Page 1

T H Y 'N İ N A Y L I K D E R G İ S İ D İ R • A L A B İ L İ R S İ N İ Z •

Y O U R C O M P L IM E N T A R Y C O P Y

By B/NAHKALKAN


İstanbul O ffice: (9 0 -2 1 2 ) 231 7 7 9 9 Osm anbey: (9 0 -2 1 2 ) 2 3 2 0 8 0 4 Florya: ( 9 0 -2 1 2 ) 6 2 4 6 4 64 Levent Butik: (9 0 -2 1 2 ) 2 8 4 9 3 30 Kadıköy: (9 0 -2 1 6 ) 3 3 6 9 8 77 Beşiktaş: (9 0 -2 1 2 ) 3 2 7 0 4 54 Profilo: (9 0 -2 1 2 ) 2 1 6 4 2 71 Polat Renaissance: (9 0 -2 1 2 ) 6 6 3 01 32

Ankara Kuğulupark: (9 0 -3 1 2 ) 4 6 6 2 7 4 0 Ankara Kızılay: (9 0 -3 1 2 ) 2 3 2 3 6 3 6 Bodrum : (9 0 -2 5 2 ) 3 1 6 6 5 23 Eskişehir: (9 0 -2 2 2 ) 2 3 0 7 3 7 3 - 2 3 0 8 6 8 6 İzmir EGS Park Bornova: (9 0 -2 3 2 ) 3 4 3 6 6 92 İzmir Karşıyaka: (9 0 -2 3 2 ) 381 5 0 51 Kıbns: ( 9 0 -3 9 2 ) 2 2 7 2 3 1 5 -8 1 5 9 3 0 7 M ersin: (9 0 -3 2 4 ) 2 3 7 2 6 2 6 Sam sun: (9 0 -3 6 2 ) 4 3 5 7 8 78

SA RA R C C S

S

A

R

A

R


SKYLIFE Y I L / )< w r 1 8

[ I

S A Y I / Num ber 1 9 2

Y Ö N E T İM / M A N A G E M E N T

Yönetim Kurulu Başkanı /

C haim ıan o f tbe Board CEM M

SKYLIFE

KO ZLU

8 2 B y GÜNSEL Y ll D İR İM

Pııblisberon b e b a l/o /T H ) Genel Müdür / President a n d CEO Y U S U F B O L A Y IR L I

Ulııbat kıyısında sakin b ir balıkçı kasabası

Y A Y IN / P R O D U C T IO N

GÖLYAZI

G en el K oordinatör / General C oordinator Ü M İT U M A R

umltumar@superonline.com

Yayın Koordinatörü /E ditorial C oordinator A D N A N B O S T A N C IO Ğ L U

odnan@ pfint.com.tr

Aııtikbirujluı»b^ıııdtı , . SEDİRADA&I, .a.~

E N G İN Ö K T E M E R

eoktemer@ tny.com

Sanat Y önetm eni / AH D irector LALEH AN U YSAL

hjysal@print,com.tr

K ap ak / C ov er ÖNDER DURM AZ

Kditörler / Editors B A R IŞ D O Ğ R U

bctogru@print.com.tr

BAHAR KALKAN

bkalkan@print.com.tr

S ED İR ADASI

English Editorial M A R Y IŞ I N

9 4 A traııquil fishiııg village on Lake Ulııbat B y AYDIN ELBAN-ENGİN KABAN

Yazı İşleri Müdürü / M anaging Editör

misin@superonline.com

Fotoğraflar / Photos Ç E T İ N K O R K M A Z <Editör) ckorkmaz@prlnt.com.tr G Ü L H A N K IR D I

-

KAYISI

The Apricot: Malatya gold

Türk Hava Yollan Adına Sahibi /

[i| •I

Malatya’nın altını

4 Sedir Island By BAHAR KALKAN

E R D A L ALO K

E n s trü m a n Y a p ım c ıla rı

1 0 6 Instrument Makers Ry HANİM GÜVEN

İstanbul'un plajlar tarihinden b ir sayfa

FLORYA

1 1 8

Grafik / Graphic N E Z İH Ö K T E M

Historv of a beach resort

Ö ZLEM SARAR

B y GÖKHAN A K Ç tIR A

T eknik Koordinatör/ Tecbnic C oordinator C. KEN A N Ö ZKAN

Kapadokya'nın çö7ülmeyen sırrı

Reklam / A d terlisin#

Y e ra ltı Ş e h irle ri

DUYGU TAM ER

H

Y U R D A G Ü L A L T IN Ö Z

f|

Adres / Address Türk Hava Y ollan G en el Y önetim Binası Atatürk Hava Limanı 34830 İSTANBUL

Pnnluclion

Yapım

CEN A JA N S GREY

r

The Undergroıınd Cities

N U R H AYAT KASABALI

Tel: (0 2 1 2 ) 6 6 3 6 3 00 (E xt) 1174-1147-1148-1170

•V i

1 3 2

Reklam Koordinatörü

Advertising C oordinator

Reklam cılık A.Ş. Hacı O sm an Bayırı No: 64

B y Z İYA GÜREL-EREN GÜREL

Cappadocia’s unsolved ınystery B y M I R A İ G ÜLYA7

Efes Y a m a ç e v le r

2 6 The Hillside Villas of Ephesus B y SELAHATTİN I H l) f M ( ıll

Türkiye’deki ilk modern tiyatro

DARÜLBEDAYİ

1 4 6 Turkey’s first modern theatre

İstanbul Rasathanesi

By ŞENER KÖKSOM ER

809 0 0 Tarabya - İSTANBUL Tel: (0 2 1 2 ) 223 96 00 (2 0 hat) Editoryal Ü retim /E ditorial Producfion

3 6 İstanbul Observatory Bv K İ M M 071)1 M ili

PRİNT LTD. ŞTt. İnönü Cad. G üm üşkonak Apt.

PEKİN

No: 44, Kat: 2, Daire: 6 800 6 0 Gümüşsüyü - İSTANBUL Tel: (0 2 1 2 ) 245 26 28-29-30 245 26 9 3 / 292 37 22-23-24 E-Mail: print@print.com .tr

4 6 Beijing: Mysterious vvorld of the East B y CEN G İ7 T Ü B K S 0 Y

Faks: (0 2 1 2 ) 245 26 94 Baskı-Cilt / P tinting-B inding D o ğ a n O fse t

Doğan

O fs e t

Yayıncılık v e M atbaacılık A.Ş. 34625 Sefaköy - İSTANBUL T e l. (0 2 1 2 ) 69 8 58 58 Faks. (0 2 1 2 ) 69 8 98 28-29 Renk Ayrımı / Coloıır Separation s t a x v >p a

o

Tel: »0212*m ** SK Faks; (0212) 6»)H98 2H-29

Demimizde yayınlanan yazı v«fotoğraflardan kaynak belirtilmeden tam ve özet alıntı yapılamaz SKYLtht, THY tarafından ayda bir yayımlanır. Skylife is puhlisbed montbly by THY

ARNAVUTKOY

Güneşin doğduğu yer

MPUMAtAIMGA

1 5 8 Laııd of the sunrise B y SEDEF BO RO VALI

5 6 B v Ç E LİK GÜLERSOY

Bin yılın geleneği

ÇEYİZ

TO The Trousseau: A thousand year tradition By AYŞE ÖNAL

1 7 2 C ITVSCOPE 2 0 6 DUTY FREE ON BOARD 2 0 8 IN FO R M A TIO N & RESERVATİON 2 4 4 OYUNLAR / PUZZLES 2 5 2 V İD EO 2 5 6 K A R TPOSTAL / POSTCARD


İŞİNİZİ ZEVKLE YAPIN

VlEWPOINT

T

v \A V j

DEĞİŞİME AYAK UYDURUN

G ALI LEO T

Ü

R

K

İ

Y

E

Türk Hava Yollan A.O. Intemational’ın Türkiye distribütörüdür. 8 a Türk

I I Hava

I e o T ü r k I y e Y o l l a r ı B i l g i İşl em Me r k e z i

A ta tü rk H a v a li m a n ı 3 4 8 3 0 İ s t a n b u l Tel: (0212) 663 93 55/5 hat Fax: (0212) 5740021


s

ear passetıgers ayın Yolcularımız The spectacular technoİnsanlığın, geride bırak­ logical leap achieved by makta olduğumuz yüzyılda mankind in the cerıtury gerçekleştirdiği büyük tek­ ıvhich is draıving to a nolojik sıçrama, bilindiği gibi, hayatın her alanında close has had profound çok güçlü etkiler yarattı; yepyeni effects on every aspect o f life, ufuklar açtı. Özellikle yüzyılın an d opened completely new son çeyreğinde, teknolojik geliş­ horizons. Över the lasi quarter melerin merkezine yerleşen bilgi­ century advances in technology sayar sistemleri, bir yandan üre­ have cen tred a ro u n d the tim, finans, hizmet alanlarında Computer, ıvhich has brought önemli yenilikler sağlarken, diğer about significant innovations yandan iletişim alanında, dünyayı in the areas o f p roduction, adeta “küçük bir köye dönüştü­ finance, services, and above ali ren” muazzam gelişmelerle gün­ in the field o f Communications, delik hayatı olabildiğince kolay­ creating ıvhat has been laştırdı. described as the global village. Bilgisayar sistemlerinin sağladığı iletişim olanaklarından The extraordinary developments in this area have transformed daily life. son derece etkin biçimde yararlanan sektörlerden biri de One o f the sectors which has benefited to an turizmdir. Özellikle, elektronik rezervasyon sistemleri, tu­ rizm acentalarının hizmetlerini her gün biraz daha kolay­ exceptional extent from Communications technology is laştırmaktadır. tourism. Electronic reservations systems in particular have made life increasingly easy for travel agencies. Sizlerin de bildiği gibi, Türk Hava Yolları, Galileo Rezer­ /İs yon know, Turkish Airlines is the Turkish vasyon Sistemi’nin Türkiye distribütör for the Galileo Reservation System. Galileo, distribütörlüğünü yürüt­ ıvhich serves one in four agencies in Turkey, has nou> mekte. Ülkemizdeki her dört acentadan birine hiz­ added another product to its range. Knoıvn as Vieupoint, this neu> product enables met veren Galileo, ürünlerine procedures such as bookitıgs andpricing bir yenisini daha ekledi. Rezer­ to be carried out ıvith minimum effort vasyon, ücretleme gibi işlemleri en in the shortest time, and ıvill be given kısa zamanda ve en az emekle gerçek­ free to the agencies by Galileo. leştirmeyi sağlayacak olan Viewpoint Thanks to the multiple isimli yeni ürün, Galileo tarafından advantages offered to acentalara ücretsiz olarak verilecek. agencies by Vieıvpoint, Vievvpoint'in acentalara sunduğu zengin ola­ it tvill be possible to naklar sayesinde, telefon ya da faks başında bek­ obtain the latest lemeden, 500’den fazla havayoluna, 39 binden fazla information about över otele ve 15 bin otomobil kiralama noktasına ait sürekli 500 airlines, över güncelleştirilen bilgilere, bilgisayar tuşlarına dokunarak 39,000 hotels, an d ulaşmak mümkün olacak. 15,000 car bire firms through the Computer, ıvithout Diğer yandan, Galileo’nun Premier ve Spectrum ürünleri­ ıvasting time u ith the telephone orfax. nin Viewpoint’e uyumu da sağlanmış durumda. Bu saye­ İn addition, Viewpoint is compatible ıvith Galileo s de kullanıcılar, grafiksel kent ve havaalanı haritalarına da otber products, Premier and Spectrum. This means ulaşabilecekler. that users ıvill also have access to city and airport Galileo’nun gündemde olan bir diğer yeniliği de, acenta­ maps. lara web sayfası açarak, bu sayfa üzerinden rezervasyon­ Another innovation shortly to be introduced by Galileo ların acentalara yönlenmesini sağlayabilecek bir ürün. İn­ is a product ıvhich opens ıveb pages fo r agencies, and ternet vasıtasıyla herkesin girebileceği bu web sayfaları enables reservations to be m ade in this ıvay. ile yapılan rezervasyonlar, acenta üzerinden gerçekleş­ Reservations made through the medium o f these ıveb tirilmiş olacak. pages, u’hich are accessible to ali through the Internet, Hizmet erişiminde büyük bir kolaylık sağlayacağına inan­ ıvill be credited to the agency. dığımız bu yeniliklere önayak ol­ We are justly proud to be manın haklı gururunu duyuyoruz. YUSUF BOLAYHtU pioneering these innovations, Sizlerden aldığımız destek ve G en el M üdür ıvhich ive believe ıvill greatly güvenle, hep daha ileriye ve daha P r e s id e n t a n d CEO fa c ilita te services. With your güzele olan yolculuğumuz devam support and trust ive ıvill continue edecek. Hepinize mutlu yolculuklar to make headtvay andprogress. dilerim. Wishing yon ali happy flights. Saygılarımla.

V


Antik bir aşkın kıyısında

SEDİR ADASI r Bv BAHAR KALKAN Pbotos AHMET KUZİK

SEDİR ISLAN D On the shore of an ancient love


“Bu denize mi bayıldın, o zaman sen Kleopatra Plajı’nda yüzmedin hiç”, “Bu kumsala harika di­ yorsun, sen bir de K leopatra Plaj'ı’nı g ö rse n ...” Tam am görmedim, ama bu kadar da abartılmaz ki diye düşünüyorum Marmaris yolunda. Virajları alırken çevrem izdeki çam ağaçlarının kokusunu içime çekiyorum. İrili ufaklı koylar ben daha gü­ zelim dercesine birbiri ardına önüm üze açılıyor. Her bir koyun güzelliği kendine özgü. Marmaris’e 10-15 km kala Sedir Adası (Kleopatra Plajı) tabe­ lasını görüp sağa sapıyoruz. Hedef, adaya düzenli olarak m otorların kalktığı tek ve en yakın yer olan Çamlıköy. Buradan özel m otor kiralanabile­ ceği gibi, dolmuş usulü çalışan motorlara da binilebiliyor. Biz sabahın erken saatlerinde orada ol­ duğum uzdan küçük bir m otor kiralayarak y o la k o y u lu y o ru z . Ç e v re m iz ıs s ız v e sessiz . D ağlar, çam ormanları denizi din­ liyor. Ü zerind e esk i çağların mirasını b a ­ rın d ıra n m in ik b ir adayı geçiyoruz, işte karşım ızda antik ça ­ ğın Kedreai’si, bugü­ nün Sedir Adası. Plaj g ö r ü n ü r le r d e y o k .

‘You thirık this sea is ıvonderful? Then you have never sunim at Cleopatra ’s Beach. ’ Or, ‘You say this heach is fantastic, hut you should see Cleopatra’s Beach. ’ Well 1 h a d not seen it, but surely there was no need to exaggerate, I thought, as ive negotiated the bends on our u>ay to Marmaris. 1 breathed in the scent o f the pine trees ali around us an d ıvatched the delightful glimpses o f bay after bay, each beautiful in its own unique way. About 10 to 15 km before Marmaris, ive saıv the sign reading Sedir Island (Cleopatra’s B ea ch )’poirıting doıvn a side road o ff to the right. The only way to reach the island is by motor boat from the village o f Çamlıköy. Motor boats ply to a n d fr o at a set charge p er passenger, setting out as soon as they are full. But since it u>as too early fo r any other passengers, ive agreed ıvith the oıvner o f a sm all motor boat f o r the round İrip a n d set out. The sea u>as empty an d peaceful, a n d the surrounding mountains an d p in e forests seem ed to be listening to the sea. We passed a tiny island ıvith ancient nıins on it a n d then a h e a d o f us ıvas S ed ir isla n d , the ancient Cedreai. There 6

S K Y L IF E

TEM M UZ

.ıj » .

JU LY

1999


ıvas no sign o f the beach , boıvever. Evidently that ıvas saving itself fo r later. To reach it ive h a d to buy tickets, a n d then take a short path tbrou gh rocks a n d scru b. Suddenly the p la c e we h a d com e to see was before us. G listen in g w h ite s a n d s stretched dou>n to the edge o f the sea, ıvhich ıvas clear, calm a n d inviting. Hoıv can 1 describe the colour o f that sea? It began as a p a le green inshore, tum ing to turcjuoise, then azure, a n d fin ally indigo. On the distant mainla n d the K ıran M ountains d e sc en d ed to the shore. A u'hite sailing boat appeared, completing the scene. Buffetted by the frothy ıvaves an d their unnıly companion the ıvind, the b o a t mas swept forıuard. I tum ed my attention again to the tranquil bay in the fo reground. I cou ld contain myself in no longer. I ıvanted to fe e l the san d o f legend beneath my fe e t an d immerse myself in the cool ıvater. N ea r a t b a n d th e w hite san d s lo o k ed differen t. In my b a n d the grain s cou ld be seen to be tiny balls o f a thousand a n d on e colours. This type o f san d is an anotnaly on the northem sbores o f the M editerranean, ıi'hich this h a d letıt a degree o f credibility to the stor\' that ıvhetı Queen Cleopatra o f Egypt cam e here with her lover Anthony, the beach did not com e up to her expectations. So she ordered shiploads o f san d to be bnnıght here from Hgypt a n d created a parad ise on earth in u’hich she an d Anthony could frolic. It is a pity to spoil this romantic explanation, but scie>ıtific truth must com e out. The san d here is what is knoum as oolite, or spherical grains o f calcium carborıate created in ıvater ıvith a high concerıtration o f carbonates. First a deposit ofcarbon ate mud is form ed on the seabed, an d then this gradually builds up aroıınd a nucleus, creating particles ıvhose perfect spheri­ cal shape is dne to the constant movement o f the sea. Since the form ation o f the san d takes an extremely long time an d tbere is relatively so little o f it, special ef-

B e lli ki k en d in i bir süre d a h a s a k la y a c a k . O n a ulaşmak için biletimizi al­ mak, kayaların ve çalıların arasından kısa bir yürüyü­ şe g eçm ek gerekiyo r. Ve işte karşımızda... B em beyaz kum lar d enize d o ğ ru u z a n ıy o r. D e n iz berrak, durgun, davetkar. D enizin rengini nasıl an ­ latm alı... A çık bir y eşille başlıyor, turkuvaza, mavi­ ye sonunda koyu laciver­ de dönüyor. Karşıda Kıran Dağları denize iniyor. Ve b ey az bir y e lk e n li sank i bu tablo onsuz eksik kala­ cakm ış gibi beliriveriyor, köpüklü dalgalarla sarmaşdolaş rüzgarın hızıyla salı­ na salına ilerliyor. Daha fazla dayanamayaca­ ğım, efsanelere konu olan, ünü d ild e n d ile y ay ılan kumları yakından görm ek ve kendim i serin sulara bı­ rakmak istiyorum. O bem ­ beyaz uzanan kumlar yakı­ na gelince daha farklı g ö­ züküyor. Sanki avucumda binbir renkli minik toplar var. A nadolu iklim k u şa­ ğında ve denizlerinde k e­ sinlik le rastlayam ayacağınız bu kum ların elbet bir h ik ay esi var. S ö y le n c e y e g ö re M ısır k ra liçe si K leopatra buraya sevgilisi Antonius ile gelmiş. Sahil­ den hoşnut olmayan Kleopatra için Antonius, Mı­ sır’dan gem iler dolusu kum getirtmiş, sevgisine ve sevgilisine yaraşır bir cen n et yaratmış. İşte plajda­ ki kum un sırrı. H ayallerinizi bo zm ak istem em ama, bir de işin bilimsel tarafı var. Oolitik adı ve­ rilen bu kum oluşumu karbonat konsantrasyonun fazla olduğu sularda meydana geliyor. Hafif çal­ kantılı, dalgalı deniz tabanında oluşan karbonatlı çamurlar bir çekirdek etrafında toplanarak bu do­ ğa harikasını meydana getiriyorlar. Oluşumu çok uzun sürede ve az miktarda olan kumların korun­ masına büyük çaba harcanıyor. Plaja giriş ve çı­ kışlar iskelelerden yapılıyor ve kumsalda havlu ya da eşya bulundurulmasına izin verilmiyor. D en iz e biraz da o lsa d oyd u ktan son ra zeytin ağaçlarıyla kaplı bu küçük adayı keşfe çıkıyoruz. 7

S K Y L İF E

TEMMUZ -

>

J UL Y 1 999


Adanın ilk yerleşenle­ ri D or’lar. Daha sonra G rek ler, Persler, Ro­ m alılar ve Bizanslılar da ad ayı b o ş b ıra k ­ mamış. Bu dönem lere ait k a lın tıla r k im isi ço k iyi durum da o l­ masa, kendini saklasa da görülebiliyor. Yer­ leşim y erleri ad anın d o ğ u su n d a k i k ü çü k ve yuvarlak bir tep e ü z erin d e y er alıy o r, denize açık olan batı tarafında hem en hiç yerleşm e yok. O kları takip ed erek, ortaya çıkarılan en önem li antik yapılardan biri olan tiyatroya ulaşıyoruz. Ada yerleşim ine oranla büyük sayılabilecek tiyat­ ro, taşlarına zarar veren zeytin ağaçlarına rağmen iyi korunmuş durumda. Ele g eçen Dor kitabeleri­ ne göre, adalıların tiyatroda çeşitli oyunlar, yarış­ malar düzenledikleri sanılıyor. Artık buradan son­ ra keşfe çıkmamız gerekiyor, çünkü kalıntılar da­ ğınık bir şekilde ve ağaçların, dikenli çalıların, ka­ yaların arasında bulunuyor.

forts are m ade to consenv the beach. Boats are only alloıved to land a t the qııays a n d it is not permitted to take toıvels or otber articles onto the heach. A/ter a first swinı ive set out to explore the small island. ıi'hicb is covered in olive trees. The D ortans ive re the first to settle here , fo llo ıv e d by the G reeks, P ersia n s. R om an s a n d Byzaııtines. ıvho h are left m iııs to renıind us o f tbeir presence, althougb these are not alu ays in a good state o f preservation an d often bidden aıvay. They aıv situated on a snıall circular bili at the eastern end o f the island. the ırestern side looking out to sea having little trace ofform er habitation. Folloıving the arrows, ive arrived at the amphitheatre. oııe o f the nıost imposing o f the antitjue reıııains here. It is suıprisingly large in vieıv o f the estimated size o f the ancietıt popıılation , an d despile the encroacbing olive trees is in fa irly g o o d conditioıı. D onan inscriptioııs excavated here refer to gam es an d competitions

8 S K Y L IF E

TEM M UZ

JU LY

1999


JAGUAR DON’T DREAM İT. DRIVE İT.

YENİ BİR STİL, YENİ BİR HEYECAN VE ÇOK ESKİ BİR TUTKU... Büyüleyen hatları, zarif çizgileriyle kesinlikle bir Jaguar. Sanat eseri bir teknoloji ve ateşli bir tutkunun kusursuz bileşimi. Nefesinizi kesecek bu modern klasik, yeni neslin ilk örneği: Yeni Jagu ar S-TYPE. Güçlü, heyecanlı ve tutkulu. Her zamanki gibi.

Anahtar teslim fiyatı 69.000.- USD

CQ

ORTAKLAR OTO MO TİV T ü rk iy e G e n e l D is trib ü tö rü

THE NEW JAGUAR S-TYPE.

E tiler Shovvroom: (0 212) 2 6 2 0 0 3 8 / 2 6 2 31 Tarabya Shovvroom: (0 2 1 2 ) 2 6 2 4 1 0 9 K a rta l S h o w ro o m : (0 2 1 6 ) 3 0 6 4 7 3 0 (4 hat)


h eld in the theatre. Recıcbing the rest o f the scattered rııim needs somefcıirly athletic negotiation o f thorıı bushes a n d rocks. Near the top o f the hill are the ru in s o f a tem p le o f Apollo in the D oric ord er ıvhich u>as in later centuries com>ertcd into a church by the Byzantines. Excavatio n s c a r r ie d ou t in th e a rea three years ago revealed relief carvings beloııging to the temple a n d an altar storıe ıvith a snake m otif the clue u'hich told archaeologists that the temple was dedicated to Apollo o f Cedrieus. Folloıving the lirıe o f the city ıvalls u>ith their numerous toıvers running parallel to the shore ive pııshed oıır way through thom s an d scnıh. Some sections o f the heıvn stone walls are stili standing, obstinately resisting time a n d the elements. We cam e to an open space filled ıvith ancient stones, ıvhich we discovered later to be the agora. This ıvas ıvhere ive saıv the most rem arkable sight yet. som e huge heart shaped blocks o f stone in keeping ıvith the island’s romantic legend. Ih e sun ıvas bigh noıv a n d blazed doıvn, shimmering on the sea ıvhich beckotıed invitingly. ‘Who cotıld restrain this sea Jragrant heart?' I certainly cotıld not. While the others, ıvith goggles a n d snorkels. disapp eared undenvater to join the fish around the rocks at the edge o f the bay, I folloıv ed Cleopatra's exam ple a n d revelled in the sea a n d sand. .

T e p e n in o rtasın d a D or d ü z en in d e y ap ılm ış ve daha sonra kiliseye çev­ rilmiş A pollon tapınağı­ nın kalıntıları var. Üç yıl ö n ce yapılan kazılarla ta­ pınağın çevresi tem izle­ n erek kalıntılar, rölyefli taşlar ortaya çıkarılm ış. O rtaya çık a rıla n su nak taşlarından birindeki yı­ lan m o tifin d en ta p ın a ­ ğ ın , ş e h r in b a ş ta n r ıs ı Apollon Kedrieus’a ithaf olduğu anlaşılmış. Kenti çevreleyen ve çok sayıda kule ile destekli, kıyıyı takip eden surlann izini sürerek dikenlerin ve çalıların arasından yola devam ediyoruz. Düz­ gün kesm e taşla örülmüş surlann bazı bölümleri doğaya ve zamana direnmiş. Daha sonra kentin agorası olduğunu öğreneceğim antik taşlarla dolu bir açıklığa geliyoruz. Kalıntılar arasında beni en ço k şaşırtan yer de burası. Taşların içinde kalp şeklinde kocam an taş bloklar var. Adanın efsane­ sine yaraşır bir manzara. G üneş iyice yakmaya başlam ıştı, deniz güneşle oynaşıyor ve artık onunla ilgilenmemi bekliyordu. “Bu deniz kokan gönlü kim tutabilir ki?” Ben de onu fazla b ek letm ed im doğrusu. Arkadaşlarım gözlükleri ve şnorkerleri ile kumsalı çevreleyen kayaların civarında sualtını inceley ip balıklarla y ü z erk e n b e n k u m sala y ak ın , K leo p atra g ib i güneşin, denizin ve kumun tadını çıkardım. • 10 S K Y L IF E

TEM M UZ

JU LY

1999


Admiral’s Cup. Named after the famoııs Champagne Mumm Admiral's Cup series vvith the approval o f the Royal O cean Racing Club, Lx»ndon.


Gökhan Tan

t

/ am trying to trace my memories b ack to the time Kendim in ayırdına vardığım, çevreyi de algılama­ ıvben Ifirst becam e aw are o f myself a n d my environs. ya başladığım günlere dönüp, anımsamaya çalışı­ The area o f tzm ir on the sbore o f the g u lf form erly yorum. knoıvn uritb fu ll ju stification as Smelly Waterfront Eski adıyla ‘Kokaryalı’, çocukluğum dan bu yana (Kokaryalı), an d during my cbildbood more salubri‘G üzelyalr diye bildiğim İzmir semtinin, kıyı bo ­ ously ren a m ed B eau tifu l W aterfront (G üzelyalı), yunca uzanan iki-iiç katlı evleri gözümün önüne comes before my eyes, ıvith its two a n d tbree storey geliyor. İşte bu evlerden biri, tabanı beyaz çakıl botıses fa cin g the sea. I rem em ber the on e ıvith the taşları ile döşeli olduğu için üç tekerlekli bisikleti­ ıvhite gravel in front, över ıvbicb / struggled to pedal me binm ekte ep ey zorlandığım ; birbirine basa­ my tricycle, a n d its garden consisting o f ttvo terraces m aklarla bağlı iki terasıyla d en ize doğru inen linked by steps descenditıg to the sea, its om am ental b ah çesi; fiskiyeli havuzun kenarları hercai m e­ pool ıvith a jet o f ıvater surrounded by pansies, an d n ekşelerle bezenm iş; iki yanda sardunyalar, or­ along the sides geraniums, hydrangeas, jasm ine an d tancalar, yaseminler, hanımelleri... Kıyıya ulaştığı­ honeysuckle. When you reached the ıvater’s edge, the nızda beş adımlık bir iskele, bir sandalla denize tiny jetty filled you ıvith longing to jum p in a roıving açılmak isteği uyandırırdı. hoat an d b ea d oııt to sea. Körfez, güneyden kuzeye, kentin tam ardında al­ The G ulf o f İzm ir has the appearan ce o f an inland çalan tep elerle çevrilidir. B ostanların arkasında lake, ıvith bills stretching uninterrupted from south to Yam anlar dağı, zirvesinde bir krater gölü (Karanorth, falling in beight to encircle the city to the east. g ö l) ile sü slenm iştir. G ün ey uçta ise, Ç atalkaB eh in d the m arket ya'nın ikiz tepeleri garden s rises o ld u k ç a g ö rk e m li Yam anlar Dağı, its bir yükselti oluştu­ summit a d o m ed by rur. İkiz te p elerin a crater lake knoıvn üstüne bulutlar ça­ as K aragöl. At the kılıp kalırsa, o gün Southern extremity yağm urlu g e ç e c e k are the magnificent demektir. 15u dağın tıvin peaks of eteklerinde Term al Ç a ta lk a y a . When S a ğ lık clo u d s g et ca u g h t B alçova kaplıcaları on these p eaks a n d b u lu n u r. H e m en rem a itı th ere, it yakınındaki te le fe ­ m ea n s th a t th ere rik is ta sy o n u n u n dan y a y lad ak i lo ­ ıvill b e r a in th at OsmanlIlarla birlikte açık bir ticaret kentine dönüşen İzm ir, yüzyıllar boyunca farklı din, kantalara, kahveha­ day. At the fo o t o f ulus ve kültürden insanın birarada yaşadığı kozm opolit bir Akdeniz yerleşimi oldu. En nelere ulaşılabilir. this m ou n tain a re üstte, Pasaport iskelesi; üstte. Kordon. / Under the Ottomans İzm ir grew into a m ajör İşte bu satırları ya­ commercial port with a cosmopolitan population of many different faiths, nations and the Balçova thermal zarken, anılarım da cultures. Top is Pasaport Quay and above the Kordon seafront. springs a n d health 14 S K Y L IF E

TEM M UZ

JU LY

1999


What is your strategy

F U N D LAB is an innovative service now provided by Credit Suisse. This interactive Internet software allows you to compare investment funds, and not ju st those of our own fund management companies. With FUND LAB, you can revievv a wide range of investment funds and choose the funds best suited to your requirements. Contact us in Ä°stanbul at + + 9 0 /2 1 2 325 5200

Regulated m the UK by IMRO and SFA

or w w w .c sp b .c o m /fu n d la b

SUISSE

GR0UP

F U N D LAB. Itâ&#x20AC;&#x2122;s tim e fo r an expert.


Tarih boyunca insan topluluklarının uğram adan geçemediği İzm ir, bugün de büyümesini sürdürüyor. Üstte, Karşıyaka; altta, ta rih î Konak Saat Kulesi ve Kordon boyunca uzayıp giden kafeler, restoranlar. / Throughout its history İzm ir has seen many peoples come and go. As a majör centre of conımerce the city continues to grow. Above is the district of Karşıyaka, and below Konak Clock Tovver and the cafes and restaurants along the Kordon.

kalan kenti betim lem eye kendim i kaptırdığım ı; böylesine bir yaklaşımın da bugünün İzmiri’nden sö z e tm e m e e n g e l o la c a ğ ın ı a n la d ım . Kızım Eren'den yardım istedim. Eren, hem bir sanat ta­ rihçisi değerlendirm esiyle, hem de bugünün İz­ mirlisi kimliği ile okuyucuya, benim bakış açımla karşılaştırm a yapma olanağı v erecek katkılarda bulundu. İz m ir ’in b ir y e r le ş im o la r a k b e lir m e s i MÖ 3 0 0 0 ’lerde başlamış. Prehistorik, A id ve iyon dö­ nemlerinde, Meles çayı yatağına yakın, bugünün Bayraklı bölgesine yerleşilmiş; MÖ 4. yüzyılda, bu alanın büyüme olanağını kısıtlaması ve savunma güçlükleri nedeniyle Pagos’a, şimdiki adıyla Kadifekale'ye taşınılmış. Hızla gelişen kent, Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönem lerin­ de de aynı tepenin çevresinde kalmış. Roma dö­ nem inde en parlak günlerini yaşayan İzmir, Bi­ zans yönetim indeyken önem ini yitirmiş; 15. yüz­ yılda tamamen Türk egem enliğine geçtikten sonra yeniden gelişm eye başlamıştır. 17. yüzyıla gelindi­ ğinde, yalnızca Anadolu’nun değil, doğunun en önemli ticaret limanı .sayıldığını görürüz. Bu geliş­ menin nedeni. Bizans kentleşm esinin kapalı yapı­ sına karşın, O sm anlı’nın açık kentler oluşturması­ dır. İzmir’ adının, Ege denizi çevresinde yaşayan Lü-

centre, a n d right next to it the cahle car terminal taking passengers up to the restaurants an d cafes on the high m eadou’s ahove. Having u’ritten this I realised that I h ad hecome carried aıvay by trying to describe the city as I remember it, an d tbat this ıvoııld prevent m efrom evergetting to talkabou t İzmir today. S o la s k e d my daughterEren to help me. Since sbe is botb an art bistorian an d beloııgs to the yourıger generation o f native lzmirians, sbe has a different approach to the city, spanning botb its past an d present. Archaeological evidence dates the earliest prehistoric settlement in İzmir to 3000 BC. İn tbe İst millennium BC cam e ıvaves o f Aeolian an d lonian migrants who settled in the area noıv knoıvn as Bayraklı in the Meles river valley. İn the 4th century, d u e to tbe lim ited space fo r expansion o f the settlement on this site an d difficu lties o f d efen din g it, tbe city ıvas relocated aroıınd the bili o f Pagos, noıv krıoıvn as Kadifekale. H ere the city d e v e lo p e d rap id ly , a n d r e m a in e d through Hellenistic, Roman, Byzantine. an d Tıtrkish periods. İzm ir enjoyed a heyday under the Romans but d eclin ed ıınder tbe Byzantines. When the city c a m e ıın d er Turkish rule in tbe 15tb century, it entered on a new period o f growtb. an d by the 17th century b a d hecome tbe most important com m ercial port not only o f Arıatolia but o f the Levant. One majör


mucizelerdükkânı

(Yaşlandım...) Vade beklerken yaşlanmak tarihe kanşıyor. Çağdaş işletmeler artık alacak hesaplarının yönetimini Pamuk Factoring’e bırakıyor. Etkili ve gerçek istihbarat, sigortalı alacaklar, finansman ve satışta Pamuk Factoring faktörü devreye giriyor. Kredi limitleri, teminat arayışlan Pamuk Factoring'le çözüme kavuşuyor.

Ç ü n k ü ; P a m u k F a c to rin g h e r d ö n e m d e d ü z e n li n a k it akışı d e m e k tir . P a m u k F a c to rin g güç o rta ğ ı d e m e k tir !

PAMUK FACTORİNG

C um h uriye t Caddesi. Elmadağ Han N o:8 K: I

80200 Elmadağ - İstanbul Tel: (0212) 230 54 40 pbx 296 85 05 pbx F a x:(0 2 l2 ) 234 13 98


fa cto r in this develv ile r'in d ilin d ek i op m en t ıvas tba t “Z m ü rn a” s ö z c ü ­ ıv h ile B y z a n tin e ğünden kalma o l­ cities irere closed duğu san ılm ak ta­ in stru ctu re, d ır. B u b ö lg e d e O ttom an c ilie s y aşayan E re k ıvere open to their tid ’le r, MÖ hinterlands. 1 4 0 0 ’lerd e ku zey The n a m e İz m ir A nadolu’dan akın deril) e s fr o m the eden Am azonlarla a n c ie n t S m yrn a , savaşm ışlar, Amaİzm ir'de MÖ 3 0 0 0 ’ lerde Bayraklı çevresinde başlayan ilk yerleşim ler, MÖ 4. yüzyılda ıvhich in turn is z o n la r ’ı yenen Kadifekale (üstte) civarına kaydı. Yine ilk yerlejim alanlarınd an, bugünkü Nam azgah th ou g h t to he Erektid kom utanı mahallesindeki Agora kalıntıları (altta ). / İzm ir’s earliest settlement at Bayraklı dates from linked to the ıvord T h e s e , A m azo n 3000 BC. İn the 4th century a new city was built at Kadifekale (above). The agora at Zm ürna fro m the another early settlem ent in the district known today as Namazgah (belovv). önderi Smyrna ile la n g u a g e o f the evlenm iş ve karı­ Luıvi people ıvho h ad inhahited the Aegean coast prior sının adını Liivi diliyle ‘Zmiirna’ olarak bu yerle­ to the Greek migrations. When the Erectids defeated şim bölgesine vermiştir. Kent, sonradan İyon di­ the Amazons ıvho poured in from northem Anatolia linde ‘Zm iıni’ diye anılmaya başlanm ıştır. Hitit, in 1400 BC, an d the Erectid com m ander These marHelen, Roma, Arap ve Bizans dönem lerinde kent, ried the fem a le Amazon leader Smyrna. be is said to aynı kökten türetilmiş, Smyrne, Simirna, Esmira h av e given the Luıvian version o f his ıv ife’s n am e gibi adlarla anılmıştır. Zm ürna to the city here. The lo n ia n s referred to Sm yrne’nin güzel yüzü, bugün Namazgah mahal­ Zmürna as Zmirni, a n d such variations on this nam e lesindeki Agora kalıntıları arasında yükselen bir as Smyrne, Sim irna ıınd Esmira ıvere used by the kapının kem er kilit taşı üstündeki rölyefte güliimHittites, Hellens, Romans, Arabs an d Byzantines. semektedir. The pretty face o f the Amazon Smyrna stili smiles oııt İzmir’in açık bir ticaret kentine dönüşmesiyle, Erat us in a relief on tbe keystone o f an arched doonvay meniler, Rumlar, Türkler yüzyıllar boyu bir arada sta n d in g a m id st the yaşam ayı sürdürdü­ rııitıs o f the a g ora in ler. İsp an y o l Engi- I |Ş tbe a rea knoıvn today zisyonund an kaçan | W as Namazgah. Y a h u d ile r de 1492 After İzm ir was transsonrası İzm ir'e yer­ fo r m e d into an open le ş m iş le r d ir. S in a ­ c o m m e r c ia l city, goglar, kiliseler, bir A rm en ia n s, G reeks de çıkmaz sokaklar­ an d Turks coexisted in la kendisini yalıtmış the city f o r centuries. Musevi m ahalleleri, Jeıv s f le e in g the bu içiçe yaşayış biçi­ Spanisb inquisitiorı setm inin ayakta k a la ­ tled in İz m ir a ft e r bilmiş birkaç kanıtı­ 1492. a n d added synadır. gogues to the chıırcbes Aynı dönem de Frana n d m o sq u es o f the sızlar da İzmir’e yer­ city. French merchants leşm eye başlamışlar­ hegan to settle in İzmir dı. T icare te el atan F r a n s ız la r b ir ara aroıtnd tbe sam e time, kendi güm rüklerini settin g ııp th e ir oıvn bile kurm uşlar, bu ­ cu stom s h o u se. They günün Kahramanlar a n d o th e r E ıırop ea n sem tin d en b aşlay a­ m erc h a n ts b e c a m e rak, sonraları Aydın knoıvn as Levantines, demiryolu üstündeki a n d built large imposBuca y ö resin e inşa ing m a n sio n s fir s t ettik leri büyük Learo u n d the district o f

?


'*' j f

THE EUROPEAN OUAI-ITY

A W A R D

B E K 0 O ÇİT SİSTEMLERİ KAYNAKLI TEL ÇİTLER

PANELLER E s te tik G örünüm Güvenlik D ik D u ru ş K om ple Çözüm K a la y M o n ta j M in im u m B akım M a s r a fı U zun Ö m ü r

KAYNAKLI TEL AĞLAR p Uygulama Alanları H obi Am açlı Uygulam alar Sıva A ltı Uygulam alar K lim a S iste m le ri A m barlam a ve Bölm eler Kafes ve Küm es İm alatı

Bekaert Çevre Çit Sistemleri, dünyanın en büyük bağımsız tel üreticisi olan Bekaert tarafından üretilmekte ve Bekaert ile Hacı Ömer Sabancı Holding ortaklığı olan b e k © © tarafından piyasaya sunulmaktadır. MERKEZ : Sabancı Çenter Kule 2 Kat 3 Levent 80745 İstanbul Tel: (0212) 270 41 00 Fax: (0212) 280 92 26 FABRİKA : Kumla Çiftliği Mevkii Alikahya 4 1 3 1 0 İzmit Tel: (0262) 364 76 22 Fax: (0262) 364 76 31

----------------------------------------------- ©

o ----------------------------------------------


vanten m alik an e­ K a h r a m a n la r a n d lerine, kentin v e­ later in Buca on the rim li b a ğ la r ın ın Aydın railıvay line, b u lu ndu ğu Akhiand then in s a r-M a n isa y o lu B o rn o v a a t the çıkışındaki Borno­ h eg in n in g o f the v a’nın k ö şk le rin e a A k b is a r - M a n İs a d e k u z a n a n b ir a road, an area o f feryerleşim le, kendi- | tile vineyards. The le r in e ö z g ü b a tı L ev a n tin es in trogeleneğinde bir yaşantıyı bölgeye taşımışlardır. du ced their oum ıvestenı lifestyle to İzm ir a n d preÜlkü, Sakarya, Kemeraltı, Mimar Kemalettin, Kesserved it över generations. telli gibi İzmir sem tlerine, ticari devinimin hız ka­ İzm ir’s flourishing trade attracted a constant stream zanmasıyla birlikte, Türk, Yahudi ve Rum kökenli o f new settlers, an d communities o f Tıırks, Jews an d to p lu lu k lar birarada y erleşm ey e başlam ışlard ı. Greeks lived in close proxim ity in such districts as Konak alanından Kestane pazarına kadar uzayıp Ülkü, Sakarya. K em eraltı, M im ar Kem alettin a n d giden büyük bir çarşı görünüm ündeki bugünün Kestelli. The com m ercial heart o f the city along the Kemeraltısı, ço k çeşitli mimari özellikleri ve süsle­ ro a d o f Kem eraltı, which stretches fro m K on ak to m e e le m a n la r ın ı K esta n e P a z a rı, is taşıyan yapıyı b a ­ c h a r a c t e r is e d by r ı n d ı r m a k t a d ır . b u ild in g s o f very Evlerdeki bezem e­ varied architectural le r d e g e n e llik le styles. Typical motifs b e b e k , çap a, dü­ ine!ııcle those relatmen motifleri g ö ­ ing to the sea. like rülür. Bu m otifler anehors a n d helms. kentin canlı ticare­ refleeting the importini yansıtır. ta n c e o f m a ritim e K em eraltı’nın e k ­ tr a d e in the c it y ’s lektik, Türk Baroculture. ku ve am piri tar- | H otels su ch as zın hakim olduğu 1 M eserret a n d its o te llerin d e k i (ö r- § a d jo in in g c o ffe e n e ğ in M e se rre t h o u se a n d o th e r izm ir’in m im ari dokusu, farklı kültürlerin üsluplarıyla birlikte, Ege’nin antik döneminden de çağrışım lar aktaran eklektik m im arinin özelliklerini taşır. Yukardan aşağı, Hüküm et Oteli ve kahveha­ 19tb centııry İzm ir Konağı, Alsancak Sakız Evleri ve Buca’da bir levanten evi. / izm ir’s architecture is an n e s i) , d ü k k a n la ­ bu ildin gs h ere diseclectic mixture of many styles, w ith a strong element of ancient Aegean architectural rın d a k i b iç e m , play an eclectic style style. From top to bottom , Government House, Alsancak Sakız houses, and a Levantine A n afartalar Karam ix in g Turkish house in Buca. k o lu ’nd a da en b arocju e with göz alıcı süslemeleriyle izlenebilir. empire. Anafartalar Poliçe Station is another building Konak Alanı’nda Devlet Resim Heykel Müzesi ve ıvith flam boyant fa ç a d e decoration o f this type. Sanat G alerisi’nin, Kültür M erkezlerinin modern İn contrast to the m odern a p p ea ra n ce o f the State görünüm lerinin yanında, Hükümet Konağı, Milli Museıım o f Pain ting a n d Sculpture an d cultural cenKütüphane ve onunla birlikte biçimlendirilmiş Eltres in K o n a k Scjuare, G ov ern m en t H ouse, the h am ra S in e m a s ı, k ıy ıd a k i D e v le t T iy a tro s u , National Lihrary, the Elhamra Cinema, a n d the State Ege'nin antik dönem inin sütunlarından da çağrı­ Theatre on the ıvaterfront hark back to classical archi­ şımlar aktaran ek ­ tecture o f the Aegea n le k tik m im arin in ıvith tb eir colıım ns özelliklerini taşır­ an d other varied elelar. Elhamıa Sine­ ınents o f their eclec­ m ası, sa h n e si ve tic d e c o r a tio n . fuayesi elden g el­ E lh am ra C in em a s diğince büyütüle­ cıu d itoriu m and rek, İzmir D evlet lo b b y h a v e b een O p e ra ve B a le e n la r g e d a s f a r as


YOUR BANK IN TURKEY:

Bankomat /2 4 VakıfBank International ATM Network You m ade the right choice f o r having come to Turkey ıvbere na tu re is beautiful,

hotels are clearı, f o o d is delicious, people are frie rıd ly and, ıvitho u t h a vin g

to ca rry large sum s, y o u r m o n e y is a t y o u r d isp o sa l f o r 2 4 h o u rs a day.

VISA

H o w? If y o u c a r r y a n y o f t he c a r d b r a n d s o n t hi s p a g e ,

pl e a s e l oc at e

Maestro

t he n e a r e s t Va k ı f B a n k B a n k o m a t 7 / 2 4 ATM.

VISA

Y o u wi l l e a s i l y w i t h d r a w c a s h

through

our

extensive

EUROCARD

Masrn 400

network

branches

and

of

1,000

change

M o reo v er, 7 days a we e k,

Bankomat

offices

7/24

AT Ms ,

ali

a r ound Turkey.

2 4 h o u r s a day.

C R E D IT C A R D S Ç E N T E R H alaskargazi Cad. No: 351/2 8 0 2 2 0 Şişli / İstan bu l - TU RKEY P h o n e: (9 0 ) (2 1 2 ) 234 57 00

VakıfBank *2 1st Century

Banking'


si’nin gösterileri, dinletileri için düzenlenmiştir. Kitabevleri, sinem anın çevresine serpiştirilmiştir. Buradan K em eraltı’na yüründüğünde, M eserret O teli’nin karşısında yer alan Şükran Lokantası, üs­ tündeki konaklam a odaları ve iç avlusu ile bir Han’ın tüm yorgunlukları dindiren o kucaklayıcı sıcaklığını duyurur. Bugün Şükran’ın odaları da terzi dükkanlarına, işyerlerine dönüştürülerek Me­ serret O teli’yle aynı yazgıyı paylaşmıştır. Az öte­ deki Kestane Pazarı, hem bölgenin doğasının b e­ reketini sergiler, hem de kente denizden ve kara­ dan aktarılan çok çeşitli ürünlerin satışa sunuldu­ ğu yerdir. Kuş satıcıları, akvaryumcular, roka, ra­ dika, marul demetleri dizilmiş tezgahların yeşilliği ile donanm ış balık pazarıyla içiçedir. Aktarlarla bakırcılar, ahşap oyma işleri yapanlarla kundura­ cılar birbirlerine komşuluk ederler. Bu pazara ara sokaklarla bağlı Kemeraltı Caddesi’ne döndüğü­ nüzde, sarraflar ve saatçiler çarşısına girmiş olur-

possible to m ake a hom e fo r İzmir State Opera a n d liallet. The city ’s hookshops a re concerıtrated in the a rea a ro u n d the cin em a . W alking fr o m h ere toıvards Kemeraltı hrings you to Meserret Hotel a n d Şükran Restaıırant on the other side o f the road. The restaurant occupies the grou n d flo o r o f a fo r m e r han, a commercial inn built around an inner courtyard ıvith rooms f o r gııests on tbe upper floor. But today these rooms are occupied by tailors’ shops a n d offices, like tbose o f tbe form er Meserret Hotel. The nearby Kestane P azarı is a market reflecting ali the natural abınıd a n ce o f the regiorı, ıvhere a ıvide variety o f goods brought into the city by sea a n d land can be found. Alorıgside stalls hecıped with vegetables are cage bird sellers an d shops selling fish fo r aquarium s as iveli as fishmongers ıvith an equally fascinating array o f fish f o r the table. Then there are the spice shops, copper shops, ıvood carvers an d shoe makers. Retuming from

Yusuf Tui'i

m i ) zıitıı.v)

The lllustrated London News gazetesi 1853 yılında İzm ir'i “Anadolu’nun Kraliçesi” ve “Asya’nın Mücevheri” olarak tanım lıyordu. 150 yıl sonra İzm ir yine pırıltılı bir canlılık içinde. Solda, Alsancak’ta restoranlar; sağda, 1744 yılında inşa edilen Kızlarağası Hanı. / İn 1853 The lllustrated London News referred to İzm ir as ‘the Queen of Anatolia’ and ‘Jewel of Asia'. One and a half centuries later İzm ir is as lively as ever. Left, restaurants in Alsancak, and right, Kızlarağası Han built in 1744.

sunuz. Kem eraltı günün her saatinde, bir insan seli görüntü sü v e recek d enli k alab alık tır. K o­ n aktan girdiğiniz Kemeraltı, kıvrımlarla Hisarönü Camii’ne dek uzanır. Hisarönü, ulu çınarların göl­ g e sin d e , ç iç e k ve ç iç e k tohu m u sa tıc ıla rın ın , ürünleriyle renk cüm büşüne dönüştürdükleri bir alandır. Bu alandan dört yöne ayrılan sokaklarda dokuma ürünleri ve hazır giyim pazarlayan dükkanlar yer alır. Ama alanı çevreleyen dükkanlarda, dönerciler, balıkçılar tüm hünerlerini gösterirler. En güzel Türk tatlı çeşitlerini de burada bulabilirsiniz. H isarönü’nden çıkıverdiğimiz Gazi ve Fevzipaşa Bulvarları, eski-yeni iş hanlarının, banka m erkez­ lerinin toplandığı bölgedir. Kıyıda, Pasaport iske­ lesine, oradan da Kordon a değin uzanan eski li-

bere toıvards Kemeraltı takes you through the streets occupied by jeıvellers an d ıvatch sellers. Kemeraltı is croıvded at a li times o f day. From tbe point ıvhere you enter the Streetfrom Konak, Kemeraltı ıvinds its ıvay toıvards Hisarönü Mosque. Irı tbe shade beneath the lofty planes around this mosque are sellers o f floıvers an d floıver seeds. From this colourful square streets lead o ff in fo u r directions, ali lined by fa b ric an d clothing shops. Around the square itself the focus is on food, ıvith döner kebab shops, fish restaurants, an d arrays o f the rnost delicious Turkish puddings. Gazi a n d Fevzipaşa boulevards near Hisarönü represent tbe ıvorld o f business a n d fin an ce, ıvith their mixture o fo ld an d new com m ercial buildings occupied by offices an d banks. Along the shoreline here is tbe ohl d o ck area. betıveen Pasaport Pier a n d K ordon, the 22

S K Y L IF E

TEM M UZ

J ÜLY

1999


harbour protected by breakıvaters. This is a good spot to stop fo r a coffee, orperhaps p u ff on a ıvaterpipe in Liman Kahvehane coffee boııse, a n d look out toıvards tbe old Pasaport Pier ıvhere the ferryboats ıvhich ply their ıvay up the Gulf stop off. The p ier building ıvith its domes is decidedly oriental in character. Ali along tbe ıvaterfron t b e r e a r e restaurants, th eir tables spilling out onto the pavement, inviting you to sit an d enjoy the sunset. Another o f İzm ir’s interesting sigbts is the Asansör or Elevator, built in the 19tb century to serve tbose living on th e steep slo p es above Kara taş, an d ıvhich has given its nam e to this area. İzm ir continues to groıv, as it h a s d o n e ö v er the past fo u r thousand years, a n d is a h a n d so m e city ıvith a lively atmosphere. It is a city o f passion, ıvhere throughout history people have not been able to pass ıvithout stopping. İt h a s som e o f the arrogan ce o f the cosmopolitan port, an d ıvhispered reminders o f its long history a li arou n d . İzm ir dedicates tbe sam e energy to enjoying itself as it does to trade, a n d is the en tertain m en t cen tre o f the Aegean, offering something to everyone ıvith its 19 . y ü z y ıld a y a p ı l m ı ş , a n n u a l a rts fe s tiv a ls , insan g ü cü y le çalışan lib ra ries, m useum s, art çarklı asa n sö rü sem te galleries, tbeatres, ballet adını vermiştir- yaşatılan an d opera. My daughter an d her condoğa varlığı kuş c e n n e ­ tiyle; ç o k değişik k o n u ­ tem poraries have a fresh ları e le alan fuarlarıyla, Vision, a n d through their Ege’nin eğlence ve ticaret merkezi olm akla yetinmeyen İzm ir, her yıl bir kültür ve sanat kenti eyes I see more clearly ali düzenlenen festivalleri, uluslararası fuarı, tiyatro, bale ve opera sah­ neleriyle bir kültür ve sanat kenti olmaya da yönelmiş. / İzm ir is not olm aya da yönelmiştir. th e c h a n g e s th a t h a v e only the commercial centre of the Aegean, but its centre of nightlife, Bu g elişim ve değişim la ken p la c e h ere sin ce I entertainm ent and culture, with a series of festivals, international trade içinde, ben üç tekerlekli ıvas struggling öv er the fair, theatre, ballet and opera companies. bisikletim e bir yol bu l­ gravel on my tricycle. This maya uğraşırken, kızım is a city moving enthusiasve onun yanıtlarının, İzmirli olmayı daha iyi ba­ tically into the fu tu re thanks to the new generation şardıkları için, kentli olma düşüncesini yeni açı­ ıvho love their city, an d are bringing neıv perspectives lımlarla geliştirerek, bizim düşleyemediğimiz üre­ to ıvhat it means to be city dıvellers. And 1 seem to see tim ve yaratımlara girişeceklerini şimdiden görür already the future which they are preparing to create, gibiyim. • 011e ıvhich ive cotıld not erıvisage. •

man alanı, dalga kıranlarıyla karşımıza çıkar. Bu­ rada bir kahve m olası verebilirsiniz. D ilerseniz uğradığınız Liman Kahvehanesinde bir nargile de tokurdatabilirsiniz. İlerde körfez vapurlarının bu­ gün de uğradığı em ektar Pasaport İskelesi, kub­ beleriyle doğu etkilerinin ağır bastığı bir mimari yapıdadır. Kıyı boyunca kaldırımlara taşmış masa­ larıyla lokantalar, eğlen ce yerleri haz dolu bir gün batımını yaşamanız için size kucak açarlar. Durmadan büyümesini sürdüren İzmir, dün oldu­ ğu gibi, bugün de çok güzel bir kent. Bir sev­ da kenti, tarih boyunca in sa n to p lu lu k la r ın ın uğramadan geçem ediği, bir liman oluşunun kibiriyle, geçm işindeki gize­ mi her köşesinden fısıl­ dayan canlılıkta bir var­ lık. E ge’nin eğ len ce ve ticaret m erkezi olmakla y e tin m e y e n b u g ü n ü n İzmiri, her yıl düzenle­ nen sanat festivalleriyle, kitaplıklarıyla, müze ve sanat galerileriyle, tiyat­ ro, bale ve op era sah ­ neleriyle, koruma altına alınan Asansör semtiyle -ki, G üzelyalı yolunun b a ş la n g ıc ın d a K arataş’tadır ve mahalle hal­ kının yam açta sıra la n ­ m ış e v le r in e k o la y c a u laşm aların ı sağ lay an ,

* '/Aya Gürel is a ırriler, and Eren Giirel is an art historian.

* Ziya Gürel, yazar - Eren Gürel, sanat tarihçisi. 23 S K Y L İF E

TEM M UZ

— J~ -

JU LY

1999


w w w .v a k k o .co m .tr


■ " İM'.


Efes’te Bülbül ve Panayır dağlarının Kuretler CadA t the beginning o f tbe . in i centııry BC tbe Emperor desi’ne bakan yamaçları İmparator Lysimakhos'un L y sim a cb o s bacl a neıv city p la n d ra w n up f o r (MÖ 3- yüzyıl başı) yeniden yaptırdığı imar planın­ Epbesus. Tbis plan envisaged residences to be conda konutlara ayrılmıştı. Konııt inşaatları ancak 200 strııcted ou tbe slopes o f B iilbü ldağ a n d P an ay ır yıl sonra başlayabildi. Yam aç­ m ountains overlookitıg Curetes lar dar ve merdivenli olan so­ Street, bu t co n stru c tio n on ly kaklarla adalara ayrılmış, adalar began two bıtn dred years later. da teraslanarak parsellere bö ­ The site ıvas divided iııto blocks lünmüştü. Her terasa birisi do­ by narrotv streets in tbe form o f ğudaki diğeri batıdaki sokağa fligbts o f steps, a n d terraced. On açılan birer ev yapılmıştı. eacb terrace tıvo boııses ıvere built Günüm üze kadar birçok eski ıvith access to tbe streets to east kentte yapılan arkeolojik kazı­ an d ivesi respectively. larda, sayısız konut ortaya çı­ Althoııgb archaeological excavakarıldı. Bunların hiçbiri kulla­ tion s o f a n c ie n t c ities h a v e nım ve güzellik açısından Efes rev ea led in n u m era b le boııses, Yamaçevlerle eşdeğerde değil­ none are as beautiful or sophistidir. Bu evlerde oturanların ra­ cated as the hillside villas discovhat edebilmesi için hiçbir emek e red a t Epbesus. No la b o u r o r ve masraftan kaçınılmamış, du­ expense ıvas spared fo r the cotıvevarların tümü fresklerle, m e­ n ierıc e a n d p le a s u r e o f th e ir kanların tabanı ise mozaiklerle occııpants. Every ıvall ıvas paiııtEfes antik kentinin Kuretler Caddesi’ne bakan yamaç­ kaplanmıştır. Güniimiiz evleri­ ed ıvith frescos, a n d the Jloors decları, M.Ö. I. yüzyılın başında merdivenli sokakların ayırdığı adaların teraslanmasıyla konut yapım ında kul­ nin kaloriferlerini aratmayacak o ra ted ıvith ınosaics. They h a d lanılmış. Burada yapılan kazılarda ortaya çıkarılan ev­ biçimde ısıtılmış, banyo mutfak heating systems in no ıvay inferior ler, benzersiz özelliklere sahip. / The magnificent hıllve yemek odalarında sıcak ve to Ihose o f modern boııses today, side villas of Eplıesus belonged to the city's rıclı soğuk su birlikte akmıştır. an d bot an d cold runnirıg ıvater patrician famtlies. Built from the İst century BC Evler için seçilen alan, konumu onwards they are reached by narrow streets ın the in the bathroonıs, kitchens a n d gereği kentin en önemli yeridir. form of flights of steps. dining rooms. 28 S K Y L İF E

TEM M UZ

JULY

1999


Burası, tiyatro, Bouleterion, Tbe lo c a tio n e k o s e n f o r kütüphane, hamam ve ago­ tkese h on ses ırcıs tb e m ast raya yakındır. Bu nedenle desircıble in tbe city. eonvevarlıklı k işiler konut için nieııtly elose lo tbe tbecıtre, burasını tercih etmişlerdir. tb e b o u le te r io n (s e n a te Evlere dışardan bakıldığın­ b ö n se), librcıry, p u b lic da, sa d e c e ço k h arek etli b a tb s cıııcl a g o r a f o r tbe çatılar ve evin merkezinde­ ır e a ltb y p a t r ie ia n s o f ki küçük bir avluyu andı­ E pbesu s ıi’b o lirecl b ere. ran perystilin açıklığı göriiFrom tbe oııtside a li tbat nebilmekteydi. Birçoğu iki troııld b a v e b een risib le ya da üç k atlı o lu p ço k ıroııld b a ıv been a series o f odalıydılar. Zemin katta ko­ roofs at different lerels an d nukların ağarlandığı esas tbe ceııtral öpening o f tbe sınall c o lo n n a d e d coıırtoda, yemek salonu, banyo, Efes Yamaçevlerde, her evin merkezinde küçük bir avluyu andıran çe şm e, sarn ıç, m utfak ve yanl. perystil bulunm akta; havalandırm a ve aydınlanm a, perystilin tam ortasındaki impliviyum denilen iizeri açık m ekandan sağlanmaktaydı. hizmetçi odaları, üst katlar­ Most o f tbe houses h ad tııv Eaclı of the vıllas had a Central courtyard or perisiyle whıch proda da yatak odaları bulunu­ or tbree floors a n d nıımervıded air and lıght through the open Central sectıon known as the oııs roonıs. On tbe groııııd yordu. impluvium. Y a m a ç e v le rd e fre sk le rin flo o r ıras tbe nıaiıı rooın konusu kullanıldığı mekanın amacına uygun yapıl­ u’bere risitors irere received. a dining-room . batbmıştır. Örneğin, mutfak balık ve av hayvanları, ço ­ rooın. fountain. cistenı, kiteben an d seıvants roonıs. cuk odaları uçar durumda eroslar, büyüklerin yaşa­ u’bile tbe bedrooıns irere on tbe ııpper /hors. dığı salonlar tiyatro sahneleri ve miizlerle süslen­ Tbe sııbjeets o f tbe J'rescos irere in keeping ıritb tbe funetion o f tbe rooın. For exaınple, tbose in tbe kiteben miştir. depieted fis b a n d gam e. rooıns J b r ebildren fiying Evlerde, Ortaçağ ve önceki dönemlere ait saraylar­ da mutlaka bulunan ahır, yani hayvanlar için barı­ eben ıbs repıvsenting Eros, a n d tbose in tbe reception rooıııs tbeatre sceııes an d tbe Mııses. nak yoktu. Binek hayvanları da diğerleri gibi ken­ Tbere irere no stables attaebed lo tbe houses. ırbicb is tin dışında tutuluyordu. Bu Efes evlerinin önemli an interesting ontission in vieıv o f tbe f a c t tbat bir özelli idi. Ortaçağ saraylarında oturanlar, at üze2 9 S K V L IF E

TEM M UZ

JU LY

1999


m edieval a n d earlier g ran d bouses a n d p a la ces alırays included this feature. Saddle atıimals, like t b e others, irere kepi ou tsid e tbe city, a n d tbe inbabitants o f tbe billside villan conld only gel as f a r as tbe corner o f tbe Street on borseback. Tbere tbey ıroııld bave h a d to dismount a n d ıralk tıp tbe /lifli}t o f steps to tbeir home, instead o f riding or being d ram ı in a carriage right up to tbeir door or iııto tbeir oıcn courtyard, as a m edieval gran dee ıroııld hare expected to do. The batbroom was spacious an d conıfortable, ıritb room f o r ali tbe fanıily to hatbe togetber. Hot a ir from tbe fu rn a c e circulated tbroııgb pipes in the ıralls heated tbe batbroom an d the rest o f the hoııse in irinler. In tbe centre o f the perisiyle (courtyard) irere tıro pools o f ırater, fro m on e o f ırhich ırater flo ır e d into tbe otber. Tbe sootbing soıınd o f ırater ıroııld hare lerıt a p e a c e fu l atm osphere to the courtyard. Tbe master o f tbe bönse spent tbe hot afternoons resting in the deep vaıılted a lcore in one ırall o f the court­ yard. I'.rca ratioiıs o f tıro o f these residential blocks at Epbesus h are so f a r beeıı completed. Ali tbe frescos a n d ınosaics, as ireli as the sıııall nıorable J'inds from Block I irere takeıı to the mııseıım, leaving only tbe ıralls in sim . H oırerer, acco rd in g to an adm irable decision takeıı by tbe Min İstry ofCulture in 1979, ali tbe finds fro m Block 2 irere left in place. Protective roofs irere constrııcted örer tıro o f the six hoııses in Block 2 an d these irere opened to tbe pııblic.

rinde ya da birden fazla atın çektiği gösterişli ara­ balarla saraylarının önündeki veya merkezdeki avlıılarına kadar gelirlerken, Yamaçevlerde oturanlar at üzerinde sokağın başına kadar ancak gelebiliyor­ lardı. Buradan bütün di­ ğer Efesliler gibi merdi­ venli yollardan yaya ola­ rak evlerine gelm ektey­ diler. Banyolar geniş ve rahat­ tı; ev halkı birlikte ban­ yo yapabiliyordu. Kışın banyonun ısınması için ocaktan gelen sıcak ha­ va, duvarların içindeki künk borulardan dolaştı­ rılarak evin ısınm asını da sağlamaktaydı. I lavalandırma ve aydın­ lanma, perystilin tam ortasındaki iıııpliviyum deni­ len üzeri açık mekandan sağlanmaktaydı. I.şık ye­ terli olmadığı için odalar karanlık ya da loştu, tmpliviyumda bulunan önlü arkalı iki havuzdan ge­ len su sesi dinlendirici bir atmosfer oluşturmaktay­ dı. I'.v sahibi genelde öğleden sonraları perystilin bir duvarında derin niş görünümündeki üzeri to­ nozlu tabliniuıııda dinlenirdi. Yamaçev leıden iki adanın kazısı tamamlanmıştır. Bunlardan Yam açevler I olarak isimlendirilen adadaki bütün fresk ve mozaikler, taşınabilir du­ rumdaki diğer küçük buluntularla birlikte müze­ ye taşınmış, sadece evlerin duvarları yerinde bı­ rakılmıştır. 1979 yılında T.C. Kültür Bakanlığı nın aldığı yerinde bir kararla Yamaçevler 2'deki kazı­ larda ortaya çıkarılan bütün buluntuların yerinde korunmasına başlandı. Yamaçevler 2. adadaki 6 evden sadece iki evin koruma çatısı tamamlan­ mış ve ziyarete açılmıştır. A ve 15 evi denilen bu evler aynı terastadırlar. Girişe Kııretler CaddeEfes’de kazısı tam am lanan evlerden ikisinin korum a çatısı tam am lanm ış ve si'ndeki Skolastikia Hamamı nın karşısında yer ziyarete açılmıştır. / lw o of the excavated hoııses have beeıı covered by a alan merdivenli sokaktan ulaşılabilir. pıotectıve roof and opened to the public. 3 0 S K Y L IF E

TEM M UZ

-«Jfc-

JU LY

1999


R eşit G alip C addesi, İlk Adım sokak, No: 18 G.O .P. 0 6 7 0 0 ANKARA • Tel: 0 .3 1 2 .4 4 7 4 7 5 3 (pbx) • Fax: 0 .3 1 2 . 4 4 7 6 5 7 8 B ayiler: • • • • • • •

Optronik Ltd. Şti.- İstanbul Ofis - Halaskargazi Caddesi, No: 234 / 6 Şişli 80220 İSTANBUL - Tel: 0 .2 1 2 . 232 9596 - 232 9597 • Fax: 0. 212. 232 9597 Çengelköy Ye rlim allar Ltd. Şti. - Halk Caddesi, Dere Sokak, No: 1 Çengelköy / İSTANBUL Tel: 0 .2 1 6 .3 2 1 9507 • Fax: 0. 216 .321 9507 İmaj Optik - Atatürk Bulvarı, M eşrutiyet Caddesi, Kök Çarşısı No: 121 / 108 - ANKARA - Tel: 0 .3 1 2 .4 1 7 4957 • Fax: 0 .3 1 2 .4 1 7 4957 Optik Tunalı - Karum iş Merkezi, 2. Kat No: 362 G.O.P / ANKARA - Tel: 0. 312. 467 1713 • Fax: 0. 312. 426 4424 Armoni Ticaret ve Grafik - M ithatpaşa Caddesi, No: 257 / A inciraltı 35330 İZM İR - Tel: 0.232. 278 8000 • Fax: 0.232. 259 0798 Bulvar Kırtasiye - Atatürk Caddesi. No: 93 / B - BU RSA Tel: 0.224.211.2510 • Fax: 0 .2 2 4 . 211 2509 _____ Acılım B ilaisayar Eğt San ve Tic. Ltd. Şti. - Orduevi Karışısı, Saray Işhanı No: 302 / KONYA - Tel: 0. 332. 352 2060 • Fax: 0. 332. 353 2391 & 7 r ! lt ve Elektronik - Mustafa Kemal Paşa Caddesi. No: 35 / A - MANİSA - Tel: 0.236. 232 0619 • Fax: 0 236 239 2714


A evi kapısından girildiğinde sağ tarafta görülen merdivenler ikinci kata çıkış sağlamaktaydı. Öndeki merdivenden sonra va­ rılan sahanlıkta görülen çeşme, eve girenlerin ilk işinin temiz­ lenmek olduğunu göstermekte­ dir. Buradan evin perystiline ulaşılır. Bunun tam ortasında 4 sütunlu implivium vardır. A evi perystilinin doğu kenarın­ daki büyükçe mekan, evin ka­ bul odasıdır. Ev sahibi misafirle­ rini burada ağırlardı. Duvarla­ rında normal ölçülerde çıplak ve yarı çıplak erkek ve kadın fresklerinin yanında tiyatro mas­ kı, komedi yazarı ünlü Menand er'in Skynioi oyunundan ve

Knoıvtı as boııses A & B they stanıl on th e s a m e te r r a c e , a n d a re reach ed via the steps opposite the Scholastica Baths on Curettes Street. Upon entering the house there are steps to the right ıvhicb led ıtp to the seco n d flo o r. The fo u n ta in in the vestihııle shoıvs tbat people arriving from Street tvashed before progressingfıırther. The vestihııle opens onto the perisiyle, in the centre o f ırhich are the J'oıır columns o f the Central area thal ıvas open to the sky. Thefairly large rooın along the easl ıvall o f the perisiyle o f house A is ihe reception rooın ıvhere risitors ıreıv entertained. Here the frescos depict life siz ed n a k e d a n d h a lf n a k ed men a n d ıvomen, masks, a n d tıro

Yamaçevlerde oturanların, kentin en seçkin topluluğuna mensup oldukları a n la tm a k ta . Evlerin her birinin ısınma ve su sorunu çözüldüğü gibi yerler mozaiklerle, duvarların tümü ise fresk ve heykellerle süslenmiş. / These exdusive residences were fitted with Central heating and running water, and richly decorated wıth frescos and mosaics.

E ııripites’in O restes adlı oyu ­ n u n d an b ire r sa h n e vard ır. O yuncular masklı ve konuşur durumda gösterilm işlerdir. MS 2. yüzyılda yapılan bu evin sa­ hibinin bu freskler nedeniyle ti­ yatroya düşkün kültürlü birisi olduğu anlaşılmaktadır. Peıystil­ den ikinci kata çıkan dik bir m erd iven d aha varsa da, bu kattan geriye fazla birşey kal­ mamıştır. B evine, A evinin batı yönünde­ ki yatak odaları tarafından ulaşı­ lır. Bu ev perystilli bir Efes evi­ nin bütün özelliklerine sahiptir. D iğerine göre daha büyük ve özenli yapılmıştır. Kazı bııluntu-

theatre scenes, oııe [roın Skynioi. a c o m e d y hy M en a n d er, a n d tbe o tb e r O restes hy E ııripides. The actors a r e shoıvn irca ring nıasks a n d in th e a c t o f sp ea k in g . Evidently tbe oıvner o f Ihis house. u’hich ıvas hııill in Ibe 2nd cenlury AD, ıvas a cultııred m an fo n d o f tbeatre. A steep staircase leads from tbe perisiyle ıtp to ıvbat remains o f the second floor. H ouse B is a ccessed via the hedrooms on the ivesi side o f boııse A. Tbis second boııse has al! tbe featııres o f a typical Epbesus perisiyle villa, hu t il is larger a n d [iner Ihan tbe first. Finds shoıv tbat the house ıvas inbahited until tbe 6tb ceutnıy 3 2 S K V L IF E

TEM M UZ

JU LY

1999

*

ı


i MİKİCMC m

Amerika'nın en iyisi; sessiz ve geniş hacimli buzdolabı H

o

r i n

H

n

n

H

ı ı n

ı r ı ı

• a l t t '- ı l

Amana ların Özellikleri ■ Free-O-Frost Teknolojisi (No-Frost + SofSound) ■ Sofsound™ Teknolojisi. Çok Sessiz. ■ Altı Değişik Bölümde Farklı Yiyecekleri Özelliklerine Uygun Koruma ■ Dört Yıldızlı Derin Dondurucu

|-I8°C) ■ Şarküteri Bölümü™ (0°C'de kurutmadan saklar) ■ Süt ve İçecek Bölümü™ (l°C sıcaklık) ■ Taze Sebze Bölümü™ (Nemli ortam) • Taze Meyve Bölümü™ (Kurutulmuş soğuk hava ile soğutma) * Soğuk Su ve Buzpınarlı modeller ■ Easy Glide™ (Kolayca öne çekilebilir raflar) ■ Kapakların 180° Açılması ■ Dekoratif Kaplama Olanağı ■ Homojen Aydınlatma » 504 - 754 İt Arasında G •Ç o k Düşük

Dünyada ilk kez Deepfreeze. SideBy-Side, NoFrost, FreeOfrost, Soğuk su ve Buz Pınan gibi birçok yeniliğin mucidi M ıana 1934'den beri üretildiği /Amerika'da birçok kere tüketici

=

— '

- =

'

dergileri taralından kendi sınıfının en iyisi olarak seçilmiştir. Buzdolabında derin donduıucu altta modelini dünyada ilk kez üreten Amana, bu modelle özellikle bel ağrısı çekenlere, _

.....................

bel fıoğı olanlara kullanımı kolay bir buzdolabı sunuyor. Derin donduıucunun altta olması bel fıtığı çekenler veya yakalanmamak isteyenler için sağlıklı bir çözüm getiriyor. Derin dondurucuyu kolayca açın ve istediğinizi zorlanmadan kolayca alın. Amana, teknolojiyi insan kullanımına sunarken insan sağlığına da önem veriyor. Geniş iç hacmi ve tüm detaylardaki mükemmel dizaynı ile Amana beklentilerinizden fazlasını sunuyor;

TÜRKİYE TEMSİLCİSİ: ISISAN ISITM A V E KLİM A SAN AYİİ A .Ş.

Derin dondurucu altta modeller ankastre olarak kullanılabilir. Böylelikle buzdolobınızla mutfağınız arasındaki uyumu sağlar ve dekoratif bir görünüm elde edersiniz.

Farklı modellerimizi görmeniz için Amana Shovvroomlarına bekliyoruz.

MERKEZ : Bestekar Şevki Bey Sok. No. 1 Balmumcu - İSTANBUL Tel: (0212) 288 96 96, 272 53 00 Fax: (0212) 266 11 34. BALMUMCU SHO\X/ROOM : Barbaros Bulvarı. Esen Apt. No. 42 Balmumcu - İSTANBUL Tel: (0212) 267 31 86. 266 08 04 Fax- (02121 266 87 72 KADIKÖY SHOWROOM : Ankara Asfaltı Üzeri. Onur Sokak No. 16 Koşuyolu Kadıköy - İstanbul Tel: (0216) 325 80 80 Fax: (0216) 340 40 17. ANKARA SHOWROOM-SERVIS : Akay Caddesi No. 22 Dedeman Oteli Karşısı Ankara Tel-103121418 32 20 Fax (03121417 92 55. İZMİR SHOWROOM-SERVİS: Akçay Caddesi No 283 Emlak Bankası Korutları karşısı Gazıemır - İzmir Tel: (0232) 251 30 50 Fax: (0232) 251 91 81, BURSA SHOWROOM-SERVlS : Yalova Yolu 9 Km Ovaakca - Bursa Tel (02241 267 04 85 Fax (0224) 267 00 69, ANTALYA SHOWROOM-SERVİS : Alı Çetınkaya Cad. No. 152 PTT Karşısı Antalya Tel (0242) 322 04 44 Fax: (0242) 322 27 25. ESKİŞEHIR-SERV/IS SHOWROOM : Cengiz N ^ S o l u E ^ T d ! |0222| 323 99 80 Fa,: (0222) 321 00 54, SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ: Ankara Asfaltı Uzerı Onur Sokak No. 16 Kosuyolu. Kad.koy - İstanbul Tel: 10216] 325 80 80 Fax: 02161 325 80 77 YFTKİU BAYİLERİMİZ İSTANBUL • -ATAKÖY Somkan 661 09 56 -AVCIIAR Doytaş S93 95 90 -BAKIRKÖY Aktif 697 64 54 -BOSTANCI Biltes 359 15 05 / Şimşek Klima 0542 234 04 56 -FENERYOLU Optimum 363 2 1 İtI-GÖZTEPE: K o rte r386 a fl2 . m u k 320 89 98 / MTA 4 13 58 86 -KIZILTOPRAK Onaran 347 90 63 -OKMEYDANI Döneller 2 10 62 39 -SİRKECİ Cem Elektron* 522 88 4 1 -YEŞİLKÖY Kuregaz 663 20 00 ANKARA : E * ™ " '1440 87 66 -MEBUSEVLf Rl 82 12 BURSA : Ay,k Elektron,k 256 81 00 İZMİT : Yapmek 325 51 56 MERSİN Osel-An 359 33 46 ADANA : Ban, Mak.na 359 60 20


Yamaçevlerin korunması için başlatılan yeni projenin tam am lanm asıyla, evlerin tüm ünün üzeri koruyucu bir malzeme ile kapatılacak. Böylece, özellikle fresklerin zararlı doğal etkenlerden korunması sağlanacak. / A new project is ıınderway to cover the hıllside villas of Ephesus with a protectıve fabric. The frescos in particular are susceptıble to damage if exposed to daınp, dust or excessive lıght.

ları ev in MS 6. yüzyıla kadar kul­ lanıldığını ve bıı süre içinde birçok kez on arım g ö r­ düğünü, değiştiril­ diğini gösterm ek­ ted ir. T aban ı ta ­ mamen siyah-beyaz mozaikle kaplıdır. Perystilin güneybatı köşesin­ de ikinci kata çıkan merdiven vardır. Bıınun he­ men yanındaki ço k renkli m ozaik panoda T ri­ tonu n, Aıııphitrite’yi denizatı Hipokamphos’a bin­ dirip kaçırması konusu işlenmiştir. Bunun yanında­ ki tonozlu niş, tabliniıımdıır. Bunun tonozundaki cam mozaikler Roma dünyasındaki benzerlerinin en güzelidir. Bozulmuş durumda ortaya çıkarılan mozaik, zor ve uzun uğraşlardan sonra toplanarak yerine monte edilebilmiştir. Çok renkli bu mozaikte cennet betimlenmiştir. Meyve, çiçek, horoz, tavusku.şıı, panterleri çeken Kros gibi figürler olağanüstü güzelliktedirler, l am ortada, kırmızı renkli çift bor­ dür içinde Dionysos ve Ariadne’nin büstleri de var­ dır. Evin batı ucunda mutfak, atrium ve tuvalet bu­ lunmaktadır. Yamaçevlerin korunması için yeni bir proje başlatıl­ mıştır. 1999 yılında bitirilecek olan bu projeye gö­ re, evlerin üzeri mebran denilen bir malzemeyle kapatılacak; böylelikle, (izcilikle fresklerin, ışık, toz, rutubet, asit ve ısı gibi zararlı etkenlerden korun­ ması sağlanacaktır. .

AD a n d ıırulerıvent m an y r e p a ir s m ıd alterations över th e c en tu ries. The J'loors a r e eııtirely covered by b la c k a n d ırh ile m osaics. '/here is a polycbrom e mosaic pan el nexl lo the staircase in tbe soııtbırest corner o f tbe perisiyle ıvbicb led ııp lo tbe second Jh o r. This mosaic depicls Triton carryinş> Aınphitrite aıvay on his seahorse Hippocampus. Next to this is tbe tabliniıım, a vaıdted alcove. Tbe f>lass m osaic on this vaııll is Ibe most spectacıılar o f aııy o f its kin d fou n d in the Roman ıvorld. The mosaic ıras J'oıtnd on g r o ıın d in p ie c e s a n d h a s b eeıı painslakin,ı>ly pııt together an d put back in place. This polycbrome mosaic depicls paradise, ıvith frııits, /loıvers, a cockerel, peacock, panthers a n d Eros-like Jif>ııres. lıı tbe centre, sel in a doııble red caıloııcbe are tbe heads o f Dionysııs a n d Ariadne. Al the western eıul o f tbe bönse is the kiteben, atriıım an d laeatory. A ııeıi' project bas beeıı laııncbed to p r e s e m tbe hillside villas. an d is scbedııled f o r completioıı in 1999. The bouses ivil! be covered by a membrane ıvbicb ıvill prolect tbe frescos in particular from light, dust, damp, acid an d heat. This ıvill ıneaıı that visitors ıvill he cıble to see tbe billside villas iıı ali tbeir splendoıır ıvitboııt risk of deterioration o f this e.vtraonliııary gliıııpse inlo life in (iuti</nity. .

S e k ı h a t t i n h r d e n ı ^ il, l i f e s M ü z e s i M i k i ü r i i . *

M ahallin hdem ^ it is cliıvclor tıflpbcsııs Museııııı.

3 4 S K Y L IF E

TEM M UZ

JU LY

1999


W

i

I

i

i-

*3

4x2 Tek Kabin

^

ja 1 V

İM İ

MITSUBISHI

4x2 Çift Kabin

4x4 Çift Kabin Magnum

T

E

M

0 ©

O T O M O T İ V

TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA DİREKTÖRLÜĞÜ: Ankara Asfaltı, Yakacık Yanyol Üzeri No:25 81450 Kartal/İSTANBUL Tel: (0216) 377 17 70 Pbx Fax; (0216) 377 01 81 TEMSA OTOMOTİV, araçların tüm teknik ve ekipman özellikleriyle renklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tular

A

MITSUBISHI MOTORS


Osmanlı gökyüzünü izliyor

İSTANBUL

RASATHANESİ Uy K E M A L Ö Z D E M İR *

H

16. yüzyılın son çeyreğinde İstanbul çok önemli bir bi­ lim olayına sahne oldu. İslam ülkeleri ve doğuda kurul­ muş olan rasathanelerin sonuncusu faaliyete geçti. Bu rasathane Osmanlıların kurduğu ilk ve tek rasathanedir. Selçuklu Sultanı M elikşah’ın 1074’de inşa ettirdiği rasat­ h aneden başlayarak Türkler, 1260 yılında Nasireddin Tusi’nin kurduğu Maraga Rasathanesi, Gazan Han’ın 14. yüzyılın sonunda kurdurduğu Tebriz Rasathanesi ve Ti­ mur’un torunu Uluğ B ey ’in 1420’li yıllarda Sem erkant’ta kurduğu rasathane gibi önemli astronomi çalışmalarına sahne olan bilim m erkezleri oluşturmuşlardır. Islamiyette belirli günlerin ve saatlerinin tespiti, ibadet için birinci derecede önemli idi. Kıble’nin tespiti ise ast­ ronomik coğrafya gözlem lerine dayanıyordu. O rtaçağ İslam dünyasında bu ihtiyaca cevap v erecek kurumlar olan rasathaneler kurulmuştur. Belirli bir bina­ da sürekli çalışmayı ve kurumlaşmayı gerektiren rasat­ haneler, gelişm iş teknik aletlerin bulunduğu dönem in en ileri teknolojisinin uygulandığı yerlerdir. Osmanlı bilim tarihinde ilklere imza atmış eşsiz bir bil­ gin olan Takiyüddin, 1521 yılında Şam’da dünyaya gel­ di. Adının yazılışından olsa gerek, uzun yıllar batı kay­ naklarında Arap kökenli olduğu ifade edilen Takiyüd­ din, 8. yüzyılda Suriye’ye yerleşm iş bir Türk ailesine m ensup oldu ğu nu, 1 5 6 8 ’de N ablus’ta k alem e aldığı “Reshanetü’r Ruh” adlı eserinin, sonunda yer alan soya­ cağında açıkça belirtir. Takiyüddin, Şam ve Mısır’da eğitim görmüş, müderrislik

İstanbul Rasathanesi, $ehin§ahname, İ.Ü. Kütüphanesi, 16. yüzyıl.


İSTANBUL

OBSERVATORY Established in the 16th Century Irı the last quarter o f the 16th century the last observatory to he built in the Islamic ıvorld ıvas constructed in İstanbul. It ıvas also the first ever built by the Ottomans. The history o f Turkish astronom ical study hegan several centuries earlier with the observatory o f the Seljuk sultan Melikşah in 1074, a n d continued ıvith that o f Nasireddin Tıısi in M araga in 1260, a third built by Gazan Han in Tebriz in the late 14th century, a n d a fo u rth by Tim ur’s gran dson Uluğ Bey in Sam arkand in the 1420s. In ali o f these significant astronom­ ical discoveries ıvere made. Astronomical observation as a means o f precise determination o f specific days an d time ıvas o f key importance in the Islam ic religion, ıvhich folloıved a k ın a r ca len d a r a n d in u’hich prayer times varied claily according to sıınrise a n d sunset through the year. Iıı addition, determining the direction o f M ecca fr o m a n y p a r tic u la r g e o g r a p h ic a l p o in t entailed accurate scientific measurement. In the m ediaeval Islamic ıvorld observatories ıvere therefore crucial institutions, providing the equipment a n d expertise fo r this ıvork. The most advanced technology o f the time u>as applied here, ıvhich is ıvhy fo r m any centuries the eastern ıvorld mas the centre o f astronomical study an d discovery. Takiyüddin, an outstanding scientist o f the I6th century an d m ajö r fig ü re o f Ottoman scien tific history, ıvas born in D am ascus in 1521. Fronı the fa m ily tree appen ded to his Reshanetü ’r Ruh, ıvhich he ıvrote in Nablıts in 1568, ive leam that he cam e o f a Turkish fam ily u’hich h a d settled in Syria in the 8th century, three hundred years before the Turkish

İstanbul Observatory, Şehinşahname, I6th century, İstanbul University Library.


Takiyüddin (sağda) ve yardımcısı, Şehinşahname, İ.Ü. Kütüphanesi (üstte solda). Takiyüddin ve yardım cıları öğrencilerle birlikte, Alat-ı Rasadiye li Zic-i Şehinşahiye, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, 16. yüzyıl (üstte sağda). / Takiyüddin (right) and one of his assistants, Şehinşahname, I6th century, İstanbul University Library (above left). Takiyüddin with his assistants and students. Alat-ı Rasadiye li Zic-i Şehinşahiye, I6th century, Topkapı Palace Museum Library, (above rıght).

ve kadılık yapmıştır. Mı­ sır'd a k ad ılık g ö rev in i yürütürken Mısır Kadısı ve Ali Kuşçu’nun torunu A bdülkerim Efendi nin yönlendirm esi ile m ate­ matik ve astronom iye il­ gi d u y m u ş, g ö z le m le r y a p m a y a b a ş la m ış tır . 1570’de İstanbul’a gelen T a k iy ü d d in , 1 5 7 1 'd e Sultan II. S elim ’e Miineccim başı olur. 1574’de tahta geçen Sul­ tan I I I . Murad, m ü n ec­ cim liğe, saatlere, çağın bütün y en ilik lerin e ilgi duyan bir padişahtır. Takiyüddin’in ilk rasat­ la rın a, 1 5 7 4 ’d e G alata Kulesi nde başladığı bi­ linm ektedir. Ancak ku­ le n in b a z ı r a s a th a n e a le tle ri için uygun bir yer olmaması nedeniyle,

İstanbul Rasathanesi’nin kurulmasını emreden Sultan III. Murad. Sultan Murad III who ordered the establishment of İstanbul Observatory.

3 8 S K Y L IF E

TEM M UZ

JU LY

1999

migratiorıs into Anatolia began. Tcıkiyücldin s tu d ie d in D a m a scu s a n d Egypt, an d ıvorked as both a college professor a n d judge. While kad ı in Egypt, his interest in m athem atics a n d a stro n o m y ıvas e n c o u r a g e d by C b ie f J u s t ic e of Egypt A bdülkerim Efendi, tbe g ra n d so n o f Ali Kuşçu, an otber renoıvned scientist. He began to devote bis tim e to astronom ical in v estig a tio n , a n d in 1570 m oved to İstanbul, u’h e r e in 1571 b e w as appointed C bief Astrologer to Sultan Selim 11 (15(61574). Selim ’s su ccessor w as M u rad 111 (1 5 7 4 1595), a m an interested in astrology, clocks a n d


XI

-t

DodRum

Flumes Superb swimming Lovely beach Fast food Restaurant r

Jacuzzi Body massage beds Jetski Water Ski Pirates BODRUM BEACH AOUAPARK Kumbahçe Street Akçabük Area / BODRUM Between Halikarnas Disco and TMT Hotel hone:90.252.313 88 86 - Fax:90-252.313 88 85


ir burada kısıtlı gözlem ler yapabilmektedir. Sadra­ zam So k u llıı M ehm ed P aşa ve I I I . M u rad ’ın ö ğ r e tm e n i H o ca S a ­ adettin Efendi’nin d es­ teklerini alarak Sultan’a ay ve yıldızların h are­ ketlerinin işlendiği “Zici Ulıığ Hey” ve “Zic-i tlhani”de bulunan değer­ lerin y e n ile n m e si g e ­ rektiğini anlatan bir la­ yiha sundu ve rasatha­ ne için gerekli izni aldı. Sultan I I I . Murad için hazırlanan, rasathaneyi ve buradaki teknik alet­ leri tanıtan “Alat-ı Rasadiye li Zic-i Şehinşahiy e ” a d lı e s e r d e o la y şö y le a n latılm ak tad ır: “Ulu Padişahım ız dün­ yanın d ü zen in e ilişkin işlerin tam amen yolun­ da bulunduğu günlerde ve özellikle ünlü Veziı-i Azam’ın (Sokullıı Mehmed Paşa) yüksek ilgi­ leriyle, Şehinşah Rasath a n e s i’n in k u ru lm a sı d ü şü n ü lm ek te y d i. Şe hin.şahımızın hocası Sa­ dettin Efendi, bu husus­ ta g e re k li h a z ırlık la rı yapmakta iken, ansızın Mısır’da Kahire kentin­ den yeryüzü bilimlerine sahip Takiyiiddin Efen­ di d ev letten g örev a l­ m ak ü z e re İs ta n b u l’a gelm iş; matematik bili­ m indeki ustalığı n e d e ­ niyle hoş karşılanıp sul­ tana takdim edilmiş ve onun yüksek yardımları ile d eğ erli zeam et ile süslenm iş ve yükseltil­ m iştir. S o n ra g e r e k li h a r c a m a la r ın b ü tü n ü devlet hâzinesinden ve­ rilip, Allah'ın yardımla­ rıyla işe girişilmek iize-

1 5 7 7 ’de İstan b u l sem aların d a görünen k u yru klu y ıld ızın Jehinjahnam e’de yer alan çizimi (üstte) ve Bengâm-ı Rasadı için dişli düzeneği (altta), Alat-ı Rasadiye li Zic-i Jehinjahiye, T.S.M. Kütüphanesi, 16. yüzyıl. / The comet seen över İstanbul in 1577. Şehinjahname, I6th century, İstanbul University Library (above). The Bengâm-ı Rasadı was an astronomical dock invented by Takiyüddin. Alat-ı Rasadiye li Zic-i Şehinşahiye, I6th cen­ tury, Topkapı Palace Museum Library (belovv).

4 0 S K Y L İF E

TEM M UZ

JU LY

1999

the new discoveries o f his age. T akiy ü d d in c o m m en c ed his astronom ical observation s in İs ta n b u l in the Galata Tower in 1574, but th e c r a m p e d s p a c e ıvas unsuited to the use o f the often large a stron o m ica l irıstruments, some o f ıvhich tvere s e v e r a l m etres in height. With the support o f G ra n d V ezir S oku llu M ehm ed P aşa a n d H oca Sadettin E fendi, tutor to Murad III, Takiyüddin presented a treatise to the sul­ tan e x p la in in g th at the astronomical tables o f Uluğ B ey a n d the Z ic-i İlb a n i relating to the movements o f the m oon a n d stars needed updating, a n d the sultan gran ted his request fo r a proper observatory. Irı his book entitled Alat-ı R a sa d iy e li Z ic-i Şehinşahiye, describing the proposed observatory a n d its a s tr o n o m ic a l instrııments, there is an accoıınt o f this project: At a time when ali the affairs relat­ ing to the ıvorld o f o u r Sııblim e P adişah ıvere in order, a n d ıvith the gracious eııcourageınent o f tbe c e le b r a t e d G ra n d Vezir /Sokullıı M ehmed Paşa!, it ıvas plan n ed to establish a royal observatory. Teacher to his majesty the Sbah o f Shahs, Sadettin Efendi, ıvas ınaking p rep a ra tio n s f o r the completion o f this matter, w ben T a k iy ü d d in Efendi, a master o f the natural sciences, arrived suddenly J'rorn the city o f Cairo in Egypt to lake up a post in İstanbul. Knoıvn fo r his great skill iti the scierıce o f m a th em a tics, b e ıvas

S


Şimdi öğle tatilinde de bankacılık hizmeti var:

Bank Ekspres Müşterileri Çok Kârlı

İhtiyaç ve b e k le n tile rin izi, en etkin b içim d e karşılam aya b ü yü k özen gösteren Bank Ekspres; ş im d i ö ğle ta tille rin d e de çalışıyor. Tüm şu b e le rin d e , 9.00 ile 17.00 saatleri arasında kesintisiz hizm et s u n u yo r. D eğerli m ü şte rile rin e , hayatlarını ko la yla ştırm a k için zaman kazandırıyor. Bu olanaktan m utlaka siz de ya ra rla n ın !

&4/1//r£KSPRES " D ü n y a K a lite s in d e F in a n s a l H iz m e t"

G enel M üdürlük: İs tin y e Y o k u ş u , is tin y e 80860 İsta n b u l Telefon: (0-212) 285 25 25 Faks: (0-212) 285 46 46

http://www.bankekspres.com .tr


re devlete ait olan, mamur T ophane’nin üze­ ıvarmly ıvelcom ed a n d presen ted to the sultan, rinde, Frenk Sarayı olarak bilinen boş alan ay­ ıvith ıvhose su h lim e a ssista n c e a n d v a lu a h le rılmıştır.” patronage he ıvas raised to bigh office. Then ali tbe necessary expenses ıvere p a id oııt o f the state treaRasathane için 10.000 altın ayrılmış, Takiyüdsury, a n d with the belp o f God, the undertaking din için 3-000 altınlık bir zeam et verilmiştir. Takiyüddin günümüzde Fransız Elçiliği’nin bu­ ıvas em barked upon. An empty plot o fla rıd knoum as Frenk Sarayı in Tophane ıvas allocated fo r tbe lunduğu alana bir rasathane binası yaptırmaya purpose.' başlam ıştır. “Zic-i Ş eh in şah iy e”, rasathaned e T ak iy ü d d in n e z a re tin d e The sum o f ten tbou san d y a p ıla n te k n ik a le tle rin gold sovereigns ıvas given f o r the observatory, a n d Zatiil H alak, Lübne, Zatüssem tü ve İrtifa, Zatü’s T akiyü ddin b im s e lf ıvas g iv en esta tes ıvith a n Şu beteyn , R ub’u Mıstarî, Z atü ’s Sü k b etey n , Z atü’l incom e o f three tbousand Evtar, M ü şe b b e h e tü bil so v ereig n s. T a k iy ü d d in Menatık, Bengâm -i Rasadı oversaıv the construction o f old u ğu n u k a y d e tm e k te ­ th e o b serv a to ry ıvas dir. Bu aletlerin ilk sekizi equipped on the spot ıvhere çeşitli yıldızların hareket­ the F retıch C o n sııla te lerini gözlem leyip ölçm e­ stands today. According to Zic-i Şehinşahiye the tecbye yarıyordu ve bir bölü­ mü ilk kez yapılıyordu. n ic a l In stru m en ts ıvith Son alet “Bengâm -i Rasa­ ıv b icb tb e o b serv a to ry included a zodiacal armil­ d ı”, bir rasat saatidir. O yıllardaki bilimsel ve tek­ lary sphere, a mural quadrant, an azim utbal quadn o lo jik d ü z e y i b ira z c ık y ansıtabilm ek için T ak irant, a torqııetum, a spheryüddin’in bu saat hakkın­ ical quadrant, an alid ad e da y azd ık ların a bir g öz (long pivoted instruments ıvith a d ou ble sigbt used atalım: Bu dolanımlı bengambefore tbe invention o f teleların (m ek an ik saatlerin) s co p es), sex ta n t, a n d Rasathane aletlerinden, yıldızların enini ve boyunu ölçmeye kuvvetli ve zayıf metodlam ecbanical clock. Some o f yarayan Zatiil Halak, Jehinşahname, İ.Ü. Kütüphanesi. / The rına dayanılarak icad edil­ tb e la r g e r in stru m en ts, zodiacal armillary used in the observatory, Şehinjahname, 16th century, İstanbul University Library. miş dişli ve tekerleklerin such as the m ııral q u a d tarif edilmiş planı üzerin­ rant, h a d to b e bu ilt in dedir. Ancak Allah’ın bizi onu yapmaya mu­ situ. Tbey ıvere variously used fo r measuring the vaffak kıldığı bir hesaplama tarzı bulduk: Biri positions o f the stars, distances, altitude an d time, saatleri, diğeri dereceleri, üçüncüsii de geniş an d some, such as tbe m ecbanical clock, ıvere neıv çevre üzerinde saatin dakikalarını gösteren üç types designed by Takiyüddin bimself. müşirli bir rasat saati inşa ettik... O f his m ecbanical astronomical clock Takiyüddin “...Alt g ezeg en lerin dışında diğer yıldızların ıvrote: ‘These m ecbanical clocks consist o f a system daha geniş bilgisine erişm ek ve güneşin m e­ o f gears a n d ıvbeels hased on strong a n d ıveak ridyende iken tespit edilm iş durum unu, bu movemerıt. I have discovered a system o f calculaaletle kaydedilen asansiyonları ile karşılaştıra­ tion with tbe assistance o f God, an d built an astro­ rak, yıldızların enlemlerini bulmak ve sırların nom ical clock. ıvith three pointers, two o f ıvbicb en harikuladesi olan ekvatordan uzaklıklarını shoıv the degrees an d the thircl ıvhich sboıvs the minutes o f the hours on a broad circle... By corntayin etm ek, bizim için mümkün oldu...” İstanbul Rasathanesi’nin, Takiyiiddin’in araştır­ paring tbe position o f the sun at the meridian ıvith maya başlamasına ve aletleri inşa edişine ba­ the arıgles recorded ıvith this instrument, it ıvas karak 1575-1580 yılları arasında faaliyet göster­ possihle f o r us to fin d out m ore abou t tbe stars diği anlaşılıyor. Bazı kaynaklara göre bu süre otber tban tbe loıver planets, to determine tbeir latdaha kısadır. Takiyüddin’in 15 kişilik bir kaditudes and, tbe most ıvonderful o f tbeir secrets,

4 2 S K Y L IF E

TEM M UZ

« »|*»

JU LY

1999

I

\ j

\ j

i

\ i j j ]

\ \ i

\ j

\ \

\ \ j j

\ \ j

I j

1

\ I


rosu vardı. Rasathanede geniş bir kütüphane oluşturulmuştu. 11 Eylül 1577’de İstanbul se ­ malarında görülm eye başlanan kuyruklu yıldızın geceler boyu g özlem lerin i yapan T ak iy ü d ­ din, kuyruklu yıldızın ned en göründüğü ve etkilerini açıkla­ m ak için Sultan III. M urad’a bir arzuhal sunmuştur. T a k iy iid d in ’in, s a a tle r e p ek m eraklı o lan Sultan III. Mu­ rad ’a b azı sa a tler de yaptığı düşünülebilir. Mekanik saatler, su ve kum saati hakkında bir de kitap yazmıştır. Takiyüddin, h a rita y a p ım ı v e k u lla n ım ı hakkında da iki kitap kalem e alm ıştır. İki ad et y er k ü resi yaptığı bilinm ektedir. Bunlar­ dan biri Rasathane’yi gösteren minyatürde açık olarak görül­ mektedir. H a r ita c ılığ ı d e s te k le y e n en önem li bilim dallarının astro­ nomi ve matematik olduğunu hatırlatarak, Takiyüddin'in son coğrafi keşiflere dayanan, ger­ çeğe çok yakın bir küre oluş­ turduğunu görüyoruz. T ak iy ü d d in ’in k alem e aldığı, astronomi, matematik, haritacı­ lık, m ekanik saatler konusun­ da 20’ye yakın kitap, Topkapı Müzesi Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Kan­ dilli R asathanesi K ü tü ph anesi’ndedir. İslam dünyasının son, Osm an­ lIların ilk ve tek rasath an esi Şeyhü lislam Ahm ed Şem sed d in E fe n d i v e sa ra y im am ı KCırdizâde’nin kışkırtmaları ile 1580 yılında Kılıç Ali Paşa’ya verilen Hatt-ı Hümayun g ere­ ğince, Tophane kıyısındaki ge­ m ilerden açılan top ateşi ile yerle bir edildi. Canını zor kur­ taran astro n o m T ak iy ü d d in , yıkımdan 7 yıl sonra öldü. •

Yıldızların yüksekliğini ve çapını bulmaya ya­ rayan Rub’u Mıstarî (üstte) ve günejin eği­ minin ve yıldızların yüksekliğinin ölçümünde kullanılan Lübne (altta), Alat-ı Rasadiye li Zic-i Şehinjahiye, T.S.M. Kütüphanesi, 16. yüzyıl. / The Rub’u Mıstarî (above) was a large quadrant nearly 6 metres in radius used for measuring the height and diameter of the stars. The mural quadrant (below) was used to measure the angle of the sun and height of the stars. Alat-ı Rasadiye lı Zic-i Jehinjahiye, I6 th century, Topkapı Palace Museum Library.

their distarıces from tbe equator. ’ On the basis o f ou r knoıvledge o f ıvben Takiyüddin com m enced his r e s e a r c h a n d co n stru c tio n o f instruments, İstanbul Observatory probably opened in 1575 an d contin u e d its ıvork u n til 1580, althoııgh som e sources estimate a shorter period. Takiyüddin h a d 15 assistant astronom ers, a n d also fo u n d e d a large library o f astron o m ic a l literatü re here. On 11 S eptem ber 1577 a com et ıvhich appeared in the skies över İstanbul ıvas ıvatched by Takiyüddin f o r many nights in succession, a n d he presented an accou n t o f the reasons ıvhy it h a d appeared an d its effects to Sultan Murad 111. Takiyüddin also ıvrote a book on m e c h a n ic a l, ıv ater a n d s a n d clocks, an d tıvo books on cartography. He is knoıvn to hav e m ad e tıvo terrestrial globes, one o f ıvhich is clearly visible in a m in iatu re shoıving the astronom ers at ıvork ıvitb their instruments. A study o f this globe reveals tbat it ıvas based on the latest maps o f the explored ıvorld a n d extremely accu rate fo r its time. N early tıventy b o o k s ıvritten by T a k iy ü d d in a r e in T opkapı M useum L ib ra ry , İs ta n b u l University Library, a n d K an dilli Observatory Library, as iveli as sev­ er a l copies o f his manuscripts in foreign libraries. Sadly, T akiyüddin ’s ıvork. a t tbe observatory aroused the opposition o f orthodox religious quarters, led by Şeyhülislam Ahmed Şemseddin E fe n d i a n d p a l a c e im am Kürdizâde. At their irıstigation tbe sultan issued a rescript in 1580 co m m a n d in g a d m ir a l K ılıç Ali P aşa to destroy the observatory. N aval ships o p e n e d f i r e on the building, a n d Takiyüddin barely escaped ıvitb his life. He died seven years later. •

* Kemal Ö zdem ir, araştırm acıyazar.

• Kemal Özdemir is a researcher and tvrile.


Yeni BM W 3 Serisi C oupe ince, zarif ve güvenli; am a aynı anda da sporcu, güçlü ve genç. Çünkü bu olağanüstü gövdenin kalbinde, BMVV’nin rakipsiz çift V A N O S ’lu sıralı Borusan Otomotiv B M W ve Land R over Türkiye Distribütörü

Adana: Borusan Oto Adana Mersin Tel: (0324) 651 53 53 Ankara: Borusan Oto Ankara Tel: (0312) 398 09 30 TMT Otomotiv Tel: (0312) 284 33 00 Antalya: Kosifler Oto Antalya Tel: (0242) 340 24 84 Bursa: Borusan Oto Bursa Tel: (0224) 211 37 37 Denizli: Yılmaz Oto Tel: (0258) 251 49 49 İstanbul: Borusan Oto Tel: (0212) 591 30 66 Salıpazarı Shovvroom Tel: (0212) 252 44 05 Kosifler Oto Tel: (0216) 467 53 14 Mega Otom otiv Tel: (0212) 257 81 43 İzmir: Ege Servis Tel: (0232) 461 17 65 Kocaeli: Öztorun Oto Tel: (0262) 324 74 38

www.bmw.com


altı silindirli m otoru var. O tom obilin izden aldığınız keyfin m aksim um a vurm ası için, spor süspansiyon ve artırılm ış iz genişliği yeni BM W 3 Serisi C o u p e ’de. Keyifli sürüşler.

The Ultimate Driving Machine


Uçuş Noktası / r i i g b l D estinaU o»

Doğunun gizemli dünyası

Mysterious world o f the East

S U » 1


jiiltekin Çizgen

S

Uçak Pekin Havaalanı na indiğinde, bir yanda bilin­ W hen tbe aircraft lan d ed at Beijing Airport a vague mezliğin gizeminin, bir yanda ise Çin Halk Cumhuri­ sense o f apprehension b o m o f preconceptions cıbout yeti (ÇHC) hakkındaki önyargıların getirdiği tedir­ tb e C b in ese P eople's R ep u b lic n ıin g led ıvitb my ginlik, uçak ile terminalin çıkış kapısı arasında göz­ excitem ent at stepping into tbe unknotvn. After leavlediğim Çinli görevlilerin düzenli ve olumlu davra­ ing tbe p la n e I ıv atcbed tbe C binese ojficia ls f o r nışlarıyla önemli oranda azaldı. Anlaşılan, Çin ya­ signs o f preju dice toıvards foreign ers a n d saıv nothbancılara karşı önyargılı değildi. ing o f tbe sort. Havaalanını kente bağlayan otoyoldaki 10 dakikalık A ten minute taxi drive brougbt m e into tbe city. 1 taksi yolculuğunun sonunda kente ulaştım. Taksi şo­ h a d no hotel booking so on tbe ad v ice o f the taxi förünün önerisiyle gittiğim Hotel Poly Plaza, Pe­ d riv er l g ot out a t the H otel Poly P la z a , o n e o f kinin yeni otellerinden birisiymiş. Kusursuz servisi B eijin g ’s marıy neıv hotels. The service ıvas excelve sunduğu olanaklarla Pekin deki öteki 66 turistik lent, as ıvere tbe room s a n d otber facilities, sin ce otelle yarışıyor. c o m p e titio n betBatılıların Pekin (Pei-Ching), Çinlilerin ise 1420 yılından beri Çince “ Kuzey Başkenti” B a tılıla rın Pekin ıveen Beijing ’s 66 anlam ına gelen Beijing diye adlandırdıkları 10 milyon nüfuslu bu büyük kent, Çin Halk (Pei-Ching), Çinli­ to u r is t ic h o te ls Cum huriyeti yönetim inin bilinçli uygulam aları sonucunda hızla kim lik d eğiftirerek batı lerin ise 1420 yılın­ e n c o u r a g e s b ig b başkentlerine benzer bir yerleşmeye dönüşüyor. Pekin’i tanım ak için en uygun başlangıç dan b eri Ç in ce standards. noktası Tian An Men Meydanı (altta ). / Beijing means Northern Capital, a role whıch the “Kuzey B a şk e n ti” Ö n ce b e tte r city has held since 1420. Today Beijing is a city with a population of ten million which is becoming increasingly westernised as the country opens its doors to the outside world and an lam ın a g e le n knoıvtı to Westerencourages private enterprise. The best place to begin exploring the city is Tian An Men Beijing diye adlan­ n ers a s P e k in g Square (below). dırdıkları 10 m il­ (P ei-C hin g), a n d yon nüfu slu bu n oıv ren d ered büyük k en t hızlı with m ore phonetbir değişim yaşıyor; ic a c c u r a c y a s yenileniyordu. Beijing, the city ’s Tian An Men Alanı n a n ıe m ean s ve çevresi Pekin'i Northern Capital, görm ek ve öğren­ a ro le ıvhich the mek için iyi bir city b a s held since başlangıç noktasıydı. 1420. T oday


B eijin g is a rap id ly Başkan Mao Zedung changing city ıvith a B inası, im paratorluk p o p ııla t io n o f ten Sarayı Müzesi (Yasak million. K e n t), Çin D evrim Tiıın An Men Square M üzesi, Büyük Halk a n d its environs are M eclisi ile çevrilm iş a g o o d start i ng point büyük bir dikdörtgen J'or e.rploriııg the city. olan bu alan , Çin'in y akın ta rih in in ço k The C h airm an M ao önem li olaylarına ta­ T se-tung B ııild in g , nıklık etmişti. 1949'da. The Iınperial P a la ce ÇHC'nin kuruluşunun l M ııseııın ( th e ilanı; 1966-1969 yılları ? Forhiddeıı City), the arasındaki Kültür Dev| M ıı seıı m o f th e ıimi'nin unutulmaz ey­ Ü C hin ese Revolution. lemleri; çeşitli dönem­ a n d th e N a tio n a l Tian An Men Meydam’nda, Yasak Kent’e giden yolun başında, üzerinde Mao Zedung lerde parti içi yol ay­ P e o p le s C on g ress fotoğrafı bulunan “ Cennet B ari|i Kapısı” (üstte). Çin im paratorların ın yaşadığı rımlarının belirginleş­ yapıların yer aldığı Yasak Kent, 1949 yılına kadar halka kapalı idi. Bugün, e n e i r d e th is la r g e Pekin’in en büyük açık hava müzesi görünümünde (altta ). / The Gate of Heavenly mesini sağlayan olay­ recta n g u la r squ are. Peace - adorned with a photograph of Mao Tse-tung - leading onto the avenue to lar ve en son, 1989 yı­ Tian An Men Square the Forbidden City is on Tian An Men Square (above). The Forbidden City vvas the lında daha çok özgür­ has heen the see ne o f popular name for the imperial palace, which remained elosed to the public until lük istem leriyle dün­ m a n y nıeın o r a h le 1949. Today it is Beijing's largest museum (below). yanın ilgisini çe k e n e v e n ls in C h in a 's gösteriler bunlardan yalnızca birkaçıydı. Sözkonusu recent histoıy. It ıvas here that the People s Repuhlic olaylar hep ciddi sonuçlar doğurmuş; dünyanın dev­ ıvas p roelaim ed in 1949. here that the unforgettable lerinden ÇHC'nin yörüngesinde önemli değişiklikle­ d em o n stra tio n s o f the C ııltııral R evolution took re yol açmıştı. p la c e hetıveen 1966 a n d 7 9 6 9 . ıvhere m any evenls Alanın ortasındaki Halk Kahramanları Anıtı, ulusal m arkin g tıırning p o in ls in p arty p olicy o ccıırred bağımsızlık ve halk egemenliği için verilen savaşın över the years, a n d ıvhere in 1989 the demonstraanılarını günümüze taşıyor. Yasak Kent e giden yo­ tions by yoııng people dem atıding greater freedom lun başlangıcındaki, "Cennet Barışı Kapısı”nın üzeri­ focu sed the atteııtion o f the ıvorld on China. AH the ne asılı Mao Zedung fotoğrafı, alanı gezenlere gü­ events here have h a d loııg ranging consequences f o r lümseyerek, sanki nereden nereye geldik diyor. the political. econoınic a n d social life o f the P eople’s Tian An Men Alanı günün her saatinde kalabalık. Repuhlic. The M onument o f Popular Heroes in the Fotoğraf çekenler, çektirenler, gezinenler, merakla c en tre o j the s q ıta r e sym holises the strııggle f o r çevreyi inceleyenler, öğrenciler, gençler, yaşlılar: he­ national independeııce a n d sovereignty o f the p eo ­ men her ulustan turistler. Başkan Mao Zedung Binaple. The photograph o f M ao Tse-tung över the (lale sfnın önünde bekleşen insanlar ve durmaksızın ko­ o f H eaven ly P ea c e a l the heg in n in g o f the ro a d nuşarak bu insanlara birşeyler anlatan görevlinin leading to the Forhiddeıı City smiles heııigııly a l the megafondaki metalik sesi, rengarenk Çin uçurtmala­ people in the sqııare, as i f to say. see ıvhat changes rı uçurmaya çalışan çocuklar, küçücük tezgahlarında have laken p la ce here. fotoğraf filmi ve turistik eşya satan birkaç satıcı bıı Tian An Men Square is croıvded a l a li tinıes o f day kalabalığın temel öğele­ ıvith people taking phorini oluşturuyor. lographs, havin g th eir Alanı kuzeyden sınırla­ p h o to g r a p h s la k e n o r yan ana caddedeki altjııs t lo o k in g a b o u t geçitlerden geçip. Cen­ Ih e ın As iveli a s net Barışı Kapısı ndan C h in ese p e o p le o f a li girilen Zhoungshan Parag es there a r e lo u r is ts kındaki, sağlı sollu kü­ o f a li ııa tio n a lities. A çük dükkanların sıralan­ m e ta llic v o ic e ö v e r a dığı yolda kuzeye doğru m e g a p h o n e is h e a r d ilerleyince, İmparatorluk talking non-stop to tbe Sarayı Müzesi ne ulaşılı­ group o f people in fro n t yor. Bu k ü çü k düko f th e C h a irm a n M ao 49 S K Y L İF E

TEM M UZ

- - j* *

JU LY

1999


kanların sıralandığı yolda kuzeye î Tse-tung Building. ıvhile cbildren doğru ilerleyince, imparatorluk Sa­ '2 rıın ıvith tb e ir brigbtly co lo u red rayı Müzesi ne ulaşılıyor. Bu küçük | kites trying to get them airborn e, dükkanlara uğranmadan geçilem i­ a n d tiny stalls seli rolls o f film a n d yor, çünkü küçük özel girişimcile­ souvenirs. rin hu sevim li d ü k kan larınd aki Passing tbrougb tbe ıınder-passes yüzlerce çeşit Çin malı, sanıldığının b e n e a t h th e m a in Street a t th e tersine “turistik fiyatlarla” değil, north en d o f the squ are brings yoıı mağazalardan çok daha ucuza ve in fr o n t o f tbe Clate o f H eavenly sınırsız bir pazarlık yapma özgürlü­ P eace, ıv b ic b le a d s itıto ğü içinde satılıyor. Z h o u n g s h a n P a rk . An a v e n n e "Son İm p arato r” film inin setin i liııe d by s m a ll sh op s le a d s in a oluşturan Yasak Kent teki gezi sü­ n o r th ıv a r d d ir e e t io n to th e resince Müze hakkında ayrıntılı bil­ lm p e r ia l P a lııc e M ııseu m . It is gi edinmek isteyenler bir vvalkman impossible to pass these sm all shops ve 10 dilde doldurulmuş kasetler­ ıvithout stopping becaııse they con ­ den dilediğini kiralayabiliyor. İS. tam a fa scin a tin g variety o f sou ­ venirs. not a t in fla te d yüzyılın başında yapıl­ to u rist p r ic e s a s o n e maya b a şla n a n Y asak ın ight e x p e c t. bu t f a r Kent te Çin imparatorları­ b elo tv o r d in a r y sh o p nın yaşadığı birçok yapı p r ic e s . M o reo v er tb e ir bulunuyor. Kent çevresi p r o p r ie t o r s h a ve n o yaklaşık 4 km uzunlu­ objeetion to bargaining. ğunda su rlarla çe v rili. Those ıvanting d eta iled Surun dışında, bir koru­ In fo rm a tio n a b o u t tb e ma kuşağı ve kanal bulu­ F orbidden City - setting nuyor. İmparatorluk dö­ o f th e f i l m T he Last neminde, halktan kişile­ E m p eror - ca n b ir e a rin ve yabancıların giriş­ p o r ta b le cassette p la y e r leri yasak olduğu için Hızlı bir modernleşme sürecine rağmen, Pekin’in geleneksel çizgilerinin a n d ea rp h o n es a n d lis­ buraya Yasak Kent denil­ korunm asına da özen gösteriliyor. / Although rapıd modernısation is ten to a cassette in on e o f miş. O zamanın yöneti­ transforming Beijing, great efforts are being made to preserve tradition. ten lan gu ages. The orimi, kendisini halktan öy­ lesine yalıtmış ki, zamanla yalnızca kent içinde kent gins o f the Forbidden City, hom e to a long succesdenilen bu sarayı yönetebilmiş. Yasak Kent. 1949 da sion o f emperors, g o b a c k to the early I5th century. Çin Halk Cumhuriyeti kurulduktan sonra halka açıl­ It is surrounded by a 4 km periıneter ıvall. oııtside o f mış. ıvbicb rııns a ınoat a n d a defeıısive ram part. its Yasak Kent te sarı, yeşil ve kırmızı renkler egemen. n am e aro se b ecaııse the com m otı p eo p le a n d fo r Sarayın tasarımı, bütünüyle simetriye dayanıyor. Bü­ eigners ıvere fo rb id d en to eııter. The p a la c e ıvas a tün yapıların taşıyıcı elemanları ve çatı örtüsü ahşap, self-contained city unthin a city completely insulated fro m tbe oııtside world. it ıvas only op en ed to tbe dıs yüzleri ise bir tür sıva ile kaplanmış ve yüzlerce yıldır ayakta kalmışlar. Avlularda ve iç mekanlarda pııblic after tbe fo ıın d a tio n o f the P eople’s Republic yerler taş ve mermerle kaplanmış. in /949. Yasak Kent teki Yeryüzü Dinginliği Sarayı, Barış ve İnside tbe Forbidden City yelloıv. gıveıı a n d red are Uzun Ömür Sarayı ve l'yumu Koruma Binası gibi tbe dom inant colours, a n d it is entirely sym m etrical başlıca yapılarda imparatorluk ailelerinden kalma in layoııt. Ali the buildings are tim ber constnıction birçok değerli yapıt da sergileniyor. ıvith ıvooden roofs , a n d the exterior ıvalls a re plcıstered. The courtyards a n d interiors a re p a v e d in Tian An Men Alanının güneyini sınırlayan Qianmen Dong Caddesi ndeki altgeçitten karşıya geçildiğinde m arble a n d stone. Precious artefacts a n d ıvorks o f bir insan seliyle karşılaşılıyor. art belonging to the emperors a n d tbeir fa m ilies are Her aranılanın bulunabildiği büyük devlet mağazala­ ex h ibited in the m ain buildings, am otıg them the rının yanışını, özel girişimcilere ait yüzlerce dükka­ P a lace o f Earthly Tranquility, tbe P alace o f P eace nın bulunduğu bu bölgedeki mağaza, dükkan ve a n d Long Life, a n d the Hail o f Constatıt Harmony. açıkhava lokantaları çevreye müthiş bir canlılık katı­ C rossing v ia th e ıın d erp a ss to the o th e r s id e o f yor. Pekin deki 10'a yakın Mac Donald s lokantalarıQ u ia n m en D ong Street, so u th o f Tian An Men 5 0 S K Y L IF E

TEM M UZ

JU LY

1990


Internet şubemizin adresi: www.akbank.com.tr Akbank'ta vadesiz mevduat

hesabı

ve Akkart

Extra'sı

olan herkes , Akbank Internet Şubesi'ne girebilir. Dünyanın neresinde olursanız olun , diledij!iniz an adresimizi tıklayın, tüm bankacılık işlemlerinden diledij!inizi hemen, kolayca yapın. Üstelik , masraf yok, komisyon yok! •

Siz de Akbank'a gelin, şifrenizi alın, Akbank internet Şubesi'nin sunduğu tüm hizmetlerden yararlanın.

AKBANK

Giil'cniııiziıı •Sadece hisse senedi iJicmlcrindc yas:ll olan bindc 1 komisyon ahnır .

Eseri


nın bir tanesi de bu yörede. Bir malın etiket fiyatı her yerde aynı olmasına kar­ şın, satış fiyatı müşterinin pazarlıktaki becerisine bağlı olarak değişiyor. Büyük mağazalardaki satış görevlileriyle pazarlık yapma olanağı yok, ama kü­ çük dükkanlardaki alışverişler sanki bir pazarlık oyunu. Deneyimli müşteriler, etiketteki fiyatın yarısı­ nı önererek pazarlığa girişiyorlar. Pazarlığı sevenler, bu dükkanlardaki alışverişlerle Pekin de çok keyifli günler geçirebilirler. Pekin Metrosu, toplam uzunluğu 40 km olan, birbiriyle bağlantılı iki hattan oluşuyor. Birinci hat kent

Ciüntay

Ş im ş e k

•tin tay Şim şek

Se/uare, yoıı fin cly ou rself in tbick croıvtlspouring in flo o d s doıvn tbe S treet. It is lin ed by larg e stcıteou m ed sbops selling everytbing y ou ca n tbin k o f a n d bu n dreds o f privately oum ed sbops a n d opeıı a ir restaurants. One o f tbe arou n d ten M cD onald’s h am bu rg er restaurants in Beijing is in this lively area. Although tbe p rice tags on goods a re the sam e everyıvhere, only in the laiğ e stores is bargaining impossible. Everywhere else you can kn ock tbe prices doıvn substantially i f you a re skilled at bargaining, a n d experien ced customers start by offering b a lf o f the

Pekin’in engebesiz topografik yapısı bisiklet kullanım ını çok kolaylaştırdığından, kadın-erkek, genç-yaşlı hemen her Çinli bisiklete biniyor. Sayıları oldukça azalan “çekçek” ler ise daha çok turistik amaçlı gezilerde kullanılıyor. / Bicycles are the most popular form of transport in this flat city, and men and women of ali ages can be seen riding them. Rıckshaws, on the other hand, are a relıc of the past whose passengers are maınly tourists today.

merkezini çevrelerken, İkincisi, bu hattı kentin batı yakasına bağlıyor. Günde bir buçuk milyon yolcu taşıdığı söylenen metro, 30 yıldır kentiçi ulaşımın önemli bir yükünü kaldırıyor. Metro istasyonlarının dışı bir bisiklet parkı görünü­ münde. Pekin’de her iki kişiden birisinin bisikleti ol­ duğu söyleniyor. Evinden en yakın istasyona bisikle­ tiyle gelen Pekinli, onu orada bırakıp metroya bini­ yor. Akşam iş dönüşü, bisikletini bıraktığı yerden alıp evine gidiyor. Binlerce bisiklet içinden kendisininkini nasıl bulduğunu anlamak mümkün değil. Pekin’in engebesiz topografik yapısı bisiklet kullanı­ mını çok kolaylaştırıyor, i fer mevsimde, kadın-erkek, genç-yaşlı her Çinli bisiklete biniyor. Otobüsler, taksiler ve özel otomobiller de kentiçi ulaşımın önemli öğelerinden. Pekin deki taksiler, türlerine ve ücretlerine göre üç sınıfa ayrılıyor. Tak­ silerin büyük çoğunluğunu, kuşkusuz en küçük ve en ucuz olanlar oluşturuyor. Ulaşımda anlamlı bir rolleri olmasa da, ‘ çekçek”lerden de söz etmek gerekiyor. Sayıları oldukça azal­ mış olan çekçekler, daha çok kent merkezindeki tu­ ristik gezintiler için kullanılıyor ve lüks sınıf taksiler­ den bile pahalı. Pekin, dünyanın en düzenli kentlerinden birisi. Ken-

labelled price. Tbose ıvbo regard this as pcırt o f the fu n o f shopping sh ou ld therefore g o f o r the sm all sbops. B e ijin g ’s U n dergrou n d R ailıv ay con sists o f tıvo lin ked lines ıvitb cı total length o f 40 km. The first line runs in a circle aro u n d the city centre. a n d the secon d links this line to the city’s west side. II carries on e a n d a b a lf million passengers a day. a n d bas been a m ain fo rm o f transport in the city f o r tbe past 3 0 years. The forecoıırts o f the underground stations a re fille d ıvitb p a rk ed bicycles. Apparently on e in tıvo people in a Beijing oıvns a bicycle. People ride to the nearest underground station on their bicycles. p a rk a n d g o tbe rest o f the w ay by train, a n d vice versa on their ıvay hom e from ıvork. Hoıv people m an age to recogııise their oıvn bicycles from am on g so m aııy th o u sa n d s is a s o u rc e o f ıvon der. The f a c t tbat Beijing is s o fla t is on e reason ıvhy cycling is so p op ­ ular. For men, ıvomen a n d childretı o f alt ages bicy­ cles a re tbe m ain fo rm o f transport. İn a d d itio n to u n d erg rou n d trains a n d bicycles, there a re buses, taxis a n d private cars. Taxis a re o f three types a n d sizes, the smallest being tbe cheapest. There a re cılso stili a fe w rickshaıvs, largely used by 52

S K Y L IF E

TEM M UZ

JU LY

1999


|

30 GÜN İADE HAKK

f + 3 YIL ÜCRETSİZ

GARANTİ ÖMÜR BOYU BAKIM G A R A N T İS İ Üstü n t e k n o l o j i , uy gu n fi y a t a v a n t a j ı , ü c re ts iz k e ş if ve m o n t a j , ç e ş it z e n g i n l i ğ i , e s t e t i k , 3 yıl g a r a n t i , ko nfor ve g ü v e n i l i r l i k . A r a d ı ğ ı n ı z h e r şe yi D e m i r D ö k ü m k lim a la rd a fa zlasıy la bulacaksınız! En y ü k s e k p u a n l a r , en k e y ifli m ü ş t e r i y e . B izde b ö yle !

İşte DemirDöküm klima, işte altı tam puan!

CDDemirDöküm

L__^"

.. .. ■ ^ ^ ■ odulu

i

nO800 ROO2oi 261 1950 ıîrau

0 800 261

1847

l

®

Q) DemirDöküm K

E

s

I

N

T

I

S

I

Z

R

1 Hu A A T T L I

A

I

I K 1/


tin merkezinde yönetsel yapılar, tarihî saraylar (mü­ zeler), alışveriş alanları, parklar, konut bölgeleri; bu­ rayı çevreleyen ikinci kuşakta kamu hizmeti veren bazı yapılar, sanayi kuruluşları, çeşitli düzeylerdeki eğitim kurumlan ve yine konut alanları görülüyor. Bu alan, tarımsal etkinlikler için ayrılmış dar bir ku­ şakla çevreleniyor ve bunun dışındaki alanda "uydu kent” niteliğindeki yerleşme parçacıkları var. Pekin’de birçoğu olağanüstü büyüklükte onlarca park, birçok spor alanı ve çocuklar için oyun bahçeleri bulunuyor. Pekin Hayvanat Bahçesi, dünyanın bu türdeki sayılı kuruluşlarından birisi olarak niteleni­ yor. Günümüzde Pekin, başta Batı­ klar olmak üzere, binlerce ya­ bancının, Çinlilerle ortaklıklar oluşturmak; dünyanın bu en büyük pazarında yer edinebil­ mek ve ticari ilişkiler kurmak için akın ettiği bir kent görü­ nümünde. Çin halkının dünya­ ya bakışında anlamlı değişik­ liklere ve insanların gönençle­ rinde ciddi y ü k selişlere yol

Gültekin Çizgen

Gıınlav Şimşek

tourists in the city centre, a n d these a re m ore expensive than tbe most expensive elass o f taxi. Beijing must be on e o f tbe most iveli la id out cities in tb e w orld . The C en tral a r e a is o c c u p ie d by a d m in istra tiv e b u ild in g s, b isto ric p a la c e s (n ow m useum s), sbops, p a rk s, a n d resid en tia l a rea s. Outside this a re p u blic seruice buildings, factories, scbools, a n d m ore resiclential areas. A round this is a n arroıv g reen belt reserved f o r agricu ltu re, a n d beyond this a series o f satellite toıvns. The scores o f vast p ark s con tain sports fa c ilitie s a n d c b ild r e n ’s playgrounds. Then there is Beijing Zoo, on e o f the ^ most important in the ıvorld. Şs İ Today Beijing attracts thouİ sco u/s o f foreig n businessmen, îi S prim arily Westemers, seeking to go into partnership ıvith tbe Chinese a n d g a in a fo o th o ld on the largest m arket in the ıvorld. Tbe neıv atm osphere o f f r e e e n terp rise h a s b ro u g b t about considerable cban ges in the Chinese vieıv o f tbe ıvorlcl, a n d ııeıv expectations o f living

Pekin’in en büyük alışveriş m erkezlerinden Xiushiu Market (en üstte); Çin kültürüne özgü desenlerle bezenmiş elişi ürünler (üstte-solda); son yıllarda fastfood kültürünün yaygınlaşmaya başladığı Pekin’de, zengin Çin mutfağını tanım a im kanı veren çok sayıda restoran da var (üstte-sağda). / Xiushi Market (top) ıs one of Beıjing’s largest shopping areas; Chinese handerafts (above left); there are many restaurants serving traditional Chinese food in Beijing, despite the rash of fastfood restaurants över recent years (above right).

açan bu gelişmeler, kalıcı yapısal dönüşümlere yol açacak gibi görünüyor. Çin, kendi tasarladığı dünya­ ya doğru açtığı yelkeniyle hızla ilerliyor. Ülkemiz insanlarının, başta Çin Halk Cumhuriyeti ol­ mak üzere, Güneydoğu Asya hakkındaki yetersiz, yanlış ve yönlendirilmiş önyargılı bilgilerinin, nesnel bilgilerle düzeltilmesi gerekiyor. Dış dünyayı, yalnız­ ca Batı’ya yönelen ve Doğu’yu neredeyse yoksayan bir bakışla tanımlama anlayışı, bizlerin de ufkunu daraltıyor. Oysa, orada ekonomisiyle, teknolojisiyle, kültürüyle ve insanlığın geleceğini belirleyecek ge­ lişme dinamiğiyle koskoca bir diinya var. •

Where Turkey is concerrıed, it is essential that we e x ch a n g e o u r inadecjuate, in accu rate a n d preju d ic e d vieıvs o f C h in a a n d the oth er cou n tries o f Southeast Asia f o r objeetive a n d J'irst h a n d knoıvledge. Our preseni narroıv vieıv o f tbe outside ıvorld, virtually con fin ed to the West a n d largely ignoring the East, severe/y reduces ou r horizon. Out there is a huge region ıvhose econom y, technology a n d cultııre ıvill certainly set their m ark on the fu tu re o f m ankind. •

* H. Cengiz Ttirksoy, Y. Şehir Plancısı.

'II. Cengiz Tıirksoy is cı cityptaııner.

sta n d a r d s , cn ıd th e co u tıtry is fo r g in g a h e a d ra p id ly to ıv a rd s its o ıv n Vision o f t b e fu t u r e .

54 S K Y L İF E

TEM M UZ

JU LY

1999


İşini şansa b ı r a k m a y a n l a r ı n t e r c i h i

®

TO Y O TA

• 2.0 İt, 128 PS, 16 supap üstten çift eksan trikli (DOHC) EFi m o to r • O to m a tik klim a • ABS fren sistem i • 4 hava yastığı (sürücü, yolcu ve yan hava ya stıkları) • A ktif gerg ili, ku vve t ko ntrol sistem li ve yükseklik ayarlı ön e m n iy e t ke m erleri • Üç n o ktalı arka e m n iy e t ke m erleri • Darbe anında ka tlan abilen fren pedalı • Polen filtresi • M o to r kilitle m e sistem i (im m o b ilizer) • U zaktan ku m andalı m erk ezi k ilit • E lektrikli ön ve arka cam lar • Isıtm alı ve ele ktrikli yan aynalar • Ön cam altı buz çözücüsü • Ahşap kaplam a g ö rü n ü m ü n d e ön konsol • Deri direksiyo n sim idi • Y ükseklik ayarlı hidrolik direksiyon • Y ükseklik ve bel ayarlı sürücü ko ltu ğu • K atlan a b ilir arka ko ltu k < Dış ısı göstergesi ■ Far açık uyarı sistem i • Yüksekliği ay arlanabilen fa rla r • Far yıkayıcıları • Ön sis fa rları • A rka sis lam baları > Üçüncü stop lam bası • R adyo-kasetçalar • 4 ho parlö r • A lü m in yu m alaşım lı ja n tla r • G ecikm eli sönen iç ay d ın latm a ■ Ön ve arka b a rd aklıklar • Ön ve arka kol dayam a yerleri • G özlük m uhafaza bölm esi • On harita o kum a lam baları • Krom kaplam alı ön ızgara o Ekstra m o d e ld e m o o n -ro o f ve d e ri k o ltu k döşem esi m evcu ttu r.

TOYOTA S A TOYOTA-SABANCI OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.

K alilc h a y a tın ız ı d eğ iştirir!


B oğaziçi’nin, daha Roma çağında bile oturulan ve T h e district o f Arnavutköy on tbe E uropean sbore yaşanan, şehre de en yakın köylerinden biridir o f the Bosphorus u m on e o f the closest villages to Arnavutköy. Adı, tüm Roma, Bizans ve Osmanlı İstanbul a n d in h ah ited a s early a s R om an times. dönemleri boyunca gözler önüne hep zengin bir The nam e, m ean in g A lban ian Village, is derived atlas kum aş serip sergileyen nüfusunun alacalı fr o m the f a c t that centııries later settlers fr o m the renklerinden birini yansıtan bir zenginlikle, asıllashores o f D a lm a d a <w ho m ay b a v e m igrated tbere rı Dalmaçya kıyılarından (oraya da belki İskandi­ J'rom S c a n d i n a v i a ) m a d e t b e i r h o m e in navya'dan) gelm e insanları anlatıyor, Arnavutların Arnavutköy. köyü. The history books teli us that Constantine the Great Kuru tarihe başvurduğunuzda, Büyük Konstanh a d a church d ed ica ted to St. M ichael built here, tin’in Hazreti Mikail adına bir kilise yaptırdığını, u'hich ıvas rebuilt on a larger scale by the Em peror Ju stin ianu s’un onu yenileyerek daha büyük bir Ju stin ian . The church w as looted during the crubina çıktığını, Latin istilasında yağmalanan m abe­ sa d er invasion o f İstanbul in B yzan tin e times, a n d din taşlarının Fatih tarafından Rumeli Hisarı inşa­ stones fr o m the m ineci building used by M ehmet II atında kullanıldığını, Arnavut adının ise buraya in the constnıction o f Rumeli Hisarı fortress in the 1 5 0 0 ’ler ortasında verildiğini öğrenirsiniz. Ama m id -fifteen th cen tu ry, p r io r to th e co ın /u est o f nüfus, tarih bo yu n ca, ö n ce M usevi sonra Rum İstanbul. ağırlıklı olm uş. B irinci Cihan Harbi ö n ce sin d e D espite tb e n a m e A rnavutköy, ıvbicb d ates fr o m yazdırılm ış Şirket-i the m icl-1500s, the Hayriye’nin eserin­ popu lation seem s to d e, 168 ev d e 4 93 b a v e b een m a in ly T ü rk / M iis lü m a n , fe ıv is h f o r m ost o f the village’s history, 975 evd e 5973 Rum yaşadığı yazı­ on ly in la ter tim es lı. 1877 büyük yan­ the b a la n c e changg ın ın d a n so n ra ing in fa v o u r o f tbe M u s e v ile r b u ra y ı G reeks. A p u b lic a terk etmiş, yerlerini tion o f the Şirket-i zamanla Türk/MüsH a y riy e (İ s ta n b u l liiman nüfus almış. F e r r y b o a t Köy, kısm en p o y ­ C o m p a n y ) ıvritten raza, daha ço k da (So n ata n t in o p f c . 3’fiUuaoıil/ıeıuj, »ut ta cöte 3’5ıttopi. (S&opfıoK.) jııst before tbe First gündoğusu rüzgarı­ W orld W ar g iv e s Arnavutköy, bir zam anlar ağaç zenginliği ve sebze meyve bereketliliği ile bilinirdi. na açık. O yüzden th e p o p u la t io n a s Modernleşmenin sonuçlarından etkilense bile, bugün de Boğaziçi’nin yejil köşelerinden yangınlara karşı ri­ T u rks a n d biri. / Arnavutköy used to be famous for its woods, orchards and m arket gardens. zikolu bir konumu M u slim s in 1 6 8 Despite the modern building spree, the area is stili one of the greenest on the Bosphorus. var. h o u s e h o ld s , a n d

V


lllU t » 1' ^

■M

S^ j g a

vr - —

-*—

IjJ J L

2 £ L T c

-

ndaki 74 değişik bitki türü ile niz'in en konforlu

T /t if t a f e P a n  SSlMMi#


Kıyıdaki Musurus 5 9 73 G r e e k s in Paşa yalısı ve arka 97 5 householcls. k o ru su n u sa tın The Jeıvish popu laalan Amerikalılar, t io n h a d m o v e d o g e n iş a ra z iy e a w a y a f t e r th e ünlü Kız Koleji ni g rea t f i r e o f 1877 oturtm uşlar. Kıyı­ a n d t h e ir p l a c e ya da. bitişik yalı­ ıv as t a k e n by ların kolyesi dizil­ M u s I i m s . miş. Ama yukarı­ A r n a v u tk ö y ıvas daki te p e le r le , particu larly at risk İstanb ul’un başka sem tlerindeki yalılar 'ağırb aşlı' bir görüntüye sahipken, Arnavutaşağıdaki geniş su fr o m fires, becau se köy’dekiler cephelerindeki aynalar, işlemeler, saçaklar, balkonlarla adeta bir kuş yuvası y o lu , yani d e n iz o f its e.yposed posigibidir. / While the yalı, or w aterfront houses, elsewhere along the Bosphorus are severe arasında tutunmuş tio n to e a s t e r ly and dıgnılıed ın character, those of Arnavutköy are jaunty in spirit, w ith their carvings, eaves and balconies. olan bu köy, sade ıv in d s a n d t o a ce kuru tarihle an­ l e s s e r e x t e n t to ııortbeasterly ıvinds ıvhich ca ıısed fir e s to sp read latılamaz ki. Ö nce onun, bitki dünyası, yani ağaç zenginliği ve (jiıickly am on g tbe lim ber houses. ünü tüm ülkeyi tutmuş sebze ve meyve bereketli­ In 1871 A m e r ic a n s p ıır c h a s e d th e ıv a terfro n t h o ııse o r y a lı o f M usurus P aşa a n d tb e ıv ood ed liği var. Ulu ağaçlan, denizi seyreden yamaçları boydan p a r k behind, a n d established the A m erican College boya k aplıyor. 19. yüzyılda B atılılaşm a süreci f o r Girls. But such d ry fa cts d o not d o ju stice to tbe içinde gelip buraya yerleşen Amerikan Kız Kolep ictu rescjiıe a t m o s p b e r e o f A rn av u tköy . ıv bose ji'nin, Atlantik ötesi mimarisini sergileyen güzel seafron t is lin ed ıvith pretty ıvooden houses. a n d taş yapılarının arasını dolduran ulu çamlar, çınar­ ıvbose narroıv streets a n d lan es clim h up the hilllar, çitlen b ik ler, sonra her bah ar bey az ya da side behind. O ııce upon a tim e Arnavutköy ıvas best knoıvn f o r pem be şamdanları ile donanan at kestaneleri ve its ıvoods o f great trees beh in d the village , a n d its bütün Boğaziçi gibi bu yeşilliklerin arasını da. her yılın Nisan aylarında, bir ressamın paletinde oldu­ fam otts orchards a n d m arket garderıs u’hose fru it ğu gibi siklam en tonları ile renklendiren, boya­ a n d vegetables ıvere knoıvn throughout the courıyan. erguvanlar, bu ağaç bolluğunun yeterli ka­ try. The grou n ds o f the A m erican College. noıv coedu nıtlarıdır. Ulu çınarlar, denize bakan yamaçlarla yetinmez. cationcıl, is stili fille d ıvith great pines, planes, netTepelerin arkasında 1950 lerin bir yerleşimi olan tle trees. borse cbestnuts - ıvbose can d les o f ıvhite Etiler sem tine doğru çıkan vadiler, çukurlar ve a n d p in k blossom ligbt up tbe ıvoods every spring, arazi yarıkları boyunca da, a n d o f co u rse tbe Ju d a s boy atıp serpilip dururlar. trees ıvbose brilliant cyclaO ana yok u şu n ü stü nde, m en c o l o ı ı r e d b lo s s o m Etiler’in hem en yamacında s p la sb es c o lo u r a lo n g the tutunup kalmış bir Rum ki­ shores o f tbe Bosphorus in lisesinin ve küçük mezarlı­ A p ril. T he h u g e p l a n e s ğının üstünü, aynı ulu ç ı­ ıvere tben not co n fin ed to the hillsides J'acing the sea. narlar örter ve üç mevsim b o y u n ca, g ü n eşin ışığına bııt f i l l e d tb e valleys a n d karşı, koyu yeşil gölgeleri­ boıvls r e a c h in g up to the ni yerlere serperler. Orada district o f Etiler, ıvhich has esk i bir m ezarlık b ek çisi­ b ec o m e bu Ut up sin ce the nin açtığı ilk küçük m ey­ 1950s. For three seasons o f h a n en in ö n ü n d e k i ten h a th e y e a r they th rew th e ir teras, yıllar boyu nice tabi­ d a r k g reen sh a d e över a at aşığına ve keyif ehline, G r e e k O r th o d o x c h u r c h yani sadece mey düşkünü a n d its sm all cem etery on olm ayan, am a için e biraz th e s lo p e b e n e a t h E tiler. su katınca boz bir renk alıN earby ıvas a sm all tavern veren o “aslan siitü" ile beoıv n ed by a fo r ın e r cem e-


Let your investments take off J


Yakın zam ana kadar denizin hemen kıyısında olan Arnavutköy yalıları, yol düzenlemeleri nedeniyle artık daha içerdeler. / The vvaterfront houses of Arnavutköy as they were before the new coast road was built.

raber, onun yanında, biraz kavunla, biraz yeşil bi­ berle, biraz beyaz peynirle, ama biraz da dost sohbetiyle ve çevrede durmadan şakıyan isketele­ rin, ispinozların ve hele de bülbüllerin konseri ile, mest olan, yani kendini ve yaşamın dertlerini unutan insanlara kucak açmıştı. Tabiat, Boğaz ın bu köşesinde semalara yükseltti­ ği ulu ağaçları ile yetinmiyordu: Yerleri ö n ce ye­ şil, biraz dikenli olan bir yeşil bitki ile örtüyor, sonra bu zahmetli ve umut da verm eyen sık yap­ rakların içlerini, sürprizli bir bereketle, Tanrısal bir lütufla, yine her bahar, pem be-beyaz meyveciklerle doldum veriyordu. Arnavutköy’ün köy adı ile beraber paralel giden ve “otomatik bir çağrışım” yapan, ünlü çileği! Bu sevimli meyve, elle birer birer toplandığında ve ince, dar, uzun sepetlere doldurulduklarında, son bir armağan ve yeni bir sürpriz olarak, ön ce onla­ rı toplayan insan ellerini, sonra tüm çevrelerini, baş döndüren, tatlı, latif bir koku ile parfümlüyordu. Hiçbir likör, bu taze “rayiha”yı tam yansıta­ mazdı. Arnavutköy'ün pem be-beyaz küçük çilekleri, sa­ d ece bostanlarını. bahçelerini ve evlerin mutfakla­ rını değil, şeh re taşınm ak üzere sep etlerle istif

tery keeper. F o r m a n y y e a r s its p e a c e fııl terra ce attracted those ıvbo en joyed tbe com b in ed pleasu re o f g r e e n su rro u n d in g s ıvitb a g la ss o f a n is e e d fla v o u r e d rakı, tb e so -c a lled lio n ’s m ilk ’, ıvbicb tak.es on a tnilky ıvbite co lo u r ıvben m ix ed ıvitb ıvater, a c c o m p a n ie d by s m a ll p la te s o f m elon , g reen peppers, a n d ıvbite cb eese. T bere the tim e p a ssed so pleasantly, ıvitb a little frierıdly conversation, a n d the chorus o f titmouses, ch affin ch es a n d nightingales, that a li o n e ’s troubles f a d e d out o f sight a n d mind. N atııre ıvas not c o n ten t ju s t to s e n d h ig h trees th r u s tin g in to t b e s k y in th is c o r n e r o f th e B osphorus. Tbe g r o u n d ıvas c o v ered by a g reen undergroıvth o f th o m y bushes, ıvithin ıvhose tbick unprom ising leaves ıvere hid d en a surprise gift o f G o d e a c b s p r in g ıv h en t b e p in k - ıv b it e f r u i t s a p p e a r e d . T hese ıv ere tb e c e le b r a t e d O ttom an straıvberries associated ıvitb Arnavutköy! This delicioııs fruit, p ic k e d on e by o n e a n d p a c k e d into tali narroıv baskets, is noıv a rarity. B ul in its m ore a b u n d a n t d a y s it u sed to m a k e a delightfu l gift. fiilin g the a ir ıvith its delicate fr a g r a n c e ıvbicb no preserve o r liqu eu r cou ld quite capture. At o n e tim e tb e sm a ll p a l e p iıık straıv berries o f

W


• = }r ÇINAR HOTEL * * * * * Fener Mevkii 3 4 8 0 0 Yeşilköy - İstanbul Phone: 0 .2 1 2 .6 6 3 2 9 0 0 (1 8 Lines) Fax : 0 .2 1 2 .6 6 3 2 9 17 Internet: h ttp ://w w w .cin a rh o te l.co m E.M ail Reservation@cinarhotel.com Repn-semeıt by ( S R Ş '

S T E IG E N B E R G E R RESERVA TIO N SE R V İC E


ııs n fl { tık

edildikleri, semtin küçük ve resimsel vapur iskelesini de, her bahar sinen ve haftalarca çıkm ayan kokuları ile dolduruyor ve az sayıdaki yolcunun başını döndürüyordu. ü Bunları, yitip gitmiş bu bereketi. çilekf deyince “kuşbaşı et" boyutlarında ve = g örü ntü sü n d eki horm onlu ve garip"'5 meyveleri tanıyan günümüz insanına anlatmak, kolay değil. Arnavutköy'de bundan 20-25 yıl ö n ce, toplam 400 dekarlık tarlalarda 25-35 bin kilo Osmanlı çileği, 40-45 bin kilo da frenk çileğinin elde edildiğine herkesi inan­ dırmak da kolay değil. Hem de, bu­ günkü gibi 15-20 milyonluk değil, 1 milyonun altındaki bir şehre, bu üre­ tim! Arnavutköy, sadece ağaç, çiçek, mey­ ve cenneti de değildi: Birbirinden se­ vimli ve tipik yapıların ve o evlerde oturup birbiri ile en candan, en sıcak dostluk ve komşuluk ilişkilerini kur­ muş olan insanların dünyası idi. Bu İkincisini, İstanbul'un ve Anado­ Arnavutköy’den Etiler’e çıkan yokuş üzerindeki birkaç bahçe. Rum kilisesi, semtin geçmişine lu'nun her köşe-bucağında bulurdu­ uzanan bir köprü gibi. / Some gardens on the hill leading up from Arnavutköy to Etiler. The nuz. Greek Orthodox church is like a bridge linking present to past. Ama "tipik ve karakterli yapı" bahsin­ de bu Boğaz köyünün, şehrin öbür m ahallerin­ A m avutköy groıvıı in the m arket g ard en s a n d p ri­ den ayrılan özellikleri vardı: İstanbul'un bütün m le g ard en s o f A rnavutköy ıvere so plentiful tbat semtleri, daha çok barındırdıkları nüfusun iç do­ tbe sce)it buııg J b r ıveeks in tbe a ir a ro ıın d the tiny kusundan ileri gelen bir görüntüyle, epeyce değipicturescjııe fe r r y term in al from ıvhich the straıv-

berries ıvere sent to the city ınarkets, intoxicating the J'eıv passengers. Tbose straıvberries ıvere not to be co m p a red ıvitb the m eaty red lu m p s fe d ıvitb horm on es ıvhich a re solci a s straıvberries today. Tıvo o r three decacles ag o the strcııvbeny fielcls o f Arnavutköy covered 40 hectares <100 acres) a n d p r o d u c e d betıveen 25.000 a n d 3 5 .0 0 0 kg o f O tto m a n s t r a ıv b e r r ie s a n d 40.000 to 4 5 .000 kg o f Eııropean straıvberries ea c b y ear. it is h a n i to n ıake a n y o n e believe these fig ııres todcıy. A nd this level o f produ ction ıvas m oreov er at tbe tim e ıvben lstanbul's p op ıılation ıvas less tban a million, not 15-20 million like today. Arnavutköy ıvas n otju st a p a r a d is e o f trees. floıvers a n d fm it . but a plcıce ıvhere tb e in h a h ita n ts o f those lovely old ıvooden houses ıvere a close k.ııit com m unity o f neighbours a n d frien d s. Indeed, tbe s a m e ıvas tr u e f o r ev ery p a r t o f İs ta n b u l a n d Tıırkey in those days. But e a c b d istrict ıvas d istin ct in a r c h ite c tu r a l terıııs. e a c b reflecting the diverse origins a n d so cia l status o f th eir in h ah itan ts. The g rea t k o n a k s o f D ivanyolu , B eyazıt a n d Süleym aniye. p a in ted in


countrv»

side

Y A L IN K A Y A Factory: Goldaş A.Ş. 24 Kayalar Sokak, Keresteciler Merter İstanbul 34010 Turkey Tel: +90(212) 637 4000 • Fax: +90(212) 637 4008 U.S. Office: Goldart Intl. Inc. 25 West 45th Street Süite 403 New York. NY 10036 Tel: +1(212) 921 9121 • (800) 227 7489 • Fax: +1(212) 921 1199 U.K. Office: Goldart (U.K.) Ltd. 100 Hatton Garden. Süite 115/116 London. EC1N 8NX Tel: +44(171) 936 4555 • (800) 917 0827 • Fax: +44(171) 936 4666

Q u a I i t y is a f a c t . www.goldas.com


Yusuf

I çak

şik mimarilere sahip s erio u s co lo u rs lik e id ile r. D iv a n y o a sh g rey o r c in n a lu ’n u n, B e y a z ıt’ın, m on broıvn, presentSüleym aniye’nin ko­ ed an earn est a n d ca konaklan, içerle­ d ig n ifie d a p p ea rrinde çok zenginlik­ a n c e , lik e a s tiff, ler ve görkem ler saku n ifo r m e d arm y lasalar da, dıştan, o o f f i c e r on p a r a d e , kavuklu, üniformalı, b u t ıv itb in c o n k ılıçlı-m ad aly ah sa­ t a in e d la v isb m aghipleri gibi, ağır otu­ nificence. Haftasonu balıkçıları için Arnavutköy sahili, Boğaziçi’nin vazgeçilmez köşelerinden raklı, sakin ve dura­ Tbe ex terio rs o f the biri. / Arnavutköy on the Bosphorus is a favourite spot (or fishing at weekends. ğan cep h eler g öste­ h u g e y a lıs o f th e rirlerdi. Bu yapıların boyalan bile ağır başlıydı. Kül Bosphorus h a d a sim ilar stark dignity, a n d in earrengi, tahin rengi. lier centuries ıvere only p a in ted a dark. red ochre. Boğazın koca yalıları, aynı ağır başlılıktaydı, ama Not until the 19th century d id they a cq u ire m ore eski yapılar sadece aşı boyası, yani koyu kırmızı ligbt-hearted tones, such a s ıvhite ıvalls a n d green kalırken; daha yeniler, renklerinde neşeli tonlara o r yelloıv p a in ted shutters. The ıvooden bouses o f kavuşurdu: Süt beyazı cep h ey e, yeşil veya sarı Arnavutköy, a s the last survivors shoıv, ıvere p a in t­ panjurlar gibi... e d in a ıvider range o f colours a n d a d o m e d ıvitb Arnavut köy ’d e k i1e r ise, hem renk tonlarını artırı­ in tricate carvin g a n d o th er d ec o ra tio n on tb eir yor, hem de son kalan örneklerde bugün de görü­ eaves a n d balconies, so that I hav e alıvays liken ed lebileceği gibi, cephelerindeki oymalar, işlemeler, them to lovingly m a d e birds nests. saçaklar, balkonlarla, adeta birer “kuş yuvası” gö­ The g ro cer’s shops a n d greengrocers on the com ers rünümü kazanıyorlardı. greıv creepers at tbeir doors a n d train ed them över Köşe başlarındaki manavlar, bakkallar, girişlerini the en tran ce to provide a g reeable shade. The venta tepelere tırmanan birer asma ile gölgelendiriyor; dors o f la k e r d a (salted bon ito) a n d ç iro z (d ried kaldırıma yerleşen lakerdacılar, çirozcular, cam a n d salted m ackerel) ıvho array ed tbeir ıvares on kutularını, astıkları ampul dizileri ile ışıklandırarak, the p a v em en ts in the evenings, lit ııp tb eir glass o köşeyi birer tablo güzelliğine çeviriyorlardı. ja r s ıvith strirıgs o f light bıılbs, transform ing that O oymalı, işlemeli, süslü evler, nıhsuz birer yapı c o m e r into a cbarm in g scene. değillerdi. İçlerinde duygulu, duyarlı insanları ba­ The carved, d eco ra ted bouses o f A rnavutköy ıvere rındıran birer rüya, birer keramet, birçok incelik not soulless structures, but e a c b a tiny, unic/uely taşıyan küçük gezegenler halinde yaşıyorlardı. Y a­ c ra fted ıvorld, in h a b ited by p eo p le o f sensitivity. şadığım şu örnekte olduğu gibi: One d a y in the early 1980s, ıvhen I w as driving

<W


th r o u g h A r n a v u t k ö y up to E tiler, a t y p ic a l Arnavutköy hou se caught my eye on the c o m e r o f the first sm all square. On the spur o f the m om ent I a sk ed the driver to stop, a n d k n o ck ed on the door, intending to o fferfu n d s to renovate the house. But hefore I cou ld say a word, the lady ıvho op en ed the d o o r sm iled a n d invited m e in. She sa id that she h a d fo reseen my visit in a dream , a n d h a d heen ıv aitin g for m e f o r days. I ıvas astonished. The houses o f Arnavutköy not only fo ster dream s, m ira cles a n d aston ish m en t, but a r e fi l l e d ıvith mem ories. İn 1937 the 7 y e a r o ld Çelik (ıvho h a d ju st lost his fath er), ıvalked h a n d in h a n d ıvith his m other alon g the seafron t to sp en d the d a y ıvith som e u’ealthy distant relatives a t their yalı. F or the adults the d a y p a ssed in eating a n d conversation,

Gün boyu, büyükler için ziyafetle ve sohbetle, ço ­ cuklar için ise oyunlarla geçer. Karşıda masmavi deniz, yanda ve arkalarda yemyeşil bahçeler, ko­ cam an bem beyaz çiçeklerin i açm ış m anolyalar, hepsi birer masal sahnesi gibidir. Ayrılma saati gel­ diğinde, evin çocukları koro halinde ısrar ederler: “Çelik yatıya kalsın!”. Annesi gencecik Münevver Hanım ne yapsın, onu bırakıp merdivene yöneldi­ ğinde, küçük Çelik gözyaşlarına boğulur: “Beni bı­ rakma!”. O gün, ana-oğul, yürekleri mutluluk dolu ve el-ele, evlerine dönerler. Sonra yıllar, yıllar geçer. Devran döner, doğanın acımasız yasası işler: Anne, akıbet, oğlunu bırakır gider. Kimler, şimdilerde nasıl bilsin: 70 yaşına gelen Çelik'e, yalılar, arabalar, m anolyalar... değil, yine elinden tutacak annesinin eli lazım. •

a n d f o r the children in play. On o n e sid e o f tbe h o u se th ere w as tbe b lu e sea, a n d on the o th er tb ree sid es g reen g a rd en s ıvhere the m a g n o lia s ıvere in flow er. İt ıvas like a p la c e out o f fairytale. Wben it ıvas tim e to g o the children o f the house protested in chorus that their young visitor shou ld stay f o r the night. His you n g m other, M ünevver Hanım , h a d to agree. But a s she tu m ed toıvards th e sta irs Ç e lik ’s ey es f i l l e d ıvith tears, a n d b e begged h er not to leave him there. So ıvith happy h e a r t m o th e r a n d so n ıv a lk e d h o m e h a n d in han d . Years p a s s e d a n d the ruthless cy cle o f n a t u r e ’s laıvs d iv id ed m other a n d son. Who ıvould guess that to d a y the 70 y e a r o ld Ç elik y ea rn s not f o r y alıs, ca rs a n d m ag n olias, bu t f o r a m oth er to h o ld bim by the hand? •

* Çelik G ülersoy, yazar.

* Çelik Gülersoy is a ıvriter.

Çetin

K orkm az

1980 li yılların başında bir gün otom obille sahilden Etiler’e çıkarken, ilk iç meydancılığın üstünde, kö­ şe başında yer alan tipik bir ev dikkatimi çekti. Ani bir kararla şoföre arabayı durdurup kapısını çaldı­ ğımda, ben daha “evlerini bir bağış olarak onar­ mak” arzumu dile getiremeden, kapıyı açan hanı­ mefendi, beni gülümseyerek içeri davet ediyor ve “rüyasını gördüğü bu ziyareti kaç gündür bekledi­ ğini” dile getirerek, beni hayretlere garkediyordu. Arnavutköy evleri sadece rüya, keramet ve hayret üretmekle de kalmaz ama. O oymalı, aşmalı, süslü yuvalar nice anılarla da yüklüdür. 1937 yılında 7 yaşındaki Çelik (babasını yeni kay­ betmiş bir yetim), eli annesinin elinde, kıyı yolu üzerinde zengin ve uzak bir hısımlarının yalısına günübirlik bir ziyarete, bir öğle yem eğine gelir.

67 S K Y L İF E

TEM M UZ

JU LY

1999


Yeni bir anlayış,'

Evinizde hiç bu kadar geniş bir ekibiniz olm am ıştı. Elit Residence Hizm et Birimi, T ürkiye'de benzeri olm ayan bir hizm et anlayışıyla, beş yıldızlı otel k o n fo ru n u gün boyu evinizde yaşayabilmeniz için kuruldu. Konforu en az s iz in

kadar

seven

60 k o m ş u n u z g ib i.

Elit Residence İstanbul'un kalbinde, Şişli'de... Her ayrıntısıyla sizi bekliyor.


- yeni bir konfor, yeni bir hayal

NK

• Restaurant • Ç ocu k Kulübü • Yüzm e Havuzu

ve J e t P ool • Ç o cu k O yun H avuzu • B a h çe • B u h a r B an y osu

• S au n a • M asaj O d aları

• A letli J im n a s tik S alon u • A e r o b ik S alon u • Squash Kortu • Tenis Kortları • Bilardo ve Masa

AL - HUDA İN ŞA A T SA N A Y İ V E T İC A R E T A Ş.

Tenisi Salonu • B a sk e tb o l ve V o ley bo l Salonu • W in e B a r

• M in i M a r k e t

• K a fe t e r y a

KORAY HOL Dİ NG

ANONİ M

ŞİRKETİ

• Resepsiyon H izm etleri • Baby-sitting • Refakat

• O da Servisi • Valet Parking • Daire içi Tem izlik • G üvenlik • T ek n ik H iz m etler • Ç am aşır ve Kuru T em izlem e

Pazarlama Ofisi: 19 Mayıs Cad. Dr. İsm et Û ztürk Sok.N o: 17 Şişli İstanbul Tel: (0 -2 1 2 ) 225 84 89 - 246 74 77 Faks: (0 -2 1 2 ) 233 91 86 http://www.elitresidence.com

e-m ail: info@ elitrcsidcncc.com


’y A Y Ş E Ö N A L * Photos H A K A N A Y D O Ğ A N


Uygarlık tarihi bo ­ yunca değişen bü­ tün ritüellerine rağ­ men, evliliğin temel esasları kendi için­ de saklı kalm ıştır. Kadın ve erk e k , aşkla birlikte mülki­ yete ait değerleri ve sö zleşm eleri, kur­ d uk ları o rtak lığ a ç e ş itli b içim le rd e taşımışlardır. Yunanlı kız babala­ rı damada “d raho­ ma" verirken; Japon anneler, “yuinou”yu, yani evlilik eşyaları listesini içeren nişan sözleşmesini titizlikle incelerler. Türkler ise kızları doğar doğmaz çeyiz sandığına dantel ve oya atmaya başlarlar. Bu gelenek, ' Kız beşikte, çeyiz sandıkta” deyişi ile de doğrulanır. Aynı gelenek ıVloğollaıda da yaygındır. Türkleıe çeyiz geleneğinin Orta Asya kültürlerinden geldiği bilinmektedir. Daha sonraları İslam kültürünün etkisiyle çeyiz muhtevası değişiklik göstermiştir. Anadolu yerleşmelerinde çeyiz, kızların baba evin­ den oğlan evine götürdükleri “mal ve mülk”iin bütü­ nü olarak adlandırılır. Kız doğduğu gün, kızın adına çeyiz sandığı alınır. Evlilik çağına gelinceye kadar bazen kendi eliyle, bazen işin erbabınca yapılan örtüler, halılar, dantel­ ler, oyalar, takımlar bu sandıkta biriktirilir. Bir genç kızın yetiştiği uzun zaman dilimi içinde sararmasın, güvelenmesin diye de ara ara bakıma alınarak, ha­ valandırılır. Çeyizin harcamalarını karşılamak için yeni doğan kız

D espite a li the diverg en ces in ritual över tbe a g es a n d fr o m cou n try to country, each society fo u n d its own but often sim ilar u>ays o f d ealin g ıvitb tbe m a te r ia l a n d fin an cial aspects o f tbe nıarriage partnersbip. Paying morıey ıvas one sucb ıvidespread custom . W bile in som e countnes it ıvas tradition al f o r the b r id e ’s fam ily to pay nıoney to the gıvoın, like the dowıy o f Eııgland or the drahoma o f Greece, in otbeıs, like Tıırkey, the groonı paid nıoııey to tbe bride's fam ily. The marriage contract, too, ıvas a ıvidespread institutioıı aeross nıany cultures, sııcb as the yinou o f Japan sigııed be/bre tbe nıarriage consisting o f a list o f the coııple’s shared bousebold goods. Anotber institutioıı foıu ıd in ıııaııy different countries is tbe trousseau - knoıvn in England as tbe 'bottonı drawe r ’ an d in Tıırkey as the çeyiz sandığı or trousseau ehest. There is a Turkish saying ıvhich goes, A girl in tbe cızıdle. a trousseau iıı the ehest '. an d indeed even today mothers begiıı to pııt aside embıvidered liııen, lace aıul other haııdm ade or bought hoıısebold textiles fronı tbe monıeııt a cbild is boru. The trousseau ıvas a feature o f atıcieııt Turkish culture in Central Asicı, an d folloıvs a similarpattenı anıong the Mongols,for instance. Iıı Tıırkey, uııder tbe influence o f Islanı. the temi çeyiz caıne to nıean ııot only the bousebold liııen collected in tbe trousseau ehest, but the eııtirety o f the property

Ö nder D u r m a z

&


TANIŞTIRALIM

rf^’S^ÎU

fa *-

< s s S ,S > ' -feV

N a k i t akışınızı en i yi ş e k i l d e d ü z e n l e y e b i l m e k i ç i n , yalnızca n ak it akışında uzmanlaşmış bir marka.

dpi

1

0

f

«05002


Çetin

K orkm a:

4 -

bebeğin adına kavak veya kavaklar dikilir. Kavak, kısa sürede yetişen ve satılması çok kolay bir ağaç olduğu için tercih edilmiştir. Anadolu’da zengin aile­ ler kız çeyizi için kavaklık satarlar. Köylerde ansızın ortadan kaybolan gelinlik kızların anneleri, kızı aramaya başlamadan önce çeyiz boh­ çasına bakarlar. Bohça, çeyiz sandığının içinde derli toplu duruyorsa, kız kaçırılmıştır; kız çeyiz bohçasını yanına alm ışsa g ön ü llü kaçmıştır. Osmanlı döneminde, gelin pad işahın kızıy sa, çeyiz sandığı şanlı çeyiz alayları düzenlenerek damatevine törenle götürülürmüş. Eğer gelin hanedandan ise çeyiz sepetlere ve sandıklara ko­ nulup, araba ve atlara yük­ lenirmiş. Çeyiz alayına, ye­ niçeri ağası başkanlık ya­ parken ona teberdarlar, ni­ şancı, defterdar, kapıcıbaşıları, bölük ağaları, sipahi silahtar ağaları, sekbanbaşı, kul kethüdası, Divan-ı Hü­ mayun hocaları, topçubaşı, cebecibaşı, Degah-ı Ali ça­ vuşları, subaşı, aşçıbaşı ve g ed ik li zaim ler eşlik e t­ mekteymiş. Çeyiz alayı süresince meh­ terhane marşlar çalar, da­ madın konak ya da sarayı­ na gidilerek çeyiz teslim edilirmiş. Damat, alaya katılanlara ünvanlarına göre

laken into the marriage by the briçle. As sootı as a girl u>as bom it ıvas the cııstom to plant at least one poplar, an d in tbe case o f ıvealthy fam ilies a ıvbole field o f poplars, an d many fam ilies stili do this today. Since poplars are a fast groıving tree they are ready to seli fo r timber by tbe time tbe girl is o f marriageable age, an d so couer her share o f the cost o f setting up house. Some fam ilies purchasecl a trousseau cbest on the birtb o f a girl, otbers stored tbe hou seh old linen, ccırpets, clotbin g a n d oth er items made fo r the trousseau in a lin en ıvrapper. To m a k e sure that tbe contents did not yelloıv or become motheaten över the intervening years, they had to be regıılarly cbecked an d aired. l f a young girl disappeared suddenly in a village, her mother woııld first rush to see ıvhether h er trousseau ıvas stili in its p lace. l f il ıvas, that m ean t she h a d been carried o ff by a suitor cıgainst h er ıvill, but i f it ıvas missing then sbe h a d eloped o f her oıvn accord. In Ottoman times ıvhen the daughter o f a sultan married, her trousseau ıvas car­ ried in p rocessio n to tbe house o f her intended husb an d jııst before the ıved74

S K Y L İF E

TEM M UZ

. « j^

JU LY

1999


EYKENT UNIVERSITES İstanbul

profesyonel yaşam için ^ doğru adım

iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Turizm İşletmeciliği Uluslararası İlişkiler Yönetim Bilişim Sistemleri

Bölümü Bölümü Bölümü Bölümü

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bölümü Ingiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Ic Mimarlık Bölümü

T e l.:0 2 12 872 64 32 (8 hat) Faks: 0212 872 24 89 w w w .b eyu .e d u .tr pr@ beyu.edu.tr Beylikdüzü Gürpınar E-5 yol ayrım ı Beykent Büyükçekm ece İstanbul

Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü Tekstil Tasarımı Bölümü Grafik Tasarım Bölümü


armağanlar dağıtırmış. Bugün çeyiz alayı da. hanedanın sultanları da artık yok. Ama çeyiz alaylarının yerine, Anadolu'nun sürme gözlü gelinlerinin çeyizlerini sergileme geleneği bütün görkemiyle yaşamakta. Anadolu’da yörelere göre ufak tefek değişikliklerle, bir ya da iki hafta boyunca çeyiz sergisi yapılır ve sergi düğünden bir gün öncesine kadar sürer. Bu geleneğin adı “çeyiz yayma”dır. Çeyizin maharetle ve törelere uy­ gun yayılması gerekir; bu işi de “askıcı” denilen yöre­ nin en usta kadınları üstlenir. Çeyizi maharetle sermesi kadar, kem gözleri uzaklaştır­ mak ve evliliğin sonsuza kadar devamını sağlamak için çeyizlik tencerelerin içine çörekotu ve karanfil atması da askıcının görevidir. Ayrıca hangi yörede olursa ol­ sun, Anadolu kültüründe ayrılığı simgelediği için çeyi­ ze asla mendil konulmaz. Doğu Anadolu yöresinde ise kızın sandığına ilk olarak şeker maka­ sı konur. Çok çay içilen bu yörelerde şeker makası, küp sekerlerin kesilme­ sinde kullanıldığı için çok yaygındır. Ç eyiz yaym a kız evi a çısın d an o l­ d u k ça h ey eca n lı bir dönemdir. Çün­ kü hem kız adına hazırlanmış eşyalar hem de kızın zevki komşuların beğeni­ sin e çıkarılm ıştır.

ding. Tbe baskets an d chests ıvere loaded onto carriages an d borses an d ıverıded its way ceremoniously throıtgh the streets. accom panied by the forem ost officials and ınilitary figııres o f the State. The mehter hand o f tbe janissary corps played marcbes ali tbe ıvay, an d ıvhen tbe processiotı reacbed tbe groom ’s mansion or palace, be took delivery o f tbe trousseau, an d presented gifts to tbe officials accompanying tbeprocession. Altbougb tbere are no sultan 's daughters or trousseaıı p ro c essio n s today, the custom o f d isp lay in g the trousseau lives on in rural areas, w bere the b rid e’s trousseau is displayed f o r a ıveek orsometimes tıvo prior to tbe ıvedding. Knoıvn as çeyiz yayma (spreading tbe trousseau), tbe display is no simple matter, requiring tbe expertise o f ıvomen knoıvn as askıcı, who tay out an d hang ııp eacb piece according to strict rııles. Throıving a handful o f black cumin seeds an d cloves into the saucepans is esserıtial, f o r exam ple, botb to protect against tbe envioııs ev il ey e a n d to ensure that tbe marria g e lasts. S in ce tbey symbolise separation bandkercbiefs are never part o f tbe trousseau. İri easterıı parts o f tbe coııntry it is cu stom a ry to p la c e su gar cutters in tbe bottum o f tbe trousseaıı cbest. İn these regions tea is

76 S K Y L IF E

TEM M UZ

JU LY

1999


C "

In life and on board, q u a lif ie d lo n g

f o r

d is ta n c e M

r .a llp r ia

( k m a n b e v . C a d d e b o s t a n , İz m ir , A n k a r a , S a m s u n , A n ta ly a , C a p it o l, M o s c o w / R a m s to r e , W a r s a w / P a n o r a m a ,W a rs a w / M a r rio tt

h t t p : / / w w w .m a t i a s .c o m m a r k e t in g @ m a t r a s .c o m


Çetin

K orkm a

Evlenm e çağındaki kızlar, gelinin çeyizi yayıldığında, kendi çeyizleri için örnek ve model almak için se rg iy e k o şarlar. Hafta boyunca yöre­ de düğüne katılacak olanların sohbet ko­ nusu kızın çeyizidir. Damat boh çası adı v erile n ve g elin in dam ada duyduğu sevginin ölçüldüğü çeyiz parçası herke­ sin ilgi konusudur. Gelinin eliyle işlemesi beklenen damada ait eşyala­ rın üstündeki oya dikkatle incelenir. Bu aynı zaman­ da damadın geline vereceği en değerli takı olan “yüz görümlüğünü” belirler. Çeyiz yayıldığında kız ve oğlanevi ortaklaşa bir liste hazırlarlar. Listenin yazımı iki ailenin de güvendiği tarafsız birisi tarafından yapılır. Listede çeyize konu­ lan eşyalar tespit edilmiştir. Boşanma halinde kız lis­ tede yer alan bütün eşyaları geri götürme hakkına sahiptir. Ve liste iki ailenin de onayı ile tamamlan­ dıktan sonra çeyiz sandığının en üstüne konur. Ana­ dolu hikayelerinde çeyize el koyan oğlan anaları. Batı hikayelerindeki pamuk prensese zehirli elma yediren kraliçe kadar kötüdürler. Takı oğlan evinin şerefiyse, çeyiz de kız evinin şere­ fidir. Kızın yüzakıdır. Göz nuru dantellerin, örtüle­ rin, yatak takımlarının, çarşafların, havlu ve çarşaf kenarı oyaların inceliğinin yanı sıra yemek takımları­ nın porselen kalitesinden, çatal bıçak takımlarının gümüş olup olmamasına kadar bir dizi ayrıntı çeyi­ zin sınıfını belirler. Günümüzde çeyiz sandığı, yerini çoktan dolaplara,

ıvidely drunk an d the cu tters a r e u sed to cu t tb e h a r d l o a f sugar into lumps. Tbe d isp la y o f tbe trousseau is quite a n erv e-rackin g tim e fo r tbe bride-to-be, as neigbbours an d relatives com e to adm ire but a lso p erb a p s to criticise h er h a n d iıvork a n d tast e. Young girls are eager to get ideas fo r their own trousseaus. In ali, the trousseau provides a subject o f conversation throughout the ıveek or tıvo it is on display. The trousseau also ineludes garm ents m ade f o r tbe groom, such as pattem ed socks, ban d seum shirts, pyjamas witb gold embroidery, an d scarves ıvitb rıeedlelace edging, an d tbese are inspected ıvitb particıılar interest. as tbey are taken as a measure o f the girl’s love fo r her future busband. In retıını fo r tbese gifts tbe groom ıvill give tbe bride a valuable necklace or otherpiece ofjeıvelleıy knoum as tbe yüz görümlülüğü, literally seeing the face\ marking the point in the ceremony u’hen she reveals her fa c e to him. Wben tbe trousseau is displayed a list o f tbe items is draıvn up by a trusted frien d o f both fam ilies. In the everıt o f divorce, ali the possessions on the list ıvill be retumed to the girl. When the list has been approved by both families, it is placed in the trousseau ehest. Motherin-laıvs in Turkish fo lk tales ıvho refuse to let their daugbter-in-laıvs bave their trousseaus back. are tbe equivalent o f the ıvicked stepmothers in ıvestern tales. fu st as the trousseau sym bolises the hon ou r o f tbe bride’s fam ily, so tbe jeıvellery given by tbe groom is tbe


ŞiŞElB E||S|®RRIfNJG O | | © R T İ j l l f l I M E 0 R © PE

AKMERKEZ t

li

JHk International Council o f

International Design and Development Avvard W inner

Shopping Centre s /CSC European

Innovative Design and

Shopping Centre Avvard

Constructıon o f a N ew Project

1995

1996

■îfe

The only w inner of the tw o prestigious awards From a wide variety of domestic and

is in Akmerkez with its 241 exclusive shops.

international fashion labels to jevvellery,

The various social and cultural activities

from Turkish carpets to leather goods, from

organized by Akmerkez, make it more than

quick service cuisines to exclusive coffee

just a shopping centre. Akmerkez, the only

shops, from banking and exchange offices to

shopping centre in the world to receive the

movie theatres, ever/thing you may need

•N ispetiye Caddesi, Ulus-Etiler İstanbul.

AKMERKEZ

two awards mentioned above, is a life style.

Phone: 90 (2 1 2 ) 2 8 2 0 / 7 0 Fax 9 0 ( 2 1 2 ) 282 0 1 65

•h ttp s /www.akm crkcz.com .tr

From J u n e - O c t o b e r , s h u t tl e bu s services are a v a i la b le fro m m o s t d i s t i n g u i s h e d h o t e l s in İ s t a n b u l ( o r j u s t say " A k m e r k e z " to a n y t a x i d r i v e r ) . P l e a s e a s k for t h e A k m e r k e z c o u r t e s y d is c o u n t c a r d a t t h e I n f o r m a t i o n desk, w hich p r o v id e s you the p riv ile g e of s h o p p i n g at A k m e r k e z .


sifonyerlere bırakmış olmasına rağmen yaşayan bir kavram olarak etkisini sürdürmekte­ dir. Teknolojinin gelişmesi­ ne paralel olarak çeyize eklenecek ya da çeyizden çıkarılacak eşyalar da de­ ğişmektedir. Artık Osmanlı soylularının çeyizlerine konan, Bohemya kristali bardak takım larına, Viyana porseleni tabak takım­ larına, gümüş hamam taslarına ve takunyalarına rastlamak mümkün değil. Ama mutfak için , b an y o için , yatak odası için el emeği işleme­ li örtüler hâlâ çeyizlerin en değerli parçaları ara­ sında yer alıyorlar. İ 9. yüzyılda ailenin ek o ­ nomik durumuna göre, gü­ müş şamdanlar, altın kapla­ ma taslar, dövme bakır tepsi­ ler, el oyması kahve takımları da artık günümüz çeyizlerin d e yok. Ama onların yerini televizyon, çamaşır-bulaşık makinesi gibi elektrikli ev aletleri aldı. Geleneksel bir çeyizde bulunması gereken eşyalar arasında yün yorgan ve döşekler, kuş tüyü yastıklar, çarşaflar, altın işlemeli erkek pijama ve çamaşır boh­ çası, gümüş banyo takımları, simli işlemeli havlular, dikiş kutusu, kahve takımı, kristal bardaklar, bir dü­ zine desenli örme çorap, işlemeli saten seccadeler, teşbih, oyalı yemeniler, erkek ve kadın terlikleri, in­ ce ve kalın danteller, gelin ve damat için sabahlık­ lar, sırma işlemeli bohçada gelin gecelikleri, mutfak örtüleri, işlemeli masa örtüleri ve peçeteler, kalın dantel örmeli perdeler sayılabilir. •

h on o u r o f his fa m ily . The trousseau is minutely ju d g ed an d classified by the fineness o f the lace, the intricacy o f the needlelace, the cjmlity o f the cloth and china, an d ıvhether the cutleıy is real silver or not. Although today the trousseau chest has been replaced by cupboards an d draıvers, the trousseau itself is aliue an d iveli. Only the amount offactory m ade itenıs has increased. The B ohem ian crystal glasses, Viennese porcelain dinner services, silver bath boıvls a n d slip p ers that fe a t u r e d in the trou sseau s o f O ttom an g irls fr o m ıvealthy fa m ilies have gone, but the sheets, toıvels a n d other items fo r the kitch en , b a tb r o o m a n d bed room , ad om ed ıvith handm ade lace an d crochet ıvork are stili among the most valued parts o f a girl’s trousseau. The silver candlesticks, gilded bowls, beaten copper trays, an d operı ıvork. coff e e sets o f the last centu ry h av e been re p la c e d by telev ision sets, ıvashing machines, dishıvashers, an d other electrical appliatıces. The traditional trousseau contained satin quilts stııffed ıvith ıvool, mattresses, feather pilloıvs, sheets, silver bath sets, silver embroidered toıvels, a seıving box, coffee set. crystal glasses, a dozen patterned socks, embroidered satin prayer rugs, prayer beads, lace edged scarves, house slippers ancl clressing goıvns fo r the bride an d groom, nightdresses f o r the bride ıvrapped in a gold embroidered ıvrapper, tablecloths, napkins, crochet and lace mats, an d crocheted curtains. So the marriage begitıs ıvith the delight o f arranging these in tbe coup le ’s neıv home, an d enjoying ali the fin eıy so carefully collected an d created över the years. •

* Ayşe Önal, gazeteci.

* Ayşe Önal is a jounıalist.

(Özel çeyiz kolleksiyonunu SKYLIFE’a açan Yıldırım Mayruk

(SKYLIFE u’ishes to thatık Yıldırım Mayruk a n d Macide Karaati

ve Macide Karaali’ye teşekkür ediyoruz.)

forletlin g usphotograph their cotleclion o f trousseau items. )


y o u r soJ9 Tor anytrı

CEYO 1600 A (24 34» Black Red Yellow Blue

CEYO 1400 (35 40) Black Lıghl BeıgeBeıgeBrottrn-Blue

CEYO 1500(35 401 Black-Brown Beıge

M İN ELLİ / Heeled 135 40) Red Beıge Dark blue

M IN ERVA / Wıth Buckle (35 40) M İNERVA / Velcro (35 40) Black-Green Boıge-Blue-Pınk Black Green Beıge-Bluo Pınk

ALBATROS 01 (40 45) Black-Brown

BELİNDA (35 40) Blue-Pınk Red Brick

ALBATROS 02 (40 45) Black-Brown

MEN 03 (39 4b) Black-Brown

CEYO 1600 B <24 34) Rainbovv Red Yellovv Blue

SAFARİ (40 45) Black-Brown

CEYO 1300 (35-40) Black Lıghl Beıge Beıge Brown Blue

CEYO 1100 (36 45) Black Beıge Brovvn Blue

MEN 04 (39-45) Black-Brown

CEYO 1900 Ladv(35 40) Black Brown Black suede Brown ı

nc

CEYO 1300 A (35 40) Black Lıghl Beıge Beıge-Brown-B(ue

CEYO 1100 SPORTS (3645) Black Beıge Brovvn Blue

CEYO 1700 (35 40) Whıte Dark blue Black Brown

CEYO 1700 A (35-40) Whıte-Dark blue Black Brown

İ4 C EYO

O R T O P E D İK S A N D A L E T S A N A Y İ v e T İC A R E T A .Ş . A t ı ş a l a n ı D e v r a n S o k a k N o : 1 5 E s e n le r 3 4 1 9 0 İS T A N B U L

SHOVVROOM

C a r o u s e l A lış v e r iy

M e r k e z i H a lit Z iy a

U ş a k lıg il C a d .

N o:

1 /B 7

M ağaza

No

121

P h o n e : ( 0 2 1 2 ) 6 1 0 7 0 0 0 ( 8 L in e «)

B a k ı r k ö y - 1s t a n b u I P h o n e

(0 2 1 2 ) 5 7 0 76 39 - 5 7 0 76 0 9

F a n : ( 0 2 1 2 ) 5 6 8 8 8 91 F a x : ( 0 2 1 2 ) 5 7 0 7 7 37


&

Evliya Çelebi, ToroslaW hen tbe 17tb century rın d evam ı o lan B ey T u rkish u>riter E v liy a d ağları’nın çevreled iği Ç eleb i, w h o t r a v e lle d M alatya’nın, akarsuları throughout the Ottoman ve dağ eteklerinden çı­ Empire recording everykan k a y n a k su la rın ın tb in g b e saw , v isited bolluğu, havasının gü­ M a la ty a h e r e m a r k e d zelliği, meyve bahçeleri upon the plentiful ıvater ile bezeli yeşil ovadaki fro m num erous springs, Dünya yaş kayısı üretim inin yüzde 15’ine yakını Türkiye’de yapılıyor. Malat­ Aspuzu bağları ile gez­ th e g o o d a ir, a n d the ya çevresinin bu üretim de çok yüksek bir payı var. Ayrıca, yine aynı bölge, ginlerin hayranlık duy­ orchards a n d vineyards dünya kuru kayısı üretim inin yüzde 80-9 0 'ın ı gerçekleştiriyor. / Nearly 15 duğu bir kent olduğu­ in the green plain, a n d percent of ali fresh apricots are grown ın Turkey. Malatya not only acconu söyler. said that this ıvas a city unts for a very high percentage of Turkey’s production total, but of betweM a la ty a’nın, A nad olu en 80 and 90 percent of vvorld dried apricot production. ıvhich aroused the a d mi­ ve M ezop otam ya ara­ ra tion o f a li tbose ıvho sında geçit veren yol güzergahında olması, tarihin travelled there. ilk çağlarından bu yana çeşitli m edeniyetlere ev Malatya is a city encircled by the Beydağları raııge sahipliği yapmasına neden olmuştur. Hitit, Asur, o f m ountains, a n extension o f the Toros, a n d its Roma, İran, Arap, Selçuklu, Osmanlı uygarlıkları p o s it io n o n th e r o a d lin k in g A n a to lia to bu topraklardan gelip geçm iş, Kiiltepe kayıtların­ M esopotamia m eant that it was settled at a very early da “Melita”, Hitit dilinde bal anlamına gelen “Malstage in bistoıy. It saw m any civilisations com e a n d d ia ”, R om alılar d ö n em in d e “M elite-M e lite n e”, go, in c lu d in g th e H ittites, A ssyrian s, R om an s, Iranlılar d ön em ind e “A spozam ”, Araplar d ö n e­ Persians, Arabs, Seljuk Turks a n d their successors the m inde “M al-atiyye” olarak söylenen kentin adı, Ottomans. Assyrian tablets unearthed at Kiiltepe a n d günümüzde Malatya haline dönüşmüştür. dating fro m the early 2 n d m illennium BC give the Şehrin bu bereketli, yeşile bürünmüş ovasındaki nam e as Melita, tvhile the Hittites kneıv the city as kayısı bahçeleri Haziran ayının sonuna doğru al­ M ahlia m ean in g honey, tbe R om ans a s Melite o r tın sarısına dönüşür. Son yıllarda daha da genişle­ Metilene, the P ersians a s A spozanı, the A rabs a s yen kayısı bahçelerinde hummalı bir faaliyet başMalatiyye, a n d tbe Turks as Malatya. r

84 S K Y L İF E

TEM M UZ

JÜ LY

1999


"ALO, D Ü N Y A ." (YENİDEN YAPILANAN BİR ORTA AVR UPA TELEKOM AĞINDAN.)

Orta Avrupa ülkeleri yıllardır beklemedeler. İş hayatı ve bireyler eskimiş telekomünikasyon altyapıları nedeniyle kimi zaman dünyadan kopuk yaşar gibiler. Teknolojilerini yenilemekte geç kalmamış bir kısım telekomünikasyon şirketi de yeniden yapılanma çabası içinde. Dünya ile güvenli ve kesintisiz iletişim kurabilmek için ileri teknoloji tek başına yeterli değil. Bu nedenle PricevvaterhouseCoopers özelleştirilme aşamasında veya yeni özelleştirilmiş ya da yeni kurulmuş bir çok telekomünikasyon şirketi ile çalışıyor. Birlikte, sermaye yapılarının güçlendirilmesinden organizasyonlarının yeniden yapılandırılmasına, uluslararası standartlarda mali raporlamadan en uygun müşteri iletişim sistemlerinin geliştirilmesine kadar pek çok alanda mükemmel çözümler üretiyoruz. İşte 150 ülkede 155,000 PricevvaterhouseCoopers elem anının neler yapabileceğinin başka bir örneği. İşte bu, insanları konuşturuyor.

w ww .pwcglobal.com

PRICEWATERH0UsE<00PERS fğ B iz e k a tılın . B irlik te d ü n y a y ı d e ğ iş tire lim . PricevvaterhouseCoopers Denetim ve Danışmanlık, Vergi ve Mali Hukuk Danışmanlığı, Kurumsal Finans ve Yatırım Danışmanlığı, İnsan Kaynakları Danışmanlığı ve Yönetim Danışmanlığı alanlarında çok kapsamlı bir hizmet yelpazesini, global servis ağı ile müşterilerinin kullanımına sunmaktadır. Spor Cad. No: 92 B|K Plaza B Blok, Kat 9 80680 Beşiktaş İSTANBUL T e l- (901 (2121 259 4980

Büyükdere Cad. No: 111 Kat 2-5 80300 Gayrettepe İSTANBUL Tel: (90) (212) 275 2840

Fax: (90) (212) 259 4902

Fax: (90) (212) 273 0493

Paris Cad. No: 12/4 06540 Kavaklıdere ANKARA Tel: (90) (312) 417 1137 Fax: (90) (312) 418 2469

Hürriyet Bulvarı No: 4/1 Kavala Plaza, Kat 6 35210 Alsancak İZMİR Tel: (90) (232) 446 7585 Fax: (90) (232) 446 7767


t*

lar. Kayısılar o lgun ­ O f cıll tbe cm ps groıvn luğa erişmiş, toplan­ on t b e f e r t i l e g r e e n ma zam anı gelm iştir p la in o f M alatya, tbe artık. A dıyam an’dan rnost celeb rated is tbe mevsimlik tarım işçi­ apricot. In recent years leri akın etm eye haş­ apricot cııltivation bas lar. Ailece yatak-yorex p an d ed stili fıırtber, g a n la rın ı k a p tık la rı a n d at tbe en d o /J ım e gibi bir ay boyunca ır b e n tb e a p r ic o t k a y ısı b a h ç e le r in i o rcb a rd s ta n ı golden mekan eylerler. Bah­ y elloıv tb e bıısy ıvork çe le rd e bir şen lik tir ofp ickin g tbe ripe frııit başlar. Çadırlar kuru­ hegins. Seasonal ıvorklur, o c a k la r y akılır, ers fr o m A d ıy a m a n günü n y o rg u n lu ğ u ­ poıtr into tbe province nun ardından gelen ıvitb t b e ir J'aın ilies, Haziran sonunda altın sarısına dönüşen kayısılar artık olgunlaşmış ve toplanm aya g e c e le r , e r k e n d e n hazırdır. Ağaçların altına serilen brandalara silkelenen kayısılar önce kasalara istif kulen ıvitb (/ııills a n d edilip kükürtlenm e işlemi için kükürt dam larına taşınırlar. / The rıpe apıicots sessizliğe bürünür. tb e o tb e r possessioııs turn golden yellow at the end of June, when they are ready to be picked. S a b a h ı, g ü n d o ğ u ­ tbey neecl to aın ıp oııt Canvas sheets are spread beneath the trees and the apricots shaken down from muyla birlikte karşı­ in tb e a p r ic o t the branches. First they are packed in cases for sulphur treatment. larlar mevsimlik işçi­ orcb ard s fo r the ııe.vt ler. Kadınlar günlük ev işlerini bitirme, ekıııek-yemoııtb. Tbe orcbards lake on a festi ve coloıırfııl a ir mek yapma telaşındadır. Çoluk çocuğun karnını as tenis are set tıp a n d f i res lit f o r cookiııg. doyurup, zamanında i.ş başında olacaklar. Bebeği Tired çiftera bcırd day's ıvork tbey sleep ecırly. so as olan gelinler kayısı ağacının dalına bağlanmış be­ to be tıp at daıvn the folloıving day. Tbe ıvomen a re şikte bebeklerini uyutmaya çalışırlar, yanık sesle-

oııt a n d aboııt first, cookiııg breakfast a n d coınplet-

86 S K Y L IF E

TEM M UZ

JU LY

1999

&


C a r r y i n g y o u r im a g e in t o t h e f u t u r e Bringing your company's reputation to a world-class level and exporting p ro du cts th a t c a rry your own brand was never an easy task. Our assignm ent is as tough as challenges you have m e t so fa r: carrying your image as a reputable, dependabie i

company, tovvards your cu stom ers and into the future. Thınk you can tru s t this to anyone you know? Think twice. İt is n 't a coincidence th a t Balnak is avvarded tran spo rtatio n assignm ents everytime when dependability, personal attention, punctuality are prim e concerns. W hether by air, sea, land o r rail, tru s t your goods and good reputation

I

to Balnak. Let us ca rry your image into the fu tu re ...

A rc h ite c t of Transport B A L N A K HOLDING Headquarters: İstanbul Phone: +9D 212 698 00 01 pbx. Fa*: +90 212 698 10 90, • Branches in İzmir Phone: + 90 232 463 49 44, Fax: +90 232 421 98 79 Bursa Phone: + 90 224 242 33 44, Fax: + 9 0 224 242 33 46 D e n i z l i Phone: + 90 258 241 56 80, F a x : + 9 0 258 241 58 80 • I n t e r n e t : www.balnak.com.tr • e - m a i l : in1o@balnak.CDm.tr


riyle ninniler söyleyerek... Haziran ayında başlayan bu yoğun tem po Tem ­ muz sonuna kadar sürer. Silk elen erek ağaçların altına serilen brandalara dökülen kayısılar toplanıp kasalara istiflenerek, kükürtlenm ek üzere (islimlem e) kükürt damlarına gö­ türülür. Bu damlarda 36 sa­ atlik işlem den sonra kayısı­ lar dışarı çık artılıp naylon örtülerin üzerine serilir. İki gün sonra toplanıp çekirde­ ği çıkartılır. K ayısıya şek il verilip (patik), tekrar güneşe serilerek 2 gün daha kuru­ maya bırakılır. Kükürtleme işlemi, kayısının kuruma süresini kısaltm ak, doğal rengini korumak, bö ­ ceklenm eyi önlem ek ve mu­ hafaza süresini artırmak için yapılır. Malatya’da kükiirtlenerek kurutma, toplam üre­ timin yüzde 8 0 ’inden fazla­ sını o lu ştu rm aktad ır. ‘G ün kurusu’ da denilen kayısılar bahçelerdeki depolarda top­ lanır. Satışın ardından fabri-

ing the d a y ’s domestic tasks so that the fam ily starts ıvork on time. Young ıvomen ıvith habies sing them to sleep in ham m ock cradles slung betıveen the apricot trees. Tbe ıvork. begins in Ju n e a n d carries on at the sam e hectic p a c e to the en d o f July. C anvas sheets a r e sp rea d out beneath the trees a n d the fru it s h a k e n to tb e g r o u n d . It is p a ck ed into cases a n d taken to b e treated ıvith sulphur. After 3 6 hours the apricots a re laid out on plastic sheets to dry fo r tıvo days. Then they are stoned a n d pressed fla t, a n d laid out in the sun a g a in f o r an oth er tıvo days. Sulphur treatment reduces the drying time, preserves the natu ra l c o lo u r o f the fru it, p revents ıveevils, a n d len gthen s the tim e that the apricots ıvill keep. Över 80 percent o f ali tbe apricots groum in M alatya are treated ıvith su lphu r p r io r to d ry in g . The d r ie d a p ric o ts, knoıvn a s gün kurusu at this point, a re stored f o r sale to fa c -

Kükiirtleme dam larında 36 saatlik bir işlemden geçen kayısılar, kurutulm ak üzere büyük naylon örtülere serilirler. İki gün sonra çekirdekleri çıkarılıp şekil verilen kayısılar tekrar güneşe serilerek iki gün daha bekletilirler. / After 36 hours of sulphur treatm ent, the apricots are spread out on large plastic sheets to dry. Two days later they are stoned and dried in the sun for a further two days. 88 S K Y L İF E

TEM M UZ

JU LY

1999


Yıldız İkizler

T u r k ce ll Y ıldız Falı Servisi’ne a b o n e olun

Yengeç

G ü n lü k fal bilgilerinizi Aslan

kısa m e s a jd a n okuyun. A ğ u s to s ’a k a d a r

3~KU$ÎK

ücret ödemeyin.

Kova

B u r c u n u z u n y o r u m l a r ı a r t ık h e r s a b a h k ısa m e s a jla c e p

o l u n , A ğ u s t o s ’ a k a d a r ü c r e t ö d e m e y i n . T u r k c e l l f a t u r a n ı z la a d re sin iz e u la ş tı r ıla c a k b a ş v u r u f o r m la r ı n ı z ı T u r k c e l l B ö lg e O fisleri ve A b o n e M e r k e z l e r i ’n d en de te m in ed eb ilirsin iz.

TURKCELL T ü rk iy e ’nin g üv en ilir, lider G S M o p era tö rü

\vw\v. t u r k c e ll . c o m .t r

t e l e f o n u n u z d a . T u r k c e l l Y ıld ız Falı S ervisi’ne h e m e n a b o n e


kalar tarafından tekrar işlemden g e çirilir. T e m iz le n ir, y ık an ıp kurutulur, paketlenir. Dünya kayısı üretiminde birinci olan Türkiye’de ilk sırayı Malat­ ya alıyor. D olayısıyla Malatya için kayısı ü retim inde ‘dünya şa m p iy o n u ’ d em ek y anlış o l­ maz. M alatya’yla özd eşleşen kayısı­ nın an av atan ın ın , kaynaklara g ö re T ü rkistan, O rta Asya ve Batı Çin’i içerisine alan çok g e­ niş bir bölge olduğu bilinm ek­ tedir. Büyük İskender’in sefer­ leri sırasında kayısı, MÖ 4. yüz­ yılda A nad olu ’ya getirilm iştir. Yetişm esi için uygun iklim ve topraklar Anadolu’da bulundu­ ğ u n d a n , A n a d o lu k a y ıs ın ın ikinci vatanı olm uştur. MÖ 1. yüzyılda Roma ve Pers savaşları sırasında Ermeni tüccarlar tara­ fından Yunanistan’a götürülmüştür. İtalya ve Yunanistan’dan diğer Avnıpa ülkeleri­ ne geçişi uzun yıllar almış, 13. yüzyılda İspanya ve İngiltere, 17. yüzyılda Fransa ve Amerika’ya götürülmüştür. Dünya yaş kayısı üretiminin yüzde 15’ine yakını Türkiye’de yapılmaktadır. Anado­ lu’da Malatya, Erzincan ve Elazığ bölgesi dışında kalan yerlerde sofralık tüketim e yönelik üretim yapılırken, sözü edilen yö­ rede üretilen kayısının çok önem li bir bö ­ lümü kurutulm akta ve bu b ö lg e dünya kuru kayısı üretim inin yüzde 8 0 -9 0 ’ını karşılamaktadır. Kayısı üretim inde zerdali çekirdeğinden (acı çekirdek) elde edilen kayısı çöğürleri kullanılmakta, yetiştirilen çöğürlere Ağus­ tos ayında durgun göz aşısı yapılmakta-

tories ıvhere they a re cleaned, ıvasbed, dried again a n d packed. M alatya is the largest p r o d u c e r o f a p rico ts in Turkey, ıvhich in tum is the largest prod u cer in the ıvorld, so Malatya is in fa c t the ıvorld Champion. A pricots a r e a native o f Türkistan, a n a n cien t region encom passin g Central Asia a n d ıvestern China, a n d ıvere in trod u ced to A n atolia at the time o f A lexander the G reat’s cam paigns in the 4th century BC. Here the fru it flou rished in the clim ate a n d soil o f its neıv hom e. In the İst century BC d u r in g th e ıvars b etıv een R om e a n d P e r s ia A rm en ian m erchan ts c a rried th e a p r ic o t to G reece, fr o m ıvhere it fo u n d its ıvay to Italy. But it ıvas to be m any centuries before it ventured fu rth er into Europe, r ea c h in g Spain a n d England only in the 13th cen ­ tury, a n d France a n d America in the 1 7th century. Turkey accoun ts f o r nearly 15 percen t o f ıvorld production o f fresh apricots. Most o f the apri­ co ts p r o d u c e d in M a la ty a , Erzincan a n d Elazığ are dried, u’h ile th e a p r ic o ts groıvn in ot h e r r e g io n s o f T u rkey a r e m a in ly s o ld fr e s h . T u r k e y ’s d r ie d a p r ic o t p r o d u c t io n is betw een 80 a n d 9 0 percen t o f the ıvorld total. Seedlings groıvn fro m the stones o f ıvild ap ricots (z e r d a li) a re u sed f o r th e p r o p a g a t io n o f

Vv

Temmuz ayında yolunuz Malatya’ya düşerse, ocak ateşinde yapılan kayısı reçelinin hoş rayihasının sardığı bahçelerde, konuksever M alatyalIların ikram ettiği onlarca çeşit kayısının tadına bakabilirsiniz. / lf you happen to be in Malatya during july, visit the apricot orchards filled vvith the fragrance of apricot jam being cooked in the open air, and taste some of the scores of apricots varıetıes offered by the hospitable local people. 90

S K Y L İF E

0

TEM M UZ

JU LY

1999


'•>

Kurutm alık kayısı türleri içinde en yaygın olanları Hacıhaliloğlu, Soğancı ve Çataloğlu’dur. Hasanbey, Çoloğlu, Şekerpare, Hacıkız, P aja Mişmişi adını alan türler ise daha ziyade sofralık olarak üretilirler. / Commonest among the varieties grown for drying are the Hacıhaliloğlu, Soğancı and Çataloğlu apricots. The Hasanbey, Çoloğlu, Şekerpare, Hacıkız, and Paşa Mişmişi are grown for the table.

dır. Kayısı çeşitlerinde ilk sırayı Hacıhaliloğlu ka­ yısısı alır. Soğancı, Hasanbey, Çoloğlu, Çataloğlu, Şekerpare, Y eğen, Hacıkız, Paşa Mişmişi, Turfan­ da diğer çeşitlerdir. Hacıhaliloğlu, Soğancı, Çata­ loğlu kayısıları kurutmalık, diğerleri sofralık çeşit­ lerdir. Kayısı çekirdeği de çeşitli alanlarda kullanılmakta­ dır. Çekirdek içi, bileşim olarak glikozit, amigdalin, nişasta, yağ ve benzeri m addelerden meydana gelmiştir. Acı çekirdek ilaç ve kozmetik sanayiin­ de, tatlı çekird ek ise gıda sanayiinde kullanılır. Çekirdeğin içi alındıktan sonra geriye kalan ka­ buklardan yakacak olarak yararlanılır. Daha önceleri Malatya Kayısı Şenliği olarak dü­ zenlenen etkinlikler, bir fuara dönüştürülerek, 1731 Temmuz tarihleri arasında kutlanmaktadır. Y o ­ lunuz bu tarihlerde Malatya’ya düşerse, özellikle Karakaya Barajı’nın çevresindeki kayısı bahçeleri­ ne uğramayı ihmal etmeyin. O cak ateşinde yapı­ lan kayısı reçelinin hoş rayihasının sardığı bah çe­ lerde, konuksever MalatyalIların ikram ettiği on ­ larca çeşit kayısının tadına bakıp yüce dağların eteğindeki barajın mavi sularını seyre doyamayacaksınız. •

apricots, a n d in August tbese seedlings a re grafted. There a re a huge num her o f varieties o f cultivated a p r ic o t in Tıırkey, tb e m ost co m m o n b ein g tb e Hacıhaliloğlu, fo llo w ed by the Soğancı, Hasanbey, Çoloğlu, Çataloğlu, Şekerpare, Yeğen, Hacıkız, Paşa M işm işi, T u r fa n d a a n d m a n y o tb e r s . The H acıhaliloğlu, Soğancı a n d Çataloğlu apricots a re groıvn f o r drying, a n d tbe otbers as table apricots. The apricot stones do not go to ıvaste, as the kem els contain glucose, am ygdalin, starch a n d oils. Bitter kem els a re used in tbe pharm aceu tical a n d cosmetic industry, ıvbile the sıveet kem els are used in tbe fo o d inclııstry. The b a rd sbells are used as fu el. M alatya Apricot Festival h as noıv groıvn över the years into a m em orable event beld betıveen 1 7 a n d 31 July. I f you happen to be in Malatya during tbose tıvo ıveeks d o not forget to visit tbe apricot orcbards arou n d K arakaya Dam in particular. Here you can taste tbe ja m being m ade outdoors in caııldrons a n d filling the a ir ıvitb its deligbtful aronıa, a n d taste tbe diverse varieties o f ap ricots groıvn in the region, ıvbile at tbe sam e time enjoying tbe spectacular setting on the sbores o f the dam lake, at tbe fo o t o f tbe higb Bey dağları mountains. • * Giiııset Yıldırtın is a photographer.

* G ün sel Yıldırım , fotoğraf sanatçısı. 91 S K Y L İF E

TEM M UZ

.

*

J ULY

1999


o

Şehrin kalbinde

I I I I İ I I I I , ' ! ! ! !

.‘ M i

L t t b l t h t t t t t t t t L h t t t t t t h t t'

K

E K i e t E t e C l E E I E E C e C E C a

«

m

u

t lx t L t L L L L t t t t L L L t t t t tfcfcfc t £ /,

s “ s :::n m t» ıu B i R i ı e ı e B & s e e s B E B e i B m

1 1 1 1

bLbLbbbkbkkbLktbhtttkkkfett FPFFFFFFFFFFPPFFPFFrMPrPF

b b ^ r / ttCBJ EUBtG t-İL L L C t t m t t t t t L

3"

.

J


bir ev adresi. Metrocity Millenium... Sadece sıradan bir ev değil, yeni bin yılın hayat tarzı. Hiç bir şeyden vazgeçmeden, özel bir hayata dair her şey! Metrocity Millenium'u sorun... Hep beklentinizin üstünde yanıt alacaksınız. Üst düzey standartlarda tasarlanmış 121 'den 372'ye değişen metrekarelerde 1 89 çağdaş konutuyla M e tro city M illen iu m , yeni bin yılla birlikte "lstanbulseverler"le buluşmaya başlayacak. Ama Metrocity Millenium'un içinde hemen dolaşmak istiyorsanız, 3 boyutlu ve hareketli görüntüler içeren CD-ROM için Metrocity Millenium tanıtım ofisine başvurun. İstanbul'un kalbinde, hayatın içindeki bu özel yaşam çağrısına kulak verin. Öncülerin ayrıcalıklarından yararlanın.

Büyükdere Cad. N o: 171 1. Levent 8 0 6 2 0 İstanbul Tel: 0 2 1 2 2 82 4 9 63 (4 Hat) Faks: 0 2 1 2 282 4 9 6 7 w w w .yuksel-yapi.com .tr


1IIH /IJ,Y I t l ı i l l .7

Gölün kıyısındayız. W e ıvere on an S a b a h ın n e m i ve islan d in a lake. II so ğu ğu ü şü tü yor. ıvas ea rly in tbe G ö z a la b ild iğ in e moming an d tbe air uzanan gölü kızıla ıvas damp an d cool. b o y a m ış güneş Tbe la k e ıvaters y ü k selm ey e b a şlı­ stretcb in g to tbe yor. Kurbağa sesle­ borizon ıvere tinged ri y e ri g ö ğ ü tu t­ red by tbe rising sun, muş. M otorlar g ö ­ a n d tbe c b a tte r o f lün ü stü nd e b irer fro g s fille d tbe air. ikişer çoğalıyorlar. By on es a n d tıvos H u m m alı b ir k o ­ sm a ll m otor bo ats şuşturma başlıyor. a p p e a r e d on the Bir gün ö n ce söz­ ıvater, building up to le ş tiğ im iz A h m et a fren zied rusb. At abinin sesini duyuyoruz arkamızda: “G eleceğinizi that point the voice o f Ahmet ıvas heard behind us. We tahmin etmiyordum doğrusu, atlayın kayığa.” h ad agreed to meet him here the day before, bııt now it Az miktarda zeytin ekilse de G ölyazı’da halkın seems he had b a d bis doııbts. To be bonesi I did not asıl geçim kaynağı balıkçılık. Ama gün boyu kapı expect you to come, ’ he told us. jum p into the boat. ’ ö n lerin d e kerevit sep eti dokuyan kadınları da The maitı occııpation o f the people o f Gölyazı is fishing, unutmamak gerekiyor. although some olives are groıvn bere, an d tbe ıvomen Gölyazı, Bursa-Balıkesir yolu üzerinde. Bursa’dan ıveave crayfisb baskets at their doors ali day loııg fo r çıkıp 30 km gittikııse not b ere but an Eski adı Apolyont olan Gölyazı, Ulubat gölünün bir adası aslında. Anakaraya da bir ten sonra, Gölyazı oth er lak.es. G ölyazı köprü aracılığı ile ulaşılıyor. / Gölyazı, a village on the site of the ancient city of ta b e la sın ı a tlam a­ lies 30 km from Bursa Apolyont, is located on an island linked to the shore of Lake Ulubat by a bridge. m ak için gözünüz on the Balıkesir road yolun sol tarafında in northıvest Turkey, olsu n . A nayoldan an d you must keep a ayrılıp 6 km daha careful lookoııt to tbe gittiğinizde Gölyale f t so as not to ıniss zı’ya varırsınız. tbe signpost. Six km U lu b a t G ö lü ’niin doıvn the tu r ıı-o ff d o ğ u s u n a k u ru l­ bringsyou to Gölyazı. m uş o la n bu küThis ti ny fishin g vil-


A lm an ya’nın en etkili kalite denetim kurulu "S tiftu n g W arentest", C lu b L ik ya VVorld'ü tam 65 kategoride "Akdeniz’in en iyi Tatil Köyü" seçerek "SEHR GUT" ö dülüyle onurland ırd ı. Bizler, tatil hayallerinizin ve beklen tilerinizin tüm kategorilerin göz önün de b u lu n d u rara k sadece sizler için yarattık C e n n e t'i ve her y ıl yine sizin hayal ve beklentilerinizle besliyor, yen iliyoruz. Tüm C lu b Lykia World tutkun larına en derin say g ı ve teşekkürlerim izle... Büyük ö dül sadece ve d a im a sizin.

4

mz ‘j

**

I ** I *4

4*

y d u Ju / ju z ...

3 .0 7 - 3 0 .0 7 ta rih le rin d e

16 yaşına kadar 2 ç o c u k fr e e 2 ÇOCllk |T66 7-16 yaş % 5 0 İîldİTİffl gece free (min. 7 gece konaklama)

Çocuklu ailelere Village'de Residence’te

0-6

Çocuksuz ailelere

yaş l

3 - 1 0 T e m m u z ta r ih le r i a r a s ın d a

Lykia Çocuk Festivali

G ü n b o y u a n im a s y o n , a k tiv ite , y a r ışm a la r, g ö sterile r, s ü rp riz k a h r a m a n la r ve o y u n la r ... 1 7 - 2 5 Y a ş g e n ç le r e % 4 o , B alayı çiftlerine % ıo

İNDİRİM

Bu in d irim le r k a m p a n y a d ış ın d a u y g u la n m a k ta d ır

C LU B

Ly k ia W

orld

O L Ü D E N İ Z / T U R K E V

Silkar Turizm Yatırım ve işletmeleri A.Ş. Tel:(0212) 256 85 61 (4 hat) Faks: (0212) 256 63 43 Ankara Tel:{0312) 427 71 82 - 467 03 95 Faks:(0312) 467 73 82 http://www.lykiaworld.com e-mail: lykia@lykiaworld.com


K a !x m Engin Ayla

A k k ıış

a

Ulubat Gölü, Gölyazılıların tek geçim kaynağı. Günün değişik saatlerinde ağlarını atan, toplayan, oltalara takılı yem lerini kontrol eden balıkçılar, gün­ lerinin büyük bir kısmını gölün üstünde geçiriyorlar. / Lake Ulubat provides a livelihood for the village of Gölyazı. The fishermen use both nets and lines to catch fish in the lake, and spend most of their tim e on its waters. When line fishing they use live bait.

çi'ık balıkçı köyünün tarihi MÖ 7-8. yüzyıla kadar uzanıyor. Miletoslar tarafından kurulduğu tahmin edilen, daha sonra da Bergam a Krallığı’nın eg e­ menliğinde kalan kent, 1. yüzyıldan sonra da Rom a’nın yönetimi altına girmiş. Sabahın erken saatinde, m otor sesleri, bağırtılar ve kayıktan kayığa uzanan “Rastgele” dilekleri ile yola koyuluyor tekneler. Her biri ayrı bir yöne. “İşimiz çok. acele etmeliyiz. Yoksa 11,30’daki ba­ lık mezatım kaçırırız” diyen Ali O sm an’ın uyarısıy­ la biz de yola çıkıyoru z. G ölü n iç kısım larına doğru ilerledikçe Gölyazı küçülüyor, ufacık kalı­ yor arkamızda. Göl üzerindeki adacıkların yakı­ nından g eçiyo ru z. Tam am ı sek iz tane imiş bu adacıkların. En büyükleri H alilbey adası. D iğer ö n e m li a d a la r ise M a n a stır, H e y b e li ve Kızadası. Manas­ tır a d a s ın d a k i B i­ zans kilisesi ile Kız a d ası’nd aki Roma dönem ine ait Apollon Tapınağı bunla­ rı önem li kılan ne­ d e n le r o lsa g ere k .

lage on tbe eastenı shore o f Lake Ulubat bas a long histoıy dating back to tbe 7tb or 8th century BC, ıvben a city ıvas fo u n d e d bere, p ro b a b ly by tbe Miletans. S u bsequ en tly it b e c a m e p a r t o f tb e K in gdom o f Pergamum, an d in the İst century AD paı1 ofRonıe. The fishing boats set o jf early in tbe moming to a mutter o f engines an d calls o f Rastgele' (Good lııck) ringiııg from !x>at to boat, as they fa n n ed oııt in different directions. As we folloıved them Ali Osman ıvam ed ııs. There is a lot to do. We h are to huıry or u>e irili miss the fish aııction at 11.30.' We headed fo r tbe centre o f tbe lake. Gölyazı becoming sınailer an d sınailer as it receded into the distance. We passed close by several o f tbe tiny islands, o f ıvhich there are apparently eight in ali. The laıgest o f them is called Halilbey an d the three next in s iz e a r e M anastır, H eybeli an d Kızadası. There is a By z a n t i ne chıırch on Manastır a n d the ruins o f a K om an tenıple o f Apollo on Kızadası. Tbe islands serve as b re a kırat e rs ıvhich


Amerika dahil beş kıtada aynı telefonla konuşma öz£ürlü&ü!

Y e n i E ricsso n I 8 8 8 W o r ld , G S M 9 0 0 ve 1 9 0 0 (d u a l-b a n d ) te k n o lo jis in e sah ip . B ö y le ce T ü r k iy e ’d e k o n u ştu ğ u n u z 1 8 8 8 ile A m e rik a ’ya g ittiğ in iz d e de te le fo n u n u z u ya d a S İM k a rtın ız ı d e ğ iş tirm e d e n k o n u şa b il 1 8 8 8 'in d a h ili m o d em i ve infra-red özelliği ile k ablosu z olarak b ilg isa y a rın ız la iste d iğ in iz yere b a ğ la n a b ilirsin iz . A k tif k ap ak ve G e liş tirilm iş Se s K o d la m a T e k n o lo jis i (E F R ) ö z e llik le r i yine b u tele fo n d a . Y e n i E ricsso n 1 8 8 8 W o rld özel b ir te le fo n a ray an la r ve A m e rik a ’ya sık seyahat e d en ler içil ideal c e p te le fo n u .

L .ı e m .a r ıcsson .ı

\

o o o


Sert ve fırtınalı havalar­ da coşan göl suları bu adalara çarparak sakin­ leşiyor. Sazlıklara geldiğim izde m o to r d u ru y or, y o lu ­ muza küreklerle devam e d iy o ru z . G ü v e k e le ­ bekleri ve sivrisinekler s a r ıy o r h e r y a n ım ız ı. Ahm et Abi ve kardeşi b ereleriy le korunuyor­ lar. Bizim berem iz yok. S a z lık la r ın a ra s ın d a n zorlukla ilerliyoruz. Bir anda kendim izi su pa­ patyalarının içinde b u ­ luyoruz. D ört yanım ız beyaza boyanıyor. İyice y a v a şlıy o ru z. T e k tek kontrol edilen ağlardan dört tane sazan çıkıyor. “Bu sizin b e r e k e tin iz ” diyor Ahmet abi. “Dün hiç yakalayam am ıştık.” Y a k la ş ık 20 m e tre uzunluğunda, bir metre derinliğinde olan ağlar g en ellikle kıyılara atılı­ yor. B iraz d aha d erin y erlere sakalar kurulu­ yor. En derine ise para­ kete denilen oltalar atı­ lıyor. Ama paraketenin işi d iğ erlerin d en daha

red u c e the fo r c e u f the waves in stormy ıveııtber. When ive r e a c h e d the reedbeds Ahmet a n d his b r o tb e r tu rn ed o f f the en g in e a n d p r o c e e d e d ıvith uars. Clouds o f rnoths an d mosquitoes surrounded us. The tu’o fisherm en ıvere p r o te c te d by th eir berets but ive were exposed to their attentions. it tvas slow ıvork roıving through tb e reeds. S u d den ly ive f o u n d ou rselv es in a w atery g la d e fille d ıvith ıvhite daisy like a qu atic Jloıvers. We slou'ed doıvn even more an d threw out the nets. When they were pulled in they contained Jo u r carp. You brougbt us l u c k ,’ d e c la r e d A hm et. ‘Yesterday ive didn't get one. ’ Usually the 20 m lotıg an d 1 m d eep nets a r e used in shore, fis h in g traps knoıvn as sakas are set up in slightly d eep er ıvater, an d long lines ıvith multip le h o o k s k n o u ’tı as p a r e k e t e u sed in d eep ıvater. The p a r e k e t e is hard ıvork. f o r the fisher-

SİT alanı ilan edilen tarih î Gölyazı evleri, zam ana karşı direniyor (üstte). Tarihî kilise binasının ise dış cephesi hâlâ ayakta (altta ). / Gölyazı with its historic houses is a conservation area (above). Only the vvalls of the old church are stili standing (below).

f *

u ih f i t y n itfir - l


HİÇBİR ŞEY, D Ü N Y A Y I

M Ü ZİKTEN D A H A İYİ BİRARAYA GETİREMEZ. (KİMBİLİR, BELKİ M Ü K E M M E L BİR KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ B U N U BAŞARABİLİR.)

Küresel tedarik zinciri yönetimi -supply chain management- söz konusu olduğunda evrensel bir gerçek ortaya çıkıyor: her müşteri kendine has bir yapıya sahip. Biri için doğru olan diğeri için olmayabilir. Bu PricevvaterhouseCoopers uzmanlarının asla gözden kaçırmayacağı bir gerçek. Dünyanın en karmaşık tedarik zinciri problemleri üzerinde çalışıyor olmamızın sebebi de bu zaten. Stratejileri yeniden yaratmak, uygulamaları en verimli hale getirmek ve en yeni teknolojileri akıllıca uygulamak. Bunların tümü, şirketlerin operasyonlarını küresel olarak yürütürken müşterilerine yerel olarak hizmet verebilmelerine yardımcı olmak için. 150 ülkede 155,000 uzmanla dünya artık o kadar büyük değil.

w ww .pwcglobal.com

PricewaTerhousE0opers fğ B iz e k a tılın . B irlik te d ü n y a y ı d e ğ iş tire lim .'” PricevvaterhouseCoopers Denetim ve Danışmanlık, Vergi ve Mali Hukuk Danışmanlığı, Kurumsal Finans ve Yatırım Danışmanlığı, İnsan Kaynakları Danışmanlığı ve Yönetim Danışmanlığı alanlarında çok kapsamlı bir Hizmet yelpazesini, global servis ağı ile müşterilerinin kullanımına sunmaktadır. Spor Cad. No: 9 2 B|K Plaza B Blok, Kal 9 8 0 6 8 0 B eşik taş İSTA N BU L T e l: (9 0 ) (2 1 2 ) 2 5 9 4 9 8 0 F ax : (9 0 ) (2 1 2 ) 2 5 9 4 9 0 2

Büyükdere C ad. N o: 111 Kat 2 -5 8 0 3 0 0 G a y re tte p e İSTA N BU L T e l: (9 0 ) (2 1 2 ) 2 7 5 2 8 4 0 F a x : (9 0 ) (2 1 2 ) 2 7 3 0 4 9 3

Paris C a d . N o : 12/4 0 6 5 4 0 Kavaklıdere ANKARA T e l: (9 0 ) (3 1 2 ) 4 1 7 1 1 3 7 Fax: (9 0 ) (3 1 2 ) 4 1 8 2 4 6 9

Hürriyet Bulvarı No: 4/1 Kavala Plaza, Kat 6 3 5 2 1 0 A lsa n c a k İZMİR T e l: (9 0 ) (2 3 2 ) 4 4 6 7 5 8 5 F a x : (9 0 ) (2 3 2 ) 4 4 6 7 7 6 7


Bir zamanlar tonlarca kerevitin çıktığı Gölyazı’da, bugün kapı önlerinde başka göller için kerevit tuzakları yapılıyor (üstte). Sazlıkları, nilüferleri ve su papatyaları ile muhteşem güzellikteki Ulubat kıyıları (altta). / Crayfish were once caught by the ton in Lake Ulubat, and the vvomen stili weave baskets for catching crayfish in other lakes (above). With its reed beds, water lilies and white daisies, the edges of Lake Ulubat are outstandingly beautiful (belovv).

zahm etli. Oltalara takılan yem lerin canlı olm ası gerekiyor. Bu yüzden yem ler her sabah kontrol ediliyor. Mezata yetişmek üzere dönüş yolculuğu­ na haşlıyoruz. Yüzölçümü 134 kilom etrekare olan gölün güney kısımları su kuşları için önemli bir yumurtlama ve b eslenm e bölgesi. Ulubat gölü güneybatısındaki Kirmastı suyu ile beslenir. Gölün fazla suları da kuzeybatıdaki Ulubat deresi ile Susurluk çayına taşınır. Ö ğlene doğru G ölyazı’ya dönüyoruz. Bizimle bir-

merı. The hait used on eaeh hook has lo he alive, so careful inspection is necessary eacb moming. The southem part o f the lake, ıvhich has a total area o f 1 3 4 sq km, is an importarıt hreeding a n d feed in g ground fo r ıvater hirds. The Kirmastı riverflom into the la k e on the southıvest sh ore a n d the Uluhat a n d Susurluk rivers to the ııorthıvest can y tbe overspill from the lake aıvay. We set o ff h a c k fo r the auction, an d toıvards noon ive retıımed to Gölyazı. Several other hoats cam e in at the sam e time. The auction ıvas ahoııt to hegin, an d the W

.i

0 3 »


Serin bir bahar ya da sıcak yaz esintileri. Dört mevsimde sağlıklı bir ortam. Japonya'da üretilen Mitsuco Split Klimalar uygun fiyat ve ödeme seçenekleriyle Akser bayilerinde.

\

M İT S U C O

İT H A L A T Ç I F İ R M A : A K S E R S O Ğ U T M A T İC . V E S A N . A .Ş . Dolapdere Caddesi No:179 80230 ^ İS T A N B U L Tel: (0212) 230 71 14(pbx) Faks:(0212)230 2334 e - ™ * doei@ltifk.iiet Ş u b e : Tel: (0232) 433 72 81 (pbx) Faks: (0232) 457 15 42 MeranHZMlR


ww/o;y uıtfu-f Göl kenarındaki ulu çınar, ziyaretçileri ağırlar, sıcak sohbetler eşliğinde çaylar içilir, günün yorgunluğu atılır gölgesinde (üstte). Kasabanın ticari yaşamının can damarı olan balık mezatı (altta) ve Apollon Tapınağı kalıntıları (en altta). / A tali plane tree on the lake shore provides welcome shade for a cafe where the fishermen drink tea and relax in conversation after returning with their catches (above). The fish is sold at the daily auction in the village (below). The Temple of Apollo (bottom). likte b irç o k te kn e d e k ıy ıy a y a n a ş ı­ y o r. M e z a t h a ş la ­ m ak üzere. B a lık ­ ç ıla r

bugünkü

ü rü n le rin i k asalar­ la m ezat ye rin e ta­ ş ıy o r la r . M e z a tın a r d ın d a n

büyük

k e n t le r in y o lu n u tutacak o lan b a lık ­ la r k a m y o n e t le r e y ü k le n iy o r .

Gü­

nün yo rg u n lu ğ u n u atm ak için k a h v e ­ le re ç e k iliy o r b a ­ lık ç ıla r, ertesi g ü ­ n ü n daha bereketli olm asını dileyerek. G ö l k e n a rın d a y ü k s e le n a sırlık ç ın a rın altın d a , dem li çayların e şliğinde M e h m et A m ca 'yla sohbet e d iy o ru z . M e h m e t A m ca S e la n ik li. M ü b a d e le d e g e lm işle r. Y a k la ş ık 500 h a n e lik b e ld e n in ya rısı g öçm en. D iğ er yarısı ise G ö lya z ılıla rın d e yim iyle “ m a n a v ” , ya n i A p o ly o n t'u n yerlisi. Y u n a n Mitolojisi nin en saygın tanrılardan A p o llo n ’un tapınağı b ir z a m a n la r g ö lü n k e n a rın ı s ü s le y e n k o c a b ir anıtm ış. B u g ü n ise s a d e c e b ir y ık ın tı o lsa da g ö le v e r ­ d iğ i is m iy le d a h a ç o k yaşayacak. * Aydın Elban-Engin K aban, fotoğraf sanatçıları.

fishermen were carry­ ing their cases offish to the auction area. A fleet o f sm all trııcks ıvas ready ıvaiting to rush the fresh fish to the big cilies. The sale ıvas soon över and as the trucks ıvere being loaded up the fisher­ men retired to the coffee hoııses fo r a ive li earned rest, I ıvishing one another 5 b etler catches tbe | rıext day. Seated ıınder a great p lan e tree on the lake shore ive sipped glasses o f strong tea and chatted to the elderly Mehmet. Mehmet originally came from Salonika, and his fam ily settled here after the population exchange betıveen Turkey and Greece in the 1920s. He explained that only h a lf o f G ölyazı's 500 fam ilies ıvere native to the place. Gölyazı was anciently knoıvn as Apolyont after the Temple to Apollo on the edge o f tbe lake. O nly its ruins rem ain today, but the name o f this celebrated god of G reek m ythology lives on in the modern version o f the nam e, Ulubat. • * A y d ın E lb a n a n d Engin K a b a n a r e p h o -

tographers.


3 M ’den re k a b e t gücünüzü a rtırm a k için

yeni 3 parlak öneri

3M, to p la n tıla rın ızd a iz le y icile rin izi etki altına alıp ürün ve hizm e tlerin izi en mükemmel şekilde sunm anızı sağlayacak üç parlak çözüm öneriyor. Daha güçlü, daha parlak, daha hafif ve yüksek çözünürlüğe sahip üç yeni m ultim edya projektör.

MP8725 Dinamik Profesyoneller İçin 700 A N S I Lümen G erçek X G A (1024 x 768) 4.4 kg.

MP8750

İJ h â U i Parlak İletişim için 1100 A N S I Lümerı G erçek X G A (1024 x 768) 7.7 kg.

Mükemmel Sunum lar için 1500 A N S I Lümen G erçek X G A (1024 x 768) 7.2 kg.

3M Multimedya ProjektOılerı ile ilgili dataylı bilgi ve Örnek sunum için lullen aşağıdaki kuponu doldurup 3M San. ve Tic A Ş Nispellye Cad Akmeıke.v Blok 3. Kal 1 Etiler 80600 İstanbul adresine veya 0(212) 282 17 42 no'lu laksa gönderini;

Varsa kullanmakta olduğunuz projeksiyon cihazının markası ve modeli: î C/D

3 M Sa n . ve T ic . A .Ş. G örsel Sunum Sistem leri Nispctiye Cad. Akmerkez, Blok 3 Kal: 1 Etiler 8 0 6 0 0 İstanbul T el: (2 1 2 ) 282 23 82 Faks: (2 1 2 ) 2 8 2 17 42 İnternet: www.mmm.com/tr 3M s a n

» . TİC

A Ş

Y etk ili T ek n ik Serv is M erkezi Datapro Bilişim Hiz. San. ve T ic. A.Ş. Alemdağ Cad. Bayır S ok. Aydın Güzel İş Merkezi 5/3 Kısıklı / İstanbul T el: (2 1 6 ) 461 7 8 9 1 -92

3M

G ö r s e l S u n u m S i . t e n . l e r i Y e tk ili S a t ı c ı l a r .: İS T A N B U L • G em ini Teh.O 2161 411 29 5 9 .

Innovation

T e llO 2121 283 44 6 0 • E ,e l E lek. T el (0 2121 275 0 4 «S • Ak B i l ( i .a y »

Tel (0 21 2 ) 2 1 6 6 0 88 . S İ „ .v „ » o n Telı.O 2121 267 39 05 • Telpa ,0 2121 219 0 8 08 . Arena Bilgisayar T « l:(0 21 2 ) 233 30 50 AN KA RA lirel Elek. T e l:(0 312) 4 40 68 9 0 • Gama Pazarlama T e l:(0 312) 4 17 5 6 30 hzîy İlR 5 A B i İ t i l a y a r T e l l 0 2 3 2 ) 4 4 5 83 3 6 E S K İ Ş E H İ R O D S T e l : ,0 2 2 2 ) 221

29 0 9 A D A N A K . y a . t B i l g i . . , . , T e l : ,0 3 2 2 ) 4 5 7

12 4 7 A N T A L Y A

D BS T .l:,0

2 4 2 , 2 4 3 35 0 7


o f Classical Turkish Music Uy H A Ş İM G Ü V E N * Pbotos B O R A B A L A R


Yıllardır Kadıköy Bahariye’deki atölyesinde ud yapan Teoman Kaya, aynı zamanda usta bir icracı. / Teoman Kaya, who makes uds at his workshop in Kadıköy, is at the same time an accomplished rnusician.

Tbe kcmeııçe, cousin oftbefiddle, is as ebeerful in Tanbııri Cemil Bey s Nihavend Sirto as it is melaneboly in a Saba taksim. Tbe tul (İnle), ıvbicb is at least as spirited as its companion in the Jbrmer {nece, uveps in tbe Uşak taksim. İn Ömer Altıığ s Nihavend Sazsemaisi, violin, kanun and ud at times embrace one anotber like lifelong friends and al otbersfall out and go their separate ıvays. Wbile musicians and composers lake ali Iha credit for ıbese marvellous feasls of sonnd in Turkisb classical mıısic, bebind tbe scenes lie tbe labours of tbe insinim eııl makers, tbe craftsmen ıvbose skills transform tvood into uds, kanmış, kemençes, lanbıırs and olber sİring instruments. V used lo say, "Usta Imasler/, please teacb me tbe secrets of your ıvork. Teacb me so that I can nıake ıvonderful violins like you. "And ecıcb lime he ıvoıdd look me carefully in tbe J'ace and say, "/.islen son, yoıı bave tbe secıet. This art is one of tbe secrets that can be stolen ıvitb tbe eve. \Valcb carefully as 1ıvork. andfirst tbe eye and then tbe band ıvill hanı. Av ıbe inslrument maker talked his eyes ıvere on tbe ud moııld. Carefully be placed tbe slrip ofu’ood ıvbicb be had jııst bent and sbaped in tbe flames into Ibe moııld. II did not (/ııitefiı, and befiled eacb end a litile. At Ibe second try il ıvas jııst right. Noıv it ıvas timefor tbe other strips. We ıvere in Kadıköy, in tbe ıvorksbop of Teoman Kaya, lııle maker. A li around bini ıvere uds and violins, some netv made by bimself. and others in for repair. lıı one corner ıvas a panel ıvith samples of varioııs woods and tbeir names: heecb, spruce, fir and so on, and on ıbe wal! apbotograpb oj bis master Murat Usta, tbe craftsmarı ıınder wbum Teoman Usta once ıvorked. II bore no dale but ıvas

Saba Taksimi nde ne* kadar hiizünliiyse, Tanbııri C e­ mil B e y ’in N ihavend S iıto ’sıında o kadar neşelidir kemençe. B ıı parçadaki -en az onun kadar kıvrakeşlikçisi, Uşak Taksim de “ağlayan” uddur. Ö m er Altuğ’un N ihavend Sazsemaisi’nde ise keman, kanun ve ud kah hayatla sarmaş dolaş olur, kah birden kü­ süp, yollarını ayırır. Klasik Türk Musikisi nin bu birbirinden enfes “ kulak ziyafetlerini” besteciler ve icracılar yaşatır yaşatması­ na ama, işin bir de arka bahçesi vardır; arka bahçe em ekçileri: Enstrüman yapım cıları... Ağacı uda, ka­ nuna, kemençeye, tanbura, kısacası enstrümana çevi­ ren el işçileri, sanatkarlar... “ Usta, derdim. ‘N ’o lıır şu işin sırrını bana da öğret. Öğret ki ben de senin gibi iyi kem anlar yapayım .' Bunu her söyleyişimde yüzüme dikkatle bakar, ‘D in­ le evlat' derdi. ‘İşin sırrı sende. Bu sanal sır sanatıdır, gözle çalınır. Ben çalışırken gözünü aç, dikkatle sey­ ret. Ö nce gözün öğrenecek, sonra elin.” Bize bunları anlatırken, gözleri ud kalıbının üzerin­ de. Az cince ateşte eğip, şekil verdiği tahta dilimini dikk a tle kalıba yerleştiriyor. O lm ad ı; tahtanın iki ucuna ufak bir törpü atıyor, ikinci deneme; başarılı. Sıra geliyor diğer dilimlere... Kadıköy Bahariye’de, enstrüman yapımcısı, mesleğin evrensel adıyla “ luthier” Teoman Kaya nın atölyesincleyiz. H er yanda kimi ustanın elinden yeni çıkmış, kimi tamir edilm eyi bekleyen udlar, kemanlar... Baş köşede atölyenin demirbaşı, çeşitli ağaçlardan örnek­ lerin, isimleriyle yer aldığı pano: Fagus (kırmızı gür­ gen), picea (ladin), abies (köknar)... Duvarda, usta-

108 S K Y L IF E

TEM M UZ

JULY

1999


Türkiye'de para harcarken para kazandıran ilk ve tek kart: Kenti iKart.

rK E N T ' ^ Ö D Ü L

Kentödül, size avantajlar sunuyor: Şim di Ken tliKart, yap tığ ınız her harcam anın bir kısmını size geri kazandırıyor. Taksitlendirdiğiniz öd em elerde de, kredi faizinin bir bölüm ü kazanç olarak hesabınıza aktarılıyor. K entliKart, farklı kart:

Kentbank Ortak Nokta üyesidir. Kentbank tarafından verilen bütün kredi kartları (Business Card'lar dışında) Kentödül avantajlarından yararlanır.

Harcarken para kazandıran te k kart. M üşteri Hizmetleri: 0800-211 31 28

151IH35ÎTÖ5I!


O

p-

Paki Öktem, özel bir enstrüman üzerine uzmanlaşmak yerine, Klasik Türk Musikisi enstrümanlarının tümünü imal etmeyi seçmiş. / Paki Öktem is another instrument maker in İstanbul wlıo makes ali tlıe instruments used in Turkish ınusic. nın çok sevdiği Murat IJsta’sınm fotoğrafı; tarih yok, ama epey eski olduğu her halinden belli. V e fontla

eviden tly olcl. On th e ıvall b e b in d bin i c o ıd d b e seeıı C em il i k y 's C b ecb en (liri. T eo m a n K a y a w as b o rn in İsta n b u l in 1934 in to a 500

Cemil B e y ’in “Çeçen Kızı"... 500 yıllık Üsküdarlı ailenin 1934 İstanbul doğumlu

y e a r o ld Ü sküdar fa m ily . H e b a s b a d a p a ssio n a te l o v e fo r

oğlu Teom an Kaya, altı-yedi yaşından beri Klasik

c la s sic a l Tıırkisb ınıısic sin c e tb e a g e o f six o r seveıı. His

T ürk M usikisi sevdalısı. Ç anakkale Savaşı nın ünlü

f a t b e r C oloııel M ehm et Ali. o n e o f th e c eleh ra ted Jigıttvs o f

Mehmet Ali albayı, bakmış oğlan müzik diyor başka

t b e C a llip o li tears. n o t ic e d h is soıı 's lo r e o f ın ıısic a n d

bir şey demiyor, bir mandolin alıvermiş, llsta daha il­

boııg h l biın a m a n d o lin a s h is fir s i insirıııııeııl h efo re b e

kokula g itm iyo r o zam anlar. B ir süre çalışır ama

sta rted scb o o l. H e b a d so o n ın a slered Ib e m a n d o lin a n d

m andolin de yetmez olur ona. “ Babam da severdi

ıv aııled l o g o on lo som ethin g ınore cballen g in g . 'Myf a t b e r lorecl nııısic loo , ' b e lo ld ıııe. İ l e lo ld so m e o f his

müziği. Müzisyen arkadaşları vardı. O nlara söyledi, 'çocuk meraklı, şuna bir şeyler öğretir misiniz?' diye.

m u sicia ıı J'rien ds Ib a l / ıvas iıılerested a n d a s k e d i f tbey

Böylece müzisyenlerin yanına gidip gelmeye başla­ dım." Kısa sürede keman çalm ayı “söküyor” usta. Ara

ıvou ld te a c b ine. So I begcuı to visit th e m .' İt ıvas not long h efo re h e b a d b e c o ıııe a f a i r violiıı p la y e r \Vbeııever his

sıra kem anı arızalanınca yo lunu Altıyol'daki Murat Usta ya düşürüyor: “ Kem anın yayıydı, sapıydı derken iş ilgimi çekti. 'Usta' dedim, ‘Beni de alsana yanına.' O zamanın ustaları biraz zordu, yanlarına çırak alma­ ya yanaşmazlardı. Yalvardım , yakardım, kabul ettir­ dim." Ünlü keman yapımcısı Murat Sümbül ün adını ağzına her alışında Teom an Kaya nın gözleri başka türlü

vitıliıı o r tb e boıv n e e d e d repairin g b e ıvoııld g o lo M urat I ’s la in K a d ık ö y , a n d d ıu inn b is visits to Ih e ıv o rk sb o p b e c a ıııe fa s c iııa t e d by Ib e instrum ent m aker's ıvork. Fin ally b e a s k e d bin i i f b e c o ııh l b eco ıııe bis a p p reıılice. İn those d a y s crajisıııen d id not a ccep l a p p ıv n lices ea sily .' e.\plaiııed T eom an Kaya, bu l I hegged a n d p le a d e d a ıu l even lııally b e a g r e e d .' Wb e ııe v er T eom an K aya sp e a k i o f bis imişler. Ibe c ele b ra led

bakmaya başlıyor: "Be n onun sayesinde ünlü ııd ya­ pımcısı Manol Usta’nın kuşağına dahil oldum. Çünkü benim ustamın ustası Mustafa Usta, Manol Usta nın

biın I s b a r e d Ibe h erita g e o ft b e g r e a t ııd ıııa k er M aııol l ’s la. M ustafa Isla . Ibe rnasler o f m y ıııaster. ıra s jo ıırııe y m a n lo

violiıı ıııa k e r M itral Siim biil. bis ctcn ligbl ııp. T ban ks lo

kalfasıdır. Yani ben dördüncü kuşak M anolcuyıım .” Askere gidene kadar ustasıyla çalışıyor Teoman Ka­ ya. Bir yandan da Üsküdar Musiki C em iyeli’nde ke­ man ve çello çalıyor. Böylece Türk Müziği’nin ünlü isimleriyle tanışıyor: Selalıattin Pınar, Saadettin Kay­ nak, Sükrii Tunar, Şekip Ayhan Özışık... Askerlik bi-

M aııol I ’s ta. T bat m a k e s ıııe a f o ı ı r t b g e n e r a lim i M aııol c r a jis ıııa n .' T eom an K aya ıvorked ıtn d er M unıt I ’s ta ıın lil b e ıvas c a lie d ııp lo d o ııa lio ııa l serv ice. Iıı Ib e m e a ııliın e b e ıvas a ls o p lay in g tbe violiıı a n d çello a l Ib e Ü sküdar M ıısic Society, ır b e r e b e incide Ib e cıccp ıa iııla ııce o f s ııc b f a ın o ııs m ıısi-

t ıo S K Y L IF E

TEM M UZ

JU LY

1999


York’tan esen hava, yükseklerin tertemiz, taptaze, doğal serinliğini getirir. Siz de York’un yüzlerce çeşidinden birini seçin... Boğucu yaz sıcaklarında, arzu ettiğiniz serin havayı York’la var edin... Amerikan York klimaları, Türkiye’de Arduman güvencesinde.

Arduman’ın uzman danışman ekibi ve servis garantisiyle. Merkez: Arduman Mümessillik Tesisat ve Ticaret Ltd. Şti. F. Kerim Gökay Cad. No: 29 Altunizade 81190 İstanbul Tel: (0-216) 310 44 70

[13York

İstanbul Satış Md. Direkt Tel: (0-216) 391 90 77 Ankara Bölge Md. Tel: (0-312) 441 43 07-08 İzmir Bölge Md. Tel: (0-232) 484 46 06 Antalya Bölge Md.Tel: (0-242) 247 36 27

“Klimanın adı” I

http://wvra.arduman.com e-mail:arduman@turk.net


tip de Ü sküdar’a döndüğün­ de ise, kendi kanatlarıyla uç­ maya başlıyor. Türk müziğin­ de adı geçen bütün enstrü­ manları yapıyor: Doğu ve Ha­ n ’da yüzyıllardan beri kulla­ nılan, Arap yazarların bir kıs­ mının Pythagoras’a, kim ileri­ nin Kflatun’a atfettiği ııd; tari­ hi S ü m e r le r ’e d e k u z a n a n mızraplı tanbur; adına ve tari­ fin e, 10. y ü z y ıld a y a z ılm ış B in b ir G e c e M a s a lla rı nda rastlanacak kadar eski kanun. Zamanla usta, uda ıııeyilleniyor. Sa d e ce ya p ım cı olarak değil, icracı olarak da. Galata v e Ü s k ü d a r M e v le v ih a n e si’nde ud çalıyor. T eom an Usta bugün sadece ü lk e için e değil, aralarınd a Y u n a n is ta n , İn g ilt e r e ve A B D 'n in de bu lunduğu b ir­ çok ülkeye ud yapıyor. D ef­ terinde 100’ü aşkın adres ka­ yıtlı: “ Bu, ustanın tarzıdır. H er enstrümana numara verir, ki­ me, nereye, hangi tarihte yap­ tığını bir deftere yazardı." Usta, lutlıier’liğin bugün fab­ rikasyon hale dönüşmesinden şikayetçi: “ B e n burada otuz

Teoman Kaya, hâlâ efsanevi “ luthier” Manol Usta’dan kalma ud kalıplarını kullanıyor; ondan bugüne u la jm ıj ölçülere, tavsiyelere her zaman sadık. / Teoman Kaya stili uses ud nıoulds passed down to hini from tlıe celebrated 19th century luthier Manol Usta, and renıains (aithful to traditional measurements and techniques.

beş yıldır bekleyen ağacı kul­

dans uf Ibe lime as Selaballiıı Pınar, Saadettin Kaynak, Şükrü Tımar, and Şekip Ayhan Özışık. Wben be relurned from Ibe army be opened bis otrn worksbop, maki n}> tıll tbe iııstrııments ıısed in Turkisb mıtsic. Among tbem irere tbe plucked tanbur, a classical long necked lııte ıısed in KasI and West Jb r centuries, attributed by sume Arab autbors to Pytbagoras and by otbers to Plato, but ıi’bose origins in fact go back. to tbe Sumerians; and tbe kanun, a relative of tbe zitber, menlioned in tbe lOtb century Arabian Nigbts stories. But in time be began to specialist in tbe ud, not only as a ınaker bul as a player, and be noıv plays tbis inslrııment at tbe Mevlevi lodges in Galata and Üsküdar. Teoman Usta ma kes ııds ııot only Jb r Turkisb musicians but Jbr musicians from ınaıty coııntries includiııg Greece, Brilain and tbe llniled States. His order hook contains över a bundred names and addresses. Tbat is ırbat ıny ınaster ıısed to do.' be exp!ains. He gave eacb inslrııment a nuınber and recorded it ıvas ınadeJbr. tbeir address and

tbe name of tbe person tbe date.' İle complains aboııt Ibe deterioralion in nuality of instrııments nuıde by some modern lutbiers. 7 ııse wood tbat bas ınatııred Jb r J 5 years, bul tbey jusl ııse anytbing. I band polisb my inslmmenls bul tbey varnisb tbem. II takes ine one montb to ınake a siııgle ııd. tbem Jııs l a ıveek. Tbat makes ıny instrıımenls J'ar nıore e.vpeıısive Ihan Ibeirs. bul ofcourse Ibe lıvo canııot be conıpared. ' His ııd nıoulds hare been banded doırıı J'rom Manol I sta, and be reınains faitbful to tbe traditional proportioııs and lecbniı/ııes. But be does ııot jıısl rely on Ibe praclical knoırledge passed

lanıyorum , öbürü, eline geçeni. B e n uygulanm ası zahmetli el cilasını kullanıyorum, öbürü verniği. Ben bir udu bir ayda üretiyorum, öbürü bir haftada. B ö y ­ le olunca benim maliyetim yüksek, ötekinin düşük oluyor. 11iç ikisi bir olur mu?” Teom an K a ya ’nın ud kalıpları Manol Usta’dan kalma; ondan bugüne ulaşmış ölçülere, tavsiyelere her za­ man sadık. Ancak o sadece pratikle yetinme taraftan değil. Bu işin bir ilim olduğuna inandığından konuy­ la ilgili bütün yayınları takip ediyor.

his worksbop. Ill-betıllb and advancing age haiv forced bini to gire tıp making inslnıınenls. Ih ıl be bııs

1 12 S K Y L tF E

TEM M UZ

JU LY

1999

U


Kalite ve estetikmnlayışımızdan ödün vâmmyoruz]-

Genel Dağıtım

CAMSAN >O RM AN Ü R Ü N L ER İ P A Z A R L A M A T İC A R E T A .Ş .

Büyükdere Cadde» Emeklar Sokak No: 5(4 4. Levent - İstanbul Tel: (0212) 284 62 67 (3Hat) Faks: (0212) 284 62 70

PAR K S LAM LAMİNAT

PARKE


Gelecek yıl dükkanına ki­ lidi vuracak Teom an Kaya. O n a bu k a ra rı v e r d ir e n hastalığı ve ilerleyen yaşı. Am a ııdîlikten vazgeçece­ ğe benzemiyor. Yanından ayrılm adan önce istediği­ miz “ A rap S a z se m a isi’ ni çalarkan, “ Bu sazın telleri­ n e v u rm a z s a m ö lü r ü m ” der gibi usta... T eom an Usta yı atölyesin­ de bırakıp, yin e Anadolu yakasında, Şenesenevler’e doğru yola çıkıyoruz. Bu kez P a k i U s ta ’y ı z iya ret e d e c e ğ iz .

P a k i Ö k te m ,

1933 Klazığ doğumlu. Ela­ zığ E rk e k Sanat Enstitüsü’niin ağaç bölüm ünden mezun. İlk kemanı, ensti­ tünün ikinci sınıfındayken, hiç kim seye danışm adan, halasının oğlunun kem anı­ na bakarak yapıyor ve or­ taya “ pek de fena olmayan b ir ş e y ” ç ık ıy o r . S o n ra araya askerlik giriyor: 74’e kadar süvari astsubay ola­ rak görev yapıyor. Bu süre içinde ağaçtan, enstrüman­ dan hiç k o p m u y o r. H ep

Paki Öktem’in yaptığı İslam ülkelerinde kullanılan enstrümanlar, halen Almanya’daki Goethe Üniversitesi’ne bağlı İslam Eserleri Mlizesi’nde sergileniyor. / Paki Öktem has made examples of every instruments used in the Islamic countries över the centuries, and these are exhibıted in the Goethe Universıty’s Islamic Arts Museurn in Germany.

mentiıifi, aııd as soou as ıvorksbop. Tbis is a small u'orksbop of20-25 sı/nare metres, vay mııcb like Ibal of Teoman t sta. Ali around are bouvd tanburs ıvitb j>atterned soıtndboxes; rebabs, a slrinş> iııslrıım enl made from cocoııtıl sbell and a descendenl of Ibe lyre. inlaid ıvitb ınolber of jıearl: and kanmış ıvitb inlricalely decoırıled edges. I bave never sjıecialised in a jK irtiaılar instrument,' says Paki Usta. V maka ali tbe classical Tıırkisb mıısic iııslrmneııls. ' The jirsi iııslrıım enl ıvbicb Paki Usla made ıvhen he opened his ıvorksbop ıvas a kanun. He iuıd no one to sboıv him boıv lo ı> < >aboııl il, o ııly tbe tbeorelical knoıvledge acc/ıtired al Ibe inslilııte years bejbre. liııt be kneıv aboııl ıvood. boıv lo cııl il and boıv lo glııe il. and ııfler a fetv Irials sıtcceeded. İn lime be became so exj>erl that he he^aıı lo ı>el orders from abroad. The Mıtsetıın of Islam ic A ri al Ibe Goethe University in Ger-

okuyor, hep deniyor... Em ekli olunca da a tıveriyo r atölyesini. 20-25 metrekarelik bir atölye burası. Teom an Usta nın atölyesinden çok larklı değil. Sırtı rengarenk desen­ lerle örülmüş yaylı tanbıırlar, sedef kakınalı rebablar, kenarları oya gibi işlenmiş kanunlar... “ Ben bir uz­ manlık alanı seçmedim” diyor Paki Usta. “ Klasik Türk Musikisi enstrümanlarının tümünü yapıyorum .” Paki Usta’nın atölyeyi açıp da yaptığı ilk enstrüman, kanun. O zaman da bir yol göstereni olmamış. Ensti­ tüde edindiği teorik bilgiyi kullanmış: Ağaç nedir, kesimi nasıldır, nasıl yapıştırılır sorularının yanıtlarını bilm ek onun için b ü yü k bir avantaj olm uş B irk a ç denem e sonunda işi iyice kavram ış. Zam anla yurtdışına satış yapa cak kadar profes­ y o n e lle ş m iş .

1 14 S K Y L IF E

TEM M UZ

no intention of^ irini* tıp playinfi, cınd bejbre / lift I asked biın to play tbe Arap Sazseınaisi for me. II seeıııed lo mı1, ıvatcbing bini. Ibal life ıroııld lose ils meaning J'or biın if be coııld no lonf>er sİrike Ibe strinf’s ofbis ııd. We lef! Teoman lista in bis u’orksbop and beaded easlıvards fo r anolber İstanbul sııburb, this lim e .Şenesenevler, tebere ive had arranı*ed to visit Taki tIsla. Paki Öktem ıvas borıı in Ibe eastem province of Elazığ iıı 1933, and graduated from tbe carpenlry scbool al Elazığ Craft In sliltıle J'or lioys. İle made bis first im lin ıvbile in secoıul grade ıvitbout anyone’s belp, jııst by lookin,f>at tbe violin of bis cousiıı. Tbe resul! ‘u’asn't had ', as be pııls il. Allbotif>b be ıvent on to joitı tbe army as a non-commissioned cavalry officer, reınainina ıın lil 1974, be coıılinııed bis caıjıeıılry and iııslrıım en l ınakinş> as a bobby. He spent bis s/ıare time readirtfi and experibe lejt tbe army set ııj) bis oını

JU LY

1999

7

0


many asked me lu make a li tbe Instruments ıısed in tbe Islaınic countries since Ibe 12tb centııry. ’fhey broııgbl rne m iniature painlings illustrating tbem and I based tbe instrtımenls on tbose. Now tbey are a li exbibited in tbe mııseıım. ’ AH of Öklem’s inslmmenls are attractively decorated witb inlay ıvork. ‘Wben yon />ick ııp an instrumeııt yon sbould long to play it.' be says. On Ibe neck of tbis tanbur, for instance, Ibere are aroıınd 15 different types of ıvood, ineluding plum, eberry, ebony and mabogany. İt takes me fo ıır rnontbs to make a laııbur like tbis, but / love playing ıi'itb ıvood. I talk to it.' Paki Usta makes bis inslmmenls to kist. I um signing tbem Jb r a century on. ' be telis us. I aclııally u’rite on most of tbem, "Tbis instrumeııt ivilI lasi fo r a bundred years". Dıırubility is as important as appearancefor me.' From Paki Usta ive leam tbe ıvritlen rules of tbe lutbier 's İrade. 'Ibe ııvods ıısed Jb r inslmmenls of tbe violin fam ily are alıvays Ibe same. Tbe soıınd box and neck are alıvays made of tanar maple, and tbe table of spnıce or fır. Tbe table of tbe ud can be made of spnıce, J'ir or cedar. but cedar is Ibe besi. Tbe back may he of maple, ıvalnut. mabogany, yeu\ ebony or roseıvood. II is ııp to you. ’lbat goesfor tbe otber Turkisb inslmmenls.' As fo r tbe ıııııvrillen rules of tbe İrade. Öklem telis us. 'Never repeat a mislake. You must be experl in tbe tecbnicjiıe and possess exlraordinary patience. Your fingers. ııails and otber pbysical attributes must be suited to Ibe ıvork. No one ıvitb tbin ııails or delicate bands could ever do tbis job. And Ibere is no need to say tbat ınanııal dexterity is essential. ’ •

“A lm a n ya ’daki G o eth e Üniversitesi ne bağlı İslam Eserleri Müzesi, 12. yüzyıldan itibaren tüm İslam ül­ kelerinde kullanılan enstrümanları yapm am ı istedi. Bunu n için m inyatürler getirdiler, bakarak yaptım. Hâlâ müzede sergileniyor.” Ö ktem ’in enstrümanlarının her biri birbirinden göz. alıcı desenlerle bezeli. “ Enstrüm anı eline aldı mı, çalm aya h eve slen in d i insan. Şu tanburun sırtında nereden baksan on beş çeşit ağaç var; erik, kiraz, abanoz, m aun. Iîir tanbur dört ayım ı a lıyo r ama ağaçla oynamaya bayılıyorum ben. O nunla konuşu­ yorum .” IJsta, yaptığı enstrümanların sağlamlığında iddialı: “ Ben 100 sene sonrasına imza atıyorum. Za­ ten birçoğunun içine, 100 yıl dayanacak’ diye yaza­ rım. Sağlamlık da görüntü kadar önemli benim için.” Paki Usta’dan ‘luthier’jiğin yazılı kurallarını (iğreni­ yoruz: “ Kem an ailesine kullanılan ağaçlar standarttır. Gövdesi, sapı mutlaka akçaağaç, göğsü de kesinlikle ladin ya da köknar olacak. Udun göğüs tablosu için ladin, köknar ya da sedir ağacı kullanılabilir ama ar­ zu edilen ladindir. Sırtına ise akçaağaç, ceviz, maun, porsuk, abanoz, pelesenk kullanılabilir. Seçim sizindir. Diğer Türk enstrümanları için de geçerlidir bun­ lar.” Sıra ‘luthier’liğin yazılı olm ayan kurallarında: “ Yaptı­ ğınız hatayı tekrarlamayacaksınız. Bu işin tekniğini iyi bileceksiniz. Dehşetli bir sabrınız olacak. Fiziği­ niz, örneğin tırnağınız, parmaklarınız bu işe uygun olmalı. İnce tırnaklı, zayıf bir el bu işi kesinlikle ya­ pamaz. B e c e re k li olm a şartını ise sö yle m iyo ru m bile...”

* Haşini (iüıvıı is a jonnıııiist.

* Haşini G üven, gazeteci. 1 15 S K Y L IF E

TEM M UZ

JU LY

1999


Marin City’de y a ş a m çok * 12 ay deniz keyfi

M a r i n C it y , 1,5 k m ’li k s a h il ş e r id i v e 5 0 0 t e k n e k a p a s i t e l i m a r i n a s ı y l a , İ s t a n b u l ’d a 12 a y b o y u n c a d e n iz le iç i ç e y a ş a y a b i l e c e ğ i n i z te k y e r l e ş im m e k a n la r , v i t r i n l e r i n d e en M a r in k e y if li

b i r i m i. Ç e ş it li le z z e t le r i b i r a r a d a b u la b il e c e ğ i n iz ş ık

k a l i t e l i m a r k a la r ı g ö r e c e ğ in iz m a ğ a z a la r v e s e ç k in b ir s o s y a l a tm o s fe r ,

C i t y ’n in c a n l ı r e n k l e r i n i o l u ş t u r u y o r . M a r i n ve

s a ğ lık lı

b ir y a ş a m

Shotvroom (0212) 875 70 00-875 Merkez O fis (0212) 233 36 27 w w w .m arincity.com

6

iç in

s iz i

b e k liy o r .

9 30 (H aftan ın her günü)

C i t y ’d e t e n is t e n b o v v lin g e p e k ç o k a k t i v i t e , 1999

y a z ın d a

h iz m e t

verm eye

b a ş la y a c a k


renkli. bunlardan y a l n ı z c a biri...

Y e lk e n O k u lu is e ç o c u k l a r ı n ı z ı n ö n ü n d e y e p y e n i b ir d ü n y a a ç a c a k . V i l l a v e T o v v n h o u s e ’la r ın y e r a la c a ğ ı ö r n e k m a h a ll e , y a z s o n u n a k a d a r t a m a m l a n ı y o r . M a r i n C i t y ’ n in t a s a r ım ı, 4 0 0 ’d e n f a z la ö d ü l s a h i h i, A B D ’ li m im a r lık k u r u l u ş u S O M 'e ( S k i d m o r e , O w in g s ft M e r r i l l ) , p e y z a j m im a r is i ise A B D ’ n in

ö n d e g e le n

k a lite s in in

f ir m a la r ın d a n

a r d ın d a k i

d iğ e r

g ü ç lü

The

SW A

is im le r .

G r o u p ’a a it. T e p e - A k fe n M a r in

C it y 'y e

g e lin ,

ve

yeni

STFA , yaşam ı

M a rin

C ily

k e ş f e d in .

İstan bu l'd a y aşam ın yenid en b aşlad ığ ı yer.


fJjîfn H T l

İSTANBUL'UN PLAJLAR TARİHİNDEN

BlRSAm

kullan

^n,k„!iku ", SO,,ra Kİ k * n * ile r ia i

y*'Pan

««•M.*

•«ular

■'and,ı,,,


SUITAH HAHAM

Q

O O n d o ku zu n cu yü z y ılın son g ü n lerin d eyiz. Y e şil­ k ö y'ü g eçin ce d eniz k ıyısında çınarlar altında ha­ vuzlu bir g azino karşım ıza çık ıyor. B u ra y a Flo rya M esiresi d enilm ekte. B u bö lg e K alitarya (S ü tç ü le r) k ö y ü n e bağlıdır. 1898 yılın d a Tercüm an-ı H a k ik a t gazetesinde y a y ın la n a n bir ilandan, b u ran ın yeni ye n i g id ilm e ye başlanan bir m esire ye ri o ld uğ unu anlıyoruz. B a h ç e d e bir bü fe kurulm uş v e Bom onti B ir a s ı s a tılm a y a b a ş la n m ış tır. A y r ıc a k a h v e , m astika, şarap, k o n ya k gibi çeşitler de b u lu n m a k ­ tadır. B a h ç e y e g e le c e k le rin kira laya ca k la rı hasır, sand alye, m asaların ücretleri de e h ven d ir. Şim e n ­ d ifer k um p anyası da, trenleri tam b a h çe ö n ü n d e du rdurm aktad ır; üstüne üstlük gidiş d ö nüş b iletle­ rinde özel indirim yapılm ıştır. I Ie m en hem en aynı y ılla r d a F lo r y a B a h ç e s in i z iy a re t e d e n S e rm e t M u h ta r Alus b u ra yı şö yle anlatır: “ A ğ açların altına vardık. Ö n ü m eydanm ış, ortasında yo su n lar için ­ d e b ir havuz, yam a cın d a çerd en çöpten yap ılm ış

I f you travelled back in tim e to tbe last years o f tbe 19tb century, you tvould see an open a ir cafe ıvitb an om am ental pool sbaded by p lane trees on tbe sbore o f tbe M arm ara Sea beyond İstanb ul s ıveste n ı suburb o f Yeşilköy. This was Florya, near tbe villag e o f K a lita rya (tod ay Sütçüler), tben neıvly being discovered as a pleasant spot fo r days oııt. An advertisem ent fo r tbe garden cafe published in T ercü m an - ı H a k ik a t n eıvsp a p e r in 1898 explained tbat Bom onti beer ıvas sold at a stall in tbe garden, an d tbat otber a va ila b le beverages ıvere coffee, m astika, ıv in e a n d b ran d y. Rusb mats, cbairs an d tables coıdd be bired at a moderate fe e fo r tbose visitin g tbe garden. Tbe train s stopped rigbt in fro n t o f it, an d m oreover special red ııctio ns on retıırn tickets from İstan b u l ıvere availab le. Tbe ıvriter Serm et M uhtar A lus visited tbe cafe and garden around this tim e an d ıvrote tbe fo llo ıvin g

b ir kahve. G e rile rd e beş on kişi var. T ertip li gelZiya Osman Saba, yüzyılın ilk yıllarındaki Florya’yı anlatırken, “ 0 zamanların... Florya’sı, ‘başınıza güneş geçer’ tehdidiy­ le gitmemiz, ilerlememiz menedilen... za­ ten bir iki adımdan sonra ilerleyemez olduğumuz, gözlerimiz kamaşmış, taban­ larımız kızışmış, kendimizi hemen çayır­ ların ‘sahil-i selâmet’ine attığımız, yasak, yalnız yasak mı, yasak olduğu kadar da korkunç bir bölgeydi” diyor. / Ziya Osman Saba vvrote of visiting Florya as a chıld, ‘Venturıng beyond the trees onto the beach was strictly forbidden, with grim warnings that we would get heat stroke... Indeed we ourselves could not advance any further. Our eyes dazzled, the soles of our feet burning, we would rapidly retreat into the meadows from that forbidden place which was as terrible as it was forbidden.’


>*tt* m işler. M a n d o lin le ri­ ni, kitaralarını çalan,

acco ıın t: ‘We stopped beneath tbe trees. Tbere ıvas a little square in fron t, in the centre o f ıvb icb ıvas a pool fille d ıvitb kalkışan, ‘zito’ları da ıvater ıveed, an d on the slope overlooking ç ın la ta n R u m la r ; ut it a tum hledoıvn shack serving as a cafe. zım bırtıları ile gazeli, B e h in d ıvere a h an d fu l o f people ıvho tü rk ü y ü tutturan Erhad come eqııipped ıvith m usical instru­ m en iler...” ments. Some Greeks ıvere attem pting to A ra d a n o n b eş kü su r dance the polka to the m usic o f m andolins an d k a d a r y ıl geçer. F lo ry a ’y ı y e n id e n ziyaret etm ek guitars, ıvh ile some A rm enians strum m ed an ut için Z iy a O sm a n S a b a ’n ın ç o c u k lu k anılarına k o ­ an d sang gazels an d fo lk songs. ’ n u k olu yoru z: “ O zam anların A yaste fan o s’un d an Fifteen or so years la te r another Turkish ıvriter, (Y e ş ilk ö y ) sonra, bir K ağ ıth an e safasına ç ık ılır gi­ Z iy a Osm an Saba, visited Flo rya as a ch ild : ‘A t b i uz u n u z a d ıy a a ra b a y la v a r ıla n F lo ry a , g en iş that tim e it ıvas a long jou m ey hy borse carriage ku m sa lıyla -plaj k elim esin i b ilm e zd ik henüz- e l­ to Flo rya beyond Ayastefanos [Yeşilköy], quite as bette ki va rd ı am a oraya, ilk g örüşüm de, ço c u k fa r as Kağıthane. Tbere ıvas a broad sand beach g ö zlerim e b ir çö l tesiri b ırak m ış kızgın k um lara there o f course, but a t that firs t visit seen through uzanarak güneşte ya n m a ya değil, bilâkis, tren y o ­ ch ild ’s eyes tbe im pression it left ıvas o f a desert, lu n u n beri tarafındaki yü k s e k ağaçların g ölg esin­ an d ive ıvent there not to sunbathe on the scorchd e o tu ru p se rin le m e y e , ‘kuş d in le m e y e ’ g id ilir, ing sand, but to sit in the cool shade o f the ta li adı da, o k u şu n a d iyle ‘F ü lu ry a ’ telâffuz edilirdi. trees on the seaıvard side O z a m a n la rın , A r a p Florya’nın plajlar tarihindeki yeri, Bolşevik devriminden kaçarak İstanbul’u o f tbe ra ilıv a y lin e a n d h a rfle riyle F u lu ry a ’sıgeçici bir süre de olsa mesken tutan Beyaz Rusların bir bölümünün, Florya listen to the birds. At that n ın berisinde uzanan, kıyılarına yerleştiği 1920’lerde yazılmaya başlanır. “ Yüzyılın Başında İstan­ tim e F lo ry a ıvas probu g ü n ü n Lâtin harfle­ bul” isimli kitabında Wi!ly Sperco, bu yıllarda, biraz sıcaktan, biraz da n o u n ce d F ü lu ry a a n d riyle F lo ry a ’sı ise, ‘b a ­ yolculuk arkadaşları bitlerden kurtulmak amacıyla denize giren Beyaz Rus­ ları görmek için, İstanbulluların akın akın bu kıyılara geldiğinden bah­ ıv ritte n in the A ra b ic ş ın ız a g ü n e ş g e ç e r ’ sediyor. / Sea bathing at Florya was pioneered by W hite Russians who s c rip t as F u lu ry a . te h d id iy le g itm em iz, had fled the Bolshevik revolution and taken refuge in İstanbul. İn his V e n tu rin g b eyo n d the ile rle m e m iz m e n e d i­ memoirs about İstanbul in the early part of this century, W illy Sperco trees onto the beach ıvas len, m erak v e y a cesa­ describes how the people of İstanbul crovvded to Florya to watch the curis tric tly fo rb id d e n , ıvitb ret e d ip b irk a ç ad ım ous spectade of Russians bathing in the sea, partly as relief from the g rim ıva rn in g s th a t ive unaccustomed heat and partly to rıd themselves of the lice vvhich they atacak olsak, süslü is­ had acquired on their long joumey. ıvould get heat stroke. If k a rp in le rim iz in içine, out o f curiosity or daring, k a b a h a t im iz i n e d e ive ıve re to tak e a fe ıv ça b u k m e yd an a ç ık a ­ steps fo n va rd our misderacak, bizi hem en de e le v e r e c e k m ü z e v ir m eanour ıvould immedik u m tanelerinin doluate ly be betrayed by the v e rd iğ i, zaten b ir iki sn e a k y g ra in s o f sa n d a d ım d an sonra ilerle­ ıvb icb f ille d o u r fa n c y y e m e z o ld u ğ u m u z , sboes. In d e e d ive ourh avalara a ya k uydu-

ra u y d u r a p o lk a y a

&

v


TÜRKİYE 1. U G I’NE * GÖNLÜMÜZÜ DE VERDİK, ADIMIZI D A... m

İletişimde gerçekleştirdiğimiz ilklere bir yenisini ekledik. Bundan böyle Türkiye 1. Ligi'nin resmi sponsoru, Telsim... Yaptığımız ve yapacağımız katkılarla Türk futbolu daha da ileri gidecek,

■ M

TÜRKİYE

hakkında daha çok konuşulacak, futbol daha zevkli olacak. T e l s i m T ü r k i y e 1. L i g i ’y l e n i c e 9 0 d a k i k a l a r a . . .

B İR İN C İ LİGİ

iV i W


gözlerim iz kam aşm ış, tabanlarım ız kızışm ış, k e n ­ dim izi h e m en ça yırla rın ‘sahil-i selâm et’ine attığı­ mız, yasak, yaln ız yasak mı, yasak old u ğ u k adar da k o rk u n ç b ir b ö lg e yd i.” (Y a z G ezintileri, D e ğ i­ şen İstanbul, İst. 1959, s.27) İstanbul A n sik lo p e d isi ise b u ran ın a d ın ın “ flü rya ” ş e k lin d e s ö y le n m e sin in ya n lış o ld u ğ u n u be lirtip şö yle d e vam eder: “Asıl adı, K a n u n i Sultan S ü le y ­ m a n ’ın ünlü başdefterdarı İsk e n d e r Ç e le b i’nin b u ­ raya yaptırdığı bir av k öşk ü n ü n ve b ir d in le n m e y e ri g üzel b a ğ ç e n in a d ın a n isb e tle “ F lo rin a ” dır. A slen A rnavu t o lan ve İsta n b u l’a k ü ç ü k yaşda k ö ­ le o la ra k getirilm iş b u lu n a n İs k e n d e r Ç e le b i’nin A r n a v u tlu k ’da F lo rin a kasab a h a lk ın d a n o ld u ğ u tahm in edilir." A d ın ın kaynağı ne olursa olsun, F lo ry a ’nın plajlar tarihind ek i ye ri 1920’lerin başında yazılm aya baş­ lanır. B u yılla rd a B o lş e v ik d e v rim in d e n k açarak İs ta n b u l’u g e ç ic i b ir süre d e olsa m e sk en tutan B e y a z Rusların bir bö lüm ü, Flo ry a k ıyıla rın a ye r­ leştirilmiştir. B ira z sıcaktan, biraz da yo lc u lu k ar­ kadaşları bitlerd en kurtulm ak a m acıyla d en ize g i­ ren B e ya z Rusları g örm ek için, İstan b u llu lar akın a k ın bu kıyılara gelirler. W illy Sp e rco bu ilk g ü n ­ leri şö yle anlatır: “ Başlangıçta boşta kalan su b ay­

selves could not ad vance a n y fıırtb e r. O u r eyes dazzled, the soles o f our feet bum ing, ive ıvould rap id ly retreat into tbe m eadoıvs from tbat forbidden place wbicb ıvas as terrible as it ıvas forbidd e rı.’ (Y a z G ezintileri, Değişen İstanbul, İstanbul 1959, p 27). İstanb ul Encyclopaedia exj)lains tbat tbe pronunciatio n Flü rya ıvas a corruption o f Flo rin a, ‘tbe nam e o f a bunting lodge an d b eautifu l gardens e sta b lisb e d b ere by İs k e n d e r Ç ele b i, S u lta n Süleym an tbe M a g n ificen t’s fam ous m inister o f fitıa n ce . Tbis nam e in turn is tbougbt to com e from tbe A lb a rıia n toıvn o f Flo rin a, from ıvbicb İskender Çelebi ıvas brougbt to İstanb ul as a slave at a you ng age. ’ W batever tbe origin o f tbe name, Flo rya d id not ivin fam e as a beacb u n til tbe early 1920s. Tbat ıvas tbe tim e wben W bite Russians fleein g from tbe Bolsbevik revolution poured into İstan b u l - most fo r a tem porary sojourn - an d some settled on tbe coast at Florya. Tbe W bite Russians used to go sea batbing, p a rtly as re lie f from tbe urıaccustom ed beat an d p a rtly to get rid o f tbe lice ıvbicb tbey b ad a cq u ire d on th e ir jo u rn e y . Tbe people o f İsta n b u l flock.ed to see tbis strange sigbt. W illy

la rla k e n d ile rin i ta tild e sayan ve güz sonu Rus­ y a 'y a d ö n e c e k le rin i h a ­ y a l e d e n P e t e r s b u r g ’lu v e M o s k o v a 'lı d ilb erler, y a k ıc ı

g ü n e ş te ,

a lt ın

k u m lard a ç ıp la k lık la rı­ nı s e rg iliy o rla rd ı. G ü ­ zel

I930’lu yılların ünlü gazetecilerinden Feridun Kandemir, Florya’nın yıldızının, Anastas ismindeki bir Rum’un, sahi­ le kurduğu küçük barakada bir açıkhava meyhanesi işletmeye koyulmasıyla parladığından söz eder. Anastas’m meyhanesinde demlenenlerin denize girebilmeleri için, isimleri Uzun Aleksandr ile Küçük Aleksandr olan iki Rum, önce Solaryum, ardından da Haylayf (Highlife) plajını kurarlar. / Feridun Kandemir, a famous journalist of the I930s, recalled how a tavern run by a Greek named Anastas helped to turn Florya into a beach resort. When the customers sipping their drinks started wanting to go sea bathing, two other Greeks named Tali Alexander and Small Alexander built cabins and other facilities for bathers and called the resort Solaryum. This was follovved by a second named Haylayf (Highlife).

M oskovalIların

k e n d ile rin i g ö s te rd ik ­ leri bu yerlere ‘C u ir de R u s s ie ’n in (R ııs d e risi a n la m ın a p a rfü m

g e le n

a d ı)

b ir

sa rh o ş

e d e n k o k u su n u n cazi­ b e s in e k a p ıla n T ü r k v e y a b a n c ı e r k e k le r a k ın

a k ın

g e lm e y e

b a ş la d ıla r . A z s o n ra b u r a la r d a a ç ık

hava

V


Are your savings in reliable hands?

Kent Yatırım, combines professionalism with experience, in asset Portfolio management. Minimum risk with maximum return, for your medium and long term investments. You, too should entrust the management of your portfolio to Kent Yatırım and enjoy high returns.

KENTYATIRIM K e n t In v e s t m e n t S e c u ritie s Inc.

“Confiderıce with an a d v a n t a g e ”


koltu k m e yh a n e leri ile b a n y o k ab in lerin e benzer

Sperco described Ibose tinıes: ‘The Russian ojficers ıvbu a t firs t b ad notbing b etler to do, a n d tbe da İstanbul, İstanbul 1989, s.79) beautiful ıvomen from St. Petersburg an d Moscow Sonrasını ise bir d ö n em in ünlü gazetecisi Feridun who tben stili im agined tbat tbey ıvould be returnK a n d e m ir’in b ir röportajınd an aktaralım : “ Anastas ing to Russia in tbe autum u la y naked ıın d er tbe ism ind eki bir Rum , So la ryu m un o ld u ğ u ye re k ü ­ burning sun on tbe golden sarıds. Turkisb an d çü cü k bir baraka kurarak bir a ç ık h a va m eyhanesi foreign men began to come bere in large numbers, işletm eye k o yu ld u . F lo ry a ’nın ilk tadını çıkaran iş­ carried a ıva y by tbe attraction o f tbe intoxicating te bu barba Anastas’d ır.” Anastas’ın m e yh an e sin ­ J'rag ran ce o f C u ir de Russie ( ‘S kin o f R ııssia ’), as de d e m le n e n le r tbey ca lle d tbis p la ce denize g irm e ye niıvh e re tb e p re tty y e tle n s e le r n e y a ­ M u scovites d isp layed p a c a k la r ? iş te b u them selves. Soon opek o n u d a k i b o şlu ğ u n a ir d rin k in g shops ilk d e ğ e r le n d ir e n ­ a n d w h ite ıvood en ler ise y in e iki R um structures lik e chango ld u ; U z u n A le k in g c a b in s began to s a n d r ile K ü ç ü k sp rin g ııp .’ (Y ü z y ılın A le k s a n d r. B u n la r B a ş ın d a İs ta n b u l, “ o p e ra tö r M u rat İstanb ul 1989, p 79). b e yd en k ira lad ık la ­ O f tbe next pbase in rı y e r d e , ş im d ik i the b e a c h ’s h is to ry S o la r y u m p l a j ı n ı Fe rid u n K and em ir, a k u rd u la r. ( . . . ) S o ­ fam o u s jo u rn a lis t o f laryum kafi g elm e ­ the time, recorded that y in c e b ira z ö te y e a G reek n am e d H a y la y f ( H ig h lif e ) A n a sta s b u ilt a tin y p la jı k u r u ld u . V e shed n e a r S o la ryu m o n d a n sonrası m a ­ a n d ra n a n o p en cıir lu m . A r t ık F l o r ­ tavem . B u t what ıvere y a ’nın yıldızı p arla­ tb e cu stom ers who m ış tı.” (K a n d e m ir , sipped tb eir d rinks in “ F l o r y a ’d a b ir A n astas’s tavem to do G ü n ” , H a f t a , 27 ıvh en tb ey f e lt lik e Ağustos 1949). cooling o ff in the sea? A rtık İsta n b u l’un o The firs t people to meet yıllarda pek zengin th is n eed w ere tıvo olan plajlar listesin­ Greeks knoıvn as T a li d e “ F lo ry a ” d iy e de A lex an d er a n d Sm all 1936 Haziranı’nın ilk b ir s e m t v a r d ır . A lexander. Tbey rentcuması, Atatürk’ün böl­ 1934 y ılın ın H a fta ed la rıd on the beach geye y ap tığ ı b ir geziyle dergisi, Flo rya b ö l­ rom tbe su rg eo rı Florya’nın kaderi değişir. 0 gece g e s in e g id e c e k le r Florya’daki bir evde kalan Atatürk, B ey an d estabsabah burada bir deniz köşkü yaptırma iç in lü z u m lu b a z ı lished a resort on what kararıyla uyanır. Atatürk, Güzel Sanatlar reh b er b ilg ile r v e ri­ later became knoıvn as Akademisi profesörlerinden Seyfi Arkan’ın y o r (h e s a p la m a la r S o la ryu m B e a c h ... hazırladığı projeyi beğenerek uygulanmasını ister. ik i k iş i i ç i n d i r ) : W hen tb a t began to Cumhurbaşkanlığı Deniz Köşkü’nün yapımıyla birlikte “T re n e -tenzilatlı ta­ Florya için yeni bir tarihin yazılmasına başlanmıştır. / On o verflo ıv, tbey set ııp the first Friday of June in 1936 Atatürk visited Florya and stayed the night in a rife d e n istifa d e e t­ tbe H a y la y f (H ig h life ) house there. He was so enamoured of the place that he decided to build a m ek şartiyle- g id ip beach resort n earb y. house for himself, and chose a desıgn by Seyfi Arkan, a professor at the g e lm e 166 k u r u ş A n d the rest o f the Academy of Fine Arts. The construction of the Presidential Marine House marked v e r e c e k s in iz . B u a turning point in Florya’s history as a resort. sto ry is com m on b ile t sizi b a n y o la r k n o ıvle d g e . F lo ry a ’s için d u h u liy e verm e k te n de k u rta ra ca k tır.” A m a sta r ıvas noıv sh in in g b rig h tly .' (F lo ry a 'da b ir plajlara g irm ek yeterli değil, g iyin ip soyunacaksıGün, H afta, 2 7 August 1949). tahta ya p ıla r b e lirm e ye b aşlad ı.” (Y ü z y ılın B a ş ın ­

126 S K Y L IF E

TEM M UZ

.

JU LY

1999


OPEL'DE HAYALLER GERÇEK OLUR. Bundan 100 yıl önce, Almanya'da Adam O pel isminde bir m ühendisin, o

Bugün; kalitenin, perform ansın, güvenliğin, konforun ve teknolojinin, yani

zamanlar için gerçekleşmesi olanaksız olan bir hayali vardı: Dizayn, performans

O pel'in 100. doğum gününü kutluyoruz. Ve size, Adam O pel'in de gurur

ve güvenilirliğe sahip, zamanının ötesinde otom obiller yaratmak... Ve bundan

duyacağına inandığımız O pel'leri sunmaktan onur duyuyoruz.

da önem lisi, bu otom obilleri ulaşılabilir uygun fiyatlarla sunmak... Bu hayal

Ürün dizimizdeki O pel otom obilleri hakkında daha fazla bilgi için sizi Opel

sayesinde, bugün kaliteyi simgeleyen otom obiller doğmuş oldu.

bayilerine bekliyoruz.

1 8 9 9 ’d a n b e r i O p e l o t o m o b i l l e r i

OPEL0


nız da elbette. “ S o la r­

B y noıv sea batbing ıvas tbe neıv craze, an d there ıvere te rc ih e d e rs e n iz , b ü ­ m an y p riv a te b eaches y ü k k a b in le r 5, o rta a ro u n d İs ta n b u l. İn k a b in le r 3 liradır. H e r 1934 H a fta m agazine ik i n e v i d e s a b a h ta n W published inform ation a k şam a k a d a r e m rin i­ fo r those intending to ze a m a d e d ir. B u n d a n sp en d tbe d a y a t b a ş k a orta k a b in e le ri F lo ry a , g ivin g the 4; b ü yü k le rin i de 6 ar­ cost o f sucb a day k a d a ş b irle ş ip k ir a la ­ o u t f o r tıvo-, ‘It yabilirsiniz. B u suretle ıv ill cost you 166 d e n iz in m a liy e t fia tı kuruş fo r cheap a s g a r is in e in d ir ilm iş day retum s by olur. Eğ e r k ü çü k k a b i­ tra in , in clu neleri tercih ederseniz, s iv e o f the iki kişi için ya ln ız 70 kuruş ö d e ­ entrance cbarge fo r yecek sin iz . B u k ü ç ü k k a b in e le rin fiatı Ç e k m e ce tbe beach resort. ’ B u t ju st ile B ü y ü k Plaj da iki kişi için 45 kuruşa k ad ar in e ­ g ettin g onto the beach ıvas not b ilir.” A ğ aç altında iç ile n b ir g azozu n en az 15 eno ug b . You n eeded som eıvhere to kuruş o ld u ğ u n u dü şününce, y e m e içm e için a y ı­ undress. ‘If you go to Solaryum or H aylayf, large racağınız para g özünüzü korkutacaktır. (H afta, 8 changirıg cabins cost 5 lira s an d m edium sized Ağustos 1934) cab in s 3 lira s. Both a re a t y o u r disposal from F lo ry a ’nın diğer plaj b ö lg e le rin d e n farklı bir k o ­ m orning u n til evening. You can share a medium num a g elm e si için ise b ir yıl d ah a b e k le m e m iz siz e d c a b in am ong fo u r a n d tbe la rg e ones g ere k iyo r. 1936 H a z ira m ’n ın ilk cum ası, Atatürk anıong six, so m inim ising the cost. If you choose a olağan kent g ezilerind en b irini yap m aktad ır. B ir ­ sm all cabin it ıv ill cost 70 kuruş fo r tıvo o f you, b irin i iz le y e n ü ç o to m o b il T o p k a p ı’d a n ç ık m ış an d at Çekmece or Büyü k P la j the p rice is as lou> E d irn e şosesi üzerind e hızla gitm ektedirler. Y e ş il­ as 45 ku ruş.’ (H afta, 8 August 1934) When you k ö y ’ü g eçer g eçm ez Flo rya sırtlarında arabalar d u ­ reckorı that the p rice o fju st a fiz z y lem onade at a rur. Y o l kötüdür, etraf yeşilliğe hasrettir v e ıssızlık tree shaded cafe tab le ıvas 15 kuruş, the cost m anzaraya egem endir... Atatürk sahile b ak ar baincluding eating an d drinking o f yo u r day at the beach in tbose days was phenom enal. 1930’larda İstanbul’un pek zengin olan plajlar It ıvas to be a n o th e r y e a r hefore F lo ry a listesinde artık “ Florya” diye de bir semt var­ g ain ed tbe sp ecial status d istinguishing it dır. 1934 yılının Hafta dergisi, Florya bölgesi­ from other beaches around İstanbul. On the ne gidecekler için verdiği lüzumlu bilgilerde, soyunma kabinlerinin fiyatını da belirtmiş: firs t Frid a y in ju n e 1936 A tatürk ıvas outfo r “ Solaryum veyahut Haylayfı tercih ederseniz, a d rive. Tbree cars left tbe ıva lle d c ity at büyük kabinler S, orta kabinler 3 liradır. Her Topkapı G ate an d beaded along the m ain iki nevi de sabahtan akşama kadar emrinize ro ad to ıvard s Fd irn e . Past Yeşilköy tbey amadedir." / İn the early I930s Florya was stopped on the h ill overlooking Flo rya. Tbe just one of numerous beach resorts around İstanbul. İn 1934 Hafta magazine listed prices road was bad, an d the surrounding counyu m vey a h u t H a y la y fı

for those spendıng a day out at the beach at Florya, induding the cost of hirıng a chaııgıng cabın: 'İf you choose the Solaryum or Haylayf resort, large cabins are 5 liras and medium sızed ones 3 lıras. Both are at your dısposal from morning until evening.’

En Son Mayo Modelleri 1837 EYLÜL Dün Florya plajlarında bu sanokl mayo modalarına nlt bir müsabaka yapılmış vo an son moda mayolar bir arada teşhir olunmuştur. Bu sonakı mayoların çok dokoltc olduğu da ayrıca nazarı dikkati celboylomlştlr. Işto resimdo an son moda zarll Avrupa mayolarını Qlymlş boş küçük

tionım... Bayanlar* BANYO KOSTÜMLERİ 183* modelleri. Gıircl ve münlnhnj» çeşitler

375 kurudan itibaren


g

o

Florya adı, kimilerine göre bölgede sık rastlanan ve “ Flürya” denilen bir kuştan, kimilerine göre de buraya bir av köşkü yaptıran, Kanuni’nin başdefterdarı İskender Çelebi’nin doğum yerinin Arnavutluk’un Florina kasabası olmasından gelmekte. Her ne şekilde olursa olsun, Florya’nın, İstanbul’un plajlar tarihinde özel bir yeri var. / The name Florya is thought to derive from Florina, the town in Albania which was the birthplace of İskender Çelebi, finance minister to Sultan Süleyman the Magnificent. Çelebi had a hunting lodge and pleasure gardens here, and named his country estate Florina. ■

kar v e y a n ın d a k ile re “ B u deniz bize k ü sk ü n g ö­

M

M

M

M

M

M

N

M

M

M

M

M

İ »

rü n m ü yo r m u?” d iy e sorar.

tryside treeless, em pty ru llin g h ills. O n ly Flo rya was a green oasis o f trees behind the heach, and beyond tb at the q u iet b lue sea stretch in g aut beyond. Tbat night A tatürk stayed in Flo rya and ıvoke tbe next m om ing resolved to huild a bouse there. Tbree architects produced different designs, an d A tatürk chose tbat o f Seyfi Arkan, a professor at tbe Academ y o f Fin e Arts. Construction began in ım ed iately, a n d ıvas com pleted in the record tim e o f 43 days. The house ıvas b u ilt out över the sea itself like a great ıvbite ship. Seyfi A rkan ıvrote afterıvards, ‘A tatürk. ıvas a great m an ıvho loved his people. He alıvays said botu happy an d fortunate he ıvas to live am ongst them. W hile staying at his house at Florya, am idst tbat beautiful scenety, ıvith the sea beneatb him , an d ıvb ile bathing there his m ind ıvas constantly occupied ıvith the ivelibeing o f the nation. ’ (A ydabir; Ja n u a ry 1953) Together ıvith the Presid ential M arin e House, as it ıvas called, accom m odation ıvas built on tbe sbore fo r A tatü rk’s aides an d officials. Paths, parks and gard ens ıvere landscaped, an d the m ain road from İstanbul through Trakya ıvas asphalted. Here A tatürk spent the happiest months o f the last tıvo years before his death in 193& The house is also n otab le as being ıvhere A ta tü rk received K in g Ed ıvard V II o f B rita in . A neıv era had begun fo r Florya. •

işte bu so ru F lo r y a ’n ın k a d e rin in d e ğ işm e sin in başlangıcı olacaktır. O gece F lo ry a ’d ak i bir e vd e kalan Atatürk, sabah bu rada bir d eniz k öşkü y a p ­ tırm a k ararıyla uyanır. B u n u g erçekleştirm ek için h e m en işe başlanır. Flo ry a D e n iz K ö şk ü için üç ayrı proje hazırlanır. Atatürk b u n la r arasından G ü ­ zel Sanatlar A k ad e m isi p rofesörlerin d en Seyfi Ark a n ’ın p la n la rın ı b e ğ e n e re k uyg u la n m a sın ı ister, inşaat hem en o gün başlatılır. R e k o r d e n e ce k bir hızla, tam 43 g ü n d e tam am lanır. P ro je yi g erçe k ­ leştiren Seyfi A rk an o g ü n le re ait an ıların ı şö yle aktarır: “Atatürk m illetini ço k se ven b ü yü k b ir in­ <>

sandı. H a lk ın arasında yaşam ak la m esut v e b ah ti­ ya r o ld u ğ u n u h er zam an söylerdi. Flo rya gibi ta­ biatın bu m üstesna y e rin d e b u lu n an k ö şk ü n d e k i yatağında yatar v e altındaki b ir k aç m etrekarelik d e n iz d e n fa y d a la n ırk e n b ile m ille tin in sağ lığın ı, neşesini d ü şü n ü rd ü .” (A y d a b ir, O c a k 1953) F lo r y a ’n ın b u y e n id e n d o ğ u ş u n d a g e rç e k le ş e n yaln ız ca C u m h u rb aşk an lığ ı D e n iz K ö ş k ü ’n ü n y a ­ p ım ı değildir. O n u n hem en ya n ın d a ya verlik , k a ­ tip lik apartm anları ve h alk tipi lojm anlar inşa e d i­ lir. Plaj, yo llar, p arklar y e n id e n düzenlenir. A rd ın ­ d an T ra k y a ’ya k adar bütün y o lla r asfaltlanır. A ta­ türk de son yılla rın ın en güzel g ü n le rin i burada g eçirm iş v e İn g ilte re K ra lı V II. E d w a r d ’ı F lo ry a D e n iz K ö ş k ü ’nd e k o n u k etmiştir. A rtık Flo rya için ye n i b ir tarihin yazılm asına başlanm ıştır...

* G ö kh a n A kçu ra is a fr e e la n c e ıvriter.

* G ök h an Akçura, yazar.

o*

129 S K Y L IF E

TEM M UZ

JU LY

1999


Best rates, best banking services CASH ADVANCES, T R A VELLER S CHEQUES CHANGE • EXC HANGE MONEY TRANSFERS.

M aestro

Cırrus,

M^erCmf

\_

T r a v e lto « C h *q u » «

E le c tro n

A

İPLUS

— ■■ ttt

— '

— «V . « « * :>

^ 1 â.

, » V 4 -■ ■,11 %-y<» r% ■** ■*>*

Photograph of Yapıldak çock tomb frc^n^ "PHRYGIA, The fcâad of ^

>

* ^ \ s * d T ı l . . . ..

fi v \


ESBANK


| mm ŞEHİRLERİ

Kapadokya'nın çözülmeyen sırrı C ap p a d o cia 's unsolved mystery

— M U 1EH G R 0 1D CITIES İL__________________________


\ıısret Surdan Eren

o

T a r ih b o y u n c a K a p a d o k y a , ço k çeşitli m e d e n iye tle r tara­ fın d a n y e rle ş im y e ri o la r a k s e ç ilm iş ö n e m li b ö lg e le rd e n biridir. K a p a d o k y a ’nın ilk sa­ k in le ri, ç e v r e d e sık ç a b u lu ­ n a n o b s id iy e n v e s ile k s te n ya p tık ları aletler ile a vlan m ış­ lar, ya b a n i b itk ile rle b e s le n ­ m iş le rd ir. G e r e k sert v e so ­ ğ uk hava şartları, gerekse d o ­ ğ ad aki pek ço k te h lik e n e d e ­ n iy le k e n d ile rin e k a p a lı m e ­ k a n la r a ra m ış la r, b u ld u k la r ı ilk kapalı m ekan o lan mağara v e y a k a y a a ltı s ığ ın a k la rın a yerleşerek g ö çeb e hayatı terk etm işlerdir. K a p a d o k y a B ö lg e si ni k a p la ­ y a n tü fü n k o la y c a o y u la b ilm esi insanların b u raya yerleş­ m e sin in ilk n e d e n id ir. D a h a ço k vad ilerin dik yam açlarını, perib a ca la rın ı m e sk en olarak tercih etm işler, ih tiya ç k a rşı­ sında k a ya la rın içle rin e d o ğ ­ ru, g ü n lü k yaşam larına uyg un o larak ye n i m e ka n lar o y m u ş­ lardır. Kış aylarınd a ılık, yaz a yların ­ da serin o lan bu kaya o ym a m e k a n lar g ü n lü k yaşam a son d erece uyg und ur. Y ö re sakin-

Kapadokya’nın en ilginç kültürel zenginliklerinden biri olan yeraltı şehirlerinin inşası Prehistorik doneme uzan­ maktadır. yüzyıllar boyunca sayıları artıp genişleyen yeraltı şehirleri, gündelik hayatı sürdürmeye elverişli özelliklere sahiptir. En üstte, Kaymaklı’daki yerleşimin mutfak bölümü; üstte, aynı yerde odaları birbirine bağlayan bir tünel. / The origins of the fascınatıng un­ derground citıes of Cappadocia date back to prehistoric times. Över the centuries they vvere enlarged and new cities carved from the soft volcanıc rock. They provided ali the daily needs of their inhahitants. Top is the kitchen of Kaymaklı, and above a tunnel linking chambers in the same settlement. 134 S K Y L IF E

TEM M UZ

JU LY

1999

Th roug h ou t the cen tu ries Cappadocia bas been home to m any c iv ilis a tio n s . its firs t in hahitants hunted ıvitb stone tools made o f the obsidian and silex J'ou nd abundantly in the region, and gathered ıvild leaves and berries. They sought shelter from the long cold ıvinters and dangerous ıv ild anim als, an d made usefirst o f natural caves. People sooıı discovered tbat the soft volcanic tu ff o f Cappadocia ıvas easily chipped and scraped into a rtific ia l caves, and must bave been a p ıim ary attraction fo r early hum arı settlers. Tbey made their rock shelters in the steep v a lle y ıv a lls an d in the strange rock p in n acles ıvhich ıvere natura!feature o f the landscape here. Tbese easily carved homes in the rock ıvere id eal livin g places, ıvarm d u rin g the cold ıvin te r months and cool in the blazing beat o f sum m er. W ben tbey leam t to cııltiva te plants} they could store Jbod in caves ıvhich they had made. Even today, citrus fru its h arvested in the M e d ite rra n e a n region are brought bere to be stored in the


Toprak offers you the beauties to be diseovered!.

Limitless colour, design and size allematives createdfor elegant tastes ali signed by Toprak. Sparkling beauties of Toprak are exhibited al Toprak Shoıvroom. Come and discover these sparkling beauties and take Toprak Catalogue shoıving ali the designs with you ! Toprak Çenter Shoıvroom: Ihlamur Yıldız Cad. No:10 80690 Beşiktaş / İstanbul TURKEY Phone: (90 212) 326 35 84 Pax: (90 212) 236 87 18-19 e-mail: tdt@toprak.com.tr

TOPRAK C e r a m i c Tiles


caves o f Cappadocia, ıvhere they not only keep iveli but improve ıvith keeping. Less iveli knoıvn than the rock chıırcbes but just as fascin atin g are tbe undergrounü cities, o f ıvhich tbere are an estimated 150 to 200 o f varioııs sizes in tbe region. Since the Cappadocia region covers an area o f 25,000 square kilonıetres it is highly likely that more rem ain to be discovered in addition to tbose already knoıvn aboul. Tbe eııtrances to Ihese underground settlements are carefu lly concealed, and they are m ainly situated on sloping sites in valleys or on plateaus. They ıvere built by digging doum layer after layer into the tuff. Sin ce C ap pad o cia ıvas fre q u e n tly attack ed by m arauders an d invaders, it is Ibought that the underground settlements ıvere built as lem porary sbelters fo r tirnes o f danger. This explairıs ıvhy almost every rock dıvelling in tbe region ıvas provided ıvith secret passageıvays lead ing to tbe underground cities. The houses themselves ıvere designed ıvith

leri, b ö lg e d e ürettikleri besin m a d d elerin i de kaya o y m a m e k a n la rd a m uhafaza etm ek ted ir. B u g ü n b ile A k d en iz B ö lg e s i’nd en g etirilen narenciye, k a ­ yalara o yu lm u ş bu do ğal d ep o lard a saklanm akta­ dır. K a p a d o k y a Bö lg e si nin en ilginç kültürel zengin­ lik le rin d e n b iri o la n çeşitli b ü y ü k lü k te k i yera ltı y e r l e ş im le r i 150-200 c iv a r ın d a d ı r . A n c a k 25 k ilo m e tre k a re lik b ir a la n ı k a p la y a n K a p a d o k y a B ö lg e s i’n in bü tün kasaba v e k ö yle rin d e b ü yü k lü k ü ç ü k lü k aya ye rleşim i b u lu n d u ğ u n d a n bu sayı daha da artabilir. G irişle ri dışard an farkedilem ey e n yeraltı ye rleşim leri daha ç o k vad i ve plato y a ­ m açlarına, yu m u şa k tüfün aşağıya doğru de rin le ­ m esine o yu lm a sıyla inşa edilm işlerdir. K a p a d o k y a Bö lg esi, g eçm işte sık sık çeşitli saldırı­ lara m aruz kaldığından, bu şehirlerin yap ılış am a­ cı, daha ç o k te h lik e anınd a h alk ın geçici olarak sığınm asını sağlam aktır. B u ned enle, yeraltı şehir­

Mantı (iiilya:

leri yö red e b u lu n a n hem en h er e ve gizli g eçitlerle

MS 5-10. yüzyıllar arasında, yani Bizans döneminde genellikle dinî ve sığınma amaçlı yeraltı şehirlerinin sayısı hayli artmıştı. Solda, Kaymaklı yerleşiminin kilise bölümü. Yeraltı şehirlerinde, yörede üretilen üzümlerin işlendiği şaraphaneler de bulunuyordu (sağda). / Ouring the Byzantine period, between the Sth and lOth centuries Bt, the number of underground cities increased significantly. They were used both for religious purposes and as shelters in times of war. There were even underground vvineries where wine was produced from local grapes (right). bağlantılıdır. Y ö re d e yaşam ış olan insanlar k e n d i­

defensive features like rooms ıvith erıtrances dijficult to negutiate, and traps. They exterıded tbe houses by digging neıv rooms J'u rth er irılo the ground, and gradually ıvith tbe extension of this system o f under­ ground chambers, passageıvays and galleries, the underground settlements came into being. Exam ination o f the marks left by lools on the rock surface shoıvs that the upper levels o f tbe under­ ground cities ıvere carved out more roughly, the sur­ face becoming tıeater and smoother as you descend to tbe loıver storeys. Evidently different technic/ues ıvere used to carve them, dem onstrating that tbe underground cities ıvere used by different peoples at different times. With each influx o f neıvcomers tbe underground cities ıvere enlaıged to meet the needs o f an expanding population. Whether tbe ıvork o f

lerini daha fazla e m n iye te alm ak için yaşadıkları k a y a d a n e v le r in ç e ş itli y e rle r in e g e ç ilm e s i zor odalar, tuzaklar hazırlam ış, ihtiyaç karşısında ka­ yaların d ib in e doğru ye n i od ala r açm ışlardır. Böyle ce k o rid o rla r ve g alerile r çoğ alarak yeraltı şehir­ lerini m e yd a n a getirmiştir. O y m a e sn a sın d a o lu şa n ale t iz le rin d e n , y e ra ltı yerleşim le rin in üst katları daha kaba ve düzensiz, alt katlara doğru daha dü zenli v e itinalı olduğu, farklı te k n ik lerd e kazıldığı belirgindir. B u , yeraltı yerleşim le rin i farklı zam anlard a farklı k a vim lerin ku llan d ığ ın ı gösterir. Y a n i, yeraltı kentlerin inşası artan nüfus so nucu yü z y ılla r b o yu n c a sü rekli b ü ­ y ü y e re k b u g ü n k ü h alin i almıştır. A n ca k o ym a işi­ ni g erçekleştirenlerin o ym a ustası mı, yo ksa sıra-

136 S K Y L IF E

TEM M UZ

JU LY

1999


“Tamek’se koy sepete”

©o »* p D

Tamek doğanın seçkin ürünlerini size sunuyor. Ü stelik gerçek besin değerlerini ve doğal tatlarını koruyarak. Tamek Meyva Suları gibi... Özenle seçilen meyvalardan üretilen Tamek vişne, portakal, şeftali, kayısı, elma ve domates suları yaşamınıza doğanın sağlığını ve saflığını bir arada katıyor. Siz de sofralarınızda doğanın sağlıklı tatlarına yer açın.

Saf

Meyva

Suları


heıving the rock ıvas carried out by special artisarıs or by K a p a d o k y a B ö lg e s i’n d e k i o rd irıa ry people cannot be ö n e m li yeraltı yerleşim leri; determirıed. N e v şe h ir’de K a ym a k lı, DeTbe largest and mosl interestr in k u y u , Ö z k o n a k , M a z ı, ing o f the underground cities T atlarin, G ö k çe to p rak , A k ­ o f Cappadocia are Kaym aklı, saray’da G ü z e lyu rt v e tesa­ D erinkuyu, Özkonak, M azı, d ü fe n tesp it e d ile n P ın a r ­ Tatlarin, and Gökçetoprak in başı (G e y r a l) k ö y ü n d e k i N evşehir, G ü z e lyu rt a n d yeraltı yerleşim i, K a y s e ri’de P ın arb a şı (recen tly discovise Ağırnas ile Y e şilh isa r il­ ered by accident at tbe village ç e s in e 20 k m u z a k lık ta k i o f this name, also ktıotvn as D o ğ an lı yeraltı kentidir. G e y ra l) in A k saray, an d Y e ra ltı k entlerinin pek ç o ­ Ağırnas and Doğanlı (20 km ğ u n u n orijinal girişleri b u ­ from Yeşilhisar) in Kayseri. g üne k adar p e k k o ru n am a­ The entrances o f most o f the m ış tır . Ö z e l l i k l e A c ıg ö l, underground cities bave not G ö k ç e to p ra k (S iv a s a ), M azı su rvive d in th e ir o rig in a l v e Ö z lü c e yeraltı k en tleri­ state. B u t the m ultiple an d nin b irk aç ye rd en olan gi­ ive li preserved entrances o f rişleri orijinal olu p , sa v u n ­ Acıgöl, Gökçetoprak (Sivasa), ma sistemi ustaca tasarlan­ M azı and Özlüce have sk.ilmıştır. B u orjinal girişlerin | fu lly designed defence s j s k o rid o r d u va rla rı ç o ­ tems. The ıvalls o f the ğ u z a m a n b a z a ltta n passages at tbese origi­ k ip lo p ik t e k n ik t e n a l en tran ces are ö rü lm ü ş tü r. K o r id o r rnainly o f basalı and of tavan la rı ise düzgün, Cyclopean construction ince uzun taşlarla k a ­ - large irregular blocks p a t ılm ış t ır . 3-10 m laid uncoursed and tbe a r a s ın d a d e ğ iş e n in te rstice s betıveen % ' Wu z u n lu k ta k i k o rid o r­ fille d ıvitb sm a ller » ların bittiği y e rd e iri, rock.s. The roofs are y u v a r la n m a ö z e lliğ i co n stru cted o f long, o la n sürgü taşı y e r a l­ n arro ıv, sm oothly m ak tad ır. B u sistem , d r esse d stones. The yeraltı k entlerinin gi­ lengtb o f tbese entries riş çık ış ın ın daha et­ various from 3 to 10 m, Yeraltı şehirlerinin giriş koridorları dışarıdan gelebilecek çeşitli saldırılara karşı, k in ş e k ild e k o n t r o l an d a t the end is a yuvarlanma özelliği olan sürgü taşları ile tahkim edilmişti. / Entrances to the a lt ın a a lın m a s ı iç in c y lin d ric a l u p rigb t underground cities were in the form of passageways, at the end of which »vere ya p ılm ıştır. Sürg ü ta­ stone lik e a m illstone cylindrical stones that could be rolled across the doorways. ş ın ın y a n ta r a fın d a , ıvhich could be rolled taşın rahat bir şe k ild e hareket ed eb ilm esi için k ü ­ across the entrarıce. This system made the entrances çü k bir od a y e r alır. Sürgü taşının karşısında ise easy to defeııd and control. The door stone ıvas rolled k ap ın ın tam olarak kapanm ası için 25-50 cm d e ­ back into a sm all cbamber to the side o f the entrance rin liğ in d e b ir g irin ti b u lu n m a k ta , b ö y le c e şe h ir ıvhen open, and ıvhen closed fitte d tightly into a kapısı k ap and ıktan sonra dışarıdan hiçb ir y a b a n ­ recess 25-50 cm in depth at the other side o f the cın ın yeraltı ye rleşim in e girm esi m ü m k ü n o la m a ­ doonvay. In this ıvay önce the door bad been firm ly m aktadır. closed it ıvas impossible fo r anyone to force their ıvay U zu n k o rid o rların v e diğer m ekanların d u va rla rı­ in. na a y d ın la n m a y ı s a ğ la m a k a m a c ıy la k a n d il ve İn the ıvalls o f the long corridors and chambers o f m um k o ym a k için k ü çü k o y u k la r açılmıştır. K a n ­ the underground cities are sm all cavities used fo r d illere keten to h u m u n d an eld e e d ilen “ bezir” yağı placing lamps or candles. Flax seed o il ıvas used in k o n u lu y o rd u . Ş im d iy e k adar hiçb ir yeraltı yerleşithe lamps, but so fa r no area used fo r the manufacd a n in s a n la r mı o ld u k la rı ayırt edilem em ektedir.

T

O

v 138 S K Y L IF E

TEM M UZ

--J *»

JU LY

1999


■ ■ ■ ±ı u jy.ii ...tamamlıyoruz. mmmmm

ikir ve projelerinizi gerçekleştiımek için eksiğiniz kalmasın! Ticari araçtan hastaneye, fabrikadan baskı makinelerine kadar neye ihtiyacınız varsa Koçlease'in her sektörden projeye finansal destek sağladığını unutmayın. Koçlease, ihtiyaçlarınızın neler olduğunu belirleyip size öneriler getirir, yatırımınızın yapılabilirliği konusunda sizi bilgilendirir. Üstelik Koçlease'i firmanızın büyüklüğü değil, hayallerinizin ve fikirlerinizin büyüklüğü ilgilendirir. Bütün sorunlarınıza özel çözümler Koçlease'de... Fikirlerinizi uzmanlarımızla paylaşın, eksiklerinizi en kısa sürede kiralayarak tamamlayın, müşterilerinizin sayısının gün g eçtik çe artmasını sağlayın. Bugüne kadar leasing hakkında pek ço k şey anlatıldı. Artık "anlatma değil, iş yapm a zam anı" diye d ü şü nü yorsanız, K o çle a se 'e buyrun, başarı için h içb ir ek siğ in iz kalm asın. BarbarosBu lvan , M< » k ıs a n S o k a k ,K o z a İv s M erkezi, Balmumcu 80700 İstanbul Tel:(0212) 274 7 8 7 8 Faks:(0212) 274 9 S % h ttp ://w w w kiKlease.aim .tr/

m m

lfQQI FASE “ K ir a la y ın , t a m a m la y ın


m in d e bezir yağı üreten m ekana rastlanm am ıştır.

tu re o f this o il bas been discovered in any o f tbe underground cities, so we must conclude that the oil K a n d ille rd e ya n a n bezir ya ğ ın d an y a y ıla n ısı, aynı u>asproduced outside. The bum ing lamps ıvould also zam anda ısınm a g ereksinm esini de k arşılam aktay­ bave radiated beat so providing ıvarm th as well as dı. ligbt in cold ıveather. Y e ra ltı yerleşim leri için d e hem h avalan d ırm a hem Verticalflues extending from the surface doıvn to tbe de haberleşm e m aksadıyla yap ılm ış, çoğu zam an loıver floors o f the cities provided botb ventilation ye ra ltı y e rle ş im in in ta b a n ı ile b a ğ la n tılı b a c a la r and means o f com m unication. At the satne time tbey bulunm aktadır. B u h avalan d ırm a b acaları ayn ı za­ ıvere ıvells, so in some cases, to prevent the enemy m anda su k u yu su olarak da kullanılm ıştır. Bazı su poisoning tbeir ıvater supply, the shaft does not reach k u y u la r ın ın a ğ ız k ıs ım la rı, right to the surface. In tbe dü şm anın suyu zehirlem esi­ sides o f tbe shafts are tin y ni e n g e lle m e k için ye ryü zü n ich es ıvb icb p ro vid ed ile b ağ lantısızd ır. B a c a la rın footholds fo r clim bing ııp and kenarların d a inişi-çıkışı sağ­ doıvn. layan k ü ç ü k nişler y e r alır. Sm all holes betıveen 5 and at K a tla r arasında o d ala rın ta­ most 10 cm in diam eter in v a n v e ta b a n k ıs ım la rın d a tbe floors o f some chambers iletişim m ak sad ıyla yap ılm ış, ıvere a means o f com m unica­ ç a p ı 5-10 c m ’i g e ç m e y e n tio n ıvitb tbe cham bers h ab erleşm e d e lik le ri b u lu n ­ beloıv, rather than having to m aktadır. B u d e lik le r sa y e ­ take tbe long ıvay aro u n d s in d e y e r a lt ı k e n t i h a lk ı, through tbe labyrinthine tunu z u n y o r u c u t ü n e lle r d e n nels to pass on messages to g eçm ek zorunda kalm a m a k ­ tbe storeys beneatb. This ta, o la ğ a n ü s tü z a m a n la rd a ıvould bave enabled the comise k o la y v e çab u k bir şe k il­ m unity to rally rapidly to the de savunm a tedbirlerini a la­ defence o f their settlement in bilm ektedir. case o f attack. Y e ra ltı ş e h irle rin in e n e sk i Irı general the oldest parts o f katları g e n e ld e giriş k atlan the underground cities are o lu p dah a z iy a d e a h ır o la ­ the ııpper storeys, ıvbicb ıvere rak k u lla n ılm ış tır. O ld u k ç a S generally used to stable tbeir k a b a o la r a k o y u lm u ş a h ır anim als. Tbe stable ıvalls are Yeraltı şehirlerinde tuvalete pek sık rastlanmıyor. Sadece d u v a rla rın ın alt k ısım la rın a roughly heıvrı, ıvitb trougbs Tatlarin ve Güzelyurt’ta bulunan tuvaletler, ‘L’ biçiminde bir h a yva n la rın ye m y iy e b ile c e ­ carved out o f the rock arıd koridorun sonuna yapılmış. / One of the lavatories found ğ i o y u k l a r v e h a y v a n la r ı holes through ıvbicb a rope only in the underground cities of Tatlarin and Güzelyurt. They b a ğ la m a k iç in b ir e r d e lik co u ld be passed to teth er are situated at the end of L-shaped corridors. yapılm ıştır. them. Y ö re d e n e ld e e d ile n ü z ü m le rin işle n e re k şarap Tbere are wine presses, from whicb holes alloıved tbe ha lin e getirildiği şırahaneler iki b ö lü m d e n ibaret­ grape ju ice to drain doıvn into a stone tank beloıv, tir. Üst b ö lü m d e üzüm ler çiğ neniyor; buradan bir ıvhere it ferm ented before being placed in huge jars d e lik vasıtasıyla aşağı k ısım d ak i havuza d ö k ü lü ­ arranged in roıvs along tbe ıvalls to mature. yor; şıra h alin e g elen sıvı daha sonra d u va r k e ­ The number o f kitchens shoıvs that these musl bave narlarına d iz iler h alin d e yerleştirilm iş b ü yü k b o ­ been used com m unally by m any fam ilies. Tbey are yuttaki k ü p lerin içine k o n u la rak din le n d iriliyo rd u . equipped ıvitb ovens knoıvn as tandır of the type stili S a y ıla r ı g ö z ö n ü n e a lın d ığ ın d a , h e r a ile n in b ir fo ıın d today in Cappadocian toıvns and villages. mutfağı olm adığı; m utfakları ortaklaşa k u lla n d ık ­ Around the ıvalls are sm all niches fo r holding ja rs of ları ortaya çıkm aktad ır. M utfaklarda bu gün Kapag ra itı such as barley an d ıvbeat, w hich are s tili d o k y a kasaba ve k ö y le rin d e de hâlâ k u lla n ıla n groıvn in large quantities in tbe region today, dried “ t a n d ır ” a d ı v e r ile n y e m e k p iş irm e y e y a r a y a n pulses and beer and ıvine. o ca k la r bulunm aktadır. A yrıca m utfak kenarlarına Archaeologists have not yet been able to identify ıvith e rz ak k ü p le rin i d ü ze n li b ir şe k ild e ye rleştirm ek certainty wbo first constnıcted underground cities in am acıyla k ü çü k o y u k la r açılm ıştır. Erzak k ü p leri­ Cappadocia. Although prehistoric settlements bave n e yö red e hâlâ bolca üretilen arpa, bu ğday, m ısır been discovered very close to the underground cities, B ü y ü k bir ihtim alle dışarıda üretilip g etiriliyordu.

140 S K Y L IF E

TEM M UZ

JU LY

1999


Vatan hasretini gidermek

*şşr’

ALO VATAN, en uygun tarifelerle dilediğiniz an sizi Türkiye'ye bağlıyor, ayrılığı unutturuyor. Tüm uluslararası ve Almanya içi görüşm elerinizi de en ekonomik şekilde yapmanızı sağlıyor. Eğer sizde hâlâ A LO VATAN yoksa, farklı hizmetleriyle hemen tanışın. Yeni telefonunuz ALO VATAN'la bağlantı ücreti ödemeden hemen konuşmaya başlayın.

Türkçe Hizm et A yrıcalığı Danışm a M erkezi-C all Çenter A ile & Arkadaş Hattı Saniye Başına Ödem e Türkçe A yrın tılı Fatura Ücretsiz Genel Hukuk Bilgi Hattı Internet Hizm eti Y aygın Acenta A ğı Özel hizm etler

Unutmayın, bu üstün hizmetler Almanya'da yalnızca bir tek telefonda var: ALO VATAN

ALO VATAN Bilgi Hattı: 0180-444 00 90

□ D D D D ^ H Ç ü n k ü

s i z

b i z i m

i f i n

k ı y m e t l i s i n i z .

ALO VATAN GmbH Kleine Klotzbahn 23, 42105 VVuppertal e-mail: bilgi@ alovatan.de


sıtcb as Civelek Cave and A şıklı Höyük settlement mound, ıvhetber the same people ıvho inhahited these A n tik K a p a d o k y a B ö lg e s i’n d ek i yeraltı kentlerinin ıvere the first to begin digging out the underground ilk kez k im le r tarafından inşa edildiğ i henüz tam cities is as yet unknoıvn. But the geological structure o larak sap tanam ad ı. K a p a d o k y a ’da yeraltı y e rle ­ o f the region ıvhich lent itself so easily to the carving ş im le rin in h e m e n y a k ın ın d a C iv e le k M a ğ ara sı, out of dıvellings, makes it almost certain that the preA şık lı H ö y ü k gibi Pre h isto rik D ö n e m e ait y e rle ­ historic inhahitants o f Cappadocia at least carved şim ler bu lunm asına karşın b u nların yeraltı şeh irle­ out dıvellings fo r them selves consisting o f a fe ıv ri ile bağlantısı o lu p olm ad ığ ı henüz b ilin m em e k ­ roonıs. tedir. A n c a k b ö lg e n in je o lo jik ya p ıs ı g ö z ö n ü n e The large num ber o f M iddle and Late Bronze Age a lındığ ınd a Prehistorik D ö n e m insanlarının hiç o l­ stone reliefs and inscriptions, and o f skilfully made mazsa b irk aç od ad an underground passageibaret y a p a y k aya sı­ ıvays knoıvn as potern ğ ın akların d a barınm ış u’hich ıvere a part o f the o lm a la rı g e re k m e k te ­ d efensive system s in dir. H ittite cities, lends conO rta v e G e ç T u n ç Çaviction to the theory tbat ğ ı’na ait kaya kabart­ the H ittite s ıvere m a la r ı n ın v e y a z ı lı in volved in eith er the anıtların b ö lg e d e sık ­ original constnıction of ça b u lu n m a sı, a yrıc a the underground cities, H itit şe h irlerin d eki sa­ or in extending them. vunm a s is t e m in d e Rom an p e rio d rock ‘P o t e r n ’ a d ı v e r ile n tom bs in K a yse ri, yeraltı g eçitlerine sık­ N evşehir, N iğde an d ça rastlanm ası v e us­ A k sa ra y a re a l ıva y s taca y a p ılm a s ı n e d e ­ located close to under­ n iy le yeraltı şe h irle ri­ ground cities and have n in y a p ım ın d a ya da a sim ilarly ıvide distrig e n işle tilm e s in d e Hibution. Indeed, sim ilar titlerin de k atk ısı o l­ exam ples o f k lin e d u ğ u k a n ıs ı g ü çle n (co u ch e s) fo rm ed by m ektedir. ca rvin g h o riz o n ta l K a y s e r i, N e v ş e h ir , alcoves in the tufjf ıvalls N iğ d e v e A k s a ra y c i­ as foun d in the cbamv a rın d a k i R o m a d e v ­ bers o f rock. tombs are rine ait k aya m ezarla­ to be fo u n d in the rı da yeraltı yerleşim ­ underground cities. A le r in in h e m e n y a k ı­ m arble statue o f a bull Yeraltı şehirleri hakkında en eski yazılı kaynak MÖ 4. yüzyılda yaşayan Xenephon’un ‘Anabasis’ adlı kitabı. Kitapta, Anadolu’da ve Kafkaslar’da yaşayan n ın d a o lu p o n la r k a ­ dating from the Roman insanların evlerini yerin altına oydukları ve evlerin birbirlerine dehlizlerle bağlı dar geniş alanlara y a ­ p e rio d d iscovered in olduğundan bahsedilmekte. / The earliest reference to the underground cities yılm ıştır. H atta, k a ya those p a rts of is Xenophon’s Anabasis vvrıtten in the 4th century BC. He relates that the pe­ m ezar o d aların d a y e r D e rin k u yu u n d er­ ople of Anatolia and Caucasia carved their houses underground and that they a la n tü fle re o y u lm u ş ground city ıvhich are »vere linked by passages. ya ta k ş e k lin d e k i nişli not open to the p u blic k lin e le rin örn ek le ri yeraltı k entlerind e de b u lu n ­ also tends to corıfirm that the Roman era inhahitants m aktadır. A y rıca D e rin k u y u yeraltı k entinin geziplayed a part in their construction. le m e yen b ö lü m le rin d e k i bir m ekan d a açığa ç ık a ­ Betıveen the 5th and lOtb centuries AD, during tbe rılan R o m a D ö n e m i’ne ait m e rm e rd e n b ir boğa Byzantine period, the underground cities ıvere genh e yk eli, R om a d e v ri h a lk ın ın da yeraltı k entleri­ erally usedfo r religious purposes as iveli as fo r taking n in inşasında rolü olduğu kanısını güçlendirm ekshelter in times o f conflict. The 7th century saıv the tedir. start of the A rab and Sassanian incursions, and tbe M S 5-10. y ü z y ılla r arasında, y a n i B iz a n s DöneChristian communities o f Cappadocia ıvere obliged m i’nde, g e n e llik le dini ve sığınm a am açlı olarak to conceal themselves in tbeir underground hideku lla n ıla n yeraltı şehirlerin in sayısı hayli artmıştır. aıvays ıvhen the enemy appeared, rolling the door v e çeşitli sebzelerin yanısıra bira v e şarap da k o ­ nulm uştur.

142 S K Y L IF E

TEM M UZ

JU LY

1999


S ektö rü nü zd eki "E N İY İ FİRM ALAR " listesinde üst sıraları

garantilersiniz, biliyo r m usunuz

Pazardaki d e ğ işim le re önceden h azırlan ab iliyo r, ü retim d e g ereğ in ce esnek o la b iliy o r, m ali istik ra rın ız ı g ü v en ce a ltın a a la b iliy o r m usunuz? B u

soruların ve daha b in lercesin in yan ıtların a O racle İş Y ö n e tim Sistem i ile ulaşabilirsiniz. O ra cle’ın g eliştirm iş old uğu kapsam lı uygulam a y azılım ları

ile h em ş ir k e tin iz in o p era sy o n la rın ı d e s te k le y e n , h em d e size en d o ğ ru b ilg i ve a n a liz le ri k a z a n d ıra n h a z ır b ir çö z ü m e k a v u şa ca k sın ız .

BİLİYORSUNUZ

d o £ ru kararların tem elin d e sağ lık lı b ilg ile r ve süreçler yatar.

ORACLE İŞ YÖNETİM SİSTEMİ (ORACLE APPLICATIONS), g ü ç lü b ir E R P çö z ü m ü d ü r.

Oracle İş Yönetim Sistemi, b i r

y a z ı l ı m d ü n y a s ı l i d e r i O r a c l e 'ı n g e l i ş t i r m i ş o l d u ğ u

k u r u lu ş u n

satış-dağıtım, üretim-tedarik zinciri, mali

yönetim, müşteri hizmetleri, insan kaynakları f o n k s i y o n l a r ı n ı k a p s a y a n h a z ır ç ö z ü m l e r i iç e r i r .

ORACLE A p p l i c a t i o n s

İSTANBUL Tel: 0 2 1 2 -2 8 5 29 5 0 Faks: 0 2 1 2 -2 8 5 2 8 7 8 ANKARA Tel: 0 3 1 2 -4 4 6 7 5 75 Faks: 0 3 1 2 -4 4 6 65 00 Doğrudan Pazarlama Birimi Tel: 0 0 8 0 0 3 5 3 9 0 0 14 Faks: 0 0 8 0 0 3 53 9 0 0 16 hltp://vvww.oracle.com.tr

Detaylı bilgi için, e-m ail: R1 l@ tr.o ra c le .c o m


B u d ö n em d e, 7. y ü z y ıl­ da haşlayan Arap-Sasan i a k ın la r ı k a r ş ıs ın d a K a p a d o k y a ’da y a şay a n H ır is t iy a n t o p lu lu k la r dü şm an g eld iğ i zam an yeraltına o y d u k la rı giz­ le n m e y e rle r in e ç e k il­ m e k z o ru n d a k a lıy o r ­ lar, g irişle rd e b u lu n a n sürgü taşların ı k a p a ta ­ rak k en d ilerin i sa vu n u ­ yorlardı. S e lç u k lu la r ve Osm anlıların da bu yeraltı şe­ h irlerin d en ya rarla n d ık ­ la r ı v e a s k e r i a m a ç lı k u lla n d ık la rı s a n ılm a k ­ tadır. Ç ü n k ü K a p a d o k ­ y a B ö l g e s i n d e k i S e l­ ç u k lu k e r v a n s a r a y la r ı bu yera ltı y e rle ş im le ri­ nin 5-10 km uzağ ın d a bulunm aktadır. Y e ra ltı şehirleri h a k k ın ­ d a e n e s k i y a z ılı k a y ­ nak

X e n o p h o n ’u n

‘A n a b a s is ’ a d lı k ita b ı­ d ır. K ita p ta , y u k a r ıd a d a b a h s e d ild iğ i g ib i, A n a d o lu ’da v e Kafkas-

Özlüce yeraltı yerleşiminin iç şehir kapısı. / Entrance to Özlüce underg­ round city.

tence at this time. The most extensive studies carried out in the region are those of the German archaeologist M artin Urban betıveen 1960 and 1970. On the basis o f his discoveries, Urban dated tbe cities to betıveen the 7tb and 8th centuries BC. So in the light o f exisling inform ation, it seems quite likely tbat the underground cities o f Cappadocia date back to the earliest prehistoric civilisatio n s o f the region. Tbe storıe age cultures o f tbat tim e ıvere skilled at ıvorking stone and it ıvould not have been difficult to carve out the volcanic tu ff with even simple stone implements. The fact tbat successive generations and peoples constarıtly expanded the underground settlements from their o rig in al handful o f cham bers into vast and com plex cities över tim e, m eant that each set o f inbabitants ıviped out a li traces o f tbeir predecessors, leaving no arcbaeological evidence fo r us to draıv firm conclusions today. We can only say that the underground cities ıvere used to the greatest extent duritıg the Byzantineperiod. •

lar’da yaşayan insanların evlerin i ye rin altına o y ­ du kları v e e vlerin b irb irlerine d ehlizlerle bağlı o l­ d u ğ u n d a n b a h s e d ilm e k te d ir. X e n o p h o n M Ö 4. yü zyıld a yaşadığına göre, yeraltı ye rleşim lerin i en k e sin b ir ş e k ild e bu d ö n e m e ta rih le m e k m ü m ­ kündür. Bö lg e d e k i en eski cid d i çalışm ayı 1960-1970 y ılla ­ rı arasında ya p an A lm an M artin U rb a n ise, yeraltı yerleşim lerini M Ö 7-8. yüzyıllara tarihlem ektedir. Sonuçta, e lim izd eki m evcut b ilg ile r ışığında ye ra l­ tı kentlerini b ö lged ek i ilk m ed e n iye tle rle ayn ı za­ m ana, y a n i P re h is to rik d ö n e m e ta rih le m e k p e k yanlış olm ayacaktır. Ç ü n k ü taş endüstrisini o ld u k ­ ça iyi bilen o d e v ir insanlarının basit aletlerle y u ­ m uşak tüfü oym ası zor değildir. B u d ö n e m d e bir­ k a ç o d ad a n ibaret o la n ve K a p a d o k y a ’ya g ele n değ işik to p lu lu k la r tarafınd an sü re kli o la ra k g e ­ nişletilen yeraltı yerleşim leri, bir ö n c e k i kültürün tüm ark eo lojik izleri yo k e d ilerek bu g ü n k ü halini a lm ıştır. A n c a k u n u tm a m a k g e re k ir ki, y e ra ltı kentlerinin en ya yg ın k u llan ım ı Bizan s d ö n e m in ­ d e olm uştur.

stones across the entratıces to seal them. The Seljuk Turks who controlled much o f A n ato lia fro m the llt h c e n lu ry onıvards and their successors the O ttom ans are thought to have used the u n d erg ro u n d c itie s fo r m ilitary purposes, hecause the Seljuk kervansarays of C ap p ad o cia are n ever more than 5-10 km distant fro m the u n d erg rou n d cities. The earliest historical reference to C a p p a d o cia ’s u n d erg ro u n d c itie s is fo u n d in Xenophon ’s A n ab asis, ıvhere he describes botv tbe people living in Anatolia and tbe C au casu s ca rved th e ir houses underground, and telis us th at they ıvere linked to one another by p assag eıvays. Sin ce Xenophon lived in tbe 4tb century BC, ive can conclu d e tb at the u n d er­ ground cities ıvere in exis-

* Murat G iilyaz, sanat tarihçisi.

*Murat Giilyaz is an art bistorian. 144 S K Y L IF E

TEM M UZ

JU LY

1999


" N o k ia C o m m u n ic a t o r s a y e s in d e is t e d iğ im ş e k ild e ile t iş im k u ra b iliy o r u m . Ç o k sık te le fo n g ö r ü ş m e le ri y a p ıy o r u m v e t a b ii ki b ir t o p la n t ı a y a r la d ığ ım d a m u tla ka ta k v im in e n ot ed iyo ru m . F a x ve m ail g ö n d e rip alab iliyo ru m ve h afta d a b ir ya da iki kez b irkaç Internet a d r e s in e g ir iy o r u m . İh t iy a c ım o la n a d re sle r, te le fo n ve fa x n u m a ra la rın ın b ir a ra d a , a y n ı ye rd e b u lu n m a sı ise ç o k b ü y ü k b ir r a h a t lık . B u n la r ın h e p s in i b a n a

N O K IA

s a d e c e N o k ia C o m m u n ic a t o r s a ğ lıy o r. Ü s t e lik ş im d i

9110

ile t iş im k u rm a n ın y e p y e n i b ir y o lu d a h a var. D ijita l b ir m akineyle çektiğ im foto ğrafı, kablo derdi o lm ad an N okia C o m m u n ie ator’la b ir P C 'y e y a d a b a ş k a b ir N o k ia C o m m u n ic a t o r 'a g ö n d e r e b iliy o r u m .

Communicator

Bu an la ttık la rım m a sal d eğil, g ö z ü n ü z le gö rd ü ğ ü n ü zd e s iz de in a n a ca ksın ız." B ab ü r llte rh a n Ü st D ü ze y Y ö n e tic i

Ü

"Gözünüzle görmeden inanamayacaksınız!"

170 saate kadar bekleme süresi • Hafif, 253 g. • Ekran a y d ın latm ası • Kablosuz görüntü • 4 MB h afıza kartları • VVindovvs uyumlu takvim ve ajanda İletişim kurm anın kolay yolu.

N O K IA C O N N E C T IN G P E O P LE www.nokia.com


TÜRKİYE’DEKİ

İLK MODERN TİYXWO

By

ŞENER KÖKSÜM ER

Digitial Colage

N E Z İH Ö K T E M


P a d işa h V. M ehm et d ö n em in e d e n k g elen 19131914 yılların d a, İstanbul B e le d iy e s i’nin başına g e­ tirilen C em il Paşa, ilk defa B a tılı anlam d a b ir k o n ­ servatuar kurm a projesi başlatm ıştı. B e le d iy e k u ­ rultayı bu ö n e riyi destek ledi v e ü ye le rd en T e v fik A m ir B e y bu k onud a b ü y ü k bir çaba gösterdi. Ağustos 1 9 l4 ’de proje o n a yla n d ı ve İstanbul B e le ­ diyesi, bu iş için yıld a üç m ilyo n T ü rk Lirası (Ellibeşbin A lm an M a rk ı) ö d e n e k ayırdı. B u konu, o tarihte A lm a n g azetelerind e de h ab er o larak y a ­ yın lan m ıştı. B a tılı tarzda b ir tiyatro k u rm a k için daha ö n c e de teşebbüsler olm uştu. N am ık K em al, R eca iz a d e E k re m , Eb u z z iya T e v fik v e Şem settin Sam i, 1869 y ılın d a b ir araya g elerek bu kon u d a çalışm a yapm ışlar; fakat Sultan II. A b d ü lh a m it b u ­ na izin verm em işti. G e rç i T ü rk g en çle rin in saray­ da B a tı tarzı o y u n la r o yn ad ık la rı bilin m ektedir; fa­ kat bu sarayla sınırlı kalm ıştır. S aray d ışında ise g e le n e k s e l T ü rk T iy a tro su zaten ya p ılm a k ta y d ı. B u anlam d a C em il P a şa ’n ın girişim i, saray tarafın-

W b en C e m il P a ş a w as a p p o in te d M a y o r o f İs ta n b u l in 1913 d u rin g tbe reig n o f S u lta n Mehmet V, he launcbed a project fo r establishing a m usic an d dram a conservatory along ıvestem lines. The m unicip al co u n cil supported the project an d allo cated the a n n u a l sum o f three n ıillio n Turkish lir a (5 5,0 00 deutschem arks). G erm an netvspapers reported the scheme. In 1869 a g roııp o flead in g writers, N am ık Kem al, Recaizade Ekrem , Ebuzziya Tevfik an d Şemsettin Sam i, b ad draum up such a p roject but it had been rejected by Sultan Abdülbam id II, despite the fact that he bim self enjoyed ıvestem tbeatre an d yo u n g T u rk ish a cto rs b a d p erfo rm ed a t the p a la c e . T ra d itio n a l T u rk ish tb e a tre , tbe ortaoyunu, ıvas tben s tili ıvid ely perform ed, but ıvestem tbeatre in İstan b u l was m ain ly the preserve o f European an d Ottom an A rm enian companies. It ıvas decided that the celebrated tbeatre director A n d re A n to in e sb o u ld be appointed director o f tbe conser­ vatory, an d according to a reso1914 yılında kurulan Dariilbedayi’nin eski harflerle düzenlenmiş amblemi (en solda); “ Osmanlı Güzellikler Evi” anlamına gelen Darülbedayi Osmani’nin isim babası Ali Ekrem Bey (solda); Darülbedayi’nin Kasım 1914 tarihli açılış programı (solda-altta); “ Renkli Fener” oyunundan bir sahne (altta). / The emblem of the Darülbedayi drama school and theatre company established in 1914 (far left); Darülbedayi Osmani, literally meaning Ottoman House of Beauty, was named by Ali Ekrem Bey (left); programme for the inauguration of Darülbedayi in 1914; a scene from The Coloured Lantern (below).

V*

\İ*


lu tiu n dated 3 Ju n e 1914 it ıvas decided to offer him a q u arterly s a la ry o f 12,000 Fren cb fra n c s inclusive o f his travellin g expenses to a n d fro m T u rk ey. Tbe O tto m arı Em h assy in P a ris extended the letter o f in vitatio n to Antoine, ıvho was then director o f the O deon T h eatre. The le tte r exp lain ed that the m u n icip a lity ıvished to d raıv up an agreem ent unth him fo r the estahlishm ent o f a conservatory in İstanbul. İt ıvas dated 7Ju n e 1914 an d signed by Cem il Paşa. M onsieur A n to ine accepted an d a rriv e d in İsta n b u l on 28 Ju n e 1914 by tra in . The conservatory ıva s n am ed D a rü lb e d a y ii Osm ani, m eaning lite ra lly Ottom an House o f Arts, a nam e thought up by Nam ık. K e m a l’s son A li Ekrem Bey. İt ıvas to consist o f tıvo parts, m usic an d dram a schools. The m usic departm ent had tıvo sections devoted to u’estem an d Turkish m usic respectively, ıvh ile the dram a departm ent ıvas to be devoted solely to ıvestern style theatre, a fa c t ıvbicb attracted criticism . lndeed, tbe decision to ex clu d e tra d itio n a l Tu rkish th eatre fro m the D a rü lb e d a yii O sm ani ıvas one ıvhose repercussions are fe lt today, sin ce it con trib u ted to tbe decline o f this form o f theatre. Under general director Andre A ntoine ıvere assistan t d irecto r an d bead o f dram a Reşat R ıd van Bey, a n d bead o f m usic A li R ıfa t Bey. Turkish m usic teachers ıvere Z ek aizad e Ahm et Efen d i, R a ııf Yekta Bey, C em il Bey, Leon H an ciyan , D r Suphi Bey, Şevket G evay Bey, Z eki Bey, Ahm ed K a d ir K e m a li Bey, S ad e ttin Bey, H a fız Y u su f Efen d i an d İsm a il H akkı Bey. D ram a teachers ıvere M m akyan, B u rh an ettin Bey, Ahm et Fehim Efe n d i, R ız a Tevfik, Şah ap R ız a , S a lih Fu a t, M onsieur Rioti, Sad ık Bey, A rif Hikm et an d Kem al Em in Bey. Their assistants ıvere M uhsin Ertuğrul, H a lil F a h ri O zansoy, C e la l Tahsin an d H akk ı Tahsin. M uhsin Ertuğrul, ıvbo ıvas later to become one o f Turkey's most renoıvned actors, ıvas then ju st 22 years old h ııt had alread y em barked on his acting c a re e r. A tıd re A n to in e s a ıv h im a c t in Tl.

dan e n g e lle n m e ye n ilk girişim dir. K o n s e rv a tu a rın b ilin çli v e dü zenli gelişm esi için, d ü n ya ca ünlü tiyatro ustası A n d re A n to in ’ın k o n ­ servatu arın başına getirilm esi kararlaştırıldı v e 3 H aziran 1914 tarihli kurul kararı ile A n to in ’ın geliş-gidiş v e İs ta n b u l’d a k i ü ç a y lık g id e rle ri iç in o n ik ib in F ra n k ö d e n e k ayrıld ı. P a ris E lç iliğ im iz k a n alıyla M ö s y ö A n to in ’a bir davet m ektub u iletil­ di. M e k tu p özetle, O d e o n T iyatrosu M ü d ü rü olan A n to in ’ın İs ta n b u l’da b ir k o n se rva tu a r tesisi için sö zleşm e ya p ılm a s ı ile ilgilid ir. T a rih 7 H a z ira n 1914’tür v e im za yin e C em il Paşa nındır. M ö s y ö A n toin, bu d aveti k ab u l ed e rek 28 H aziran 1914 tarihind e K o n v e n s iy o n e l T re n i ile İstan b u l’a g eld i v e hem en çalışm alarına başladı. K o n serva tu ­ ara, D a rü lb e d a y ii O sm an i, y a n i “ O sm a n lı G ü z e l­ lik le r E v i ” ism i v e r ild i. B u isim N a m ık K e m a l

...

fJ-jyfj.ij.W JUu-jLT.rj Suııs h* hıuıt Pnlıvn»!*' d** 5 I DMııılı Bev

JÜ B İL E

Contrûle

j

=

E n l'honneur de Fehim Effenöi Saltfrie Th&ttıvs (İt* Peiits n«jmps Orgnnıs^ pnr Dar-ııl NtHJnT nvtv les cunvuurs de tous les mliüips de Stmnboııl

s—--

v_

“ i

'

.. ->u

Dariilbedayi’nin Tepebaşı’ndaki ilk binası (üstte). Tiirk tiyatrosunun unutulmaz sanatçılarından Ahmet Fehim Efendi’nin 26 Ocak 1926 tarihinde Tepebaşı Kışlık Tiyatrosu’nda düzenlenen jübilesinin 282 numaralı davetiyesi (solda). / The first Darülbedayi building in Tepebaşı (above). İnvitation number 204 for the jubilee organised at the Tepebaşı W inter Theatre on 26 January 1926 for Ahmet Fehim Efendi, an unforgettable name in Turkish theatre (left).

S K Y L IF E

TEM M UZ

|» -

IU L Y

1999


O “ Deli Saraylı" oyununda Mahmut Morali ve Bedia Muvahhit (solda-üstte); Neyire Neyir ve Hadi Hün, “ Hamlet” in bir sahnesinde (solda). Ferah Topluluğu'nun iki el ilanı (üstte). 1941 yılında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngilizce şubesinin çevirdiği Hamlet oyununun provasında Muhsin Ertuğrul, Vahit Turhan ve Halide Edip Adıvar. / Mahmut Morali and Bedia Muvahhit in The Mad Palatin (above left); Neyire Neyir and Hadi Hün in a scene from Hamlet (left); two leafiets advertising the Ferah Company (above); Muhsin Ertuğrul, Vahit Turhan and Halide Edip Adıvar at a rehearsal for Hamlet, which was translated by the English Department of İstanbul University in 1941.

B e y ’in o ğ lu A li Ek re m B e y tarafından b u lu n m u ş­ tur. D a rü lb e d a y i iki b ö lü m d e n o lu şu yo rd u : M üzik ve T iyatro. M üzik B ö lü m ü , B a tı v e T ü rk M üziği o la ­ rak ik iy e a y rılm ıştı. T iy a tro ise ta m a m e n B a tılı tarzd a tesis e d ilm iş v e h a k lı n e d e n le rle ç e ş itli

Bem stein 's La G riffe at tbe Ferah Sahnesi Theatre, an d ıvas impressed. Ertu ğ ru l entered the auditions fo r the rıeıv conservatory in Jııly , petform ing a sectionfrom Ham let an d passed ıvitb flyin g colours. On 7Ju ly 1914 tbe m un icip ality placed advertisements in the neu’spapers arın o u n cin g a ııd itio n s fo rp la ces at the neıv school, an d 197 applicatiorıs ıvere received. Like Ertu ğ ru l some ıvere alread y ive li knotvn tıam es in theatre, such as A li N aci, Peyam i Safa, H a lit Fah ri, Behzat H aki, I. G alip A rcan, Fikret Şad i an d Em in B elli.

eleştirilere seb ep olm uştu. D a rü lb ed ayi, g e le n e k ­ sel T ü rk tiyatrosunu b ü n ye sin e alm am ıştır; bu nun e k sik liğ i de g ün ü m ü z e k a d a r gelm iş, g ele n e ksel T ü rk tiyatrosu ye terin ce değerlendirilem em iştir. D a r ü lb e d a y i’n in ilk y ö n e tic i kad rosu şu şe k ild e oluşm uştu: G e n e l Y ö n e tm e n A n d re Antoin, G e n e l Y ö n e tm e n Y a rd ım c ısı ve T em sil K o lu B a ş k a n ı Re­ şat R ıd va n B e y v e M üzik B ö lü m ü B a şk a n ı A li Rı­ fat B e y . T ü rk M üziği B ö lü m ü eğitm enleri, Z ek a iza d e A h ­ m et E fe n d i, R a u f Y e k ta B e y , C e m il B e y , I.eon H a n cıy a n , Dr. S u p h i B e y , Şevk et G e v a y B e y , Z e k i B e y , A h m et K a d ir K em ali B e y , Sadettin B e y , H a ­ fız Y u s u f Efe n d i v e İsm ail H a k k ı B e y ’dir. T iyatro B ö lü m ü eğitm enleri ise, M ın ak yan , Burhanettin B e y , A h m et Fe h im Efe n d i, Rıza T ev fik , Şa­ hap Rıza, Sa lih Fuat, M ö s y ö Rioti, S ad ık B e y , E rif H ik m e t ve K em al Em in B e y ’dir. Y a rd ım c ıla rı da, M u h sin Ertu ğ n ıl, H alit Fah ri O zan so y, C elal T a h ­ sin v e H a k k ı T a h sin B e y le r ’dir. 7 T e m m u z 1914 ta rih in d e B e le d iy e , g a z e te le re D a riilb e d a y i’y e öğrenci k ab ulü için ilan v erm eye başladı. İlan üzerine sınava g irm ek için 197 kişi kayıt yaptırm ıştı. İlk sekiz num ara k a d ın adaylara verilm iş, d iğ e r n u m aralar ise e rk ek adaylara d ağ ı­ tılmıştı; e rk ek le rd e birinci sırada M u h sin Ertuğrul

< i

150 S K Y L IF E

TEM M UZ

■ » j» -

JU LY

1999


ŞU

Durmak yok, finansal Finansal yatırımlarını Yapı Kredi Leasing'in güvencesi altında gerçekleştiren 4000'i aşkın yatırımcı ekonominin duraksama döneminde bile durmadı.

Çünkü Yapı Kredi Leasing yatırımcılarına, kalıcı uluslararası ilişkileri, 180 milyon dolara varan uzun vadeli fon yaratma becerisi, 77 trilyonu aşan güçlü bilançosu ve sektördeki öncü kimliğiyle finansal geçiş üstünlüğü sağladı.

Durmak yok, siz de bu gücü yanınıza alın, kendi sektörünüzde fark yaratın.

G enel

M ü d ü r lü k :

Yapı

K red i

P la z a .

L e v e n t 8 0 6 2 0 İs ta n b u l T e l: ( 2 t 2 ) 3 2 5

C

B lo k

K a t:t

12 5 0 (2 0 H a t )

B ü yü k d e re

C ad.

F a k s : (2 1 2 ) 3 2 5 12 7 0

Ankara Tem silciliği: Tel: (312) 447 47 88 pbx Adana Tem silciliği: Tel: (322) 363 18 59 (2 Hat) Bursa Tem silciliği: Tel: (224) 271 49 73 (2 Hat) İzm ir Tem silciliği: Tel: (232) 441 28 03 441 01 17

Yapı K re d i'n in tü m ş u b e le ri le a s in g iş le m le ri iç in h iz m e tin iz d e .

YAPI

KREDİ

LEASİNG Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.


ismi vardır. O d ö n em d e tanınm ış isim ler de sına­ v a katılm ıştır: B a y a n N iv a rt, Sara M a n n ik , M a ri M in eyan , 1da, Roza, Efraz, Beatris A d riyan , Eliza B in e m e c iy a n H a n ım la r ile A li N aci, P e y a m i Safa, H alit Fahri, Beh zat H a k i, İ. G a lip A rcan, Fikret Şadi v e E m in B e lli. H a m le t’ten b ir b ö lü m ile sın a va k atıla n M u h s in Ertuğrul ilk e lem ed e sınavı kazandı. M ö s y ö Antoin, Fe rah S a h n e s i’n d e M u h s in Ertu ğ ru l'u ilk kez izlemiş, ç o k beğ en m iş ve ken d isin e özel ilgi g ös­ term işti. A n to in ’ın izled iğ i o y u n H. B e rn s te in ’ın “ La G riffe ” adlı eseriyd i v e M u h sin Ertuğrul h enüz 22 yaşındaydı. D a rü lb e d a y i sınavına katılan bütün b a y a n ad a yla r H ıris tiy a n a z ın lık m e n s u p la rıy d ı; b ir tek M ü s lü ­ m an h ayan d ahi sınavlara katılm am ıştı; çü n k ü o yıllard a M ü slü m a n k ad ın ların sah n e ye çıkm ası g ü ­ nah sayılıyo rd u . A y rıca to p lu m açısından da ayıp b ir şeyd i. M ö s y ö A n to in bu k o n u d a ç o k sıkıntı çe k m iş v e 18 Ağustus 1914 tarih in d e C em il Paşa’ya bu kon u ile ilgili b ir m ektu p yazm ıştı. Ö zet­ le, b a y a n e le m a n s o ru n u o ld u ğ u n u , m ü ra c a a t ed e n sekiz b a y an d a n ü ç ü n ü n sınava k atılm ad ığ ı­ nı, diğer beş b a yan ın E rm en i o ld u ğ u n u ; bu k işile­ rin çeşitli tiyatrolarda çalıştıklarını, içlerin d e n sa­ d e c e b irin in k a y d a d e ğ e r o ld u ğ u n u b ild irm işti. O ysa M ö s yö A n to in ’a v erile n b ilg iye göre 1914 y ı­ lın d a İs t a n b u l’d a tü m ü E r m e n i v a ta n d a ş ı o la n otuz kadar p rofesyo nel b a yan sanatçı vardı am a b u n la r çeşitli tiyatro lard a çalıştık ları için sözleş­ m eliyd iler. İsteseler b ile sın ava katılam azlardı. B u d u rum d a M ö s yö A n toin şö yle bir ö n e rid e b u lu n ­

There ıvere only eigbt tvomen applicants - B ayan N ivart, Sara M annik, M a ri M ineyan, Icla, Roza, Efraz, B eatris A d riyan an d E liz a Binem eciyan . A li ıvere C b ristians, eith er Greek o r A rm en ian . Tbere ıvas not a single M ııslim , since in tbose days it was regarded as botb sbam eful an d sin fu l fo r a M ııslim ıvom an to appearon stage.

du: “ Ağustos a yın d a n itibaren k o n servatu ar e h li­ y e ti o lm a y a n h iç b ir k a d ın v e y a e rk e k o y u n c u özel tiyatroda çalışam az.” B ö y le bir k anun çık a rı­ lırsa, hem ö ğ re n ci p ro b le m i ç ö z ü le c e k , h em de h erkes eğitim g öreceğ i

Darülbedayi Dergisi’nin ilk sayısı ile Behzat Haki’nin 25. sanat yılı anısına yayınlanan özel sayısı. Altta, 1934-35 sezonunda sahnelenen “ Deli Dolu” opereti sanatçıları. Solda altta, 1937 yılında Tepeba§ı Dram Sahnesi.

için kalite de yüksele-

ten ilk sın avlar da bit-

The first issue of Darülbedayi Journal and a specıal issue to commemorate the 25th jubilee of Behzat Haki. Above, the cast of the operetta Deli Dolu (Madcap) staged in 1934-1935; left, Tepebaşı Dram Theatre in 1937.


"İyi uyu. iyi hisset"

Güne gülümse...

Her gülümsemenin altında bir mutluluk yatar... Dunlopillo, vücuda tam destek veren sistemiyle, eşsiz bir uyku konforu sunuyor. Her yeni günü, yenilenmiş olarak karşılamanızı sağlıyor. Çünkü Dunlopillo'nun özel lateks yatağı, tüm vücut kıvrımlarınızı ezbere biliyor... Yatış pozisyonunuzu değiştirdiğinizde, vücudunuzun şeklini alıyor. Sizinle zarif bir uyum sağlıyor. Doğal havalandırması sayesinde asla toz, mikrop ve bakteri barındırmıyor. Allerjenlerden etkilenenlere huzurlu bir uyku ortamı sunuyor. Elastik yapısı, uykunuzu bölecek seslere kesinlikle izin vermiyor... Dunlopillo, geleneksel divan tipinden elektrikle ayarlanan yataklara kadar bir çok seçenek sunuyor. Dunlopillo ile her güzel uykunun, zinde bir sabahı var. Dünyanın en konforlu yatağı D u n lo p illo ile "h a y a tın ız d a k i g ü lü m sem ey i geri g e tirin ".

ü AnrdrdIlır

Kraliyet

Dunlopillo SHÜI

H E R

Q İîn )

“ V U C U T

D

I L

I ” N

D E

Dunlopillo Türkiye İthalatçı Distribütörü Altın Yalak Anonim Şirketi’dir

S H O V VR O O M S İS T A N B U L A k m e rk e z E tiler (0 2 1 2 )2 8 2 0 4 0 5 / B ü y ü kçekm ece T e l:(0 2 1 2 ) 8 8 6 67 8 6 -9 0 F ax:(0 2 1 2 )8 8 6 67 9 1 / E m H o m e -C a d d e b o s ta n (0 2 1 6 ) 360 8 9 62 / E m H o m e 4. Leven t (0212) 2 8 0 69 0 3 / G az io s m a n p a ş a (0 2 1 2)5 81 42 2 4 / G ö z te p e (0216) 3 8 6 06 18 / M e c id iy e k ö y P ro filo (0 2 1 2 )2 1 6 40 6 0 / A N K A R A K aru m (0312) 4 67 0 9 25 / B ilk e n t (0 3 1 2 ) 2 6 6 0 5 47 / A N T A L Y A (02 42 ) 322 26 72 / İZ M İR A ls an ca k (0 23 2) 42 2 11 9 3 • S A T IŞ N O K TA LA R I A D A N A S u lta n M o b . (0 3 2 2 ) 4 5 3 30 29 • A N K A R A G o ld e n H o m e G a lle ria (0 3 1 2 )2 3 5 0 5 12 / G o ld e n H o m e G a zio sm an p aş a (0312) 446 35 8 8 Estegis (0312) 44 0 9 4 64 / Ş aşm az (0312) 442 04 7 8 / Ta y la n (0312) 3 53 53 63 • A Y D IN Y apı D o n a tım (0256) 214 0 0 72 / DİYARBAKIR A sodak (0412) 223 28 45 / İS TA N B U L Başer-Ş enesen evler (0 2 1 6 ) 4 1 6 16 54 / S e z e n T e k s til-B a k ırk ö y (0 2 1 2 )6 6 0 59 8 5 / B ev-P a - A triu m (0 2 1 2 )5 6 0 9 7 3 6 / B ursa P azarı Y e ş ilk ö y (0 2 1 2 )5 7 3 5 5 40 / Ç ifte r-G ö z te p e (0 2 1 6 ) 3 69 67 5 6 / Ç ifte r-F e n e ry o lu (0216) 369 80 35 / D en -iz-Ş işli (0212) 224 9 3 66 / H o m elan d -B arb aro s Bulvarı (0212) 275 7 4 9 4-95 / H o m elan d -A yazağ a (0212) 289 19 76-77 / M a s k o t-Y. D udullu (0216) 415 91 84 / H o m e F ash ion-C arrefo u r (0216) 448 01 12 / V e y s e l C ad d eb o s ta n (0 2 16) 359 39 69 • İZ M İR Taşkıran -A lsan cak (0232)421 87 62 / Y en ku r-K a ra b a ğ la r(0 2 3 2 ) 237 58 98 * M E R S İN S e d ir (0324) 327 3 5 45 • TR A B ZO N B aşak (0462) 2 30 06 89


O

V S* ; v*. 1940’lı yıllardan iki oyun: “ Yalancı” ve “ Kibarlık Budalası” . / Two plays staged in the 1940s: The Lıar and Les Precieuses Ridicule.

ır '&*■Z^'* *■‘*1 '<* ^ JT

cv<, •r

mı.ştı. T ü m o k ım sıız

s\ y

'£ 0 ^

k o ş u lla ra

ra ğ m e n

tam faaliyete g eçilecekti ki, B irin c i D ü n y a Savaşı çıktı v e O sm a n lı İm p ara to rlu ğ u F ra n sa ’nın karşısında ye r aldı. D o la yıs ıy la M ö s yö A n toin da çalışm aları­ na ara vererek İsta n b u l’dan ayrılm a k zorunda k al­ dı. 4 Ağustos 1914 tarihind e B e le d iy e , İstanbul gaze­ telerine ilan v ererek D a rü lb e d a y i’nin a çılışın ın er­ telendiğ ini bildirdi. B u ilan üzerine öğretm en ve ö ğ ren cilerd en bir b ö lüm ü O sm a n lı D o n an m a C e ­ m iyeti T iyatro T o p lu lu ğ u ’na katılarak Ferah Sahnesi’nd e çalışm alar yaptılar. B u arada kapanm ası g ü n d e m e g elen D arü lb e d a yi, d ö n em in b e le d iye başkanı olan İsm et B e y in ç a ­ b alarıyla tekrar hareket k a ­ zandı. Kasım 1914’de başla­ yan

ç a lış m a la r

O cak

1914’d e ta m a m la n d ı. T ü m ayrın tıla r h a z ırlan ıp d ü z e n ­ le m e le r y a p ıld ık t a n so n ra ilk yö n etim kurulu top lantı­ sı 7 M ayıs 1915’de g e rç e k ­ leştirildi. Reşat R ıd va n B e y , 20 T ü rk L ira s ı a y lık la y ö n e t ic iliğ e atandı, u yg u la m a n ite liğ in ­ d e ilk

s a h n e ç a lış m a la r ı

b a ş la d ı. İlk g ö ste rim

1916

y ılın d a g e rç e k leşt iri İd iy s e de, halka a çık değildi. D arü lb e d a yi, ilk binası olan Ş e h z a d e b a ş ı’n d a k i L e ta fe t A p a rtm a n ı’nd a a y la r sü ren ç a lış m a la r la h a z ır la n d ığ ı,

Andre Antoine ıvrote a letter to Cem il Paşa on 18 August 1914 com plaining about tbe lack o f ıvomen students, and saying that o f tbe eigbt ıvomen applicants tbree had not even attended tbe auditions, and that o f the five rem aining Arm enian applicants only one exhibited any talent, altbough they had a li had acting experience. He said that there ıvere around thirty professional actresses, a li Arm enians, ıvorking in Istanbul’s theatres, but tbat since tbese ıvere tied hy th e ir co n tracts they co u ld not ap p ly to the D arülb ed ayii Osm ani. He proposed tbat a la ıv be passed making it illegal fo r actors to perform at private theatres ıınless they had attended the conservato­ ry. This ıvould solve the student problem, plus raise the c/uality o f Turkish theatre, he urged. But much more serious problems aıvaited tbe conser­ vato ry. G erm any d eclared ıv a r on Fra n ce on 3 August 1914 an d A n d re A n to in e h u rrie d hack. to France. On 4 August 1914 the m unicipality announced that the openitıg o f D arülb ed ayii Osm ani had been postponed. Some o f the teachers and stu­ dents jo in e d the O ttom an N aval So cie ty Theatre Com pany a n d hegan to rehearse at the Ferah Sahnesi theatre. C em il Paşa s successor as mayor, İsmet Bey, revived tbe conservatory project, and ıvork recom m enced in Novem ber 1914 (th e m onth th at the O ttom an Em pire jo in e d the ıv a r as an a lly o f G erm any) an d ıvere conıp leted in


m u n a n u i

j a u

\l

Tl

ouı

u

uja

ı <* ır € A a

m a

s

ı ı

3


E m ile F a h re ’nin e s e rin ­ d en u y a rla n a n “Ç ürü k T em el” (La Maison D'Argile) isimli oyunla ilk kez 20 O cak 1916 yılında. Tep e b a ş ı K ışlık T iy a tro su 'n d a p e rd elerin i açtı. Bu ilk oyun, Asker Aile­ le rin e Y ard ım C em iyeti yararına oynanmış; hafta­ da bir gün, gündüz b a ­ yanlara, g ece ise erkekle­ re olm ak ü zere iki defa sahnelenmişti. Darülbedayi, 1927 yılına kadar bir ço k sorun yaşa­ dı ve an cak o yıllardan sonra düzenli bir çalışma _ dönem ine girdi; çok başarılı oyunlar sahnelendi ve kaliteli elem anlar yetiştirildi. 1931 yılında adı Şehir Tiyatrosu olarak değiştirilmesine rağmen yıl­ larca D arülbedayi olarak anılm aya devam etti. Y ü zlerce sanatkâr yetiştiren, “güzellikler evinin” öyküsü kısaca böyledir. M ily o n la rca in san a y ıllar b o y u m utlu sa a tle r yaşatan D arü lbed ay i’nin kurucularını ve em ek verenlerini saygıyla anıyoruz. • * Şe n e r K ö ksü m er, araştırm acı yazar. (G ö rs e l m alzem e. C en giz K ahram an , Şen e r K ö k sü m er ve Şe h ir T iyatro la rı a rşivin d e n .)

O

Darülbedayi sanatçıları, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı bir ziyaretleri sırasında (üstte). Altta, Bedia Muvahhit, Muhsin Ertuğrul ve Vasfi Rıza için PTT tarafından bastırılan hatıra pulları; Muhasipzade Celal’in “Mum Söndü” oyununda Şetaret Bacı rolünde Behzat Budak; Bernard Shaw’un “Doktorun Hatası” oyunundan bir sahne. / The actors of Darülbedayi during a visit paid to the school by President Celal Bayar (above); below, stamps commemoratıng Bedia Muvahhit, Muhsin Ertuğrul and Vasfi Rıza ıssued by the Turkish Post Office; Behzat Budak playıng Şetaret Bacı ın Muhasipzade Celal's play The Candle Went Out; and a scene from Bernard Shaw's The Doctor’s Dilemma.

o

Jatıu ary 1915. The first board meeting ıvas held on 7 May 1915. Reşat Rıdvan Bey ıvas ap p oin ted p rin cip a l ıvitb a salary o f 20 Turkish liras p e r month, a n d prem ises ıvere fo u n d f o r the s c h o o l in Letafet A partm en t Building in Şehzadebaşı. Several months ıvere spent rehearsing La Maison D ’Argile, adapted from a book by Emile Eahre. Ih e play ıvas staged f o r the first time on 2 0 Jan u ary 1916 at the Kışlık Theatre in Tepebaşt. One day a ıveek there ıvas a matinee f o r ıvometı only a n d an evening p eıform an ce f o r men only. D arülbedayi su jfered m any setbacks över the first decade, but from 1927 onıvards settled doıvn as an institution a n d trained m any iveli knoıvn actors a n d sta g ed m em orcıble p r o d u c tio n s . In 1931 it ıvas ren a m ed tbe City Theatre (as it is knoıvn at preseni) but continued to be knoıvn a s D arü lbed ay i f o r m any years. • * Şener Köksümer is a ıvriler and researcber.

(Photograpbs reproduced by courtesy o f C en giz Kahra man, Ş en er K öksüm er a n d Şehir Theatres.) v


TL

Dm

$

¥

¥

&

JT

Dm

n

4K

$

r

t

ma

£

~I1

3

L

TL

m a

£

Bir de Bayındırbank’ıngözleriyle bakın. Bayındırbank; doğru ve hızlı bilgi akışından faydalanmak isteyen yatırımcılara, Bayındırbank/Bayındır Menkul uzmanlarından kurulu O rtak Y atırım Kom itesi nin tavsiyelerinden faydalanma olanağı sunuyor. Yatırımcı, yapmayı planladığı yatırımın amacı ve boyutları ile ilgili kararları, Ortak Yatırım Komitesi’nden bu kararların piyasa koşullarına uygunluğu konusunda bilgi desteği alan Özel Y atırım Danışm anı ile birlikte veriyor. Hem Ortak Yatırım Komitesi'nin, hem de yatırım danışmanının süzgecinden geçen piyasa

bilgileri, yatırımcının kararlarını daha güvenilir bir platformda vermesine olanak tanıyor. Bayındırbank'lardakı Özel Görüşme Odaları'nda danışmanı ile bire bir çalışabilen yatırımcı, M erkezi Bilgi Desteği ile her türlü piyasa gelişmesini anında öğreniyor; yatırım ­ larının vergi planlaması konusunda bilgi alıyor. Sadece Bayındırbank'ların çatısı altında yer alan bu ayrıcalıktan faydalanmanız için, sizi Bayındırbank'lara bekliyoruz. Randevu için: (0212) 336 32 00

BAYINDIRBANK ■Nakit Yönetimi • Proje Finansmanı • Pazar ve Hizmet Danışmanlığı • Operasyon ve Mevzuat Pazarlama • Kurum sal Finansman • Varlık Yönetimi • Risk Yönetimi • Teknik Bilgi Desteği • Yatırım Fonları • Hisse Senedi • Repo • Hazine Bonosu • Devlet Tahvili • Forvvard • Futures • Options • Vadeli Mevduat • Vergi Danışmanlığı • Ferdi Kaza Sigortası ve Asistans • K redili Cek

www.bayindirbank.com.tı


Güneşin doğduğu yer

Land o f the sunrise H v S E D E F B O R O V A L I * P h o lu s A L İ B O R O V A L I


Ana cad d elerd en , bildik m eydanlardan çıkm az sokaklara girmeyi, daha evvel merak edip de de­ nemediğiniz daracık çıkmazlara dalıp kaybolmayı hiç düşündünüz mü? Bir şehri, o şehrin insanları­ nı ya da yepyeni bir toprak parçasını ve kültürü­ nü tanım anın sırrı, bilinm ez sokaklara girm ekte belki... G üney Afrika bazılarımız tarafından, belki Cape T ow n, Jo h a n n e sb u rg gibi kentleriyle, b elk i de kalp cerrahı Dr. Barnard ya da uluslararası güzel­ lik yarışmalarında genellikle ilk sıraları alan genç kızlarıyla bilinir. Veya 27 yıllık mahkumluğun ar­ dından devlet başkanlığına seçilen Mandela ile... Ama gelin daha farklı bir şeyler deneyelim. Ana caddelerden esrarengiz sokaklara, bilinm ez çık ­ mazlara girelim ve kaybolalım.

H a v e y o u ev er thought a b o u t tu m in g a s id e fr o m m uin road s a n d fa m ilia r squ ares to explore narrow sid e streets a n d alleyıvays that y o u h a d ıvond ered a b o u t but rıever entered? W hetber it b e y o u r country o r a strange one, leaving tbe beaten track. is tbe w ay to u n cover tbe secret o f tbe rea l land, its p eo p le a n d culture. B efore ive ıvent to South A frica it h a d co n ju red up im a g e s o f C a p e Tow n, J o h a n n e s b u r g , D o c to r B a rn a rd o f hea rt transplant fa m e , pretty girls in tb e f i n a l s o f in t e r n a t io n a l b e a u ty con tests, o r M an dela ıvho b ec a m e p residen t a fter 2 7 y ea rs in prison . But it ıvas n o n e o f tbese that ive h a d co m e to see. We ıvere in sea rch o f som ething different, a n d h a d set ou t to d isco v er m ysterious by-ıvays a n d unknoıvn backıvaters.

Kara Afrika’nın çıkmazlarından birisi de Mpumalanga d enilen bö lg e. Kıtanın güneydoğusunda, yaklaşık 80 bin kilometrekarelik dik bir alana ya­ yılmış. G üneyde Svvaziland Krallığı, doğuda ise Mozambik ile sınır komşusu. Bu topraklarda yak­ laşık 3 milyon kişi yaşıyor. Yerli dilinde “güneşin doğduğu yer” anlamına gelen Mpumalanga’da in­ sanlar genellikle, turizm, m adencilik ve tekstille uğraşıyorlar. Deniz seviyesinden yaklaşık 1600 m yükseklikteki bu bölge geniş bir yeşillik alana ya­ yılmış. Ünlü Kruger Park ve diğer özel vahşi ya­ şam reservleri bu bölgede. İnsanların lisan yelpa­ zesi oldukça geniş. Africaans, Siswati, N debele, Tsongo, Spedi konuşulan lisanlardan bazıları. Ve

Irı the rem ote ıvilds o f A frica is tbe region knoıvn a s M pu m alan ga ıvbicb covers a n a r e a o f approxim ately 8 0 ,0 0 0 sc/uares kilom etres o f rolling b ili country in tbe soutbeast co rn er o f the continent. This is a reg io n o f s p e c ta c u la r n a tu r a l b ea u ty 1600 m a b o v e sea level, b o m e to not only the celeb r a t e d K ru g er N a t io n a l P a r k bu t m a n y o t b e r n atu re reserves. It is b o rd ered by the kin gdom o f S ıv a zilan d to the sou th a n d M ozan ıbiqu e to the east. M pu m alan ga m ea n s ‘la n d o f the su n rise’ in o n e o f t h e rıu m ero u s l o c a l la n g u a g e s , ıv b ic b in c lu d e A fr ic a a n s , Sisıvati, N d eb ele, T songo, Spedi, a n d Erıglish. İt b a s a p op u lation o f a ro u n d three m illion people, most o f ıvbom a r e em ployed 160

S K Y L IF E

TEM M UZ

JU LY

1999


A C U O N E I

I

ACUÖNE Sağ

bileğin

kısmında bulunan

IHHI ■

2 3636

9652 ■

7

akapunktur

nokt ası na

mikro

elektromanyetik dalgalar göndererek iştahınızı dengeler.

ACUÖNE Abur cubur yeme alışkanlığınızı yokeder ve Reji m stresinizi ortadan kaldırır.

A CU Ö N E jim

Rejim

sonunda

alınması olası kilolara

KİLO SORUNUNUZA GÖRE GÜNDE B İR K A Ç K E R E 2 OK. ÇA LIŞTIR IN , AYDA

ve rejim sürecinde

ORTALAMA 5 - 8 KİLO

olur.

ANKARA 1.312.42818 66 ANTALYA .242.243 0810

GüNajans •24! îm m

ZAYIFLAYIN

oluşan strese engel

İSTANBUL 0.216.327 36 30 ANTALYA 0.242.244 65 65


tabii ki İn g iliz ce. K ıtanın bu b ö lg e s in e Avru­ pa’dan ilk gelenler l6 6 2 ’de Hollandalılar olmuş. Onları 1892’de gelen lngilizler takip etmiş. Uzun süren söm ürge yıllarının ardından Güney Afrika C u m h u riy e ti, 1910 y ılın d a b a ğ ım s ız lığ ın ı kazanmış. TH Y’nin lstanbul-Johannesburg seferi ile kara kı­ taya doğru havalandığımızda, kafamızda yüzlerce sorıı vardı. İnsanlar, kültürleri, vahşi doğa, hay­ vanlar, kabileler... TH Y’nin mükemmel servisiyle, bu uzun yolculuğun nasıl geçtiğini anlayamadık. Kendimizi Jobannesburg Havaalanı nda bulduğu­ muzda, büyük serüvenin ilk adımlarını atmakta olduğumuzun bilincine daha bir ciddiyetle varıyo­ ruz! İlk durağımız buradan 4-5 saatlik uzaklıktaki Botshabeld köyü. Bu köy ilginç formlu ve renga-

in the tourism, m irıing a n d textile inclustries. The fir s t E u ro p ea n s to c o lo n is e tb e reg io n ıvere tb e D utch in 1662, fo llo ıv ed över tıvo centu ries later hy tbe English in 1892. İt hecarn e a p ro v in ce o f the Kepııblic o f South A frica in 1910. When ive took o f f on the TH Yfligbt fr o m İstanbul to J o b a n n e s b u r g a b u r ıd r e d c/uestions ıv b irled a r o u n d o u r b e a d s ah o u t tbe people, tbe cultures, tbe scen ery a n d ıvildlife o f tbis distant country in tbe Southern bem ispbere. The long jo u m e y p a ssed quickly ıvitb d eliciou s m eals a n d tbe attentive ser­ v ic e o f th e c a b i n creıv . W hen ive l a n d e d a t Jo b a n n e s b u r g A irport o u r sen se o f a n tic ip a tio n crystallised into the realisation that ive w ere taking the first steps in a g reat adventııre. Our first stop ıvas the village o f B otshabeld, a f o u r

mmm

renk boyalı evlerden oluşmuş ve Ndbele kabilesi­ ne ait. Yerlileri; bileklerine geçirilm iş boncuklu bilezikleri, omuzlarına aldıkları renkli-çizgili batta­ niyeleriyle gerçekten ilgi çekici. D aha sonraki durağım ız D ullstroom Tow n. Bu bölgedeki “Lodge”lar veya daha ileride göreceği­ miz “Gam e Reserve” (vahşi doğa reservleri) ina­ nılmaz güzellikte. Kimileri daha mütevazı, kimile­ ri Coloniel, bazen çadır, bazen kulübe. Ama hep­ si de özellikli. D ullstroom ’daki bu Lodge (W alk erson s Lodge) İngiliz etkisinde. Küçük bir göl kenarına inşa edil­ miş 8-10 evcikten ibaret. Kuş ve bö cek seslerin­ den başka bir ses duymak imkansız. Servis, ye-

o r J'ive b o u r d riv e aıvay. The fir s t things ıvhich stru c k us h e r e ıvere th e cu rio u s ly s b a p e d a n d brightly p a in te d hou ses o f the N dbele tribe, a n d therı tbe p eo p le them selves in their h e a d hracelets a n d striped cloths barıging fr o m their shoulders. F rom B o ts h a b e ld w e c a r r ie d on to D u llstroom Toıvn, ıvhere visitors to tbe g a m e reserves stay in d e lig h t fu l g r o u p s o f h o u s e s , c a b in s , o r ten ts kn ou m a s lodges. T be h o u ses vary J'rom m odest b u n g a lo ıv s to t h e g r a n d l y c o l o n i a l in sty le. W alkersons Lodge, ıvhere ive ıvere to stay, consiste d o f n in e o r ten sm all English style hou ses on tbe s h o r e o f a s m a ll la k e . We ıv ere s tr u c k b y t b e a b sen c e o f so u n d - o r ra tb er the k in d o f sou n ds 162

S K Y L IF E

TEM M UZ

.« j> »

JULY

1999


O V 9 I!Dİ doth with fashionable style, high technology and environmental sensitivity. Reaching perfection inspired by nature. A tradition of production Consolidated with international top quality and environmental awards. Quality from the smallest detail to the whole. Love beyond the borders. Can Tekstil’s secrets of worldwide success.

IS O 9001 Qual ity Guarantec Systc

^ K- Q \

TSE ISO EN \

9000 -X

ISO 14001 i ö M l û û ı ı K J iin l

mlaagpuıtsıA

Outülcııte

CAN, TEKSTİL

J m !K j j g j g K î f f g 25 (jE

p m o İstanbul /TÜGjS 2.233 25 32 (2 LiriM)

!’ Wıii/lr:-xı\'A'.:§ Ijboın. cr

Paccor/: E-5 /.ara/olu Tel: (+5)0) 232. 655 53 :

rUî'.i'.E / ?-rV0) 232. 655 :

□EKO-TE* 1(


O

mek, odalar her şey mükemmel. Bir kişiye yakla­ şık beş kişi hizmet veriyor. Rivayete göre Lady Di buraları sıkça ziyaret edermiş. Ama prenses olm a­ sanız da öyle hissetm eniz için gereken her şey yapılıyor zaten! Ertesi sabah bol virajlı ama geniş yollardan g eçe­ rek Sabie Tow n’a varıyoruz. Burası söylenenlere göre bohem bir şehir. Sanatçılar gayet itibarlı. Ta­ baklar, duvarlar, aklınıza ne gelirse boyanıyor, şe­ killendiriliyor. Verdite adlı yeşil taş hem süslem e­ cilikte kullanılıyor, hem de pudrasından bir çeşit afrodizyak elde ediliyor. Sabie’den yola çıkıp, ci­ vardaki 7-8 şelaleden biri olan Lone Creek Waterfall’a gidiyoruz. Burası M pumalanga’nın doğusun­ da, yeşillerle çevrilmiş bir bölge. Köy, gelir düzeyi düşük siyahlar için yapılmış irili ufaklı bir sürü barakadan oluşmuş. Ne yazık ki, Güney Afrika’da sefalet ve yokluk çekenler gene siyahlar. Köyün büyücü doktoru San Gom a ile ta­ nışıyoruz. Bunların, küçük yerleşim bölgelerinde her derde deva olduklarına inanılıyor! Blyde River Canyon’u görm ek üzere yola çıkıyo­ ruz. Burası B urke’s Luck denilen taş oyukların ol­ duğu bölge ile başlıyor. Mr. Burke yıllar ön ce bu­ raya altın aramaya geldiğinde bu oyuklar tıka ba­ sa altın doluymuş! Pot Hole denilen bu oyuklar tatlı-tuzlu suyun meydana getirdiği türbülans so­ nucunda oluşmuş. Kanyonun uzunluğu yaklaşık

ive ıvere u sed to. In stead b ird sorıg a n d tbe hum nıing o f insects fille d tbe air. Tbe service, the f o o d a n d tb e r o o m s ıv ere a l i e x c e lle n t. A p p a ren tly Princess D ian a u sed to stay here, but sin ce tbere seem ed to b e a b o u t fiv e em ployees to every guest, y ou d id not n eed to b e a rea l prin cess to f e e l like on e! T be fo llo tv in g m o rn in g ive d r o v e a lo n g b r o a d ıvinding road s to S abie Toıvn, a b o b em ia n p la c e ıvith a flou rish in g colon y o f artists. Plates, walls, a n d anytbing else tbat co u ld b e p a in te d o r d ecorat e d d isp la y ed th eir h a n d iıv o rk . A lo c a l g reen ston e knoıvn a s verdite is u sed botb f o r d ecoralio n a n d grou rıd to a p o ıv d er a s a fo r m o f ap brod isia c. We th en le ft to visit o n e o f th e sev en o r eig b t ıvaterfalls in tbe area, the Lone Creek. WaterJ'all in tbe g reen ea stem p a rt o f M pum alanga. The village h ere consisted o f m an y buts o f d iffer­ ent sizes. The in com e level o f the irıhabitants ıvas evidently loıv a n d ive ıvere s a d d e n e d to s e e tbat poverty a n d deprivation in South A frica is usually th e lot o f tb e b la c k p o p u la tio n . We ıvere introd u c e d to tbe village ıvitch d octo r Sarı G om a, a n d told that the ıvitch doctors h a v e a rem edy f o r every p ro blem in ru ral areas! A n otber o f tb e fa m o u s sigbts o f M p u m alan g a is the B lyde River Canyon, a t o n e e n d o f ıvbicb is tbe a r e a kn oıv n a s B u r k e ’s L u ck c h a r a c t e r is e d by 164

S K Y L IF E

TEM M UZ

JULY

1999


" O t o m a t i k D ö v iz H e s a b ı ” ne döviz birikimlerinizden ekstra kazanç sağlayın. Şimdi E g e b a n k ’ t o O t o m a t i k D ö v i z H e s a b ı ile 2 5 0 d o l a r d a n ya d a 2 5 0 m a r k t a n b a ş l a y a n m i k t a r l a r a b i l e , t e k t a l i m a t l a g ü n l ü k f a i z v e r i l i y o r . Bu h e s a p t a k i d ö v i z i n i z i h e r g ü n f a i z i y l e ç e k e b i l i y o r , i s t e d i ğ i n i z h a r c a m a l a r ı y a p t ı k t a n s o n r a k a l a n m i k t a r l a r ile y e n i d e n f a i z k a z a n a b i l i y o r s u n u z . A r t ı k k i ms e u f a k d öv i z b i r i k i m l e r i n i y a s t ı k a l t ı n d a b e k l e t m i y o r , E g e b a n k ’ t a O t o m a t i k D ö v i z H e s a b ı ’ na y a tırıp günlük fa iz ka zan ıyo r. Kısacası, Egebank günlük kazancını sîzlerle günlük paylaşıyor.

O t o m a t i k Döviz Hesa bı ile d ö v i z e g ü n l ü k f a i z s a d e c e E g e b a n k ’ t a . Ç ü n k ü m e m n u n i y e t i n i z bizim için 1 . s ı r a d a . . .

İP C»w 8* 1R A İyi i


26 km . H er ne k ad ar dünyanın altıncı büyük k a n y o n u d e n iliy o r s a da, reh b erim iz bunun biraz abartılı olduğunu söylüyor. (G rand Canyon’un 400 km olduğu d ü ş ü n ü lü r s e p e k d e haksız değil galiba!) Eş­ siz manzarayı seyrede­ rek enfes bir piknik ya­ pıp, geceyi Kruger Parkı'nın sınırındaki Karos Lodge’da geçiriyoruz. Kruger Parkı, dünyanın en büyük değil ama en eski doğal parkı. Yakla­ şık 100 sen e ö n ce baş­ kan Paul K ruger tara­ fın d an a çılm ış. E rtesi gün bir Şangaan köyü­ nü ziyaret ettikten son­ ra, günü vahşi doğa reserv’lerinin belki de en güzellerinden biri olan S in g ita ’da b itiriy o ru z. Singita yerel dilde mu­ cize dem ek. G erçekten d e b ü y ü le y ici bir y er burası. Sabah ve akşam ö z e l Land R o v e r’larla gam e-drive’a çıkılıyor. Vahşi doğa, hayvanlar g e rç e k te n m u h teşem . H ayatım ızın ilk leopar ailesi ile burada tanışı­ y oru z. Bu a n ti-so sy a l kediyi doğada izlem ek g e r ç e k te n b a ş k a b ir şey! İmpalalar ürkek ür­ kek karşılıyo rlar. Arslanlar, gergedanlar, zü­ rafalar ve zebralar her yerdeler. Bu hayal dünyasından S k u k u z a h a v a a la n ın a gitm ek ü zere ayrılıyo­ ruz. Burası Kruger Park ı’nın h em en yanında küçük bir alan. Singita’dan uzaklığı uçak ile sad ece 6 dakika. Doğa­ nın güzelliğini havadan görm e şansını da yaka­ lıyoruz.

large rıum bers o f potholes in th e rock . Av th e story goes, ıvhen a g o ld digger n a m e d Mr B u rk e discove r e d t h is p l a c e t h e p o tholes w ere fu ll to the brim ıvith g o ld ! T he p o t h o le s ıv e r e f o r m e d b y t h e a c t io n o f flo ıv in g f r e s h a n d s a lt w a te r . T h e c a n y o n is 2 6 k ilo m etres lon g , a n d d e s c r ib e d by som e sou rces a s the sixth la r g e s t c a n y o n in th e ıv o rld , a l t h o u g h o u r g u i d e t o ld u s t b a t th is w a s s o m e t h in g o f a n e x a g g e r a t io n ( s in c e th e C lra n d C a n y o n is 4 0 0 k ilo m e t r e s lo n g , h e is p r o b a b ly right). B u t th e vieıv w a s c e r t a in ly o u tstanding, a n d w e en joy ed a deliciou s p ic n ic lookirıg o u t ö v e r th e la n d s c a p e s p r e a d b e f o r e us. We spent tbat night a t K aros Lodge on the outskirts o f tb e K ru g er P ark, ıv h ich m a y n o t b e th e ıv o r ld ’s larg est, b u t is its o ld est n atu re reserve, o p en ed a cen tu ry a g o by President P au l Kruger. Tbe follou n n g d a y ive first v isited a S h a n g a a r ı village, a n d then w ent on to sp en d tb e rest o f the d a y in the Singita, o n e o f the lo v e lie s t o f th e r e g i o n ’s n a tu r e reserv es. S in g ita m e a n s m i r a c l e in t h e lo c a l la n g u ag e, a n d this is i n d e e d a m a g i c a l p la ce. M o rrıin g a n d e v e n in g L a n d R ov ers s e t o u t o n g a m e drives, givin g th eir passen gers the the c h a n c e to s e e n a t u r e a t its ıvildest, a n d m agn ificen t creatu res in their n atu ral babitat. This ıvas the first tim e in o u r lives that ive h a d seen a fa m ily o f leop166 S K Y L IF E

TEM M UZ

.

JULY

1999

^

O-


Kolesterolü

Her gün bir avuç fındık! Kolesterolü olanlar bilir. D oym am ış yağ asidi olan

B itm e d i;

oleik asit, k an d ak i k o le ste ro lü d ü şü rm ek için

hormonlarını geliştiriyor, enerji veriyor. Saymakla

birebirdir. Fındık ad eta kolesterol hapı: içindeki

bitm ez. Am a en güzeli, tadına d oyu m olm uyor,

yağın % 90’ı oleik asittir. Dolayısıyla kandaki zararlı

ister tek başına, ister taptaze bir kekin, kurabiyenin

kolesterol oranını düşürür, kalp krizi riskini azaltır.

içinde lezzete lezzet katıyor. Dünyaya en çok fındık

Başka? E vitamini sayesinde vücutta kanser yapıcı

satan ülke, bizim ülkemiz. N eden kendim iz daha

etkenlerin oluşmasını önlüyor; önlem ekle kalmayıp

fazla faydalanm ayalım ? H er gün bir av u ç fındık.

oluştuktan son ra da onları etkisiz hale getiriyor.

Bizden söylem esi!

büyüm eyi

h ız la n d ır ıy o r ,

c in s iy e t

Dahası, fındıkta dem ir var. Ü lkem izde en yaygın hastalıklardan biri olan kansızlığa d ev a. Sonra,

FINDIK TANITIM GRUBU

fındıkta kalsiyum var. Kemikleri, dişleri güçlendiriyor.

TC BAS8AKANUKDtŞTİCARETMÛSTEŞARUGl- FINDIKİHRACATÇI BİRtİKlfRİ


Zürafaların ü zerine konup, onları asalaklardan arındıran O xp eck er kuşlarının resimlerini çekiyo­ ruz. Her şey sakin bir şekilde akarken, ağaçların arasında yere devrilmiş, kanlar içindeki kocam an zürafa ve hem en yanıbaşındaki iki erkek arslan bizi gerçeğe çabucak döndürüyor! Pencereler sı­ kıca kapanıyor. İş şakaya gelir gibi değil. Park fa­ lan ama, sonuçta vahşi doğanın ortasındayız. Ani­ den arabanın ü zerin e çık an n eşeli m aym unlar korkumuzu hafifletiyor. Akşam üzeri saat 7 civarında parktan çıkm ak zo­ rundayız. Parkın hemen dışında, küçük bir yerle­ şim bölgesindeki çadırlarda konaklıyoruz. Ateşler yakılıyor. Şaraplar, kızaran etlerin kokusu bizi iyi­ ce havaya sokuyor. G ece uyumadan önce, tel ör­ gülerin hem en dışındaki sırtlanların birbirleriyle h ab erleşm elerin i dinliyoruz. Sesleri ço k tiz ve korkunç, ama kendileri çok masum ve şaşkın gö­ rünüyorlar!

a r d s - a n t i - s o c i a l m e m b e r s o f th e c a t f a m i l y apparen tly - in the unld, a n d it ıvas a n unforgettah le ex p erien ce. The im p a las ıv atch ed us shyly, a n d lions, rhinoceruses, g ira ffes a n d z eh ra s ıvere everyıvhere. We relu ctan tly left this en c h a n tin g ıvorld to g o S ku ku za Airport, a sm all a irfield next to the p a rk . From h ere it ıvas ju st a 6 m inute flig h t to Singita, but en ou gh to catch a b ir d ’s eye vieıv o f the b eau tiful T ransvaal la n d sca p e f a r beloıv. Driving through Singita P ark ive stopped to p h otog r a p h th e O x p ec k er b ir d s ıv h ich p e r c h on th e g ira ffes a n d c lea n them o f parasites. F u rther on the tran qu il scen e ıvas su dden ly sh attered by the sig h t o f a h u g e g ir a ffe c o v e r e d in b lo o d lying am idst the trees a n d tıvo g rea t lions b esid e it. We ıvere sharply rem in d ed o f reality! This ıvas a g a m e reserve a n d ive ıvere su rro u n d ed by n atu re in the raıv. L ion s ıv ere n ot to b e tr ifle d ıvith a n d ive rolled up the c a r ıvindoıvs tightly. Som e p la y fu l m on keys leap in g on o ıır c a r r a is e d o u r spirits hoıvever. A rou n d seven o ’c lo c k it ıvas tim e to leave. We spent that night in tents in a sm all settlem ent just ou tside the p a r k . Fires ıvere lit, glasses o f ıvine p o u r e d a n d the a ro m a o f grilling m eat fille d the a ir . We ıv ere c a p t iv a t e d b y th e m o o d o f th e A frican night. B efore ive dropf>ed o f f to sleep ive h e a r d th e high p itc h e d cries o f the h y en a s - a frig h ten in g so u n d fr o m a n a n im a l ıvhich lo oked

168 S K Y L IF E

TEM M UZ

JULY

1999


so in n ocen t a n d b em u sed by day. Ertesi gün, dünyanın en meşhur golf kulüplerin­ The folloıv in g d a y w e m a d e a short visit to L eopard den biri olan Leopard C reek’e kısa bir ziyaret ya­ Creek, o n e o f the uoorld’s most fa m o u s g o l f clubs, pıyoruz. Buranın H ollyw ood starlarının en ço k a n d a h au n t o f H ollyıvood film stars. That night rağbet ettiği yerlerden birisi olduğunu öğreniyo­ ive w e r e to s ta y a t B o n g a n i, a m o u n t a in top ruz. D ağların tep esin e kurulm uş olan B ongani reserve ıvitb a very differen t terrain fr o m the other özel reservinde geceyi geçiriyoruz. Tabiat diğer p la c e s u>e h a d s o f a r s e e n . The e le p h a n ts a n d bölgelere göre oldukça değişik. Dağlık bölge ol­ rhin oceru ses rev ea led a surprising agility in this masına rağmen fil ve gergedanlar inanılmaz bir rugged lan d scap e. We spent the next tıvo d ay s at çeviklikle hareket ediyorlar. the elegantly a cco u tred B lu e M ountain Lodge, a n d Son derece şık bir yer olan Blue Mountain Lodr o u n d e d o f f o u r h o lid a y in South A frica ıvitb a g e’da geçirdiğimiz iki günün ardından, bu bölge­ visit to the n earby B a d P laas m in eral springs. The nin hem en yakınındaki Bad Plaas kaplıcalarını zi­ spa, w hose ıvater is r e c o m m en d e d a s a cu re f o r yaret ediyoruz. İçinde atlarla dolaşılabilen geniş m a n y com p lain ts, covers b ir alan ü z e rin e k u ru l­ a n e x t e n s iv e a r e a a n d muş. Sularının son derece N A S IL G İ D İ L İ R p eo p le ıvere riding a ro u n d şifalı olduğu söyleniyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vi­ on borseb ack. Bütün güzelliklerin sonu ze istenm eyen G üney Afrika CumhuriyeAli g o o d tim es must com e g e ld iğ i g ib i bu h a rik a ti’nin Jo h an n esb u rg kentine, Türk Hava to a n e n d a n d this ıvonyolculuğun sonu da çok Yolları’nın Pazartesi ve Cuma olm ak üze­ d e r fu l e x p e r ie n c e h a d çabuk geliyor ya da bize re, haftada iki gün seferi var. Joh an n esflo ıv n past, o r so it seem ed öyle görünüyor! Bir baş­ burg’dan M pumalanga’ya ise South Africa to us. Reluctantly ive s a id ka zam an y en id e n g e l­ Hava Yolları ile ulaşmak mümkün. g o o d b y e to tbe ıvilds, hopm enin um udunu taşıy a­ D iğer bilgiler için: in g to re tu r n a g a i n . At rak vahşi doğayla vedala­ Mpumalanga Tourism Authority Jo h a n n e s b u r g A irport ive şıyoruz. P.O. B o x 679. Nelspruit 1200 d id o u r last m inute shopîşte Joh an n esbu rg HavaInt. Tel: 2713 752-7001 p in g b efo re settling doıvn alanı’ndayız. Yapılan son alışverişlerden sonra ken­ dimizi THY’nin rahat kol­ tuklarında buluyoruz. Ar­ tık her şey çok gerilerde kalıyor. Yeni toprak parça­ larının, şehirlerin ve insan­ ların hayali ile bulutların arasından Ekvator çizgisi­ ne doğru yol alıyoruz. • * Sedef B o ro valı, yazar.

H O W T O G ET THERE Turkish Airlines h a s two flig h ts a ıveek to Jo h a n n esb u rg , on M ondays a n d Fridays. South A frica n A irıvays ru n s flig h ts fr o m Jo h a n n esb u r g to M pum alanga. F o r f u r t h e r inform atioıu M pu m alan ga Tourism Authority P.O. B o x 6 7 9 , Nelspruit 1200 Int. Tel: 2 7 1 3 752-7001

169 S K Y L IF E

TEM M UZ

JULY

1999

into o u r com fortah le seats f o r tb e THY flig h t. T ben ive ıv ere o f f to ıv a rd s th e e q u a t o r . M p u m a la n g a ıvas left f a r b e h in d , bu t m em ories o f its lan dscape, to w n s a n d p e o p l e ıv ere s tili ıv itb u s a s ive f l e ı v betıveen the clouds. • * Sedef Borovalı is a freelarıce ıvriter.


Dünyanın gözü üzerimizde... EGS Business Park Yeşilköy mimarisi, konumu, teknolojisi ve avantajları ile benzersiz bir iş merkezi. Yüzyılın yatırımı EGS Business Park Yeşilköy, 19 katlı 3 ofis bloğundan oluşuyor. 180 m2'den başlayan farklı büyüklükteki 346 akıllı ofiste, teknolojik altyapı olarak her şey fazlasıyla düşünülmüş. (Güvenlik, parmak izi kontrolüyle, hatta bazı bölümlerde, göz retinası okuma


yöntem iyle sağlanacak dersek, sizi ne kadar düşündüğümüzü anlatmış oluruz.) Burada 24 saat yaşamın içinde olacaksınız... Seyahat acentelerinden restoranlara, sağlık hizmetinden bankaya, spor tesisinden çiçekçiye her şeyin en iyisi, en ince ayrıntısına kadar sizin için düşünüldü. Çok uzaklardan gelen ziyaretçilere itirazınız yoksa... Katalogumuzu ve tanıtım CD'mizi isteyiniz.

BUSI NESS PARK

“ Yüzyılın

y a tır ım ı"

İSTANBUL

Tel: (212) 275 01 70 (PBX) • (212) 288 28 40 (PBX) Faks: (212) 267 29 94 • 266 68 70 İZ M İR

Tel: (232) 445 29 22 (PBX) • Faks: (232) 445 25 82

www.egsgg.com.tr


Guide: H otels, Special License H otels, H oliday Villages, Museums, Sightseeing, Embassies

6. Uluslararası İstanbul Caz Festivali 6th International İstanbul Jazz Festival Düzenlendiği son beş yıl iç in d e , İs t a n b u l’u, ca z müziğinin Avrupa’daki en ö n e m li m e rk e z le rin d e n biri haline getiren Ulusla­ rarası İstanbul Caz Festivali’nin bu sen eki m ara­ tonu, 7 Tem m uz’da başlı­ yor. 3 00’ün üzerinde yerli ve yabancı sanatçının da­ hil olduğu toplam 42 caz to p lu lu ğ u n u n k atılacağ ı bu y ılk i fe stiv a l, C em il Topuzlu Açıkhava Tiyat­ rosu, Atatürk Kültür Mer­ kezi, R oxy, B a b y lo n ve D u lc in e a ’da d ü z e n le n i­ yor. 7 T e m m u z ’da B r e z ily a Dans G ecesi ile hareketli b ir a ç ılış y a p a c a k o lan fe s tiv a l, 8 T e m m u z ’da

E.ULUSLARARASI İSTANBUL CAZ FESTİVALİ

T h e In tern atio n al İstan bu l J a z z F e s t i v a l ’s a n n u a l m a ra th o n begin s tbis y e a r on 7 July. Över tb e p ast J'ive y e a r s s in c e tb e fe s tiv a l b eg an it b a s b ec o m e o n e o f E u ro p e’s m a jö r ven u es f o r j a z z m u s ic o f a l i k in d s . T bis y e a r 4 2 j a z z b a n d s a n d öv er 3 0 0 Turkish a n d fo reig n m u sician s tvill p a rt i c i p a t e in t h e f e s t i v a l , tv h o se v e n u e s a r e C e m il T opuzlu O p en a ir Theatre, A ta tü rk C u ltu r a l C en tre, R oxy, B a b y lo n a n d D u lcin ea. T h e f e s t i v a l ’s e x u b e r a n t open in g fe a tu res the B razil D a n c e Night, a n d co n tin u e s o n 8 J u l y ıvith t h e Ç uhan La B a n d a d e Santi-

İ t GARANTİ

Groove Collective

172 S K Y IIF F

T F M M IJ Z

—jfc.

JU LY

1999

rW\ .


cityscope

TÜTCodes: Tıırkey 90, A nkara 312, İstanbul: European Side 212, Asian Side 216, İzm ir232, Antalya 242, Muğla 252 a g o d e C u ba, a n d G ram m y a w a r d ıv in n er Arturo Sandoval. On 9 Ju ly c o m e tbe W oody H erm an Orchestra, the Sm ithsonian J a z z M asterıvork Orchestra a n d the Los A ngeles D a n c e Troupe, fo llow ed on 10 Ju ly by Patti Smith, on 11 Ju ly by S u z a n n e Vega, a n d on 12 Ju ly hy tbe M arc Ribot a n d C hu cho Valdes-M ichel C am ilo duo. Stefon Harris, fo llo ıv ed by the Jo s h u a R edm an B a n d a n d the B ra n fo rd M arsalis Q uartet ıvill p la y on 13 July, a n d 14 Ju ly brings concerts by B lin d B oys a n d In n o c e n t C rim in als f o r lo v e r s o f b lu e s a n d g o s p e l m usic. Tıvo c eleb ra ted sa x o p h on ists, K en n y G arett a n d Courtney P in e a r e seb ed u led f o r 15 July, a n d on 17 Ju ly is a last m inute ad d itio n to the festiv a l program m e, K haled. İn a d d itio n to tbese con certs a t t h e O p e n a ir T h e a tr e , Atatürk Cultural Centre Concert H a il ıvill host th e B r a d M ehldau Trio, the B ob Ja m e s Trio , th e T u n a Ö ten el Trio, D e ta n t, C h a r le s L lo y d & F r ie n d s , J o h n S c o fie ld , D a v e H o lla n d , J o e L o v a n o a n d Al F o s te r , A y şe T ü tü n c ü a n d Perküsyon, a n d the M affy F alay Q u in te t. At Roxy, f a n s c a n lis t e n to O lu D ara, G roove C ollectiv e, N ils P a tte r M o lv a er ‘K h m e r ’, C o ld H ou se and B uge Wesseltoft, a n d a t B abylon, H enry Threadgill, H arriett Tub­ m an , C h a rlie H u n ter a n d L eon P arker, İlh a n E rşahin ’s W onderland, DJ M artin M orales a n d DJ D ave H ucker. Fin ally D u lcin ea ıvill host the M onotrans Project, Booster, Sluts’n Strings a n d Erik Truffaz.

Kübalı La Banda d e S a n tia g o de C uba to p lu lu ğ u ve G ram m y ö d ü llü A rtu ro Sandoval konseri ile sürecek. 9 T e m m u z ’da W oody H erm an O r k e s tr a s ı ile Smithsonian Jazz Masterwork O rch e stra v e Los A n g e le s D a n c e T ro u p e kon seri, 10 T e m m u z da Patti Smith, 11 Tem m uz’da Suzanne Vega ile devam ed en festival program ı k ap sam ın d a, 12 T e m ­ m u z ’da M arc R ibo t ve C h u ch o V ald e s-M ich el C am ilo İk ilisin in k o n serleri g e rç e k le ştirile ce k . 13 Tem m uz’da Stefon Harris ve arka­ sından Joshu a Redman Topluluğu ile B ra n fo rd M arsalis D örtlü sü s a h n e a lıy o r. 14 T e m m u z ’d aki Blind Boys ve Innocent Criminals konserlerini, blues ve gosp el se ­ venlerin kaçırm am ası gerekiyor. 15 Tem m uz’daki iki ünlü sak so ­ foncu, Kenny Garett ve Courtney Pine konserin­ d en sonra, 17 Tem m uz’da festival programına son dakikada dahil edilen Khaled konseri var. A çık h av a’daki bu k o n se rle rin y an ısıra, Brad M ehldau T rio, B o b Ja m e s Trio, T u na Ö ten el Trio, Detant, Charles Lloyd&Friends, Jo h n Scofield/Dave Holland/Joe Lovano/Al Foster, Ayşe Tütüncü ve Perküsyon, Maffy Falay B eşlisi’nin konserlerini de Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu’nda izleyebilirsiniz. Ayrıca festival kapsam ında R oxy’de O lu Dara, G r o o v e C o l l e c t i v e , N ils P a tt e r M o lv a e r “K h m e r”, C old H o u se v e B u g e W e s s e lto ft; B ab y lo n ’da Henry Threadgill, H arriett Tubm an, C h arlie H u n ter& L eo n P a rk e r, İlh a n E rşa h in ’s W ond erland, DJ Martin M orales& D J D ave Huck er ve D u lcin ea’da da M onotrans P ro ject, B o o ster, Sluts’n Strings ve Erik Truffaz kon serleri iz­ lenebilir.

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı / İstan b ul C ulture a n d Art Foundation, T e l (0 2 1 2 ) 2 9 3 31 3 3 173 S K Y L IF E

TEM M UZ

— j» .

JULY

1999


scope

B c ’odes: Turkey 90, A nkara 312, İstanbul: Eum pean Side 212, Asian Side 216, İzm ir 232, Antalya 242, Muğla 252

Ender Güzey heykel sergisi / Ender Güzey sculpture exhibition

Ortaçağdan Yeniçağa İstanbul İstanbul from Mediaeval to Modern Times Heykeltraş Ender Güzey’in 1999-2000 yılları için ha­ zırladığı heykel kuşağı projesinin tanıtım sergisi 8-14 Temmuz tarihleri arasında Dolmabahçe Kültür Merkezi’nde açılıyor. “Konstantinapolis’ten İstanbul’a” adını taşıyan heykel projesi kapsam ında, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul’un fethi sırasında kadırgaları kara­ dan yürüttüğü güzergaha, 26 ad et büyük boyu tlu bronz heykel yerleştirile­ cek. Proje tanıtım sergisin­ de heykellerin birebir bo ­ yutta modelleri yer alıyor. Ayrıca ultra-inkjet teknolo­ jisi ile heykellerin yerleştiri­ leceği bölgenin Bizans ve günümüz dönemindeki ay­ rıntıları değerlendiriliyor. Ortaçağı kapatıp yeniçağın kapılarını açan bu bü­ yük olayın tarihsel önemini hatırlatmak amacıyla gerçekleştirilen ve tam 3000 metrekarelik bir alana yayılan bu büyük projenin tanıtım sergisi, West LB’nin desteği ile gerçekleştiriliyor.

T h e previeu) exhihitiorı f a r Ender G üzey’s sculpture generation project f o r the years 1999-2000 can be seen at D olm abahçe Cultural Centre betıveen S a n d 14 July. Entitled From Constantinople to İstanbul, the project involves placing 26 large-scale bron ze sculptures alon g the rou te tbat Sultan Mehmet II dragged his galleys ö v e r th e b ills b etu ’e e n tb e B o sp h oru s a n d th e G olden H om prior to the conquest o f İstanbul. The previeu>exhibition consists o ffu ll-scale models o f th e s c u lp tu r e s a n d ultra-inkjet plan s o f the a rea ıvbere tbe sculptures unll be placed, shoıving their appeara n ce in Byzantine limes a n d tod ay . This p ro ject is bein g c a r r ie d out with tb e o bject o f rem in din g p eo p le to d a y o f th is p h e n o m e n a l u n d e r ta k in g u>hicb opened tbe doors o f the m iddle ages onto the m odem age. The project, u>hich unll cover an a rea o f 3000 scfuare metres is being sponsored by West LB.

Bilgi için / F o r f u r t h e r in fo rm ation cali, T e l ( 0 2 1 2 ) 2 7 1 75 42

Yaz Karma Sergisi / Mixed Summer Exhibition Galeri Binyıl’da 15 Tem m uz’da T b e M ixed S u m m er E xhibition açılacak olan Yaz Karma Sergiıvhich opens a l Galeri Binyıl on si’nde, Burhan Doğançay, Adnan 15 Ju ly fea tu res the latest ıvorks Çöker, Erdal Alantar, Ömer Uluç, by B u rh a n D oğ a n ça y , A d n an Devrim Erbil, Ergin İnan, Mustafa Çöker, Erdal Alantar, Ömer Uluç, Ata, Yusuf Taktak, Utku Varlık, Devrim Erbil, Ergin İnan, Musta­ Ferruh Başağa, Özdem ir Altan, f a Ata, Yusuf Taktak, Utku Var­ Zeki Arslan, Bubi, Gökhan Anlalık, Ferruh Başağa, Ö zdem ir Al­ ğan, Zekai Ormancı, Arzu Başa­ tan, Zeki Arslan, Bubi, G ökhan ran, Bahar Kocaman, Kadir Reisli, A nlağan, Z ekai O rm ancı, Arzu Mustafa Karyağdı, Orhan Benli, Başaran, B a h a r Kocam an, K adir Şükrü Karakuş, Ümit İnatçı ve Reisli, Mustafa Karyağdı, Orhan Ümit İnatçı, “Derin Ben” / “Profound Me Y onca Tem izkan’ın son dönem Benli, Şükrü Karakuş, Ümit lnatçalışmaları sergileniyor. 23 sanatçının çalışm; ları, çı a n d Yonca Temizkan. ’l h e exhibition by these 20 Ağustos’a kadar izlenebilir. 23 artists can be seen until 2 0 August.

Galeri Binyıl / Gallery B inyıl, T e l (0 2 1 2 ) 2 8 0 94 41 174 S K Y L IF E

TEM M UZ

JULY

1999


scope

~jQTCodes: Turkey 90, A nkara 312, İstanbul: Humpean Side 212, Asian Side 216, İzm ir232, Antalya 242, Muğla 252

Polonya’daki Osmanlı eserleri ilk kez Türkiye’de

Tarihsel bir dostluğun sergisi Exhibition of a historical friendship A spectacular collection o f Ottoman art from Poland s p a r t o f th e c e le b r a tio n s u f tb e 700tb

İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Osmanlı Devleti’nin 700. kuruluş yıl­ dönümü kutlamaları kapsamında, “Savaş ve B arış: 15-19. Yüzyıl Osmanlı-Polonya İlişkileri” baş­ lıklı bir sergiye ev sahipliği ya­ pıyor. 29 Haziran’da Cumhurbaşkanı Süleym an D em irel’in katılımı ile açılan sergi, 1995 yılında im z a la n a n P o lo n y a -T ü r k iy e Kültür Anlaşm ası çe rçev esin d e d ü zen len iy or. Sergi d olay ısıy la, 15. yüzyıldan 19. yüzyıl son larına kadar Polonya’daki arşiv, kilise ve kü­ tü p h a n e le r d e n d erlen en 382 O sm anlı san at eseri ve belgesi ilk kez g ü n ış ığ ın a ç ı k a ­ cak . S erg ilen ecek eserler arasında en ç o k ilgiyi V iyana S e fe r i s ıra s ın d a P o lo n y a’nın payı­ na düşen Osmanlı g anim etin in çe k m esi b ek le n iy o r. D ev boyutlu işlem eli çadırlardan, halı ve kumaşlara, değerli taşlarla süslü kılıç, kalkan ve m iğfer gibi askeri teçhizatlara, at koşum ların­ dan çeşitli el yazmaları ve Kur’anlara kadar çok sayıda değerli parça­ dan oluşan sergide, Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve bera­ berindeki yüksek rütbeli subaylara ait eşy a la r v e sad razam a ait bir portre de bulunuyor. Bu önemli sergi, Ekim ayına kadar açık kalacak.

a n n iv e r s a r y o f tb e fo u n d in g o f tbe Ottoman Empire, Istanbul’s Museum o f Turkisb an d Islamic Arts is bosting a magnificent exbibition entitled War a n d Peace. Ottoman-Polisb Relations in the 15tb-19tb Centuries. The exhibition opened on 29 Jnne, atten d ed by President Süleyman D em ire!. O rg an ised ıvithin tb e fram eıvork o f tbe Polisb-Turkisb Cııltural Agreement signed in 1995, the exhibition brings 382 Ottoman ıvorks o f art a n d d o cu m en ts fr o m m useum s, arcbives, cburches an d libraries in Poland. Dating from tbe 15tb to tbe en d o f the 19th centuries, the exbibits a re in m an y c a s e s b ein g sboıvn t o tb e p ıth lic J'or tb e fir s t time. Most interesting among tbem are those tvorks o f art captured from tbe Ottonıansfollouring tbeir defeal at V ienna. Tbey in c in d e g ig a n tic em broidered cam paign tents, car p ets a n d J'abrics, je ıv e l stu d d ed su’ords, sbields, helmets a n d other military equipmerıt, borse trappings, kararış a n d manuscripts. Many o f tbem are tbe personal belongings o f G ra n d V ezir M erzifon lu K a ra Mustafa Paşa a n d other higb-ranking Ottoman ojficers in the besieging Ottoman army, a n d include a portrait o f tbe grand vezir. Tbis m ajör exbibition will be open ıınlil October.

İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İsta n b u l M u seu m O f T u rk isb a n d Islam ic Arts, TeL (0 2 1 2 ) 5 1 8 1 8 0 5 I 76 S K Y L IF E

TEM M UZ

—^

JU LY

1999


.* •* I

M

m

I

2 5 0 TVilyon Lira S e r m a y e , 8 0 0 'ü Aşkın Ş u b e, 1 0 B ö lg e Müdürlüğü, 9 Yurtdışı Temsilciliği, 3 Yurtdışı B a n k a Ortaklığı, 1 4 Bilgilendirme Ofisi, 2 Yurtdışı Bilgi D estek B ü ro su , 1 5 Bin'e Yakın Çalışanı, 5 Milyon Mevduat Müşterisi, 1 Milyon Kredi Müşterisi, 2 0 0 Katrilyon Lira İşlem Hacminin Verdiği G üvenle... Türkiye’nin Ö nd e B an kası H a lk b a n k 6 1 . Kuruluş Y ıldönüm ünde Mutludur Gururludur...

HALKBANK T Ü R K İY E H A L K B A N K A S I


sco D e

"Ü~Codes: Turkey 90, A nkara 312, İstanbul: European Side 212, Asian Side 216, İzm ir232, Antalya 242, Muğla 252

Bahar Kılıç resim sergisi / Bahar Kılıç painting exhibition

Bedenin dili / Body language 1976 doğumlu genç ressam ­ larımızdan Bahar Kılıç’ın re­ sim sergisi Kadıköy Beledi­ y e s i B a rış M a n ç o E ğ itim Kültür M erkezi’nde 26 Hazira n ’da açıld ı. 1998 yılında M im ar Sin an Ü n iv e rsite si Kadri Özayten atölyesinden mezun olan sanatçı, ilk kişi­ sel desen sergisini 1996 yı­ lında Nazım K iiltü revi’nde açtı. Çeşitli karma sergilere katılan Kılıç’ın hu sergisin­ deki resimleri, insan b ed e­ n in in d ili ü z e rin e b ü y ü k b o y e tiid le rd e n o lu şu y o r. F igürlerind eki ortak tem a, k e n d in i v e d ü n y a y ı a l ­ g ıla m a y a ç a lış a n b ire y in g erilim leri olan san atçın ın sergisi 11 Tem m uz’a kadar açık kalacak.

P a in tin g s by tb e y ou n g Turkisb artist B a b a r Kılıç, ıvbo was b o m in 1976, w ent on exbibition a t K a d ık ö y M u n icip ality B arış M anço E d u cation al a n d C u ltu ra l C en tre o n 2 6 J u n e . Kılıç g r a d u a te d fr o m the studio o f K a d r i Ö z a y ten a t M im a r S inan University in 1998. H er fir s t o n e -m a n shoıv o f d raıv ings ıvas h eld a t N azım Cultur­ a l Centre in 1996, a n d sh e h as a l s o p a r t i c i p a t e d in m a n y m ix ed exhibitions. This exhibitio n c o n s is t s o f l a r g e - s c a l e studies ıvhicb ex a m in e hu m an b o d y la n g u a g e . T he s b a r e d them e o f h er fig u res is the tension in in d ividu als striving to u n derstan d themselves a n d the ıvorld. The exhibition rem ain s open until 11 July.

Barış M anço Eğitim Kültür Merkezi B arış M anço E d u ca tio n a n d C ultural C e n tre , T e l ( 0 2 1 6 ) 4 1 8 1 6 4 6

21. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı 2 İst International Shoe Fashion Fair T h e 2 İst In te r n a tio n a l S h oe F a s h io n F a i r o r g a n i s e d by R e k la m D ekorasyon ve F u a r c ılık (RD F) o p e n s o n 2 2 Ju ly a t T üyap’s B eylikdü zü F a ir a n d C o n v e n tio n C en tre. T he f a i r brings not only shoes, sports s h o e s , a n d s lip p e r s f o r m en , tv o m en a n d c h i l d r e n in th e n ext m illen iu m , bu t suitcases, b r i e f c a s e s , h a n d b a g s , b elts, purses, ıvallets a n d o th er leath er g oods. The f a i r is open until 2 5 July.

Reklam D ekorasyon ve Fuarcılık (RDF) tarafından düzenlenen 21. Uluslararası Ayakkabı Moda Fu­ arı, 22 Tem m uz’da, Tüyap-Beylikd üzü F u a r v e K o n g re M e rk e ­ zi’nde açılıyor. Fuarda, 2000’li yılların erkek, ka­ d ın , ç o c u k a y a k k a b ıla rı, sp o r a y a k k a b ı, te rlik ve iş em n iy e t a y a k k a b ıla rın ın yanısıra bavu l, çanta, kem er, cüzdan gibi ürünle­ re de yer veriliyor. Fuar, 25 Tem m uz tarihine kadar gezilebilir.

Bilgi için / F o r f u r t h e r details Tel: (0 2 1 2 ) 25 1 2 3 2 8 178 S K Y L IF E

TEM M UZ

—J». J U L Y

1999


cityscope

"İS" Codes: Turkey 90, A nkara 312, İstanbul: European Side 212, Asian Side 216, İzm ir232, Antalya 242, Muğla 252

Akdeniz Foku yardım elinizi bekliyor The Mediterranean seal awaits your help Tüm dünyada 400-500, ülkem izde ise 100’den az sayıda kalan Akdeniz foku (Monachus Monachus), gerçek bir varol­ ma savaşı içinde. Bilinçsiz avlanma sonu­ cu sayıları azalan ve tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Akdeniz fokunun korunması için ülkemizde de Sualtı Araş­ tırmaları Derneği-Akdeniz Foku Araştır­ ma Grubu (AFAG) faaliyetle­ rini sürdürüyor. AFAG, Ak­ deniz Foku Gönüllüsü adı al­ tında 5 Haziran’da yeni baş­ lattıkları programla, daha ge­ niş k itlelerin konuya olan duyarlılıklarını artırmayı ve doga korum acılığına daha aktif bir katılımı hedefliyor. Program çerçevesinde, AFAG Akdeniz Foku Gönüllü üyesi olanlara Akdeniz Gönüllüsü Sertifikalan verilecek ve konu hakkında detaylı bilgi veren AFAG bülteni düzenli olarak gönderilecek. D enizlerim izin bu şirin yaratıklarının soyunun tükenmesini engellemek elinizde...

T h e M e d ite r r a n e a n s e a l (M o n a ch u s M onachus) is a n en dan gered species, ıvitb just 400-500 left in the u’orld, nearly 100 o f them in Turkish w aters. This fa s c iııa tin g creature is notv struggling f o r survival, the victim o f illegal hıınting. The Mediterranean Seal Research Group, part o f the Underu’ater Research Association, is running a c a m p a ig n to s a v e th e sea ls. Launched on 5 fune, the campaign is entitled M editerranean Seal Volunteers, a n d aims to arouse public aw aren ess a n d en co u rag e active participation in nature conservation. Those ıvho jo in the M editerranean Seal Volunteers tvill receive certific a te s a n d th e r e g u la r M ed iter­ ranean Seal Research Group (AFAG) bulletin u>ith detailed Information about the seals a n d measures being taken to prevent fu rth er depletion o f their num bers. So now you ca n help to preven t tbese delightful inhahitants o f ou rseas becoming extinct.

A FA G

AFAG Koordinasyon Ofisi / AFAG C oo rdination O ffice, T el (0 3 1 2 ) 231 65 01

Orient Express Türkiye’de Orient Express in T\ırkey T h e O rien t E x p ress ıv h ic h f r o m 1883 onu>ards lin k e d E u rope a n d A sia, E a st a n d West, is b a c k in T u rk ey a g a in , ıvith c o o r g a n is e r Setur. This tra in o f le g e n d is the e p ito m e o f r o m a n c e , a d v erıtu re, excitem en t a n d elegan ce. The O rien t E xpress o ffe r s a ıv id e ran ge o f travel altem atives, a n d its N ov em berp rog ram m e ıvhich hegins in İstan bu l is entitled M osques a n d M inarets. From İsta n b u l the train tr a v e ls to B u c h a r e s t , B u d a p e s t, Vienna a n d Venice, ıvith con n ecting flights by Turkish Airlines.

1883 yılından bu yana Avnıpa ile As­ ya’yı, Batı ve Doğu’yu birleştiren Ori­ ent Express artık Türkiye’de. Setur’un işbirliği ile Türkiye’ye gelen Orient Express, romantizm, macera, heye­ can ve zerafetin mükemmel bir bile­ şimi. Çok değişik seyahat alternatifleri olan Orient Express’in Kasım ayında İstan­ bul’dan başlayacak olan seyahat pa­ ketinin adı “Mosques&Minarets” ola­ rak belirlendi. İstanbul’dan yola çı­ kan trenle, Bükreş, Budapeşte ve Vi­ yana üzerinden V enedik’e uzanan yolculuğun uçuş kısımları, Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştiriliyor.

SETUR, Tel: (0 2 1 2 ) 230 03 36 179 S K Y L IF E

TEM M UZ

JU LY

1999


• •

• •

C E K IM G U C U Benzersiz tasarım

K o n fo r

P erform an s ve güvenlik

Fiat Brava tüm Avrupa’nın hayranlığını kazanmış sıradışı bir tasarım a sahip.

Yükseklik ayarlı hidrolik direksiyon, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, tek dokunuşlu elektrikli ön camlar, elektrik kumandalı buğu çöziicülü dış dikiz aynaları, far yükseklik ayarı, R D S ’li ön panele entegre radyo-teyp, opsiyonel otomatik klima ve polen filtresi...

103 (DİN) beygir gücünde, 1.6 litrelik 16 valflı yeni jenerasyon motor, Türkiye için özel geliştirilmiş süspansiyon ve motor soğutma sistemleriyle bütünleşiyor... Sürücü

2000’li yılların estetiği Fiat Brava ile şekil huluyor. Fiat Brava’yı bir kez görünce asla unutamayacaksınız.

tarafı airbag, ak tif gergili ön emniye t kemerleri, çelik kafes ayrıca isteğe bağlı olarak ABS ve yolcu tarafı airbag... Fiat Bra\ a ile her yolda ve her koşulda güçlüsünü:.


YÜKSEK! V e a lt ın fır s a t!

Fiat Brava'lar 1 yıl bakım onarım, 3 yıl boya ve 8 yıl pas garantisine sahip. Türkiye’de ilk kez ve sadece Tofaş-Fiat’ın verdiği (joldplan avantajıyla bakım ve onarım garantiniz 3 yıla veya 100.000 km'ye kadar artıyor. E k im ayında T ü r k iy e ’de ü re tile ce k F ia t B ra v a , “ y erli üretim fiy atı a v an tajıy la” şim diden sizin olabilir.

TUTKUNUN ESERİ.

BBBO


İS T A N B U L

G

EM ERGENCY Ambulance Tel: 112 (Ali över Turkey) Poliçe Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire Tel: 110 (Ali över Turkey) Tourism poliçe Tel: 527 45 03 Gendarme Tel: 156 (Ali över Turkey) TO U R İS M

IN FO R M A T IO N S

T U R İZ M D A N IŞ M A Atatürk Airport

Atatürk Havaalanı (Yeşilköy) Tel: 663 07 93 Hilton Hotel Arcade Tel: 233 05 92 Karaköy Sea Port / Karaköy Limanı Tel: 249 57 76 Sirkeci Tourism Inform ation

Sirkeci Turizm Danışma Müdürlüğü Tel: (0212) 511 58 88 Sultanahmet Square

Sultanahmet Meyclam Tel: 518 18 02 The Turkish Touring and Automo­ bile Club

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (Head Office -Merkez) Tel: 282 81 40 H O TELS/ OTELLER Aden (****) Kadıköy Tel: 345 10 00 Fax: 346 25 67 Akgüıı Hotel (**“ *) Vatan Caddesi Tel: 534 48 79 Fax: 534 91 26 Askoç Otel (****) Sirkeci, Tel: 51180 89 Fax: 511 70 53 Büyük Sürm eli (**“ ') Gayrettepe, Tel: 2721160 Fax: 266 3669 Ceylan Inter-Continental İstanbul Askerocağı Cad, Taksim Tel: 231 21 21 Fax:231 21 80 Color Hotel (*” *) Fındıkzade Tel: 631 20 20-39 Fax: 523 48 42 Conrad İstanbul (***“ ) Beşiktaş Tel: 227 30 00 Fax: 259 66 67 Çmar Hotel (**"*) Yeşilköy Tel: 663 29 00 (18 lines/hat) Fax: 663 29 21 Çırağan Palace Kem pinski (*"**) Çırağan Tel: 258 33 77 Fax: 259 66 87 Dedeman İstanbul (’**’*) Esentepe Tel: 274 88 (X) Fax: 275 ll(K ) DiLson (**“ ) Taksim Tel: 252 96 00 Fax: 249 70 77 Divan ("**•) Taksim, Tel: 231 41 (X) Fax: 248 85 27 Eresin (*“ •) Taksim, Tel: 256 08 03 Fax: 253 22 47 Eresin Hotel İstanbul ("***) Topkapı, Tel: 631 12 12 Fax:631 3702 Eysan Otel (“ **) Kadıköy, Tel: 3462440 Fax: 3472329 Four Seasons Hotel İstanbul (” ***) Sultanahmet. Tel: 638 82 (M) Fax: 638 82 10 Grand Taralıya Hotel (***•*) Tarabya, Tel: 262 10 00 Fax: 262 22 60 Güneş (*"*) Merter, Tel: 555 24 41 Fax: 554 41 08

11 i d e

Teleph on e: International codc for Turkcy: 90, Istanhııl area codes: European side 212, Asiaıı siılc 216. Kocal numhers on the European side began w ith 2, 5 o r 6 , those on tlıe Asian side w ith 3 or 4. For intercity calls within Turkey first dial "0", then the area coıle, and then the local number. For intemational calls first dial "00”.

Hilton İstanbul (*“ ’*) Harbiye, Tel: 231 46 65 Fax: 240 41 65 Holiday Inn (**” ) Ataköy, Tel: 560 41 10 Fax: 559 49 19 Holiday Inn Crowne Plaza (**” *) Ataköy Tel: 560 81 00 Fax: 560 81 55 Hotel Airport Inn Yeşilköy. Marina Tel: 663 78 59 (3 hal) Fax: 663 78 62 Hotel Em peryal (****) Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı Tel: 293 39 61 Fax: 252 43 "0 Hotel İstanbul Conti ("**) Mecidiyeköy Tel: 288 16 42 Fax: 272 95 05 Hotel Yiğitalp (*•“ ) Gençtürk Caddesi, Laleli Tel:512 98 60 Fax:512 2072 Hyatt Regency (**"*) Taşkışla Caddesi, Taksim Tel: 225 70 00 Fax:225 70 07 Inter Hotels, Mim (****) Beşiktaş, Tel: 231 28 07 Fax: 230 73 77 İstanbul Princess Hotel (**•**) Maslak, Tel: 285 09 (X) Fax: 285 09 51 İstanbul Savoy Hotel (*” *) Taksim Tel: 252 93 26 Fax: 243 2010 Kalyon (****) Sultanahmet Tel: 517 44 00 Fax: 6381111 Keban (*’**) Taksim Tel: 252 2505 Pax: 243 33 10 Kervansaray (****) Taksim Tel: 235 50 (X) Fax: 253 43 78 Klassis (•"**) Silivri, Tel: 727 40 50 Fax: 727 40 49 Klassis Park Hotel (**“ *) Sefaköy, Tel: 624 23 37 Fax: 598 96 11 Kumburgaz Princess Hotel (*“ “ ) 34910 Kumburgaz, Tel: 885 9000 Fax: 884 05 30 -31 Maçka Hotel ( " “ ) Teşvikiye. Tel: 234 32 (X) Fax: 240 76 94 The Marmara İstanbul (*” **) Taksim. Tel: 25146 96 Fax: 244 05 09 Merit Antique İstanbul (***") laleli,Tel:5139300 Fax:5126390 Mega Residence İstanbul Teşvikiye, Tel: 2313161 İNİppon (*” *) Taksim Tel: 254 99 (X) Fax:250 ı5 53 Ortaköy Princess Hotel (*“ **) Ortaköy, Tel:22'«110 Fax:260 21 18 Olcay (**•*) Topkapı. Tel: 5S5 32 20 Fax: 585 6 ı 05 Parksa Hilton (*” *) Maçka, Tel: 258 56 74 Fax: 258 56 95 Pera Palas (****) Tepebaşı, Tel: 251 45 60 Fax: 251 40 89 The Plaza Hotel O5"*' ‘") Beşiktaş, Tel: 274 13 13 Fax: 273 15 90 Poİat Renaissance Hotelf**” ) Yeşilyurt, Tel: 66317 (XI Fax: 66317 55 President (**“ ) Beyazıt, Tel: 516 69 80 Fax: 516 69 99 Prestige (****) laleli. Tel:5188280 Fax:518 8291) Hotel Mercure İstanbul (” **) Tepebaşı, Tel: 251 46 46 Fax:24981) 33 Richmond (**“ ) Bevoğlu-Tünel Tcİ: 252 54 60 Fax: 252 97 07 Riva (**") Taksim, Tel: 256 44 20 Fax: 256 33 20 Svvissotel the Bosphorus (*•***) Maçka, Tel: 259 01 01 Fax: 259 01 05

| j

| |

|

HOTELS

Rahmi M. Koç Industrial Museum

( H O U S E D İN R E S T O R E D

Ralımi M. Koç Sanayi Müzesi

H IS T O R IC B U IL D IN G S )

Hasköy Tel: 256 71 53-54 Sadberk Hanım Museum

TEM M UZ

Büyükdere Caddesi, 27-29 Sarıyer Tel: 242 38 13 The Aşiyan Museum

Aşiyan Müzesi Bebek Tel: 263 69 86 The City Museum

Şehir Müzesi Yıldız Tel: 258 53 44 Tlıe Museum of Caricature and Humour

Karikatür ve Mizah Müzesi Fatih Tel: 521 12 64 The Tanzimat Museum

Tanzimat Müzesi Gülhane Parkı, Tel: 512 63 84 Topkapı Palace Museum

Topkapı Sarayı Müzesi Sultanahmet Tel: 512 04 80 Women's Library and Inform ation Çenter Foundation

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Haliç. Tel: 534 95 50 Yıldız Palace Museum

Yıldız Sarayı Müzesi Beşiktaş Tel: 258 30 80 P A LA C E S/ SARAYLAR Beylerbeyi Palace / Be)’lerbeyi Sarayı Cavırbaşı Durağı, Beylerbeyi Tel: 321 93 20 Dolmabahçe Palace

Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş Tel: 258 55 44 Ihlam ur Kasir / İhlamur Kasn Ihlamur Caddesi, Beşiktaş Tel: 261 2991 Maslak Kasirs / Maslak Kasırları Büyükdere (iıddesi Maslak Tel: 276 10 22 Yddız Kiosks: Şale, Malta and Çadır

Yıldız Köşkleri: Şale, Malla ve Çadır Yıldız Parkı Tel: 276 10 22 CH U RCH ES AND

M U SEU M S/ M ÜZELER

SY N AGOGU ES

Archeological Museum

St. M ary’s Cathedral (Arm enian Patriarchate) Şarapnel Sok. No:3 Kumkapı Tel: 516 25 17 Aya Triada (Greek Orthodox) Meşelik Sokak 11/1, Taksim Tel: 244 13 58 Dutch Clıapel (Union Church) İstiklal Caddesi, Dutch Coıısulate Beyoğlu Tel: 214 52 12 Sundiıy Mass in English. Neve Shalom (Synagogue) Büyük Hendek Caddesi. 61 Şişhane Tel: 244 75 66 -293 87 95 San Antonio di Padova (C atholic) İstiklal Caddesi 325. Beyoğlu Tel: 244 09 35 Sunday mass in Englislı, Italian, Polish St. Esprit (Catholic) Cumhuriyet Caddesi Harbiye Tel: 24809 10 Sunday mass in Frenclı. Christ Church, (Anglican) The Crimean Memorial Serdarı Ekrem Sok. No:82, Tünel Tel: 251 56 16 (Belıiııd tlıe Svvedislı Consulate) Holv Eucharist Sundavs 10.00 am.

Arkeoloji Müzesi j Sultanahmet Tel: 520 77 40 Atatürk Museum / Atatürk Müzesi llalaskargazi Caddesi, 250 Şişli Tel: 240 63 19 Byzantiııe Great Palaıe Mosaic Museum

I

|

Büyiik Saray Mozaikleri Müzesi Torun Sokak, Arasta Çarşısı, S.Ahmet Tel: 518 12 05 Calligraphy Museum

Hat Sanatları Müzesi Beyazıt Tel: 527 58 51 j Church of St. Saviour in (.hora ■ Kariye Müzesi Eılinıekapı Tel: 523 30 09 Haghia Sophia / Ayasofya Müzesi Sultanahmet Tel:522 09 89 -522 1~ 50 M ilitarv Museum /A skeri Müze I Harbiye Tel: 232 16 98 Museum o f Painting and Sculpture

|

Resim ve Heykel Müzesi I Beşiktaş Tel: 261 42 98 Museum of Turkish and Islam ic Art

Türk ve İslam Iişerleri Müzesi İbrahim Paşa Sarayı Sultanahmet Tel: 518 18 05-06

182 S K Y L IF E

Sadberk Haııım Müzesi

Avicenııa Sultanahmet Tel: 517 05 50 Fax: 51665 55 Ayasofya Pansiyonlar Sultanahmet Tel: 513 3660 Fax: 513 3669 Blue House -Mavi Ev Sultanahmet Tel: 638 90 10Fax:638 90 17 Citadel Ahırkapı Tel: 516 23 13 Fax: 516 13 84 Hıdiv Kasn (The Khedive's Summer Palace) Çubuklu Tel: 331 26 51 Fax: 322 34 34 Hotel Amber Sultanahmet Tel: 518 4801 Fax:518 81 19 Hotel Armada Ahırkapı Tel: 638 13 70 Fax: 518 50 60 Hotel Cartoon Taksim Tel: 238 93 28 Fax:238 52 01 Hotel Historia Sultanahmet Tel: 5177472 Fax: 51681 69 Hotel Türkoman Sultanahmet Tel: 516 29 56 Fax: 516 29 57 İbrahün Paşa Hotel Sultanahmet Tel: 518 03 94 Fax: 518 44 57 Kariye Edimekapı, Tel: 534 84 14 Fax: 52166 31 Sarı Konak Oteli Mimar Mehmet Ağa C. 42-46 S.Ahmet Tel: 638 62 58 Fax: 517 86 35 Splendid Palace Büyükada (Prince İsi.) Tel: 382 69 50 Fax: 382 67 75 Vardar Palace Hotel Taksim Tel: 252 28 96 Fax: 252 15 27 Yeşil Ev Sultanahmet Tel: 5176785 Fax: 517 67 80

JULY

1999

] 1


Daima Teba güvencesiyle... Klimada dünyanın en ileri teknolojisini sunan Daikin'i tercih edin... Yılın her günü daima konforu yaşayın. Daikin Klimalar, Teba'nın 32 yıllık uzmanlığı ve güvencesi ile sunuluyor. Isıtma-soğutma klimada siz de Teba’nın bu evrensel gücünden yararlanın!

1 p h n

EPAR Endüstri ve T e sisat Pazarlam a A.Ş.

Ankara Bölge M üdürlüğü T e l : (0312 ) 419 17 06-07

İstanbul Bölge M üdürlüğü T e l : (0216 ) 327 41 10

Adana Bölge M üdürlüğü

İzm ir Bölge M üdürlüğü

Antalya Bölge M üdürlüğü T e l : (0242 ) 237 65 54-55

T e l : (0232 ) 853 97 85

T e l: (0322 ) 453 28 58-458 73 86


THE MARMARA MANHATTAN OFFERSLUXURIOUS EXTENDED-STAY SUITES FOR THOSE WHO REOUIRE ACCOMMODATIONS İN NEW YORK CITY FOR A WEEK OR MORE. WHETHER YOU ARE ON A BUSINESS OR LEISURE TRIP, JUST TRAVELLING OR STAYING FOR MEDICAL TREATMENT. REDISCOVER THE NEW WORLD AT THE MARMARA MANHATTAN.

A L U X U Rf EXTENDED - S TÂ

MARMARA MANHATTAN The M arm ara M an h attan 301 Ea st 94th Street N ew Y o rk , N .Y . 10128 T el: (2 1 2 ) 427 31 00 - (8 0 0 ) 621 90 29 F a x :(2 1 2 ) 427 30 42 em ail: info@ m arm ara-m anhattan.com w w w .m arm ara-m anhattan.com


ANKARA

Guide

Telephone: International code for Turkey: 90, Ankara area code 312. For intercity calls witlıin Turkey fırst tlial "0", then the area code, and then the local number. For intemational calls first dial "00".

EM ERGENCY

M U S E U M S /M Ü Z E L E R

Ambulance Tel: 112 (Ali över Turkey)

Museum of Aııatolian Civilisations

Poliçe Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire Tel: 110 (Ali över Turkey)

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Tourism poliçe Tel: 341 65 30 Gendarme Tel: 156 (Ali över Turkey) T O U R İS M T U R İZ M

IN F O R M A T IO N

D A N IŞ M A

Turizm Bakanlığı -Bahçelievler ismet İnönü Bulvan No: 5 Tel: 212 83 00 Fax: 212 02 55

Kadife Sokak, Hisar Tel: 324 31 61 Open daily except Mondays Pazartesi dışında her gün. 08.30 -17.30 Atatürk's Mausoleum

Anıtkabir Müzesi Anıt Caddesi, Tandoğan Tel: 231 79 75 Open daily except Mondays, Pazartesi dışında her giiri. 09.00 ■17.00

Brasil / Brezilya Gaziosmanpaşa Tel: 468 53 20

New Zealand / Yeni Zelanda Kavaklıdere Tel: 467 90 54

Bulgaria / Bulgaristan Kavaklıdere Tek 426 74 55 Canada / Kanada Gaziosmanpaşa Tel: 43612 75

Norvvay t Norveç Gaziosmanpaşa Tel: 437 99 50

The People's Republic o f China / Çin Halk Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 446 85 43 Chile/SiH Çankaya Tel: 438 94 44

Oman / Umman Gaziosmanpaşa Tel: 447 06 31 Pakistan / Pakistan Gaziosmanpaşa Tel: 427 14 10 Poland /Polonya Kavaklıdere Tel: 426 16 94 Portugal / Portekiz Çankaya Tel: 446 18 90

Croatia / Hırvatistan Gaziosmanpaşa Tel: 43662 12

Turizm Danışma ■Tandoğan Gazi Mustafa Kemal Bulvan No: 121/A Tel: 231 55 72 -488 70 07 Fax: 231 55 72

The Ankara State Museum of Painting and Sculpture /Ankara

Devlet Resim ve Heykel Müzesi

Cuba / Küba Gaziosmanpaşa Tel: 439 53 62

Romania / Romanya Çankaya Tel: 427 12 43

Esenboğa Airport Tel: 398 03 48

Pazartesi dışında her gün.

Czech Republic / Çek Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tef 446 12 44

Rusya Federasyonu

H O TE LS/ OTELLER

Ethnographic Museum

Ankara Dedeman Oteli (****) Büklüm Sok. 1 Tel: 417 62 00 Fax: 417 62 14

Opera Meydanı Ulus Tel: 310 20 94 Open daily except Mondays. 08.30-12.00/13.30-17.30

Etnografya Müzesi Ulus Tef 31195 56 Open daily except Mondays.

Best Apart (’” *) llğur Mumcu Sok. 71, Gaziosmanpaşa Tel: 446 80 80

Pazartesi dışında her gün.

Best Oteli (*“ *) Atatürk Bulvan 195, Kavaklıdere Tel: 467 08 80 Fax: 467 08 85

Gordion Müzesi

Bilkent Ankara Oteli (**“ ) 1. Cadde, 06533, Bilkent Tel: 266 46 86 F a x :2 6 6 4 6 7 9 Büyük Ankara Oteli (**” *) Atatürk Bulvan. 183, Kavaklıdere, Tel: 425 66 55 Fax: 425 50 70 Büyük Sürmeli Oteli (****) Cihan Sok. 6 Tel: 2 3 1 7 6 60 Fax: 229 5 1 7 6 Büyükhanlı Park Hotel&Residence (****) Simon Bolivar Cad. 32, Çankaya Tel: 4415600 First Apart Hotel İnkılâp Sok. 29. Kızılay Tel: 425 75 75 Hilton (**“ *) Tahran Cad. 12, Kavaklıdere. Tel: 468 29 00 Fax: 468 09 09 Hotel Ayma (****) Meşrutiyet Cad. 25 Tel: 425 46 00 F a x :4 1 9 1855 İç Kale Oteli (****) Gazi Mustafa Kemal Bulvan. 89 Maltepe Tel: 231 77 10 Fax: 230 6 1 3 3 Kent Oteli (****) Mithatpaşa Cad. 4, Tel: 435 50 50 Fax: 434 46 57 King Apart Hotel t a k Sok. 17, Çankaya Tel: 4407931 Mega Residence Ankara Tahran Cad. 5, Kavaklıdere Tel: 468 54 00 Mercure Inn Ankara (“ *) Atatürk Bulvan. 80, Kızılay Tel: 417 85 85 Fax: 417 85 92 Merit Altınel Otel (**"*) Tandoğaıı Meydanı Tel: 2 3 1 7 7 6 0 t a : 230 23 30 Neva Palas (****) Esal Cad. No: 32 Kıiçükesat Tel: 419 58 88 Fax: 419 58 25 Sergah Oteli (**” ) Çankın Cad. 48 Ulus Tel: 310 85 00 Fax: 311 3 1 0 0 Sheraton Ankara (*"“ ) Noktalı Sok. Kavaklıdere Tel: 468 54 54 Fax: 467 11 36 Stad Oteli (****) İstiklal Cad. 20, Ulus Tel: 310 48 48 Fax: 3 1 0 8 9 6 9 Tetra Konur Otel Konur Sok. 58, Kızılay Tel: 419 29 46 Fax: 4 1 " 49 1^

08.30

Denmark / Danimarka Gaziosmanpaşa Tel: 468 77 60

Çankaya Tel: 439 21 22

Egypt/Mısır Kavaklıdere Tel: 426 64 78

Suudi Arabistan

Finland /Finlandiya Gaziosmanpaşa Tel: 42619 30

-12.30 /13-30 -17.30

France / Transa Kavaklıdere Tel: 468 11 54

Gordion Museum Yassıhöyük Köyü, Polatlı Tel: 622 51 52' Open daily except Mondays. Pazartesi dışında her gün. 08.30 -17.30

Federal Republic of Germany

Almanya Federal Cumhuriyeti Kavaklıdere Tel: 426 54 65

Georgia / Gürcüstan

MTA, Natural History Museum

Gaziosmanpaşa Tel: 447 17 21

MTA, Tabiat Tarihi Müzesi

Greece / Yunanistan Gaziosmanpaşa Tel: 436 88 60

Eskişehir Yolu, Balgat Tel: 287 34 30 Open daily, except for public holidays.

The Russian Federation

Saudi Arabia Gaziosmanpaşa Tel: 436 69 21 Slovakia Republic

Slovakya Cumhuriyeti Kavaklıdere Tel: 42658 87 Somalia / Somali Çankaya Tel: 427 51 92 South Africa / Güney Afrika Filistin Caddesi 27 Gaziosmanpaşa Tel: 446 40 56 South Korea / Güney Kore Çankaya Tel: 468 48 22 Spain / İspanya Çankaya Tel: 438 03 92

Resmi bayram tatilleri dışında her gün. 08.30 -17.30

Holy See / Vatikan Çankaya Tel: 43900 41

Museum of theRepublic

Hungary / Macaristan Kızılay Tel: 418 92 38

Filistin Devleti

Cumhuriyet Müzesi

State of Palestiııe Gaziosmanpaşa Tel: 436 08 23

Cumhuriyet Caddesi 22, Ulus Tel: 31104 73 Open daily except Mondays Pazartesi dışında her gün. 09.00 -17.00

India / Hindistan Çankaya Tel: 438 21 95

Sudan / Sudan Çankaya Tel: 441 38 85

Indonesia / Endonezya Çankaya Tel: 438 21 90

Roman Baths Çankın Caddesi, Ulus, Closed Mondays.

Iran /İran Kavaklıdere Tel: 42743 20

Syria / Suriye Çankaya Tel: 438 87 04 Sweden / İsveç Kavaklıdere Tel: 428 67 35

Pazartesi dışında her gün. 08.30-12.30/ 13.30-17.30

Iraq / İrak Gaziosmanpaşa Tel: 468 74 21

Svvitzerland / İsviçre Kavaklıdere Tel: 467 55 55

W ar o f Independence Museum

Israel / İsrail Çankaya Tel: 426 49 93

Thailand / Tayland Çankaya Tel: 467 34 09

Italy / İtalya Kavaklıdere Tel: 426 54 60

Tunisia / Tunus Gaziosmanpaşa Tel: 437 78 12

Kurtuluş Savaşı Müzesi Cumhuriyet Caddesi 14 Ulus Tel: 310 53 61-310 71 40 Open daily except Mondays. Pazartesi dışında her gün. 09.00-17.00

Ja p a ıı /Japonya Gaziosmanpaşa Tel: 446 05 00 Jordan / Ürdün Çankaya Tel: 440 20 54 Kazakhistan / Kazakistan Çankaya Tel: 441 2301

E M B A S S IE S / E L Ç İL İK L E R Afghanistan /Afganistan Çankaya Tel: 438 11 21 Albania / Arnavutluk Gaziosmanpaşa Tel: 441 61 05 Algeria Cezayir Çankaya Tel: 427 83 85

Kuw ait/jK«w yf Gaziosmanpaşa Tel: 445 05 76

Argentina /Arjantin Gaziosmanpaşa Tel: 446 20 61

Lebanon /Lübnan Çankaya Tel: 426 37 29

Australia / Avustralya Gaziosmanpaşa Tel: «6 1 1 80

Libya Çankaya Tel: 438 11 10 Macedonia / Makedonya Kavaklıdere Tel: 446 99 28

Kırgızhistan / Kırgızistan Gaziosmanpaşa Tel: 446 84 08

Austria /Avusturya Kavaklıdere Tel: 419 04 31

Malaysia / Malezya Gaziosmanpaşa Tel: 446 08 70

Azerbaidjan /Azerbaycan Çankaya Tel: 441 26 21 Bangladesh / Bangladeş Çankaya Tel: 439 27 50 Belgium / Belçika Gaziosmanpaşa Tel: 446 82 50 Bosnia and Herzegoviııa

Bosna ve Hersek Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 446 40 90

TEM M UZ

-j» .

Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 437 95 38 Türkmenistan / Türkmenistan Gaziosmanpaşa Tel: 446 35 63 Ukrania / Ukrayna ÇankayaTel: 439 99 73 United Arab Emirates

Birleşik Arap Emirlikleri Çankaya Tel: 440 84 10 United Kingdom / İngiltere Çankaya Tel: 468 62 30 United States

Amerika Birleşik Devletleri Kavaklıdere Tel: 468 61 10 Uzbekistan / Özbekistan Ahmet Rasim Sok. No: 14 Çankaya Tel: 439 2740

Mexico /M eksika Kavaklıdere Tel: 467 50 56 Moldova /Moldavya Gaziosmanpaşa Tel: 446 55 27

Venezuela Çankaya Tel: 439 31 98

Morocco / Fas Gaziosmanpaşa Tel: 437 60 20

Yemen / Yemen Bakanlıklar Tel: 446 17 78

Netherlands / Hollanda Gaziosmanpaşa Tel: 446 04 70

Yugoslavia / Yugostaıya Kavaklıdere Tel: 426 03 54

186 S K Y L IF E

Turkish Republic o f Northern Cyprus /Kuzey Kıbrıs Türk

JULY

1999


İSTA N B U L

ANKA RA

M ERKEZ

O F İS M O B İL Y A LA R I S A T IŞ M E R K E Z İ

H acı O sm an B a y ırı 35 B liy ü k d e re S a rıy e r 8 0 8 9 0 İstan b u l Tel: (0 2 12 ) 2 2 3 1 3 2 0 pbx Fax: (0 2 12 ) 29 9 174 5

A tatü rk B u lvarı 2 3 7 / 1 3 K a v a k lıd e re 0 669 0 A nkara T el: (0 3 12) 4 6 7 6 9 51 Fax: (0 3 12) 4 2 6 2 18 5

TEK İR D A Ğ F A B R İK A V E S A T IŞ M E R K E Z İ

M alk a ra Yolu 6. Km 5 9 16 0 Tekirdağ Tel: (0 28 2) 2 2 9 2 0 14 Fax: (0 28 2 ) 2 2 9 2 0 13

“PROJE” MOBİLYA VE İÇ MİMARİ

PROJELERİNİZ İÇİN UZMANLAŞAN BİR KOLEKSİYON MARKASIDIR.

£

PROJE


ANKARA


/

SIEMENS K ü ç ü k , h a fif, a k ıllı:

Yeni Siemens C25 cep telefonu. Onda hepsi var. S a d e c e 135 gr.

100 s a a te k a d a r b e k le m e süresi

300 d a k ik a y a v a ra n ko n u şm a s ü re si

Çok ko lay kullanım

Dünya D J'lerinden size özel zil sesleri SİM KO Ticaret ve S anayi A.Ş. SIEM EN S AG T ü rkiye G enel M ü m e s s ili E n form asyon K o m ün ikasyon Ü rünleri

Kısa M e s a j S ervisi (S M S )

Ko m ün ikasyon T erm inal C ihazları Tel: (0212) 293 41 60

Türkiye Genel Distribütörleri Telecity (02121661 11 00 (0212) 511 68 48 (0216)489 28 38

Şengüller (0216)305 62 62 (0212) 528 19 19 (0216)4893 8 38

Kam panya (0216)445 33 33 (Pbx)

P turkcell

D ual B and


21 İN

a n n

M

İ

/

R

A R O IIN D

EM E R G E N C Y Anıbulance Tel: 112 (Ali overTurkey) Poliçe Tel: 155 (Ali overTurkey) Fire Tel: 110 (Ali overTurkey) Gendarme Tel: 156 (Ali overTurkey) T O U R İS M

'

.

j

\ JT V llC lG

IN FORM A T IO N S

T U R İZ M D A N IŞ M A

Teleph on e: International code for Tıırkey: 90, İzmir area code 232. Kuşadası (area code for province of Aydın): 256. Hor intercity calls w itiıin Turkey first dial "0", then the area code, and then the loca! nıımber. For iııtcm ational calls first dial "00".

K ilim Otel (“ *) Atatürk Bulvan Tel: 484 53 40 Fax: 489 50 70 Marla Hotel (****) Kazım Dirik Caddesi 7, Pasaport Tel: 441 4000 Fax:441 11 50 Taksim International İzm ir (***) Gazipaşa Bulvan 28 Tel: 445 60 60 Fax: 445 60 71 H O L ID A Y VI L L A G E S T A T İL K Ö Y LE R İ

Adnan Menderes Airport Tel: 274 24 24 Aisancak Tel: 422 10 22 Bergama Tel: 633 18 62 Büyük Efes Oteli Tel: 484 21 47 Çeşme Tel: 712 66 53 Foça Tel: 812 12 22 Kuşadası Tel: 614 11 03-614 62 95 Selçuk Tel: 892 69 45 -892 63 28 H O TELS/ OTELLER

İZMİR Anba Oteli O Cumhuriyet Bulvan 124 Tel: 484 43 80 Balçova Kaplıca Tesisi (***) Balçova Tel: 285 48 50 Büyük Efes Oteli (“ ***) Gaziosmanpaşa Bulvan, 1 Tel: 484 43 00 Fax:441 5695 Club Ilotel Ephesus Princess (“ ***) Pamucak Mevkii / Selçuk Tel: 893 10 11 Fax: 893 10 39 Ege Palas (*“ *) Cumhuriyet Bulvan, 210 Tel: 463 90 90 Fax: 463 8100 Grand Hotel Mercure İzm ir (**“ *) Cumhuriyet Bulvan, 138 Tel: 489 40 90 Fax:48940 89 Grand Zeybek Oteli O Fevzi Paşa Bulvan, No:5-6 Tel: 441 95 90 Hotel İs m ir a O Gaziosmanpaşa Bulvan 28 Tel: 445 60 60 Fax: 251 94 93 Hotel Kaya Prestige ("**) Şair Eşref Bulvan, 1371 Sokak, No.7 Tel: 483 03 23 Fax: 489 22 99 Hotel Mercure Konak (****) Mithatpaşa Caddesi, 128 Tel: 489 15 00 Fax:489 17 09 Hotel Richmond Ephesus (**“ ) Pamucak Mevkii, Selçuk Tel: 892 70 77 Fax: 892 67 31 Otel Anemon İzm ir (****) Mürselpaşa Bulvan No:40 Tel: 446 36 56 Fax: 446 36 55 Otel Ege Sağlık (****) Ege Üniversitesi Kampıisü / Bornova Tel: 373 48 62 Fax: 373 48 63 İzm ir Hilton (***'*) Gaziosmanpaşa Bıılvan, 7 Tel: 44160 60 Fax: 441 22 77 İzm ir Princess Oteli (***“ ) 35330 Balçova, İzmir Tel: 238 51 51 Fax: 2390939 İzm ir Palas Oteli (***) Vasıf Çınar Bulvan, Tel: 421 35 83 Fax: 422 68 70 Kısmet Hotel (***) 1377 Sokak, Aisancak Tel: 463 38 50 Fax:421 48 56

Altınyumıs Tatil Köyü (Golden Dolphin Holiday Village) Kalembumu, Boyalık Plajı, Çeşme Tel: 713 12 50 Fax: 713 22 52 Club Cardia (Holiday Village) Çiftlikköy, Çeşme Tel: 712 11 11 Fax: 712 12 27 Club Med Kuşadası Holiday Village Aslanbumu, Kuşadası Tel: 614 11 35Fax:6l4 11 25 Foça Club Med Holiday Village Foça Tel: 812 16 07 Fax: 812 21 75 Hanedan (H oliday Village) Foça Tel: 812 24 41 Fax: 812 24 51 Kuştur Tatil Köyü (Holiday Village) Bavraklıdere, Kuşadası Teİ: 614 41 10 Fax: 614 88 32 Neptün Village Büyük Akkum, Seferihisar Tel: 745 74 55 Fax: 745 70.38 Ömer H oliday Village Yavansu Mevkii, Kuşadası Tel: 614 37 00 Fax:6l4 43 44 Pine Bay Holiday Village Selçuk Yolu, Kuşadası Tel: 614 93 70 Fax:6l2 22 07 Sunset View Holiday Village Gazibeğendi, Kuşadası Tel: 614 45 02 Fax: 614 45 70 Turban Holiday Village Dayanıklı Köyü, Gümiildür Tel: 742 25 48 Fax: 742 11 76 S IG H T S E E IN G / G EZ İN Tİ Balçova Thermal Springs

Balçova Kaplıcaları İzmir province abounds in mineral and thermal springs, those at Balçova being jııst 15 km from the city centre and served by municipal bııses.

İzmir çevresinde çok sayıda kaynak suyu ve kaplıca bulunuyor. Bunlar­ dan Balçova kaplıcaları kent merkezine sadece 15 km uzaklıkla ve kent içi toplu taşıma araçlarıyla ulaşmak mümkün. Bird Paradise / Kuş Cenneti This eight thousand hectare bird sanctuary is a temporary and permanent lıome to millions of birds. Situated on the outskirts of the city, it consists of islets, marshes, deltas and meadows. At various times of year över 190 species of bird can be seen here.

Kentin yambaşında koruma altına alınmış 8 bin hektarlık dev bir yaban hayat parkı. Adalar, sazlıklar, delta­ lar ve gözalabildiğine uzanan düzlüklerde l)()’ı aşkın türde mil­ yonlarca kuş barındırdığı için dünya çapında bir "kuş cenneti’ sayılmak­ tadır.

Ephesus / Efes Witlıin easy readı of İzmir (72 km) and Kuşadası (18 km), the spectacular buildings and streets of ancient Ephesus have an unforgettable charisma. Establislıed in 3000 BC and including remains from the Ionic, I.ydian, Roman, Byzantine and Seljuk periods, Ephesus is a sight not to be missed. In nearby Selçuk tlıere is the basilica of St.John (6th century), a superb museum and İsa Bey Mosque. Also in the vicinity is the House of the Virgin Mary, and the Cave of the Seven Sleepers.

TEM M UZ

İzmir’in 105 km kuzeyindeki bıı il­ çesinde antik çağın büyük uygarlık merkezi Pergamon’un kalıntıları bu­ lunuyor. Görkemli bir tepedeki akropolis ve amfitiyatronun yanısıra, ilç­ enin girişinde sağlık Tanrısı Asklepios adına inşa edilen ve günümüzde bütün özellikleriyle ayakta duran sağlık merkezi her gün 8.30 - 18.30 arasın­ da ziyarete açıktır. Bergama’nın için­ deki çinileri nedeniyle halk arasında Kızıl Avlu adıyla bilinen Serapis Tapı­ nağı da dikka t çekicidir. Ayrıca Türk kültürünün özelliklerini taşıyan dar sokaktan ve yapılarıyla eski mahalle­ leri ile rengarenk çarşısı ilçeyi turist­ ler için ilginç kılan özelliklerdendir.

İzmir'den (72 kın) ve Kuşadası1ııdan (18 km) kolaylıkla ulaşılabilen olağanüstü ilginç, caddeleri ve yapılarıyla bugün de benzersiz bir atmosfere sahip antik keııt. İÖ 3000 yıllarında kurulan ve İon, Lidya, Roma, Bizans, Selçuklu dönemlerinin izlerini taşıyan Efes’i gezmeye mutla­ ka vakit ayın/malı. Efes’in çok yakınında St.Jean Bazilikası, Meryem Ana Evi, Yedi Uyuyanlar Mağarası, Selçuk İsa s Bey Camii gibi başka taribsel-turistik M USEUM S / M Ü ZELER gezi yerleri bulunmaktadır. House o f the Virgin M ary

Meryem Ana Evi The Virgin Mary came to Ephesus with St.John, and spent the remainder of her life here. The house built in the 4th century at the place where she died was recognised as a shrine by the Vatican in 1957. Mass is celebrated here every morning at 7.30 and on Sunday mornings at 10.30.

Aziz Yuhanna ile birlikte Efes’e gelen Meryem Ana'nın hayatının sön döne­ mini geçirip öldüğü yerde 4. yüzyılda inşa edilen ev. 1957’d e Vatikan'ın emayından sonra kutsal ziyaret yeri ohın Meryem Ana Evi ve Kilisesi İzmir'den 80 km, antik Efes kentin­ den 7 km uzaklıkta, çam, çınar ve zeytin ağaçlarıyla bezeli yüksek bir tepe olan Bülbül Dağı’ndadır. Her sabah 7.30’da, pazar sabahlan 10.30 da ayin düzenlenmektedir. Kadifekale Fortress / Kadifekale The fortress overlooking İzmir has seetions dating from Hellenistic, Roman and Byzantine times. The 20-25 metre high walls were origiııally 6 km İ11 lengtlı. Today the fortress is a famous excursion spot witlı pleasant tea gardeııs. commanding a fabulotıs view of the city.

İzmir'in içinde, kente hakim bir tepedeki bıı kale Helenistik, Roma ve Bizans izlerini taşır. Yüksekliği 20-25 ınetre olan duvarlarının uzunluğu eski dönemlerde 6 km’y i buluyordu. Günümüzde çay bahçeleri ve olağanüstü kent manzarasıyla ünlü bir gezinti yeri. Pergamum / Bergama The ruins of Pergamum, a majör centre of civilisation of the ancient world, are situated 105 km from İzmir. The acropoiis and amphitheatre perehed on a towering hilltop, and 011 the outskirts of the town of Bergama the Asklepion or health centre dedicated to Asklepios the god of health are in a remarkable state of preservation. The site is open daily hetvveeıı 08.30 and 18.30. 190

S K Y L IF E

In the town is another interesting building, the Temple of Serapis, knovvn locally as the Red Courtyard due to its tiles. The town is also vvorth visiting to see the narrow streets vvith their historic Turkislı buildings and the colourful bazaar in the old quarter.

— J>-

JU LY

1999

Archeological Museum

Arkeoloji Müzesi Bahri Baba Parkı, Konak Tel: 425 4929 Open everj' day except Mondays. 09.00-17.30. P.tesi dışında her gün. Atatürk Museum / Atatürk Müzesi Birinci Kordon 148 Tel: 421 70 26 Open every day except Mondays. 09.00-17.0d Pazartesi dışında her gün. Bergama Museum I Bergama Müzesi Bergama Tel: 633 10 96 Open every day. 08.30-17.30 Her gün. Ephesus Museum / Efes Müzesi Selçuk Tel: 892 60 10 -892 6011 Open every day. 08.30-18.30 Her gün. Ödemiş Archeological Museum

Ödemiş Arkeoloji Müzesi ÖdemişTel: 545 11 84 Open every day. 08.30-17.30 Her gün. Muştum of Painting and Sculpture

İzmir Resim ve Heykel Müzesi Tel: 484 89 45 S.Yasar Art Museum

S. Yaşar ResimMüzesi Cumhuriyet Bulvan 252 Aisancak Tel: 422 65 32 CH U R CH ES AND SYNAGO GUES Bet Israel (Synagogue) Mithatpaşa Caddesi 265 Karataş St. Helene (Catholic) 1729 Sokak, 53 Karşıyaka St.Jo h n (Anglican) Talatpaşa Bulvan, Aisancak Tel: 463 72 63 Santa Maria (Catholic) Halit Ziya Bulvan, 67 Tel: 484 86 32 Nötre Dame de Laurdes (Catholic) 81. Sokak, 11 Tel: 232 11 45 St. Policarpe (Catholic) Gazi Osman Pasa Bulvan, 18 Tel: 484 84 36 Shaar Ashamayan (Synagogue) 1390 Sokak 4/2 Aisancak


“The only qua//fied Turkish hotel chain”

Qualiflyer Dedeman Hotels & Resorts, a Qualiflyer partner from Turkey is the country’s largest hotel chain with its four and five star hotels, resorts and ski centres located ali around Turkey and Northern Cyprus. Qualiflyer members earn already 500 miles per eligible stay. A special bonus is offered by Dedeman Hotels & Resorts from July 1 until December 25 1999. You will earn 1000 miles per each stay of a minimum of 2 nights and 1500 miles for stays över 6 nights.

H O T E L S A N K A R A - D İY A R B A K IR - İ S T A N B U L - R İZ E R E S O R T S A N T A L Y A - P A R K A N T A L Y A - B O D R U M C L U B B O D R U M - C A P P A D O C İA

DEDEMAN HOTELS &. RESORTS

- O L I V E T R E E ( N .C y p r u s ) S K İ C E N T R E S E R C İY E S - P A L A N D Ö K E N

Toll-Free Inform ation and Reservation Line: 0 800 211 44 44 h otels@ dedem an.com .tr w w w .dedem anhotels.com

A flavour o f Turkey


A R O U N D İZ M İR

O

Q


İZMİR

ŞİFA TIP MERKEZİ Ş İ F A

M E D I C A L

H e r d a ld a h iz m e ti e n s o n te k n o lo jik c ih a z la rla s u n a n S if a Tıp M e r k e z i, h e r g ü n 1 OOO’e yakın h a s t a y a sa ğ lık h iz m e ti v e r m e k t e d ir . F a rk lı h iz m e t an lay ışı, d en ey im li k a d r o s u ile h a s ta la r ım ız

Ç E N T E R

EIUDOSKOPİK - M İK R O İN V A S İV G İR İŞİM LER

ENDOSCOPIK - MIKROINVASIVE PROCEDURES TIBBİ GÖRÜNTÜLEM E VE G İR İS İM S E L RADYOLOJİ M ER K EZİ

NONINVASIVE AND INVASIVE RADIOLOGY UNITS M E M E K A NSERİ TAR A M A VE TE SH İS M ER K EZİ

[M am m ografi, Doppler US. S itoloji]

r a n d e v u a lm a y a g e r e k d u y m a d a n ,b e k le m e d e n m u a y e n e

YASA VE CİNSİYETE GÖRE CHECK - UP PROGRAMLARI KARDİYOLOJİK CHECK - UP

v e g ü v en ilir l a b o r a t u a r h iz m e tle r in d e n y a r a r la n m a k ta d ır la r .

BIOCHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORIES

SİFA KALP M ERKEZİ / ŞİFA HE ART ÇENTER ERİŞKİN ve COCUK KARDIYOVASKULER CERRAHİ

ADULT AND PEDIATRC CARDIOVASCULAR SURGERY ERİŞKİN ue COCUK KARDİYOLOJİ TANI VE TEDAVİ MERKEZİ

ADULT AND PEDIATRC CARDIOVASCULAR DIAGNOSTC AND INTENSIVE CAPE UNITS]

TÜRKİYEDE İLK KEZ M R KORONER ANJİYOGRAFİ

(Kataten kullanmadan) H a s t a n e m iz d e d ü n y an ın e n ileri M A N Y E T İK R E Z O N A N S g ö r ü n t ü le m e te k n iğ i ile k a t a t e r k u lla n m a d a n , ü ç b o y u tlu K o r o n e r A n jiy o g ra fisi y a p ılm a k ta d ır.

UYDU KONFERANS M ay o Clinic v e Sifa Tıp M erkezi İşbirliği ile. M ay o Clinic tarafın d an verilen tü m k o n fera n sla r S ifa Tıp M erk ezi'nd en canlı olarak hekimlerimizin istifad esine sunu lm aktadır Kardiyoloji ile ilgili uydu k o n fe ra n s yıllık p r o g r a m ı: 2 1 A ğ u s to s 1 9 0 0 , 3 Ekim 1 0 0 0 , 1 3 K asım 1 0 0 0 , 4 Aralık 1 0 0 3 ,

E n f a r k t ü s g e ç i r m e k t e o la n h a s t a l a r a , b u te k n ik k u llanılarak h e m e n t e s h i s k o n u lm a k ta v e v a k a la r e r k e n c e r r a h i y e verilm ekted ir Ayrıca bu teknoloji ile kalp, tü m v ü cu t d am arlan v e h e r ç e ş it M R in celem esi e n ü s t kalitede yapılabilmekte, bu işlem lerd e h a s t a X- ısını alm am ak tad ır

İZM İR’DEN BAŞKA HİÇBİR YERDE ŞUBEMİZ YOKTUR Fevzipaşa bulv. No: 172/2 Basmane/İZMİR Tel. +90 232 446 08 80 • 446 37 38 Pbx Fax. +90 232 446 07 70 http://www.sifatip.com.tr e-mail: sifa@sifatip.com.tr


A

İN

N

T

A

A N D

L

Y

A

A R O U N D

, ■ , T elep lıo n e: International code for Turkey: 90, Antalya area code 242. For intercity calls within V JT / / 1 C l ( J Turkey first dial "0", then tlıe area code, and then the local number. For intemational calls first

E M E R G E N C Y _________________ Ambulance: Tel: 112 (Ali över Turkey) Poliçe: Tel: 155 (Ali over Turkey) Fire: Tel: 110 (Ali over Turkey) Gendarme: Tel: 156 (Ali over Turkey) T O U R İS M T U R İZ M

IN F O R M A T IO N

D A N IŞ M A

Antalya Kaleiçi Tel: 247 05 41 -242 18 }3 Antalya Cumhuriyet Mahallesi Tel: 241 17 47 Alanya Çarşı Mahallesi Tel: 513 12 40 Kaş Cumhuriyet Meydanı Tel: 836 12 38 Kemer Belediye Binası Tel: 814 15 36 H O TELS/ OTELLER A N T A L Y A

Adora Golf Resort Hotel Belek/SerikTel: 725 4051 Fax: 725 4071 Altis Golfhotel (” ” *) Belek/SerikTel: 725 42 26 Fax: 725 42 34 Antalya Dedenıan (•'” *) kını Yolu Tel: 321 79 10 Fax: 321 3873 Antalya Reııaissance Resort ( ''” *) Beldibi. Tel: 824 8431 Fax: 824 84 30 Antbel Belek Hotel (*"*’) Belek / Serik Tel: (242) 7254102-05 Fax: 7254268-70 Arum Hotel&Apartments Siıle, Tel: 753 45 60 Fax: 753 41 40 Belconti Resort Hotel (*"**) Belek, Tel: 715 15 40 Fax: 715 10 47 Cender Hotel (“ **) Işıklar Cad. Tel: 243 43 04 Fax: 243 39 87 Ceylan Inter-Continental Resort Kemer Tel: 824 51 00 Fax: 824 64 35 Club Hotel Sera (“ ***) lanı Yolu Tel: 349 34 34 Fax: 349 34 54 Falez Hotel (**“ *) Konyaaltı Tel: 248 50 (M) Fax: 248 50 25 Gloria Golf Resort (***") Belek, Serik Tel: 715 15 20 Fax: 715 15 25 Grand Prestige Hotel Side ( ” ” •) Titrevcngöl, Manavgat, Side Tel: 756 90 60 Fax:7569081 Grand Hotel Adonis Eski Lara Yolu Tel: 323 44 44 Fax:323 10 31

Tel: 8143260 (10 hat-Unes) Club Mediterranee Kemer KemerTd:814 1009 Fax:8141018 Club Mega Saray Üçüncü Kum Tepesi Mevkii Belek/Serik, Tel: 725 40 26 Fax: 72540 49 Club Phaselis KemerTel: 815 1631 Fax: 8151637 Club Turan Prince Kızılağaç Turizm Merkezi, Side Tel: 748 72 60 (10 hat-lines) Fax:74872 50-51 Club Varuna Taşiıburun Mevkii Belek/Serik Tel: 725 42 01 Fax: 725 42 25 EHA Holiday Village Titreyen Göl, Manavgat Tel: 756 90 50 Fax: 75690 52 Hamdullah Paşa Konaklı Mevkii. Alanya Tel: 56515 20 Fax: 565 15 31 Kemer Holiday Village Göynük, Kemer Tel: 815 14 30 Fax:815 1465 Oasis Beach Club Konaklı Mevkii, Alanya Tel: 565 14 40 Fax: 565 17 19 Palmariva Holiday Village Tekirova, Kemer Tel: 821 40 04 Fax:821 40 40 Park Kimeros Göynük, Kemer Tel: 815 1663 Fax:815 1672 Robinson Club Pamfilya Acısu Mevkii, Side/ Manavgat Tel: 756 93 50 Fax: 756 93 58 Sidelya Çolaklı Köyü, Manavgat Tel: 7636801 Fax:76361 14 Simena Holiday Village Çamyuva, Kemer Tel: 824 63 63 Fax:8246381 Sol Muna Kumköy, Side Tel: 753 34 46 Fax: 753 13 59 Turtel Side Holiday Village Side Tel: 753 39 00 Fax: 753 20 25 Turtle's Club Marco Polo Çamyuva, Kemer Tel: 824 63 36 Fax: 824 63 46

Royal Resort Hotel (•*•*•) Kemer Tel: 815 23 70 Fax: 815 16 27 Golden Ring Hotel (” “ ) Güllük Cad. No: 71 Tel: 243 15 15 Fax: 243 15 22 Sheraton Voyager Antalya (*"**) 100. Yıl Bulvan Tel: 243 24 32 Fax: 243 24 62 Sunset Hotel (•***) Konyaaltı Tel: 229 06 92 Fax: 229 13 89 Taksim International Alanya (****) Gazipaşa Cad. (iöl Mevkii Tel: 514 07 00 Fax:514 07 28 Taksim International Side (*” ” ) Sorgun Mevkii-Manavgat Tel: 756 93 21 Fax:75693 20 Talya Hotel (’*“ *) Fevzi Çakmak Caddesi. 30 Tel: 248 68 00 Fax:241 54 (X) Türkiz Hotel (*•“ *) Kemer Yat Umanı Tel: 81441 00 Fax:814 28 33 S P E C IA L L IC E N S E H O TELS Ö Z EL L İS A N S L I O T E L LE R Abad Hotel Hesapçı sokak, Kaleiçi Tel: 247 44 66 Fax: 323 04 25 Argos Hotel Oppositc ofAtatürk Highschool, Kaleiçi Tel: 24'2012 Fax: 241 75 57 Aspen Hotel Kaledibi Sokak 16. Kaleiçi Tel: 247 71 78 Fax: 241 3364 Karyatit Hotel Kaleiçi Tel: 24400 55 Fax: 244(*) 54 Marina Hotel Mermerli Sokak 8, Kaleiçi Tel: 247 54 90 Fax:241 17 65 Naturland Hotel Çamyuva / Kemer Tel: 824 62 14 Fax:824 62 11) Turban Adalya Hotel Kaleiçi Tel: 243 47 56 Fax: 243 47 51 Tuvana Hotel Tuzcular Mahallesi, Kaleiçi Tel: 24760 15 Fax: 241 1981 Tütav Türkevleri Mermerli Sokak, Kaleiçi Tel: 248 65 91 Fax: 241 94 19

S IG H T S E E IN G / G E Z İN T İ

H O L İD A Y VI L L A G E S

Alanya Citadel / Alanya Kalesi This splendid Bvzantine citadel surmounting tlıe meky peninsula is walled (8 km). The "Red Tovver” was built by the Seljuk’s Sultan Keykubat in 1226. Today it is a small museum containing etnograplıical collections.

T A T İL K Ö Y LE R İ Attaleia Holiday Village

H o t e l O f o A n t a l y a (*” '* )

Taşlıbunın Mevkii. Belek/Serik

Lara Tel: 349 40 00 /15 hat Fax: 349 40 16 Hotel Bilkent Kemer ( “ ” ) (iöyniik/Kemcr Tel:815 1538/20hat Fax:815 15 37 Hotel Sultan Saray (“ *“ ) Göynük/Kemer Tel: 815 14 80 / 20 hat Fax: 815 14 99 Hotel Turquoise (• "") Side/Soıgun Tel: 756 93 30 Fax: 756 93 45 Kışla Han Hotel (****) Kazım Özalp Caddesi 55 Tel: 248 38 70 Fax:24842 97 Letoonia Golf Resort (**” *) Belek Tel: 715 14 50 Fax: 715 14 54 Le Jardin Resort Otel Turizm Cad. Kiriş Kemer Tel: 824 52 22 Fax: 824 52 20 Mirage Park Resort Göynü kTel: 815 22 44 Fax: 815 22 35 Renaissance Antalya Resort Beldibi/ Kemer Tel: 824 84 31 Fax:824 84 30

Tel: 725 43 01 Fax: 725 43 02 Clııb Alda Beldibi, Kemer Tel: 824 81 51 Fax:824 81 59 Club Aldiana Titreyen Göl, Manavgat Tel: 756 92 60 Fax: 756 92 67 Club Ali Bey Kızılağaç Köyü, Side Tel: 753 2200Fax: 753 22 20 Club Aquamarine Beldibi-Kemer Tel: 82485 00 Fax:824 81) 52 Club Asteria Üçüncü Kum Tepesi Mevkii Belek/Serik Tel: 7254004 Fax:7254002 Club Hotel Bellis Akınlar Koyıi. Serik Tel: 725 42 80 Fax: 725 43 00 Club Kastalia Konaklı Mevkii, Alanva Tel: 565 13 16 Fax: 565 14 28 Club Med Palmiye Tekeriektepe Mevkii Kemer

Bizans zamanından kalına, “Kızıl Kule si 1226'da Sultan Alaaddin Keyku­ bat tarafından inşa ettirilen görkemli Alanya Kalesi şehri ikiye ayıran bir yarımadanın üzerindedir. Kızıl Kule bugün etnografik eserlerin sergilendiği küçük bir müzedir. Antaly a Museum /Antalya Müzesi Kenan Evren Bulvan Konyaaltı Tel: 241 45 28 Daily except Mondays.

Pazartesi dışında her gün. The province of Antalya is endovved with the richcst historic treasures of Turkey. Antalya Museum covers an arca of 30,000 square metres with thirteen galleries, an open-air gailen', a children's galleıy (wlıere clıildren may be left) and a wide yard. Approxi-mately five thousand areheological works are displayed in chronological order. The museum receive an award from the Council of Europe as the Muse­ t 94

S K Y L IF E

TEM M UZ

JU LY

1999

um of the Year in 1988.

Antalya bölgesi arkeolojik, tarihsel hâzineleri bakımından belki de Türkiye'nin en zengin bölgesidir. Antalya Müzesi çok geniş bir alanda 15 teşhir salonu ne bir açık hava galerisinden oluşmaktadır. Çocuklar için de, onların ilgisini çekecek bir salon bulunan müze)’i tarih meraklıları mutlaka gezmeliler. Aspendos A majör port and commercial centre in antiquity, Aspendos today lies inland, 48 km east of Antalya, its magnifıcent amphiteatre is the best preserved in the world and knowıı for its superb acoustics and is stili ıısed for concerts. Antalya'nın 48knı doğusunda Antik

Çağın önemli limanından kalma muhteşem bir amfiteatr. Olağanüstü akustiği re iyi korunmuş olması nedeniyle bugün de konserler İçin kullanılmaktadır. Damlataş Cave / Damlataş Mağarası Tlıis bewitching cave in Alanya is full of stalactites and stalagmites.

Sarkıt ve dikitlerden oluşan, olağanüstü görüntüsüyle ünlü, Alanya yakınlarında bir mağara. Düden Falls / Düden Şelalesi A ver)' beautiful waterfall (12 km north of the city centre).

Kent merkezine kuzey yönünde 12 km uzaklıkta çok güzel bir şelale. Piknik için mükemmel bir tercih. Old yuarter Kaleiçi The historic nucleus of Antalya. This district is now restored and has becamc an attractive touristic centre with its tavems, hotels, restaurants and entertainment facilitics. İts ııam>w streets Icad down to the old harbour (today an intemational yachting marina).

Şehrin tarihi çekirdeği olan Kaleiçi; restore edilmiş hali, otel ve pansiyonları, restoranları ve eğlence olanaklarıyla turis­ tik bir merkez. Dar sokaklardan inilen eski liman ise bugün uluslararası bir marina. Perge The origins of this ancient city 18 km northcast of Antalya go back to 1000 BC, but the surviving remains are Hellenic and Roman. An exceptional open-air museum.

Antalya'nın 18 kın kuzey-doğtısundaki bu antik kentin geçmişi IÖ 1000yılma kadar uzanıyor. Ancak bugün gezilen kalıntılar Helen ve Roma dönemlerinden kalma bir açık hava müzesi. Side At tlıis lively resort east of Antalya, the lıous* es and ancient ruins are inextricably interwined. There are two agoras, an amphiteatre and a museum in vvlıich statues and other works of art found here are exhibited.

Antalya'nın doğusundaki bu turistik kıyı kasabası antik kalıntılarla içiçedir. İki büyük agora, geniş bir amfiteatr ve bura­ da gün ışığına çıkarılan heykel ve öteki eserlerin sergilendiği bir müze. Termessos Perched 1050 m above sealevel, this is an ancient city and a national park nortlıwest of Antalya. The amphiteatre is hewn out of the living rock and the view as far as Antalya is stupendous. There is a natural history museum at the park entrance.

Denizden 1050 m yüksekllikte, inanılmaz bir manzara, şaşırtıcı bir antik kent ve doğa müzesiyle bir ulusal park.


c

Y eni Ericsson T 1 8s çok küçük.

C

A m a yeni özellikleri çok büyük

Sessiz titreşim uyarısıyla, a rtık b iri sizi arad ığınd a g e rç e k te n b ir şeyler h issed ecek sin iz. A k tif kapağı açın ca k o n u şm an ız b aşlayacak, k a p a tın ca da k esilecek . Sevd iğ in iz b irin in adını söyleyince, te le fo n u n u z o n u arayacak. Ü ç sa tır fu ll g ra fik ek ran d a h er şeyi ayrıntısıyla g ö rece k sin iz . H epsi p ir arada, sad ece T l 8 s ’de.

Sesini duyur. ftte p : V m ob ile .c ric s s on .c o m

ERICSSON


\qumaRli dağ

^

/V s J

(

[cav»vba

/ •1500

Bn

Derekoy ®

Çalpınar

Gümüşyal-

5(1

îlören kIn Ikk Sahllkertb \ Köşkerîersl Beymelek

•2336 S

ACADAĞJ

Gökbükj

AvlanMi G. •1090

jfc*6âyrak|ar r\ •y'akaçifılik

Jebiler

.C A D A Ğ

K arabayır

Düdenköy’

Kihi^ar felrjızdam

•1545 n KAŞ KIBRISÇAYI

jSmMİG:

7Âyaret T. m2598

ıllar

_

koru daöi Sülekler ©

•2128

KARANLIK DAĞLAR

Çomaklı

)Z O V A

«O

Karacaağaç

Imecik

Yelten • Gümüşi

Yeşilyayla

c ~ T \Ç ığ lık Y a y . Yk.Karam ar^

kizilcadai

HaCiyuSl Macun

K uzuköy’• M ursal'i İslam ları Ahatlı • • \ Tek

Yapraklı^

AKDAĞLAR

\L

t (

Osmankalfalar

Kırkpınar

söma '-phBöğüt

•1507

KOZDAĞI

Civgalar

»Doğanlar

Yeşilbarak Kılıçlıya)

K a y a b a ş ı/

Asmabağ

Üzümlü He/pınar (A • •İs la m la r Sinneli ^ _ . ^Şezirgen IASanbgJerrDereköy \ J - — ASASDAĞI m i- K A lK '1800 Pır

1973

t

lLTINYAYLA

Aşmalı

Çamlıköy

marnlar

^

GÖLHİSA

^ u m a a la n ı

«Aliveren

larmankaya

Pekirova

Kemerî

^ " ^ ✓ • Ç ’a îk a y a *

Hatipler

p. Uörbaş •2004

<arabük « Etler

(ERİZDAĞI

Baflıbucak

MERKEZİ—

'h . . . •B E L E K I -AU kıfto^ 1M „ ,

ÇakalliK'"'*

Haskızılören

•2504

•O rla k ö y ıırtaş «Kayadibi «K öleler

^ANTALYA

^htılı

Kimyonu)

■902

ASAR DAĞI

"'^B u rm a h a n

HAŞANDAĞI

1916

Ardıçpınar

o

fndoğdu

ırıobalı İLı /Tf

\M AD ARASI#

j

m

FN

ü re t m e sa h a si

_ KORUMA vE

Kuruçay

K JiM uradiye tj*V \K is e c ik

^ A K SE K İ

'/A k ş a h a p ItŞSsanG. • Bucakkışlar

Üzümdere

>Gür>yaka O

• Uğurlu

(J-^oyalı O

( ıC

# elenobaSI GÛİ-FA/DAĞ/^^'Çy^Uru

Yenice

—•^^Dereköy

Uda

0(216)34901 41

İKİ N O K T A ’

AI.M VK

'RSİlküV Tı:rk!or>Sİa

furcaalar

t H a g o b a s ı / »Güneycik •U m u tlu H ^ b c a la r . y * * ^ Halrtatt^Tar □ g uzelbag

A£ ^ ^ alT• Gen^ 3 ^ler V ak\»KGarabul ÛND°n GMU' ®

r Llilft

ıpınar V r t f y

>G ökbel JMınarelı I •Ç ım ikoy magarasi 1köy > « ^ in a n h â \ m e ttin ^ .^"^üsa İHüsamettin n «L V Cendere DMı/ endere " mPMM A l dağ DKNTf j 'la lan / j/T)\»ı,ıpnuır . — r tfiC D İC GÜZELSU SEDİRLER V Üri. Ss&PKrv L l^ ’ ... GUZELSU SEDİRLEF r A Ş A S lL S a lu r L , , al im nivm \ / V »Sadıklar ormani, i. . ormani, Gûneyya to ^ GÜ ZELSU ÜZELSU

_

MANAVGATALAGEYİK KARUMA VEÜRETME.sahasi f Dede T J<arabucak i

I •S ağırın Burmahacı

arataş »Bucak

>

Pınarbaşı

Akçat A. Kayalar

»Düzağaç

Yeşilbağ

BEŞKONAK '•♦K aradağ

Değirmenö/ KANYON BOZBURUNDAĞI KÖPRÜLÜ MİLLİ PARKI

Caryağdt T.

Beydilli

AROUND

O

ANTALYA


Come and experience the m ost perfect holiday you’ll ever have. MARTI

MARTI Marmaris/İçmeler

Antalya/Kemer/Tekirova

“Half board”

“ A li i n c l u s i v e ”

M

A

c

Marmaris/içmeler “Extended full board”

H

O

T

E

Head Office Tel: +90-212-543 00 90 Fax: +90-212-572 09 16 You can cali us toll free from anywere in Turkey: O 8 0 0 2 1 9 1 0 0 9 http://www.marti.com.tr e-mail:marti@escortnet.com

L

S


M İN

U

Ğ

A N D

L

A

.

y

A R O U N D

Telephone: International code for Turkey: 90, Muğla area code 252. For intercity calls within Turkey first dial "0", then the area code, and then the local number. For intemational calls first

E M E R G E N C Y _________________

La Perla Oteli (” **)

Grand Yazıcı Tatil Köyü

Ambulance: Tel: 112 (AU över Turkey) Poliçe: Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire: Tel: 110 (Ali overTurkey) Gendarme: Tel: 156 (Ali overTurkey)

İçmeler, Marmaris

İçmeler Pamucak Mevkii, Marmaris

Tel: 455 3389 Labranda Otel ( “ “ )

Tel: 455 34 67-9 Halıcı Tatil Köyü

Güllük Sıralık Mevkii, Milas

Armutalan- Boynuzbükü Mevkii,

T O U R İS M

Tel: 522 29 11

Marmaris Tel: 412 1171

Laguna Azur Hotel (****)

Hillside Beach Club

IN F O R M A T IO N

T U R İZ M D A N IŞ M A

İçmeler Kumluörencik Mevkii, Marmaris

Kalemler Köyü Mevkii, Fethiye

Tel: 455 3710

Tel: 6148360

Manastır Otel (****)

Hotel Ersan

Kumbahçe Mah. Banş Sitesi, Bodmm

Kızılağaç Köyü İçmeler Mevkii, Bodmm

Tel: 316 28 54

Tel: 31689 80

Mares (Altınyunus) Otel

İberotel Marmaris Park

İçmeler, Marmaris Tel: 455 22 00

İçmeler Pamucak Mevkii, Marmaris

Marina Vista (Blue Otel) (**” )

Tel: 455 21 46

Yat Limanı Mevkii, Bodmm

İsis Tatil Köyü

Tel: 316 22 69 Munamar Vista Otel (***“ )

Eskiçeşme Mah. Asarlık Mevkii, Bodmm Tel: 31695 01

Köyceğiz

İçmeler, Manııaris Tel: 455 33 60

Letoonia Tatil Köyü

Atatürk Kordonu Tel: 262 47 03 Marmaris

Otel Ra (*” ” )

Oyuktepe Pacanz Mevkii, Fethiye

Sangerme Mevkii, Ortaca

Tel: 6144966

İskele Meydanı No: 1 Tel: 412 10 35

Magic life Der Club

Milas-Bodnım

Tel: 286 80 63 Şamara Otel (**“ *)

Adaköy Yalancı Boğaz Mevkii, Marmaris

Milas-Bodnım Havalimanı Tel: 523 00 66

Kaynar Mevkii, Bodmm

Tel: 412 07 00

Muğla

Tel: 367 1600

Martı Tatil Köyü

Marmaris Bul. No: 24 Tel: 214 12 61

Sea Garden (*“ **)

İçmeler Örencik Mevkii, Marmaris

Çiftlik Köyü Yalıdağ Mevkii, Bodmm

Tel: 455 34 41

Tel: 368 90 15

Metemtur Tatil Köyü

Bodrum Batış Meydanı Tel: 31610 91 Dalaman Havalimanı Tel: 692 52 20 Dalyan Ortaca Tel: 284 42 35 Datça Hükümet Binası İskele Mahalle Tel: 712 3163 Fethiye İskele Meydanı No: 1 Tel: 61219 75

H O TE LS/ OTELLER M UĞLA

Asarlık Mevkii, Bodmm

Aries Otel (****)

Hisarönü Köyü Belceğiz Mevkii, Fethiye

Tel: 316 25 00 Ora Tatil Köyü

Çalış Mevkii, Fethiye Tel: 613 13 31

Tel: 617 01 11

Aqua Otel (*“ *)

Turunç Oteli (****)

Kızılağaç köyü, Bodmm

Sahil Sok. No: 15 İçmeler, Marmaris

Marmaris

Tel: 367 15 00

Tel: 455 36 33-49

Tel: 476 70 24

Robinson Club Lykia

H O L İD A Y VI L L A G E S

Eskiçeşme Mah. Bardakçı Mevkii, Bodrum

T A T İL K Ö Y LE R İ

Tel: 316 89 92

Ölüdeniz Kırdak Mevkii, Fethiye Tel: 61660 10 T.M.T. Tatil Köyü

Club Marverde (****)

Anıktur Tatil Köyü (Club Med)

Atatürk Cad. No: 134, Bodmm

Meşelik Köyü Kuvucak Mevkii, Milas

Çiftlik Köyü Yalıçiftliği Mevkii, Bodmm

Tel: 3161207

Tel: 316 76 94

Tel: 36891 52 Belceğiz Tatil Köyü

Turban Tatil Köyü

Colossus Otel (” “ ) Gümbet Mevkii, Bodrum

Hisarönü Köyü Belceğiz Mevkii, Fethiye

Tel: 412 1843

Tel: 316 34 19

Tel: 6170077

S IG H T S E E IN G / G E Z İN T İ

Elegance Hotel’s (**"*)

Bodrum Park Rcsort (Regal Resort)

Kemeraltı Mah. Dergah Civan, Marmaris Tel: 412 81 01

Kızılağaç köyü Torba Kuyucak Mevkii, Bodmm Tel: 367 14 31

Hotel Ambrosia (****)

Club Datça Tatil Köyü

Bitez Köyü Hacıahmetler Mevkii, Bodmm

İskele Mahallesi, Datça

Tel: 343 1886 Hotel S (****)

Tel: 712 88 20 Club Kadıkale

İçmeler Sahil Sok., Marmaris Tel: 455 24 47 Peksimet köyü Kadıkalesi Mevkii, Bodrum Tel: 382 32 71 İberotel Sangerme Park (****) Sangerme Mevkii, Ortaca

Club M

Tel: 286 80 31 İzer Otel (****)

Tel: 3166100

Haremtan Koyu, Bodmm

Kızılağaç Köyü, Bodrum Tel: 367 1910 Javalin Otel (” " )

Club Müsgebi Tatil Köyü

Yahşi Köyü, Bodmm Tel: 348 35 41

Bodmm Tel: 358 50 86

Karia Princess (” * ")

Club Tuana Vista Tatil Köyü

Miisgebi Köyü Çakmaklı Mevkii,

Canlıdere Sok. No: 15, Bodrum

Çayağzt Katliç Mevkii, Fethiye

Tel: 3168971 Knidos Otel ( " ” *)

Tel: 633 63 16

Hisarönü Köyü, Cubucak Mevkii,

Kızılağaç Köyü Torba Mevkii, Bodmm

Marmaris Tel: 466 64 34

Tel: 367 18 21

Grand Yazıcı Club Torba

Remarkable ancient artefacts and ships dis­ covered by sponge divers and nautical archaeologists on the seabed along the southwestem Turkish coast are exhibited in this museum, which is located in Bodrum Castle.

Bodrum Müzesi içinde sünger avcıları tarafından ve çeşitli su altı kazılarında çıkarılmış olan eserler sergilendiği bir müze.

Milas Müzesi

Suncity Otel (****)

Azka Otel (***•)

Nautical A rchaeological Museum

Sualtı Arkeoloji Müzesi

Marmaris

Museum/Muğla Müzesi

Muğla This natural history museum exhibitş fossils d iscovered tıear th e village o f Ö zlü ce belonging to a w id t range o f creatures vvhich lived 5-9 million years ago över an area sttetching from eıstern Asia to Spain.

Muğla merkez ilçeye bağlı Özlüce köyü yakınlarından çıkarılan, günümüzden 9-5 milyon yıl kadar öncesine tarihlenen, Doğu Asya'dan Ispanya’y a uza­ nan geniş bir alanda yaşayıp yok ol­ muş canlılara ait fosillerin sergilendiği bir müze.

/BodrumKalesi

Bodrum C a stle Tlıis castle dedicated to St. Peter was built by the Knights o f Rhodes in the 15th centu­ ry. Located on the edge of the harbour, it c’overs an area o f approximately 3 0 ,000 square metres, and has five towers knovvn as the French Tower, English Tower, Italian Tovver, German Tower and Sruıke Tower.

MS. 15. yüzyılda Rodos şövalyeleri ta­ rafından St Peter adına inşaa edilen kale limana bakim durumda. Yaklaşık 30000 m2’lik alana sahip olan kalede Fransız Kulesi, İngiliz Kulesi, İtalyan Kulesi, Alman Kulesi ve Yılanlı Kule ol­ mak üzere 5 kule mevcut.

Milas M useum / Archaeological finds from ancient cities in the province o f Milas such as Labraynda, Herakleia, iassos, and Euromos can be' seen here.

Milas çevresindeki iMbranda, Herakleia, İassaos, Euromos gibi antik kentlerde yapılan kazılarda çıkan eserlerin sergi­ lendiği bir müze. D alyan This village southeast o f Muğla is named after the river which links lake Köyceğiz to the Mediterranean. The channels o f the river wind through the reedbeds o f the estuary amidst spectacular mountain scenery.

Ortaca ilçesine bağlı küçük bir yerleşim yeri. Adını Köyceğiz Gölünü Akdenize bağlayan 5 mil uzunluğundaki kanal­ dan alır. Dalyan kanalı kıvrımlarıyla, sazlıklarıyla gezilecek bir doğa harika­ sı.

Caunos Harabeleri

C aun os / The ruitıs o f this ancient city lie on the Dalyan river. The first settlement here has bee'n traced back to 3 0 0 0 BC, and later became a provincial capital located between Lycia and Caria.

Antik Kent, göl ile deniz arasında, ka­ nalın kenarında kurulmuş. Tarihi M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanır. Lykia ve Karia arasında kurulmuş bir eyalet merkezi olduğu belgelerden anlaşılıyor.

KnidosHarabeleri

K nid os / Knidos at the w estern tip o f th e Datça peninsula was founded by Dorian migrants ironi the Aegean islands ih the 7th cemury BC. There are several temples, ineluding one dedicated to Apollo and another to Venüs, an amphitheatre and other buildings.

Datça’y a 39 km uzaklıkta bulunan an­ tik kent M.Ö. 7. yüzyılda adalardan ge­ len Dorlar tarafından kurulmuş. Şehir­ de Apollon ile Venüs'e ait çeşitli mabet­ ler, anfitiyatro gibi kalıntılar var.

Fethiye Müzesi

F e th iy e M useum / Tlıis museum contains many finds from the ancient cities of the region, such as carved fragments o f mausoleums, vases and sculpture dating from the Lycian, Roman and Byzantine periods.

1%5’de kurulan müzede yöredeki ören yerlerinden getirilen anıt mezar parça­ lan, Lykia, Roına, Bizans dönemlerine ait vazo ve heykeller sergileniyor.

Ölüdeniz

Ö lü deniz Lagoon / With its dear turquoise waters this lagoon 15 km south o f Fethiye is one of Turkey's most renowned natural sites. İt is surrounded by sand beaches and pine woods and is a conservation area.

Fethiye'ye 15 km. uzaklıkta, Türki­ ye’nin bilinen en önemli koylarından biri. Bir benzerine az rastlanan Ölüde­ niz, hareketsiz özelliği, deniz ürünleri ve kumsalıyla ilgi çeker. M arm aris Lying on a large bay encirded by pine covered lıills, Marmaris enjoys one o f the most beautiful settings o f atıy turkish resort. İt is clo se to such ancient ruins as Physkos, Saranda, Amos and Loıyma.

İlçede gezilip görülmeye değer Pbyskos, Saranda, Amos, ].orynıa gibi antik kent­ ler bulunuyor.


DOGA LA

Mersin İli K argıpınarı Beldesi nde; portakal, limon, greyfurt, turunç, ça m ve okaliptüs ağaçlarının arasında, zengin bitki örtüsü ile bezenm iş 1 2 3 . 0 0 0 m 2'lik alan üzerine, özenle seçilmiş birinci sınıf m alzem e ve işçilikle yapılan; denize sıfır konum unda, 1 8 5 - 3 0 1 m 2 arasında değişen 1 7 3 adet villa. D ört m evsim , özgü rce seçkin bir o rtam d a, huzur dolu, keyifli bir yaşam . Villa sahiplerine ait; Tenis Kortları, Basketbol ve Voleybol Sahaları, Y ü zm e Havuzu, Jim nastik Salonu, Özel İskele, Gezinti Yolları, S au n a, R esto ran , Bar, Oyun Salonu ve M arketten oluşan; Spor, Sağlık ve E ğlen ce Tesisleri, O top ark , Ç o cu k B ah çesi, Özel Güvenlik ve Kesintisiz H izm et...

UYGUN ÖDEME KOŞULLARI İLE SATIŞA SUNULAN SON VİLLALAR

GAMAKONUT#^ M E R S İ N

V İ L L A L A R I

^

S A T IŞ V E T A N IT IM Akdeniz Mah. Sabahattin Çakmakoğlu Cad. Kargıpınarı - Erdemli / MERSİN Tel

: (0324) 544 48 96 - 544 48 97

Faks : (0324) 544 48 98 a n g o ra


Elit Glass Mekanlardaki Özgün Çizgi... E lit G lass serisi, iç ve dış mekan tasarımlarında zengin bir yapı malzemesi olarak yaşam alanlarına yeni boyutlar kazandırıyor... E lit Glass, yaşanan mekanlara boyut ve hayal gücü katabilecek her tasarımda, sonsuz bir yaratım olanağı sağlıyor... E lit Glass, daha iyi ses ve ısı yalıtımı için çiftcam kombinasyonlarında da kullanılıyor... Kısacası... E lit Glass, kullanıldığı bütün mekanlara şıklık, güzellik ve canlılık katıyor... HİLAL Yeni, farklı... Her ortamda farklı çizgisiyle kendini gösteren.

ÇAM DALI

YAPRAK

Camtaş Düzcam Pazarlama A.Ş. Büyükdere Cad. No: 37 Maslak 80670 İstanbul Tel: (0212) 285 10 00 Faks: (0212) 285 44 63 İŞ E C A M Bir T Ü R K İY E İS B A N K A S I Kuruluşudur.


m

T lıe Q u a l i û y e r G r o u p

swissairitfy

A l i s i RİAN AlKI INI S >

sabena

°

3pf*POKTUGAL

AIRLINES

J&H

>

c r o s s a i Aauöa-air

^

lyrolean

i a ir u t t o r a i

£

The Qualiflyer Group: Cooperative, Innovative, Excelleııt. Brussels, Lisbon, İstanbul, Paris, Basel and Salzburg, the ûualiflyer Group operates a multihub system of highest performance.

The High-Performance Multi-HubSystem. Since ali of these locations are medium-sized or small hubs, passengers can benefit from speedier transfers, shorter physical distances and fevver delays. Our multi-hub netvvork offers hubs from the southvvest of Europe, the çenter of Europe and the east - ensuring coverage among the best in Europe.

T h e B e n e f it o f C u lt u r a l D iv e r s i t y . True to the European legacy, w e are partners with Distınctıve airlıne appearances and a joint seal of qualıty - representive for our cooperation model.

The ûualiflyer Group approach to servi­ ce is unique and focuses on thorough customer satisfaction. This includes culture-specific service philosophies and our commitment to a uniformly high quality Standard.

equal rights and pool our resources in the interest of our customers. W e uphold the team spirit vvhile respecting the distinctiveness of each alliance partner. W e want our customers to perceive the ûualiflyer Group as a single provider w ith many facets. Cultural diversity is a special characteristic of our strong netvvork.

The European Art of Caring.

ûualiflyer

Group service implies that w e regard our customers as esteem ed guests and spare no effort to make them feel at ease. Our attitude is friendly, open-hearted and courteous. W e want to recognize and fulfill individual vvishes and needs as quickly and completely as possible. Our ser­ vice is based on the same care and professionalism as the punctuality and overall quality standards w e guarantee - throughout Europe and around the vvorld.

The European Netvvork.

T h e ûualiflyer

Group serves 190 destinations in Europe, and over 290 destinations worldwide. Our route network is geographically balanced - the aliance partners can offer their customers competitive connections and high frequencies not only

The ûualiflyer Group online. Regularly updated information will be published on the Internet site of the ûualiflyer Group. İt can be accessed directly or via links from the sites of the individual airlines.

vvithin Europe but also to Asia, Africa as well as North and South America. W ith Zürich, Vienna,

202 S K Y L IF E

TEM M UZ

JULY

1999

www.qualiflyergroup.com


swissgir

AUSTRIAN AIRIINES >

sabena °

AhfuNES ^

a3n

/Jauda-aır

w tyro le an

air uttoral Q

The QuaMyer Group: Dayanışmacı, Yenilikçi, Mükemmel. Group, Zürih, Viyana, Brüksel, Lizbon, İstanbul, Paris, Basel ve Salzburg'un dahil olduğu yüksek performansa dayalı çok-merkezli bir sistemle çalışmaktadır.

Çok-Merkezli Yüksek-Performans Sistemi Yukarda adı geçen tüm şehirlerin

orta

boyutta veya küçük merkezler olması nedeniyle, yolculanmız daha hızlı transferlerden yararlanarak, daha kısa mesafeler katederek, daha az rötarla karşılaşacaktır. Çok-merkezli uçuş ağı sistemimiz, Avrupa'nın tümünü kapsayacak şekilde, Güneybatı, Orta ve Doğu Avrupa'ya dağılmıştır.

Kültürel Çeşitliliğin Yararı

Avrupa kültür

mirasına göre eşit haklara sahip ortaklarız ve müşterilerimizin çıkarları doğrultusunda Her havayolunun kendine özgü görünüm ü ve ortak kalite anlayışımız İşbirliği m odelim izi tem sil ediyor.

The Oualiflyer Group'un hizmete yaklaşımı benzersizdir ve müşterilerin memnuniyetine odaklanmıştır: Farklı kültürleri dikkate alan hizmet anlayışı ve en üstün kalitedeki standartı içerir.

kaynaklanmızı biraraya getiriyoruz. Ortaklığımızın her üyesinin farklılığını dikkate alarak takım ruhunu destekliyoruz. Müşterilerimizin de The Oualiflyer Group'u çok yönlü tek bir kuruluş olarak algılamalarını istiyoruz. Kültürel çeşitlilik, güçlü uçuş ağımızın ayırdedici bir özelliğidir.

A v r u p a Ö z e n A n la y ış ı The ûualiflyer Group hizmetlerinde, müşterilerimizi misafir olarak kabul eder ve kendilerini rahat hissetmeleri için hiçbir çabadan kaçınmayız. Davranışlarımız, dostça, açık yürekli ve saygılıdır. Bireysel istek ve ihtiyaçlann farkedilmesini ve bunlann mümkün olduğunca hızlı ve tam olarak yerine getirilmesini isteriz. Hizmetlerimiz, Avrupa ve dünyanın diğer bütün bölgelerinde garanti ettiğimiz dakiklik ve genel kalite standartlannı sağlayacak özene ve profesyonelliğe dayanır.

Avrupa

U ç u ş A ğ ı The Oualiflyer Group,

190'ı Avrupa'da olmak üzere dünya çapında 290 uçuş noktasına hizmet vermektedir. Uçuş ağımız coğrafi bir dengeye sahiptir: Ortaklanınız müşterilerine yalnızca Avrupa'da değil, Güney ve Kuzey Amerika'da olduğu gibi Asya ve Afrika'da da yüksek uçuş sıklığı ve ihtiyaca yönelik bağlantılar önerebilirler. The Oualiflyer

203 SKYUFE

TEM M UZ

JULY

1999

The Oualiflyer Group online. Ortaklığımız hakkındaki bilgiler düzenli olarak güncelleştiriliyor ve The Oualiflyer Group'un internet sitesinde yayınlanıyor. Siteye direkt olarak veya her havayolu şirketinin kendi sitesinden bağlanarak erişilebilir.

www.qualiflyergroup.com


Hayat bazen insana bir şans tanır... Kimisi yararlanır! İstanbul'un n a d ir y e ş il cen n etlerin d en B e lg r a d O r m a n ı’nın y a n ı b a ş ı n d a k i K e m e r C ountry Ya l ı k o n a k l a r ’d a ev sahibi ola n la rın h a y a tl a r ı n d a y ep y e n i bir sa y fa acılıyor. Z a m a n ın ka lites in i y a k a l a m a l ı isteyenler, s a d e c e b i r e v e d eğ il, k a lı c ı d o s t l u k l a r a ve k a lite li bir ( e v r e y e kavuşmak is tey e n ler K e m e r C o u n t r y ’d e buluşuyorlar. D o ğ a için d e b o z u l m a y a c a k b ir b ü y ü k “a d a ” olan K em er

C o u n t r y ’d e ,

bugün

taın

200

a ile

K em er

C o u n t r y ’li

o lm a

a y rıca lığ ın ı

yaşıy or.

la m a m ı g ol k e n a r ın d a ve K e m e r G o l f & C ountry C l u b ’ın hem en y a n ın d a k i Yaltkonaklar, L ev e n t’e s a d e c e 2 0 d a k i k a m e s a fe d e ... Ü stelik, h e r d et a y ı üstün k a l i t e d e ith al y a p ı m a l z e m e s i k u l l a n ı l a r a k inşa edilen Y a l ı k o n a k l a r ’d a evler, b e y a z e ş y a l a r ı y l a b i r li k te b itm iş ><-ııı

o larak

sa h ip lerin e

teslim

ed iliy or.

II M oh>vol bağlan tısı ile vatıı m ı degeı ı Iı r ı

ıy . n r

gitti a ıta ıı ve e m la k p iy asası hareketlen en Yalıkonaklaı, s iıiK İid c ıı İsta n b u l'u n

en d o g ı u y a t ı n ı n a d i r s i ...

Yaltkonaklar evleri, $320.000'den başlayan fiyatlar

rai

jjp ^ H f l|

■ p ı'-î?»

m « jf • *

s \ .

f-

ve O y a k b a n k ’ın 72 a y v a d eli kredi k o l a y l ı ğ ı y l a satışa sunuluyor. Son evleı. İstanbul’un yanı başında, dağcı ile ic içe, a y r ıc a lık lı b ir o r t a m d a y e p y e n i biı y a ş a m a b a ş l a m a k is tey e n s a h i p l e r i n i b ek liy o r .

K e m e r

C ou rıt ry

Ya l ı k o n a k la r

m ü s t e r i l e r i n i b e k l i y o r . ..

K E M E R

C O UN TRY B i l g i i ç i n : ( 0 2 1 2 ) 2*<> 7 7 7 0 E-mail: evsatis^kemereount ry.com

w w w . k e m e re o u ıı t ry. c o m


DU TY FREE

O tl BO ARD

9

D U T Y F R E E Ü R Ü N L E R İM İZ O UR D U TY FREE PR O D U C TS SAAT (WATCHES)

İÇKİ (SPIRITS) JOHNNIE VVALKER WHITE HORSE BALLANTINES J &B YENİ RAKI

25 DM 25 DM 25 DM 25 DM 8 DM

CAMEL CHORONO CAMEL MERIDAN GUESS LADY GUESS MAN RAYMOND WEIL MAN RAYMOND WEIL LADY

330 DM 190 DM 180 DM 225 DM [DM 320 DM LDM 320 DM

SİGARA (TOBACCO)

CHANEL EGOİSTE •INSENSE XpM GUCCI NOBILE FAHRENHEIT EDT BURBERRYS WEEK END BVLGARI POLO SPORT KENZO *CK ETERNITY 63 DM

71DM 32 DM 53 DM 48 DM 35 DM 62 DM 41DM 44 DM 52 DM

KALEM (PENS) TEKEL 2000 ROTHMANS PARLIAMENT MARLBORO MARLBORO LIGHT MARLBORO KISA CAMEL CAMEL LIGHT H.B.

17 DM 22 DM 22 DM 22 DM 22 DM 22 DM 22 DM 22 DM 22 DM

EŞARP (SCARVES) PİRAMİT EŞARP . VAKKO EŞARP •CASHMERE SCARF j* B DM •CASHMERE PATRİK J S £ dM GIVENCHY

75 DM 140 DM 125 DM 107 DM 210 DM

KIRAVAT (TIES) •VITO RUFOLLO ‘GIVENCHY

>Ö4?M 28 DM DM 85 DM

KEMER (BELT) •GIVENCHY

>ÖJDM 59 DM

UNISEX: *MONT BLANC •CROSS METAL ’CROSS

LDM 160 DM DM 56 DM "DM 66 DM

JIL SANDER *CK BE *CK ONE

35 DM m 52 DM DM 52 DM

OYUN KAĞIDI (PLAYING CARDS) KOZMETİK (COSMETICS) SWISSCARD

30 DM

PARFÜM (PERFUMES)

•GUERLAIN TERRACOTA>C(DM 40 DM •DIOR SVELTE >^DM 36 DM

BAYAN (VVOMEN):

BİJUTERİ (JEWELLERY)

ACOUA Dİ GIO 48 DM CHANEL ALLURE 100 DM CHANEL NO.5 75 mİ. 100 DM POISON 56 DM DUNE EDT 56 DM DAVIDOFF COOL V/ATER 58 DM GUCCI ENVY 67 DM ESTEE L. PLEASURES 58 DM BURBERRYS WEEK END 45 DM ISSEY MIYAKE 74 DM KENZO D'ETE 66 DM *CK ETERNITY ><DM 58 DM IANCOME POEME 63 DM TRESOR 50 mİ. 65 DM

*J J . LUPERLA wiftı special gift (pearl earrings): > ^ D M 207 DM MISAKI PEARL 250 DM MISAKI PEARL 100 DM WISH PEARL 75 DM

BAY (MEN): DAVIDOFF COOL VVATER

55 DM

YENİ ÜRÜNLER (NEW PRODUCTS) ROSE WITH EARRİNGS KIPLING FUNDEMENTAL BACKBAG KIPLING FUNPACK MICKEY & MINNIE MOUSE PERFUMES

■r *

50 DM 70 DM 60 DM 35 DM

* Özel İndirim (Special Discount)

S a y ın Y o lc u la rım ız , Uçaklarımızda yer sıkıntısı olduğundan ürünlerimizin tamamını sizlere sunamıyoruz. Ancak, siparişlerinizi uçuşunuzdan 48 saat önce tarafımıza isim, soyad, bilet no. ve uçuş detaylarıyla birlikte faxlamanız halinde; uçuş öncesinde uçakta teslim edebiliriz. (Sadece İstanbul çıkışlı uçaklarda)

D e a r G u e st, Due to fa d o f unsufficient space in aircraft, we cannot $how you our full product range. However, ify o u send your order (with your full name, ticket number and flight details) via fax 48 hours before your scheduled Hight, we can deliver your order on the aircraft. (O nly for flights depart from İstanbul)

FAX: + 9 0 ( 2 1 2 ) 5 7 3 7 3 6 3

£


*1998 cc,135 hp motor seçeneği de m evcuttur.

/ I Peugeot bilgi hattı: l ( 0216) 464 1999

ATEŞLE OYNA

Peugeot 406 Coupe V6 (2946 cc/194 hp)*


/ Inform ation andReservatiorı

D A N IŞ M A V E R E Z E R V A S Y O N

D IŞ

C 308, Beijing Lufthansa Çenter 50 Liang Ma Qiao Road, Chaoyang District Beijing 100016, P.R.Clıina Tel: (086) 64651867/68 69/70

ABU DH ABI (GSA)

Sultan Bin Yousııf and Sons Ground Floor Sultan Bin Yousııf Alyousuf Bldg. Sheikh 1lamadan Str. Opp. Çenter Hotel Nouotel P.O.Box No. 698 Abudlıabi-UAE Tel: (971-2) 3026693-3026694

Mazda Building 5th. Floor. Autostrade Jal El Dıb Tel: (961) (1) 408096-407236 (GSA) Pan Asiatic Gefinor Centre Rue Clemenceau P.O. Box 113 - 5486 Tel: (961) (1)741391-92

Ethiopian Airlines Bole Airport P.O Box: 17SS Tel: (251-1) 182222

D H A H R A N- DA HR A N (GSA)

Budapester Strasse 28-30 10787 Berlin S/R Tel: (49) (30) 2624033/34/35

Jabal Amman Third Circle A. Riyadh Centre 8th Fkx>r S/R Tel: (962-6) 659102-659112 AMSTERDAM

Stadhouderskade 2, 1054 ES Amsterdam S/R Tel: (3120) 6853801 (10 lines-lıat) AR JAN TİN (GSA)

întercontinenle S.A Avenida Santa Fe No: 1114, İP B/C’ -(1059) Buenos Aires

1052 Budapest, Apaczaı G serejanos U.4 Tel: (361) 2968079 - 2664269

Plıiİellilon Str. No: 19 10557 S/Tel: (30-1) 3222569 R/Tel: (30-1) 3221035-3222569 E-mail: grturk®.ibm.net

CAIRO - KA HİRE (GSA)

Mustafa Kemal Sq. No: 3 Tel: (20-2) 3908960-3958031 GSA: İmperial Trv. Çenter 26 Malımoııd Bassıouny Str. Tel: (20-2) 758939-761769

B A H R A I N - B A H R E Y N ( GSA)

j

BAKU

Husi Hacıyev Cad. No: 11 Azerbeycan Tel: 0099-412 942505 941943 Fax: 0099-412 980047

KAZAN

Al Kazeini Travel Agencies Fahad Al-Salem Str. Dowliah Complex P.O. Box 23959 13100 Safat- Kuvvait Tel: (965) 2453820/21-2422889 LEFKOŞA

Mehmet Akif Cad. 52 Tel: (392) 2271061-2271382 L ISBON-LİZBO N (GSA)

Edificio 25, Aeroport I.isbon-5 Tel: (3511) 899121

FRANKFURT

Baseler Str. 35-37 60329 Frankfurt/Main S/Tel: (49) (069) 27300731 /32-33 R/Tel: (49) (069) 273300720/21/22/23 Rue de ChantepouletNo. 1-3 1201 Geneva Tel: (41-022) 7316120 -7316129 Hermannstr 46 20095 Hamburg S/Tel: (49) (040) 325805-0 325805-11-12 R/Tel: (49) (040) 32580513-14-15 E-mail: tkham@t-online.de HANNOVER

Ernst-Aııgııst Platz 6 30159 S/RTel: (49) (511) 3048210 (4 lines-hat)

I AIRLINES IJH B H 2 0 8 TEM M UZ

KUVVAIT-KUVEYT (GSA)

JO Y International Touıs and Travel Manger Scjuare (George \Vasser Bldg) P.O. Box 630 Bethlehen Tel: (02) 67 *0130

T U RKISH

S K Y L IF E

19 Puskinskaya Str. POB 540 252001 Kiev Tel: (380) (44) 22964612284103

F İL İS Tİ N (GSA)

Trankgasse 7-9 50667 Cologne S/Tel: (49-0221) 134443 R/Tel: (49-0221) 134071/72/73

CLASS

KİEV

Graf Adolf Str. No. 21 40212 Dusseldorf Tel: (49) (211) 373062

HAMBURG

BUSINESS

Sat/Rez.: 007-8432-379863 Fax-Tel: 007-8432-729144

D U S S EL D O R F

GENEVA-CENEVRE

COLOGN E-KÖLN

12 Avenue Centre Strachen Road S/Tel: (92) (21) 5682078 R/Tel: (92) (21) 5685922 5685766 - 5685487 GSA: Paktürk Enterprises İmtaz Plaza 85 Tel: (92) (21) 303503-301029

Aerlingus Dublin Airport Tel: (3531) 370011

625 North Michigan Avenue, 1400 Chicago, Illinois 60611 Tel: (312) 9437858 (8 lines/hat) E-mail: thychi@aol.com

|

KARACHI-KARAÇİ

D UBL İN (GSA)

CHİCAGO - ŞİKAGO

(GSA)

The Forum/lOtlı Floor CNR Maud&Fiftlı St. Sandton, 2196 P.O. Box 782 726, Sandton, 2146 Tel: (27) (11) 883 37 71 Fax: (27) (11) 883 35 71

Al NabtMKİah Travel Agencies 63-B Sheikh Hamdan Bldg. Al Maktoum Str. P.O. Box: 1200 UAE R/Tel: (971-4) 270500 - 237230

CAPE TOWN

Safmarine House, 2nd Floor 22 Riebeek Street 8001 South Âfrica Tel: (27-21) 4251967

JOHANNESBURG

DUBAİ

BUDAPEST-BUDAPEŞTE

ATHENS - ATİNA

City Çenter Annex 12/13 Medina Road. P.O. Box. 11563 21425 Tel: (966) (02) 6600127

Trans Orient Agencies P.O. Box: 363 Dolıa-Qatar C.R. No: 4664 Tel: (974) 458458-412911

BD. N. Balcescu 35-A S/Tel: (401) 3112410-3113210 E-mail: thy@mb.roknet.ro

Magtymguly Av. 71 - 744000 Tel: (736) (32) 510666-511666512219

JEDDAH-CİDDE

DOHA-QATAR (GSA)

B U CH AREST-BÜ KREŞ

ASHGABAD - AŞKABAT

Menara Rajavvala, 8th floor JI. Mega Kuningan Lod 115.L Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950 Tel: (62-21) 5761529

Bengal Airlift Ltd. 5-ı Motijheel C.A. Dhaka 1000 Tel: (880) (2) 243059

BR USSELS-BRU KSEL

51 Cantersteen, 1000 Bruxelles S/Tel : (32-2) 5020711 R/Tel: (32-2) 5 126781-5126782 5140453 - 5117676

JAKARTA (GSA)

DHAKA-DAKKA (GSA)

BİŞKEK

Sovyetskaya 136 CMA R.Tel: 007-3312- 660008-9 Fax: 007-3312- 661580

Best Holidays Ltd. Rms 1603-4 Fleet House 38 Gloucester Rd. Tel: (852) 8613111

ABC Travel Agency King Abdülaziz Str. Alnimran Complex Centre P.O. Box: 739 Alklıobar 31952 Tel: (66-3) 8950044 - 8954904

BERLİN

AMMAN

Gulf Expıcss Tıansport Agency CP. Tower 3rd Level 313 B Silom Road, 10500 Tel: (66-2) 2310300 (7 lines-hat)

Alfardos Str. Ibem Zaidun Bldg. 3rd Fİ. Tel: (963-11) 2227266-2239770 GSA: Al-Faradees T. Tourism Agency Dar-El Mouhandeseen Bldg. Maysaloun Str. P.O. Box. 8389 Tel: (963-11) 2228284 -2239770 2232190 (10 lines-hat)

TRG Nikole Pasica No: 8 / IV Tel: (38-11) 333277- 33256i

Kazbek B e str. No: 81-83 Kazaklıstan Tel: (7) (3272) 506220-501067

HONG KONG (GSA)

DAMASCUS-ŞAM

BELGRADE

ALMATY

Manama Travel Company W.LL. P.O. Box 828 Manama-Bahrain Tel: (0973) 211896 E-mail: turkair@batelco.com.bh

Radhuspladsen 16, 1 1550 Copenhagen V. S/Tel: (45-33) 144055 - 144499 R/Tel: (45-33) 145190

BEIRUT-BEYRUT

ADIS-ABABA (GSA)

BANGKOK

COPENHAGEN-KOPENHAG

BEIJING-PEKİN

B Ü R O LA R

IN T E R N A T IO N A L O F F IC E S

JU LY

1999

LONDON-LONDRA

S

125 Pall Mail London SWLY. 5EA S/R.Tel: (44) (171) 766 93 00976 17 38 LYON

91 Rue Bugeaud 69006 Lyon Tel: (33) (4) 78241324 MADRİD

Torre de Madrid Plaza de Espana 18 PLT 14 OFC. 11 28008 Madrid Tel: (34-91) 5416426-5416849 E-mail: turkish@t-idecnet.com MALTA(GSA)

Arrigo Group Limited 248 Tower Road, Sliema Tel: (356) 316645 - 316705


Bizi Diğerlerinden Ayıran Bir Şey Var!

“Mutlak M üşteri M em nuniyeti.” Bizi Türkiye’nin en çok satan kliması yapan bu felsefenin arkasında iki büyük güç var: Dünyanın en büyük endüstri kuruluşlarından biri olan Mitsubishi Heavy Industries ve Sabancı Holding bünyesindeki Temsa. Çağdaş tasarımı, sessiz çalışma özelliği ve sorunsuzluğuyla, dünyanın en iyi iç ve dış üniteler arası iletişim olanağına sahip Mitsubishi split klimalar, her tip mekan için 4 0 ’ı aşkın ürünüyle size, yaz-kış arzu ettiğiniz en doğal ortamı sunuyor. Geniş yedek parça stoğu, satış öncesi ve satış sonrası mükemmel servis desteği ve “ 1 yıllık koşulsuz garanti”yle Temsa, sunulan teknolojiyi yaşam konforuna çeviriyor.

T

E

M

0

O

A T

1

"

-o o

M IT S U B IS H I HEAVY INDUSTRIES, LTD. iw ’* w r .r r : ı


D A N IŞ M A V E R E Z E R V A S Y O N

MANCHESTER

Turkish Airlines Cargo/Kaıgo Tel: (161) 4980235 Manclıester Tel: (161) 4895289 - 4895290 MECCA-MEKKE (GSA)

ABC Travel Agency Al Mansoıır Str. Al Klıazendar Bklg. Tel: (966) (02) 5434887 M E DIN A -M E DİN E (GSA)

ABC Travel Agency Kıırhan Al Nazil Str. Behind Sony Co. Tel: (966) (04) 8224426-8221828 M I L A N - M I L A NO

Largo Aııgıısto 1/A 20122 Milano Tel: (39) (2) 76007107-76(KTl 11 MONTREAL(GSA)

Repworkl Inc. 1425 Boııl Rene Levesqııe O. Süite 507 H3B 4W8 Canada Tel: (514) 9893110 MOSCOVV- MOSKOVA

BoLshaya Dıııitrovka Street <S I Moscow Tel: (7) (095) 2924345 2925121 GSA: Aeroflot - Russian International Airlines Tel: (7) (095) 1555045 MUNICH-MÜNİH

Bayer Strasse 43 D-80335 Miinclıen S/Tel: (49) (089) 51410931/51410932 R/Tel: (49) (089) 51410920 (25hat/lines) M USKAT-MASKAT (GSA)

Sunrise Travel and Toıırisnı Agencies LLC, P.O. Box. 3545 Rııvvi, 112 Muscat - Oman Tel: (968) 694505-503-525 N E W YORK

437 Madison Avenııe 17.B New York NY 10022 Tel: (1) (212) 3399650 3399661 E-mail: ıhynyc@aol.coııı NİCE(GSA)

Sultan Tourisme 28. Rııe Massena 6000 Nice Tel: (33) M) 93877207 NURNBERG

Anı Plaerrer 8 90429 Nurnherg S/R Tel: (49) (0911) 929720 9297212-13/l ı 16 ODESA

22 Pushinkaya str. Odesa Tel: (380) (482) 347906-07-08 OSAKA (GSA)

Kindai Aiısysteııı 8F Higobashi Nittar Bklg. itli lir. Edoburi 1-10-2 Nislıi-kıı Osaka 550 R/Tel: (81) (06) 4418690/91 S/Tel: (81) (06) 4418769

/ Inform ation a n ıl Reservation

PARİS

TAIPEI (GSA)

1 Rııe Scribe 75009 Paris Tel: (33-1) 42664740 Minitel: 3615 TURKİSH

Golden Foundation Toıırs Corp. 8F, 134 See. 4, Clıııng Hsigo E.R.I). Lııııg Melı Bklg. Tel: (886) 27733266

PRAGUE-PRAG (GSA)

Czeclı Airlines V Celnici 5. Pıagııe 1 Tel: (42) (2) 20104111-20104310

TASHKENT-TAŞKENT

Bııklıara Cad. No: 26 Tel: (7-371) 152 52 52/53/54 E-ıııail: thytas@naytov.com

RIYADH-RİYAD

Klıalidiya Bklg. Olaya Main Str. P.O. Box. 25194 Riyadlı 11466 Tel: (966) (1) 4631600-4632087 GSA: ABC Travel Agency (Saıııe address-aynı adres) Tel: (966) (1) 4642667

TEHRAN-TAHRAN

Ostad Motalıari Avenııe No: 239 Tel: (98) (21) 8737383-8737464 TELAVIV

Hayarkon Str. 78 zip code 63432 Tel: (972) (03) 5172333 34/35 E-mail: markthy@netvision.net.il

ROME-ROMA

Pkıza Della Repııblica 55 00185 Roıııe S Tel : (39) (6) 1873368 R Tel: (39) (6) 4819535

TBILISI-TİFLİS

147, Agnıashenebeli Avenııe, Georgia - Gürcistan S K Tel: 00-995-32-953022-940703 Fax: 00-995-32-940704

S A RA J EVO-S A R A Y BOS N A (GSA)

Aıııeg ini. Sime Milııtinovica No: 9-10 Bosnia and Herzegoviııa Tel: (387-71) (>66092 Tel Fa\: (387-71) 214681 Tel: (387-71) 463198

TIR A NA -TİR A N (GSA)

GSA: Kaııı International S. II. P.K. Tirana International HotelBusiness I lall Skanderbeg Sc|iıare Tirana Albania Tel. (355) 42 34185(Ext: 107-112)

SEOU L-SEU L (GSA)

E&M Air Service Co. Ltd. 202 Baeknatıı Bklg. Resideııt Hotel 188-3 Evljiro-1 GA Iung-gu Seoul-Korea S/Tel: (82-2) 7570280 R/Tel: (82-2) 7777055

TOKYO

Toranoıııon Rapport, 4F, 16-6 Toıanomon 1-Clıome Minato-Ku Tokyo, Japan 105 Tel: (03)-5251-1511 (03)-5251-1551 (RSV) (İSA: Kindai Air System Co. LTD. GM Bklg. 8F 10-10 Ginza Chuo-Ku Tokyo, Japan, 104 Tel: (03) 3543-9781 (81) (03) 3543-9785

SI N G A P O R E - S İ N G A P U R

300 Orclıard Road The Proıııenade No: 06-11 Singapore 0923 Tel: (65) 7324556 - 7324557 E-mail: tk235air@aıııbox3.singnct. coııı.sg

TORONTO (GSA)

Repvvorkl ine. * 15 Yonge St. Sııite 1704 Toronto Ontario HSB2E7 Tel: (416) 5984464

SKOPJ E-ÜSKÜ P

Danıe Grııev 3/9A Tel: (389) (91) 116149 - 116117 SOFİ A-SOFY A

Saboma Str. No: 11-A Tel: (359) (2) 883596 - 874220

TRI POLI - TR A B L U S

Muhammed Megarif Str. Cezayir Sq. Tel: (218) (21) 4448798-3338236

STOCKHOLM-STOKHOLM

Vasagatan 7. P.O. Box 73 10121 Stockholm Tel: (46) (8 ) 21853-»-218535

TUNISIA-TUNUS

Coıııplexe El Mechtel B<julevard Qulet HalTouz, 2 Eıııe Elage Tıınıs Tel: (216) (1) 786173-787033

STRASBOURG-STRASBURG

2 Allee IX* La Robertsaıı 67000 Strasbourg Tel: (33) (3) 88 521 113 (3 Iines-lıat) 88 250017

VANCOUVER(GSA)

Repvvorkl Inc. 1166 Albeıııi Str. Sııite 1202 Vancoııver B.C. VGE 323 Canada Tel: (604) (>83782 ı

STUTTGART

Laıılensehlager Sır. 20. 70173 Stııttgart 1 Tel: M9) (711) 225S222 (7 liııes) SYDNEY-SİDNEY

VIENNA- VİYANA

Operngasse 3 1010 Wien Tel: (43) (1) 5862024

Level Ib. Sııite 603 16 Barrack Sı. Sydney, NSW,

2000

ZAGREB

Tel: (61 ) (02) 9299 8 |()() TURKAIR Al S İKALI A NET Al

Zagreb Aiı porı 10150 Zagreb Pleso bb. C'R( )ATIA Tel: <385-1) »562008

TAI F ( G S A)

ABC Travel Agency. Slnıbra Sır. Oppasite S;ıııcli Cairo P.O. Box 274(> Tel: (966) (02) 732 »777

ZÜRİCH-ZÜRİH

l al Strasse 5«S S001 Zürich Tel: Rez: ( »I) ( I ) 2252323 Tel: BS: M I H I ) 225231 1 210

S K Y L IF E

TEM M UZ

JU LY

1999

İÇ

B Ü R O LA R

D O M E S T IC

O F F IC E S

ADANA

Stadyum Cad. No. 32 S/R Tel: (322) 4570222 ADIYA MAN (GSA)

İnandı Turizm ve Seyahat Acentası Atatiiık Buvarı, No: 84 Tel: (416) 2161436/37/38 Karşıyaka ıııalı. M. Kemal Cad. Emniyet Karsısı No: 46/C Kalıta Tel: (416) 7257705/06 AFYON (GSA)

Gokl Turizm ve Seyahat Acentası Cumhuriyet Meydanı Atatürk Cad. Kat: 1 No. 1 Emirdağ Tel: (272) 4415194 - 441504 ı AĞRI ( G S A)

Çobanoğlıı Turizm Seyahat Acentası Erzurum Cad. Şekeıbank Karşısı No: 3 Tel: (472) 2157436 AKSARAY (GSA)

1-Aksaray Turizm ve Seyahat Acentası Lise Karşısı Kütüphane Sok. D/2 Tel: (.382) 2132332 2-Aksaray Seyahat Acentası Zafer Mah. Devlet Hastanesi Karşısı No: 1 Ortaköy Tel: (382) 3518462-3513471 ANKARA

Atatürk Bulvarı No: 154 Kavaklıdere, Tel: (312) 4280200 GSA: Çavuşoğlu Turizm ve Seyahat Acentası, Ankara Cad. Çavusoglıı Sok. Kat: 1 No: 1. Şereflikoçhisar / Ankara Tel: (312) 6872383 ANTALYA

Cumhuriyet Cad. ö z e l idare tşhanı Altı S/R Tel: (242) 2434383 ANTAKYA (GSA)

Anı Tur Turizm ve Seyahat Acentesi İnönü Cad. Kana Apt. 15 1) Tel: (326) 21 ı 9497-216 01 50 AR DAH AN (GSA)

Kongre Cad. No: 99/A, Ardahan Tel: (478) 211 28 ı2 ARTVİN (GSA)

Tıırlııınt Turizm Seyahat Acentası, İnönü Cad. No: 16 Karalıan Otel Girişi Tel: (466) 2121800 BATMAN (GSA)

Bat-Air Turizm ve Seyahat Acentası, Meydan Mah. Yeni Belediye Karşısı No:22 Batman, Tel: (488) 2139149


A cel C r u is e

to

n e w

h o r i.

An unrivaled design made of soft curves and top elegance. Açelya is a combination of functionalism, sophistication and prestige; vvhich fits easily into any

DOMESTIC SALES BY ELMOR Kemeraltı Cad. Ümmehan 71 /2 Karaköy-istanbul Tel: (0 212) 251 70 06 (6 Hat) Faks: (0 212) 249 90 91 Web: http://www.elmor.com.tr e-mail:elmor@elmor.com.tr

EXP0RT SALES BY ELEKS LGINKAN GRO UP

Kemeraltı Cad. Ümmehan No: 7 1 /4 Karaköy-İSTANBUl / TURKEY Tel: (90-212) 292 92 33 (6 lines) Fax: (90-212) 292 92 39 (2 lines) Woh- htt-rv/ olpkc rnm tr P-mail- pİpk^Opİpks rnm tr

M IL L E N N IU M

section of your bathroom.


D A N IŞ M A V E R E Z E R V A S Y O N

BA LIKESİR (GSA)

Konak Arda Turizm Seyahat Acentası Eskikuyıımcular Malı, Çavuş Sok. inal Api. 15/1 Tel: (266) 2437575 BİNGÖL (GSA)

Özkalsın Turizm Seyahat Acentası, Özel İdare Işlıanı No: 4 Tel: (488) 2136765 BİTLİS (GSA)

Öztaç Turizm Seyahat Acentası Nato Cad. Vakıflar Sitesi Tel: (434) 2269898 BODRUM, MUĞLA

Neyzen Tevfik Cad. No:208 R/Tel: (252) 313 3172-173 Milas Tel: (252) 5366596/99 BURSA

Doğan Bey Malı. Haşini Işcan Cad. Tugtaş tş Merkezi No:73 12/E Tel: (224) 2211167 - 2212838 ÇORUM (GSA)

Çavuşoğlu Turizm ve Seyehat Acentası Gazi Cad. No: 22 Kat: 3 Tel: (364) 2243928 ÇANAKKALE(GSA)

Sudalar Turizm ve Tic. A. Ş. Kemalpaşa Malı. Kayserili Ahmet Paşa Cad. Anafartalar Oteli T el: (286) 2123366/ 2172622 DALAMAN, MUĞLA

R/Tel: (252) 6925499 S/Tel: (252) 6925899 DENİZLİ

İstiklal Cad. No: 27/B Tel: (258) 2648661-2648671 DİYARBAKIR

İnönü Cad. No: 8 Tel: (412) 221231 » - 2226143 EDİRNE (GSA)

Sedan Turizm Seyahat Acentası Bedesten Dış Dükkanları No: 25 Tel: (284) 2120761 ELAZIĞ

Naillx*y Malı. Vali Falırilx*y Cad. 39 S/H Tel: (424) 2181576-2182300 2377569 ERZ İNCA N (GSA)

Polat Turizm ve Seyahat Acentası, Kızılay Malı. Süleyman Deıııirel İş Merkezi No: 4 Tel: (446) 2146784 ERZURUM

50. Yıl Cad. SSK Rant Tesisleri No: 24 Tel: (442) 2181904 F ETH İY E (GSA)

Fetur Turizm ve Seyahat Acentası Fevzi Çakmak Cad. 9/1 Yat I.iıııanı Tel: (252)6142034-6142443 GAZİANTEP

Atatürk Bulvarı No. 30/13 s Tel: (342) 2301563-64 K Tel: (342) 2301565-66

/ Inform ation andR eservatiorı

G İRESUN (GSA)

KIRK LA RE Lİ (GSA)

Cotanak Turizm Seyahat Acentası Atatürk Bulvarı Nö:33/A Tel: (454)2124880

Korur Turizm ve Seyahat Acentası. istasyon Cad. Kültür Md. Yanı Kat:l Tel: (288) 2122066

HAKKARİ (GSA)

KIRŞEHİR(GSA)

Oğuzkurt Turizm Seyahat Acentası Bulvar Cad. Oğuzkurt Apt. Kat:l Tel: (458)2115257-2111601

Çavuşoğlu Turizm ve Seyahat Acentası, Ankara cad. No: 7 Tel: (386) 2121172 - 2121718 KONYA

İĞDIR (GSA)

Alaaddin Cad. No. 22 Kat 1/106 Tel: (332) 3512000 - 3512032 1. (GSA) Vatan Seyahat Acentası Ankara Cad. Ayvaz Pasajı No: 41 Cihanbeyli Tel: (332) 6732306 - 6731367 2. (GSA) Orhangazi Yıldız Seyahat Acentası, Atatürk Cad. No. 10/A, Kulu Tel: (332) 6416350 - 6416710

Eğer Turizm Seyahat Acentası Belediye Parkı Karşısı No: 179 Tel: (-176) 2279435 İSPARTA(GSA)

Akita Turizm Seyahat Acentası istiklal Malı. İstasyon Cad. Çağlar Apt. No: 23/1 Tel: (246) 232 25 92 İS KE ND E RU N (GSA)

Rende Tia Tour Seyahat Acentası Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kilise Dükkanları No: 21 Tel: (326) 6138383-6134495

KUŞADASI (GSA)

Osman Turizm ve Seyahat Acentası Sağlık Cad. Aktaş Apt. No: 63 Tel: (256) 6144205 - 6149382

İSTANBUL

MALATYA

A. İstanbul Satış Müdürlüğü Cumhuriyet Cad. No. 199-201 Kat: 3 Harbiye R/ I el: (212) 6636363 S Tel: (212) 2250556 Satış Büroları - Sales Offices 1. Kadıköy, Bağdat Cad. No: 27 Kızıltoprak, Tel: (216) 4184486 2. Harbiye, Cumhuriyet Cad. No: 199/201 Tel: (212) 2250556 (6 Lines-lıat) 3. Taksim, Gezi Dükkanları No: 10 Tel: (212) 2521106 (6 Lines/hat) B. Aksaray Satış Müdürlüğü Atatürk Bulvarı, Gıilpalas Apt. No: 162 Kat: 6 Tel: (212) 5119222-23 5117860-5117978

Kanalboyu Cad. No: 10 Orduevi Karşısı Tel: (422) 3211920-3211922 M ANİSA (GSA)

Yol Turizm Sey. Act. Anafartalar Malı.Gaziosmanpaşa Cad. Merkez Işlıanı No:54/13 Tel: (236) 2346311 MA R DİN (GSA)

Bileni Turizm ve Dış Ticaret AŞ. Karayolları Karşısı, Yenişehir Tel: (482) 2130315-2122575 MARMARİS

Atatürk Cad. No: 50-B Tel: (252) 4123751-4123752 MERSİN

İstiklal Cad. 27. Sok. Çelebi Işlıanı No: 7 Tel: (324) 2315232-2321278 MUŞ (GSA)

Muşovası Turizm Sey. Act. istasyon Cad. Vilayet karşısı Tel: (436) 2123070

İZMİR

Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 1/F Büyük Efes Oteli Altı R/Tel: (232) 4258280 S/Tel: (232) 4841220 (5 lines-lıat)

NEVŞEHİR(GSA)

Argeus Turizm Seyahat Acentası İstiklal Cad. No: 13 Ürgüp Tel: (384) 3414688-3415207

KAHRAMANMARAŞ(GSA)

Döngel Turizm Seyahat Acentalığı Trabzon Cad. No: 66/A Tel: (344) 2234181-2254037

NİĞDE (GSA)

Sobek Turizm Sey. Act. İstasyon Cad. No: 67 Tel: (388) 2132117 - 2321507

KARAMAN (GSA)

ORDU (GSA)

Citur ve Seyahat Acentası Orman işletmesi Karşısı Konya Cad. No. 55 Tel: (338) 2120680

Cotonak Turizm Seyahat Acentası, Şarkiye Malı. Belediye Binası Altı Tel: (454) 2252054

KARS (GSA)

OS MANİYE (GSA)

Sınır Turizm ve Seyahat Acentası Atatürk Cad. No: 148 Tel: (474) 2123838 (4 hat)

Osair Turizm Seyahat Acentası Ralıima Hatun Malı. Lise Cad. K: 1 No:9 Tel: (322) 8149226 - 8133404

KAYSERİ

RİZE

Sahabiye Malı. Yıldırım Cad. No. 1 Tel: (352) 2223858

Kazdal Camii Yanı Belediye Sosyal Hizmetler Binası Kat: 1 Tel: (464) 2130591 - 2130592

212 S K Y L IF E

TEM M UZ

JU LY

1999

SAKARYA (GSA)

Sakarya Tur ve Seyahat Acentası Uzunçarşı No:l Tel: (264) 2749688 SAMSUN

Kazııııpaşa Cad. No. 18 R/S Tel: (362) 4313455 4315065 SİİR T (GSA)

BAT-AIR Turizm Seyahat Acentası Cu ııılıu ıiy et Meyda n i. Erdef Oteli altı. No: 2 Tel: (484) 2237574-2233069 SİVAS (GSA)

Sivas Turizm ve Seyahat Acentası İstasyon Cad. 50.Yıl Sitesi,. No: 7- 8 Tel: (346) 2211147-22136872244624

Q ' -

Ş A N L I U R F A (GSA)

Kalirıı Turizm ve Seyahat Tic. AŞ Sara yönü Cad. No: 74/A Köprübaşı Tel: (414) 2153344 - 2154548 Ş IRNA K (GSA)

Rüzgâr Turizm Sey .Act. Cumhuriyet Cad. Tel: (486) 216 36 70-216 39 57 TEKİRDAĞ (GSA)

Trakya Turizm Sey. Act. Çorlu Belediyesi Karşısı tşmerkezi No: 9 Çorlu Tel: (282) 6530477-78 TOKAT(GSA)

Ay Şafak Air Turizm Sey.Act Gaziosmanpaşa Bulvarı Sivas Cad. No: 48 Tel: (356) 2147254 TRABZON

Kemerkaya Malı. Meydan Parkı Karşısı Tel: (462) 3266433-34 UŞAK (GSA)

Vatan Seyahat Acentası Durak Malı. Fatih Cad. No: 12/A Tel: (276) 2152033 - 2125129 VAN

Enver Perilıanoğlıı Iş Merkezi Cumhuriyet Cad. No: 196 Tel: (432) 2161019 - 21612 ıl YALOVA (GSA)

Oba Turizm ve Seyahat Acentası Huzur Sok. Balkan Işlıanı 19 B Tel: (226) 8141342 YOZGAT(GSA)

Çavuşoğlu Turizm Sey. Act. Lise Cad. No: 16, Tonos Apt. Tel: (354) 2129193 - 2123946 R

: -Rezervasyon / Reseı vation

S GSA

: Bilet Satış Ticket Sales : Genel Satış Acentası General Sales Agency


Bugüne dek yapı sanatınc birçok ilki sunan Şişecam 1 Lara Cam Tuğla Serisi! I)iinya standardında, yüksek kaliteli üç ayrı des Lara Dalga, Lara Çizgi, Tara Mozaik! Işığıyla, estetiğiyle iç ve a mekâ n la rı n h a vas ı n ı

L İT E SİST E M B E L G E S İ ırmr s y s t e m c e r y i f i c a t k !

/ k q \ TSE-ISO-EN

S . 9000^

Cam Tuğla'da Şişecam amblemini arayınız. Camtaş Düzcam Pazarlama A.Ş. Danışma Merkezi Ücretsiz Danışma Hattı: 0800 211 08 33 Büyükdere Caddesi. No: 37 80670 Maslak/İstanbul. Türkiye Tel: (0212) 285 10 00 Faks: (0212) 285 44 63 Internet: www.sisecam.com.tr

ŞİŞECAM ŞİŞEC A M Bir T Ü R K İY E İ Ş B A N K A S I Kuruluşudur.


T U R K IS H A I R L I N E S INFORMATION

YAPMAYIN! / DONT! UÇAK İÇERİSİNDE, İNİŞTE, KALKIŞTA ve TÜM UÇUŞ BOYUNCA KULLANILMASI, AYRICA AÇIK BIRAKILMASI YASAK CİHAZLAR

EQUIPMENT WHICH İT IS FORBIDDEN TO USE OR TLRN ON DIİRING TAKE-OFF OR LANDING, AND THROUGHOUT THE FLIGHT

Sayın Yolcularımız,

Dear Passengers,

Cep telefonları uçağın uçuş aletlerini olumsuz yönde etkilemekte ve uçuş em­ niyetini tehdit etmektedir. Uçaklarımız­ da uçuş emniyeti ve can güvenliği açı­ sından cep telefonlarının kapalı tutul­ ması gerekmektedir.

Mobile phones interfere vvith the flight instruments and have a negative effect on flight safety. Therefore they ınust be svvitched off during the entire flight to provide personal and aircraft safety.

Ladies and Gentlemen For safety reasons, it is forbidden to use any electronically operated device such as portable radios, cassette/compact disc players, electronic entertainment devices and laptop computers, during take-off, landinğ or when the "fasten seat belt" sign is on.

Sayın yolcularım ız, Uçuş em niyeti için; inişte, kalkış­ ta veya “ Kemerle­ rinizi Bağlayınız” ikaz ışık la rı ya­ narken; her türlü taşınabilir radyo, kaset çalar, compact disc player, elektronik oyun­ lar, laptop kompüter ve benzeri elektronik cihazla­ rın kullanılm ası yasaktır.

Ladies and Gentlemen During the entire flight, the operation of com pact disc players, radio and TV recievers, m obile phones and vvalkie talkies is strictly pıohibited.

Sayın yolcularım ız, Tüm uçuş boyun­ ca, compact disc player, radyo ve televizyon alıcıları ile taşınabilir tele­ fonlar ve telsiz cihazları yolcular tarafından kesinlik­ le kullanılamaz.

Ladies and Gentlemen Please refraitı from smoking cigarettes, pipes and cigars during the flight.

Sayın yolcularım ız, Tüm uçuş boyunca, lütfen sigara, pipo, puro ve sigarillo içmeyiniz.

214 S K Y L IF E

TEM M UZ

JULY

1999


H

A

Z

İ

R

A

N

1

9

9

9

BP

BP, TÜRKİYE’DE TAŞITMATİK DEVRİNİ BAŞLATIYOR

Ş irke t ta ş ıtla r ın ız ın akaryakıt alımları artık tam kontrolünüz altında. BP, şirket taşıtlarının akaryakıt alım ları konusunda yaşanan zorluklara, sıkıntılara çözüm getiriyor ve taşıt sayısı 10’un üze­ rinde olan şirketlere Taşıtmatik’i sunuyor. Taşıtm atik’te, şirket taşıtlarına ait bilgiler sisteme kaydediliyor. Taşıtlara ise, Taşıtmatik’in taşıtı t

tanımasını sağlayan bir Taşıt Kimlik Ünitesi yerleştiriliyor.

S ürücüler, Taşıtm atik

pom ­

pasından akaryakıtı aldıktan sonra, otomatik olarak çıkan dolum bilgi fişini alarak, hiçbir ücret öde­ B P T

a

s

ı

t

m

a

t

i

k

meden istasyondan ayrılıyorlar. Sistem, bu satışları BP’nin genel merkezine aktarıyor. Buradan, şirkete, ayda üç kez fatura ve

/

-

Ayrıntılı Akaryakıt Tüketim Raporu

j

gönderiliyor. Faturalar, şirketin bankadaki hesabından otomatik olarak tahsil ediliyor. Hemen BP’yi arayın. Taşıtmatik’e dahil olarak, şirket ta ş ıtla rı­ W

nızın akaryakıt alımlarını tam kontrolünüz altına alın. Göre­ ceksiniz, çok rahat edeceksiniz. B P A k a rya k ıt O rtak lığ ı Tel: (0216) 428 20 82 Faks: (0216) 428 20 96


T U R K HAVA Y O L L A R

BEBEKLER İÇİNİ Bebek maması, THY dış hat uçuşlarında “Özel Yemek Talepleri” kapsamındadır. Talep, rezervasyon sı­ rasında veya tarifeli kalkış saatinden 24 sa­ C‘ at önce yapılmalıdır. Cam kavanoz içinde yüklenen mamalar, sebzeli ve meyveli olınak üzere iki çeşittir. Kısa ve orta menzilli dış hat parkurların­ da, bebekli yolculara dağıtmak üzere hazırlanmış plastik şeffaf torbada; bir adet çocuk bezi, krem ve iki adet temiz­ leme mendili bulunmaktadır. Uzun men­ zil uçuşlarında, ilave olarak biberon ve kağıt önlük yer almaktadır. Kabin girişinde, sağ, sol veya orta sıra koltukların önünde sadece düz uçuş sı­ rasında duvara monte edilebilen bez pusetleri kullanmak için, yer numaranı­ zı alırken, bebeğiniz olduğunu ve önde oturmanız hususunu hatırlatmalısınız. Bebeğin altını değiştirmek için, kabinde­ ki koltuklar yerine, bu işlemi kolaylaştı­ ran özel modifikasyonlu tuvaletleri de­ nemenizi tavsiye ediyoruz.

INFANT PASSENGERS Provision of baby food on THY internatioııal flights is part of our Special Catering Requests service. The recıııest must be submitted at the ti­ me of reservation or vvithiıı 24 hours of scheduled take-off time. The dinners are filled into glass jars, and come in tvvo varieties -vegetable and fruit dinners. On short and medium range Internati­ onal routes a Baby Pack is distributed to passengers vvith babies, consisting of a plastic bag contaiııing one disposable nappy, baby cream, and tvvo moisturised vvipes. On long range flights this pack also contains a feeding bottle and paper bib. If you vvish your baby to use the canvas cradles vvhich can be hung (during cruisiııg oııly) from the vvall in front of the front seats to right or left at the entrance to the cabin, or on the dividing vvall in front of the rovv at the centre of the cabin, you nuıst specify this at check-iıı. VVheıı you have to change your baby’s nappy vve suggest you vvili find it easier to use the nappy changiııg tables in the specially modifıed toilets rather than the seats in the cabin.

T U R K İS H A I R L I N E S INFORMATION HASTA ve HAMİLE YOLCULAR İÇİN Hasta yolcu için bilet alınırken “Hasta Yol­ cu Formu” düzenlenerek bilet kapağına mutlaka iliştirilmesi gerekir. Hasta yolcu­ nun uçması içiıı hastalık türünü belirten ve bu hastalığın uçak yolculuğuna engel teşkil etmeyeceğine dair bir doktor raporu gereklidir. Bu raporun tarihi 10 günden eski olamaz. Hasta yolcu, beraberinde doktor raporu getiremezse, DHMİ Genel Müdürlüğü İşletme Hekimliği Meydan dok­ torundan uçabileceğine dair onay alınır. Bakıma muhtaç derecede hasta olan yolcu beraberinde refakatçi getirmezse uçurulmaz. Ayrıca, talep edildiği takdirde, bayan yol­ cularımız için hijyenik bağ bulundurulur. Bu konuda lütfen hos­ tesinize başvurun. Hamile yolcu, yolcunun kendi doktorun­ dan veya DHMİ Genel Müdürlüğü işletme Hekimliği Meydan doktorundan “Uçak ile seyahatıııda sakınca yoktur” şeklinde rapor ibraz etmesi halinde uçurulur. Bu raporun tarihi 7 günden eski olamaz.

SICK PASSENGERS AND EXPECTANT MOTHERS VVhen purchasing their ticket sick pas­ sengers should fiil in a Sick Passenger Form, vvhich must be attached to the cover of the ticket. A doctor’s report specifying the nature of the illness from vvhich the passenger is suffering and declaring that there are no reasons vvhy the person concerned should not fly is also required. This report must not be dated more than 10 days prior to the flight date. If the sick passenger is ııııable lo sııbmit a medical report, then the State Airports Administration Medical Office vvili consult the passenger’s physician for confirmation that the passenger is fit to fly. Passenger vvhose illness is severe enough to require care cannot fly unaccompanied. Please ask one of the hostesses if you need sanitary pads, vvhich are available for vvomen passengers. Expectant mothers are permitted to fly upon submission of a medical report from their ovvn doctor or the State Air­ ports Administration Medical Office declaring that there are no objections to their travelling by air. This report may not be dated more than 7 days prior to the flight date.

216 S K Y L IF E

TEM M UZ

JU LY

1999

EVCİL HAYVANLAR İÇİN Canlı evcil hayvan için rezervasyon ge­ rekir. Yolcuya bilet kontrolü sırasında verilen veya yolcu tarafından getirilen evcil hayvan uygun bir kutu içinde ka­ bine alınır. Yolcu tarafından getirilen muhafaza, Check-in sırasında istasyon görevlisi tara­ fından uygun görülmezse hayvanın taşın­ ması kabul edil­ mez. Kutu içinde ka­ bine alınacak canlı evcil hay­ vanın geçerli bir sağlık belge­ si, kimlik cüzdanı, aşı kağıdı yolcu be­ raberinde mevcut olmalıdır. Evcil hayvanlar kabinde oldukları süre içinde bulundukları muhafazaları terk edemezler ve muhafazalar, sahipleri­ nin oturdukları koltukların önünde ka­ bin içindeki gidiş ve gelişe engel olma­ yacak şekilde yerleştirilir. Yolcu kabininde taşınması mümkün ol­ mayan ve yolcu beraberinde seyahat eden evcil hayvanlar, yolcu tarafından gerekli şartlara uygun muhafazaların içinde, kargo kompartmanında taşınır.

DOMESTIC PETS Reservations are required for domestic pets. The animal can only be taken 011 board inside a suitable Container provided at check-in or brought by the passenger. If the Container brought by passenger is not fouııd to be suitable by the station officer at check-in, then the airline reserves the right to refuse to carry the animal. Domestic animals flying in the passen­ ger cabin must possess a valid and up-to-date record of health and vaccination. VVhile on the aircraft domestic pets may not be allovved out of their carrying containers, vvhich nıııst be placed in front of the ovvner’s seat so as not to obstruct movement vvithin the cabin. Domestic pets accompanying passen­ gers and vvhich cannot be carried in the cabin can be carried in the hold in appropriate containers supplied by their ovvners.


Viragan Kaıace Hotel KempınsKi / İstanbul J . jw issötel Oonrad Hotel

İstanbul

Inter Hotel

İstanbul

Ankara Hotel

Wövenpick Hotel

İstanbul

bresin Hotel

İstanbul

cour Seasons Hotel

İstanbul

St. Petersburg

Hilton Hotel

İstanbul

Almaty

Hilton Hotel

Bucharest

Tashkent

Hilton Hotel

Tel-Aviv

Hilton Hotel

Eilat

Intercontinental

Moscovv

Gasprom Complex

Sochı

Gasprom Hotel

İstanbul Antalya

Sirena Hotel

Turquoise HotelSide-Antalya 'lamada Hotel

Sea Garden Hotel

FEKA

National Hotel Casino

Moscovv

Isrotel Tower

Tel-Aviv Haifa

Holiday Inn Hotel

Mersin Bodrum

Shoresh Hotel

İstanbul

Hyatt Regency Hotel

Baku

Hyatt Tower & Casino

Baku

Park Hyatt Hotel

Baku

Crimea

Planeta Hotel ','ırağan Kempinski

Hyatt Regency Hotel

Tel-Aviv

Le Meridien Hotel

Eilat

Sheraton Hotel

Sofia

Sheraton City Tower

Tel-Aviv

Shaw Park Plaza Hotel

London

Evergreen Hotel

FEK A

A R C H IT E C T U R A L C G N S T R U C T IO N & T R A D E IN C .

1 Atatürk C a d . N o : 1 7

8 1 5 3 0 M a lte p e - İstanbul - TÜRKİYE

Phones: ( 9 0 - 2 1 6 ) 3 0 5 7 5 5 0 - 3 8 3 7 5 8 6 (PBX) Fax: ( 9 0 - 2 1 6 ) 371

19 86

Mosco w Office: Miklukho - M aklaya ul., 3 /Leninsky Pr. / 1 1 7 1 9 8 M oscow / Russıa Phone: 7 (095) 9 3 7 19 0 0 (PBX) Fax: 7 (095) 9 3 7 19 05 E - Mail

(İstanbul)

: fekaarcconsinc

@ superonline.

com.

E - M a i l ( M o s c o w ) : M o s f e k a @ a h a .r u


T U R K İS H A I R L I N E S INFORMATION TELEFON HİZM ETLERİ

TELEPHONE SERVICES

Uzun hatlarda uçan A-310 ve A-340 uçaklarımızda tele­ fon bulunmaktadır. A-310 uçaklarının Economy Class kabininde 2 adet telefon bulunurken, A-340 uçaklarının Economy Class kabininde ise 4 adet telefon mevcuttur. Eğer Skyphone’un kullanma koşullarını öğrenmek ister­ seniz kabin memurundan yardım isteyebilirsiniz.

Telephones are available on our A-310 and A-340 aircraft, vvhich fly long distance routes. The Economy Class cabin of the A-310s has two telephones, and the Economy Class cabin of the A-340s has four. If you vvish to knovv further details about using Skyphone please ask the flight attendant.

Nasıl kullanılır?

Instructions

a) Telefonu kaldırın. b) İngilizceyi seçmek için “ 1” tuşuna basınız. c) Türkçeyi seçmek için “2” tuşuna basınız. d) Ekran üstüne gelen menüden “ 1”i seçiniz. e) Kartınızı, manyetik kıs­ mı telefonun sol tarafına bakacak şekilde yerleştiri­ niz ve size doğru kaydırı­ nız. Ekranda “ kart kabul edildi” yazısını göreceksi­ niz. Bu kartınızın kabul edildiği anlamına gelir. Te­ lefon numarasını tuşlayı­ nız. Sonra “+" tuşuna ba­ sın, arama başlayacaktır. Ekranda “telefon bağlandı” yazısını gördüğünüz za­ man telefonu kulağınıza koyunuz. Görüşmeniz bit­ tikten sonra “End Cali” tu­ şuna basın. Başka bir nu­ marayı daha aramak ister­ seniz kartınızı tekrar kul­ lanmanıza gerek yoktur. “End Cali” tuşuna bastıktan sonra görüşme ücreti dura­ caktır.

a) Lift the handset b) To choose English press 1 c) To choose Turkish press 2 d) Select 1 from the menü on the screen e) Place your credit card vvith the magnetic strip facing left, and slide it tovvards you. VVhen you see the message “ Card accepted” on the screen, enter the number you vvish to cali. Then press the *+’ key. VVhen the message “Cali connected” appears on the screen place the receiver to your ear. VVhen the cali is complete press the End Cali button. To place additional calls there is no need to reinsert your credit card. Merely enter the nevv number and press the “+’ key again. Charging stops vvhen the handset is returned to the cradle.

Geçerli Kredi Kartları

Credit Cards and Charges

American Express, Visa, Diners Club, JCB ve Mastercard/Eurocard. Telefon görüşmesinin dakikası 9.90 USD’dir.

American Express, Visa, Diners Club, JCB and Mastercard/Eurocard are accepted. The charge for a cali is USD 9.90 per minute or part theıeof.

Yardım

Assistance

Eğer telefonla görüşmek için herhangi bir problemle karşılaşırsanız 68#’i tuşlayınız. Bu durumda Skyphone Müşteri Hizmetleri Merkezi’ne bağlanmış olacaksınız. Bu arama için hiçbir ücret ödemeyeceksiniz.

If you encounter any difficulty vvith your cali you may dial 68#, vvhich vvill connect you to Skyphone Customer Services Centre. There is no charge for this cali.

Sayın yolcularımız, Oturduğunuz koltuklar başta olmak üzere yolcu kabininde karşılaştığınız uçak ile ilgili her türlü sorununuzu, sizden sonraki yolcularımızın da yaşamaması için lütfen kabin memuruna iletiniz.

Dear Passengers, Please inform the cabin staff about any problem you encounter during your flight, vvhether it concerns your seat or any other part of the aircraft cabin, so that passengers on subsequent flights do not suffer similar inconvenience.

218 S K Y L IF E

TEM M UZ

. ı j »>

JU LY

1999


Suya dayanıklı !

Ç Ü N K Ü ‘ P A N A S O N IC T 0 U G H B 0 0 K ! Panasonic Toughbook sarsıntıya, darbeye, suya, toza dayanıklıdır. ÇUnkli darbelere karşı magnezyum alaşım lı kasa, suya dayanıklı klavye ve touch-pad, sarsıntıya karşı hard disk damper sistemi ile donatılm ıştır. Panasonic m ühendislerinin tek am acı, her durumda "size uyum lu" bir bilgisayar üretm ektir.

P anason ic

Pan©®ouû

• '1 .

I an.ısonic Bilgisayar Ü rünleri & Powersonic l)PS Türkiye Genel Distribütörü iialnum cu Sakır Kesebır 5k. Balmumcu Plaza ’lo 3. D.3-4-6 Beşiktaş 80700 İstanbul T tl 102121 274 47 23 |Pbxl Fax 02121274 71 90 E-ırail: sa«ıs0pancom.com tr ır n Cad. 40/11 Çankaya 06680 Ankara Tel 10312)441 37 84-85 -a* 33121 441 18 49 E -ırail ankara,bolge0pancom com tr

Amerikanın en büyük araştırma şirketi IDC'nin raporuna göre notebookların en fazla hasar görme nedenleri, taşırken düşürme, sıvı dökülmesi, kullanırken masadan düşme, toz olarak tesbit edilmiştir.

Panasonic


FAX HİZMETLERİ

FAX TRANSMISSION

Başlamadan önce fax çekeceğiniz kağıt üzerindeki klipsleri, zımba tellerini ve diğer kağıt tutucularını çıkarın. Kağıdın kuru olduğuna ve üzerinde yiyecek, içecek veya yapışkan maddelerin olmadığına dikkat edin. Fax cihazının arkasın­ daki Povver anahtarının “ON” konumunda olduğundan emin olun. 1. Kağıdı ön yüzü yere bakacak şekilde, terminal onu tutup kavrayıncaya kadar kağıt kılavuzuna yerleştirin. 2. Kredi kartını manyetik kısmı sağ tarafa bakacak şe­ kilde kredi kartı okuyucusuna yerleştirin ve aşağıya doğru kaydırın. 3. Kredi kartınız geçerli ve fax terminali tarafından ka­ bul edildiyse “PLEASE VVAIT” ışığı yanacaktır. Çevir sesi ile birlikte “ENTER NUMBER “ ışığı yanıp sönmeye başla­ yınca, OO+ülke kodu+alan kodu+fax numarasını tuşlayın. Not: a) Eğer kart geçersiz ise, kabul edilmemişse veya cihaz onu okuyamıyorsa “ ERROR” ışığı yanacaktır. Bu durumda “STOP/C” tuşuna basarak yeniden deneyiniz. b) Meşgul sinyali duyuluyorsa “STOP/C” tuşuna basarak yeniden deneyiniz. 4. Bağlantı sağlanınca yeşil “PLEASE WAIT” ışığı yanacak ve gönderme başlayacaktır. Fax göndermek isterseniz, lütfen kabin memurunu çağırın, size yardımcı olacaktır.

First remove any elips, staples or other paper attachments from the sheets you wish to fax. Check that the paper is dry and elean. Make sure that the power switch at the back of the facsimile machine is in the ON position. 1. Hold the paper face downwards and place it in the paper guide. VVhen correctly positioned the terminal will grip it. 2. Place your credit card in the slot with the magnetic strip facing to the right and slide downwards. 3. If your credit card is valid and accepted the PLEASE VVAIT light will go on. VVhen the dialling tone begins and the ENTER NUMBER light starts flashing enter 00 + country code + area code + fax number. Notes: a) If your card is invalid, not accepted or unreadable the ERROR light vvill come on. İn this case press the STOP/C button. b) If the number is engaged press STOP/C button and try again. 4. VVhen the connection is made the PLEASE VVAIT light will come on and transmission begin. You may cali the flight attendant to assist you if necessary.

INTERNET

INTERNET

vveb adreslerimiz: http://www.turkishairlines.com

Our website addresses: http://www.turkishairlines.com Everything you need to know aboııt THY is available at our website. Information ineludes a history of the airline, the compositioıı of its fleet, flight destinations and information about these cities and airports, addresses of our sales and reservations offices with their telephoııe and fax numbers, frequent flyer programmes, catering services, Business Class services and services for sick, infant and disabled passengers. Our online timetable and domestic flight reservations pages can also be reached at this address.

THY ile ilgili tüm bilmek istediklerinize web sitemizden erişebilirsiniz. THY’nin tarihçesi, filo yapısı, uçtuğumuz nokta­ larla şehir ve havaalanı bilgileri, satış ve rezervasyon ofislerimizin adres, telefon ve faks numaraları; özel yolcu program­ ları; ikram servisimiz; Business Class hizmetlerimiz, hasta, çocuk ve özürlü yolcu taşımacılığımızla ilgili diğer haber­ lerin yanısıra on-line tarife ve iç hat re­ zervasyon sayfalarına da yine bu adres­ ten erişmeniz mümkün. http://www.turkish-fltbooking.com http://www.thy.com

http://www.turkish-fltbooking.com http://www.thy.com

THY'nin tüm seferlerinin tarifesini on-line olarak görüntüle­ yebilir ve iç hat rezervasyonlarınızı kendiniz yapabilirsiniz.

You may see the timetable for ali THY flights on sereen, and make your own domestic flight reservations.

e-mail (elektronik posta) adresimiz: turkishairlines@thy.com THY web sitesi ile ilgili görüşleriniz için bize bu adresten ulaşabilirsiniz. THY hizmetleri ile ilgili öneri ve şikayetleriniz için ise adresi­ miz: customer@thy.com

Our e-mail address: turkishairlines@thy.com VVe welcome your views on the THY website, and request that you send them to the above address. For your suggestions and complaints regarding THY ser­ vices please write to: customer@thy.com

220 S K Y L IF E

TEM M UZ

JU LY

1999


KARAT H O TEL / Antalya

Çimstone is composed o f 95 % cjııartz; one of nature’s hardest stones. This gives Çimstone a superior resistance to impact, compression, high temperature, acids and alkalis. Çimstone provides high level o f hygiene with its virtually non-water absorbant characteristic. The sky is the limit when you choose the contemporary and aesthetic finishing material Çimstone for ali kinds o f your

•Vt o n e

interior and exterior designs.

breton °*ÛNÛ00^

Ç İM S T O N E D O Ğ A L K O M P O Z E TA Ş İŞ L E T M E L E R İ S A N A Y İ V E T İC A R E T A .Ş .

İn The Finishing Materials Category

ç lM S T O N ^ ^ L ^ T O Z | T A Ş pİŞLETMELERl 1998Construction Materials

İT S E K ]

Factory: Kemalpaşa Cad. No:23 l^ıkkenl 35070 İZ M İR - T Ü R K İY E • Phone: +90 232 436 29 63

Fax: +90 232 436 29 72

İstanbul: +90 216 411 64 05 • Ankara: +90 312 481 50 50 • A n talya: +90 242 322 64 84 • Bursa: +90 224 234 53 31

e - m a il : in f o @ c im s t o n e .c o m .t r


IN FLIG H T CA TERING INFO MUTFAKLARIMIZ VE ÜNLÜ ŞEFLER

OUR KITCHENS AND FAMOIIS CHEFS

Japon Mutfağı son yıllarda Türkler tarafından övgü ile karşılandı, değişik lezzet anlayışı ile hazırlanan ve dü­ şük yağ oranı içeren sağlıklı yemekler bir trend ola­ rak kabul gördü ve hâlâ popüleritesinden bir şey kay­ betmiş değil! İkram Başkanlığı’nda müşterek çalışma­ larımızda kendisinden çok şey öğrendiğim, hocam Sn. Tuğrul Şavkay’ın Mart ayında Hürriyet’in pazar köşe­ sinde; “Kuzenimiz Japonlar” ve “Japon Mutfağı” konu­ ları yer almıştı. Bu ay İkram sayfalarımızda sıra Ja­ ponya’ya geldiğinden, yani konumuz Japon Mutfağı, Tokyo ve Osaka’da ikram aldığımız firmalar ve menü­ ler olduğundan, o yazılara değinmek vacip oldu. Sayın Şavkay’ın araştırmalarına göre, Margaret Leeming ve Mutsuko Koşaka adlı biri İngiliz, diğeri Japon iki yazar Japon mutfağı üzerine ortak bir çalışma yapmışlar. “Japanese Cookery” adındaki bu kaynağa göre; MÖ 200 0 yılları civarında Orta Asya’dan Japonya’nın Honşu adasına Kore üzerinden büyük bir göç olmuş. Göçedenler avcı bir toplulukmuş. MS 250 yıllarında Orta Asya’dan Japonya’nın güneyindeki Kyuşu adasına, yi­ ne Kore üzerinden ikinci bir göç daha gelmiş. Bu gö­ çü yapanlar çiftçi olduklarından, göç yolu üzerinde pi­ rinç yetiştirmeyi öğrenmişler ve her iki grup öğrendik­ lerini Japonya’ya taşımışlar. Japon Mutfağının özellik­ leri, tabiata yakın olması ve lezzet ile estetiğin birleşti­ rilmesi olarak özetlenebilirse de gerçek daha geniş kapsamlı ve detaylı. Japonlar hem geleneksel Şinto di­ nine hem de Budizm’e bir arada inanmışlar. Bu-

Japanese cuisine has earned vvidespread popularity in Turkey in recent years. With its unique flavour concepts and healthy dishes vvith a lovv fat content, Japanese food has been accepted as a nevv culinary trend and remains as popular as ever! My rnentor Mr Tuğrul Şavkay from vvhoııı I have learnt so much vvhile vvorking vvith him in the Catering Department, is the author of two artides vvhich vvere published in Hürriyet nevvspaper’s Sunday supplement during March, entitled ‘Our Cousins the Japanese’ and ‘Japanese Cuisine’ respectively. Since it is the turn of Japan to feature in our catering pages this month, vvith an account of the catering firnıs in Tokyo and Osaka vvhich pıovide THY menus on our flights out of those cities, it vvould be appropriate here to refer to some of the information in those articles. Mr Şavkay telis us that an English vvriter Margaret Leeming and her Japanese colleague Mutsuko Koshaka have carried out a joint study of Japanese cuisine, published under the title Japanese Cookery. According to this book large numbers of people from Central Asia migrated through Korea to the Japanese island of Honshu around 2 0 0 0 BC. These migrants vvere hunters. İn 25 0 AD a second vvave of migration, again via Korea, took place from Central Asia to the Southern Japanese island of Kyushu. Since the second migrants vvere farmers, they learnt to cultivate rice

TÜRKİYE ÇIKIŞI TEMMUZ AYI Y/C KAHVALTI MENÜSÜ Saat 10.00 Lokal’e kadar

Kalori= 875 cal Meyve salatası Menemenli krep, ızgara tavuk sosisi ve mantar Tereyağı, peynir, zeytin ve reçel Isıtılmış ekmek Kahve veya çay

TÜRKİYE ÇIKIŞI TEMMUZ AYI Y/C YEMEK MENÜSÜ Saat 10.00 Lokal’den sonra

Y/C BREAKFAST MENÜ FOR JULY OUT OF TURKEY

Y/C LUNCH & DINNER MENÜ FOR JULY OUT OF TURKEY

Till Local 10.00 a.m.

After Local 10.00 a.m.

Calories= 875 cal

Kalori= 1175 cal

Fruit salad Crepes vvith Turkish scrambled eggs served vvith chicken sausage and mushrooms Butter, cheese, olives and jam Hot rolls Coffee or tea

Mevsim salatası Tavuk sote mantar sosunda, mevsim sebzeleri ve patates “croquette” ile Tereyağı, peynir, kraker ve sıcak ekmek Armutlu kek Kahve veya çay

Calories= 1175 cal Seasonal salad Chicken stevv on mushroom sauce served vvith seasonal vegetables and croquette of potatoes Butter, cheese, crackers and hot rolls Pear cake Coffee or tea

Zorunlu hallerde menüde değişiklik yapılabilir. / Menus may be changed under unavoidable circumstances. 222 S K Y L IF E

TEM M UZ

JU LY

1999


IS İİ

Çimstone is composed o f 95 % quartz; one of nature’s hardest stones. This gives Çimstone a superior resistance to impact, compression, high temperature, acids and alkalis. Çimstone provides high level o f hygiene with its virtually non-water absorbant characteristic. The sky is the limit when you choose the contemporaıy and aesthetic finishing material Çimstone for ali kinds o f your interior and exterior designs.

m

St o n e breton

Ç İM S T O N E D O Ğ A L K O M P O Z E TA Ş İŞ L E T M E L E R İ S A N A Y İ V E T İC A R E T A .Ş . İn The Finishing Materials Category ÇİMSTONE DOĞAL KOMPOZE TAŞ İŞLETMELERİ Was Awarded The Grand Prize 1998 Construct.on Materials

|TSEK|

Factory: Kemalpaşa Cad. No:23 Işıkkent 35070 İZ M İR - T Ü R K İY E • Phone: +90 232 436 29 63 İstanbul: +90 216 411 64 05 • Ankara:

Fax: +90 232 436 29 72

+90 312 481 50 50 • Ant alya: +90 242 322 64 84 • Bursa: +90 224 234 53 31

e-mail: info@cimstone.com.tr


INFLIGHT CATERING INFO dizm’de yemek amacıyla hiçbir hayvanın öldürülmesi­ ne izin verilmediğinden, bu inanca saygı duyanlar vejeteryan bir diyet izlemişler ve bu yasağı sadece dört ayaklı hayvanlara uygulayıp, denizlerde avladıkları ba­ lık ve deniz ürünlerini “Sushi” ve “Sashimi” gibi ör­ neklerde olduğu gibi mutfaklarına baş tacı etmişler. “Sashimi” balığın çiğ olarak dilimlenip sosla zengin­ leştirilerek, bir yeşillik dalıyla süslenip sunulduğu bir yemek türü. “Sushi” ise, pişmiş pirinçten yuvarlak ve­ ya kare şekillerde yapılan, deniz yosunu ile birlikte pi­ şirilmiş balık, mantar, omlet gibi çeşitli yiyeceklerle kaplanmış kaııapeler. Tokyo ve Osaka’dan kalkan uçaklarımızda uçuş ekibimizde yer alan Japon Kabin Memurlarımız Business Class’da aperitifinizi verirken sizlere chopstick’lerle “ Sushi” ik­ ram ediyorlar. Mitchell Beazley adlı İngiliz yazar, Menü Rehberi (Me­ nü Guide) adlı kitabında Japon mutfağı ile ilgili olarak şunları yazmış: “Mandıra ürünlerinin Japon mutfağın­ da popüler olmadığı kesin. Örneğin peynir, küflü bir besin olarak görülüp benimsenmemiş, tereyağı ye­ mek pişiriminde kullanılmıyor, süt seyrek kullanılıyor. 16-17. yüzyılda Portekizliler yağda kızartma (frying) metodunu Japonya’ya getirmişler. Buna rağmen yiye­ ceklerin çoğu haşlanmış veya buharda pişirilmiş. Ye­ meklerin tadı tazeliğinden kaynaklandığı gibi estetiği de çok önemli. Japon yemeğinden bir kez tattığınızda, sürprizlerle dolu olduğunu ve heyecanlandırdığını farkedeceksiniz! Çeşitli yemek tabakları sunan büyük restoranlar olduğu gibi, bir veya birkaç menü üzerin­ de uzmanlaşanlar da var. “Sushi” , sulu hamura batırılıp yağda kızartılan deniz ürünleri ve tavuktan oluş­ muş “tempura” , Japon eriştesi olarak adlandırabile­ ceğimiz “ noodles” ı örnek olarak verebiliriz. Her ye­ mek haşlanmış pirinçle bitiriliyor.” Oda hararetinde soğutulmadan içilen ve yumuşak bir pirinç şarabı olan “Sake” , Japon ulusunun milli içkisi. Business Class yolcularım ıza, arzu ederlerse, Tokyo, Osaka Stefan Daring uçuşlarımızda özel kadeh­ Executive Chef lerle “ sake” ikram ediyo­ ruz. Yaz tarifesi öncesinde Tok­ yo’da ikram aldığımız firma olan Gate Gourmet’de bir prezentasyon yapıldı ve yeni menüler seçildi. Bu firmada “Executive Chef” olarak gö­ rev yapan üstad Stefan Dariııg, 1954 Stokholm (İsveç) doğumlu. Mesleki eğitimini Stokholm’deki Kristinebeıgs

on their journey eastvvards. Both groups of migrants carried their culinary cultures to Japan. Japanese cuisine is characterised above ali by a focus on the intrinsic flavour of iııgredients, and their subtle and delicate combination. İt is a complex and vvide-ranging cuisine, influenced by Buddhism, vvhich is observed alongside the traditional Shinto faith. Since Buddhism prohibits the killing of animals for food, its follovvers in Japan avoid eating four legged animals vvhile making an exception for seafood. Seafood dishes like sushi and sashimi aıe the crovvning features of Japanese cuisine. Sashimi is slices of raw fish served vvith a sauce and garnished vvith green leaves. Sushi are balls or squares of cooked rice topped vvith fish cooked vvith seavveed, mushrooms or omelette. On our flights out of Tokyo and Osaka the Japanese cabin crew member serves Business Class passengers th eir aperitifs accompanied by sushi, for which chopsticks are provided. English food vvriter Mitchell Beazley vvrites in his Menü Guide, ‘Dairy products are certainly not a pop­ ular part of Japanese cuisine. Cheese, for instance, is regarded as ınouldy food and disliked, and butter is not used in cooking, vvhile milk occurs only rarely. Frying is a technique introduced by the Portuguese in the 16th and 17th centuries, but stili most Japanese food is boiled or steamed. The idea that the taste of food lies in its freshness is a vital aspect of the cuisine. Once having tasted Japanese food, you vvill realise that it is full of surprises and excitement! Just as there are large restaurants serving diverse dishes, there are others vvhich specialise in one or a few. Sushi, tempura - vvhich is seafood and chicken fried in a thin batter, and Japanese noodles are examples in point. Every meal ends vvith boiled rice.’ The svveetish rice vvine knovvn as sake, vvhich is drunk ıınchilled at roonı temperature, is the national drink of Japan. Our Busi­ ness Class passen­ gers are offered sake in traditional iacquer bovvls on o ur Tokyo and Osaka flights. Before the summer timetable vvent iııto effect, a presentation vvas held at Gate Gournıet, our 224

S K Y L IF E

TEM M UZ

—J~. J U L Y

1999


KOYUYORUZ NAKİT GİBİ KARTI m cebimize m GİRİYORUZ ALIŞVERİŞE

Bizim akıllı kartımız tıpkı nakit para gibi geçiyor. Çünkü aldığımız ürünün bedelinin tümünü, Koçfinans ertesi gün o mağazaya ödüyor, üstelik komisyon da almadan. Dolayısıyla biz de nakit gibi alışveriş yapmanın avantajlarından yararlanıyoruz. AKILLIKART ailemizin kartı.

Iı olduk! AKILLIKART, Türkiye’nin ilk ve tek akıllı kredi kartı... Tam bir aile bütçesi dostu... Koçfinans tarafından, size, daha kolay, daha ucuz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sunuldu. AKILLIKART’a sahip olmak çok kolay. Koçfinans tüketici kredisi kullanılan alışveriş noktalarından, başvuru formunuzu alın. Hemen doldurup, Koçfinans’a veya AKILLIKART logosunun bulunduğu alışveriş noktalarından birine ulaştırın. Siz de akıllı alışveriş için, akıllı seçim yapın. AKILLIKART alın! Daha fazla bilgi için:

Ailenizin kartı

<§^§)Koçfinans “ Daima tüketicinin yanında"

AKILLIKART Nakit gibi kart


INf l i g

h t

ca terin g

INFO

Gymnasium’da yaptıktan sonra, 1980 yılında Batı Al­ manya’nın Regensburg kentinde “Çıraklar için yemek pişirme ve yöntembilim” kurslarına katılarak yüksek lisansını tamamlamış. İngilizce, Almanya, Japonca ve İsveç dillerini biliyor. Çalışma yaşamına 1974 yılında Almanya’da başlayan Stefan Daring, 1985’de Stokholm’de “Palace” Oteli’ne geçiyor. 1988’de Toronto’da (Kanada) “ Movenpick” Restoran’da çalışırken, 1988’de Miami’ye (USA) gidip önce “VVind Star Sail Cruises” , 1988 sonunda ve 1989’da San Francisco’da “Seabourn Cruise Line” gemi şirketlerinde çalışıyor. Stokholm’e geri dönüp 1993 yılı­ na kadar İsveç’de muhtelif restoranlarda görev alıyor. 1994’de Tokyo’da Gate Gourmet İkram kuruluşu ile an­ laşıyor. Şu anda; iki TaylandlI, iki İranlı, bir İsveçli ve bir Daniınarkalı’dan oluşan çok uluslu bir ekibin sorumlulu­ ğunu üstlenmiş ve havayolları için harika menüler yara­ tıyor. Sizleri büyüleyecek, damaklarınızı şenlendirecek bu menülerden birinin tarifini aşağıya onun kaleminden aktarıyoruz. Japon Mutfağı hakkında yazılacak çok şey var. Daha sonra Osaka ikram firmamızı ve menülerimizi tanıtırken, bu konu­ yu biraz daha işleyeceğiz. İstanbul’dan Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir ve New York’a Business Class’da Perşembe, Cuma, Cumartesi günlerinden birinde uçuyorsanız, lütfen Kabin Memu­ runuzdan diet Brunch ikramımızı isteyiniz. Brunch’lar hiçbir şeyin taklidi ol­ mayıp, yağ/tuz/şeker, boya veya kimyasal hiçbir madde içerme­ yen tamamen doğal ürünlerle hazırlanmış­ tır. Yüksek oranda buğ­ day ve elma lifi ile oluş­ turulmuş ve zayıflama­ ya yardım cı olan Brunch ikramımız, “Otacı” Kurtsan Firması tarafından üretilmiştir

catering firm in Tokyo, and new menus selected. Ste­ fan Daring vvho is Executive Chef at this firm vvas born in Stockholm in 1954. After completing his professional training at the Kristinebergs Gymnasium in Stockholm, he attended a master’s course in cooking and methodology for apprentices in the West Gerrnan city of Regensburg in 1980. He speaks English, German, Japanese and Svvedish. Stefan Daring commenced his pıofessional career in Germany in 1974, and in 1985 moved back to Stock­ holm to the Palace Hotel. After vvorking at the Moven­ pick Restaurant in Toronto, in 1988 he vvent to Miami, vvhere he began to vvork first for VVind Star Sail Cruises at the end of 1988, and subsequently for the Seabourn Cruise Line in San Francisco in 1989. He then returned to Svveden, vvhere he vvorked in various restaurants until 1993. İn 1994 he joined Gate Gourmet in Tokyo. He is currently head of a team consisting of tvvo Thai, tvvo Iranian, one Svvedish and one Danish cook vvho create spectacular menus for airlines. Belovv is a recipe for one of his delightful and memorable dishes vvritten out for us by Daring himself. There is much to be vvritten about the Japanese cuisine, and vve vvill return to the subject vvhen we feature our Osaka catering firm and its menus. If you are flying from İstanbul to Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir or New York in Business Class on Thursdays, Fridays or Saturdays, please ask our cabin attendants for our diet Brunch. The ingredients of Brunch are entirely natural, containing no fat, salt or sugar, dyes or any chemical substances. Made from wheat and apple roughage, our Brunch will help you slim. Brunch is produced by Kurt­ san, producer of the Otacı brand range.

Meral Döşemeciler Servis ve Menü Planlama Şefi

Meral Döşemeciler Service and Menü Planning Supervisor

Sunduğumuz “ ikram” hizmeti ile ilgili görüşlerinizi, önerilerinizi lütfen bize bildiriniz e-posta (e-mail): Catering@thy.com Fax: 0212 573 76 96 We vvelcome your opinions of our catering service and your suggestions, either by e-mail or fax: e-mail: catering@thy.com Fax: 0212 573 76 96

226 S K Y L IF E

TEM M UZ

JU LY

1999


FESLEĞENLİ TEREYAĞI SOSUNDA SIĞIR FİLETOSU BİBER KARIŞIMI VE FIRINLANMIŞ PATATES

BEEF FILLET WITH PESTO BUTTER, PEPERONATA AND ÖVEN BAKED POTATOES

Fesleğenli tereyağı için (Yaklaşık 250 gr.): 200 gr tereyağı 50 gr fesleğen 2 tatlı kaşığı limon suyu Tuz ve biber

Pesto butter (yield approx. 250 gr): Butter, 200 gr Pesto*, 50 gr Lemon juice, 2 tablespoons Salt and pepper Pepperonata (yield appıov. 1.5 kg): Red pepper, 240 gr cut into cubes Yellovv pepper, 360 gr cut into cubes Italian peeled tomatoes, 175 gr cut into cubes Chopped onions, 400 gr VVhite vinegar, 3 tablespoons Black olives, 25 gr Green olives, 25 gr Olive oil, 40 gr Salt & pepper, 2 small Chilli pepper, 2 small

Taze biber karışımı (Yaklaşık 1.5 kg için): 240 gr küp şeklinde doğran­ mış kırmızı dolmalık biber 360 gr küp şeklinde doğranmış sarı dolmalık biber 175 gr küp şeklinde doğranmış, soyulmuş İtalyan do­ matesi 400 gr kıyılmış soğan 3 tatlı kaşığı beyaz sirke 25 gr siyah zeytin 25 gr yeşil zeytin 40 gr zeytinyağı 2 tutam tuz/biber 2 tutam acı biber Hazırlanışı Soğanları zeytinyağında sote edin. Biberleri, domatesi, zeytinleri, acı biberi ilave edip tuz, biber ve sirke ile tatlandırın. Hepsini birlikte 5 dakika kaynatın.

Preparation Start to saute the onions in olive oil. Add peppers, tomatoes, olives, chilli pepper, seasoning vvith salt, pepper and vvhite vinegar. Boil everything together for about 5 min.

Fırınlanmış Patates (10 kişilik) 1,5 kg soyulmuş patates 80 gr tereyağı 50 gr dilimlenmiş soğan Tuz, muskat*, karabiber 0,7 İt et suyu 120 gr rende peynir

Öven Baked Potatoes (10 portions) Peeled potatoes, 1.5 kg Butter, 80 gr Sliced onions, 50 gr Salt, nutmeg, pepper Consomme, 0.7 İt Grated cheese, 120 gr

Hazırlanışı Patatesleri dilimleyin. Tereyağı ve soğanlar altta kala­ cak şekilde patatesle birlikte fırın kabına koyun. Tuz, karabiber ve muskat ile tadlandırın. Et suyunu ilave edip rende peyniri patateslerin üzerine yerleştirin. 200°C’de patatesler yumuşayıp üzeri altın rengi alın­ caya kadar 45 dakika fırınlayın. Bonfile dilimlerini kızarttıktan sonra tabağa alın, üzeri­ ne fesleğenli tereyağını koyun. Biber karışımı ve fırın­ lanmış patatesleri yanında garnitür olarak ikram edin.

Preparation Cut the potatoes into slices. Put them into an öven dish vvith butter and onions on the bottom. Season vvith salt/pepper and nutmeg. Add the consomme and then at last the grated cheese on top of the potatoes. Bake in the öven at 200°C for about 45 min until golden brovvn and the potatoes are tender. Place the beef fillets on a plate after grilling, add pesto butter on top. Serve vvith pepperonata and öven baked potatoes.

* Aroması için kullanılan küçük hindistancevizi

* Basil

227 S K Y L IF E

TEM M UZ

JULY

1999


güneş olsa da olmasa da yeni dağsan matik 2000 sizş güneşin sıcaklığını % 9 7 hissettiriyor!

0

Fiberglas Kılıf

0

Cam Yünü

0

Dış Depo

O

İÇ Depo

O

Depo Bağlantıları

O

EPDM Fitil

O Temperli cam 0

Siyah Nikel Folyo

O Alüm inyum Kanat 0

45 Dansite Cam Yünü Alüm inyum Folyolu

0

Absorber Bakır Boru

0

Alüminyum Levha

0

Ekstrüzyon Boyalı Alüm inyum Kasa

0

Kollektör Bağlantıları


• Yeni Dağsan Matık 2000 % 97 güneş ışığı em m e buna karşılık sadece % 9 ışıma kaybına sahiptir. • Yeni Dağsan Matik 2000, Tübitak ve Almanya Stuttgart Üniversitesi test verilerine göre % 77 anlık verim e sahiptir. • Türkiye'de üretilen kollektörler arasında sadece Dağsan Matik 2000'den 2 kat daha fazla verim elde edilir. « Depo ısı yalıtımlı ve fiberglas kılıf ile kaplıdır. UV ışınlarına karşı dayanıklıdır. # İç depo ısıtma alanı Krom-Nikel paslanmaz çelik malzemeden imal edildiği için kullanım suyunun özelliğini değiştirm ez, bakteri üretmez. • Depoda otom atik term ostatlı rezistans bulunduğundan güneşin yetersiz olduğu zamanlarda dahi m inim um elektrik enerjisi ile su, istenilen sıcaklığa ulaşır. • Yeni Dağsan Matik 2000 üretim hatalarına karşı 6 yıl garantilidir.Ö m ür garantisi ise 20

\

\

\

yıldır. • Estetik görünüm lü Yeni Dağsan Matik 2000 daha az yer kaplar ve görüntü kirliliği oluşturm az. ? Kollektör Alm anya DİN norm larına uygun

f

olarak üretilm iştir.

/

C/3

SOLAR D A Ğ S A N G Ü N E Ş E N E R Jİ S İS T E M L E R İ S A N . A Ş . T e l O 3 3 2 2 3 9 0 9 0 6 (3 h a t)

Faks O 3 3 2 2 3 9 0 9 2 5

ITW

U G E T-TB

KALDGRA


T H Y Y E N İ U Ç U Ş N O K T A L A R I / TH Y’s N eıvFlig h tD estin atio n s

5

SIMFFROPOI___

_______ PEKİN BEİJİNG

İlk uçuş tarihi: 26 Mayıs 1999 Non-stop Pazartesi-Çarşamba-Cumartesi: İstanbul/Simferopol/İstanbul

İlk uçuş tarihi: 19 Mayıs 1999 Non-stop Çarşamba-Cumartesi İstanbul/Pekin/İstanbul

First flight: 26 May 1999 Non-stop Mondays-VVednesdays-Saturdays: İstanbul/Simferopol/İstanbul

First flight: 19 May 1999 Non-stop VVednesdays-Saturdays: Istanbul/Beijing/lstanbul

İMAMI________

Çetin K o rk n u ız

İlk uçuş tarihi: 1 Haziran 1999 Non-stop Salı-Perşembe-Pazar: İstanbul/Miami/istanbul First flight: 1 June 1999 Non-stop Tuesdays- Thursdays-Sundays: Istanbul/Miami/lstanbul

ZAGREB___ ÜSKÜP_______ SKOPJE

İlk uçuş tarihi: 27 Ekim 1998 Non-stop Salı-Perşembe Cuma-Pazar: Istanbul/Zagreb/İstanbul First flighl: 27 October 1998 Non-stop Tuesdays-Thursdays Fridays-Sundays: Istaııbul/Zagreb/lstanbul

I

İlk uçuş tarihi: 2 Eylül 1998 Non-stop Salı-Perşeıııbe*-Cuma-Pazar*:

|

istanbul/Lsküp/lstanbul

;

First flight: 2 September 1998 Non-stop Tuesdays-Thursdays*-FridaysSundays*: Istanbul/Skopje/lstanbul * 03.06.1999-02.09.1999

230 S K Y L IF E

TEM M UZ

-J » .

JU LY

1999


Utaollffliası ıiemııt

ifDûlfcyfahı ®ını yardhmcı ©llyyOHfyı

Y erel, ulusal ya da dünya çapındaki tem izlik ve hijyen standartlarını korumanızı kolaylaştırıyoruz. Bu nedenle, işinizi nereye götürüyorsanız DiverseyLever yanınızda olsun. Biz U nilever’in bir parçasıyız. Kaynaklarımız ve kullandığımız teknoloji ile hiçbir rakibimiz yanşamaz. Y iyecek ve içecek şirketleri, hızlı servis, restaurant, otel işletm eciliği, sağlık hizm etleri, farm akoloji ve bunlar gibi hijyenin can alıcı önem taşıdığı diğer endüstrilerde faaliyet gösteren şirketleri iş ortağı olarak gören anlayışımızla, hem bu şirketlere hem de müşterilerine kusursuz hizm et ve hijyen güvenliği sağlarız. İşte bu nedenle, dünyanın ilk 100 şirketi arasında bulunan birçok şirket her alanda onların ürünlerine ve hizm etlerine kattığımız artı değeri takdir etmektedir. Değişmez hedefim iz m üşterilerimizin markalarını ve itibarlarım güçlendirerek, m üşterilerinin onlara olan güvenini korumaktır. Bu nedenle, nerede iseniz ve nereye gitmeyi planlıyorsanız, bizi hemen (216) 463 91 8 9 numaralı telefondan arayın ya da w w w .d iv ersey lev ertu rk iy e.co m

adresindeki web sayfamızı ziyaret edin.

O D iv e rse y L e v e r W e t a k e c a r e evei


UÇAK

F İL O S U

TheFleet

A 340-311/313 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 6 NAMES/ADLARI: İSTANBUL/İSPARTA/ANKARA/İZMİR/ADANA/HAKKARİ MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 257.000-262.000 kg, YVING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 60.304 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 63.688 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 16.90 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 890 km/ll SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 271 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 14268 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 945 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 11.952 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 16.000 kg.

TURKISH

A 310-304 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 7 NAMES/ADLARhARAS/ÇORUH/ERĞENE/AKSlJ/GÖKSl MERİÇ/DALAMAN MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRI İĞİ: 153.000-157.000 kg. WING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 43.90 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 46.66 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 15.94 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 860 km/h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 182-210, MAXIMl M CRUISING ALTITUDE/ AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 14268 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 900 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 8.100 km ( ARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTI Sİ: 9.000 kg.

A 310-203 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: « NAMES/ADLARI: SEYHAN/CEYHAV DİCLE KIZlURMAK/YEŞİLIRMAK/SAkAm A MAXIMUM TAKE OFF VVEIGHT/ AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 142.000 kg. YVING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 43.90 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 46.66 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 15.94 m CRUISING SPEED/ NORMAL SEYİR SÜRATİ: 860 km/h SEATING CAPACITY/ KOLTUK ADEDİ: 225-246 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/ AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 14268 m MAXIMUM CRUISING SPEED/ AZAMİ SÜRATİ: 900 km/h MAXIMUM RANGE/ AZAMİ MENZİL: 6.480 km CARGO CAPACITY/ KARGO KAPASİTESİ: 9.000 kg.

____________ B 737-800 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 11 NAMES/ADLARI: DİYARBAKIR/RİZE/HATAY/AFYON/SİVAS/IĞDIR/MARDİN/AĞRI ZONGU1DAK/ORDU/NİĞDE MAXIMUM TAKE OFF YVEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 79.015 kg. WING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 34.3 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 39.5 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 12.5 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 858 km/lı SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 155 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 12.497 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 902 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 4.755 km. CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 2.700 kg.

R 737-400

t * / r n ts ıç ş - f 0 H M II i ıı « n u s ı ı

B 737-500 NUMBFR OF PIANES/UÇAK ADEDİ: 2 NAMES/ADLARI: IRABZON/BLIRSA MAXIMUM TAKE OFF VVEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 60.702 VVING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 28.89 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 31.01 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 11.07 in CRUISING SPEED/NORMAL SEVİR SÜRATİ: 797 km/saal SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 117 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/ AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 12876 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 856 km/h MAXIMUM RANGE,/AZAMİ MENZİL: 3.865 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 2.241 kg.

T U R K IS i-î

R.l 70 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 1 NAMES/ADLARI: ERZİNCAN/UŞAK/KAHRAMANMARAŞ/MUŞ MAXIMUM TAKE OFF VVEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 40.823 kg. YVING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 26.34 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 26.16 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 8.61 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 720 km/h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 79 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 10788 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 820 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 2.407 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 500 kg. S K Y LIFE TE M M UZ

NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 26 NAMES/ADLARI: KEMER/AYVALIK MARMARİS/AMASRA/ÜRGÜP AlANYA/ANTALYA/F i IHİYL KUŞADASI/ÇEŞML/GÖREMl SİLİFKE/TEKİRDAĞ/ARİVİN BALIKESİR HOI l MUĞLA/FSKİŞf HİR ÇANAKKALE/KAYSFRİ11FS SİDE BERGAMA/MALATVA/GELİBOI1 ANADOI1 MAXIMUM TAKE OFF VVEIGHT AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 68.038 kg. VVING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 28.89 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 36.40 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 11.07 m CRUISING SPEED/NORMAL SEVİR SÜRATİ: 797 km/h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 150 MAXIMUM CRUISING AlTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSFKI İĞİ (IAVANI): 12876 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 856 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MI NZİL: 3.350 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: i 800 kg.

. JULY 199 9

NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 9 NAMES/ADLARI: DENİZLİ/ERZIJRUM KONYA/SAMSUN/VAN/GAZİANTEP/KÜTAHYA/SİİRT/TOKAT MAXIMUM TAKE OFF «VEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 46.039kg. VVING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 26.34 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 30.99 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 8.59 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 720 km/h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 99 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 10788 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 820 kın/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 2.259 km r.ARGO r.APAriTV/KARKn K/IPA«İTFSİ- 1 nnn Lii


[

Bankacılığın esas değerlerini muhafaza eden bir banka var.

]

MERKEZ

T E K F E N B A N K Cmniyetli Bankacılık

AT T

T E K F EN S İ T E S İ D BLOK E T İ L E R 8 0600 İ S T A N B U L S A N T R A L : (21 2) 287 00 00 P B X F A K S : 121 2) 257 77 77 T E L E K S : 39177 T Y F B TR 39178 T E Y B TR


U Ç U Ş B İ L G İ L E R İ Fligh t Inform ation M ESA F EL ER

F L İG H T D IS T A N C E S

İstanbul'dan /F rom İstanbul

Km

2838

1534

M IA M I M 1A

10082

5442

1850

M İL A N O / M İL A N L I N

1828

987

1253

M O S K O V A / M O SCO VV MOW

1904

1028

4223

2280

A M M A N AMM

1760

950

A B U D H A B İ /A B U D H A B l A U H

3426

A M S T E R D A M AMS

2321

A Ş K A B A T / A S H G A B A D ASB

2808

1516

646

N. Miles

M A N C H E S T E R MAN

A L M A T Y ALA

A T İN A / A T H E N S A T H

Km

N. Miles

349

M Ü N İH / M U N IC H M U C

1704

920

N E W Y O R K NYC

8404

4538 1 101

B A H R A I N BAH

3143

1697

N İC E N C E

2039

B A K Ü BA K

1908

1030

N U R E N B E R G NUE

1756

948

B A N G K O K BK K

7806

4215

O S A K A KİX

9856

5322

B A S E L BSL

1937

1046

O D E S S A O DS

680

367

B E R L İN S X F

1837

992

P A R İS / O R L Y ORY

2365

1277 41 5 9

B E Y R U T / B E IR U T BEY

1048

566

P E K İN / B E IJ I N G BJS

7704

B İŞ K E K / B IS K E K F RU

4052

2188

P R A G / P R A G U E PRG

1602

865

B R Ü K S E L /B R U S S E L S BRU

2271

1226

R IY A D / R lY A D H R U H

3087

1667

B U D A P E Ş T E / B U D A P E S T BU D

1 137

614

R O M A ( R O M E ) / F IU M IC IN O F CO

15 5 4

839

565

305

S A R A Y B O S N A / S A R A J E V O SJJ

1714

926

9089

4908

S IM F E R O P O L S I P

2093

1 130

S İN G A P U R S I N

B Ü K R E Ş / B U C H A R E S T BUH C A PE TOW N

CPT

C E N E V R E / G E N E V A GVA

807 8904

435 4808

C İD D E / J E D D A H J E D

2604

1406

S O F Y A / S O F lA S O F

502

271

D U B A İ DXB

3295

1779

S T O C K H O L M ARN

2389

1290

D Ü S S E L D O R F DUS

2148

1 160

S T R A S B O U R G SXB

1987

1073

F R A N K F U R T FRA

1935

1045

S T U T T G A R T STR

1859

999

H A M B U R G HAM

2180

1 177

Ş A M / D A M A S C U S DA M

1545

834

H A N N O V E R HAJ

2145

1 158

Ş İK A G O / C H İC A G O O R D

9164

4948

JO H A N N E S B U R G JNB

7930

4282

T A H R A N / T E H R A N THR

2222

12 0 0

K A H İ R E / C A IR O CAI

1298

701

T A Ş K E N T TAS

3598

1943

K A R A Ç I / K A R A C H I KHI

4065

2195

T İF L İS /T B IL IS I TBS

1446

781

K O P E N H A G / C O P E N H A G E N CPH

21 1 9

1 144

T E L A V IV T L V

1274

688

K İE V 1EV

1 163

628

K Ö L N / C O L O G N E CGN

2085

1 126

T O K Y O NRT

K U V E Y T KWI

2972

1605

T U N U S / T U N U S IA T U N

845

456

L O N D R A / L O N D O N LHR

2635

1423

L Y O N LYS

2241

1210

ZAGREB

M A D R İD M A D

2897

1564

Z Ü R İ H / Z U R lC H Z R H

L E F K O Ş A E CN

876

473

9799

5291

1822

984

T İR A N Tl A

Ü S K Ü P / SK O P JE

SKP

V İY A N A / V lE N N A V I E Z AG

609

379

1385

748

1754

947

1852

1000

- Dergimizin bu sayfasında yayınlanan km ve mil (deniz mili) değerleri, uçağın uçtuğu irtifada takip ettiği rotanın yer üzerindeki iz düşümünün ölçülen mesafesidir. / The distance in kilometres and nautical miles in the table on this page is the projected distance on the groundfor the

route floun by the aircraft. - Uçaklarımızın içindeki monitörlerde görülen rakam ise, uçağın havada katettiği mesafedir. / The figüre shouın on the cabin monitors give the actual distance floıvn by the aircraft through the air, including adjustments o f direction to compensate for ıvind, and other

ıveather conditions. - özel Yolcu Programlarımızda (Qualiflyer-Frequent Flyer Program) uygulanan mil değerleri ise Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’mn (1ATA) yayınlamış olduğu rakamlardır. / The distance in nautical miles used by the Qualiflyer-Frequent Flyer Programmes are those published by the International Air Transport Association (MTA).________________________________________________________________________________________ T H Y U Ç U Ş L A R I / T H Y F L İG H T S M E S A FE LE R

/ F L İG H T D IS T A N C E S

Ankara'dan (k m )/ From Ankara (k m )

İstanbul'dan (k m ) / From (k m ) ADANA ADA AN KA R A ESB ANTALYA AYT BATM AN B A L BO DR UM B JV D A LAM AN DLM D E N İZ L İ D N Z D İY A R B A K IR D IY E D R E M İT E D O ER ZURUM ERZ E S K İŞ E H İR A O E G A Z İA N T E P G Z T İS P A R T A İS E İZ M İR A D B KAYSERİ ASR KONYA KYA M A LA TY A M LX N E V Ş E H İR N A V SA M SUN SSX TRABZON TZX U ŞAK USQ VAN VAN

787 437 544 1 144 546 672 470 1095 301 1091 305 1019 460 430 706 537 874 675 691 989 425 1345

443 508 848 441 514 772 669 439 695 596 593 720 637 420 633 509 895 298 502 806

ADANA ADA A D IY A M A N A D F AĞ RI A JI ANTALYA AYT B A L IK E S İR B Z I BATM AN B A L B O D R U M / M İL A S B J V D E N İZ L İ D N Z D İY A R B A K IR D IY E L A Z IĞ E Z S E R Z İN C A N E R C ER ZURUM ERZ G A Z İA N T E P G Z T İS T A N B U L İS T İZM İR A D B KAH R AM AN M AR AŞ KCM KARS KSY KAYSERİ ASR M ALA TYA M LX M U Ş MSR

23 4 S K Y L IF E

TEM M UZ

-« J » .

JU LY

1999

SAM SUN SSX S İİR T S X Z S İN O P S IC S İV A S V A S Ş A N L IU R F A S F O TO KAT TJK TRABZON TZX VAN VAN

İzm ir'd e n ( k m ) / F ro m Iz m i r ( k m )

ADANA ADA

309 824 274 350 757 476 606 935


sIt'ş ^ e fa b r ic 's c o l o u r t h a t m ^ k e s it. S fcA n teks u s e s e v e r y V

c o lo u r to c re a |^

p r im e ç /h o ic e d e s ig n s . :

jP v •

:> ? r

-■ —.Jp^j^?j||^ J

r ^ TE/nn SPIN N IN G MILL: Yunus Emre Cad. Orta Mah. No.98 P.K.16 ALTIN OVA/ANTALYA j p i : (0242) SSK) 10 20 (5 lin es) Fax: (0242) 340 10 29 Telex 56297 A nen Tr. r l |T m ı n ı E4 V IN G M ILL: Akdeniz Organize Sanayi Bölgesi P.K.762 YENİKÖY/ANTALYA T el: (0242) 258 10 10 (10 lin e s ) F-h* (0242) 258 10 20 Telex 56632 A h a o T r


Dostluğumuz ömür boyu sürecek güçtedir...

î w

r ^ '

Koç Allıanz Sigorta, başarınızın önündeki büyük küçük tüm riskleri göğüslemek için her zaman yanınızda olur. Konusunda uzman ekibi ve Türkiye'nin her köşesine yayılmış acenteleriyle, risklerinizi doğru tanımlayarak, hasarınızı tam ve zamanında karşılar. Koç Allıanz Sigorta, bu büyük sorumluluk için gerekli gücü, 75 yıllık tecrübesinden ve dinamizminden almaktadır. Yanınızdaki güç. Koç Allianz Sigorta

Genel Müdürlük Koç Allianz Sigorta A.Ş. Bağlarbaşı Kısıklı Caddesi No: 11 Altunizade 81180 İstanbul Tel: (0216) 310 12 50 (50 hat) Faks: (0216) 310 02 22 - 310 13 49 - 334 42 17 Web adres: http://www.kocallianz.com.tr


^

Oskifîhlmf

a # »"w

6W

' ;'

!ck o

lfe oia I

■ ';‘^ w

ORos,ock

°V*smar

(HAMBUrİ V D ^ , ' 0 ld e nburg ® B re m e n

XX

Neuoandenbuf9 Sicncnskı

lnenberge

£opow ir®**!Py4— 'J jS o ö— C ,

C H A

lesff

îetoıta ' s Göra GönioJ Lggm

N N E L

r e » d « o ;^ yVroch

S z

> fi

'^ IChel AJer>(On

wX, ohS

Ifers

GUR/AN

/^Rımını ıiNb <£Pesaro -$> J*» y oAnc0na SrâLîM.»™» orCula

^MaısrjO

TYRRHENIAN

»Catania taaısseıta' x <*> :. öSıracusa Pantellerıa

M A LTA /

'dO/and t

Valleıta

N

ç/i MedBnıne(

Gharyâno

Messaoud

, Nafüsa

Bord/ Messouda . / Ghudjm,s'.°

O Oaraı

,Bû Nuıaym


E S 'T O N 4 »Dsalu

o Sıaulıat

® M in£-

f î H o R V J S S l A

vw

o Biaİystok

1 j* * * -

oBtelsV.'

V/'Dcta*ek'

oSaınv

)

'

w \ xy( oRovno

ubno

r

©îv tomv» ^ ° Oton»" [0^ ° / on\P^ıenf

© lapof

Cemivcı

P f eşli 6^1

S İs i i oTotbuM en ® V * " »

'uphrates,

j, KM »mu»—-.

•/V///V

-<7

'o

o>

a

xjfiRodoi

R ö d o s ffi^ AfCarpathos

K r it i (C re te )

tas» t\ M.ttAHOmfcp \<

BANGHAZI <5

y -Namem0

'a

o ^töâbıya 30t\fa^o

SU .Ugayi» Al Jaghbûb

)0Man*»*®

o \sma»V\a

Damanhur

oSulûq

S K V L l Ft ®


1CKH0LM

_^oempra<0|f

Tallınn o

- E Ş T S a a re m a ç o, jy

tolkasrags

ıtla n d

ojtaMspıls ^

, °Kostroma

i

VMhışs Votkınsk

İM n o M f ^ N B 'H N IV 1

JoSoksr ^

>

KAZAK*

c „ , ^ L 1/1 n u a

«fya/âfe

ABINSK

i Cıstopot .-Mototecnp.

ö

l s

Ktybysevşhojt

îmolensk

f i

Vodochramlisie

J 1tw

^^Bat^notfiCı <* jj -S Y

°Kopejsk Jroıck

e L O iV J L r t - • ? « « /

KUS S I A. > =• :J i— _ L

/îieon ak

/

C e rç iti»

l J

Uıalsk

Uspenşkij

jtff

Novorossijs 'O rdftntİnd

TAK L İM Â D A N S H A M

^ * k » h V Y

Sukkur D h a h ra n o S B A H R A to Al HufutX

O 4£ «K/FflM ^ °AI Jawf

= ;i

oataÎ

*

BU D H A B ]^ U N IT E D " A R A B E M IR A T E S / ' Jam na Porbandar

(Qarat-Bıştıah

* RâiDaitm. $ «620 - A , M a n t Ş

*

Mangalore

S

^bjibouti G U L ?

.Ç Guarda/u/

L a cca d ıve Is. (İndi Çan

ianjavur

U1 B O U T I

Alleppeyg\^Sr^»Trivandrum ^Vıutıconı Colombo M A L D IV E S

'BeWWeyfl;

IS L A N DS

°Mogadishu

Vıcırn

/Kısmayu

^Mombasa

? pPemfca

A m ira n te Is.

^Jarutbar

„® DAR- ES-SALAAM

Âldabra )s. C arf / tSeych.)

Cap dAmbre

M ahore(tr)

Farquhar Is. ISeych.) nieserana

öTnncon ılee rayavvart ,mapu LA N K A


^

« If

!/

1

L 'C V V--.

n

;W p J eri Suj merrrjo

iklt (^j|l

T j

‘^Novokuz

&'VWâ / • V W * ^ f " *=~^ '\

»V

g

?;U - , ■

T

r ^

r r w

“S fe K • ^ ^ , ' v \ ,

k

_ |A||avi

< o

n

^ c

f^

â r ^

•“#

B?

ı1^ * - 7

v . : : r '< f £

Umofs

*"“ ■*&i/*»™» y ) Shıkotan-tû Shıbotsu to

Hokkaido Kimchaek

lk o r ea

3UTH

500

76q

© Carta luthı +Ramseıer Beme

1000 Miles

Lombok

«4».

,İ'M

< £>

Hachinohe

S£<4 OF

Hüngnam «nsan NORTHJ A P A N p

^

\

Jlflorioka V’« L -.llö f^ ™ ' $ ?

■£■

* S* T 7

o Kanazavva^Jj

4*-

T/MOR

S

—:ı,;*,1«

ç K Y 1 v1 F F

'-î '£ T ^ % * » X d '

. . .„ Jk ) * r î& 3 ,

»T

İm \


®

m

i

A

i

ı

(suu/A/en se/s/) sl Puel>llBJ

s

oapiAaıuoy\| UMOjadeo

A v u n n a n 53, 81*

i

N V3 D 0

►*d o auoıTSqej

YAVnO VM VJ

r jVMSioa r V ia iW V > I

DIJIDVd

3 M 8 V 8 W IZ

V IO O N V

V3NIDD

h

O N oavo

3*1 V 2

«po*fe

M

^ y

. . .

r« ö ö

-

* ?., * ı « w w

( * l s o 6 *d m o ) u ç / o j ap o6e&ıdııısj\?

NOOH31

°fn®oea d3 M N V O IH J V

ran?3Q _^v^VAnw >( - r ;

V NVHO ' »

:>

-1HİN30

AMOAl

,

-İN 031 VUM3IS

© AjsjBtıöo îf3 N in D nvssıa 3Nino 'jftıiıeg Viflwvo

r

z 3Nî^f\

uMOiaUioag

#<■>

/

o o v a o ı q n v a v a iN ia ı soavaava v viD m js '

lv03,îa|a jia

«301 M

Q V H D

vaiN ino d vanaava o nv VnOLLNV

ouoıpjenofj

<hu

,

V3IVWVf

NV3INIHO<f- ^

v i N v ı m n v w

o*>ı

VH_

v.a fiD j»3u«3 (o »doj|

VUVHVS

I8 v ^ V

\

1S 3M

SVMVHVfl 3HJ.

aunoA.n 0

ınvsV-,

VA8 n

rds)

V U 3 0 1 V

s/ A jb u b j

>OMOW

y * ( n a vası

0H9V8

N tN vfla'i \ ,'s n a r î

V I S A

S9JOÖV

ZIN30 VHV» 3VOH 30NH3?

xneapjog aşN v^â

(H O N

ı nsıtfvd

3 N IV « ) in

v ıs s n a o ıa A a

t Ö

AINHZiy

aN v^«ı

CJNVlO d 1V3H O

v m vn H JL i^

□ VAMSÖIAI U 09A0N

© iB iü

g iİ

V İA1V 1

V ISSH Y I

H'43jnq 3 ^

VINOAS3

DUnaSH313d ı s □

AV

9

N O SahH

NISV9

i eeunn m/ee/ey ( y je u ju e g ) P U B / U 0 J £)

ua6jaqz}ids

f ' y ıV

p

^


W e saw the fail of an Empire W e witnessed the birth and rise of a strong Republic W e served as the State Bank of Turkey for decades

Experience has its own value.

OTTOM AN BA N K since

OSMANLI BANKASI A Ş. Head Office Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy Yolu No: 6 80670 Maslak, İstanbul -Turkey Phone: (0 90-212) 335 10 00 Fax: (0 90-212) 335 20 80

1863

w w w .osm anli.com .tr


BULMACA

AH M ET AKTAŞ

Soyundan gelinen kimse Y Bezginlik anlatır

Sonsuza dek Y Haberleşme

Lokanta Gümüş Y balığının küçüğü

Argoda hazır, Y tetik

İlaç, çare Y Parola

Şikar

Yakalamak işi Evet anlamında bir sözcük

Oğulcuğu ►

İdamcezası ► Akıl

Kalınkum veaşkaba ►

Kırmızı ► Madensel

Dar ağızlı büyük su şişesi

Vücut, beden ► Bir binek hayvanı ►

İri taneli bezelye türü

Yeteri kadar olmayan

Tarihte bir ► devlet Esenlik ■t?

Kahveci ► Fakat, lâkin

Bir işi Biraz yakılarık yapılan bir Tzf/a şekerleme Eski bir Türk Güreşi türü ' V Y

Türkiye Kömür işletmeleri ► (kısaca) Yüksekokul

Eski Mısır’da güneş tanrısı ► Dolayısıyla anlatma Yabancı bir harfin okunuşu Bir ay adı Y

Y Elekten geçirme ►

Askerlikte bir rütbe (kısaca) Y

İlçe i

Mimarlıkla ilgili olan T

Duman karası ►

Kazanma, ► iktisap İskambilde ► birli Batı Anadolu yiğidi «kg* ► Bir yerde

T

Briçde sanzatu çoban üstlüğü

Kadın hapishanesi ► Soyluluk

"...Koksal" Beyaz perdenin duayeni ►

Habeş soylusu

Ahenk ► Yapıt ► Afrika’da bir nehir

Eşleri kardeş erkeklerden her biri Ö ...tücü bir kuş

Erotik, kösnül ► Matematikde sabit bir sayı V-

y

Sızlanma, - Y yakınma Patika

El gün, ► herkes Karışık renkli ►

Renyumun ► Eti lezzetli bir balık ►

Paylama, azarlama

y

Skeç ► Geniş omuz atkısı

Afrika’da bir ► ülke Tavlada bir sayı V-

Yerinden Y İnce dantel

Krallık Y Maun ağacı

İterbiyumun ► simgesi Kuzu sesi ► Tapmak

Esas, asıl, ► belli başlı

Bir cetvel türü ► msevgisinden ahrumolma

► Gemi barınağı Mitolojik bir sal*' Vali

Y

Köpek yiyeceği ► Bir asalak

Tayin etme ► Rütbesiz asker

Y

Faiz, ürem *

► düzenlem sanatı e Alüm inyum un simgesi

Yabancı ►

Bir göz rengi

Meşime, ► plasenta Kamer Ağlayan, ► inleyen

Gözü doymayan, haris Y

Sanatta işlenen konu ► Gelinlerin başlarına ► takılan süs

Rüzgar ►

Çözümü 6 sayfa İleride 24 4 S K Y L IF E

TEM M UZ

JU LV

1999


INTERNATIONAL HOTELS & RESORTS

t*\k»C**\

INTERNATIONAL

I NTERNATIONAL

SİDE

ABANT

Efe4■■★★★★★

SORGUN MEVKİİ 07600 MANAVGAT-ANTALYA Tel: (0242) 766 93 21 (5Hat) Fax: (0242) 766 93 20 www.takslnnotelcilik.com/side

ABANT G Û L KENARI - BOLU TEL.. (0374) 224 50 12 (18 HAT) FAX: (0374) 224 50 11 w ww.taksim otelcilik.com /abant

INTERNATIONAL

I NTERNATIONAL

SAPANCA

ALANYA w

RÛSTEMPAŞA MAH. KUMBAZ SOK. NO: 10 SAPANCA-SAKARYA (0264) 582 89 40 (12 HAT) FAX: (0264) 582 76 29 www.taksimotelcilik.com/sapanca

GAZİPAŞA CAD. GÛLM EVKİİ ALANYA - ANTALYA Tel: (0242) 514 07 00 - 03 Fax: (0242) 514 07 28 www.takslm oteidllk.com /aianya

t& lcd U l*

I NTERNATIONAL

INTERNATIONAL

İZMİR

KUŞADASI ;

GAZİOSMANPAŞA BULVARI NO: 28 ÇANKAYA-İZMİR TEL: (0232) 446 60 60 (11 HAT) FAX: (0232) 445 60 71 www.taksimotelcilik.com/izmir

t&UöCtt*.

* * * *

Söke Yolu KUŞADASI - AYDIN Tel.: (0256) 612 86 80 (8 Hat) Fax: (0256) 6 i 2 86 9 1 www.taksim otelcilik.com /ku5ad as 1

Iİm

INTERNATIONAL

ABANT KÖŞK

I NTERNATIONAL

LAL CAD. MISIR APT. N O : 311 D.5 GALATASARAY İST TEL: (0212)251 83 71-72 FAX (0212) 251 94 •i

ABANT G Û L KENARI - BOLU TEL (0374) 224 60 12 (18 HAT) FAX: (0374) 224 60 11 w w w .taksim otelcilik.com /abantkösk

____________ www.takslmotelcillk.com/toksimtour CİNNAH CAD. 32/2 ÇANKAYA - ANKARA TEL: (0312) 428 01 80/3 Hat FAX: (0312) 467 55 06

" H e r k e s T atil Y a p a c a k !,, 19 MAYIS CAD. GOLDEN PLAZA İŞ MERKEZİ NO. 1 K.3 80.110 ŞİŞLİ-İSTANBUL-TÜRKİYE TEL: (0212) 232 16 06 (3HAD FAX: (0212) 240 17 55 -t

* ★ ★ ★ *

www.taksimotelcilik.com headoffice@taksimotelcilik.com


OYUNLAR / PUZZLES

A H M E T AKTAŞ

C R n ssvvo R n s ACROSS 1. Petition, 9. Cookere, 10. Outside, 11. 3urnt, 12. Mode, 13. Odd, 15. Cancer or Capricorn, 13. M eet vvith, 20. Hail, 22. Mesh, 23. Clean feathers, 24. Enterprising. DOW N

2. Make ready, 3. Uneucceeefui com petitor, 4. M aeeee, 5. Lo u d sp eaker com ponent, 6. Speaker, 7. Judgm ente, &. S tic k y eituation, 14. On vvhich an earring m ay be fixed, 16. Kaieed fia t area o f land, 17. Wicker veseel, 19. Ouoted, 21. Frank.

SATRANÇ / CHESS e

K

1

*6 2

üç hamlede mat eder.

K

i M/hite to p!ay and mate in three moves.

#

« iA

■ Û

*

♦ A R 9 3 Beyaz oynar,

▲ i

v

V 9 54 3

▲ A

A a

*

* R D2

•yy M

i

A

BRİÇ

G 4 A 10 5 4

A S

A

S!A S

V A R D

a

fi

a ®

♦ 8 6 5

K o n tra t: 5 NT. Batının atağı * 3. Sıra sizde... £

*A D4

KÜP BULMACA / CUBIC PLZZLE a

/

İ

d

f

f

t &Çp S

a'dan fy e kadar olan zarlardan 2 ta n e si yandaki açılıma a ittir . Acaba hangileri ?

Tıvo o f th e dicec from "a" to " f ' pertain t o th e expansion le ft. Guess vvhich ?

i Çözümler 4 sayfa ileride / S o lu tio n s 4 pages fu rth e r on ^


Stresli ve yorucu bir günün

Sevdiklerinizle birlikte m ükem m el

sonunda nihayet eve geldiniz.

bir masajdan sonra artık

Sıcak suyun içine kendinizi bırakıp rahatlamak

rahat ve mutlusunuz. dört m evsim hissedin. Üstelik kendinizi yenileyerek... A rtco m

istiyorsunuz.HotSpring masaj havuzunuz hazır

İçinizdeki derin rahatlığı

“Keyifli r ahat l ı k” Türkiye Distribütörü: Ayhavuz Ltd. Şti. Faks:(0 212) 252 42 65 www.ayhavuz.com .tr e-m ail: ayhavuz@ ayhavuz.com.tr • İSTANBUL Yate : (0 212) 293 11 13. (0 216) 464 39 89 • İZM İR İn ced o ğ an : (0 232) 449 08 02 • BODRUM İncedoğan : (0 252) 317 08 31


OYUNLAR / PUZZLES

A H M E T AKTAŞ

MANTIK BULMACA / LOGIC PROBLEM ANATOLE SOKAK. OYUNCULARI adlı tiy a tr o toplu lu ğu a rtık y u r t dışında da ta n ın m a k ta d ır. Nisan ayında Alm anya'daki b ir fe s tiv a ld e 2 g ö s te ri sunan bu ilginç to pluluğun oyuncularından beşinin ad ve soyadlarını, son okudukları k ita p la rla son s e y re ttik le ri film le ri bulmanızı is tiy o ru z sizlerden. The A n a tö /e S tr e e t P/ayers th e a tr e com pany is making a name fo r its e lf abroad. This intereetin g com pany gave tı vo perform ances a t a fe s tiv a l iıı O erm any th is April. W e w ant you to find th e nam es and sum am es o f five o f its members, and th e title s o f th e la s t books the,y read and th e /a s t film s th e y saw.

S oyadı

K ita p

İPUÇLARI:

Film

1. "Fractical Magic" filmine gidenin soyadı Gülbudak'tı. 2. Son okuduğu kitap "0 Güzel İnsanlar" olan oyuncunun son seyrettiği film "Simon 5irch" tü. 3. Işıl Karaalp'in okuduğu kitap "3ay Lear" da değildi, "Sev 3eni Sev" de. 4. Soyadı Eyüboğlu olan oyuncunun okuduğu kitabın baş harfi, alfabetik sıralamada "Hilary and Jackie" filmini seyreden oyun­ cunun okuduğu kitabın baş harfinden hemen bir önce geliyordu.

O Yaşar

"Hilary and Jackie" filmini seyreden oyuncunun soyadı Inceoğlu değildi.

E fta l

5. "Öay Lear"ı okuyan oyuncu "American History X" filmini seyretm ediği gibi rol arkad aşı Üm ran'da bu film i seyretmemişti.

Ümran Ufuk

6. Eftal'in seyrettiği film "Life is deautiful" değildi. Alfabetik sıralamaya göre okuduğu kitabın baş harfiyle Ufuk'un okuduğu kitabın baş harfi arasında başka harfyoktu. 7. Yaşar'ın okuduğu kitap "Nerde Antigone" adlı eserdi.

Işıl Life is Beautiful H ilary and Jackie

CLUE5:

Simon Birch

1. The actor whose surname is Gülbudak savv ‘Fractical Magic’. 2. The actor vvho read ‘0 Güzel insanlar last saw ‘Simon 3irch’.

Fractical Magic

3. Işıl Karaalp has not read V ay Lear or ‘Sev 3eni Sev recently. 4. The first letter in the titles of the last book read by the actor vvhose surname

American H is to ry X Eyüboğlu

is Eyüboğlu comes before the first letter in the title of the book read by the actor vvho eavj ‘Hilary and Jackie’ in the alphabet. The surname of the actor vvho saw ‘Hilary and Jackie’ is not Inceoğlu. d. The actor vvho read ‘3ay Lear did not vvatch ‘American History X’, and nor did his fellovv actor Ümran.

Gülbudak Nezih

6. Efta l did not vvatch ‘Life is deautiful’, and the first letter in the title of the book she read and th at of the book vvhich Ufuk read are consecutive in the alphabet. Inceoğlu

7. Yaşar read ‘Nerde Antigone’.

Soyadı / Surname

Adı / Name

Okuduğu Kitap / Last Book

Seyrettiği Film / Last Film

i*

HABFMATİK / LETTEBMATIC

KİBRİT ÇÖPLERİ / MATCHSTICKS

H a rfle r 1 ile 9 a ra s ın d a k i b ir rakam a denk g e lm e kte d ir. Hangi h a rfin hangi rakam a a it olduğunu b u la ra k ta b lo d a

2 şam panya

verilen y a ta y ve d üşe y iş le m le ri yapın.

kadehindeki 6 k ib r it

Each le tte r rep reeen te a number between 1 and 9. Work out

çöpünün ye rin i d e ğ iş tire re k ,

th e value o f each le tte r and com plete th e eume.

1 EV elde edin.

AH

+

SR R = :

X

LEN

Change the poeitione of 5İx matcheticke in the two champagne gtassee to make a picture of a houee.

-

R

X

VR

=

VYA

EHV

+

VT

=

ATE Çözümler 2 sayfa ileride / ö o lu tio n e 2 pages fu r th e r on ^ 248 S K Y L IF E

TEM M UZ

JU LY

1999


R O

E

K

A

R T A

N

A

K

B M

İ T

E

m __

T

I N A

D K

m

İ P

İ

G

Ö

A I Ş I N

S İ Z K

E

S M

E

Y

İ N

Ğ

Ü

S L E

Y

I O

L U

N

. . .

.

Artık işletmeler, alacak hesaplarının yönetimi ve vade bekleme gibi sorunlarının çözümü için İlke Factoring’e başvuruyor.

([£)İLKE FACTORING

Hacı Adil So k ak 10.A ralık No:2 3 .Leve n t 80620 İST A N BU L Tel: (0212) 283 92 32 Faks: (0212) 283 92 35

ilke Factoring bir @) CIN G ILLI HOLDİNG kuruluşudur ve f o l Factoring Derneği üyesidir.

E

N


ÇÖZÜMLER / SOLUTIONS

A H M E T AKTAŞ

BRİÇ

BULMACA

Normalde hiç uzun kağıt olmadan, 31 puan 5 NT için elbette yeterli değildir. Ama Güney bir kez partnerinin dolduruşuna gelmiş oldu. A ta k ♦

İkiliye Do­

ğu vale oynayınca Güney damla alıp elleri s a y a r: 1. e l: Atak ♦ İkiliye Doğudan vale, Güney damla alır. 3 4 + 3 ¥ + 2 + + 2 ^ = 10el. Acaba 11. el nasıl sağlanabilir? İlk göze ça r­ pan yerdeki 4. ¥ ile eldeki 4. 4 . Elbette rakiplerin ¥ ile 4 dağılımı 3 : 3 ise. Bunların dışında d ö rt ¥ le d ö rt ♦ Batıdaysa bir skiuz da düşünülebilir, çün­ kü yerde bulunan ¥ dokuzlu ile ♦ dokuzlu Batı için ciddi te h d it oluşturm ak­ ta la r. İyi bir oyuncu kontratı yapabilmek için bu durumda önce ♦ 'dan eli ra ­ kibe vermelidir ki rakip üzerinde gerçek bir baskı oluşturabilsin. 2. e l: Güney ♦ çıkar, yerden dokuzlu koyar, el Doğuda. 3. e l: Doğu ♦

yedili oynar, as ile eldeyiz.

4. 5. ve 6 . e lle r: ¥ A, K, D ile eldeyiz. Altıncı elde Doğudan ♦ sekizli gelince planlar tutm az. Doğu ♦ 'ya yatınca, B atı üzerindeki baskı kalkar ve artık ♦ rua ile ¥ vale dışındaki kağıtları ra ­ hatlıkla kaçabilir. Güney için geriye sadece dördüncü 4 umudu kalmıştır. Elleri BlR KEZ DAHA sayar: Batının d ö rt ¥ 'ünün olduğunu biliyoruz, bir de ♦ oynamıştı, e tti beş. Doğu ilk el ❖ vale oynayıp altıncı elde de bir ♦ kaçtı­ ğına göre demek ki ♦ 'den bir iddiası yok, 4» dağılımı da büyük bir olasılıkla 5 : 3. Bu durumda Batının bilinmeyen kağıtları 3 ta n e dir ve bunlarda 4 ile ♦ olması gerektiğinden Güney yere bir ♦ oynar. 7. e l: Elden ♦ , Batı dörtlü a ta r, rua ile yerdeyiz. Kaldı iki bilinmeyen. ö. ve 9. e lle r: Yerden 4 rua ve dam. Batı her iki ele de uyar. A rtık Doğunun 4 valesi empastadır.

CROSSYVORDS

10. ve 11. e lle r: Doğuya empas. 4 onlu ve as ile eldeyiz. 12. e l: Yerin asına elden ♦ çıkarak ko n tra t tamamlanır.

4 ¥ ♦ ♦

RP2 9 5 4 3 A R 9 3 62

4 0 3 ¥v 0 6 2 ♦74 10 9 5 3

G * ¥ > ♦

49

HARFMATİK LETTERMATIC

V 97 6 10 7 D V 10 2 V07

A 10 5 4 A R D 065 A D4

1. Axe5! 2. Af6+ 3. Fxf7

SATRANÇ CHESS

* ¥ ♦ 4

K

3 92

Fxd1 gxf MAT

KİBRİT ÇÖPLERİ MATCHSTICKS 1. Nxe5! 2. Nf6+ 3. Bxf7

KUP BULMACA CUBIC PUZZLE

3xd1 gxf MATE

5S>&

637

28

224

21

413

c

i

MANTIK BULMACA / LOGIC PROBLEM Adı / Name

Soyadı / Soyadı

Yaşar

Nezih

Herde Antigone

Hilary and Jackie

E fta l

Gülbudak

day Lear

Fractica1Magic

Ümran

Inceoğlu

Sev 3eni Sev

Life is Peautiful

Ufuk

Eyüboğlu

Mavi Karanlık

American H istory X

Işıl

Karaalp

0 Güze1İnsanlar

Simon £>irch

Okuduğu kitap / Last Book

250 S K Y L IF E

TEM M UZ

« j ».

JU LY

1999

Seyrettiği film / Last Film


” S>p 211932 J

U JJj 8 Â 8 İB Â

6jo->i!İ ® u;seq :ı;eu ı a ZS - OS *Z

6jo->|fvMMM//:duM (frZZ) 06 : auc^d

nuıojpodjH !ze6ueıuso esjng

IpoUlSliUSO

1:1

esjng k jp .f r p U

08 t»Z ZfrS İ Z I Zİ 06 : auoMd

nuıojpodjH ıpuaj9j|3A |nquejs|

m

2

İZ S D U fc U ^ O ' fl;

J p u a j9 fp /\ jn q y s a s j

ljj

.S

/

/

• ii'J

g s j n g a>A

jp u 9 ia H ^ \

V 9AJj

pue y y jo j "u o ıs s g d e :

j AvaNns Avaanıvs /yrinu Avoamrn AvasiNaiM Avasariı E 2 E 3

tJJâ-r '!■'

NVTdi M .


T H Y VİDEO PROGRAM I /

M E S S A G E İN A B O T T L E

O U T O F TOVVNERS

W IN G C O M M A N D E R

OYUNCULAR / CAST

OYUNCULAR / CAST

OYUNCULAR / CAST

K evin Costner, Robin W right Penn,

Steve Martin, G o ld ie H aw n, Jo h n

Freddie Pıinze. Jr. Matthevv Lillard,

Paul N ew m an

Cleese

Saffron Buırovvs, T ch ek y Karyo

YÖNETMEN / DIRECTOR

YÖNETMEN / DIRECTOR

YÖNETMEN / DIRECTOR

Luis M andoki

Sam W eism an

Chris Roberts

İngilizce / English Türkçe altyazılı / Turkish subtitles

İngilizce / English

İngilizce / English

Ja p o n c a / Ja p a n e s e

Türkçe altyazılı / Turkish subtitles

Üzücü bir boşanmadan sonra The-

Türkçe altyazılı / Turkish subtitles Film in hikayesi, 2654 yılında dü n­

resa yaşam ını oğluna ve C hicago Tribune’daki işine adar. Tek başına

Çocukları bü yüyüp evden ayrılınca başbaşa kalan B a y ve Bayan Clark,

y a d a g e ç m e k te d ir. D ü n y a K o n ­

çıktığı bir tatilde, bir şişenin içinde

K ilra th ile rle k o rk u n ç b ir savaşın

bulduğu tutkulu bir aşk mektubu

N ew Y o rk ’a gitmeye karar verirler. Beklenm edik olaylar onlara hayat­

onu mektubun sahibini araştırma­

larının en garip 24 saatini yaşatır.

ya iter. B u araştırm aları onu, bir

Beklen m eyeni yaşarken, şanslarını

tekne ya p ım cısı olan G arret Blake’e götürür. Garret, karısının ölü­

dener, o la y la rın g id işatına d a lıp kendilerini ve birbirlerini yeniden

m ü n d e n so n ra iç in e k a p a n m ış , babası dışındaki herkesle ilişkisini

bu lurlar. G ü n sona ererk en, her şeyin kötüye gittiği durumlarda bi­

kesmiştir.

federasyonu, vahşi ve kana susamış içindedir. K ilrath iler d ü n yaya sal­ dırm alarını kolaylaştıracak bir ye r belirlem e cihazını ele geçirm işler­ d ir. Ü ç g e n ç v e y e te n e k li u z a y pilotu d ü n y a y ı yo ke tm ek isteyen Kilrathilerin önündeki tek engeldir.

le, doğru giden bir şeyin bulundu­ ğunu anlarlar.

Follotving a hurtful divorce, Theresa Osbome fills her life irill> caringfor her son, Jason, and ıvorking as a researcher at the Chicago Tribüne. On a solitary holiday whHe Jason visits his father, Theresa is tvalking along a deserted stretch o f coastline tvhen she discouers a bottle containing a nıoving passionate letler, signed simply, “G. ” The letter’s poetry an d heartache reach out to Theresa, prom pting her to begin a search fo r the aııth o r tbat eventually leads her to the Outer Banks o f North Carolina, to a sailboat hıtil­ der narned Garret Blake. Since the death o f his ıvife Catherine, Garret bas lead a solitary existence, except fo r his relationship with his father, Dodge.

When a mid-western couple flee their empty nest and head fo r the “B ig Apple, ” a com ic odyssey o f unexpected calam ities yanks them through tbe most bizarre 24 hours o f their lives. Living in the unexpected, they take chances, go ıvitb the flo w and ultim ately fin d themselves and each other. At the end o f the day, they discover tbat sometimes there is nothing so right as tvhen everything goes ıvrong. 252 S K Y L IF E

TEM M UZ

JU LY

1999

Earth year 2654. The Confederation is engaged in a brutal w ar unth tbe vicious, bloodthirsty alierı race, tbe K iIratbi. The K ilratb i have captııred a Computer navigation devi­ ce, ıvhich they p la n on using to jum p behind enemy lines and attack Earth. On/y three brazen young space pilots and their elitefighter sqııadron stand in the w ay o f their planet s destruction.


N akit harcırah yerine en az bir ay şirket harcam alarını kredilendirm e im kânı. Özel raporlam a sistemiyle şirket harcam alarını türüne göre izleme ve k ontrol im kânı. Yurtiçindeki seçkin restoran ve m ağazalarda yapacağınız harcam alarda indirim im kânı. Yurtdışı seyahatlerinizde ‘asistan hizm etlerinden yararlanm a im kânı (danışm anlık hizm etleri, kayıp-çalıntı acil nakit yardım ı, bagaj sigortası). Hem yurtiçi hem de yurtdışında geçerli

: fHuaM ak

olm ak üzere sigorta hizm etlerinden yararlanm a im kânı.

Şirketiniz

ve

sizin

için

Garanti Business Card

,

^

_

â ,-


TH Y VİDEO PRO G RA M I /

MY F A V O R IT E M A R T IA N

CORRUPTOR

S H A K E S P E A R E İN L O V E

OYUNCULAR / CAST

OYUNCULAR / CAST

OYUNCULAR / CAST

Je ff Daniels, Christopher Llyod, Elizabeth Hurley, D arly Hannah

C how -Yun Fat, Mark W ahlberg

Jo se p h Fiennes, G w yen eth Paltrovv,

YÖNETMEN / DIRECTOR _____

Geoffrey Rush, Ju d y Dench, ben Affleck

YÖNETMEN / DIRECTOR D aniel Petrie İngilizce / English

Jam es Foley

YÖNETMEN / DIRECTOR

İngilizce / English T ürkçe altyazılı / Turkish sııbtitles

Jo h n M adden

N e w York Polis Teşkilatı’nın en ba­

Jap o n ca / Japanese T ürkçe altyazılı / Turkish subtitles

Türkçe altyazılı / Turkish sııbtitles

İngilizce / English

T V dizisi “ En Sevdiğim M arslt’dan

şarılı üyesi olan Nick Clıen, Triad-

uyarlanan hu galaksilerarası kom e­

lar olarak bilinen Çinli işadamlarıy-

dide azimli bir T V muhabirini can­

la ilişk ilerini, m esleğ inde y ü k s e l­

landıran Tim O ’Hara, uzay gemisi

mek için kullanır. Triadlar ve yeni

1593 yazında Londra tiyatrolarının yıldızı W ill Shakespeare, yeni oyu­

kazayla dü nyaya düşen bir Marslı

bir grup olan Fukienese Dragonları

nu “ Rom eo ve Ethel-Bir Korsanın

ile karşılaşır. Bu n u n yüzyılın hika­

arasında bir savaş başlar ve Chino-

K ız ı’nı bir türlü bitirememektedir.

yesi ve Pulitzer ö d ülüne bir bilet

to w n ’daki sessiz günler sona erer.

Aktör olmak isteyen Viola ise, o za­

olduğunu düşenen Tim. insan kılı­

İk i arada idealist bir polis olayların

manlar kadınların rol alması yasak

ğına giren bu uzaylıyı afişe etmek

içine girer. Çinli çete onu da yanla­

olduğundan kılık değiştirip yarışma­

için planlar yapm aya başlar. Fakat M artin Am ca ro lü n d e k i u za ylın ın

rına çekm eye çalışınca, Chen önce­ lik le rin i te k ra r gözden g e çirm e k

V io la ’nın aslında kadın olduğunu

farklı planları vardır.

zorunda kalır.

öğrenip ona aşık olmasıyla gelir. Vi-

ya katılır. V'iH'in ihtiyacı olan ilham,

ola nın onun gerçek yaşamdaki Juliet’i olmasıyla W ill in aşkı kelimelere dökülm eye başlar ve Romeo hayatı­ nın anlamını bulur.

İn this intergalactic comedy based on tbe classic television series "My Favorite M artian ”, am bitious televi­ sion reporter Tim O ’H ara stumbles upon a M artian ıvhose spacesbip bas acciclentally crasb-landed on Eartb. Tbinkirıg this is tbe story o f tbe m illenium and bis ticket to a Pulitzer Prize, Tim mak.es plans to expose tbe M artian. wbo, posing as Tim 's lin çle M artin, tak.es bum an form and bas plans o f his own.

N ick Cben is one o f tbe N YPD s most decorated officers an d bas used bis elose ties ıvitb a group o f Cbinese businessmen knoum as tbe Triads to rise through tbe ranks. B u t a tu rf w a r bas erup ted betıveen the Triads and the neıvly a rriv e d a n d b ru ta lly vio le n t Fukienese D ragons. Tbe N YPD beefs up ıvitb a new recru it: an idealistic cop , wbo is u ııaıvare o f bow p oıver an d in flu en ce have compromised his superiors. When the Tongs boldly attempt to corrupt this young officer, Cben is forced to realign his loyalties. 254 S K Y L IF E

TEM M UZ

JU LY

1999

İt is the summer o f 1593, and the rising young star o f London’s tbeatre scene, W ill Shakespeare, is ıvithout inspiration or m aterial fo r bis latest play, "Romeo and Etbel, tbe Pirate ’s Daugbter”. İt a li begins as Lady Viola desperate lo become an actor at a tim e ıvhen ıvomen tvere forbidden from such depravity, disguises berself as a man and auditions fo r W ill’s p lay. But tbe guise slips aıvay and their passion ignites. Now W ili 's q ııill begins to flo ıv again tıırning love into ıvords as Viola becomes bis real life Ju liet, an d Romeo firıd s bis reason to exist.


TO PRODUCE HIGH-TECH PRODUCTS AND APPLY \ STRICT QUALITY CONTROL AT EVERY STAGE OF PRODUCTION BİZ, YÜKSEK TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ÜRETİYOR VE ÜRETİMİN HER AŞAMASINI, TİTİZ BİR KAmW(ONTROLÜNDEN GEÇİRİYORUZ.

L/CRA P Ü IffP JİA U i

/u / ijü :

Viscose, Polyesteri

LYCRA IS A DUPONT REGISTERED TRADEMARK FOR İTS BRAND OF SPANDEX FİBER.

Mersin Asfaltı 14.Km. PK 560 01323 Adana Turkey. Tel:+90.322 441 0047(pbx) Fax:+90.322 441 0100 www.mensa.com.tr

C0NFIDENC6 İN TEXTILES

Mensa, Ulutaş şirketler grubu üyesidir. Mensa, is a member of Ulutaş group of companies.

ton, 4$nfefl*PfŞj®ster-Viscose. FabricsT'Sjg % Cotton, Cotton-Lycra PolyesteT-î se:Lyçrax Ogffliiroy. Special Blends: Tonfej SMpdal Jma-m Readv-IVlade Garments,,;'

TO CREATE

TO RESPECT


Geçmiş Zaman Olur ki / ONCE UPON A TIME

Constantinople.

d e k i bu k ıy ı k a s a b a s ı, Marmara Denizi nin başlı­

n ecd et

SA K A O Ğ L U

^

Moudanıa.

M u d a n y a is one o f the m ain ports on the M a r­ m ara Sea co ast, a t the fo o t o f the o liv e c la d M u d a n y a M o u n ta in s . Knoıvn variously in the past as M iriea, Apam ea an d M ontania, M udanya was concjuered by the Turkish sultan O rhan G azi in 1326. It has alıvays heen a cru cia l lin k betıveen İstanb ul an d theforn ıer Ottom an Capital o f Bursa. Ir ı the 19th ce n tu ry M u d a n ya h ad a ro u n d a thousand houses o f ıvood an d stone, a busy comm ercial centre, harbour, ra ilıva y station, olive o il p la n ts, s ilk p ro d u ctio n shops a n d a ıveavin g industry producing silk an d cotton m ix curtaining, flo u r m ilis, mosques, churches an d schools. As a halt fo r the sultans ıvhen they visited Bursa, there are m any references to M udanya in the history books. Fo r exam ple, Selânîk.i reported that M urad I I I (1574-1595) an d 21 years later his son M ehm ed I I I (1595-1603) both received news o f their fath ers’ deaths ıvhen serving as govem or in M anisa, an d in m idıvinter galloped a li tbe ıvay to M udanya to take ship fo r İstan b ul an d d aim the throne. M udanya also played a special p art in the founding o f the Turkish rep ub lic. A J'ter ıvin n in g the W ar o f Independence, İsm et İnönü, representative o f the Turkish parliam ent, met the representatives o f the A llied Poıvers in M udanya on 3-11 October 1922 to negotiate the M udanya Arm istice.

Z e y tin lik le rle örtülü M u ­ dan ya d ağ ların ın eteğ in­

By

M -ı ı d â n y a

ca iske le le rin d e n d ir. T a ­ rihteki adları “M iriea” , “Apam ea” ve “M ontania”dır. O rhan Gazi nin 1326’da fethettiği M udanya, yüz­ y ılla r b o yu , eski p ayitaht B u rs a ’nın İs ta n b u l’la bağlantısında yegâne duraktı.

19. yüzyılda, ahşap-kârgir bin dolayında ev, k o ­ nak ve köşkten oluşan mesken dokusu, hareketli çarşısı ve iskelesi, dem iryolu istasyonu, yağhane­ leri, ipek atölyeleri, ipek-pamuk karışımı perdelik kumaş dokunan tezgâhları, un değirmenleri, cami, kilise ve okullarıyla şipşirin bir Türk kasabasıydı. O sm anlı yüzyıllarında Bursa’ya gelip dönen padi­ şahların uğrağı olan M ud anya’ya dair tarihe geç­ miş a n ıla r çoktur. Ö rn e ğ in S e lâ n ik î T a rih i’nde M a n isa ’da vali iken saltanat m üjdesini alan III. M u ra d ’ın (1574-1595), 21 yıl sonra da oğlu III. M ehm ed’in (1595-1603) kış ortasında at koşturup M u d a n ya ’ya gelişleri, tipiye fırtınaya aldırm adan buldukları ilk tekneyle İstanbul'a gidişleri anlatıl­ mıştır. T ü rk iye C u m huriyeti’nin kuruluşunda ise M ud anya’nın özel bir yeri vardır. İstiklâl Savaşının kazanılması üzerine 3 Ekim 1922’de Türkiye B ü ­ yük Millet Meclisi Hüküm eti temsilcisi İsmet Paşa ( İn ö n ü ) ile İtila f D e v le tle ri te m silc ile ri bu gün m üze o lan tarihî köşkte toplanm ışlar, bir hafta sü re n g ö rü ş m e le rd e n so n ra 11 E k im

1922’de

M udanya Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır.

256 S K V L IF E

TEM M UZ

JU LY

1999


1999 07  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you