Page 1

9 / 9 9 - « THY'NIN AYLIK DEROlSlblR • ALABİÜRSİNİZ • YOUR COMPLIM^TARY OOPY


D ü n ya n ın en seçkin ve özenle dokunm uş kum aşları...

VITALC IIAHBKRIM CASO.IICO ft.l’.A.

n GIABELI.O

CARLOBARBfcRA* C->f> F1NTES

Itriyi lalla RHDA

'TnaMpfo’ IOREIÜ)VTER\

m

Kratklu TaluT

di

Dn.noo

.. .yetenekli tasarım cılarım ızın elim le olağanüstü şık modellere dönüşür...

SARAR

C C S

S A R A R


s

D

ayın Yolcularımız ear Passengers Yüzyılın en büyük doğal felaketlerin­ The Turkish nation is suffering tragic and den biriyle yüzyiize gelen ulusumuz difficult times after being struck by one o f acılı ve zor günlerden geçiyor. Marma­ the ıvorst natural disasters o f tbe century. ra bölgesinde meydana gelen deprem fela­ The earthquake ıvhich occurred in the Marmara keti hepimizi yasa boğdu. region has left us ali mouming. Yaşadığımız bu doğal afet karşısında, yedi­ The way in ıvhich the entire nation has rushed den yetmişe bütün bir ulusun elbirliği ile fe­ to the assistance o f the earthquake victims in the laketzedelerin yardımına koşm ak için gös­ fa c e o f this natural disaster has indeed been an terdiği çaba, gerçekten olağanüstü bir daya­ exemplaty display o f solidarity. nışma örneği oldu. From the firs t d ay Turkish Airlines, too, Türk Hava Y ollan da, ilk günden itibaren mobilised ali the resources at its disposal to elindeki tüm olanakları, yardım çalışmaları facilitate the rescue ıvork. As soon as neıvs o f the için seferber etti. Depremin ilk haber alın­ ea rth q u a k e was receiv ed we sent an dığı anda, ülkem ize gönderilm ek announcement to our overseas offtces istenen yardım malzemelerinin, d eclarin g that a id Materials, aram a-kurtarm a ekipleri ile search an d rescue teams and bu ek ip lere ait m alzem e­ their equ ipm en t sent to nin ücretsiz taşınması ko­ Turkey, would be carried nusunda, yurtdışı bürola­ fr e e o f ch arg e on ou r rımıza duyuru yayınla­ a ire r a f t. In response to dık. N itekim , daha ilk this announcement, from günden itibaren birçok the first day onwards we ülkeden kurtarma ekibi received large numbers o f v e y ard ım m a lz e m e si applications from many gönderm ek için çok sayı­ cou ntries to sen d rescue da m üracaat oldu. Burada teams and aid materials. So I yaşadığımız acılara ortak olan, wish to take this opportunity to felaketin sonuçlarını bir ölçüde express ou r g ratitu d e to those de olsa hafifletmek için çaba sarfeden countries and to their aid teams ıvhich ülkelere ve yardım ekiplerine müteşekkir ol­ endeavoured to relieve the results o f the disaster duğumuzu belirtmek isterim. as fa r as possible. Oluşturduğum uz hava köprüsü ile ilk bir By means o f this air bridge we carried över 450 hafta boyunca yurt dışından ülkemize g el­ rescue team members, train ed rescue dogs mek isteyen 450 kurtarma ekibi ve bu ekip­ belonging to these teams, and around 70 tons o f lere ait eğitilmiş köpekler ile 70 ton dolayın­ aid materials from ahroad during the first ıveek da yardım malzemesini ücretsiz olarak taşı­ folloıving the earthquake. dık. From now on, Turkish Airlines is ready also to Türk Hava Yolları olarak, bundan sonraki do anything it can to bind the wounds o f those günlerde de, deprem zede yurttaşlarımızın o f our citizens affected by the earthquake. We yaralarını sarmak için üzerimize düşen her are con fiden t that the Turkish nation ıvill türlü görevi yerine getirmeye ha­ succeed in coping ıvith this tragic zırız. Türk ulusunun, bu büyük disaster by means o f cooperation Y U S U F B O L A Y IR U Genel Müdür felaketin altından elbirliği ve da­ a n d solidarity. May those ıvho P r e s id e n t a n d C EO yanışm a ile kalkacağı inancıyla, have lost their lives rest in peace kaybettiğimiz yurttaşlarımıza TanI o ffe r tny co n d o len ces to the rı’dan rah m et, tüm ulusum uza nation as a whole fo r their losses başsağlığı ve sabır dilerim. and ıvish us ali patience to endure Saygılarımla. the pain.


Y I L / Year 1 8

S A Y I / N tm b e r 1 9 4

B elgrad O rm an ı

T6

Belgrad Foresl B y G Ö K H A N FAN

Y Ö N E T İM / M A N A G E M E N T

S

Yönelim Kumlu Halkanı /' C h airm a n o f the B oard C EM M K O Z LU Türk Hava Yollan Adına Sahibi / P ublisberon b e b a lf o f THY Genel Müdür / President a n d CEO Y U S U F B O LA Y IR LI

::* v .---•

.

Eski zaman sofralarının ılıklı sürahisi

KARAF

86

'•T

•.

Crovvning adornment of the table: Carafes By AYŞt »N Al

Y A Y IN / P R O D U C T IO N G en el K oordinatör / G en e ra l C o o rd in a to r ÜM İT U M AR umltumarfesuperonline.com

: ■

Yayın Ktx>rdinatörü / E d ito ria l C o o rd in a to r ADNAN B O S T A N C IO Ğ L U odnanöprint com.tr Y azı İşleri Müdürü / M a n a g in g E d ilo r EN G İN Ö K T E M E R eoktemerfethy.com Sanat Y önetm eni / A rt D ire c to r LA LEH A N U Y S A L luysolifprint.com.tr Hditörler E ditors B A R IŞ D O Ğ R U bdogru'ğprint.com.tr BA H A R KALKAN bkakanfeprlntcom.tr

S 3 W

T ü r k iy e ’d e İz c ilik

■SHL ^

»4

-

K ap ak / C ov er » M I R I A lt liK Ü R Ü N D Ü !

The scoul movement in Turkey B y T U R G A Y TUNA

K u z g u n c u k ’t a y e ş il b ir d a l...

1 0 4

S IĞ A C IK

E nglish E d ito ria l

A green branch in Kuzguncuk

M ARY IŞIN misinfesuperonllne.com

B y EM EL Ç E LE B İ Fotoğraflar / Pbotos Ç E T İN K O RK M A Z (E d itö r )ckorkmozfeprint.com.tr G Ü LH A N KIRDI E R D A L A LO K Graf ik / G ra pb ic NEZİH Ö K T EM Ö ZLEM SA R A R T eknik Koordinatör/ Tecbnic C o o rd in a to r C

KEN A N ÖZKAN

B y » M I R F A R U K IIR U N D U L

Uçuş Noktası / Flight üestinatioıı

BARC ELO NA

1 4 B y H A L D U N A Y D IN G İİN

B O Z B U R U N Y A R IM A D A S I

Reklam / A d tv rtis in g D UYGU TA M ER Y U R D A G Ü L A LTIN Ö Z

1 1 6

Reklam Koordinatörü A d ı v rtis in g C o o rd in a to r N U R H A Y A T K A SA BA LI

The Bo/bumn Peııinsııla from end l» end B y F R O A I Y A Z IC I

Tel: (0 2 1 2 ) 6 6 3 6 3 00 (E xt) 1174-1147-1148-1170

700 yıllık bir aıııt-köy

C U M A L IK IZ IK

Adres / Address Türk Hava Yolları G en el Y önetim Binası Atatürk Hava Limanı 348 3 0 İSTANBUL Yapım / P ro d u ctio n

C ENA JAN S GREY Reklam cılık A SHacı O sm an Bayın No: 64 8 0 900 Tarabya - İSTANBUL Tel: (0 2 1 2 ) 223 9 6 00 (2 0 hat)

1 2 6

M in a re le rd e n İs ta n b u l

A 700 year-old village B y A Y L A A K K U Ş -E N G İN K A B A N

2 6 İstanbul seen froın minarets

Eski İs ta n b u l’d a S a k a la r

B y H İL M İ Y AV U Z

Kditorval Üretim /E d ito ria l P ro d u ctio n

m

PRİNT LTD. ŞTİ. İnönü Cad. (îüm ıışk o nak Apt. No: 41, Kat: 2. Daire: 0 H0060 Gümüşsüyü - İSTANBUL Tel: (0 2 1 2 ) 245 26 28-29-30 245 26 93 / 29 2 37 22-23-24 http://www. print.com .tr e-m ail: print®print.com .tr Faks: (0 2 1 2 ) 245 26 94 Baskı-Cilt / P rin tin g -B itıd in g

V#) Doğan Ofset Doğan Ofset Yayıncılık ve M atbaacılık A.îj. 34625 Sefakoy - İSTANBUL Tel: (0 2 1 2 ) 69 8 58 58 Faks: (0 2 1 2 ) 69 8 9 8 28-29 e-m a il: d<>fset@sıı peron 1in e.co m Renk Ayrımı / C o lo u r Separation

■fflf S T A C D P A

Water carriers of old İstanbul

HATTLIŞA

B y U Ğ U R G Ö K 1 AS

4 0

Özelleştirilmesinin f 0. yılında

US AŞ

Capital city of the Hittites: Hatlusha B y JÜ R G E N S I I H l R

İs ta n b u l’d a a lış v e riş k ey fi

1 4 2 On the 10th year of USAŞ's privatisation

5 2 Shopping fun in İstanbul

1 4 8

B O O K R E V İE IV

B y S İB II K Ö KLÜ

1 5 0 C İT Y S C O P E

Macaristan'daki Osıııanlı eserleri

PEYÇ VE Z İG E T V A R

I L J Tel: (0212) 2.İ5 «>H95 Fax: (0212) 2.55 99 59 tn ıiz d ir y tıy ın ta n a n y tm ıvfoiofirajlaıdan kaynak M iıli/ım ttcn lanı ıv o :ti alınlı ya/ıılaıııa: SKYUh'L, THY laıajnulaıı aythı bir yayımlanır Skylifc is pııNisİHtl monihly by THY.

1 3 2

Hititlerin başkenti

1 9 2

1 9 4 IN F O R M A T IO N & R E S E R V A T İO N 2 2 8

Oltoınaıı monuments in Hungary Pecs and Szigetvar B y F A R U K P E K İN

DUTY FR EE ON B O A R D

OYUNLAR / P U Z Z LES 2 3 6

V İD E O

2 4 0 KARTPOSTAL / POSTCARD


Yıldızların Toplandığı Y e ri M otoro la W

A

K A/ ^

T oprak Finans

G üriş inşaat

',H (îw Ö rdEffe rçjy *

"'Escort Com puter

/ Tofkcell G laxo W elcom e

X

G üriş Pazarlam a

A rjte ric a n Life Sigorta

* Astra ve Promed

M erkez Sigorta

Volkan Metı

^ { A G ünel PVC .J#

Parsan /

Toros G übre

0

j^ T o talO il

Reis M akine “Â hp ott ilaç

KentBank Bristol Myers Squibb Hür Sigorta

Sm ithkline Boeclıam

*

*

-

....

G ıllette-Braun

Mapaş

Türk işdünyasının yıld ızların ı k e n d in d e to p la y a n bu m üthiş çekim gücü , I H it a y c 7 > aı6 IR e M it'ü n d o ğ a l p a ık a la n ın a yayılan o la ğ a n ü s tü g ü ze llik le rin d e n ve üstün nitelikli to p lan tı s a lo n la rın d a n k a y n a k la n ıy o r...

‘T t t v ıa y c

'P a rtû

^ e& o n t

K e m e r - Antalya - TÜRKİYE >0.242) 815 22 4 4 (Pbx) Fax: (90.242) 815 22 33 T el (90 m ira g e @ tu rk n e t w w w m ira g e p a rk re s o rt.c o m


J J

. .. . ~— 7 i '*-'-"' ■ 1—•' = ~~ ' p i l l i

Müh

■**. ,«ı_; • ' - . ' , -£. „-«£• •'. -:*'>•

~'iMfcı ^ 1 H t I

#- §•

ı

_ v

*t>4".

.-'-ı ' i>: •-?»fc V*v..' Ar - • * > < _ -.


jT \

-m

Anadolu'nun Ege’ye kavuştuğu küçük bir körfez. Kaptan I3iri Reis in deyişiyle “Yufkasulu demiryeri”. D enizcilerin, evlerinin sıcaklığını buldukları bir sığınak. Sakinliği, 3 bin yıl boyunca tanık ol­ duğu zorlu insan öykülerinin bağışladığı olgun­ luktan olsa gerek. Sığacık, güneyde D oğanbey Burnu ndan başlayıp ön ce kıyıya sonra da güneşin Ege’ye düştüğü, ba­ tıya, Teke Burnu na uzanan bir körfez. Aynı za­ manda Küçük Asya’yı yurt bilmiş pek çok kavmin yarattığı zengin kültürlere yurt olmuş misafirper­ ver bir Anadolu toprağı. Eski Mısırlıların deyişiyle “denizin yüreğinde yaşayan insanların” diyarı. Sığacık, bugün de, rüzgarın kanat olduğu windsurflerin, denizin sırtladığı yelkenlilerin, sarp ka­ y alarla b o ğ u şan dağcıların diyarı. İzmir veya Kuşadası’ndan Seferi­ hisar’a gelip, Teos ve Sığacık yol levhalarını izledi­ ğin izd e, m andalin bahçeleri ara­ s ın d a n g e ç ip Ege’nin bu güzel sürpriziyle karşı­ la şırsın ız . Sakin b ir k o y , g ö lg e ­ sin d e renkli b a ­ lıkçı teknelerinin dinlendiği küçük bir kale ve nefis ızgara balık k o ­ kusu.

The small g u lf o f Sığacık, on the sbore o f the peninsula soutb o f İzmir was described by tbe fam oııs I6tb century Turkish navigator an d cartographer Piri Reis as an a n ch o ra g e with ıvater like y u fk a ’, in oth er ıvords ıvaters as soft an d calm as the paper thin pastry, yufka. Ancient seafarers discovered this bospitable shelter from storıns 3000 years ago. Sığacık, lies between the headlands o f Doğanbey Burnu an d Teke Burnu. Its sbores have been bom e to many o f tbe peoples ıvho m ade their bom e in Asia Minör, bringing their ricb aıray o f cultures, an d the inhabitants o f this region ıvere aptly d e s c r ib e d by the a n c ie n t Egyptians as the people ıvho live in the beart o f the sea ’. Today Sığacık is a m agnetfor ıvindsurfers, sailors and, less predictably, rock climbers attracted by the challenge o f toıvering cliffs on a small island. To get tbere from İzmir or Kuşadası head fo r S eferih isar, a n d then fo llo ıv the signs to Teos an d Sığacık.. The road le a d s tbrou g h ta n g e r i n e o r c h a r d s u n til y o u r e a c h tbe coast fo r yourfirst sp ectacu lar view o f Sığacık-, ıvith its ca lm bay, tiny ca stle a t ıvhose fo o t a r e m o o red

4

6 S K Y L IF E

E Y L Ü L —^

SEPTEM BER 1999

1


colourful fishing boats, an d the deliciou s fr a g r a n c e o f grillingfish filling the air. It is thoııght thcıt the 16tb cerıtury Ottomarı castle ıvas constructed on the advice o f Piri Reis. The castle originally had tıvo storeys, but only on e renıains today. I f you clim h the sta irc a ses con cealed in the tıvo toıvers to the top o f the ıvalls, you ıvill b e reıv ard ed by ım forgetta b le vieıvs to every sid e. D ignified yachts alongside ch eerfu l fish in g boats, the p ic tu r e s q u e tr a d itio n a l houses o f Sığacık inside the citadel ıvalls to the east, an d a ıvhite tomb on the opposite shore. L ocal legerıd h as it that sailors seekirıg refuge one stormy nigbt saıv a ligbt on the spot tvhere the tomb noıv stands, tum ed the helm toıvards it, a n d so fo ıın d their way to safety in Sığacık Harbour. The ship’s captain asked to be buried there ıvhen he died, an d his tomb is a m em orial to both the captain a n d the miraculous ligbt. The road climbing the bili behind the tomb marks the site o f the ancient city ofTeos, an d the distant cliff visible on the east side o f the bay is actually an ancient quarry. Archaeological fin ds in the harboıır shoıv that

Olasılıkla Kaptan Piri Reis ’in ö n e ris iy le y ap ılm ış o la n O sm an lı k a lesi 16. yüzyıldan kalm a. Aslında iki katlı olan kalenin kalan tek katının surlarına, 2 ku­ lenin gizli m erdivenlerin­ den tırmanabilirsiniz. G ö­ receğiniz harika görüntü­ ler belleğinize kazınacaktır. Neşeli balıkçı teknele­ rine eşlik eden vakur yat­ lar, doğudaki dış surların içinde kalan şirin 1-2 katlı Sığacık evleri, karşı kıyıda bir beyaz türbe. Söylence­ ye göre, fırtınadan kaçan gem iciler türbenin bulun­ duğu yerde bir ışık görüp, rotalarını çevirirler ve Sı­ ğacık limanını bu sayede bulurlar. Geminin kaptanı ölüm ünden sonra buraya göm ü lm eyi vasiyet ed er. Bu türbe kaptanın ve ışı­ ğın anısına yapılmıştır. B akışlarınız tü rbenin h e ­ m en ark asın d an , te p e y e giden yola takıldığında, size T eo s’un çağrısına uy­ mak kalır. Tepeden baktığınızda, limanın doğu­ sunda, uzakta görülen kayalık, çok eski bir taşocağıdır. Antik limandaki buluntular, buradan çıka­ rılan taşların deniz yoluyla ihraç edildiğini göster­ miştir. Tepeden batıya baktığınızda önünüzde Altınkum sahili ile Ege’nin ve rüzgarın keyfini yaşa7 S K Y L İF E

EYLÜ L

SEPTEM BER

1999


ç

stone cjuanied here ıvas exported by sea. To the west is the heach o f Altmkum (the appropriately nam ed Golden Sands), an d dotted on the ıvater ıvindsıırfers glidirıg to an d fro absorbed in the delights o f their sport a n d surroundings. To reach the ruins o f Teos take the road past the Ministry o f Forestry staff holiday canip. Teos ıvas fo u n d e d iti 1050-1000 BC, on e o f tıvelve Ionian cities. İn this heautiful part o f the Aegean coast the people o f Teos bııilt magnificent arch itectııral m onııments, sıtch as the Temple o f Dionysos ıvhich stands at the edge o f the road. The temple ıvas huilt at the beginning o f the 2nd century BC by Hermogenes o f Priene an d is the largest o f ali temples to Dionysos in Turkey. İt ıvas repaired several times during Roman times but fresh earthquak.es took their toll. Walking along the p a v ed ro a d o f Teos y o ıır eye is caught by a column capital bere, an d a ıvater conduit there. Five hu n dred metres to the northıvest you discover Hellenistic ıvalls, a theatre, acropolis an d gymnasium. Inscriptions fo u n d here reveal that the gymnasium had three classes an d three teachers, two fo r sport an d one fo r music. Looking south from the gymnasium you see a tiny jetty ıvith bobbing roıving boats. This is the rem ain s o f the a n c ien t b rea k ıv a ter o f the South Harbour. Beyond is a tiny island knoıvn variously to local people as Çıfıtkale, Çifte Kale or Korsan Adası today, but in the I6th centur)' it ıvas called Cüneyd Kalesi by Piri Reis. Your tourism leaflet is likely to give yet another alternative, the ancient Myonnessos. To reach this island, so generously blessed ıvith names fo r such a small place, you must return along the road to Seferhisar a n d head south.

yan w indsurfler uzanır. Orman Bakanlığı’nın “Teos Orman içi D inlenm e Y e ıi”ni geçtikten sonra Teos antik kentine ulaşabilirsiniz. MÖ 1050-1000 yıllarında kurulmuş Teos. 12 lon kentinden biri olan bu güzel deniz ülkesini, Teoslular zengin kültürlerinin görkem li yapıtlarıyla b e­ zemişler. Yolun hem en kenarındaki Dionysos Ta­ pınağı MÖ 2. yüzyıl başlarında Prieneli Hermogenes taralından inşa edilmiş. Anadolu’daki Diony­ sos adına yapılan tapınakların en büyüğü. Roma İmparatorluğu dönem inde sıkça onarılmış ama yi­ ne de deprem lerden çok zarar görmüş. T e o s’un taş döşeli yolunda ilerlerken bazen bir sütun baş­ lığına, bazen bir su kanalına takılıyorsunuz. Kuzeybatıda, 500 metre ileride Hellenistik surlar, tiyatro, akropolis ve gymnasium yer almaktadır. Bulunan yazıtlardan 3 sınıflı gymnasiumda ikisi spor, biri müzik olm ak üzere 3 öğretm enin bu­ lunduğu anlaşılmış. Gymnasium’dan güneye bak8 S K Y L IF E

E Y L Ü L —| k

SEPTEMBER 1999


L AK E IDE PA RK • GO LF CL B • EQUEST RI A KID

CLUB • C I

EMA CLUB • F I H I

& PO

G CL

Y CLUB • WI NDSU RF & CA OE CLUB • BEAUTY CENTE R & SPA

B • MALL 2 000 • JOGG I

G T RACK • A LA CA RTE RE T

Yükseklerde . . ~ ·""' ~ dola~maya ne J ersınız. ·§ ~'"''~

Ç?ünl.ü. AIJ.ent 2000 sizin dünyanız. Yü1se1 tavanlı evlerinizin. yül.seJ. ideallerle çevrelendi~i: California tarzı. modern . şıJ. ve sofistil.c lıir villadan. çocul.larınızın e~itimi için gerel.li olan altyapıya l.adar tüm önc elil.le rin sizin i stcl.l criniz

1' r

ve tercihleriniz do~rultmunda gcli~ti~i lıü y ül. lıir düny a ... E~er siz de. sevdil.lcrinizle lıirlil.t e .. Mali 2000 .. alışveriş m c rl.czind e d oyas ıya alışveriş yapaca~ınız . 18 delil.li golf Rabasında turnuvalar düzenley c cc~iniz lıu dünyaya ai t oldu~unuzu düşünüyorsanız ... Yeriniz hazır . All.ent 2000 . Lal.e Panorama Evleri! •.• <: . . ... M;:~;:.;;<:; . ~:~ H"ı;lwcilu'nu (0212) 889 04 35 (4 h ut) n n'lu telefondon a rayınız . Fako: (0212) 889 04

iS T A B U L 2000

39 lntcrncb www.ulhent2000.cnm.t


<

£

f

tığınızd a ö n c e kü çü k b ir rıhtım da dalgalarla oynaşan neşeli sandallara takılır gözleriniz. Burası Güney lima­ nının antik mendireğinden kalan rıh­ tımdır. Aynı yönde uzakta küçük bir ada dikkatinizi çeker. Kimileri Çıfıtkale, kimileri Korsan Adası veya Çif­ te Kale der, bu adaya. Kaptan Piri Reis’in Cüneyd Kalesi diye adlandır­ dığı ada, olasılıkla elinizdeki turistik broşürde M yonnessos diye anılmak­ tadır. Bu, isimleri kendinden büyük adaya ulaşmak için tekrar Seferihisar yolu­ na çıkıp, güneye yönelm eniz gerekir. M iletos’lu H ekataios’un MÖ 500 yıl­ larında “bir k a sa b a ” d iye sözettiği M yonnessos’un bir süre sanatçıların daha sonra korsanların yatağı olduğu sanılm aktadır. Arkaik dönem e ait tek kalıntı, kuzeybatıdaki 5-6 metrelik duvar örgüsüdür. Diğer sarnıç ve yapı kalıntıları Selçuklu-O sm anlı dönem ine aittir. Çıfıtkale, Sul­ tan Muracl tarafından yenilinceye kadar, Aydınoğulları’nın son beyi olan Cüneyd Bey’in kalesi ol­ muştur. A d am ızla d ah a y a k ın d a n ta n ışm a k için k u l­ lanacağınız yol, antik iskeledir. Uzaktan görül­ meyen bu iskele 80 metre uzunlukta olup, 25-30 cırı kadar su altında kalmıştır. Adanın anakara ile bağlantısı hâlâ bu yolla mümkündür. Adanın gör­ kemli güney kayalıklarına tırmanmaya giden dağ­ cılar da bu yolu kullanm aktadırlar. 62 metrelik kaya duvarı, kaya tırmanışı ve deniz tutkunları için ilginç alternatifler sunmaktadır. D e n iz d e k i fırtın a la rd a n k a çıp , g ü v en li su ları arayan denizciler için Sığacık limanı neyse, için-

Hekataios o f Miletus described Myonnessos cıs a toıvn in the 6tb century BC, an d it is thought to bave subsecjuently becom e a pirate stronghold (recalled in the name Korsan Adası, Pirates island). Tbe only remains from the archaic period is a 5-6 m piece o f wall on tbe northtvest side. Tbe other ruins an d cistems date from Seljuk an d Ottoman times. The names Çıfıtkale or Çifte Kale (kale meaning fort or castle in Turkish) refer to the tim e w hen the last ru ler o f the Tıırkisb Aydınoğullart principality Ciineyd Bey m ade his last stand in bis J'ort bere before being d efeated by the Ottoman sultan Mıırad 11 (1421-1451). To see the island at closer quarters you do not need to take a boat. but can w alk along the 80 metre lorıg ancient submerged pier lying 25-30 cm beneatb the surface o f the ırater. This is tbe way ıtsed by mountaineers ıvho com e to climb the toıvering 62 metre bigh rock cli/fs on the south side o f the island. fıtst as Sığacık Bay is a calm refıtge fo r storm battered

10 S K Y L IF E

EYLÜ L

SEPTEM BER

1 99 9

L

t!


C © TO Y O TA

• 2 .0 İt, 128 PS, 16 s u pap ü s tte n ç ift e k s a n trik li (D O H C) EFi m o to r • O to m a tik k lim a • A BS fren s is te m i • 4 hava y a s tığ ı (sürücü, y olcu v e yan hava y a s tık la rı) • A k tif g e rg ili, k u v v e t k o n tro l s is te m li ve y ü k s ek lik a y a rlı ön e m n iy e t k e m e rle ri • Üç n o k ta lı arka e m n iy e t k e m e rle ri • D arb e a n ın d a k a tla n a b ile n fren p e d a lı • Polen filtre s i • M o to r k ilitle m e s is te m i (im m o b iliz e r) • U z a k ta n k u m a n d a lı m e rk e z i k ilit • E le k trik li ön ve arka c am lar • Is ıtm a lı ve e le k trik li y an a y n a la r • Ön cam

a ltı bu z çözücüsü

• A hşap k a p la m a

g ö rü n ü m ü n d e ön k onsol • D eri dire k s iy o n

sim idi

• Y ü k s e klik a ya rlı h id ro lik d ire k s iy o n • Y ü k s e klik ve bel a ya rlı sürücü k o ltu ğ u • K a tla n a b ilir arka k o ltu k • Dış ısı g ö ste rg e s i • Far açık uyarı s is te m i • Y ü k s e k liğ i a ya rla n a b ile n fa rla r • Far y ık a y ıc ıla rı • Ön sis fa rla rı • A rka sis la m b a la rı • Ü çü ncü sto p la m b a s ı • R ad yo -ka s e tça la r • 4 h o p a rlö r • A lü m in y u m a la ş ım lı ja n tla r • G e c ik m eli sönen iç a y d ın la tm a • Ön ve arka b a rd a k lık la r • Ö n ve arka kol d a y a m a y e rle ri • G ö zlü k m u h a fa za b ö lm es i • Ön h a rita o k u m a la m b a la rı • K ro m k a p la m a lı ön ızg ara o E k s tra m o d e ld e m o o n -ro o f ve d e ri k o ltu k d ö ş e m e s i m e v c u ttu r.

TOYOTA S A

Toyota

hayatınızı

değiştirir!


d eki fırtınaların çağrısına uyup, denizi, kayayı yaşamak isteyen doğa tutkunları için de Çıfıtkale odu r. Sığacık'ın 3 bin yıllık öyküsünü merak edenlere bir de sürprizi var: Limanda rakınıza eşlik edecek mercanlar, çipuralar, karagözler Ege’nin en seçkin hediyeleri. •

sailors, so Çıfıtkale attracts climbers an d those ıvishing to enjoy the delights o f clea r blue sea a n d superb scenery. And in Sığacık b arb ou r an oth er surprise aıvaits visitors, delectable gilthead bream , red sea bream an d sargo, accom panied by glasses o f ice-cold cloud ıvbite rakı, the perfect conclusion to a glorious day. •

* Ö m e r F aru k Ü ıtin d ü l, fo to ğ ra f sa n a tçısı.

* Ömer Faruk Üründül is a photographer.

'fv

X


i AKMERKEZ RESIDENCE APART HOTEL A place in the city çenter surrounded by com fort, enjoyment and pleasure... Your flat at the Akmerkez Residence Apart Hotel is waiting for you, to be rented for weekly, m onthly or longer periods.

% ,- u m s m ıâ i:, m âm nM M ı ı m

/ IM

IM

I I II I I

D iffe re n t ty p e s o f fulty fu rn ish ed an d a ir c o n d itio n ed flats Fitn e ss Ç e n te r a n d Svvim m ing Pool P a rk in g p lac e 2 7 c h a n n e l s atellite television D e liv e ry se rv ic e from th e s ü p e rm a rk e t 2 4 h ou r security H o u s e k e e p in g /la u n d ry a n d d ry -c le a n in g s erv ic e s R E S I D E N C E

1 S p e c ia l fire s a fe ty sy s tem s

Phone: +90 (2 1 2 )2 8 2 11 28

Fax: +90 (212) 282 06 12


r -----------------------------------------------------------------------------------------J

Uçuş Noktası / Flight Destitıatiotı

Gülümseyen Şehir / Smiling City By H A L D U N A Y D IN G Ü N *

Barcelona’yı anlatacak en temel özellik, gülümseyen bir şehir olması; hiç bir Avrupa şehrinde olmadığı kadar kendinizi rahat hissetmeniz ve sizin de gülümsemeniz. Türk Hava Yolları’nın 16 Ağustos’tan itibaren sefer başlattığı bu harika şehri hâlâ görmediyseniz, mutlaka yeni seyahat planlarınıza dahil edin... Barcelona is above ali a smiling city, where you willfe e l more at home than in any other place in Europe. Turkish Airlines commenced flights to Barcelona on 16 August, so if you have not been there yet, include it in y o u r next holiday itinerary.


r \

Köpekbalığı yarım metre kadar üzerimden süzüle­ rek geçiyordu. Bir an göz göze geldik. Ya da ben öyle sandım. Çünkü aslında ne benle, ne yakınında yüzmekte olan yüzlerce diğer balıkla, ne de arka­ sından gelmekte olan iki hemcinsiye ilgileniyordu. Biraz sonra ilerde mavimsi bir gölge halini almıştı. Altımda kayan, yürüyen bandın tıkırdayan döşeme­ sine ve az ilerimde duran iki kız çocuğuna baktım. Sevinçten ve heyecandan gözlerinin içi gülüyordu. Sanırım eşim le ben de aynı durumdaydık. Avru­ pa'nın en büyük akvaryumu olduğu söylenen Aquarium’daydık. Akdeniz’in binbir çeşit sualtı canlısıy­ la dolu devasa bir havuzun içindeki şeffaf yaya yo­ lundan geçiyorduk. Onca yolu sırf bunu görmek için bile gelmeye değerdi. Oysa Barcelona’nın bize verebileceği daha o kadar çok şey vardı ki.

The shark. ıvas cnıising h a lf a metre or so above me an d fo r a moment ive cam e eye to eye. Or so it seemed to me. İn fa c t it was displaying no interest either in me or the hıındreds o f other J'ish sıvimming close to it a n d its two J'elloıv sharks folloıving hehind. Soon it ıvas just a bluish shadoıv in the distance. / looked at the conveyor belt scratching its u>ay heneath me an d at the tıvo little girls a short way aıvay. Their eyes shone ıvith delight an d excitement. 1 suppose my wife a n d I ıvere in the sam e State. This ıvas Aquarium, said to be the largest m arine zoo in Europe. We ıvere passing along a trarısparent corridor inside a gigantic pool filled u>ith a thousand an d one types o f fish an d m arine life. It h a d been ıvorth coming so f a r just to see this, an d Barcelona stili h a d much more to offer. This ıvas oıır first visit to Spain, but ive did not ıvant

Üstte, Gaudi tarafından inşasına 1888 yılında başlanan ve hâlâ bütünüyle tam am lanm am ı! olan La Sagrada Fam ilia Katedrali; solda, katedralin ilk in ja edildiği yıllardan b ir ayrıntı; altta ; m odern b ir üslubun hakim olduğu yakın döneme a it b ir b a jka ayrıntı. / Above is La Sagrada Fam ilia Cathedral vvhich Gaudi began constructing in 1888 and which is stili not completely finished. To the left ıs one of the original details of the façade decoration, and below a detail from more recent times in the m odern style.

c>


D A H A YÜKSEĞE Ç IK M A K İSTEYENLERE DESTEK V E R İL İR !

İşinizle ilgili büyük hayalleriniz var. Hayallerinizi gerçekleştirmek için de bir desteğe ihtiyacınız var. Meksa Leasing size inanıyor ve sizi destekliyor. M e k sa L e a s in g ’i arayın! A r a d ığ ın ız desteği bulacaksınız!

MEKSA LEASING M eksa Finansal K iralam a A .Ş. Y en i Sülün Sok. N o : 72 80620 İç L ev en t I İstanbul T a k (0 1 1 2 ) 284 76 78 (4 H a t) Faks: (0 212 ) 284 76 M e-m ail: m eksa@ m eksaleasing.com .tr h ttp: w w w .m eksaleasing.com .tr M E K S A L E A S İN G B İR Y Ü K S E L H O L D İN G V E K Ö L Ü K G R U B U İŞ T İR A K İD İR .


| to ıvatch bııll fighting or listen | to Jlam en co music, ıvhich ıvas 2 ıvhy w e c h o s e B a r c e lo n a

îlk kez Ispanya’ya gidiyorduk ama boğa güreşi görmek, flamenko duymak istemiyorduk. O n e d e n le M adrid y erin e Barcelona’yı seçmiştik. Burası aklımızdaki İspanya klişeleri­ ne p ek u ym u yord u . D aha çok Kuzey Avrupa’nın güzel ve modern şehirlerinden biri gibiydi. Ayrıca, nefis bir deni­ zi, palmiye ağaçları ve bize çok tanıdık gelen yumuşacık bir iklimi vardı.

ratber than Madrid. Tbis cily d id not fit ou r p recon ceiv ed ideas about Spain. Instead it rather resem bled on e o f tbe m o d ern c itie s o f n orth ern Europe, with tbe advantage o f superb sea, palm trees a n d tbe nıild climate tve ıvere fa m ilia r ıvith. I h a d first m ade tbe accjuain-

Geçen yü zyılın sonunda, çarpıcı renk ve d o ku la rın özgür

r

V

bileşim lere ulaştığı fa rk lı üslubuyla m im a rlık tarihind e özel b ir yere sahip olan Antonio Gaudi, ya rattığı benzersiz eserler­ le

B a rc e lo n a ’ ya d a m g a s ın ı v u rm u ş . S o ld a , ü n lü

P a rk

Güell’deki “ şekerleme c a n a v a rla rd a n b iri; üstte, adeta büyük b ir kaya kütlesine oyulmuş izlenim i veren Casa M ila’nın dış cephesi; sağda, La Sagrada F a m ilia ’ nın çan ku le le rin d e n b irin in ayrıntısı. / At the end of the last century Antonio Gaudi bedecked Barcelona w ith his rem arkable architectural creations, whose unique com binatıons of striking colours and textures made his w ork a landm ark in the hıstory of archimonsters in Park Güell, and above, the façade of Casa Mila which looks as if it had been carved out o f massive natural rock. Right is a detail from one of the beli towers of La

//

Sagrada Familia.

tatice o f La Sagrada Fam ilia, Virtual symbol o f the city, not from a serioııs book on architecture or a docu m en tary on Spain, but fr o m the A lan P arson s Project’s Gaudi albüm. And a feıv ıvords heard on a radio program m e h a d stayed in my mind. Noıv the bııilding ıvas before nıe in ali its magnificence, cjuite unlik.e any o f the other classical Gothic cathedrals in Europe. İt ıvas m ore like a gigantic castle m ade o f sand hy a gifted ıvizard. But to cali Gaudi a ıvizard ıvas less than he deserved. He h a d created an incredible ıvork o f art. We ıvalked around it a n d got into the lift ıvhich goes up one o f the toıvers on tbe southıvest fa ça d e. n e r e ıvas a small click. an d ali o f Barcelona began to slide into vieıv beneath us. When ive got out ive clim bed tbe flight o f stairs, rubbing sboıılders ıvith tourists o f ali kinds, a n d reached a little platform . The vieıv ıvas spectacular, a n d right beside us ıvere other toıvers covered ıvith sugar candy designs. When it ıvas time to descend we gave ıvay to a childish sense o f discovery an d escheıving the lift plunged doıvn the dark. stairıvay. Suddenly ive ıvere alon e on the fa m o u s staircase resembling tbe inside o f a screıv shell. We began to get the sam e pleasure from G audi’s other

Nerdeyse şehrin sem bolü haline gelm iş olan La Sagrada Familia’yı, ciddi bir mimarlık kitabında ya da İspanya ile ilgili bir belgesel yerine, ilk kez Alan Parsons Project’in Gaudi adlı kasetinde tanımıştım. Bir radyo programından kalan bir kaç küçük söz­ cük de hâlâ aklımdaydı. Şimdiyse Avrupa’nın diğer klasik gotik katedrallerine hiç benzemeyen haşme­ tiyle karşımda duruyordu. Daha çok, yetenekli bir sihirbazın kumdan yapacağı dev bir kale gibiydi. İşin doğrusu, Gaudi’ye sihirbaz demek bile azdı, inanılmaz bir eser yaratmıştı. Çevresini dolaştık, gü­ ney batı yüzündeki kulelelerden birine çıkan asan­ sördeki yerimizi aldık. Küçük bir tıkırtı duyuldu ve tüm Barcelona şehri hızla altımızda kalmaya başla­ dı. Sonunda daracık merdivenlerde binbir çeşit tu­ riste sürtünerek küçük bir platforma ulaştık. Manza­ ra nefisti. Hemen yanı başımızda ise üzeri şekerle­ me desenleriyle kaplı diğer kuleler vardı. Kuleden inerken asansöre binmek yerine, çocukca bir keş­ fetme duygusuna kapılıp, karanlık dehlize benze­ yen merdivenlere daldık. Bir anda yanlız kalmış ve her yerde resimlerini gördüğümüz, meşhur deniz minaresinin içine benzeyen merdivenleri bulmuş­ tuk.

>8 S K Y L IF E

u n S u ıp K y

//. A ydoğan

tecture. To the left is one o f his celebrated sugar-candy

E Y L Ü L -<j>-

SEPTEM BER 1999


/g ü n

DESTEK

a

V estelnet M ü ş te ri İle tiş im M e rke ziyi 0 8 0 0 2 1 9 01 2 0 help@ veezy.com M

A

D

E

I

' Mj

V E S TE LC TH

kın* tutar fM


Katedralden aldığımız keyifle bu ildin gs a s ive h a d fr o m G a u d i’nin d iğ er ese rle rin i the c a th ed ra l. C asa B atlo resem bled not so m uch an bulmaya başladık. Casa Batlo, apartmandan çok, çatısın­ a p a r tm e n t b u ild in g a s a da bir e jd erh a n ın m esken h a u n ted castle m ad e fro m tuttuğu, dev ölü kemiklerden g ig a n tic o ld hon es with a yapılmış bir korku şatosunu dragon living on the roof. The halconies ıvere like the an d ırıy o rd u . B a lk o n la rı, Phantom o f the O pera’daki iron m ask in the Phantom (O peradaki H ayalet) demir o f the Opera. Casa Mila ıvas maske gibiydi. Casa Mila ise equally fascin atin g but f a r aynı derecede ilginç ama çok m o re c h a r m in g . We h a d daha sevimli bir binaydı. Bi­ in ten ded to g o a ro ıın d the nanın içini gezmek isterken building, but discovered that aslında alt katının bir resim there ıvas an art exbibition sergisi olduğunu öğrenip içi­ on the g rou n d flo o r. What ne daldık. Kısa bir süre için ive saıv on entering ıvas a buraya gelmiş olan Dürer’in hu ge collection o f D ü rer’s meşhur gravürlerinden olu­ fa m o u s engravings. İt ıvas şan büyük koleksi­ lik e ıvinning a lotyon karşımıza çık­ tery ıvithou t ev en tı. Hiç hesapta ol­ bu y in g a ticket. mayan bir piyan­ From there we headgoyu kazanm ak e d f o r P a r e G üell. g ibiyd i. Sonunda We h a d o u r p h o yolumuz Pare Gütographs taken ıvith ell’e düştü. Şeker­ th e m on sters lem ey i an d ıran adorn ed ıvith re n g a re n k s e r a ­ colourful ceram ics miklerle bezeli ca­ m ore s u g a r c a n d y navarlarıyla resim a s s o c ia tio n s . We çektirdik; parkı ve lo o k e d a t the p a r k binaları inceledik; a n d its b u ild in g s, Barcelona üzerin­ 4 a n d d r a n k in th e de batan güneşin 1 sight o f sunset över tadını çıkardık. Bir 5 B arcelona. We ıvere asır ö n ce buraları delighted to see that hayal eden adamın th e m an ıvho h a d hâlâ insanlara se ­ im a g in e d th ese a vinç verebildiğini century ago continkeyifle gördük. ued to give pleasure G a u d i’nin in an ıl­ to people. maz eserleri dışın­ Apart fro m G a u d i’s da diğer binalar da e x tr a o r d in a r y creçok güzeldi. Bir de a t io n s th e r e ıvere cad d eler ço k h o ­ also other very beauşu m uza g itm işti. tiful buildings. And Izgara planları sa­ ive lik ed the streets yesinde, yönümü­ ~ fo r th e ir g r id zü k a y b e tm e d e n | arrangem ent ıvhich bir yerden diğeri­ J m a d e it sim p le to ne rahatça yürüye­ f i n d o u r ıvay ıvithYukardan ajağı, Barcelona’ nın gözalıcı ta rih î m ekanlarından Poble Espanol; Zafer Takı b iliy o r, g en iş o l­ out getting lost, a n d “ Arc de Trio m f” ; Katalanya Ulusal Sanat Müzesi. / From top to bottom , Poble Espanol, m aları n ed e n iy le th e ir s p a c io u s one o f Barcelona’s most m em orable historical m onuments; the Arc de Triom f; and the de bu yürüyüşlerCatalonia National A rt Museum. breadth ıvhich m ade

EYLÜ L

sV

A %

20 S K Y L IF E

r*6

SEPTEM BER

1999

9


Sektörünüzdeki "EN İYİ FİRMALAR" listesinde üst sıralan

garantilersiniz, biliyor musunuz

^

Pazardaki değişim lere önceden hazırlanabiliyor, üretim de gereğince esnek olabiliyor, m ali istikrarınızı güvence altına alabiliyor musunuz?

B u soruların ve daha binlercesinin yanıtlarına O racle İş Yönetim Sistem leri ile ulaşabilirsiniz. O racle’ın geliştirm iş olduğu kapsamlı uygulama

yazılımları ile hem şirketinizin operasyonlarını destekleyen, hem de size en doğru bilgi ve analizleri kazandıran hazır bir çözüme kavuşacaksınız.

B İL İY O R S U N U Z doğ ru kararların temelinde sağlıklı bilgiler ve süreçler yatar. ORACLE İŞ Y Ö N E T İM SİS TEM LE R İ {ORACLE A PPLIC ATIO NS), b ilg i y ö n e tim y a z ılım la r ın d a d ü n y a lid eri O r a c le ’ın g e liş t ir m iş o ld u ğ u g ü ç lü b ir K u ru m s a l K a y n a k P la n la m a ( E R P ) ç ö z ü m ü d ü r. K u ru lu ş la rın

zinciri, m ali yönetim, m üşteri hizmetleri, insan kaynakları

satiş-dağltim, Üretim-tedarik

g i b i ç e ş i t l i a l a n l a r a y a y ı l a n tü m iş s ü r e ç le rin e

y ö n e lik h a z ır ç ö z ü m le r i iç e rir.

ORACLE A p p l i c a t i o n s İSTANBUL T el: 0 2 1 2 - 2 8 5 2 9 5 0 F a k s :0 2 1 2 - 2 8 5 2 8 7 8 ANKARA T e l: 0 3 1 2 - 4 4 6 7 5 7 5 F a k s :0 3 1 2 - 4 4 6 6 5 0 0 D oğrudan Pazarlam a B irim i Tel: 0 0 8 0 0 3 5 3 9 0 0 14 Faks: 0 0 8 0 0 3 5 3 9 0 0 16

Detaylı bilgi için, e-mail: R1 l@tr.oracle.com

http://www.oracle.com .tr


den çok keyif alıyorduk. Gene de tüm bu cadde­ lerin bir kralı, bir şampi­ yonu olm ası gerekiyor­ du. O zaman La Rambla ’ya çıkıyord uk. Gidiş ve geliş olarak yönlendi­ rilmiş iki dar asfalt yol d üşü nün: alan a b in b ir türlü insan d olu şuyor, herkes marifetini satma­ ya çalışıyordu. Saatlerce

-**

u n tiU ip A 'y

H. A y d ın g iin

ıv alkin g a p le a s u r e . B ut everı tb ese streets h a d to have a king am on g them, a s w e saıv ıvhen ive em erged onto La R am bla. Im a g in e tw o s e p a r a t e aspbalt roads carrying trafJ'ic in opposite directions, an d a milling croıvd o f peop le w bo h a d heen draum here to ıvatch others selling skills o f every> k.ind. There

//

Barcelona, Avrupa’da klasik ve m odern üslupların en güzel b ile jim le rin i sunan kentlerden b iri. Üstte-sağda, Akdeniz’ in b in b ir ç e jit sualtı canlısına evsahipliği yapan Aquarium ’un içinden geçen yaya yolu. Altta, ünlü La Rambla caddesinin ilginç sim alarından b iri. / Barcelona is a city which offers one of the loveliest blends of dassical and m odern architecture to be found in Europe. Above righ t, is the co rrid o r through the Aquarium , where you can see a thousand and one specıes of M editerranean marıne life. Below is one of the fascinating faces on the famous La Rambla Street.

olduğu gibi duran yalnız­ ca para atınca teşekkür için göz kırpan canlı hey­ keller, sokak ressamları, müzisyenler, zincir kıran­ lar g ib i bir ço k ilg in ç gösteriye tanık olabilirsi­ niz. Tabii ki binlerce kişi de bu görüntü cü m bü ­ şünden yararlanmaya ge­ liyordu. La Rambla’yı de­ falarca her iki yönde de yürüdük. Şehrin kabaca en güneyinde kalan Montjuic tepesi­ ne dişli trenle çıktık. Olimpiyat stadına doğru yürür­ ken modernizmin sembollerinden ressam Joan Miro Vakfı’nın önüne gelmişiz. Sanat tarihi kitaplarında sayfalara yapışmış hayaller gibi duran bir çok resim karşımızda canlanıvermişti. Hem resimlerin hem de fiziksel olarak karşılarında bulunmanın heyecanı müthişti. Şehrin sanat eserleri konusunda gösterdiğimiz cesa­ reti, yemeklerinde gösteremedik. Binbir çeşit deniz ürünleriyle sunulan Paella’lara biraz ilgi, biraz da korkuyla bakıp geçtik. Ayrıca da fiyatları uzun he-

ıvere liv e sta tııes w h icb sto od ıvithout m oving f o r hoıırs, only ıvinking thanks ıvhen som eone tbreıv money into the bowls at their feet, Street artists, m u sicia n s, stron g m en ıvho b r o k e chain s, a n d in n u m erab le _ others. We ıvalked tıp a n d ? doıvn La R am bla on both ■<; sides time after time. \Ve travelled to tbe hilltop o f Montjuic, situated roughly at the southemmost tip o f the city, by fu n icu lar railıvay. Av ive ıvalked toıvards tbe Olympic stadium we fo u n d ourselves outside the foundation o f Jo a n Miro, symbol o f modemism. Here we fo u n d m any pain tin gs ıvhich h a d seem ed lik.e gbosts glued to the pages o f art history books in vivid reality b efo re us. The excitem en t o f tbe pain tin gs themselves a n d seeing them in tbe flesh so to speak. ıvas ovenvhelming. We ıvere not able to display the sam e courage fo o d ıvise as ive h a d ıvith the city’s ıvorks o f art. We looked ıvith interest mingled ıvith dismay at the paella containing every im aginable sort o f seafood, a n d moved 22

S K Y L IF E

EYLÜ L

SEPTEM BER

1999


// A y d o ğ a n

J

Barcelona’ nın ya t lim anında gün akşama dönüyor, ispanya’ nın hemen her yerinde olduğu gibi, Barcelona da b irb irinden şık kafelerden, barlardan neşeli kahkahaların yükseldiği b ir kent. / Evening is setting in at Barcelona m arina. Like alm ost everywhere in Spain, Barcelona is a city where cheerful laughter rings through the chic cafes and bars.

on. Moreover, ıvhen ive calcu lated the cost in Tıırkish lira the prices ıvere alarm ing. F in a lly , n e a r La Ramhla, we fo u n d a restaurant ıvbose menü suited us, but it d id not o p en u n til 8.30 in the evening. When ive arrived at arou n d 9.00 there ıvas a 50 metre queue outside the door. So instead ive ate ‘tapas’ in a chic cafeteria, a n d that u m really the most logical solution. Tapas a re sm all slices o f b rea d ıvith m ayonnaise, cheese, sm oked fish or meat, a n d you can order them one at a time until you are full. After a large bottle o f red ıvine an d so m any tapas that you ıvould be astonished at the numher, ive fo u n d ali the colours ıvarmer in tone a n d the Catalan language began to so u n d fa r more melodic to our ears. İn my vieıv the essential characteristic o f Barcelona is neither its position on the coast, nor its scores o f ıvonderful museums, nor its iveli designed city plan. All these can be fo u n d in lesser or greater measure elseu>here in Europe. İnstead Barcelona is distinguished hy being a smiling city. In no other European city can you fe e l so at hom e a n d smile so mııch. So rem em ber that from 16 August onıvards Turkish A irlines h as three ıveekly flig h ts to B a rcelo n a on Mondays, Wednesdays a n d Fridays. I f you have stili not seen this ıvonderful city include it in you r next travel plans. •

saplardan sonra paramıza çe­ vird iğ im izd e ü rkü tü cü ra­ kamlara ulaşıyordu. Sonunda La Rambla yakınlarında, fiyat listesi uygun bir restoran bul­ duk: Quinze Nits. Restoran, akşam 8 :3 0 ’dan sonra açılı­ yor m u ş . D ok u z civ arın d a geldiğimizdeyse kapısının dı­ şın d a e lli m etre kuyrukla karşılaştık. Oysa şık bir kafe­ terya da karşılaştığım ız ‘tapas’lar çok daha mantıklıydılar. Küçük ekmek di­ limleri üzerine konmuş mayonez, peynir, füme ba­ lık ya da et şeklindeydiler. Ayrıca yedikçe taneyle istiyordunuz. Sayısını şaşıracağımız kadar ‘tapas’ı bir büyük şişe kırmızı şarapla, mideye indirdikten son­ ra tüm renklerin daha sıcak tonlara döndüklerini, çevredeki Katalanca konuşmaların da kulağımıza çok daha melodik gelmeye başladığını fark ettik. Barcelona’yı anlatacak en temel özellik, bence ne sahip olduğu sahil, ne onlarca harika müze, ne de iyi bir şehircilik. Çünkü bunlar iyi kötü pek çok başka Avrupa şehrinde de var. En temel özelliği, gülümseyen bir şehir olması. Hiç bir Avrupa şehrin­ de olmadığı kadar kendinizi rahat hissetmeniz ve si­ zin de gülümsemeniz. Bu arada, Türk Hava Yolları nın 16 Ağustos’tan itiba­ ren, İstanbul’dan Barcelona’ya Pazartesi, Çarşamba ve Cuma olmak üzere haftada üç gün sefer başlattığı­ nı hatırlatalım... Eğer hâlâ bu harika şehri görmediy­ seniz, mutlaka yeni seyahat planlarınıza dahil edin. •

' Haldun Aydıngün is a photographer.

* H aldun A ydıngün, fo to ğ raf sanatçısı.

23 S K Y L IF E

EYLÜ L

SEPTEM BER

1999


Sağlık H astaneler, Sağlık Kuruluşlan, Sosyal Güvenlik Kurum larına;

Araştırma, teşhis ve tedavide; Veri Transferi, Tedavi, Kaynak Erişimi ve Denetim için ses, görüntü ve veri taşınmasını sağlayan Yerel Alan Ağı ve Geniş Alan Ağı Çözümleri.

Eğitim Lise ve Üniversitelere;

Uzaktan Eğitim, Görüntülü Konferans Uygulamaları, bilgi ulaşımı ve işbirliği imkanları sağlayan Yerel Alan Ağı ve Multi-mediâ Çözümleri.

Bankalar, Menkul Değerler ve Sigorta Şirketlerine;

Internet Bankacılığı, Yapısal Kablolarına, Yerel Alan Ağları, Kablosuz Çözümler, Ses, Görüntü ve Veri Bütünleştirilmesi Uygulamaları, Güvenlik Çözümleri, Çağrı Merkezi.

I n t e r n e t Servi s S a ğ l a y ı c ı l a r Servis Sunucu ve İşletmeci ŞİTketleTe;

Uzaktan Erişim Sunucuları, LAN (Yerel Alan Ağı), Çağrı Merkezi ve Katma Değerli Servisler.

Endüstri Endüstri Kuruluşlarına;

Yerel Alan Ağ Çözümleri, Ses, Görüntü ve Veri Bütünleştirilmesi, Extranet ile Bayi Otomasyonu, küçük ofis ve ev uygulamaları için Uzaktan Erişim Sunucuları.

Kam u K u r u l u ş l a r ı Kamu Kuruluşlarına;

Yüksek Performanslı ve Tam Yedeklemeli Anahtarlam a ve Yönlendiriciler, Çağrı Merkezi, Güvenlik Yazılımları, Uzaktan Erişim Sunucuları.

0RTEL

NETVVORKS

the world shares ideas.


İletişim ve internet teknolojisindeki songelişme, iş dünyâsının beklentilerine

bİTİGSTTieyle cevap veriyor;

Unified Netvvorks. Dünya’da Nortel Netvvorks'ün başlattığı Unified Netvvorks vizyonunu Türkiye'ye Netaş sunuyor. Unified Networks çözümleri ile; ses, görüntü ve verinin, İP (Internet PTotocol) temelli ağlar üzerinde birlikte iletilmesi sağlanıyor. Her türlü iletişim, veriye dönüşerek tek iletişim ağı üzerinden yapılıyor. Ses, görüntü ve veri sistemlerinin entegrasyonu, şirket ağını daha kullanışlı hale getirerek tüm işyerlerinin beklentisi olan, iç ilişkilerde ve m üşteri ilişkilerinde interaktif, kolay ve doğrudan iletişim dönemini başlatıyor. Sonuç: Maliyetler aşağı çekilirken, verim artıyor, iletişimde ışık hızı yakalanabiliyor. Global ekonomide Tekabet gücünü artırıyor.

Netaş, Unified Netvvorks ile sağlık, eğitim, finans, turizm gibi birçok sektörün, kamu kuruluşlannın ve internet sen/is sağlayıcılarının ihtiyaçlarına katma değer yaratan iletişim çözümleri hazırlıyor. Yıllık 20 milyon doları aşan Ar-Ge yatmmları ve Bay NetvvoTks’ü de bünyesine alan ana ortağı Nortel Netvvorks’ün desteğiyle Netaş, her ölçekteki işletme için iletişim ağları kuruyor, var olan ağları güçlendiriyor. İletişimini bütünleştiren entegre çözümlerle iletişim ağlarının karmaşıklığını ortadan kaldırıyor, iş dünyası bugün Netaş’ta birleşiyor.

Netaş, as th e lead er o f its sector and on e o f th e architects o f th e Com m unications solutions tailored to m e e t th e n e e d s o f b u sin e ss o f every scale. Building upon som e 30 years o f experien ce and op eratin g th e largest p riv a tely o w n e d R&D d e p a rtm e n t, Netaş, w ith th e su p p ort of its partn er Nortel Netvvorks, p re p a re s you fo r th e fu tu r e n ow


Süleymaniye’nin iki m inaresi arasından görünen Pera, bu köprüler ve m inareler kentinin tam o rta s ın a o tu rm u ş tu r. M in arelerin ve k ö p rü le rin a ra s ın a sık ışm ış o lan P e ra , bu sıkışmışlıktan, sanki yukarıya doğru yükselerek kurtulmak istemektedir. Pera’nııı verdiği bu daralmışlık duygusundan, şimdi bu kentin ufkunda Tanrısal bir heybetle oturan gökde­ lenlerle kurtulabilirsiniz. Oysa, eski İstanbul için böyle bir sorun yoktur: Onun insana o zarif ferahlık duygusunu veren m inareleri vardır. Şerefesine çıkılıııasa da, insana t) fe­ rahlık dtffcjjhsunu veren m inareler...

ynıaniye, P era a p p e a rs nou> beltveen tıvo m inarets,

2Ibis city o f minarets and bridges. It is as i f Pera ıvas

ciouştıess to

ft/l by.rising upıvards. Yon too esca pe by reacbing out iMVİtbJtlijylVV g ra ııd eu r ou the skyliue. Tbere is no such u&çM bas, it s ıvbicb lend elegance and spamsVwfPılWf$'(mmŞvnmn) t(fWbğir baleonies o r not.


v

u ltan ah m et C am ii’n in m in a re le rin d e n bakm ak, b ir büyük eski zam an k a ly o n u n u n k a p ta n k ö şk ü n d e n d e n iz e b a k m a k gibi g e lir. A yasofy a ’n ın , kalyonun b u rn u n d a b ir gem i aslan ı heybetiyle, ö y lece du rd u­ ğunu g ö rü rsü n ü z. K alyon, b ir y a n m a Ü sküdar’ı, ö te y a n ın a da G alata’yı alm ış, denizi y a ra y a ra Boğaz’a açılıy o rd u n Aslında İstanbul’da denizi görebildiğiniz h e r yükseltin in (bu, b ir cam i m in a re si de olabilir, b ir gök d elen in r o o f u da!), o ra y a çıkddığında, size b ir g em in in k ap tan köşkündeym işsiniz duygusunu v e r­ diğini yaşam ış o lm ak g erek ir. İstanbul biraz da bu dur çün kü!..

ooking out from the mirıarets o f Sultanahmet Mosque is like looking out to sea from the bridge o f a galleotı in past centuries. You can see Haghia Sophia ıvith ali the solid grandeur o f a lion figurehead at the prow. The galleon is cleavitıg its ıvay through the sea on its tvay to the Bosphorus, Üsküdar to the starboard and Galata to port. Every high vantage point in İstanbul - whether a minaret or the rooftop terrace o f a skyscraper with a vietv o f the sea gives you the same impression o f being on the bridge o f a ship. This is an intrinsic aspect o f İstanbul ıvhich everyone should experience.

>


IF O N L Y OUR C R E A T I V I T Y W A S NOT L I M I T E D TO F A B R I C S !

S a y d a m A u t u m n - V V ı n t e r 2 0 0 0 - 2 0 0 1 C o lle c tıo n

1T e x w o r ld : S e p t e m b e r 28 - O c t o b e r 1, 1999 C a r r o u s e t du L o u v re , P a r i s

• I nt er s t of f Asi a: O c t o b e r 20 -2 2, 1999 H o n g K o n g C o n v e n tıo n & E xh ıb ıtıo n C e n t r e

• ln te x p o : O c t o b e r 22 - 24, 1999 - İ s t a n b u l


y a so fy a ’d a n M a rm a ra ’y a d o ğ ru göz, k en d in e ufku n ö te sin d e b ir g e ­ o m e tri a ra m a y a b aşlar. K ara yeşil d aire kesitin d en koyu m avi deniz ü çg en in e, o ra d a n da ‘Gökyüzü’ adı v erilen d ikd örtgene giden g eo m et­ riye b ir karşılık bulm a aray ışıd ır bu! İstanbul’u b ir ‘çiçe k dü rb ü n ü ’n e ( ‘kaleyd o sk o p ’a ) d ö n ü ştü ren o büyük g eo m etriy i a ra m a k tır... H erşeyi b ir g eo m etrik figüre ind irgeyen b ir sadelik ve stilizasyon! Ufuk h izasın d an (çizg isin d en ) İs­ tanbul budur!

s you look out from Haghia Sophia över the Marmara Sea, your eye begins to seek a geometry heyond the horizotı. This is a search from the green arc ofla n d to the deep blue triangle o f sea, and from there to the rectangle called the sky. It is a search f o r that macro-scale geometry ıvhich transforms İstanbul into a kaleidoscope; a stylisation and simplification ıvhich reduces everything to a geometric figüre.


^ 3 0 GÜN İADE HAKKI - 4 3 YIL ÜCRE TS İZ GARANTİ ^ Ö M Ü R BOYU BAKI M G A RA NT İ Sİ

>000 yılının

kombisi ■ g n n i u m 'r T i n n

Avrupa ile aynı zamanda! M ü jd e ! D e m ifD ö k iim . ş im d i de 2 0 0 0 'li y ılla rın k o m b is in i ü re tti. Üstün te k n o lo jik ö z e llik le ri, ç ağ daş ve e s te tik ta s a rım ıy la OD M ille n n iu m k o m b i, g e le c e ğ in ra h a tlığ ın ı e v in iz e g e tiriy o r. 2 0 0 0 y ılı g e lm e d e n k o m b is in i a lın , ş im d id e n ra h a t e d in !

Kullanıcı dd&U işlikti Ölagnostik Bilgi Sistemi Microprocessor kontrollü elektronik kart Benzersiz sıcak su kullanım sistemi ile sabit sıcaklıkta su Dış ortam sıcaklığına güre otomatik çalışma Yerden ısıtma sistemlerine uygunluk Estetik ve çağdaş tasarım Küçük boyut (80 cm yükseklik, 41 cm genişlik, 38 cm derinlik)

DemirDöküm K

E

S

İ

N

T

İ

S

İ

Z

R

A

H

A

T

L

I

K


erşe y in iki k ö p rü ara sın d a olup bittiğini d ü şü n d ü rten b ir şey v a r burada! Sanki iki y an d an , iki k ö p rü ile b irb irin e b ağ lan an iki ada v a r önüm üzde! H aliç, gökyüzü ile kendi a ra sın a g iren P e ra ’dan h iç m em n u n değilm iş gibi d u ru yo r. Süleym aniye’d en b ir ada gibi g ö rü n ü y o r Pera! Pera-ada: P e ra ’da...

ooking east fronı one o f Süleymaniye’s minarets you fo c u s on the space betıveen two bridges which seent to link two islands. The Golden H om does not appear happy to have the high ridge o f Pera inten’ening betu’een it and the sky; the Pera ‘island’.


H a s s a s

w

K e n t F a c to rin g , K em ib a n k A .ş . ve S ü z e r H o ld in g i'u r ü iü ş u ju r '" '’

S e ç i m

m U

^

m J

KENT FACTORING ,,

_

KKee nnt t FF aa kk tt oo rr iı nn ge T e l :

( 0 2 1 2 )

2 1 6

31

71

m AA nn oo nn ii m

F a k s :

( 0 2 1 2 )

_

.

ŞŞ ii rr kk ee tt ii 2 1 6

31

52


1E ]

stanb ul’u n m ekanik im gesi, d ah a doğrusu P e ra ’n ın m ek an ik im gesi... Y en ica m i ve E m in ön ü , kırm ızı kirem itli d am larıyla hen ü z sahihliğini k o ru y o r. Şim dilik g ö k d e le n le rle m e k a n ik le şm e m iş b ir İstan b u l v a r o rad a. P era ise, belki de y en i Galata K ö p rü sü ’n ü n verdiği o m ad en i kayış izle­ nim iyle, d ah a da m ek an ik g ö rü n ü y o r.

Ww looking south from Süleymaniye you see Yeni Mosque ıvith the district o f Eminönü at its back. This is the symmetric reflection o f Pera, and preserves its authenticity in its red tiled roofs; an İstanbul not as yet dominated by modem skyscrapers. Pera, on the other hand, perhaps because o f the metallic belt o f the Galata Bridge, has a more mechanised fe e l to it.


http://mobilc.ericsson.com/MC218

/

Yeni MC218. N ereye giderseniz g id in , artık her yerde ofısinizdesiniz. Çünkü yeni Ericsson M C 2 18 yanınızda. O fisin izde yap tığınız herşeyi onunla yapabilirsiniz: M C 2 1 8 'in içinde m obil cihazlar için tasarlanan E P O C işletim sistem i çalışıyor. Ayrıca sık ku llanılan yazı yazma (W o rd ), hesaplam a (Sheet), ajanda (Calendar), adres defteri (C on tacts) program larını da içeriyor. Buna ek olarak, PC ile senkronizasyon, ses kayıt ö z elliğ i, elle çizim işlem i, d ijita l kam eradan fotoğraf gönderm e g ib i birçok fonksiyon bulunuyor. M C 2 1 8 ’i Ericsson cep telefonunuza bağlayın, istediğin iz yerden e-m ail ve faks gönderin ve alın. İçin d eki W W W :M M M (M o b ile M edia M ode) sayesinde In tern et’e erişim in iz çok daha kolay.

Sesini duyur.

ERICSSON ^


r

ı

e n ica m i’den bakış, gözü bu k en tin y atay güzelliğine çağ ırır. P e ra ’nın ve B alat’ın yo ğu n yığılm ışhğına karşı, Galata K öprüsü ile Em inönüU n k ap an ı’n a çık an geniş y o llar, ça rp ıcı b ir karşıtlık olu ştu ru r. Y enic a m i’d en b ak ışın , ö te k i ca m ile rd e n g ö rü lm e si sö zk o n u su o lm a y a n b ir y a n ı v ard ır: K en tin so n ra d a n görm elik yükseltilerini fark etm ezsiniz bile...

rom Yeni Mosque the eye is invited to admire the horizontal beauty o f the city. The Galata Bridge and the broad roads leading along the waterfront fro m Eminönü to Unkapanı contrast unth the tightly packed, heaped buildings o f Pera and Balat. A distinguishing characteristic o f the view fro m Yeni Mosque ıvhich is not to be fo u n d in those fro m other mosque minarets is that you do not even notice the upstart highrise buildings.

İ


w w w .o sm anli.co m .tr

P C n e t D e rg is i internet Editörü

Ferhat Bingöl, 12 M ayıs 1999'da bize g ön derdiğ i elektronik postada diyor ki: "... bir internet editörünün başına gelebilecek en kötü şey oldu. ŞİFREM İ U N U T T U M ." İnsanlık hali! Bunun gibi pek çok sorunla karşılaşabilirsiniz. Bu n e d e n le O s m a n lı B a n k a s ı, In te rn e t ş u b e s iy le ilg ili sorunlarınıza 24 saat anınd a çözüm sunacak (0212) 335 11 44 num aralı Internet Şubesi Y a rd ım Hattı'nı hizm ete sundu. Çünkü bizce, d e v ir ne devri olursa olsun, aslolan insandır!

..çünkü biz O sm anlı Ban kasıyız.


e n ica m i’d en S ü ley m an iy e’n in g ö rü n tü sü , bu k e n tin m ü slü m an g e ­ o m e trisin e katkıda bu lu nur. K u rşu n kubbeler, m o d e rn İstan b u l’un y ırtıcı, dik, in ce, keskin ve v ah şi g eo m etrisin i yu m u şatır, o n la ra d a­ h a m unis ve rah atlatıcı b ir an lam v e rir. Y an ın d an g eçen büyük y o lla rın akışını yavaşlatır, ken tin dervişliği b aşlar...

he vieu> o f Yeni Mosque from Süleymaniye contributes to the Islamic geometry o f the city. The lead domes soften the aggressive, vertical, narrou’, sharp and alien geometry o f modem İstanbul, actually lending them a mild and reassuritıg air.


YAPI SEKTÖRÜ A N K A R A D A BULUŞUYOR EMBRACE OF B U İ L D İ N G S EC TO R İ N A N K A R A

A L T IN PA R K E X PO -Ç E N T E R

yapı-endüstri merkezi RESMİ TAŞIYICI / OFFIC IA L CARRIER

T U R K IS H A IR L IN E S T Ü R K H A V A YO LLARI

te B u ild in g & In d u s tr y C e n tr e ULUSLARARASI YAPI MERKEZLERİ BİRLİĞİ (U IC B) ÜYESİ / ULUSLARARASI YAPI KONSEYİ (CIB) ÜYESİ İNŞAAT M ALZEM ESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (İM S A D ) ÜYESİ / FUAR YAPIM CILARI DERNEĞİ (FOA) ÜYESİ

VIBEROFTHEINTERI (CIB) / MEMBt

ia l u n io n o f b u il d in g c e n tr es (uicb > / a ss o c iat e m e m b e r o f th e In te r n a t io n a l co u n c il fo r b u il d in g r e s e a r c h a n d rHE ASSOCIATION OF TURKISH BUİLDİNG MATERIAL PRODUCERS (İMSAD) / MEMBER OF THE FAIR ORGANIZERS ASSOCİATİt

Cumhuriyet Cad. 32 9 Harbiye 80 230 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: (9 0 21 2) 21 9 39 39 pbx Fax: (9 0 21 2) 225 66 23

e-mail: yem@yem.nel web:www.yem.net

-


K E Ş L IK D. * 1483 A la cah öyiik İm at K aram ahm ut Tahirabî

D. Ünalan e t o n iT

Dedepınan

v S uludere E m irler \

Kadılı

„ -T ekb aş . Boöazköy.,,

\

.

Müzesi Kıc|k / K a ra k e ç i

K ç.H ırm a

AvBOĞÂZKALE

A kçaköy

Y N hattuca

Y.Fındıklı D e rb en t Cih anpaşa S ançiçek

MUSABtYLİ

.''oükkaya YazılıkayNrb lyabüget \

f Y enikat

YOZGA’ »NASPA


Anadolu’nun kalbinde, UNESCO Dünya Mirası lis­ tesine alınmış bir yer olduğunu biliyor muydu­ nuz? Ankara-Samsun karayolunun 190. kilom etre­ sinde sağa asfalt bir yol ayrılır. Geniş ve verimli bir ovadan geçen yolda 25 km kadar ilerledikten sonra, ovanın bitim inde Boğazkale karşınıza çı­ kar. İşte burada, son derece etkileyici kayalık ve en g eb eli bir arazi ü zerine kuruludur, Hititlerin başkenti Hattuşa. Hititler, MÖ 2. binde Mısır, Babil ve Mitanni gibi Eski D oğu’nun süper güçlerinden biriydi. Büyük Kralları, yaklaşık MÖ 1650/1600'den MÖ 12()()'e kadar Anadolu’nun önemli bir kısmına ve zaman

D id you krıoıv there ıvas a p la c e in the h ea rt o f A n a t o lia lis t e d a s a W o rld H e r it a g e S ite b y UNESCO? To get there fr o m A n kara y ou h e a d f o r S a m su n on th e B la c k S ea co a st, a n d turn o f f toıvards Yozgat p ast the town o f Sungurlu. About 2 5 km on you see B oğazkale, o n ce the site o f the Hittite capital Hattusha, rising ab ov e tbe p la in in a m ajestic rocky setting. İn the secon d m illenium BC the Hittites ıvere o n e o f the superpoıvers o f the a n c ien t N ear East, alon g ıvith the Egyptians, B abylon ian s a n d M itannians. They ruled a large p a rt o f A natolia betıveen 1650 a n d 1 2 0 0 B C a n d o c c a s io n a lly n orth ern Syria

Bugün sadece tem el taşları kalmış olan Büyük Tapınak’ın kalıntıları oldukça geniş b ir alanı kaplam akta (üstte). Büyük kayanın üzerindeki buğday silo­ larının kazı çalışmaları (a ltta ). / The remains of the Great Temple, consisting only o f the foundations, cover a considerable area (above). Excavations of the wheat silos above the crag (below).

1


JAGUAR D O N ’T D R E A M

İT . D R I V E

İT .

YENİ BİR STİL, YENİ BİR HEYECAN VE Ç O K ESKİ BİR TUTKU... Büyüleyen hatları, zarif çizgileriyle kesinlikle bir Jaguar. Sanat eseri bir teknoloji ve ateşli bir tutkunun kusursuz bileşimi. Nefesinizi kesecek bu modern klasik, yeni neslin ilk örneği: Yeni Jaguar S-TYPE. Güçlü, heyecanlı ve tutkulu. Her zamanki gibi.

Anahtar teslim fiyatı 69.000.- USD

CQ

O R T A K L A R O T O M O T İV T ü r k iy e G e n e l D is tr ib ü tö r ü

THE N EW JAGUAR S-TYPE.

E tile r S how room : (0 2 1 2 ) 2 6 2 0 0 3 8 / 2 6 2 31 15 Tarabya S how room : (0 2 1 2 ) 2 6 2 41 0 9 K a rta l Shovvroom: (0 2 1 6 ) 3 0 6 4 7 3 0 (4 hat)


r Kral Kapısı’ nın güney girişini geçmişte kanatlı sfenksler korurm uş (üstte). Kuzey girişindeki etekli kral kabartm ası, b ir zam anlar Am azonların burada yaşadığına d a ir yanılgıya neden olm uştu (a ltta ).

/ W inged sphinxes used to guard the south entrance o f the King’s Gate (above). The relief carving o f a

king vvearing the typical sk irt o f the H ittites at the north entrance gave rise to the m istaken belief th a t the Amazons had inhabited this region (below).

zaman da Kuzey Suriye’ye, baş­ kent Hattuşa’dan hükmetmişler­ di. İki k ilo m etrek arelik b ir alana kurulmuş olan Hattuşa, yaklaşık 6 km uzunluğunda, yüksek ku­ lelerin bulunduğu bir surla çev­ rilidir. T e m e li taş, üst y ap ısı kerpiç örülü bu surda bulunan kapılar, şehrin değişik mahalle­ lerine girişi sağlıyordu. Bu ka­ pılar Aslan, Sfenks ya da Tanrı betimi gibi gayet ince taş işçiliği g ö stere n çe şitli k abartm alarla s ü slü d ü r. 1 8 9 3 ’te b a ş la y ıp 1931’den beri Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından sürdürülen kazılar sayesinde şehrin büyük b ir k ısm ı açığ a çık a rılm ış ve restore edilmiştir. Sarp bir kaya­ lık üzerinde yer alan Büyiikkale ’deki Hitit Büyük Kralları’nın oturduğu, ayrı bir surla çevrilmiş saray, yanlızca kalıntılarıyla değil aynı zamanda etkileyici manza­ rası ile de ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Direkli galerilerle çevrilmiş dört avlu etrafına dizilmiş ya­ pılar, kral ve ailesinin yanısıra saray memurları ve “altın mızraklılar” olarak adlandırılan nöbetçi as­ kerleri de barındırıyordu. Kralın kabul salonu ve üç ayrı yerdeki çivi yazılı tabletlerin arşiv odaları da büyük kalededir. Aşağı Şehir olarak adlandırılan alanda konutların yanısıra, ülkenin en yüksek tanrıları olan Fırtına

fr o m th eir c a p ita l H attu sha. Set in the benci o f the K ızılır­ m ak river, the city covered a n a r e a o f tw o s q km a n d ıvas su rro u n d ed by ıvalls 6 km in length. The fo u n d a tio n s o f the ıvalls ıvere stone a n d the upper sections a d o b e. İt h a d num erous toıvers a n d several m onıım ental stone gates masterfully c a r v e d w ith h ig h ly d e t a ile d reliefs o f lions, sp h in x es a n d gods. E x c a v a t io n s o f H a t tu s h a b e g a n in 1 8 9 3 , a n d s i n c e 1931 h av e been con tin u ed by th e G erm a n A r c h a e o lo g ic a l Irıstitute. A la rg e p a r t o f the city h a s noıv been u n cov ered a n d in p a r t s r e s to r e d . T he ruins o f the p a la c e occu pied by the Hittite kings ıvhich stands on a huge toıvering crag, reveal it to have been a n im posing structure strategically lo ca ted a n d com m an d in g a s p ec ta c u la r view. The p a l a c e ıvas a com plex su rrou n ded by its oıvn ıvalls, its buildings a rra n g ed a r o ım d f o u r a r c a d e d courtyards. They h ou sed not only the king a n d his fam ily , but his h ou sehold o f officials a n d royal gu ards knoıvn as “th eg old en la n cers”. The K in g’s a u d ien ce ch a m b er a n d three arch iv e room s ıvhere cun eiform tablets ıvere stored lay ıvithin the p a la c e a s iveli, n e a rea knoıvn as the Louver City con tain ed bojth 44

SKVLIFE

EYLÜL

SEPTEM BER 1999


m u c iz e le rd ü k k â n ı

H e r zam an sürpriz olm az! Üstelik her sürpriz de “hoş sürpriz” değildir! Siz de diğer çağdaş işletmeler gibi alacak hesaplarınızın yönetimini Pamuk Factoring’e bırakın, sürprize yer bırakmayın. Etkili ve gerçek istihbarat, sigortalı alacaklar, finansman ve satışta Pamuk Factoring faktörüyle tanışın. Kredi limitleriniz, tem inat arayışlannız Pamuk Factoring’le çözüme kavuşsun.

Ç ü n k ü ; P a m u k F a c t o r in g h e r d ö n e m d e d ü ze n li n a k it akışı d e m e k tir. P a m u k F a c t o r in g g ü ç o rta ğ ı d e m e k tir!

FACTORİ NG C u m h u riy e t C a d d e s i, E lm a d a ğ H a n N o :8 K :l

8 0 2 0 0 E lm adağ - İs ta n b u l T e l: (0 2 1 2 ) 2 3 0 5 4 4 0 p b x 2 9 6 8 5 0 5 p b x F a x :( 0 2 l2 ) 2 3 4 13 9 8


Tanrısı ile Arinna’nın G üneş T an rıçası’na adanm ış Büyük T a p ın ak bu lu nu r. T ap ın ağ ı çevreleyen depo odalarında­ ki erzak küpleri bugün bile görülebilm ektedir. Şehrin en büyük arşivlerinden biri de y in e b u rad a b u lu n m u ştu r: H ititle r M e z o p o ta m y a ’d an öğrendikleri çivi yazısı ile kil tabletler üzerine anlaşm alar, resm i yazışm alar, kanunlar, kült kuralları ve hatta edebi m e tin le ri k a y d e tm işle rd ir. H a ttu şa ’da o n b in le r c e çivi yazılı tabletin bulunduğu ar­ şivler, 1915 yılında Hitit dili­ n in çö z ü lm e siy le H itito loji denilen yeni bir bilim dalının doğmasına sebep olmuştur. Bugün özellikle Tür­ kiye, Almanya, İtalya, Fransa ve Amerika Birleşik D ev letleri’nde pek ço k bilim insanı bu konuda araştırmalarını sürdürmektedir. Hattuşa’daki kazı çalışmaları, Hitit dünyasının ay­ dınlanmasına kaynak olacak çivi yazılı tabletlerin yanısıra, çanak çöm lek, aletler ve takılar gibi mü­ ze vitrinlerini süsleyecek eserleri günışığına çıkar­ maya devam etmektedir. Ancak, bir dönem i açık­ layacak ipuçları yalnızca bu gözalıcı buluntular değildir: Yerleşim de bulunan çöp ve mutfak atık­ larından zoologlar evcil ve yabanî hayvan kem ik­ lerini, botanikçiler bitkisel kalıntıları inceleyerek

h o u s e s a n d th e G r e a t T em p le d e d i c a t e d to th e W eather God, c h i e f o f the Hittite gods, a n d his con sort th e su n g o d d e s s o f Arinna. S torage ja r s a r e stili to he seen in the store room s surrou n d in g the tem ple, a n d o n e o f th e la r g e s t o f th e city 's a r c h iv e s ıv as a ls o f o u n d h e r e . T he H ittites a d o p t e d th e c u n e ifo r m ıvritin g o f M eso p o ta m ia , a n d tens o f th o u sa n d s o f c la y ta h le t s h e a r in g th e texts o f treaties, laıvs, offic ia l c o rresp o n d en c e, cu lt regu lation s a n d literatü re h a v e survived. When the Hittite script ıvas d ecip h ered in 1915 it g a v e rise to a separate discipline k.noıvn a s H ittitology. T od ay la r g e n u m b ers o f scholars, m ainly in Turkey, G em ıany, Italy, F ran ce a n d the United States, a r e stili d ecip h erin g a n d studying these docum ents. Excavations at H attusha con tin u e to unearth not only cun eiform tahlets, but also pottery, tools, jeıvellery a n d other fin d s ıvhich throıv light on Hittite life, history a n d culture. Even the kitchen rııbbish helps to reconstruct the econ om y a n d environs o f the Hittites, sin ce fr o m d iscard ed bon es zoologists c a n identify the d om esticated a n d ıvild a n im a ls

Kralları öven yazıtların başına b ir de kralın kabartm ası yapılırdı (üstte). Şehrin güneyinde kalan Yerkapı surlarının bugüne ulaşan a lt duvarları (altta). A re lief figüre o f the king used to be carved över inscriptions in his praise (above). The surviving lovver walls of the Yerkapı walls south of the city (below).


Her başarılı sunumda izi var! fr»ILOA K(LÜ

^

■‘%s*«#5Z»o»rrrri™ » *<:>

3»<^SUNU«U<

:lSUrNUT ^ ‘E^ ^ « " VUUC'1>f'

s

9

'-

R E K T Ö R -- ^ ''

c«°

%rt&pa**s* & **ai S £ * ^ £

! ^ » ^ « s iSdoöS»'M-'3m*3 7r£«»"

,

' İ İ a .y» SUNU*<« '<?**•0 1 ---------------,« * ■

..* * »

>-

,ö*v

►^ . W\ ' ^ . »

r

i

*

, p f l & Î E K T O » . * A * ' ■ ' * ' & m i l 0 P Ka l k s u N U M L A ^

_ ^ wWEKTO. ^

St

■ -oo1

: fl0J

«K«^SUNl U -

™ kD 'l*' A L^O S^U N Uoo u^ , TOH 3 M Asu K IL M6LAR

V ' J O j 0 0 ĞFlU “ U L T İH E D V A P K .

MK.OÂKmjc UNUMLA^'V^ J& S * ..

,■O ^ fT ^ e0IojeKT«- ^3“ «t4K.ua s3W6fct

%my,r,

.n t f^

rMVijctCTÖK

4K IL D A M U C I fillh ltlu /s

°°Q«UMULTHHED'fA»•J'JğP .9 ^ ° _**- 0OĞW«ttTİMEO^ .<9%^

L ?v o 2| V r

j t j j

^

< f\C ^

-

J# 0

y

? t F

t f

___

S

u k b -d a

o P . O ^ ' .. lV,C - « T 0 R

#

J t T o S -°

KA

» «

&Kİİ.OMAUC' ? * ? , $ W <1L0A U U C I S U N U M L M ^

^ ; „ u M U L U M tO Y A P R I

■*% w fi§ * * « « I s 5 ?8££

(*} S o 5

5

, ^

^.uA5^ - «\aı'<ıo"OW)S

01 3 b 3 » * A ?

^ n ^ v r^ v

5 z

5 £

N

:0 .* d)

M P 8725

O 3M’in çok kompakt ve hafif yeni £ multimedya projektörleri, eğitimden tanıtıma konferanstan gösteri S sanatlarına kadar her türlü sunum C9 gereksiniminizi kolayca karşılar.

O) O a

3M Tepegözler, gereksinime uygun performansları, kullanım kolaylıkları, taşınabilirlikleri ve zarif S tasarımlarıyla her türlü sunum için O idealdir. £

3M Görsel Sunum Sistemleri ile ilgili detaylı bilgi ve örnek sunum için lütfen aşağıdaki kuponu doldurup 3M San. ve Tic. A Ş. Nispetiye Cad. Akmerkez. Blok 3, Kat: 5-6 Etiler 80600 İstanbul adresine postalayınız.

Adı ve Soyadı:

_________________

Şirket Adı: G ö re v i:__________________________________________________________________

n

{ C G 3460 )

A d r e s :__________________________________________________________________

V) 3M'in modern görüntüleme ^ teknolojilerinin hepsiyle uyumlu geniş asetat yelpazesi parlak ve aE etkileyici sunumlar için berrak bir (0 görüntü sağlar.

3M San. ve T ic. A.Ş. Görsel Sunum Sistemleri Nispetiye Cad. Akmerkez. Blok 3 Kat: 5-6 Etiler 80600 İstanbul Tel: (212) 282 23 82 Faks: (212) 282 17 42 İnternet: www.3M.com.tr

-

3M™ Flip-Frame™ Asetat Koruyucu Dosyalar, tepegözle sunum yaparken i! yalnızca asetatları korumakla kalmaz, S sunumların görüntü kalitesini yükseltir, co sunum boyunca size yardımcı olur.

(îörsel Sunum Sistemleri Yetkili Teknik Servis Merkezi Datapro Bilişim Hiz. San. ve Tic. A.Ş. Alemdağ Cad. Bayır Sok. Aydın Güzel İş Merkezi 5/3 Kısıklı / İstanbul Tel: (216)461 78 91-92

Bilişim 99 S a l o n No: 4 S t a nd No: 3 2 6

Posta Kodu Telefon: e-m ail:

3 M In n o v a tio r ı

3 M S a n . v e T ic . A .Ş . G ö rs e l S u n u m S is te m le r i Y e t k ili S a tıc ıla r ı: İSTANBUL • Gemini Tel:(0 216) 368 76 51 • Proffice Tel:(0 212) 283 44 60 • Erel Elek. Tel:(0 212) 275 04 88 • Ak Bilgisayar Tel:(0 212) 216 60 88 • Sinevizyon Tel:(0 212) 284 43 03 • Arena Bilgisayar Tel:(0 212) 233 30 50 • Telpa Tel:(0 212) 311 11 00 ADANA Keynel Bilgisayar Tel:(0 322) 457 12 47 ANTALYA DBS Tel:(0 242) 243 35 07 A N KA RA Erel Elek. T e l:( 0 3 1 2 ) 44 0 68 90 • Gama Pazarlam a T e l:( 0 3 1 2 ) 417 56 30 İZM İR 5A B ilg isay ar T e l:( 0 2 3 2 ) 44 5 83 36 E S K İŞ E H İR O DS T e l:( 0 2 2 2 ) 221 29 09

t \ s


H ititle r için çok önem li olan şahsi to p ra k m ühü rlerin sağda);

baskıları (en üstte-solda); H ititle r dönem inde yapılmış b ir anlaşmanın b ire b ir kopyası

Büyük Tapınak’ ta ki erzak küpleri (üstte-solda); H ititle re özgü gaga ağızlı testi

were o f great im portance in H ittite society (top left); a full scale replica of a trea ty concluded in Temple

(en üstte-

ve erzak küpleri (üstte-sağda). / Clay impressions o f seals, H ittite tim es (top rig h t); storage jars in

vvhich

the Great

(above left); and typical H ittite ewers and storage jars (above righ t).

they ate, a n d botanists the plan ts ıvhich prov id ed cereal a n d vegetable f a r e f o r this people. As iveli as being the p o litica l centre o f the Hittite Empire, H attusha ıvas also the cou n try’s religious centre. So f a r 31 temples hav e been excavated, a n d it is thought that m an y m ore rem ain to be discovered. In Hittite docum ents H attusha is referred to as the City o f a Thousand Gods. This a b u n d a n c e o f divinities is the ou tcom e o f a n interesting Hittite tradition, by ıvhich they a p p eased the gods o f their con q u ered neigkbours ıvith gifts a n d prayers so as to a v o id bringing divine an g er doıvn upon them. The neıv gods ıvere a d d e d to the Hittites’ oıvn p a n theon a n d temples built in their nam e. Som e scholars hypothesise that the tem ples d e d ic a te d to the gods o f foreig n cities a n d countries m ay also have served a s em bassies f o r their envoys, so facilitatin g political a n d econ om ic relations. The largest a n d most impressive religious site o f the Hittites is the rock san ctu ary o f Yazılıkaya ju st outside the city. C on cealed betıveen 12 m high cliffs the san ctu ary consists o f sculpted r e lie f fig u res o f a li the fo rem o st gods. The fig u r e s ıvere p r o b a b ly orig in ally p a in te d . The s a n c tu a ry is th ou ght to hav e been the scen e f o r neıv y e a r celebrations every

dönem in ekonom isin in ve doğal çevresinin rekonstrüksiyonuna katkıda bulunmaktadır. Hattuşa, Hitit İm paratorluğu’nun siyasi başkenti olmanın yanısıra, ülkenin dinî m erkezi işlevini de görüyordu. Bugüne kadar 31 tapınak kazılmıştır; ancak toprak altında daha ço k sayıda tapınağın varolduğu sanılmaktadır. Metinlerde Hattuşa’dan “Bin Tanrılı Şehir” olarak söz edilir. Bu tanrı “bol­ luğu”, Hititlerin çok ilginç bir geleneğinden kay­ naklanır. Onlar, diğer ülkelerin, özellikle de yen­ d ik le r i k o m ş u la r ın ın

ta n r ıla r ın ı k ız d ır ıp g a z a p la r ı­

na uğramaktansa, armağan ve dualarla saygılarını dile getirip kendi tanrıları arasına katıyorlardı ve hatta adlarına tapınaklar inşa ediyorlardı. Bazı biliminsanları yabancı şehir ve ülkelerin tanrılarına adanmış tapınakların, aynı zamanda bu ülkelerin elçiliği görevini üstlendiklerini ve bu şekilde hem siyasal, hem ekonom ik ilişkilere kolaylık sağla­ dıklarını düşünmektedirler. Hattuşa’nın en büyük ve etkileyici kutsal mekanı, şehrin biraz dışında yer alan, yaklaşık 12 metre yüksekliğindeki kayalar arasına saklanmış Yazılıkaya Kaya Tapınağı’dır. Ö zellikle ilkbahardaki ye­ ni yıl kutlam alarında kullanıldığı düşünülen bu açık hava tapınağında, ülkenin bütün önemli tan48 S K Y L IF E

EYLÜ L

SEPTEM BER

1999


r1

Şehrin 2 km doğusundaki Yazılıkaya kabartm alarının hepsi, a n tik ke ntin ik i küçük odayı andıran b ir bölüm ünde yer alm akta ve tanrı mertebesine ulaşmış kral görüntülerinden oluşm akta. / Ali the Yazılıkaya reliefs 2 km east of Hattusha are in a setting resem bling tw o small rooms o f the ancient city. They consist o f images o f deified H ittite kings.

rıla rı, k a y a la ra k a b a rtm a olarak işlenmiştir. Zamanın­ da boyalı olduğu sanılan bu kabartm alardan oluşan bir k u lis iç e r is in d e , MÖ 13. yüzyılda günler süren kült kutlamaları, geçitler ve kur­ ban törenleri yapılıyordu. Bu parlak dönem den sonra gücünü yitirm eye başlayan İmparatorluk MÖ 1200’den kısa bir süre sonra harita­ dan silinir, başkent terkedilir ve kısmen yakılıp yıkılır. Şeh rin h a ra b e le ri b u nd an sonra da birkaç kez kullanı­ lıp terk edilmiştir. Frig, G a­ lat, Roma ve Bizans yerle­ şim lerinden sonra 17. yüz­ yılda M araş’tan gelen Dülk a d iro ğ u lla rı’nın bir kolu buraya yerleşmiştir. Eski adı B oğazköy, şimdiki adı B o ­ ğazkale olan küçük ilçe bugün Çorum iline bağlı­ dır. Hitit İmparatorluğu çoktan yıkılmış olsa da, tama­ men unutulmadığı, başkentinin UNESCO Dünya Mirası listesine alınm asından anlaşılıyor. Bu ka­ darla da kalmıyor Hititlerin günümüze yansımala­ rı: New Y o rk ’taki Birleşm iş M illetler binasında Hattuşa’da bulunmuş bir çivi yazılı tabletin büyü­ tülm üş kopyası asılıdır. Bu tablet, Hitit Büyük Kralı III. Hattuşili ile Mısır Firavunu II. Ramses arasındaki barış anlaşmasını içermektedir. Yakla­ şık 3260 yıllık bu dökiiman, bugün dünyayı idare ed enlere bu tür anlaşm aların binlerce yıllık bir gelenek olduğunu göstermektedir. •

spring, a n d in the 13th centu ry BC these a re knotvn to have laste d n tan y d ays, ıvith cu lt c e r e monies, p a ra d es a n d sacrifices. B u t a s h is to r y t e a c h e s us, n o s u p e r p o ıv e r la s ts f o r e v e r : T he height o f Hittite p oıv er a n d prosp erity la sted u n til th e la te 13th c e n tu r y BC, ıv h en th e e m p ir e ıvent into sıvift decline. Soon after 1 2 0 0 B C H a ttu s h a ıvas a h a n doneci a n d partially h u m e d a n d razed, a n d the Hittite State clisapp e a r e d fr o m the map. Subseguently the site ıvas resettled several times över the centuries by th e P h r y g ia n s , G a la t ia n s , R om an s a n d B yzan tin es. İn the 1 7 th c e n t u r y a b r a n c h o f th e T ıırkish D u lk a d iro ğ u lla rt fr o m M araş settled here, a n d today the sm all toıvn beloıv the an cien t city is knoıvn variously a s B oğ azk öy o r B o ğ a z k a le. İt lies in the Turkish p r o v in c e o f Çorum. Although tbe Hittite Empire van ished thousands o f y ea rs ago, it h as by no m eans been forgotten, a n d its c a p ita l H attu sha h a s b een d e c la r e d a W orld H eritage Site by UNESCO. Moreover, a n en larg ed copy o f a cuneiform tablet fo u n d here hangs in the United Nations building in New York. This tablet is a p e a c e treaty con clu d ed betıveen the Hittite kirıg Hattuşili III a n d tbe Egyptian p h a r a o h Ram ses II a b o u t 3 2 6 0 y ea rs ago, dem onstrating to m o d em statesm en that in tem a tio n a l treaties a r e a traditiorı going b a c k to the earliest civilisations. •

* D r. Jü r g e n S e e h e r, B o ğ a z k ö y / H a ttu şa K azı B a şk a n ı.

Boğazköy/Hcıttı tsh a.

* Dr. Jü rg en S eeher is the Hecut o f the E xcavatiorı Team at

49 S K Y L IFE

E Y L Ü L —J»-

SEPTEM BER 1999


O P E L

S

A

T

Eğitimli servis!

O pel Yetkili Servis çalışanları, akademi mezunudur. Opel a s s ıs ta n c e 0800 211 40 26 0212 274 74 47

O p e l’inizi işinde uzm anlaşm ış birine mi

ve güvenliğinizi sağlamak için eğitiliyor.

em anet ederdiniz, yoksa sıradan b irin e mi?

I Ier b ir servis elem anı O p e l’in eğitim

T üm O p el Servis elem anları, sizin kon for

m erkezi O pel A kadem i’de eğitim

I


pm programlarına katılarak uzm anlaşıyor; düzenli olarak güncel bilgilerle donatılıyor. O p el Y etk ili Servisleri'nde O p el'in iz ve yaşam ınız em in ellerde.

O P E L .-© -


Alışveriş merkezleri İstanbul’un gündelik hayatının Shopping centres h a re becom e a pctrl o f daily life iıı bir parçası haline geldi. Birbiri ardına açılan alışve­ İstanbul, a n d there are noıv several ubdifferent parts riş merkezleri, günümüzün hızlı temposuna cevap o f the cit y. Theyfit in ireli ırith the rapid p a c e o f life veriyor ve içinde barındırdığı çeşitlilikle hayatı ko­ today. saring precious time by offering iride diversity laylaştırıyor. ıtııd era single roof. Önceleri yalnız geleneksel alışveriş mekanları Kaİstanbul is no stranger to the shopping centre, ırith its palıçarşı. Mahmutpaşa, Mısırçarşısı vb. vardı. Alış­ traditional covered bazaars like the Kapalıçarşı (the veriş, başka bir anlam taşırdı. Bayramlarda, düğün fa m o u s G rand B a z a a r) a n d Mısırçarşısı (Egyptian ya da nişan gibi önemli günlerin arifelerinde, aile­ B azaar) a n d shopping stıvets like Mahmutpaşa. But ce çarşıya çıkmak adettendi. Yeni giyecekler; elbi­ in past times shopping expeditions to these centres seler, ayakkabılar, mendiller almak, evlenecek kız­ irere dijferent in concept. İıı the days leadiııg ııp to ların çeyizini eksiksiz düzmek için, bu herkesçe important events like religioııs holidays. ıreddings or kabul edilen merkezlere mutlaka gidilirdi. Alışveriş engagements, it ıvas cııstomary f o r the ırbole fa m Uy bu özel günlerde törensel bir anlam taşırdı. Oysa, to go together to buy ııeır elothes. shoes, han dkerçağın getirdiği hızlı hayatın ve modernleşmenin bir chiefs, a n d household linen a n d other domestic aıliürünü o lan a lışv e riş c les fo r th e m erkezleri, alışverişi tro ııs s e a ııs o f g irls eğlence, gezm e, vakit aboııt to be m aıried. geçirm e kavramlarıyla On su c h s p e c ia l birlikte anılır hale ge­ o c c a s io n s shoppin g tirdi. h a d a c e r e m o n ia l Mimari açıdan kentin c h a r a c t e r . M odern k ü ltü rel d o k u su y la shopping centres. on uyumlu, estetik yapılar the o th er han d , a re oldukları söylen em en ot o n ly p la c e s to seler bile, teknolojinin shop bııt also to pass b ü tü n im k a n la rın ın the time a n d in varik u lla n ıld ığ ı bu m o ­ ous leisu re pursııits d ern b in a la r, k en d i a n d fo r m s o f enteriçinde bir takım seyir­ tainment. <v lik ö zellik ler de taşı­ While these m odern T ürkiye’ nin m odern anlam daki ilk a lıjv e rij m erkezi olan Galleria, 8 0 ’li yılların so­ yor. Ö rn eğ in , T ü rk i­ malls cam ıot be said nunda Türkiye’ de yaşanan deği|im e örnek olarak gösteriliyordu. Kısa sürede büyük y e’nin modern anlam­ to h a r m o n is e ırith ilgi gören Galleria, özellikle haftasonları İstanbulluların aktığı b ir m erkez haline daki ilk alışveriş mer­ the cu ltııral textııre geldi. / Galeria was Turkey's first m odern style shopping m ail, reflecting the kezi olan Galleria'nın o f the city in a reh ichanging face of Turkey in the late 1980s, and soon won vvidespread popularity, ortasında bir buz patew ith people flocking here from ali över the cıty at weekends in particular. tectu ral terms, a n d 54 S K Y L IF E

E Y LÜ L

SEPTEM BER

1999


1993 yılında hizm ete giren Akm erkez, Uluslararası Alışveriş Konseyi (ICSC) tarafından 1995 yılında “ Avrupa’ nın En İyi Alışveriş Merkezi” ; 1998 yılında da “ Dünyanın En İyi Alışveriş Merkezi” seçilerek “ Intern atio nal Design and Developm ent” ödülünü aldı. / Akm erkez opened in 1993, and in 1995 was dedared to be Europe's Best Shopping Centre by the Intern atio nal Council of Shopping Centres. İn 1998 it was selected as the W o rld ’ s Best Shopping Centre and received the Intern atio nal Design and Development Award.

ni pisti varken; bir başka alışveriş merkezi olan Carousel, binanın tam ortasına yerleştirilen atlı karın­ ca ile dikkat çekiyor. İstanbul’da, daha doğrusu Türkiye’de alışveriş mer­ kezlerinin tarihi Ataköy’deki Galleria ile başladı. Dönemin Başbakanı Turgut Özal tarafından 1988 yılında açılan ve modern yaşamın bir göstergesi olarak sunulan Galleria, yıllarca rakipsiz olarak fa­ aliyet gösterdi. Ama yolu bir kere açmıştı ve arka­ sından gelen diğer büyük alışveriş merkezleri Galleria’nın tekelini çok çabuk kırdı. Etiler’deki Akmerkez, Bakırköy’deki Carousel, Anadolu yakasına hizmet veren Capitol ve Carrefour peş peşe açıldı. Yerli ürünlerin yanısıra, dünya çapında ünlü mar­ kalar da açtıkları mağazalarla bu merkezlerdeki ye­ rini aldı. Türkiye’nin modern anlamdaki ilk alışveriş merkezi olan Galleria, 8 0 ’li yılların sonunda Türkiye’de ya­ şanan değişime örnek olarak gösteriliyordu. Dün­ yanın ünlü markaları, envai çeşit mal ve hizmet an-

cıre not perhaps aestbetic, tbey m ake fu l / use o f the latest technology a n d of/er facilities completely unrela ted to shopping. F or exam ple, in tbe cen tre o f Galleria there is an ice skating rink. ıvhile Carousel bas a roundabout in tbe middle, to naıne but afeıv . Galleria ıvas Istanbul’s - an d indeed Tıırkey's - first modern shopping mail. Situated in tbe tvestem subıırb o f Ataköy, it ıvas opened by then prim e minister Turgut Özal in 1988 a n d espoused as a Symbol o f modern life. For several years Galleria ıvas ıvithout competitors, but it h a d b laz ed a trail doıvn ıvhich others ıvere to folloıv. Akmerkez in Etiler, Carousel in Bakırköy, a n d on the Asian ban k o f the city Capitol a n d Carrefour opened in rapid succession. As iveli as locally m ake goods these centres contained sbops selling ıvorld fam oııs bran d names. Galleria reflected the cbanging fa c e o f Turkey in tbe late 1980s, ıvith scores o f sbops selling a ıvide range o f g o o d s u’b ic b in c lu d e d a b ig b p e r c e n ta g e o f inıports, cafes a n d restaurants ıvhich m ad e goirıg 55

S K Y L IF E

E Y L Ü L .-J » .

S E P T E M B E R 1 99 9


c

1995 yılında açılan Carousel’ in (üstte) günlük ziyaretçi sayısı ise yaklaşık 50 bin kişi. Yıllık ziyaretçi sayısının 18 m ilyon kişiyi bulduğu b e lirtiliy o r. 1993 yılında açılan Capitol Alışveriş Merkezi (a ltta ), 120 mağaza, 8 sinema salonu, kafeler, kapalı-açık o to p a rk la r ve çeşitli kam panyalarla ferah ve geniş b ir or­ tam da alışveriş yapm a olanağı sunuyor. / Carousel (above), vvhich opened in 1995, pulls in approxim ately 50,000 people per day and 18 m illion people a year. Capitol Shopping Centre (below ), which opened in 1993, contains 120 shops, 8 cinemas, and cafes, and has both open and dosed car parks. A sense o f space characterises this large and well lit mail.

tbere a popu lar day out. At ıveekends in particu lar people flo c k e d there fro m a li över the city. With its 140 shops Galleria attracts an average ıveekly total o f 300 , OOOpeople, ıvhile on ıveeks ıvhen there are puhlic holidays or special days like Mother ’s Day this num ber can be as bigb as 500,000. İn 1995 Akmerkez ıvas declared to he Europe’s Best Shopping Centre by the In tern a tio n al C ou n cil o f Shopping Centres, a n d in 1998 ıvas selected as the World's Best Shopping Centre by the sam e organisation a n d receiv ed the In tern a tio n a l Design a n d Development Aıvard. Akmerkez opened in 1993 a n d is visited by betıveen two a n d tıvo-and-a h a lf million people eveıy mohtb. At ıveekends a n d before public holidays a n d ııeıv y ea r the num ber o f visitors soars to aro ıın d 100,000 p eop le daily. A km erkez shopping cen tre h a s 2 4 0 sh op s a n d a to ta l f l o o r a r e a o f 180,000 square metres on fou rfloors. Above these rise tıvo hlocks o f office prem ises o f 14 a n d 17 storeys respectively, a n d a 24 storey residential hlock. The highest proportion o f customers com e from the surroıtnding districts o f Etiler, Levent a n d Ulus, ıvhich a r e in ıvalking distance, a n d fro m the European shore o f tbe Bosphorus. They generally visit the centre during the ıveek a n d do most o f their bousehold shop­ ping here. The second group o f customers com e from districts slightly Jurther aıvay, sııch as Nişantaşı. But

ilhan Kıı

kıyışıyla kısa sürede büyük ilgi gören Galleria, özellikle haftasonları neredeyse bütün İstanbullula­ rın aktığı bir merkez haline geldi. Şu anda 140 ma­ ğaza ile hizmet veren Galleria’nın haftalık ortalama ziyaretçi sayısı 300 bin kişi iken, özel günlerde ya da bayram haftalarında bu sayı yaklaşık 500 bin ki­ şiye ulaşıyor. 1995 yılında Uluslararası Alışveriş Konseyi (ICSC) tarafından “Avrupa’nın En İyi Alışveriş Merkezi” se­ çilen Akmerkez, 1998 yılında da aynı Konsey tara­ fından “Dünyanın En İyi Alışveriş Merkezi” seçile­ rek “International Design and Development” ödü­ lünü aldı. 1993 yılında hizmete giren Akmerkez’i ayda 2-2,5 milyon kişi ziyaret ediyor. Haftasonu, bayram ve yılbaşı arifelerinde günlük ziyaretçi sayı­ sı yaklaşık 100 bin kişiyi buluyor. 180 bin metreka­ relik alana kurulan Akmerkez, dört katlı bir alışve­ riş merkezi, 14 ve 17 katlı ofis katları ve 24 katlı rezidans binasından oluşuyor. Öncelikli müşteri kitle­ si Etiler, Levent ve Ulus ile Boğaz kıyılarında otu­ ran ve yürüme mesafesi ile Akmerkez’e yaya ola­ rak gelip giden kişiler. Bunlar genellikle hafta içi geliyor ve günlük ihtiyaçlarını karşılıyorlar. İkinci müşteri kitlesi Nişantaşı’na kadar uzanan bir hat üzerinden geliyor. Ama haftasonları Akmerkez İs­ tanbul’un her yerinden gelen insanlarla doluyor. Yaklaşık 240 mağaza bulunan Akmerkez’de ziya-

56 S K Y L IF E

E Y L Ü L .a |a .

SEPTEM BER 1999


B E K 0 O ÇIT SİSTEMLERİ KAYNAKLI TEL ÇİTLER

PANELLER E s te tik G örünüm Güvenlik D ik D u ru ş

r

K om ple Çözüm K o la y M o n ta j M in im u m B akım M a s r a fı Uzun Ö m ü r

KAYNAKLI TEL AĞLAR U ygulam a A lan ları

H obi Am ach Uygulam alar Sıva A ltı Uygulam alar Klim a S iste m le ri A m barlam a ve Bölm eler Kafes ve Küm es İm alatı

B eka ert Çevre Çit Sistem leri, dünyanın en büyük bağımsız te l üreticisi olan B eka ert tarafından üre tilm ekte ve B eka ert ile Hacı Ö m er Sabancı Holding ortaklığı olan b e k © © tarafından piyasaya sunulm aktadır. MERKEZ : Sabancı Çenter Kule 2 Kat 3 Levent 8 0 7 4 5 İstanbul Tel: (02 12 ] 2 7 0 41 0 0 Fax: (0212) 2 8 0 92 26 FABRİKA : Kumla Çiftliği Mevkii Alikahya 4 1 3 1 0 İzmit Tel: (0 2 6 2 ] 3 6 4 7 6 22 Fax: (0 2 6 2 ) 3 6 4 7 6 31


Yakın b ir zaman öncesine kadar Profilo buzdolabı fabrikası olan bina, yenilenerek Profilo Alışveriş Merkezi’ ne dönüştürüldü. Profilo Alışveriş Merkezi’ nde çok sayıda mağazanın yanısıra, dünya m utfaklarından ö rnekle r sunan oldukça şık restoran ve kafeler de var. / Profilo shopping centre is housed ın the fo rm e r Profilo re frigerator factory, restored and altered fo r this new function. As well as a large num ber o f shops Profilo offers elegant restaurants serving dishes from w orld cuisines.

retçilerin geçirdiği 3,5 saatlik ortalama süre de, 2,5 saatlik dünya ortalamasının üzerinde. Yazın çevre­ deki otellerden düzenlenen turlarla, kışın da Sa­ bancı Çenter, Yapı Kredi Plaza, Maya Çenter gibi büyük iş merkezlerinden servisler kaldırılarak, zi­ yaretçilerin Akmerkez’e daha kolay ulaşması sağla­ nıyor. 1993 yılında açılan Capitol Alışveriş Merkezi’ni yıl­ da 12 milyon kişi ziyaret ediyor. 120 mağaza, 8 si­ nema salonu, kafeler, kapalı-açık otoparklar ve çe­ şitli kampanyalarla ferah ve geniş bir ortamda alış­ veriş yapma olanağı sunuyor. Bayramlarda, yılbaşı ve özel günlerde ziyaretçi sayısı 80 bin kişiye ka­ dar çıkıyor. Ağırlıkla Anadolu yakasına hizmet veri­ yor. 1995 yılında açılan Carousel’in günlük ziyaretçi sa­ yısı ise yaklaşık 50 bin kişi. Yıllık ziyaretçi sayısının 18 milyon kişiyi bulduğu belirtiliyor. İçinde dört büyük bankanın şubesi bulunan Carousel, kam­ panyalar, söyleşiler, müzik dinletileri, amatör ve profesyonellere açık sanat galerisi, kültür-sanat et­ kinliklerinin bilet satışı, imza günleri ve değişik ül­ kelere ait özel haftalar gibi etkinlikler düzenliyor. İstanbul’un en genç alışveriş merkezlerinden biri olan Polcenter, Polat Holding tarafından Levent’te 16 Aralık 1998’de açıldı. 15 bin metrekare üzerinde 52 mağazanın yer aldığı Polcenter’ın müşteri po­ tansiyelini ise, ağırlıkla çevrede bulunan banka, plaza, sanayi kuruluşları ve şirketlerin çalışanları oluşturuyor. Polcenter, iş merkezlerinin bulunduğu iki büyük kule, üç katlı alışveriş merkezi ve yine üç katlı bir otoparktan oluşuyor. Ünlü markaların satıldığı mağazalar, fast food ve kafeler özellikle

at w eekends p eople fro m a li över the city are to be fo u n d bere. Visitors spend an average J . 5 hoıırs in the centre, co m p ared to the ıvorld av erag e o f 2 .5 hours. During the summer, excursions are organised to the shopping centre from nearby hotels, a n d dııring the ıvinter there are bus services from large business cen tres such a s S ab a n cı Çenter, Yapı K redi Plaza a n d Maya Çenter. Capitol shopping centre also opened in 1993, a n d is noıv visited by 12 million people a year. İt bas 120 shops, 8 cin em as, ca fes a n d open a n d closed c a r parks. Tbis is a spacious shopping centre arou n d a huge Central iveli through ıvhich daylight pours. On sp e c ia l o c c a sio n s the n u m b er o f visitors rises to 80,000 a day, mainly from the east ban k districts o f the city. Carousel, ıvhich open ed in 1995, pulls in approximately 50,000 people p er day, a n d 18 million people a year. Four leading banks bave branches here, an d its a ttra ctio n s in clu d e discu ssion p a n els, m usic recitals, an art gallery ıvhere exhibition s by both am ateur a n d professional artists are held, book signing sessions by fa m o u s authors, a n d special ıveeks featıırin g different countries. There is also a ticket sales serv ice f o r art a n d cu ltu ral events a li över İstanbul. O ne o f İsta n b u l ’s y o u n g est sh op p in g cen tres is Polcenter, ıvhich opened in Levent on 16 D ecem ber 1998. It has 52 shops a n d covers an a rea o f 15,000 square metres. The majority o f its customers are from the banks a n d com panies which bave offıces in the area. Polcenter is a three storey shopping centre över ıvhich are two large toıvers containing ojfice premis58

S K Y L IF E

EYLÜ L

SEPTEMBER

1 99 9


CAMSAN ORMAN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA

TİCARET

A.Ş.

Büyükdere caddesi Oto sanayi girişi Emektar sokak No.5/4 4. Levent - İSTANBUL Tel: (0.212) 284 62 67 (3 HAT) * 284 68 81 * Fax :(0.212) 284 62 70 GRAFİK & TASARIM LTD. (0312) 468 87 21 ANKARA


İstanbul’da alışveriş m erkezleri arasında b ir başka ye n ilik de, E tile r/A ka tla r’da T ürkiye’ nin ilk b u tik tarzı alışveriş m erkezi olan M ayadrom ’un açılışı ile ya­ şandı. Ünlü m arkaları seçkin m üşterilere sunmayı amaçlayan Mayadrom, hedeflediği “ b ilin çli tü ke ticiye ” ulaşmış görünüyor. / Another innovation on Istanbul’ s shopping centre scene is Mayadrom, îu rk e y ’s firs t boutique style shopping centre next to Maya Sitesi in Etiler. For customers seeking designer brands and the best th a t money can buy Mayadrom ıs the place to come.

çevredeki iş m erkezle­ rinde çalışanların ilgisini çekiyor. Levent ve Etiler gibi semtlerden Polcenter’ı gezmek için gelen­ ler d e olu yor. A ncak, h e d e f k itlen in çalışan kesim olması nedeniyle, haftasonlarında Polcenter’a gelen ziyaretçi sa­ yısında bir düşüş yaşa­ nıyor. Hafta içi yaklaşık 2 bin kişinin ziyaret etti­ ği Polcenter’ı haftasonları yalnızca bin kişi ziyaret ediyor. Yakın bir zaman öncesine kadar Profilo buzdolabı fabrikası olan bina, yenilenerek Profilo Alışveriş M erkezi’ne dönüştürüldü. M ecidiyeköy ve çevre­ sind eki p otan siyeld en yararlanm ayı am açlayan merkezin, tamamen işyerleri ile kaplı olan Mecidiyeköy’ün soğuk ve resmi havasını değiştirmesi bi­ raz zaman alacağa benziyor. Gıdadan giyime, kırta­ siyeden mücevhere, oyuncaktan hipermarkete, ku­ ru temizlemeden fotoğraf laboratuvarına kadar her türlü ihtiyaca cevap veren Profilo Alışveriş Merkezi’nde dünya mutfaklarından örnekler sunan ol­ dukça şık restoran ve kafeler de var. Beş salonluk sinema kompleksinin yanısıra, 400 kişilik bir semi­ ner ve gösteri salonu da yer alıyor. İstanbul’da alışveriş merkezleri arasında bir başka yenilik de, Etiler/Akatlar’da Türkiye’nin ilk butik tarzı alışveriş merkezi olan Mayadrom’un açılışı ile yaşandı. Tamamen üst gelir grubuna hitap eden

es. It has a three storey c a r park. Again many fa m o ııs h r a n d n am e g o o d s fr o m a r o u n d world are to h e fo u n d h ere, p lu s f a s t f o o d restaurants a n d cafes. A lthough so m e lo c a l residents from districts like Levent a n d Etiler c o m e h e r e to sb op , s in c e its ta rg et c u s ­ to m ers a r e p e o p le work.ing in the a rea the num ber o f visitors fa lls o ff at ıveekends. While approximately 2000 people visit the centre on u>eekdays, only h a lf that num ber can be seen here at ıveekends. P rofilo shoppin g cen tre is h o u sed in the J'orm er Profilo refrigerator factory, restored a n d altered fo r this neıv fu n c tio n . The cen tre aim s to exploit the poten tial custom er reservoir in Mecidiyeköy, but it seems as i f it ıvill take time to set its m ark on the preoccupied a n d single m inded atm osphere o f this business district. Profilo offers not only fo o d a n d clothing, but everything fro m stationery to jeıvellery a n d toys, a n d dry cleaning to pbotograpbic film Process­ ing. The centre also bas elegant restaurants serving dishes fro m world cuisines, cafes, a five-salon cinema, a n d a sem in ar a n d con feren ce room seating 4 0 0 people. A nother innovation on Istanbul's shopping centre scene is Mayadrom, Turkey’s first boutique style shop­ ping centre next to Maya Sitesi in Etiler. This centre is 60

S K V L IF E

EYLÜ L

SEPTEM BER

1999


'

Gaziosmanpaşa’da açılan Mass Alışveriş ve Eğlence Merkezi, tanınm ış m arkalar ile internetcafe, bovvling ve solaryum gibi hizm etleri kentin kıyısına taşıdı. Mass Shopping and E ntertainm ent Centre features well knovvn brand goods plus a bow ling alley, solarium , intern et cafe and sim ilar attractions in the outlying d istrict o f Gaziosmanpaşa.

Mayadrom’un bu alandaki bir boşluğu doldurduğu söylenebilir. Ünlü markaları seçkin müşterilere sun­ mayı amaçlayan Mayadrom, hedeflediği “bilinçli tü­ keticiye” ulaşmış görünüyor. Maya Sitesi’nin hemen yanında yer alan Mayadrom, Bebek-Etiler-Levent üçgeni arasında yaşayanları potansiyel müşteri ola­ rak görüyor. Mayadrom alışveriş merkezine gelen­ ler, örneğin Akmerkez’e ya da Carousel’e sadece vakit geçirmek ve gezmek için gelenlerden oldukça farklı. Bu merkezi gezenler direkt olarak hedef kit­ le. Zaten alışveriş merkezinin yetkilileri dar anlam­ daki bu h ed e f kitleden m em nun. 1998’in Eylül ayında hizmete giren Mayadrom, 28 mağazası ve Italyan mutfağı sunan Bistro Restoran’ı ile hizmet veriyor. Mayadrom’un bir başka özelliği de bünye­ sinde Türkiye’nin ilk first-class yatar koltuklu sine­ ması olan Cinemaya’yı barındırması. Avrupa’nın en modern ve lüks sinema salonu olduğu söylenen Cinemaya’da özel görüş açılı kadife koltuklarda, şam­ panya eşliğinde film izlemek mümkün. Ters istikametteki bir başka gelişme de Gaziosman­ paşa’da yaşandı. Mass Alışveriş ve Eğlence Merke­ zi, İstanbul’un hızla kalabalıklaşan bir bölgesinde, ünlü markalar ile bowling ve solaryum gibi hizmet­ leri küçük bir Akmerkez özelliği ile kentin kıyısına taşıdı. M ass’ın giriş katında tütün ve parfüm eri ürünleri mevcut. Birinci ve ikinci katları ise popü­ ler markaların satıldığı mağazalarla neredeyse dol­ muş. Üçüncü kat, bowling, atari, bilardo ve solar­ yum hizmeti veriyor. Ayrıca yemek salonu ve kafebarı da bulunuyor. Dördüncü katta, sinema, inter­ netcafe ve fast-food’cular var. Görünen o ki, Mass Alışveriş ve Eğlence Merkezi gelişm eye aday bir proje. •

ainıed specifically at high incom e bracket customers, a n d in this respect c a n be s a id to f i i l a g a p in İstanbul. For customers seeking designer brands a n d the best that money can buy M ayadrom is the p la ce to come. The centre appears to have achieved its aim, an d most o f its customers com e from the Bebek-EtilerLevent triangle. They differ markedly from the gener­ a l custom er profiles o f other shopping centres like Akm erkez o r Carousel, ıvhere large numbers consist o f those ıvho go to to pass the time, a n d the centre is satisfied ıvith attracting jııst those in its narroıv target band. M ayadrom open ed in Septem ber 1998, a n d h a s 2 8 shops a n d the B istro R estau ran t serving Ita lia n fo o d . A rıother attraction o f M ayadrom is Cinemaya, a cinem a equipped ıvith reclining seats, Turkey’s first o f its kind a n d said to be Europe’s most m od em a n d luxurious cinem a. The velvet covered seats offer a ıvide vieıv o f the screen, a n d it is possible to drink cham pagne as you ıvatch the film . Heading out in the opposite direction to the outlying district o f G a z io sm a n p a şa , Mass S hopping a n d Entertainment Centre is like a small-scale Akmerkez offering high-class goods plus a boıvling alley, solari­ um a n d sim ilar attractions. On the ground flo o r o f Mass a re tobacconists a n d shops sellirıg cosm etics a n d perfume, ıvhile the first a n d second storeys are given över to shops selling p op u la r brands. On the third storey is a boıvling alley, gam es arcade, billiard hail, a n d solarium . İn addition there is a canteen a n d c a fe /b a r . On th e fo u r th f l o o r is a cin em a , Internet cafe, a n d fa st fo o d restaurants. Although it has not been long since the shopping centre opened, it looks as i f it ıvill take o ff as iveli as those elseıvhere in İstanbul. •

* Sib el K ö k lü , g a z e teci.

* Sibel Köklü is a jou m alist.

61 S K Y L IFE

E Y LÜ L

SEPTEM BER

1999


/(.rûöunj-j m cm zıunuoıu

ı&

g m

S


A r o u n d 2 5 m illio n H er yıl, yaklaşık 25 tou rists visit tb e m ilyon turist M aca­ H u n g a ria n C apital ristan’ın başkenti Bu­ B u d a p est on the d a p e ş te ’yi g e z iy o r. D a n ııb e ev ery y ea r, Bunlar arasında bin­ a n d a m on g them a re lerce Türk gezgin de th o u s a n d s o f Turks. var. Budapeşte’yi g e­ Most guide books list the zenlerin çoğu turistik Tom b o f G ül B a b a y ay ın lard a m ü zeler am ong B u d a p e s t ’s ara sın d a g ö ste rile n sights, but this is not the Gül Baba T ü rbesi’ni only Ottoman Turkish d e g e z iy o r . A n cak m o n u m en t in M acaristan ’daki tek Hungary. O s m a n lı e s e r i G ül The p r e s e n t la n d o f Baba Türbesi değil. H u n gary (ıv h ich lost Osm anlılar bugünkü two thirds o f its tenitoıy M acaristan toprakla­ a ft e r th e First W orld rın d a (k i M a ca rla r War) ıvas p a r t o f the Birinci Dünya Savaşı O ttom an E m pire f o r sonrasında toprakla­ a ro u n d 150 years. İn rının üçte ikisini yi­ the 1 7th cen tu ry the tirmişlerdir) yaklaşık Turkish traveller Evliya 150 yıl kalmışlar. Çelebi spent three years M acaristan’da yakla­ ex p lo rin g H ungary, şık ü ç yıl d o la ş a n a n d reports th a t the Evliya Ç elebi’ye göre Turks h a d bu ilt 2 5 O sm anlılar yalnızca m osqu es, 4 7 m escid Budin’de (Yukarı Hi­ (sm a ll m osqu es), 12 sar, D ebbağhane Va­ medreses (colleges), 16 roşu ve B ü y ü k V a­ schools, 9 h a n (in n s r o ş ) 25 c a m i, 4 7 fo r merchants), a n d 8 mescid, 12 medrese, spas in Buda (the ıvest 16 mektep, 9 han, 8 bank o f Budapest, conkaplıca inşa etmişler. sisting o f three districts Ne yazık ki, bunlar­ in those days - Castle dan yalnızca üç kap­ Hill, T ab an and lıcanın kalıntıları gü­ Vizivaros). Unfortunanümüze ulaşmış. Bu­ tely nothing rem ain s n u n g ib i M a c a ris ­ but rııins o f three o f the tan’ın diğer bölg ele­ h ot sp rin g bath s. rin d e k i O sm a n lı Similarly the Ottoman e s e r le r in in b ü y ü k b u ild in g s in o th e r bölüm ü tahrip ed il­ parts o f Hungary have m iş. Bu ta h r ib a tın Macaristan’da, Osmanlı dönem inden kalan eserlerin en ilg in çleri Peyç ve Zigetvar been largely destroyed, sorum lusu da o za­ kentlerinde. Üstte, Peyç’ in anam eydanına damgasını vuran Gazi Kasım Paşa Camii (bugün İç Kent Kilisesi) ve bu ta rih î yapının kubbesinde b ir hoşgörü sembolü not by the Hungarians m an M a c a r is ta n ’ı olarak buluşan hilal ve haç. / The m ost interesting of the O ttom an monuments to but by the Habsburgs egem enliğinde tutan be seen in Hungary are in the towns of Pecs and Szigetvar in the Southern part ıvhen they con trolled Habsburg Hanedanı. of the country. Gazi Kasım Paşa Mosque (today the City Church) which dominates the country. Folloıving M a ca rla r B ir in c i the m ain square o f Pecs, w ith its cross and crescent united on the dome in a the First W orld War. Dünya Savaşı sonra­ symbol o f tolerance (above). a n d particularly durs ın d a , ö z e llik le 1930'lu yıllarda, geriye kalabilen Osmanlı eserleri­ ing the 1930s, the Hungarians set about conserving ne sahip çıktılar. “Bunlar bizim eserlerimizdir” di­ what Ottoman buildings h a d survived, espousing them yerek onları restore ettiler. as part o f their oıvn history. B ugün M acaristan’da g ö reb ileceğ im iz O sm anlı The O ttom an Turkish m on u m en ts to b e seen in

L

^

{ İ

^

,~S 64 S K Y L IFE

EYLÜ L

SEPTEM BER

1999


Ç IN A R H O T E L * * * * * Fener M evkii 3 4 8 0 0 Yeşilköy - İstanbul Phone: 0 .2 1 2 .6 6 3 2 9 0 0 ( 1 8 lines] Fax: 0 .2 1 2 .6 6 3 2 9 17 Internet: h ttp ://w w w .c in a rh o te l.c o m E .M ail Reservation@cinarhotel.com Rcprrsı nttıl by ( S R ^

STHIGF.NBERGER RESERVATION SERV İCE


ese rlerin i şö y le sıralay abiliriz. B u d a ’da Rudaş Kaplıcası (Yeşil Direkli-Sokullu Mustafa Paşa Kap­ lıcası), Krali Kakaş Kaplıcası (Horoz Kapısı Kaplı­ cası), Gül Baha Türbesi, D ebbağhane Raç Kaplı­ cası, Veli Bey (İmparator) Kaplıcası kalıntıları, Vizivaroş’daki Kapuçin Kilisesi duvarındaki Toygun Paşa Camii kalıntıları, Buda Kalesi, O rtahisar’ın güney ucundaki mezarlık ve burç kalıntıları; Eğri’de (Eger) Kale, Hamza Bey M escidi Minaresi (m escid yıkılmıştır), Valide Sultan Hamamı kalın­ tıları; Estergon’da burç kalıntıları, Erd K asabasın ­ da Hamza Bey Camii minaresi, Şikloş’da Malkoç

Hungary today a re as folloıvs. In Buda there are tbe ruins o f the Rudas Batbs (in Turkish tbe Yeşil Direkli or Sokullu Mustafa Paşa Batbs), Krali K akas Batbs (H oroz Kapısı Batbs), Gül B aba Tomb, Taban Rac Batbs, an d Veli Bey (im parator) Batbs, tbe ruins o f Toygun Paşa Mosque in tbe ıvalls o f tbe Capucbin Cburcb in Vizivaros, an d tbe cenıetery an d renıains o f a toıver at tbe soutbem end o f tbe Central part o f Buda Fortress. In tbe toum o f Eger there is tbe castle, tbe minaret o f tbe dem olisbed Ham za Bey Mescid, a n d tbe ruins o f Valide Sultan H am am (batb). There is a ruined toıver in Esztergon, tbe minaret o f Hamza Bey

16. yüzyıla tarihlenen Yakovalı Haşan Paşa Camii’ nin m inaresi ve kubbeli harim i hâlâ ayakta. Peyç’teki b ir başka Osmanlı m irası, Sallai Caddesi’ ndeki Memi Paşa Hamamı ka lıntıları. / The I6 th century Jakovalı Hassan Mosque in Pecs is the only Ottoman mosque in Hungary whose m in aret and domed outer court are stili standing. Another example of the O ttom an heritage in Pecs is the remains of the Memi Paşa Hamam on Sallai Street.

Bey Camii kalıntıları. Ancak en ilginç Osmanlı ka­ lıntıları, birbirine yakın iki kent olan Peyç ile Zigetvar’da. Biz de bu iki kenti tanıtmak istiyoruz. Baranya Eyaleti’nin başkenti olan Peyç, Tuna ve Drava nehirleri yakınlarında M eçek Dağı etek le­ rinde kurulu iki bin yıllık bir kent. Budapeşte’nin 200 km güneyinde yerakın Peyç, kömür ve deği­ şik minarellerin çıkarıldığı, Akdeniz iklimi ile ünlü bir üniversite kenti. M acaristan’ın ilk üniversitesi 1367 yılında burada kurulmuş. Akdeniz iklimin­ den dolayı P ey ç’de orkide, kayısı, erik, armut,

Mosque in Erd, an d tbe ruins o f Malkoç Bey Mosque in Siklos. But the nıost interestirıg Ottoman huildings a re to be seen in the toıvns o f Pecs a n d Szigetvar, ıvbicb lie close by one another in soutbem Hungary. Pecs, the provincial capital o f the province o f Baranya a n d a university city, lies at the fo o t o f the Meçsek Hills near the Danube a n d Drava rivers, 200 km soutb o f Budapest. İt is a mining area, producing co a l a n d various other minerals, an d altbough so f a r irıland by a geographical quirk erıjoys a Mediterranean climate, in ıvbicb orchids, apricots, plums, pears, peaches, wal66

S K Y L IF E

EYLÜ L

SEPTEM BER

1 99 9


Let your investments take off.

A

4

t

İSTANBUL STOCK EXCHANGE w w w .is e .o r g


nuts, alm onds, fig s a n d abov e a li grapes flou rish. şeftali, ceviz, badem , incir, ama en önem lisi üzüm Evliya Çelebi, ıvith his typical dose o f exaggeratiorı, yetiştiriliyor. Evliya Ç elebi’nin biraz da abartılı an­ telis us that 170 varieties o f p e a r grew there, an d that latımına bakılırsa Peyç’de armudun 170 türü yetişwhen a guest o f a lord here he ate 42 different kinds o f tiriliyormuş. Kendisi P ey ç’de bir beyin konuğu pear! The fam ou s K adarka u>ine o f the region takes its iken 42 değişik tür armut yemiş! B ö lg ed e ünlü nam e from Üsküdar (a district o f İstanbul knovvn as “Kadarka” şarabının adı Üsküdar’dan (Skadar) ge­ Skadar to the Hungarians). liyor. Betıveen 1543 a n d 1686, P ecs w as ru led by the Peyç 1543-1686 yılları arasında Osmanlı egem en­ Ottomans who called liğ in d e k a ld ı ve the toıvn Pecuy. It is Pecuy adıyla anıl­ a ls o n o ta b le in dı. Kent, Osmanlı Ottoman history as tarihinde biraz da birthplace o f the Ot­ bura doğumlu ta­ tom an historian İb ­ rihçi İbrahim Perahim Peçevi (1574çev i (1 5 7 4 -1 6 5 0 ) 1650), ıvho was fo r a ile ünlü. B ir ara tim e g o v e r n o r o f M acaristan’ın eski S z ek esfeb ev a r, the b a şk en ti S ze k e sfo r m e r H u n g a ria n feh ev ar’da (Istolcapital city. İbrahim ni-Belgrad) valilik Peçevi ıvrote a histo­ y a p a n İb ra h im ry covering the years P e ç e v i’n in e s e ri 1520 to 1640. Peçevi Tarihi, O s­ Pecs w a s origin ally m an lIların 1 5 2 0 settled by the 1640 yıllarını kap­ llly rian s a n d Celts. sıyor. Later on, u n der the P e y ç ’e ilk y e rle ­ R om an s, it w a s ş e n le r llir y a lıla r n a m e d S a p ia n a e ve K eltler. Roma a n d ıvas c a p ita l o f d ön em inde kent, South P a n n o n ia . G üney P an n on D uring the tim e o f y a ’n ın b a ş k e n ti th e m o n k J a n u s S a p ia n a e o la ra k Pannonius, the toıvn a d la n d ır ılm ış . undenvent a RenaisKent, Rahip Janus sance, commemoratPannonius zam a­ e d by a büst o f n ın d a cid d i b ir Leonardo d a Vinci at Rönesans dönemi the top o f Pannonius geçirm iş. Rahibin Street n a m e d a ft e r a d ın ın v e r ild iğ i Akdeniz ik lim i ve k ü ltü r ağ ırlıklı sakin ortam ı ile çok ho§ b ir Macar kenti olan Peyç’ in Janus. P a n n o n iu s C adg ö rk e m li b in a la rın d a n ik is i: K ated ral’ in k u le le ri ve Sinagog. / Pecs is a pleasant Under the Ottomans d esi’nin başladığı Hungarian town w ith a m ild Mediterranean dim a te and cultural atm osphere. Here can be seen the towers o f the cathedral and the synagogue. Pecs becam e a centre yerdeki Leonardo o f trade ıvith a medida V in c i b ü s tü ­ aev a l atm osphere. Soon after taking the totvn they nün varlığı da bunun işareti. demolished the church o f St Bartholemeıv in the main Osmanlıların egem enliğinde kent Ortadoğu havalı square an d constrııcted Gazi Kasım Paşa Mosque on bir ticaret m erkezine dönüşmüş. Osmanlılar kenti the site. After the Ottomans ıvere fo r c e d to cede the aldıktan bir süre sonra, anameydanına Aziz Bartocity, the m osque ıvas converted into a church, ıvitb lom eo Kilisesi’ni yıkarak kare planlı Gazi Kasım various baroqu e additions an d a large extension to Paşa Camii’ni inşa ederler. Osmanlılar kenti terk etm ek zorunda kaldıklarında cami kiliseye çevri­ theportico, an d the minaret ıvaspulled doıvn. During lir. Barok eklerle birlikte son cem aat yerine bü ­ restoration at the beginning o f this century and again yük bir bölüm eklenir, minaresi de yok edilir. Bu in the 1950s, the baroqu e additions ıvere removed, yüzyılın başında ve 1950’li yıllarda yapılan resto­ a n d the building is once again much as it ıvas uthen rasyonlarda Macarlar geçm işlerine saygı yaklaşımı originally constructed. a demonstration o f Hungarian 68 S K Y L IF E

EYLÜ L

SEPTEM BER 199 9


“Tamek’se koy sepete”

Oojıpo

T a m e k d o ğ a n ın s e ç k in ü rü n le rin i s iz e s u n u y o r.

Ü s te lik g e rç e k b e s in

değerlerini ve doğal tatlarını koruyarak. Tam ek Meyva Suları gibi... Ö zenle seçilen m eyvalardan üretilen Tamek vişne, portakal, şeftali, kayısı, elma ve dom ates suları ya şam ın ıza doğanın sağlığını ve saflığını bir arada katıyor. Siz de sofralarınızda doğanın sağlıklı tatlarına yer açın.

Saf

Me y v a

Sul ar ı


içinde binadaki Barok ekleri kaldırırlar ve binaya respect f o r tbe past. So today there is an Ottoman yeniden Osmanlı kimliğini kazandırırlar. dom ed building in the ınain sqııare o f Pecs, ıvith both a crescent a n d eross on the d o m e’s summit. Such a Şu anda Peyç'in anameydanına damgasınıvuran Osmanlı kubbeli bir yapı var.Üzerinde de hilal ınagnanimous display o f tolerance toıvards other cııltııres is a fi n e ex am ple to a li peace-lovin g peoples ile haç yer alıyor. Hoşgörünün böylesi, barışsever everyıvbere. dünya halkları için önemli bir referans. P eyç’teki bir başka yapı Yakovalı Haşan Camii. Another Tıırkish building in Pecs is Jakovalı Hassan 16. yüzyıla tarihlenen bu eser, Macaristan'da mi­ Mosque, dating from tbe I6th century. it is the only O ttom an m o sq u e in n a re si, k u b b e li harim i ayakta olan tek Osmanlı H ungary u’h ose m in aret cam isi. P e y ç’teki başka a n d dom ed outer coıırt are bir Osmanlı kalıntısı ldstili standiııg. tdris B a b a ris Baba Türbesi. Bugün Tomb. bııilt in 1591. Çocuk Hastanesi b ah çe­ s tan d s to d a y in the s in d e b u lu n a n T ü rb e grounds o f Pecs Children’s 1 5 91’de yapılm ış, uzun Hospital. İt ıvas used as a süre barut deposu olarak gıınpoıvder store fo r many kullanılm ış, 1963 te res­ years, an d ıvas restored in to r e e d ilm iş . A y rıca , 196^. On Sallai Street are P e y ç ’in S a lla i C a d d e the remains o f Memi Paşa si'nde Memi Paşa Hama­ Hamam. mı kalıntıları yer alıyor. With its m ild sıınııy cliA k d eniz h av ası, kültür mate an d relaxed cultured ağırlıklı sakin ortamı ile a tm o sp h ere, P ecs is a çok hoş bir Macar kenti deligbtful toton. The pres­ P ey ç. Ü n iv e rsite k en ti e n c e o f th e u n iv ersity olm asından dolayı g enç means that there are many bir nüfusu var. G eç B a­ yoıtng p eop le living here. rok. Neo-Rönesans. NeoTilere are laıge numbers o f klasik, ek lek tik biçem li late baroqu e, neo-renaisyapılar tüm kenti sarmış san ce, n eo-cla ssical a n d gibi. Eski kentin surları eclectic buildings. a n d tbe ve burçları hâlâ duruyor. o k l ıvalls a n d toıvers a re A n am eyd an d aki E yalet stili sta n d iııg . The Konseyi (eski Peyç Ban­ P r o v in c ia l A ssem bly k a s ı) B in a sı, B e le d iy e B u ild in g (fo rm erly Pecs Peyç’de b ir cadde. Solda, Belediye Binası’ nın saat kulesi. / A Street in Binası, Nador Oteli. Ka­ Bank) in the main square, Pecs. On the left is the clock tower of the municipal building. tedral. art-nouveau Panth e N a d o r H otel. P ecs nonia Hotel, Ulusal Tiyatro, Sinagog kentin gör­ C athedral, the art-n ou v eau P a n n o ııia Hotel, the kemli binaları arasında. Peyç’te yalnızca 100 met­ National Theatre, an d sinagogue are among the most relik Kaptalan Sokağı nda 5 tane müze yer alıyor. striking buildings in the toıım. On Kaptalan Street, M artyn P eren e M üzesi (n o n -fig u ra tif re ssam ), ıvhich is only a hıındred metres long. there are no less Endre Nemes Müzesi (sürrealist ressam). Çağdaş tban f i ve m ııseıım s: the M artyn P eren e M ııseıım M acar Sanatları Müzesi, Viktor V âsâıely Müzesi (devoted to the non-figıırative artist o f that name), the (pop-art sanatçısının doğduğu ev), Jolnay Seramik Endre Nemes Mııseıım (a sürrealist artist), the Mııseıım Müzesi (kentin en eski evi). Bu müzelerin hem en o f Contemporary Hungarian Arts, the Viktor Vasarely y akın ın d a da ünlü Ç ontvari (K o sztk a T ivad or Mııseıım (the house ıvhere this pop art p a in ter ıvas Csontvary. 1853-1919) Müzesi bulunuyor. Çontva­ born), a n d the Zsolnay Ceram ics Mııseıım (at the ri yaşadığı süre içinde ünlenmemiş. Ölümünden saıne time the oldest house in Pecs). Close by these is sonra Paris'te açılan sergisini gezen Picasso, içeri­ the Csontvary Mııseıım. devoted to Kosztka Tivador de bir saat yalnız bırakılmasını istemiş ve sonra Csontvary (1853-1919), ıvho only won the fa tn e be sergiden çıkarken “yüzyılımızda benim kadar bü­ deserved afterhis death. When Picasso visited an exhiyük bir ressamın olduğunu bilmiyordum" demiş. bition o f his ıvorks in Paris, he cısked to be left alone P eyç’e damgasını vuran yapı malzemesi seramik. there J b r an hoıır. a n d ıvhen he em e/ged declared. 7 Çatılar seram ikle kaplı, heykeller, çeşm eler serah a d no idea that there ıvas an artist o f my statü re in 70 S K Y L IFE

E Y L Ü L -« j» .

SEPTEM BER 1999


Türkiye'de para harcarken para kazandıran ilk ve tek kart: KentliKart.

KENT .ÖDÜL.

Kentödül, size av an tajlar sunuyor: Şimdi KentliKart, yaptığınız her harcamanın bir kısmını size geri kazandırıyor. Taksitlendirdiğiniz ödemel erde de, kredi faizinin bir böl ümü kazanç olarak hesabınıza aktarılıyor.

Kentbank Ortak Nokta üyesidir.

K e n tb a n k ta ra fın d a n v e rile n b ü tü n k re d i k a rtla rı (Business C a rd 'la r d ış ın d a ) K e n tö d ü l a v a n ta jla rın d a n y a ra rla n ır.

KentliKart, farklı kart: Harcarken para kazandıran tek kart. M üşteri Hizmetleri: 0800-211 31 28

ıs ıım m


Peyç’ e damgasını vuran yapı malzemesi seram ik. Çatılar seram ikle kaplı, heykeller, çeşmeler seram ikten.

Üstte, Ulusal

Seramik Çeşmesi. A ltta, eskiden Peyç Bankası olan binanın seram ik süslemeleri. / Ceramicsare a m aterial which have architecture. The

roofs are covered by ceram ic tiles, and statues and fountaıns are made

Tiyatro binası ve Peyç jo ln a y set th e ir stam p on the

to w n ’s

o f ceram ic. Above is the National Theatre and the Zsolnay

ceram ic fountain. Below are the ceram ic decorations o f the form e r Pecs Bank.

this century. ’ The buildin g m aterial ıvhich d istin g u ish es P ecs is cera m ics. The roofs a r e covered ıvith c era m ic tiles, a n d the statues a n d fo u n ta in s a r e m a d e o f ceram ic. The fa c t o r y ıvhich o p e n e d h e r e in 1868 b e c a m e fa m o u s f o r ıvhat is knoıvrı as Pecs Z solnay ıvare, a n d in this respect the toum is sis ter to th e Turkish

m ik te n . K e n tte 1868'd e açılan fabri­ ka, Peyç Jolnay sera­ m iği ile ço k ü n le n ­ m iş. S e ra m ik ü re ti­ m inden dolayı P eyç ile K ü tah y a k a rd e ş kentler. Z ig e tv a r is e P e y ç k en tin e 2 5 -3 0 d a k i­ k a lık u z a k lık ta . Z i­ getvar, Muhteşem Sü­ leym an'ın alam adan ö ld ü ğü k a len in b u ­ lunduğu yer ve “Ada Kale" anlamına geliyor. Bugün hâlâ kısm en su ile çevrili kaleyi görseniz, Sultan Süleyman 100 bin kişilik ordu ile 30 günde bu kaleyi nasıl alamamış diye şaşarsınız. Sultan Süleym an, Zigetvar Kalesi nin düşm esin­ den iki gün ö n ce ölmüş. Yüreği ve iç organları Türbek diye anılan yere gömülmüş. Bu yerin üze­ rinde daha sonra Habsburg Hanedanı bir kilise dikmiş. Kale alındıktan sonra Osmanlılar hem en kale içine Sultan Süleyman Camii ni inşa etmişler. C am inin özgü n m ihrabı hâlâ duruyor. M ihrab üzerindeki damla pencere oldukça ilginç. Cami­ nin minaresi doğal tahribata dayanamamış, boyu-

toum o f Kütahya. Szigetvar is a half-hoıır drive due ıvest from Pecs. This is ıvhere Süleyman the Magnificent died during the siege o f the fortress toıvn, ıvhose nam e means lsland Fortress. When you see the fortress, ıvhich today is stili partially surrounded hy ıvater, you are astounded that Sultan Süleyman ıvas unahle to take it in 30 days ıvith an army o f one hundred thousand men. Süleyman died just tıvo days before Szigetvar fell, an d his heart a n d other intem al organs ıvere buried at a p la ce called Türbek. Many years later the Habsburgs built a church över the spot. Immediately after taking the fortress the Ottomans constructed Sultan Süleyman 72

S K Y L IF E

EYLÜ L

SEPTEM BER

1 99 9


i

Zigetvar’daki Türk-Macar Dostluk Parkı’ nda Kanunî Sultan Süleyman ve M ikloj Jrinyi Anıtı. Altta, aynı parkta, Kanunî için yapılan sembolik türbe. / The TurkishHungarian Friendship Park contains the busts of Sultan Süleyman and the Hungarian general Miklos Zrinyi, who led the defending force against the Turks.

nun üçte ikisini yitirmiş. Zigetvar Kalesi’nin mazgalları, kaleye Osmanlılar tarafından eklenmiş. Zigetvar’da bir de Osmanlı biçem li pencerelere sahip bir Barok Kilise var. Y a p ın ın a slı 1 5 9 6 ’da inşa edilen Ali Paşa Camii. Cami daha sonra kiliseye çevrilmiş ve bir çan kulesi eklenm iş. Ardından Macarlar restoras­ yonda değişik Barok ekleri kaldırınca yapının O sm anlı kimliği ön e çıkmış. Kilisenin k u b b e s in d e ise ilg in ç b ir fre sk o var: K anu ni Su ltan Sü leym an hasta yatağ ın d a ölüm ü b ek lerk en , 2400 as­ keriyle kaleyi savunan Ma­ ca r kom u tan M ikloş Jrin y i ise ö lü m e g id iy o r. Z ig e t­ var’da ayrıca bir Türk Evi ile M edrese olarak ad­ landırılan ve şu anda müze olarak gezdirilen bir yapı daha var. Zigetvar’a yaklaşık 2 km uzaklıktaki boş alanda bir Türk-Macar Dostluk Farkı açıldı. Sultan Süley­ man ve Jrinyi’nin büstleri ile Sultan Süleym an’ın temsili bir türbesinin bulunduğu park oldukça ilgi çekici. Budapeşte’ye kadar gitmişken günübirlik bir gezi ile mutlaka Peyç ve Zigetvar görülmeli. •

Mosque inside tbe ıvalls. The original mihrap (niche facin g Mecca) can stili be seen here, an d there is a beautiful ıvindoıv above it. Only the loıver third o f the m inaret is stili standing. The battlements o f the toıvn ıvalls tvere added by the Ottomans, an d the toıvn also fe a tu res a b a r o q u e ch u rc h with Ottoman style ıvindoıvs. In fa c t tbis buildin g ıvas origin ally Ali Paşa Mosque built in 1596. İt ıvas converted into a church an d a beli toıver added. During restoration tvork. the H ungarians have sıvept aıvay various baroqu e additions, rev ea lin g ıvbat rem a in s o f the Ottoman identity o f the building. There is a fascinating fresco in the dom e depicting Sultan Süleyman on h is d e a th bed , a n d the Hungarian general Miklos Zrinyi, tvho led the defend­ ing fo rce o f 2400, going to his death. There is also a building knoıvrı as the Turkish House a n d Medrese, noıv a museum, in Szigetvar. Kecently the T urkish-H ungarian F rien dship Park, opened abou t 2 km from Szigetvar. It contains the busts o f Sultan Süleyman an d Zrinyi, an d a symbolic tomb o f tbe former. So i f you are planning to ırisit Budapest, alloıv a feu> days to see Pecs a n d Szigetvar. •

* F aru k P e k in , yazar.

'Faru k Pekin is a tvriter.

73 S K Y L IFE

E Y L Ü L ««ja»

SEPTEM BER 1999


f ÖZBUCAK stretch your Creative ho rizons”

Turkey Ö zb ucak San. Tic. A.Ş. Mersin Yolu, Şakirpaşa Mevkii, P.K. 270, 0 1 1 9 0 Adana Tel: (90 322) 421 54 4 9 (4 Lines) lx: (90 322) 421 53 83 - 421 52 85 W eb Site: www.ozbuoak.com E-mail: ozbucak@ozbucak.com UK & Ireland Benbovv & Co. ! Newman Street, London W IP 3PD Tel: 0171 637 0111 Fax: 0171 5 8 0 6374 H olland Gustav C. W e b e r B.V. W F C Kon. VVİlhelminaplein 13 -ode 20605, 1062 HH Amsterdam stbus 692 5 5 , 1060 CH Amsterdam Tel: 20 6 15 9 666 Fax: 20 615 1771


|

İ

As time goes by everything in this picture will crease, vvrinkle and show the effects of time... Except the fabric. That's because Özbucak's high quality fashion fabrics are produced under strict quality Controls using genuine Lycra. Not only do our fabrics last nearly forever, they’re totally up to the moment. From our headquarters in Adana, Turkey, we keep our finger on the pulse of the latest international fashion trends. Check out our AutumnAVinter 'OO-'Ol Collection, at TEXWORLD in Paris from September 28-October I, 1999, HALL A / 247-248. Or, if you're coming to Turkey, we look forward to seeing you at [NTEXPO from October 22- 24, 1999, HALL I/E105. Stretch your Creative horizons with lasting beauty... Özbucak!


Te.\'t and fibotos G Ö K H A N T A N

) & L a /^ a c ü { / _^r

- jS t

^


c

*

Bıı yazının yazarı Belgrad Ormanı nın yerini he­ nüz birkaç sen e ö n ce öğrendi. Dahası, uzun yıllar spor haberlerinde, büyük futbol takımlarının ant­ renmanları sayesinde adını işittiği bu mekanın İs­ tan b u l'd a o la b ile ce ğ in i d üşünm edi b ile. Y ıllar sonra İstanbul'a taşındı. Rahatça koşup spor ya­ pabileceği bir yer ararken, -aynen televizyonda gördüğü futbol takımları gibi- kendini bu orm an­ da buldıı. K o sk o ca B elg ra d ’ın g elip İsta n b u l’un ortasın a konm ası bizzat Muhteşem Süleym an’ın (Kanuni) işi. Kanuni, 1521 yılında Sırbistan seferinden bir çok Sırp esirle birlikte döner. Bizans zamanından kalan köylerin canlandırılması ve yeni köyler ku­ rulması uygulamasına paralel olarak esirler, eski

/ d isco v ered the B elg rad Forest ou tsid e İstan bu l jııst a fe ıv y e a r s ag o. A ltbough I h a d lon g beerı fa m ilia r ıvitb the n a m e fr o m sports neıvs items a s the p la c e ıvbere fo o t b a ll team s ıvent to train, I h a d n ever im a g in ed that it ıvas n e a r İstanbul. Years later ıvherı / m oved to İstanbul a n d lo o k ed f o r a p k ıc e to tvalk a n d jo g in the fr e s h air, I f o u n d m yself in the very fo rest ıvbere I h a d ıvatched fo o t ­ ball team s exercising on television. İt ıvcıs tharıks to Süleym an the M agn ificen t that th e city o f B e lg r a d e f o ı ı n d its e lf tra n sp o rted in n a m e to a fo r e s t nortb o f İstanbul. İn 1521 Sultan Süleym an retu m ed fr o m his cam p a ig n in Serbia ıvith larg e n u m bers o f S erbian p riso n ers o f ıvar. A« p a rt o f the p olicy o f reviving fo r m e r B y zan tin e

Neşet Suyu’ ndan başlayıp Büyük Bent’e uzanan koşu pa rku ru, yazları nilüferlerle kaplanan yapay b ir gölü çevreliyor. Göl kenarında p ikn ik çile r için rekreasyon alanlarına rastlam ak m üm kün. / The joggıng circuit through the forest begins at the Neşet spring and goes to Büyük Bent, past an artific ia l lake vvhich in summ er is covered by lilies. There are picnic areas on the banks of the lake.

v>


S,.yi b anyolar!

A U ıra A k lilik H u iro m a s a jh Küvet

Top rak Çenter Sbotvroom;

Ih la m u r Y ıldız Cad. No: 10 8 0 6 9 0 Beşiktaş / İSTANBUL

TO PRAK

Tel: (9 0 2 1 2 ) 3 2 6 3 5 84 Faks. (9 0 2 1 2 ) 2 3 6 8 6 4 8 / 49 e -m a il: serpaz@ toprak.com t r


Ayvat Köyü yakınına, orman içine iskan edilir. Bu yerleşim e “Belgrad Köyü” adı verilir. Zamanla or­ man da aynı isimle anılmaya başlar. Orman o zamanlar, yaklaşık 13 bin hektara varan yüzölçümüyle oldukça büyük bir alanı kaplıyormuş. Bugün artık İstanbul’un dışı olmaktan çıkan bir mesafede, böylesine heybetli ağaçların ördüğü bir ormanla buluşabilmek, birçoğumuz için şaşır­ tıcı bir sürpriz olarak gözükm ekte. Oysa asıl şaşır­ tıcı olan, 1980’lerde basılan ansiklopedilerin bile, ormanın yerini tarif ederken “İstanbul’a 20 kilo­ metre m esafede” olduğundan bahsetm esi. Bu du­ ruma en çok şaşıranların ise, ormanın hem en bit­ tiği y erd e, 3 0 -3 5 katlı g ö k d e le n le ri k en d isin e komşu bulan o heybetli ağaçlar olduğunu zanne­ diyorum. Ö te yandan, ormanın korunmasına yönelik ilk ça­ lışmalara da yine Kanuni Sultan Süleyman zama­ nında rastlıyoruz. Ancak bu çabalar herhangi bir ormanlık alanı korumaktan biraz daha farklı. Çün­ kü, o zamanlarda Belgrad Ormanı İstanbul için, şehrin su ihtiyacını karşılam ak gibi stratejik bir önem taşıyor. Su, daha ormana gelm eden, şehrin birçok arterine yol alan tarihî su kemerleri ile var­ lığını hissettiriyor. Ormandaki su tabanı çeşitli de­ reler ve kaynak sularıyla besleniyor. Belgrad Or-

p e r io d villages a n d establishing neıv on es a ro u n d the capital, tbe Serbs ıvere settled on la n d rıear tbe f o r m e r v illa g e o f Ayvat, a n d tb e ir v illa g e w as ca lled Belgrad. İn tim e this n a m e c a m e to b e used f o r tbe fo rest in ıvhicb the village ıvas situated. At tbat tim e tbe fo rest w as vast, covering approxim a tely 1 3 ,0 0 0 b e c ta r e s . A ltb o u g b d im in is b e d som eu'bat today, it is stili astonisbing to neıvcom ers to tb e city to d isco v er a n exten siv e fo r e s t o f a n cien t tali trees rigbt o n its outskirts. Even m ore a ston isbin g is tba t en c y c lo p a e d ia s p u b lis b e d a s recen tly a s tb e 1980s stili d e sc rib e tb e fo r e s t a s beirıg 2 0 kilom etres ou t o f İs ta n b u l’, seem in gly ıın a u ’a r e o f b o w th e city b a s groıv n . Tbe trees them selves must b e the most surprised to fi n d 3 0 a n d 3 5 storey skyscrapers rigbt on tb eir doorstep. The first m easu res to protect the fo rest d a te fr o m tb e tim e o f S u ltan S ü ley m a n . At tb a t tim e tb e B elgrad Forest ıvas o f strategic im portan ce a s tbe m a in s o u r c e o f ıv ater f o r tb e city, a n d visitors h ec o m e a ıv a re o f tbis fıın c tio n b efo re tb ey even r ea c b tbe forest, a s they p a ss h istoric a q u ed ııc ts ıvhich f e d tbe ıvater to differen t p arts o f tbe city. Water fr o m tbe n u m erou s springs a n d stream s in the fo rest ıvas c b a n n e lle d into tbe city, a n d a s tbe d e m a n d in creased öv er the centu ries danış knoıvn

Belgrad O rm am ’ nda p ikn ik çile r için düzenlenm iş alanlar, her yaşın ve her zevkin p ikn ik keyfine olanak veriyor. / The picnic areas ın Belgrade Forest are enjoyed by young and old alike.

c


countr

A LIN K A Y A i ıctory: G oldaş A .Ş. 24 Kayalar So k ak, K eresteciler Merter İstanbul 3 4 0 1 0 Tıırkey Tel: + 9 0(212) 6 3 7 4 0 0 0 • F ax: + 9 0 (2 1 2 ) 6 3 7 4 0 0 8 i l S . Office: Goldart Int l. Inc. 25 W est 45th Street Süite 40 3 New York, NY 10036 Tel: +1(212) 921 9121 • (800) 2 2 7 7489 • Fax: +1(212) 921 1199 U K. Office: Goldart (U.K.) Ltd. 100 Hatton Garden, Süite 115/116 London, EC1N 8NX Tel: +44(171) 936 4555 • (800) 91 7 0827 • Fax: +44(171) 936 4666

COLPAS Q u a 1i t y is a f a c t . www.goldas.com


Mangal, Belgrad p ikn ik le rin in vazgeçilmez parçası. Genç p ikn ik çile r haftasonu kalabalığından ku rtu lm a k için orm anın sakin olduğu hafta içi günlerini tercih ediyorlar. / Barbecues are an indispensable pa rt of Belgrade Forest picnics. Young picnickers prefer com ing in m id-week to avoid the crovvds th a t are drawn here at weekends.

a s ‘b en t’ ıvere built to collect the ıvcıter. The Büyük o r G reat B en t clating fr o m 1719 a n d the Topuzlu B ent fr o m 1722 in creased the im p ortan ce o f the fo r e s t ’s ıvater supply stili fu rth er, a n d they ıvere fo llo ıv ed by the Valide Bent, the M ahm ut II Bent, K öm ürcü Bent, K irazlı B ent a n d Karanlık. Bent, ıvhich a r e stili in use today, althou gh no lon ger a cru c ia l p a rt o f İsta n b u l’s ıvater sıtpply. The city's p op u lation h a s risen so rapidly över the last fe w d e c a d e s - a n d ıvater con su m ption ıvith it - that the ıvater fr o m h ere is su fficien t on ly J b r tıvo o r three d a y s ’ ııeeds. The p ro tected status o f the fo r e s t g r a n te d in the 16th cen tu ry c o n t in u e d right th rou g h irıto the 2 0 tb cen tu ry - a p ie c e o f g o o d fo r t ıın e ra re in Turkish history. İn 1894 a n im p eria l ed ict ıvas issued ordering the resettlem ent o f B elg rad village elseıvhere b ec a u se o f the en v iron m en tal pollution it ıvas causing, a n d prohibitin g tree fellin g in the forest. French a n d A rm en ian residents o f İstanbul ıvere a m o n g the first to p op u la rise the fo rest a s a p la c e to sp en d th e su m m ers. W hen e p id em ic s hit the c e n tr a l d istrict o f B ey oğ lu in th e h o l ıveather, m an y fo reig n ers a tta ch ed to the em bassies ıvould m ove h ere to en joy the sh a d e o f the fo rest a n d the breezes o jft h e B la ck Sea. F a ik Yaltırık., the fa m o u s T u rk ish b o t a n is t , e x p l a i n s in t h e İ s t a n b u l E n cyclopaedia th atju st a s K ağ ıth an e a t the erıd o f the G olden H om ıvas the most p o p u la r excursion spot f o r the Turks o f İstanbul, so the B elgrad Forest ıvas fo r fo r e ig n residents in the city. K a ğ ıth a n e’s days a s a n excursiorı p la c e o f m ead oıvs a n d u’o o d la n d a r e long sin ce över, m odern

m anı, O sm anlı zam anınd a şeh rin b elk i de en önem li su d eposu konum unda. 1719’da Büyük Bent, 1722’de Topuzlu Bent'in yapımıyla önem i daha da artıyor. Bu ikisine ek olarak, yaklaşık za­ manlarda inşaa edilen Valide Bendi, I I . Mahmut Bendi, Kömürcü Bendi. Kirazlı ve Karanlık Bent­ leri günümüzde de kullanılabilir durumda. Ancak günümüz şartlarında, ne bu bentlerin ne de orma­ nın, su üretimi konusunda şehir için hayatî bir önem i kalmamış. Çünkü buradan bir yılda sağla­ nan su, bugünün m etropolünün yalnızca iki-üç günlük su tüketimine karşılık geliyor. Ormanın 16. yüzyılda kazandığı koruma statüsü, tarihim izde pek az yere n asib olan bir şansla Cumhuriyet dönem ine kadar devam eder. Hatta, 1894 yılında çıkarılan bir “irade-i seniye” ile or­ mana ismini veren "Belgrad Köyü” yarattığı çevre kirliliği yüzünden kaldırılır ve h er ne se b e p le olursa olsun ağaç kesimi yasaklanır. Belgrad Ormanı’nı bir mesire yeri olarak ilk kullanmaya baş­ layanlar ise özellikle Fransız ve Ermeniler’in başı­ nı çektiği azınlıklardır. Yaz sıcaklarının bastırıp Beyoğlu’nun (Pera) bulaşıcı hastalıklarla cebelleş­ meye başladığı dönem de, elçiliklere bağlı birçok yabancı, Karadeniz rüzgarlarına açık, bu bol ağaç­ lıklı sayfiyeye akın eder. Yaşayan en büyük bota­ nikçilerimizden Faik Yaltırık, İstanbul Ansiklopedisi’nde, zamanın İstanbulu’nda Türkler için Ka­ ğıthane ne ise, Belgrad Köyü’niin de yabancılar için aynı şey olduğunu söyler. İstanbul’un sayfiye d efterin d e K ağıthane sayfaları çok tan tükendi. Ulaşım vasıtaları gelişti, yollar güzelleşti. G eçm i­ şin tüm piyade ve süvarileri motorize birlik haline gelince çıkartmalar Belgrad Orm anı’na yapılmava 82 S K Y L IF E

EYLÜ L

SEPTEMBER

1 99 9


M üşteri, ler Zaman Haklıdır.

B ank E kspres'in IS O 9001 Kalite Belgesi, uluslararası d e n e tim kurulu şu T Ü V Südvvest ta ra fın d a n bir kez d a h a o n a y la n d ı. H er z a m a n ve her k o n u d a o ld u ğ u gibi: M ü ş te ri, Bank Ekspres'i s e ç m e k te de haklıdır

D ü n y a K a lite s in d e Fin an sa l H izm e t

G e n e l M ü d ü rlü k : İs tin y e Y o k u ş u , İs tin y e 8 08 6 0 İs ta n b u l Telefo n : (0-212) 285 25 25 Faks: (0-212) 285 46 46 h ttp ://w w w .b a n k e k s p r e s . c o rıı.tr ^

-. Bank Ekspres, TÜV Südwest tarafından verilen ISO 9001 Kalite Belgesi'ne sahiptir.


başlandı. 1956 yılında Neşet suyu ve b en tler m ıntıkasında kurul­ maya başlanan piknik alanla­ rın ın sa y ısı b u g ü n y e d iy e ulaşmış durumda. Haftasonu misafirlerine evsahipliği yapan fedakar orman eşrafından da bahsetm ek la­ zım elbette. Y ine Faik Yaltırık hocadan edindiğimiz bil­ gilere göre, Belgrad Ormanı, kışın yaprak döken çok sayı­ da a ğ a ç v e b itk i tü rü n ü n o lu ştu rd uğu “y a p ra k lı” adı verilen bir orman türü. Mev­ cut ağaçlar arasında sayı ola­ rak ilk sırayı toplam popiilasyonun dörtte üçünü oluş­ turan m eşeler alıyor. Sapsız m eşe, Macar meşesi ve saplı m eşe olm ak üzere toplam üç çeşit m eşe var. M eşelerden so n ra e n ç o k b u lu n a n ü ç ağaç türü, doğu kayını, adi gürgen ve Anadolu kestane­ si. Ormanda tam 71 çeşit kuş ve 18 m em eli hayvan türü yaşıyor. Avlanma yasağının getirdiği koruyucu önlem ler sa y esin d e y aban hayatı o l­ d u k ç a z e n g in k a la b ilm iş . Rekreasyon alanlarının biraz dışına çıkıp kulağınızı orm a­ nın sesine vermeniz belki de h iç fark etm ediğiniz birçok sesi size ulaştıracaktır. Çalıla­ rın içinden yavaşça süzülür­ k en kuru b ir dala b asarak kendini ele veren bir gelin­ c ik ; c a n h a v liy le sıçra y a n k u rb a ğ a n ın p e şin d e n aynı hızla ilerleyen, hatta ayakla­ rınızın ucundan geçerken si­ zi b ile um ursam ayan yılan; tenha yerlerd e ve ö zellik le g eç saatlerde dolaşan tilki ya da kurtlar; gözden uzak çö p ­ lü k lere burnunu so kan ya­ b an dom uzları; orm an ın iç b ö lg e le rin d e k o şan b irço k arkadaşımın uzaktan gördük­ lerini söylediği geyikler... Kı­ sacası hiç de azım sanm aya­ cak bir çeşitlilik.

Orman içindeki derelerin üzerine kurulan kö p rü le r göl m anzarası­ nın en iyi g ö rüleb ildiği ye rler (en üstte). Bahar aylarında tüm gölü kaplayan nilüferler, yaz sonunda seyrekleşiyor (üstte). Neşet Suyu’ nun serin ve lezzetli suyu, çeşmelerin önünde uzun ku yru k­ la r oluşmasına neden oluyor (a ltta). / Bridges över the streams through the forest are the best places to see vievvs of the lake (top ). The vvater lilies come out in spring and cover the entire lake, gradually thinning out towards the end o f the summer (above). Queues form to fiil containers vvith the cool and delicious vvater of the Neşet Spring (belovv).

transportatiorı b a s m a d e d is t a n c e s s b o r te r , a n d ro ad s b a v e im proved. As tbe in fan try a n d cavalry d iv is io r ıs o f t b e p a s t b ec a m e nıotorised, so tbe g e n e r a l p u b lic b e g a n to in v a d e tbe forest. İn 1956 tbe first p ic n ic a rea s ıvere e s t a b lis b e d a r o u n d tb e Neşet spring a n d a ro u n d th e d a m s , a n d to d a y th ere a r e sev en p ic n ic areas. This is a d ecid u ou s fo rest co n s is tin g p r im a r ily o f o a k ., t h r e e s p e c i e s o f ıv h ic b m a k e u p t h r e e cjuarters o f the total. The next m ost co m m o n trees a r e th e o r i e n t a l b ir c h , com m on b o r n b e a m a n d A n a to lia n chestn u t. The fo r e s t is h o m e to n o less th a n 71 s p e c ie s o f b ir d a n d 18 m am m als. Since bun tin g isfo rb id d en b ere ıvildlife flou rishes, a n d i f y o u stroll in to th e q u iet a rea s aıv ay fr o m tbe p ict ıic k e r s y o u ıv ill h e a r m a n y s o u n d s o f u ıh icb y o u ıv e r e n o t a ı v a r e before, like the rııstle o f a ıveasel stepping on a dry tıvig a s it creeps through t b e u n d e r g r o ıv t b . A s n a k e m ay g lid e p a s t y o u r f e e t intent on catching a fr o g ıvhicb leaping f o r its life fr o m its hunter. F o x e s a n d ıvolv es o n ly m a k e th e ir a p p e a r a n c e in the la te hou rs a n d in th e m o st r e m o t e sp o ts. W ild b o a r e m e r g e fr o m tbe fo rest to s n iff oııt their su pper in the city rubbish dıım ps, a n d n u m b ers o f my fr ie n d s b a v e seen d e e r ıvben joggin g in tbe deptbs o f tbe forest. There is a joggin g circuit through tbe fo rest f o r the energetic. It begins a t the (■ >


r'

Belgrad O rm am ’ nın yüksek su rezervi, O sm anlılar dönem inde orm anın korum ada öncelikli hale gelmesine neden oldu. Suyun toplanm ası am acıyla 19. yüzyılda ya ptırılan Valide Bendi, ilk günkü ka dar sağlam gözüküyor. Bentlerde toplanan sular je h re su kem erleri ku llan ılarak a kta rılıyo rdu . / İn Ottom an tim es the streams and dam reservoirs of the Belgrade Forest were Istanbul's m ain w ater supply, and as such the area enjoyed a high degree of protectio n. Valide Bent dam b u ilt in the 19th century stili looks as sound as when it was o rig in aliy bu ilt. The w ater was conveyed into the city via aqueducts.

Sağlıklı yaşam parkuru, mangal dumanlarının tüt­ tüğü, insanların serin ve lezzetli suyu için beyaz plastik bidonlarıyla çeşm e başında uzun kuyruk­ lar oluşturduğu Neşet Suyu ndan başlıyor. Büyük B en t’in etrafında dolanarak devam eden bu par­ kur 6,5 kilometre sonra yine aynı yerde sona eri­ yor. Parkurda toplam 17 egzersiz programını yine bu istasyonlarda bulm ak m üm kün. Ancak öyle san ıyoru m ki, uygun eg zersizi seçm ek kadar, doğru spor arkadaşlarını da seçm ek gerekiyor. Aylar sonra ormana gidip damarlarında akan ka­ na güvenerek arkadaşlarına uyan ve 18 kilometre koşan bu satırların yazarı, zedelenen sol ayak tandonu nedeniyle şu anda evde oturuyor. • * G ö k h a n T a n , g a z e te c i.

f o ıın t a in f r o m ıv b ic b th e N eşet sp rin g g ıısb es, ıvbere p icn ickers ıvith p lastic con tain ers fo r m long q u e n e s to fi l ! them ıi’itb tb e fir ıe tasting sprin g ıvater. T be p a t b circles ro u n d B ü y ü k B en t cınd back, m akin g a total lengtb o f 6 .5 kilom etres. At intervals alon g tbe ıvay a r e 1 7 p ieces o f exercise apparatu s. But choosin g tbe right fr ie n d s to exerc is e ıvith is a s im p o rta n t a s c h o o sin g th e rigbt fo r m o f ex ercise, a s / d is c o v e r e d th e h a n i ıvay a fter being p e r s u a d e d by fr ie n d s to run 18 kilom e­ tres. M istakin g m y s e n se o f fitn e s s f o r tb e r ea l thing, / eagerly jo in e d them, a n d aın a t the p r e ­ sen i m om ent c o n fin ed to the b o u se ıvith a d a m a g ed tendon in my left fo o t. • * G ö k h a n Tan is a jo u m a lis t.


n sofralarının

Crolvrıi tfie table By A Y Ş E Ö N A L * r b o to s Ç


S ö z cü k le rin g izem li d ü n y asın a ulaşmış bir sözlüğü açarsanız, ‘k a ra f’ın k a rşısın d a "k a ra fa (karafaki), ince boyunlu kulp­ suz rakı sürahisi" açıklamasını okursunuz. Ama karafa siz bir isim koym ak isterseniz bula­ m azsınız. E llerin izin d o k u n ­ m aya kıy am ad ığı n azen in bir kolleksiyonu uzun uzun sey ­ redersiniz; cam m etalle ev­ lenm iş, evlenirken gelinlik yerine gökkuşağının renk/ lerini giymiş diye düşünür­ sünüz. Baharın henüz açan leylak kokulu ağaçları altında b e ­ ğ e n in iz e su n u lan k arafların camlarına vuran günışığı, sonsuz sahillerin yakamozları gibi yü­ zünüze yansır. Bohem bir kır­ mızı, sıcak bir sarı, başkaldıran bir mor olarak... Söylenenlere göre insanın en dokunulmaz tadlarından biri olan yem ek için eşlik ed e­ cek içecekleri damağınızın beğenm esi ka­ dar gözünüzün de beğenm esi gerekirm iş. Hatta ö n ce gözün beğendiğini, damak başı­ nın üstüne koymaya hazırmış. Karaf da içkiyi dam aktan ö n ce sevm ek için keşfedilm iş, da­ mağa içkiyi hazırlamak için bulunmuş bir sofra ayrıntısı olarak düşünülmüş derler. Karafın bilinen soyağacı Eski Yunan uygarlığı­ na kadar uzanm aktadır. Karaf, fıçılardan bir yem eklik alınan kırmızı ve beyaz şarabın ma­ saya birlikte getirilmesi için daima çift kullanılı­ yor. Sonraları şarap sürahilerine karaf üslubu ile yapılmış şarap bardakları da ek le­ niyor ve soylular için ortaya bir iç­ ki takımı çıkıyor. Karafın cam kıs­ mı soyluluğu temsil ederken, m ad end en yapılan bö-

A ccordin g to the d iction ary a c a r a fe is a hottle u s e d fo r serving ıvater o r oth er beverages, hııt this is a dry ıvay o f describing the g ra cefu l a n d lovely c a r a fe s o f the p a st tvhich d efy n a m in g o r even tou ch irıg . H ere g la s s h a s m a r r ie d m e t a l in a brid a l goıvn o f rain boıv colours. Light fa llin g on the glass o f a c a r a fe o ffered to you in spring b en eath the fr a g r a n t blossom ing trees reflects onto y o u r f a c e like the p h o sp h orescen ce o f th e M e d ite r r a n e a n , in B o h e m ia n red, glou ’ing yelloıv, o r im periou spu rple. W hen d rin k s a r e serv ed in a c a r a fe they a c q u ir e a n a p p e a l to the ey e ıvbich is so v ita l to p e r fe c t e n jo y m e n t o f t h e m e a l. Without that visual flo u rish the tastebuds lack. the im petns to d o their tvork properly. The story o f the c a r a fe c a n b e tra ced back. to A n cien t G reece. F ille d ıvith r e d a n d ıvhite ıvine p o u r e d fr o m the ja r, tbe traditiorı a r o s e o f brin gin g c a r a fe s to th e t a b le in p a ir s . W ine glasses la ter jo in e d the team to crea te a n elegarıt drinking s e r v ic e f o r a r is t o c r a t s . T he glass a n d m etal fo r m tıvo distinct p o le s , o n e soft a n d d elica te, the oth er h a r d a n d virile. In th e 19th cen tu ry c a r a fe s r e a c h e d th e ir z e n ith a s ıvorks o f art. The glass o r cry stal, p r e fe r a b ly c o lo u red , ıvas bloıvn in t o th e c a s t m e t a l s h ea th m a d e o f iron, lead, bron ze, zinc. o r silver, th e m ost c o m m on b e in g silv e r a n d zin c. In ea rlier tim es the h an dcarved m e t a l h a d been


30 gün deneyin. Memnun kalmazsam değiştirin! P3000 Energy™’den sonra şimdi P200 Aquachrono™ ve P6000™ lastiklerinde de koşulsuz müşteri memnuniyeti garantisi var. 4 Pirelii alın, kampanyaya katılın.


lüm sertliği, katılığı temsil etmekte. Ancak daha işlevsel bir şekle dönüş­ mesi 11. yüzyılı buluyor; 19. yüzyıl ise karaf sanatının doruğa ulaştığı dönem. Karaf üretilirken, kristal veya cam , metale üflenerek aplike edilir. Renkli cam ın kulla­ nılması daha çok tercih edilmiştir. Karafta kullanı­ lan maden türleri demir, kurşun, bronz, tutya, gü­ müş, m etalblanc dökümdür. Ancak en çok tercih edilen m adenler gümüş ve tutyadır. Zaman za­ man elle oyulm uş p arçaların kaynaklam a yöntem i ile cam a kaplanm ası yorumu da tercih edilmiştir. G üm üş k a ıa fla r daha ço k O rta Avrupa soylu ailelerinin kullandığı ve çeşitlerinin ikiz şarap sürahilerinden kadehlere, tepsi­ lere, aplikelere, şamdanlara kadar uzandığı bir renkliliği kapsar. Karaf 19. yüzyılda son şeklini aldı. Kristalin m etale aplike edilmesi bu döne­ me aittir. Ancak bir sonraki dö­ nem d e, sanatçıların da, yem ek şölenlerinin şahikasını yaşayan O rta Avrupa m u tfakların ın da karafı unuttuğunu görüyoruz. İstanbul ise karafı hiç unutm u­ yor. B iz a n s b a ş k e n tin e g e le n T iirk le r ilk k araf ö rn e k le ri ile karşılaşıyorlar. Uzun süre bu sü­ rahilerde sunulan içkiyi kullan-

ıvelded into sb a p e a r o u n d tbe glass. Tbe c a r a fe ıvas atı esserıtial fe a t u r e o f C en tral E u ropean aristocratic bancpıeting tables during tbis century. but la te r fe ll into disıtse. Tbe Turks h a d ın a d e tbe a c q u a in ta n c e u f tbe c a r a fe ıvben they to o k tb e B y z a n tin e C apital İstan bu l, but sin c e drin kin g a lc o b o l ıvas fr o ıv n e d upon they d id not ad op t it into tbeir cultııre ııntil tbe IHtb c e n tu r y . ıv b e ıı th e s e beau tifu l p ieces o f tableıvare ıvere ıısed to serve drin ks knoıvn a s sberbet m ade fr o m d i verse fr u it jııic e s . S et s o f c a r a f e a n d m a t c b in g cu p s g r a c e d tb e ta b le s o f tb e p a la c e and ıvealtby households. Tb e f i 11es t c a ra f e s ıv ere im p o r t e d fr o m P rag u e a n d V ien n a by nonMuslim m erch an ts, a n d

O


maçlıkları için karafa yüz vermiyorlar. Ancak 18. yüzyıla doğru karaf bir içki sürahisi o l­ maktan çok bir sanat eseri olarak görüldüğünden, Osmanlı sarayı büfelerinde de karaf takımlarına rastlanmaya başlanıyor. Elbette içine şarap konul­ muyor ama çeşitli şerbetlerin karaf sürahileri ile sofraya getirildiğini ve karaf bardak takımları ile sunulduğunu biliyoruz. İstanbul gayrimüslümleri ise dönemin en görkem ­ li imparatorluğunun tebaası olmalarından doğan bir ayrıcalıkla, Prag’dan, Viyana’dan karaf takım­ larının en güzellerini getirtiyorlar. Bugün İstan­ bul'daki çeşitli karaf k oleksiyonları esasen Osmanlı gayrimüslimlerinden kalmış olanlardır. Hatta kimi uzmanlara göre, Osmanlı çeşm -i bül­ büllerinin bazı yorumları karaf esintileri taşımak­ tadır. Metal ve camda çok farklı anlayışlara ulaşılan 20. yüzyılda artık karaf yapılmıyor. M uhtemelen milenyumda, metal ve cam bilmediğimiz başka evli­ likler yapacaklar. Ama 8 yüzyıl boyunca iktidar ya da aşk pazarlıkları yapılan sofraların ışıklı sürahi­ leri olan “yaşlı ata karaflar” erguvan renkleriyle müzelerin ya da meraklı koleksiyoncuların rafla­ rında, yeni yüzyıl insanlarının beğenisine çıkacak­ lar. ‘ A yşe Ö n a l. g a z e te c i, yazar. ( 9 8 p a rç a d a n o lu ş a n ö z e l k a r a f k o le k s iy o n u n u Sk y life için a ç a n B a r b a ro s Ş a n s a l’a te ş e k k ü r e d iy o ru z .)

it is t h e s e ıv h ic h f e a t u r e m o st c o m m o t ıly in İsta n b u l co llection s. The c a r a fe is s a id to b a v e in flu e n c e d tb e fo r m s o f 19tb c en tu ry T u rkish glassw are. For eight centuries these lovely ohjects com bin in g glass a n d m etal ıvere m a d e f o r tables a t ıvbicb tbe con versation sıvııng betıveen love a n d p o ıv er, their co lo u red reflection s ad o rn itıg tb e cloth lik e p reciou s gem s. • 'A yşe Ö n al is a ıv r ite r a n d jo u m a lis t. ( We a r e g ra tefııl to B a r b a ro s Ş a n sal f o r allotvirıg Skylife to p b o to g ra p h h is collection o f 9 8 c a ra fe s.)


A y 'a se y a h a t, M a rs 'ta n f o t o ğ r a fla r , ka ra d e lik le r ya da D ü n ya tu r u ... Kısaca, h e r şey! İş Bank4sı m ü ş te r ile r i a r tık in t e r n e t d ü n y a s ın a a n ın d a u la ş ıy o r. H e m d e ç o k k o la y , h ız lı ve e k o n o m ik b ir y o ld a n : is b a n k .n e t. Sınırsız 'in t e r n e t ' b a ğ la n tıs ı, ü cre tsiz e -m a il ve en h ızlı İ n te r a k tif B a n ka cılık ayda y a ln ızca 9 , 9 5 $. isbank.net

hakkında

ayrıntılı

bilgiyi

şubelerim izden

ve

( 03 1 2)

289

80

60

numaralı

te lefo nd a n

alabilir


T he scout movement established 92 y ears ag o by G eneral Lord B aden Poıvell in Britain qıdckly spread to o tb er cou n tries a r o u n d the ıvorld, a n d this first ınajor youth organisation has survived to the present day in mııch its originalform . The scout movement mak.es no distinctions o f faith, language, or race, a n d aim s to en cou rag e young people to becom e enterprising a n d responsible members o f society, supporters o f universal p e a c e a n d brotherhood, ıvhile at the sam e tim e loyal to their country a n d nation, honest, a n d sensitive to culture a n d nature. One o f the fir s t cou n tries to in tro d u ce the scou t m ovem ent w as Turkey, ıvhich establish ed its first scout club on 15 February 1912, fo u r years after the movement h a d been lau n ched in England. The club was started by Ahmet Robenson, o f m ixed English a n d Turkish parentage, ıvho ıvas then physical educa tio n te a c h e r a t G a la ta s a r a y Im p eria l S chool. Before long new scout clubs ıvere set up by İstanbul Boys High School a n d by D arüşşafaka High School, a n d gradually the movement spread to other Turkish provinces. İn the early years Turkish scouts closely folloıved the Britisb model. The movement ıvas encouraged by the Ottoman D epartm ent o f E du cation b ecau se o f its em phasis on health, integrity, a n d patriotism . Not only Turkish Müslim boys, but those o f other fa ith s ıvere attracted to the movement a n d began to form their oum clubs. İn 1912, H arold Parfitt, a B elgian lea d er o f the in t e r n a t io n a l s c o u t m ovem ent ıvas in vited to İ s t a n b u l by th e O ttom an gov ern m en t, a n d set about establishin g a T u rkish S co u t Association. But shortly after Parfitt ’s arrival the B alkan War broke out, a n d scouting activities ıvere sııspended. When th e ıv a r e n d e d ıvork s t a r t e d a g a in . E n v er

Bundan tam 92 yıl önce, General Lord Baden Powell tarafın­ dan İngiltere B ro w n sea’de kurulan izcilik, dünyanın ilk büyük gençlik örgütü olarak kısa sürede tüm ülkelere yayılm ış, uluslararası bir örgütlenme içine girerek, kunıluş fel­ sefesindeki ilkeler­ d en fazla bir ödün verm ed en g ünü m üze dek gelmiştir. iz cilik ve izcilik öğretim inin felse­ fesindeki temel ilke; din, dil, ırk farkı göTürkiye, dünyada izcilik faaliyetlerine ilk başlayan ülkelerden biri oldu. Üstte, 1912 yılında ilk g irişim i başlatan Galatasaray Sultanisi öğretm enlerinden Ahm et Robenson ve izcilik konusunda eğitim ver­ mesi için Belçika’dan davet edilen Harold P arfitt. / Turkey was one o f the firs t countries in the w orld to adopt the scout movem ent. Above is Ahm et Robenson, a teacher a t the Galatasaray Sultani school who introduced scouting to Turkey in

1912, and Harold

P a rfitt who was invited from Belgium to tra in scout leaders.

zetmeksizin evrensel barış ve kardeşlikten yana, ama ülkesine ve ulusuna bağlı, dürüst karakterli, se­ vecen, doğaya ve kül­ tür yapıtlarına karşı du­ yarlı, sorumluluk üstle­ nen gençlerin yetiştiril­ mesidir. Dünya ülkeleri arasında izcilik faaliyetlerine ilk b a şla y a n la rd a n biri olan Türkiye’de izcilik, In g ilte re ’den dört yıl sonra 15 Şubat 1912'de G ala tasaray S u lta n i­ sin d e (Galatasaray Li­ sesi) beden eğitimi öğ­ retm enliği yapan, yarı Ingiliz yarı Türk bir ai­ leden gelen Ahmet Robenson tarafından “keşşaflık” adı altında kurulmuştur. Çok geçmeden de İstanbul idadisi (İstanbul Erkek Lisesi) ve Darüşşafaka Lisesi’nde kurulan “izci ocaklarıyla” faaliyet alanını ge­ nişleterek, İstanbul ve İstanbul dışı illerin okulların­ da da yayılmaya başlamıştır. Türkiye’de izciliğin ilk yıllarında, model olarak İngil­ tere örnek alınmış. Sağlıklı, dürüst ve milliyetçi

Üstte, ilk Türk “ keşşaf’ gruplarından b i­ ri. Yanda, izcilik arm aları: Ü stteki, Ulus­ lararası izcilik Teşkilatı’ nın am blem i; a lt­ ta, erkek ve kız izcilerin am blem leri. / Above is the fir s t g ro u p o f T u rkish scouts. Right are scout badges: top is the emblem o f the Intern atio nal Scouts Association, and below badges belonging to g irl guides and boy scouts.

v>

96 S K Y L IF E

EYLÜ L

s

SEPTEMBER

1 99 9


BEKO PRO LOGIC TV Tek isteği, mükemmel bir Beko DVD ile hayatını birleştirmek. stün Beko t e k no l oj i s in in bir başka yeni ü r ü n ü Beko D o l b y Pro Logic TV; 5 h o p a r l ö r ü ve y ük s e k ç ö z ü n ü r l ü ğ ü y l e m ü k e m m e l ses v e g ö r ü n t ü kali tesi s ağ l a r k e n , sizi g e l ec e k b i nyı l ın s t a n d a r t l a r ı n a ul aş t ırı yor .


gen çler yetiştirm ek için Osmanlı Maarif Teşkilatı, “keşşaflığın” geliş­ mesi için çaba sarfetmiş; gençler arasında izciliğin çok sevilen bir ideal haline dönüş­ mesi, yalnız Müslüman Türk gençleri için değil; İs­ tanbul, İzmir gibi büyük kentlerdeki Türk uyruklu azınlık gençlerini de kendi aralarında kurdukları “keşşaf’ gruplarının genişletilmesine yöneltmiştir. İz­ ciliğin Türk gençlerine öğretilebilmesi için 1912 yı­ lında, Uluslararası izcilik uzmanlarından Belçikalı Harold Parfitt adında bir eğ itm en O sm anlı D evleti’nin davetlisi olarak İstan­ bul’a gelmiş, ülke çapında o lu ştu ru la ca k büyük bir “izci O cağı”nın kurulması y ön ü n d e ilk ça lışm alara başlamıştır. Ancak, Parfitt’in gelişinin ardından patlak veren Balkan Savaşıyla be­ raber bir süre için izcilik fa­ aliyetleri durdurulmuş, sa­ vaşın sona erm esinin h e­ men ardından da ciddi bir Üstte, A ta tü rk Galatasaray Sultani­ şekilde tekrar ele alınmıştır. s in d e keşşafları denetlerken; yan­ Enver Paşa Türkiye keşşaf­ da, çektiği A ta tü rk fotoğrafla rıyla larının “Başbuğ”u ilan edil­ tanınan W einberg’ in objektifinden miş, yardımcılığına da “KalGalatasaray Lisesi izci odası. Altta, I 9 5 0 'li yılla rd a n izci oym a kla rı. gay” rütbesiyle Harold Par­ Above is A ta tü rk insp ectin g the fitt getirilmiştir. 1914 yılının G alatasaray Sultani school scout Mayıs ayında Parfitt tarafın­ group, and right the scouts room dan açılan kurslara değişik a t th e sam e schoo l ta k e n by m esleklerden 7, öğretmen W e in b e rg , kn o w n fo r his p h o tograph s o f A ta tü rk . Below are olarak da 9 kişi katılmış ve Turkish scout groups in the 1950’s. izci liderliği kursunu bitire-

rek diplomalarını almışlar­ dır. Bu faaliyetlerin h e­ men arkasından İstanbul M altepe’de g erçekleştiri­ len 20 günlük eğitim kam­ pında eğitmenlik yaparak Türkiye’nin hemen tüm il-

P aşa ıvas d ecla retl tbe le a d e r o f Turkey’s scouts a n d H arold Parfitt his deputy. İn M ay 1914 P arfitt condııcted a course attended by nine teachers a n d sev en p e o p le fr o m ot h e r p r o fe s s io n s tvisbing to becoıne scoutmasters. After they h a d received tbeir certificates, they taught at a 20 day training cam p in Maltepe east o f İstanbul, shoıving 260 boys from a li över Turkey bow to set up scoııt clubs in tbeir otvn regions. Regulations f o r tbe scout clııbs ıvere draum up, a n d tbe first Turkisb book on scouting ıvas publisbed. But ali this progress ıvent to ıv aste ıvith th e ou tb rea k o f the First World W ar, a n d tb e T u rkisb s c o u t m o v em en t ıvent into abey an ce f o r nearly ten years. In the ıvake o f

the First W orld W ar T urkey fo u g b t h e r W ar o f İn d e p e n d e n c e ıvhich le d to tb e d o ıv n fa ll o f tb e O ttom an E m p ire a n d tb e p r o c la m a t io n o f th e Turkish Republic in its place. Under the new Turkish Republic, ıvith the encouragem ent o f Atatürk, energetic efforts ıvere m ad e to establisb scou t grou ps in sch o o ls a li a r o u n d tbe co u n try . Tbe m o v em en t g reıv ra p id ly .


BEKO DVD Tek isteği, mükemmel bir Pro Logic TV ile hayatını birleştirmek. Ü s t ü n B e ko t e k n o l o j i s i n i n bir b a ş k a y e n i ü r ü n ü B e ko D V D Pl ayer; d ü n y a s i n e m a l a r ı n ı y ü k s e k k a l i t e d e d ij i t al g ö r ü n t ü v e ses t e k n o l o j i s i y l e e v i n i z e t a ş ı y o r , sizi d i j i t a l d ü n y a ile t a n ı ş t ı r ı y o r .


Ser Plaza, havaalanı bölgesinin en kaliteli

Uluslararası standartlara göre A sınıfı

ve en kullanışlı ofis binası

bir ofis binası

Japonya’nın en tanınmış yeni nesil mimar­

4 borulu fan coil sistemi (her mevsim

larından Tatsuya Yamamoto'nun tasarımı

ister ısıtma, ister soğutma yapılabilir)

Toplam 25.000 m2 ofis alanı

4 m tavan yüksekliği, 8 m kolon aralığı

En küçük ofis alanı: 1.250 m2

A sınıfı bina yönetimi

✓ Kiralık ofisler hakkında bilgi için Tel: (0212) 281 5166

R eal E state In v e s tm e n t & 'C o n s u ltin g S ervic es Co.


v E d u c a tio n a lis ts lik e Selim Sırrı Tarcan a n d Mehmet Sami Karayel brougbt scout groups in İstanbul's schools together under tbe umbrella o f the İstanbul Scouts Association. İn September 1926 the Ministry o f Education m ade it compulsory to establish scout groups in eveıy school. Many o f these ıvere invited to participate in the Republican Day celebrations on 29 O ctober that y ea r, a n d the scou ts p a r a d e d p a st M u sta fa K em al Atatürk. From then on it b e c a m e a tradition f o r scou t grou ps fr o m ali över Turkey to p a r ­ tic ip a t e a n n u a lly in P th e R e p u b lic a n D ay p a r a d e s . The greatest num ber o f ali cam e in 1 9 3 3 f o r th e ten th

lerinden gelen 260 gence izciliği öğretm işler, b ö y lece Tü rkiye’nin oymakbeylerini yetiştirmişlerdir. Bu gelişmelerle birlikte “İzci Ocağı İç Nizamnamesi” ha­ zırlanmış, Türkiye’deki ilk Türkçe İzcilik kitabı da “İzcilik Rehberi” adıyla yayımlanmıştır. Ancak, yapılan bütün bu önemli çalışmaların ardın­ dan Avrupa’yı sarsan Birinci Dünya Savaşı’nın başla­ masıyla beraber, Türkiye’deki izcilik hareketi 10 yıla yakın bir zaman bü­ yük bir durgunluk iç in e girm iş, ama Kurtuluş Savaşı’nın kazanılıp Cumhuriy e t’in ilan ed ilm e­ sinden sonra y en i­ den ve ço k daha g ü çlü , A tatü rk ’ün teşvikleriyle de tüm ü lk ey e y ay ılarak , o k u llard a izci o y ­ maklarının kurulması için çaba sarfedilm iştir. C u m h u ri­ y etin ilk yıllarında, Selim Sırrı Tarcan ve Mehmet Sami Karayel gibi eğitimciler İstanbul okul­ larındaki izci oymaklarını bir araya getirerek “İstan­ bul İzciler Birliği”ni kurmuşlar, bu birliğe hemen bü­ tün oymaklar katılarak faaliyetlerini 1926 yılına ka­ dar devam ettirmişlerdir. 1926 yılı Eylül ayında Milli Eğitim Bakanlığı’nın çıkardığı bir kararla bütün okul­ larda izci oymaklarının kurulması emredilmiş ve bu oymakların birçoğu Ankara’ya kadar gelip 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde Büyük Önder Ata­ türk’ün önünden geçmişler, daha sonraki yıllarda da Türk izcilerinin Ankara’daki Cum­ huriyet Bayramı törenlerine katıl-

atıniversary celebrations. In 1935 a sep arate Physical Training a n d Scouts D ir e c to r a te w as e s t a b lis h e d a t th e M inistry o f Education. a n d this departm ent began to organise reg u la r cam p s a n d courses. In 1 9 4 7 a g rou p o f Turkish Scouts p a rtic ip a ted in the In tern a tio n a l Scout Camp Sixtb World Ja m b o ree held in France, led by scoutm aster Mehmet Arkan. Irı 1950 Turkish scouts participated in a c t iv it ie s o r g a n is e d by tb e International Scout Association based in E ngland, in clu d in g the in tern ational jam boree, cam p a n d courses. Irı tıırn they invited scou t groups fro m other countries to visit Turkey. Anıong the m ain in tem ation al activi­ ties held in Turkey since it becam e a m em ber o f the Scout Association, has Türkiye'de 1912 yılında başlayan izcilik çalışm aları, bugün, 1991 yılında ku rulan Türkiye İzcilik Federasyonu bünyesinde sü rdü rül­ m ekte. / The scouts m ovem ent vvhich began in 1912 is today contin u in g under the auspices o f the Turkish Scouts Federation which was established in 1991.

101 S K Y L İF E

EYLÜ L

SEPTEM BER

1999


maları geleneksel bir hale dönüş­ m üştür. Ö z e llik le , 1933 yılında Cumhuriyet'in 10. Yıl törenlerine Türkiye'nin dört bir köşesinden gelip katılan izci oy­ makları, Ankaralıların ve yabancı diplomatların bü­ yük takdirlerini kazanmışlardır. İzciliğin önemli bir gelişme göstermesi üzerine, 1935 yılında ilk defa Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Beden Eğitimi ve İzcilik Genel Müdürlüğü kurulmuş, düzenli olarak yapılmaya başlanan kamp ve kursların ardından 1947 yılında Fransa’da açılan Uluslararası İzci Kampı VI. Dünya Jam boree’sine Türk izcilerinden bir grup, Oymakbeyi Mehmet Arkan başkanlığında katılmıştır. 1950 yılında, Türkiye izcileri, merkezi İngiltere'de bulunan Uluslararası İzcilik Teşkilatı'na üye olarak, uluslararası izcilik faaliyetlerinde yer almış; ülkeler arası yapılan jamboree, kamp ve kurslara katılarak başarılarını sürdürm üşler, değişik ülkelerin izci gruplarını da Türkiye’ye davet etmişlerdir. Teşkilata üye olunduğundan beri Türkiye’de gerçekleştirilen belli başlı uluslara­ rası faaliyetler arasında, 1971 yılının Ağustos ayında Buca’da yapılan VI. Akdeniz Ülkeleri Obabaşıları Dost­ luk Kampı; 1972 yılının Eylül ayın­ da İstanbul’da yapılan VII. Avrupa İzcileri Genel Kurul Toplantısı; 1977 yılının Ağustos ayında Selçuk’ta ya­ pılan I. Avrupa İzcileri Folklor ve Kültür Festivali; 1997 yılının Tem­ muz ayında Kapadokya’da kurulan Uluslararası İzci Kampı gibi önemli çalışmalar yer al­ maktadır. Son olarak dünya izcilerinin bir araya gel­ dikleri, 1998 yılının Aralık ayında Şili'de açılan 19. Dünya Jam boree’sine Türkiye’den 22 izci katılmış, 15 günlük kamp sonunda birbirinden güzel anılar ve kazandıkları başarılarla Türkiye’ye dönmüşlerdir. Türkiye’de, 1991 yılında kurulan “Türkiye İzcilik Federasyonu” tarafından birçok etkinlik gerçekleş­ tirilmiştir. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Okul İçi Be­ den Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı’nın yanı sıra, okul dışında kalan yediden yetmişe her yaştan izcinin etkinlik gösterebileceği gönüllü izcilik oluşum ları bulunm aktadır. Türkiye izcileri, her kamp ateşinin başında, göğe yükselen alevlerden çıkan kıvılcım ve dum anlarla dünyanın tüm iz­ cilerine şu mesajı göndermeye devam etmektedirler: “Ey Ulu Tanrım; İçimizdeki bencil düşüncelerimiz, bu kıvılcımlar gibi yok olsun. İzcilik amacımız çevreye dağılan duman­ lar gibi tüm dünyaya yayılsın. İçimizde beslediğimiz iyi duygularımız bu ateş gibi ısınıp tüm dünyayı sar-

T u rg a y T una, yazar.

b e e n th e S ix tb M e d ite r r a n e a n Countries Scoutmasters Friendship Camp held in B u ca in Septem ber 1972, the First European Scouts Folk D ancing a n d Culture Festival held in Selçuk, in August 1977, a n d the International Scout Camp held in C appadocia in July 1997. hı D ecem ber 1998 22 Turkish scouts participated in

1950 yılın d a , m erkezi İn g ilte re ’ de bu lu nan U luslararası İz c ilik Teşkilatı’ na üye olan Türk izcileri, bugün uluslararası organizasyon­ larda ülkem izi başarıyla tem sil etm ekteler. / Turkish scouts joined the Intern atio nal Scouts Association based in England in 1950 and since then have represented th e ir country a t intern atio nal events.

tbe Nineteentb Worlcl Ja m b o ree belci in Cbile. a n d retu rn ed ıvith ıvonderful m em ories a n d a ch iev ements fro m the 1 5 day camp. The Turkish Scouts a n d G u ides F ed era tio n ıvas esta b lish ed in 1991, a n d la u n c h e d the Scouting Voluntees Project in D ecem ber 1998 to en a blep eo p le o f ali ages ıvho are not at school a n d tberefore witbout access to school scout groups to jo in tbe movement. Whenever Turkish scouts g ath er a ro u n d the cam p fire, tbey send this message to theirfelloıv scouts an d guides ali arou n d the ıvorld: O God on High, may ou r selfisb thoughts disappear like these sparks. May tbe scou ts’ g o a l sp read a ro u n d the ıvorld like this sm oke. May the g o o d feelin g s uithin us ıvarm the u’hole ıvorld like this fire. ’ • * Turgay Tuna is a fr e e la n c e u’riler.

S K Y L İFE

EYLÜ L

SEPTEM BER

1 99 9

(


Bizim de uzun süre koruyup saklam am ız gereken belgelerim iz var elb ette!

**tn .

Ö rn e ğ in , IS O 9001 K a lite B e lg e m iz . O n u ve o n u k a z a n m a m ız ı s a ğ la y a n k a lite ve h iz m e t a n la y ış ım ız ı, s o n s u z a k a d a r k o ru y a c a ğ ız.

Leitz Manu Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A Ş www.leitzmanu.com.tr

ESSELTE L E IT Z

Ö


JVC


(

t

K uzguncuk, N akkaştepe’den gözüktüğü haliyle Boğaz'ın çırpıntılı sularına karşı keyif çatan, ağaç­ lık bir küçük vadi. Bir yükseltinin üstüne çıkıp bakıyorum. Havada tatlı bir koku var... Ayakları­ mın dibinde uzanıp giden. Alman papatyalarının işi olmalı bu. Sağ tarafta kabartmalı yatay taşlarıy­ la Yahudi Mezarlığı. Yam açtan aşağı doğru uza­ nan maşatlık kır bitkilerine, bir oraya bir buraya kanat çırpan kent kaçkını kargalara kucak açmış, bir de iki keçiye. Herhalde sahipleri getirip bırak­ mış, otlamaları için. Bir zamanlar Nakkaştepe ya­ maçlarına çilek ekilirmiş. Osmanlı çileği... küçük, açık renk, mis gibi kokulu. O çileklerden artık yok. Çilek tarlaları anılarda kaldı. Bu enfes mey­ velerden tadam adığım , kokusunu duyamadığım için hayıflanıyorum. Henüz direklerini bile göremediğim gemilerin sesi geliyor kulağıma. Kendimi daha fazla tutamayıp bir koşu tutturuyorum yokuş aşağı... Ö nce çerden çöp ten evler çıkıyor karşıma, bir de kaldırımın

Vieıved from Ncıkkcıştepe. Kuzguncuk is a small ıvooded valley. peacefully enjoying its pleasant view över tbe rippling ıvaters o f the Bosphorus. Climbing to a higher vantage point behind I turrıed to look doıvn. There ıvas a delicious scent in the air, presumably from tbe sea o f cam om ile at my feet. To my right the Jetvish Cemetery, ıvith its horizontal tombstones carved in relief descended the hillside, a n d opened its arms to ıvild flo u ’ers, trııan't city croıvs ıvhich flitted here an d there. an d a couple ofgoats. The goats’ otvners must have brought them here to graze. At one time straıvberries ıvere groıvn on Nakkaştepe - the sm all, p a le Ottoman stnuvberries u’ith their delicate J'ragrance. Those strawbenies are impossible to fin d today, an d the straıvberry fie ld s a re nothing but a memory. I yearned to taste an d smell them önce again. The soınıd ofships ıvbose masts ıvere not eren in sight yet reached my ears. Unable to resist the temptation, I ran doıvnhill. The first houses 1 cam e to ıvere more like shacks. built o f odds a n d ends. At one corner ıvere

Semtin yam açlarından bakıldığında m inare ve çan kulesinin hangi kubbeye a it olduğunu kestirm ek güç (üstte), ik i yanı ağaçlarla süslü İcadiye Caddesi eskiden dere yatağıym ış (solda). Kıyıdaki ism et Baba meyhanesi herkesin uğrak yeri (sağda). / From the hillside above it is hard to teli vvhich dome belongs to the m inaret and which to the church beli tow er (above). icadiye Caddesi, which is lined by trees, was once a stream bed (left). The tavern of ism et Baba is popular w ith ali the ınhabitants of Kuzguncuk (rig h t).


Durmak yok, finansal Finansal yatırımlarını Yapı Kredi Leasing'in güvencesi altında gerçekleştiren 4 0 0 0 ’i aşkın yatırımcı ekonominin duraksama döneminde bile durmadı.

Çünkü Yapı Kredi Leasing yatırımcılarına, kalıcı uluslararası ilişkileri, 180 milyon dolara varan uzun vadeli fon yaratma becerisi, 77 trilyonu aşan güçlü bilançosu ve sektördeki öncü kimliğiyle finansal geçiş üstünlüğü sağladı.

Durmak yok, siz de bu gücü yanınıza alın, kendi sektörünüzde fa rk yaratın.

Genel

M ü d ü rlü k :

Yapı

K re d i

P la z a .

C B lo k

K a t : 1 B ü y ü k d e re

L e v e n t 8 0 6 2 0 İs ta n b u l T e l: ( 2 1 2 ) 3 2 5 1 2 5 0 ( 2 0 H a t) A n k a r a T e m s ilc iliğ i: B u rs a T e m s ilc iliğ i:

C ad.

Faks: (2 1 2 ) 3 2 5 12 70

Tel: (312) 447 47 88 pbx A d a n a T e m s ilc iliğ i: Tel: (322) 363 18 59 (2 Hat)

Tel: (224) 271 49 73 (2 Hat! İ z m ir T e m s ilc iliğ i: Tel: (232) 441 28 03 ■441 01 17

Y a p ı K re d i nin t ü m ş u b e le ri le a s ln g iş le m le r i iç in h iz m e tin iz d e .


c

Daracık sokaklardaki tarihî, ahşap evler Kuzguncuk’ta yüzlerce yıld ır devam edegelen sıcak kom şuluk ilişk ile rin in en önem li tanıklarından (üstte). Boğazın m avi sularına bakan Üryanizade Cam ii’ nin en büyük özelliği ahşap oymalı m inaresi (a ltta ). / The historic wooden houses in the narrow streets are eyewitnesses to the close neighbourly relations which have been tra d itio n a l here fo r centuries (above). Üryanizade Mosque overlooking the azure waters of the Bosphorus has an unusual carved vvooden m inaret (belovv).

köşesinde gevezelik eden (ördeklerle, temkinli bir kedi. Derken horoz ve tavuklar da katılıyor arala­ rına. Gölgelikli bahçelerinde, kapı önlerinde otur­ muş iş işleyen, çay içen kadınlar ve bir türlü eve girmek bilm eyen, açık havada oynamaktan çıplak bacakları, kolları tatlı tatlı esm erleşm iş bir alay ço ­ cukla tablo tamamlanıyor. Yol iki yanı ağaçlarla süslü Icadiye Caddesi ne iniyor. Hani şu bir za­ manlar... “Ben yetişemedim o zamanlara... Şimdi Icadiye denen cadde dere yatağıymış, köprülerle geçilirm iş üstünden, iki yakasında m eyhaneler, kahveler. Akşam vapurunu Rum, Yahudi hatunla­ rı süslenip, püslenip karşılamaya gelirlermiş. Ko­ calarını alıp ya eve piyasa yolundan gider veya lokantalardan birine girerlerm iş...” diyor Can Y ü­ cel. Uzun yıllar boyunca Rumlar, Yahudiler, Ermeniler ve Türklerin hoşgörü ortamı içinde bir arada ya­ şadığı, dostane ilişkiler kurduğu havası güzel, su­ yu güzel, muhabbeti bol, iklimi gönüllere ılıman bir yerleşim yeriymiş Kuzguncuk. Nazım Hikmet, “Şaban Oğlu Selim ile Kitabı" adlı şiirinde ba­ kın ne diyor: “B ey ko z’da oturmalı / B e y k o z ’da ç a lış a n adam. / Fakat Kuzgun­ cu k şirin y erd ir / ve gayet nefis yapar gül reçelin i / pansiyoncu M adam / ve kızı Raşel...” Şairin kendisi de mavi ile y eşilin k ayn aştığ ı bu güzel Boğaziçi kö­ y ü n d e ç o k ç a zam an geçirmiş. Teyzesi Saıe Hanım da o günlerin ta n ık la rın d a n . İşte o g ü n le rd e erg u v an lar, ceviz ağ açları altında so fralar kurulur, h er­ k es ayrı gayrı d e m e ­ d en b irb irin in e v in e

dııcks chattering noisily a n d a wary cat. n e y ıvere jo in ed by a cockerel an d som e herıs. Women crocheting a n d drinking lea sal in their shaded gardens or at their fron t dours. a n d a borde o f children, their legs a n d arms tanned from playing outside, ever reluctant to g o indoors. com pleted the picture. The ro a d led doıvıı to tbe tree lined Icadiye Caddesi, o f u'bich Can Yüce! bas said: 7 anı too young to rem em ber tbose tirnes. Tbe road knoıvn as Icadiye used to be a stream bed apparently, ıvith bridges över it. a n d drinking boıtses a n d coffee shops aloııg both banks. Greek an d Jewish women ıısed to dress ııp an d go to meet their busbands o ff the evening ferry, an d ıvalk bom e aloııg tbe prom enade o rg o to one o f the restaurants.' Kuzguncuk. ıvas a p lace ıvbere fo r long years Greeks. Jeıvs, Anneııians an d Turks lived am icably togetber in an atmosphere o f mutııal tolerance. Tbe a ir ıvas pleasant, tbe ıvater delicious. tbe conversation agreeable , a n d tbe climate ıvelcoming. Look ıvhat Nazım Hikmet says in bispoem Selim Son o f Şaban an d His B o o k ’: Tbe m an ıvho ıvorks in B e y k o z /S b o u ld liv e in B eykoz/B ııt K uzguncuk is a delightful place/And tbe landlady Madame/And her daugbter Racbel/Make delicious rose jam ... Nazım Hikmet spent m ucb o f h is tim e in this p relty B osphorus village w here tbe g reen f o l i a g e e m b r a c e s tb e blu e ıvaters o f tbe strait. His aunt Sare Hanım ıvas on e o f tbe u’itnesses o f tbose days. At th a t tim e p e o p le la id th e ir tables u n der tbe Ju d a s trees a n d ıv aln u t trees. Al! tb e neighbours ıvere on fa m ilia r terms, an d people iven! sıvimm ing on w a r m su m iner even iııgs. At E aster Ic a d iy e C ad d esi ıvas b e d e c k e d ıvith floıvers, carpets ıvere spread in tbe Street, a n d a cco m p a n ied by a Street organ the p eo p le


FARKLI O L M A N I N G E R C E G I L The

reality

to

be

different.

Evrensel anlayışımızdan.

ISO 9001 belgeli proje, üretim, sevkiyat ve moniaj... Our universal understanding.

Through ISO 9001 our planning, production, transportation and assembling processes gurantee high guaiity of our services and products.

O

ISO

tüw

CERT

r r

“ i RWTÜvC.t

UCGE

Kestel Sanayi Bölgesi 16451 / K E S T E L / B U R SA Tel: 0090 224 3724577 Fax: 0090 224 3724742 IN TER N E T: www.ucge.com


komşuluğa gider, geceyarısı kıyıdan denize girilir­ miş. Paskalya zamanı İcad iy e C a d d e si ç iç e k le r le süslenir, üstüne halılar se­ rilir, laterna eşliğinde aynı m asallardaki gibi üç gün üç g ece danslar edilir, şar­ k ılar sö y len irm iş. “G e c e herkes kapının önüne ma­ sasını, sandalyesini koyar, otururlardı. İcad iy e Caddesi’nde baştan başa gidip g e lir , p iy a sa y a p a rd ık . Kimse kimseyi rahatsız et­ mez, hırsızlık yok. Akşam­ ları kapıyı bile kapatmazdık. Doğma büyüme Kuzguncukluydu eşim . Arka­ daşları hep Rum, Ermeni. Gayrimüslimler kermes düzenlerdi, biz de giderdik. Çok tanıdıklarım ız vardı. Komşulukları iyiydi, gider gelirdik. Çaya, yem eğe... Dere içinde tel cambazları vardı. Ceviz ağaçlarının altında gündüz piknik yapar, g ece on­ ları seyrederdik. Eski günleri arıyorum doğrusu...” diye anlatıyor, 47 yıldır burada yaşayan Fethiye teyze. Evliya Çelebi “Burada Fatih zamanında 'Kuzgun B a b a ’ denilen bir kimse bulunduğu için kasabaya Kuzguncuk d erler” diyor. 17. yüzyılda Kuzgun­ cuk'tın bir Musevi köyü olduğunu görüyoruz. Ay­ nı tarihlerde burada Kumlar da oturuyormuş. Inciciyan (175 8 -1 8 3 3 ) Kuzguncuk’ta Rum, Yahudi ve az sayıda Erm eni’nin bulunduğunu yazıyor. Avrupa M usevileri K uzguncuk’tı, Kudüs toprağı gibi kutsal sayıyorlar. Öyle ki “vaat edilmiş top­ rak lara” g id em ey en lerin o yıllarda hiç d eğ ilse

dancecl a n d sang fo r tbree days a n d nigbts, as in fa ir y stories. At nigbt everyone ıvould put a table a n d cbairs at tbeir fron t doors a n d sit tbere,'says Fethiye H an ım w ho b a s liv ed in K uzguncuk f o r 4 7 years. ' We ıvould pron ıen ade a li the ıvay dowtı İcadiye Caddesi an d back a g ain . No o n e ıvould disturb anyone else, an d there ıvere no burglaries so ive did not bother to even close the doors. My bıısb an d h a d lived in Kuzguncuk ali his life. His frien ds ıvere ali Greeks a n d Arm enians. Wben the non-M uslim s h a d brin gand-buy sales ive used to go. We had lots o f acquaintances. Our neighbours ıvere frien d ly a n d ive used to visit on e atıotber fo r tea an d meals. Tigbt rope ıvalkers used to give displays över tbe stream. We used to picnic by day under tbe ıvalnut trees, a n d ıvatcb tbeir displays at nigbt. I miss the old days. ’ Evliya Çelebi, the 17th century Turkisb traveller an d ıvriter; ıvrote that tbe nam e Kuzguncuk derived from a man nam ed Kuzgun Baba ıvbo lived there during the time o f Mehmet II <1451-1481). In the 17th centu­ ry Kuzguncuk u'as a Jeıvish village, althoııgh tbere ıvere som e Greek inbabitants as iveli. A centuıy after Evliya Çelebi the Ottoman Armenian u>riter İncician <1758-1833) ıvrote that there ıvere Greeks, Jeıvs an d a few Armenians in Kuzguncuk. European Jeıvs regarded Kuzguncuk, as being almost as sacred as Jerusalem, so those unable to visit tbe prom ised lan d ıvould at least ask to be buried in Kuzguncuk Jeıvish Cemetery. Until the 1930s the election o f tbe deputy c b ie f rabbi o f

C

C

Kuzguncuk’un belkem iğini oluşturan icadiye Caddesi üzerindeki üç önem li yapıdan kesitler: Büyük Havra’ nın ana kapısı, Rum -Ortodoks Kilisesi Aya P antalem ion’un m erm er çan kulesi ve Berber M uzafferin §im di kapalı olan dükkanı (a ltta, soldan sağa). / Views of three im p ortan t buildings on icadiye Caddesi, the backbone of Kuzguncuk: the mam gate of the Great Synagogue; the marble beli tow er of the Greek O rthodox Church of Haghia Pantalem ion: and the now dosed shop of Muzaffer the Barber (below, left to right).

t:


V

tektoimatla « a n » » * «W B k * * ”

O tom atik Döviz Hesabı i l e 2 5 0 d o l a r d a n y a d a 2 5 0 m a r k t a n b a ş l a y a n m i k t a r l a r a

bile t e k t a lim a t la g ü n lü k f a iz v eriliyor. D övizinizi h er gün f a iz iy le ç e k e b iliy o r, is ted iğ in iz

h arcam aları y a p t ık t a n

sonra

kalan m i k t a r l a r

ile y e n i d e n

fa iz

k a z a n a b iliy o r s u n u z . R rtık döviz birikim lerinizi y a s t ık a lt ın d a b e k le t m e y in . Sizde d ö v i z i n i z i E g e b a n k ’ t a O to m a tik Döviz Hesabı’ na y a t ı r ı p g ü n l ü k f a i z k a z a n ı n .

l e r e C a d . No 1 0 6

E se n te p e 8 0 2 8 0

İsta n b u l

2) 288 52 62 / 336 41 29 / 336 48 22 / 3 3 6 42 63 1 2 ) 3 3 6 50 01 :a : l @ e g e b a n k . c o m . t r

M ü ş t e r i l e r i m i z i n m e m n u n i y e t i bizim için 1. s ı r a d a . Bu s ö z ü m ü z ü a d ı m ı z ı n y a n ı n d a k i Ö V l e m ü h ü r l ü y o r u z .


Kuzguncuk m aşat­ th e ıvorld Jeıv ish lığına g öm ü lm ey i community ıvas held vasiyet ettikleri bi­ in a house here that lin iy o r. 1 9 3 0 ’lara u as rerıovated by the d e k D ü n y a H aa r c h it e c t C en g iz mambaşı Vekili se­ Bektaş. çim in in y a p ıld ığ ı S in ce K u z g u n c u k ev de burada. Bina ıvas a largely nons o n r a d a n m im ar M uslim settlem ent, Cengiz Bektaş tara­ in O ttom an tim es A kıntılı Boğaz sularına karşı m otorla giderken Kuzguncuk’ u seyretm ek ayrı b ir keyif (üstte). Kuzguncuk’ta d ö rt ayrı cem aatin b ir arada yaşamasından doğan hoşgörü ortam ı, fın d an o n a rılm ış. M uslim s te n d e d to sanatçılara da kucak açıyor (a ltta ). / Kuzguncuk as seen from a m otorboat forging its O sm a n lı Ista n b u liv e in the n e a r b y way against the strong currents of the Bosphorus (above). People of fo u r faiths once lu’nda Kuzguncuk Öküzlimanı (today’s coexisted there, and the openm inded attitudes this bred in the district has attracted gayrim üslim ağ ır­ Paşalimanı) . many artists (below). lık lı b ir y e rle ş im Ü ryanizade Mosque yeri olduğundan M üslüm anların sem tin hem en with its carved ıvooden minaret overlooking the hlıte yakınındaki Ö küzlim anı’nı (Paşalim anı) m esken ıvaters o f the Bosphorus was huilt in the mid-19th centuttukları biliniyor. Boğaz’ın mavi sularına bakan tııry by Ü ryanizade Ahmet Esat E fendi (d. 1889). ahşap oymalı minaresiyle Üryanizade Camii'ni ise Kuzguncuk. Mosqııe huilt in 1952 stands next to the Üıyanizade Ahmet Esat Efendi (Ö.1889) yaptırmış. Armenian Church o f Surp Kirkor Lusavoric. Indeed, 1952 yılında inşa ed ilen K uzguncuk Camii ise the tıvo buildings are so close that ıvhen looking doıvn Surp Kirkor Lusavoric Ermeni Kilisesi ile yan ya­ on Kuzguncuk from the hillside hehind it is difficult to na. Ö yle ki sem tin yam açlarından bakıldığında ıvork oııt ıvhich d om e the m inaret a n d bel! toıver minare ve çan kulesinin hangi kubbeye ait oldu­ belon g to. The p riest o f the tim e con tribu ted 5 0 0 ğunu kestirmek güç. Çan sesi ile ezan sesinin bir­ Turkish liras to the mosque's construction, a n d tbe birine karışmamasına özen gösteren papazın ise preserıt incumbent takes care that the beli ringing does cami yapımına 500 TL yardım ettiği biliniyor. not coincide ıvith the cali to prayer an d droıvn it out. G ünüm üzde gayrim üslim ler sayıca azalm ış ama Today the non-Muslim communities have declined in Kuzguncuklular yine koca bir aile. Komşuluk iliş­ number, but the p eop le o f Kuzguncuk rem ain one kileri hâlâ güçlü. Belki de bu yüzden satılık, kira­ Uıtge fam ily. Strong neighbourly relations are perhaps lık ev pek bulunmuyor. Kimse terk etm ek istemi­ ıvhy it is difficult to fin d any houses fo r sale o r fo r rent yor bu güzel beldeyi. On beş yıldan beri burada there. No one ıvants to leave. Artist Bihrat Mavitan, yaşayan sanatçı Bihrat M avitan, dört ayrı dine ıvbo has lived bere fo r the past fifteen years, says that mensup cemaatin bir arada yaşamasının Kuzgunthe existence o f fo u r different religious communities cuk’a büyük bir hoşgörü ortamı getirdiğini söylü­ has created an atmosphere o f extraordinary tolerance yor: “Bir merhaba yeterlidir dostluk için. Selam­ in Kuzguncuk. ‘J ııst saying hello is enough to m ake laşma bile yeterlidir. Her pazar kiliseden çıkanlar friends. On Sundays ıvhen the congregation leaves the atölyem çok ayakaltı olduğundan illa buraya ge­ church. they m ake a habit o f coming to my studio, lirler" diyor. K u zgu n cu kluların bir ö zelliği de u’hich is just nearby.' sem tlerine, doğal ve kültürel zenginliklerine sahip Another characteristic o f the local people is that they çıkmaları. İcadiye Caddesi ndeki bostan bunun en are dedicated conservationists. The market garden on som ut örneklerinden biri. Bu yeşil alana günün icadiye Caddesi is one o f the best examples. When it birinde hastan e yapılm ak istenince Kuzguncuk ıvas decided to build a hospital on this land the people direnm iş. İm zalar toplanm ış, şenlikler yapılmış. o f Kuzguncuk, objected. They collected signatures an d Ve sonunda zafer yeşilden yana olmuş. Bostan organised festivals, an d finally won the battle to save halen ipek yapraklı yeşil salatalar ve güneşin vita­ their market garden. Nou> it stili provides the local p eo ­ minini içmiş seb zeler veriyor Kuzple ıvith fresh lettuces an d other vegetaguncuklulara... Ud yapımcısı Onnik bles. Cengiz Bektaş, ıvho m oved into Usta nın Üryanizade Sokak’taki evi­ the house that had formerly belonged to ne 1978’de yerleşen Cengiz Bektaş, ut m aker Onnik Usta in 1978, is an halktan kopmamış bir aydın. Çevreintellectual ıvith a strong sense o f com-


Fethi Paşa Korusu’ ndan bakınca Kuzguncuk kuşbakışı gö rü le b iliyo r (üstte), icadiye Caddesi’ ndeki bostan, betonlaşm aya in a t halen ipek yapraklı salatalar ve riyo r Kuzguncuklulara (a ltta ). / The bird's eye view of Kuzguncuk from Fethi Paşa Park (above). The m arket garden on icadiye Caddesi has resisted the concrete spravvl, and stili grows silken leaved lettuces fo r the local people (below).

nin korunm ası için ö n celikle insanlar arasında sağlıklı ilişkiler kurmanın gerekliliğine inanıyor. Bilinçlenen insan da zaten sahipleniyor yaşadığı yeri. “Evine (özel yaşamına) sahip çıkamayan ma­ hallesine, m ahallesine sahip çıkam ayan kentine sahip çıkam az...” diyor ve soruyor: “Sizin de bir şey kattığınız, bir ağaç, bir asma, bir çiçek diktiği­ niz sokağınız oldu mu? Kendinize ‘sahip’ çıkaca­ ğınız bir sokak edinin ben ce hem en; bir cadde edinin; bir alanınız, bir kentiniz olsun...” Ayios Yeorgios Rum O ıtodoks Kilisesi, Ayios Pantelem ion Kilisesi ile Bü­ y ü k H avra K u z g u n c u k ’un b e l k e m iğ in i oluşturan İcad iye Cad­ desi üzerinde. Ama, ben caddeyi takip edip de­ n iz e in e c e k y erd e b ir kedinin kuyruğuna takı­ lıyorum. Ve başına buy­ ruk ara sokaklara dalı­ y orum . Karşı y am açta Fethi Paşa Korusu nun ç a m la rı g ö r ü n ü y o r. “Ben Kuzguncuk’ta yeşil bir dal buldum, ona tu­ tundum” diyor, Can Yü­ cel. B en, kucak dolusu hanım elleri, beyaz sar­ m aşık g ülleri to p lu y o ­ rum... • * E m el Ç e le b i, g a z e te c i.

munity. He believes that environmental conservatiotı benim ıvith good relations betıveen people. People ıvho are aıvare o f tbose arou n d tbem becorne concerned about the p lace ıvbere they live. He says, People ıvho do not care aboııt their own bouse do not care about their neighbourhood, an d tbose ıvho do not care about their n eighbourhood do not ca re abou t their city .' Tben he asks , Have you contribııted anything to a Street, like a tree. a creeper. or a jloıver? So get yourself a Street, get yourself a road, so that you have a place, a city you can cali your oıvn . ' Tbe G reek O rth od ox Church o f Ayios Yeorgios, tb e C hu rch o f A yios Pantelemion, a n d the Great Synagogue a re on İcadiye Caddesi, ıvhich is the backb o n e o f K u zgu n cu k. But ıvitbout stopping 1folloıved a cat doıvn this road to the sea, a n d tben ıv a n d ered into the sid e streets. The p in e trees o f F eth i P aşa Park could be seen on the b ili op p osite. 7 f o ı ı n d a g reen bran ç h in Kuzguncuk a n d held onto it, ’ says Can Yücel. I gatbered an arm fu l o f honeysııckle a n d u'hite climbing roses. • * Eme! Çelebi is a jou n ıalisl.


Kusursuz Laguna

Konfor içinde yüzüyor. Miza d u y a r lı h id r o lik d ir e k s iy o n . P r o a k t if o t o m a t i k v ite s k u tu su . G e liş t ir ilm iş ses iz o la s y o n u . Çok kullanımlı yol bilgisayarı.

Güven içinde ilerliyor. Yeni nesil ABS. iki ön ve iki yan hava y a s tığ ı. Hava y a s t ık la r ıy la e ş z a m a n lı çalışan ön g e r i lm e li e m n i y e t k e m e r l e r i .

w w w .ren au lt.co m .tr Renault Laguna ile ilgili a yrıntılı bilgi için BİLGİ R E N A U LT-M A İS ’ İn (0212) 293 26 26 num aralı telefonunu arayın, sırasıyla 1-1-8 num aralı tuşlara basın.

Üstün motorlar sunuyor. 16 su p ap lı iki a y r ı s e ç e n e k : 2 İt 14 0 BG ya da 1.8 İt 120 BG. İs t e r s e n iz 2 İt 115 BG o t o m a t ik . A rzu e d e r s e n iz 1.9 İt 10 0 BG t ü r b o d iz e l


ALAN

İA R M A R İS

Turgutko,

Orhaniye Osmaniye

BOZBURUN

S a m h rlı h o r f

Ö 02B U R U N

' V ,’.

-

w ;m î ;» *U,

mm.


T u r k e y ’s southıvest coast is an intricate lacy pattenı o f bays, coves. ıvinding iıılets. p en in su la s, and islan d s. İlere the tran qu il bltıe o f tbe M ed iterran ea n b a s giren ils name to tbe ınagical yacbting bolidays knoum as tbe B lu e Voyages. Tbe erer cbanging rieırs o f greeıı sbores an d cry stal c le a r a z ııre sea impriııt unforgetta b le m em ories o f A nadolu’nun güneybatı kıyılarını bir dantel gibi süsleyen koylar arasında. Akdeniz’in mavi sessiz­ liğini doya doya yaşam ak... Evet, mavi yolculuk’tan söz ediyoruz. Kimbilir, her birimizin anıla­ rında, Akdeniz kıyılarının cöm ertçe sunduğu gü­ zelliklerin yanışını ne unutulmaz hatıralar saklıdır. İşte yine bir mavi yolculuk için yollara düşüyo­ ruz. Ama bu kez yolculuğumuzu karadan otom o­ bille ya da çoğu kez yaya olarak sürdüreceğiz. Marmaris’in doyumsuz güzellikteki koyları arasın­ da yapacağınız yolculuk sırasında, saatlerce yürü­ düğünüz patika bir yolda kaybolduğunuzu hisset­ mek. ardından bir keklik sürüsünün gözünüzün önünden kalkışını ya da bir yılanın büyük bir hız­ la kayışını görm ek... Korku hissetmezsiniz o an. Birazdan, önünüzden kalkan keklik sürüsü çalı­ lıkların içinde ötm eye başlar, bu melodiye di­ ğer kuşlar da eşlik eder; o sırada sırtınızı daya­ dığınız ağacın g ölgesin d e A kdeniz’den esen yele kapılıp dalıp gidersiniz uzaklara... Bu te­ pelerin. ovaların içindeki her yol bir koya çı­ kar. Eh, amacımız da bu değil mi zaten? Bazen gtir bir ormanlık içinden, bazen de bodur bitki topluluklarının arasından süzülerek m aviyle buluşmak, kucaklaşmak... İşte bu d üşüncelerle Bozburun Yarımadası nı kıyıdan dolaşm ak üzere M armaris'ten çıktım yola. Ö nce İçm elere sonra da Turunç’a g eçe­ ceğim . İçm eler sabahın mahmurluğunda h e­ nüz uykuda; yalnızca birkaç ‘aykırı’ turist boz­ muş bu sessizliği; olanca şamatalarıyla kulaç sallıyorlar denizde. Yoluma devam ediyorum. Kıvrıla kıvrıla akıyor aracım daracık orman yo­ lunda. Doruklarda maviyle yeşilin dansını seyreylemek ne güzel! 10 kilometrelik asfalt yolu bitirdikten sonra T u run ç’a giriyorum. Büyük turizm merkezlerindeki hızlı yapılaşma Turunç Koyu g ibi y erlerin c a z ib e sin i artırm ış. Tu-

exploring these sbores. This tim e I ıvas h ead in g f o r tbe sam e region, bııt instead ofvoyaging by boat had decided to go by land. My plan ıvas to explore the most remote parts on J'oot. an ddrive the lotıg stretehes ıvbere roads e.visled. On my long ıvalks betıveen tb e b e a u tifııl bays a r o ıın d Marmaris Ifo ııııd m yself in places so ıınspoilt cınd rem ote. that I h a d a n x io ııs nıom ents ıvondering ıvhetber / ıı as lost. From time to time a Jlock o f partridges ıvoukljlap itıto the a ir a b e a d o f ine. andsnakes slitber sıviftly aıvay in alarm at my approach. Tbe partridges ıvould begin to sing fro m their neve hiding places beneatb the undergroıvth. an d other birds join in tbe cborııs. Wben ıveariııess set in. I leaned my back against a tree trunk ben eatb the shady caııopy o f leaves, a n d f a n n e d by a soft b r e e z e o f f the

<

C


runç’ta çok yıldızlı otellerin yanı sıra her keseye uygun pansiyonlarda da konakla­ mak olası. Bu koylarda g e­ z erk e n . o rm an için d e ya da deniz kıyısında mutlaka geçm iş bir uygarlığın iziyle k a rşıla şırsın ız . B en im de ilk karşılaştığım antik yer­ le şim y eri A m o s'tu . T u ru n ç’tan Kum lubiik’e iler­ lerken küçük bir mola ver­ dim bu antik kent kalıntıla­ rında. Amos, Rodos Birli­ ğ in in önem li kentlerinden biriymiş; adı Helen di­ linde ‘ Ana T a n rıça ” anlam ına g eliyo r. Kum lııbü k’e hakim tepenin üzerinde kurulmuş kentin etrafı kulelerle destekli surlarla çevrilmiş. 1Ielenistik D önem ’den Bizans D önem i ne kadar sürekli yerleşim alanı olan Amos’un bugün ayakta kalan en önemli yapısı tiyatrosu. Bu tiyatroda her göste­ rimden önce, orkestranın ortasında bulunan su­ nakta, şarap ve verimlilik tanrısı Dionysos adına kurban sunulurmuş. Amos’un alt tarafı Kumlubük. Mavi yolculuk tekneleri yanaşmış koya; tekneler­ den denize “çivilem e” atlayanların yerinde olmak var şimdi. Yeni keşfedilen bir koy Kumlubük: yapılışma hızlanmış; köylüler en verimli topraklarını elden çıkarıyorlar. Konuğu olduğumuz Hatice Ni­ ne 50 yıl öncesinin Kumlubükii'nü anlatıyor: "50 yıl ö n ce burada 5-10 tane ev vardı: geçim im izi hayvancılık ve çiftçilikle sağlardık. Marmaris’e yıl­ da bir-iki kez eşeklerin sırtında ya da denizden teknelerle giderdik. Hastalık ve acil işimiz yoksa hiç inmezdik Marmaris’e. Siz buraları fazla tanıt­ mayın ki bu haliyle kalsın, betonlaşm asın...” Kıımlubük’te geçirdiğim unutulmaz birkaç günün ardından, sabah gün doğumunda yine yollarda­ yım. Ve güneş bir alev topu gibi çıkıyor tepelerin ardından; doğadaki tek hakim renk gün ışığının kızıllığı. Bozuk orman yolundan ö n ce Osmaniye Köyü ne, ardından da B ayırk ö y ’e ulaşıp Çiftlik

Mediterranecın. ıvould fa il into a semi-trance looking oııt to the distcıııl horizon. Every p a lb emel every road through these hills a n d plains leads eventually to a hay. ıvbicb u m just as I ıvanted. Wandering sometimes thmııgh lım m an t forest. aııd sometiıncs through lou> bıısbes an d scrıtb, 1 ıvould pop oııt unexpectedly on the sbore o f a blııe cove more often seenfrom tbe sea tban from land. My plan was to tvalk rigbt around the Bozbunm peninsula tt'hicb extends southıvest o f Marmaris, an d I first drove to İçmeler, ırbicb in tbe early moming was sleepy an d qııiet apart from tbe sbouts o f a feıv bolidaymakers o f an ımıısual early rising breed splashing noisily in tbe sea. I contimıed on my tvay along tbe ıvinding narroıi' forest road. At tbe sıımmits o f the hills 1 balted to driıık in the dance o f blııe an d green! The 10 km aspbalt road cam e to an end just before Turunç. This once remote spot bas become increasingly popular as an altemative to tbe maiıı resort areas stvollen with the building spree. an d noıv tbere are multi-star hotels andpensions to sııit ali pockets here. Traces o f antü/nUy are to be seen in every cove an d bay, either in the ıvoods bebind or on the sbore. The first ancient city I cam e to u m Amos, betıveen Tıırımç an d Kumhıbük, an d I m ade a brief stop here amongst the rııins. Amos u m one o f tbe main Hellenic cities o f tbe League o f Khodes, a n d its nam e m eans Mother Goddess. The city lies on a bili overlooking Kumlubük a n d is su rro u n d ed by the remains o f walls an d toıvers. Its most important strueture stili standing today is the theatre, u'here before every perfo r n ıa n c e a s a c r ific e ıvas m a d e to D ionysos, g o d o f mine an d fertility, at the altar in tbe centre o f tbe orehestra. lıı tbe bay several yachts on blııe voyages ıvere anebored, a n d f o r a moment I envied their passengers diving into


Koyu yoluna dönüyorum . Çiftlik Koyu küçük ve şirin bir koy. Burada Söğüt yo­ lunu ö ğ re n ip B a y ırk ö y ’e doğru yola çıkıyorum. Bay ır k ö y 'd e n 12 km so n ra Söğiit’e ulaşıyorum. Söğüt iç in e k a p a lı, k e n d is in i özenle gizlemiş, doğası he­ nüz bozulm am ış şirin bir köy görünümünde. Sahilde bir akşam üstü balıkçıların, y a zlık çıların so h b e tle rin e ben de katılıyorum. Balıkçıların getirdiği balıklar elbirliğiyle tem izlenip pişiriliyor; ardından evler­ den mis kokulu börekler konuluyor masaya. Ko­ nuklar da payını alıyor bu yiyeceklerden. Akşam geç saatlere kalıp yer bulamadıysanız endişelen­ meyin. mutlaka sizi evinde konuk ed ecek bir Sö­ ğütlü bulunur burada. Söğüt’iin batı yönüne uzanan toprak yol sizi Taş­ lıca Köyii’ne ulaştırır. Bu köye gökyüzünden san­ ki yağmur yerine taş yağmış! Su oldukça kıt Taşlıc a ’da. Köylüler hâlâ yüzyıllar öncesinin sarnıç ve kuyularını kullanıyorlar su gereksinimlerini karşı­ lamak için. T aşlıca’dan yürüyerek Serçe ve Bozukkale Koyu na geçeceğim . Ama köylüler ancak Serçe Koyu na 2-3 saatte ulaşabileceğim i, Bozuk-

(

the ıvater. Kıımlubük has recently been cliscovered’, an d local vil­ lagers a re now selling up their most fertile larıd to ıvoııld-be sıım m er villa oumers. Here my lan dlady, Hatice Nine, told me that fifty years ago there ıvere just a handful o f bouses at Kıımlubük. We m ade a living by our anim als an d crops,' she explained. Önce or İtrice a year we ıısed to travel to Marmaris by clonkey or boat. Unless ive ıvere ili o r h a d urgent business ive never ıvent there at a li.' Tben she urged me not to ıvrite too mııch about Kıımlubük so that it remains as it is. We don t ıvant it tıırning to concrete, ’she ıvarned. After a Jetv ıvonderfııl days in Kıımlubük. I set oııt early one nıorning. Tbe sun ııas rising like a balI o f fir e behind tbe bills, its blazing red tinting the eııtire landscape. Taking the nıtted forest road ıvhich runs in lan d alotıg the pen in su la I pa ssed tbroııgh Osmaniye, tben tıım ed o ff to visit Çiftlik Bay, a tiny charmiııg cove. From there I asked tbe ıvay to Söğüt. ıvbicb tıım ed oııt to be 12 kın beyond Bayırköy. Söğiit is an introvert, unspoilt village ıvbere time seems to have stood stili. Oııe evening I entered iııto conversation with the fisherm arı an d occııpants o f tbe sıımmer villas. After tbe fishermen brvugbt in their calch, everyone belped to clean a n d co ok the Jisb, a n d h om e m ade böreks (layered savoury paslries) ıvere brought doıım from the hoııses lo tbe table. Cuests ıvere ıvelcome lo joitı in this feast. I f you end up staying here mitil lale, do not ıvorry about notfınding a bed fo r tbe night, as one o f the hospitable local people is sure to invite you. An earth track leads ıvestıvards from Söğüt lo the village o f Taşlıca, aptly nam ed Stony Place, as rocks appear to have rained doıvn from the sky here! The villagers are stili using centuries old cisterns a n d wells f o r their ıvater sııpply. From Taşlıca 1 ıvas planning to ıvalk to Serçe Bay and tben Bozukkale Bay, but the villagers told me that it was a good tıvo or tbree hoıır ıvalk to Serçe, a n d im p ossib le to r e a c h B o z u k k a le a t ali. Undeterred, I set oııt early. On the ıvay I met a t ;


- Y ılla rın eskitem ed iği yem yeşil b ir korudayım . Tarihin tü m anıları dallardan, nice gü zellikleri fısıldıyor sanki... Ted K o le ji çocuklarım için m ü k em m el b ir olanak, burada olm ak, burada yaşamak b ir ayrıcalık diye düşünüyorum ... H ele hele yeni yol ile,

koca bir şehre bu kadar yakıttım ve o kadar da uzağım...

- B irik m iş biraz param var, önce onu yatırırım . Sonra, şu h iç g id em ed iğ im iz yazlığı, nasıl olsa babam dan kalan kü çük evi satab ild iğim zaman ödem e im kan ım da var... G erisi de uzun vadede kira g ib i ödenir. Ö d em e koşullları tam b en im isted iğim g ib i ayarlanıyor. B u , B eykoz’lu olabilm ek için,

mükemmel birfırsat...

- Bazı değerler için zaman tersine işliyor, “ev im ” g ib i... E v im in bu sürede bu kadar değer kazanm ış olm ası inanılm az! Beykoz K on akları her geçen gü n değeri artan seçkin b ir yaşam beldesi. G a lib a ben,

mükemmel bir yatırımcıyım...

I

4 \

T E P E İ nşaat

B e y k o z ta n ıt ım o fis i:

Tepe Grubu Beykoz Konakları, Paşabahçe-İstanbul Tel: 0216 539 00 39 Faks: 0216 539 00 48 http: //www.beykozkonaklari.com Tanıtım Ofisi, hergün 21:00’e kadar açıktır.


k a ley e ise gidem eyece­ ğimi belirtiyorlar. Yolda rastladığım Taşlıcalı Ra­ m azana ayrıntılı bir kro­ ki çizdirip ayrılıyorum. 3 s a a t s o n ra S e r ç e K oyu'na varıyorum . Saba­ hın bu erken saatlerinde koy gecelem iş tekneler­ le dolu. G üvertelerinde b irço ğ u kahv altı y a p ı­ yor. R esto ran d a y a p tı­ ğım k ah v altın ın ard ın ­ dan yola koyuluyorum tekrar; öyle ya “yolcu yolunda gerek..." Restoran sahibinin ıızıın uzun anlattığı yol tarifi sonunda bu yolculuğun biraz sorunlu geçeceğini sezinliyo­ rum. 2-3 kilometrelik bir yürüyüşten sonra yollar üçe, beşe ayrılıyor sonra da izler iyice siliniyor. Sahili izleyerek tarif edilen yöne doğru ilerlemeye çabalıyorum çalıların ve kayalıkların arasından; suyum tükenm ek üzere; hava bunaltıcı derecede sıcak. Sahili izleyerek acab a bu hızla kaç saat sonra Bozukkale Koyu na ulaşabileceğim ; kestire­ miyorum. Gelip geçen “Mavi Yolculuk" tekneleri­ nin hiçbirisi beni görmüyor. Az sonra bir balıkçı teknesi görünüyor uzaktan; beyaz şapkamı sallı­ yorum uzun uzun. Kaptan beni görüyor; kıyıya yanaşan tekneye kayalardan atlıyorum; kaptanın sorgulayıcı şaşkın bakışları altında 20 dakikalık bir yolculuktan sonra Bozukkale Koyu'na giriyo­ ruz. Bozukkale (Loryma Kalesi), bölgenin en il­ ginç antik kalıntılarından biri. Askerî amaçlı yapıl­ mış; sivil yerleşim izlerine rastlanmayan kalenin duvarları kesm e taşlarla adeta dantel gibi işlen­ miş. Bozukkale Koyu nda küçük bir yem ek mola­ sının ardından tekrar yola çıkma isteğimi restoran sahipleri şaşkınlıkla karşılıyorlar. Koyda geceleyip sabah yola çıkmamı öneriyorlar, ama kararlılığım karşısında kağıtların üzerine ayrıntılı krokileri çi­ zip elim e tutuşturuyorlar. G ecenin geç saatlerinde köye varıyorum.

man namecl Ramazan from Taşlıca. who dreıv me a cletailed sketeh o f tbe patb I shoııld take. Tbree hoıırs kıter I arrived in Serçe. Tbe bay ıvas filled ıvitb yacbts ıvbicb had speııt tbe nigbt aııchored bere, an d some o f the passengers ıvere stili eating their hreakfast on the decks. 1 took mine in the ıvaterfront restaıırant. Tbe restaurant oıvner gave me a long deseription o f the road - clearly this part o f my jounıey ıvas goiııg to be a challenge - an d I theıı set ojfagain. After tıvo or tbree kilometres tbe patb split confıısingly in several direetion s before fa d in g oııt altogetber. Trying to keep p arallel to the shore / b ea d ed in the direetion I h a d beetı direeted. throııgh husbes an d among oııtcrops o f rock. My ıvater sııpply ıvas nearly finished an d the beat ııas ovenvhelming. At this sloıv p ace 1 had no idea how nıany bours it tvoııld take me to reacb Bozukkale. In desperation 1 began signalliııg to the hlue voyage yacbts passing by, but none o f them noticed me. Finally a fishing boat appeared in the distance an d I ıvaved nıy ıvhite hat vigoroıısly. The captain saıv me an d cam e elose inshore so that / coııld jıtmp aboard o ff the roeks. Under the astoııished an d curioıts eyes o f tbe captain I m ade the 20 minute jourııey to Bozukkale Bay. Bozukkale, the ancient fortıvss o f Loryma, is among tbe most interesting ancient sites on tbe peninsula. There are no traces o f civiHan occupation am und the castle, ıvhose ıvalls are beautifully bu ili ofheıvn stone. AJ'ter a quick m eal at the restau­ rant Igot ııp to resııme nıy joıırn ey . Tbe restaurant oıvners uvre as astounded as tbe captain h a d beeıı. an d tried to persuade me to stay tbe nigbt in tbe village an d set oııt the next mornirıg. When they saıv / ıvas resolved in my fo o lisbııess. hoıvever. they pressed det a ile d sketehes o f tbe ıvay iuto my haııd. /


arrived back at Taşlıca late at nigbt. At daum / left Taşlıca by ca r an d drove northıvards toıvards tbe small toıvn o f Bozburun. stopping on the uıay at Yeşilova Biikii, a bay wbere 14 boatyards build gıılets. ketches, aynakıç, charter a n d fisbin g boats. Bozburun 3 km aıvay is tbe local market tou’iı fo r the area. Beyond Bozburun I passed Selimiye Bay an d cam e to the ıvaterfall near tbe village o f Turgut. This is tbe peıfect place to cool doum. Day trips to the falls by jeep are available ifyoıı do not bave your own transport, an d diving displays into tbe lake are put on fo r tbe parties o f visitors. My next stop ıras Orhaniye, tbe kist but one village on tbe Bozborun peninsula before Hisarönü. The bay bere provides ancborage fo r many boats touring tbe ııpper reaches o f Hisarönü Gulf. From the bigh bili behind there is a good vieıv o f tbe fascirıating sand spit knoum as Kız Kumu (GirTs Sands) behind the boats. i f yoıı decide to stay here. Orhaniye has plenty o f pensions an d hotels. H isarönü lies in tbe cov e a t tbe ju n c tio n o f tbe Bozborun an d Reşadiye peninsulas, an d was the last stop on my blue voyage by land. Tbe cove is alıvays ıvindy an d bence peıfect fo r ıvindsurfing an d sailing as iveli as otber ıvater sports. There is a ıvater sports centre bere, so yon can round o ff your jou m ey ıvith a feıv clays o f ıvater activities, ıvatching tbe land from the sea instead o f vice versa fo r a change! •

Sabahın ilk ışıklarıyla Taşlıca’dan ayrılıp Bozburun yoluna sapıyorum . Bozburun'a 3 kilom etre kala Yeşilova Bükü’nde tekne yapımcıları var. Bu­ rada bu lu nan 14 atölyed e gulet, k eç, aynakıç, charter ve balıkçı tipi tek n eler yapılıyor. 3 km ilerdeki Bozburun, yöredeki yerleşim ler için bir a lış-v eriş m erk ezi k onu m u nd a. B o z b u rıın ’dan sonra Selimiye Koyu’nu geçerek Turgut Köyü Şelalesi'ne ulaşıyorum: serinlenm enin tam zamanı. Aşırı sıcaktan bunaldığınızda buraya sığınabilirsi­ niz. Şelaleye jiplerle özel turlar da düzenleniyor. Eğer bu turlara rastlamışsanız şelaledeki gölette dalış şovlarını da izleyebilirsiniz. O rh a n iy e , B o z b u ru n Y a rım a d a sı nda H isarö nü’nden önceki son durak. Burası daha ço k tur tek n e le rin in sığınağı k onu m und a. O rh a n iy e’yi yüksekçe bir tepeden seyrettiğinizde gelin gibi di­ zilmiş teknelerin arasından son derece ilginç bir kıyı oku olan Kız Kum unu görürsünüz. Orhaniy e’de uygun pansiyon ve konaklam a tesisi bulma­ nız her zaman olası. Hisarönii, Bozburun ve Reşadiye Yarımadası nın birleştiği koyda bulunuyor ve karayoluyla yaptı­ ğım “mavi yolculıık ’un son durağı. Hisarönü Ko­ yu dinm eyen rüzgarlarıyla birçok su sporunun yapılm asın a o lan ak sağlıyor. Koyda b ir de su sporları merkezi var. Burada konaklayıp su spor­ ları yapmak da sizin keyfinize kalmış. • * Erdal Yazıcı, fotoğraf sanatçısı.

* Erdal Yazıcı is a photographer.

12 3 SKYLIFE EYLÜL

SEPTEMBER 1999


U zak lara y ak ın ! EGS Business Park Yeşilköy mimarisi, konumu, teknolojisi ve avantajları ile benzersiz bir iş merkezi. EGS Business Park Yeşilköy'de olmak, dünyaya yakın olmak demek. New York’a 2 dakika, Paris’e 2 dakika uzakta olmak istemez miydiniz ? EGS Business Park Yeşilköy, Atatürk Hava Limanı'na sadece 2 dakika uzaklıkta, İstanbul Serbest Bölgesi'ne yürüyüş


Toplam alan: 100.000 mTaban alani: 12.500 m:

mesafesinde ve Dünya Ticaret Merkezi'nin içerisinde yükseliyor. Hızla değişen dünya trendlerini yakalayabilmeniz için EGS Business Park Yeşilköy'de teknoloji, uzağı yakın kılmak için kullanılıyor.

İSTANBUL Tel: (212) 275 01 70 (PBX) • (212) 2 8 8 28 4 0 (PBX) Faks: (212) 267 29 94 • 266 68 70

Çok uzaklardan gelen ziyaretçilere itirazınız yoksa... Katalogumuzu ve CD'mizi isteyiniz.

www.egsgyo.com

İZMİR Tel: (232) 4 4 5 29 22 (PBX) • Faks: (232) 4 4 5 25 82


Iıı the northem foothills ofM oıınt Uludağ. 15 km from Burscı. is the picturesque village o f Cumalıkızık. Set amongst ehestnut a n d fig trees, the village is fam ou s fo r its Ottoman period rural arehiteeture. The village was originally established under the erıdoıvment o f the second Ottoman Sultan Orhan Gazi (1324-1360), an d settled by Turks o f the Kızık. hranch o f the Kayı elan. Of the seven original villagesfive stili exist today: Hamam______________________ lık ız ık . Fidyekızık., Derekızık, Değirınenlikkızık. an d Cumalıkızık. But oııly C u m alıkızık reta in s its o r ig in a l a reh itectu ral textu re, the others having fallen vietim to m odern ity. Despite ali the pressures in fa v o u r o f c h a n g e C u m a lık ız ık rem ain s largely untouched. ve esk i d o k u su n u With a h istory goitıg koruyamamışlar. Cuback almost seven cenmalıkızık ise nice so ­ tııries, C u m a lık ız ık 's runlar atlatıp, yıllara Cum alıkızık köyünün yüzyıllara meydan okurcasına ayakta ka lm ıj ta rih î evlerinin bay ıvindoıvs, large decm eyd an o k u rcasın a pencerelerinde açan renk renk çiçekler baharı selamlıyor. / B rig htly coloured o r a te d d o u b le doors, inatla direnmiş bugü­ flovvers greet the spring from the windows of Cum alıkızık’s historic houses, which flo u ’e r fille d ıvindoıvs ne kadar... have vvithstood the ruthless march o f tim e. a n d p la n e trees ıvelY a k la ş ık 7 0 0 y ıllık some tarihe sahip olan Cumalıkızık. konuklarını çınar o f the colourful old houses are falling derelict reıninds ağaçlan ile karşılıyor. Köye girince, cumbaları, iş­ ııs that time has heen at its destruetive ıvork here too. lemeli, iki kanatlı büyük kapıları, çiçeklerle süslü The Street doors open into courtyards knoıvn as hayal, pencereleri, kimileri yıkılıp boynu bükülmüş ren­ surroıınded by ıvalls m ade o f rough stone an d eross garenk tarihî evleriyle kendim izi Cum alıkızık’ta adeta başka bir zaman diliminde buluyoruz, timbers. Some o f the courtyards have a flo o r o f beaten tki-üç katlı olan eski evlerin dış kapıları “hayat” earth a n d others are p av ed ıvith slate slabs. Almost

Bursa'ya 15 km uzaklıkta, Uludağ’ın kuzey etekle­ rine kurulmuş, kestane ve incir ağaçları arasında şirin bir köy olan Cumalıkızık. Osmanlı kırsal mi­ marisi ile ünlüdür. Geçmişi 14. yüzyıla uzanır. Or­ han Gazi Vakfîyesi’ne bağlı olarak kurulmuş bir vakıf köyüdür. OsmanlI’nın Mursa'yı ele geçirm e­ sinin ard ından; b ö lg ey e y erleştirilen Kayı I3oyu’ndan Türkler bölgede Kızık köylerini kurmuş­ lar. K u ru ld u ğ u n d a yedi tane olan Kızık köylerinden Hamamlık ız ık , F id y e k ız ık . D e r e k ız ık , D e ğ irmenlikızık ve Cumalıkızık bugüne kadar g e le b ilm iş . A n cak Cumalıkızık dışında­ k ile r zam an a y en ik d üşm ü ş; m im arisini

c

128 SKYLIFE

EYLÜL

SEPTEMBER 1999


Etinin

K a in in

every one o f the two an d three storey houses has a g a r d e n a d jo in itıg the courtyard. The g rou n d flo o r generally consists o f a larder a n d stahle, the living rooms heing on the upper storeys. The first storey is kııoıvn a s the | k ışlık ( ‘ıvinter p la c e ' ) 5 since it is easier to keep | ıvarm in ıvinter. w hile the second storey, being airier an d cooler, is ıısed in suni­ nler. Tbe houses consist o f a tinıber fram e, the spaces filled witb stone a n d cov ered by a lim e p la ster paiııted yelloıv, mauve, ıvhite or blııe. The ground storeys are windoıvless, ıvbile the upper storeys h av e jutting bays a n d latticed ıvitıdoıvs. Most are sınothered in creepers ıvhich seem to be bold-

Pencereleri, kapıları, kapı tokm akla rı, kısacası ta rih î evlerin her b ir detayı, Cum alıkızık’a b ir açıkhava müzesi özelliği kazandırıyor. / The windows, doors, do or knockers, and every other detail of the old houses o f Cumalıkızık are tike historic exhibits in an openair museum. Kainin

>

denilen bölü m e ya da avluya açılıyor. Ahşap hatıllı m oloz taş duvar ile sınırlı avlunun zemi­ ni bazı evlerde toprak, bazılarında ise kayrak taşıyla d ö şen m iş. H e­ m e n h e r e v in iç in d e avludan g eçile n bir iç b a h çe bulunuyor. G e ­ nellikle zemin katta ki­ ler ve ahır, üst katlarda o d alar yer alıyor. Y a ­ şa m , k ışla rı k ışlık d e n ile n ikinci katta, yazlan yazlık adı verilen üçüncü katta sürüyor. Ahşap iskelet ve taş üstüne k ire ç sıvan m ış ev lerin giriş katları penceresiz; üst katları­ nı sokağa taşan cum balar ve k afesli p e n ce re le r süslüyor. Y aşlı ve yorgun evleri tutar gibi bir çoğuna asmalar sarıl­ mış. Çatıları kırmızı kirem it­ lerle kaplı sarı, mor, beyaz ve mavi renklere boyanmış evler oldukça ilgi çekici. Tarihi do­ kusunun yanı sıra doğal gü­ zelliği ile de ilgi topluyor Cumalıkızık. Bursa’dan saat başı k alk an d olm u şlarla k olayca ulaşılan köy, özellikle haftasonları ziyaretçi akınına uğru- | yor. i

Hunin

)


Daracık sokaklarında, ara­ lık ların d a k arşıla ştığ ım ız insanlar “hoşgeldiniz” diye selamlıyorlar bizi. Kimi za­ m an da b ir p e n c e r e d e n duyduğum uz bu sö z le rle b aşlay an so h b e tin ard ın­ dan ev lere davet ed iliyo ­ ruz. Konuk edildiğimiz eve m eraklı g ö z le rle b a k ıy o ­ ruz. Harap bir görüntüyle burkulan içim izi, m isafir­ perver insanların sıcaklığı teselli ediyor. “Bir zaman­ lar 3 5 0 h a n e y d ik , sim di 1.00 hane kadar kaldık. Bir ço ğ u ev in i b ıra k ıp gitti. Zaten eski olan bu evler sahipsiz kalınca iyice viran

ing tbe old an d ıveary bouses on tbeirfeet. Their roofs are covered by red tiles. Tbe settinfi o f tbe village is as beau tifu l as tbe bouses tbem selves. an d at ıveekends tbe vil­ lage attracts many visitors from Bursa, from ırbicb tbe sbared taxis knoum as dolmuş leav efor Cumalıkızık every bour. As we ıv an d ered tbrou gb tbe narroıv streets, tbe people ive met greeted us from doonvays an d ıviııdotvs. Sometimes ive struck tıp a co n v ersa tio ıı a n d tvere invited inside. We looked curiou sly a r o ıın d tb e b o u ses ive entered, an d feli a stab o f regret at tbeir dilap id ated State. But

(

(,

ctN

liııjıin

K a lk ın

liııf>in Kalkın

ARALIĞI

Haftasonları gelen ziyaretçiler Cum alıkızık’ ta gündelik hayata b ir canlılık katsalar da, köye diğe r günlerde tam b ir sükûnet hakim . / At vveekends Cum alıkızık attracts an increasing num ber of visitors, bu t on other days it returns to its usual dream y tran quılity.

tbe ıvarmtb o f tbeir occupaııts’ bospitality consoled us. At one time tbere ıvere 350 Jam ilies living bere, but now tbere are only aroıınd a bundred left, ’ Ali Amca explained. 'Most o f tbem bave left tbeir bouses an d moved aıvay. Tbe bouses ıvere old already, an d once tbey ıvere a b a rıd o n ed tbey qu ick ly d e te r io r a te d .' C onservation laıvs m ean tbat tbe otvners a re not alloıved to m ake any repairs or alterations ıvbicb migbt destroy tbe original cbaracter o f tbe bouses, an d tbe local p eop le com plain tbat İbis mak.es even urgent repairs impossible. Tbe village o f Cumalıkızık was placed ıınder conserva­ tion order by tbe Monııments Board in 1980, aıul in 1981 registered as an urban an d natural conservation area. Tbe village bas been placed ıınder tbe aııspices o f tbe nearby toıvn o f Yıldırım so tbat it can take advantage o f municipal services, an d in 1997 a project ıvas kıuncbed to fin arıce restoration tvork at Cumalıkızık. by B u rsa M etropolitan M ıın icip ality a n d B u rsa Tophane UNESCO Youtb Association. Tbe aim o f tbe

oldu” diyor Ali Amca. “Bir çivi bile çakamıyoruz, evlerimizi tamir edem iyoruz” diye yakınsalar da, tarihî dokunun korunması gerektiği çok kez anla­ tılıp belleklere kazınmış. Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından 1980 yılında ko­ ruma altına alınan, 1981 yılında da kentsel ve do­ ğal sit alanı olarak tescil edilen Cumalıkızık köyü, Daha sonra Yıldırım ilçesinin bir mahallesi haline getirilmiş. B öylece belediye hizmetlerinden yarar­ lanan köyün çevresiyle birlikte geliştirilm esi ve korunarak g eleceğe taşınması amacı ile 1997 yılı sonlarında “Cumalıkızık Koruma Yaşatma '98 Pro­ jesi” başlatılmış. Bursa Biiyükşehir Belediyesi ve Bursa Tophane UNESCO G ençlik Derneği nin ön­ cülüğü ve koordinatörlüğünde yürütülen bu pro­ jenin, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından 1993 yılında hazırlanmış olan Koruma İmar Planı nda öngörülen fiziksel, ekonom ik, sosyal ve kültürel düzenlem eler ile birlikte uygulanması hedefleni­ yor. Biraz geç kalınmış olsa da, merkezî yönetim130 SKYLIFE

EYLÜL

SEPTEMBER 1999


p r o je c l is to im p lem en t the d en y e re l y ö n e tim le r e , C on serv ation M aster P lan üniversitelerden sivil top­ draıvn ıtp in 1993 hy Yıldız lum örgütlerine, köy tem ­ Technical Utıiversity in İstanbul. silciliğin d en gönüllü fir­ Tbis plan does not just etıcomma ve kişilere kadar çok p a s s ren o v a tio n ıvork. to tbe sayıd a kişi ve kurum un hou ses o f C um alıkızık. them bir araya gelerek oluştur­ seh'es, but a ıi’hole range o f comduğu proje kapsamındaki p lem en ta ry eco n o m ic, s o c ia l çalışmalar; sad ece Cumaan d cultural measures. lıkızık için değil, benzeri B etler la te th an never, tbe y e r le r iç in d e o ld u k ç a umut verici. C u m a lık ız ık C on serv ation Adına efsaneler, öyküler Projecl has brought togetber a y ak ıştırılan C u m alık ızık large number o f individuals an d isminin kökeni hakkında institutions, including central anlatılanlar da çok çeşitli. an d local govemments, universiB u n la rd a n b irin e g ö re , ties, non-govem m ental organibir zamanlar camisi olm a­ | sations, lo c a l residents. firm s yan çevre köylerdeki in­ | interested in sponsoring the prosanların cuma na­ ject, an d private volunmazını kılmak için teers. The project bolds buraya gelm eleri, out b o p e not only f o r k öy e C um alıkızık C u m a lık ız ık , but f o r adını kazandırmış. other settlements u’bose D iğer bir sö y le n ­ h istorical legacy is at ceye göre ise, kö­ risk from lack o f fu n d yün kurucusunun ing an d expertise. Orhan Gazi zama­ E x p la n a tio n s f o r the n ın d a b ö lg e y e origin o f the nam e Cıty erleşen kızıklarm a lık ız ık - cu m a dan Cuma Ali Bey means Friday - are varolm ası n ed e n iy le ious. According to o ne k öy , C u m alıkızık this ıvas ön ce the only o la r a k a n ılm ış . village in the area witb Ama en çok anla­ a m osqu e, so p e o p le Cum alıkızık’ ın uzun geçmişine a it çok sayıda el yapımı ejya, köy m erkezine ku ru l­ tıla n s ö y le n c e y e fro m surrounding vilmuş müzede ziya retçilerini bekliyor. / A museum has now been set up in the v il­ g öre, B u rsa’yı ele lages used to com e here lage, exhibiting many handmade domestic articles and farm ing tools used here in g e ç ir e n O s m a n ­ f o r the Friday prayers. the past. lI’nın ilk cuma na­ A n o th er is t b a t the mazını burada kılması, köyün adının Cumalıkızık Jbu n d er o f the village ıvas a Kızık nam ed Cııma Ali olarak kalmasına neden olmuş. Bey. an d the name Cumalt a corruption o f Cuma Ali. Köy meydanında kadınların gelenler için yaptıkla­ After eating delicioııs gözleme, layers o f tbin griddle rı nefis gözlemeleri yedikten sonra köyün yukarı­ bread, m ade by local ıvomen in tbe village scjuare, ive sına doğru yola koyuluyoruz. Uludağ’ın eteklerini headed ııphill out o f the village. While once tbe chestkaplayan kestaneler bir zamanlar halkın ana ge­ nııt ıvoods ıvhich cover the area ıvere the main soıırce çim kaynağı iken, bugün yerini ahududuya bırak­ o f income fo r the village, tbe cultivation o f raspberries mış. Ahududu oldukça önem senm iş olsa gerek ki, bas noıv becom e offorem ost importance. Last year the 1998 Haziran ından bu yana Ahududu Şenliği dü­ village la u n cb ed its Raspberry Festival, ıvhich it is zenleniyor. boped will attract even rnore visitors. But ıvith or ıvitbOsmanlı İmparatorluğu nun 700. yıl kutlamaları ve out tbe raspberry festival, Cumalıkızık. bas plenty to 2000 yılı inanç turizmi projeleri kapsamında yer alan offer tbe p eop le ıvho com e here, u’itb its beau tifu l Cumalıkızık, doğal güzelliği, mimari dokusu ve güler scenery, fascin atin g old houses a n d smiling inhabiyüzlü insanlarıyla konuklarını bekliyor. • tants. • 'Ayla Akkuş and Etiğin Kaban arephotographers.

! Ayla A k k u ş v e E n g in K a b a n , fo to ğ ra f sa n a tç ısı.

131 SKYLIFE

EYLÜL

SEPTEMBER 1999


Su tesisatının bulunmadığı eski İstanbul evlerinde su ihtiyacı, çeşitli yollarla karşılanmaya çalışılırdı. En basit su temin yolu ise mahalle çeşmeleriydi. Çeşmelerin önünde oluşan kalabalık, bazı evlerin çeşm eye uzak oluşu, ev işlerinin çokluğu ve za­ man darlığı su temin edebilm ek için yeni çözüm ­ lerin bulunmasına neden oldu. 15. yüzyılda kurulan Saka Loncası, evlere para karşılığında su taşıyan kişileri biraraya getirmişti. 19. yüzyılın sonuna kadar, evlere suyu bu lonca­ ya bağlı kişiler taşıdı. Her mahallenin loncaya ka­ yıtlı belirli miktarda sakası bulunurdu. İzin belgesi olm adan su alıp satmak yasaklanmıştı. Sakaların sebillerden su almaları gediğe bağlan­ mıştı. “Saka Gediği”, bir imtiyaza bağlı olarak alı­ nıp satılırdı. Ayrıca varislere de intikal edebilirdi. Halk sakaların bu gedik usulünden son derecede şikayetçiydi. Sakalar, bazı çeşm eleri sanki kendi mülkleriymiş gibi kullanırlardı. Kendileri, çeşm e­ den su aldıktan sonra giderken çeşm enin sularını keserlerdi. Mahalle halkı, gediği olmayan çeşm e­ lerin iiz:erine tıpkı kitabe gibi “Bu çeşm ede saka gediği yoktur” ibaresini yazardı. Sakalar, evlere suyu önceleri “kırba” denilen deri

I ı ı p a s t cetıtu ries, ıv ben in d iv id u a l h o u s e s in İstan bu l h a d n o d irect co n n ec tio n to the m ain s ıvater supply, there w ere various ıvays o f obtain in g d rin kin g ıvater. C ollecting ıvater fr o m the lo ca ! fourıtains ıvas the most com m orı, but took tim e i f they ıvere croıv d ed o r a t so m e d ista n ce fr o m the bouse. There ıvere oth er pressing dom estic chores to b e done, so the j o b o f carıy in g ıvater b ec a m e a lucrative one. The g u ild o f ıvater carriers ıvas established in the 15th centııry, a n d ııntil tbe en d o f the 19th century m em bers o f the g u ild ca rried ıvater to their custom ers. Every n e ig h h o u r h o o d h a d its cjııota o f ıvater carriers, kn oıvn a s sa k a , ıvho ıvere registered ıvith th e g u ild , a n d it ıvas fo r b id d e n f o r

17. y ü z y ıla

a it

b ir suluboya çalıjm a d a

atlı saka

(s o ld a ) ;

D e lv i-

m a r t’ a a it

1804

t a r ih li b ir re sim de Y e n iç e ri o r ta sakası (s a ğ d a ). / A water carrier (saka) with his horse depicted.in a I7th century watercolour (left), and a janissary water carrier in a painting dated 1804 by Delvimart (right).


Tarihi Toplantı... Kapadokya, tarihi ve doğal güzelliği ile yıllardır turistlerin en çok ilgisini çeken yerlerden biri. Bugünlerde, Dedeman Kapadokya Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen başarılı toplantılarla i iş dünyasının da ilgisini çekiyor. Konuklar, toplantı yorgunluğunu Resort Dedeman Kapadokya’nın gece eğlenceleriyle, açık ve kapalı havuzunda dinlenerek, spor yaparak ya da özel turlara çıkarak üzerilerinden atıyorlar. A d o r-jin ekoloji Kongresi, Pekin-Paris Rally, B ilim İlaç Kongresi, D e m irb a n k T o p la n tıs ı, Bayındır Sigorta Top lan tısı, Işık Sigorta Sem ineri, Pfizer İlaç T o p lan tısı, Arçelik Bayiler T o p lan tısı, M erced es -B en z Aksaray, Eczacıbaşı Bölge T o p lan tısı, U n ilever Bölge T o p lan tısı, U zay G ıd a Sem ineri, Aygaz Bölge T o p lan tısı, G o o d -Y ear S e m ineri, Toyota Bayiler T o p lan tısı, M e rs in Rotary T o p lan tısı, N o bel İlaç T o p lan tısı, İstikbal M o b ilya Bayiler T o p lan tısı, Beko Bayiler T o p lan tısı, Eczacıbaşı Bayiler T o p lan tısı, Car-Rally London to Cape Tow n, Fierra M obilya Sem ineri, Bilkent Senfoni O rkestrası, Kütahya Porselen T o p lan tısı, Yeni Z elan d a Valisi Yem eği, ja p o n Büyükelçiliği Y e m e ği, O s m a n lı Bankası T o p lan tısı, İsviçre Sigorta A centa T o p lan tısı, O p e t S e m in er T o p lan tısı, Borusan A. Ş. T o p lan tısı, M ersin R otary-2430. Bölge Bes & Bölge Asam blesi, İskenderun R otary-2430. Bölge Bes & Bölge Asam blesi, M a rk e m Boya Bayiler T o p lan tısı, R enault Clio T a n ıtım T o p lan tısı, Ç im en to cu lar Birliği T o p lan tısı, Ege K ooperatifler Birliği T o p lan tısı, M arek-S h arp & D o h m e İlaç T o p lan tısı...

D edem an Kapadokya Kongre M erkezi

Kapadokya Kongre Salonu

L

770 m2

1000 kişi

Toplantı Salonu 1

35 m2

35 kişi

Toplantı Salonu 2

35 m2

35 kişi

Toplantı Salonu 3

30 m2

30 kişi

Ihlara Kongre Salonu

361 m2

400 kişi

Kaymaklı Toplantı Salonu

98 m2

80 kişi

Zelve Toplantı Salonu

77 m2

60 kişi

Dergah Toplantı Salonu

36 m2

35 kişi

M A R K E T IN G & S A LES Yıldız Posta Caddesi, 52 Esentepe 80700 İstanbul Tel: 0(212) 275 7600 Faks: 0(212) 274 8314 hotels@dedeman.com.tr www.dedemanhotels.com

Dedeman Otelleri Ücretsiz Bilgi ve Rezervasyon Hattı: 0 800 211 44 44

RESORT

DEDEMAN C A P P A D O C IA Ü r g ü p Y o lu 2. k m 5 0 2 0 0 N e v ş e h ir T e l: 0 ( 3 8 4 ) 2 1 3 9 9 0 0 F a k s ^ 0 ( 3 8 4 )^ 2 1 3 ^ 1 5 8 _


Üstte, Tophane Çeşmesi’ nden tenekeyle su taşıyan b ir saka; altta-solda, Van M our'a a it 1714 ta rih li b ir çalışmada tulum lu saka; altta-sağdaki resim ise 1860 ta rih li ve G arin’ e ait; Çubuklu saka. / Above is a saka carrying water in a can filled at Tophane Fountain in İstanbul, and below a saka with a water bag depicted in 1714 by Van Mour. The picture below right was painted />/ Garin in 1860.

tulumlarla taşırdı. Kırbalar, 45-50 litre kadar su alır, sakaların omuzuna geniş bir deri kayışla ası­ lırdı. Sakalar, rutubet nedeniyle ciğerlerini üşüt­ m em ek için bu deri kırbaları yün ya da deriden

varılm ış bir yelek giyerek taşırfe i& ..fcö rü n tü , itibariyle çirkin­ liğine karşın kırbalar, su tası mak içjragayet pratikti. Evlferin önüne getfcıı sakala kırbanın ül hortumu gibi' uzâ^kn meşin borusundan kaplara veya küp­ lere suyu boşalırlardı. Saka, su boşaldıktan sonra hortumu kırhanın üzerindeki çengele taka-

u n au thorised person s to collect fo u n ta in ıvater f o r sale. Groups o f ıvater carriers collected ıvater fr o m distribution fo u n ta in s knoıvn a s sebil, över w bich a ıv a r d e n k n o ıv n s a k a g ed iğ i h e ld a m on opoly th a t p a s s e d dou'iı fr o m f a t b e r to s o n . İn la t e r times tbe p u b lic b ec a m e bitter a b o u t tbis system, s i n c e s o m e s a k a ıv a rd en s tr e a te d the p u b lic fo u n ta in s lik e th eir p riv a te p ro p erty , tu rn in g o f f th e ıv a ter ıvhen th e s a k a s h a d f i l l e d t h e ir bags so that lo ca l p eop le ıvere fo r c e d to buy their ıvater in stead o f collecting it fr e e . Fountains rıot co n tro lled by a ıvarden ıv ere d is t in g u is h e d by th e tvords, ‘T bis f o u n ­ tain h a s n o s a k a gediği, ’ in seribed a b o v e them. Originally the sa k a s carried ıv a t e r in l e a t h e r b a g s knoıvn as kırba, ıvhich each h e ld 45-50 litres.‘a n d ıvere hung on t h e i r s h o u ld e r s b y a h r o a d le a th e r strafi, So as to p r e v e n t th e c$ııstant dam p n ess caıısin g


SIEMENS Sadece cep telefonu değil, entegre iletişim uzmanı. Yeni Siemens S25.

Entegre modem

Elektronik ajanda Kızılötesi iletişim

Ses kaydı Dual Band

Entegre döviz kuru hesaplama fonksiyonlu hesap makinesi

Titreşimli uyan

SİMKO Ticaret ve Sanayi A.Ş. Siemens AG Türkiye Genel Mümessili, Enform asyon Kom ünikasyon Ü rünleri, Komünikasyon Term inal Cihazları Tel: (0212)293 41 60

Oyunlar

10 saate kadar konuşma, 400 saate kadar bekleme süresi (Y üksek p e rfo rm a n slı p il ile)

l TURKCELL


c h ills on tb e ir lu n g s, t b e ıv a t e r c a r r ie r s ıv ore s p e ­ d a l sleeveless ja c k ets m aile o f ıvool o r le a t h e r . A ltb o n g h tb e le a tb e r bag s ıv e r e cru de in a p p e a r a n c e , tb e y ıv ere a p r a c t i c a l m etb o d o f carrying ıv a ter. W ben t b e s a k a a rriv ed a t tbe d o o r o f a bön se , b e e m p t ie d a s m u c b w a ter as ıv as recptired in to ja rs o r o tb er corıtainers by r n ea n s o f a lo n g le a t b e r p ip e. W ben t b e s e ıv ere J'ull b e buttg tbe p ip e on a b o o k on tb e k ır b a a n d set ou t f o r tb e next bouse. Som e sa k a s ca rried m ore ıv ater a t less tro u b le by b a n g in g t b r e e o r f o u r lea tb er bags on borses o r donkeys. ’l b e ir m ain cııstom ers ıvere restaurants, c o f f e e b o ııs e s , ta v e r n s a n d otber establisbm ents w b icb c o n su m e d d rin king ıvater in large qu an tities. C u stom ers p a i d o n c e a m o n t b fo r tbe n u m b er o f k ırb a tbey b a d bougbt in t o ta l, a m ark, b e itıg c b a lk e d on tb e d o o r ja n ıb f o r ecıcb one. Every m o n tb t b e r e tv o ııld b e ıvrangling betıveen cu s­ to m ers a n d s a k a s ö v e r the size o f tbe ıvater bili, h o u s e h o id e r s a c c u s in g

rak b a ş k a b ir e v e doğrıı yola koyulur­ du. Bazı sakalar, kırbala­ rını sırtlarına vurarak dolaşırken bazıları da daha çok para kaza­ nabilmek amacıyla at veya eşe k sırtına üç dört kırba asarak iş­ lerini görürlerdi. Atla dolaşan sakalar, özel­ likle lokanta, kahve, m eyhane gibi çok su tü keten y erlere to p ­ tan satış yaparlardı. M üşteriler, paralarını aydan aya kırba sayı­ sı k a d a r ö d e r le r d i. H esabın görülm esin­ d e çe te le veya k ert­ me geleneği ço k yay­ gınd ı. Sak a, h ergü n bıraktığı kırba sayısı­ nı evin kapısının ke­ narına tebeşirle çizer, ay sonunda bunları toplayarak parasını almak isterdi. Fakat h er ay m üşteriyle saka arasında çetele kavgası olur­ du. Hatta bazı müşteriler, sakalann ortası kesik tebeşir kullandığı­ nı, bir kere çizdiğinde, kapıda iki çizgi oluştuğunu ve hilekârlık ya­ pıldığını iddia ederek hesaba iti-

Ü s tte , k ırb a iı

s a k a la r; s o ld a , T a tik y a n ’ ın b ir

çalınmasında testiyle su ta jıy a n b ir saka (1 860); en soldaki fo to ğ ra fta , Zeynep Sultan Ç ejm esi’ nden su

I Above are sakas carrying water in and left a sah carrying water in a jar painted in 1860. To the far left art sakas a r

alan sakalar. ,


İs ta n b u l B a â d a t C a d d e s i « İs ta n b u l R u m e li C a d d e s i - İs ta n b u l G a lle r ia - İs ta n b u l K a d ık ö y - A n k a r a T u n a lı H ilm i -A n ta ly a K o n y a a ltı C a d d e s i - B u r s a Ç e k irg e


*

<

r

Solda, 1865 ta rih li b ir resimde fo lk lo rik kıyafetleriyle b ir saka; üstte, geçen yüzyılın sonunda

Leh is a saka in traditional costume dated 1865, and above a saka deliyering water at the end of the I9th century.

m ahalleye su servisi yapan b ir saka. /

na yükleyerek satmaya başladılar. Sakaların çok önem li görevlerinden biri de yan­ gın çıktığı zaman sıı taşımak suretiyle yangının V ^öndürülm esine yardım etmekti. Su Nazırı nın ma­ liyetin d ek i “Sakalar O cağı'nd a bulunan kişiler bu İŞfc: görevlendirilmişti. ^kYCTii§firi O cağ ın d ak i su ihtiyacı ise yine sakalar LVIW atınq^ı karşılanmaktaydı. II. Mahmud'un Yeni­ çeri Ü ylgı'nı kaldırdığı Vak’a-i Hayriye’yle bu sa­ kaların‘k a l S e b ilc ic e çevrilmiştir. Sarayda ı,s§j'‘Salkı}>aşı’pın emrinde bulunan saka­ lar. sularlnı gümüş kaplar içinde taşıdıklarından dolayı kendilerine “Sakayan-ı Siııı-i Hassa" atlı ve­ rilmişti: Sakabaşı, Divan toplantısı olduğu günler'.~$e pivain üyelerine şerbet dağıtırdı. • • lî î u r lîökla.ş. araştırmacı

the sa k a s o f eheatin g by using ch a lk ıvith a slot cut oııt u f the çent re so that it m acle a duuble m ark at a single s trake. From tbe en d o f the 19th century leath er bags ıvere rep laced by old petrol o r olive oil ca m , ıvhich ıvere lo a d e d o n to h orse-d raıv n carts. This ıvater ıvas fr o m such sources a s the fa m o u s H am idiye spriııg o r L ake Terkos. n e r e w as also a Water Carriers Cotps u n d er the control o f the Superintendent o f Water responsible f o r the im portan t task o f catryin g ıvater to fir e s a n d helping to extinguish them. A s e p a r a t e ela s s o f ıv a ter c a r r ie r p r o v id e d the ıvater n eeds o f the Ja n issary corps. a n d ıvhen that r e c a l c i t r a n t f o r c e ıv a s a b o l i s h e d b y S u lta n M ahm u d II in 1826 their w ater carriers b e c a m e knoıvn a s sebilci. P a l a c e s a k a s ıv o r k e d u n d e r t h e C h i e f W a ter C arrier a n d ca rried drinking "ıvater in silver con tainers. b e n c e their n a m e o flm p e r ia l Silver Sakas. On the days that tbe C ouncil o f State con v en ed at the p a l a c e th e C h ie f \Vafer C a r r ie r ıv ou ld distribute sb ertet to the memlxjrs o f the council. •

y*

* l ğ ıır G öktaş is a resea reh er a n d ıvriter.

o


İK L İM KOİKITROLU

am taş D üzcam P a za rla m a A .Ş .

O s ikdere Caddesi, No: 37 80670 Maslak / İstanbul ret: (0212) 285 10 00 Faks: (0212) 285 44 63 ÜCRETSİZ DANIŞMA HATTI: 0800 211 08 33 Imernet: www.sisecam.com.tr

İIM T E R C A M Ş İŞ E C A M ŞIŞEC AM b.f T Ü R K İ Y E İŞ B A N K A S I - ıruluşudur


Ö ze lle ştirilm e sin in 10. y ılın d a U S A Ş 'tan, O s m a n lI'n ın 700. kuruluş y ıld ö n ü m ü n e a r m a ğ a n

“Sini den Tepsiue Klasik Türk mutfağı"

7

On the 1 0 th y e a r o f its privatisatiorı, U SA Ş celebrates the 7 0 0 lh anniversary o f the establishmeııt o f the Ottoman E m p ire with

“ F r o m C la s s ic a l

‘S i n i ’ t o

t h e

T u r k is h 14 2 SKYLIFE

EYLÜL

SEPTEMBER 1999

T r a y

C u is in e ”


SİNİDEN TEPSİYE ^ROM “SİNİ” T 0 THE TRAY kl.tslk TOK ' « T M • C1.1SSIUI 11llk l'll 11 EBE On the lOth y ea r o f its privati1958 yılında, TH Y’nin iç ve sation, to celebrate the 700tb dış h at s e f e r le r in e ik ram unniversary o f the establishh iz m e ti v e rm e k a m a c ıy la ment o f the Ottoman Empire, T H Y ’nin d en e tim i altın d a USAŞ a sked Nevin Halıcı, an kurulan USAŞ, ö z e lle ştiril­ ex p ert on n u tritio n a n d mesinin 10. yılında, Osmanlı Tıırkish c u is in e ıvbo is the D e v le ti’n in k u ru lu şu n u n au thor o f innum erable hooks 700. yıldönümü kutlamaları an d articles, to ıvrite a book on m ü n a s e b e tiy le , b e s le n m e classical Turkish cuisine. u z m a n ı v e T ü rk m u tfa ğ ı USAŞ ıvas fo u n d e d in 1958 üzerine sayısız kitap ve ma­ under the supervision o f THY to kaleleri bulunan Nevin Halıprovide catering services fo r its c ı’ya “Sini’den Tepsiye Kla­ d o m estic a n d in tern a tio n a l sik Türk Mutfağı” adlı bir ki­ flights. Över the past 40 years, tap hazırlattı. Türk havacılı­ ıvhich h a v e seen sig n ifican t ğının son 40 yıllık gelişim i strides in Turkish civil aviation, USAŞ has m ade a sig­ içinde önem li hizm etlere imza atan USAŞ, 1987 nificant contribution to services in the sector. İn 1987 yılında Türkiye’nin başlıca havaalanlarında resto­ the company hegan nınning restaurants an d cafeteran ve kafeterya işletmeciliğini başlatmıştı. 1989 rias in Turkey's forem ost airports. İn 1989 it ıvas sold yılınd a SAS Servis P a rtn e r’a satıld ık tan sonra to ,VAV Service Partner a n d in 1994 becam e a subUSAŞ, 1994'te dünyanın 27 ülkesinde l4 0 ’ı aşkın

ü nited e hizm et veren G ate G ourm et Internatio n a l’e bağlandı. Dünyada ço k az sayıdaki ISO 9001 sertifikalı havayolu ikram şirketlerinden olan USAŞ, Toplam Kalite Yönetim i programı sayesin­ de yem ek hazırlama, verimlilik ve genel hijyenle ilgili dört ayrı geliştirme projesini tamamlamış du­ rumda. 1998 yılında USAŞ’ın servis verdiği bir tek u ç u ş u n b ile ik ram n e d e n iy le g e c ik m e m e s i, USAŞ’ın başarılarının iyi bir göstergesi. Pazardaki amansız rekabete ve ülke ekonom isindeki çeşitli zorluklara karşın başarılarını devam ettiren USAŞ, ikram hizmetlerine yönelik yeni projelerini de bi­ rer birer gerçekleştiriyor. USAŞ’ın özel olarak hazırlattığı ve klasik Türk mutfağının ayrıntılı bir haritasının çıkarıldığı “Si­ ni’den Tepsiye Klasik Türk Mutfağı” çalışması da, bu yeni adımlardan birisi. Unutulmaya yüz tut­ muş, O sm anlı m utfağının m uhteşem tadlarının günışığına çıkarıldığı kitapta, Turabi Efendi’nin “Turkish C ookery B o o k ” ve Hadiye Fahriye’nin “Y em ek Kitabı” ve “Tatlıcı Başı” adlı klasik eserle­ rinden derlenen ve günümüz damak tadlarına ve yem ek anlayışına uyarlanan yüz yem ek tarifi su­ nuluyor. Türk mutfağının tarihsel gelişim inin de yer aldığı kitapta, sofra düzeni, yem e adabı, pişir­ me yöntemleri, özel gün­ lere ait yem ekler ve ye­ m ek ritü e lle ri, O sm a n ­ lI’dan Cumhuriyet d öne­ m ine kadar, tarihsel bir perspektif içinde ele alı­ nıyor. Bu özenli çalışma, baklalı enginardan boza-

sidiary o f Gate Gourmet International, ıvbo provides serv ice s in ö v er 140 c a te r in g u n its in 2 7 countries.USAŞ is one o f the very feıv ISO 9001 certiJ'ied airlin e caterers worldwide. Thanks to its Total Quality Management, USAŞ has completed Joıır development projects in the field o f fo o d preparation, produetivity a n d general hygiene. İn 1998 not a single flight served by USAŞ ıvas delayed on account o f cater­ ing, a good indication o f its efficiency level. Despite fierce competition a n d diverse econom ic difficulties, the company has m aintained a bigh level o f achievement a n d one by one completed neıv catering-related projects. One o f these p ro jects is “From ‘S in i ’ to the Tray C lassical Turkish C uisine”, ıvritten specifically f o r USAŞ a n d presenting a detailed picture o f Ottoman period Turkish cuisine. The book ineludes one bund red recipes from tbree old cookery books - Turabi E fe n d i’s Turkish C ookery B o ok a n d tıvo books by Hadiye Fahriye on cooking an d confectionery respectively - adapted to modern tastes an d culinary concepts. İn addition the book investigates the historical development o f Tıırkish cuisine, the arrangem ent o f the table, etiquette, cooking methods, fo o d fo r special occasions an d rituals över the Ottoman period up to the Turkish Republic. İn tbis fa sc in a tin g book you can fin d out hoıv to prepare a superb rarıge o f unique disbes, drinks an d preserves, su ch a s artichokes ıvitb broad beans, boza (a tangy drink m ade


ya, mantıdan tekm il la­ hana yalancı dolmasına, te n c e re k ü lb astısın d an aşureye kadar, bir kısmı unutulmuş, bir kısmı ise mutfaklarımızdaki yerle­ rini koruyan bize özgü bir tadlar dünyasını göz­ ler önüne seriyor. USAŞ, kitapta y er alan esk i y em ek lerin , u ça k ­ larda müşterilere sunul­ ması için de gerekli ha­ zırlıkları tamamladı. Y ol­ cular böylece, dergimiz­ d e ik isin e y er v erd iğ i­ miz, yüzlerce yıllık eski yem eklerin sadece tariflerini okumakla kalmaya­ cak, bu eşsiz tadları denem e imkanına da sahip olacak. Havayolu taşımacılığının en önem li bileşenlerin­ den biri olan yem ek servisleri alanında, dünyaca kabul edilen başarılara imza atan USAŞ, Osmanlı D evleti’nin 700. kuruluş yıldönüm ü kutlamaları çerçevesinde hazırlattığı “Sini'den Tepsiye Klasik Türk Mutfağı” kitabı ile, catering hizmetlerine de yeni bir boyut getiriyor.

BAKLALI E N G İN A R /

o f ıvheat or millet), mantı (s m a ll s tııffe d p a s tr ie s served with yoğurt), ıvhole stu ffed ca b b a g e, kü lbastı (lam b steaks) cooked in a pan, a n d aşure (a pudding o f boiled ıvheat grains ıvith d r ie d fr u it s a n d nuts). Many o f these dishes fro m the p a st represen tin g tbe Turkish ıvorld o f fla v o u r are on the verge o f fallin g into oblivion, ıvhile otbers are stili conımon today. USAŞ has completed preparations fo r offering the historic dishes described in this book to passengers, who ıvill thus be able not only to read recipes f o r centuries old Turkish dishes, but to taste tbeir rem arkableJlavours as iveli. USAŞ h a s ıvon an in tern ation al reputation f o r its acbievements in the catering field, ıvhicb is one o f tbe most importantfactors in a ir travel. Witb “From ‘S ini’ to the Tray Classical Turkish Cuisine”, published as p a n o f tbe celebrations o f the 700th anniversary o f tbe establisbment o f the Ottoman Empire, USAŞ bas introduced a neıv dimension to airlirıe catering seruices.

ARTICHOKE WITH BROAD BEANS

4 kişilik

4 servings

Malzemeler:

Ingredients:

4 tane enginar

4 artichokes

Enginarları bekletme suyu:

L iq u id f o r a rtich o kes:

3 cups ıvater; 2 tablespoons lemonjuice, 1 dessertspoon salt

3 s u b a r d a ğ ı s u , 2 ç o r b a k a ş ığ ı lim o n s u y u , 1 ta tlı k a ş ığ ı tu z

Yemek için:

F o r th e dish:

250 g broad beans, 1/2 cup olive oil, 2 targe onions, 1 cup ıvater, 1 teaspoon salt, 3 tablespoons cbopped dili

2 5 0 g r iç b a k la , 1/2 su b a r d a ğ ı z e y tin y a ğ ı, 2 iri s o ğ a n , 1 s u b a r d a ğ ı s u , 1 ç a y k a ş ığ ı tu z , 3 ç o r b a k a ş ığ ı k ıy ılm ış d e r e o t u

Yapılışı:

M ethod

E n g in a r la r ın s a p la r ın ı d ib in d e n k e s , k a b u k la r ın ı

Cut tbe stalks o ff the artichokes from the base. Trim the outer leaves ıvith a sharp knife or ıvith scissors, leaving 2 layers. Rub cut surfaces ıvith lemon an d salt. Scrape away bairs inside ıvith a spoon an d rub ıvith salt and lemon. Wash an d put them in the liquid mix. Shell the beans. Saute finely chopped onions rings ıvith oil in a saucepan. Add artichokes, beans, salt an d water. Cover ıvith a lid. Sprinkle on dili, ıvhen partially cooked. Continue cooking till the artichokes are ten­ der. Let cool in the saucepan. Place artichokes on a plate an d fiil beans into the artichokes. Serve cold.

k e s k in b ir b ıç a k v e y a m a k a s la k e s , iç le r in d e ik i sıra k a la c a k ş e k i ld e s o y . S o y d u ğ u n h e r y e r e lim o n u tu z a b a tır , sü r. İ ç in in tü y le r in i b ir k a ş ık ile ç ık a r , tu z lu lim o n sü r, y ık a , b e k l e t m e s u y u iç in e a l. B a k la t a n e l e ­ r in in d ış k a b u k la r ın ı al. T e n c e r e d e y a ğ la in c e h a lk a d o ğ r a n m ış s o ğ a n ı k a v u r, e n g in a r la r ı, b a k la la r ı, su y u , tu z u ila v e e t. K a p a k ö rt. Y a r ı p i ş i n c e d e r e o t u n u s e r p , e n g in a r la r y u m u ş a y ın c a y a k a d a r p işir. K a b ın d a s o ğ u t. E n g in a r la r ı ta b a ğ a y e r le ş tir , iç le r in e b a k la la r ı d o ld u r, s o ğ u k o la r a k s o fr a y a al.

144 SKYLIFE

EYLÜL

SEPTEMBER 1999


T E K M İL L A H A N A Y A L A N C I D O L M A S I

WHOLE CABBAGE STUFFED 6 kişilik

6 servings

İçi için:

F o r the filling:

1/2 su bardağı zeytinyağı, 5 iri soğan, 1 su barda­ ğı pirinç, 3 çorba kaşığı kıyılmış nane, 1 çay kaşı­ ğı tuz, 1 su bardağı su

1/2 cu p olive oil, 5 large onions, 1 cu p rice, 3 tablespoons ch o p p ed mint, 1 teaspoon salt, 1 cu p w ater

Dolma için:

F o r dolma:

1 orta boy lahana, 1 su bardağı su, 1/4 su barda­ ğı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz

1 m ed iu m -siz ed ca b b a g e, 1 cu p water, 1/4 cu p olive oil, 1 dessertspoorı salt

Lahanayı bekletme suyu:

Liquid f o r the cabbage:

20 su bardağı su, 1 çorba kaşığı tuz, lahanayı bü­ tün halde alacak büyüklükte bir kap

2 0 cups water, 1 tablespoon salt, a sa u cep a n big en ou g b f o r holding a u>hole c a b b a g e

Süslemek için:

F o r g a m ish ed :

Limon dilimleri, 1 çorba kaşığı kıyılmış mayda­ noz

Lem on slices, 1 tablespoon ch o p p ed p arsley

Method: Yapılışı:

S au te the fin e ly ch o p p ed o n io n s in a s a u c ep a n ıvith olive oil. S oak rice in w arm salty ıvater until the ıvater cools, rinse a n d sau te ıvith the onions. A d d m int a n d salt a n d stir. A d d b o ile d ıvater. C ook till it a bsorbs tbe ıvater. Trim th e o u t e r h a r d le a v e s o f t h e c a b b a g e . R em ov e h e a r t a n d o th e r irın er lea v es u n til 3 o r 4 le a v e s r e m a in . W ash a n d co v er ıvith salty ıvater. Let sta n d f o r 1 5 m inutes. W ash a n d d r a in . F iil th e c a b ­ b a g e in side ıvith tbe rice s t u ffin g . C o v e r th e fille d p a r t ıvith c a b ­ b a g e le a v e s a n d p l a c e in s a u c e ­ p a n , stu ffed sid e doıvn . A d d salt, p o u r in t o th e s a u c e p a n ıv a te r a n d olive o il a n d c o v e r . W h en it sta r ts b o ilin g , c o o k f o r a lm o st 4 0 m in u tes öv er low heat. Let c o o l in th e s a u c e p a n . D rain licjuid. Put the lid on a n d tu m the c a b ­ b a g e upside dow n. L ater tu m upside doum on a serving dish, g a m is h ıvith lem on ıvedges a n d parsley a n d s e n e cold.

T encered e zeytinyağı ile ince kıyılmış soğanı ka­ vur. Tuzlu ılık suda bekletilip yıkanmış pirinçleri ilave et, kavur. Naneleri, tuzu at, çevir. Suyu kay­ nat, ilave et, suyunu çekinceye kadar pişir. Lahananın sert dış kabuklarını ayıkla. Koçanını al, iç yapraklarını 3-4 yaprak kalıncaya kadar çıkar, yıka. Lahanayı aşacak kadar tu zlu su iç in d e 15 d a k ik a beklet. Sonra yıka, süz­ g eçte süzdür. Pirinçli içi lahananın içine d o ld u r. D o la n k ısm ı la h a n a yapraklarıyla ka­ pat ve büyük bir tencerede doldu­ rulan kısmı aşağı­ ya gelecek şekilde yerleştir. Tuz at, su­ yu v e z e y tin y a ğ ın ı d ök, kapak ört, kay­ n a m a y a b a ş la d ık ta n sonra hafif ateşte yakla­ şık 40 dakika pişir. Kabın­ da soğut. Soğuyan dolm anın su yu nu sü z. T e n c e r e y e k ap ağ ı koy, dolmayı ters yüz et. Sonra servis tabağına tekrar ters yüz ederek limon dilimleri ve maydanozla süsle, soğuk halde sofraya al.

145 SKYLIFE

EYLÜL - «

SEPTEMBER 1999


c

DVD 930 DVD Video Oynatıcı

VİVlİgİVl O

M X 735 H om e Sinema Paketi

P H IL IP S T Ü K E T İC İ D A N IŞ M A : 0 8 0 0 2 61 3 3 0 2 ( p b x ) t noktalarımı? hakkında Haha ayrıntılı hiloi iı

www.phi l i ps.com.tr a hrr vrrindrn iifRFUİ? arayabilirimi;


0 lW 6

Civ\£\MA

Sinema koltukları ve bilet kuyruklarını artık unutun. Philips H om e C inem a ile sinema keyfini evinizde, içinizden geldiği gibi yaşayabilirsiniz. Şöyle rahatça uzanarak, sevgilinize sarılarak... isterseniz cep telefonunuzu kapatmadan ya da heyecandan çığlık atarak...

32 PVV 9523 8 1 Ekran Cool Greerı TV


K İT A P / B O O K REVIEVV

BAHAR KALKAN

4

t

Yaşamın renkli detayları

SİHİRLİ DÜNYA TERRA MAGICA C olour Focus on Life İzzet Keribar Apa Tasarım, Yayıncılık ve Baskı Hizmetleri A.Ş. Nisan 1999, İstanbul 180 sayfa

İzzet K erib a r Apa Tasarım, Yayıncılık ve Baskı H izm etleri A £ . April 1 9 9 9 , İstanbul 1 8 0 p a ges

İzzet Keribar’ın fotoğ­ raflarında ö n ce ren k ­ ler cezbed iyor insanı. Sanlar, maviler, yeşil­ ler, en çok da kırmızı­ lar... Bir an bir fotoğ­ rafa dalıveriyorsunuz. K aren in h a p se ttiğ i o ana. Uzak diyarlardan bir çocuğun gözlerine, yaşlı bir P ak istan lı’nın aln ınd ak i k ırışık lık lara, Bhutan’da neşeli rahiplerin gülüşlerine ya da bir sarayın soğuk duvarlarına yansıyan ışığın sıcaklı­

İ z z e t K e r ib a r , o n e o f T u r k e y ’s le a d in g p h o tograpbers, is a m aster o f colour: yelloıvs, blues, g r e e n s a n d a b o v e a l! r e d s . Yon a r e d r a ıv n into bis pbotograpbs, to th e m o m en t u’h e n th e f r a m e u>as c a p t u r e d ; into tbe eyes o f a c b ild in distant places, the ıvrinkles on tbe broıv o f a n elderly Pakistani, tbe sm iles o f ch eerfu l m on ks in B hutan, a n d tbe ıvarm th o f light reflected on tbe co ld ıra lIs o f a p a la c e. Terra M agica is tbe tbird albü m o f izzet K erib a r’s p b oto g rap b s to b e p u blisb ed . la k e n betıveen 1983 a n d 1998 tbey bring us bis vieıv o f the world, but also d ocu m eııt life, to cpıote tbe u’ords o f a n o th er fa m o u s pbotograpber, Ara Güler. Tbe p botog rap bs consist o f p eo p le a n d places, lan d scap es a n d p ortraits, a n d sem i-abstractpictu res. İzzet K erib a r d efin es b is siyle o f p b o to g ra p b y as co m m u n icatin g tbe em otion ıvhich activates tbe in d iv id u a l’s u>orld o f im agin ation . H e sboıvs us a m ag ic ıvorld tebere beau ty is ever preseni. Sorne o f tb e p b o to g r a p b s in tb e a lb ıım ta k e tb e ir p o ıv e r fronı vibrant colou rs a n d g o straigbt to tbe beauty o f n a tu r e a n d b u m a n bein g s. K e r ib a r believ es tbat his p b o tog rap b s ıvill o n e d a y be bistoric d ocu m ents o f the ıvorld seerı througb the en lig h ten ed eyes o f tbe im agination.

ğına... “Terra Magica-Sihirli Dünya”, İzzet Keribar’ın fo­ toğraflarını topladığı ü çün cü kitabı. Sanatçının 1983-1998 yılları arasında çektiği ve dünyayı nasıl gördüğünü yansıtan, Ara G üler in dediği gibi ya­ şamı belgeleyen fotoğraflarını; manzaraları, yerle­ ri, portreleri, insanları, yarı soyut resimleri içeri­ yor. Fotoğraftaki tarzını, fotoğrafa bakan kişinin hayal dünyasını harekete geçiren duyguyu iletmek ola­ rak tanımlayan İzzet Keribar, sihirli dünyada gü­ zelliğin daima var olduğuna inanıyor. Kitaptaki fotoğrafların bazılarının gücünü titreşimli renkler­ den aldığını ve en yalın haliyle; doğanın, kişilerin güzelliğini vurguladığını söyleyen sanatçı; herke­ sin hayal dünyasını harekete geçiren tarzıyla, fo­ toğraflarının bir gün tarihsel belge olma şansına sahip olabileceğine inanıyor. 148 SKYLIFE

EYLÜL

û


TÜRKİYE JOKEY KULUBU P (Jockey Club of Türkiye) 9 1

iııfm r ffW

1

H

Modern mimarisi ile Ankara Hipodromu yarışlara hazır (Ankara Hipodromu with its modern fa cilities is ready to host)

A N K A R A Y A R IŞ LA R I B A ŞLIY O R Eaces

in

A n k ara

C om m ence

A t y a rış la rın d a k i h e y e c a n fırtın a sı 3 E y lü l’d e n itib a re n A n k a ra H ip o d r o m u ’nda... E n te rn a s y o n a l Y a rışla rı d a 11 E ylül g ü n ü İs ta n b u l V e lie fe n d i H ip o d r o m u ’n d a iz le y e b ilirs in iz ... B u rs a ila v e y a rış la rı d a P a z a rte s i g ü n le ri y a p ılıy o r... F a rklı b ir d u y g u , fa rk lı b ir h e y e c a n s iz le ri b e k liy o r... S to rm o f e x c ite m e n t o f h o r s e r a c in g w ill b e g in to h it th e A n k a ra H ip o d r o m u a s fr o m th e 3 rd o f S e p te m b e r... And, Y o u c a n a ls o w a tc h th e In te rn a tio n a l R a c e s o n 11th o f S e p te m b e r a t V e lie fe n d i H ip o d r o m u in İsta n b u l... A ls o , S u p p le m e n te d R a c e s o f B u rs a , w ill ta k e p la c e o n m o n d a y s ... A d iffe re n t fe e lin g , a d iffe re n t e x c ite m e n t is avvaiting fo r yo u ...

Bokl Pilot 19% yılında koşulan Enternasyonel Boğaziçi yarışında güçlü rakiplerini geçine haşarısını göstermişti. The Bosplıorııs Cup o f 1996 was mon by Bokl Pilot

VELİEFEND İ HİPODROMU ANKARA HİPODROMU i OSMAMGAZİ HİPODROMU ■İEkrem Kurt Bulvarı Bakırköy/İST İstanbul Yolu 16. km. ANKARA 5 Evler Mevkii K.San.St. BURS« Phone : 90 (212) 542 24 80 Phone : (90) (312) 249 50 12-13 Phone : (90) (224) 441 24 50-52

I

M


G uide: H o te ls , Special License H o te ls , H o lid a y Villages, M useum s, Sightseeing, Embassies

Perdeler hiç kapanmıyor / The curtains never close

Yapı Kredi Sanat Festivali ’99 Eylül Yapı Kredi Arts Festival September ’99 Bu yılın O cak ayından başlayarak perdelerini hiç kapatmadan devam eden Yapı Kredi Sanat Festivali ’99, Eylül ayın­ da da yoğun ve zevkli bir programla sanatse­ verlerin karşısına çık ı­ yor. Ayın ilk etkinliği, 3 Ey­ lül akşamı gerçekleştiri­ lecek olan Sarah Chang kem an resitali. Cemal Reşit Rey Konser Salo­ n u ’nda sa h n e a lacak olan Chang’ın konseri­ ne, ş e f Jo n a th a n Darlington yönetiminde Ce­ mal Reşit Rey Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

Y a p ı K r e d i Arts F estiv a l, ıv h icb began in Jan u ary a n d is continuing th r o u g h o u t th e y e a r , p r e s e n t s a diverse a n d fııllp rog ram m e o f events in September. The first event o f the m onth is a violin recital by S arah Chang on the evening o f 3 Septem­ ber at Cem al Reşit Rey Concert Hail. S he ıvill b e a c c o m p a n ie d by th e Cemal Reşit Rey Symphony Orchestra conducted by Jon ath an Darlington. The secon d event on the Septem ber p ro g ra m m e is the A n d alu sia Flam enco D ance Company, ıvhich ıvill give a perform an ce in two separate parts on 13 a n d 14 September. On 18 Septem ber there is a g u itar recital by the A ssad Brothers fr o m B nızil. Sergio a n d O dair Assad ıvill perform at Cem al Reşit Rey Concert Hail. The last event o f the festival this mönth is a sirıging recital by the celebrated Polish alto singer Jo ch en K ow alski, ıvho ıvill p e r fo r m p ie c e s by M ozart, T ch aikov sky a n d S ch u m an n , a c c o m p a n ie d on p ia n o by Shelley Katz.

F e s tiv a lin ik in c i e tk in liğ i E n d ü lü s F la m e n k o D a n s T o p lu lu ğ u ve

14

g ö s te ris i.

E y l ii l ’d e

T o p u z lu

13

C e m il

A ç ık h a v a

T i-

y a t r o s u ’n d a s a h n e a l a c a k o l a n t o p l u l u k , ik i fa r k lı b ö lü m d e n o lu ş a n b ir g ö s te r i s u n a c a k .

18 Eylül’de ise, Brezilyalı müzisyen kardeşler Assad Brothers’ın gitar resitali var. Sergio ve Odair Assad’dan oluşan grubun konseri Cemal Reşit Rey’de gerçekleştirilecek. Eylül ayı programının son etkin­ liği 25 Eylül’deki, Polonyalı ünlü altus Jochen Kowalski’nin şan resitali. Mozart, Çaykovski ve Schumann’ın eserlerinin yorumlanacağı konserde, Kovvalski’ye piyanoda Shelley Katz eşlik edecek.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık / Yapı K redi Culture Arts and Publications, Tel (0212) 280 65 55 150 SKYLIFE

EYLÜL

SEPTEMBER 1999


cityscope

Codes: Turkey 90, A nkara 312, İstanbul: Huropean Side 212. Asian Side 216, İzm ir 232, Antalya 242, Muğla 252

Orhan Peker’e Bir Bakış Paintings by Orhan Peker T b e Milli R easü ran s Art G a llery in İs ta n b u l is öpening tbe new season u>itb a n e x h ib it io n o f p a in tin g s by tbe m a jö r T u rk ish a r t is t O rh a n P eker. P ek er ıvas bo rn in T r a b z o n in 1 9 2 7 a n d en tered tbe A cadem y o f F in e A rt s in 1944, w bere h e ıvorked in th e s tu d io o f B e d r i R ahm i Eyüpoğlu. While stili a stu den t b e a n d a g rou p o f o th er y ou n g p a i n t e r s f o u n d e d th e G roup o f Ten. His first o n e - p e r s o n sh o ıv ıvas b eld in 1951. His p a in t­ ings depict scen es fr o m / t ^-7 t— . £ o d a ily life a s seen throu gb tb e interpretative vieıv o f tb e artist, in 1 9 7 2 P e k e r ıv as s e le e t e d A rtist o f t b e Y ear, a n d b etıv een 1 9 7 2 a n d 1 9 7 5 h e w ent to Europe, ıvbere h e w orked in Paris, Brussels, C ologne a n d M unich, a n d b e ld n u m erou s ex b ib it io n s . İn 1975 he r e tu r n e d to İs ta n b u l. O f h is ıvork T u ran E rol b a s s a id th at P ek er ‘is o n e o f tb e fo r e m o s t artists in tbe fo r m a t iv e p r o c e s s o f co n tem p orary Turkish p a in ting, knoıvn f o r his d ecisive a p p roa cb , a n d spirited, p ro d ııc tiv e a n d sen sitive p erson ality . H e is o n e o f th e lea d in g representatives o f tb e m ovem erıt toıvards orig in ality in Turkish art, elim iııating n arrativ e a n d even in flu en ces fr o m his ıvork. ’ Tbis ex h ib itio n is a s ig n ific a n t op p ortu n ity to reev alu ate tbe ıvork o f O rhan Peker, u>ho d ied in 1978.

Milli Reasürans Sanat G alerisi, yeni sezo n u Orhan Peker sergisi ile açıyor. Türk resm inin özgün sanatçıları ara­ sın d a sa y ıla n O rh an P e k e r , 1 9 2 7 y ılın d a T r a b z o n ’da d o ğ d u . 1 9 4 4 y ılın d a A k ad em i’y e g ire n P e k e r, B ed ri Rahm i A töly es i’n d e ça lıştı. H en üz ö ğ ren ciy k en ark ad aş­ larıyla birlikte “O nlar Grubu”nu kuran sanat­ çı, 1951 yılında ilk ki­ ş is e l s e r g is in i a ç tı. Günlük yaşam dan al­ dığı ve özgün bir y o­ rum kattığı resimleriy­ le dikkat çekti. 1972 yılında yılın sa­ natçısı seçilen Peker, 19721975 yılları arasında Avru­ p a’ya gitti ve Paris, Brük­ sel, Köln ve Münih’te çalış­ tı; p e k ç o k s e r g i a ç tı. 1 9 7 5 ’te te k ra r İs ta n b u l’a dönen ve çalışmalarını bu­ rada sürdüren sanatçı hak­ kında Turan Erol, “G ünü­ müz Türk resminin oluşum s ü r e c in d e , ö z e llik le 1950’lerden bugüne doğru sıralan an aşam alard a k a­ rarlı tutumu, coşkulu, ve­ rim li, d u y arlı k iş iliğ iy le anımsanması, öncelikle göz önünde tutulması g e­ reken sanatçıların başında gelir. O, sanat dünya­ mızda güçlenen bir eğilimin, öykünm eden, hatta etkilerden arınarak özgünleşm e akımının da önde g e le n te m s ilc ile r in d e n d ir ” d e ğ e rle n d irm e s in i yapıyor. Sergi, 1978 yılında yitirdiğim iz O rhan P ek er’in çalışmalarını yeniden değerlendirmek için önemli bir fırsat sunuyor.

J

151 SKYLIFE

EYLÜL

SEPTEMBER 1999


" S " Codes: Turkey 90, A nkara 312, İstanbul: European Side 212, Asian Side 216, İzm ir232, Antalya 242, Muğla 252

Anadolu'dan P ortreler Nuri İyem Resim Sergisi Paintings by Nuri İyem PortraİtS from AnatOİİa A o n e-p erso rı e x h ib itio n o f p a in t in g s by le a d in g T u rkisb artist Nuri iyem, ıvho during his p ain tin g c a r e e r o f m ore tban 60 y ea rs b a s b eco m e a n ıajor fig ü r e o f tbe Turkisb art world. His latest ex b ib itio n , ıv b icb o p en s a t Evin Art G allery on 16 Septem ­ ber, in clu des his celeb rated p ortraits o f A n atolian ıvom en a n d portraits o f the m en w bo sh a re tb e b a r d lives o f these ıvom en. N uri lyem 's ıvork s ta r te d a g e n r e o f p a in tin g s a b o u t ru ral Turkisb life. Tbe exhihition rem ain s open until 7 October.

Türk resm inin ustaların­ dan Nuri ty em ’in sergisi 16 E y lü l’d e Evin S a n a t G alerisi’nde açılıyor. Ser­ gide, altmış yılı aşkın sa­ nat yaşamı Türk resim sa­ n a tı ile ö z d e ş le ş e n tyem ’in ünlü Anadolu ka­ dını portrelerinin yanısıra, bu ç ile li k ad ın ların zor yaşam larını paylaşan er­ kek portreleri de yer alı­ yor. Anadolu insanının yaşamına tanıklık eden re­ simleri ile bir ekol oluşturan Nuri tyem ’in sergisi, 7 Ekim’e kadar açık kalacak.

Evin Sanat Galerisi / Evin A rt Gallery, T e l (0 2 1 2 ) 2 6 5 81 5 8

Zeren Göktan’ın enstelasyonu Kasa Galeri’de

“Ekmek Adına, Toprak Uğruna” Zeren Göktan’s installation at Kasa Gallery

“in the Name of Bread, for the Sake of Soil” G enç yaratıcıları destekle­ m ek a m a c ıy la S a b a n c ı Üniversitesi tarafından dü­ zenlenen “G eleceğe Esin­ tiler” dizisi Eylül ayında, K asa G a le r i’d e, Z e y n e p Zeren G ö k tan ’ın “Ekm ek A d ına, T o p ra k U ğ ru n a ” başlıklı sergisi ile devam ediyor. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölüm ü’nde yük­ sek lisans eğitimini tamamlayan sanatçı, çalışm a­ sında insanların yaşam m ücadelesini m erkeze alı­ yor. Toprak zeminin altında kalan sergi m ekanın­ da d ü ze n le n en en stelasy o n d a, sergi m ekanın a yerleştirdiği bir tabuttan yola çıkarak ölümü ve ya­ şam ı sorg u lu y or. Bu ilg in ç çalışm a 15 Eyliil-6 Ekim tarihleri arasında görülebilir.

T b e series o f ex bib itio n s entitled ‘B reezes into the Fut u re ’ o r g a n is e d by S a b a n c ı University ıvith th e o b je c t o f e n c o u r a g ing y ou n g artists continues ıvith a n in stallation by Zeynep Zeren G öktan. Entitled ‘İn tbe N am e o f B read , f o r tb e S ake o f S oil’, tbe installation ca n b e seen a t K asa Gallery. G ö k ta n c o m p le t e d h e r m a s t e r ’s d e g r e e a t th e D epartm ent o f F in e Arts o f B ilken t University in İstanbul. H er ıvork fo c u ses on the h u m a n struggle f o r survival. Tbe ex bibition venue is heloıv g ro u n d level. a n d a coffin cross-exam in es d eath a n d life. Tbis u n u su al ıvork o f art c a n he seen bettveen 15 Septem ber a n d 6 October.

Kasa Galeri / K a sa G allery, T e l (0 2 1 2 ) 2 9 2 49 3 9 15 2 SKYLIFE

EYLÜL

SEPTEMBER 1999


cityscope

"Ü "Codes: Turkey 90, A nkara 312, İstanbul: European Side 212, Asian Side 216, İzm ir232, Antalya 242, Muğla 252

Gün ışığına çıkan Assos Ancient Assos revealed The ancient city o f Assos in the northe ast e m T u rkish p r o v in c e of Ç a n a k k a le h a s a history going hack öv er 40 0 0 y ears. E x ca v a tio n s h a v e h e e n c o n tin u in g a p a ce över the past fe w years, a n d the city has noıv been r e v e a le d in its en tirety. The fir s t e x c a v a tio n s ıvere c a r r i e d ou t in 1 8 8 1 -1 8 8 4 by a tea m o f A m erica n a rch a eo lo g ists, but f o r the next century tbe site r e m a in e d u n tou ch ed . They recom m enced in 1981, focu sin g p rim arily a ro ıın d the city’s ıvestem g ate a n d th e top o f th e a c r o p o lis , ıvhere som e o f the colum ns o f th e T em p le o f A th en a ıvere re-erected. Efes Pilsen began to sponsor the ex cavations in 1995, en ahlin g excavations to p ick up speed a n d to b e c o n t in u e d throughout the year, revealing m an y neıv fin d s . The th ea tre, ıv h ich h a d b een b a d ly d a m a g e d by ea rth quakes över the intervening cen tu ries a n d rnuch o f its s to n eıv o rk s c a tte r e d , h a s b e e n r e c o n s tr u c te d to its original fo rm as a result o f m e tic u lo u s a n d p a t ie n t ıvork. Noıv the theatre is on ce again being used f o r concerts, ıvith room f o r 1500 spectators, restoring civilisation to Assos in time f o r the new millenium.

Bugün Ç anak­ k ale ili sınırları iç in d e y e ra la n ve 4000 yılı aş­ kın bir geçm işe sa h ip o lan As­ sos antik kenti, s o n y ılla rd a k i yoğun kazı ç a ­ lışm aları so n u ­ cu , artık b ü tü ­ nüyle gün ışığı­ na ç ık ıy o r. İlk kazı çalışmaları­ n ın 1 8 8 1 - 1 8 8 4 yılları arasında, Amerikalı arkeologlarca başlatıldığı Assos, bu n ­ dan sonraki yüz yıl bo­ yunca kaderine terkedildi. 1981 yılında tekrar canlanan kazı çalışmala­ rı, daha çok kentin Batı kapısı olarak adlandırı­ lan ana girişinde yoğun­ laştı ve Akropol tepesin­ d e k i A th en a T a p ın a ğı’nın bazı sütunları aya­ ğa kaldırıldı. 1995 yılın­ da Efes P ilsen ’in sp o n ­ sorluğu ile yoğunlaşan ve tüm yıla yayılan kazı çalışmaları sonucu, pek çok yeni buluntu ortaya çıkarıldı. Ö zellikle geçir­ diği b ü y ü k d e p re m le r sonucu çöken ve birçok bölüm ü tam am en dağı­ lan antik tiyatro, titiz ve sabırlı bir çalışma sonu­ cu, bugün özgün yapısı­ na kavuşturuldu. 1500 kişi kapasiteli bu mekanda artık, kon serler sahn ey e konuyor. Evet, Assos, 2000'li yıllarda uygarlıkla tekrar buluşuyor.

153 SKYLIFE

EYLÜL

SEPTEMBER 1999


city scope

"odes: Turkey 90. A nkara J 12. İstanbul: Huropean Side 212. Astan Side 216, İzm ir 232, Antalya 242, Muğla 252

Action Time ’99 fotoğraf yarışması sonuçlandı Action Time ’99 photographic competition winners Jo h n n ie W a lk e r Action Tim e '99 1. fo to ğ ra f y a rışm a ­ sında ödül alan sa­ natçılar belli oldu. "D oğa. İnsan. Da­ y a n ış m a ” te m a lı yarışmada birincilik ve ikincilik ödülü­ nü Ali Öz kazandı. Ü çüncülük ö d ü lü ­ nü O k ta r G ü lo ğ lıf n u n k a z a n d ığ ı yarışm anın m ansi­ yon ödüllerine ise, O ktar Güloğlu. G ökhan Özaçıkgöz ve Çetin Korkmaz layık görüldü.

T b e F irst J o h n n i e W alker Action Time ‘9 9 p h o t o g r a p h ic competition ıvinners have heen a n n o u n c ed . Ali Öz ıvon hoth fir s t a n d secon d prizes in the com p etition , ıi'hose th em e ıvas Nature, Man a n d Solidarity'. Third p r iz e ıvent to O ktar Güloğlu, a n d the runners up ıvere Oktar Güloğlu, G ökhan Ö zaçıkgöz a n d Çetin Kork­ maz.

Fotoğrafla “Zamanın İzleri”nin peşinde Seeking “Traces of Time” in photographs Basın Yayın Mezunları Derneği (BAYM ED) ile Koç Allianz Ha­ yat şirketinin ortaklaşa düzen­ ledikleri fotoğraf yarışması al­ tın cı y aşın a g irdi. G e ç e n yıl 2 0 0 ’e y a k ın f o to ğ r a f ç ın ın 1000’e yakın eseriyle katıldığı yarışmanın bu yılki teması “Za­ manın İzleri” olarak belirlendi. Siyah-beyaz, renkli negatif bas­ kı, saydam ve haber fotoğrafı o lm ak ü zere dört ayrı dalda gerçekleştirilen yarışmanın jüri­ si, Ersin Alok, O. Cem Çetin, Şakir E czacıbaşı, Kamil Fırat, B e y su n G ö k ç in , Ara G ü le r, Eren G iivener, Sabit Kalfagil, İzzet K eribar, V ahap M unyar, M. Kem al O lg aç’tan oluşuyor. Son katılma tarihi 28 Ekim olan yarışmaya katıl­ mak iste y e n le r ese rle rin i B a ğ la rb a şı, K ısıklı Caddesi, No: 11. Altıınizade 81180 İstanbul adre­ sine yollayabilirler.

T h e p h o to g ra p h y com petition o rg a n ised jo in tly by tbe Society o fjo u m a lis m a n d Publishin g G r a d u a t e s (BA Y M ED ) a n d K o ç A llia n z H a y a t a ttra cted n early 1000 entries by n ea rly 2 0 0 p h o to g ra p h ers last y ea r. Tbis y e a r tb e sixth c o m p e t it io n b a s t b e t h e m e ‘Traces o f T im e’, a n d en com p a s s e s f o u r s e e t io n s : b l a c k a n d ıv b ite, c o lo u r , t r a n s paren cies, a n d p r e s s p h o to g r a ­ phy. The ju ry consists o f Ersin A lo k , O .C em Ç etin , Ş a k ir E cz acıb a şı, K a m il Fırat, B ey ­ su n G ökçin, A ra Güler, Eren G üvener, S abit K alfagil. İz z et K eribar, V ahap Munyar, a n d M .Kem al Olgaç. The elosing d a te f o r tbe com petition is 2 8 Octob e r , a n d e n t r ie s s h o u l d b e s u b m it t e d to B ağ la rb a şı, Kısıklı C ad d esi No. 11, A ltıın izad e 81180, İstanbul.

Ayrıntılı bilgi için / F or f u r t h e r d e ta ils rin g Tel: (0 2 1 6 ) 474 0 7 0 7 15 4 SKYLIFE

EYLÜL

SEPTEMBER 1999


SIEM ENS

Mükem mel bir ses, çarpıcı bir tasarım. Siemens Gigaset2011 pocket. "Türünün en küçüğü"

Çok yetenekli, dijital kordonsuz telefon • DECT - GAP teknolojisi • 137 x 43 x 20 mm boyutlarında, 125 gr hafifliğinde mobil el cihazı • CUP özelliği ile arayan numarayı gösterm e* • Dinlenm eye karşı %100 güvenlik • 100 isim kaydedebilen telefon rehberi • 6 mobil el cihazına kadar genişleyebilm e • 300 m etreye kadar açık alan, 50 m etreye kadar kapalı alan görüşme imkânı • Işıklı grafik ekran ve tuşlar ( * ) C U P ö z e lliğ i, ş e b e k e a lty a p ıs ın ın u y g u n o lm a s ı d u ru m u n d a d e v re y e g ire c e k tir.

SİMKO Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Siemens AG Türkiye Genel Mümessili Enformasyon Komünikasyon Ürünleri, Komünikasyon Terminal Cihazları Satış Bilgi Hattı: 0800 211 62 70


scope

-£İ~ Codes: Tıtrhey 90, A nkara 312, İstanbul: European Side 212, Asian Side 216, İzm ir232, Antalya 242; Muğla 252

Genç Pamukbank sanat etkinlikleri / Young Pamukbank Arts Events

Anna Karenina Aııııa K;

Tolstoy’un ölümsüz eseri An­ na Karenina, Eylül ayı için­ de, 150 yıllık bir geçm işe sa­ hip olan Macar Devlet Opera ve B a le si tarafın d an İstan ­ b u l'd a sa h n ey e k on u lu yor. G en ç Pam ukbank Sanat Et­ kinlikleri çe rçev esin d e g er­ çekleştirilen Anna Karenina, 19. yüzyıl R u sy ası’nın katı kuralları içinde sıkışıp kalan bir kadının öyküsünü anlatı­ yor. K oreografisini ünlü balerin Lilla Partay’ın yaptığı bale, eserin klasik yapısına karşın, dans ve müziğe eklenen mo­ dern figür ve parçalarla, ol­ dukça cüretkar bir yorumla sahneleniyor. Ç aykovski’nin senfonik eserlerinin kullanı­ mıyla romantik bir içerik ka­ zanan bale, dekor ve kostümleri ile de 19. yüzyıl Rus aristokrasinin ihtişamlı yaşam ına götürüyor bizleri. Gyula Jarıııai yönetimindeki 54 kişilik Ma­ car Opera ve Balesi’nin eşlik ettiği gösteri, 1-5 Eyliil’de Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sahne­ lenecek.

T olstoy ’s cla ssic n ovel A n n a K a ren in a is bein g p erfo rm ed a s a b a lle t in İs ta n b u l tbis O c to b e r by th e H u n g a r ia n State O pera a n d B allet Comp a n y , ıv b ic b ıv as f o u n d e d 1 5 0 y e a r s a g o . P a rt o f th e Y ou n g P a m u k b a n k A rts E v en ts p r o g r a m m e , A n n a K a ren in a telis the story o f a ıvom an ıvho fin d s h e r s e lf at o d d s ıvith t h e s tr ic t s o c i a l con ven tion s o f 19th centu ry Russia. C h o reog rap h er f o r tbe ballet is tbe fa m o u s b a llerin a I.illa Partay, ıvho h a s a d d e d m od ­ ern m ovem ents a n d m usic to this classica l ıvork to create a strikingly innovative p ro d u ction. T cbaikovsky’s sym phonic m usic lerıds it a rom an tic m ood, a n d tbe scen ery a n d costum es reflect tbe opulent life o f tbe Russiarı aristocracy in the 19th century. ü irec te d by G yula Ja rm a i, the 54-person com p a n y ıvill perform tbe ballet on 1-5 Septem­ b er at C em il Topuzlu O pen air Theatre in İstan­ bul.

Bilgi için / F or f u r t h e r d e ta ils ring, T e l (0 2 1 2 ) 2 7 5 2 4 24 156 SKYLIFE

EYLÜL

9

SEPTEMBER 1999


(İş) b ir liğ i.

B iz e g ö r e " i ş b i r l i ğ i " , a y n ı a m a ç iç in ç a l ı ş m a k v e g ü v e n e d a y a lı b ir o r t a k l ı k k u r m a k t ı r . B iz e g ö r e " i ş b i r l i ğ i " , b i r l i k t e ç ö z ü m e u l a ş m a k , b a ş a r ı y ı b i r l i k t e y a k a l a m a k t ı r . S iz d e İş L e a s i n g 'e g e l in , d e n e y im li v e g ü v e n i lir b ir iş o r t a ğ ı y l a ç a l ı ş m a n ı n r a h a t l ı ğ ı n ı y a ş a y ın .

Bekliyoruz...

İS LEASING ♦ T e le fo n : ( 0 2 1 2 ) 2 8 8 w w w .is le a s in g .c o m

B üyü kdere C ad .

.tr

e .m

9 0 9 0 F a k s : ( 0 2 12) 2 8 8 a il:

is le a s in g g e n e l@

9 5 OO

is le a s in g .c o m .tr

1 0 0 - 1 0 2 IVlaya A k a r Ç e n t e r K a t 1 1 8 0 2 8 0 E s e n t e p e - î s t a n b u l

/ş Leczsing b ir T Ü R K İ Y E İ Ş B A N K A S I k u r u lu ş u d u r .


scope

* z r Codes: Turkey 90, A nkara 312, İstanbul: Ruropean Side 212, Asian Side 216, İzm ir232, Antalya 242, Muğla 252

Babylon’da Eylül cazla geliyor September Jazz at Babylon Babylon, ıvhich opened last year, enters tbe neu> season ıvitb a fu ll programme o f events. Fujifilm Music Weekends events, ıvbich recently featured concerts by John Lurie & Tbe Lounge Lizards, Wax Poetic and Afredo de ki Fe, are continuing ıvith concerts by Chicago’s acid-jazz group Lic/ııid Soul on 17 a n d 18 September. I.iquid Soul brings togetber ali kinds o f music styles from hard-bop to hip-bop, ıvith its oıvn unicjue sounds, an d ivill preseni a repertoire extending över a broad spectrum froın traditional to classical compositions and Ornette Coleman to Miles Davis. Another event o f the neu> season at Baby­ lon are joitıt concerts on 24 a n d 25 September by percussionist Burhan Öcal, boss o f the bass guitar Jam aaladeen Tacuma, and Jeatı Paul Bourelly, ıvho blends the tbemes o f rock and blues ıvith the barmonies o f jazz. We strongly recommend tbat you do not miss tbe chance to listen to tbese three master musicians on the same stage.

Geçtiğimiz yıl açılan Babylon, yeni sezona yoğun bir programla giriyor. Geçen sezon John Lurie & The Loıınge Lizards, Wax Poetic ve Alfredo De La Fe konserleriyle başlayan Pujifilm Music W eekend etk in lik leri Eylül ayında Chicago’lu acid-jazz grubu Liquid Soul’un 17-18 Eylül tarihlerinde­ ki konserleri ile devam ediyor. Haıdbop’tan hip-hop’a kadar her türlü tar­ zı kendilerine özgü soundlarıyla bir­ leştirmeye başaran Liquid Soul, gele­ nekselden klasik bestelere, Ornette Coleman’ın çalışmalarından Miles Davis’e kadar uzanan repertuarlarını su­ nacaklar. Babylon'daki yeni sezonun diğer bir etkinliği de 24-25 Eylül tarihlerindeki, perküsyon ustası Burhan Öçal, “bas gitarın patronu” olarak anılan Jamaaladeen Tacuma ve rock ve blues fikirlerini cazın armonisiyle birleştiren Jean Paul Bourelly’nin ortak konserleri. Bu üç ustanın buluşma­ sını kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.

Babylon, Tek (0 2 1 2 ) 292 73 68 15 8 SKYLIFE

EYLÜL

SEPTEMBER 1999


Elit Glass serisi, iç ve dış mekan tasarım larında zengin bir yapı m alzemesi olarak yaşam alanlarına yeni boyutlar kazandırıyor... Elit Glass, yaşanan m ekanlara boyut ve hayal gücü katabilecek her tasarım da, sonsuz bir yaratım olanağı sağlıyor... Elit Glass, daha iyi ses ve ısı yalıtımı için çiftcam kom binasyonlarında da kullanılıyor... Kısacası... Elit Glass, kullanıldığı bütün mekanlara şıklık, güzellik ve canlılık katıyor... H İLA L Y e n i, fa rk lı... H e r o rta m d a farklı çizgisiyle kendini g ö s te re n

Ç A M DALI

YAPRAK

Cam taş Düzcam Pazarlama A.Ş. Büyükdere Cad. No: 37 Maslak 80670 İstanbul Tel: (0212) 285 10 00 Faks: (0212) 285 44 63 Ücretsiz Danışma Hattı: 0800 211 08 33 Internet: www.sisecam.com.tr________________

Ş İŞ EC A M Ş İ Ş E C A M Bir T Ü R K İ Y E İ Ş B A N K A S I K u ru lu şu d u r.


scope

U Codes: Turkey 90, A nkara 312, İstanbul: European Side 212, Asiarı Side 216, İzm ir232, Antalya 242, Muğla 252

Türkiye 3. Hava Ralli Şampiyonası Third Turkish Air Rally Championship Türk Hava Kurumu tarafından düzenlenen Türki­ ye 3. Hava Ralli Şampiyonası, 15-18 Eylül’de İz­ mir, Selçuk Efes Meydanı’nda gerçekleş­ tiriliyor. Türk sportif ve amatör hava­ cılarının 2000’li yıllara daha organi­ ze bir şekilde girmesini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya, Türk Hava Kurum u’ndan 5, İs­ tanbul Havacılık Kulübü’nden 12 ve Ankara Burak Havacılık Kulü­ b ü ’nden 2 olm ak üzere, toplam 19 uçak katılıyor. Yarışma sayesinde Türk havacılarının birbirleri ile tanışması, Uluslararası Hava­ cılık Federasyonu (FAI) yarışma kurallarını öğren­ m eleri ve uluslararası yarışmalara hazırlanmaları hedefleniyor.

T h e Third Turkish Air Rally C ham pionship organised by the Turkish Aviation Association is taking p la c e at Ephesus Airfield in Selçuk south o f İzm ir on 15-18 September. Tbe event aim s to encourage tbe development o f Turkish am ateu r avi­ ation as a sport a n d leisure pursuit, a n d this y e a r the cham pionship is particularly significant as the last o f thepresent centu­ ry. In ali 19 aircraft, fiv e fro m the Turkish A viation A ssociation, 12 fr o m İstan bu l ' Flying Club a n d 2 from A nkara B urak Flying Club areparticipating in the event. For entrants the cham pionship is an opportunity to get to knoıv on e another, to lea m tbe competition rules o f the International Aviation Federation (FAI), a n d to prepare them f o r intem ational competitions.

Bilgi için / F o r fu r th e r inform atiorı ring, Tel: (0 3 1 2 ) 3 1 0 44 5 6

J&B II. Dans ve Tekno Festivali J&B Second Dance and Techno Festival B u yıl İk in c is i d ü ­ zen len e n J& B Dans ve T e k n o F estiv ali, 11 E y lü l’d e M aslak P a r k o r m a n ’da g e r ­ ç e k le ş tir iliy o r . HIP Produ ctions’ın orga­ nizasyonu ile düzen­ lenen festivalde, und erg ro u n d m üziğin alt tü rle ri s a y ıla n techno, dub, elektro­ n ik p o p , tr ip -h o p , h ip -h o p , d ru m ’n bass gibi son dönem alternatif müzik akımları­ nın en iyi örnekleri sunulacak. 5 değişik ülke­ den toplam 30 sanatçının katılacağı festival, Cumartesi saat 13.00’de başlayacak ve bu müzik-dans fırtınası Pazar saat 13-00’e kadar 24 saat aralıksız sürecek.

T his y e a r the S econ d J & B D an ce an d T e c h n o F e s t iv a l is t a k in g p l a c e at P arkorm an in M aslak, İstanbul, on 11 S ep tem b er. O r g a n is e d b y P r o d u c tio n co m p a n y , the festiv a l brings tbe b est e x a m p le s o f tech n o , d u b , e le c tron ic p op , trip-hop, hip-hop, d r u m ’n bass a n d oth er a ltem a tiv e m usic m ovenıents belonging to u n dergrou n d music. A total o f 3 0 music ia n s fr o m f i v e cou n tries ıvill p erfo rm a t the festiv a l w hich begirıs on Saturday a t 13-00 a n d con tin u es u’ithout u ninterru ption until 13-00 on Sunday.

160 SKYLIFE

EYLÜL

SEPTEMBER 1999


>

Looking

to

İn t h e f o u r c o n t i n e n t o f t he w o r l d , the firms a r e b r i n g i n g the f a b r ic to life a n d c a t c h i n g the rh ythm of fa s h io n w ith the c o lo u rs of C a n Tekstil. C a n Tekstil's f a b r i c s w h i c h o p e n the g a te s of the d iffe re n t

İn t h e n e w m i l l e n n i u m , the m osf p o p u l a r c h o i c e o f

d im en sio ns of fashion,

the w o r ld 's best p ro d u c e rs ,

a re d is tin g u is h e d b y their

C a n Tekstil has b e c o m e

q u a I i t y . İn y e a r s o f 2 0 0 0 ,

the i n d i s p e n s a b l e b usine ss

C a n Tekst i l p r e s e n t s c o m f o r t a n d

p a rtn e r of the la d ie s w h o

e le g a n c e w ith fabrics p ro d u ce d

p re fe r fast u r b a n lifestyle .

b y hig h est te c h n o lo g y .

W e will be presenting our Autumn-Winter 2000/01 Collections at the follovving fairs;

14/9* 76/9 London P review , London - 5 tand 7 /8 2 8 / 9 ‘ 0 \ / \ 0 Texw orld, Paris. Carrousel du Louvre ■H a il A , Stand 2 1 5 /2 3 2

ISO 9001 Quality Guarantee System

0 5 /1 0 * 0 7 / 1 0 Eurotuch, Dusseldorf - Stand 74 22/10*24/10 İTS (International Textiles Show ), İstanbul ■ H a il 1, Stand 1 1 1 1 / f l 10

F e e l the p e r f e c t i o n o f C a n T e k s t i l ’s g l o b a l q u a l i t y .

CAN T E KS T İ L E N T E G R E TESİSLERİ A.Ş.

CAN TEKSTİL

H e a d O f f i c e : K o d a m a n S o k a k N o : 5 7 N iş a n t a ş ı T e l: ( + 9 0 ) 2 1 2 . 2 3 3 2 5 2 5 ( P b x )

8 0 2 2 0 İs t a n b u l / T U R K E Y

F a x : ( + 9 0 ) 2 1 2 . 2 3 3 2 5 3 2 ( 2 L in e s )

h ttp ://w w w /c a n te k s til.c o m .tr F a c t o r y : E -5 K a r a y o lu ü z e r i U la ş - Ç o r l u / T U R K E Y T e l: ( + 9 0 ) 2 8 2 . 6 5 5 5 3 3 3 ( P b x )

Fax: (+ 9 0 ) 2 8 2 . 6 5 5 53 37

OEKO-TEX 100


scope

Codes: Tıırkey 90, A nkara 312, İstanbul: Rampacın Side 212. Asicııı Side 216, İzm ir 232. Antalya 242. Muğla 252

Yüzyılın sanat dünyasına son bir bakış Last look at the art world of the 20th century B orusu n Kültür San at M erk ezi, önümüzdeki se­ zo n a "y e n i b ir hin yılın eşiğin­ de, son yüzyılın sanat dünyasına bakış" temalı bir program la g iri­ yor. 20. yüzyılın s a n a t a k ım la rı ve felsefelerinin e le a lın a c a ğ ı konser, söyleşi, video gösterileri v e a tö ly e le r in d ü z e n le n e c e ğ i 1999-2000 etkinliklerinin ilki. 21 Eylül deki, caz trom bonisti. piyanist Elvan Aracı ve üçlüsünün konseri ile başlıyor. 23 Eylül deki Metin Ülkü'nün katılacağı “Klasik Müzikte Empresyonist D önem ” başlıklı söyleşi ile devam eden program çerçeve­ sinde. Sera Oda Topluluğu 28 Eylül’de bir klasik müzik konseri veriyor. 22 ve 24 Eylül tarihlerinde ise, ünlü k om p ozitörlerd en Claude D ebu ssy ’yi konu alan 'Peleas et M eüsande” başlıklı bir video gösterimi gerçekleştirilecek. Programın Eylül ayı etkinlikleri 29 Eylül deki D ebııssy'nin “L’Apres Midi Dıı Fond" adlı e m p resy o ­ n ist b a le s in in tanıtılacağı, per­ form an s sa n a t­ ç ıs ı (ean G oo k 'ıın sö y leşisi ve 30 Eylül’deki Z e y n e p İn a n k u r'u n k o n u ş ­ macı olarak ka­ tılacağı Sanatlarda Emp­ resyonizm" baş­ lıklı sö y leşi ile sona erecek.

B o r u s a n C ıılt u r a l a n d A rt C en tre is o p en in g t b e n e w se c ıso n ıvith a p r o g r tım m e on tb e tb em e, A lo o k a t tb e a r t ıv o r ld o f t b e cerıtu ry on tb e tb r e ş b o l d o f a n eıv m ille n iu m '. T b e a r t m ovem ents cinci p b ilo s o p b ie s o f tbe 2 0 tb cen tu ­ ry a r e trecıteıl in a series o f concerts. discııssions, video sboıcs a n d u’orkshops. The first event on tbe 1999-2000 p ro g ra m m e tak.es p la c e o n 21 Septem ber ıvith a c o n c e r t by j a z z tro m b o n ist a n d picınist Elvan A racı an el h e r trio. This isfo llo u ’ecl on 23 Septem­ b er by a discussion o f the Impressionist Periocl in C 'lassical M u sic ıvith M etin Ülkü, a n d o n 2 8 S ep tem b er by a c la s s ic a l m ıısic co n c e r t by tb e Sera C h am ber O rcbestra. Oıı 2 2 a n d 24 Septem ­ b e r tbere ıvill b e a video sboıv entitleıl P eleas et M elisande a b o ııt C lau de Debussy, fo llo ıv ed tıp on 2 9 S ep tem b er b y cı t a lk by p e r fo r m tin c e cırtist J e a n C ook on D ebu ssy s i m p r e s s i o u is i h a lle t l. 'A pres M idi Dıı F on d. On 3 0 S eptem ­ ber Z ey n ep İn a n k u r ıvill be gııest sp ea k er at a discu ssion o f İm p r e s s io n is m in t b e P la s t ic Arts.

Borusan Kültür ve Sanat Merkezi / B oru san C ulture a n d A rt Centre, T e l (0 2 1 2 ) 292 0 6 5 5 162 SKYLIFE

EYLÜL

SEPTEMBER 1999


[

Bankacılığın esas değerlerini muhafaza eden bir banka var.

TEKFENBANK Cmniyetli Bankacılık

]

MERKEZ TEKFEN SİTESİ D BLOK ETİLER 80600 İS T A N B U L S A N T R A L : ( 2 1 2) 2 8 7 00 0 0 FAKS (2 12 ) 257 7 7 7 7 T E L E K S : 3 9 1 7 7 T Y F B TR 3 9 1 7 8 T E Y B TR

PBX


city scope

* s \ odes: Tıırkey 90, A nkara 312, İstanbul: European Side 212, Asiaıı Side 216, İzm ir 232, Antalya 242, Muğla 252

Nemrut’ta Vivaldi, Ilıt’ta Aristofanes Vivaldi on Mount Nemrut, Aristophanes in T\ıt G üneydoğu A nado­ lu’nun Adıyaman ilinin k ü çü k b ir ilç e s i o la n Tut ta 2 2 -2 5 T em m u z ta rih lerin d e bir kültür san at festiv ali d ü z e n ­ lendi. Tut Belediyesi ve K ay m ak am lığ ın ın kat­ k ıla rıy la d ü z e n le n e n festival, dağların k ıy ı­ sında kurulu bu küçük ilçede bir kültür ve sa­ nat rüzgarı estirdi. Çevre ilçelerden insan­ ların da yoğun katılım g ö ste rd iğ i fe stiv a ld e , Şü kriye T u tk u n , Edip Akbayram ve Hüseyin Turan konserleri, kari­ katür, resim ve fotoğraf serg ileri, Tayfu n T alipoğlu, Fikret Otyam ve Coşkun Aral’ın katıldığı b ir p a n e l, şa ir M etin D em irtaş’la N asreddin Hoca ve mizah konulu bir söyleşi gerçek leşti­ rildi. O tan tik b ir k öy düğünü organizasyonunun da yapıldığı festival­ deki en ilginç etkinlikler, dünyanın sekizinci hari­ kası sayılan Nemrut Dağı nda Antalya Devlet Sen­

T he sm all toıvn o f Tııt in T u rkey s s o u th e a s te r n p r o v in c e o f A d ıy am a n ıvas host to a cııltn ra l a n d art s festival on 222 5 July tbis year. Organised by the toıvn council a n d locaI authority, the festival brought a cultura l breeze to this toıvn at th e f o o t o f th e rnountains. The f e s t i v a l a t t r a c t e d e n t h u s ia s t ic in te r e s i am ong people fro m sıırr o u n d in g toıvns, ıvho c a m e to Tut to ıvatch c o n c e r ts by Ş ü k riy e Tutkun, Edip Akbayram a n d H ü sey in T u ran , cartoo n , p a in tin g a n d photograpb exhibitions, a discussion p a n el ıvith Tayfun Talipoğlu, Fikret O tyam a n d C oşku n Aral, a n d a discussion on Nasreddin H oca a n d the hum orous tradition ıvith poet Metin Demirtaş. The festival also fea tu red an authentic Turkish ıvedding a n d han dcrafts by local ıvomen. But tbe bighligbt o f the festival ıvas a concert o f Vivaldi's Four Seasoııs by Antalya State Sym phon y O rcbestra on M oıınt Nemrut, ıvbose gigantic statues dating from the Com m agene kings are regarded by m any as the eightb ıvonder o f the ıvorld, a n d a p er fo r m a n c e o f Love on Strike, an ad ap tation o f A ristophan es’ Lysistrata, stag ed by A ntalya M etropolitan M u n icipality Tbeatre. The Foundation f o r tbe Prevention ofE rosion also organised a tree planting cam paign during tbe festival. Tbe festival was organised entirely on local initiative. a n d ıvas a marvellous ınixture o f universal a n d traditional loccıl culture. h ı tbis rem ote toıvn in a narroıv green valley amongst tbe mountains. the f e s ­ tival ıvas a sm all but bopefııl lam p lighting the ıvay to a bright future.

f o n i O r k e s t r a s ı n ın V i v a l d i 'n i n D ö r t M e v s i m e s e r i ­

ni seslendirdiği konser ve Tııt'taki, Antalya Biiyükşehir B elediyesi Tiyatrosu nun Aristofanes’in Lysistrata eserinden uyarlanan "Aşk Grevi” oyunu oldu. TEMA Vakfı da festivalde bir ağaç dikimi kampanyası gerçekleştirdi. Tam am en Tut’un aydınlık insanlarının girişimleri ile örgütlenen festival, Vivaldi’nin Dört Mevsimi ve Aristofanes’in oyunu gibi evrensel nitelikteki eserler ile, geleneksel düğün törenlerini ve Tut’lu kadınların el işleri gibi yerel kültür ürünlerini bu­ lu ştu rm ası a ç ıs ın d a n ö n e m li b ir d e n e y im d i. Anadolu’nun ücra bir köşesinde, dağların arasına sıkışm ış bu yem yeşil kasaba, aydınlık g eleceğ e küçük ama umut dolu bir ışık yakıyor. I 64 SKYLIFE

EYLÜL

SEPTEMBER 1999


cıtyscope

* 0 7 . 'odes: Turkey 90. A nkara 312, İstanbul: European Side 212. Asiaıı Side 216. İzm ir 232. Antalya 242. Muğla 252

75. Zagreb Uluslararası Sonbahar Fuarı’nda Türkiye “Ortak Ülke” T\ırkey is Partner Country at the Zagreb International Autumn Fair

Bu yıl 7 5 .’si düzenlenen “U luslararası S o n b ah ar F u a r ı”, H ırv a tis ta n 'ın başkenti Zagreb’te, Orta ve Doğu Avrupa'nın en eski ve yaklaşık 140 bin m2’lik sergi alanıyla da en büyük fuarlarınd an biri. 13-19 Eylül 1999 ta­ rihleri arasında düzenle­ necek olan fuara, Türki­ ye de “Ortak Ülke" ola­ rak katılıyor. Bu yıl aynı zamanda 90. k u ru lu ş y ıld ö n ü m ü n ü de kutlayan Zagreb Fu­

T b e 75 th I n t e r n a t i o n a l A utum n F a ir takin g p la c e in tb e C roatian Capital o f Z a g r e b is o rıe o f C e n tr a l a n d F astem E u rop e’s oldest a n d largest fa ir s , ıvith a n ex bibition a r e a o f 140,000 ııı-’. Turkey is p articipatin g a s a ‘P a rtn er C ountry' in tbe fa ir , ıvbicb will he b eld betıveen 13 a n d 19 Septem ­ b er 1999. This y e a r tb e Z agreb Fair. ıv b ic b is c e le b r a t in g t b e 9 0 t h a n n i v e r s a r y o f its e s t a b lis b m e n t , a im s n o t o n ly to h e a p la tfo r m f o r displaying tbe eco n o m ic p oten tia l o f C roatia a n d exbihiting in tem a tio n a l goods, services, technology a n d knoıv-boıv, but also to p ro v id e a m eeting p la c e f o r hıısinessm en fr o m tbe B a lk a n a n d otber E uropean countries. Turkey ’s p a r tic ip a tio n a s a P artn er C ountry in tb e Z agreb F a ir a lso involves p a rticip a tio n in a series o f econ om ic, tra d e a n d cııltııral m eetings a n d activities, ıv b ic b a r e o f e q ııa l im p o r ta n c e ıvith resp ect to p u b lic a ıv a r e n e s s o f T urkey in C roatia a n d the B alkaııs.

a r ı , s a d e c e H ı r v a t i s t a n ’ın

ekonom ik potansiyelini gösterm eyi ve uluslarara­ sı mal, hizmet, teknoloji ve know -how ’ı Hırvatis­ tan’da sergilemeyi değil, aynı zamanda Balkan ül­ keleri ve diğer Avrupa ülkelerinden ticaret ve işa­ damlarının bir araya gelm elerini de sağlıyor. Türkiye’nin Zagreb Fuarı na “Ortak Ü lke” statü­ süyle katılımı, fuara iştirak ile sınırlı kalmayıp bir dizi ekonom ik, ticari ve kültürel nitelikli toplantı ve etkinliklerle de destekleniyor. Bu da, Türki­ y e ’nin Hırvatistan ve B alkanlar’da kapsam lı bir şekilde tanıtımı açısından büyük önem taşıyor. 165 SKYLIFE

EYLÜL

SEPTEMBER 1999


GEÇİRMEZLİK

H A V A LA N D IR M A

Ö M ÜR BOYU GARANTİ

P

a

/

v

j u

[^j KALDERA

H t L .1 P L A S T İ K

S A N A Y İ A .Ş .

TATLICAK MH EREĞLİ CD. AZİMLİ SK. NO: 5 42020 K O N Y A /TÜ R K İY E TEL 0332 3555717 (3 HAT) FAX 0332 3553820

r

M

a

t

/

k


C l u b C a r e t t a İl e , O s m a n l i

m İ m a r İs İ n e g ö r e t a s a r l a n m i ş

CUMBALI TAŞ EVLER İÇİNDE GEÇMİŞİ YAŞARKEN, 1 5 0 YILLIK DEV AĞAÇLAR EŞLİĞİNDE DE DOĞANIN FERAHLIĞINI HİSSEDECEK. DALGALARIN KUM SALLA KUCAK LAŞTIĞ I NOKTADA, G RÛBU S E YR E D EC E K SİN İZ. TO PLAM 8 5 . 0 0 0 M 2 ALANDA O SM A N LI M a h a l l e s İ'n İ n

b ü y ü l ü a t m o s f e r İn d e n o s t a u İk d a k İ k a l a r

YAŞAMAK İÇİN, 2 0 0 0 YILINDA C LU B CARETTA’DA BULUŞALIM.

•H

ayvanat

b a h ç ele r

İ «D o ğ a l

m eyva

ve

b o t a n Ik

b a hç eleri

h a li

sahalar

•T E N İS C O R T L A R I » B O W L İN G S A L O N L A R I » 3 A Ç IK , 2 K A P A L I Y Ü Z M E H A V U Z L A R I »A Q U A PAR K LA R » T Ü R K H A M A M LA R I » JİM N A S T İK S A LO N LA R I » B A Y A N LA R VE E R K E K L E R İÇ İN AYRI A Y R I D Ü Ş Ü N Ü L M Ü Ş S A U N A L A R » A L IŞ V E R İŞ M E R K E Z L E R İ » A L A C A R T R E S T A U R A N T L A R • 2 0 0 A RA Ç K A P A S İT E L İ K A P A L I O T O P A R K » A M F İ T İY A T R O » D İS C O

OKURCALAR MEVKİİ A LA N Y A /TÜ R K İY E NAIUREl MİM

TEL 0332 2380000 FAX 0332 2380011


İS T A N B U L

Git ide

EMERGENCY

Aınbulatıce Tel: 112 (Ali över Turkey) Poliçe Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire Tel: 110 (Ali över Turkey) Tourism poliçe Tel: 527 4503 Gendarme Tel: 156 (Ali över Turkey) TO URİSM

IN FO RM ATIO N S

TURİZM DANIŞM A

Atatürk Airport

Atatürk Havaalanı (Yeşilköy) Tel: 663 07 93 Hilton Hotel Arcade Tel: 233 05 92 Karaköy Sea Port / Karaköy Limanı Tel: 249 57 76 Sirkeci Tourism Information

Sirkeci Turizm Danışına Müdürlüğü Tel: (0212) 511 58 88 Sultanahmet Square

Sultanahmet Meydanı Tel: 518 18 02 The Turkish Touring and Automo­ bile Club

Türkiye Turing re Otomobil Kurumu (Head Office •Merkez) Tel: 282 81 40 H O T E L S / OTELLER

Aden (*“ *) Kadıköy Tel: 345 10 00 Fax: 346 25 67 Akgün Hotel (•****) Vatan Caddesi Tel: 534 48 79 Fax: 534 91 26 Askoç Otel (*” *) Sirkeci, Tel: 511 80 89 Fax: 511 70 53 Büyük Sürmeli ( " “ •) Gayrettepe, Tel: 272 1160 Fax: 266.36 69 Ceylan Inter-Coııtinental İstanbul Askerocağı Cad, Taksim Tel: 231 21 21 Fax: 231 21 80 Color Hotel (****) Fındıkzade Tel: 631 20 20-39 Fax: 523 48 42 Conrad İstanbul (*” **) Beşiktaş Tel: 227 30 00 Fax: 259 66 67 Çınar Hotel (**” *) Yeşilköy Tel: 663 29 00 (18 lines/hat) Fax: 663 29 21 Çırağan Palace Kempinski (’" * ') Çırağan Tel: 258 33 77 Fax: 259 66 S"7 Dedeman İstanbul (“ *” ) Esentepe Tel: 274 88 00 Fax: 275 11 00 Dilson (*” *) Taksim Tel: 252 % 00 Fax: 249 70 77 Divan (***” ) Taksim, Tel: 231 41 00 Fax: 248 85

V

Eresin (****) Taksim, Tel: 256 08 03 Fax: 253 22 47 Eresin Hotel İstanbul (“ ***) Topkapı, Tel: 631 12 12 F ax:6313 7 0 2 Eysan Otel (****) Kadıköy, Tel: 3462440 Fax: 3472329 Four Seasons Hotel İstanbul (” *” ) Sultanahmet. Tel: 638 82 00 Fax: 638 82 10 Grand Tarabya Hotel (*“ **) Tarabya, Tel: 262 10 00 Fax: 262 22 60 Güneş (•*” ) Merter, Tel: 555 24 41 Fax: 554 41 08

T c lc p lıo n c : International codc tor Turkey: 9<). İstanbul arca codes: Europcaıı side 212, Asian side 216. Local numhers on the Eııropean side began with 2, 5 o r 6 , tlıose on the Asian side with 3 or 4. For intereity calls within Turkey tirst dial "0", theıı the area codc, and tlıen the local ııumhcr. For intemational calls tirst dial ”(Xİ".

Hilton İstanbul (*“ **) Harbiye, Tel: 231 4 6 6 5 Fax: 240 41 65 Holiday Inn (****) Ataköy. Tel: 560 41 10 Fas: 559 49 19 Holiday Inn Crovvnc Plaza (**” *) Ataköy Tel: 560 81 00 Fax: 560 81 55 Hotel Airport Iıın Yeşilköy, Marina Tel: 663 78 59 (3 hat) Fax: 663 78 62 Hotel F.mperyal (****) Meşnıtiyet Caddesi, Tepebaşı Tel: 293 39 61 Fax: 252 43 70 Hotel İstanbul Coııti (****) Mecidiyeköy Tel: 288 16 42 Fax: 272 95 05 Hotel Yiğitalp (**“ ) Gençtürk Caddesi, laleli Tel: 512 98 60 Fax: 512 20 72 Hvatt Regency (**“ *) Taşkışla Caddesi. Taksim Tel: 225 70 00 Fax:225 70 07 Inter Hotels, Mim (****) Beşiktaş, Tel: 231 28 07 Fax: 230 73 77 İstanbul Princess Hotel ('****) Maslak. Tel: 285 0900 Fax: 285 09 51 İstanbul Savoy Hotel (*“ *) Takam Tel: 252 93 26 Fa\: 243 20 10 Kalyon (**” ) Sultanahmet Tel: 517 44 (X) Fax: 63811 11 Keban (“ **) Taksim Tel: 252 25 05 Fax: 243 33 10 Kervansaray (****) Taksim Tel: 235 50 00 Fax: 253 43 78 Klassis (•****) Silivri, Tel: 727 40 50 Fax: 727 40 49 Klassis Park Hotel (*“ **) Scfaköy, Tel: 624 23 37 Fax: 598 96 11 Kumburgaz Princess Hotel (*“ ” ) 34910 Kumbuıgaz. Tel: 885 90 00 Fax: 88i 05 30 - 3 1 Maçka Hotel (*“ *) Teşvikiye, Tel: 234 32 (*) Fax: 240 76 94 The Marmara İstanbul (**"*) Taksim, Tel: 25146 96 Fax: 244 05 09 Merit Antique İstanbul (*“ “ ) Laleli,Tel: 5139300 Fax:512 6390 Mega Residencc İstanbul Teşvikiye,Tel: 2313161 Nippon ("**) Taksim Tel: 254 99 00 Fax: 250 45 53 Ortaköy Princess Hotel ("***) Ortakoy. Tel: 2276010 Fax: 260 2148 Olcay (**” ) Topkapı, Tel: 585 32 20 Fax: 585 6 i 05 Parksa Hilton (****) Maçka, Tel: 258 56 "4 Fax: 258 56 95 Pera Palas (****) Tepebaşı, Tel: 251 45 60 Fax: 251 40 89 The Plaza Hotel ('“ <“") Beşiktaş, Tel: 274 13 13 Fax: 273 15 90 Poİat ReııaLssancc HoteK” ” ') Yeşilyurt, Tel: 663 17 (X) Fax: 663 17 55 Presideııt ( ’“ *) Beyazıt, Tel: 516 69 80 Fax: 516 69 99 Prestige (****) laleli. Tel:5188280 Fax:518 8291) Hotel Mercure İstanbul (” **) Tepebaşı. Tel: 251 4646 Fax: 249 80 33 Richmond (*'” ) Bevoğlu-Tünel Teİ: 252 54 60Fax: 252 9 7 0 7 Riva (•***) Taksim, Tel: 256 44 20 Fax: 256 33 20 Svvissötel the Bosphorus (*'*■') Maçka, Tel: 259 01 01 Fax: 259 01 05

HOTELS

Rahmi M. Koç Industrial Museum

( H O U S E D İN R E S T O R E O

Rahmi M. Koç Sanayi Müzesi

HISTO RIC B U IL D IN G S )

Hasköy Tel: 256 71 53-54 Sadberk Hanım Museum

Avicenna Sultanahmet Tel: 517 05 50 Fax: 516 65 55 Ayasofya Pansiyonlar Sultanahmet Tel: 513 36 60 Fax: 513 3669 Blue House - Mavi Ev Sultanahmet Tel: 638 90 10 Fax: 638 90 17 Citadel Ahırkapı Tel: 516 23 13 Fax:516 1384 Hıdiv Kasn (The Khedive's Summer Palace) Çubuklu Tel: 331 26 51 Fax: 322 34 34 Hotel Amber Sultanahmet Tel: 518 48 01 Fax: 518 81 19 Hotel Armada Ahırkapı Tel: 638 13 70 Fax: 518 50 60 Hotel Cartoon Taksim Tel: 238 93 28 Fax: 238 52 01 Hotel Historia Sultanahmet Tel: 5 1 7 7 4 7 2 Fax: 5 1 6 8 1 6 9 Hotel Tiirkoman Sultanahmet Tel: 516 29 56 Fax: 516 29 5 ' İbrahim Paşa Hotel Sultanahmet Tel: 5 1 8 0 3 9 4 Fax: 51844 57 Kariye Edimekapı, Tel: 53-4 84 14 Fax: 52166 31 Sarı Konak Oteli Mimar Mehmet Ağa C. 42-46 S.Ahmet Tel: 638 62 58 Fax:517 8635 Splendid Palace Biiyükada (Prince İsi.) Teİ: 382 69 50 Fax: .382 67 75 Vardar Palace Hotel Taksim Tel: 252 28 96 Fax: 252 15 27 Yeşil Ev Sultanahmet Tel: 51767 85 Fax:517 67 81)

Büyükdere Caddesi, 27-29 Sanyer Tel: 242 38 13 The Aşiyan Museum

Aşiyaıı Müzesi Bebek Tel: 263 69 86 The City Museum

Şehir Müzesi Yıldız Tel: 258 53 44 The Museum of Caricature and Humour

Karikatür ve Mizah Müzesi Fatih Tel: 521 12 64 The Tanzimat Museum

Tanzimat Müzesi Giilhane Parkı. Tel: 51263 84 Topkapı Palace Museum

Topkapı Sarayı Müzesi Sultanahmet Tel: 512 04 80 Women's I.ihrary and Inform ation Çenter Foundation

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Haliç, Tel: 534 95 50 Yıldız Palace Museum

Yıldız Sarayı Müzesi Beşiktaş Tel: 258.30 80 P ALAC ES/ SARAYLAR

Beylerbeyi Palace i Be)'ierbeyi Sarayı Çavırbaşı Durağı, Beylerbeyi Tel: 321 93 20 Dolmabahçe Palace

DohnabahçeSarayı Beşiktaş Tel: 258 55 44 Ihlamur Kasir / Ihlamur Kasrı Ihlamur Caddesi, Beşiktaş Tel: 261 29 91 Maslak Kasirs /Maslak Kasırları Büyükdere Caddesi Maslak Tel: 27610 22 Yıldız Kiosks: Şale, Malta and Çadır

Yıldız Köşkleri: Şale, Malta ve Çadır Yıldız Parkı Tel: 276 10 22 CHURCHES AND

MUSEUMS / MÜZELER

SYNAGOGUES

Areheological Museum

St. Mary’s Cathedral (Armenian Patriarchate) Şarapnel Sok. No:3 Kıımkapı Tel: 516 25 17 Aya Triada (Greek Orthodox) Meşelik Sokak 11/1, Taksim Tel: 244 13 58 Dutch Chapel (Union Church) İstiklal Caddesi, Dutch Consulate Beyoğlu Tel: 244 52 12 Sunday Mass in English. Neve Shalom (Synagogue) Büyük Hendek Caddesi. 61 Şişhane Tel: 244 '5 66 - 293 87 95 San Antonio di Padova (Catholic) İstiklal Caddesi 325, Beyoğlu Tel. 244 09 35 Sunday mass in English, Italian. Polish St. Esprit (Catholic) Cumhuriyet Caddesi Harbiye Tel: 248 09 10 Sunday mass in Frendi. Christ Chıırch, (Anglican) The Crimean Memorial Scrdan Ekrem Sok. No:82, Tünel Tel: 251 56 16 (Behind the Svvcdish Consulate) Hol; Eucharist Sundays 10.00 am.

Arkeoloji Müzesi Sultanahmet Tel: 520 77 40 Atatürk Museum /Atatürk Müzesi Halaskaıgazi Caddesi, 250 Şişli Tel: 240 63 19 Byzantiııe Great Palace Mosaic Museum

Büyük Saray Mozaikleri Müzesi Torun Sokak. Arasta Çarşısı, S.Ahmet Tel: 518 12 05 Calligraphy Museum

Hal Sanatları Müzesi Beyazıt Tel: 5 2 ' 58 51 Church o f St. Saviour in Chora

Kariye Müzesi Edimekapı Tel: 523 .30 09 Haghia Sophia /Ayasofya Müzesi Sultanahmet Tel:522 09 89 - 52217 50 Military Museum /Askeri Müze Harbiye Tel: 232 1698 Museum o f Paintiııg and Sculpture

Resim re Heykel Müzesi Beşiktaş Tel: 261 42 98 Museum o f Turkish and Islamic Art

Tiirk ve İslam Eserleri Müzesi İbrahim Paşa Sarayı Sultanahmet Tel: 518 18 0 5 -0 6

168 SKYLIFE

Sadberk Hamın Müzesi

EYLÜL —J~- SEPTEMBER 1999


Dünya çapında belgelenmiş kalite

PİMAPEN Türkiye'de PVC Pencere Sistemlerinin öncüsü, lideridir. Bugün tüm Türkiye PVC pencereyi PİMAPEN adıyla tanımış, benimsemiştir. "P İM A P E N bir ENKA kuruluşu olan PİMAŞ'ın ürünüdür." Tüm yenilikleri, öncülükleri PİMAŞ geliştirmiş, başkaları onu izlemiştir. PİM APEN'in uluslararası kalitesini onaylayan belgeler bunun kanıtıdır.

OOST-R 9 0 01

R A L

TSE: P İM A P E N sektörün TSE kalite belgesine sahip ilk markasıdır. ISO 9001: Tasarım, geliştirme, üretim, tesis ve servisi içeren en kapsamlı ISO belgesine sahip PİMAPEN, bu belgeyi yurtdışından (ABS Quality Evalııations, Inc'in tetkikinden başarıyla geçerek) almıştır. IFT: P İM A P E N ' in tüm performans testleri Almanya'daki Rosenheim Enstitüsü tarafından (IFT) yapılmakta ve uluslararası standartlara uygunluk kalitesi bir kez daha belgelenmektedir. GOST-R: PİMAPEN, Rusya İnşaat Bakanlığı'nca verilen, sert iklim koşulları için belirlenmiş standartlara uygunluğunu onaylayan bu belgeye sahiptir. RAL: Alman PVC pencere profili ve profil hammaddesi üreticilerinin oluşturduğu RAL tarafından verilen ve standartlara uygunluğunu onaylayan bu belge yine P İM A P E N 'de vardır. INCERC: Romanya Bayındırlık Bakanlığı İnşaat Ekonomi ve Araştırma Komisyonu (MLPAT) tarafından verilen ve standartlara uygunluğunu onaylayan bu belge Türkiye'de sadece PİMAPEN'de bulunmaktadır. EMİ: Macaristan Standartlar Enstitüsü tarafından onaylanan belge, sadece P İM A P E N 'de bulunmaktadır.

http://www.pimas.com .tr Ücretsiz Danışma Hattı 0800 211 41 55


rızı yönettik

Tiirkiye ekonomisi bir krizi daha geride bırakıyor. Ama Demir Leasing’le çalışanlar, bu krizi hissetmediler bile... Demir Leasing, giiçlü mali yapısı, akılcı kriz yönetimi ile krizi müşterileriyle birlikle yendi.

0 D EM İR ı.

o

ı

M - .4

LEASİNG

r» n ı . ı . n _____ _ „ ~

i

»

a„

:ı / A ı . o

B ü y ü k d e re C a d. N o :1 2 2 B B lo k Ö z s e z e n İş M e rk e z i K at: 3 E s e n te p e 8 0 2 8 0 İs ta n b u l* T eli» (0 2 1 2 ) 2 8 8 05 65 F a k s : (0 2 1 2 ) 2 7 5 90 45


ANKARA

.J \* J fU lC l6

T e le p h o n e : International code for Turkey: 90, Ankara area code 312. For intercity calls vvith*n I urkey first dial "O", then the area code, and then the local number. For International calls first dial "00".

EMERGENCY

M USEUM S/M ÜZELER

Ambulance Tel: 112 (Ali över Turkey) Poliçe Tel: 155 (AH över Turkey) Fire Tel: 110 (Ali över Turkey)

Museum o f Anatolian Civilisations

Tourisnı poliçe Tel: 341 65 30 Gendamıe Tel: 156 (Ali overTurkey) TO URISM TU R İZM

INFO RM ATIO N

DANIŞM A

Turizm Bakanlığı - Bahçclievler İsmet İnönü Bulvan No: 5 Tel: 212 83 00 Fax: 212 02 55

Ankara Dedeman Oteli (****) Büklüm Sok. 1 Tel: 417 62 00 Fax: 417 62 14 Best Apart (*“ *) Uğur Mumcu Sok. 71, Gaziosmanpaşa Tel: 446 80 80 Best Oteli (****) Atatürk Bulvarı 195, Kavaklıdere Tel: 467 08 80 Fax: 467 08 85 Bilkent Ankara Oteli (****) 1. Cadde, 06533, Bilkent Tel: 266 46 86 F a x :2 6 6 4 6 7 9 Büyük Ankara Oteli (***’*) Atatürk Bulvan. 183, Kavaklıdere, Tel: 425 66 55 Fax: 425 50 70 Büyük Sürmeli Oteli (*” *) Cihan Sok. 6 Tel: 231 7 6 6 0 Fax: 22951 76 Büyükhaıılı Park HoteJ&Residence (**“) Simon Bolivar ( id . 32, Çankaya Tel: 4415600 First Apart Hotel İnkılâp Sok. 29. Kızılay Tel: 425 75 75 Hilton (“ “ *) Tahran Cad. 12, Kavaklıdere. Tel: 468 29 00 F a x :4 6 8 0 9 0 9 Hotel Ayma (**” ) Meşrutiyet Cad. 25 Tel: 425 46 00 Fas: 4 1 9 1 8 55 İç Kale Oteli (” **) Gazi Mustafa Kemal Bulvan. 89 Maltepe Tel: 231 77 10 Fax: 23061 33 Kent Oteli (****) Mithatpaşa Cad. 4, Tel: 435 50 50 F a x :4 3 4 4 6 5 7 King Apart Hotel Piyade Sok. 17, Çankaya Tel: 440 79 31 Mega Residence Ankara Tahran Cad. 5, Kavaklıdere Tel: 468 54 00 Merit Altınel Otel (**” *) Tandoğan M a dam Tel: 2 3 1 7 7 60 Fax:230 23 30 Neva Palas (****) Esat Cad. No: 32 Küçükesat Tel: 419 58 88 Fax: 419 58 25 Sergah Oteli (” ” ) Çankın Cad. 48 Ulus Tel: 310 85 00 Fax: 311 31 00 Sheraton Ankara (*“ **) Noktalı Sok. Kavaklıdere Tel: 468 54 54 Fax: 4 6 7 11 36 Stad Oteli (****) İstiklal Cad. 20. Ulus Tel: 3 1 0 4 8 4 8 Fax: 3 1 0 8 9 6 9 Tetra Konur Otel Konur Sok. 58, Kızılay Tel: 419 29 46 Fax: 4 1 7 4 9 15

New Zealand / Yeni Zelanda Kavaklıdere Tel: 467 90 54 Norway / Norveç | Gaziosmanpaşa Tel: 437 99 50

Buigaria /Bulgaristan Kavaklıdere Tef 426 74 55 Kadife Sokak, Hisar Tel: 324 31 61 Canada / Kanada j Open daily except Mondavs 1 Pazartesi dışında her gün. 08.30 -17.30 J Gaziosmanpaşa Tel: 436 12 75 The People's Republic Atatürk's Mausoleum o f China / Çin Halk Cumhuriyeti Anıtkabir Müzesi Gaziosmanpaşa Tel: 446 85 43 j Anıt Caddesi, Tandoğan Tel: 23179 75 | Clıile /Şili | Open daily except Mondavs. Pazartesi dışımla her gün. 09.00 -17.00 I Çankaya Tel: 438 94 44

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

The Ankara State Museum o f Painting and Sculpture /Ankara

Turizm Danışma - Tandoğan Devlet Resim ve Heykel Müzesi Gazi Mustafa Kemal Bulvan No: 121/A j Opera Meydanı Ulus Tel: 310 20 94 Tel: 231 55 72 •488 70 07 Fax: 231 55 72 j Open daily except Mondays. I Pazartesi dışında her gün. Esenboğa Airport Tel: 398 03 48 08 .3 0 -1 2 .0 0 / 1 J.3 0 -17.30 H O T E L S / OTELLER

Brasil / Brezilya Gaziosmanpaşa Tel: 468 53 20

Philippines / Filipinler Gaziosmanpaşa Tel: 446 58 31 Poland / Polonya | Kavaklıdere Tel: 426 16 94 1 Portugal /Portekiz Çankaya Tel: 44618 90

Cuba /Küba | Gaziosmanpaşa Tel: 439 53 62

Rotnania / Romanya Çankaya Tel: 427 12 43

| Czech Republic /Çek Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tef 446 12 44 Denmark / Danimarka Gaziosmanpaşa Tel: 468 77 60

Ulus T ef 311 95 56 Open daily except Mondays.

Egypt /Mısır Kavaklıdere Tel: 426 64 78

Pazartesi dışında her gün.

Pakistan / Pakistan | Gaziosmanpaşa Tel: 427 14 10

Croatia /Hırvatistan Gaziosmanpaşa Tel: 43662 12

Ethnographic Museum

Etnografya Müzesi

Oman / Umman Gaziosmanpaşa Tel: 447 06 31

The Russian Federation

Rusya Federasyonu Çankaya Tel: 439 21 22 Saudi Arabia

Suudi Arabistan

Finland / Finlandiya Gaziosmanpaşa Tel: 426 19 30

08.30- 12.30/ 1.5.30-17.30

| Gaziosmanpaşa Tel: 436 69 21 Slovakia Republic

France /Fransa Kavaklıdere Tel: 468 11 54

Gordion Museum

Gordion Müzesi Yassıhövi'ık Köyü, Polatlı Tel: 622 51 5 2' Open daily except Mondays. Pazartesi dışında her gün. 08.30-17.30 MTA, Natural History Museum

MTA, Tabiat Tarihi Müzesi

Eskişehir Yolu, Baigat Tel: 287 34 30 Open daily, except for public holidays.

Kavaklıdere Tel: 426 54 65 Gaziosmanpaşa Teİ: 447 17 21 Greece / Yunanistan Gaziosmanpaşa Tel: 436 88 60

Hungary /Macaristan Kızılay Tel: 418 92 38

Pazartesi dışında her gün. 08.30-12.30/13.30-17.30 War o f Independence Museum

Kurtubış Savaşı Müzesi Cumhuriyet Caddesi 14 Ulus Tel: 310 5 3 6 1 -3 1 0 7 1 4 0 Open dailv except Mondavs. Pazartesi dışında her gün. 09.00-17.00 E M B A S S I ES / E L Ç İ L İ K L E R

Afghanistan /Afganistan Çankaya Tel: 438 11 21

India /Hindistan Çankaya Tel: 438 21 95

Gaziosmanpaşa Tel: 446 40 90 EYLÜL

Sudan /Sudan Çankaya Tel: 441 38 85

Tunisia / Tunus Gaziosmanpaşa Tel: 437 7812

Sweden / İsveç Kavaklıdere Tel: 428 67 35

Turkish Republic o f Northern Cyprus /Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 437 95 38 Türkmenistan / Türkmenistan Gaziosmanpaşa Tel: 446 35 63 Ukrania / Ukrayna ÇankayaTel: 439 99 73 United Arab Emirates

Birleşik Arap Emirlikleri ÇankayaTel: 44084 10 United Kingdom /İngiltere Çankaya Tel: 468 62 30 United States

Malaysia /Malezya Gaziosmanpaşa Tel: 446 08 70

Amerika Birleşik Devletleri

Mexico t Meksika Kavaklıdere Tel: 467 50 56 Moldova / Moldavya Gaziosmanpaşa Tel: 446 55 27

Uzbekistan / Özbekistan ÇankayaTel: 4 3 9 2 7 4 0 Venezuela Çankaya Tel: 439 31 98

Morocco / Fas Gaziosmanpaşa Tel: 437 60 20

Yem en / Yemen Bakanlıklar Tel: 446 17 78

Netherlands /Hollanda Gaziosmanpaşa Tel: 446 04 70

Yugoslavia / Yugoslavya Kavaklıdere Tel: 426 03 54

1 72 SKYLİFE

Gaziosmanpaşa Tel: 436 08 23

Jap an /Japonya Gaziosmanpaşa Tel: 446 05 00 Jordan / Ürdün Çankaya Tel: 440 20 54

Libya Çankaya Tel: 438 11 10 Macedonia /Makedonya Kavaklıdere Tel: 446 99 28

Bosna ve Hersek Cumhuriyeti

State o f Palestine

Filistin Devleti

Switzerland / İsviçre Kavaklıdere Tel: 467 55 55 Thailand / Tayland Çankaya Tel: 467 34 09

Australia /Avustralya Gaziosmanpaşa Tel: -İ46 11 80

Belgium / Belçika Gaziosmanpaşa Tel: 446 82 50 Bosnia and Herzegovina

Spain / İspanya Çankaya Tel: 438 03 92

Israel /İsrail Çankaya Tel: 426 49 93 Italy /İtalya Kavaklıdere Tel: 426 54 60

Kırgızhistan /Kırgızistan Gaziosmanpaşa Tel: 446 84 08 Kuwait/ÜLMueyf Gaziosmanpaşa Tel: 445 05 76 Lebanon /Lübnan Çankaya Tel: 426 37 29

Bangladesh / Bangladeş Çankaya Tel: 439 27 50

South Korea / Güney Kore Çankaya Tel: 468 48 22

Syria /Suriye Çankaya Tel: 438 87 04

Albania /Arnavutluk Gaziosmanpaşa Tel: 441 61 05 Algeria /Cezayir Çankaya Tel: 427 83 85 Argentina /Arjantin Gaziosmanpaşa Tel: 446 20 61

Azerbaidjan /Azerbaycan Çankaya Tel: 441 2621

i

Iııdonesia Endonezya Çankaya Teİ: 43821 90 Iran / İran Kavaklıdere Tel: 427 43 20 Iraq / Irak Gaziosmanpaşa Tel: 468 74 21

Kazakhistan /Kazakistan Çankaya Tel: 441 2301

Austria /Avusturya Kavaklıdere Tel: 419 04 31

South Africa / Güney Afrika Filistin Caddesi 27 Gaziosmanpaşa Tel: 446 40 56

Georgia / Gürcüstan

Museum o f the Republic

Roman Baths Çankın Caddesi, Ulus, Closed Mondays.

Somalia /Somali Çankaya Tel: 427 51 92

Almanya Federal Cumhuriyeti

Resmi bayram tatilleri dışında her gün. 08.30 -17.30

Cumhuriyet Caddesi 22, Ulus Tel: 311 04 73 Open daily except Mondays Pazartesi dışında her gün 09.00 -17.00

Kavaklıdere Tel: 426 58 87

Federal Republic o f Germany

Hoty See / Vatikan Çantaya Tel: 439 00 41

Cumhuriyet Müzesi

Slovakya Cumhuriyeti

SEPTEMBER 1999

Kavaklıdere Tel: 468 61 10


A place of interest in İstanbul

The sweet

150 exclusive shops with

vvalking around

thousands of brands is overcome by cafes, art gallery,

movie theaters, cultural çenter and bars.

The pleasure of shopping P R O F IL O S H O P P İN G Ç EN T E R M E C İ D İ

Y E K Ö Y

C em al S a hir C addesi. No: 26 -28 8 0 47 0 M ecidıyeköy / İstanbul Tel: (0 2 1 2) 216 4 4 00 Faks: (0 2 1 2 )2 1 6 44 10


ANKARA

EGO O T O B Ü S KLETM ESI ;

/

T E N İS KULUBU

^

A T A T Ü R K K A PAL» SPOR S A L O N U /;

X

a

I â BELE¥ \ E % .

BANK P IT Ful ' % Z İ R A ,T ‘ ban i . * .OSMAN L \ fc.Knt L & BANKAS ^ Mü o

■ fe i

S iM L A K S j “ İb a u k

G E N Ç L İK P A R K I

A Ş T IR M A

ç ^rşiSi ' ANAiy&r&r

: urtfe1 ıtalbey^ \ ç

< . lîff i -s^MERKE I 5.TE5.KALINAZC 17

1 9 M A Y IS STADYUM U

/ X

s' <b

İNKÂRI C ALESIİ

<

i

A D L İY E

1

ANADO LU1 M E D .M U Z ,

/;

CAMI ■ O TO J İ PARK

/Z İ R A A T " BAN GEN.

E C Z A C IL IK F A K ÜLTESİ

h

/ ' £ < o\Sİ

£

İL L E R İ iB A N K

OPERA

\ / A

SAM AN PAZARI

'

O RDU PAZARI RET BAKAN t ig a

2 > j R tS İM 'H ^ Y K E L

7^ .y * _ M U 2 E S I

S E L İM S IR R I SPOR S A LO NU

f,

U C M Ç İB C

S, , ^»B''STIAU Nİ ts f oı H S #S İ» *T| I|

H A C E0TKTUE LPUE

M Ü ZE S İ TH R AKP Y O

________ _TALAT'I

ZZİSUL^ . —-— "

^ ‘ETflÖGRAFYÎ

KONSER SALO NU

\

\

\ i ; '

FEN F A K Ü LT E S İ

.

Ö ĞRENCİ 1< YURDU

M A JLTEP DİlekTepe S. A D L İY E SARAYI HA CETTEPE HASTANESİ HAVAGAZI 'Ş U : £ r f - k -: a ' * : a v H IF S IS IH A EN S T

HALKBÂ G E N .M U !

,

S IH H İY İ

■OTO PARK

% ATATÜRK L İS E S İ (

^

E T IB A N K G E N .M U p .

,

KU R T U LU Ş ..P A R K I

^

S A Ğ L IK « B A K A N L IĞ A

■JS&BELEDİYEOROUftfjJ

C fc ,,M i- G ü r s e l c B U Z PATEN SAH / / V

M ALTEI CAMİİ

SPOR T E S İS L E R İ

f

\P

V A K IF L A R ' GE N .M U D

.£ • T O R IZ M ÖAK <

%

KREDİ'. Y U R T LA R

JTOPARK

A N IT K A B İR

K U R TU LU Ş , , ^ C L İS E S İ W

Cza CAMI

KANSER g < HAST, F R A N S IZ KULTUR

K APALI YÜZM E HAVUZl

K IZ IL A Y

POST.

\ \

£

N A M IK KEMAL ORTAOK

O RTAO KUL DE V LE T P LA N L A M A T E Ş K İL A T I O E V LE T M ALZEM E O FİS İ

E M E K Lİ S A N D IĞ I O m .E I T İ ,p r ' g BAK ..§> B A Ş B A K A N L I< ^ A D A L E T İ AK

S TANDARTLAR

KA RA YO LLA R I G E N E LM U D

i.İNÖNÜBULVAffr

T-M O GÜVENPAF K İ

İS T A T İS T İK G N .M D

I.S .B GENEL K U R BAŞ

.

i/s M

-

MöJP-S 1

_ İL K O K U L

£0?KUFlrc

r f c

steP**

UyücEu

KO CATEPE R C A M İİ %

' ERSAN OTfeLI

TEM EL^ E Ğ İT İM % .T E S İS L E R İ

Y A R G I 'AY ı r jc

-

V E T E R İN E R 0 B A Ş M Ü D j İ& ,

r "ö

-eVÜKSE\-c

B A Y IN D IR llK V E IS K B A K

JA N D . G N .K M T .

HAVA

kuvvetlenene KUVVETLERİ

M A L İY E B A K .

■5 o

S .B A Ğ L A R I

TC

B U Y U K M İL L E T M E Ç L İS İ

M E C L İS M E C L İS İD . K Ü T Ü P H A N E S İ B İN A S I

KEY TO SYMBOLS H H H Z

MOTORVVAYS

"Ç A N K A Y A HAST

M AIN ROADS STREETS

l

THY OFFICE ( j j M

SAHASI

HOTEL

Tn

MUSEUM J j& - _ j MOSÛUE HOSPITAL 0m

H 250

!■"• v

İT A L Y A ! SEF

SCHOOL 500

% vruNy u>

B U L G A R İS T A N ‘ ^ M IS IR

ELÇ

,

^ , FRAN fS,2| .^ CAB\3 °

SEF

\

»

YU G O SLAVYA^ STr

/ U SHERATON^ \ J

H ILT O N

“ 7 ‘

\\P 0 L 0 N Y A %

K A V A K L İD E R

f j *4&?

SEF *

'R A N

SEf


CALLISTO OFİS PROGRAMI

Tasarım : ISARIA

İS T A N B U L

ANKARA

M ERKEZ

S A T IŞ M E R K E Z İ

H a cı O s m a n B a y ırı 3 5 B ü y ü k d e re S a rıy e r 8 0 8 9 0 İs ta n b u l Te l: (0 2 1 2 ) 2 2 3 1 3 2 0 p b x Fax: (0 2 1 2 ) 2 9 9 1 7 4 5

R e ş it G a lip C a d d e s i 4 8 G a z io s m a n p a ş a 0 6 7 0 0 A n k a ra Tel: (0 3 1 2 ) 4 6 7 6 9 5 1 Fax: (0 3 1 2 ) 4 2 6 2 1 8 5

Projelerinizde ofis yaşamının yeniden tasarımı

T E K İR D A Ğ F A B R İK A V E S A T IŞ M E R K E Z İ

M a lk a r a Y o lu 6 . Km 5 9 1 6 0 T e k ird a ğ Te l: ( 0 2 8 2 ) 2 2 9 2 0 1 4 Fax: ( 0 2 8 2 ) 2 2 9 2 0 1 3

PROJE “PROJE” MOBİLYA VE İÇ MİMARİ PROJELERİNİZ İÇİN UZMANLAŞAN BİR KOLEKSİYON MARKASIDIR.

t

i


Z İN

A N D

M

İ

ARO U

R

EMERGENCY

Marla Hotel (****) Kazım Dirik Caddesi 7. Pasaport Tel: 441 4 0 IX) Fax: 441 11 50

Gendarıne Tel: 156 (Ali över Turkey) IN FORM ATI ON S

TURİZM DANIŞMA

Adnan Menderes Airport Tel: 2~4 24 24 Alsancak Tel: 422 10 22 Bergama Tel: 633 IS 62 Büyük Efes Oteli Tel: 484 21 ı" Çeşme Tel: 712 66 53 Foça Tel: 812 12 22 Kuşadası Tel: 614 II 03 -614 62 95 Selçuk Tel: 892 69 45 - 892 63 28 H O T E L S / O T E L L E R _________

İZMİR Anba Oteli O Cumhuriyet Bulvan 124 Tel: 48r 43 80 Balçova Kaplıca Tesisi ('**) Balçova Tel: 285 48 50 Büyük Efes Oteli (***“ ) Gaziosmanpaşa Bulvan, I Tel: 484 43 (X) Fax: 441 56 95 Club Hotel Ephesus Princess (**•**) Piutıucak Mevkii /Selçuk Tel: 893 10 11 Fax: 893 IH 39 Ege Palas (****) Cumhurivct Bulvan. 210 Tel: 463 90 90 Fax: 463 81 »0 Grand Hotel Mercure İzmir (**” *) Cumhuriyet Bulvan, 138 Tel: 489 40 90 Fax:48940 89 Grand Zeybek Oteli (***) Fevzi Paşa Bulvan, No:5-6 Tel: 441 95 90 Hotel İsmira (***) Gaziosmanpaşa Bulvan 28 Tel: 445 60 61) Fax: 25194 93 Hotel Kaya Prestige ('***) Sair Eşrel Bulvan, 13"1 Sokak. No” Tel: 483 03 23 Fax: 489 22 99 Hotel Mercure Konak (*“ *) Mitlıatpasa Caddesi. 128 Tel: 489 İ 5 IX) Fax:4891709 Hotel R ieh m ond Ephesus (

Tclcphone: International codc for Turkey: 90, İzmir area code 232, Kuşadası (area code for province of Aydın): 256. For intcrcity calls within Turkey tirst dial "0", then the area code, and tlıeıı the local nıımher. For international calls tirst dial "00“.

Kilim OtelC**) Atatürk Bulvan Tel: 484 53 40 Fax:489 5071)

Ambulanee Tel: 112 (Ali över Turkey) Poliçe Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire Tel: 110 (Ali över Turkey)

TOURİSM

. /

nd Guide

)

Pamtıcak Mevkii, Selçuk Tel: 892 ”0 77 Fax: 892 67 31 Otel Anemon İzmir (**“ ) Miirselpaşa Bulvan No:40 Tel: 446 36 56 Fax: 446 36 55 Otel Ege Sağlık (****) Ege l üniversitesi Kampiisü / Bornova Tel: 373 48 62 Fax: 373 48 63 İzmir Hilton (***“ ) Gaziosmanpaşa Bulvan, ” Tel: 441 6 0 6 0 Fax: 44 I 22 ”” İzmir Princess Oteli (*“ **) 35330 Balçova, İzmir Tel: 238 51 5 1 Fax: 2 3909 3 9 İzmir Palas Oteli O Vasıf Çınar Bulvan. Tel: ı2l 55 8.3 Fax: 422 68 70 Kısmet Hotel (***) 1377 Sokak. Alsancak Tel: 463.38 50 Fax: i l I 48 56

Taksim International İzmir (***) Gazipaşa Bulvan 28 Tel: 445 60 60 Fax: 445 60 71

Ephesus / Efes Within easy reaelı of İzmir (72 km) and Kuşadası (18 kııı), the spectacıılar buildings and streets of ancient Ephesus have aıı unlbrgettablc clıarisma. Established in 3(KX) BC and ineluding reıııains İroni the lonic. Lydian. Roman. Byzantiııe and Seljuk periods. Ephesus is a siglıt not to be missed. lıı nearbv Selçuk therc is the basilica of St John (6th century). a superb museum and İsa Bej Mosque. Aiso in tlıe vicinity is the House of the | Virgin Mary, and the Cave of the Seven j Slcepers. j İzınir den (72 km) ve Kuşadast'ndan

Iıı the town is another interesting building, the Tcmplc of Serapis, known locally as the Red Courtyard dtıe to its tiles. Tlıe town is also worth visiting to sec the narrow streets witlı tlıcir historic Turkish buildings and tlıe colourftıl bazaar in the old quarter.

İzmir'in 105 km kuzeyindeki bu il­ çesindeıııılik çıığııı biiyük uygarlık merkezi Pergamon ıııı kalıntıları bil­ inmiyor. Görkemli bir tepedeki tıkroH O L İ D A Y VI L L A G E S polis re aınfitiyatroıııınyanısıra, ilç­ TATİL KÖYLERİ enin girişinde sağlık Tanrısı Asklepios 1 adına inşa edilen vegünümüzde Altınyunus Tatil Köyü bütün (Golden Dolphin Holiday Village) özellikleriyle ayııklıı ılıınıu sağlık (18 km) kolaylıkla ulaşılabilen Kalemhumu. Bovalık Plajı. Çeşme merkezi İtergün H.jO-18.30 lirasın­ olağanüstü ilginç, caddeleri re Tel: ” 13 12 50 F;ix: ” 13 22 52 da ziyarete ııçıklır. Bergama'nın için­ yapılarıyla bııgün de benzersiz bir Club Cardia (Holiday Village) deki çinileri nedeniyle halk arasında atmosfere sahip antik kent. İÖ ,j 111)1) Çiftlikköv. Çeşme Kızıl Avlu atlıyla bilinen Serapis Tapı­ yıllarında kıırtılaıı ve (on. i.idya, Tel: 712 11 11 Fax: 712 12 2” Roma, Bizans, Selçuklu dönemlerinin nağı da dikkat çekicidir. Ayrıca Türk Club Med Kuşadası Holiday Village kültürünün özelliklerini taşıyan dar izlerini taşıyan Efes'i gezmeye mutlııAslanburnu, Kuşadası sokakları reyapılarıyla eski mahalle­ l kıı vııkit ııyırılınalı. Efes'in çok Tel: 614 II 35 Fax: 614 11 25 leri ile rengarenk çarşısı ilçeyi turist­ yakınında St. Jetin Bazilikası, ler için ilginç kılıın özelliklerdendir. MeryemAna Evi. Foça Club Med Holiday Village Yetİi Uyuyanlar Mağarası, Selçuk İsa ' Foça Tel: 812 16 07 F ax:8l2 21 ”5 Hey Caııiii gibi başka tarihsel-turistik M U S E U M S / M Ü Z E L E R Hanedan (Holidav Village) geziyerleri bulunmaktadır.

j Foça Tel: 812 24 41 Fax: 812 24 51

House o f the Virgin Mary' Kuştur Tatil Köyii (Holiday Village) 1 Meryem Aııa Evi Bayraklıderc. Kuşadası The Virgin Man' came to Ephesus Tel: 614 41 10 Fax: 614 88 32 with St.John, and spent the remaiııder of her life here. The house bııilt Neptün Village ; in tlıe 4th century at tlıe piacc wlıcrc Büyük Akkum. Seferihisar | she died vvas recognised as a şiirine by Tel: ”45 ”4 55 Fax: ”45 ”0 38 the Vatican in 1957. Mass is cclebrated Ömer Holiday Village here every moming at 7.30 and on Yavansu Mevkii, Kuşadası Sunday momings at 10.30. Tel: 614 .37 00 Fax: 614 43 44 Aziz) ubanna ile birlikte Efes’egelen Pine Bay Holiday Village Meıyeııı Ana nın hayalının sön döne­ | Selçuk Yolu, Kuşadası mini geçirip öldüğü yenle 4. yüzyılda T el:6 1 4 9 3 7 0 F a x :6 l2 2 2 0 7 inşa edilen er. 1957’de Vatikan 'ın

onayından sonra kutsal ziyaret yeri olan Meıyeııı Ana Evi re Kilisesi \ İzmir'den 811km. ııııtik Efes kentin| den ” kııı uzaklıkta, çııııı, çııııır ve zeylin ağaçlarıyla bezeliyüksek bir tepe olıııı Bülbül Dağınıhıdır. Her sabah 7,jO’ıla. pazar sabahları l()..M)’dıı ayiıı düzenlenmektedir. Kadifekale Fortress /Ktulifektıle

Sunset View Holiday Village Gazibeğeııdi, Kuşadası Tel: 6 1 1 |5 02 Fax: (ıl ı 45 ”0 Turban Holiday Village Davanıklı Köyü, Gümüldür Tel: ”42 25 48 Fax: ”42 11 ”6 SIGHTSEEING / GEZİNTİ

Balçova Them ıal Spriııgs

Balçova Kaplıcaları İzmir prov ince ahounds in mineral and themıal springs, tlıose at Balçova beiııg iııst 15 kııı from the city centre and served by municipal buses.

The fortress overlooking İzmir has seetions dating from llelleııistic, j Roman and Byzantine times. The 20-25 meta* higlı walls \vere originallv 6 km in length. Today the fortress is a famous excursion spot with pieasant tea gardeııs, commanding a fabulous view of the city.

İzmir çevresinde çak sayıda kaynak stıyıı iv kaplıca bıılııııûyor. Btiıılarİzmir’in içinde, kente hakim bir ılaıı Baiçorıı kaplıcaları kent merkezine sadece i 5 kın uzaklıkla re tepedeki bu kille Helenistik. Roıntı re Bizans izlerini taşır. Yüksekliği 2()-25 kent içi lııplıı taşıma araçlarıyla j metre olan duvarlarının uzıııılıığıı ulaşmak mümkün. eski dönemlerde 6 km'yi buluyordu, Bird Paradise / Kıış Cenneti dünümüzde çııy bahçeleri re This eight thoıısand lıectare bird sanc­ olağanüstü kent manzarasıyla ınan is a temporary anıl permanent iiıılü bir gezinti yeri. lıome to millions ofbirds. Situated 011 the oııtskirts of the city, it consists of islets. marshes. deltas and meadovs. Al varioııs times of year över 190 species of bird can be seen here.

Kentinyambuşnıda koruma altımı alınmış 8 bin hektarlık iler biryaban hayat parkı. Atlııiar. sazlıklar, delta­ lar re gözaltıbilıliğlııe ıızaııan düzlüklerde I90’ı ıışkııı liiıde mil­ yonlarca kıış barındırdığı için düııyıı çapında bir "kıış cenneti "sayılmak­ tadır.

Pergaıııum /Bergama Tlıe ruins of Pergamıım. a majör centre of civilisatioıı of the ancient vvorld, are situated 105 km from İzmir. Tlıe aeropolis and amphitheatre perehed 011 a tovvering lıilltop, and 011 tlıe oııtskirts of the town of Bergama the Asklepion or health centre dedicated to Asklepios the god of j health are in a remarkable state of preservation. Tlıe site is open daily İıctu ceıı 08 30 and 18.30. I 76

SKYLIFE

EYLÜL —

SEPTEMBER 1999

Archeological Museum

Arkeoloji Müzesi Bahri Balıa Parkı, Konak Tel: 425 49 29 Open ever)’ dav except Mondays. 09.00-17.30. Ptesi dışında hergün. Atatürk Museum /Atatürk Müzesi Birinci Kordon 148 Tel: 421 ”1) 26 Open ever)' day except Mondays. 0900-17.00. Pazartesi dışında hergün. Bergama Museum /Bergaııuı Müzesi Bergama Tel: 63.3 1 0% Open every day. 08.30-17.30 Hergiiıı. Ephesus Museum /Efes Müzesi Selçuk Tel: 892 60 10 - 892 60 11 Open every day. 08.30-18.30 Hergün. Ödemiş Archeological Museum

Ödemiş Arkeoloji Müzesi ÖdemişTel: 545 11 84 Open every day. 08..30-P..30 Hergiiıı. Museum o f Painting and Sculpftıre

İzmir Resim ve Heykel Müzesi Tel: 484 89 45 S.Yaşar Art Museum S. Yaşar Resim Müzesi ( Aimhııriyet Bıılvan 252 Alsancak Tel: 422 65 32 CHURCHES AND S Y N A G O G U E S _______________

Bet Israel (Synagogue) Mithatpaşa Caddesi 265 Karataş St. Helenc (Catholic) 1729 Sokak, 53 Karşıyaka St.Jo h n (Anglican) Talatpasa Bulvan, Alsancak Tel: 46.3 72 63 Santa Maria (Catholic) Halit Ziya Bulvan, 67 Tel: 484 86.32 Nötre Daıııe de Iaurdes (Catholic) 81. Sokak, 11 Tel: 232 11 45 St. Policarpe (Catholic) (iazi Osman Paşa Bulvan. 18 Tel: 484 84 36 Shaar Ashamayan (Synagogue) 1390 Sokak 4/2 Alsancak


You A

p p r e c ia t e t h e

Fin e r T h in g s

L ik e P e r s o n a l i z e d P r o f e s s io n a l F i n a n c i a l Se r v ic e s . T h e r e ’s no easy way to earn m oney. O n c e yo u ’ve earned it, you w ant to m ake sure that your m o n ey is se cu re and earn in g th e h ig h est retu rn p o ssib le. B e e a u se th at m on ey is th e g u aran tee o f th e good life for you, your ch ild re n and, \vith carefu l m an a g em en t, ev en your grandehildren. You n eed in v estm en t advisors who ap p reciate that. E g e A sset M a n a g em en t provides h igh -n et-w orth individuals lik e you vvith personalized professional Financial planning and in v estm en t advisory services. O ur ex p e rien ced s ta ff o f investm ent experts \vork with you one-on-one to tailor a portfolio to your individual needs and specifieations. 'I'h e n w e ta k e on th e resp o n sib ilitie s o f p ro fitably m an agin g your portfolio, so you have tim e to en jo y th e fın er things in life.

E G E P O R T F Ö Y Y Ö N E T İM İ A karetler Spor Cad. N o:63 806 8 0 İstanbul, T u rk e y

T e l: (+ 90-212) 227-4070

Fax: (+ 90-212) 261-2140

w w w.egeportfoy.com


A R O U N D İZ M İR T e ğ \ (i> B E R G A M A ^ * r)a8,s,an saS ss?* W

2 r w S if

I

S

»

.

vT

Sindel #-KaSİrcK S u ca W

Ç

f * l < M a r u fla r #

\^

*TekkedereVAvunduk * \

,# .

W

^ r , d e , e * C e v a p ,' A ' sac\

p a h çe *^-

P o y ra '

l

K odu

L lb ra h irru

BMemalan^ AŞIK V İRA N |

C b E Y T İN D A Ğ * H° X 7 İ > f Ö k s g Zter V

B a la b a n ^

/^ M a v u k ç û k u ı

)rlem ıs>r^i K,z,l,ePeVl/NTAĞ t • V ş .Ş a k r a n I » B a h a rd e re ^Bayrakçılar

K e m ik li R r. D e ğ irm e n A d a

U r tfir C Y ü k s e k ^

A tç ıla r

AVI .A NM A YASAĞI A LA N I

O y u n la r

DBREKOY

.H üse yİT ıli

■t. IIKH

k i i jn ç d a ğ i

j" 9 ûllü \sakall, ^ lî d n d k

G ökbel

Venice

K ö m ü r R r. K a lm k a y a H r.

■RABURUN

i B a ğ a ra s ı

illf * \

E s k i/e n e r H r ? )

B .S ü m b ü lle r A vdan G ü lb a h ç e

L ' ^ G e re n

T e k e lile r /

ırın a s u h la r

^B^yderey,

' M î l ,e p 9

X .vr KİŞİARI KOMİ MA Vh O ketjhk smiasi

y , /

J A V I,A NM A YASACİİ A l .A N I G ü n e rli

T u z c u lu ,

f y r g u r R r. A V LA N M A YASACil A L A N I

A nz/ik Rr.

A V LA N M A _> vs V<.1 S a s a llı

A

BÖ IJIEÇ DAĞI I

\

K ir a z R r

S a h u n c u h e li

t-'

VM ¥

> a W ’V<W' B \ J^K uyucak

Ç a m a ltı

\ » Q e t e n c e K ö yü

Kalay/af K K V IH K A K

T

K a le m ,

:EŞME

II DIR KRF. P a r la k / ' \IHH

s j,r \

Kor$ f -

*a d .o v L k

SM Y B NA

■ JjJ Ş . İZMİR KÖRFEZİ I İ a İ S ^ 'I İ

»ına rb aşı K ız ılü z ü m # - ~ \ Ç ın a r

İÇ L A Z O M K N A K

ıN Y M P H A K IM İ

a / M J I

tiy a n

V.

h n ta ia n

_ ^B a rb a ro s

İlıc a s ı I \G ü lb a h e e \

^

iö k d e re ^ • K a y n a k la r

J *

K u ru d e re y k .K ız ılc a

.u ş c u la r. {» • Z e y tin le r BK DİR HRH .

:u n k u y u

■ AVIA N M A rj YASARI

BOZAIAND. /

lE fe n iç u k u ru 'e y tin e li

G ö re c t

- > Y e ş ilk ö y

■K a ra c a a ğ î

Y a ğ c ıla r,

►Karaot S e fe rh isa r

'D e m ir c ili ' . A KRKA l—i İIR B ^ J ı

"ürkmeni

MENDİ

Ç akm ak /~ x

SKKKRHİSAR TF.aS*M *JU i

/

? f ^ l! ca m K ız ılc a o y a D ü v e r lik ' . *

K o k a r R r.

Teke R r.

'D a ğ te k e K a ra k u y u H e lv a c ı

K ü n e rlik *

j*

IK a ra kızla ıv I

Yoğurtçu}

»B ulg urca •C u m â lı Ilıc a s ı ) / P a y a m lı

/ T a h ta lı / B r j.

't K f l r a k o ç K a p lıc a s ı

^^■'•Üıkmez

M.AKNA

O d e g I r m e n c Je r e

.

•Ç a m ö n ü »Yeni

\ /

< ı

ık a lte p e

Y e n ik ö y

J[u m

MYONNKI SI S

G o llü c e

la s a n ç a v u ş tîv '

D oğ an be y R r. 1A h m e t

B a ru tç a

S ü n g e r R r. ıp ın a r

A r a r la r M ERYEM A N A # ( T u r is tik M v k .)

İk i n o k t a

t™^HavLitçulı

S u lta n iy e

0(2 1 6 ) 34 9 01 41 /K IS A IJ A -S Iİ

îö k ç e a la n


İ Z M İ R

Ş İF A TIP M E R K E Zİ ŞİFA

MEDICAL

ÇENTER

Her dalda hizmeti en son teknolojik cihazlarla sunan Şifa Tıp Merkezi, her gün 1000'e yakın hastaya sağlık hizmeti vermektedir. Farklı hizmet anlayışı, deneyimli kadrosu ile hastalarımız randevu almaya gerek duymadan,beklemeden muayene ve güvenilir laboratuar hizmetlerinden yararlanmaktadırlar. ENDOSKOPİK - M İK R O İN V A S İV GİRİŞİMLER ENDOSCOPIK - MICROINVASIVE PROCEDURES TIBBİ GÖRÜNTÜLEME VE GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ MERKEZİ NONINVASIVE AND INVASIVE RADIOLOGY UNITS MEME KANSERİ TARAMA VE TEŞHİS MERKEZİ (Mammografi, Doppler US, Sitoloji) YAŞA VE CİNSİYETE GÖRE CHECK - UP PROGRAMLARI KARDİYOLOJİK CHECK - UP BIOCHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORIES

ŞjFA KALP MERKEZİ (ŞİFA HEART ÇENTER) ERİŞKİN ve ÇOCUK KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ ADULT AND PEDİATRIC CARDIOVASCUİAR SURGERY ERİŞKİN ve ÇOCUK KARDİYOLOJİ TANI VE TEDAVİ MERKEZİ PEDİATRIC CARDIOVASCUİAR DIAGNOSTIC AND INTENSIVE CARE UNİTS

TÜRKİYEDE İLK KEZ MR KORONER ANJIYOGRAFİ (Katater kullanm adan) Hastanemizde dünyanın en ileri MANYETİK REZONANS görüntüleme tekniği ile katater kullanmadan, üç boyutlu Koroner Anjiyografisi yapılmaktadır. Enfarktüs geçirmekte olan hastalara, bu teknik kullanılarak hemen teşhis konulmakta ve vakalar erken cerrahiye verilmektedir. Ayrıca bu teknoloji ile kalp, tüm vücut damarları ve her çeşit MR incelemesi en üst kalitede yapılabilmekte, bu işlemlerde hasta X- ışını almamaktadır.

UYDU KONFERANS

Şifa Tıp Merkezine, Üstün Hizmet ödülü verilmiştir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü, UNISEF ve Sağlık Bakanlığt'nın ortak yürüttükleri proğram dahilinde, merkezimize " Bebek Dostu Hastane " ünvanı verilmiş ve uluslararası düzeyde plaket ile ödüllendirilmiştir.

M ayo Clinic ve Şifa Tıp Merkezi işbirliği ile, Mayo Clinic ta rafınd an verilen tüm konferanslar Şifa Tıp Merkezi'nden canlı olarak hekimlerimizin istifadesine sunulmaktadır. Şifa Tıp M erkezi ve M ayo Clinic Laboratuarları arasında yapılan anlaşma çerçevesinde, biyokim ya, bakteriyoloji ve m ikrobiyoloji tetkikleri ( teşhis ve araştırmaya yönelik numuneler ) hastanemiz aracılığı ile M oyo Clinic'e gönderilmektedir.

Kardiyoloji ile ilgili uydu konferans yıllık programı: • 9 Ekim 1999 »13 Kasım 1999 »4 Aralık 1999

BAŞKA

ŞUBEMİZ

YOKTUR

Fevzipaşa bulv. No: 1 7 2 /2 Basmane / İZMİR Tel. +90 232 446 08 80 • 4 4 6 37 38 Pbx Fax. +90 232 446 07 70 h ttp ://w w w .s ifa tip .c o m .tr e-m ail: sifa@sifatip.com.tr


A N T A L Y A ı tu a k i n a d a i i k i n İN A N D A H O U IN U

. »

V

T LllCl(i

EMERGENCY

Ambulance: Tel: 112 (Ali overTurkey) Poliçe: Tel: 155(Ali overTurkey) Fire: Tel: 110 (Ali över Turkey) Gendarme: Tel: 156 (Ali över Turkey ) TOURISM TU R İZM

IN FO R M A T IO N

DANIŞM A

Antalya Kaleiçı Tel: 247 05 41-242 18 33 Antalya Cumhuriyet Mahallesi Tel: 241 17 47 Alanva Çarşı Mahallesi Tel: 513 12 40 Kaş Cumhuriyet Meydanı Tel: 836 12 38 Kemer Belediye Binası Tel: 814 15 36 H O TE LS / OTELLER ANTALYA

Adora Golf Resort Hotel (**“ *) Belek/Serik Tel: 725 40 51 Fax: 725 4071 Altis Golflıotel (’“ **) Belek/Serik Tel: 725 42 26 Fax: 725 42 34 Antalya Dedemaıı Iara Yolu Tel: 321 79 10 Fax: 321 38 73 Antalya Renaissance Resort (•****) Beldibi, Tel: 824 8431 Fax:824 84 30 Antbel Belek Hotel (****) Belek /Serik Tel: 7254102 Fax: 7254268 Arum Hotel&Apartments (“ ***) Side, Tel: 753 45 60 Fax: 753 41 40 Belconti Resort Hotel (” *” ) Belek,Tel: 715 1540 Fax: 715 1047 Cender Hotel (” **) Işıklar Cad. Tel: 243 43 04 Fax: 243 39 8" Ceylan Intcr-Continental Resort Kemer Tel: 824 51 00 Fax: 824 64 35 Club Hotel Sera (**“ •) Lara Yolu Tel: 349 34 34 Fax: 349 34 54 Falez Hotel ("***) Konyaaltı Tel: 248 50 00 Fax: 248 50 25 Gloria Golf Resort Belek, Serik Tel: 715 15 20 Fax: 715 15 25 Grand Prestige Hotel Side ( * " " ) Titreyengöl, Manavgat, Side Tel: 756 90 60 Fax: 756 90 81 Grand Hotel Adonis Eski Lara Yolu Tel: 323 44 44 Fax: 323 10 31 Hotel Ofo Antalya (*•***) Lara Td: 349 40 00 /15 hat Fax: 349 4016 Hotel Bilkent Kemer (“ ” ) G öynük/Kem er

Tel: 815 15 38 /20 hat Fax: 815 15 37 Hotel Sultan Saray (" " * ) Göynük/Kemer Td: 815 1480/20 hat Fax: 815 14 99 Hotel Turquoise (**"•) Side/Sorgun Tel: 756 93 30 Fax: 756 93 45 Kışla Han Hotel (“ " ) Kazım Özalp Caddesi 55 Tel: 248 38 70 Fax: 248 42 97 Letoonia Golf Resort (***” ) Belek Tel: 715 14 50 Fax: 715 14 54 Le Jardin Resort Otel Turizm Cad. Kiriş Kemer Tel: 824 52 22 Fax: 824 52 20 Mirage Park Resort Göynük Tel: 815 22 44 Fax: 815 22 35 Renaissance Antalya Resort Beldibi Tel: 824 84 31 Fax:824 84 30 Royal Resort Hotel (” •") Kemer Tel: 815 23 70 Fax: 815 16 27

T e le p h o n e : International code for Turkcv: 90, Antalya arca code 242. For intercity calls within Turkcv fırst dial "0", then t he arca code. and then thc local number. For intemational calls first clial "(M)

Golden Ring Hotel (“ ” ) Güllük Cad. No: 71 Tel: 243 15 15 Fax: 243 15 22 Sheraton Voyager Antalya (**” ’) 100. Yıl Bulvan Tel: 243 24 32 Fax: 243 24 62 Sunset Hotel ( " " ) Konyaalü Tel: 229 06 92 Fax: 229 13 89 Taksim International Alanya (” ’*) Gazipaşa Cad. Göl Mevkii Tel: 514 07 00 Fax: 514 0^28 Taksim International Side (” “ *) Soıgun Mevkii-Manavgat Tel: 756 93 21 Fax: 756 93 20 Talya Hotel (**“ •) Fevzi Çakmak Caddesi, 30 Tel: 248 68 00 Fax: 241 54 00 Topkapı Palace (*“ ” ) Kundu Aksu Tel: 431 23 23 Fax: 431 23 22 Tıirkiz Hotel (*” " ) Kemer Yat Limanı Tel: 814 41 00 Fax:8l4 28 33 S P E C IA L LIC E N S E HOTELS ÖZEL LİSANSLI OTELLER

Abad Hotel Hesapçı sokak. Kaleiçi Tel: 247 44 66 Fax: 323 04 25 Argos Hotel Kaleiçi Tel: 247 20 12 Fax: 241 75 57 Aspen Hotel Kaledibi Sokak 16, Kaleiçi Tel: 24771 78 Fax: 241 3364 Karyatit Hotel Kaldçi Td: 244 00 55 I;ax: 244 00 54 Marina Hotel Mermerli Sokak 8, Kaleiçi Tel: 247 54 90 Fax:241 1765 Naturland Hotel Çamyuva / Kemer Tel: 824 62 14 Fax: 824 62 10 Turban Adalya Hotel Kaleiçi Tel: 243 47 56 Fax: 243 47 51 Tuvana Hotel Tuzcular Mahallesi. Kaleiçi Tel: 247 60 15 Fax: 241 1981 Tütav Türkevleri Mermerli Sokak, Kaleiçi Tel: 248 65 91 Fax: 241 94 19

Attaleia Holiday Village Taşlıburun Mevkii, Belek/Serik Td: 725 43 01 Fax: 725 43 02 Club Alda Beldibi, Kemer Tel: 824 81 51 Fax: 824 81 59 Club Aldiana Titreyen Göl, Manavgat Tel: 756 92 60 Fax: '5 6 9 2 6 7 Club Ali Bey Kızılağaç Köyü. Side Tel: 753 22 00 Fax: 753 22 20 Club Aquamarüıe Beldibi-Kemcr Td: 824 85 00 Fax:82481) 52 Club Asteria Üçüncü Kum Tepesi Mevkii Belek/Serik Td: 725 40 04 Fax:7254002 Club Hotel Bellis Akınlar Köyü. Serik Tel: 725 4 İ 80 Fax: 725 43 00 Club Kastalia Konaklı Mevkii, Alanya Tel: 565 13 16 Fax: 565 1428 Club Med Palmiye Tekerlektcpe Mevkii Kemer Tet 8143260 (10 haHines)

Antalya bölgesi arkeolojik, tarihsel hâzineleri bakımından belki de Türkiye'nin enzengin bölgesidir. Antalya Müzesi çokgeniş bir alanda 13 teşhir salonu vebir açık hara galerisinden oluşmaktadır. Çocuklar için de, onların ilgisini çekecekbir salon bulanan müzeyi tarih meraklıları mutlakagezmeliler. Aspendos A m ajör p o n and com m ercial c e n tre in antiquitv, A spendos todav lies inland, 48 km east o f Antalya, lts m agnifıceııt am p h iteatrc is th e b est p reserv cd in the w o rld and knovvn fo r its su p erb acoustics aııd is stili used fo r co n certs.

Antalya'nın 48 kmdoğusunda Antik Çağın önemli limanından kalına muhteşembir amfiteatr. Olağanüstü aktısliği veiyi korunmuş olması nedeniyle bugün dekonserler için kullanılmaktadır. Damlataş Cave /Damlataş Mağarası This bevvitehing cave in Alanya is full o f stalactites and stalagmites.

Sarkıt vedikitlerden oluşan, olağanüstü görüntüsüyle ünlü, Alanyayakınlarında bir ınağara. Düden Falls /Düden Şelalesi A very beautiful vvaterfall (12 km n o rth o f th c City centre).

Kent merkezine kuzeyyönünde 12kııı uzaklıkta çokgüzel bir şelale. Piknik için mükemmel bir tercih. Old Quarter / Kaleiçi T he historic nu cleu s o f Antalya. This district is n o w resto red and has b ecam e an attractivc touristic c e n tre w ith its tavem s, hotels, restaurants and c n ıertain m en t facilities. its n a ıro w s treets lead d o w n to th e old harb our (todav an intem ational yachting m arina).

Şehrin tarihi çekirdeği olan Kaleiçi; restoreedilmişhali, olel vepansiyonları, restoranları veeğlenceolanaklarıyla turis­ tik bir merkez. Dar sokaklardan inilen eski liman isebugün uluslararası bir marina. Perge T he origins o f this a n cien t city 18 km northeast o f Antalya go back [o 1000 BC, bu t thc surviving rem ains are H ellenic a n d Roman. An e x cep tio n al open-air m useum .

Ş2GHTŞEE£NG_£_GEZİıNT^_

H O LİD AY V ILLA G E S TA T İL KÖYLERİ

um o f th e Y ear in 1988.

Club Mediterranee Kemer Kemer Tel: 8141009 Fax: 8141018 Club Mega Saray Üçüncü Kum Tepesi Mevkii Belek/Serik, Tel: 725 40 26 Fax: 725 40 49 Club Phasells KemerTel: 81516 31 Fax: 81516 37 Club Turan Prince Kızılağaç Turizm Merkezi, Side I Tel: 748 72 60 Fax: 748 72 50 ■51 I Club Varana Talihlinin Mevkii Belek/Serik ( Tel: 725 42 01 Fax: 725 42 25 Club Zigana Beklibi Tel: 824 92 30 Fax: 824 83 15 EHA Holiday Village Titreven Göl, Manavgat Tel: 756 90 50 Fax: 756 90 52 } Hamdullah Paşa Konaklı Mevkii, Alanya Td: 565 15 20 Fax: 565 15 31 Kemer Holiday Village Göynük, Kemer Tel: 815 14 30 Fax: 815 14 65 Oasis Beach Club Konaklı Mevkii, Alanya Tel: 565 14 40 Fax: 565 17 19 | Palmariva Holiday Village Tekirova. Kemer Tel: 82140 04 Fax: 821 40 40 Park Kimeros Göynük, Kemer Tel: 815 1663 Fax: 815 1672 j Robinson Club Pamfilya j Acısu Mevkii, Side/ Manavgat Tel: 756 93 50 Fax: 756 93 58 Sidelya Çolaklı Köyü, Manavgat Tel: 763 68 01 Fax: 763 61 14 Simena Holiday Village | Çamvuva, Kemer I Tel: 824 63 63 Fax: 824 63 81 Sol Muna Kumköy, Side Tel: 753 34 46 Fax: 753 13 59 , Turtel Side Holiday Village ) Side Tel: 753 39 00 Fax: 753 20 25 Turtle's Club Marco Polo Çamyuva, Kemer Tel: 824 63 36 Fax: 824 63 46

Antalya'nın 18kmkuzeydoğusundaki bu antik keniiıı geçmişi İÖ1000yılına kadar uzanıyor. Ancak bugüngezilen kalıntılar Helen veRoma dönemlerinden kalma bir açık hava müzesi.

) Alanya Citadel /Alanya Kalesi

| j

This splendid Byzantine citadel surm ounting th e rocky peninsula is vvalkd (8 km). T he "Red T ow er" w as built by th e Seljuk's Sultan Keykubat in 1226. Today it is a small m useum co ntaining etnographical collections.

Side At this lively resort east o f Antalya, th e houses and a n cien t nıins are inextricably intervvined. T h ere are tvvo agoras. an am p h iteatre and a m useum in vvhich statues and o th e r w o rk s o f art found h e re are cxhibitcd.

Bizanszamanından kalma, “Kızıl Kule’si 1226’daSultanAUuuMin Keyku­ bat tarafından inşa ettirilengörkemli Alanya Kalesi şehri ikiyeayıran bir [ yarımadanın üzerindedir. Kızıl Kııle I bugünetnografikeserlerinsergilendiği küçük bir müzedir.

Antalya'nın doğusundaki bu turistik kıyı kasabası antik kalıntılarla içiçedir. İki büyükagora, geniş bir amfiteatr ve bura­ dagün ışığına çıkardan heykel veöteki eserlerin sergilendiği bir müze.

Antalya Museum /Antalya Müzesi Kenan Evren Bulvan Konyaaltı Tel: 241 45 28 Daily e x c ep t M ondays.

Tennessos

Pazartesi dışında hergün.

j j I

The province o f Antalya is e n d o w ed w ith

P erch ed 1050 m above sealevel, th is is an

th c richest historic treasures o f Turkey. Antalya M useum covers an arca o f 30,000 square m etres vvitlı th irte e n gallerics, an open-air gallcıy, a c h ild re n s galleıy’ (vvhere ch ild ren may b e left) and a w ide yard. A pproxi-m atcly fıve thousand areheological w orks are displayed in ehronological order. The m useum receive an avvard from th c C ouncil o f Eıırope as th e Muse-

an cien t city and a national park n o rth w est

180 SKYLIFE EYLÜL —

SEPTEMBER 1999

o f Antalya. T he am p h iteatre is h e w n ou t of th e living rock and th e view as far as Antalya is stu p en d o u s. T h ere is a natural history m useum at th e park entrance. | |

Denizden 1050 myüksekllikte, inanılmaz bir manzara, şaşırtıcı bir antik kent ve doğa müzesiyle bir ulusalpark.


Y e a r s

T o g e t h e r J

DOMESTIC SALES BY ELMOR Kemeraltı C ad. ü m m e h a n 7 1 /2 K arakö y -istan b u l Tel: (0 2 1 2 ) 2 5 1 7 0 0 6 (6 H at) Faks: (0 2 1 2 ) 2 4 9 9 0 91 Web: h ttp ://w w w .e tm o r .c o m .tr e -m a il:e lm o r@ e lm o r.c o m .tr EXPORT SALES BYELEKS (N K A N G R O U P

em eraltı C a d Ü m m e h a n N o : 7 1 / 4 K araköy-İS TA N B U L / TURKEY 1:^(90-212) 2 9 2 9 2 3 3 (6 Hnes) ^ fa x : ( 9 0 - 2 n ) ^ 2 9 2 J 9 ^ t i n e s )


Ç a m lık ö y

fu v a c ık

•1545

r\

ı'avu D a v a z l

j:vaneaf. :

iö k ç e y a z ı

D irg e n le r

f

D üdenköy*

\ cadağ F

G ökbukj

Arjf

Y e ş ily a y la

Ç o m a k lı ı

Karacaören Y alnız

A v la n M i G. •1090

A s a ro n ü »lören H M kk \ K ö ş k e rfe rsl / B e y m e le l

Sanm a T. ı '1 2 7 fi

»Ç ağm an

1G ö lta rla

• Y a k a ç iftlik

^Bayraklar

jlla r

’ ^Karadai

KAŞ KIBRIS ÇAYI AV HAYVANLARINI KORU* VE URL fME SAHASI

Y e ş ilb a ra k a , K ılıç lıy a y lc

J z ü m lü BeJf* > • İs la m la r ^ B e z ir g e n L ^ " '€ a r ı b e l e f t'U e r e k ö y » asasdaği \ ■1800 P ın î

^—~1973

Tem el

K ayabaşı

DAĞLAR

karanuk

Taş k e s iö i I j 'H Y e lte n J K ırk p ın a r^ t^ B a ^ ^ A G üm üşi

.

İH a rm a n k a y a N • A

O ş rh a n k a lfa la r KOZ DAĞI ' v { koru DAĞı S ü le k le r » •1507 V v '2128 _ - T *V s ö ğ ü t D e re k o y j MI Ç ığ lık Yay. Y k .K a ra m a r

K uzuköy » M ursaM İs la m la r A h a t lı İ

IY A Y L A

Asm abağ

Aşmalı

C u m aalanı

•Aliveren

Darıveren

►Kumavşan Belkaya

\

V ,» e

\ , u .y

02c ly a İ!

K e m e rj

fKurşunlu I

n r ir iş ç il e j

H a tip le r

^ A N T A L Y A K liman IattalklaI

re k iro v a

A _ r r K a r a te p K

'^ D o y r a r ^

□ A L T IN Y A K A

•->

i

SİVRIDAĞAV HAYVANLARI 1 KORUMA VE Y k K a ra r ,ÜRETME SAHASI ^ ÇALUBABA DAĞI A,

J

(a rıo b a lı ^

P ın a rb a ş ı

k J Iii

S e lim iy e (S id e )

L

ın d o ğ d u

' 1' .

i

TTaşlıca

Güneyyaka

_

—")

/

GÜZELSU SEDİRLER o rm a n i

^ Ö k u r c a a la r

.Ç e n g e r ^ g î T

İİİS S ^lar .

• B a y |r

» U m u tlu

0 ( 2 1 6 ) 3 4 9 01 41

İK İ N O K T A 5

îb a k ö y

-« « ^.D e re k ö y

• B u rç a k la r O -ta k o n u ş

nG Ü ZELBAĞ

®

UNDOGMUŞ \k a ra b u l

Y e n ic e • [ü rk le r

V

PAIAZ DAĞI

mağaran

G Ü Z E L S U ...

■ o 6 a s ı/V 3 ü r> e y c ik

'G e n ç le r

,» Gıj'ükdy

K u ru ç a y

K a ra k ış la

îim ik ö y

» S a d ık la r

Q G E R IŞ

C e n d e re

A kşahap ! masan (7. • B u c a k k ış la r

Ü z ıjm d e re

> 6 ü n ya ka Ç jj

S usı M aden • B a d e m li Ç - ^ » S ü le y m a n iy e ^ - • D e ğ i r m e n li k îr KÜPE DAĞI P »Şusuzşahap

i, M M u ra d iy e Ö * \ \K i s e c ik

LSKYDİŞKHIH&K I t ILICALARI î K .» KövT GnhıO Oalari \ ^

f U ğ u rlu

r^BovalıO

Manavga) S w ^ c u k u rk o m # I P ınarbfesı \Şe/alesi île n o b a s ı g ulendağ Ç a ltıç y k u ru

Tiymaptnar

M

A rd ıç p ın a r

p ap ınar

in

^ a r ı la r

•1916

k a tlık T

K u y u c a k . G üm ü ş

DtA r ' v

Akça b eJe ı A .K a y a la r

HAŞAN DAĞI

Y eş ilb a ğ

I • S a ğ ırın f e u rm a h a c ı

\KERİZ DAĞh^ j •2004 1 K a ra b ü k * E tle r f

D e m ir c im

'

Tazıkö y (

ınyaka#

HFIJîK 2 ! Kİ/M

H a s k ız ılö re n

"2504

BOZBURUN DAĞI

- k a r a e v lile r 'i • O rta k ö y iC llik iK ^ A h ı r t a ş « K a y a d ib i C a in ili » K e te le r

SIĞLA ORMAN! KORUMA ALANI

Caryağdı T.

B e y d illi

AROUND ANTALYA


-V

s iS S S ff: ■~#33fv

>

Yeni Mitsubishi L200, her türlü yol koşulujldff üstiiıfjiferformans sağlayan güçlü mot<mMt| yeniilenfasariandı... Geleceğin ticari araçlafflgj örnek ol^ıı^ve^nlemftrsin cîiye.,.

4x2 Tek Kabın

i« n i

MITSUBISHI

4 x2 Çift Kabin

4x4 Çift Kabin Magnum

T E M M

T İC A R İ A R A Ç L A R P A Z A R L A M A D İR E K T Ö R L Ü Ğ Ü :

0 © O

T

i

A n k a r a A s f a lt ı, Y a k a c ık Y a n y o l Ü z e r i N o : 2 5 V

8 1 4 5 0 K a r t a l/ İS T A N B U L

T e l: ( 0 2 1 6 ) 3 7 7 1 7 7 0 P b x F a x : ( 0 2 1 6 ) 3 7 7 0 1 8 1 TEMSA OTOMOTİV, araçların tüm teknik ve ekipman özellikleriyle renklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar

-------------------------------- © ö

M ITS U B ISH I MOTORS


M I^

U Ğ L A A N D A RO U N D

/

' . , T e le p h o n e : In tern ational c o d e for Turkey: 90, Muğla are a c o d e 252 For in te rc ity calls w ith in J / 1 / C ı C? ^urkey first dial 0 . tlıcıı th e arca c o d c. and th e n th e local n u m b e r. f o r in te m a tio n a l calls first dial 0 0 .

E M E R G E N C Y _________________

La Perla O teli (~ * )

G rand Yazıcı Tatil Köyü

Am bulance: Tel: 112 (Ali över Turkey) Poliçe: Tel: 155(Ali overTurkey) Fire: Tel: 110 (Ali över Turkey) G endarm e: Tel: 156 (Ali overTurkey)

İçmeler. Marmaris Tel: 455 33 89

İçmeler Pamııcak Mevkii, Marmaris

[.ahnıııda Otel (****)

Tel: 455 34 67-9

Tel: 522 2911

| Armııtalan- Boynuzbükü Mevkii,

T O U R IS M

Laguna Azıır H otel ( " ” )

I Marmaris Tel: 412 1171

T U R İZ M

IN F O R M A T IO N

D A N IŞ M A

Bodrum Banş Meydanı Tel: 3161091 Dalam an Havalimanı Tel: 692 52 20

Güllük Sıralık Mevkii. Milas

Halıcı Tatil Köyü

Tel: 455 3710

Kalemler Kö\ıi Mevkii, Fethiye

M anastır Otel

Tel: 614 83 60

Kumhalıçe Mah. Banş Sitesi, Bodnım

H otel F.rsan

Tel: 316 28 54

Kızılağaç Köyü İçmeler Mevkii, Bodnım

M ares (A ltınyunus) O tel (***“ )

Tel: 3168980 İberotel M arm aris P ark

M arina Vista (Blue Otel) (” “ )

İçmeler Pamııcak Mevkii, Marmaris

Yat Limanı Mevkii, Bodnım

Tel: 455 21 46

Tel: 316 22 69

İsis Tatil K öyü

M unam ar Vista Otel (*” **)

Eskiçeşme Mah. Asariık Mevkii, Bodrum

İskele Meydanı No: 1 Tel: 612 19 75

İçmeler, Marmaris Tel: 455 33 60

Tel: 3169501

Köyceğiz

O tel Ra (*•*” )

Lctoonia Tatil Köyü

Atatürk Kordonu Tel: 262 47 03

Sangerme Mevkii, Ortaca Tel: 286 80 63

Oyuktepe Pacanz Mevkii. Fethiye

M armaris

R esort D edem an B odrum (*“ *)

Tel: 6144966

İskele Meydanı No: 1 Tel: 412 10 35

Bitez, Gündönümü mevkii, Gümbet

Magic Life D er Club

Milas-Bodrum

Tel: 313 85 00

Adaköy Yalancı Boğaz Mevkii, Marmaris

Milas-Bodnım Havalimanı Td: 523 00 66

Şam ara O tel (**"*)

Tel: 412 07 00

Muğla

Kaynar Mevkii, Bodrum

Marmaris Bul. No: 24 Tel: 214 12 61

Tel: 367 1600

Oltaca Tel: 284 42 35 Datça Hükümet Binası İskele Mahalle Tel: 712 31 63 Fethiye

H O T E L S / OTELLER

M ilas M u s e u m / Milas Müzesi Archaeological finds from an cien t citics in th c p ro v in c e o f Milas su ch as Labraynda. J Herakleia, Iassos. and Etıronıos can b e secn hcıe.

j Milas çevresindeki Labraıula, HerakleUı. | İassaos, Euromos gibi antik kentlerde yapılan kazılarda çıkan eserlerin sergi­ lendiği b ir müze. D a ly a n This village so u th e a st o f Muğla is nam cd altcr th c river w h ich links Lake Köyceğiz to th e M editcrranean. T he channels o f th c river w ind tlırouglı th e reed b ed s o f th c estuary I amidst sp ed acu lar m ountain scenety.

Ortaca ilçesine bağlı küçük bir yerleşim yeri. Adını Köyceğiz Gölünü Âkdenize bağlayan 5 m il uzunluğundaki kanal­ dan alır. Dalyan kanalı kıvrımlarıyla, sazlıklarıyla gezilecek bir doğa harika­ sı.

M artı Tatil Köyü

C a u n o s / Gıunos Harabeleri T h e ru in s o f th is a n c ic n t c ity lie o n th e Dalyan river. The first scttlem cnt h ere has b e c n tra c e d b a c k to 3 0 0 0 BC. a n d late r b ccam e a provincial Capital located bcuvcen Lycia and Caria.

Tel: 455 34 41

Sea G arden (*” “ )

M etem tur Tatil Köyü

Tel: 3689015

Asariık Mevkii, Bodnım

Aries O tel (**")

Suncity Otel (*“ *)

Tel: 316 25 00 O ra Tatil Köyü

Çalış Mevkii. Fethiye Tel: 613 13 31

Hisarönü Köyü Belceğiz Mevkii, Fethiye

Aqua O tel (**")

Tel: 617 01 11

Kızılağaç köyü, Bodnım

Sahil Sok. No: 15 İçmeler, Manııaris

T u n ın ç Oteli (****)

Tel: 36715 00

Tel: 4553633-49 Azka Otel (•***)

Marmaris Tel: 476 70 24

R obinson Club Lykia

H O L İD A Y VI L L A G E S

Ölüdeniz Kırılak Mevkii, Fethiye

Eskicesine Malı. Bardakçı Mevkii, Bodnım

Bodrum Müzesi içinde sünger avcıları tarafından ve çeşitli su altı kazılarımla çıkarılmış olan eserler sergilendiği bir müze.

I İçmeler Örencik Mevkii. Marmaris

Çiftlik Köyü Y'alıdağ Mevkii, Bodnım

M U Ğ LA

Rcmarkable ancient artcfacts and ships dis­ c o v e re d b y s p o n g e d iv e rs a n d n a u tic a l j a rc h a e o lo g is ts o n th e s e a b e d a lo n g th e so u th w estem Turkish coast are cxlıibitcd in this m useıını, w h ich is located in Bodrum Castle.

Hillside Beach Club

İçmeler Kumluörencik Mevkii, Mannaris

İçmeler, Marmaris Tel: 455 22 00

Dalyan

N au tical A rc h a e o lo g ic a l M u seu m

Sualtı Arkeoloji Miizesi

Antik Kent, göl ile deniz arasnıdıı, ka| nalın kenarında kurulmuş. Tarihi M.Û. [ 3000 yıllarına kadar uzanır. Lykia ve j K arid arasında kurulmuş b ir eyalet | merkezi olduğu belgelerden anlaşılıyor. ı

Tel: 616 60 10

T A T İL K Ö Y LE R İ

T.M.T. Tatil Köyü

Tel: 3168992 Club M arverde ( ” " )

A ntktur Tatil Köyü (Club Med)

Atatürk Cad. No: 134, Bodnım

Meşelik Köyü Kuvucak Mevkii. Milas

Çiftlik Köyü Yalıçiftliği Mevkii, Bodnım

Tel: 31612 07

Tel: 3167694

Tel: 368 91 52

T urban Tatil Köyü

C olossus Otel (****)

Belceğiz Tatil Köyü

Marmaris

Gümbet Mevkii, Bodrum

Hisarönü Köyü Belceğiz Mevkii, Fethiye

Tel: 4121843

Tel: 31634 19 Elegance H otel’s

Tel: 617 00 77

S IG H T S E E IN G / G E Z İN T İ

Kemeraltı Mah. Dergah Civan. Marmaris Tel: 412 81 01

Kızılağaç köyü Torba Kuyucak Mevkii, Bodrum Tel: 367 14 31

H alikam as R esort (**” *)

Club Datça Tatil Köyü

Gümbet Tel: 317 28 28

İskele Mahallesi, Datça

H otel A m brosia (” **)

Tel: 712 88 20

Bitcz Tel: 343 18 86

Club Kadıkale

H otel S (* ~ )

Peksimet köyü Kadıkalesi Mevkii,

B odrum P ark R esort (Regal R esort)

|

Muğla merkez ilçeye bağlı Özlüce köyü yakınlarından çıkarılan, günümüzden 9-5 milyon y ıl kadar öncesine tarihlenen, Doğu Asya'dan İspanyaya uza­ nan geniş b ir alanda yaşayıp yok ol­ muş canlılara ait fosillerin sergilendiği ! bir müze.

İçmeler Sahil Sok., Marmaris Tel: 455 24 47 Bodnım Tel: 382 32 71 Club M

İberotel S angerm e P ark (*"*)

Sangerme Mevkii, Ortaca Tel: 286 80 31

Haremtan Koyu, Bodrum

İzer Otel

Tel: 3166100

Kızılağaç Köyü, Bodrum Tel: 367 1910

Club Müsgebi Tatil K öyü

Javalin Otel ( ” “ )

Müsgebi Köyü Çakmaklı Mevkii,

Yahşi Köyü, Bodnım Tel: 348 35 41

Bodnım Tel: 358 50 86

K aria Princess (“ ***)

Club T u an a Vista Tatil Köyü

M uğla M u s e u m Muğla Müzesi This tıatunıl historv m useum cxhibitş fossils d is c o v e r e d n e a r t h e v illa g e o f Ö z lü c e b e lo n g in g to a vvide ran g e o f c re a tu re s vvhiclı lived 5-9 million years ago ö v er an arca stıetching from eastem Asia to Spain.

Datça’ya 39 km uzaklıkta bulunan an­ tik kent M Ö. 7. yüzyılda adalardan ge­ len Darlar tarafından kurulmuş. Şehir­ de Apolloıı ile Venüs'e ait çeşitli mabet­ ler. anfitiyatro gibi kalıntılar var. F e th iy e M u s e u m / Fethiye Müzesi This m ııseum coııtains many finds İroni the ancient citics o f th c region. such as c a n e d Iragm ents o f mausoleums. vases and sculptu rc d a tin g fro m th c Lycian, R om an and Byzantinc periods.

1%5’de kurulan müzede yöredeki ören yerlerinden getirilen anıt mezar parça­ ları, Lykia, Roına, Bizans dönemlerine ait vazo ve heykeller sergileniyor. Ö lü d e n iz L a g o o n / Ölüdeniz W ith its d c a r turquoisc w atcrs this lagoon 15 km south o f Fethiye is onc o f T untey s nıost ren o w n ed natunil sites. It is surrourided by s ın d b eaches and pine w o o d s and is a conservation arca.

] Fethiye'ye i 5 km. uzaklıkta, TürkiB o d ru m ( a s ile / Bodruın Kalesi This castle dedicated to St. Peter w as huilt [ ye’ııih bilinen en önemli koylarından by th c Kniglıts o f Rhodcs in th c 15th centu- | biri. Ilir benzerine az rastlanan Ölüde­ niz, hareketsiz özelliği, deniz ürünleri ly. Locatcd on th e edge o f th c harbour. it ve kumsalıyla ilgi çeker. c ö v e rs an a rca o f a p p ro x im ate ly 3 0 ,000 I square m etres, and has five tovvers knovvn M a rm a ris as th c French T ow er, English T o n cr. Italian Iying o n a larç>c bay encircled by pine covTow cr. (ıcm ıan T o w cra n d SnakeTow er. ered hills, Marmaris enjoys o n c ö f th c most j 1/..V. /5 . yüzyılda Rodos şövalyeleri ta­ hcautiful settings o f any Turkish resort. It is ra f nidan Sf Peter adına inşaa edilen e lo s e to s u c h a n c ie n t ru in s as Plıyskos, kale liınaıuı bakim durumda Yaklaşık 30000 nıJ'lik alana sahip olan kalede | Saranda, Amos and Loıyma.

Canlıdere Sok. No: 15. Bodrum

Çavağzı Katliç Mevkii, Fethiye

Tel: 3168971 Kııidos Otel

Tel: 633 63 16 G ran d Yazıcı Club Torba

Hisarönü Köyü. Cubucak Mevkii,

Kızılağaç Köyü Torba Mevkii, Bodnım

Marmaris Tel: 466 64 34

Tel: 367 18 21

) l-ransız Kulesi, İngiliz Kulesi, Italyan Kulesi, Alınan Kulesi ve Yılanlı Kule ol­ mak üzere 5 kille mevcut. 184

S K Y L IF E

K n id o s / Kııidos Harabeleri K n id o s at t h e w e s te r n tip o f th c D atça peninsula w as founded by D onan migrants tnını thc Aegean isiands ih thc ’ th century BC. T h e re arc several tem p lcs. inclııdinğ o n c d e d ic a te d to A pollo a n d a n o th e r to Venüs, an am phitlıeatre and o th er buildings.

EYLÜ L

-J » .

SEPTEM BER

1999

İlçede gezilip görülmeye değer Pbyskos, Saranda, Aınos. Loıyma gibi antik kent­ ler bulunuyor.


D unlopillo

dış hatlara hoş geldiniz!

İsterseniz şimdi, D unlopillo iç hatlara geçelim?

R ahat b ir u y k u d a n ö n c e d ış g ö r ü n ü ş ü in c e le d iğ in iz i b iliyoru z. D ik k atle b ak ın. D u n lo p illo u yk u sistem leri, d ış h atlarıyla d a e tk ile y ic i d e ğ il mi? D e s e n le r i, ö z e l a h şa p başlıkları, yatağın altın d ak i latası ile, iyi bir u y k u n u n ilk sin yallerin i alabilirsiniz.

D u n lo p illo , v ü cu d a tam d e ste k v e r e n sistem iy le, e ş s iz bir u y k u k o n fo ru su n ar... H avalan d ırılm ış d o ğ a l latek si, asla to z , m ik r o p v e b a k te r i b a r ın d ır m a z . A lle r j e n le r d e n e tk ile n e n le r e , h u z u r lu b ir u y k u o rta m ı su n a r. E lastik y ap ısı, u y k u n u zu b ö le c e k se sle r e k esin lik le izin v erm ez...

* «* \âS H s

Pmduconn Gınld Mırk

D “

İ

N

l

ı

ı

ı

l

G

İ

L

İ

Z

o

D K

i L

A

l S

l İ

ö Ğ

İ

D unlopillo Türkiye İthalatçı D istribütörü A ltın Yatak Anonim Şirketi'dir S H O V V R O O M S : İS T A N B U L A k m e r k e z - E tile r (0 2 1 2 )2 8 2 0 4 0 5 / B ü y ü k ç e k m e c e T e l:(0 2 1 2 ) 8 8 6 6 7 8 6 - 9 0 F a x :(0 2 1 2 ) 8 8 6 6 7 9 1 / E m H o m e - C a d d e b o s t a n (0 2 1 6 ) 3 6 0 8 9 6 2 / E m H o m e - 4 . L e v e n t (0 2 1 2 ) 2 8 0 6 9 0 3 / G a z io s m a n p a ş a (0 2 1 2 )5 8 1 4 2 2 4 / G ö z t e p e (0 2 1 6 ) 3 8 6 0 6 18 / M e c id iy e k ö y P r o filo (0 2 1 2 )2 1 6 4 0 6 0 / A N K A R A K a r u m (0 3 1 2 ) 4 6 7 0 9 2 5 / B ilk e n t (0 3 1 2 ) 2 6 6 0 5 4 7 / A N T A L Y A (0 2 4 2 ) 3 2 2 2 6 72 İZ M İR A ls a n c a k (0 2 3 2 ) 4 2 2 11 9 3 / S A T IŞ N O K T A L A R I A D A N A S u lta n M o b . (0 3 2 2 ) 4 5 3 3 0 2 9 • A N K A R A G o ld e n H o m e G a lle r ia (0 3 1 2 )2 3 5 0 5 12 / G o ld e n H o m e G a z io s m a n p a ş a (0 3 1 2 ) 4 4 6 3 5 8 8 / E s te g is (0 3 1 2 ) 4 4 0 9 4 6 4 / T a y la n (0 3 1 2 ) 3 5 3 5 3 6 3 • A Y D IN Y a p ı D o n a t ı m (0 2 5 6 ) 2 1 4 0 0 7 2 / D İY A R B A K IR A s o d a k (0 4 1 2 ) 2 2 3 2 8 4 5 / E S K İŞ E H İR Ç e le n (0 2 2 2 ) 2 2 6 8 0 2 6 / İS T A N B U L B a ş e r - Ş e n e s e n e v le r (0 2 1 6 ) 4 1 6 1 6 5 4 / B e r a b e r le r A .Ş .- B o s ta n c ı (0 2 1 6 )3 6 1 0 8 19 / B e v -P a A t r iu m (0 2 1 2 )5 6 0 9 7 3 6 / B u r s a P a z a rı Y e ş ilk ö y (0 2 1 2 )5 7 3 5 5 4 0 / Ç if t e r - G ö z te p e (0 2 1 6 ) 3 6 9 6 7 5 6 / Ç if t e r - F e n e r y o lu (0 2 1 6 ) 3 6 9 8 0 35 D e k o A r t - C a p ito l (0 2 1 6 )3 9 1 5 2 6 0 / D e n - iz - Ş iş li (0 2 1 2 ) 2 2 4 9 3 6 6 / G ü n d e m - E r e n k ö y (0 2 1 6 )3 5 0 4 9 4 9 / H o m e la n d - B a r b a r o s B u lv a r ı (0 2 1 2 ) 2 7 5 7 4 9 4 -9 5 / H o m e la n d - A y a z a ğ a (0 2 1 2 ) 2 8 9 19 7 6 -7 7 / H o m e F a s h io n - C a r r e f o u r (0 2 1 6 ) 4 4 8 01 12 / M a s k o t- Y . D u d u llu (0 2 1 6 ) 4 1 5 91 8 4 / S e z e n T e k s t il- B a k ır k ö y (0 2 1 2 )6 6 0 5 9 8 5 / V e y s e l- C a d d e b o s ta n ( 0 2 1 6 ) 3 5 9 3 9 6 9 • İZ M İR T a ş k ır a n - A ls a n c a k (0 2 3 2 )4 2 1 8 7 62 Y e n k u r-K a r a b a ğ la r( 0 2 3 2 ) 2 3 7 5 8 9 8 • M E R S İN S e d ir (0 3 2 4 ) 3 2 7 3 5 4 5 • T R A B Z O N B a ş a k (0 4 6 2 ) 2 3 0 0 6 89 B a y i lik v e r ile c e k ill e r : B u r s a , İ z m it , S a k a r y a , Ç a n a k k a le , E d ir n e , E s k iş e h ir , B o lu , A f y o n , M a n is a , D e n iz li, U ş a k , K a y s e r i, K o n y a , K .M a r a ş , G . A n t e p , E r z u r u m , M a la t y a , V a n , Z o n g u ld a k . B e lli n o k t a la r a b a y ilik v e r ile c e k ille r : A d a n a , A n k a ra , A n t a ly a , İz m ir , İ s ta n b u l.


AROUND MUĞLA

t \


<VSİTEBANK “ değişim , y a k l a ş ı m l a r d a b a ş la r


. rm s w ıs s a ır

Austrian Airlines >

___ «

SaD ena

C

AIR portugal

TURKİSH Airlines

k *-

ACM

c r o s s a ir ^

Aauö a - a ır

^

t y r o l c a n ' a ir u t t o r a l ^

The Qualiflyer Group: Cooperative, Innovative, Excellent. Brussels, Lisbon, İstanbul, Paris, Basel and Salzburg, the ûualiflyer Group operates a multihub system of highest performance. The High-Performance M ulti-HubSystem. Since ali of these locations are

medium-sized or small hubs, passengers can benefitfrom speedier transfers, shorter physical distances and fevver delays. Our multi-hub network offers hubs from the southvvest of Europe, the çenter of Europe and the east - ensuring coverage among the best in Europe.

Dıstınctıve aırline appearances and a joınt seal of qualıty - represenlıve for our cooperatıon m odel.

The ûualiflyer Group approach to servi­ ce is unique and focuses on thorough customer satisfaction. This indudes culture-specifıc service philosophies and our commitment to a uniformly high quaiity S t a n d a r d .

The Benefit of Cultural Diversity. True to the European legacy, we are partners with equal rights and pool our resources in the interest of our customers. We uphold the team spirit vvhile respecting the distinctiveness of each alliance partner. We vvant our customers to perceive the ûualiflyer Group as a single provider with many facets. Cultural diversity is a special characteristic of our strong netvvork.

The European Art of Caring. ûualiflyer

Group service implies that we regard our customers as esteemed guests and spare no effort to make them feel at ease. Our attitude is friendly, open-hearted and courteous. We vvant to recognize and fulfill individual vvishes and needs as quickly and completely as possible. Our ser­ vice is based on the same care and professionalism as the punctuality and overall quality standards we guarantee - throughout Europe and around the wortd. The European Netvvork. The Ûualiflyer

Group serves 190 destinations in Europe, and över 290 destinations worldwide. Our route netvvork is geographically balanced - the aliance partners can offer their customers competitive connections and high frequencies not only vvithin Europe but also to Asia, Africa as well as North and South America. With Zürich, Vienna,

The Ûualiflyer Group online. Regularly updated information vvill be published on the Internet site of the ûualiflyer Group. İt can be accessed directly or via links from the sites of the individual airlines. www.qualiflyergroup.com

188 S K Y L IF E

EYLÜL

SEPTEM BER

1999


s w is s a ir ^ ^

Austrian Alili İNİ s >

sabena

»A!

m

Aauöa-air

\

-(y r o le a n

a ir u t t o r a i

Q

The Qualiflyer Group: Dayanışmacı, Yenilikçi, Mükemmel. Group, Zürih, Viyana, Brüksel, Lizbon, İstanbul, Paris, Basel ve Salzburg'un dahil olduğu yüksek performansa dayalı çok-merkezli bir sistemle çalışmaktadır. Çok-Merkezli Yüksek-Performans Sistemi Yukarda adı geçen tüm şehirlerin orta

boyutta veya küçük merkezler olması nedeniyle, yolcularımız daha hızlı transferlerden yararlanarak, daha kısa mesafeler katederek, daha az rötarla karşılaşacaktır. Çok-merkezli uçuş ağı sistemimiz, Avrupa'nın tümünü kapsayacak şekilde, Güneybatı, Orta ve Doğu Avrupa'ya dağılmıştır.

Kültürel Çeşitliliğin Yararı Avrupa kültür

H er havayolunun kendine özgü görünüm ü ve ortak kalite anlayışımız işbirliği m odelim izi tem sil ediyor.

The ûualiflyer Group'un hizmete yaklaşımı benzersizdir ve müşterilerin memnuniyetine odaklanmıştır: Farklı kültürleri dikkate alan hizmet anlayışı ve en üstün kalitedeki standartı içerir. Avrupa Özen A nlayışı The Ûualiflyer Group hizmetlerinde, müşterilerimizi misafir olarak kabul eder ve kendilerini rahat hissetmeleri için hiçbir çabadan kaçınmayız. Davranışlarımız, dostça, açık yürekli ve saygılıdır. Bireysel istek ve ihtiyaçlann farkedilmesini ve bunların mümkün olduğunca hızlı ve tam olarak yerine getirilmesini isteriz. Hizmetlerimiz, Avrupa ve dünyanın diğer bütün bölgelerinde garanti ettiğimiz dakiklik ve genel kalite standartlarını sağlayacak özene ve profesyonelliğe dayanır. Avrupa Uçuş Ağı The ûualiflyer Group, 190'ı Avrupa'da olmak üzere dünya çapında 290 uçuş noktasına hizmet vermektedir. Uçuş ağımız coğrafi bir dengeye sahiptir: Ortaklarımız müşterilerine yalnızca Avrupa'da değil, Güney ve Kuzey Amerika'da olduğu gibi Asya ve Afrika'da da yüksek uçuş sıklığı ve ihtiyaca yönelik bağlantılar önerebilirler. The ûualiflyer 189 S K Y L IF E

EYLÜL

SEPTEM BER

1999

mirasına göre eşit haklara sahip ortaklarız ve müşterilerimizin çıkarları doğrultusunda kaynaklarımızı biraraya getiriyoruz. Ortaklığımızın her üyesinin farklılığını dikkate alarak takım ruhunu destekliyoruz. Müşterilerimizin de The ûualiflyer Group'u çok yönlü tek bir kuruluş olarak algılamalarını istiyoruz. Kültürel çeşitlilik, güçlü uçuş ağımızın ayırdedici bir özelliğidir.

The Qualiflyer Group online. Ortaklığımız hakkındaki bilgiler düzenli olarak güncelleştiriliyor ve The ûualiflyer Group'un internet sitesinde yayınlanıyor. Siteye direkt olarak veya her havayolu şirketinin kendi sitesinden bağlanarak erişilebilir. www.qualiflyergroup.com


Aradığınız her şey{ (Geri dönen


Yalıkonaklafda! “çocukluk aşkınız” da garajınızda...) D o ğ a n ın K ucağında: Y alıkonaklar’ın tertem iz h a v a sın ın k ayn ağı, h e m e n ya n ın d a k i B elgra d O rm a n ı. E ş s iz M anzara: 1 0 0 d ö n ü m lü k g ö le tin k ıy ısın d a b u lu n a n Y alık on ak lar’da ev le r in ta m a m ı e ş s iz b ir m a n za ra y a sa h ip . Ü s tü n K a lite: Y a lık o n a k la r E v leri, tü m ith a l m u tfa k m a lz e m e le r i, se r a m ik le r i, a rm a tü rleri v e b e y a z e şy a la r ıy la b ir lik te te s lim e d iliy o r . D o lu D o lu B ir H ayat: K em er C o u n tr y ’d e ş im d ilik 6 0 0 ’d e n fazla a ile , ö z le d ik le r i y a şa m a k a v u şm a n ın m u tlu lu ğ u n u y a şıy o r. D ü n y a K u lü b ü n e K o m şu : Y a lık o n a k la r ’ın h e m e n y a n ın d a , T ü r k iy e ’n in en iy i g o lf, te n is v e b in ic ilik te s is le r in e sa h ip v e ü y e le r in e z e n g in s o s y a l a k tiv ite le r s u n a n K em er G o lf & C o u n tr y C lu b b u lu n u y o r . A rta n Y a tırım D e ğ e r i: Y a lık o n a k la r’ın e m la k p iy a s a sı h e r g e ç e n g ü n h a r e k e tle n iy o r . Yeni TEM o to y o lu b a ğ la n tıs ı, e v le r in d e ğ e r in e d e ğ e r k a tıy o r. U y g u n F iy a tla r: Y alıkonaklar, $ 3 5 0 .0 0 0 'd e n b a şla y a n fiyatlarla sa tışa su n u lu y o r .

Hak ettiği yaşama kavuşmak isteyen herkesi Yalıkonaklar’a mutlaka bekliyoruz• Yaşamınızda olmasını istediğiniz her şeyle birlikte, size geri dönen çocukluk aşkınıza da kavuşmak için şimdi harekete geçme zamanı. Unutmayın; sadece 3 ayınız (is Eylül - 1 5 Aralık) var!

B ilgi için: (0 2 1 2 ) 239 77 70

«mm

E-mail: evsatis@kemercountry.com

w w w .k e m e r c o ı ı n t ı y . c o m


DUTY F R E E O T l BOARD

DUTY FREE ÜRÜNLERİMİZ OUR DUTY FREE PRODUCTS S A A T (W A T C H E S )

İÇ K İ (S P IR IT S ) JO H N N İE V/ALKER W H IT E HO RSE BALLANTINES J& B YENİ RAKI

25 25 25 25 8

DM DM DM DM DM

17 22 22 22 22 22 22 22 22

DM DM DM DM DM DM DM DM DM

CAM EL C H O R O N O CAM EL M ERIDAN G U E SS LADY G U E SS M A N RAYMOND VVEILMAN |9 0 D M RAYMOND WEIL LADY |9C( d M

330 190 180 225 320 320

DM DM DM DM DM DM

S İG A R A (T O B A C C O )

71 32 53 48 35 62 41 44 52

C H ANEL EGOİSTE •INSENSE X P M GU C C I NOBILE FAHRENHEIT EDT BURBERRYS W E E K END BVLGARI POLO SPORT KEN ZO *CK ETERNITY X .D M

DM DM DM DM DM DM DM DM DM

K A L E M (P E N S ) TEKEL 2000 ROTHM AN S PARLIAMENT M ARLBORO M ARLBO RO UGHT M ARLBO RO KISA CAM EL CAM EL UGHT H.B.

E Ş A R P (S C A R V E S ) PİRAMİT EŞARP V A K K O EŞARP ’ CASHMERE SCARF >(8 DM •CASHMERE PATRİK "£ 2^D M GIV EN C H Y

75 140 125 107 210

DM DM DM DM DM

K IR A V A T (T IES ) •VITO RUFOLLO •GIVENCHY

> & > M 28 DM >FQ.DM 85 DM

K E M E R (BELT ) ‘ G IV EN C H Y

X D M

59 DM

UNISEX: •MONT BLANC •CROSS METAL •CROSS

X

160 DM X DM 56 DM ><DM 66 DM dm

35 DM )M 52 DM M 52 DM

JIL SAN D ER *CK BE *CK O N E

O Y U N K A Ğ ID I ( P L A Y İN G C A R D S ) K O Z M E T İK (C O S M E T IC S ) SW ISSC A R D

30 DM •GUERIAIN TERRACOTA>C(.DM

40 DM

P A R F Ü M (P E R F U M E S )

•DIOR SVELTE

36 DM

BA YA N (W O M E N ):

B İJU T E R İ ( JE W E L L E R Y )

A C O U A Dİ G IO C H ANEL ALLURE C H ANEL N O .5 75 mİ. PO ISO N DUNE EDT DAVIDOFF C O O L W A T ER GU C C I EN VY ESTEE L. PLEASURES BURBERRYS VVEEK END ISSEY M IYAKE KEN Z O D'ETE *CK ETERNITY X LA N C O M E PO EM E TRESOR 50 mİ.

pm

BAY (MEN): DAVIDOFF C O O L W A T ER

48 100 100 56 56 58 67 58 45 74 66 58 63 65

DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM

55 DM

)K (D M

*J J . LUPERLA wiftı special gift earrings): > ^ .D M M ISAKI PEARL MISAKI PEARL W IS H PEARL

(pearl 207 DM 250 DM 100 DM 75 DM

Y E N İ Ü R Ü N LER (N E W PRO D U C TS) RO SE WITH EA RRİN GS KIPLING FUNDEMENTAL BA C KBA G KIPLING FUN PACK M ICKEY & M IN N IE M O U SE PERFUMES M O DEL AIRCRAFTS

50 DM 70 DM 60 DM 35 DM 60 DM

* Ö zel ind irim (Special Discount)

Sayın Yolcularım ız, U çaklarım ızda y e r sıkıntısı olduğun dan ürünlerim izin tam am ını sizlere sunam ıyoruz. A ncak, siparişlerinizi uçuşunuzdan 4 8 saat önce tarafım ıza isim, soyad, b ile t no. ve uçuş d e taylarıyla b irlikte fa xla m a n ız ha lin de; uçuş öncesinde uçakta teslim e d e b iliriz. (Sadece İstanbul çıkışlı uçaklarda)

D e a r G u e s t, D u e to b e t o f u n s u ffic ie n t s p a c e in a ire ra ft, w e c a n n o t s h o w y o u o u r fu ll p ro d u e t ra n g e . H o w e v e r, if y o u s e n d y o u r o r d e r lw ith y o u r fu ll n a m e , tic k e t n u m b e r a n d flig h t d e ta ils ) v ia fa x 4 8 h o u rs b e fo re y o u r s c h e d u le d fiig h t, w e c a n d e liv e r y o u r o r d e r o n th e a ire ra ft. ( O n ly f o r flig h ts d e p a r t fro m İs ta n b u l)

FAX: + 9 0 (2 1 2 ) 5 7 3 7 3 6 3


Kazanan siz olun

Piyasa k o ş u lla rı sizi risk a lm a ya zo rlu y o r; ş irk e tin iz in nakit akışın ı düzenleyem iyor ve boğuluyorsunuz... Çözümü var: Gelin İlke Factoring’e, düzenli nakit akışıyla, alacak hesaplarınızın fin an sm anını ‘bir u s ta ’nın ellerine bırakın. Kazanan siz olun.

© İ L K E FACTORING H a c ı A d il S o k a k 1 0 . A r a l ı k N o :2 3 . L e v e n t 8 0 6 2 0 İS TA N B U L Tel: (0212) 283 92 32 Faks: (0212) 283 92 35 ilke Factoring bir ®

CINGILLI HOLDİNG kuruluşudur ve <E> Factorirıg D erneği üyesidir.


D A N IŞ M A V E R E Z E R V A S Y O N / Information a n d Resen’ation

D IŞ

B E IJ IN G -P E K İN

B Ü R O L A R

IN T E R N A T IO N A L O F F IC E S A B U D H A B I (G S A )

D A M A S C U S -Ş A M

JA K A R T A (G S A )

C 3 0 8 , B e ijin g L u f th a n s a

A lf a r d o s Str.

M e n a r a R a ja w a la , 8 t h f lo o r

Ç e n te r

I b e m Z a i d u n B ld g . 3 r d Fİ.

J I. M e g a K u n i n g a n L o d 115.L

5 0 L ia n g M a Q i a o R o a d ,

T e l: ( 9 6 3 -1 1 ) 2 2 2 7 2 6 6 - 2 2 3 9 7 7 0

K avvasan M eg a K u n in g a n

C h a o y a n g D is tr ic t B e ijin g

GSA : A l - F a r a d e e s T . T o u r is m

J a k a rta 12950

S u l ta n B in Y o u s u f a n d S o n s

1 0 0 0 1 6 , P .R .C h in a

A g e n c y D a r-E l

G r o u n d F l o o r S u lta n B in

T e l: ( 0 8 6 ) 6 4 6 5 1 8 6 7 / 6 8 /6 9 / 7 0

M o u h a n d e s e e n B ld g .

B E IR U T -B E Y R U T

T e l: ( 6 2 - 2 1 ) 5 7 6 1 5 2 9

j

JE D D A H -C İD D E

M a y s a lo u n S tr. P .O . B o x . 8 3 8 9

C ity Ç e n t e r A n n e x 1 2 /1 3

S h e ik h H a m a d a n Str.

M a z d a B u i ld i n g 5 th . F lo o r.

T e l: ( 9 6 3 -1 1 ) 2 2 2 8 2 8 4 -2 2 3 9 7 7 0

M e d in a R o a d .

O p p . Ç e n te r H o te l N o u o te l

A u t o s tr a d e J a l El D ıb

2 2 3 2 1 9 0 ( 1 0 l in e s - h a t )

P .O .B o x N o . 6 9 8

T e l: ( 9 6 1 ) ( 1 ) 4 0 8 0 9 6 - 4 0 7 2 3 6

A b u d h a b i-U A E

(G S A ) P a n A s ia tic

A B C T r a v e l A g e n c y K in g

T e l: ( 9 7 1 - 2 ) 3 0 2 6 6 9 3

G e f ın o r C e n t r e

A b d ü l a z iz Str.

T h e F o ru m /lO th F lo o r CNR

3026694

R u e C le m e n c e a u

A l n im r a n C o m p le x C e n t r e

M a u d & F if th St.

P .O . B o x 1 1 3 - 5 4 8 6

P .O . B o x : 7 3 9 A l k h o b a r 3 1 9 5 2

S a n d to n , 219 6

T e l: ( 9 6 1 ) ( 1 ) 7 4 1 3 9 1 - 9 2

T e l: ( 6 6 - 3 ) 8 9 5 0 0 4 4 - 8 9 5 4 9 0 4

Y o u s u f A l y o u s u f B ld g .

A D IS -A B A B A (G S A ) E t h io p i a n A ir lin e s

BELGRADE

B o le A ir p o rt

D H A H R A N -D A H R A N (G S A )

D H A K A -D A K K A (G S A )

P .O B o x : 1 7 5 5

T R G N i k o l e P a s ic a N o : 8 / IV

B e n g a l A irlift Ltd.

T e l: ( 2 5 1 -1 ) 1 8 2 2 2 2

T e l: ( 3 8 -1 1 ) 3 3 3 2 7 7 - 3 3 2 5 6 1

5 4 M o tijh e e l C .A .

B E R L İN

ALMATY

D h a k a 1000

K a z b e k B e s tr. N o : 8 1 - 8 3

B u d a p e s t e r S tr a s s e 2 8 -3 0

K a z a k h s ta n

1 0 7 8 7 B e r lin

T e l: ( 7 ) ( 3 2 7 2 ) 5 0 6 2 2 0 -5 0 1 0 6 7

T e l: ( 8 8 0 ) ( 2 ) 2 4 3 0 5 9

D O H A -Q A T A R (G S A )

S/R Tel: (4 9 ) (3 0 ) 2 6 2 4 0 3 3 /3 4 /3 5

B İŞ K E K

AMMAN

P .O . B o x . 1 1 5 6 3 2 1 4 2 5 T e l: ( 9 6 6 ) ( 0 2 ) 6 6 0 0 1 2 7

JO HANNESBURG

P .O . B o x 7 8 2 72 6 , S a n d to n , 2 1 4 6 T e l: ( 2 7 ) ( 1 1 ) 8 8 3 3 7 71 F a x : ( 2 7 ) 0 1 ) 8 8 3 3 5 71

K A R A C H I-K A R A Ç İ 12 A v e n u e C e n t r e S tra c h e n R o ad

T r a n s O r i e n t A g e n c ie s

S /T e l: ( 9 2 ) ( 2 1 ) 5 6 8 2 0 7 8

P .O . B o x : 3 6 3

R /T e l: ( 9 2 ) ( 2 1 ) 5 6 8 5 9 2 2 -

J a b a l A m m a n T h i r d C irc le

S o v y e ts k a y a 1 3 6 C M A

D o h a - Q a t a r C.R . N o : 4 6 6 4

5685766 - 5685487

A.

R .T el: 0 0 7 - 3 3 1 2 - 6 6 0 0 0 8 - 9

T e l: ( 9 7 4 ) 4 5 8 4 5 8 -4 1 2 9 1 1

G SA : P a k t ü r k E n t e r p r is e s

R iy a d h C e n t r e 8 t h F lo o r

S /R T e l: ( 9 6 2 - 6 ) 6 5 9 1 0 2 - 6 5 9 1 1 2

DUBAİ

Fax: 0 0 7 -3 3 1 2 - 6 6 1 5 8 0

B R U S S E L S -B R U K S E L

AMSTERDAM

Im ta z P la z a 8 5

Al N a b o o d a h

S t a d h o u d e r s k a d e 2, 1 0 5 4 ES

51 C a n t e r s t e e n ,

T ra v el A g e n c ie s

A m s te r d a m

1 0 0 0 B r u x e lle s

6 3 -B S h e i k h H a m d a n B ld g .

S /R T e l: ( 3 1 2 0 ) 6 8 5 3 8 0 1

S /T e l : ( 3 2 - 2 ) 5 0 2 0 7 1 1

Al M a k to u m Str.

( 1 0 l in e s - h a t )

R /T e l: ( 3 2 -2 ) 5 1 2 6 7 8 1 - 5 1 2 6 7 8 2

P.O. B o x : 1 2 0 0 UA E R /T e l: ( 9 7 1 - 4 ) 2 7 0 5 0 0 - 2 3 7 2 3 0

5140453 - 5117676

A R J A N T İN (G S A )

B U C H A R E S T -B Ü KR EŞ

I n t e r c o n t i n e n t e S.A

D U B L İN (G S A )

A v e n i d a S a n ta F e N o : 1 1 1 4 ,

BD.

‘İ P B / C ’ - (1 0 5 9 )

S /T e l: ( 4 0 1 ) 3 1 1 2 4 1 0 - 3 1 1 3 2 1 0

N . B a l c e s c u 3 5-A

E -m a il: th y @ m b .r o k n e t .r o

B u e n o s A ire s

ASHGABAD - AŞKABAT

F a x -T e l: 0 0 7 - 8 4 3 2 -7 2 9 1 4 4

K İE V 1 9 P u s k i n s k a y a Str. P O B 540 2 5 2 0 0 1 K ie v T e l: ( 3 8 0 ) ( 4 4 ) 2 2 9 6 4 6 1 -

G r a f A d o lf Str.

M a g ty m g u ly A v . 71 - 7 4 4 0 0 0

1 0 5 2 B u d a p e s t,

N o . 21 4 0 2 1 2 D u s s e l d o r f

A p aczai C se re J a n o s u. 4

T e l: ( 4 9 ) ( 2 1 1 ) 3 7 3 0 6 2

512219

T e l:

F İL İS T İN (G S A )

C A IR O - K A H İR E (G S A )

S a t/R e z .: 0 0 7 - 8 4 3 2 -3 7 9 8 6 3

A e r lin g u s D u b l i n A ir p o rt

T e l: ( 7 3 6 ) ( 3 2 ) 5 1 0 6 6 6 -5 1 1 6 6 6 -

(3 6 1 ) 2 6 64299 - 2664291

KAZAN

T e l: ( 3 5 3 1 ) 3 7 0 0 1 1

D USSELDO RF

B U D A P E S T -B U D A P E Ş T E

T e l: ( 9 2 ) ( 2 1 ) 3 0 3 5 0 3 - 3 0 1 0 2 9

2284103

K U V V A IT -K U V E Y T (G S A ) Al K a z e m i T r a v e l A g e n c ie s F a h a d A l- S a le m Str. D o w li a h C o m p le x

J O Y I n te r n a t i o n a l T o u r s a n d

P .O . B o x 2 3 9 5 9 1 3 1 0 0

M u s ta f a K e m a l S q . N o : 3

T ra v el M a n g e r S q u a re

S a fa t- K u w a it

S /T e l: ( 3 0 - 1 ) 3 2 2 2 5 6 9

T e l: ( 2 0 - 2 ) 3 9 0 8 9 6 0 -3 9 5 8 0 3 1

( G e o r g e W a s s e r B ld g )

T e l: ( 9 6 5 ) 2 4 5 3 8 2 0 /2 1

R /T e l: ( 3 0 - 1 ) 3 2 2 1 0 3 5 - 3 2 2 2 5 6 9

G SA : I m p e r ia l T rv . Ç e n t e r 2 6

P.O. B o x 6 3 0 B e t h le h e n

E -m a il: g r t u r k ® . i b m .n e t

M a h m o u d B a s s ıo u n y Str.

T e l: ( 0 2 ) 6 7 4 0 1 3 0

A T H E N S - A T İN A P h ile llilo n S tr. N o : 1 9

10557

B A H R A IN - B A H R E Y N (G S A ) M an am a T rav el C o m p a n y

T e l: ( 2 0 - 2 ) 7 5 8 9 3 9 - 7 6 1 7 6 9

FRANKFURT

CAPE TOWN

B a s e le r S tr. 3 5 - 3 7 6 0 3 2 9

2422889

LEFKOŞA M e h m e t A k if C a d . 52 T e l: ( 3 9 2 ) 2 2 7 1 0 6 1 - 2 2 7 1 3 8 2

L IS B O N -L İZ B O N (G S A )

W .L.L.

S a f m a r in e H o u s e , 2 n d F lo o r

F r a n k f u r t/M a in

P .O . B o x 8 2 8 M a n a m a - B a h r a in

2 2 R i e b e e k S tre e t

S /T el: ( 4 9 ) (0 6 9 ) 2 7 3 0 0 7 3 1 /3 2 -3 3

E d ific io 2 5 , A e r o p o r t L is b o n -5

8 0 0 1 S o u t h A fric a

R /T e l: ( 4 9 ) (0 6 9 )

T e l: ( 3 5 1 1 ) 8 9 9 1 2 1

T e l: ( 0 9 7 3 ) 2 1 1 8 9 6 E -m a il: t u r k a i r @ b a t e lc o .c o m .b h

T e l: ( 2 7 - 2 1 ) 4 2 5 1 9 6 7

2 7 3 3 0 0 7 2 0 / 2 1 /2 2 / 2 3

C E Z A Y İR

G E N E V A -C E N E V R E

3 0 R u e h a s s e n e B e n a m e n e Les

BAKU

L o n d o rv SW LY . 5EA S /R .T e l: ( 4 4 ) ( 1 7 1 ) 7 6 6 9 3 0 0 -

H u s i H a c ıy e v C a d .

V e r g e r s B ir M o u r a d R ais

1201 G e n e v a

A lg e r

T e l: ( 4 1 - 0 2 2 ) 7 3 1 6 1 2 0 - 7 3 1 6 1 2 9

T e l: 0 0 9 9 - 4 1 2 9 4 2 5 0 5

T e l: ( 2 1 3 -2 ) 5 4 4 3 5 5

HAMBURG

C H İC A G O - Ş İK A G O

1 2 5 P a ll M ail

R u e d e C h a n t e p o u le t N o . 1-3

N o : 11 A z e r b e y c a n 941943

L O N D O N -LO N D R A

9 7 6 17 3 8

LYON

H e rm a n n s tr 46 20095

91 R u e B u g e a u d

6 2 5 N o r t h M ic h ig a n A v e n u e ,

H a m b u rg

69 0 0 6 Lyon

1 4 0 0 C h ic a g o , I llin o is 6 0 6 1 1

S /T e l: ( 4 9 ) ( 0 4 0 ) 3 2 5 8 0 5 - 0

T e l: ( 3 3 ) ( 4 ) 7 8 2 4 1 3 2 4

G u lf E x p re ss

T el: (3 1 2 ) 9 4 3 7 8 5 8 (8 lin e s /h a t)

3 2 5 8 0 5 - 1 1 -1 2

T ra n sp o rt A gency

E -m a il: th y c h i @ a o l .c o m

R /T el: (4 9 ) ( 0 4 0 ) 3 2 5 8 0 5 1 3 -1 4 -1 5

T o r r e d e M a d rid P la z a d e

E -m a il: t k h a m @ t - o n l i n e .d e

E s p a n a 18

Fax: 0 0 9 9 -4 1 2 9 8 0 0 4 7

BANGKOK

(G S A )

CP. T o w e r 3 rd L evel 313

C O LO G N E -K Ö LN

S ilo m R o a d , 1 0 5 0 0

T ra n k g a s s e 7 -9 5 0 6 6 7 C o lo g n e

T e l: ( 6 6 -2 ) 2 3 1 0 3 0 0

S /T e l:

(4 9 -0 2 2 1 ) 134443

( 7 l in e s - h a t )

R /T e l: ( 4 9 - 0 2 2 1 ) 1 3 4 0 7 1 /7 2 /7 3

BARSELONA

C O P E N H A G E N -K O P E N H A G

A e re p o rto d e B a rc e lo n a

HANNOVER

PLT 14 O F C . 11

E m s t- A u g u s t P la tz 6 3 0 1 5 9

2 8 0 0 8 M a d rid

S /R T e l: ( 4 9 ) ( 5 1 1 ) 3 0 4 8 2 1 0

T e l: ( 3 4 -9 1 ) 5 4 1 6 4 2 6 - 5 4 1 6 8 4 9

( 4 l in e s - h a t )

H O NG KO N G (G S A )

R a d h u s p l a d s e n 16, 1

M A D R İD

E -m a il: tu r k i s h @ t- i d e c n e t .c o m

M A L T A (G S A )

B l o g u e T e c n i c o P lt. 1 N o : 8

1 5 5 0 C o p e n h a g e n V.

B e s t H o l i d a y s L td . R m s 1 6 0 3 -4

0 8 8 2 0 B a rc e lo n a

S /T e l: ( 4 5 -3 3 ) 1 4 4 0 5 5 - 1 4 4 4 9 9

F le e t H o u s e 3 8 G l o u c e s t e r R d.

2 4 8 T o v v e r R o a d , S lie m a

T e l: ( 3 4 -9 3 ) 2 9 8 4 1 7 0

R /T e l: ( 4 5 -3 3 ) 1 4 5 1 9 0

T e l: ( 8 5 2 ) 8 6 1 3 1 1 1

T e l: ( 3 5 6 ) 3 1 6 6 4 5 - 3 1 6 7 0 5

194 S K Y L IF E

EYLÜ L

SEPTEM BER

1999

A r r ig o G r o u p L im ite d


E kib in izle b irlik te ta tile ç ık ın , hem de işinizi k a p a m a d an !

Sizi Martı Myra ve Martı Resort’a bekliyoruz. Ç alışm a ekibiniz, bayileriniz ve acentalarınıza, bir toplantı sa lo n u n d a n ç o k d a h a fa z la s ın ı s u n m a ya ha zırız.

• M ü k e m m e l k o n a k la m a • K e y ifli ç a lış m a o rta m ı • T a m d o n a n ım lı to p la n tı im k a n la rı • S a ğ lık lı ik lim , te r te m iz d o ğ a • R e n k li ç e v r e g e z ile r i • S p o r v e fitn e s s o la n a k la r ı • B ol e ğ le n c e

e

MARTI

H

O

T

E

L

S

T

U

R

K

E

Y

Business Line

M e r k e z O f is T e l: 0 2 1 2 - 5 4 3 0 0 9 0 F a k s : 0 2 1 2 -5 7 2 0 9 16 T ü r k iy e ’ n in h e r y e r in d e n ü c r e t s i z a r a y a b ilir s in iz :

O BOO 2 1 9 1 0 0 9 h t t p : / / w w w . m a r t i. c o m . t r e - m a il: m a r t i@ e s c o r t n e t . c o m


D A N IŞ M A V E R E Z E R V A S Y O N / Inform ation andReservation

M A N C H ESTER

T A IP E I (G S A )

P A R İS

İÇ

T u r k is h A ir lin e s

1 R u e S c r ib e 7 5 0 0 9 P a r is

G o ld e n F o u n d a tio n T o u r s C o rp .

C a r g o /K a r g o

T e l: ( 3 3 -1 ) 4 2 6 6 4 7 4 0

8 F , 1 3 4 S e c . 4 , C h u n g H s ig o

T e l: ( 1 6 1 ) 4 9 8 0 2 3 5

M in ite l: 3 6 1 5 T U R K İS H

E .R .D .

M a n c h e s te r T e l: ( 1 6 1 ) 4 8 9 5 2 8 9 - 4 8 9 5 2 9 0

M E C C A -M E K K E (G S A ) ABC T rav el A g en cy Al M a n s o u r Str. Al K h a z e n d a r B ld g . T e l: ( 9 6 6 ) ( 0 2 ) 5 4 3 4 8 8 7

M E D IN A -M E D İN E (G S A )

P R A G U E -P R A G (G S A )

L u n g M e h B ld g .

T e l: ( 8 8 6 ) 2 7 7 3 3 2 6 6

T A S H K E N T -T A Ş K E N T

C z e c h A ir lin e s V C e ln ic i 5, P r a g u e 1

B u k h a ra C ad . N o: 26

T el: ( 4 2 ) ( 2 ) 2 0 1 0 4 1 1 1 -2 0 1 0 4 3 1 0

T e l: ( 7 -3 7 1 ) 1 5 2 5 2 5 2 / 5 3 /5 4

R IY A D H -R İY A D

E -m a il: t h y ta s @ n a y to v .c o m

K h a lid iy a B ld g . O l a y a M a in Str.

T E H R A N -T A H R A N

j

B Ü R O L A R

D O M E S T IC

O F F IC E S

ADANA S ta d y u m C a d . N o. 32 S /R T e l: ( 3 2 2 ) 4 5 7 0 2 2 2

A D IY A M A N (G S A ) İ n a n d ı T u r iz m v e S e y a h a t A c e n ta s ı A ta tü r k B u v a r ı, N o : 8 4

P .O . B o x . 2 5 1 9 4 R iy a d h 1 1 4 6 6

O s ta d M o ta h a ri A v e n u e N o : 23 9

T e l: ( 4 1 6 ) 2 1 6 1 4 3 6 / 3 7 /3 8

T e l: ( 9 6 6 ) ( 1 ) 4 6 3 1 6 0 0 - 4 6 3 2 0 8 7

T e l: ( 9 8 ) ( 2 1 ) 8 7 3 7 3 8 3 - 8 7 3 7 4 6 4

K a r ş ıy a k a m a h .

T E L A V IV

ABC T rav el A gen cy

G SA : A B C T r a v e l A g e n c y

K u r b a n Al N a z il Str.

(S a m e a d d re s s -a y n ı a d re s )

H a y a r k o n Str. 7 8 z ip c o d e 6 3 4 3 2

B e h in d S o n y C o.

T e l: ( 9 6 6 ) ( 1 ) 4 6 4 2 6 6 7

T e l: ( 9 7 2 ) ( 0 3 ) 5 1 7 2 3 3 3 / 3 4 /3 5

K a h ta

E -m a il:

T e l: ( 4 1 6 ) 7 2 5 7 7 0 5 /0 6

T el: (9 6 6 ) (0 4 ) 8 2 2 4 4 2 6 -8 2 2 1 8 2 8

M I LA N -M I LA NO

R O M E -R O M A R o m e S /T e l : ( 3 9 ) ( 6 ) 4 8 7 3 3 6 8

2 0 1 2 2 M ila n o

R /T e l: ( 3 9 ) ( 6 ) 4 8 1 9 5 3 5

T el: (3 9 ) ( 2 ) 7 6 0 0 7 1 0 7 -7 6 0 0 7 1 1 1

M O N T R E A L (G S A )

m a r k th y ® n e t v i s i o n .n e t . il

P la z a D e lla R e p u b l ic a 5 5 0 0 1 8 5

L a rg o A u g u s t o 1 /A

M. K em al C ad.

T B IL IS I-T İF L İS

E m n iy e t K a rş ıs ı N o : 4 6 / C

A F Y O N (G S A ) G o l d T u r iz m v e

147, A g m a s h e n e b e li

S e y a h a t A c e n ta s ı

S A R A J E V O -S A R A Y B O S N A

A v e n u e , G e o r g ia - G ü r c is t a n

C u m h u r iy e t M e y d a n ı

(G S A )

S/R T e l: 0 0 -9 9 5 -3 2 -9 5 3 0 2 2 -9 4 0 7 0 3

A ta tü r k C a d . K a t: 1

R e p w o r l d In c .

A m e g in t. S im e M ilu tin o v ic a

1425 B o u l R en e L e v e sq u e O .

N o : 9 -1 0

F a x : 0 0 - 9 9 5 -3 2 - 9 4 0 7 0 4

T l R A N A -Tİ R A N (G S A )

N o . l E m ir d a ğ T e l: ( 2 7 2 ) 4 4 1 5 1 9 4 - 4 4 1 5 0 4 4

S ü ite 5 0 7 H 3 B 4 W 8 C a n a d a

B o s n ia a n d H e r z e g o v in a

G SA : K a m I n te r n a t i o n a l S. H .

T e l: ( 5 1 4 ) 9 8 9 3 1 1 0

T e l: ( 3 8 7 -7 1 ) 6 6 6 0 9 2

P .K . T i r a n a I n te r n a t i o n a l H o te l-

Ç o b a n o ğ l u T u r iz m

T e l/F a x : ( 3 8 7 -7 1 ) 2 1 4 6 8 1

B u s i n e s s H a il S k a n d e r b e g

S e y a h a t A c e n ta s ı

T e l: ( 3 8 7 -7 1 ) 4 6 3 1 9 8

S q u a r e T i r a n a / A lb a n ia

E rz u ru m C ad.

MOSCO W -MOSKOVA B o l s h a y a D m itr o v k a S tre e t 8 /1 M oscow

SE O U L-S E U L (G S A )

T el: (3 5 5 ) 4 2 3 4 1 8 5 (E x t: 1 0 7 -1 1 2 )

T e l: ( 7 ) ( 0 9 5 ) 2 9 2 4 3 4 5

E& M A ir S e r v ic e C o . Ltd.

TOKYO

AĞ R I (G S A )

Ş e k e r b a n k K a rş ıs ı N o : 3 T e l: ( 4 7 2 ) 2 1 5 7 4 3 6

2925121

2 0 2 B a e k n a m B ld g . R e s id e n t

T o r a n o m o n R a p p o r t, 4 F , 1 6 -6

G SA : A e r o f lo t - R u s s ia n

H o te l 188-3 E vljiro-1 G A J u n g - g u

T o r a n o m o n 1 -C h o m e

1 - A k s a ra y T u r iz m v e S e y a h a t

I n te r n a t i o n a l A ir lin e s

S e o u l- K o r e a

M in a to -K u T o k y o , J a p a n 10 5

A c e n ta s ı L ise K a rş ıs ı

T e l: ( 7 ) ( 0 9 5 ) 1 5 5 5 0 4 5

S /T e l: ( 8 2 -2 ) 7 5 7 0 2 8 0

T e l: ( 0 3 )-5 2 5 1 -1 5 1 1

K ü tü p h a n e S o k . D /2

R /T e l: ( 8 2 -2 ) 7 7 7 7 0 5 5

( 0 3 )- 5 2 5 1 - 1 5 5 1 (R S V )

T e l: ( 3 8 2 ) 2 1 3 2 3 3 2

M U N IC H -M Ü N İH B a y e r S tr a s s e 4 3 D -8 0 3 3 5 M ünchen S /T e l: ( 4 9 ) ( 0 8 9 ) 5 1 4 1 0 9 3 1 /5 1 4 1 0 9 3 2 R /T e l: ( 4 9 ) ( 0 8 9 ) 5 1 4 1 0 9 2 0 ( 2 5 h a t/lin e s )

M U S K A T -M A S K A T (G S A ) S u n r is e T r a v e l a n d T o u r is m A g e n c i e s LLC, P .O . B o x . 3 5 4 5 R u w i, 112 M uscat - O m an T e l: ( 9 6 8 ) 6 9 4 5 0 5 - 5 0 3 -5 2 5

N EW YO R K 4 3 7 M a d is o n A v e n u e 1 7 .B N e w Y o rk N Y 10022

SI N G A P O R E -S İ N G A P U R

GSA: K in d a i A ir S y s te m C o . LTD.

2 - A k s a ra y S e y a h a t A c e n ta s ı

300 O rc h a rd R oad

G M B ld g . 8 F 1 0 -1 0

Z a f e r M a h . D e v le t

T h e P r o m e n a d e N o : 0 6 -1 1

G in z a C h u o -K u T o k y o ,

H a s t a n e s i K a rş ıs ı N o : 1 O r t a k ö y

S in g a p o re 09 23

J a p a n , 10 4

T e l: ( 3 8 2 ) 3 5 1 8 4 6 2 - 3 5 1 3 4 7 1

T e l: ( 6 5 ) 7 3 2 4 5 5 6 - 7 3 2 4 5 5 7

T e l: ( 0 3 ) 3 5 4 3 -9 7 8 1 ( 8 1 )

ANKARA

E-mail:

( 0 3 ) 3 5 4 3 -9 7 8 5

A ta tü r k B u lv a rı N o : 154

tk235air@ am box3.singnet. com .sg

TO R O N TO (G S A )

S K O P J E -Ü S K Ü P

K a v a k lıd e r e ,

R e p v v o rld in e .

T e l:

D a m e G r u e v 3 /9 A

4 1 5 Y o n g e St. S ü ite 1 7 0 4

G SA : Ç a v u ş o ğ l u T u r iz m v e

T e l: ( 3 8 9 ) ( 9 1 ) 1 1 6 1 4 9 - 1 1 6 1 1 7

T o r o n to O n ta rio H SB 2E7

S e y a h a t A c e n ta s ı, A n k a r a C a d .

T e l: ( 4 1 6 ) 5 9 8 4 4 6 4

Ç a v u ş o ğ l u S o k . K a t: 1 N o : 1,

SO Fİ A -S O F Y A

TR I P O L I-T R A B L U S

S a b o m a Str. N o : 11-A

M u h a m m e d M e g a r if S tr. N o : 2

T e l: ( 3 5 9 ) ( 2 ) 8 8 3 5 9 6 - 8 7 4 2 2 0

S T O C K H O LM -S T O K H O LM

C e z a y ir S q .

T U N IS I A -T U N US

1 0 1 2 1 S to c k h o lm

3399661

T e l: ( 4 6 ) ( 8 ) 2 1 8 5 3 4 -2 1 8 5 3 5

C o m p le x e El M e c h te l

S T R A S B O U R G -S T R A S B U R G

(3 1 2 ) 4 2 8 0 2 0 0

Ş e r e f l ik o ç h i s a r / A n k a r a T e l: ( 3 1 2 ) 6 8 7 2 3 8 3

ANTALYA

T el: ( 2 1 8 ) ( 2 1 ) 4 4 4 8 7 9 8 -3 3 3 8 2 3 6

V a s a g a ta n 7 , P .O . B o x 7 3

T e l: ( 1 ) ( 2 1 2 ) 3 3 9 9 6 5 0 E -m a il: t h y n y c @ a o l.c o m

A K S A R A Y (G S A )

B o u le v a rd

C u m h u r iy e t C a d . Ö z e l İ d a r e I ş h a n ı A ltı S /R T e l: ( 2 4 2 ) 2 4 3 4 3 8 3

A N T A K Y A (G S A )

Q u le t H a ffo u z,

A n t- T u r T u r iz m v e S e y a h a t

S tra s b o u rg

2 E m e E ta g e T u n ı s

A c e n te s i

2 8 , R u e M a s s e n a 6 0 0 0 N ic e

T e l: ( 3 3 ) ( 3 ) 8 8 5 2 1 4 1 3

T e l: ( 2 1 6 ) ( 1 ) 7 8 6 4 7 3 - 7 8 7 0 3 3

T e l: ( 3 3 ) ( 4 ) 9 3 8 7 7 2 0 7

(3 l in e s - h a t ) 8 8 2 5 0 0 1 7

N İC E (G S A ) S u lta n T o u r is m e

NURNBERG

2 A lle e D e La R o b e r ts a u 6 7 0 0 0

V A N C O U V E R (G S A )

STUTTGART

R e p w o r l d In c .

İ n ö n ü C a d . R a n a A p t. 1 5 /D T e l: ( 3 2 6 ) 2 1 4 9 4 9 7 - 2 1 6 01 5 0

A R D A H A N (G S A )

A m P la e rre r 8 90429

L a u t e n s c h l a g e r Str. 2 0 , 7 0 1 7 3

1 1 6 6 A lb e m i S tr. S ü ite 1 2 0 2

N u rn b erg

S tu ttg a rt 1

V a n c o u v e r B.C. V G E 3 2 3 C a n a d a

N o : 9 9 /A , A r d a h a n

S /R T e l: ( 4 9 ) ( 0 9 1 1 ) 9 2 9 7 2 0 -

T el: (4 9 ) (7 1 1 ) 2 2 5 8 2 2 2 (7 lin e s )

T e l: ( 6 0 4 ) 6 8 3 7 8 2 4

T e l: ( 4 7 8 ) 2 1 1 2 8 4 2

9 2 9 7 2 1 2 - 1 3 /1 4 / 1 6

ODESA

S Y D N E Y -S İD N E Y

2 2 P u s h i n k a y a s tr. O d e s a

16 B a r r a c k St. S y d n e y ,

T e l: ( 3 8 0 ) ( 4 8 2 ) 3 4 7 9 0 6 - 0 7 -0 8

2000

O S A K A (G S A ) K in d a i A irs y s te m 8F H ig o b a s h i N itta r B ld g . 4 th flr.

VI EN N A- V İY A N A

L e v e l l b , S ü ite 6 0 3 NSW ,

T u r h u n t T u r iz m S e y a h a t

T e l: ( 4 3 ) ( 1 ) 5 8 6 2 0 2 4

A c e n ta s ı, İ n ö n ü C a d . N o : l 6 K a r a h a n O t e l G iriş i

Z a g re b A irp o rt 1 0 1 5 0 Z a g re b

T U R K A IR A U STR A LIA N E T A U

P l e s o b b , C R O A T IA

T A IF (G S A )

T e l: ( 3 8 5 -1 ) 4 5 6 2 0 0 8

Z Ü R İC H -Z Ü R İH

E d o b u r i 1 -1 0 -2 N is h i- k u

AB C T ra v e l A g e n c y , S h u b r a Str.

O sa k a 550

O p p a s i t e S a u d i C a iro

R /T e l: ( 8 1 ) ( 0 6 ) 4 4 1 8 6 9 0 /9 1

P.O. B o x 2 7 4 6

T e l: R e z : ( 4 1 ) ( 1 ) 2 2 5 2 3 2 3

S /T e l: ( 8 1 ) ( 0 6 ) 4 4 1 8 7 6 9

T e l: ( 9 6 6 ) ( 0 2 ) 7 3 2 4 7 7 7

T e l: BS: ( 4 1 ) ( 1 ) 2 2 5 2 3 1 1

T a l S tra s s e 5 8 8 0 0 1 Z ü r ic h

196 S K Y L IF E

EYLÜ L

--J ^

A R T V İN (G S A )

O p e r n g a s s e 3 1 0 1 0 W ie n

ZAGREB

T e l: ( 6 1 ) ( 0 2 ) 9 2 9 9 8 4 0 0

K o n g re C ad.

SEPTEM BER

1999

T e l: ( 4 6 6 ) 2 1 2 1 8 0 0

B A T M A N (G S A ) B a t-A ir T u r iz m v e S e y a h a t A c e n ta s ı, M e y d a n M a h . Y e n i B e l e d iy e K a rş ıs ı N o :2 2 B a tm a n , T e l: ( 4 8 8 ) 2 1 3 9 1 4 9


D A N IŞ M A V E R E Z E R V A S Y O N / Information andReservation

G İR E S U N (G S A )

B A L IK E S İR (G S A )

K IR K L A R E L İ (G S A )

S A K A R Y A (G S A )

K o n a k A r d a T u r iz m

C o t a n a k T u r iz m S e y a h a t

K o r u r T u r iz m v e S e y a h a t

S a k a ry a T u r v e

S e y a h a t A c e n ta s ı

A c e n ta s ı

A c e n ta s ı, İ s t a s y o n C a d . K ü ltü r

S e y a h a t A c e n ta s ı

E s k ik u y u m c u la r M ah ,

A ta tü r k B u lv a rı N o :3 3 /A

M d . Y a n ı K a t:l

U z u n ç a rşı N o :l

Ç avuş Sok.

T e l: ( 4 5 4 )2 1 2 4 8 8 0

T e l: ( 2 8 8 ) 2 1 2 2 0 6 6

T e l: ( 2 6 4 ) .T 4 9 6 8 8

H A K K A R İ (G S A )

i n a l A p t. 1 5 /1 T e l: ( 2 6 6 ) 2 4 3 7 5 7 5

B İN G Ö L (G S A ) Ö z k a ls ın T u riz m S e y a h a t A c e n ta s ı, Ö z e l İ d a r e Işh a ru N o : 4

K IR Ş E H İR (G S A )

B İT L İS (G S A )

K a z ı m p a ş a C a d . N o . 18

Ç a v u ş o ğ l u T u r iz m v e S e y a h a t

A c e n ta s ı

A c e n ta s ı, A n k a r a c a d . N o : 7

R /S T e l: ( 3 6 2 ) 4 3 1 3 4 5 5

B u lv a r C a d . O ğ u z k u r t A p t. K a t:l

T e l: ( 3 8 6 ) 2 1 2 1 1 7 2 - 2 1 2 1 7 1 8

4315065

S İİR T (G S A )

KONYA

T e l: ( 4 5 8 ) 2 1 1 5 2 5 7 - 2 1 1 1 6 0 1

İĞ D IR (G S A )

T e l: ( 4 8 8 ) 2 1 3 6 7 6 5

SAMSUN

O ğ u z k u r t T u r iz m S e y a h a t

E ğ e r T u r iz m S e y a h a t A c e n ta s ı

A la a d d in C a d . N o . 2 2 K a t 1 /1 0 6

B A T -A IR T u r iz m

T e l: ( 3 3 2 ) 3 5 1 2 0 0 0 - 3 5 1 2 0 3 2

S e y a h a t A c e n ta s ı C u m h u r iy e t M e y d a n ı.

Ö z t a ç T u r iz m S e y a h a t A c e n ta s ı

B e l e d iy e P a r k ı K a rş ıs ı N o : 1 79

1. (G S A ) V a ta n S e y a h a t A c e n ta s ı

N a t o C a d . V a k ıfla r S ite s i

T e l: ( 4 7 6 ) 2 2 7 9 4 3 5

A n k a ra C a d . A y v a z P a sa jı N o : 41

E r d e f O t e li altı.

C ih a n b e y li

N o: 2

İS P A R T A (G S A )

T e l: ( 4 3 4 ) 2 2 6 9 8 9 8

T e l: ( 4 8 4 ) 2 2 3 7 5 7 4 - 2 2 3 3 0 6 9

A k ita T u r iz m S e y a h a t A c e n ta s ı

T e l: ( 3 3 2 ) 6 7 3 2 3 0 6 - 6 7 3 1 3 6 7

N e y z e n T e v f ik C a d . N o : 2 0 8

is tik la l M a h . İ s t a s y o n C a d .

2 . (G S A ) O r h a n g a z i Y ıld ız

R /T e l: ( 2 5 2 ) 3 1 3 3 1 7 2 -1 7 3

Ç a ğ l a r A p t. N o : 2 3 /1

S e y a h a t A c e n ta s ı, A ta tü r k C a d .

S iv a s T u r iz m v e

M ila s T e l: ( 2 5 2 ) 5 3 6 6 5 9 6 /9 9

T e l: ( 2 4 6 ) 2 3 2 2 5 9 2

N o . 1 0 /A , K u lu

S e y a h a t A c e n ta s ı

T e l: ( 3 3 2 ) 6 4 1 6 3 5 0 - 6 4 1 6 7 1 0

i s t a s y o n C a d . 5 0 .Y ıl S ite si,

B O D R U M ,M U Ğ L A

İS K E N D E R U N (G S A )

BURSA

K U Ş A D A S I (G S A )

D o ğ a n B e y M ah.

R e n d e T ia T o u r S e y a h a t

H a ş im I ş c a n C a d .

A c e n ta s ı

O s m a n T u r iz m v e S e y a h a t

T u g t a ş Iş M e rk e z i

M a re ş a l F e v z i Ç a k m a k C a d .

A c e n ta s ı

N o :7 3 1 2 /E

K ilise D ü k k a n l a r ı N o : 21

S a ğ lık C a d . A k ta ş A p t. N o : 6 3

T e l: ( 2 2 4 ) 2 2 1 1 1 6 7 - 2 2 1 2 8 3 8

N o: 7- 8 T e l: ( 3 4 6 ) 2 2 1 1 1 4 7 - 2 2 1 3 6 8 7 2244624

T e l: ( 2 5 6 ) 6 1 4 4 2 0 5 - 6 1 4 9 3 8 2

T el: ( 3 2 6 ) 6 1 3 8 3 8 3 - 6 1 3 4 4 9 5

M ALATYA

İS T A N B U L

Ç O R U M (G S A )

S İV A S (G S A )

Ş A N L IU R F A (G S A ) K a liru T u r iz m v e S e y a h a t T ic . AŞ

Ç a v u ş o ğ l u T u r iz m v e S e y e h a t

A. İ s t a n b u l S a tış M ü d ü r l ü ğ ü n

K a n a l b o y u C a d . N o : 10

A c e n ta s ı G a z i C a d .

C u m h u r iy e t C a d .

O r d u e v i K a rş ıs ı

N o : 7 4 /A K ö p r ü b a ş ı

N o . 1 9 9 -2 0 1 K at: 3 H a r b iy e

T e l: ( 4 2 2 ) 3 2 1 1 9 2 0 - 3 2 1 1 9 2 2

T e l: ( 4 1 4 ) 2 1 5 3 3 4 * - 2 1 5 4 5 4 8

N o: 22

K at: 3

M A N İS A (G S A )

R /T e l: ( 2 1 2 ) 6 6 3 6 3 6 3

T e l: ( 3 6 4 ) 2 2 4 3 9 2 8

Ç A N A K K A LE (G S A ) S u d a l a r T u r iz m v e T ic . A. Ş.

S a ray ö n ü C ad.

Ş IR N A K (G S A )

S /T e l: ( 2 1 2 ) 2 2 5 0 5 5 6

Y o l T u r iz m S e y . A ct.

R ü z g â r T u r iz m S e y .A ct.

S a tış B ü r o la r ı - S a le s O f f ic e s

A n a f a r t a la r M a h .G a z i o s m a n p a ş a

C u m h u r iy e t C a d . T e l: ( 4 8 6 ) 2 1 6 3 6 7 0 - 2 1 6 3 9 57

K e m a lp a ş a M a h .

1. K a d ık ö y , B a ğ d a t C a d .

C a d . M e r k e z I ş h a n ı N o :5 4 /1 3

K a y s e r ili A h m e t

N o : 2 7 K ız ılto p ra k ,

T e l: ( 2 3 6 ) 2 3 4 6 3 1 1

P a ş a C a d . A n a f a r t a la r O te li

T e l: ( 2 1 6 ) 4 1 8 4 4 8 6

T e l: ( 2 8 6 ) 2 1 2 3 3 6 6 / 2 1 7 2 6 2 2

2 . H a r b iy e , C u m h u r iy e t C a d .

B ile m T u r iz m v e D ış T ic a r e t AŞ.

N o : 1 9 9 /2 0 1

K a r a y o lla rı K a rş ıs ı, Y e n i ş e h i r

İ ş m e r k e z i N o : 9 Ç o r lu

R /T e l: ( 2 5 2 ) 6 9 2 5 4 9 9

T e l: ( 2 1 2 ) 2 2 5 0 5 5 6 ( 6 L in e s - h a t) ]

T e l: ( 4 8 2 ) 2 1 3 0 3 1 5 - 2 1 2 2 5 7 5

T e l: ( 2 8 2 ) 6 5 3 0 4 7 7 - 7 8

S /T e l: ( 2 5 2 ) 6 9 2 5 8 9 9

3. T a k s im ,

D ALAM AN, MUĞLA

M A R D İN (G S A )

T E K İR D A Ğ (G S A ) T r a k y a T u r iz m S e y . A ct. Ç o r lu B e l e d iy e s i K a rş ıs ı

T O K A T (G S A )

M A R M A R İS

G e z i D ü k k a n l a r ı N o : 10

A ta tü r k C a d . N o : 5 0 -B

A y Ş a f a k A ir T u r iz m S e y .A c t

İ s tik la l C a d . N o : 2 7 /B

T e l: ( 2 1 2 ) 2 5 2 1 1 0 6 ( 6 L i n e s / h a t)

T e l: ( 2 5 2 ) 4 1 2 3 7 5 1 - 4 1 2 3 7 5 2

G a z io s m a n p a ş a B u lv a n

T e l: ( 2 5 8 ) 2 6 4 8 6 6 1 -2 6 4 8 6 7 1

B . A k s a r a y S a tış M ü d ü r lü ğ ü

D E N İZ L İ

D İY A R B A K IR

M E R S İN

S iv a s C a d . N o : 4 8

A ta tü r k B u l v a n , G ü l p a l a s A p t.

İ stik la l C a d . 27. S o k .

İn ö n ü C ad. N o: 8

N o : 1 6 2 K at: 6

Ç e le b i Işh a n ı N o: 7

T e l: ( 4 1 2 ) 2 2 1 2 3 1 4 - 2 2 2 6 1 4 3

T e l: ( 2 1 2 ) 5 1 1 9 2 2 2 - 2 3 -

T e l: ( 3 2 4 ) 2 3 1 5 2 3 2 - 2 3 2 1 2 7 8

M U Ş (G S A )

5 1 1 7 8 6 0 -5 1 1 7 9 7 8

E D İR N E (G S A ) S e d a n T u r iz m S e y a h a t A c e n ta s ı

İZ M İR

B e d e s t e n D ış D ü k k a n l a r ı N o : 25

G a z i o s m a n p a ş a B u l v a n N o : 1 /F

İ s t a s y o n C a d . V ila y e t k a rş ıs ı

B ü y ü k E fe s O t e li A ltı

T e l: ( 4 3 6 ) 2 1 2 3 0 7 0

R /T e l: ( 2 3 2 ) 4 2 5 8 2 8 0

N E V Ş E H İR (G S A )

N ailbey M ah. Vali F a h rib e y C ad. 39 S /R T e l: ( 4 2 4 ) 2 1 8 1 5 7 6 - 2 1 8 2 3 0 0

A r g e u s T u r iz m S e y a h a t A c e n ta s ı

S /T e l: ( 2 3 2 ) 4 8 4 1 2 2 0

İstik la l C a d . N o : 1 3 Ü r g ü p

( 5 lin e s - h a t )

K A H R A M A N M A R A Ş (G S A )

2377569

E R Z İN C A N (G S A )

T e l: ( 3 8 4 ) 3 4 1 4 6 8 8 - 3 4 1 5 2 0 7

N İĞ D E (G S A )

D ö n g e l T u r iz m S e y a h a t

K e m e rk a y a M ah. M e y d an P a r k ı K a rş ıs ı

M u ş o v a s ı T u r iz m S e y . A ct.

T e l: ( 2 8 4 ) 2 1 2 0 7 6 i

E L A Z IĞ

T e l: ( 3 5 6 ) 2 1 4 7 2 5 4

TRABZON

T e l: ( 4 6 2 ) 3 2 6 6 4 3 3 -3 4

U Ş A K (G S A ) V a t a n S e y a h a t A c e n ta s ı D u r a k M a h . F a tih C a d . N o : 1 2 /A T e l: ( 2 7 6 ) 2 1 5 2 0 3 3 - 2 1 2 5 1 2 9

VAN F.nvefr P e r ih a n o ğ l u

P o la t T u r iz m v e S e y a h a t

A c e n ta lığ ı

S o ls e k T u r iz m S e y . A ct.

Iş M e rk e z i

A c e n ta s ı. K ız ıla y M a h . S ü l e y m a n

T r a b z o n C a d . N o : 6 6 /A

İsta s y o n C a d . N o: 6 7

C u m h u r iy e t C a d . N o : 196

T e l: ( 3 8 8 ) 2 1 3 2 1 1 7 - 2 3 2 1 5 0 7

T e l: ( 3 4 4 ) 2 2 3 4 1 8 1 - 2 2 5 4 0 3 7

D e m ir e l İş M e rk e z i N o : 4

O RDU (G S A )

K A R A M A N (G S A )

T e l: ( 4 4 6 ) 2 1 4 6 7 8 4

T e l: ( 4 3 2 ) 2 1 6 1 0 1 9 - 2 1 6 1 2 4 1

Y A L O V A (G S A ) O b a T u r iz m v e S e y a h a t A c e n ta s ı

C i tu r v e S e y a h a t A c e n ta s ı

C o t o n a k T u r iz m S e y a h a t

5 0 . Y ıl C a d . SSK R a n t T e s is le ri

O r m a n İ ş l e tm e s i K a rş ıs ı

A c e n ta s ı, Ş a r k iy e M a h .

H u z u r S o k . B a l k a n I ş h a n ı 1 9 /B

N o : 2 4 T e l: ( 4 4 2 ) 2 1 8 1 9 0 4

K o n y a C a d . N o . 55

B e l e d iy e B in a s ı Altı

T e l: ( 2 2 6 ) 8 1 4 1 3 4 2

ERZURUM

F E T H İY E (G S A )

T e l: ( 4 5 4 ) 2 2 5 2 0 5 4

T e l: ( 3 3 8 ) 2 1 2 0 6 8 0

O S M A N İY E (G S A )

K A R S (G S A )

F e t u r T u r iz m v e

Y O Z G A T (G S A ) Ç a v u ş o ğ l u T u r iz m S e y . A ct.

S e y a h a t A c e n ta s ı

S ın ır T u r iz m v e S e y a h a t

O s a i r T u r iz m S e y a h a t A c e n ta s ı

L ise C a d . N o : 16,

F e v z i Ç a k m a k C a d . 9 /1

A c e n ta s ı

R a h im a H a t u n M a h . L ise C a d .

T o n o s A p t.

Y a t L im a n ı

A ta tü r k C a d . N o : 148

K:1 N o :9

T e l: ( 3 5 4 ) 2 1 2 9 1 9 3 - 2 1 2 3 9 4 6

T e l: ( 2 5 2 ) 6 1 4 2 0 3 4 - 6 1 4 2 4 4 3

T e l: ( 4 7 4 ) 2 1 2 3 8 3 8 (4 h a t)

T e l: ( 3 2 2 ) 8 1 4 9 2 2 6 - 8 1 3 3 4 0 4

A ta tü r k B u lv a n N o . 3 0 /B S /T e l: ( 3 4 2 ) 2 3 0 1 5 6 3 - 6 4 R /T e l: ( 3 4 2 ) 2 3 0 1 5 6 5 - 6 6

R İZ E

KAYSERİ

G A Z İA N T E P •

S a h a b iy e M a h .

K a z d a l C a m ii Y a n ı B e l e d iy e

Y ı ld ın m C a d . N o . 1

S o s y a l H i z m e t le r B in a s ı K at: 1

T e l: ( 3 5 2 ) 2 2 2 3 8 5 8

T e l: ( 4 6 4 ) 2 1 3 0 5 9 1 - 2 1 3 0 5 9 2

19 7 S K Y L IF E

EYLÜL

SEPTEM BER

1999

R

: R ez e rv a sy o n / R eservation

S GSA

: B ile t S a tış / T i c k e t S a le s : G e n e l S a tış A c e n ta s ı G e n e r a l S a le s A g e n c y


• •

• •

ÇUN KU

H E R K E S İN

B İR

A İL E S İ V A R . E n

R

g e li ş m

i ş

r o b o t

t e k n o l o j i s i y l e

a h a t l ı ğ ı y l a !

T

ü r k i y e ’d e

P e r f o r m

ü r e t i l e n

a n s ı y l a !

S i e n a ,

G

i d e a l

b i r

a il e

o t o m

o b i l i .

ü v e n l i ğ i y l e !

S ien a k en d i kategorisinde iç hacim in

S iena size iki güçlü m otor seçeneği

S iena, aile otom obillerinde global güvenlik

en elverişli kullanıldığı o to m o billerden

sunuyor: 1.4 litrelik m otoruyla S iena EL

anlayışının da öncülüğünü yapıyor. 4 M ilyon

biri. 500 litrelik bagajı, b ir üst sınıf

ve 1.6 litrelik 16 valflı m otoruyla S iena HL.

km ’d en fazla test ed ilen S iena, d ü n y an ın b ü tü n

oto m o b illerin bagajlarıyla yarışıyor.

Bu m otorlar, otom obil teknolojisindeki

önem li güvenlik testlerin d en başarıyla geçti.

S ien a sta n d art h id ro lik direksiyon,

e n son yenilikleri yansıtıyor. En yüksek

A irbag, A B S ö nlem lerini de isteğe bağlı olarak

isteğe bağlı klim a, p o len filtresi gibi

verim i, tam ihtiyaç duyduğunuz anda,

sunan S iena, yangın ve çalınm a riskine karşı da

zengin konfor d o n an ım ların a da sahip.

e n ekonom ik şekilde alm anızı sağlıyor.

d ü n y an ın en gelişmiş sistem leriyle korunuyor.

Fiar S ie n a ’lar k ilo m e tre sın ırı olm a k sız ın 1 yıl h a k ım -o n a rım , 3 yıl b o y a v e 8 yıl p as g a ra n tis in e sa h ip tir.

SEitm

Aileleriyle

birlikte

herkesi,

Fiat

Siena

ile

tanışm aya

Tofaş-Fiat

F ia t'ın ö n e rd iğ i m o to r yağı.

B a y i l e r i ’ne

T U T K U N U N

E S E R İ.

a

bekliyoruz.

n

a

n


T Ü R K HAVA Y O L L A R I / T U R K İ S H A I R L I N E S I N F O R M A T I O N

YAPMAYIN! / DONT! UÇAK İÇERİSİNDE, İNİŞTE, KALKIŞTA ve TÜM UÇUŞ BOYUNCA KULLANILMASI, AYRICA AÇIK BIRAKILMASI YASAK CİHAZLAR EQUIPMENT VVHICH İT IS FORBIDDEN TO USE OR TURN ON DURİNG TAKE-OFF OR LANDING, AND THROUGHOUT THE FLIGHT

Sayın Yolcularımız,

D ea r Passengers,

Cep telefonları uçağın uçuş aletlerini olumsuz yönde etkilemekte ve uçuş em­ niyetini tehdit etmektedir. Uçaklarımız­ da uçuş emniyeti ve can güvenliği açı­ sından cep telefonlarının kapalı tutul­ ması gerekmektedir.

Mobile phones interfere vvith the flight instruments and have a negative effect on fligh t safety. Therefore they must be switched off during the entire flight to provide personal and aircraft safety.

Ladies and Gentlemen

Sayın yolcularım ız,

For safety reasons, it is fo rbid de n to use any electro n ic a lly operated device such as p o rta b le radios, c a s s e tte /c o m p a c t disc players, elect r o n ic e n te rta in m ent devices and laptop com puters, d u r in g ta k e - o ff, la n d in g o r vvhen th e " fa s te n s e a t b e lt" sign is on.

U ç u ş e m n iy e ti için ; inişte, kalkış­ ta veya “ K em erle­ rin iz i B a ğlayınız” ik a z ış ı k la r ı y a ­ n arke n; h e r tü rlü ta ş ın a b ilir radyo, kaset ça la r, com p a c t d is c p la y e r, e le k tr o n ik o y u n ­ lar, laptop kom püt e r ve b e n z e ri e le k tro n ik cihazla­ r ın k u lla n ılm a s ı yasaktır.

Ladies and Gentlemen

D u rin g th e e n tire flig h t, th e o p e ra tio n o f c o m p a c t disc players, radio and TV re cie ve rs, m o b ile p h o n e s and vvalkie talkies is s tric tly p ro h ib ited.

Sayın yolcularım ız,

Tüm uçuş b o yu n ­ ca, c o m p a c t d isc player, radyo ve televizyon alıcıları ile ta şın a bilir tele­ fo n la r ve telsiz cihazları yo lcu la r tarafından kesinlik­ le kullanılam az.

Ladies and Gentlemen

Sayın yolcularım ız,

Tüm uçuş boyunca, lütfen sigara, pipo, p u ro ve sig a rillo içm eyiniz.

Please refrain from smoking cigarettes, pipes and cigars during the flight.

2 0 0 S K Y L IF E

EYLÜL

SEPTEM BER

1999


y a c h t s ...

also

^OURSE o f ^ ° ° M A R M A R İ S

Y A C H T

-

M A R I N E

A marine with the international standards in Marmaris, the pearl of Hediterranean: Marmaris Yacht - Marine.

Environmental approach... S p ecial consideration of the nature and ecological balance... Maintenance and repair plants equipped with the pioneering technology due to boundless customer happiness... V/ithout making any concession from swift, reliable and high-quality service, a port in which you can find out a li your needs by its wide opportunities... With its understanding of contemporary marine management Marmaris Yacht - Marine aims to make Turkish Yacht Tourism acguire acceleration.

Marmaris Yacht - Marine... At Yalancı Boğaz in 2000.

Wish you a clear horizon..

M A R M A R İ S Y A C H T - M A R IIN IE

Yalancı Boğaz Mevkii - Marmaris - TURKEY Tel: (90 252) 422 00 22 - 422 00 54 Fax: (90 252) 422 00 49 Head Office: Bağdat Cad. No: 534/2 81110 Bostancı - İstanbul - TURKEY Tel: (90 216) 36216 66 - 416 56 44 Fax: (90 216) 380 32 44 e-mail: halikarnasgrubu@superonline.com

Marmaris Yacht - M arine is a com pany o f H a lik a m a s G roup o f C om panies.


T U R K IS H A IR LIN E S INFORMATION

BEBEKLER İÇİN Bebek maması, THY dış hat uçuşlarında “ Özel Yemek Talepleri” kapsamındadır. Talep, rezervasyon sı­ ra s ın d a veya ta r ife li kalkış saatinden 24 sa­ at önce y a p ılm a lıd ır. Cam ka va n o z iç in d e y ü k le n e n m a m a la r, sebzeli ve m eyveli ol­ mak üzere iki çeşittir. Kısa ve oda menzilli dış hat parkurların­ da, bebekli yolculara dağıtm ak üzere hazırlanm ış plastik şeffaf torbada; b ir adet çocuk bezi, krem ve iki adet temiz­ leme mendili bulunmaktadır. Uzun men­ zil uçuşlarında, ilave olarak biberon ve kağıt önlük yer almaktadır. Kabin girişinde, sağ, sol veya orta sıra koltukların önünde sadece düz uçuş sı­ rasında duvara m onte edile b ile n bez pusetleri kullanm ak için, yer numaranı­ zı alırken, bebeğiniz olduğunu ve önde oturmanız hususunu hatırlatmalısınız. Bebeğin altını değiştirmek için, kabinde­ ki koltuklar yerine, bu işlemi kolaylaştı­ ran özel ınodifikasyonlu tuvaletleri de­ nemenizi tavsiye ediyoruz.

INFANT PASSENGERS Provisioıı of baby food on THY in te rn a tio n a l flig h ts is part of our Special Cate rin g Requests service. The request must be submitted at the ti­ me of reservation o r vvitlıin 24 hours of seheduled take-off time. The dinners are filled into glass jars, and corne in tvvo varieties -vegetable and fru it dinners. On short and m edium range in te rn a ti­ onal routes a Baby Pack is distributed to passengers vvith babies, consisting of a plastic bag coııtainiııg otıc disposable nappy, baby cream , and tvvo m oisturised wipes. On lo ng range flig h ts th is pack also contains a feeding bottle and paper bib. If you vvish your baby to use the canvas cradles vvhich can be huııg (d u riııg cruising only) from the vvall in froııt of the front seats to right or left at the entrance to the ta b in , o r on the dividiııg vvall in front of the rovv at the centre of the cabiıı, you must specify this at check-in. VVhen you have to chaııge your baby’s nappy vve suggest you vvill fiııd it easier to use the nappy changiııg tables in the specially modified toilels ra llıe r thaıı the seats in the cabiıı.

HASTA ve HAMİLE

EVCİL HAYVANLAR İÇİN

YOLCULAR İÇİN Hasla yolcu için bilet alınırken “ Hasta Yol­ cu Formu" düzenlenerek bilet kapağına mutlaka iliştirilmesi gerekir. Hasta yolcu­ nun uçması için hastalık türünü belirten ve bu hastalığın uçak yolculuğuna engel teşkil etmeyeceğine dair bir doklor raporu gereklidir. Bu raporun tarihi 10 günden eski olamaz. Hasta yolcu, beraberinde doktor raporu getiremezse, DHMİ Genel Müdürlüğü İşletme Hekimliği Meydan dok­ torundan uçabileceğine dair onay alınır. Bakıma muhtaç derecede hasta olan yolcu beraberinde refakatçi getirmezse uçurulmaz. A yrıc a , ta le p e d ild iğ i ta k d ir d e , b a ya n y o l­ cu la rım ız için h ijye n ik bağ b u lu n d u ru lu r. Bu k o n u d a lü tfe n h o s ­ tesinize başvurun. Hamile yolcu, yolcunun kendi doktorun­ dan veya DHMİ Genel Müdürlüğü İşletme Hekimliği Meydan doktorundan “ Uçak ile seyahatında sakınca y o k tu r” şeklinde rapor ibraz etmesi halinde uçıırulıır. Bu raporun tarihi 7 günden eski olamaz.

SICK PASSENGERS AND EXPECTANT MOTHERS VVhen purehasing their ticket sick pas­ sengers should fiil in a Sick Passenger Form, vvhich m ust be attached to the cover of the ticke t. A d o c to r’s report specifying the nature of the illness from vvhich the passenger is s u ffe rin g and declaring that there are no reasons vvhy the person concerned should not fly is also required. This report must not be dated more than 10 days p rio r to the fliğ lıt date. If the s ick passe n g e r Is unable to subınit a medical report, theıı the State Airports Administration Medical Office vvill consult the passenğer’s plıysician for confirmation thal the passenger is fit to fly. Passenger vvhose illness is severe enouğh lo require care cannot fly unaccompanied. Please ask one of the hostesses if you need sa n ita ry pads, vvhich are available fo r vvomen passengers. Evpectant mothers are permitled lo fly upoıı subm ission of a m edical report from their ovvn doctor or the State Air­ p o rts A d m in is tra tio n M edical O ffice declaring thal there are no objeetions to their travelling by air. This report may not be dated more than 7 days prior to the flight date.

202 S K Y L IF E

EYLÜ L

SEPTEM BER

1999

Canlı evcil hayvan için rezervasyon ge­ re kir. Yolcuya bilet kontrolü sırasında verilen veya yolcu tarafından getirilen evcil hayvan uygun b ir kulu içinde ka­ bine alınır. Yolcu tarafından g e tirilen muhafaza, Check-in sırasında istasyon g ö re v lis i ta r a ­ fın d a n u y g u n görülmezse hayvanın taşın­ ması kabul edil­ mez. Kutu içinde ka­ b in e a lın a c a k canlı evcil hay­ v a n ın g e ç e rli b ir sağlık belge­ si, kim lik cüzdanı, aşı kağıdı yolcu be­ raberinde mevcut olm alıdır. Evcil hayvanlar kabinde oldukları süre içinde bulundukları m uhafazaları terk edem ezler ve m uhafazalar, s a h ip le ri­ nin o turdukları koltukların önünde ka­ bin içindeki gidiş ve gelişe engel olma­ yacak şekilde y e rle ş tirilir. Yolcu kabininde taşınması m üm kün ol­ mayan ve yolcu b eraberinde seyahat eden evcil hayvanlar, yolcu tarafından gerekli şa rtla ra uygun m uhafazaların içinde, kargo kom partm anında taşınır.

DOMESTİC PETS Reservations are required fo r domestic pets. The anim al can only be taken on board inside a suitable Container provided at check-in o r brought by the passenger. If the Container brought by passenger is not found to be suitable by the station o ffice r at check-in, then the a irlin e reserves the rig h t to refuse to ca rry the anim al. Domestic anim als flyin g in the passen­ g er cabin m ust possess a va lid and up-to-date record o f health and vaccination. VVhile on the a ire ra ft d o m e stic pets may not be allovved out o f th e ir carrying containers, vvhich must be placed in fro n t of the ovvner’s seat so as not to o b s tr u c t m o v e m e n t v v ith in th e cabin. D omestic pets accom panying passenğers and vvhich cannot be carried in the cabin can be carried in the hold in a p p ro p ria te c o n ta in e rs s u p p lie d by th e ir ovvners.


>

B^nkjn</di 0 7 e l b*f y*r»nt* mı otsun »stryor%ur*u/7

V>


TU R K İS H A IR LIN E S INFORMATION TELEFON HİZMETLERİ

TELEPHONE SERVICES

Uzun hatlarda uçan A-310 ve A-340 uçaklarımızda tele­ fon bulunm aktadır. A-310 uçaklarının Economy Class kabininde 2 adet telefon bulunurken, A-340 uçaklarının Economy Class kabininde ise 4 adet telefon mevcuttur. Eğer Skyphone’un kullanma koşullarını öğrenmek ister­ seniz kabin memurundan yardım isteyebilirsiniz.

Telephones are available on o u r A -310 and A-340 aircraft, vvhich fly long distance routes. The Economy Class cabin of the A-310s has two telephones, and the Economy Class cabin of the A-340s has four. If you wish to knovv fuı ther details about using Skyphone please ask the flig h t attendant.

Nasıl kullanılır?

Instructions

a) Telefonu kaldırın. b) İngilizceyi seçmek için “ 1” tuşuna basınız. c) Türkçeyi seçmek için “ 2 ” tuşuna basınız. d) Ekran üstüne gelen menüden “ 1” i seçiniz. e) Kartınızı, manyetik kıs­ mı telefonun sol tarafına bakacak şekilde yerleştiri­ niz ve size doğru kaydırı­ nız. Ekranda “ ka rt kabul e dildi” yazısını göreceksi­ niz. Bu k a rtın ız ın kabul edildiği anlamına gelir. Te­ lefon num arasını tuşlayı­ nız. Sonra “ +” tuşuna ba­ sın, arama başlayacaktır. Ekranda “telefon bağlandı” yazısını g ö rd ü ğ ü n ü z za­ man te lefonu kulağınıza koyunuz. Görüşmeniz bit­ tikten sonra “ End Cali” tu­ şuna basın. Başka b ir nu­ marayı daha aramak ister­ seniz kartınızı te krar kul­ lanm anıza gerek yo ktur. “ End Cali” tuşuna bastıktan sonra görüşme ücreti dura­ caktır.

a) Lift the handset b) To choose English press 1 c) To choose Turkish press 2 d) Select 1 from the menü on the screen e) Place your credit card vvith the m ag n etic s trip fa c in g le ft, and s lid e it tovvards you. When you see the m essage “ Card accepted” on the screen, e n te r th e n u m b e r you vvish to cali. Then press the *+’ key. When the message “ Cali co n n e cte d ” a pp e ars on th e s c re e n p la c e th e re c e iv e r to y o u r e a r. VVhen the cali is complete press th e End Cali button. To place a dd itio n al calls there is no need to reinsert your credit card. M e re ly e n te r th e nevv num ber and press the “+’ key a g a in . C h a rg in g sto p s vvhen th e h a n d se t is returned to the cradle.

Geçerli Kredi Kartları

Credit Cards and Charges

American Express, Visa, Diners Club, JCB ve Mastercard/Eurocard. Telefon görüşmesinin dakikası 9.90 USD’dir.

American Express, Visa, Diners Club, JCB and Mastercard/E urocard are accepted. The charge fo r a cali is USD 9.9 0 per m inute o r part thereof.

Yardım

Assistance

Eğer telefonla görüşmek için herhangi b ir problemle karşılaşırsanız 6 8 # ’i tuşlayınız. Bu durum da Skyphone Müşteri Hizmetleri Merkezi’ne bağlanmış olacaksınız. Bu arama için hiçbir ücret ödemeyeceksiniz.

If you encounter any difficulty vvith your cali you may dial 6 8 # , vvhich vvill connect you to Skyphone Custom er Services Centre. There is no charge fo r this cali.

Sayın yolcularımız,

Dear Passengers,

Oturduğunuz koltuklar başta olmak üzere yolcu kabininde karşılaştığınız uçak ile ilg ili her tü rlü sorununuzu, sizden so nra ki yolcularım ızın da yaşamaması için lütfen kabin m em uruna iletiniz.

Please in fo rm the cabin s ta ff about any p roblem you encounter during your flight, vvhether it concerns your seat or any other part of the aircraft cabin, so that passengers on subsequent flights do not suffer sim ilar inconvenience.

204 S K Y L IF E

EYLÜL —

SEPTEMBER

1999


B a y ın d ırb a n k /B a y ın d ır M e n k u l O rta k Y a tırım K o m ite s i k a r a r la r ın a , g ü n lü k a n a liz le re v e e n so n p iy a s a b ilg ile rin e

B a y ın d ırb a n k /B a y ın d ır M e n k u l

ulaş abileceğ iniz d iğ er bilgisayarda: y atırım

ta ra fın d a n a y lık v e h a fta lık

d a n ış m a n ın ız ile tü m b a n k a c ılık iş le m le rin iz i g e rç e k le ş tirir, h es a b ın ızd a k i d e ğ iş ik lik le ri izle y e b ilirs in iz .

P rin te r ile . iş le m te y id le rin iz i v e ihtiya ç d u y d u ğ u n u z b ilg ile rin

T e le v izy o n ile. e k o n o m ik

h a zırlan an s e k tö r ve ş irk e t a n a lizle ri,

ve s iy a s a l g e liş m e le ri

y e re l v e u lu s la r a r a s ı piya sa

c a n lı iz le y e b ilirs in iz .

ra p o r la rı, o d a la rd a h e r a n e lin iz in a ltın d a d ır.

ç ık ış ın ı a n ın d a B ilg is a y a r a ra c ılığ ıy la ,

a la b ilirs in iz .

e n son p iy a s a b ilg ile rin e a n ın d a u la ş ırs ın ız .

Y a tırım k a r a rla rın ız ı y ö n le n d irm e n iz d e s ize y a rd ım c ı o la n y a tırım d a n ış m a n ın ız, y a tırım la rın ızın v e rg i p la n la m a s ı k o n u s u n d a da sizi b ilg ile n d irir.

Özel bir ofise ne dersiniz? B a y ındırba nk, Özel G ö r ü ş m e O d a la rı ile y a tırım c ıla ra , yatırım k a ra rla rın ı sessiz ve sakin b ir o r ta m d a v e r m e olanağı sun u yo r. Yatırım cı, bu o d a la rd a Ö zel Y a t ır ım D a n ış m a n ı ile bire bir ç a lışabiliyor. Yatırım cının k a r a r la r ın ı daha g ü v e n ilir b ir p la tfo r m d a v e rm e s in e o la n a k tanıyan M e r k e z i B ilg i D esteği ise, B a y ın d ır b a n k / Bayındır M e n k u l u z m a n la r ın d a n k u r u lu O r t a k Y a tır ım K o m i t e s i 'n d e n ve y a tır ım c ıla r a özel V e ri T a b a n ı ndan o lu ş u y o r. O rta k Yatırım K o m ite s i s e rm a y e p iy a s a la rın d a k i h e r tü r l ü g e liş m e y i

X

yakından izliyor; yatırım cıya özel Veri Tabanı ile de, elde edilen v e r ile r y a tırım c ın ın ih tiy a ç la rın a göre d ü z e n le n iy o r. H e r t ü r l ü piyasa k o ş u lu n d a ya tırım cıya p r o fe s y o n e l d e s te k sağlayan u z m a n ya tırım da n ış m a n ı, yatırım cıyı vergi p la n la m a s ı k o n u s u n d a da b ilg ile n d ir iy o r. Sadece B a y ın d ır b a n k 'la r ın çatısı altın d a ye r alan bu a y rıc a lık ta n fa y d a la n m a n ız için, sizi B a y ın d ır b a n k 'la r a b e kliy o ru z . Randevu için: (0212) 336 32 00

B A Y IN D IR B A N K

• N a k it Y ö n e tim i • P ro je F in a n s m a n ı • P a z a r ve H iz m e t D a n ış m a n lığ ı • O perasyon ve M e v z u a t P a z a rla m a • K u ru m s a l F in a n s m a n • V a rlık Yönetim i • R isk Y ö n e tim i • T e k n ik B ilgi D esteğ i • Y a tırım F o n la rı • H isse S en ed i • R epo • H a z in e B onosu • D ev let Tah vili • Forvvard • F u tu re s • O ptions • V ad eli M e v d u a t • V ergi D a n ış m a n lığ ı • F erd i K aza S ig o rta s ı ve A s is ta n s • K re d ili Ç e k

w w w .b a y in d irb a n k .c o m .tr


T U R K İS H A IR LIN E S INFORMATION FAX HİZMETLERİ

FAX TRANSMISSION

Başlamadan önce fax çekeceğiniz kağıt üzerindeki klipsleri, zımba tellerini ve diğer kağıt tutucularını çıkarın. Kağıdın kuru olduğuna ve üzerinde yiyecek, içecek veya yapışkan maddelerin olmadığına dikkat edin. Fax cihazının arkasın­ daki Povver anahtarının “ON” konumunda olduğundan emin olıııı. 1. Kağıdı ön yüzü yere bakacak şekilde, terminal onu tutup kavrayıncaya kadar kağıt kılavuzuna yerleştirin. 2. Kredi kartını manyetik kısmı sağ tarafa bakacak şe­ kilde kredi kartı okuyucusuna yerleştirin ve aşağıya doğru kaydırın. 3. Kredi kartınız geçerli ve fax terminali tarafından ka­ bul edildiyse “ PLEASE WAIT” ışığı yanacaktır. Çevir sesi ile birlikte “ ENTER NUMBER “ ışığı yanıp sönmeye başla­ yınca, OO+ülke kodu+alan kodıı+fax numarasını tuşlayın. Mot:

First remove any elips, staples or other paper attachments from the sheets you vvislı to fax. Check that the paper is dry and elean. Make sure that the povver switch at the back of the facsimile machine is in the ON positioıı. 1. Hokl the paper face downwaıds and place it in the paper guide. VVhen correctly positioned the terminal will grip it. 2. Place your credit card in the slot with the magnetic strip facing to the right and slide downwards. 3. If your credit card is valid and accepted the PLEASE VVAIT light vvili go on. VVheıı the dialliııg tone begins and the ENTER NUMBER light starts flashiıığ enter 00 + couııtry code + area code + fax number.

a) Eğer kart geçersiz ise, kabul edilmemişse veya cihaz onu okuyamıyorsa “ ERROR” ışığı yanacaktır. Bu durumda “ STOP/C” tuşuna basarak yeniden deneyiniz. b) Meşgul sinyali duyuluyorsa “ STOP/C” tuşuna basarak yeniden deneyiniz. 4. Bağlantı sağlanınca yeşil “ PLEASE VVAIT” ışığı yanacak ve gönderme başlayacaktır. Fax göndermek isterseniz, lütfen kabin memurunu çağırın, size yardımcı olacaktır.

a) If your card is invalid, not accepted or uııreadable the ERROR light will come on. İn this case press the STOP/C button. b) If the number is engaged press STOP/C button and try again. 4. VVhen the connection is made the PLEASE VVAIT light will come on and transmission begin. You ıııay cali the flight attendant to assist you if necessarv.

INTERNET

INTERNET

vveb adreslerimiz: http://www.turkishairlines.com

Our website addresses: http://www.turkishairlines.com

Notes:

Everything you need to know about THY is available at our website. Information ineludes a history of the airline, the composition of its fleet, flight destinations and information about these cities and airports, addresses of our sales and reservatioııs offices with their telephone and fax numbers, frequent flyer programmes, catering services, Business Class services and services for sick, infant and disabled passengers. Our oııline timetable and domestic flight reservatioııs pages can also be reached at this address.

THY ile ilgili tüm bilmek istediklerinize vveb sitemizden erişebilirsiniz. THY’nin tarihçesi, filo yapısı, uçtuğumuz nokta­ larla şehir ve havaalanı bilgileri, satış ve rezervasyon ofislerimizin adres, telefon ve. faks numaraları; özel yolcu program­ ları; ikram servisimiz; Business Class hizmetlerimiz, hasta, çocuk ve özürlü yolcu taşımacılığımızla ilgili diğer haber­ lerin yanısıra on-line tarife ve iç hat re­ zervasyon sayfalarına da yine bu adres­ ten erişmeniz mümkün. http://wwM.turkish-fltbooking.com http://www.thy.com

http://www.turkish-fltbooking.com http://www.thy.com

THY’nin tüm seferlerinin tarifesini on-line olarak görüntüle­ yebilir ve iç hat rezervasyonlarınızı kendiniz yapabilirsiniz.

You ıııay see the timetable for ali THY flights on sereen, and make your own domestic flight reservations.

e-mail (elektronik posta) adresimiz: turkishairlines@thy.com THY w eb sitesi ile ilgili görüşleriniz için bize bu adresten ulaşabilirsiniz. THY hizmetleri ile ilgili öneri ve şikayetleriniz için ise adresi­ miz: customer@thy.com

Our e-mail address: turkishairlines@thy.com VVe welcome your views on the THY website, and request that you send them to the above address. For your suggestions and complaints regardiııg THY ser­ vices please write to: customer@thy.com

206 S K Y L IF E

EYLÜ L

SEPTEM BER

1999


Satış elem anlarım çok sık seyahat ederler; ama stokları kontrol etm e ve satış raporları gönderm e gibi işlem ler için şirketle tem as halinde olm ak zorundalar. Şimdi hepsi Nokia 9110 Com m unicator kullanıyorlar. İstedikleri kişilere te le fo n ve faksla anında u la ş a b iliy o rla r ve In te rn et'e kolayca bağlanıp e -m a il gönderebiliyorlar. Ç ü n kü N o k ia 9 1 1 0 C o m m u n ic a to r hem e - m a il sistemimizle hem de W indows işletim sistemiyle uyumlu. Bu sayede herhang i bir satış elem an ım bir m üşteri

N O K IA

ziyaretinden döndüğünde, masasının üstüne Nokia 9110

9110

anında güncelleştirebiliyor. Nokia 9110 Com m unicator'ın satış elem anlarım ın

Communicator'ı koyup sadece tek bir tuşa basarak PC'sindeki bütün dosyalarını v e rim liliğ in i en az % 2 5 o ra n ın d a a r tırd ığ ın ı g ö z le m le y e b iliy o ru m .

Communicator

Nokia 9110 Com m unicator tam bize göre. Sibel Kutluk Satış M üdürü

"Tam bize gore. ■■

ıv

• 170 saate kadar beklem e süresi • H afif, 253 gr. • Ekran aydınlatm ası • Kablosuz görüntü • 4 MB hafıza ka rtla rı • W in dow s uyum lu takvim ve ajanda İle tiş im k u r m a n ın k o la y y o lu .

N O K IA C O N N E C T IN G P E O P L E www.nokia.com


U Ç U Ş İK R A M B İ L

IN F L IG H T CATERING INFO

MUTFAKLARIMIZ VE UNLU ŞEFLER

OUR KITCHENS AND FAMOUS CHEFS

İsviçre Mutfağı ülkenin çok uluslu orijinini yansıtıyor ve her kantonun kendi mutfak kültürünü sahiplendiği görülü­ yor. Tessin*, kuzey İtalya’ya sınır yakınlığını mutfak kültü­ ründe de korumuş. Fransızca konuşulan kantonlar, Jura ve Savoy gibi Fransız yörelerine ait yemeklere aşina. Almanca konuşulan kantonlar Alman ve Avusturya kültürünü payla­ şırken, Avusturya’ya yakın olan Grisons* daha özgün bir mutfağa sahip. Orta İsviçre pek çok ekşi-tatlı tarifleri ile ünlü. Tüm bölgelerin buluştuğu ortak nokta şarküteri. So­ sis çeşitleri sayılamayacak kadar çok. Füme, tuzlanmış ve­ ya açık havada kurutulup preslenen etler büyük bir beğeni ile tüketiliyor. İsviçre yemeklerini bölgelerine/kantonlarına göre sıralamak mümkün ancak bu sayfalara sığdırmak ola­ nak dışı. Her bölgede çok beğeni toplayan menüler var. Popülaritesi yüksek örneklerden bazılarım şöyle sıralayabi­ liriz; sebze, aromalı taze otlar, makarna, süt, peynir ve kre­ ma ile pişirilen bir çorba “ Clıâlet", geleneksel peynir çor­ bası, balık ve işkembe çorbaları çok ünlü. Birçok peynirin özel bir kapta eritilmesi ile hazırlanan peynir fondüsü, özellikle İtalya sınırına yakın Valais* kantonunun spesiyali­ tesi olan “ Raclette” ile “foııdue bourguignonne” denilen, özel bir kap içinde kızgın yağda kübik kesilmiş etlerin kı­ zartılması, muhtelif garnitürlerle ikram edilmesi ile yapılan fondünün de her zaman geniş bir hayran kitlesi var. Pata­ tesli koyun eti yahnisi, ezilmiş patates ile koyulaştırılmış pı­ rasa yahnisi, pazı yaprağı dolması “ Capuns” , kızarmış Su­ dak balığı veya Sudak â la meuniere**, ya da küçük somon ve alabalıklar, Kuzey İtalya rüzgarını hissettiren incik ile pi­ şirilmiş “ Osso buco” , ravioli ve saymakla bitmeyecek sıca­ cık lezzetler...

The Svviss cuisine reflects the country’s m ultinational origins and each canton preserves its ovvn culinary culture. For instance, Tessin* borders on northern Italy and this is evident in its cuisine. The French speaking cantons are fam iliar vvith the dishes of French regions like the Jura and Savoy. The German speaking cantons share German and Austrian culture, vvhile Grisons* near A ustria features its ovvn distinctive cuisine. Central Svvitzerland is celebrated for its many svveet and sour dishes. Charcuterie is a shared feature of ali these regions, hovvever, and th e re is an in n u m e ra b le v a rie ty of sausages. Smoked, salted and dried and pressed meats are also great favourites. Space does not permit us to list ali the typical dishes of the different Svviss regions and cantons here. Each have their popularly acclaimed specialities, such as chalet, a soup made of vegetables, aromatic herbs, noodles, milk, cheese and cream, traditional cheese soup, and fish and tripe soups. Fondues including cheese fondue made by nıelting several varieties of cheese in a special dish, raclette, a speciality of the canton of Valais on the Italian border, and fondue bourguignonne consisting of cubed meat fried in hot fat in a special pan, are served vvith diverse garnishes and dishes vvith vvide popularity. Ragout of mutton vvith potatoes, leek stevv thickened vvith mashed potatoes, capuns (stuffed Svviss chard), perch fried or â la meuniere**, small salmon and trout, osso buco, a dish of knuckle of veal, and ravioli bringing a breath of Italy, and countless other memorable flavours are to be found in Svviss cui-

TLRKIYE ÇIKIŞI EYLÜL AYI Y/C KAHVALTI MENÜSÜ Saat 10.00 Lokal’e kadar Kalori= 9 1 0 cal Meyve salatası Mantarlı krep sarması Izgara tavuk sosisi ve g arn itür Tereyağı, peynir, zeytin ve reçel Isıtılmış ekmekler Kahve veya çay

Y/C BREAKFAST MENÜ FOR SEPTEMBER OUT OF TURKEY

TÜRKİYE ÇIKIŞI EYLÜL AYI Y/C YEMEK MENÜSÜ Saat 10.00 Lokal’den sonra

Till Local 10.00 a.ın.

Kalori= 9 99 cal

Calories= 9 1 0 cal

Mevsim salatası Tas Kebabı, mevsim sebzeleri ve Şark pilavı eşliğinde Tereyağı, peynir, kraker ve sıcak ekmek Keşkül Kahve veya çay

Fruit salad Mushroom crepes served vvith chicken sausage and garnish Butter, cheese, olives and jam Hot rolls Coffee o r tea

Y/C LLNCH & DINNER MENÜ FOR SEPTEMBER OUT OF TURKEY After Local 10.00 a.nı. Calories= 999 cal Seasonal salad Braised mutton accompanied by seasonal vegetables and Oriental rice Butter, cheese, crackers and hot rolls Almond cream Coffee or tea

Zorunlu hallerde menüde değişiklik yapılabilir. / Menus may be changed under unavoidable circumstances.

208 S K Y L IF E

EYLÜ L

SEPTEM BER

1999


...tamamlıyoruz. IHI

Fikir ve projelerinizi gerçekleştiımek için eksiğiniz kalmasın!

-j

T icari a ra ç ta n h a sta n e y e , fa b rik a d a n b a sk ı m a k in e le rin e k a d a r n e y e ihtiyacınız varsa K o ç lea se'in h e r s e k tö rd e n p ro je y e fın an sal d e ste k sağ lad ığ ın ı u n u tm a y ın . K o çlease, ih tiy açlarınızın n e le r o ld u ğ u n u b e lirle y ip size ö n e rile r getirir, yatırım ın ızın y a p ılab ilirliğ i k o n u s u n d a sizi b ilg ile n d irir. Ü stelik K o ç lea se'i firm a n ızın b ü y ü k lü ğ ü değ il, h a y a lle rin iz in v e fik irle rin iz in b ü y ü k lü ğ ü ilg ilen d irir. F ik irlerin izi u z m a n la rım ız la p a y la şın , e k sik le rin iz i e n kısa s ü re d e k ira la y a ra k ta m a m la y ın , m ü şte rile rin iz in say ısın ın g ü n g e ç tik ç e a rtm a sın ı sağ lay ın . B u g ü n e k a d a r le a sin g h a k k ın d a p e k ç o k ş e y a n la tıld ı. “A rtık a n la tm a d e ğ il, iş y a p m a z a m a n ı" d iy e d ü ş ü n ü y o r, b a ş a rı için h iç b ir e k siğ in iz k a lm a sın istiy o rsa n ız, sizi K o ç le a s e 'e b e k liy o ru z . B arbaros Bulvan, M orbasan Sokak, Koza İş Merkezi, Balm um cu 80700 İstanbul Tel:(0212) 274 78 78 Faks:(0212) 274 95 96 hıtp://w w \v.kcKlease.com .tr/

<§Ö§>KOCLEASE “ K ir a la y ın , ta m a m la y ın ”


IN F L IG H T CATERİNG INFO sine, not to mention över 150 types of soft and hard cheeses, and the justly faınous pıoducts of the Svviss chocolate industry. Unfortunately most of these dishes are not suitable for serving aboard an air­ e ra ft! At Gate Gourm et c aterin g

Yumuşak veya sert 150’yi aşkın çeşitte yerel peynir üretiliyor İs­ viçre’de. Çikolata endüstrisi bü­ yük miktarlardaki üretimi ile, İs­ viçre peynirleri kadar haklı bir üne sahip. Bu yemeklerin çoğunu uçak mutfağına taşımak maalesef mümkün değil! Ancak Zürih’de

fa c ilitie s in Z ü rich ıvhich serve Turkish Airlines a presentation was ikram hizmeti aldığımız Gate organised by Manager Customer Gourmet ikram tesislerinde Service Tony Brunner and attended Müşteri İlişkileri Müdürü Tony by officials of the THY Zürich StaBrunner’ın yönetiminde THY tion and Catering Department. This Zürih İstasyonu ve İkram Baş­ ıvas a magnificent and festive occakanlığı yetkililerinin katıldığı sion ıvhich captured the hearts of bir prezentasyon yapıldı ve lez­ aficionados of flavour. The presen­ zet tutkunlarının gönlünü çele­ tation featured elegant and decoracek muhteşem bir şenlik baş­ tive dishes created by Executive ladı. Bu prezentasyonda; “ExeChef Mathieu Zevenhuizen, includcutive Chef” Mathieu Zevenhuing seafood ragout ıvhich turned izen’in yarattığı zarif, dekora­ out to be a dish of rare delight, tif menüler sergilendi. Eşine superbly flavoured spinach tortelli­ az rastlanır görkemli bir yeme­ Mathieu Zevenhuizen ni, apple mousse flan, and many ğe dönüşen “Deniz ürünleri Executive Chef other spectacular tastes that ıvere yahnisi”, muhteşem lezzetiyle seleeted for flight menus. “Ispanaklı tortellini”, elmalı We ıvere surprised to learn that Executive Chef Math­ “mousse” tart ve daha pek çok olağanüstü tad seçile­ ieu Zevenhuizen had been b orn in th e T u rkis h city rek uygulamaya geçildi. of İzm ir in 1 9 5 8 and m igrated ıvith his fa m ily to Executive Chef Mathieu Zevenhuizen’ın özgeçmişi bizim Sıvitzerland in the mid-1970s. He undertook his appıeniçin bir sürpriz oldu. 1958’de İzmir’de dünyaya gelmiş.

urme

70’lerin ortasında ailece İsviçre’ye geçmişler. Çıraklık eğitimini Lozan’da Hotel de la Paix’de görmüş. Ül­ kesinde birçok otel ve restoranda çalıştıktan sonra, “ Executive Chef” yani Baş Aşçı olarak Limasol’da (Kıbrıs) dört restoranı bünyesinde barındıran 5 yıldızlı “ Churcill Hotel” e atanmış. “ Bundan sonra...” diyor Mathieu Zevenhuizen, “ Kahire'de Svviss Air restoranlarında uluslararası bir­ çok havayolu kuruluşunun istek ve beklentilerini cevapla­ yarak, havayolu ikramcılığı kariyerine geçtim.” 3 yıllık bu çalışmanın ardından 1997’de, Zevenhuizen, eşi ve üç ço­ cuğu ile Basel'de (İsviçre) Radisson SAS Hotel’e geçiyor. 1998 yılında Zürih şehrinde atandığı Gate Gourmet Ltd. ikram kuruluşunda; üretim geliştirme bölümünde ve müş­ terileri için yemek prezentasyonları hazırlayarak görevini başarı ile sürdürüyor. İngilizce, Fransızca, Almanca ve Fe­ lemenk d illerini biliyor. Bu ay onun muhteşem “ Deniz Ürünleri Yahnisi” tarifini bulacaksınız sayfalarımızda.

ticeship at the Hotel de la Paix in Lausanne, and after ıvorking in several Sıviss hotels and restaurants ıvas appointed executive chef at the five-star Churchill Hotel ıvith fo u r restaurants in Lim asol in Cyprus. ‘Then I embarked on my career in airline catering at the Svviss Air restaurants in Cairo in response to the requests of several In te rn a tio n a l a irlin e com panies,’ explained M ithieu Zevenhuizen. Three years later in 1997 he moved from Cairo to Basel ıvith his ıvife and three children to take up a position ıvith the Radisson SAS Hotel. lıı 1998 he transferred to Gate Gourmet Ltd in Zürich, ıvhere he has been successfully ıvorking in the production development seetion and presentatioııs fo r cus­ tomers. He speaks English, French, German and Flemish. İn this month’s issue you ıvill find Mithieu Zevenhuizen’s recipe for his marvellotıs seafood ragout.

Meral Döşemeciler, Servis ve Menü Planlama Şefi

Meral Döşemeciler, Service and Menü Planning Supervisor

* İsviçre Kantonları ** Bütün veya fileto balıklar için uygulanan b ir pişirm e meto­ du; hafifçe unlanıp tereyağında kızarmış balıkları uzun b ir ta­ bağa yerleştirdikten sonra, üzerine lim on suyu, esm erleşm iş tereyağı ilave edip ince kıyılmış maydanoz ekilerek hazırlanır.

* Cantons in Sıvitzerland. ** A method o f cooking that can be used fo r ali types o f fish, vvhether whole o r filleted. The fish is lightly floured and fried in butter. İt is arraııged on a long dish and sprinkled w ith lemon juice, then ııoisette butter, and fin a lly chopped parsley.

2 10 S K Y L IF E

EYLÜ L

SEPTEM BER

1999


I N F L I G H T CA TER ING IN F O

DENİZ ÜRÜNLERİ YAHNİSİ VE REZELYELİ PİLAV

SEAFOOD RAGOIJT WITH RISI BISI

DENİZ ÜRÜNLERİ İçindekiler: 3 0 0 g r ince d oğ ranm ış D ü lg e r balığı 2 0 0 g r ka rides 1 0 0 g r te m iz le n ip haşlanm ış m idye 3 dİ (1 su b a rd a ğ ı) taze krem a Tuz, b ib e r

SEAFOOD RAGOLT Ingredients: Diced John D ory fish , 3 0 0 g S hrim p s, 2 0 0 g Mussels, cooked and cleaned, 1 0 0 g 3 dİ (1 glass) fre sh cream S easoning

Hazırlanışı: Sıcak kapta tereyağını e ritin , ince doğranm ış d ü lg e r balığı­ nı ilave edip tu z /b ib e r ile tatlandırın. Biraz piştiğ in d e ka ri­ des ve m idye leri katın. Deniz ü rü n le rin i tavadan çıkarın. Kalan suyu biraz daha kaynatıp taze krem ayı ilave edin, sos biraz koyulaşıncaya ka d a r kaynatm aya devam edin, gere­ kirse tu z /b ib e r koyarak deniz ü rü n le rin i sos ile karıştırın.

Method: M elt b u tte r in a hot pan, add diced John D ory, season vvith s a lt and p e p p e r. VVhen h a lf cooked, add s h rim p s and m ussels. Take th e seafood ou t o f the pan. B oil the re m a in in g liq u id tiil h a lf evaporated, add th e fre s h cream and b o il tiil the sauce becom es a little th ic k , add seaso­ n in g if ııeeded, m ix seafood vvith sauce.

BEZELYELİ PİLAV İçindekiler: 3 0 0 g r p irin ç 4 0 g r tereyağı 1 0 0 g r bezelye 5 0 g r kıyılm ış ta tlı kırm ızı b ib e r 3 0 g r kıyılm ış m aydanoz

RISI BISI Ingredients: Rice, 3 0 0 g B u tte r, 4 0 g Peas, 1 0 0 g Diced red svveet pepper, 5 0 g C hopped p a rs ley, 3 0 g

Hazırlanışı: P irinci tuzlu suda haşlayın. Pişince suyunu süzüp tereyağı­ nı, bezelyeleri ve tatlı kırmızı b iberi ilave edin, çatalla iyice karıştırın, gerekirse tu z /b ib e r ilave edin. Isıtılm ış b ir taba­ ğın ortasına b ir taç gibi deniz ü rü n le rin i ye rle ştirip üzerine kıyılm ış maydanoz serpin. Bezelyeli pilav ile servis edin.

Method: C ook rice in sa lt vvater. VVhen cooked, d ra in vvater add b u tte r, peas and diced svveet red peppers, m ix vvell vvith a fo rk , add se asoning if needed. Make a crovvn on a w a rm plate, place th e seafood in the m iddle, s p rin k le vvith chopped pa rsle y and serve.

Sunduğumuz “ikram ” hizmeti ile ilgili görüşlerinizi, önerilerinizi lütfen bize bildiriniz e-posta (e-mail): Catering@thy.com Fax: 0 2 1 2 5 7 3 7 6 9 6 We vvelcome your opinions of our catering service and your suggestions, either by e-mail or fax: e-mail: catering@thy.com Fax: 0 2 1 2 573 76 96

21 t S K Y L IF E

EYLÜ L

SEPTEM BER

1999


Marin City’de y a ş a m çok 12 ay deniz keyfi

M a r i n Ci t y, 1,5 k m ’l i k s a h i l ş e r i d i v e 5 0 0 t e k n e k a p a s i t e l i m a r i n a s ı y l a , İ s t a n b u l ' d a 12 a y b o y u n c a d e n i z l e içiçe y a ş a y a b i l e c e ğ i n i z tek y e r l e ş i m b i ri mi . Çeşitli l e z z et le r i bir a r a d a b u l a b i l e c e ğ i n i z şık m e k a n l a r , v i t r i n l e r i n d e en

kaliteli m arka la rı gör ece ğiniz m a ğ a z a l a r

v e s e ç k i n b i r s o s y a l a t m o s f e r , M a r i n C i t y ’n i n c a n l ı r e n k l e r i n i o l u ş t u r u y o r . M a r i n C i t y ’de t e n i s t e n bovvlinge pek çok aktiv ite , keyifli ve sağ lıklı bir y a ş a m

S h o w ro o m ( 0 2 1 2 ) 8 7 5 70 0 0 - 8 7 5 6 9 3 0 (Haftanı n her günü) Mer kez 0 f ı s ( 0 2 1 2 ) 2 3 3 3 6 2 7 www.marincity.co m

içi n sizi b e k l i y o r .


renkli. b u n l a r d a n y a ln ız c a biri...

V i l l a v e T o v v n h o u s e ’l a r ı n y e r

alacağı örnek mahalle, yaz so nun a kadar tam am lanıyor.

M a r i n C i t y ’n i n t a s a r ı m ı , 4 0 0 ’d e n f a z l a ö d ü l s a h i b i , A B D ’li m i m a r l ı k k u r u l u ş u S O M ’e ( S k i d m o r e , Ov v i n g s Et M e r r i l l ) , p e y z a j m i m a r i s i i s e A B D ’n i n ö n d e g e l e n f i r m a l a r ı n d a n T h e S W A G r o u p ’a a i t . T e p e - A k f e n v e S T F A , M a r i n

City k a l i t e s i n i n a r d ı n d a k i

diğer

g ü ç l ü i s i m l e r . M a r i n C i t y ’y e g e l i n , y e n i y a ş a m ı k e ş f e d i n .

m a riıı c ity İ s t a n b u l 'd a y a ş a m ı n y e n i d e n b a ş l a d ı ğ ı y e r.


T H Y Y E N İ U Ç U Ş N O K T A L A R I / THY’s NeıvFligbt Destinatiorıs

BEIJING

İlk uçuş ta rih i: 26 Mayıs 1999 Non-stop Pazartesi-Çarşam ba-Cu ınart esi: Istanbul/S im feropol/İstanbul

İlk uçuş ta rih i: 19 Mayıs 1999 Non-stop Çarşamba-Cumartesi Istanbul/P ekin/İstanbul

First flight: 26 May 1999 Non-stop Mondays-VVednesdays-Saturdays: Istanbul/S im feropol/İstanbul

First flight: 19 May 1999 Non-stop VVednesdays-Saturdays: Istan b ul/B eijing/lstanbul

İlk uçuş ta rih i: 1 Haziran 1999 Non-stop Salı-Perşembe-Pazar: İstanbul/M iam i/İstaııbul First flight: 1 June 1999 Non-stop Tuesdays- ThursdaysSundays: İstanbul/M iam i/İstaııbul

İlk uçuş tarihi: 14 Temmuz 1999 Non-stop Çarşamba-Pazar: ista nb ul/T rip oli/lstan b ul First flight: 14 July 1999 Non-stop VVednesdays-Sundays: İstan b ul/T ripo li/lsta n bu l

BARCELONA

I

İlk uçuş tarihi: 16 Ağustos 1999 Non-stop Pazartesi-Çarşamba-Cuma: İstanbul/B arcelona/İstanbul First flight: 16 August 1999 Non-stop Mondays-lVednesdays-Fridays: İstanbul/B arcelona/İstanbul

ALGER İlk uçuş tarihi: 28 Haziran 1999 Non-stop Pazartesi-Perşembe: İstanbul/C ezayir/İstanbul First flight: 28 June 1999 Non-stop Mondays-Thursdays: Istanbul/A lger/lstanbul


B

a

n

k S

t o

n

e

Ç i m s t o n e is c o m p o s e c l c>f 9 5 % q u a r t z ; o n e o f n a t u r e 's h a r d e s t s to n e s . T h i s g i v e s Ç i m s t o n e a s u p e r io r r e s is ta n c e to im p a c t, c o m p r e s s io n , h ig h te m p e r a tu r e , a c id s a n d a lk a lis . Ç im s to n e p r o v id e s h i g h l e v e l o f h y g i e n e v v ith i t s v i r t u a l l y n o n - w a t e r a b s o r b a n t c h a r a c te r i s t ic . T h e s k y is t h e lim it w h e n y o u c h o o s e th e c o n te m p o ra r y a n d a e s th e tic

^ ffiV T O N E

f in i s h in g m a t e r i a l Ç i m s t o n e f o r a li k i n d s o f y o u r in te r io r a n d e x te r io r d e s ig n s .

Dnetan ÛVÛMÛ ö °ü

Ç İM S T O N E

DOĞAL

KOM POZE

T A Ş İŞ L E T M E L E R İ S A N A Y İ V E T İC A R E T A .Ş .

İn The Finishing Materials Category ç İm s t o n e d o ğ a l k o m p o z e t a ş

İŞ LE TM ELE R İ W as Awarded T he Grand Prize 19 9 8 ConstructıonMaterials

İT S E L İ

F a c t 'o r y : K e m a l p a ş a C a d . N o : 2 3 ' ' '

Iş ık k e n t 3 5 0 7 0 '

İZ M İR

- TURKEY

Phone: + 9 0

232

436 29

63

Fax: + 9 0

232

436

29

İs ta n b u l: + 9 0 2 1 2 2 2 7 8 8 29 • A n k a ra : + 9 0 3 12 441 72 9 2 • A n ta ly a : + 9 0 2 4 2 3 2 2 6 4 84 • B u rs a : + 9 0 2 2 4 2 3 4 53 31

ç -m a il: in fo @ c im s to n e .c o m .tr

72


U Ç A K F İL O S U TheFleet

A 340-311/313 N U M B E R O F P L A N E S /U Ç A K A D E D İ: 6 N A M E S /A D L A R I: İST A N B U L /İS P A R T A /A N K A R A /İZ M İR /A D A N A /H A K K A R İ M A X IM U M T A K E O FF V V E IG H T /A Z A M İ K A L K IŞ A Ğ IR L IĞ I: 2 5 7 . 0 0 0 - 2 6 2 .0 0 0 kg. W IN G S P A N /K A N A T U Z U N L U Ğ U : 6 0 . 3 0 4 m L E N G T H /G Ö V D E U Z U N L U Ğ U : 6 3 . 6 8 9 m H E IG H T /Y E R D E N Y Ü K S E K L İĞ İ: 1 6 .9 9 m C R U IS IN G S P E E D /N O R M A L S E Y İR S Ü R A T İ: 8 9 0 k m /h S E A T IN G C A P A C IT Y /K O L T U K A D E D İ: 2 71 M A X IM U M C R U IS IN G A L T IT U D E /A Z A M İ U Ç U Ş Y Ü K S E K L İĞ İ (T A V A N I): 1 4 2 6 8 m

A 310-304 N U M B E R O F P L A N E S /U Ç A K A D E D İ: 7 N A M E S /A D L A R I:A R A S /Ç O R U H /E R G E N E /A K S IJ/G Ö K S U M E R İÇ /D A LA M A N M A X IM U M T A K E O FF W E IG H T /A Z A M İ K A L K IŞ A Ğ IR L IĞ I: 1 5 3 . 0 0 0 - 1 5 7 .0 0 0 kg . VVING S P A N /K A N A T U Z U N L U Ğ U : 4 3 . 9 0 m L E N G T H /G Ö V D E U Z U N L U Ğ U : 4 6 . 6 6 m H E IG H T /Y E R D E N Y Ü K S E K L İĞ İ: 1 5 .9 4 m C R U IS IN G S P E E D /N O R M A L S E Y İR S Ü R A T İ: 8 6 0 k m /h S E A T IN G C A P A C IT Y /K O L T U K A D E D İ: 1 8 2 -2 1 0 . M A X IM U M C R U IS IN G A L T IT U D E / A Z A M İ U Ç U Ş Y Ü K S E K L İĞ İ (T A V A N I): 1 4 2 6 8 m M A X IM U M C R U IS IN G S P E E D /A Z A M İ S Ü R A T İ: 9 0 0 k m / ll M A X IM U M R A N G E /A Z A M İ M E N Z İL : 8 .1 0 0 km C A R G O C A P A C IT Y /K A R G O K A P A S İT E S İ: 9 .0 0 0 kg .

M A X IM U M C R U IS IN G S P E E D /A Z A M İ S Ü R A T İ: 9 4 5 k m /h M A X IM U M R A N G E /A Z A M İ M E N Z İL : 1 1 .9 5 2 k m C A R G O C A P A C IT Y /K A R G O K A P A S İT E S İ: 1 6 .0 0 0 kg .

T U K K IS H

A 310-203 ___________R 737-800

N U M B E R O F P L A N E S /U Ç A K A D E D İ: (> N A M E S /A D L A R I: SEYHAN /C E YH AN /D İC LE K IZ IU R M A K /Y E Ş İL IR M A K /S A K A H V A M A X IM U M T A K E O FF W E IG H T / A Z A M İ K A L K IŞ A Ğ IR L IĞ I: 1 4 2 . 0 0 0 kg. VVING S P A N /K A N A T U Z U N L U Ğ U : 4 3 . 9 0 m L E N G T H /G Ö V D E U Z U N L U Ğ U : 4 6 . 6 6 m H E IG H T /Y E R D E N Y Ü K S E K L İĞ İ: 1 5 .9 4 m C R U IS IN G S P E E D / N O R M A L S E Y İR S Ü R A T İ: 8 6 0 k m /h S E A T IN G C A P A C IT Y / K O L T U K A D E D İ: 2 2 5 -2 4 6 M A X IM U M C R U IS IN G A L T IT U D E / A Z A M İ U Ç U Ş Y Ü K S E K L İĞ İ (T A V A N I): 1 4 2 6 8 m M A X IM U M C R U IS IN G S P E E D / A Z A M İ S Ü R A T İ: 9 0 0 k m /h M A X IM U M R A N G E / A Z A M İ M E N Z İL : 6 .4 8 0 km C A R G O C A P A C IT Y /

N U M R F R O F P L A N E S /U Ç A K A D E D İ: 14 N A M E S /A D L A R I: D İY A R B A K IR /R İZ E /H A T A Y /A F Y O N /S İV A S /IĞ D IR /M A R D İN /A Ğ R I ZO N G U L D A K /O R D U /N İĞ D E /B İT L İS /B A T M A N /A M A S Y A M A X IM U M T A K E O FF W E IĞ H T /A Z A M İ K A L K IŞ A Ğ IR L IĞ I: 7 9 . 0 1 5 kg . VVING S P A N /K A N A T U Z U N L U Ğ U : 3 4 .3 m L E N G T H /G Ö V D E U Z U N L U Ğ U : 3 9 .5 m H E IG H T /Y E R D E N Y Ü K S E K L İĞ İ: 1 2 .5 m C R U IS IN G S P E E D /N O R M A L S E Y İR S Ü R A T İ: 8 5 8 k m /h S E A T IN G C A P A C IT Y /K O L T U K A D E D İ: 1 5 5 M A X IM U M C R U IS IN G A L T IT U D E /A Z A M İ U Ç U Ş Y Ü K S E K L İĞ İ (T A V A N I): 1 2 .4 9 7 m M A X IM U M C R U IS IN G S P E E D /A Z A M İ S Ü R A T İ: 9 0 2 k m /h M A X IM U M R A N G E /A Z A M İ M E N Z İL : 4 .7 5 5 km . C A R G O C A P A C IT Y /K A R G O K A P A S İT E S İ: 2 .7 0 0 kg .

R 737-400

K A R G O K A P A S İT E S İ: 9 .0 0 0 kg.

r ın ıs ıç fj

B 737-500 N U M R E R OF P L A N E S /U Ç A K A D E D İ: 2 N A M E S /A D L A R I: TRA B ZO N/BUR SA M A X IM U M T A K E O FF V V E IG H T /A Z A M İ K A L K IŞ A Ğ IR L IĞ I: 6 0 .7 VVING S P A N /K A N A T U Z U N L U Ğ U : 2 8 . 8 9 m L E N G T H /G Ö V D E U Z U N L U Ğ U : 3 1 .0 1 m H E IG H T /Y E R D E N Y Ü K S E K L İĞ İ: 1 1 .0 7 m C R U IS IN G S P E E D /N O R M A L S E Y İR S Ü R A T İ: 7 9 7 k m /s a a t S E A T IN G C A P A C IT Y /K O L T U K A D E D İ: 1 1 7 M A X IM U M C R U IS IN G A L T IT U D E / A Z A M İ U Ç U Ş Y Ü K S E K L İĞ İ (T A V A N I): 1 2 8 7 6 m M A X IM U M C R U IS IN G S P E E D /A Z A M İ S Ü R A T İ: 8 5 6 k m / ll M A X IM U M R A N G E /A Z A M İ M E N Z İL : 3 .8 6 5 km C A R G O C A P A C IT Y /K A R G O K A P A S İT E S İ: 2 .2 4 1 kg .

RJ 70 N U M B E R O F P L A N E S /U Ç A K A D E D İ: 4 N A M E S /A D L A R I: E R Z İN C A N /U Ş AK /K AH R AM AN M AR AŞ /M U Ş M A X IM U M T A K E O FF V V E IG H T /A Z A M İ K A L K IŞ A Ğ IR L IĞ I: 4 0 . 8 2 3 k g VVING S P A N /K A N A T U Z U N L U Ğ U : 2 6 .3 4 m L E N G T H /G Ö V D E U Z U N L U Ğ U : 2 6 . 1 6 m H E IG H T /Y E R D E N Y Ü K S E K L İĞ İ: 8 .6 1 m C R U IS IN G S P E E D /N O R M A L S E Y İR S Ü R A T İ: 7 2 0 k m /h S E A T IN G C A P A C IT Y /K O L T U K A D E D İ: 7 9 M A X IM U M C R U IS IN G A L T IT U D E /A Z A M İ U Ç U Ş Y Ü K S E K L İĞ İ (T A V A N I): 1 0 7 8 8 m M A X IM U M C R U IS IN G S P E E D /A Z A M İ S Ü R A T İ: 8 2 0 k m /h M A X IM U M R A N G E /A Z A M İ M E N Z İL : 2 .4 0 7 km r a n m

r ın ı/ M n / » / ı n / > < v ı / t n ı o İ T r c I .

crtn i.m

N U M B E R O F P L A N E S /U Ç A K A D E D İ: 2 6 N A M E S /A D L A R I: K EM ER /AYVALIK M A R M A R İS /A M A S R A /İ R G İ P A LA N Y A /A N TA LYA /FLTH İYI K U Ş A D A S I/Ç E Ş M E /G Ö R FM r S İLİFK E/TE K İR D AĞ /A R TV İN B A U K E S İR /B O L l' M U Ğ LA /E S KİŞ E H İR Ç A N A K K A LE /K AY S ER I/E FE S/S İD E B ER G A M A /M A LA TY A /G E LİB O LU /A N A D O LU M A X IM U M T A K E O FF VVEIGHT A Z A M İ K A L K IŞ A Ğ IR L IĞ I: 6 8 . 0 3 8 kg. VVING S P A N /K A N A T U Z U N L U Ğ U : 2 8 . 8 9 m L E N G T H /G Ö V D E U Z U N L U Ğ U : 3 6 . 4 0 m H E IG H T /Y E R D E N Y Ü K S E K L İĞ İ: 1 1 .0 7 m C R U IS IN G S P E E D /N O R M A L S E Y İR S Ü R A T İ: 7 9 7 k m /h S E A T IN G C A P A C IT Y /K O L T U K A D E D İ: 1 5 0 M A X IM U M C R U IS IN G A L T IT U D E /A Z A M İ U Ç U Ş Y Ü K S E K L İĞ İ (T A V A N I): 1 2 8 7 6 m M A X 1M U M C R U IS IN G S P E E D /A Z A M İ S Ü R A T İ: 8 5 6 k m /h M A X IM U M R A N G E /A Z A M İ M E N Z İL : 3 .3 5 0 km C A R G O C A P A C IT Y /K A R G O K A P A S İT E S İ: 3 .8 0 0 kg .

T U R K IV r;

>« •

IV

N U M B E R O F P L A N E S /U Ç A K A D E D İ: 9 N A M E S /A D L A R I: D E N İZLİ/E R ZU R U M K O N Y A /S A M S U N /V A N /G A ZİA N TE P /K Ü TA H Y A /S İİR T/TO K A T M A X IM U M T A K E O FF V V E IG H T /A Z A M İ K A L K IŞ A Ğ IR L IĞ I: 4 6 .0 3 9 k g . VVING S P A N /K A N A T U Z U N L U Ğ U : 2 6 . 3 4 m L E N G T H /G Ö V D E U Z U N L U Ğ U : 3 0 . 9 9 m H E IG H T /Y E R D E N Y Ü K S E K L İĞ İ: 8 .5 9 m C R U IS IN G S P E E D /N O R M A L S E Y İR S Ü R A T İ: 7 2 0 k m /h S E A T IN G C A P A C IT Y /K O L T U K A D E D İ: 9 9 M A X IM U M C R U IS IN G A L T IT U D E /A Z A M İ U Ç U Ş Y Ü K S E K L İĞ İ (T A V A N I): 1 0 7 8 8 m M A X IM U M C R U IS IN G S P E E D /A Z A M İ S Ü R A T İ: 8 2 0 k m /h M A X IM U M R A N G E /A Z A M İ M E N Z İL : 2 .2 5 9 km


Ă&#x2021; im s t o n e w ill m a k e h e a d s tu rn .

We b r o u g h t th e r a in b o w d o w n t o a li s u r f a c e s ... B e o u r g u e s t a t th e u p c o m in g e x h ib itio n s a n d see h o w y o u r im a g in a tio n c o m e s t o life w ith Ă&#x2021; im s to n e .

I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n o f M a r b le , V e ro n a S e p te m b e r 1 6 - 1 9 , 1 999


U Ç U Ş B İL G İL E R İ Flight Information M E S A F E L E R

F L İG H T D IS T A N C E S

İ s t a n b u l 'd a n / F r o m İ s ta n b u l

K m

ALM ATY A L A AMMAN A M M ABU DHABİ / ABU DHABl A U H AM STERDAM A M S A Ş K A B A T/ ASHGABAD A S B A T İN A / A T H E N S A T H BAKÜ B A K BANGKOK B K K BARCELO NA BC N BASEL B S L B E R L İN S X F B E Y R U T / B E IR U T B E Y B İŞ K E K / B IS K E K F R U B R Ü K S E L /B R U S S E L S B R U BUDAPEŞTE / BUDAPEST B U D B Ü K R E Ş / BUCHAREST BUH

2280 950

M ANCHESTER M A N

2838

1534

M IA M I M 1A

10082

5442

3426 2321

1850 1253

M İL A N O / M İL A N L I N

1828

987

M O S K O V A / MOSCOVV M O W

1904

1028

2808

1516

M Ü N İH / M U N IC H M U C

1704

920

646

349 1697

N EW Y O R K N Y C

8404

4538

N İC E N C E

2039

1 101

1030 4215

NURENBERG N UE

1756

948

OSAKA K İX

9856

5322

1937 1837 1048

1238 1046 992 566

4052 2271 1 137

2188 1226 614

565 9089

305

2093

4908 1 130

DUBAİ D XB D ÜSSELDO RF D US FRANKFURT FR A HAMBURG HAM

2450 2604 3295 2148 1935 2180

1322 1406 1779 1 160 1045 1 177

HANNOVER HAJ JO H AN N ESBU R G J N B K A H İR E / C A IR O C A I

2145 7930 1298

KARAÇİ / KARACHI K H I KO PEN H AG / COPENHAGEN CPH K İE V 1E V KÖLN / C O LO G N E C GN

C A P E TOW N C P T C E N E V R E / GENEVA GVA C E Z A Y İR /A L G E R A L G C İD D E / J E D D A H J E D

KUVEYT KW I LEFKO ŞA ECN L O N D R A / LO N DO N L H R LYO N L Y S M A D R İD M A D

N . M ile s

4223 1760

3143 1908 7806 2294

B A H R A IN B A H

K m

N . M ile s

680

367

P A R İS / O R L Y O R Y

2365

12 7 7 4159

ODESSA ODS P E K İN / B E IJ IN G B J S

7704

P R A G / PRAGUE PRG

1602

865

R IY A D / R lY A D H R U H

3087

1667

R O M A (R O M E ) / F IU M IC IN O F C O

1554

839

S A R A Y B O S N A / S A R AJEVO S J J

1714

926

807

S IM F E R O P O L S I P

8904

S İN G A P U R S I N

435 4808

502

27 1

STO CKH O LM A R N

2389

12 9 0

STRASBOURG S X B

1987

1073

STU TTG AR T STR

1859

999

ŞAM / D A M A S C U S D A M

1545

834

Ş İK A G O / C H İC A G O O R D

9164

4948

1 158 4282 701

T A H R A N / TEHRAN TH R

2222

1200

TAŞKEN T T A S

3598

1943

T E L A V IV T L V

1274

688

4065

2195

T İF L İS / T B IL IS I T B S

1446

781

21 19

1 144

T İR A N T l A

876

473

1 163 2085 2972

628 1 126 1605

TO KYO N R T

9799

5291

T R İP O L İ T I P

1814

979

T U N U S / T U N U S IA T U N

1822

984

845 2635 2241

456 1423

Ü SKÜ P / S K O P JE S K P

609

379

2897

S O F Y A / S O F lA S O F

1210 1564

V İY A N A / V lE N N A V I E

1385

748

ZAGREB

1754

947

1852

1000

ZAG

Z Ü R İH / Z U R lC H Z R H

- D ergim izin bu sayfasında yayınlanan kın ve m il (d en iz m ili) d eğerleri, uçağın uçtuğu irtifada takip ettiği rotanın yer üzerindeki iz d ü şü m ü n ü n ölçülen m esafesidir. / The distatıce in kilom etres and nautical m iles in the tahle on this page is the projected distance on the ground fo r the roııte flo u n by the aircraft. - U çaklarım ızın içindeki m o n itö rlerd e g ö rü len rak am ise, uçağın havada katettiği m esafedir. / The figüre shotvn on the cabin monitors give the actual distance floıvn by the aircraft through the air, including adjustm ents o f direction to compensate fo r ıvind , and other ıveather conditions. - Özel Yolcu P ro gram larım ızda (Q ualiflyer-Frequent Flyer P ro g ram ) uygulanan mil değerleri ise U luslararası Sivil Havacılık T eşkilatı’nm (1ATA) yayınlamış olduğu rak am lard ır. / The d istan ce in n a u tic a l m ile s used by th e Q u a lifly e r -F r e q u e n t F ly e r P ro gram m es a re those p u b lis h e d by the In t e r n a t io n a l A ir T ra n s p o rt A sso cia tio n (LATA). T H Y

U Ç U Ş L A R I

/ T H Y

F L I G H 'T S

M E S A F E L E R / F L İG H T D IS T A N C E S

Ankara'dan (km )/F rom Ankara (km)

İstanbul'dan (km) / From (km) ADANA ADA ANKAR A ESB AN TALYA AYT BATM AN B A L B O D R U M B JV D A LAM AN DLM D E N İZ L İ D N Z D İY A R B A K IR D IY E D R E M İT E D O ERZURUM ERZ E S K İŞ E H İR A O E G A Z İA N T E P G Z T İS P A R T A İS E İZ M İR A D B KAYSERİ ASR KONYA KYA M A LATY A M LX N E V Ş E H İR N A V S AM SU N SSX TRABZO N TZX UŞAK USQ VAN VAN

787 437 544 1 144 546 672 470 1095 301 1091 305 1019 460 430 706 537 874 675 691 989 425 1345

ADANA ADA A D IY A M A N A D F AĞRI A JI AN TALYA AYT B A L IK E S İR B Z I BATM AN B A L B O D R U M / M İL A S B J V D E N İZ L İ D N Z D İ Y A R B A K IR D IY E L A Z IĞ E Z S E R Z İN C A N E R C ERZURUM ERZ G A Z İA N T E P G Z T İ S T A N B U L İS T

443 508 848 441 514 772 669 439 695 596 593 720 637 420

İZ M İR A D B KAH RAM ANM ARAŞ KCM KARS KSY KAYSERİ ASR M A LA TY A M LX M U Ş MSR

633 509 895 298 502 806

218 S K Y L IF E

EYLÜ L

SEPTEM BER

1999

SAM SU N SSX S İİR T S X Z S İN O P S IC S İV A S V A S Ş A N L IU R F A S F O TO K AT TJK TRABZO N TZX VAN VAN

İ z m ir 'd e n ( k m ) / F r o m İ z m i r ( k m )

ADANA

ADA

309 824 274 350 757 476 606 935


n ıın B E s 1 |T D A İ K İ N K L İ M A 1 m v <D 1

Daim a Teba güvencesiyle...

Klim ada dünyanın en ile ri te kn o lo jisin i sunan D aikin'i te rcih edin... Yılın her günü daima konforu yaşayın. Daikin Klim alar, Teba’nın 32 yıllık uzmanlığı ve güvencesi ile sunuluyor. Isıtm a-soğutm a klim ada siz de Teba'nın bu evrensel gücünden yararlanın!

EPAR E n d ü s tri ve T e s is a t P a z a rla m a A .Ş .

A n k a ra B ö lg e M ü d ü rlü ğ ü T e l: (0312) 419 17 06-07

İs ta n b u l B ö lg e M ü d ü rlü ğ ü T e l: (0216) 327 41 10

A d a n a B ö lg e M ü d ü rlü ğ ü

İz m ir B ö lg e M ü d ü rlü ğ ü

A n ta ly a B ö lg e M ü d ü rlü ğ ü T e l: (0242) 237 65 54-55

T e l : (0232) 853 97 85

T e l: (0322) 453 28 58-458 73 86

O

A D O f fic e :

t>


:5ıvissö tel

İstanbul

In te r H o te l

C o n rad H o te l

İstanbul

A nkara H otel

M ö v e n p ic k H o te l

İstanbul

In te rc o n tin e n ta l

İstanbul

Eresin H o te l

St. Petersburg

H ilto n H o te l

İstanbul

Almaty

H ilto n H o te l

Bucharest

Tashkent

H ilto n H o te l

Tel-Aviv

H ilto n H o te l

Eilat

G as p ro m C om plex

Moscovv Sochı

G as p ro m H o tel F o u r S e a s o n s H o te l

İstanbul İstanbul Antalya

Sirena H o te l Turquo ise H o te l

Side-Antalya

d a m ad a H o te l i'e a C a rd e n H o te l

Mersin Bodrum

N a tio n a l H o te l C asino

Moscovv

Is ro te l Tovver

Tel-Aviv Haifa

H o lid a y Inn H o te l S h o re sh H o tel

İstanbul

H y a tt R e g e n c y H o te l

Baku

Crimea

P la n eta H o tel C ırağan K em p in sk i

H y a tt R e g e n c y H o te l

Tel-Aviv Eilat

L e M e rid ie n H o te l

H y a tt Tovver & C as in o

Baku

H y a tt P a rk Tovver

Baku

S h e ra to n H o te l

Sofia

S h e ra to n C ity Tovver

Tel-Aviv

Shavv P a rk P la za H o te l

London

E v e rg re e n H o te l

Paris

FEKA

F E K A ARCHITECTURAL CONSTRUCTION S. TRADE INC. , y tc ıtü rk C a d . N o : 1 7

8 1 5 3 0 M a lt e p e - İs ta n b u l - TÜRKİYE

" 'o s c o w O ffic e : M ik lu k h o - M a k la y a u l., 3 /L e n in s k y Pr. / Mail

(İstanbul)

:

P h o n e s: ( 9 0 - 2 1 6 ) 3 0 5 7 5 5 0 - 4 5 9 6 2 0 0 (PBX) F a x: ( 9 0 - 2 1 6 ) 3 7 1

1 1 7 1 9 8 M o s c o w / Russıa

f e k a a r c @ s u p e r o n l i n e . c o m .

19 86

Phone: 7 (0 9 5 ) 9 3 7 19 0 0 (PBX) Fax: 7 (0 9 5 ) 9 3 7 19 0 5 E - M a il ( M o s c o w ) : M o s fe k a @ a h a .r u


f i nem ■

°Rostock " ''A -,

:m ar

K i

Neuûrandenbu^ Mıienberge

GURlAH

"örse

C"*ı*nechrfi

P a ln ^ ^ a ^ T Y r* R H E N lA N

Mannadı, Belvedere

^ ^ V ı J * Mammameı

<f

A n ü sse

Gollede Gabes (oumı Souq

^ D/erba

Messaoud

\

malta


E S |T » N İ unsalu

/

(

KVentsptls f; ,:’ BugsK*

o ^ o Sıaulıa» Klaipedaj

Ta^la

oPa

T H U A 9

p1w»9*

O B iatystok

oBtelsk'

olSX*W

Ç y ■! ’M»m

;

/

°*m' '

amo'Sf

1

js s fr öfcoıos'^'

v.

0 U“k o'Hovno

Z° j" VJ- r/ °— • AVerd^tN - ° i<,ow'' o*o«Wn o U vTemopı» o ö '- 'ü 1 SchmeVn^ <

/

»

(

»

«

-

/O . \jyftWfc*8 0

x Z/ \ T İ

! * » '« • '

i

1o U2horod

/— Cernıvcı

J O

T A

zovskoe

O Debrecer W

^ ore

Öpioeşti

Pneşi'cT

■ ŞUCHARtST Craiova

g g g fö K Llmnoa

\ V

■" ‘f

ibndos k ib r

\s

_

C y p ru s

K ritîlÇ re te )

BANGHAZI — v ^ /^ O a ı^ a n h u t

II NamemO fcıiâbıv»

\

TT & r î n wi L

^

4 „-

W » B *P Al Jaghl

SKYLI Ff ®


fcr^

«t>v i

/■'*> Kornom»'

o t la n d

Izhsvsk

GKopejsk Jroıck

JoT

I« A x C ^ lfb V K İB İH M İ

N ovorossij^w '/| SocW i^

SevCenkc

Suchumr UCfcudok^— V

“ oNU Z B E M S T A Urgenc^-<£

Cl

T A K I İM A K A N S

letprttf

K riti

Iraklion

IC n m l

tKashan

flahawalpur

Sukkur O hahran^ BAHRAhl

&

Jodhpur(

« 6 7 ; O AL KUFRA

* o a ia

Î BU DH* j N ' U N IT E D -A R A B ^ E M IR A T E S t

JamnaftM-jÖ^ Porbandar'^pgi

k/ AurançJÖd nG*»ka

fa *la :* a «

=

H ^ .D I

M

ÛKftSn 46 20 'A

Mangaloreç .

-ToDÜt

N

(KoB

mS

(**>

DUBOUTI

,

La cca d ıve İs.

J

Calicııtp

T

A lle p p e y ^ g ^ J t T riv a n d ru m

ütıc orııj \

Colombo MALDIVES ISLANDS

^Kısmayu

A m ıra n te Is °

SEYCHELLES .•>

A ld a b r a )s. C a r t t (S oych.)

C tp d Ambre

M a h o r4 (F r)

F a rq u h a r Is. (S a y c h J Vnteserana

LAN K '

A.


, / ^ v

ı

I

»

l i r i

* A) l o

rM w H f# j •/ s e t u ı s ı j y j

, ww

\

o b s £ ‘* 2 - . r f ) < r

î 'Y

X

_1 A v

je qıu ıua ± A \

;.

SSV

^'

O '"

J*w

»• \

. 1 ■11

g - W

5uepew<\ vndvd

• 'T '- -

/ '< & *

W ,M

S s»»»

-n

sa s ajo/j jo fj 'o

3 > * «

6unwg:, > >

V ;J ' T

^

" " jiıı v ®ö

/ i>

bmbçu . eMequın§

O

®

tntnyri

*l *o*>3 arnag jaıasuıey + m m i BU83 Q )

tost

oos

»»«r

« " « S — »i

ff { G 5 U 6 un ıı/a g

/ Jf y n - i

V , A

m ır r

” ** j i

»

w

'buewniueg^S*'4Çp^*î|^g^ewgoC

v rv av m ^ ^ m ^ N !

M ■* 1E

^

undtirr

¥«0

■*

* 4

Ç\>

11

'

,,

S U O d V Ü N IS _

,,

* 'J S

- ^ i £ ,K SV3‘ t o vıvw,3KSüı a rita ı lir& V /T

S 3 B 3 13 D

u * ,;n d n *

—/ 'H l 'l ?

^

ç t f A'\J $ J 6 a N

« û i'- ' j J

I

■ '?

^

\ ------ V »

^ «

f?

v

V J . V W M1Af e aV ^ | r 1 \ m 7 I ;1 o6e/adıqoJV £ u o \y O ite^feV0 #A û | j l u? 0

(n o siv s) » »

0 N \1 IV H J £

:;[{

IP«*/

İ *iJQqoo!H

■ ,vutl 'S /-U B U JB pu\y

^ V 4 „ ± .V > „

i,u )l,»w * *

WV NJLİ3*

y c ff^ s

VNVIHVW

^•favıpva

“T C F,

“^ V ^ î;

n v i3 8

6

«ıse İ ^

M U d n i H d ^ ^ k S T "* 11 Ajiq uozarf)0 » ’ uoznı f j îı 'v

s o n v is i

«l'H 0001

ÎT B urtn ,

,....^ r g ^ a v < g g « H K » to n V 'J N IflO

N r .' * *> ■ »

•«M a ı nwıı£

S / A l /e j ıu jp p

* ” * »

ıv to jo n f , 9

VIS3NOHDlW 3 0 S31V1S a 3 IV H 3 a 3 3

I

01^J

jjt o »

° ^ 7 * ^ ® 3 « JîPs6“il» W

O »/ ng/Bd

iOJO) <*.a S /ııiiıtf).

f

» » s uMrgt} *

'» » “ uSŞ® £ ' 3 u*n6n0 * u,tod

» r û ^ iY e ff:

NH3 H1UON » " “ •‘ " ' " S

Bn*n

t t fr )

“ » lo P ^

.

u o ı ooıifO

J °MUI0 luİ ^

s;

rT 7 ~ jjn o

1 | U

ONOH 9 N 0 H

| S

D I

3

r iiM

1

* / 0ue3f0/\ 13

^

N V M IV 1 mb * ? ° İW IP M İ^

,u « N .»*u 1 , .ı e M

eılHN J

^

B M B U llfO

O

.

7

*/ ejfMPteBo e

İ S r İ

^

7 '

m

im i

^ !8d!B.l

o0kS

^ .\ 0%

V»'

y/v/«o i s r j T eSauBi b 6b u b i

1 -

X

q

3 " ^ - '

0

/V

K M rtl

4S

.

N V S n d r ^ U ^ Ö l J B M J I M S /M 07 7JX

r ™

^

o

0 V 3M 0>,S f e -J ?

ıqsıeuiB)|(

H1HO N

UBS“ 0/V

uıeuBunn

eîjouoı

aqotmpeno1 U!fBuo.q3

y0// o j nstoçıus s

W x

J r

/

oı-ueıoyii/s oı -iHtoms & û

tfjotou.ırç eÇü«MS u**S

v i/7 -. îr^ M u ım

)|sui|etjes o u jn r” 'A

jnN un!nU f

.

U f/B tjB S

* DfSJBil/ei

j is o

»S lO H V O JO

V JS

ıplOMO


S p itzb e rg e n

G r 0n /a n d (Danm ark)

K a I a a 111 1 N u n a a t

FOXE

T

.

İ

,

« V 's

'

. Ar hangi

s:

îy?'" * ym ğt HUDSON

' .

c

BAY

D w .

_

ChurchıB l«

GREAT

K 0B E «H . ,#yN D

ll:NMARK

rü s

S .a

fc m jr

MMDSKVAD O SKVAD

oViIm i

HAMBURG W )L A N „ P BERLIN 0

IR it i, Â N D

UTH U AN İA UTHUANİA

B Y E L O R Ü S S IA

il

a m

*

U K R A IN E

Volgo

M OLD. B o rd e a u x ( ĞCRNOE MORE KARA DENİZ

■f >1

ÎC ^ R IA

ROMA <

A ço re s

MALTA LEBA Nf

T RİPOLİ BANGHAZI Canaryls. (Sp.l

A LG E R I A

<

is r a e l

)

L İ B Y A

laytmne

GULF

OF M c x ! çplaHabara

W EST SAHARA

Iropc o! Cmcr

C b B 'A v

Jglpopan

6 * IC O

—. \

MAURITANIA

JAMAltA ^

BELIZE

N IG E R

ü f ia m jü

s fm İg a l m . WW OO

tL SALVADOR*

Ü A M B IA '

İRİNIDADANDTOBAGO n e z u

;

G U l N t B IS S A k

sı,c"

CİU IN E E

;n M B U R K IN A FASO

OmossoufcP

'V *

S U D A N

Z

, VOHV

lo Z

,

S lr.R H A Lr.O N r-

C H A D

V

>

* *Tfı

CENTRAL k F R IC A N RHP.

, » - c. i . a n a E » , C&M KROON

A rc h ip ıû la g o d e C olön ( G aU p ag o s İs t

GULF

SÂOTOME C İA B O N

Z A İ R E

o

K

G U IN E A

A N G O LA > '•

Y i

Z İM B A B W E

P A C IF IC Para gu ay ;.

m3

B a . fA M lB IA BOTSW AN Cabirgnç 0 ' p J

OCEAN

f

ByENÖŞ AİRES-

L(RUüCA*

Capetown

y? f ' I A R ^ E n „t ; n a

v V '-

F a lk la n d Is (Isla s M a lv ın a s l

S KYL I F E®


Biri Türkiye'nin, diğeri dünyanın güvenilir şirketlerinin ortaklığıyla kurulan Koç Allianz Sigorta, dünyanın her yerinde güvenin karşılığıdır. Koç Allianz Sigorta, Türkiye dışındaki yatırımcı ve girişimcilere de uygun sigortacılık çözümleri üretir. Başarılarının önündeki büyük küçük tüm riskleri göğüsleyerek, onlara her zaman destek olur. Kaliteli hizmet ve sınırsız güvence anlayışı, Koç Allianz Sigorta'nın değişmez ilkesidir. Yanınızdaki güç. Koç Allianz Sigorta

Genel Müdürlük Koç Allianz Sigorta A.Ş. Bağlarbaşı Kısıklı Caddesi No: 11 Altunizade 8 1180 İstanbul Tel: (0216) 310 12 50 (50 hat) Faks: (0216) 310 02 22 - 310 15 49 - 334 42 17 Web adres: http://vwvw.kocallianz.com.tr

Allianz (m


BULMACA B ir şekerleme

Y

B ir mevsim

Bakım yapılan yer

AHMET AKTAŞ

Y

Ses, sada

yenilen bislâvi

Y

Y

Kara

B ir yük

Yıkılmış,

kaldırm a aracı

harap olm uş

Radyumun

Y

Yolculuk

► Manisa lalesi

Y

Y

Alkollü bir

simgesi

Güney Am erika’ da

Kuzu sesi

içecek

b ir ülke

Y

Konut

Tokat’ın b ir

Y

Ayla, a y jğ ı lı ►

ilçesi

Suyla çevrili

Anma

k ara parçası

Y

Hedefi tutturam ama

Beyaz

Etmen, fa k tö r

Cennetteki kutsal su ►

Dahi, da h ilik

V

Evren pulu

Beddua

Acı, üzüntü

Benzenden

Atların alınlanndaki

-

türeyen bir am in

beyazlık ►

"Zü lfü

Eksik,

"

(Saygın b ir

bitmem iş,

B ir mürekkep balığı türü

tam am lan­

Mikroskop

mamış

camı

V

T

Özen

iyelik eki

Dans V -

Tekil 2. kişi

m ü zik lim iz ) '

y

Küme,

Akılsız, budala ►

Boru sesi

takımlar kümesi

Eski d ilde su

İstanbul'da toplu

Daha küçük

taşıma kamu kurulucu

yüzeyinde

Bir kebap türü

oluşan parıltı

Deniz

Lütesyumun

Savma

Y

► Dış dünya ile ilgisini kesmiş olan

simgesi

Uzaklık

Slayt

a nla tır

Anlam, meal

► Belirli geçmiş ► zaman eki Mısır unundan yapılan bir yemek

Uyma, boyun

Ticaret eşyası

eğme

Yas

Tugayla kolordu arası

Bir yaz

birlik

meyvesi

Gözdeki canlılık

B ir nota

Y

V Suçu

Simgesi “ Fe" olan b ir

Para ile ilgili

olan, parasal

bağışlama

element ►

sözü Ama, lâkin

Y

Bir iş yapmaya ► hazır

Genişlik

Bir nota

Kırmızı

W

Y

Kamu ile ilg ili olan

Y

t Çayırlık, otlak ►

X \ >

B ir soru

Yalancı, asılsız şeyler uydurup söyleyen ►

Satrançta b ir ► ta ; Sipersiz şapka

Kalsiyumun

Elektrik direnç ► birim i

simgesi

İlgi Geçmişinde şaibe bulunmayan

Y

Kira getiren m ülk Karışık renkli

taşıtı

Y

Bir çoğul eki B ir gıda maddesi

Kabul eden, ► Bir ilim iz

Yırtıcı masal hayvanı

benimseyen

Fasıla

Madagaskar’ın

Birleşik

Ün, şan,

Devletleri

şöhret

(kısaltm a)

plaka im i

Y

Salıverme, terk

Amerika

Uluslararası Af

Ajan

Örgütü (kısaltma)

Peru’nun

Y

Y

plaka im i

Y

Y

Bir kış sebsezi ►

Seyrek karşıtı ► Olumsuzluk veren b ir ön

Sahip, m alik

ek

-

Meydan, saha ►

Çözümü 6 sayfa ileride 228 S K Y L IF E

EYLÜ L

SEPTEMBER

1999


A m e r ik a 'n ın E n İy is i; S e s s iz v e G e n iş H a c im li B u z d o la b ı

"Çift Kapılı" M odeller (Side by Side)

"Derin D ondurucu Üstte" M odeller (Top M ount)

504, 6 0 7 ve 6 9 0 İtlik geniş iç hacimler.

"Derin D ondurucu Altta" M odel (Bottom M ount™ |

56 3 It'lik geniş iç hacim. Bel fıtığı olanlar (veya olm ak istemeyenler) için"

55 2. 560, 62 8, 698, 7 5 4 It'lik geniş iç hacimler. Dokunmatik elektronik panelli ve/veya su ve buz pınarlı modeller.

Amana'nın İlkleri: 552. 559. 560. 563, 698, 754 It'lik geniş iç hacim. Tüm dolaplarda dekoratif kaplama özelliği.

•S üt ve İçecek Botumu™! 1°C|: Sut ve içecek Bölüm ü n de sıcaklık I °C o lup sütün daha uzun sürelerde taze ve h ijyen kalmasını sağlar ■Şarküteri Bölümü™ (0°C): -18°C Denn D o nd u ru cu hacm ine koymak istemediğiniz. Vasa surede kullanılacak et. balık v b. yiyecekleri 4°C buzdolabı hacm inde saklayamazsınız A m ana buzdolaplarında ise e t balık gibi /iyeceklen 0°C sıcaklıktaki özel çekmecesinde kurutm adan, tazeliğini koruyarak I hafta aklayabilirsiniz.

Patenti Amana'ya ait olan Temp - Assure™ (Garantili Sıcaklık Koruma Sistemi}, sıcaklıkların değişik b ölüm lerde I °C den daha düşük bir toleransla sabit tutulmasını sağlar. Böylece yiyeceklerin bozulmalarına neden o lan sıcaklık dalgalanmaları engellenir

«aasE g.

m

f r m

a

n

T Ü R K İY E T E M S İL C İS İ: IS IS A N IS IT M A V E K L İM A S A N A Y İİ A .Ş .

a

■Taze Sebze Bolümü™: Marul, lahana, yeşil salata gibi sebzeler yıkanıp saklanırsa daha uzun ö m ü rlü olacaktır. A m ana'nın Taze Sebze B ölum ü'nde nem ayarı ile b u şartlar sağlanır ■Taze Meyve Bolümü™: Elma, a rm u t portakal gibi meyveler kuru ortam da A m ana’nın Taze Meyve B ölüm ü'ne kuru soğuk hava verilerek b u şartlar sağlanır.

İl Easy Glide™ {Kolayca öne çekilebilir raf sistemi). S pi Saver™ (Dökülen sıvıların alt kata akmasını önleyen kapalı raflar).

■ Deepfreeze ■ Side-By-Side (Çift Kapılı) Buzdolabı ■ No-Frost ■ Free-O-Frost (No-frost + Sofsound) * Soğuk Su ve Buzpınarı •Temp-Assure (Garantili Sıcaklık Koruma Sistemi) ■ Easy G lide (Kolayca ö n e çekilebilir raf sistemi) ■ Spill Saver™ (Dökülen sıvıların alt kata akmasını önleyen kapalı raflar) ■ Bottom M o u n t (Derin dondurucu altta model) ■ 754 litreye ulaşan geniş iç hacim gibi birçok yeniliğin mucididir; üstün teknolojisi, geniş iç hacmi ve tüm detaylardaki m ükem m el dizaynı ile beklentilerinizden fazlasını sunuyor. Sessiz Çalışma: FreeO F ro st™ Teknolojisi, No-Frost ile Sofsound™ teknolojilerini birleştirerek sessiz bir çalışma sağlar. Ayrıca Free-O-Frost™, dolap içindeki sıcaklıkları koruyarak bozulm uş gıda ile beslenm e riskini önler. * A m a n a , A m erika’d a 19 3 4 y ılından beri üretilm ekte o lu p , tüketici d e rg ile ri ta ra fın d a n ken d i sınıfı buzd o la p lan n ın e n iyisi olarak d e ğerlendirilm ektedir

M E R K E Z: Bestekar Şevki Bey Sok. No. 1 Balmum cu - İSTANBUL Tel: (0212) 288 9 6 96. 272 53 00 Fax: (0212) 266 1 1 34. BALM UM CU S HO W RO O M : Barbaros Bulvan. Esen A f5t No. 42 Balmum cu - İSTANBUL Tel: (0212) 267 31 86. 266 08 04 Fax: (0 2 12) 266 8 7 7 2 . KADIKÖ Y SHO U/RO O M : Ankara Asfaltı Üzen. O n u r Sokak No. 16 Koşuyolu Kadıköy - İstanbul Tel: (0216) 325 80 80 Fax: (0 2 16) 340 40 17, A N K A R A SHOWROOM-SERVİS : Akay Caddesi No. 22 Dedeman Oteli Karşısı Ankara Tel: (0312) 418 32 20 Fax: (0312) 417 92 55, İZMİR SHOWROOM-SERVİS: Akçay Caddesi No.283 Emlak Bankası Koartlan karşısı Gazıemir - İzmir Tel: (0232) 251 30 50 F a * (0232) 251 91 81. BURSA SHOWROOM-SERVİS : Yalova Yolu 9. Km. Ovaakça - Bursa Tel: (0224) 267 04 85 Fax: (0224) 267 00 69. ANTALYA SHO\X/ROOM-SERVİS: Alı Çeûnkaya Cad. No. 152 PTT Karşısı Antalya Tel: (0242) 322 04 44 F a * (0242) 322 27 25. ESKİŞEHİR SHO W RO O M -SERVİS: Cengiz Topel Cad. No. 165 A na d olu Üniversitesi Karşısı Eskişehir Tel: (0222) 323 99 80 Fax: (0222) 321 00 54. SERVİS M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü : A nkara Asfaltı Üzeri O n u r Sokak N o. 16 K oşuyolu. Kadıköy - İstanbul Tel: (0 2 16 ) 3 25 80 8 0 Fax: 021 6) 325 80 77


OYUNLAR / PUZZLES

A H M E T A K TA Ş

CROSSWORDS AC R065

1. W onderful, 9. in e tru c t, 10. C o n tro iler, 11. School baq, 12. Many a time, 13. Without life, 15. Creed, 13. W ords p u t to m ueic, 20. E>ewitch, 22. Dee&ert dish, 23. Sim ilar, 24. Translator. DOWN

2. One who s tu d ie s th e a c c o u n t booke, 3. Compaee point, 4. Muff, 5. Give sym pathy to, 6. Dark period, 7. Likelihood, 3. Male relation, 14. Pen in, 16. Make up in one e mind, 17. Make off, 19. Mature, 21. 3ox.

SATRANÇ / CHESS 8 7 6

x #w A A AA

v

A

a

BRİÇ

-

A Siyah oynar, d ö rt hamlede m at eder.

b

Kontrat: 4 V 3at\ a r d a r d a *

4 3 2 1

A,

K ve 0 oynar.

5 ı r a s iz d e .

AAAA a a â *© a

b

c

d

e

f

A g

AA n

Siack to play and m ate in fou r moves.

4 0 2

V A R 9 6 5 3 İR 8 *A

h

3 R

KİBRİT ÇÖPLERİ / MATCHSTICKS •

t

Y a n d a g ö r ü le n 1 6 k i b r i t ç ö p ü n d e n o l u ş m u ş o k t a k i 6> k i b r i t ç ö p ü n ü n y e r i n i d e ğ i ş t i r e r e k b i r d e f a d a , 6> e ş i t b ü y ü k lü k t e k ü ç ü k ü ç g e n , 4 b ir im k ü ç ü k ü ç g e n a la n ın a e ş it b ü y ü k lü k te 2 b ü y ü k ü ç g e n ve 6 b ir im k ü ç ü k ü ç g e n a la n ın a e ş i t 1 a l t ı g e n e ld e e d in .

Can y o u move 3 o f th e 16 m a tch sticks forming th e arrow le ft s o a s to form eight amali triangles o f equa! size, tıvo large triangles each with a n area four tim ee th a t o f th e sm all triangles, a n d 1 hexagon w hose a r e a is eq u a l t o 6 o f th e sm all triangles?

Çözümler 4 sayfa ileride / S o lu tio n s 4 pages fu r th e r on ^

230 S K Y L IF E

EYLÜ L

SEPTEM BER

1999


Y e n i P e u g e o t 4 0 6 ’y a s a h ip o lm a n ın k e y f in i y a ş a m a k iç in , o n u n la g ö z g ö z e g e lin v e g ü lü m s e y in .

Y en i ş e f f a f f a r l a r v e e s t e t i k t a s a r ı m , 2 0 0 0 yılı iç in y e n i l e n e n P e u g e o t 4 0 6 ’d a s t a n d a r t .

I P e u g e o t b ilg i h a ttı:

Y E N İ 4 0 6 KEYİF TASARI M İN DA Y Ü K S E K TEKNOLOJİ

i ( 0 2 16 ) 4 6 4 19 9 9

P F Iir .F O T


OYUNLAR / PUZZLES

A H M E T A KTAŞ

M A N T IK B U L M A C A / L O G IC P R O B L E M U lu d a ğ 'd a sezonun son günleri. Bayram tatilini fırsat bilen Fazıl ailesi Kervansaray Hotel'e yerleştikten s o n ra gün boyu kayak yaptılar, akşamda tavernada eğlendiler, sabah saat & . 0 0 - 9 . 0 0 arası kahvaltı için sözleşip odalarına çekildiler. Ertesi gün kimin kahvaltıya kaçta indiğini, ne yediğini ve kahvaltı sonrası ne yaptığını bulabilir misiniz ?.. T o w a rd s th e e n d o f th e s e a s o n a t t h e s k y r e s o r t o f U lu d a ğ , t h e F a z ıl fa m ily t o o k a d v a n ta g e o f a p u b lic h o lid a y t o sp e n d a fe w d a y s a t th e K e r v a n s a ra y H o te l. A f t e r s e t t lin g in, th e y s p e n t t h e d a y s k iin g , a n d ıv e n t t o a t a v e r n a in th e even ing. T hey a g r e e d t o m e e t a t b r e a k fa s t b e tw e e n 0 3 . 0 0 a n d 0 9 . 0 0 a n d r e t ir e d t o t h e i r ro o m s . C a n y o u w o rk o u t w ho w e n t d o w n t o b r e a k fa s t a t vvhich tim e , w h a t t h e y a te , a n d w h a t th e y d id a f t e r b r e a k fa s t? Kahva tı 5 onra 31 ı’.Vj hd»ht r bre* t

to S S' 5

t’ E >1 «S c S5

m 4? rç V» -C "öj c V

S £

c Q o

8"

5 2 c"

2

1 ■: v c "'S

i: c o ; c

33 E • "İÜ m o

Tim

l İrem Ece'nin kah va ltıya iniş s a a ti 3 . 4 0 t ı .

E E 3 to

3 c rç vr>

İPUÇLARI:

5aa i

s s ■£ ;

-S? E 0 w 1

3 3 O

ı)j

! to c İ I

1 2

1 2 0 2 c 1 TS n >> 3 L5

*

c.. -c ,ç

5 S £ .i.

1

<5

■05 TS O

2 . O m le t y e d ik te n so n ra ka ya ğ a g iden aile üyesi, ka h valtıya A lp Ege'den 10 dakika s o n ra inm işti. 3 . ö a b a n tn kahvaltı te rc ih i s a h a n d a y u m u r ta y d ı. 4 . 3 . 3 0 ‘d a ka h va ltıya inip s o n ra te k r a r u yu m a ya giden kişi kaşarlı t o s t y e m e m iş ti.

1 >1 ■T. £

5 . K ahvaltı s o n ra s ı lobide ka h ve içen d e s t e A h u değildi. o c\ı «j

o •

O to CO

<0

o lO 00

6 . 3 . 2 0 d e kah va ltıya inen kişi s o sisli y u m u r ta ısm arladı.

Anne / Mother

7. K ahvaltı s o n r a s ı g a z e te le r i o k u m a y a d a la n a n n e, k a h ­

Baba / Father

va ltıya indiğinde s a a t 3 .3 0 'u g e ç m i ş t i..

İrem Ece Alp Ege

CLUES:

Beste Ahu

1. İrem E c e w e n t d o w n t o b r e a k f a s t a t 3 . 4 0 .

3.20 w e n t sk iin g a r riv e d f o r b r e a k f a s t 1 0 m i n u t e s a f t e r A lp E ce. 3.3 0 3 . T h e f a t h e r o f t h e fa m ily a t e fr ie d e g g s f o r b r e a k f a s t .

3.40

4 . T h e p e r s o n w h o w e n t b a c k t o b e d a f t e r g o in g d o w n t o b r e a k f a s t a t 3 . 3 0 d id n o t e a t e h e e s e o n t o a s t .

Gazete okudu / Read newepaper& Kayağa g itti / IVent skiing

5 . T he p e r s o n w ho d r a n k c o f fe e in t h e lo b b y a f t e r b r e a k f a s t w a s n o t S e s t e A h u .

Went back to bed

6 . T he p e r s o n w ho w e n t d o w n t o b r e a k f a s t a t 3 . 2 0 o r d e r e d e g g s a n d s a u s a g e s .

Tekrar uyudu / Lobide kahve / Telesiyejle zirve /

Coffee in the lobby

Chair-lift to the eummit

7. İ t w a s a f t e r 3 . 3 0 vvhen t h e m o t h e r o f t h e fa m ily vven t d o w n t o b r e a k f a s t , a n d a f t e r w a r d s s h e r e a d t h e n e v v sp a p e rs. Kahvaltıya indiği sa a t When they a te breakfast

Kahvaltıda ne yediği W hat they a te fo r breakfast

Kahvaltı sonrası What they did a fte r breakfast

Anne / M o th e r Baba / F a th e r İrem Ece Alp Ege Beste Ahu

AYNADAKİ GÖRÜNTÜ / MIRROR IMAGE

Çözümler 2 sayfa ileride / S o lu tio n s 2 pages fu r th e r on ^ 232 S K Y L IF E

EYLÜ L

SEPTEM BER

1999


U \ Euromoney seçerken zorlanmadı

E urom oney, her yıl tem m uz ayında

D ü n y a n ın

dünyanın en iyi b a n ka la rın ı açıklar. D ü nya finans çevreleri her yıl hu sonuçları m erakla bekler. Eurom oney raporuna göre, dünya ölçeğinde o rta b ü y ü k lü k te k i b a n ka la r arasında en iyisi, dünya ban ka cılık ta rih in d e ilk defa b ir T ü rk bankası: G a ra n ti.

Euromoney temmuz sayısı sayfa 60, 6 2

jYine E urom oney rap oru na göre G a ra n ti, 95, 96, 9 7 ’de olduğu gibi 9 9 ’da da yine T ü rk iy e ’nin en iyisi. M ü ş te rile rim izle , T ü rk iy e ’nin potansiyeline ina nanlarla bu haberi paylaşm aktan g u ru r duyarız. Henüz bankası G a ra n ti olm ayanlara da sorm ak isteriz: Siz de dünyanın

en iyi bankası ile çalışmanın tadına varmak istemez m iydiniz?

&

GARANTİ

Başka bir arzu

fl

< :

e n iy i b a n k a s ı


ÇÖ ZÜ M LER / SOLUTIONS

A H M E T AKTAŞ

BRİÇ Kontrat 4Vdü veBatı art arda 4 A,RveDoynamıştı. Güneyilküçeloynandıktaneonraşöylebiroyunplanıyapan

önceliklekozagireyim.verakiplerinkozdağılımını öğreneyim.Eğerdağılım2:2 ise11eli sorunsuzbirşekildesağlarım.EğerilkkozturundaBatıdandamveya valeçıkacakolursa, diğerini (rakipkozdağılımı1:3bileolsa) Doğuyaempasla alır veyine11el sağlanıpkontrat yerinegetirilmişolur. Plantamam, geçer Güneyuygulamaya: 4. EL:Eldenkozas, Batı ikiliatar, Doğuuymaz. Güneyinsuratı birandadeğişir. BatıdakozD+V+ö’li kalmıştırgeriyeveikieli dahagarantilemişo\man\nmemnuniyetiylegülümsemektedir. Acaba budakikadaneonra kontratı kurtarmanınbiryoluolabilir mi?Neden olmasın. Enazındandenemekteyararvar. 5. VE6. ELLER:* asveruaileeldeyiz. 7. EL:Yerinasınaeldenküçükbir♦. 8. EL:♦ damileyerdeyiz. 9. EL:Yerdenbir♦, eldenkoz. 10. EL:♦ ruaileeldeyiz. 11.elegelindiğindegeriyekalankağıtlarşunlardır: ▼ 10 7 ♦ 10 * 9 f D V Ö

* R

9

V 10

6

Şimdi Güneyeldenkozaltılı oynar. Batı tamanlamıyla çıkmazdadır. Valeyi oynasageriyeD+b kalıyorvesoniki eli Güneyalıyor. Sekizliyi oynasa, bukez yerinonlusukesiyor. Sonuçta Batı hangi kağıdı oynarsaoynasınancakbirel tutabilmektedirvebaşlangıçtaki gülümsemesininaksinebirkarışsuratlakon­ tratınnasıl olupdatamamlandığınabir anlamverememektedir. Eldağılımışöyleydi: * V 10 5

*

A

R

D

¥

D

V

&

9

6

2

7

2

* 0

V

1 0

7

4

*

AD

*

V 10

5

4

3 9

7

6

4

3

2

SATRANÇ CHESS 1....... Vh4+ 2. Şf1 fxg+ 3. ŞXg2 Fh3+ 4. Şg1 Vd4 MAT T....... Qh4+ 2. Kf! fxg+ 3. K*02 Bh3+ 4. Kg! CM4MATE

AYNADAKİ GÖRÜNTÜ / MIRROR IMAGF

KİBRİT ÇÖPLERİ MATCHST1CKS

\ / . v

MANTIK BULMACA / LOGIC PROBLEM K a h va ltıya indiği s a a t When th e y a te b re a k fa s t

K a h va ltıd a ne yediği VVhat th e y a te fo r b re a k fa s t

Anne / Mother

0 .5 0

Kaşarlı t o s t /

Father

0 .10

Sahanda y u m u rta / frie d eggs

Baba / İrem

Ece

0 .4 0

O m let /

cheese on toa&t

Omelette

A lp Ege

&.z>o

Karışık tabak / Continental b reakfast

B e ste Ahu

&.ZO

Sosisli y u m u rta / egge a nd sausages

234 S K Y L IF E

EYLÜ L

SEPTEM BER

1999

K ah va ltı so nrası VVhat th e y d id a f t e r b re a k fa s t G azete okudu / Lobide kahve /

fZead newepaper&

Coffee in the lofrky

Kayağa g it t i / IVent skiing Tekrar uyudu / IVent bacfc to bed Telesiyejle zirve /

Chalr-llft to the aummiı


>

A

N

T E K

S . . .

o f

c o u r s e ,

i t

s

a

w

o r k

o f

>

B e c a u s e , w e m a d e i t so! A f a b r i c vvhich Io o k s b e a u t i f u l fu ll o f in s p ira tio n ... tr u ly a rtis tic .

W e w ou İd b e g la d lo n ic e l you on th e fo llo n in g fa ir s T E X W O R ID /P A R IS September 28 ■October I Stand C 46 3 Carrousel Du Louvre 99 . rue de R ivoli-75039 Paris C ede\ 01 i :i r

» t k ;i i / I ) I S 8 i :m )o r k

October 5-7 Sland 73 At the CCD. South Congress Çenter Düsseldorf. Düsseldorf Fairgrounds I F F K /\ K \ \ YORK October 19-21 Stand 54 46 Javits Convention Çenter New York City l \ T K \ P O (ITSJ/İST A \ B L I . October 22 -24 Stand \ 219 Dünya Ticaret Merkezi Yeşilköy-İstanbul

\ \ T E k S S P I \ M \ G M İL İ,: Yunus Em re Cad. Orta Mah. N o.98 P.K. 16 ALTINOVA/ANTALYA Tel: (0242) 3 4 0 10 20 (f> lines) Fax: (0242) 3 4 0 10 29 Telex 5 6 2 9 7 Anen Tr. \ \ T H K S V Y K A V IM İ M İL İ,: U d c n iz Organize Sana> i-BûtHanH’.K-. < VKıMKÛVMSTAMfr -------------— •Tel: (0242 ) 2 5 8 10 10 (1 0 lines) Kax: (0242) 2 5 8 10 2 0 Telex 5 6 6 3 2 Ahao Tr.

"start from th e c o tto n

h ttp : / /

a r t !


T H Y VİDEO PRO GRAM I /

IN S T IN C T

A N A L Y Z E T H İS

N O T T İN G H IL L

OYUNCULAR / CAST

OYUNCULAR / CAST

OYUNCULAR / CAST

Robert D e Niro, Usa K udrow, Billy Crystal

Julia Roberts, H ugh Grant, H ugh B on n eville

A nthony H opkins, Cuba G o o d in g Jı*., D o n a ld Sutherland

YÖNETMEN / D IRECTO R

YÖNETMEN / D IRECTO R

YÖNETMEN / D IRECTO R

Harold Ramis İngilizce / English Japonca / Japanese Türkçe altyazılı / Turkish subtitles

Roger M ichell İngilizce / English Türkçe altyazılı / Turkish subtitles

Jon Turteltaub İngilizce / English Türkçe altyazılı / Turkish subtitles

Anna Scott, tüm dün yan ın yakın­ dan tanıdığı d ü n yaca ünlü bir film yıldızıdır. W illiam T hacker ise, s e ­ yahat kitapları satan bir dükkanı çalıştırmaktadır. Allahın b elası bir e v a rk ad aşı o la n W illia m ’ın aşk yaşam ı, b o şan d ığın d an beri tam a­ m en bitmiştir. Anna v e W illiam ’ın y o lla r ı b e k le n m e d ik bir ş e k ild e k e siştiğ in d e , akıllarına g e le n en so n şey romantizmdir.

Primatolojist Ethan Povvell, ailesiyle il­ gili sorunları bir kenara bırakıp Rwanda ormanlarında, dağ gorillerini ince­ lem eye gider. İki yılı aşkın bir süre g o ­ rillerin içinde yaşayan Powell, bölgede işlenen cinayetlerden sorumlu tutulur ve hapse atılır. Powell, kızı ve psiki­ yatrisi Theo Caulder devreye girince­ ye kadar konuşmayı reddeder. Psikiyatristin, Povvell’in zihnindeki karanlık noktaları aydınlatma girişimi, iki in­ sanın kendi bilinçlerine doğru sıradışı bir yolculuğu başlatır.

Paul Vitti, N ew York'un en gü çlü gangsterlerinden biridir. Bu konuda çok iyi yetiştirilmiş olan Vitti’nin hiç kimsenin bilmediği bir sorunu vardır: Aşırı duygusallık. Ailenin başına g eç­ m e vakti geld iğin d e, panik ataklar geçirm eye başlar. Çok yetenekli bir psikiyatrist olan Ben Sobol, bir araba kazası sonucu Vitti’nin koruması Jeffy ile tanışınca, bu alakasız ikilinin yol­ ları kesişir. Vitti, Sobol’un kendisini analizden geçirmesini istemektedir.

Paul Vitti is one of Neıv York's most poıvetful gangsters. He’s groıvn up in tbe Mob life and bas been mel! prepared for his futu re responsibilities by Manetta, his mentor. But tvhen it becomes time fo r Vitti to assume his role as tbe leader of his erime family, be suddenly starts havirıg trouble breathing. Ben Sobol is a bighly successful, media-seeking, pretentious Upper East Side therapist. Ben ’s life is pretty ordirıary until be rear-ends a car in traffic. Not just any car, but a car driven byjelly, Vitti’s bodyguard. What kind of mental-healtb adince do you give a guy wbo solues his problems ıvith a gun and a sack o f cement?

A nna Scott is the ıvorlds most famous movie star. Her picture has been plastered on the cover of every magazine, and every time sbe mak.es a move, the eritire ıvorld knotvs aboııt it. William Thacker oıvns a travel bookstore. His business is stagnant, be has the roommate from beli, and since his divorce, his love is completely non-existent. For both, something or someone seems to be missing. And ıvhen A nna and William s paths unexpectedly eross in tbe eclectic neighborhood o f Notting Hill, roınance is the last tbing on their minds. 236 S K Y L IF E

EYLÜ L

SEPTEM BER

1999

Within tbe brilliant mind of primatologist Ethan Powe!l lies an onıinous secret, a deep-seated mystery unsolved by his enstranged family and the law enforcement officials ıvbo have jailed him for murders that occıırred in the jungles ofRtvanda. Poıvell ıvas affected by years of studying mountain gorillas to the point u’here he has living among them in the ıvild, as one of their oıvn. Noıv beld caplive in a brutal prison for criminally insane, Poıvell, ıvbo bas not spoken in years, is remanded to psyehiatrist Theo Caulder, who must tıy to ımlock tbe dark mystery in tbe mind of ıvbat appears to be a madman. Eventually both men are led on an extraordiııaıy journey of self-discovery.


ARTIK TAKSİT TAKSİT DOLAŞMIYORUM

Taksit kam panyaları ile ayrı ayrı uğraşmıyorum. AKILLIKART’ım la ödeme koşullarımı aile bütçeme göre kendim belirliyorum . Kaç taksitte ne kadar ödeyeceğim e yine kendim karar veriyorum. AKILLIKART hem benim , hem a ilem in kartı...

A m ili olduk! A K IL L IK A R T , T ü rk iy e ’nin ilk ve te k akıllı kredi kartı... T am bir aile b ütçesi d ostu... K o çfin an s tarafın d an , size, d a h a kolay, d a h a u cu z ve güvenilir alışveriş y a p m a n ız için sunuldu. A K IL L IK A R T ’a sahip o lm ak ço k kolay. K o çfin an s tü ketici kredisi kullanılan alışveriş n o ktaların d an , başvuru fo rm u n uzu alın. H e m e n d old urup , K o çfin an s’a ve ya A K IL L IK A R T logosunun bulunduğu alışveriş n o ktaların d an birine ulaştırın. S iz d e akıllı alışveriş için, akıllı seçim yapın . A K IL L IK A R T alın!

D a h a f a z la b i l g i iç in :

Ailenizin kartı

Koçfinans “ D a im a tü k e tic in in y a n ın d a "

11

AKILLIKART Nakit gibi kart


T H Y VİDEO PRO G RAM I /

ENTRAPM ENT

LO ST AN D FOUND

ED TV OYUNCULAR / CAST

OYUNCULAR / CAST

OYUNCULAR / CAST

Sean C onneıy, C atherina Z eta-Jones, Ving Rham es, Vill Patton

D a v id S p a d e , Patrick Bruel

YÖNETMEN / DIRECTO R

YÖNETMEN / DIRECTO R

J o n Amiel İngilizce / English T ürkçe altyazılı / T urkish subtitles Başarılı bir sigorta m üfettişi o lan Virg in ia (G in ) B ak er (C a th e rin a Z etaJo n e s), p a tro n u n u ‘cen tilm en h ırsız’ o la r a k b ilin e n R o b e rt M a c D o u g a l (S ean C o n n ery )’a tuzak k u ra b ile c e k te k k iş in in k e n d is i o ld u ğ u n a ik n a eder. K endisini usta bir hırsız olarak ta n ıta r a k M a c D o u g a l’a y a k la ş ır ve m ile n y u m g e c e s i n d e u y g u la m a k üzere nefesleri k esen bir p lan yapar.

Robert (M ac) MacDougal bas an untamished reputatiorı as the ıvorld’s greatest art tbief. So ıvhen a priceless Rembrandt is stolen in New York, the evidence points to Mac. Insurance investigator Virginia (G in ) Baker persuades her boss, ıvhose company will lose 24 million Dollars on the theft, to let her go after the master criminal. While engaging in an electric pas de deux of ıvariness and attraction, Mac and Gin form an edgy partrıership that tak.es them from London, via the Western Isles of Scotland, to Kuala Lumpur, the high-tech capital of Malaysia. Together they come up ıvith a daring plan fo r a multi-billion dollarheist tied to the daum of a neıv millennium...

S o p h ie

M arceau ,

Jeff Pollack İngilizce / English T ü rk çe altyazılı / T urkish subtitles D ylan Ram sey Los A ngeles’d a b ü y ü k b ir ap a rtm a n d a yaşay an ve resto ran açm ayı p lanlayan sıradan biridir. Bu arada k om şu eve taşınan Lila D ubois ile tan ışır. Lila, k e n d in e Los A n g e ­ l e s ’d a y e n i b ir h a y a t k u r m a y a çalışırken, D ylan karşısına çıkan bu kısm eti k açırm am ak için h e m e n işe k o y u lu r. Lila’ya y a k la şm a k için en u y g u n yolun, k ö p eğ i Jack o ld u ğ u n a k a ra r v e rir v e iş le r b u n d a n s o n r a karışm aya başlar.

He’s got a great Los Angeles apartment and a neıv restaurant about to operı. Things are looking good. “Good looking” is one way to describe D y la n ’s new next-door neighboor, Lila Dubois, and he’s determined to get Lila ’s attention. Unfortunately fo r Dylan, Lila is focused on three things: re-starting her career as a professional cellist in her neıvly adopted city; staying aıvay from her dashing and pushy ex-boyfriend, Rene; and creating a safe home fo r the neıv love in her life, Jack, a caim terrier. “Lost & Found” is a comedy about findirıg your true love at any price, even if it involves a little dogknapping along the ıvay.

M atthevv M c C o n a u g h e y , J e n n a Elfm a n , W o o d y H a r r e l s o n , E lle n D e G e n e re s , D e n n is H o p p e r, Elizab e th H urley

YÖNETMEN / DIRECTO R Ron H ow ard İngilizce / English Ja p o n c a / Ja p a n e se T ürkçe altyazılı / T urkish subtitles N o rth W e s t B r o a d c a s t in g C o m p a n y ’n in k a b lo lu te le v iz y o n u T ru e T V ’n in y a y ın y ö n e tm e n i C y n th ia T o p p in g , d a h a ö n c e hiç d e n e n m e ­ miş, yeni tarz b ir televizyon p ro g ra­ mı hazırlar. P ro g ram ın içeriği, sıra­ d an bir insanın hayatını 24 saat b o ­ y u n ca te le v iz y o n d a n y ay ınlam aktır. M üdahalesiz, yo ru m su z ve kesintisiz b ir canlı yayın...

The NortbWest Broadcasting Company’sflagship cable channel, True TV, has suffered a catastrophic slide in their ratings in the tıvo years they have been on the air. Program director Cynthia Topping cultivates a novel idea, a neıv concept in the history of broadcasting - pııtting one ordinary person ’s life on cable TV 24 hours a day - Unscripted. Unedited. Unrehearsed. Uninterrupted and unpredicted.

Video gösterimleri sadece, A-340, A-310 ve Boeing 737-800 uçaklarımızda, uzun mesafeli uçuşlarımızda yapılmaktadır.

Video films are only shown on long distance flights and on our A -340, A -3 1 0 and Boeing 7 3 7 -8 0 0 aircraft. 238 S K Y L IF E

EYLÜ L

- * |k

SEPTEM BER

1999


WE GUARANTEE EXCELLENCE... ON TIME, EVERY TIME MÜKEMMELİ GARANTİ EDİYORUZ. ANINDA VE HER ZAMAN.

TO KNOVV

T O C R E A TE

TO RESPECT

r

.

i

LVCRA r v jıv nv m ı p o m t

LYC RA* IS A DU PONT REG ISTERED TR A D EM AR K FOR İTS B R A N D OF SPA N D EX R BE R .

CONFlDENCf İN TEXTILES

M ersin Asfaltı 1 4 .Km . PK 5 6 0 0 1 3 2 3 Adana TR. T e l:+ 9 0 .3 2 2 4 4 1 0 0 4 7 (p b x ) F a x :+ 9 0 .3 2 2 4 4 1 0 1 0 0 w w w .m ensa.com .tr

P O R TFO L IO : Y arn s: C o tto n , L in e n , P o ly e s te r -V is c o s e . F a b r ic s : 1 0 0 / C o tto n . C n tto rı-L y c ra P o ly e s t e r C o tto n , Linen B le n d s , P o ly e s te r* V is c o s e , P o ly e s te r -V is c o s e -L y c ra , C o rd u ro y . S p e c ia l B le n d s T e c e l. V lo ü a l. R e a d y M a d e G a r m e n t s ...

M E N S A IS A M E M B E R O F U L U T A Ş G R O U P O F C O M P A N IE S


Geçmiş Zam an Olur ki / ONCE UPON A TIME

By N E C D E T S A K A O Ğ L U

S a lu t de l'Orient.

IV l e s ııe v ılıa n v e N e y z e n le r

The Mevlevi mystic order is based on tbe teachitıgs of Mevlâna Celâleddin-i Rumî and was founded by bis son Sultan Veled (d. 1312). We Mesnevî, a ıvorkin Persiaıı consisting of26,000 coıtand Ney Players plets, was Mevlâna 's masterpiece and the book ıvbicb hest expressed tbe order’s pbilosopby. The main tbeme of tbis extraordinary book is tbe immortality of the soul, ıvbicb is envisaged as divine dust. İt contains hundreds of stories and ıvise advice on mystic sutjects, and in reference to its interpretations of verses of tbe Korarı, it bas also been called the inner J'ace of the Koran. ’ Love, music and dance are Central elements ofMevlevi teacbing. Tbe musical instruments employed in mystic music include tbe ney (a kind of reedJlute), ıvbab (a stringed irıstrument nıade from a coconul shell), and tbe kudüm (a small dotıhle drum). Why tbe ney in particular is identified ıvith Mevlevi dervishes is tbat tbe Mesnevi opens ıvitb a parable about this instrument. Reading and understandirıg tbe Mesnevî, and studying music and tbe tvbirling dance knoıvn as sema involved a long process ofstudy at tbe Mevlevi lodges knoıvn as Mevlevihane, ıvbere tbe classrooms ıvere knoıvn as mesnevîhane or dariilmesnevi. Only a feıv dervishes ıvent on to memorise the Mesnevîfrom start to finisb, to recite it in a musical mode, and to teach it to otber dervishes. eacb of ıvbicb ıvere J'ields of specialised knoıvledge. Those wbo had memorisecl the Mesnevî ıvere knoıvn as mesnevîban and tbose ıvbo reciled it as kaı 'i dede. They devoted tbeir spaıv time topractising ıvitb the neypkıyers. Neys ııere of several types, sııcb as şah mansur, küçük mansur and davııt. At Mevlevi ceremonies tbey ıvould cbant passagesfrom tbe Mes­ nevî to tbe accompaniment of neys.

M ev lâ n a C e lâ le d d in -i Rumî’nin ( ö l.1273) ö ğ ­ retisine v e oğlu Sultan V eled in ( ö l .1312) ku­ r u c u lu ğ u n a d a y a n a n M evlevîliğin tarikat ki­ tabı, M evlân a’nın b a ş­ y a p ıtı o la n F arsça 26 bin beyitlik M esn evî’ydi. Ana tem ası, tanrısal bir tö z kabul ed ilen insan ruhunun ölü m sü zlü ğü olan v e tasavvuf konularıyla y ü zlerce öyk ü n ü n , ö ğ ü tle­ rin işlendiği bu eşsiz yapıta, Kur’an âyetlerinin y o ­ rumlarını da içerdiğinden "Kur an ın içy ü zü ” d en i­ liyordu. M evlevîliği M esnevî, ney, ıcb a b , kudüm vb. en st­ rümanlarla buluşturan g e le n e k M evlâna’nın öğreti­ sinin ü ç estetik ö ğ e y e (sevgi-m ü zik -rak s) d a y a n ­ m asın d an k a y n a k la n d ığ ı gibi; M ev lev îliğ i n e y le özd eşleştiren n ed en d e M esn evî’nin bir n ey ö y k ü ­ sü yle başlam asındandı. U zun bir sü reçte M esn evî’nin okunm ası, açıklan­ ması. m üzik ve sem a çalışm aları M evlevîhane d e ­ nilen tek k elerd e başlıbaşına birer eğitim etkinliği­ n e d ön ü şü rk en , M esn ev î’yi baştan so n a e z b e r le ­ m ek , m akam la ok u m a k , d erv işlere M e sn e v î’d en dersler verm ek d e ö ze l uzm anlık alanları olm uştu. T ekkelerin “D ariilm esnevî- M esn evîh an e” d en ilen d erslik lerin d e y e tişe n “m esn ev îh a n la r ” (M esn ev î hafızları) v e "kar i d e d e le r ” (M esn ev î okuyanlar), b o ş zam anlarında “şah in a n sın ”, “küçük m ansur”, “D avut” vb. ney türleri ü fley en n ey zen lerle “m eşk ” (alıştırm a) ederler; â y in lerd e d e n ey ze n le r in e ş ­ liğin de m akam la M esn evî’d e n b ölü m ler okurlardı.

Mesnevihans

240 S K Y L IF E

EYLÜ L

SEPTEM BER

1999


1999 09  
Advertisement