly standing up before the rush to w ork on weekdays, on Sundays it e n jo y s a fe s t iv e p l a c e a t th e breakfast table. The inhabitants o f southeast Turkey claim that hot tea h a s a c o o lin g e ffe c t in th e b la z in g s u m m e r h e a t . T he e a s t e r n c ity o f Erzurum is ren ow n ed f o r the h abit o f drinking tea k u la m a fa s h io n , w h ich in volves p la c in g a s u g a r lu m p in the m ou th a n d sip p in g th e tea through it, rather than sw eetening the tea in the glass. Pondering ou r tea drinking habit, I realised that Turkey h a s a tea culture in n o w ay inferior to th at o f c o u n tries w h ere it is a h a b it o f J a r g reater antiquity. •

çay ihraç ve ithal e tm ek am acıyla kurulan, e tk in ­ lik le r in d e ö z e r k b ir k a m u ik tis a d i k u ru lu ş u . 1 9 8 4 ’e kadar, yani ça y işlem e ve p a k etlem en in s e rb e st b ırak ıld ığ ı tarih e kad ar, ça y ü retim ind e tek el olur. İngiliz, Hintli v e Pakistanlı tiryakilerin süt­ le karıştırıp fincand a yudum ladığı çay, ülkem izd e g e n eld e çayd anlıkta hazır­ lan ıp şek e rli, sad e v ey a lim onlu o la ­ rak tüketilir. Y az kış dem li, rayihası h oş, d um anı ü zerind e sıca cık çay, in ce b elli kristal veya cam , özel bardaklard a içilir. Şek eri eritm ek için karıştırırken; m etal k a şık la ­ rın b a r d a k iç in d e ç ık a r d ığ ı s e s , tın la m a la r d a n o lu ş a n b e s t e s iz , n o t a s ız h o ş b ir m e lo d iy e d ö n ü şü r. B iz d e b ir tö ren , b ir serem o n i o l­ m a m a s ın a k a r ş ın , s a b a h işe y etişm e telaşı ile ayakta a le la c e le y u d u m la n a n ç a ­ yın p azar kahvaltılarınd aki ye ri b ir ş ö le n g ibid ir. G ü n ey d o ğ u A n ad olu ’d a yaşayanlarım ız, kavurucu yaz sıcağ ın d a çay ı sıc a k iç e re k serin le d ik le rin i sö y le r . D o ğ u ’da E rz u ru m lu v a ta n d a ş la rım ız ın “k ıtla m a ” g e le n e ğ i ise p e k m eşh u rd u r. K e sm e şek eri ağzına alıp, orada b ir süre tutarak çayını yud u m lar Erzurum lu. Çay tiryakilerini d ü şü nü n­ c e görü y oru m ki, çay kültürünün ç o k d aha e sk i­ lere d ayandığı ü lk elerd en hiç de aşağı kalm ıyor Tü rkiye.

• * M eral D öşem eciler is H ead o f THY’s Service an d Menu Planning Departm ent.

* Meral Döşemeciler, THY Servis ve Mönü Planlama Şefi. 103 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 0 0 0


Yaşamlarını pamuk ipliğine bağlayanlara...

AtaKonaklar’da Kapalı otopark Açık yiiz m e havuzu Isıtm alı kapalı yüzm e havuzu Kablolu TV ve çanak anten

Health Club Masa tenisi ve squash

Hobby House B ilardo ve oyun salonu

F itn e ss/a e ro b ik

O kum a odası

S a u n a /ş o k duş

Ç(K uk oyun odası

B u h a r udası

Ç ocuk bahçesi

j

L

* â.

- '3


sağlam ve güvenli bir önerimiz var. Ata Grubu ile beklediğinize kavuşuyorsunuz. D e vle t p ro je le rin d e k i o tu z s e n e lik y a tırım c ı ve in ş a a tç ılığ ın ın yanı sıra, G AP'ııı en b tiy ü k p ro je s i olan Atatürk B a rajı’nın yapım ında kazandığı tecrübe ve u la ş tığ ı k a lite d ü z e y in i, A ta İn ş a a t ş im d i AtaKoııaklar Ç a m lıc a ’ya y a n s ıttı. T e m e lin d e n ç a tıs ın a bıı ü s tü n lü ğ ü AtaKoııaklar’d.) g ö rm e k m ü m kü n .

Yaşam diaları: Tonv Stone Inıaıiıs

Ç a m lıe a ’y a y a k ış a n b ir m im a r i, h e r k a re s i

d e ğ e rle n d irile n b ir iç p la n , y e rle ş tik te n s o n ra n e re s in i d e ğ iş tire y im d iy e u ğ ra ş tırm a y a c a k b ir ö z e n le s iz in iç in d ü ş ü n ü ld ü ve u y g u la n d ı. İs ta n b u l'u n havasının g ü z e lliğ i ile m e ş h u r, g ü zide se m ti Ç a m lıca , ş im d i zem in sa ğ la m lığ ı ile de b ir ç e k im m e rk e z i. A la İıış a a t’ın k a lite ve te k n o lo jis i ile ö z d e şle şe n AtaKoııaklar da ne k a d a r e rk e n seçim de bulunursanız, o kadar kazançlı çıkacaksınız.

AlaKonaktai'

ATA

4

İ N Ş A A T

t*

projesidir.

V

Rauf Paşa Hanı Sok. No: 27-29-31 Acıbadem Kadıköy İstanbul Tol: (0 2 1 6 ) 428 Ofi 50 pb\

vvvvw.alakonaklar.com


T u rkey ’s M editerranean region w elcom es tens o f thousands o f holidaym akers every year, mostly in A ntalya a n d its environs. But other pa rts o f the sam e coast that a re less well know n also offer f a s ­ cin atin g h istorical sights a n d beau tifu l scenery. The a r e a a r o u n d M ersin east o f A ntalya is o n e such destination. The cooler autum n months a re particularly suitable f o r sightseeing in this region , a n d w e h av e chosen M aid en ’s Castle a n d its envi­ rons to tell you abou t this month. On o u r way to the castle we stopped o f f to visit K anlidivane, 2 5 kilom etres north o f the town o f Silifke. K an lidivan e is a fe a r s o m e sw allow hole, a ro u n d w hich sta n d R om an a n d B y z a n tin e buildin gs. The most striking o f the sights here is undoubtedly the stone fig u res who h av e sat u n m o v in g fo r cen ­ turies on the south w all o f the pit. They p erh ap s

T ü rk iy e ’nin tatil yöresi A kd eniz b ö lg e si, ö zellik le d e A ntalya v e çev resi h e r yıl o n b in le rc e yerli ve y ab a n cı turisti ağırlar. O ysa, y in e aynı b ö lg e d e tarihi ve d oğ al gü zellik leriy le alternatifler su nan b a şk a k açış noktaları da var; M ersin ve çevresi b u nlard an biri. Ü stelik, yılın bu m evsim i, gün eyi g e z m e k için e n uygun zam an. B iz şim dilik bu y ö ren in k ü çü k b ir b ölü m ü n ü anlatalım ; Kız K a­ lesi ve çev resin i gezelim . S ilifk e ’d en b atıya, 25 k ilo m etre u zak lık tak i Kız K alesi’n e doğru g id erk en ilk durağım ız Kanlıdiv an e oluyor. Rom a ve B izan s d ö n e m in e ilişkin yapılar v e g e ­ niş b ir çu k u r (o b ru k ), K a n lıd iv a n e ’yi o lu ştu ru ­ yor. B u yapılar arasında e n etk iley ici görüntüyü kuşku suz, g en iş çu ku ru n duvarında asırlardır kı­ p ırd a m a d a n d u ra n s e y ir c ile r o lu ş tu ru y o r. B u Çamlıyayla

Seyhan Brj.

Tarsus Kazanli Giizeloluk E lv a n lı

Akyalan Guli) I

Sarıkavak I,

KanM va/K

Erdemli

Ceknef

Ceheynerrf-

In C e k u m B r

“ T KösreUk ^(Afrodisias)

K a ra ta ş B r

Ş > Ka Kalesi irhkuyu

KIZ K A LESİ

Silifke yakınlarında geni; bir çukur olan Kanlıdivane’de, rivayete göre tutuktular aslanlara atılırmış (en üstte). Kral Aba’nın mezarı (sağda). / Kanlidivane is a gigantic swallow hole near Silifke where the Romans are supposed to have thrown prisoners to the lions (top). The tomb of King Aba (right). 108 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 000


www.kvk.com


soylu lar to p lu lu ­ ğu , b e lk i im p a ­

rep resen t a n em p eror with rator ve im parab is e m p r e s s to r iç e ile a ile si, a n d fa m ily . o b ru ğ u n g ü n e y A ccordin g to d u v a rın d a y ü z ­ le g e n d p r i s ­ y ılla r d ır ö y le c e o n e r s w ere o tu r u y o r la r . th ro w n in to S ö y le n cele re g ö ­ th e p it to b e re b u o b r u k t a ea ten by tu tuklular a slan ­ lio n s , w a t c ­ lara atılır, soylu ­ h e d by th e lar da bunları iz­ local nobility, le rm iş . K a n lıd ihen ce th e Bir adacığın üzerine kurulu Kız Kalesi (üstte) yıllardır aynı yerden Akdeniz’e gözcülük ediyor. Az v a n e a d ın ın da n a m e K a n liötedeki Kara Kalesi (altta) ise sessizce gelen geçenin ilgisini bekliyor. / Maiden’s Castle is built bu n u n için veril­ d iv a n e or on an islet and still stands guard over the Mediterranean (above). On the shore not far away diği sanılıyor. P la c e of is a second castle, Kara Kalesi or Land Castle (below). A n a y o ld a n ile r­ Bloodshed. led iğim izd e A kd en iz’in yorulm az b ek çisi Kız KaContinuing southw ards to the coast you com e to a lesi’ni görürüz. K aradan 2 0 0 m etre uzaklıkta bir c a s tle sta n d in g in th e m id d le o f th e s e a . K iz ad acığ ın ü zerin d e kurulu k a le, A k d en iz’in sim ­ Kalesi, o r M aiden ’s Castle, lies 20 0 metres offshore gesid ir ad eta. O ysa g ö z d en k a ça n b aşk a bir kale on a tiny islet. The view o f a castle surrounded by d aha var aynı yerd e. Y o lu n kara tarafınd a yer w ater is so striking, that on e tends not to notice alan Kara K alesi, sanki sessiz ce g e le n g e çe n in il­ the secon d castle fa c in g it on dry land. Both ca s­ gisini b ek ler. D en izin ortasın d ak i alb en ili k a le ­ tles used to keep w atch over Corycus, o n e o f the nin g ö lg esin d e kalan Kara K alesi d e, b ir zam an­ most important ports o f the Eastern M editerranean lar buralara ad ını v eren ve O rta ça ğ ’da D oğ u Ak­ in the m iddle ages. Both castles were built in the d e n iz ’in ön em li bir lim an k en ti olan (C o ry cu s) early 12th century during the B yzantine p erio d by K o riko s k en tin i korum u ştu. H er iki k a len in de A rm en ian kings o f the R u ben ian dynasty, a n d MS 12. yüzyıl başlarınd a R u b en iy an sü lalesin d en o n ce upon a tim e w ere lin k ed by a w all w hich g e le n E rm eni kralları tarafın d an inşa ettirildiği stretch ed out to sea. M aiden's C astle w as c o n ­ b ilin iyor. B irb irle rin e d e, e sk id e n d en izin için ­ structed on the tiny islan d o f C ram busa, w hich d en g id en bir duvarla bağlıym ışlar. was a p irate stronghold. D en iz K alesi veya h ep im izin bildiği adıyla Kız A ccording to the legen d w hich lent the castle its K alesi, b ir zam an lar k orsan ların b a rın a k olarak p op u lar nam e, a king living in Mersin to the east


v

“Doğada kusursuz yaşam ’’

5»[

id

oJ

D o ğ a n ın çağrısına kulak verin. Kemerburgaz G öktürk 3Ü.İGİİ Evleri, güvenli ve eksiksiz bir yaşam su n m ak için

1 2 5 m e trek a red en 2 7 5 m etrek arey e kadar

sizleri bekliyor.

9 6 dubleks toplam 144 daire Sosyal tesis Spor tesisleri Yaz-kış kullanımlı yüzme havuzu Tenis kortu Koşu ve bisiklet parkurları Kapalı otopark Jeneratör Toplantı salonu İdari yönetim kadrosu 2 4 saat korumalı güvenlik sistemi Günlük temizlik ekibi 2 4 saat hazır tamir ekibi

ayJeh İnşaat San. ve Tie. A.Ş. Fulya Sitesi A Blok K a tıl D :6 /8 8 0 7 0 0 Ihlamur - Beşiktaş / İSTANBUL VAVW.aytek.com aytekcon@ superonline.com Tel: 0 2 1 2 .2 2 7 6 3 6 0 - 2 6 1 6 9 0 3

Fax: 021 2 .2 6 0 7 8 05

Satış O fisi: M erkez M ahallesi G öktürk Köyü By.İEh Şantiyesi Kem erburgaz Tel : 0 2 1 2 .2 3 9 91 80


k u llan d ık ları, C ram bu sa A d a s ı’n ın ü z e r in e in ş a ed ilm iş. Ç o k g e n b içim li k a le , B iz a n s lıla r D ö n e m i’n d e n k a lm a . B u il­ g i n ç y a p ı i ç i n b ir d e s ö y le n ce var: M e r s in ’d e y a ş a y a n b ir

izzet Kerihar / Print Photobank Turkey

o f h ere p ra y ed night a n d d ay that G od might gran t him a d au g h ter. F in ally his wish ca m e true, a n d a b e a u t ifu l d a u g h t e r w as b o m to him. /1 5 she grew older, she won everyon e’s lo v e, n o t o n ly f o r h e r k ral, k ız ç o c u ğ u o lsu n beau ty but f o r h e r k in d ­ d iye g e c e g ü n d ü z T a n ness. One d a y a fo r tu n e rı’ya yakarırm ış. S o n u n ­ te lle r c a m e to th e city, da d ile ğ i y e rin e g elm iş a n d the king invited h er ve güzel b ir kızı olm uş. to th e p a l a c e to le a r n G e n ç kız g ü zelliğ i, y ar­ w h a t th e fu t u r e h e ld in d ım severliği ile h erk esin store. W hen th e fo r t u n e s e v g is in i k a z a n m ış . t e lle r l o o k e d a t th e G ü n lerd en b ir gü n k e n ­ p r in c e s s ’s h a n d , s h e f e l l te b ir fa lcı gelm iş. Kral silen t. The kin g in sisted falcıy ı saraya çağ ırta ra k on hearing w hat she h a d g e le ceğ in i ö ğ ren m ek is­ seen , a n d s h e to ld h im Şeytan Deresi’nin kenarındaki yüksek kayalıklara oyulmuş Adamka­ te m iş . F a lc ı p r e n s e s in th at his d a u g h ter w ou ld yalar rölyefindeki figürler Akdeniz’in lacivert sularını seyrediyorlar. e lin e b a k ın c a irk ilm iş, be bitten by a sn ak e a n d At Adamkayalar reliefs of figures carved into the rock wall above ilk ö n c e b ir ş e y s ö y le ­ die. H er fa t h e r w as deter­ the River Şeytan look out towards the blue Mediterranean. m e m iş . D u r u m u fa r k m in ed to d o everything in e d e n kral ü steley in ce kızını b ir yılanın so k a ca ğ ı­ his p ow er to avert this fa te, a n d so h e built a castle nı, b u yazgıy ı h iç b ir şey in d eğ iştirem ey e ce ğ in i o f w hite sto n e on a tiny is la n d 6 0 k ilo m etres söyleyiverm iş. aw ay, a n d sent his d a u g h ter to live there. One Kral, kızını teh lik e le rd en k oru y ab ilm ek için M er­ day, however, a sn a k e co n c ea led in a basket o f s in ’e 6 0 k ilo m e tre u z a k lık ta k i k ü çü k a d a cığ ın grapes sent fr o m the p a la c e bit the prin cess a n d ü zerin e ak taşlard an b ir k a le inşa ettirip kızını sh e died. H enceforth the castle beca m e know n as b u raya kap atm ış. Ama g ü n ü n b irin d e sarayd an M aiden ’s Castle. g ö n d erilen üzüm sep etin in için d en çık a n b ir yı­ T he w a lls o f th e c a s t le a r e 9 0 0 m etres lon g . lan p ren sesi so k u p öldürm üş. R ecen tly c o n c e r ts h a v e b e e n h elt h e r e . Now, Ç evresi 9 0 0 m etrey i b u la n k a le n in içi e sk id e n M a id en ’s Castle stands u n in habited, the p irates diz b o y u otlarla kaplıydı. Şim di ise k o n se rle re but a m em ory a n d the city it g u a rd ed so faithfu lly s a h n e olu y o r. Artık k o rsa n la rın tü k en d iğ i, y e l­ in ruins. kenli g em ilerle yap ılan savaşların tarih e karıştığı A fe w kilom etres west o f the castle is A dam kayalar,


GÜN BATIMI veya GÜNÜN DOĞUŞU. S iz

nasıl y o ru m la rd ın ız ? P o zitif görüşü o la n b ir yöneticiyseniz

b ü y ü k ih tim a lle “ g ü n ü n d o ğ u ş u ” d iy e c e k s in iz . Ö y le y s e , iş d ü n y a s ın d a ,fin a n s y ö n e tim i b a ş a rılı, s ü re k li “ g ü n d o ğ u ş u ” n u n y a ş a n d ığ ı İs tik ra rlı k u ru lu ş la rın b u lu n d u ğ u n u d a b iliy o rs u n u z . B ü y ü k o la s ılık la D ış F a c to rln g ’i z a te n a ra m ış , ü lk e m iz d e k i b a ş a rılı b ir ç o k ş irk e t g ib i fin a n s ih tiy a c ın ız a s a ğ lık lı ç ö z ü m le r b u lm u ş s u n u z d e m e k tir. A ra m a fırsatı b u la m a d ıy s a n ız , D ış F a c to rin g ’ln “ p o z itif g ü ç ” d e s te ğ in in s ize n e le r k a z a n d ıra b ile c e ğ in i b ilm e n iz d e y a ra r var. D ış F a c to rln g ’i ş im d i a ra yın , k u ru lu ş u n u z a ö z e l fin a n s d e s te ğ in d e n y a ra rla n ın .

W Factoring Derneği Üyesi [Ğ] Full member of Factors Chain International

D IŞFA CTO RIN G “ P o z i t i f

g ü ç "

M e rk e z: Dilhayat Sokak No: 8 Etiler 80600 - Istanbul Tel: (0212) 287 74 60 F a k s:(0 2 1 2 )2 8 7 74 48 İz m ir B ölgesi: 1372 Sokak No: 24 Kat: 3 Da: 7 Montrö- İzmir Tel: (0232) 489 79 58 Faks: (0232) 445 42 76 w w w .d isfa c to rin g .co m C A T


Üstte, Dilek ya da halk arasındaki adıyla Astım Mağarası. Türkiye'nin en önemli obruklarından biri olan Cennet’in (altta) derinliklerinde MS 5. veya 6. yüzyıla tarihlenen Meryem Ana Kilisesi bulunuyor. / Above is the Wishing Cave believed to give relief to asthma sufferers. The swallow hole known as Cennet or Heaven, in the depths of which is an early church (below).

bu yıllarda Kız K alesi turistik b ir g ü zellik olarak varlığını sürdürüyor. B ira z ile rid e A d a m k a y a la r b u lu n u y o r. Ş e y ta n D eresi V ad isi’nin dik yam açlarınd a y er alan bu insan kabartm aları Rom a D ön em i n e ait. M Ö 1.2. yü zy ıla ta rih le n e n bu k a b a rtm a la rın altın d a d ö n em in m ezarları y er alıyor. Y olu m u z tarih açısın d an b ir hayli zen gin. T ü rk i­ y e ’nin e n ön em li ob ru k ların d an C en n et-C eh en n em d e bu yol üzerind e. C en n et ve C eh en n em , iki bü yü k ob ru k . Y an i y e ­ raltı sularının b in lerce yıldır k ireç tab ak asın ı eri­ tip b o şaltm ası so n u cu altı oy u lan tav anın ç ö k ­ m esiyle o lu şan doğal, b ü y ü k çukurlar. Ç u k u r la r d a n b ü ­ yüğü C e n n et, 200 m e tr e g e n iş liğ in ­ d e , 7 0 m e tre d e ­ r in liğ in d e . R o m a D ö n e m i’n d en k al­ m a 4 5 2 b asam akla i n il e n çu k u ru n 3 0 0 . b a s a m a ğ ın s o n u n d a M S 5. v e y a 6 . y ü z y ıld a y a p ıl a n M e r y e m Ana K ilisesi b u lu ­ n u y or. M ağaranın d erin liklerin e d o ğ ­ ru gittiğinizde ku­ lağınızı duvara d a­ y a y ın , güm bür güm bür akan

w here R om an reliefs ca n b e seen ca rv ed on the steep ro ck w all o f the Şeytan river valley. These d ate fro m the lst-2n d centuries BC, a n d mark, the site o f a n c ie n t graves. F u rth er a lo n g the s a m e r o a d a r e tw o m o r e r e n o w n e d sw a llo w h o le s , know n as Cermet (H eaven) a n d Cehennem (Hell). Both these huge pits were created by the collapse o f the roofs o f caverns gou g ed out o f the lim estone by underground rivers. Cennet is the largest, m easur­ ing 2 0 0 metres w ide a n d 70 metres deep. A flight o f 452 steps dating fro m the Rom an p erio d leads d o w n to th e b o tto m . At th e 3 0 0 th step is th e Church o f St Mary, built in the 5th o r 6th century a t the m outh o f a cave. This is the m outh o f an enorm ous cav e system, a n d as y ou pen etrate deep er inside, i f y o u p u t y o u r e a r to the ro ck wall you can h e a r the sou n d o f th e r u s h in g u n d e r g r o u n d river. It w as this river w hich an cien t p eople called the Styx, a n d believ ed to flo w through the underw orld o f the dead. A sh o rt w ay fr o m C en n et is C ehennem , a pit w hich is f a r m ore intim idating in a p p ea r­ an ce. Although only 50 metres wide, C ehennem is 120 metres d e e p a n d h a s s h e e r s id e s im possible to d escen d . When you see it, you a re in no doubt th a t H ell is a n a p p r o p r ia t e n a m e f o r this g ap in g h o le in


rw n s

1 / M DO

SPIN N IN G M ILL ( RING )

2 / M D O K U R T SPIN N IN G M ILL ( O PEN EN D )

3 /M D O SPIN NIN G M ILL ( O PEN EN D )

4 / MDO W EAVING M ILL ( F L A T W EAVING )

5 / MDO T O W E L M ILL

6 / M D O K N IT T IN G M il

& D YEIN G M ILL

V

8 I M 0 Ü STW CH IN G M ILL

9 / MDO S T ITC H IN G M ILL

V

E V IT A H O M E C O L L E C T IO N IS A B R A N D O F

D EĞ İR M EN Cİ G RO U P HEAD OFFICErORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ / DENİZLİ • TEL: +90.258 269 11 35 (PBX) • FAX: +90.258 269 11 34 ISTANBUL OFFICE:TEKSTIL MERKEZİ (KERESTECİLER SİTESİ) FATİH CADDESİ NO:43 MERTER • TEL: +90.212 637 22 11 (PBX) *F A X : +90.212 637 44 66

/

http://e*mail:mdogroup@mdogroup.com.tr

www.mdogroup.com.tr


Gezmekten ve görmekten yorulanlar Narlıkuyu’nun (üstte) balık restoranlarıyla ünlü koyunda dinlenebilir, şöyle bir soluklandıktan sonra da, zemini Üç Güzeller’in mozaiği ile döşeli tarihi hamamı görebilirler. / At Narlıkuyu cove are fish restaurants where you can relax after visiting the sights of the area (above). Do not leave Narlıkuyu without visiting the ancient baths containing a spectacular Roman mosaic depicting three beautiful women.

th e e a r t h . M yth olog y r e la te s th a t w h en Z eu s d efeated the h u n dred h ea d ed m onster Typhon, he im prisoned it here. B ey o n d C en n et is a n o t h e r c a v e k n ow n a s the Wishing Cave o r som etim es as the Asthma Cave in reference to its therapeutic qualities. An iron stair­ c a s e en a b le s visitors to d e s c e n d ea sily into the cave, w hich is fille d with stalagm ites a n d stalac­ tites. This is believ ed to be the o rig in al h o m e o f Typhon. The constant tem perature a n d hum idity level in the cave a re the reason f o r the w idespread b e lie f that it relieves asthm a. By now you must be tired a n d thirsty, a n d what better p la c e to take a rest than Narlikuyu, a sm all cove a little to the west o f the M a id en ’s Castle? Narlikuyu is fa m o u s f o r its fish restaurants. Right b e h in d the ta bles with th eir sn ow w hite ta b le ­ cloths, you will notice a tiny white building. This must b e Turkey’s smallest museum. Yet it contains o n e o f the w orld ’s w onders: a m osaic depicting three beautiful w om en dating fro m the 4th centu­ ry BC. When Poim einos, R om an co m m a n d er o f the Princes Islands in Istanbul, built baths here, he h a d its flo o r la id with a m osaic depicting the sem i­ divine sisters Aglaia, Thalia a n d Euphrosyne. This picture o f three beauties who loved enjoying them ­ selves a n d giving p lea su re to others arou ses the sa m e w on d er in us today a s it must h a v e d o n e those w ho first saw it two a n d a h a l f th ou san d years ago. •

nehrin uğultusunu duyacaksınız. İşte bu ses, ilk­ ça ğ in san ların ca ö lü le r diyarının ırm ağı (S ty k s) olarak algılanm ış. C e n n e t’ten biraz yukarıda C e­ h e n n e m çu ku ru b u lu n u y or. 5 0 m etre ça p ın d a, 120 m etre d erinliğ ind ek i çu ku ra inilem ed iği için h alkın buraya C eh en n em dediği sanılıyor. Mito­ lo jiy e g ö re tan rıların tan rısı Z eu s, ca n a v a r T yp h o n ’u (T ay fu n ) y e n erek buraya hapsetm iş. D ilek veya h alk arasınd aki adıyla Astım M ağara­ sı, C e n n e t’in ilerisind e y er alıyor. D em ir m erdi­ v en lerle in ilen m ağaran ın içi d oğa harikası sarkıt ve d ikitlerle dolu. Y in e m itolojiy e g ö re yüz başlı yaratık T yp h o n , bu m ağarad a yaşam ış. M ağara­ n ın sabit ısı v e n e m d en dolayı astım hastalığına iyi geld iği inancı hâlâ ç o k yaygın. Y oru ld u nuz, susadınız, artık d in le n ce vakti. Narlıku yu ’dan d aha güzel d in le n ce yeri olu r mu? Narlıkuyu, bu y ö ren in b alık restoranları ile ü n ­ len m iş k ü çü k b ir koyu. B em b e y a z örtülü m asa­ ların h e m e n arkasınd a k ü çü cü k b ey a z bir bin a bulunu yor. B e n c e T ü rk iy e’nin en k ü çü k m üzesi burası. İçin d e ise dünya harikası b ir eseri b arın ­ d ırıyor; “Ü ç G ü z e lle r”i. M Ö 4. y ü zy ıld a İsta n ­ b u l’daki P ren s A d alan ’nın y ön eticisi, Rom alı k o ­ m utan P o im ein o s burada b ir ham am yaptırır, z e ­ m in e de yarı tanrıça kız kard eşler Aglaia, Thalia v e E u p h ro sy n e’i b etim ley en m ozaiği d öşetir. Eğ­ len m eyi v e eğ len d irm ey i se v e n gü zel kızlar, ara­ dan yüzyıllar g e ç s e de hâlâ aynı etkiyi yaratıyor­ lar insanda.

* Evin Dogu is a journ alist.

* Evin Doğu, gazeteci. 1 16 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 0 0 0


Network çözümlerinde ileri teknoloji, güvenceyle buluştu

Dünya network devi Enterasys ile yaptığımız işbirliğiyle, network çözümlerinde ileri teknolojiyi, 55 yıllık birikim, mükemmel hizmet anlayışı ve KoçSistem güvencesiyle buluşturuyoruz. KoçSistem, Dünya’nın en iyileriyle, en iyi çözümleri üretmeyi sürdürüyor.

ENTERASYS NETW ORKS

KoçSistem


; • ..

* 'n

lu t

lUİ»ınnı»r.

B S á iis i

r a s jÆ iâ


K arşı kom şu su takılıyor ustaya: “B ugü n y in e mi çe k im var, Cem il Abi?” Usta biraz sıkılgan, g ü ­ lü m sü y o r s a d e c e ... G e c e b e lg e s e lin i iz le y en , yold an g e çe n tanıdıkları ustaya ö v g ü ler yağ­ dırıyor; Cem il Usta biraz sıkılm ış gibi bu öv­ g ü le rd e n ; s o k a ğ ın d a b ir hay li ü n le n m iş. H er g e c e b ir telev izy o n k analına k o n u k oluyor. K endisi de şaşırıyor bu ilgiye; bu b elg eselleri yapanlar b u n ca yıl n ered ey ­ di acaba? Sözü n kısası bugün lerd e usta, nalın yapm aktan değil de çek im lerd en yoruluyor gibi... Sab ah çaylarını yetiştiriyor k öşed ek i kah v eci; “Hayırlı işler,” d ileyerek. E sn af da b irer b irer k ep en k lerin i açıyor. Sokağın karşısında k o ­ şu m a le tle ri sa ta n sa ra ç la r, y a n s o k a k ta k i k e ç e c i le r , sem erciler, b ak ırcılar işe b a ş la m ış b il e . C e m il T olg a, T ire ’nin tek ve s o n n a lın c ıs ı; 1 9 4 6 y ılın d a n b u y a n a bu zanaatla yatm ış k a lk m ış , y o ğ r u lm u ş. K o la y d eğil,yarım asırdan fazla yaşam ını adam ış zanaatına; kala kala tek b a ­ şına kalm ış T ire ’de, b elk i de T ü rk iy e’d e... S ok a­ ğa giren tam d ık, yerli, y a b a n cı h e r kim se m u tla k a C e m il U s ta ’n ın v itrin in i g ö z u cu y la sü zü y o r, allı, m o rlu nalın ları a lm a sa da e lin i sü rü y o r; d a h a da m e ra k lısı u stay ı d a k ik a la rc a lafa tutuyor. En fazla da y a b a n c ı tu­ ristlerin ilgisini çe k iy o r nalınlar; ö n ce k i yıllara ait anı fotoğraf­ larını ön ü m ü ze seriy or u s­ ta ; A m e r ik a ’d a n , F r a n ­ s a ’d an g ö n d e rile n fo to ğ ­ raflar... Fotoğrafların h ep ­ si d e h ü z ü n k o k u y o r . “B e n d e n b aşka bu işi ne b ilen var, n e d e y ap acak olan; b ugün dükkânım a k ilit vu rsam , b u iş b i­ te r...” diyor. Son yıllar­ da n a lın c ılık y a p a c a k çırak ve kalfa da yetiş­ m em iş; bu işi b ilen ler de birer b irer terk edip başka işlere geçm işler. Usta v itrin i-; ni ç a lış tığ ı te z g â h ın h e m e n yanına kurm uş; tüm işlem leri

The shopkeeper opposite rem arked teasingly, Filming again today, Cemil?’ Cemil Tolga merely smiled, a little awk­ wardly. Acquaintan­ ces who had watched the docum entary the previous evening stopped by to pour praises on him. The craftsm an seem ed embarrassed by all the atten­ tion. Suddenly he had become a local celebrity. Every night he 'was to be seen on one television channel or another. He was as sur­ prised as everyone else by this interest. Where had documentary producers been all these years? It was not the work of mak­ ing pattens which tired him, but being in the limelight. The owner o f the com er café distributing glasses of morning tea from his tray wished him a good day. One by one the tradesmen raised the shut­ ters on their shops. The saddlers on the other side of the street, the felt makers, pack saddle makers and coppersmiths on the next street had already started work. Cem il Tolga is the last remaining maker of oldfashioned wooden shoes known as nalin in Turkish in the town of Tire, south­ east o f Izmir. He has been making pattens sin ce 1946, when these raised wooden shoes were still | widely used in bath bouses and homes, but today their use is dying out all over the coun­ try. He may even be the last patten maker left in Turkey. Yet everyone who passes down the street, especially local and forl eign visitors to the town, a re draw n to his shop ; window. They ca n no t I resist picking up the red and purple pattens, even if they do not buy a pair, f? and many of them stop fo r a few minutes o f conversa­ tion with him. On the wall are I photographs taken by foreign Í tourists over the years and sent to him from America, France


Yeni bir aşk yaşayın

w w w .seray.com .tr

Yüksek kaliteli, doğa dostu, uzun ömürlü ve temiz malzemeleri istek ve ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek tasarımlarla usta ellerde büyük bir titizlikle sizin için bütünledik. Sera/ın mobilya dünyası yaşam kültürünüzün aynası. Evinizin ihtiyacı olan ürünler isteklerinize göre şekilleniyor. Seray'ın mobilya dünyası ile tanışın! Tel: (0 .3 12 ) 8 4 7 52 7 0 Fax: (0.312) 8 4 7 52 79 e-mail: info@seray.com.tr


Cemil Usta Tire’nin tek ve son nalıncısı (üstte solda). Nalın, jimjir, abanoz gibi dayanıklı ağaçlardan yapılıyor (en üstte sağda). Ustanın aletlerinin çoğu en az yarım asırlık (üstte sağda). Minyatür nalınlar da kapı§ kapış satılıyor (altta). / Cemil Tolga is the last remaining patten maker in Tire (above left). These old-fashioned wooden shoes are made of durable woods like boxwood and ebony (top right). Most of the tools he uses are at least half a century old (above right). Miniature pattens are popular souvenirs (below).

and elsewhere. An air o f nostalgia surrounds them. 'No one else knows how to make them any longer, and no one would bother. If I close the shop that is the end of this craft, ’ says Cemil. For many years now no new apprentices or journey­ men have trained in patten making, and exist­ ing craftsm en have given up and turned to new occupations. Finished pattens covered in red and purple velvet a re displayed in the windoiv next to his work­ bench, and on the wall shelves are many more a rra y ed in co lo u rfu l rows. B ehind him are piles o f materials: the

tam am lanm ış birbirind en güzel allı, m orlu nalın­ lar vitrini süslüyor. Sırtını dayadığı iskem len in ar­ kasındaki ve karşısınd aki duvarda, bitm iş ren g â­ renk nalınları sıra sıra dizm iş. D ükkânın iç kıs­ m ında ise nalının ham m add eleri yığılı üst üste: M arangoz atö ly esin d en yeni gelm iş nalının tahta o m u rg ası, k ad ife ku m aşlar, k arto n , sim li ipler, pullar... Nalın, ham am gi­ bi ıslak zem in lerd e kulla­ n ıla n b ir a y a k k a b ı ik e n zam anla daha basit ve al­ çak olan takunyaya yerini k a p t ır m ış . T a k u n y a n ın a k s in e n a lın d a u s ta la r şim şir, ab a n o z gibi d ay a­ n ıklı a ğ a çla rı te rc ih e d i­ y or. Y ü k s e k ö k ç e li o la n nalının göv d esi tek parça ve alt yanının ortası oyuk.

I 22 S K Y L I F E K A S IM

NOVEMBER 2000


G r a f v o n Fa b e r - C a s t e l l

T h e p e r f e c t p e n c il id e a : F in e l y

r ib b e d c e d a r w o o d

IN BROWN OR DEEP BLACK COLOUR; A FINE WHITE ERASER CONCEALED UNDER THE END CAP. A PLATINUM-PLATED OR SOLID STERLING SILVER

(9 2 5 /1 0 0 0 )

PENCIL EXTENDER

WITH BUILT-IN SHARPENER.

D iam ond land Süh a B ed esten ci: Şaşkınbakkal (0 2 1 6 ) 4 6 7 16 9 8 • D ünya G ençlik M e rk e z i: Akmerkez (0 2 1 2 ) 2 8 2 0 5 8 7 , Carrefour (0 2 1 6 ) 4 4 8 0 0 2 2 , Capitol (0 2 1 6 ) 33 3 4 5 9 6 , Ankara (0 3 1 2 ) 54 1 13 85 • E d w a rd s o f N işantaş (0 2 1 2 ) 2 3 3 17 7 1 , E d w a rd s o f H isa r ( 0 2 1 2 ) 2 5 7 3 3 4 9 , E d w a r d s o f K öşk (0 3 1 2 ) 4 4 1 7 5 7 3 • K a r u m : N işantaşı ( 0 2 1 2 ) 241 7 9 8 8 , M ayadrom (0 2 1 2 ) 2 7 8 4 9 4 8 • K iğılı: Carousel (0 2 1 2 ) 5 7 0 8 4 5 0 , Capitol ( 0 2 1 6 ) 391 18 8 1 , Carrefour (0 2 1 6 ) 4 4 8 01 0 3 , Ankara (0 3 1 2 ) 4 1 7 5 6 6 0 , İzm ir (0 2 3 2 ) 3 8 6 15 3 3 , B u rsa ( 0 2 2 4 ) 2 2 5 3 2 15 • T e m iz o c a k : K a rşıy a k a /İz m ir ( 0 2 3 2 ) 3 6 9 3 8 3 8 , A lsa n ca k /İz m ir ( 0 2 3 2 ) 4 2 1 2 5 7 2

A nadoiu G rubu

ADEL K A L E M C İL İK T İC A R E T V E T e l : (0 216) 389 58 84 ( p b x )

A.Ş. A N K A R A A SF A L T I S oĞ A N LIK K Ö Y Ü K A R Ş IS I K A R T A L 81420 İSTA N BU L (0 216) 389 60 79, www.grafvonfaber-castell-tr.com,www.gvfc-tr.com

SA N A Yİ Fax:


w ooden fo rm s sent by the car­ penter, bales o f velvet, ca rd ­ board, gold th rea d and sequins. The ta s m a la r ı a y n a ra ised patten p a rça la rı ya da with its high k a d if e k a p l a ­ heel intended to m ayla da sü sle­ protect the wear­ niyor. D ay an ık ­ e r fro m wet sız a ğ a ç ta n y a ­ floors in public p ıla n ta k u n y a ­ baths and bath­ n ın g ü n lü k y a ­ rooms at hom e ş a n tıy a g ir m e ­ have long since Eskiden genç kızların çeyizlerinin baş köşesine konulan nalın, günümüzde yalnızca dekoratif s iy le n a lın n i­ been superseded amaçla satın alınıyor. Kadife kumaşla kaplanan nalının süslemesinde simli ipler, renk renk şa n la n a ca k , e v ­ by the lower pullar kullanılıyor (altta). / In former times pattens were an essential part of every young le n e ce k kızların takunya slipper. girl’s trousseau, but today they are purchased only as ornaments. The shoes are covered with velvet and decorated with gold thread and coloured sequins (below). ç e y iz s a n d ık la ­ Pattens are tra­ rını ya da d e k o ­ ditionally made ratif am açlı ‘şark k ö ş e le ri’ni sü sler h â le gelm iş. of high quality woods like boxwood and ebony T ire ’de geçm iş yıllarda nalın, g e n ç kızların çey iz­ which are durable under damp conditions. In lerin d e b aşk ö şe y i sü slerk en b ugün bu g e le n e ğ i the past they were richly decorated with coral, hatırlayanların sayısı old u k ça az. mother-of-pearl, silver, embroidery and tiny mir­ T ire ’nin son nalıncısı Cem il Usta g ü n e nasıl b a ş­ rors. As the simple takunya took its place, the lar; gün de k aç nalın yapar ve satar; ed eri n e k a­ patten bega n to be p u rc h a s e d only f o r dardır bir nalının? işi d e, sözü de ustaya b ırak a­ trousseaus, and today even this tradition has lım: “G eçm işte -plastik ayakkabıların hayatım ızda become a thing o f the past. Instead their only h e n ü z olm ad ığ ı yıllard a- n alın ç o k yaygın function is as decoration. kullanılıyordu; hatta ham am dışında, ev ‘In form er times, before cheap plas­ için d e b ile g iy ileb iliy o rd u . Y e n i n i­ tic slippers entered our lives, pat­ şan lan acak ve e v le n e c e k kızlar ay­ tens were worn by everyone lar, yıllar ö n ce si çey izlerin e k oy ­ when they went to the baths, m ak ü z e re sip arişlerin i verird i. and by some in the house. Fakat, u cuz plastik ay a k k a b ıla ­ Young girls engaged to be rın, terliklerin yaygınlaşm asıyla married would order pat­ n a lın c ılık g e r ile d i; y o k o lm a tens f o r their trousseaus n o k ta sın a g e ld i; b iz d e n so n ra months, a n d sometimes bu işi y ap acak ustalar y o k ; ç ı­ even years, in advance. rak v e k a lfa d a y e tiş m iy o r !... But now cheap shoes and B en im karnım d oym u yor ki çı­ slippers have put the pat­ rağın karnı d oysun . G ü n ü m ü z­ ten makers out o f busi­ d e, n alın artık yerli ve y a b a n cı ness. If I cannot make a tu ristlerin d e k o ra tif am a çlı satın decent living what is there aldıkları bir eşya o ld u .” to attract an apprentice? Usta, nalının yapılışını da anlatıyor Today pattens have become b ize: “Nalının ana göv d esin i daya­ souvenirs a nd ornaments n ık lı a ğ a ç la r d a n s e ç e r iz . B u işi bought by tourists. ’ k a rd e şim m a ra n g o z a tö ly e s in d e Cemil goes on to explain yapıyor; yani artık tahtayı ‘nalıncı that he no longer carves k e s e r i’y le y o n tm u y o ru z . N alının the wooden bases fo r the d iğ e r h a m m a d d e le r i is e r e n k pattens himself. Instead renk kadife kum aşlar, sim li iplik, his brother makes them karton ve parlak pullard an oluin his carpentry shop. G öv d e bölü m ü n ü n ü stü m e r ­ can k a k m a lı, s e d e f, gü m ü ş kaplam alı ya da tel işlem eli o la ­ b il iy o r ; b a z e n


He prepares the insole with velvet covered cardboard a nd sews them with go ld kad ife kum aşı eld e sim li thread. Then he iple d ikerek m o n te e d e ­ embroiders the strap rim . K a d if e k u m a ş la with gold thread and kaplı ayağı tu tacak kıs­ stitches on the m ın üstü ne de yine sim ­ sequins. He can make li ip le ç e ş itli iş le m e le r at most three or fo u r y a p ıy o r u m . P u lla rı d a pairs a day, and the aralarına düzgün olarak price varies between y e r le ş tir iy o r u m . V itr i­ two and five million n im d e h e rk e sin g ö n lü ­ liras (3 - 8 dollars). n e g ö re renkli, işlem eli ‘Som etim es I get n a lın v a r . G ü n d e e n orders fo r miniature fazla 3 -4 nalın yapabili­ pattens from market yorum . Fiyatları da 2 ila sellers in holiday 5 m ilyon lira civarında... resorts, ’ he explains. B a z e n tu ristik y ö r e le r ­ ‘Probably tourists pre­ d e n p a z a rc ıla ra d ah a fe r them because they kü çü k m inyatür nalınlar take up less room. ’ y a p ıp g ö n d e r iy o r u m . Most o f the tools B u kü çü k nalınlar daha which Cem il Tolga az yer kapladığınd an o l­ uses are at least half m alı ki tu ristlerce d aha a cen tu ry old. The ço k satın alın ıy o r...” C e­ wooden clamp which mil U sta’n ın a le tle rin in uses when embroider­ ç o ğ u e n az y arım a sır­ ing, the awl with lık . K a d ife k u m a ş ı d i­ which he pierces holes k e r k e n , ü s tü n e ç e ş itli fo r the thick needles, d e s e n le r iş le r k e n k u l­ the ham m ers a n d lan d ığ ı tah ta m e n g e n e , shears are those that iğn en in g ireceğ i yerlere he used as an d e lik a ç a n ‘b iz ’, k a lın apprentice and jour­ iğneler, çek içler, m akas­ neyman years ago. lar çıraklığından, kalfalı­ He continues to work ğınd an kalm ış. U sta, b iz im le k o n u ş u r­ as we talk, and then places a finished pat­ k e n b itird iğ i b ir n a lın ı v itrin in e k o y u y o r. A lın ten in the window. teri d öktüğü işinin b iti­ He orders some tea f o r h im self a n d his m inde bir çay ısm arlıyor ken d isin e v e k onu kları­ guests. Who knows in n a... Şu an kim bilir y er­ what glass cabinets Allı morlu, işlemeli nalınlar Cemil Usta'nın dükkânını süslüyor. Burada pattens which he has li ya da y a b a n c ı h an g i herkesin gönlüne göre bir nalın var. Renk renk kadife kumaşlarla kaplı tu ris tin e v in i s ü s lü y o r made are displayed nalınlar en çok yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. / Cemil Tolga’s shop bu nalınlar... Ustayla ve in Turkey and other is full of colourful embroidered pattens to choose from. Today foreign tourists are his best customers. countries? Who knows nalın larla ç e k tirile n an ı fo to ğ r a fla r ı h a n g i a l­ what albums contain photographs of him and his pattens? But proba­ bü m lerd e kim bilir? F o to ğ raf kâğıdına d üşen su­ retin arkasına b ir not düşülm üş olm alı: “İzm ir ya­ bly there is a note on tbe back of the photographs k ın ların d a, T ir e ’n in te k v e so n n a lın cısı C em il reading, ‘Cemil Tolga, the last patten maker in Tire near Izmir. ’ • U sta”. • ş u y o r. A y ak ta b a n ın ın o t u r d u ğ u y e r e , i ç in e k a r t o n y e r le ş t i r d iğ i m

* Erdal Yazıcı is a photographer.

* Erdal Yazıcı, fotoğrafçı. 125 S K Y L I F E K A S IM

--J ^

NOVEMBER 2000


Kocaoda ve Tasoda By İL H A M E O Z T U R K '

Photos NUSRET N U R D A N EREN


Two magnificent old houses in the city of Burdur in southwest Turkey have recently been restored. Kocaoda and Taşoda are both outstanding exam­ ples o f traditional architecture, dating from a time when extended families of three generations lived together under one roof. The ground floor consists of a byre fo r livestock, hay store, larder ve b a h çey e açılan ahır, sam anlık, kiler gibi b ö ­ and similar service areas, while the living quar­ lüm lerd en bu kon aklard a hayvan da b eslen d iğ i ters are situated on the upper floor. In addition to anlaşılıyor. Alt katta evin hizm etçi ve uşakları b ü ­ the private part of the house, known as the harem, tün gün yoğun bir çalış­ there is a room known ma içinde oluyordu şüp­ as the başoda (m ain room) or selamlık, hesiz. Üst kat ise harem where the master of the v e s e la m lık o la r a k ik i house conducted his kısm a ayrılıyordu. Erkek evin en önem li kibusiness affairs a nd received his guests. şisiy d i. B u n e d e n le d e The başoda was the en önem li ve özenli oda on a aitti. Selam lık da d e­ most important room nilen başod a, konukların in the house, and you are left in no doubt of ağırlandığı, aynı zam an­ this by the ornate dec­ da bir oturum ve toplan­ oration a n d fin ely tı m ekânıydı. Burası, “eworked fittings. This fendi, k on u k, h izm etçi” En eski tapu kaydı 1890 yılına ait olan Tajoda, önce misafirhane ola­ room has two demar­ ilişkileri dikkate alınarak rak inşa edilmiş, sonradan da ev olarak kullanılmış. En üstte, Tajocated areas reflecting d ü zenlenird i. O d a için ­ da’nın sofa bölümü; üstte, evin bahçeden çekilmiş bir görünümü. de hizm etçilerin, konu k­ the status o f master, Taşoda was originally built by Emin Bey of the Kınalı clan as accommo­ ların ve ev in erk eğ in in guest and servant. The dation for guests, and later became a family house. The sofa or gallery bulunacağı alanların b eof Taşoda (top), and the house as seen from the garden (above). most prestigious area R estore ed ilerek yok olm aktan kurtarılan K o ca o ­ da ve Taşod a, gelen ek sel Türk evinin iki önem li örneği. Mimarisiyle ilgi çe k e n bu evler ana, baba, çocuklar, gelin ve damatların bir çatı altında yaşa­ dığı, “büyük aile” yaşantısının geçtiği yerler. Burdur’da eld eki b elg elere göre 19- yüzyıla tarihi­ len en K ocaod a ve T aşo d a’nın alt katında yer alan

128 S K Y L I F E K A S IM

NOVEMBER 2000


P ro d u c t n a m e : l/X D e s ig n b y

F ritz F r e n k le r & A n e tte P o n h o lz e r

T h e m a in ta s k of fu r n itu r e d e sig n is not to invent n e w fu rn itu re s as ta b le s , c a b in e ts o r s id e b o a rd s , b ut to d e sig n th e m in a good and s u ita b le m a n n e r.

w w w .n u r u s .c n m ________

nurus

B r in g t h e Fu t u r e t o Yo u r O f f ic e

F a c to ry - H e a d q u a rte rs : Tel: 0 3 1 2 -8 44 0 0 4 0 (Pbx) Fax: 0 3 1 2-844 00 50-51 e-m ail: nurus@ n urus.com .tr is ta n b u l S ales O ffic e : Tel: 0212-213 08 66 (Pbx) Fax : 0212-213 0 8 69 e-m ail: istnuru s@ nurus.com .tr A n k a ra S ales O ffic e : Tel: 0312-447 62 3 2 (Pbx) F ax : 0 3 1 2 - 4 4 6 2 7 5 8 e - m a il: g o p n u r u s @ n u ru s .c o m . tr N u m a r: T e l: 0 2 1 6 - 4 6 7 4 6 7 6 - 7 7 -7 8 Fax : 0 2 1 6 - 4 6 7 4 6 7 9 e - m a il: n u m a r o fis @ n u r u s .c o m .tr N u r u s M id d le E a s t O f fic e : T e l: (9 7 1 ) 5 0 - 6 5 7 3 0 2 3 Fax :(9 7 1 ) 6 5 3 8 4 8 8 5


Selamlık da denen ba§oda, evin en önemli ve özenli oda­ sıydı. Üstte, Taşoda'nın ba|odasından genel bir görünüm; solda, yüklük içinde gizli gusülhane; altta, bajodadaki davlumbazlı ocak. / The main room used by the master of the house is the most ornately decorated. Above, the main room or bajoda of Taşoda; left, the entrance to gusülhane or bathing room concealed within the cup­ board; and below, the hooded fireplace of the same room.

lirlenip özelliklerine göre biçim lendirildigi göze çarpıyor. K o rk u lu k la rla ç e v rili s e d ir kısm ına itibarlı misafirler; se ­ dirden sonraki kısm a ise ön em e göre m isafir ve hizmet ed enler sıralanırlardı. Harem ev hanım ının günlük yaşantısının geçtiği yerdi. Bu odalarda oturulur, yenilir ve 130 S K Y L I F E K A S IM

-« J h -

NOVEMBER 2000

o f the room was the raised section su rro u n d ed by a balustrade, into which only h on o u red guests were adm itted, the lower area being used by other guests and servants. The harem where the family spent their daily lives con­ sists o f individual rooms opening on to a large gallery known as a sofa which runs along the side of the house. The rooms were used not only fo r sleeping, but served as the private apartment of their occupants, who also used them fo r sitting and eating away from the rest of the fam ily. The sofa was both an access area to the rooms a n d a com m unal area where the family gath­ ered together and spent most o f their time, particularly in summer. At one end o f the sofa is a section known as tahtaboş where members of the family sat together and guests were entertained.


Çıktık açık alınla!

İM K B 'd e işlem g ö re n ilk aracı ku ru m , ABD Serm aye Piyasası Kurulu'na (S.E.C.) kayıtlı ilk ve te k T ü rk aracı ku rum u, y u rtd ışın d a fa a liy e t g österen ilk kurum sal satış birim i, K azakistan ve R o m a n y a 'd a ilk u lu s la r a r a s ı h a lk a a rz, gayrim en kulü n ilk kez borsa ile tanıştırılm ası, 1993 yılından beri hisse senedi işlem hacm inde birincilik ve dış kaynaklı işlemlerde pazar liderliği, u lu slararası fin an s k u ru lu şların d an alın an ve s o n u n c u s u 2000 y ılın d a g e le n 4 0 'a y a k ın p e rfo rm a n s ö d ü lü . G eçm iş 10 y ılı b ö y le sin e b a ş a rıla rla d olu bir k u ru lu şu n bir de sizin

PİRA M İT

geleceğiniz için g eliştirebileceklerini düşünün!

Büyükdere Caddesi Maya Akar Çenter 100/102 Esentepe 80280 İstanbul-TÜRKİYE Tel: (0 212) 211 49 00 Faks: (0 212) 211 49 01

w w w .g lo b al.co m .tr


yatılırdı. Bağım sız bi­ rimler halindeki od a­ ların açıldığı sofa ise, özellikle yaz yaşantı­ sının g eçtiği b ö lü m ­

When you visit these beautiful old houses in Burdur it isfasci­ nating to envisage the life o f past cen­ dü. Sofad a tah tab o ş turies, and you find d en ilen kısım da k o ­ yourself daydream­ nuklar ağırlanır, soh ­ ing of the past. Taşo­ betler yapılırdı. da was originally B u rd u r’daki bu eski built by Emin Bey of e v le r i g e z e r k e n o the Kınalı clan as günkii yaşam ı tasav­ accommodation fo r vur edip, evlerin gü­ guests, and later be­ zelliği karşısında rü­ came a family bou­ ya âlem ine dalm anız se. Although the ear­ işten bile değil. liest title deed record Taşoda, Kınalı Aşiredates fro m 1890, ti’nden Emin B ey ta­ a rchitectural f e a ­ rafından yaptırılm ış. tures o f the house En e s k i tap u kay d ı suggest that it may 1890 yılına ait. Misa­ have originally been firhane olarak inşa ebuilt much earlier. dilen. sonraları ev oThe same applies to larak ku llan ılan T a ­ Kocaoda. Both hou­ ş o d a , 1 9 8 8 y ılın d a ses were purchased Taşoda’nın başodasında yer alan yüklük, üzerindeki ahşap işçiliği, altın-gümüş Kültür B ak a n lığ ı ta­ varak ve kalemişi süslemeleriyle göz kamaştırıyor. Yüklüğün sağ iç tarafında, bi­ by the Ministry o f tişikteki odaya geçişi sağlayan gizli bir kapı bulunuyor. / The ornate woodwork, rafından restore edil­ C ulture in 1988 painted motifs and silver and gold decoration on the fitted cupboard in the di. and restored. main room of the Taşoda is magnificent. Inside the cupboard is a secret door İki kanatlı, üzeri b e­ A double doored leading into the adjoining room. şik çatı ile örtülü ka­ gate covered by a pıdan b ah çey e giriliyor. İki katlı ev taş, kerpiç ve pitched roof leads into the grounds of the house, ahşap yapı m alzem esi ile inşa edilm iş. Ö zellikle which is constructed of stone, adobe and wood. başodanın doğu duvarı ve altındaki sivri kem erli The eastern wall of the başoda and the stable area iki yanı açık ahır kısmı kesm e küfeki taşından. which has a pointed archway and is open on two İkinci kata çıkan ahşap korkuluklu m erdivenle so ­ sides are made of tufa. A wooden staircase leads faya geçiliy o r. Sofan ın g ü n ey ve batı ce p h e le ri up to the sofa on the second storey. Rooms lead off the south and west sides of the sofa, and to the boyunca odalar sıralı. Kuzey kısm ında ise bir k öş­ kü var. Sofa, ahşap çıtalarla oluşturulm uş kafesler­ north is a raised area known as the köşk. There le dış dünyaya kapatılmış. Üzeri ise, çatının uzan­ are wooden lattices in the exterior walls o f the tısı olan saçakla örtülü. Tavan, özellikle de köşk sofa, so providing privacy fo r those sitting there, while preserving its airy character. The extended ve başodanın açıldığı kısım kalem işi, altın-güm üş eaves o f the main v a r a k k a p la m a y la süslü. Mavinin d eği­ roof cover the sofa. ş ik t o n la r ın d a b o ­ The ceiling is deco­ yanm ış arab esk m o­ rated with painted tifler, kapı ve p e n ce ­ designs a n d gold relerin üzerlerind eki and silver leaf, the decoration being boşluklara yapılmış. particularly ornate B a ş o d a , ç o k say ıd a over the köşk, and at p e n c e re y le ay d ın la ­ the entrance to the nıyor. Ahşap yüklük, başoda. Arabesque d olap ve d avlum ba­ zın bulunduğu b aşo­ motifs in various da, tavan ve pen cere shades o f blue are pervazlarının kalem ip a in ted above the 132 S K Y L I F E K A S IM

NOVEMBER 2000


ANTtUS

a W TEK S

S P IW fltN G

îM L Enu^f-ifr On^jJN Tel

71 340 l o r f t S

III


1830 yıllarında yaptırılan Bakibey Konağı, diğer adıyla Kocaoda geleneksel Türk evlerinin en güzel örneklerinden biri. En üstte, konağın bajodası; üstte, başodaya bitişik bir oda; sağda, iki katlı konağın cehpesinden bir detay. / Bakibey House, also known as Kocaoda, was built in 1830 and is one of the loveliest traditional Turkish houses to have survived. Top, the bajoda of the house; above, the room next to the başoda; right, detail from the façade of the house.

cloors and windows. Light streams into the ba§oda through the many windows. It has fitted wooden cupboards and a chimney hood over the fireplace. The ceiling and window frames again have painted decoration richly highlighted in gold and silver, as appropri­ ate to the most important room in the bouse. On the panels of the doors and window shutters are Ottoman Turkish inscriptions praising the bouse and its owner. 7he stained glass upper windows have plaster tracery. A secret door inside the cup­ board leads into the adjoining room. On the south side of the gallery are two rooms, one large and one small. The rooms were heated by open fires and by braziers. Kocaoda. the second house, is also known as

şi, altın-güm iiş varak kaplı süslem eleri ile evin en göz alıcı odası. P en cere ve dolap aynalarında yer alan O sm anlıca yazılar, konağı ve sahihini över n iteliğ e sah ip . Alçı k o n strıik siy o n lu ren k li cam yerleştirilerek yapılm ış vitraylar ise, odaya ayrı bir güzellik katıyor. Başodada yüklük içine gizlenm iş bir kapı, bitişik­ teki odaya geçişi sağlıyor. Taşodanın güney cep h esin d e ise, biri büyük d iğe­ ri daha küçük olm ak üzere iki oda bulunuyor. Evin tüm odalarında ısınma problem i, davlumbazlı ocaklar ve m angalla çözülm üş. B u rd u ı’un ünlü konaklarından B akibey, diğer adıyla K ocaod a ise, 1830 yıllarında Reşit B ey tara­ fından yaptırılm ış. G elen ek sel Türk evlerinin en güzel örneklerind en olan K ocaoda, taş tem el üze­ rine ahşap ve kalın-m asif kerpiç duvarlardan iki 13 4 S K Y L I F E K A S IM

NOVEMBER 2000


E rkek : Evd ek i eşyaları değiştirsek... Kadın: Hı hı... E rkek : Çıktığımız tatilin masraflarını... Kadın: Rahat rahat... Erkek : Peki ya o tatil için yurtdışına gitseydik... Kadın: HepsiniiiH... hem d e sa d e ce % 5,5 faiz oranıyla Erkek : H er mağazada olmaz herhalde bu... Kadın: H e ry e rd e e e ... Üstelik kararını alışveriş yaparken verm ek zorunda değilsin .. H esap kesim tarihinden ö n ce bir telefon e t yeter! Erkek : PekUiii... Sana aldığım hediyeleri...

% 5 ,5 'lu k çok özel fa iz o ran ıyla... —

^

---------------------------------------------------------------------------------------

Citibank Kredi Kartınızı k u lla n d ığ ın ız , 1 0 0 milyonun üzerindeki her bir alışverişinizi C i t i b a n k Eşit Ö d e m e Planı ile t a k s it le n d ir e b i li y o r s u n u z . Ş im d i

H em en arayın! C itiP hone 4 4 4 0 5 0 0 Şim di ziy a re t edin. w w w .citibank.com .tr

A m em berof cıtıgroupj

CITIBAN<0


Bakibey House. According to the records it was built in 1830 by Reşit Bey, but again this may not reflect its original construction date. This is one of the loveliest historic Turkish bouses to have sur­ vived. The two-storey house has a stone founda­ tion, with walls of wood and adobe. The pitched roof is covered with gutter tiles. Again the lower floor is reserved fo r live­ stock a n d storage areas. A stone stair­ case leads up to the second storey, where a long narrow sofa runs along one side of the building. The rooms all lead off the south side of the sofa, which has a köşk, or seating area whose ceiling is decorated with the motifs typical o f the period. Wooden posts support the eaves which form the roof of the sofa. On the inside a n d outside o f the arches a re p a in ted flowers in vases, a motif dating from the 1 7th century.

katlı olarak inşa edilm iş. Üzeri ise, beşik çatılı ala­ turka kirem it ile örtülü. B ahçeli konağın birinci katında ahır, sam anlık ve d ep o olarak kullanılm ış odalar var. Taş m erdiven­ le ikinci kata çıkılıp in ce, uzun sofaya geçiliyor. O dalar hep sofanın güneyine sıralanm ış. Sofanın ve sofadaki köşk d enilen oturm a yerin in tavanı d ö n e ­ min m oda m otifleriyle süslü. Sofa, çatının uzantısı olan sa­ çakla örtülü. Bu örtünün ağırlığım ahşap d irek ler taşı­ yor. Taşıyıcı ahşap direklerin başlıkları, içli ve dışlı olm ak üzere kem er yüzleri, 17. yüz­ yıla özgü, vazoda çiçek d e­ metleri ile süslü. Evin, m im a­ ri tarzı ve s ü s le m e le r i g ö z ön ü n e alındığında 17. yüzyı­ la tarihlendiği düşünülüyor. B aşod a, kapısından başlaya­ rak p en cere ve vitraylar, doKocaoda’daki sofanın tavanı, tavan gö­ beği ile sivri kemerleri dönemin moda motifleriyle süslü (üstte). Konağın başodasındaki yüklük, altın-gümüş varak kaplamalar ve kalemisleriyle süslü. The ceiling and its centrepiece and pointed arches in the sofa of Kocaoda are decorated with motifs fashionable at the period (above). The cupboard in the başoda is embellished with painted motifs and silver and gold leaf. 13 6 S K Y L I F E K A S IM

NOVEMBER 2000


nülmüş olm alı. Burdur’daki T aşod a ve K o cao d a, bugün yok o lm a k ta n k u rta rıla ra k g e le cek kuşakların bilgi ve b eğ enisine kazandı­ rılm ış ik i g e le n e k s e l Türk evi. Evleri ziyaret e ttiğ in iz d e , h a re m d e n s e la m lığ a , o r a d a n da sofaya g e çerk e n kendi­ nizi d ed e le rin , n in e le ­ rin, gelinlerin, dam atla­ rın ve torunların yaşa­ dığı b üyük b ir a ilen in bireyiym iş gibi hissed e­ ceksiniz. •

The bagoda, with its traceried upper w in­ dows, cupboards, e x ­ quisitely decorated ho­ od over the fireplace, wooden panelling bet­ ween the windows, cor­ nice, gold a n d silver decoration on the cei­ ling, a n d its eyecatc­ hing centrepiece, pain­ ted motifs and decora­ tive woodwork, is a ro­ om o f ra re beauty. H ere the o rigin a l owner conducted gov­ ern m ent business as well as receiving his p rivate guests. The other rooms are smaller and plainer. They are all interconnected by doors as well as having doors onto the sofa. There is no kitchen in the house, so probably a n outhouse in the g ro u n d s served this purpose. Restoring these two lovely old houses has meant that future gen­ erations will be able to enjoy and learn about Turkish v ern a cu la r architecture of the past. As you w ander fro m the harem to the bagoda, a n d into the sofa, you can imagine what it must have been like to live in such delightful su rro u n d ­ ings and to be a mem­ ber of an oldfashioned provincial household, in which grandfathers a n d gra nd m o thers, daughters-in-law and sons-in-law , and grandchildren all lived together. •

* llh am e Ö ztürk, S ilifk e Müze Müdürü.

* llh am e Öztürk is director o f Silifke Museum.

lap kapakları, davlum ­ baz, p en cereler arasın­ d ak i a h şa p k ap la n m ış b o ş lu k la r , p e n c e r e le r ü zerin d e d o la şa n p e r­ vazlar, y e rd en y ü k se l­ tilmiş musandıra ve ka­ pakları, dört tarafı çevi­ ren koltuk silm eleri, al­ tın v e g ü m ü ş v a r a k kaplam alı tavan göbeği ve tavan, ahşap işçiliği, kalem işi d en ilen boyalı s ü s le m e le r iy le e n d e r rastlanan güzellikte bir oda. Konağın başodası, aynı zam anda devlet iş­ lerinin görüldüğü resmi daire görevini de yapı­ yordu. Başod adan sonra gelen yan odalar daha küçük ve sad e g örü n ü m d e. H e r o d a n ın iç e r id e n b irb irin e a çıla n k ap ısı o ld u ğ u g ib i, h e r o d a aynı zam anda sofaya aç ıla n b ir e r k a p ıy a da sahip. O d aların ısınm a so ru n u ise şö m in e ve m angallarla çözü lm ü ş. E v in iç in d e m u tfa ğ a ra s tla n m ıy o r. M u tfak , b a h ç e d e y ap ıd an ayrı bir bölüm olarak düşü­

Kocaoda’mn ba§odası, tavan, yüklük, davlumbazlı ocak ve pencere üze­ rindeki süslemeleri, dört tarafı çeviren koltuk silmeleri ve vitray pence­ releri ile dikkat çekiyor. / Kocaoda’s main room has mouldings around the room, upper windows with tracery set with stained glass, and rich decoration on the ceiling, cupboard, fireplace and above the windows.

137 S K Y L I F E K A S IM

NOVEMBER 2000


P o r s e l e n iç c e p h e k a p l a m a

r-cl

Bu Paneller T ü rk iy e 'd e ilk defa S eranit tarafından ü re tilm iş tir Ü lk e m iz d e ilk k e z % 1 0 0 P o r s e le n p a n e lle ri v e k a ro la rı ü s t ü n t e k n o l o ji ile ü r e t e n S e r a n it, k o n u s u n d a k i il k 'l e r in v e k a lit e n in ö n c ü s ü d ü r . Farklı v e y e n i b o y u t la r ı n ö n c ü s ü , h e r a la n d a p o r s e l e n i k u l la n ı m a ç ö z ü m l e r i y l e s u n a b i l m e n i n ö n c ü s ü , b a k ım g e r e k t i r m e d e n y ü z le r c e yıl ilk g ü n k ü gib i k a la c a k bir ü r ü n ü ü r e t e b il m e n in ö n c ü s ü d ü r , iş te bu n e d e n le d ü n y a d a v e T ü r k iy e 'd e S e r a n it 'i k u lla n a n b i n l e r c e y a p ı v a r v e k u l la n ı l d ı ğ ı h e r y e r d e , h e p a y n ı k a l it e v a r ; " S e r a n i t " .

%100 doğal dı r , su ge ç i r mez , def or me ol maz, hava ş a r t l a r ı n d a n e t ki l e n mez , renk de ği ş t i r me z .


p a n e l l e r i ile k a p l a n m ı ş t ı r .

v e b u y e n i l i k ilk d e f a S e r a n it t a r a f ı n d a n u y g u l a n m ı ş t ı r . 3 7 3 . 0 0 0 m 2 kapa lı ala n a s a h ip v e yıld a 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 y o lc u k a p a s it e li A t a t ü r k H a va L im a n ı y e n i dış h a tla r t e r m i n a l i g ib i d e v b ir p r o j e n i n k u s u r s u z iç c e p h e l e r i n e b a k a n la r , b u g e r ç e k l e r i , T ü r k i y e ' n i n k a l it e y e v e r d iğ i ö n e m i v e p a r la k g e l e c e ğ in i n ip u ç la rın ı g ö r ü y o r .

ser nit

©

İç c e p h e k a p la m a p a n e l l e r i 8 ayrı r e n k t e ü r e t i lm e k t e d i r .

---------------

ğ

B İL G İ H A T T I: ( 0 2 1 6 ) 3 8 5

6 4 44


O sm an lı p ad işah e ş ­ le rin in k im lik le ri ve yaşantıları başlı b a şı­ na bir m erak k onu su ­ dur. B ey lik ten im p a­ ratorlu ğ a g e çiş s ü re ­ c i n d e k i İ ı a t u n 'l a r h a k k ın d a -O rh a n B e y ’in eşi N ilüfer Ha­ tu n d ışın d a - p e k az bilgi var. İm paratorlu­

T h e wives o f the Ottoman sultans, their personalities and their lives, have always heen a subject of curiosity. Very little is known about the wives of the early sul­ tans of the 14th and 15th centuries, apart fro m Orhan B ey ’s ğun en güçlü d ö n em in d e K anu nî Sultan Sü ley­ wife Nilüfer Hatun. In comparison, the wife of m a n ’ın (s a lta n a tı: 1 5 2 0 -1 5 6 6 ) “H a se k i S u lta n ”ı Süleyman the Magnificent (reigned 1520-1566), (k raliçe) olarak ü n len en Hürrem Haseki/Hürrem Hürrem Sultan (1500P-1558) became a celebrated Şah (1 500 ?-1558) ise renkli ve görkem li yaşam ı, figure who was written about and portrayed by eşiyle kırk yıl süren aşkı, T op k ap ı Sarayı H arem many writers and painters. Alternatively known D a iresi’nin ku rucu su sayılm ası, oğ u lların ın taht as Haseki Sultan (a title equivalent to queen j, m ü cad elesind eki rolü, m ektupları, yaptırdığı ha­ Hürrem Haseki or Hürrem Şah, and by Europeans yır kunım ları, İstanb u l’da bir sem tin (H asek i) adı­ as Roxelana, she lived an eventful and colourful nı taşım ası, yazar ve ressam lar için esin kaynağı life. Süleyman was passionately in love with oluşu b akım ın d an O sm anlı H aned anı kad ınları­ Hürrem until her death after forty years of mar­ nın başında yer alır. riage. She is regarded O ğlu II. Se lim ’in h a ­ as the founder of the s e k is i N u rb ân u ve Harem at Topk.api d a h a s o n r a k i p a d i­ Palace, and played a şahların h asekileri Sa­ prominent role in the fiye, M ahpeyker, Ha­ power struggles of the tice T u rh an , Em etultime between her la h G ü ln u ş , S a lih a , sons. Her letters, still M ih r iş a h , N a k ş ıd il, preserved in the B ezm iâlem ve d iğ er­ palace archives, are le r i o ğ u lla r ın ın h ü ­ of considerable inter­ k ü m d arlığ ın d a “V a li­ est. She fo u n d e d d e Sultan’’ (ana krali­ many charitable ç e ) olarak ü n len m işinstitutions, and the lerken; o, sayılanların district o f Haseki in h e p s in in ü s tü n d e k i Istanbul was named say g ın k işiliğ in e k o ­ after her. ca sın ın sağlığın d a uOther renowned ro­ laşm ış; B atı’da ve D oyal wives of the Otto­ ğ u ’da “M uhteşem Sü­ man dynasty attai­ le y m a n ’ın K r a liç e s i” ned a position of po­ o l a r a k ta n ın m ış t ır . wer only after their H iir r e m -K a n u n î S ü ­ husband’s deaths as leym an çiftinin, o n ca the mother of the re­ y ıp r a t ıc ı s o r u n a v e igning sultan. Most yaşlanm alarına karşın noted o f these are s e v g ile rin i s o ğ u tm a ­ Nurbânu the favouri­ m aları; H ü rrem ’in ö te of Hürrem’s son Se­ liim ü n d en son ra Kalim 11, Safiye, Mah­ n u n î’nin y e n i b ir e ş peyker, Hatice Tur­ han, Emetullah Giilnuş, Saliha, Mihrişah, Kanunî Sultan Süleyman’ın fermanlarındaki müzehhep tuğrası (üstte); Guillaume Rouille’nin 1553’te yaptığı Rossa Nakşıdil, and Bezmiâ­ (Hürrem) gravürü. / The illuminated imperial cipher of Sultan Süleyman the Magnificent (above). Engraving of Rossa (Hürrem Sultan) by Guillaume Rouille executed in 1553. lem. Only H ürrem 142 S K Y L I F E K A S IM

NOVEMBER 2000


Yıllardır yenilikçilik ve güvenle anılan adımızı, halktan aldık... Halk Sigorta ve Halk Yaşam olarak, bugüne kadar adımıza toz kondurmadık! Bugün, yine halktan aldığımız güvenle adımızı yeniliyoruz. Bir Yapı Kredi kuruluşu olmanın sorumluluk ve önemini, teknolojimiz ve hizmetlerimizden sonra, adımızda da duymak için... Sîzlere

daha

iyiyi,

daha

yeniyi

sunmak

için...

Yenilik burada. Halk burada! YAPI KREDİ SİGORTA

YAPI KREDİ YAŞAM


CAMLIMA

NOVTAN»

v o ı . if i a : ii

BA SSA K

IMPTO» riL IA

Aşklarını kırk yıl soldurmayan Hlirrem ile Süleyman'ın Avrupalı ressam­ ların fırçalarından gençlikleri. / Portraits by European artists of the young Hürrem and Suleyman, whose love lasted for forty years.

Sultan, however, won fame during her husband’s lifetime, and she was regarded as the Ottoman queen in both west and east. Süleyman’s leg­ endary love o f his wife survived many tragic events, and following her death he did not take another wife. When this pretty young girl entered the Ottoman palace harem in the 1520s, she was given the name Hürrem, meaning happy and frolicsome, because of her smiling face and lively expression. She was of Slavic or Polish origin, and taken into slavery by the Crimean Tatars. Most of what is known about her early life is based on hearsay, whereas her life after her marriage to Süleyman is extremely well documented. Between 1521 and 1525 she bore him five children, Mehmed, her only daughter Mihrimah, Abdullah, Selim (the future Selim II) and Bayezid, and in 1531 bore a fifth son, Cihangir. She undermined Süleyman’s affection fo r his other favourite concubines, Mahıdevran and Gülbahar, sometimes by subtle tactics and sometimes by out­ right displays of temper. According to the Venetian

seçm ey erek , so n yıllarını dul padişah olarak g e ­ çirm esi d e dikkate değer. 15 2 0 ’li ta rih lerd e g eld iğ i O sm an lı Sarayı H arem i’n d e, b a k ışla rın d a k i m a n id a r p ırıltıy a, g ü zel yüzü nd en eksilm ey en zeki gülüm seyişe uygun olarak “H ürrem ” (şe n ve m utlu) adı verilen Slav ya da Leh asıllı R o x e la n a ’n ın , K ırım T a ta rla rın c a D in yester boylarında tutsak ed ilm esin d en ö n cek i yaşam ı sö y len ce lere dayanır. B u na karşılık, h ase­ ki sultanlığı k onu su nd a p ek ç o k bilgi ve b elg e vardır. Hürrem, 152 1-1525 arasında birer yıl aray­ la M ehm ed ’i, M ihrim ah’ı, A bdullah’ı, Selim ’i ( I I .) , B ay ezid ’i, 1 5 3 1 d e de C ihangir’i doğurarak, aşkını bu gönü l m eyveleriyle de kanıtlam ıştır. H iirrem ’in h arem d ek i ra k ib eleri M ahıd evran ile G ü lb ah ar’ı, b azen ustaca, g erektiğind e hırçın çı­ kışlarıyla hatta, V ened ik B alyosu Pietro Brangadin o ’nun yazdığına g öre saç saça, baş b aşa kavga­ lar e d erek K an u n în in sevgisind en y oksu n b ırak ­ tığı; bununla da yetinm ediği saptanır. Zira, Kanu­ n în in biricik sevgilisi, b eş şeh zad enin annesi olsa da din ve harem kurallarına g ö re cariy e k o n u ­ m unda kalm ayı k ab u llen m ey erek , özgürlük onu 144 S K Y L I F E K A S IM

NOVEMBER 2000


mm O D A SI

Yeterli uyku alınmadığında oluşacak sorunlar:

“ Gün içinde kısa kısa huzursuz uyuklamalar" “ E ğ e r uyku uyum adan b irkaç gün geçirirseniz, haiüsinasyonlar, eziyet e d iliy o rm u ş h is s in e k a p ılm a la r, y a v a ş r e f l e k s l e r , b o z u k b ir m u h a k e m e y e te n e ğ i ve ç e v r e y e k u ş k u c u v e ü rk e k y a k la ş ım la r gösterebilirsiniz. Bunlar uç noktada bir u y k u s u z lu ğ u n b e lirtile riy k e n , ç o ğ u m u z b u n u n d a h a h a f if s e m p t o m la r ın ı y a ş a r v e b u n u hayatımızın bir p arçası olarak kabul ed eriz.”

.'T ln ıo u r % 100 IATEX

Dunlopillo, vücuda tam destek veren sistemiyle, eşsiz bir uyku konforu sunuyor. Her yeni günü, yenilenmiş olarak karşılamanızı sağlıyor. Çünkü Dunlopillo tüm v ü c u t k ıv rım la r ın ız ı e zb e re b iliy o r ... Doğal havalandırm ası sayesin d e toz, mikrop ve bakteri barındırm ıyor. Elastik yap ısı, uykunuzü bölecek seslere izin vermiyor...

mr.friakrd

H a y a tın ız d a k i g ü lü m se m e y i g e r i g e t ir in

r£ l Dunlopillo B8

D unlopillo

D istribütörü Ç g | tm " ) ALTIN YATAK Sanayi ve Tic. Anonim


Ali Konya It

» iP Â -ı i l £ u

t-1 & $ £ * : / ■ /1 W k W f( js ğ .$ i & '■'j b ' i S ' d i % i ' > ‘ ^

V

¡ /:J l ¡¡J§> W i , f a ' f y f ' P ' * # Pjlb'Woj^ ' \ y j e ;

/$ £ !)# & - j s /r i i

‘J i M

/

r u n u kazanm ayı v e g e r ç e k an lam d a h ü k ü m d a r e şi olm ay ı da b a şa r­ m ış; 1 5 3 0 ’da s a ra y d a yapılan düğün ve şe r’i n ik â h iş le m iy le H ü rre m , r e s m e n “s u lta n ” (k raliçe) ilân edilmiştir. H ürrem S u lta n ’ı A vru­ p a ’ya tanıtanlardan biri, “T ü rk M e k t u p la r ı n ı n yazarı A vusturya elçisi B u s b e c q , bu k o n u d a , “P adişah, H ürrem ’i öy ­ lesine seviyordu ki. sa­ ray ve h a n ed a n k u ral­ larına aykırı davranm a­ yı g ö z e alarak Türk g e ­ len e k lerin e g ö re nikâh k ıyd ı ve ç e y iz y a p ­ tır d ı,” d iy o r . k 1 5 5 5 ’te İsta n b u l’

Kanunî’nin Hürrem’e yazdığı sevgi sözcükleriyle dolu mek­ tuplardan biri (üstte); Hür­ rem’e ait çevre (üstte sağda); yabancı bir ressamın gözüyle Kanunî törende. / One of the letters full of expressions of love written by Sultan Süleyman to Hürrem Sultan (above). A kerchief which belonged to Hürrem (above right). Sultan Süleyman at an audience ceremony depicted by a foreign artist.

btiilo P i e t r o

Brangadino she actually cam e to' blows with them .' Having dealt with h er' rivals and won Suleyman’s 1 love f o r herself alone, she 1 refused to rem ain a mere' concubine (by tradition the\ Ottoman sultans did not legal-\ ly marry their concubines)^ and insisted on becoming bis j legal wife a n d a fr e e d woman. In 1530 the' couple were mar-1 ried, and thus she^ won the title sul­ tan, normally only' held by the daughters of the sultan. The Austrian ambassador* Ghiselin de Busbecq, who served in Turkey from 1 5 5 5 to 1562, wrote, Soleiman had several other children by Roxelana [Hiirrem Sultan/, to whom he was so much attached that he gave her the position of a legal wife


Gerçekler kapınızı iki kere çalmaz.

iyi M ü şte ri A .Ş

F?/<.-vi

.

»S- r

Satış kadar önemli bir başarı da tahsilat;../'

"

■■

Tahsilata satıştan daha çok zaman ayırmak ise ■ m ı n i i r h i î i 'i

p n

ö n r ı m 't t

••

ilke Facrorırigi kapım» çafryçr. Kapıyı şimdi açın ve tahsilat riskinizi bize devredin.

Siz daha çok satış yapui... 0 a h â çok kâr edin.

.• •¿-v ■

İLKE FACTORING Haa Adil Sokak tokak 10. Aralık No: 2 3. Levent 80620 İSTANBUL

fc .a 'c t,o r i ö"0

0 ;8

'


g e le n H an s D e r n s c h w a m ’ın

a n d bestow ed a dow ry u p o n h e r , a n a c t w h ic h is th e s u re s t p le d g e o f a le g a l m a rria g e am ong th e Turks. In d o in g this h e vio­ la t e d th e c u s t o m o f th e Sultans who h a d p r e c e d e d him . ’ H a n s D e r n s c h w a m , w ho a ls o c a m e to I s t a n b u l in 1 5 5 5 reco rd ed in his m em oirs: ‘S o l e i m a n lo v e d th is g i r l o f u n k n o w n fa m ily , thought to b e o f R ussian extra ctio n , a b o v e all the rest. R o x e la n a w on h is such co m p le te d e v o tio n th a t s h e was g ra n t e d e m a n ­ cipation fr o m slav­ e ry , b e c a m e h is w e d d e d w ife, a n d lived to g eth er with h im in t h e s a m e p a l a c e . No s u lt a n

Seyahat G ü n lü ğ ü ’nd e yazd ı­ ğına görey se: “Süleym an, ailesi b ilinm eyen ve Rus o l­ duğu sanılan bu kızı diğer­ lerind en daha ço k sevm iş. Hürrem ise, k end isin e b ü s­ bütün bağlad ığı padişahtan özgürlük b elgesini aldığı gi­ b i, n ik â h lı e ş o lm a y ı v e o nunla aynı sarayda kalm ayı da başarm ış. Sultan Süleym an kadar karısının sö zü n d en çıkm ayan p ad i­ şah yokm uş. O n e isterse Süleym an h e ­ m en y e rin e g etiriy o r m u ş .” H ü rrem ’in, Sü leym an’a d aha y ak ın olm ak için Eski Saray ’d a­ ki harem dairesini, T o p k a p ı’ya taşıttır­ d ığ ın ı b u b ilg i d o ğ r u la m a k ta d ır . K im ile r i,

büyü

yaptırd ığını sa n sa ­ lar da Hürrem , h e­ d e f le r i n e z e k â s ı, ihtirası ve sevgisiy­ le ulaşmıştır. S ü le y m a n ’la H ü r­ rem aşklarını şiirle­ re, m e k tu p la r a d ö k m ü şle rd ir. S ü ­

b e fo re w as e v e r so obedient to his wife as Soleim an. What­ ev er sh e d esired h e im m ed ia tely fu l fil­ l e d .’ H ü rrem h a d th e I m p e r i a l H a ­ re m , w h ic h h a d p rev io u s ly been lo c a te d a t th e O ld P a la ce in B ayezid, m o v e d to T opkapi Palace, to b e closer to S ü le y m a n . T h e p o w e r s h e w ield ed ov er h im was su ch that so m e b eliev ed sh e h a d cast a spell o v e r h im . In f a c t , h o w ev er, she

leym an, sevgili ha­ sek isin in n azlan ışı için: “Ağlayup zârilik ile ey lesem yüz bin niyaz / Y â r nâ­ zın arttırır bin türlü SULEYMAN im Z EV C ES İ h tU R R E M SU LTA N FEMME DU SÜLEYMAN I. istiğna (nazlan m a) ile ”; H ü rrem , K aEn üstte. Kanunîyi ileri yaşlarda gösteren minyatür (Suphatü’l Ahban’dan); üstte, n u n î ’y e : “B e n im Hürrem’i “Sultan” (Kraliçe) giysisiyle gösteren ünlü portresi (Topkapı Sarayı Müze­ D e v le tlim , b e n im si). / A miniature from Suphatü’l Ahban showing Süleyman in his old age (top). A S u lta n ım . B ir b u ­ famous portrait of Hürrem Sultan in ceremonial dress in the Topkapi Palace Museum collection (above). ç u k a y o ld u ki a c h ie v e d h e r g o a ls S u lta n ım t a r a f ın ­ by h e r intelligence, dan bir h a b er belirm edi. (...) B ir gün rahatlık yü­ am bition a n d love. zü görm eyip g e c e sab ah a d ek , sabahtan g e cey e Sü ley m a n a n d H ü rrem d ec la re d th eir passion in p o em s a n d letters. A single verse must su ffice as a n d ek bir düziye ağlayıp, kendi hayatım dan el yu­ yup, cihan gözü m d e dar olup n e edip n e ey ley e­ ex a m p le fr o m o n e o f Sü leym an's m a n y p o em s to ceğim i bilm edim ! Ağlayıp nâlân ve giryân gözüm h e r : ‘M y v e ry o w n q u e e n , m y e v e ry t h in g , m y kapıları g ö zler,” veya “Y üzüm ü yere koyu p aya­ beloved, m y bright m oon / My intim ate c o m p a n ­ ğınızı öp d ü k ten sonra b en im D evletlim , güneşim , ion, m y o n e a n d all, sovereign o f all beauties, my saad etim in serm ay esi sultanım !.. Aşkın ile M ecs u lt a n ’. A n d in o n e o f h e r letters to S ü ley m a n , n u n ’dan b ete r şeydayım !” H ü rrem wrote, ‘M y Lord, m y Sultan. F o r o n e a n d 148 S K Y L I F E K A S IM

NOVEMBER 2000


M u t lu lu ğ a yenil.

C OL DA S www.goldas.com

M üşteri H izm etleri: (8 0 0 ) 2 1 9 6061 e-mail: goldas@goldas.com Goldaş ürünleri, 5 kıtada 26 ülkede en güzel duygulara sözcülük ediyor.


Fransız ressam Flandin’in, Süleymaniye Camii ve Kanunî-Hiirrem türbe­ lerini betimlemesi (üstte); Surname-i Hümayun’da, Kanunîye Süleyma­ niye Camii’nin maketinin gösterilmesi (sağda); Hürrem Sultan’ın ressa­ mı bilinmeyen yağlıboya bir portresi (altta). / Süleymaniye Mosque and the tombs of Hürrem and Süleyman by the French painter Flandin (above). A miniature from Surname-i Hümayun depicting a model of Süleymaniye Mosque being presented to Sultan Süleyman (right). A portrait in oil of Hürrem Sultan by an unknown artist (below).

gibi sevgi dolu m ektuplar yazmıştır.

a h a lf m onths I h a v e receiv ed n o new s fr o m my S u lta n... I h a v e not h a d a sin gle d a y o f com fort without sight o f y o u r fa c e . All night till m o m a n d all d a y fr o m m o m till night I weep. I a m weary o f m y life, the world ha s s h ru n k in m y eyes, I know not what to do. W eeping tears o f desolation I seek y o u r c o m in g .’ A n d in a n o th er letter sh e writes, ‘M y Lord, m y su n , m y sultan, so u rce o f my happiness, I sin k to the g r o u n d a n d kiss y o u r foot. I am m ore

İstan b u l’a g e le n e lçile r, “K ra liçe” k onu m u n d ak i Hi'ırrem’e de ço k değerli h ed iy eler getirm işler; o da kimi kraliçelerle ve tran Şahı T ah m asb 'ın kızkard eşiyle m ektuplaşm ış; O sm anlı D ev leti‘n e sı­ ğınan İran Prensi Elkas Mirza’ya, kendi eliyle ip ek göm lek, sırm a işlem eli y elek d ik erek ana se ­ v ecen liğ i gösterm iştir. H ürrem Sultan ın, değişik form daki hotozu, yaşm ağı, takıları ve özgü n b i­ çim li giysileriyle d önem inin saray m odasına ön cü lü k e t­ tiği ve saray terzilerini yem­ len d ird iği ileri sürülür. J a ­ c o p o T in to r e tto ’n u n uzu n k o llu , d ev rik y ak alı giysili olarak hotozlu ve yaşm aklı; M elch io r L orichs'in, elin d e gül, başınd a m urassa hotoz, k u lak ların d a arm u d iye kü­ p e le r , ö rg ü lü s a ç lı, b ira z t o m b u lc a b e t i m l e d i k le r i p o rtreleriyle T o p k a p ı Sarayı'nd aki in ce uzun çeh reli, iri siyah gözlü, küçü k ağız­ lı, in ciler ve taşlarla b ez e li hotozlu y aşm ak lı, k u la ğ ın ­ da hilâli küp e olan tablosu, H ürrem ’in kişiliğini, güzelli­ ğini, giyim kuşam konu sun­ daki titizliğini ap açık yansı-

&

H r Hr '

m a d ly in lo v e th a n M e c n u n .' F o reig n envoys to Ista n bu l b r o u g h t H i i r r e m S u lt a n p r e c io u s gifts. She. m e a n ­

-

i \

.

15 0 S K Y L I F E K A S IM

N O V EM B ER 2000

w hile, c o r r e s p o n d e d with s e v e ra l q u e e n s , a n d with the sisters o f Shah Tab m ash o f Persia. W hen the Persian p r i n c e E lk a s M ir z a to o k r e f u g e a t th e O tto m a n court, sh e treated him with all the affection o f a m oth­ er, a n d h erself m a d e him a silk shirt a n d g o ld em b ro i­ d e re d robe. It is c la im e d that H iirrem S u lta n set th e fa s h io n fo r w om en o f the d a y with h e r u n u s u a l h e a d d re s s , y a s h ­ m a k . c l o t h i n g a n d je w -


ellery. A portrait o f h e r by Ja c o p o T intoretto d ep icts h e r in a long sleeved k a f­ ta n w ith a t u r n e d b a c k collar, a hotoz (a k in d o f cap), a n d yashm ak, while M elchior Lorichs shows h e r as a ra th er p lu m p w om an holding a rose in o n e h a n d , with a jew elled hotoz o n h e r head, p e a r sh a p ed earrings, a n d b ra id ed hair. In Topkapi P a la ce is a n o th er portrait show ­ in g a w o m a n with a lo n g, n a rr o w fa c e , la r g e black, eyes, a n d sm a ll m outh, w ea rin g a h o to z a d o rn e d with p ea rls a n d gem s, a yashm ak, a n d crescen t sh a p ed earrings. All display a w om an o f c h a ra cter a n d beauty. H ü rre m Sultan instigated the m u rd e rs o f g r a n d v ezir Ibrahim Paşa a n d h e r stepson M ustafa who was S ü le y m a n ’s eldest so n by M a h id e v ra n . S h e i n t r i g u e d to h a v e h e r s o n B a y e z id c h o s e n a s cro w n p r in c e . Sh e e x p e r ie n c e d tra ged y with the p re m a tu re deaths o f two o f h e r sons, M eh m ed a n d

Mimar Sinan’ın eseri olan Hürrem Sultan Türbesi (üstte solda); Hürrem’i çok sade bir kıyafetle gösteren bir tablo (ortada); Aksaray’daki Haseki Hürrem Külliyesi’nden bir görünüm (üstte sağda). / Hürrem Sultan’s tomb was designed by Mimar Sinan (above left). A portrait of Hürrem Sultan plainly dressed (centre). View of the Haseki Hürrem Mosque complex in Aksaray (above right).

tır. Bu ta b lo d a k i m u rassa işlem eli h o to z , h ilâli k ü p e ve elind eki gül ise kraliçeliğinin sim geleri­ dir. V eziriazam İb rah im P a şa 'n ın ve M a h id ev ra n ’ın oğlu büyük şeh zad e M ustafa’nın boğd uru lm ala­ rında, kızı M ihrim ah’ın eşi Rüstem P aşa'nın veziıiazam lığa getirilm esind e rol oynayan ve oğu lla­ rından B a y ez id ’i taht adayı yapm a uğraşı veren H ü rre m , iki o ğ lu n u n , M e h m e d ’le C ih a n g ir’in g e n ç yaşlarda ölü m leriy le onu lm az acılar y aşa­

C ih a n g ir , a n d th e la t te r p a r t o f h e r life w as m a rred by illhealth.

mış; son yıllarını ise hastalıklarla geçirm iştir. Ahyolu, Aydos ve Pınarhisar m ülklerinden ed in ­ diği b üyük serv etle İstanbul A ksaray’da H aseki Külliyesi’ni, A yasofya’da H aseki Ham am ı nı, Edir­ ne ve İstan b u l’d a su yolları, Bulgaristan’da Cisrim ustafapaşa Kervansarayı nı yaptıran, M ekke ve M edine yoksu lları için v ak ıf kuran Hürrem Sulta n ’ın yaşam ı, kadın kimliği ve onuru açısınd an ayrıca in celen m ey e d eğer. Kimi tarihçilerin savı o la n O s m a n lı’da “K a d ın la r s a lta n a tın ı H ü rrem başlatm ıştır” yargısının da ird elenm esi gerekir. •

With the h u g e rev en u es fr o m h e r estates in Ahyolu, Aydos a n d P ın a rh isa r, sh e built H aseki M osque a n d c o m p l e x in A k s a r a y , I s t a n b u l , H a s e k i H a m a m (b a th s) opposite H a g h ia Sophia, w ater s u p p ly lin e s in E d i r n e a n d I s t a n b u l a n d th e C isrim ustafapaşa K erv a n sa ra y in B u lga ria , a n d established fo u n d a tio n s f o r the p o o r in M ecca a n d M edina. This fa scin a tin g w om an is reg a rd ed by som e his­ torians as having g iv en rise to the ru le o f w om en b e h in d the scen es at the Ottoman court, a claim which deserves serious consideration. •

* Necdet Sakaoğlu, yazar.

* Necdet Sakaoğtu is an author. 151 S K Y L I F E K A S IM

NOVEMBER 2000


'Castro/

BMW, C a s t r o lâ&#x20AC;&#x2122;u tavsiye

e d iy o r.


BMW 7 Serisi

B o ru s a n O tom otiv BMW G roup D istribütörü Bayi bilgi h attı: 0800 2190102

w w w .b m w .co m

The Ultimate Driving Machine


m a É W Ê K i, fm ^ M i


By NECATİ S Ö N M E K


r i

4J d g B m

m

m

m

*

•5 t*

Günsel Yüdtnm

/ Print Photobank Turkey

D ü n y a n ın T u n u s ’ta k in d e n son ra k en d i alanında ikinci bü yü k m ü zesi olan A ntak­

A ntakya M osaic M u seu m

ha s the s e c o n d largest col­ lectio n o f its k in d in th e w o r ld a f t e r t h e m o s a i c m u se u m in T unisia. O n e o f th e R o m a n m o s a ic s h e r e d e p ic ts th e sto ry o f

ya M ozaik M ü zesi’n d e y er alan Rom a m o zaik lerin d en biri N arkisso s’un h ik â y esi­ ni b e tim le r. G ö s te riş li b ir ç e rç e v e için e yerleştirilm iş o la n r e s im d e N a r k is s o s , b o y n u n d a ip le asılı kavalı, elin d e so p ası, b aşın d a şa p ­ kasıyla n eh ir k en arın d a bir taşa oturm uş, sudaki aksini sey retm ek te; ark asın d a ise u m u ts u z b ir a ş k la y a n ıp tutuşan su perisi E k h o on a içli içli bakm aktad ır. K u ru ld u ğ u g ü n d e n b e r i, ayağının d ibin d eki Âsi (m i­ t o l o ji k a d ıy la O r o n t e s ) N e h r i ’n d e k e n d i a k s in i seyretm iş o lan A n takya’nın durum u da N arkissos’un kin e b en z e tile b ilir mi? B elk i evet, çü n k ü bir zam anların bu görkem li ken tin e aşkla b ak an n ice E k h o ’lar, tanrı­ lar, krallar g elip g eçm iş ta ­ rih b o y u n c a . G e lg e le lim

N arcissus. S u rr o u n d e d by an o rn a te b o rd er, N a r c is s u s , w ith a f l u t e >b a n g in g f r o m a s trin g a r o u n d h is n e c k , a s t a ff in h is h a n d a n d h a t o n h is h e a d , is s e a te d o n a ro ck on a riv e r b a n k , w a tching his reflection in the water. B e h in d h im the w a ter n y m p h E c h o looks y e a rn in g ly up o n h e r b e lo v e d , f o r w h o m s h e b u r n s w ith u n r e q u i t e d love.

Dünyanın ikinci büyük mozaik müzesi olan Antakya Mozaik Müzesi’ndeki Roma Dönemi’ne ait mozaiklerden biri nergis çi­ çeğine adını veren Narkissos’un hikâyesini betimliyor (en üst­ te). / One of the Roman mosaics in Antakya Mosaic Museum, which is the second largest museum of its kind in the world, depicts the story of Narcissus (top). 15 6 S K Y L I F E K A S IM

NOVEMBER 2000

C o u ld w e c o m p a r e th e c it y o f A n t a k y a , t h e a n c i e n t A n t io c h , w h ic h s ta n d s o n the R iv er  si th e a n c i e n t O ro n tes - to N a r c is s u s ? P e rh a p s , y e s , b e c a u s e t h r o u g h o u t its


4- ADOPEN PVC PENCERE ve KAPI SİSTEMLERİ

w

c -

w w w .adopen.com .tr

Ç ağ lar Plastik San. A .Ş : H avaalanı Yolu 11 .km P.K 5 0 3 AN TALYA • Tel: 0 .2 4 2 .3 3 0 3 2 0 0 • Fax : 0 .2 4 2 .3 3 0 35 2 4


history how m a n y nym phs, g o d s a n d kings h a v e g a z e d with p a s s io n a te lo n g in g a t this m a g n ifi­ cen t city. Today, however, the waters o f the river a r e too c lo u d e d to reflect the city ’s im age, a n d it re q u ires s o m e effort a n d p a t i e n c e to rev ea l the city ’s b ea u ty b en ea th the shell o f e c o n o m ic ‘devel­ o p m e n t’. Despite everything, A ntakya rem a in s a b ea u tifu l a n d u n iq u e city, with its m a g n ifice n t setting, tra ces o f a lo n g a n d c o lo u r fu l history’, a n d co sm opolitan cu ltu re . Like all cities w hich rest t h e i r b a c k s a g a in s t th e lo w e r slo p es o f a m o u n ta in , it h a s a n a i r o f d e ta c h e d s elf-co n fi­ d e n c e . T h ro u g h tim es o f war, e a rth q u a k e, tu r­ moil, a n d th e p u r s u it o f p le a s u re , th e city h a s rem a in e d u n p ertu rbed. L eg en d s rela tin g to A n ta k y a b e g in with M o u n t H a b ib N e c c a r (Silpius) w hich towers b e h in d the city. A c c o rd in g to o n e s u c h legen d , the city was f o u n d e d o v er 2 3 0 0 y ea rs a go by S eleu co s N icator I, o n e o f A le x a n d e r the G reat's g en era ls, o n the

b u g ü n  si’n in su la rı h e rh a n g i b ir g ö rü n tü y ü y ansıtam ay acak kad ar b u lanık . E k on o m ik 'g eliş­ m işliğ in kab u ğu altından şeh rin güzelliğini g ö r­ m ek se biraz çab a ve d ikkat istiyor. H er şey e rağ­ m en A n tak ya hâlâ ç o k g ü z e l; a la b ild iğ in e c ö ­ m ert d o ğ ası, serü v en d olu b ir y aşam ı an d ıran u zu n ca tarihi, n ice ero z y o n a d iren eb ilm iş k o z ­ m o p o lit y a p ısı ile n ev i ş a h s ın a m ü n h a s ır b ir kent. Sırtını bir dağ e teğ in e d ayayan bütün k en t­ lerin taşıdığı o kaygısız, d erv işçe duruşunu koru ­ yor; tüm o savaşlar, d ep rem ler, çalkantılar, zev­ kli sefalar karşısında istifini b ozm u y or asırlardır! A n ta k y a ’ya ilişkin e fs a n e le r, k u ru lu şu n d a n bu yana k en te ‘yastıktık’ e d e n H abib N ecca r (Silp iu s) D a ğ ı’yla b a şlıy o r. E fs a n e y e g ö r e , b u n d a n y a k laşık 2 3 0 0 yıl ö n c e , B ü y ü k İs k e n d e r’in k o ­ m utanı I. S e le v k o s N ikator, b aşsız b ir koyu nu, b ir kartalın p e n çe sin e takıp bu d ağın tep esin d en salm ış ve kartalın kond u ğu yere kurdurm uş k e n ­ ti. İsim bulm a kon u su n d a da ço k zorlanm am ış; kentin m ü stak bel kralı sevgili oğlu A n tio k h o s’un adını verm iş buraya. Ç ok az d eğ işik lik lerle g ü ­ nü m üze kad ar g e le c e k olan A n tiokheia adı d o ğ ­ m uş b ö y le ce . M ak ed onlard an son ra ken t durm adan el değiştir­ miş; ö n c e R om a, ard ınd an B izan s, son ra Arap, tekrar B izans, d erk en Selçu k lu , H açlı ve O sm an -

Antakya Müzesindeki imparator heykeli (MS 2. yüzyıl) Samandağ’da bulunmuş (en üstte). Habib Neccar Dağı’nın eteklerindeki St. Piyer Ki­ lisesi, havarilerin toplanarak Hıristiyan öğretisini yaymaya çalıştıkları yer (üstte). / The statue of a 2nd century emperor in Antakya Museum was found at Samandağ (top). The Church of St Peter’s at the foot of Mount Habib Neccar is where the apostles first preached Christian teachings (above). 15 8

S K V L I F E K A S IM

NOVEMBER 2000


- ~'e'^zrrr——-^

^ İÖ g

* ta W a n V ta c ı\ \ k

Ticari Bankacılık Qze\ Ütün\et insan Kaynaktan

U % \ti t ft tin> w « » ' n , r t l

**<*

Gündem Koçtan* HaWH"ta

V

fe n * !* » * ta *******

K endinizi en rahat h iss e ttiğ in iz yerde, evinizde ya da işyerinizde, dilediğiniz bankacılık işlem ini kolayca ve güvenlik içinde yapabilm eniz için e -ko çb a nk hizm etinizde!

www.kocbank.com.tr

<§£>K0ÇBANK


Samandağ yakınlarında bulunan Seleukeia ad Pieria antik kentindeki Titus Tüneli, bir mü­ hendislik harikası (en üstte). Kentin akropolünde yer alan kaya mezarları (üstte) ve Bejikli Kilise de ziyaretçilerin ilgi odağı. / The Tunnel of Titus is an engineering marvel dating from Roman times situated at Seleucia ad Pieria near Samandağ (top). Rock tombs in the city’s acropolis (above) and the Bejikli Church are other fascinating sights in the area.

lı eg em en lik leri sırasıyla A ntakya’nın tarihine il­ m ikler atm ışlar. Farklı tarz, renk ve ebattak i hu ilm ikler, m o zaik leriy le ünlü kentim izin h ugünkii k ü ltü re l, m im ari, ta rih s e l v e e tn ik d o k u su n u oluşturm uş. B u tarihsel serü v enin b ir yerlerind e e n b ü yü k ü ç Rom a k e n tin d e n biri o larak nam salm ışk en , b aşk a bir noktasın d a büyük bir d ep ­ rem in azizliğine uğrayıp 2 5 0 bin kişiye m ezar o l­ m uş. K ad eri, z e n g in b ir ticari m e rk e z o lm a k la savaş, kuşatm a ve istilaların g irdabınd a kıvran-

spot w h e re a n e a g le d r o p p e d a h ea d les s s h e e p fro m its talons. The c ity ’s fu t u r e k in g, S eleu co s Nicator, h a d n o trouble f i n d i n g a n a m e, calling it a fter his beloved so n A ntiochus. Follow ing the M a ced o n ia n s, A n ta k y a freq u en tly c h a n g e d h a n d s, b ein g ru le d in su ccessio n by the R om ans, B y z a n tin es, A rabs, B y z a n tin e s a g a in , Seljuks, C ru sa d ers a n d Ottomans. E a c h stitched th eir ow n motifs into the tapestry o f the city ’s his­ tory, fo r m in g to d a y ’s cultural, a rchitectural, a n d 160

S K Y L I F E K A S IM

NOVEMBER 2000


YAŞAM

¡g ALIŞVERİŞ ü

M ERKEZİ

í í í l í lííní i í í *

ÎIEDEÎI en iyiyi yaratmakta sınır olmadığına inanmayalım. PRİZMA ALIŞVERİŞ MERKEZİ • İstanb u l B a y ra m p a ş a ’d a 1 7 .0 0 0 m 2, 9 8 b ağım sız b ölü m lü , 5 katlı bina. » 5 0 0 a r a ç k ap asiteli kapalı o to p a rk . • F o o d c o u r t, e ğ le n ce m erk ezi, v e 4 a d e t c e p sin e m a sı » H ip erm ark et, d e p a rtm e n t s to r e , güzellik sa lo n u , c a fe , kuru te m iz le m e v b . 6 0 m a ğ a z a • Tem izlik, güvenlik v e teknik s e rv is • M erkezi ısıtm a v e s o ğ u tm a siste m i » D ep rem e k arşı zem in e tü d le ri y ap ılarak ra d y e te m e l ü z e rin e in şa a ed ilm iş olan P riz m a A lışv eriş M erkezi; B a y ra m p a ş a v e ç e v r e sak in leri için k olay u laşılab ilecek , günlük y a ş a m v e iş ih tiy a çla rı için ca z ip bir m ek an o lu ştu rm a k a m a cı ile ta s a rla n m ış a lışv e riş v e e ğ le n ce m erk ezid ir.

ALIŞVERİŞ MERKEZİ ŞER EFO Ğ LU İN Ş A A T SANAYİ V E TİCARET LTD. ŞTİ. se rG fo g lu @ su p e ro n lin G .c o m İS T A N B U L A N K A R A MERKEZ ABDİ İPEKÇİ CADDESİ NO 67/1 34150 BAYRAMPAŞA İNCESU CADDESİ NO 12 06670 KOLEJ TEL 0212 544 97 79 FAKS 0212 501 92 76 TE L 0312 434 11 30 PBX FAKS 0312 434 11 39


Erdal Yazıcı / Print Photobank Turkey

e th n ic synthesis. At o n e p o in t in its histo­ ry A ntakya was o n e o f the th ree greatest c it ie s in t h e R o m a n E m p i r e , a n d a t a n o t h e r a t e r r i b l e e a r t h q u a k e le ft 2 5 0 , 0 0 0 p e o p le d e a d . Its d estin y sw u n g betw een b ein g a p ro sp ero u s tra d in g city, a n d catastrophe in the fo r m o f war, siege a n d occu p a tio n. O n e o f the most m em o ra b le p erio d s in its history o c c u r r e d b etw een the two w orld wars. In the w ake o f the First W orld W ar F r a n c e o c c u p ie d first A ntakya a n d later Syria, a n d in 1 9 3 8 the A n ta k y a reg io n b e c a m e t h e i n d e p e n d e n t R e p u b l ic o f H a ta y . A ft e r less t h a n a y e a r o f in d e p e n d e n c e however, o n 2 3 J u n e 1 9 3 9 , the H atay p a rlia m e n t p a s se d a resolution to b e c o m e p a r t o f the T u rk ish R ep u b lic. T h e p a r lia m e n t

m a k a ra s ın d a g id ip g e l ­ m iş. En h areketli d ö n e m ­ le rin d e n b irin i d e yüzyıl b a ş ın d a y a ş a m ış ; B ir in c i D ü n y a S a v a ş ı’n ın a r d ın ­ d an g e le n F ra n s ız işg a li ve Suriye e g em en liğ i, bir yıl b ile sü rm ey e n b a ğ ım ­ s ız d e v le t d e n e y im i v e 1 9 3 9 ’da alın an T ü rk iy e ’y e k a t ılm a k a r a r ı ... H a ta y C u m huriyeti’nin m eclis b i- 4 n ası, Â si’nin k e n a rın d a o Z d ö n em in diri bir anısı o la - f rak duruyor. G ü zelim m i- I m arisiyle h e m e n g ö z e çar- f p an bu tarihi yapının yıl- ^ la rd ır b ir s in e m a s a lo n u jg o larak k u llan ıld ığ ın a in a - § nası g elm iy or insanın. A n tak y a’nın ren k li tarih i bu kad arla da kalm ıyor. H ıristiyan â lem in d e In cil'd e adı g e ç e n k e n tlerd en biri, hatta ilki aynı za­ m anda. H avarilerin to p lan arak H ıristiyan öğretisini yaym aya çalıştıkları y er burası. İs a ’nın takip çileri Hıristiyan adını ilk kez b urad aki m ağara k ilised e, St. F iyer K ilisesi’n d e alıyor. St. P iyer b urad a patrik s e ç i­ liyor. B u n e d e n le ilk V atik an say ılab ile­ c e k k ilis e , g ü n ü m ü z d e H ıris tiy a n la rın ö n e m li h a c m e rk e z le rin d e n . S o n y ılb a ­ şınd a, e n h e y eca n lı b in y ıl k u tlam aların ­ d an biri d e A n takya’da, y oğ u n b ir ziya­ retçi trafiğine sah n e o la n St. P iyer Kilisesi’nd e g e rçek le şti sessiz sedasız. H em A ntakya’nın g ü ç ve sefah at d ö n e m i­ n e d e n k g e le n şa şa a lı ta rih in in izlerin i b u lm ak, hem d e y ören in en güzel m esire yerini g ö rm ek istiyorsanız, şeh ir m erk ez i­ n e 7 -8 k ilo m etre m e sa fe d e k i H a rb iy e’ye

b u ild in g o n the b a n k s o f the Âsi in A ntakya is a r e m in d e r o f that p e r i­ od. It is h a r d to believe today that this strik in gly lovely b u ild in g w as f o r y e a rs u s e d as a c in e m a ! A n t i o c h is a ls o a b i b l i c a l s it e , re v e r e d by C h ristia n s a s th e p la c e w h ere the Apostles b e g a n to sp rea d C h ris t’s tea c h in g s . I n d e e d th e f o l ­ lowers o f Christ w ere first d escrib ed a s ‘C h r i s t i a n s ’ h e r e in th e c a v e c h u r c h w h ere St P eter w as elected p a tr ia rc h . In o n e sen se, th erefo re, this c h u r c h was th e f o r e r u n n e r o f th e V a tica n , a n d is a n im p o rta n t s h rin e f o r Christian p ilgrim s today.

Kentin önemli yapılarından biri de giriş kapısı üstündeki freskleriyle dikkat çeken Ortodoks Kilisesi (en üstte). Çan kulesi ve minare birlikteliği (ortada) ile sinagog (üstte) Antakya’nın dinler ve kültürler mozaiğini yansıtıyor. / Antakya’s Orthodox church with frescos over the door is one of the city’s foremost monuments (top). A belfry and minaret standing side by side (centre), and a sinagogue (above) reflect Antakya’s religious and cultural mosaic.

162 S K Y L I F E K A S IM

NOVEMBER 2000


SURROUND YO BY ELEGANCE

ÂťE LF EAUTY

L a le

E xpo rt S a le s b y E le ks : D o m e s tic S a le s b y E lm or: Kemeralti Cad. (jmmehan 71/4 Karakciy-istanbul/TURKEY Kemeralti Cad. Ummehan 71/2 Karakijy-istanbiil/TURKEY P hone: (90-212) 292 92 33 (pbx) Fax: (90-212) 292 92 39 (2 lines) P h o n e : 251 70 06 (6 lines) Fax: (90-212) 249 90 91 w e b s ite www.eleks.cam.tr e -m a il: eleks@eleks.com.tr w e b s ite www.elmor.cem.tr e -m a il: elmor@elmor.com.tr

Sink / Toilet / Bidet + Mix S Sink / Bidet Fauci


Turkey / Print Photobank izzet Keribar

Antakya’nın güneyindeki Harbiye, şelalesiyle tanınıyor (üstte). St Plyer Kilisesi yakınlarındaki kayalara oyulmuş “Cehennem Kayıkçısı” Kharon’un ka­ bartması, IV. Antiokhos Epiphanes tarafından veba salgınından kurtulmak için yaptırılmış (altta). / A waterfall Is one of the attractions of Harbiye south of Antakya (above). A relief bust of Charon, ferryman over the River Styx, was carved into a cliff near St Peter’s Church during the reign of Antiochus IV Epiphanes to save the city from a plague epidemic (below).

(D a p h n e ) uğram anız şart, H arbiye d ey in ce akla ş e la le g elir, am a b e ld e y e m ito lo jik ad ını veren D a p h n e ’n in ö y k ü s ü d e ‘d ü n g ib i’ a k ılla rd a . Ir­ m ak p erisi g ü z e lle r g ü ­ z e li D a p h n e , o n u n a ş ­ k ıy la y a n ıp tu t u ş a n A p o llo n ’u n g a z a b ın d a n k u rtu lm a k iç in o rm a n a kaçar, tu tkusu nd an v az­ g e çm e y e niyeti olm ayan

O n e o f the most m oving m illen n iu m celebrations was h e ld in the C h u rch o f St. P ete r’s. To d isco v er the tra ces o f A n ta k y a ’s tim e o f g r e a t ­ est p o w e r a n d prosperity, y o u m u st visit H a rb iy e, the a r e a ’s loveliest p ic n ic spot, to d a y b est k n o w n f o r its w aterfall, 7 -8 km f r o m A n ta k y a . This w as k n o w n in a n t i q u i t y a s D a p h n e, a fter the b ea u ti­ f u l riv er n y m p h who f l e d into th e fo r e s t to e s c a p e th e im p a s s io n e d A pollo. S h e p le a d e d f o r help fr o m h e r fa t h e r, th e riv er g o d P e n e u s , w ho t u r n e d h e r in to a b a y t r e e to s a v e h e r f r o m A p o llo ’s clu tch ­ e s . It is th is p o i g n a n t sto ry w h ic h lies b e h i n d th e fra g ra n c e of A n t a k y a ’s f a m o u s b a y le a f soap. The g rea t m a jo rity o f th e m o sa ics in A n ta k y a M o s a ic

A p o llo n da p e ş in d e n ... Sonu nd a D ap h n e, Irm ak T a n rısı o la n b a b a s ı P en e u s ’tan yard ım d ilenir. V e A p ollon tam on u y a ­ k a la y a ca k k e n , b izim ta ­ lihsiz p eri D e fn e a ğ a c ı­ n a d ö n ü şü r. B u a ğ a c ın to h u m u n d a n y a p ıla n m e ş h u r d e fn e s a b u n u ­ nu n ko k u su n u n g erisin ­ d e işte b ö y le s in e h azin b ir öykü yatıyor. A ntak­ ya M ozaik M ü zesi’nd eki e se rle rin e z ici ço ğ u n lu ­ ğu H a r b iy e ’d e y a p ıla n 164 S K Y L I F E K A S IM

NOVEMBER 2000


Turkey / Print Photohank İzzet Keribar

Antakya daracık ta§ sokaklarıyla da ünlü. Çarşıda binbir türlü baharatın yanı sıra tuzlu-tuzsuz taze peynirleri ve defne ağacı meyveleri ile zeytinya­ ğından yapılma mis kokulu sabunları da bulmak mümkün (üstte). Sıcak sıcak yenen künefenin tadı unutulmaz (altta). / Antakya is famous for its narrow stone streets. In the shops here you can find a thousand and one spices, local cheeses, and aromatic soaps made of bay berries and olive oil (above). Künefe, a delicious sweet pastry filled with cheese, is eaten hot (below).

k a z ıla rd a n , b u ra n ın e s k id e n d e g ö z d e b ir m ek â n old u ğ u ­ n u n g ö s te rg e s i o la n ta p ın a k v e saraylardan çıkarılm ış. A ntakya civarın ın e n ilgi ç e ­ k ici y erlerin d en biri d e, b u ra­ n ın b ir k ıy ı k e n ti o ld u ğ u n u hatırlatan Sam and ağ ilçesi ile y a n ıb a ş ın d a k i Ç e v lik . T itu s T ü n e li g ib i n a d id e b ir tarihi e ser, taş m ezarlar, H ızır T ü r­ b e s i b u rad a. M uazzam tarih ­ s e l m irası b ir y a n a , S a m a n ­ d a ğ ’ın , H a r b iy e ’n in , b ü tü n A ntakya y ö re sin in h e rh a n g i b ir k ö y ü n e g ittiği­ n izd e g ö re c e ğ in iz sıc a k ilgi v e k o n u k se v e rlik , b elk i de b u ran ın e n d eğ erli ve e n ç o k ‘k oru n m a­ sı g e re k e n ’ tarafı... C e z a n n e ’ın d ed iğ i g ib i: “H e r ş e y y o k o lu y o r. G ö rm ek istiyorsanız, elinizi ça b u k tutm alısınız.” A n takya’yı g ö rm ek için d e a c e le etm eli. H a, bir d e oran ın k e n d in e has k a b a k tatlısını ve k ü n efe ­ sini tatm adan d önm em eli! •

M u seu m w ere e x c a v a te d at H a rbiy e. They b e lo n g ed to tbe m a g n i f i c e n t t e m p le s a n d p a l a c e s w h ic h o n c e g r a c e d this idyllic spot. A n o t h e r in t e re s tin g p l a c e to visit n e a r A n ta k y a is Ç ev lik ju s t n o rth o f th e tow n o f S a ­ m a n d a ğ . H e re y o u c a n s ee the e x t r a o r d in a r y R o m a n w a te r t u n n e l b u ilt b y T itu s, r o c k tombs, a n d the s h rin e o f H ızır. I n y o u r tra v els t h r o u g h th e A n t a k y a r e g i o n y o u w ill receiv e a hospitable w elcom e at every village, a n d p e rh a p s this w arm th is ju st a s worthy o f co n ser­

* Necati Sönmez, gazeteci.

' Necati Sönm ez is a journalist.

vation as its historic sites. So as C e z a n n e said, ‘E v ery th in g h a s its day, so i f y o u wish to se e it m a k e haste. ’ A n d o n e last thing; a s y o u sp eed o ff to A ntakya at the first opportunity, d o n o t fo r g e t to taste two local specialities: p u m p k in p u d d in g a n d k ü n efe, a crisp sweet p astry m a d e o f v erm i­ celli fille d ivith ch eese. •

165 S K Y L I F E K A SIM

N O V EM B ER 2 000


Bozulm am ış bir doğanın ta m ortasında yer alan C a sa b a ’nın geleneksel dokuyu koruyan H a n e S a y ıs ı: R a kım

kendine özgü country tarzındaki evleri, zengin ve m odern donanım larıyla k e n t evlerini aratm aya cak özelliklere sahip. Çağdaş insanın tü m beklentilerini bire bir karşılayacak alternatif yerleşim birim lerine sahip olan Casaba, te k yatak odalı stüdyo dairelerden 5 yatak odalı villalara kadar farklı tip ve m etrekaredeki konutları ve farklı etkinliklere olanak tanıyan sosyal kulübüyle her boyuttaki düşü gerçe kle ştire ce k bir yaşam noktası olacak.


B uluştuğu

o r u n

•’• >i ? .

■■ *A

.

:

.

* g - : ; : v- ■

Casaba,

Nokta

bir

T Ü R K İ Y E İŞ B A N K A S I v e K O R A Y Ş i r k e t l e r

Topluluğu

ortaklığıdır


İz m ir’in şirin ilçesi S e lç u k ’u ziyaret e tm e k için n e kad ar ç o k n e d en var... İ 9 6 l ’d e kutsal h a c yeri ilan e d ilen M eryem ana Evi burada. E p h e so s (Efe s) kenti kalıntılarım şim diye kad ar d olaşm adıysa n ız , y o lu n u zu S e lç u k ’a d ü şü rm elisin iz b ir tatilde. Y a b ir sigara içim i u z a k ­ lıktaki B uharlı L ok om otif­ ler M üzesi!.. H ele b ir elli yılı devirm işseniz, A n ado­ lu ’yu K ars’tan H ay d a rp a ­ ş a ’y a b ir D o ğ u E k s p r e s i'y le b o y d a n b o y a g e ç m işliğiniz varsa ya da d e ­ vasa bir ç u f ç u fu n çektiği K urtalan E k sp re si'n in s o ­ nuna takılı b ir yataklı va­ g o n d a ço cu k lu k hayalleri kurm uşsanız, sizi bu m ü ­ z e y e m u tlak g ö tü rm e m iz g e rek ... M ü z e y e S e lç u k O t o g a rı’ndan düzenli olarak k al­ kan m in ibü slerle ulaşabili­ yorsu nuz ya, d aha e ğ le n ­ ce li olsu n d iye kısa y o lcu ­ luğum uzu tren le yapalım . Selçu k T re n G arı’nda D e ­ nizli E k sp re si ni b e k liy o -

T h e re a r e m a n y rea so n s to visit the little town o f S elçu k south o f Iz m ir in T u rk ey ’s A e g e a n regio n . T h e H o u s e o f th e V irg in M a ry , w h ic h w as d e c l a r e d a s h r i n e by th e V a tic a n in 1 9 6 1 , is h e re , a n d th e ru in s o f E p h e s u s a r e th e m o st f a m o u s o f its m a n y sights. Less w ell-know n, how ever, is t h e M u s e u m o f S te a m L oco m o tiv es a t Ç a m lık to th e so u th o f S e lç u k . T his m u s e u m w ill f a s c i n a t e ev ery o n e, esp ecia lly those o v e r th e a g e o f 5 0 w ho r e m e m b e r tra v e llin g by s t e a m t r a in in t h e d a y s w h en th e E a stern E xp ress cro ssed T urkey fr o m e n d to e n d f r o m H a y d a r p a ş a to K a rs, o r w ho a s c h il d r e n d r e a m e d o f tra v e llin g o v ern igh t in a sleep er ca rAmerika’da Vulcan Iron Works firma­ sı tarafından üretilen 56337 No.’lu lokomotif, 1948’de hizmete girmiş. Locomotive number 56337 produced by the Vulcan Iron Works in the United States went into operation in 1948.


ruz, 1 0 .3 7 ’d e g e ­ lece k . T ren zam a­ nında geliyor. H a­ re k et e ttik te n son ra tırm anm aya başlıyoru z. Şeftali, zeytin, incir a ğ a ç­ ları k o l k o la g ir­ m işle r. G ö r k e m li Selçu k K alesi göz e r im in d e n h iç ç ık m ıy o r. T ü n e le g ir iy o r u z , h a y d i bir d aha. H ele ç ü n c ü s ü g it bitm iyor, 1056 iniyoruz. B iraz

üg it m etreym iş. Çam lık Ista sy o n u ’nda yü rüyeceğiz. İşte karşım ızda, tam

adıyla “T C D D Çam lık Buharlı L ok o m o tif M üze­ si". Z ak k u m ların , p a lm iy elerin arasın d a artık kuzu kuzu yatan kara d evlerin h ep si pırıl pırıl ve b a ­ kım lı. B ir buharlı lo k o m o tif cen n etin d ey iz . B izi m ü zen in işletm ecisi Attila M ısırlıoğlu karşılıyor. K e n d isin i a ile d e n d e m iry o lcu o la ra k tan ıtıy o r. “B a b a m istasyonun ilk h a re k e t istasy on m em u ­ ruydu. Y an i y ü rek ten bağlıyım m ü zey e. Aslında b u m ü ze, 1990 yılında ü ç b ö lg e m üdürlüğünün o ıta k kararıyla kuruldu. Am a so n ra T C D D m üze-

İngiltere’de Robert Stephenson firmasınca üretilen 46103 No.’lu loko­ motif 1929’da hizmete girmiş. Emektar lokomotifin İzmir-Ödemiş hat­ tında çalıştığı biliniyor. Seriye ait altı lokomotif var. / Locomotive number 46103 produced by the British Robert Stephenson company ran on the İzmir-Ödemiş line from 1929 onwards. Six engines in this series were produced.

ria g e o n th e K u rta la n E x p ress. A r e g u la r m in ib u s serv ice f r o m S elçu k B u s Station is o n e w ay to g et to the m u seu m , but f o r tra in e n th u si­ asts, by f a r the most en jo y a b le a n d a p p ro p ria te w ay is o f c o u rs e by tra in , e v e n th o u g h it b e a m o d e m diesel. So o n e m o r n i n g w e m a d e o u r w a y to S e lç u k R a ilw a y S ta tio n to a w a it th e D e n iz li E xp ress, w hich was d u e in at 1 0 .3 7 . The tra in d rew in on t im e a n d w e b o a r d e d . B e f o r e lo n g th e tr a in b e g a n to c lim b , p a s s in g th r o u g h o r c h a r d s o f p e a c h , olive a n d f i g trees. B e y o n d them the m a g ­ n ifice n t S elçu k Castle was not lost to sight u n til -j*** w e e n t e r e d th e f i r s t t u n n e l . H a r d ly w e r e w e th ro u gh that th a n w e p lu n g e d into a n o th er, a n d # ■= -• then the th ird a n d longest, w hich at 1 0 5 6 m etres x s e e m e d n e v e r e n d in g . S o o n a ft e r e m e r g in g into th e d a y li g h t o n c e m o r e , w e d i s e m b a r k e d a t Ç a m lık Station. F ro m th ere is it was a short walk to the Ç am lık Steam Locom otive M u seu m . T he n o w silent g ia n ts rep o sed a m id st o lea n d ers a n d p a lm s. A ll w ere s h in in g a n d well c a r e d fo r . W e w e re in a p a r a d i s e f o r s te a m e n g in e s . M u seu m d ire cto r Attila M ısırlıoğlu w elco m ed us S 's -

'

^


M ıs ır lıo ğ lu e l i n d e k i k o le k s iy o n u n d ü n y a çap ın d a old u ğu n u b i­ liyor. A m acı e v re n s e l ö l ç ü l e r d e b ir m ü z e kurm ak. E lind e 30 b u ­ h a r lı l o k o m o t i f v a r. K im isi A lm anya, kim i­ si In g ilte r e , F ra n sa , A B D , İs v e ç , Ç e k o s la v a k y a ’d a ü r e t il m iş . Ç e v resi, s ö k ü le n e sk i traverslerle çevrili m ü­ zey i d o la şıy o ru z . İşte

a n d e x p l a i n e d th a t h is f a t h e r w a s t h e firs t s ig n a lm a n at the station. ‘So the m u s e ­ u m has a sen tim en ­ ta l s i g n i f i c a n c e f o r me, ’ h e told us. A fter the d ecisio n to estab­ lish the m u s eu m was r e a c h e d by th re e

3 4 0 5 N o.’lu bir Alman B o r s ig . 1 9 0 6 ’d a h iz ­ m e te g ir m iş . E d ir n e h attın d a ça lışm ış. Ü s­ tü nd eki tanıtıcı p la k et­ te ağırlığının 5 4 ,9 ton old uğu yazıyor. Sürati ise 75 km /saat. Şu ra­ d a k i 4 6 1 0 3 , İn g ilte ­ r e ’d e R ob ert S te p h e n ­ so n firm ası tarafınd an üretilm iş. 1 9 2 9 ’da hizm ete girm iş. İzm ir-Ö d em iş hatlarınd a m e ­ k ik d o k u m u ş . S ü rati 6 0 km /saat. M ü zen in h o ş b ir ö z e lliğ i, d ile ­ diğiniz lo k o m o tife tırm an ab ilm en iz . G elin , A B D V u lc a n Ir o n W orks firm ası tarafın­ dan üretilm iş olan lo ­ k o m o tife tırm an alım . 1 9 4 8 ’d e h izm ete g ire­ r e k K a y s e r i- Ç a n k ır ı h a t t ın d a ç a lış m ış . 1 1 0 ,6 ton ağırlığında. D ü ş ü n s e n iz e , s o lu y a soluya hangi afra taf­ rayla K ayseri G a rı’na girm iştir? K im leri b u ­ lu ştu rm u ş, h an g i g ö ­ zü y aşlı in sa n la rı a r­ k a s ın d a b ır a k m ış tır? Y a u n u tu lm a z k o m ­ p a rtım a n a r k a d a ş lık ­ ları... “T re n d e b ir y ab an cı ile b a ş b a ş a g e ç ir ile n b ir y a h u t iki g e c e d e u zu n b ir k a rılık , k o -

Müzedeki Henschel & Sohn Cassel firması tarafından üretilen 16062 numaralı emektar yalnızca kısa hatlarda çalışmış. / This engine number 16062 pro­ duced by Henschel & Sohn Cassel worked only on short routes.

r e g i o n a l o ffices, th e T u rk is h R a ilw a y C o m p a n y p ro p o sed th a t M is irlio g lu u n d e rt a k e the j o b o f setting it up. M isirlioglu k n ew that th e co lle c tio n w as a m a jo r one, and re so lv e d to esta b lish a m u s e u m worthy o f it. The 3 0 steam loco­ m otives w e re m a n u ­ f a c t u r e d in v a rio u s co u n tries , in c l u d in g G e rm a n y , B rita in , F r a n c e , t h e U n it e d S tates, S w e d e n a n d C z e c h o s lo v a k ia . We b e g a n o u r to u r o f the m useum , a ro u n d w h ic h a r e l a i d o ld sleepers, c o m in g first to a G e rm a n Borsig, n u m b e r 3 4 0 5 , w hich s ta rted its c a r e e r o n t h e E d i r n e l i n e in 1 9 0 6 . The p la q u e told us that it w eighs 5 4 . 9 tons a n d h a s a m a x im u m sp eed o f 7 5 k ilo m etres p e r h o u r. B eyond it stood n u m b e r 4 6 1 0 3 b u ilt b y t h e R o b e r t S tep h en so n firm . T h is lo c o m o tiv e b e g a n w o rk in g o n th e lz m ir-O d e m i§ l i n e in 1 9 2 9 a n d h a d a speed o f 6 0 m iles p e r h o u r. P art o f the f u n o f vis­ itin g th e m u s e u m is that visitors a r e p e r -


iş Dünyasının Birinci Tercihi: Lotus Notes ve Lotus Domino Bugün 65 milyonun üzerinde kullanıcısıyla Lotus Notes ve Lotus Domino, e- posta, Intranet ve İş akışı uygulamaları müşteri takibi, bayi ağı yönetimi gibi pek çok alanda İş dünyasında en yaygın kullanılan yazılımdır. Yönetim danışmanlığı şirketlerinin % 80'i, Fortune 100 şirketlerinin 87'si,

Türkiye'nin en büyük 6 otomotiv şirketinin 5'i iş süreçlerini yürütürken Lotus yazılımlarını kullanır. Kolay ve İşlevsel Arka plandaki bilgi sistemi, ticari yazılımlarınız ne kadar karmaşık olursa olsun, gerekli bilgiye en kolay, en hızlı ve güvenil erişim İçin gerekil tüm parçalar Lotus tarafından sağlanır. Siz bir çok değişik yazılımı öğrenmeye değil, işinizi yapmaya odaklanırsınız. ı Kurumsal Bilgi Yönetimi Bizim İçin Gelecek Zaman Değil

Lotus müşterileri, doküman yönetimi, bilgi bankaları, kurum içi eğitim, gerçek zamanlı iiletişim sanal ortamlarda toplantılar gibi pek çok olanaktan yıllardır yararlanırlar.

Lotus... Dünün uzak, bugünün geç, geleceğin şim di olduğunu görenler için...

Lotus,

An IBM Company Bize (0212) 317 17 17 no.lu telefondan ya da www.lotus.com/turkiye adresinden kolayca ulaşabilirsiniz.


m i t t e d to c l i m b in t o t h e e n g in es, so w e c lim b e d into a 1 1 0 . 6 to n lo c o m o tiv e m a n u ­ f a c t u r e d by the US V u lca n Iro n Works w hich w ent into o p era ­ tio n o n th e K a y s e r i- Ç a n k ır ı lin e in 1 9 4 8 . Ju s t im a g in e with w hat ro a rin g a n d h eavy b rea th in g it m ust h a v e e n te re d K a y s e r i S t a t io n . H o w m a n y p e o p le it m u st h a v e r e u n i t e d a n d h o w m a n y left w e e p in g b e h in d . A n d w hat a b o u t those u n fo r g e t t a b le a c q u a i n t a n c e s f o r g e d in o ld -fa s h io n e d sleep ­ i n g c o m p a r t m e n t s ? T u r k is h novelist R eşat N u r i G ü n t e k in ( 1 8 8 9 - 1 9 5 6 ) h a s le ft u s a h u m o ro u s a c c o u n t o f these in his book A n a d o lu Notları: O n e o r two nights spent a lo n e with a s t r a n g e r o n a tra in m irro rs all the stages o f a lo n g m a rrie d life . S t a r t in g o u t a s two s h y s t r a n g e r s , y o u J'irst t a k e o f f y o u r socks a n d boots in fr o n t o f o n e a n o t h e r , th e n re m o v e y o u r s h ir t a n d p u t o n y o u r p y ja m a s o r nightshirt. You p r e ­ p a r e y o u r m eals a n d eat them to g e t h e r. Y ou d iv u l g e t h in g s that y o u w ould n e v e r c o n s id e r rev ea lin g to co llea gu es that y o u h a v e f a c e d o v er th e s a m e d esk ev ery d a y f o r y e a rs ; o p e n in g u p the most p riv a te a n d v u ln era b le c o rn e l’s o f y o u r soul. F a c in g o n e a n o th er, sid e by side, h e a d to

çalık hayatının bütün safhaları vardır. Evvela b ir­ b irind en çe k in e n iki y a b a n cı ik en , son ra birbiri­ nizin yanınd a çorabın ızı, potininizi çıkarır, g ö m ­ leğinizi değiştirir, pijam a, yahut entarinizi g iyer­ siniz. Y iy e ce ğ in iz i b e ra b e r h a ­ zırlar, b e ra b e r yersiniz.

b e a d , o r s o m e t im e s w ith o u t co m p u n c tio n p u ttin g y o u r fe e t n e x t to o n e a n o t h e r ’s h e a d s , to g e t h e r y o u s le e p a n d w a k e u p by tu r n s a m id s t d iv e rs e sh a k in g a n d b u ffettin g . Often the p e rs o n y o u looked o n as a n e n e m y at the outset o f the j o u r ­ n ey a n d c o u ld h a v e stra n g led

Y ıllarca h er g ü n yüz yüze y aşa­ dığınız, bir m asa b aşın d a ça lış­ tığ ın ız b ir ark a d a şa sö y le m e y i ak lın ızd an g e çirm ed iğ in iz ş e y ­ leri, ruhlarınızın en m ah rem ve zayıf taraflarını birbirinize a ça r­ sınız. Karşı karşıy a, yan y an a, kafa kafaya, hatta b a z en ç e k in ­ m ed en ay ak ların ızı b irb irin izin b a şın ın y a n ın a k o y a ra k , türlü sarsın tılar, ta rtak lan m a la r iç in ­ d e, b e ra b e r uyur uyanırsınız. Y o lc u lu ğ u n b a ş ın d a b o ğ a z ın ı s ık m a k is t e d iğ im iz d ü ş m a n , ç o k k ere ayrılık d akikasınd a bir e s k i d o sttu r. B a z e n a y rılırk e n ku caklaşırız, birbirim ize rand e-

Çekoslovakya’da CKD-Skoda fir­ masınca üretilen 56130 No.’lu lokomotif, Konya hattında çalış­ mış. Bu seriye ait 50 adet loko­ motif var. / Produced in Czechoslovakia by the CKD-Skoda company, this engine number 56130 worked on the Konya line. Fifty engines in this series were produced. 17 4 S K Y L I F E K A S IM

NOVEMBER 2000


İmzamız sözünün eridir...

#**

i l '“

ı-0>*

Koç Allianz Sigorta, gücünü bir yandan Ankara'dan yola çıkıp dünyaya yayılan Koç'tan, diğer yandan sigortacılıkta dünya şirketi olan Allianz'dan almaktadır. Koç Allianz Sigorta Poliçeleri'nin altındaki imza, bu büyük ortaklığın gücünü ve güvenilirliğini temsil etmektedir. Risklerinizi doğru belirleyerek, sağlam mali yapısıyla hasarlarınızı zamanında ve tam olarak karşılayan Koç Allianz Sigorta için söz vermek, sözünü tutm ak demektir.

Yanınızdaki güç. Koç Allianz Sigorta

<§^§)Koç Genel M üdürlük Koç A llianz Sigorta A.Ş. Bağlarbaşı Kısıklı Caddesi No: 1 1 Altunizade 8 1180 İstanbul Tel: (02 1 6 ) 310 12 50 (50 hat) Faks: (02 1 6 ) 310 02 22 - 310 13 4 9 - 334 42 17 Web adres: http ://w w w .ko ca llia n z.co m .tr

A llian z (¡¡i)


Lokomotiflerin arkasında bulunan, kömür ve suyun taşındığı tender adı verilen bölüm (üstte). Lokomotifin işlemesi için yağlı Ereğli kömürünün kulla­ nıldığı biliniyor. Müzenin en kıdemli lokomotifi, İngiltere'de Robert Stephenson firmasınca 1887 yılında üretilmiş. Lokomotif İstanbul hattında çalışmış (altta). / The tender at the back of the engine for carrying coal and water (above). High grade coal mined in Ereğli was used for the steam trains. The oldest engine of all those in the museum was produced by Robert Stephenson in 1887 and worked on the İstanbul line (below).

vular, ad resler verir ve d aha garibi bir, yahut iki gü n evvelki kinim izd e n e kad ar sam im i isek, bu sevgi ve bağlılığım ızda da o kad ar sam im i ve in ­ san olu ru z.” B ö y le anlatır esk i kom p artım an y ol­ cu lu klarını yazar Reşat Nuri G ü n tek in , “A nadolu

h a s t u r n e d into a n o ld f r i e n d by th e tim e y o u p a rt. Som etim es y o u e m b r a c e o n e a n o th er, a g re e to m e e t a g a i n a n d e x c h a n g e a d d r e s s e s . T h e stra n gest th in g is that the m o re g e n u i n e m a lice y o u h a r b o u r e d to w a rd s o n e a n o t h e r a t th e b e g in n in g , the m o re g e n u i n e a n d k in d ly a ffe c ­ tion a n d loyalty y o u f e e l tow ards that p e rs o n o n e o r two da y s later. ’ W hen w e a sk e d Attila M tsirlioglu w h ich o f the e n g in e s w as h is fa v o u rite , h e p o in t e d o u t o n e

N o tlarî’nda. Şim dilerde ise y olcu lu k lar d aha ç o k o to b ü sle rle yapılıyor. “Sizin e n ç o k sevd iğin iz hangisi?” d iye so ru y o ­ ruz, Attila M ısırlıoğlu’na. “B e n e n ç o k 1887 yapım ı 113 yıllık b ir lo k o m o tifi­ m iz var, on u seviyorum . K ö­ m ü rle d e ğ il, o d u n la ç a lış ı­ yor. D ünyada b ir iki tan e o l­ duğu sö y len iy o r.” T C D D Çam lık B uharlı L oko­ m o tif M üzesi Kültür B a k a n lı­ ğ ın ın d en etim in d e b ir m üze. T C D D e lin d en geldiği kadar d este k sağlıyorm u ş. Ö z ellik ­ le 3 . B ö l g e B a ş m ü d ü r lü ­ ğ ü ’n d en b ü y ü k d e ste k g e li­

d a tin g fr o m 1 8 8 7 that was f u e l l e d by w ood ra th e r th a n coal, a n d e x p la i n e d th a t th e re a r e ju s t o n e o r two o th e r s o f its k i n d in ex isten ce. T h e m u s e u m in co rp o ra tes th e o ld Ç a m lik sta tio n , w h i c h t o d a y is u n u s e d . F o rm e rly know n as A z iz iy e , M u s t a fa K e m a l A tatiirk r e n a m e d it Ç am lik w h e n h e v isited in 1 9 3 7 . T h e s ta t io n w a s b u ilt in 1 8 8 5 a n d still h a s its o rigi­ n a l re p a ir shop, h y d ra u lic p ress, a n d rails. S ta n d in g on th e B ritis h m ade tu rn ta b le y o u w o n d e r how th e h u g e locom otives w ere e v e r t u r n e d by m a n u a l p o w e r a lo n e. The o ld w ater

yorm uş. M ü zen in ö n e m li bir ö zelliğ i artık kullanılm ayan tarihi bir istasyon ve çe v re sin d e kuru­ lu olm ası. İstasyon u n esk i adı A ziziye. M ustafa K em al Atatiirk buraya 1 9 3 7 ’d e gelm iş v e ista sy o n u n ad ın ı Ç am lık olarak değiştirm iş. G e z erk en g ö r e c e k s in iz , 1 8 8 5 y ılın d a yap ılan istasyonu n , tam irhaI 76 S K Y L 1 F E K A SIM

N O V E M B E R 2C><


n esi, su ce n d ere si, y o lla n o f r o m 1 8 9 0 s e a t in g rijinal. İngiliz üretim i d ö n er p e o p le , tw o snow k ö p rü d e k o l g ü c ü y le k ara s w e e p e rs a n d w in ch es d evlerin orad an şuraya nasıl a r e o th e r re m in d e rs o k o n d u ğ u n a h ay ret e d e c e k ­ w h a t r e a l tr a in tr a v e t siniz. D eko v iller, esk i h ak i­ w as like! k i su ta n k ı, 1 8 9 0 y ılın d a n A ttila M is irlio g lu to ld k alm a y irm i k işilik v a g o n , u s th a t r e v e n u e s f r o m iki ad et k ar m ak in esi, v in ç­ th e e n t r a n c e c h a r g e s le r siz i fa rk lı b ir d ü n y a y a a r e n o t s u f f i c i e n t to sü rü k ley ecek . co v e r the costs o f m a in ­ Atilla M ısırlıoğlu, açık h av a­ t a i n i n g th e m u s e u m , da duran ateş ku şlan n a y a­ a n d th e T u rk is h R a il­ pılan harcam aların m ü ze b i­ w ay C o m p a n y a n d the letlerin d en e ld e e d ilen g elir­ T h ird R egio n O ffice d o le karşılanm asının m ü m kün t h e i r b es t to m e e t th e o lm a d ığ ın ın a ltın ı ç iz e r e k , shortfall. “Sözgelim i TU RSA B’a kayıtlı T h e y o u n g T u r k is h b ü tü n s e y a h a t a c e n t a l a r ı R e p u b lic w as ju s tly g ü n lü k M e r y e m a n a - E f e s p r o u d o f its th o u s a n d s program larına Çam lık L o k o ­ o f kilom etres o f railw ay m o tif M ü zesi’ni e k le y e b ilir­ tra c k la i d t h r o u g h o u t le r,” diyor. Trenler ne kadar çok yük, ne kadar çok insan taşıdı! Bir loko­ th e c o u n t r y in s u c h a G e n ç T ü rk iy e C u m h u riy eti motifin ¡(ine girince, yıllarca dur durak bilmeden yolcu taşıyan s h o rt tim e. T h e g r a n d haklı olarak A n adolu’ya kısa bu kara devlerin nasıl (alıştığını yakından görebilirsiniz (üstte). Climbing up into the engine you can see at close quarters o ld v e t e r a n s o f th o s e zam an için d e d ö ş e n e n b in ­ these gigantic machines which constantly carried passengers ra ilw a y s w h ich p u f f e d le rce k ilom etre d em iryoluyacross Turkey (above). th eir w ay a cro ss p la in s, la ö v ü n d ü . O d e m iry o lla rı riv e rs a n d m o u n t a in s ü stü n d e n e ç o k in san , yük ca rry in g p a ss e n g ers a n d g o o d s f o r n ea rly a c e n ­ taşındı! B u n u da oflaya poflaya, dur d urak b il­ m ed en çalışan o k o ca m a n lo k o m o tifler sağladı. tu ry a r e n o w retired , b u t th ey still a p p re c ia te O n lar şim di S e lç u k ’a b ir sigara içim i uzaklıktaki rem in isc in g silently with visitors a b o u t the g o o d o ld days o f steam . • Ç am lık’ta sevilm eyi, ok şan m ay ı b ek liy o rlar... • * Narhanım Alidedeoğlu, yazar.

* Narhanım Alidedeoğlu is a fr eela n c e writer.


Ozbucak San. Tic. A.ยง. Adana, Turkey. Tel: (9 0 3 2 2 ) 4 2 1 5 4 49 Fax: (9 0 3 2 2 ) 42 1 53 8 3 - 4 2 1 52 85 Web Site: www .ozbucak.com E-m ail: ozbucak@ ozbucak.com

O ZB U C A K

UK & Ireland - Benbow & Co. London. Tel: 02 0 7 262 7111 Fax: 02 0 7 26 2 7222

Fabric te c h n o lo g y

E-m ail: adm in@ benbow andco.com


& trusted around the world

K n o w n a ro u n d t h e w o rld f o r q u a lit y , c o n s is te n c y a n d in n o v a tio n

Leading names in the world apparel industry know fabric performance and continuity for high volume markets is about much more than the manufacturing process. They trust and value the personal customer care, understanding and quality commitment of Ozbucak, one of Turkey's major textile manufacturers. With a reputation built on knowledge, performance and reliability - テ配bucak's continual investment in the latest production technology and colour management systems has made them leading suppliers to critical export markets throughout the world.


Günümüzden binlerce yıl önce kurulan antik kent­ lerin kalıntıları, o dönemin mimari görkemini, sa­ natını ve kültürünü bize anlatır. Antik kentlerin en önemli kültür yapıları ise kuşkusuz tiyatroları. He­ men her antik kentin büyük ya da küçük bir tiyat­ roya sahip olması, antik çağlardaki kültür düzeyi­ nin yüksekliğini göz önüne serer. Bugün ülkemiz­ de yüze yakın antik tiyatro yapısının ayaktaki ka­ lıntıları yanında, toprak altında kalmış bir o kadarı­ nın daha olduğu sanılıyor. Antikçağ insanları için hayvan dövüştürmek (öze­ likle horoz dövüşleri), satyr dansları yapanları izle­ mek, şarkı söylemek, şiir okumak ya da edebi söy-

T b e rem ains o f ancient cities fo u n d e d thousands o f years ago speak to us about the m agnificent arch i­ tectu re, a r t a n d cu ltu re o f th e ir tim e, a n d the am phitheatres abov e a ll stan d out as the forem ost c u ltu r a l b u ild in g s o f th o se cities. A lm ost every a n cien t city possessed a theatre, sm all o r large, a fa c t which surely dem onstrates the level o f culture attain ed in ancient times. It is thought that in a d d i­ tion to the nearly on e hundred ancient theatres to be seen in Turkey today, there a re as m any again still bidden beneath the soil. The p e o p le o f a n c ien t tim es g a th ered together to w atch a n im a ls fig h ts (particu larly c o c k fig h tin g )

Ephesos antik kentinin en etkileyici yapısı olan 24 bin kişilik tiyatro Helenistik Dönem'den kalma (üstte). MÖ 3. yüzyılda inşa edilen Bergama'daki antik tiyatro ülkemizde en dik pozisyonlu tiyatro olma özelliğine sahip (altta). / The Hellenistic theatre seating 24,000 people is the most impressive of the ancient structures at Ephesus (above). Pergamum’s ancient theatre dating from the 3rd century BC is the steepest of any in Turkey (below).


SIEMENS

P atron ra p o rla rı h e m e n ş im d i is tiy o r. Y e tm e z m iş g ib i uçuş kartım ı g ö s te rm e m gerekiyo r. Ben ş im d i ne y a p a c a ğ ım ? Entegre M odem

I İstanbul: (0212) 287 17 17 (100 hat) i Ankara: (0312) 424 00 77 1 İzmir: (0232) 446 93 93

|

Y

a h o o

! d estekli W A P

S esle A ram a

® TU R K CELL

|

Yeni Siem ens S35i

be inspired

In fo rm atio n and Com m unications


MS. 2. yüzyıla tarihlenen ve tipik bir Roma dönemi tiyatrosu olan Side’deki tiyatro, gladyatör ve vahşi hayvan dövüşleri için ayrı düzenlemelere sahipti (üstte). Tiyatronun aslan pençeli oturma sıraları (altta). / The theatre at Side dates from the 2nd century AD and is typical of Roman amphitheatres, designed for holding fights between gladiators and wild animals (above). Below, carved lion's paw feet at Side amphitheatre.

lemler yapmak sos­ yal bir etkinlikti. İlk tiy a tro la r o rk estra adını alan yuvarlak bir mekân etrafında ahşap sıraların yer­ leştirilm esiyle oluş­ maya başladı. Daha sonraları tragedyala­ rın ortaya çıkmasıy­ la, arkası kapalı bir sahne gerekti. Tiyat­ rolarda ilk oyunlar, şarap tanrısı Dionys o s ’un şerefin e ya­ pılan şenliklerle ilgiliydi. Bu şenliklerde teke postu giymiş insanlar bir arada şarkı söyler ve dans eder­ di. Tragedyanın asıl doğuşu, MÖ 543 yılında Thes­ pis adlı yönetmenin sahneye korodan ayrı olarak tek başına konuşan bir oyuncu ilave etmesiyle or­ taya çıktı. Giderek oyuncu sayısı arttı. Tiyatro ko­ nuları zenginleşti. Dekor ve kostüm önem kazan­ dı. MÖ 5. yüzyılda Ege Denizi’nde Perslerle yaşanılan Peleponez Savaşları halkı fakir düşürdü. Ekonomik darboğaz halkın tiyatroya olan ilgisini azalttı. İşte, tam bu sırada önceleri fazla önem senm eyen ko­ medyalar daha az masraflı olduğundan tercih edil­ meye başlanıldı. Neşeli oyunlar halk tarafından il­ giyle izleniyordu. Tiyatroya girmek bugün olduğu gibi biletleydi. Antikçağın biletleri, üzerinde tiyatro

a n d perform an ces o f satyr dances, losing, r e c it e p o e t r y o r e n g a g e in lite r a r y discussion. The first theatres were merely a c ir c u la r sp a c e known as a n orches­ tra s u r r o u n d e d by w ood en ben ch es. L a te r on , w ith th e em erg en ce of tr a g e d ie s , a s ta g e w ith a b a c k w a ll b e c a m e n ecessa ry . The earliest theatre p lay s w ere a p a rt o f festivities held in hon ou r o f Dionysus, g o d o f wine. At these festivities groups o f p eo p le dressed in ra m s’ skins w ould sing a n d dance. The advent o f tragedy cam e in 543 BC when a theatre director n am ed Thespis a d d e d a p la y er w ho spoke a p a rt separately fro m that o f the chorus. In tim e the n u m b er o f actors in creased , a n d the su bjects o f p la y s div ersified . Scenery a n d costum e g ain ed new importance. In the fift h cen tu ry BC the P elo p o n n esia n Wars against the Persians in the Aegean brought econ om ­ ic hardship, a n d interest in the theatre beg an to decline. Less high-brow but cheering entertainm ent in the fo rm o f com edies ca m e to the rescue. With the ad dition al advan tage o f being ch eap er to produce, although not so highly regarded, com edies began to 184

S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 0 0 0


Çok marifetli kredi kartı!

Herhangi bir Kogbank kredi kartı sahibiyseniz, işiniz çok kolay: Doktor, ambulans, çilingir, camcı, tesisatçı, elektrikçi ya da her türlü seyahat organizasyonu için yardım a ihtiyacınız olduğunda telefon edin, Koçbank’ın destek hizmetlerinden hemen yararlanın!

Koçbank kredi kartı sahipleri için yeni hizm etlerim iz, önümüzdeki günlerde artarak devam edecektir.

A s is ta n s Hattı:

$>/ (0212) 213 53 63 J J T > S e y a h a t Hattı:

(0216) 474 10 36-37 R E K LA M C IL IK

Ferdi Kaza S ig o rta s ı Hattı:

(0212) 213 53 63 Teminat kapsamında ve haricinde bulunan durumları öğrenmek için, lütfen yukarıdaki numaralara telefon ederek bilgi alınız.

â I * "

Di/ıers Club . P | | jP 1 International

11

MIGROS

FONOOMİK 4 4 4 O 555 www.kocbank.com.tr

<^§>K CBANK 0


Roma Dönemi’ne ait en sağlam tiyatro cephesi Aspendos’taki tiyatroda bulunuyor. Tiyatronun en üst kısmı, üzeri kapatılmış sütunlu, revaklı bir koridor ile çevrili. / The theatre at Aspendos has the best preserved Roman façade of any in Turkey. The upper part of the theatre is surrounded by a colon­ naded gallery.

dom inate an cien t theatre. Just as we d o today, an cien t au d ien ces p u rch ased tickets f o r the theatre in the form o ffir e d clay m edal­ lions hearing the m otif o f a theatre mask. Popular interest in tragedy a n d com edy during Hellenistic tim es d ec lin e d in the R om an p e r io d d u e both to chan ges in lifestyle a n d the cu ltu ral p olicy o f the state. So interest in literary plays increasingly m ade w ay f o r a love o f displays involving violen ce a n d bloodshed. The most notorious new form s o f p u blic entertain­ ment in the Roman p erio d were the gladiator fights in w hich con testan ts fo u g h t to the d eath , fig h ts betw een w ild a n im a ls a n d peop le, a n im a l fig h ts know n as venationes, a n d water displays. G ladiator fights becam e w idespread in A natolia following the R om an con qu est. F or the most p a rt p rison ers o r slaves w ere fo r c e d to fig h t against on e an oth er or specially trained gladiators to the death, a n d g la d ia ­ tors also fo u g h t to the death again st lions, tigers, leopards, bears a n d other wild anim als. Accounts o f these gam es were sometimes recorded in inscriptions a t the city theatre, o n e o f the best exam ples being that at the theatre in Sagalassos. This inscription tells

maskı olan pişmiş topraktan yapılma madalyonlar­ dı. Helenistik Dönem de tragedya ve komedyaya gösterilen ilgi. Roma D önem i’nde yaşam anlayışı­ nın değişmesi ve devletin izlediği politika ile doğa ı orantılı olarak değişti. Tiyatrolarda edebi oyun­ lar yerini giderek şiddet ve kan içeren gösterilere bıraktı. Roma İmparatorluk Dönemi’nin gösterilere getirdi­ ği en büyük yenilik, insanların birbiriyle ölümüne çarpıştırıldığı gladyatör dövüşleri, vahşi hayvanlar­ la insanların ya da hayvanların birbirleriyle dövüştürüldüğü oyunlar (venationes) ve su oyunları ol­ du. Gladyatör oyunları Roma nın Anadolu’yu işgali ile yaygınlaştı. Daha çok tutsakların ya da kölele­ rin birbiriyle veya özel eğitim almış gladyatörlerle ölüm üne karşı karşıya getirildiği bu gösterilerde, gladyatörler aslan, kaplan, leopar, ayı gibi vahşi hayvanlar da ölümüne m ücadele ediyorlardı. Bu oyunlarla ilgili bilgiler kimi zaman kentin tiyatro­ sundaki yazıtlarda yer alıyordu. Bunun en iyi örne­ ği, Sagalassos Tiyatrosu’na ait bir yazıttır. Yazıtta, Tertullus adlı bir gladyatörün Afrika’dan getirilmiş aslan, panter ve ayı ile mücadele ettiği ve onları yendiğinden söz ediliyor. Aynı türde olayların Sel-

Nysa antik kentinin tiyatrosunda sahnelenen deniz savaşları ve güzel yüzücü kızların dans gösterileri zamanında büyük ilgi çekiyordu. / At Nysa’s theatre popular spectacles included reenactments of naval battles and dancing displays by pretty girls.

186 S K Y L IF E K A S IM

-» J *.

NOVEM BER 2000


Santralı

50 u;

S a lo n d a k i DVD’yi> m u tfa k ta k i te le v iz y o n u , o tu r m a o d a s ın d a k i CD ’y i, b a n y o d a k i r a d y o y u ... H e p s in in s e s in i o tu rd u ğ u n u z y e r d e n k o n tr o l e d e b ilirs in iz . Ses s a n tr a lın a b ir d o k u n u ş u n u z y e te rli. Y e n i B o s e L if e s t y le ® 5 0 m ü z ik s i s t e m iy le d o k u n u y o r s u n u z u z a k t a n k u m a n d a n ı n lik it k r is t a l e k r a n ı n a , is t e d iğ i n iz s e s k a y n a ğ ı n ı k ıs ıy o r , is t e d iğ i n iz i a ç ı y o r , is t e d iğ i n iz i d e ğ i ş t ir i y o r s u n u z . L if e s t y l e ® 5 0 , t a b ii k i s u r r o u n d .. . O d a n ız ın d e k o r u iç in d e s a k l a n a n 5 m in ik J e w e l C u b e h o p a r lö r ü , s iz e b ü t ü n s e s le r i s u r r o u n d d in le m e k e y f in i y a ş a t ıy o r . M ü z iğ i y a l n ız c a b ir o d a d a d e ğ il b ü t ü n e v i n iz d e d in le y in .

( 0 2 1 2 ) 2 1 2 7 2 7 2 n u m a r a lı t e le fo n u m u z d a n M ü g e S a y d a m 'd a n r a n d e v u a lın . G e l i n , B o s e 'u d i n l e y i n . F a r k ı a n l a y ı n . * B a s m o d ü lü n ü n iç in d e k e n d i a m p l if ik a t ö r ü o ld u ğ u iç in g ü ç lü v e d e r in b a s s e s i v e r ir .

Better sound through research DDB

Yeni Bose Lifestyle® 50

ır g u i

Bose L ife s ty le

-

t

a

MODERN ELEKTRONİK S E S V E B Ü R O S İST E M LE R İ SAN. V E TİC . A Ş. F u ly a Mah. Mehmetçik C ad . No: 54/4 80290 M ecidiyeköy - İstanbul Tel: (0212) 212 72 72 (pbx) F a k s: (0212) 212 74 04

A nkara B ö lg e M üdürlüğü: Pa ris Cad . 14/A K avaklıd ere - Ankara Tel: (0312) 417 96 91-417 86 11 F a k s : (0312) 417 71 49

İzmir B ö lg e M üdürlüğü: Vasıf Ç ın ar B ulvarı No: 5/1 A lsa n cak - İzmir Tel: (0232) 464 96 06 F a k s: (0232) 464 96 07

w w w .m o d e rn .co m .tr


İtalyan araştırmacılar tarafından restorasyonu tamamlanan Hierapolis kentinin tiyatrosu da Roma Dönemi tasarımı (üstte). Termessos’daki antik tiyatro, kesme taş ¡Şiiliğiyle dikkat çekiyor (altta). Pınara antik tiyatrosu Helenistik Dönem’den kalma (en altta). / Italian experts have completed restoration at the Roman theatre in the ancient city of Hierapolis (above). The theatre at Termessos is noted for its fine stone masonry (below). The theatre at Pınara dates from the Hellenistic period (bottom).

ge, Myra, Perge, Ephesos ti­ yatrolarında da yaşandığı ya­ pılardaki bazı düzenlemeler­ den anlaşılıyor. Bu tür göste­ rilerde yırtıcı hayvanların gi­ rişi için geniş kapılar, seyir­ cilerin güvenliği için de are­ nayı çepeçevre saran duvar­ ların yükseltilmesi gerekiyor­ du. Su gösterileriyse bütün bu kanlı oyunların dışında k a la n g ö r s e l z iy a fe tle r d i. Özelikle, MS 4. ve 5. yüzyıl­ larda tiyatroların orkestra çu­ kuru su ile doldurulup bü ­ yük havuzlar eld e edilirdi. Tarihteki büyük deniz savaş­ larının canlandıııldığı kayıklı gösterilerin dışında bir diğer gösteri tüıli de su içinde gü­ zel yüzücü kızların senkronize h a re k e tle riy d i. A n a d o ­ lu 'd a M yra, E p h e s o s ve Nysa, Hierapolis gibi kentle­ rin tiyatro tabanlarının bu tür oyunlar için mermerle kap­ landığı, suyun doldurulması ve boşaltılm ası için de g e ­ rekli su kanallarının yapıldığı biliniyor. Anadolu'da H ele­ nistik D önem ’de tiyatroların sırtı dağ yamaçlarına (Perga-

us how a g lad iator n am ed T ertu llu s fo u g h t a g a in s t lions, p a n th ers a n d hears brou ght fr o m A frica, a n d defeated them. That sim ilar d isp la y s w ere h e ld a t the th e a t r e s o f S elge, M yra, P erge a n d Ephesus is ev i­ dent fr o m structural alter­ ations m ad e to the theatres. B r o a d e n tra n c es f o r w ild a n im a ls , a n d h ig h w alls arou n d the a ren a to protect the au d ien ce were built. Water displays were p artic­ ularly p o p u la r du rin g the 4th a n d 5th centu ries AD, w hen the orch estra w ould b e fille d with water. In the la rg e p o o ls so fo r m e d , re­ creations o f historic sea bat­ tles using boats w ould take p la c e , a n d p r e tty g ir ls w o u ld p e r fo r m s y n c h r o ­ n ised sw im m in g displays. T h ea tres in th e c it ie s o f Myra, E phesu s , Nysa a n d H ierapolis were p a v ed with m arble f o r this purpose, a n d h a d p lu m b in g f o r fillin g a n d emptying the orchestra. In Hellenistic Anatolia, the-


A tfa Y o l Y a rd ım ı: Kaza veya araç bozulduğunda. Yol Kenan Yardımı,

E le k tro n ik fren d ağılım lı A B S ,

G ü v e n lik :

Bağımsız Me Pherson, anti roll bar

q u ad rilateral, anti roll bar. A rka:

S ü s p a n s i y o n : Ö n :B a ğ ım s ız ,

emisyon, geri dönüşümlü parçalar.

sistem i. Ç e v re y e s a y g ı: Üç yollu lam b d alı k a ta liz ö r - en d ü şü k

örtüsü, O tom atik k lim a , M üzik

Bagaj bölme ağı, B ag aj kaplam a

sürücü koltuğu, Elektrikli arka cam ,

K o n fo r : Yü ksekliğ i ayarlanabilir

y a s t ığ ı ,

Röm orka Alm a, Pa rça S evkiyatı,

Yangın önleme sistem i, Alfa code

hava

K ira lık A ra ç , Tren , U ç a k B ile ti, Konaklam a, Aracın Olay Yerinden

II im m obilizer, Ç e lik yan b arlar

4 A lınm ası, H asta Ziyare ti ve Ço­ cuklara Eskort, Yurtdışı Hizmetleri.

ANKARA GÖLBAŞI: ALFİN ( 312 ) 484 87 64 • ÇANKAYA: ALFİN ( 312 ) 4 42 15 81 • BURSA: LEVENT ERMAN ( 224 ) 236 59 96 - 234 20 51 • ESKİŞEHİR: PARK OTOMOTİV

(222 ) 220 08 88 - 230 88 66 • ESKİŞEHİR: ZEYTİNOĞLU TİCARET ( 222 ) 335 72 90 • Merkez: ( 222 ) 221 98 00 • G.ANTEP: ÖZHALEPLİ ( 342 ) 220 69 07 / 08 • BAKIRKÖY:

ZEYTİNOĞLU

Motorlu Taşıllar bir

ZEYTİNOĞLU Holding Kuruluşudur.

ZEYTİNOĞLU ( 2 1 2 ) 2 8 6 67 51 • TOPKAPI: ALPAR ( 2 12 ) 4 8 1 45 55 • İZMİR: EGE ALFAM İR ( 2 3 2 ) 4 6 1 4 4 6 1 / 62 • MERSİN: LOKMANOĞLU ( 3 2 4 ) 3 2 5 56 08

ALPAR ( 212 ) 561 27 0 3 / 04 • BALMUMCU: ALFAM ( 2 12 ) 2 74 01 20 • FENERBAHÇE : BMS (216) 3 3 6 84 5 4 * KÜÇÜKYALI: BMS (216) 4 89 81 22 / 23 / 24 • MASLAK:

[S


Aphrodisias’daki tiyatro, sahne binası, orkestra bölümü ve seyirci oturma alanı (cavea) olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor (üstte). Gladyatörle bir yabani hayvanın mücadelesini gösteren friz, Miletos Tiyatrosu’nda bulunuyor (altta). Priene Tiyatrosu ülkemizde en eski sahne binasına sahip olmasıyla ün­ lü (en altta). / In Aphrodisias the theatre consists of three sections: a stage building, orchestra and tiers of seats known as the cavea (above). This frieze depicting a gladiator fighting a wild animal adorns the theatre at Miletus (below). Priene’s theatre has the oldest stage building of any ancient theatre in Turkey (bottom).

atres were m ainly built on hillsides, a s we s ee a t P ergam um , Ephesus, A ntiphellos, Limyra, Kyaneai, a n d L aodicea. In m any cases the R om ans con tin u ed to use these, carrying out repairs a n d alterations where n e c e s s a r y , a s a t A la b a n d a , K ib y ra , Ephesus, M iletus a n d M yra. W hen they constructed a new theatre, however, they chose not a sloping but a fla t site, w here they built sem icircular theatres, such as we see at Aspendos a n d Side. The fu n d a m en ­ tal element o f the theatre was the orchestra w h ere the p la y s a n d d isplays w ere p e r ­ form ed, a n d arou n d this were the curving tiers o f seats. The sken e or stage structure f a c e d the a u d ien ce beh in d the orchestra. The oldest know n surviving skene is that at Priene, a n d the best p reserv ed th ea tre f a ç a d e is that o f

mon, Ephesos, Antiphellos, Limyra, Kyaneai, Laodikeia) dayalıydı. Roma D önem i’nde de Alaban­ da, Kibyra, Ephesos, Miletos, Myra gibi bir­ çok kentin tiyatrosunun yeniden onarılarak kullanıldığı; yeni bir tiyatronun yapımına karar verildiğinde ise, Helen tiyatrosundan farklı olarak geniş bir düzlükte, yamaca da­ yanmadan, yarım daire oluşturacak şekilde Aspendos ve Side tiyatroları örneğinde ol­ duğu gibi tasarlandığı görülüyor. Tiyatro­ nun inşa planının temel öğesi oyunların ser­ gilendiği orkestraydı. Kavisli biçimiyle seyir­ ci oturma yerleri, yapının diğer önemli bö ­ lü m ü yd ü. S a h n e b in a sı ise o rk e stra n ın önünde seyirci oturma bölümünün karşısın­ daydı. B ilinen en eski sahn e binası hâlâ ayakta kalabilmiş Priene Tiyatrosu’ndadır. 190 S K Y L IF E K A S IM

—J ^.

NOVEM BER 2 0 0 0


H a s s a s

Kfn( Factoring,

K im fam *aş.

^

ve S üzer Holding kurulusudur

S e ç i m

KENT FACTORING

ftr ia i Ke nt Tel:

Faktorinc

(02121

°

216

Anonim

3 1 7 1 Faks:

10212)

Şirketi

r

216

31

52


Üstte, Selge’deki antik tiyatro. Perge Tiyatrosu’nun sahnesi Dionysos şerefine yapılan şenlikleri gösteren etkileyici kabartma frizlere sahip (altta). Myra’daki antik tiyatro, diğer birçok tiyatro gibi ya bulunduğu yerin ya da etrafındaki dağların sunduğu malzemeden yapılmış (en altta). / Above, Selge’s ancient theatre. The stage of Perge’s theatre have striking relief friezes illustrating festivities in honour of Dionysus (below). The ancient theatre at Myra, like many others, is built of local stone quarried in the vicinity (bottom).

Roma D ön em i’ne ait en sağlam tiyatro cephesi ise A spendos’tadır. Antik ti­ yatrolar bir seferde en az bin, en fazla kırk bin se­ yirci alabiliyordu. Bu ka­ dar fazla izleyiciye ulaş­ m ak b u g ü n b ile n ad ir rastlanılan kültürel faali­ yetler olarak kabul edilir­ ken, antikçağda olağandı. Helenistik D önem ’den Er­ k e n H ıristiy a n lık D ö nem ’e kadar antik kentle­ rin en önemli yapıları olan tiyatrolar, yaklaşık 1500 yıldır eski görkem ini yitirdi. Bunun nedeni, yeni bir dinin ortaya çıkmasıydı. Tek tanrılı yeni dinin ilk inananları, Roma D önem i’nde şiddetin kaynağı haline gelen bu yapılardaki vahşi gösterilere acı­ masızca malzem e oluyordu. Sonuçta, yüzyıllarca çekilen zulüm ve acıların simgesi haline gelen anıt­ sal yapılara nefret duyan halk onları terk etti, lanet­ ledi ve b azen de tahrip etti. Varlık seb ebin i yiti­ ren tiyatrolar, MS 5. yüz­ yıldan itibaren yavaş ya­ v a ş o rta d a n k a lk m a y a başladı, MS 7. yüzyılda ise tamamen terk edildi. •

Aspendos. A n cien t th ea tres c o u ld a c c o m m o d a te betw een on e thou san d a n d forty th o u sa n d peop le, a u d i­ e n c e s iz e s th a t ev en to d a y are r a r e ly attained, but were com ­ m on in those days. The theatres w hich w ere the m ost im p o rta n t b u ild ­ in g s in a n c ie n t c it ie s fr o m th e H ellen istic to the early Christian era went into decline f o r arou n d 1500 years, the result o f the centu ries o f hostility between pagan ism a n d Christianity. Early converts to the new monotheistic fa ith were pitilessly used as m aterial in the savage displays which took p la c e in theatres during the Rom an period. As a result the­ atres becam e symbols o f the cruelty a n d persecution s u ffe r e d by C hristian s. The p o p u l a c e c a m e to h ate them, som etim es to the p o in t o f vandalising them. From the 5th cen ­ tury onw ards am phithe­ atres gradually went out o f use, a n d in th e 7th century were a b a n d on ed altogether. • * Şengül G. Aydıngün is an archaeologist and art historian.

* Şengül G. Aydıngün, arkeolog ve sanat tarihçisi. 192 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 00 0


U D ü n y a n ı n en i y i m a r k a l a r i ı UlO-ODOMn ü z e rin d e yüksek teknoloji ürünleri UflH i l d e en g ü ç l ü ve h ı z l ı l o j i s t i k d e s t e k W 3 0 □ 0 ^e y a k ı n b a y i t e ş k i l a t ı ile kaliteli h i z m e t i n a l t ı n a i mz a a t m a y a devam e d e c e ğ i z !

S i z e s u n u l a n en i y i ç ö z ü m l e r i n arkasında biz v a r ız !

l ^ g i a B W 2 T 3 . 1 2 T 0 5 ;0 5 . A n k a ra : 0 .3 1 2 . 4 6 6 1 6 7 0 , İz m ir: 0 .2 3 2 . 4 8 9 3 7 2 0

w w w .in d e x .c o m .tr

lie l M ic ro s o ft* EPSON® ESCORT

SYMANTEC.

A ?C

A S/400 LotUS B E K O

Cne» System»

M icroNet

cre _t« v e

* K in s to n

XEROX. P H IL IP S

Tivoli

X irco m


Turgay Tuna

“...Kör de bilir Avanos’un yolunu; Testi, bardak kırığından bellidir...”

‘E ven the b lin d recognise the r o a d to Avanos, By the broken fra g m en ts o f jugs a n d cups. ’

Şair, Avanos’u bu iki dizenin içine sığdırmış. An­ S o a p o et su m m ed up A vanos in two lines. You cak birkaç sözcükten oluşan tarifi anlamak için d o not h a v e to b e a sa g e to u n derstan d this b r ie f arif olmaya gerek yok. Avanos’un özelliğini dün­ d esc rip tio n , w h ich is e q u a lly a p t to d a y . Yes, yaya en iyi tanıtan dizeler bunlar... Evet, gerçek­ fin d in g Avanos, w hich lies in cen tra l A n a to lia ten de eskilerin dediği gibi Orta A nadolu’nun on the fo r m e r c a r a v a n r o a d betw een A ksaray, orta yerinde, bir zamanlar Aksaray-Gülşehir-KayG ülşehir a n d K ayseri is not difficult. A vanos h as seri kervan yolu üzerinde yer alan Avanos’u bul­ b een fa m o u s f o r its pottery f o r m an y centuries, mak, bilm ek o ka­ a n d qu ite literally dar zor değilm iş... t r a v e lle r s in th e Y ü z y ılla r ö t e s in ­ p a s t d id r e a lis e d en günüm üze t h a t th e y h a d dek gelen çöm lek­ a r r iv e d a t th e ç iliğ i ile ü nlü bu to w n f r o m th e tarihi beldenin taş­ b ro k en fr a g m e n ts lı topraklı yollarına o f p o t te r y o n th e dağılmış kırık testi, roads. çöm lek parçaların­ The K ızılırm ak Ri­ dan n erey e geld i­ ver, t h e a n c i e n t ğini herkes hem en H alys, ru n s th ro ­ anlarmış... ugh A van os, Antik Halys’in yani w h ich a lo n g with binlerce yıldan b e ­ Ürgüp a n d G ö re­ ri gürül gürül ak ­ m e is o n e o f th e Orta Anadolu’nun orta yerindeki Avanos’u herkes bilir. Ta§lı topraklı yollarına dağıl­ maya devam eden th r e e h u b s o f th e ımı kırık testi, çömlek parçaları ele verir, bu tarihi beldeyi. / Avanos in central Kızılırm ak’ın ikiye c e n tr a l C a p p a d o Turkey is a historic town famous for its pottery. In the past it was said that trav­ ellers knew they had arrived by the broken shards underfoot. b ö ld ü ğ ü A v a n o s c i a r e g io n . T h e ilçesi, Ürgüp, G ö ­ to w n is s i t u a t e d rem e gibi Kapadokya bölgesinin üç önem li tu­ 18 kilom etres n orth east o f the city o f Nevşehir, ristik odak noktasından birini oluşturuyor... Nev­ a n d n e a r b y is th e fa m o u s Ç eç tum ulus. At a şehir’in 18 kilom etre kuzeydoğusunda yer alan height o f 32 metres, it is o n e o f the largest royal A vanos y akınlarınd aki ünlü Ç eç tüm ülüsü 32 to m b s in Turkey, a lo n g w ith s u c h tu m u li a s m etrelik yüksekliği ile Gordion, Nemrut, KaraGordion, N em rut a n d K arakuş. 196 S K Y L IF E K A S IM

—jh -

NOVEM BER 2 0 0 0


H o t e l S illy u m 2 0 0 0

^ E Hj gO T E L

ileribaşı Mevkii P .K .: 0 5 B elek - A ntalya / TÜRKİYE P h o n e : + 9 0 2 4 2 7 1 5 21 0 0 (Pbx) F a x : + 9 0 2 4 2 7 1 5 2 2 6 9 • w w w .h otelsillyum .eom • w w w .h otelsillyum .com • E -m a il: in fo @ h o te ls illy u m .e o m

S IL L Y U M

2000

A


YcUUı H aler

Avanos yakınlarındaki Çavuşin köyünde (üstte), Incil’den sahneleriyle ünlü, tüf kayalara oyulmuş Vaftizci Yahya Kilisesi bulunuyor. Çavuşin’in tüf kaya­ ları (altta). / Above is the village of Çavuşin near Avanos. Here is a a rock carved church dedicated to John the Baptist rock famous for its frescos of biblical scenes. Below is the volcanic tuff scenery of Çavuşin.

kuş gibi Anadolu’nun en büyük kral mezarların­ dan biri. “Nerede su varsa, orada yaşam ve m e­ deniyet vardır” felsefesinden yola çıkarak, Ava­ n o s’un geçm iş tarihine baktığımızda, ilk yerleşim izlerinin H ititlere kadar uzandığına ve yöreye özgü çanak çöm lekçiliğin de ilk defa Hititler ta­ rafından başlatıldığı­ na tan ık o lu yoru z. İn s a n lık ta r ih in in b a ş la n g ıc ın d a n bu y ana dev bir yılan g ib i k a v is ç iz e r e k Orta ve Kuzey Ana­ dolu bölgelerinin önem li b ir k esim in i b ıkm ad an u sanm a­ dan sulayıp Karade­ niz’e dökülen, yüz­ y ılla r ö n c e B ü y ü k İskender’in doğu se­ f e r in d e M a k e d o n ordularına yol g ö s­ teren Türkiye’nin en uzun n eh ri K ızılır­ mak, Avanos yakın­ larında suladığı tüflü , k illi to p r a k la r nedeniyle adına ya­ kışır bir kızıllığa bü­ rünüyor. G ene bin­ lerce yıldan bu yana yatağı etrafında bı-

A r e lia b le s o u r c e o f w a ter h a s a lw a y s b een a p r in c ip a l criterio n f o r h u m a n settlem en t a n d civ ilisa tion , a n d it is th e K ız ılır m a k th at h a s brought life to A vanos sin ce antiquity. The river is the longest in Turkey, a n d w inds its w ay like a g r e a t s n a k e th r o u g h c e n t r a l a n d n o r th e r n A n a to lia to its m outh on the B la c k Sea. In a n cien t tim es the Kızılırm ak, g u id ­ e d th e a r m ie s o f A lex a n d er the G reat on their m arch east­ wards. The earliest traces o f h u m an settlem ent at A vanos d a te b a c k to t h e H ittites, w h o w ere the fir s t p e o p le to start m ak in g p o t ­ tery here, u sing the f i n e red clay deposit­ e d by th e riv er o v er th o u s a n d s o f y ea rs. It is this c la y w hich le n d s its c o l o u r to t h e r iv e r w a te r , h e n c e t h e T u rk ish n a m e K ız ılır m a k m ea n in g R ed River. G en e r a tio n s o f p o t ­ ters h a v e w orked the


Kurumsal İletişim GÜÇTÜR B a z ıla r ın a g ü ç k a zan d ırır,

b a z ıla rın a gü ç lü k çıkarır.

Doğru iletişim , şirketinizin daha sistem li çalışm asın ı sağlar. S ize hız ve zam an kazand ırır.

s

‘.

P la n sızc a yürütülen iletişim , şirketinizi karm aşaya sürükler. S ize zaman ve emek kaybettirir.

P la n sızc a yürütülen iletişim , kesintiler ve yan lışlık la rla doludur. B aşlı b aşına bir problemdir.

Doğru iletişim , hedefe ulaşan, kesintisiz X iletişimdir.

P la n sızc a yürütülen iletişim davetsiz m isafirler için fırsattır. İletişim inizin her aşam ası bir risktir.

Doğru iletişimde güvelik en temel prensiptir. Çünkü, iletişiminizin güvenliği, her şeyden önemlidir.

Koç.net kurulduğu günden bu yana, en son teknolojik gelişmelere uyumlu altyapısı ve uzman kadrosuyla kurumsal iletişim pazarında pek çok firm aya b aşarıyla hizmet veriyor.“ K u ru m s a l sa n a l ağ, K u ru m s a l e riş im , k u ru m s a l m e s a jla ş m a , u za k ta n e riş im , u yg u lam a su n u c u işle tim i, u zaktan g ü ve n lik yö ne tim i, video k o n fe ran s” gibi tüm kurumsal iletişim hizmetlerini dünya devleriyle b e ra b e r s îz le r e en h ız lı ve en g ü ve n li ş e k ild e s u n u y o r.

ö lç e k 50______________ 25

0

50Km.

(§ & § )

Koç.net www.koc.net


I 1 rakmış olduğu kızıla kaçan killi, zengin çamurla testiden güvece; küpten çanağa kadar geniş bir yelpaze içine yayılan, yöreye özgü seramik, ça­ nak çöm lek işçiliğinin yapılmasına olanak sağlı­ yor. D ededen kalma tezgâhlarının başında, yıl­ lardan beri durup dinlenm eden yoğurdukları ça­ mura şek il verm ey e devam ed en ve h er biri d eğm e b irer seram ik san atçısı olan Avanoslu çöm lekçilerin maharetli parm aklarıyla yarattığı ürünler, yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da büyük rağbet görüyor. T arihi MÖ 2 0 0 0 ’li yıllara k ad ar u zanan Ava­ n o s’un, Hititler dönem inde Zu-Winasa, kimi ta­ rihçilere göre de Nenassa olduğu varsayılan ad­ ları, yüzyıllar sonra Yunan ve Roma dönem lerin­ de Venessa adını alıyor. Bizans dönem inde de V anote’ye dönüşüyor. Daha sonraki yüzyıllarda ise Selçuklu Türkleriyle birlikte Selçuk ordusu kumandanlarından Evranos B ey ’in adını aldığı öne sürülmekte. Evranos adı Osmanlı dönem inde de Avanos olup çıkıyor. Tarihçi Strabon’un MÖ 58-MS 25 yılları arasında kalem e aldığı “Coğrafya” adlı eserinde de nak­ lettiği gibi V enessa, Kayseri (antik M azaca) ve Kem erhisar (antik Tyana ya da Eusebia) yerle-

clay into vessels o f m an y sh ap es a n d sizes, a n d the p ottery p r o d u c e d by th eir sk illed fin g e r s is sought a fter all over Turkey a n d even a b ro a d . Under the Hittites in the seco n d m illennium B C A vanos w as kn ow n a s Zu-W inasa, o r accord in g to s o m e h i s t o r i a n s a s N e n a s s a , b e c o m in g Venessa to the Greeks a n d Rom ans, a n d Vanote to the B yzan tin es. W hen the Seljuk Turks c o n ­ q u ered the region fr o m the B yzan tin es they a re s a id to h a v e n a m e d it A van os a fte r the Seljuk g en era l Evranos Bey. A ccording to the a n cien t historian a n d geogra-

Bir zamanlar içlerinde insanların yaşadığı peribacaları turistlerin yoğun ilgisini çekiyor (en üstte). Ünlü gezgin Charles Texier’in peribacalarını gösteren bir çizimi (üstte). Kaya kiliselerinin en eskilerinden Yamanlı Kilise’nin İçi (solda). / The stone pinnacles of this region were carved into houses that were still inhabited until a few decades ago (top). A drawing by the famous traveller Charles Texier depicting Cappadocia’s stone pinnacles (above). One of the oldest rock churches in the region is the Yamanlı Church (left).


Lojistiğin önemini bir askerler bilir...

Bir de işadamları. Başarı; m alzem e ve personelin, doğru zam anda, doğru yerde bulundurulm asından geçer. İş dünyasında da böyle değil mi? Horoz Lojistik gerekli planlamaları yapıyor, üretim öncesi ve sonrası bütün tedarik zincirinizi kuruyor: Hangi miktarda, ne zaman, nereye? Hangi araçlarla, servislerle? Hangi maliyetlerle? En optimum cevaplan veriyor. Dakikası dakikasına koordine ediyor. Stoksuz çalışmak, araç gereç, depo, personel maliyetlerinden kurtulmak istiyorsanız siz de lojistik hizm eti alın. L o jis tik h izm e tin i, T ü rk iy e ’deki öncüsü ve lideri H oroz L o jis tik ’ten alın.

M

LO JİSTİK

S i z e ö ze l bir lojistik r a p o ru için lütfen ( 0 2 1 2 ) 690 55 55 no'lu telefonu arayın. G örü şelim , ihtiyaçlarınıza uygun bir iş b irliğ in in a d ım la r ın ı h em e n a tm aya b a ş la y a lım .

a c en te

HOROZ

Ü c r e t s i z T ü k e t i c i Ha t t ı : 0 8 0 0 219 01 75

G E N E L M Ü D Ü R L Ü K : İS T A N B U L:Tel: (0 2 1 2 ) 6 90 61 2 6 p b x Faks: <0212) 690 64 13 w w w .h o ro z .c o m .tr

BÖ LG E M Ü D Ü R LÜ KLERİ: ADANA Tel: (0322) 428 03 11-428 03 51 A N KA RA (İÇ AN A D O LU ) Tel: (0 3 1 2 ) 366 73 44-366 73 60 F a k s : B U R S A T e l: (0 2 2 4 ) 251 31 3 2 -2 5 0 33 32 F a k s : (0 2 2 4 ) E R Z U R U M T e l: (0 4 4 2 ) 2 3 4 63 9 1 -2 3 4 2 0 90/11 F a k s : IZM IR (E G E ) T e l: (0 2 3 2 ) 462 43 88-462 54 45pbx F a ks: (0 2 3 2 )

F a ks: (0322) 428 03 40 ANADOLU YA KASI (G E B Z E ) Tel: (0262) 654 24 17-21 Fa ks: (0262) 654 24 (0 3 1 2 ) 366 73 45 A N TA LYA (A K D EN İZ ) T e l: (0 2 4 2 ) 340 40 29-340 37 54 F a k s: (0 2 4 2 ) 340 41 2 5 2 32 81 D İY A R B A K IR T e l: (0 4 1 2 ) 2 3 7 71 9 9 -2 3 8 11 85 F a k s : (0 4 1 2 ) 2 3 7 71 (0 4 4 2 ) 2 3 4 63 91 İS T A N B U L T e l: (0 2 1 2 ) 6 9 0 61 26 p b x F a k s : (0 2 1 2 ) 6 9 0 64 461 84 88 SAM SUN (K A R A D E N İZ ) T e l: (0 3 6 2 ) 266 68 73-268 53 15-16 F a ks: (0 3 6 2 ) 266 69

22 64 99 13 73

0

ISO OOOAPPROVED


I gur l arlı

şim bölgelerinden sonra, gerek politik gerekse p h e r Strabo (63 B C - 24 AD) in bis G eography, dini açıdan Kapadokya Krallığı sınırları içindeki Venessa w as the third most im portan t p o litic a l üçüncü önemli merkezdi. Eserde ayrıca, buraya a n d r e lig io u s c e n t r e in th e K in g d o m o f yerleşm iş olan tanrı Zeus ve Uranos kültünün C a p p a d o cia a fter K ayseri (the a n c ien t M a z a ca varlığından da söz ediliyor. A ncak, K apadoka n d then C aesarea) a n d K em erb isar (T yan a o r ya’daki hem en bütün yerleşim bölgelerinde o l­ E usebia). Strabo tells us that there w as a cult o f duğu gibi Avanos ve çevresi de Roma zulmün­ Zeus a n d Uranus here. Early Christians fleein g den kaçıp, b ö lg ey e yerleşen Hıristiyanlarla öR om an persecu tion sought refuge in Avanos, as nem kazanıyor. Kapadokya bölgesinin en eski they d id a ll ov er C ap p ad ocia. O ne o f the oldest kiliselerinden olan Yamanlı Kilise, birkaç yıl ön­ c h u r c h e s h e r e , th e Y a m a n li C h u r c h , w a s ce Avanos Belediyesi nin aldığı bir kararla, Vati­ r e o p e n e d to w orsh ip h e r e a f e w y e a r s a g o by kan'dan gelen temsilcilerin de bulunduğu bir tö­ A vanos M unicipality, a t a cerem on y a tten d ed by renle ibadete açılarak bölgeye gelen dini grupla­ a delegation fr o m the Vatican. rın h izm etin e su n u l­ T h e 5 th c e n t u r y d u . A v a n o s ’a b a ğ lı C h u rc h o f J o h n th e Çavuşin köyünde tüf Baptist c a w e d out o f k a y a la ra o y u lm u ş, v olcan ic tu ff rock in Vaftizci Yahya Kilisesi th e v illag e o f C'avuise S. yüzyıla tarihleSin h a s the most fr e s ­ n iy o r. K ilis e G ö r e cos depicting b ib lical ın e’de bulunan Tokalı scen es o f an y rock K ilise d en sonra Kach u rch in C a p p a d o ­ padokya’da içinde In­ c i a a p a r t f r o m th e cil’den sahnelerin en T okali ch u rc h . H ere yoğun biçim de bulun­ w e c a n see, f o r eduğu ikinci kilise ko­ x a m p le , J o s e p h a n d n u m u n d a . V a ftiz c i M a ry t r a v e llin g to Yahya Kilisesi’nin du­ B ethlehem , the flig h t v arların d a Y u su f ile to E gypt, C h r is t ’s Avanoslu çömlekçi ustasının hünerli elleri, çark üzerinde dönen çamura biçim Meryem, B ethlehem ’e birth, th e ra isin g o f veriyor (en üstte). Avanos, biçimini killi çamurdan alan testi, çanak, çömlek g id iş, M ısır’a k a ç ış , L azaru s a n d o th er işleriyle tanınıyor (üstte). / The potters of Avanos shape clay on their Lazarus’un dirilm esi, m ir a c le s , a n d th e wheels as they have done for centuries (top). Avanos is famous for its pot­ tery (above). İsa’nın doğum u, muC r u c ifix io n . T he 202 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 000


Avanos’un eski evleri arasında kendine özgü bir yeri olan Hacı Nuri Bey Konağı (sağda), ilginç oluşumlara sahip peribacaları (altta). Hacı Nuri Bey House is one of the most interesting old houses in the town of Avanos (right). The rock pinnacles are one of the fas­ cinating rock form ations in this region (below).

cizeleri, çarmıha gerilmesi, m e­ zara göm ülm esi ve daha birçok d eğişik kom p ozisyon var. Kapadokya’da peribacalarıyla süs­ lü en güzel vadilerden biri de gene Avanos sınırları içinde ka­ lan Paşabağ çevresi ve Zelve’de yer alıyor. Zelve’deki peribacalarının içleri de, bölgeye yerle­ şen ilk Hıristiyanlar tarafından kazılıp konut haline getirilmiş. Bu taş konutlar yöre insanı tara­ fından 1960’1i yılların başlarına kadar kullanılıyordu. Avanos’un kazanmış olduğu önem li tarihi yapılardan biri de Saruhan Kervansarayı. Yapı 13yüzyılda Selçuklular tarafından yörenin sarı tüf taşlarıyla inşa edilmiş. Ayrıca, bugün ilçe mer­ kezind e yer alan ve yüzyıllar­ dan beri ibadete açık tutulan Alaaddin Camii de Avanos’taki ikinci Selçuklu eseri olarak kar­ şımıza çıkıyor. Nevşehir yönün­ den gelip, Kızılırmak üzerinde ilçeyi ikiye ayıran köprüye girildiği zaman, tam karşıda sarı tüf ka­ yalar arkasında yükselen görkem li bir konak he­ m en göze çarpıyor, tik sahibinin adıyla anılan D oktor Hacı Nuri B ey konağı, Avanos’un Orta M ahallesi’ndeki günüm üze kalmış eski Avanos evlerinin en güzel örneklerinden biri. Yüzyılımı­ zın başlarında yapılan konağın önünden geçip ilçe merkezine girildiğinde, hem en her bir taraf­ ta göze çarpan çöm lekçi atölyeleri ve halı mağa­ zaları, A vanos’un geçm işinden günüm üze uza­ nan renkli görüntüleri sergiliyor. Tüm Kapadokya bölgesinde olduğu gibi, ilçe çevresindeki bağ ve bahçelerde de çok kaliteli üzümler yetiştirili­ yor. Avanos’ta ırmak kıyısında yer alan restoran­ lardan birine oturup Kapadokya üzümlerinden yapılan enfes bir yöre şarabı eşliğinde, Kızılırmak’ın ünlü yayın balığını yem ek, şüphesiz Ka­ padokya seyahatinin en keyifli ve lezzetli anıla­ rından birini oluşturacak. •

Zelve valley n e a r A van os is o n e o f t h e m o st s p e c t a c u l a r in C appadocia, fille d with the stone p in n a c le s c h a r a c t e r is tic o f th e region. These w ere hollow ed out by early Christians a s dwellings, a n d such rock hew n h om es w ere still in h ab ited in this region until the early 1960s. S a ru h a n K erv a n saray is o n e o f the most im portant Seljuk. m on u ­ m ents in A vanos. This bu ildin g o n c e u s e d by m e r c h a n t s a n d c a r a v a n s is bu ilt o f y ello w t u ff a n d d ates fr o m the 13 th century. A n o th er S elju k b u ild in g in the town is A la ad d in Mosque, w hich is still in u se tod ay . W hen y o u a p p r o a c h t h e to w n f r o m t h e d i r e c t i o n o f N ev şeh ir, a n d s t a n d o n th e b r id g e o v e r th e K ızılırm ak, y ou a r e struck by the sight o f a m ag ­ nificen t h ou se rising out o f the yellow tu ff rock. This is k n ow n a ft e r its o w n er a s th e H ou se o f D o k to r H a cı N uri Bey, d a tin g fr o m th e e a r ly 20th century a n d o n e o f the town's loveliest tra­ d ition al houses. It stan ds in the n eig h bou rh ood o f the town kn ow n a s Orta M ahallesi. A fter p a s s ­ ing it y o u en ter streets fille d with potteries a n d carpet shops. C a p p a d o c ia is a lso fa m o u s f o r its w ine, m a d e fr o m th e h ig h q u a lity g r a p e s g ro w n h e r e a n d th rou g h ou t th e region . So w hen y o u h a v e f i n ­ ished exploring, ta ke a seat in o n e o f the restau­ rants on the ba n k s o f the Kızılırmak, a n d o rd er a bottle o f lo c a l w in e to a c c o m p a n y a d elicio u s m ea l o f sheathfish cau g h t in the river. This m ea l will be o n e o f the m em ora ble highlights o f y o u r h olid a y in C ap p ad ocia. • *Josie Lefort Tuna is a freelance writer.

* J o s ie Lefort Tuna, yazar. 203 S K Y L IF E K A S IM - - j~ .

NOVEM BER 2 000


Herkes doğuştan güçlü değildir...

yenİ fia t m a re a 2 .0 h lx

Sınıfının en güçlü yerli otomobili

K l i m a + p o l e n filtresi • A B S • 4 2 litre s ü r ü c ü tarafı a ir b a g v e a k t i f gergili ö n e m n i y e t k e m e r l e r i • 9 0 litre y o l c u ta ra fı a i r b a g • 1 2 litre y a n a i r b a g • d e r i k a p l ı d i r e k s i y o n s i m i d i , e l f r e n k o l u k ö r ü ğ ü , v i t e s k o l u • F i a t C O D E

u zak tan

k u m an d alı

m erkezi

k ilit

• y ü k se k liğ i

a y arlan ab ilir

d irek siy o n

sim id i


5 silindir, 154 bhp, 2.0 20V. s ü r ü c ü k o ltu ğ u n d a b e l ayarı v e e le k tr ik li y ü k s e k li k ayarı • a n tisu b m a rin e k o ltu k lar • d irek siy o n d an k u m a n d a l ı r a d y o - t e y p ( 6 h o p a r l ö r + C D ö n h a z ır l ığ ı) • e l e k t r i k a y a r l ı , b u ğ u ç ö z ü c ü l ü g ö v d e r e n g i d ış d ik iz

ay n aları

• p o liep tik

h alo jen

ön

farlar

• h a fif a laşım lı ja n tla r • o p s i y o n e l

TUTKUNUN ESERİ

d eri

k o ltu k

EBBESB


YILDIZ DEMİRİZ


B u rsa’nın en zengin T he M uradiye M osque külliyelerind en olan in Bursa was fo u n d e d Muradiye, kendisiyle by S u lta n M u ra d II aynı adı taşıyan Mu­ (1421-1451). The com ­ radiye sem tinde bu­ plex originally consist­ lunuyor. Adını küllie d o f a m ed rese (c o l­ yesind en alan sem t, le g e ), a ham am II. Murad tarafından (baths), a n d the tombs kurulduğunda bir ca­ o f Sultan M u rad a n d mi, bir m edrese, bir h is so n Ş e h z a d e A h ­ ham am ve Şeh zad e m ed . O ver th e n ex t A hm ed ile su ltan ın century other members tü rbesin d en ibaretti. o f the Ottoman imperi­ Zam anla, 16. yüzyıl a l fa m ily w ere bu ried ortalarına kadar külliin the m osque precinct, y ey e O sm an lı A ilea n d most o f these türbe si’ne yakın birçok ki­ (m a u s o le u m s ) still şinin türbesi eklendi. h a v e t h e ir o r ig in a l Fatih Sultan Mehmed’in kardeşi Cem Sultan’ın türbesi zengin bezemeleriyle Bu türbelerin çoğun­ tilin g , p a i n t e d w a ll tanınıyor. Kubbeye bakı; (üstte). Türbenin kapısı kündekâri tekniğiyle yapıl­ da çiniler, ahşap ka­ decoration a n d w ood­ mış (altta solda). Türbede kalemişleri (altta sağda). / The tomb of Cem pılar, kalemişleri gibi en doors. Sultan, brother of Mehmed II, is richly decorated. Here we see the dome dönem lerinin orijinal The m a u s o le u m o f (above), the door in the kündekâri technique (below left), and the painted s ü sle m e le ri y er a lı­ M urad II w as built in decoration (below right). yor. 1450 with its r o o f p a r ­ II. Murad Türbesi, sultanın vasiyetine uygun ola­ tially open to the sky in a cco rd a n ce with the sul­ rak 1450 yılında üzeri kısmen açık olarak yapıldı. tan ’s own wishes. The inscription over the d oor is Kapısının üzerindeki kitabe sadece tarih belirten not only o f docum entary significance, hut an out­ belge niteliğinde olmayıp, güzel istifli yazısı ile standing work o f calligraphic art in its own right. hat sanatı açısından da dikkat çekici. Başlıca b e­ D ecoration on the f a ç a d e fo c u s e s on the porch, zemesi ise girişi koruyan saçakta bulunuyor. Altın w hich is a d o r n e d with g ild e d m otifs. The tom b

208 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2000


B IZ E R B H

Terazi Ürün Grupları

E t İş l e m e M a k

H a s s a s T e r a z ile r

E tik e tle m e M a k

D ilim le y ic ile r

O e ğ irm e n y o lu S T e l: O 2 1 6 4 1 0 7 2 2 3 Fal

E n d . T e r m in a lle r

H a s s a s T e r a z ile r

KutayOİş M e rk e z i A B lok No: 9 8 1 1 2 0 B o s ta n c ı/ İS T A N B U L 0 2 1 6 4 4 5 2 1 0 7 e -m a il: u c g e @ u c g e .c o m .tr h ttp //w w w .u c g e .c o m .tr


Cem Sultan Türbesi’nde kubbenin ortasındaki rumili kalemislerini çevreleyen yazı frizleri ziyaretçilerin hayranlığını uyandırıyor (üstte). II. Murad tara­ fından yaptırılan Şehzade Ahmed Türbesi'nin çini ve kalemisleri (altta). / The beautiful inscription bands surrounding the painted decoration in the centre of the dome at the tomb of Cem Sultan (above). Tiles and painted decoration in the tomb of Şehzade Ahmed built by Murad II (below).

yaldızlı kalemişleri, asıl saçağı ve ona eklenmiş ikinci bir bölümü süslüyor. İçteki bölüm ise, çok zengin geom etrik d esenlerle süslü. Ayrıca, yıldız ve ç o k ­ genlerin ortalarındaki damla­ larla desenlere hareket kazan­ dırılmış. Işınsal şeritlere b ö ­ lünmüş dış kısımdaki her bö ­ lümde ise klasik rumili desen tekrar ediyor. K ü lliy e d e k i en e sk i tü rb e , 1430 yılında ölen Şehzade Ahıııed’e ait. Girişteki tarih belirt­ m eyen k itabe, g enel düzeni ve aralardaki rumili süslem e ile göz dolduruyor. İçerideki tü rbe duvarının alt bölüm ü, d ö n em in tip ik ö z e llik le rin i gösteren çinilerle kaplı. Laci­ vert, firuze ve beyaz renkli al­ tıgen levhaların, bir zamanlar altın yaldızla bezeli olduğu bi­ liniyor. Rıımi ve hatayi dekor­ lu mavi-beyaz bordürler bu al­ tıgenli panoları sınırlandırıyor. Mihrap da aynı düzende beze­ meli. Çiniler yukarıdan, kırmı­ zı zemin üzerinde beyaz kalemişi yazılarla sınırlandırılmış. Fatih Sultan M ehm ed’in kar-

c b a m b e r is r ic h ly d e c o r a t e d w ith g e o m e t r ic designs, including stars a n d polygons containing teardrop motifs. C lassical rum i p a ttern s a r e r ep ea ted in e a c h segment o f the radiating bands. The earliest m au soleu m in the m osque com plex is that belong­ ing to Ş ehzade (Prince) A hm ed who d ied in 1430. The inscrip­ tion o v e r th e e n t r a n c e is a n attractive calligraphic com posi­ tion incorporating rum i d ecora ­ tion. The low er part o f the interi­ or ivall is covered by d ark blue, turquoise a n d white h ex ag on al tiles which still b ea r traces o f the o r ig in a l g il d e d d e c o r a t io n . Along the edge o f the tiling are borders o f blu e a n d white tiles with rumi a n d hatayi style d eco ­ ration. The p rayer niche is d eco ­ ra ted in the s a m e way. A bove the tiles a re pa in ted inscriptions in white on a red ground. The m ausoleum o f Cem Sultan, y o u n g er b ro th er o f M ehm ed II (1451-1481), is also situated in th e p r e c in c t, a n d is th e m ost ornate o f all. Ih e entire interior su rface o f the d om e a n d upper 210

S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 00 0


S İ Z E

Ö Z E L

B İP ^ Y A Ş A IT I

1 .sınıf m a lz e m e ve en ileri te k n o lo ji ile in ş a e d ile n s ü p e r lüks Işıklar in c e k V illa la rı'n d a , özel b ir ya şa m sîzleri b e k liy o r...

9 0 0 m 2’lik ku lla n ım a la n ın a ve ö z e n le ta s a rla n m ış b ü y ü k b a h ç e le re s a h ip , ka lite li, k o n fo rlu 2 1 . yüzyıl villa la rınd a siz d e yerinizi alın...

t e l

: 0312

499

12 3 8 - 0 3 1 2

231

40

65


deşi Cem Sultan’ın türbe­ section s o f the walls a re si de Muradiye Külliyesi c o v e r e d w ith e x q u is ite içinde yer alıyor. Külliyee x a m p le s o f m id -1 5 th nin bezem e bakımından century p a in ted w all d ec­ en z e n g in y a p ısı Cem ora tio n . A la rg e m ed a l­ Sultan’a ait. Kubbesinin lio n c o n t a in in g ru m i tam am ı ve duvarlarının s c r o lls f i l l s m ost o f th e üst bölümleri, 15. yüzyıl hem isphere o f the dom e, o rtaların dan günüm üze arou n d the base o f which kalan en zengin kalemişi is a n in s c r ip tio n b a n d k o le k s iy o n u n a sa h ip . consisting o f o n e lin e o f K u b be yarım küresin in sülüs script in white a n d b üyük kısm ı rum ili b ir on e line o f kûfi in yellow madalyonla örtülü. Kub­ on a d a rk blu e g rou n d. b e eteğinde ise, lacivert C ir c u la r lo b e d m e d a l­ zem in üzerinde bir satır lions between the inscrip­ beyaz sülüs, bir satır sarı tion cartouches a re fille d k û fi o lm a k ü z e re yazı w ith ru m i d e c o r a t io n , ku şağ ı y er alıyor. Y azı a n d a re set on a ground kartuşlarının arasındaki o f g e o m e t r ic d esig n s. dilim li yuvarlak m adal­ Further dow n is a fr ie z e yon u n içi ise rumi d e ­ in the fo r m o f a n inter­ 16. yüzyılın ortalarında Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Mustafa için yaptırılan Mustafa-i Cedid Türbesi’nde kalemişleri (üstte) ve 16. korlu. Aradaki zemin ge­ lock in g k û fi in scrip tion yüzyıl çinileri (altta) göz alıyor. / Painted decoration in the tomb ometrik süsleme ile dol­ b a n d . The s p a n d r e ls o f built in the mid-16th century by Sultan Suleyman the Magnificent durulmuş. Daha aşağıda the a r c h e s a lso c o n ta in for his son Mustafa (above), and 16th century tiles in the same da örgülü bir kûfi yazı d e c o r a t iv e in s c r ip tio n s tomb (below). frizi bulunuyor. Kem er­ a n d ru m i m e d a llio n s . lerin arasında kalan köşeliklerde içleri dekoratif Most striking o f the p a in ted w all designs a re the yazı ve rumi dekorlu madalyonlar var. Duvarlar­ motifs representing cypress trees springing fr o m daki en ilginç kalemişleri ise hatayi dekorlu bir vases, com posed o f hatayi m edallions a n d beneath madalyon ve aşağısındaki iri palmet dolgulu daha these sm aller m edallion s fille d with a large p a lkü çü k m ad alyonun oluşturduğu vazoda servi mette. kom pozisyonları. Mihrap çevresi iri rumilerden Around the niche is a design o f large rum i motifs, bir süslemeye sahip. Mihrabın iki yanındaki kalea n d to either side a re inscriptions in black, blue mişlerinde, kırmızı zemin üzerinde siyah, mavi ve a n d white on a red ground. These inscriptions are beyaz yazılar hâkim. Üst bölümlerindeki yazı ay­ notable f o r their intricate compositions. The upper nalı; yani aynı yazı bir kere sağdan sola, bir kere inscriptions a re m irror compositions, which m eans de aynadan görülüyormuşçasına soldan sağa ya­ that the inscription is repeated in a symmetric mir­ zılı. Duvarlardaki altıgen çiniler altın yaldızlı mo­ ror im age. The h ex a g o n a l tiles w hich cov er the tiflerle süslü. Aynı çinileri pencere alınlıklarında low er sections o f the walls h a v e g ild ed patterns. da görüyoruz. Burada, mavi-beyaz yıldız dekorlu The sam e tiles reappear on the window pedim ents, bir çininin alınlığın ortasına yerleştirilmesi dikkat which have a white a n d blue tile in the centre. The çekici. Duvarlardaki altıgen çinilerin üst ve yan borders o f the tiled w all p a n els consist o f colou r sınırlarında renkli sır tek­ g la z e tiles with ru m i p a t ­ niğinde rumili bordür çini­ terns. leri kullanılmış. Cem Sul­ The d o o r o f Cem S u lta n ’s tan Türbesi, girift geom et­ tü r b e is a n o u ts ta n d in g rik bezem esiyle dönem in ex a m p le o f 15th cen tu ry ahşap işçiliğinin ilginç bir kü n d ekâri w oodw ork. örneği. Kündekâri tekn i­ K ü n d ek â ri is a tech n iq u e ğ in d e k i k a p ı, ik i re n k by w hich sections o f w ood ağaçtan oluşuyor. Mustaare jo in ted together to fo rm fa-i Cedid Türbesi, Kanuni a geom etric pattern, a n d in Sultan Sü leym an ’ın oğlu this case two types o f w ood M ustafa için 16. yüzyılın hav e been used, providing 212 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 0 0 0


Sultanın vasiyetine uygun olarak üstü açık şekilde yaptırılan II. Murad Türbesi’nin başlıca bezemeleri girişi koruyan saçakta yer alıyor. / The tomb of Murad II was built partially open to the sky in accordance with the sultan’s last wishes. The principal decoration is on the portico ceiling.

ad d ition al contrast to the design. A nother o f the mausoleums, the M ustafa-i Cedid Türbe, was built in th e m id -1 6 th c e n tu r y f o r Süleyman the M agnificent’s son M ustafa. The low er parts o f the w alls a r e tiled a n d th e u p p er p a r t s d e c o r a t e d w ith p a in t e d designs w hich in clu d e sections in the fo rm o f pedim ents consist­ ing o f rum i a n d h a tay i motifs. F la n k in g e a c h w in d o w a r e m otifs o f cypress trees in vases a n d scrollwork. The tiles a re sp len did exam ples o f İz n ik w are, the co lo u r sch em e in clu din g the fa m o u s raised coral red o f this period. The designs com b in e trad ition al motifs with the naturalistic flow ers which were a new development at this time. Along the upper extremity o f the tiling pan els runs a beautifully com posed inscription frieze, in which flow ers - mostly roses a n d buds - a n d rosettes are scattered over the field . Below this is a border o f h ata y i a n d rum i decoration . The design on the m ain tiling p a n els is a n infinitely repeating p a t ­ tern com bining traditional hatayi blossoms with a naturalistic flo r a l composition o f tulips, hyacinths a n d roses. •

ortalarında yapılmış. Duvarla­ rın ın alt b ö lü m le ri d ö n em ö z ellik lerin e sahip çin ilerle kaplı. Yukarı bölüm lerde ise kalem işleri yer alıyor. Kalemişleri, çinileri yukarıdan kıv­ rık dallı stilize bitkisel bir şe­ ritle sınırlandırmakta. Yukarı­ da ise, alınlık şeklinde rumi ve hatayili bölüm ler bulunu­ yor. Her p en ceren in iki ya­ nındaki süslemede kıvrık dallı süsleme, saksıda servi formu oluşturuyor. Çiniler, 16. yüzyıl o rta la rın ın k a b a rık k ırm ızı rengi içeren kaliteli örneklerinden. G eleneksel motiflerin, yeni gelişen naturalist bitkisel motifler­ le birlikte kullanıldığı görülüyor. Çinilerin üst sı­ nırında güzel istifli bir yazı frizi bulunuyor. Yazı aralarına ise çiçek ve rozetler serpiştirili. Güller ve gül goncaları bunlar arasında en dikkat çekici olanları. Duvarın alt bölümünü kaplayan çiniler, geleneksel hatayi ve rumi süslemenin yer aldığı bir bordürle sınırlandırılmış. Bunun aşağısında ise sonsuz düzende tekrarlanan bir kom p ozisyon içinde, geleneksel hatayi motifleri ile naturalist çi­ çek motiflerinden lale, sümbül ve gülün bir arada kullanıldığı desenler bulunuyor. • Prof. Dr. Yıldız Demiriz, sanat tarihçisi.

' P ro f D r Yıldız D em iriz is an art historian. 213 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 000


Paket paket

Standart Paket: Aylık 5.000.000 TL Show TV, Kanal D, ATV, TGRT, TRT 1, TRT 2, TRT 3, TRT 4, Kanal 7, CNBC-e, Kanal 6, BRT, TV8, ITV, NTV, CNNTürk, Best TV, Kiss TV, MMC Türkiye’nin en seçkin televizyon kanalları, dijital yayın üstünlüğüyle ekranınızda. EuroNews: Avrupa ve dünyadan en güncel haberler. B BC World: Dünyanın en güvenilir haber kaynağı. SkyNews: Dünyadan haber için iyi bir alternatif. CN BC: Amerika'nın ünlü haber kanalı. Hallmark: Film ve dizileriyle Amerika'nın en ünlü aile kanalı. Fox Kids: Dünyanın en iyi çocuk kanallarından biri. (.) TV: Teknoloji dünyasından en son haber ve programlar. Reality TV: Gerçek hayat ekranınızda. E! Entertainment: Dünyanın en ünlü magazin kanallarından biri. Nickelodeon: Dünyanın en ünlü çocuk kanalı. EuroSport: Dünyanın en çok izlenen spor kanalı. Extreme Sports: Farklı, çılgın ve heyecanlı sporlar. Fox Sports: Amerika'nın en ünlü spor kanallarından biri. EuroSport News: Dünyanın en iyi spor haberleri. National Geographic: Dünyanın en iyi, en zengin içerikli belgesel kanalı. Discovery: Dünyanın en çok izlenen belgesel kanallarından biri.

MCM: Avrupa'nın en çok izlenen müzik kanalı. Muzzik: Konser, bale, opera ve caz görüntüleri, festivaller. MTV: Dünyanın en popüler müzik kanalı. VH1: Dünyaca ünlü müzik kanalı. RAİ UNO: Dünyaca ünlü İtalyan eğlence, film ve haber kanalı. TV5: Dünyaca ünlü Fransız haber, belgesel, dizi ve tiyatro kanalı. ZDF: Dünyaca ünlü Alman haber, ekonomi ve politika kanalı. Fashion TV: 24 saat açık moda eviniz. B BC Prime: Dünyaca ünlü İngiliz aktualite kanalı. PR 07: Dünyaca ünlü Alman show, komedi ve belgesel kanalı. SAT1: Dünyaca ünlü Alman film, dizi ve haber kanalı. Alem FM, Best FM, Radio Sport, K iss FM Şık FM, Açık Radyo, Power FM, Radio Mydonose, Radyo Mega Türkiye'nin en çok dinlenen radyo kanalları, CD kalitesinde mükemmel ses ayrıcalığıyla televizyonunuzda. Dijital Müzik Kanalları Hit List: En son hit müzikler. Love Songs: En güzel aşk şarkıları. Gold 70’s-80's: 70'lerin, 80'lerin en iyi müzikleri. Country: Country ve Western klasikleri. Dance: House ve Garage.

D ig iT u rk ’le e v in iz d e k i m e v c u t te le v iz y o n u n u z , D V D n e tliğ in d e g ö rü n tü y e v e C D k a lite s in d e m ü k e m m e l s e s e k a v u ş u y o r. D a h a s ı, D ig iT u rk 'te tü m film le r v e b ir ç o k y a b a n c ı k a n a lı T ü rk ç e y a d a İn g iliz c e iz le m e a y n c a lığ ı g ib i d a h a b ir ç o k ö z e llik s izi b e k liy o r. ’Merkezi Dağıtım Ünitesi bulunan apartmanlarda bir defaya mahsus hizmet başlatım ücreti 35 000.000 TL. 'dır. Bireysel ünite kullanılan apartman dairelerinde ise bir defaya mahsus hizmet başlatım ücreti 60.000.000 TL. 'dır ‘Aylık DigiKutu kırası 3.000.000 TL 'dir


DigiTurk! m **

Extra Film & Yaşam Paketi: Aylık 9.000.000 TL Moviemax: Türkiye televizyonlarında hiç gösterilmemiş seçme filmler. Moviemax 2: Avrupa ve dünya sinemalarından seçme filmler. SinemaTurk: Türk Sineması’nın her döneme ait en güzel filmleri. Romantica: Güney Amerika’dan en son romantik diziler. Alice: Bayanların stil, dekorasyon, yemek kısaca günlük yaşama dair bundan sonraki tek adresi. Dijital Müzik Kanalları (Music Choice) DJ ve reklam kesintisi olmadan, 24 saat, 20 değişik türde, sadece müzik keyfi. Standart Paket Dijital Müzik Kanalları’na ek olarak, Heavy Rock: Avrupa ve Amerika'dan Heavy Metal fırtınası. Soft Rock: Akustik ve canlı parçalarla "yumuşak” Rock müzik. Blues: Yüzyılın en iyi Blues seçmeleri. Jazz: Bebop'dan Swing'e efsanevi Jazz parçaları. Classical Favourites: Dünyanın en iyi orkestraları, en ünlü besteleri. Classical Adventures: Dünyanın en ünlü klasik müzik eserleri ve bu yüzyılın yorumlan. Classical Symphonic: Senfonik müziğin devlerinden seçmeler. Opera&Vocal Works: Dünyanın en iyi vokal çalışmaları, aryalar ve eşsiz operalar. World Music: Her kıtanın kültürel zenginliğini yaşatan farklı melodiler. Latin: Salsa, Rumba, Tango, Bossa Nova... Güney Amerika'dan en iyi müzikler. Progressive Dance: Underground, Breakbeat, Trlp-hop. Reggae: Tüm zamanların en çok dinlenen Jamaika Reggae klasikleri.

0 212 473 73 73 A rayın, siz e e n yakın D igiTurk S a tış N oktası'nı k o la yca ö ğren in veya anlaşm alı T u rk ce ll A b o n e M e rke z le ri'n e başvuru n.

w w w .d ig itu rk .g e n .tr

Soul Classics: Soul müziğin tarihine altın harflerle geçen en iyi parçalar. Bella Italia: Yaşayan Akdeniz müziği. Klasik ve modern İtalyan melodileri. Light Classics/Singers and Standards: Bir döneme imzasını atan tüm hafif klasik melodiler. Easy Listening: Enstrümantal ve vokal müziklerden seçme parçalar. Film Music: 1920'lerden günümüze tüm zamanların en başarılı film müzikleri. Les Tubes Français: Son dönem Fransız hitlerl. Musicals: Broadway müzikallerinden seçmeler. New Age/Moods: New Age ve doğal meditasyon müzikleri bir arada.

O cak ayından itibaren ShowTime: Dünyaca tanınmış aksiyon ve macera filmleri. MGM Movie Channel: Metro Goldwyn Mayer'in DigiTurk için hazırladığı sinema kanalı. Leonardo: Resim, müzik, mimari, moda... Yaşama dair herşeyi sanat gözüyle göreceksiniz. Marco Polo: En uzak köşeleri keşfedebileceğiniz seyahat kanalı. Ve Amerika’nın en ünlü, en çok seyirci toplayan komedi dizilerinin yer aldığı komedi kanalı.

l a

o

D

T

i j P

i K

:

Tü rkiye’nin Dijital Platform u


Ayrı bir dünya A town to charm By

ÇAĞLAN YAZICI*


Erdal Y azıcı/Print Photobank Turkey

İlk görüşte insanı büyüleyen dokusuyla geçm iş G ö y n ü k is a p ic t u r e s q u e tow n in n o rth w est yüzyılların bir mirası Göynük. Dere kenarından Turkey, h a lfw ay betw een Istan bu l a n d A n kara. başlayarak her iki yam aca doğru tırmanan m i­ The hou ses clim b eith er sid e o f a n arrow valley mari dokusu karşısında hangi gezgin büyülen­ fr o m th e b a n k s o f a s m a ll river, c r e a t in g a mez ki? Saat Kulesi’ne çıkıp ya da karşı yamaca p ro sp ect that w ou ld c h a rm the m ost h a r d e n e d tırmanıp, bu olağanüstü panoramayla kendiniz­ traveller. The fin est views ov er G öynük a r e fr o m d en g eçe b ilirsin iz . Sonra da yam açtan aşağı, the C lock Tow er o r the opposite hilltop. H aving Göynük Suyu’nun kenarındaki Çınaraltı Kahvelo o k e d y o u r f i l l it is tim e to m a k e y o u r w a y s i’n e... Zam anın durduğuna tanıklık edersiniz d o w n h ill to th e Ç ın araltı C o ffee H ou se on the orada; ne kadar zorlasanız da “akrep ve yelko­ b a n k s o f the G öynük river, w here y o u will d is­ van” ilerlem ez bir türlü. Her şeyi anım sarsınız cov er that tim e h a s stoo d still here. S u ddenly y ou birden; insan sıcaklığını, selamlaşmayı, gülümse­ a r e rem in d ed o f the things that really m atter in m ey i; y aşam a s e v in c in i... life : h u m a n w a rm th , Sokaklarını d olaşırk en, bir e x c h a n g in g greetin g s, Saat Kulesi, Göynük Suyu’nun (altta) ikiye böldüğü kenti kuş k ıra a th a n e d e ya da p azar sm iling, the jo y o f life. bakışı seyredebileceğiniz ve mimari dokuyu en iyi görebileceği­ yerinde karşılaştığınız h er­ As y o u s tr o ll th r o u g h niz bir yer. / The Clock Tower commands a bird’s eye view over Göynük and its traditional houses. The Göynük river flows hangi bir Göynüklünün size t h e s t r e e t s c o m p le t e through the town (below). dostane bir selam verm esi, s t r a n g e r s g iv e y o u a “hoş geldiniz” dem esi şaşırt­ f r ie n d ly g r e e tin g a n d masın sizi. Hele evlerini si­ a d d , H oş g e ld in iz ’ ze gezdirirken ikram ettikle­ (W elcom e). They sh ow ri “acı kahve”ye ne demeli? y o u th e ir h o u s e s a n d İstanbul ve Göynük arasın­ o ffer y ou cups o f coffee. daki 220 kilom etrelik yolu G öynük is 2 2 0 kilo m e­ kat e ttik te n so n ra ; A n k a­ tres so u th ea st of r a ’d an g e ld iğ in iz d e is e Istan bu l a n d 2 3 0 kilo ­ Ayaş-Beypazarı-Nallıhan yo­ m etres fr o m A n kara. So lunda 230 kilometreyi geri­ having got there w here de bıraktınız mı, artık G öy­ sh o u ld y o u begin? First nük’te sayılırsınız. t h e C lo c k T ow er, to H er g ez g in in so rd u ğ u ilk w hich a n y sm a ll c h ild so ru : N e red e n b aşlam alı? y o u e n c o u n t e r in th e Ö n ce, Saat Kulesi. Sokakta street c a n d ir e c t y o u . rastladığınız b eş yaşındaki This tow er is G ö y n ü k ’s çocu k bile, size Saat Kulela n d m a rk , con stru cted


Yıl, 1927. Charles Lindbergh “Spirit of Saint Louis” adlı uçağıyla, Atlantiği geçen ilk pilot oldu.

Y ıl,

1966. Miele, Avrupa’nın ilk elektronik kontrollü kurutma makinesini üretti.

Almanya’nın beyaz eşya sektöründeki dev kuruluşu Miele; birçok ilk’e imza atmış ve 101 yıldır “daima en iyisi” ilkesinden asla taviz vermemiştir. Dünya çapındaki şöhretini; benzersiz teknolojisinin yanı sıra, çok uzun ömürlülüğüne ve dayanıklılığına borçludur. Miele; ileri teknolojinin, estetiğin, rahatlığın ve konforun -beyaz eşya, hazır mutfak ve profesyonel cihazlardaki- çok özel temsilcisidir.

Miele DAİMA

EN

İYİSİ

Genel Müdürlük ve Shovvroom:

PTT-

0800 21170761

M iele E lektrikli A letler Dış Tic. ve Paz. Ltd. Şti: Güvercin Sokak No. 10 Levent 80620 İstanbul Tel.: (0212) 325 84 40 Faks: 325 84 49 İntem et’te Miele: http://www.miele.de e-m ail: info@miele-tr.com Y e tkili S a tıc ıla r: İstanbul: Çamlıca/Akmerkez (0212) 282 03 02 Cartel Çenter/Galleria (0212) 560 65 20 Enkay/Levent (0212) 324 05 55 Gürbüz/Mecidiyeköy (0212) 212 15 14 M ilte k l Kalamış (0216) 330 99 91 Ankara: Güreller/Yıldız (0312) 441 50 92 Koç/Kızılay (0312) 231 12 16 Pelin/Karum (0312) 427 07 14 İzm ir: E g em en (0232) 464 91 99 G aleri Ele ktro n ik (0232) 382 69 08 Saygın (0232) 482 02 83 Bu rsa : Ayna (0224) 234 93 96 Adana: E rd a l’s/Seyhan (0322) 233 10 80 A ntalya: M iltek (0242) 323 60 33 Gaziantep: M isan (0342) 231 70 24 Giresun: A ta r (0454) 216 56 26 Batm an: Gündüz (0488) 212 35 88 M arm aris: Fatih (0252) 412 95 16 Sam sun: Uğurlu (0362) 431 24 39 Trabzon: Tuna/ar (0462) 322 10 18 Denizli: Işık (0258) 261 15 73 Diyarbakır: Yaşaroğulları (0412) 223 17 87 M ersin: Yapısaray (0324) 233 54 88


Tufan Kartal /Print Photobank Turke

si’nin yolunu gösterir. Kule, G öynük’ün simgesi gibi; Cumhuriyet’in kuruluşu anısına yaptırılmış kulenin merdivenlerini tırmanıp, en üste çıktığı­ nızda tüm Göynük gözlerinizin önüne seriliverir. Bu kuşbakışı seyrin ardından, sıra sokaklarda kaybolmaya gelir. Yaklaşık yüz-yüz elli yıllık Göynük evlerini ya­ kından tanım ak istiyorsanız, sahiplerinden izin alarak Pulcular Evi, Yahya Evi, Müderrisoğlu Ko­ nağı, Hikmet Yerlikaya Evi ve Hükümet Konağ ı’nı görebilirsiniz. Ahşap dolgu sistem le yapıl­ mış iki-üç katlı konaklar bunlar; dere kenarında­ ki salkım söğütler içindeki evler ise herhangi bir sahil kasabasındaki evleri andırıyor. Alt katları, sırtını dayadıkları yamaca sağlam taş duvarlarla oturur Göynük evlerinin. Her katın ayrı bir işlevi

to com m em o rate the establishm ent o f the Turkish R ep u b lic in 1923■ W hen y o u c lim b th e stairs a n d e m e r g e a t th e su m m it, a ll o f G ö y n ü k is sp rea d a t y o u r fe e t. Then it is tim e to explore the streets a t closer quarters. The trad ition al hou ses o f G öynük a r e betw een a century a n d a century a n d a h a l f old. It is possi­ ble to lo o k rou n d H üküm et K on ağı (G overnm ent H ouse) a n d with the perm ission o f the owners, the Pulcular, Yahya, M üderrisoğlu, a n d H ikm et Yerlikaya houses. These a r e large tim ber fr a m e d houses o f two o r three storeys. Along the ba n k s o f the river, h a l f co n c e a le d by the w eeping w il­ lows, a r e m o r e m o d est h o u ses. The h o u ses o f G öyn ü k lea n a g a in st the steeply slopin g valley sides , resting on a ston e basem ent. The kitchen

Ensin Kaban /Print Photobank Turkey

: yaşama sevincini barındıran yüz-yüz elli yıllık Göynük evleri, geçmişin anıları ile ayakta duruyor. / The picturesque 19th century each have their own character and memories of the past.


Biz oradayız, Flug

nach to

Flight

-G 3 0 2 AZ 4 1 9 TK 11 22

LH

1906

TK 1022 AP 1701 TK 8 2 2 AA 071 743

TK J î 16 TK I I o 1

1

o

o

ü v

HOLLANDA BEL Çİ KA ALMANYA I MG I LT E RE ROMANYA BULGARİSTAN KIRGIZİSTAN KAZAK ISTAN BAHREYN KKTC _ _ MALTA

B ir t ü r lü y e r in d e d u ra m a y a n b ir iş a d a m ıs ın ız . Y e n ilik le r e a ç ık s ın ız . F a rk lı f a r k l ı ü lk e le r d e iş y a p ıy o r s u n u z ya da p la n lıy o rs u n u z . V iz y o n u n u z g e n iş . Peki am a, h e r g it t iğ in iz ü lk e d e , v iz y o n u v iz y o n u n u z a u y g u n b ir b a n k a y la ç a lış ıy o r m u s u n u z ? D e m irb a n k , y u r td ış ın d a k i g e n iş h iz m e t a ğ ıy la , size s e y a h a t e t t i ğ i n i z ü l k e l e r d e t ü m b a n k a c ı l ı k i ş l e m l e r i n i n y an ı sıra, t i c a r e t f i n a n s m a n ı , y a t ı r ı m fin a n s m a n ı, i ş l e t m e s e r m a y e i h t i y a ç l a r ı , n a k i t y ö n e tim i, y a tır ım b a n k a c ılığ ı, ö z e l l e ş t i r m e h i z m e t l e r i v e riy o r. İşi ni z n e re d e y s e , b iz o r a d a y ı z . D e m i r b a n k , iyi y o l c u l u k l a r d ile r .

@ DEMİRBANK w w w . d e m i r b a n k . c o m


var; ara katlar daha çok günlük yaşam da etkin; m u tfak da b u rad a y er alıyor. Asıl yaşam ise üst k a tla r d a v e s o fa d a . Önem li bir yeri var sofa­ ların ; p e n c e r e le r i b ile b ir b a şk a ; b a z e n id d i­ a s ız , b a z e n d e re n k li camlarla süslü tepe pen­ cereler bulunur sofalar­ da. H er ev ayrı bir dünya; n ice sevgilerin, hüzünle­ rin gizli olduğu. Duvar­ larda asılı h er fo to ğ raf g e ç m iş te y a şa n ıla n la rı ele veriyor. Yaşlı ninele­ rin bu evlerde geçirdik­ leri ço cu k lu k ları, gelin geldikleri ilk gün... Birer belgesel film şeridi gibi gözünüzün önünden kayar yıllar. “Filmci Hayrettin”in anıları ise, gerçekten bir belgesel film çek ­ m eye değer nitelikte; G öynük’te ilk defa 16’lık m akinelerle 25 kuruşa film gösterm esi, Mustafa K em al’e hediye ettiği resmi karşılığında aldığı 100 lira, Sanayi-i N efise’ye girmek istem esi ve gerçekleşem eyen, içinde ukte kalan bir yığın is­ tek; anılar, anılar... Göynük içinde yaptığımız kısa turda, ilk dikkati­ mizi çeken, Sultan O rhan’ın oğlu Süleyman Paşa tarafından 1331-1335 yılları arasında yaptırılan Gazi Süleyman Paşa Hamamı oluyor. Günümüz-

a n d s to r e ro o m s a r e o n th e g r o ­ u n d f lo o r a n d the m ain living a r e a s on the top flo o rs. The p r in c ip a l r e c e p t io n ro o m , the sofa, is distin­ g u is h e d by sm a ll u p p e r w in d o w s, s o m e t im e s w ith s ta in e d g la s s , a b o v e th e m a in windows. E ach h ou se h as its o w n in d iv id ­ u al ch a ra cter. F a m ily p h o t o ­ g r a p h s on th e w alls g iv e g lim p ­ ses into the past. You see ch ild ren w ho a r e now eld erly g ra n d m o th e r s , a n d p ic tu r e s o f y o u n g brides. L ike a d ocu m en ta ry film the y ea rs p a ss b e fo r e y o u r ey es. T he m e m o r ie s o f ‘C in e m a ’ H ayrettin w ou ld m a k e a fa sc in a tin g d o c u m en ­ tary in themselves. H ayrettin h im self rem inisces a b o u t h ow h e sh ow ed the first film s in G öynük on a 16 m m c a m era a t 2 5 kuruş (piastres) p e r p erso n ; b o w M ustafa K em a l A tatü rk rew a rd ed him with 100 liras w hen h e p resen ted him with a p h o to g ra p h h e h a d taken ; h ow h e a p p lied to e n t e r th e A c a d e m y o f F in e Arts b u t w a s n ot a c c e p te d , a n d o th e r a s p ir a tio n s w h ich n ev er

Turkey

Sultan Orhan’ın oğlu Suleyman Paşa tarafından yaptırılan Gazi Süleyman Paşa Hamamı (üstte), günümüzde de işlevini sürdürüyor. Göynük'te Süleyman Paşa adına bir de cami bulunuyor (altta). / The 14th century Gazi Süleyman Paşa Hamam (Turkish bath) built by Süleyman Paşa the son of Sultan Orhan between 1331 and 1335 is still in use today (above). Süleyman Paşa also built a mosque in his name (below).


Kurumsal İletişim GÜÇTÜR G ü v e n lik Y ö n e tim i

ı

Koç.net ile çalışan bir şirket.

Koç.net, yaygın ve gelişm iş altyapısı, üstün teknolojisi, nitelikli çalışanlarıyla, kurumsal iletişim hizmetleri pazarında Türkiye’nin en büyük firması. İşletimden

Koç.net güvenlik sistem i.

A '

bakıma, yeni teknoloji takibinden ekipman desteğine kadar her konuda Türkiye’nin en büyük firmalarıyla çalışıyor. Am acım ız, ihtiyaç duyduğunuz ya da gelecekte

\

i•

ihtiyaç duyabileceğiniz her tür iletişim hizmetini en hızlı ve en güvenli şekilde Şirket güvenliğini tehdit eden ataklar,

sunabilmek.

w/

Ç ü n k ü g ü ç l ü o lm a k s o r u m l u l u k i s t e r . Bu türden ataklara karşı koyam am ış şirketler.

<§ö§>Koç.net www.koc.net


In fan KeMal / Vnn\ Photohank Turkey

Göynük içindeki kültür-tarih turunun ardından yakın çevresinde yer alan, mavinin ve ı yeşilin birbirine kavuştuğu Sünnet Gölü (üstte) ve Çubuk Gölü’nde (altta) uzun yürüyüşlere çıkabilir, dilerseniz çadırda konaklayabilirsiniz. / L;.ake Sünnet (above) is a national park. Lake Çubuk (below) is another delightful spot for enjoying pleasant walks through the beautiful countryside.

de de işlevini sürdüren hamamın dış duvarları tam am en kesm e taştan; soyunm alık, soğukluk ve halvet kısımlarının üzerindeki kubbe kasnak­ ları m oloz taşından yapılmış. Fatih Sultan Mehm ed ’in h o cası A kşem seddin için 1464 yılında yaptırdığı türbe de G öynük’te. Kefeki taşından yapılmış kasnaksız bir kubbe ile örtülü, altıgen planlı yapının üst sıralardaki pencereleri renkli cam lı alçı şebekelerle süslenmiş. Ceviz üzerine kabartma yazı ile süslü Akşem seddin’in sandu­ kası, Osmanlı dönemi ağaç işçiliğinin güzel ör­ neklerinden. Türbe içinde Akşem seddin’in oğul­ ları Sadullah ve Emrullah Çelebilerin sandukaları da b u lu nu y or. M erkezd e b u lu nan H acı Bayram ’ın müridi Ö m er Sikkin ’in türbesi dışında, Soğukçam K öyü’ndeki Frig yerleşim alanında bulunan “Yazılıkaya” ve “G ergefkaya”; Kilciler Köyii’nde bulunan Bizans dönem ine ait kalıntı­ ların da ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Göynük içindeki kültür-tarih turunun ardından, yakın çev resin d ek i doğayla kucaklaşm aya ne dersiniz? Göl kıyılarında, yayla yollarında uzun yürüyüşlere; diler­ s e n iz ç a d ır lı k o ­ n a k la m a y a ... Ç u ­ b u k G ö lü , G ö y n iik ’e on bir k ilo ­ metre uzaklıkta. En d e rin y e ri o n ü ç m etreyi bu lan g ö ­ lün hem en kıyısın­ daki Çubuk köyün-

c a m e true. C on tin u in g o u r w a n d erin g s throu gh G öynük, o u r a tten tio n w as ca u g h t hy the 14th cen tu ry G a z i S ü ley m an P a ş a H a m a m (T u rkish h a th ) built by Süleym an P aşa the son o f Sultan O rhan betw een 1331 a n d 1335. The bath is still in use today. C onstructed en tirely o f stone, there is a d o m e ov er the ch a n g in g area , tep id ariu m a n d p riv a te room s. A n oth er historic bu ild in g is the m a u s o le u m w h ic h S u lta n M e h m e d th e C on qu eror built f o r his tea ch er A kşem seddin in 1464. It is a h ex a g o n a l d o m e d structure o f tufa stone, w hose u pper w indow s h a v e sta in ed glass set in stu cco tracery. The beau tifu l c a ta fa lq u e is o f w aln u t with a n inscription c a rv ed in relief. A k ş e m s e d d i n ’s s o n s S a d u l l a h Ç e le b i a n d E m ru llah Ç eleb i a r e a ls o b u r ie d in th e tom b. A n o th e r m a u s o le u m in th e tow n b e lo n g s to Ö m er S ik k in , a f o l l o w e r o f th e m y stic H a c ı B ayram . V enturing o u ts id e th e tow n, in th e v illa g e o f Soğukçam , a r e the c a rv ed P hrygian reliefs a n d in s c r ip t io n s k n o w n a s Y a z ılık a y a a n d G e r g e fk a y a , a n d in the village o f K ilciler a r e s o m e in terestin g B y za n tin e ruins. The c o u n tr y s id e a r o u n d G öynük is v aried a n d b e a u t i f u l . W a lk in g a r o u n d th e n e a r b y


Etinin Kaban / Print Photohank Turkey

Göynük köyleri, mimari yapısı, doğası ve yaşantısıyla özgün dokularını koruyabilmiş. Dereköyü de, Göynük’ün çevresini süsleyen bu köylerden biri. Göynük’s picturesque and unspoilt villages include Dereköyü, where you can see traditional houses, local lifestyle, and beautiful settings.

L ak e Ç ubu k o r in the m ou n tain s is p o p u la r with hikers, w ho ca m p in the a rea . L ak e Ç ubu k is 10 kilom etres fr o m the town, a n d the pretty village o f Ç u bu k sta n d s on th e shore. Slightly fu r th e r a w a y is L a k e Sünnet, to rea ch w hich y o u drive 2 2 k ilo m e t r e s a lo n g t h e r o a d to B o lu fr o m Göynük, then turn o f f to the right a n d g o a n o th ­ e r fiv e kilom etres. With a n a r e a o f 18 hectares, th e la k e lies in a b o w l in th e hills, a n d w as f o r m e d a s a resu lt o f a n a n c ie n t la n d s lid e w h ich b lo c k e d th e o u tlet o f th e stream s. This a r e a is a n a tio n a l p ark, a n d there is a c c o m m o ­ dation f o r visitors on the la k e shore. The sp a o f Ç a ta k H a m a m 3 0 kilom etres fr o m G öy n ü k is f e d by h o t m in e r a l sprin gs w ith a te m p e r a t u r e o f 3 2 d e g r e e s C e n tig r a d e . T he w ater is g o o d f o r rheum atism . There a r e R om an rem ain s in the spa. Tours to the lo c a l m ou n tain p a s t u r e s o f Ç u b u k , Ç iç e k li, K a r a b e y a n d D em irözü run by G öynük H otel is a g o o d w ay to ex p lore the su rrou n d in g cou n tryside. There a r e m a n y p ic tu r e s q u e v illag es in th e d istrict w orth visiting, S oğ u kcam , G erişler, A ksaklar, M em eceler, Aşağı K ın ık a n d K ilciler bein g but a fe w . I f y o u w ant to ta k e a sou ven ir o f G öynük b a c k h o m e f o r y o u r s e lf o r y o u r fr ie n d s , then w in d up y o u r trip with a visit to the village o f K ıla v u z la r . H ere lo c a l w o o d c a r v e r s p r o d u c e attractive spoons, kitch en articles a n d d e c o r a ­ tive items. A ltogether G öynük is the p erfect p la c e f o r a m e m o r a b le w eek en d , o r in d e e d several, aw a y fr o m the city. •

de yapacağınız gezi ise turunuza ayrı bir renk katacak. Sünnet Gölü ise G öynük-Bolu yolunun yirmi ikinci kilom etresinden sağa dönüp beş ki­ lometre sonra ulaşacağınız bir dinlence yeri. O n sekiz hektar büyüklüğündeki göl, içinde bulun­ duğu vadi oyuğunun çevresin d ek i tep elerd en toprak kayması sonucunda oluşmuş. Milli Park ilan edilen göl kıyısında, Sünnet Gölü Dinlenme T esisleri bulunuyor. Çatak Ham amı ise, G öynük’e otuz kilom etre uzaklıkta. Himmetoğlu Kö­ yü sınırlan içindeki hamamda yer alan Roma dö­ nemi kalıntıları görülm eye değer. Çatak Hamamı’nın otuz iki derece sıcaklığındaki suyu, romatizmal hastalıklara iyi geliyorm uş. Yayla turları da kaçırılmamalı; ilçede bulunan Turizm Bakan­ lığı denetimindeki Göynük O teli’nin düzenledi­ ği Çubuk, Çiçekli, Karabey ve Demirözü yaylala­ rındaki trekkinglere katılmak ise size kalmış. G ezi programınıza G öynük’ün köylerini de kat­ mak isterseniz, mimari yapısı, doğası ve yaşantı­ sıyla günüm üze değin özgün dokusunu koru­ muş birçok köy çıkacaktır karşınıza. Soğukcam, G erişler, Aksaklar, M em eceler, Aşağı Kınık ve Kilciler köyleri bunlardan sadece birkaçı... G öy­ nük’ten dostlarınıza küçük bir hediye götürmek, ya da mutfağınızın bir gereksinimini karşılamak istiyorsanız, gezinize son noktayı Kılavuzlar k ö­ y ü n d e k o y ab ilirsin iz. A ğaç o y m acılığ ı yapan atölyelerd e birbirinden güzel kaşıklar, m utfak gereçleri ve dekoratif eşya bulabilirsiniz. G öynük’e uğrayıp anlattıklarımızı bir yaşayın is­ terseniz. Memnun kalacaksınız. •

* Çağlan Yazıcı is a photographer.

* Çağlan Y azıcı, fotoğrafçı. 225 S K Y L IF E K A S IM —

NOVEM BER 2 0 0 0


Saab ve

Özgürlük Tutkusu Özgürlüğün asıl anlamını kavramanız için Saab farkını bir kez yaşamanız y eter. Vazgeçilm ez tutkunuzla tanışacaksınız. Direksiyonun başına geçtiğinizde elinizin altındaki gücü hissedecek, benzerine daha önce hiç rastlamadığınız, ayrıcalıklı bir sürüş keyfi ve konfor yaşayacaksınız. U zun yolculuklarda olduğu kadar şehiriçi trafiğinde de size rahat, zevkli ve heyecanlı bir kullanım sunan Saab ile özgürlük kavramı sizin için yepyeni bir anlam kazanacak.

Saab ilgi H attı: (0 8 0 0 ) 4 1 5 9 8 03 ilgi@ saab.com .tr w w w .saab.com .tr

iT I


scope m

İsmail Cem Fotoğraf Sergisi İstaııbül Menkul Kıumetler Borsası 17 Ekim-4 Kasım Tel: [0212] 2 9 8 251 1 Yazar, gazeteci, Gazeteciler Sendikası Başkanı, TRT Genel Müdürü, 1987'den sonra m ille tv e k ili, Avrupa Konseyi Sosyalist Grup Başkan Vekili, Kültür Bakanı, D ışişleri Bakanı İsm ail Cem aynı zamanda b ir fo to ğ ra f sanatçısı. Cem'in altıncı sergisi "M evsimle r” de sanat­ severler 1970’lerden bu yana m evsim lerin değişken yüzüne fo­ to ğ ra fla rla tanık olabi­ lecekler.

Bedri Rahmi EyiiboğlııEren Egüboğlu / Helikon Sanat Galerisi 1 Kasım-2 Aralık Tel: 10312) 441 78 01 1975 yılında y itird iğ im iz Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 25. ölüm y ıld ö ­ nümü nede­ niyle düzen­ lenen sergi­ de, sanat­ çıyla 30 Ağustos

Photograph Enhibition İsmail Cem İstanbul Stock Enchanje 17 0ctober-4 Houember TeL [0212] 208 25 11

1988'de yaşama gözlerini yuman eşi ve sanat yoldaşı Eren Eyüboğlu buluşuyor.

Galeri Huda 1-14 Kasım Tel: 10312] 4 0 1 5 0 5 5

İsm ail Cem is a w riter, jo u r ­ n a lis t and politicia n, who has been president o f the Union o f Journalists, D irector General o f Turkish N ational Television, a mem­ ber o f parliam ent since 1387, Vice President o f the S ocialist Group a t the Council o f Europe, M inister o f Culture, and curre ntly M inister o f Foreign Affairs. İsm ail Cem is also a photog­ rapher, and this is the sixth e xhibition o f his work. E ntitled Seasons, i t brings together photographs d a t­ ing back to 1970.

Doğayı çok iyi gözlemleyen sanatçının eserlerinde izlen im ciliğ in ö ze llikle ri görülüyor. Sıcak ve soğuk renklerin b ir denge içinde sunulduğu Aybatlı'nın resim lerinde, ışığın ve gölgenin b irb irin i tamamlaması dans eden iki sevgiliye benziyor.

Dört Duuar / ÎİKaOuak Sanat Galerisi 10 Ekim-3fl Kasım Tel: [02121 202 58 00

/

Galeri Rudd 1-14 Houember Tel: [0312] 401 50 55 Kayhan A yb a tli is a pe n e tra tin g observer o f nature. In his works, which are im pre ssion istic in character and balance cool and warm colours, lig h t and shade complem ent one a no th er like tw o lovers dancing.

Fout lllalls

Türk resm inin “ a tö ly e ” kavram ve mekânına bakışını irdeleyen sergide sanatseverler, Mehmet Güleryüz, Neşe Erdok, Utku Varlık, Nevhiz Tanyeli, Yavuz Tanyeli, ism et Doğan, Sezai Özdemir, Yalçın Karayağız, İrfan Önürmen, Mustafa Özel, Saim Erken, Onay Akbaş, Alfan Çelem, Mustafa Horasan ve Temur Köran’ın e serlerini görebilecek.

Bedri fiahmi Eyiiboglu and Eren Eyiiboglu / Helikon Art Gallery 1 Houember-2 December Tel: [0312] 441 78 01 This e xh ib itio n organised on the ¿5 a nniversary o f the death o f Bedri Rahmi Eyiiboglu, one o f Turkey's g re a te st IO th century painters, brings to g e th e r n o t o n ly his p aintings, b u t also those o f his w ife Eren Eyiiboglu, who died in 198B.

228 S K Y L IF E K A S IM — 1>- N O V E M B E R 2 0 0 0

/ Una Ouak Art Galleru 10 0ctober-30 Houember TeL [0212] 202 58 00

This m ixed e xh ibition examines the concept o f the s tu d io and a ttitu d e s to place in Turkish painting, as represented by the work o f Mehmet Güleryüz, Neşe Erdok, Utku Varlık, Nevhiz Tanyeli, Yavuz Tanyeli, ism et Ooğan, Sezai Özdemir, Yalçın Karayağız, İrfan Önürmen, Mustafa Özel, Saim Erken, Onay Akbaş, A lton Çelem, Mustafa Horasan and Temur Koran.


city scope m

. i

Erol flkgauaş retrospektifi / Tel: [0212] 236 9D 00 İstanbul Bilgi Ü niversitesi tarafından, 5-30 Kasım ta rih le ri arasında Beşiktaş Dolmabahçe K ültür Merkezi, 9 Kasım 2000-7 Ocak 2001 ta rih le rin d e de Bilgi Atölye 111 'de düzenlenen "Erol Akyavaş/Yaşamı ve Y apıtları" başlıklı retrospektiF sergisi, sanatçının 400’e yakın yap ıtıyla, sergi için hazırlanan iki c iltlik özel b ir yayını sanatseverlerle

Erol flkyauaş fletrospectiue / Tel: [02121 236 00 00

Sali Turan / lltatiirk Kültür Merkezi 14 Kasım-2 Aralık Tel: [0212125156 00

This retrospective exhibi­ tion e n title d Erol Akyavaş, His Life and Works, is organised by Istanbul B ilgi U niversity, and can be seen a t Dolmabahçe Cultural Centre in Beşiktaş on 5-30 November and a t B ilgi A tölye 111 on 9 November ¿000- 7January ¿001. The e xhibition presents nearly 400 o f the a rtis t's works and a tw o volume book published f o r the exhibi­ tion w ill be available.

Ressam Sali Turan'ın onuncu kişisel sergisi olan “ Sali 2000” de sanatçının 131 yağlıboya tablo ve EO deseni içeren yap ıtla rı g ö rü le b ilir. Sanatçı eser­ lerinde Anadolu'nun antik ken tlerin i yorum luyor.

D. Sema Larçm / Cankaua Belediyesi Caödas Sanatlar Merkezi 1-12 Kasım Tel: 103121 4 6 / 40 82

Emre Okçuer / M i Sanat Galerisi 25 Ekinı-11 Kasım Tel: [03121 466 52 83

V

Emre Okfuer/ flrti Art Gallery 25 October-11 Houember Tel: [0312) 466 52 83

Resim çalışırken kırlarda çiçek toplayan b ir çocuğun coşkusunu yaşayan sanatçı, doğadan esinlendiği çalışm alarının yanı sıra yaptığı p o rtre le rle de ön plana çıkıyor.

The la te s t works on canvas by Okguer consist o f large ab stra ct surfaces on which patches o f p aint, paper, tar, iron filin g s , s o o t and o th e r diverse m aterials create con trasting textures.

Sanatçının son resim leri tuval ve mekâna yönelik. Eserlerdeki geniş soyut yüzeyler, lekeler, kâğıt, z ift, dem irtozu, kurum gibi çeşitli m alzemelerin y a ra ttığ ı farklı dokularla biçimlenmiş. 229 S K Y L IF E K A S IM —

NOVEMBER 2 000

Sali Turan / fltdturk Cultural Centre 14 Houerniier-2 December Tel: [02121 251 56 00 ‘Sali ¿OOO’ brings 131 p a in t­ ings in o il and EO drawings b y th is m ajor Turkish a rtis t. Most o f the works in th is e xhibition, which is Sali Turan’s te n th one-person show, are his in te rp re ta ­ tion s o f Turkey’s ancient cities.

D. Sema Larçin / Cankaua Municipalité Contemporaru Arts Gallem 1-12 Houember Tel: [03121 4 6 / 40 82 Sema Lorçm experiences the exuberance o f a child gathering w ild flo w e rs when she works. This exhi­ b itio n presents both her p ain tin gs inspired by nature and h er p o rtra its .


city scope m

bilm iş

________________

Bizans İmparatorlarının Büyük Sarayı İbrahim Fasa Sarduı 9 Kasım-17 Aralık Tel: 10212] 2 9 2 2 1 0 3

Ma« Ernst / Hilli Reasürans Sanat Galerisi 1-23 Kasım Tel: [0212] 230 1976

Sergide AyasoFya, Küçük AyasoFya, At Meydanı ve Marmara Denizi'ne uzanan alanda Ulusal B ilim ler Araş­ tırm a Konseyi ile Palatina İstanbul Derneği taraFından ortaklaşa yürütüle n ve 1996 yılından sonra Yıldız Teknik Ü niversitesi Restorasyon Anabilim Dalı'nın da k a tılı­ mıyla Sultanahmet Meydanı Güney Sektörü'nde yoğun­ laşan a rkeolojik çalış­ maların sonuçları görülebilecek.

20. yüzyılda y a p ıtla rıy la d il­ lerin ve m illiy e tle rin arasına yerleşen gerçeküstücülüğün ustası Max Ernst’in yapıtlarından oluşan sergi, M illi Reasürans Sanat Galerisi ve İstanbul Goethe In s titu t iş b irliğ iy le sanat­ severlerin karşısına

The Great Palace of the Byzantine Emperors Museum of Turkish and Islamic Art 9 Noüeınber-17 December Tel: 102121 292 21 93 This exhibition presents the results a f intensive archaeo­ logical exploration o f the area bounded by Haghia Sophia, the Church o f Sts Sergius and Bacchus, the Hippodrome and Marmara Sea carried o ut by the National S cientific Research Council and the Palatina Istanbul Society. A fte r 1395, w ith the participation o f Yıldız Technical U niversity Restoration Department, the work focused on the southern p a rt o f Sultanahmet Square.

Bir (Isır İstanbul Tarihi Damhane Binaları 27 Ekim-26 Kasım Tel: 10212] 29 21 3 1 3 Türkiye iş Bankası taraFından düzenlenen sergi, dün­ yanın en ünlü yayın kuruluş­ larından National Geographic Magazine'in a rş iv le rin ­ den derlenen 170’i aşkın Fo­ to ğ ra fla , im paratorluktan Cumhuriyet'e geçişte İstan­ bul'un aynasından Türki­ ye'nin yaşadığı değişimden k e s itle r sunuyor.

Hbdülhak Hamit larhan'a saygı Körfezbank Sanat Eui 8 Kasım-16 Aralık Tel: 10212] 282 42 74

(1 Century of Istanbul Ottoman Mint Buildings 27 October-26 Houember Tel: 10212] 29213 13 This e xhibition organised by Türkiye 1$ Bankasi consists o f over 170 photographs fro m the archives o f the N ational Geographic Magazine. The photographs have been selected as glimpses into the way th a t the tra n s itio n fro m Ottoman Empire to Turkish Republic affected life in Istanbul.

İstanbul'un simgesi mimari yapılardan Maçka Palas'ta hizm et veren KörFezbank, Kasım ayında KörFezbank Sanat Evi’nin kapılarını sanatseverlere açıyor. Galeride y e r alacak ilk sergi, Maçka Palas'ın en ünlü saki­ ni “ Şair-i Azam" Abdülhak Hamit Tarhan'a saygı n ite liğ i taşıyor. 230 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 0 0 0

Ma« Ernst / hilli Reasürans Art Gallery 1-23 Nouember Tel: 10212] 230 19 76 This e xh ib itio n o f paintings by the s u rre a lis t Max Ernst is an o p p o rtu n ity to see the work by one o f the great m asters o f ¿Oth cen­ tu ry art. The e xh ib itio n is organised jo in t ly by the M illi Reasürans A rt Gallery and Istanbul Goethe In s titu te .

Tribute to Hbdülhak Hamit Tarhan Körfezbank Art Galleru 8 Houember-16 December Tel: [0212] 282 42 74 Körfezbank is housed in Maçka Palas, one o f Istanbul's sym bolic architectua l works. In November the bank is opening the Kiirfezbank A rt Gallery, where the f i r s t e xh ib itio n is a trib u te to the great Turkish p o e t and m ost fam ous re sid e n t ofM açka Palas, Abdulhak Hamit Tarhan.


başköşe e. Bizim için "% 100 müşteri ta tm in i" her ilkeden önce gelir. Bunun

için

24

yıldır;

m üşterilerim izin b irik im le rin i en avantajlı yatırım araçlarına yönlendirerek güvenli kazanca dönüştürm ek, en önem li am acım ız oldu. Bugün, dileyen m üşterilerim ize konforlu seans odalarım ızda yatırımcı olm anın keyfini yaşatırken, In te ra ktif Telefon ve I n t e r n e t Ş u b e m i z ' l e b a şla ttığ ım ız d ijita l ya tırım bankacılığıyla ve H ızlı İşlem S ervisim iz'le

zaman

kazandırıyor, büyük kolaylıklar ve y e n i l i k l e r s u n u y o r u z . Bu nedenle; bize güvenen, hizm etlerim izd en memnun kalan binlerce m üşterimizin tümü de, her zaman başköşede.

Yatırım Finansman Menkul Değerler B ir T Ü R K İ Y E ^ B A N K A S I grubu kuruluşudur.

M erkez: A km erkez B-3 Blok Kat: 8 Etiler / İstanbul Tel: (0212) 282 13 40 Faks: (0212) 282 15 50 - 51 Şubeler: Ç iftehavuzlar (0216) 302 88 00 A nkara (0312) 417 30 46 K avaklıdere/A nkara (0312) 467 01 41 İzm ir (0232) 441 80 72 İnteraktif Telefon Sistemi: (0212) 282 24 82 / (0312) 424 06 80 w w w . y a t i r i m f i n a n s m a n . c o m


city scope m

Gülperin Serîdemir / flDhrodie Sanat Merkezi 26 [kim-18 Kasım Tel: [02321 483 04 43

Mike Berg / Dıılcinea 3-25 Kasım Tel: 10212) 245 10 /1

Giilperin Sertdemir / flphrodie Art Centre 26 October-18 Houember Tel: 10232) 483 04 43

Mike Berg / Oulcinea 3-25 Houember Tel: 10212) 245 10 /1

V arolan Anadolu kültürüne yeni b ir üslup katmayı amaçlayan sanatçı, Anadolu insanının örf, adet, sosyal yaşantı, gelenek ve alışkan­ lıklarını belleğine kodlaya­ rak, eserlerinde yeniden d iriltiy o r.

1991'de “ y e r değiştirm ekte Ferahlık bulup” a ilesi ile b irlik te New York'tan İstanbul’a taşınan ABO’li sanatçı Mike Berg’in kul­ landığı tuval, dokulu kumaşların ve kilim le rin yeniden yorumlanmasını çağrıştırıyor. Sergi, sanatçının ABD'de yara ttığ ı İşlerin ve İstanbul'da ü re t­ tik le rin in b ir karması.

Gulperin S ertdem ir is an a r tis t who endeavours to b ring a new s ty le to e xisting Anatolian culture. 5he encodes the customs, tra d itio n s , social life and habits o f the Anatolian people and recreates them in her work.

U5 a r tis t Mike Berg moved w ith his fa m ily fro m New York to Istanbul in 1331, and explains th a t a change o f scene brings a sense o f release. His canvases recall te x tu re d fa b ric s and kilim s reinterpreted. The e xh ib itio n includes p ain tin gs executed both in America and Istanbul.

OdilOcak / Karsu Tekstil Hrt Galleru 1-24 Houember Tel: 10212) 288 33 89

(İdil Ocak / Karsu Tekstil Sanat Galerisi 1-24 Kasım Tel: 10212) 288 33 89 Yirmi y ılı aşkın b ir süredir resim çalışmalarını Ankara'daki atölyesinde sürdüren Adil Ocak, eser­ lerine kaynak olarak ışık ve doğayı a lıyo r. Sanatçı, 10. kişisel sergisinde gökyüzüne açılarak o bjelerini sonsuz boşlukta dans e ttiriy o r.

A dil Ocak has been w orking a t his Ankara studio f o r over tw o decades, producing p ain tin gs whose sources o f in s p ira tio n are lig h t and nature. A t th is ten th one-person show, the a r tis t opens to the sky and makes objects dance

Meral Karamanoğlu / Hlmelek Sanat Galerisi 4-25 Kasım Tel: 10212) 269 8 0 1 4

In h er p ain tin gs we see Meral Karamanoglu's love o f nature expressed in works w ith a wonder­ f u l harm ony o f colour. This e xh ib itio n also includes a num ber o f her p o rtra its . Karamanoglu fo llo w s in the fo o ts te p s o f the o ld m asters w ith h er e n tire ly classical style.

Eserlerinde sıcak ve soğuk renklerin uyumu ve doğaya olan hayranlığı gözlenen sanatçının aynı zamanda p ortre çalışm aları da bulunuyor. Eski ustaların izinden giden Karamanoğlu, tam b ir klasik üsluba sahip. 232 S K Y L IF E K A S IM

Meral Kaiamanoglu / fllmelek Art Galleru 4-25 Houember Tel: 10212) 269 8 0 1 4

NOVEM BER 2 0 0 0


scope ML

~

IB

r r \

Gaz lambaları Hilantik 11 Ekim-11 Kasim Tel: 102161 360 53 /8

Habib flydoğdu FG flrt / Kasım-3 Aralık Tel [02121 263 33 90

Oil lamps Hilantik 11 October-11 Houember Tel: [02161 360 53 /8

Habib flydoğdu / PGM / Nouember-3 December Tel: [Q2121 263 33 90

1993 yılından beri fa a liy e t­ le rin i sürdüren N ilantik, bu kez gaz lambaları ile bizle ri 18. yüzyıla götürüyor. Kullanıma 18. yüzyıldan itibaren sunulan, ülkemizde ilk kez OsmanlI Dönemi'nde kullanılan gaz lam baları, aynı zamanda gerçek b ire r sanat eseri.

Habip Aydoğdu'nun “ Düş Düşünce" adlı sergisindeki son dönem eserlerinde kom­ pozisyonlar detaylardan arınırken, daha güçlü b ir etki yaratan, şaşırtan, cesur biçim ve renkler öne çıkıyor.

N ilantik, which opened in 1993, now takes us back to the p a st w ith an e xh ibition o f o il lamps d ating fro m the 18th century onwards. Each o f these lamps used in the Ottoman p e rio d is a w ork o f a rt.

E n title d Dream Thought, th is la te s t e xh ib itio n by Habib Aydogdu brings works in which details have been sw e pt away to focu s on bold shapes and colours whose strong im pact has an elem ent o f surprise.

İlk koleksiyon Persan flrt Galleru Tel: [02121 2 4/ 49 49 "O rijin a l sanat e se ri" b ilin ­ cini yaygınlaştırm ak ve u la ş ıla b ilirliğ in i kolaylaştırm ak amacıyla kurulan Persan A rt Gallery'deki ilk sergiye Özdemir Altan, Devrim Erbil, Mehmet Özer, Fevzi Karakoç, Sadık Altınok ve Faruk Akın özgün resim leriyle , izzet Keribar, İbrahim Zaman ve Sabit Kalfagil fo to ğ ra fla rıy la , Fazıl Hüsnü Dağlarca, Melih Cevdet Anday ve Ilhan Berk ise ş iir­ lerinin özgün baskılarıyla ka tılıyo rla r.

Mimarlık Ödülleri sergisi Tel [02121 233 22 38

First Collection Persan flrt Galleru Tel: 102121 2 4 / 4 9 49

Tepe Mimarlık Kültürü Merkezi e tk in lik le ri, Kasım ÜOOO-Ocak 2001 ta rih le ri arasında gerçekleştirilecek üç önemli sergi ile devam ediyor. Sergiler, "Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülle ri/1 989-2000", “ Ağa Han Mimarlık Ödülleri Sergisi/1980-1998" ve “ P ritzker Mimarlık Ödülleri Sergisi/1979-1999" gibi Türkiye’nin ve dünyanın en önemli m im arlık ö düllerini almış eserlerini kapsıyor. Sergiler topluca 21 Kasım-7 Aralık ta rih le rin d e İstanbul AKM’de, 11-24 Aralık’ta Ankara Çankaya Çağdaş Sanatlar Sergi Salonu’nda, 4-14 Ocak ta rih le rin d e ise İzm ir A tatürk K ültür Merkezi’nde gezilebilecek.

Person A rt Gallery was established w ith the aim o f encouraging public aware­ ness o f o rig in a l a rt works, and making them more accessible. The g a lle ry ’s f i r s t e xh ib itio n fe a tu re s paintings by Özdemir Altan, Oevrim Erbil, Mehmet Özer, Fevzi Karakoç, Sadık A ltınok and Faruk Akın, photographs by iz ze t Keribar, İbrahim Zaman ve Sabit K alfagil and o rig in a l p rin ts o f poems by Fazıl Hüsnü Dağlarca, Melih Cevdet Anday and ilhan Berk.

----------------- W ,

PERSAN

ansım AR I

ÖZGÜN

G A L L E RY B A S K I

VE

F O T O Ğ R A F K O L L E K S İY O N U

233 S K Y L IF E K A S IM

—| k

NOVEM BER 2 0 0 0

Architectural flujards Exhibition Tel: [02121 233 22 38 Tepe A rchitectural Culture Centre is continuing its pro ­ gramme o f events with three linked exhibitions to take place between November 1000 and January ¿001. The exhibi­ tions fe a tu re the winners o f m ajor Turkish and interna­ tion al awards: National Architecture Exhibition and Awards 1989-2000, theAgha Khan A rchitectural Awards Exhibition 1980-1998, and the P ritzker A rchitectural Awards Exhibition 1979-1999. A ll the exhibitions combined can be seen between ¿1 November and 7 December a t A tatürk Cultural Centre in Istanbul. They then go on to Ankara where they can be seen a t Çankaya Contemporary Arts Gallery on 11-24 December and in Izm ir a t the Atatürk Cultural Centre on 4-14 January.


scope 3. Uluslararası SinemaTarih Buluşması ID-1 E Kasım Tel: [0212] 2 5 1 6 7 7 0 TÜR5AK Vakfı tarafından ilk i 1998 yılında gerçekleşti­ rile n “ Uluslararası SinemaTarih Buluşması", bu y ıl 101E Kasım ta rih le ri arasında düzenleniyor. Festivalde gösterim e sunulacak dünya sinemasından seçkin örnek­ ler, bu y ıl da ücretsiz olarak izlenebilecek. Türkiye iş Bankası'nın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Festivalin bu yıİki ana teması "Göç” . Festivalin a fişi ise değerli usta Bülent Erkmen’ in imzasını taşıyor. Festivalin ana bölüm leri ise “ U luslararası Yarışmalar", “ Tarih Boyunca Göçler", “ Ustalara Saygı", "Binyıla □air", “ Sanat Tarihinden Üçleme" ve "Ulusal Yarışm alar” . Uluslararası Yarışmalar'a ispanya, Fransa, Almanya, Kanada, Rusya, A rjantin, Amerika, Finlandiya ve İtalya'dan yaklaşık 12 film katılıyor. Uluslararası Belgesel Film Yarışması’na katılan Film­ lerin arasında Türkiye’den

de Turan Yavuz'un Troçki’nin İstanbul Büyükada'daki sürgün y ılla rın ı anlatan belgeseli yer alıyor. Yönetm enliğini Sezgin Türk'ün yaptığı, ta rih te n günümüze Osmanlı-Macar iliş k ile rin i anlatan 70 dakikalık b ir belgesel de fes­ tiva ld e se yirciyle ilk kez buluşacak. Ustalara Saygı Bölümü'nde ise Margarethe Von Trotta, Gillo Ponfecorvo, Sergey Ovtcharov ve Zoltan Fabri’nin Filmlerinden seçmeler yer alıyor. Ulusal Yarışmalar, “ Uzun M etrajlı Film Öyküsü Yarışması" ve "Kısa M etrajlı Film Öyküsü Yarışm asından oluşuyor. Festivalde ayrıca “ 20. Yüzyılda Göçler" temalı b ir panel de y e r alıyor.

illi Third International Cinema History Week 10-16 Houember Tel: [0212] 251 67 70

The Third In te rn a tio n a l Cinema H isto ry Week, the f i r s t o f which was organised by the TÜRSAK Foundation in 199S, is being held between 10 and IE November. O utstanding examples o f w orld cinema are being shown fre e o f charge again th is year. The f e s tiv a l’s main sponsor is Türkiye İş Bankası and its theme is M igration. The fe s ­ tiv a l p o s te r was designed by leading Turkish graphic a r tis t B ülent Erkmen. The fe s tiv a l categories this

234 S K Y U F E K A S IM —jh>

NOVEM BER 2 00 0

üı ciiiicaıırıs d’Ausciiwih: 4

y e a r are In te rn a tio n a l Competitions, M igration over History, Tribute to the Masters, the M illennium, Trio fro m A rt H isto ry and N ational Competitions. Twelve film s fro m Spain, France, Germany, Canada, Russia, A rgentina, the U nited States, Finland and Ita ly w ill be shown in the In te rn a tio n a l Competitions section. Among the film s sub m itte d to the In te rn a tio n a l Docum entary Film Com petition is Turkish d ire c to r Turan Yavuz's doc­ um entary film about Trotsky’s years o f e xile on the island o f Buyukada near Istanbul. A 70 m inute docum entary directed by Sezgin Turk about O ttom an-Hungarian re la ­ tion s fro m p a s t to p resent is being shown f o r the f i r s t tim e a t the fe s tiv a l. In the Tribute to the Masters sec­ tio n selected film s by Margarethe Von Trotta, Gillo Pontecorvo, Sergey Ovtcharov and Zoltan Fabri w ill be presented. The N ational Com petitions con­ s is t o f the Full Length Film Screenplay Com petition and the S hort Film Screenplay Competition. In add itio n the fe s tiv a l fe a ­ tures a discussion panel on the subject o f M igration in the Tw entieth Century.


IM O K IA

S llO i Com m unicator İş gezilerine olabildiğince az eşyayla gitmeyi seviyorum. Ama işimin peşini de asla bırakmıyorum. Taksiyle giderken yolda, elektronik postalarıma bakıyorum,

"Takside faks" işyerine faks çekiyorum, birkaç arama yapıyorum ve WAP sayesinde mobil Internet hizmetlerinden yararlanarak, banka iş le m le rim i h a lle d iy o ru m . Nokia 9110i Communicator, geniş ekranı ve tuş takımıyla çok hızlı. Bu sayede, hareket halindeyken bile dünyayla bağlantım kopmuyor.

Telif hakkı c 2000. Nokia Mobile Phones Ltd. Tüm haklan saklıdır. Nokia ve Nokia Connecting People. Nokia Corporations

kayıtlı, tescilli markalar

S e rta ç Ş e n e r Pazarlam a M üdürü

www.nokia.com.tr

IM O K IA C o n n e c t in g P e o p l e


city scope FDIDĞMF 6. Rurupd Filmleri Festiudli 3-29 Kdsim Tel: Î0312] 468 71 40 Ankara Sinema Derneği tarafından Avrupa B irliğ iAvrupa Komisyonu ve T.C. K ültür Bakanlığı’nın katkıla rıyla gerçekleştirilen B. Avrupa Film leri FestivaliGezici Festival, 3 Kasım’da başlıyor. Festival 3-11 Kasım'da Ankara’da, 12-16 Kasım’da Eskişehir'de, 17-23 Kasım'da İzm ir’de ve 24-29 Kasım ta rih le ri arasında Bursa'da gerçekleştirilecek. Programında 27 uzun ve 64 kısa m etrajlı Film bulunan Festivale, Eskişehir’de Anadolu Ü niversitesi Rektörlüğü, İzm ir’de Fransız K ültü r Merkezi, Bursa’da ise Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa K ültür Sanat ve Turizm Vakfı evsahipliği yapıyor. “ Türk Sineması'nda Sansür” , “Avrupa’nın En iy ile r i” , “Avrupa Avrupa” , “ Ünlü Yönetmenlerden Kısa Film ler” başlıklı bölümler, Alec Guiness, Andrei Tarkovsky ve jir i Trinka toplu g österim leri, Festival programındaki e tk in lik le rin b ir kısmı.

16. İFSflK İstanbul Fotoğraf Günleri Tel: [0212) 281 85 05

Sixth European Film Festiual 3-29 Houeınber Tel: 10312] 468 7140

Sponsorluğunu Kodak'ın yaptığı İFsak İstanbul FotoğraF Günleri, Kasım ayı boyunca devam edecek. E tkinlikte bu yıl “ Fotomaraton” yarışması ve "FotoğraFınla Gel” ser­ gisi gibi gelenekselleşen bölüm lerin yanı sıra, Türkiye ile İsveç, Yunanistan, Finlandiya, Danimarka gibi ülkelerden tanınm ış FotoğraFçıların ve FotoğraF kulüplerinin sergi­ leri y e r alıyor.

The S ixth European Film Festival organised by the Ankara Cinemas Association, w ith the sup­ p o rt o f the European Union's European Commission and the Turkish M in istry o f Culture begins on 3 November. Thefe s tiv a l w ill to u r f o u r cities: Ankara on 3-11 November, Eskişehir on 121S November, İzm ir on 17¿3 November, and Bursa on ¿4-29 November. Thef e s t i­ val program m e comprises 17 f u l l length and S4 s h o rt film s , which w ill be shown under the auspices o f the Anadolu U n iv e rsity Rector's Building in Eskişehir, the French C ultural Centre in İzmir, and the M etropolitan M unicipality and Bursa Foundation o f Culture A rt and Tourism in Bursa. O ther a c tiv itie s on the p ro ­ gramme are Censorship in Turkish Cinema, the Best o f Europe, Europe Europe, S hort Films by Famous D irectors, and selections o f film s w ith Alec Guiness, Andrei Tarkovsky and J iri Trinka.

Erzurum Deulet Tiyatrosu Tel: [0442] 234 80 64 12 Mart 1977 yılında Turne Tiyatrosu olarak Ticaret ve Sanayi Ddası'nın yaptırdığı binada hizm et vermeye başlayan Erzurum Devlet Tiyatrosu, 12 Aralık 1997 yılında ye rle şik kadroya dönüştürüldü. 2000/2001 tiy a tro sezonu için perdelerini Güngör Dilmen’in “ Ben Anadolu” adlı oyunuyla S Ekim'den itibaren seyircisine açan Erzurum Devlet Tiyatrosu, 19 Ekim tarihinden itibaren de Haldun Taner’in “ Gözlerimi Kaparım VaziFemi Yaparım" adlı oyu­ nun çalışmalarını sürdürü­ yor. Kasım ayı içinde bu iki oyun dönüşümlü olarak sahnelenecek. 236 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 0 0 0

16th ¡FSflK Istanbul Photography Festiual Tel: 10212] 281 85 05 Sponsored by Kodak, the IS thiFS A K Istanbul Photography Festival con­ tinues throu gh ou t November. This year's p ro ­ gramme o f events includes the Photom arathon compe­ titio n and the Come w ith Your Photograph e xhibition, as w ell as exh ibition s o f work by photographic clubs and w ell-know n p hotogra­ phers fro m countries includ­ ing Turkey, Sweden, Greece, Finland and Denmark.

U M

r

Erzurum State Theatre Tel: 10442) 234 80 64 Erzurum State Theatre is based a t the theatre b u ilt on 12 March 1977 by the Chamber o f Commerce and Industry. On 12 December 1997 a perma­ nent sta te theatre company was established here. The f i r s t production o f this sea­ son was Güngör Oilmen's ‘I, A natolia’, which opened on 5 October, and since 19 October the company has been per­ fo rm in g Haldun Toner's 7 Shut My Eyes and Do My Duty'. During November both these plays w ill be perform ed a lte r­ nately.


city scope X [T ) -----

MÜZİK. The Milk Tel: 10212] 2 921119

İstanbul gece hayatında yepyeni b ir soluk: “ The Milk” . Daha ilk gecesinden a lte rn a tif olacağının sin y a lle rin i veren "The Milk Music Club” ın Kasım programı çok renkli: Fatboy Slim Launch Party (1 Kasım), Jeff Buckley’i anma gecesi (2 Kasım), Deep Experience (3-4 Kasımj, Sade Album Launch Party (8 Kasım), Mor ve Ötesi (9 Kasım), Takkyu Ishino (10 Kasım), Deep Experience (11 Kasım), Aylin Aslım (15 Kasım), Kaybedenler Klübü (16 Kasım), G ravity Zero (17 Kasım), Deep Experience (18 Kasım), Aylin Aslım (22 Kasım), CaFe Del Mar dj Bruno (23 Kasım), Dj Gmid (24 Kasım), Deep Experience (25 Kasım), Mor ve Ötesi (29 Kasım), Jay Jay Johanson (30 Kasım).

mim

Babylon'da Kasim Tel: 10212) 2 9 273 68

The Milk Tel: 10212] 292 11 19

Houember at Babylon Tel: [0212] 292 73 68

Kasım ayında Babylon’da, Pasaporte Latino (1 Kasım), Putumayo Dünya M üzikleri Partisi (2 Kasım), Richard O o rfm e is te rk Dzihan & Khamien (3-4 Kasım), Laço Tayfa (8 Kasım), Focan Hammond Trio (9 Kasım), lan Pooley (10 Kasım), Babylon Sound System (11 Kasım), Açık Radyo 94.9 Partisi (13 Kasım), Velvele “ Oğuz Büyükberber Q uintet” (14 Kasım), Dekod

The M ilk Music Club is bringing a new dimension to Istanbul n ig h t life. From the f i r s t n ig h t onwards, the colo urfu l programme prom ises a lte rn a tiv e music events: Fatboy 5Hm Launch P arty [1 November ], J e ff Buckley Commemoration N ight ¡2 Novemberj, DeeP Experience [3-4 November], 5ade Album Launch P arty [B Novemberj, V iolet and Beyond [3 Novemberj, Takkyu Ishino ¡10 November], Deep Experience (1 1 Novemberj, A ylin Aslim ¡15 Novemberj, The Losers Club [16 November], G ravity Zero [17 Novemberj, Deep Experience ¡18 Novemberj, A ylin Aslim [¿2 November], Cafe Del Mar DJ Bruno ¡23 November], DJ Omid [24 November], Deep Experience ¡25 November], V iolent and Beyond [23 November], Jay Jay Johanson ¡30 November].

The November programme a t Babylon offers p le n ty o f in te re stin g music: Pasap o rte Latino (1 November], Putumayo World Musics Party [2 November], Richard D orfm eister & Dzihan £ Khamien [3-4 Novemberj, Laço Tayfa ¡8 November], Focan Hammond Trio ¡3 November], Ian Pooley [10 November], Babylon Sound System [ /1 Novemberj, Açık Radyo 34.3 Party [ 13 November], Velvele Oğuz Büyükberber Q u in te t [14 November], Dekod Sound System [15 November], Sierra Maestra [15-18 November], B iro l Topaloğlu £ Lazband [21 Novemberj, Baba Zula and Semiha Berksoy [22 November], Urban Grooves by Radio Oxi-Gen Vol. VII [23 November], Greg Osby Q uintet [24-25 November], Aşkın Arsunan Ethno Karma Band [30 November], and Kompania Ketencoğlu [31 November],

Ses Sistemi (15 Kasım), Sierra Maestra (16-18 Kasım), Birol Topaloğlu & Lazband (21 Kasım), Baba Zula ve Semiha Berksoy (22 Kasım), Urban Grooves by Radio Oxi-Gen Vol.VII (23 Kasim), Greg Osby Q uintet (24-25 Kasım), Aşkın Arsunan Ethno Karma Band (30 Kasim), Kompania Ketencoğlu (31 Kasim) izlenebilir. 237 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 00 0


scope JUM

m

"Özgür flkım" Dulcinea Dj Sessions Düiciiied Tel: 10212] 245 10 39

'Free Mouemenf Dulcinea DJ Sessions Dulcinea Tel: [0212] 245 IQ 39

Techno, house, trance, technotrance, break-beat, big-beat, deep house, ambient, asian, dub ile coşmak için 2, 9 ve 30 Kasım'da Dj Pop; 10 Kasım'da Dj Yakuza; 11 ve 17 Kasım'da Deep Xperience-Mert Yücel; 1G Kasım'da Gökhan Karakuş; 18 Kasım'da Barış

To dance the n ig h t away w ith techno, house, trance, technotrance, break-beat, big-beat, deep house, ambient, asian,

if iml t l Bergiten; 23 Kasım’da Alp Berker; 24 Kasım’da Dj Evren sahnede.

İzmir State Opera and Ballet Company's Heiu Season Tel: 10232] 4 4 1 0 1 7 3

QPEHfl-BBLE İzmir Deuleî Opera ue Balesi'nde yeni sezon Tel: [0232] 4 4 1 0 1 7 3 Yeni sezona Selman Ada'nın “Ali Baba ve Kırk H aram iler” adlı oyunuyla başlayan İzm ir Devlet Opera ve Balesi, 7 Kasım'da İstanbul AKM’de Beethoven'in “ Fidelio" adlı operasını sahneliyor. İZDOP’un sezon­ da sergileyeceği yeni eser­ ler ise, Turgay Erdener'in

and dub, there is DJ Pop on 2,9 and 30 November, OJ Yakuza on 10 November, Deep Xperience's M ert Yücel on 11 and 17 November, Gökhan Karakuş on IE November, Barış Bergiten on IB November, Alp Berker on 23 November and DJ Evren on 24 November.

“AFİFe" adlı balesi; G. Verdi'nin eseri “ R igoletto” ; OFFenbach'ın “ HoFFmann’ın M asalları"; 5. ProkoFiev'in “ Romeo ve Ju lie tte ” balesi; H.L. 5chimidt-T. Jones'un "Fantastik" adlı müzikali. Ayrıca, 10 Kasım'da “A ta tü rk’ü Anma Gecesi",15 Kasım'da “ Şan R esitali" ve 24 Kasım’da “ Öğretm enler Günü Konseri” ise İZDOP'un Kasım ayı içerisindeki diğer e tk in lik le ri.

j.

iz m ir 5 ta te Opera and B alle t Company is opening the new season w ith Selman Ada's A li Baba and the Forty Thieves. On 7 November the company w ill perform Beethoven's

238 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 0 0 0

Fidelio opera a tA ta tü rk C ultural Centre in Istanbul. Also on th is season’s p ro ­ gramme are Turgay Erdener’s b a lle t Afife, Verdi's R igoletto, Offenbach's The Tales o f Hoffman, Prokofiev's Romeo and Julie t, and H. L. Schmidt and T. Jones' m usi­ cal Fantastic. In a ddition the company presents A ta tü rk Commemoration N ight on 10 November, a singing re c ita l on IE November, and a concert in celebra­ tio n o f Teachers Day on 24 November.


city scope «i m

m u

Liderlik 2000 Konferansı Smissotel 14-15 Kasım Tel: 10212) 2 8 / 9 6 9 7 Liderlik 2000 Konferansı, 21. yüzyıl lid e rle rin in y e t­ kinlik, beceri ve Fonksiyonel uzmanlık alanlarındaki geli­ şim lerini hızlandırm ayı amaçlıyor, iş, siyaset, mü­ zik, psikoloji, tiy a tro , aka­ demik dünya, spor gibi ha­ yatın Farklı alanlarında oto­ rite haline gelen örnek li­ derlerin konuşmacı olarak y e r alacağı konFeransta çok çeşitli renk, Fikir, kuram, deneyim ve b ilg i b ir arada olacak.

RicaTdo Semler İstanbul Konferansı İstanbul The Plaza Oteli 21 Kasım Tel: 182161 368 48 94 H ürriyet Grubu’nun ba­ sın/medya sponsoru, Genç Yönetici ve işadamları □erneği'nin (GYİAD) organi­ zasyon sponsoru olduğu konFeransın ana temasını “ Organizasyonda 21. Yüzyıl Senaryoları” , “ Radikal Yönetim S tra te jile ri” , “ Ma­ verick Tarzı” , “ Yöneticisiz Yönetim Modelleri" oluştu­ ruyor. Alışılmış yönetim mo­ dellerine ve hiyerarşik sis­ tem lere meydan okuyarak iş ve bilim dünyasında büyük başarı kazanan Brezilyalı işadamı Ricardo Semler, karizm atik k işiliğ i ile de

M E ü E ria iş-yönetim -m edya dün­ yamızda büyük etki ve heye­ can yaratacak.

I. Uluslararası İznik Sempozyumu 1-4 Kasım Tel: 102121 287 32 43 İznik Eğitim ve Öğretim VakFı taraFından düzenlenen I. Uluslararası İznik Sempozyumu'nda İznik’in antik çağı, Bizans ve Türk dönemine a it ta rih i ince­ lenecek; kentte yapılan arkeolojik çalışmalar ile gün ışığına çıkarılan eserler yer alacak. Türkiye iş Bankasfnın sponsorluğunda gerçekleştirilen sempozyu­ ma yu rtiçi ve yurtdışından yaklaşık 40 bilim insanı katılıyor.

Leadership 2000 Conference Smissotel 14-15 Houember Tel: 102121 287 96 97 The Leadership 2OOO Conference aims to lend momentum to develop­ ments in the f ie ld o f leader­ ship s k ills and fu n c tio n a l expertise. Leaders who have become a u th o ritie s in such diverse fie ld s as busi­ ness, p o litics , music, p sy­ chology, theatre, the aca­ demic w orld and sport, w ill speak a t the conference, which w ill be a fa s c in a tin g fo ru m o f ideas, theories, experience and inform ation.

Ricardo Semler Istanbul Lecture The Plaza Hotel. Istanbul 21 Houember Tel: (02161 360 48 94 This lecture, f o r which the press and organisation sponsors are the H ü rriy e t Group and Association o f Young Executives and Businessmen respectively, tre a ts the themes o f 21st century organisation sce­ narios, radical management strate gie s, m averick style , and management models w ith o u t managers. Ricardo Sem ler is a B razilian busi­ nessman who has become fam ous in both the busi­ ness and academic worlds f o r his challenge to accept­

239 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 0 0 0

ed management models and hierarchic system s. W ith his charism atic p e rs o n a lity and creative ideas, Ricardo Semler w ill have a great im pact on a ll his liste ne rs fro m the w orlds o f business and the media.

M

M

FiTst International İznik SgmDosium HHooember Tel: 102121 287 32 43 The F irs t In te rn a tio n a l İznik Symposium organised by the İznik Educational Foundation w ill examine the h is to ry o f İzn ik in a n tiq u ity and the Byzantine and Turkish periods, and p res­ e n t the fin d in g s o f archaeo­ logical excavations in the city. Sponsored by Türkiye iş Bankası, the symposium w ill be attended by around 40 academics fro m Turkey and abroad.


scope lililí

T İ M 2000 İstanbul Liitfi Kırdar Uluslararası Kongre ue Sergi Saram 16-18 Kasım Tel: 10312] 468 8 8 /I ITE-AFEK5 U luslararası Tica­ re t Fuarları A.Ş.'nin JeoFizik Mühendisleri Odası ve Türki­ ye Petrol Jeologları Derneği ile b irlik te düzenlediği “ TURKIOG 2000 1. U luslara­ rası Petrol ve Doğal Gaz Fu­ arı ve Kongre­ s in e , TPAO ve BOTAŞ gibi kamu kuru­ luşları ile Enerji ve Ta­ bii Kaynaklar Bakanlığı da destek v e ri­ yor. Ulusla­ rarası ve yerel firm a ­ larla iş olanaklarının ge­ liş tirilm e s in d e büyük rol oy­ nayacağı düşünülen fuar, sektörün uluslararası p la t­ formda düzenlenen ilk fuar ve kongresi.

Züche« Uluslararası 8. Züccaciye ue Hediyelik Eşya Fuarı Tiiuap Kongre ue Sergi Saram 9-12 Kasım Tel: 10212) 252 8941

araya g e tiriyo r. Sektörün tek ihtisas fuarı olma ö zelliği ile yoğun ilgi gören Züchex'te cam, çelik m utfak eşyalarından plas­ tik , porselen ve seramik ürünlerine; küçük e le k trik li ev aletlerinden yapışmaz m utfak eşyalarına; gümüş, d e k o ra tif mamullerden çeyiz ürünlerine kadar çok sayıda hediyelik eşya ser­ gilenecek.

TUHKI0G2OOO Liitfi Kirdar In tern atio n al Conference and Exhibitions Centre in Istanbul 16-18 Houember Tel: 10312) 468 68 71 The TURKIOGIOOO F irst In te rn a tio n a l P etrol and N atural Gas Fair and Conference is organised jo in t ly b y ITE-AFEKS In te rn a tio n a l Trade Fairs, the Chamber o f Geophysics Engineers and the Turkish S ociety o f Petroleum Geologists, w ith the sup­ p o rt o f s ta te corporations such as TPAO and BOTA$, and the M in istry o f Energy and N atural Resources. I t is tho u g h t th a t the f a i r w ill p la y a m a jor ro le in the developm ent o f business o pp ortu nitie s w ith both in te rn a tio n a l and local firm s . I t is the f i r s t in te r­ nation al f a i r and confer­ ence o f its kind in the sec­ tor.

Bağdat 33. Uluslararası Fuarı 1-10 Kasım Tel: 10312) 419 19 32 Körfez Krizi öncesi Almanya’dan sonra en büyük tic a re t partnerim iz olan Irak ile iliş k ile rim iz hızla g elişiyor. Devlet Bakanı Tunca Toskay ile Dış Ticaret Müsteşarı Kürşad Tüzmen'in de açılışa katılacağı fuara Türkiye, 5000 m etrekarelik b ir alanda yüze yakın f ir ­ mayla katılıyor. Türkiye’nin tic a ri iliş k ile rin e yeni b ir boyut katması beklenen fuarın Türkiye ulusal katılım organizasyonunu Forum Fuarcılık ve G eliştirm e A.Ş. üstleniyor.

8th Züche» International Houseuare and Gifts Fair Tuuap Conference and Exhibition Centre 9-12 Houember Tel: 10212) 252 89 41 This fa ir, which was estab­ lished e ig h t yea rs ago, brings to g e th e r large num­ bers o f im porters, produc­ ers, re ta ile rs and o th e r

Bu y ıl seklzinclsi düzenlenen Fuar, çok sayıda İthalatçı, ü retici, perakendeci ve diğer sektör profesyonellerini b ir 240 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 00 0

p rofessionals in the sector. As the o n ly specialised f a ir in this sector, Züchex a ttra c ts large numbers o f p a rticip a n ts and visito rs. It fe a tu re s glassware, steel and n o n -stick kitchen ware, p la stic, porcelain and ceramic ware, household e le ctrical equipment, and in the g ift section fe a tu re s a wide range o f item s includ­ ing s ilv e r ware, decorative item s and household linen.

33rd Baghdad International Fair 1-10 Houember Tel: 10312) 419 19 32 Turkey's re la tio n s w ith Iraq, which p rio r to the G ulf c ri­ sis was the country's sec­ ond la rg e s t tra din g p a rtn e r a fte r Germany, are expand­ ing rapidly. The opening o f the f a i r w ill be attended by Turkish M in iste r o f State Tunca Toskay and U ndersecretary f o r Foreign Trade Kürçad Tüzmen. N early one hundred Turkish firm s are p a rtic ip a tin g in the fa ir, which covers an area o f 5000 square metres. The f a i r is expected to add a new dim ension to Turkey's trade relations. Turkish p a rtic ip a tio n in the f a i r is being organised b y Forum trade f a i r company.


O r ig in a l

Copy

Go ahead, clone this. O r ig in a l

p

It’s not only technology that produces our unique quality. It’s our traditional relationship w ith w ool. It’s ou r deep focus and care in every detail o f our production. It’s our understanding o f customer satisfaction. N o wonder our quality is appreciated by 44 countries w h o im port ou r products. w w w .a k s u .c o m


scope MÜZAYEDE

m

flntik fl.Ş.'nin sonbahar müzayedesi T e h 'm m

60

Turgay Artam tarafından yönetilecek sezonun ilk müzayedesinde Osmanlı sarayları için özel olarak imal edilen b irbirinden değerli eserler satışa sunuluyor. Eserleri 9-11 Kasım ta rih le ri arasında A ntik Palace’ın "Hünkâr Salonu"nda g öre b ilirsin iz. Müzayede ise 12 Kasım’da İstanbul Swissotel The Bosphorus Balo Salonu’nda.

IFflTCfl 2000

flntik fl.Ş.'s Rutumn Ruction

The Marmara Oteli 3-5 Kasım Tel: [0212] 663 68 56

Tel: [0212] 236 24 60

Merkezi Kanada’da bulunan Uluslararası Hava K on tro lörleri Dernekleri Federasyonumun (IFATCA) 2000 y ılı Olağan Avrupa Bölge Toplantısı, Türkiye Hava Trafik K ontrolörleri D erneği'nin (TATÇA) ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşiyor. Toplantıya Avrupa bölgesi üyesi 40 ülkeden gelen delegeler katılıyor. Toplantının resmi taşıyıcısı olan THY, Gala Yemeği'nin de sponsorluğunu yapıyor.

The f i r s t auction o f the season under auctioneer Turgay Artam w ill o ffe r a wide range o f valuable item s produced specially f o r the Ottoman palaces. They can be viewed in the Hünkar Room a t A ntik Palace between 3 and 11 November p rio r to the auc­ tion, which w ill be held on 12 November in The Bosphorus Ballroom a t Sw issotel in Istanbul.

34. Dünya Satranç Olimpiyatı Buram buram nostalji İSFİlfl Fildteli ue Kültür Merkezi 19 Kasım Tel: [0212] 232 99 26 Uğur Göktaş’ ın y ö n e ttiğ i ve yaklaşık 1600 eserin yer aldığı müzayedede k a rt­ postal, ephemera, taş plak ve eski kitapları bulmak mümkün.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ue Semi Saram 28 Ekim-12 Kasım Tel: [0212] 560 0 / 0/

Objects of Nostalgia İSFİİH Philatelu and Cultural Centre 19 Houember Tel: 10212] 232 99 26

120 ülkeden 2000 sporcu­ nun katılacağı olim piyat, Türkiye M illi O lim piyat Kom itesi, Türkiye Zekâ Vakfı ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenleniyor. Cütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Satranç O lim piyatı’na paralel olarak, 3-12 Kasım ta rih le rin d e düzenlenen U luslararası 5atranç Federasyonu (FİDE) Kongresi'ne de ev sahipliği yapıyor.

A uctioneer Uğur Göktaş w ill p rese nt approxim ately 1GOO objects, including postcards, ephemera, phonographic records and antiquarian books.

242 S K Y L IF E K A S IM

fil

J E

________

NOVEM BER 2 0 0 0

IFflTCfl 2000 The Harmara Hotel 3-5 Houember Tel: 10212] 663 68 56 The International Federation o f A ir Traffic Controllers Associations which is based in Canada is holding its y e a r 2000 annu­ al European Region Meeting in Istanbul. The meeting w ill be hosted by the Turkish Association o f A ir Traffic Controllers. Delegates fro m 40 countries in the European region w ill attend the meeting. Turkish A irlines, the meeting's o ffi­ cial carrier, is also sponsor­ ing the Gala Dinner.

34th World Chess Olympiad Lütfi Kirdar Conference and Inhibition Centre. Istanbul 28 October-12 Houember Tel: 10212] 560 0 / 0/ Two thousand chess players fro m 120 countries are p a r­ tic ip a tin g in the World Chess Olympiad, which is being organised jo in t ly by the Turkish N ational Olympics Committee, Turkish Intelligence Foundation and the Turkish Chess Federation. In addi­ tio n to th is event the In te rn a tio n a l Chess Federation [ FIDEJ Conference w ill also be held a t the L ü tfi K irdar Conference and Exhibition Centre on 3-12 November.


We do everything to make you reach your destination, your family, your loved ones as soon a s possible. You won’t lose time at the check-in points but instead can spend that time to

.%

send them flowers from the terminal.

All your needs will be met with international standarts at the İstanbul Atatürk Airport International Terminal. Shopping sights including specialty shops and many Duty Free stores; cafes, bars and restaurants offering Suisines from all over the world and many other facilities and services... Everything to make you feel comfortable.

'Sincerely Yours.

IS TA N B U L ATATÜRK AIR P O R T S IN TE R N A TIO N A L T E R M IN A L


İST A N B U L

G u id e

EM ERGENCY

Am bulance Tel: 112 (All over Turkey) Police Tel: 155 (All over Turkey) Fire Tel: 110 (All over Turkey) T ourism police Tel: 5 2 7 4 5 0 3 G endarm e Tel: 156 (All over Turkey) T O U R IS M T U R İZ M

IN F O R M A T IO N S

D A N IŞ M A

Atatürk A irport

Atatürk Havaalanı (Yeşilköy) Tel: 663 0 7 93 H ilton H otel Arcade Tel: 233 05 92 K a ra k ö y Sea P o rt / Karaköy Limanı Tel: 249 57 76 S irk e ci T o u rism In fo rm a tio n

Sirkeci Turizm Danışma Müdürlüğü Tel: (0212) 511 58 88 Su ltan ah m et Square

Sultanahmet Meydanı Tel: 518 18 02 T h e T u rk ish T ou rin g an d A utom o­ bile Club

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (Head Office - Merkez) Tel: 282 81 40 H O T E LS / O TELLER

A den (****) Kadıköy Tel: 345 10 00 Fax: 346 25 67 A kgün H otel (**“ *) Vatan Caddesi Tel: 534 4 8 7 9 Fax: 5 3 4 9 1 26 A skoç O tel ( ) Sirkeci, Tel: 5 1 1 8 0 89 Fax: 511 70 53 Büyük Sü rm eli (*“ ” ) Gayrettepe, Tel: 2 7 2 1 1 6 0 Fax: 266 36 69 C eylan In te r-C o n tin en tal İstan b u l Askerocağı Cad, Taksim Tel: 231 21 21 Fax: 231 21 80 C o lo r H otel (“ **) Fındıkzade Tel: 631 20 20-39 Fax: 523 48 42 C o nrad Ista n b u l ( * " " ) Beşiktaş Tel: 227 30 00 Fax: 259 6 6 67 Ç ın a r H otel (*” **) Yeşilköy Tel: 663 29 00 (18 lines/hat) Fax: 663 29 21 Ç ırağan P alace K e m p in sk l (***“ ) Çırağan Tel: 258 33 77 Fax: 259 6 6 87 D ed em an İstan b u l (***'*) Esentepe Tel: 274 88 00 Fax: 275 1100 D ilso n (*“ *) Taksim Tel: 252 96 00 Fax: 249 70 77 D ivan (**” *) Taksim, Tel: 231 4 1 0 0 Fax: 248 85 27 E re sin (**“ ) Taksim, Tel: 256 08 03 Fax: 253 22 47 E resin H otel Istan b ul ( '"* * ) Topkapi, Tel: 631 12 12 Fax: 631 37 02 E y san O tel (****) Kadıköy, Tel: 3462440 Fax: 3472329 F o u r S ea so n s H otel İstan b u l ( ) Sultanahmet, Tel: 638 82 00 Fax: 6 3 8 82 10 G race H otel (**” ) Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı Tel: 293 3 9 6 1 Fax: 252 43 70 G ran d T araby a H otel (“ ***) Tarabya, Tel: 262 1 0 0 0 Fax: 262 22 60

T e l e p h o n e : In tern ation al c o d e fo r Turkey: 9 0 , Istanbul area co d e s: Eu ropean side 2 1 2 , A sian side 2 1 6 . F o r in tercity calls w ith in T u rk ey first dial "0”, th e n th e area co d e , and th e n th e local n u m b er. F o r in tern ation al calls first dial "00".

G üneş (****) M erter, Tel: 555 24 41 Fax: 554 4 1 0 8 H ilton Istan b u l (***“ ) Harbiye, Tel: 231 46 65 Fax: 240 4 1 6 5 H oliday In n (****) Ataköy, Tel: 560 41 10 Fax: 559 4 9 1 9 H oliday In n C row ne Plaza (****•) Ataköy Tel: 560 81 00 Fax: 560 81 55 H otel A irport In n Yeşilköy, Marina Tel: 663 7 8 59 (3 hat) Fax: 663 78 62 H otel Istan b u l C onti (*“ *) Mecidiyeköy Tel: 288 16 42 Fax: 272 95 05 H otel K o n a k (*“ *) Cumhuriyet Caddesi, Harbiye Tel: 225 82 50 Fax: 232 42 52 H otel Yiğitalp (****) Gençtürk Caddesi, Laleli Tel: 512 98 60 Fax: 512 20 72 Hyatt R egen cy (**"*) Taksim Tel: 225 70 00 Fax: 225 70 07 In te r H otels, M im (****) Beşiktaş, Tel: 231 28 07 Fax: 230 73 77 İstan b ııl H ilton (****) Maçka, Tel: 258 56 74 Fax: 258 56 95 İstan b u l P rin cess H otel (***“ ) Maslak,T el:2850900 Fax:285 09 51 İstan b u l Savoy H otel (” **) Taksim Tel: 252 93 26 Fax: 243 20 10 K aly o n (*” *) Sultanahmet Tel: 517 44 00 Fax: 6381111 K eban (*” *) Taksim Tel: 252 25 05 Fax: 243 33 10 K erv an saray (*"*) Taksim Tel: 235 50 00 Fax: 253 43 78

Klassis (****♦)

Silivri, Tel: 727 40 50 Fax: 727 40 49 K um burgaz P rin cess H otel (***“ ) 34910 Kumbıngaz, Tel: 885 90 00 Fax: 884 05 30-31 M açka H otel (****) Teşvikiye, Tel: 234 32 00 Fax: 240 76 94 T h e M arm ara İstan b u l (*“ ” ) Taksim, Tel: 25146 96 Fax: 244 05 09 M erit A ntique İstan b u l (“ “ *) Laleli, Tel: 513 93 00 Fax: 512 63 90 Mega R esid en ce İstan b ul Teşvikiye, Tel: 2313161 N ippon (*“ *) Taksim Tel: 254 99 00 Fax: 250 45 53 O rtak öy P rin cess H otel (**"*) Ortaköy, Tel: 227 60 10 Fax: 260 2148 O lcay ( " " ) Topkapi, Tel: 585 32 20 Fax: 585 64 05 P era P alas (****) Tepebaşı, Tel: 251 45 60 Fax: 251 40 89 T h e Plaza H otel (F” <l;'") Beşiktaş, Tel: 274 13 13 Fax: 273 15 90 Park Plaza ("**) Taksim, Tel: 254 5 1 0 0 Fax: 256 92 49 Polat R enaissan ce HoteK” "*) Yeşilyurt, Tel: 6 6 3 1 7 00 Fax: 6 6 3 1 7 55 P resid e n t (****) Beyazıt, Tel: 516 69 80 Fax: 516 69 99 P restig e (****) Laleli, Tel: 518 82 80 Fax: 518 82 90 H otel M ercure Istan b u l (****) Tepebaşı, Tel: 251 46 46 Fax: 249 80 33 R ad isso n SAS (**” *) Sefaköy Tel: 425 73 73 Fax: 425 73 63 R ich m o n d (“ ” ) Beyoğlu-Tünel Tel: 252 54 60 Fax: 252 9 7 0 7 Riva (****) Taksim, Tel: 256 44 20 Fax: 256 33 20 Sw issotel th e B o sp h o ru s (•“ ” ) Maçka, Tel: 3 2 6 1 1 00 Fax: 326 11 22

H O TELS (H O U S E D

R ah m i M. K o ç In d u strial M useum IN

H IS T O R IC

RESTO RED

B U IL D IN G S )

A ren a O tel Sultanahmet Tel: 458 03 64 A vicenna S .Ahmet Tel: 517 05 50 Fax: 516 65 55 A yasofya P a n siy o n la r S.AhmetTel: 513 3 6 6 0 Fax: 513 3 6 6 9 Blu e H ouse - Mavl Ev S.Ahmet Tel: 6 3 8 90 10 Fax: 6 3 8 90 17 Citadel Ahırkapı Tel: 516 23 13 Fax: 516 13 84 Hıdiv K asrı (T h e K hedive's S u m m er Palace) Çubuklu Tel: 331 26 51 Fax: 322 34 34 H otel A m ber SAhm etTel: 518 48 01 Fax: 5 1 8 8 1 19 H otel Ararat SAhm etTel: 516 04 11 Fax: 5 1 8 5 2 4 1 H otel Arm ada Ahırkapı Tel: 6 3 8 1 3 7 0 Fax: 518 50 60 H otel C artoo n Taksim Tel: 238 93 28 Fax: 238 52 01 H otel H istoria SAhmet Tel: 517 74 7 2 Fax: 516 81 69 H otel T ü rk o m an SAhmet Tel: 516 29 56 Fax: 516 29 57 İb ra h im Paşa H otel S.Ahmet Tel: 518 03 9 4 Fax: 518 44 57 K ariye Edimekapi, Tel: 534 8 4 1 4 Fax: 52166 31 S a n K o n a k O teli Mimar Mehmet Ağa C. 42-46 S.Ahmet Tel: 6 3 8 62 58 Fax: 517 8 6 35 Su ltan ah m et Saray ı O tel Torun Sok. No: 19 S.Ahmet Tel: 4 5 8 04 6 0 Fax: 5 1 8 6 2 24 Splend id Palace Büyükada (Prince Isl.) Tel: 382 69 50 Fax: 382 6 7 75 V ardar Palace H otel Taksim Tel: 252 28 8 8 Fax: 252 15 27 Y e şil Ev SAhmet Tel: 517 6 7 85 Fax: 517 6 7 80 Y asu fp aşa K onağı SAhmet Tel: 458 0 0 01 Fax: 458 0 0 09

Rahmi M. Koç Sanayi Müzesi Hasköy Tel: 2 5 6 7 1 5 3 - 5 4 S adberk H an ım M useum

Sadberk Hanım Müzesi Büyükdere Caddesi, 27-29 Sarıyer Tel: 242 38 13 T h é A şiyan M useum

Aşiyan Müzesi Bebek Tel: 263 6 9 86 T h e City M useum

Şehir Müzesi Yıldız Tel: 258 5 3 4 4 T h e M useum o f C aricature an d H um our

Karikatür ve Mizah Müzesi Fatih Tel: 521 1 2 6 4 T h e T anzim at M useum

Tanzimat Müzesi Gülhane Parkı, Tel: 512 63 84 T op k ap ı Palace M useum

Topkapı Sarayı Müzesi Sultanahmet Tel: 512 04 80 W o m en ’s L ib rary and In fo rm a tio n C e n ter Fou nd ation

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Haliç, Tel: 5 3 4 9 5 50 Y ıldız Palace M useum

Yıldız Sarayı Müzesi Beşiktaş Tel: 258 30 80 P A LA C E S / SA R A YLAR

Beylerbeyi Palace / Beylerbeyi Sarayı Çayırbaşı Dutağı, Beylerbeyi Tel: 3 2 1 9 3 20 D olm ab ah çe Palace

Dolmabahçe Ş a rap Beşiktaş Tel: 258 55 44 Ih la m u r K a sir / Ihlamur Kasrı Ihlamur Caddesi, Beşiktaş Tel: 261 2 9 9 1 M aslak K asirs / Maslak Kasırları Büyükdere Caddesi Maslak Tel: 2 7 6 1 0 2 2 Y ıldız K iosks: Şale, Malta an d Çadır

Yıldız K öşk leri Şale, Malta ve Çadır Yıldız Parkı Tel: 276 10 22 C H U R C H ES AN D SYNAGO GUES

M USEUM S / M ÜZELER

A rch eo log ical M useum

Arkeoloji Müzesi Sultanahmet Tel: 520 77 40 Atatürk Museum /Atatürk Müzesi Halaskargazi Caddesi, 250 Şişli Tel: 240 63 19 Byzantine Great Palace Mosaic Museum

Büyük Saray Mozaikleri Müzesi Torun Sokak, Arasta Çarşısı, SAhmet Tel: 518 12 05 Calügraphy M useum

Hat Sanatları Müzesi Beyazıt Tel: 527 58 51 C h u rch o f S t. Saviou r in C h ora

K ariye Müzesi Edimekapı Tel: 523 30 09 Haghia Sophia / Ayasofya Müzesi Sultanahmet Tel:522 0 9 8 9 -5 2 2 1 7 5 0 M ilitary M useum /A skeri Müze Harbiye Tel: 232 16 98 M useum o f Pain tin g an d Sculpture

Resim ve Heykel Müzesi Beşiktaş Tel: 261 42 98 M useum o f T u rk ish an d Isla m ic Art

Türk ve İslam Eserleri Müzesi İbrahim Paşa Sarayı Sultanahmet Tel: 518 18 0 5 - 0 6

244 S K Y U F E K A S IM —J». N O V E M B E R 2 0 0 0

S t M ary's C ath ed ral (A rm en ian P a tria rch a te) Şarapnel Sok. No:3 Kumkapı Tel: 516 25 17 Aya T riada (G ree k O rth o d o x ) Meşelik Sokak 11/1, Taksim Tel: 244 13 58 Dutch Chapel (Union Church) İstiklal Caddesi, Dutch Consulate Beyoğlu Tel: 244 52 12 Sunday service in English. Neve S h a lo m (Syn agogue) Büyük Hendek Caddesi. 61 Şişhane Tel: 244 75 6 6 - 293 8 7 95 S a n A n to n io di Padova (C a th o lic ) İstiklal Caddesi 325, Beyoğlu Tel: 244 0 9 35 Sunday service in English, Italian, Polish S t E sp rit (C a th o lic) Cumhuriyet Caddesi Harbiye Tel: 2 4 8 0 9 1 0 Sunday service in French, English. C h rist C h u rch , (A n g lican ) T he C rim ean M em orial Serdan Ekrem Sok. No:82, Tünel Tel: 251 56 16 (Behind the Swedish Consulate) Holy Eucharist Sundays 10.00 am.


MOTORWAYS

Om

2500

THY OFFICE

5000

SEA BUS LINES

------------

©

RAILWAY

FERRY BOAT LINES

..................... -

STREETS

MAIN ROADS

------------

S 2 5 5 2

KEY TO SYMBOLS

Baruthane

Arışkıran

Yeşilköy Br.

Habibler

Pirinçci

İN LER K i 9^

Kocatepl

KarabekırKai! Yeşilpır

İKazîrrr~~^>.

\S N T 2 m

İŞirinteı

V

¡rahevl

APMWUTKf

ÇÖY. Kulturf "Ijw betiye

Pınar Emirgl Boyacıköy i

İstinye /

m a sla k

Büyükdere,

Bulgurlu

Güzel tepe üc eYavuztürk

Kazım Karabet

Gümüşsj

Aydınevler

[ANADOLU i ÇTOYOLl/*

Soğanlık

Başıbüyük

.Kordonl

Tamirhane ^ ^.R ahm anla r Esentepe Karhktepe

K ıv ır c ık

Sangazi

m Dudum

Çekm eköy

Taşdelen

Dutdere

Şamandıra

Hürriyet

Yakacık

Büyük Bakkalköy

Alem dağ

Polonezköy

Cumhuriyetköy


A N

K A R A

( -m irlti \ J 111(A C

! 'l' ll'P h o n t ': International co d e fo r T urkey: 9 0 , Ankara area c o d e 3 1 2 . F or in tercity calls w ith in Turkey first dial "0", th en th e area co d e , and th en th e local n u m b er. F or international calls first dial "(H)".

E M E R G E N C Y _____________________

M U S E U M S /M Ü Z E L E R

Am bulance Tel: 112 (All over Turkey)

M useum o f A natolian Civilisations

Po lice Tel: 155 (All overTurkey)

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Fire Tel: 110 (All over Turkey)

Kadife Sokak, Hisar Tel: 324 3 1 6 1 Open daily / Her gün. 08.30 -17.30

Tourism po lice Tel: 341 65 30 G endarm e Tel: 156 (All over Turkey) T O U R IS M T U R İZ M

IN F O R M A T IO N D A N IŞ M A

T urizm B ak an lığ ı - B ah çe liev ler İsmet İnönü Bulvan No: 5 Tel: 212 83 00 Fax: 212 02 55

B ra sil /Brezilya | Gaziosmanpaşa Tel: 468 53 20 Bulgaria / Bulgaristan Kavaklıdere Teh 467 28 39

Atatürk's Mausoleum

Anıtkabir Müzesi Anıtkabir Komutanlığı Amttepe Tel: 231 7 9 7 5 Open daily / Her gün. 09.00 -16.30

N orw ay / \orveç Gaziosmanpaşa Tel: 437 99 50

T h e Peop le's Republic o f C h in a / Çin Halk Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 436 0 6 28

O m an /Umman Gaziosmanpaşa Tel: 447 0 6 31

Devlet Resim ve Heykel Müzesi

Croatia / Hırvatistan Gaziosmanpaşa Tel: 4 4 6 08 31

T urizm D an ışm a - T and oğan Gazi Mustafa Kemal Bulvan No: 121/A Tel: 231 55 72 - 488 70 07 Fax: 231 55 72

Opera-Ulus Tel: 310 20 94 Open daily except Mondays.

Cuba / Küba Gaziosmanpaşa Tel: 439 53 62

Pazartesi dışında her gün.

E senb oğ a A irport Tel: 398 03 48

0 8 .3 0 -1 2 .0 0 / 1 3 .3 0 -1 7 .3 0

Czech Republic /Çek Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 446 12 44

H O T E LS / O TELLER

Etnografya Müzesi

Ador A ltınel O tel (**” *) Tandoğan Meydanı Tel: 231 7760 Fax: 230 23 30 A nkara D ed em an O teli (****) Büklüm Sok. 1 Tel: 41762 00 Fax: 417 62 14 Best Apart (****) Uğur Mumcu Sok. 71, Gaziosmanpaşa Tel: 44680 80 Best O teli (****) Atatürk Bulvan 195, Kavaklıdere Tel: 467 08 80 Fax: 467 08 85 B ilk en t A nkara O teli (***") 1. Cadde, 06533. Bilkent Tel: 266 46 86 Fax: 266 46 79 Büyük A nkara Oteli (**” ') Atatürk Bulvan. 183, Kavaklıdere, Tel: 425 66 55 Fax: 425 50 70 Büyük Sü rm eli O teli (****) Cihan Sok. 6 Tel: 2317660 Fax: 229 51 76 Büyükhanlı Park Hotel&Residence (**“) Simon Bolivar Cad. 32, Çankaya Tel: 4415600 First Apart H otel İnkılâp Sok. 29, Kızılay Tel: 425 75 75 H ilton (**” *) Tahran Cad. 12, Kavaklıdere. Tel: 468 29 00 Fax: 468 09 09 H otel Aym a (****) Meşrutivet Cad. 25 Tel: 425 46 00 Fax: 41918 55 İç K ale O teli (****) Gazi Mustafa Kemal Bulvan. 89 Maltepe Tel: 23177 10 Fax: 230 61 33 K en t O teli ( “ **) Mithatpaşa Cad. 4, Tel: 435 50 50 Fax: 434 46 57 K in g Apart Hotel Piyade Sok. 17,Çankaya Td: 440 79 31 Mega R esid en ce A nkara Tahran Cad, 5, Kavaklıdere Tel: 468 54 00 Neva Palas (*’**) Esat Cad. No: 32 Küçükesat Tel: 419 58 88 Fax: 419 58 25 O tel Aldino (****) Tunalı Hilmi Cad. No: 22 Kavaklıdere Tel: 468 65 10 (pbx) Fax: 468 65 17 Sergah O teli (****) Çankın Cad. 48 Ulus Tel: 310 85 00 Fax: 311 3100 S h era to n A nkara (***") Noktalı Sok. Kavaklıdere Tel: 468 54 54 Fax: 467 11 36 Stad O teli (**” ) İstiklal Cad. 20, Ulus Tel: 310 48 48 Fax: 3108969 T etra K o n u r O tel Konur Sok. 58, Kızılay Tel: 419 29 46 Fax: 4174915

E th n o grap h ic M useum

| D en m ark /Danimarka Gaziosmanpaşa Tel: 468 77 60

Ulus Tel: 311 95 56 Open daily except Mondays.

E g y p t /M ısır Kavaklıdere Tel: 468 22 40

Pazartesi dışında her gürı. 08.30 -1 2.30 / 1 3 3 0 -17.30 G ordion Museum

Gordion Müzesi

H oly S ee / Vatikan Çankaya Tel: 439 00 41

Cumhuriyet Müzesi Cumhuriyet Caddesi 22, Ulus Tel: 3 1 1 0 4 73 Open daily except Mondays Pazartesi dışında her giiri. 09.00 -17.00

H ungary / Macaristan I Kızılay Tel: 442 22 76

R om an Baths Çankın Caddesi, Ulus Open daily except Mondays

Pazartesi dışında her gü n. 08.30-12.30/13.30-17.30

Cumhuriyet Caddesi 14 Ulus Tel: 310 53 6 1 -3 1 0 7 1 4 0 Open daily except Mondays. Pazartesi dışında her gün. 0 9 .0 0 -1 7 .0 0

| R om ania / Romanya Çankaya Tel: 4 2 7 1 2 43 T h e R ussian F ed eratio n

Rusya Federasyonu Çankaya Tel: 4 3 9 21 22 Saudi Arabia

I Slovakya Cumhuriyeti [ Kavaklıdere Tel: 426 58 87 Som alia / Somali Çankaya Tel: 427 51 92 Sou th Africa / Güney Afrika Filistin Caddesi 27 Gaziosmanpaşa Tel: 4 4 6 40 56 Sou th K o rea / Güney Kore Çankaya Tel: 468 48 22 S p ain /İspanya I Çankaya Tel: 438 03 92 [ State o f Palestin e

In d ia / Hindistan Çankaya Tel: 438 21 95

Filistin Devleti

In d on esia / Endonezya Çankaya Tel: 4 3 8 2 1 9 0

Sudan / Sudan Çankaya Tel: 441 38 85

Ira n /İran Kavaklıdere Tel: 427 43 23

Syria /Suriye Çankaya Tel: 438 8 7 04

Ira q /İra k Gaziosmanpaşa T el: 468 74 21

Sw eden / İsveç Kavaklıdere Tel: 428 67 35

Israel / İsrail | Çankaya Tel: 446 36 05

W ar o f In d ep en d en ce M aseum

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Portugal / Portekiz Çankaya T el: 446 18 90

Gaziosmanpaşa Tel: 436 6 9 21 Slovakia Republic

G reece / Yunanistan Gaziosmanpaşa Tel: 436 8 8 60

M useum o f the Republic

P olan d / Polonya Kavaklıdere Tel: 467 78 24

Suudi Arabistan

Gaziosmanpaşa Tel: 442 65 08

Resmi bayram tatilleri dışında her' gün. 0 8 .3 0 -1 7 .3 0

P h ilip p in es / FiUpinler Gaziosmanpaşa Tel: 446 58 31

F ra n ce / Fransa Kavaklıdere Tel: 4 6 8 1 1 54

Georgia / G ürcüstan

MTA, Natural H istory Museum Eskişehir Yolu, Balgat Tel: 287 34 30 Open daily, except for public holidays.

Pakistan / Pakistan | Gaziosmanpaşa Tel: 427 14 10

F in lan d / Finlandiya Gaziosmanpaşa Tel: 426 19 30

Yassıhöyük Köyü, Polatlı Tel: 622 51 5 2 ' | F ed eral Republic o f G erm an y Open daily except Mondays. | Almanya Federal Cumhuriyeti Pazartesi dışında her gün. 08.30 -17.30 Kavaklıdere Tel: 426 54 65

MTA, Tabiat Tarihi Müzesi

| New Zealand / Yeni Zelanda Kavaklıdere Tel: 467 90 54

C anada / Kanada Gaziosmanpaşa Tel: 4 3 6 1 2 75

C hile /ŞİU I Çankaya Tel: 4 4 7 35 82

T he A nkara State M useum o f Painting and Sculpture /Ankara

N etherlands / Hollanda | Gaziosmanpaşa Tel: 4 4 6 04 70

[ Italy / İtalya Kavaklıdere Tel: 426 54 60

Gaziosmanpaşa Tel: 436 08 23

Sw itzerland / İsviçre I Kavaklıdere Tel: 467 55 55 T hailan d /Tayland Çankaya Tel: 467 34 09

J a p a n /Japonya Gaziosmanpaşa Tel: 4 4 6 05 00

T u n isia / Tunus Gaziosmanpaşa Tel: 437 7 8 1 2

E M B A S S IE S / E L Ç İL İK L E R

Jo r d a n /Ürdün Çankaya Tel: 440 20 54

A fghanistan /Afganistan Çankaya Tel: 438 11 21

T u rk ish Republic o f N orthern Cyprus /K uzey Kıbrıs Türk

K azakh istan / Kazakistan Çankaya Tel: 441 74 86

Cumhuriyeti

A lbania /Arnavutluk Gaziosmanpaşa Tel: 441 61 09

K ırgızhistan / Kırgızistan Gaziosmanpaşa Tel: 446 84 08

T u rk m en istan / Türkmenistan Gaziosmanpaşa Tel: 446 35 63

A lg eria / Cezayir Çankaya Tel: 427 83 85

Kuw ait /Kuveyt | Gaziosmanpaşa Tel: 445 05 76

A rgentina /Arjantin Gaziosmanpaşa Tel: 446 20 61

Leban o n / Lübnan Çankaya Tel: 446 74 86

A ustralia /Avustralya Gaziosmanpaşa Tel: 446 11 80

Libya Çankaya Tel: 438 11 10 Lithu ania / Lituanya Gaziosmanpaşa Tel: 447 0 7 66

Austria /Avusturya Kavaklıdere Tel: 419 04 31 A zerbaïdjan /Azerbaycan Çankaya Tel: 441 26 21 B an gladesh / Bangladeş Çankaya Tel: 439 27 50 Ilelgium / Belçika Gaziosmanpaşa Tel: 446 82 50 B o sn ia and H erzegovina

M acedonia / Makedonya Kavaklıdere Tel: 446 99 28

U k ran ia / Ukrayna I ÇankayaTel: 439 99 73 U nited Arab Em irates

Birleşik Arap Emirlikleri Çankaya Tel: 440 84 10 U nited K ingdom / İngiltere Çankaya Tel: 4 6 8 62 30 United States

Amerika Birleşik Devletleri Kavaklıdere Tel: 468 61 10

Uzbekistan / Özbekistan

M alaysia i Malezya | Gaziosmanpaşa Tel: 446 08 70

I Çankaya Tel: 439 27 40

| M exico / Meksika Kavaklıdere Tel: 446 71 54

[ V enezuela Çankaya Tel: 439 31 98

Bosna ve Hersek Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 446 40 90

M oldova / Moldovy a Gaziosmanpaşa Tel: 446 55 27

Y e m e n /Yemen Bakanlıklar Tel: 446 17 78

M o ro c c o /Fas Gaziosmanpaşa Tel: 437 6 0 20

Yugoslavia / Yugoslavya Kavaklıdere Tel: 426 03 54

246 S K Y L IF E K A S IM

Gaziosmanpaşa Tel: 437 95 38

—j» - NO VE M B ER 2 0 0 0


II

II

II

II

II

II

II

II Lı il

II

II m

II

II

’ W k.

Büro Katları...

K a t ö z e llik le ri:

Bürolarda ısıtma ve soğutma, döşeme tipi fan coil

sistemiyle yapılacaktır. Tüm ofis katları ve bürolar klima santralleri aracılığı ile klimatize edilecektir. Zem inler, de ğ işik deko rasyon ihtiyaçlarına uygun biçim de şap o larak bırakılacaktır. Tavanlar, kısmi asm a tavan olarak yapılacaktır. Kat merdivenleri ve dolaşım holleri granitle k a p la n a c a k t ır . T ü m

b lo k la rd a tam

o to m a tik O T İS A s a n s ö r le r k u lla n ıla c a k t ır .

Bulvar Palas

“Bulvar Palas'ta Buluşalım ”

B B lo k C B lo k

A

mm

SURr7M P0

®

süRücüLiR

B lo k >

: e e e n. ' l c i : E E (E £J>4D dİ d! 1L E E £.'-Qİ E E EEE ECE :'e E E CP-®'c

E □ E £C‘"E E E E E XI' ;E E

%

Atatürk Bul. 141, Bakanlıklar - Ankara

™” z » v . Tel :0 .3 1 2 .4 2 5 51 11 - 425 56 41 TİCARIT A.ş. Faks: 0.312. 418 72 01

bir «Örücüler

KURULUŞUDUR


ANKARA

Foat'rtulıS! Demiri B Ü Y Ü K Ş E H İR B E L E Q İY £ S İ x P A R K VE B A H Ç E L E R M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü

¡KÜLTÜR MERKEZİ

ö h c üler\

\

ÎMwffs/

TÖREN PİSTİ 3ÜYÜKŞÇHIR BELEDİYESİ FENıŞL DAİRE BAŞK

A T A T Ü R K KÜ L T Ü R SAR AYI

TINTAS LP a r k î

Y E N İlm i BELEDİYESİ FEh HİPOORUM

YAICINKAYA

T C. a a LOJMANLARI OTOBÜS TERMİNALİ

19MAYIŞ STADYUMU

ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU

ORDUEVİ

BOTANİK ı

SELİM SIRRI SPOR SAH

. YERAlTL.

INADOLU

NUMUNE HASTANESİ DİL TARİH C, AF YA FAKÜLTESİ Ş2 | TIP FAKÜLTESİ BİNASI O

, ADLİYE''ŞARAYI

YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ

ku r tulu ş] I TREN I S I |

I .--J -L -

HACETTEPE .HASTANESİ.

KURTULUŞ]

m kçj

İLKOKUL

HAVAGAZIİŞL

BUZ PATEN SAf

k

BELEDİYE ^HA &TtyEŞİ

T.EKGENEL MÛDy KÜL. VE TL BAKANLIC

DEMİRTEPE \

ORTAOKUL, ORTAOKUL

‘ K. K Kh OES KIT. KARA KUVVETLERİ KOM.

... T C

-

S JAtfM grLAR

İSTATİSTİK GENEL MUD

1

K7

MİLÜEQTlk^t^'/^ y &

S p t t bakA m a r — g r '3 7 f ADALET \ r\ V" BAKANLIĞI

GENEL KURN, BAŞKANLIC

ISKAN BAKANLIĞA BAYINDIRLIK İSKAN BAŞK.

MALİYE BAK. KEY TO SYMBOLS

/ \ N O KTA

H MOTORWAYS ' MAIN ROADS '' ' STREETS ' ■»' ■ RAILWAY THY OFFICE Ö N OTEL MÜZESİ a CAMİ HOSPITAL [fcfi OKUL

\y & L L m & /3

)

1

0>QUn^V

ı r*

BAKANUGI

/

'

/

jâ ^

mAKumndPÖİİO: DENİZ KUVVETLERİ

H

%

^ © C ^ p r r S/W^ \ * ^ niW ûrmrkezI j J

;

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ ORDUEVİ

\ \ '&/ I —

\ \

v \ ,r) Z- ISMBT İNÖNÜr.UUe'o

T.C. BÜYÜK M İLLET MECLİSİ

K.K.KOM BASIMEVİ MECLİS KÜTÜPHANESİ Á KLASİK MÜZİK OKULU

MECLİS İD. BİNASI

SPOR SAHASI

^

ı — ı DEDEMAN OTELİ

INAZTEPE


Bulvar Palas'ı oluşturan dört bloktan üçünde, 53 m2'den 263 m2‘ye kadar çok farklı ölçü ve mimari yapıda tam 47 ofis yer alıyor. Meclis, Bakanlıklar ve diğer kamu daireleri ile finans ve iş dünyasının kalbinde olması, Bulvar Palas'ta yer alacak işletmelere önemli iş kapasitesi ve rekabet üstünlüğü sağlayacaktır. Aynı şekilde, Metro, Ankaray, otobüs ve minibüs gibi toplu taşım araçlarının güzergahlarının kesiştiği noktada konumlanan Bulvar Palas, kolay ulaşım ıyla iş ilişkilerinizde de rahatlık sağ layacaktır. Bu fırsatı k a ç ı r m a y ı n ! 1150 araçlık kapalı otopark

>Maksimum güvenlik

■Ultralüks malzeme ve özgün mimari

• Peşin ödeme avantajları

■60 aya varan vade imkanı

1 Sürücüler Holding güvencesi

s ü r ü c ü lir

S U R W

P 0

I

Bulvar Palas

“Bulvar Palas ’ta Buluşalım ”

Atatürk Bul. 141, Bakanlıklar - Ankara

rûaîrM ve j Tel : 0.312. 425 51 11 - 425 56 41 IİCARİT A.*. I Faks: 0.312. 418 72 01

- KURULUŞUDUR-!


İ Z M İ R IN A N D A R O U N D EM ERGENCY

A m bulance Tel: 112 (All over Turkey) Police Tel: 155 (All over Turkey) Fire Tel: 110 (All over Turkey) G endarm e Tel: 156 (All overTurkey) T O U R IS M T U R İZ M

. r V jU lC le

T e le p h o n e : International c o d e fo r T urkey: 9 0 , Izm ir area c o d e 2 3 2 , Kuşadası (a rea co d e fo r p ro v in ce o f Aydın): 2 5 6 . F o r in tercity calls w ith in T urkey first dial "0", th en th e area c o d e , and th en th e local n u m b er. F or intern ation al calls first dial "00". E phesus /E fes Within easy reach o f İzmir (72 km) and Kuşadası (1 8 km), the spectacular buildings and streets of ancient Ephesus have an unforgettable charisma. Established in 3000 BC and including remains from the Ionic, Lydi­ an, Roman, Byzantine and Seljuk peri­ ods, Ephesus is a sight not to be missed. In nearby Selçuk there is the basilica o f St.John (6th century), a superb museum and İsa Bey Mosque. Also in the vicinity is the House o f the Virgin Mar)', and the Cave of the Seven Sleepers.

K ilim O tel (“ *) Atatürk Bulvan Tel: 484 53 40 Fax: 489 50 70 M arla H otel (’” *) Kazım Dirik Caddesi 7, Pasaport Tel: 441 40 00 Fax: 441 11 50 T aksim In tern atio n al İzm ir (***) Gazipaşa Bulvan 28 Tel: 445 60 60 Fax: 445 60 71

IN F O R M A T IO N S

D A N IŞ M A

H O L ID A Y T A T İL

Adnan M enderes A irport Tel: 274 24 24 A lsancak Tel: 422 10 22 Bergam a Tel: 633 18 62 Büyük Efes Oteli Tel: 484 21 47 Ç eşm e Tel: 712 6 6 5 3 F oça Tel: 812 12 22 Kuşadası Tel: 6 1 4 1 1 03 - 614 62 95 Selçuk Tel: 892 69 45 - 892 63 28 HO TELS / O TELLER İ Z M İ R

Anba Oteli (***) Cumhuriyet Bulvarı 124 Tel: 484 43 80 Balçova T erm al T esisleri (***) Balçova Tel: 2 5 9 0 1 0 2 Büyük Efes Oteli (*” **) Gaziosmanpaşa Bulvan, 1 Tel: 484 43 00 Fax: 441 56 95 Club H otel Ephesus P rin cess (****’) Pamucak Mevkii / Selçuk Tel: 893 1 0 11 Fax: 893 10 39 Ege Palas (*“ *) Cumhuriyet Bulvan, 210 Tel: 463 90 90 Fax: 463 81 00 G rand H otel M ercure İzm ir (“ “ *) Cumhuriyet Bulvan, 138 Tel: 489 40 90 Fax: 489 40 89 G rand Zeybek Oteli (“ *) Fevzi Paşa Bulvan, No: 5-6 Tel: 441 95 90 H otel Baylan (***) Gaziosmanpaşa Bulvan 28 Tel: 458 25 80 Fax: 458 2 1 8 0 H otel İsm ira (***) Gaziosmanpaşa Bulvan 28 Tel: 445 60 60 Fax: 445 60 71 H otel Kaya Prestige (****) Şair Eşref Bulvan, 1371 Sokak, No.7 Tel: 483 03 23 Fax: 489 22 99 H otel M ercure K o n ak (*” *) Mithatpaşa Caddesi, 128 Tel: 489 15 00 Fax: 489 17 09 H otel R ich m o n d Ephesus ( " “ ) Pamucak Mevkii, Selçuk Tel: 892 70 77 Fax: 892 67 31 O tel A nem on Izm ir (****) Mürselpaşa Bulvan No:40 Tel: 446 36 56 Fax: 446 36 55 O tel Ege Sağlık (**'*) Ege Üniversitesi Hastanesi arkası/Bornova Tel: 373 48 62 Fax: 373 48 63 İzm ir H ilton (*” ” ) Gaziosmanpaşa Bulvan, 7 Tel: 4 4 1 6 0 60 Fax: 441 22 77 İzm ir Prin cess O teli (***") 35330 Balçova, İzmir Tel: 238 51 51 Fax: 2 3 9 0 9 39 İzm ir Palas O teli ( '" ) Vasıf Çmar Bulvan, Tel: 421 55 83 Fax: 422 68 70 K ısm et H otel (***) 1377 Sokak, Alsancak Tel: 463 38 50 Fax: 421 48 56

V IL L A G E S

KÖ YLERİ

A ltın Y un u s T atil Köyü (G old en D o lp h in H oliday Village) Kalembumu, Boyalık Plajı, Çeşme Tel: 723 12 50 Fax: 723 22 52 Club Cardia (Holiday Village) Çiftlikköv, Çeşme Tel: 712 11 11 Fax: 712 12 27

İzmir’den (72 km) ve Kuşadası ’rnlan (18 km) kolaylıkla ulaşılabilen olağanüstü ilginç, caddeleri ve yapılarıyla bugün de benzersiz bir atmosfere sahip antik kent. İÖ 3000 yıllarında kurulan ve İon, Lidya, Roma, Bizans, Selçuklu dönemlerinin izlerini taşıyan Efes'i gezmeye mutla­ ka vakit ayınlmalı. Efes'in çok yakınında St. Jean Bazilikası, Meryem Ana Evi, Yedi Uyuyanlar Mağarası, Selçuk İsa Bey Camii gibi başka tarihsel-turistik gezi yerleri bulunmaktadır.

Club Med Kuşadası H oliday Village Aslanburnu, Kuşadası Tel: 614 11 35 Fax: 614 12 00 Foça Chib Med Holiday Village Foça Tel: 812 1 6 0 7 Fax: 812 21 75 H an edan (H oliday Village) Foça Tel: 812 24 41 Fax: 812 24 51

H ouse o f th e V irgin Mary

K uştu r Tatil K öyü (H oliday Village) Bayraklıdere, Kuşadası Tel: 618 13 10 Fax: 614 88 32

Meryem Ana Evi The Virgin Mary came to Ephesus with St.John, and spent the remainder of her life here. The house built in the 4th century at the place where she died was recognised as a shrine by the Vatican in 1957. Mass is celebrated here every morning at 7.30 and on Sunday mornings at 10.30.

N eptün Village Büviik Akkum, Seferihisar Tel: 745 74 55 Fax: 745 70 38 Ö m er H oliday Village Yavansu Mevkii, Kuşadası Tel: 614 37 00 Fax: 6 1 4 4 3 44

Aziz Yuhanna ile birlikte Efes’e gelen Meryem Ana’nın hayatının sön döne­ mini geçirip öldüğü yerde 4. yüzyılda inşa edilen ev. 19 57 de Vatikan’ın onayından sonra kutsal ziyaret yeri olan Meryem Ana Evi ve Kilisesi İzmir’den 80 km, antik Efes kentin­ den 7 km uzaklıkta, çam, çınar ve zeytin ağaçlarıyla bezeli yüksek bir tepe olan Bülbül Dağı 'ndadır. Her sabah 7.30’da, pazar sabahlan 10.30 'da ayin düzenlenmektedir. K adifekale F o rtre ss / K adifekale

P in e B ay H oliday Village Selçuk Yolu, Kuşadası Tel: 614 93 70 Fax: 612 22 07 Sun set View H oliday Village Gazibeğendi, Kuşadası Tel: 614 45 02 Fax: 614 45 70 T u rb an H oliday Village Dayanıklı Köyü, Gümüldür Tel: 742 25 48 Fax: 742 1 1 7 6 S IG H T S E E IN G / G E Z İN T İ

The fortress overlooking İzmir has sections dating from Hellenistic, Roman and Byzantine times. The 20-25 metre high walls were origi­ nally 6 km in length. Today the fortress is a famous excursion spot with pleas­ ant tea gardens, commanding a fabu­ lous view o f the city.

B alço v a T h e rm al Springs

Balçova Kaplıcaları İzmir province abounds in mineral and thermal springs, those at Balçova being just 15 km from the city centre and served by municipal buses.

İzmir çevresinde çok sayıda kaynak suyu ve kaplıca bulunuyor. Bunlar­ dan Balçova kaplıcaları kent merkezine sadece 15 km uzaklıkta ve kent içi toplu taşıma araçlarıyla ulaşmak mümkün. B ird Paradise / Kuş Cenneti This eight thousand hectare bird sanc­ tuary is a temporary and permanent home to millions o f birds. Situated on the outskirts o f the city, it consists of islets, marshes, deltas and meadows. At various times o f year over 190 species of bird can be seen here.

İzmir’in içinde, kente hakim bir tepedeki bu kale Helenistik, Roma ve Bizans izlerini taşır. Yüksekliği 20-25 metre olan duvarlarının uzunluğu eski dönemlerde 6 km’y i buluyordu. Günümüzde çay bahçeleri ve olağanüstü kent manzarasıyla ünlü bir gezinti yeri.

Kentin yanıbaşmda koruma altına alınmış 8 bin hektarlık dev bir yaban hayat parkı. Adalar, sazlıklar, delta­ lar ve gözalabildiğine uzanan düzlüklerde l ’JO’ı aşkın türde mil­ yonlarca kuş barındırdığı için dünya çapında bir "kuş cenneti" sayılmak­ tadır.

Pergam um /Bergama The ruins of Pergamum, a major centre o f civilisation o f the ancient world, are situated 105 km from İzmir. The acropolis and amphitheatre perched on a towering hilltop, and on the outskirts of the town of Bergama the Asklepion or health centre dedicated to Asklepios the god of health are in a remarkable state of preservation. The site is open daily between 0 8.30 and 18.30.

250 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 000

In the town is another interesting building, the Temple of Serapis, known locally as the Red Courtyard due to its tiles. The town is also worth visiting to see the narrow streets with their historic Turkish buildings and the colourful bazaar in the old quarter.

İzmir’in 105 km kuzeyindeki bu il­ çesinde antik çağın büyük uygarlık merkezi Pergamon’un kalıntıları bu­ lunuyor. Görkemli bir tepedeki akropolis ve amfitiyatronun yanısıra, ilç­ enin girişinde sağlık Tanrısı Asklepios adına inşa edilen ve günümüzde bütün özellikleriyle ayakta duran sağlık merkezi her gün 8.30 -18.30 arasında ziyarete açıktır. Berga­ ma’nın içindeki tuğlaları nedeniyle halk arasında Kızıl Avlu adıyla bili­ nen Serapis Tapınağı da dikkat çeki­ cidir. Ayrıca Türk kültürünün özellik­ lerini taşıyan dar sokakları ve yapıla­ rıyla eski mahalleleri ile rengarenk çarşısı ilçeyi turistler için ilginç kılan özelliklerdendir. M USEUM S / M ÜZELER

A rch eolog ical M useum

Arkeoloji Müzesi Bahri Baba Parkı, Konak Tel: 489 07 96 Open every day except Mondays. 09 .00-i 7 .36 . P.tesi dışında her gün. A tatürk M useum /Atatürk Müzesi Birinci Kordon 148 Tel: 421 7 0 26 Open ever)' day except Mondays. 09.00-17.00. Pazartesi dışında her gün. Bergam a Museum / Bergama Müzesi Bergama Tel: 631 28 83 Open ever)' day except Mondays 08.30-17.30 Pazartesi dışında her gün Ephesus M useum / Efes Müzesi Selçuk Tel: 892 6 0 1 0 -8 9 2 6 0 1 1 Open ever)' day. 08.30-18.30 Her gün. Ö dem iş A rch eo log ical M useum

Ödenıiş Arkeoloji Müzesi ÖdemişTel: 545 11 84 Open ever)' day. 08.30-17.30 Her gün. M useum o f Pain tin g and Sculpture

İzmir Resim ve Heykel Müzesi Tel: 484 8 9 45 S.Y aşar Art M useum

S. Yaşar Resim Müzesi Cumhuriyet Bulvan 252 Alsancak Tel: 422 65 32 CH U R C H ES

AND

SYNAGO GUES

B et Isra el (Syn agogue) Mithatpaşa Caddesi 265 Karataş St. H élèn e (C a th o lic) 1729 Sokak, 53 Karşıyaka S t .J o h n (A n glican ) Talatpaşa Bulvan, Alsancak Tel: 463 72 63 San ta M aria (C a th o lic) Halit Ziya Bulvan, 6 7 Tel: 484 8 6 32 N otre D am e de Laurdes (C a th o lic) 81. Sokak, 11 Tel: 232 11 45 St. P o lica rp e (C ath o lic) Gazi Osman Paşa Bulvan, 18 Tel: 484 84 36 S h a a r A sham ayan (Synagogue) 1390 Sokak 4/2 Alsancak


A R O U N D İZM İR

Killik Hr. ^

Slndel Armada

Sijleym anli ^ " V KAI.ANYA J . IIRB Aş.Karıklar p v

BM^gfaahşibey

'

Merdivenli

xkrfaiu

! Y e n ita J v ji

Bademli Ilıcası

Dellktaş karadağ

W )enizköy

Vaylayurt

'

-^tCAWDARU AVl.AN.MA YASArtl ALANI

KemtfİTBr. Değirmen X i f i t l i i /

ıhmanlar

ÇANDARU KÖ RFEZİ Ygn TemasaUk Br.

^^.THeceplı .Ahm etli'

TSakallı

""> m

Çaraklar Venice - _

■*Asmacık .HüseyiVli kiiinçdaği

Karaköv

Kura H ,.,~ .k ö r:n u lir.

Mersin T.

Kahnkaya Br.

\

Y E N İF O Ç A , Kozbeyli'

F.ski/ener lir.

VLANMA Aftl Al.ANI TU2CUİUJ

AKDAÖ

•1212

A m a* B ı

Sasallı

r—

RölMEÇ DAĞI 'i V % 8*H

«■Gerence Köyü

Günerli

Sabuncubeli

Çamaîtı İııre Br.

Kalay/af

Uç B uru nT op Br.

i l İMKSATK

t

II.DIR KRF.

KOCAt)AĞ

Parlak S .

i

SMYRNA

t o d K KÖKFKKk i

İCI.AZOMF.NAK

•490

»nt

Çınar ^ x v Savanda y v x " KEMALPAŞA DAĞ! .' \ îökdere *< /& i ^•K ayn aklar y Kurudere Yk.Kızılca

Kadıovacık

7

Payamlı

[¿ Z e y tin le r :u n k u y u

AVIANMA YASAĞI

Yağcılar, •Demircili Çakmak B K

MANASTI I IIRR

— (1 —

_ G a zie m ir

G ölfiuk1 J la m ıs j

,Karacaa( fKaraot ( IKarakızlaıv

Seferhisar

AKRKA L _

KIRAN DAĞ!

Ç a ta lka ya M evki Karabelen iUzun?ft jv a c ı lj, - . ¡ 042 •T ıra zU

©SEFERİ

K ü n e rlik *

SKKKRIIİS.AR _J

İnce B ^ r \ J

K otar Br.

Karakuyu Helvacı

TF.OS KAI .KSİ / 'it. o y . K a v id e

ü fllE L . »Bulgurca

/

KızılcaoyaJ

Kaplancl

•C u m ^ lı Ilıcası / * ; n'ahtah / Payamlı / /y

,7

Îânb0y •K a ra ko ç Kaplıcası r '■ '•Üfkm ez L. •G üm üldü r

□DEĞİRMENİ •Ç a m ö n ü •Y e n i ^BülbûW ere Yeniköy

MYONNKt'Stl.S

Doğanbey Br.

kH a sa n ça vıjşf^

Sünger B ı

KI ŞA D A S I K Ö R F E Z t

( Acarlar MERYEM A N A # (Turistik Mvk.) n a

"

Kum Ga»^

[¡¡¡■ıkHavutçulı

n o k t a

0 ( 2 1 6 ) 3 4 9 01 41 -\I)\SI LI.KSlJ

iökçealan


A N T A L Y A IN A N D A R O U N D EMERGENCY

A m bulance: Tel: 112 (All over Turkey) Police: Tel: 155 (All over Turkey) Fire: Tel: 110 (All over Turkey) G endarm e: Tel: 156 (All over Turkey) T O U R IS M T U R İZ M

IN F O R M A T IO N D A N IŞ M A

T ourist In fo rm atio n P h o n e Alo Turist Hattı Tel: 0 800 511 07 07 - 0 800 511 07 08 Antalya Kaleiçi Tel: 247 05 41 - 242 18 33 Antalya Cumhuriyet Mahallesi Tel: 241 17 47 Aläflvä Çarşı Mahallesi Tel: 513 12 40

Kas

Cumhuriyet Meydanı Tel: 836 12 38 K em er Belediye Binası Tel: 8 1 4 1 5 36 HO TELS / O TELLER ANTALYA

Adora G olf Resort Hotel ( ” *“ ) Belek/Serik Tel: 725 40 51 Fax: 725 40 71 Altis G olfhotel ( ” *“ ) Belek/Serik Tel: 725 42 26 Fax: 725 42 34 Antalya Dedeman ( ' “ **) lara Yolu Tel: 321 79 10 Fax: 321 38 73 Antalya Renaissance R esort (“ “ *) Beldibi, Tel: 824 8431 Fax: 824 »4 30 Antbeİ Belek Hotel ( “ ***) Belek/Serik Tel: 7254102 Fax: 7254268 Arum Hotel&Apartments ( ” “ *) Side, Tel: 753 45 60 Fax: 753 4 1 4 0 Belconti Resort Hotel (**” *) Belek,Tel: 715 1540 Fax: 715 1047 Cender Hotel (**M) Işıklar Cad. Tel: 243 43 04 Fax: 243 39 87 Ceylan In ter Continental Resort Kemer Tel: 824 51 00 Fax: 824 64 35 Club H otel Sera (**” *) Lara Yolu Tel: 349 34 34 Fax: 349 34 54 Club Ju stin ian o (*"*) Alanya Tel: 527 44 47 Fax: 527 46 82 Falez H otel (**"*) Konyaaiti Tel: 248 50 00 Fax: 248 50 25 Gloria G olf Resort ( ” ” *) Belek, Serik Tel: 715 15 20 Fax: 715 15 25 Grand Prestige Hotel Side (**” *) Titreyengöl, Manavgat, Side Tel: 756 90 60 Fax: 756 90 81 Grand Hotel Adonis (***“ ) Eski Lara Yolu Tel: 323 44 44 Fax: 323 10 31 Hotel Alp Paşa Kaleiçi Tel: 247 56 76 Fax: 248 50 74 Hotel Ofo Antalya ( ’” *') Lara Tel: 349 40 00/15 hat Fax: 349 4016 Hotel Bilkent Kem er (****) Göynük/Kemer Tel:815 1 5 3 8 / 2 0 hat Fax:815 1537 Hotel Saray Regency (” ***) Titreyengöl Tel: 756 9100 / 7 hat Hotel Sultan Saray ( '“ **) Göynük/Kemer Tel: 815 1480/20 hat Fax: 815 14 99 Hotel Sun Zeynep ( ” " * ) Belek Tel: 725 41 80 Fax: 725 42 00 Hotel Turquoise (**"*) Side/Sorgun Tel: 756 93 30 Fax: 756 93 45 Kışla Han Hotel (“ **) Kazım Özalp Caddesi 55 Tel: 248 38 70 Fax: 248 42 97 Letoonia G olf Resort (“ *“ ) Belek Tel: 715 14 50 Fax: 715 14 54 Le Ja rd in Resort Otel Turizm Cad. Kiriş Kemer Tel: 824 52 22 Fax: 824 52 20 Ma Bich e (•**“ ) Göynük Tel: 815 21 90 Fax: 815 21 91 Mia Resorts Belpark Palace (**” ) Belek Tel: 715 13 00 Fax: 715 13 1748 Mirage Park Resort Göynük Tel: 815 22 44 Fax: 815 22 35

f V JT U

, » ia e

T e l e p h o n e : In tern ation al c o d e fo r Turkey: 9 0 , Antalya area co d e 2 4 2 . F o r in tercity calls w ith in T urkey first dial "0", th e n th e area co d e , and th en th e local n u m b er. F or intern ation al calls first dial “0 0 ”. Club Med Palmiye Tekeriektepe Mevkii Kemer Tel: 8143260 (10 hat-lines) Club Méditerranée Kem er Kemer Tel: 8141009 Fax: 8141018 Club Mega Saray Üçüncü Kum Tepesi Mevkii Belek/Serik, Tel: 725 40 26 Fax: 725 40 49 Club Phaselis Kemer Tel: 8151631 Fax: 8151637 Club Salima Beldibi-Kemer Tel: 824 83 60 Fax: 824 83 73 Club Turan Prince Kızılağaç Turizm Merkezi, Side Tel: 748 72 60 Fax:748 72 5 0 -5 1 Club Varuna Taşlıburun Mevkii Belek/Serik Tel: 725 42 01 Fax: 725 42 25 Club Zigana Beldibi Tel: 824 92 30 Fax: 824 83 15 EHA Holiday Village Titreyen Göl, Manavgat Tel: 756 90 50 Fax: 7 5 6 9 0 52 Kem er Holiday Village Göynük, Kemer Tel: 815 14 30 Fax: 815 14 65 Mia Resorts Belpark Village Belek-Serik Tel: 715 13 00 Fax:7151317-18 Oasis Beach Club Konaklı Mevkii, Alanya Tel: 565 14 51 Fax: 565 14 49 Palmariva Holiday Village Tekirova, Kemer Tel: 821 4 0 0 4 Fax: 821 40 40 Park Kim eros Göynük, Kemer Tel: 815 1663 Fax: 815 1672 Robinson Club Pamfilya Acısu Mevkii, Side/ Manavgat Tel: 7 5 6 9 3 50 Fax: 756 93 58 Sidelya Çolaklı Köyü, Manavgat Tel: 763 68 01 Fax: 763 61 14 Sim ena Holiday Village Çamyuva, Kemer Tel: 824 63 63 Fax: 824 63 81 Sol Muna Ktımköy, Side Tel: 753 34 46 Fax: 753 13 59 Turtel Side Holiday Village Side Tel: 753 39 00 Fax: 753 20 25 Turtle's Club Marco Polo Çamyuva, Kemer Tel: 824 63 36 Fax: 824 63 46 Voyage Club Turtel Sorgun Manavgat Tel: 756 93 00 Fax: 756 93 09

Renaissance Antalya Resort Beldibi Tel: 824 84 31 Fax: 824 84 30 Royal Resort Hotel (***“ ) Kemer Tel: 815 23 70 Fax: 815 16 27 Golden Ring Hotel (****) Güllük Tel: 243 15 15 Fax: 243 15 22 Sheraton Voyager Antalya ( “ “ *) 100. Yıl Bulvan Tel: 243 24 32 Fax: 243 24 62 Sunset H otel (*“ *) Konyaaiti Tel: 229 06 92 Fax: 229 13 89 Taksim International Alanya (*"*) Gazipaşa Cad. Göl Mevkii Tel: 514 07 00 Fax: 5 1 4 0 7 28 Taksim International Side ( “ ***) Sorgun Mevkii-Manavgat Tel: 756 93 21 Fax: 756 93 20 Talya Hotel ( " “ *) Fevzi Çakmak Caddesi, 30 Tel: 248 68 00 Fax: 241 54 00 Topkapı Palace ( “ *“ ) Kundu Aksu Tel: 431 23 23 Fax: 431 23 22 Türkiz H otel ( * " “ ) Kemer Yat Limanı Tel: 814 41 00 Fax: 814 28 33 S P E C IA L L IC E N S E H O T E L S Ö Z E L L İS A N S L I O T E L L E R

Abad Hotel Hesapçı sokak, Kaleiçi Tel: 247 44 66 Fax: 323 04 25 Argos Hotel Kaleiçi Tel: 247 2012 Fax: 241 75 57 Aspen Hotel Kaledibi Sokak 16, Kaleiçi Tel: 24771 78 Fax: 241 33 64 Karyatit Hotel Kaleiçi Tel: 244 00 55 Fax: 244 00 54 Marina Hotel Mermerli Sokak 8, Kaleiçi Tel: 247 54 90 Fax: 241 17 65 Naturland Hotel Çamyuva/ Kemer Tel: 824 62 14 Fax: 824 62 10 Turban Adalya Hotel Kaleiçi Tel: 243 47 56 Fax: 243 47 51 Tuvana Hotel Tuzcular Mahallesi, Kaleiçi Tel: 247 60 15 Fax: 241 1981 Tütav Türkevleri Mermerli Sokak, Kaleiçi Tel: 248 65 91 Fax: 241 94 19 H O L ID A Y V IL L A G E S T A T İL

KÖ YLERİ

Attaleia Holiday Village Taşlıburun Mevkii, Belek/Serik Tel: 725 43 01 Fax: 725 43 02 Blue Village Paşa Bey Konaklı Mevkii, Alanya Tel: 565 15 20 Fax: 565 15 31 Club Med Beldibi, Kemer Tel: 824 81 51 Fax: 824 81 59 Club Aldiana Titreyen Göl, Manavgat Tel: 756 92 60 Fax: 7 5 6 9 2 67 Club Ali Bey Kızılağaç Köyü, Manavgat Tel: 748 73 73 Fax: 748 73 83 Club Aquamarine Beldibi-Kemer Tel: 824 85 00 Fax: 824 80 52 Club Asteria Üçüncü Kum Tepesi Mevkii Belek/Serik Tel: 725 40 (M Fax: 725 40 02 Club Hotel Bellis Akınlar Köyü, Serik Tel: 725 42 80 Fax: 725 43 00 Club Kastalia Konaklı Mevkii, Alanya Tel: 565 13 16 Fax: 565 14 28

S IG H T S E E IN G / G E Z İN T İ

Alanya Citadel /Alanya Kalesi This splendid Byzantine citadel surmount­ ing the rocky peninsula is walled (8 km). The “Red Tower” was built by the Seljuk’s Sultan Keykubat in 1226. Today it is a small museum containing etnographical collections.

Bizans zamanından kalma, "Kızıl Kule’si I226'da Sultan Alaaddin Keyku­ bat tarafından inşa ettirilen görkemli Alanya Kalesi şehri ikiye ayıran bir yarımadanın üzerindedir. Kızıl Kule bugün etnografik eserlerin sergilendiği küçük bir müzedir.

Antalya bölgesi arkeolojik, tarihsel hâzineleri bakımından belki de Türkiye'nin en zengin bölgesidir. Antalya Müzesi çok geniş bir alanda 13 teşhir salonu ve bir açık hava galerisinden oluşmaktadır. Çocuklar için de, onların ilgisini çekecek bir salon bulunan müzeyi tarih meraklıları mutlaka gezmeliler. Aspendos A major port and commercial centre in antiquit)', Aspendos today lies inland, 48 km east of Antalya. Its magnificent amphiteatre is the best preserved in the world and known for its superb acoustics and is still used for concerts.

Antalya'nın 48 knı doğusunda Antik Çağın önemli limanından kalma muhteşem bir amfiteatr. Olağanüstü akustiği ve iyi korunmuş olması nedeniyle bugün de konserler için kullanılmaktadır. Düden Falls / Düden Şelalesi A very beautiful waterfall (12 km north of the city centre).

Kent merkezine kuzey yönünde 12 km uzaklıkta çok güzel bir şelale. Piknik için mükemmel bir tercih. Old Quarter / Kaleiçi The historic nucleus of Antalya. This district is now restored and has became an attrac­ tive touristic centre with its taverns, hotels, restaurants and entertainment facilities. Its narrow streets lead down to the old harbour (today an international yachting marina).

Şehrin tarihi çekirdeği olan Kaleiçi; restore edilmiş hali, otel ve pansiyonları, restoranları ve eğlence olanaklarıyla turis­ tik bir merkez. Dar sokaklardan inilen eski liman ise bugün uluslararası bir mariııa. Perge The origins of this ancient city-18 km north­ east of Antalya go back to 1000 BC, but the surviving remains are Hellenic and Roman. An exceptional open-air museum.

Antalya'nın 18 km kuzey-doğusundaki bu antik kentin geçmişi 10 1000yılma kadar uzanıyor. Ancak bugün gezilen kalıntılar Helen ve Roma dönemlerinden kalma bir açık hava müzesi. Side At this lively resort east of Antalya, the hous­ es and ancient ruins are inextricably inter­ wined. There are two agoras, an amphiteatre and a museum in which statues and other works of art found here are exhibited.

Antalya'nın doğusundaki bu turistik kıyı kasabası antik kalıntılarla içiçedir. İki büyük agora, geniş bir amfiteatr ve burada gün ışığına çıkarılan heykel ve öteki eserlerin sergilendiği bir müze.

Pazartesi dışında her gün.

Termessos Perched 1050 m above sealevel, this is an ancient city and a national park northwest of Antalya. The amphiteatre is hewn out of the living rock and the view as far as Antalya is stupendous. There is a natural history museum at the park entrance.

The province of Antalya is endowed with the richest historic treasures of Turkey. Antalya Museum covers an area of 30,000

Denizden 1050 m yüksekllikte, inanılmaz bir manzara, şaşıma bir antik kent ve doğa müzesiyle bir ulusal park.

Antalya Museum /Antalya Müzesi Kenan Evren Bulvan Konyaaltı Tel: 241 45 28 Daily except Mondays.

252 S K Y L IF E K A S IM

square metres with thirteen galleries, an open-air gallery-, a children’s gallery (where children may be left) and a wide yard. Approximately five thousand archeological works are displayed in chronological order. The museum receive an award from the Council of Europe as the Museum of the Year in 1988.

NOVEM BER 2 00 0


M ım  s y s te m e-sp ace

e-space, geleneksel sistemin ağırlığından annmıs, esnekliği en üst düzeye taşıyan yeni elemanlardan oluşmuş bir çalışma ortamı organizasyonu, e-space, bireysel bir düzeni organize ederken, her çalışma mekanı arasındaki doluluk ve bosluk, saydamlık ve gizlilik iliskisini fonksiyonel biçimde entegre eden yeni bir sistem . e-space Is a n e w w o rkin g a tm o sp h e re o rg a n iz a tio n c o m p o se d o f n e w s t a f f w ith a lm o s t fle x ib ilit y w hich 1s re fin e d fr o m th e h e a v in e ss o f th e tra d itio n a l sy s te m . W hile

organize-space

cre a tin g p e rso n a l s it e s , th e y a lso In te g ra te th e fu lln e s s a n d em p tin e ss, tra n sp a ren cy a n d se c re c y re la tio n sh ip b etw ee n ea ch w o rkin g lo c a tio n In th e m o s t fu n c t io n a l way.

w w w .tunacelik.com .tr

Tunaçelik Eşya San. ve Tic. A.S. Fabrika: Kınalı Mevkii, Silivri 34947 İstanbul Tel: 0212 715 23 23 pbx Faks: 0212 715 23 00-01 Merkez: Cumhuriyet Cd. No: 229 Harbiye 80800 İstanbul Tel: 0212 234 26 27 pbx Faks: 0212 219 67 56 Ankara Bölge Müd.: Necatibey Cd. No: 62/A Kızılay 06440 Ankara Tel: 0312 230 05 85 Faks: 0312 229 24 82 ww w .tu n a c e lik .c o m .trin fo @ tu n a c e lik .c o m .tr

T

u n a

"yasayan

o fisler

kurar"


AROUND

ANTALYA


S a ra y d a 4 m e v s im . ..

Pek çok güzelliğin

bir araya geldiği

farklı bir dünyada

Topkapi P alace

ihtişam ıyla yaşam ak ...

topkapi I the

p alace

m ax . i n c l u s i v e


M

U

Ğ

L A

f r , \ J ~ U ia e

IN A N D A R O U N D

T e l e p h o n e : In tern ation al c o d e fo r Turkey: 9 0 , Mugla area c o d e 2 5 2 . F or in tercity calls w ith in T urkey first dial "0", th e n th e area co d e , and th e n th e lo ca l n u m b er. F o r in tern ation al ca lls first dial "00". Halıcı Tatil Köyü

La Perla Oteli ( “ **) İçmeler, Marmaris Tel: 455 33 89 A m bulance: Tel: 112 (All over Turkey) Labraııda Otel (****) Police: Tel: 155 (All over Turkey) Güllük Sıralık Mevkii, Milas Fire: Tel: 110 (All over Turkey) Tel: 522 2911 G endarm e: Tel: 156 (All over Turkey) | Laguna Azur H otel (****) T O U R IS M IN F O R M A T IO N İçmeler Kumluörencik Mevkii, Marmaris Tel: 455 37 10 T U R İZ M D A N IŞ M A Lavanta Village Bodrum Yalıkavak, Bodrum Tel: 385 2 1 6 7 Magic Life D er Club Resort (***” ) Batış Meydanı Tel: 316 10 91 Hisarönü Köyü, Cubucak Mevkii, Dalaman Marmaris Tel: 466 64 34 Havalimanı Tel: 692 52 20 Magic Life D er Club San g erm e ( * " ” ) Dalyan Sangerme Mevkii, Ortaca Tel: 286 80 63 Ortaca Tel: 284 42 35 M anastır Otel ( “ " ) Datça Kumbahçe Matı. Barış Sitesi, Bodnım Hükümet Binası İskele Mahalle Tel: 316 28 54 Tel: 712 3 1 6 3 Mares (Altınyunus) O tel ( “ “ *) Fethiye İçmeler, Marmaris Tel: 455 22 00 İskele Meydanı No: 1 Tel: 612 19 75 M arina Vista (Blu e Otel) (****) Köyceğiz Yat Limam Mevkii, Bodrum Atatürk Kordonu Tel: 262 47 03 Tel: 316 22 69 EM ERGENCY

Marmaris Milas-Bodrum Milas-Bodnım Havalimanı Tel: 523 00 66 Muğla Marmaris Bul. No: 24 Tel: 214 1 2 6 1

M UĞ LA

A&B H om e Otel

Tel: 455 36 33-49 Azka O tel (****) Eskiçeşme Malı. Bardakçı Mevkii, Bodrum

Kalemler Köyü Mevkü, Fethiye Tel: 614 83 60 Hotel Ersan Kızılağaç Köyü İçmeler Mevkü, Bodrum Tel: 316 89 80 İb erotel M arm aris Park İçmeler Pamucak Mevkü, Marmaris Tel: 455 21 46 İsis Tatil Köyü Eskiçeşme Mah. Asarlık Mevkii, Bodrum Tel: 316 95 01 Letoonia Tatil Köyü Oyuktepe Pacanz Mevkü, Fethiye Tel: 614 4 9 66 Lykia World Ölüdeniz Kırdak Mevkii, Fethiye Tel: 6 1 6 6 0 1 0 Magic Life D er Club Adaköy Yalancı Boğaz Mevkü, Marmaris Tel: 412 07 00 Martı Tatil Köyü İçmeler Örencik Mevkii, Marmaris Tel: 455 34 41 Metem tur Tatil Köyü Asarlık Mevkü, Bodrum Tel: 316 25 00 O ra Tatil Köyü Kızılağaç köyü, Bodrum Tel: 367 15(H) T.M.T. Tatil Köyü Atatürk Cad. No: 134, Bodrum

H O L ID A Y V I L L A G E S T A T İL

Tel: 316 8 9 92 Bodrum Resort (” ***) Gümbet Tel: 317 28 28 Club M arverde ("**) Meşelik Köyü Kuyucak Mevkii, Milas Tel: 3 1 6 7 6 9 4 Colossus Otel ( “ **) Gümbet Mevkii, Bodrum

Tel: 3 1 6 1 2 07

KÖ YLERİ

T urban Tatil Köyü

Anıktur Tatil Köyü (Club Med)

Marmaris

Çiftlik Köyü Yalıçiftliği Mevkii, Bodrum

Tel: 412 18 43

Tel: 368 91 52

Voyage Club T orba

Belceğiz Tatil Köyü

Kızılağaç Mevkii Torba köyü, Bodrum

Hisarönü Köyü Belceğiz Mevkii, Fethiye

Tel: 367 18 20

Tel: 617 00 77

Ş IG H ^ E E IN G ^ G E Z İN T ^

Bodrum Park Resort (Regal Resort)

Tel: 3 1 6 3 4 19 Elegance Hotel’s (***” ) Kemeraltı Malı. Dergah Civan, Marmaris Tel: 412 81 01 G olden Key Boutique Hotel

Muğla Museum/ Muğla Müzesi This natural history museum exhibits fossils discovered near the village of Özlüce belonging to a wide range of creatures which lived 5-9 million years ago over an area stretching from eastern Asia to Spain.

Kızılağaç köyü Torba Kuyucak Mevkü, Bodrum Tel: 3 6 7 1 4 31 Club D atça Tatil Köyü İskele Mahallesi, Datça

Bodrum Tel: 313 4 1 0 6 Hisarönü-Marmaris Tel: 466 66 20 Bördiibet-Marmaris Tel: 436 92 30

Muğla merkez ilçeye bağlı Özlüce köyü yakınlarından çıkarılan, günümüzden 9-5 milyon yıl kadar öncesine tarihlenen, Doğu Asya'dan Ispanya'ya uza­ nan geniş bir alanda yaşayıp yok ol­ muş canlılara ait fosillerin sergilendiği bir müze.

Tel: 712 88 20 Club Kadıkale Peksimet köyü Kadıkalesi Mevkü,

H otel A m brosia (****) Bit«! Tel: 343 18 86 H otel Mavi (•“ *)

Bodrum Tel: 382 32 71 Club M Haremtan Koyu, Bodrum

Bardakçı Mevkii, Bodmm Tel: 313 03 71 Hotel S ("••)

Bodrum Castle /Bodrum Kalesi This castle dedicated to St. Peter was built by the Knights of Rhodes in the 15th centu­ ry. Located on the edge of the harbour, it covers an area of approximately 30,000 square metres, and has five towers known as the French Tower, English Tower, Italian Tower, German Tower and Snake Tower. M.S. 1 5. yüzyılda Rodos şövalyeleri ta­

Tel: 316 6 1 0 0

İçmeler Sahil Sok., Marmaris Tel: 455 24 47 İb erotel San g erm e Park ( " * ’)

Canlıdere Sok. No: 15, Bodrum Tel: 316 89 71

Hillside Beach Club

Tel: 3 6 8 9 0 15 Suncity Otel ("**) Hisarönü Köyü Belceğiz Mevkii, Fethiye Tel: 617 01 11 Turunç Oteli ( “ **) Marmaris Tel: 476 70 24

Göcek, Fethiye Tel: 645 18 20 Aries Otel (* "* ) Çalış Mevkii, Fethiye Tel: 613 13 31 Aqua Otel (****) Sahil Sok. No: 15 İçmeler, Marmaris

Sangerme Mevkii, Ortaca Tel: 286 80 31 İzer Otel (****) Kızılağaç Köyü, Bodnım Tel: 367 19 10 Ja v a lin Otel (****) Yahşi Köyü, Bodnım Tel: 348 35 41 K aria Princess (•*“*)

Marmaris Tel: 4 1 2 1 1 7 1

Merve Park Suites Hotel Bodrum Tel: 3 1 6 1 5 4 6 M unam ar Vista Otel ("***) İçmeler, Marmaris Tel: 455 33 60 R esort D edem an B od n ım Bitez, Giindönümü mevkii, Gümbet Tel: 313 85 00 Şam ara Otel (*•***) Kaynar Mevkii, Bodrum Tel: 367 16 00 Sea G arden (*” **) Çiftlik Köyü Yalıdağ Mevkii, Bodrum

İskele Meydanı No: 1 Tel: 412 10 35

H O T E LS / O TELLER

Armutalan- Boynuzbükü Mevkü,

Club Müsgebi Tatil Köyü Müsgebi Koyu Çakmaklı Mevkii, Bodrum Tel: 358 50 86

I

Club Tuana Vista Tatil Köyü Çayağzı Katliç Mevkii, Fethiye

rafından St Peter adına inşaa edilen kale limana hakim durumda. Yaklaşık 30000 m2’lik alana sahip olan kalede Fransız Kulesi, Ingiliz Kulesi, Italyan Kulesi, Alman Kulesi ve Yılanlı Kule ol­ mak üzere 5 kııle mevcut.

Tel: 633 6 3 1 6 G rand Yazıcı Tatil Köyü İçmeler Pamucak Mevkii, Marmaris Tel: 455 3467-9 256 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 00 0

Nautical Archaeological Museum

Sualtı Arkeoloji Müzesi

Remarkable ancient artefacts and ships dis­ covered by sponge divers and nautical archaeologists on the seabed along the southwestern Turkish coast are exhibited in this museum, which is located in Bodrum Casde.

Bodrum Müzesi içinde sünger avcıları tarafından ve çeşitli su altı kazılarında çıkarılmış olan eserler sergilendiği bir müze. Milas Museum /Milas Müzesi Archaeological finds from ancient cities in the province of Milas such as Labraynda, Heraldeia, lassos, and Euromos can be seen here.

Milas çevresindeki Labranda, Herakleia, iassaos, Euromos gibi antik kentlerde yapılan kazılarda çıkan eserlerin sergi­ lendiği bir müze. Dalyan This village southeast of Muğla is named after the river which links Lake Köyceğiz to the Mediterranean. The channels of the river wind through the reedbeds of the estuary amidst spectacular mountain scenery'.

Ortaca ilçesine bağlı küçük bir yerleşim yeri. Adını Köyceğiz Gölünü Akdenize bağlayan 5 mil uzunluğundaki kanal­ dan alır. Dalyan kanalı kıvrımlarıyla, sazlıklarıyla gezilecek bir doğa harikası. Caunos / Caunos Harabeleri The ruins of this ancient city lie on the Dalyan river. The first settlement here has been traced back to 3000 BC, and later became a provincial capital located between Lycia and Caria.

Antik Kent, göl ile deniz arasında, ka­ nalın kenarında kurulmuş. Tarihi M Ö. 3000 yıllarına kadar uzanır. Lykia ve Karia arasında kurulmuş bir eyalet merkezi olduğu belgelerden anlaşılıyor. Knidos / Knidos Harabeleri Knidos at the western tip of the Datça peninsula was founded by Dorian migrants from the Aegean islands in the 7th century' BC. There are several temples, including one dedicated to Apollo and another to Venus, an amphitheatre and other buildings.

Datça'ya 39 km uzaklıkta bulunan an­ tik kent M Ö. 7. yüzyılda adalardan ge­ len Dorlar tarafından kurulmuş. Şehir­ de Apollon ile Venüs'e alt çeşitli mabet­ ler, anfitiyatro gibi kalıntılar var. Fethiye Museum / Fethiye Müzesi This museum contains many finds from the ancient cities of the region, such as carved fragments of mausoleums, vases and sculp­ ture dating from the Lycian, Roman and Byzantineperiods.

1965'de kurulan müzede yöredeki ören yerlerinden getirilen anıt mezar parça­ ları, Lykia, Roma, Bizans dönemlerine ait vazo ve be)'keller sergileniyor. Ölüdeniz Lagoon / Ölüdeniz With its clear turquoise waters this lagoon 15 km south of Fethiye is one of Turkey’s most renowned naniral sites. It is surround­ ed by sand beaches and pine woods and is a conservation area.

Fethiye’y e 15 km. uzaklıkta, Türki­ ye'nin bilinen en önemli koylarından biri. Bir benzerine az rastlanan Ölüde­ niz, hareketsiz özelliği, deniz ürünleri ve kumsalıyla ilgi çeker. Marmaris Lying on a large bay encircled by pine cov­ ered hills, Marmaris enjoys one of the most beautiful settings of any Turkish resort. It is close to such ancient ruins as Physkos, Saranda, Amos and Loryma.

İlçede gezilip görülmeye değer Physkos, Saranda, Amos, Loryma gibi antik kent­ ler bulunuyor.


1 2

Geliş katı Arrival

G E L İŞ İSK EL ESİ

A R R IV AL B R ID G E

P A S S P O R T CO NTRO L

PA SA PO R T KONTROL

E SC ALA TO R S

M ERDİVENLER

TR A N S IT P AS S EN G E R C O U N TE R

TRA N SİT YOLCU BANKOSU

C İP L O U N G E S

C İP SALONLARI

RENTACAR

OTO KİRALAMA

IN FO R M A TIO N

DANIŞMA

L U G G A G E C U S TO D Y

EMANET

LO ST LUGGAGE

KAYIP B A G A J

TO ILE TS

W .C.LER

F O O D C O U R TS

Y E M EK ALANLARI

S H O P P IN G C E N TR E

A LIŞ V E R İŞ MERKEZİ

BANK

BANKA

H O TE L RE S ERV A TIO N

OTEL REZER VA SYO N

IN C O M IN G L U G G A G E B A N D

B A G A J ALIM BANTI

VISA O FFIC E

VİZE OFİSİ

C U S TO M S

'■ G Ü M R Ü K L E R

3 ■ 4 5

6

8 9

10

12

13

14

15

16


ASMAKAT LA N D S ID E M EZ ZA N IN E FL O O R

ASMAKAT A IR S ID E M E Z Z A N IN E FL O O R

CİP SALON LAR IN A İNİŞ E S C A L A T O R S TO C IP LO U N G E S

1 2

3 0 5 ■3 1 2

BUS GATE

UZAK UÇAK KAPILARI

Gidiş katı D eparture

E N T R A N C E S E C U R IT Y C O NTRO L

G İR İŞ GÜVENLİK KONTROLÜ

C H E C K -IN A R E A

CHECK-IN ALANI

GÜVENLİK

P A S S P O R T C O N TR O L

P A SA PO R T KONTROL

GİD İŞ İSK ELESİ (BEKLEM E SALONLARI)

7

6

Y E M EK ALANLARI

G Ü M R Ü K SÜ Z S A TIŞ ÜNİTELERİ

CHECK-IN ADALARI

B İLET SA TIŞLA R

PRAYER ROOM

Ç O CU K YOLCU SALONU

CUSTOMS DECLARATION AND TAX REFUND OFFICE

GÜMRÜK DEKLARE VE VERGİ İADE OFİSİ

LA N D S ID E S H O P S

KARA TARAFI DÜKKANLAR

DANIŞMA

M ESCİT

H E A LT H C E N T R E

S A Ğ LIK MERKEZİ

TO ILE TS

10 11 12

IN FO R M A T IO N

W .C.LER

F O O D C O U R TS

D U T Y F R E E U N ITS

C H E C K IN IS LA N D S

T IC K E T S A LE S

8

B O A R D IN G B R ID G E (W AITIN G L O U N G ES )

S E C U R IT Y

4

3 5

9

13

14

15

16

J U N IO R P AS S E N G E R L O U N G E

ESC ALA TO R S

M ERDİVEN LER

G ELİŞ KATI A R R IV A L F L O O R

3 0 1 ■3 0 4

B U S G ATE

UZAK UÇAK KAPILARI

SERVİS KATI S E R V IC E F L O O R


DANIŞMA VE REZERVASYON / Information and Reservation

DIŞ B Ü R O L A R IN T E R N A T IO N A L O F F IC E S ABU

D H A B I (G S A )

Sultan B in Y ousuf and Sons G round Floor Sultan Bin

C A IR O - K A H İR E ( G S A )

BAKU

D Ü SSELD O R F

G raf Adolf Str.

Husi H aciyev Cad.

Mustafa Kem al Sq. No: 3

No: 11 Azerbeycan

Tel: (2 0 2 ) 3908960-3958031

No. 21 40212 D üsseldorf

T el: 0099-412 942505

GSA: Im perial Trv. Center 26

Tel: (4 9 2 1 1 ) 373062

941943

M ahm oud Bassiouny Str.

Fax: 0099-412 980047

Tel: (2 0 2 ) 758939 -7 6 1 7 6 9

BANGKOK

(G S A )

FRANKFURT

Baseler Str. 35-37 60329 Frankfurt/Main

C APE TO W N

Y o u su f Alyousuf Bldg.

G ulf Express

Safm arine H ouse, 2nd Floor

S/Tel: (4 9 0 6 9 ) 27300731-

Sheikh H amadan Str.

Transport Agency

22 R iebeek Street

32-33

O pp. C enter H otel N ouotel

CP. T ow er 3rd Level 313

8001 South Africa

R/Tel: (4 9 0 6 9 )

P .O .B o x No. 698

Silom Road, 10500

T el: (2 7 2 1 ) 4 2 5 1 9 6 7

273300720/21/22/23

Abudhabi-UAE

Tel: (6 6 2) 2310300

Tel: (971 2) 3026693 - 3026694

(7 lines-hat)

A D IS - A B A B A

(G S A )

Ethiopian Airlines

625 North Michigan Avenue,

BARSELO NA

Aereporto de Barcelon a

B o le Airport

Blogu e T écn ico Pit. 1 No: 8

P.O B o x : 1755

08820 Barcelona

T el: (251 1) 182222 A L G IE R S - C E Z A Y İR

3 0 Rue h assen e B en am en e Les Vergers B ir Mourad Rais Tel: (2 1 3 -2 ) 544355 GSA: Fou r W inds Travel 01 A venue Pasteur Tel: (2 1 3 2) 737723-739340

Tel: (34 9 3 ) 2984170

Kazbek B e str. No: 81-83

S/R T el: (962 6) 659102-659112

Amsterdam S/R T el: (3 1 2 0 ) 6853801 (1 0 lines-hat) A R J A N T İN

(G S A )

R/Tel: + 49 (0 4 0 ) 32580513-

Radhuspladsen 16, 1

HANNOVER

Ernst-August Platz 6 30159

S/Tel: (4 5 3 3 ) 144055 - 144499

S/R T el: (4 9 5 1 1 ) 3 0 48210

R/Tel: (4 5 3 3 ) 145190

Mazda Building 5th. Floor.

H O N G K O N G (G S A )

Best H olidays Ltd. Rms 1603-4

DAM ASC US - ŞAM

Alfardos Str.

Fleet H ouse 3 8 G loucester Rd.

T el: (961 1) 408096-407236

Ib em Zaidun Bldg. 3rd Fl.

T el: (8 5 2 )8 6 1 3 1 1 1

GSA: Pan Asiatic

T el: (9 6 3 -1 1 ) 222726 6 -2 2 3 9 7 7 0

G efin or Centre

GSA: A l-Faradees T. Tourism

Rue Clem enceau

Agency Dar-El

P.O . B o x 1 1 3 - 5486

M ouhandeseen Bldg.

T el: (961 1) 741391-92

Maysaloun Str. P.O . B o x . 8389 Tel: (9 6 3 11) 2 2 2 8 2 8 4 -2 239770

BELG R AD E

2 2 32190 (1 0 lines-hat)

TRG N ikole Pasica D H A H R A N -D A H R A N

No: 8 / IV

(G S A )

ABC Travel Agency King

Tel: (3 8 11) 333277- 332561

Abdülaziz Str. B E R L IN

Alnimran C om plex Centre

Budapester Strasse 28-30

P.O. B o x : 7 3 9 Alkhobar 31952

Avenida Santa Fe No: 1114,

10787 Berlin

T el: (6 6 3 ) 8 9 5 0 0 4 4 - 8 9 54904

‘IP B/ C -(1059)

S/R T el: (4 9 30) 2624033 34 35

B u en os Aires

A S H G A B A D -A Ş K A B A T

Magtymguly Av. 71 - 744000 Tel: (736 32) 510666-511666512219 A T H E N S - A T İN A

Philellilon Str. No: 19 10557 S/Tel: (3 0 1) 3222569 R/Tel: (3 0 1) 3221035-3222569 E-mail: grturk@ .ibm .net

D H A K A -D A K K A B İŞ K E K

54 M otijheel C.A. Dhaka 1000

Tel/Fax: (7 3312) 666131 BRUSSELS - BR ÜKSEL

Tel: (8 8 0 2 ) 243059 D O H A -Q A T A R (G S A )

- BAHREYN

Kaw asan Mega Kuningan Jakarta 12950 Tel: (6 2 2 1 ) 5 7 6 1529 JE D D A H - C l DDE

City C enter A nnex 12/13 M edina Road. P.O. B o x . 11563 21425 T el: (9 6 6 0 2 ) 6 6 0 0127 GSA: ABC Travel Agency G ulf Plaza Center Medina Road T ow ards D ow n Tow n O pp Al B an k Saudi Alfransi T el: (9 6 6 0 2 ) 6 6 3 7574 JO H A N N E S B U R G

T h e Forum/lOth Floor CNR

Trans O rient Agencies

Maud&Fifth St. Sandton, 2196

1000 Bruxelles

P.O. B o x : 363

P.O . B o x 7 8 2 726, Sandton,

T el: (32 2) 5126781-5126782

D oha-Q atar C.R. No: 4664

5001932-5117676

Tel: (9 7 4 ) 458458-412911

2146 T el: (2 7 11) 8 8 3 37 71 Fax: (2 7 11) 8 8 3 35 71

BUCHAREST - BÜKREŞ

BD .

D U B A I (G S A )

N. B alcescu 35-A

A1 N aboodah Travel Agencies 63 -B Sheikh H am dan Bldg. Al M aktoum Str., 1200 UAE

E-mail: thy@ m b.roknet.ro

(G S A )

Manama Travel Com pany

Menara Rajaw ala, 8th floor

51 Cantersteen,

S/Tel: (4 0 1 ) 3112410-3113210 B A H R A IN

(G S A )

Bengal Airlift Ltd.

Sovyetskaya 136 CMA

J A K A R T A (G S A )

JI. M ega Kuningan Lod 115.L

întercon tin en te S.A

Tel: (5 4 1 ) 3139243

14-15 E-mail: tkham @ t-online.de

T el: (0 8 6 ) 64651867/68/69/70

AM STERDAM

Stadhouderskade 2, 1054 ES

S/Tel: (4 9 0 2 2 1 ) 134443

1550 C openhagen V.

T el: (7 3272) 506220-501067

A. Riyadh Centre 8th Floor

H erm annstr 4 6 20095 Hamburg S/Tel: +49 (0 4 0 ) 3 25805- 32580

Beijing 100016, P.R.China

Autostrade Ja l El Dib

Ja b a l Amman Third Circle

HAM BURG

T rankgasse 7-9 50667 C ologne

C O P E N H A G E N -K O P E N H A G

Road, Chaoyang District

Kazakhstan

AM M AN

T el: (41 0 2 2 ) 7 3 1 6 1 2 0 7 3 1 6 1 2 9

R/Tel: (4 9 0 2 2 1 ) 134071/72/73

W 103, Beijing Lufthansa Center, 50 Liang Ma Q iao

1201 G eneva

Tel: (3 1 2 ) 9 4 37858 (8 lines/hat) E-mail: thych i@ aol.com

B E IJ IN G - P E K İN

Rue d e ChantepouletN o. 1-3

1400 Chicago, Illinois 60611

CO LO G N E - KÖ LN

B E IR U T - B E Y R U T

ALM ATY

GENEVA - CENEVRE

C H IC A G O - Ş İK A G O

R/Tel: (971 4 ) 2 2 70500

BUDAPEST - BUDAPEŞTE

2 2 37230

K A R A C H I - K A R A < jl

12 Avenue Centre Strachen Road S/Tel: (9 2 2 1 ) 5682078 R/Tel: (9 2 2 1 ) 5685922-

W.L.L. P.O. B o x 828

1052 Budapest,

Manam a-Bahrain

Apaczai C sere Ja n o s u. 4

Tel: (9 7 3 ) 211638

T el: (3 6 1 ) 2664299

Aerlingus D ublin Airport

Imtaz Plaza 85

E-mail: tu rkair@ batelco.com .bh

2664291

T el: Î3 S 3 D 370011

T el: (9 2 2 1 ) 303503 -3 0 1 0 2 9

D U B L IN

(G S A )

260 S K Y L IF E K A S IM -«j»»

NOVEM BER 2 0 0 0

568576 6 -5 6 8 5 4 8 7 GSA: Paktiirk Enterprises


DANIŞMA VE REZERVASYON / Information and Reservation

M E D IN A - M E D İN E (G S A )

K İE V

ODESA

S E O U L - S E U L (G S A )

E&M Air Service Co. Ltd.

19 Puskinskaya Str.

ABC Travel Agency

22 Pushinkaya Str.

P O B 540 252001 Kiev

Kurban Al Nazil Str.

O d esa

1407 Seoul Center

T el: (3 8 0 4 4 ) 2296461-2284103

Behind Sony Co.

T el: (3 8 0 4 8 2 ) 3 4 7 906-07-08

Bldg. 91-1

K IS H IN E V - K İŞ İN E V

S/R T el: (3 7 3 ) 2525095-2525472

Tel: (966 04) 8224426-8221828 M E X IC O - M E K S İK A

OSAKA

(G S A )

O cat Bldg. 4F, 4-1

Interprom

M inatom acri

Cam pos Eliseos 100 BIS

1-Chom e, Naniwa-ku

Col. P o lan co / M exico

O sak a 5 5 6-0017

Lot G .O l-G round Floor,

D.

R/S T el: (81 6 ) 6644 1144

Kom pleks Antarabangsa,

Tel: (5 2 ) 552266-503855

E-mail: tu rk airlin es@ m d l.n et KU ALA

LU M PUR

Ja la n Sultan İsmail

F. 11580

F a *: (8 1 6 ) 6 6 4 4 1333

K U W A IT -K U V E Y T (G S A )

Al Kazemi Travel Agencies Fahad Al-Salem Str. D owliah C om plex

P A R IS

1001 Brickell Bay Drive Suite

R/Tel: (8 2 2 ) 7 7 77055 SH AN G H AI

Shanghai Centre Suite 211 1376 N a n jin g X I Lu,

S/Tel: +86 (2 1 ) 6 2 7 9 8 3 9 2 Fax: + 86 (2 1 ) 32220021

2414 Miami FL 33131

Paris Tel: (3 3 -1 ) 42664 7 4 0

(7 lines-hat)

Minitel: 3 6 1 5 TURKISH P A L E S T IN E - F IL IS T IN

- M IL A N O

R/Tel: + 86 (2 1 ) 3 2 2 20022

1 Rue Scribe 75009

Tel: (3 0 5 ) 5778187

M IL A N

S/Tel: (8 2 2 ) 7 5 7 0 2 8 0

Shanghai, China 2 0 0040

M IA M I

Tel: (6 0 0 3 ) 4666199

S ok on g-D on g Jun g-G u

(G S A )

S IM F E R O P O L

Airport “C entre” Sim feropol Crimea,

P.O. B ox 23959 13100

Largo Augusto 1/A

Safat- Kuwait

20122 Milano

J O Y International

Tel: + 38 (0 6 5 2 ) 248-163

T el: (9 6 5 ) 2453820/ 21-2422889

Tel: (39 2) 76007107

Tours and Travel

S IN G A P O R E - S IN G A P U R

76007111

Nativity Str.

30 0 O rchard Road

(G eo rg e W asser Bldg)

T h e Prom enade No: 06-11

LEFKO ŞA

M ehm et A kif Cad. 52 Tel: (3 9 2 ) 2271061-2271382

M O N T R E A L (G S A )

Repworld Inc. 1425 B oul Rene Levesque O.

L IS B O N - L İZ B O N

(G S A )

Edifıcio 25, Aeroport Lisbon-5 T el: (35 1 1 ) 899121 LO NDO N - LO ND RA

Singapore 0923 T el: (6 5 ) 73245 5 6 -7 3 2 4 5 5 7

Canada

Vaclavske Namesti No: 62/5

T el: (4 1 6 ) 5985609 Ext: 227

Prague 1 11 0 0 0

MOSCOW - MOSKOVA

Bolshaya Dmitrovka Street 8/1

125 Pall Mail

M oscow Tel: (7 ) (0 9 5 ) 2924345

London SWLY. 5EA

GSA: A eroflot - Russian

S/RTel: (4 4 171) 7 6 6 93 00-

International Airlines

9 7 6 17 38

T el: (7 0 9 5 ) 15550 ^

D am e G ruev 3/9A T el: (3 8 9 9 1 ) 1 1 6 1 4 9 - 116117

No: 3 3 0 2 9 H Prague Tel: (420 2) 20 11 65 02 f , Fax: (420 2) 20 11 65 03 GSA: Czech Airlines

P.O . B o x 73

S/Tel: (49 089) 51410931 -51410932 I

Khalidiya Bldg. Olaya Main Str.

R/Tel: (4 9 089) 51410920

P.O. Box. 25194

(25 lines-hat)

Riyadh 11466

R IY A D H - R lY A D

2 8 0 08 Madrid Tel: (3 4 9 1 ) 5416426-5416849 E-mail: tu rkish@ t-idecnet.com M ALTA

(G S A )

Arrigo G roup Limited 2 4 8 T ow er Road, Sliema Tel: (3 5 6 ) 316645 - 316705 M ANCHESTER

Turkish Airlines Cargo/Kargo Tel: (1 6 1 ) 4980235

GSA: ABC Travel Agency

Sunrise Travel and Tourism

(Sam e address-ayni adres)

P.O. B o x. 3545 Ruwi, 112

ROME - ROMA

Muscat - O m an

Plaza Della Republica

T el: (9 6 8 ) 694505-503-525

55 00185

NEW

Rom e S/Tel : (3 9 6 ) 4 8 7 3 3 6 8

YORK

R/Tel: (3 9 6 ) 4819535

437 M adison A venue 17.B New Y o rk N Y 10022

S A R A JE V O - S A R A Y B O S N A

Tel: (1 2 1 2 ) 3399650

Turkish Airlines-Türk Hava

E-mail: th yn yc@ aol.com

Y ollan Sim e M ilutnovica Sarajlije Br: 10

N IC E (G S A )

Sarajevo

Sultan T ourism e

M anchester

28, Rue M assena 6 0 0 0 Nice

Tel: (1 6 1 ) 4895289 - 4895290

Tel: (3 3 ) (4 ) 93877207

M E C C A - M E K K E (G S A )

T el: (9 6 6 1) 463160 0 -4 6 3 2 0 8 7

A gencies LLC,

STO C KHO LM

Tel: (4 2 0 2) 20104111-20104310

6 9 0 06 Lyon

M U S C A T - M A S K A T (G S A )

Saborna Str. No: 11-A Tel: (3 5 9 2 ) 9 8 8 3 5 9 6 -9 8 7 4 2 2 0

Vasagatan 7,

T el: (3 3 4 ) 78241324

T orre d e Madrid Plaza de

S O F IA -S O F Y A

V Celnici 5, Prague 1

M ünchen

14 OFC. 11

S K O P JE - Ü S K Ü P

Fax: (420 2 ) 21 51 83 93

Bayer Strasse 43 D -80335

España 18 PLT

tk235air@ambox3.singnet. com.sg

Tel: (4 2 0 2 ) 21 51 83 86/92

91 Rue Bugeaud

M A D R İD

E-mail:

Praha Ruzyne Airport

M U N IC H - M Ü N İH

LYO N

P.O. B o x 6 3 0 Beth leh em T el: (9 7 2 ) (0 2 ) 6 7 4 0 1 3 0 PRAG UE - PRAG

Suite 507 H 3B 4W 8

33 3 0 0 9 Ukraine

Tel: (3 8 7 3 3 ) 206241 Tel/Fax: (3 8 7 3 3 ) 214681 GSA: Am eg Int. Sime

- STO KHO LM

10121 Stockholm T el: (4 6 8 ) 2 1 8 534-218535 S T R A S B O U R G -S T R A S B U R G

2 A llee D e La Robertsau 6 7 0 0 0 Strasbourg T el: (3 3 3 ) 8 8 5 21413 (3 lines-hat) 8 8 250017 STUTTG ART

Lautenschlager Str. 20, 70173 Stuttgart 1 T el: (4 9 7 1 1 ) 2258222 (7 lines-hat) S Y D N E Y - S ID N E Y

Level lb , Suite 603 16 Barrack St. Sydney, NSW, 2000 Tel: (61 0 2 ) 9 2 9 9 8 4 0 0 TURKAIR AUSTRALIA NET AU T A I F (G S A )

Milutinovica

ABC Travel Agency,

ABC Travel Agency

Am Plaerrer 8 90429

No: 9-10

Shubra Str.

Al M ansour Str.

Nürnberg

Bosnia and H erzegovina

O pp asite Saudi Cairo

Al Khazendar Bldg.

S/R Tel: (4 9 0 9 1 1 ) 92 9 7 2 0 -

Tel/Fax: (3 8 7 3 3 ) 212938

P.O. B o x 2746

T el: (9 6 6 0 2 ) 5434887

9297212-13/1 » 16

(M * )l

T el: (9 6 6 0 2 ) 7 3 24777

NÜRNBERG

261 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2000


DANIŞMA VE REZERVASYON / Information and Reservation

V IE N N A - V İY A N A

T A IP E I (G S A )

ANKARA

BURSA

G olden Foundation T ours Corp.

O perngasse 3 1010 W ien

Atatürk Bulvarı No: 154

8F, 134 See. 4, Chung Hsigo

T el: (43 1) 5862024

Kavaklıdere,

Haşim Işcan Cad.

T el: (3 1 2 ) 4 2 80200

Tugtaş İş M erkezi N o:73 12/E

GSA: Çavuşoğlu Turizm ve

T el: (2 2 4 ) 2 2 1 1167 - 2212838

E.R.D. Lung Meh Bldg. T el: (8 8 6 ) 2 27734994 TASHKEN T - TAŞKENT

Novayi Str. No: 11 A

W ARSAW

- VARŞOVA

Reform Plaza, Al Jerozolim skie

Seyahat Acentası,

121-123 (9. Pietro)

Ankara Cad. Çavuşoglu Sok.

T el: (9 9 8 7 1 ) 136 79 89-90-92

02-017 W arsaw

Kat: 1 No: 1, Şereflikoçhisar

E-mail: thytas@naytov.com

T el: (48 22) 529 77 00-01

Tel: (3 1 2 ) 6 8 72383

TEHRAN - TAHRAN

Ostad M otahari A venue No: 239 T el: (9 8 21) 8737383-8737464

Fax: (4 8 22) 529 79 80

AN TALYA

ZAG REB

Ö zel İdare Işhanı Altı S/R

Zagreb

T E L A V IV

Hayarkon Str. 78, Tel Aviv T el: (9 7 2 03) 9712655 E-m ail :salesthy@ netvision. net.il T B IL IS I - T İF L İS

147, A gm ashenebeli Avenue, G eorgia - Gürcistan S/R Tel: 00-995-32-9530229 40703 Fax: 0 0-995-32-940704 T H E S S A L O N IK I - S E L A N İK

T el: (2 4 2 ) 2434383

Pleso bb , Croatia

A N T A K Y A (G S A )

T el: (3 8 5 1) 4562008

Ant-Tur Turizm ve Seyahat Acentesi

Z U R IC H - Z Ü R İH

İnönü Cad. Rana Apt. 15/D

R/Tel (41 1) 2 2 5 2 3 2 *

T el: (3 2 6 ) 214 9 4 9 7 -2 1 6 01 50 ARDAHAN

(G S A )

Kongre Cad. No: 99/A,

İÇ B Ü R O L A R

Ardahan

D O M E S T IC O F F IC E S

T el: (4 7 8 ) 211 2 8 42 A R T V İN

ADANA

Stadyum Cad. No. 32

Turhunt Turizm Seyahat

475678 -475707

S/R Tel: (3 2 2 ) 4570222

Acentası, İnönü Cad. No: 16

A D IY A M A N T IR A N A - T İR A N

(G S A )

Kam International S. H. P.K.

(G S A )

İnandı Turizm ve

Tirana International H otel-

Atatürk Bulvarı,

Business Hall Skanderbeg

No: 84

Square Tirana / Albania

Karahan O tel Girişi T el: (4 6 6 ) 2 1 21800

Seyahat Acentası

A Y D IN

Tel: (4 1 6 ) 2161436/37/38

Tel: (355 4) 23 41 85 23 49 02 (Ext: 107-112) Fax: (355 4) 24 09 64

AFYON

(G S A )

T oranom on Rapport, 4F, I 6-6 T oranom on 1-Chôm e Minato-Ku T ok y o, Ja p a n 105 T el: (0 3 ) 5251-1511 (0 3 ) 5251-1551 (RSV) T O R O N T O (G S A )

R/Tel: (2 5 2 ) 6 9 2 5 4 9 9 S/Tel: (2 5 2 ) 6 9 2 5 8 9 9 D E N İZ L İ

istiklal Cad. No: 27/B T el: (2 5 8 ) 2 6 4 8 6 6 1 -2 6 -1 8 6 '1 D İY A R B A K IR

İnönü Cad. No: 8 T el: (4 1 2 ) 221231 *

2226143

E D R E M İT ( G S A )

FER-TUR Turizm işletm ecilik T ic. A.Ş.

Cum huriyet Meydanı D en izer Iş Merkezi

BATM AN

Cumhuriyet Meydanı

K: 2 D: 55 Edremit Balıkesir

(G S A )

Bat-Air Turizm ve Seyahat

Atatürk Cad. Kat: 1

Acentası, Meydan Mah.

N o .l Emirdağ

Y eni Belediye Karşısı

Tel: (2 7 2 ) 4415194

N o:22 Batm an,

4415044

Tel: (4 8 8 ) 2139149

E L A Z IĞ

N ailbey Mah. Vali Fahribey Cad. 39 S/R Tel: (4 2 4 ) 218157 6 -2 1 8 2 3 0 0 2 3 77569 E R Z İN C A N

A Ğ R I (G S A )

B A L IK E S İR

(G S A )

T oro n to Ontario H SB2É7

Erzurum Cad.

Kskikuyumcular Mah,

T el: (4 1 6 ) 5984464

Şekerbank Karşısı No: 3

Çavuş Sok. İnal Apt. 15/1

Tel: (4 7 2 ) 2157436

Tel: (2 6 6 ) 2437575

T R I P O L I-T R A B L U S

(G S A )

Polat Turizm ve Seyahat Acentası, Kızılay Mah. Süleym an D em irel Iş Merkezi No: 4 Tel: ( 4 4 6 )2 1 4 6 7 8 4 ERZURUM

B İN G Ö L (G S A )

A K S A R A Y (G S A )

Ö zkalsın Turizm Seyahat

Cezayir Sq.

1-Aksaray Turizm ve

T el: (2 1 8 21) 3351352-53

Seyahat Acentası

Acentası

Lise Karşısı

Ö zel idare Işhanı No: 4

Kütüphane Sok. D/2

Tel: (4 8 8 ) 2136765

V A N C O U V E R (G S A )

D A LA M A N , M UĞ LA

No: 5 8 Kat: 1

Konak Arda Turizm

2 Em e Etage Tunis

Anafartalar Oteli

M enderes Bulvarı

Seyahat Acentası

Tel: (2 1 6 1) 786473-787033

Ahmet Paşa Cad.

K onak Arda Turizm Seyahat

Acentası

Q ulet Haffouz,

Kem alpaşa Mah. Kayserili

A centası

Repworld inc.

C om plexe El M echtel Boulevard

Sudalar Turizm ve Tic. A. Ş.

Fasinan Turizm Seyahat

415 Y ong e St. Suite 1704

T U N IS I A -T U N U S

Ç A N A K K A L E (G S A )

A centesi, Kurtuluş Malı.

Çobanoğlu Turizm Seyahat

M uham m ed M egarif Str. No: 2

Gazi Cad. No: 22 Kat: 3

T el: (2 6 6 ) 3742424

Acentası, TO KYO

(G S A )

Tel: (2 5 6 ) 212 72 7 1-213 8 3 76

G old Turizm v e Seyahat

Acentası

(G S A )

T el: (3 0 31) 473041-475578Fax: (3 0 31) 471234

(G S A )

Çavuşoğlu Turizm v e Seyehat

T el: (2 8 6 ) 2123366/ 2172622

Tal Strasse 58 8001 Zürich Tel: BS: (41 1) 2252311

ÇORUM

T el: (3 6 4 ) 2243928

Cumhuriyet Cad.

Zagreb Airport 10150

D oğan B ey Mah.

50. Yıl Cad. SSK Rant Tesisleri No: 24 T el: (4 4 2 ) 2181904 F E T H İY E (G S A )

Fetur Turizm ve

T el: (3 8 2 ) 2132332

B İT L İS

A M A S Y A (G S A )

Ayşafak Turizm ve Seyahat Acentası

(G S A )

Seyahat Acentası

Ö ztaç Turizm Seyahat Acentası

Fevzi Çakm ak Cad. 9/1

Nato Cad. Vakıflar Sitesi

Yat Limanı

T el: (4 3 4 ) 2 2 69898

Tel: (2 5 2 ) 614203 4 -6 1 4 2 4 4 3

Repw orld Inc.

Mustafa Kemal Paşa Cad.

I I 66 Albemi Str. Suite 1202

Kılıç Apt. No: 47/3

Neyzen Tevfik Cad. No:208

Atatürk Bulvarı No. 30/B

V ancou ver B.C. VGE 323

Şekerbank Üstü

R/Tel: (2 5 2 ) 3 1 3 3172-173

S/Tel: (3 4 2 ) 2301563-64

Canada Tel: (6 0 4 ) 6837824

Tel: (3 5 8 ) 2127664

Milas Tel: (2 5 2 ) 5366596/99

R/Tel: (3 4 2 ) 2301565-66

BO DRUM , M UĞ LA

262 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 00 0

G A Z İA N T E P


DANIŞMA VE REZERVASYON / Information and Reservation

G İR E S U N

(G S A )

K A R S (G S A )

Ş A N L IU R F A

M İL A S (G S A )

(G S A )

C o ta n a k T u r iz m S eyahat

S ınır T u r iz m v e Seyahat

E u ro m o s G e n e l Satış A ce n ta sı

K a lir u T u r iz m v e

A ce n ta sı

A ce ntası

İs m e t Paşa M ah.

S e yahat T ic . AŞ

A ta tü rk B u lv a rı N o :

148 T e l: ( 474) 2123838 (4 h a t)

33/ A

A ta tü rk C ad. N o :

Tel: (454)212 »880

O ğ u z k u r t A p t. K a t:l T e l: ( İĞ D IR

458) 2115257-2111601

A ce n ta sı B e le d iy e P a rkı Karşısı N o : T e l: (

476) 2279435

179

İS P A R T A ( G S A )

350 E v le r M a h a lle s i T ü r b e Sok. 4 N e v ş e h ir T e l: ( 384) 2142800-2142750

288) 2122066

K IR Ş E H İR (G S A ) Ç a v u ş o ğ lu T u r iz m v e S eyahat

K a p ıc ı C a m ii y a n ı

İS K E N D E R U N

(G S A )

R e nde T ia T o u r S eyahat A ce n ta sı M are şa l F e v z i Ç a k m a k Cad.

21 ( 326) 6138383-6134495

K ilis e D ü k k a n la rı N o : T e l:

İS T A N B U L A. İs ta n b u l Satış M ü d ü rlü ğ ü C u m h u riy e t Cad.

22 K a t 1/106 T e l: ( 332) 3512000 - 3512032 1. (G S A ) V a ta n S eyahat A c e n ta s ı

İZ M İR G a z io s m a n p a ş a B u lv a rı No:

1/F

B ü y ü k Efes O te li A ltı

232) 4455363 ( 232) 4841220

S /T e l:

(5 lin e s -h a t)

K A H R A M A N M A R A Ş (G S A )

66/ A ( 344) 2234181-2254037

T e l:

KARAM AN

(G S A )

C itu r v e Seya ha t A ce n ta sı O rm a n İş le tm e s i Karşısı

55 T e l: ( 338) 2120680 K o n y a C ad. N o .

K e m e rk a y a M ah. M e y d a n P a rkı Karşısı T e l: (

:1 N o :9 T e l: ( 322) 8149229-8133404

462) 3266433-34

K

T U N C E L İ (G S A ) H ıd ırb a b a T u r iz m v e

R İZ E

S a ğlık C ad. Ö ğ e Sok. A k d a ş

S eyahat A ce n ta sı

K a z d a l C a m ii Y a n ı B e le d iy e

M o ğ u lta y M a h . G ü n e l Sok.

1 T e l: ( 464) 2130591 - 2130592

T u n c e li

S osyal H iz m e tle r B in a s ı K a t:

63 K u ş a d a s ı A y d ın T e l: ( 256) 6144205 - 6149382 lş h a n ı N o :

K a n a lb o y u Cad. N o :

Ç a ğ la r lş h a n ı N o :

T e l: ( SAKARYA

M ALATYA

10

(G S A )

D u ra k M a h . F a tih Cad.

U z u n ç a rş ı N o :l T e l: (

(G S A )

428) 2126393

V a ta n S eyahat A ce ntası

A ce ntası

422) 3211920-3211922

1

*

U Ş A K (G S A )

S akarya T u r v e Seyahat

O rd u e v i Karşısı

No:

264) 2749688

12/ A 276) 2152033 - 2125129

T e l: ( SAM SUN

Y o l T u r iz m S eyahat A c e n ta lığ ı

K a z ım p a ş a C ad. N o .

G a z io s m a n p a ş a Cad. M e rk e z

R/S T e l:

54/13 T e l: ( 236) 2346311

VAN

18 ( 362) 4313455

A n a fa rta la r M ah.

E n v e r P e rih a n o g lu tş M e rk e z i

T e l: (

S İİR T (G S A )

(G S A )

Y A L O V A (G S A )

B A T -A IR T u r iz m

O b a T u r iz m v e S eyahat A ce ntası

B ile m T u r iz m v e D ış T ic a re t AŞ.

S e yahat A c e n ta s ı

K a ra y o lla rı K a rşısı, Y e n iş e h ir

C u m h u riy e t M e y d a n ı,

482) 2130315-2122575

E rd e f O te li a ltı, N o :

H u z u r Sok. B a lk a n lş h a n ı

2

484) 2237574 2237584

T e l: (

26-B T e l: ( 252) 4123751-4123752 A ta tü rk C ad. N o :

196 432) 2155354 - 2155355

C u m h u riy e t Cad. N o :

4315065

M A R M A R İS

T r a b z o n C ad. N o :

TRABZO N

R a h im a H a tu n M a lı. Lise Cad.

S eyahat A ce n ta sı

T e l: (

48 356) 2147254

Sivas C ad. N o : T e l: (

A c e n ta s ı

10/ A , K u lu T e l: ( 332) 6416350 - 6416710 No.

D ö n g e l T u r iz m S eyahat A c e n ta lığ ı

G a z io s m a n p a ş a B u lv a rı

O s a ir T u r iz m S eyahat

S eyahat A c e n ta s ı, A ta tü rk C ad.

M A R D İN

S e yahat A ce n ta sı

O S M A N İY E (G S A )

lş h a n ı N o :

R /T e l: (

A y Şafak A ir T u r iz m

1/ A 454) 2252054

41 C ih a n b e y li T e l: ( 332) 6732306 - 6731367 2. (G S A ) O rh a n g a z i Y ıld ız No:

T O K A T (G S A )

C o to n a k T u r iz m S eyahat

No:

M A N İS A

67 388) 2132117-2321507

A c e n ta s ı, B e le d iy e G a ra jı A ltı,

T e l: (

T e l: (

88/ A 282) 2618438 2618439

No:

T e l: (

O R D U (G S A )

A n k a ra Cad. A y v a z Pasajı

O s m a n T u r iz m

1. K a d ık ö y , B a ğ d a t Cad. N o : 27 K ız ılto p ra k , T e l: ( 216) 4184486 2. H a rb iy e , C u m h u riy e t Cad. N o : 199/201 T e l: ( 212) 2250556 (6 L in e s -h a t) 3. T a k s im , G e z i D ü k k a n la rı N o : 10 T e l: ( 212) 2521106 (6 L in e s /h a t)

A ta tü rk B u lv a rı Y ıld ız A p t.

İs ta s y o n C a d. N o :

A la a d d in C ad. N o .

K U Ş A D A S I (G S A )

A c e n ta s ı

A c e n ta s ı

KONYA

Satış B ü ro la n - Sales OfFıces

T ra k y a T u r iz m S eyahat

S o b e k T u r iz m S eyahat

T e l: (

199-201 K a t: 3 H a rb iy e R /T e l: ( 212) 6636363 S /T e l: ( 212) 2250556 No.

T E K İR D A Ğ ( G S A )

N İĞ D E ( G S A )

7

386) 2121172 - 2121718

T e l: (

486) 216 36 70 216 39 57

T e l: (

C B lo k N o :

İs tik la l M a lı. İs ta s y o n Cad.

23/1 246) 232 25 92

C u m h u riy e t Cad.

K ü ltü r M d . Y a n ı K a t:l

A ce ntası, A ta tü rk C ad. N o :

Ç a ğ la r A p t. N o :

A c e n ta s ı

N E V Ş E H İR (G S A ) A rg e u s T u r iz m S eyahat A c e n ta s ı

A k ita T u r iz m S eyahat A ce n ta sı

T e l: (

436) 2128682 (3 H a t)

S/R T e l: (

A ce ntası, İs ta s y o n Cad.

T e l: (

R ü z g â r T u r iz m S eyahat

İs ta s y o n C ad. V ila y e t karşısı

K o ru r T u r iz m v e S eyahat

E ğ er T u r iz m S eyahat

Ş IR N A K (G S A )

A ce ntası,

K IR K L A R E L İ (G S A )

(G S A )

74/ A

414) 2153344 2154548

M u ş o v a s ı T u r iz m S eyahat

1 T e l: ( 352) 2223858 Y ıld ır ım C ad. N o .

A ce ntası, B u lv a r Cad.

K ö p rü b a ş ı

M U Ş (G S A )

S a h a b iy e M ah.

O ğ u z k u r t T u r iz m S eyahat

S a ra y ö n ü C ad. N o :

T e l:

T e l: (

KAYSERİ

H A K K A R İ (G S A )

1 ( 252) 5133714- 15-16

H a lil B e y B u lv a rı N o :

i

T e l: (

226) 8141342

19/ B

Y O Z G A T (G S A ) Ç a v u ş o ğ lu T u r iz m Sey. A ct.

16, T o n o s A p t. 354) 2129193 - 2123946

Lise C a d. N o : S İV A S (G S A )

T e l: (

Sivas T u r iz m v e S eyahat

M E R S İN

50.Y ıl 7- 8 T e l: ( 346) 2211114- 22446242213687

27. Sok. Ç e le b i lş h a n ı N o : 7 T e l: ( 324) 2315232 2321278

A c e n ta s ı is ta s y o n C ad.

is tik la l C ad.

Sitesi, N o :

263 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 0 0 0

R

: Rezervasyon / Reservation

S GSA

: B ile t Satış / T ic k e t Sales : G e n e l Satış A c e n ta sı G e n e ra l Sales A g e n c y


T U R K ISH A I R L I N E S INFORMATION

YAPMAYIN! / DON'T! UÇAK İÇERİSİNDE, İNİŞTE, KALKIŞTA ve TÜM UÇUŞ BOYUNCA KULLANILMASI, AYRICA AÇIK BIRAKILMASI YASAK CİHAZLAR EQUIPMENT WHICH IT IS FORBIDDEN TO USE OR TURN ON DURING TAKE-OFF OR LANDING, AND THROUGHOUT THE FLIGHT

Sayın Yolcularım ız,

D ear P a s s e n g e r s ,

Cep telefonları uçağın uçuş aletlerini olumsuz yönde etkilemekte ve uçuş em­ niyetini tehdit etmektedir. Uçaklarımız­ da uçuş emniyeti ve can güvenliği açı­ sından cep telefonlarının kapalı tutul­ ması gerekmektedir.

Mobile phones interfere with the flight instruments and have a negative effect on flight safety. Therefore they must be switched off during the entire flight to provide personal and aircraft safety.

Ladies and Gentlemen

Sayın yolcularımız,

For safety reasons, it is forbidden to use any elec­ tronically operated device such as portable radios, cassette/compact disc players, elec­ tronic entertain­ ment devices and laptop computers, during take-off, landing or when the "fasten seat belt" sign is on.

Uçuş em niyeti için; inişte, kalkış­ ta veya “Kemerle­ rinizi Bağlayınız” ikaz ışık la rı ya­ narken; her türlü taşınabilir radyo, kaset çalar, com­ pact disc player, elektronik oyun­ lar, laptop kompüter ve benzeri elektronik cihazla­ rın kullanılm ası yasaktır.

Ladies and Gentlemen During the entire flight, the opera­ tion of compact disc players, radio and TV recievers, mobile phones and walkie talkies is strictly prohibit­ ed.

Sayın yolcularımız, Tüm uçuş boyun­ ca, compact disc player, radyo ve televizyon alıcıları ile taşınabilir tele­ fonlar ve telsiz cihazları yolcular tarafından kesinlik­ le kullanılamaz.

Ladies and Gentlemen

Sayın yolcularımız, Tüm uçuş boyunca, lütfen sigara, pipo, puro ve sigarillo içmeyiniz.

Please refrain from smoking cigarettes, pipes and cigars during the flight.

264 S K Y L IF E K A S IM —J». N O V E M B E R 2 0 0 0


T Ü R K HAVA Y O L L A R I / T U R K I S H A I R L I N E S I N F O R M A T I O N

BEBEKLER İÇİN Bebek maması, THY dış hat uçuşla­ rında “Özel Yemek Talepleri” kapsa­ m ın d a d ır. T a ­ le p , r e z e r v a s ­ yon s ır a s ın d a ve tarifeli kalkış saatinden en az 2 4 s a a t ö n ce y a p ılm a lıd ır . C am k a v a n o z içinde yüklenen m am alar, sebzeli ve meyveli olmak üzere iki çeşittir. Kabin girişinde, sağ, sol veya orta sı­ ra koltukların önünde sadece düz uçuş sırasında duvara monte edilebi­ len pusetleri kullanmak için, yer nu­ maranızı alırken, bebeğiniz olduğu­ nu ve önde oturmanız hususunu ha­ tırlatmalısınız. Bebeğin altını değiştirm ek için, ka­ bindeki koltuklar yerine, bu işlemi kolaylaştıran özel modifikasyonlu tu­ valetleri denem enizi tavsiye ediyo­ ruz.

INFANT PASSENGERS Baby food is available if requested in advance under THY’s Special Dietary Requests for international flights. The request must be submitted at the time of booking and at least 24 hours in advance of scheduled flight departure time. Baby foods are in glass ja rs and available in two varieties: vegetable and fruit. To use the cribs, which can be hung only while the aircraft is cruising on the walls at the entrance to the cabin in front of the right, left and central rows of seats, you must specify that you have an infant with you at check­ in so that you can be placed in the front row of seats. To change your baby’s nappy we suggest that you try using the specially modified lavato­ ries which facilitate this task, rather than the cabin seats.

HASTA ve HAMİLE YOLCULAR İÇİN Hasla yolcu için bilet alınırken “Hasla Yol­ cu Formu” düzenlenerek bilet kapağına mutlaka iliştirilmesi gerekir. Hasla yolcu­ nun uçması için hastalık türünü belirten ve bu hastalığın uçak yolculuğuna engel teşkil etmeyeceğine dair bir doktor raporu gereklidir. Bu raporun tarihi 10 günden eski olamaz. Hasla yolcu, beraberinde doktor raporu getiremezse, DHMİ Genel Müdürlüğü İşletme Hekimliği Meydan dok­ torundan uçabileceğine dair onay alınır. Bakıma muhtaç derecede hasta olan yolcu beraberinde refakatçi getirmezse uçurulmaz. A yrıca, talep edildiği ta k d ird e , bayan yo l­ cularımız için hijyenik bağ bulundurulur. Bu konuda lütfen hos­ tesinize başvurun. Hamile yolcu, yolcunun kendi doktorun­ dan veya DHMİ Genel Müdürlüğü İşletme Hekimliği Meydan doktorundan “Uçak ile seyahatında sakınca yoktur” şeklinde rapor ibraz etmesi halinde uçurulur. Bu raporun tarihi 7 günden eski olamaz.

SICK PASSENGERS AND EXPECTANT MOTHERS When purchasing their ticket sick pas­ sengers should fill in a Sick Passenger Form, which must be attached to the cover of the ticket. A doctor’s report specifying the nature of the illness from which the passenger is suffering and declaring that there are no reasons why the person concerned should not fly is also required. This report musl not be dated more than 1 0 days prior to the flight date. If the sick passenger is unable lo submit a medical report, then the State Airports Administration Medical Office will consult the passenger's physi­ cian for confirmation that the passenger is fit to fly. Passenger whose illness is severe enough lo require care cannot fly unaccompanied. Please ask one of the hostesses if you need sanitary pads, which are avail­ able for women passengers. Expeclant mothers are permitted lo fly upon submission of a medical report from their own doctor or the Stale Air­ ports Administration Medical Office declaring that there are no objections to their travelling by air. This report may not be dated more than 7 days prior to the flight date. 265 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 000

EVCİL HAYVANLAR İÇİN Canlı evcil hayvan için rezervasyon ge­ rekir. Yolcuya bilet kontrolü sırasında verilen veya yolcu tarafından getirilen evcil hayvan uygun bir kutu içinde ka­ bine alınır. Yolcu tarafından getirilen muhafaza, Check-in sırasında istasyon gö re vlisi ta ra ­ fın d a n uygun g ö r ü lm e z s e hayvanın taşın­ ması kabul edil­ mez. Kutu içinde ka­ bine a lın a c a k canlı evcil hay­ van ın g e ç e rli bir sağlık belge­ si, kimlik cüzdanı, aşı kağıdı yolcu be­ raberinde mevcut olmalıdır. Evcil hayvanlar kabinde oldukları süre içinde bulundukları muhafazaları terk edemezler ve muhafazalar, sahipleri­ nin oturdukları koltukların önünde ka­ bin içindeki gidiş ve gelişe engel olma­ yacak şekilde yerleştirilir. Yolcu kabininde taşınması mümkün ol­ mayan ve yolcu beraberinde seyahat eden evcil hayvanlar, yolcu tarafından gerekli şartlara uygun muhafazaların içinde, kargo kompartmanında taşınır.

DOMESTIC PETS Reservations are required for domes­ tic pets. The animal can only be taken on board inside a suitable container provided at check-in or brought by the passenger. If the container brought by passenger is not found to be suitable by the station officer at check-in, then the airline reserves the right to refuse to carry the animal. Domestic animals flying in the passen­ ger cabin must possess a valid and up-to-date record of health and vacci­ nation. While on the aircraft domestic pets may not be allowed out of their carry­ ing containers, which musl be placed in front of the owner’s seat so as not to o b stru ct movem ent w ith in the cabin. Domestic pets accompanying passen­ gers and which cannot be carried in the cabin can be carried in the hold in appropriate containers supplied by their owners.


T U R K IS H A I R L I N E S INFORMATION TELEFOIM HİZMETLERİ

TELEPHONE SERVICES

Uzun hatlarda uçan GÖKSU, MERİÇ ve DALAMAN adlarındaki üç adet A-310 ve A-340 uçaklarımızın hep­ sinde telefon bulunmaktadır. A-310 uçaklarının Eco­ nomy Class kabininde 2 adet telefon bulunurken, A-340 uçaklarının Economy Class kabininde ise 4 adet telefon mevcuttur. Eğer Skyphone’un kullanma koşullarını öğ­ renmek isterseniz kabin memurundan yardım isteyebi­ lirsiniz.

Telephones are available on three of our A-310s - the GÖKSU, the MERİÇ, the DALAMAN - and all our A-340 aircraft, which fly long distance routes. The Economy Class cabin of the A-310s has two telephones, and the Economy Class cabin of the A-340s has four. If you wish to know further details about using Skyphone please ask the flight attendant.

Nasıl ku llan ılır?

a) Lift the handset b) To choose English press 1 c) To choose Turkish press 2 d) Select 1 from the menu on the screen e) Place your credit card with the magnetic strip facing left, and slide it towards you. When you see the message “Card accepted” on the screen, enter the number you wish to call. Then press the “+’ key. When the message “Call connected” appears on the screen place the receiver to your ear. When the call is complete press the End Call button. To place additional calls there is no need to rein­ sert your credit card. Merely enter the new number and press the *+’ key again. Charging stops when the handset is returned to the cradle.

Instructions a) Telefonu kaldırın. b) İngilizceyi seçmek için “1” tuşuna basınız. c) Türkçeyi seçmek için “2” tuşuna basınız. d) Ekran üstüne gelen menü­ den “1”i seçiniz. e) Kartınızı, manyetik kısmı telefonun sol tarafına baka­ cak şekilde yerleştiriniz ve si­ ze doğru kaydırınız. Ekranda “kart kabul edildi” yazısını gö­ receksiniz. Bu kartınızın ka­ bul edildiği anlamına gelir. Telefon numarasını tuşlayınız. Sonra “+” tuşuna basın, ara­ ma başlayacaktır. Ekranda “telefon bağlandı” yazısını gördüğünüz zaman telefonu kulağınıza koyunuz. Görüşmeniz bittikten sonra “End Call” tuşuna basın. Baş­ ka bir numarayı daha aramak isterseniz kartınızı tekrar kullanmanıza gerek yoktur. “End Call” tuşuna bastıktan sonra görüşme ücreti duracaktır.

G eçerli Kredi K a rtla rı

C re d it C ards and C harges

American Express, Visa, Diners Club, JCB ve Mastercard/Eurocard. Telefon görüşmesinin dakikası 9.90 USD’dir.

American Express, Visa, Diners Club, JCB and Masteroard/Eurocard are accepted. The charge for a call is USD 9.90 per minute or part thereof.

Yardım

Assistance

Eğer telefonla görüşmek için herhangi bir problemle karşılaşırsanız 68#’i tuşlayınız. Bu durumda Skyphone Müşteri Hizmetleri Merkezi’ne bağlanmış olacaksınız. Bu arama için hiçbir ücret ödemeyeceksiniz.

If you encounter any difficulty with your call you may dial 68#, which will connect you to Skyphone Cus­ tomer Services Centre. There is no charge for this call.

Sayın yolcularımız,

Dear Passengers,

Oturduğunuz koltuklar başta olmak üzere yolcu kabininde karşılaştığınız uçak ile ilgili her türlü sorununuzu, sizden sonraki yolcularımızın da yaşamaması için lütfen kabin memuruna iletiniz.

Please inform the cabin staff about any problem you encounter during your flight, whether it concerns your seat or any other part of the aircraft cabin, so that passengers on subsequent flights do not suffer similar inconvenience. 266

S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 000


15KB rr a 5 0 year T ü r h iy e S in a i K a lh in m a B a n h a s ıA .Ş .

trust 50 years of experience th atm adeus thebestsecuritiesfirm*inTurkey

www ringreklam com

* 75KB w as aw ard ed th e Best S e cu rities Firm in 1 9 9 7 ,1 9 9 8 and 1999

■’O

i Meclisi Mebusan Caddesi, No: 161 Fındıklı 80040 İstanbul Phone: (90.212) 334 50 50 Fax: (90.212) 243 29 75 e-mail: ocaks@1skb.cofn.tr ..................................

V

t

I


T U R K ISH A I R L I N E S INFORMATION .

FAX HİZMETLERİ

FAX TRANSMISSION

Başlamadan önce fax çekeceğiniz kağıt üzerindeki klipsleri, zımba tellerini ve diğer kağıt tutucularını çıkarın. Kağıdın kuru olduğuna ve üzerinde yiyecek, içecek veya yapışkan maddelerin olmadığına dikkat edin. Fax cihazının arkasın­ daki Power anahtarının “ON” konumunda olduğundan emin olun. 1. Kağıdı ön yüzü yere bakacak şekilde, terminal onu tutup kavrayıncaya kadar kağıt kılavuzuna yerleştirin. 2. Kredi kartını manyetik kısmı sağ tarafa bakacak şe­ kilde kredi kartı okuyucusuna yerleştirin ve aşağıya doğru kaydırın. 3. Kredi kartınız geçerli ve fax terminali tarafından ka­ bul edildiyse “PLEASE WAIT” ışığı yanacaktır. Çevir sesi ile birlikte “ENTER NUMBER “ ışığı yanıp sönmeye başla­ yınca, OO+ülke kodu+alan kodu+fax numarasını tuşlayın. Not: a) Eğer kart geçersiz ise, kabul edilmemişse veya cihaz onu okuyamıyorsa “ERROR” ışığı yanacaktır. Bu durumda “STOP/C” tuşuna basarak yeniden deneyiniz. b) Meşgul sinyali duyuluyorsa “STOP/C” tuşuna basarak yeniden deneyiniz. 4. Bağlantı sağlanınca yeşil “PLEASE WAIT” ışığı yanacak ve gönderme başlayacaktır. Fax göndermek isterseniz, lütfen kabin memurunu çağırın, size yardımcı olacaktır.

First remove any clips, staples or other paper attachments from the sheets you wish to fax. Check that the paper is dry and clean. Make sure that the power switch at the back of the facsimile machine is in the ON position. 1. Hold the paper face downwards and place it in the paper guide. When correctly positioned the terminal will grip it. 2. Place your credit card in the slot with the magnetic strip fac­ ing to the right and slide down­ wards. 3. If your credit card is valid and accepted the PLEASE WAIT light will go on. When the dialling tone begins and the ENTER NUMBER light starts flashing enter 00 + country code + area code + fax number. Notes: a) If your card is invalid, not accepted or unreadable the ERROR light will come on. In this case press the STOP/C button. b) If the number is engaged press STOP/C button and try again. 4. When the connection is made the PLEASE WAIT light will come on and transmission begin. You may call the flight attendant to assist you if necessary.

INTERNET

INTERNET

web adreslerimiz: http://www.turkishairlines.com

Our website addresses: http://www.turkishairlines.com Everything you need to know about THY is available at our website. Information includes a history of the airline, the composition of its fleet, flight destinations and information about these cities and airports, addresses of our sales and reservations offices with their telephone and fax numbers, frequent flyer programmes, catering services, Business Class services and services for sick, infant and disabled passengers. Our online timetable and domestic flight reservations pages can also be reached at this address.

THY ile ilgili tüm bilmek istediklerinize web sitemizden erişebilirsiniz. THY’nin tarihçesi, filo yapısı, uçtuğumuz nokta­ larla şehir ve havaalanı bilgileri, satış ve rezervasyon ofislerimizin adres, telefon ve faks numaraları; özel yolcu program­ ları; ikram servisimiz; Business Class hizmetlerimiz, hasta, çocuk ve özürlü yolcu taşımacılığımızla ilgili diğer haber­ lerin yanısıra on-line tarife ve iç hat re­ zervasyon sayfalarına da yine bu adres­ ten erişmeniz mümkün. http://www.turkish-fltbooking.com http://www.thy.com

http://www.turkish-fltbooking.com http://www.thy.com

THY’nin tüm seferlerinin tarifesini on-line olarak görüntüle­ yebilir ve iç hat rezervasyonlarınızı kendiniz yapabilirsiniz.

You may see the timetable for all THY flights on screen, and make your own domestic flight reservations.

e-mail (elektronik posta) adresimiz: turkishairlines@thy.com THY web sitesi ile ilgili görüşleriniz için bize bu adresten ulaşabilirsiniz. THY hizmetleri ile ilgili öneri ve şikayetleriniz için ise adresi­ miz: customer@thy.com

Our e-mail address: turkishairlines@thy.com We welcome your views on the THY website, and request that you send them to the above address. For your suggestions and complaints regarding THY ser­ vices please write to: customer@thy.com 268

S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 000


GÖÇMEN YÖNETMELİĞİ / IMMIGRATION REGULATIONS If you are flying to the United States, please note that all passengers (or one passenger per family) must complete a Customs Declara­ tion Form. U.S. citizens, holders of a resident card (green card), Canadians or new immigrants are not required to fill out an immi­ gration form. If the preceding does not apply to you, you must com­ plete one of the forms provided. The white 1-94 form must be com­ pleted if you are not a U.S. citizen but are in possession of a valid U.S. visa and your final destination is the United States or you are in transit to a country outside the United States. The green 1-94W form must be completed if you hold a passport to one of the follow­ ing countries: Andorra, Australia, Austria, Belgium, Denmark, Fin­ land, France, Germany, Great Britain, Iceland, Italy, Japan, Liecht­ enstein, Luxembourg, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, San Marino, Spain, Sweden or Switzerland, and are either entering the United States or making an intermediate stop there as a transit passenger without a U.S. visa under the visa waiver program.

ABD’ye uçakla giden bütün yolcuların (ya da her aileyi temsilen yalnızca bir kişinin) Gümrük Deklare Formu doldurma­ sı gerekmektedir. ABD vatandaşları, ikamet kartı (yeşil kart) sahipleri, Kanada vatandaşları ya da yeni göçmenlerin form doldurması gerekmemektedir. Eğer ABD vatandaşı olmayıp da geçerli bir ABD vizesi sahibiyseniz ve son varış noktanız ABD ise ya da ABD’nin dışındaki bir ülkede transit yolcuysa­ nız, beyaz renkli 1-94 formunu doldurmanız gerekiyor. Aşağı­ da adı geçen ülkelerden birine ait bir pasaport taşıyıp giriş yapıyorsanız ya da ABD vizesi olmadan (vize muafiyet prog­ ramı altında) transit yolcu gibi konaklıyorsanız yeşil renkli 194W formunun doldurulması gerekmektedir. Ülkeler: Ando­ ra, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Al­ manya, Büyük Britanya, İzlanda, İtalya, Japonya, Liechtens­ tein, Lüksemburg, Monako, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, San Marino, Ispanya, İsveç ve İsviçre.

~

H>Myofih*foU0w<ngapply to yo«? iw w Î M > h

i

W ELC O M E I TO TH E UNITED STATES

«d Naıurah/aııon Servıtc____________

W e lc o m e to t h e U n it e d S u n e s «U m «HQu - r j- f •»«nn .ıl —ı■ın r «l»vwt».’

ÎJ

X '-

CU S TO M S D E C L A R A T IO N

Z 2 J2 dPTj 1iiiî..*<►rtLT*’ "

i ». i 11«••m . >wkm

08 !-•« » r m ıl/l>rpartur r K m *4 - İ M n u t m I hn U n mu.l ht completed by «Hperw-n. cicepc I; S I ituvm.returning rrurfn alien. alien. «ith mmtftuH »im», und l ».«tu n ( Hurin >»Hi9| or in Ir«mit 1)pro>prıntlrg»M>»ı<hpcnmAI I (A I'IT A l-U rr F H S ( «c I ngli»h Dom

w •Ua. »M « »uy M* U» UJ » When »II ıttmı aft completed. prewni itu« lorm ln ihr I *» Immif'Wion and NtluriluiiiMi Service Iri.pector llrm 7 -If you arc «Mrnag Ihr ' mied Sıaır» •») land, enler I t M I n ıhı. .pa«r II you arc catering the I nrtcd Stale b. »lup cnin S U in ihn .pair

3b»f3Qb~l28 08 1 ............................

w t^W A ivr1»

Ş 3 ÎT B 8 8 P o i

269 S K Y L IF E K A S IM

-*(»». N O V E M B E R 2 0 0 0


T U R K IS H A I R L I N E S INFORMATION

E@sy Check-in Dear passengers, Time, which is the most determent criteria for your success in your business, will not be a problem for your travel. Because we are starting to offer fax and email check-in for business class passengers departing from Istanbul.

Değerli yolcularımız, iş dünyasında başarının en önemli kıstası olan zaman artık uçuşlarınızda sizin için sorun olmaktan çıkıyor! Çünkü siz İstanbul çıkışlı Dış Hat Business Class yolcularımız için fax ve e-mail check-in hizmetini başlatıyoruz. Bu hizmet size neler kazandıracak?

■En önemlisi zaman kazandıracak: Yoğun sezonlarda kalaba­ lık terminalde işlem yaptırmak için kuyruklarda uzun süre beklemek zorunda kalırsınız. Bunu bildiğiniz için terminale erken gelirsiniz. Yoğun şehir trafiğini de dikkate aldığınızda havada geçirdiğinizden daha fazla süreyi terminale gelirken yolda ve işlemlerinizi yaptırmak için terminalde beklemekle harcarsınız. Ama artık bunları düşünmenize gerek yok. İşlem­ lerinizi yaptırmanın verdiği rahatlıkla uçağınızın kalkmasına sadece 35 dakika kala terminale gelip, özel kontuardan boar­ ding kartınızı alabilecek ve bagajlarınızı teslim edebileceksi­ niz. ■Overbooking nedeni ile uçamama ihtimalinizi oldukça azal­ tacak. ■Havalimanında bu hizmet için özel olarak eğitilmiş CİP per­ soneli size yardımcı olacak. ■ Havalimanına geldiğinizde işlemlerinizi sizin için ayrılmış E@sy Check-in kontuarlarında beklemeden tamamlayacaksı­ nız.

What are the benefits of this service? ■The most important thing is that you will not have to waste time at the airport. Especially in peak seasons, you have to wait in long lines for your check-in. For that reason, you come to terminal early. Considering the traffic jam in city, you waste more time to come to terminal and do your check-in than being airborne. But you do not need to worry about this any further. You can come and pick up your boarding pass from special check-in counter prior to 35 minutes before your flight. ■The risk of not being able to travel due to overbook­ ing will be reduced, ■You will be welcomed and assisted by specialized CIP staff at the airport, ■ You can collect your boarding pass and at E@sy Check-in counters without waiting long lines.

Service Procedures

■ Fax and e-mail requests will be accepted between a.m. and 22:00 p.m. ■ Fax ve e-mail kabul saatlerimiz gün içinde saat 07:00 ile ■All forms must reach us from the previous day of the 22:00’dir. flight to two hours prior to scheduled departure of your ■Tüm formlar uçuş saatinden en erken bir gün önce ve en flight. geç tarifeli uçuşa iki saat kala elimize ulaşmış olmalıdır. ■ You can send your fax to (0212) 663 25 45. Fax ■Fax check-in’inizi (0212) 663 25 45 no’lu faxa çekerek ya­ check-in forms can be obtained from the Business pabilirsiniz. Fax check-in formunu Türk Hava Yolları Business Class counters and CIP Lounges of Turkish Airlines. Class kontuariarından ve CİP salonlarından elde edebilirsiniz. ■For e-mail check-in process; after connecting Turkish ■ E-mail check-in başvurunuzu ise Türk Hava Yollan ılın web Airlines web site, you will see E@sy Check-in button. sitesine bağlandıktan sonra E@sy Check-in seçeneğini kulla­ From this section you can fill the check-in form and narak karşınıza çıkan formu doldurup yapabilirsiniz. complete your application. ■ Fax veya e-mail aracılığı ile check-in yaptırdığınızda boar­ ■You should proceed to E@sy Check-in counter prior ding kartınızı almak üzere E@sy Check-in kontuarına uçağın to 35 minutes before your flight in order to pick up tarifeli kalkış saatinden en geç 35 dakika önce başvurmalısı­ your boarding card. ■If you want to cancel your fax or e-mail check-in, first nız. ■Fax veya e-mail ile check-in yaptırıp daha sonra uçuşunuz­ you should call us at (0212) 663 25 46 to inform dan vazgeçtiğiniz takdirde, bu kararınızı about your decision and after that you should önce (0212) 663 25 46 no’lu numara­ Fax check-in için fax no: (0 2 1 2 ) 6 6 3 25 45 cancel your reservation. ya bildirmeniz daha sonra da rezervas­ Fax number for lax check-in: (0 2 1 2 ) 6 6 3 25 45 yonunuzu iptal ettirmeniz gerekmekte­ ■ If you have any prob­ E-mail check-in için internet adresimiz: lem within your check­ dir. Our web sites for e-mail check-in: in processes, you can ■İşlemleriniz sırasında herhangi bir so­ www.thy.com.tr / www.turkishairlines.com call us at (0212) 663 runla karşılaşırsanız bize (0212) 663 www.turkhavayollari.com.tr 25 46 no’lu telefondan ulaşabilirsiniz. 25 46. Hizmetin esasları:

0 7 :0 0

270 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 0 0 0


T U R K ISH A I R L I N E S INFORMATION

Amerika Gümriiğü’nde beklemeye son... / No more waiting in the US Custom... APIS (Advanced Passenger Information System)

US Custom ile yapılan APIŞ anlaşmasının yürürlüğe girme­ si ile birlikte Amerika seyahatlerinizde pasaport bilgileri­ niz, siz daha yolda iken Amerika’ya ulaşacak. Artık Ameri­ ka gümrüğünden geçerken sorgulama için beklemeyecek, Blue Lane’i (Mavi Hat) kullanarak hızlı geçiş yapabileceksi­ niz. Sistem nasıl çalışır? ■ APIS’e üye olan havayolları, yolcuların biyografik ve uçuş bilgilerini (soyadı, adı, cinsiyeti, doğum tarihi, seya­ hat dokümanında kayıtlı uyruğu, seyahat dokümanının nu­ marası, havayolu, çıkış noktası,varış noktası, uçuş tarihi, uçuş numarası) uçak Amerika’ya hareket etmeden toplar.

With the execution of the APIS agreement signed between US Customs and Turkish Airlines, the pass­ port information of our passengers travelling to Unit­ ed States will be sent to US Customs online while they are on the way. From now on, you don’t need to wait for inspections and you will be able to pass through the Customs easily by using the Blue Lane.

How does it work? ■ The member airlines of the APIS collects the bio­ graphic and flight information (surname, name, gen­ der, date of birth, nationality in travel document, travel document number, airline code, origin, desti­ nation, date, flight number) at check-in.

■ Türk Hava Yolları adına bu işlem biniş kapısında Ameri­ ka uçuşlarımızda bize güvenlik hizmeti veren Gözen Hava­ cılık tarafından yürütülmektedir.

■ This service is provided at the boarding gate by Gozen Aviation, which provides security service for Turkish Airlines’ US flights.

■ Veri toplama işleminde özel pasaport okuyucuları kulla­ nılır.

■ Special passport readers are used for information collection procedures.

■ Uçak A m erika yolunda iken bilg iler A m erika G üm rük

Hizmetleri'ne ulaştırılır.

■ While the aircraft is on the way to US, information is sent to US Custom Services.

■ Gümrük, bu bilgileri şüpheli veya yüksek riskli yolcuları ayırt etmekte kullanır.

■ US Customs uses this information for distinguish­ ing the suspicious and risky passengers.

■ BU SİSTEMDEN GEÇİP AMERİKA’YA SORUNSUZ GİRİŞ YA­ PAN YOLCULARIN SEYAHATLERİNDE BELİRTİLEN ÜLKEYE ÇOK DAHA ÇABUK VE BEKLEMEKSİZİN GİRİŞ YAPMALARI, SİSTEMİN YOLCULARIMIZA GETİRECEĞİ EN BÜYÜK KOLAY­ LIK OLACAKTIR.

■ PASSENGERS ENTERED IN U.S. WITH THIS SYSTEM WITHOUT ANY PROBLEM WILL ENTER MORE EASILY. THIS IS THE MOST IMPORTANT BENEFIT FOR THE PASSENGERS. 271

S K Y L IF E K A S IM .a ja »

NOVEM BER 2 0 0 0


IN FLIG H T CATERING INFO

TÜRKİYE ÇIKIŞI KASIM AYI Y/C KAHVALTI MÖNÜSÜ

Y/C BREAKFAST MENU FOR NOVEMBER OUT OF TURKEY Till Local 10.00 a.m.

Saat 10.00 Lokal’e kadar

Calories= 650 cal

Kalori= 650 cal

Fruit salad

Meyve salatası

Crêpes with Turkish style scrambled eggs served with chicken sausage and button mushrooms

Menemenli krep sarması, tavuk sosisi ve kültür mantarı ile Tereyağı, peynir, zeytin ve reçel

Butter, cheese, olives and jam

Isıtılmış ekmek Hot rolls Kahve veya çay Coffee or tea

Y/C LUNCH & DINNER MENU FOR NOVEMBER OUT OF TURKEY

TÜRKİYE ÇIKIŞI KASIM AYI Y/C YEMEK MÖNÜSÜ

After Local 10.00 a.m.

Saat 10.00 Lokal’den sonra

Calories= 855 cal

Kalori= 855 cal

Seasonal salad

Mevsim salatası Tavuk sote mantar sosunda, mevsim sebzeleri ve patates kroket ile

Chicken fricasse on mushroom sauce served with seasonal vegetables and croquette of potato

Tereyağı, peynir, kraker ve sıcak ekmek

Butter, cheese, crackers and hot rolls

Armutlu kek

Pear cake

Kahve veya çay

Coffee or tea

Zorunlu hallerde mönüde değişiklik yapılabilir. / Menus may be changed under unavoidable circumstances. Uçuştan en az 24 saat öncesinde rezervasyon sırasında bildirilmesi koşuluyla; dini yemekler, tıbbi diyet mönüleri, doğum günü/evlenme yıldönümü/balayı pastası, bebek maması, çocuk kahvaltısı, çocuk yemeği gibi özel mönüler sunuyoruz. Special meals meeting religious or medical needs are available, as are birthday, anniversary or honeymoon cakes, baby food, children’s breakfasts, children’s meals and the like, if ordered up to 24 hours prior to flight time when making one’s reservation.

Sunduğumuz “ikram” hizmeti ile ilgili görüşlerinizi, önerilerinizi lütfen bize bildiriniz. Fax: (0212) 573 76 96 e-posta: catering@thy.com We welcome your opinions of our catering service and your suggestions by fax or by e-mail: Fax: (0212) 573 76 96 e-mail: catering@thy.com 272 S K Y L IF E K A S IM - J » -

NOVEM BER 2 0 0 0


T H Y Y E N İ U Ç U Ş N O K TA LA R I / THY’s New Flight Destinations

PRAGUE İlk uçuş tarihi: 18 Eylül 2000 Non-stop Pazartesi-Perşembe-Pazar: Istanbul/Prag/lstanbul

ilk uçuş tarihi: 19 Ocak 2000 Salı-Çarşamba-Cumartesi: İstanbul/Beijing/Shanghai Çarşamba-Perşembe-Pazar: Shanghai/Beijing/istanbul

-İf ■ï

I

First flight: 19 January 2000 Tuesdays-VVednesdays-Saturdays: İstanbul/Beijing/Shanghai VVednesdays-Thursdays-Sundays: Shanghai/Beijing/istanbul

First flight: 18 September 2 0 0 0

Non-stop Mondays-Thursdays-Sundays: Istanbul/Prague/lstanbul

İlk uçuş tarihi: 1 Haziran 1999 Non-stop Salı-Perşembe-Pazar: Istanbul/Miami/istanbul

VARŞOVA WARSAW

First flight: 1 June 1999 Non-stop Tuesdays- ThursdaysSundays: Istanbul/Miami/lstanbul

İlk uçuş tarihi: 2 Ekim 2000 Non-stop Pazartesi-Çarşamba-Cuma: istanbul/Varşova/lstanbul First flight: 2 October 2000 Non-stop Mondays-VVednesdays-Fridays: Istanbul/YVarsavv/lstanbul

SEUL SEOUL

Bank /G rant V. Faint

Ilk uçuş tarihi: 26 Mart 2000 Perşembe Non-stop: İstanbul/Seul Cuma: Seul/Osaka/lstanbul Pazar: Istanbul/Osaka/Seul Pazartesi Non-stop Seul/lstanbul First flight: 26 March 2000 Thursdays Non-stop: Istanbul/Seoul Fridays: Seoul/Osaka/Istanbul Sundays: Istanbul/Osaka/Seoul Mondays Non-stop Seoul/istanbul

K IS H IN E V İlk uçuş tarihi: 12 Ekim 2000 Non-stop Pazartesi-PerşembeCumartesi: istanbul/Kişinev/lstanbul First flight: 12 October 2000 Non-stop Mondays-ThursdaysSaturdays: Istanbul/Kishinev/lstanbul


U Ç A K F İ L O S U The Fleet

A 340-311/313 N U M B E R O F P L A N E S /U Ç A K A D E D İ: 7 N A M E S /A D I A R I: İS T A N B U L /IS P A R T A /A N K A R A /İZ M İR /A D A N A /H A K K A R İ/A Y D IN M A X IM U M T A K E O FF W E IG H T /A Z A M i K A L K IŞ A Ğ IR L IĞ I: 2 5 7 . 0 0 0 - 2 6 2 .0 0 0 kg . W IN G S P A N /K A N A T U Z U N L U Ğ U : 6 0 . 3 0 4 m L E N G T H /G Ö V D E U Z U N L U Ğ U : 6 3 . 6 8 9 m H E IG H T /Y E R D E N Y Ü K S E K L İĞ İ: 1 6 .9 9 m C R U IS IN G S P E E D /N O R M A L S E Y İR S Ü R A T İ: 8 9 0 k m /h S E A T IN G C A P A C IT Y /K O L T U K A D E D İ: 2 7 1 M A X IM U M C R U IS IN G A L T IT U D E /A Z A M İ U Ç U Ş Y Ü K S E K L İĞ İ (T A V A N I): 1 4 2 6 8 m M A X IM U M C R U IS IN G S P E E D /A Z A M İ S Ü R A T İ: 9 4 5 k m /h M A X IM U M R A N G E /A Z A M İ M E N Z İL : 1 1 .9 5 2 k m C A R G O C A P A C IT Y /K A R G O K A P A S İT E S İ: 1 6 .0 0 0 kg.

T U R K I S H

A 310-203/211 N U M B E R O F P L A N E S /U Ç A K A D E D İ: f i N A M E S /A D L A R I: S EY HA N/CE YH AN /DİCLE K IZ ILIR M A K /Y E Ş İLIR M A K /S A K A R Y A M A X IM U M T A K E O FF W E IG H T , A Z A M İ K A L K IŞ A Ğ IR L IĞ I: 1 4 2 . 0 0 0 kf*. W IN G S P A N /K A N A T U Z U N L U Ğ U : 4 3 . 9 0 m L E N G T H /G Ö V D E U Z U N L U Ğ U : 4 6 . 6 6 m H E IG H T /Y E R D E N Y Ü K S E K L İĞ İ: 1 5 .9 4 m C R U IS IN G S P E E D / N O R M A L S E Y İR S Ü R A T İ: 8 6 0 k ın /h S E A T IN G C A P A C IT Y / K O L T U K A D E D İ: 2 2 5 -2 4 6 M A X IM U M C R U IS IN G A L T IT U D E / A Z A M İ U Ç U Ş Y Ü K S E K L İĞ İ (T A V A N I): 1 4 2 6 8 m M A X IM U M C R U IS IN G S P E E D / A Z A M İ S Ü R A T İ: 9 0 0 k m /h M A X IM U M R A N G E / A Z A M İ M E N Z İL : 6 .4 8 0 k m C A R G O C A P A C IT Y / K A R G O K A P A S İT E S İ: 9 .0 0 0 kg.

B 737-500 N U M B E R O F P L A N E S /U Ç A K A D E D İ: 2 N A M E S /A D L A R I: TRA B ZO N/BUR SA M A X IM U M T A K E O FF W F IG H T /A Z A M i K A L K IŞ A Ğ IR L IĞ I: 6 0 .7 0 2 W IN G S P A N /K A N A T U Z U N L U Ğ U : 2 8 . 8 9 m L E N G T H /G Ö V D E U Z U N L U Ğ U : 3 1 .0 1 m H E IG H T /Y E R D E N Y Ü K S E K L İĞ İ: 1 1 .0 7 m C İIU IS IN G S P E E D /N O R M A L S E Y İR S Ü R A T İ: 7 9 7 k m /s ,la l S E A T IN G C A P A C IT Y /K O L T U K A D E D İ: 1 1 7 M A X IM U M C R U IS IN G A L T IT U D E / A Z A M İ U Ç U Ş Y Ü K S E K L İĞ İ (T A V A N I): 1 2 8 7 6 m M A X IM U M C R U IS IN G S P E E D /A Z A M İ S Ü R A T İ: 8 5 6 k m /h M A X IM U M R A N G E /A Z A M İ M E N Z İL : 3 .8 6 5 km C A R G O C A P A C IT Y /K A R G O K A P A S İT E S İ: 2 .2 4 1 kg.

RJ 70 N U M B E R O F P L A N E S /U Ç A K A D E D İ: 3 N A M E S /A D L A R I: E R ZİN C A N /U Ş A K /M U Ş M A X IM U M T A K E O FF W E IG H T /A Z A M i K A L K IŞ A Ğ IR L IĞ I: 4 0 . 8 2 3 kg. W IN G S P A N /K A N A T U Z U N L U Ğ U : 2 6 , 3 4 m L E N G T H /G Ö V D E U Z U N L U Ğ U : 2 6 .1 6 m H E IG H T /Y E R D E N Y Ü K S E K L İĞ İ: 8 .6 1 m C R U IS IN G S P E E D /N O R M A L S E Y İR S Ü R A T İ: 7 2 0 k m /h S E A T IN G C A P A C IT Y /K O L T U K A D E D İ: 7 9 M A X IM U M C R U IS IN G A L T IT U D E /A Z A M İ U Ç U Ş Y Ü K S E K L İĞ İ (T A V A N I): 1 0 7 8 8 m M A X IM U M C R U IS IN G S P E E D /A Z A M İ S Ü R A T İ: 8 2 0 k m /h M A X IM U M R A N G E /A Z A M İ M E N Z İL : 2 .4 0 7 k m C A R G O C A P A C IT Y /K A R G O K A P A S İT E S İ: 5 0 0 kg .

A 310-304 N U M B E R O F P L A N E S /U Ç A K A D E D İ: 7 N A M E S /A D L A R I: A R A S /Ç O R İIH /E R G E N E /A K S U /G Ö K S U M E R İÇ /D A LA M A N M A X IM U M T A K E O FF W E IG H T /A Z A M l K A L K IŞ A Ğ IR L IĞ I: 1 5 3 . 0 0 0 - 1 5 7 .0 0 0 kg . W IN G S P A N /K A N A T U Z U N L U Ğ U : 4 3 . 9 0 m L E N G T H /G Ö V D E U Z U N L U Ğ U : 4 6 .6 6 m H E IG H T /Y E R D E N Y Ü K S E K L İĞ İ: 1 5 .9 4 m C R U IS IN G S P E E D /N O R M A L S E Y İR S Ü R A T İ: 8 6 0 k ı n / İ l S E A T IN G C A P A C IT Y /K O L T U K A D E D İ: 1 8 2 -2 1 0 , M A X IM U M C R U IS IN G A L T IT U D E / A Z A M İ U Ç U Ş Y Ü K S E K L İĞ İ (T A V A N I): 1 4 2 6 8 III M A X IM U M C R U IS IN G S P E E D /A Z A M İ S Ü R A T İ: 9 0 0 k m /h M A X IM U M R A N G E /A Z A M İ M E N Z İL : 8 .1 0 0 k m C A R G O C A P A C IT Y /K A R G O K A P A S İT E S İ: 9 .0 0 0 kg.

B 737-800 N U M B E R O F P L A N E S /U Ç A K A D E D İ: 2 2 N A M E S /A D IA R I: O İY A R B A K IR /R İZ E /H A T A Y /A F Y O N /S İV A S /IG D IR M A H D İV A Ğ R I Z O \G lL D A K /O R D l,N lfiD E /B lT Ü S /B A T M A N /A M A S Y A /G lR E S U N /K A S T A M ()M E IA Z IĞ M A M S A T l \C L Ll/M A L A T Y A /E S K IŞ E H IR /B O L U M A X IM U M T A K E O FF W E IG H T /A Z A M i K A L K IŞ A Ğ IR L IĞ I: 7 9 . 0 1 5 kg. W IN G S P A N /K A N A T U Z U N L U Ğ U : 3 4 . 3 m L E N G T H /G Ö V D E U Z U N L U Ğ U : 3 9 . 5 m H E IG H T /Y E R D E N Y Ü K S E K L İĞ İ: 1 2 .5 m C R U IS IN G S P E E D /N O R M A L S E Y İR S Ü R A T İ: 8 5 8 k m /h S E A T IN G C A P A C IT Y /K O L T U K A D E D İ: 1 5 5 M A X IM U M C R U IS IN G A L T IT U D E /A Z A M İ U Ç U Ş Y Ü K S E K L İĞ İ (T A V A N I): 1 2 .4 9 7 m M A X IM U M C R U IS IN G S P E E D /A Z A M İ S Ü R A T İ: 9 0 2 k m /h M A X IM U M R A N G E /A Z A M İ M E N Z İL : 4 .7 5 5 km . C A R G O C A P A C IT Y /K A R G O K A P A S İT E S İ: 2 .7 0 0 kg.

B 737-400 N U M B E R O F P L A N E S /U Ç A K A D E D İ: 1 6 N A M E S /A D L A R I: K EM E R /A Y V A IIK M A R M A R İS /A M A S R A /l l i t . i P ALANYA /AN TALY A FETHİYL MUĞ LA ÇANAKKALE KAYSERİ E FE S /S İD E/B ER G A M A G E U B O L U /A N A D O L l M A X IM U M T A K E O FF W E IG H T A Z A M İ K A L K IŞ A Ğ IR L IĞ I: 6 8 . 0 3 8 kg. W IN G S P A N /K A N A T U Z U N L U Ğ U : 2 8 . 8 9 m L E N G T H /G Ö V D E U Z U N L U Ğ U : 3 6 . 4 0 m H E IG H T /Y E R D E N Y Ü K S E K L İĞ İ: 1 1 .0 7 m C R U IS IN G S P E E D /N O R M A L S E Y İR S Ü R A T İ: 7 9 7 k m /h S E A T IN G C A P A C IT Y /K O L T U K A D E D İ: 1 5 0 M A X IM U M C R U IS IN G A L T IT U D E /A Z A M İ U Ç U Ş Y Ü K S E K L İĞ İ (T A V A N I): 1 2 8 7 6 m M A X IM U M C R U IS IN G S P E E D /A Z A M İ S Ü R A T İ: 8 5 6 k m /h M A X IM U M R A N G E /A Z A M İ M E N Z İL : 3 .3 5 0 km C A R G O C A P A C IT Y /K A R G O K A P A S İT E S İ: 3 .8 0 0 kg .

TURKI

N U M B E R O F P L A N E S /U Ç A K A D E D İ: 9 N A M E S /A D L A R I: D E N İZLİ/E R ZU R U M K O N YA /S AM SU N /V A N /G A ZİA N TE P /K Ü TA H Y A /S İİR T/TO K A T M A X IM U M T A K E O FF W E IG H T /A Z A M I K A L K IŞ A Ğ IR L IĞ I: 4 6 .0 3 9 k g . W IN G S P A N /K A N A T U Z U N L U Ğ U : 2 6 .3 4 m L E N G T H /G Ö V D E U Z U N L U Ğ U : 3 0 . 9 9 m H E IG H T /Y E R D E N Y Ü K S E K L İĞ İ: 8 .5 9 m C R U IS IN G S P E E D /N O R M A L S E Y İR S Ü R A T İ: 7 2 0 k m /h S E A T IN G C A P A C IT Y /K O L T U K A D E D İ: 9 9 M A X IM U M C R U IS IN G A L T IT U D E /A Z A M İ U Ç U Ş Y Ü K S E K L İĞ İ (T A V A N I): 1 0 7 8 8 m M A X IM U M C R U IS IN G S P E E D /A Z A M İ S Ü R A T İ: 8 2 0 k m /h M A X IM U M R A N G E /A Z A M İ M E N Z İL : 2 .2 5 9 km CA R G O C A P A C IT Y /K A R G O K A P A S İT E S İ: 1 .0 0 0 kg .


U Ç U Ş B İLG İLE R İ Flight Information M E S A F E L E R

F L IG H T

D IS T A N C E S

İstanbu l'dan / F ro m İstanbul

Km

A LM ATY A L A

4223

2280

AM M AN A M M A M STERD A M AM S

1760

950

2321

1253

A Ş K A B A T / ASH G ABAD ASB

2808

1516

646

349

A T İN A / A T H E N S A T H

Km

N. Miles

N. Miles 5442

M IA M I M I A

10082

M IL A N O / M IL A N L I N

1828

987

M O SK O V A / M O SCO W M O W M Ü N İH / M U N IC H M U C

1904

1028

1704

920

N EW Y O R K N Y C

8404

4538

B A H R A IN B A H

3143

1697

N IC E N C E

2039

1 101

BAKÜ BAK

1908

1030

N U REN BERG NUE

BAN GKO K BKK BA R C ELO N A BC N

7806

4215

O S A K A K IX

1756 9856

5322

2294

1238

O D ESSA ODS

680

367

BA SEL BSL

1937

1046

P A R IS / O R L Y O R Y

2365

1277

B E R L IN S X F B E Y R U T / B E IR U T B E Y

1837

992

P E K İN / B E IJ IN G

7704

41 5 9

1048

566

P R A G / P R A G U E PRG

1617

868

B İŞ K E K / B IS K E K F R U

4052

2188

R IY A D / R IY A D H R U H

3087

1667

B R Ü K S E L / B R U S S E LS BRU

2271

1226

R O M A (R O M E ) / F IU M IC IN O F C O

1554

839

BU D A PEŞTE / BU D APEST BUD

1 137

614

S A R A Y B O S N A / S A R A JE V O S JJ

1714

926

565

305

S E L A N İK / T H E S S A L O N IK I S K G

519

9089

4908

SEU L / SEO L SEL

8815

2093

1 130 1322 1406

S IM F E R O P O L S IP S İN G A P U R S IN

8904

C İD D E / J E D D A H J E D

2450 2604

502

271

DUBAI DXB D Ü SSELD O RF DUS

3295 2148

1779

STO C KH O LM AR N

2389

1290

1 160

STRASBO U RG SXB

1987

1073

FRA N KFU RT FRA

1935

1045

S T U TT G A R T STR

1859

HAM BURG HAM

2180

1 177

ŞAM / D A M A S C U S D A M

1545

999 834

BÜ KR EŞ / BU CH A REST BUH C A PETO W N

CPT

C E N E V R E / G EN EV A GVA C E Z A Y İR / A L G IE R S A L G

B JS

807

S O F Y A / S O F IA S O F

948

280 4760 435 4808

H AN N O VER H AJ

2145

1 158

ŞAN G AY / SH AN GAI S H A

8863

4785

JO H A N N E S B U R G J N B

7930

4282

Ş İK A G O / C H IC A G O O R D

9164

4948

K A H İR E / C A IR O C A I

1298

701

TA H R A N / TEH RA N THR

2222

1200

KARAÇİ / KARACHI KHI

4065

2195

TA ŞKEN T TAS

3598

1943

K O PEN H A G / CO PEN H A G EN CPH

21 19

1 144

T E L A V IV T L V

1274

688

735

396

T İF L İS / T B IL IS I T B S

1446

781

1 163

628

T İR A N T IA

876

473 5291

K İŞ İN E V / K IS H IN E V K IV K İE V IE V KÖ LN / C O LO G N E CG N

2085

1 126

TO KYO NRT

9799

K U A LA LU M PU R K U L

5741

3100

T R IP O L I T IP

1814

979

KU V EYT KW I

2972

1605

T U N U S / T U N U S IA T U N

1822

984

L E F K O Ş A EC N L O N D R A / LO N D O N L H R

845

456 1423

Ü S K Ü P / S K O P JE

V A R ŞO V A / W ARSAW W A W

609 1560

379

2635

LYO N LY S

2241

1210

V İY A N A / V IE N N A V IE

1385

748

M A D R ID M A D

2897

1564

ZAGREB

1754

947

M A N CH ESTER M AN

2838

1534

Z Ü R İH / Z U R IC H Z R H

1852

1000

SKP

ZAG

842

•Dergimizin hu sayfasında yayınlanan km ve mil (deniz mili) değerleri, uçağın uçtuğu irtifada takip ettiği rotanın yer üzerindeki iz düşümünün ölçülen mesafesidir. / The distance in kilo m etres an d n au tical m iles in the ta b le on this p ag e is the p ro jected distan ce on the ground f o r the

rou te flo w n by the aircraft. - Uçaklarımızın içindeki monitörlerde görülen rakam ise, uçağın havada katettiği mesafedir. / The fig u re shown on the cabin m onitors g ive the actu al distan ce flo w n by the a ircra ft through the a ir , including adju stm en ts o f direction to com pen sate f o r wind, an d oth er w eather conditions. -Özel Yolcu Programlarımızda (Qualiflyer-Frequent Flyer Program) uygulanan mil değerleri ise Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (IATA) yayınlamış olduğu rakamlardır. / The distan ce in n au tical m iles used by the Q ualiflyer-Frequent Flyer Program m es a re those p u b lish ed by the

In tern ation al Air Transport A ssociation (IATA). TH Y

U Ç U Ş LA R I / TH Y

M E S A FE LE R

F L IG H T S

/ F L IG H T D IS T A N C E S

İstanbul'dan (km ) / From (km ) ADANA ADA A N KA R A ESB AN TALYA AYT BATM AN B A L B O D R U M B JV D A LA M A N DLM D E N İZ L İ D N Z D İY A R B A K IR D IY E D R E M İT E D O ER ZURUM ERZ E S K İŞ E H İR A O E G A Z İA N T E P G Z T İS P A R T A İS E İZ M İR A D B KAYSERİ ASR KONYA KYA M A L A T Y A M LX N E V Ş E H İR N A V S A M S U N SSX TRABZON TZX UŞAK USQ VAN VAN

787 437 544 1 144 546 672 470 1095 301 109 1 305 1019 460 430 706 537 874 675 691 989 425 1345

ADANA ADA A D IY A M A N A D F AĞRI AJI AN TALYA AYT B A L IK E S İR B Z I BATM AN B A L B O D R U M / M İL A S B J V D E N İZ L İ D N Z D İY A R B A K IR D IY E L A Z IĞ E Z S E R Z İN C A N E R C ER ZURUM ERZ G A Z İA N T E P G Z T İS T A N B U L İS T İZ M İR A D B KAH R AM AN M AR AŞ KCM KARS KSY KAYSERİ ASR M A L A T Y A M LX M A R D İN M QM

443 508 848 441 514 772 669 439 695 596 593 720 637 420 633 509 895 298 502 772

275 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 0 0 0

M U Ş MSR S AM SU N SSX S İİR T S X Z S İN O P S IC S İV A S V A S Ş A N L IU R F A S F O TO KAT TJK TRABZON TZX VAN VAN

İ z m i r 'd e n ( k m ) / F r o m İ z m i r ( k m )

ADANA ADA

806 309 824 274 350 757 476 606 935


Ruse oRazgrad

Rodos Kârpath,

J

/ o Tolbuüîl

Sea o f Mar/h,

ISTANBUL

1 :6 5 0 0 0 0 0 © Carta Liithi + Ramseier

3 C o n s ta n ta

K I B R I S

Cyprus

Sevastopol'

.imassol

°Kastamoi

©Çorum

0 Tarsus

IV U V U IV IW W J

\ İ 9kendA>n J . İ -

, El E

yO

/ j

r s ııi)\— ^

^ •--A D A N A

? \A r Raqqa

ŞANLIURFA

'Al Qaryatam /

, (Haiabf® ^

/¿ .A le p p o Hatay (Antakya)0

L E B A N O t t ''

oS^b’ Biyar

Tripoli1 0

0 ahl

B E I R U T r-

/¿ jw s

\

PÎat'9orsk

^ 7<M

*

hs s u L a y n ^ o

Ravı/ândûz

r R ^ fo v a n a o

L e m n a H a n - ^ ^

\RS / °

%

sirrfak

MARDİN ~^X

M Qamishli

(SİH aşaka

Ash Stiarn3'


Rakip aranıyor! O

,

P

a r i s - D

la n d CRUISER

a k a r

r a l l i l e r i n i n d

e ğ

ş a m

i ş m

e z

p i y o n

1. v e 2 .

u

1. v e 2 .

!

1. v e 2 .

1. v e 2 .

1. v e 2 .

1. v e 2 .

Ş eh ird e tü m bakışları üstü ne çekecek kadar çarpıcı, Paris-D akar rallilerin d e efsane olacak kadar güçlü bir 4x4: Land Cruiser. 235 PS • 4.7 İt • V 8 • 32 supap • Ü s tte n çift eksan trikli m o to r

TOYOTA S A

Toyota

hayatınızı

değiştirir!

< ® TO Y O TA


Kattegat

° Rostock ^ smar {$ Heubrandenbi Vienberge

roclaw

<*U*IAN

' O/rse

CMiavecchtfy

Ty r r h e n i a n s e a

Ma l t a

Gottede Gabes Diend ,

(oumt Souq ' Djerba

Mec

Messaoud

Gharyano

,

fiord/ Messouda

-Chudämis'O ^

Nafüs»

lisräia


/ r ' eil«urt' 1P f " ' ' Jb

qtiqußef IV

tíiqeplV o elAEMfi. |P e ıîe ^ Quaaiew. I l

aUjS ¡o uno

ın«|U«uBO,/

% M »nW

bmqni

° IZVHDNVa

«V o

/tpXBBIV

(aiaJD) WJX ù

UOMUfl J

\ sopotí

V3S

NVINOi

<^oqiuqri saıea/dn]

esri0®!"81*

}s o u iu n

uaftítóo

e\ut\su(

•Pii§a)!d

Opaßazs

WSo

poioqzn o

»

i9¡d 1 ° elaAiwAN

H^tojşaO, 6 m.MO \

ns»»«»m0[

8« ¿ jipmsán

jşouıeZO

ouAoyo

0

jopeuo

v i s s n ^ ° ^ « o '^ o » v ^n¡Bú~ «M© . / '- r T «■

0

9

i W »P VOeiuApg

aÖBineıÖ

n il i

A i

i 1

^ ° •

y

j-\r j

0í6n(nx

niesdeeH'

vU o i S V

W10HM30.


Meldureiens

S a a re m a a

<

Kolkasrags

'HNIY*- Jof , r f " a HOVGOBOD

t'

skii

Sadnnsk

E L A B IN S K •:

°Kopejsk iJro ick ,

C f' w u v . j® oNovomoskovsk

11

r. •B Y E L O ­ R U S S IA / jf m k - J f ip r n

wtwansfco. t , . ,

À Ö, - ' . °

7

1

K o stan ay

Onm Seletytem

' -

. iie p n a k

M fi "* / ;< , . ©Voronei EalaSov

7 \

NovorossijSfcw ' ?

s„a^ Suchumt

Leninabad Buchara TA K L I M A X A N S H A M O

Pêtm

Peiraieus -z..

Kalamawf^A

,

t

Kriti

o Mazari:

Maimapa > A

ICrete)

[Kashan

Bahawalpui

kuw ;

«SSL

Cf

Dhahranofe BAHRAIN

e o

A L K U FRA ° A I Jawl

«/» ®

> 0 » -

<JAiAR

Sukkur J o d h p u r(

V

^ ¡JB J

DHABI °

U N IT E D A R A B^ E M IR A T E S *

Jamnagar Porbandar <

(Mecca)

jQaraf&shah >Abù Hamad

Kolhapur

Mangalore q À1 Ubayy»^ L a c c a d iv e Is .

> ¿Djibouti >JÏBOUTI

\

** *-= * V *°

k ^ ^ H a rg e y s a

Alleppey^T^^'. Trivandrum ®'Tuticori|

incomalee

Colombo M A L D IV E S IS L A N D S

Mogadishu

,L. IOctane J

iu* "OWahndi

V?

•PÄN

[P em ba

A m ira n te Is

5 O^an/ibar

DAR- ES-SALAAM

Z le À ldabra )s C e rf I. fSeych.)

Cep d Ambre

Mahoré(Fr)

Farquhar Is. ISeych.) [Ameserana

LANKA


OKHOTSK

Sahalin

'Nıınskıı r S J u în o Sahalinsk Goinosav

:

It urup

Dal'negorsk £

Shikotan-to

Shibotsu-to

Kushiro H okkaido Chöngjin lo p Nut

Hachinohe

™1fe>Kimch'aek ^Hüngnañi Wönsan N O R T H

JA P A N

'Kamaishi

"•K O R E A

YELLOW SEA KW!

tyanyungang^^ Me KITAKYUSHI

Jffÿ m

Shikoku

N agasaki

r ji)

Kyushu' KagosNif

^M iyazaki Tanega

EAST CHINA SEA

liu s h ic h ito

\

O k in a w a Daito Is

Katan Is I Volcano Is )

T A IW A N

NO RTHERN M A R IA N A Lu zo n

in City

f

IS LA N D S

M e rg u i Sam ar A r c h ip e la g o P a la w a n /

N e g r i* \

SU LU

SEA

Mindanao

Zamboanga

Jala Trengqanu

. . ttndon I

Mir

^ " M A L A Y S I A UUM PUR

-EAS2

•a

Pulap Is

„ „ J ,

,1 -

.1

B ELAU K P a la u Is. o

Anam bas tlndon)

Birnul^

SjNp . ^ K u C h lM ,^ b /iH "l

S in g a p o r e " * '0 Î S

F E D E R A T E D STATES O F M IC R O N E Í

1

/H a lm a h e r a

S ib e r u t

A d m ir a lt y Is. Jappura

N ew Ireland

Bandjarmasirt* Jar lampung J

A VALSEA

PAPUA

-B u tu n g

JAKARTA

New Br

l i W W A BAJA A g ^ß a n u rra ig 1 S u m b a w a

Christmas /. tAusir I

F lo r e s

Tam m bar

TI MOR S EA

G U IN E A


Spitzbergen

Grönland (D a n m a rk)

FOXE BASIN

H U D SO N

BAY •r IW rT ’ VW , ,

,;ı\I

f

:,cri

^ -T n D Tallinn -

u » i . r c rtn a o o n u

esTOMA

>

russ,a HAMBURG

IR $ L ÍS D

N E îftt*!,0

poLAN »

B ERUS

s »

®B®*

B Y E L O R U S S IA 0 KY,V

P tR IŞ O

U K R A IN E

6„

MOLD.

FRANCE

¿ £ « A /0 £ MORE KA RA DENİZ A ço re s

MALTA LEBA?

BANGHAZI

Uyoune

WEST SAHARA

emato® Y EL SALVADOR*

GRENADA

ST. LUCIA BARBADOS

BURKINA FASO

5

TRINIDAD AND TOBAOO SIERRA LEONE

Archipiélago d e Colón (Galápagos İs i (E c u )

TW j *»« >\\

lÆ ■^ABIDJAN

N I Ü K R I A

z T Ï. \

A F R IC A N R E P

IERO O N «.] EQUATORIAL

G U LF

AND PRINCIPE

GABON o

/

G UINEA

P A C IF IC

N A M IB IA BOTSW AÎ A

PA R A G U -

ÇaSefonç 0 p . .*g.

OCEAN

I

H>‘

URUGUAY

ISRAEI

Voljouao


1 3 - 9 9 9 a y b

d

a

9

a ş l a y

9

U S D

p

1

S D

U

a n

t a

k

e ş i n

a

t

v e

'd a n

s i t l e r l e

Şim di M iaıııi'de villa sa h ib i o lu n !

V illa Tipi The Birch

Y atak Garaj Klim alı Toplam Kat Banyo Araç Brü t Odası Net Adedi Sayısı Sayısı Sayısı m2 m2

Peşin Fiyatı

En Az A ylık Peşinat Taksit ($ )

Tek

3

2

1

123

146

139.990 13.999

991

The Cypress

İki

3

3

1

151

181

149.990 14.999

1062

The Ash

İki

3

2 1/2

1

153

180

149.990 14.999

1062

The Verona

Tek

3

2

1

146

174

164.990 16.499

1168

The Capri

İki

3

2 1/2

2

153

211

170.990 17.099

1210

The Milan

İki

3

2 1/2

2

167

220

179.990 17.999

1274

The Palerm o

İki

3

3

2

171

225

185.990 18.599

1317

The Sorrento

İki

4

3 1/2

2

189

238

189.990 18.999

1345

The Corsica The Aspen The Florence The Jacarand a

İki

3

2 1/2

2

219

285

201.990 20.199

1430

Tek

3

2

2

170

277

201.990 20.199

1430

İki

4

3

2

219

285

209.990 20.199

1486

Tek

4

2

2

204

258

231.990 23.199

1642

The Laurel

İki

5

3

3

250

343

274.990 27.499

1947

The M agnolia

İki

4

3 1/2

3

263

360

287.990 28.799

2039

The Paloverde

İki

5

3 1/2

3

283

380

301.990 30.199

2138

The Sequoia

İki

4

3 1/2

3

311

376

319.990 31.999

2265

Daha güçlü bir Türkiye için Amerika'da çoğalalım! A m erika'nın 1 num aralı konut üreticisi LENNAR ve İstanbul Korukent’in yapımcı sahibi YAŞAT A.Ş. işbirliğiyle; Güney Florida, M iam l Hollyvvood Pembrok Pines'da 9 0 0 villalık W a ln u t Creek Projesi hayata geçiyor. Siz, sadece A m erika'daki bankaların sağladığı kredi imkanıyla yıllık °/o9 faizle, 3 0 yılda 3 6 0 tak sitte kira öder gibi hem en veya ileri teslim 16 değişik planda, fiy atla rı 1 3 9 .9 9 0 USD ile 3 1 9 .9 9 0 USD arasında değişen villalardan birini seçin, A m erika'da an a h ta r teslim i villa hayalinizi biz gerçekleştirelim . Türkiye'nin en büyük seyahat aeentaları, Miami-Orlando gezisine katılanlara Miami-Orlando otobüs yolu üzerinde, Walnut Creek için bir saatlik, ikramlı tanıtım molası düzenliyor.

YAŞAT A. Ş. YAŞAT A.Ş. Tel: (+90) 212 275 12 2 6 -2 7 Faks: (+ 9 0 )2 1 2 266 49 83 e-posta: yasat@ ttnet.ne t.tr http://w w w .korukent.com YASAT USA Inc. Tel: (+ 1 )9 5 4 568 08 09 ABD içi üçretsiz 1(877) 556 54 33 Faks: (+ 1 )9 5 4 568 08 49 e-posta: info@ yasat.com http://w ww.yasat.com

Broşür isteyiniz.


'

\

Pr'T

Í

)

\ tö to rti ijland /

BEAUFORT SEA

/*

a

» P enrnsuii

%

P td

60t Upernavik 0 / ^

«M M

'•

/

/ J /®

R%- A N -K.. i

’ ■

)))\

C. B a th u rs t

Baffin \ r

I A M U N D SEN G U LF

>

- İt i

:

o

P rim » Charles

I!

, s

o

FOXE

T

i

N

J

-

Vansittart I. ,

w

FoxePen.

S o u th am p ton I.

Coral Harboufo

IHolsleınöaı^/

f

Cape Oorsei

" r * L

Slava Lake

. I # ^

4

;

Resolution i

,

HUDSON BAY

A Alexander ’ ■* /

Sisimiutéí^

Id , < C D y er ^

BA SIN

Garry Lite

LABRADOR

^

»Pin™.

AJ

ÏC//.F O f ’^ h 'jy r

ALASKA ArcNpela90 Duoa Entrence

S a s k a tp h e w a n

C. H a rrison ) Cartwright

Ù Â .B R A Ó O f i Q ueen í f Charlotte Is. v

,Rtvtf V

A n t i c o s t i I. GULF OF

“ - S T .L A W R E ty

iiu»m

P T X

x

;

'f k ; ^S ydney

¿ g & M ia

% y - -‘ Halifax S c o t ia

0

S t-P ie rre C.Hace a t M iq u e lo n (F rl

Sable I.

C. Sable

Sania B a r b a i^ LOS ANGOLÉS1

Bermudas IU.KI

A T L A N T IC O C E A N / (C . K enned y)

MyBm

M E X I C O

Tropic of Cancer ÓTampico

.

Mérida©

est Palm Beach Nassau J l r 'l ; ¿ o BAHAM AS La Habana tj \ ,

tm *

^

oPuenoJuárw

Camaguey o Guamanamo

*

, ) fy - _

9

C a y m a n h C a,

oa\

tU KıJı socorro

J A M A IC A Kingston r , *n" * q O M . l\/1 A P

M A R

F

D t

I

A

I r T Aîu,u» a n t ig u a

st kitts /

Ç

L A S

AN T I *L L A S

IMFv is ^ -i'cmip i Piire “w ^G u adelo up e(fr.)

0 d o m in ic a

SŞ * ;ST. LUCIA

nt.ßallims / a m e « , / Î ™ ? # ,

PACIFIC

el s

OCEAN

AND TOBAGO

C O S T A RÍl

f p,¿* i de l Coco

P ta. Naranjas

Ma,

te m e » / :

A rc h ip ié la g o d e C olón (G a lá p a go s ls .) , (E c u .) ■> Santa Cruz Is a b e la '

*

P ta ra n ta s

250

NukuHita 1° Tahua*

lies amo H ao

Hes Marquises (Fr.)

750

TOOO Miles

HnaOa

Pukapuka

T u a m o tu /Fr.) w

SOO

© Carta Luthi ♦ Ramseiei Beme

p '*» ru a

Skylife ®

b a rb a d o s

‘s f i s f É L , .

^ ^lanaquaVj ,


o

ne h a s to b e g in a t d e e p , fa r re a c h in g ro o ts to p a s s

th e b irth o f R e p ub lica n T u rk e y , w e a th e re d tw o w o rld w a rs ,

a le g a c y o n t o th e fu t u r e , ta ll a n d f r u it f u l. T u r k e y 's

a c o n s ta n tly s h iftin g re g io n a l m a p , all th e u p s a n d d o w n s

o ld e s t b a n k b y fa r, w ith n e a rly 1 4 0 y e a rs o f u n b ro k e n

o f th e fre e m a rk e t e c o n o m y a t h o m e a n d a b ro a d ... A n d

h is t o r y b e h in d it, O tto m a n B a n k c a r rie s o n a p ro u d

g r e w to k n o w th e c o u n try d o w n to th e g ro u n d , ta p p in g

h e rita g e and a s te rlin g re p u ta tio n fo r o u ts ta n d in g s e rv ic e

th e w in d , th e tid e s , c h a lle n g in g th e m - p re p a re d b e fo re

a n d in te g r ity as w e s te p in to a th ir d c e n tu r y s in c e o u r

th e c h a n g e and s ta b le th ro u g h it all. O n to p fo r o u r c lie n ts

b ir th . O n c e th e C e n tra l B a n k o f th e E m p ire , O tto m a n

w it h

B a n k h e lp e d fin a n c e th e W a r o f In d e p e n d e n c e a n d

W e ll... "N o b le s s e o b lig e ."

t h e k in d o f lo n g s ig h t o n ly lo n g e v it y g r a n t s .

OTTOMAN BANK S in c e

w w w .o s m a n li.c o m .t r

1863


BULMACA Kutuplanma, polarma

Y

Kütahya’nın bir ilçesi Ticarette satın alma gücü

Argoda tuzağa düşürmek

>Limonlu şerbet Sık sık önemsiz kazalar yapan

a r tiz c k a @ h o tm a il.c o m

Y

1. tekil jahıs

Lityumun simgesi Tibet öküzü

Y

► Bölüm, kol Küçük ve sevimli

Kale dışına Çıkmamaya hükümlü suçlu Ağ tabaka

Y ► Astatinin simgesi Psikolojide ruhi çözümleme

Y

Y

Birden bire

>-

Şımak’ın

Y

Y

Patika Açma veya kapatmaya yarar şalter

Bir sayı Operasyon

Bir nota Bir şirket türü (kısaltma)

Bir önceki

Yaya askeri sınıf

Y

Radyumun simgesi

Y Bir gıda maddesi

Kurallara uygun olan

Y

Asker, çeri

Ş»de uyaktan sonra tekrarlanan ayn anlamdaki sözcük

>-

Ödünç

rütbece eskilik

► Uyak Geçirimsiz bir toprak türü

Y

Y Mal ve para ile ilgili, parasal

► Özenli, düzgün Buluş, keşif

►Y Gelecek

► Sodyumun simgesi

Y

Y

Tanrıtanımaz İnce dantel

Y

Y

İyilik, ihsan, lütuf

Uzaklık belirtir

>Dileyiş, dileme,dilek Bir bağlaç

►Y

Seyrek dokunmuş, delikli bir kumaş türü

Bir binek hayvanı llaj, çare

Tarihte bir devlet

►Y

►Y

► Ç özüm ü 6 s a y fa ileride

286 S K Y L IF E K A S IM

Y

►Y

Y

>-

Y

ilave Örülmüş bir duvardaki tuğla sırası

Bir göz rengi

Arif olana yaraşır biçimde

► Arkadaş Kadeh kaldırıldığında söylenir

Doruk, zirve Yer ve uzaklık saptayan araç

Y

taşıyan

►Y

Küçük mağara

Doğup çoğalmak

► .. g“ n.. Gülmece niteliği

Y

Kabuğundan kiıiı pkanlan b ra &

Y

Y

Y

Y

Y

Y Yapım işleri Adalete uygun olarak, hakça

İlkel bir silah Bangladeş'in plaka imi

►Y

Y

Bir cismin herhangi yandaki uzanımı

Bir nota

Seyrek ve eğreti dikiş Argoda esrar Su

Lantanın simgesi

Kalite, vasıf Çabuk olan, süratli

Y

Y

Bir ilimiz

Y % e yarajan Baoda danslara eşlik eden bir tür şarkı

güneş tanrısı

İnsan iradesinin W Slkması Güvenlik

Tepkili uçak Çok güçlü bir zehir

Laka ile cilalanmış

Y

Milli Savunma Bakanlığı (kısaltma) Tok olmayan

Y Kiloamper (kısaca) Bıiamaç kıvamda pirinç

>-

Müzikte “Opus’ un kısaltması İnsanlık

Parola

>İnce dallardan örülmüş kap, sele Rey

Y

Y

Y

Y

► Küçük (an Taşıt dizisi

Hititleri konu alan bilim İskambilde bir kâğıt

olmayan

► Söylenti Batıda bazı halk türkülerine venlen ad

Y

NOVEM BER 2 000

Ruh

Y


c / o J m

D ü şü n d ü ğ ü n ü z d e n

d a h a

r z u

jm

a z jm

ı.

y a lc ın !

Beykoz Konaklan... yen i otoyol ile Levent'e on d akika uzaklıkta ve orm an içinde özel bir yaşam kültürü... yem yeşil doğa, sakinlerini çoktan kucakladı. Doğal peyzajla birbirinden ayrılan ve içlerinde özgün m ekanların yaratıldığı Beykoz Konakları nda yaşam başladı... Siz de, hem komşuluğun sıcaklığını, hem d e dokunulmazlığın ayrıcalığını y a ş a y a n özel a ile le r d e n biri o lab ilirsin iz. Jla kın z a m a n d a g örm ed iy sen iz, gelin, kon uğum uz olun. Ve size özel ödem e koşullarıyla, Beykoz Konakları'nda yaşam aya başlayın.

Tepe İ NŞAAT

G rubu

Beykoz

Konakları

P a ş a b a h ç e - 1s t a n b u I T e l :

(02 1 6)

539

00

39

(pbx)

Faks:

(0216)

539

00

48


OYU NLAR / PUZZLES

a r tiz e k a @ h o tin a il.c o m

CROSSWORDS ACRO SS 1. Space between teeth, 4. Baking chamber, 6. Box lightly, 12. Large primate, 13. To bevel out, 14. Ja z z singer Simone, 15. Totter, 17. P a d d y ’s boy, 16. Boat paddle, 19. Ink stain, 20. Body of water, 23. Grand Canyon, 2 6 . Winter ja ck e t, 27. Newlywed woman, 28. Contained by, 29. Slice, 30. Law violation, 31. Ask earnestly, 32. Skyward, 33. School group, 34. Gaming cubes, 35. Put back, 37. Bet, 38. Misplace, 39. Poorly lit, 40. Rubbish, 42. Floor covers, 4 6 . Gradually fade, 47. Flow slowly, 4 8 . Ripple, 4 9 . Is in debt, 50. Enemies, 51. Cook In oil.

DOW N 1. Auto fuel, 2. Likely, 3. Podded veggie, 4. Heart or liver, 5. Swerve, 6. Corn unit, 7. Newtonmeter, 8. Sleep lightly, 9. Spotted horse, 10. Actress Miller, 11. Light beam, 16. Butting animal, 17. Playground a ttra c tio n , 19. Hat edges, 2 0 . Happen, 21. Two-door auto, 22. Consume food, 23. Get out of bed, 24. Nephew’s sister, 25. Wrath, 27. Prepare oneself for Impact, 30. Collide, 31. Large, 33. Shuts, 34. Moist, 36 . Je t, 37. Metal threads, 39. Stun, 4 0 . A couple, 41. Uncooked, 42. Pigeon sound, 43. Santa's helper, 44. Black goo, 45. Snoop, 47. From.

SATRANÇ / C H E S S

BRİÇ

5iyah oynar, 3 hamlede mat eder.

K o n tra t: 7 *

Batının atağı ♦ ikili. S ıra siz d e .

dlack to play and mate in three moves.

FARKI BULUN / LITTLE BIT OF DIFFERENCE iki resim arasındaki yedi farkı bulabilir misini?? There a re seven d iffe re n c e s b e tw e e n th e tw o c a rto o n s . C an y o u s p o t th e m ?

Çözümler 4 sayfa İleride / S o lu tio n s 4 p a g e s f u r t h e r on 288 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2000


Energy

2

0

0

0

3 rd In te rna tion a l P o w er G e n e r a t io n , Transmission a n d D istribution E xhibition

November 16-19 C

N

R

s

INTERNATIONAL

t

a

n

EX H I i IT IO N

b

u

ENERGY 2000 CONFERENCE PROGRAMME Hdl 5 16 N ovem ber 2 0 0 0

I

O ffic ia l O p e n in g S peech 1 4 :3 0 - 1 5 :5 0

CENTER

H ü s e y in A r d x J P resident, W o r ld E ne rg y C o u n c il T u rkish N a tio n a l C o m m ite e M .C u m h u r E rsüm e r,M in is te r o f E n e rg y a n d N a tu ra l resou rce s, R e pu b lic o f T u rke y S ü e y m s ı D e n in d 9 ^ P re sid e nt o f R e pu b lic o f T u rke y S ession O n e : 1 & 0 0 - 1 & 0 0 C h c i m m : F. B eh çe t Y ü c e l, T E K E x G e n e r d M c n a g e r O s m a n N u H D o ğ a n , G e n e ra l M a n a g e r, TEDAŞ "P ro d u c tiv ity in E le ctric D is trib u tio n in Turkey S a v in g S ystem a n d P re ca u tio n s " B u c U c D iH i, TEAŞ M e m b e r o f B o a rd o f C h a irm a n a n d A ssista n t G e n e ra l M a n a g e r ''R e o rg a n iz a tio n in Turkey E le c tric ity P ro d u ctio n a n d T ra n s m ittin g ” O z t a n A ğ ış , E nka A ssista n t G e n e ra l M a n a g e r " Im p ro v e m e n t o f A u to p ro d u c tiv itie s a n d Its P ro b le m s " A i Y i g j t , T M M O B D ire c to r o f E le ctrical E ng in ee rs A ss o c a tio n "E n e rg y C risis o f Turkey A fte r E le c tric ity P ro d u c tio n C o n s u m p tio n " S ession T w x 9 K X ) - 1 1 :0 0 C l x a m m : O z lc m A ğ ış , Enka A ssista n t G e n e ra l M a n a g e r N e z ih i B e t U a r n C o n s u lta n t Tekfen B o a rd o f C h a irm a n " Turkey's N a tu r a l G a s a n d R e cycle d E n e rg y D e p a rtm e n t" G a r i İpek; T M M O B - E M O Ista nb u l B ra n ch D ire c to r "E n e rg y C risis o f T urkey a n d P riv a tis a tio n A p p lic a tio n s " Y ü k s d G ü le r, Z o rlu E ne rji G e n e ra l M a n a g e r ' M a n a g e m e n t M a in ta n a n c e se rvice s a n d P ro d u c tiv ity in Turkey a n d W o rld E n e rg y P ro d u ctio n S e c to r" F ra n c is c o C o n e sa , BP S o la r R e p re se n ta tive "S o la r E le c try c ity a S u s ta in a b le Futu re its A p p lic a tio n s a n d B enefits in Turkey" S ession T h re e : 1 1 .0 0 - 1 1 .1 5 C h a ir m e n : F to f.D r. G ü v e n Ü n d ,

İTÜ M in in g

F a c u lty E duccriions Sfcrf

M il« R.RoppIewdl, V ic e -P re s id e n t, M a rs h s a n London "P ro je c t F in a n c e d a n d E n e rg y In su re m e n t" Ç d i k E re n g e z g in , L ate rn a A lte rn a tiv e E n e rg y S ources "E c o lo g ic a l B u ild in g P ro d u sin g its E n e rg y" H a lu k S a y a r, A . E S A lte rn a tiv e E n e rg y S ources "Tekniques fo r U s in g S o la r E n e rg y to d o H ig h Livel o f P ro d u c tiv ity " U z e p r G a r ih , A la r k o C h a irm a n

T u rk e y 's L e a d in g P o w e r E x h ib itio n M E D IA P A R T N E R

EEi IDÜN YA I

TEA Ş TU R K ISH G EN ARA TION -TRA N SM ISSIO N COMPANY

CNR International Exhibition

©

O

World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L'ENERGIE

TED A Ş TU R K IS H E L E C T R IC IT Y D IS T R IB U T IO N CORPORA TION

Çenter Atatürk

Phone: +90 (0212) 663 08 81

Turkish National Committee Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Kom itesi

Havalimanı

K a r ş ı s ı W.T.C. Y e ş i l k ö y 3 4 8 3 0 İ s t a n b u l / T ü r k i y e

Fax: +90 (0212) 663 09 73-74 www.itf-exhibitions.com


O Y U N L A R / PUZZLES

a r tiz c k a @ h o tin a il.c o m

MANTIK BULMACA / LOGIC PROBLEM B ir turizm şirketi başarılı geçen yaz sezonu sonunda, müşterileri arasında yaptığı çekilişle beş kişiyi tekrar Türkiye'ye gönderdi. Sîzlerden bu şanslı turistlerin adlarını, tatile geldikleri şehirleri, kaç gün kaldıklarını ve anı olarak ne satın aldıklarını bulmanızı istiyoruz. A t the e n d o f a s u c c e s s f u l s u m m e r s e a s o n , a t o u r o p e r a t o r h e ld a d r a w a m o n g i t s c u s to m e r s , fiv e o f w h o m w o n a n o t h e r h o lid a y in T u rk e y . W e w a n t y o u t o d is c o v e r w h ic h o f t h e lu c k y h o lid a y m a k e r s v is it e d w h ic h c it y , h o w lo n g t h e y s ta y e d , a n d t h e s o u v e n ir s t h e y p u r c h a s e d .

Adi / N am e

Tatil süresi

Ne satın aldı

L e n g th o f h o lid a y

S ou ve nir Ts

İP U Ç L A R I: 1. Bodrum'da ta til yapan tu rist anı olarak bir tespih satın almıştı. 2. Tavla satın alan tu rist, Kuşadası'nda 10 gün kalan kişi değildi. 3. Alanya'ya gelen tu ris tin adındaki h arf sayısı, kolye satın alıp 2 0 gün ta til yapan turistin adındaki harf sayısından daha azdı.

c\j

4. Susy bir hafta tatil yapmıştı. 5. Kalplı tavla satın almamıştı. 6 . Antalya’da 15 gün kalan Peter değildi.

Kuşadası Bodrum Antalya

>> u

7. Tony'nin ta til süresi 2 hafta olmadığı gibi 15 gün de değildi.

Fethiye Alanya

C LU E S : 1. T h e p e r s o n w h o h o lid a y e d in B o d r u m

Biblo / China o rn a m e n t

b o u g h t p ra y e r beads.

Bilezik / d ra c e le t Tespih / Prayer beads

.I

2 . The p e rs o n w ho b o u g h t a b a c k g a m m o n b o a rd w a s n o t th e p e rs o n w ho s p e n t 10 d a y s in K u ş a d a s ı. 3 . The n a m e o f t h e p e rs o n w ho v is ite d A la n y a h a s fe w e r le t ­

Tavla / B ackgam m on b o a rd Kolye / N ecklace 1 hafta / 1 week

t e r s t h a n t h a t o f t h e p e rs o n w ho s p e n t 2 0 d a y s in T u rk e y a n d p u rc h a s e d a n e ck la ce .

10 gün /10 days

4. S u s y s p e n t a week in Turkey.

2 hafta / 2 weeks 15 gün /15 days

5 . R a lp h d id n o t b u y a b a c k g a m m o n b o a rd . 6 . F e te r w a s n o t t h e p e rs o n w ho s p e n t 15 d a y s in A n ta ly a .

20 gün / 20 days

7. T o n y d id n o t s t a y f o r 2 w e e ks o r 15 d a y s .

i / N am e

K İB R İT

T a 1t i l y e r l / P l a c e

Ç Ö P I F R l /

S ağdaki şekilde 4 kibrit çöpünün yerini değiştirerek bir birim büyüklüğünde 4, dört birim büyüklüğünd e 1 baklava dilimi (top /am 5 baklava dilimi) elde edebilir misiniz ? Can you a lte r th e posit/on ö f 4 m atch stick s in the pattern below to prod u ce a diam on d s h a p e con sistin g o f 4 sm aller diamonds o f equal size? A

N e s a tin

T a -til © ü r e s i / L e n g t h o f h o lid a y

&\eA\ / S o u v e n i r

M A T C H S T IC K S

Sağda gördüğünüz şekilde 3 kibrit çöpünün yerini değişti­ rerek bir birim büyüklüğünde 4, dört birim büyüklüğünde 1 9 kar«? (top lam 5 k are) e ld e edebilir misiniz ?

V

ÇF j ^

q

(

*r

••

^ •

U

Can you change the position

\

• - — - ----- <' ! •

ö f £ m atchsticks in the grid

^

"

pattern below to produce 4 sm all s q u a r e s and 1 large square four tim es the size o f the smaller ones?

1

B

$

|

1

Çözümler 2 sayfa ileride / S o lu tio n s 2 p a g e s f u r t h e r on 290 S K Y L IF E K A S IM —j j .

NOVEM BER 2 0 0 0


B u g ü n ilk a d tm râ tın ...

V -'

* "I

A D O ffıce :

... hayata güzel bir başlangıç yapın! H a y a tta b a z ı a n la r b ir k e re y a ş a n ır , b ir k e re e le g e ç e r. Bu a n la rı tam z a m a n ın d a y a k a la m a k g e r e k ir ... Ö rn e ğ in ; hep h a y a lin i k u rd u ğ u n u z E m la k B a n k a sı k o n u tla rın d a n b irin e sa h ip o lm a n ın ş im d i tam s ır a s ı. E m la k B a n k a s ı'n ın s u n d u ğ u ca zip ö d e m e k o ş u lla rıy la , s e v d ik le rin iz le m u tlu b ir y a ş a m a h e m e n bugün |

ilk a d ım ı a t ı n . ..

Kredi Tutarı (1 Milyar TL)

6 Ay

12 A y

18 A y

36 A y

60 A y

120 A y

%25 p eşin a ta göre fa iz

% 0,00

% 0,50

% 1,00

% 2,00

% 2,50

% 2,75

166.666.667

86.204.381

61.261.130

39.865.680

33.280.775

29.855.647

% 0,00

% 0,00

% 0,75

% 1,50

% 2,00

% 2,50

166.666.667

83.333.333

59.804.148

36.605.480

29.468.692

27.476.244

T a k s it T u ta rı % 50 p eşin a ta göre faiz T a k s it T u ta rı

F a iz o r a n l a r ı , A t a ş e h i r , B a h ç e ş e h i r v e B i l k e n t P r o j e l e r i iç in g e ç e r l i d i r . Daha g e n iş b ilg i için , lütfe n size en yakın E m la k b a n k Ş u b e s in e uğ ray ın.

K O N U T P A Z A R L A M A VE TİC A R E T LTD.ŞTİ.

ı A t a ş e h ir (0216) 455 15 10-11 ■ B a h ç e ş e h ir ( 0212) 669 00 10 ■ B ilk e n t (0312) 266 45 54 ı M a v işe h ir (0232) 324 46 72 ■ M im aroba, S in an o b a (0212) 864 00 11-12 ■Ü m itk e n t (0312) 235 43 50 ı h ttp://w w w .em lakev.com ■ h ttp://w w w .em lakbank.com .tr

Î


ÇÖZÜMLER / SOLUTIONS

a rtiy .c k a @ h o tm u il.c o m

BU L M A C A

BRİÇ K ontrat 7 4 , B a tın ın a ta ğ ı ♦ ikiliyd i. Ö nce o y n a n a n e lle ri v e riy o ru z : 1.

e l: A ta k ♦ İkiliye y e rd e n d o k u z lu , e ld e n d a m .

2 . e l: E lde n ♦ a s . 3 . e l: Y e rin ru a s ın a elde n ♦ üçlü. 4 . e l: ♦ a s ile y e rd e y iz . 5 . e l: ♦ r u a ile y in e ye rd e y iz . 6 . e l: Y e rin ♦ ’s u n a eld e n koz. 7. e l: ^

a s ile e lde yiz.

ö . e l:

ru a ile y in e e lde yiz.

9 . e l: E lin ^ s ı n a y e rd e n koz. 10. e l: Y e rd e n ko z o nlu , elde n ru a (D o ğ u d a m ç ık m ış tır). 11. e l: E lden koz d o k u z lu , y e rd e n s e k iz li (V a le e m p a s ı t u t a r ) . 12. e l:

E lden so n ♦ . B a tı ko z v a le çıkın ca y e rd e n a s la ü s te ç a k a rız .

13. e l: Y e rin ♦ ’s u n a e lde ki so n koz. Y u k a rıd a ve el d a ğ ılım ın d a d a g ö r ü ld ü ğ ü g ib i o y u n u n ç ık a r ı 11. e ld e a tı la n e m p a s t a y d ı . 4 v a le D o ğ u d a o lm u ş o ls a y d ı y a p ı la c a k h iç b i r ş e y y o k t u v e o y u n b ir b a ta r d ı. B u n u n d ış ın d a 12. e ld e s o n

^ ’i e ld e n o y n a d ığ ım ız d a B a t ı k o z la m a y a b ilir

ve V

v a le a t a b ilir d i. B u d u r u m d a b iz im d e k o z ç a k m a m ız s ö z k o n u s u o lm a y a c a k

ve

y e r d e k i s o n ♦ y u a t a c a k t ı k . B ö y le c e D o ğ u d a z a t e n k o z olm adıkından e l y in e s a ğ la n m ış o lu rd u .

CROSSWORDS *

* D4

V62

* D 10 6 5

0 9 5 3 * V932

* 0 6 2

* 7 5 4

*

KİBRİT ÇÖPLERİ / MATCHSTICKS #•

0 1

i 1 % •»

% <^ l 'S v

1\

1 1

•*

• •* • •• * •

SATRANÇ CHESS 1 - ............

d6+

2 - Şe4

Ff5+

3 - Ş x f5

V g 6 mat

FARKI BULUN / LITTLE BIT OF DIFFERENCE

ft

%0 •

B

A

1 - ..........

¿6+

2 - Ke4

B f5 +

3 - K .x f5

Qq6 m ate

MANTIK BULMACA / LOGIC PROBLEM Adı / Name

Tatil yeri / Place

Tatil ©üresi / Length o f holiday

Ne satın aldı / Souvenir

Tony

Ku şadası

10 <gün / 70 d a y s

Biblo / China ornament

Ralph

B o d ru m

2 h a fta / 2 w e e k e >

Tespih / Prayer beads

Maria

A n ta lya

Peter

Fethiye

2 0 gün / 2 0 d a y s

5usy

A lanya

1 h a fta / 7w e e k .

1 5 gün /

292 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 00 0

days

Bilezik / Bracelet Kolye / Necklace Tavla / Backgammon board


Yem mekanınız, İstanbul'un en büyük alışveriş, iş ve eğlence merkezlerinin kesişme noktasında, Beşiktaş Ihlamur’da.

• İstanbul’un en merkezi noktası, B eşiktaş’ta ft

--------

• 400 daireli, 33 konut katı olm ak üzere 42 katlı, 150 m yüksekliğinde bir bina • 71 ve 81 m 2’lik stüdyo daireler ve istenirse iki veya daha fazla daireyi birleştirm e imkânı • 650 araç kapasiteli otopark • Fitness çenter, kapalı yüzm e havuzu, 80’er kişilik 2 cep sineması • Mini market, kuru tem izleyici, restoran, kitapçı, eczane, kuaför, lostra salonu, pastane, terzi vb 21 m ağaza • Tem izlik servisi ve teknik servis • Hırsızlığa karşı üstün korum a tedbirleri • D um ana karşı korumalı yangın kaçış koridorları • D eprem e karşı mimari tem el ted birler ve 5 katta b ir özel algılayıcılar • Uzaktan kum andalı ev donanım ları • H er daireye özel klim a • Su kesintilerine karşı haftalarca idare edecek su deposu, elektrik kesintilerine karşı yedekli jeneratörler • Her daire sahibine, her konuda kolaylık sağlayan akıllı kart • Her daire sahibine, güvenlik köprüsündeki ültraviyole ışınlarından koruyucu barkod • Bina üzerinde helikopter iniş alanı • En gelişm iş otom asyon sistem lerinin güvencesinde işletm e garantisi • 45 yıllık Polat inşaat deneyim i

Yeni çağın gerektirdiği tüm zenginliğe sahip bu özgün konfor ancak sizin varlığınızla değer kazanacak.

POLAT TOWER RESIDENCE PO LA T İN Ş A A T

Detaylı bilgi için: P o la t in ş a a t M ü ş teri ilişkileri’y le te m a s a g eçiniz. Şantiye: F u ly a M a h . Y e ş ilç e m e n S o k. Ş işli - İstanbul

Tel: (0212) 212 9986 (Pbx) www.polatinsaat.com

-L

-1

SANAYİ »e TİCARET A.Ş. “B ir İ. P o la t Holding K u ru lu şu d u r"


THY VİDEO PROGRAM I /

AUTUMN IN NEW YORK

PERFECT STORM

NUTTY PROFFESOR 2: THE KLUMPS

OYUNCULAR / CA ST

OYUNCULAR / C A ST

OYUNCULAR / CA ST

R ichard G ere , Wi n o n a Ryder, Anthony LaPaglia, Elaine Stritch

George Clooney, Mary Elizabeth M astran tonio, Mark W ah lberg, Diane Lane, John C. Reilly

E d d ie M urphy, J a n e t Ja c k s o n , Larry Miller YÖNETM EN / D IR EC TO R

YÖNETM EN / D IR EC TO R

Peter Segal

Wolfgang Petersen

İngilizce / English Türkçe altyazılı / Turkish subtitles

YÖ NETM EN / D IR EC TO R

Joan Chen İngilizce / English Türkçe altyazılı / Turkish subtitles

Film, yüzyılın en güçlü ve yıkıcı fırtınasına maruz kalan bir balıkçı teknesi ve mürettebatının nefes ke­ sici mücadelesini anlatıyor. Onlar kadar sahilde bekleyen aileleri de bu k ork u n ç fırtın ad an nasib in i alıyor. Otuz metreyi aşan dalgalar­ la boğuşan kahramanlarımızın mü­ cadelesi nefes kesen görsel efekt­ lerle güçlendirilmiş.

İcat ettiği müthiş formülle kendini bir anda çapkın, muzip ve tabii ki atletik Buddy Love’a dönüştüren Profesör Klump, olayların kontrol­ den çıkmasıyla zor durumda kalır. Tamamıyle yok ettiğini düşündüğü Buddy’le tekrar karşılaşınca deliye döner. Tam da güzel iş arkadaşı Denise Gains’le evlilik planları ya­ p arken ortaya çık an Buddy, bu sefer kolay teslim olmayacağa ben­ zer.

Schwartz

/ Copright TM © 2000

M rtro-Goldw yn-M ayer Pictures Inc. All right;

İnsanın hayatında bir kere yaşaya­ b ileceğ i türden bir aşkı anlatan film, sonsuza kadar birisine bağ­ lanmaya inanmayan Will’le, haya­ tını dilediği gibi yaşamak isteyen ve Will’den yaşça çok genç olan Charlotte arasında geçen romantik ve dram atik bir hikâyeyi konu alıyor.

İngilizce / English Japonca / Japanese Çince altyazılı / Chinese subtitles Türkçe altyazılı / Turkish subtitles

A utum n in New York, the story o f a on ce-in-a-lifetim e love a ffa ir that unfolds in a single b rie f season. The pairing o f an aging man who doesn’t believe in forever with a y o­ unger woman who has only a mo­ ment to give produces a resonant story about the risks that must be taken to truly live an d love. W ill indulges his interest in Charlotte, expecting yet a n oth er q u ick an d easy romance. But nothing about W ill and Charlotte’s encounters is quick, o r easy.

The true story o f the fis h in g boat Andrea Gail, whose entire creivpe­ rished in one o f the cen tw y ’s worstr.x storms that spawned waves reac­ hing 100 feet high. It is said to be as much about the surviving fa m i­ lies and rescue crews as about the fisherm en. A fishing boat gets ca­ ught in the storm... will it survive? The dram a plays out both on the boat, and with the fam ilies on the shore. George Clooney stars as the s h ip ’s c a p ta in . M a rk W ahlberg plays a fisherman, and Diane Lane is his love interest. 294 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 0 0 0

Lovable Sherman Klump thought he had seen the last o f his alter ego, but Buddy Love is back, and trying to make it on his own. Having done his best to keep Buddy buried in his subconscious, the portly and p a in ­ fu lly shy professor is h o rrifie d to fin d him resurfacing in untim ely outbursts, and threatening his m ar­ riage plans with colleague Denise Gains.


THY VİDEO PROG RAM I /

SHANGHAI NOON

GONE IN 6 0 SECS

ANY GIVEN SUNDAY

OYUNCULAR / CA ST

OYUNCULAR / CA ST

OYUNCULAR / CA ST

Jack ie Chan, Owen Wilson, Lucy Liu, Brandon Merrill, Roger Yuan, Xander Berkeley

Nicolas Cage, Angelina Jolie, Gio­ vanni Ribisi, Robert Duvall, T i­ mothy Olyphant, Delroy Lindo

Al Pacino, Cameron Diaz, Dennis Quaid, Jam ie Fox, LL Cool J

YÖNETM EN / D IR EC TO R

YÖNETM EN / D IR EC TO R

Tom Dey

Dominic Sena

İngilizce / English Japonca / Japanese Çince altyazılı / Chinese subtitles Türkçe altyazılı / Turkish subtitles

İngilizce / English Türkçe altyazılı / Turkish subtitles

Bir 19- yüzyıl imparatorluk gardi­ yanı olan Chon W ang, kaçırılan Çi nl i p r e n s e s i b u l m a k ü z e re “Vahşi Batı”ya gider. Yolda tanış­ tığı tren hırsızıyla beraber kanun kaçak larıy la savaşarak p rensesi kurtarmaya çalışır.

Im a g in e , i f y o u w ill, a cross between W ild West and Drunken Master. A 19th-century im p eria l g u a rd Chon Wang, who journeys to the O ld West to rescue a k id ­ napped Chinese princess. He p art­ ners with a train robber, and the d u o gets its kicks (lit e r a lly ) by rom ping arou n d the lawless bad­ lands, where a m a n ’s six-shootero r his spin kick is his best means o f ensu ring that justice prevails.

Hapisten yeni çıkan araba hırsızı Randall “Memphis” Raines, küçük kardeşinin borcunu ödem ek için, arkadaşlarıyla, bir gecede 50 araba çalmaya mecbur edilir.

Reformed car th ief Randall “M em ­ p h i s ” R a ines a n d his g a n g a re fo r c e d to steal 50 autos in on e night in order to pay o f f his little brother ’s debt to a mob boss.

YÖNETM EN / D IR EC TO R

Oliver Stone İngilizce / English Türkçe altyazılı / Turkish subtitles Arka planını Amerikan futbolunun oluşturduğu bu film , günüm üz Amerika’sının bir kesitini inceliyor. Arenanın modern gladyatörlerin­ den antrenörlere, ailelerine, maç gelirlerini kontrol etmeye çalışan zengin takım sahiplerine ve büyük şirketlere, habere aç spor medyası­ na kadar tüm açılardan günümüz Amerikan halkını anlatıyor.

Although professional footb a ll p ro ­ vides the action-packed backdrop o f “A ny G iven Sunday, ” the film takes a sim ultaneously epic and intim ate look, at a cross-section o f contem porary Americans, in clu d ­ ing m odern-day gladiators o f the gridiron, their coaches and o f tenbeleaguered families, the moneyed team ow ners a n d c o rp o ra tio n s attempting to control the gam e as big business, the h u n g ry sports media, and the hangers-on trying to get a taste o f the glamour.

Video gösterim leri sadece, A-340, A-310 ve Boeing 737-800 uçaklarım ızda, uzun m esafeli uçuşlarım ızda yapılm aktadır. V ideo film s a r e only sh o w n o n lo n g d is ta n c e flig h ts a n d o n o u r A -340, A -3 1 0 a n d B o ein g 7 37 -8 00 a irc ra ft.

295 S K Y L IF E K A S IM

NOVEM BER 2 0 0 0


Geçmiş Zam an Olur ki / ONCE UPON A TIME O sm anlılığın büyük kentlerdeki simgeleri anıtsal camiler, külliyeler, son dönem lerde de saat kuleleri, hükü­ met konakları, kışlalar olm uştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuru­ luş yıllarında ise eski kentlere modern çeh­ reler kazandırılarak planlı kentleşme amaç­ landığından, yeni mey­ danlar, bulvar ve cad­ deler açılmış; buralara bağımsızlığın ve devrimlerin yorumlandığı anıtlar dikilmiştir. Dö­ nem in yabancı heykeltraşlarına yaptırılan bu anıtların çoğunda asıl öğe, İstiklâl Savaş ı’nın başkom utanı, Cumhuriyet’in kurucu­ su, ilk cumhurbaşkanı Atatürk’tür. O yıllarda İstanbul’a da iki anıt kazandırıl­ m ış t ır .

A v u s t u r y a lI

Krippel’in, Sarayburnu’ndaki “Gazi” hey­ keli (3 Ekim 1926) Türkiye’deki anıtların da ilklerindendir. İs­ tanbulluların bağışla­ rıyla iki buçuk yılda tam am lanan Taksim Cumhuriyet Anıtı ise, İtalyan sanatçı Canonica’nın yapıtıdır. Açılışı, Reisicumhur Gazi Mustafa Ke­ mal Paşa’nın İstanbul’u ilk resmi ziyaretinde, 8 Ağustos 1928 tarihinde yapılmıştır. O günkü törende bulunma­ yan Atatürk, iki gün sonra Taksim’e çıkarak otomobi­ linden anıtı incelemiştir. İstanbul’un tarihi meydan çeşmelerinden esintili yapıtın iki yanındaki çeşmeler pek dikkati çekmez. On bir metre yüksekliğindeki taş-bronz anıtı, bir kaideyle iki kemer çerçeveler. Figüratif kompozisyonlar yansıtan cephelerden birinde, Atatürk ve silah arkadaşlarıyla “İs­ tiklâl Savaşı”; diğerinde, önde sivil giyimli Atatürk oldu­ ğu halde “Cumhuriyet”i kuran kadro ve halk vurgulan­ mıştır. Yan yüzlerde ise Türk Bayrağı’nın bekçisi “Meh­ metçik” figürleri vardır. Günümüzde İstanbul’daki resmi törenler çoğunlukla Cumhuriyet Anıtı önünde yapılır.

By N E C D E T SA KA O Ğ LU

M o n u m e n ta l mosques, medreses, kervansarays and baths, and in the later p e rio d clo ck towers, city halls and barracks were the symbols o f Ottoman cities. When the Turkish Republic was founded, a new type o f m odern city was sought, with la rg e squares a n d w ide b ou leva rd s a n d streets. M onum ents repre­ senting the country’s newly w on in d e p e n d e n ce a n d reforms were also erected. Most o f these m onum ents were designed by fo re ig n sculptors, and their p rin c i­ p al theme was Atatürk, who led Turkey ’s War o f Inde­ p en d en ce , fo u n d e d the R epu blic a n d becam e its first president. In those ea rly years two monuments were erected in Istanbul. One was the Gazi statue at Saraybumu by the A ustrian sculptor Krippel erected on 3 October 1926. The Republic Monument in Taksim Square was paid f o r by donations fr o m Istan­ b u l’s citizens and took, two a n d a h a lf years to c o m ­ plete. It was the work o f the Italian sculptor Canonica, and its inauguration took p la c e on 8 A u g u st 1928 during A ta türk’s firs t offi­ cial visit to Istanbul. Although Atatürk was not present at the ceremony itself he drove to Taksim two days later to see it. The monument isflanked by two fountains inspired by Istanbul’s historic fountains, but these do not strike the eye at first sight. The 11 metre high monument o f stone a n d bronze is fra m e d by two arches resting on a plinth. On one o f the façades is a figurative composi­ tion representing Atatürk and his comrades during the War o f Independence, and on the other Atatürk is seen in civilian dress with figures representing the establish­ ment o f the Republic and the ordinary people. On either side are figures o f Turkish soldiers, guardians o f the Turkish flag. Most official ceremonies in Istanbul are held in fro n t o f this monument.

Taksim Republic Monument

Taksim CıımLuıriyet A n ıtı


T D 1 > DAMAT ve TWEEN B i R & ad</dnta ge c ARD ÜYE w w w . t w e e n . c o m . t r


DÜŞERSE ÇALIŞIR AMA TIRMANAMAZ.

ERICSSON R 310 OUTDOOR ADVENTURE KIT. Suya, şoka, toza dayanıklı R 310’un özel aksesuarı da kendisi gibi. Ekran koruyucu bandı, Victorinox marka dereceli pusulası ve büyüteciyle çok özel bir kılıf. Beraberindeki karabina ve bungee halatıyla siz zorlu şartlardayken oldukça yardımcı bir takım arkadaşı. SESİNİ DUYUR. B eklem e süresi 6 gün. B oyut 131x 53x25 m m . A ğırlık 170 gr.

w w w .e ric s s o n .c o m .tr/r3 1 0

E R IC S S O N g :

Ericsson M üşteri H izm etleri: (0 2 1 2 ) 2 8 6 8 6 8 6 Türkiye Yetkili Distribütörleri: K.V.K. M üşteri H izm etleri: (0 2 1 6 ) 4 4 5 7 0 4 5 (pbx) ve G EN -P A M üşteri H izm etleri: (0 2 1 2 ) 2 8 7 17 17 (pbx)

2000 11  
Advertisement