Page 1

LINES

Y i.

İ ti* * '


İstanbul Office: (90-212) 231 77 99 Osmanbey: (90-212) 232 08 04 Florya: (90-212) 624 64 64 Levent Butik: (90-212) 284 93 30 Kadıköy: (90-216) 336 98 77 Beşiktaş: (90-212) 327 04 54 Profilo: (90-212) 216 42 71 Polat Renaissance: (90-212) 663 01 32

Ankara Kuflulupark: (90-312) 466 27 40 Ankara Kızılay: (90-312) 232 36 36 Bodrum: (90-252) 316 65 23 Eskişehir: (90-222) 230 73 73-230 86 86 İzmir EGS Park Bornova: (90-232) 343 66 92 İzmir Karşıyaka: (90-232) 381 50 51 Kıbns: (90-392) 227 23 15-815 93 07 Mersin: (90-324) 237 26 26 Samsun: (90-362) 435 78 78

SARAR C C S

S A R A R

- -

%


YIL / Year 18 SAYI / Number 191

B ir Palandöken Yemeği

S K LIF E YÖ NETİM / M A N AG EM ENT

B y A Lİ ESA D G Ö K S E L

F e rm a n la r

9

4

Imperial Fermans B y B . S ER TA Ç K A Y S E R İL İO Ğ L U

Yönelim Kurulu Başkanı / Cbairmarı o f the Board CEM M K O ZLU Türk Hava Yolları Adına Sahibi / PııMisberon b e b a lfo fim Genel Müdür / President and CEO Y U S U F B O L A Y IR U

Millenniumun eşiğinde

D in le r B eşiği A n adolu

106

Y A Y IN / P R O D U C T IO N

Anatolia, Cradle of Faiths

G enel Koordinatör / General Coordinator Ü M İT U M A R

84 A Dish from Palandöken

umttumar@superonline.com

By L. D O Ğ A N T IU Ç

Y ayın Koordinatörü /Editorial Coordinator A D N A N B O S T A N C IO Ğ L U odnon@print.com.tr

T ü rk iy e ’de C az Ö ncesi Caz

Yazı İşleri Müdürü / M anaging Editör E N G İN Ö K T E M E R eoktemer@thy.com Sanat Y önetm eni / A rt Director L A L E H A N U Y S A L luysol@print.com.tr Editörler / Editors B A R IŞ D O Ğ R U bctogru@print.com.tr B A H A R K A L K A N bkolkon@print.com.tr

Kapak / Cover

118

S E R H A T Ö ZŞ EN

Early Jazz in Turkey By GÖKHAN AKÇUBA

BÜYÜKADA

EngHsb Editorial

6

M A R Y IŞ IN misin@superonline.com Fotoğraflar / Photos Ç E T İN K O R K M A Z (E d itör) ckorkmoz@print.com.tr G Ü L H A N K IR D I E R D A L A LO K Grafik / Graphic N E Z İH Ö K T E M Ö ZLE M SAR AR T eknik Koordinatör/ Technic Coordinator C. K E N A N Ö ZK AN Reklam / A dıvrtising DUYG U TAMER Y U R D A G Ü L A L T IN Ö Z Reklam Koordinatörü Advertising Coordinator

B y Ç E L İK G Ü L E R S 0 Y

130 Doğu’dan Batı'ya açılan pencere

A lonely lake: Lake Meke

G ala ta s a ra y Lisesi

B y B Ü L E N T Ç IN A R -tfillR H A N B E TİN

18 Galatasaray High School B y T U R G A Y TU N A

Uygarlığın ateşi

O dun K ö m ü rü

Tel: (0 2 1 2 ) 6 6 3 6 3 00 (E x t) 1174-1147-1148-1170

30 Fire of Civilisation: Charcoal B y Y EN ER G Ö K E R -G Ü N G Ü R P IN A R CIV A

Yapım / Production

CENAJANS GREY Reklam cılık A.Ş. Hacı O sm an Bayırı No: 64 8 09 0 0 Tarabya - İSTANBUL T el: (0 2 1 2 ) 223 9 6 0 0 (2 0 hat)

Çeşme Yarımadası

40 The Çeşme Peninsula By Ö Z D E N G ÜNAY

İnönü Cad. G iim üşkonak Apt. No: 44, Kat: 2, Daire: 6

80060 Gümüşsüyü - İSTANBUL T el: (0212) 245 26 28-29-30

Türk Bilezikleri 2

Gizli kalmış bir kiiltur hâzinesi

B irg i

150 Discovering the vvonders of Birgi By FARUK Ü R Ü NDÜL

Sofraların değişmez yiyeceği

E km ek

The one essential food: Bread

.

Turkish Bracelets B y Z E K İ K U Ş O Ğ LU

E-Mail: print@print.com .tr Baskı-Cilt / Printing-B inding

B y IJĞIJR G Ö K TA Ş

B y A R İF CAN G Ü N G Ö R

5

245 26 93 / 292 37 22-23-24 Faks: (0212) 245 26 94

140

160

Editoryal Üretim /Editorial Production

PRİNT LTD. ŞTt.

B ir Z a m a n la r G alata Köprüsü

Once upon a time the Galata Bridge

N U R H AYAT KASABALI

Adres / Address Türk Hava Y ollan G en el Y önetim Binası Atatürk Hava Limanı 34830 İSTANBUL

Yalnız bir göl

M eke G ölü

LONDRA

Aşıklar Şehri

UŞAK

IT O Land of Minstrels B y H Ü S R A N YAŞAR

Doğan Ofset D o ğ a n O fs e t Y ayıncılık v e M atbaacılık A.Ş.

34625 Sefaköy - İSTANBUL Tel: (0212) 698 58 58 Faks: (0212) 698 98 28-29 R enk Ayrımı / C oloıır Separation |J *1 S T A C D P A M lM Tel : (0212) 235 98 95

E a l» (0212) 235 99 59____________ Dercimizde yayınlanan yazı vefotoğraflardan kaynak belirtilmeden tam it-özel alınlı yapılamaz. SKYUFE. THY tarafından ayda bir yayımlanır Skylife is pııhlisbed montbly by THY.

6

2 London

B y İZ Z E T K E R İB A R

Bodrumlu “Son” Gulet Ustası

74 Bodrum’s Last Master Gulet Builder B y NEŞE OLCAYTIJ

184 BOOK REVIEYV 186 CITYSCOPE 224 DLITY FREE ON BOARD 226 INFORMATION & RESERVATİON 260 OYUNLAR / PUZZLES 268 VİDEO 272 KARTPOSTAL / POSTCARD


Ticket to

Miami From İstanbul to M iam i, non-stop... Now Turkish Airlines offers you the ticket for the most pleasant flight to Miami. Non-stop and non-smoking flights with new Airbus 340’s avvait you 3 times a week. VVhat’s more, from Miami you have the opportunity to make convenient connections to popular destinations like Orlando Disney World, Rio de Janeiro, Santiago and Puerto Rico... Now treat yourself to the traditional Turkish hospitality, excellent service, unique comfort and amusing in-flight entertainment. And start dreaming about M iami...

24 H O U R RESERVATION +90.212.663 63 63 VISIT O U R VVEB SİTE AT www.thy.com


ea r Passengers, ayın Yolcularımız Our p r e p a r a tio n s a r e Türk Hava Y o lla rı’nı c o n tin u in g to ta k e 2000’li yılların dünyasına, Turkish Airlines into the dev havayolu şirketleriyle ıvorld o f the 21st century rekabet edebilecek güçte, as a m odern com pan y modern bir kuruluş olarak ca p a b le o f com peting uıith the taşımaya dönük çalışmalarımız giant airlines o f the ıvorld. As I sürüyor. Nitekim, Skylife'ın ge­ said in the last issue o f Skylife, çen sayısında, bu çalışmaların sa­ these projects are being received dece yurtiçinde değil, yurtdışında with acclaim not only in Turkey da takdirle karşılandığını belirt­ but also abroad. miştim. As y o u knoıv, o n e o f th e Bilindiği gibi, bir dünya havayo­ im portant criteria f o r being a lu şirketi olmanın önemli kriter­ g lo b a l a irlitıe com p an y is an lerinden biri de, geniş bir uçuş extensive flight nettvork. Turkish ağına sahip olmaktır. Bu gerçeği Airlines h as alıvays taken this hiçbir zaman gözardı etmeyen fa c t into account, a n d över the Türk Hava Yolları, son bir ay p ast rnonth h as a d d e d tbree new im portan t flig h t içinde yeni ve önemli üç noktayı uçuş ağına ekledi. destinations to its nettvork. Bunlardan ilki, 19 Mayıs tarihinde başlayan Beijing sefeThe first o f these is o u r B eijing flig h ts ıvhich rimizdi. Asya’nın en bü­ c o m m e n c e d on 19 May. THY f l i e s every yük ve önemli kentlerin­ W ednesday a n d Saturday non-stop to Beijing, den biri olan Beijing’e ıvhich numbers am ong Asia ’s largest a n d most Çarşamba ve Cumartesi important cities. We hope that this service ıvill günleri non-stop olarak contribute to the development o f econom ic an d g e r ç e k le ş t ir d iğ im iz s o c ia l relation s betıveen the uçuşların, Çin Halk P e o p le ’s R epu blic O f C hin a Cumhuriyeti ile Türkiye an d Turkey. arasındaki ekonomik ve A n other netv destin ation is sosyal ilişkilerin geliş­ S im ferop ol, th e most mesine katkıda buluna­ im p o rta n t city o f th e cağı umudunu taşıyoruz. C rim ean p en in su la in the Bir diğer yeni hattımız Ukraine. Our first flight took ise Simferopol. Ukray­ p lace on 26 May. THYflights na’nın Kırım yarımada­ to S im fe ro p o l ta k e p la c e sındaki en önemli kenti th r ee tim es u>eekly on olan Simferopol’e ilk se­ Mondays, Wednesdays an d ferimiz 26 Mayıs tarihin­ S atu rd ay s. On 1 Ju n e , de gerçekleşti. Simfereıvhen Skylife reaches you, pol uçuşlarımız, Pazarte­ o u r first flig h t to M iam i si, Çarşamba ve Cumar­ ıvill ta k e p l a c e a s tesi günleri haftada üç gün olarak yapılmakta. p r o m is e d e a r lie r . Our Dergimizin sizlere ulaştığı 1 Haziran günü ise, ön­ flights to Miami, ıvhich is ceden sözünü verdiğimiz, Kuzey Amerika’daki THY’s third flight point in üçüncü uçuş noktamız olan Miami’ye ilk seferimiz North America a n d one o f the top tourism gerçekleşiyor. Kuzey Amerika kıtasının en gözde destinations in the North American continerıt, are nonturizm bölgelerinden biri olan Miami’ye düzenleyeceği­ stop an d scheduled fo r three days a week, on Tuesdays, miz seferler de, non-stop olarak haftada üç gün; Salı, Thursdays a n d Sundays. With the addition o f these Perşembe ve Pazar günleri düzenlenecek. three new routes, the flight netıvork. o f ou r national Yeni açılan bu üç hatla birlikte, ulusal havayolumuzun carrier expands to 69 destinations on fo u r continents. uçuş ağı dört kıtada 69 noktaya ulaştı. Böylece, 35 iç T og eth er ıvith o u r 3 5 d o m estic hat noktasıyla birlikte, Türk Hava destinations, Turkish Airlines’ total Yolları’nın toplam hat sayısı 104 ol­ YU SU F B O L A Y IR IJ n u m b ero f routes is noıv 104. du. G en el M üdür We ıvish you to knoıv that our ıvork 2000’li yıllarda, sizlerin mutluluğu ve P r e s id e tıt a n d CEO ıvill continue into the 21st century emniyeti için daha mükemmel bir ıvith the aim o f perfecting THY even THY yaratm ak hed efiyle ç a lış ­ fu r t h e r f o r y o u r h a p p in e ss a n d malarımızın süreceğini bildirir, hepi­ safety. nize mutlu yolculuklar dilerim. 1 ıvish you ali enjoyable flights. Saygılarımla.


Hayat bazen insana bir şans tanır... Kimisi yararlanır! İstanbul'un ncıclir y e ş il cen n etlerin den B elg r a d O r m a n ı’nın y a n ı b a ş ın d a k i K e m e r C ountry Y a lı k o n a k la r ’d a ev sah ib i alan la rın h a y a tl a r ı n d a y ep y e n i bir s a y fa açılıyor. Z a ın a n m lıalitesini y a b a l a m a k isteyenler, s a d e c e b i r e v e değil, k a lı c ı d o s t l u k l a r a ve k a liteli bir çev r ey e k a v u ş m a k is tey e n ler K e m e r C o u n t r y ’d e b u lu ş u y o r la r D o ğ a için d e b o z u l m a y a c a k b ir b ü y ü k “a d a ” olan

K e m e r C o u n t r y ’d e ,

bugün

tam

200

a ile

K em er

C o u n t r y ’li

o lm a

ay rıcalığ ın ı

yaşıyor.

Tamam ı g ö l k e n a r ın d a ve K e m e r G o lJ & C ou n try C l u b ’ın hem en y a n ın d a k i Yalıkonaklar, L e v e n t’e s a d e c e 2 0 d a k i k a m e s a fe d e ... Ü stelik, h e r d e t a y ı üstün k a l i t e d e ithal y a p ı m a l z e m e s i k u l l a n ı l a r a k in şa edilen Y a l ı k o n a k l a r ’d a evler, b e y a z e ş y a l a r ı y l a b i r li k te b ilm iş

o la ra k

sa h ip lerin e

teslim

ed iliy or.

)ıiı i liM nhnol bağlantısı ile \,ılının deyen lıeı yeten yun iiı hııı \c c-mitil; pı\<imisi haıekellencn )alıkıunıldaı şim did en İs ta n b u l’un en doğ ru y a t ı n ın adresi...

j g jj

jg 'c a a V

Y alıkon aklar evleri, $ 3 2 0 .000'den başlayan f i y a t l a r

\'«rl

ve Oyakbank’m 72 ay vadeli kredi kolaylığıyla

—ı

satışa sunuluyor. Son evlcı. İstanbul'un yaııı basında.

£

doğa ile iç içe, a y r ıc a lık lı bir o r t a m d a y ep y en i bir y a ş a m a b a ş l a m a k istey en s a h i p le r in i b ek liy o r .

K e m e r C ou n tr y Y alı kon ak la r mü şte ril eri ni bekliyor.

K

E

M

E

R

COUNTRY B ilg i iç in :( 0 2 1 2 ) 2 Î 9 77 70 E -m a il: c v sa l is @ k c m c r e o u ıı l ry. t o m

ww w.kcm crcountry.coni


BUYUKADA By Ç E L İK G Ü L E R S O Y *

'«i* ,i-> ;

Isk J

Photos İZ Z E T K E R İB A R • C E N G İZ C IV A

- , X ‘-- J%~ '-r

.-

« t

H

H

M

ia

il :- i

^ - s * ®


O f f İ s t a n b u ls A sian s b o r e is a g r o u p o f sm a ll ıv ooded islarıüs. On tbe m ain lan tl tbe last ttvo lotv m ou n tain s o f K ayışdağ a n d A lem dağı m a rk tbe ıvestern extrem ity o f tbe g rea t con tin en t o f Asia, ıvbicb in expen din g its f i n a l en ergies o v errea cb ed tbe sb o re to raise ııp tbese billy islands. A ltogether n in e islands o f differen t sizes lie p e a c e y and ık ları kıyıd a, hızlarını alam am ış da, d en iz e fu lly on tbe blu e ıvaters o f tbe eastern M arm ara b irkaç ön cü kuvvet g ön d erm iş gibidirler. Sea. Most a r e cov ered ıvitb p in e tvoods, altbou g b Mavi d en ize serpilm iş olarak uyuyan, çoğ u y em ­ tbe ttvo u’esternm ost islands, o n e p o in ted a n d tbe yeşil çam lıklarla kaplı, irili-ufaklı tam 9 tane ada. o tb e r f l a t (fe a Ş ehrin Avrupa ya­ tures a ft e r u’b ic b k asın a doğru a çıl­ tb e y t a k e t b e i r m ış olan ikisi, biri n am es), a r e h a re s iv r i, ö t e k i y a s s ı o f tr e e s , a n d ( z a t e n is im le r in i b e n c e knoum a s d e bu özellik lerin ­ tbe H a y ır s ız d en alırlar), a ğ a ç ­ (ln a u s p ic io u s ) s ız t ü m s e k le r d ir . is la n d s . B e y o n d İk isin in ortak adı, tbese a r e t b e fo u r “Hayırsız A d alar.” m a in is la n d s , Sonra 4 tan e, daha e a c b ex ten siv ely bir belirgin ve yer­ s e ttle d , a n d a r leşim lere konu o l­ r a n g e d in o r d e r m u ş ad a g e liy o r . of it ıc r e a s in g Tuhaftır, b u n lar da size: Kınalı, B u r­ b o y s ır a s ıy la k ü ­ g a z , H eybeli and ç ü k te n büyüğe B üt y ii k a d a . d o ğ ru s ıra la n m ış ­ F acin g B ıtrgaz is lar. Kınalı, B urgaz, Biiyükada, hem tarihin, hem doğanın kalan son nimetlerini, Adalı veya şehirden gelen sev­ its tiny offspring, H e y b e li ve B ü y ü dalılarına sunmaya devam ediyor. Üstte, Büyükada’nın tarihî iskelesi. / Biiyükada contınues a n isla n d in tbe kada. İ k in c in i n to offer na tu ıal beauty and history to both inhabitants and visitors. (Top) The ısland's feıry term inal. sbape o f an ö n ü n d e , te rs ç e v İs ta n b u l’un Asya y ak asın d a, M arm ara kıyılarının az ö tesin d e, d en izin ortasın da b irk a ç te p e c ik ve ağaçlı tü m sek b içim len ir. K o ca Asya’nın uzaklard an-u zaklard an gelip so n a erdiği bu kıt a ucunu n, g ü cü n ü tükettiği so n iki alçak dağı o la n “Kayışdağ ı” ve “A lem d ağı” y ü k se k lik leri, sanki g e lip da­

8 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999

r


rilm iş b ir k a ş ığ a b en z e y e n (v e tabii b ıı ism i ta ş ıy a n !) bir yavrıısıı var. En sonra, Büyü katla ’n ın k a r ş ıla r ın ­ d a , 2 ta n e d a h a : B ir i a ç ık d e n iz e d oğru , b o ş ve çıp ­ lak T av şan Adası,

in v erted sp oo n , b e n c e th e n a m e Spoon Islanıl. F i n a l ly, b e y o n cl B ü yiikada, a r e tıvo m o re islan d s. O ne fa c e s tb e op en sea, tbe em pty a n d h are Tavşan A dası, a n d tb e o tb e r on tb e

Motorlu araç kullanımının yasak olduğu Büyükada’da ulajım faytonlarla sağlanıyor. Üstte, Araba Meydanı. / Motorised velııcles are forbidden on Büyiikada, and instead phaetons take vısıtors on tours of the island. Above ıs Phaeton Sqııare.

ö te k i ş e h re y ak ın ve so n d ö n e m lerd e yerleşilm iş S e ­ d e f Adası. B ü tü n bu ad a la r, tam b ir "k o ly e ’' d ü z e n in d e ve g ö ­ rünüm ündedir; mavi bir at­ lasın üzerine yerleştirilm iş, iri zü m rü t p a r ç a la r ın d a n olu şan b ir kolye. P andanti­ fin hem en büyük, hem de en g ö z alıcı m ü cev heri ise, k o n u m u z o la n B iiy ü k a d a ’dır. Büyük kısm ı çam orm an la­ rı ile kaplı bu ad anın tarihî y a zg ısı, ö b ü rle rin d e n ç o k farklı d eğ il. Az ö tesin d e k i

la n d ıv a rd sid e is S e d e f A dası u’b ic b b a s recently been settled. Tbe islands fo r m a rıecklace o f la r g e e m e r a ld s on b lııe s a tin , t b e lar/>est a n d t b e lo v e lie s t o f a l i b e in fi B ü yiikada. W ben tbe n earb y settlem ent on tb e m a irıla n d greıv into a f> reat c ity , t b e is la n d s b eg an to s b a r e not on/y tbe b le s s in g s o f c r o u m a n d tb r o n e bu t a ls o tb e sııfferin g s u’b i c b p o t v e r a n d s ııp r e m a c y b ro u g b t. W bile a m b itio n a n d tr e a c b e r y


yerleşim , zam anla b ir taht şeh ri kim liğini k azan ın ­ ca, tacın ve tahtın getirdiği nim etleri paylaşm aya

repeatedly sta in ed tbe B y zaııtin e tbron e in blood, tb e islan ds ıratcb iııg silently on. B iiy ü k a d a w as o c c u p ie d o n ly by a f e w m o n a steries a ın id st its g reeıı p in es a n d on its sa n d y sbores, but b efo re long tbese nıossy ston e buildiııgs beg aıı to sem e as p la ces o f ex ile a n d im prisonm ent f o r m em bers o f tbe dynasty. Wbat a tragic destiny, so oııt o fk e e p ing ıvitb tbe beaııty o f tbe islands! D espite eveıytbing, uncünsciuıts o f bit m an m a l­ ice, n atııre co n tirm ed to p o ıır oııt its o ın ı ııninb ib it e d b eaııty . B e fo r e ir in le r ıra s e r e n ö r e r it b ed ec k ed tbe h a re b ra n eb es ıritb tbe brigbt yelloır f l o ı r e r s o f m im o s a , a n d in t b e e a r l y s p r in g t b e g lo ıv in g p ıır p le p ir ık blossoın s o f t b e f ı ı d a s tr e e . // p a in te d tb e p in e g la d e s ıritb clo ııd s o f p i n k c y c la m e n , a n d b e t ır e e n t b e r o e k s a lo n g tb e d e s e r te d p a tb s set cı p ro fııs io n o f d a is ie s , p i n k a n d u’bite roekroses, a rbııttıs, tbyme, nıiııl, rose-

b aşlam akla b erab er, bu ikilinin k açın ılm az acıları­ nı da y aşam ay a k o y u lm u ş. İh tiraslar, ih a n etle r, suikastler, o tahtı da, o tacı da duru p-d u rııp kan ­ lara b o ğ ark e n , bu kavgaların karşısında h er şeyi tam b ir ıssızlık içind e sey red en Adalar da, insan d o y m a zlığ ın d an ve a y m azlığ ın d an p ayın ı alm ış. Ö z ellik le B iiyükad a. züm rüt çam ları içerisin d e ve kum sal sah illerin d e b irk aç m anastıra ve ilkel kili­ sey e yer verirken, bu gam lı ve yosunlu taş yap ı­ lar, ç o k g e çm e d e n , H an ed an üyelerinin sürgün ve hap is sah illeri h alin e g e lm e y e b a şlam ışlar. Ne hazin ve ad aların m u h teşem d o ğ ası ile ta b a n ta b a n a zıt b ir tarihî yazgı! H er şey e rağm en, in­ s a n v a h ş e tin d e n h a ­ b ersiz bu d oğal d ün­ y a, k e n d i ç ılg ın g ü ­ zelliklerini üretti d ur­ du, yü zy ıllarca... D a­ ha k ışlar so n a e rm e ­ d e n , ç ıp l a k d a lla r ı,

Biiyükada’dan iki tarihî yapı: Solda, bir zamanların Turing Oteli; sağda, Kalipso Oteli. / Two of Bü'yükada’s historic buıldıngs. Lelt ıs the lo ım e r Turiııg Hotel, and rıgh l the Kalipso Hotel.

m a r y a n d laren der, cıs i f d ecoratin g tbe İsland J b r a ıredding. Tbe com in g o f tb e O ttom ans m a r k e d a tıırning p oin t iıı tbe destiny o f B iiy ü ka d a. No lon ger ıras tbis c o rn er o f p a r a d is e tbe scen e o f tortu re cınd b ru tality . Iııstea d , s ıılta n s d e p o s e d fr o ın tb e ir tbrones a n d /'ez irs d epri reci o f tb eir seals o f o ffice irere d ealt ıritb inside Topkapı P alace. B iiy ü ka d a ıın d tbe o tb er islaııds irere left to tbeir o ın ı d erices f o r tbe next J'otır centııries, iııb a b ited oııly by a b a n d fu l o f m on ks a n d a f e ı r p o o r g a rd en ers a n d fis b e r m a n . T bey c o ııtin ııe d to le a d tb e ir sim p le lires, ea tiııg v eg etables a n d cerea ls

m im ozaların sapsarı k eh rib ar çiçek leri d onattı, b a ­ harlarda erguvanlar, yeşil çam ların arasını y e ı-y er p e m b e siklam en bulutlarla b oy ad ı, ıssız yollar b o ­ yunca kayalıkların arasını papatyalar, p e m b e ve b e y a z lad en ler, k o ca y e m işle r, isp irler, k e k ik ve n an e le r, b ib eriy e le r, lavantalar, b ıık e t-b ıık e t, sep et-sep et k onu lm u ş düğün çiçek leri gibi sü sled i­ ler. O s m a n lı e g e m e n liğ i, B iiy ü k a d a ’n ın y a z g ısın d a keskin ve ön em li bir değişiklik yaptı: Bu c e n n e t köşeyi, işk e n ce ve vah şet sah n esi olm ak tan çık a r­ dı. T ah tın d an indirilen esk i padişahların, d evlet nıti-

10 S K Y L IF E

H A Z İR A N

IU N E

1999


:uruiu: piyas, :a bağ

Netaş, as the leader o f its sector and one o f the architects o f the Communications infrastructure in Turkey, provides and exports Communications solutions ta ilo re d to meet the needs o f businesses o f every scale. B u iid in g upon some 30 years o f experience and operating the iargest priva te ly owned R&D department, Netaş, w ith the support o f its p a rtn e r N o rte l Netvvorks, prepares you fo r the future now. U n ifie d N etvvorks, N orthern Te leco ın 'u n t ic a r i b ir m a rk a s ıd ır.

www.netas.com.tr

+90 (216) 522 20 00


Üstte, Turing tarafından onarılarak Kültür Evi yapılan tarihî Fabiato Köjkü; altta, Splendid Palas. / Above ıs the fa b ia to Köşk, which has been repaired by the Tourıng Association and turned into a cu ltural centre. Below ıs Splendid Palas Hotel.

g ro u m in t b e f e r t ile soit, a n d tb e a b ı m ­ d a n t s e a fo o d o f a li k in d s . T b e m o n k s ıt’b o b a d a b a n d o n e d tbe m ateria l w orld f o r a life o f p r a y e r a n d c o ııt e m p la t io n liv e d J'irst in t b e a n c i e n t convent on tbe sbore, and ıv h en tb a t b e c a m e to o r u in o ııs m ov ed to tbe m on asteries on tsa Hill a n d tb e ev erı b ig b e r H a g b ia Yorgi to live o u t t b e ir liv es o v erlookin g tbe bin e boriz o n s a n d listen ing to tb e so u n d o f tb e rustling breeze. Tbe city f o l k d id not m a k e e x c ıır s io ııs to tb ese co rn ers o f p a r ­ a d is e b e c a u se tbere irere plerıty o f ıvoods a n d m eadoıvs close at b a n d on tbe d ö ld en Horu a n d tbe B ospborııs w hicb suff i c e d f o r tb e sm a ll p o p u la tio n o f tbe time. Tben c a m e t b e 19tb cen tu ry , a n d a tıeıv in v en tio n m a n ııfa c t ıır e d in tb e d is ta n t la n d o f B r ita in

h ü rleri g eri alın a n v e ­ zirlerin h e sa b ı, T o p k a pı Sarayı nın içind e g ö ­ rüldü. A d alar v e o n la rın b ü ­ yüğü. 4 0 0 yıl b oy u n ca, bir av ııç p ap az ile, bir o kad ar yoksu l b a h ç e vana ve balıkçıya kaldı. O n la r k e n d i b a sit h a ­ y atla rın ı y aşad ıla r. Ki­ mileri, b erek etli to p rak ­ larda sağlık lı s e b z e le r, ta h ılla r ü rettiler; d e n i­ z in b i n b i r n im e ti ile b e s l e n d i l e r . K ile r in i d ü n y ad an çe k m iş olan d in a d a m la rı, k ıy ıd ak i antik “K ad ınlar M anastın 'nın artık haraplaşan taş kalın tıların d a, daha sonra da İsa T ep esi ile, on d an da y ü ksek "Aya Y o rg i” m anastırlarınd a. Ta n rıy ı d ü ş ii n e re k . m asm avi ufukları bıkm aksızın sey red erek ve rüz­ garın sesini d in ley erek öm ürlerini tükettiler. Şeh ir halkı, "m esire y eri” olarak bu c e n n e t k ö şe ­ lerin e rağb et etm ed i. Çünkü H aliç ve K ağıthane ile B oğaziçi, "elinin altınd ak i” c e n n e tle r olarak , o iü S K Y L IF E

H A Z İR A N

- « j* .

JU N E

1999


First on your “must see” list in Turkey:

W henever you need cash in Turkey, whatever card you have, G aranti 2 4 cash points are ready to serve you in English, o r French, o r G erm an , or Spanish, o r Italian 2 4 hours a day!

Also d o n ’t forget to see the natural beauty o f M ount Nem rut...

G A R A N T İ BANK


a rriv ed iıı tbe Capi­ tal city o f the sulta n: tb e steam sbip! 7 b is 1 9 ’ u n c u s u g e ld i. n eec led t ıe itb e r tb e O n u n o rta la r ın d a , stren g tb o f b u m atı uzak bir diyar olan a n n s lika tbc kayık, İn g ilte re 'n in y ap tı­ n o r sails to b arııess ğı te k n ik a tılım la r u’incl p oıv er like tbe s o n u c u ü r e tm e y e f> alleorı. lr ıs t e a d b a ş la d ığ ı, ak ıl a l­ c o a l ıra s s b o r e lle d m az b ir icad, Padiin to th e f u n ı a c e to ş a lı’ın taht şeh rin i b o i l w a t e r ıv b o s e d e geld i buldu. Bir s t e a m tıır n e c l a Üstte, Su Sporları Kulübü; altta, Aya Yorgi Manastırı. / Above, the VVatersports Club, v a p u r! K ayık g ib i g r e a t p a d d le ıv b eel and below, the Monasteıy of St.George. kol g ü cü n e ve k ü ­ a t t b e s i d e o f tb e reğ e, kalyon gibi y e lk e n lere ihtiyacı da yok. Küsbip, ıvbicb m oved fo r ıv a r d literally u n d er its oıtm re k -k ü rek k ö m ü r atın ca , o n u n kaynattığı suyu n steam . M oreover a steam fe r r y co u ld carry a b in i­ buharı, yand aki büyük bir çarkı çev iıiv eriy o r ve cired p eo p le at o n e f>o. k o ca te k n e , e sk i zam an ların m asallarınd ak i d ev T b is i n n o v a t i o n f u n d a m e n t a l l y a l t e r e d yuvaları gibi, kendi k en d in e yüzüyor, üstelik yüz B ü y ü k a d a 's d e s tin y . W ea ltb y Jb reiı> n ers a n d kişiyi alıp götürebiliyor. m e m b e r s o f t b e lo c a ! C b r is tia n c o n ım u n itie s Hu icad, B ü y ü k ad a’nın yazgısını k ök ü n d en d eğ iş­ bet>an to b ııild tbem selves su m m er villas on tbe tirdi: Başta yab an cı zen g in ler olm ak üzere, ünlü island, a n d som e Turkisb statesm an fo llo u ’e d tbe azınlık aileleri ve on ların m odasına kapılan bir kı­ n ew fasbiorı. sım devlet ricali, yazlık ev ler yaptırm aya başlad ı­ At J'irst tbe jo ıt m e y to tbe islands took a corısiderlar. a b le time, n o less Ih a n six boıırs! So tbat w ben G eliş-gidiş, başlarda biraz uzun tutm uyor değildi. o n e O ttom an }>entlem arı u>as a s k e d tvbere b e lived T op lam 6 saat! C) yüzden, “Ada da n ered e ikam et on tb e islaııd, b e rep lied On tb e fe n y b o a t ! ’ But b u y u rd u ğ u ?” so ru su n a b ir e fe n d i, “v a p u rla rd a !” tbe ferries w ere s a fe even in h a d ıveatber, a n d tbe cev ab ın ı veriyordu. Ama n e gam ! Hem te k n e g ü ­ delif>bts o f life on tbe islan d m a d e tıp f a r its disad venliydi, hem Ada nın nim etleri her m ih n ete d eğ i­ vantaf>es. yordu. İn tb e beginn inf», h etıv een tb e 1H50s a n d tb e Y in e başlard a, yani 1850’ler ile 7 0 ’ler arasınd a, ya­ IS70s, tb e su m m er villas w ere p la irı un osten tapılar biraz gösterişsizd i; süssüz, oym asız tahtad an­ tious tvooden bouses, but in su bsequ en t d ec a d es dı. 1880’lerd en so n ra, Batı ile tem aslar arttıkça, bu ıın d e r t b e in flu e n c e o f ıv e s te m f a s b i o n s tb e y birikim konutlara da yansıdı: D aha y ü k sek , daha b e c a m e tuller, a c q u ir e d c a rv ed d eco ra tio n , a n d süslü, g örkem li k ö şk ler sağd a-solda yükseld i. Ketbe o ld J'asbion ed d o o r sbııtters irere rep la ced by azıcık nüfusa y e ti­ yordu. S o n r a y ü z y ılla r ın


20ÖGTİ

Vay vay vayyy!

2 0 6 GTI ( 1 9 9 7 c c / 1 3 7 hp)

BAZI ŞEY LER S IZ I HALA ALIP GÖTÜREBİLİR. 11 Peugeot b ilg i hattı:

D(0216)

1999

200

S

PEUGEOT


V

pen k lerin yerini panjurlar aldı. Sosyal yaşam , konutların d eb d eb esi ile paraleldi. “H igh S o c ie ty ” için , İn g iliz le r ’in Y a c h t C lu b ’ii ; on u n b iıa z altı için, s a d e c e isk eled e ve kıyılarda değil, k ö şk lerd e d e açılm ış olan o teller, restoran ­ lar, cafeler... Kırlarda kuzu çevirm eleri, dans par­ tileri... Ay ışığı gü n lerin d e toplu geziler, m an d o­ lin, gitar konserleri... C u m hu riyet’le b e ra b e r y ab an cı serm ay en in büyük oran d a çek ilm esi ve b aşk en tin A n kara’ya n akliyle elçilik lerin İstan b u l’dan ayrılışı, B ey o ğ lu gibi B üyü k ad a’yı da, tabii, biraz sönü kleştirdi. Fakat İstan b u l’un 1 m ilyonu bulm ayan nüfusunun büyük çoğ u n lu ğ u n u n “ra fin e” d oku su , yaşam k a ­ litesini büyük oranda korudu. T em iz ve nezih bir kullanım , A da’da da d evam etti. 1 9 6 0 ’lar, 7 0 ’lerd en sonrak i k alabalık laşm a ve b e ­ tonlaşm a, İstan b u l’dan Ada’ya da k ısm en yansıdı, tab ii. F ak at y in e d e A d alar ve o n la rın “K ap tan K ö şk ü ” o lan B üyiikad a, h em tarihin, h em d o ğ a ­ nın kalan son nim etlerini, Adalı veya şeh ird en g e ­ len sevdalılarına sunm aya devam ediyor. E ld ek i bu m irası iyi d e ğ e rle n d ire re k , T u rin g ’in 1998 eseri Kültür Evi ö rn eğ in d e old uğu gibi, onu h iç b o zm ay acak olan kullanım lara açm ak , m esela d ü n y an ın k ü çü k ö lç e k li “k o n g re tu rizm i”, hatta “balayı turizm i” tür­ le r in i u y g u la m a k , A da’ya hem e k o n o ­ m ik, hem d e kültü­ rel m esafeler aldırır ve onu dünya sa h ­ n e sin e çıkarır. • * Ç e lik G i i l e r s o y , y a ­ zar.

slatted ones. S ocial life on tbe island, too, rose to tbe occasio n . B iıyü kada's ’b ig b so ciety ’ belotıged to tbe Yacbt Clııb esta b lisb ed by tb e Britisb. For tbe less p riv ileg ed tb ere u>ere botels, restaurarıts a n d ca fes. M a g n ificen t p ic n ic s at ıv bicb la m b s ıvere roa sted on spits, d a n cin g parties, ıvalks by m oonligbt a n d m u sical evenings kept tbe leisured su m m er in babitarıts o f B ü y iik a d a b ap p ily occu pied. The d ep artu re o f most o f Istatıhııl’s fo reig n bıısin essm en ıvitb tb e esta h lisb m en t o f tb e T ıırkisb R e p ııb lic , a n d t b e r e m o v a l o f t b e C a p ita l to A n kara took som e o f the glitter ou t o f B ü y iika d a a s it d id fr o m society ’s unrıter q u a rter o f Beyoğlu, bu t İ s t a n b u l’s g e n te e l cla sses c o n tin u e d to fr e q u en t tb e islan d . Tbe s b a r p p o p u la tio n groıvtb a n d con secjiıen t c o n c r e te h u ild in g sp ree o f tb e 1960s a n d 1970s reflected to som e extent on tbe islan d s, bu t n ot e n o ııg b to sp o il t b e ir n a tıır a l heau ty a n d character, a n d tbey con tin u e to b e a deligbtful p la c e f o r d ay s out o r to sperıd tbe su in­ m e ıs f o r m an y İsta n b u lp eop le today. As t b e e x a m p le o f t b e T o u rin g A s s o c i a t i o n ’s Cultıtral Hotıse sbow s , by ca refu l conservation o f this im portant legacy a n d by en coıırag in g sm all s c a le c o n v e n tio n tou rism a n d p e r b a p s b o n e y m o o n b o lid a y s , t b e is la n d s a n d tb e ir fla g s b ip , B ü y iik a d a , c o u ld m a k e h o tb e c o n o m ic a n d c u ltııral progress. • * Çelik CîMersoy is an anlbor.

Jfı


Beyoğlu’nun orta yerinde, ulusal gurur örneği bir anıt gibi yükselen sarı badanalı büyük binanın devasa kapı­ sının önünden geçtiğiniz zaman, ister istemez kendinizi alamayıp şöyle bir başınızı çevirir; üzerinde tarihe gö­ mülmüş koskoca bir imparatorluğun sembolünü taşı­ yan o görkemli kapının ardındaki yeşilliklere bürün­ müş bahçede koşuşturan, top oynayan çocuklara takılır gözleriniz. O çocuklar ki, muhtemelen, aralarında gele­ ceğin elçilerinin, biliminsanlarının, politikacılarının, ya­ zarlarının, san atçıların ın yer aldığı bir topluluktur. Eğitim gördükleri bu okul, tarihi 518 yıl öncesine da­ yanan G alatasaray Lisesi’dir. Yani, Türkiye’de bir­ ço k “ilk lere ” imza atmış bir irfan yuvası, aydınlıkla­ ra açılan büyük bir pence­ re... Kimler gelip geçmemiştir ki bu okuldan... Sadrazam­ lar. başbakanlar, ünlü ya­ zarlar, aktörler... Öte yan­ dan, ilk planörcüden ilk izcilik teşkilatına, ilk ka­ yakçılardan ilk boksörlere kadar birçok “ilkler”, adını Türk sp o r tarih in e altın h arflerle yazdırm ış ünlü isimler, doğudaki yenilikçi akımın en önemli merkez­ lerinden biri olmuş bu eği­ tim yuvasından çıkmıştır.

I ıı the cerıtre o f B eyoğlu in doıvntoıvn İstan bu l you ca n n o t nıiss the g reat ıvrougbt iron gates on tb e m airı roacl. B e b in d tb em rises a n im posin g yelloıv p a in te d building, a rem in d er o f the em pire sıvalloıved up by history in tbe 1920s. The bu ild ­ ing stan ds in a green garden , a n d y o u r eyes f a i l on tb e c b ild r e n ru n n in g a m o n g tb e trees a n d p la y in g b a ll. A m on g th em a r e f ı ı t u r e a m b a s sadors, scientists, p olitician s, ıvriters a n d artists. T hey a r e s tu d e n ts o f G a la ta s a r a y H ig b S ch ool, ıv b o se h istory goes b a c k 5 1 8 y ears a n d h a s set its m a r k o n t h e h is t o r y o f Turkey. İt is a w indow w b ic b b a s a lıv a y s lo o k e d a b e a d into tbe fııtu re. M an y f a m o u s n a m e s b a v e p a s s e d th r o u g b b e r e : g r a n d v e z ir s , p r im e m inisters, writers, a c t o r s , T u r k e y ’s fir s t g lid e r p ilo t, fir s t boy scouts, fir s t skiers a n d ev en fir s t boxers. S p o rt is o n e o f t b e f i e l d s in ıv b ic b t b e sc h o o l h a s p la y e d a le a d in g p a r t ö v e r tb e years, a n d tbe n a m e o f G a la t a s a r a y f o o t b a l l


EXP 0 RT SALES BY ELEKS

ELGINKAN GRO UP

Kemeraltı Cad. Ümmehan No: 71/4 Karaköy-İSTANBUL / TURKEY Tel: (90-212) 292 92 33 (6 lines) Fax: (90-212) 292 92 39(2 lines) Web: http://www.eleks.com.tr e-mail: eleks@eleks.com.tr

HniNNaıHH

DOMEŞTI C SALES BY ELMOR

Kemeraltı Cad. Ümmehan 71/2 Karaköy-istanbul Tel: (0 212) 251 70 06 (6 Hat) Faks: (0 212) 249 90 91 Web: http://www.elmor.com.tr e-mail:elmor@elmor.com.tr


team is toclay f a m i l i a r to m an y f a n s o f tbe sport in o th er countries. G alatasaray dostluk ilişkilerinin beşiğini oluşturan Galata­ High School h a s b een o n e o f the fo rem o st saray Lisesi’nin tarihi. Sultan 11, Bayezıt döne­ centres o f reform a n d c b a n g e iti Turkey. mine kadar uzanır. O dönem de, bugünkü M ucb o f the story o f Tıırkisb-Frencb relaBeyoğlu ve Taksim'in olduğu yerler yemyeşil tions ıvas ıvritten h ere över the p ast cen ağaçlarla kaplı, içinde çeşit çeşit av hayvanla­ tury o r m o re th a t F ren c h h a s h eeıı the s e c o n d la n g u a g e o f the rının cirit attığı ormanlık bir bölgedir. Bu ormanlık böl­ school. genin Haliç’in girişine doğ­ G a la ta s a r a y ’s origin s g o ru uzanan kısım ları, yani h a c k t o t h e r e ig n o f bugünkü Karaköy ve çevre­ Sultan B ay ezıt II ( I 4 8 I si, Bizans’tan beri varlığını 1512), ıvben tbis ıvhole sürdüren, Cenevizli tüccar­ a r e a ıvas thickly ıvooded ların kurmuş oldukları, Ga­ a n d f i l l e d ıvith g a m e lata adıyla bilinen bir Latin an im als. To the soııth at k o lo n isid ir. Evliya Ç elethe m outh o f tbe G olden b i’nin anlattıklarına göre, H o rn ıv a s t b e tounı o f G a la ta , a L atin c o lo n y günlerden bir gün Sultan II. Bayezıt, sözünü ettiğim iz e s t a b lis b e d b y G e n o e s e 1923 yılında, Galatasaray Lisesi öğrencileri tarafından çıkarılan Kara m ercb a n ts in B y z a n tin e ormanlık alanda avlanmaya Kedi isimli derginin kapağındaki eski harflerle yazılmış sembol, sonra­ çıkar. Av peşind e gezinip tim es. A c c o r d in g to tb e dan yeni harflerle düzenlenerek bugünkü görünümünü almıştır (en 1 7 th cen tu ry dururken, ağaçların arasın­ üstte). Spor dünyasında birçok ilklere imza atan Lise’nin köklü tari­ e a r ly hinden sayfalar... / The symbol in old Turkish script on the cover of T u r k is h ıv r ite r da çiçeklerle süslü bir bah­ the school magazine Kara Kedi (Black Cat) firs t published E v liy a Ç e le b i çenin çevrelediği küçük, şi­ by Galatasaray rin bir ev görür. Bahçede ak one day pupils in 1923, S u l t a n sakallı, nur yüzlü bir ihtiyar was later redesigned in the B ayezıt II ıvas birbirinden güzel gülleri bu­ new script based bu n tin g h e r e damakla meşguldür. II. Baon the Latin and cam e yezıt, atından indiği gibi, bi­ alphabet (top). a c r o s s a raz yorgunluk biraz da me­ Pages from the c b a r m i ng rakla kendini ak sakallı ihti­ long history o f the little b o u s e school, which has yarın evine misafir eder. As­ been responsible fo r in a c le a r lında, Fatih'in yanında İs­ m any firsts in the in g s ıır tanbul'un fethine katılmış sports vvorld... ro u n d ed by olan bu yaşlı adam eli a g arden kalem tutan bir bilge­ fil l e d ıvith Jloıvers. İn tb e g a rdir. Biri sarı, diğeri d en a n o ld m an ıvith a ıvbite b ea rd kırmızı iki gül kopar­ ıvas p rıın in g the roses. B ayezıt distıp Sultan B a y ez ıt’a m oıın ted fr o m his bo rse a n d tbe old hediye eder. Padişah, m a n in v ited bin i in to h is b o u se. İt yaşlı dedeye büyük tıırn ed oııt that b e h a d fo ııg b t in the bir saygı duyar ve s ie g e o f İs ta n b u l in 1 4 5 3 a n d ıvas ay rılm ad an ö n c e also a m an o f lea m in g . Wben tbe su l­ kendisinden bir is­ tan ıvas leav in g tb e o ld m a n p ic k e d teği olup olmadığı­ o n e yelloıv a n d o n e red nı sorar. Bilge de­ rose fr o m his g a rd en a n d de de “Su ltan ım ” g a v e th e m to h im . T be der; "şu ıssız yeşilliğin orta­ sultan a s k e d the old m an sında, ayak bastığınız bu yere bir ilim-irfan yuvası yaptırsanız, için­ w b eth er th ere ıvas a n y t h in g b e c o ı ı l d d o f o r de çocu klar okuyup yetişseler, h in i. H e r e p lie d , My ben de bu medresede bir görev alsam” der. Der ve çok geçm e­ Suttan, c o ııld y o u h u ild a h o m e o f ıv isd o m o n den II. Bayezıt "Gül Baba” adını

Türkiye’de Fransızca eğitimin ve bu paralelde uzun yıllardan beri süregelen Türk-Fransız


this spot in the m idst o f these u n in h ab ited g reen tvoods w h ere ch ild ren m ay learn, a n d appoin t m e a s o n e o f the teachers in that college?’ Sultan B ayezıt II ıvasted no tim e in fu lfillin g the ıvish o f the old m an, ıvhom h e refeıred to a s Gül B a h a (Rose Father). The sch ool h e built ıvas G alata S a r a y ı o r G a la t a P a la c e , o n e o f tb e E n d eru n -u H ü m ay u n o r p a la c e sch o o ls, o f ıv b ic h a t th a t tim e th e r e ıv e r e t h r e e : o n e a t t b e p a l a c e in E d ir n e , a n d tıvo in İ s t a n b u l - a t T o p k a p ı P a la c e a n d in tb e d istrict knoıvrı a s B ayezıt. These schools edu -

Yanda, Atatürk’ün Galatasaray Lisesi’ne yaptığı ziyaretlerden biri; üstte, imzalayarak Liseye armağan ettiği fotoğraf. / Left, A tatürk du ring one of his visits to Galatasaray High School; and above, a signed photograph which he presented to the school.

verdiği bu yaşlı adamın dileğini yerine getirir. Galata sırtlarını süsleyen yeşil ağaçların arası­ na bir okul yaptırılır. Yaptırılan okul “Galata S a ra y ı” ad ıyla an ılan “E nd eru n-u Humavun”dur. O dönemde, biri Edirne Saravı'nda. diğer ikisi İstanbul’da Topkapı Sarayı ve Bayezıt’ta, üç ayrı Enderun-u Humayun bulunmaktadır. Bu okulların misyonu, sara yda ve devlet işlerinde hizmet alacak bilim ve irfan sahibi gençler yetiştirmek­ tir. Yiyecek, yakacak gibi gereksi­ nimleri Topkapı Sarayı’nda görevli şehremini tarafından sağlanan Gala­ ta Sarayı Enderun-u Humayun da bu okulların dördüncüsü olarak or­ taya çıkar. Galata Sarayı Enderun-u Humayun, devletin arşivindeki resmi belgelerin de gösterdiği gibi 1481 yılının son­ baharında açılmış, açıldığından gü­ nümüze dek geçen 500 yılı aşkın zaman içinde, Türkiye’nin politika, bilim, sanat alanlarında çok değerli insanlar ve devlet işlerinde yer alan yöneticiler yetiştirmiştir. Osmanlı Imparatorluğu’nun, Batılılaşma ha­ reketlerini benimsemiş olduğu Sul­ tan Abdülaziz zamanında, yani 1868 yılının 1 Eylül günü yeni öğretim yı­ lının başlamasıyla beraber Enderunu Humayun adı Galata Sarayı Mekteb-i Sultanisi olarak değiştirilmiş, Cumhuriyet’in ilanından sonra da,

1868 yılında Fransızca derslerinin banlamasıyla Galatasaray Lisesi’nin tarihinde yeni bir sayfa açıldı. 1968 yılında yapılan kutlamalara dönemin Fransa Devlet Başkanı De Gaulle de katılmı§tı. / When French language teaching commenced at Galatasaray in 1868, it marked a new era for the school. French President De Gaulle attended the centenary celebrations in 1968.

24 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999

c a te d p ro m isin g y o u n g m en f o r p o s t s in th e p a l a c e a n d S tate a d m in is t r a t io n . G a l a t a s a r a y b ec a m e the fo u rth o f tbe schools, a n d a li its n e e d s su ch a s f o o d a n d f u e l ıv ere p r o v id e d by th e city su p erin ten d e n t a t T opkapı P alace. A rcb iv e d o cu m en ts r e c o r d tba t tbe sch oo l op en ed in the au tu m n o f 14 8 1 , a n d f o r th e n ex t f i v e cen tu ries its g r a d u a te s ıvere to p la y le a d in g ro les in T u r k e y ’s p o lit ic s , s c h o l a r s b i p a n d a rt. D u r in g t b e r e ig n o f S u lta n A bdülaziz, ıvhen the u’estem isation m ov em en t in tb e O ttom an E m pire ıvas g ain in g m om entum , on 1 Septem ber 1868, tbe sch ool ıvas ren a m ed the R oyal School O f G a la t a S a r a y ı. F o llo ıv in g th e P r o c l a m a t i o n o f t h e T u rk ish R e p u b lic in 1 9 2 3 , it b e c a m e G a la ta sa ra y H igh S chool. From


ARTIŞ% S . v ° j 0 5 >®

Şass^

'S >

■1? ’- 'S f

Ka5AYmak

<VERgİ ÖNCESİ)

İ *M AKTİF

114.5 59,4 68.3 26,1 59,9 103.5 92.3


Günümüzde ilk, orta, lise eğitimlerinin yanı sıra, 1992 yılında Fransa ile yapılan bir kültür anlaşmasıyla beraber kurulan Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu bünyesinde Galatasaray Yüksek Okulları da 1993 yılından beri öğretim programlarına başlamıştır. / Today, as well as prım ary and secondary education, Galatasaray offers a higher education program m e. ünder a cultural agreem ent w ith France in Education were launched in 1993.

1992, the Galatasaray Schools of Higher

1868 o n ıv a r d s m any F ren e b tea cb ers tau g bt at tb e sch o o l, ıv b ere rnost o f tbe lessons w e r e in F r e n c b . N apoleorı III m a d e tbe sch o ol a gift o f a v a lu a b le lihrary. S in c e t b e b e g in n in g t b e s c h o o l co lou rs b a v e been r e d a n d y e llo tv , s y m b o lis in g t b e roses p r e s e n te d to B ay ezıt II by G ül B a b a . A n o tb er thing that b a s n ot c b a n g e d is th e Standard o f e d u c a t io n . A v Evliya Ç elebi ıvrote, T h aııks to tbe blessing o f Gül B a b a , b e u>bo d e c la im s B is m illa h a t G a la t a Sarayı a n d seats h im s e lf doıvn, n atu rally learn s a li tbe scien ces a n d tises to a respected p la c e in the ıvorld o f k n oıv led g e.' Gıil B a b a h im self lies in his tiııy p la in tom b o n tbe Street n a ın ed a fte r bini u’b ic h runs doıvn b esid e the s c h o o l /ust b ey o n d tbe ıııain gate. İn 1993, u n d er a cııltııral agreem en t sig n ed ıvith F ran ce in 1992, G alatasaray la u n c h ed its higher ed u cation p rog ram m e in ad d ition to the existing p rim a ry a n d secon d ary schools. G radu ates o f G ala ta saray m eet togetber a n n u ally on th e fir s t S u n d ay o f f u n e f o r tb eir tra d itio n a l P ila f Day. C elebrated p ast g ra d u a tes in cin de sold iers sııcb a s G en eral Cevat P aşa a n d M ahm ut

Tanzimat döneminin eği­ tim simgesi olarak kabul ed ilen M e k te b -i Sultani'ye, Galatasaray Lisesi adı verilmiştir. 1868 yılın­ dan itibaren, Fransa’dan getirtilen yabancı öğret­ menlerin katkılarıyla oku­ lun eğitim programında yabancı dil olarak Fran­ sızca öğretilmeye başlan­ mış, Fransa Kralı III. Napoleon, okula çok değer­ li bir kitap koleksiyonu armağan etmiştir. Galatasaray'da, açıldığı günden beri, yani 1481 yılından günümüze dek değişmeyen en önemli iki şey; okulun, Gül Baha’nın güllerinden aldığı sarı kırmızı renkleri ve yüksek kaliteli eğitim programıdır. Evliya Çelebi’nin de yazmış olduğu gibi: “Gül Baha’nın kerameti gereği. Ga­ lata Sarayı’nda bir kez “Bismillah” deyip derse oturanın cümle ilimleri öğrenmesi ve ilim aleminde muteber bir yere gelmesi tabiî idi.” Bu eğitim yuvasına, yetiştirdiği güllerin renklerini veren Gül Baba; bugün, okul giriş kapısının hemen yanı başındaki Gül Baba sokağında; küçük, sade türbesinde yatmaktadır. Günümüzde ilk, orta, lise eğitimlerinin yanı sıra, 1992 yılında Fransa ile yapılan bir kültür anlaşmasıyla bera­ ber kurulan Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu bünyesinde Galatasaray Yüksek Okulları da 1993 yılın­ dan beri öğretim programlarına başlamıştır. Her yıl I Iaziran ayının ilk Pazar gününde geleneksel pi­ lav gününü kutlayan bu eğitim yuvası, Çanakkale kah26

SKYLIFE HAZİRAN --j*-


M u htar P aşa, b e r o e s o f the G allipoli c a m p a ig n a n d the B attle o f D öm eke respectively, poets tike O rhan Veli K an ık a n d Nazını Hikmet, tbe bistoria ı ı s S e r m e t M u h ta r A ln s a n d Kıı$erı E ş r e f Ü n a y d ın , j o ı ı r n a l i s t s Y u n u s N a d i a n d A b d i İ p e k ç i , s e h o la r s T u rh an F ey z io ğ lu a n d M etin A n d . m ııs ic ia n s C e m a l R eşit R ey a n d B a r ış Rey, Barış Manço gibi müzisyenlere, Fikret Mualla, Na­ M a n ç o , p a i n t e r s F ik r e t mık İsmail gibi ressamlardan Suat M u a lla a n d N a m ık İsm a il, Hayri Ürgüplü, Nihat Erim gibi p r im e m in isters S u at H ayri başbakanlara kadar birçok değerli Ü rg ü p lü a n d N ih a t E rim , insan yetiştirmiştir. Niketim mezun a n d m arıy m a ııy otbers. As olduğu bu okulun bir dönem mü­ tb e p o e t T evfik F ikret. ıvbo dürlüğünü de yapan Tevfik Fik­ ıvas a t o n e tim e p rin cip a l o f ret’in de söylediği gibi, "Galatasa­ tbe school, said. G alatasaray ray, Doğu’nun Batı ufkuna açılan is the fir s t unndoıv o p en iııg ilk penceresi’ dir. onto the W estfrom tbe East. Türk basınının günümüzdeki bü­ Jo u r n a lis t Çetin A ltan o n c e yük duayenlerinden Çetin Altan, d e s e r i h e d h is f e e l i ı ı g s o n yıllar önce yazmış olduğu bir map assin g by the g a te o f his J b r kalesinde, okulu bitirdikten uzun m e r s c h o o l y e a r s la t e r : yıllar sonra bu demir parmaklıkla­ S o m e t im e s l a t e a t n ig h t rın önünden geçerken, "ihtiyar de­ ıvhen I p a ss by G alatasaray. I likanlı” yüreğinde takılıp kalmış lo o k in vcıiıı f o r m y fo r m e r hislerini şöyle dile getirmiştir: selves lookin g out a t m e fr o m “Bazen geç vakitler geçerim Gala­ b eh iıu l the railings, but I ca n tasaray'ın önünden. Parmaklıkların n e v e r firıc l tben ı. Y ea rn in g arkasınd an bana bakan b en leri tıvists inside me. Wben I ıvas ararım boş yere... Onları bir türlü tbere. h eh iııd those railings. 1 bulamam. Bir özlem kıvranır içim­ lo n g ed to b e o u tsid e. Noıv / de. Orada, o parmaklıkların arkah a ve been outside f o r so long. sındayken hep dışarısını özlerdim. Sultan II. Bayezıt döneminde okulun kurulmasına a n d s t r a n g e ly I s o m e tim e s Şimdi çok tan d ır dışardayım . Ve önayak olan Gülbaba’nın türbesi, Galatasaray Lisesi’nin 111 iss being th ere inside. Who hayret, zaman zaman içersini özlü­ hemen yanındaki Gül Baba sokağında. / The tom b of knoıvs wby. • yorum; neden acaba?” • Gül Baba, who was instrum ental in the founding of the ramanı Orgeneral Cevat Paşa. Dömeke Meydan Muha­ beresi kahramanı Mahmut Muhtar Paşa gibi askerlerden Orhan Veli Kanık. Nazım Hikmet gibi şairlere, Sermet Muhtar Alus, Ruşen Eşref Ünaydın gibi tarihçilerden Yunus Nadi, Abdi ipekçi gibi gazetecilere, Turhan Feyzioğlu. Metin And gibi bilimadamlarından Cemal Reşit

r“

school during the reign of Sultan Bayezıt II (1481I

* Turgay Tuna, yazar.

1512), is on Gül Baba Street next to the school.

27 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE

1999

*

Turgay Tuna is afreetan ce ırriler.


Bir Beko prodüksiyonu:

Beko DVD OPEN

• DVD, VCD d is k le rin i o y n a ta b ilm e , CD ç a la b ilm e • DVD disk ö z e lliğ in e g ö re fa r k lı d ille rd e konuşm a ve a lty a z ı seçebilm e • Cihaza e n te g re D o lb y D ig ita l d e co d e r • D ig ita l a u d io ses çıkışı • M u lti sistem o y n a ta b ilm e • Sinem a ve TV fo rm a tın a u y g u n lu k • RGB v id e o çıkışıyla m ü k e m m e l g ö rü n tü k a lite s i


C b a r c o a l tı>as a f ı t e l w b ic b r e v o lu tio n is e c l bıınıcııı civ ilisation by dan örslerde dövülen de­ e rıa b lin g m a n k in d to m ire, gü n lü k yaşam ile itse iron a n d to m a k e kutsal dünya arasında .şe­ b ron ze statues inspired k illen en tu n ç yontulara by t h e s e c ı ı l a r a n d kavuşturan ateşin kayna­ s a c r e d tvorlds. U nlike ğıdır. Tek başına yandığı ıt’üod, c b a r c o a l co ıtld zaman yeterli ısı kaynağı g en era le tbe big b tem o lu ş tu rm a y a n o d u n u n p e r a t ıır e s ret/ııired to yerini odun köm ürünün fo r g e iron a n d to sınelt alm ası, bakır ile kalayın cop p er a n d tin to p roergitilerek tunça d önü ş­ Kömür yapımında kullanılan odunlar me$e, kayın, gürgen, dişbudak, karaağaç, huj d ı ı c e b r o n z e . Iıv p le türülmesi, dem irin işlen­ gibi en iyi derecede kömürleşen sert ağaçlardan seçilir ve özellikle düzgün ağaçla­ ınents m a d e fm m tbese mesi, tarımdan savunm a­ rın kullanılmasına özen gösterilir. / The fınest qu ality charcoal is made from h a r d n ıe ta ls b r o ııg h t ya gen iş bir y elp azed e, hard woods like oak, beech, hornbeam , ash, elm and birch. The smoothest branches m ust be selected. a b o ııt ra d ic a l ch a n g es el a le tle rin in y ap ım ın a in agricııltııre, ıvarfare olanak vermiştir. a n d nıany otlıer aspects o f life. Tarih boyunca pek çok uygarlığın gözbebeği olmuş İn A n atolia , a la n d w b ic b b a s seen tb e rise o f Anadolu'nun gerek savunmasında, gerekse istilasın­ m an y civ ilisation s tb rou g b o ııt bistory, c b a r c o a l da bakır, tu nç ve dem irin üretim inin, d olayısıyla p la y ed a key role f o r defen ders a n d invaders alik e odun köm ürünün rolü çok önem lidir. Alacahöyük throııgb tb ep ro d u ctio n o f copper, bron ze a n d iron kazılarında, özellikle kral mezarlarında, MÖ 2500u’eapoııs. livcaration s at A lacahöyük. particıılarly 2200 yıllarından kalma dem irden yapılm ış araçlar, o f tbe royal tombs, b a v e revealed iron im plem enls süs takıları bulunmuştur. Yunan ve Roma Mitolojia n d j e u ’e lle r y d a t in g f r o m 2 5 0 0 - 2 0 0 0 Ilı 7. si’nde Anadolu kökenli Dem ir Tanrısı olarak anılan Hephaistos. tbe g o d o f fi r e a n d tbe fo r g e in G reek H ephaistos, tıın çıı, dem iri şekillend irir ve M om ea n d R onıan ınythology, ıra s a deity orig in atin g ros'ıın tlyada destanında, Akhilleus'un savaşın yönü­ a m o n g tb e p eo p les o f A n atolia, teb ere c b a r c o a l nü belirleyen ihtişamlı silahlarını yaratır: “A khilleus saldırdı, yüreği azgın bir g ü çle dolu / fir e d tbe fo rg es in ıvbicb sm iths sb a p ed bron ze a n d Odun kömürü, insanı ta­ rihin karan lık ça ğ la rın ­

32 S K Y L IF E

H A Z İR A N

— j- ~

JU N E

1999


Group

Travel

Outbound Inbound FİT

Tours Tours

Services

Organisations Incentive Safaris Alternative

Holidays

Conferences

& Conventions

Car

Rental

Service

lılinter H o l i d a y s

T r a v e l

T u riz m ş irk e tle rin d e n b e k le n tile r d e ğ iş iy o r. T a le p le r is te r b ir ta til o ls u n , is te r b ir iş g e z is i y a d a k o n g re org anizasyon u, beklentiler hep aynı: "A 'd a n Z 'y e tam hizmet". G T I T ra v e l S h o p , u zu n y ılla r a d a y a n a n d e n e y im i, p r o fe s y o n e l k a d r o s u , ü s tü n s e rv is k a lite s i, s iz e v e b ü tç e n iz e ö z e l o r g a n iz a s y o n la r ıy la bu y e n i y a k la ş ım ın T ü rkiye 'd e ki tek öncüsü.

S

h o p

Health

Resorts

Diving

Holidays

Hotel

Reservations

N ow adays expectations from tourism agencies are charıgirıg slightly. W hether the requests are re la te d to vacation, business o ra congress organisation, the expectations a re alw ays the same: "Excellent service from A to Z ." GTI Travel Shop is the leader o f this new approach with it's professional staff, high quality o f service a n d with the options that fit you a nd y o u r budget.


İran irıto ıveapon s ıvbicb tipped tbe scales o f war. 'Ihis descriptiorı o f Achilles in H o m er’s Ilia d glorif ie s tb e ııetv tecbn ology o f m etal ıvorking: “A c b ille s a t t a c k e d , h is h e a r t in flam ed ıvith strength / H e cove r e d h is b r e a s t ıvith a f i n e l y ıvorked shield / On his h e a d ıvas a s b in in g h e lm e t ıvith f o u r g u a rd s / B eau tifu l golden m an es fe l l before / 7h e p lu m e giverı bim by Hephaistos. ” İn 1226 the the fortress o f K ahta fe l l to Sultan A laeddin K eykııbad a ft e r Seljuk fo r c e s ca p tu r e d tbe leg en dary iroıı toıver ıvbicb h a d been thought invincible. During e x c a v a tio n s a lo n g tb e K a h ta riv er n e a r M ount N em rut, in the a r e a knoıvtı in a n cien t tim es a s Asemia, Kari Friedrich D örner h as discovered the rem ains o f clinkers a n d ch a rc o a l produ ction datin g fro m tbe C om m agerıe Kingdom . In tb e co n sta n t p ro cess o f c b a n g e in A n a t o lia ’s m osaic o f cultures a n d peoples, c h a rc o a l ıvas not o n ly a p a r t o f d a ily p r o d u c tio n bu t so m etim es altered the course o f history. C h a r c o a l is stili p r o d u c e d in A n a to lia tod ay , a lt h o u g b th e e x te n t o f its u se is lim ite d . T he a n c ie n t m eth o d o f p ro d u ctio n is stili som etim es ıısed in Turkey today, u n c b a n g e d fo r thousands o f

göğsünü güzel işli kalkanıyla kapadı / parlak, dört siperli tolgası vardı başın­ da / güzelim altın yeleler sık sık dökü­ lüyordu / H ep h aistos’un taktığı sor­ guçta n aşağı.” Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykııbad, 1226 yılında Eski Kahta Kalesi’nin kili­ di sayılan dillere destan dem ir kulesini fe th e d e re k K a h ta ’yı e le g eçirm iştir. Kari Fried rich D örn er, Nemrut Dağı çev resin d e, ö zellik le Kahta Çayı b o ­ yunda, tarihte Asem ia olarak anılan b ö lg e d e , K o m m ag en e Krallığı na ait cu ru f k alın tıların ı ve od u n köm ürü üretim bölgelerini ortaya çıkarmıştı. Sonsuz bir değişim içerisinde kültürle­ ri, toplum ları, insanları, olayları har­ m anlayan Anadolu’da, kimi zaman ta­ rihe yön vermiş, kimi zaman ise sad ece üretim göre­ vini yerine getirmiş olan odun kömürü, bu toprak­ larda halen üretilmektedir. Artık kullanım alanları kı­ sıtlanmış, tüketimi azalmıştır; fakat, belki işlenişi tari­ hin ilk d önem lerinden beri hiç değişm ediği, belki de bu denli gözyaşına, mutluluğa ve zenginliğe ta­ nıklık ettiği için, dumanlar içinde tüten yalın görün­ tüsü ile zamana başkaldırır adeta. Tıpkı Kahta Çayı boyunca bulunan odun kömürü üretim alanları gibi, günümüzde de rüzgara açık olmayan dere kenarla­ rında üretilm ektedir. Köm ür yapım ında kullanılan odunlar m eşe, kayın, gürgen, dişbudak, karaağaç, huş gibi en iyi d ereced e köm ürleşen sert ağaçlardan

Kömürleştirme esnasında hava ile doğrudan teması kesmek üzere istifin üzeri bir örtü ile kaplanır. Bu örtü yeşil ve toprak örtüsü olmak üzere iki taba­ kadan oluşur. / To achieve efficient carbonisation the lıeap of branches is sealed from the a ir by a layer of greenery covered by mud.

34 S K Y L IF E

H A Z İR A N

-

»

JUNE

1999


W e saw the fail of an Empire W e witnessed the birth and rise of a strong Republic We served as the State Bank of Turkey for decades

Experience has its own value.

OTTOMAN BANK s i n c e

1 8 6 3

OSMANLI BANKASI A.Ş.

Head O ffice Eski B ü yü kd e re Cad. A yazağa Köy Y o lu N o: 6 80670 M aslak, İs ta n b u l - T u rk e y Phone: (0 90-212) 335 10 00 Fax: (0 90-212) 335 20 80

w w w .o s m a n li.c o m .tr


years över ıvhich c b a r c o a l b a s been a sou rce o f so ın u cb g r i e f jo y a n d ıvealtb. L ike tb o se a n c ie n t c b a r c o a l bu m in g sites discovered alon g tbe ban ks o f the K ahta, today c b a r c o a l is stili m a d e at sheltered spots on tbe ban ks o f streams. Oak, beech, b o m b ea m , ash, elm, birch a n d other h a rd ıvoods m a k e the fin est c/uality cb arcoal, a n d th e sm o o th est b r a n c h e s a r e selected . Tbe sa ın e copses a r e u sed y e a r a fter y e a r f o r e a c b s e a s o n ’s cb arcoal. Tbe ıvood is b e a p e d into a tali m ou n d knoum a s a torluk, covered ıvith eartb. First tbree o r f o u r long sticks a r e set in tbe grou n d 3 0 cm fr o m tbe cerıtre, sonra köm ür haline getirilecek a n d tie d to g e th e r so a s to odunlar çep eçev re dikine ola­ leave a n aperture in the cenrak istif edilir ve çevreye doğ­ tre to serv e a s a cb im n ey . ru g id ild ik çe o d u n ların çap ı Tbis is fille d witb ıvood shavg id erek incelir. Torlu kta, bir ings, ıvood chips, a n d tıvigs tüm sek şekline ulaşıldığından ıvhicb burn easily. A rou n d odunların istiflem e işlemi patb e b a s e o f tb e c b im n e y is raboloid m eydana g elecek şe­ l a i d a b e d o f t b in d r y kilde yapılır ve en üstteki kıs­ b ra n c h es o r splin tered fir e ma konulan odunlar yatık şe­ ıvoocl to a lloıv a i r c ir c u la kilde yerleştirilir. tion. Över these the bran ches Kömürleştirme esnasında hava a re p la c e d uprigbt in layers, ile d oğru dan tem ası k esm ek begin n in g ıvith the thickest üzere istifin üzeri bir örtü ile a n d en d in g on tb e o u tsid e kaplanır. Bu örtü yeşil ve top­ ıvith tbe tbinnest. G radually rak örtüsü olm ak üzere iki ta­ the m o u n d b u ild s up, a n d b a k a d a n o lu ş u r. İlk ta b a k a fin a lly ıvood is p la c e d boriolan yeşil örtü, çim en kesek le­ zontally över tbe top. ri, kayın, g ök n ar dalları, y o ­ So th a t tb e ıv ood is not in sun, eğrelti otu gibi materyal­ direct con tact ıvith tbe air, it ler ile yapılır. Bu tabaka yakla­ is co v ered first ıvith a layer şık 15-20 cm ’dir. Daha sonra o f g reen ery , su c h a s g ra ss killi toprak, köm ür, kırıntı ve cııttings, le a fy tıvigs, m oss tozları ile çam ur haline getiri­ a n d f e m , to a deptb o f 15Torluk içerisindeki ateş, üstten yanlara ve aşağıya doğru yelpaze biçiminde yayılır. Ateşin ilerlemesini idare etmek lerek hazırlanan toprak örtüsü 2 0 cm . Then it is p la stered için torluğun üst kısımlarından başlayarak toprak örtüsü de­ 5-10 cm kalınlıkta olacak şekil­ ıvith a layer o f m u d m ad e o f linir. The lire is lıt from w ith in and spreads like a fan outde torluğun üzerine sıvanarak cla y m ix ed w itb c o a l cb ip s wards and downwards. İt is controlled by piercing holes in kaplanır. a n d a s b . Tbis is p la s t e r e d the mud covering. İç kısımda, torluğun ilk kuru­ ö v er tb e m o u n d to m a k e a luş aşam asında hazırlanan tutuşturm a kanalından covering 5-10 cm tbick. yararlanarak baca içerisindeki talaş, yonga, çalı-çırpı Then tbe fi r e is started by setting light to tbe ıvood gibi tutuşturucu m addeler üstten ve alttan yakılır. sbavin gs a n d oth er com bu stible m aterials in tbe Torluğun yakma işlem ine sabahın erken saatlerinde cbim n ey Jro m botb a b o v e a n d beloıv. The fir e is lit rüzgarsız bir havada başlanır. Kömürleşm e için 240early in tbe m orning on a ıvindless day. A temper280°C ’lik bir sıcaklık gerekm ektedir. Torluk içerisin­ atu re o f 240-280°C is rec/ııired f o r the ıvood to be deki ateş, üstten yanlara ve aşağıya doğru yelpaze carbon ised. Tbe fir e ıvithin tbe torluk spreads like b içim in d e yayılır. Ateşin ilerlem esini idare etm ek a f a n outıvards a n d doumıvards. So a s to control için torluğun üst kısımlarından başlayarak toprak ör­ the fire, holes a re p ierced in the oııter nıud cover­ tüsü delinir. Bu deliklerden ilk ö n ce su buharı çıkar, ing, beginning fr o m the top. First steam issuesfronı daha sonra ise sarı renkte bir duman yükselir. En these holes, a n d then y ello w sm oke. F in ally the sonunda karbonm onoksitten ibaret mavi renk mey­ sm oke turns blııe indicating tbe p resen ce o fc a r b o n dana gelir. Mavileşme görülünce köm ürleşm e sona ınonoxide, a n d shoıving that the c b a r c o a l at tbis

seçilir ve özellikle düzgün ağaçların kullanılmasına

özen gösterilir. Sezonluk bir üretim olan odun k ö­ mürü yapımında, eski üretim alanlarının kullanılması da bir geleneğin devamıdır. O dun kömürü üretimi için kurulan, üzeri toprakla örtülü ocağa “torluk” adı verilir. Torluk kurulurken, ortasından 30 cm m esafede olm ak üzere 3-4 sırık di­ kilir ve torluktan daha yüksek olan sırıklar, yanma aşam asında baca görevi görebilm eleri için birbirleri ile birleştirilir. Baca içerisine kolayca yanabilen talaş, yonga, çalı-çııpı doldurulur. Baca etrafına ise, hava­ lanmayı sağlam ak amacı ile, ince çaplı veya yarılmış kuru haldeki odunlar altlık olarak yerleştirilir. Daha

36 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999


G irin Tylö saunanıza, sıcaklığı d ile d iğ in iz gibi yaşayın ve keyfinize bakın... V ü cudun uzu saran rahatlığı hissedin... K endinizi yenileyin...

Ayhavuz “ Keyifli ra h a tlık ” Türkiye Distribütörü: Ayhavuz Ltd. Ş ti. Faks:(0 2 1 2 ) 252 42 65 w w w .ayhavuz.com .tr e-m ail: ayhavuz@ ayhavuz.com .tr • İSTANBUL Y ale : (0 2 12) 293 11 13. (0 216) 464 39 89 . nnnR M M i n ^ n n a n : I0 P 5 7 ) 317 08 31

• İZM İR Incedoğan : (0 2 3 2 ) 449 08 02


w~

Kömür elde etme süresi, ağaç cinsi ve torluk hacmine göre 76 saat ile 107 saat sürer ve yaklaşık 100 kg odundan 20 kg kömür elde edilir. / The burııing takes between 76 and 107 hours dependiııg on the type and am ount of wood, and appıoxim ately 20 kg o f charcoal are produced from eveıy 100 kg of wood.

için torluk dem ir kancalarla akşama doğru bozulur. Torluğu bozm a işi g e ce yarısına doğru sona erer. Kömür elde etm e süresi, ağaç cinsi ve torluk hacm i­ ne göre 76 saat ile 107 saat sürer ve yaklaşık 100 kg odundan 20 kg köm ür elde edilir. Toprak torlukların hazırlanma zorluğu ve yanma sırasında çevreye ya­ yılan sirke asidi kokusunun verdiği rahatsızlık nede­ niyle, artık odun kömürü üretimi metal ocaklarda, Retord adı verilen kapalı kaplarda yapılmaktadır. O dun köm ürüne olan talep son yıllarda yine artış gösterm ektedir. Ö zellikle mangal köm ürünün pişir­ me ve ısınma amacıyla yaygın olarak kullanılması, bu kömürün kükürt içerm em esi nedeniyle yanma sı­ rasında havayı diğer köm ür cinslerine göre daha az kirletmesi, tercih edilm esine neden olmuştur. Belki artık H ephaistos’un örsünde şekillenen "yok olmaz, tunçtan, yaldızlı" evlerin, “ııç ayakların”, İstanbul'u fetheden ve Viyana kapılarını döven topların üretimi bitti ama; bizi günümüze taşıyan pek çok üretim sü­ recini odun köm ürünün uygarlığa sunduğu ateşe borçluyuz. •

b eig b t is read y . Tbeıı tb e h o les a r e stop p ed tıp. Wben ıvhite sınoke slarts l<> eınerge fıv n ı tbe boles ııea r tbe grom ul, tbe eııtire m am u t is ready. m ut it is nou> lift to coo l f o r several days. Tbe process oj pulling doırn tbe torluk begins iıı tbe early ereııiıtg so tb a t tb e r e ın a in in g g lo ıv in g e m b e r s c a n b e clearly seen. Tbe c b a r c o a l hııruers tise iron books to p ııll o / f tbe coreriııg fr o m a distance. A p p rox im a tely 2 0 kg o f c b a r c o a l a r e o b t a in e d fr o m ev eıy 100 kg o fır o o d , a n d tbe bıırning takes betııeen 76 a n d 107 boıırs dependiııg on tbe type o fır o o d a n d tbe siz e o f the lorlıık. B eca ııse this tra d ition al ın etbod is hotb a rd ııou s a n d fills tbe a ir aroıtu d ıritb tbe ııııpleasaııl sineli o j acetic aciıl. c b a rc o a l is tflen p ro d u ced todııy in elosed m etal fıtrııa c es kııoırıı as retorts. T bere b a s beeıı a g rea t iııcrecise in d e m a n d f o r c b a r c o a l ö r e r r e c e n t y e a r s . İt is p a r t ic ııla r ly f a r o ıır e d f o r co o k in g a n d beatiııg , sin ce it coııtains no sıılpbıır a n d so does not ca ııse a ir pollııtioıı. Altboıtgb il is no loııger ıısed J b r prodııciııg tb e g ild e d b ro n z e Iripods fo r g e d ou tbe a ıır il o f H ephaistos. o r f o r tbe c a n ııo n ırb ic b co ıu /ııered Isla ııb u l a n d f i r e d c a n n o n b a lls a ! tb e g a te s o f Vienna. ire stili o ıe e m ııcb o f o ıır tec b ııo lo g ic a l beritage to tbe tise o f cb arco al. •

* Prof. Dr. Y e n e r G ö k er, İstanbul Üniversitesi O rm an Fak ülte­ si (igrctiın üyesi.

* Prof. Dr. Yetter <7ülser is ıı lectıııvr al İstanbul I ııiıvısily /•(icııll v o f tün esiry.

G ü n G ü rp ın ar Cıva, yazar.

liıiıı Giiıpıııar Cıra is a ırritcr.

ermiş dem ektir. Bundan sonra delikler tıkanır. Tor­ luğun dip kısmına açılan deliklerden beyaz duman çıktığı görüldüğü zaman köm ürleşm enin sona erdiği anlaşılır. Yanm a bittikten sonra torluk birkaç gün so­ ğutulmak üzere bekletilir. Ateşin takip edilebilm esi

38 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999


r Let your investments take off.

'i


E ğ er A nadolu top rakları A kd e­ niz’e uzanan bir kısrağın başıy­ sa, Ç eşm e d e kısrağın, E g e’nin köpüklü dalgalarını yalayan du­ daklarıdır. Ç eşm e, iklimi ve d o ­ ğal güzellikleri n ed eniyle erk en çağlardan itibaren insanları k en ­ d ine çek m iş bir kıyı kentidir. İz­ mir gibi bir m etropolden 45 da­ kikalık kısa bir yolculuktan so n ­ ra ulaşabiliyor olm ak, Ç eşm e’yi y az a y la rın ın v a z g e ç ilm e z tu ­ rizm m ekanı yapm ış. İz m ir Ü ç k u y u la r G a r a jı’n d a n ç ık tık ta n h e m e n s o n ra , d e n iz m asm avi ren g iy le karşılar sizi. Y eni yapılan otoyol dağların, te ­ pelerin arasından, bir yılan gibi d olanm aya başladığında d enizle olan yol arkadaşlığınız biter. Bir son değildir bu; g erçek bir ka­ vuşm aya d oğru atılan ad ım lar­ dır. M akilikler, çam orm anları y er yer de zeytin ağaçla­ rı yol b o y u n ca yarenliği üstlenir. K araburun yol ayrım ından sonra Ç eşm e'ye bağlı küçük bir beld e olan Alaçatı gelir. İlıca da m esk en yapım ına uygun yerler kalm ayınca, yapılanm a Alaçatı tarafına kay­ mış. Y eni yapılan konutların mim arisi ise, A laçatı’nın tarihi evlerini örn ek alıp yılların arasındaki d eğişim e köprü olm a çabasınd a.

I f you visualise Turkey as a m a r e ’s h e a d stretebing out in to t b e M e d it e r r a n e a n , then Çeşme is h er lips, licking the fo a m y ıvaves o f tbe A egean. Tbis coastcıl toum h a s b een a settlem en t f o r th o u s a n d s o f y e a r s , a n d today tbe sam e clim ate a n d g eog ra p b y u'bich attracted tbe ancients a re ıvbat m ake Ç eşm e a p o p u la r su m m er reso rt to d a y . M oreov er, Çeşm e is ju st a 4 5 m inute drive fro m the A egean port city o f İzmir. A lm o st a s soorı th e b u s le a v e s Ü ç k u y u la r B u s Terminal in İzmir, you Jin d th e a z u r e e x p a n s e o f th e A egean to y o ıır left. Soon, bou ’ever, the neıv m otonvay begins to sn ak e its way tbroııgb mountairıs a n d bills a n d the sea is left bebind. But tbis is only a temperate separation, a lııll before tbe true encounter. Maquis, p iııe forest a n d olive groves take turns to keep yoıt com paııy. AJ'ter the tıırn ojf to K araburun y ou c o m e to the sm a ll toıvn o f A laçatı, soııtb o f Çeşm e, ıv b icb is n ow a ttra ctin g a sp a te o f neıv building, fortım ately iııspired by tbe arebiteeture o f tbe toıvn ’s bistoric bouses.

Ege’nin, iklimi ve doğal güzellikleri ile en çekici köşelerinden biri Çeşme... 1508 tarihinde, Sultan II. Bayezıt tarafından yaptırılan ve bugün müze olarak kullanılan Çeşme Kalesi, bu şirin sahil kasabasının siluetinde vazgeçilmez bir yere sahip. / Çeşme is one of the most popular resort on the Aegean coast. İts foremost landmark is Çeşme Castle constructed in 1508 by Sultan Bayezıt II (1481-1512) and now housing a weapons museum.

S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999


L

D eğeri h er geçen gün katlanan bir güzellik

’na gelin, bir kahvemizi için. Konağınızı beğenin. 7yıla varan vadelerle ödeme planınızı kendiniz belirleyin.

b iz y k o z k o n a k l a r i

• Yakında tamamlanacak TEM bağlantısıyla. Fatih Köprüsü'ne sadece 5 km. uzaklıkta

t

&

• Koni içinde park yaşamı

S

ELAN kmu»

i

• Çağdaş bir eğitim kurumu: TED İstanbul Koleji • Geniş sosyal olanaklar ve mükemmel teknolojik donanım..

B E Y K O Z Tanıtım ofisimiz, her gün saat 21.00’e kadar açıktır.

gğzf},

TEPE İ

n ş a a t

Beykoz T a n ıtın ı O fis i: Tepe Grubu Beykoz Konakları Paşabahçe-lstaııbul

Tel : (02l6) 539 00 39 (Pbx-6lıal) Faks: (0 216) 539 00 48 http://www.beykozkonaklari.com

[KONAKLARI


e

Çeşme sokakları, takılar, plaj malzemeleri, hediyelik eşya satan renkli dükkanları ile ışıl ışıl. Bugün Çeşme Kültür Merkezi olan tarihî yapı, her yıl önemli kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. / Çeşme’s streets are lined with shops selling colourful bric-a-brac, souvenirs and beach equipment. The town’s cultural centre, housed in one of its many historical buildings, hosts numerous cultural events every summer.

The sea at A laçatı has ideal conditions f o r ıvindsurfing sin ce it is ex p o sed to higb ıvinds. There is a ıvindsurfing school on the q ııa y here ıvhich holds cou rses f o r beginners. Ç ark B ea ch is a J'avourite ıvith fa m ilies ıvith young children becau se tbe sea is shalloıv. At Çeşme on e o f tbe best beacbes is Ilıca, ıvhicb as tbe n am e suggests is also fam oııs f o r its bealth giving m in eral springs. In 146 AD the G reek geog rap h er P au san iu s d escrib ed these m in eral springs as the s e a springs' a n d c la im e d that tb eir tb era p eu tic ejfects ıvere superior to an y other spa in Ionia. They relieve rheumatism, inflam m ation o f tbe joints, p a r ­ tini paralysis, digestive complaints, a n d infections o f tbe spirıe marroıv. n e n am e Çeşme is again related to ıvater ; m eaning Jou n ta in in reference to tbe fa c t that sbips stocked up 011 ıvater bere. Tbe history o f tbis region stretches b a c k f a r in time.

Ç eşm e’nin güneyind e kalan Alaçatı sahili, sert rüz­ garlara açık old uğu nd an sörf m eraklıları için b u ­ lunm az bir yer. Alaçatı iskelesin de yeni başlayanla­ ra hizm et veren bir d e sö rf okulu var. A laçatı’nın Çark plajı gayet sığ olduğundan, özellik le çocu klu aileler için son d erece güvenli. Ç eşm e’nin en gözd e plajlarından biri de Ilıca plajı­ dır. Burası sad ece iyi bir plaj değil adından da an ­ laşılacağı gibi, aynı zam anda şifalı m aden sularının kaynağı; yani bir tür doğal şifa m erkezi. Y unanlı co ğ rafy acı Pavsanyus (M S 14 6 ), yazdığı eserin d e bu kaynakları “deniz ılıcaları” diye adlandırm ış ve şifa etkisinin Iyon ya’da bulunan diğer ılıcalara g ö ­ re daha üstün olduğuna dikkat çek m iş. Ç eşm e ılı­ calarının rom atizm aya, ek lem rahatsızlıklarına, kıs­ mi felce, sindirim sistem i ile ilgili sorunlara, om uri­ lik iltihabı gibi hastalıklara şifalı geldiği belirtiliyor. D enizcilerin su ihtiyaçlarını karşıladıkları için Ç eş­ m e adını verdikleri b ölgen in tarihi. A kdeniz’e kıyı-

44 S K Y L IF E

H A Z İR A N

« « j» .

JU N E

1999

^

£


*

İmzamız sözünün eridir

Koç A llia n z Sigorta, g ücünü b ir yandan A n ka ra 'da n yola çıkıp dünyaya yayılan Koç'tan, diğer yandan sigortacılıkta dünya şirketi olan Allianz'dan almaktadır. i

Koç Allianz Sigorta Poliçeleri'nin altındaki imza, bu büyük ortaklığın gücünü ve g ü ve n ilirliğ in i tem sil etm ektedir. Risklerinizi doğru belirleyerek, sağlam mali yapısıyla hasarlarınızı zamanında ve tam olarak karşılayan Koç Allianz Sigorta için söz vermek, sözünü tutmak demektir. Y a n ın ızd a k i güç. Koç Allianz Sigorta

(s^3 >Koç Genel Müdürlük Koç Allianz Sigorta A.Ş. Bağlarbaşı Kısıklı Caddesi No: 11 Altunizade 81180 İstanbul Tel: (0216) 310 12 50 (50 hat) Faks: (0216) 310 02 22 - 310 13 49 - 334 42 17 Web adres: http://www.kocallianz.com.tr

Allianz (fij)


Çeşme'nin güneyindeki Alaçatı, sert rüzgarlara açık sahili ile sörf meraklıları için ilgi çekici olduğu kadar, tarihî dokusu ile de sevimli bir belde. / The sea at Alaçatı south of Çeşme has ideal conditions for w indsurfing since it is exposed to high vvinds. İn addition this small town is knovvn for its historic houses.

One o f the oldest cities here is Erythrcıi (the m odern I/dırı 15 km fr o m Çeşnıe), ıvhich emerges on the stage o f histo­ ry in 3 0 0 0 BC. Excavations here have shoum thcıt the site h a s h een s e ttle d s in c e th e early h ron z e age, a n d a s a result th e a r e a a r o u n d the v illa g e o f Ild ır ı h a s b e e n d eclared a n ation al heritage site. Tbe ıvalls a r o u n d tb e a n c ie n t city a r e stili standing, a n d H ellenistic p erio d flo o r m osaics o f ex ception al beauty ca n stili b e seen in on e o f the bııildings. Excavations have also revealed a temple o f A thena. Statues, jeu>ellery a n d other fin d s fro m the city a re exhibited in İzm ir Museum.

sı o la n A nadolu to p ra k la rı­ nın en ıızak geçm işine kadar u z a n ıy o r. Ç e ş m e ’y e o n h e ş kilom etre uzaklıktaki F.rythrai’nin ( Ilclırı) MÖ 30 0 0 yılın­ da tarih sah n esin e çıktığı bi­ liniyor. Antik kentte yapılan kazı ç a lışm a la rın d a n y e rle ­ şim m erkezinin Erken Bronz Ç ağı’na kad ar uzandığı sap ­ tanm ış. B ugü n, antik kentin yerinde, SİT alanı ilan edilm iş ildin köyü bulunu­ yor. Antik kenti çe v re le y e n surlar da g ü n ü m ü ze k ad ar ay ak ta k a la b ilm iş. H e lle n istik d ö n e m d e n kalm a b ir yapının olağanü stü g ü zellik tek i zem in m ozayikleri de hâlâ yerli yerinde. Athena tapınağı­ nın da kalıntıları gün yüzüne çıkarılm ış. Kazılardan 46 S K Y L IF E

H A Z İR A N

J UNE

1999


Amerika'nın En İyisi; X Sessiz ve Geniş Hacimli Buzdolabı M

"Derin Dondurucu Üstte" Modeller (Top Mount)

"Derin Dondurucu Altta" Modeller jBottom Mount™|

"Çift Kapılı" Modeller (Side by Side)

Ankastre Modeller

-5 İ« “ pu B* — İ S »

504. 607 ve 690 İtlik geniş ıç hacimler

■a» V •M — k

552 559. 560. 563, 698. 754 İt lik geniş ıç hacim. Tüm dolaplarda dekoratif kaplama özelliği. ^

. Amana'nın buzdolabı teknolojisine kattığı yenilikler; ■ ilk No-Frost ■ ilk Deepfreeze ■ ilk Side-By-Side

(Çift Kapılı) Buzdolabı,

■ ilk Free-O-Frost (No-frost + Sofsound) ■ ilk Soğuk Su ve Buzpınarı ■ ilk Temp-Assure (Garantili Sıcaklık Sistemi)

1 ilk Easy Glide (Kolayca öne çekilebilir raf sistemi) 1ilk Bottom M ount {Derin do ndurucu altta model) 1 İlk 754 litreye ulaşan geniş iç hacim

Sessiz Çalışma: FreeOFrost Teknolojisi, No-Frost ile Sofsound™ teknolojilerini birleştirerek

sessiz bir çalışma sağlar. Ayrıca dolap içindeki sıcaklıkları koruyarak bozulmuş gıda ile beslenme riskini önler. Patenti Amana'ya ait olan Temp-Assure™ (Garantili Sıcaklık Koruma Sistemi], sıcaklıkların değişik bölüm lerde I °C 'den daha düşük bir toleransla sabit tutulmasını sağlar. Böylece yiyeceklerin bozulmalarına neden olan sıcaklık dalgalanmaları engellenir. Et ürünleri 0°C özel çekmecede, süt ve içecekler I °C özel bölmede, sebzeler nemli ortamda, meyveler kuru ortamda saklanarak daha uzun koruma süreleri ve hijyen sağlanır. * Amana, Amerika'da 1934 yılından beri üretilmekte olup, tüketici dergileri tarafından kendi sınıfı buzdolaplarının en iyisi olarak değerlendirilmektedir.

■ Free-O-Frost Teknolojisi (No-Frost + SofSound) ■ Sofsound™ teknolojisi. Çok sessiz. ■ Altı Değişik Bölümde Farklı Yiyecekleri Özelliklerine Uygun koruma ■ Dört Yıldızlı Derin Dondurucu (-18°C) ■ Şarküteri Bölümü™ (0°C'de kurutmadan saklar) ■ Süt ve İçecek Bölümü™ (1 °C sıcaklık) ■ Taze Sebze Bölümü™ (Nemli ortam)

T ü r k iy e g e n e lin d e k a lit e li , a e ı ı e v i m l i s e r v is e k i n i

TÜRKİYE TEMSİLCİSİ: ISISAN ISITMA VE KLİMA SANAYİİ A.Ş.

S e s s i z

■ Taze Meyve Bölümü™ (Kurutulmuş soğuk hava ile soğutma) ■ Soğuk Su ve Buzpmarlı modeller ■ Easy Glide (Kolayca öne çekilebilir raflar) ■ Kapakların 180° açılması ■ Dekoratif Kaplama Olanağı ■ Homojen Aydınlatma ■ 504 - 754 İt arasında Geniş İç- Hacim ■ Çok düşük enerji tüketimleri (FreeO­ Frost™ ve Temp Assure™)

anar

B u z d o l a p l a r ı

MERKEZ : Bestekar Şevki Bey Sok. No. I Balmumcu - İSTANBUL Tel: (0212) 288 96 96. 272 53 00 Fax: (0212) 266 11 34. BALMUMCU SHOW ROOM : Barbaros Bulvan. Esen Apt. No. 42 Balmumcu ■İSTANBUL Tel: (02121 267 31 86, 266 08 04 Fax: (0212) 266 87 72 . KADIKÖY SHOW ROOM : Ankara Asfaltı Üzeri, Onur Sokak No. 16 Koşuyolu Kadıköy- İstanbul Tel: (0216] 325 80 80 Fax: (0216) 340 40 17, ANKARA SHOWROOM-SERVİS : Akay Caddesi No. 22 Dedeman Oteli Karşısı Ankara Tel: (0312) 418 32 20 Fax: (0312| 417 92 55. (ZMİR SHOWROOM-SERVİS: Akçay Caddesi No.283 Emlak Bankası Korutlan karşısı Gaziemir - İzmir Tel: (0232) 251 30 50 Fax: (0232) 251 91 81. BURSA SHOWl?OOM-SERVİS : Yalova Yolu 9. Km. Ovaakça - Bursa Tel: (0224) 267 04 85 Fax: (0224) 267 00 69, ANTALYA SHOWROOM-SERV(S : Ali Çetinkaya Cad. No. 152 PTT Karşısı Antalya Tel: (0242) 322 04 44 Fax: (0242) 322 27 25, ESKİŞEHİR-SERVİS SHOW ROOM l Cengiz Topel Cad. No. 165 Anadolu Üniversitesi Kadısı Eskişehir Tel: (0222) 323 99 80 Fax: |0222| 321 00 54, BAĞDAT CAD. SHOWROOM: KORTEZ LTD. ŞTİ. Bağdat Cad. Ay Apt. N o.224/5 Çiftehavuzlar İstanbul Tel: (0216) 386 82 12 Fax: (0216| 386 82 13. SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ: Ankara Asfaltı Üzeri Onur Sokak No.16 Koşuydu. Kadıköy - İstanbul Tel: (0216) 325 80 80 Fax: 0216) 325 80 77


Çeşme’nin en güzel plajlarından biri olan Ilıca, aynı zamanda maden suyu kaynakları ile doğal bir şifa merkezi. / One of Çeşme's best beaches is Ilıca, which as the name suggests is also famous fo r its health giving m ineral springs.

Çeşme ıvas captu red fro m the Byzarıtines by a Seljuk Turkish fo r c e under Ç aka Bey in the l l t b century. With the d eclin e o f the Seljuks in the l j t h century it becam e p a rt o f the Aydm oğullan principality, ıvbicb used Çeşme a s a n aval base. The O ttom an su ltan Yıldırım B ay ez ıt (1 3 8 9 1402) c a p tu red Çeşme, but a ft e r this r u le r ’s d e fe a t a t th e b a n d s o f T im ur tb e toum ıvas retu rn ed to the A y d m o ğ u lla n , fin a lly bein g recaptııred by B a y ez ıt’s son M ehm ed I (14131421). O ne o f tb e fo r e m o s t h isto ric m on u m en ts in Çeşme is Çeşme Castle con stm cted in 1508 by Sultan Bayezıt II (1481-1512) a n d noıv housing a tveapons m useum . A nother Ottoman m onuçıkarılan buluntular İzm ir M üzesi’nde sergilen i­ yor. Ç e ş m e ’nin T ü rk lerin e g e m e n liğ in e g e ç iş i, 11. yüzyıla d en k d üşüyor. B u d ö n e m d e B iz a n s’ın yönetim i altında olan Ç eşm e, Çaka B ey tarafın­ dan e le geçiriliyor. B eylikler d önem ind e de Ayd ın o ğ u lla rı’nın to p ra k la rın a katılan b ö lg e , bir deniz üssü durum una getiriliyor. İlk kez Yıldı­ rım B ayezıt tarafından O sm anlı eg em en liğ in e gi­ ren Ç eşm e, Ankara Savaşı ndan sonra (1 4 0 2 ), T i­ m ur tarafından yenid en A ydınoğulları’na verili­ yor. I. M ehm ed (Ç e le b i) d ö n em in d e d e k esin olarak O sm anlı y önetim ine giriyor. Ç eşm e’deki en ö n e m li tarih î y a p ıla rd a n b iri, b u g ü n silah m üzesi olarak kullanılan, 1508 tarihinde Sultan 48 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999


Çeşme’ye 15 km uzaklıktaki lldırı'da ilk yerleşimin Erken Bronz Çağı’na uzandığı saptanmış. Bölgede yapılan kazılarda ortaya çıkarılan mozaikler Helenistik döneme ait. / At Erythrai, the modern İldin 15 km from Çeşme, excavations have shown that the site has been settled since the early bronze age. Hellenistic period floor mosaics of exceptional beauty have been found here. I I . Bayezıt tarafından yaptırılan Ç eşm e Kalesi. Bir başka O sm anlı yapısı ise, 16. yüzyılda inşa edilen Ö küz M ehm et Paşa Kervansarayı. Bugün hâlâ sa­ pasağlam ayakta olan kervansarayın, iç avlusu, ya­ zın en sıcak gün lerinde bile serinliği ile insanın içi­ ni ferah latıy or. K ervan saray , b elli ki, Ç e şm e ’nin u zu n m e s a fe li tic a re t y o lla rın ın so n n o k ta sı ve Anadolu ürünlerinin Avrupa’ya ihracatının g e rçek ­ leştirildiği en büyük lim an olm ası ned en iy le inşa

m ent is a sixteen th cen tu ry c a ra v a n sera i, Ö küz Mehmet Paşa Kervansaray, a solid stone building in g o o d repair whose Central courtyard is cool even in the hottest ıveather. ü efore the rise o f İzmir, Çeşme w as the region ’s m ajör port, a n d this kervansaray m arked the en d o f the ro a d f o r the carav an s ıvho p lo d d e d th e ir ıveary ıvay a c ro ss A n a to lia fr o m Central Asia a n d the M iddle East. H ere the goods ıvere u n lo ad ed from the cam els f o r export to Europe by ship through the Aegean a n d M editerranean. As a I6th century em porium there must have been a unde array o f goods here, but o f a very different son fro m the colourful bric-a-hrac, souvenirs a n d plastic b ea c h equ ip m en t w hich give the im pression o f a fairg rou n d today a sy o ıt ıvander through the toıvn's narroıv shop-lined streets. Çeşm e hosts a n in tern a tio n a l song contest ev eıy summer, a n d is fa m o u s f o r its mastic flav o u red icecream a n d m outh tvatering toasted san dıvicbes. Above a ll it is Ç eşm e’s beaches, the longest on the Aegean coast, a n d turcjuoise sea which bring holidaym akers back. here again a n d again. •

edilm iş. Ç e ş m e ’nin d ar so k a k la rın d a g e z e rk e n k en d in iz i bayram yerinde sanabilirsiniz. Her türlü ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz dükkanların vitrinlerindeki h e­ diyelik eşyalar, plaj m alzem eleri, in cik -bon cu k pa­ rıltıları gözünüzü alır. Uzun zam andır inm ediğim Ç eşm e m erkezi beni de yanılttı: Çocukluğum daki bayram gün lerine gittiğimi sandım bir anda. Her yıl uluslararası bir şarkı yarışm asına konukluk ed en Çeşm e, E g e’nin en uzun, turkuaz renkli kum ­ salları, sakızlı dondurm ası, tadına doyulm az sand öviçi “kum ru”su ile görülm eyi ve yaşanm ayı hakediyor. •

* Özden

* Ö z d e n G ü n a y , yazar.

Günay is a freelan ce ıvriter.

49 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999


D o ğ u ş m o to r B R

ESİ DOĞUŞ HOLDİNG KURULUŞUDUR.

Türkiye Genel Distribütörü: Doğuşmotor Eski Büyükdere Caddesi Ayazagaköy Yolu No: 23 80670 Maslak İSTANBUL Tel: (0212) 276 80 30 (pbx) Faks: (0212) 276 80 39 Yetkili Satıcılar ve Servisler: Adana Aykan (0322) 458 25 69 • Ankara Ere (0312) 287 42 42 • Antalya Başaran (0242) 345 03 33 - 34 • Bursa Genoto (0224) 272 40 40 • Denizli Batı (0258) 371 46 62 • Eskişehir llgazlar (0222) 221 24 75 • Gaziantep Şahintaş (0342) 339 48 00 • İstanbul D oğuşm otor - Merkez (0212) 276 50 27


• İstanbul D oğuşmotor - Maslak Kule (0212) 290 26 30 • İstanbul Ersoy (0216) 411 62 80 • İstanbul Kartal Genoto (0216) 452 33 64 • İzmir Gönen (0232) 463 80 64 • Kayseri Öz-Sa (0352) 223 68 78 • Samsun Özön (0362) 266 68 00 (5 hat) • Trabzon Bahadır (0462) 322 10 71 (3 Hat)


U* Photos S E R H A T Ö Z Ş E N


Bilekyiizüğünün, günümüz Türkçesinde kullanı­ lan şekliyle bileziğin geçm işi insanlık tarihi ka­ dar eskidir. Birçok lakı çeşidinde olduğu gi­ bi, üzerlerindeki figürler düşünüldüğün­ de, bileziğin ilk örneklerinin de tılsım ve büyü olarak yapıldığı anlaşılır. İlk bilezikler, ahşap, taş ve yumuşak ma­ denlerden imal edilmiş; daha sonra da altın ve gümüş gibi değerli m alzem eler­ den yapılmaya başlanmıştır. Tabii bu g e ­ lişmeler binlerce yıllık insanlık tarihi içinde gerçekleşm iştir. Zamanımızda ise, bilezik yapımı ve kullanımı, iki ayrı zevk ve b e ğ e ­ niyle önem ini hiç yitir­ m e d e n s ü r m e k te d ir . B u n lard an biri klasik, yani eskiyi taklit eden tarz iken; diğeri de ça ­ ğın önünde yaşamak is­ teğinden d oğan, m odern,

(Yukardan aşağı) Doğu Anadolu yöresine ait, döküm tekniği ile yapılmış masif gümüş bilezikler; İstanbul işi zincir bile­ zik; Güneydoğu Anadolu yöresine ait güverseli bilezikler. / (Top to bo nom ) Solıd cast silver bracelets made ın eastern Tıırkey; chain bracelet made in İstanbul; bracelets from southeast Tıırkey decorated m the güverse technıque, by which tin y m etal drops weıe soldered to

soyut, belli bir şek le ve e k o le bağlı olm ayan tarzdır. Bilezikler, ev kadınından kraliçelere kadar, gelir ve kültür seviyesi ne olursa olsun, her kadının büyük bir zevk ve beğeni ile taşıdığı bir süs eş­ yasıdır. Tılsım özellik lerin in yanı sıra, b ak ır bileziğin mafsal ağrılarına iyi geldiğine; Türklerce kutsal sayılan akik kullanılan bileziklerin insanları ze­ hirli hayvanların ısırıklarına karşı koruduğuna, kantaşının kanı dindireceğine inanılırdı. Bilezikler, zenginler için (izcilikle altından yapıl­ mış ve kıymetli taşlarla mıhlama ıısulü ile süs­ lenmişlerdir. Ancak yine de bilezik den in ce akla güm üşten yapılanlar gelir, çünkü gümüş bilezik­ ler, altın ve diğer madenlerden yapılanlara göre, üzerine yapılan taş mıh­ lama ile harikulade bir g ö s te riş e s a ­ h ip o lu y o rd u .

The bracelet is a very an cierıt fo rm o f hum arı adomment, an d tbe clesigns o f the earliest sıırviving exaııtples sııggest tbat, like so many other types o f jeıvellery, tbey irere originally a form o f talisman or m agic charm . The J'irst bracelets were m ade o f ıt’ood. stone, an d soft metals occıırring tıatıırally in their metallic State, primarily gold an d copper. A v technology developed över tbe millenia it becam e possible to extract an d work silverand other metals. Today bracelets are as popular as ever. Stylistically tbey J'all into two categories, ıvhat ive might cali tbe classical imitating oldfom ıs, an d nıodenı designs in abstract an d original styles. Ali ıvomen. from tbe (jueen in her p a la c e to tbe nıral u’omarı in her cottage, ıvhatever their income or cııltural level, have alıvays en joyed ıvearing bracelets. Bııl apart from their decorative qualities, bracelets h a re h ad other fıınctions. For example, copper bracelets are stili believed to relieve paiııs in the joitıts, a n d in fo r m e r tim es h ra c ele ts containing a g a le, a ston e regarded as sacred amongst tbe Turks, ıvere b e lie v e d lo protect the ıvearer


rQ

INTERNATIONAL HOTELS & RESORTS

İ 4\l< A İ4t x

INTERNATIONAL

INTERNATIONAL

ABANT

SİD E ic'k'kr.’k ık 3 SORGUN MEVKİİ 07600 MANAVGAT-ANTALYA Tel: (0242) 756 93 21 (5Hdt) Fax: (0242) 756 93 20 www.taksimotelcilik.com/side

t fh lc ^ U * X

★ ★ * ★★ ABANT G Ö L KENARI - BOLU TEL.: (0374) 224 50 12 (18 HAT) FAX: (0374) 224 50 11 w w w .ta ksim o telcilik.co m /ab a nt

INTERNATIONAL

INTERNATIONAL

SAPANCA

A LA N YA *r

* #||||

GAZİPAŞA CA D . GÖLMEVKİİ ALANYA - ANTALYA Tel: (0242) 514 07 00 • 03 Fax: (0242) 514 07 28 w w w .takslm o teld llk.c o m /alan y a

★★★*

RÜSTEMPAŞA MAH. KUMBAZ SOK. NO: 10SAPANCA-SAKARYA TEL: (0264) 582 89 40 (12 HAT) FAX: (0264) 582 76 29 www.taksimotelcilik.com/sapanca

INTERNATIONAL

INTERNATIONAL

İZMİR -k ★

KUŞADASI

GAZİOSMANPAŞA BULVARI NO: 28 ÇANKAYA-İZMİR TEL: (0232) 445 60 60 (11 HAT) FAX: (0232) 445 60 71 www.taksimoteicilik.com/izmir

U \k â İ* t * , I N T E R N A T I O N A L

ABANT KÖŞK ABANT G Ö L K EN A R I-B O LU TEL: (0374) 224 50 12 (18 HAT) FAX: (0374) 224 50 11 w w w .ta k s im o te lc ilik .c o m /a b a n tk 0 s k

★★★★ Söke Yolu KUŞADASI - AYDIN : (0256) 612 86 80 (8 H at) Fax: (0256) 612 86 91 www .taksim otelcilik.com /kuşadası

üt

INTERNATIONAL

İSTİKLAL CAD. MISIR APT. NO: 311 D.5 GALATASARAY - İST. TEL: (0212) 251 83 71-72 FAX: (0212) 251 94 93 www.taksimotelcilik.com/taksimtour CİNNAH CAD. 32/2 ÇANKAYA - ANKARA TEL: (0312) 428 01 80/3 Hat FAX: (0312) 467 55 06

" H e r k e s Tatil Y a p a c a k ! , , 19 MAYIS C AD. GOLDEN PLAZA İŞ MERKEZİ N O .l K.3 80.110 ŞİŞLİ-İSTANBUL-TÜRKİYE TEL: (0212) 232 16 06 (3HAT) FAX: (0212) 240 17 55 w w w .taksim oteicilik.com headoffice @ takslm oteiciiik.com


Y in e g ü m ü şü n kendine has b e ­ yaz rengi, g e ­ re k s a v a tla , g e rek se c ı­ v a lı a ltın kaplama yo­ lu y la d aim a ayrı bir güzellik k a z a n d ır ­ mıştır bilezikle­ re. Sanki iyi hııylu bir insanın bütün ö zellik lerin i üzerin­ de taşıyorm uşcasına, kendi­ sine uygulanan her türlü ezi­ y et ve c e fa n ın , ay n ı bir derviş sabrı gibi, kendisini olgunlaş­ tıra ca ğ ın a in an an gümüş, kor haline g e lin c e y e k a d a r yanar; zift üzerin­ de dövüle döviile kabartılır, çökerti­ lir; ü z e rin e ta şla r m ıhlanır, savatlanır, k a ra la n ır, g ü v e rs e le r le

Kökü çok eski medeniyetlere dayanan, daire ortasında nokta mo­ tifli bir başka Selçuk bileziği (üstte solda); üzeri karanfil ve lale motifi ile bezenmiş kakma tekniği ile yazar tarafından yapılmış bi­ lezik (sağda); çoğunlukla ayak bileğine takılan, hareket edildiğinde sallanarak güzel sesler çıkaran halhal (ortada). / A Seljuk bracelet dating from around the I3 th centuıy w ith a poınt m circle design whose roots go back to much e a rlıe r c iv ilis a tıo n s bracelet

(a bove le ft) ; a

made by Zeki Kuşoğlu w ith

a chased carnation and tulıp m otif (above

rig h t); a halhal, vvhich was

usually

attached to the ankle

made a tin klın g

and

noise as

er moved (centre).

m ü cevher olur. Sonunda çilesin i tam am layan, olgunla Gaziantep yöresine ait koruklu bilezik (altta solda); Diyarbakır yöresine ait kakma bilezikler (sağda). / Hinged bıacelets m ade

in

G a z ia n te p

(below left); bracelets w ıth chased deco

against bileş by venuınoııs animals. Bloodstorıes, ırıeanıvbile, irere believ ed to stop bleeding. Gold brcıcelets studded ıvith precioıts stones irere p referred by tbe ıvealtby, but silver ıvas also ıısed to nıake some o f the Jînest bracelets in ırbicb tbe coloureıl stones sbouıed up against tbe u’hite metal to ıvonderfııl effect. Silver puts up ıvith tbeforging process ıvith ali tbe patierıce o f a dervisb suffering oppressioıı an d deprivation. Wben red bot it is draıvn oııt into ıvire. o r placed on a bed o f pitcb an d desigııs baınnıered into tbe surface. Stııdded ıvith stones. patterns cbiselled oııt fo r niello desigııs. gold plated using mercııry, or decorated ıvith tiny silıvr drups to p ro d ııce tbe jew elled effect knoıvn a s gü verse, tbe

the wear-


B â r tın ı

Ik

@ (g f(C (C te ii(e ’ !n! b ııır © >

s '

©I

İKs

M

l!innı ı m t i i c

/S '

'fdidlııır

Saatte 2 5 0 mil hızla giderken istenmeyen bir yerdeki bir toz zerreciği bile düşünülemez sonuçlara yol açabilir. İşte bu nedenle bir Formula 1 yarış arabasının garajı, yerde yemek yiyebileceğiniz kadar kusursuz tem izlikte olmalıdır. Ancak, rekabetin hızlı ve hijyenin önemli bir konu olduğu tek yer F İ değildir. İster yiyecek içecek üretimi, servisi ya da otel işletm eciliği sektöründe olsun, ister farm akoloji ya da sağlık hizmetleri alanlarında faaliyet göstersin, ya da bina bakımı ve temizliği alanında hizmet versin, bütün müşterilerimiz için bu değişmez. DiverseyLever, sizi iş ortağı olarak görür. Hem şirketinizin hem de m üşterilerinizin marka ve itibarını korumak için yaratıcı çözümler üretir. Çünkü DiverseyLever, Unilever grubunun bir parçasıdır. Bu da bize temizlik ve hijyeni her yönüyle ele alan ve dünyanın her köşesini kapsayan uluslararası kaynaklar ve uzmanlık sağlar. Ö yleyse, hızlı kararlarınızın en iyilerinden birini vermeye ne dersiniz? Hemen şimdi bizi (216) 463 91 8 9 numaralı telefondan arayın ya da www.diverseyleverturkiye.com adresindeki web sayfamızı ziyaret edin.

O

DiverseyLever W e T A K E C A R E EV (

w


san. haddeden geçerek incelen gümüş, çeşitli se­ kil ve tekniklerle bezenerek, sevgilinin bileğine bilezik şeklinde dolanır. Gümiiş bilezikler, (izellikle, telkari, savat, mıhla­ ma, tom bak, giiverse, saç ve hasır örgü, baklalı, kalem işli, sade gibi tarzların biri veya birkaçı ile b era b e r yapılm ışlardır. Mu teknik uygulam alar bazen de sanki bölgelerin alamet-i farikaları ol­ m uşlar ve o y ö relerin ad larıyla an ılm ışlard ır. Kayseri burm ası, Trabzon hasırı, I lalep işi gibi. Bileziklerin yüzlerce çe ş id in in y ap ılm ış olm asına, hatta bir ustanın birden çok çeşit yaparak ken­ di devri için d e y e n ilik le r g e ­ liş tir m e s in e r a ğ m e n , bu sayılam ayacak kadar fa z la olan çeşidin çok azı günüm üze ka­ dar gelebilm iştir. G elenlerin ise çok azının adları hatırlanmaktadır. Bu bilezik adları ise en çok yüz sen e kadar eskidir. Biz, üzerimize düşeni yerine getirerek, gelecek nesil­ lere bu adları aktaralım: Kabara Bilezik. Diyar­ b a k ır H a sır B ile z iğ i, K orııklu B ile z ik , Kubbeli Bilezik Savatlı Bilezik, Zincirli Bilezik, M ardin T e lk a ­ risi, G ii-

V'-'

Selçuk desenli, testere işi, altın kaplama ve mineli, Orta Anadolu işi bilezik (üstte solda); güverseleri pırlanta etkisi verecek şekilde kesilmiş, İstanbul işi bir çift bilezik (sağda); Orta Anadolu yöresi­ ne ait savatlı bilezikler (ortada); çocuk için yapılan Selçuk bileziği (en altta). / A gold plated and enamelled bracelet w ıth Seljıık designs made ın centıal Turkey (above left); on this p a ir of İstanbul bracelets the güverse drops have been cut to im itate diam oııds (above rig h t); niello bracelets from Central Turkey (centre); a child's Seljuk period bracelet (b otto m ).

completes its tıial by fire on the fo r g e a n d is ready to en circle the tvrist o f a loved one. A wide range o f otber tecbnkjiıes are ıısed to m ake or decorate silver b ra c elets. One o f the loveliest isfiligree, an d simHar types ıvoven tvitb circııla r o r f l a t silv er wire. Another is engraving. OJ'ten two or m ore tecbniqııes are combined in a single bracelet, and som e tecbnic]iıes a re associated ıvitb tbe p la c e u'bere tbey are commonly made. sıtcb as Trabzon basın - a type o f filigree bracelet. Kayseri burması an d Halep işi. Altboııgb in tbe past bımdreds o f different types o f bracelet ııvre made, often tbe same craftsman makitıg several types or deueloping innovations o f his oıvrı, relatively J'ew antiqııe Turkisb bracelets have survived. Eveıı the n am es by ıvhicb tbey ıvere knotvn are often not remembered today. As iveli as types knoıvtı after tbe cities ıvbere tbey ıvere most com m only made, there ıvere names deseribing tbe forıns, sııcb as kabara (bossj, kubbeli (domed), zincirli (cbain), korııklu an d * tan ktı (a lso knoıvn as başçavuş) bracelets.


v e r s e li B ile z ik , T ra b z o n H asırı, T an k lı B ilezik (Başçavuş Bileziği) B ile z ik le r in ay ak b ileğ in e tak ılan ­ larına da “Hal­ hal” denir. Ke­ lim e n in a s lı A ra p ça o lu p , ayak bileği ma­ n asın a g e lm e k ­ te d ir. H in d is ­ ta n ’dan A frika’ya ve A n a d o lu ’n u n d o ğ u ve güneyini de içine alan bü­ yük bir coğrafyada kullanılmış tır. Halhal, bilek çey e dizi­ len içi boş küreciklerin içine yine kü­ çük güm üş güversele rin y e rle ştiril­ meleri ile yapılırdı. Halhal bu yapısın­ dan d o la y ı, gü zel görünüşünün yanısıra hoş bir ses çıkarırdı. Ayrıca, kadınlardan başk a, bağda, tarlada ve bahçed e çalışan anneler çocu k ­ ları için de halhal yaptırırlardı. İşi ile meşgul olan anne, halhal sesinden çocuğunun nerede oynadığını anlar, ona göre göz kulak olurdu. • * Prof. Dr. M. Zeki K ıısoğlu, Marmara Üniversitesi Ö ğretim Üyesi

(Yukardan aşağı) İstanbul işi kakma baklalı bilezikler; Orta Asya medeniyetini Osmanlı’da yansıtan çok değişik, Eskişe­ hir, Bursa arası bölgede kul­ lanılmış altın kaplama bir bilezik; İstan­ bul işi üzeri telkari bir bilezik; Samsun ve çevresine ait kabaralı ve baklalı bilezikler / (Top to boıtom ) İstanbul worl< segmented bracelets; an unusual gold plated Ottom an bracelet from the region betvveen Eskişehir and Bursa in western Turkey. İts form can be traced back to Central Asian culture; an İstanbul filigree bracelet; segmented bracelets made in and around the Black Sea town of Samsun.

Bracelets tvom aroıınd tbe ankle are called halhal, an A rabic ıvord m eaning ankle. These a re worn in m any cou n tries fro m A frica to India, including tbe eastern a n d soutbeast parts o f Turkey. Traditionally halhal ıvere m ade from a string o f bollow spheres containing tiny metal beads, so that tbey m ade a pleasarıt tinkling sound as well as looking attractive. Rııral u’omen used to bave halhal m ade fo r tbeir children so tbat ıvben tbey were busy ıvorking in the fields an d orchards tbey could bear ıvbere they ıvere playing even wben tbey ıvere out o f sight, a n d ıvould be ıvarned by tbe sound if tbey strayed off. So tb ere is m ore to bracelets tban m eets the eye, a n d som e | knoıvledge o f tbeir techniques an d tbe origins o f ^ tbeir designs reveals them to he f a r more fascinating tban just pretty objects. * Prof. Or. Af. Zeki Kıışoğlıı teaches at M armara University.


ie r a .c o m .tr

dağsan

ENERJİ SİS TEM LER İ S A N . ve TİC. A.Ş. Tel O 332 2390906 (3 hat)

Faks O 332 2390925


Siz sadece gökyüzünde değil, Panjurmati il evinizde de güvenle hava caks1n1z ..

-.................... --

-

PIINJVRMIITii< 1-

Çevirin, rahatlay1n ...

- -~

- ..

Musaila Bağları,!3ell1 Cad. No:77 42050 Konya/TURKIVE Tel +90 332 2380000 {pbx) Fax +90 332 2380011

----·~


i İh *


;. ’ .'•

rin H â s ® :


L o n d on is jııst tbıve a n d a h a lf hou rs aıvay fro m İstanbul by Tıtrkisb Airlines' s c b e d u l e d flig h t s . Tbis large a n d lively g e z ilm e s i h o ş , b ü ­ c a p i t a l c ity is a y ü k b ir b a ş k e n ttir . p l e a s a n t p l a c e to C a z ib e s in e k a p ıla n visit in ev ery s e a h e r k e s t e L o n d r a ’yı son , and on ce sık sık g ö rm e , g e z ­ booked Landon m e ve k uşku suz ya­ d r a ıv s y o u b a c k şa m a g e r e k s in m e s i a g a in a n d a g a in . d oğar. Sanıyorum ki London is not jııst a b e n , L o n d r a ’yı s e ­ Londra’nın en popüler meydanı “ Piccadilly Circus" günün her saatinde canlılığını p l a c e to s e e bu t a koruyor. Altta, 19. yüzyıl sonuna ait muhteşem mimarisiyle Londra’nın en ünlü v e n ler ve bu o la ğ a ­ p la c e to experieııce, köprüsü Tower Bridge. / London’s Piccadilly Circus ıs filled w ith people at every hour nüstü yerd en hoşlaas I ca n vou cb for. of the day. Belovv ıs the famous Tovver Bridge, the m ost famous in the city, b u ilt ın nanlar gru bu nd a sa­ b e in g o n e o f its the late I9 th centuıy in G othic style. yılm alıyım . keenest adm irers. L ond a’yı sev m em in n ed en lerin in b aşın d a b uranın One o f the p rin cip a l reasoııs f o r loving London so tam anlam ıyla m o d e rn b ir şe h ir o lm a sı g eliy o r. m ucb is that it is a m odern city in every sense o f tbe T am am lanm ış alt yapısı, korunm u ş tarihî binaları, ıvord. İts efficient infrastructure, iveli preserved bism üzeleri, tiyatro ve k o n se r salonları, so n d erece toric bu ildin gs, m ııseum s, tb eatres a n d co n cert b akım lı yem yeşil parkları, sanat galerileri, pııbları, halis , beau tifu lly c a r e d f o r g reen p arks. a rt g a liki katlı kırm ızı otobü sleri, siyah taksileri v e tipik leries, pubs. fa m o u s red d ou ble d ecker buses, black te le fo n k u lü beleriyle posta kutuları, H arrod ’s gibi taxis. distiııctive telep bo n e bootbs a n d postboxes, artık b ir g e le n e k h alin e gelm iş dev m ağazaları ve g ig an tic departm eııt stores sııch a s H arrods, a n d b elki d e en başta sayılm ası g e rek e n cad d eleri, so ­ p e r b a p s m ost im portantly its streets a n d in h a b ikakları ve insanlarıyla Londra, A vrupa’da en ço k tants, m a ke London oııe o f tbe ınost pop u lar o f tbe turist ç e k e n b aşk e n tlerin b aşın d a g eliy or. Lond­ ıvorld’s Capital cities. ra’da k entsel yozlaşm a, b o z u k yollar, toz veya ç a ­ There is no urban degradation, no b a d roads. ııo m ur yok. Y ağm urlu g ü n lerd e ıslanabilir, am a asla dust o r m u d in London. Yoıı m igbt get ıvet i f it ça mu rla nm azsın ız! ra im , but never m uddy! A nd going in an y direcL o n d ra’dan y ola çık a ra k isted iğ in iz y ö n e gid in , tion, to the outerm osl sııburbs , tbis rem ain s true. şeh rin dış sem tlerin d e d e aynı d üzeni fa rk e d ec ek Where tbe city ends it is su ıroıın d ed by coııntryside

T ü rk H avayolları nın

t a r ife li s e f e r le r i y le İ s ta n b u l’d an y a ln ız 3 .5 saatlik uzaklıkta b u lu n an Londra, yı­ lın h e r m ev sim in d e


s in iz . Ş e h ir b ittiğ in d e ise etrafını bir yeşil ku­ şak gibi saran kırsal k e ­ sim e b ird en u laşacak sı­ n ız . T h a m e s n e h r in in d oğu b ö lü m ü n d e bu lu ­ n a n e s k i d o k la r , a rtık m o d ern ve y ep y en i bir L o n d r a ’n ın k u ru ld u ğ u a la n h a l in e g e lm i ş . D o c k la n d s o la ra k a n ı­ la n b u i lg i n ç s e m t e “B a n k ” v e y a “M o n u m e n t” m etro durakların­ dan kalkan ayrı, küçü k

Londra’nın en ünlü meydanı Trafalgar Square. Geri planda görülen görkemli yapı National Gallery (en üstte). Kensington semtinde bulunan Victoria and Albert Müzesi’nin Avrupa heykelleri bölümü (üstte). / Trafalgar Square is the most famous in London and the site of the National Gallery, visible in the background (top). The section of European sculpture at the Victoria and Albert Museum in Kensington (above).

b ir tr e n le u la ş m a k m üm kün. Canary W harf (K an arya İsk elesi) bura­ nın e n göz alıcı yeri. Peki ya olum suzluklar? Şehrin m erk ez in d e trafik sıkışıklığı bunlard an biri. D iğ er ön em li olu m su z­ luk ise yaşam ın Londra’da o ld u k ça pahalı olm ası. Alışveriş e ğ e r sizin için ç o k da ön em li d eğ ilse, İn­ g iliz k ü ltü rü n d e n d e b ir p arça h o şla n ıy o rsa n ız , b u n d an son rak i tatillerinizi d ü şü n ü rk en Londra’yı da ajan d anıza kayd etm eyi ihm al etm eyin. L o n d ra ’ya d ah a ö n c e h iç g itm e m iş o la n la r için

p art o f tbis area. And ıvbat abou t tbe doıvnside o f London? London suffers fro m traffic ja m s in tbe city centre, plus it is ex p en siv e. B ııt i f y o n a v o id sb o p p in g y o u c a n devote y o u r bııdget to enjoying tbe marıy cultural attractioııs o f the city. For first timers, the hest w ay to see the p rin cip a l monuments, museums, squares, p a rk s a n d typical streets o f the city is to take a city tour on on e o f the open top douhle clecker tour bıtses. In the city centre there a r e alm ost as m any o f tbese as the ordinary city bııses, a n d 1 a m not ex ag g era tin g . L on don attracts a p h en o m en a l num ber oftourists.

şeh rin ö n em li an ıtların ı, m ü z elerin i, m ey d an ve parkları ile tipik sok ak ların ı kısa y old an g örm en in e n pratik yolu şeh ir turlarına katılm aktır. G e n e l­ likle iki katlı ve ço ğ u zam an en üstü açık bu o to ­ bü sler, L ond ra’yı devam lı olarak arşınlıyor: Hatta 65 S K Y L IF E

H A Z İR A N

k n o ıv n as tbe Green Belt. Tbe old docks a rea east o f tbe Thames b a s becom e tbe site fo r a bran d new m odern L on don . T bis f a s c i n a t i n g n e ig b b o u r b o o d k n o ıv n a s D o c k la n d s c a ıı be r e a c b e d by s m a ll trains leaving fro m B ank or M onum ent u n derg r o u n d s ta tio n s . Tbe C anary W barf developınent is tbe m o st in te r e s tin g

JU N E

1999


n ere d e y se b eled iy e o to b ü s seferleri kad ar d ersem ab artıy or d iye d üşü nm eyin. Londra g e rçek ten d e ç o k tıııist ç e k e n bir m erk ez çü nk ü . T rafalg ar M e y d a n ın d a k i U lusal M ü z e n in (N a ti­ onal G allery) ö n ü n d en k alk an sey ir oto b ü sleri g e ­ n eld e sizi, sırasıyla i.ş d ünyasının kalbinin attığı ve City ad ını alan bir m e rk e z d e n g e ç ire re k , İkinci D ü n y a S a v aşı'n d a h a sa r g ö rm e d e n k u rtu lan St. Paul K atedrali ve Tovver olarak b ilinen k a ley e g ö ­ tü recek tir. T o w e r K alesi g e rç e k te n d e g ez ilm esi g e re k e n bir yer; am a ö z ellik le yaz aylarında kuy­ ruklarda b irk aç saat b ek lem ey i g ö z e alm alısınız. Bir zam anlar İngiliz kral ve kraliçelerin in yaşadığı bu ilginç m ek an ın görkem li salonlarını, paha b i­ çilm e z m ü ce v h e rle rle sü slü k raliy et ta cın ı, am a b u n la rın y a n ış ın ı, O rta ç a ğ ın iş k e n c e o d a la rın ı g ö rm ek b elk i de b ir tarihi d aha iyi an lam am ıza yardım cı o lacak . K alenin h em en dışında bulunan ve T h a m e s nehrini aşan ünlü Tovver köp rüsün ün zarif m im arisini izlerk en ö n ü n d e fo to ğ ra f çek tir-

T he t o ıır b ııs e s ır b ic b le a v e fr o t n o u t s id e tb e N a tio n a l G allery in T ra fa lg a r S tp ıare la k e y o n rounel tbe fiııa n cia l bea rtla n d knoıvn as tbe City ', a n d past su cb fam otıs sigbts as St.Pauls C atbedral a n d tbe castle knoıvn as tbe Toıver o f Landon. Tbe Toıver is a sigbt ıvbicb d efin itely sh o ııld not be ınissed, but p a rtia ıla rly dııritıg tbe sunınıer ınoııtbs yon ıvill h a r e to he p rep a red to tjiıeııe J'or serem i b oıırs to g el in. O nce tb e resid eııc e o f B ritain ’s kiııgs a n d c/ııeens, tbis fa sc inat i ng bıtilding coıılains not only splendid room s a n d tbe royal croıvıı stndded ıvitb precioııs genıs, but also nıediaeval lortııre cbam bers ıvbicb rejlect tbe d arker side o fb islo ry. Yon ıvill not be a b le to resist takiııg a p b o tog ra p b o f tbe elegant Toıver Bridge, ıvbicb erosses tbe Thames rigbt beside tbe Toıver. Tbe besi ıvay to get a ro ıu ıd Londoıı is by ıınderg rou ııd Irain o r bııses. Taxis a r e J'airly expensiıv at betıveen eigbt cıııd ten p oıın ds f o r tbe sbortest dis-

Thames nehri boyunca uzayıp giden publar (en üstte). Yüzyıl başında demir konstrüksyon tarzında restore edilen Covent Garden kompleksinde, restoran ve alışveriş merkezleri bulunuyor (üstte). Londra’nın eşsiz parklarından St. James’in ayrı bir güzelliği var (altta). / Pubs on the bank of the Riveı Thames (top). The iron fram e buıldings o f Covent Garden m arket were restored in the I970s and transform ed into a complex of shops and restaurants (above). St James’s Park, one of the many lovely parks in Loııdon (below).


Svvissötel

İstanbul

Inter Hotel

— ConradHotel

İstanbul

Ankara Hotel

Mövenpick Hotel

İstanbul

Eresin Hotel

İstanbul

Four Seasons Hotel

İstanbul

St. Petersburg

Hilton Hotel

İstanbul

Almaty

Hilton Hotel

Bucharest

Tashkent

Hilton Hotel

Tel-Aviv

Hilton Hotel

Eilat

tntercontinental

Moscovv

Gasprom Comptex

Sochı

Gasprom Hotel

Crimea

Planeta Hotel Çırağan Kempinski

İstanbul

Sirena Hotel

Antalya

Turquoise HotelSide-Antalya Ramada Hotel Sea Garden Hotel

FEKA

National Hotel Casino

Moscovv

Isrotel Tower

Tel-Aviv Haifa

Holiday Inn Hotel

Mersin Bodrum

Tel-Aviv

Shoresh Hotel

Eilat

Le Meridien Hotel

8 1 5 3 0 M a lte p e - İstanb ul - TÜRKİYE

M oscow O ffice: M iklukho - M a k la y a ul., 3 /L eninsky Pr. / Mail

İstanbul

Hyatt Regency Hotel

Baku

Hyatt Tower & Casino

Baku

Park Hyatt Hotel

Baku

Sheraton Hotel

Sofia

Sheraton City Tower

Tel-Aviv

Shaw Park Plaza Hotel

London

Evergreen Hotel

Paris

FEKA

A R C H IT E C T U R A L C Ü N S T R U C T IO N & T R A D E IN C .

.. A ta tü rk C a d . N o : 1 7

E -

Hyatt Regency Hotel

(İstanbul)

:

fekaarcconsinc

Phones: ( 9 0 - 2 1 6 ) 3 0 5 7 5 5 0 - 3 8 3 7 5 8 6 (PBX) Fax: ( 9 0 - 2 1 6 ) 3 7 1

1 1 7 1 9 8 M oscow / Russıa

@ superonline.

com.

19 8 6

Phone: 7 (0 9 5 ) 9 3 7 19 0 0 (PBX) Fax: 7 (0 9 5 ) 9 3 7 19 0 5 E - M a i l ( M o s c o w ) : Mosfeka@aha. ru


tances. Both u n d erg rou n d a n d buses a re easy to tise, a n d la k e you everyıvhere, inclu ding tbe airport. For my part I preferred bııses f o r sbort jo u m ey s a n d tbe underground f o r longer ones. B uckingham Palace, tbe Houses o f P arliam ent a n d Big Ben a r e am on g London ’s most p op u lar sights. ’l b e fro n t o f B uckingham P alace is alıvays croıvded ıvith cu rio u s tourists, a n d ten tim es the n o rm al n u m b e r g a t h e r to ıv a tc b tb e c b a n g in g o f th e gu ardsm en in tbeir red ja ck ets a n d tali black. f u r

m e dürtüsünü siz d e aşam ay acak sın ız. Londra’yı nasıl dolaşm alı? Y a m etro ya da o to b ü s­ lerle. T aksi b ize g ö re o ld u k ça p ah alı, çiin k ü en ufak m e safelerd e b ile 8 -1 0 Pound ö d e m e n iz g a­ yet norm al. B aşta zor gibi g eliyorsa da aslında her iki sistem d e so n d e re c e pratik old uğu gibi, hava­ alan ı d ahil b a şk e n tin h e r y e rin e u laşm ak m üm ­ kün. Şah sen b en kısa m esafelerd e oto b ü sü , uzun­ larında da m etroyu tercih ettim . Londra’nın en p o p ü ler gezi noktalarınd an biri de B u ck in g h am Sarayı ile T h e H ou ses o f Parliam en t ve B ig B e n ’dir. B u c k in g h a m Sarayı nın ön ü her zam an m eraklı turistlerle dolu. Belirli s a a tle rd e d e ğ iş e n tip ik ü n ifo rm a lı k o c a m a n kürk şapkalı askerleri ve b an d o su bu k alab alı­ ğın 10 kat artm asına n e d en oluyor. G otik tarz­ da işlenm iş P arlam en to binaları ile Big B en sa ­ at k u lesi ve L ond ra’nın e n ünlü k ilisesi olan W e stm in ster A b b e y ’in g e z ilm e si e n az yarım gününüzü alacaktır. T arih m eraklıları için, bir İm paratorluğun yüz­ yıllar b o y u n ca biriktirdiği eşsiz h âzineleri için ­ d e b arın d ıran B ritish M useum ya da V ictoria and A lbert M ü zelerin i ziyaret e tm e y e n birini düşü nem iyorum . Natural History (D o ğ a T arihi)

Eski dönemlerde İngiltere kraliyet ailesinin oturduğu ve Londra’nın kalesi olarak bilinen, günümüzde ise kraliyet mücevherlerinin ve eski hapishanenin bulunduğu “ Tower of London” (üstte). Knightsbridge Londra’nın en jık semtlerinden biri. Kraliçe Victoria döne­ minde yapılan kırmızı tuğla yapıların en güzel örnekleri burada görülebilir (solda). / The Tower of London was used at different times as a royal palace and prıson, and today houses the crown jevvels (above). Knightsbridge is one of London’s most exclusive residential districts vvhere the finest examples of Victorian red brick houses are to be seen (left).

bats, a n d the regim ental batıd. You ıvill n eed a t lea st h a l f a d a y to visit tb e Ciotbic style Houses o f P arliam ent, its clock toıver Big Ben, a n d London ’s most fa m o u s cbu rch Westminster Abbey. Visitors irıterested in history>sh o u ld not m iss tbe B ritish M u seu m a n d th e V icto ria a n d A lbert Museum, ea c b containing the rem arkable accıım ıılations o f a n em pire över tbe centuries. The N atural History Museu m a n d the w ax fig u res o f M ada m e Tussaııd's a r e tıvo o th er tra d itio n a l stops on tb e tourist map. The m ost p o p u la r m u sicals a n d p la y s a r e to be fo ıın d in the theatres o f Shaftesbury Avenue, a n d most visitors to London try to see a couple o f these. We ba v e a li b ea rd o f Covent G ar den fro m the musica l My Fair Lady, a n d this district ıvhich is h om e to the o p era b o u se b a s recen tly b een restored a n d tıırned into a n entertainm ent a n d sboppirıg centre. I f y o u b a p p e n to b e in L o n d on on a S a tu rd a y

M üzesi d e g e le n e k se l uğrak y erlerin d en biri. T u ­ rist gruplarının en fazla rağbet ettiği y erlerd en bir diğeri ise M ine. T u ssau d ’nun m um h e y k eller m ü­ zesidir. Shaftesbury C addesi e n p o p ü ler m üzikal ve ünlü sh ov vların h e r z a m a n o y n a n d ığ ı b ir c a d d e d ir . Londra’ya gid enlerin b üyük çoğu nlu ğu bu m üzi­ k allerd en bir iki tanesini m utlaka g örm eyi istey e­ cektir. C o ven t G ard en 'ı My Fair Lady m ü zik alin d en de biliriz. Londra o p era ve b alesin in bulunduğu bu p o p ü ler sem t son yıllarda bir restorasy o n g e ç ire ­ rek ve Londra’nın klasik m im arisini b ozm ad an y e ­ ni bir e ğ le n c e ve alışveriş m erkezi h aline getirildi. E ğ er ki L ond ra’da b ir cu m artesi sa b a h ı b ıılıın u 68 S K Y L İF E

H A Z İR A N

JU N E

1999


a

b

r i c

^

o

^

p

K

t h a t m a k e s it. A n te k s u se e v e jjjK fco lo u r to cre^j m e o h o is e d esigri ANTEKS SPINNING MILL: Yunus Emre Cad. Orta Matı. No.98 P.K: 16 ALTIN OVA/ANTALYA ;Tel: (Ö242) 340 10 20 (5 im e şj Fa>: (0242) 340. 10 29 Telex 56297 Ane.n J r. ANTEKS WEAVING MILL: A kden iz O rçfanize S a n a y i B ö lg e si P.K.762 Y EN İKÖ Y/AN TALYA

T e l: (0 2 4 2 ) 25 8 10 10 (10 lin e s ) FaXj (0 2 4 2 ) 25 8 10 20 T e le x 5 6 6 3 2 A h a o Tr.


m on ıiıif> I suggesl y oıı i’isil Ibe antiı/ues m arket an Portobello Road. Yoıı d o not h a r e to collect a n t iq u e s to e n jo y s tr o llin g tika pazarını ziyaret e tm e n iz i ö n e r ir im . a r o ı ı n d a m o n g s t t b e b ıısy B u rad a h o şça vakit colo ıırfıd croırd lookiııg a t tbe g e ç irm e k için a n ti­ stalls. ka m eraklısı olm aya H y d e P a r k is L on d orı's m ost g e r e k y o k ; r e n k li fa m o u s grevıı a r e a , teb ere at k a la b a lığ ı v e h a re ­ an y tim e yon ca n la k e a hreak ketliliği sizi y eterin­ [rom tb e n oise a n d crotvds o f c e eğ len d irecek tir. tbe city. Iıı spring d e c k c b a irs B ilin d iğ i g ib i H yd e P ark , L o n d ­ a r e p u t aut. a n d m a in ly tb e r a ’n ın e n tin lti y e ş il a l a n ıd ır . British la k e a d r a n ta g e o f tbis Londra parkları, d ünyanın en g ü ­ fa c ility to en jo y tb e sıııısb in e zelleri ve d e en bakım lıları arasın ­ a f ter tbe cold a n d raiııy irinler. da yer alıyor. Şehrin sesin d en ve Ali Landon p arks a re am on g tbe k ala b a lığ ın d a n h e r an k o p a b ilir, most b ea u tifu l a n d besi c a r e d yarım saatlik bir m ola v erebilirsi­ f o r in ıb e ıvorld, a n d yon irili niz. B ah ar aylarından itibaren b u ­ not f i n d a n y litter a n y tebere. raya ş e z lo n g la r serilir, In g iliz le r Regent ’s P ark to tbe ııorlbıresl yağm urlu g e ç e n soğu k m evsim in c o n ta in s tb e fa m o u s L an d an acısını burada sere serp e yatarak Z oo. Tbe s ın a iler G reen P a rk çıkarırlar. Ama h ale bak ın ki, h iç­ a n d St Ja m e s 's P a rk a r e b otb b ir yerd e n e ç ö p e , n e d e n ay lon ­ ceıılra lly lo c a te d a n d a sb o rl lara rastlarız. ır a lk in t b e s e irili s b o ır y o n R egent Park şeh rin kuzey b atısın ­ ıv b a l 1 m ea n a b o u t L an d an s da y e r a lıy o r : L o n d ra ’n ın ü n lü parks. hayvanat b a h çesi d e burada b u lu ­ A ltb o ııg b M arble A rcb is not nuyor. D aha k ü çü k olm ak la b ir­ p erb a p s as splen did as Ibe Arc likte şeh rin tam orta y erin d e b u ­ d e Triompbe in Paris. I sııggesl lu n an G re e n Park ile St. J a m e s yoıı start ıvalking Parkı nda ufak bir yürüyüşle, sizin [ro m tbis c o r n e r d e Londra’nın parkları hakkınd aki o f ( )x fa r d Street d ü ş ü n c e le r im e k a tıla c a ğ ın ız d a n d o ırn P a rk L an e em inim . a loııg H yde P ark M arble A rdı, b elki Paris’teki zafer laıraırls Knigbtsbanıtı kad ar görkem li değil, an cak ridge. '/'bere y o ıı O x fo rd S tr e e t’in bu k ö ş e s in d e n s b o ııld la a k b aşlay an ve H yd e Park b o y u n ca a r o ıın d H a r r o d ’s u z a n a n P ark L ane c a d d e s in d e n eren ij yoıı d a nal K n ig h ts b rid g e ’e d oğ ru b ir yü rü ­ in t e t ıd to s b o p . yüş y a p m a n ız ı ö n e ririm . Tbeıı g a ta see tbe (Yukardan aşağı) Eskiden Londra’nın en terkedilmiş mahallesi olan K n ig h ts b rid g e ’e v ard ık ta n so n ra la le 19tb ceııtn ry Docklands, günümüzde modern Londra’nın ve 21. yüzyılın simgesi ol­ H arrod’s m ağazasını alışveriş yap V ic to ria ıı re d muş. Docklands’deki yeni yapıların arasında en göz alıcı olanı Canary m ayacak olsan ız da g ezin. Ardın­ b r ic k b a n ses on W harf. Piccadilly caddesinde bulunan Fortnum and Mason d an , S lo a n e S tre e t ya da S lo a n e S loan e Slıvel a n d mağazasının gıda reyonu dünyanın en ünlülerinden biri. / (Top to Scjiıare civarınd aki sok ak lard a b u ­ bottom) Once one of the most rundown areas in London, Docklands a r o ı ı n d S lo a n e today has become the symbol of modern London and the 2 İst cen­ lunan 19. yüzyıl sonu V ictoria d ö ­ Sıpıare. IJ y oıı a re tury. The most eye catchıng of the new buildings here is Canary n em i kırm ızı tuğla yapıları görün! not y el tired tbet t Wharf. Fortnum and Mason on Piccadilly ıs famous above all for its E ğ er y oru lm am ışsan ız tek ra r d ö ­ tıırıı b a c k a n d expensıve and exotic foods. nerek Piccadilly M eydanına doğru ıralk to Piccadilly yürüyün. Buraya g elirk en d e P iccad illy S tre e t’teki Circns, ca li i ııg in at tbe J'ood cou ııter o f Fortıııım esk i ve g e le n e k se l Fortnum and M ason m ağaza­ a n d M ason tebere goıırm ets c a n fin d Ibe best o f sındaki yiy ecek reyonu na bir g öz atın. ereıytbin g , inclııding eren tbe most exotic ealables. y o rsa m / .,

N o ttin g

I l i l l 'd e b u lu n a n P o rto b e llo Road a n ­

70 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999


AK'S C O N S U L T A N C Y / İ s t a n b u l Çim stone is co m p o sed o f 9 5 % quartz; o n e o f nature’s hardest ston es. T h is gives Ç im stone a

Stone+tec *99 Nümberg during 3-6 Ju n e 1999

visit Çimstone at hail no 9, stand no 417

su p erio r resistan ce to im pact, co m p ression , high tem p eratıire, acid s and alkalis. Ç im stone provides high level o f lıyg ien e witlı its virtııally n on-w ater absorh an t characteristic. T h e sky is th e limit w hen yon chcx)se th e contem p orary and aesth etic finishing m aterial Ç im stone for ali kinds o f yoıır interior and ex terio r designs.

o*’1>NÜ Ö° İn The Finishing Materials Category Ç İM S T O N E D O Ğ A L K O M P O ZE TAŞ İŞLE TM ELERİ W as Awarded The Grand Prize 1998 Construction Materials

Ç İ M S T O N E D O Ğ A L K O M P O Z E T AŞ İ Ş L E T M E L E R İ S A N A Y İ VE T İ C A R E T A. Ş. Factory: Kemalpaşa Cad. N o:23 Işıkken! 35070 İZM İR - TÜRKİYE • Phone: + 90 232 436 29 63 Fax: + 90 232 436 29 72 İstanbul: + 90 216 411 64 05 • Ankara: + 90 312 481 50 50 • Antalya: + 90 242 322 64 84

e-mail: info@cimstone.com.tr


On the opposite side o f t b e r o a d is th e c e le b r a te d B u rlin g­ ton Arcade. ıvitb its interestiııg arebitectııre someu'hat simil a r in c o n c e p t t o Ista n b u l's C o v ered B tızaar. A f ter stopp in g in P ic a d illy ten son ra L eicester M eyd an ın­ Circııs to ıvatcb tbe da b iraz so lu k la n ın . B u rad ak i h a r e k e tlilik b e lk i d e colou rftıl advertisemerıt panels. bıtsy traffic, L ond ra’nın en m u h teşem o l a n ı . S o l ı o is e L o n d ­ a n d groups o f yoıırıg p eo ra’nın b aşk a ilginç sem t­ p le a r o ıın d tbe fo u n ta in . le rin d e n b iri. P u n k m o ­ g o on to Leicester Sc/ıtare. dası d ö n e m in d e o ld u k ça u’b icb is possibly tbe bıısip o p ü le r o la n C a rn a b y est o f ali. Street (R eg en t ile O xford S obo is a n o tb e r interestc a d d e le r i k a v ş a ğ ın a y a ­ ing a rea o f London, a s is k ın ) b e n c e e s k is i k a d a r C arn aby Street (ııe a r tbe canlı değil. ju n ctiorı o f R egen t’s a n d G ezi ve yürüm e ile g e çe n O xford streets), ıvbicb was bir gün ün ak şam ın ­ p o p u la r during tbe Punk da L o n d ra’da n e re ­ era but is less lively tban it ıısed d e y s e lıe r s o k a k ta to he. bulunabilecek In tbe even in gs la k e tim e oııl “P u b ”lan n b irin e gi­ r ela x in g in o n e o f L o n d o n ’s d erek b ir “G u in e ss” u b iq u ito u s p u b s, te b e r e y o n b irası içm eyi d e n e ­ co tıld try a glass o f tb e b la c k y e b ilir s in iz . T ü m Guiness ale. l.ike a li Hnropeaııs A vru palılar gibi tntbe British loue drinkiııg beer. g iliz le r d e b ira iç ­ a n d stopping o f f ıvitb fr ie n d s m ey e bayılırlar. Ak­ f o r a drink. in tb e p u b b efo re şam ları da e v le rin e g o in g b o m e is a t r a d it io n a l d ö n m e d en arkad aş­ h a b it . P u b s h a v e t h e ir otvn (Yukardan aşağı) Londra’nın iki katlı kırmızı otobüsleri sizi kentin her l a r ıy la b u lu ş m a k unic/ue style o f irıterior d ecorayanına kolayca ulaştırıyor. Her zaman kalabalık olan Charing Cross ü z e r e , iç d e k o r a s ­ tion , so ev en i f y o u a r e not kavşağı, Londra’nın en büyük kitapçılarının da bulunduğu yer. Buckingy o n la r ı ç o k ilg in ç ham Sarayı önünde her gün saat 11.00 de yürüyüş yapan şeref kıtası. a ft e r b e e r la k e a lo o k in sid e (Top to bottom) London’s red double decker buses are the best vvay o la n b u “P u b ”lara som e o f the p u bs you pass. to see the sights of central London. Charing Cross junctlon is alvvays giderler. Bira içm ek F in a l/y , i f y o u h a v e tim e to crowded, and elose to London’s largest bookshops. The changıng of the istem iyorsanız dahi, ex ten d y o ıır ıv an d erin g s outguard at Buckingham Palace takes place every mornıng at 11.00. iç e r iy e g ir e r e k b ir side London, try visiting on e o f g ö z atm akla h içbir şey kaybetm ezsiniz. the historic toıvns a n d cities just o n e o r tıvo bottrs Son olarak da Londra’nın dışına çıkm ayı veya bir a ıv a y hy t r a in . B a tb , O x Jo rd o r p a r t ic ııla r ly tura katılm ayı g ö z e alıyorsanız, bir iki saatlik m e ­ C a m b rid g e, B ou rton on tb e W ater, B ro ad ıv a y , safe d e b ulunan tarihî köy ve kasabaları gezm enizi S tr a t fo r d - u p o n - A v o n ( b i r t b p l a c e o f W illia m ö n eririm . B atlı, O x fo rd ve ö z e llik le C am brid g e, Sbakespeare), Brighton on tbe soutb coast, o r tbe B ou rton o n the W ater, B road w ay, Stratford ııpon a n c ien t ston e circ le o f S to n eh en g e on Salishury Avon (S h a k e s p e a re ’in evinin bulund uğu k a sa b a ) [Haiti a re possible can d id ates f o r a d ay oııt o f tbis ya da d e n iz k e n a rın d a k i B rig lıto n ’ıı P reh isto rik k in d . A n d i f y o u c a n ııo t J'it a li tb a t iııto y o ıır d ö n e m lerd e n kalan S to n eh e n g e kaya anıtına g ez i­ itinerary, iveli, yoıı ivil! jıtst h av e to conıe back. to ler düşü nülebilir. • London an o tb er time! • H e m e n k arşısın d a b u lu n a n il­ gin ç ve klasik m im arisiyle ünlü B u rlin g to n A rcade o la ra k b ili­ n e n k a p a lıça rşıy ı da g e z m e y i ihm al etm eyin. P ic c a d illy M e y d a n ın d a k i re k ­ lam panoları ve yoğun o to b ü s trafiğini, çe şm en in altında to p ­ lan an g e n çle ri b iraz sey rettik ­

* iz:tel Keribar is a pbotofiıvpbeı

* İzzet KcTİbar, fo to ğ ra f sa n a tç ısı.

72 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999


!

IX

f

Health

Stone

MI NISTRY OF H EA LT H -A N KA R A H O S P IT A l P O L Y C L IN IC S / A n k ara Ç im stone is co m p o sed o f 9 5 %

quartz; o n e o f

nature’s hardest ston es. T h is gives Ç im stone a

Stone+tec '99 Nürnberg during 3-6 June 1999

visit Çimstone at hali no 9, stand no 417

su p erio r resistan ce to im pact, com p ression , high tem p erature, acid s and alkalis. Ç im stone provides high level o f h ygien e w ith its viıtually n on-w ater ab so rb an t characteristic. T h e sky is th e limit vvhen you c h o o se th e contem p orary and aesthetic finishing m aterial Ç im stone for ali kinds o f your

^ ^ ™ tone

interior and ex terio r designs.

breton °*ûno 0°^ İn The Finishing Materials Category Ç İM S T O N E D O Ğ A L K O M P O ZE TAŞ İŞLE TM ELERİ W as Awarded The Grand Prize 1998 Construction Materials

Ç İ M S T O N E D O Ğ A L K O M P O Z E TAŞ İ Ş L E T M E L E R İ S A N A Y İ VE T İ C A R E T A. Ş. Factory: Kemalpaşa Cad. No:23 İşıkken! 35070 İZM İR - TÜRKİYE • Phone: + 90 232 436 29 63 Fax: + 90 232 436 29 72 İstanbul: + 90 216 411 64 05 • Ankara: + 90 312 481 50 50 • Antalya: + 90 242 322 64 84

e-mail: info@cimstone.com.tr


“Guletlerin arka formasını çekemiyorlar," diyor Meh­ met Usta. “Yani, biçimini vermek. Guletin arka tarafı yarım dairedir. Parça güzel yerleşecek. Bu eğimin gü­ zelliğini becerem edikten sonra gulet olmaz. İsterse, gemi mühendisi olsun. Bu, bir hesap işi olduğu kadar da göz işidir. Biz hep kendimizi yetiştirdik. Enini b o­ yunu bilmek ve hesabını yapmak lazım, tabii. Ama bi­ çimini vermek ustalık işidir.” Mehmet Özyurt usta yetiştirmekten kaçınmıyor. Bugü­ ne kadar Bodrum’da tam 20 kişi yetiştirmiş. Bu sahil

Mehmet Usta explains that the semicircular stem o f a gulet must he perfectly shaped an d fitted. ‘Unless the buildergets that right he can ’t m ake a gulet, even if he is a mavine engineer. İt is notjust a question o f calculation but also needs a good eye. We leam t hy practice. O f courseyou have to know the length an d tbe hreadth an d he ahle to do the calculations, but sbaping it needs craftsmanship. ’ The gulet is the hoat o f the celebrated Blue Cruises along Turkey ’s spectacular southıvest coast. With its

roomy deck at tbe stem this traditional hoat is perfect fo r passengers to savour the delights o f cmising the inlets an d coves. Altogether Mehmet Özyurt has trained tıventy apprentices in the art o f gulet building in Bodrum, an d tbey established almost ali the boatyards in the tou>n. Mehmet Özyurt comes from a fam ily ofseam en. His gran dfather ıvas Captain Hacı H alil ıvho used to enehant his young grandson ıvith stories o f the sail-


kasabasında ne kadar tezgah varsa, hem en hem en hepsi Mehmet Usta’nın elinden geçen kişiler tarafın­ dan kurulmuş. Özyurtlar denizci bir aileden geliyor. Mehmet Özyurt, dedesi meşhur Hacı Halil Kaptan’ın yelkenlilerle Ara­ bistan’a gidip geldiği günlerin öyküleriyle büyümüş. Babası Ethem Kaptan ı Bodrum'da tanımayan yok. Ama kendisi kaptanlığı değil, tekne yapımcılığını seçmiş. “1945 yılında, on üç yaşındayken Ziya Güvendiren Usta’nın yanına girdim,” diye anlatıyor. “Esas usta oydu.”

Anadolu'da bazı sahil kasabaları tekne yapımcılığı ile tanınırlar. Bunlardan biri de Bodrum’dur. Ama Bodrum’un bir özelliği, gulet türü teknelerin yapımı­ nın bu bölgeye özgü olmasıdır. Yarım yüzyıldır Bodrum’da gulet yapan Mehmet Özyurt, bugün kendi alanında yaşayan son büyük usta. / Among the coastal towns of Anatolia known for their boat building is Bodrum, which is famous for a particular type of boat, the gulet. Boat builder Mehmet Özyurt is the last master craftsman of this distinctive boat.

ing ships ıvhich voyaged to Arahia. He a n d Mehmet 's fa th e r Captain Etbem are both celebrated nam es in Bodrum . But Mehmet h im self chose to bu ild boats rather tban sail them. In 1945 at the age o f 13 he was a p p r e n tic e d to Ziya G ü ven diren Usta, ıvhom he describes as Bodrum ’s real master boathuilder . '

O yıllarda Bodrum’a, özellikle, Yunanistan’dan tirandiller gelm iş. Mehmet Usta’nın Alman H arbi’nden sonraki yıllar diye bahsettiği bu yıllarda Bodrum ’da gulet yapımı çoktan başlamış. Kaynağını ve ne zaman başladığını tam anlamıyla bilen yok. Ama kesin olan bir şey varsa, gulet yapımcılığının Bodrum'a özgü ol77 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999


A lth ou g b m an y d u ğu . T e k n e n in tr a b a n d illa s , a kendisi Bodrum ’a b o a t ıvith sm a ll ya da A k d e n iz ’e sails ıvidely used özgü değil. Mevsi­ in tb e A egean , m ine g ö re, gulet ıvere bougbt froın her denizde kulla­ Greece in tbose y e­ n ılıy o r. M eh m et ars, tbe local gulet Usta, “G u let asla survived tbe com b a tm a z ,” d iy o r. petition. Tbe early “Su haznesi altın­ bistory o f tbis sailda ters ‘S’ olmalı­ irıg boa t rem ains dır. Benzetemiyor­ largely unknotvn, lar. K arad en iz’de apartfrom tbe fa c t denediler, olmadı. that building tbese M arm aris’de g ö r­ boats in Turkey is düm . Düz ta h ta ­ dan d ö şe k y a p ı­ a tradition unique Mehmet Usta, yaptığı guletlerin çoğunun bugün nerede olduğunu bilmiyor bile. Zaten bir kısmı yorlar. Kaburgala­ ülke dışında. Yalnız, kendi tersanesine boya için çekilmiş, on beş yıl önce yaptığı “ Remo” adlı to Bodrum, althoguleti görüntüleyebildik (altta). Remo, Bodrum Bitez’de halen kullanılıyor. / Mehmet Usta has rın iç in e e ğ rile r ugh the gulet itself no idea where most of the gulets he has built are today. Some were made for overseas buyis suitable fo r saildüz tahtadan ya­ ers and went abroad. We were only able to photograph the Remo, a gulet he built fifteen ing in ali seas. İt pılırsa, iş bir gün­ years ago, which is now back ın the yard for painting (belovv). The Remo is quartered at is u tısin k a b le, ’ de b iter. Alt d ö ­ Bıtez near Bodrum. say s Mehmet Usta. şek verevine ağaç ‘The bottom o f tbe bııll shou ld be in tbe fo rm o f a döşenir. Ortadaki posta tam gönyedir. Başa ve arkaya reversedSshape. Builders in otber areas can't marıage doğru konikleşir. Dümdüz olmaz. Teknenin üzerinde it. They tried in tbe Black Sea yards an d couldn '/ do it. öbür plakaların üstüne çizim le bu eğriyi veriyoruz. I saw gulets m ade in Marmaris. They lay tbe eross-timTahtalar ince ince kesilir ve çevirmesi kolay olur. Tek­ bers o f the beam straigbt, tvbich means they can fiııish nenin bağı içerden bağlanır. Eğriler içine istralyayla the jo b in a day. Bul the eross-timbers should be laid dik çakılır.” on tbe slant. Tbe central timber is triangular in eross Mehmet Usta hiç yabancı yapım bir gulet görmediğini sectiorı, becoming conical toıvards the boıv an d stem. söylüyor. Bu çok ilginç, çünkü bugüne kadar İtal­ İt should not be straigbt. We give tbis slant to tbe otber ya’ya, Amerika’ya, Kuzey Avrupa’ya sipariş üzerine boards. First they are cut thinly so tbat they can be guletler yapmış durumda. Ve bundan sonrası için de, tu m ed easily. Then they are nailed at rightangles to “Nasipse, yine dışarı yapacağız.” diyor. Bir gulet yapı­ the ribs unth side stringers. ’ mı aşağı yukarı bir buçuk yıl sürüyor. Kamara buna dahil, ve bir guletin ma­ M ehm et Usta sa y s h e h a s n ev er seerı a fo r e ig n m a d e k in e s iz sa tış fiy a tı 50 m m m . -gıılet. He h im s e lf h a s m a d e milyar Türk Lirası civa­ gulets f o r customers in Italy, rında. Mehmet Usta son the United States a n d nortbolarak EMTIJ M ercedes ern E u ro p ea tı co u n tries . makine kullandığını söy­ lüyor. Hu m akineler 12 M aking a sin gle gulet takes abou t orıe a n d a h a lf years, milyar Türk Lirası civa­ ineluding tbe cabin, a n d selis rında. Ayrıca tek n en in J o r a b o u t 1 3 3 , 0 0 0 d o lla r s deposu, hortumu ve te­ ıvitbout tbe engine. Tbe last ferruatıyla bugün bir gu­ engine b e fitted in a gulet was let sahibi olm ak 7 0 -8 0 a n EMTIJ M ercedes, u’h ic h milyarı buluyor. costs a b o u t 3 2 ,0 0 0 d ollars. G u let yap ım ın d a b elli Witb additional costs sıtch as bir kereste mi kullanılı­ fııe l tank a n d bose, tbe total yor, d iye M ehm et Usoutlay fo r a gulet ready to sail ta’ya sorduğumuzda yi­ is betıu een 1 8 7 ,0 0 0 a n d ne ilginç bir cevap alıyo­ 213.000 dollars. ruz. “Cinsi önem li d e ­ Wben I a s k e d u>bat k in d o f ğil," diyor. “Keresteyi ay wood was used in gulet makhilalken kesm eyeceksin.


bir kart Visa Platinum. Yüksek

lim it.

Güv en.

A cil lıb b i h a rc a m a te m in a tı: Y u r tiç i

fe rd i

k a z a t e m in a tı:

Prestij.

1 .0 0 0 .0 0 0

$

1 5 0 .0 0 0

$

Bagaj k ay bı te m in a tı: 6 . 0 0 0 $ . Ve b u n la r T e k s t il b a n k 'm

s iz e

avantajlarından

sund u ğu sadece

s ig o r ta birkaçı.

Visa Platinum Türkiye'de ilk kez ve y a l n ı z c a T e k s t i l b a n k ' t a .

T E K S T İL B A N K Visa Platinum Müşteri Hizmetleri: (0 -2 1 2 ) 2 5 9 6 0 52 /24 saat - (0 -2 1 2 ) 2 4 7 9 4 4 7


Hemen kurt dokunuyor. Dolunay’da keseceksin, ister çam, ister dut, ister maun. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarının kerestesi değerli oluyor. Kasım, Aralık, Ocak ayı keresteleri dayanmıyor.” Batıl inanç gibi görünen bu sözlerini Mehmet Usta g erçeklere dayandırıyor. Tersanesinde ‘Bodrum’ adlı bir tekneyi bize gösteriyor ve tam 30 yıl önce yapmış olduğunu anlatıyor. “35 se­ nelik çam teknem bugün hâlâ Foça’da duruyor. Tek tahtası değişmedi. Ama üç kez tamir ettiğim tekneler var, akma hâlâ devam ediyor. Her şey ilk yapıma bağ­ lıdır. Ben bir tek şey derim: Önemli olan kalafat. Çir­ kin kalafat yapıyorlar. Kalafat güzel yapılmalı. Tekne­ yi deniz suyu çürütm ez, tatlı su çü rütü r. D ikkat edin, yabancılar teknelerini örter. Korumasını bi­ liyorlar. Güverte akmaya­ cak. Güverte aktı mı, tek­ ne çü rü m ey e m ah ku m ­ d ur. G ü v e rte y e ç ıp la k ayak b a sın , y an a rsın ız . Çürür mü hiç? İki kat ka­ lafat istiyorsa, iki kat ç e ­ keriz. Güvertenin arm ozunu güzel kalafat yap-

ing, I ıvas surprised ıvhen Mehmet Usta replied, The type o f wood doesrı t matter; hu t the timber must not be cut ıvhen the moon is new. Then it ıvill be susceptible to ıvonn. İt must be cut at fu ll moon, ıvhether it be pine, mulberry or mahogany. Wood cut in June, July, an d August is the finest. That cut in November, December a n d Ja n u a r y d o e s n ’t w ear w ell.’ Tbis seem ed like superstition, but Mehmet Usta pointed to a boat nam ed tbe Bodrum ' in his yard, an d explained that he had built it 30 years ago. Anotber boat I m ade 35 years ago is stili being used in Foça. Not a single board has needed replacing. But there a re boats which I have repaired tbree times, an d tbey stili leak. Everything depen ds on tbeir being iveli m a d e in th e fir s t place. And above ali the c a u lk in g is c r u c ia l. Builders m ake a bad jo b o f caulking these days. II is not sea ıvater tbat rots a boat, but fresh ujater. See hoıv the foreign boat oıvners cover tbeir boats. Tbey knotv hoıv impor-

Mehmet Usta, iç talebin azalması nedeniyle guletleri daha çok yurt dı§ı için yaptığını söylüyor. Son on-onbej yıldır ağırlıkla “ ayna kıç” denilen teknelerden imal ediyor. Üstte, Mehmet Usta’nın elinden çıkma bir “ ayna kıç” tekne. / Since demand in Turkey has dropped, Mehmet Usta now makes boats mainly for overseas buyers. Över the past ten to fifteen years he has been concentrating on boats with a square stern. Above is one of his boats of this type.

tant it is toprotect them. Tbe deck must not leak. Önce tbe deck leaks tbe boat ıvill inevitably rot. Walk on the deck ıvitb bare feet an d they should bu m . That means it ıvon ’t rot. İftıvo layers o f caulking are necessaıy then we do it. The deck seam s need caulking iveli. Some builders can ’t be bothered to do the caulking properly a n d skim p it. But a badly cau lk ed boat is useless. Caulking is the most dem an din gjob o f ali. İn the past boats did not rot the ıvay they do today. They use glue an d it doesn ’t last. We don ’l use glue unless the customer specifically requests it. ’ n e r e are at least tıventy boats in Mehmet Usta s yard fo r overhaul. They have been built at many different yards, an d tbeir oıvn creıvs do the painting. April is the month f o r pain ting, here as at the other yards, but

mak lazım. Kalafat işini angarya diye görüyorlar. Ke­ sim alıp işi çabuk bitirmeye bakıyorlar. Kalafatı çirkin tekne yaramaz. Teknenin en zor yeridir. Eskiden tek­ neler bu kadar çürtimezdi. Yapıştırma yapıyorlar. Dayanmıyor. Biz yapıştırmadan yapıyoruz. Ama müşteri isterse yapılır.” Mehmet Usta'nın tersanesinde bakım için çekilmiş en az 20 tane tekne var. Hepsi de, başka yerlerde yapıl­ mış guletler. Tekne sahipleri burada kendi gemicileri­ ne, aşçısına ve kaptanına boya yaptırıyor. Nisan ayın­ da Mehmet-Ethem Özyuıt Tersanesi’nde de, diğer ter­ sanelerde olduğu gibi keyifle tekneler boyanıyor. Ama Mehmet Usta boya işiyle ilgilenmiyor. O, ağacın ince­ likleriyle meşgul. Kötü durumda bir tekneye yaklaşıyoruz. “Şu yarım da-

80 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999


N O K IA C O N N E C T IN G P E O P L E


Mehmet Usta does not get ire m ıntıka ıslan d ık ça , involved in tbis tvork. He a k ıy o r,” diye a çık lıy o r c o n c e n tr a te s on stru cMehmet Usta. “Tekne sa­ tural repairs. hibi boyama için 1 mil­ He tak.es me to look at a yar harcamayı göze alı­ b o a t in sorry sta te o f yor: 7 50 m ilyon boya, repair. ‘When tbis senıi250 milyon boyacı. Ama c ir c le h e r e g et s wet, it boşuna. Şu haliyle tek ­ leaks. ’ he explains. The nesini görmesi için bek­ oıv n er is p r e p a r e d to letiyorum. Çözüm bura­ da ama tamir için parası­ spend 2600 dollars on the painting: 1950 dollars fo r na kıyamıyor. Hem, gü­ verteyi bozmadan kalafat the paint an d 650 dollars yapamazsın. İşi görmesi f o r the labour. But it’s a lazım.” waste o f time. I ’m leaving Ö te yandan, yetiştirdiği the boa t here f o r him to bir ustanın kendine yap­ see the state the hull’s in. tığı tekneyi bize gösteri­ İt needs repairing, but he yor. “İki yaşında tekne d o e s n ’t ıvarıt to sp en d çürüm eye başlam ış. Şu money on that. And yoıı tahtaları değiştirdim. Ka­ can ’t caulk it ıvithout dislafat ve civatalarını çok mantling the d eck .' d ü zg ü n y ap tım . O na Then he shoıvs me a boat gösterm ek istemiyorum. m ad e by a b u ild er who T e k n e s in d e n s o ğ u r .” traiııed under him. The M eh m et U sta n ın bu b oat beg an to rot a fte r Mehmet Usta’nın tersanesinde bakım için çekilmiş en az 20 tane tekne var. yaklaşım ı üzerinde dü­ just tıvo years. I changed Hepsi de, başka yerlerde yapılmış guletler. Bunların bir kısmı sadece boyanıyor. Ama Mehmet Usta boya işiyle ilgilenmiyor. 0, ağacın incelikleriy­ şünmek gerek. these boards, a n d d id a le meşgul. / There are tvventy or more boats in for maintenance at Mehmet Usta yarım yüz­ g ood jo h o f the caulking Mehmet Usta's boatyard. Ali vvere built elsevvhere. Some are just being yıldır yaptığı guletlerin an d bolts. / don ’t ıvant to painted, a job which is done by Mehmet Usta's assistants. He only underçoğunun bugün nerede sboıv him or h e ’ll be distakes structural repairs to the vvoodvvork. olduğunu bilmiyor bile. ap p o in ted .' That remark. Zaten bir kısmı ülke dışında. Kendi tersanesine boya ıvas J'ood fo r thoııght. Mehmet Usta has no idea tvhere için çekilmiş, on beş yıl önce yaptığı “Remo” adlı gule­ most o f the gulets he has built över the past h a lf centııry ti bir örnek olarak resimleyebildik. “Remo” Bodrum are today. Some ıvent abroad. We ıvere able to photoBitez'de halen kullanılıyor. graph the Remo. u'hich he built fifteen years ago an d Tersanenin bir köşesinde yeni yapılan tekneler üzerin­ ıvas back in the yard fo r painting. The Remo is based de çalışıyorlar. Gulet yapımını yerinde görmek, iskele­ in tbe Bay o f Bitez near Bodrum. tinden Mehmet Usta’nın anlattığı özelliklerine kadar One corner o f the yard is occupied by boats in process yakından izlemek için bu bölüme geçiyoaız. o f being built. We h ead there next to see th efra m e at Mehmet Usta içten içe gülümsüyor. “Onlar torunlara close cjuarters. Mehmet Usta snıiles. These are presents hediye. İkisi yapıldı. Daha iki tane yapacağım. 24 met­ fo r my grandchildren. Tıvo o f them are ready, an d I ’m re. En idealidir. 6-8 kamara olur. 30 metrelik gulet ya­ going to build tıvo more. Tbey are 24 metres long. pıldı ama 24 idealdir. 15 metreden küçüğü de çirkin That s the ideal length. They’ll have six to eight cabins. olur." Ustalığının doruğunda torunlarına armağan ola­ There are some 30 metre gulets, but 24 is tbe best, an d rak yaptığı, şu anda bitmiş olan Mehmet Usta 1 ve anything sınailer than 15 metres is ungainly.' Mehmet Usta I I adlı guletlerini Mehmet Usta I I I ve Tbe tıvo boats b e has built fo r his grandchildren are Mehmet Usta IV izleyecek. Bu dört gulet Mehmet Özc a lle d M ehm et Usta 1 a n d M ehm et Usta II. With yurt’un usta örnekleri olarak ailede kalacak. Ama Meh­ Mehmet Usta III an d Mehmet Usta IV. these fo u r boats met Usta nın bunca birikimi, deneyimi ve kendi deyi­ ıvill rem ain in the fa m ily as exam ples o f his fin est miyle “kafadan tekne yapma” diye ifade ettiği denecraftsmanship. But what ıvill happen to ali that experime-sınama metodlarından edindiği bilgiler ne olacak? ence an d knoıvledge gained by trial an d error över the Belki onun ardından torunlarından biri yetişecek... years? Perhaps one o f his grandchildren ıvill take an Belki yetişmeyecek. • interest in leam ing the craft... perhaps not. • * Neşe Olcaytu, yazar.

* Neşe

Olcaytıı is a freelan ce u’riter. V

8 2 S K Y L IF E

H A Z İR A N


Akman Condominium 2 0 0 0 , A n k ar a ’da, tüm birimleriyle işletmeye açıldı.

K onut ya da büro o la ra k değerlendirebileceğiniz, 4 0 0 m 2’lik komple katlar, 1 3 0 m 2’lik s u ite ’ler, 6 3 rrr’lik a p a r t d aireleri

sa tın a lm a fırsa tın ı k a ç ırm a d ın ız . Ü stelik 8 4 . 0 0 0 USD'dan başlayan fiyatlarla...

A yrıca y ıllık , a y lık , h a t ta g ü n lü k k ir a la m a s e ç e n e k le r i d e sizin terc ih in iz ...

I'

A K M A N C O N D O M IN IU M 2 0 0 0 A lifestyle M e rk e z S atış Bürosu: A km an Condom inium Konya Yolu üzeri No.:84 Balgat/Ankara Tel.: (O 312) 285 00 13 - 285 04 48 - 285 47 89 - 285 05 51 A nkara S atış Bürosu: A km an Holding Uğur Mumcu Caddesi No.:19 Çankaya/Ankara Tel.: (O 312) 447 15 12 Faks: (O 312) 447 20 54 İstanbul S atış Bürosu: Tel: (0212) 242 44 56 E-mail: akmanas@ada.net.tr

J


n ır) z ıü ıı.r )

Wben I ıvas doing my military service in Erzincan I h a d the sam c feelin g . Every lim e I p assed through Erzurum it u>as as tbougb the city was inviting me to return again. Wben you see arou n d you those 700 year-old Seljuk. mosques a n d medreses fa m ilia r from pbotographs, or ıvander tbrougb their courtyards an d porticos you a re carried away into tbis mystic world. O taş ab id ele r vaku r b en lik leri ile tu h af bir çek im Tbose d ig n ified m onum ents o f b la ck stone bav e a gü cü oluşturuyorlardı. G id e g e le yıllar sonra Erzu­ strange magnetism. Years later I discovered anotber ru m ’un b a şk a g ü zellik lerin i d e keşfettim : P a la n ­ marvel o f Erzurum: Palandöken. Tbis beaııtiful mound ö k en . H er m evsim i b a şk a gü zel bir dağ. Y azın tain is tran sform ed fr o m season to season . Fronı vahşi ç içe k le rle d olan E jd er te p e sin e çıktığım ızda Dragon s Peak, ıvhicb in summer is carpeted witb ıvild ö n ü m ü zd e uzayıp gi­ flo ıv ers, t b e r e is a n d en b iteviye tep elerin extraordinary vieu' o f mountain after mouno lu ş tu rd u ğ u b e n z e r ­ s iz to p o g r a f y a y ı b ir tain stretcbing to the d e kışın g ö rsen iz aynı f a r d ista n t h o riz o n . y e r o ld u ğ u n d an k u ş­ Yet go there in ıvinter k u y a d ü ş e rs in iz . Ş a ­ an d you might tvonder yet k ar da yağıyorsa, ıvbether tbis is really b a z e n u fu k da d ahil the sam e place. Ifsnoıv o lm a k ü z e r e ç iz g i is fa llin g there might k a lm a z ; s o n s u z b ir be no horizon at ali. b e y a z lığ ın i ç in d e s i You stan d in infinite nizdir. K endinizi m ut­ ıvhiteness, a n d f e e l lak b oşlu k ta h issed er­ e n c a p s u la te d in a sin iz. Am a a şa ğ ıd a k i rem ote a n d a b solu te S e r h a d Ş e h r i, b ö y le vacuum. Yet even tben Erzurum’da bugün hâlâ yaşayan geleneklerden biri de, yörenin özgün yemeği Çağ a n la rd a b ile s ilin m e ­ the city f a r beloıv Kebabı. / One of the surviving traditions of Erzurum is Çağ Kebabı, a distinctive y e c e k b ir k e s in lik le im poses its u n seen local dish.

A sk erliğim i E rz in ca n ’da y a p a rk e n d e ayn ı h isse kapılm ıştım : H er Erzurum 'dan g e çiş, b ir son rak i randevuya d avet gibiydi. F otoğraflard an tanıd ığı­ m ız Selçu klu cam ilerini, m ed reselerin i karşınızda, çe v ren izd e görd ü ğ ü nü zd e, ya da hayatlarında, av­ lularında d olaştığınızda, bu m istik d ünyanın d ave­ tine kapılıp gidiyordunuz...

86 S K V L IF E

H A Z İR A N

— j» >

JU N E

1999


Bank^ru/dt OZel bir y*n n u mt oUun 覺罈t覺yo r*u n u i7


hafızalara nakşolm u ştur. B ak ın , tarih ve d oğ an ın n ak ışların ı A h m et H aindi T a n p ın a r, “B e ş Ş e h ir” isim li k itab ın d a nasıl an latıy o r: “D a ğ ın d ib in d e, g e ce n in dört b ir yand an getirip çad ırım ızın üzeri­ n e yıktığı b in türlü s e s ve uğultu arasın d a, b e n h e p bu dağın şöyle bir gördü ğüm m ağrur ve du­ m anlı b aşın ı düşünm üştüm . O nd a b ir E cdat-Tanrı çe h re si s e z e r gibiyd im . B a n a ö y le g eliy ord u ki, kulağım ı biraz d aha iyi versem , yıldızlarla n e k o ­ nuştuğunu d u y aca k tım ...” G e rçe k ten , P a la n d ö k e n ’d e çoğ u zam an, insan yıl­ dızlara n e kad ar yakın old uğu nu düşünüyor! Hiç

presence. Look hoıv novelist Ahmet Hamdi Tanpınar describes its pattem s o f bistory an d ııature in his book Five Cities: ‘At the fo o t o f the mountain, amidst a thousan d varied sounds a n d rumblings gathered by the night from ali aroıınd an d tumbled upon our tent, I tbought alıvays o f that proud an d cloud sıvept p ea k o f ıvhich I b a d caught a glimpse. 1 sensed the fa c e o f an ancestral god there. İt seemed to me that if I lent my e a r a little m ore I ıvould h ea r it speaking ıvith the stars.' Tanpınar is right. When you are on Palandöken on a cloudless night you fe e l how close it is to the stars! Noıvbere else, boıvever clear tbe air, can you see so many stars, an d so bright. T an p ın ar g o es into the city a n d con tin u es, The Erzurum o f that time ıvas a ıvealthy an d haughty city, nourished by its shopping streets a n d markets filled ıvith a croıvd dressed in ali kinds o f costumes, its saddlers, goldsmiths, a n d coppersmiths, its khans ıvhere buge quantities o f goods changed hands each year, its ıvarehouses, landoıvners an d magnates, its artisans, its 38 medrese [collegesj, its 54 mosques, a n d position on the transit route to Iran.

Murat Şen

AŞIRAN SOUP (ALSO KNOWN AS DEN SOUP OR AŞ SOUP)

A ŞIR A N ÇO R BA SI (D E N Ç O R B A S I / AŞ Ç O R B A S I) (6 kişilik)

Malzeme: 2 0 0 gr buğday, 1 k a se yoğurt, 10 gr un, 1 ad et b ey az soğ an , aş otu veya n a n e (m ev sim in e g ö re ) N ot: A şotu, y ö re d e d ağlard a b u lu n m ak tad ır; m evsim i dışında da k u llanm ak ü zere ç o ğ u n ­ lukla kurutularak saklanır.

Yapılışı: B u ğ d a y (d ö v m e ) h a ş la n ır. A yrı b ir kapta yoğu rt unla çırp ılır v e k a y n a ­ m akta o lan suya süzülür. M alze m eyi karıştırarak pişird ikten son ra haşlanm ış o la n b u ğ ­ d ay v e in ce kıy ılarak ta ­ vad a p em b eleştirilen s o ­ ğ an ile aş otu ilave ed i­ lir. İs te ğ e g ö r e , k ü ç ü k k ö f te ta n e le r i v e n a n e ile servis yapılır.

Serves six Ingredients: 200 g ıvheat grains 1 bowl yoğurt lO g flo u r 1 ıvhite onion kn ob o f butter fresh corian d er o r mint (depending on the season) Note: Coriander ; knoıvn locally as aşotu, is p icked in season a n d d ried fo r the ıvinter.

Method Boil the ıvheat grains in plenty o f ıvater until ten­ der. Beat the flo u r into the yoğurt a n d p o u r sloıvly into a p a n o f boiling ıvater, stirring constantly. S im m er f o r a fe ıv m in u tes u n til th icken ed , a n d then a d d the boiled ıvheat, the onion (finely chopped a n d f r i e d in butter), | a n d the chopped corian^ d er. Tiny m e a t b a lls a n d m int m ay b e a d d e d to the soup ifdesired.


Bayındırbank/Bayındır Menkul Ortak Yatırım Komitesi kararlarına, günlük analizlere ve en son piyasa bilgilerine

Bayındırbank/Bayındır Menkul

ulaşabileceğiniz diğer bilgisayarda; yatırım

tarafından aylık ve haftalık

danışmanınız ile tüm bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirir, hesabınızdaki değişiklikleri izleyebilirsiniz.

Printer ile. işlem teyidlerinizi ve ihtiyaç duyduğunuz bilgilerin

Televizyon ile. ekonomik

hazırlanan sektör ve şirket analizleri,

ve siyasal gelişmeleri

yerel ve uluslararası piyasa

canlı izleyebilirsiniz.

Bilgisayar aracılığıyla,

raporları, odalarda her an elinizin altındadır.

çıkışını anında alabilirsiniz.

en son piyasa bilgilerine anında ulaşırsınız.

Yatırım kararlarınızı yönlendirmenizde size yardımcı olan yatırım danışmanınız, yatırımlarınızın vergi planlaması konusunda da sizi bilgilendirir.

Özel bir ofise ne dersiniz? B a y ı n d ı r b a n k , Ö z e l G ö r ü ş m e O d a la r ı iLe y a t ı r ı m c ı l a r a , y a t ı r ı m k a r a r l a r ı n ı s e s s i z ve s a k i n bir o rta m d a v e rm e olanağı sunuyor. Yatırımcı, bu o d a l a r d a Ö zel Y a tır ım D a n ış m a n ı ile b i r e b i r ç a l ı ş a b i l i y o r . B a y ı n d ı r b a n k / B a y ı n d ı r M e n k u l u z m a n l a r ı n d a n k u r u l u O r t a k Y a t ı r ım

p l a t f o r m d a v e r m e s i n e o la n a k tanıyor. H e r t ü r l ü p i ya s a k o ş u l u n d a y a t ı r ı m c ı y a profesyonel deste k sağlayan u zm a n yatırım danışmanı, yatırımcıyı vergi p la nla m a sı k o n u s u n d a da b i l g i l e n d i r i y o r .

K o m i t e s i ' n i n ve y a t ı r ı m c ı l a r ı n i h t i y a ç l a r ı n a

S a d e c e B a y ı n d ı r b a n k ' l a r ı n çat ı s ı a l t ı n d a y e r a l a n bu a y r ı c a l ı k t a n f a y d a l a n m a n ı z i çi n,

yönelik b ilg ile r içeren V e ri Tab an ı'm ızın

sizi B a y ı n d ı r b a n k ' l a r a b e k l i y o r u z .

o l u ş t u r d u ğ u M e r k e z i B ilg i D e s te ğ i de, yatırım cının ka ra rla rın ı daha g üve nilir bir

Randevu için: 0(212) 336 32 00

B A Y IN D IR B A N K Nakit Yönetimi • Proje Finansmanı • Pazar ve Hizmet Danışmanlığı • Operasyon ve Mevzuat Pazarlama • K urum sal Finansman • Varlık Yönetimi • Risk Yönetimi • Teknik Bilgi Desteği • Yatırım Fonları • Hisse Senedi • Repo • Hazine Bonosu • Devlet Tahvili • Forvvard • Futures • Options • Vadeli Mevduat • Opsıyonlu Mevduat • Vergi Danışmanlığı • Ferdi Kaza Sigortası • Kredili Cek

www.bayindirbank.com.tr


Cengiz Cıva

Erzurum’un taş abideleri, vakur görünümleri ile insanı mistik bir dünyanın içine çekiyor. Bu yapılar içinde en görkemlilerinden biri de Çifte Minareli Medrese. / The imposıng stone monuments of Erzurum carry the visitor into a mystic vvorld. One of the most remarkable of these is the seven hundred year old Çifte Minareli Medrese.

'/ leam t later that tens o f thousands o f artisans ıvere occupied in its diverse trades, an d that saddles m ade by its saddlers ıvent to ali the eastem provinces, an d even as f a r as Tabriz. ’ At that time there ıvere m ore than ten foreign consıılates in Erzurum, an in d icatorof tbe city’s socio-economic an d cultural ıveight. Today the young dandies no longer play jereed, that tıvo-team garne played ıvitb javelins on borseback, or gather in the bars, an d the gentlemen o f form er times no longer visit tbeir estates by phaeton, but the ıvealth o f tradition clings stubbornly on. Today ıvhen you enter Taşhan khan you can imagine that vigorous büstle o f a century ago. And something, I am sure, u’hich has c b a n g ed not at ali is the çağ, kebabı cooking nearby. Just as the city’s econom y is based on stock. rearing, so is its culinary culture. When you see a cook preparing lamb çağ kebab, it is evident that the dexterity he displays is something refined an d passed doum from generation to generation o f cooks. As you ıvatcb the meat tuming sloıvly on its spit över a ıvood fire, p repared u'itbout any resort to recipe or scales, you fe e l tbe pure air o f snoıv ıvbite Palandöken fiil yoıır lungs. In the dry cold clean air, hıınger takes on an unusual sharpness, a fa cto r which is at the ser­ vice o f tbe local etlisine. Before ending I ıvish to pass on a very rare piece o f inform ation’ ıvhich 1 receivedfrom the university in Erzurum a n d fr o m lo c a l au th ority E nvironm ent M anager Haluk Nakipoğlu: Turkish an d foreign scientists tvho carried out field studies on Palandöken last summer identified 108 dijferent floıvers, grasses an d

b ir b errak havada, b aşk a hiçbir yerd e g ö rem e y e ­ ceğ i sayı ve parlaklıktaki yıldızlara... T a n p ın a r şe h re inip d ev am ed iy or: “O zam anın Erzurum ’u h er türlii kıyafette bir k alabalığ ın çarşı pazarına d old u ğu , saraç, kuyu m cu , b a k ırcı d ük­ kanları ile, s e n e d e o kadar m alın girip çıktığı han­ ları ile, am barları ile, e şra f ve ayanı, esn afı, otuzsek iz m ed resesi, ellidört cam isi ile Iran transitinin b esled iği refah ve m arur bir Erzurum ’d u .” “Sonradan ö ğren d iğ im e g öre, m u h telif çarşıların­ da o n b in le rce zen aatk ar çalışır, saraçlarının yaptı­ ğı e ğ erler b ü tü n Şark v ilayetlerine hatta T e b riz ’e kad ar gid erm iş.” O y ılla rın E rz u ru m u ’nd a h â lâ 1 0 'n u n ü z e rin d e kon so lo slu ğ u n bulun m ası, nasıl bir so sy o -e k o n o m ik. kültürel ö lç e k le karşı karşıya b ulund uğu m u­ zu s e r g ile y e b ilir . A rtık d a d a ş la r , o n la r ın c irit oy u nları, barları, bir m en zillik arazisin e faytonla gidip g e le n e sk i b e y le r b elk i y o k , am a g e le n e k zenginliği k ay b o lu p gitm iyor. B u g ü n T a ş h a n ’a girip yüzyıl ö n c e n in bu zeng in se y rü se fe rin i tasav v u r e d e b ilirsin iz . E m inim h iç d eğ işm ed en kalan bir şey var; iki adım ö ted e pişi­ rilen “Çağ K e b a b ı.” B ö lg e n in b esiciliğ e d ay an an ek o n o m isi m utfak kültürünü d e b elirliy or. Kuzu etin d en m am ul Çağ K eb ab ın ın nasıl hazırlandığını g örsen iz, o el m elek esin in yıllardır u stad an ustaya tevarüs edildiğini kabullenirsiniz. T arife, tartm aya g e re k d u y m ak sızın oluştu rd uğu “et d ö n e rin in ” od u n ateşin d e ağır ağır d önü şünü s e y re d e rk e n , b e m b e y a z P a la n d ö k e n ’in tertem iz havasını h er zam and an fazla h issed ecek sin iz . Ru-

90 S K Y L IF E

H A Z İR A N

. ı j i fc J U N E

1999


KADAYIF DOLMASI (6 kişilik)

Serves 6

Malzeme:

Ingredietıts:

500 gr kad ayıf 1 kg toz şe k e r

5 0 0 g te l k a d a y ı f (th in s t r a n d s o f p a s t r y c o o k e d on a g riddle) 1 kg g ra n u la ted sııg ar 100 g ıvalnuts a n d hazeln u ts 10 eggs 1 kg su n floıver o il to fr y

100 gr ceviz 1 kg a y çiçek yağı 10 ad et yum urta

Yapılışı: Method:

B ir tu tam k a d a ­ yıf avu ç için e ya­ yılır, içerisin e c e ­ viz ve fındık k o ­ nulur; sarm a gibi s a r ılır . A y rı b ir k a p ta ç ır p ılm ış yum urtaya batırılır v e o c a k t a k i

Spreacl a b a n d fu l o f the tel k a d a y ı f ö v e r th e p a l m o f th e h a rıd a n d p la c e a s p o o n fu l o f c h o p p e d n u ts in th e cen tre. Roll up neatly. Dip the roll into a how l o f heaten eggs a n d then d eep fr y in a p a n o f hot o il. W h en g o ld e n hroıvn rem ov e a n d set a s i d e . W hen a l i th e rolls a r e fr ie d . p r e p a r e a syrup ıvith 1 kg o f su g a r a n d 1.5 litres o f ıvater h o iled f o r a b o u t 10 m in u tes until the consistency o f thin honey. P ou r the syrup över the rolls. Serve ıvhen cool.

k ız g ın a y ç i ç e k y ağına atılır. T a ­ vad an çık arıld ık ­ tan son ra yum u­ ş a y ın c a y a k a d a r durur. 1 kg toz ş e k e re 1.5 litre su koyu larak h azırlan an şe rb e tin d e ilave e d ilm e siy le k a ­ d ayıf dolm am ız afiy etle y e n e c e k durum a g e l­ miştir.

ÇAĞ KEBABI Tbis kebab is a local variatiotı on the fa m o u s döner kebab. It is made ıvith slices o f lamb tbreaded on a spit, ıvith 10 percent minced b eef mixed u’itb milk. chopped onion, black pepper and flak ed cb ili pep p er spread betıveen eacb slice to bold tbem together. Tbe surface is covered ligbtly ıvith ıvood ash, an d then the kebab is roasted borizontally över a ıvood fire. As tbe outer surface broums, tbe cook takes a metal skeıver and threads it througb the cooked surface. slices o ff tbe portion ıvith a long döner knife, and serves it ıvith thin lavaş bread.

K uzu e tin d e n y ap ılır. B ağ layıcı olarak % 10 civarında d ana eti kul­ la n ılır. A y rıca h a rc a , sü t, k a ra b ib e r, b e y a z soğ an , pul kırm ızı b i­ b e r k a tılır. Ü zeri kül ile s ıv a n d ık ta n s o n ra a ğ ır a ğ ır o d u n a te ş i korund a çevrilir. Usta, d ö n m e k te olan e te şi- = * şı saplar. Şişin ustu n- ş d eki p o rsiyon u d ö n e r ^ b ıç a ğ ı ile a n a e t t e n ayırır. İn ce lavaş ek m e ğ i ile servis olunur. Çağ K eb ab ın ın yapım ı ö z e l b ir el m elek esin i gerektirir. B u da Erzurum lu ustaların k u şa k ­ tan kuşağa aktardığı b ir g elen ek tir.

91 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JÜ N E

1999


EKŞİLİ DOLMA Serves 6

(6 kişilik)

Ingredients:

Malzeme:

250 g m inced m eat 1 onion 150 g vine leaves 100 g rice ekşi pestil (sheets o f dried sour pom egratıate ju ice) o r fo ıır lemons yoğurt

25 0 gr kıym a, 1 b aş kuru soğ an , 15 0 g r asm a (ü z ü m ) yaprağı, 100 gr pirinç, tuz, k arab ib er, e k şi pestil y o k sa 4 ad et lim on

Method

Boil the sheet o f ekşi pestil in ıvater until it is dissolved. Finely ch op the onion a n d rub ıvith salt. Mix thoroughly with the m inced meat, rice, black pepper a n d a little ıvater. Wash the vine leaves iveli in bot ıvater, a n d placin g a spoonful o f the filling at the base o f each roll up into neat bundles, tucking över the edges o f the le a f as you ıvrap. Arrange tightly in layers in a saucepan, a n d p o u r över the ekşi pestil ju ice, or lem on ju ic e (som e p eo p le serve this a s a separa te sau ce, c o o k in g th e d o lm a in ıv a ter). S erve ıvith yoğurt.

Yapılışı: Kuru so ğ an in ce in ce kıyılır v e tuz ilav e e d ile re k ov u lu r. K ıym a, p irin ç, k ara b ib er ve biraz su ilave edilip harm anlanır. A sm a y a p ra ğ ı s ıc a k su d a iy ic e y ık a n d ık ta n sonra, hazırlanm ış o la n iç m alzem esin e sarıla­ rak te n ce re y e dizilir. Ekşi pestil kaynatılıp te n c e re y e dizilm iş olan d olm aların ü zerin e süzülür. E ğer pestil yok sa e k şi tadı verm esi için lim on da kullanılabilir v e y a s o s y a p ı­ larak so n ra d a n d a ilav e e d ile ­ b ilir . Y o ğ u r tla b e ra b e r servise sunulur.

tu b e tte n u zak , s o ­

otherplants. Among them ıvas one floıver unknoıvn to Science, ıvhich they n am ed P a la n d ö k e n carnpanicus. Not surprisingly the rich local flora plays its own part in local cuisine, an d herhs ıvhich in other places are purchased from the shops are in Erzurum picked ıvild an d used fresh or dried at hom e fo r ııse through the ıvinter. The first recipe above, fo r instance, uses fresh coriander, ıvhich groıvs in ahu n dan ce in the local mountains. This is just on e o f the distinctive flav ou rs o f Erzurum cuisine, ıvhich in so m any aspects differs from that o f ıvestem Turkish cookery. •

ğu k ve tem iz hava iştah k atsay ısı o la ­ ra k y ö r e m u tfa k kü ltü rü n ü n h izm etind e... J S o n o la ra k E rz u - s ru m ’d ak i ü n iv e rs i­ te d en ve 11 Çevre Müdürü H aluk N akip oğlu ’ndan öğrend iğim “ç o k nad id e b ir bilgiyi” aktarm alıyım : G e ç e n yaz dağda tesp itler yap an yerli ve y ab an cı uzm anlar, 108 çeşit ç içe k , ot ve bitki tespit etm iş­ ler. B unlard an b ir tanesi şim diye kad ar hiç b ilin ­ m ey en bir çiçe k : “P ala n d ö k en C am p an icu s”. Y ö re m utfak kültürünün sırtını b ö y le zeng in b ir floraya yaslayışının n e d en li b ü y ü k b ir n im et old uğu nu yem ekleri tad an h erk es teslim ed ecek tir. • * Ali E sad G ö k s e l, fo o d -c ritic .

* Ali Esad Göksel is a food critic.

(Y e m e k le r v e fo to ğ ra fla r için D e d e m a n P a la n d ö k e n O teli

( We tbank Dedeman Palandöken Hotel fo r the recipes and photof>raphs.)

e k ib in e te ş e k k ü r e d e riz .)

92 S K Y L IF E

H A Z İR A N

.-J * -

JU N E

1999


Bugüne dek yapı sanatına birçok ilki sunan Şişecam ’dan La ra Cam Tuğla S erisi! Diiııya sta ndardında, yüksek kaliteli üç ayrı desen; L a ra Dalga, L a ra Çizgi, La ra M oza ik! Işığıyla, estetiğiyle iç ve dış m ekânların havasını değiştirecek...

/KON TSE-ISO-EN \ 9000/^

CAM

TUĞLA

Cam Tuğla'da Sişecanı am blem ini arayınız.

C a m t a ş D ü z c a m P a z a r la m a A .Ş . D a n ış m a M e r k e z i Ü c r e ts iz D a n ış m a H a tt ı: 0800 211 08 33 Büyükdere Caddesi. No: 37 80670 Maslak/İstanbul. Türkiye Tel (0212) 285 10 00 Faks: (0212) 285 44 63 Internet: www.sisecam.com.tr

N

X

S I S E C A IV1

* * ...... . Ş İ Ş E C A M Bir T Ü R K İY E İŞ B A N K A S I Kuruluşudur.


*/

* 5

. ~^C J

^

^

* r

'^ârtiJ/.

^

.

• ° r ^ £ 7 '• ^

.

- - C ^ '

.. ^ S û

‘ - <<^ ✓ /

* ' SS

f :

J __

r ^ -^ L ;

J * = ^

j '

* s , . M

- - - = - ,

/

- ^

v c . y

■ •-.

• *• « „

' . . . - ^ i - .

^ ~ < 2£ r $ - * < * - , ->

‘ Ji - i v

_ . v_


Im p e r ia l fe r m a n s o r edicts ıvhich otıce sy m b o lised the p o ıv e r o f th e O ttom an Em pire a r e tod ay not only a sou rce o f information f o r historians, but valued as ıvorks o f art in themselves, a n d collectors bid f o r them in Europe’s fa m o u s auction houses. Interest in these long narrotv d oc­ uments ıvith tbeir distinctive up-curuing lines o f ıvriting a n d illuminated imperial ciphers has soared in recent years in parallel to the groıving interest in Turkish an d Islam ic art, fu e lle d by books a n d m ajör exhibitions such as the Sultan Süleyman the M agnificent Exhibition o f the 1980s. İnterest in tbeir a p p earan ce rather than content has led to the term ferm an being applied fo r convenience to a ıvhole range o f different documents ıvith a sim ilar layoııt a n d bearing a tuğra (imperial cipher). İn fa c t only som e are strictly speaking f e r ­ m an or im perial edicts, others being berat (ıvarrants o f appointm ent to govem m ent posts), hüküm (ju d icial decisions), em ir (instructions to govem m ent officials) an d so on. In addition to im perial documents o f this kind there is an other related class o f legal a n d can on ical docum ents ıvbicb are also collectors’ items, including rulings on religious qu estion s a n d endoıvm ent deeds. C alligraphy a n d illu m in ation ıvere the f i n e a rts p a r e x c e lle n c e in T urkey. Fermans, fu n ction al as tbey ıvere, ıvere at the sam e time objects o f exquisite beauty a n d a suitably splendid reflection o f impe­ rial authority. The Ottonıans a r e on e o f the rare peoples to have created art in tbe form o f documents, a n d this is true o f the ferm a n most o f ali. The ıvord derives from th e P ersia n f e r m u d e n ’, m e a n in g a n ım dertaking, a n d cam e to m ean specifica lly a ıvritten c o m m a n d issu ed by a ruler. The tuğra dem on strated that the docum ent em an ated from the sultan himself. The early Ilkhanids, K arakoyunlu, A kk o y u n lu , A ltın o rd u a n d C rim ea n

B ir z a m a n la r O s m a n lı İ m p a r a to r lu ğ u ’nun haşm etini, kağıt ü zerin e y an sı­ tan tuğralı buyruklar, artık salt b irer ta­ r ih s e l b e l g e o lm a k ta n ç ık ıp , A v ru ­ p a ’n ın ü n lü m ü z a y e d e s a lo n la r ın d a g ö zd e b ir em tia v e duvarları sü sley en , özg ü n, sanatsal ö n em i olan b ir a k sesu ­ ar h alin e gelm iştir. B u n u n s e b e b i d e, so n yıllarda sanat ve kültür d ü nyasın­ da, özellik le T ü rk-lslam sanatına duyu­ lan ilgi; konu yla ilgili yayınlar, m ü za­ y e d e le r ve b ilh assa dünya m ed y aları­ nın gü n d em ini uzun süre m eşgul ed en K an u n i Su ltan S ü le y m a n S e rg isi g ib i g ö r k e m li s e r g ile r d ir. K o n u m u z o la n tuğralı b e lg e le r içerik leri d eğ işik olsa da, dış g örü n ü m lerin d ek i b enzerlik leri n ed en iy le halk arasında “F erm an ” o la ­ rak anılm aktadır. Aslında bu b elg eleri kon u ların a ve yazılış b içim lerin e g ö re O sm an lı d ip lom asisi için d e iki grupta in cele m ek tey iz . İlki, d ev let id aresinin dünyevi hayatla ilgili k on u ların a ait p a ­ d işah ad ın a çık a rtılm ış fe rm a n , b era t v e b e n z e ri e m ir v e h ü k ü m le r; d iğ eri ise, O sm anlı top lu m u n u n dini hayatına ait yazılm ış kad ılık sicilleri, vak fiy eler ve benzerlerid ir. Sanat eseri nitelikli b elg e üretm iş nadir m ed en iy etlerd en biri olan O sm anlIlar­ da, işlevin, sanatın ve ihtişam ın birarada g ö rü ld ü ğ ü e v ra k la rın e n b a şın d a fe rm a n la r y e r alır. F a rsça ‘fe rm u d e n ’ k e lim e sin d e n tü rem iş olu p , y ap ılm ası g e rek e n bir iş, ifa ed ilm esi g e re k e n bir g ö rev için hü kü m d ar tarafınd an veril­ m iş v e h ü k ü m d arın tu ğ ra sın ı ta şıy a n yazılı em irdir. llhanlılar, K arakoyunlular ve A kkoyunlular d ev letleri ile A ltınordu v e Kırım h a n l ı k l a r ı n d a ‘y a r l ı ğ ’, S e l ç u k l u l a r d a 'p e rv a n e ', M em lü k lerd e m e v k ii’ k e li­ m e le ri fe rm a n y e r in e k u lla n ılm ış tır .

Orhan Gazi tuğralı, vakfiye türü ferman. 17 Mart 1324 tarihli olup, bilinen en eski Osmanlı belgesi olma özelliğini taşımaktadır. “ Mekece Vakfiyesi” olarak tanınan belgede Orhan Gazi, Kocaeli vilayetine bağlı Mekece nahiyesinde, dervişlerin, gariplerin, fakirlerin ve gelip geçenle­ rin konaklaması için bir hankâh yapılmasını ve gereken her türlü masrafın vakıf tarafından karşılanmasını istemektedir (İstanbul Belediye Kütüphanesi arşivi). / The earliest surviving Ottoman ferman is this vakfiye bearing the tuğra of Sultan Orhan Gazi (1324-1360) and dated 17 March 1324. Known as the Mekece Endowment Deed it concerns the endowment of land belonging to Sultan Orhan at Mekece in the province of Kocaeli for the purpose of building a dervish hankâh vvhere the poor, destitute and travellers could lodge. Ali expenses were to be paid by the endovvment trust (İstanbul Municipal Library). 96 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999


DOĞAYLA tÇlÇE,

Mersin İli K argıpınarı B eldesi’nde; portakal, limon, greyfurt, turunç, ça m ve okaliptüs ağaçlarının arasında, zengin bitki örtüsü ile bezenm iş 1 2 3 . 0 0 0 m 2’lik alan üzerine, özenle seçilm iş birinci sınıf m alzem e ve işçilikle yapılan; denize sıfır konum unda, 1 8 5 - 3 0 1 m 2 arasında değişen 1 7 3 adet villa. D ört m evsim , özgü rce seçkin bir o rtam d a, huzur dolu, keyifli bir yaşam . Villa sahiplerine ait; Tenis Kortları, Basketbol ve Voleybol Sahaları, Y üzm e Havuzu, Jim nastik Salonu, Özel İskele, Gezinti Yolları, S au n a, R esto ran , B ar, Oyun Salonu ve M arketten oluşan; Sp or, Sağlık ve E ğlen ce Tesisleri, O top ark , Ç o cu k B ah çesi, Özel Güvenlik ve Kesintisiz H izm et...

UYGUN ÖDEME KOŞULLARI İLE SATIŞA SUNULAN SON VİLLALAR

GAMAKONUT W * M E R S İ N İ

S A T IŞ V E T A N I T I M Akdeniz Mah. Sabahattin Çakmakoğlu Cad. Kargıpınarı - Erdemli / ME R S İ N Tel

: (0324) 544 48 96 - 544 48 97

Faks : (0324) 544 48 98

V İ L L A L A R I

^


k b a n a tes u sed the terırı yarlığ, the Seljuks the tvord p erv a n e, a n d the M em luks the tvord m evkii f o r such docu m en ts. The earliest use o f the ıvord fe r m a n a p p e a r s a m o n g th e Ilkh an id s a fte r th eir a c c e p ta n c e o f İslam, a n d this ıvas later adopted by the Ottomans. Decrees issued not by the sultan but by the gran d vezir u>ere knoum as buyrultu. O fficial state business h a d its oıvn calligrapbic h a n d ’ knoum as divani (c o u n c il script), ıvhose orig in s g o b a c k to m e d ia e v a l S elju k tim es. H oıvever, e a r ly O ttom an fe r ın a n s ıvere sometimes ıvritten in other ca l­ ligraphic hands, such as nesih, rik ’a, talik, şikeste, talik, siyakat, n esta’lik, rey h a n i a n d islavi, a s iveli a s the form s o f divani knoum as celi divani a n d divani kırması. From the reign o f Sultan Süleyman the Magnificetıt, it ıvas the la tter tıvo types o f d iv a n i ıvhich cam e to be used almost exclusiv ely f o r im p e r ia l d o c u m en ts, ıvhether u’arrant, title deed, d eed o f patent, or edict. Tbey ıvere ıvritterı in red, black o r g o ld iıık in lin e s w h ich curved up toıvards the left margin, a n d ıvere sometimes sprinkled with gold dust. The e a r lie s t e x a m p le o f a n Ottoman tuğra ap p ea rs on a v a k fiy e (e n d o ıv m e n t d e e d ) dated March 1324 belonging to th e s e c o n d O ttom an su lta n Orhan G azi (1324-1360). The sultan endoıved his estates in M ekece, a d is tr ic t in the

Ferm an k elim esi ise ilk k ez, İslâ­ m î kab u l e tm e le rin d e n so n ra IIh a n lıla r ta r a fın d a n k u lla n ılm ış , d ah a so n ra O sm a n lıla ra g e ç e re k y e rleşm iştir, iç e rd ik le ri k o n u la ra g ö r e b e ra t, m ü lk n a m e , v a k fiy e , sınırnam e gibi ayırım ları bulunan ferm an lard a, g e n ellik le im parator­ luğun resm i yazısı olan ve ilk ö r­ n e k le rin i S e lçu k lu la r d ö n e m in d e g ö rd ü ğ ü m ü z divani hat k u lla n ıl­ m ış tır. M e tin le r , s iy a h , k ırm ız ı m ü rek k ep lerle ya da yaldızla, s o ­ la doğru y ü k se le n satırlar halind e yazılm ıştır. O s m a n lı İm p a r a to rlu ğ u n u n ilk d ö n em lerin d e g ö rü len ferm an lar­ da n esih, rik’a, talik, şik este talik, siy ak at, n e s ta ’lik, rey h a n i, islavi, ce li divani, divani kırm ası hatları kullanıldığı; Kanuni Sultan Süley­ m an d ö n em in d en itibaren ise g e ­ n ellik le celi divani ve divani kır­ m asın ın y a y g ın lık k a z a n d ığ ı g ö ­ rülm ektedir. Y azılar e n d e r olarak da z e r-e f şan lı’dır. O sm anlı tezhip s a n a tın ı g ü n ü ­ m ü z e t a ş ıy a n eserlerin e n ö n ­ d e g e le n ö r ­ neklerin de n olan ferm an lar, tuğraları itiba­ riy le , ş e k il v e e s t e tik b a k ı­ m ından, b izce, güzelliklerinin e n üst d ü zey in e K an u ni Sul­ ta n S ü le y m a n d ö n e m i n d e ulaşm ıştır. Mart 1324 tarihli O rh a n 'a ait bir vakfiye ilk O sm anlı tuğra­ sın a sahiptir. O rh an G a z i’nin kendi m ülkü olan K ocalı vila­ y etin d e k i M e k e ce n ah iy esin i

En üstte, Fatih Sultan Mehmed tuğralı, 1459 tarihli, vakfiye türü ferman (Antik Dekor, İstanbul 1993, Sayı: 22). Üstte, Sultan I. Ahmed’e (1603-1617) ait, altın yaldızla tezhiplenmij tuğra. Solda, Sultan I. İbrahim (Deli) tuğralı, 1641 tarihinde yazılmış, hatt-ı hümayunlu ferman-ı je rif (43x204 cm). Altın yaldızla tezhiplenmiş bu ferman, Amasya Sancağı’na verilmiş bir sınırname (R. Sertaş Kayserilioğlu koleksiyonu). Sağda, Sultan Avcı Mehmed’e ait, 1649 tarihinde yazılmış hatt-ı hüma­ yunlu, tezhipli, sınırname türünde ferman-ı şerif (40x202 cm), (R. Sertaç Kayserilioğlu Kolleksiyonu) / Top, a vakfiye ferman dated 1459 bearing the tuğra of Sultan Mehmed II ( 14 5 1-1481). (Published in Antik Dekor, İstanbul 1993, No.22). Above, a gilded illuminated tuğra of Sultan Ahmed I (1603-1617). Left, an imperial ferman dated 1641 bearing the tuğra of Sultan İbrahim I the Mad and an exhortation in the sultan’s own handwriting. This ferman with gilded illumination is a sınırname, a document specifying boundaries, issued to resolve land disputes. İt is addressed to the sub-province of Amasya (Collection of R. Sertaç Kayserilioğlu). Right, an illuminated sınırname ferman (40 x 202 cm) with an endorsement in the hand of Sultan Mehmed IV ( 16481687) dated 1649 (Collection of R. Sertaç Kayserilioğlu). 98 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999


Temkinli.

Bankacılığın esas değerlerini muhafaza eden bir banka var.

TEKFENBANK Emniyetli Bankacılık

]

MERKEZ T E K F E N S İ T E S İ D BLOK E T İ L E R 80600 İ S T A N B U L S A N T R A L : ( 2 1 2 ) 2 8 7 00 00 P B X F A K S : ( 2 12 ) 2 5 7 77 77 T E L E K S : 3 9 1 7 7 T Y F B TR 3 9 1 7 8 T E YB TR


.

« ***>

-Jr & t e .' J : **"<&«(>)... I-..

Solda, Sultan 2. Mustafa tuğralı, 1697 senesine ait, Karaman’da verilm ij bir vakfiye (R. Sertaç Kayserilioğlu koleksiyonu). Altta, Sultan I. Mahmud tuğralı, 1735 tarihli, berat-ı şerif türü ferman. Kütahya’da vaki Mütevelliye Kanu­ niye Vakfı’na Şeyh İsmail Efendi’nin yüksek ulema rütbesi ile tayini ile ilgili olarak verilmiş (R. Sertaç Kayserilioğlu koleksiyonu). Sağda altta, Sultan I. Abdülhamid tuğralı, tezhipli, 1784 tarihli berat-ı şerif türü ferman. İstan­ bul’daki Askeri Umumiye dairesin­ de görevli Ahmed Çavuş oğlu İb­ rahim Edhem Bey’in 200 akçe olan yevmiyesinin 800 akçeye çı­ kartılması hususunda verilmiş (Dr. Naci Sakalıhasan koleksiyonu).

v akfetm esi ve b urad a g arip ­ lerin, fakirlerin ve gelip g e ­ ç e n le r in k o n a k la m a s ı iç in bir han kâh yapılm asını iste­ d iğ i b u v a k fiy e , ilk tu ğ ralı b e lg e olm a ö z elliğ in in yanı sıra Sultanın kendi m ülkünü halkın yararı için kullanım a a ç tığ ın ı g ö s te r m e s i a ç ıs ın ­ dan ilginçtir. Ferm anın içerdiği bölü m lere bakıld ığınd a; tu ğranın altın­

province o f Kocaeli, f o r the construction o f a h an ­ kâh o r deruish lodge ıvhich ıvas to provide accom m odation a n d fo o d to the local p o o r a n d destitute, a n d to passing travellers. The tuğra is set at the top o f the document, a n d the first a n d second lines o f the text explain to ıvhom the deed is addressed a n d the purpose o f the docu­ ment respectively. Then folloıv detailed instructions, an exhortation to carry thern out, an invocation fo r the su cc ess o f the u n d erta k in g a n d a p ra y er. Finally there is the date a n d a reference number. After documents h a d been draıvn up a summary o f their contents ıvas recorded in the registers o f the Council o f State before the tuğra ıvas a d d ed ıvith the sultan ’s approval. Then it ıvas delivered to the recipient. The ıvord hüve, m eaning God, ıvas alıvays ıvritten above the tuğra as a rem inder that G od is g rea ter than a n y man, even the sultan himself. W hile th e a b o v e m e n t io n e d e n d o ıv m e n t d e e d o f S u ltan Orhan ıvas the earliest Ottoman ferm an, the last are those issued by Sultan Vahdettin (M ehm ed VI) in 1922, the fin a l y ea r o f his reign. Illumination o f Ottoman

< **

daki ilk satırda kim e hitaben y a z ıld ığ ı, ik in c i sa tırd a n e f m a k sa tla y a z ıld ığ ı, s o n ra k i y s a t ır l a r d a , k o n u ile i l gi l i em irle rin y e r ald ığı ve fe r­ m and a yazılı olanlara uyulm ası g erek tiğ i ve nihayet, em rin y erin e getirilm esi için ya da k işin in b a şa rıy a u laşm ası için d ile k v e te ­ m en n id e bulunu larak dua ile so n a erdiği g ö ­ rü lm ekted ir. En altta ise, yazıld ığı tarih ve kayıt n u m arası b u lu n u r. F erm an ların y azıl­ dıktan sonra bir özetleri de divan sicilin e k a ­ yıt edilir ve son ra ilgili kişiye verilirdi. G e le ­ n e ğ e g öre, ö n c e ferm an yazılır, son ra üzeri­ n e pad işahın tuğrası çekilirdi. Ferm anlarda görü len bir b a şk a olgu da pad i­ şah ın ad ının g e çtiğ i tuğra b ö lü m ü n ü n ü z e ­ rin d e b u lu n a n ‘h iiv e ’dir. H üve “h e r şey in , hatta p a d işa h ın da ü z e rin d e A llah v a rd ır” in ancının bir göstergesid ir. P adişah irad esinin belirtild iği b e lg e le re fer­ m an d en ilm esin e karşın, d oğru dan doğruya v e z ir-i a z a m ’ın ira d esiy le v e rile n k a ra r ve

Top left, Vakfiye (endowment deed) issued in Karaman in 1697 and bearing the tuğra of Sultan Mustafa II (1695-1703) (Collectıon of R. Sertaç Kayserilioğlu). Above, a berat ferman dated 1735 bearing the tuğra of Sultan Mahmud I ( 17301754). İt refers to the appointment of Şeyh İsmail Efendi to the Mütevelliye Kanuniye Endowment Trust in Kütahya (Collection of R. Sertaç Kayserilioğlu). Right, a berat ferman dated 1784 wıth the illumınated tuğra of Sultan Abdülhamid I (1 7 7 4 -1 7 8 9 ). İt refers to an increase in the salary of İbrahim Edhem Bey son of Ahmed Çavuş, who was employed by the Department of Military Affairs in İstanbul, from 200 akçe to 800 akçe (Collection of Dr. Naci Sakalıhasan).

100 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999

*

...

«

.

••

/


Herkesin

Pimaş şimdi evlerinizi Pimapen Panjur Sistemi'yle

Ücretsiz Danışma Hattı: 0800 211 41 55

tanıştırıyor. Her türlü yapının kapı ve pencerelerine

http://www.pimas.com.tr

kolayca uygulanabilecek biçimde tasarlanan Pimapen Panjur, işlevsel ve estetik özellikleriyle çok farklı... Cephe bütünlüğünü bozmayan, ısı yalıtımlı panjur kutusu ile de diğerlerinden çok üstün... Pimapen P a n ju r , ş im d i tüm H E R

P V C

PİM

P im a p e n b a y ile r in d e ! P E N C E R E

P İ M A P E N

D E Ğ İ L D İ R !

"B aşkapen'le karıştırm ayın lütfen'


b e lg e le re d e

buyrultu' d en m iş­

fe r m a m began during tbe reigrı o f Sultan Bayezıt II (1481-1512), a n d b ec a m e increasirıgly o rn ate fr o m th e reigrı o f S ü ley m a n th e M agnificent (1520-1566) ıvhen the lın d a y a z ılm ış, S u lta n V a h d e ttuğra achieved its zenith in aestbettin 'e ait olanlardır. ic fo rm a n d d ecoration . With the O s m a n lı İm p a r a to rlu ğ u d ö n e ­ expansion o f the em pire över three m ind e ferm an lar, Sultan II. B acontinen ts, fe r m a n s rejleeted the yezıt d ön em iy le birlikte sü slem e p olitical a n d econ om ic strength o f m otifleri ile tezh ip len m iştir. 16. the em pire in the abu n dan t use o f yüzyıldan son ra, O sm anlı İm pagold in the text a n d the tuğra, n e ratorluğu’nu n ü ç kıtaya yayılm a­ tıığras o f tbis p eriod a re decorated sı. siy asal ve e k o n o m ik alan d a ıvitb superb designs o f the type origizirved e o lm ası te z h ip le re m u h ­ nating ıvitb the illu m in ator K ara teşem bir şek ild e yansım ış; yazı­ Memi. larda ve tuğralarda b o l al­ From the reign o f M urat III tın k u llan ılm ış; Kara M eÜstte, Sultan Abdülmecid tuğralı, II Şubat 1861 tarihli, berat-ı < 1 5 7 4 -1 5 9 5 ) o n ıv a r d s it je rif türü ferman. Adliye Meclisi Başkatibi A. Mithat Efendi’nin m i e k o lü n ü n e n s e ç k in becam e customary f o r the sulgörevinde gösterdiği üstün başarı nedeniyle vezirlik rütbesi veril­ m otifleri, d esen leri tu ğra­ tan s to a d d a n ex h o rta tio n mesi ve Ni$ Eyaleti Valiliği’ne tayini ile onurlandırılması hakkın­ ları süslem iştir. such as ‘let the necessary be da (Muvaffak Akçit Koleksiyonu.) Altta, R. Sertaç Kayserilioğlu Ö nem li icraatlarda ve p a­ d o n e ’ o r m ay tbis be signed koleksiyonundan fermanlar. / Above, a berat ferman dated 11 d işah ın ilgi duyduğu k o ­ February 1861 bearing the tuğra of Sultan Abdülmecid (1839by tbe vezirs’ to on e side o f the 1861). İt refers to the granting of vezir’s rank to A. Mithat nularda teşvik ya da g ö z ­ tuğra o r a b o v e its shafts, in Efendi, Chief Clerk to the Judicial Council, and his appointment dağı verm ek am acıyla, III. cases ıvhere the docum ent was as governor of the province of Nij in recognition of his outM urat’d an itibaren sultan­ o f particu lar im portance or a standing achievements (Collection of Muvaffak Akçit). Belovv, fer­ ların, kendi e l yazıları ile subject in ıvhich the sultan felt mans from the collection of R. Sertaç Kayserilioğlu. b azı ferm anlard a tuğranın a p erson al interest. Ferm ans e tr a fın d a b ir y e r e v e y a o f tbis sort ıvere knoıvn as tuğlar ü zerin e “m u cib in ce hatt-ı hümayunlu ferm a n la r’ am el o lu n a ”, “v ü z e ra ” ya or ‘h a tt-ı h ü m a y u n la d a “k a z a s k e r im z a v u r­ m ü veşşah f e r m a n l a r ’ ( fe r ­ sunlar" gibi kısa bir cü m ­ m ans bearing the handıvritlecik yazdıkları görülm üş­ ing o f th e su lta n ). D u e to tür. işte bu gibi ferm an la­ their rarity these a re am ong ra ‘hatt-ı hü m ayunlu fer­ the most valuable o f ali. Very m an lar’ ya da 'hatt-ı h ü ­ occasionally a berat is fo ıın d m a y u n la m ü v e ş ş a h f e r ­ with such an endorsem ent in m an lar’ ad ı verilird i. N a­ the sultan ’s handıvriting. dir b u lu n m aları n e d en iy ­ Calligraphy p la y ed a role in le, d iğer ferm an lara gebre Turkish culture com parable to ç o k d a h a k ıy m e tli o la n that o f figurative painting in h a tt-ı h ü m a y u n la ra ç o k the West. It ıvas appreciated e n d e r o la r a k b e ra tla rd a f o r the aesthetic poıver o f its d a r a s tla m a k m ü m k ü n ­ composition an d tbe masterful dür. execution o f its strokes, as iveli Sultan O rh a n ’dan son O sas fo r tbe m eaning expressed m anlı hü küm d arına kadar by the ıvords themselves. So if u zanan altı yüz yıllık d ö ­ today, like paintings, ferm ans n em d e kullanılan padişah a r e fr a n ıe d a n d h u n g on im za v e nişanları, b ir tür ıvalls to be enjoyed, tbis is no a sale t g ö ste rg e si olm u ştu r. T u ğ ralar, sa h ip le rin e diserepaney but something the people ıvho ıvrote an d g e rçek ten yakışm ışlar. • read them at the time would understand perfectly. • tir. O sm anlılard a ilk kez Sultan O r­ han 'ın V akfiyesi ile b aşlay an fer­ m anların son örn ek leri, 1922 yı­

* Dr R.

* D r. R. S e rta ç K a y se rilio ğ lu , yazar.

Sertaç Kayserilioğlu is a u’riter.

102 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999


İletişim güçlüğü çekiyorsanız, bir psikologtan önce...

Y aptığın ız iş ne olursa olsun, günüm üzde iletişim her

h a lin e g e tire b ilirs in iz. Ö rn e ğ in , In te rn e t/ln tra n e t

şey demek. Alcatel 4 4 0 0 Santral Sistemleri, işyerinizde

erişim lerini A lca tel 4 4 0 0 üze rin d e n gerçekleştire-

hayatı kolaylaştırır, müşterilerinizle sorunsuz ve etkin

bilirsiniz. Üstelik, santralin ve telefonların kablosuz

iletişim kurm anızı sağlar.

oluşu, s iz e in a n ılm a z b ir h a re k e t ve k u lla n ım o lan a ğ ı sunar.

Alcatel 4 4 0 0 Santral Sistemleri, şirketinizin gelecekte de d o ğ a cak gereksinimlerine yanıt verecek akılcı ve

Şirketinizi geleceğe hazırlam ak ve iletişim çözümlerine

doğru bir yatırım dır.

hemen kavuşmak için A lcatel'le konuşun.

En son teknolojiler, sadece A lcatel 4 4 0 0 'ü n sahip olduğu Kristal Teknoloji sayesinde sisteme kolayca e n teg re e d ile b ilir. Y in e sad ec e A lc a te l 4 4 0 0 'd e bulabileceğiniz özellikler sayesinde, sistem üzerinden d o ğrud an P C 'n ize b a ğ la n a ra k , gerektiğ ind e vid eo konferans y a p a b ilir, sesinizi veri, verilerinizi ise ses

ali ın O n e .. - 0 - 8 0 0 - 2 6 1 33 0 1 alhn-one Alcatel Service, hem Alcatel 4 4 0 0 Santral Sistemleri, hem de her tür iletişim

Telefon: (02 12 ) 2 8 4 43 43 Faks: (02 12 ) 284 43 53 www.alcotel.com.ti


Alcatel 4400 S antral Sistemleri

M e n ü d e n , telefonunuzun tüm özelliklerin e ok lar sayesinde ko laylıkla ulaşabilirsiniz.

S tan dart y a d a size ö ze l m esajlar oluşturabilirsiniz.

Sesli m esajların ız ha kkın d a sistem sizi bilgilendirir.

A h izesiz konuşma (handsfree) özelliğinden y a ra rla n a b ilirs in iz .

all-ın-One.. -0 -8 0 0 -2 6 1 33 0 1 all-in-o ne A lc a te l S e rvic e , hem A lc a te l 4 4 0 0 S a n tra l S is te m le ri he m d e h e r tü r ile tiş im p ro je n iz y a d a sorununuz için 2 4 saat b oyu nca a r a y a b ile c e ğ in iz b ir A lc a t e l h iz m e tid ir .

K lavye ile ku llan ıcılar b irb irlerin e mesaj g ö n d ereb ilirle r.


İşte Alcatel 4 4 0 0 Santral Sistemleri'nin ve onun uzantısı olan Refleks Terminal Telefon Seti'nin özellikleri: ▼ D e c t, y a n i k a b lo s u z re flek s s etle r s a y e s in d e , n e re d e o lu rs a n ız o lu n , u la ş ıla b ilir o la c a k s ın ız v e R efleks T e rm in a l S e ti'n in tüm ö z e llik le r in d e n y a r a r la n a c a k s ın ız . ▼ T e le fo n tr a fiğ in in e n y o ğ u n o ld u ğ u a n la r d a b ile s a n tra l a s la k itle n m e z , s iz e k e s in tis iz iletiş im s a ğ la r . T T ü m te le fo n g ö r ü ş m e le rin d e n d ijita l d ö k ü m a la b ilir , k o n u ş m a la rı en e k o n o m ik z a m a n d ilim in e y ö n le n d ir e b ilir s in iz .

Telefon üzerindeki sim geler, ça ğ rıların ızın durumu (bekleyen çağrı, yeni çağrı) ile ilgili size bilgi verir. A y rı b ir k a b lo la m a y a g e re k k a lm a d a n , refleks telefo nu nuz P C 'y e b a ğ la n a b ild iğ i için In te rn e t'e g ire b ilir , e-m a il y o lla y ıp ala b ilir, faks g ö n d erebilirsiniz.

t f ID * L * n ~ İl* Lans

~

&

t

Y a z ılı m esajların ızı gö n d ereb ilirsin iz

Servis Muhasoh*:

Ahmet Çay/Kah

lorıe RooTı

nkara AL

Interkom listenizde o lan kişiler sizi a ra d ığ ın d a otom atik o la ra k görüşm eye g eçeb ilirsiniz.

'Manos libr A ra n a c a k kişinin sadece adını g ird iğin izde bile sistem, kişiyi otom atik o la ra k a ra r.

Kendi telefon rehb erinizi ya ra ta b ilirs in iz .

Telefon:

( 0 2 1 2 )

2 8 4

4 3

4 3

Faks:

( 0 2 1 2 )

284

43

53

www.alcatel.com.tr


Millenniumun eşiğinde t

r; T;

'O T ^ 'T r'T

By L. D O Ğ A N TILIÇ*


“Mezarımı ziyarete gelen­ ler. en güzel elb iselerin i giysinler ve en güzel koku­ ları sürsünler. Kuşaklar bo­ yu bu topraklarda onlara mutluluk ve zenginlik vere­ ceğim” diye vasiyet etmişti Kral I. Antiokhos. O, sana­ ta çok önem veren bir kral­

‘Let those ıvho visit my grave wear their finest clothes and a n n o in t them selves ıvith their most fragrantperfumes. I ıvill grant them happiness an d prosperity in these lands över generations. ’ So spoke K ing A n tiochu s I (6 9 -3 4 BC), ruler o f the Commagene dı ve hükmettiği Kommakingdom ıvhich ıvas founded gene Devleti (MÖ 162-MS in 162 BC an d survived him 7 2 ) to p ra k la rın d a k en d i by a century ııntil 72 AD. anıt mezarı için yıllarca yer Antiochus was a ruler enamaramıştı. Sonunda, mezarı­ ou red o f the arts, a n d he nın Nemrut Dağı’nın zirve­ spen t y e a r s seekin g an sine kurulmasına karar ver­ appropriately imposing site di. Şimdi Nemrut’u ziyaret f o r the splendid mausoleum edenler dev tanrı heykelle­ h e p la n n e d f o r h im self. rini; A p o llo n ’u, b e re k e t Finally he decided upon the tanrıçası Tyche’yi, Zeus’u, s summit o f Mount Nemrut in kuvvet tanrısı Herakles’i ve £ southeastem Turkey north o f Kral Antiokhos’un burada | Gaziantep. tanrılarla tokalaşmasını izVisitors to this aıvesome spot leyebilirler. Her antik kral biraz da tanrı sayıldığından, today a re as a m a z ed as Antiochus intended hy the Antiokhos’un vasiyeti de bir tanrı buyruğu ve bir tanrı gigantic statues o f gods such as Apollo, Tyche goddess o f vaadidir. Zaten, kutsal mekanlara ve tanrıların huzuru­ fertility, Zeus, Heracles, a n d King Antiochus himself. na her zaman en güzel giysiler ve en güzel kokularla Since every ancient king ıvas considered to have divine çıkmanız gerekmez mi? attributes, A ntiochus’ ıvords are the com m an d a n d Nemrut’a en güzel giysiler ve en güzel kokularla çıkıp promise o f a god. And should not mere mortals indeed Konya’ya, Ankara’ya, Antakya’ya, Efes’e, Çatalhöyük’e, alıvays ıvear their finest clothes an d most fragrant perUrfa’ya, Harran’a başka türlü gitmek mümkün müdür? fu m e to enter holy places an d the presence o f the gods? Bir tanrılar ve tanrıçalar diyarıdır Anadolu. Binlerce So m ake sure you packyours, not just fo r the ascent yıldır değişik inançlara yurt olmuş boydan boya to Nemrut, but to visit Konya, Ankara, Antakya, bir açık hava tapınağıdır adeta. Çatalhöyük’te bu­ Ephesus, Çatalhöyük, Urfa an d Harran. Anatolia lunan bir karışlık tombul kadın heykelciği, bu is a laııd o f gods an d goddesses. Över thousands topraklardaki ana tanrıça inancının MÖ 7 o f years it has been home to many different binli yıllara gittiğinin kanıtıdır. Anadolu faiths, a n d beconıe almost an openair topraklarında yaşayan bin tanrılı Hitittemple from en d to en d. A hand-sized ler’in ana tanrıçası Arinna’ydı. Kybele plump figüre o f a ıvoman fo u n d at ve Artemis de bu toprakların tanrıça­ Çatalhöyük shoıcs that ıvorship larıdır. o f the Anatolian mother goddess Tek tanrılı semavi dinlerin doğu­ had already begun seven thouşundan sonra, üç büyük din de sand years before the Christian Anadolu’da kucaklaştı. Bu top­ era. Under a variety o f guises raklar, şimdi dünyanın dört bir the mother goddess ıvas Central yanındaki inanç sahiplerini ve to many faiths in Anatolia. The antik dinlerin meraklılarını bek­ Hittites, ıvhose pantheon numliyor. Hz. İsa’nın ikibininci do­ bered nearly a thousand deities, ğum yıldönümü olan 2000 yılıyla kneıv h e r a s A rin n a, the birlikte, Anadolu “inanç turizmi” P hrygians a s Cybele a n d the denen yeni bir olguyla tanışmaya Greeks as Artemis. hazırlanıyor. In more recent centuries adherTRT’nin çekimlerine başladığı 18 b ö­ ents o f a li the th ree g rea t lümlük dizi bu hazırlığın işaretlerinden monotheistic Semitic religions have biri. Dizi, Anadolu’da en eski mezhep- Ana Tanrıça / Mother goddess, Çatalhöyük lived side by side in Anatolia, which is * 108 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999


“Dünyanın her yerinde sizinle” MCI HEMISPHERES CALLI NG CARD İletişimin en ekonom ik, pratik ve hızlı yolu...

Dünyanın 131 ülkesinden, otellerden, halka açık ve özel telefonlardan cep telefonlarından, kişiye özel ve kurumsal tarifelerden yararlanarak her an her yerden iletişim kurabilme imkanı... Konferans, telesekreter, mesaj bırakma, haber, vb. hizmetleri ile hayatınızı kolaylaştıran

“Küresel İletişim Kartı

ALTAY-MCI M ÜŞTERİ H İZM ETLERİ K IZILIR M A K C AD D ES İ NO: 2 B A K A N LIK LA R 06640 A N K AR A TEL: (90.312) 418 6802 ve ya 418 32 1 6 FAX: (90.312) 418 1061 E -m ail: m c iin fo @ a lta y .c o m .tr w w w .a lta y.co m .tr


Isa Çelik

a

leriyle üç büyük dinin bir arada yaşadığını ve şimdi nü­ fusunun çoğunluğu Müslüman olan bu topraklarda di­ ğer dinlere ait pek çok önemli eserin hâlâ ayakta oldu­ ğunu gözler önüne serecek. Dizinin metin yazarı ve danışmanı Recep Giivelioğlu “Anadolu'nun yüzü aşkın yöresinde çekimler yapılıyor. Başlıbaşına bu bile, Anadolu’nun hemen her noktasın­ da kutsal mekanların, önemli inanç merkezlerinin bu­ lunduğunun kanıtı" diyor. Mevlana, Yunus, Hacı Bektaş, Hacı Bayram... Hepsi de birer hoşgörü timsali olan İslam mutasavvıfları. Hıristi­ yan kilisesinin kurucusu olan Aziz Paul ve diğer havari­ ler... Hıristiyan çocukların sevecen büyükbabası Noel... Hep bu topraklar üzerinde yaşamışlar. Museviler başka ülkelerden kovulurken bu topraklarda huzur bulmuş­ lar. Pamukkale'deki Hierapolis'de antik Apollon Tapı­ nağı ile Aziz Philipos’un Mortyrium’u buluşmuşlar. MÖ 550 yılında Frig ana tanrıçası Kybele adına yapılan açık hava tapınağı modern Türkiye'nin başkentine pek uzak değil; Eskişehir’in Yazılıkaya köyünde. Suyu yüzlerce yıldır hastalara şifa dağıtan Aziz Paul Kuyusu eski Tar­ sus evleriyle çevrili olarak hâlâ olduğu yerde duru­ yor. İlk Hıristiyanların gizli tap ın ak ların d an olan ve oradan cennete gidileceği­ ne inandıkları için ölülerini bıraktıkları Cennet Mağara­ sı da Aziz Paul’un evinin bahçesindeki su kuyusuna pek uzak sayılm az. Mer­ yem Ana’nın Hz. İsa'nın ö lü m ü n d en son ra Aziz Io n n es’le gelip öm rünün son yıllarını geçirdiği Sel­ ç u k ’taki M eryem Ana E v i’ni b ilm e y e n yoktur. Hangi inançtan olursanız olun, Kars’ın 45 km doğu­ sundaki Ani'de Ermeni kili-

hom e to a buge tıumber o f religious monuments an d sites. Today tbis land ıvelcomes pilgrims from ali över the tvorld, a n d m any otbers fa s c in a te d by the an cien t pagan religions. .4.s' the 2 0 0 0 tb y ea r after the birth o f Christ approaches, increased interest in the spiritual aspect o f our lives is natural, an d Anatolia is preparing to make the aquaintance o f a new phenomenon - religious tourism. One o f the activities in tbis context is an 18-part documentary series beitıg produced by TRT televisioıı about the monuments an d places o f religious significance in Tıırkey. Although the majority o f the country’s popıılation is Müslim today, there are stili commıınities o f some o f the oldest branches o f the three great monotheistic religions. some o f ıvhose greatest monuments an d sites are to be seen bere. Recep Giivelioğlu, ıvho is ıvriter an d advisor fo r the documentary series, explains that över a hundred locations are being filmed, a fa c t ıvhich alone demonstrates hotv many majör religious mon­ uments theıv are in Tıırkey. They have associations ıvith such rem arkable religious figures as the thirteenth century M üslim mystics, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş a n d Hacı Bayram, ıvho ali preached tolerance o f other faiths in Anatolia. St. Paul, fo u n d e r o f the C hristian C hurch, spent m any y ea rs in A n atolia, alon g ıvith sev eral fello ıv Apostles. St Nicholas, transmuted into the modem day F a th er Christm as, ıvas a native o f Anatolia ıvho ıvas bom an d died bere. In later centuries Jeıvs expelled from o th er co u n tries fo ıın d a horne in tbis land. A rchaeologists excavating


İSTANBUL

ANKARA

M ER K E Z

O F İS M O BİLYA LARI S A T IŞ M E R K E Z İ

Hacı Osman Bayırı 35 Büylikdere Sarıyer 80890 İstanbul Tel: (0212 ) 223 1320 pbx Fax: (0212 ) 299 1745

Atatürk Bulvarı 237/13 Kavaklıdere 06690 Ankara Tel: (0312 ) 46 7 6951 Fax: (0312 ) 426 2185

TEKİRDAĞ F AB R İKA V E S A T IŞ M E R K E Z İ

Malkara Yolu 6 . Km 59160 Tekirdağ Tel: (0282 ) 229 2014 Fax: (0282 ) 229 2013

PROJE “ PROJE” MOBİLYA VE İÇ MİMARİ PROJELERİNİZ İÇİN

UZMANLAŞAN BİR KOLEKSİYON MARKASIDIR.


Istı Çelik

seleri ile camilerin birlikteliğini bir antik kentin çarpıcı görüntüsü içinde ve dinsel bir büyünün etkisini hisse­ derek izleyebilirsiniz, ilk Hıristiyanların var olma müca­ delesi verdikleri vadiler ve yeraltı şehirleriyle Kapadokya, Anadolu Alevilerinin ve Bektaşi tarikatının kutsal merkezi Hacı Bektaş’a komşudur. Ya Mardin? Dağla bütünleşmiş taştan evleriyle mistik bir havayı bütün hücrelerine sindirmiş bu kent, 8 km doğusundaki 1600 yıllık tapınağı bugünlere taşımıştır. Süryani Kadim Cemaati’nin dini merkezi ve Yukarı Mezopotamya’nın en önemli tapınaklarından olan Deyrul-Zafaran Manastırı bugün Isa’nın konuştuğu dili orijinal haliyle duyabile­ ceğiniz birkaç yerden biridir. Kısa bir süre önce, Urfa’da, Alman arkeologlar yöneti­ mindeki bir kazıda, insan eliyle yapılan en eski tapınak ortaya çıkarıldı. Göbeklitepe kazısında ortaya çıkan bu mabedin MÖ 8500-9000 yıllarında yapıldığı sanılıyor. Anadolu insanları daha avcılıkla geçindikleri dönemler­ de, henüz tarımı ve kendilerine doğru dürüst barınaklar yapmayı öğrenmemişken bu mabedi inşa etmişler Gö-

zet Kerihtir

beklitepe’de. Modern Türkiye'nin başkenti Ankara'nın üzerinde ku-

Hierapülis near Denizli in ıvestern Tıırkey uncovered both an ancient temple dedicated to Apollo a n d the Martyrium o f St Philip. Moving northeastwards ive fin d a 5 5 0 BC open a ir temple dedicated to the Phrygian m oth er g o d d ess K ybele sitııa ted in the v illag e o f Yazılikaya in Eskişehir not f a r from the m odem Turkish Capital city o f Ankara. Heading southeast toıvards the Mediterranean ive corne to the Well o f St. Paul, ıvhere fo r centuries the sick have drıınk the healing ıvaters, surrounded by old Tarsus boııses. At Silifke is the Cave o f Heaven used as a secret p lace o f ıvorsbip by early Christians, ıvho left their d e a d there b ecau se they believed the cave ıvas a gate into the next ıvorld. And who has not heard o f tbe House o f the Virgin Mary near Ephesııs on tbe Aegean wbere she travelled ıvith St. John after the death ofJesııs an d spent the rest o f her life? Wbateveryoıır owtı faith, you cannot help but be moved by tbe sight o f Arnıenian churches an d Turkish moscjııes side by side in the ancient city o f Ani 45 km east o f Kars in eastern Tıırkey. Then there is Cappadocia in Central Tıırkey with its valleys an d underground cities ıvhere the early Christians concealed themselves from persecıt-


Hiçbir şey, dünyayı müzikten daha iyi biraraya getiremez. (Kimbilir, belki mükemmel bir küresel tedarik zinciri bunu başarabilir.)

B iz e k a tılın . B irlik te d ü n y a y ı d e ğ iştire lim

Küresel tedarik zin c iri y ö n etim i -supply chain m an ag em en t- söz konusu o lduğu nda evrensel bir gerçek ortaya çıkıyor: her müşteri kendine has bir yapıya sahip. Biri için doğru olan diğeri için o lm a y a b ilir. Bu PricevvaterhouseC oopers u z m a n la rın ın asla gözden k açırm ayacağ ı b ir gerçek. D ü n y a n ın en karm aşık tedarik zin ciri problem leri üzerin de çalışıyor o lm a m ızın sebebi de bu zaten. Stratejileri yeniden yaratm ak, uygulam aları en verim li hale getirm ek ve en yeni teknolojileri akıllıca uygulam ak. Bunların tüm ü, şirketlerin operasyonlarını küresel olarak yürütürken m üşterilerine yerel olarak hizm et verebilm elerine yardım cı olm ak için. 1 5 0 ülkede 1 5 0 ,0 0 0 uzm an la dünya artık o kadar büyük değil.

w w w .pw cglobal.com

PricevvaterhouseCoopers Denetim ve D anışm an lık, Vergi ve M ali H ukuk D anışm an lığ ı, Kurumsal Finans ve Yatırım D anışm anlığı, İnsan Kaynakları D anışm an lığ ı ve Yönetim D anışm anlığı alanlarında çok kapsam lı bir hizm et yelpazesini, global servis ağı ile müşterilerinin kullanım ına sunm aktadır.

Spor Cad. No: 92 BJK Plaza B Blok, Kat 9 Büyükdere Cad. No: 1 1 1 Kat 2-5 Paris Cad. No: 12 /4 Hürriyet Bulvarı No: 4/1 Kavala Plaza, Kat 6 80680 Beşiktaş İSTANBUL 80300 Gayrettepe İSTANBUL 06540 Kavaklıdere ANKARA 3 5 2 10 Alsancak İZMİR Tel: (90) (212) 259 4980 Tel: (90) (212) 275 2840 Tel: (90) (312) 4 17 1 1 3 7 Tel: (90) (232) 446 7585 Fax: (90) (212) 259 4902 Fax: (90) (212) 273 0493 Fax: (90) (312) 4 18 2469 Fax: (90) (232) 446 776 7


rulduğu to p rak lar, h a v a rilerd e n Aziz Paul’ün 51 yılındaki z iy a retiy le H ıristi­ yan lığ ı tanım aya başlamıştı. Incil’deki “Galatyalılar’a Mek­ tup” da Aziz Paul ta­ rafından Ankaralılara h itab e n yazılm ıştı. B iz a n slı S te p h a n o s ’un C oğrafya Sözliiğü’nde “Anküra”nın Fransa içlerinden gelen Galatlar tarafından ku­ rulduğunu ve kentin adının da “gemi çapası” anlamına geldiğini okuyabilirsiniz. Galatlar, Stephanos’a göre, Mısırlıları denize kadar sürüp çapalarına el koymuşlar ve bu yüzden kentlerine de “gemi çapası” anlamında “Anküra” demişlerdi. Giivelioğlu, Hz. İbrahim’e vahiy gelen yerin Harran ol­ duğunu anımsattıktan sonra, Harran’da tek tanrılı din­ lerden önce nice dinlerin hüküm sürdüğünü anlatıyor: “Akatlar, Kaideliler, Kuran'da adı geçen Sabiinler bura­ da yaşamışlar. Astro­ nom ide son derece ileri olan, yıldızlar, ay ve güneş araştır­ maları üzerinden ke­ hanetlerde bulunan K ald eliler’in gün ü­ müzdeki temsilcileri K e ld a n ile r hâlâ o topraklarda yaşıyor­ lar. Şemsettin Günaltay, ‘Yıldızlardan hü­ küm çık arm ak , in­ sanlığa Keldanilerin arm ağanıdır’ diyor. Şanlıurfa müzesinde­ ki taş stelin üzerin­ deki sem bo ller gü­ nüm üz fa lcılığ ın ın dinsel bir çerçevede ve Harran toprakla­ rında boy verdiğinin bir kanıtıdır”. A n tak y a’nın 2 km kuzeydoğusunda ka­ yalara oyularak ya­ pılmış Sen Piyer Kili­ sesi 1963 yılında Pa­ pa Paul VI. tarafın­ dan “kutsal haç yeri” ilan edildi. MS 29 yı­ lında İsa’nın ölümü- s

tion, an d in the sam e region the village o f H acı B ektaş, s a c r e d centre o f the Alevi and B ektaşi Müslim sects. A n d ıvbat ah ou t M ard in ? İn this city ıvith its ston e houses scaling the mountain from ıvhich they seem to have been heıvn, the atm osphere o f mysticism has penetrated the very stones. Just outside Mardin standsa 1600year old Christian monument, the DeyrulZ afara n Monastery, religious cen tre o f the Syrian Orthodox Community an d one o f the most important in Upper Mesopotamia. This is one o f the feıv places ıvhere you can h ear the native language o f Jesus, Aramaic, being spoken today. Just recently Gerınan archaeologists excavating the settlement rnound o f Göbeklitepe rıear the eastem Turkish city o f Urfa uncovered the oldest m anm ade temple ever discovered anyıvhere in the ıvorld. Dating from 85009000 BC, it was hııilt at a tim e ıvhen the people o f Anatolia stili liv ed by hunting, b efo re they learn t to cultivate crops or even to b u ild them selves proper shelters. The region o f Galatia, the m odern A n kara, entered Christian tradition ıvith the Epistle to the Galatians ıvritten by St Paul ıvheıı he visited G alatia in the y ear 51. The Byzantine geographer Stephen telis us in his G a z etteer that A nküra’ ıvas fou n ded by invaders from Gaul a n d th at the c it y ’s nam e meant an cb or’. According to Stephen, ıvhen the G a la tia n s sent the Egyptians Jleeing back to the coast, they s e iz e d the Egyptian ancbors an d n a m e d th eir city in memory o f tbis victorious episode.


B

a

n

k

a

m

v e .

e

n

S e n d e bir d o s fu m u n t a v s i y e s i ile b a ş l a d ı m O y a k 13a n k ile ç a l ı ş m a y a . a i k iş im 7 2 a y v a d e ile k o n u t k r e d i s i a l m a k o ld u . .Ş im d i k i r a ö d e ı* g ib i g e r i ö d ü y o m m . . . S o n r a v a d e l i , v a d e s i z m e .v c liA a t, r e p o , y a t ı r ı m fo n u d e r k e n iş h a y a t ı m d a d a d a n ı ş m a y a b a ş l a d ı m . ^ /u r t d ış ı ile i liş k ile r im d e , i k r a c a t - i t k a l a t i ş le m le r in d e , y a t ı r ı m y a p a c a ğ ı m z a m a n ö n c e O y a k B a n ^ a d a n \ ş \ y o ^ iA n \ . O y a k B a n k g ib i k o n u s u n d a b ilg ili b ir d o s t u m o lm a s ı b e n i r a h a t l a t ı y o r ,

B a n k a m

ve ben

m ü k e m m e l ik iliy iz .

O y a k f i B ank Oyak Bank bir Ordu Yardımlaşma Kurumu kuruluşudur.

C\eneIMüdü»*lül<: BûyükdeKe Caddesi ^\li Kaya SoUaU/Mo: 4 Polat Plaza /VBlok 80620 Levent /İstanbul Tel: (0212) 325 29 29 FaUs: (0212) 280 87 16

oniki

(D e v a m ı g e le c e k )


Deyrul Zafaran Manastırı / ûeyrul lafaran Monastery, Mardin

nün ardından Antakya’ya gelen Aziz Petrus (Sen Piyer) taşlara oyulan o kilisede vaazlar veriyordu. "Hıristiyan” sözcüğü de ilk kez o kilisede, o vaazlar sırasında kulla­ nıldı. Kilisenin bugün toprakla örtülü kaçış tüneli Sen Piyer’in ve diğer havarilerin Isa’nın mesajlarını insanla­ ra ulaştırmaya çalışırken ne büyük baskılarla karşılaş­ mış olduğunun göstergesi. Kilisenin içindeki kayalar­ dan damlayan su yüzlerce yıldır şifalı olarak kabul edi­ lir ve bu kutsal mekanı her dinden dertlinin çare aradı­ ğı bir mabede dönüştürür. Yılın hangi günü giderseniz gidin, kayalardan damlayan suda şifa arayabilirsiniz. Ama eğer 29 Haziran’da giderseniz, Sen Piyer Kilisesi’nde her mezhepten Hıristiyanın, dinlerinin mezhep­ lere bölünmediği dönem lere ait bu kutsal mağarada nasıl buluştuklarını, Hıristiyan Türk vatandaşlarının nasıl Türk­ çe dualar ettiklerini göreceksi­ niz. 2000 yılına az kaldı. Anadolu topraklarına bir ziyaret düşünü­ yorsanız, iyisi mi en güzel giy­ sile rin iz i ve en g ü z el k o k u la rın ız ı şim d id en hazır edin! • ' L. Doğan Tılıç, gazeteci-yazar.

Güvelioğlu relates that Harran ıvas the place ıvhere Abraham experierıced divine revelation. BeJ'ore the adverıt o f monotheism many religion s h a d been p ractised över the ages in H arran. ‘The A kkadian s, C haldeans, a n d Sabines, ıvho are also mentioned in the Koran, liv ed here, ’ G üvelioğlu ex p la in s. ‘The Chaldeans ıvere renoumed fo r their astronomical knoıvledge, an d made prophecies based on the position o f the stars, moon a n d sun. The descendants o f the Chaldeans stili live in this part o f Turkey today. As Şemsettin Günaltay bas said, ‘The art o f divining foreknoıvledge fronı the stars is the gift o f the Chaldeans to m ankind.' Symbols carved on a stone stele in Şanlıurfa Museum are fu rther evidence that fo r tu n e telling orig in a ted in H arran a n d derivedfrom religious beliefs. ” The Church o f St Peter carved into a cliff 2 km northeast from Antakya ıvas declared a place o f pilgrimage by Pope Paul VI in 1963. İt ıvas here that St Peter preached ıvhen he cam e to Antakya in 29 AD, after the death o f Cbrist, an d bere that he coined the term Christian in bis sermons. An escape tunnel, noıv blocked by soil, led out o f the church, sboıving ıvhat risks St P au l a n d the oth er Apostles took ıvhen teaching the neıv religion. Water dripping from the rocks inside the church is regarded as holy, an d it attracts large numbers o f people o f ali faiths seeking cures fo r both bodily an d other ills. You can go there to try the holy ıvater on any day o f the year, but if you bappen to go on 29 June, you ıvillJ'ind Christians o f ali persuasions gathered together in St Peter’s Church, ıvhich was carved from the rock. at a time ıvhen their faith h ad not yet been fragm ented into sects. Among them are many Turkish Christians praying in Turkish. There are only a feıv months left until tbe y ear 2000, so if you plan a visit to Anatolia, make sure you p acky ou r finest garments an d perfıımes so yoıı are suitably prepared fo r this spiritual experience! • * L. Doğan Ttlıç is a joumalist and luriter.


SIEMENS

Küçük, hafif, akıllı:

Yeni Siemens C25 cep telefonu. Onda hepsi var.

S IM K O T ic a re t v e S a n a y i A.Ş . S IE M E N S A G T ü rk iy e G e n e l M ü m e s s ili E n fo rm a s y o n K o m ü n ik a s y o n Ü r ü n le ri K o m ü n ik a s y o n T e rm in a l C ih a z la rı Tel: (0212) 293 41 60 T ü rk iy e G e n e l D is trib ü tö rle ri T e le c ity (0 2 1 2 )6 6 1 11 00 (0212) 511 68 48 (0 2 1 6 )4 8 9 28 38 Ş e n g ü lle r (0216) 305 62 62 (0212) 528 19 19 (0 2 1 6 )4 8 9 38 38 K am panya (0 2 1 6 )4 4 5 33 33 (P bx)

TURKCELL


'\l.AP*s >: i \jw«WİW* l \tktf* I

1

C .« lU S ' " ‘ \ l

l'1‘"

her


TÜRKİYE'DE ÖNCESİ CAZ EarlyJazz in ^ Tıırkey

Visual malerial and text by GÖKHAN AKÇURA

Digital Colage NEZİH ÖKTEM


Türkiye’de cazın erken tarihi konusunda elimizdeki tek araştırma, İlhan K. Mimaroğlu’nun Caz Sanatı adlı kitabında yer alan şu satırlardır: “Bizde cazla ilgilenenleri zaman boyunca geriye doğ­ ru giderek araştırırsak, 1920 yılına kadar ineriz ve görürüz ki hiç olmazsa Leon Avigdor adlı bir Ermeni vatandaşımız dünyada caz diye yeni bir müzik oldu­ ğunu öğrenm iş ve çalm ak istem iştir. Bay Avigdor klâsik müzik eğitimi görmüş ve keman çalmayı öğ­ renmişti. Üç arkadaşıyla birlikte bir yaylı saz kuarteti de kurmuştu. Günün birinde kuartet arkadaşlarından biri Paris'e gitti. Döndüğünde ‘oralarda neler neler işittiğini’ söyledi. Leon Avigdor bu işitilenlerin neler olduğunu pek merak etti. Bir fırsat düşüp de Avru­ pa’ya gittiğinde merakı tatmin oldu. Duydukları, klâ­ sik musikiyi unutmasına yetmişti. Türkiye’ye döndü. Alto saksofon çalmayı öğrendi. Kolya Y akovlef adlı, İstanbul’a kaçmış bir Beyaz Rus piyanistle; bir davul­ cu ve bir bancocuyla birlikte -her nedense ‘Ronald’s’ ismini alan- bir kuartet kurdu. Union Française’de, Amerikan Sefareti partilerinde ve daha birçok angaj­ manda çaldı. 1925-26 yıllarında bu kuartet, ‘Dancing in the Dark’, ‘Alexander’s Ragtime Band’, ‘Dardanella’ gibi günün ünlü parçalarını çalardı. Fakat Avigdor’un kuarteti her şeyden ö n ce bir dans orkestrasıydi; tango çaldığı da olurdu ve o zaman heveskâr sak­ sofoncu, eski çalgısı kemana dönerdi. Türkiye’de ya­ şayan Ingilizler ‘Row dies’ adlı bir topluluk kurup da Avigdor’u aralarına aldıklarında o artık tam bir pro­ fesyonel olmuştu. 1933 yılında cazı bıraktı; elektrik

One o f the few referetıces to the early history o f ja z z in Turkey is the folloıving paragraph in İlhan K.Mimaroglu 's hook Caz Sanatı (The Art o f Jazz): I f ive go hack in time to seek those ıvho first took an interest in ja z z in Turkey we come to the year 1920, ıvhen an Armenian Ottoman Citizen named Leon Avigdor discovered that there ıvas a neıv music called ja z z an d decided to play it. Avigdor h a d studied classical music an d played the violin in a string quartet, one o f ıvhose memhers visited Paris. Upon his retum he told the others that he h a d heard som e extraordinary music there. Avigdors curiosity ıvas aroused an d at the first opportunity he travelled to Europe to hear it fo r himself. What he heard made him forget classical music. He retumed to Turkey an d leam t to play the alto saxophone. Together ıvith a White Russian pianist named Kolya Yakovlef ıvho had fled to İstanbul, a drummer and a hanjo player he set up a quartet named, fo r some inexplicable reason, Ronald s. They played at the Union Frcjnçaise, parties at the United States Emhassy, a n d many ottâr engagements. İn 1925-26 this quartet played such fam oııs pieces o f the time as Daııcing in the Dark, Alexan-

V*1

de 11 h. p. mr « « * t n u r ııı» t

t o u r a n


GHü^ “İyi u yu . iy i hisset*

9&y $ -**

LA -Z-B O Y

5 -* r 5 -*r

Yumuşak tntş

• • •

TAKSİTTE ÖDEME

7

Lm

k a n i

S H O W R O O M S : İ S T A N B U L A k m e r k e z N o . 1 5 7 ( 0 2 1 2 ) 2 8 2 0 6 5 3 / G a z i o s m a n p a ş a S a l i h p a ş a C a d . N o 6 ( 0 2 1 2 ) 5 8 1 4 2 2 4 / G ö z t e p e R ıd v a n p a ş a S o k . N o . 2 4 ( 0 2 1 6 ) 3 8 6 0 6 1 8 / B ü y ü k ç e k m e c e S a n - B ir B u lv a r ı 4 . B ö lg e 9 . C d . N o : 9 2 T e i : ( 0 2 1 2 ) 8 8 6 6 7 8 6 - 9 0 F a x : ( 0 2 1 2 ) 8 8 6 6 7 9 1 / M e c id iy e k ö y P r o f iio A lış v e r iş M e r k e z i Z - 3 4 - B T e l: ( 0 2 1 2 ) 2 1 6 4 0 6 0 - 6 1 / E m H o m e 4 . L e v e n t F a r u k N a f iz Ç a m l ıb e l C a d . N o :2 3 80620 T e l : ( 0 2 1 2 ) 2 8 0 6 9 0 3 - 2 6 8 0 6 0 9 / E m H o m e C a d d e b o s ta n C e m il T o p u z lu C a d . N o :9 3 /1 T e l: ( 0 2 1 6 ) 3 6 0 8 9 6 2 - 4 6 7 0 0 2 3 • A N K A R A B ilk e n t Ç e n te r N o :6 -7 T e l : ( 0 3 1 2 ) 2 6 6 0 5 4 7 - 2 6 6 0 5 4 8 / İZ M İ R T a l a t p a ş a B u lv a r ı N o : 2 3 /A A ls a n c a k T e l : ( 0 2 3 2 ) 4 2 2 11 9 3 S A T IŞ N O K T A L A R I A D A N A S u lt a n ( 0 3 2 2 ) 4 5 3 3 0 2 9 • A N K A R A G o ld e n H o m e G a lle r ia ( 0 3 1 2 ) 2 3 5 0 5 1 2 / G o ld e n H o m e G a z io s m a n p a ş a ( 0 3 1 2 ) 4 4 6 3 5 8 8 / Ş a ş m a z M o b i ly a Ç a n k a y a ( 0 3 1 2 ) 4 4 2 0 4 7 7 - A N T A L Y A V u r a l l a r ( 0 2 4 2 ) 3 2 3 0 8 0 2 • B A L IK E S İR K u r g u ( 0 2 6 6 ) 2 4 1 3 1 8 2 - B 0 D R U M A t H o m e ( 0 2 5 2 ) 3 1 7 0 6 6 0 / A t ö l y e R ö n e s a n s ( 0 2 5 2 ) 3 5 8 5 8 11 • İ S T A N B U L A 8 .B B a k ır k ö y (0 2 1 2 ) 5 7 2 8 8 2 0 / B u rs a P a z a r ı-Y e ş ilk ö y (0 2 1 2 )5 7 3 5 5 4 0 / C N S (S e d ir ) Z e k e r iy a k ö y (0 2 1 2 ) 2 0 2 6 6 1 0 / D e n - iz Ş iş li ( 0 2 1 2 )2 2 4 9 3 6 5 / M a s k o t-M o d o k o (0 2 1 6 ) 3 6 4 21 24 Y . K . M . S u a d iy e ( 0 2 1 6 ) 4 7 8 2 8 4 5 • İ Z M İ R Y e n k u r M o b i l y a E v i G a z ie m ir ( 0 2 3 2 ) 2 3 7 5 8 9 8

Yeni b ayilikle r için E m L im ite d (E m H o m e ) Faks:(02 1 2) 2 7 8 9 0 73 1

V

'

1

L A -Z -B O Y T ü r k iy e ith a la tç ı D is tr ib ü tö r ü E m L im ited (E m H o m e)'d ir. Em Lim ited b ir A ltın Yatak A.Ş. K uruluşudur. E m H o m e 4. L e v e n t F a ru k N a fiz Ç a m lıb e l C a d . N o :2 3 8 0 6 2 0 İS T A N B U L T e l:(0 2 1 2 )2 8 0 6 9 0 3 - 2 6 8 0 6 09 F a k s :(0 2 1 2 )2 7 8 9 0 7 3


NOVOTNY

I'"'.

şirketinde çalışm aya başlam ış ve müdürü bir g ece onu, bir baloda çalarken görmüş, bundan hiç hoş­ lanmamıştı." (Caz Sanatı, İstanbul 1958, s .122) M im aroğlunun cazın bizdeki erken tarihi konusunda aktardıkları bu satırlarla sınırlı. Biz, yazımızda bu bil­ gileri biraz olsun genişletm eye çalışacağız. O yıllarda alafranga olan bütün müziklerin caz, dans müziği ya­ pan bütün toplulukların da “cazband” olarak adlan­ dırılm ası, aktaracağım ız bilgilerin caz tarihiyle ne denli ilgili olduğu konusunda sorular taşıyor olsa da... Cumhuriyetin ilk yıllarında İstanbul’un eğlence yaşa­ mı oldukça renkliydi. Bunu anlamak için 1925 yılın­ da Fransızca yayınlanan mizah dergisi Pıst’ın ilanları­ na göz atmak yeterli. Pera 220 numarada bulunan “Turan Bar”da iki orkestra ve artistik program yer al­ maktadır. Eski Yani Birahanesi, yeni adıyla Splendid Restoran da akşamları danslı çay (the-dansant), gece­ leri ise Çerepinsky’nin yönetim inde çalan bir orkest­ ra bulunmaktadır. Rose N oiıe Rus Lokantası'nda ise cumartesileri yapılan "gala g ecesi”nde danslar-siirprizler bizleıi beklem ektedir. Dergide bu tür program­ lar düzenleyen yerlerin ilanları sürüp gidiyor: G eorge Birahanesi, Kohut Otel Lokantası, “D egustation” Italyan Lokantası, (ex K roecker) Novotni vb. Ama en çarpıcı program, F. Thom as’ın yönetimindeki “Mak­ sim R estaıırant”da bulunm aktadır. Cuma ve pazar günleri dans m atineleri ve konserler; perşem beleri gala geceleri; cum artesileri “özel samimi g e celer”e ayrılmıştır. Maksim’de jazz-band çalmakta ve verdiği ilana bakılırsa “en iyi müzik” icra edilmektedir. Bıı Maksim ve sahibi Thom as üzerinde kısaca dur­ mak gerekiyor. Fikret Adil’in verdiği bilgilere göre, Çarlık Rusyası’nda büyük ve ünlü bir lokanta-barın sahibi olan, orada sarışın bir Rus kadınla evlenen ve aslen A m erikalı bir zenci olan T hom as, B olşevik devrim inden sonra T ü rk iy e’ye gelm işti. Ö n ce Şişli'deki “Hopital da la Paix” hastanesinin yanında Stella adında bir dansing açtı. İstanbul’un işgal yıllarında

>*«*?»S

ders Ragtime Baııd an d Dardanella. But Avigdor’s qucırtet u m first an d foremost a dance band ıvhich also played tangos, an d fo r those the enthusiastic saxophonist would revert to his violin. By the tiıne some Englishmen living in Turkeyfornıed a band knoum as the Roıvdies an d invited Avigdor to join them. he ıvas already a complete professional. In 1933 he took a daytime jo b ıvith the electricity company, whose manager caıne acmss him one night playing at a ball and was most displeased. ’ (Caz Sanatı, İstanbul 1958. p. 122) That is ali Mimaroğlu has to teli us, so now I ıvill try to expaııd on that brief but tantalising account. A complication u’hich mııst be kept iıı mind is that in Turkey in those years ali popular ıvestern mıısic cam e to he knoum as ja z z an d ali dance music hands as ja z z bands. Iıı the early years o f the Turkish Repııblic İstanbul enjoyed t/nite a coloıııfııl night life, as ire see ıvhen ive take a look at the advertisements in Pist, a French langııage conıic magazine published in 1925. Turan B ar at 220 Pera advertised tıvo bands an d a programme o f singers. There ıvere tea dances in the afternoons at the Splendid Restaurant, formerly the Yani Beer House, an d at night a band condııcted by Çerepinsky. Every Saturday the Rose Noire Russian restaurant held a gala night prornising dancing an d surprises fo r guests. And so the list o f advertisements in the magazine goes on, ıvith the George Beer House, the Kobııt Hotel Restaurant. the Degusta­ tion Italian Restaurant, the (ex Kroecker) Novotni etcetera. The most ambitious program m e o f entertainment ıvas ojfered by Maksim Restaurant under the management o f /•'. Thomas, ıvith matinee dances an d concerts on Fridays and Suıulays, gala nights on Thursdays, and

122 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999


par&'M ccai#/.öucics<jn

hnp-y/www.kodease.comJr/

r s-'

■ ■ ■ i J J J JLİ i J ...tamamlıyoruz. Fikirleriniz var, projeleriniz var. Eksik bir şey mi var? K o ç le a se ticari araçtan h astan eye, fabrik ad an b askı m akin elerin e kad ar h er sek tö rd en p ro jey e fınansal d estek sağlayarak, ihtiyaçlannızın n eler olduğunu belirleyip size öneriler getiriyor, yatırımınızın yapılabilirliği konusunda sizi bilgilendiriyor. K o çlease'i firm anızın büyüklüğü değil, projelerinizin v e fikirlerinizin büyüklüğü ilgilendiriyor. K o ç le a se b ü tü n soru nlan n ıza ö z el çö z ü m ler getiriyor, ihtiyaçlarınıza karşılık veriyor, eksiklerinizi tam am layıp m üşterilerinizin sayısının gü n g e çtik ç e artm asını v e sizi bir adım dah a ileri götürm eyi am açlıyor. Üstelik d e en kısa zam and a bü tü n işlem lerinizi tam am lıyor. B u g ü n e kad ar lea sin g h akkınd a p e k ç o k şey duydunuz. Artık p rojelerin izin g e rçek leşm esin in zam anı geld i. K o ç le a se 'e gelin, eksiklerinizi birlikte tam am layalım . Barbaros

Bulvarı.

Morbasan

Sokak,

Koza

İş

Merkezi,

Balmumcu

80700

İstanbul

T e 1: ( 0 2 1 2 )

274

fc v T p )

KOÇLEASE ==

78

78

F a k s : (0 2 12 ) 274

9 S 96


Maksim 1928 Yaz Programı broşüründen caz ve tango orkestrası., a V .'"'0 Jazz and tango orchestra in the brochure for Maksim’s 1928 summer programme.

special friendly nights’ on Saturdays. Maksim h ad a ja z z hand ıvhich according to the advertisementsplayed the hest music. ’ Maksim and its proprietor Thonıas deserve some further explanation. According to Fikret Adil, Thomas was a black American ıvbo h ad oıvned a large an d fam ous restaurant a n d har in Tsarist Russia, ıvhere he had married his blonde Russian ıvife. After the Bolshevik revolution be settled in Turkey, first opening a dance hail called Stella next to the Hopital da la Paix hospital in Şişli. During the occupation o f İstanbul by the allies Thomas rose to new heights o f fam e, an d before long opened Maksim in Taksim Square. Fikret Adil telis us that the first ja z z band in İstanbul played here during the Armistice years: ‘İstanbul heard the first real ja z z band at Maksim ’s. Knoıvn as Palm Beach, this ıvas com posed o f seven black musicians, each a virtuoso in his oıvn right. Each o f them ıvanted to travel, an d they had established the band as a means o f paying their ıvay. Although they ea m ed the then handsome sum o f 150 lira p er night, their object ıvas not to ea m money... The Palm Beach ja z z band did not just teach İstanbul ıvhat a ja z z band ıvas, but eveıy musician in the country, including tod a y ’s best ja z z players, learnt ıvhat a ja z z band ıvas an d ahout ja z z rhythms from them. ’ (Fikret Adil, Gar­ denbar Geceleri, İstanbul 1990, p. 20-21) Before the Palm Beach band arrived a band made up o f White Russians an d Turkish musicians had played at Maksim. But Thomas did not dismiss them ıvhen Palm Beach tum ed up, even though he ıvas paying so much to the neıvcomers. Let us hear the rest o f the story from Fikret Adil: ‘Every night their jo b ıvas to sit an d listen to Palm Beach an d leanı, just as in the bird keepers coffee

ününe ün katan Thom as, kısa sürede Taksim Meydanı’na geçerek burada Maksim’i açtı. Fikret Adil, İstan­ bul’da ilk caz topluluğunun mütareke yıllarında bu­ rada çaldığını şöyle anlatır: “G erçek anlamıyla ‘Caz’ takımını İstanbul, ilk olarak ‘Maksim’de dinledi. Bu dinlenilen caz, ‘7 Palm B each ’ adını taşıyan ve her biri birer virtüöz olan yedi zenciden oluşan orkestraydı. ‘Palm B ea ch ’ orkestrası, bir yolculuk için oluşturulmuş orkestraydı. Yedi zen­ ci cazband artisti, yolculuğa çıkmaya karar vermişler, masraflarını karşılamak için de bir orkestra yapmış­ lardı. G ecede, bizim paramızla 150 lira aldıkları hal­ de, amaçları para kazanmak değildi. (...) Palm Beach cazbandı, İstanbul’a yalnız cazbandın ne olduğunu dinletm ekle kalmadı. Memlekette ne kadar çalgı ça­ lan varsa, bugünün en iyi cazbandcıları da içlerinde, cazbandın ve caz tem posunun ne olduğunu onlar­ dan öğrendiler.” (Fikret Adil, Gardenbar Geceleri, İs­ tanbul 1990, s.20-21) Palm B each orkestrası gelm ed en ö n ce, M aksim’de Beyaz Rus ve Türklerden kurulu bir orkestra çalm ak­ taydı. Thomas, Palm B each ’e yüklü bir para ödem e­ sine rağmen, bu orkestrayı da dağıtmamıştı. Gerisini yine Fikret Adil anlatsın: “Onlara önem li bir görev verdi. Görev şu: Her gece Palm B each orkestrası çal­ maya başladığı vakit, ders dinler gibi dinleyecekler. Kuşçu kahvelerinde, acem i kuşlar ustalardan nasıl ders geçerlerse, tıpkı öyle. Fakat dinlem ek yetmiyor­ du. D inlenilen parçaları zaptetm ek, yani notaya al­ mak gerekiyordu. Nota getirilem ez mi diyeceksiniz. Getirilemez, diyeceğim. Çünkü, notayı getirtince ‘telif hakkı’ ödem ek gerekir. M emleketimizde bu hak ta­ nınmadığı için, buraya nota göndermezlerdi. G elen­ ler de kaçam ak gelebilirdi. Bunun da çaresi bulundu.

124 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999


İKLİM KOMTROLU YENİ Camtaş Düzcam Pazarlam a A.Ş.

Büyiikdere Caddesi. No: 37 80670 Maslak / İstanbul Tel: (0212) 285 10 00 Faks: (0212) 285 44 63 ÜCRETSİZ DANIŞM A HATTI: 0800 211 08 33 Internet: w w w .sisecam .com .tr

İNTERCAM ŞİŞECAM

ŞİŞECA M bir T Ü R K İY E İŞ B A N K A S I kuruluşudur.


Zenci' orkestrasının şefi, işler» bitince, notalarını alıp, »en güvenilir yer olarak götürür, m üdüriyete teslim ederdi. Müdüriyet de, onlar gittikten sonra, bu em a­ nete musiki adına ihanet ederek, yerli orkestrayı ça­ ğırır, notaları kopya ettirirdi. Böylece, Maksim müdü­ riyeti sayesinde, m em lekete, başında ‘Y a n k o ’ olan m ükem m el bir yerli cazband kazandırılm ış old u .” (a.g.y, s.22) Halid Karay da, “Caz faslı” yazısında yaka silkip şika­ yet ettiği gürültülü müziği, büyük bir olasılıkla Maksim’de dinlemişti: “Yirmi ayak merdivenle bir aydınlık bodruma girdik. Meşhur zenci musikisi burada çalınıyordu. O ne çan çan, o ne zırıltı, o ne zımbırtı idi... Herifin biri var kuvvetiyle sahan kapaklarını vuruyor, diğer birisi ka­ lın telli b ir aletin ü z erin d en b ü tü n h id d e tiy le , kudurm uş gibi tırnak geçiriyor ve keman, piyano, davul bunlara karışa­ rak bana babalı Arap bacıların ayinini hatırlatıyordu. (...) “Bir aralık lambalar kısıldı, sıs­ ka bir kadınla bazulu bir er­ k e k ten ibaret yarı çıp la k iki oyuncu, bu m ecnunlar musiki­ sine adım uydurarak birbirleri­ ni ortada hırpaladılar durdular. Biz de el çırptık, alkışladık! “Saat üçü bulmuştu. Anık ben b eş hissimden hiçbirine malik değildim ; ne kafam kalm ıştı, ne gözüm ... Duymuyor, işitmi­ yor, yürümüyor, hülâsa yaşa­ m ıyordum !” (R efik Halid Ka­ ray, G uguklu Saat, İstan b u l,

houses the novice Hrird&leahıtfrom tb&t nîSsters as tbey sang. The local bartd had to leam the pieces an d ıvritp doum the music. “Couldn ’t they have ordered the mııtyc fronı abroad?” you might ask. They could not becaı. that ıvould have meant paying Copyright fees, and Turkish law at that time did not recognise Copyright, so no one ıvould seli sheet music to Turkey. What little did come ıvas brought in clandestinely. The leader o f the blcıck band used to make sure that no one got hold o f the mu­ sic by handing it to the management fo r safekeeping each night. But the management betrayed their trust by getting the local band to copy it out ıvhen no one else ıvas around. İn this ıvay Maksim gained fo r Turkey a superb local jazzban d under the leadership o f Yanko.’ (op.cit. p . 2 2 ) 0 Halid Karay almost certainly listened to the noisy music o f ıvhich he complained so vigoroıısly in an article about ja z z at Maksim’s: 'We entered a brigbtly lit baseınent doıvrı a flight o f tıi'enty steps. The fam ous black music ıvas playing there. What a clam our o f blasts a n d jan gles. One felloıv ıvas crashing pan lids ıvith ali his might, another ıvas scratching au>ay violently as i f rabid at an instrument ıvith thick strings, an d the violin, p ia n o a n d drııms ıvere join in g in, reminding me o f the cerem onies o f the negro servant ıvomen... ‘At one point the lamps ıvere s. 104-105) turned doıvn, a n d tıvo h a lf Maksim beş yıl boyunca İstan­ n aked dancers, tıvo m ad lob u l’un e n ünlü salonu oldu. vers, a thin ıvom an a n d a Burası sadece İstanbul sosye­ m an ıvith m u scled arm s, tesinin değil, aynı zam anda ıvrestled ıvith each other in ti­ İhap Hulusi’nin çizdiği “ Sahibinin Sesi” ilanı (1928). Türkiye’deki yabancıların da İhap Hulusi’s His Master’s Voice advertisement (1928). me to the music. And ive clapen çok gittikleri m ekan oldu. ped an d applauded! Y eni açılmış olan İstanbul Radyosu’nun programla­ ‘it ıvas three in the moming. Myfive serıses had deserted rında sınırlı oranda da olsa “cazband” müziği yer al­ me. I had neither mind nor sight left. I could not feel, maktaydı... Akşam beşte başlayıp, g ece onbirbuçukta hear, or ıvalk. In short I ıvas not alive!’ (Refik Halid Ka­ biten yayının son 20-25 dakikası “cazband”a ayrılmış­ ray, Guguklu Saat, İstanbul, pp.104-5) tı. Radyonun yayınladığı Telsiz dergisinin 27 Ekim For five years Maksim ıvas lstanbul’s most fam ous night 1927 tarihli 16. sayısında yer alan iki haftalık progra­ club, frequented by lstanbul’s high society an d the forema göz attığımızda, bu yayınların ayrıntısına girilme­ ign community. diğini, genel olarak “cazband” denilip geçildiğini göİstanbul Radio had recently begun broadcasting, an d it rüyoruz. ıvas possible to hear at least some ‘j a z z ban d ’ music över Bu arada kentte az da olsa “caz konserleri” de verili­ the air. The last 20 or 25 minutes o f the broadcasts yordu. 18 ve 20 Aralık tarihlerinde B ey o ğ lu ’ndaki ıvhich began at five in the aftemoon an d ended at eleFransız Tiyatrosıı’nda (bugün Feıhan Şensoy Tiyatro­ ven thirty each night ıvere devoted to the ‘j a z z band. ’ su), “klasik musikiyi caza tatbik eden ve iki piyanolu Issue 16 dated 27 October 1927 o f the tıvice-monthly cazın mucitleri” Vuner ve D use’nin konseri yer almagazine Telsizpublished by the radio station generally

126 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E 1999


Akdeniz’in büyülü atmosferinde şehrin gürültüsünden uzak, şehre yakın; doğayla iç içe yaşama düşünüzü gerçekleştirmek için benzersiz bir fırsat. Tertemiz kumsalı, yeşille mavinin buluştuğu Adana’nın sayfiye kasabası Karataş’ta sizi yeni, konforlu bir hayat bekliyor. 60 dönüm arazi üzerinde, 6 değişik tipte toplam 117 müstakil villadan meydana gelen Adova Karataş Villaları; Adananın hem en yanında • Denize sıfır • Deniz M anzaralı • 2 kat kullanım alanına sahip • Müstakil bahçeli • Yaz-kış oturm a olanağı • Özel yüzm e havuzu ve tenis kortu • Tertemiz denizi ve özel kum salı olan bir projedir. •

----

AbçtA Merkez : M ücahitler Cad. 5. Sok. Andaç Apt. Asma Kat ADANA T e l: (0322) 457 57 10 F a x : (0322) 453 46 91 Karataş : M utludede Mevkii KARATAŞ / ADANA Tel: (0322) 681 32 35 - 36 Fax:(0322) 681 21 03


V

maktadır. G azete haberinden öğren­ diğimize göre, ikilinin “bütün reper­ tuarları Colombia plak şirketi tara­ fından kaydedilmiştir”. (Cumhuri­ yet, 16 Aralık 1928). Peki bu arada Maksim de caz g ece­ leri sürüyor muydu? Geçtiğimiz günlerde bir m ü zayed ede aldığım ız ve Z eliç Biraderler Matbaası’nda Avaıpa kalitesinde basılmış “Yeni Mak­ sim 1928 Yaz Programı”, bu konudaki merakımızı gi­ derecek ipuçları taşıyor. Programda yer alan bilgilere göre, Maksim’in vedet şantözleri Mary Wreford, Olli B u rg e r ve D a u v ia ’dır. Ş a n tö r o la ra k da Le P etit Roger’in adı yer almaktadır. Danslara geçildiğinde ise sahneye “The Ram bler’s Jazz and Argentino Tango O rchestra’sı çıkmaktadır. Programda yer alan fotoğ­ rafa göz attığımızda beş kişilik orkestrasının dört e le­ m anın siyahi olduğu görülm ektedir. Bunların üçü nefesli çalmaktadır ve orkestrada bir banjo ile bir de davul bulunm aktadır. N eler çaldıkları ise b elirtil­ memiş. T h o m a s ’ın iflas e d ip ö lü m ü n d e n so n ra M aksim k a p a n d ı. D ah a s o n ra y e n i s a h ip le ri ta ra fın d a n yeniden açıldı. Akşam gazetesinin 5 Mart 1930 tarihli nüshasında yer alan küçük bir ilanda da Maksim’de “Mardi Gras” gecesi düzenlediğini okuyunca, bu tür bir caz gelen eğ in in daha sonraki yıllarda da sür­ düğünü düşünebiliriz. Ama İstanbul’da artık giderek tango ve dans müziği moda olmaktadır. Caz İkinci D ünya S a v a şı’nın so n la rın a kad ar, İstan b u l sa h ­ nelerinde pek karşımıza çıkmayacaktır. •

to% is paı 1 o f thğ$bening’s prog­ ramme as merely ‘j a z z band. ’ Meanıvhile there ıvas also the orıal ja z z concen’ in İstanbul. One these ıvas a concert by Vuner an d Duse, described as the ‘inventors o f tıvo piano jazz, ıvho bring classiçal music in ja z z fo r m ’ ıvhich tobk p la c e on 18 a n d 20 D ecem ber 1928 at the French Theatre (today the Ferhan Şensoy Theatre) in Beyoğlu. According to an item in on e daily neıvspaper the entire repertoire’ o f the dtto ‘has been recorded 0 by the bolom s ^ b ia r e c o r d If com pan y. ’ f (C um huriyet, 16 D ecem bçr 1928) P Were j a z z eve* nings a t M aksim stili con tin u in g at 1 this time? The Ne w Maksim 1928 Summer Programme printed by the Zeliç Brothers Printitıg H ouse ıvhich I recently purchased at aııction provides some clııes to satisfy our curiosity on this point. Tl^e programme telis us that the regular fem ale singers at Maksim ıvere Mary Wreford, Olli Burger an d Dauvia, ıvhile Le Petit Roger ıvas the male singer. When the dancing began the stage ıvas taken by The Ramblers Ja z z an d Argentino Tango Orchestra. The photograph in the programme shoıvs that fou r o f the band s five musicians u>ere black, and that three played ıvind instruments, one the banjo an d one drums. What music they played is not specified. After Thomas ıvent bankrupt an d subsequently died, Maksim closed doıvn, but ıvas shortly taken över an d reoperıed. A small advertisement placed in Akşam netvspaper on 5 March 1930 says that a Mardi Gras night ıvas being organised at Maksim, ıvhich might suggest that the early ja z z tradition continued into later years. But increasingly tango an d dance music became ali the rage in İstanbul an d not urıtil the last years o f the Second World War ıvas there a revival o f ja z z on a significant scale. •

’ G ö k h a n A kçura, yazar.

' G ökhan A kçura is a ıvriter an d researcher. 128 S K Y L IF E

H A Z İR A N -

*

J UNE

1999


There are corners of the vvorld vvhere power is seen as unreliable This corner in India is no longer one of them.

Join us. T o g e th e r w e c a n ch a n g e the w o rld

H ovv d o y o u h e lp a grovving reg io n o f th e w o rld c re a te a m o re re lia b le infras tru c tu re fo r m a n a g in g th e ir e n e rg y reso u rces? T h e s o lu tio n w a s to p riv a tis e th e ir e le c tr ic a l p o vver c o m p a n y . N e w m a n a g e m e n t te am s , n e w s elf-es te em fo r th e ir p e o p le , a n d best o f a li, a re lia b le s o u rc e o f povver fo r th e ir grovving n e ed s . It's a n o th e r e x a m p le o f hovv o u r 1 5 0 ,0 0 0 p e o p le in 1 5 0 c o u n trie s are c h a n g in g th e vvorld. İn this case, m a k in g th e fu tu re a little b rig h te r.

w w w .pw cglobal.com

Pricevvaterh ouseCo o pers p ro vid e s a fuII range of b u sin ess a d v iso ry serv ice s in c lu d in g A ssu ra n c e & B usiness A d v iso ry Se rvices (A BA S), Tax & Legal Se rvices (TLS), M an ag em en t C o n su ltin g Se rvices (M CS), F in a n c ia l A d v iso ry S ervices (FAS) and H u m a n Resource A d v iso ry Services (H RA ) through a glo bal netvvork of professionals.

Spor Cad. No: 92 BJK Plaza B Blok, Kat 9 Büyükdere Cad. No: 1 1 1 Kat 2-5 Paris Cad. No: 12 /4 Hürriyet Bulvarı No: 4/1 Kavala Plaza, Kat 6 80680 Beşiktaş İSTANBUL 80300 Gayrettepe İSTANBUL 06540 Kavaklıdere ANKARA 3 5 2 1 0 Alsancak İZMİR Tel: (90) (21 2) 259 4980 Tel: (90) (212) 275 2840 Tel: (90) (312) 4 17 1 1 3 7 Tel: (90) (232) 446 7585 Fax: (90) (212) 259 4902 Fax: (90) (212) 273 0493 Fax: (90) (312) 4 18 2469 Fax: (90) (232) 446 776 7


İzzet Kerihtir

A n o r d in a r y d a y is b e g in n in g a t L a k e M eke. B en eath tbe blııe sky tbe waters, too, sb in e bine, but a r o ıın d its shores in stead o f s b a d y greenery, tan gled clum ps o f d ried grass a r e tıım bled by the ıvind a n d the eartb is och re yellouh The scerıe is som eboıv stran ge a n d u nnatural, a s i f it belon g ed to a s c ie n c e fic t io n s to r y . You f e e l uneasy. T bis is a v o lc a n ic reg io n ıvith a g e o lo g ic a l stru ctu re d an g ö r ü le n 25 m e tre s i m i l a r to t h a t d e rin liğ in d e k ü çü k bir a r o ıın d th e ex tin ct çö k elti var; b u da te p e ­ v olcan oes o f Erciyes y e k ü ç ü k b o y u t la r d a a n d H a s a n d a ğ ı in bir yanard ağ görüntüsü C en tral T urkey. İn v eriy or. G ö lü n çev resi, the cen tre o f tbe ciry a k ın z a m a n a k a d a r c u la r la k e rises tbe b r ik e t v e tu ğ la y a p ı ­ c o n ic a l is la n d m ınd a h am m ad d e o la ­ ıv b ic b g iv e s its Konya’nın Karapınar ilçesinin 8 km güneybatısında yeralan Meke gölünün çevresin­ r a k k u l l a n ıla n y a n ık n a m e to t b e la k e , deki volkanik küller, briket ve tuğla üretiminde kullanılmakta iken, bölgenin koru­ v o lkan külleri ile kaplı. ma altına alınmasıyla birlikte bu tür faaliyetler sona ermiş. / Lake Meke, which a n d a t its sıım m it a lies 8 km southwest of Karapınar in the province of Konya, and its surroundÇ e v r e k o r u m a a ltın a c r a t e r - lik e d e p r e s ings have been declared a conservation area. The volcanic ash around the lake alındıktan sonra bu tür sion 2 5 m etres deep. was used for the manufacture of bricks and building blocks before that. f a a l i y e t l e r d u r d u r u l­ P r o b a b ly th is ıvas m uş. G ölü n suyu, y ü k sek m iktarda m ag nezy u m fo r m e d by a v olcan ic verıt, like tbe la k e itself. Tbe v e so d y u m sü lfat içeriy o r. U zun y ıllar O sm a n lı soil a ro ıın d tbe la k e is alm ost p u r e v olcan ic asb, d ev letinin ve T ü rkiy e C u m huriyeti’nin ilk yıllarına n d this ıvas u sed in the m a n u fa ctııre o f bricks M e k e gölü sıradan bir g ü n e başlam ak ta. Mavi g ö ­ ğü n altında rüzgarla birlikte u çu şan kuru ot ö b e k ­ leri, kirli sarı to p ra k la r... T a rih ö n c e s i yapısıyla tam b ir ‘s cie n ce fictio n ’ görüntü sü. Ç evred e d ola­ şırk en içinizi b ir ürperti kaplıyor. B ö lg en in je o lo jik yapısı E rciyes ve H asandağı ile b e n z e rlik g ö s te rm e k te . D aire ş ek lin d e k i g ölü n ortasında, g ö le ismi ve­ ren M eke yükseltisi b u ­ lu n m ak ta. T e p e n in o r­ ta s ın d a , a n c a k y u k a rı­

132 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999


DEMİR FACTORING A.Ş

Büyükdere Cad. No:122/B Esent epe - İstanbul Tel: (0212) 288 68 00 Fax: (0212) 288 68 35-57


da tuz ihtiyacını karşılayan bir tuzla işletilm iş b u ­ rada. En so n T e k el in işlettiği tuz o cak ları 1952 yı­ lında kapatılm ış. G ölü n aşırı tuzuna rağm en, d o ­

f gıırbaıı Belit

ğusunda kıyıya 10-15 m etre m esa fed e esk i bir tat­ lı su kuyusu b u lu n m akta. Kuyu, civara otlam aya g e le n koyu n sürülerinin su ihtiyacını karşılam ak için b ugün ço b a n la r tarafından kullanılıyor. G ö lü n o lu şu m u iki a şa m a d a g e r ç e k le ş m iş . İlk aşam ad a göl ve çevresi; ikinci aşam ad a ortadaki M eke te p e si oluşm u ş. V olk an ik to p rak ta, sa z lık ­ lardan ve b irk aç ot çeşid in d en b a şk a bitki örtüsü yok. T op rak ların verim sizliği n ed en iy le tarım ya­ pılam am ış; dolayısıyla tarih b o y u n ca yakın çe v re ­ sin d e k ayd a d eğ e r bir yerleşim oluşm am ış. G öl. K onya'nın Karapı­ nar ilçesinin 8 km g ü ­ n ey batısın d a yeralıyor. K ara y o lu n d a n s a p ıl­ dıktan 2 km sonra g ö le v arılıy o r. Su lar, y arım k i l o m e t r e k a r e l i k b ir alan kap lıyor ve d erin ­ liği 12 m etrey i g e ç m i­ yor. G ölü n batı yakası sivri ve dik kayalıklar­ d a n o lu ş m u ş . G ö lü n g ü n ey b ö lü m ü n d e b u ­ g ü n artık p e k d ik k a ti ç e k m e y e n , k iiç ü k b ir alan içerisin d e eski k a ­ l ın t ı la r b u l u n m a k t a . T e p e ile M ek e tu zlası arasınd aki b ö lg e Y ılan ob ru ğu olarak anılıyor. A dından da an laşılaca­ ğı g ib i c iv a r ın d a ç o k sayıda yılan yuvası bu-

Meke gölünün çevresi, düz ve sert bir zemine sahip olduğundan bisiklet turları için bulunmaz bir parkur oluşturuyor. / Since the area around the lake is fla t and

ı. d | '

hard, it is perfect fo r eyeling.

and b u ild in g b l o c k s u n t il t b e a r e a w as p la c e d tın c ler c o n s e r v a tion. T h e l a k e u>ater cuntaiııs b ig b levels o f m agııesiıım a n d so d iu rn s u lp b a t e , a n d f o r c e n lıır ie s t h e r e w a s a s a lt p la n t b ere , but tbis ıvas elosed doum in 1952. D esp ite t b e ex trem e şa lin ity o f tb e la k e w ater tb ere is a f r e s b ır a t e r iveli jııst 1 0 m etres a r so fr o m the easte r n s h o r e ıv h e r e sh ep h erd s s t ili d ra w tıp ıra ter f o r t h e i r f l o c k s tvheıı they a r e grazitıg in tb e a rea . P a tcb es o f g ra sses a n d tb e reed b ed s a t o n e e n d o f tbe Uıke a r e the only vegetation to sıırvive in tbis a n d v olcan ic soil. It is im possible to J'anıı bere, so tbere h a s ııever been a ııy sett le m e n t o f s i g n i f i c a n t s i z e in t b e a r e a . altboııg b tbe f a ini traces o f ruins on tbe fla t soııtb sh ore deserve investigation. L ake M eke is situ ated 8 km southtvest o f tbe toıvn o f K a ra p ın a r in tbe p ro v in ce o f K onya. The la k e b a s a n a r e a o f h a l f a sıp ta re km a n d a m axim tım deptb o f 12 m. To tbe ıvest it is b o u n d e d by steep cliffs, to o n e e n d o f ıt’b ic b a r e n u m ero u s sn ıa ll ca v es b o llo ıv ed oııt by the u n d erg rou n d ıra ter u’h icb rises to fo r m p on d s in the hollou ’s b ere in spring. Jııst öv er a kilom etre a ıv ay fr o m tbe k ik e is a n o t h e r d ry h o llo w g o ııg e d o ııt by risin g

134 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999


Kolesterolü

Her gün bir avuç fındık! Kolesterolü olanlar bilir. Doymamış yağ asidi olan

B itm e d i;

b ü y ü m e y i h ız la n d ır ıy o r ,

c in s iy e t

o le ik asit, kandaki k o lestero lü düşürm ek için

hormonlarını geliştiriyor, enerji veriyor. Saymakla

birebirdir. Fındık adeta kolesterol hapı: İçindeki

bitm ez. Ama en güzeli, tadına doyum olm uyor,

yağın %90'ı oleik asittir. Dolayısıyla kandaki zararlı

ister tek başına, ister taptaze bir kekin, kurabiyenin

kolesterol oranını düşürür, kalp krizi riskini azaltır.

içinde lezzete lezzet katıyor. Dünyaya en çok fındık

Başka? E vitamini sayesinde vücutta kanser yapıcı

satan ülke, bizim ülkemiz. Neden kendimiz daha

etkenlerin oluşmasını önlüyor; önlem ekle kalmayıp

fazla faydalanmayalım? Her gün bir avuç fındık.

oluştuktan sonra da onları etkisiz hale getiriyor.

Bizden söylemesi!

Dahası, fındıkta dem ir var. Ülkem izde en yaygın hastalıklardan biri olan kansızlığa deva. Sonra, fındıkta kalsiyum var. Kemikleri, dişleri güçlendiriyor.

^

JT Q \

F IN D IK T A N IT IM G RU B U K BAS8AKANUK 0 5 TKARF1 MUSItSARllGl UNDIKIHRAU1CI BİRtlKlfRl


' 8 urban Belin

u n d erg ro u n d ıv ater ıvhich fills it every spring. This is knoıvn a s the S n ake Pit on a c co u n t o f the g reat n u m h er o f sn akes fo u n d here. The fa s c in a tin g g e o lo g ic a l structure o f the la k e a n d its environs attracts n u m eroııs n atııre lovers a n d photog rap h ers. M oreover, the f l a t h a r d terra in o f this region m a k es it p e r fe c t f o r cycling. S etting o f f fr o m K o n y a by b ic y c le , h e a d e a s t acro ss o n e o f T u rkey ’s larg est p la in s a lo n g the Ereğli road, a n d ah ou t 6 km p a st K a ra p ın a r take the turning o f f to Meke. From K on ya to M eke is a d ista n ce o f a r o m ıd 110 km . Soon a fter the tu m o f f y o u c o m e to h e r u in ed hu ildin g, a n d fr o m h ere there is a sp ecta cu la r view öv er the lake. I f y o u h a v e a m o u n ta in h ik e th en d o in g a to u r right a r o u n d the la k e ıvill p resen t n o p roblem s. There is a stabilised ro a d h a l f ıvay round, but the rem ain in g h a l f is h a r d going. In som e p la c es it is q u ite a struggle to f o r c e y o u r ıvay throu gh the

lunuyor. G ö lü n batı y akasınd a da ç o k sayıda ufak m ağaralard an o lu şan b a şk a bir o b ru k d aha var. Çevre ilginç je o lo jik yapısınd an d olayı ç o k sayıda d oğa gönü llü sü nü v e fotoğrafçısını k en d in e ç e k i­ yor. A razinin düz ve sert bir zem in e sahip olm ası,

Bülent Çınar

Ali Borovalt

b isik let turları için d e bulun m az b ir m ek a n olu ş­ turm akta. K o n y a’dan b isik let ile yola çıktığınızd a, E reğli y o lu n a d oğ ru M ek e g ö lü n e k a d a r T ü rk i­ y e ’nin e n b ü yü k d üzlüklerind en biri olan Konya ov asın ın u çsu z b u ca k sız görüntüleri arasınd a yak­ laşık 110 km uzunluğunda b ir parkuru g e ç m e im ­ kanı bulabilirsiniz. Ana y old an M eke T u zlası y ö n ü n e d ön d ü ğ ü n ü zd e az son ra bir b in a yıkıntısına ulaşırsınız; g öl bura­ da o lan ca güzelliği ile ayaklarınızın altına serilir. D ağ b isikleti kullanıyorsanız h iç p ro blem siz aşağ ı­ da g ö rd ü ğ ü n ü z g ö lü n etrafın ı ç e p e ç e v r e d ö n e n yolu g e çm e y i d üşünebilirsiniz. T op lam 2 km k a­ dar olan bu stabilize yol, g ölü n etrafını yarı yarıya

Meke gölü çevresindeki volkanik özellikler gösteren toprakta sazlıklardan ve birkaç ot çe§itinden bajka bitki örtüsüne rastlanmıyor. / The volcanic terrain around Lake Meke supports only sparse vegetation consisting of grass and reeds.

136 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999


Meke gölünün jeolojik oluşumu iki aşamada gerçekleşmiş. İlk aşamada göl ve çevresi; ikinci aşamada ise gölün ortasındaki Meke yükseltisi oluşmuş. / The geological formation of the lake tooic place in two stages, first the lake itself and later the conical island in the centre.

thick reedbeds. W hen y o u r e a c h th e so u tb s h o r e y o u n o tic e a sm all prom on tory w hose red co lo u r is in corıtrast to tbe p red o m in a n t o cb re yellow o f tbe rest o f tbe lan d scap e. It is fo r m e d o f large g ra in s o f red sand, a g a in g iv in g tb e im p r e s s io n o f a s c e n e f r o m a n o tb e r p lan et. Tbe cliffs on the west sid e a r e a tem pting cb a llen g e f o r clim bers, a n d a r o u s e tb e cu riosity o f tbose in terested in the history o f M eke, s in c e a t s o m e u n d e t e r m in e d p o in t in th e p a s t h u m a n h a n d s c a r v e d ou t w in d o w -lik e a p ertu res in tb e rock. N ear the iveli on the east sid e o f the la k e we cau g h t sight o f a n u n fa m ilia r ıvhite bird the size o f a pigeon , a n d sim ilar to a gull. A n o tb er a lt e m a tiv e f o r trekkers o r cyclists is to clim b up fr o m the la k e boıvl a n d m a k e a b ro a d er c ir c u la r to u r a r o u n d th e la k e . This ta k e s y o u th rou g h th e o ld s u r fa c e m in in g a r e a , ıvith its co a l-b la c k m ou n ds a n d m an y -colou red v olcan ic fo r m a t io n s lik e tb o se o f C a p p a d o cia , ıvhere w e ıvere h e a d in g fo r next. In the a fte m o o n ive left M eke on o u r ıvay to the Ih la r a Valley, a im in g to a rriv e b efo re the ea rly ıvinter d arkn ess set in. We h o p ed to retu m ag a in to M eke a n d p e r h a p s o n e d a y to d isco v er m ore a b o u t the p eo p le ıvho o n c e lived on its shores a n d ca rv ed out the v olcan ic rock here. •

d olanır. G eri kalan yarısı da, sazlıklar b o y u n ca gi­ d en yolları ile, dağ b isik leti kullanm aya elverişli, old u k ça zevkli b ir rotadır. G ü n ey tarafına vardığınızda, k ü çü k bir yarım ada te p e ciğ i dikkatinizi ç e k er. Kızıl iri parçalı kum y a ­ pısı, b ö lg e n in sanki bu dünyaya ait olm ad ığı h is­ sini uyandırır. G ölü n batı tarafındaki kayalıklar, yapıları itibarıy­ la kaya tırm anışı y ap anlar için old u k ça iştah açıcı rotalara sahiptir. K ayalıkların üzerind e insan eliyle yapıldığı b elli olan p e n c e re b içim in d ek i oyu k ve gü n ey in d ek i b elli belirsiz kalıntılar burada araştır­ m a yap m aya d e ğ e c e k şey lerd en. G ö lü n d oğu ta ­ rafın da su kuyu su y a k ın la rın d a rastlad ığ ım ız ve şim d iy e k a d a r tan ıd ığ ım ız tü rle rd e n fark lı o la n , yaklaşık g ü v ercin bü y ü k lü ğü nd e, m artıya b en ze r b ey az bir k u ş türü de, b ir b a şk a araştırm a k o n u ­ su. B ü yü k b ir tur yap m ak isted iğinizde, göl ça n a ğ ın ­ d an yukarı çık arak çev resin i d olaşırsan ız, b rik et v e tuğla yap ım ı için a çık işletm e h a lin e çevrilip ö y le ce b ırakılan arazide, k öm ü r gibi sim siyah te ­ p eleri ve K ap ad o k y a ’d ak ilere b e n z e r en v ai çeşit ren k tek i vo lk an ik yapıları görürsünüz. B u kısa kış g ü n ü nü n bitim ind e Ihlara V adisi’n d e olm ak ü zere y ola çıkıyoru z. G ü nün birin d e b u ra ­ ya tekrar d önm eyi ve m erak ettiklerim izi ö ğ ren ­ m eyi d ileyerek g ö le ved a ediyoruz. •

* B ü len t Ç ın a r a n d llg u rh a n B etin a r e p h otog rap h ers.

* B ü le n t Ç ın a r v e U ğ u rh a n B e tin , fo to ğ ra f sa n a tçıla rı.

137 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E 1999


Biz, “ B ü y ü k şeh ir” de doğdu k.

t ,

4

â , â

Ç o cu k lu ğ u m u z u n gizli kalm ış gustoları “ kendine sa y g ın ın ” ne o lduğunu öğretti. A yrıcalık larla y aşadık hep. Farklılığımızın serüvenini ve bize aitleri, artık herşeyden istemeyi hak ettik... H içb ir şey öyle ko lay ta tm in etm edi. Seçim lerim izde hep başka şeyler a rad ık çü nk ü. V e artık vazgeçem eyiz. İstesek de biz, o heyecanları b aşk a bir y a şa m ta rzın d a bulam ayız.

M

A

Y

A

R E S I D E N C E S E T İ L E R

1

K

>

S İ

Merkez : 0 212 280 09 58 (4 hat), Fax: 0 212 283 19 95

ü

Showroom: 0 212 287 42 03-04, Fax: 0 212 287 42 11

fj

A \A Y A


By U Ğ U R G Ö K T A Ş ’


■£. %İ * 4 * 9 * 1


l !ğıır Göktaş Arşiri

Galata Köprüsü, ulaşımı sağlayan bir vasıta olmasının ötesinde, İstanbul’un gündelik hayat kültürünün de önemli bir unsurudur. Üstte, 19. yüzyıl sonunda köprünün yer aldığı bir kartpostal; altta, Ara Güler’in objektifinden kırk yıl önceki Galata Köprüsü. / Galata Bridge has not just been a physical Commu­ nications link between two sides of İstanbul, but a sigııificant elemem of the city's daily life. Above is a postcard shovving the bridge at the end of the 19th century, and belovv the bridge as photograplıed by Ara Güler forty years ago.

B ridges b a v e a sp ecial fa sc in a tio n f o r p eo p le a n d tend to acqu ire tbeir oıvn stories a n d legends. Tbis is tnıe o f İstanbul, ıvhere bridges b a v e fo u n d tbeir way into folklore a n d becom e a treasured fea tu re o f tbe urban landscape. Tberefore to treat tbe G alata Bridge över tbe Golden Horn merely from the bistoric angle ıvould be misleading. Tbis bridge bas not only been a m eans o f getting fr o m o n e sid e o f tbe u atenvay to tbe otber, but like a felloıv Citizen has h a d symh o lic a n d s p ir itu a l s ig n ific a n c e in p e o p le ’s lives. From tbe en d o f the 19tb century in particular, the bridge bas fe a tured in Turkisb literatüre; in tb ea tre, p o e tr y a n d n ovels. Above ali in tbe latter medium t b e r e is h a r d ly a n ov elist, in c lıtd in g H ü sey in R a h m i G ürpınar a n d Ahmet Rasim, ı tvbo b a s not m en tion ed tbis * bridge. W3 l \ oldest recorded bridge in \ tB îS ? İsta n b u l ıvas b u ilt ö v er tb e Golden Horn in 1453 during tbe Turkisb siege o f tbe city. In the years 1 5 0 2 - 1 503 p lan s to

İstan b u l'u n tarihî m im arî eserleri içind e köp rüler, insanların fo lk loru n a, ad etlerin e tesir etm iştir. B u n lar için d e G alata K ö p rü sü ’nün varlığını sad e­ c e tarih î ö z e llik le riy le b e lirtm e k , z a n n e d e riz ki yanlış olacaktır. Çünkü, G alata K öprüsü, İstanbul halkı için s a d e c e ulaşım ı sağlayan bir vasıta olm a­ nın ö tesin d e , hayatı p aylaşan canlı bir h em şeh riy ­ di. Bilhassa 19- yüzyılın so n u n d a n itib aren köprü, ed ebiyatım ızd a, tiyatro, şiir ve r o m a n tü rle ri iç in d e m e k a n ö z e l l i ğ i y l e y e r in i a lm ış t ır . Ö zellik le rom an tü ründ e, b a ş­ ta H üseyin Rahm i G ü rpın ar ve A hm et Rasim olm ak ü zere h iç­ bir yazar yoktu r ki, köp rüd en bah setm iş olm asın. İstan b u l’da kurulm uş ve varlığı ispat ed ileb ilen e n esk i köprü, 1453 yılında kuşatm a sırasında H aliç’te inşa ed ilen köprüdür. 1 5 0 2 -1 5 0 3 yıllarında G alata ile İs ta n b u l a r a s ın d a b ir k ö p rü kurm ak ü zere girişim d e b u lu ­ nulm uş; bu am açla ünlü R ön e­ s a n s s a n a t ç ıs ı L e o n a r d o d a V inci tarafınd an b ir kroki h a ­ zırlanm ıştı. K rokiye g ö re k ö p ­ rü, tek g ö zlü ve h e r ucu çift 142 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E 1999


Finansal geçiş üstü Yapı Kredi Leasing'i farklı kılan: • Kalıcı uluslararası ilişkileri, • 1 8 0 milyon dolara varan uzun vadeli fon yaratm a becerisi, • 6 8 trilyonu aşan güçlü bilançosuyla, sektördeki öncü kim liğidir. Portföyüm üzde yer alan 4 0 0 0 'i aşkın yatırım cı, yalnız gelişme dönem lerinde değil, ekonomi yavaşladığında da Yapı Kredi Leasing’in yanlarında olduğunu bilirler.

Siz de bu gücü yanınıza alın, Yapı Kredi Leasing'in uluslararası finansal geçiş üstünlüğünden yararlanın Kendi sektörünüzde fa rk yaratın.

V

YAPI KREDİ LEASING Yapı Kredi Finansal Kiralam a A.O. Genel Müdürlük: Yapı Kredi Plaza. C Blok Kat:1 Büyükdere Cad. Levent 80620 İstanbul Tel: (212) 325 12 50 (20 Hat) Faks: (212) 325 12 70 Ankara T e m silciliğ i: Uijur Mumcu Cad. Lütuf Apt. 12 /A Gaziosmanpaşa ■ Ankara Tel: (312) 447 47 88 pbx Faks: (312) 447 47 88 Adana T e m s ilc iliğ i: Yapı Kredi Han 4. Kat İnönü Cad. No: 7 3

0 1 0 1 0 Adana

Tel: (322) 363 18 59 (2 Hat) Faks: (322) 3 6 3 1 8 61 Bursa Tem silciliği: Ulubatlı Haşan Bulvarı Falcon İş Merkezi Kat: 3 No: 283 16240 Bursa Tel: (224) 271 49 73 (2 Hat) Faks: (224) 271 49 76

W) c t

İzmir Temsilciliği: Cumhuriyet Bul. No: 87 Kat: 2-204 0 :7 Erden İş Hanı Alsancak 035210 İzmir Tel: (232) 441 28 03 •441 01 17 Faks: (232) 441 01 15


a y a k lı o l u p ; u z u n lu ğ u 3 5 0 m e tre , g e n iş liğ i ise 2 4 m e tr e o l a c a k t ı . B u p r o je n in g e r ç e k le ş m e s i te k n ik b a k ım d a n m ü m ­

con stru ct a p erm a n en t b r id g e b e r e ıv ere d iscu ss ed , a n d ıvith th is o b je c t a d esig n sk eteh ıvas m a d e by L eon ardo d a Vinci shoıving a sitıg le s p a n b r id g e ıvitb d o u b le p illa rs at eith er end, 3 5 0 m long a n d 24 m ıvide. Hoıvever, tecbn ical draıvbacks m ade it impossible to re alise this p r o je c t, a n d a n o t b e r

.cildiz Kahraman Arşiri

kün o lm ayın ca, yine İtal­ yan sanatçılard an M ich elan g elo İstan b u l’a köp rü yapım ı için davet edildi. F a k a t M ic h e la n g e lo ’n u n bu teklifi kabul etm e m e ­ si ü z e r in e , 1 9 . y ü z y ıla k a d a r k ö p rü n ü n y a p ım

En üstte, Haliç’in girişinde, tarihî yarımadayı Karaköy’e bağlayan konumuyla Galata Köprüsü. Üstte, geçen yüzyılın sonunda yapılan bir gravürde Galata Köprüsü. / The Galata Bridge at the mouth of the Golden Horn linked the old city to the commercial district of Karaköy (top). An engraving of the Galata Bridge dating from the end of the last century (above).

Italian artist, M icbelangelo ıvas invited to design a bridge J'or İstanbul. M icbelangelo rejected tbe proposal, a n d th e id e a o f b u ild in g a b rid g e h e r e ıvas shelved until the 19th century. In the early 19tb centııry Mahnıııt II <1808-1839) h a d a bridge built at som e distance tıp the ıvaterıvay b etıv een A z a p k a p ı a n d U n kap an ı. Tbis bridge, knoıvn as tbe Hayratiye, was opened on 3 September 1836. The project ıvas carried out by Deputy Lord Higb A dm iral Fevzi Ahmet Paşa using tbe ıvorkers a n d facilities o f the naval arsenal. According to the History o f Lütfi this bridge ıvas built on linked pon toons a n d was aroıın d 500 to 540 m long.

işi bir d aha açılm am ak ü zere kapatıldı. Sonraki d ö n e m d e, I I . M ahm ut tarafından A zapkap ı’yla U n k a p a n ı’nı b irb irin e b a ğ la y a n b ir köp rü yaptırılm ış ve 3 Eylül 1 8 3 6 ’da h izm ete açılm ıştı. K aptan-ı D erya V ekili Fevzi A hm et Paşa n ez a re­ tind e tersan ed e yapılan ve “H âyratiye” veya “Cisri A tik” isim leriyle ad landırılan k öp rü d en g e ç iş ü c ­ retsizd i. T a rih -i Lütfi’d e bu k ö p rü n ü n b irb irin e b a ğ lı s a lla r ü z e rin d e k u ru ld u ğ u , u z u n lu ğ u n u n 5 0 0 -5 4 0 m etre olduğu yazılm aktadır. İlk G alata K öprüsü ise, V alide Sultan tarafından 1 8 4 5 y ılın d a y a p tırıla ra k 18 s e n e k u llan ılm ıştır. Sultan I I . M ahm ut’un yaptırdığı k ö p rü d en son ra

144 S K Y L IF E

H A Z İR A N -- J * *

JU N E 1999


Yeni iş kuracaklara işyeri konusunda da nışm a nlık yaparken enellikle en yoğun nüfuslu bölgeleri öneriyoruz. Oturm a odalarını

B ize k a tılın . B irlik te d ü n y a y ı d e ğ iş tire lim

Y e n i b ir d ü n y a y a r a tılıy o r . Y e n i tic a r e t y ö n te m le r iy le . Y e n i ç a lış m a y a k la ş ım la r ıy la v e h a tta y e p y e n i b ir y a ş a m b iç im iy le . P ric e v v a te rh o u s e C o o p e rs 'd a m ü ş te r ile r im iz le bu y e n i o la n a k la r ı so n u n a k a d a r d e ğ e rle n d irm e k için ç a lış ıy o ru z . In te rn e t ü z e rin d e n a lış ve rişten , en y e tk in e le k tro n ik tic a r e t a ğ la r ın ın o lu ş tu r u lm a s ın a k a d a r g e n iş b ir y e lp a z e d e m ü ş t e r ile r im iz in u z u n s ü re li b a ş a rıla rın a k a tk ıd a b u lu n a c a k h e r a y rın tıy ı ö n g ö rü y o r v e u y g u lu y o ru z . D ü n y a n ın h e r y e rin d e . S ib e r u z a y ın y e n i v e c e s u r d ü n y a s ın d a b ile .

w w w .pw cglobal.com

PricevvaterhouseCoopers Denetim ve D anışm an lık, Vergi ve M ali H ukuk D anışm an lığ ı, Kurumsal Finans ve Yatırım D anışm anlığı, İnsan Kaynakları D anışm anlığı ve Yönetim D anışm anlığı alanlarında ço k kapsam lı bir hizm et yelpazesini, global servis ağı ile müşterilerinin kullanım ına sunmaktadır.

Spor Cad. No: 92 BJK Plaza B Blok, Kat 9 Büyükdere Cad. No: 1 1 1 Kat 2-5 80680 Beşiktaş İSTANBUL 80300 Gayrettepe İSTANBUL Tel: (90) (212) 259 4980 Tel: (90) (212) 275 2840 Fax: (90) (212) 259 4902 Fax: (90) (212) 273 0493

Paris Cad. No: 12 /4 Hürriyet Bulvarı No: 4/1 Kavala Plaza, Kat 6 06540 Kavaklıdere ANKARA 3 5 2 1 0 Alsancak İZMİR Tel: (90) (312) 41 7 1 1 3 7 Tel: (90) (232) 446 7585 Fax: (90) (312) 4 18 2469 Fax: (90) (232) 446 7767


Çetin Korkmaz

Solda, 80 yıl İstanbullulara hizmet eden ve 1992 yılında çıkan bir yangının ardından Haliç’in iç kısmına çekilen köprü; sağda, halen hizmet veren yeni Galata Köprüsü. / Left is the old Galata Bridge which a fte r serving İstanbul fo r 80 years was damaged by fire and towed up the Golden Horn. Rıglıt is the m odern bridge whıch has takeıı its place.

Thefirst G alata Briclge at the mouth o f the ıvatenvay w as constructed in 1845 by the mut h er o f Sultan Ahdiilm ecid a n d u sed fo r 18 years. İt ıvas known as the Cisr-i Cedid or New Bridge to distinguish it from the earlier bridge fu rt her up the Golden Horn, ıvhich becam e knouvn a s the Cisr-i Atik or Old Bridge. The poet Şinasi ıvrote the folloıving inscription ıvhich was situated at the G alata en d o f the bridge: A bridge o fg rea t excellence in visage The Neıv Bridge u>as built by Ahdiilm ecid Han First to pass över the bridge ıvas Sultan Abdülmecid, a n d the first to pass beloıv it ıvas the French captain M agnan in his ship the Cygne. F or the first three days Crossing tbe bridge ıvas free, after ıvhich a toll knoıvn as mürûriye ıv asp a id to the Naval Ministry. This ıvas rep laced by a seco n d ıvooden bridge in 1863, built by Ethem Pertev Paşa on the orders o f Sultan A bdiilaziz in readiness f o r the visit to İstan­ bul o f Napoleon III. İn 1870 a contract was signed ıvith a French com pany, Forges et Chantiers d e la M editeranee f o r construction o f a third bridge, but the outbreak o f w ar betıveen F ran ce a n d G erm any delayed the project,

yapılan ilk köp rü olm ası n ed en iy le “Cisr-i C ed id ” ism iyle anılm ıştır. B u k öp rü n ü n K araköy tarafına şair Şin asi’nin şu beyti yazılm ıştır: “Tarz-ı vâlâ köp rü inşa kıldı rû-yi le c c e y e Y aptı Han A bd ülm ecid -i y em -h im en Cisr-i C ed îd ” K öprünün ü zerind en ilk d efa Sultan A bd ülm ecit, altından ise “C ygn e” adlı g em iy le Fransız kaptan M agnan g eçm işti. Halk, k öp rü d en b ed ava olarak ü ç g ü n g e ç tik te n so n ra B a h riy e N ezareti ad ın a “M iirûriye” d en ilen g e çiş ücreti alınm aya başland ı. İkinci G alata K öprüsü, 1863 yılında Sultan A bdiilaziz tarafından Ethem P ertev P a şa ’nın gayretiyle ahşap olarak yaptırılm ıştı. III. N ap oly on ’un İstan­ b u l’u z iy a r e tin in d e b u k ö p r ü n ü n y a p ım ın d a önem li rolü olm uştu. Ü çü ncü k öp rü nü n yapım ı için 1870 yılında F ran­

Ara (hiler

sız F orges et C hantiers d e la M ed iterran ee firm a­ sıyla b ir an laşm a y ap ılm ış, fa k a t F ran sız-A lm an savaşı n ed en iy le yapım işi g erçek leşm em işti. 1872 yılında ise İngiliz firm ası olan G . W ells’le anlaşm a yapılm ış ve köp rü nü n yapım ı 1875 yılında bitiril­ mişti. İnşa ed ilen köprü, 4 8 0 m etre uzunluğunda ve 14 m etre gen işliğ in d e olu p , 24 d u b a ü zerin e

Galata Köprüsü, İstanbul’da geleneksel hayat biçiminin hakim olduğu semtlerle, daha Batılı izler taşıyan semtleri birbirine bağlayan kültürel bir geçit özel­ liği de taşır. / The Galata Bridge served as a cu ltııral lin k connectıng the tra d itio n a lis t com m unıties of the old city w ıth the westernısed conım unitıes of Pera, centre of commerce and foreign embassies.

146 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E 1999


(..etin Korkmaz

ıvhich ıım given irıstead to a Britisb firın G. Wells in IHI2. Tbis bridge com pleted in 1H75 ıvas 4 8 0 m loııg a n d 14 m ıvide, a n d rested on 24 pontoons. II ti. ıvas bııilt a l a cost o f 105,000 gold liras. Tbis was D ö rd ü n cü G alata K öprüsü ise 1912 yılın da 3 5 0 ıısed m itil 1912, ıvben it was p u lled upstream to b in altına Alm an Man firm asına yaptırılan, boyu replace tbe notvgenuinely old Cisr-i Atik Bridge. 4 6 6 m etre, genişliği ise 25 m etre olan köprüdür. Tbe foıırth G alata Bridge u m bııilt in 1912 by tbe H izm ete 2 7 N isan 1 9 1 2 ’d e açılm ıştır. Bu köp rü German Man firnı f o r 350,000 gold lira. Tbis bridge 1992 yılında çık an bir yangın son u cu n d a kullanı­ ıım 466 m long a n d 2 5 m ıvide. İt is tbe bridge stili lam az hale geld iğin d en d ev re dışı bırakıldı ve ha­ fam U iar to m any people today tbat u m badly dam len kullanm akta old uğu m uz köp rünü n yapım ıyla a g ed in a fir e in 1992 a n d toıved up tbe Golden birlikte 1 laliç'in iç tarafları­ Horn to m ake way f o r tbe na çek ild i. m o d e r n b r id g e notv in G a la ta K ö p rü sü , im p a ra ­ ııse. to r lu k i ç in d e k i ik i a y rı The G alata B ridge ıvas a d ünya g ö rü şü n e ve y a şa ­ sym bolic link, betıveen tbe yışına sah ip insanları ay ı­ traditional city o f İstanbul ran bir m erkezdi. B ir taraf­ proper, site o f tbe im perial ta Aksaray, Laleli, Edirnep a la c e a n d p rin cipal relikapı, Fatih gibi daha g e le ­ gious a n d secu lar institun e k sel b ir yaşam tarzının tion s o f tb e em pire, a n d *4 * 3 K 4 b J* : m £>.5 hakim okluğu sem tler; di­ t b e d is tr ic ts o f G a la ta , ğ er tarafta ise G alata, B e ­ Beyoğlu. Şişli a n d Harbiye y o ğ lu , Şişli, H arb iy e g ib i ıvbere a larg e proportion Batılı bir hayatın izlerinin görüldüğü sem tler. As­ o f tbe inbabitants tvere non-Mııslims a n d ıvbere forlında köprü, bu iki d eğişik kültürü b irb irin e b ağ ­ eign m ercbants a n d diplomats liıvd a n d ıvorked. İn layan kültürel bir geçit olarak da görülebilir. IVtbis respect tbe bridge boıuled tbese lıvo distinctive yami Safa'nın "Fatih-! larbiye" rom anında belirtiği cııllures. Av l ’eyam i Safa sa id in bis novel, Fatihgibi, köprü yoluyla Fatih’ten H arbiye’ye çık a n bir I larbiye, a persoıı ııb o iven t fro m Fatih to Harbiye insan ayrı bir m ed en iy ete ve kültüre d e adım at­ via tbe bridge set fo o t in a di/ferent civilisation a n d mış olurdu. different cııltııre. G alata Köprüsü, ed eb iy atçıların dışında, rom antik A paıl fırını ils p lace iıı fiction, tbe rom an tic appearm anzarasıyla ressam lara da ilham olm a özelliğini a n ce o f tbe G akıta Bridge ınade it a sııbject o f matıy korum uştur. • paintings a n d engravings. • kurulm uştu. Maliyeti ise 105 bin altındı. Bu köprü 1912 yılına kad ar kullanılm ış; bu tarihten son ra, e sk iy en H aliç K öp riisü ’nün y erin e m o n te ed ilm iş­

\r V*

^ ı> V v *V

* I fiilr (Iriklıış is ıı ıt riler tııiıl ıvscarcbcr.

* U ğ u r G ökta.ş. a ra ştırm a cı yazar.

147 SK Y LI F E

H A Z İR A N

JUNE

1999


Marin City’de yaşa m çok 12 ay deniz keyfi

M a r in C ity , 1 ,5 k m ’lik s a h i l ş e r id i v e 5 0 0 t e k n e k a p a s i t e l i m a r i n a s ı y l a , İ s t a n b u l ’d a 12 a y b o y u n c a d e n iz l e i ç i ç e y a ş a y a b i l e c e ğ i n i z te k y e r le ş im b i r i m i . Ç e ş it li l e z z e t l e r i b ir a r a d a b u l a b i l e c e ğ i n i z ş ık m e k a n la r , v i t r i n l e r i n d e e n

k a l i t e l i m a r k a l a n g ö r e c e ğ i n i z m a ğ a z a l a r v e s e ç k in b ir s o s y a l a t m o s f e r ,

M a r in C i t y ’ n in c a n l ı r e n k l e r i n i o l u ş t u r u y o r . M a r in C i t y ’d e t e n i s t e n b o w l i n g e p e k ç o k a k t i v i t e , k e y ifli v e s a ğ lık lı b ir y a ş a m

iç in

s iz i b e k liy o r .

S h o u ır o o tn (0 2 12 ) 875 70 0 0 - 8 7 5 69 30 (H a fta n ın h e r g ü n ii) M e r k e z O fis ( 0 2 1 2 ) 2 3 3 36 27 w w ın .m a rin c i ty. e o m

1999

y a z ın d a

h iz m e t v e rm e y e

b a ş la y a c a k


renkli. bunlardan y a l n ı z c a biri..

Y elk e n Okulu ise ç o c u k la r ı n ı z ı n ö n ü n d e y e p y e n i bir d ü n y a a ç a c a k . V illa ve T ovvnhouse’ların y e r alacağ ı örnek m ahalle, yaz so n u n a kadar ta m a m la n ıy o r. M arin City'nin tasarım ı, 4 0 0 'd e n fazla ö d ü l s a h i b i , A B D ' l i m i m a r l ı k k u r u l u ş u S O M ’ e ( S k i d m o r e , Ovvi ngs Et M e r r i l l ) , p e y z a j m i m a r i s i i s e A B D ’n i n ö n d e g e l e n f i r m a l a r ı n d a n T h e S W A G r o u p ’a a i t. T e p e - A k f e n v e S T F A , M a r i n C i t y k a l i t e s i n i n ard ınd ak i diğer güçlü isimler. Marin C ity'ye gelin, y e ni y a ş a m ı keşfedin.

İ s ta n b u l’d a y a ş a m ın y e n id e n b a ş la d ığ ı yer.


Gi7li

kcıJrrııs

bir

kCıJ-rCır rıCJ7irlesi

Oiscoverirıg fr)e vvorıcler.s of Birgi


l~ı. · . : \

,.

• i.

\ ''

il':

1': ı

~Ltl';;u.:s.


B ir k e z A n a d o lu ile s o h b e tin ta d ın a v a r­ m ışsanız, artık ondan va zgeçe m e zs i n iz. G ü n o lıır K ü çü k A sy a'n ın g iz e m li k o y a k la rın ın özlem iyle uykuya d a­ lar, gün olur çağrısıyla uyanırsınız. Birgi, B ozd ağ’ın e te k ­ lerinde renkli kültürle­ rin mirasını taşıyan, ol­ gun ve ağırbaşlı küçük bir kasaba. Ama koca­ man yüreğinde Friglerin, Lidyalıların, Pensle­ rin, M akedonyalIların, R o m a lıla rın a n ıla rın ı taşıyor. Yine de 13071 3 4 8 y ılları a ra sın d a başkentlik yaptığı Aydınoğulları'nı unutm a­ mış. 15-16. yüzyıllarda bir kültür merkezi olan kentte iki yapı hem en dikkatinizi çeker: Ulueam i ve Ç akııağa Ko­ nağı. Ulucami’yi, 1993 yılın­ da çalınıp, İngiltere’ye g ö tü rü len ve geri a l­ mayı başardığımız tah­ ta oym a m inber kapı-

14. yüzyılda Aydınoğulları’na başkentlik yapan Birgi, Ege’de gizli kalmış bir kültür hâzinesi. Kasabanın önemli yapılarından Ulucami, 13 12’de Aydınoğlu Mehmet Bey tarafından yaptırılmış. Caminin güneydoğu köşesini bir Bizans aslanı süslüyor. / Birgi, wlıich in the M th century became Capital of the Aydınoğlu p rin cipalıty, is a hıdden cultıııal treasure hoııse of the Aegean. Ulucami nıosque is a spectacular m oııum ent constructed for Mehmet Bey of the Aydınoğlu in 1312. At the soııtheast corner is a Byzantine lion.

15 2 S K Y L IF E

H A Z İR A N

-«j»» J U N E 1 9 9 9

Ö n ce yoıı bav e m ade Ibe a c q ııa in ta n c e o f provincial Tıırkey, yoıı irili be booked. Yoıı irili J'all asleep dreaming o f As i a M inor's hid d eti valleys. an d meııken lo tbeir cali. Birgi is one sn cb litlle knoıvn deligbt - a qııiet a n d dignified snuıll town at Ibe fo o t o f B ozdağ in ıvesterıı Tıırkey. Heir lo a long series ofan cien t c i v il is a t i on s wb i c b p a s s e d tbrou g b tbis regioıı - P brygiaııs, Lvditı ns, Ters i a ııs. M aced o n ia ııs cnıd R om ans - B irgi ıvas capita! to tbe Tıırkisb Aydırıoğııllcırı prin cip a lity betıveen 1307 an d 1348, an d continııed to be a cııllııra l çen t re un d e r Ibe Ottomııns in Ibe I5tb a n d I 6 lb ceıılııries. Birgi s most celebraled bistorical buildirıgs are Ulucami m osque a n d Ç a k ıra ğ a K onak, an 18tb century mansion.


T op ra k o ff e rs y o u the b e a u t i e s to be diseovered!..

Kapria

. '

>■

**r

:

L iberty

Lim itless colour, design a n d siz e altern atives created fo r eleg an t tastes a li sig n ed by Toprak. Sparkling beau ties o f T oprak a r e ex h ibited a t Toprak Sbouıroom . C om e a n d discover these sparklin g beau ties a n d ta k e T oprak C atalogu e show ing a li the designs with y ou ! T oprak Ç enter Shoıvroom : Ih lam u r Yıldız C ad. N o:10 8 0690 B eşiktaş / İstan bu l TURKEY P hon e: (9 0 2 1 2 ) 3 2 6 3 5 8 4 F ax: (9 0 2 1 2 ) 2 3 6 8 7 4 8 e-m ail: serpaz@ toprak.com .tr

TO PRAK C e ra m ic Tiles

"


kırından h e m e n h atırlay a­ caksınız. Cami, 1312 yılında Aydınoğlıı Mehmet Bey ta­ rafından yaptırılm ış. Doğu ve Giiney duvarları mermer. Güneydoğu köşesini bir Bi­ zans aslanı süslüyor. Kare planlı ve beş nefli olan ca ­ m iye sekiz sütıınlu, ahşap tavanlı son cem aat yeri son­ radan eklenm iş. Minare sııiı tuğlalarla örülmüş. Ulu cam i'y e g ir d iğ in iz d e , Selçuklu ve klasik Osmanlı mimarisinin vakur sadeliğini hissediyorsunuz. G özünüze ilk çarp an , m ihrabı kapla­ yan, çifte kıvrık dallı firuze ve mor renkli Selçuklu tarzı geom etrik yıldız ve g eçm e­ lerle süslü çiniler oluyor. Gözleriniz mihraptan, p en­ cerelerden süzülen ışığın aydınlattığı olağanüstü ağaç işçiliği ile pencere kanatlarına kayıyor. Ceviz ağacının doğal güzelliği ile birleşen Selçuklu üslubunun estetik harikalar yarattığını farkediyorsunuz. Özellikle minber insanı büyülüyor. 3000 parça­ dan oluşan minber kapısı çivi kullanmadan yapılmış. Üzerinde kündekûri üslubuyla yazılmış iki hadis yer

Ulııcanıi m ade the headlines ırbeıı its ırooclen m inber - pıılpit - doors ıi’ere stuleıı in 1993 cınd later sııccessfıılly retrieved çifter being smııgglecl to Bıitaiıı. The mosque u m bııilt in 1312 by the A ydınoğlıı ru ler M ehmet Bey. Tbe east cınd soııtb U'cılls a re made o f marble, cınd cıt tbe soııtbeast corner is cı Byzantine lioıı. Tbe moscjııe is sı/uare witb five bcıys, an d bas a glcızed brick minaret. Tbe portico ıi’itb eight colıım ns a n d a ıi'ooden ceiling is cı later aclclition. Aydınoğlıı Mehmet Bey cııul his sons Babcıchr emel Gazi t ’mıır cıre bııried in tbe tomb adjoining tbe moscjııe. | Tbe graı e simplicity o f Seljıık an d c classical Ottoman arcb itectııre is | strikitıg ıi’hen yotı enler tbe ınoscjiıe. Tbis is ojfset by tbe vigorotıs cınd coloıırfııl Seljıık style tiling o f tbe mibrcıb or cıltcır nicbe. ıı bose star-shcıpecl cıııcl interlocking tiles hare cı pattenı o f scroUing tendrils in tıınjııoise cıııcl pıtrple. From bere yoıır eye shifts to the exqııisitely ırorkecl shııtters on eitbersicle o f tbe ırinıloıi's. Seljıık style clecorcıtion combinecl ıritb tbe ncıtıırcıl becıııty o f tbe ıvalııııt ıroocl cıvcıtes cıestbetic exchantment, cıbore cılI in tbe minber. Tbe minber cloor is clecorcıted in

Birgi Ulucami’de, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin sadeliğini, mihrap ve pencere kanatlarında öne çıkan olağanüstü ahşap işçiliği tamamlıyor. Üstte, pencere kanadı; altta solda, mihrap kapısı; sağda pencereden detay. / The strikin g sim plicity of İme and space in Seljıık and Ottoman aıchitecture ıs o fi­ se! by the exqııisıte detaıl of the m ihrap tilin g and the woodwoı1< of tlıe wındow shutteıs. Above ıs oııe of the shııtteıs; below left the m ihrap door; and lig h t a detaıl from oııe of the windows.


m o to r u

ile

14 JET

N A U TICA EfS* RIGID INFLATABLE BOATS

• 3 metreden 11 metreye kadar fiber tabanlı, jet veya outboard motorlu farklı özelliklere sahip Amerikan deniz piyadelerinin kullandığı şişme botlar • Jet motoru ile denizde yüzenler ve botun içindekilere can güvenliği • Tuza - mazota - güneşe dayanıklı Hypalon hammaddesinden üretim ve 10 yıl garanti Türkiye Genel Distribütörü: DERİMPEKS YACHTING Head Office: Zeytinburnu Tel: (0212) 546 85 55 Fax: (0212) 510 62 87 Branch: Ataköy Marina Tel: (0212) 661 09 49 Fax: (0212) 661 15 41

VİA BÖYLE


a lıy o r : "H er kim ah ireti alet e d e re k dünyayı kazanm ak isterse, o işten hiç sevap kazanam aya­ c a k tır ” ve "A yrılık ve nifak sokanların a h ir e tte y eri y o k ­ tu r". A ğaç işçiliğ i, Mağribi Abdiilvahit oğlu Muzafferiiddin tarafından sekiz yılda yapılm ış. Sekiz yıllık em ek, yüzyılları aşan kültürlerin zenginliği ile birleşince, za­ manların ötesine uzanan bir eser ortaya çıkmış. Ca­ miye bitişik türbede Aydınoğlu Mehmet bey ile oğul­ ları İsa Bahadır ve Gazi Umur un mezarları yer alı­ yor. Caminin batısında, gözünüze bir başka sürpriz takılı-

tbe k ü n d e k â r i technitjııe, in u’bich intersectin g g eo m etric a l pattems are form ed by pieces o f ıi’oocl jo in ed by tongue a n d groove | poin tin g . A ltogether | tbree tboıısand pieces I o f ıi’o o d b a v e been | ıısed in tbis kündekâri door, on ırbicb tbere are ttvo inscriptions reading, He wbo attempts to ıriıı tbe ıi’orld by ıısiııg tbe next as an instrnment shall gaiıt no blessing,'an d 'n ere is no place in tbe next ıi'orldfo r tbose ıi’bo bring segregation an d discord . ' A craftsınan nam ed Muzafferiiddin son o f Abdıilvabit o f Magbreb took. eight years to m ake tbe door, an d tbese eigbt years oflaboıır combined ıvitb a cııltııral legacy o f many cen-

Birgi Çakırağa Konağı, iki yüz yılı aşkın tarihe sahip, üç katlı, U biçimli bir yapı. Konak, Kültür Bakanlığı tarafından 13 yılda restore edilmiş. / Çakırağa Konak ın Bırgı was b u ilt oveı two hundred years ago. Restoration o f llıis thıee storey U-shaped buıldıng by the M ınıstıy ol Cultıııe took 13 years.

yor: Çakırağa Konağı. Konak 1761-1764 yılları arasın­ da zengin bir tüccar olan Çakırların Tabir Ağa (Bazı kaynaklara göre Mehmet Ağa veya Şerif Ali Ağa) ta­ rafından yaptırılmış. Üç katlı ve IJ' biçimli konak. Kültür Bakanlığı'nca 13 yılda restore edilmiş. Zemin katta misafir b ek le ­ m e o d a sı, m u tfak, ahır, taşlık yer a lı­ yor. Kışlık olan ikin­ ci kattaki odalarda şöm ine ve yıkanma bölü m leri var. D u­ var ve tavan sü sle­ melerindeki ağaç ve k alem işçiliğ i in ce

tııries resıılted in a timeless ıvork. o f art. West o f the mosque is aııother sıırprise: Çakırağa Konak. Tbe kon ak - nıansion - was built betıi’een 1761 an d 1764 by a ırealthy local mercbant named Tabir Ağa o f tbe Çakırfam Uy (altboııgb some soıırces give the bııilder as Mehmet Ağa or Şerif | Ali Ağcı). On tbe | groııııd/loor is a ırait3 iııg roonı fo r gııests, a 1 kitcheıı. stable, a n d Jlagged hail. Tbe irin­ ler lit’iııg nıoms on tbe secon d flo o r coııla in fir e p la c e s a n d Jitted bath in g closets. Tbe


basa çıkıyor.

M obil 1, m jşp r sıcaklığının 300 d erecenin üstOne çıktığı Formula 1 ya rışların d a IfiİÖ İI tek n o lo jlsiyti#h erxa m an en yOksek perform ansı sağlıyor. Mobil, bu m ükem m el m otor yağın ı şimdi sizin ku llanım ın ıza sunuyor. Hem de benzersiz yakıt tasarrufu özelliğ iyle birlikte... Hangi a ra c ı kullanırsanız kullanın, motor yağın ız...

Feel the difference


ıralls aııd ceilirıgs o f tbe rooms on tbe J'irst anıl seconcl Jloors cıre decorated ıritb superh ıvoodıeork and paiııted decoration on plaster knoum as kalem işi. Çakır Tabir Ağa b a d tim wives, one from İstanbul an d one from İzmir, an d becaııse tbey missed tbeir bom e cities be bad scenes o f these cities paiııted on tbe walls o f tıvo o f tbe rooms. To protect tbe pictures taking pbotogmpbs ıısing Jlasbligbt is probibited, so yon mııst engrave tbe iınages on yoıır miııd as yoıı look aroıınd tbe marısion. Biıgi ıvas declared a conseruation area in 1989. Otber interest ing buildiııgs in tbe toıvn incinde tbe medrese lslamic college - o f Inuım Birgivi, tbe Sultanşah Tomb, and Şefik Bey Yağhanesi, a plaııt fo r tbe extraction o f olive oil.

bir estetik beğeninin ürünleri olarak ikinci ve üçüncü katı bezem iş. Biri İstanbullu diğeri İzmirli iki eşle ev­ lenm iş olan Çakırağa, eşlerinin m em leket hasretini gidermenin de çözümünü bulmuş: Odalardaki İstan­ bul ve İzmir resimleri, şehirlerin o zamanki görüntü­ lerini sunuyor. Konaktaki geziniz boyunca karşılaşa­ cağınız görüntüleri belleğinize kazımak zorundasınız. Fotoğraf çekilm esi flaş ışığının resimlere vereceği za­ rar nedeniyle yasaklanmış. 1989 yılında tamamı SİT alanı ilan edilen Birgi’de ay­ rıca, İmam Birgivi Medresesi, Sultanşah Türbesi, Şe­ fik Bey Y ağ h an esi gibi m eraklı g özleri b ek ley en eserler var. Eğer Birgi'yle bir Pazartesi günü tanışırsanız, pazarı-

Çakırağa Konağı’nın duvar ve tavan süslemelerindeki ağaç ve kalem işçiliği, tarihî yapıyı adeta rengarenk bir tabloya dönüştürüyor. / The w oodw ork and painted kalem işi decoration on the walls and ceilıngs of tlıe mansion transform it alm ost into a colourful pıcture ra th er than an in te rio r to be lıved in.

I f you visit Bilgi on a Moııday do not miss tbe ıveekly market, tebere yon ıvill encoıınter the sam e exuberant Jloıeers as adorn tbe ıvalls o f Çakırağa Konak an d otber old boııses in the toıvıı, in tbe coloıırful embroideries made by local ıvomen. Birgi lies o ff tbe beaten track, east o f the ınain roııte doıvn tbe Aegean coast fronı İzmir to Bodrum a n d Marmaris. But it is well ıvorth making the detoıır to discover tbis small toıvn ’s delightfıtlly ıınspoilt atmospbere steeped in history. •

na uğramadan geçm eyin. Çakırağa Konağı’nda ve es­ ki evlerin duvarlarında gördüğünüz çoşkıılu çiçekler­ le orada da karşılaşacaksınız. Kadınların maharetli el­ lerinden çıkan elişi işlemelerde bu renkli dünyanın bir parçasını bulacaksınız. Yolunuz Ö dem iş’e düştüğünde bu suskun ve ağır­ başlı Anadolu kasabasına rotanızı çevirin; gözleriniz­ den zengin Anadolu kültürünün sunacağı şöleni esir­ gemeyin. • * Faruk Üriindiil, araştırm acı yazar.

* Hamli İ/niııdiil is a ıvseaıvher and teriler.

15 8 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JUNE

1999

tms


Acil bir gönderiniz mi var? Arayın: (0216) 425 17 00

H e r an acil bir durum la karşılaşabilirsiniz. Yetişmesi gereken acil bir gönderi, kısıtlı zaman, yasal prosedürler... Acil durum lar için şimdiden önlem alın, T N T ’nin telefonunu n o t edin. D ilerseniz h ttp ://w w w .tn t.c o m adresindeki sitemizi de ziyaret edebilirsiniz.

G lobal Express & Logistics 1


d

Sofraların değişmez yiyeceği___________________ The one essential food


Sofram ızd a, h er ö ğ ü n d e y er alan, olm azsa olm az b ir tek y iy ecek vardır ki, o da ç o k yakınd an tanı­

Tberv is o n ej'o o d ıvübout ıvbicb no m eal is com plete, in Turkey at an y rate. Tbat is breaci, a Jbocl ive knoıv so iveli yet ne ver tire of. B rea d is delicioııs a li by itsel/ ıvben it com es steam ing bot a n d crıısty J'rom tbe overı, a n d co m es in in n u m era b le varieties. We a li b a v e oıırfavourites. B read is tbe sym bol o f a l l fo o d , as dem onstrated by tb e sa y i ıı to ea rn o n e ’s d a ily b rea d , a n d b e ld sa cred as a sou rce o f life a n d f>ift oJ'God. We tban k G od f o r o ıır d aily bread, but also say in Turkisb tbat b rea d is in tbe lion ’s m o ııtb ' m eaning tbat to ea rn a living involves a strııggle. O atbs c a n be su ’orn öv er b r e a d a n d w asting it o r letting it be trodden underfoot is a sin. Över most o f tbe tvorld b rea d is a staple Jbo d , Us s b a p e , m e t b o d o f p r e p a r a t io n , a n d tb e c e r e a l f> rains it c o n t a in s v a r y in g ^ ıvidely J'rom country to coııntry a n d reffion to ref>ion. lıı m an y parts o f tbe M iddle Hast, Asia, a n d A frica fla t leaven ed b r e a d o f very a n c ien t prov en a n c e is stili m ad e, lik e tbe p i d e o f T ıırkey . S m a ll a n d even Jla tter ıın leaven ed breads a r e m a d e in In d ia o f m illet a n d in C e n tr a l a n d S o u th A m e r ic a o f m a iz e flo ıt r . In liraz il tin y jlat breads m ad e o f m a n io c - f l o ı ı r f>roıınd J'rom tbe cassia root - a re eaten ıvitb

yıp bildiğim iz ve tadından asla v azg eçem ed iğ im iz ekm eğim izd ir. Kim im iz fırından yeni çık m ış b u h a ­ rı ü z e rin d e ç ıtır çıtır s e v e riz ; k im im iz in m id esi hassastır, ağızda dağılanını tercih ederiz. Kimimiz pam u k gibi yu m u şacık iç in e , kim im iz kıtır kıtır kabu ğu n a vurgunuzdur. Kısacası sofram ızd an e k ­ m eği ek sik etm eyiz. O n u n gü zel tadı d ilim ize ö y ­ lesine yer etm iştir ki, ütüsüzlerinde, b en z e tm e ler­ d e, günlük yaşam da bir an b ile bırakm az p eşim i­ zi. E km ek ü zerin e yem in ed eriz. D iren m ek , zor­ luklarla m ü cad ele, hem e k m e k içindir, hem d e bu m ü cad eley i sü rd ü rebilm ek için g erek li gticti e k ­ m e k te n alırız. A lnım ızın te riy le “e k m e k p a ra s ı” kazanırız am a “e k m e k arslanın ağzınd ad ır”. Kısa­ c a s ı ü lk e m iz d e , g e le n e ğ in , in an cın , em eğ in , hayat veren, g ü ç v eren bir y iy eceğ in adıdır ek m ek . Hu güzel ve d eğerli b esin yal­ nız ülkem izd e değil dünyanın dört b ir y an ın d a da e n ç o k ü r e tile n v e tü k e tile n te m e l b e sin k ayn ağ ıd ır. Y a p ılış b i­ ç i m l e r i , t ü r le r i , k u l l a n ıla n m alzem eler, ü lkelerin coğrafi v e k ü ltü r e l y a p ıs ın a g ü r e farklılıklar arzed er. O rtad oğu , Asya ve A frika’nın b irço k b ö l­ g e sin d e hâlâ, g e çm işi o ld ıık -

162 SK Y L IF E

HAZİRAN

JU N E 1999


Göcek yepyeni lıir mariııaya kavuşuyor. 2 1 7 y ıllık d e n iz cilik g elen eğ i G ö c e k 'e geldi: C A M P E R & N I C 1 l O L b O N k ?

7 /a /J M

tiç ç y & n z

i( f / ; e w r n 4 & ^

rW t/' /M f/v /ta ^ { j ö / u ' / h j o / ' h / h ’t

o /b s u

( / J o / ' f { f ö c e / ı xfe i / û n

M arina Müdürü

G ö cek ’te uluslararası standartların üstünde bir marina... Akdeniz’de Türk yat turizmi yeni bir boyut kazanıyor. Enternasyonal A.Ş.’nin ileri teknoloji anlayışı ile Cam per & Nicholsons Co.’nun gelenekselleşmiş denizcilik deneyimi G öcek’te buluştu. Doğanın içinden... Doğaya yakışan bir marina. Port G öcek, güzelliğini doğanın cöm ertliğinden alırken, ona katkıda bulundu. Kanada’da üretilen, yüzer iskele ve dalgakıranla ekolojik dengeye özenle sahip çıktı. Daha şim diden balıkların ve diğeı canlıların bannağı oldu.

Port G öcek "D e n iz i b i l i r ”

• 400 yat kapasitesi ■Sanitary çenter • Market • iletişim merkezi • Teknelere su, elektrik, atık su pompası • Marina içi mobil ulaşım araçları • Tam donanımlı yangın söndürme tesisatı • Halk Sigorta güvencesi • 24 saat güvenlik garantisi • Her tür bakım ve onarım hizmeti • 70 ton kaldırma kapasiteli travel lift

ARTCOM

P o rt G öcek. u lu s la r a r a s ı Dalam an H avaalam 'n a sadece 20 dakika u z a k lık ta d ır.

Camper & Nicholsons ENTERNASYONAL Turizm Yatırım A.Ş.

bir Yapı ^

Kredi kuruluşudur. Telefon: (O 2521 645 15 2 0 /6 4 5 12 9 7 /6 4 5 18 9 7 /6 4 5 19 34 Faks: (O 252) 645 17 36


Tufan Karta!

£

Çengelköy’deki Has Ekmek Fırım’nın duvarlarını Pınar Mutlu’nun ekmeğin öyküsünü anlattığı seramik panoları süslüyor. / The walls of Has Bakery ın Çengelköy are decorated vvıth ceramic panels by Pınar Mutlu tellıng the stoıy of bread.

ça esk ilere dayanan m ayalanm ış yassı e k m e k kul­ lanılır. Aynı şek ild e H indistan'da Hint d an sı, Orta ve G ü n ey A m erika’da "Tortilla" d en ilen yassı, kü­ çü k e k m e k le r üretilir. Brezilya'da m an yoktan ya­ p ıla n k ü ç ü k e k m e k le r s o fr a la r a le z z e t k a ta r. U zakdoğu ülkeleri g e le n e k se l y iy ecek leri p irinç­ ten v a z g e çe m e se ler b ile, ek m e k onların yaşam ın ­ da da p irin çle b irlik te y erin i k o ru m a k ta d ır. Al­ m anya, Rusya ve Kuzey Avrupa’da çavd ard an ka­ ra e k m e k tüketilir. Tahıl ürünlerinin büyük m ik­ tarlarda üretildiği tüm d iğ e r ü lk e le r gibi T ü rk i­ y e'd e d e, e k m e k tüketim i ço k y ü ksek m iktarlar­ dadır. Ü lkem izd e yıllık tahıl tüketim i kişi başına 2 3 0 kg iken, bu Alm anya'da 7 4 k g ’a a n ca k ulaşır. E km ek, başta buğday, mısır, arpa, çavd ar, soy a, darı gibi tahıllar olm ak ü zere ç o k çeşitli bitkid en e k le ed ilen unun, suyla yoğurularak ham ur haline d önü ştü rü lm esiyle m ayalanıp, ateşte pişirilm esiyle e ld e edilir. 100 gram ında % 35 su, % 53 nişasta, % 8 p r o te in , % 1 .4 y a ğ b u lu n a n e k m e ğ in k a lo r is i 240'd ır. 15. 152, niyasin ve d em ir içeren bu d eğerli b esin im izin ü lkem izd ek i yaygın üretim b içim in e b ir göz atalım . İçin e öğü tülm ü ş buğday unu koyulan te k n e y e su ve maya karıştırılarak hepsi iyice yoğurukır. Mal­ zem en in tanı olarak b irb irine karışm ası için bu iş­ lem IS dakika kadar sürer. Ham ur yaklaşık 4 saat kabarm ası için b ek lem ey e bırakılır. M ayalanm a sı­ rasında ortaya çık an karbond ioksit gazıyla hacm i büyüyen ham ur parçası b irer e k m ek lik eşit p arça­ lara ayrılır. Şekil verilen ham ur, ikinci m ayalan­ ma için pasa bezinin ya da tavanın üzerind e 1 saat bekletilir. Son işlem e k m eğ in y üzeyin e atıla­ c a k b ıç a k la kıtır k ısm ın ın ş e k ille n d irilın e s id ir. M iktarına ve b içim in e g ö re 2 3 0 -2 8 0 d erece d e, 15 ile 50 d akika arası fırına sürülen e k m e k , suyunun tam am ını kaybed ip , kabarıp, kabuk kısm ı o lu şu n ­ ca fırından çıkarak sofram ıza yolculuğu için bizi b ek ler. Klasik yoğurm a yöntem i d en ilen bu y ö n ­ tem le e k m ek daha leziz ve doğal olm aktadır.

tbe exutic loca l atisin e, ıvbicb is a conıbincılion o f AJ'rican, irıdigenons A m erintlian a ııtl Porlıtf>ıtese cookery. Everi in the F a r East, b r e a d sb a res J'irst p la c e ıvitb rice a s tb e n ıain fo o d . İn G erınany, S catıdin avia a n d Rııssia b lack iye b rea d is p o p u ­ lar. C ereal consıım ption in Turkey is enornıoıts coıııp a r e d to, say , G erınany at 2 3 0 kg a ııd 74 kg p er cap ita respectively, a n d most o f tbis high total is a c c o u n le d J b r by ıvheat b rea d s o f varioııs kiıuls. W beat is tb e o n ly c e r e a l c o n ta in in g sııffic ie n t glüten to rise significantly a n d give a spongy coıısistency. To a m ııch lesser extent iy e b a s tbe ability to form a lea v etıed b rea d , bııt o tb e r g ra in s tike ınaize, harley, a n d millet can only be used to form fla t cak.es ra tber tban b rea d p ro p er ıınless nıixed ıvitb a high proportion o f ıvheat Jloıır. W beat b r e a d m a d e ıvitb ıvbeat Jlo ıır, y ea st a n d ıvater con tain s 35% ıvater, 53% starcb, 8 % protein, a n d 1.4% fat, a n d ea c h 1 0 0 g con tain s 24 0 calories. İn addition b rea d contains significanl ıjuanlities o f B a n d B 2 vitanıins, niacin a n d iroıı. İn ali b rea d is a ra lıta b leJb o d stııff in its oıvıı rigbt. K n eadiııg is a n im portant p art o f b r e a d nıaking sin ce il eıısıtres tbal tbe yeast is eveuly dislribııted. I b e dough is then lej't in a ıvarnı plcıce to rise, a p rocess by ıvbicb

şŞ


whether you are

on the other side of the world...

MATRAS 1 9

4

7

h ttp : //w w w .m a t r a s .c o m m a rk e tin g te 'm a tr a s .c o m

A km e rke z, G o lle ri a, O sm a nb e y, C a dd e bo stan , İz m ir. A nkara, Samsun, A n ta ly a , C a p ito l, M c)scow /Ram storc, W arsaw /P an oram a.W a rsa w M a rr io tt


E km eğin g e çm işi in sa­ nın g e çm işiy le p aralel­ dir. İlk çağlard a, soğu k ik lim in h ü k ü m sü rd ü ­ ğü topraklarda e te d a­ yalı b e sin le r e ld e e d il­ m esi a m a c ıy la a v c ılık y a p ılır d ı. A v ru p a ile A sya’nın g ü n ey b ö lg e ­ lerin d e ise, av cılık ya­ pılm akla birlikte, sıcak iklim in etk isiyle etlerin u zu n s ü r e k o r u n a m a ­ m ası, bu b erek etli to p ­ raklard a tarım ın g e liş ­ m esin e s e b e p oldu. Buralarda ürünler g e n eld e ta­ hıla d ayalıyd ı. T ah ıla dayalı ürünleri tü k etm ey e b aşlayan insanların yaşadığı ilk b ö lg e lerd e n biri d e A n ad o lu ’dur. A n ad o lu ’da y aşam ış Asıır, Hitit ve Sü m er m ed en iy etlerin d en kalan tarihi ese rle r­ d e, tarım la uğraşan insan figürlerine rastlanıııaktadır. Ekm eğin ilk k e z 12 bin yıl ö n c e yapıldığı ve k a b a ca ezilen tahılın suyla yoğu rıılarak ham urun sıcak taşlar üzerind e sıca k külle pişirildiği so n u ­ cu na varılıyor. İlk m ayalı ek m e k ise tesadüf so n u ­ cu kendi k en d in e m ayalanm anın ardından k eşfe­ diliyor. T ü rk iy e’d e ek m e k için g e n ellik le buğday kullanı­ lır. Bunu nla birlikte y ö relere g ö re arpa, çavd ar ve ö ze llik le K arad eniz b ö lg e sin d e m ısır da kullanıl­ m aktadır. Ü lkem izd e tü ketilen ev ek m eğ in i "yuf­ k a ”, “p id e” ve "so m u n ” olarak ü ç tipe ayırabiliriz. A n adolu’da, ö ze llik le g ö ç e b e köylülerin kullandı­ ğı yufka, p işirild ikten so n ra iy ice kurutu lm akta; b ö y le c e u z u n b ir s ü r e m u h a fa z a e d ile b ilm e s i

ates carboıı clhmcle gas. The bııbbles o f gcıs a re p rev en ted J'rom escaping by tbe elastic glııten in tbe Jloıır. Rising nıay ta ke an ytbin g ıtp to 4 boıtrs. Tbe d o ııg b is tb en d iv id e d a n d sbaped into loaves an d left to rise Jb r a secoııd time. Jııst be/bre goiııg ş into tbe oveıı cııts a re | m a d e ıvitb a k n ife in | tbe top. an d it is baked ö at temperatııres o f 230280 degrees Cetıtigrade. Bread m ade by tbis classical kneading m etbod bas ınoreJlavoıır. Agricııltııre, an d primarily tbe cııltivation o f cereal crops, began in M esopotamia a n d spread first to tbe bot regions o f Asia a n d soııtberıı Eıırope. An important J'actor in tbis pattern is tboııgbt to he tbat meal obtained by bıınting did not keep ıvel! in hot climates. so providing motivation J b r developing alternative foodstııjfs. hı Turkey, ıvbose soııtbe a s te r n reg io n s c o r r e s p o ııd to ııo rtb ern M esopotam ia, Assyriaıı, Hittite a n d S ıım erian carviııgs sboıv J'igııres en gaged in J'arming. İt is tboııgbt tbat bread ıvas first m ade tıvelve tboıtsand years ago by ınixing coarsely groıın d grain ıvitb ıvater a n d baking it on hot stoııes in hot asbes. Yeast, ıvbicb is a microscopic fııngııs, ıvas discovered a f ter doııgb ıvas ajfected by tbe Jıın gus by accideııt, a n d its fa v o ııra b le eJJ'ect on tbe bread obsen vd. Altboııgb nıost Tıtrkisb bread is m ad e o f ıvbeat Jloıır, som e regions also ııse barley, iye, or in tbe Black Sea region m aize Jloıır. Rougbly speaking Tıtrkisb breads fa il into tbree categ o r ie s : very th in r o lle d sb e e ts kn oıvn a s y u fk a, f l a t leaven ed breads


sııcb as pide, an d loaves knoum as somııtı. Yufka, the most ıısııal type o fb r e a d am ong ııom adic commuııities, is cooked on a griddle an d tben dried, in u’bicb state it ivil! keep f o r a long time. Pide is cooked in an oveıı. Sbaped into Jlat circles or ovals it may be sprinkled ıvitb sesarne seeds or black etimin, an d hrıısbed ıvitb beaten egg. İn the nıontb o f Ram azan the evening m eal is not complete ıvitbout pide, a n d c/ııeııes form oııtside the bakeries as tbe boıır o f breaking fa st approaches. Tbe roıın d loaves knoum as som u n ıtsed to be m ade o f Jlou r ıvitb a bigh bran conteııt, usually by public bakeries. Tbeir equivalent in most Turkisb cities today is knoıvn as fra n ca la , a n d m ade o f

m ü m kün olm aktadır. B ir oklava yardım ıyla açılan yufka ters yüz ed ilerek sa c üzerind e pişirilir. B ir d iğer e k m e k türüyse pidedir. Fırında pişirilen p ide, yuvarlak veya oval form da yapılır. Ü zerine susam , çö rek o tıı, serpilir. Y um u rtad a sürülebilir. R am azan a y ların ın v a z g e ç ilm e z e k m e ğ id ir. Son o la ra k so m u n e k m e ğ i g e lm e k te d ir. K e p e ğ i hol undan imal e d ilen bu tür, daha ziyade ticarî fırın­ larda pişirilen yuvarlak ek m ek lerd ir. Som un, b u ­

Erdal Yaz

gün çoğu n lu kla ken tlerd e in ce undan yapılm akta­ dır ve francala olarak da adlandırılır. Bu insanlık tarihi kad ar eski gıdayı ü reten e k m e k ­ çilerin k ök en in in , Hz. A d em ’e, yani ilk insana k a ­ dar dayandığı rivayet edilir. Evliya Ç eleb i gezi y a ­

bighly refineti ıvbiteJlour. lıı / 7th-centuıy İstanbul, accordiııg to the Turkisb ırriter Evliya Ç elebi, th ere irere 9 9 9 b a k eries employing ten tboıısand bakers. He telis ııs tbat tbe g ııild o f bakers reg ard ed Adam as tbeir patron saint iıı tbe belief tbat b e h ad groııııd ıvheat into Jlo u r al tbe conınuınd o f tbe Aııgel (lahriel. an d tbeir second patron saint ıvas Aııır bin ümran, a contemporaıy o f Mııbamnıed. İn Ottoman times bread ıvas sok! at tbe bakeries an d locaI markets, a n d also by Street sellers from carts an d baskets. Wbatever the chaııges iıı bread m akiııg a n d bread types över tbe centuries, tbis Tıırkish proverb bas not lost its significance: 'The root o f the tive is the earth, a n d tbe root o f men is b rea d '. •

zılarını to p lad ığ ı ünlü e se ri S e y a h a tn a m e ’sin d e, 17. yüzyılda İstanbu l'd a 9 9 9 fırın ve 10.000 e k ­ m ekçi old uğu nd an sözed iy or. Fvliya Ç eleb i, e k ­ m ek çi e sn a fın ın , b u ğ d ay ı C e b ra il’in em riy le un h alin e g etiren Hz. A dem 'i k en d ilerin e pir kabul e ttik le r i, Hz. M u h a m m e d d ö n e m in d e y a şa m ış olan Aııır bin Üm ran ı da ikinci pirleri olarak g ö r­ düklerini anlatıyor. O s m a n lı’da e k m e k , fırın la rd a , te z g a h ta , s o k a k araları ve sem t p azarların d a, b in e k arab aları ve k ü felerd e satılırdı. S a n a y ileşm ey le ça b u k ve seri ü retim , g e le n e k s e l e k m e k y ap ım ını d aha k olay hale g etirse b ile, k ök en in in insanlığın varoluşuna d ek uzandığını, şıı atasözü m ü z n e güzel de b e ­ tim liyor: “Ağacın kökü toprak, insanın kökü e k ­ m ektir." •

* A r if Cem (liiıışıör is a j<m malisi.

* Arif C an G ü n g ö r, g a z e te c i.

167 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999


EKOL


Bu kolaylıklar yalnız Şube Ötesi Bankacılık’ta, Esbank’ta var! 1. E n teg ra sy o n . Yani, Şube Ötesi bütün kanallar (EStel, aloES, ESnet) birbirine online/realtim e bağlı. Bir kanaldan yaptığınız işlem sistemdeki diğer kanallara anında yansıyor. Böylece o an hangi kanala erişebiliyorsanız, o kanalı kullanıp, tam 130 işlemi, hesabınızın son dökümünü görerek yapabiliyorsunuz. 2. İle ri ta r ih li E F T , h avale v e v irm a n . Seyahate çıkacaksınız, siz yokken kiranız yatacak, bir havaleniz var, bir hesaptan bir hesabınıza virman yapmanız lazım. Şube Ötesi Bankacılık’a talim at verin, unutun. 3. Ş ifre G ü v e n liğ i. Şube Ötesi Bankacılık’ta şifreniz ve hesabınız tam anlamıyla güvenlik altında.

Bir bankanın tecrübesini nereden anlarsınız? Kurduğu sistemden.

Size, şubelerde yapabileceğiniz 130 banka işlemini şubeye gitmeden, 365 gün, 24 saat, ücretsiz olarak yapma imkânı veriyor.

ESBANK

Tam Hizmet Bankacılığı


Uçuş Noktası / Flight Destirıations

Uy H Ü S R A N YA:


Early in the moming the toum aıvakens to the shouts o f young boys selling simit - cıispy rings o f bread sprinkled witb sesame seeds. There is no confusion, no rush. Uşak is a sınall city tebere the distances are too sbort to ınake getting to ıvork a problem. Our determination to see as much as possible in the least time ıvas oııt o f keeping ıvitb the relaxed loca! atmosphere, but Uşak is ıısed to tbese bıief visitors ıvho toucb doıvnfor a couple o f nigbts and then disappear off. Tbe visitors that the toum expects to ıvelcome are businessmen in the leather trade and textile industry, cirit players an d salesmen. They cannot be said to have been expectirıg us, because almost everyone ıvas astonished to hear why ive bad come, including the boy ıvaiter

S a b a h ın e rk e n saatlerin d e b o l susam lı sim itleri en uzak m ah allelere kad ar taşıyan sim itçi ço cu k la rın bağırışları ken tin uyan ışına tanıklık ediyor. T ela ş y o k , k o ş u ş tu rm a c a y o k . H er y e r y a k ın U şa k lı için. B izim “az zam and a ç o k y er g örelim " halleri­ m iz p ek d e y akışm ıy or şeh rin h avasına. Am a o l­ sun, U şak, bir k o n a n b ir g ö ­ ç e n y o lc u la r a a lış k ın . D e r i tü ccarları, tek stil sa n a y ic ileri, sp orcu lar, p azarlam acılar b ili­ n en , b e k le n e n m isafirleri ş e h ­ rin. Bizi b ek led ik le rin i sö y le ­ m ek zor. Ç ü nkü , n e için g e l­ diğim izi ö ğ re n e n h em en h er­ k esin ve iki ak şam y em eğ im i­ zi y e d i ğ im iz S o f r a R e s t o r a n ’d a k i g a r s o n ç o c u ğ u n “U şa k ’ta y azacak n e var?” s o ­ rusuna “Ne yok ki?” ce v a b ın ı

1953 yılında il statüsüne kavuşan Uşak, bugün modern bir kent görünümünde. Tarihî kent dokusunun da büyük ölçüde korunduğu Uşak'ta dikkat çekici yapılardan biri 1898’de yapılan Paşa Hanı. Bugün otel olarak hizmet veren binadaki Şadırvan Cafe kentin en sevilen mekanlarından. / Uşak, which becam e Capital of its own nevvly fo rm ed province in 1953, is a modern city today. But there are many historic buildings of interest in the city, one of w hich is Paşa Han built in 1898. Now a hotel, the building is also home to the Şadırvan Cafe, a favourite place for meeting friends. 172 S K V L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999


ORACLE İŞ YÖNETİM SİSTEMİ (ORACLE APPLICATIONS), yazılım dünyası lideri O racle'ın geliştirmiş olduğu güçlü ER P çözümüdür. O racle iş Yönetim Sistemi, bir kuruluşun • satış-dağıtım • üretim-tedarik zinciri • mali yönetim • müşteri hizmetleri • insan kaynakları fonksiyonlarını kapsayan hazır çözümleri içerir.

garantilersiniz, biliyor musunuz

Pazardaki değişimlere önceden hazırlanabiliyor,

O racle’ın geliştirmiş olduğu kapsamlı uygulama yazılımları

üretimde gereğince esnek olabiliyor,

ile hem şirketinizin operasyonlarını destekleyen, hem de

mali istikrarınızı güvence altına

size en doğru bilgi ve analizleri kazandıran hazır bir

alabiliyor musunuz?

çözüme kavuşacaksınız.

Bu soruların ve daha binlercesinin yanıtlarına

BİLİYORSUNUZ, doğru kararların temelinde

Oracle İş Yönetim Sistemi ile ulaşabilirsiniz.

sağlıklı bilgiler ve süreçler yatar.

i

1

ORACLE A p p l İSTANBUL Tel: 0212-285 29 50 Faks: 021 2-2 85 28 78 ANKARA Tel: 0 31 2-4 46 75 75 Faks: 0 31 2-4 46 65 00 Doğrudan Pazarlama B irim i Tel: 0 0 800 353 900 14 Faks: 00 800 353 900 16 Detaylı b ilg i için , e-m ail: R1 l@ tr.o ra c le .c o m

h ttp ://w w w .o ra c le .c o m .tr

i c a t i o n s


Helenistik çağda kurulmuj olan Blaundus, stadyumu, tiyatrosu, İdarî binaları ve üç tapınağı ile büyüleyici bir antik kent. Uşak’taki bir diğer önemli ören yeri de Roma döneminin yerleşimlerinden Sebaste (en altta solda). / Blaundus was established in Hellenistic times, and is an- enchanting ruined city whose buildings include a stadium, theatre, and th ree tem ples. Another of the principal ancient sites in Uşak is the Roman city of Sebaste (bottom left). verd iğim izd e y ü zlerin d e b elire n şa şk ın lığ a tanık old u k. B u soru , U şaklıların m ütevazı yanına işaret ed iy o r o lsa g e rek . B iz g e z e c e k ve g ö r e c e k ç o k şey bu ld u k bu Y örü k ve T ü rk m en diyarında. 1953 yılında il statü sü n e kavu şan U şa k ’ın, antik kaynaklard a adı “T e m e n o th y ra i” d iye g eçiy o r. Rom a 'n ın F la v iu s h a n e d a n ın c a y ö n e tild iğ i MS 1. yüzyılda ise “F lav io p o lis” adı verilm iş. B izan s d ö ­ n em in d e d e ö n em in i k a y b etm ey en k en te, y örey e yerleştirilen T ü rk m en ler tarafından "âşıklar" an la­ m ında U şşak d enm iş. M Ö 13. yü zyıld an itib a re n sıra sıy la A ssu valılar, I fititler, Frigler, Lydia Krallığı, P ersler, M a k ed o n ­ yalIlar ve B erg am a Krallığı h a k im iy etin d e kalan b ö lg e d e Rom a yön etim i MÖ 1 2 9 ’da b aşlad ı. B i­ zans d ö n e m in d e A n atolikon T h e m a si’n in sınırları iç in d e k a la n b ö lg e y i, T ü rk m e n b o y la rı ilk k e z 1 0 7 6 tarihlerind e e le g eçird i. U şak ve çev resin in b u n d an so n rak i tarihini d e kalın batlarıyla g e ç ­ m ek g erek : A nadolu Selçu k lu ları, H açlılar ve Bizanslılar arasınd a b irk a ç k e z el değiştirdi. 13. yüz­ y ıld a A n a d o lu S e lç u k lu D e v le ti’n e k a tıld ık ta n so n ra y ö rey e M alatya civarın d an g ö ç e d e n G erm iyanoğu lları yerleşti. 1 4 2 9 ’da k esin o la ra k O s-

irı SoJ'nı Restaurarıt where u>e ate both evenings ıvbo asked us ıvhat there um to write about Uşak, and we replied What isn’t there to urite aboııt?’ I suppose his question reflected the modest side o f the Uşak character, since ivefound lots to see and discover in tbis land o f the Yörük and Türkmen, people o f nomadic origin. Uşak. ıvhich became a province in 1953, is located ou the site o f the an cien t Temenothyrai. ıvhich ıvas renamed Flaviopolis in the first century AI) after the Flavian dynasty o f Roman emperors. The city continııed to thrive under the Byzantines, and ıvith the anival o f Türkmen settlers became knoum as Uşşak, derivedfrom the ıvord aşık, meaning minstrel. İn ancient times the region ıvas rııled successively by the Assuıvans, Hittites, Phrygians, Lydians, Persians, Macedoııians, the Kingdom o f Pergamıım, an d the Romans J'rom 129 BC. Under the Byzantines Uşak ıvas p a r t o f t h e t h e m a o f Anatolikon f a r seven cetıturies before being conquered fo r the first time by the Türkmen tribes in 1076. Uşak then changed hands on tıumerous occasions, belonging at various times to the Anatolian Seljıtks, the Crıısaders and the Byzantines. İn the l.Vh century, ıvheıı Uşak ıvas ııııder Seljıtk rule, the Tıtrkisb Germiyanoğullan elan rnoved here from Malatya, and


V

ÇINAR H O TEL ***** Fener Mevkii 3 4 8 0 0 Yeşilköy - İstanbul Phone: 0 .2 1 2 .6 6 3 2 9 0 0 (18 Hat ] Fax : 0 .2 1 2 .6 6 3 2 9 17 Internet: h ttp ://w w w .cin a rh o te l.co m E.M ail Reservation@cinarhotel.com Repri'senteıl by ( S R S ) S T E İG E N B E R G E R R E S E R V A T İO N S E R V İC E


Uşak kent merkezini süsleyen çeşmelerden biri (üstte solda). Banaz çayı üzerine kurulmuş olan Cılandıras köprüsünün çevresindeki piknik alanları, özellik­ le haftasonları Uşaklıların en fazla rağbet ettikleri yerlerden biri (üstte sağda), inay köyündeki köprünün Osmanlı döneminden kaldığı tahmin ediliyor (altta). / One of the beautiful old fountains in Uşak (above left). The picnic area around the Cılandıras Bridge över the River Banaz is a popular beauty spot attracting town dvvellers at weekends (above right). The bridge in the village of inay is thought to date from Ottoman times (below).

in 1429 it became part o f the Ottoman Empire. Until the 19th century Uşak ıvas cı district attach ed to the sıtbprovince o f Kütahya in the provin ce o f Hüıdavendigar (Bursa). During the War o f Iııdependence Uşak um occupied by Greek forces fo r tıvo years. Follounng the establishment o f the Tıırkish Repııblic. Uşak developed rapidly, becoming one o f the first Tıırkish cities to have electric lighting, f o r example. Modem Uşak is a place ıvhere there are traces o f its loııg past ali around. The legendary Uşak caıpets ıvere a legacy both o f Turkic nomad tradition and the cultural ıvealth o f tbe Lydian Kingdom. Cirit (jereed), an eqııestrian sport in ıvhich tıvo teams toss a javelin is part o f tbe Türkmen heritage and stili ıvidely played in the region. Keşkek, a dish o f mutton and wheat ıvhich alıvays takes pride o f place on the menü at weddings and otber ceremonial occasions, is a ııeıvcomer here, thought to have been introduced by Tıırkish migrants from Tbrace after the First World War. Tbe Macedonians are represented by the ruins o f the city of Blaundus estahlished after they corıquered the region in the 4th century BC, the Romans by Sebaste, ıvhose ruins

m a n ii t o p r a k la r ı n a katılan U şak. 19. yüz­ y ıld a H ü d a v e n d ig â r (B u r s a ) v ila y e tin in K ü ta h y a s a n c a ğ ın a b ağ lı b ir kaza o lara k y ö n e tiliy o rd u . K urtu­ lu ş S a v a ş ı s ır a s ın d a ise iki yıl Y u n an işga­ lind e kaldı. C um huri­ y e tle b irlik te g e liş e n ve b ü y ü y e n U şak , T ü rk iy e 'd e e le k trik le a y d ın la n a n ilk ş e h ir­ lerd en biriydi. M odern U şak, bütü n bu g eçm işin izlerini g ü n d e­ lik yaşam ınd a h issettireb ilen şeh irlerd en biri. D il­ lere d estan U şak d ok u m acılığ ı, h em yörük g e le ­ neği, h em d e Lidya K rallığı’nın kültürel zen g in li­ ğinin d evam ı gibi. Y ö re n in yaygın bir sporu o la ­ rak cirit. T ü rk m en g elen eğ in in ön em li b ir p arçası­ nı yaşatıyor. K utlam aların, tö ren lerin , ö z e llik le de d ü ğ ü n lerin b a ş y e m e ğ i k e şk e k ise m u h te m e le n Birinci D ünya Savaşı son rasın d a T ra k y a ’d an g e le n g ö çm en le rle birlikte yöre m utfağına dahil olm u ş. B lau n d u s şeh ir kalıntısı MÖ 4. yüzyılda b ö lg e d e h a k im iy e t k u ran M a k e d o n la rın , S e lç ik le r K öyü yakınınd aki S e b a ste R o m a’nın, G ed iz ü zerind eki Ç ataltep e K öprüsü O sm anlıların ve G ö ğ e m Z afer

176 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999


First of ali, we determ ined the standarts of the house shoe in our country; our products have becom e the first and unique house shoes with

quality in Turkey.

Than we gained AOUAP-120 which is the international quaility sertificate of Nato.

We aim ed that this brand and its quality must be kept everyv/here. Our house shoes have becom e, the first and only brand of ★ * ★

Turkey with Registred * •

* certificate in Europe

* ★ *

This race will never finish... We know that we are competing with just only ourselves.

i <§JÖZRLP Num ber

for e v e ry num ber

h ttp ://w w w .o z a lp .c o m .

e - m a ii: s a ie s @ o z a lp .c o m .


are near the village o f Selçikler. the Ottomans by Çataltepe Bridge över the Gediz river, an d tbe Turkisb Repııblic by tbe Göğem Victory Memorial. hı sbort, reminders o f Uşak's long past are everyıvhere. We spent oıır first day looking at tbe old Uşak houses in the neigbboıırhoods o f Aybey, İşık. Karaağaç and ni y ansıtan ve korum a altına alı­ Kurtuluş, an d visiting the Ulu nan eski U şak ev lerin d e n g ü n ü ­ Mosque. Burma Mosque, Aliağa m ü ze d ağınık olarak p e k azı k al­ Fountain, Cimcim Fountain. mış. Hacıgedik Han, and the Goldsmitbs Ulu C am i'nin h e m e n karşısındaki Market. The old houses from the H a c ıg e d ik H an ı, e s k i, h a re k e tli Ottoman period are relatively few in Uşak Arkeoloji Müzesi, çok sayıda eserin yanısıra “Karun Hâzinesi” olarak bilinen, MÖ g ü n le r in i ç o k g e r id e b ır a k m ış . number. but tbose that remaiıı are 6. yüzyıla tarihlenen Lidya Krallığı’na ait eser­ Çatısı sağ lam kalan b irk a ç o d ası ııoıv ıınder conservatioıı. ler topluluğuna da ev sahipliği yapıyor. / Uşak d e p o o la ra k kullanılıyor. Avluyu Hacıgedik Han opposite Ulıı Mosı/ue Archaeological Museum is home to a m agnifiç e v r e le y e n o d a la r b ir z a m a n la r bas loııg sin ce le f t its bıısy past cent collection of antiquities, most celebrated çe v re köy, ilçe ve illerden g elen bebincl. anel has been derelict since o f ali being the so-called Treasure of Karun, a tü cca rla rı ve k im b ilir b iz im gibi dazzlıng array of Lydian jevvellery and valuable the 1960s. Önce tbis ban accommogold artefacts dating from the 6th century. gezginleri ağırlam ış. O zam anlar, dated mercbaııts froın villages. disU şak y ö re s in in en m a k b u l ü zü ­ tricts an d proviııces ali örer tbe m ü, K arahallı’nın Paşalar Köyü n d e y etişen '‘P aşa­ region, aıul perhaps travellers like ourselves iıı the motris lar iizü m ü ”nü n bir ç e şit b o rsa sı kurulurm uş bu aroıtııd its courtyard. Today some o f the rooms u’hose m ekan d a. Ş e h re g e le n tü ccar ahıra e şeğ in i ya da roofs are stili soııııd are ıısed fo r stoırıge. İn tbose days a atın ı b ağlar, m alını satar, h e sa b ın ı k e se r, g id er­ ıvgtılar market ıvas beki bere fo r the fam oııs paşalar m iş. H a c ıg e d ik H a n ı 1 9 6 0 'la r ın s o n u n a k a d a r grapes ıvhich groıv in the village o f P aşalar n ear ayakta kalm ış. Karaballı. Mercbaııts came to the han, tethered tbeir tik günkü şeh ir turunun ard ınd an, ak şam y em eği doııkey or borse in the stable, sold tbeir goods. and after için D tilgeroğlu O teli'n in restoran ın ı seçtik . Bina, paying tbe han keeperset offfor home. Tiritoğlu M ehm et P aşa tarafından bir Fransız m i­ That evening ive ate ditıner in the restaııraııt o f tbe m ara 1898 tarihind e yaptırılm ış. Sonraları b e le d i­ Dülgeroğlu Hotel, ıvhich ıvas built by a French arebiteet ye olarak kullanılan ve nihayet 6 yıl süren resto ­ fo r Tiritoğlu Paşa in 1898. İt ıvas later ıısed as the coıııırasyonu n ard ınd an 1996 yılında D ülgeroğlu O teli cil house. and finally after six years o f restoration ııvrk olarak hizm ete giren yapı, k aynaklard a Paşa Hanı opetıed as a hotel in 1996. Origiııally kııoıvn as Paşa ya da T aş H an olarak g eçiy o r. B ugü n, otel, resto ­ Han or Taş Han. today the Dülgeroğlu Ilotel. ıvitb its ran, b ar ve çay salo n u y la ken tin en g ö z d e m e­ restaurant, bar and tea room, is one o f the best in tbe kanlarınd an biri. city. tfİ i

Anıtı C um huriyetin anısı... Ş e h ird e k i ilk g ü n ü m ü zü A ybey, Işık, K araağaç ve Kurtuluş m ahal­ le le r in d e k i e s k i U şa k e v le r in i, b irb irin e yakın m esafelerd ek i Ulu C am i, B u rm a C am i, A liağa Ç e ş ­ m esi, C im cim Ç eşm e si ile H acıged ikh an ve Sarraflar çarşısın ı g e ­ zerek geçird ik . O sm anlı g e le n e ğ i­

17 8 S K V L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999


T e k tu ş la zili k a p a tın , titr e ş im i a ç ın . A r a n d ığ ın ız ı h is s e d e c e k s in iz . S e sle a ra m a ve s e s le c e v a p la m a , a k t i f k a p a k v e ü ç s a tır fu ll g r a fik e k r a n ö z e llik le r i d e T I S s ’d e. H e m ç o k g e liş m iş , h e m d e ç o k ö z e l b ir te le fo n a rıy o r sa n ız , y en i T 1 8 s siz in iç in .

Sesini duyur. lıttp:/ m o b ilc .eric sso n .c o m

ERICSSON


U ş a k lıla r ın d in le n ­ m e k için s e ç tik le r i y e r le r in b a ş ın d a

At ıveekends in fin e ıveather the people o f Uşak head fo r some o f M urat D ağı geliyor. the beauty spots out o f H avası, suyu ve o r­ toıvn. The most popular m anıyla ünlü Murat o f these is Mıırat Dağı, D a ğ ı ç e v r e s in d e k i a mountain renoıvned te sisle rd e y az ay la­ fo r its sıveet air, spring r ın d a y e r b u lm a k ıvater and ıvoods, and Uşak kent merkezindeki cumbalı, beşik çatılı ve bağdadî sıvalı eski evler koruma m ü m k ü n d eğ il. Y i­ it is h ard to fin d a altına alınmış. Bugün, restore edilecekleri günü bekliyorlar. / The old tim ber frame n e e n sev ilen y erler table in the open-air houses of Uşak vvith th e ir overhanging bays are now under conservation and aw aita ra s ın d a G e d iz Ilı­ restaurants here in ing restoration. cası, H am am B o ğ a ­ summer. Other popu­ zı, Ö re n cik ve piknik y ap m ak için G ö ğ em , T a k ­ lar excursion places are Gediz Spa, Hamam Boğazı and m ak, K araağaç g öletleri sayılıyor. Örencik, and fo r picnics the lakes o f Göğem, Takmak Sivaslı ilçesinin h em en y ak ının d ak i S elçik le r K ö­ and Karaağaç. yü, y em y eşil m ey v e b a h ç e le ri ve tütün tarlaları The village o f Selçikler near the small toıvn o f Sivaslı is arasınd a yitip gitm iş b ir antik şeh ri barındırıyor: home to an ancient city noıv hardly visible amidst the S e b a s te ! R om a im p a ra to ru A u g u stu s ta ra fın d a n orchards and tobacco fields. Sebaste ıvas founded on the A p o llo n K e h a n e t O ca ğ ı k a h in lerin in yol g ö ste r­ advice o f the Oracle o f Apollo by the Roman emperor m esiyle kurulan ve sonraları p isk o p o slu k m erkezi Augustus, and under the Byzantines becarne a bisholan bu antik şeh rin y an ıb aşın d a, yakın zam anda opric. A museum is noıv being built near the site. bir m ü ze inşaatı başlatılm ış. From Selçikler ive set out fo r Karahallı along a road K a ra h a llı’ya g id e n y o ld a y ız , d ö rt y a n ım ız b a ğ lined by vineyards and orchards. We ıvanted to see b a h çe . Asıl am acım ız Cılandıras K ö p riisü ’n e u laş­ Cılandras Bridge över the River Banaz. We parked in m ak. B an az Çayı ü zerin e kurulan bu tarihî köprü the nearby picnic area and folloıved the sound o f ıvater v e çe v re s in d e k i p ik n ik a la n ın a g ird ik te n so n ra through the pine trees to the bridge. The number o f arabam ızı park ed ip, su sesin i takip e d e re k çam ıvooderı picnic tables in the shade o f the trees and along ağ açlan arasınd an k öp rü y e ulaşıyoruz. A ğaç g ö l­ the river bank shoıved that this, too, ıvas a popular g e le rin e ve su ken arın a yerleştirilen piknik m asa­ resortfo r the people o f Uşak. ların ın b o llu ğ u , U şa k lıla rın b u ray a o la n ilgisini Cılandras is a narroıv bridge connecting the steep sides b elli ediyor. o f the river. The air ıvas balmy and nightingales ıvere Cılandıras K öprüsü iki sarp y am acı b irb irin e b a ğ ­ singing. We crossed över the bridge and folloıved the layan dar bir köprü. Hava tertem iz, b ü lb ü ller ötü ­ ancient ıvater channel heıvn into the rocky cliff. The yor... K ö p rü d en karşıya g eçtiğ in izd e sarp y a m a ç­ reıvard fo r taking this someıvhat alarming route ıvas a ta kayalara oyu lm uş antik su yolu n d an ilerlem ey e deligbtful vieıv o f the river ıvinding up the valley, its ce sa ret e d ersen iz sizi h o ş bir m anzara karşılıyor: ıvaters skimmed by the branches o f ıveeping unlloıvs. V adi içlerin e ilerley en d eren in görüntüsü ve d e ­ Next ive beaded fo r Ulubey, folloıving the yelloıv signreye eğ ilen yem yeşil salk ım söğü t dalları... posts indicating sights o f interest ıvhich started near U lu bey yolu n a çıkıyoru z. Sülü m en li Köyü y ak ın ­ Sülümenli village. Shortly before sunset ive arrived at larında sarı tab elaları takip e d e re k gü n batım ına Blaundus, ıvhere ıvefound ourselves looking at the most az zam an kala B lau n d u s’a ulaşıyoruz. K arşım ızda spectacular vieıv we had so f a r seen in Uşak. The U şak gezisin in e n m u h teşem m an zarası... T arih î ancient city ıvas at its most splendid as it prepared for şeh ir, gü n b atım ın a b ü tü n ihtişam ıyla h azırlan ı­ the sunset. The billtop on ıvhich ive stood projected into yor. Sarp vad iye bir yarım ada gibi u zan an tep e, the deep valley, and commanded a vieıvfa r into the disg en iş b ir b ö lg e y e hakim k on u m d a. D ört yanı sur­ tance. A single gate to the north leads into Blaundus, la çevrili şe h re giriş k u zey y ö n ü n d ek i tek k a p ı­ which is suırounded by ıvalls on ali sides. The fierce dan sağlanıyor. H ız­ ıvind h ad sculpted the lı e s e n rü zg ar ç e v ­ bushes an d trees into r e d e k i b itk ile r e il­ strange shapes. g in ç b iç im le r v e r ­ Soon after it ıvas estabmiş. M aked onyalIlar lished by the t a r a f ın d a n k u r u l ­ Macedonians, Blaundus d uktan kısa b ir süre became a frontier garriSo n ra B erg am a son toıvn belonging to the K rallığ ı’na b a ğ la n a Kingdom o f Pergamum,


ra k a s k e r î s ın ır ş e h ri o la n B la u n d u s , a rd ın d a n R o m a îm p a r a to r lu ğ u ’n u n y ö n e ti­ m in e girm iş. Sim gesi çifte at o la n B la u n d u s’u çe v re le y e n ve U lu bey k an y on ların a a çı­ lan vad iler b o y u n ca ç o k sa ­ yıda kaya m ezarı bulunuyor. G ü n eşi B lau n d u s’ta b atırd ık ­ ta n s o n ra U şa k m e r k e z in e dönü yoru z. S o n gü n soluğu m ü z e d e a lıy o r u z . “K a ru n H a z in e le ri”n in 1 9 9 5 y ılın d a U ş a k A r k e o lo ji M i'ız e si’n e g etirilişin in ard ın d an m ü z e ­ n in z iy a r e tç i s a y ıs ı b ü y ü k artış gösterm iş. Y az ayların ­ d a A k d e n iz ’e g id e n b irç o k k iş i, b u h â z in e y i g ö r m e k iç in A f y o n ’d a n d e ğ il d e U ş a k ’ta n g e ç i y o r l a r . B u e se rle rin çık a rıld ığ ı h ö y ü k ­ lerd en ikisi b u g ü n zi­ y a re t e d ile b ilir d u ­ rum da. M ü z e y i d o l a ş ır k e n , M üze Müdürü Kâzım A k b ıy ık o ğ lu ile s o h ­ b et ediyoru z. U şaklı­ ların ö z e llik le o ğ la k etini b o lca tü k ettik le­ rind en, çö m le k etinin yapılışınd an, ev b a k ­ lavası ve k e ç i p ey n i­ riyle yapılan H öşm erim ’d en b ahsed iy or. K â z ım A k b ıy ık o ğ lu ’na so rd u ğ u m s o n soru “A ce len iz varsa n e y e rsin iz?” o lm u ş ­ tu. B iraz g ecik m iş bir s o ru y d u , b iliy o ru m . A n cak, İ s t a n b u l ’a döndüğüm de son d ak ikad a d a o lsa bu so ru y u so rm u ş o l­ m a k la övündüm . Ç ü n k ü , y o la ç ık m a ­ d an ö n c e y ed iğim iz, b o l m a lz e m e y le h a ­ z ır la n m ış “g ö z l e m e ”y e b e n z e r b ü k ­ m elerin tadı hâlâ da­ m ağım d a... •

m

E Ş M E V E KİLİM Bugün artık Uşak denildiğinde akla halı g elm iyor. E skinin d ün yaca ünlü Uşak halıları yerini kilime terketmiş. Kilim söz konusu olunca, Eşm e’den başka bir de Takm ak Köyü anılıyor. Ancak Takınak­ lıla r, y a ln ız c a k ız la rın ın ç e y iz le r in e , d oğacak çocu klarına ya da torunlarına dokuyorlar kilimi. Eşme ise dokumacılığı geliştiren ve ürettiğini de pazarlayan bir ilçe. Üstelik, dört yıldan bu yana her yıl Mayıs ayında d ü zen len en bir de kilim festivali var. Eşm e’nin kilim konusunda p o ta n s iy e li y o ğ u n o la n a ltm ış k ö y ü b u lu n u y o r. Y ılla r iç in d e y o z la şa n ve m a k in alaşan kilim d o k u m a cılığ ı, bazı ö z e l g iriş im c ile rin y o ğ u n ç a b a la rıy la y e n id e n orijin al re n k lerin e ve d e s e n ­ lerine kavuşmuş. Eşme civarında tarım­ sal alanda tütün üreticiliği ilk sırada, an­ cak kilim dokum acılığı da en az tütün kadar önem taşıyor. Saflı namazlık, Selvili n a m a z lık , a ltın b a ş , a lb a ş , a y n a lı kilim, Takm ak kilimi yöre kilimlerinden b a z ıla r ın ın a d la r ı... B u ra d a ü r e tile n kilimler İstanbullu tüccarlara, oradan da dünyanın dörtbir yanına dağılıyor.

E ŞM E AND KİLİMS Although an tiqu ite carpets a re ıvorld fam ou s, today the provirıce’s ıveavers m ake kilims irıstead o f carpets. And kilims are associated first a n d forem ost ıvith the district o f Eşme an d the village o f Takmak. The ıvomen o f Takmak do not make kilims commercially, but only fo r the trousseaus o f their daughters or grandchildren. Eşme on the other hand has turned kilim ıveaving into a commercial asset, an d has held a kilim festi­ val every May fo r the past fouryears. The sixty villages o f the district are ali cashing in on the groıving popularity o f kil­ ims, a n d thanks to the efforts o f some entrepreneurs traditional colours an d designs have heen revived. Över recent years kilim ıveaving has com e to rival tohacco cultivation as the main source o f incom e f o r local fam ilies. There are m an y d iffe r e n t lo c a l types o f kilim design, such as the saflı namazlık, selvili namazlık, altınbaş, albaş, aynalı kilim, an d Takmak kilimi. The kilims ıvoven in the area are sold first to wholesalers in İstanbul, an d from there are exported ali över the ıvorld.

* H ü sra n Y a şa r, g a z e te c i.

181 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999

and subsequently passed to the Romans. The city's symbol ıvas a pair o f horses. There are large numbers o f rocks tombs along the valleys leading into the Ulubey canyons. After ıvatching the sun set from Blaundus we retumed to Uşak. We reserved the last day fo r Uşak Archaeological Museum, which since it became home to the Treasure o f Karun in 1995 has seen a sharp rise in the number o f visitors. Many bolidaymakers travelling south to the Mediterranean during the summer months noıv make a detour through Uşak in order to see the treasure, instead o f taking the usual route through Afyon. Both the burial mounds ıvhere the treasure ıvas discovered are also open to the public. As we ıvent around the museum ive conversed ıvith museum director Kâzım Akbıyık, ıvho told us about the local cuisine, a non-antiquarian interest o f his. He explained that the people o f Uşak eat a lot o f goat’s meat, abou t the local speciality çömlek, eti (meat cooked in a pottery ja r), hom e m ade baklava and the dessert knoıvn as höşmerim m ade ıvith g o a t’s milk cheese. My parting question to Kâzım Akbıyık ıvas ıvhat to eat in Uşak ıvhen short o f time. How fortunate I had thought to ask him, because before leaving ive ate bükleme, a kind o f thin griddle bread sim ilar to the better knoıvn gözlem e, tvith delicious fillings, and the memory is stili ıvith ine. • * Hüsran Yaşar is a joıım alist.


Best rates, best banking services C ASH A D V A N C E S , T R A V E L LE R ’ S CHEQUES CHANGE • EXCHANG E M O N EY TRANSFERS.

M aestro ,

Cırrus,

Photograph of Yapıldak rock toı

!ing M id as” p u b jiş h ed


KİTAP / B O O K

REVIEVV

MEVSİMLER/ SEASONS İSMAİL CEM

İsmail Cem Cem Ofset, İstanbul

M EV SİM LER F O T

O Ğ

/

R A

SEASONS F

L A

R

ts m a il Cem is a ıvriter a n d jou rn alist ıvho b as also been a ıınionist, m em ber o f parliam en t a n d govem m ent minister. He has ıvritten tıvelve hooks on politics, sociolog y a n d bistory, a n d över a th o u sa n d articles. .4 .s' i f tbis ıvere not en oııgb. İsm ail Cem b a s noıv rev ealed a n o tb er f a c e t o f u’bicb feıv er people are aıvare: as a pbotograpber reflecting his life, emotions, colours, form s an d tbe season s through tbe ca m era lens. In f a c t this is İsm ail Cem ’s secon d b oo k o f photograpby. Noıv ‘S ea s o n s ’ brings 135 p b o to g r a p b s ta ken sin c e 1970 in places ranging from İstanbul to Peking, Bursa to Neıv York a n d Kütahya to Moscoıv. Tbe a lb ü m in clu d es e x p erim en ta l p b o to g r a p b s in ıvbicb b e bas tried to give tbe impression o f a painting. İn p a rtic u la r tbose pbotograpbs o f people in a natural setting seem to ca li tıpoıı the vietver to p r e s e r v e th e b e a u ty o f ou r ıvorld. At tbe en d o f tbe albüm a r e İsm ail Cem ’s b r ie f n otes on e a c h p b o t o graph. I have pu blished n u m e r o u s h o o k s on p o l i t i c a l a n d s o c ia l sııbjects, ’ explains Cem. But tbe excitement a n d pleasure o f a book o f p b o ­ tograpbs is quite different. ’ Irı these short notes he tries to sbare tbis excitem ent ıvith tbose interested in photograpby.

Y azar, g azeteci, sen d ik acı, m illetvekili, b a k a n ... Si­ y asete, so sy o lo jiy e , tarihe dair yazılm ış onik i ki­ tap, b in d e n fazla m a k a le... B ü tü n bunlar, İsm ail C e m ’i an la tm a k için ilk e ld e s ö y le n e b ile c e k le r . Ama bu k ez İsm ail Cem , b ir b a şk a özelliği ile kar­ şım ızda: H ayatın, duyguların, renklerin, çizgilerin m e v sim lerin i o b je k tifiy le an latm ay ı d e n e y e n bir fo to ğ raf sanatçısı. “M evsim ler”, aslında İsm ail C e m ’in ikinci fo toğ raf kitabı. C em ’in 1 9 7 0 ’d en bu yana çektiği fo toğ raf­ lardan b ir kesit su n an “M evsim ler”d e, san atçın ın 135 çalışm ası yer alıyor. B unlar, İstan b u l’dan P ek in ’e, B u rsa’dan N ew Y o rk ’a, K ü tahya’dan M o sk o­ va’ya u zanan bir coğrafyad a çek ilm iş fotoğraflar. Fotoğrafa b ir tab lo tadı yön elik d en ey sel ç a ­ lışm aların da y er al­ d ığ ı a lb ü m d e , ö z e l­ likle insanın doğayla b ü tü n le ş tiğ i k a r e le r d ü n y an ın g ü ze lliğ in i k o r u m a y a b ir ç a ğ r ı gibi. A lb ü m ü n s o n b ö l ü ­ m ü nd e, tsm ail C em ’in h e r f o to ğ r a f ü z e r in e kısa notları yer alıyor. “Siyasal ve sosyal k o ­ n u la r d a y a y ın la n m ış ç o k kitabım var. Ama b ir fo to ğ raf kitabının h ey eca n ı ve keyfi ç o k farklı” d iyen C em , bu kısa n otlard a, yaşad ığı h e y e c a n ı fo to ğ raf m eraklıları ile p aylaşm ak istem iş. 184 S K Y L IF E

H A Z İR A N

By İsmail Cem Cem Ofset, İstanbul

JU N E 1999

§


tk &

su M

M

te r a h

e c u

l ...

Three messengers from the summer ahead, Martı Resort de Luxe, Martı La Perla a n d Martı Myra are uniquely lo c a te d along beautiful sites, crystal clear waters an d lovely beaches o f Marmaris a n d Antalya...

With 30 years o f experience, Martı Resorts p ro vid e exclusive service, distinguished standarts and a cheerful atmosphere. Tastefully d e co ra te d rooms, spectacular swimming pools, lo cal a n d International cuisine, bars, a n d m any more features for ali family members...

While beautiful shores, the sparkling sea, the glowing sun a n d th e tw inkling stars teli you a b o u t Turkey,

PX2

let us extend you our traditional Turkish hospitallty.

MARTI

p s a n a n m

v * C*-

fT .rr r ift

t im

ts

M a rm a ris /İç m e le r

A n ta ly a /K e m e r/T e k iro v a

L

S

M a rm a ris /iç m e le r

M A R T I HO TELS H e a d O f fic e Tel: +90 212 543 CX) 90 (Pbx) Fax: +90 212 572 09 16 h ttp ://w w w .m a r ti.c o m .tr e-m ail: m a rti@ e sco rtn e f.c o m


Guide: Hotels, Special License Hotels, Holiday Villages, Museums, Sightseeing, Embassies

1 1 . Uluslararası İstanbul M üzik Festivali

Ve sırada müzik var Time for music

Sinem a, tiyatro d erken sıra geldi m üzik festivaline. Bu yıl 2 7 ,’si d ü zenlenen Ulus­ la r a r a s ı İ s ta n b u l M ü z ik Festivali’nin program ındaki 33 k on ser ve gösteri, Ata­ türk K ü ltü r M erk ezi, Aya İrini M ü zesi. Lütfi K ırd ar Uluslararası K ongre ve Ser­ gi Sarayı ile St. Antuan Kilisesi'nde g erçek leşecek . F e s tiv a l'd e , A B I). R usya, A lm an y a, İsp a n y a . D a n i­ m arka. Ö zb ek istan . İtalya,

Ir ı th e t r a k e o f c in e m a and t h e a t re com es Turkey s top mıısic festival. T hisyear the 27th Interna­ tional İstanbul Music Fes­ tival events are being belci cıt Atatürk C ultural Centre, St E i re n e M useum , Lütfi Kırçlar International C o n fere n c e a n d E x h ibitioıı C en tre a n d SI Antoine's Chıırch. The fe s ­ tiv a l f e a t u r e s a to ta l o f <Sİ00 p e r fo r m e r s . 4 0 0 o f


city scope

~İOTCodes: Turkey 90, Ankara 312, İstanbul: European Side 212. Asiaıı Side 216. İzmir 232. Antalya 242. Muğla 252

th e m fruın tb e U n ited States, Russia, Germany, Spain, De tını ark. Ö zbek­ istan , Italy, A u stria, India, tbe Baltic repıtblics, A lbania, Britain a n d tbe Czecb Repnblic, a n d 400 J'rom T ıırkey. T bey ivil! c o m e to g e tb e r in Istan b u l ’s e n e b a n t in g a tm o s p b e r e b etıv een 9 J u n e a n d 2July. Tbe festival pm gram m e ineludes tb ree o rcb estral concerts, eigbt c b a m b e r m u sic c o n c e r ts . six r e c it a ls , t b r e e b a llets , t b r e e o p er a s, s ix t r a d it io n a l m u sic co n certs, tw o c b a m b e r m ıısic ensem ble concerts in tbe Young Soloists Section, a n d on e singing recital. Tbem atically tbis y e a r s festiv al fo c ııs e s on Italian a n d C entral European music. İn addition tbe 700tb centenary o f the fou n din g o f tbe Ottoman Empire is m arked by the first ever perform an ces in th e ıv o rld o f V ivaldi's o p e r a Bayezid on I I a n d 13 June. a n d a c o n c e r t e n title d ‘700 Y ears from the Ottomarıs to the R epublic’presented by İstanbul State Classical Turkisb Music Choir on 14 Ju n e. A n other op era on the prograrn m e is Nevit KodallTs Gilgamesb, ıvhich will be stagecl on 24 Ju n e. Tbree o f Tchaikovsky 's ballets will be perfortned by tbe Peter Schaujuss Ballet - Sıvan Lake on 18 Ju n e, Sleeping B eaııty on 19 Ju n e a n d tbe Nutcracker Süite on 2 0 June.

A v u s tu r y a , H in d is t a n , B a lt ı k C u m h u r iy e t le r i, A rn av u tlu k, İn g ilte re ve Ç e k C u m h u r iy e ti n d e n 4 0 0 ve T ü rk iy e 'd e n 4 0 0 olm ak ü zere 8 0 0 sanatçı İ s t a n b u l 'u n b ü y ü lü a t ­ m o sferin d e , 9 H aziran -2 T em m u z tarihleri a rasın ­ da b ir araya g e le ce k . F e s t iv a ld e ü ç o r k e s t r a kon seri, bir od a ork estra­ sı ve yedi od a m üziği k o n seri, altı resital, ü ç b ale, ü ç o p era , altı g e ­ len ek sel m üzik ve G e n ç Solistler D izisi'nd e iki od a m üziği to p lu lu ­ ğu k o n seriy le bir şan resitali yer alacak. 2 7 . U lu sla ra ra s ı İs ta n b u l M ü zik Festivali’nin tem atik yönü, ağırlık­ lı o la ra k İtalyan ve O rta Avrupa müziği ve toplulukları ü zerin e y o ­ ğu n laşacak. Ayrıca O sm anlı Devleti'nin kuruluşunun 7 0 0 . yılı, bu fe s tiv a ld e y e p y e n i b ir d ü z e n le ­ m eyle dünyad a ilk kez 11 ve 13 H aziran’da s a h n e le n e c e k olan Vivaldi'nin B ay ezid o p erası ve Kül­ tür B akan lığ ı İstanbul D ev let Kla­ sik Türk Müziği K o rosu ’nun su n a ­ cağ ı 14 H az ira n d a k i “O sm an lI'd an C u m h u riy e te 7 0 0 . Y ıl K o n s e ri”y le k u tla n a c a k . F estiv al d e y er alacak b ir d iğer op era da 24 Haziran da sa h n e le ­ n e ce k olan Nevit K odallı'nm G ılg am eş op erası. D ans b ö lü m ü n d e P ete r Sciıau fu ss B alesi'n in su n a ­ cağı Ç aykovski Ü çlem esi nd en Kuğu G ölü 18 H a­ z ira n d a , Uyuyan G ü zel 19 Haziran da ve Fınd ıkkı­ ran 20 Haziran da iz le n e b ile cek .

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı / İstanbul Culture and Art Foundation, Tel (0212) 293 31 33 187 S K Y L IF E

H A Z İR A N - « j* .

JU N E

1999


cityscooe

" B co d es: Turkey 90, Ankara 312, İstanbul: European Side 212. Asiarı Side 216, İzm ir232, Antalya 242, Muğla 252

“Sekiz Genç Sanatçı” Galeri Binyıl’da Eight Young Artists at Galeri Binyıl G a le r i B in y ıl is a n a r t g a lle r y esta b lisb ed ıvitb tb e a im o f con tribu tin g to th e d ev e lo p m en t o f contem porary Turkisb plastic art. The Eight Young Artists exhihition opens on 10 Ja n u a ry a n d continues until 2 Jııly. The exhihition presen ts the latest w o rk by A rzu B a ş a r a n , B a h a r K oca m an , K a d ir Reisli, M ustafa K a ry a ğ d ı, O rh an B en li, Ş ükrü K arakuş, Ümit İn atçı a n d Yonca Temizkan.

Ç a ğ d a ş T ü rk p la s tik s a n a tla rın ın g e l i ş m e s i n e k a t k ıd a b u lu n m a k am acıyla açılan G aleri B inyıl, “S e ­ k iz G e n ç S a n a tç ı” b a ş lık lı k arm a sergiye 10 H aziıan ’dan itibaren evsahipliği yapıyor. 2 T e m m u z ’a k a d a r s ü r e c e k o la n sergiye, Arzu B aşaran, B a h a r K o ca ­ m an, Kadir Reisli, M ustafa Karyağ­ d ı, O rh a n B e n li, Şü k rü K a ra k u ş, Ü m it İn a tç ı v e Y o n c a T e m iz k a n so n d ö n em çalışm aları ile katılıyor­ lar.

eri Binyıl Tel: (0212) 280 94

İşlegen’den özgün baskı çalışmaları Original Prints by İşlegen G r a p b ic a r tis t Ş e fk a t İşlegen 's original prints ıvill re s im s e r g is i 1 6 H a z i­ g o on exbibition a t Ephesus ra n d a Selçu k -E fes A rke­ A rchaeological Museum in oloji M üzesi Sergi S aloSelçuk on lö ju n e . H erpren u ’n d a a ç ılıy o r. Ç a lış ­ f e r r e d tec h n icjııes a r e m a ların d a m e ta l v e lim e ta l e n g r a v in g a n d nölü tercih e d e n sanat­ lin ocu t, a n d n a tu r e is çı, konu larınd a d oğaya the m ain sou rce o f h er ö n ce lik veriyor. G e n e l­ subject-m atter. B la c k is likle o b je le ri soyu tlaya­ the p red om in a n t colou r ra k ü ç t e m e l l e k e y i u sed by İşleg en in h e r k u lla n a n İş le g e n iç in a b stra ctio n s o f objects, s iy a h v a z g e ç e m e d iğ i u sin g th r e e b a s ic r e n k . 1 9 9 8 ’d e P a r is splashed form s. An exhibition o f h er ıvork was E lele Sanat G alerisi’nd e d e serg i a ça n ressam ın held at tbe Elele Gallery in Paris in 1998. Her so n çalışm alarını 3 0 H aziran ’a kad ar g öreb ilirsi­ latest ıvork. ca n b e seen in S elçuk until 3 0 niz. Şefkat İşle g e n ’in bir d iğer sergisi d e 19 Hafu n e. There is an other exhibition o f her work z ira n -8 T e m m u z ta rih le ri a ra sın d a E d re m it’te a t th e T a h ta k u şla r E tb n o g ra p b ic M useum T ah tak u şlar Etnografya M üzesi Sergi Salonu nda n e a r the northern A egeaıı toıvn o f Edrem it izlenebilir. betu'een 19fu n e a n d 8 July. Selçuk-Efes Arkeoloji Müzesi Sergi Salonu G ra fik s a n a tç ıs ı Ş e fk a t İ ş le g e n ’in ö z g ü n b a s k ı

Ephesus Archaelogical Museum, Selçuk Teb (0232) 892 60 10

188 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999


üzerinden

Tasarruflarımı üretimde değerlendirmesi ve yüksek kâr payı ödemesi: O n üzerinden on! Faizsiz bankacılık hizmetleri ve faizsiz, parasız alışverişi: O n ü zerin d en on! Uluslararası bankacılık ve uluslararası fon teminindeki başarısı: O n ü zerinden on!

■ ın e lle rd e , kazancım kâr/,: K uveyt r .

.

KUVEYTTÜRK "Faizsiz Bankacılık... Huzurlu Kazanç" Genel Müdürlük Tel: (0 2 12) 275 24 35 ( 15 hat) Faks: (0 2 12) 275 24 19 http://www.kuveytturk.com.tr


scope

^ O teles: Tıırkey W. Ankara M 2. İstanbul: Eıımpean Side 212. Asiaıı Sille 216. İzmir 232. Antalya 242. Muğla 252

■stivale hazırlanıyor

13. Uluslararası İzmir Festivali

City Of Culture and Aı

13th International İzmir Festival

Bıı yılki ana tem ası "K ültür ve Sanat Kenti İzm ir”

T he nuıin Ihem e o f the I jlh International İzmir Festival lo he held betıveen 15 Jıın e anel 9 Jııly th isy ear is City O f Cııltııre a n d Art. Izınir '. For the past thirteen years the festival has laken p la c e cı! Fphesııs. in su ch venııes as the Cîreat Theatre. the Celsus Lihrary, the Church o f St. Poli­ carp - on e o f the ecırliest Christian chıırches, a n d the Hotıse o f the Virgin Mary. This y e a r the festi­ val. ıvhich is orgatıised by İzm ir Foundation f o r Cultııre Art a n d Fducation (İKSEV) ıvill also hold som e events in Izmir's an cien t agora. This y e a r s festiv al program m e featu res 11 events perform ed by 4 9 0 m ıtsiciaııs, d a n c e r s a n d actors, 3 4 7 o f them Joreign an d 143 Tıırkish. The fe s tiv a l ıvill o p e n ıvith a c o n c e r t in th e agora by İzm ir State Symphony Orchestra conducted by Rengim Gökmen a n d the Bach-H anover C hoir. T be L on d on O ttom an P ahıce Music A cadem y C ham h er O rchestra ıvill p la y on 18 Jıın e. a n d th e B u n d esju g en d J a z z Orchestra on 2 0 Jıın e. On 22 Jııııe Kudsi Erginıer a n d Taj M ahal ıvill present exam ples o f In d ia n -O llo m a ıı m ıısic. The

o larak b elirle n en 13. U luslararası İzm ir Festivali. 15 H aziran-9 T em m u z tarihleri arasında g e rç e k le ş­ tirilecek. 13 yılda b e ş bin yıllık E fes Büyük Tiyatro, eşsiz C elsus K ü tüp hanesi. I Iıristiyanlığın ilk kutsal kili­ s e le rin d e n St. P o lica rp K ilisesi ve M eryem Ana Evi'ni gösteri m ekanları olarak kullanan ve sanat­ sev erlerin d ikkatlerini buralara ç e k e n İzm ir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (IK SEV ), bıı yıl İzm ir'in a n ­ tik A gora'sını gün ışığına çık arı­ yor. 11 etk in likte 143 yerli, 3 4 7 ya­ b an cı 4 9 0 san atçın ın y er alacağı festival, 15 H aziran'da ş e f R en­ gim G ö k m en yön etim in d ek i İz­ m ir D ev le t S e n fo n i O rk e stra sı ve B a ch -I Ian n o v er K orosu nun k o n s e ri ile A go ra da b a ş la y a ­ cak. L ondra-O sm anlı Saray Mü­ ziği A kad em isi O d a O rk estrası 18 H a z ira n 'd a , B u n d e s ju g e n d Ja z z O rk e stra s ı 20 H a z ira n 'd a İzm irli s a n a ts e v e rle rle b u lu ş a ­ cak. 22 H aziran’da Kudsi F.rgun e r v e " T a c M a h a l” H in t-O s m anlı m ü ziğind en ö rn ek le r su ­ n acak . Ç ek Filarm oni O rkestrası 26 H aziran'd a, N ew Y o rk City

Vladim ir Ashkenazy

A

190 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999


w

B O D R U M / T O R B A da tam am ı bitm iş, / denize 2 5 0 m . m esafede, 3 tarafı orm anla çevrili ve ön cephesi tam am en deniz m anzaralı i. kalitede 1 20 m 2 ve 140 m 2 m üstakil bahçeli dublex eşsiz villalar. Kendi kaynaklarından arıtılm ış bol su. Havuzu, kulüp binası, m arketi ve diğer sosyal tesisleriyle yaşam ınızda yeni bir düşü gerçekleştiriyor.

U1 !A E i '

-\%/////////>/!

[ / / / / / / / / / V/7/» »//»*» m i /// /. V //// |< ////ü « t n it< ıi( iıııı< ıiin

g

H em nfâSn e m e n

Özak İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş Mahir İz caddesi No.43 Altunizade - İstanbul Tel.: (0216) 492 48 10 - 343 05 03 • Fax:(0216) 342 40 80 • GSM : (0532) 425 23 71 GAYRİMENKUL YATIRIM DANIŞMANLIK Oasis Alışveriş, Kültür ve Eğlence Merkezi 87-B -60 Bodrum Tel.: (0252) 367 13 85 - 317 28 20-21

ta ş


scope

"Ü"Codes: Turkey 90. Ankara 312. İstanbul. European Side 212, Asian Side 216. İzmir 232. Antalya 242, Muğla 252 Czech Philharm onic Orchestra plays on 2 6 Jııne, a n d on 2 9 Ju n e İzm ir State Theatre p r e s e n ts P e a c e by A ristophanes. Tbe New York City Ballet perfo r m s on 1 July, the Vienna Strauss Orchestra on 3 July, a n d violinist Nigel Kennedy a nonconform ist o f the classi­ ca l mıısic tvorld - on 6 July. T be f e s t i v a l c o m e s to a resounding en d ıvitb a co n ­ cert by B ryan A dam s, ıvho h a s rem a in ed firm ly a t the top o f tbe charts recently, on 7July, a n d ja z z legend Jam es Broıvn on 9 July.

B alesi 1 T em m u z da, V iyana S tr a u s s O r k e s t r a s ı 3 T e m nıu z’da sah n e alacak. İzm ir D ev let T iy atrosu Aristo fa n e s’in "B a rış” adlı oy u n u ­ nu 29 H aziran’da sa h n e le y e ­ cek . 13. U lu slararası İzm ir F e sti­ vali ard aıd a ü ç büyük etk in ­ likle son a e re c e k . Klasik m ü­ ziğ in h a şa rı ç o c u ğ u k e m a n s a n a tç ıs ı N ig el K e n n e d y 6 T e m m u z ’d a , s o n g ü n le r d e m ü zik lis te le rin d e n d ü ş m e ­ y en B ry a n A dam s 7 T e m ­ m u z’da ve cazın e fsa n esi J a ­ m e s B r o w n 9 T e m m u z ’da k o n se r v erecek ler.

Bilgi için / F o rfu rth er informaliotı Tel (0232) 463 03 00

“Tosca’dan Heybeli ye” konserleri Türkiye’yi dolaşıyor ‘From Tosça to Heybeli’ Concert Tour of l\ırkey T ü rk iy e İş B an k ası nın kuruluşunun 75. yılında

O ne o f the eı>ents beirıg organised by Türkiye 1ş B a n k a sı to m ark its 75tb an n iv ersary is tbe 'From Tosça to H eybeli’ series o f concerts ıvhich is touring Turkey. The m usicians, who in clu de ten or Erol Uras. Ruhi Ayangil on kanını. M utlu T oru n on ud, a n d S erd a r Y alçın on piano, ıvill play contemporary interpretations o f ıv estern a n d T u rkisb classical mıısic by Puc­ c in i, L eh a r, C urtis, L a ra , A h m et A d n a n Saygun, Y alçın Tura. D ed e E fen di, S adettin K ay n ak, M esud C em il a n d Tanburi Cemil Bey. The From Tosça to Heybeli' concerts begin at Antalya Cultural Centre on 1 June, folloıved by Denizli Openair Theatre on 3 Ju n e. Other destin a tio n s a r o ıın d T u rkey ö v e r tb e n ex t fe tv m ontbs in clu d e İzmir, Trabzon. D iyarbakır, a n d Erzurum.

d ü z e n le d iğ i k ü ltü r e tk in lik le rin d e n b iri o la n “T o s c a ’dan H eybeli y e ” b aşlık lı özel k o n serler dizisi Türkiye'yi d olaşıyor. Erol Uras (te n o r), Ruhi Ayangil (k a n u n ), Mutlu T o ru n (u d ) ve S erd a r Y a lç ın ’ın (p iy a n o ) y er a la c a ğ ı k o n s e r le r d e P u ccin i, L ehar, Curtis, L a ra , A h m e t A d n a n S a y g u n , Y a lç ın T u ra , D ed e E fen d i, Sad ettin K aynak, M esud C em il ve T an b u ri C e m il B e y in e se rle ri ç a ğ d a ş bir yorum la seslen d iri­ lecek . “T o s c a ’d a n H eybe­ l i y e ” k o n se rle ri 1 H a z ira n ’da A ntalya K ü ltü r M erkezi’nd e, 3 H aziran’da ise D en izli A çıkhava T iy atro su ’nda g e rç e k le ştirile ce k . K o n se r dizisi ön ü m ü zd ek i aylarda İzm ir, T ra b z o n , D iyarba­ kır, Erzurum gibi k entlerim izd e m ü zikseverler­ le bu lu şacak.

Bilgi için / F o rfu rth er informcıtion T el (0212) 292 13 13

192 S K V L IF E

H A Z İR A N

JU N E 1999


Yeni Vectra’nın içinde...

Tam am ı galvaniz gövde sayesinde 10 yıl paslanm azlık garantisi... ... daha büyük fren diskleri ile daha fazla güvenlik... ... daha iyi sürüş ve güvenlik alanı için iyileştirilen şasi ve direksiyon...

... geliştirilen iki dengeleyici şaft ile daha sessiz ve titreşimsiz çalışan m otor...

... yeni döşem eler ve krom iç kapı kolları... ... daha büyük yan aynalar ile % 1 2 ’Iik daha iyi arka alan goruşu...

ı ... yeni tasanm alaşım jantlar...

... ışık verim inde % 2 0 artış

sağlayan tek parça ön far/sinyal lambası tasarım ı...

) \

... sportif, d inam ik tasarım...

ğ F

J

... yeni kroınaj çerçeveli ızgara...

... tümü gövde renginde tam pon, yan çıta, kapı kolu ve marşpiyeler...

m .. yenilenen ö n konsol...

O P E L -© -


Opel, otomobillerinin model, teknik özellik ve renklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

... her şey daha iyi performans gösterir,

i ş t e

Y e n i

d a h a

O pel

assıstance 0800 211 40 26 0212 274 74 47

V e c t r a !

ü s t ü n

Y e p y e n i

k a l i t e

Y e n i l e n e n ve

ı

y a k ı t

ve

bi r

y e n i l e n e n

ö z e l l i k l e r ,

d i n a m i k

t a s a r ı m . . .

ü s t ü n

p e r f o r m a n s

s p o r t i f

m o t o r l a r ı , 1

y ü z ,

e k o n o m i s i

d a h a

s u n u y o r .

r' Ç a p ı

bi r

1

a r t ı r ı l a n

J

'

1

d i s k


PARS McCANNERICKSON

özellikle de siz.

f r e n l e r i , r u h u n u z u

d a h a

g ü v e n l i

a t e ş l e y e c e k

f r e n l e m e t ü m

s a ğ l ı y o r .

ö z e l l i k l e r i ,

Y e n i

m u h t e ş e m

V e c t r a ’ nı n bir

s ü r ü ş


cityscope

Cocles: Turkey 90. Ankara 312, İstanbul: Europeatı Side 212, Asian Side 216. İzm ir232, Antalya 242, Muğla 252

Neşe Gümüşcüoğlu suluboya resim sergisi

Çiçekler ve evler / Flowers and houses Watercolours by Neşe Gümüşcüoğlu T h ese u'atercolours by Neşe Gümüşcüoğ­ lu, ıv h ich ıvill b e e x b i b it e d a t tb e Ç e tin k a y a Art G allery in A n kara, reflect tbe bappiness an d e x c ite m e n t ıvhich sbe fe lt ıvhile p a in t in g t h em . In v iv id a n d ıvarm c o lo u r s a p p lie d in translucent blotcbes, the a r tis t’s su bjects a r e m ain ly flo ıv ers a n d tradition al bouses fro m varioııs regions o f Tıırkey. H erpaintings can be seen until 5 Jıın e.

N eşe G ü m ü şcü ­ o ğ lu , A nkara Ç e­ tinkaya Sanat G ale risi’n d e s e r g ile ­ n e c e k o la n s u lu ­ b o y a re s im le r in i y a p a rk e n d u y d u ­ ğu m u tlu lu ğu ve h ey ecan ı; izley ici­ le r e c a p c a n lı v e s ıc a c ık r e n k le r , ş e ffa f lek e le r o la ­ rak su n u y o r. S a ­ natçının kon u ları­ nı d a h a ç o k ç i ­ ç e k le r ve y öresel evlerd en seçtiği çalışm alarını 5 H aziran’a kad ar görebilirsiniz.

Ankara Çetinkaya Sanat Galerisi /Ankara Çetinkaya Art Gallery Tel (0312) 467 31 77

Marianne Angersbach resim sergisi Paintings by Marianne Angersbach G e r m a n p a in t e r M ari­ a n n e A ngersbach K inz­ er, who signs h er p ain t­ ings MariannA, is hold­ in g h e r f i r s t o n e -m a n sboıv in A n k a ra a t tbe A rtiu m Art G a llery . A n g e r s b a c h liv e d in B erlin f o r m a n y y e a r s a n d spends the sum m er ıvorking at Cape Cod in Massachusetts. Sbe studied at the Berlin A cademy o f F in e Arts am on g o t h e r a r t in stitu tio n s, a n d ıvorked in the studio o f the German pain ter Inge H. Scbmidt f o r tıvo years. Sbe b as been living in İstanbu l sin ce 1996. H er ıvork can be seen until 10 June.

M ariannA im zasıyla tanı­ n an A lm an asıllı sa n a tçı M a r ia n n e A n g e r s b a c h K in z e r, A n k a ra ’d a k i ilk k iş is e l s e r g is in i A rtiu m S a n a t G a le r is i’n d e g e r ­ ç e k le ş tir iy o r . U z u n z a ­ m a n B e r li n ’d e y a ş a y a n v e ç a lış m a la r ın ı y az aylarında C ap e Cod/Mass a c h u s e t t s ’d e s ü r d ü re n A n g e rs b a c h , B e rlin G ü ­ z e l S a n a tla r A k a d e m is i d ah il, farklı k u ru m lard a d ers ald ı. İki yıl A lm an ressam In g e H. Sch m id t’in a tö ly esin d e çalıştı. Sanatçı 1996 yılından heri İstan b u l’da yaşıyor. M arianne A n g ersb ach K inzer resim sergisini 10 H aziran'a kad ar izleyebilirsiniz.

Ankara Artium Sanat Galerisi, Ankara Artium Art Gallery Tel (0 312) 440 33 39

I 96 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999


(Yaşlandım...) Vade beklerken yaşlanmak tarihe kanşıyor. Çağdaş işletmeler artık alacak hesaplannın yönetimini Pamuk Factoring'e bırakıyor. Etkili ve gerçek istihbarat, sigortalı alacaklar, finansman ve satışta Pamuk Factoring faktörü devreye giriyor. Kredi limitleri, teminat arayışları Pamuk Factoring'le çözüme kavuşuyor.

Çünkü; P am u k Factoring h e r dönem de düzenli n akit akışı d e m e k tir. P am u k Factoring güç o rtağ ı d e m e k tir!

FACTORİ NG Cumhuriyet Caddesi, Elmadağ Han No:8 K:l

80200 Elmadağ - İstanbul Tel: (0212) 230 54 40 pbx 296 85 05 pbx Fax:(02l2) 234 13 98

mucizelerdükkânı

* Vadem o kadar uzundu ki...


cityscope

"S"Codes: Turkey 90, Ankara 312, İstanbul: Europearı Side 212, Asian Side 216, İzm ir232, Antalya 242, Muğla 252

6 . Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali Sixth Aspendos International Opera and Ballet Festival

Antik tiyatroda mUzik ve dans Music and Dance in an Ancient Theatre O rg a n ised by the State Opera an d Ballet Company, the Aspendos Internationa! Opera an d Ballet Festival is the J'irst an d only one o f its kin d in Turkey. This y e a r the festival is again expected to attract large audiences, in clu din g m an y su m m er visitors from ahroad staying in an d around Antalya. 'The festival, ıvhich ıvent international last year, will take p lace at Aspendos Ancient T heatre n ea r A ntalya betıveen 12 Ju n e a n d 10 July. The festivalprogramme presents Carmen on 12 Ju n e an d Aida on 14 June, hoth by Ankara State Opera an d B allet. The P re sid en tia l Symphony O rchestra perform s its Gala Corıcert on 16 Ju n e , fo llo ıv e d by M a d a m e B u tterfly by M ersin S tate O pera a n d B a llet on 21 Jıın e, B a lla d /B r o ııg b t by the Wind by the Croatian State O pera a n d B a llet on 23 Ju n e , R igoletto by the B a s h k ir R ep u b lic O pera an d Ballet on 25 Jııne, an d Othello by Bulgaria 's Varna Opera an d Ballet on 28June. July ıvill open ıvith C anniııa Burana by İstanbul State Opera an d Ballet on the İst o f tbe month, folloıved on tbe 3rd by The Tales o f Hoffman. On 5 July the Vienııa Philbarmonic Orchestra ıvill preseni a Night o f Johan n Strauss, folloıved by Giselle an d Fidelio by İzmir State Opera an d Ballet on 7 an d 10 July respectively.

D ev let O p era ve B alesi G e ­ n e l M ü d ü rlü ğ ü ta ra fın d a n g erçek leştirilen , T ü rk iy e’nin ilk ve tek o p era ve hale fe s­ tivali olan A sp en d os U lusla­ rarası O p era ve B a le F esti­ vali bu yıl altın cı kez yerli ve y ab an cı izleyiciyle b u lu ­ şuyor. G eçtiğim iz yıl ulu sla­ rarası b oyu t kazan an F esti­ val, A n talya’d aki A sp en d os Antik T iy atro su ’nda 12 Haz ira n -1 0 T e m m u z ta rih le ri arasın d a g e rç e k le ştirile c e k . Festiv alin z e n g in p ro g ram ı ise şöyle: A n k a ra D e v le t O p e r a v e B a le s i “C a rm e n ” o p e ra s ın ı 12 H aziran ’da, rasını 14 H aziran'da s a h n e ­ l e y e c e k . 16 H a z i r a n ’da C u m h u rb a şk a n lığ ı S e n fo n i O rkestrası nın G ala K onseri. 21 H aziran’da M ersin D ev ­ le t O p e r a v e “M adam a B u tterfly”, 23 Ha­ ziran 'd a H ırv atistan D ev let O p era ve B alesi n d en “B a ­ lad/Rüzgarın G e tird iğ i”, 25 H a z i r a n ’d a B a ş k o r t o s t a n Cum huriyeti O p era ve B a lesi’n d en “R igo letto”, 28 1 Iazir a n ’d a B u lg a r is t a n V a rn a O p era ve B a le si’nd en “O te llo ” izlenebilir. İstan­ bul D ev let O p era ve B alesi “Carm ina B u ran a"y ı 1 T e m m u z ’d a s e s le n d ir ir k e n , 3 T e m m u z ’da da “H o ffm a n n ’ın M a sa lla rı”nı serg iliy o r. F estiv a lin d iğer etkin likleri 5 T em m u z ’da V iyana Filarm oni O rkestrası ndan “Jo h a n n Strauss Ö zel G e ce si", 7 T e m m u z ’da İzm ir D ev let O p e ra ve B alesi nd en “G ise lle ” ve 10 T e m m u z ’da y in e İzm ir’d en "Fidelio ” op erası.

Bilgi için / F o r details Tel (0312) 468 68 7. 198 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E 1999


Bu dansı bize lütfeder misiniz? Dünya arenasında dans edecekseniz, doğru partner, zorlu bir seçimdir. Alacak hesaplannızın yönetiminde, etkili ve doğru istihbaratta, garantili alacaklar konusunda, finansman ve satışta Pamuk Factoring faktörü devreye girer. Kredi limitleri, teminat arayışlan Pamuk Factoring’le çözüme kavuşur, ihracatta gerçek bir partnerle çalışmak istiyorsanız doğru adres Pamuk Factoring'tir. Çünkü; P am u k Factoring h e r dönem de düzenli n akit akışı d e m e k tir. P am u k Factoring güç o rtağ ı d e m e k tir!

PAMUK F ACT ORİ NG

Cumhuriyet Caddesi, Elmadağ Han No:8 K:l

80200 Elmadağ - İstanbul Tel: (0212) 230 54 40 pbx 296 85 05 pbx Fax:(02l2) 234 13 98


İSTANBUL

T e le p h o n e : International code for Turkey: 90, İstanbul area codes: European side 212, I ~rl / i f i s > ^ s' an s't*e 216. Local numbers on tlıe European side began with 2, 5 or 6, those on the Asian V _# i l l U C side with 3 or 4. For intercity calls vvithin Turkey first dial "O”, tlıen the area code, and then the local numbcr. For intcmational calls first dial "00".

EMERG EN CY

Ambulance Tel: 112 (Ali över Turkey) Poliçe Tel: 155 (Ali overTurkey) Fire Tel: 110 (Ali overTurkey) Tourism poliçe Tel: 527 4503 Gendarme Tel: 156 (Ali overTurkey) T O U R İS M

IN F O R M A T IO N S

T U R İZ M D A N IŞ M A

Atatürk Airport

Atatürk Havaalanı (Yeşilköy) Tel: 663 07 93 Hilton Hotel Arcade Tel: 233 05 92 Karaköy Sea Port / Karaköy Limanı Tel: 249 57 76 Sirkeci Tourism Inform ation

Sirkeci Turizm Danışma Müdürlüğü Tel: (0212) 511 58 88 Sultanahmet Square

Sultanahmet Meydanı Tel: 518 18 02 The Turkish Touring and Automo­ bile Club

Türkiye Tııring ve Otomobil Kuruntu (Head Office - Merkez) Tel: 282 81 40 HOTELS / OTELLER

Aden (****) Kadıköy Tel: 345 10 (M) Fax: 346 25 67 Akgün Hotel (***“ ) Vatan Caddesi Tel: 534 48 79 Fax: 534 91 26 Askoç Otel (****) Sirkeci, Tel: 511 80 89 Fax: 511 70 53 Büyük Sürmeli (***•*) Gayrettepe, Tel: 2721160 Fax: 266 36 69 Ceylan Inter-Contlnental İstanbul Askerocağı Cad, Taksim Tel: 231 21 21 F a x:2 3 1 2 1 8 0 Color Hotel (****) Fındıkzade Tel: 631 20 20-39 Fax: 523 48 42 Conrad İstanbul (” ***) Beşiktaş Tel: 227 30 (K) Fax: 259 66 67

Çınar Hotel (•****) Yeşilköy Tel: 663 29 (X) (18 lines/hat) Fax: 663 29 21 Çırağan Palace Kempinski (**” *) Çırağan Tel: 258 33 77 Fax: 259 66 87 Dedeman İstanbul (**“ *) Esentepe Tel: 274 88 00 Fax: 275 11 (K) Dilson (“ **) Taksim Tel: 252 96 00 Fax: 249 70 77 Divan (**” *) Taksim, Tel: 231 41 00 Fax: 248 85 27 Eresin (****) Taksim, Tel: 256 08 03 Fax: 253 22 47 Eresin Hotel İstanbul (**” *) Topkapı, Tel: 631 12 12 Fax:631 3702 Eysan Otel (****) Kadıköy, Tel: 3462440 Fax: 3472329 Four Seasons Hotel İstanbul (***“ ) Sultanahmet, Tel: 638 82 00 t a : 638 82 10 Grand Tarabya Hotel (*“ **) Tarabya, Tel: 262 10 00 Fax: 262 22 60 Güneş (**•*) Merter, Tel: 555 24 41 Fax: 554 41 08

Hilton İstanbul (***“ ) Harbiye, Tel: 231 46 65 Fax: 240 41 65 Holiday Inn (****) Ataköy, Tel: 560 41 10 Fax: 559 49 19 Holiday Inn Crowne Plaza ( " ) Ataköy Tel: 560 81 00 Fax: 560 81 55 Hotel Airport Inn Yeşilköy, Marina Tel: 663 78 59 (3 hat) Fax: 663 78 62 Hotel F.mperyal (****) Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı Tel: 293 39 61 Fax: 252 43 70 Hotel İstanbul Conti (****) Mecidiyeköy Tel: 288 16 42 Fax: 272 95 05 Hotel Yiğitalp (****) Gençtürk Caddesi, Laleli Tel: 512 9 8 6 0 Fax: 512 20 72 Hyatt Regency (“ *” ) Taşkışla Caddesi, Taksim Tel: 225 70 00 Fax:225 70 07 Inter Hotels, Mim (****) Beşiktaş, Tel: 231 28 07 Fax: 230 73 77 İstanbul Princess Hotel ("**“) Maştık,Tel:2850900 Fax:285 09 51 İstanbul Savoy Hotel (****) Taksim Tel: 252 93 26 Fax: 243 20 10 Kalyon (’***) Sultanahmet Tel: 517 44 00 t a : 6381111 Keban (****) Taksim Tel: 252 25 05 Fax: 243 3310 Kervansaray (*“ *) Taksim Tel: 235 50 00 Fax: 253 43 78 Klassis (*” **) Silivri, Tel: 727 40 50 Fax: 727 40 49 Klassis Park Hotel (*••*■) Sefaköy, Tel: 624 23 37 Fax: 598 96 11 Kumburgaz Princess Hotel (*“ **) 34910 Kumbuçaz, Tel: 885 90 00 Fax: 8M 05 30-31 Maçka Hotel (*” *) Teşvikiye, Tel: 234 32 00 Fax: 240 76 94 The Marmara İstanbul (**” *) Taksim,Tel:2514696 t a : 2440509 Merit Anticjue İstanbul (*” **) laleli,Tel:5139300 Fax:5126390 Mega Residence İstanbul Teşvikiye, Tel: 2313161 Nippon (****) Taksim Tel: 254 99 (X) Fax: 25045 53 Ortaköy Princess Hotel (**” *) Ortaköy, Tel: 2276010 Fax: 260 2148 Olcay (“ *’) Topkapı, Tel: 585 32 20 Fax: 585 64 05 Parksa Hilton (**“ ) Maçka, Tel: 258 56 74 Fax: 258 56 95 Pera Palas (****) Tepebaşı, Tel: 251 45 60 Fax: 251 40 89 The Plaza Hotel (“ ll1") Beşiktaş, Tel: 274 13 13 Fax: 273 15 90 PolatRenaissance Hotel(***“ ) Yeşilyurt, Tel: 663 17 (X) Fax: 663 17 55 President ( '**) Beyazıt, Tel: 516 69 80 Fax: 516 69 99 Prestige (****) laleli. Tel:5188280 Fax:5188290 Hotel Mercure İstanbul (*"*) Tepebaşı, Tel: 2514646 Fax:24981) 33 Richmond (****) Beyoğlu-Tünel Tei: 252 54 60 Fax: 252 97 07 Riva ('***) Taksim, Tel: 256 44 20 Fax: 256 33 20 Swissötel the Bosphorus (” *” ) Maçka, Tel: 259 01 01 Fax: 259 01 05

HOTELS ( H O U S E D İN R E S T O R E D H ISTOR IC B U IL D IN G S )

Avicenna Sultanahmet Tel: 517 05 50 Fax: 51665 55 Ayasofya Pansiyonlar Sultanahmet Tel: 513 3660 Fax:513 3669 Blue House - Mavi Ev Sultanahmet Tel: 638 90 10 Fax: 638 90 17 Citadcl Ahırkapı Tel: 516 23 13 Fax: 516 1384 Hıdiv Kasrı (The Khedive's Summer Palace) Çubuklu Tel: 331 26 51 Fax: 322 34 34 Hotel Amber Sultanahmet Tel: 518 48 01 Fax: 518 81 19 Hotel Armada Ahırkapı Tel: 638 13 70 Fax: 518 50 60 Hotel Cartoon Taksim Tel: 238 93 28 Fax:238 52 01 Hotel Historia Sultanahmet Tel: 517 74 72 Fax: 51681 69 Hotel Türkoman Sultanahmet Tel: 516 29 56 F ax:5l6 29 57 İbrahim Paşa Hotel Sultanahmet Tel: 518 03 94 Fax:51844 57 Kariye Edimekapı, Tel: 534 »414 Fax: 52166 31 Sarı Konak Oteli Mimar Mehmet Ağa C. 42-46 S.Ahmet Tel: 638 62 58 Fax:517 86 35 Splendid Palace Büyükada (Prince İsi.) Tel: 382 69 50 Fax:382 6 775 Vardar Palace Hotel Taksim Tel: 252 28 96 Fax: 252 15 27 Yeşil Ev Sultanahmet Tel: 517 67 85 Fax: 51 7 6 7 8 0 MUSEUMS / MÜZELER

Archeological Museum

Arkeoloji Müzesi Sultanahmet Tel: 520 77 40 Atatürk Museum /Atatürk Müzesi Halaskargazi Caddesi, 250 Şişli Tel: 240 63 19 Byzantine Great Palace Mosaic Museum

Büyük Saray Mozaikleri Müzesi Torun Sokak, Arasta Çarşısı, S.Ahmet Tel: 518 12 05 Calligraphy Museum

Hat Sanallan Müzesi Beyazıt Tel: 527 58 51 Cliurch o f St. Saviour in Chora

Kariye Müzesi Edimekapı Tel: 523 30 09 Haghıa Sophia /Aytısofya Müzesi Sultanahmet Tel:522 0989-522 1750 Military Museum /Askeri Müze Harbiye Tel: 232 16 98 Museum o f Painting and Sculpturc

Resim ve Heykel Müzesi Beşiktaş Tel: 261 42 98 Museum o f Turkish and Islamic Art

Türk ve İslam Eserleri Müzesi İbrahim Paşa Sarayı Sultanahmet Tel: 518 18 05 - 06 200

S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999

Rahmi M. Koç Industrial Museum

1 Rahmi M. Koç Sanayi Müzesi \ Hasköy Tel: 256 71 53 - 54 Sadberk Hanım Museum I Sadberk Hanım Müzesi | Büyükdere Caddesi, 27-29 | Sarıyer Tel: 242 38 13 The Aşiyan Museum

Aşiyan Müzesi Bebek Tel: 263 69 86 The City' Museum i Şehir Müzesi [ Yıldız Tel: 258 53 44 The Museum o f Caricature and Humour I Karikatür ve Mizah Müzesi I Fatih Tel: 521 12 64 The Tanzimat Museum

Tanzimat Müzesi Gülhane Parkı, Tel: 512 63 84 Topkapı Palace Museum

Topkapı Sarayı Müzesi Sultanahmet Tel: 512 04 80 Women’s Library and Inform ation Çenter Foundation

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Haliç, Tel: 534 95 50 Yıldız Palace Museum

Yıldız Sarayı Müzesi I Beşiktaş Tel: 258 30 80 P A LA C E S / SARAYLAR

Beylerbeyi Palace /Beylerbeyi Sarayı Çayırbaşı Durağı, Beylerbeyi Tel: 321 93 20 Dolmabahçe Palace

Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş Tel: 258 55 44 Ihlamur Kasir / Ihlamur Kasrı Ihlamur Caddesi, Beşiktaş Tel: 261 29 91 Maslak Kasirs /Maslak Kasırları | Büyükdere Caddesi Maslak Tel: 27610 22 Yıldız Kiosks: Şale, Malta and Çadır

Yıldız Köşkleri: Şale, Malta ve Çadır Yıldız Parkı Tel: 27610 22 CHURC HES AND SYNAGOGUES

St. Mary’s Cathedral (Armenian Patriarchate) | Şarapnel Sok. No:3 Kumkapı te l: 51625 17 . Aya Triada (Greek Orthodox) Meşelik Sokak 11/1, Taksim Tel: 244 13 58 Dutch Chapel (Union Church) İstiklal Caddesi, Dutch Consulate Beyoğlu Tel: 244 52 12 Sundav Mass in English. Neve Shalom (Synagogue) Büyük Hendek Caddesi. 61 | Şişhane Tel: 244 75 6 6 -2 9 3 87 95 San Antonio di Padova (Catholic) İstiklal Caddesi 325, Beyoğlu Tel: 244 09 35 Sunday mass in English, Italian, Polish St. Esprit (Catholic) Cumhuriyet Caddesi Harbiye Tel: 248 09 10 Sunday mass in French. Clırist Church, (Anglican) The Crimean Memorial Serdan Ekrem Sok. No:82, Tünel Tel: 251 56 16 (Belıind the Svvedish Consulate) Holv Eucharist Sundays 10.00 am.


,nferans ve toplantı olanakları

K em er - Antalya - TÜRKİYE Tel.: (90.242) 8 1 5 22 44 (Pbx) Fax: (90.242) 815 22 33 ____________ www.miragepark.com


Amavutköy

t

İST A N B U L


M—B

^

DAHA

F A Z L A S IN I


T e le p h o n e : International code for Turkey: 90. Ankara area code 312. For intercity calls within Turkey fırst ılial "0", then the area code, and then the local numher. For International calls fırst dial "00".

ANKARA E M E R G E N C Y __________________

MUSEUMS / MÜZELER

Ambulance Tel: 112 (Ali över Turkey) Poliçe Tel: 155 (Ali overTurkey) Fire Tel: 110 (Ali över Turkey)

Museum o f Anatoüan Civilisations

Tourisra poliçe Tel: 341 65 30 Gendarme Tel: 156 (Ali över Turkey) T O U R IS M T U R İZ M

IN F O R M A T IO N

D A N IŞ M A

Turizm Bakanlığı - Bahçelievler İsmet İnönü Bulvan No: 5 Tel: 212 83 00 Fax: 212 02 55 Turizm Danışma - Tandoğan Gazi Mustafa Kemal Bulvan No: 121/A Tel: 231 55 72 •488 70 07 Fax: 231 55 72 Esenboğa Airport Tel: 398 03 48 H O T E L S

/ O T E L L E R

Ankara Dedeman Oteli (*“ *)

Brasil /Brezilya Gaziosmanpaşa Tel: 468 53 20

New Zealand / Yeni Zelanda Kavaklıdere Tel: 467 90 54

Bulgaria / Bulgaristan Kavaklıdere Tel: 426 74 55

Norway /Norveç Gaziosmanpaşa Tel: 437 99 50

Canada /Kanada Gaziosmanpaşa Tel: 43612 75

Oman / Umman Gaziosmanpaşa Tel: 447 06 31 Pakistan / Pakistan Gaziosmanpaşa Tel: 427 14 10

Anıt Caddesi, Tandoğan Tel: 23179 75 Open daily except Mondays. Pazartesi dışımla her gün. 09.00 ■17.00

The People's Republic o f China / Çin Halk Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 446 85 43 Chile /Sili Çankaya Tel: 438 94 44

The Ankara State Museum o f Painting and Sculpture /Ankara

Croatia /Hırvatistan Gaziosmanpaşa Tel: 436 62 12

Det'let Resim ve Heykel Müzesi

Cuba /Küba Gaziosmanpaşa Tel: 439 53 62

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Kadife Sokak, Hisar Tel: 324 3161 Open daily exccpt Mondays Pazartesi dışında her gün. 08.30 -17.30 Atatürk's Mausoleum

Anıtkabir Müzesi

Opera Meydanı Ulus Tel: 310 20 94 Open daily except Mondays.

Pazartesi dışımla her gün. 08.30-12.00/13.30-17.30 Ethnographic Museum

Etnografya Müzesi

Büklüm Sok. 1 Tel: 417 62 00 Fax: 417 62 14

Ulus T ef 311 95 56 Open daily except Mondays.

Best Apart (“ **)

Pazartesi dışında her gün.

Uğur Mumcu Sok. 71, Gaziosmanpaşa Tel: 446 80 80

08.30-12.30/13.30-17.30

Best Oteli (*•“ )

Gordion Müzesi

Atatürk Bulvan 195. Kavaklıdere Tel: 467 08 80 Fax: 467 08 85

Yassıhöyük Kövü, Polatlı Tel: 622 51 5 2 ' Open daily except Mondays. Pazartesi dışımla her gün. 08.30 -17.30

Bilkent Ankara Oteli (****) I. Cadde, 06533. Bilkent Tel: 266 46 86 Fax:2664679

Büyük Ankara Oteli (*"**) Atatürk Bulvan. 183. Kavakİıdere, Tel: 425 66 55 Fax: 425 5070

Büyük Sürmeli Oteli (****) Cihan Sok. 6 Tel: 23176 60 Fax: 229 5176

Büyiikhanlı Park Hotd&Residence (*"*) Simon BolivarCad. 32, Çankaya Tel: 4415600

First Apart Hotel ■İnkılâp Sok. 29, Kızılay Tel: 425 75 75

Hilton (**"*) Tahran Cad. 12, Kavaklıdere. Tel: 468 29 00 Fax: 468 09 09

Hotel Ayma (****) Meşrutiyet Cad. 25 Tel: 425 46 00 Fax: 419 1855

İç Kale Oteli (****) Gazi Mustafa Kemal Bulvan 89 Maltepe Tel: 231 77 10 Fax: 230 61 33

Kent Oteli (**“ ) Mithaıpaça Cad. 4, Tel: 435 50 50 Fax: 434 46 57

King Apart Hotel Piyade Sok. 17,Çankaya Tel: 4407931

Mega R esid en ce Ankara Tahran Cad. 5. Kavaklıdere Tel: 468 54 00

Mercure Inn Ankara (***) Atatürk Bulvan. 80, Kızılay Tel: 417 85 85 Fax: 417 85 92

Merit Altmel Otel ('“ “ ) Tandoğan Mevdanı Tel: 23177 60 Fax:2.30 2330

Neva Palas (****) Esat Cad. No: 32 Küçiikesat Tel: 419 58 88 Fax:4195825

Sergah Oteli (**“ ) Çankın Cad. 48 Ulus Tel: 310 85 00 Fax: 3113100

Sheraton Ankara (**” *) Noktalı Sok. Kavaklıdere Tel: 468 54 54 Fax: 467 11 36

Stad Oteli (*“ *) İstiklal Cad. 20. Ulus Tel: 310 48 48 Fax: 3108969

Tetra Konur Otel Konur Sok. 58, Kızılay Tel: 419 29 46 Fax: 4 H 4 9 15

Czech Republic / Çek Cumhuriyeti (iaziosmanpaşa Tel: 446 12 44

Romania / Romanya Çankaya Tel: 427 12 43 The Russian Federation

Rusya Federasyonu Çankaya Tel: 43921 22

Egypt /Mısır Kavaklıdere Tel: 426 64 78

Suudi Arabistan

France / Fransa Kavaklıdere Tel: 468 11 54 Federal Republic o f Germany

Almanya Federal Cumhuriyeti Kavaklıdere Tel: 426 54 65

Georgia / Gürcüstan

MTA, Natural History Museum

Gaziosmanpaşa Tel: 447 1721

MTA, Tabiat Tarihi Müzesi

Greece / Yunanistan (iaziosmanpaşa Tel: 436 88 60

Eskişehir Yolu, Balgat Tel: 287 34 30 Open daily, except for public holidays.

Portugal / Portekiz Çankaya Tel: 446 18 90

Denmark / Danimarka Gaziosmanpaşa Tel: 468 77 60

Finland / Finlandiya Gaziosmanpaşa Tel: 42619 30

Gordion Museum

Poland /Polonya Kavaklıdere Tel: 426 1694

Saudi Arabia Gaziosmanpaşa Tel: 436 69 21 Slovakia Republic

Slovakya Cumhuriyeti Kavaklıdere Tel: 42 6 5 8 8 7 Somalia / Somali Çankaya Tel: 427 51 92 South Africa / Güne)' Afrika Filistin Caddesi 27 Gaziosmanpaşa Tel: 446 40 56 South Korea / Güney Kore Çankaya Tel: 468 48 22 Spain /İspanya Çankaya Tel: 438 03 92

Resmi bayram tatilleri dışında her gün. 08.30-17.30

Holy See / Vatikan Çankaya Tel: 43900 41

Museum o f theRepublic

Hungary /Macaristan Kızılay Tel: 418 92 38

Filistin Devleti

<aımhurivet Caddesi 22, Ulus Tel: 311 04 73 Open daily except Mondays Pazartesi dışında her gün. 09.00 -17.00

İndia / Hindistan Çankaya Tel: 438 21 95

Sudan /Sudan Çankaya Tel: 441 3885

İndonesia /Endonezya Çankaya Tel: 438 21 90

Koman Baths Çankın Caddesi, Ulus, Closed Mondays.

Iran /İran Kavaklıdere Tel: 42 7 4 3 2 0

Syria /Suriye Çankaya Tel: 438 87 04 Sweden /İsveç Kavaklıdere Tel: 428 67 35

Pazartesi dışımla her gün.

Iraq / Irak Gaziosmanpaşa Tel: 468 74 21

Cumhuriyet Müzesi

08.30-12.30/13.30-17.30 War o f Independence Museum

Kurtuluş Savaşı Müzesi Cumhuriyet Caddesi 14 Ulus Tel: 310 5 3 6 1 -3 1 0 7 1 40 Open daily except Mondays. Pazartesi dışında her gün. 09.00 -17.00 E M B A S S IE S / E L Ç İL İK L E R

Alghanistan /Afganistan Çankaya Tel: 438 11 21 Albania /Arnavutluk Gaziosmanpaşa Tel: 441 61 05

Israel /İsrail Çankaya Tel. 426 49 93 Italy / İtalya Kavaklıdere Tel: 426 54 60 Japan /faponya (iaziosmanpaşa Tel: 446 05 (X) Jordan / Ürdün Çankaya Tel: 440 20 54 Kazakhistan /Kazakistan Çankaya Tel: 441 2301 Kırgızhistan /Kırgızistan Gaziosmanpaşa Tel: 446 84 08 Kuvvait Kuveyt Gaziosmanpaşa'm: 445 05 76 Lebanon / Lübnan Çankaya Tel: 426 37 29

Algeria/Cezayir Çankaya Tel: 4 2 7 8 3 8 5 Argentina /Arjantin Gaziosmanpaşa Tel: 446 20 61 Australia /Avustralya Gaziosmanpaşa Tel: 446 11 80 Austria /Avusturya Kavaklıdere Tel: 419 04 31

Libya Çankaya Tel: 43811 10 Macedonia /Makedonya Kavaklıdere Tel: 446 99 28 Malaysia /Malezya Gaziosmanpaşa Tel: 446 08 70

Azerbaidjan /Azerbaycan Çankaya Tel: 441 2621 Bangladesh / Bangladeş Çankaya Tel: 439 27 50 Belgiunı /Belçika Gaziosmanpaşa Tel: 446 82 50 Bosnia and Herzegovina

Bosna ve Hersek Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 446 40 90

Mexico /M eksika Kavaklıdere Tel: 467 50 56 Moldova /Moldoıya Gaziosmanpaşa Tel: 446 55 27

H A Z İR A N

Gaziosmanpaşa Tel: 436 08 23

Svvitzerland / İsviçre Kavaklıdere Tel: 467 55 55 Thailand / Tayitınd Çankaya Tel: 467 34 09 Tunisia / Tunus Gaziosmanpaşa Tel: 437 78 12 Turkish Republic o f Northern Cyprus /Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti (iaziosmanpaşa Tel: 437 95 38 Türkmenistan / Türkmenistan Gaziosmanpaşa Tel: 446 35 63 Ukrania / Ukrayna ÇankayaTel: 439 99 73 United Arab Emirates

Birleşik Arap Emirlikleri ÇankayaTel: 440 84 10 United Kingdom /İngiltere Çankaya Tel: 468 62 30 United States

Amerika Birleşik Devletleri Kavaklıdere Tel: 468 61 10 Uzbekistan / Özbekistan Ahmet Rasim Sok. No: 14 Çankava Tel: 439 27 40 Venezuela Çankaya Tel: 439 31 98

Morocco / Fas Gaziosmanpaşa Tel: 437 60 20

Yemen / Yemen Bakanlıklar Tel: 446 17 78

Netherlands / Hollanda Gaziosmanpaşa Tel: 446 04 70

Yugoslavia / Yugoslavya Kavaklıdere Tel: 426 03 54

204 S K Y L IF E

State o f Palestine

JU N E

1999


•»

'%

p ’crr®”""-

\'bita

- M * y o rJc,

V-

*v \ ■'»İtftfi ? İF .-

E ta Ji a l i

!l

.1 <t - j j n * »ur. iBsı bur.

* 5 f f/ . f ı >

'-s.

]

Panİelleria

1j 7 K

Dlllıycı'mıı en n ılu ıl tıytıltlııılıısı

İyon

■ararı

S. «MrtinN* uit *

V ■.r. d e ı

‘ ‘ “e r «

Ç o k

u z u n

y o l d a n

g e lc lih .

A m a

° V

t'

y o ru lm a d ık !

keep walking IS T A N IM I : B u la M a g a / a la r ı • V K M . S n a d iv c • lla lr ın o K İıı, ItryoU lıı • Itt-liııda, l .n ıı k o \ • I lıı/ u r M au a /.ıl.ırı • S r v r a ı ı. I 'n ıd ik İ / V I I K : Y t n ik o iu ık , K n ııa k • Ita ry u ı. K o m ik •« ılıııun o^ln. K a r a b a ş l a r • < a l a lk a u ı. A ls a m a k • I ıltıa s , K o rııo v a • (>11/1111 K ııııılu r a , M ı ıır ı m n • Y a \ a r T u r u . Ito rn u v a A N K A K \ : K rg t-n d ik . K o c a lr p r • H o ş la , K ry a ın a n • Klıi|» V r r d r . K a r ım ı • l 'i r r r r < a ıd iıı, K a r u ııı • B a la . K a r u ın • Y r ııik o ııa k , B a k a n lık la r A V I A I .Y A : \ n k a S p o r T R A B Z O N : I aıııodı- O R IM : İ l a l ı uıo ulıı S A M S I N: B a k a n S p o r

l:\r in

S p o r ( » i y i « i S a n . v<’ T i c . / t . $ .

l i o m o n t i B i r a h a n e Salt. N o :

S i >I i/ İSI

T e l : 0 2 1 2 2 9 6 6 7 H7

l a hs : 0 2 1 2 2 i-l

10 •I I


ANKARA

EGO OTOBÜS M İE T M E S I

ATATÜRK KAPALI SPOR S A L 0 N U > j

MERKE 43 BANK

19 M A YIS

- BAN

STADYUMU^ȣX

. ADLİYE AN A D O IU M E D .M U Z.

GENÇLİK PARKI

AŞTIRMA

OTO PARK <;

LLER-^

EC ZAC ILIK

FAKÜLTESİ

OPERA

FEN F A K Ü L J İ

SAM AN PAZARI

ORDU PAZARI ŞK.

TİCARET

R tSİM ^PY K EL / .m ü z e s i /

SELİM S IR R I SPOR SALONU

^sBAKAN,

J — —

T ffT im

KONSER SALONU

ÖĞRENCİ YURDU

M A LTEP

İS M E T PAŞ A iz K JZ M E S L E K KuılayS o .' L İS E S İ ıTDCF T|P FAKÜLTESİ \ YÜKSEK İH T İS A S BINASI o HA STA N E Sİ m

ADLİYE SARAYI

PD\J

HAVAGAZI

\\ \ \

5

T'

-0

^ ^ ^ ia lk b U

\ 0 T0 P A R \ \ / V ' <b \ V ' -ATATÜRK > \ x . /L İ S E S İ

K

I H

H İY K

% EUBANK c. «C GENMUO BELEDlYEn Q rıllr .,(/

\ <

TjAST

o

A N IT T E Ç E

SPOR TESİSLERİ

f

r h ik saydam H IFS IS IH A

ÇNST SAÛLlk <>*v ❖ .^B A K A N LIfif1

^

V'

'

C £M A 1 g ü r s e l c BUZ PATEN SAH. KURTULUŞ PARKI

\ Vent V li gfPAYC

ANITKABİR M A L1EPI \ CA M İİ çan V

H U KUK FAK. İp e k c I f \

GENMUr

b \

HACETTEPE HASTANESİ

TREN İST

-

•TE 11 \ ^

YENİ

- -

- fM fllV flV -

< jT

~ \cv:-

,«y .

X /

y<r ; VAKIFLAR' GEN MUD

. k

SAHNE^r

^

/

KANSER HAST FRATİSİZ KULTUR KAPALI YÜZME H AVUZU

TuzcularŞ

K IZ I ^ ;V'j. , ORTAOKUL

DEVLET \MALZEME \ OFİSİ

M

KOCATEPE o ! c a m ii i

İSTATİSTİK :

\ \

GENEL KUR BAŞ

E5A TC

HacıYoluS,

M A LİY E BAK.

S .B A Ğ L A R I

BÜYÜK M İLLET M E C LİSİ

KARA HARP OKULU MECLİS İD BİNASI

MECLİS KÜTÜPHANESİ

KEY TO S Y M B O L S

UZUZ = Z Z

motorways

MAINROADS STREETS

^ÇA NKAYA ? o ' HAST

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI DEMONTRASYON SAHASI

RAILVVAY THY OFFICE Q MUSEUM & HOSPITAL

» ayücblç

PİYANET İŞ. BŞK. ^

g n .m d

HAVA KUVVETLERİ

ASKERİ ALAN

İLK O K U L

M£bozkurtc

STANDARTLAR

KARAYOLLARI GENEL M U D .

ÜNONÜ BULVART

NAMIK <b KEM AL *=■ ORTAOK

'y>W?W\

HOTEL MOSÛUE SCHOOL

• *

7

tomurcukŞ

BU LG A R İSTA N ^ SfE P ^ M IS IR V SEP 1 FR A N SIZ’I MACAR’ SEF a SEF YazanlarSl t y u g o s la v V a 1 ^ * > 5 . SEE. y

K A V A K L ID E R E

'ŞHERATl


YENİ HAYAT E L İT

R E S ID E N C E

Şişli'de,

İstanbul'un

k a lb in d e ... B enzersiz Boğaz

manzarası, geniş bahçesi, çocuk kulübü, sosyal ve sportif aktivite alanları ve b ir o te l k o n f o ru n u s a d e c e

61 k o n u ta ta ş ıy a n h iz m e t a n la y ış ıy la

s iz e

y e n i b ir

h a y a t su n u y o r.

XK

A L - HU D A İN ŞA A T S A N A Y İ V E T İ C A R E T A.Ş.

KORAY H O LD İN G

AN O N İM

Ş İR K E T İ

Pazarlama Ofisi: 19 M ayıs Cad. Dr. İsm et Ö z tû rk Sok. No: 17 Ş iş li-ls ta n b u l Tel: (0 -2 1 2 ) 2 2 5 8 4 8 9 - 246 74 77 Faks: (0 -2 1 2 ) 2 3 3 95 86 http://w w w .elitresidence .com e-m ail: info@ elitresidence.com


İ

Z

M

İ

R

İN A N D A R O U N D

/ ' . , v JT U lC t e

EM E R G E N C Y

Ambulance Tel: 112 (Ali overTurkey) Poliçe Tel: 155 (Ali overTurkey) Fire Tel: 110 (Ali över Turkey) Gendarme Tel: 156 (AH overTurkey) T O U R IS M

IN F O R M A T IO N S

T U R İZ M D A N IŞ M A

T ıle p h o n e s International code for Turkey: 90, İzmir arca code 232, Kuşadası (arca code for province o f Aydın): 256. For intercity calls \vithin Turkey fırst dial "O", tlıen the area code, and then the local ııumber. For iııtemational calls fırst dial ”00".

Kilim Otel (***) Atatürk Bulvan Tel: 484 53 40 Fax: 489 50 70 Marla Hotel (” **) Kazım Dirik Caddesi 7. Pasaport Tel: 441 40 (X) Fax:441 II 50 Taksim International İzmir (*“ ) Gazipaşa Bulvan 28 Tel: 445 60 60 Fax:445 60 71 H O L ID A Y VI L L A G E S T A T İL KÖYLERİ

Adnan Menderes Airport Tel: 274 2 İ 24 Alsancak Tel: 422 10 22 Bergama Tel: 633 1862 Büyük F.fes Oteli Tel: 484 2 1 47 Çeşme Tel: 712 66 53 Foça Tel: 812 12 22 Kuşadası Tel: 614 11 03 - 614 62 95 Selçuk Tel: 892 69 45 ■892 63 28 H O T E LS / OTELLER İZ M

İR

Anba Oteli (***) Cumhuriyet Bulvan 124 Tel: 484 43 80 Balçova Kaplıca Tesisi (” *) Balçova Tel: 285 48 50 Büyük Efes Oteli (“ ***) Gaziosmanpaşa Bulvan. 1 Tel: 484 43 (X) Fax:441 5695 Club Hotel Ephesus Princess (“***) Pamucak Mevkii / Selçuk Tel: 893 10 11 Fax: 893 10 39 Ege Palas (****) Cumhuriyet Bulvan, 210 Tel: 463 90 90 Fax: 463 81 (X) Grand Hotel Mercure İzmir (*“ **) Cumhuriyet Bulvan. 138 Tel: 489 40 90 Fax:489 40 89 Grand Zeybek Oteli (***) Fevzi Paşa Bulvan, No:5-6 Tel: 441 95 90 Hotel İsmira (***) Gaziosmanpaşa Bulvan 28 Tel: 445 60 60 Fax: 251 94 93 Hotel Kaya Prestige (****) Şair Eşref Bulvan, 1371 Sokak, No.7 Tel: 483 03 23 Fax:489 22 99 Hotel Mercure Konak (****) Mithatpaşa Caddesi, 128 Tel: 489 1500 Fax:48917 09 Hotel Richmond Ephesus (****) Pamucak Mevkii, Selçuk Tel: 892 70 77 Fax: 892 67 31 Otel Anemon İzmir (****) Mürselpaşa Bulvan No:40 Tel: 446 36 56 Fax: 446 36 55 Otel Ege Sağlık (*” *) Ege Üniversitesi Kanıpiisü / Bornova Tel: 373 48 62 Fax: 373 48 63 İzmir Hilton (**“ *) Gaziosmanpaşa Bulvan,7 Tel: 441 60 60 Fax: 441 22 77 İzmir Princess Oteli (***“ ) 35330 Balçova, İzmir Tel: 238 51 51 Fax: 2 390 9 3 9 İzmir Palas Oteli (“ *) Vasıf Çınar Bulvan, Tel: 421 55 83 Fax: 422 6 8 7 0 Kısmet Hotel (“ *) 1377 Sokak, Alsancak Tel: 463 38 50 Fax:42l 48 56

Altıııyunus Tatil Köyü (Golden Dolphin Holiday Village) Kalembumu, Boyalık Plajı, Çeşme Tel: 713 12 50 Fax: 713 22 52' Club Cardia (Holiday Village) Çiftlikköy, Çeşme Tel: 712 II 11 Fax: 712 12 27 Club Med Kuşadası Holiday Village Aslanbumu, Kuşadası Tel: 614 II 3 5 F a x :6 l4 11 25 Foça Club Med Holiday Village Foça Tel: 812 16 07 Fax: 812 21 75 Hanedan (Holiday Village) Foça Tel: 812 24 41 Fax:812 24 51 Kuştur Tatil Köyü (Holiday Village) Bayraklıdere, Kuşadası Tel: 614 41 10 Fax: 614 88 32 Neptün Village Büyük Akkıım, Seferihisar Tel: 745 74 55 Fax: 745 70 38 Ömer Holiday Village Yavansu Mevkii. Kıısadası Tel: 614 37 00 Fax:6l4 43 44 Pine Bay Holiday Village Selçuk Yolu, Kuşadası Tel: 614 93 70 F ax:6l2 2 2 0 7 Sunset Vievv Holiday Village (îazibeğendi, Kuşadası Tel: 614 45 02 Fax:6l4 4 5 7 0 Turban Holiday Village Dayanıklı Köyü, Gümüldür Tel: 742 25 48 Fax: 742 11 76 S IG H T S E E IN G

/ G E Z İN T İ

Balçova Thermal Springs

Balçova Kaplıcaları İzmir province abounds in mineral and thermal springs, those at Balçova being just 15 km from tlıe city ceııtre and served by municipal bııses.

İzmir çfiresinde çok sayıda kayıuık sııyıı re kaplıca bulunuyor. Bunlar­ dan Balçova kaplıcaları kent merkezine sadece 15 kııı uzaklıkta ve keııt içi toplu tayına araçlarıyla ulaşmak mümkiin. Bird Paradise / Kuş Cenneti

Ephesus /E fes Within easv reach of İzmir (72 km) and Kuşadası (18 km), the spectacular buildings and streets of ancient Ephesus have an unforgettable charisma. Established in 3000 BC and ineluding remains from the Ionic, Lydiaıı, Roman, Byzantine and Seljuk periods, Ephesus is a sight not to be missed. İn nearby Selçuk there is the basilica of St.John (6tlı century), a superb museum and İsa Bey Mosqııe. Also in the vicinity is tlıe Housc of the Virgin Mary, and tlıe Cave of the Seven Sleepers.

İzmir’in 105 km kuzeyindeki bu il­ çesinde antik çağın büyük uygarlık merkezi Pergamoıı ’ıııı kalıntıları bu­ lunuyor. Görkemli bir tepedeki akınpolis ve amfitiyatronun yanışını, ilç­ enin girişinde sağlık Taiırısı Asklepios adııuı inşa edilen ve günümüzde İzmir’den (72 kın) ve Kuşadası'ndan bütün | özellikleriyle ayakta duran sağlık (18 km) kolaylıkla ulaşılabilen | merkezi her gün 8.30 -18.30 arasın­ olağanüstü ilginç, caddeleri ve da ziyarete açıktır. Bergama 'nın için­ yapılarıyla bugüıı de benzersiz bir deki çinileri nedeniyle halk arasında atmosfere sahip antik kent. IÖ 3000 Kızıl Avlu adıyla bilinen Serapis Tapı­ yıllarında kurulan ve İon, Lidya. nağı da dikkât çekicidir. Ayrıca Türk Roma, Bizans, Selçuklu dönemlerinin kültürünün özelliklerini taşıyan dar izlerini taşıyan Efes'i gezmeye mutla­ sokakları ve yapılarıyla eski mahalle­ ka vakit ayınlmah. Efes’in çok yakınımla St.Jean Bazilikası, leri ile rengarenk çarşısı ilçeyi turist­ ler için ilginç kılan özelliklerdendir. Meryem Ana Evi, Yeıİi Uyuyanlar Mağarası, Selçuk İsa MUSEUMS / MÜZELER Bey Caııiii gibi başka tarihsel-tııristik gezi yerleri bulunmaktadır. House o f the Virgin Mary

Meryem Ana Evi The Virgin Mary came to Ephesus vvitlı St.John, and speııt tlıe remainder of her life here. The house built in tlıe 4tlı century at the place \vhcrc she died was recognised as a shrine by the Vatican in 1957. Mass is celebrated here eveıy moming at 7.30 and on Sunday momings at 10.30.

1 Arkeoloji Müzesi Bahri Baba Parkı, Konak Tel: 425 49 29 Open every day except Mondays. 09.00-17.30. P.tesi dışında her gün. Atatürk Museum /Atatürk Müzesi Birinci Kordon 148 Tel: 421 70 26 | Open eveıy day except Mondays. [ 09.00-17.00. Pazartesi dışında her gün

Museum o f Painting and Sculpture The fortress overiooking İzmir İzmir Resim ve Heykel Müzesi has seetions dating from Hellenistic, Tel: 484 89 45 Roman and Byzantine times. S.Yaşar Art Museum Ih c 20-25 metre high walls were origiS. Yaşar Resim Müzesi nally 6 km in length. Today tlıe fortress Cumhuriyet Bulvan 252 is a famous excursion spot vvitlı pleasI Alsancak Tel: 422 65 32 ant tea gardens, conımanding a fabulous vievv of the city. CH URC HES AND

İzmir’in içinde, kente bakiın bir tepedeki bit kale Helenistik, Roıııa ve Bizans izlerini taşır. Yüksekliği 20-25 metre olan duvarlarının uzunluğu eski dönemlerde 6 kııı yi buluyordu. Günümüzde çay bahçeleri ve olağanüstü keııt manzarasıyla üıılü bir gezinti yeri.

208 H A Z İR A N

J Archeological Museum

Aziz Yuhanııa ile birlikte Efes’e gelen Meryem Ana nın hayatının sön döne­ Bergama Museum /Bergama Müzesi mini geçirip öldüğü yerde 4. yüzyılda Bergama Tel: 633 10 96 inşa edilen ev. I957’d e Vatikan ’ın Open every day. 08.30-17.30 Her gün. onayından sonra kutsal ziyaret yeri Ephesus Museum / Efes Miizesi olan Meryem Ana Evi re Kilisesi Selçuk Tel: 892 60 10 - 892 60 11 İzmir'den 80 km, antik Efes kentin­ Open every day. 08.30-18.30 Her gün. den 1 km uzaklıkta, çanı, çınar ve zeytin ağaçlarıyla bezeli yüksek bir Ödemiş Archeological Museum tepe olan Bülbül Dağı ’udadır. Her Ödemiş Arkeoloji Müzesi sabah 7.30’da, pazar sabahları | ÖdemişTel: 545 11 84 10.30 ’d a ayiıı düzenlenmektedir. Open every day. 08.30-17.30 Her giiıı. Kadifekale Fortress / Kadifekale

This eight thousand heetare bird sanctııary is a temporary and permanent home to millions of birds. Situated on tlıe outskirts of tlıe city, it consists of Pergamum / Bergama islets, marshes, deltas and meadovvs. At | The ruins of Pergamum, a majör various times of year över 190 species ceııtre of civilisation of the ancient of bird can be seeıı here. vvorld, are situated 105 km from Kentin yaıubaştnda koruma altına İzmir. The aeropolis and amplıitlıeatre alıııınış 8 bin hektarlık der bir yaban perehed on a tovvering hilltop, and on hayal parkı. Adalar, sazlıklar, delta­ the outskirts of tlıe town of Bergama lar ve gözalabildiğine uzanan the Asklepion or lıealtlı centre düzlüklerde 190 ı aşkın türde mil­ dedicated to Asklcpios the god of yonlarca kuş barındırdığı için dünya healtlı are in a remarkable state of çapında bir "kıış cenneti" sayılmak­ preservation. The site is open daily tadır. between 08.30 and 18.30. S K Y L IF E

İn the town is another iııteresting bııilding, the Temple of Scrapis, knovvn locally as the Red Courtyard due to its tiles. The tovvn is also vvortlı visiting to see tlıe ııarrovv streets vvitlı their historic Tıırkish buildings and the colourful bazaar in tlıe old quarter.

JU N E 1999

S Y N A G O G U ES

Bet Israel (Synagogue) Mithatpaşa Caddesi 265 Karataş St. Helene (Catholic) 1729 Sokak, 53 Karşıyaka S t.Jo h n (Anglican) Talatpaşa Bulvan, Alsancak ) Tel: 463 72 63 Santa Maria (Catholic) llalit Ziya Bulvan, 67 Tel: 484 86 32 Nötre Dame de Laurdes (Catholic) 81. Sokak. 11 Tel: 232 11 45 St. Policarpe (Catholic) Gazi Osman Paşa Bulvan, 18 Tel: 484 84 36 Shaar Ashamayan (Synagogue) 1390 Sokak 4/2 Alsancak


York klimalarının yokluğu hava boşluğu duygusu verir. Oysa York'lu m ekânlarda bu boşluk, yükseklerdeki serin, tem iz ve ferah havayla dolar. York’un yüzlerce çeşit ürünlerinden birini alın, havalanın.

“Klimanın adı”

I IHH IWWIWWnimgjg-~:7i5

ı

Arduman'ın uzman danışman ekibi ve servis garantisiyle.

ARDUMAN MÜMESSİLLİK TESİSAT VE TİCARET LTD. ŞTİ.

http://www arduman com e-mailardumanölurk net

M e r k e z : Arduman Mümessillik Tesisat ve Ticaret Ltd. Şti. F. Kerim Gökay Cad. No: 29 Altunizade 81190 Tel: (0- 216) 310 44 70 İstanbul Satış M üdürlüğü Direkt Tel: (0- 216) 391 90 77 A nkara Bölge M üdürlüğü Tel: (0- 312) 441 43 07-08 İzffiİT BÖİQe M Ü d Ü f l Ü ğ Ü Tel: ( 0- 232) 484 46 06 A n t a l y a B ö l g e M ü d ü r l ü ğ ü Tel: ( 0- 242) 247 36 27

Bozell Poyraz YK 99030

t

■3BB-.


A R O U N D İ ZM İ R

K i/ lik Bj>

Sijleymanlıl

.Y a h ş ib e y

ir* KAI.ANYA J i İIRB Sn A ş . K ırık la r yİ» v '

K a rta llı Yonıkoy

M e rd iv e n li B ad em li llın ıs ı W D e n iz k ö y

J?

D e lik tâ ş K\R\m<: Y a y la y u rt

'

^ÇAJÎDAR lİ K ız ılte p e , K e m îk lilir . Değirmen A d t k ü r J

AVl.AN.MA YASAĞI Al A N I

.Ş a k ra n

ÇAND ARLI KÖ RFEZİ

fo ttJ

Tem asğM l i r i m

■,

.A h m e tli1 II ca B Dr. yTU Ih -M H a L 0

Venice

I

AMi" r im

(^ a r a k la r *

A L İA Ğ A ^

Karaköy

Kil.İNÇDAĞI

[S a k a llı

'<it-elhisar_

A

/M aldam V Veliler

in c ik

G ökbel

W^kçakoy

• /S ^ K o z a k l aslar ( İ K . Belen Kerakılıçlı^, K ö m ü r Ur. K a im kaya B r.

O SM A N C A LI om_,

\

,amlıca -

K .H a c /a r^ ^ “T e p e b o z

KARABURU N

B .S ü m b ü lle ı

ırın a s u h la r ^ •B ^y d e re \

Eski/eıter Br.

T e k e lile r ^

Şamar

Y a y la k ö y

AKDAÖ •1212

> 1

ANMA Al. ANI

A u zak B r.

BölM'X E4ÇXDAĞI

S a s a llı Sabuncubeli

■v

^Ç am altı

ta c ı^ " '( Bı • K uyucak

K o laylaş (!ç B u ru n T o p Br. f\ İmksatk

■ ;

;

T f

&

, ^ K a d l 0v î

Gardiyan

lk

V

~^4*hııtalan

İZMİR KÖRFEZİ I;

(IHİm J I

H tcası

.-^Barbaros

VGülbahce \

]

> ’"

O v a c ıl lu ş c u la r,

P a y a m lı

l^ Z e y t i n l e r ' ■V

SMVRNA

îm ? 8 " ' İÇI.AZOMKNAK

\ ^ r ,:

Ç a ta lk a y a M e v k i Karabelen / i ^ z m O l •10 4 2 ^ ır a ilı

w a c ıjs ,

G a z ie m ir

[U N K U Y U

AVI .ANMA YASAĞI

ROZA!AND.

/

le y tin e li

Y a ğ c ıla r) 'D e m irc ili AKKKA L -i n m n

^JlfrDemirci

Seferhisar

o ğ u r tç u jî

iri.

?r

kTürkmeıv^

\ K uyucak ^ /

Çakm ak IK o s

k izila Gac J

\ \

M K /K o k a r Br. S

.,

K ü n e r lik *

SKKKRHİSAR

KavİK •^u lgu rca »Cumalı Ilıcası ) /

P a ya m lı

/

vam f

U'ahtalı / B rj.

□ d e ğ İ r m e n e Je r e - Ö

H ftd ra k o ç K aplıcası v

i

'küllemez

J ^ aplan^

r ^ '« Ç ü e m e k o ^ ^ancafeîbv. ZKjuafctyt

•G û m û ld ü r

•Çam önü •Y eni

'mkTROPOI.I.S^

r

J a ka lte p e

[myonnki 'SI1.s'

Y o n ik ö y

Doğanbey Br.

Sünger B r H a lk a p ın a r •RAN’İiA klIRB

( tfa^SRcartaı

MERYEM ANA# (T u ris tik M v k .) n a

n

o

L[PllkHavutc

k t a

S u lta n iy e

0 ( 2 1 6 ) 3 4 9 01 41 / k iişa d a s i I

I

ffli

îö k ç e a la n


% ŞİFA TIP MERKEZİ Ş İ F A

M E D I C A L

Ç E N T E R

İ Z M İ R

H e r d a ld a h iz m e ti e n s o n te k n o lo jik c ih a z la r la s u n a n Ş ifa Tıp M e r k e z i, h e r g ü n lO O O ’e yakın h a s t a y a s a ğ lık h iz m e ti v e r m e k t e d i r . F a rk lı h i z m e t a n la y ış ı, d e n e y im li k a d r o s u ile h a s t a la r ım ız r a n d e v u a lm a y a g e r e k d u y m a d a n ,b e k le m e d e n m u ayene ve g ü v e n ilir la b o ra tu a r h i z m e t le r in d e n y a r a r la n m a k ta d ır la r . ENDOSKOPİK - MİKROİNVASİV GİRİŞİMLER ENDOSKOPIK - MIKROINVASIVE PROCEDURES TIBBİ GÖRÜNTÜLEME VE GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ MERKEZİ NONINVASIVE AND INVASIVE RADIOLOGY UNITS MEME KANSERİ TARAMA VE TEŞHİS MERKEZİ (Mammografi, Doppler US, Sitoloji] YAŞA VE CİNSİYETE GÖRE CHECK - UP PROGRAMLARI KARDİYOLOJİK CHECK - UP BIOCHEMISTRY AND MICROBIOLOGY LABORATORIES

UYDU KONFERANS M a y o C linic v e S ifa Tıp M e r k e z i işbirliği ile, M a y o Clinic t a r a f ın d a n v e rile n t ü m k o n f e r a n s la r S ifa Tıp M e r k e z i’n d e n ca n lı o la r a k h ek im lerim izin is t if a d e s in e s u n u lm a k ta d ır. Kardiyoloji ile ilgili uydu konferans yıllık programı : 1 9 Haziran 1 999,21 A ö u s to s l 9 9 9 ,9 Ekim 1 999, 1 S Kasım 1 9 9 9 ,4 Aralık 1 999,

ERİŞKİN ve ÇOCUK KARDİYOVASKULER CERRAHİ ADULT AND PEDIATRIC CARDIOVASCULAR SURGERY ERİŞKİN ve COCUK KARDİYOLOJİ TANI VE TEDAVİ MERKEZİ ADULT AND PEDIATRIC CARDIOVASCULAR DIAGNOSTIC AND INTENSIVE CARE UNITS]

H a s ta n e m iz d e dünyanın e n ileri M A N YETİK R E Z O N A N S g ö r ü n tü le m e tekn iği ile k a t a t e r kullanm ad an, ü ç boyutlu K o r o n e r A n jiy o g ra fisi y a p ılm a k ta d ır. E n fa rk tü s g e ç ir m e k te olan h a s ta la r a , bu teknik kullanılarak h e m e n t e ş h i s k o n u lm a k ta v e v a k a la r e r k e n c e r r a h iy e verilm ekted ir A ynca bu teknoloji ile kalp, tü m v ü cu t d am arları ve h e r ç e ş i t M R in c e le m e s i e n ü s t k a lited e y ap ılabilm ek te, bu işlem lerd e h a s t a X- ışını alm am ak tad ır Fevzipaşa bulv. No: 172/2 Basm ane/İZM İR Tel. +90 232 446 08 80 • 446 37 38 Pbx Fax. +90 232 446 07 70 http://www.sifatip.com.tr e-mail: sifa@ sifatip.com.tr


A N T A L Y A İN A N D A R O U N D

,

Royal Resort Hotel ( “ ” *) Kemer Tel: 815 23 70 Fax: 815 16 27 Golden Ring Hotel ( “ ” ) Güllük Cad. No: 71 Tel: 243 15 15 Fax: 243 15 22 Sheraton Voyager Antalya (*“ **) 100. Yıl Bulvan Tel: 243 24 32 Fax: 243 24 62 Sunset Hotel ( “ “ ) Konyaaltı Tel: 229 06 92 Fax: 229 13 89 Taksim International Alanya (****) Gazipaşa Cad. Göl Mevkii Tel: 514 0700 Fax: 51407 28 Taksim International Side ("***) Sorgun Mevkii-Manavgat Tel: 75693 21 Fax:756 93 20 Talya Hotel (*'***) Fevzi Çakmak Caddesi, 30 Tel: 248 68 00 Fax:24l 54 00 Türkiz Hotel ( " “ *) Kemer Yat Limanı Tel: 814 41 00 Fax:814 28 33

E M E R G E N C Y __________________

Ambulance: Tel: 112 (Ali över Turkey) Poliçe: Tel: 155(AlioverTurkey) Fire: Tel: 110 (Ali över Turkey) Gendarme: Tel: 156 (Ali över Turkey) T O U R IS M T U R İZ M

IN F O R M A T IO N

D A N IŞ M A

Antalya Kaleiçı Tel: 247 05 41 - 242 18 33 Antalya Cumhuriyet Mahallesi Tel: 241 17 47 Alanya Çarşı Mahallesi Tel: 513 12 40 Kaş Cumhuriyet Meydanı Tel: 836 12 38 Kemer Belediye Binası Tel: 814 15 36 H O T E L S / OTELLER A N T A L Y A

Adora Golf Resort Hotel (**“ *) Belek/SerikTel: 725 40 51 Fax:7254071 Altis Golfhotel ('****) Belek/SerikTel: 725 42 26 Fax: 725 42 34 Antalya Dedeman (**” *) Lara Yolu Tel: 321 79 10 Fax: 321 38 73 Antalya Renaissance Resort Beldibi, Tel: 824 8431 Fax:824 84 30 Antbel Belek Hotel (” ***) Belek/Serik Tel: (242 ) 7254102-05 Fax: 7254268-70 Arum Hotel&Apartments (**"*) Side, Tel: 753 45 60 Fax: 753 4140 Belconti Resort Hotel (***") Belek, Tel: 715 15 40 Fax: 715 10 47 Cender Hotel (****) Işıklar Cad. Tel: 243 43 04 Fax: 243 39 87 Ceylan Inter-Continental Resort Kemer Tel: 824 51 00 Fax: 824 64 35 Club Hotel Sera (**"*) Lira Yolu Tel: 349 34 34 Fax: 349 34 54 Falez Hotel (“ *“ ) Konyaaltı Tel: 248 50 00 Fax: 248 50 25 Gloria Golf Resort (” ***) Belek, Serik Tel: 715 15 20 Fax: 715 15 25 Grand Prestige Hotel Side (“ '**) Titreyengöl, Manavgat, Side Tel: 756 90 60 Fax:756 90 81 Grand Hotel Adonis (” *” ) Eski lara Yolu Tel: 323 44 44 Fax: 323 10 31 Hotel Ofo Antalya ( ” *” ) lara Tel: 349 40 00 /15 lıat Fax: 349 40 16 Hotel Bilkent Kemer (*’**) Gövnük/Kemer Tel: 815 15 38 /20 hat Fax: 815 15 37 Hotel Sultan Saray (***") Göynük/Kemer Tel: 815 1480 /20 hat Fax: 815 1499 Hotel Turquoise (**"*) Side/Soıgun Tel: 756 93 30 Fax: 756 93 45 Kışla Han Hotel (” " ) Kazım Özalp Caddesi 55 Tel: 248 38 70 Fax: 248 42 97 Letoonia Golf Resort (***") Belek Tel: 715 14 50 Fax: 715 14 54 Le Jardin Resort Otel Turizm Cad. Kiriş Kemer Tel: 824 52 22 Fax: 824 52 20 Mirage Park Resort Göynük Tel: 815 22 44 Fax: 815 22 35 Renaissance Antalya Resort Beldibi/ Kemer Tel: 824 84 31 Fax: 824 84 30

T e le p h o n c : International code for Turkey: 90, Antalya area code 242. For intercity calls vvithin Turkey fırst dial "0", then the area code, and then the local number. For International calls fırst d ia l100".

S PEC IA L LICENSE HOTELS ÖZEL Lİ S A N S L I

OTELLER

Abad Hotel Hesapçı sokak, Kaleiçi Tel: 247 44 66 Fax: 323 04 25 Argos Hotel Opposite of Atatüık Highsdıool, Kaleiçi Tel: 247 20 12 Fax: 24175 57 Aspen Hotel Kaledibi Sokak 16, Kaleiçi I Tel: 247 71 78 Fax: 241 33 64 Karyatit Hotel Kaleiçi Tel: 244 00 55 Fax: 244 00 54 Marina Hotel Mermerli Sokak 8, Kaleiçi Tel: 247 54 90 Fax: 241 17 65 Naturland Hotel Çamyuva /Kemer Tel: 824 62 14 Fax: 824 62 10 Turban Adalya Hotel Kaleiçi Tel: 243 47 56 Fax: 243 47 51 Tuvana Hotel Tuzcular Mahallesi, Kaleiçi J Tel: 247 60 15 Fax: 241 1981 | Tütav Türkevleri Mermerli Sokak, Kaleiçi Tel: 248 65 91 Fax:241 94 l9

| |

|

I

Tel: 8143260 (10 hatlines) Club Mediterranee Kemer KemerTel: 81410 09 Fax: 814 1018 Club Mega Saray Üçüncü Kum Tepesi Mevkii Belek/Serik, Tel: 725 40 26 Fax: 725 40 49 Club Phaselis KemerTel: 8151631 Fax:815l637 Club Turan Prince Kızılağaç Turizm Merkezi, Side Tel: 748 72 60 (10 hatlines) Fax:748 72 50 - 51 Club Varuna Taşlıburun Mevkii Belek/Serik Tel: 725 42 01 Fax: 725 42 25 EHA Holiday Village Titreyen Göl, Manavgat Tel: 756 90 50 Fax: 756 90 52 Hamdullah Paşa Konaklı Mevkii, Alanya Tel: 56515 20 Fax: 565 15 31 Kemer Holiday ViUage Göynük, Kemer Tel: 815 14 30 Fax: 815 14 65 Oasis Beach Club Konaklı Mevkii, Alanya Tel: 565 14 40 Fax: 565 17 19 Palmariva Holiday Village Tekirova, Kemer Tel: 821 4004 Fax: 821 4040 Park Kimeros Göynük, Kemer Tel: 815 1663 Fax:815 1672 Robinson Club Pamfilya Acısu Mevkii, Side/ Manavgat Tel: 756 93 50 Fax: 75693 58 Sidelya Çolaklı Köyü, Manavgat Tel: 763 68 01 Fax: 763 61 14 Simena Holiday Village Çamyuva, Kemer Tel: 824 63 63 Fax:8246381 Sol Muna Kumköy, Side Tel: 753 34 46 Fax: 753 13 59 Turtel Side Holiday Village Side Tel: 753 39 00 Fax: 753 20 25 Turtles Club Marco Polo Çamyuva, Kemer Tel: 824 63 36 Fax: 824 63 46 S IG H T S E E IN G / G E ZİN T İ

H O L İD A Y VI L L A G E S

Alanya Citadel /Alanya Kalesi

T A T İL KÖYLERİ

This splendid Byzantine citadel surmounting the rock)' peninsula is walled (8 km). The “ Red Tovver” was built by the Seljuk’s Sultan Keykubat in 1226. Today it is a small museum containing etnographical collections.

Attaleia Holiday Village Taşlıburun Mevkii, Belek/Serik Tel: 725 43 01 Fax: 725 43 02 Club Alda Beldibi, Kemer Tel: 824 81 51 Fax: 824 81 59 Club Aldiaııa Titreyen Göl, Manavgat Tel: 756 92 60 Fax: 756 92 67 Club Ali Bey Kızılağaç Köyü, Side Tel: 753 22 00 Fax: 753 22 20 Club Aquamarine Beldibi-Kemer Tel: 824 85 00 Fax: 824 80 52 Club Asteria Üçüncü Kum Tepesi Mevkii Belek/Serik Tel: 725 40 04 Fax: 725 40 02 Club Hotel Bellis Akınlar Köyü, Serik Tel: 725 42 80 Fax: 725 43 00 Club Kastalia Konaklı Mevkii, Alanya Tel: 565 13 16 Fax: 565 14 28 Club Med Palmiye Tekerlektepe Mevkii Kemer

Bizans zamanından kalma, “Kızıl Kule'si 1226'da Sultan Alaaddin Keyku­ bat tarafından inşa ettirilen görkemli Alanya Kalesi şehri ikiye ayıran bir yarımadanın üzerindedir. Kızıl Kule bugün etnografik eserlerin sergilendiği küçük bir müzedir.

H A Z İR A N

|

Antalya bölgesi arkeolojik , tarihsel hâzineleri bakımından belki de Türkiye'nin en zengin bölgesidir. Antalya Müzesi çok geniş bir alanda 13 teşhir salonu ve bir açık hava galerisinden oluşmaktadır. Çocuklar için de, onların ilgisini çekecek bir salon bulunan müzeyi tarih meraklıları mutlaka gezmeliter. Aspendos

| A majör port and commercial centre in [ antiquity, Aspendos today lies inland, 48 km east o f Antalya, its magnifıcent amphiteatre is the best preserved in the vvorld and know n fo r its superb acoustics and is stili used fo r concerts.

Antalya'nın 48 km doğusunda Antik Çağın önemli limanından kalma muhteşem bir amfiteatr. Olağanüstü akustiği ve iyi korunmuş olnıast nedeniyle bugün de konserler için kullanılmaktadır. Damlataş Cave /Damlataş Mağarası | This bevvitching cave in Alanya is full o f staI lactites and stalagmites.

Sarktı ve dikitlerden oluşan, olağanüstü görüntüsüyle ünlü, Alanya yakınlarında bir mağara. Düden Falls / Düden Şelalesi A very beautiful vvaterfall (12 km north o f the city centre).

Kent merkezine kuzey yönünde 12 km uzaklıkta çok güzel bir şelale. Piknik için mükemmel bir tercih. Old Quarter Kaleiçi | The historic nucleus o f Antalya. This district is now restored and has became an attractive touristic centre w ith its tavems, lıotels, restaurants and entertainment facilities. its narrow streets lead down to the old harbour (today an intemational yachting marina).

Şehrin tarihi çekirdeği olan Kaleiçi; restore edilmiş hali, otel ve pansiyonları, restoranları ve eğlence olanaklarıyla turis­ tik bir merkez. Dar sokaklardan inilen eski liman ise bııgiin uluslararası bir marina. Perge The origiııs o f this ancient city 18 km northeast o f Antalya go back to 1000 BC, but the surviving remains are Hellenic and Roman. An exceptional open-air museum.

Antalya'nın 18 km kuzeydoğusundaki bu antik kentin geçmişi IÖ 1000yılma kadar uzanıyor. Ancak bugün gezilen kalıntılar Helen ve Roma dönemlerinden kalma bir açık hava müzesi. Side At this lively resort east o f Antalya, the houses and ancient ruins are inextricably interwined. There are tw o agoras, an amphiteatre and a museum in vvhiclı statues | and other works o f art found here are exhibited.

Kenan Evren Bulvan Konyaaltı Tel: 241 45 28 Daily except Mondays.

Antalya’nın doğusundaki bu turistik kıyı kasabası antik kalıntılarla içiçedir. İki büyük agora, geniş bir amfiteatr ve bura­ da gün ışığına çıkarılan heykel ve öteki eserlerin sergilendiği bir müze.

Pazartesi dışında her gün.

Termessos

Antalya Museum /Antalya Müzesi

Tlıe province o f Antalya is endowed w ith the richest historic treasures o f Turkey. Antalya Museum covets an area o f 30,000 square metres w ith tlıirteen galleries, an open-air gallery, a children's gallery (where children may be left) and a wide yard. Approxi-mately five thousand arche­ ological works are displayed in chronological order. The museum receive an award from the Council o f Europe as the Muse-

212 S K Y L IF E

J um o f the Y eariıı 1988.

—jh -

JU N E 1999

Perched 1050 m above sealevel, this is an ancient city' and a national park northwest o f Antalya. The amphiteatre is hew n out o f the living rock and the view as far as Antalya is stupendous. There is a natura! history museum at the park entrance.

Denizden 1050 m yüksekllikte, inanılmaz bir manzara, şaşırtıcı bir antik kent ve J doğa müzesiyle bir ulusal park.


YOUR BANK IN TURKEY:

Bankomat

j

2

4

VakıfBank Intern ational ATM Network You made the rigbt choice fo r having come to Turkey ıvhere nature is beautiful,

hotels are clean, fo o d is delicious, people are frie rıd ly and, ıvithout having

to ca rry large sums, y o u r money is at y o u r disposal f o r 24 hours a day.

How?

If y o u

carry

any

of the

card

please locate

M a estro

the

nearest

VakıfBank

V /S A You

will

easily

w ithdraw

n e t w o r k

400

brands

on

this

page,

Bankomat

7/24

ATM.

yen i ■ ı an s

V fS A

branches

and

of

cash

1,000

change

M oreover, 7 days a w eek,

B a n k o m a t

offices

C ır r u s

through

7 / 2 4

ATMs,

extensive

'A M E R I C A N

around

ali

24

our

hours

Turkey.

a day.

CREDIT CA R D SÇ E N T E R

Halaskargazi Cad. No: 351/2 80220 Şişli / İstanbul - TURKEY Phone: (90) (212) 234 57 00

VakıfBank

"2 1st Cent ur y

Banking'


1

ANTALYA

t

AROUND


TÜRKİYE JOKEY KULUBU (Jockey Club of Türkiye)

G azi Koşusunu 1 9 9 8 yılında Kavranhan adlı tay jokey Fuat Ç akar' la kazanmıştı

The last G azi D erby was won by colt Kavranhan with his jockey Fuat Çakar. İS T A N B U L

BURSA

Gazi Koşusu Türk At Yarışçılığının

G a z i D erb y The 73rd G azi Derby,

en büyük koşusu olan

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacaktır

the biggest race o f Turkish horse racing, vvill be run on June 2 7 Sunday at Veliefendi racecourse in İstanbul.

Bu heyecanı siz de yaşayın.

Live that e\citem ent.

73. Gazi Koşusu 27 Haziran Pazar günü

İSTANBUL

Veliefendi Hipodromu Phone : 90 (212) 542 24 80

http://www.tjk.org

BURSA

Osmangazi Hipodromu Phone : 90 (224) 441 24 50 - 52

e-mail: basin@tjk.org


M U Ğ L A İN A N D A R O U N D

.

ı

T clcphone: International code for Turkey: 90, Muğla area code 252. For intercity calls within Turkey flrst dial "0", then the area code, and then the local number. For International calls first dial ”00".

E M E R G E N C Y ___________________

La Perla Oteli (**")

Grand Yazıcı Tatil Köyü

Ambulance: Tel: 112 (Ali overTurkey) Poliçe: Tel: 155 (AlioverTurkey) Fire: Tel: 110 (Ali över Turkey) Gendarme: Tel: 156 (Ali över Turkey)

İçmeler, Marmaris

İçmeler Pamucak Mevkii, Marmaris

Tel: 455 3389 Labranda Otel (****)

Tel: 4553467-9 Halıcı Tatil Köyü

Güllük Sıralık Mevkii, Milas

Armutalan- Boynuzbükü Mevkii,

TOURISM

INFORMATION

TURİZM DANIŞMA

Bodrum Banş Meydanı Tel: 316 1091 Dalaman Havalimanı Tel: 692 52 20 Dalyan Ortaca Tel: 284 42 35 Datça

Tel: 522 29 11

Marmaris Tel: 412 11 71

Laguna Anır Hotel ("**)

Hillside Beach Club

İçmeler Kumluörencik Mevkii, Marmaris

Kalemler Köyü Mevkii, Fethiye

Tel: 455 3710

Tel: 614 83 60

Manastır Otel (****)

Hotel Ersan

Kumbahçe Mah. Banş Sitesi, Bodrum

Kızılağaç Köyü İçmeler Mevkii, Bodnım

Tel: 316 28 54

Tel: 316 89 80

Mares (Atonyunus) Otel (*“ **)

İberotel Marmaris Park

İçmeler, Marmaris Tel: 455 22 00

İçmeler Pamucak Mevkii, Marmaris

Marina Vista (Bhıe Otel) (***•)

Tel: 455 2146

Yat Limanı Mevkii, Bodrum

İsis Tatil Köyü

Tel: 3162269

Eskiçeşme Mah. Asarlık Mevkii, Bodrum

İskele Meydanı No: 1 Tel: 612 19 75 Köyceğiz

Mıuıamar Vista Otel (“ ***)

Tel: 316 95 01

İçmeler, Marmaris Tel: 455 33 60

Letoonia Tatil Köyü

Atatürk Kordonu Tel: 262 47 03 Marmaris

Otel Ra (***")

Oyuktepe Pacanz Mevkii, Fethiye

Sangerme Mevkii, Ortaca

Tel: 614 49 66

İskele Meydanı No: 1 Tel: 412 10 35 Milas-Bodrum

Tel: 286 80 63 Şamara Otel (***“ )

Magic Life Der Club Adaköy Yalancı Boğaz Mevkii, Marmaris

Milas-Bodrum Havalimanı Tel: 523 00 66 Muğla

Kaynar Mevkii, Bodrum

Tel: 412 07 00

Tel: 36716 00

Martı Tatil Köyü

Marmaris Bul. No: 24 Tel: 214 12 61

Sea Garden ("***)

İçmeler Örencik Mevkii, Marmaris

Hükümet Binası İskele Mahalle Tel: 712 3163 Fethiye

Çiftlik Köyü Yalıdağ Mevkii, Bodrum

Tel: 455 34 41

Tel: 3689015 Suncity Otel (****)

Asarlık Mevkii, Bodnım

Aries Otel (****)

Hisarönü Köyü Belceğiz Mevkii, Fethiye

Tel: 316 25 00

Çalış Mevkii, Fethiye Tel: 61313 31

Tel: 617 0111

Ora Tatil Köyü

Aqua Otel (****)

Turunç Oteli ("“)

Kızılağaç köyü, Bodrum

Sahil Sok. No: 15 İçmeler, Marmaris

Marmaris

Tel: 36715 00

Tel: 455 36 33-49

H O TELS/OTELLER A N T A L Y A

Metemtur Tatil Köyü

Tel: 476 70 24

Robinson Club Lykia

Azka Otel (*•**)

H O L İ D A Y V I L L A G E S ________

Ölüdeniz Kırdak Mevkii, Fethiye

Eskiçeşme Mah. Bardakçı Mevkii, Bodrum

TATİL KÖYLERİ

Tel: 616 6010 T.M.T. Tatil Köyü

Tel: 316 89 92 Club Marverde (****)

Amktur Tatil Köyü (Clııb Med)

Atatürk Cad. No: 134, Bodrum

Meşelik Köyü Kııyucak Mevkii, Milas

Çiftlik Köyü Yalıçiftliği Mevkii, Bodrum

Tel: 3161207

Tel: 31676 94

Tel: 36891 52

Turban Tatil Köyü

Colossus Otel (**” )

Belceğiz Tatil Köyü

Marmaris

Gümbet Mevkii. Bodrum

Hisarönü Köyü Belceğiz Mevkii, Fethiye

Tel: 412 18 43

Tel: 316 34 19 Elegance Hotel’s (****•)

Tel: 617 00 77

S I G H T S E E I N G / G EZİNTİ

Kemeraltı Mah. Dergah Civan, Marmaris Tel: 412 81 01

Kızılağaç köyü Torba Kuyucak Mevkii, IkKİrum Tel: 367 14 31

Bodrum Park Resort (Regal Resort)

Hotel Ambrosia (**“)

Club Datça Tatil Köyü

Bitez Köyü Hacıahmetler Mevkü, Bodrum

İskele Mahallesi, Datça

Tel: 343 18 86

Tel: 712 88 20

Hotel S (**")

Club Kadıkale

İçmeler Sahil Sok., Marmaris Tel: 455 24 41 Peksimet köyü Kadıkalesi Mevkii, Bodrum Tel: 382 32 71 İberotel Sangerme Park (****) Sangerme Mevkii, Ortaca

Club M

Tel: 286 80 31

Haremtan Koyu, Bodnım

İzerOtel ( " “ )

Tel: 3166100

Kızılağaç Köyü, Bodnım Tel: 367 19 10

Club Müsgebi Tatil Köyü

Javalin Otel (“ **)

Müsgebi Köyü Çakmaklı Mevkii,

Yahşi Köyü, Bodrum Tel: 348 35 41 Karia Princess ( '" " )

Club Tuana Vista Tatil Köyü

Bodrum Tel: 358 50 86

Canlıdere Sok. No: 15, Bodrum

Çayağzı Katliç Mevkii, Fethiye

Tel: 3168971 Knidos Otel (***")

Tel: 633 63 16

Hisaıönti Köyü, Cubucak Mevkii,

Kızılağaç Köyü Torba Mevkii, Bodnım

Marmaris Tel: 466 64 34

Tel: 367 1821

Muğla Museıını Muğla Müzesi This natural history museum exhibitş fossils discovered near the village of Özlüce belonging to a wide range of creatures which lived 5-9 million years ago över an area stretching from eastem Asia to Spain.

Muğla merkez ilçeye bağlı Özlüce köyü yakınlarından çıkarılan, günümüzden 9-5 milyon yıl kadar öncesine tarihlenen, Doğu Asya'dan Ispanya'ya uza­ nan geniş bir alanda yaşayıp yok ol­ muş canlılara ait fosillerin sergilendiği bir müze. Bodrum Casüe /Bodrum Kalesi This castle dedicated to St. Peter was built by the Knights of Rhodes in the 15th centu­ ry. Located on the edge of the harbour, it covers an area of approximately 30,000 square metres, and has five towers known as the Frendi Tower, English Tower, Italian Tower, German Tower and Snake Tower. M.S. /5. yüzyılda Rodos şövalyeleri ta­

rafından St Peter adına inşaa edilen kale limana bakim durumda. Yaklaşık

30000 m2 lik alana sabip olan kalede

Grand Yazıcı Club Torba

Fransız Kulesi, İngiliz Kulesi, İtalyan Kulesi, Alman Kulesi ve Yılanlı Kule ol­ mak üzere 5 kule mevcut.

216 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E 1999

Nautical Archaeological Museum

Sualtı Arkeoloji Müzesi

Remarkable ancient artefacts and ships dis­ covered by sponge divers and nautical archaeologists on the seabed along the southwestem Tıırkish coast are exhibited in this museum, which is located in Bodnım Castle.

Bodrum Müzesi içinde sünger avcıları tarafından ve çeşitli su altı kazılarında çıkarılmış olan eserler sergilendiği bir müze. Milas Museum /Milas Müzesi Archaeological finds from ancient cities in the province of Milas such as Labraynda, Herakleia, Iassos, and Euromos can be seen here.

Milas çevresindeki Labranda, Herakleia, İassaos, Euromos gibi antik kentlerde yapılan kazılarda çıkan eserlerin sergi­ lendiği bir müze. Dalyan This village southeast of Muğla is named after the river which links lake Köyceğiz to the Mediterranean. The channels of the river wind through the reedbeds of the estuary amidst spectacular mountain scenery.

Ortaca ilçesine baj>lı küçük bir yerleşim yeri. Adını Köyceğiz Gölünü Akdenize bağlayan 5 mil uzunluğundaki kanal­ dan alır. Dalyan kanalı kıvrımlarıyla, sazlıklarıyla gezilecek bir doğa harika­ sı. Caunos / Caunos Harabeleri The m ins o f this ancient c ity lie on the Dalyan river. The first settlement here has been traced back to 3000 BC, and later became a provincial Capital located between Lycia and Caria.

Antik Kent, göl ile deniz arasında, ka­ nalın kenarında kurulmuş. Tarihi M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanır. Lykia ve Karia arasında kurulmuş bir eyalet merkezi olduğu belgelerden anlaşılıyor. Knidos /Knidos Harabeleri Knidos at the western tip of the Datça peninsula was founded by Dorian migrants from the Aegean islands iiı the 7th century' BC. There are several temples, induding one dedicated to Apollo and another to Venııs, an amphitheatre and other buildings.

Datça'ya 39. km uzaklıkta bulunan an­ tik kent M.Ö. 7. yüzyılda adalardan ge­ len Dorlar tarafından kurulmuş. Şehir­ de Apollon ile Venüs’e ait çeşitli mabet­ ler, anfitiyatro gibi kalıntılar var. Fethiye Museum /Fethiye Müzesi This museum contains many finds from the andent cities of the region, such as carved fragments of mausoleums, vases and sculplure dating from the Lycian, Roman and Byzantine periods.

1965 de kurulan müzede yöredeki ören yerlerinden getirilen anıt mezar parça­ lan, Lykia, Roma, Bizans dönemlerine ait vazo ve heykeller sergileniyor. Ölüdeniz Lagoon / Ölüdeniz With its clear tunjuoise wateıs this lagoon 15 km south of Fethiye is one of Tutkey’s most renovvned natural sites. It is surrourided by sand beaches and pine woods and is a conservation area.

Fethiye'ye 15 km. uzaklıkta, Türki­ ye’nin bilinen en önemli koylarından biri. Bir benzerine az rastlanan Ölüde­ niz, hareketsiz özelliği, deniz ürünleri ve kumsalıyla ilgi çeker. Marmaris Lying on a large bay encircled by pine covefed hills, Marmaris enjoys one öf the most beautiftıl settings of any Turkish resort. It is close to such ancient ruins as Physkos, Saranda, Amos and Loryma.

İlçede gezilip görülmeye değer Physkos, Saranda, Amos, Loryma gibi antik kent­ ler bulunuyor.


İstanbul Bağdat Caddesi

İstanbul Rumeli Caddesi

İstanbul Galleria

İstanbul Kadıköy

W:mR

Ankara Tunalı Hilmi

Antalya Konyaaltı Caddesi

Bursa Çekirge

"

Kiılı ’k,

M İ P « S S Mw M

Mithat Selection Club Card Merkezi Miser A.Ş. Kazım Orbay Cad. No:91 Şişli / İstanbul Tel: 0212.234 40 30 Fax: 0212.234 40 32


A R O U N D M U Ğ LA


A rtık insan duyularını algılayabilecek klimaları hedefliyoruz! D A İM A

^ D A İK İN K L İ M A 1" » '

Başlangıçta, Japonya'nın ilk iklim lendirm e sistemini pazara sunduğumuzda, tüketicinin beklentisi oldukça basitti: odayı daha serin ya da daha sıcak yap. Zamanla klimalarda az gürültüyle çalışması, kanatların kontrol edilebilmesi ve incelikli b ir dizayn arandı... Oysa bugün insanlar, iklim lendirm e sisteminde ihtiyaçlarını birebir karşılayacak kişisel yaklaşımlar beklemekteler. Biz Daikin olarak, iklim lendirm eyi tamamen kişisel kılmak için insan fizyolojisine ve beyninin işleyişine dahi bakıyoruz. Gerçek konforu sağlamanın yolu, biliyoruz ki, Daikin’in alıcı ve kontrol teknolojilerinden geçecek.

İnsan duyularını algılayabilecek alıcıları gerçekleştirdiğimizde, kullanıcısının hareketlerine göre kendini adapte edebilen sistem leri de yaratmış olacağız. Sürdürdüğümüz araştırmalarla daha şimdiden epey yol aldık. Örneğin, Inverter Güç Kontrollü Muİti Sistem sayesinde; klimalarda % 40'a varan enerji tasarrufu, süper sessizlik ve mekanı daha kısa sürede ısıtıp-soğutan hassas kontrol üstünlüğünü sadece Daikin sunuyor! Geleceğin konforunu bugünden yaşamanız için...

EPAR Endüstri ve Tesisat Pazarlama A.Ş.

T e »

H

m

İstanbul Bölge Müdürlüğü Tel (02161 327 41 10 İzm ir Bölge Müdürlüğü T e l: 10232) 853 97 85

A nkara Bölge Müdürlüğü Tel (0312) 419 17 06-07 Adana Bölge Müdürlüğü T e l: (0322) 459 37 58 Antalya Bölge Müdürlüğü Tel : (02421 237 65 54-55


. /w s v v ıs s a ır ^ /

A iis t r ia n / \ ir i in is >

saD ena

«

3

IO A IR c ^ p o rtu g a l

T U R K ISH a ir u n e s

* i

aon

c r o s s a ir / j

i* a u d a -a ir

^

iy r o le a n

a ir litto r a l

^

The Qualiflyer Group: Cooperative, Innovative, Excellent. Brussels, Lisbon, İstanbul, Paris, Basel and Salzburg, the ûualiflyer Group operates a multihub system of highest performance.

The High-Performance M ulti-H ubSystem . Since ali of these locations are medium-sized or small hubs, passengers can benefit from speedier transfers, shorter physical distances and fevver delays. Our multi-hub netvvork offers hubs from the southvvest of Europe, the çenter of Europe and the east - ensuring coverage among the best in Europe. T h e B e n e fit o f C u ltu ra l D iv e rs ity . True to the European legacy, we are partners vvith D istinctive aırline appearances and a joint seal o f quality - representıve for our cooperation model.

The ûualiflyer Group approach to servi­ ce is unique and focuses on thorough customer satisfaction. This indudes culture-specific service philosophies and our commitment to a uniformly high qual'rty Standard.

equal rights and pool our resources in the interest of our customers. We uphold the team spirit while respecting the distinctiveness of each alliance partner. We vvant our customers to perceive the ûualiflyer Group as a single provider vvith many facets. Cultural diversity is a special characteristic of our strong netvvork.

T h e E u ro p e a n A rt o f Caring. ûualiflyer Group service implies that we regard our customers as esteemed guests and spare no effort to make them feel at ease. Our attitude is friendly, open-hearted and courteous. We want to recognize and fulfill individual vvishes and needs as quickly and completely as possible. Our ser­ vice is based on the same care and professionalism as the punctuality and overall quality standards we guarantee - throughout Europe and around the vvorld.

The Oualiffyer Group online.

T h e E u ro p e a n N e tv v o rk . T h e Oualifiyer

Regularly updated information will be published on the Internet site of the ûualiflyer

Group serves 190 destinations in Europe, and

ce partners can offer their customers competiti-

Group. İt can be accessed directly or via links from the sites of the individual

ve connections and high frequencies not only

airlines.

över 290 destinations wortdwide. Our route netvvork is geographically balanced - the aliarv

vvithin Europe but also to Asia, Africa as well as North and South America. With Zürich, Vienna, 2 2 0 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999

ww w.qualiflyergroup.com


.

swıssaıri|L7

ALIŞIRIAN A ir iin p s >

sabena °

3Pranuo«.

TUR KISH / V \ AIRLIN ES * -

c r o s s a ir ^

7

^ a u d a -a ir

t y r o le a n

a ir u t t o r a l

f f

The Çualiflyer Group: Dayanışmacı, Yenilikçi, Mükemmel. Group, Zürih, Viyana, Brüksel, Lizbon, İstanbul, Paris, Basel ve Salzburg'un dahil olduğu yüksek performansa dayalı çok-merkezli bir sistemle çalışmaktadır.

Çok-Merkezli Yüksek-Performans S is te m i Yukarda adı geçen tüm şehirlerin orta boyutta veya küçük merkezler olması nedeniyle, yolcularımız daha hızlı transferlerden yararlanarak, daha kısa mesafeler katederek, daha az rötarla karşılaşacaktır. Çok-merkezli uçuş ağı sistemimiz, Avrupa’nın tümünü kapsayacak şekilde, Güneybatı, Orta ve Doğu Avrupa'ya dağılmıştır.

Kültürel Çeşitliliğin Yararı Avrupa kültür mirasına göre eşit haklara sahip ortaklarız ve müşterilerimizin çıkarları doğrultusunda Her havayolunun kendine özgü görünüm ü ve ortak kalite anlayışımız işbirliği m odelim izi tem sil ediyor.

The ûualifiyer Group'un hizmete yaklaşımı benzersizdir ve müşterilerin memnuniyetine odaklanmıştır: Farklı kültürleri dikkate alan hizmet anlayışı ve en üstün kalitedeki standartı içerir.

kaynaklarımızı biraraya getiriyoruz. Ortaklığımızın her üyesinin farklılığını dikkate alarak takım ruhunu destekliyoruz. Müşterilerimizin de The ûualifiyer Group'u çok yönlü tek bir kuruluş olarak algılamalarını istiyoruz. Kültürel çeşitlilik, güçlü uçuş ağımızın ayırdedici bir özelliğidir.

A v ru p a Ö ze n A n la y ış ı The Ûualifiyer Group hizmetlerinde, müşterilerimizi misafir olarak kabul eder ve kendilerini rahat hissetmeleri için hiçbir çabadan kaçınmayız. Davranışlarımız, dostça, açık yürekli ve saygılıdır. Bireysel istek ve ihtiyaçların farkedilmesini ve bunların mümkün olduğunca hızlı ve tam olarak yerine getirilmesini isteriz. Hizmetlerimiz, Avrupa ve dünyanın diğer bütün bölgelerinde garanti ettiğimiz dakiklik ve genel kalite standartlarını sağlayacak özene ve profesyonelliğe dayanır. A v ru p a U ç u ş A ğ ı The ûualifiyer Group, 190'ı Avrupa'da olmak üzere dünya çapında 290 uçuş noktasına hizmet vermektedir. Uçuş ağımız coğrafi bir dengeye sahiptir: Ortaklarımız müşterilerine yalnızca Avrupa'da değil, Güney ve Kuzey Amerika'da olduğu gibi Asya ve

The Qualiflyer Group online. Ortaklığımız hakkındaki bilgiler düzenli olarak güncelleştiriliyor ve The ûualifiyer Group'un internet sitesinde yayınlanıyor. Siteye direkt olarak veya her havayolu şirketinin kendi sitesinden bağlanarak erişilebilir.

Afrika'da da yüksek uçuş sıklığı ve ihtiyaca yönelik bağlantılar önerebilirler. The ûualifiyer 221 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999

www.qualiflyergroup.com


ÇEKİM GÜCÜ Benzersiz tasarım

K on for

P erform an s ve güvenlik

F iat R rava tüm A vru p a’n ın h ay ran lığ ın ı

Y ü k s e k lik a y a r lı h id r o lik d ir e k s iy o n ,

103 (D İN ) beygir gücünde, 1.6 litrelik 16

k a z a n m ış s ıra d ış ı h ir ta s a rım a s a h ip .

y ü k s e k lik a y a r lı sü rü cü k o ltu ğ u , te k

valflı yeni jen erasy o n m otor, T ü rk iy e için

2 0 0 0 ’li yılların estetiği Fiat Rrava ile şekil

d okunuştu e le k trik li ö n cam lar, e le k trik

özel g e liştirilm iş sü sp an siy o n ve m o to r

buluyor. F iat B rav a’yı hir kez görünce asla

kum andalı huğu çözücülü dış dikiz aynaları,

soğutm a sistemleriyle bütünleşiyor... Sürücü

unutam ayacaksınız.

far y ü k s e k lik a y a rı, R D S ’li ö n p a n e le

ta ra fı a irh a g , a k t i f g e rg ili ö n e m n iy e t

e n te g re rad y o -tey p , o p siy o n e l o to m a tik

k e m e rle ri, ç e lik kafes ayrıca isteğe hağlı

klim a ve polen filtresi...

olarak A B S ve yolcu tarafı airhag... Fiat Brava ile h er yolda ve h er koşulda güçlüsünüz.


Y Ü K SEK ! Ve altın fırsat! Fiat Brava'lar 1 yıl bakım onarım , 3 yıl boya ve 8 yıl pas g aran tisin e sahip. T ü rk iy e ’de ilk kez v e sa d e c e T o fa ş -F ia t’ın v erd iğ i G o ld p la n a v a n ta jıy la b ak ım ve o n a rım garantiniz 3 yıla veya 1 0 0 .0 0 0 km 'ye kadar artıyor.

Ekim ayında Türkiye’de üretilecek Fiat Brava, “yerli üretim fiyatı avantajıyla” şimdiden sizin olabilir.

T U T K U N U N E S E R İ. B

B

B

O


DUTY FREE

OU

BOARD

D U TY FR EE Ü R Ü N LE R İM İZ O U R D U T Y FR EE P R O D U C TS SAAT (W ATCHES)

İÇKİ (SPIRITS) JOHNNIE WALKER WHITE HORSE BALLANTINES J &B YENİ RAKI

25 25 25 25 8

DM DM DM DM DM

17 22 22 22 22 22 22 22 22

DM DM DM DM DM DM DM DM DM

CAMEL CHORONO CAMEL MERIDAN GUESS LADY GUESS MAN RAYMOND WEIL MAN RAYMOND WEIL LADY

330 190 180 225 DM 320 DM 320

DM DM DM DM DM DM

S İG A R A (TOBACCO)

CHANEL EGOİSTE X D M •INSENSE GUCCI NOBILE FAHRENHEIT EDT BURBERRYS WEEK END BVLGARI POLO SPORT KENZO 63 DM *CK ETERNITY

71 32 53 48 35 62 41 44 52

DM DM DM DM DM DM DM DM DM

KALEM (PENS) TEKEL 2000 ROTHMANS PARLIAMENT MARLBORO MARLBORO UGHT MARLBORO KISA CAMEL CAMEL LIGHT H.B.

UNISEX: *M ONT BLANC ’ CROSS METAL •CROSS

M . D M 160 DM > 5 DM 56 DM 66 DM >CDM

K O Z M E T İK (COSMETICS) SVVISSCARD

30 DM •GUERIAINTERRACOTA^CCDM 40 d m •DIOR SVELTE > < D M 36 DM

75 140 125 107 210

DM DM DM DM DM

K IR A V A T (TIES) •VITO RUFOLLO •GIVENCHY

•M 28 DM DM 85 DM

KEMER (BELT) •GIVENCHY

BİJUTERİ (JEWELLERY)

BAYAN (WOMEN):

PİRAMİT EŞARP VAKKO EŞARP ‘ CASHMERE SCARF p4 DM ‘ CASHMERE PATRİK £2ÇDM GIVENCHY

^ D M

59 DM

35 DM DM 52 DM DM 52 DM

O Y U N K A Ğ ID I (P L A Y IN G CARDS)

P AR FÜM (PERFUMES) EŞARP (SCARVES)

JIL SANDER *CK BE *CK ONE

ACOUA Dİ GIO CHANEL ALLURE CHANEL N O .5 75 mİ. POISON DUNE EDT DAVIDOFF COOL V/ATER GUCCI ENVY ESTEE L. PLEASURES BURBERRYS WEEK END ISSEY MIYAKE KENZO D'ETE *CK ETERNITY ><DM LANCOME POEME TRESOR 50 mİ. BAY (MEN): DAVIDOFF COOL VVATER

48 100 100 56 56 58 67 58 45 74 66 58 63 65

DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM

55 DM

*J J. LUPERLA with special gift (pearl earrings): 27-5 DM 207 DM MISAKI PEARL 250 DM MISAKI PEARL 100 DM WISH PEARL 75 DM Y E N İ ÜRÜNLER (N E W PRODUCTS) ROSE WITH EARRİNGS KIPLING FUNDEMENTAL BACKBAG KIPLING FUNPACK MICKEY & MINNIE MOUSE PERFUMES

50 DM 70 DM 60 DM 35 DM

' Özel indirim (Special Discount)

S a y ın Y o lc u la rım ız , Uçaklarımızda yer sıkıntısı olduğundan ürünlerimizin tamamını sizlere sunamıyoruz. Ancak, siparişlerinizi uçuşunuzdan 48 saat önce tarafımıza isim, soyad, bilet no. ve uçuş detaylarıyla birlikte faxlamanız halinde; uçuş öncesinde uçakta teslim edebiliriz. (Sadece İstanbul çıkışlı uçaklarda) D e a r G u e st,

Due to fact o f unsufficient space in aircraft, we cannot s/ıovv you our full product range. However, ify o u send your order (with your full name, ticket number and flight details) via fax 48 hours before yo u r scheduled flight, we can deliver your order on the aircraft. (O nly for flights depart from İstanbul)

FAX: + 9 0 (2 1 2 ) 5 7 3 7 3 6 3


KENT LEASING Kent Tel :

Finansal

( 02121

216

31

71

Ki ral ama

Faks:

102121

216

A.Ş. 3 1

52

K en t L ea sin g , K en tb a n fı A .Ş . ve S ü zer H olding ku ruluşudur.


D A N IŞ M A V E R E Z E R V A S Y O N / In form ation a n d R eserration

BEIJING-PEKİN

D IŞ B Ü R O L A R IN T E R N A T IO N A L O F F IC E S

COPENHAGEN-KOPENHAG R ad lıuspladsen 16. 1

Ç e n te r

1550 C o p e n lıa g e n V.

Fleet H o u s e 3 8 G lo u ce s te r Rd.

5 0 Liaııg Ma Q ia o R oad,

S/T el: ( 4 5 - 3 3 ) 1 4 4 0 5 5 - 1 4 4 4 9 9

T el: ( 8 5 2 ) 8 6 1 3 1 1 1

C h a o y a n g D istrict Beijing

ABU DHABI (G SA )

HONG KONG ( G S A )

C 3 0 8 , Beijing Lufthansa

Sultan Bin Y o u s ııf an d Son s

1(XK)16, P.R .C hina

G ro u n d F lo o r Sultan Hin

T el: ( 0 8 6 ) 6 4 6 5 1 8 6 7 / 6 8 /6 9 / 7 0

B e st H olid ays Ltd. Rm s 1 6 0 3 -4

JAKARTA (GSA)

R /T e l: (4 5 -3 3 > 1 4 5 1 9 0

DAMASCUS-ŞAM

M enara Raja\vahı. 8tlı flo or

A lfardos Str.

J l. M ega K uningan l.ocl 115.L

BEIRU T-BEYRUT

Ihem Z aidun B ldg. 3rd Fİ.

Kavvasan M ega K uningan

M azda Btıilding 5th. Floor.

Tel: ( 9 6 3 - 1 1 ) 2 2 2 7 2 6 6 - 2 2 3 9 7 7 0

J a k a ıta 1 2 9 5 0

O p p . Ç e n te r H otel N ouotel

A u to strad e J a l Kİ I)ıh

GSA: A l-F a ıa d e e s T. T ourism

P .O .B o x N o. 6 9 8

T e l: ( 9 6 1 ) ( 1 ) 4 0 8 0 9 6 - 4 0 7 2 3 6

A g en cy Dar-Fİ

A budlıab i-U A E

(G SA ) P an A siatic

M o u h a n d e se e n Bldg.

T el: ( 9 7 1 - 2 ) 3 0 2 6 6 9 3 - 5 0 2 6 6 9 4

G efİn o r C en tre

M aysaloıın Str. P.O . B o x . 8 3 8 9

Rue C le m e n ce a u

T el: ( 9 6 3 - 1 1 ) 2 2 2 8 2 8 ı

P .O . B o x 1 1 3 - 5 4 8 6

2 2 3 2 1 9 0 ( 1 0 lin e s-lıa t)

Y o ııs u f A lyousuf Bldg. Slıeiklı H am ad an Str.

ADIS-ABABA (GSA) E tlıiopian Airlines B o le A irpoıt

BELGRADE

ALMATY K azb ek B e str. N o: 8 1 -8 3

Ja h a l A m m an Tlıird C ir d e A.

Riyadlı C en tre 8th F lo o r

S/R T el: ( 9 6 2 - 6 ) 6 5 9 1 0 2 - 6 5 9 1 1 2 S tad h ö u d ersk ad e 2, 1054 İ S

JOHANNESBURG T h e Fo ru m /lO tlı F lo o r CNR M aud&Fiftlı Sı.

T e l: ( 3 8 - 1 1 ) 3 3 3 2 7 7 - 3 3 2 5 6 1

Alnim raıı C o ıııp lex C en tre

San d ton , 2 1 9 6

B u d a p e s te r S tıasse 2 8 -3 0

P.O . B o x : 7 3 9 A lk h oh ar 3 1 9 5 2

P.O . B ox 7 8 2 7 2 6 , Sandioıı. 2 1 4 6

Tel: ( 6 6 - 3 ) 8 9 5 0 0 4 4 - 8 9 5 4 9 0 4

T e l: ( 2 7 X 1 1 ) 8 8 3 3 7 71

DHAKA-DAKKA (G S A ) B en gal Airlift Ltd.

S K Tel: (4 9 ) (3 0 ) 2 6 2 4 0 3 3 /3 4 /3 5

BİŞKEK S ov yetsk ay a 136 CMA

F a x : ( 2 7 ) ( 1 1 ) 8 8 3 3 5 71

KARACHI-KARAÇİ

5» Motijlıeel C.A.

12 A v e n u e C en tre

Dlıaka KKK)

Straelıen Road

Tel: ( 8 8 0 ) ( 2 ) 2 l3 0 5 9

S /T e l: ( 9 2 ) ( 2 1 ) 5 6 8 2 0 7 8

DOHA-OATAR (G SA)

F a x : <H)7-3312- 6 6 1 5 8 0 B R U S S E L S -B R U K S E L

A m sterdam

P .O . B o x . 1 1 5 6 3 2 1 4 2 5 T e l: ( 9 6 6 ) ( 0 2 ) 66(H)127

A hdülaziz Sır.

R.Tel: (K )7-3312- 6 6 0 0 0 8 - 9

AMSTERDAM

M edina Road.

TRG N ikole P asica No: 8 / IV

1 0 7 8 7 Berlin

AMMAN

2239770

A BC T ravel A g en cy King

BERLİN

K azaklıstan T el: ( 7 ) ( 3 2 7 2 ) 5 0 6 2 2 0 - 5 0 1 0 6 7

City C eııter A n n e x 1 2 /1 3

DHAHRAN-DAHRAN (G SA )

T el: ( 9 6 1 ) ( 1 ) 7 4 1 3 9 1 - 9 2

P .O B o x : 1755 T el: ( 2 5 1 - 1 ) 1 8 2 2 2 2

T el: ( 6 2 - 2 1 ) 5 7 6 1 5 2 9

JEDDAH-CİDDE

R /T el: ( 9 2 ) ( 2 1 ) 5 6 8 5 9 2 2

T ran s O rien t A g e n cie s

5685766 - 5685487 GSA: Paktürk E n terprises

S /R T el: ( 3 1 2 0 ) 6 8 5 3 8 0 1

51 C a n te rste e n .

P.O . B o x : 3 6 3

( 1 0 lines-lıat)

1 0 0 0 B rııxelles

D o lıa -Q a ta r C.R. N o: 4 6 6 4

tıııtaz Plaza 8 5

S/T el : ( 3 2 - 2 ) 5 0 2 0 7 1 1

Tel: ( 9 7 4 ) 4 5 8 4 5 8 -4 1 2 9 1 1

T el: ( 9 2 ) ( 2 1 ) 3 0 3 5 0 3 - 3 ( ) 1()29

ARJANTİN (GSA) ln te rc o n tin e n te S.A

R /T el: ( 3 2 - 2 ) 5 1 2 6 7 8 1 - 5 1 2 6 7 8 2

A venida Santa F e N o: 1114,

5140453 - 5117676

*1P B /C ’ - ( 1 0 5 9 ) B u e n o s A ires

KAZAN

DUBAİ Al N a lx x x la lı

BUCH AREST-BÜ KREŞ

Tıavel A ge n cie s

S a t/R e z .: 0 0 7 -8 4 3 2 -3 7 9 8 6 3 F a x -T e l: 0 0 7 - 8 4 3 2 -7 2 9 1 4 4

KİEV

B I). N. B a k e s c u 3 5 -A

6 3 -B Slıeiklı H am d an Bldg.

M agtym gııly Av. 71 - 7 4 4 0 0 0

S /T e l: ( 4 0 1 ) 3 1 1 2 4 1 0 - 3 1 1 3 2 1 0

Al M aktoıım Str.

19 P u skinskaya Str.

T el: ( 7 3 6 ) ( 3 2 ) 5 1 0 6 6 6 - 5 1 1 6T>6-

H-mail: th y @ m h .ro k n e t.ro

P.O. B o x : 12(K) UAH

PO B 5 40

ASHGABAD - AŞKABAT

BUDAPEST-BUDAPEŞTE

512219 Plıilellilon Str. N o: 19

R/TeI: ( 9 7 1 - 4 ) 2 7 0 5 0 0 - 2 3 7 2 3 0

DUBLİN (GSA)

1052 B ııdapest,

A T H E N S - ATİNA 10557

S /T e l: ( 3 0 - 1 ) 3 2 2 2 5 6 9 R /T el: ( 3 0 - 1 ) 3 2 2 1 0 3 5 - 3 2 2 2 5 6 9 E-m ail: g r tu r k ® .ib m .n et

BAHRAIN - BA HREYN (GSA) M anam a T ravel C o m p an y

A paczaı C s e r e j a n o s U .4

A erlingus Dublin A irport

T e l: ( 3 6 1 ) 2 9 6 8 0 7 9 - 2 6 6 4 2 6 9

T el: ( 3 5 3 1 ) 37(K)11

DUSSELDORF

CAIRO - KAHİRE (GSA)

2284103

KUVVAIT-KUVEYT ( G S A ) Al K azeini T ravel A g e n cie s Falıad A l-Saleııı Str.

M ustafa K em al Sq. N o: 3

G raf A d olf Str.

T el: ( 2 0 - 2 ) 3 9 0 8 9 6 0 -3 9 5 8 0 3 1

No. 21 4 0 2 1 2 D usseld orf

Dovvlialı C o ıııp lex

GSA: İm peı ial T rv. Ç e n te r 2 6

T el: ( 4 9 ) ( 2 1 1 ) 3 7 3 0 6 2

P .O . B o x 2 3 9 5 9 1 3 1 0 0

W .L L .

M ahm oııd B assıoıın y Str.

P .O . B o x 8 2 8

T e l: ( 2 0 - 2 ) 7 5 8 9 3 9 - 7 6 1 7 6 9

FİLİSTİN (GSA) J O Y In tern ational T o u rs and

CA P E TOWN

M an am a-B alırain

252(K)1 Kiev Tel: ( 3 8 0 ) ( 4 4 ) 2 2 9 6 4 6 1 -

T ravel M an ger St|uaıe

Safat- K uwait T el: ( 9 6 5 ) 2 4 5 3 8 2 0 /2 1 -2 4 2 2 8 8 9

LEFKOŞA

T el: ( 0 9 7 3 ) 2 1 1 8 %

Safm arin e H o u se , 2 n d F loor

(G e o r g e W a s s e r Bldg)

M ehm et Akif C a d . 52

H-ıııail: tu rk a ir@ b a te lc o .c o m .b h

2 2 R ieheek Street

P.O. B o x 6 3 0 B eth lelıen

T el: ( 3 9 2 ) 2 2 7 1(K> 1 -2 2 7 1 3 8 2

I I li.s İ I lacıy ev Cad.

8 0 0 1 Sou th Afric a T el: ( 2 7 - 2 1 ) 4 2 5 1 9 6 7

N o: 11 A zerb eycan

CHİCAGO - ŞİKAGO

BAKU

Tel: ( 0 2 ) 6 7 4 0 1 3 0

FRANKFURT B useler Sır. 3 5 - 3 7 6 0 3 2 9

LISBON-LİZBON (GSA) Fd ificio 2 5 , A e ro p o rt L isbon-5 T e l: ( 3 5 1 1 ) 8 9 9 1 2 1

LONDON-LONDRA

T el: 0 0 9 9 - 1 1 2 9 »2505 9 4 1 9 4 3

6 2 5 Nortlı M ichigan A venue,

Frankfurt/M ain

F a x : 0 0 9 9 - » 12 9 8 0 0 1 7

1 4 0 0 C h ica g o , Illinois 6 0 6 1 1

s Tel: <19) (0 6 9 ) 2 7 3 0 0 7 3 1 /3 2 -3 3

125 PalI Mail

Tel: ( 3 1 2 ) 9 4 3 7 8 5 8 ( 8 lines hat)

R /T el: ( 4 9 ) ( 0 6 9 )

Loııdon SW LY. 5FA

2 7 3 3 0 0 7 2 0 /2 1 2 2 / 2 3

S /R .T el: ( 14) ( 1 7 1 ) 7 6 6 9 3 0 0 -

BANGKOK

(GSA)

G ulf F x p re s s T ıaııspoH A gency C P. T o w e r 3rd l.evel 3 1 3

H-mail: tliy th i@ a o l.c o m

GENEVA-CENEVRE

COLOGN E-KÖLN

Silom R o ad , 1 0 5 0 0

T ra n k g a sse 7 - 9 5 0 6 6 7 C o lo g n e

T el: ( 6 6 - 2 ) 2 3 1 0 3 0 0

S /Tel:

( 7 lines-lıat)

R T el: ( 4 9 - 0 2 2 1 ) 13 4 0 7 1 / 7 2 /7 3

Rııe d e C lıan tep oııletN o. 1-3 1201 G eııeva

( » 9 -0 2 2 1 ) 1344-13 I

Tel: ( 4 1 - 0 2 2 ) 7 3 1 6 1 2 0 -7 3 1 6 1 2 9

HAMBURG

T U R K 1S H

B U S I N E S S C: l a s s | W K ü İ AIRLINES H A Z İR A N

T el: ( 3 3 ) ( 4 ) 7 8 2 4 1 3 2 4

MADRİD

H erıııan nslr ı6 2 0 0 9 5 H am b urg

T o rre d e M adrid Plaza d e F sp a n a 18

3 2 5 8 0 5 -1 1 -1 2

PLT 14 O FC . 11 28<K)8 M adrid

R/Tel: ( 4 9 ) (0 4 0 ) 3 2 5 8 0 5 1 3 -İ l - 15

T el: <3 * - 9 l ) 5 4 1 6 4 2 6 - 5 4 1 6 8 4 9

H-mail: tk h a m @ t-o n lin e .d e

HANNOVER

--J » -

91 Rue B u g e a u d 6 9 0 0 6 Lyon

S/T el: ( 4 9 ) ( 0 * 0 ) 3 2 5 8 0 5 - 0

H-mail: tu rk isli@ t-id e cn e t.co m

M ALTA(GSA)

Hrnst-August Platz 6 3 0 1 5 9

A rrigo G ro u p Lim ited

S/R T el: ( 4 9 ) ( 5 1 1 ) 3 0 4 8 2 1 0

2 ı8 T ovver R oad. Slieıııa

( 4 lines-lıat)

Tel: ( 3 5 6 ) 3 1 6 6 4 5 - 3 1 6 7 0 5

226 S K Y L IF E

9 7 6 17 3 8

LYON

JU N E

1999


Iv C M ltrC İİlU ;

L ü V C r OLl C l ü t l l

Creating cloth with fashionable style, high technology and environmentai sensitivity. Reaching perfection inspired by nature. A tra d itio n o f p ro d u ctio n Consolidated w ith in te rn a tio n a l to p q u ality and e n v iro n m e n ta i aw ards. Q u ality from the smallest detail to the whole. Love beyond the borders. Can T e k s til’s secrets of w orldw ide success.

ISO 14001 Environmentai Management Certificate

.s*° '«<>

m'“■'ra» Environment Award Honourable Mention

C A N TEKSTİL ENTEGRE TESİSLERİ A.Ş. Head Office: Kodaman Sokak N o: 57 Nişantaşı 80220 İstanbul / TURKEY

C A N

TEKSTİL

Tel: (+ 9 0 ) 212. 233 25 25 (Pbx) Fax: (+ 9 0 ) 212. 233 25 32 (2 Lines) h ttp ://w w w /ca n te kstil.co m .tr Factory: E-5 Karayolu üzeri Ulaş - Ç o rlu / TU RKEY Tel: (+ 9 0 ) 282. 655 53 33 (Pbx)M-ax: (+9 0 ) 282. 655 53 37

OEKO-TEX 100


D A N IŞ M A V E R E Z E R V A S Y O N / In form ation an dR eseru atiorı

PARİS

MANCH E S T E R

TAIPEI (GSA)

Tu rk ish A irlines

1 Rue Scrih e 7 5 0 0 9 Haris

G olden Foundation Tours Corp.

C a rg o /K a rg o

T el: ( 3 3 - 1 ) 4 2 6 6 4 7 4 0

8 F . 13 4 S ec. 4 , C h u n g H sigo

Minitel: 3 6 1 5 TURKİSH

H.R.D.

Tel: (161) »980235

PRAGUE-PRAG (GSA)

M an clıester

T el: ( 8 8 6 ) 2 7 7 3 3 2 6 6

TASHKENT-TAŞKENT

C z e ch Airlines

T el: < 16 1 ) 4 8 9 5 2 8 9 - 4 8 9 5 2 9 0

MECCA-MEKKE (GSA) A BC T ravel A g en cy

Stadyum C ad . N o. 3 2 S/R T e l: ( 3 2 2 ) 4 5 7 0 2 2 2

Bııklıara C ad . N o: 2 6

Tel: ( 4 2 ) ( 2 ) 2 0 1 0 4 1 1 1 -2 0 1 0 4 3 1 0

İnandı T u rizm v e

E-m ail: th y ta s@ n a y to v .co m

S eyah at A cen tası

TEHRAN-TAHRAN

Al K h azen d ar B klg.

Klıalidiya B klg. O laya Main Str. P.O . B o x . 2 5 1 9 4 Riyadh 1 1 4 6 6

O stad Motalıari A venue No: 23 9

T el: ( 9 6 6 ) ( 1 ) 4 6 3 1 6 0 0 - 4 6 3 2 0 8 7

T el: ( 9 8 ) ( 2 1 ) 8 7 3 7 3 8 3 - 8 7 3 7 4 6 4

TELAVIV

GSA: A BC T ravel A gen cy

A BC T ravel A g en cy

ADANA

T el: ( 7 - 3 7 1 ) 152 5 2 5 2 /5 3 /5 -1

Tel: ( 9 6 6 ) ( 0 2 ) 5 »3 »887

MEDI N A-MEDİ N E ( G S A )

O F F IC E S

V C elnici 5. P ra g u e 1

RIYADH-RİYAD

Al M an sou r Str.

Lung Melı Bklg.

İÇ B Ü R O L A R D O M E S T IC

ADIYAMAN (G S A )

Atatürk Bu varı, No: 8 4 T e l: ( 4 1 6 ) 2 1 6 1 4 3 6 / 3 7 /3 8 K arşıyaka m alı. M. K em al Cad.

K urban Al Nazil Str.

(Saıııe a d d re ss-a y n ı a d re s )

H ayarkon Str. 7 8 zip c o d e 6 3 4 3 2

Beli inci Son y C o.

T el: ( 9 6 6 ) ( 1 ) 4 6 4 2 6 6 7

T e l: ( 9 7 2 ) ( 0 3 ) 5 1 7 2 3 3 3 / 3 4 /3 5

K ahta

E-m ail:

T el: ( 4 1 6 ) 7 2 5 7 7 0 5 / 0 6

ROME-ROMA

Tel: (9 6 6 ) ( 0 4 ) 8 2 2 ı <26-8221828

m a rk th y @ n e tv isio n .n e t.il

Plaza D ella R ep ublica 5 5 0 0 1 8 5

MILAN-MILANO

TBILISI-TİFLİS

Roıııe S Tel : ( 3 9 ) ( 6 ) 4 8 7 3 3 6 8

L argo A ııgıısto I A Tel: ( 3 9 ) ( 2 ) 7600 7 1 0 7 -7 6 0 0 7 1 1 1

M ONTREAL(GSA)

AFYON (GSA) G ok l T u rizm ve

1 4 7 , A gm aslıenebeli

S eyah at A centası

SAR AJ EVO-SARAYBOSN A

A v e n u e , G e o rg ia - G ürcistan

C u m h u riyet M eydanı

(GSA)

S/R Tel: 0 0 -9 9 5 -3 2 -9 5 3 0 2 2 -9 4 0 7 0 3

Atatürk C ad. Kat: 1

R T el: ( 3 9 ) ( 6 ) 4 8 1 9 5 3 5

2 0 1 2 2 M ilano

Em niyet Karşısı N o: 4 6 /C

Repvvorkl Inc.

A ıııeg int. Sim e M ilutinovica

1 4 2 5 Boııl R en e L ev esq u e O .

No: 9 - 1 0

F a x : 0 0 - 9 9 5 -3 2 - 9 4 0 7 0 4

T l R A N A-Tİ R A N ( G S A )

N o. 1 E m ird ağ T el: ( 2 7 2 ) 4 4 1 5 1 9 4 - 4 4 1 5 0 4 4

Sııite 5 0 7 H 3B 4 W 8 C an ada

B osn ia and H e rzeg ovin a

GSA: Kaııı In tern ational S. H.

Tel: ( 5 1 4 ) 9 8 9 3 1 1 0

T el: ( 3 8 7 - 7 1 ) 6 6 6 0 9 2

P.K. T irana In tern ational H otel-

Ç o b an oglıı Turizm

T e l/F a x : ( 3 8 7 - 7 1 ) 21 ı(>81

B ıısiness Hail S k an d erb eg

S eyah at A cen tası

MOSCOVV-MOSKOVA

T e l: ( 3 8 7 - 7 1 ) 4 6 3 1 9 8

B o lslıaya D m itrovka Street 8 /1

SE O U L -SE U L (GSA)

M o sco w

Scjiıare T iran a / A lbania

E rzurum C ad.

Tel: (3 5 5 ) 4 2 3 4 1 8 5 (E x t: 1 0 7-112)

Ş ek e rb a n k Karşısı N o: 3

TOKYO

E&M Air Service C o . Ltd.

T el: ( 7 ) ( 0 9 5 ) 2 9 2 4 3 4 5

AĞRI ( G S A )

T el: ( 4 7 2 ) 2 1 5 7 4 3 6

2 0 2 B aek n aııı Bldg. Resident

T o ra n o ıııo n R ap p ort, 4 F , 1 6 -6

GSA: A eroflot - Rııssian

Hotel 188-3 Evljiro-1 G A Jung-gıı

T( >ranoni( >n 1-Clıc im e

1-A ksaray Turizm v e Seyah at

In tern ational Airlines

S eoııl-K o rea

M inato-K u T o k y o , J a p a n 105

A cen tası Lise Karşısı

S/T el: ( 8 2 - 2 ) 7 5 7 0 2 8 0

T el: ( 0 3 ) 5 2 5 1 -1 5 1 1

K ü tü p h a n e Sok. IV 2

R /T el: ( 8 2 - 2 ) 7 7 7 7 0 5 5

( 0 3 ) - 5 2 5 1-1551 (RSV)

T e l: ( 3 8 2 ) 2 1 3 2 3 3 2

2925121

T el: ( 7 ) ( 0 9 5 ) 1 5 5 5 0 4 5

MUNICH-MÜNİH

SI NGAPORE-SİNGAPU R

B a y e r S trasse 4 3 D -8 0 3 3 5

3 0 0 O rclıard Roacl

M ünclıen S /T el: ( 4 9 ) ( 0 8 9 ) 5 1 4 1 0 9 3 1 /5 1 4 1 0 9 3 2

Z a fe r Malı. D evlet

G inza Clıııo-Kıı T o k y o .

H astanesi Karşısı No: 1 O rta köy

Ja p a n . 104

T el: ( 3 8 2 ) 3 5 1 8 4 6 2 -3 5 1 3 4 7 1

^ 32 »557

T el: ( 0 3 ) 3 5 4 3 -9 7 8 1 ( 8 1 )

ANKARA

( 0 3 ) 3 5 4 3 -9 7 8 5

A tatürk Bulvarı N o: 154

TORONTO (GSA)

tfc235air@aııılx>x3 singnet. coııı.sg

S K O P J E-ÜSKÜ P

Sıınrise T ravel and T ourism

2-A k saray S eyah at A centası

GM B klg. 8 F 1 0 -1 0

S in g a p o re 0 9 2 3 E-mail:

MUSKAT-MASKAT (GSA)

GSA: Kindai Air System Co. 1.11).

T h e P ro ıııe n a d e N o: 0 6 -1 1 T el: ( 6 5 ) 7 3 2 4 5 5 6

R /T el: ( 4 9 ) ( 0 8 9 ) 5 1 4 1 0 9 2 0 (2 5 lıa t/lin e s)

AKSARAY (GSA)

K avaklıdere,

Repvvorkl ine.

T el: ( 3 1 2 ) 4 2 8 0 2 0 0 GSA: Ç av u şoglu T u rizm ve

A gen cies LLC,

D am e Cînıev 3 /9 A

4 1 5 Y o n g e St. Sııite 1704

P .O . B o x . 3 5 4 5 Rıı w i, 112

T el: ( 3 8 9 ) ( 9 1 ) 1 1 6 1 4 9 - 1 1 6 1 1 7

T o ro n to O n ta rio H SB 2E 7

Seyah at A cen tası, A nkara C ad.

Tel: ( 4 1 6 ) 5 9 8 4 4 6 4

Ç av u şoglu Sok.

SOFİ A-SOFY A

M uscat - O m an

TRI PO LI-TRA BLU S

S a b o m a Str. No: 1 1-A

T el: ( 9 6 8 ) 6 9 4 5 0 5 - 5 0 3 -5 2 5

M ıılıam m ed M egarif Str.

T el: ( 3 5 9 ) ( 2 ) 8 8 3 5 9 6 - 8 7 4 2 2 0

NEW YORK

STOC KHOLM-STOKHOLM

4 3 7 M adison A v en u e 17.B

C ezay ir Scj. Tel: (2 1 8 ) ( 2 1 )4 4 4 8 7 9 8 - 3 3 3 8 2 3 6

V asa g a ta n 7 , P .O . B o x 7 3

N ew Y o rk N Y 1(K)22

TUNISIA-TUNUS

10121 S tock h olm

Tel: ( 1 ) ( 2 1 2 ) 3 3 9 9 6 5 0

C o ın p le x e El M eclıtel

T e l: ( 4 6 ) ( 8 ) 2 1 8 5 3 4 - 2 1 8 5 3 5

3399661

STRASBO URG-STRA SBURG

E-m ail: th y n y c @ a o l.c o m

B o u le v a rd

Kat: 1 No: I.

Ş ereflik oçh isar / A nkara T el: ( 3 1 2 ) (>872.383

ANTALYA C u m h u riyet Cad. ö z e l İd are İşlıanı Altı S/R T e l: ( 2 4 2 ) 2 4 3 4 3 8 3

ANTAKYA (GSA)

2 Allee IX* L ı RoİK-rtsau 6 7 0 0 0

Q ulet H affouz,

A nt-T u r Turizm ve Seyah at

Sultan T o u rism e

S trasb oıırg

2 E m e E ta g e T u nıs

A cen tesi

2 8 , Rııe M assena 6 0 0 0 N ice

T el: ( 3 3 ) ( 3 ) 8 8 5 2 1 ) 1 3

T el: ( 2 16) ( 1) 7 8 6 4 7 3 - 7 8 7 0 3 3

NİCE(G SA )

VAN COUVER(GSA)

( 3 lin es-lıat) 8 8 2 5 0 0 1 7

T el: ( 3 3 ) ( 4 ) 9 3 8 7 7 2 0 7

STUTTGART

NURNBERG

Repvvorkl Inc.

İnönü C ad. Rana Apt. 1 5 /D T e l: ( 3 2 6 ) 2 1 4 9 4 9 7 - 2 1 6 01 50

ARDAHAN (GSA)

Anı P laerrer 8 9 0 4 2 9

Laııten sclılager Str. 2 0 . 7 0 1 7 3

1 1 6 6 Albeıııi Str. Sııite 1 2 0 2

N urnberg

Stuttgart 1

V ancouver B.C. VGE 3 2 3 Canada

N o: 9 9 / A. A rd ahan

S/R T el: ( 4 9 ) ( 0 9 1 1 ) 9 2 9 7 2 0 -

Tel: ( 4 9 ) (7 1 1 ) 2 2 5 8 2 2 2 (7 lines)

T el: (60-4) 6 8 3 7 8 2 4

T el: ( 4 7 8 ) 21 1 2 8 4 2

2 2 Pııslıinkaya str. O d esa

OSAKA (GSA) Kintlai A irsystem I

ARTVİN (G S A )

Level lb , Sııite 6 0 3

O p e rn g a s s e 3 1 0 1 0 W ien

T u rh ıınt T u rizm Seyah at

16 B a ıra ck St. S yd n ey, NSW,

T el: ( 4 3 ) ( 1 ) 5 8 6 2 0 2 4

A cen tası, İnönü C ad . N o: 16

ZAGREB

2CKK)

T el: ( 3 8 0 ) ( 4 8 2 ) 3 4 7 9 0 6 - 0 7 -0 8

81' lligobaslıi Nittar Bklg. 4th flr.

VI E N N A- V İ Y A N A

SYDNEY-SİDNEY

9 2 9 7 2 1 2 - 1 3 /1 4 / 1 6

ODESA

K o n g re C ad.

T el: ( 6 1 ) ( 0 2 ) 9 2 9 9 8 4 0 0

Z a g re b Airport 1 0 1 5 0 Z a g re b

TURKAIR AUSTRALIA NHT AU

P le so bb, CROATIA

TA IF(G SA )

Tel: ( 3 8 5 - 1 ) 4562(K )8

ZÜRİCH-ZÜRİH

K ara han O tel Girişi T el: ( 4 6 6 ) 2 1 2 1 8 0 0

BATMAN (G SA ) B at-A ir T u rizm v e Seyah at

Edoburi 1-1 0 -2 Nislıi-ku

ABC Travel A gency. Shııbra Str.

O sak a 5 5 0

O p p a site Saudi C airo

'l al Strasse 5 8 8 0 0 1 Zıırich

R T el: ( 8 1 ) ( 0 6 ) 4 4 1 8 6 9 0 /9 1

P.O. B o x 2 7 4 6

T el: R ez: ( 4 1 ) ( 1 ) 2 2 5 2 3 2 3

N o :2 2 B atm an ,

S Tel: ( 8 1 ) ( 0 6 ) 4 4 1 8 7 6 9

T el: ( 9 6 6 ) ( 0 2 ) "M2 l7 "7”7

T el: BS: ( 1 1) ( 1) 2 2 5 2 3 1 1

T el: ( »88) 2 1 3 9 1 4 9

228 S K Y L IF E

H A Z İR A N

-J fc .

JU N E

1999

A cen tası, M eydan Malı. Y e n i B e le d iy e Karşısı


3 M ’d e n r e k a b e t g ü c ü n ü z ü a r tır m a k iç in y

e

n

i

3

p

a

r

l

a

k

ö

n

e

r

i

3 M , to p la n t ıla r ın ız d a iz le y ic ile r in iz i e tk i a lt ın a a lıp ü rü n v e h iz m e tle r in iz i e n m ü k e m m e l ş e k ild e s u n m a n ız ı s a ğ la y a c a k üç p a rla k ç ö z ü m ö n e r iy o r. D a h a g ü ç lü , d a h a p a r la k , d a h a h a fif ve y ü k s e k ç ö z ü n ü r lü ğ e s a h ip üç y e n i m u ltim e d y a p ro je k tö r.

MP8725 D inam ik P ro fe syo n e lle r İçin 7 0 0 A N S I Lüm en G e rç e k X G A (10 24 x 768) 4 .4 kg.

M P8750 P arlak iletişim İçin 1100 A N S I Lüm en G e rçe k X G A (1 0 2 4 x 768) 7 .7 kg.

M ü ke m m e l S u n u m la r İçin 1500 A N S I Lüm en G e rçe k X G A (1 0 2 4 x 768) 7 .2 kg.

Adı ve Soyadı: Şirket Adı: Görevi: Adres:

Posta Kodu: Telefon:

e-m ail:

Varsa kullanm akta olduğunuz projeksiyon cihazının m arkası ve modeli:

t 3 M S a n . v e T i c . A .Ş .

Y e t k ili T e k n ik S e rv is M erke / i

( îo r s e l S u n u m S istem leri

D alapro B ilişim İli/. San. ve T ic . A .Ş .

N isp etiyc C a d . A k m crk e z. B lok 3 K at: 1 Etiler 80600 İstanbul

A lcm d a ğ Cad . B a yır S ok . A yd ın G ü zel 1$ M erkezi 5/3 K ısık lı / İstanbul

T e l: (2 12 ) 282 23 82 Faks: (2 12 ) 282 17 42 İnternet: w w w .m m m .com .tr

T e l: (2 16 ) 461 78 91-92

3

M

I n

n

o v

a t i o n

3M San. ve T ic. A.Ş. Görsel Sunum Sistem leri Yetkili Satıcıları: İSTANBUL • Gemim Tel:(0 216. 368 76 51 • Profficc Tel:(0 212) 283 44 60 • Erci Elek. Tcl:(0 212) 275 04 88 ■ Ak Bilgisayar Tel:(0 212) 216 60 88 • Sinevizyon Tel: (0 212) 284 43 03 • Arena Bilgisayar Tel:(0 212) 233 30 50 ADANA Keynct Bilgisayar Tel:(0 322) 457 12 i ' ANKARA Erel Elek. Tel:(0 312) 440 68 90 • Gama Pazarlama Tel:(0 312) 417 56 30 İZMİR 5A Bilgisayar Td:(0 232) 445 8? ?6 ESKİŞEHİR ODS Tel:(0 222) 221 29 09


D A N IŞ M A V E R E Z E R V A S Y O N / In form ation a n d Reservation VBA LIK ESİR (GSA)

GİRESUN (GSA)

KIRKLARELİ (GSA)

SAKARYA (GSA)

K on ak A rda Turizm

C o ta n a k T u rizm S eyah at

K orur T u rizm v e S eyah at

S akarya T u r v e

S eyah at A cen tası

A cen tası

A cen tası, İstasyon C ad . Kültür

S eyah at A cen tası

K skikuyum cular M ah,

Atatürk Bulvarı N o :3 3 /A

Md. Y a n ı Katıl

llz u n ca rşı N o :l

Ç avıış Sok.

T el: ( 4 5 4 )2 1 2 4 8 8 0

T el: ( 2 8 8 ) 2 1 2 2 0 6 6

T el: ( 2 6 4 ) 2 7 1 9 6 8 8

İnal Apt. 15/1 T el: ( 2 6 6 ) 2 4 3 7 5 7 5

BİNGÖL (GSA) Ö zkalsın Turizm Seyahat A centası, Ö zel İdare tşhanı No: 4 T el: ( 4 8 8 ) 2 1 3 6 7 6 5

BİT L İS (GSA)

HAKKARİ (GSA)

SAMSUN

KIRŞEH İR(G SA)

O ğu zk u rt T u rizm S eyah at

Ç av u şoğlu Turizm v e S eyah at

A cen tası

A cen tası, A nkara c a d . N o: 7

R /s T el: ( 3 6 2 ) » 3 1 3 4 5 5

B u lvar C ad . O ğu zk u rt Apt. K at:l

T e l: ( 3 8 6 ) 2 1 2 1 1 7 2 - 2 1 2 1 7 1 8

4315065

SİİRT (GSA)

KONYA

T el: ( 4 5 8 )2 1 1 5 2 5 7 - 2 1 1 1 6 0 1

İĞDIR ( G S A ) E ğ e r T u rizm S eyah at A cen tası

K azım p aşa C ad. N o. 18

A laaddin C ad . No. 2 2 Kat 1 /1 0 6

BAT-AIR Turizm

T el: ( 3 3 2 ) 3 5 1 2 0 0 0 - 3 5 1 2 0 3 2

S eyah at A centası

Ö ztay T u rizm S eyah at A cen tası

B e le d iy e Parkı Karşısı No: 179

1. (G SA ) V atan S eyah at A cen tası I

C u m h u riyet M eydanı,

N ato C ad . V akıflar Sitesi

T el: ( 4 7 6 ) 2 2 7 9 4 3 5

Ankara Cad. Ayvaz Pasajı No: 41

E rd e f O teli altı.

T el: ( 4 3 4 ) 2 2 6 9 8 9 8

BODRUM, MUĞLA

İSPARTA(G SA) Akita T u rizm S e y a h a t A cen tası

C ihanbeyli

N o: 2

T e l: ( 3 3 2 ) 6 7 3 2 3 0 6 - 6 7 3 1 3 6 7

T e l: ( 4 8 4 ) 2 2 3 7 5 7 4 - 2 2 3 3 0 6 9

SİV A S (GSA)

N ey zen Tevfîk C ad . N o :2 0 8

istiklal M ah. İstasyon C ad.

2. (G SA ) O rh a n g a z i Yıldız

R /T el: ( 2 5 2 ) 3 1 3 3 1 7 2 - 1 7 3

Ç a ğ la r Apt. N o: 2 3 /1

S eyah at A cen tası, Atatürk C ad.

Sivas Turizm v e

Milas T el: ( 2 5 2 ) 5 3 6 6 5 9 6 / 9 9

T e l: ( 2 4 6 ) 2 3 2 2 5 9 2

N o. 10/A , Kulu

Seyah at A cen tası

İSK EN DERUN (GSA)

BURSA

T e l: ( 3 3 2 ) 6 4 1 6 3 5 0

6416710

KUŞADASI (GSA)

D oğan B ey M ah.

Rende Tia T o ıır S eyah at

H aşini Işcan C ad .

A centası

O sm a n T u rizm v e S eyah at

T u g taş tş M erkezi

M areşal Fevzi Ç ak m ak Cad.

A cen tası

N o: 7 3 1 2 /E

Kilise D ükkanları N o: 21

Sağlık C ad . A ktaş Apt. N o: 6 3

T el: ( 2 2 4 ) 2 2 1 1 1 6 7 - 2 2 1 2 8 3 8

ÇORUM (GSA)

T e l: ( 3 2 6 ) 6 1 3 8 3 8 3 - 6 1 3 1 195

T el: ( 2 5 6 ) 6 1 4 4 2 0 5 - 6 1 4 9 3 8 2

MALATYA

İSTAN BUL

İstasyon C ad. 5 0 .Yıl Sitesi, N o: 7 - 8 Tel: ( 3 4 6 ) 2 2 1 1 1 4 7 -2 2 1 3 6 8 7 2244624

ŞA N LIU RFA (GSA) Kaliru Turizm ve S eyah at Tie. AŞ Sanı y ö n ü C ad.

Ç av u şoğlu T u rizm v e Seyelıat

A. İstanbul Satış M üdürlüğü

K an alb oyu C ad . N o: 10

A cen tası G azi C ad.

C u m h uriyet C ad.

O rd u evi Karşısı

N o: 7 4 / A K öprübaşı

No. 1 9 9-201 Kat: 3 H arb iye

T el: ( 4 2 2 ) 3 2 1 1 9 2 0 - 3 2 1 1 9 2 2

T el: ( 4 1 4 ) 2 1 5 3 3 4 4 - 2 1 5 ı 5 ı s

N o: 2 2

Kat: 3

T el: ( 3 6 4 ) 2 2 4 3 9 2 8

ÇANAKKALE(GSA) S ud alar T u rizm v e T ic. A. Ş.

MANİSA (G S A )

R /T el: ( 2 1 2 ) 6 6 3 6 3 6 3

ŞIRNAK (GSA)

S /T el: ( 2 1 2 ) 2 2 5 0 5 5 6

Y ol Turizm Sey. A d .

Rü zgâr Turizm Ş ey.A ct.

Satış B ü roları - Sales O ffices

A nafartakır M a h .G aziosm an p aşa

C u m h u riyet C ad. T el: ( 4 8 6 ) 2 1 6 3 6 7 0 - 2 1 6 3 9 5 7

K em alp aşa Mah.

1. K ad ık öy, B ağ d at C ad.

C ad . M erkez tşhanı N o :5 4 /1 3

Kayserili A hm et

N o: 2 7 K ızıltoprak,

Tel: ( 2 3 6 ) 2 3 4 6 3 1 1

F a ş a C ad. A nafartakır O teli

T el: ( 2 1 6 ) 4 1 8 4 4 8 6

T el: ( 2 8 6 ) 2 1 2 3 3 6 6 / 2 1 7 2 6 2 2

2. H arb iye, C u m h u riyet C ad.

Bilem T u rizm v e Dış T ica re t AŞ.

N o: 1 9 9 /2 0 1

K arayolları K arşısı, Y e n işe h ir

Işm erkezi No: 9 Çorlu

R /T el: ( 2 5 2 ) 6 9 2 5 4 9 9

T el: ( 2 1 2 ) 2 2 5 0 5 5 6 ( 6 Lines-lıat)

T el: ( 4 8 2 ) 2 1 3 0 3 1 5 - 2 1 2 2 5 7 5

T e l: ( 2 8 2 ) 6 5 3 0 4 7 7 - 7 8

S /T e l: ( 2 5 2 ) 6 9 2 5 8 9 9

3 . T ak sim ,

DALAMAN, MUĞLA

MARDİN ( G S A )

MARMARİS

G ezi D ükkanları N o: 10

Atatürk C ad . N o: 5 0 -B

İstiklal C ad . N o: 2 7 / B

Tel: ( 2 1 2 ) 2 5 2 1 1 (X) ( 6 L in e s/h a t)

T el: ( 2 5 2 ) » 1 2 3 7 5 1 -4 1 2 3 7 5 2

T el: ( 2 5 8 ) 2 6 4 8 6 6 1 -2 6 4 8 6 7 1

B. A ksaray Satış M üdürlüğü

DENİZLİ

MERSİN

A tatürk B ulvarı, G ülpakıs Apt.

İstiklal C ad. 2 7 . Sok.

Inönii C ad. N o: 8

N o: 162 K at: 6

Ç elebi tşhanı N o: 7

T el: ( 4 1 2 ) 2 2 1 2 3 1 4 - 2 2 2 6 1 4 3

T e l: ( 2 1 2 ) 5 1 1 9 2 2 2 - 2 3 -

DİYARBAKIR

EDİRNE (GSA) S ed an Turizm S eyah at A cen tası

T e l: ( 3 2 4 ) 2 3 1 5 2 3 2 - 2 3 2 1 2 7 8

MUŞ (GSA)

5 1 1 7 8 6 0 -5 1 1 7 9 7 8

İZMİR

M uşovası T u rizm Sey. A ct.

B ed esten Dış D ükkanları N o: 25

G a z io sm a n p a şa Bulvarı N o: 1 T

İstasyon C ad. Vilayet karşısı

Tel: ( 2 8 4 ) 2 1 2 0 7 6 1

B ü yük E fes O teli Altı

T e l: ( 4 3 6 ) 2 1 2 3 0 7 0

EL AZIĞ Nailbey Mah. Vali Fahrilx*y Cad. 39

R /T el: ( 2 3 2 ) 4 2 5 8 2 8 0 S /T e l: ( 2 3 2 ) 4 8 ı 122 0

S /R T el: ( 4 2 4 ) 2 1 8 1 5 7 6 - 2 1 8 2 3 0 0

(5 lines-lıat)

2377569

ERZİNCAN (GSA)

NEVŞEH İR(G SA)

KAHRAMANM ARAŞ(GSA)

T rak y a T u rizm Sey. Act. Çorlu B eled iyesi Karşısı

TOKAT (GSA) Ay Şafak Air T u rizm Sey.A ct G a z io sm a n p a şa Bulvarı Sivas C ad . N o: 4 8 Tel: ( 3 5 6 ) 2 1 4 7 2 5 4

TRABZON K eıııerkay a Mah. M eydan Parkı Karşısı T el: ( 4 6 2 ) 3 2 6 6 4 3 3 - 3 4

UŞAK (GSA) V atan S eyah at A cen tası D urak M ah. Fatih C ad.

A rgeııs Turizm S eyah at A cen tası

N o: 1 2 /A

İstiklal C ad . No: 13 Ü rg üp

T e l: ( 2 7 6 ) 2 1 5 2 0 3 3 - 2 1 2 5 1 2 9

T e l: ( 3 8 ı ) 3 4 1 4 6 8 8 - 3 4 1 5 2 0 7

NİĞ DE ( G S A )

D öngel Turizm Seyahat

TEKİRDAĞ (GSA)

VAN E n v e r P erihanoğlıı

Polat Turizm v e Seyah at

Aceııtalığı

Sob ek T u rizm Sey. Act.

İş M erkezi

A cen tası, Kızılay M ah. Süleym an

T ra b z o n C ad . No: 6 6 A

İstasyon C ad. N o: 6 7

C u m h uriyet C ad . No: 1%

D em irci İs M eıke/.i N o: ı T el: ( 4 4 6 ) 2 1 4 6 7 8 »

T el: ( 3 8 8 ) 2 1 3 2 1 1 7 - 2 3 2 1 5 0 7

Tel: ( 3 M ) 2 2 3 -1 1 8 1 -2 2 5 4 0 3 1

ORDU (GSA)

KARAMAN (G S A )

T el: ( 4 3 2 ) 2 1 6 1 0 1 9 - 2 1 6 1 2 * I

YALOVA(GSA) O b a Turizm v e S eyah at A centası

C'.itıır v e Seyah at A centası

C o to n a k Turizm Seyah at

50 . Yıl C ad. SSK Rant Tesisleri

O rm a n İsletm esi Karşısı

A cen tası, Şarkiye Mah.

H uzur Sok. B alkan tşhanı 1 9 /B

N o: 2 4 T el: < ı l2> 2 1 8 1 9 0 i

K onya C ad. N o. 55

B ele d iy e Binası Altı

T el: ( 2 2 6 ) 8 1 4 1 3 4 2

ERZURUM

FETHİYE (GSA) F etu r T u rizm ve

T el: ( 4 5 4 ) 2 2 5 2 0 5 4

Tel: ( 3 3 8 ) 2 1 2 0 6 8 0

OSM ANİYE (GSA)

KARS (GSA)

YOZGAT(GSA) Ç av u şoğlu T u rizm Sey. Act.

S eyah at A cen tası

Sınır Turizm ve Seyahat

O sair Turizm Seyah at A cen tası

Lise C ad . N o: 16,

Fevzi Ç ak m ak C ad . 9 /1

A centası

Ralıim a H atun M ah. Lise C ad.

T o n o s Apt. T e l: ( 3 5 » ) 2 1 2 9 1 9 3 - 2 1 2 3 9 4 6

Y at Limanı '

A tatürk C ad . N o: 148

K: 1 N o:9

T el: ( 2 5 2 ) 6 1 4 2 0 3 4 - 6 1 4 2 4 4 3

T el: ( » 7 ı ) 2 1 2 3 8 3 8 ( ı hat)

Tel: ( 3 2 2 ) 81 »9226 - 8 1 3 3 4 0 4

GAZİANTEP A tatürk Bulvarı N o. 3 0 /B

RİZE

KAYSERİ

Kazclal Cam ii Yanı B eled iye

S ah ab iye Mah.

S /T e l: ( 3 4 2 ) 2 3 0 1 5 6 3 -6 4

Yıldırım C ad. No. 1

Sosyal H izm etler Binası Kat: 1

R /T e l: ( 3 4 2 ) 2 3 0 1 5 6 5 -6 6

T el: ( 3 5 2 ) 2 2 2 3 8 5 8

Tel: ( »6 1 ) 2 1 3 0 5 9 1 - 2 1 3 0 5 9 2

230 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999

R

: Rezervasyon

S GSA

: Bilet Satış / T ick et Sales : G en el Satış A cen tası

Reservation

G en eral Sales A gen cy


Hani gücü hisseder ya insan.., üvLg Ijll1 şü y Yeııi Mitsubishi i 200^ her türlü yol koşulunda üstün performans sağlayan güçlü motoru ile

«

yeniden tasarlandı... GŞecegiıı ticari araçlarına örnek ojş f f l v t r f f lıleııdirsin diye...

4x2 Tek Kabin

Yem

MITSUBISHI 4x2 Çift Kabin

4x4 Çift Kabin Magnum

T E M T

O

M

© O T

© İ

V

T İC A R İ A R A Ç L A R P A Z A R L A M A D İR E K T Ö R L Ü Ğ Ü : Ankara Asfaltı, Yakacık Yanyol Üzeri No:25 81450 Kartal/İSTANBUL Tel: (0216) 377 17 70 Pbx Fax: (0216) 377 01 81 TEMSA OTOMOTİV, araçların tüm teknik ve ekipman özellikleriyle renklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar

oo

A

___ MITSUBISHI MOTORS


T U R K İS H A I R L I N E S INFORMATION

YAPMAYIN! / DONT! UÇAK İÇERİSİNDE, İNİŞTE, KALKIŞTA ve TÜM UÇUŞ BOYUNCA KULLANILMASI, AYRICA AÇIK BIRAKILMASI YASAK CİHAZLAR EQUIPMENT YVHICH İT IS FORBIDDEN TO USE OR TIJRN ON DLIRING TAKE-OFF OR LANDING, AND THROUGHOUT THE FLIGHT

Sayın Yolcularım ız,

Dear Passengers,

Cep telefonları uçağın uçuş aletlerini olumsuz yönde etkilemekte ve uçuş em­ niyetini tehdit etmektedir. Uçaklarımız­ da uçuş emniyeti ve can güvenliği açı­ sından cep telefonlarının kapalı tutul­ ması gerekmektedir.

Mobile phones interfere vvith the flight instruments and have a negative effect on flight safety. Therefore they must be svvitched off during the entire flight to provide personal and airoraft safety.

Sayın yolcularımız,

Ladies and Gentlemen For safety reasons, it is forbidden to use any electıonically operated device such as portable radios, cassette/compact disc players, electronic entertainment devices and laptop computers, during take-off, landing or when the "fasten

Uçuş emniyeti için; inişte, kalkışta ve­ ya “Kem erlerinizi B a ğ la y ın ız ” ikaz ışıkları yanarken; her türlü taşınabi­ lir radyo, kaset ça­ lar, compact disc player, elektronik

seat belt" sign is on.

o y u n la r, lap to p kompüter ve benzeri elekt­ ronik cihazların kullanıl­

Ladies and Gentlemen D uring the entire flig h t, the o peration of co m p act disc players, radio and TV recievers, m o b ile phones and

ması yasaktır.

Sayın yolcularımız, Tüm uçuş boyunca, com­ pact disc player, radyo ve televizyon alıcıları ile taşı­ nabilir telefonlar ve telsiz cihazları yolcular tarafından kesinlikle kullanılamaz.

vvalkie talkies is strictly prohibited.

Ladies and Gentlemen Sayın yolcularımız,

Please refrain from smoking cigarettes, pipes and cigars during the flight.

Tüm uçuş boyunca, lütfen sigara, pipo, puro ve sigarillo içmeyiniz.

Sayın yolcularımız,

Dear Passengers,

Oturduğunuz koltuklar başta olmak üzere yolcu kabininde karşılaştığınız uçak ile ilgili her türlü sorununuzu, sizden sonraki yolcularımızın da yaşamaması için lütfen kabin memuruna iletiniz.

Please inform the cabin staff about any problem you encounter during your flight, vvhether it concerns your seat or any other part of the aircraft cabin, so that passengers on subsequent flights do not suffer similar inconvenience.

232 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999


T e k T a lim a tla 2

5

0

$ ’a bile

günlük faiz "O to m a tik Döviz Hesabı” iie Şimdi E g e b a n k ’ t a O t o m a t i k D ö v i z H e s a b ı ile 2 5 0 d o l a r d a n ya d a 2 5 0 m a r k t a n b a ş l a y a n m i k t a r l a r a b i l e , t e k t a l i m a t l a g ü n l ü k f a i z v e r i l i y o r . Bu h e s a p t a k i d ö v i z i n i z i h e r g ü n f a i z i y l e ç e k e b i l i y o r , i s t e d i ğ i n i z h a r c a m a l a r ı y a p t ı k t a n s o n r a k a l a n m i k t a r l a r ile y e n i d e n f a i z k a z a n a b i l i y o r s u n u z , f i r t ı k k i ms e u f a k d ö v i z b i r i k i m l e r i n i y a s t ı k a l t ı n d a b e k l e t m i y o r , E g e b a n k ’ t a O t o m a t i k D ö v i z H e s a b ı ’ na y a tırıp g ü n lü k fa iz k aza n ıyo r. Kısacası, Egebank g ü n lü k kazancını sizlerle g ü n lü k paylaşıyor.

O t o m a t i k Döviz Hes a bı ile dö v i z e g ü n l ü k f a i z s a d e c e E g e b a n k ’ t a . Ç ü n k ü m e m n u n i y e t i n i z bizim için 1 . s ı r a d a . . .


T U R K IS H A I R L I N E S INFORMATION

BEBEKLER İÇİN Bebek maması, THY dış hat uçuşlarında “ Özel Yemek Talepleri” kapsamındadır. Talep, rezervasyon sı­ ra sın d a veya ta rife li kalkış saatinden 24 sa­ at önce ya p ılm a lıd ır. Cam kavanoz iç in d e y ü k le n e n m a m a la r, sebzeli ve meyveli ol­ mak üzere iki çeşittir. Kısa ve orta menzilli dış hat parkurların­ da, bebekli yolculara dağıtmak üzere hazırlanmış plastik şeffaf torbada; bir adet çocuk bezi, krem ve iki adet temiz­ leme mendili bulunmaktadır. Uzun men­ zil uçuşlarında, ilave olarak biberon ve kağıt önlük yer almaktadır. Kabin girişinde, sağ, sol veya orta sıra koltukların önünde sadece düz uçuş sı­ rasında duvara monte edilebilen bez pusetleri kullanmak için, yer numaranı­ zı alırken, bebeğiniz olduğunu ve önde oturmanız hususunu hatırlatmalısınız. Bebeğin altını değiştirmek için, kabinde­ ki koltuklar yerine, bu işlemi kolaylaştı­ ran özel modifikasyonlu tuvaletleri de­ nemenizi tavsiye ediyoruz.

INFANT PASSENGERS

HASTA ve HAMİLE YOLCULAR İÇİN

EVCİL HAYVANLAR İÇİN Canlı evcil hayvan için rezervasyon ge­

Hasta yolcu için bilet alınırken “ Hasta Yol­ cu Formu” düzenlenerek bilet kapağına mutlaka iliştirilmesi gerekir. Hasta yolcu­ nun uçması için hastalık türünü belirten ve bu hastalığın uçak yolculuğuna engel teşkil etmeyeceğine dair bir doktor raporu gereklidir. Bıı raporun tarihi 10 günden eski olamaz. Hasta yolcu, beraberinde doktor raporu getiremezse, DHMİ Genel Müdürlüğü İşletme Hekimliği Meydan dok­ torundan uçabileceğine dair onay alınır. Bakıma muhtaç derecede hasta olan yolcu beraberinde refakatçi getirmezse uçurulmaz. A yrıca, ta le p e d ild iğ i ta k d ird e , bayan y o l­ cularım ız için hijyenik bağ b u lu n d u ru lu r. Bu k o n u d a lü tfe n hosfesinize başvurun. Hamile yolcu, yolcunun kendi doktorun­ dan veya DHMİ Genel Müdürlüğü İşletme Hekimliği Meydan doktorundan “ Uçak ile seyahatında sakınca yo ktu r” şeklinde rapor ibraz etmesi halinde uçurulur. Bu raporun tarihi 7 günden eski olamaz.

SICK PASSENGERS AND EXPECTANT MOTHERS

rekir. Yolcuya bilet kontrolü sırasında verilen veya yolcu tarafından getirilen evcil hayvan uygun bir kutu içinde ka­ bine alınır. Yolcu tarafından getirilen muhafaza, Check-in sırasında istasyon g ö re v lis i ta ra ­ fın d a n

u yg u n

görülm ezse hayvanın taşın­ ması kabul edil­ mez. Kutu içinde ka­ b in e a lın a c a k canlı evcil hay­ v a n ın

g e ç e rli

b ir sağlık belge­ si, kim lik cüzdanı, aşı kağıdı yolcu be­ raberinde mevcut olm alıdır. Evcil hayvanlar kabinde oldukları süre içinde bulundukları muhafazaları terk edemezler ve m uhafazalar, sa h ip le ri­ nin oturdukları koltukların önünde ka­ bin içindeki gidiş ve gelişe engel olma­ yacak şekilde yerleştirilir. Yolcu kabininde taşınması mümkün ol­ mayan ve yolcu beraberinde seyahat eden evcil hayvanlar, yolcu tarafından gerekli şartlara uygun muhafazaların içinde, kargo kompartmanında taşınır.

Provision of baby food on THY international flights is part of our Special Cate rin g Requests service. The request must be submitted at the ti­ me of reservation or vvithin 24 hours of scheduled take-off time. The dinners are filled into glass jars, and come in tvvo varieties -vegetable and fruit dinners. On short and mediuın range internati­ onal routes a Baby Pack is distributed to passengers vvith babies, consisting of a plastic bag containing one disposable nappy, baby cream, and tvvo ınoisturised vvipes. On long range flig h ts this pack also contains a feeding bottle and paper bib. If you vvish your baby to use the canvas cradles vvhich can be hung (during cruising only) from the vvall in front of the front seats to right or left at the entrance to the cabin, or on the dividing vvall in front of the rovv at the centre of the cabin, you must specify this at check-in. VVhen you have to change your baby’s nappy we suggest you vviil find it easier to use the nappy changing tables in the specially modified toilets rather than the seats in the cabin.

VVhen purchasiııg their ticket sick pas­ sengers should fiil in a Sick Passenger Form, which must be attached to the cover of the ticket. A doctor’s report specifying the nature of the illness from vvhich the passenger is suffering and declaring that there are no reasons vvhy the person concerned should not fly is also required. This report must not be dated more than 10 days prior to the flig h t date. If the sick passenger is unable lo sııbmit a medical report, then the State Airports Admiııistration Medical Office vviil consult the passenger’s physician for confirınation that the passenger is fit to fly. Passenger vvhose illness is severe enough to require care cannot fly unaccoınpanied. Please ask one of the hostesses if you need sanitary pads, vvhich are available for vvomen passengers. Expectant mothers are permitted lo fly upon submission of a medical report from their ovvrı doctor or the State Air­ po rts A d m in istra tio ıı M edical Office declaring that there are no objections to their travelling by air. This report may not be dated more than 7 days prior to the flight date.

2 3 4 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999

DOMESTİC PETS Reservations are required fo r domestic pets. The animal can only be taken on board inside a suitable Container provided at check-in or brought by the passenger. If the Container brought by passenger is not found to be suitable by the station officer at check-in, then the airline reserves the right to refuse to carry the animal. Domestic animals flying in the passen­ ger cabin must possess a valid and up-to-date record of health and vaccination. VVhile on the a irc ra ft dom estic pets may not be allovved out of their carrying containers, vvhich must be placed in front of the ovvner’s seat so as not to o b s tru c t m o ve m e n t vvith in th e cabin. Domestic pets accompanying passen­ gers and vvhich cannot be carried in the cabin can be carried in the hold in a p p ro p ria te c o n ta in e rs su p p lie d by th e ir ovvners.


Doğru yerde, Doğru zamanda, En uygun koşullarda... Size S E D A D K E N T’in Büyükdere'deki olağanüstü konumundan, projeye ruh kazandıran üstad Sedad Hakkı Eldem’den, boğaza hakim evlerin konforundan, güvenliğinden, sosyal tesislerinden ve kusursuz peyzajından te kra r söz etmeyeceğiz. Boğazın klasikleri arasında yerini şimdiden almış olan SEDADKENT, 21. yüzyılı doğru yerde, doğru zamanda 'û

ve en uygun koşullarda yaşamak isteyenler için kaçırılmaz fırsatlar sunuyor.

Sınırlı sayıdaki bu seçkin villalara sahip olabilmek için şok indirimlerimizden yararlanın.

Ç ü n k ü

v e

b i r

B o ğ a z i ç i ' n d e

d a h a

k o ş u l l a r d a

b u o l m a y a c a k .

Merkez:

Sedadkent

Abidin Daver Sok. 33

Çayırbaşı Cad. No: 43/51

06550 Ç ankaya-A N K A R A

Büyükdere-İSTANBUL

Tel :(312) 438 11 70 (5 Hat)

Tel: (212) 218 12 20

Faks:(312) 439 16 13

http://www.metis.com.tr E-mail: metis@metis.com.tr

(212)218 12 22


T U R K İS H A I R L I N E S INFORMATION TELEFON HİZMETLERİ

TELEPHONE SERVICES

Uzun hatlarda uçan A-310 ve A-340 uçaklarımızda tele­

Telephones are available on our A-310 and A-340 aircraft, vvhich fly long distance routes. The Economy Class cabin of the A-310s has two telephones, and the Economy Class cabin of the A-340s has four. If you vvish to knovv further details about using Skyphone please ask the flight attendant.

fon bulunmaktadır. A-310 uçaklarının Economy Class kabininde 2 adet telefon bulunurken, A-340 uçaklarının Economy Class kabininde ise 4 adet telefon mevcuttur. Eğer Skyphone’un kullanma koşullarını öğrenmek ister­ seniz kabin memurundan yardım isteyebilirsiniz.

Nasıl kullanılır?

Instructions

a) Telefonu kaldırın.

a) Lift the handset

b) İngilizceyi seçmek için “1” tuşuna basınız. c) Türkçeyi seçmek için “2 ” tuşuna basınız. d) Ekran üstüne gelen menüden “1”i seçiniz. e) Kartınızı, manyetik kısmı telefonun sol tarafına baka­ cak şekilde yerleştiriniz ve size doğru kaydırınız. Ekran­ da “kart kabul edildi” yazısı­ nı göreceksiniz. Bu kartını­ zın kabul edildiği anlamına gelir. Telefon num arasını

b) To choose English press 1 c) To choose Turkish press 2 d) Select 1 from the menü on the screen e) Place your credit card vvith the magnetic strip facing left, and slide it tovvards you. YVhen you see the message “Card accepted” on the screen, enter the number

tuşlayınız. Sonra “+” tuşuna basın, arama başlayacaktır. Ekranda “telefon bağlandı” yazısını gördüğünüz zaman telefonu kulağınıza koyunuz. Görüşmeniz bittikten sonra “End C ali” tuşuna basın. Başka bir numarayı daha

you vvish to cali. Then press the “+’ key. VVhen the message “Cali conn e c te d ” a p p e a rs on the screen place the receiver to your ear. When the cali is complete press the End Cali button. To place additional calls there is no need to reinsert your credit card. Merely

aramak isterseniz kartınızı tekrar kullanmanıza gerek yoktur. “End Cali” tuşuna bastıktan sonra görüşme üc­ reti duracaktır.

enter the nevv number and p ress th e *+ ’ key a g a in . C h a rg in g stops w hen the handset is returned to the cradle.

Geçerli Kredi Kartları

Credit Cards and Charges

American Express, Visa, Diners Club, JCB ve Master-

American Express, Visa, Diners Club, JCB and Mas-

card/Eurocard. Telefon görüşmesinin dakikası 9 .90 LISD’dir.

tercard/Eurocard are accepted. The charge for a cali is USD 9 .9 0 per minute or part thereof.

Yardım

Assistance

Eğer telefonla görüşmek için herhangi bir problemle karşılaşırsanız 6 8 # ’i tuşlayınız. Bu durumda Skyphone Müşteri Hizmetleri Merkezi’ne bağlanmış olacaksınız. Bu arama için hiçbir ücret ödemeyeceksiniz.

If you encounter any difficulty vvith your cali you may dial 6 8 # , vvhich vvill connect you to Skyphone Customer Services Centre. There is no charge for this cali.

THY ÇOCUK KULÜBÜ 0-12 Yaş Grubunda iseniz sizi kulübümüze üye olmaya davet ediyoruz BAŞVURU BİLGİLERİ:

Çocuk Kulübünün size sağlayacağı avantajlardan yararlanmak için,

Adı, Soyadı / Doğum Tarihi, Yeri / Anne-Baba Adı Adresi / Tel. No / Okulu, Sınıfı / Zevkleri (hobileri) varsa e-mail adresi

THY A.O. İkram Başkanlığı THY ve Çocuk Proje Grubu Atatürk Havalimanı 34830 Yeşilköy - İSTANBUL adresine iki fotoğrafınızla birlikte başvuru bilgilerini ulaştırırsanız, üye kartına sahip olabilirsiniz.

Fax numaramız: (0212) 573 76 96 e-mail adresimiz: catering@thy.com 236

S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999


Serin bir bahar ya da sıcak yaz esintileri. Dört mevsimde sağlıklı bir ortam. Japonya'da üretilen Mitsuco Split Klimalar uygun fiyat ve ödeme seçenekleriyle Akser bayilerinde.

\ M İTS U C O İTHALATÇI FİRMA : AKSER SOĞUTMA TİC VE SAN. A.Ş. Dolapdere Caddesi No: 179 80230 «-İSTANBUL Tefc (0212) 230 71 M(pbx) fa k (0212) 230 23 34 e-mail: aksef^turicnet Su**: Tet (0232) 433 72 81 (pfax) Faks: (0232) 457 15 42 MeranUZMlR


T U R K İS H A I R L I N E S INFORMATION FAX HİZMETLERİ

FAX TRANSMISSION

Başlamadan önce fax çekeceğiniz kağıt üzerindeki klipsleri, zımba tellerini ve diğer kağıt tutucularını çıkarın. Kağıdın kuru olduğuna ve üzerinde yiyecek, içecek veya yapışkan maddelerin olmadığına dikkat edin. Fax cihazının arkasın­ daki Povver anahtarının “ON” konumunda olduğundan emin olun. 1. Kağıdı ön yüzü yere bakacak şekilde, terminal onu tutup kavrayıncaya kadar kağıt kılavuzuna yerleştirin. 2. Kredi kartını manyetik kısmı sağ tarafa bakacak şe­ kilde kredi kartı okuyucusuna yerleştirin ve aşağıya doğru kaydırın. 3. Kredi kartınız geçerli ve fax terminali tarafından ka­ bul edildiyse “PLEASE VVAIT” ışığı yanacaktır. Çevir sesi ile birlikte “ENTER NUMBER “ ışığı yanıp sönmeye başla­ yınca, OO+ülke kodu+alan kodu+fax numarasını tuşlayın.

Not:

First reıııove any elips, staples or other paper attaclıments from the sheets you vvish to fax. Check that the paper is dry and elean. Make sure that the povver svviteh at the back of the facsimile machine is in the ON position. 1. Hold the paper face dovvnvvards and place it in the paper guide. VVhen correctly positioned the terminal will grip it. 2. Place your credit card in the slot vvith the magnetic strip facing to the right and slide dovvııwards. 3. If your credit card is valid and accepted the PLEASE VVAIT light will go on. VVhen the dialling tone begins and the ENTER NUMBER light starts flashiııg enter 00 + country code + area code + fax nuıııber.

a) Eğer kart geçersiz ise, kabul edilmemişse veya cihaz onu okuyamıyorsa “ERROR” ışığı yanacaktır. Bu durumda “STOP/C” tuşuna basarak yeniden deneyiniz. b) Meşgul sinyali duyuluyorsa “STOP/C” tuşuna basarak yeniden deneyiniz. 4. Bağlantı sağlanınca yeşil “PLEASE VVAIT” ışığı yanacak ve gönderme başlayacaktır. Fax göndermek isterseniz, lütfen kabin memurunu çağırın, size yardımcı olacaktır.

a) If yourcard is invalid, not accepted or uııreadable the ERRORlight vvill come on. lıı this case press the STOP/C button. b) If the nuıııber is engaged press STOP/C button and try again. 4. VVhen the connection is made the PLEASE VVAIT light vvill come on and transmission begin. You may cali the flight attendant to assist you if necessary.

INTERNET

INTERNET

vveb adreslerimiz: http://www.turkishairlines.com

Our website addresses: http://www.turkishairlines.com

Notes:

Everything you need to kııovv about THY is available at our vvebsite. Information ineludes a history of the airline, the composition of its fleet, flight destinations and information about these cities and airports, addresses of our sales and reservations offires vvith tlıeir telephone and fax numbers, frequeııt flyer progranımes, catering services, Business Class services and services for sick, infant and disabled passengers. Oıır online timetable and domestic flight reservations pages can also be reached at this address.

THY ile ilgili tüm bilmek istediklerinize vveb sitemizden erişebilirsiniz. THY’nin tarihçesi, filo yapısı, uçtuğumuz nokta­ larla şehir ve havaalanı bilgileri, satış ve rezervasyon ofislerimizin adres, telefon ve faks numaraları; özel yolcu program­ ları; ikram servisimiz; Business Class hizmetlerimiz, hasta, çocuk ve özürlü yolcu taşımacılığımızla ilgili diğer haber­ lerin yanısıra on-liııe tarife ve iç hat re­ zervasyon sayfalarına da yine bu adres­ ten erişmeniz mümkün. lıttp://www.turkish-fltbooking.coııı http://www.thy.com

http://www.turkish-fltbooking.com http://www.thy.com

THY’nin tüm seferlerinin tarifesini on-line olarak görüntüle­ yebilir ve iç hat rezervasyonlarınızı kendiniz yapabilirsiniz.

You may see the timetable for ali THY flights on screen, and make your own domestic flight reservations.

e-mail (elektronik posta) adresimiz: turkishairlines@thy.com THY vveb sitesi ile ilgili görüşleriniz için bize bu adresten ulaşabilirsiniz. THY hizmetleri ile ilgili öneri ve şikayetleriniz için ise adresi­ miz: customer@thy.com

Our e-mail address: turkishairlines@thy.com We welcome your views on the THY website, and request that you send them to the above address. For your suggestions and conıplaints regardiııg THY ser­ vices please write to: customer@thy.com

238 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999


-Success... That’s something w e’ve got in our fabric! Fou ncied in 195 2 w e p ro d u ce to p qu ality w o o le n an d w o rs te d fa b r ic s . P ro v id in g th e h ig h e s t q u a lity in c o lo u r , w e a v e , d e s ig n an d th e vvhole m a n u fa c tu rin g p r o c e s s ... A ctin g in lin e w ith th is p rin c ip le w h ile o p e n in g o u r arm s to th e w o rld , in v e s tin g in h u m a n r e s o u r c e s and givin g y o u , w h o d e s e rv e s th e b e s t, m o r e ... D o in g ali this is actu ally sim p le fo r us. B e c a u s e s u c c e s s is s o m e th in g w e ’v e g ot

j

in ou r fabric!

AKSI İPLtK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI T.A.Ş. NiSPETİYE CAD. AKMERKEZ, E-3 BLOK. KAT 13-M 8(16(1(1 ETİLER İSTANBUL. TL RKEY PHONE: (90 212) 282 <r 3(1/2» lines FAX: (90 212) 2X2 »7 50 TELETEX: 93X038 Aksu tr www.aksu.com.tr e-mail: ak.su@ak.su.com.tr


IN FLIG H T CATERING INFO

Mutfaklarımız ve Ünlü Şefler

Our Kitchens and Famous Clıefs

Bu yıl Viyana’da ve Avrupa kıtasının pek çok yöresin­ de ünlü besteci/yorumcu Johann II Strauşs’un ölümü­

This year the centenary of the death of famous composer and musician Johann Strauss II is being com-

nün 100. yıldönümü çeşitli etkinliklerle anılıyor. Avus­ turyalI besteci ve viyolonist Strauss ailesinin büyüğü, Viyana doğumlu Johann l Strauss; arkadaşları ile bir dörtlü oluşturduktan sonra 1 8 2 5 ’de kendi orkestrası­ nı kurmuş. Oğlu Johann II Strauss ondokuz yaşında iken kendi orkestrasını kurup babasının ölümünden sonra iki orkestrayı birleştirmiş ve saray baloları yö­ neticiliğine atanmış. Yarasa, Çingene Baron gibi ünlü

memorated in Vienna and elsevvhere around Euıope vvith many different events. The Austrian composer and violinist Johann Strauss the Elder first formed a quartet vvith his friends, and in 1 825 established his ovvn orchestra. His son Johann Strauss II led his ovvn dance orchestra at the age of 19 and a fte r his father’s death joined the tvvo orchestras and vvas appointed conductor of the Vienna court balls in

operetleri ile tanınıyor. Güzel Mavi Tuna valsi 19. yüz­ yılın en hit parçası olmuş. Kardeşleri Joseph ve Eduard Strauss besteleri ile ağabeylerinin ve baba Strauss’ın yolunda ilerleyip çok sayıda beste yapmışlar. “Viyana” deyince aklımıza valsler, kahveler, tatlılar ve Şinitzel gelir. Avusturya mutfağını incelediğimizde; ül­ kenin eski toprak bütünlüğünden kaynaklanan tarihi birikimleri sahiplendiğini görüyoruz. Alman, İtalyan ve Macaristan özelliklerinin kombinasyonu halinde önümüzde sergilenen bir mutfak. Avusturya-Macaris-

1845. He vvrote many operettas, including Die Fledermaus and The Gypsy Baron, and large numbers of vvaltzes, amoııg vvhich The Blue Danube became the great hit tune of the 19th century. His younger brothers Joseph and Edvvard Strauss also became prolific composers like their father and elder brother. As vvell as vvaltzes, Vienna conjures up images of coffee, cakes and YViener Schnitzel. The Austrian cuisine dravvs on the culinary legacies of the Austro-Hungarian Empire, combining features of German, Italian

tan İmparatorluğu’ndan bugüne modernleşerek gelen Avusturya Mutfağı, pane edilmiş etlerin kızgın yağda kızartılarak, soslarla zenginleştirildikten sonra bira ve şaraplarla servis edilmesi ile ünlü. (Bu arada küçük bir not: Uçuşta alınması gereken içecek çeşitleri ve miktarlarıyla ilgili araştırmalar; gazlı içeceklerin uçuş sırasında çokça tüketiminin metabolizma üzerinde

and Hungarian cooking. The modern Austrian cuisine is famous for its meat dipped in bread crumbs and fried, topped vvith sauces, and served vvith beer or vvine. (By the vvay, our passengers may be interested to knovv that research into the types and quantities of beverages appropriate vvhen flying has shovvn that substantial amounts of carbonated drinks consumed

TÜRKİYE ÇIKIŞI HAZİRAN AYI Y/C KAHVALTI MENÜSÜ Saat 10.00 Lokal’e kadar Kalori= 7 3 0 cal Meyve salatası Kaşar rendesi ile bezenmiş çırpılmış yumurta domates sosunda, ızgara tavuk sosisi ve inini patates topları Tereyağı, peynir, zeytin ve reçel Isıtılmış ekmekler Kahve veya çay

Y/C BREAKFAST MENÜ FOR JUNE OUT OF TURKEY

TÜRKİYE ÇIKIŞI HAZİRAN AYI Y/C YEMEK MENÜSÜ it 10.00 Lokal’den sonra

Till Local 10.00 a.m. Calories= 7 3 0 cal

Kalori= 9 0 0 cal

Fruit salad

Mevsim salatası Kremalı sebze sosunda tavuk, mevsim sebzeleri ve gökkuşağı makarnası Tereyağı, peynir, kraker ve sıcak ekmek Vişneli muhallebi Kahve veya çay

Scrambled eggs on tomato sauce topped vvith grated Kashar cheese garnished vvith chicken sausage and mini potato balls Butter, cheese, olives and jam Hot rolls Coffee or tea

Y/C LUNCH & DINNER MENLİ FOR JUNE OUT OF TURKEY After Local 10.00 a.m. Calories= 9 0 0 cal Seasonal salad Chicken on vegetable cream sauce accompanied by seasonal vegetables and rainbovv noodles Butter, cheese, crackers and hot rolls Milk pudding vvith sour cherries Coffee or tea

Zorunlu hallerde menüde değişiklik yapılabilir. / Menus may be changed under unavoidable circumstances. 240 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999


Dünyanın en küçük ve en h a fif ç ift k a n a llı GSM cep telefo n u yla tanışın Yeni Motorola v3688. Öyle küçük ki her yere sığıyor. Üstelik pil performansı da son derece güçlü... Dünyanızı yanınızda taşımak hiç bu kadar kolay olmamıştı. ( $

. MOTOROLA, MOTOROLA Kanatlarınız ve V3688 Motorola'nın tescilli markalandır. 0 1999 MOTOROLA. İne. Bütün hakları saklıdır. www .unlteLcon.tr

T E L S İM

ü n it e I

T E L E F O N P A Z A R L A M A A.Ş.


INf

l ig h t

c a t e r in g

in fo

büyük bir risk taşıdığını ortaya koyuyor. Uçuş sırasın­ da kabinde bulunan basınçta meydana gelecek en ufak değişiklikte insan vücudunda bulunan gazlar,

on an a irc ra ft can have serious effects on the metabolism. Even the smallest change in pressure levels in the cabin durinğ flight cause gases in the

yeryüzünde olduğundan çok daha fazla genleşiyor. Uçıış hekimleri, özellikle kola, bira ve şampanya gibi içeceklerin insan metabolizması için tehlike oluştur­ duğunu, basıncın damar tıkanmasına yol açabileceği­ ni söylüyorlar.)

body to expand to a far greater degree than they vvould at ground level. Flight physicians say that drinks like Coca-Cola, beer and champagne are dangerous for the hııman metabolism, since they can create pressure leading to obstruction of the arteries.)

Geçtiğimiz haftalarda Viyana’ya giderek bu şirin orta Avrupa beldesinin dam ak zevkinden örn ekler seçtik sizler için. Viyana da uçakla­

A few vveeks ago we went to Vienna to select examples of d is h e s fro m th is e le g a n t C e n tra l E u ropean c ity fo r you. Herr Johann Fiala, Pro-

rımıza ikram hizmeti veren Airest İkram Fimıası’nın Üretim Müdürü H err Jolıaıın Fiala; 1951 Göttlesbrıınn doğumlu. Avusturya’da belirli meslek g ru p la rı için zorunlu olan “aşçılık ve garsonluk eğitimi” ile 1 9 6 7 yılında kariyerine

duction Manager for the Airest Catering Company vvhich provides catering services for our aircraft in Vienna, vvas born in G ö ttle s b ru n n in 1 9 5 1 . He e m b a rk e d on his c a re e r in 1 9 6 7 a fte r c o ın p le tin g his train in g as cook and vvaiter, since vo cational tra in in g is coınpulsory for many fields in Austria. lıı 1 9 7 3 he became C hef G ard en M a n a g e r in charge of cold dishes at Vienna Airpoıt. After receiviııg the concessio n d ip lo m a (c o ıız e s sionaıs) ııecessary for pursıı-

“Merhaba” demiş. 197 3 tari­ hinde Viyana Havalimanı nda “Soğıık Mutfak” Şefliğine terfi

etmiş. Mesleğini icra etmek için gerekli olan konsesyon diplomasını aldıktan sonra İs­ v iç r e ’ nin Z iir ilı k e n tin d e , U zakd o ğ u ’da M alezya, Sri I anka ve Japon mutfağında ing his professioıı he vvorked in bulunarak yabancı mutfak de­ Zürich, and then gained expeneyimlerini kazanmış. 1 9 8 7 rien ce of Far East cu isiııes y ılın d a V iyan a H a v a lim a Johann Fiala working in Malaysia, Sri Lanka m’nda Airest İkram Firnıası’nAirest İkram Kuruluşu Üretim Müdürü, Viyana and Japaıı. lıı 1 9 8 7 he was da Ahçıbaşı Yardım cılığı’na Production Manager of Catering Airest, Vienna promoted to firs t Under-Chef yükselmiş. Daha sonra Baat the Airest Catering Company at Vienna Airport, şahçı olmuş. 1 9 9 0 ’dan itibaren Üretim Müdürü ola­ and later to Executive Chef. Since 1 9 9 0 he has been rak çalışma hayatını sürdürüyor ve Mutfak Müdürlü­ Pıoduction Manager, vvith a kitchen manager’s diplo­ ğü diploması var. ma. H e rr Johann F ia la ’nın y ö n e tim in i üstlendiği, We chose from a range of menus rivalling one Türk Hava Yolları İkram Başkanlığı ve Viyana İs­

another in flavour at an elegant presentation organised by Herr Johann Fiala and attended by members of the Turkish Airlines Catering Office and officials of the Vienna Station. Among many others we tasted, for example, VViener Schnitzel (escalope of veal a la Viennoise) accompanied by the traditional potatoes vvith parsley, and the fam o u s ric h iced c h o c o la te cake kııovvn as Sachertorte-Schlagobers invented by the famous V ie n n e s e c h e f F ra n z S a c h e r in 1 8 1 5 . T he Figimüller Restaurant on a narrovv Street off the

tasyon yetkililerinin katıldığı şık bir prezentasyon ile birbirinden lezzetli menüler hazırladık ve uygulamaya başladık. Örneğin; “Wiener Schnitzel” olarak adlandırılan Viyana usulü süt danası “escalope” ve onun vazgeçilmez dostu olan maydanozlu patates salatası, 1 8 1 5 yılında Viyanalı ünlü şef Franz Sacher tarafından yaratılan ve “Sacher’in keki” olarak anılan, krema ile bezen­ miş çikolatalı gato bunlardan bazıları. Stephan Katedrali’nin bulunduğu meydana açılan dar bir sokaktaki “Figlmüller” lokantasında 1 0 0 yılı aş2 4 2 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999


1N f l i g h t kın bir süreden beri şinitzellerin en lezzetlisi ha­ zırlanırken, biz de Viyana-İstanbul hattında uça­ ğımızda Business Class yolcularım ıza “Wiener S c h n itz e l” ik ra m e d iy o ru z. H e rr Johann Fia la ’nın sizin için hazırlayıp gönderdiği şinitzel tarifi şöyle:

c a te r in g

in fo

square on which St Stephen’s Cathedral stands is re p u te d to m ake the fin e s t o f a li W ien er Schnitzel, and now we are offering this celebrated dish to our Business Class passengers on our Vienna-lstanbul flights. H err Johann Fiala sent the following Wiener Schnitzel recipe for you:

WIENER SCHNİTZEL VİYANA USULÜ ŞİNİTZEL

WIENER SCHNİTZEL (ESCALOPE OF VEAL A IA VIENNOISE)

M alzem e:

In g red ien t:

Dilimlenmiş süt danası (kontrfile) 4 kişilik her dilim 120-140 Gr. 2 yumurta 1 çay kaşığı zeytinyağı 60 gr un 80-100 gr ufalanmış ekmek kırıntıları 1 tatlı kaşığı tereyağı

Veal escalopes 4 portions (each 120-140 g) Olive oil, 1 teaspoon 2 eggs Plain flour, 60 g Breadcrumbs, 80-100 g Oil for frying Butter, 1 dessert spooıı

H a zırla n ışı:

P re p a ratio n :

Kontrfile dilimlerini temizleyip düzeltin, kenarlarını ke­ sin. Tahta çekiç ile kalem kalınlığında oluncaya kadar hafif­ çe dövün. Üç çorba kasesi hazırlayın, ilkine unu, İkincisine bir tu­ tam tuz ve zeytinyağı ilave edilen çırpılmış yumurtayı, üçüncüsüne de ekmek kırıntılarını koyun. Kontrfile dilimlerini önce una batırıp fazlasını silkeleyin. Daha sonra çırpılmış yumurtaya, en sonunda da ezme­ den ekmek kırıntılarına batırın, fazlasını silkeleyin. Dilimleri kızgın yağa salın. Yağ içinde rahatlıkla kabar­ maları için pek çok dilimi aynı anda bir arada kızartma­ yın. Yağın şinitzelin üzerini kapaması için tavayı arasıra ha­ fifçe sallayarak, her iki tarafı altın rengini alıncaya ka­ dar kızgın yağda kızartın. Her bir tarafın kızartma süre­ si 1.5-2 dakikadır. Tavadan çıkarıp kağıt üzerine alın, şinitzelin üstüne, maydanoz veya başka lezzet vericilerle tadlandırılmış bir parça tereyağı koyun. Hemen servis edin.

Trim the escalope neatly, make a fevv incisions round the edges. Pound them vvith a mallet bu not too fiercely; they should be about the thickness of a pencil. Have three soup plates ready; one vvith the flour, one vvith egg beaten lightly vvith a pinch of salt and olive oil and one vvith the breadcrumbs. Dip the escalopes first into flour, shake off surplus, then into the beaten eggs and finally into the breadcrumbs. Do not press dovvn the crumbs, just shake off the surplus. Drop the escalopes into hot fat. Do not fry too many es­ calopes at the same time they must have room to float in the hot fal. Fry until golden on one side, shaking the pan very gently so that the hot fat “vvashes över” the top of the YViener Schnitzel, than turn the Schnitzel över and fry the other side (at most it should take 1.5-2 minutes for each side) Lift out carefully and drain on kitehen paper. Put butter vvith parsley or any other herb on the schnitzel. Serve at once.

Meral Döşemeciler

Meral Döşemeciler

Servis ve Menü Planlama Şefi

Service and Menü Planning Supervisor

Sunduğumuz “ikram ” hizmeti ile ilgili görüşlerinizi, önerilerinizi lütfen bize bildiriniz e-posta (e-mail): Catering@thy.com Fax: 0 2 1 2 5 7 3 7 6 9 6 We welcome your opinions of our catering service and your suggestions, either by e-mail or fax: e-mail: catering@thy.com Fax: 0 2 1 2 573 76 96

# I

243 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999


LAKESİDE PARK • G O L F CLUB • EQ UESTRlA N & PO N Y CLUB • W INDSURF & CA N O E CLUB • BEA U TY ÇEN TER & SPA

B u r a s ı , y ü fesefe i d e a l l e r i n y e rle şim

a la n ı!


Albeni İı*tanl>ııl 2000 "Marhella Villı • KI DS C L U B • C I N E M A C L U B • F IS H IN G C L U B • M A L L 2 0 0 0 • JO G G İN G T R A C K • A LA C A R T E R E S T

kii, A l k e n t 2 0 0 0 sizin d ü n y a n ız . Y ü k s e k t a v a n l ı e v le rin iz in , y ü kse k id e a lle r le çev re le n d iğ i; i f o r n i a t a r z ı , m o d e r n , ş ık ve s o f i s t i k e k i r v i l l a d a n , ç o c u k l a r ı n ı z ı n e ğ i t i m i iç in ğ e r e k li o l a n a l t y a p ı y a k a d a r t ü m ö n c e l i k l e r i n s iz in İst M e r i n i z ve t e r c i k l e r i n i z d o ğ r u l t u s u n d a ğ e l i ş t i ğ i k ü y ü k k i r d ü n y a ... E ğ e r siz de, s e v d i k l e r i n i z l e k i r l i kn - “ M ali 2 0 0 0

a lışv e riş m erkezin d e d o yasıya a lışv e riş

y a p a c a ğ ı n ı z , 18 d e l i k l i g o l f s a k a s ı n d a t u r n u v a l a r d ü z e n l e y e c e ğ i n iz ku d ü n y a y a a i t o ld u ğ u n u z u d ü ş ü n ü y o r s a n ı z . .. Y e r i n i z k a z ı r , A l k e n t 2 0 0 0 , L a k e P a n o r a m a K v le r i !

Lütfen randevu için Pazarlam a ve S a tıç Müdür ii Sam im II a ti l>oğlu nu ( 0 2 12) 889 04 35 (4 Kal) I‘ a l?s : (()212) 88 i) 04 39 In te rn e t: w w w .alkcnt2000.corn.tr

□ ALA RK®


THY YENİ UÇUŞ NOKTALARI /

THY’s N eıvFlight D estin ation s £

SIMFFROPOI

BEIJING

İlk uçuş tarihi: 2 6 Mayıs 199 9 Non-stop

İlk uçuş tarihi: 19 Mayıs 1999 Non-stop Çarşamba-Cumartesi İstanbul/Pekin/İstanbul

Pazartesi-Çarşamba-Cumartesi: İstanbul/Simferopol/İstanbul First flight: 2 6 May 1999 Non-stop

First flight: 19 May 199 9 Non-stop YVednesdays-Saturdays: Istanbul/Beijing/lstanbul

Mondays-VVednesdays-Saturdays: İstanbul/Simferopol/İstanbul

MİAMJ______ İlk uçuş tarihi: 1 Haziran 199 9 Non-stop Salı-Perşembe-Pazar: K o rk m a z

İstanbul/Miami/İstanbul

Çetin

First flight: 1 June 1 999 Non-stop Tuesdays- Thursdays-Sundays: Istanbul/Miami/lstanbul

İlk uçuş tarihi: 27 Ekim 1998 Non-stop

SKOPJE

Salı-Perşembe 1

İlk uçuş tarihi: 2 Eylül 199 8 Non-stop Salı-Perşembe*-Cuma-Pazar*:

|

İstanbul/Üsküp/İstanbul

&

First flight: 2 September 1 998

Cuma-Pazar: İstanbul/Zagreb/İstanbul First flight: 2 7 October 1998 Non-stop Tuesdays-Thursdays Fridays-Sundays: Istanbul/Zagreb/lstanbul

Non-stop Tuesdays-Thursdays*-FridaysSundays*: Istanbul/Skopje/lstanbul * 03.06.1999 -02.09.1999


İJ

Türkiye'de para harcarken para kazandıran ilk ve tek kart: Kenti iKart.

KENT .ÖDÜL.

K entödül, size a v an tajlar sunuyor: Şimdi K e n tliK a rt, y a p tığ ın ız her harcam anın b ir kısmını size geri kazandıracak. T a k s itle n d ird iğ in iz ö d e m e le rd e de, kre d i fa iz in in b ir b ö lü m ü kazanç o la ra k hesabınıza aktarılacak. K e n tliK a rt, farklı kart:

Kentbank O rtak Nokta üyesidir.

K e n tb a n k ta ra fın d a n ve rile n b ü tü n k re d i k a rtla rı (Business C a rd 'la r dışında) K e n tö d ü l a va n ta jla rın d a n y ara rlan ır.

Harcarken para kazandıran te k kart. M üşteri Hizmetleri: 0800-211 31 28


U Ç A K F İL O S U

A3

4 0

The Fleet

-3 1 1 /

3 1 3

N U M B ER O F PLA NES /UÇ A K ADEDİ: (i NAMES/ADLARI: ISTANBUiylSPARTA/ANKARA/İZMİR/ADANA/HAKKARİ MAXIMUM TA KE O FF WEIGHT/AZAMİ KA LKIŞ AĞIRLIĞI: 257.000-262.000 kg. WING SPAN /KAN AT UZUNLUĞU: 60.304 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 63.689 m

A 310-304

HEIGHT/VERDEN YÜKSEKLİĞİ: 16.99 m CRUISING S PEED /N O R M A L SEYİR SÜRATİ: 8 9 0 km/h

NUM BER O F PLA N ES /UÇ A K ADEDİ: 7

SEAÎING ( APAC ITV/KO LTU K ADEDİ: 271

NAMES/ADLARI:ARAS/ÇORUH/ERGENE/AKSll/G(>KSIl

MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞ İ (TAVANI): 14268 m

MFRİÇ/DAİAMAN

MAXIM(JM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 94S km/h

MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT/AZAM| K M KIS AĞIRI İĞİ:

MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 11.952 km

153.000-157.000 kg.

CARGO C APAC ITY/KAR G O KAPASİTESİ: 16.000 kg.

WING S PAN /KAN AT UZUNLUĞU: 43.90 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 46.66 m IIEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 15.94 m

TURKISH

CRUISING S PE E D /N O R M A L SEYİR SÜRATİ: 8 6 0 km/h SEATİNG C APAC ITY/KO LTU K ADEDİ: 182-210, MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/ AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞ İ (TAVANI): 14268 m MAVİMİ M CBUISING SPEED/AZAMİ SÜBATİ: 900 km/h MAXIMUM BANGE/AZAMİ MENZİL: 8.100 km CABGO C APACITY/KARG O KAPASİTESİ: 9.000 kg.

A3 1 0 - 2 0 3 SEYHAN/CEYHAN/DİCLE

___________

KIZIURMAK/YEŞİURMAK/SAKAHYA

NU M BEB OF PLA NES /UÇ A K ADEDİ: 11

NU M BER O F PLA NES /UÇ A K ADEDİ: 6 NAMES/ADLARI:

B

7 3 7 - 8 0 0

MAXIMLJM TA KE O FF W EIGHT/

NAMES/ADLABI: DlYARBAKIR/RlZE/HATAY/AFYON/SlVAS/lfiOlR/MAHDlN/AĞRI

AZAMİ KA LKIŞ AĞIRLIĞI: 142.000 kg.

7()N(I(ILDAK/0R0U/NİĞDE

WING S PAN /KAN AT UZUNLUĞU: 43.90 m

MAXIMUM TAKE OFF tVEİGHT/AZAMl KALKIŞ AĞIRUĞI: 79.015 kg.

LENGTH/GÖ VDE UZUNLUĞU: 46.66 m

YVING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 34.3 m

HEIG HT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 15.94 m

LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 39.5 m

CRUISING S PEED/

HEIG HT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 12.5 m

NO R M AL SEYİR SÜRATİ: 8 6 0 km/h

CRUISING S PEED /N O R M A L SEYİR SÜRATİ: 8 5 8 km/h

SEATİNG CAPACITY/

SEATİNG C APAC ITY/KO LTU K ADEDİ: 155

KO LT U K ADEDİ: 225-246

MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞ İ (TAVANI): 12.497 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 902 km/h

MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/ AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞ İ (TAVANI): 14268 m

MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 4.755 km.

MAXIMUM CRUISING S PEED /

CARGO C APACITY/KARG O KAPASİTESİ: 2.700 kg.

AZAMİ SÜRATİ: 900 km/h MAXIMUM RANGE/ AZAMİ MENZİL: 6.480 km

B

CARGO CAPACITY/ KARG O KAPASİTESİ: 9.000 kg.

7 3 7 - 4 0 0

N U M BEB O F PLA NES /UÇ A K ADEDİ: 26 NAMES/ADLABI: KEMER/AWALIK MARMARİS/AMASRA/İİRGÜP ALANYA/ANTALYA/11 IHİYL KllŞADASI/ÇEŞMI « IH I MI SİUFKE/TEKIRDAÛ/ARİVİN BAUKESİR/BOI1

ti ınısiKlj o ı ı ı a t ı ı ı

M U Ğ IA /IS K M ulu ÇANAKKALE/KAYSERİ/FF1 S/SİDt BERGAMA/MAIATYA/GELİB01U/ANADOI ( MAXIMUM TAKE O FF WEIGHT AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 68.038 kg. VVING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 28.89 m

B

LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 36.40 m

7 3 7 - 5 0 0

NUMBI R O f l'l ANES/UÇAK ADEDİ: 2 NAMES/ADLABI: IRAB70N/B1IRSA MAXIMUM TAKF OFF WEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: WING SPAN /KAN AT UZUNLUĞU: 28.89 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 31.01 m

HEIG H T/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 11.07 m CRUISING S PE E D /N O R M A L SEYİR SÜRATİ: 797 km/h SEATİNG C A P A C IT Y /K O LIU K ADEDİ: 150 M AXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞ İ (TAVANI): 12876 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 8 5 6 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 3.350 km CARGO C APACITY/KARG O KAPASİTFSİ: 3 800 kg.

HEIG H T/YEBDEN YÜKSEKLİĞİ: 11.07 m CRUISING S PEED /N O R M A L SEYİR SÜRATİ: 797 km/saat SEATİNG C APAC ITY/KO LTU K ADEDİ: 117 MAXIMUM CRUISING A LTITUDE/ AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞ İ (TAVANI): 12876 m M AXIMUM CRUISING S PEED/AZAMİ SÜRATİ: 856 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 3.865 km CARGO CAPAC ITY/KABG O KAPASİTESİ: 2.241 kg.

BJ

7 0

N U M B EB O F PLA NES /UÇ A K ADEDİ: 4 NAMES/ADLARI: ERZİNCAN/UŞAK/KAHRAMANMARAŞ/MUŞ M AXIMUM TA K E OFF YVEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 40.823 kg. WING S PAN /KAN AT UZUNLUĞU: 26.34 m

NU M BEB O F PLA NES /UÇ A K ADEDİ: 9 NAMES/ADLABI: DFNl7Ll/rR7(!RUM KONYA/SAMSUN/VAN/GAZİANTEP/KLİTAHYA/SİİRT/TOKAT MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 46.039kg. WING S PAN /KAN AT UZUNLUĞU: 26.34 m

LENGTH/GÖ VDE UZUNLUĞU: 26.16 m

LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 30.99 m

H EIG H T/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 8.61 m

H EIG HT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 8.59 m

CRUISING S PEED /N O R M A L SEYİR SÜRATİ: 7 2 0 km/h SEATİNG C APAC ITY/KO LTU K ADEDİ: 79 M AXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞ İ (TAVANI): 10788 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 820 km/h M AXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 2.407 km CARGO C APAC ITY/KAR G O KAPASİTESİ: 500 kg.

CRUISING S PE E D /N O R M A L SEYİR SÜRATİ: 720 km/h SEATİNG C APAC ITY/KO LTU K ADEDİ: 99 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 10788 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 8 2 0 km/h M AXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 2.259 km CABGO CAPAC ITY/KABG O KAPASİTESİ: 1.000 kg.


e v e t d o ğ r u . 1 9 9 9 ’d a yılın o to m o b ili s e ç ild iğ im iz d e rakiplerim izi a çık fa rk la “s o lla d ık” !

beklentiniziyükseltîn

h a y ı r y a n lı ş , p e rfo rm a n s v e e k o n o m i, k o n fo r v e b o y u t, ta s a rım v e fe ra h iç m e k a n b ir a ra y a gelebilir, h a tta klim aya, m e ta lik b o y a y a e k s tra ü c re t ö d e m e k d e y o k ! siz iyisi mi, d o ğ ru y u yanlışı ke n d iniz ayırt e tm e k için b ir a n ö n c e O 8 0 0 211 6 4 4 4 ' ü arayıp s ta n d a rt klimalı f o r d f o c u s ’la tanışın. O ı© I®

Yılın O t o m o b ili1 9 9 9

W

fordfo cus g h ia h a t c h b a c k ’in b a z ı s ta n d a r t ö z e llik le ri: • 1.6L. 16V 100 HP Zetec-SE motor • k lim a • polen filtresi • sürücü ve yolcu hava yastığı • ABS ve EBD • elektrikli ön ve arka camlar • uzaktan kumandalı merkezi kil'ıt • immobilizer • alüminyum alaşımlı jantlar • 12 yıl paslanmazlık garantisi • direksiyondan kumandalı stereo radyo-teyp • elektrikli ısıtmalı dış dikiz aynaları • sıkıştırmayan akıllı camlar • ta m a m e n b a ğ ım s ız a r k a s ü s p a n s iy o n s is te m i... is te ğ e b a ğ lı ö z e llik le r: • sunroof

yeni fo r d fo c u s www.ford.com.tr


U Ç U Ş B i L G İ L E R İ Flight In form ation M E S A F E L E R FLİGHT DISTANCES

İstanbul'dan / From İstanbul

Km N. Miles

AL MA TY A L A

4223

2280

AMMAN AM M

1760

950

A B U DH AB İ / A B U D H A Bl A U H

3426

AMSTERDAM A M S

2321

A ŞK A BA T /ASH G A BA D A S B ATİNA / A T H E N S A T H

Km N. Miles M A N C H E S T E R MA N

2838

1534

MIAMI M 1A

10082

5442

1850

MİLANO / MILAN L I N

1828

987

1253

M O S K O V A / MOSCOVV M O W

1904

1028

2808

1516

MÜNİH / MUNICH M U C

1704

920

646

349

NEW Y O R K N Y C

8404

4538 1 1 01

BA HR AI N B A H

3143

1697

N İC E N C E

2039

BAKÜ B A K

1908

1030

NURENBERG NUE

1756

948

BANGKOK B K K

7806

4215

OSAKA K I X

9856

5322

BASEL B S L

1937

1046

O DESSA ODS

680

367

B E R LİN S X F

1837

992

PA RİS /O R L Y O R Y

2365

1277 4159

B E Y R U T /BE IRU T B E Y

1048

566

PE Kİ N / B E I J I N G B J S

7704

BİŞKEK /BISKEK F R U

4052

2188

PRAG /PR A G U E P R G

1602

865

B R Ü K S E L /B R U S S E L S B R U

2271

1226

RIYAD / RlY ADH R U H

3087

1667

BUDAPEŞTE /BUDAPEST BU D

1 137

614

R O M A ( R O M E ) / FIUMICINO F C O

1554

839

565

305

SA RA YBO SN A /S A R A JE V O S J J

1714

926

C A P E TO WN C P T

9089

4908

SIM FER O P O L S I P

C E N E V R E /GENEVA GVA

2093

1 130

SİN G A P U R S I N

C İD D E /JE D D A H J E D

2604

1406

SO FYA / SO FlA S O F

502

271

D UB Aİ D X B

3295

1779

STOCKHOLM ARN

2389

1290

DÜSSELDORF DUS

2148

1 160

STRASBOURG S X B

1987

1073

FRANKFURT FRA

1935

1045

STUTTGART S T R

1859

999

H A M B U R G HAM

2180

1 177

ŞA M / D A M A S C U S DAM

1545

834 4948

BÜ K R EŞ /BU CH AREST BUH

807 8904

435 4808

HANNOVER H A J

2145

1 158

Ş İ K A G O / C H İC A G O O R D

9164

JO H A N N ESB U R G J N B

7930

4282

T A H R A N /T E H R A N T H R

2222

1200

K A H İR E / C A I R O C A I

1298

701

TAŞKENT T A S

3598

1943

KARAÇİ / KARACHI K H I

4065

2195

T İFL İS /TBILISI T B S

1446

781

K O P E N H A G /COP EN H A G EN C P H

21 19

1 144

TELAVIV T L V

1274

688

KİEV 1E V

1 163

628

KÖ L N / C O L O G N E C G N

2085

1 126

TOKYO N R T

KUVEYT KWI

2972

1605

T U N U S/ T U N U SIA TUN

845

456

L O N D R A / LONDON L H R

2635

1423

LYO N L Y S

2241

1210

ZAGREB

M AD RİD MA D

2897

1564

Z Ü R İH / Z U R lC H Z R H

LEFKO ŞA ECN

T İR AN T l A

ÜSKÜP /SK O P JE

876

473

9799

5291

1822

984

SKP

VİYANA / V lE N N A V I E ZAG

609

379

1385

748

1754

947

1852

1000

- Dergimizin hu sayfasında yayınlanan km ve mil (deniz mili) değerleri, uçağın uçtuğu irtifada takip ettiği rotanın yer üzerindeki iz düşümünün ölçülen mesafesidir. / The distance in kilometres and nautical rniles in the table on this page is the projected distance on the groıınd fo r the

route flou'n by the aircraft. - Uçaklarımızın içindeki monitörlerde görülen rakam ise, uçağın havada katettiği mesafedir. / The figü re shotvn on the cabin monitors give the

actual distance floum by the aircraft through the air, including adjushnents o f direction to compensate fo r u>ind, and other ıveather coııditions. - Özel Yolcu Programlarımızda (Qualiflyer-Frequent Flyer Program) uygulanan mil değerleri ise Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilau’nın (IATA) yayınlamış olduğu rakamlardır. / The distance in nautical miles used by the QualiJlyer-Frequent Flyer Programmes are those published by the

International Air Transport Association (IATA). T H Y U Ç U Ş L A R I / T H Y F L IG H T S M E S A F E L E R / F L İG H T D IS T A N C E S

İstanbul'dan (km ) / From (km ) ADANA ADA ANKARA ESB ANTALYA AYT BATM AN BAL B O D R U M B JV D A L A M A N D LM D E N İZ L İ D N Z D İY A R B A K IR D IY E D R E M İT E D O ER ZURUM ERZ E S K İŞ E H İR A O E G A Z İA N T E P G Z T İS P A R T A İS E İZ M İR A D B KAYSERİ ASR KO NYA KYA M A LA TY A M LX N E V Ş E H İR N A V SA M SUN SSX TR AB ZO N TZX UŞAK USQ VAN VAN

A n ka ra 'd a n (km ) / From A nkara (km ) 787 437 544 1 144 546 672 470 1095 301 1091 305 1019 460 430 706 537 874 675 691 989 425 1345

ADANA ADA A D IY A M A N A D F A Ğ R I AJI ANTALYA AYT B A L IK E S İR B Z I BATM AN BA L B O D R U M / M İL A S B JV D E N İZ L İ D N Z D İY A R B A K IR D IY E L A Z IĞ E Z S E R Z İN C A N E R C ER ZURUM ERZ G A Z İA N T E P G Z T İS T A N B U L İS T İZ M İR A D B K A H R A M A N M A R A Ş KC M KARS KSY KAYSERİ ASR M A LA TY A M LX M U Ş M SR

443 508 848 441 514 772 669 439 695 596 593 720 637 420 633 509 895 298 502 806

250 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999

SA M S U N SSX S İİR T S X Z S İN O P S IC S İV A S V A S Ş A N L IU R F A S F O T O K A T T JK TRABZON TZX VAN VAN

309 824 274 350 757 476 606 935

------------------İzm ir'den (km ) / From İzm ir (k m ) ADANA ADA

863


_

1 :6 5 0 0 0 0 0

Kârpathos

R odos

spam kale* ',

a f ° Pınarbaşı

—~&3&Çdhâkkaİp^

200 Km

l ea o f Mar/h.

İSTANBUL

lar^şı

°Constanta

SÎM Îoca /

)ztm8guga

• 0 Kastamonu!

Sevastopol'

Iskend^Jtı j

Novorossıjsl

ir^ a lm y r a ) ,

AZERBAÎ

R aw ândüz

SKÎtovaba


WOOLSTREET These people determine the course o f the world economy. Y o u can probably guess w hose cloth th ey ’ve w om fo r the past 2 5 years.

YÜN ©© YÜNSA REPRESENTATIVES BARCELONA Phone: (34) 33088766 Fax: (34) 332663374 • DÜSSELDORF Phone: (49) 21172060 Fax: (49) 2117205150 • HONG KONG Phone: (86) 23677075 Fax: (86) 23110589 • İSTANBUL Phone: (0212) 2787242 Fax: (0212) 2700665 • LONDON Phone: (44) 1714873989 Fax: (44) 1714875179 • NEVVYORK Phone: (212) 7657525 Fax: (212) 7657541 • PARİS Phone: (33) 77544218 Fax: (33) 77544313 • SANTİAGO Phone: (562) 2515190 Fax: (562) 2340167 • SAO PAULO Phone: (55) 118397552 Fax: (55) 118397554 • TOKYO Phone: 03 (3419) 2211 Fax: 03 (341 9) 6688 • TORINO Phone: (39) 11761485 Fax: (39) 11746324 www.yunsa.com.lr

E-mail: yunsa@yunsa.com.tr

SABANCI ÇENTER Kule 2 Kat: 12 80745 4. Levent - İstanbul / Turkey Phones: Direct (90 212) 270 19 04 - (90 212) 270 24 85 Fax: (90 212) 270 08 48

------------------------------------------------------------------------------------©

o

------------------------------------------------------------------------------------


TYHRHEn ia h

'Catania ûSıracusa

m a lt a

OoHe de Gabes

'e!O/end( C / i Me

Bo/d/ Messouda

°>" "

G/iudânus'.o

frumr Souq ' Djerba


V

E

I

^

I

/

(

,

^jSrt

1

ojelgava >

^

O

lN

O 5 oSiauüa' 1 j Tefcü

I

*

s T ö N i

q ; / N 0 ^Haapsatu

oPan**İ*S A

I T H u olaurage

A ^

' o tfkmeıo® OCUmeı^

o B ialysto k

\oBıelsk;> s

oW\0« ORadom

O

tremvsttr t* V p^* .

D* sS

ff.M İM *'.

İSİ\VW

AJyoBS^a

lUf-¥'«‘ oa S

o Uîhorod

Cernivci ®S«M Mare O Debrecı

7akımho»o

Uâkhon

q K r it i (C re te)

vAJ s

,/

k

" ' -jr ' "* n « a » **

ftas^d t efj

MtXAHOW»p J , '

B AN G H A ZI o

' * 0/ S>rt»

MameınO

Oanıanhut , la 1

.9N\ans«'a

a\stna»V‘a

V

SKVLIFE

Marsa af Uway|a

/© Aıdâbıya M Jaghbûb

0


STOCKHOLM

lallınn ö E Ş T O N '] A (& * * r

S a a re m a a .Vısby

o

o

tfHtar** ^

feorW

/

°"m çj

K

-7 ’ Kostroma

L A T v , A | f « ı

ımm"" j0Şa'®a \> J? J ^ A F j Klaipeda<o

Y i t“ " l H

x h ..i.

GKopejsk Jroick -

4Y ELO ^ILSJSJLA

Suchumr

Af* TA K L / M A K A N

K r iti ICniel

[Kashan

°Siwah

El Faiyum0 ,

E

G Y İ P / Al M inyaol Bıkaner

Jodhpur( o AL KUFRA °AIJawf

^ABU DHAJ5»*

*

U N IT E D A R A B ' E M IR A TE S * '

Jamnagar Porbandar < ,Qaf» 'Bıshah

Mangaloreo\

L a cca d rve Is

i y - jK

'-‘v S S M Û

M A L D IV E S IS LA N D S

.

"DAN

''Ş'Mombasa

Pem ba

A m ıra n te Is

VO^annbaı

SH YC H ELLF.S

DAR-ES SALAAM

'- T

Aldabra )s.

Farquhar Is. fSoych.J

4

Mahor (F,J

LA N K A

i^ V - f


Ohoisk

fj

S £71

W w

#» f & $ * ’," T ^ \ U "İ/c?^ f

ovorû tflra ^ ^ N ^ 4*V

OKHOTSK Atyî Eliıavety

31 S2£

S iJlİİİS H -J H Û -& N ^ g "

o

t-

<

A

Be/itung

‘' is ^ L S t ,

^

B aritljafm asîrt^^ v ' « « M A ’

'

S£A

Ul™ “"1 ^ •s,

\ v V

v

JAKAR TA

^

>

1- -

( M a k a s a ıp #

O

JSJ

ABA JA i ^ j Ö y g y | , 8anju\OTiıgı S u m b a vva

^ bür)

*m *B u ru ’* *

^ M şutıın g * U ’

W İ » H Pandang - M

® M ^ -,

d

“ F lo fe s

™ b a n d a

p

S W e ta r ***' '

Babar »O ""

T an ım ba r

(D Carta Luthı + Ramseıer Beme T! M O R

SEA

,

Opmn: “

© .m

u sf

R \A i i l

^dTV jJTT

***

A

/

7 1*

CARPENTARIA

Of

„ \


S p itz b e rg e n

G ro nI a n d (D a n m a rk )

K a Ia a II i t

N u n a a t

B A S IN

HUDSON

BAY

Churchıll

ESfîrONlA

RUSS1A fiSfi

LA TVIA

Rifla®

M O SK VA D

lW h ü Â n i a

GREAT

POLAND

B Y E L O R U S S IA

U K R A IN E MOLD

CiRNOE MORE KARA DENİZ A ç o re s IPort.1

KIBRIS I I HAMIN

tUKİt‘

Bermudas

is r a e lİU - Ç 1

C a na ry Is.

A LG E R I A

fsp.l lYIIAMI X M E X

/

C O

L İ B Y A

Y

ı

"HArİT; -ÖÖM.MCAN -Bejjwp_an

MAURITANIA

ANTIGUA AND BARBUDA

ja m a ic a

BELIZE

N I G E R

VDOMIN1CA

«temaM©,/'' £K*DtWAS

C H A D

* ST LUCİA GRENADA

BARBADOS

AR A B 1

-V f-

SA H A R A

CUBTA

6X I C O

’ ,S A U E \

WEST

SU

GAMBİJ

) A N

GU1NI- BISS/

N EZU

SİERRA LEONE

IE RO O I

Archipielago de Colön (GaUpogos Is ) J F c u l ___ AND PRİNCIPE

Z A î R

G U /N E A

A N G

ZİM B A B W E

P A C IF IC .P/VR A t jU A

OCEAN

J J

r

BOTSW A h

a

;

c*<-oPIt0l

a r ' c e n .t j n a

İV

.<

-

Falkland Is (Islas Malvınas)

D Cana luthı • Ran»»! Beıne

ı«

SKYLIFE ®


*

D a h a ç o k ü lk e d e , d a h a ç o k ş e b e k e d e !

Sadece Telsim aboneleri 73 ülkede, 132 şebekeden doya doya konuşuyor, ya siz? Telsim: aboneleri sadece Türkiye'de değil, yurtdışında

73 ülkenin 132 şebekesinde GSM hizm eti sunuyor,

d a s e v d ik le riy le d o y a d o y a k o n u ş a b ils in d iy e

B ugün en fazla ülke ve şe be ke sayısı T e ls im ’de!

uluslararası serbest dolaşım (roam ing) anlaşm aları

T e ls im 'in ro a m in g a n la ş m a s ı y a p tığ ı ü lk e le r ve

ya pıyo r. A B D 'd e n G ü ne y A frika C u m h u riy e ti’ne,

abonesinin hizmetinde olan şebekeler artmaya devam

Tayvan’dan Alm anya'ya dünyanın dört bir yanındaki

edecek. Unutmayın, sizin için çalışan bir Telsim var.

TELSİM


BULMACA Söz dağarcığı

Bir salata malzemesi

Y

Büyük çağlayan

A H M E T A K TA Ş

Süsleme

Y

Çok konujan, geveze

Bir orman

Y

Y

Y Pasak

Romanya para birimi

Zaman ilerledikçe, gittikçe

V

Sıvacı aleti

Yajayıjı düzensiz olan

Y

Tarımsal, tarımla Y

İrade dı$ı, ► gayri iradi Tanrıtanımaz

Lale bahçesi Yeterlilik

Hayvan ölüsü ► İstanbul’un eski adlarından biri

Boru sesi

İsviçre’de bir ► ırmak

Yunanistan’ın ► plakası Eğim, eğiklik

Duman lekesi Santrçnçta yeni!»,

Ege’de bir ► Yunan adası Radyumun simgesi

Ağır ceza, mahkemesi ba$kanı

Belçika’nın plakası

Sonsuz, ölümsüz Bir gıda maddesi Parayla ödeme

Babanın kız Ünlü yıldız

izlenen taktik ► Verimsizlik, kısırlık Elbisede takım

İstem dı$ı kas hareketi

t

Yafta

Y Köken bilimi

Bir kumar oyunu

En kısa ► zaman süresi Adale

Bir nota

Çirkin, ► huysuz, sıska Hıristiyan tapınağı

Titanın simgesi

Çingene topluluklannın lideri

T-Shirt yakası yapılan kuma} w

Muhteviyat

' Kukurtun simgesi

* Sıcak içilen bir içecek

Şarkıda her kıta sonunda tekrarlanan Tabir V

Y

Değersiz taklardan takı

t

T

Kayası çok olan yer

V - .....

Farrovv ’’ ► ABD’Iİ aktris

Emeksiz sağlanan gelir

Tejhis V

Bravo

Büyük ve süslü balıkçı kayığı

Anahtarla açılır

Katı halden sıvı hale ► geçme Bir göz rengi

T

Araba vapuru ►

V Pratik, tatbiki

► Vuraç

Yabancı Soluk borusu

Belgelik

A|i yapmak

► Tanrı

Yüce, yüksek ► Kalça kemiği

Karakter, seciye

Sert bir alkollü içki

Y ►

Kısa anımsama yazısı Sır saklayan

Kutup bozkırı

T

Kültür, hars Dışa vuran sevinç

y

Küçük

Tanrıya göre insan

T Ana kara

Yasalara uygun

Çare

Argoda hile, düzen

100 metrekareye eşit olan ölçü

Alüminyumun ► simgesi

Fakat, lâkin

İridyumun ► simgesi İJSİI güçsüz, aylak ►

Kırmızı

Çözümü 6 sayfa ileride 0 ^ ^


BELPARK..:=_ Y.l~··"'-

M Soyı.dı/N•"'• and Sum>mt

E.sc_'Oaıre

~

Aı-rfalr/ ~avaala.,,.,a ;.,J;K+e., ~an,., saa+ so.,ftt BeleK'+e S ı :ı_oo Jö.,iim ç.ttm Ofmtt.,ı iç.i.,de Kofol...vş bu ~e4eşil 4efe ulaş+ıK .

i lü, ç:tflış;Ktfvı ve diKKtf+li pefSOvıel ile ivıStfvı ş;ef<i,..de tfş;tfd'3' 0 f<e,.. +üdü pfohlemi uvıu+u o,...

0

ff/ IAIİLDE BU DfG-İL Mİ ZAiftP

o''

O

~~:-t" N . f Apırtment o .

o

S/,. ......-·· · .

········. 14 No of Pe no nı l<.ı\ı Sayısı 1

~

;)... .

Ge'lıt Tan hı Arrrn\

~.}55

iKi Ktt+lı btt,..if villtt/a,-J.

..

Gı di$Tırıhı

Oeparture

. 1.4 .'jf}...

lmı>/SI&"""rc _

f;,.ı$~'1

,.l..u

Belrptt,-K ılıllaqe'i çocuKlu aile/efe o ~ o+el Kovı.fo,..uvıu a,-tt~ttvı/a,-a da ::ıo:: Mia Belptt,-K Palac.e'i övıe,-i oda,-.

eo ı;

olusttvı M'ırJ.

0

Karpa/ı s- 'i'bme

f..avu'bu, Hem hib im ş; i,..Ke+ sovıu +opltfvı+ısıvıı ~ vıetis c.ttfe-bar"iarı, +ttm s- ,-es+or"ttvıı va,-. Mia Belrytf,..K'+tf tfpac.aKmış; . GiemeKie,-i ""efisl 0 llma Kilo de,..di olmtt~ttvıla,-a +abii.l 'fOO Kiş;iliK Kovı+e,..avıs salovıuvı da ~ivıe de .fif""ess, f..ttmttm ve sttuvıtt f<e,..f<tflde havıtf da bi,.. L1e,.. huluvıuf . · e .~ediKier"i':"i er"ifme imKtt""' buldum. Dısc.o ve '""+e,..vıe+ c.ttfe evı be3evıd~im W '1er"/e,-di de,-sem +e""is Kor+ları ile 3off lılttvılttrıvıtt f..aKs't/'K e+mi$ olur"um. Ddaları dtt ç.oK Kovı+or"'utdu. 'iiive+, upu 111, Klima ile Keofim ~e,-ivıde i,- +a+il 3eç.i,-dim. :

.;<'si

MlA,

--

.

anlya

\1

evreye duyar Mia Be\park ç

\arı i\e l

\ı ça\ı~rna

.

\

......., Mavi t)ayrak u u

\)t,LPAR~ ){t~ar·p,ı.-

tatilleri ınaz bir ı unutu .... or clo.. nü~turuY ·.

l l Üç çarn ve ~

.

hi or.

d" \\erine sa ? evreo u s\ararası ç


OYUNLAR / PUZZLES

AHM ET AKTAŞ

CR0 8 SW0 RDS 2

1

4

3

5

6

ACR066 1. Erudition, 4. DoH, 7. French military cap, &. Dirty, 9. Com pose, calm, 11. S ide o f th e thigh, 12. Frecious

8

7

s t one, 14. Model o f p erfection , 16. Native inhabi-

10

9 11

12

tan t, 1&. Avoid, 2 0 . Hunter's shelter, 21. Merriment,

13

■ 14 16

25. Vice, 25. F a rt o f a firearm, 2 3 . Type o f saxo-

15

17

18

19

■ 20 21

DOWN

22

24

25

phone, 29. Sharp, 3 0 . Farticipant, 31. Mild.

■ 27

26

23 ■ 29

28

1. Alert, vigilant, 2. Dark-brown colour, 3. C reated, 4. Military base, 5. öaffling question, 6. Aqree, bala n c e , 9 . F ro fic ien c y , 10. F o o t lever, 13. Of f er, 15. A q u a tic p a r a s i t e , 17. L u b rica n t, 19. C o s t,

30

21. Clutch, 22. Dark-coioured timber, 24. Kepresen-

31

tative, 2 6 . Constantly, 27. ö b e k , o bstru ct.

SATRANÇ / CHESS

*

1NT Beyaz oynar,

*

*

2*

4V

üç hamlede m a t eder.

White to play and m ate in three moves.

a

b

c

d

e

f

g

Batı ♦ A’m ardından tekrar ♦ döner. Sıra sizde..

h

FARKLI ŞEKLİ BULUN / FİND THE DIFFERENT FIĞUREYandaki 6 figürden biri diğerlerinden farklıdır.. Hangisi ve neden ?

One o f the 3 figures is different from th e rest. Which one and why?

Çözümler 4 sayfa ileride / Solutions 4 pages fu rth e r on ^


OYUNLAR / PUZZLES

A H M E T

A K T A Ş

MANTIK BULMACA / LOGIC PROBLEM TE M A VAKFI’nın etkin likle rin i B a ğ d a t’ta k i s a ğ ır S u lta n bile d u ym u ş a rtık.. Biz sizle re bu e tkin likle rd e n sadece 5 ta n e s in i s o ru ­ yoruz. Hangi yılın hangi ayında, nerede, ne t ü r b ir çalışm a yapıldığını b u la b ilir m isiniz ? Even the d e a f s u lta n o f Baghdad has heard a b o u t th e a c tiv itie s o f th e Turkish A nti-E ro sio n Foundation (TEMA), so now we w ant you to work o u t which o f five o f the foundation ’s a c tiv itie s too k place wften a n d where. İPU ÇLA RI:

1. TEMA’nm ö u rd u r’da gerçekleştirdiği çalışma ile Mera Islahı’nın yapıldığı yıl arasında 3 yıl fa rk vardı. 2. M a rt ayında Ağaçlandırma yapılmıştı. 3. 1 995’te öncelikli il Pursa'ydı. Etkinliğin yapıldığı a y ise bir yıl öncesinin çalışma ayını ta kip ediyordu. 4. M anisa’nın b ir köyünde açtırılan A rtezyen Kuyu­ su yılın ilk üç ayında yapılmamıştı.

Ağustos / A u g u e t

5. Etkinliğin biri Ocak !9 9 6 ’d a gerçekleştirilm işti.

Temmuz IJu ly

6 . Kavaklık 199&’d e dikilm işti. Dikim ayı H aziranda

Haziran / J u n e

değildi. Temmuzdaydı. 7. Sam sun’d aki çalışmanın yılı te k bir sayıydı. Ocak / J a n u a ry

CLUE5 :

Manisa

1. The TEMA p ro je c t in B u rd u r a n d th e grazing m anagem ent p ro je c t too k place a t a n in te rv a l o f three years.

E s k iş e h ir

2. F o re sta tio n too k place in March. B u rs a

3. in 1995 B ursa was th e p rio rity province, an d th e m onth the

S am sun

p ro je c t to o k place was th e one follow ing th a t o f th e previous

T e ra s la m a / Terracing M e r a ıs la h ı / G razing _______________

manaeemçnt

A ğ a ç la n d ırm a / F o re e ta tio n A r t e z y e n / A rteeian well K a va klık / Poplar

y e a r’s pro je ct. 4. The a rte s ia n iveli in a village o f M anisa was n o t bored during th e fir s t three m onth s o f the year. 5. One o f the p ro je c ts took place in January 1996. 6. The popiars were p la n te d in 1993, n o t in June b u t in July. 7. The y e a r o f th e p ro je c t in Sam sun was an odd number.

Ay / M onth

Y ıl/Y e a r

BUZ KRİSTALİ / ICE CRYSTAL

E tk in lik /A c tiv ity

İl/P la c e

KİBRİT ÇÖPLERİ / MATCHSTICKS

16, 2 4 , 2 8 , 3 2 , 3 3 , 4 9

ve 5 4

s a y ıla r ın ı p e te k ­

le re ö y le y e r le ş t ir in ki

Ş e k ild e k i s e k iz k ib r i t

h e r b e ş li s ü t u n d a ve

ç ö p ü n ü n y e r in i

o r t a d a y e r a la n 7

d e r iş t ir e r e k ,

p e t e k t e k i s a y ıla r ın

bir- y e ld e ğ irm e n i e ld e

t o p la m ı 1 6 5 o ls u n .

e d e b ilir m is in iz ?

Whenthenumbers 16,24, 28, 32, 33, 49and54are fitted intotheempty spaces, eachof thethree rowsof fiveepacesandthe sevenCentral epacesmust addupto 165.

Canyou change the position of eight of the matchsticks to forma windmiH? Çözümler 2 sayfa ileride / Solutions 2 pages fu rth e r on


i

İ t International Design and Development Award W inner

International Council o f Shopping Centres /CSC European Shopping Centre Award

Innovative Design and Constmctıon o f a New Project

1995

1996

«j

T h e only vvinner of th e tw o prestigious avvards F ro m a w id e v a rie ty o f d o m e s tic and

is in A km erkez w ith its 2 4 1 exclusive shops.

in te rn a tio n a l fashion labels t o je w e lle ry,

T h e va rio u s social and cu ltu ra l activities

from Turkish carpets to leather goods, from

organized by A km erkez, make it mone than

q uick service cuisines to exclusive coffee

just a shopping centre. Akm erkez, th e only

shops, from banking and exchange offices to

shopping centne in th e w o rld to receive the

m ovie theatres, everything you m ay need

•N ispetiye Caddesi, Ulus-Etiler İstanbul.

AKMERKEZ

tw o awands m entioned above, is a life style.

Phone: 90 (2 1 2 ) 2 8 2 01 70 Fax 9 0 ( 2 1 2 ) 28 2 01 65

•http//Www.akroerfcez.com.tr

F ro m J u n e - O c t o b e r , s h u t t l e b u s s e r v i c e s a r e a v a i l a b l e f r o m m o s t d i s t i n g u i s h e d h o t e ls in İ s t a n b u l (o r j u s t say " A k m e r k e z " to any t a x i dr iv er ). P l e a s e a s k for the A k m e r k e z c o u r t e s y d i s c o u n t c a r d at the I n f o r m a t i o n d e s k , w h i c h p r o v i d e s y o u th e p r i v i l e g e o f s h o p p i n g a t A k m e r k e z .


ÇÖZÜMLER / SOLUTIONS

A H M E T AK TA Ş

B U LM AC A

BRİÇ Güneyin 3 V açılışının ab artılı olduğunu belirtelim öncelikle.. B atı a ta k ♦ a s ta n sonra te k ra r ♦ çıkar. Doğu rua ile alır ve ardından ♦

vale oynayınca Güney koz çakar. 4. ele gelindiğinde Güney 2 el

ve rm işti bile. B ir elde * asın olunca ♦ 'd a n hiç kayıp verilmemesi gerektiğinden hemen koza girerek vale oynar. Batıdan rua gelince (rua gelmeseydi yerden dam koyup empas deneyecekti) yerden asla alıp koz dam döner ve rakibin kozlarını b itirir. Peki şu ana kadar Batıdan kaç puan çıktı

♦ as + V rua = 7 puan. Deklarede açılışı

1 NT ile yaptığına göre ♦ as da elinde olması gerekir, e t t i 11 puan. ♦ rua iie vale Doğudan çıktığından geriye bilinmeyen iki renkli kağ ıt kalıyor : ♦ vale ile ♦ dam.. 1 NT açılışı için 12-14 puan gerektiğinden bu iki kağ ıttan en az birinin B atıda olması gerekir. Yerlerini öğren­ mek amacıyla Güney 6 . elde elin damına yerden küçük bir ♦ oynar. Beklenildiği gibi B atı asla alır ve * altılı döner. Güney yerden rua ile alıp te k r a r b ir ♦ oynandığında D oğudan vale çıkar. Elden koz çaktığında a rtık biliyordur ki ♦ dam B atıdadır, yoksa 11 puanla 1 NT açılışı yapamazdı. A rtık Güney rahatlıkla 9. elde ♦ vale oynayarak B atıya empas a ta r ve geri kalan son 4 eli ♦

as, rua ve iki kozla

alarak k o n tra tı tam am lar.

CROSSYVORDS

1. K hS+ Ş e l 2. A A5+ Ş 3. A c4 MAT

SATRANÇ CHESS

KİBRİT ÇÖPLERİ MATCHSTICKS

1. Chd+ Ke7 2.Nd5+ Kd6 3.N c4 MATE

BUZ KRİSTALİ ICE CRYSTAL

FARKLI ŞEKLİ BULUN FIND THE DIFFERENT FİGÜRE 4 . figü r. S a d e ce bu fig ü rd e iç a la n d a k i s iya h şeklin fo rm u ke n d isin i çevreleyen şeklin fo rm u y la aynıdır.

• #•

4.

• ••

figüre. O niy in th is fig ü re th e d a rk fig ü re in side

ha s th e sam e sh a p e /fo rm w ith th e surrounding one.

MANTIK BULMACA / LOGIC PROBLEM Ay / M onth

Yı l/ Ye ar

E tkin lik / A c tiv ity

il / Place

Ocak / January

1996

Teraslama / Terrac'mg

Eskişehir

M a rt 1 March

1997

Ağaçlandırma /

Samsun

Grazing management

Haziran / June

1994

Artezyen / Foreetation

Temmuz / July

1995

Mera ıslahı / Arteeian well

3 ursa

Ağustos / Auguet

1990

Kavaklık / Poplar planting

f3urdur

266 S K Y L IF E

H A Z İR A N « ı|» .

J U N E 1999

Manisa

-s


Üstün te k n o lo ji, ııygun fiya t a va n ta jı, ücretsiz keşif ve m ontaj, çeşit z e n g in liğ i, e ste tik, 3 yıl g a ra n ti, konfor ve g ü v e n ilirlik . Aradığınız her şeyi D em irDöküm k lim a la rd a fa zla sıyla bulacaksınız!

En yüksek puanlar, en keyifli

©DemirDöküm

Artistik puanlar, teknik puanlar!

ED DemirDöküm K

E

S

İ

N

T

İ

S

İ

Z

R

A

H

A

T

L

I

K


T H Y V İD EO PROGRAMI /

MY F A V O R IT E M A R T IA N

CORRUPTOR

S H A K E S P E A R E İN L O V E

OYUNCULAR / CAST

OYUNCULAR / CAST

OYUNCULAR / CAST

Je ff Daniels, Christopher Llyod, Elizabeth Hurley, Darly Hannah

Chow-Yun Fat, Mark W ahlberg

Jo se p h Fiennes, Gw yeneth Paltrow, G eoffrey Rush, Judy D ench, Ben Affleck

YÖNETMEN / DIRECTOR Daniel Petrie İngilizce / English Türkçe altyazılı / Turkish subtitles

YÖNETMEN / DIRECTOR Jam es Foley İngilizce / English Türkçe altyazılı / Turkish subtitles

TV dizisi “En Sevdiğim M arslı’dan uyarlanan bu galaksilerarası kom e­ dide azimli bir TV muhabirini can­ landıran Tim O'H ara, uzay gem isi kazayla dünyaya düşen bir Marslı ile karşılaşır. Bunun yüzyılın hika­ yesi ve Pulitzer öd ü lü ne bir bilet olduğunu düşenen Tim, insan kılı­ ğına giren bu uzaylıyı afişe etm ek için planlar yapmaya başlar. Fakat Martin Am ca ro lü n d ek i uzaylının farklı planları vardır.

New York Polis Teşkilatı’nın en ba­ şarılı üyesi olan Nick Chen, Triadlar olarak bilinen Çinli işadamlarıyla ilişkilerini, m esleğ in d e y ü k sel­ mek için kullanır. Triadlar ve yeni bir grup olan Fukienese Dragonları arasında bir savaş başlar ve Chinatown'daki sessiz günler sona erer. Bu arada idealist bir polis olayların içine girer. Çinli çete onu da yanla­ rına çekm eye çalışınca, Chen ö n ce­ lik lerin i tek ra r g ö z d e n g e çirm ek zorunda kalır.

In this intergalactic com edy based on tbe classic television series “My Favorite Martian ”, am bitious televi­ sion reporter Tim O ’H ara stumbles upon a M artian ıvbose sp acesb ip b a s accid en tally cra sb -la n d ed on Eartb. Tbinking tbis is tbe story o f the m illenium a n d his ticket to a Pıılitzer Prize, Tim mak.es p lan s to expose tbe Martian, ıvho, posing as Tim ’s Uncle Martin, tak.es hu m an fo rm a n d bas plan s o f his oum.

N ick C hen is o n e o f the NYPDs most d e c o r a te d o fficers a n d h as used his close ties ıvith a group o f Cbinese husinessmen knoıvn as the Triads to rise through the ranks. B u t a t u r f ıv a r h a s e r u p te d betıveen the Triads a n d the netvly a r r iv e d a n d b r u ta lly v io le n t F u k ie n e s e D rag on s. The NYPD b eefs up with a netv recruit: a n idealistic cop , ıvho is unaıvare o f hoıv p o u ’e r a n d in flu e n c e h a v e com prom ised his superiors. When the Tongs boldly attempt to corrupt this you ng officer, Chen is fo r c e d to realign his loyalties. 2 6 8 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999

YÖNETMEN / DIRECTOR Jo h n Madden İngilizce / English Ja p o n ca / Jap an ese Türkçe altyazılı / Turkish subtitles 1593 yazında Londra tiyatrolarının yıldızı Will Shakespeare, yeni oyu­ nu “Rom eo ve Ethel-Bir Korsanın Kızı”nı bir türlü bitirem em ektedir. Aktör olmak isteyen Viola ise, o za­ manlar kadınların rol alması yasak olduğundan kılık değiştirip yarışma­ ya katılır. Will’in ihtiyacı olan ilham, V iola’nın aslında kadın olduğunu öğrenip ona aşık olmasıyla gelir. Viola’nın onun gerçek yaşamdaki Juliet’i olmasıyla Will’in aşkı kelimelere dökülmeye başlar ve Romeo hayatı­ nın anlamını bulur.

It is the sum m er o f 1593, a n d the rising young star o f L on don ’s the­ a tr e scen e, Will S h a k esp ea re, is ıvithout inspiration or m aterial fo r his latest play, “Rom eo a n d Etbel, tbe P irate’s D aughter”. It ali begins as Lady Viola desperate to becom e a n a c to r a t a tim e ıvhen ıvomen ıvere forbid d en Jrom such depravity, disguises herself as a m an a n d aııd ition s f o r W ill’s play. But the guise slips aıvay a n d tbeir passion ignites. Noıv Will’s cjuill begins to Jloıv again turning love into ıvords as Viola becom es his real life fuliet, a n d R om eo f i n d s h is re a s on t o e.yist.


Düşlediğiniz fi

M a r k e tle r in

JY 'fi m

r/ / / .

RW TU V


TH Y VİDEO PROGRAM I /

A C IV IL A C T IO N

PATCH ADAM S

OYUNCULAR / CAST

OYUNCULAR / CAST

OYUNCULAR / CAST

Jo h n Travolta. Robert Duvall, Jam es Gandolfini, Dan f fedaya, Kathleen Quinlan

Robin Williams, Monica Potter, Daniel London, Philip Seymour Hoffman

Mel G ib so n , Maria B e llo , Ja m e s Coburn, Gregg Henıy

YÖNETMEN / DIRECTOR

YÖNETMEN / DIRECTOR

Steven Zaillian İngilizce / English Türkçe altya/ılı / Turkish subtitles

Tom Shadyac

Jo h n T rav olta. A Civil A ction'd a inatçı bir avukatı canlandırıyor. Al­ dığı davadaki kararlılığı, onu yok etm eye çalışan bir sürü kişinin or­ tasına iter. Sonu cu old u k ça açık görünen bu dava, birden korkutu­ cu b oyu tlara varan b ir la b iren te döner.

A Civil Action is tbe real life story u f tın epic coıırl roonı sbou ’doıvn. J o h n T ra v o lta s ta r r s a s fa n Scblichtmann, a tenacious personal-in jttry a lt o n u 1} ’ ıv bose J'ierce d eterm iııation en tagles bini in a case tbat tbreatens to destroy bini. Tbe ca se-ıv b icb a p p ea rs straigbt fo r ıv a r d - in s te a d ev olv es in to a labyrintbine laıvsııit o fv a st dim ensions. in tbe intelligent, J'ast-paced dram a, "A Civil Action . "

PAYBACK

İngilizce / English Jap o n ca / Jap an ese Türkçe altyazılı / Turkish subtitles Hunter “Patch” Adams, tıp fakülte­ sinde gereğinden fazla mutlu olduğu için eleştiriler alırdı. Danışmanı tara­ fından “Palyaço olmak istiyorsan git siıke katıl" diye azarlanmıştı. Patch gerçekten de hem palyaço hem de fizyoterapist olmak istiyordu. Karak­ terinin çok farklı yönlerini birleştire­ rek her ikisi birden olmayı başardı. K onusu g e rç e k yaşam dan alınan Patch’in akıl hastanesinde aynı anda hem doktor hem de hasta olmayı içeren hikayesi, azmin ve idealizmin zaferini anlatıyor.

H unter "Patcb " A dam s ıvas critised in his ojficial ntedical scbool record J b r excessive happiness a n d ıvas on ce told by tbe facu lty advisor. “I f y ou ıvant to be a cloıvn, jo in tbe circus . " Patch did, infact, u’an ted to he a cloıvn. But he also to he a physician. Coınbining vastly different sides o f his personality, h e beca m e hoth. Patch s rem arka b le stoıy. u'bicb inclıtdes having beerı a p atien t a n d a doctorat a m ental institute, celehrates the İri­ li nıpb o f sp irited in d iv id u a lism a n d tbe u n en din g pursuit o f a n idealistic dream . 2 7 0 S K Y L IF E

H A Z İR A N

JU N E

1999

YÖNETMEN / DIRECTOR Bıian Helgeland İngilizce / English Türkçe altyazılı / Turkish subtitles 1967 yapımı "Point Blank” filminin yeni uyarlam ası olan P a y b a ck 'd e Mel G ibson, intikam hissiyle tutu­ şan eski bir suçluyu canlandırıyor. Karısı ve en yakın eski arkadaşı ta­ rafın dan a k la tıla n ve ö lü m e terk edilen G ibson, onları bulm ak için eski bir tanıdıkla işbirliği yapar.

hı this rem ake o f the 1967 film noir 'Point Blank", Met Gibson stars as Parker, a hard-hoiled crim inal ıvitb revenge on his mind. He teams tıp ıvith an old acqu ain tan ce to track doıv n h is ıv ife a n d f o r m e r hest fr ie n d , ıvho ran o f f togetber a fter double-crossing him.


TO CREATE

TO VVORK

LYCRA IS A DUPONT

LyCRA

O NIY BY DU PONT

REGISTERED TRADEMARK FOR İTS BRAND OF SPANDEX FİBER.

TO N FlDEN Cf İN TEXTILES

TO RESPECT

Mersin Asfaltı 14.Km. PK 560 01323 Adana Turkey. Tel:+90.322 441 0047(pbx) Fax:+90.322 441 0100 www.mensa.com.tr Mensa, is a member of Ulutaş group of companies.

PORTFOLIO: Yarns: Cotton, Linen, Polyester-Viscose. Fabrics: 1 0 0 % Cotton, Cotton-Lycra, Polyester Cotton, Linen Blends, Polyester-Viscose, Polyester-Viscose-J-ycra, Corduroy. Special Blends: Tencel, Modal. Ready to vvear ^ »m en ts...

THE LAST ONE; OUR SPRING/SUMMER 2000 COLLECTİON “ CHAOS, SHAPE AND F^RM” IS AVAILABLE. ‘

'

INTELLIGENCE İN TEXTILES.

'


Geçmiş Zaman Olur ki / ONCE UPON A TIME

H erm aion ıvas one o f the first districts around Byzantine İstan­ bul settled by the Turks, and after Mehmed II constructed a fortress here, it became knotvn as Hisar - Fortress - or Rumelihisa­ rı - Rumelia Fortress. In the 17th century Evliya Çelebi described the village o f Hisar as consisting o f 1060 houses built on rock ıvithout orchards or vineyards, 3 mosques, 11 mescits, 7 schools, 1 hamam (public baths) and 200 ıvorkshops. The inhabitants were mainly fishermen, boatmen, orguards at the fortress. The cherries knoum as gülnar-ı Rum or Hisar cherries ıvhich greıv on the billsides bebind the village were famous throughout the city. Rumeli Hisar fortress had tbree gates, the Dağ Gate, the Hisarpeçe Gate and the Sel Gate, and 105 cannon. inside the ıvalls was Fatih Mosque, mescits, stores, and 180 hous­ es accommodating tbe 900 soldiers who stood gııard day and night. Tbis celebrated fortress stands at the naıroıvest point o f the Bosphorus (780 metres) betıveen Bebek and Baltalimanı, facing an earlier Turkisb fortress, Anadolu Hisarı, on the opposite bank. In Ottoman documents Rumeli Hisar is also referred to as Kulle-i Cedid (New Toıver), Yenice Hisar (Neıv Fortress), Boğazkesen Hisarı (Cut-the-Strait Fortress) a n d Nîk H isar <B eautiful Fortress). The Byzantine bistorian Dukas refers to it as Başkesen (Cut-off-Head) Castle. Designed by Sultan Mehmed II and his architect Muslihiddin, this magnificetıt fortress ıvas constructed in just foıtr months just prior to the concjuest o f İstanbul in 1453 by one thousand masons and two thousand building Iabourers. The cannons on the barbicans ıvere fired from the completed fortress fo r the first time on 10 November 1452. Today there is an openair theatre in the fortress ıvhere concerts are held.

B iz a n s Is ta n b u lu çevresinde Türklerin y e r le ş tik le r i ilk s e m tle r d e n o la n “H erm aion”, II. M ehm ed’in burada bir kale yap­ tırtmasından sonra Hisar/Rumelihisarı adını almış­ tır. Evliya Çelebi, Hisar Köyü’ntin 17. yüzyıldaki duru­ munu anlatırken, kayalar üstündeki bağsız b ah çe­ siz 1060 evle 3 cami, 11 mescit, 7 m ektep, 1 ha­ mam ve 200 dükkândan söz eder. Halkının balık­ çılık, kayıkçılık ve kale neferliği yaptığını, tepeler­ de yetişen ve “gülnar-ı Rum” da denilen “Hisar ki­ ra z ın ın pek m eşhur olduğunu vurgular. “Dağ Ka­ pısı”, “Hisarpeçe Kapısı”, “Sel Kapısı” adlı üç girişi olan Rumeli Hisarı’nda 105 top bulunduğunu, ka­ le içindeki Fatih Cam ii’ni, m escitleri, am barları, 180 evde oturan 900 askerin g ece gündüz nöbet tuttuğunu anlatır. B oğaz’ın en dar (780 m ) noktasında, B eb ek 'le Baltalimanı arasındaki bir burun üzerinde ve Anadolu Hisarı nın karşısında yer alan bu ünlü kale O sm anlı tarihlerind e “Kulle-i C ed id ” (Y e n i K ule), “Y en ice Hisar”, “Boğazkesen Hisarı”, “Nîk Hisar” (G üzel Kale) adlarıyla geçer. Bizans tarihçilerin­ den Dukas ise burayı “B aşkesen Kalesi” olarak anmıştır. Fatih’le mimar Muslihiddin'in projesi olan bu g ö rk em li k a ley i, Z a ğ a n o s, Saru ca ve Halil paşaların gözetim indeki bin usta ve iki bin ırgat 4 ayda yapmışlar; barbakanlarına yerleştirilen toplar ilk kez 10 Kasım 1452’de ateşlenmiştir. Günümüzde müze olan Hisar’da bir de açıkhava sahnesi de vardır.

u ım e ı

ısa rı

272 S K Y L IF E

H A Z İR A N

By N E C D E T S A K A O Ğ L U

JU N E

1999


1999 06