Page 1


SARAR

r\

„ r-\


Y IL / Year 1 7

S A Y I / Nunıber 1 7 7

Güzel İzmir’ in Güzel Vapurları

60

Y Ö N E T İM

The Slory of Izmir’s Ferryboal

Yönetim Kurulu Başkanı / Cbairtnan o f tbe Board CEM M K O Z LU

By ESE R TUTEL

İstanbul’dan Kefken’e

Türk Hava Yollan Adına Sahibi / Pıtblisberotı b ehalf o f THY Genel Müdür / President a n d CEO Y U S U F B O LA YIR LI

K ü ç ü k B ir K a ra d e n iz T u ru

74

Y A Y IN

A Break aloıığ the Black Sea: İstanbul to Kefken

G enel K<x>rclinatör General Coordinator Ü M İT UM AR

By ERDAL YAZICI

Türk Ahşap Sanatının Öyküsü

Yayın Koordinatörü /E ditorial C oordinator A D N A N B O S T A N C IO Ğ L U Yazı İşleri M üdürü / M atuıging Editör EN G İN Ö K TE M E R Sanat Yönetm eni / A rt D hvctor LA LEH A N UYSAL Editörler / Editors B AR IŞ D O Ğ R U B A H A R KA LK A N Englisb Editorial MARY IŞIN Fotoğraflar i Photos Ö N D E R D U R M A Z (Editör) E R D A L A LO K

Kapak / Cover NEDİM ERİNÇ

Bozkırlar Şenlenirken

By TANSI) GÜRPINAR

Ani Harabeleri

96

Reklam i Advertising D U Y G U TA M E R Y U R D A G Ü L A L T IN O Z Tel: (0212) 663 63 00 (Ext) 1184/1185

Adres i Address Türk Hava Yollan G enel Yönetim Binası Atatürk Hava Limanı 34830 İSTANBUL apım ' Production

it

C E N A JA N S GREY Reklamcılık A.Ş. Hacı O sm an Bayırı No: 64 80900 T arabya - İSTANBUL Tel: (0212) 223 96 00 (20 hat)

By DEVRİM ERAKAU N

The Sleppes Avvaken

Grafik / G m phic Ö Z L E M S AR AR KEN AN ÖZKAN

Reklam K oordinatörleri / Advertising Coordinators N U R H A Y A T K AS AB ALI H Ü LYA ÇAPRAZ Tel: (0212) 663 63 00 (Ext> 1174

8 6 The Story of Turkish Wood Carving

The Ruins of Ani By RONI ASKEY-DORAN

El Ö rgüsü K eseler

16 Kııitted Purses By TURGAY TUNA

Çorum Leblebisi

26 Leblebi of Çorum By NEDİM ERİNÇ

I Liretim /E ditorial Production

B allıca M ağarası

106 Ballıca Cave By B A B IŞ DOĞRU

B in yıllık Y o lc u lu ğ u n T anığı

ÇABIK

1İT Treading Ancient Paths; Çarık By AYTEN ALKAŞI

B afa Gölü ve Herakleia PRİNT LTD. ŞTt. İnönü Cad. Güm üçkonak Apt. No: 44, Kat: 2, Daire: 6 80060 Güm üşsüyü - İSTANBUL Tel: (0212) 245 26 28-29-30. 245 26 93 E-Mail: um itum ar @ superonline.com Faks: (0212) 245 26 94

36 Lake Bafa and Heracleia By G Ü IT E K İN ÇİZGEN

176 D L T Y F R E E ON B O A R D

DOĞAN O FSE T

Eli

1 8 0

Doğan Ofset

INFORMATION & R E SE R V A T IO N

Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş. 34625 Sefaköy - İSTANBUL Tel: (0212 ) 698 58 58 Faks: (0212) 69K 98 28-29

L n t sfiM Slıutlollıık sistı-ıııi ile\afnlmiftır Dergimı zde ytıyınlaııaıı \-azı ıvfoto&rujlanlan ka yna k Mırtllnuxten lanı ve özet alınlı yapılamaz. SKYLthH. TH ) tarafından a y d a hır yayım lanır Skyli/c Is puhllshitl mnntbly hy THY

1 2 8 CITYSCO PE

Baskı-Cilt / Printing-B inditıg

Renk Aynmı / Colour Separation S T A C P P A Tel : (0212) 235 <)8 95 Faks : (0212) 235 99 59

1 2 2 B O O K REVIEVV

214 O YUNLAR/PLZZLES

Deve Güreşi

48

222 VİDEO

Camel Wreslling

226

By NEDİM Al KAN

K A R T P O S T A L / PO STCARD


ayın Y olcularım ız 1998 Y az T a rife ­ m iz 29 M art P a ­ zar g ü n ü n d e n iti­ b a r e n y ü r ü r lü ğ e girdi. Bu tarifed e, 33 iç v e 6 5 d ış h a t o l m a k ü z e re , to p la m 98 n o k ­ ta y a t a r i f e l i s e f e r l e r p la n la m ış b u lu n m a k ta ­ yız. T arifem iz, T H Y 'nin u ç­ m adığı n o k talara da ra­ h at b ir şe k ild e u laşab il­ m e n i z iç in , a k t a r m a k o la y lık la rı d ü ş ü n ü l e ­ rek h a z ırla n d ı. Bu k o ­ n u d a T H Y B ü r o la r ı v e A c e n ta la r ı s iz le r e h e r tü rlü y a rd ım d a b u lu n a ­ caklar. F ilosunu m o d e rn te k n o ­ lojinin e n s o n ö rn e k le ri ile d o n a ta n , A v ru p a ’n ın e n g e n ç filo s u n a s a h ip THY, b u sa h a d a k i liderli­ ğini Y az T arife d ö n e m in ­ d e , T e m m u z a y ın d a te s ­ lim a lm a y a b a ş la y a c a ğ ı y eni u çak ları B o ein g 7378 0 0 'lerle d a h a d a p e k iş ti­ recek. Y az ay ların d a B o d ru m ve A ntaly a g ib i y o ğ u n ta le p b u l u n a n iç h a th ır ım ız d a , siz y olcularım ızın d a h a ra­ h a t s e y a h a t e d e b ilm e le r i ve y er sıkıntısı ç e k m e m e ­ leri için se fe r sayılarını a r­ tırm ış b u lu n u y o ru z . Y az d ö ­ n e m in d e karşılıklı o la ra k İs­ ta n b u l’d a n B o d ru m ’a h e rg ü n 5 sefer; A ntalya’ya ise 7 se ­ fer p lan lan d ı. B titü n ç a b a la rım ız sizin g ü ­ v en in iz e layık o lm a k ve d a ­ h a m ü k e m m e l h izm et s u n a ­ bilm ek. 1998 y az d ö n e m in d e m u tlu ta tille r ve y o lc u lu k la r d i­ lerim. Saygılarım la.

ecir Passengers O ur 1998 sıım m er timetable ıvent into effect as o f Sunday 29 M arch. U nder tbis timetable Turkisb Air­ lines bas scheduled flights to a total 98 destinations, 3 3 d o m e stic a n d 6 5 intemational.

S

J

J

D

YUSUF BOLAYIRIJ G e n e l M üdiir

P resid en t a n d CEO

Tbe tim etable bas beeıı draıvn ııp ıvitb re/erence to transfer destinations, so tbat yoıı can easily reacb points to u'bicb THY does not fly. THY ticket offices a n d travel agencies can provide yoıı ıvitb fu ll details on tbis sııbject. Witb a fleet ıvbicb includes tbe latest products o f modem tecbnology a n d is tbe youngest in Europe, Turkisb A irlines ıvill reinforce its leadersbip in tbis field ıvitb its neıv B oeing 737-HOOs, ıvbose delivery ıvill begin in July tbis year. On domestic routes sucb as B odrum a n d A ntalya fo r ıvbicb tbere is bigb demand d u rin g tbe su m m e r ınontbs, ive bave irıcreased tbe num ber o f flights fo r tbe co n v e n ie n c e o f oıır passengers. ıvbo should noıv bave no trouble makiııg reservations. Över the sııınmer season tbere ıvill be f i ve daily retumflights betıveen İsta n b u l a n d B odrum aııcl seven retum Jligbts betıveen İstanbul and Antalya. AH oıır endeavours are aimed at deserving yoıır cotıfidence and perfecting oıır services stili fu rther. I ıvisb yoıı bappy bolidays and p lea sa n t jo u rn e y s during tbe 1998 summer seaso 11. Yoıırs siııcerely,


S />ring bas lortg siııce com e to Turkey's Coastal regions. Afi er a nıilıl irinler season the Mediterranean a n d Aegean a re rapidly advancing toırards stımıner, a n d along the Marmara a n d Black Sea coastsspring is in fu llflu sb . But in the interior unnter is reluetant to release its grip on the donnant landscape. Patches ofgreen ırhich hegan in sheltered holloırs slou’ly clim h upıvards a n d as the steppe waxes greetı shy colour hegins to en tiren the rolling hi/ls. Steppe vegetation prevails iti centraL eastern a n d southeast Anatolia. Consistitıg mainly of annual and p e re ıın ia l berbaceoııs plants, this v e g e ta tio n is broıvn fo r eight to nine montbs o f the year, a n d ıvbeıı the conı is cııt at sıımm er’s end the stubble culds its oıvn tired coloıır to the seemingly hare exp a ııse. The d ra b coloıır o f tbe endlessly rolling steppe produces a

Kıyı bölgelerim ize ilkbahar çoktan geldi. Akdeniz ve Ege’d e ılık geçen bir kı.ş m evsim inin ardından yaza doğru hızlı bir gidiş var. M armara ve Kara­ d en iz’de ise m evsim tam kıvam ında. A nadolu'nun iç bölgeleri ise baharla h en ü z tanışıyor. Ö nceleri kuytularda başlayan yeşillik yukarı doğru tırm an­ makta. Kısacası bozkırlar yeşeriyor, şenleniyor. Bozkır, A nadolu’nun İç, Doğu ve G ü n e y d o ğ u B ö lg e le ri’nin e n yaygın bitki ö rtü s ü ­ dür. Büyük çoğunluğu b ir ya da b irkaç yıllık otsu bitkilerden oluşan bu örtüye, se n e n in sekiz-dokuz ayında adına yakışır biçim de b o z bir re n k e g e m e n d ir . Y az s o n la r ın d a b iç ile n ş a k la r d a n a rta anızların katkısı ile büs­ b ü tü n y aygınlaşm ış g ö ­ r ü n ü r b o z k ır . A n a d o ­ lu'nun iç bölgelerinin ço­ ğunluk dalgalı düzlükler ha­ lindeki topoğrafik yapısını bu renk m onotonluğuna eklerseniz b ü sb ü tü n yek­ nesak bir tablo çıkar ortaya.

6 SKYLIFE

N İSA N

A P R I L 1 99 8


m m m

B o zk ırların m o n o to n lu ğ u , yeknesaklığı baharla birlik­ te değişm eye başlar. Kış so ­ n u n d a k a rla rın e rim e siy le su y u k an a k an a içen to p ­ raklarda ilkbaharın ılık rüz­ garıyla birlikte yepyeni bir hayat fışkırır. B ereketli n i­ san yağm urlarının ark asın ­ d a n g e le n k ır k ik in d ile r , bozkırları yem yeşil çayırla­ ra, çayırları çiçek bahçesine dönüştürür. İlkbahar ortala­ rından yaz ortalarına kadar süren bu bol çiçekli d ev re­ de, bozkırlar inanılm az g ü ­ zelliktedir. B azen bakarsınız d a ğ taş b a llıb a b a la rın h e r to n u n d a k i p e m b e le rle b e ­ zenm iş. Kimi yerde m or ve kırm ızının h arik u la d e u y u ­ m una tanık o lu p halılarımı­ zın. kilimlerimizin esin kay­ nağını k eşfedersiniz. Sulak çayırlarda m evsim başların­ da m o r s ü m b ü lle r o rtalığ ı halı gibi kaplarken, daha sı-

scene ıvhich appears unbroken in its m onotony. But ıvitb spring the steppe begins its extraordinary transformation. Av the snotv me/ts a t th e e n d o f w in te r the thirsty soil greedily sucks tıp th e ıvater, a n d ıvitb the tvarm breezes o f spring ııeıv life leaps from the ground. The gentle spring sboıvers ıvhich folloıv in the ıvake of the April dotvnpours trarısfo r m the grey steppe irıto em era ld green m eadoıvs, a n d the m eadou’s in tıırn

8 SKYLIFE

N İSA N

--j^

A P R İ L 199 8


Traditional Turkish Restaurant


cak g ü n lerd e yerini, kilom et­ re le rc e u z a k ta n p a rla k sarı renkleriy le farkeclilen d ü ğ ü n çiçeklerine bırakır. Çiçeklerin d o k u y o ğ u n lu ğ u ve çev rele­ riyle ilişkileri öylesine u yum ­ ludur ki, usta bir ressam ın d a ­ ğı taşı birkaç fırça darbesiyle b o y a m ış o ld u ğ u n a k o la y c a in anırsın ız. P ap aty alar, p e y ­ gam b er çiçekleri, d ev ed ik en leri. gevenler, gelincikler, ço-

in to flo ıv e r garclens. Tbis ephemeral beauty lasts from mid-spring tbrougb tbe early sum m er a n d f o r tbese b rief f e w m o tıtb s tbe steppe is altered beyond recognition. One day you firıd tbe inbosp ita b le bills bedecked tvitb dead-nettles in every tone o f pink. Anotber tbe ıvonderful barmony o f pıırple a n d red is revealed as tbe inspiration fo r carpet a n d kilim designs. Early in tbe season tbe stili dam p meadotvs are carpeted witb pıt iple byacintbs. Av tbe ıvarmth increases tbey make way fo r tbe sbining yellou’ o f celandines, visible fro m fa r in tb e d ista n c e . Tbe m a ssed flo w e r s h a r m o n ise so ireli ıvitb tbeir surroundings that y o u could easily believe an artist b a d com e along a n d

ıo S K Y L IF E

N İS A N

--j» -

A P R IL 1 9 9 8


Su sessizliğin i bozdu! (S e lü lit bu na b o zu ld u .) Su; dünyada ve Türkiye’de ilk kez ses dalgalarıyla anlatıyor çeşit çeşit masaj keyfini, kusursuz teknolojiyi.

W ater İs no m or e silent! (C e llu lite got u pset) T e u c o ’s new invention, Hydrosorıic, brings the privilcge and carc o f health institutions to yo u r h o m e w ith its 4 d iffe re n t m assages like; A n ti-c e llu lite ( B e a u ty ), A ftc r-sp o rt, A n tistress a n d T o n in g . F o r m o re in fo rm a tio n a b o u t T e u c o p ro d u c ts an d benefits, please c o n ta c t us o r visit o u r w e b sites. h t t p : / / • w w w .g u lta s .c o m .tr h t t p : / / w w w .te u c o .it

HYDROSONIC

T eu co Hydrosonic ile T ü rkiye ilk kez m asajda ses dalgalarının

*

g ü c ü ile tanışıyor. S clülitlere karşı çö z ü m

*

arayanlara;

sp o r sonrası y o rg u n lu ğ u n u zevke d ö n ü ştü rm e k isteyenlere; iş hay atın ın stresin d en uzak, h u zu rlu b ir sakinliğe ihtiyaç d u yanlara ve b ir an d a ta z e le n m e n in in a n ılm a z keyfini a rz u la y a n la ra sa d e c e , k

* # " te u c o

BB

*leçAiftl/ırftl/n/af* Jtn/ıar

T e u c o H ydrosonic m asajları a ra sın d a n d ile d ik le rin i se çm ek kalıyor.

G ültaş Y a p ı Ürünleri İthalat S a n a yi ve Ticaret A.Ş. O rtakla r cad. N o : 2 / A

8 0 3 1 0 M ecidiyeköy • İstanbul TÜRKİYE

Tel: (+ 9 0 -2 1 2| 2 75 9 5 9 3 - 275 8 0 15

Fax: (+90-2121 2 75 9 5 31

Bağdat Caddesi Saral A p t. N o : 4 9 9

81070

Tel: (+ 90-2161 4 6 7 3 4 0 2 / 3 hol http://w ww gultas eom tr

S uadiye - İstanbul

Fox: (+9 0 -2 1 6 1 4 6 7 3 4 0 5

http://w ww teuco.it

İsta n b u l: Gönler Yapı 10216) 414 98 41 • Çakmak Vapı 10216) 449 24 64 • ima| Yap. (0212) 263 25 13 • Ergi Yap. (0 2 1 2 ) 5 02 46 46 • Point (0212) 281 68 00 A n k a r a : Keklikoğlu Seramik (0312) 441 23 74 • '» m i r : Vip Seramik (0232) 422 03 32 • B u r s a : inlem Dekorasyon (0 2 2 4 ) 234 27 0 6 ■ M e r s i n : Akademik Dekor (0 3 2 4 ) 231 18 82


p ain teti tbe ecırtb and stones ıvitb bis brusb to s u it bis J'ancy. Yelloıv a n d ıvbite ıla isie s , b lu e c e n ta u r e a , bristly p in k Albagi pseudalbagi, rose putple astralagus, poppies, purple delpbiniums a n d pale p in k acantbus lend not only colour but texture to tbe sceneıy. Tbe steppe bas its surprises too. On dry slopes you come across irises a n d gladioli, ıvbicb hy rigbts belong near stream banks a n d in ıvcıter meaıloıvs, ancl tbe tulips and orcbicls ıvbicb n o rn ıa lly J'avour tb e lıısb edges o f ıvoodland bloom cbeerfıılly on rocky beights. Encountering tb e m is like c o m in g across a frie n d unexpectedly. Turkey’s steppe land is ricber in plant life tban aııy otber

h a n y a s tık la r ı, h e z e r a n l a r re n k le riy le o ld u k la r ı k a d a r dokularıyla da doğaya güzel­ lik katarlar. Sürprizler de ya­ p a r b o z k ır . S u la k y e r le r d e görm eye alıştığımız süsenleri, g la y ö lle ri k ıra ç y a m a ç la rd a görm ek; daha çok orm an ke­ narların d a rastladığım ız lale­ lerle. o rk id elerle dağda tasta karşılaşm ak um ulm adık yerde b ir d o s tla y ü z y ü ze g e l­ m ek g ib i­ dir. B ozkırlar

I2 SKYLIFE

N İSA N --j*-

A P R I L 1 99 8


0.

T ü rk iye T e l:

Genel

0212

275

D is tr ib ü tö r ü ;

90

65

Pbx

M arin

-a k s:

0 2 12

A .Ş .

266

M aya

83

54

Akar

İş

: fjumemmat

M rk.

B üyü kdere

Cad.

100-102

B

B lo k

K at:

4 " a r In

No: a

22

. ... E )

E sen tep e ankurtaran

/

İstan b u l

holding korulusudur


bitki türlerinin çeşitliliği y ö n ü n d e n y u rd u m u zu n en zengin yerleridir. Doğabilim cilerin, botanikçi­ lerin iyi bildikleri bu durum , konuyla yakın ilgisi bulunm ayanlara ilk bakışta şaşırtıcı, garip g elebi­ lir. Ö yle ya, yemyeşil orm anlar d u ru rk en bitki tür­ lerindeki zenginlik ned en bozkırların oluyor? O y­ sa orm an ö rtü sü n d e gözlenen durum , bitki ö rtü ­ sünün yoğunluğu ve cesam etidir. G erçekte Türki­ y e’d e b u lunan d o k u z bini aşkın doğal bitki türü­ nün üçte ikisine bozkırlarda rastlanm aktadır. İlk b ah ard a y o lu n u z b o zk ırlara d ü şe rse , o n a dikkat etm ek için ayrıca gayret sarfetıııenize gerek kalm az. Yok. bozkırın g erçek ten "boz­ kır" olduğu d ö n em d e g id e rse n iz y in e d e sabred ip inceleyin. Benim b u rad an sizle re u la ş tıra m a d ığ ım b ir ç o k ilg in ç özelliğine tanık olur­ sunuz. •

region. While this is common knoırledge to nalıım lisls a n d botanisls, otber people m a y fin d il strange at Jirsi. Wby should the hare steppe be so favoured hy plants över tbe greerı luxuriant ıvoodland? The fa c t is tbat ırbile ırooded areas a re densely vegetated. their diversity is inverse proportioıı to tbeir mass. Tıvo tbirds o f ali Turkey's örer nine thousand w ildplant species groıv on tbe steppe. I f yon joum ey Ibere in spring, yon ıvili need to make no special effort to see a! önce tbat tbis is true. B ut if y o u leave il too late a n d arrive in the f u 11 beat o f stımmer after tbe steppe bas retreated into ils mask o f lifelessness. do not gire ııp bul exanıine the g ro u u d closely, a n d yon irili f i n d tbat eren ırith the g a ilv coloııred Jloıvers gone the leares rereal tbis fasciııatiııg dirersity to tbe p a tien t obserrer. • * Tcuısu G ürpınar is cı biolaş>ist a ıııt pbotographer.

* T a n s u G ü rp ın a r, b iy o lo g , fo to ğ ra f sa n atçısı.

14 SKYLIFE

N İSA N

A P R İ L 1 99 8


Furniture Systems

s t a n d a r t l a r ı n ı z

f a r k l ı ,

s e ç i m l e r i n i z

ö z g ü r s e

ALTA N E R B U L A K SK

MAYA İŞH A N I,

10/1

GAYRETTEPE İ STANBUL

0 2 1 2 2 8 8 9 6 9 1 ( 4 H) 0 2 1 2 2 7 4 5 9 9 8 ( 2 H>

BÜRO M O B İ L Y A S A H A Y I A . Ş .


KNITTED PURSES

EL ÖRGÜSÜ KESELER Textandpholos T U R G A Y T U N A *

G eçm işin, artık tarihe karışmış, ancak anti­ kacı d ü k k an ları­ na ve koleksi­ yonlara yerleş­ miş “eski göz ağrıları”.. Her b irin in b ire r göz nuru oldu­ ğu, ninelerim i­ zin özenle dikip işledikleri; kimi pü sk ü llü , kimi sim li, kimi de k o r d o n 1u birbirinden güzel, bir­ biri n d e n değişik iplik örgüsü k eselerden söz ediyoruz. Yerlerini de­ rid en . m e şin d e n yapılm ış para çantalarına, portföylere bıraktıkları günlere kadar b ü ­ yük bir bağlılık ve sevgiyle sa­ hiplenilmiş; bir zam anlar feracele­ rin, göğüslüklerin, kuşakların içinde sakla­ nan; entari, cübbe, çakşır pantolon cep­ lerinde taşınan keselerden... Küçük torba şeklinde, değişik cins ipliklerden

O n ly in museums, anticjue shops a n d collections can yo u now fin d th e fir ıe ly k n itte d p u r s e s in to ıvhich long bours o f loving ca re ıvere d ev o te d in tb e p a s t. Tbese p r e tty a cc e sso rie s ıvhich o u r g r a n d m others a n d th eir g r a n d m o th e r s hefore them made in m a n y differe n t d e sig n s, so m e ıvith tassels, som e ıvith s ilv e r th r e a d a n d so m e ıvith cord, have long since m ade ıvay fo r leather purses, handhags a n d hriefcases. Both m en a n d ıvom en carried tbese purses, tucked into sasbes or p o ck ets. They ıvere in tb e fo r m o f sm a ll bags ıvith draıvstrings, a n d ıvere k n itte d fr o m va rio u s d iffe ren t k in d s o f thread. Av iveli as f o r carrying m oney they ıvere used to hold tobacco, medicines, seals or

16 SKYLIFE

N İSA N

A P R IL 1998


örülen bu keseler, bir za­ m a n la r g ü n lü k h a y a tın vazgeçilm ez birer parçası olmuşlar. Para çantası ni­ yetine kullanıldığı gibi, tü­ tün, ilaç, m ü h ü r taşım ak am acıy la veya c e p saati muhafazası olarak kullanıl­ dıkları da olmuş. Şimdiler­ de müzelerde, özel kolek­ siyonlarda ve antikacı dük­ k a n la rın ın te z g a h la rın d a s e rg ile n e n b u k e s e le rin herbiri eski Türk el sanat­ larının çarpıcı g ü zellik te örnekleri olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar arasında en güzel örnekler ise, eski İs­ ta n b u l k e n ts o y lu la rın ın kullandığı ipek üzerine iş­ lenm iş altın telli keseler. Kimbilir, belki her birinin örgüsünde tutkulu bir sev­ danın, sonsuz bir sevginin işlenmiş olduğu; genç kı­ zın nişanlısına; hasretinden yanan bir annen in asker­ deki oğluna; yaşlı bir kadı­ nın torununun çeyiz sandı­ ğına ördükleri bu sanat şa­ heserleri; ne kadar solup 17.

po cket ıvatches. Each one w b ic h b a s s u r v iv e d tb e ıvear a n d tear o f daily life is an exquisite exam ple o f T urkisb needleıvork. Tbe fin e st am ong tbem are tbe silk purses worked in gold yüzyıla ait, altın ve gümüj yaldızın da kullanıldığı threacl used by tbe upper bu suluboya resimde, İstanbullu hanımın kemerinde classes in İs ta n b u l. Wbo sırma dokumalı kumaştan bir para kesesi knoıvs, probably each one görülüyor (Topkapı Sarayı Müzesi koleksiyonun­ dan). / This I7th century painting in wateru>as ıvo rke d in love a n d colour and gold and silver depicts an İstanbul affection, by a y o u n g girl lady with a pürse at her waist. İt is fo r her fiarıce, by a mother made of gold brocade (Topkapı y e a m in g fo r her son aw ay Palace Museum collectıon). in tbe army, or by a n elderly g r a n d m o th e r f o r h e r granddaugbter’s troıısseau. Even w hen fa d e d fro m use their p retty trim m in g s a n d m a n y coloured designs arouse oıır adm iration a n d deligbt. Those ıvbicb ıvere used to carry m oney are tbe most com mon. They ıvoııld have held gold pieces a n d silver akçe, or toıvards tbe middle o f tbe 19th century tbe gold coins knoıvn as mecidiye m inted by Sultan Abdülmecid. Purses carried by men can be recognised by their larger size - tbe length o f a b a n d - their dark colours a n d p la in erp a tte m s, ıvhile those

17 S KYLIFE

N İSAN

— j~-

A P R IL 1998


Coşkuyla yaşanacak *

‘i l k ’

bahar.


ALT1NYILDIZ HAZIR GİYİM MAĞAZALARI İstanbul • Teşvikiye Teşvikiye C addesi, No: 103 (0212) 236 65 80 • Carousel • Bahçelievler (0212) 641 33 71 •

M a lte p e (0 2 1 6 )

441 19 37 D iyarbakır (0 4 1 2 ) 221 34 89 Adana • Zaimoglu Skala (0322) 363 03 03 • Favorite C ollection (0322) 458 54 32 • YKM (0322) 363 00 50 Ankara • Talip Giyim (0312) 4269936 • Önel Giyim (0312) 434 30 38 • YKM Kızılay (0312) 417 20 92 • Yeni Konak Mağazası (0312) 419 55 35 • Çarşı Çankaya 00312)4416820Antalya» PafHazır „ Giyim (0242) 2436860 • YKM (0242) 241 66 13 B alık esir Bandırma • Sivaslı Bonmarşe (0266) 718 19 42 Edremit • Soykara (0266) 373 26 08 Bolu D üzce • Key Shop (0374) 523 74 21 Bursa •

Çetin (0224)

221 18 71 • ö z ta rh a n la r (0224) 220 11 74, 221 12 42, 220 31 17 D e n iz li • D oğan M ilas (0258) 262 23 06 Gaziantep • Baron (0342) 2 2 0 29 75 H atay İsken derun • Ren-Mart (0326) 6186080 • Tatlılar (0326) 613 24 75 İçe l M ersin • Kumaşçı Mehmet (0324) 233 04 65 • Petrol (0324) 231 17 11 • Turan Tarsus (0324) 614 33 52 • YKM (0324) 232 30 23 İstanbul • Cemal Şenoglu Çenter Beşiktaş (0212) 227 76 08/09 • Cemal Şenoglu Exclusive Beşiktaş (0212) 258 31 89 • Çarşı Maslak (0212) 285 05 20 • Çarşı Capitol (0216) 391 18 34 • Çarşı Carrefour (0216) 448 03 64 • Ali Rıza

Haztr- Giyim- Sana H-

Ümraniye (0216) 335 54 26 • Terma Pendik (0216) 357 45 52 • Serra Kozyatagı (0216) 359 79 71 • Doga (0216) 3534817 • YKM Fatih (0212) 525 94 21 • YKM Şişli (0212) 248 4120 • YKM Sultanhamam (0212) 526 82 50 • YKM Suadiye (0216) 478 28 45 • Maxi Shopping Çenter Silivri (0212) 736 00 36 İzm ir • EGS Park Bornova • Sedef (0232) 4212850 • Yeni K onak Mağazası (0232) 425 23 15 • YKM Konak (0232) 441

49 51

K ahram anm araş

• Kurtar Kardeşler (0344) 214 68 66 Kayseri • Katın (0352) 234 04 27 • Urba (0352) 222 73 46 Kırşehir • Beyaz Mağaza (0386) 212 35 08 K o ca eli İ z m it • YKM (0262) 331 89 41 Konya • Kuşam (0332) 352 75 83 Kütahya Tavşanlı • Kalfa (0274) 614 10 63 Malatya • YKM (0442) 32152 72 Maniin • Gûndogdu Kızıltepe (0482) 312 11 08 Muş • Çağdaş Giyim (0436) 212 84 81 Ordu * Sönmez Konfeksiyon (0452) 214 95 71 R ize • lstifoglu (0464) 217 18 50

Sakarya A dapazarı

• YKM (0264) 274 34 50 • Akay (0 2 6 4 ) 2 7 8 2 0 09

S am su n

• Galleria (0362) 435 09 00 Trabzon • Erbaşlar (0462) 321 64 20

Altmyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları AŞ, bir Boyner Holding kuruluşudur.”

• Bozkurtlar. (0462) 321 24 99


o f ıvomen ıvere sınailer, usııally reci or pink, a n d decorated tvith needle lace. Indeed, pıırse m aking is generally looked upon as a branch o f tbe crcıft o f neeclle lace, ıvbicb fe a tn r e d ıv id e ly in tb e c o s tu m e o f b o tb m e n a n d ıvomen, particularly beaddresses. Tbe pürse ıvas knitted in a desigıı o f seve rai colours. A ltbougb more expensive m aterials migbt bave been used fo r purses o f tbe ricb to carıy gold coins, in terms o f beauty a n d intricacy o f design tbe tiny purses m ade by young girls in ıvho knoıvs ıvbicb villages are often in

m atlaşm ış o lsalar da cicili bicili süsleriyle, rengarenk albenileriyle göz kamaştırıcı nitelikle­ rini kaybetmemişler. Aralarında; geçen yüzyıllar­ da, madeni paranın kullanılmış olduğu devirler­ de içlerine çil altınların, gümüş akçelerin; yakın dönem lerde de mecidiyelerin koyulduğu para çantası niyetine kullanılm ış olanları en sık rastlanılanları. Erkeklerin kullandığı keseler, hem en hem en

no w ay inferior. Tbe draıvstrings are usııally decorated ıvitb tcıssels or needlelace floıvers at eitber encl, a n d a m a tc b in g d evice a tta c b e d to tbe p oin ted erıci o f tbe pürse itself. Some are embroidered unth tbe nam e or initials o f tbe oıvner, a n d often ıvom en ’s purses ıvere embroidered ıvitb seed pearls. Those used fo r tobacco, cigarette cases, cinci even tin d e r a n d f l in t , ıvere often lin ed ıvitb leather or beavy J'abric. To ca rry p o c k e t ıvatches purses were m ade ıvider tban normal

18 S KYLIFE

N İSAN

A P R IL 1998


THE YEAR 1958 . . . BORIS PASTERNAK W O N THE NOBEL LİTERATÜRE PRİZE FOR HİS NOVEL "DR. ZHIVAGO."

jgSSB gSEtS

Ilı::’"

İN THE SAME YEAR ÇINAR HOTEL OPENED IN YEŞİLKÖY.

Ç ınar H otel is celebrating its 40th anniversary. Yes, it was exactly 40 years ago when İstanbul and Ç ı n a r H o t e l first m et. E sta b lish e d w ith local Capital, it w as one of th e m o s t m o d e r n b u ild in g s

in the city. From th at time on, Ç ın a r H otel has been unsurpassed as a leading ç e n te r o f İstanbul social life and has left u n fo rgettable m em ories in the m inds of an entire g e n e ra tio n . Ö v e r th e years th e h o tel has b e e n ren e w ed

c = jjL

according to the c hanging times and has always understood

ÇINAR HOTEL

the m eaning of perfect service. Today as Çınar celebra tes its

# * # # #

40th anniversary it is stili proudly serving the Turkish tourism sector. Reprrscnied by

(SRŞ

STEIGENBERGER RESERVATION SERVİCE

Fener M e vkii 3 4 8 0 0 Yeşilköy - İstanbul T U R K E Y Phone: + 9 0 (2 1 2 ) 6 6 3 2 9 0 0 (18 lines) Fax: + 9 0 (2 1 2 ) 6 6 3 2 9 1 7


so tbat tbe ıvatcb could be taken out a tıd p u t betek easily, a n d tbese ıvere generally carried tıtcked into tbe ınan 's sash. I f intended f o r a valuable ıvatcb it ıvould be em broidered in gold a n d silver tbread, like tbose ıısed to carry gold coins. Purses fo r carrying medicines, on tbe otber baııd. are plainer a n d sınailer in size. As' iveli as alI tbese tbere ıvere tin y purses fo r carrying seals, ıvbicb ıvere identical in form , tbe only d ifferen ce being tbeir sınailer size. Tbese ıvere carried eitber in tbe folds o f tbe sasb or on a cord bung around tbe neck. The seal purses most sougbt-after by collectors today are tbose ıvhich held tbe gol d seals o f tbe sultan a n d ıvbicb ıvere ıısed in his nam e by the vezirs. Tbese h a d draıvstrings m ade o f gol d th r e a d a n d ıvere m ade o f satiri. The m inisters c a rrie d tbese seal purses a r o u n d tb e ir n e c k s a n d a re said to bave never taken tbem o ff even in bed, as a precaution against theft.

b ir el b o ­ yunda, k o ­ yu renklerde ve sa d e iş le ­ m elerle yapılmış iken, ka­ dınların kullandıkları daha küçük çapta, genel olarak kırmızı pem be renkler­ de, oya süslem elidir. N itek im k e s e c ilik , Türk el san atların d a önemli bir yer oluşturan oyacılığın vazgeçilmez bir parçası olarak kabul edilmiş. Keselerin renkleri kadar üzeri­ ne yapılmış nakış süslemeler de başlı başına etnografik bir değer taşıyorlar. En gözalıcıları, içleri­ ne altın para koyulan keseler ol­ duğu düşünülse de, taşranın kimbilir hangi köyünde, genç bir kız tarafından yapılan küçük bir para kesesi de üzerine işlenmiş nakış ve süslem elerle ötekilerden aşağı kalm a­ mış. Keselerin ağızları genel olarak, kordon şeklinde yapılmış bir bağcık ile büzülerek ka­ patılıyor. Bu bağcığın uçlarını ve aşağıya doğru üçgen biçiminde toplanan kesenin alt ucunu da birer püskül veya çiçek şeklinde yapılmış bir oya süslüyor. Bazılarının üzerine sahibinin adı veya “inisyalleri" yazılmış; kadınların kullandık­ ları bazı keselerin üzerine de inci süslem eler eklenmiş. Geçmiş zamanın keseleri arasında içine tütün.

20 SKYLIFE

N İSA N

A P R I L 1 99 8


ı Ofis Sistemleri rr : Koleksiyon Stüdyo i : Koleksiyon Tekirdağ Tesisleri

koleksiyon

ofisserİsİ

Bazıları ofisini sever... Longa ofis programı üç bin birim parçasıyla size ait mekânlarda sonsuz sayıda kurgulara olanak sağlar.

İST A N B U L

İZ M İR

M ERKEZ

MERKEZ

Hac ı O s m a n B a yı r ı 3 5 B iî yü k d e re S ar ıy er 8 0 8 9 0 İstanb ul Tel : ( 0 2 1 2 ) 2 2 3 1 3 2 0 p b x Fax: ( 0 2 1 2 ) 2 9 9 1 7 4 5

Kültür M a h all esi 1 4 4 4 S k . 6 A l s a n c a k 3 6 2 2 0 İ zmir T el : Fax:

(0 232 )4 22 5217,4 2 27 14 3 (0232) 4 6 3 30 01

T E K İR D A Ğ ANKARA B Ü R O M O B İ L Y A L A R I S A T IŞ M E R K E Z İ

A ta türk Bulvarı 2 3 7 / 1 3 K ava klıd er e 0 6 6 9 0 A nka ra Tel: ( 0 3 1 2 ) 4 6 7 6 9 5 1 F ax: ( 0 3 1 2 ) 4 2 6 2 1 8 5 E V M O B İ L Y A L A R I S A T IŞ M E R K E Z İ

Atatürk Bulvarı 19 9 / C K ava klıd er e 0 6 6 9 0 Ank ara Tel: ( 0 3 1 2 ) 4 2 6 9 5 8 8 F a x: ( 0 3 1 2 ) 4 2 6 8 7 4 4

F A B R İK A V E S A T IŞ M E R K E Z İ

M a l k a r a Yo lu 6 . Km 5 9 1 6 0 Tekirdağ T el : ( 0 2 8 2 ) 2 2 9 2 0 1 4 F a x: ( 0 2 3 2 ) 2 2 9 2 0 1 3


tabaka, hatta kav, çakmak koyulan, genelde m e­ şinden veya kaba kumaştan yapılmış çift yüzlü olanları da vardır. Saat muhafazası olarak kulla­ nılanları, saatin kolayca çıkartılıp koyulabilme­ si için ötekilere oranla daha geniş yapılmış olup, genel olarak kuşak içinde taşınırlardı Değerli bir saatin içine koyulduğu kese de, altın para keselerinin üzerin d e o lduğu gibi altın, gümüş tellerle işlenirdi, i îastanm gündelik ilacını koyduğu keselerin de ayrı bir yeri vardır D ah a s a d e b iç im d e y a p ılm ış olan bu keseler ötekilere oranla daha küçük boydadırlar. Sözünü ettiğimiz bütün bu kese türlerinin yanı sıra, içlerinde m ühür m uha­ faza etm ek için yapılmış keseler de vardır. Bi­ çim leri aynı p ara k e s e le rin e b e n ­ zerler. Ancak tek farkları daha kü­ çük boylarda ol­ m alarıd ır. G enel olarak kuşak kıv­ rımı içinde sakla­ nan veya bir kay­ tanla boyuna ası­ lan bu keselerde, kullanan kişi üze­ rin d e a d ı y azılı mührünü taşırmış. Eski devirlerin en ünlii m ühür kese­ leri, vezirlerin ve­ kaleten kullandık­ ları, içine padi­ şahın "Mührü Hümayun" adı v e rile n , a ltın m ü h rü n ü n k o ­ y u ld u ğ u a tla s kumaştan yapılmış, som altın sırma bağcıklı olanlardır. Vezirler bu keseleri boyunla­ rında taşır, hatta kaybolup çalınmasınlar diye o n ­ larla beraber yatıp kalkarlarmış. Geçmiş devirlerin günlük yaşamında kullanılan keseler artık tarihe karışmış olup, antika sanat eserleri arasında sayılıyorlar. G ünüm üzün Olgun­ laştırma Enstitülerinde çok güzel örnekleri yapılı­ yorsa da, bunlar eskilerin buram buram tarih ko­ kan soluk tatlarını veremiyorlar. •

A lth o u g h s u c b p ıı rs es a r e no lo " S e r lısccl t°day, reproductions are m ade by a d v a n c e d students o f needleıvork. al T u rkish d o m e stic Science colleges. But lovely as tbese are tbey c a n n o t matcb the fa d e d beauty o f tbe originals or tbe b is to r y ırith ıvb ich th e ir f r a i l f i b r e s a re instilled. • *Turgay ’l 'ııııa is a ıvriter.

/*•

* T u rg ay T una, y a/ar.

22 SKYUFE

N İSA N

--J** A P R İ L 1 99 8


Önce, In te rn et’te şubeniz var dedik. Evinizden, işyerinizden bilgisayarınızı k u llan arak , tü m işlemleri yapabileceğinizi söyledik. Adresimizi verdik:

www.garanti.com.tr Şimdi diyoruz ki, telefonun u cundaki uzm an bankacı, bir telefonunuzla tü m işlemleri yapm ay a hazır. Üstelik yılın her günü, g ü nü n her saati.

Alo Garanti (O212) 630 30 30 (0 212) 630 30 30 bireysel işlemleriniz için. Şirketinizin işlemleri için de ayrı bir n u m aram ız var: (0 212) 630 40 40.

Kısacası, artık siz neredeyseniz, şube orası oldu. Yani bir b akım a şube siz oldunuz. Bu ŞubeSiz Bankacılık işinde teknolojinin iki gü n sonra bizi nerelere getireceğini bir bilseniz... Ç ok şaşırırdınız, çok.

$ $

G A R A N Tİ

B a ş k a bir a r z u n u z ?


(No, it's Maslak comı On a p p e a r a n c e s y o u 'd fo r

a m a jö r b u s i n e s s

s it u a t e d

in

c lo s e a ls o

W it h

it s

in c lu d in g

to

ca re

in

fa ste st

th e

o ffe rs

c o s m o p o lit a n

e q u a lly E v e ry

c o m p le x

M A SLA K t h e

Lo ca te d

be f o r g iv e n

Japan o r

m a jö r

E5 and

a M e tro l i n k e x t e r io r ,

been ta k e n

th e la t e s t V .A .V .

m anagem ent s y s t e m s . o f th e

fu tu re ,

Jap an ese

to

a ir

q u o te

-

U SA.

th e

re st

expect

of

P ark not

P ark

PARK P L A Z A

ce n tre

of th e

P la z a in

to

is

İs t a n b u l. a re a

İs t a n b u l.

P l a z a 's

in t e r io r

w o rk in g

to

be

c o n d it io n s ,

and C om p u te r c o n t r o l l e d

c o m p a n ie s w ho d e t e r m in e d

fa c t,

P la z a

be d i s a p p o in t e d .

c o m fo rta b le

c o n d it io n in g

a re

In

new P a r k

in t e r s e c t io n s

T e n a n ts w il l cre a te

th e

b u s in e s s

E6 ro a d

to

y o u 'd

W hen d e s i g n i n g fo r

th e

u p -a n d -c o m in g

sta te -o f-th e -a rt. has

f o r m is t a k in g

we c r e a t e d

b u ild in g

a b u ild in g

t h e v v o rd s o f o u r "re a c h

th e

to p ".

UT "F o r Rent" P AR K P A Z A R L A M A A.Ş. Phone: (9 0 -2 1 2 ) 2 7 6 8 9 3 7 • 2 7 6 6 7 5 0 - 7 7 Phone-Fax: (9 0 -2 1 2 ) 2 7 6 8 9 2 0 e-mail: p a rk . p a z ar l am a @g u l t as . c o m . t r

5

G U LM A N


Kuruyemişlerin hemen hepsi, yaş sebze veya meyvele­ rin kurutulması; bazılarının da bir kere kavrulması ile yenebilecek kıvama geliyor. Çonım'un meşhur sarı leb­ lebisinde ise durum biraz farklı. Leblebi, zaten kuru olan nohuttan yapılıyor. Nohutun leblebiye dönüşmesi, yaklaşık birbuçuk ayı bulan işlemler zincirini gerektiri­ yor. Çorum da çocukluğundan beri leblebi işiyle uğraşan Kadir Ustanın hem imalathane hem de satış yeri olarak kullandığı dükkanı, tarihî değer taşıyan bir fotoğraf gibi karşılıyor müşterileri. Tek kavrumluk leblebiler çuval­ lardan tenekelere, oradan leğenlere dolduruluyor. Odun ateşi ile yeterli sıcaklığa ulaşan fırına aktarılan leblebiler son kavurma işleminden sonra tekrar çuvalla­ ra doldurularak dum anı üzerinde satışa sunuluyor. Tüm bu aktarma işlemleri sırasında Kadir Usta nın elleri arasından akan leblebiler sanki ustasının deneyimini kazanmışçasına dökülecekleri yeri biliyorlar ve bir teki bile dışarı düşmüyor. Çorum’da her köşebaşmda bir leblebici dükkanı bul­ manız mümkün. Öteden beri bu yörede yetişen nohu­ tun iriliği ve leblebiye dönüşüm sırasındaki kavurma iş­ lemleri, haklı bir üne kavuşturmuş Çorum leblebisini... Altmışlı yıllardan sonra artık bölgede yetiştirilen nohut, leblebi üretimine yetmemeye başlamış ve başka bölge­ lerden nohut getirilmiş. Buna rağmen Çorum leblebisi ününden hiçbirşey kaybetmemiş. Senelerdir liderliğin­ den taviz vermemesinin nedeni de kuşaktan kuşağa ak­ tarılarak bugüne ulaşan kavurma işlemlerindeki beceri

Driecl seecls ancl nııts are usııally tbe tastierfor mast­ ın#, and tbe same is tnıe u f the cbick pea. Jııst dried it is used in cooking, U’heıı it isfîrst soaked ovemigbt ancl boiled, but ıvhetı rocısted it is eaten as a sııcıck knoırn in Turkisb cıs leblebi. Tbe fa m o ııs yelloıv leblebi o f Çorum nortb-east o f Ankara tcıkes arounel one ancl a half months to transform from the bıımble cbickpea. Kadir Usta, ırbo has been making leblebi in Çorınn cılI bis life, botb prodııces cinci selis leblebi in bisshop, tebere be tveleomes bis customers tike olcl frietıds. He empties the prepared chickpeas from sacks into tins cınd from tiııs into ınetcıl boıvls ıvbicb are then placed in tbe bot ıvooclfirecl öven fo r the fincıt roasting. They are then poured back into tbe sacks and solci bot. İn the pmcess o f poııring J'rom one Container to another not one spills to tbe ground in tbe skilled banels o f Kadir tıstcı. İn the city o f Çorum tbere is a leblebi sbop on ever}’ corner. The province is famoııs Jor its pli inip chickpeas, ıvbicb ıvhen rocısted bave ıvon jııst fie d fa ine as Çorum leblebi. Hoıvever. clemcıncl bas iııcreased to sucb an extent since tbe I960s tbat locally cııltivated chickpeas no longer sujfice fo r leblebi proeluetion, ancl chickpeas are broııgbt in J'rom otber ıvgioııs o f tbe coııntry. Nevertheless, tbe Çorum leblebi bas lost ııoııe o f its repııtation. To mcıke leblebi yoıı J'irst neecl fire bricks, aelobe, cı pan ancl a stirrer. Most producers mcıke their cnvıı

28 SKYLIFE

N İSA N

A P R I L 1 99 8


H ER

GÜN

B EŞ

D AKI KA

YÜ R Ü YÜ Ş

S İ Z 13 Ç O K

ŞEY

K A Z A N D IR A C A K ...


Kemer Country’cle evler meydana beş dakika... V e meydan bam başka bir dünya... T a d ın ı u n u tt u ğ u n u z m ahalle k a v ram ın ı, k om şu luğ u size h a tırla ta n ... S p o ru h a y a tın ız ın vazgeçilmez hir p a rç a s ı y a p a n . . . H i s a r E ğ i t i m V a k f ı i l k ö ğ r e t i m o k u lu y la en kaliteli eğitim i, en y a kın ınız a getiren... Doğa özleminizi gideren... Yaşamı keyife dönüştüren...

H ay ata bakışınızı değiştirin. Sadece evinizi değiştirerek! K e m e r C o u n t r y n i n so n m a h a l l e s i Y a l ı k o n a k l a r 1 5 0 m 2'd e n 3 0 0 nı2'ye k a d a r k o n a k d a ir e le r i ve to w n -h o u s e la r d a n o lu ş u y o r... G ö l kıy ısın daki Y a l ı k o n a k l a r , a n a h t a r te s li m 3 8 0 . 0 0 0 U S D d a n haşlay an fiya tlarla ve 6 yıllık O y a k h a n k kredisiyle sa h ip le rin i h ekliyo r.

K e m e r Y a p ı ve T u r iz m A . Ş . Göktürk Beldesi 34993 İstanbul Tel: (0212) 239 77 70 Faks: (0212) 239 77 76 http:Wwww.kemercountiy.com E-mail: evsatls®kemercountıy.com


« M İİ&

YILDIRIM TU ZLU . A C IIL Ş E K E B L İ. S Û I

CBLEÖ

Çorum’da her köjebajında bir leblebici dükkanı bulmanız mümkün. / İn the city of Ç oru m there is a leblebi sh o p on e ve ry corner.

olsa gerek. Noluıta ayrı bir lezzet ve altın sarısı rengini kazandıran geleneksel leblebi üretimi bir yandan de­ vam ederken, odunun yerini tiip gazın aldığı daha mo­ dern yöntemler de kullanılmaya haşlanmış. Leblebi yapmak için öncelikle ateş tuğlası, kerpiç, tava ve karıştırıcıdan oluşan bir kavurma ocağı gerekiyor. Karıştırıcı ve tava dışında, ocağı genellikle her imalatçı kendisi yapıyor. Ocakta yakıt olarak kullanılan odunla­ rın is yapmayan cinsten olması gerekiyor; aksi taktirde leblebinin tadı etkileniyor. Tarife gelince... Eleme işle­ minden geçirilen nohutlar boylarına göre ayrılıyor. Bi­ rinci kavurma işleminden sonra sıcak olarak çuvallara doldurulup iki gün dinlendiriliyor. İkinci kavurma işle-

roastitıa stove, althougb the pan and stirrer are pıırcbased. For the traditional stove (some prodııcers noıv ııse gas-fired ovens instead o f ıvood) fireıvood ıvhich does not produce soot is rec/ıtired, othenvise the leblebi act/ııire a smoky Jlavoıtr. The chickpecıs cıre fiıyt sorted by size before the first mastıng. While bot they are ponred into sacks and lefl to rest fo r tıvo days, before repeating the process. Tben they are laid oııt in a dry place and lift fo r 15 to 20 days. Tbese in itia l roasting a n d resting processes affect the Jhıvoıır and cnıncbiness o f tbe etıd pmdııct. Before tbis tbird roasting tbe chickpeas are moistened, ponred into sacks and lefl J'or a day. Dıııiııg tbe tbird

32 r>KYLIFE

NİSAN

-- J h -

A P R I L 1 99 8


Oryapı Hebil Evleriyle denizi, doğayı ve yaşamı keşfedeceksiniz. o d r u m 'u n en güzel koylarından Hebil koyunda, zeytin ve mandalina ağaçlarıyla çevrili, denize sıfır Oryapı Hebil Evleri’nde; d en izin doğayla, doğanın insanla uyumunu yaşayacaksınız.

Ozyapı O ryapı Hebil Evleri B odrum 'a 18 km uzaklıkta, cn tem iz koylardan biri olan T ürkbükü - Hebil koyunda, doğanın içinde. O ryapı Hebil Evleri 24 dönüm arazi üzerinde 1500 m etrekare bahçe içinde, özel kapalı yüzm e havuzlu. 450 m etrekarelik 8 villa olarak N evşehir taşı kullanılarak in şa edildi. Sizi: tenis kortları, özel iskele ve kayıkhanesi ile ayrıcalıklı bir yaşam su n an Oryapı Hebil E vleri'ne davet ediyoruz.

O O r h a n H o ld in g

HebiİEvlem BODRUM B İ L G İ İ Ç İ N T E L : (224) 2 5 7 3 3 0 0


Leblebi adayı nohutların (üstle solda) üçüncü kavurma işlemiyle kabuklan ayrılıyor. Buna “tek kavrum leblebi" adı veriliyor. Tek kavrum leblebiler, bir iki gün sonra, son bir kez daha kavrulup dumanı üstünde satıja sunuluyor (altta solda). “Leblebi şekeri” ise (altta sağda) kısa bir son kavurma aşamasından sonra şeker­ ciler tarafından imal ediliyor. / C hıckpeas vvaıtıng to be transform ed ınto leblebi (above lelt) shed their sk ın s after the thırd roasting, w hen they becom e know n as “single roa stin g le b le b i" ın reference to the fact that one final roa stin g is e nough to put them on sale p ipıng hot (below left). Sugar coated leblebi (below right) are prepared by confectioners after a last brıef roasting.

ininden sonra yine aynı şekilde iki gün dinlendirilen no­ hutlar kuru bir yere serilerek bu kez 15-20 gün bekletili­ yor. Bu dinlendirme süresinin az veya çok olması ve ön­ ceki kavurma işlemleri, leblebinin tadı ve daha sonraki kavurma işlemlerinin performansı açısından oldukça önemli. Leblebi adayı nohutlar üçüncü kavurma işlemin­ den önce nemlendirilerek çuvallara doldurulup bir gün bekletiliyor. Bu kavurma işlemi sırasında nohutların ka­ bukları ayrılıyor. Buna “tek kavrum leblebi” adı veriliyor. Tek kavrum leblebiler, bir iki gün sonra, ihtiyaca göre son bir kez daha kavrulup satışa sunuluyor. Leblebinin acılı, tuzlu veya karanfilli çeşitlere dönüşmesi, bu son kavurma aşamasında gerçekleşiyor. Çocukluk anılarımızı süsleyen şekerli cinsi, yani "leblebi şekeri” ise kısa bir son kavurma aşamasından sonra şekerciler tarafından imal ediliyor. Bu arada hemen belirtelim; beyaz leblebi veya diğer adıyla sakız leblebi ayrı bir uzmanlık dalı ve Çonını a da başka yörelerden geliyor. İmalat sürecinden de anlaşılacağı gibi, bu kadar çaba ve zahmet, Çorum leblebisinin üniinti yıllar öncesinden bugünlere taşımasının bedeli olsa gerek. •

roasting tbe shells o f tbe cbickpeas peel aıvay. At tbis stage they are knoıvn as "single roasting leblebi". Tbese need only to he roasted fo r a final time two days later to he ready fo r sale. Variations on the classic leblebi are flavoured ıvitb red pepper, salt or doves at the fin a l roasting stage. The sııgared variety so beloved o f Turkish childreıı are made by confectioners wbo coat them ıvitb a layer o f sugar folloıving the final roasting. The other popular type o f leblebi, knoıvn as ıvhite or mastic leblebi is a speciality o f otber provinces, and is not made in Çorum. Leblebi are a favourite nibhle fo r childreıı, alone or ıvitb nııts to accompaııy drinks, or ıvitb tbe Jermented ıvheat drink knoıvn as boza, and are a mııch healthier hetıveen-meal snack. than the chocolate hars ıvhich have invaded Turkish shops över the past 20 years. Tbat their popularity bas not declined, hoıvever, is shoıvn by the yearly increasing production levels. so the chocolate bar has clearly not managed to oııst tbis traditional and delicions snack. »

•Netlim Erinç, fotoğraf sanatçısı.

* Nedim Erinç is a pbotogrcıpber.

34 S KYLIFE

N İSAN

A P R İL 1998


PANTONE® Orange 021C

K

i

r

a

l

a

y

ı

n

Baskı ve ambalaj sektörünün olmazsa olmaz koşulu, önceki değil "öndeki teknolojiye" yatınm. Her türlü talebe zamanında cevap veren, maliyeti düşürürken kazandıran bir kapasite. G aranti L e a sin g bu ihtiyacın bilincinde. Baskı ve a m b a laj s e k tö r ü n d e k i d e n e y im i ve k a n ıtla n m ış uzmanlığıyla hem yatırımlarınız için güçlü bir kaynak, hem de güvenilir danışmanınız. Kiralayın, yararlan ın !

GARANTİ LEASİNG "Kiralayın" GENEL MÜDÜRLÜK (0-212) 290 28 28 TEKSTİL GRUBU (0-212) 505 36 76 ÇUKUROVA ve GÜNEYDOĞU BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ (0-322) 363 25 37 GAZİANTEP TEMSİLCİLİĞİ (0-342) 230 63 80 EGE BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ (0-232) 489 85 70 G A R A N Tİ LE A SİN G b ir [ • ] DOĞUŞ HOLDİNG k u ru lu şu d u r

!


İki hin yıl ö n ce Roma İm paratorluğu’n u n gem ileri Ege kıyılarının ünlü limanı “H erakleia”ya yanaş­ m ak için, b u g ü n “M enderes” diye bildiğim iz ırm a­ ğın deltasına girerlerdi. H erakleia geniş antrep o la­ rı, A kdeniz’in üç kutsal ü rü n ü zeytinyağı, üzüm ve incirin yetiştiği hinterlandıyla önem li bir liman kentiydi. 5. yüzyılda kuru lan kent, adını m itolojik kah ram an H erak le s’d e n alm ış. B aş­ langıçta, A ttik o d elo s D e­ niz B irliğ i’n e b a ğ lıy k e n s o n r a la r ı M a u s o lo s ’u n eg em en liğ in e girm iş. H e­ lenistik d ö n e m d e d e Seleukoslar ve Bergam a Krallığ ı'n ın y ö n e tim in e g e ç ­ m iş. En p arlak d ö n em in i ise H e le n is tik v e R om a dönem in d e yaşam ış. A rdında d eğ işm ey en hiç­ b ir ş e y b ır a k m a y a n z a ­ m a n , ta b ii ki b u ra y ı da çok değiştirm iş. M enderes ırm a ğ ın ın ta ş ıd ığ ı a lü v ­ yonların birikm esiyle Sö­ ke ovası oluşm uş. Latmos Körfezi’nin ağzı kapanm ış ve b u gü n 65 bin kilomet-

Tıvo thousandyears ago Roman sbips used to enter the famoııs Aegean barbour o f Heracleia througb tbe delta o f the River Mearıder, today 's Menderes. With itshuge ıvarehouses and hinterlandproducing the tbree sacred crops o f the Mediterranean, olive oil, grapes and fıgs, Heracleia ıvas a majörport. Estahlished in the 5th century, the city is tıamed after the mythological hem Heracles. It ıvas originally huilt by the i Carians, an indigenous Anatolian civilisation ıvho only hecame Hellenicised at a late ■ date. İn the early years it was ■ affiliated to the Atticodelos M aritim e C onfederation, later subjugated by Mausolos, • a n d during tbe Hellenistic period ıvas governed by tbe Seleucids a n d Kingdom o f Bergama in turn. Tbe city enjoyed its beydcıy during tbe Hellenistic and Roman eras. Subsequently tim e , ıvhich leaves nothing unchanged, ıvrought its ıvork. bere too. A llu viu m carried by the Menderes built up the Söke I p la in , ıvbicb ev en tu a lly

I

38 S KYLIFE

N İSAN

— j~-

A P R I L 1 99 8


KLAN EURO RSCG

YENİ PEUG EOT 106 G T I: 16 V ■1600 cc3•120 H P O -100 k m /h •8.7 sn •205 km max S i z e

e n

y a k ı n

P e u g e o t

B a y i i

İ ç i n

a r a y ı n ı z

■ ( 0 - 2 1 6 )

4 6 3

w 2 3

7 0

( 1 6

H a t )


ıelik yüzölçüm ü ve 25 extencied so f a r that it m etre derinliği olan Bablocked the mouth o f the fa G ölü m e y d a n a g e l­ Latmos G ulf transformmiş. ing it irıto a lake. 'Ihis is H e r a k l e i a ’y a , B od­ Lake Bafa ıvhich today ru m 'd a n İzm ir’e g id e r­ has an area of65square k e n , M ilas v e S elim i­ kilom etres a n d is 25 y e ’yi g e ç tik te n s o n ra metres deep. Bafa G ölü n ü n h em e n Until recently the lake g ü n e y in d e k i yol a y rı­ was fam ous fo r its caıp, m ından ulaşm ak m üm ­ but its ecosystem is badly kündür. Antik d önem in deteriorated today. Irriih tiş a m lı lim a n k e n ti gation bas reduced the H e r a k le ia d e n iz d e n am ount o f ıvater being k o p m u ş ve a rtık Bafa carried by tbe Menderes, gölü n ü n kıyısındadır. resulting in a two metre Bir z am an lar sazanıyla fa il in tbe ıvater level ünlü olan Bafa gölünün and itıcreased salinity. ekosistem i b u g ü n kötü Tbe bird p o p ııla tio n , d u ru m d a . M e n d e re s’in hoıvever, remains higb, getirdiği suyun g iderek a n d in clu d es such azalm ası sonucu göl se­ species as crested corv iy e s i 2 m e tr e k a d a r morarıts, pelicans, grey düşm üş; suyun tuzluluk herons, flamingos, maloranı artmış. Sazanların lards, a n d n u m erous azalm asına rağm en göl­ otber varieties o f git Us, dek i kuş p o p iila sy o n u ducks a n d other ıvater hâlâ iyi durum da; tepeli birds. karabatak, pelikan, kül Heradeia lies near tbe rengi balıkçıl, flamingo, m a in ro a d fr o m yeşil b aş ö rd e k , d en iz Bodrum to İzm ir along kartalı, karabatak, m ar­ the s o u th e n ı A egean tı, çeşitli ö rd e k ve sıı coast. A fte r p a ssin g kuşu türleri g ö ld e yaşa­ M ilas a n d S elim iye, maya devam ediyorlar. tbere is a turnojf to tbe B o d ru m y o lu n d a n g e ­ nortb ju s t before Lake lirken, sap a k ta n sonra, Bafa. Tbe önce splendid ö n ce Çamiçi k öyünden port city o f Heracleia is geçer; ardın d an Kapkınoıv stranded inland on Antik dönemde bir liman kenti olan Herakleia, denizden kopmuş ve artık rı’ya ulaşırsınız. Yol b o ­ the northeast sbore o f Bafa Gölünün kıyısında. Kentten bugüne kalan çok sayıda tarihî yapı var: yunca am orf şekilli ka­ Lake B afa. Tbis road (Yukardan aşağı) Güneş Mabedi, Manastırlar Adası ve Freskli Manastır. H eracleia w a s a n a n c ie n t p o rt city, w h o se ru in s are n o w stra n d e d in la n d yaların çarpıcı m an za­ teıkes y o n tbrougb o n the sh o re s o f Lake Bafa. (F ro m top to b o tto m ) Tem ple of the Sun, ra sı sizi b ü y ü le m e y e Çamiçi village to the vilIsla n d of M o n a ste rie s a n d the Fresco M o na ste ry. başlar. lage o f Kapkırı, tbrougb Kapkırı b u g ü n eski H erakleia’nın üzerine yerleş­ a strange landscape o f buge amorphous volcanic miş 300 nüfuslu, çevresi devasa kayalarla kaplı, boıılders. A sense o f enchantment begins. küçük çayırlar dışında to p rak lan tarım a elverişli Kapkırı stands on the site o f the ancient Heracleia, surolm ayan küçücük bir köy. Şimdi herşey turizm e rouncled by tbe colossal boulders ıvhich leave no land dayalı Kapkırı’da. suitable fo r cultivation bııt a feıv small nıeadoıvs. Yöre, H elenistik d ö n e m d e n B izans’a uzanan bir Today tbe popıılaliorı o f tbree hundred souls depend tarih kesitinin kalıntılarıyla dolu. K enti kuşatan on tourismfora tiving. yüksek surların ve kulelerin bir kısmı hâlâ ayakta. The area is filled ıvitb ruins ıvhich cover a long time D or üslubuyla yapılm ış Atena tapınağı köyün en span from the Hellenic to Konum and finally Byzangöz alıcı yerin d e, bir kartal yuvası gibi çevreye tine times. Some o f the Carian ıvalls and toıvers ıvhich hakim duruyor. fortified tbe city aıv stili standing. Tbe Doıic style Tem-

40 S KYLIFE

N İSAN

A P R İL 1998


CLü'BMA nço Burası; Bodrum, Akyarlar)

C lub M an ço, uluslararası devre tatil sistem ine bağlı ilk tatil köyünü B o d ru m ’un en y e şil koylarından A k y a rla r’da gerçekleştiriyor. B odru m A k y a rla r tatil köyü, daha sonra Ç eşm e ve D atça He genişlem eyi hedeflediğim iz C lub M an ço zincirinin birinci halkası. Ancak Club M aııço’da bir devre sahihi olmak tatille sınırlı kalmıyor.

Club Manço'lu o lm ak)

C lub M anço sadece bir tatil beldesi değil. Aynı zamanda, sosyal ve kültürel aktivitelerle içiçe bir yaşam biçimi sunan çok özel bir kuliip. Örneğin bir “Ç elebi” gibi dünyayı dolaşmak istiyorsanız tam size göre. Gelin daha ayrıntılı anlatalım.

C lub M an ço, A dam O lacak Ç ocukların tatil düşlerini gerçekleştiriyor. O nlarla tatil süresince özel olarak ilgileniyor. Yaşıtlarıyla paylaşılan ta til keyfi,oyun, eğlence, sp o r aktiviteleri, çocuklara farklı bir dünya sunuyor.

ÇnnaUnLSmvj,J, K oiebodur

B iz bildiğimiz, işi iyi ya p a rız. Bağdat Caddesi Rıfatbey Sok a k No:2 Kat:3 81060 C adde bostan / İstanbul Tel: 0 216 411 91 00 (4 hat) / 0 216 411 02 04 pbx. Fax: 0 216 385 50 51 B O D R U M OFİS: 0 252 313 50 56-57-58 / A K Y A R L A R OFİS: 0 252 393 81 01


Bafa Göîu’nün sazanları bugün azalmış olsa da kuş popü'lasyonu hâlâ iyi durumda. Üstte, Kuşlu Ada; altta, antik dönemin tarihî dokusu ile bütünleşmiş köy merkezi. / Although the carp population of Lake Bafa is greatly reduced today, there is stili large numbers of birds. Above is B ird Island, and belovv the village which stands amidst the ruins.

p/e to Athena dominates the sem e from its high perch on a site like an eagle’s eyrie. Tbe Central area ıvith the

K öyün m erkezi, duv ar ve d ü kkanları hâlâ sap a­ sağlam d u ran Agora, biraz ileride b u lu n an Kon­ sey binası, yıkık ham am ve tiyatro binası ile tipik bir Roma yerleşim i. Liman yakınındaki Endym ion T apınağı’nı da unutm am ak lazım. Bir re h b e r eşliğinde kendim izi dağlara vuruyoruz. Roma nın arkasından gelen Bizanslılar şehri te p e ­ lere doğru genişletm iş. B izans y ap ısı, Y ed iler Manastırı, Stylos ve Soteros kaya grupları ara­ sın d a k i in ce p a tik a la r rehbersiz dolaşılam ayacak kad ar karmaşık. T epelere çıktıkça aşağı­ da Bafa G ölü, b ü y ü le ­ yici bir m anzara sergili­ yor. H ele ak şa m y a k ­ la ş m ış , g ü n e ş g ö lü n ü z e r in e d ü ş m ü ş s e ... Sağda solda keçiler o t­ luyor, kuşlar uçuşuyor. B üyük bir ıssızlık, doğa ve siz başbaşasınız. G ölün batısında y er alan kalede gezerken, aşağı­ daki kaya diplerinde yine kaya m ezarlarına rastla­ dım. İleride, ada gibi küçük bir kaya parçasının üzerinde birkaç kaya m ezarı g ö rünüyordu. O sıra­ da koca bir balıkçıl havalandı. D eklanşöre bastım, görüntü m uhteşem di. G ölün adaları da erk en Hıristiyanlık ve Bizans ça­

Agora, ıvhose ıvalls a n d shops are iveli preserved, council chamher, ruined baths and theatre, Is a typical Roman settlement. Near the old harhour is a Temple o f Endymion. The Byzarıtine monastery communities liked to build on remote sites, a n d a g u id e is necessary to negotiate the m a ze o f narrotv t ra ek.s in tbe m ountains i f you ıvant to visit tbe Yediler a n d otber ruined monasteries bere. The strenııous climb is ıvorth it fo r the spectacular vieıv o f Lake Bafa f a r beloıv, encircled by its ıvild moıınta in o u s shores. /İs evening approaches and tbe sinking sun tıım s tbe ıvaters o f the lake to gold the scene is at its most magical. Goats nibbling at the grass and birds soaring in the air are the only signs o f life in tbis vast remoteness. \Vbile exploring the castle I saıv rock tombs doıvn at the edge o f tbe lake, and on a s mail rocky islet more ıvere visible. Jııst then a large heron took Jlight and 1 pressed the shutter release. It was a marvellous sigbt. The small islaııds in tbe lake are also fu ll o f early

42 S KYLIFE

N İSA N

A P R I L 1 99 8


Bafa Gölü, bu denli gözönünde olm asına rağm en hâlâ keşfedilm eyi bekliyor. Kıyıdaki kır lokantalarından izleyeceğiniz günbatım ı, unutulm az bir anı olarak hafızanızda yer edecek. / Although the m ain road along the Southern Aegean coast goes right past Lake Bafa, few stop long enough to explore its shores. Sunset seen from the outd oor restaurants which open in sum m er here is unforgettable.

Christian and Byzantine ruirıs. During my feıv days stay at Bafa I ıverıt out on the lake in a motor hoat several times. The loneliness of the sand causeıvays linkingformer islands to the shore, and the ancient quarries ıvhich had supplied marhlefo r the celehrated Terti­ ple o f Apollo at Didyma aroused a strange sense o f human insignificance. Long centuries ago ıvhen the lake ıvas stili part o f the sea ships had docked here to load up marhle fo r Didyma. Upon their arrival the marhle hlocks had heerı carried up to the temple site hy oxen. But the temple was rıever completed, and those parts ıvhich ıvere huilt ıvith destroyed hy eaı1hqııak.es. When the moon is fu ll it hangs över Lake Bafa like a silver tray, reminding us o f the story o f Selene, goddess o f the moon. ıvho J'ell in love ıvith the handsome shepherd Endymion on the shores ofthis lake. On tbe teırace o f one o f the openair restaurants on the lake shore, ıvhere steps cııt into the rock hy the Romans stili remain, you can sip a glass o f raki or ıvine and enjoy mullet cooked on a griddle accompanied hy a delicious Çoban salad. Perhaps the Heracleians did much the same, you rejlect, as the intervening time seems to slip aıvay, hringing the past almost ıvithirı reach. Although Lake Bafa is knoıvn to ali ıvho pass this way, feıv stop to explore. Yel it is easier to reach Heracleia than it ıvas a feıv years ago. The road has noıv heen asphalted and reaches right into the village. There are more places to stay, including small pleasant hotels. Ihe inhahitants are friendly and ıvelcomirıg. So next time you are in Southern Tıırkey do not forget to explore Lake Bafa. •

ğının kalıntılarıyla dolu. Bafa’da geçirdiğim g ünler boyunca birkaç defa m otorla gölde gezdim . O es­ ki adaları sahile bağlayan kum sallar ve o n u n ya­ nında ünlü Didim A pollon T apınağı’nın m erm eri­ nin çıktığı o cakların terkedilm işliği insanın içini garip duygularla do ld u ru y o r. Bir zam anlar m er­ m er b u rad an gem ilere yüklenip, D idim ’d e kıyıya çıkartılarak öküzlerle tapınağa taşınmış. Ancak ta­ pınak hiçbir zam an bitirilem emiş; d ep rem ler yapı­ lan kısımları da yıkıp yoketm iş. Eskiden İzmir-Milas yolu, göl ü zerinden geçerm iş. Ege, A kdeniz aşığı, ünlü H alikarnas Balıkçısı yazı­ larında b u rad an b ahseder. Yine bir Ege tutkunu olan Azra Erhat’ın gözlem lerini de kitaplarından biliyoruz. O nların anlattıklarına göre, Ay tanrıçası Selene ile yakışıklı ço ban Endym ion’un hüzünlü aşkını anlatan efsane d e bu topraklarda geçiyor. Bafa Gölü m ehtapta güm üş bir tepsi gibi parlıyor. Sahilde hizm et veren kır lokantalarının birinin te­ rasında, üzerine hâlâ Roma m erdivenlerinin d u r­ duğu kayaya uzanıp, m eşrebinize göre bir kadeh rakı veya şarabı yanınıza koyarsanız, saç üzerinde yapılm ış kefal ızgara ile ço b an salatası sofraya eş­ lik ed e rk e n tarih e karışıverirsiniz. H erhalde Herakliyalılar da burada böyle yaşarlardı. D eğişm e­ yen, sad ece şarabın ve zeytinyağının tadı. B ugün Bafa, bu denli g ö z ö n ü n d e o luşuna rağm en hâlâ keşfedilm eyi bekliyor. Ulaşım rahatlam ış; ar­ tık asfalt, k ö y ü n içine k a d a r giriyor. K alınacak y erlerin sayısı artm ış. Keyifli m o teller var. Köy halkı turizm in önem ini anlam ış; herkes güleryi'ızlü. Bafa sizi bekliyor, Bafa’yı keşfedin. • * G iilte k in Ç izg e n , f o to ğ ra f sa n a tç ısı.

*

Gültekin Çizgen is a photographer.

44 SKYLİFE

N İSAN

A P R I L 19 9 8


Mücevher Mağazaları Z in c ir i M ü c e v h e r d ü n y a m ız ın en k ö k lü , e n s a y g ın kuruluşlarından Süm er Kuyumculuk, Türkiye’de ilk kez, "mücevherde franehising” çağını başlattı. Yalnız özgün tasarımlı, değeri, kalitesi sertifikalı mücevherleri sunacak S to rk 's M ücevher M ağazaları Zinciri, kapılarını açtı. Stork's... Kreasyonları ürün değil, eser. Takı değil, hepsi özgün birer m ücevher. S ü m e r k u y u m c u l u k . S t o r k ’s M ü c e v h e r M a ğ a z a l a r ı / in c ir i ne k a tılm a k is le y e c e k g ir iş im c ile r le g ö r ü ş m e k t e n nıııllıilu k d u y a c a k t ı r .

^ SÜMER K U Y U M C U L U K SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

M erkez: Alik M edrese Sok. N o :l7 3 4 4 1G Çemberlllaş/İSTANBUL Tel: (0 212) 514 0» 11 Ü! hat) -5 1 4 09 29 F ak s: (0 2 1 2 ) f>12 02 91 k a d ık ö v : SögüLlüçeşme Cad. No:49 8 1 3 2 0 kadıköy/ISTAMM L Tel: (0 210) 414 33 2 3 - 4 1 4 33 24 C apilol: Toplıanclioftlu Cad. Capitol Alışveriş Merkezi k a l:2 No:92 » 1 130 Alluııizade/ISTAMHJh Tel: (0 210) 391 18 9 0 / 9 !


“Bu coşkuyu size anlatabilm eyi çok isterdim . Ama ön ereb ileceğim tek şey M on d eo’yu k u llan m an ız.”


Bugüne kadar Avrupa’da yaklaşık yarım milyon sürücü Ford Mondeo’yu tercih etti. İşte onların ortak duygulan: “Mondeo’dan önce birçok otomobil kullandım. Kiminin performansı, kiminin güvenliği, kimininse konforu çok iyiydi. Ama bütün bunlann hepsini, bir arada ilk kez Mondeo’da buldum. Her şey o kadar mükemmel düşünülmüş ki; bunun üstüne ne eklenebilir bilmiyorum. Mondeo sanki bir parçanız gibi. Sizinle

**^0

yaşıyor, sizi hissediyor. İnanılmaz bir coşku... Bence gerçek sürüş keyfi işte bu. Bu coşkuyu size anlatabilmeyi çok

jP

m

isterdim. Ama önerebileceğim tek şey Mondeo’yu kullanmanız.” D ü n y a n ın en b a şa r ılı işa d a m la r ı, d ü n y a n ın en iy i a ile o to m o b ilin i* k u lla n ıy o r.

’98 model Mondeo Ghia Sedan, Hatchback 2.0i • 2.0İ-16V DOHC ZETEC molor • Sürücü, yolcu ve yan hava yastıkları • ABS fren sistemi ve patinaj kontrol sistemi (TCS) • Radyo/teyp ve 6’lı CD çalar • Alarm ve immobilizer • Seyahat bilgisayarı • Otomatik sürüş kontrol sistemi • Klima ve mikron hava filtresi • Alüminyum alaşımlı 15" jantlar İsteğe bağlı özellikler: • Deri döşemeli ve ısıtmalı ön koltuklar • Elektrikli açılır tavan • Otomatik vites

Ford’da hep daha fazlasını bulacaksınız.

*Ford M ondeo “Yılın O tom obili” ö d ü lü n d en , A utocar tarafından “D ünyanın en iyi aile o tom obili” olarak değerlendirilm eye kadar pek çok b aşa n n m altına im zasını attı.


İH I

Anadolu kültüründen ilginç bir renk

DEVE GÜREŞİ CAMEL WRESTLING A traditional pastime in Aegean Turkey Uy N E D İ M A L K A N


Çevre il ve ilçelerden gelen om uzu poşulu insan yığını m eydanın dörtbir köşesin e dağılm ış; bazıları sey­ yar m eyh an elerd e, bazıları oracıkta kurulm uş çilingir sofralarında, diğer­ leri k a m y o n k a sa la rın ın ü z e rin d e m erakla d ev elerin g ü reşin i izliyor­ lar. İki g ün süren d ev e güreşi festi­ vali birazdan sona erecek. Tek hörgüçtü dişi Afrika devesi ile çift h ö rg ü çtü e rk e k Asya d e v e s in ­ den (b u h u r) olan tek h örgüçtü e r­ kek dev eler 4 yaşından itibaren g ü ­ reşebiliyor. G üreş develeri 7 yaşına kadar 'daylak', sonrasında 'tülü', di-

Croıvds o f people J'rom tbe surrounding provinces and districts irere gatbered on cıll foıı r sides o f tbe ırrestling groıınd. Some irere at the drinks stalls. otbers eating makesbift meals, a n d others had fonnel themselves a good vieır o f tbe camel ırrestling from tbe backs o f lorries. Tbe ctımel ırrestling Jestiral ıras nearly örer. Tbe siııgle hıımped male offspring o f the fem a le elromedary a n d tbe tıro hıım ped ıııeıle B actrian cam el can ıvrestle from tbe eıge o f foıır years old. Wrestling camels eıre knoıvn as daylak ııntil tbey are seren years old a n d J'rom then on as tıdü. ırbile tbe femcıles

50 S KYLIFE

N İSA N

A P R IL 1998


LÜTFEN BİZİ DEĞERLENDİRİR MİSİNİZ? Y o lc u la r ım ız b iz im iç in çok önem lidir. H izm etleri­ mizi d ah a da iyileştirebilm ek için b u anketi d ü z e n ­ ledik. A nketim ize katılanlar arasında yapılacak çeki­ lişte, 3 y o lc u m u z a 2 k işi­ lik I s t a n b u l- J o h a n n e s b u r g -C a p e T o w n -İ s ta n b u l h a ttın d a ü c r e t s iz b ile t v e rile c e k tir. T e ş e k ­ kürler ve iyi şanslar.

PLEASE EVALUATE OUR SERVICES? J

You are rery important fo r us. Tbis questionnaire has been p repared to improve the quality o f our services. There will he a poll among th e p a r tic ip a n ts a n d 3 lucky p a s s e n g e r s u'ill be a w a r d e d e a c h u’ith 2 f r e e t i c k e t s b e tıv e e n İstanbul - Johannesburg C a p e T ow n - İ s ta n b u l route. Ib a n k you a n d good luck.

G ö r ü şle r in iz i ( x ) işa re ti ile b e lir tm e n iz i rica ed eriz.

P le a se m a rk th e a p p r o p r ia te r e s p o n s e ıvith an (x ). UÇUŞ ÖNCESİ

Ç o k iyi

iy i

O rta

K ö tü

PRE-FLIGHT SERVİCES • Rezarvasyon kolaylığı Ease ofbooking a flight

Excellent

G ood

F a ir

Poor

□ □

□ □

□ □

□ □

Check-in

• Uçağa biniş Boardi ng

/ POST-FLIGHT SERVİCES „ □ □ ' J

m Bilet satış işlemleri Ticketi / ıg procedures THY Acenta /Travel ageııt

m Bilet-bagaj işlemleri

UÇUŞ SÜRESİNCE / D U RİNG FLİG H T „

m Kabin konforu/tem izliği

Cabin comfort/cleanliness

■İkram Catering

■G üm rüksüz

satışlar

D uty fre e sales

• Film ve m üzik yayını In-flight entertainm ent

m Kabin ekibi Cabin crew

m Pilot ano n su Pilot ’s announcem ents UÇUŞ SONRASI HİZMETLER süresi

■Bagaj teslim

Baggage delivery

ÖNEMLİ NOT Anket form unu, hostesleri­ m ize v e re b ile c e ğ in iz gibi u ç a k ta k i p o s ta k u tu s u n a atabilir veya Türkiye içinde ücretsiz postalayabilirsiniz.

İM PO R T A N T

■Yer ekibi

Groıınd sta ff ı Frequent Flyer Programları

Frequetıt Flyer Programmes

Ö nerileriniz (Lütfen belirtiniz) / Other suggestions (please specify)

note

You m a y h a n d ö v e r th e completed questionnaire to the cabin cretv, use tbe post hox o f the aircraft or m ail it. (Free w ithin Turkey).

K işise l B ilg iler / P e rso n a l D etails Adı S oyadı/ N am e-Sum am e Adres / Address Telefon No/Telephone Faks N o/F ax U çu ş B ilg ileri / Flight D eta ils tç Hut/Domestic □

TÜRK H AVA YOLLARI T U RK ISH A IR L IN ES

First □

Dış H at/ International □

B usiness □

Uçuş N um arası/ Flight N um her

Econom y □ : T K ..........


TAKSE Pul y a p ıştırm ay ın ız

TÜRK HAVA YOLLARI T U R K İSH A IR L IN E S

Y u rtiçi Posta ü c re ti T ü rk Hava Yolları A.O. tara fın d a n ö d e n e c e k tir.

Tiirk Hava Yolları APK Başkanlığı Bilgi K ontrol ve Analiz Md. G en el M üdürlük Y ön etim Binası Atatürk Havalimanı Y eşilköy, 3 4 8 3 0 İstanbul - Türkiye


orders

/?. W , / , .U y.-M t*u\w m -'• •./, ■y ’ U k / r : V ' ■" .■■* j

/ /.A* r/u'frr;& (ifi/r.yY.r <:■;&>'- , $'İ, {&

From E nghind to France, from Italy to G erm any... T o Belgium , Norvvay, N etherlands. D e n m a r k , P ortugal. G reece, Svvitzerland, C anada, Austria an d th e USA... B eing th e first textile e x p o rte r o f o u r co u n try , w e a re n o w to g e th e r w ith m illions o f p e o p le from 5 co n tin e n ts w ith o u r co n tin u o u sly e x p a n d in g h o rders. A k ın T ek stil's P ro d u cts • F abrics: 100 % C otto n , C otton -L ycra, P o ly e ste r-C o tto n , P o ly e ste r -V lsc o se , Polyester-V iscose-L ycra • S p ecial Blends: T encel, M odal, L inen • R eady-m ade garm ents: M ostly T rousers

W e w o u ld like to m eet you at: INTERNATIONAL FASHION FABRIC EXHIBITION “IFFE 9 8 ” (Stand: 5440) NEW YORK April 28 - 30 Veliefendi Yolu No: 49 Bakırköy 34730 Istanbul-TURKEY P h o n e : ( 9 0 -2 1 2 ) 543 64 40 F ax : (9 0 -2 1 2 ) 583 50 69 T e le x : 2 8 7 1 2 a k ı n tr

A K IN T E K S T İL


ili». 41, JL,t . |

are kııou'iı cıs maya. The tülü consıımes tıvo tons o f bıırley. ıvtcb or elover p er yeur. İn ö n ler to ırrestle Ihe m ales mıısl he mıısecl to adressi ve rivıılıy fo r possessioıı o f the fem a les clııring the mittin# season. ıvbicb lasts betıveen \ovem ber and Mıırcb. So tbııt tbis iııstinctive a##ression is Jully aroused females are leıl ıımon# tbe males before the ıvıvstliıı# be#in. Wben the males are in fi#htin# spiril tbey are tııken onto tbe ıvıvstliıı# #roııııd o f beııten eetrtb. Before tbe boııt fo n r people tie the moııtbs o f the infuriated daylaks or İnIns ıı inler the ıvatcbfııl eye o f tıvo referees. liach J'i#bt is jııd#ed by tıvo #roıınd referees and fir e side referees seeıted at a kıble. A Jiırtber tıvo teaıııs o f ei#bt people knoıvn as

sileri d e 'm a y a ' o la ra k isimlendiriliyor. Yılda iki ton arpa, b u r­ ça k v e y o n c a tü k e te n t ü 1ün ii n g ü le ş e b ilin e s i için kızması gerekir. İç­ güdüsel olarak çiftleşm e (aşım ) m evsim i (k asım ­ ım ın ayları arası) kızan tilkilerin arasında d olaş­ tırılan m ayalar, develeri d ah a da alevlendirirler. A rdından g ü reş k n a m ı­ na g elen tülüler, toprak z e m in li g ü r e ş a la n ın a alınırlar. G ü reş «incesi ı kişiden o lu ş a n a ğ ız b a ğ c ıla r , d a y la k v e y a tiiliile rin kızması sonucu köp ü ren ağızlarını bağlar ve 2 ki­ şiden oluşan ekip bu iş­ lemi kontrol eder. G üreş alanında, biri baş olm ak üzere 1 orta ha52 S KYLIFE

N İSA N

A P R I L 1 99 8


vT ö şkunüıx^cTT klerı

ŞTTTTuT

D ü ş g ü c ü n ü n ve sevgî>K.n d e r in liğ in i^ ^ ^ + t a r f T k a r o h e r b a n y o d a m u tlu film k a r e i e r i n e ^ ^ ^ f c y o r . S o n s u z g ü z e l li ğ i n s im g e s i K a p r i a , l P * ^ T o p r a k S e r a m i k 'i n S t u d io L in e s e r is in d e n . 2 5 x 3 3 .3 c m ; b e y a z , m a v i, s a rı v e y e ş il re n k le r d e

T TO PRAK SER A M İK

T O P R A K S E R A M İ K P A Z A R L A M A VE T İ C A R E T A . Ş . T e l : ( 0 2 1 2 ) 2 3 2 3 1 0 0 (1 2 H A T ) F a k s : ( 0 2 1 2 ) 2 3 0 4 2 1 2 e -m a il: s e r p a z ® t o p r a k .c o m .t r I n te rn e t: http: //w w w . t o p r a k . c o m . t


T i t r e ş i m

ve

s e s

k a y ı t

ikisi

b ir d e n

s a d e c e

P a n a s o n i c

G 6 0 0 ’d e

&

0 sm

0

9

O€9

CB GB GD G 9 GB C S fT i (39 C S

■ Sabit anten / 4 farklı renk seçeneği ■ Ağırlık: 129gr. ■ Stand-by süresi: 60 saat ■ Titreşim m odu ■ Ses kayıt (50 sn. ses kaydı) ■ Navigatör tuşu* ■ Grafik ekran (5 satır) *Tek tuşla 4 yönde kullanım

Herkese “Özel Banka Kredisi” ile

TEKOFAKS İST A N B U L (0212) 274 7515 (11 Hal) A N K A R A (0312) 467 2610 (6 Hal) İZ M İR (0232) 421 82 99 B U R S A (0224) 220 79 68 A D A N A (0322) 453 52 60 A N TA LY A (0242) 243 23 70 TRABZO N (0462)322 33 62 D İY A R B A K IR (0412)223 71 16


urgancı are responsihle fo r preventing tbe ıvrestling camels from injııring onu anotber. The ıııosl coloıııfııl characters at the camel ıvrestling are the cazgırs, ıvho give a n in ­ ning comnıentary on the hoııts in a langııage sprinkled ıvith rhyming ı\ııatrains. Their services are so highly valuecl that they receive the same suni as the prizes givenfor the ıvinııiııg camels, the ecjııivalent o f 250 dollars per nıatch. A caıpet is also giren to the oıı ners ofeach caınel ıvhich pcırticipates. On the elay before the ıvrestliııg begins a parade o f traditioıuılly caparisoııed camels ıvith helis around their ııecks is held, tınd that eveniııg a party knoıvn as Caıpet Night takes place. The ohject o f caıpet night is Jbr k em ve S kişilik m asa h a k e m i bulunur. Ayrıca 8 kişiden oluşan iki takım halinde urgancılar, g ü ­ reşen dev elerin sakatlanm alarını en g e lle m e k için görev yaparlar. G üreşlerin en renkli görevlisi ise m üsabakayı n aklen anlatan caz­ g ırd ır. A nlatım ım m anilerle süs­ leyen cazgırlara, anlattıkları giireş b a ş ın a , b a ş d e v e n in a ld ığ ın a d en k bir ücret verilir. G ü n ü m ü z­ d e baş deve, güreş başına 5ü mil­ yon TL alm aktadır: ayrıca güreşe katılan h er d ev ey e bir ad et halı hediye edilir.

55 SKYLIFE

N İSAN

— j».

A P R IL 1998


G i'ııvşlerden bir ö n ­ ceki giin . festivalin geçit tö re n i ve lıalı gecesi yapılır. Halı g e c e sin in e sa s a m a c ı, e r te s i g ü n büyü k bir m ücadaled e ter d ö k ecek olan d eve sahiplerini kay­ naştırmaktır. Ç a n a k k a le -A n ta ly a illeri arasındaki sahil ş e r id i n d e y a y g ın o lan d ev e güreşleri, yerel halkın en b ü ­ yük hobilerinden bi­ ri. Bu bölg ed e fiyat­ ları b eşy ii/. m ily o n ile beş m ilyar arasın­ da değişen bin d o la­ y ın d a d e v e o ld u ğ u sanılıyor. D ö g ü ş d e v e le ri y ıl­ da. d ah a d o ğ ru su çiftleşm e m ev sim in d e, 10-12 güreşe çıkabiliyor. Ü lkem izde 30 dolayında güreş organizasyonu düzenleniyor. D eve güreşleri; uygun aren a tanzim i ve gerekli d isiplinin sağlandığı koşu llard a ülkem iz turizm i için d e önem li olanaklar sunm akta. Bu anlam da deve güreşleri, sadece basit bir yarışma değil, ay­ nı zam anda A nadolu tarihinin en ilginç kültürel renklerinden biridir. •

tbe ccııııel oırııers to socialise aıııl ,s>et to kııoır one ıtnolber in reıııliness Jbr the big eren t. Camel ırrestling is popalar in ali the proriııces o f tbe Aegeıın coııst from Çanak­ kale in the ııoHb to Antalya in the sonth. İn tbis regiaıı theıv are cııı estimatecl thoıısantl ırrestling camels ırhose prices rııuge J'rom 2500 tlollars to as much as 25. (XX) dollaıs. A ırrestling camel can participate in hetııven 10 and 12 ırrestling competitions p er year. or to he nıore accarate during the ıııatiııg seasuıı. Aroınıd thirty cıııııel ırrestling festirııls are belıl in Ttırkey ereıy yeıır. So ifyou ırant to see one o f these fascinatiııg eıvııts o f tbe Anatoliaıı rıırııl çalanlar tıy risitiııg Ttırkey offseasoıı. The camel ırrestling festirııls at Selçuk ııear Hphesus or al Ortakeııt ııeıır Bodrum, for exıımple, tııke plııce in early Febntary. aıııl the Mediterranean clinıııte meaus thııt the ıreather is ofteıı mild and spring-like ıılreııdy. Iıııleed tbis seıısoıı is preferreıl by ıııaııy ırho coıııe to see tbe scoıvs o f ııncient ntiııs in tbis ıvgion. m

56 SKYLIFE

N İSAN

A P R I L 1 99 8


([)ünya ^irvesinin <En Yakm oFanıkfanndamz c\\îr (Wıtncss cWbrfd <Eventsfrom a (Zlnique (fierspective

Dünya ekonomisinde, politikasında ve kültüründe yaşananların

How’s that? Yünsa knovvs no borders. We are part of the

çoğuna biz de tanık oluyoruz. Nasıl mı? Bugün Yünsa olarak

w orld’s economy, culture and politics. Yünsa supplies so m uch fine wool fabric to well-known

Türkiye'deki toplam yünlü kumaş ihracatından daha international labels that our exports exceed those fâzla ihracat yaparak yurtdışında birçok farklı, kaliteli BS; marka altında Yünsa'yı tercih eden ve dünya

of the rest of the Turkish textile industry combined. So it’s not surprising that we and our esteemed

gündem iyle yakından ilgilenen çok değerli

colleagues are in touch with the rhythm s

dosdanmızla birlikte zirvenin en yakın tanıklanndanız.

of today and tomorrow, ali around the world.

V Ü İM © © Y ü n s a i s o n e o f T u r k e y ’s U ırı> est ı v o o l f a b r i c p r o c l ı ı c e r s a n d e x p o r l s m o r c w o o l f a b r i c t h a n t b e r e s t o f t b e T u r k i s h ı r o o l f a b r i c i n c l ı t s t r y c o m b i n e d İ S T A N B U L (212) 2 7 8 7 2 4 2 FA X: 2 8 2 5 0 68/ N E V V Y O R K (2 1 2) 3 0 7 6 5 2 2 FA X: 3 0 7 6 7 10/ D U S S E L D O R F (211) 7 2 0 6 0 F A X : 7 2 0 51 50/ L O N D O N (1 7 1) 4 8 7 3 9 8 9 F A X : 4 8 7 51 79/ H O N G K O N G (2) 3 6 7 7 0 7 5 FA X: 3 1 1 0 5 8 9

YÜIM © O

is a m e m be r of the Hacı Ö m e r Sabancı Holding group of com panies.

E-m ail: y u n sa .c o m .tr


4 '

J

http://w w w .vakko.com .tr


Ne zaman İzmir’e gitsem bir fırsat yaratır, Konak’tan Karşıyaka’ya giden Körfez vapurlarına binerim. Döner­ ken de Karşıyaka tren istasyonundan banliyö trenine... İzmir Körfez vapurlarının Istanbul'dakilerden ayrı bir havası vardır. Bu vapurlarla Körfez'i geçip Karşıyaka’ya yanaşmak, hepsi hepsi 18-20 dakika bile sürse, bana es­ ki bir dostu ziyaret etmek gibi, garip bir mutluluk verir. İler ne kadar, Körfez’in o sevimli, gün görmüş buharlı eski vapurcukları da zamana yenik düşüp birer ikişer ortadan kaybolup gitmiş olsalar da... İzmir’de ilk yolcu vapurları 1851de yabancılar tarafın­ dan Bornova yolcuları için çalıştırılmaya başlanmış. Bor­ nova kasabasından iskeleye inecek yolcular için bir ara­ ba servisi kurulmuş. Arabalarla iskeleye gelen yolcular günde karşılıklı iki sefer yapan Bornova ile Apsis adlı iki küçük vapur yavrusuna binerek İzmir’e giderlermiş.

Wbenever I risit İzmir, I lake the opportıınity tu board one o f the ferries going Jrom Konak to Karşı yaka across the G ulf a n d return by the suburbaıı train J'rom Karşıyaka station. İzm ir’s ferıyboats hare an atmosphere Uifferent J'rom tbose of İstanbul. This joıımey ofjust IH to 20 minutes across the Gıtlf to Karşıyaka is to nıe tike miting an ohl friend, a source o f nostalgic happiness, eren though the olcl deligbtful steaın ferries bavejailen defeated by time one by one and beeıı replaced by neıver boats. Izıııir's J'irst passeııger ferries irere introduced by a foreign conıpany in 1851 to carıy passengers from Borno­ va. A coach service carried themfrom the toıvn to the quay to take the Itrice a day service to and J'rom İzmir. Tbese J'irst ferries irere tim tiny boats named the Bornora and the Apsis.

Üstte, I9 4 0 ’lı yıllardan bir İzm ir fotoğrafı (Prof. Şükrü Postacıoğlu’nun koleksiyonundan). Solda eski Konak iskelesi, ortada saat kulesi, onun hemen arkasında Hüküm et Konağı. 1934 yapım ı Bayraklı vapuru iskeleden kalkm ış, Karşıyaka’ya gitm ek üzere düm en kırıyor. Altta, 1988 yapım ı gencecik Kum ­ burgaz vapuru; bugünün Konak iskelesinden son yolcularını alıyor. / Tbe a b o ve p h o to g ra p h of İz m ir in the I9 4 0 s (b y c o u rte sy of Prof. Ş ü k rü P o sta c ıo ğ lu ) sh o w s the clock tow er a n d G o v e rn m e n t H ouse be h in d . The B a y ra k lı fe rryb oat (b u ilt in 1 9 3 4 ) has just left the q u a y a n d is t u rn in g to head fo r K a rşıy a k a . Belovv is the y o u n g K u m b u rg a z ferry built in 1 9 8 8 c ollecting the last p a sse n g e rs fro m K on a k.


/

$

İnsanoğlu asırlardır rahatlama ve terapi amacı ile termal enerjiden faydalandı. Sauna geleneğinin köklü bir geçmişe sahip olması da bu yüzden... Çepeçevre bir sıcaklık, sıcacık taşların üzerinde buharlaşan suyun sesi, ahşabın dinlendiren kokusu... Yoğun bir iş gününün ardından sauna ya da buhar odasında geçireceğiniz birkaç dakika kaslarınızı gevşetir, zihninizi tazeler, yorgunluğunuzu giderir ve stresten arındırır. Bu keyfi evde yaşamak da cabası... Tylö ayrıcalığıyla!

r

v

l -

o

S A U N A S & S T E A M BATHS

T ü rk iy e G enel D istrib ü tö rü : AYHAVUZ Ltd. Şti. M aç Sokak N o: 15 Taksim , İstan b u l • Tel: (0212) 293 11 13, Faks: (0212) 252 42 65


Üstte, geçmi| günlerden tipik bir İzm ir fotoğrafı (Selahattin Giz). Önde atlı tram vay, arkasında 1908 yapım ı em ektar Göztepe yolcu vapuru. Altta, 1977 yapım ı Alaybey, tarihî Pasaport iskelesinden kalkıyor. / A typıcal view of İz m ir in the first q u a rte r of the tw entieth c e ntury (p h o to g ra p h by c o u rte sy of Se lah a ttin G iz). İn the fo re g ro u n d ıs a h o rse -d ra w n tram a n d b e h ın d it the G öztep e fe rry b o a t buılt ın 190 8. Belovv w e see the Alayb e y, a relatıve ly new fe rry d a tin g fro m 197 7, le a vin g P a sa p o rt quay.

İzmir limanında inşaat çalışmalarına, Istanbul’dakinden daha önce başlanmış. 1875 Ağustosu’nda da taş rıhtı­ mın ilk bölümünün inşası tamamlanmış. Zamanla halk, eski de olsa, çürük-çarık da olsa bu vapurlara iyice alışmış. Öyle ki, kalabalık günlerde vapurlar yetmez ol­ muş. Çoğu yabancı ve gayrimüslim girişimciler Körfez sularında vapur çalıştırmak için Bahriye Nezareti’ne başvuru üstüne başvuru yapmışlarsa da bir sonuç ala­ mamışlar. Bu arada zaten bir süreden beri vapur çalış­ tırmakta olan Jolly Carmoly adlı kumpanya Körfez sula­ rında eskiden olduğu gibi vapur çalıştırmaya yine de­ vam etmiş. Ne var ki, halk bu kumpanyanın mavna bozuntusu o eski vapurlarından hiç memnun değilmiş. Sık sık sefer­ ler aksıyor, görevliler yolculara kötü davranıyormuş. O sıralarda İzmir'in tanınmış tüccarlarından Yahya Ha­ yati Efendi, Körfez sularında vapur çalıştırma müsaade­ sini elde etmeyi başarmış. Sultan Hamid dönemi oldu­ ğundan 13 Temmuz 1883 günü kurulan şirkete de "İz­ mir Hamidiye Vapur Şirketi” adı verilmiş. Şirkete tanı­ nan imtiyaz süresi de 30 yıl olmuş. Sonraki yıllarda şirket. Jolly Carmoly’nin beş vapurunu satın almış. Böylece vapur sayısı 13'e çıkmış, ama bu satış para karşılığı değil de hisse senedi karşılığında ya-

Comtmction o f tbe first ferryboat terminal in İzmir began before tbat o f İstanbul, anıl tbe first section of tbe storıe builcling was completed in Aııgııst IS75. Iıı time ali tbe inbabitants o f İzmir, ricb and poor. becanıe ıısed to ıtsing tbese Jerıyboats, and tbey coııld not meet tbe deınand on bıısy days. Entrepreneıırs, mainly foreigııers or non-Muslims, applied to tbe Ministıy oJ'Maritime A ffa irs to laııncb ııeır ferryboats services in tbe Gıılf but irere nfıısed permission. Meanırbile tbe Jolly Carmoly company coııtiııued to rıın its ferry services betıveen İzm ir a n d Bornova. Bııt tbe pııblic had become dissatisfied ıvitb tbose old dilapidated ferryboats ıvhich had been converted froııı baıges. 'Ibe service tırıs frecjııently delayed. and company officials ıreıv rııde to tbe passengers. Fiııally one o f tbe izmir's leading btısiııessmen Yahya Hayati Efendi sııcceeded in obtaiııing perm ission to rıııı Jerıyboats iıı tbe Gıılf and foıınded his company on 13 July 1883- Since Sııltaıı Abdiilbamit ıvas tben on the tbroııe. be called his company tbe İzmir Hamidiye Ferryboat Company. Tbe company ıvas granted 3 0 year moııopoly rigbts, cııtd eventually bııilt ııp ajleet of 13 boats. inclııding tbe fire helonging to the Jolly Carmoly company. ıvhich it bougbt ııp in later years. Since tbe


T elefonlar, gürültü, toplantılar, yetişm e kaygısı... acele...

G erçek b ir d in len m en in s im b u ra d a yatıyor:

T h e re is n o th in g q u ite lik e re la x in g in a

H o tS p rin g P o rta b le S p a.

H o tS p rin g P o rta b le S p a. A s it in c re a s e s

Bu ra h a tla tıc ı sığ ın a k e v in iz d e y a d a a rk a

y o u r c ir c u la tio n y o u vvill feel renevved

b a h ç e n iz d e sizi bekliyor. S m art Jet sistem i g e re k s in im

duyduğunuz

y e rle re

h i d r o m a s a j ı e n iy i b iç im d e a y a r lıy o r . D ü n y a n ın e n çok sa tan m ark ası H o tS p rin g S p a p o rta tif... m o n ta j, k ır m a -d ö k m e g ib i s o r u n la r y a ş a m ıy o rs u n u z . T am a n la m ıy la

vvhere y o u n e e d . A li th is c o m fo rt co m e s from a real pro. H o tS p rin g S pas a re ran k ed #1 in th e vvorld in sales. P o rta b le a n d self-

y a lıtım lı o la n H o t S p r i n g S p a 'n ın e n e rji

c o n ta in e d , th e re a re n o p lu m b in g o r o th e r

tü k e tim i d e ço k a z . B u g ü n a lın , y a r ın

in sta lla tio n s h a ssle s to vvorry a b o u t. O rd e r

k u lla n m a y a b a şlay ın , H o tS p r in g 'in ü s tü n

a H o tS p r in g S p a o n e d a y a n d h a v e it

p e rfo rm a n s ı ile tan ışın .

d e liv e re d

B u il t

Impact

flexibility. T h e S m art Jet System allovvs yo u to direct h y d ro m a ss a g e to exactly th e areas

F o r

a

I. i i i

i im

i

o f

and

ru n n in g

R e l a x a t io n .

T ürkiye G enel D istribütörü: AYHAVUZ Ltd. Şti. M aç Sokak No:15 Taksim, İstanbul • Tel: (0212) 293 1113, Faks: (0212) 252 4265

th e

n e x t.

N

I

Sm artJet y Sistem i


company paidfor thesefive boats in shares instead o f casb, majority oumersbip o f tbe comparıy passed into tbe hands of tbe foreign oıvners o f Jolly Cannoly. Över tbe years the com pany expanded its services to destinations along the Aegean coast, including IJrla, Foça, Karaburun, Ayvalık, Kemer, Edremit, Çeşme, Ilıca, Kuşadası, and Bodrıun, and la ter stili to the islands o f M ytilene, Sarnos, Chios, Cos and Rhodes. İn hiııdsight it was a rash enterprise to sail those small ferryboats to sucb 1879’da özel yat olarak inşa edilen bu zarif tekne, İstanbul’da Rusya Sefareti’nin özel gezinti tekne­ relatively distant destinations in siydi. Sonraları Çankaya adıyla Körfez’de yıllarca yolcu taşıdı durdu. / This gracefu i b o a t w as o rig in a l vieıv of tbe treacherous storms tbat ly co n stru c te d as a p rivate ya ch t in 187 9. İt b e lo n ge d to the R u ssia n E m b a ssy before b e in g p ut to service as a fe rry b o a t in the İz m ir Gulf, a n d re n a m e d the Ç an k aya . can sıveep tbe Aegean in had ıveather. Before long a series o f minör and majör accidents had taken place. One o f the pıldığı için şirketin hiiyük bir bölümü yine yabancıların most terrible occurred on 30 September 1908 ıvhen the eline geçmiş. Kesendire on its tvay back from Salonica collided ıvitb Şirket, zamanla işi büyütmüş, yalnız Körfez içinde de­ tbe İstanbul ferryboat. Mcıny of the passengers fell into ğil. Körfez dışına da seferler yapmaya başlamış: Urla, the sea ıvhere most ıvere droıvned. İt tumed out afterFoça, Karaburun. Ayvalık, Kemer, Edremit, Çeşme, Ilı­ ıvards tbat the captain of the İstanbul ıvas on leave ancl ca, Kuşadası, Bodrum derken ver elini Midilli, Sisam, tbe belmsman in sole charge o f the ship. Sakız, Istanköy, Rodos gibi çevredeki irili ufaklı Ege Tbe pııblic ıvas sbocked ancl large croıvds attacked the adaları... Doğrusu, o küçücük teknelerle böylesine company headquarters in Konak, hreaking tbe winuzak seferler yapmak da, bu teknelere binerek adalara dows, and hurniııg doıvn theferry terminal. Services gitmeye kalkışmak da büyük bir cesaret işiymiş. ıvere temporarily stopped as a resıılt, ııpon ıvbicb pııblic Nitekim, çok geçmeden görünür ya da görünmez kaza­ disturbances broken out cıgain, tbis time with demarıds lar birbirini izlemeye başlamış. Çeşitli küçük kazaların to bave the ferryboats reinstated. Tloe company rebuilt ardından 30 Eylül 1908 günü, Selanik'ten gelen Kesenthe terminal building, ıvbicb ıvas completed in October, dire vapuru ile şirketin İstanbul vapurunun çarpışma­ and ferry services ıvere resıımed ıvitb the sanıe old sıyla meydana gelen facia sırasında çok sayıda kazaze­ dilapidated boats. de denize dökülmüş, bir çoğu kurtarılamadığı için bo­ ğularak hayatını kaybetmiş. Meğer, İstanbul vapurunun kaptanı izinli ol­ duğu için vapuru tek başına serdü­ men kullanmakta imiş! Halk galeyana gelip hemen şirketin Konak’taki merkez binasına saldır­ mış, öfkeyle camını çerçevesini in­ dirmiş; bu arada Konak iskelesi de bu yakıp yıkmadan nasibini almış. Olaylar nedeniyle seferlere ara veri­ lince de, bu sefer de halk “Vapursuz kaldık! Vapur isteriz!” diye ayaklan­ mış! Şirket yeni iskele binasını an­ cak Ekim ayında tamamlayabilmiş ve yine o eski vapurlarla seferler ye­ niden başlayabilmiş. Bu arada İzmir'de içme suyu imtiya­ zını alarak faaliyet gösteren, sonra da Göztepe tramvaylarını çalıştır­ makta olan güçlü bir Belçika kıım-

Önce İzm ir’de, sonraları da İzm it Körfezi’nde çalıştırılan 1906 yapım ı 142 tonluk küçücük Suvak vapuru. / The tin y 142 ton S u v a k fe rry b o a t first o p e rate d in İz m ir a n d then in the İz m it Gulf.

66 S KYLIFE

N İSA N

--j^.

A P R IL 1998


We have created a difference with technology, training and guality...

The foundation of our success, a fruit of our experience of 65 years, has been the implementation of

M E B A L

production

a program based on international

consisting of 30 million mt. / year

We have confirmed the value we

technology, training and continuous

fabric dyeing, printing and finishing,

attach to the Turkish people and

improvement to guarantee our

12 million mt. / year vveaving,

the Turkish economy through

standards of production, quality

6000 tons / year yarn and

an ISO 9001 QUALITY SYSTEM

and service. The value we attach

750.000 units / year apparel is

CERTIFICATE.

to the future expectations of our

under the guarantee of high quality

customers is evident in our

standards.

investment in technology and training.

IİVİK \

f

MEBAL TEKSTİL İŞLETMESİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

TEXTILE ENTERPRISE IND. AND TRADE INC. HEAD OFFICE: General Ali Rıza Gürcan Cad. Piyale Fabrikası Yanı Emintaş Merter iş Merkezi No:7 34010 M ERTER - İSTANBUL/TÜRKİYE Tel: 90(212) 482 23 27 (pbx) Fax: 90(212) 482 23 29 - 482 23 30 Web: www.me-bal.com.tr E-Mail: mebal@me-bal.com.tr FACTORY: E-5 Karayolu Misinli Köyü Kavşağı PK.14 59850 ÇORLU / TÜRKİYE Tel: 90(282) 672 22 57 (4 Lines) Fax: 90(282) 672 22 61


1938 yapım ı Sur, sert bir havada Karşıyaka yolunda... / The Sur, co n stru c te d in 1938, h e a d in g fo r K a rşıy a k a in ro u g h vveather.

panyası, İzmir Hamidiye Vapur Şirketi ni ele geçirmek Meanu'hile a poıverfııl Belgian company ıvbicb belci için ısrarlı girişimlerde bulunmaktaymış. Sonunda emel­ driııking ıvater distribııtion rigbts in İzmir and operatlerini gerçekleştirmiş; imtiyaz süresinin dolmasına dört ed tbe Göztepe trams, ıras making concerted efforts to yıl kala, 1909 yılının başında, şirketi Yahya Hayati Pa­ tcıke örer tbe İzm ir Hamidiye Ferryboat Company. şadan devralmayı başarmış. Eventıtally it succeeded, jııst fo u r years before tbe 30 Yunanlıların İzmir'i işgal etmesiyle işler daha da sarpa year monopoly rigbts ran out, and early in 1909 Yahya sarmış. Şirketin çalışmaları önce engellenmiş, sonra da Hayati Paşa relinqıtisbed his company to tbe Belgians. şirketin bütün hakları Gııiffray şirketine devredilmiş. İlk Tbe Greek occupation of İzmir during World War One değişiklik, vapurların adlarında görülmüş: Türkçe isim­ caıtsed further confıısion. Tbe company tvas at J'irst preler değiştirilerek yerlerine hep Rumca adlar konmuş; reııted from operating, and tben ali its rigbts transKordelyo, Akropolis, Ecginios. Foskolos gibi... Tabii, J'erred to tbe Gııiffray company. TbeJ'irst change ıvas in Yunanlılar işgal yılları boyunca bu vapurlarla yolcudan tbe names o f the Jenyboats, ıvbose Turkish ııames irere çok hep kendi askerlerini ve askeri malzemelerini taşı­ replaced by Greek ones, sucb as Conlelio. Acropolis, yıp durmuş. Ecginios. and Foskolo. Throııghoııt the years o f occupa­ 1922 yılının 9 Eylül günü İzmir'in kurtarılmasından kısa tion they ıveıv ıısed to carıy troops and ınilitaıy ec/ııipbir süre sonra. Gııiffray şirketi millileştirilmiş; çilekeş ınent to mainland Turkey. vapurcukların direklerinde yine ayyıldızlı bayrağımız Soon after İzmir ıvas recaptııred by tbe Turkish army dalgalanır olmuş. on 9 Septenıber 1922 the G ııiffray com pany ıvas Körfez hatundaki gemilerin o sıralarda İzmir’in tanın­ natioııalised, aıul Tıırkisb Jlags hegan toflyfrom their mış ailelerinden Uşşakîzadeler’den Muammer Bey'e nuısts. devredildiğini görüyoruz. Muammer Bey ilk iş olarak Ihe Gıılfferry services ıvere tben takeıı oıvr by Muam­ A lsancak isk elesin i mer Bey. a memher of yaptırmış. Izıııir s leadiııg t şşakıVapurların adları yeni­ zade J'amily, ıvho den Türkçe adlarla. bef>eı ıı hy hııilding a H ürriyet, Ç ankaya, J'erryboat terminal at Duatepe, Dumlııpınar, A lsancak. Tbe boats G öztepe, Ka rş ıy a k a , irere önce cıgaiıı giıvıı Güzel İzmir. Kocatepe Tıırkisb names. sucb as diye değiştirilmiş. llii rriyet. Ça nkaya. K uruluş S Ağustos Duatepe. Dıımlıtpııuır. 1925 günü İzmir Li­ Göztepe. Karşıyaka. man ve Körfez İşleri Gi'tzel İzm ir, aıul İnhisarı T.A.Ş. adlı Kocatepe. resmi bir kuruma dev­ On 5 Aııgııst 1925 the redilmiş. Günüm t i zde ferryboat com pany ise Körfez vapurları, changed bands once Türkiye Denizcilik tşıııore. tbis time being 1958 yapım ı Am barlı, günün akşam a döndüğü saatlerde Körfez’de seyrediyor. / The letmeleri’ne bağlı olaA m b a rlı, built in 195 8, sa ilin g in the G u lf in the early e vening. taken örer by a State

68 SKYLIFE

N İSA N

A P R IL 1998


T E M 0 Q

& i* & ıczsğ t&.—

SATIŞ D İRE KT Ö RLÜ Ğ Ü : Ankara Asfaltı, Yakacık Yanyol

Üzeri

Tel:

/ Dah.226)

(0216)

T E M © ©

377

17

70

(16

Hat

No:25

M it s u b is h i M o t o r s C o r p o r a t i o n T ü r k iy e D i s t r ib ü t ö r ü v e L is a n s lı Ü r e t ic is id ir . T E M

81450 Fax: © ©

b lr H .O

Kartal/İSTANBUL (0216) © © B A N C I

377

01

81

H o ld in g K u r u lu ş u d u r .

A

MITSUBISHI MOTORS


■ * küt*

Yıllarca Körfez’de yolcu taşım ış olan 1904 yapım ı, 132 tonluk Güzel İzm ir vapuru. / The 13 2 ton G üzel İz m ir b u ilt in 1 9 0 4 c arrie d p a sse n g e rs in the İz m ir G u lf fo r years.

company, the İzm ir Harbour and G ulf Monopoly. Today the Gulfferryboats are run by the Turkish Maritime Lines. In 1952 the Gulf fleet o f ferryboats consisted o f the Güzel İzmir (built in 1904). the Karşıyaka (1906), the Göztepe (1908), the Dokuz Eylül (1910), the Uşak (1925), the Bayraklı (1934), the Efes (1938), the Sur (1938), the Bergama (1951) and the Selçuk (1951). Tbe Bayraklı ıvas a graceful vessel ıvhich I remember heing sent to İstanbul in 1945 to be ıısed for pleasure toıırs up tbe Bospborus. Currently tbe fleet consists of the Bergama (1951), the Alaybey (1977), tbe Dokuz Eylül (1977), tbe Ambarlı (1958) and tbe Kumburgaz (1988) ferryboats, and two motorboats, the Ayvansaray (1989) and the Göksu (1989). Services run from Konak to Karşıyaka, Alsancak and Pasaport, the Urla and Güzelbahçe terminals having been closed doum. In addition three car ferries, the Esenköy (1989), lııtepe (1982) and Salacak (1966), operette betıveen Bostanlı a n d Uç Kuyular as a means of ıvlieving road traffic congestion. There is an old Aegean region folksong ıvhich goes, "Tbe poplars o f İzmir, hoıv their leaves fail". Whenever I hear it the song reminds ine for some reason of tbose old ıvhite ferry­ boats ıvitb their short funnels. I anı carried back fifty years, and it is as if they ıvere stili plying the Gulf puffing oııt smoke, from Konak to Pasaport, and from Pasaport to Karşıyaka. •

rak çalışıyor. 1952 yılında Körfez sularında Güzel İzmir (1904 yapı­ mı). Karşıyaka (1906), Göztepe (1908), Dokuz Eylül (1910), Uşak (1925), Bayraklı (1934), Efes (1938), Sur (1938), Bergama (1951), Selçuk (1951) adlı vapurlar ça­ lışmaktaydı. Bunlardan gerçekten çok zarif bir vapur olan Bayraklının 1945te Boğaz’da, yemekli içkili ge­ zinti seferlerinde kullanılmak üzere İstanbul'a gönderil­ diğini hatırlıyorum. Şu sıralarda İzmir Körfez İşletmesi'nin filosunda Berga­ ma (1951), Alaybey (1977), 9 Eylül (1977), Ambarlı (1958), Kumburgaz (1988) adlı yolcu vapurları ile Ayvansaray (1989), Göksu (1989) adlı motorbotlar hizmet görüyor. Konak m erkez olm ak üzere Karşıyaka, Alsancak ve Pasa­ port iskeleleri arasında seferler ya­ pılıyor. Urla ve Güzelbahçe iskele­ leri artık faal değil. Ayrıca Esenköy (1989), Intepe (1982) ve Salacak (1966) adlı araba vapurları da Bostanlı-Üç Kuyular arasında motorlu vasıta taşıyarak karayollarındaki trafiğin yükünü hafifletmeye çalışı­ yor. Hani, eski bir Ege türküsü vardır, "İzmir’in kavakları, dökülür yap­ rakları" diye başlar: ne zaman bu türküyü duysam , n ed en se Körfez’deki o kısa bacalı, beyaz boyalı eski küçük vapurcuklar gözlerimin önüne gelir. Sanki elli yıl öncesinin Körfezi’nde, dumanlarını imbatla savura savura K onak'tan Pasaport'a, Pasaport tan Karşıyaka’ya hâlâ sefer yapıyorlarmış gibi... • * Eser Tutel, ara.ştırınacı-yazar.

*

70 SKYLIFE

N İSA N

A P R İ L 1 99 8

Eser Tııtel is a researeher aııcl iniler.


Güneş... Hep zamanında doğar... A sla gecikmez... K ü çü k bir gecikm en in bedeli san d ığın ızd an çok b ü yü k olabilir. Sizin güneşiniz; em eğinizin, üretim inizin, satışların ızın ka rşılığı alacaklarınız, t a m z a m a n ın d a ödeniyor, n ak te g e r e k s in im d u y d u ğ u n u z an d a işle tm e se rm a y e si yapın ızı s a r s m a d a n b ü y ü m e n iz i sa ğ lıy o r m u ? A lacakların ız, iyi istih b a ra tla , t a h s ila t risk le rin d e n a rın a ra k , m ü şte rile rin iz in ö d e m e k o şu lla rın d a k i engelleri aşarak, re kab e t gü c ü n ü z e g ü ç k a ta ra k ilerlem e o lan ağı veriyor m u ? B u g ü n ü ra h a t, yarın ı p a rla k bir işle tm e için, etkin b ir a la c a k y ö n e tim i ge re kir. D o ğ ru ve etkin bir alacak yönetim i ile verim i, ekonom iyi, kârlılığı s a ğ la m a k bir u zm an lık işidir. İşletm en izin re ka b e t gü c ü n e g ü ç k a ta ra k ge lişm e si, alacaklarınızın g ü n e ş g ö r m ü ş k a rd a n a d a m gibi eriyip gitm e m e si için, siz en iyisi uzm anlarla çalışın. En iyisi... Gelin Yapı Kredi Faktoring'e.

YAPI'CKREDi FAKTORİNG Genel Müdürlük; Yapı Kredi Faktorin g A.Ş. Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:4 Levent 8 0 6 2 0 İstanbul Telefon: (0 2 1 2 ) 3 2 5 16 2 6 pbx Faks: (0 2 1 2 )3 2 5 16 36 E g e B ö lg e M ü d ü rlü ğ ü ; Cumhuriyet Bulvarı Ataman Erman İş Merkezi 90/10 3 5 2 1 0 İzmir Telefon: (0 2 3 2 ) 441 2 0 71 - 4 8 9 0 8 16 F a k s:(0 2 3 2 )4 8 9 2 0 3 9 Güney Anadolu Bölge M üdürlüğü; İnönü Caddesi No:73 Yapı Kredi Han Kat:4 0 1 0 1 0 Adana Telefon: (0 3 2 2 ) 3 6 3 19 8 0 - 3 6 3 19 81 F a k s :(0 3 2 2 )3 6 3 19 82


G ö s te r in

d ış a r ıd a k ile r e

M egane

Coup6'nizin o sportif çizgilerini, etkileyici a r k a d a n g ö r ü n ü ş ü n ü , seri ve a ta k h a r e k e t le r in i,

g ü ç lü

m o to ru n d a n

kaynaklanan üstün performansını. Biraz şım artın kendinizi, hayran bakışlard an zevk alın. G österin içeridekilere yalnız kendinizi

değil

onları

da

d ü şü n d ü ğü n ü z ü . M e g a n e C o u p e 'n in o k ü k r e m e y e h a z ır d ış g ö r ü n ü ş ü n ü n altında ne m ükemm el emniyet ve konfor unsurları yattığını. Biraz şımartın onları, co-pilotlarım benim, diyerek.

i e û _ Renault. Yüz yıldır yaratıcı, yüz yıldır yenilikçi

R e n a u l t M e g a n e i l e ilgi li a y r ı n t ı l ı b i l g i için BİLGİ R E N A U L T - M A İ S ' in (0 2 1 2 ) 2 9 3 2 6 2 6 n u m a r a l ı t e l e f o n u n u ar ayın , sırasıyla 1- 1 - 9 n u m a r a l ı t u ş l a r a b a s ı n .

M o to r gü cü

M e g an e

1 .6 RTE

90 b g

2.0 RXE

1 1 5 bg

Scenic

< C 3 C oupe 15 0 bg

1.6 e

""“S S eiF ®

In te rn e t adresi: w w w .re n a u lt.c o m .tr

Renault Megane. Otomobil


K üçiik bir K aradeniz tu ­ runa ne dersiniz? 150 ki­ lom etrelik bir güzergahta yeşille, m aviyle kucaklaş­ maya; bir hafta sonu şefıirin 'hay-h u y ’u n d an kurtu­ lup soluklanm aya... G üzergahım ızı h em en çi­ zelim: İstanbul, Şile, Ağv a, A k ç a o v a . K a n d ıra . Kerpe ve Kefken... lstanbul-Şile arası 58 kilom et­ re ... G ü n ü K a ra d e n iz ’in kıyısında selam lam ak için İs ta n b u l’d a n e rk e n s a a t­ lerde hareket etm ek te ya­ rar var. Biz d e öyle y a p ­ tık: 05.0 0 ’te İsta n b u l'd a n h a re k e t e ttik . Ü m ran iy e ü z e rin d e n , Ö m erli B arajı'nın kıyıcısından, yeşilin içinden sü zü lerek Şile’ye 07.00'de vardık, Yol biraz b o zu k ve virajlı, am a bu s a a tle r d e tra fiğ e ç ık m ış a raç ç o k az; b u y ü z d e n rahat bir yolculuk için de

W b a t do y o ıı scıy t o a sbort tour along tbe Black Sea coast? An unburried journey o f 150 kilometres past greerı cotınlıyside on tbe one b a n d a n d blııe sea on tbe other, stopping fr e q u e n tly to sıeim a n d enjoy tbe scenery, is tbe perfect ıray to escape tbe noise and stress oj'city life fo r a ıreekend. Oıır roııte begins at İstan­ bul a n d takes us to Şile, Ağva, Akçakova, Kandıra. Keıpe a n d Kefken, staying tbe nigbt at Kerpe. Tbe J'irst stage o f tbe journey is 58 kilometres. To greet tbe day by tbe Black Sea ire set out early, at 5 o ’clock in tbe m o rn in g , J'rom İsta n b u l. Orıce p a st Ü m ra n iye tbe ro a d is tbrougb attractire ıcoodland (an altenıative roııte is via B e y k o z a n d

Şile; kalesi, feneri, her yıl adına festival düzenlenen bezi, eşsiz güzellikteki koylarıyla şirin bir tatil beldesi. / Şile is a p ictu re sq u e tow n w ith its fish in g h a rb o u r, ligh th o u se , sp rin k lin g o f old vvooden hou ses, a n d su p e rb sa n d y beaches to b o th east a n d vvest.

76 SKYLIFE

N İSA N

A P R I L 1 99 8


癟 e vkpikvj ck覺 r Cef s. . . o m

n j k t dM'Ne

6 0 L DA$ O 覺覺 a I i t y i s

a Iact.

www.goldas.com


Polonezköy, both roads jo in in g ııp near Ömerli). Although unnding and ıvith more than its J'air share o f potholes, the road ıvas largely deserted at that hoıır, a n d ive arrived in tbe little seaside resort o f Şile at 7 o clock. The fish en n en had sailed at datvn, a n d som e ıvere already retıırning ıvith their catcbes o f scad and turbot. Women ıvere busy ıvorking beside their husbands in the boats, ıvhile M innoş tbe cat played ıvitb her kittens on tbe nets. Some o f the fishermen ıvere taking a rest in tbe teasa b a h ın ilk saatleri e n u y g u n za­ man. G ün ü n ilk ışıklarıyla birlikte balık­ çılar işe koyulm uşlar; bir kısmı da yeni dönüyor; kasalara bol bol is­ tavrit ve k alk an balığı d o ld u ru lu ­ yor. K adınlar yine eşleriyle yan ya­ na, sırt sırta işe koyulm uşlar tek n e­ lerde. M innoş kedi ağların üzerinde yavrularıyla o ynaşıyor. Kıyıda b a­ lıkçıların bir kısm ı yorgunluklarını atıyorlar, k aley e karşı. Bizim için d e so lu k lan m an ın zam anı; balıkçı k ahv esin d e ‘tavşan kanı' çaya kim hayır diyebilir ki? Bir d e hazırlıklı geldiyseniz kahvaltıyı da çıkarıverin aradan. Şile; kalesi, feneri, her yıl adına fes­ tival d ü zen len en bezi, eşsiz güzel­ likteki koylarıyla şirin bir tatil b el­ desi. Amacımız burada konaklam ak d eğ il; g ü z e rg a h ım ız d a ile rle rk e n “şöyle bir uğrayıp g eçm ek ”. Bu şi­ rin y ö r e y e B e y k o z , P o lo n e z k ö y üzerin d en de ulaşm ak m üm kün. Ş ile -A ğ v a a r a s ı iç y o ld a n (T e k e ’d en ) gidilirse 47 kilom etre, sahil­ d e n gidilecek o lursa 30 k ilom etre u zak lık ta. Biz sahil y o lu n u tercih ettik; n e d e n i d e y eni y en i k o y lar keşfetm ek, yeşil ve m aviyle kucak ­ laşm ak; zam an zam an kıyıya inip denizin şarkısını dinlem ek... Yol b o y u n c a K a ra d e n iz 'in a h ş a p evleri, b ah çesin d e açm ış rengarenk g ü lle riy le g ö z d o ld u r u y o r . B azı köylerde Şilebezi d o k u n a n tezg ah ­ lara rastlıyoruz. Bu k ö y lerd en g e ­ çe rk e n k ü çü k m olalarla so lu k la n ­ m ak, kır k a h v e le rin d e çay, kah v e

Göksuderesi ile Yejilçay arasında yeralan A ğva’da denizden yararlanılabileceği gibi, derelerde tekne gezintisi yapm ak da m üm kün. / T b ere is a beach su ita b le fo r sw ım m in g at A ğ v a b etw een G ö k su d e resi a n d Yeşilçay, a n d it is p ossib le to go ro w in g on the rivers.

78 SKYLIFE

N İSA N

■ <|» > A P R I L 1 99 8

bouse on tbe tptay beneatb the tiny castle. \Ve too tvere ready to relax över a glass o f “rabbit’s blood" tea ıvith the fish e n n e n a n d get out our breakfast sandıviches. Şile is a p ic tu re sq u e tow n ıvith its fis h iııg h a rb o u r, lighthouse, sprinkling o f old ıvooden houses, a n d superb sa n d y beaches to both ecıst a n d ıvest. We did not intend to stay bere, but only look a r o u n d a n d tb en be o f f again. The coast road J'rom Şile to Ağva is 3 0 kilometres, past coves a n d beaches ıvhere you can stop fo r a breath o f sea air a n d listen to the singing o f the ıvaves. Tbe road passes ıvooden boııses, their gardens J ille d ıvith roses in m a n y colours. In some villages ive


AKMANC0ND0MINIUM2OOO Yüksek teknolojisi, elektronik güvenlik ve altyapı sistemi,estetik ve fonksiyonel yapı tasarımı, eksiksiz konforu ve kalitesi, geleceğin teknolojisiyle donanmış hastanesi "Akman Medicorium", rafine zevkin ürünlerini sunan alışveriş dünyası "Akman Emporium", özel mülkiyeti ortak fayda ile birleştiren çok yönlü hizmet anlayışı... Çağımızın tüm gereksinimlerini tek bir odakta birleştiren seçkin adres Akm an C ondom inium 2 0 0 0 ,

başkentte!

I'

AKMAN CONDOMİNİUM2 0 0 0 "lifestyle"

L

/\ Merkez Satış Bürosu: Akman Condominium Konya yolu üzeri No:84 Balgat/Ankara Tel:(0312) 285 00 13 - 286 03 67 Akman Holding: Uğur Mumcu Caddesi No:19 Gaziosmanpaşa/Ankara Tel:(0312) 447 15 12 İstanbul S a tış Bürosu: Piyasa Caddesi Piyasa Çıkmaz Sokak No:1 Sarıyer/İstanbul Tel:(0212) 242 44 56

J


m m ssim %

im»JSs&V

Kandıra’yı geçip, Kerpe’ye 3 km kala tepeyi aştığınızda eşsiz güzellikte bir panoram ayla karşılaşıyorsunuz. Kerpe, orm anın içinden ip gibi uzanan bir yolun sonunda. / P a sı K a n d ıra 3 kilo m e tre s before K erpe there is a su p e rb view fro m the crow n of the hill. Kerpe is at the end of the ro a d w hıch w ın d s th ro u g h the forest. --------------------------y u d u m la m a k artık s i zin tercihinize kalmış. Y o lu n d ö n e m e ç li ve b o z u k o lm a s ı e ş s iz g ü z e llik le r iç in d e ç a ­ bucak unutuluyor. Şim di k ü ç ü k b ir tatil m ekanı olan Ağva'dayız. G ö k su d e re si ve Yeşilçay Ağva’yı arala­ rına alm ışlar. D o lay ı­ sıyla, A ğva’da d e n iz e g irm enin dışın d a, d e ­ relerde tekne gezintisi yapm ak da m üm kün. Ayrıca K aradeniz’in bir d a n ­ tel gibi işlediği çev re k oylara y ap acağ ın ız kısa yolculu k lard a, d en izin azgın dalgalarıyla d ö v ü l­ m üş 'kaya o rm an larfn d a birbirinden eşsiz g üzel­ likte görüntülerle karşılaşacaksınız. A ğ v a’d a n K e rp e 'y e u la ş m a k için ö n c e A kçao v a ’ya, sonra da K andıra'ya g eçm ek g erekiyor. K andıra’ya ulaştıktan sonra K erpe’ye 17 km kaldı dem ektir. Bu kısa yolu orm anlık alanın içinden geçerek tam am lıyorsunuz. K erpe’ye 3 km kala te­ peyi aştığınızda eşsiz güzellikte bir panoram ayla karşılaşıyorsunuz. O rm anın içinden ip gibi uza-

scıtv ıromen ıveaving tbe lo ca l clolb knoıvn as Şilebezi on h a n tl loom s. Yon can stop at a n v village yoıı fa n c y fo r a brief rest a n d a cup oftea or coffee in tbe local coffee shop. The road is ıvinding and not in a good slate o f repair. but the lovely sceneıy ınakes tıpJor this deficiency. Nestling betıveen the Göksu and Yeşilçay rivers lies Ağva. another sınall resort ıvhere yoıı can eıı/oy sıvim m ing , a n d J'or a change try rou’ing on the rivers. There are som e delightful coves nearby, u’bere roeks a n d cliffs create ever changiııg vistas as yoıı ıvander along the beach and elatnber oıvr outerops. Beyond Ağva yoıı come first to Akçaova a n d then to K andıra, the latter a distance o f 1 7 kilometres tbrougb forest from yoıır destination at Keıpe. Three kilometres before Kerpe yoıı emerge oıvr the broıv o f a hill to look över a spectacular panoram a. The 80

SKYLIFE

N İSA N

A P R İ L 1 99 8


s

A K M A N C 0N D 0M IN IU M 2O O O O yalnızca bir ev değil! Ankara'da Konya yolu üzerinde, merkeze yakın, 32 katlı bir mimarlık şaheseri. Stüdyo dairelerden, dublex dairelerden ya da panoramik komple katlardan birini seçmek size kalmış. Özel kartlı kapı kilitleri, bilgisayarla yönetilen ısıtma, aydınlatma, asansör ve yangına karşı koruma sistemi, seçkin markalardan oluşan beyaz eşyalar, monitörlü ve telefonlu merkezi güvenlik sistemi, birinci sınıf aksesuar ve armatürler, 32. katta, başkenti ayaklarınızın altına seren gece kulübü, geleceğin teknolojisiyle donatılmış, modern hastanesi "Akman M edicorium", her türlü ihtiyacınız için 6 katlı, modern alışveriş merkezi "Akman Emporium", 3 katlı kapalı otoparkı, yüzme havuzundan tenis kortlarına dek spor tesisleri, her daire için internet bağlantısı bulunan akıllı bir bina. Kısacası uygar bir yaşam , kârlı bir yatırım ! Sınırlı sayıda!

AKMAN CONDOMINIUM2 0 OO "lifestyle" /\

AJCMAjN

L

Merkez S a tış Bürosu: Akman Condominium Konya yolu üzeri No 84 Balgat/Ankara Tel:(0312) 285 00 13 - 286 03 67 Akm an Holding: Uğur Mumcu Caddesi No: 19 Gaziosmanpaşa/Ankara Tel:(0312) 447 15 12 İstanbul S a tış Bürosu: Piyasa Caddesi Piyasa Çıkmaz Sokak No:1 Sarıyer/İstanbul Tel:(0212) 242 44 56


Kefken, m evsim ine göre bol ve çeşitli deniz ürünleri bulabileceğiniz bir sahil beldesi. Bahar ve yaz aylarında kalkan, istavrit, barbun, tekir, güz m evsi­ m inde ise lüfer ve palam ut bulm ak olası. / A b u n d a n t a n d diverse se afoo d of the se a so n can be fo u n d at K efken o n the coast. İn sp rin g a n d su m m e r m o n th s there is tu rb ot, horse m ackerel, red m u lle t a n d goa tfish , w hile in a u tu m n try blu e fish a n d bon ito.

road ıviııds like a thread tbrougb Jbrest, a n d you tvish that yon coııld glide like a bird across tbe valley. Iıı recent years Kerpe bas become a popular summer resort, ıritb its calin sea. abundant fresb seafood. a n d iride cboice o f reasoııably priced gııest boııses and botels. Kefken is jııst 10 kiloınetres beyoıul Keıpe. İts popıılation o f around one tboıısand explodes in tbe sum ­ m er. There are tw o beaches. K o v a n a ğ zı a n d Kumcağız. Locally caııght fisb incinde turbot. scad. red mullet (Mıdlus barbatus a n d Mııllus surmıdetııs) in sum m er. a n d blııe fis b a n d bon ito in a n tıım n . \Vbile in Kefken do not forvet to risit Pembe Kayalar IPiıık Rocks), tebere rock is said to hare been qıtarriedJor bililding cbtırches and otber buildiııgs, aıul according to hearsay ıvas a sbelter Jbr Genoese saihrs. Ify o u ıvant to lake tbe sbort m itte boıııe, ret u n t to Kandıra, a n d fro m there lake tbe nıcıin road to Kocaeli, tebere you can jo iıt tbe m otonvay back. into İstanbul. Tbis pleasaııt ıveekend aıvay is sure to leave y o u nıentally a n d pbysically refresbed. ready to tııssle ıvith life back at the grindstone again. •

nan bir yol ve yolun so n u n d a Kerpe. İnsanın bir kuş o lu p süzülesi geliyor. Son yıllarda içinde barındırdığı villalarla, kıpırtısız deniziyle, bol ve taze deniz ürünleriyle iyice ü n­ lenm iş K erpe. G eceyi g eçirm ek için h er zam an uygun pansiyon, otel ve m otellerde yer bulm ak olası. K efken, K e rp e 'n in h e m e n y a n ıb a şın d a , 10 km uzağında. N üfusu 1000 d o layında: yazın bu ra­ kam e p ey yükseliyor. Kovanağzı ve Kumcağız pilajları den ize girilebilen alanlar. M evsim ine göre bol ve çeşitli deniz ürünleri size değişik seçen ek ­ ler .sunuyor. Yazın kalkan, istavrit, barbun, tekir, güz m evsim inde ise lüfer, palam ut bulm ak olası. K e fk e n d e gezilm esi g e re k e n bir y e r d e Pem be Kayalar. Kilise ve bazı yapıların inşası için kayala­ rın kesilip söküldüğü söylenen bir kıyı şeridi. Bir başka söylentiye göre d e bu alan. Cenevizlilerin barınağı imiş. Bir haftasonuna sığan bu küçük K aradeniz turu­ nun d ö n ü şü n ü K andıra-K ocaeli ü z e rin d e n y a p ­ mak ep ey zam an kazandırıyor. K efken'den Kan­ dıra'yu geçip. 50 km sonra Kocaeli'ye varır; Kocaeli'den sonra otoyola girerek kısa sü red e rahat bir yolculuktan sonra İstanbul'a ulaşabilirsiniz. • * E rdal Y azıcı, f o to ğ ra f sa n atçısı.

*

Hntııt Yazıcı is a pbotogırıpber.

82 IH

N İSA N

APRIL

1 99 8

^


Büyük şehirden sıkıldığınızda.

dum anın, sisin ve gürültünün

uzağına gitm ek istersiniz.

Kaç gü n uzaklaşabilirsiniz ki:

Yaz aylannda yazlığınızda.

kış aylannda kışlığınızda

e n fazla kaç gün kalabilirsiniz?

Size 12 ay hava değişimi

öneriyonız. Sağ yanınızda deniz,

sol yanınızda orman!

12 ay bu keyifle yaşam ak

ister misiniz?

Büyük şehirden uzakta,

havanızı 12 ay değiştirin,

kendinizi dinleyin!


\TE W M O D E L

INVESTMENT FREE TRADE ZONEIN İSTANBUL, ÇATALCA

Oztek

İS B A Ş b ir Ö z te k Ş ir k e tle r T o p lu lu ğ u k u r u lu şu d u ı İS B A Ş I N C ., a n Ö Z T E K G r o u p o f C o m p a n y .


İDEAL KO N U M

İDEAL İO C A T IO N ÇATALCA

ÇATALCA

The İstanbul Thrace Free Z o n e located at Çatalca area vvithiıı the boundaries of İstanbul, on 38 7.500 square meters, provides an ideal locatioıı with regard to accessibility and hum an resources. İt is 3 km. from the TEM Motorway, 12 km. from the E-5 Highvvay and 2 0 minutes to the Atatürk airport.

İstanbul'a bağlı Çatalca yöresinde yer alan İsta n bu l T ra k y a Serbest Bölgesi,

ulaşım ve insan kaynakları itibariyle ideal bir konum sunmaktadır. TEM otoyoluna 3 km., E-5 karayoluna 12 km., Kozyatağı-Selimpaşa E-5 bağlantı yoluna 4 km. uzaklıkta bulunan, 387.500 m2'lik Serbest Bölge arazisinde konumlanmıştır.

İDEAL INFRASTRUCTURE

İDEAL ALTYAPI

M ODERN TECHN O LOG Y

İLERİ T E K N O L O J İ

İSBAŞ provides the best opportunities for the establishment o f a high technologic infrastructure to eıısure the comfort and effıciency of the investors. İt thus paves the way to a secure investment model with a correct combination o f technical facilities.

İS B A Ş ; yaşam kalitesini ve işgücü faaliyetlerini

arttıran ve sorunsuz ilerlemesini sağlayan doğru teknik ve sosyal altyapıyı, profesyonel ve çağdaş

bir yaklaşım dahilinde gerçekleştirmektedir.

İDEAL SOSYAL YAŞAM

İDEAL SOCIAL LIFE M ODERN ENVIRONM ENT

EKSİKSİZ D Ü Z E N İS B A Ş ; sağlık, güvenlik, ulaşım-taşımacılık,

The social set up foreseen by İSBAŞ covers health, security, transportation, maintenance/repair and general services which will satisfy ali the needs of the future investments.

bakım-onarım hizmetleri ve genel hizmetler ile geleceğin yatırım alanlarının gerektirdiği e ksik siz d ü z e n i kurmakladır. V E T Ü R K İY E 'D E K İ S E R B E S T B Ö L G E L E R A R A S I N D A B İR İLK:

A N D FOR THE FIRST TIME A M O N G THE FREE ZO N ES İN TURKEY;

"SATIN AL, SAHİP OL"

"PURCHASE İT A N D O W N İT"

İsta n b u l T ra k ya Serbe st Bölgesi,

İstanbul Thrace Free Z one, is the first a nd only Free Z o n e of Turkey that provides the investors with the opportunity to ow n the land and the building; to lease and to seli to other investors during and after the 30-year Free Z o n e Status, w hich is offering a unique investment security.

arazi ve bina mülkiyetlerinin sahibine kalması, istenildiğinde devredilmesi, kiralanması ve satılması imkanı vermektedir.

SERBEST BÖLGENİN AVANTAJLARI

A D V A N TA G ES O F THE FREE Z O N E

İS B A Ş , sunduğu Ö z e l Serbest B ö lge Statüsü ile

tüm yatırımcılar için güvenli bir dayanak ve benzersiz bir yatırım alanı oluşturmaktadır: T A P U , K O N U M ve A L T Y A P I ayrıcalığının yanısıra

İSBAŞ, with its "Private Free Z o n e Status" offers a secure a n d incomparable investment m odel for every local a nd International business sector. İts advantages are: • TITLE-DEED OVVNERSHIP • İDEAL LOCATION x • EXCELLENT İNFRASTRUCTURE • % J 0 0 c o r p o ra te tax ex em p tio n • % 100 in c o m e tax ex em p tio n • E xem ption from im p o rt du ties • L ow labou r co sts • L o w -in terest ban k c red its • VAT ex em p tio n • Free tran sfer o f p r o f its • 10 ye a r strik e a n d lo c k o u t ban • Minimum Bureaucracy

• % 1 0 0 K u ru m la r V e rg isi M u a fiye ti • % 1 0 0 G e lir V e rg isi M u a fiy e ti • G ü m rü k V e rg isi M u a fiy e ti • U c u z İşçilik • D ü ş ü k Faizli B an ka K redisi • K D V M u a fiye ti • Serbest K ar Transferi • 10 Y ıllık G re v ve Lo kavt Engeli • M in im u m B ü ro k ra si

imkanlarını vermektedir.

İDEAL SEÇENEKLER KAPALI ve A Ç IK A L A N L A R İS B A Ş tarafından yaptırılan üretim tesisleri, d e p o ve b ü ro lar yatırımlarını bu yolda belirleyen

sektörler için en ileri teknoloji ve çağdaş mimari çizgisinde hazırlanmıştır. Tesislerini kendileri inşa etmek isteyen yatırımcılar için aynı alt yapıya sahip açık alan lar ayrılmıştır.

İDEAL ALTERNATIVES COVERED A N D OPEN SPACES Sizi sınır tanım az bir geleceğe taşıyacak b u yeni yatın ın m odeli içinde yerinizi alm aya davet ediyoruz. W e inviteyou to take you r place in this

new investment model u/ıic/ı vvilI ca n y you to a fu tu re m th ou t boundaries. Yaratılan ortak yaşam döngüsü içindeki bu düzen yapı v e proje alanında YAPI MERKEZİ v e ICF KAISER (USA), yatırım alanında ise İS B A Ş A.Ş. garantisiyle sağlanacaktır.

S h o v v r o o m : Tel:

A y a z m a

0 2 1 2 - 2 2 5

16

17

Y o l u (pbx)

O k u l Fa x :

İSBAŞ offers readily built p ro d u c tio n facilities, vvarehouses an d offices, which have been designed with the most a dvanced technology and modern architedural style a nd also o p e n sp a c e s with the same infrastructure, for investors who wish to built their ow n facilities.

This organizalion for a collective litestyle. will lx‘ guaraıleed by YAPI MERKEZİ aııd ICF KAISER (USA) in relation to the buildings and the project; and İSBAŞ A.Ş. in relation to the investments.

So k . 0 2 1 2 - 2 2 5

N o ; 7 / 2 24

08

Ö Z T E K

Ç E N T E R

8 0 3 5 0

e. m a i l : i n f o @ ı s b a s . c o m . l r

K a ğ ı t h a n e

-

İ S T A N B U L

h t t p : / / w w w . i s b a s . c o m . t r


The Story of Turkish Wood Carving

TÜRK AHŞAP SAN AT I N I N • •

• •

• •

O Y K U SU By D E V R İ M E R A K A L I N *

86 SKYLIFE

N İSA N

A P R İL 1998


T h e a rt o f T urkish ıvood ca rv in g has o n ly attracted the attention o f researchers to arıy significant exterıt in recent years. Artefacts fo ıın d in the hıırial mounds o f Central Asia a n d excavations at Pazırık. have dem onstrated that the Turks engaged in the various arts o f wood ıvorking a n d decoration from early times. \Voodwork. as an art ıvas horn o f the decoration o f architectural elements. İn Islamic art, particularly that o f the Omayyads a n d Abbasids, ive f i n d the emergence o f a distinctive neıv style, a n d this ıvas folloıved in the l l t h to 13th centuries by that o f the Selçuk Turks, ıvbo p r o d u c e d exquisitely carved pıılpits, lectems a n d cask.ets as iveli as doors a n d o th er a rc h ite c ­ tural elements. But it ıvas the O tto m a n s

T ürkiye’d e yakın tarihe k adar ü zerinde pek az d u ru lan ağaç işçiliği ile ilgili araştırm alar son yıllarda yoğunluk kazanmıştır. Orta Asya kurganları ve Pazırık kazılarında ele g eçen çeşitli işler, Ttirklerin bu konuya çok e s­ ki tarihlerde ilgi gösterdiklerini ortaya koym uş­ tur. Ağaç işçiliğinin sanat olarak tanım lanm ası, ya­ p ıla rın m im a rî e le m a n la rla s ü s le n m e s in d e n doğm uştur. İslam sanatında, özellikle Emevi ve A bbasi ağaç işlerinde yeni bir üslu b a yöneliş dikkat çekicidir. Selçuklular da ağaç işçiliğine büy ü k ö n em verm iş, yapıları süsleyen mimarî elem anların yanı sıra gün ü m ü ze m im ber, kür-

87 SKYLIFE

N İSA N

-« J * .

A P R İL 1998


sü, rah le ve çek m e c e gibi birçok ah şap eserler bırak­ m ışlardır. O sm anlılar ise bu s a n a tı e n y ü k s e k d ü z e y e ulaştırmışlardır. O sm anlılar’da ağaç işçiliği ile u ğ r a ş a n s a n a tk a r a verdikleri isim bilinm e­ m e k le b e r a b e r b a z ı b e lg e l e r d e ‘n a h h a t ’ sö z cü ğ ü y le karşılaşıl­ mıştır. O sm anlı sanatının, sa­ rayın, dolayısıyla p a ­ dişahın ve çevresinin him ay esin d ek i sa n a t­ çıların uğraşlarıyla bi­ çim len d iğ i b ilin e n bir gerçek tir. O sm anlı p a ­ d işah ları, A v ru p a’da ve İslam saraylarında olduğu gibi, şair, m üzisyen ve b il­ ginleri ç e v re le rin d e to p lam ış­ lar; her türlü süslem e sanatı ile il­ gili sanatçıyı da saraya bağlı

ıvho carried tbis art to its bighest level. Although tbere does not seem to bave been a specific terin fo r ıvood carvers ıısed by tb e O tto m a n s, soıne d o c u m e n ts refer to them as "nahhat". D urirıg O tto n ıa n t i m e s a li th e a r t s u>ere shaped u n d er the patronage o f the coıırt, the J'inest and m ost in n o v a tiv e ıvork being commissiorıed by the sultan a n d the State dignitaries in the Capital. A s ıvas th e ca se in Europe a n d tbe Islamic ıvorld, the Ottoman sultans gathered poets. mıısicians, scholars a n d craftsmen at their coıırt. Craftsmen o f ali types ıvorking at the palace work-

88 SKYLIFE

N İSA N

A P R İ L 1 99 8


©JOTUN Mutfağımızın rengini...

Evin izd e , ya ra tıc ılığ ın ız ı sın a d ığ ın ız en özel y e rle rd e n

b irid ir m u tfa k .

Peki, m utfağ ınızın renginin, Kızıldeniz'in gizem li dünyasını a nlatm asına ne dersiniz? Haydi... Özgür düşünün! Artık Türkiye'nin, 16.000 renk seçeneği sunan bir boya markası var: Jo tu n ! Avrupalı boya Jotun, Multicolor Bilgisayar Sistemi ile renk sorununa son veriyor, gerçek anlamda su bazlı iç ve dış cephe boyalarını sunuyor.

JOTUN ^N0MASTlC,<r3 <İI»VEMOİSİÖN

“ ?

3JO T U

GARDEX

Jotun Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Merkez: Yeni Çamlık Caddesi, Ayaz Sokak, No: 2 Kat:4 4. Levent, 80660, İstanbul

*

Tel: (0212) 2 79 78 78 Faks: (0212) 279 25 49 Tuzla Büro: Tel: (0216) 392 77 34 Faks: (0216) 392 77 34

D

ü

n

y

a

n

ı

n


c

ve ulufeli (m aaşlı) olarak çalıştırmış­ lardır. O sm anlı tm p a ra to rlu ğ u ’n u n yönetildiği yer olan Saray-ı Cedid, yani T opkapı Sarayı, sanatsal faali­ yetlerin de kaynağı olm uştur. Çeşitli b ö lü k le rd e n o lu şa n ve Ehli H iref adı altında to p la ­ nan bu sanatçı ve zanaatçı­ lar saray ö rg ü tü n ü n k a p ı­ k u lu ’ o la ra k is im le n d irile n k e s im in d e n d i. F atih S u ltan M ehmet, II. Beyazıt ve Yavuz Sultan Selim’in padişahlık yıl­ larında varlığı anlaşılan Ehli Hiref ö rg ü tü n ü n K anuni Sul­ ta n S ü le y m a n ’ın k ırk yıllık saltanatı süresince en parlak dönem ini yaşadığı arşivlerde b e lirtilm e k te d ir. Ka­ nuni Sultan Süleym an d ö n e m in d e s a y ıla rı 598 olan Ehli H iref m en su p ­ ları 1566 yılında 636 kişiye ulaşm ıştır. Bu d ö n e m d e Ehli H iref ö rg ü tü n d e d ik k a ti ç e k e n özelliklerin başında, Cemaat-i Kum ve Cemaat-i Acem olm ak üzere ikiye ayrılmış olm aları gelm ektedir. III. Murat dö n em in d e, Ehli H iref’in tek bölük halin­ d e b irleştirilip s ö ­ zü ed ile n ayrım ın ortad an kaldırıldı­ ğı anlaşılm aktadır. O sm an lı sü slem e s a n a tı a ç ıs ın d a n tarihsel olarak en ö n e m li s a n a tç ı to p lu lu ğ u 'n a k k a ş ’la r d ır . O sm an lı s a n a tın ın m o tif d ağ arcığ ı, süslem e üslupları

sbops received salaries as well as p a y m e n t f o r in d iv id u a l items. Until tbe mid-19tb century Topkapı Palace ıvas tbe centre o f the O ttom an E m pire’s artistic activity. Ali tbe palace artists a n d craftsmerı ıvere members o f a guild called tbe Ehli H iref ıvbicb consisted o f d iffe r e tıt c o m p a n ie s f o r each art, a n d ıvas affiliated to tbe im p eria l arm y. Tbe origins o f the Ehli H iref g u i l d h a v e h een tr a c e d back to the reign o f Sultan M e h m et th e C oncjueror, a n d reached itspinnacle o f a cb iev em e n t d u r ­ ing the 40 y e a r reign o f Sultan S ü le y m a n tbe M a g n ific e n t. Ö v er tb is period tbe nu m b er o f artists a n d c r a fts m e n in tb e g u ild rose fro m 598 in 1520 to 636 in 1566. A rc b iv e d o c u m e n ts shoıv th a t tb e g u i l d w as d i v id e d in to tıvo categories knoum as Cemaat-i Rum a n d C e m a a t-i A cem f o r cra fts­ m en o f A natolian a n d P ersian orig in . D ıtr in g tb e reign o f M ura d III (1 5 7 4 - 1 5 9 5 ) tb e tıvo sections o f the guild ıvere ımified. From th e p o i n t o f vieıv o f O tto m a n

90 S KYLIFE

N İSA N

A P R I L 1 99 8


Yabancı dili konuşulduğu ülkede, dünyanın en büyük ve deneyimli organizasyonu EF ile öğrenin *12-18 y a ş grub u na yaz okulları, 18 y a ş üzeri yetişkinlere ise, yıl boyu açık okullarımızda dil eğitim programları. "British Council, A C C ET, A R E L S kurumlarından onaylı okullar *13 Ülkede 29 m erkezde İngilizce, Alm anca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve R u sç a dillerinde eğitim 'D iplom alı uzm an öğretmenler 'S o s y a l aktiviteler ve geziler

EF’e ödediğiniz kurs ücretini fazlası ile geri alıyorsunuz İn t e r n e t :

w w w .e f.c o m - w w w .e n g lis h to w n .c o m J

f f f? «s*s dl.

U lu s la ra ra s ı d h O k u lla rı

E F Eğitim Ltd. Mete Cad. No.34 K.6 80090 Taksim - İstanbul Tel: 0212 292 34 55-58 Fax: 0212 249 12 33

E ve t, a yrın tılı b ilg i iç ere n E F 1998 broşürlerinden istiyorum .

J EF YABANCI DİL GEZİLERİ ( 12-18 Yaş a ra s ı) J EF ULU SLARARASI D İL OK U LLAR I ( 18 Yaş v e üzeri yetişkinlere )

J EF AK A D E M İK YIL PRO GRAMI (17-28 Yaş arası) J EF CORPORATE ( İş dünyasına yönelik)

| Soyadı

Adı I A d re s P o s ta k o d u j Tel. ış: i O k u l/F irm a A d ı

Ş e h ir ev:

D o ğ u m ta rih i


lııı sa n a tç ıla rın çalışm alarıy la y aratıl­ mıştır. Tasvir, tezhip, m inyatür, ah şap oym a, kuyum culuk gibi el sanatlarının hazırlan m asın d a özellikle nakk aşların faaliyet g ö sterd iğ i, g ü n ü m ü z e u laşan eserlerden, belge ve kaynaklardan a n ­ laşılm aktadır. Ağacın g ü n lü k yaşantıda kullanılm aya başlanm ası başta m im arî olm ak üzere süslem e ve eşya yapım ında yepyeni bir sanat dalını g ü n d e m e getirm iştir. An­ cak d o ğ a n ın belirli b ir zam an süreci içerisinde ahşabı yok etm esi, çok sayı-

decorative art tbe m ost im purtarıt g ro u p o f crcıftsnıen irere tbe p a itıters or nakkaş, best knoum f o r their m iniature paintings, but ıvho a/so prochıcecl designs fo r manuscript illıımination, ıvoodıvork, m e ta lu ’ork, ce ra m ics a n d otber arts. // ıvtıs they ıvho dictated tbe styles a n d motifs o f Ottonıan art, as ive can see from sıırviving ıvorks o f art a n d contemporary documents. S in ce ıvood is not as d n ra b le as metal, f o r ex a m p le, m a n y o f tb e item s d e c o r a te d by sucb tecbnicpıes as carving, inlay arıd k ü n d e k â ri (fre t o rn a m e n t, to n g u e a n d groove pointing), bave sadly not survived to tbe pre­ seni day. Despite being one o f tbe fo rem o st o f oıır tra d itio n a l arts there are as ye t no courses in tbis fie ld at o u r applied a rt fa c u ltie s to preserve its skills a n d tecbnicpıes, a n d restore tbe beaııtifııl antic/ııes noıv in m ıısettm s a n d collections. •

da ağaç eserin g ü n ü m ü ze ulaşm asını en g elle­ miştir. Ö te y an d a n tekn o lo jin in ilerlem esi de geleneksel T ürk el sanatlarını etkilem iştir. G e­ lenek sel sanatlarım ızın en ö n e m lile rin d e n biri o lan a h şa p oy m acı­ lık , y e te r li s a y ıd a u stan ın yetişm em esi v e ü n i v e r s i t e le r d e bu ko n u ile ilgili bir b ö lü m ü n o lm a y ış ı n e d e n iy le , ş im d ilik sa d e c e d evlet m ü z e ­ le r in i n v e b ilin ç li k o le k s iy o n c u la rın e lin d e k o ru m a a lım ­ da. •

* Derriırı E rakalm is a lecturer in tbe F aculty o f E dııcalion a t A n a d o lu University.

•D e v rim h'rak alın , A n a d o ­ lu Ü n iv e rsite s i E ğ itim F a­ k ü lte si ö ğ re tin i (iyesi.

92 SK V LIFE

N İSA N

A P R İ L 1 99 8


S o y a k , K a n d i l l i 1d e

2 1.

yüzyılın

H e x a v r ıntı d a , d ü ş l e d i ğ i n i z

e v l e r i n i s u n uy or.

kalite

ve

estetikle...

S o y ak , 4 0 y ıla y a k la ş a n d e n e y im in i, m o d e r n k o n u tla ş m a y a y e p y e n i ç ö z ü m le r g e tir e n y e n i b ir v illa p ro je s iy le z irv e y e taşıy o r: K andilli -A yışığı V adisi E vleri. M ü stak il g irişleri o la n 385 m 2'lik d u b le k s v illalar ve 4 5 5 m 2'lik trip le k s villalar; tü m ü y le ith al m u tfa k la rı a n k a s tre ith al b ey az eşyaları, b a n y o la rı, ö z e n le h a z ırla n m ış b a h ç e p ey zajı ve özel h av u z b a şı d ü z e n le m e le riy le 22 a d e t y ü zm e h a v u z u k a p a lı v e a ç ık o t o p a r k l a r ı ile e n in c e a y r ı n t ıs ı n a k a d a r e s t e t ik d u y a r l ı lı k v e t e k n i k g ü n c e ll ik iç i n d e g e r ç e k le ş tir i li y o r Bu y e n i p ro je , çağ d aş k o n u tla ş m a n ın çizg ilerin i b elirliy o r.

Ayışığı Vadisi Evleri Boğaziçi'nde, Kandilli bahçeleri içinde. Aynı 2

zamanda

dakika

bilm eniz

köprülerin

mesafede. gereken

tam

Ayışığı

daha

pek

ortasında,

Vadisi çok

ikisine

Evleri yle

keyifli

ayrıntı

de

H j

ilgili

8H

var

BH

Ö r n e k villamızı g ezi p g ö r m e n i z için t e l e f o n u n u z u b ek l iy o ru z.

A y ı ş ı ğ ı

| | |

V a d i s i

Soyak - Kandilli "Çağdaş

yaşam

çizgisi"

R A S A T H A N E C A D D E S İ . P E R A K E N D E S O K A K . K A N D İ L L İ / İ S T A N B U L T E L : ( 0 2 1 6 ) 3 0 8 86 13 - 3 3 2 24 09 F A K S : ( 0 2 1 6 ) 3 0 8 86 13 S a t ı ş b ü r o m u z C u m a r t e s i . P a z a r d a h i l h e r g ü n 18 .00 e k a d a r h i z m e t i n i z d e d i r .


İstanbul Akmerkez • İstanbul Bağdat Caddesi • İstanbul Rumeli Caddesi • İstanbul Galleria • İstanbul Kadıköy • Ankara Tunalı Hilmi • Antalya Konyaaltı Caddesi • Bursa Çekirge


The Ruins of Ani

ANİ HARAB ELE Rl By R O N I A S K E Y - D O R A N *

Kars is set in a perpetually moving sea o f dry grass. Theflat, ıvirıd bloıvn plains around the toıvn provide the agricultural means to support the farmirıg villages sacattered around its oııtskirts. n e scenery in this district is breathtaking, an endless vista o f lofty moııntains and fertile valleys surrounds Kars from every direction a n d when night falls sudd e n ly on the high m ountain peaks, the ıvorld hecom es a n im penetrable black, stu d d e d by stars so bright they appear to be close enough to reach out and touch. İt is here, in this eastern regiorı, that the first camouflaged and sandbagged military checkpoints and identity Controls have ali traffic on the road stopped and heavily armed soldiers and poliçe ask interminable questions ab o u t ıvho is going tebere a n d ıvhy. Tourists in the area are expected to shoıv their passports a n d explain ıvhy they are there. The soldiers and poliçe I met on my travels ıvere a friendly bıınch, jııst as intrigued as the villagers about foreign travellers and bappy to have an opportunity to practice their Erıglish and enquire about the latest happennings in İstanbul. They are am used to hear that tourists consider the regiorı interesting and beautiful as each one o f them can count exactly how many days he has left in this remote outpost mitil he can go home. Travellers are usually told to be careful and sent on their ıvay ıvith a ıvave and a friendly smile. Kars sits sleepily in the centre o f the breezy plains at

R üzgarın sürekli dalgalandırdığı bir k u ru m u ş ot den izin in o rtasında k u ru lm u ş Kars. Şehri saran, rüzgarı eksik olm ayan am a bereketli ovada yapı­ lan tarım, çevreye yayılmış köylerin geçim kayna­ ğı. Şehrin dörtbir yanını çevreleyen verimli vadi­ ler ve bitim siz gibi g ö rü n en yüksek dağların ku­ şa ttığ ı m a n z a ra ise n e f e s k e s ic i. H e le gü n eş yüksek dağla­ rın zirvelerinin arka­ s ın d a k a y b o lu p d a g e c e a n id e n ç ö k tü ­ ğ ü n d e o lu ş a n zifiri karanlıkta, birer ateş böceği gibi parlayan yıldızlar öylesine ya­ k ın g ö r ü n ü y o r ki, elinizi u zatsan ız değ e b ile c e ğ in iz i s a n ı­ yorsunuz. Yol b o y u n c a g ö re v y ap an ask er ve polisler, tıpkı köylüler gibi, ya­ bancı ziyaretçilerle dostça so h b et ediyorlar. Ayrı­ ca İngilizce pratik yapm a ve İstanbul’daki yaşam hakkında bilgi alm aktan m em nunlar. H erbiri ül­ kenin bu uzak köşesinden eve d ö nm elerine kaç g ün kaldığını hesaplarken, turistlerin bölgeyi ilgi çekici ve güzel olarak d eğ e rle n d irm ele ri onları m utlu ediyor. 1750 m etre yükseklikteki bereketli platoların m er­ kezine kurulm uş olan Kars, 1877-88 O smanlı-Rus savaşınının g ö b eğ in d e yeralm ası dolayısıyla Tür­ kiye tarihinde önem li bir rol oynam ış. Savaşın so n u n d a yenilen O sm anlı orduları tarafın­ d an Ruslara terk edilen Kars, 1918 Brest-Litovsk anlaşm ası ile tekrar T ürkiye’ye iade edilir. Bin yıl­ dan bu yana çok fazla şeyin değişm ediği Kars’ın

97 SKYLIFE

N İSAN

--J ^

A P R I L 1 99 8


Şinasi Bingeli

g e n iş b u lv a r la r ın d a yürürken, şehrin Rus­ larca işgali sıra sın d a yapılm ış birçok yapı­ nın izlerinin hâlâ d u r­ duğ u n u görebilirsiniz. İsa ’n ın 12 h a v a ris in ­ den biri olan Apostol a d ın a y a p ılm ış , 10. yüzyıldan kalm a kili­ se d e , K ars sın ırla rı içinde bulunuyor. H a­ variler M üzesi’n e d ö ­ nüştürülm üş olan kili­ senin dışarda b u lu n an k u b b e boşluğu, oniki h a v a r in in a c ıla r ın ı g ö s te r e n r e n g a r e n k duvar rölyefleriyle b e ­ zenmiş. Kars, ayrıca o lağanüs­ tü g ü zellik tek i el y a­ pımı yün halıları, böl­ g e n in ç a y ır la r ın d a b e s le n e n k o y u n v e keçilerin kalın, işlen ­ m em iş yünleriyle g e ­ le n e k s e l m o tif le r le b ezen en ve sıcak tonların hakim olduğu el yapımı kilimleri ile de ünlü. Aslında b u rad a olm am ın tem el seb eb i, K ars’tan

an a ltitu d e o f 1750 m. Tbis little eastem province once played an important role in Turkish history, being right in tbe centre o f the Russo-Turkish ıvar in 18 7 7-78. Kars ıvas ceded to Rııssia by the defeated Ottoman Arm y at the conclusion o f the S ıvar a n d ret u m e d t o | Turkey by a treaty signed - at Brest-Litovsk in 1918. A lthoııgh tbe R ussians constructed m any buildings a n d the ünde avenııes, really not ali that m uch bas changed ıvitbin tbe last 1000 years. Tbe lOth Centııry Cburch o f the Apostles, now the Havariler Museum, has a | fin e display o f colourful a bas-reliefs including the g tıvelve apostles, posing in I cramped and aıvkıvardly artificial positions, in tbe exterior drum o f the dome. Kars is also renoumed fo r itsproduction o f distirıctive hand-made ıvoolletı carpets and intricately designed hand-ıvoven kilims in

98 SKYLIFE

N İSA N

A P R İL 1998


Sizi tanıyan bir b a n k a istemi şti ni z.

I insana saygının

Çağdaş bankacılığı,

bir gereği

uygulayan ve

olarak gören;

üreten;

Kaliteyi,

Y ö n e tim d e , bilgiyi, yenilikçiliği ve kararlılığı ilke edinmiş;

G üven i,

Y a ş a m boyu,

müşteri hizmetlerinin

m utluluğunuz

vazgeçilmez

için daha da

bir parçası

yakınınızda...

olarak benimseyen;

Bir banka.

O

S

i T

E

B

“s i z i

A

N

K

t a n ı y o r u z ” G e n e l M ü d ü rlü k

Abdi

İpekçi

Cad.

No:63

• 80200

• Maçka

• İstanbul

• Tel:

0.212.231

40

10


Ö ztiirkktiu Yıldırım

45 k ilo m e tre u z a k ­ lıkta, Erm enistan sı­ nırında b u lu n an Ani h a r a b e l e r in i g e z ­ m ek. Böyle bir gezi iç in g e r e k li o la n izin form larını d o l­ durm ak ve yetkilile­ re b u b e lg e le r i o n ay la tm a k g e re k i­ y o r. G e z iy e , s a b a ­ h ın ilk ış ık la r ıy la birlikte, Kars’ın ünlü balı ve kaşar p ey n i­ riyle güzel bir k a h ­ valtı yaptıktan sonra çıkm anızı öneririm . A ni’d eki an tik kale, Türkiye ile Erm enis­ ta n ’ı ayıran A rpaçay vadisinin ü zerindeki k ıraç p la to ü z e rin e k u ru lm u ş . B ö lg e y i çeviren heybetli sur­ lar, b u g ü n le rd e y o ­ ğ u n b ir re sto ra sy o n A N0 ça lışm a sın d a n g e ç i­ y o r. Bu m u h te ş e m ş e h ir , e n g ö rk e m li g ü nlerin i y aşad ığ ın ­ da yüz b in d en fazla insanı barındırıyorm uş. Bu­ gün bir hayalet şehri andıran Ani, geçm işte İpek Yolu üzerinde, doğu ve batı şehirleri arasında d e ­ ve kervanlarıyla ticaret y ap an tüccarlara alışveriş

ricb colours a n d w arm torıes ıvitb tr a d itio n a l motifi made ıvitb coarse, Ibick ıvool produced in tbe pastures am u n d Kars. A visit to Ani , 45 km east o f Kars on tbe Annenian border, is tbe main reason fo r coming here and iveli ıvortb tbe tiıne consuming procedure o f filling in tbe ■ application for approval to visit’fornıs and having tbem stamped by tbe varioiis autborities -ali in d i f feren t parts o f town- tbe day before tbe scenic ride oııt to the medieval rııins. İt ’s besi to start out early in tbe morning, after a clelicious breakfast o f unique Kars honey a n d excellent locally made ebeddar type ebeese. The ancient citadel o f Ani is situated on tbe harrerı plains above the Arpaçay Valley ıvbicb separates Aipaçay «IV r..J Turkey and Armenia. Tbe wmm site is surrounded by an imposing fortified city ıvall, currently undergoing irıtensive restoration. Tbis one time prominent city used to house över 100.000 citizens in it's hey-day. Önce an important station on the ancient Silk Road,

lOO >K Y L I F E

N İS A N

A P R IL

1998


Güven Air, tamamen size özel,

G üven Air; tümü 1 9 9 6 yılı sonunda üretilmiş ve katego­

isteklerinize g ö re , en in ce ayrıntısına kad a r te k tek

rilerinin en iyilerinden oluşan

d ü şü n ü lm ü ş b ir u ç u ş

hava ulaşım filosuyla...

hizmeti veriyor... Dile­

Deneyimli pilot kadrosu

diğiniz an, d iled iğ in iz

ve teknik ekibiyle... Her

yerde olm a fırsa tın ı,

za m a n çift p ilo t y ö n e ­

yaşamaktan büyük keyif

tim inde sağladığı u çu ş

alacağınız ayrıcalıklarla,

''ğBmhcesiyle... Acil sağlık

konfor içinde siz e sunuyor.

__

G e r ç e k a n la m d a bir hava ta k si şir k e ti ola ra k tasarlanan

problemleriniz için sunduğu Air Am bulance servisiyle... 2 4 saat, aralıksız hizmetinizde...

G Ü V E N H A V A Y O L L A R I A . Ş . Çatal Sokak Al Blok No.5 Florya 34810 İstanbul Tel: (0-212) 662 03 62 (PBX) Faks: (0-212) 662 02 61 - 573 12 14 e-mail: guvenair@guvenair.com.tr http://www.guvenair.com.tr

G ü v e n A ir V . I. P.

A I R

T A X I

"Z a m a n ı G ü v e n le A ş ın "


ö z tiir k k a n Yıldırım

m erk e zi ve k e rv a n sa ra y o la ra k h izm et verm iş. A ni’n in ç ö k ü ş ü , M oğolların 13. y ü zy ıld a şeh ri y ağ m alam aların ın a rd ın d a n T im u rle n k ’in, zaten yağm alan m ış o lan şe h ird e n geriy e kalan ları da yoketm esi so n u cu n d a başlam ış. Ticaret yollarının biraz daha g ü n ey e kaymasıyla birlikte, önceki d ö ­ nem in ö n em li b ir yerleşim i o lan Ani b ü sb ü tü n ölüm e ve yokoluşa terkedilm iş. 14. yüzyıldaki b ü ­ yük d ep rem şeh ird en geriye kalan yapıların biraz daha zarara uğram asına se b e p olm uş. Bu uzun ta­ rihten b u g ü n e kalanlar arasında, çok sayıda Er­ m eni kilisesi, bir Selçuklu sarayının kalıntıları, iki cami, kervansaray ve bir katedral bulunuyor. Za­ m an ın tüm yıpratıcılığına rağ m en , k iliselerd ek i rengaren k freskler hâlâ iyi durum da. Türkiye'nin el değm em iş D oğu bölgelerinin çal­ kantılı tarihine d o ğ a ı ilerlem ek, sıkıcı turistik ge­ zilerden sonra oldukça yeni bir hava getiriyor in­ sana. Bu sonsuz ve zam an dışı ülkenin en uzak köşesine yapılacak bir yolculuktan geriye, yaşam boyu unutulm ayacak anılardan edinilm iş p ah a bi­ çilm ez bir h azin e kalıyor. G erçek bir m aceracı, binyılların içinden g eçerk en kendi ayak izlerini takip ed eb ilen kişidir. •

serving as a trading post and caravanserai fo r mercbants travelling ıvith heavily laden camels betıveen east and west, it is noıv a ruined ghost toıvn. Ani quickly fell to the Mongols in the 13th centııry ıvho left the city ransacked in turbulent disarray, tben T am erlane ram paged through a n d m ercilessly destroyed ıvhat ıvas left. Wben tbe trade routes ınoved further soııtb, tbe önce hustling metropolis lost its revenuefrom trade and soon tbe entire province died. It ıvas agaiıı destroyed by earthquak.es in the 14th century. What remains noıv are several Armenian built churches, a ru in e d Seljuk palace, a couple o f mosques a n d caravanserais and a cathedral. Tbe colourful frescoes and paintings in tbe chıırcbes are stili in fin e condition although time bas left its mark as iveli. Stepping back into the turbulent history o f unspoiled Eastem Turkey is a refresbing change from the ıvellıvom tourist track. Exploring in the remotest corners o f this limeless laııd, a quest not fo r the faint-hearted, priceless treasures can be enjoyed at leisure a n d unforgettable memories retained fo r a life-time. A tm ly voracious adventurer can create his oıvn footprints through the ages. •

* R o n i A s k e y -D o ra n , y azar.

* Roni Askey-Doran is a ıvriter.

102 SKYLIFE

N İSAN

A P R IL 1998


Svviss Hofe//lstanbul

Hilton H o te l/İstanbul

Sirena Hotel /Antalya

Planeta Hofe//Crimea

Conrad Hofe//lstanbul

Gasprom H ofe//Sochi

Dedeman H o te l/İstanbul

Four Se a so n s Hotel İstanbul

Mövenpick Hotel / İstanbul Ramada Hotel/Mersin

Intercontinental

Sea Garden Hotel/Bodrum

T ashkent

Hyatt R egency Hofe//lstanbul

Ankara Hofe//Almaty

Hyatt Regency Hotel /Baku Hyatt Tower & Casino / Baku

Turquoise Hotel Side - Antalya

Gasprom Complex / Moscovv

Hilton Hofe//Bucharest

Inter Hotel Petrograd St. Petersburg

M/gda/of/Israel

Eresin H o te l/İstanbul

Çıragan Palace Hotel Kem pinski / İstanbul

Hilton Hotel - B u c h a r e s t

A R C H IT E C T U R A L C O N ST R U C T IO N & T R A D E INC.

Atatürk Cad. No: 17 Zümrütevler K. Maltepe - İstanbul - TÜRKİYE Phone: (90-216) 305 75 50 (4 lines) 383 75 86 (7 lines) Fax:(90-216) 371 19 86 Moscow Office: Kutuzovsky PR.26 KB.330 Phone: 7 (095) 249 07 60 - 564 80 30 Fax: 7 (502) 224 20 30 E-Mail Address:fekaarcconsinc@superonline.com.


Fotoğraftaki kuvars minerali Çimstone'a hayat verdi.

devrine

Yer ve du v ar kap lam a m alzem elerinde yeni teknoloji şimdi T ürkiye'de... Ç İM S T O N E b in a la rın iç ve dış yü zey lerin e ta şın d ay a n ık lılığ ın ı ve estetiğini getiriyor. K uvarsın sağlamlığı Ç İM S T O N E ’la güzelliğe dönüştü.


Çimstone’la yapılar tekrar taşa kavuşuyor.

Sağlamdır: Ç İM S T O N E 'u n % 9 5 ’i doğanın eıı sert taşlarından biri olan kuvarstır. Bu y ü zd en Ç İM S T O N E , yoğun kullanım alanlarında bile aşınmaya ve çizilm eye karşı dayanıklıdır. Su em m e katsayısı diişiik olduğu iç.in bünyesine sıvı kabul etmez. Yüksek basınç ve eğilm e dayanım ı ile kırılm a z, d eform e olm az. A sit ve bazlara karşı dirençlidir. P ierre L oti O te li İs ta n b u

E stetiktir: 1 20x180 cm. levha olarak istenilen renk ve dokuda farklı kalınlıklarda üretilir. Talep edilen boyut ve şekilde ebatlanır. Kum lanmış veya değişik p a rh k lık ta k i yüzeyler farklı alanlarda kullanıma olanak sağlar.

T a n sa ş M a rm a ris

Y cn k u r M o b ily a İzn n

H ijyeniktir: K om pakt yapısı nedeniyle bünyesinde kılcal çatlak ve damar olmadığı için bakteri barındırmaz. Pürüzsüz yüzeyi, tem izlik ve kulllanım kolaylığı sağlar, leke tutm az.

K o n u t H ursa

Bina

ım s ton e .İMEM TAŞ TOPLULUĞU işletmesidir

a r ı ıı

s a ğ la m

dostu

l'.N K A A n a o k u lu İsta n b t

&TONE

Ç İM E N T A Ş İZ M İR Ç İM E N T O FABRİKASI TÜ RK A.Ş. DOĞAL KOMPOZE TAŞ İ Ş L E T ME L E R İ Fabrika Kem alpaşa Cad. N o .23 Işıkken! 3 5 0 7 0 l/nıir Tel: (0232) 4 3 6 29 63 pbx Faks: (0232) 4 3 6 29 72 Bölge Satış Müdürlükleri: Ege Bölge Tel:(0232) 4 36 24 87 Faks:(0232) 4 36 25 12 Marmara Bölge Tel: (0216) 411 64 05 Faks:(0216) 411 60 72 İç Anadolu Bölge Tel:(0312) 481 5 0 5 0 Faks:10312) 481 9 3 93 Antalya Büro Tel:(0242) 322 64 8 4 Faks:10242) 3 2 ? 34 HR


Nature, artist and architect

BALLICA CAVE

BALLICA MAĞARASI Doğanın muhteşem işçiliği /iy B A R I Ş D O Ğ R U

106 SKYLIFE

N İSAN

A P R İL 1998


Arabamız, dağların arasından kıvrıla kıvrıla akan Yesilırmak’ın suladığı verimli ovada hızla ilerliyor. Ovanın iki yanını saran dağların biris noktalarını belirleyen ka­ vakları izliyor gözlerimiz. Turhal’ı geçip Tokat'a ilerler­ ken Pazar sapağını görüyoruz. Sapaktan döndükten birkaç kilometre sonra Anadolu Selçuklularının yaptır­ dığı, Yeşilırmağın gürül gürül akan sularının ve yılların yıpratamadığı köprüden geçiyoruz. Artık tarihî Kral Yo­ lundayız. Yüzyıllardan beri kervanların dinlenme nok­ tası olarak kullanılan. 1238 tarihinde yapılmış Mahperi Hatun Kervansarayı da hemen burada. Ama bu uzun yolculuğun asıl sebebi, insanoğlunun yüzyıllardır emeğini ve zekasını katarak yarattığı bu ta­ rihî eserler değil. Daha insanoğlu tarih sahnesine çık-

W e drove along Ibe fert ile valley o f the ıvinding Yeşilırm ak river, moımtairıs rising in the distance on either side. Far ahead we saıv poplars marking thepoirıl ırhere the m ountains sarık to earth. AJler passing tbrougb Tıırha! on the road to Tokat ire tıtrned o jfa t the sign to Pazar, a n d a fe tv kilome­ tres on crossed the mediaeval hridge bııilt by the Seljııks. Seemingly ııntoııcbed by time it stili car­ ried the ancient King s Road över the fa st running ıvaters o f the Yeşili rmak.. Searhy is Mahperi H atun Kervansarayı bııilt in 1238 to accom m odate tbe caravans ıvhich jo u m e y e d back a n d fo rtb across Anatolia into Persia. But ive had not a n n e to see sucb bistoric m onıı-

107 SKYLIFE

N İSA N

A P R İ L 1 99 8


W

madan önce de doğa kendi kendine, kendi taşından toprağından güzellikler üretmeye başlamıştı. 1085 metre yükseklikteki Ballıca Mağarası, doğanın bu inanılmaz işçiliğinin dünya üzerindeki en güzel örneklerinden bi­ ri. Ballıca Mağarasfnın ilk sakinlerinin, kanun kaçakları, define avcıları ve çobanlar olduğu sanılıyor. Ancak ma­ ğaranın resmen tespit edilmesi ve öneminin anlaşılması 1990-91 yıllarına rastlıyor. Bu tarihten sonra mağaranın gezilmesini kolaylaştıracak bir yürüyüş platformu ve doğal yapıya zarar vermeyecek bir ışıklandırma sistemi

merıts to burn u n en d e a v o ıır a n d intelligence. Instead ive ıvere on o u r ıvay to Hatlıca cave, a m a s te r p ie c e c a r v e d b y n a tu r e lo n g b efo re m a n k in d h a d appeared on eartb. At u n ultitııde o f 1085 m etres, th is c a v e is o n e o f tb e m ost remarkable exumples o f bow nature J'orges works o f art fro m stone a n d soil. Apart perbaps J'rom tbe occasional outlaıv or sbepberd tbe cave ıvas completely ıınkrıoıvn uııtil 1990. Since tben u raised ıvalk bas been constrııcted a n d a ligbtirıg system installed so us to rnake it uccessible to visitors

108 K YLIFE

N İSA N

-- J * .

A P R J L 1 99 8


hazır giyimde

kalitenin sembolü

will alvvays be

the name of the quality

for ready to wear

Önel Tekstil Ürünleri A.Ş.

Önel Tekstil Ürünleri A.Ş.

imaj Tekstil Ürünleri Ltd.

Merkez Tekstil Ûrünl

Merkez : Karanfil Sk. 8/1 Kızılay Ankara Tel: 0312. 417 55 72 - 434 C Faks : 0312. 435 04 65

Şub e: Güniz Sk. 21/A Kavaklıdere Ankara Tel: 0312. 426 24 02 -426 24 09 Faks:0312-468 67 71

Bağdat Cad. Köşk Apt. 428 Suadiye İstanbul Tel: 0216 302 64 78 - 79

Akkavak Sk. 19/21 Nişantaşı İstanbul

.‘ i

V'ımt lu ıd c i lüı SIk. S/A O T j P Nişsııteşı IsitıubiLl t

.- i . ı v '- ı » ' 'M iı

t

7


kuruluyor. Yaz kış ortalama 18 derece sıcaklığın hüküm sürdüğü Ballıca Mağarası, haşmetini gizleyen küçük bir galeriyle açılıyor. Giriş kısmının hemen arkasındaki Havuzlu Salon'da, sıcaklığın biraz daha yüksek olması (20" C) ve nem oranının düşüklüğü (yüzde 54) yüzünden, damla­ taşları oluşturan kalsit kristalleri arasındaki bağ zayıfla­ mış ve pul pul soyulmuşlar. Havuzlu Salon’dan sonra, dar bir geçitten geçerek Büyük Damlataşlar Salonu na ulaşıyoruz. Dev boyutlu sarkıt ve dikitlerin arasında bir an başınız dönüyor. Nesnelerin büyüklüğü ve kendi ebatlarınız konusunda garip bir illüzyon yaşıyorsunuz. Bu bölümdeki oluşumların renk çeşitliliği de insanı hay­ rete düşürüyor. Kırmızı demir minarellerinden. sarı renk ise demirin bir başka türü olan iim onit”ten kaynaklanı­ yor. Mavi ve yeşil renkler ise, bakırın türevleri olan “azurit" ve "malakit"li sulardan oluşmuş. 18 metrelik bir inişle ulaşılan Fosil Salon a, içinde yasa­ yan ve mikroorganizmaları yiyerek beslenen yarasalar­ dan dolayı Yaraşalı Salon da deniyor. Mağaranın en genç ve en yeni oluşumlarının yeraldığı bu bölümde, halen gelişim halinde bulunan makarna sarkıtları (yavru sarkıtlar), mağara gülleri, mağara iğneleri ile içi su dolu damlataş havuzları bulunuyor. Buradan, yer yer 20 metreye yaklaşan kuyuların bulun­ duğu Çöküntü Salonu na geçiliyor. Daha çok mantar kayaların yer aldığı bu bölümden sonra büyük sütunlar tarafından 3 ayrı salona ayrılan Muhteşem Galeriye ula­ şıyoruz. Galerinin en kuzeyinde bulunan Mantarlı Salon'ıın özelliği olağanüstü irilikteki soğan sarkıtlar ve mantar şeklinde gelişmiş dikitler. Galerinin orta bölü­ münde yeralan Sütunlar Salonu, adını salonu birçok odaya ayıran makro sütunlardan almış. Yüksekliği 15

ıvitbout dam aging tbe cave’s natura! form atiom . A sm all galleıy ıvbicb gives no indication o f tbe marvels to come leads into tb efirst cavem called tbe Pool Hail. Winter a n d sum m er the other parts o f Ballıca ca ıv bave a constant temperatııre o f İH degrees Centigrade, ıvbereas bere the temperatııre is 20 degrees Centigrade a n d tbe bum idity is loıv (54 percenl), conditiorıs ıvbicb bave led to blistering o f tbe calcide crystals. From here a ııarroıv passage leads into tbe Great Hail. ıvbere tbe sigbt o f gigatıtic stalactites a n d stalagmites is breatbta k iııg . The d is c re p a tıc y betıveen th e ir b u g e dim ensions a n d yo ıtr oıvtı crecıtes tbe heıvildering illıısion tbat yo u bave sh n ın k in size. The diversity o f colour in tbe m ck form ations bere is astonisbing. Red derives fro m ferroııs miııerals. andyelloıv fro m anotber iroıı com pound knoıvn as lemonite. Greerı a n d bitte hues are leııt by deposits a f azıt rite a n d malacbite. A descent o f IS metres rıoıv leads you into the Hail o f Fossils, or altem atively tbe lla ll o f Bats , since tbere is a large colony o f tbese creatııres livitıg on microorganisnıs bere. Tbis part o f tbe cave conta in s the yo ııııg est fo rm a tio n s, a n d tbere are m a n y in fa n t stalactites kn o ıvn as straıv. cave roses. delicate J'inger like form ations called bel iç­ ti tes a n d pools ofıvater. Tbe tıext cavern is tbe Pothole Hail. ıvitb vertical sbcıfts ııp to 2 0 metres in depth a n d nıım eroııs m ıısbroom shaped stalagm ites. From bere yoıı enler tbe Splendicl Galleıy, divided into tbree halis by bigb colıtm ns. Tbe n o rtb e n ım o st c o n ta itıs astonisbingly large oııioıı shaped stalactites a n d

1 ıo S KYLIFE

N İSAN

- » j~ -

A P R I L 1 99 8


BÜYÜK BU LU ŞM A A N O U T S T A N D IN G EVENT

y a p ı-e n d ü s tri m e rk e z i

V İM E* ı

TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZİ / BEYLIKDUZU TÜYAPFAlttm CONGRESS CEHTRE/ BEYÜKDÛZÛ

2 9 5 !-0 3 "™ 1 9 9 8

İl

Yapı sektörünün devleri sektürün en büyük fuarında. Turkey’s Largest International Building Fair.

M L

y a p ı- e n d ü s t r i m e r k e z i >### The B u ild in g & Industry Centre U L U S L A R A R A S I Y A P I M E R K E Z L E R İ B İR L İĞ İ (U IC B ) Ü Y E S İ / U L U S L A R A R A S I Y A P I K O N S E Y İ (C IB ) Ü Y E S İ İN Ş A A T M A L Z E M E S İ S A N A Y İC İL E R İ D E R N E Ğ İ ( İM S A D ) Ü Y E S İ

MEMBER OF THE INTERNATIONAL UNION OF BUİLDİNG CENTRES (UICB) ASSOCIATE MEMBER OF THE INTERNATIONAL COUNCIL FOR BUİLDİNG RESEARCH AND DOCUMENTATION (CIB) MEMBER OF THE ASSOCIATION OF TURKİSH BUİLDİNG MATERIAL PRODUCERS (İMSAD)

3 0 th A n n iv e r s a r y

Cumhuriyet Cad. 329 Harbiye 80230 İstanbul / Türkiye Tel: 90 (212) 247 41 85 pbx Fax: 90 (212) 241 11 01 e-mail: yem@yem.net Web: www.yem.net


mushroom shaped stalagmites. Irı tbe centre is tbe H ail o f C olumns, ıvhich is d ivid ed into several parts by maero-sized colum ns up to 15 metres in heigbt, a n d h a s pools a r o u tıd the edges. Tbe Yourıg Hail is divided fro m tbis by a step, a n d is as its n a m e inıplies the yo u n g e st in geological terms. Almost every variety o f fo rm a tio n is comb in ed bere, as i f it ıvere a m useum collection. There are stalagnıites a n d pools on the floor, Jlag a n d curtain fo rm a tio n s on tbe ıvalls, a n d hııge stalactites bangirıg fro m tbe ceilirıg. Irı tbe fin a l

metreyi tııılan salonun kenarlarında damlataş havuzları bulunuyor. Sütunlar Salonu’ndan bir basamakla ayrılan Genç Salon, mağaranın en yeni oluşumlarından. Giriş­ ten yaklaşık 50 metre aşağıda yeralan bu salonda, he­ men her tür damlataş oluşumu birarada bulunuyor. Ta­ banda yeralan dikit ve havuzlar, yan yüzeylerde bulu­ nan bayrak ve perde damlataşları, tavanda ise büyük sarkıtlar, salonu bir damlataş müzesine çevirmiş adeta. Tavanın giderek alçaldığı ve tabanla birleştiği mağara­ nın son bölümünde, oluşumları halen devam eden çok sayıda soğan sarkıtı bulunmakta. Mağara’nın şu anda

1 12 ıKVi IF E

N İSA N

A P R İL 1998


Actros tüm rakiplerinden geride duruyor... 20 m etre!

Yollar tatsız sürprizlerle dolu. Bir aracın fren sistemi,

Actros 5 ayrı motor ve 5 ayrı fiyat seçeneğine sahip.

yolculuğun emniyetini sağlayan en önemli unsurların

Gelin, Avrupa’da taşımacılık ve ticari araç sektörü

başında geliyor. Actros’un Telligent® Fren Sistemi,

gazetecileri tarafından 1997 yılının kamyonu seçilen

A B S ile birlikte devreye girdiğinde, 4 adet etkili disk

A ctros’un konfor ve güvenliğiyle siz de bir an önce

freni ve römork fren basıncını da dengeleyen akıllı

tanışın. Unutmayın, kusursuz bir çekiciden

kumanda, tam frenlemeyi algılayıp anında tam fren

beklediğiniz her şey Actros’ta.

basıncı sağlıyor. Bu, ortalama 85 km. hızla ilerleyen bir Actros’un, katar uzunluğu kadar daha kısa bir mesafede güvenle durabilmesi anlamına geliyor. Actros’a ortalama 20 metrelik bir fren mesafesi avantajı kazandıran Telligent' Fren Sistemi yoldaki

M erced es-B en z

tatsız sürprizleri ortadan kaldırıyor.

M e r c e d e s - B e n z T ü rk A.Ş.


gezilebilen salonları bu kadar. Ancak, çok dar bir geçit­ le inilen alt kısımda, dev bir yeraltı göltiniin bulunduğu biliniyor. Önümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmalarla bu bölümün de ziyarete açılması için çalışılıyor. Mağa­ ranın daha derinlerinde neler bulunacağı da şimdilik bir bilinmeyen. Yan yolları ile toplam 680 metre uzunluğa sahip olan Ballıca Mağarası, dünyanın pekçok yerindeki bilimadamlarının ilgisini üstüne çekmiş son yıllar­ da. Mağaranın en önemli özel­ liği, mağara oluşumlarının her çeşidini birarada bulundurması. Bu anlamda bir çeşit sarkıt-dikit oluşum ları m üzesi niteliğine sahip. D önüş y o lu n d a, d o ğ an ın önüm ü ze serdiği ihtişam dan şaşkın , yine kavak ağaçları b o yu n ca ilerley en yoldayız. G özüm üzün ö n ü n d e yüksek dağlar, yem yeşil ova, meyva bahçeleri, bacalarından duman tüten köy evleri ve tüm bunların arasında em eğiyle yeryüzüne biçim veren insanlar var. İnsan ister istemez bu gördüklerini, Ballıca Mağarası nda, doğanın kendi kendine biçimlendirdiği, bir sanat eseri kusursuzluğunda yarattığı oluşumlarla karşılaştırıyor ve insanın yaratma yetisinin, kusursuzluk arayışının, kendi anası olan d o ğ a d a n tü re d iğ in i d ü şü n m e d e n edemiyor. ,

part u f the cave, ıvhere the ceiling slopes doıvnıvards to jo in the flüor, there are m any onioıı stalactites in the process ufform atioıı. At preseni orıly these sections o f tbe cave are operı to tbe pııblic, but cavers have explured tbe loıver part, erıtered via a very narruıv passage, a n d discovered a large u n d e rg ro u n d lake ıvbicb it is intended to operı tu tbe pııblic e v e n tııa lly . B e y o n d th a t. hoıvever, ıvh a t sec re ts th e c a v e b o l d s a re as y e t unknoıvn. T ogetber ıvith its sid e p a ssa g es B a llıc a c a v e is 6 8 0 nıetres in len g tb . a n d has attracted considerable interest a m u n g g e o lo g ists a n d speleulugists in utber coııntries. ive d ru v e a ıv a y fr o m B a llıc a , p a s t tb e rarıks u f p o p la rs, h ig b m u u n ta irıs, greetı field s, orchards, a n d cottages ıvith sm oke drifting J'rom tb e ir c b im n e y s , tb e scene o f natııre shapetl hy hum arı b a ııd ıvas in strikirıg curıtrast tu that ive h a d jııst left. The forms created deep in tbe g ru ıın d över tb o u sa n d s o f years exbihited nature iıı tbe role u f artist, inspiration Jur m an ’s oıvn desire to create a n d seek perfection. •

1 14 SKYLIFE

N İSAN

A P R IL 1998


Each thread produce

N avigating

at Saydam cnds its journe

as stretch viscose fabrics, linin;

th e h ig h seas

fancy fabrics, bridalvvea

fabric

or w om cn’s outer and innervvea

Saydam Tekstil is the leading aceta

based fabrics producer in Turk

\vith a 90% market shar

Saydam fabrics navigate througho

the \vorld’s prom inent market

Each journey is a ne\v conquı

in te.vtile for Saydaı

SıİD SAYDAM I* * !™ I

I

SAYDAM

I

F

T EK ST İL

A

SA N A Yİİ

B

ve

R

TİC .

I

A .Ş .

C

S

İz m ir C a d d e s i

No:

282,

161 10

B u rsa

- TURKEY

T e l:

(+ 9 0

224)

441

1330

Fax:

(+ 9 0

2 2 4 ) 441

1


T re a d in g A n c ie n t P a th s

B in y ıllık y o lc u lu ğ u n ta n ığ ı « v A Y T E N A L K A Ş I*

Türk giyim -kuşam tari­ hine ait araştırmalar so1 nııcu elde edilen bilgiler | 8. yüzyıla k a d a r u z a n ­ m ak ta d ır. Bu b ilg ile re göre, Anadolu’nun fethin­ den önce göçebe bir hayat süren Türk toplulukları, ih­ tiyaçlarının karşılanm asında doğal olarak hayvansal ürünler kullanıyorlardı. Nitekim Orta Asya kültür tarihinde derinin günlük hayatta ve giyimde önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. Derinin en önem li kullanım

[tıstı conquest o f Anatolia. Tbe Turks o f Central Asia tvere a no m a d people whose needs were mostly supp lied by their berds, so leather ıvool a n d b a ir were used in m any diverse ıvays to m ake tents , fu m ish in g s, clothing a n d otber daily needs. O f course one o f tbese uses was sboes, a n d tbe earli-

1 17 S K Y LIFE

N İSAN

A P R İL 1998


alanlarından birisi de ayakkabı yapımıdır. Türklerin deriden imal edip kullandıkları ilk ayakkabı da ça­ rıktır. H. Kazım ın Büyük Türk Lügatı'nda yazdığına göre, çarık kelimesinin kökeni Harsça “Çaruk’a dayan­ maktadır; daha sonra değişerek dilim ize "Çarık” şeklinde yerleşmiştir. Anadolu'da "Kara Çarık" ve "Derde Burnu" olmak üzere iki tür çarık yaygındır. Kara çarık, gün boyu tarlada çalışan köylüler için en uygun, en rahat ayakkabıdır. En önemli özelliliği dayanıklılığıdır. Halen Anadolu'nun bazı köyle­ rinde eski ustaların elinde yapımı devam eden kara çarığın giyimi ve bağlanması da özeldir; kalın yün çorapla, dolak sarılarak veya sırımla bağlanarak gi­ yilir. Kara çarıktan daha ayrıntılı olarak imal edilen Der­ de Burnu'nun, Hitit ayakkabılarında olduğu gibi, burnu yukarı doğru kalkıktır. Yan tarafında eşit

est type of leather sboe m ade by tbe Turks ıvas tbe çarık., a n d tbere are stili tra d itio n a l çarık, makers in some Arıatolian villages. A cco rd in g to H. K a zım s Turkish d ic tio n a ry çarık is a ıvord o f Persian origin, corrupted from the original çarıık. into çarık.. In rural Tıırkey today there are two m ain types o f çarık., knoum as tbe kara çarık, a n d derde burnu. The kara çarık is most suitable fo r village people ırorking ali day in tbefields, because it is extremely comfortable a n d bardwearing. Tbese are worn över thick ıvoollerı socks a n d secured by puttees (clotb strips w ound around tbe leg) or leather thongs. Tbe second type o f çarık knoum as derde burnu is more fin ely m ade tban the kara çarık, a n d tike tbe sboes ıvorrı by tbe Hittites 3000 years ago tbe toe Hınıs ııp at tbe erıd. Along tbe sides are tirıy boles pierced as ec/ual intervals. Tbrougb

aralıklarla açılmış birbirine paralel küçük delikler bulunur. Bu delikten geçirilen sırımla veya süs amacıyla takılan kalın tokalardan geçirilen kaytanla ayak bileğine bağlanarak kullanılır. Derde Burnu, daha çok çalışm a dışı özel g ü n le rd e kullanılır. Bunların yanısıra, “aynalı” ve "tokalı" diye tabir edilen değişik çarık çeşitleri de vardır. Yapımı kolay gözükm esine rağmen ancak usta za­ naatkarların ellerinde orijinal halini alan çarık, ter­ cihen öküz veya manda derisinden yapılır. Çarık yapımında kullanılacak deri, sağlamlaşıp yu­ muşaması için önce tuz, ayran, bezir ve şap gibi m addelerle terbiye edilir; daha sonra gölgede ku­ rutulur. En iyi çarıklar, manda derisinin sırt bölü­ m ünden yapılanlardır. Çarık yapımında kullanılan aletler bir bıçak ucu ile sivriltilmiş sert bir ağaç çubuk veya "biz" ismi veri-

tbese pass tbe leatber laces or tbe braid used to tie tbick. decorative buckles aro u n d tbe ankles. Tbe derde burnu is largely ıvom on special occasions a n d bolidays. Irı a d d itio n to tbese two m ain types tbere are tıvo otbers knoıvn as aynalı a n d tokalı. Altbougb tbese sboes migbt look. simple to make, tbe correct fo rm can only be acbieved by experien c e d craftsm en. Ç arık shoııld p refera b ly be m ade o f o x or ıvater buffalo leatber. The raw bide is first soaked in salt, diluted yogburt, linseed oil a n d alum to both soften a n d strengthen it. a n d is tben dried in tbe sbade. Tbe best çarık are m ade o f tbe leatber fro m the back. o f the buf­ falo. Tbe tools used to m ake çarık, irıclude a b a rd piece o f bark sbarperıed ıvitb a knife or an aıvl

1 18 SKYLIFE

N İSAN

A P R İL 1998


len ucu sivri ve tahtadan bir sapı bulunan ince çelik parçasıdır. Deriler yukarıda söylenen tarzda işlen­ dikten sonra düz bir tahta üzerine gerilerek, kuyruk tarafına doğru birer "sele" (baş ve şahadet parmağı­ nın uçları arasındaki açıklık) genişliğinde şeritler halinde kesilir. Kesilen deri şeritlere "davlu" denir. Ortalama büyüklükteki bir öküz derisinden, inceli­ ğinden dolayı kullanılamayan karınaltı parçaları ha­ ricinde, altı davlu çıkar. Karın altı parçaları, ince sı­ rım veya boyunduruk kayışı imalinde kullanılır. Her davludan iki çift bir tek veya üç çift çarıklık çıkar. Çarık yapm ak üzere hazırlanmış parçaların kolay iş­ lenebilmesi için yumuşak olması gerekir. Yumuşak­ lığını herhangi bir nedenle kaybetmiş deriler su ile ıslatılarak yumuşatılır. Zaman içinde sertleşip ayağı vurm asına engel ol­ mak için çarıklar, çiğ süt. içyağı, bezir yağı, ağaç katranı, susam, haşhaş, zeytin yağları ve Karadeniz

( a n i n s tr u m e n t ıritb a u’ooderı h a n d le a n d p o in te d steel tip ). The leatber is stretcbed över a f l a t p ie c e o f ıvood a n d c ııt in to str ip s knoıvn as davlu about 15 centim etres ıvide. A m e d iu m -size d o.v b id e prodıtces six sucb strips. since tbe leatber fro m tbe belly is too tbin fo r m aking sboes. a n d instead is ıısed to m ake tbin tboııgs or yoke straps. Fire or six çarık carı be m ade fro m eacb davlıı. İJ' tbe leatber is stili not sufficiently soft f o r sbaping into sboes tbe leatber is soaked again in ıvater before starting ıvork. So that tbe sboes do not barden in time a n d ruh

bölgesinde de yunusbalığı yağı ile yağlanır. Rumeli köylerinden bazılarında yağ yerine sirke kullanıldığı da bilinmektedir. Yağlama işleminden sonra çarıklar güneşe asılır ve dört gün sonra nemli toprağa gö­ mülür. Daha sonra topraktan çıkarılan ve temizle­ nen çarıklar uzun zaman yumuşaklığını koruyabilir. Dikişli ve daha düzgün bir şekilde çarık yapan özel zanaatkarlar vardır. Çarık tamir edilmek şartıyla, taş­ lık yerlerde azami 3-4 hafta, taşsız düz arazilerde de 2 ay kadar dayanmaktadır. Orta Asya steplerinden Anadolu’ya gelen ve yüzyıl­ larca Anadolu insanının en g ö zde ayakkabısı ve tüm yolculuklarının tanığı olan çarığın yapımı turis­ tik amaçla da olsa, birkaç usta tarafından halen sür­ dürülmektedir. •

tbe foot. they are oiled ıvith varioııs suhstances sucb as unpasteııhsed ıııilk, kidneyfat. linseed oil, sesame oil. poppy seed oil. olive oil. or in tbe Black Sea regiorı u itb dolphin oil. h ı som e villages o f ııortb-ıvest Tıırkey vinegar is ıısed instead. Tbe çarık are tben bııııg in tbe sıııı to dry f o r fo u r days. after ıvbicb they are buried in datnp soil. Sııhsec/uently the soil is hrııshed <jf leaving tbe çarık soft andpliahle. Çarık ivil! la stfo r three to fo u r ıveeks ıvhetı ıvotm on stony groıırıd. a n d ııp to tıvo montbs otberıvise. Although their use is rapidly dying out as country people hııy cheaper fa c to ry m ade sboes instead. sonıe çarık, m a k e rs h a v e s u r v iv e d d ııe to the den ıa n d fro m tourists fo r tbese traditional sboes. •

’ A y te n A lk a şı. fo lk lo r a ra ş tırm a c ıs ı.

“Ayterı Alkaşı is a fo tk lo re researcher.

1 19 SKYLIFE

N İSAN

A P R I L 1 99 8


fto a lrv M 'ala O a tk v a r a r t ı ld A lışve riş değişti. Eğlence değişti. Kültürel yaşam değişti. Burası B odrum . T ü rkiye'nin g ö z b e b e ğ i. D oğ a n ın , tarihin, t a t i li n , e ğ l e n c e n i n h a y a t ı m ı z a u n u t u l m a z r e n k l e r k a t t ı ğ ı y e r . Bundan böyle Bodrumluların ve B odrum severlerin Bodrum'u s e v m e k , h a y a t ı n co şk u su n u B o d ru m 'd a y a ş a m a k için b i r n e d e n l e r i d a h a v a r :

O a sis K ü ltü r ve San at Etkinlikleri'yle

B

O

D

R

U

M

ALIŞVERİŞ KÜLTÜR VE EĞLENCE MERKEZİ

B a yra m O asis'le şenleniyor... Oasis kapılarını bu Kurban Bayramı'nda Oasis Kültür ve Sanat Etkinlikleri'yle açıyor. Ba yr a m tatilinin her günü, birbirinden nitelikli et kinliklerle dolu. Oasis K ü ltü r M erkezi İstanbul Ş e h ir Tiyatrosu D ostlar Tiyatrosu İz m ir D evlet Tiyatrosu A li Poyrazoğlu T iyatrosu D ostlar Tiyatrosu A li Poyrazoğlu Tiyatrosu

“ Derya Gülü” “ insanlarım”

6 Nisan Pazartesi 7 Nisan Salı

21:15

“ Çil Horoz” “ Eski Çamlar Bardak O ldu”

8 Nisan Çarşamba 9 Nisan Perşembe

“ Bir Takım Azizlikler”

10 Nisan Cuma

21:15

“ Eski Çamlar Bardak O ldu”

11 Nisan C.tesi

21:15

21:15 21:15 21:15

Oasis G österi Meydanı

K Ü L T Ü R VE S A N A T ET K İN LİK L ER İ 6-12

NİSAN 1998

T iy a tro T e m p o “ Uçtu Uçtu Öykü Uçtu” A F Konseri Beyaz Show G ü la y& M u ra t “ Modern Alaturka Konseri”

H er Gün 7 Nisan Salı

11:00 ve 15:00 23:30 23:30 8 Nisan Çarşamba 9 Nisan Perşembe 23:30

Oasis Sergi A lanları Karm a Sergi: (Alfabetik Sırayla) Maide Bulak (Enstalasyon), Tanju Dem irci (Resim), AyşegülDrahşan (Baskı Resim),Ü m it Mindek (Seramik), Reyyan Somuncuoğlu (Resim), Nilgün Sim Süldür (Fotoğraf), Zeynep Terlan (Fotoğraf), Cengiz/Nihan Yüzseven (Heykel), Antika Sergisi (Samanlık A.Ş.), Antika Sergisi (Z İstanbul), Yöresel El Sanatları Sergisi Oasis U rca k A lan lar Palyaçolu Paten Gösterisi, Jonklör, Tahta Bacak, Hint Fakiri, Niyetçi, Sihirbaz, Palyaço Gösterisi, Shovvman, Kahkaha Aynaları, Bianchi Bisiklet Show.


K ültüre özel önem...

H e r şeyin düşünüldüğü O a sis'te en kaliteli

İşin başında işi bilenler var...

Oasis'itı b e n z e r l e r i n d e n en öneml i f a r k ı , t ü m y ap ı n ı n

m arkalar birarada...

t a s a r ı m ı n d a k ül tü re ve s a n a ta ö z el bir önem verilmesi. 5o o kişi

Oa si s' te Bod r um lu la r ın ve

kapasiteli Oasis Kültür Merkezi,

Bodrum' un y e r l i v e y a b a n c ı

b ü y ü k ş e h i r le r de bulunanl ar ın

z i ya r et ç i l e r i n i n t üm iht iyaçları

ç o ğ u nd a n d a h a ileri. O as i s

düşünüldü:

G ö s t e r i M e y d a n ı , sürekl i e t ki n li k le ri yl e z i y a r e t ç i l e r i k uc ak layacak . Ya pı yı s üs le yen heykell er , s img el er , sergi al a nl a rı Oas is 'te geç ir il en her

• Y e m e / İçm e Üniteleri. • Te kne , M o to s ik let, Bis iklet S h o w r o o m ’ları.

anı kült ür el b i r d e n e y i m e dön üş tü rece k.

Oasi s, Nur ol tnşaat'ın 3 0 yılı aşan i nşaat ve t a a hh ü t d e ne y im i ni n g ü v e n c e s i n d e şekillendi. O as i s tasarlanı rken düşünülen h i zm e t kalitesi, konusunda uzman ve deneyimli y ö n e t i m k a d r o s u y l a h a y a t a geçiriliyor. M ü k e m m e l a l t y a p ı ve teknik hizmetler, p r o fe sy o ne l güvenlik, yabancı dil bilen elemanlarla enformasyon ve kesintisiz p e y z a j d ü z e n le m e ve b akı m çalışmaları Oasis'e ö z g ü ayrı cal ıkl ar olarak y ı l l a r b o yu sürecek.

• Tu ristik, Çocuk, G i y i m , Ev, Hobi M ağazaları.

■ • Bovvling Salonu.

R I M I C konu$un-

• C e p Sin em aları .

Oasis'te y e r k iralam ak isteyenlerin RIMIC Uluslararası G a y r i m e n k u l A.Ş.'yi a r a m a l a r ı

• S ağlı k M erk ez i-

Bodrum'a yaraşan kalite...

ge re ki yo r.

• Süpermarket. Oasis, tasarımından üretimine, altyapısından işletmesine Bodrum'a y a r a ş ı r bir kalite düz eyi yl e şekillendi. 5 0 . 0 0 0 m 2'nin p e y z a j ve ıslahı sonucunda 25.000 m 1 kiralanabilir alanda, her ihtiyacı karşılayan

RIMIC BO D R U M P A ZA R LA M A OFİSİ:

• K ü l t ü r M e r k e z i ve T i y a t r o Salonu.

Sezonu Oasis'te karşılamak için R IM IC 'Ie

G Ü M B E T K A V Ş A Ğ I K A R ŞISI / B O D R U M TEL: 0252 313 12 8 1 -8 2 FAKS: 0252 313 12 82

RIMIC İS T A N B U L MERKEZ OFİSİ: Y A Z A R L A R S O K A K 19/2 80300 ESENTEPE T E L 0212 275 34 27 P B X FAKS: 0212 275 34 29 w w w .r i m i c .c o m . t r e-mail: r i m i c @ t u r k . n e t

ORTAKENT YA LIK A V A K TURGUTREİS GÜ M Ü ŞLÜ K

CASiS

M İLAS İZMİR İSTANBUL ANKARA

bağı msız bölümler oluşturuldu. Oasis'i çok sayıda avlu ve meydanlar, su oyunlu büyük ve durgun nilüfer havuzları, heykeller, simgeler, palmiyeler, bambular, hurma ağaçları, kaktüsler, z ey ti n ağaçları, dünyanın en büyük tente gruplan, m e r m e r ve granit uygulamalar, t raverten ka pl amalar süslüyor.

BODRUM


K İT A P

/ B O O K

R E V IE V V

By BARIŞ D O Ğ R U

T H E U R A R T İA N K IN G D O M İTS H IS T O R Y A N D A R T

C

URARTU KRALLIĞI r

..

a u /V lV i

Prof. Dr. A ltan Ç ilin g iro ğ lu Y aşar Eğitim v e Kültür Vakfı Y a y ın la n 171 sayfa

V

V

F L

Ç J

URARTU KRALLIĞI TARİHİ VE SANATI

Prof. Dr. A ttan Ç ilingiroğlu Y a şa r E d u ca tio n a l a n d C u ltu ral F ou n dation P r e ss 171 p a g e s

Bııgiin üzerinde yaşadığım ız to p ­ T b e fe r tile p la in s o f u pper rakların. özellikle Doğu Anadolu, M e s o p o ta m ia in E a ste rn yani Y ukarı M e z o p o ta m y a 'n ın , T ıırkey, ıv a te r e d b y th e verimli ovaları, onları sulayan Fı­ F.uphrates, the Tigris a n d Aras rat. Dicle, Araş nehirleri, büyülü rivers. a n d crossed by ranges o f düzlükleri ve gizem li dağları ile in b o sp ita b le m o u n ta in s, ıvas ilk uygarlıklara ev sahipliği yaptı­ b o m e to som e o f tb e ea rliest ğını biliyoruz. Hu uygarlıklar ara­ civilisations. Notable am ongst sında önem li bir yeri olan ve b u ­ tbese ıvas tbe Kingdom o f Urarr»Of. DR. ALTANCİLİNCfttOfiLU g ü n e k a d a r y aln ızca a k a d e m ik tu, little kn o ıvn b e y o n d acaç e v r e le rin ilgi a la n ın d a k a la n dem ic circles. Tbis im portant Urartıı Krallığı nı konu alan bu önem li çalışm a, ta­ study aim ed at a broad readersbip bas been ıvritrihe ilgi d u y an g en iş bir o k u r k itlesine yönelik ten by a n expert on the subject, Prof. Dr. Altan olarak, k o n u n u n u zm an ların d an Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu. Çilingiroğlu tarafından hazırlanm ış. İn tbe Iron Age tbe Trartians selected tbe region Dem ir Çağı’nda Van Gölü havzasını ana yerleşim a ro ıtn d Lake Van as their m a in area o f settlem erkezi olarak seçen llrartu Krallığı nı gün ü m ü z ment. Tbis book explores their art, arcbitecture a n d religious ritu a ls in fa s c in a tin g deta il. it okuyucu su n a sanatından, dinî ritüellerine ve mi­ begins ıvith a sum m ary o f research carried ou t so marî özelliklerine kadar tüm yönleriyle anlatan ki­ tap, b u g ü n e k a d a r y a p ı­ f a r into Urartiarı civililan Urartıı uygarlığı çalış­ s a tio n , fo llo ıv e d by a m a la rın ı ö z e tle y e n b ö ­ description o f tbe geolüm le açılıy o r. T a k ip eg r a p b ic a l a rea ıvhich d e n iki b ö lü m d e ise . tb e k in g d o m covered, Krallığın k u ru ld u ğ u c o ğ ­ a n d an a ccount o f rafi bölgenin tanım lanm a­ U rartıı fr o m its em ersı ve tarihî belg elerd e ilk gence to its dissappearo rtay a ç ık ışın d a n , ta m a ­ a n c e fr o m tbe stage o f m en ortad an yok olm ası­ bistory. na k a d a r g e ç e n tü m bir Tbe n e x t s ix ch a p te rs yaşam süresi veriliyor. are devoted to its castles K aleler ve Sur D uvarları, a n d fortifications, ternT ap ın ak lar, Saraylar, Süples, palaces, its colon-

12 2 SKYLIFE

N İSA N

A P R İ L 1 99 8

V


Dalıyla, yaprağıyla...

K

o

m

i

l

i

K

e

k

i

k

l

i

Sızma Zeytinyağı

Babcırati cırın g ö z d e si “K ekik” nTbymııs Yulgaıis} şim di Komili Sızm a Zeytinyağı’y la bir a r ada. *T *Üstelik z a r i f şişesiyle kekiğin yaln ızca doğal lezzetini değil, mjalıvla, yaprağıyla kendisini de "sunuyor! r K om ili nin yen i lezzetleri Kekikli, Sarım saklı t e K arışık ^ Baharatlı Sızma Zeytinyağları, z a r i f şişeleriyle sofranızı, lezzetlei'iyle kalbinizifethedecek Tadına varın!

K ek ik li

S arım saklı

K arışık B aharatlı


K İT A P / B O O K

R E V IE V V

tunlu Salonlar: A panadalar, Kent ve K onut M imar­ lığı ve M ezar Mimarlığı adlarını taşıyan daha so n ­ raki altı b ö lü m d e, U rartuların kalıntıları h alen g ö rü le b ile n y ap ıları­ nın m im arî özellikleri anla­ tılıyor. M aden İşçiliği, Mü­ c e v h e r S a n a tı, Ç a n a k Ç ö m le k , H e y k e l ve K a­ bartm a Sanatı, Taş K apı­ lar, Fildişi Sanatı gibi els a n a tla r ın ın ta n ıtıld ığ ı b ö lü m le rin a rk a s ın d a n kitap, U rartuların kültü­ rel kim lik lerin in a n a h ­ tarı olabilecek dil, yazı ve d in î ö z e llik le rin in v e r ild iğ i b ö lü m le r le kapanıyor. Kazılarda elde edilen buluntuların fotoğrafları ve titiz bir çalışm a son u cu üretilen çizim lerle d estek ­ len en b u ö n em li çalışm a, ismi d ışın d a o ld u k ça b ilg is iz o ld u ğ u m u z U ra rtu u y g a r lığ ın ın yanıbaşım ızdaki izlerini g ö züm üzün ö n ü n e getir­ m esi açısından büyük önem taşıyor.

naded halis knoıvrı as apanada, its cities a n d vern acular architecture, a n d its fu n c ra ry arcbitecture. The arcbitectural characteristics o f U ra rtia n b u ild in g s w buse ru in s a b o u n d in tb e re g io n a re exam ined. The autbor tben goes on to disc u ss th e U ra rtia n arts, in c lu d in g its m e ta lw o rk , je w ellery, pottery, sculpture a n d stone carving, s to n e p o r ta ls a n d ivory carving. The book ends ıvith c h a p te r s o n th e U ra rtia n la n guage, ıvriting a n d religion, ıvhich throıv light on Urartian cultural identity. Tbe book is e x te n s iv e ly illu stra te d ıvith p h o tograpbs o f archaeological f i n d s a n d d eta iled draıvings. In its pages tbe Urartians come to life a n d a civilisation o f great interest is revealed.

124 >KYI II E

N İSA N

A P R IL 1998

^


OUR BUSINESS: HOSPITALITY

•Uir

THE MEASURE OF OUR SUCCESS: YOUR SMİLE Our international exp erien ce com b in ed witlı local cıılture is the key to our success. But w e m easure it with som ething other than num bers : The sm ile, on your face.

© CORINTHIA H O TE LS IN T E R N A T IO N A L TURKEY

CORIN TH IA ART

HOTEL

ANTAİTA• TURKf V Kızıltepe Mevkii, 0 7 9 8 0 Kem er Antalya Tel. 0.242 815 17 5 0 Fax.O 242 815 17 57

CORIN THIA EXCELSIOR

HOTEL

ANTAlYA•IU IK Y Side, Titreyen G ö l Mevkii, 0 7 6 0 0 So rgun -M a n a vga t / Antalya Tel. 0 242 756 91 10 Fax.0.242 756 91 14

CORINTHIA LABRANDA

HOTEL

BOORUM• TURKI V G ü llü k, 4 8 6 7 0 B o d ru m Tel. 0 .2 5 2 5 2 2 2 9 II Fax.0 .2 5 2 5 2 2 2 0 0 9

CORIN THIA TEKİROVA

HOTEL

ANTAlYA• TURk I Y Tekirova, 0 7 9 9 5 Antalya Tel. 0.242 821 47 5 0 Fax 0.242 821 46 35

MALTA, Corinthia Jerma Palace Hotel, Corinthia Palace Hotel, Corinthia Marina Hotel, Corinthia Mistra Village Clubhotel, Corinthia San G o rg Hotel H UNG ARY, Corinthia Agvincvm Hotel, Corinthia Grand Hotel Royal TUNISIA, Corinthia Khamsa Hotel FOR M O R E INFORM ATION, PLEASE CALL Head O ffice • Malta+(356) 23314i • Budapest +(36) 1250 3360 • İstanbul +(90) 212 249 2649 • London +(44) 181943 4194 • Milan +(39) 2 4800 6625 • M oscovv +(7) 095 3217880 • Wurzburg +(49) 610 521725 or visit our w eb site at www.corinthia.com


O r t a ö l ç e k l i iş l e t m e n i z e b ü y ü k ö l ç e k l i f i k i r l e r . . .

ietal İşleme Makineleri: 4etal işleme sektörünün n yüksek teknolojisi olan ÜNC, freze tezgâhlan r m

e pres makinelerine j Leasing (*) imkânıyla ahip olabilir; iş hacminizi rtırabilirsiniz.

) Iş L easin g, en uzun fin a n s a l k re d i p o rtfö y ü n e sah ip, y u rtd ışı p iya s a la r d a n sen d ik a syo n k re d isi sa ğ la y a n ilk ve tek lea sin g firm a sıd ır .

> L e a s i n g

b / r

T Ü R K İY E

İŞ

B A N K A S I

k u r u lu ş u d u r .


İ S♦ L E A S I N G T e le fo n : («212) 2HS 90 «JO F a k s : (0212) 2SS ‘>5 OO w w w .isb an k .c o m .tr/isIea sin g /c lefa u lt.H tm e .m a il: is le a s in g @ m a il.is b a n k .c o m .tr B ü y ü k d e r c C a d . 100-102 IVIaya A k a r Ç e n te r K ul 1 1 80280 K se n te p e -İstu n b ııl


Guide: Hotels, Special License Hotels, Holiday Villages, Museums, Sightseeing, Embassies

17. Uluslararası ■ES™ İstanbul Film M Festivali

■nnH

film festivali

Seventeenth International İstanbul Film Festival Tbe International İstanbul Film Festival is T u r k e y ’s m o st im p o r ta n t e v e n t in tbe a rt o f c in e m a , ıvbose centenary ıvas celebratecl a few years ago. Since tbe first festival u>as beld 17 years earlier, tbis event bas brougbt botb tbe latest tvorks o f conte m p o r a r y c in e m a a n d th e c la s sic s to T u rk isb c in e m a fa n s. Tbis ye a r tbe film s will be sboıvn at Beyoğlu Fmek, Fitaş1, Alkazar, Beyoğlu, Bakırköy Sinema 74 a n d Kadıköy Moda cinem as. Tbe Festival begins on 18 April a n d includes tbe International Competition, in ıvbicb 1 1film s fro m 11 differe n t c o u n tr ie s ıvill com pete. Tbis ye a r Turkey is represented by ‘S aıvdust Tales’, a n adaptation fro m a sbort story by Bilge K arasu, d ire e te d by B a rış P irb a sa n . Figbt Turkisb film s ıvill compete in tbe N ational Competition.

G eçen yıllarda yüz yaşını kutladığım ız si­ nem a sanatının Türkiye’deki en ö n e m li o r g a n iz a s y o n u o la n Uluslararası İstanbul Film Festi­ vali, hu yıl 17’ncisi ile karşım ız­ da. İlk düzenlendiği tarihten bu y a n a , h e m ç a ğ d a ş s in e m a n ın so n ü rü n lerin i, hem d e klasik olm uş filmleri sinem aseverlerle buluşturan festivalin gösterileri, Beyoğlu Emek, Fitaş-1, Alkazar, B eyoğlu, B akırköy Sinem a 74 ve K adıköy M oda sinem aların­ da yapılacak. 18 N isan’da başlayacak festiva­ lin 11 ayrı ü lk e d e n 11 film in y a rıştığ ı U lu sla ra ra sı Y arışm a b ö lü m ü n d e , T ü r k iy e ’yi B arış Pirhasan’ın Bilge K arasu’nun bir | h ik a y e sin d e n u y arlad ığ ı “Usta Beni Ö ld ü rsen e” adlı filmi tem ­ sil ediyor. Ayrıca Ulusal Yarış­ ma kapsam ında sekiz Türk filmi .sinema­ severlerle buluşuyor. Sanatlar ve Sinem a b ö lü m ü n d e ise diin-

12 8 SKYLIFE

N İSAN

A P R İL 1998


j, üç seriden oluşan bir dh ftsük ve modem uygulam. per a la b ile c e k ç a ğ d ; rım. Yalnızca Çanakka ve Kalebodur'un teknoloj arıyla gerçekleştirilebil» üretim başarısı: Selçui ile Seramik ve Kalebodur'ı hâzinesinden. '!

m ır


scope

.hdes: Turkey 90. Ankara 312. İstanbul- Enropean Side 212. Asicııt Side 216. Izınir 232, Antalya 242

Tbe A rts a n d C in em a see tio n brings f i l m s un tb is tb e m e f r o m n ıım e r o u s countries a r o u n d tbe world. Tbis ıvill give cinem a goers a second cb ance to see tbe eigbt bour Semiba b.unplugged’, a pioneering film o f Turkish experimental cinem a dedicated to the celebrated Turkish opera sin g er S em ih a Berksoy a n d direeted by Kutluğ A ta m a n . Figııres o f Cinem a brings docum entary film s on senen memorable nam es in tbe cin em a world, In g m a n B ergm an. Lars yanın dörtb ir yanından sanat ve sanatçı­ ları tem a alan film ler g ö steriliy o r. Bu bölüm de, Kutluğ Atam an ın ünlü o p era sanatçım ız Sem iha B erksoy’a adadığı ve T ürk d en e y se l sinem asının ö n c ü çalış­ m alarından “Sem iha b. u n p lu g g e d ” adlı 8 saatlik filmi izleyicilerle buluşm a şan ­ sını eld e edecek. Sinem acılar Ü stüne bölü m ü n d e, sinem a d ü n y a s ın ın d e v is im le rin d e n In g m a r B ergm an, Lars Von T rier. K en Loach,

Von Trier. Ken Loach. Llotı Hsiao-Hsien. Paul Cav, Seıgei Paradjaııov a n d Sergei Eisenstein. From Literatüre to the Silver Screen is a n o th er festiva l bighlight consisting o f n in e film s , in c lııd in g Secret A g en t ', a d a p te d fr o m a ııovel by tbe fa m o u s English u’riter Josepb Conrad a n d direet­ ed by Christopher Hampton, a n d Midnight in tbe Clarden o f Good a n d Evil', an adaptation by Clint Eastıvood. H ou H siao-H sien, Paul Cox, Sergei Parad ja n o v ve S ergei E isenstein ü z e rin e yapılm ış yedi belgesel film gösteriliyor. Edebiyattan B eyazperdeye, festivalin bir d iğ e r ilgi çek ici b ö lü m ü : C h risto p h e r H am pton'ın ünlü İngiliz rom ancı Jo sep h C onrad’d a n uyarladığı Gizli Ajan/Secret A gent ve Clint E astw o o d ’un uyarladığı “M idnight in th e G ard en o f G ood and Evil", 9 film in y e ra ld ığ ı b u b ö lü m ü n önem li filmleri arasında sayılabilir. Federico F ellininin Anısına b ö lü m ü n d e

13 0 SKYLIFE

N İSAN

A P R İL 1998


M g a B i r E Y S j J L ^ P . \ rM

Prizm al覺ca/

W r jN r j? n i.A m


city scope

Cocles: Tıtrkey 90. Ankara312. İstanbul /■ıımpcaıı Side 212. Asian Side 2/6. İzmir 232. Antalya 242

F ed erico k e llin i in M eıııoria nı b riııg s alıııost alI tbe nuıjor filıııs by this great nıaster o f ciııenıa. ıvho d ied a fe ıv years ago. Tribute to tbe Masters bas beeıı a fe a tııre o f tbe festival every y e a r s in c e tb e beg in ning, a n d tbis y e a r is devoted to F ra n c e sc o Rosi. Istv a n Szabo. B e r tr a n d Blier. A n d rze j W ajda a n d Turkish direetor A tıf >ıhınız. Otber seetions are Young Stars o f World Ciııenıa. From Wortd Festi vals. Ciııenıa - M iıror o f o ıır Age. Y oııtb D istin c t. F rance Tbroııgb the Fyes o f Film D irec to rs. a n d O ııe Country One Ciııenıa: Britaiıı. A ltogetber 151 filıııs ıvill be sboıvıı o ıvr tbe 15 days o f this gra ııd filııı ınaratboıı, ıvbicb ends on 3 May.

geçen yıllarda kaybettiğim i/ bu biiyiik ustanın h em en bütü n önem li filmleri g ö sterim o lan ağ ı b u lu y o r. Festivalin h e r yıl a k s a tm a d a n s ü r ­ d ü r d ü ğ ü u s ta la r a sa y g ı bölüm ünün bıı yılki isim­ leri ise, F ra n c e se o Rosi, Is tv a n S z a b o , B e r tr a n d B lier, A n d rzej W ajda ve T ürkiye'den Atıf Yılmaz. D ünya Sinem asının G enç Yıldızları, D ünya Festival­ lerinden, Çağımızın Ayna­ sı Sinema. G ençlik Farklı­ d ır, Y ö n e tm e n le rin G ö ­ zü n d en Fransa, Bir ÜlkeBir Sinema: İngiltere, fes­ tiv a lin d iğ e r b ö lü m le ri. T oplam 151 filmin gösteri­ leceği. onbe.s g ü n lü k bu büyük sinem a m aratonu 3 Mayıs’da noktalanacak.

\<+

İstan b u l K ültür v e Sanat Vakfı, İsta n b u l F oun dation f o r C ulture a n d A rt s Tel; (0 2 1 2 ) 2 ) 3 31 33

13 2 -■j*-

A PR II

1 99 8


C. A.Ş.

^ ^ 3 ü n e ş l ı Koya*________ A fi Tel: (0.212 | 552 86 52 (9 Hat)

ibosna Bakırköy'İSTANBUL^ - 4 12) 551 57 22 fa


city scope

a (.'oıles: Tıırkcy 90, Ankara 312, İstanbul: Eunıpean Side 212. Asimi Sitlc 216. İzm ir232. Antalya 242

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde “Satılmış Nişanlı” operası İstanbul State Opera and Ballet Stages The Bartered Bride

İstanbul D evlet O pera ve Balesi A fter an irıterval o f 2 2 years Istaıı22 yıl a ra d a n s o n ra , S ü m eray bııl State Opera arul Ballet is otıce A nm an ın sah n ey e koyduğu "Sa­ agııin stagiııg The Bartered Bride, tılm ış N işanlı” o p e ra sın ı te k ra r generaUy agreed to he the masterrepertuarına aldı. Ünlii Çek b es­ piece o f tbe fa m o ııs Czech conıposer teci Bedrich Sm etana'nın başya­ B e d ric h S m e ta ıu ı. D ir e c te d by pıtı o larak kabul ed ilen o p era, S iim era y A rtm a n , the opera ıvas ilk kez 1866 yılında Prag'da sa h ­ first prodııced in Pragtıe in 1866. its nelenm işti. Dünya o p era literatülyricism a n d coloıır d ra ıvn fro n ı nün en renkli örneklerin d en biri C zech fo lk cııltııre has m a d e tbis o lan ve bir B ohem ya k ö y ü n d e love story set in a Bohem ian village B.SMETANA »| geçen aşk hikayesini konu alan o ne o f tbe nıost p o p u la r operas in o p eran ın orkestrasını O kan Detb e ıvorld. ()ıı tb is o cc a sio ıı tb e miriş yönetiyor. o reb estra is c o ııd n c te d by O kan 28 Şubat’ta sahnelen m ey e başla­ Dem iriş. yan opera, kaçıranlar için 28 Ni­ For tbose ıvho ınissed tbe first perfors a n d a Atatürk Kültür M erkezi n d e bir kere daha m ance on 28 Fehrııaıy. tbere is anot her comiııg sergileniyor. ııp on 28 April at Atatürk Cııltural Centre. A tatürk K ültür M erkezi, A ta tü rk C u ltu ral C entre T e l (0 2 1 2 ) 251 10 23

134 ıKV 1 lf f

A P R İ L 1 99 8


N o need to change your life style for a vacation. N ot anymore! Lease one o f our tvvo-or one-bedroom D eluxe Suites from 5 to 10 years to ensure your personal comfort. Tastefully designed with your holiday pleasure in mind: spacious, well-ap>p>ointed, independent a n d intimate... Located in K e m e r a n d M a r m a r is , the two most popular vacation destinations in Turkey. M em bcrsl覺ip cotnes along with the am enities o f our tw o resorts (M a rti R e so rt D elu x e an d M a r ti M y ra ) plus the flesibility o f an exchange system . Like t覺owhere you m ay have heard o f in Turkey.

M a r t i Va c a t io n C l u b


scope

T ? Cocles: Turkey 90, Ankara 312, İstanbul: litıropeau Side 212. Asiaıı Side 216. İzmir 232. Antalya 242

Bursa’da Lale Günleri / Tıılip Days in Bursa B ursa Metropolitan Municipality, Bursa Association o f Inclustrialists a n d Busirıessmen a n d Bursa F o u n d a tio n o f C ultııre Art a n d Tourism are organising the First International Tulip Festival on 1-3 May at Soğanlı Botanical Park. Tbe tıtlip bas been a Jloıver o fsu cb importance in Turkisb cultııral bistory tbat tbe reign o f Sultan Ahm ed III in tbe early 18tb century is referred to as the Tıtlip Era. n e tu lipfirst appears in Anatoliarı Turkisb poetry ıvitb the ınystic ıvritings o f M evlana Celâleddin-i R û m î in tbe 13th century, a n d bas been a leitm o tif o f tbe decorative arts since the I2th century. Tıtlip bulbs ıvere originally introducecl into Eıırope fr o m Turkey in tbe I6tb century. Once the capital o f the Ottoman Empire, a n d a forem ost c u ltııra l a n d in d ııs tr ia l ce n tre . Bursa is a n appropriate setting fo r an in tern a tio n a l fe s t i vat in celebratioıı o f tb is flo u 'er, o f ıı 'b ich örer 2000 cııltivated varieties are knoıvn today. With tbe participation o f C anad a , H o lla n d a n d la p a n , tbe fe s tiv a l a lso in c lıtd e s d e m o n s tr a tio n s o f Dııtcb elog makiııg, tbe Japanese tea cere m o n y a n d ik e ­ bana. a n d displays o f mıısic a n d dance by Turkisb a n d foreig n g ro tıp s. A qıtarter o f a million İtilip b u lb s b a v e b een p l a n t e d in S o ğ a n lı B o ta n ic a l Park in preparation Jbr tbe festival.

B u rs a B iiy ü k ş e h ir Belediyesi, Bursa Sa­ nayici ve İşadam ları D e r n e ğ i (B U S İA D ) ve B ursa K ültür Sa­ nat ve T urizm Vakfı’n ın o rta k la ş a d ü ­ zenled ik leri 1. U lus­ lararası Lale Festivali 1-3 Mayıs tarih lerin ­ d e S o ğ a n lı B o ta n ik Parkı’nda gerçekleşti­ rilecek. O sm a n lı İm p a ra to rluğu'nıın bir d ö n em i­ ne ismini veren lale, bilindiği gibi, Mevlana C elâled d in -i Rû­ m î’den beri A nadolu şiir gelen eğ in in vaz­ g eçilm ez im gesi o l­ m uş ve XII. y ü zy ıl­ d an beri d e A nado­ lu’da süslem e sanatı­ nın leitm otifi olarak kullanılmıştır. 2000’d e n fazla çeşidi o ld u ğ u b ilin e n lale to h u m u n u n A v ru ­ p a 'y a A n a d o lu ’d a n götürüldüğü d e tarihî belgelerle kanıtlanm aktadır. Ülkem izin kültür, sanat ve endüstri m erkezlerin­ d en biri olan ve O sm anlı İm paratorluğu'nun bir d ö n em in e başkentlik d e yap an Bursa’da d ü zen le­ necek olan festival, şehrin uluslararası platform ­ larda tanıtımı açısından büyük önem taşıyor. Ka­ nada, H ollanda ve Jap o n y a ’nın katılımı ile g erçek ­ leştirilecek festival dolay ısıy la Soğanlı B otanik Parkı'na 250.000 lale soğanı dikildi. Festival kapsam ında ziyaretçiler ayrıca, H ollanda tahta ayakkabı yapım ı, Ja p o n çay seram onisi ve ikebana gibi etkinliklerin yanısıra yerli ve yabancı g rupların m üzik ve d an s gösterilerini d e izlem e olanağı bulacaklar.

B ursa K ültür Sanat v e T urizm Vakfı, B u rsa F oun dation o f C ulture A rt a n d T ou rism

T e l (0 2 2 4 ) 234 49 12

13 6 SKYLIFE

N İSA N

A P R İ L 1 99 8


0 $

W

a

le r .

EXPO RT S A L E S BY ELEKS İs k e le M e y d a n ı, D a m g a S k . 9/ 1 K a d ık ö y 8 1 3 0 0 İs t a n b u l - T u rk e y P h o n e : (9 0 .2 i 6 ) 3 4 9 5 6 7 6 - 4 4 9 ' 9 6 0 Fax: (9 0 .2 1 6 ) 3 4 9 5 8 7 7 - 3 3 8 14 1 1 E -M a il: e le k s @ e le k s .c o m .t r In te rn e t: w w w .e le k s.c o m .tr

D O M EST IC S A L E S BY ELM O R K e m e ra ltı Cad. Ü m m e h a n 7 1 / 2 K a r a k ö y - ls t a n b u l / T u rk e y P h o n e : (9 0 .2 1 2 ) 2 5 1 7 0 0 6 (6 L in e s ) Fax: (9 0 .2 1 2 ) 2 4 9 9 0 9 1


_•

İstanbul’ da İstanbullu Ardıçlı Evler: Ö zlediğim iz kent

üii

İ s t a n b u l ’u s a v u n a n bir k e n t : A r d ıç lı E v le r , d o ğ a y l a iç içe, d o ğ a y la u y u m l u . . . i n s a n a saygılı, ya ş a m ı en in c e a y r ın tıs ın a k ad a r d ü ş ü n e n bir y a p ı l a n m a . ..

D o ğ a içi nde, k e n tl i bir y a ş a m : A r d ıç lı E v le r , du b leks ve tripleks k o n u tla rıy la u y g a rc a y a ş a m a k için ta sa r la n m ış y e n i bir k e n t . S o sy a l y a ş a m için p la n la n a n alan lar, park lar, sp or tesisleri, alışve riş v e ticaret m e r k e z l e r i , t ü m ken te ya y ı l m ı ş yeşil a l a n l a r , yeşil y o l l a r . ..

%

B A H Ç E Ş E H İR

E SE N KE N T

ED İRN E ♦ İst a n b u l] GALATASARAYf£ TtSISlEPI „

I. A Ş A M A

OLİM PİYAT TATİL KÖ YÜ

III. A Ş A M A

II. A Ş A M A A V C ILA R

Eston İn şa a t Kalitesi, E3 E S B A N K

K o n u t Kredisi.

Eston İnşaat, Zeytinoğlu Holding kuruluşudur.

Ardıçlı

Eıler

e özel

E s b a nk K o n u t

K r e d i s i ' ni n

u y g u n ö de me k o ş u l l a r ı n ı

Est on

Merkez: İstiklal Cad. Odakule Binası Kat 11 Beyoğlu 80050 İstanbul Tel: (0-212) 252 70 40 Faks: (0-2/2) 252 7049

D ü ş ü n ü l m ü ş

e v l e r .


bir yaşam başlıyor

ortam ın a kavuşm ak için

A r d ı ç yeşili dör t m e v s i m . . . A r d ıç tı E v le r'in h avası t e r te m i z . ■■ Y o l l a r , so k a k la r , ç e v r e d ü z e n i n e u y u m l u d oğal m a l z e m e l e r l e k a p l a n m ı ş . .. Eko lojik m i m a r i a n la y ışıy la doğal k a y n a k la rı en e k o n o m i k şekilde k u l l a n a r a k , ç e v r e y e ve in sa n a s a y g ıy la t a s a r l a n m ı ş .

Ardıçlı Ev ler’de yeni bir kent modeli yaratılıyor. Ve İstanbul'da İstanbullu bir yaşam, burada başlıyor.

inşaat

Pazarlama

Müdürlüğü

ve

t üm E s b a n k

şubelerinden

öğrenebilirsiniz.

Pazarlama Ofisi: Eston Ardıçlı Evler Bahçeşehir-îstanbul Tel: (0-212) 620 71 71*72*73 - 620 61 40 Faks: (0-212) 620 6 141

düşünülmüş

kentler.

m i ü l EULEk


scope

1ÖTCodes: Turkey 90. Ankara 312, İstanbul: European Side 212. Asian Side 216. İzmir 232, Antalya 242

İstanbul ve Ankara’da Hakkı Anlı Sergileri Hakkı Anlı Exhibitions in İstanbul and Ankara 1991 yılında yitir­ d iğ im iz T ü rk r e ­ sim s a n a tın ın ö n e m li is im le rin ­ d e n H a k k ı A nlı’n ın ç e ş itli d ö ­ nem lerinde yaptığı çalışm alar, 17 Nis a n 'd a n itib a r e n İstanbul ve Ankara Galeri N ev’d e ser­ gileniyor. 1906 d o ğ u m lu H akkı Anlı, İstan­ bul G üzel Sanatlar Akade mi si n d e g ö rd ü ğ ü e ğ itim in a r d ın d a n ç e ş itli o k u lla r d a re s im öğretm enliği yaptı. 1944 y ılın d a "d" G ru b u na k a tıla n v e 1947 y ılın d a g ittiğ i F r a n s a 'd a Picasso'dan etkile­ n e re k k iib is t d e ­ nem elere başlayan sanatçı. 1955 yılın­ d a n itib a r e n k ü ­ bizm in etk isin d e n sıyrılarak, "lirik so ­ y u tla m a ” tarzın d a resim ler üretti. Sanat hayatı boy u n ca birbirinden ke­ sin çizgilerle ayrılan dört farklı resim akımı içinde yeralan sanatçının bu ser­ gilerinde, en başarılı dönem inin ü rün­ leri olan soyut çalışm aları sunuluyor. 18 M ayıs’a k a d a r açık k a la c a k o lan sergi dolayısıyla. Hakkı Anlı nın sanat­ çı kişiliği ve çalışm alarını an latan ve sanat tarihçisi Necmi S önm ez tarafın­ dan hazırlanan bir kitap da yayınlana­ cak.

P aintings datirıg from various periods by the k ıt e H a k kı A n lı, a m ajör Tıırkisb artist ıvho d ie d in 1991. can be seen J'rom 1 7 A p ril o n ıv a rd s a t Galeri Nev in İstanbul a n d Ankara. H akkı A nlı ıvas born in 1906 a n d stııdied at İstanbul A cadem y o f F in e A rt s. A f t er graduating he taught art f o r several years. İn 1944 be joined the “d ” g ro u p o f artists, a n d ıverıt to France in 194 7 tvhen he w a s influenced by Picasso a n d b eg a n ex p erimenting ıvith cubism. This p e r io d la ste d ııntil 1955, ıvhen he began painting in the ly r ic a l a b s tr a e tio n style. Hakkı Anlı represented J'oıır very distinet art movements during his lifetime. Tbese exhib itio n s present his a b s tr a c t p a in tin g s , ıvhich are g en era lly regarded as the finest o f his ıvork. n e exhibitions remain operı ııntil 18 May. A book hy tbe art bistorian Necini Sönm ez about the painter's life a n d ıvorks ivil! be publisbed to coincide ıvith the exhibition.

G aleri N ev İsta n b u l Tel: (0 2 1 2 ) 231 6 7 63, A nkara Tel: (0 3 1 2 ) 4 3 7 93 90

140 SKYLIFE

N İSA N

--J^

A P R İ L 1 99 8


N ordstern İmtaş

Dünyanın tecrübesi Ülkemizde ilk sigorta poliçesini su n m u ş, iki köklü şirk e tin birleşm esinden doğan N ordstern İmtaş, Türkiye sigorta sektörünün p arlayan yıldızı olduğunu bir kez daha gösterdi. Bağlı olduğu UAP grubunun AXA grubuyla güç birliğine gitmesiyle, 5 k ıta d a h iz m e t ağı o lan , 130.000’den fazla çalışana sahip,

497 m ilyar USD aktifler toplamıyla dünyanın bir numaralı, 64.8 milyar USD prim geliriyle de iki num aralı grubunun üyesi olm aktan gurur duyan N ordstern îm taş, sunduğu 60’dan fazla çağdaş sigorta ürünü, d ü n y a s ta n d a r tm d a ü s t d ü zey h iz m e ti, e s n e k ç ö z ü m le ri ve 80 yıllık deneyimi ile dünyam n tecrübesidir.

Nordstern îmtaş Sigorta A.Ş. (0212) 274 70 00/20 Hat Nordstern îmtaş Hayat Sigorta A.Ş. (0212) 292 58 00/9 Hat

Member of AXA Colonia Konzern


city scope

T T Cocles: Turkey 90, Ankara 312. İstanbul: European Side 212. Asian Side 216. İzmir 232. Antalya 242

Sedef Yılmabaşar Otyam Resim Sergisi

“Kedici” / “Cat Person” Sedef Yılmabaşar Otyam’s Paiııting Exhibition Eski Mısır’da tanrısallaştırılan, ortaçağda uğursuz­ luğundan k orkulan ve hinyıllardır insanoğluna en yakın hayvan olan kedi, birçok sanat eserine te ­ ma seçilmiştir. Ü zerine öyküler, şiirler yazılan kediler, ressam la­ rın tuvallerine d e sık sık girm iş­ tir. usulcacık... A n n esi s e ra m ik ç i, b a b a s ı m i­ m ar, eşi d e m ü zisy en o lan ve ç o c u k lu ğ u n d a n itib a re n sa n a t ortam larında büyüyen stilist Se­ d e f Y ılm abaşar O tyam da ilk re­ sim d e n e m le rin d e çok sevdiği k edileri tem a seçm iş k e n d in e . Sanatçının "Kedici" adını verdiği bu ilk sergisi, bir zam anlar ö ğ ­ renim g ö rd ü ğ ü Ö zel Işık Lisesi Sanat Galerisi n d e 14 Nisan da açılıyor. 4 Mayıs a kadar sürecek olan serginin geliri de m addi o la­ nakları olm ayan yetenekli öğrencilere burs olarak kullanılacak.

W orsbipped as a god in ancient Egypt a n d fea ıvd as a bringer o f misfortune in mediaeval times, the cat has becıı one o f tbe animals elosest to humarı beings fo r thousands o f years. İt has been the theme o f m any ıvorks o f art. a n d the subject o f stories a n d poem s. İt has trodderı quietly into the canvases o f many painters. 7he daııgbter o f a ceramic artist mother and arehiteet father. and tbe ıvife of a m u sicia n , Y ılm a b a şa r has been immersed in aı1 since her childhood. A fa sb io n designer by professiorı, tbis exhibition marks her first fo ra y into paintirıg. Her theme is cats. ıvbicb are orıe o f her great loves. Entitled Cat Per­ son, the exhibition opens at the art gallery o f Özel Işık High School ıvhere Yılmabaşar ıvas at school. The exhibition continues until 4 May, and the proceeds ıvill he used to provide sebolarships to children o f ability from low income families.

Ö zel Işık L isesi Sanat G alerisi, Ö zel Işık H igh S ch ool A rt G allery T e l (0 2 1 2 ) 2 4 6 60 4 7

Philip O’Reilly Resim Sergisi / Philip O’Reilly Exhibition Bir Batı A nadolu gezisinde kilim, halı ve keçe ile tanışan ve o an d an itibaren sanatsal ilgisi bu geleneksel el ürünleri­ n in e tk is i a ltın a g ir e n 1944 doğum lu İngiliz res­ sam P h ilip O 'R e illy ’n in sergisi 16 N isan’da İzm ir A p h ro d ie S a n a t M erk ezi’n d e açılıyor. Ç a lış m a la r ı ilk o la r a k 1988 yılında Efes M iizesi’n d e sergilenen sanatçı­ nın b u ikinci serg isin d e, s u lu b o y a v e y a ğ lıb o y a tabloların ve doğa ettidlerin in y a n ıs ıra , d o k u m a , keçe, iğne işi ve nakış gi­ bi geleneksel elsanatı ürünleri d e yer alm akta

D uring a journey through ıvestern Turkey the British painter Philip O'Reilly, born in 1944, made the accjuaintance o f kilims, carpets a n d felts, a n d from tbat moment focused his art on tbese traditional crafts. A n e x b ib itio n o f his ıvork opens at Aphrodie Art Gallery in İzm ir on 16 April. O’Reilly’s ıvork ıvas first exbibited in T urkey a t Epbesus M useum in 1988. This ne w exhibition o f his ıvatercolours, oils, and sketehes from nature, is combined ıvitb examples o f tra d itio n a l Turkisb textiles, ineluding Jahrics, felts, needle lace a nd embroidery.

İzm ir A p h r o d ie Sanat M erkezi, A p h ro d ie A rt G allery T e l (0 2 3 2 ) 482 3 3 02

142 SK YLIFE

N İSAN

A P R İL 1998


city scope

* 2 “Codes: Turkey 90, Ankara .112, İstanbul: European Side 212, Asian Side 216, İzmir 2.12, Antalya 242

İsmail Acar’ın Resimleri / Paintings by İsmail Acar

Geleceğe Bakış / Looking at the Future G eçm işten g eleceğe bir b a­ kışın; insanın, doğanın, kül­ tü rü n b e ra b e rliğ in d e , c o ğ ­ rafyanın b irik tird ik lerin d en g ele c e ğ e y ö n elik bir b a k ı­ şın p e ş i n d e İsm a il A car. 1971 doğum lu sanatçı, genç yaşına rağm en yurtiçi ve dı­ şında 18 kişisel sergiye im­ zasını atmış. G eleneksel boyam a teknik­ lerin in y a n ın d a , b ilg isay ar dahil tüm çağdaş teknik ve m a lz e m e le ri y a p ıtla r ın d a ku llan an ve ana tem a o la­ ra k d a k e n d is in e A n a d o ­ lu ’yu s e ç e n İsm ail A car’ın sergisini 5-12 Nisan tarihleri arasında Club 29-Antalya’da izleyebilirsiniz.

A look at the f u tu r e fr o m the past; İsm ail A ca r is in search o f a vieıvpoint on th e fu t u r e ıvhich sets o u t f r o m th e u n io n o f m a n , n a tu re a n d culture, com bin ed ıvith the a ccu m u la tions o f place. Tbis yo u n g a r tist, ıvho w a s b o rn in 1 9 7 1 , h a s a lr e a d y b e ld eighteen one-person sboıvs in Turkey a n d abroad. /İs iveli as traditional painting te c h n iq u e s a n d m e d ia , including the Computer. He bas chosen Anatolia as his principal theme. His exhibition can be seen betıveen 5 a n d 12 April at Club 29 in Antalya. Club 29-A ntalya, T e l (0 2 4 2 ) 241 62 60

Selim Altan Resim Sergisi

Rastlantının Peşinde / In Pursuit of Coincidence Exhibition o f Paintings by Selim Altan 1959 İstanbul doğum lu ressam Selim Altan'ın resim sergisi 17 Mart’ta Tem Sanat Galerisi nde açıldı. Mimar Sinan Üniversitesi Resim B ö lü m ü m e z u n u o lan Altan, b u g ü n e k ad ar birçok ki­ şisel ve karm a sergiye katıldı. Ressam Talat Enlil'in ‘...Sezgi­ sel bir d eneyim e d e fırsat tanı­ y a n , f o r m ü le e d ilm e m iş v e k en d iliğ in d en o lu şan raslantısal bir anlatım biçim inin p eşin ­ d e...” o ld u ğ u n u söylediği Selim A ltan’ın sergisi 20 Nisan a ka­ dar açık kalacak.

Selim Altan ıvas b o m in İstanbul in 1959, a n d graduated fro m tbe Department o f Painting at M im ar S in a n University. He has p a rticipated in m arıy one-person a n d group sboıvs, a n d describes bim self in the ıvords o f painter Talat Enlil as “in p u r s u it o f a c o in c id e n ta l form o f narration ıvhich has room fo r irıtııitive experience, ıvhich has not beeıı fo r m u la te d a n d ıvhich emerges o f its oıvn accord”. Altan s latest exhibition opens at Tem Art Gallery on 17 March a n d is open ııntil 2 0 April.

T em Sanat G alerisi, Tem A rt G allery T e l (0 2 1 2 ) 2 4 7 08 99

14 4 SKYLIFE

N İSAN

A P R İL 1998


BAŞAK SEYAHAT SİGORTASI

BAŞAK SİGORTA Başak Sig orta T em a Vakfı O n u r Üyesidir.


city scope

T T Codes: Turkey 90. Ankara 312. İstanbul: European Side 212, Asian Side 216, İzmir 232, Antalya 242

Gürbüz Doğan Ekşioğlu Resim Sergisi

Mizah ve Resim / Humour and Painting Gürbüz Doğan Ekşioğlu Art Exhibition G ü rb ü z Doğan Ekşioğlu is knoıvrı f o r his ıvorks in graphic-caricature style, wbicb can be seen at V akko B e y o ğ lu A rt G a llery f r o m 14 A p r il onıvards. His illustrations a n d c a r to o n s b a v e been publisbed ıvidely in fapan, C anada, Italy, G erm any, Belgium, Bulgaria a n d tbe United States, a n d be bas ıvon över 60 aıvards, 20 o f tb e m I n te r n a tio n a l. He describes his goal as “to be lasting ratber tban topical, a n d universal ratber tban local". Tbe diverse visıttıl com bination o f bıımoıır, philosophy a n d art represented by tbese fa scin a tin g a n d startling pictures can be seen ııntil 2 May.

G rafik-karikatür tarzında yaptığı resim leri ile tanı­ n an G ü rb ü z D oğan E kşioğlu’n u n çalışm aları 14 N isan’d an itibaren Vakko B eyoğlu Sanat G alerisi’n d e sergileniyor. İllüst­ rasyon ve karikatürleri, Ja ­ ponya, Kanada, İtalya, Al­ m anya, Belçika, B ulgaris­ tan ve A m erika’nın birçok yayın o rg a n ın d a y ay ın la­ n a n , yirm isi u lu s la ra ra s ı olm ak üzere altm ışın üze­ rinde ödül kazanan san at­ çı, kendi ifadesiyle “...gün­ cel değil, kalıcı; yerel d e ­ ğ il, e v r e n s e l o lm a y ı” amaçlıyor. Mizah, felsefe ve resim sanatının görsel zenginli­ ğinin karışım ından terkip bu ilginç ve şaşırtıcı ça­ lışmaları 2 Mayıs’a k ad ar izleyebilirsiniz.

V akko B ey o ğ lu Sanat G alerisi, V akko B eyoğlu A rt G allery T e l (0 2 1 2 ) 251 40 92

Çiler Belen’in Çardakları / Çiler Belen’s Arbours İstanbul D evlet G üzel Sanatlar A kadem isi Yük­ sek D ekoratif Sanatlar Tekstil Bölüm ü m ezunu o lan Çiler B elen'in resim sergisi 21 N isan da Teşvikiye Galeri O d a’da açılıyor. B elen ’in çalışm alarında içiçe g eçen iki tem el tu tk u n u n izlerini sürebiliriz: K um aşlar ve y itirm ekte o l­ d u ğ u m u z kültürel değerler. S a n a tç ın ın y e d in c i k işise l s e rg is i o la n A n ta ly a -S id e Çardakları’na da, bu iki te ­ m el e sin d a m g a sın ı v u r u ­ yor. B elen’in “kum aşta pentiir” olarak ad lan d ırab ilece­ ğim iz ham ipek, ham keten, kıl te la g ib i m a lz e m e le r ü z erin e u y g u lad ığ ı y ap ıtların ın serg ilen eceğ i bu ilginç sergi 9 Mayıs’a k ad ar açık kalacak.

Çiler Belen studied decorative arts specialising in textiles at İstanbul State A cadem y o f Fine A i1 s . Her painting exhibition opens on 2 1 April at Teşvikiye Galeri Oda. Belen ’s paintings com bine tıvo fu n d a m e n ta l passions, fabrics a n d disappearing cultural values. Her seventh exbibition entitled Arbours o f S id e (S id e bein g a n ancient city a n d seaside resort east o f Antalya) is m a r k e d by tbese tıvo sources o f inspiration. Belen paints on raw silk, raıv linen, b a ir fa c in g a n d other textiles. This interesting exhibition remains operı ııntil 9 May.

G aleri Oda, Tel: (0 2 1 2 ) 259 22 08

146 SK YLIFE

N İSAN

A P R İL 1998


a

k

d

e

m

z

a

e

b i r M E R S İ N ’E 20 A D A N A ’YA 65 D A K İK A U Z A K L IK T A 10 A Y R I TİPTE D E N İZ E S IF IR V İL L A L A R S İZ L E R İ B E K L İY O R .


GİRİSİMSEL RADYOLOJİ: TIBBIN EN HIZLI GELİŞEN DALI * /

INVASIVE RADIOLOGY: FASTEST DEVELOPING BRANCH OF MEDICINE Teknolojideki gelişmeler baş döndürücü. Birkaç yıl öncesine kadar korkulu rüyamız olan bazı hastalıklar girişimsel radyoloji sayesinde hastanede yatmayı bile gerektirmeden tedavi edilebilir hale geldi. Eskiden radyolog denilince film çeken ve filmlere sadece rapor yazan doktorlar akla gelirdi.Etik yönden hastalığın tedavisiyle ilgili yorumda bulunan radyolog olamazdı. Artık röntgen uzmanları, ellerinde bir sürü araç gereçle girişimsel radyolojinin alanını her geçen gün genişletiyor ve inanılmaz başarılara imza atıyorlar.

Developments in technology are dazzling. Certain diseases that were our nightmare until recently have now becom e treatable and vvithout even reguiring hospitalization, thanks to invasive radiology. Formerty, a radiologists was a physician who only took radiographies of patients and wrote reports thereon. For ethnlcal reasons none o l the radiologists commented on the treatment of a disease. N ow radiologists have many useful tools with vvhich they are expanding the scope of radiology every day and attaining unbelievable successes. This new branch m ay be examined in three main groups: neuro-radiology trreatments, non-neuroradiological vascular treatments and non-vascular treatments.

Bu yeni dalı nöroradyoloji. nöroradyoloji dışı damar tedavileri ve damar hastalıkları dışı tedaviler olarak üç ana grupta değerlendirmek mümkün. Nöroradyolojik girişimler beyin ve sinir sistemine yönelik uygulamalardır bunlardan genç yaşta beyin kanamasına yol açan anevrizmaların (beyin damarlarındaki baloncuklar) tedavisi bunlardan en önemlisi. Beyin anevrizmaları daha önce am eliyat ile tedavi ediliyordu. Bugün özel tıkaçlar yardımıyla ve hastanın kafatası açılmadan damarlar yoluyla anevrizm aya ulaşılm akta ve baloncuk söndürülmekte. Beyindeki damar yumakları, arter-ven arası fistüller de buna benzer yöntemlerle tedavi edilebiliyor. Bu yöntemle beyin tümörlerinin tedavisinde de ameliyat gereği giderek azalmakta. Ayrıca büyük ve kanama riski fazla vakalarda önce tümör damarları tıkanarak ameliyatın kolaylaşması sağlanmakta. Beyine giden boyundaki ana damarlar veya beyin içerisindeki ince damar tıkanm anda artık ameliyata gerek kalmadan düzeltilebilmekte.

Arteryel anevrizmanın girişimsel radyoloji ile tedavisi Arteriel areurysms may be treated by invasive radiology

Nöroradyoloji dışı damar tedavileri ise vücuttaki tüm damarların tıkanma veya genişletilmesi olarak özetlenebilir. Özellikle bacak, böbrek, kol damarları olmak üzere artık tıkalı bir damarı balon yada stent ile açmak zor bir iş değil. Stentler genellikle telden yapılan ve daralmış bölgede damarın içinde açılarak kan akımını sağlayan borulardır. Bazen de damarın açılması değil, tıkanması gerekir. Örneğin mide ve akciğer kanamaları bu yolla ameliyata gerek kalmadan tedavi edilebilir, Bazı tümörlerin tedavisinde ise tümörü besleyen damarın tıkanması veya oradan tümörü yok edici ilaç verilmesi söz konusu olabiliyor. Üçüncü grupta yer alan damar dışı girişimsel radyolojik işlemler arasında en sık uygulananı, herhangi bir organdaki kuşkulu bölgeden biyopsi amacıyla doku örneği alınmasıdır. Bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi gibi mükemmel görüntüleme yöntemleri eşliğinde bu işlemler artık büyük bir güvenilirlik ve duyarlılıkla yapılabilliyor. Vücudun derinliklerindeki dokulara büyük bir operasyona gerek kalmadan ve hastaya hiç acı çektirm eden ulaşılabilmektedir. Ayrıca damardaki uygulamalara benzer şekilde safra yolları yemek borusu ve idrar yollarındaki darlıklar da çeşitli balon, tel boru, kateterler yardımı ile giderilm ekte ve hastanın rahatlaması sağlanmaktadır. Keza çeşitli organ ve vücut boşluklarında apse ve sıvı birikimlerinin kist oluşumlarının tedaviside görüntüleme yöntem lerinin klavuzluğunda radyologlar tarafından am eliyata gerek kalm adan yapılabilmektedir. International Hospital olarak gelişen teknolojinin tıp dünyasına kazandırdığı girişimsel radyoloji uygulamalannı uzmanlarımız sayesinde sizlere sunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Neuroradiological intervention consists of applications directed to the cerebral and neural systems. One of the most important applications is the treatment of aneurysms, which is the ballooning of cerebral vessels, causing cerebral bleeding a t a young age. Although cerebral aneurysms were formerty treated with surgery, today it is possible to access the aneurysm and obliterate the balloon ın the vessel with the help of special plugs and vvithout opening the skull. Cerebral vessel coils and fıstules between arteries and veins can also be treated with simllar methods. Neuroradiological intervention is gradualty reducing the need for surgical intervention in the treatment of cerebral tumors. Moreover, it is now possible to obstruct tumoral vessels for an easier operation on large lesions that have a high risk of bleeding. Obstructions in main vessels feeding the brain or in cerebral capillaries m ay now be eliminated without the need for surgery. Non-neuroradiological treatment m ay be summarized as the obstruction or dilation of ali vessels of the body. İt is now a simple operation to open an obstructed vessel, particularly in the lower limbs, kidneys or upper limbs, with a balloon or stent. A stent is a tube usually m ade of wire that provides circulation of blood by expandlng in the blood vessel. Som etim es it is necessary to plug a blood vessel instead of opening it. For example, stomach and lung bleeding can be ceased in this way vvithout the need for surgical intervention. For the treatment of some tumors, it m ay be necessary to plug a vessel that feeds a tumor or for the purpose of administering a arug that will exterminate the tumor. Non-vascular invasive operations included in the thirdgroup find the most freguent application in obatining tlssue samples for the purpose of a biopsy from a suspicious zone in an organ. These procedures can now be applied with a high level of reliability and precision with the assistance of various imaging techniçues, including computerized tomography, ultrasonography. ete. İt is possible to access deep tissues in the body vvithout a large scale operation and vvithout giving pain to the patlent. İn addition, as with vascular applications, stenosis in bile duets, esophagus o r urinary tract m ay be eliminated with the aid of various balloons, wıre tubes, catneters, ete. and thus bring the patient relief. Similarly, abscesses, fluid accumulations and cystic lesions in various organs and cavities of the body m ay be treated by radiologists with the help of im aging techniques and vvithout surgical intervention. At International Hospital, we are happy to offeryou, through our specialized radiologists, the various invasive radiology applications that advanced technology has granted to the world of medıcine.

S A N İY E L İK D O K U N U Ş L A R L A D O Ğ U M S A L LEKELERİN İZD EN , Y E N İ B A Ş L A Y A N V A R İS L E R İN İZ D E N ve D Ö V M E L E R İN İZ D E N K U R T U L A B İL İR S İN İZ REMOVAL OF BIRTHMARKS, VARICOSE VEİNS AND TATTOOS İN SECONDS Günümüze dek, tedavileri sorun olan damar genişlemeleri, koyu renkli lekeler ve istenmeyen dövmelere hastanemiz Dermatoloji bölümünde bulunan Lazer cihazı ile artık çözüm bulunabiliyor. Dünyada sayılı merkezlerde, ülkemizde ise tek olan yeni lazer sistem i ile yeni doğanlardan yaşlılara kadar tüm yaş gruplarında ağrısız tedavi tm -behre gerçekleştirilebilmekte. 3 farklı dalga boyu içeren 4 ayrı lazer'in birleşmesinden oluşan Versapulse Lazer ile artık tüm bu dermatolojik şikayetlerinizden kurtulabileceksiniz.

Bu B ir İlandır

The Dermatology Department o f our hospital is bringing solutions to varicose veins, discolorations, tattoos and many other skin problems with the use o f the Versaspulse Laser. This laser system, which is already in use in other world centers is the first one in our country. sonra •atter // can be applied vvithout pain to people o f ali age groups. With the Versapulse Laser, consisting o f a combination o f fourseparate lasers containing three different wave types, it is now possible to elim inate a li derm atological problem s.

IN T ER N A T IO N A L

HOSPİTAL İST A N B U L

I


SİNÜZİTİN MODERN TEDAVİSİ: ENDOSKOPIK SİNÜS CERRAHİSİ MODERN TREATMENT OF SINUSITIS: ENDOSCOPIC SİNÜS SURGERY Sinüzit, hava kirliliği ve mevsim değişiklikleri sonucu sıklığı giderek artan ve her yaş grubunda görülebilen bir hastalık. Son on yılda tıbbın pekçok alanında olduğu gibi sinüs hastalıklarının tanı ve tedavisinde de devrim niteliğinde değişiklikler olmuştur. Bu değişim özellikle tanıda eski tip sinüs röntgenlerinin yerini bilgisayarlı tomografinin alması ve böylece sinüslerin daha iyi değerlendirilmeleri ile başladı. Optikte ve teknolojideki gelişmeler sonucu tıbbın birçok alanında kullanılmaya başlanan endoskopiar sayesinde artık burun içi ve sinüslerin ağızlarını çok iyi gözlemek mümkün.

Sinusitis, a disease with a steadily increasing incidence due to airpollution and seasonal changes, can be seen in every age group. During the last decade, as in many areas of medicine, revoiutionary changes happened in the diagnosis and treatment of sinüs diseases. The ch a n g e s w ere in ita te d with the addition of computerized tomography to the conventionai sinüs radıographies and, consequentiy, with better evaluation of the sinuses. /4s a result of deveiopments in optics and technology, it is now possible to observe the n asal cavity a n d sinüs orifices perfectiy.

Sinüzit tedavisi öncelikle antibiyotik ağırlıklı olmak üzere ilaçlarla yapılır. Belirli bir sürede iyileşme sağlanamaz veya sinüzit sık sık tekrarlar ise cerrahiye başvurmak gerekir. Günümüzde eski cerrahi yöntem ler yerlerini Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi (FESC)’ne bırakmıştır. Bu yöntem sinüslerin fonksiyonlarını koruyan ve havalanmasını yeniden sağlayan bir teknik. Yüz kemikleri içinde yer alan ve içleri hava dolu boşluklar olan sinüslerin enfeksiyonu yani sinüzit, genellikle nezleyi takip eder. Sinüslerin burun boşluğuna açılma delikleri ve bu bölgelerdeki tıkanmalar, şişmeler ve diğer patolojiler havalanmayı bozar ve sinüzit oluşumuna yol açar. FESC ile sinüslere tahribat yapmadan ulaşmak ve ince endoskopiar yardımı ile bütün bu sorunları ortadan kaldırmak, sinüslerin yeniden havalanmalarını sağlamak mümkündür.

Treatment of sinusitis is performed with medication , emphasis being piaced on antibiotics. in the event of taiiure to recover in a certain period of time or if sinusitis recurs freauentiy, surgery wiii be necessary. Today, Functionai Endoscopic Sinüs Surgery (FESS) has been substituted for conventionai surgicai methods. This method protects the functions o f the sinüs and provides aeration of the sinüs. Sinusitis, which is infection of the air-fiiled cavities that are iocated within the faciaI bones, usuaiiy follovvs a coid. Hoies through which

, eiiminating the problems with the heip of fine endoscopes, and re-aerating the sinuses.

Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi’ni eski klasik yöntemlerle karşılaştırdığımızda önemli üstünlükleri var. Bu üstünlükleri sıralarsak.

Functionai Endoscopic Sinüs Surgery has considerabie superiority över conventionai methods in the toiiowing ways:

/

/ FESS provides treatment vvithout deforming and harming anatomical structures. / F E S S ieaves no scar on externai surfaces of the face or in the mouth. / The heaiing time is much shorter than with conventionai methods.

FESC ile anotom ik yapıları bozmadan ve zarar verm eden tedavi gerçekleşir.

/ Dış yüzeylerde (yüzde, ağız içinde) yara izi bırakmaz. /iy ile ş m e süresi klasik yöntemlere göre çok daha kısadır.

S The period of hospitaiization is reduced. S Adverse effects of operations, such as pain and disturbance, are much iess.

/ Hastanede kalış süresini kısaltır. / Ağrı ve rahatsızlık hissi gibi am eliyatların olumsuz yönleri çok daha az görülür. / Bu teknik ile çoğu zaman buruna tampon konulması gerekmez. Tampon konulduğu hallerde de çabuk çıkarılan, çok rahatsız etmeyen, küçük ve özel tamponlar yeterli olmaktadır. ✓

Lokal a n e ste zi ile ve ayaktan am e liya t şe klin de u y g u la n a b ilm e k te d ir.

/ En önemlisi ameliyat sonuçları açısından başarı oranı diğer eski yöntemlere göre çok yüksektir. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi teknolojideki gelişmelerin tıp alanına en önemli katkılarından biridir.

1 speciai small tampons ı / F E S S can be appiied under iocai anesthesia on an outpatient basis. / The most important factor is the much higher rate of success of this operation in comparison to conventionai methods. Functionai Endoscopic Sinüs Surgery is one of the most important contributions of technoiogicai deveiopments in the fieid of ENT.

ÇAĞIMIZIN GİDEREK BÜYÜYEN SORUNU, ASTIM VE ALERJİ A STEADİLY GROVVING PROBLEM OF THE AGE: ASTHMA AND ALLERGY Alerji vücudumuzun daha önceden karşılaştığı ve zararlı kabul ettiği bir madde ile yeniden karşılaştığında aşırı tepki göstermesidir. Doğal yaşam koşullarının bozulması, stres, hava kirliliği gibi etkenlerle alerjik hastalıkların sıklığı on yıl içinde iki kat artmıştır Çok sık karşılaşılan alerjik hastalıkların başında, burun akıntısı kasıntı, aksırık ile alerjik nezle, aralıklı öksürük, nefes darlığı ve hışırtılı solunum ile astım, deride kızarıklık, kaşıntı ile dermatit, gözlerde yanma, kızarma ile konjunktivit gelmektedir. Bazı bünyelerde ise ila ç , besin ve b ö ce k a le rjile ri ile k a rş ıla ş ılm a k ta d ır. Alerjik hastalıklar içinde astım en kaygı yaratanıdır. Ev tozu, aşırı nem, kedi köpek gibi ev hayvanları, enfeksiyonlar, sigara, astım riskini arttıran etmenlerdir. Kalıtsal yatkınlık ise astımda önemli bir etkendir. Tüm alerjik hastalıklarda olduğu gibi astımda da doğru tedavi geliştirilen testler yardımıyla doğru tanının konmasından sonra başlar. Bu hastalıkların tedavisinde temel prensip hastalığa neden olan alerjen veya alerjenlerin tespit edilerek uzaklaştırılması ve hastalığa göre ilaç ve/veya aşı tedavisi (immünoterapi) uygulanmasıdır. Tedaviler uzun sürebilse de sonuç doğru tanı ve bilimsel yaklaşımla başarılı olmaktadır.

Aiiergy is an excessive reaction of our body upon reencountering with any substance which it has previousiy encountered and regıstered as a hazardous material. The incidence of aiiergic diseases has doubied över the past decade due to such factors as deterioration of naturaI iıving conditions, stress and airpollution. The most freçuently encountered aiiergic diseases are aiiergic coid with symptoms of runny nose, itching and sneezing; asthma with intermittent cough, tight chest and wheezing; dermititis with eczem a and itching of the skin; conjuctivitis with burning and redness in the eyes. in some individuals, m edication, food and insect aiiergies are encountered. Asthma is the most worrisome among aiiergic diseases. Household dust, excessive humidity, pets, infections, and smoking are among the factors that increase the risk of asthma. Hereditary predisposition is a significant factor. As in ali aiiergic diseases, an appropriate treatment begins wıth correct diagnosis with the help of tests deveioped for this purpose. The basic principie in the treatment of aiiergic diseases is detecting and eiiminating the causal allergen(s) and to appiy medication and/or vaccination therapy (ımmunotherapy). Aithough treatments m ay take a long time, successfui resuits are achieved with correct diagnosis and scientific approach.

INTERNATIONAL

HOSPITAL İSTANBUL

İstanbul Cad. No: 82 34800 Yeşilköy - İstanbul / Turkey Tel: (0212) 663 30 00 (Pbx) Fax: (0212) 663 28 62 __________ http: //www.internationalhospital.com.tr. e-mail: info@internationalhospital.com.tr.___________

Advertisement


city scoDe

‘R c ’odes: Turkey 90, Ankara 312, İstanbul: European Side 212, Asian Side 216, İzm ir232, Antalya 242

Türkiye’nin İlk Uluslararası Su Kayağı Yarışması Hillside Beach Club’da T\ırkey’s First International Water Skiing Competition at the Hillside Beach Club

T ürkiye’nin ilk uluslarara­ sı su k a y a ğ ı y a r ış m a s ı. Alarko Turizm G rubu nun o r g a n iz a s y o n u ile 23-26 Nisan günlerin d e HillsideFethiye’de düzenleniyor. T ürkiye’nin yanışına Avru­ p a ’nın çeşitli ülkelerinden yarışm aya katılacak a m a­ tö r ve p ro fe sy o n el s p o r­ cular, slalom ve trick d al­ larında yarışacaklar. Yarış­ m a n ın d e ğ e rle n d irm e le ri de profesyonel bir jüri ta­ rafından yapılacak. D ü n y aca ü n lü A m erikan su kayağı g ru b u Stars of F lorida ve çıp la k ay akla yaptığı şovlarla tanınan 80 yaşındaki Banana Geo rg e’un da katılacağı bu dev organizasyon, k o n ­ ser ve anim asyon gösterilerinin ard ın d an , havai fişeklerin eşliğinde d ü z e n len ecek b ir plaj partisi ile so n bulacak.

T u r k e y ’s J'irst I n te r n a ­ tio n a l W a ter S k iin g C o m p e titio n is b ein g organised by tbe Alarko Tourism Division on 232 6 April at Fethiye Hill­ side. A m ateur a n d professiona l ıv a te r sk ie rs J'rom Turkey a n d several Euro­ pean countries ıvill conıp ete in the slalom a n d trick races. A professiona l j u r y ıvill ju d g e th e competiton. The world fa m o u s Amer­ ic a n ıv a te r s k i g r o u p Stars o f Florida a n d the 80 y e a r old B a n a n a George, celebrated fo r his barefoot displays, ıvill also be there. This spectacularevent ıvill en d u>ith a concert a n d anim ation shoıvs, ıvinding-up ıvith a heach party a n d fireıvork display.

B ilgi iç in , F o r fu r th e r d e ta ils p h o n e T e l (0 2 1 2 ) 2 8 7 2 7 8 7

15 0 r>KYLIFE

N İSA N

A P R İ L 1 99 8


~

kono KONKUR

'

O Ü NYADAN

ö rnek

TIM 0 E R

* am Homes M

O

Türkiye'de İlk

US E TECHNOLOG

EV/L-ER

Sktfürişi'Hİ s o ^ n rû i; s z v d ik J l& r i'n i'g i

■■'

i eMi 'Hi dpLV zf

Rakve & d & b ilir s i'n i^ .

KONKUR UYGAR Yapı Endüstrisi ve Piş Ticaret A.Ş. S in ca n Organize S a n a yi Bölgesi, Akhun Sok. N o:6 0 6 9 3 5 An kara/TÜRK İYE Tel: Ankara : (+ 9 0 ) 312-26713 13 (10 H a t) Fax : 2 6 7 0 3 91 - 2 6 7 0 5 25 e -m ail: konkur@superonline.com Tel: Moskova : (+7) 0 95-973 23 97 Fax : 972 6 3 13 P - K M 5 3 İ İ • k’n n k 'i i r e r i n p .t . m

•Sağlıklı, antiromatizmal •Depreme dayanıklı •izolasyon katsayısı yüksek •Serbest projelendirme •Çabuk üretim •Çabuk montaj •Detay hassasiyeti

• T a m i r b a k ı m kola ylığı • E n s o n A l m a n t e k n o lo j i s i • N o s t a l j i k , naturel vc y.câk


scope

*3* Cocles: Turkey 90. Ankara 312. İstanbul: tuınpcaıı Side 212. Asiaıı Side 216. İzmir 232. Antalya 242

Dünyanın En İyi Alternatif Dans Müziği Grubu Geliyor

The Prodigy ilk kez Türkiye’de The Prodigy in Ttırkey for the first time The World’s Best Alternative Dans Music Band is Corning D ünyanın en iyi alternatif elektronik teeh n o gru­ bu olarak kabul edilen The Prodigy, 17 Nisan Cu­ ma günü bir k o n ser verm ek üzere Türkiye'ye ge­ liyor. 1994. 1996 ve 1997 yıllarında MTV ödüllerini ka­ zanan The Prodigy, 1998 yılında da “En iyi alter­ natif g ru p ” olarak G ram m y ödülü n ü , “En iyi dans müziği g ru b u ” olarak Britt Awards aldı. 1997'de çıkardıkları "The Fat o f the Land" albü­ m ü ile bir ay içinde 22 ü lk ed e 1 num araya çıkan, dünya çapında 3 milyon satan The Prodigy, Tür­ kiye'de de o n b in le ıre hayranı olan bir topluluk. T e eh n o , funk. tran ce, rock, am b ien t, h ip h o p . pıınk rock ve heav y m etal so u n d ların ın k arışı­ m ından oluşan The Prodigy'nin m üziklerini Liam H ow lett yapıyor. G rubun diğer üyeleri ise, Keith Flint, Leeroy Thoınhill ve Keith Palmer. Abdi İpekçi Spor S alo n u 'n d a g erçek leştirilecek o lan bu m u h te şe m k o n serin biletleri, İstanbul.

T he I’rodigy, tbe ıvorld's best alternative electrorı(t. teehno gmıtp, is conıiııg to Tttrkey Jor a coııcert on Friday i 7 April. Tbe Prodigy ıron MTV aıvards in 1994, i 996 atıd i 997, a n d in 199iS’ tbe G ramm y a ıva rd fo r tbe Best Alternative Group a n d tbe Britt Aıvard fo r tbe Best D ance Music Group. Their latest albüm released in 1997 entitled "Tbe Fat o f tbe l.and " sold 3 million ıvorldıvide a n d rose to nıım ber one iıı the cbctrts in 22 countries ıvithin a month. The Prodigy bas teııs o f thousttnds o ffa n s in Turkey. A mi.vtııre o f teehno. fu n k , trance. rock. am bient. hip hop, p ıın k rock a n d b ea ıy melal sounds. The P ro d ig y s ııııısic is c o m p o se d by L iam Uoıi’lett. The batıd's other nıembers are Keith Flint, l.eeroy Tbornbill a n d Keith Palmer. Tickets fo r tbis spectacular concert. ıvbicb ıvill be held in Ahdi İpekçi Sports Hail in İstanbul, are on sale at Vakkorama shops in İstanbul. Ankara. İzm ir a n d Bursa, a n d at Original Levi 's Stores.

Ankara. İzmiı. Buısa \a k k o ıa m a m ağazalaıında ve Oıiginal l.e\ i s Stoıe laıda satılacak.

BPR, Tel: (0 2 1 2 ) 25 7 63 91

15 2 SKYLIFE

N İSAN

--j*-

A P R İL 1998


P

3

0

0

0

D ü ş ü k d ö n m e d ire n ci s a y e s in d e d a h a az yakıt tüketimi... M ükem m el sü rü ş konforu, üstün yo l kavrayışı...

Üstelik tüm bu özellikler ulaşılabilir bir fiyata... P 3 0 0 0 Energy: Y e n i k a lit e s t a n d a r d ı y l a d ü n y a n ı n y e n i la s t iğ i!

GÜÇ KONTROLÜNÜZDE


city scope

' z r Codes: Tıırkcy 90, Ankara 3 12, İstanbul: European Side 212, Asiaıı Side 216, İzm ir232, Antalya 242

Gezegenimizin kalp atışları ya da Doublemoon Heartbeats of Our Planet or Doublemoon Pozitifimaj’ın Doublemoon Records adıyla çıkardığı albümler, farklı kültürlerin müzikle nasıl da birbirine yakın ve iletişim içinde olduklarının birerkanıtı. Sun Ra nın davulcusu James Jackson’ın “Caz...gezegeni­ mizin etnik müziği” sözleriyle yola çıkan Doublemoo n ’un hedefleri arasında “Türkiye çıkışlı müzikleri dünya piyasasına sunmak, Türk müziğini dünyada söz sahibi yapacak çağdaş ürünler ortaya koymak. Türk müzisyen, beste ve makamlarını dünyada tanıt­ mak, Türkiye’de yapılmış ve yapılacak özel konserleri kaydederek albüme dönüştürmek ve dünyada önemli müzik merkezlerine dağıtmak" var. Pozitifimaj’ın din. dil ve ırk ayrımından bağımsız hazırladıkları ve şu an­ da piyasada olan albümlerinden bile hedeflerine ulaş­ mış o ld u k la rın ı a n la ­ m ak m ü m k ü n . Craig Harris’in Barbaros Erköse ile birlikte hazırladığı İstanbul adlı albümü Yesari Asım Arsoy’un Çamlıcası’yla başlıyor, Mandela ve H arlem ile d e ­ vam ediyor, Mandıra ile sürüyor. Klarnette Barba­ ros E rköse, tro m b o n d a Craig Harris var. Caz, Ro­ man Müziği, Soul, Rap, Reggae, Hard Rock, Folk... Kısacası Nevv York'ıın en önemli caz eleştirmeni Lee Jeske’nin dediği gibi “caz diye adlandırılan hiçbir müzik bundan daha iyi olacağa benzemi­ yor” İlhan Erşahin ikinci albümü Home’dan sonra, yi­ ne bütün besteleri kendisine ait olan Wax PoeticThree albüm ünde funk, soul, caz ve trip-pop ustalarıyla çalıyor. Ve yine tenor sakso­ fonuyla bütün müziklerde harfleri olmayan evrensel bir dilin sesi olmayı sürdürüyor. D oublem oon’un Tiirk-Roman Laço Tayfa grubunun eşlik et­ tiği Brooklyn Funk Essentials ın Tintin Tini Mini Hanım’lı albümü Mayıs’ta, Burhan Ö çal ve C em a le d d in Tacuma’nın Groove A La Turca adlı albümü ise Ekim ayında çı­ kacak.

Albums released by Pozitifimaj on the Doublemoon record label are ecıcb proof o f how dijferent cultures are brought together a n d com m unicate tbroııgh music. Inspired by the ıvords o f Sun Ka s drummer James Jackson, that Jazz is the ethnic music o f our planet', Doublemoon’s objeetives incinde presenting music o f Turkish origin to tvorld audiences, creating contemporary ıvorks ıvhich irili put Turkish music on the tvorld map. accjııainting tbe ıvorld ıvitb Turk­ ish musicians, compositions arıd modes, and making live recordings o f concerts ıvhicb take place in Turkey fo r release in majör music centres around the ıvorld’. The albums released already by Pozitif­ imaj demonstrate tbe label’s global approacb to music. For example the İstanbul' albüm by Craig Harris and Barbaros Erköse on tromhone and elarinet respectively begins witb Yesari Asım Arsoy’s Çamlıca, and continues ıvitb Mandela and Harlem, folloıved by Mandıra. Jazz, Koman mıısic, soul, rap, reggae, hard rock. and Jblk are al! here, and as Lee Jeske, Neıv York s leading ja z z critic, has said no music calledjazz looks like improving on this’. Ilhan Erşahin’s second albıım Home is followed ııp by W ax Poetic-Three, on ıvhich again each track is his oıvn composition. He plays ıvitb masters o f fu n k. soul. Ja zz and trip-pop, creating the sound o f a universal language unthoııt letters in every mıısical idiom ou his tenor saxophone. Itı May Dou­ blem oon ıvill release Brooklyn Funk. Essentia l’s neıv albüm, in clııd in g the song T in tin T ini M ini Hanım, accomp a n ie d by the Tu r k i s h - K o m a n Laço Tayfa, and in October B u r h a n Öçal a n d C em aleddin T acum a ’s Groove A La Turca comes out.


Karya Evleri, çevreyle barışık dost bir ortamda nesiller boyu yaşamayı öneriyor.

K a rya Evleri, Gümüşlük’te, yü ksek ağaçlarla bezenmiş, denize sıfır anfıtopoğrafyada, bölgede izin verilen son yerleşim. Tiimii den iz gören, tam tefrişli 50 villa/ daire, eksiksiz sosyal tesisler ve beş yıldızlı otelden oluşan bir proje. Akılcı ve estetik çözümleriyle, düzeyli, kalıcı ve sıcak dostlukların kurulacağı, ya z-k ış yaşanabilir bir tesis. T ü rk iy e ’d e ilk k e z, Karya Evleri’nde sunulanları beklentilerinizin çok

Karya evleri, Gümüşlük’e 2, Bodrum’a 21,

ötesinde bulacaksınız.

havaalanına 40, Yalıkavak’a 4 kilometre uzaklıkta.

Yaşantınıza her yönüyle değer katacak bu yatırım için en uygun ödem e koşulu ile, kalan a z sayıdaki evlerden birini seçin, ta p u n u z u h em en su n a lım .

BODRUM GÜMÜŞLÜK

. •

GÜMBET TURGUT REİS • AKYARLAR

Merkez Ofis: Serencebey. Mehmet Ali Bey Sokak Kumcııoğlu Ap. No: 10/3 (Conrad Oteli yanı) Beşiktaş 8 (P 0 0 İstanbul Tel: (212) 2 2 " 9 0 8 8 ph\ Fa\: (212) 236 25 16 Bodrum Ofis: Çukurhiik Mevkii Gümüşlük. Bodrum Tel: (0252) 3 8 8 6 2 94-95 Fax: (0252) 388 63 16 K A R Y A E V L E R İ KARAVELİOĞLU Şirketler Topluluğu'nun iştiraki olan,

rzmrrm

m

m

kuruluşudur.

1

E V İN İZ D E N E L E R VAR?.. • Salon oturma grubu, sehpalar • Yataklar, yatak takımları ve perdeler • Açık mutfak, yemek grubu • Şömine, barbekü • Yemek takımı • Buzdolabı, ocak, fırın, aspiratör • Balkon mobilya grupları • Dolaplar • Dahili telefon • Duş kabini, termosifon • Santral sistemi • Merkezi uydu anten sistemi İsteğe B ağlı D o n a n ım : • Klima • Kişisel telefon • TV • Tüm mutfak aletleri • Bulaşık ve çamaşır makinesi • Mikrodalga fırın T E S İS T E N E L E R VAR?.. • Özel plaj ve iskele • Yatay ve dikey asansör • 500 kişilik konferans salonu ve sinema • 700 kişilik açık, 600 kişilik kapalı restaurant • 500 n r havuz. 40 nv çocuk havuzu • Snack ve Kumsal Bar • Futbol, basketbol, voleybol sahaları • Tenis kortları • Merkezi uydu aııten sistemi • Masa tenisi, bilardo, oyun salonları • Su sporları • Amfi-tiyatro • Sauna, fitness çenter, masaj salonu • Büro hizmetleri merkezi • Market • Helikopter pisti, otoparklar • House-keepiııg • -tOO tonluk su deposu • Biyolojik arıtma Fotoğraf: K a n a Evi balkonundan giin batım ı. Ocak 1997


F in a n s b a n k y e p y e n i, ile r i b ir ü r ü n s u n u y o r

w a m

m

ÛK-Öı l U

\mtrr •ımıuMir

tam***.

«,i

GENEL M ÜDÜRLÜK ( 0 2 1 2 ) 2 7 5 2 4 50 • FİN AN SBANK M ERKEZ ŞUBE ( 0 2 1 2 ) 2 7 5 2 4 7 5 • FİN AN SBANK A D A N A ( 0 3 2 2 ) 4 5 9 5 2 5 2 • FİN AN SBANK A N K A R A ( 0 3 1 2 ) 4 6 8 4 5 6 0 • FİN AN SBANK A N K A R A . G A ZİO SM A N PA ŞA ( 0 3 1 2 ) 4 4 7 5 8 6 1 • FİN A N SB A N K ANTALYA ( 0 2 4 2 ) 2 4 3 08 6 1 • FİN AN SBA N K BO D RU M ( 0 2 5 2 ) 3 1 3 5 8 5 8 • F İN A N SB A N K B U R S A ( 0 2 2 4 ) 2 2 4 9 1 2 0 • F İN A N SB A N K DENİZLİ ( 0 2 5 8 ) 2 4 1 04 6 0 • F İN A N SB A N K D İY A R B A KIR ( 0 4 1 2 ) 2 2 8 8 7 00 • FİN A N SB A N K G A Z İA N T EP ( 0 3 4 2 ) 2 2 0 5 7 5 0 • İSTAN BUL • FİN A N SB A N K AHL S E R B E S T BÖ LGE ( 0 2 1 2 ) 6 6 1 68 4 4 • F İN A N SB A N K ATRİUM ( 0 2 1 2 ) 5 6 0 90 6 0 • F İN A N SB A N K A V C ILA R

( 0 2 1 2 ) 6 9 4 86 1 8 • F İN A N S B A N K B A K IR K Ö Y ( 0 2 1 2 ) 5 7 1 4 4 0 4 • F İN A N S B A N K B A Y R A M P A Ş A ( 0 2 1 2 ) 5 0 1 7 8 0 0 • F İN A N S B A N K B E B E K ( 0 2 1 2 ) 2 5 7 5 5 3 0 • F İN A N S B A N K B E Ş İK T A Ş

( 0 2 1 2 ) 2 3 6 2 3 4 6 • FİN A N SB A N K Ç İFTEH A VU ZLA R ( 0 2 1 6 ) 3 0 2 0 0 5 7 • F İN A N SB A N K E L M A D A Ğ ( 0 2 1 2 ) 2 3 3 1 1 5 0 • FİN A N SB A N K ETİLER ( 0 2 1 2 ) 2 8 7 2 8 2 4 • F İN A N SB A N K FLO RYA ( 0 2 1 2 ) 6 6 2 1 9 80


İKİNCİ 7 0 YIL İ LERİ B A N K A C I L I K

İleri b a n k a c ılık h iz m e tle r i s u n m a ilkesiyle çalışan F in a n s b a n k , 'ikinci 10 Y ıl'ın d a t ü m a n n e - b a b a la r ı y a k ı n d a n i lg i l e n d i r e n y e p y e n i, a k ıllı b ir ü r ü n s u n u y o r : " O k u llu H e s a p " . O k u llu Hesap, çağdaş bir e ğ it im için ç o c u ğ u n u z u n o ku l h a rc a m a la rın ı karşılam ayı am açlıyor. A kıllı bir y a tırım o la n O k u llu Hesap, aylık 2 5 0 - 5 0 0 ya da 1 00 0 d o la rlık s e ç e n e k le rle açılabiliyor. O k u llu H e s a p ta k i b ir ik im le rin iz e yü k sek f a iz o r a n la r ı h e m e n u y g u la n ıy o r, üstelik bu o r a n l a r h e r yıl y a r ı m p u a n a r t ıy o r . Y a n i b i r i k i m i n i z ç o ğ a ld ık ç a d a h a çok k a z a n ıy o r ve d ile d iğ in iz z a m a n

y a tırım ın ız d a n

v a z g e ç e b iliy o rs u n u z .

Ayrıca, O k u llu Hesabı a ç tığ ın ız a n d a n itib a re n , aylık ta s a r r u f t u t a r ı n ı z ın 100 katı karşılığ ı b ir h a y a t sigortası sah ib i o lu y o r s u n u z . Bu sa y e d e , y e d i yılın s o n u n d a b i r ik i m in iz i n u laş a c a ğ ı b ü y ü k l ü k o r a n ı n d a b ir t e m i n a t ı ilk g ü n d e n y a k a la y ıp , ç o c u ğ u n u z u n e ğ it im in i g ü v e n c e a ltın a a la b iliy o rs u n u z . O k u llu Hesap, sizi y e d i yılın sonunda, aylık yatırımınızın 100 katını aşan bir fo n u n sa h ib i yapıyor. B ir ik im in iz in yıllık faiziyle ister çocuğunuza ileri bir eğitim imkanı sunabilir, ister tüm birikiminizle bir başka projenizi gerçekleştirebil irsiniz. Yandaki örnek

tabloyu

inceleyin,

çocuğunuzun çağdaş eğitimi için ileri bir karar verin.

A y rın tılı bilgi is te y e n le r için, F in a n s b a n k b ir a z ilerid e.

Ş IÇ F i n • F İN A N S B A N K G Ü N E Ş L İ

ansbank

( 0 2 1 2 ) 6 5 6 8 1 0 0 * F İN A N S B A N K K A L A M IŞ ( 0 2 1 6 ) 4 1 8 8 5 3 4 • F İN A N S B A N K K A Z A S K E R ( 0 2 1 6 ) 4 7 8 0 5 1 0 • F İN A N S B A N K K O Z Y A T A Ğ I ( 0 2 1 6 ) 3 0 2 9 9 5 0

• F İN A N SB A N K LEVENT ( 0 2 1 2 ) 2 8 3 5 7 97 F İN A N SB A N K M ALTEPE ( 0 2 1 6 ) 4 4 2 88 00 • F İN A N SB A N K M E C İO İYE K Ö Y ( 0 2 1 2 ) 2 1 6 0 4 3 7 • FİN A N SB A N K MERTEK ( 0 2 1 2 ) 6 3 7 7 2 0 0 • F İN A N SB A N K N İŞANTAŞI ( 0 2 1 2 ) 2 3 3 2 2 5 0 • FİN AN SBA N K PENDİK ( 0 2 1 6 ) 4 8 8 2 6 3 0 • FİN AN SBA N K SU LTA N H A M A M ( 0 2 1 2 ) 5 2 0 8 5 2 5 • FİN A N SB A N K Ş A ŞK IN B A K K A L ( 0 2 1 6 ) 36 9 1 7 00 • FİN AN SBA N K Ü M R A N İYE ( 0 2 1 6 ) 34 4 2 1 3 1 • F İN A N SB A N K Ü SK Ü D A R ( 0 2 1 6 ) 4 9 2 6 5 18 • FİNANSBANK YEŞİLKÖ Y ( 0 2 1 2 ) 6 6 3 98 4 0 • FİNANSBANK İZMİR ( 0 2 3 2 ) 4 89 2 0 0 0 • FİN ANSBANK İZMİR, A LSAN CA K ( 0 2 3 2 ) 4 6 3 92 6 0 • FİN ANSBANK İZMİR, KARŞIYAKA ( 0 2 3 2 ) 3 6 9 9 5 00 • F İN A N SB A N K K A Y S E R İ ( 0 3 5 2 ) 2 2 2 0 0 7 8 • F İN A N SB A N K K O N Y A ( 0 3 3 2 ) 2 3 7 7 7 5 0 • F İN A N SB A N K M A L A T Y A ( 0 4 2 2 ) 3 2 3 2 2 1 1 • F İN A N SB A N K M A R M A R İS ( 0 2 5 2 ) 4 1 3 8 1 0 1


Altınşehir\

Q

sa ra

THY OFFICE

r

FERRY BOAT LINES

Limanı

Yeşilköy Br.

■Haya/"

KİRAZU GÜNEŞLİ

Atatürk -

■ .

SEA BUS LINES

RAILVVAY

STREETS

MAIN ROADS

motorw ays

Çanarlıhan

BAĞCILAR

KEY TO SYMBOLS

^ n c a - ‘ .V

Tevrtj.kbei

’ MtaWy\\

Söğütlü;

Arışkıran

\ kartâ!tep\

Habibler

r

MSOki jO l

:fVE&7<5

Şff TÖj)kâpiS3f

JalıÇarşı 1 ) \ \

İzetpaşa

■ Ş ^ P Ş I Üisbetiye ş e ç ia p e a r n a v u t k c

/

i

'•

jjybuklu.

Prtaçeşme

"

Ç EN G E LK Ö Y

>r^Meiüivenj

r

Kföyatağı]

Kısıklı V Bulgurlu

lum a niy^

,

Jd^ep^

(jÇljdYAH

lordonboy

Karlıktepe

N ^ v R a h m a n la ; D rag oX \

^Oümüşpinar

Soğanlık

Başıbüyük

'k.Dudullu

Çekmeköy

Cumhuriyetköy

Yayalar.

r

İp fn u k t i

Dolayoba^.

Hürriyet^

Yakacık

Büyük Bakkalköy

Alemdağ 0 |

Polonezköy

Dutdere

>N;; ..Tamirhane'***'5

-Atışokulu

Aydınevler Kıvırcık

Aş.DtıdulUİ

romum

Kç.BakkâlRoy

(OZYAttSrKİÖ

KuûfıüceYavuzturk

S :'

A,ibey

y Güzeltepe

YLERBEYi

' ^ 'Kirazlı Töpe

F IK İR T E P E

Güm üşsjjyu

Akbaba

: Kazım K a r a b e t;

j j K ü ç û fc ^

yKANDİLLİ

Balta üJipanı \

Ç.:L‘ Pır>ar Emirgafy Boyacıköy, /

Yenıköy,

\^erahevteK

İstinye

maslak

'^Tjrabya\

lurriye!'~ft ZClûaEKÖY' Kültür;

Ç A Ğ LA Y A

;İÇ&fT?4

İÇŞirinte

Kemal

Ayazca ■i

;j'

I İ \ K ire ^ ü rn u

Büyükdere,

İSTANBUL


er g ü n ak lın d an 5 0 .0 0 0 fikir geçiyor

sirfu d u y u r

Hımmı. 1 \ ıı/ılı- k ılkı ı l. ( <|ı İl İl I IH

s s n ıl

v e riy o r.

s ı / r

m

s i l i l / I

ıl^ B

ı l ı n

İ s t e d i ğ i n i / y ı r d ı ',

ı ^

H

i l

n iz a n d a . 120 y ıld a n b e ri y a p m B r ç a lış t ığ ım ız tok şey, in s a n la r ın b ir b i r l e r i n i d u y m a l a r ı n ı s a ğ la m a k G e r is i, sa d e ce te k n o lo ji.

ERICSSON 5?


İS T A N B U L

Guİde

EMERGENCY

Aınbulance Tel: 112 (Ali över Turkey) Poliçe Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire Tel: 110 (Ali över Turkey) Tourism poliçe Tel: 527 45 03 Gendanne Tel: 156 (Ali över Turkey) TOURİSM

İN F O R M A T İ O N S

TURİZM DANIŞM A

Atatürk Airport

A tatürk Havaalanı (Yeşilköy) Tel: 663 07 93 Hilton Hotel Arcade Tel: 233 05 92 Karaköy Sea Port / K araköy Limanı Tel: 249 57 76 Sirkeci Tourism Information

Sirkeci Turizm Danışma Müdürlüğü Tel: (0212) 511 58 88 Sultanahmet Square

Sultanahmet Meydanı Tel: 518 18 02 The Turkish Touring and Automobile Club

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (Head Office - Merkez) Tel: 282 81 40 H O T E L S / OTELLER

Aden (•***) Kadıköy Tel: 345 10 (M) Fax: 346 25 67 A kgün Hotel (**'” ) Vatan Caddesi Tel: 534 48 79 Fax: 534 91 26 Askoç Otel (**“ ) Sirkeci. Tel: 511 80 89 Fax: 511 70 53 Büyük Sürm eli (**“ *) Gayrettepe, Tel: 272 11 60 Fax: 266 36 69 Ceylan İnter-Continental İstanbul Askerocağı Cad, Taksim Tel: 231 21 21 Fax: 231 21 80 Color Hotel (****) Fındıkzade Tel: 631 20 20-39 Fax: 523 48 42 Conrad İstanbul (***” ) Beşiktaş Tel: 227 30 00 Fax: 259 66 67 Çm ar Hotel (“ ***) Yeşilköy Tel: 663 29 (X) (18 lines/hat) Fax: 6632921 Çırağan Palace K e m pinski (“ *” ) Çırağan Tel: 258 33 77 Fax: 259 66 87 Dedem an İstanbul (**“ *) Esentepe Tel: 2 '4 88 (K) Fax: 2"’5 11 00 D ilso n (“ **) Taksim Tel: 252 96 00 Fax: 249 70 77 Divan (” ***) Taksim, Tel: 231 41 (K) Fax: 24885 27 Eresin (*“ *) Taksim, Tel: 256 08 03 Fax: 253 22 47 Eresin Hotel İstanbul (•****) Topkapı, Tel: 631 12 12 Fax: 631 37 02 Eysan Otel (*"*) Kadıköy, Tel: 3462440 Fax: 3472329 Four Seasons Hotel İstanbul (*"**) Sultanahmet, Tel: 638 82 00 Fax: 638 82 10 Grand Tarabya Hotel (*"**) Tanıbya, Tel: 262 10 00 Fax: 262 22 60 Güneş (***•) Merter, Tel: 555 24 41 Fax: 554 41 08

T e le p h o n e : International code for Turkey: 90, İstanbul area codes: European side 212, Asian side 2 1 6 .1.ocal num bers on the European side began witlı 2, 5 or 6, those on the Asian side vvitlı 3 or 4. For intercity calls within Turkey first dial "O", then the area code, and then the local number. For intemational calls first dial "00".

Hilton İstanbul ("•") Harbiye, Tel: 231 46 65 Fax: 240 41 65 Holiday In n (” **) Ataköy, Tel: 560 41 10 Fax: 559 49 19

HOTELS

The Aşiyan Museum

( H O U S E D İN R E S T O R E D

Aşiyan M üzesi

HISTOR1C BU IL D IN G S)

Holiday In n Crovvne Plaza (**•**) Ataköy Tel: 560 81 00 Fax: 560 81 55

Avicenna Sultanahmet Tel: 517 05 50 Fax:51665 55

Hotel Airport In n Yeşilköy, Marina Tel: 663 78 59 (3 hat) Fax: 66.3 78 62

Ayasofya Pansiyonlar Sultanahmet Tel: 513 3660 Fax: 513 36 69

Hotel E m pe ryaK *"*) Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı Tel: 293 39 61 Fax:252 43 70

Citadel Alıırkapı Tel: 516 23 13 Fax: 516 13 84

Hotel İstanbul Conti (****) Mecidiyeköy Tel: 288 16 42 Fax: 272 95 05

Hıdiv Kasrı (The Khedive's Summ er Palace) Çubuklu Tel: 331 26 51 Fax: 322 34 34 Hotel Amber Sultanahmet Tel: 518 48 01 Fax: 518 81 19

Hyatt Regency (*"'*) Taşkışla Caddesi, Taksim Tel: 225 70 00 Fax: 225 70 07 İstanbul Savoy Hotel ("**) Taksim Tel: 252 93 26 Fax: 243 20 10 K alyon (*"*) Sultanahmet Tel: 517 44 00 Fax: 63811 11 Keban (****) Taksim Tel: 252 25 05 Fax: 243 33 10

Klassis (**"*) Silivri, Tel: 727 40 50 Fax: 727 40 49

Kum burgaz Princess Hotel ( " * " ) 34910 Kumburgaz. Tel: 885 90 (X) Fax: 884 05 30-31

Fatih Tel: 521 12 64 The Tanzimat Museum

Tanzimat M üzesi Gülhane Parkı. Tel: 512 63 84 Topkapı Palace Museum

Topkapı Sarayı M üzesi Sultanahmet Tel: 512 04 80 W om en’s Library and Information Çenter Foundation

Haliç, Tel: 534 95 50

Vardar Palace Hotel Taksim Tel: 252 28 96 Fax: 252 15 27

The Marm ara İstanbul (“ ***) Taksim, Tel: 25146 96 Fax: 244 05 09

Yeşil Ev Sultanahmet Tel: 517 67 85 Fax: 517 67 80

M im (**") Beşiktaş, Tel: 246 55 07 Fax: 230 73 77

The Museum of Caricature and Hum our

K arikatür ve M izah M üzesi

Hotel Historia Sultanahmet Tel: 517 74 72 Fax: 516 8169

Maçka Hotel (*“ *) Teşvikiye, Tel: 2.34 32 (X) Fax: 240 76 94

Merit Antique İstanbul (**“ *) Laleli, Tel: 513 93 (X) Fax: 512 63 90

Yıldız Tel: 258 53 44

Kadııı Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi M erkezi

İbrahim Paşa Hotel Sultanahmet Tel:5180394 Fax:51844 57 Kariye Edimekapı, Tel: 534 8414 Fax: 52166 31 Splendid Palace Büyükada (Prince Isl.) Tel: 382 69 50 Fax: 382 67 75

Klassis Park Hotel (**"*) Sefaköy, Tel: 624 23 37 Fax: 598 96 11

Şehir M üzesi

Hotel Armada Ahırkapı Tel: 6.38 13 70 Fax: 518 50 60

Hotel Türko man Sultanahmet Tel: 516 29 56 Fax:5l6 29 57

Kervansaray (****) Taksim Tel: 235 50 00 Fax: 253 43 78

Bebek Tel: 263 69 86 The City Museum

Yıldız Palace Museum

Yıldız Sarayı M üzesi Beşiktaş Tel: 258 30 80 P A L A C E S / SARAYLAR

Beylerbeyi Palace / Beylerbeyi Sarayı Çayırbaşı Durağı, Beylerbeyi Tel: 321 93 20 Dolmabahçe Palace

Dolnuıbahçe Sarayı Beşiktaş Tel: 258 55 44 Ihlam ur K asir /İh la m u r Kasrı Ihlamur Caddesi, Beşiktaş Tel: 261 2991

M U SEUM S/M Ü ZELER

Maslak Kasirs / M aslak Kasırları Büyükdere Caddesi Maslak Tel: 27610 22

Archeological Museum

Yıldız Kiosks: Şale, Malta and Çadır

İstanbul Princess Hotel ('****) Maslak, Tel: 285 09 00 Fax: 285 09 51

Arkeoloji M üzesi

Yıldız Köşkleri: Şale, Malla ve Çadır

Sultanahmet Tel: 520 77 40

Yıldız Parkı Tel: 276 10 22

Ortaköy Princess Hotel (***") Ortaköy, Tel: 227 60 10 Fax: 260 2148

Atatürk Museum /Atatürk M üzesi Halaskargazi Caddesi, 250 Şişli Tel: 240 63 19

SYNAGOGUES

N ippon (*“ *) Taksim Tel: 254 99 (X) Fax: 250 45 53

Calligraphy Museum

Olcay (****) Topkapı, Tel: 585 32 20 Fax: 585 64 05

H at Sanalları M üzesi

Parksa Hilton (*"*) Maçka, Tel: 258 56 74 Fax: 258 56 95 Pera Palas (****) Tepebaşı, Tel: 25 i 45 60 Fax: 251 40 89

Kariye M üzesi

Beyazıt Tel: 527 58 51 C hurch of St. Saviour in Chora Edimekapı Tel: 523 30 09 Haglıia Sophia /A yasofya M üzesi Sultanahmet Tel:522 0989-522 1750

The Plaza Hotel C'r'" L'") Beşiktaş. Tel: 274 13 13 Fax: 273 15 90

Military Museum /A s k e r i M üze Harbiye Tel: 232 16 98

PolatRenaissance Hotel(*****) Yeşilyurt, Tel: 663 17 (X) Fax: 663 17 55 President (****) Beyazıt, Tel: 516 69 80 Fax: 516 69 99 Prestige (****) laleli, Tel:51882 80 Fax:5188290 Hotel Mercure İstanbul (***•) Tepebaşı, Tel: 251 4646 Fax: 249 80 33 Richm ond (****) Beyoğlu-Tünel Tel: 252 54 60 Fax: 252 97 07 Riva (****) Taksim, Tel: 256 44 20 Fax. 256 33 20 Svvissötel the Bosphorus (**"*) Maçka, Tel: 259 01 01 Fax: 259 01 05

M useum o f Painting and Sculpture

R esim ve H eykel M üzesi Beşiktaş Tel: 261 42 98 Museum o f Turkish and Islamic Art

Türk ve İslam Eserleri M üzesi İbrahim Paşa Sarayı Sultanahmet Tel: 518 18 05 -1)6 Rahm i M. K oç Industrial Museum

R ahm i M. Koç Sanayi M üzesi Hasköy Tel: 256 71 53 - 54 Sadberk Hanım Museum

Sadherk Hanını M üzesi Biivükdere Caddesi, 27-29 Saıiver Tel: 242 38 13 160

S KYLIFE

N İSAN

CHURCHESAND

A P R İL 1998

Aya Triada (Greek Orthodox) Meşelik Sokak 11/1. Taksim Tel: 244 13 58 Dutch Chapel (link)n Church) İstiklal Caddesi, Dutch Consulate Beyoğlu Tel: 244 52 12 Sunday Mass in Englislı. Neve Shalom (Synagogue) Biiyiik Hendek Caddesi. 61 Şişhane Tel: 244 75 66 - 293 87 95 San A ntonio di Padova (Catholic) İstiklal Caddesi 325, Beyoğlu Tel: 244 06 35 Sunday mass in Italian. St. Esprit (Catholic) Cumhuriyet Caddesi Harbiye Tel: 248 09 10 Sunday mass in Frendi. Christ Church, (Anglican) The Crimean Memorial Serdarı Ekrem Sok. No:82, Tünel Tel: 251 56 16 (Belıind the Swedish Consulate) Holv Eucharist Sundays 10.00 anı.


taşımay

TÜM ZAMANLARIN MOBİLYASI ETİLER (212) 263 70 34/35. M 0D0K0 (216) 420 71 70 MALTEPE (216) 371 37 00. ANKARA (312) 442 04 77 MERSİN (324) 326 94 71. BODRUM (252) 313 55 88. SAMSUN (362) 266 61 34. DENİZLİ (258) 242 55 23


ANKARA

CUMHURİYET MÜZESİ

;g o o t o b ü s ETMESİ

HİSAR

ATAÜRK KAPALI SPOR SALONU / 19 M AYIS STADYUM U

GENÇLİK PARKI C OTO

£

c,

CAMİ

X *,%

£

JP A RK #

E C Z A C ILIK FAK Ü LTESİ

/ ^

FEN F A K Ü L T E S İ ORDU PAZARI

_ ç û O ^ ° 0 ^

etap

. ALTINEL OTELİ

TİCARET < S iÇ$ n BAKAN.

.L E R *? pA HK

^

V j v ""■ Ü S E ^

f

1 s- *rfS ' v V " i-s „ /

S A M A N RfcSİM HEYKEL

ETNOGRAFYA

—5*^-

fj

ı

M A JL T E P

\ >\ fc\ ADLİYE SARAYI

—--------

_

-''M Ü Z E S İ , R N l f THK S 1NUMUNE JSKL £ RADYO | HASTANESİ h a s t

KONSER SALONU

HEMŞİRE OKULU HACETTEPE

İS M E T P A Ş A „ K |Z M E S L E K Kızılay S L İS E S İ

z o

§»\TDCF » \ Y Ü K S E K İH T İS A S T |P FAKÜLTESİ Y £ \ HASTANESİ B İII & I

HACETTEPE HASTANESİ

° EMA l G Ü R SEL C

REFİK SAYDAM

S I H H İ Y e)

% - jı

ÖĞRENCİ YURDU

se s

HAVAGAZI IŞL£>

l ,W s { RK^

P A Z A R I ___________

TALATPfW^L _

SELİM SIRRI SPOR SALONU

ETİBANK. ' GEN MUD

ls E tDİYEo b o u e v I,

H IFS IS IH A ENST

) /

BUZ PATEN SAH. KUR TULUŞ -P A R K I

•o ^

SAĞ LIK t ? , 6 A K A N L l6 r

/ X

/

%RE0İ C E B E C İ YURTLAR

AN ITKA BİR

o

A N IT T E İ»

SPOR

VAKIFLAR' GEN.MUD

KANSER HAST FRANSIZ KULTUR

Tuzcular S

KAPALI YÜZME. HAVUZU ,

KAR AYO LLARI GENEL MUD.

, İLK O K U L

^OZKURTC KOCATEPE 8 %

<C/A M İİ

STANDARTLAR

İ.İN6 NÛBULVAffi------

VETERİNERO » , MUD ~

N AM IK KEMAL ORTAOK

ORTAOKUL

DEVLET M ALZEM E OFİSİ

t

DİYANET

İSTATİSTİK G N .M D.

TEMELE

EĞ İTİM % .TESİSLER İ

KOCAT

rs B$K? £

GENEL KUR.BAŞ.

UA. YÜ CELc

^

. £ I\ \\ »t/1

DİSPANSER Olgunlar S

PARK

METROPOL HAVA KUVVETLERİ DENİZ KUVVETLERİ

ASKERİ ALAN

ESA T C

S .B A Ğ L A R I

MA LİYE BAK. . İ :

Ş

BÜYÜK M İLLET M ECLİSİ

İK İ NO KTA 0(216) 349 01 41

KARA HARP OKULU

A

c

.3 * ^ MECLİS M E Ç LİS İO . KÜTÜPHANESİ BİNASI

KEY TO SYMBOLS ~

MOTORVVAYS

^ BAY IN D IR LIK BAKANLIĞI DEMONTRASYON SAHASI

MAİN ROADS STREETS

ÇI anAST. kaya h

t

HAST

RAILWAY THY OFFICE MUSEUM

Q v

HOSPİTAL 0m

»Yayla Gül Sİ

%

HOTEL ^

SCHOOL 250

v -t u n Os

BULGARİSTAN

ELÇ

-o MISIR

MOSÛUE

FRANSIZ % „ ,ç

50

lurcuKS

® TomurcuKS

Y m n la rS 0

SE F

S H E R A T O N ,# /

YUGOSLAVYA

De'"'5

**§$• ORDU EVİ

GÜVEN

«we"'s

SEF \VoLONYA%

K A V A K L I D E R E \ SEf *

8ilh„s

\ ,

i«»N

SEf

ft

s

o


Endüstriyel alanda temizlik ve hijyen lideri

TASKI

DiverseyLever D eğlrm enyolu Cad. H uzur Hoca Sok. No: 84, Kat: 11 8 1 1 2 0 İÇ E R E N K Ö Y / İS T A N B U L Tel: (0216) 46 3 91 89 F a x :(0 2 1 6 )4 6 3 9 2 00


ANKARA

T e le p h o n e : International code for Turkey: SK), Ankara area code 312. For intercity calls within Turkey first dial "0", then the area code, and then the local number. For intemational calls first dial "OO".

E M E R G E N C Y ___________________

M U SEUM S / MÜZELER

Ambulance Tel: 112 (Ali över Turkey)

Museum of Anatolian Civilisations

Poliçe Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire Tel: 110 (Ali över Turkey) Tourism poliçe Tel: 341 65 30 Gendarme Tel: 156 (Ali overTurkey)

Anadolu Medeniyetleri M üzesi

Brasil / Brezilya Gaziosmanpaşa Tel: 468 53 20 Bulgaria / Bulgaristan Kavaklıdere Tel: 426 74 55 Caııada Kanada Gaziosmanpaşa Tel: 436 12 75

Kadife Sokak, Hisar Tel: 324 3161 Open daily except Mondays Pazartesi dışında her gün. 08.30 -17.30

New Zealand / Yeni Zelanda | Kavaklıdere Tel: 467 90 54 Norw ay / Norveç Gaziosmanpaşa Tel: 437 99 50 Om an / Umman | Gaziosmanpaşa Tel: 447 06 31

TOURİSM INFORMATION

Anıtkabir M üzesi

TURİZM DANIŞM A

Anıt Caddesi, Tandoğan Tel: 231 79 75 Open daily except Mondays. Pazartesi dışında her gün. 09.00-17.00

The People's Republic of China / Çin Halk Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 446 85 43 Chile / ŞiU Çankaya Tel: 438 94 44

The Ankara State Museum of Painting and Sculpture /A nkara

Croatia / Hırvatistan Gaziosmanpaşa Tel: 436 62 12

Devlet Resim ve H eykel M üzesi

Cuba /K ü b a Gaziosmanpaşa Tel: 439 53 62

Rom ania / Romanya Çankaya Tel: 427 12 43

Czech Republic / Çek Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tef 446 12 44

R usya Federasyonu

Turizm Bakanlığı - Bahçelievler İsmet İnönü Bulvarı No: 5 Tel: 212 83 00 Fax: 212 02 55 Turizm Danışm a • Tandoğan Gazi Mustafa Kemal Bulvan No: 121/A Tel: 231 55 72 ■488 70 07 Fax: 231 55 72

Atatürk's Mausoleum

Opera Meydanı Ulus Tel: 310 20 94 Open daily except Mondays.

Esenboğa Airport Tel: 398 03 48

Pazartesi dışımla her gün.

H O T E L S / OTELLER

Ethnographic Museum

08.30-12.00/13.30-17.30

Pakistan / Pakistan Gaziosmanpaşa Tel: 427 14 10 Poland / Polonya Kavaklıdere Tel: 426 16 94 Portugal / P ortekiz j Çankaya Tel: 446 18 90

The Russian Federation

D enm ark / Danimarka Gaziosmanpaşa Tel: 468 77 60

Çankaya Tel: 439 21 22

Ulus T e f 311 95 56 Open daily except Mondays.

Egypt / Mısır Kavaklıdere Tel: 426 64 78

Suudi Arabistan

Best Apart (*“ *) Uğur Mumcu Sok. 71. Gaziosmanpaşa Tel: 446 80 80

Pazartesi dışımla her gün.

Finland / Finlandiya Farabi Sokağı Tel: 426 49 64

Slovakia Republic

Gordion Museum

j France / Fransa

Kavaklıdere Tel: 42658 87

Best Oteli (**~) Atatürk Bulvan 195. Kavaklıdere Tel: 467 08 80 Fax: 467 08 85

Gordion M üzesi

[ Kavaklıdere Tel: 468 11 54

Somalia / Somali Çankaya Tel: 427 5192

Ankara Dedeman Oteli (****) Büklüm Sok. 1Tel: 417 62 00 Fax: 417 6214

Bilkent Ankara Oteli (****) 1. Cadde, 06533, Bilkent Tel: 266 46 86 Fax:2664679 Büyük Ankara Oteli (*“ **) Atatürk Bulvan. 183, Kavaklıdere, Tel: 425 66 55 Fax: 4255070 Büyük Sürmeli Oteli (**” ) Cihan Sok. 6 Tel: 2317660 Fax: 229 51 76 Büyükhanlı Park Hotel&Residence (***”) Simon Bolivar Cad. 32, Çankaya Tel: 4415600 First Apart Hotel inkılâp Sok. 29. Kızılay Tel: 425 75 75 Hilton (.... ) Tahran Cad. 12, Kavaklıdere. Tel: 468 29 00 Fax: 468 09 09 Hotel Aym a (****) Meşrutiyet Cad. 25 Tel: 4254600 Fax: 41918 55 İç Kale Oteli (“ **) Gazi Mustafa Kemal Bulvan. 89 Maltepe Tel: 2317710 Fax: 230 61 33 Kent Oteli (****) Mithatpaşa Cad. 4, Tel: 435 50 50 Fax: 434 46 57 K in g Apart Hotel PiyadeSok. 17,Çankan Tel: 440 79 31 Mercure In n Ankara (**’) Atatürk Bulvan. 80, Kızılay Tel: 417 85 85 Fax:41785 92 Merit Altınel Otel ('**”) Tandoğan Meydanı Tel: 231 7760 Fax: 230 23 30 Neva Palas (*“ *) Bat Qd. No: 32 Küçükesat Tel: 419 58 88 Fax:419 58 25 Mega Residence (Apart-Hotel) Tahran (ad. 5, Kavaklıdere Tel: 468 54 00 Sergah Oteli (“ **) Çankın Cad. 48 Ulus Tel: 310 85 00 Fax: 3113100 Sheraton Ankara (“ ***) Noktalı Sok. Kavaklıdere Tel: 468 54 54 Fax: -467 11 36 Stad Oteli ("**) İstiklal Cad. 20, Ulus Tel: 3104848 Fax:310 89 69 Tetra K o n u r Otel Konur Sok. 58, Kızılay Tel: 419 29 46 Fax: 417 49 15

Etnografya M üzesi

08.30-12.30/1330-17.30

Yassıhöyük Köyü, Polatü Tel: 622 51 52 Open daily except Mondays. Pazartesi dışında her gün. 08.30 -17.30

Federal Republic o f Germany

Almanya Federal Cumhuriyeti Kavaklıdere Tel: 426 54 65 Giirciistan Gaziosmanpaşa Tel: 447 17 21

Oeorgia

MTA, Natural History Museum

MTA, Tabiat Tarihi M üzesi Eskişehir Yolu, Balgat Tel: 287 34 30 Open daily, except for public holidays.

Greece / Yunanistan | Gaziosmanpaşa Tel: 436 88 60

Resmi bayram tatilleri dışında her gün. 08.30 -17.30

Holy See / Vatikan Çankaya Tel: 439 00 41

Museum of theRepublic

Hungary /M acaristan Kızılay Tel: 418 92 38

Cumhuriyet M üzesi Cumhuriyet Caddesi 22, Ulus Tel: 311 04 73 Open daily except Mondays Pazartesi dışında her gün. 09.00 -17.00

Indonesia / Endonezya Çankaya Tel: 438 21 90

Rom an Baths Çankın Caddesi, Ulus, Closed Mondays.

| Iran / İran Kavaklıdere Tel: 427 43 20

India / Hindistan Çankaya Tel: 438 21 95

Pazartesi dışında her gün.

Iratj//rafe Gaziosmanpaşa T el: 468 74 21

08.30-12.30/13.30-17.30

Israel / İsrail Çankaya Tel: 426 49 93 Italy / İtalya Kavaklıdere Tel: 426 54 60

W ar o f Independence Museum

Kurtuluş Savaşı M üzesi Cumhuriyet Caddesi 14 Ulus Tel: 310 5361 -310 7140 Open daily except Mondays. Pazartesi dışında her gün. 09.00 -17.00

| Ja p a n /Japonya [ Gaziosmanpaşa Tel: 446 05 00

EM B A S S I E S / E L Ç İ L İ K L E R

Jordan /Ü rdün Çankaya Tel: 440 20 54 Kazakhistan / K azakistan Çankaya Tel: 441 23 01

Afghanistan / Afganistan Çankaya Tel: 438 11 21 Albania /A rnavutluk Gaziosmanpaşa Tel: 441 61 05 Algeria Cezayir Çankaya Tel: 42783 85 Argentina /Arjantin Gaziosmanpaşa Tel: 446 20 61

Kırgızhistan / Kırgızistan Gaziosmanpaşa Tel: 446 84 08

Kınvait/KHfityf Gaziosmanpaşa Tel: 445 05 76 | Lebanon /Lübnan Çankaya Tel: 426 37 29 Libya Çankaya Tel: 438 11 10 Macedonia /M akedonya Kavaklıdere Tel: 446 99 28

Australia / Avustralya Gaziosmanpaşa Tel: 44 6 1180 Austria /A vusturya Kavaklıdere Tel: 419 04 31

Malaysia / M alezya Gaziosmanpaşa Tel: 446 08 70

Azerbaidjan / Azerbaycan Çankaya Tel: 441 26 21

Mexico / M eksika Kavaklıdere Tel: 467 50 56 Moldova / Moldovya Gaziosmanpaşa Tel: 446 55 27

Bangladesh / Bangladeş Çankaya Tel: 439 27 50 Belgium / Belçika Gaziosmanpaşa Tel: 446 82 50 Bosnia and Herzegovina

Bosna ve H ersek Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 446 İ0 W N İSA N

Gaziosmanpaşa Tel: 436 69 21

Slovakya Cumhuriyeti

South Africa / Güney Afrika Filistin Caddesi 27 Gaziosmanpaşa Tel: 446 40 56 South Korea / Güney Kore Çankaya Tel: 468 48 22 Spain / İspanya I Çankaya Tel: 438 03 92 State of Palestine

Filistin Devleti Gaziosmanpaşa Tel: 436 08 23 Sudan /S u d a n Çankaya Tel: 441 38 85 Svria / Suriye Çankaya Tel: 438 87 04 Sweden / İsveç Kavaklıdere Tel: 428 67 35 Switzerland / İsviçre Kavaklıdere Tel: 467 55 55 Thailand / Tayland Çankaya Tel: 440 66 81 Tunisia / Tunus Gaziosmanpaşa Tel: 437 78 12 Turkish Republic of Northern Cyprus / K uzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 437 95 38 Türkmenistan / Türkmenistan Gaziosmanpaşa Tel: 446 35 63 Ukrania / Ukrayna ÇankavaTel: 439 99 73 United Arab Emirates

B irleşik A rap Emirlikleri Çankaya Tel: 440 84 10 United K ingd om / İngiltere Çankaya Tel: 468 62 30 United States

A m erika Birleşik Devletleri Kavaklıdere Tel: 468 61 10 Uzbekistan / Özbekistan Ahmet Rasim Sok. No: 14 Çankaya Tel: 439 2740 Venezueia Çankaya Tel: 439 31 98

Morocco /F as Gaziosmanpaşa Tel: 437 60 20

Yem en / Yemen Bakanlıklar Tel: 446 17 78

Netherlands / Hollanda Gaziosmanpaşa Tel: 446 04 70

Yugoslavia / Yugoslaıya Kavaklıdere Tel: 426 03 54

16 4 SKYLIFE

Saudi Arabia

A P R İ L 1 99 8


iştir

a y i n e s i

ki şini n

Artı? %

p r im ü r e t im i

357.395

2.263.429

OZKAYNAK TOPLAMI

298.448

680.289

98.383

303.451

N E T KAR

Ç J TO P R A K J j

SİGORTA

Toprak Sigorta A.Ş. Büyükdere Caddesi No: 23 Kat:3 80220 Şişli İstanbul - TÜRKİYE Tel: (0 212) 224 75 00 (Pbx) Faks: (0 212) 224 55 30

533


A R O U N D İZMİR

' Yöniköy

Bademli

□ e lik ıa ş karadaG W aylayur 1

(Û in lik ö y

A ğ

'

^ --------^İBAJÎDARU 1 1y

\

Kemtffi Br. Değirmen \d a J lc J

ÇAS DARLI KÖRFEZİ

AVIANMA YASAOI Al ANI

) 1

Vfcniş

TemajaMBr^x Ta$h lir/' Ç a^M ^

Kil.İNÇ DAĞI

[S a ka llı

M V erıice

Ç a ra kla r K arakö y

A L IA G , Taşlı B İ >

Kömür Ur. Kalınkaya Br. \

ıR A B U R U N

Çukurköy A YR I DAĞ

\

Buruncuk

■srKİ-ŞİARI KOKlilA I*. t'RKTMK SAHAM

KÜÇÜKBi

»Evrenoz

MENEM I

•s .

•1212

^ k o y u n 3 ft? î « J

G ün e rli

Ü lu c a k

MORDOĞAN

Y a p a n la r

^arrrıandalı

AVI .ANMA

SahunruMi Geçidi o

BÖ LVKÇ DAĞ I

ÇamaHı

Kiraz Br.

Uç Burun_J'of) Br. fi

M a n isi.

X A\t.ANMA YASARI ALANI

AKDAĞ

Anzak Br.

T e k e lile r/ ı D İY E

l% y u c a k

Kalaytaş Br. SM VRNA

İZMİR K0RFR7.I İl

M I S VI I

falyan.

3 *™ * ;

-1

KVOİIK /KAI

Ctiilbahçe Ilıcası *;

• KEM ALPAŞA

».narha* K m lü z ü m . M ' Ç ınar *, ^ v Savanday » "

KEMALPAŞA DAĞ!

•K a y n a k la r

aya M e vki

*

Yk.Kızılca

Ka rabelen îrU ztM fc Payam lı

Z e y tin le r 1 AVUNMA 'J VASATI R07M A N D .

IN K U Y U

fi

•1042 • Fıra*K G aziem ir

İh s a n ty e * Ç * > — -*■> T y rp u t* ' - G ö lc ü k

Y a ğ c ıla r, 'D e m ircili

O

'

AF.RKA L - l

Nwy

aktf>gyH

Ş K a ra o t

!&>z\öy

«Karakızlar.

(

Çakmak B f ^ } lk

K ü n e r lik *

Karakuyu Helvacı

>

Kızılca ova/

Kokar Br.

0 Cum alı Ilıcası ) / P ayam lı

ı

vam

Keler

H'ahtali / Brj.

sa n c a k lı □ d E Ğ İ R M E N O E R E Ö zbey •Ç a m ö n ü T ı

•K a ra k o ç K aplıcası •C lrkm ez — J •G ü m ü ldür MVONNK1

« B u lg u rca J K apla n c ^ Q .Ç ile m e

•Y e n i KARACADAĞ •7 7 0

'(R k i r o k )

Yeniköy

G ollüce

Doğanbey Br.

l/ü ç ü k k a le

Siinger Br.

ÎE L Ç U K

İK İ NO KTA 0(216) 349 01 41

(^K U ŞA D A SI


a y i n e s i

r

iştir

kişinin

1996

(milyon T L )

1997

Artış %

5.480.517

14.457.717

164

ÖZKAYNAK TOPLAMI

728.195

2.879.387

295

N E T KAR

418.833

1.469.453

251

AKTİF TOPLAMI

TOPRAK FACTORINC Toprak Factoring A .Ş. Büyükdere Caddesi No: 23 Kat: 3 80220 Şişli-İSTANBUL.

Tel: (0 212) 224 44 94 Faks: (0 212) 224 44 01 Teletex: 938403tfin E-mail: tprkfin@ ibm .net

j| F. C. I i| Factors Chain mternat.onal Uyası

©

m

l= = J Focloring Derneğe Üye»!


İ

Z

M

İ

R

İN A N D A R O U N D

/ 1 . » ^ J U lC ld

T c lcp lıo n c : International code for Turkey: SH). İzmir area code 232, Kuşadası (area code for

province of Aydm): 256. For intercity calls within Turkey first dial "0", then the area code, and then the local number. For intemational calls first dial "00".

EMERGENCY

H O L İ D A Y VI L L A G E S

Ambulance

TATİL KÖYLERİ

Tel: 112 (AH över Turkey)

Poliçe Tel: 155 (Ali över Turkey)

Fire Tel: 110 (Ali över Turkey)

Gendarme Tel: 156 (Ali över Turkey) TOURİSM

İN F O R MATI O N S

TURİZM DANIŞM A

Adnan Menderes Airport

Altınvunus Tatil Köyü (Golden Dolphin Holiday Village) Kalembumu, Boyalık Plajı, Çeşme Tel: 713 12 50 Fax: 713 22 52

Chıb Cardia (Holiday' Village) Çiftlikköv, Çeşme Tel: 712 İ l 11 Fax:712 12 27

Club Med Kuşadası Holiday Village Aslanbumu. Kuşadası Tel: 614 11 35Fax:6l4 11 25

Tel: 274 24 24 Alsancak Tel: 422 10 22

Foça Club Med Holiday Village

Bergama Tel: 633 1862 Büyük Efes Oteli Tel: 484 21 47 Çeşme Tel: 712 66 53 Foça Tel: 812 12 22 Kuşadası Tel: 6 1 4 1 1 0 }- 614 62 95 Selçuk Tel: 892 69 45 - 892 63 28

Hanedan (Holiday Village)

H O T E L S / OTELLER İZMİR

Anba Oteli (***) Cumhuriyet Bulvan 124 Tel: 484 43 80

Balçova Kaplıca Tesisi (***)

Foça Tel: 812 16 07 Fax: 812 21 75 Foça Tel: 812 24 41 Fax: 812 24 51

Kuştur Tatil Köyii (Holiday Village) Bayraklıdere, Kuşadası Teİ: 614 41 10 Fax: 614 88 32

Neptün Village Büyük Akkum. Seferihisar Teİ: 745 74 55Fax: 745 70 38

House of the Virgin Mary

Yavansu Mevkii, Kuşadası Tel: 614 37 00 Fax: 614 43 44

M eryem Ana Evi

Selçuk Yolu, Kuşadası Tel: 614 93 70 Fax:6l2 22 07

Sunset View Holiday Village Gazibeğendi, Kuşadası Tel: 614 45 02 Fax: 614 45 70

Pamucak Mevkii / Selçuk Tel: 8931011 Fax: 893 10 39

Ege Palas (“**) Cumhuriyet Bulvan, 210 Tel: 463 90 90 Fax: 463 8100

Grand Hotel Mercure İzmir (“*“) Cumhuriyet Bulvan, 138 Tel: 48940 90 Fax: 489 40 89

Hotel İsmira (***) Gaziosmanpaşa Bulvan 28 Tel: 445 60 60 Fax: 251 94 93

Hotel Kaya Prestige (”**) Şair Eşref Bulvan, 1371 Sokak, No.7 Tel: 483 03 23 Fax:48922 99

Hotel Mercure Konak (****) Mithatpaşa Caddesi. 128 Tel: 489 15 00 Fax:4891709

Hotel Richmond Ephesus (****) Pamucak Mevkii, Selçuk Tel: 892 70 77 Fax: 892 67 31

Otel Anemon İzmir (****) Mürselpaşa Bulvan No:40 Tel: 446 36 56 Fax: 446 3655

İzmir Hilton (***“) Gaziosmanpaşa Bulvan, 7 Tel: 44160 60 Fax: 441 22 77

İzmir Princess Oteli (**“*) 35330 Balçova, İzmir Tel: 238 51 51 Fax: 2390939

İzmir Palas Oteli (’“) Vasıf Çınar Bulvan, Tel: 421 55 83 Fax: 422 68 70

Kısmet Hotel (“*) 1377 Sokak, Alsancak Tel: 463 38 50 Fax: 421 48 56

Marla Hotel (***) Kazım Dirik Caddesi 7. Pasaport Tel: 441 40 00 Fax:44l 11 50

The Virgin Mary came to Ephesus with St.John, and spent the remainder of her life here. The house built in the 4th century at the place where she died was recognised as a shrine by the Vatican in 1957. The house is 80 km from İzmir and 7 km from Ephesus on Bülbül Dağı, a hill forested with pines, planes and olive trees. Mass is celebrated here every moming at 7.30 and on Sunday momings at 10.30.

Pine Bay Holiday Village

Büyük Kfes Oteli (**"*)

Club Hotel Ephesus Princess (”***)

İzm ir’d en (72 kın) ve Kıışadası'ndan (18 km ) kolaylıkla ulaşılabilen olağanüstü iİginç, caddeleri ve yapılarıyla bugün de benzersiz bir atmosfere sahip antik kent. İÖ 3000 yıllarında kuntlan ve İon, Lidya, Roma, Bizans, Selçuklu dönemlerinin izlerini taşıyan Efes'i gezmeye mutla­ ka vakit aymlmah. Efes'in çok yakınında St.Jean Bazilikası, Meryem Ana Evi, Yedi Uyuyanlar Mağarası, Selçuk İsa Be)' Camii gibi başka tarihsel-turistik gezi yerleri bulunmaktadır.

Ömer Holiday Village

Balçova Tel: 285 48 50 Gaziosmanpaşa Bulvan, 1 Tel: 484 43 00 Fax: 441 5695

ancient Ephesus have an unforgettable charisma. Rstablished in 3000 BC and induding remains from the Ionic, Lydian, Roman, Bvzantine and Seljuk periods, Ephesus is a sight not to be missed. İn nearby Selçuk there is the basilica of St.John (6th century), a superb museum and İsa Bey \İosque. Also in the vicinity is the House of the Virgin Mary, and the Cave of the Seven Sleepers.

Turban Holiday Village Dayanıklı Köyü. Giimüldür Tel: 742 25 48 Fax: 742 11 76 S I G H T S E E I N G / GEZİ NTİ

Balçova Thermal Springs Balçova Kaplıcaları İzmir province abounds in mineral and thermal springs, those at Balçova being just 15 km from the city centre and served by municipal buses. Known in antiquity as the Agamemnon Thermal Springs. Balçova has been a therapeutic centre for thousands of years.

İzmir çevresinde çok sayıda kaynak suyu ve kaplıca bulunuyor. Bunlardan Balçova kaplıcaları kent merkezine sadece 15 kın uzaklıkta ve kent içi toplu taşıma araçlarıyla ulaşmak mümkün. Antik dönemde Agamemnon Kaplıcaları demlen bu yer çağlar boyunca bir “şifayurdu" olarak kullanılmış. Bird Paradise / K uş Cenneti This eight thousand heetare bird sanctuary is a temporary and permanent home to millions of birds. Situated on the outskirts of the city, it consists of islets. marshes. deltas and meadovvs. At various times of year över 190 species of bird can be seen here.

Aziz Yuhanna ile birlikte Efes'e gelen Meryem Aııa’nın hayatının sön döne­ mini geçirip öldüğü yerde 4. yüzyılda inşa edilen ev. 1957’de Vatikan'ın onayından sonra kutsal ziyaret yeri olan Meryem Ana Evi ve Kilisesi İzmir'den 80 km, antik Efes kentin­ den 7 km uzaklıkta, çam, çınar ve zeytin ağaçlarıyla bezeli yüksek bir tepe olan Bülbül Dağı udadır. Her sabah 7.30’da, pazar sabahlan 10.30 'da ayin düzenlenmektedir.

Kadifekale Fortress /K a d ifeka le The fortress overlooking İzmir has seetions dating from Hellenistic, Roman and Bvzantine times. The 20-25 metre high vvalls were originally 6 km in length. Today the fortress is a famous excursion spot vvith pleasant tea gardens, commanding a fabulous view of the city.

İzmir’in içinde, kente hakim bir tepedeki bu kale Helenistik, Roma ve Bizans izlerini taşır. Yüksekliği 20-25 metre olan duvarlarının uzunluğu eski dönemlerde 6 k m ’y i buluyordu. Günümüzde çay bahçeleri ve olağanüstü kent manzarasıyla ünlü bir gezinti yeri. Pergamum / Bergama

Kentin yanıbaşmda koruma altına alnımış 8 bin hektarlık dev bir yaban The mins of Pergamum. a majör hayat parkı. Adalar, sazlıklar, delta­ cemre of civilisation of the ancient lar ve gözalabildiğine uzanan world, are situated 105 km from düzlüklerde I9 0 ’ı aşkın türde mil­ İzmir. The aeropolis and amphitheatre yonlarca kuş barındırdığı için dünya \ perehed on a tovvcring hilltop, and on çapında bir "kuş cenneti" sayılmak­ the outskirts of the town of Bergama tadır. the Asklepion or health centre dedicated to Asklepios the god of health are in a remarkable State of preservation. The site is open daily bervveen 08.30 and 18.30.

Ephesus / Efes Within easy reach of İzmir (72 km) and Kuşadası (18 km), the spectacular buildings and streets of 16 8 S K Y LIFE

N İSAN

APRİ L 1998

In the town is another interesting building, the Temple of Serapis, known locallv as the Red Courtyard due to its tiles. The town is also worth visiting to see the narrow streets vvith their historic Turkish buildings and the colourful bazaar in the old quarter.

İzmir'in 105 km kuzeyindeki bu il­ çesinde antik çağın büyük uygarlık merkezi Pergamon’un kalıntıları bu­ lunuyor. Görkemli bir tepedeki akropolis ve amfitiyatronun yanışını. ilç­ enin girişinde sağlık Tanrısı Asklepios adına inşa edilen ve günümüzde bütün özellikleriyle ayakta duran sağlık merkezi her gün 8.30 ■18.30 arasın­ da ziyarete açıktır. Bergama ’nın için­ deki çinileri nedeniyle halk arasında Kızıl Avlu adıyla bilinen Serapis Tapı­ nağı da dikkat çekicidir. Ayrıca Türk kültürünün özelliklerini taşıyan dar sokaktan ve yapılanyla eski mahalle­ leri ile rengarenk çarşısı ilçeyi turist­ ler için ilginç kılan özelliklerdendir. M U S E U M S / MÜZELER

Archeological Museum Arkeoloji M üzesi Bahri Baba Parkı, Konak Tel: 425 49 29 Open every dav except Mondays. 09.00-17.30. P.tesi dışında her gün.

Atatürk Museum /A ta tü rk M üzesi Birinci Kordon 148 Tel: 421 70 26 Open every dav except Mondays. 09.00-17.06. Pazartesi dışında ber gün

Bergama Museum / Bergama Müzesi Bergama Tel: 633 10 96 Open every dav. 08.30-17.30 Her gün.

Ephesus Museum / Efes M üzesi Selçuk Tel: 892 60 10 - 892 60 11 Open ever)' dav. 08.30-18.30 Her gün.

Ödemiş Archeological Museum Ödemiş Arkeoloji M üzesi ÖdemişTel: 545 11 84 Open every day. 08.30-17.30 Her gün.

Museum of Painting and Sculpture İzm ir Resim ve Heykel M üzesi Tel: 484 89 45

S.Yaşar Art Museum X Yaşar R esim M üzesi Cumhuriyet Bulvan 252 Alsancak'Tel: 42265 32 C HURCH ES AND SYNAGOGUES

Bet Israel (Synagogue) Mithatpaşa Caddesi 265 Karataş

St. Helene (Catholic) 1729 Sokak, 53 Karşıyaka

St.John (Anglican) Talatpaşa Bulvan, Alsancak Tel: 463 72 6.3

Santa Maria (Catholic) Halit Ziya Bulvan, 67 Tel: 484 86 32

Nötre Dame de Laurdes (Catholic) 81. Sokak, 11 Tel: 232 11 45

St Policarpe (Catholic) Gazi Osman Paşa Bulvan, 18 Tel: 484 84 36

Shaar Ashamayan (Synagogue) 1390 Sokak 4/2 Alsancak


iştir

a y i n e s i

k i ş i n i n . . .

Artış % r—

|M

2.490.563

9.766.172

292

ÖZKAYNAK TOPLAM I

804.871

3.240.713

303

N E T KAR

295.584

1.846.290

525

A K TİF TOPLAM I

)

Ç P TO P R A K T /

LEASINC

Toprak Finansal Kiralama A.Ş. Büyiikdere Caddesi No: 23 Kat:3 80220 Şişli İstanbul - TÜRKİYE Tel: (0 212) 224 32 62 Faks: (0 212) 224 42 22Teletex: 938403tfin E-mail: tprkfin@ibm.net


A R O U N D ANTALYA

c

f

c


A N T A L Y A

f ''

İN

v J T M lC ld

AND

AROUND

EM E R G E N CY

Ambulance: Tel: 112 (Ali över Turkey) Poliçe: Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire: Tel: 110 (Ali över Turkey) Gendarme: Tel: 156 (Ali över Turkey) T O U R ISM

IN F O R M A T IO N

T U RİZM D A N IŞM A

Antalya Kaleiçı Tel: 247 05 41 •242 18 33 Antalya Cumhuriyet Mahallesi Tel: 241 17 47 Alanya Çarşı Mahallesi Tel: 513 12 40

Kaş Cumhuriyet Meydanı Tel: 836 12 38 Kemer Belediye Binası Tel: 814 15 36 HOTELS / OTELLER

— —

— —

ANTALYA

Adora Golf Resort Hotel (*“ “ ) Belek/Serik Tel: 725 40 51 Fax: 725 40 71 Altis Golfhotel (***” ) Belek/Serik Tel: 725 42 26 Fax: 725 42 34 Antalya Dederaan (’” '*) Lara Yolu Tel: 321 79 10Fax: 321 3873 Antalya Renaissance Resort ( " ’’’) Beldibi, Tel: 824 8431 Fax:8248430 Antbel Belek Hotel (*” **) RH(*k / Sf^rik

Tel: (242 ) 7254102-05 Fax: 725426&70 A rum Hotel&Apartments (***” ) Side, Tel: 753 45 60 Fax: 753 4140 Cender Hotel (•” *) Işıklar Cad Tel: 243 43 04 Fax: 243 39 87 Club Hotel Sera (****•) Lanı Yolu Tel: 349.34 34 Fax: 349 34 54 Falez Hotel (” *” ) Konyaaltı Tel: 248 50 00 Fax: 248 50 25 Gloria G olf Resort (*” **) Belek, Serik Tel: 715 15 20 Fax: 715 15 2^ Grand Prestige Hotel Side (“ ***) Titreyengöl, Manavgat, Side Tel: 756 90 60 Fax:756 90 81 Hotel Ofo Antalya Lara Tel: 349 40 00 / 15 hat Fax: 349 40 16 Hotel Bilkent Kem er (**’*) Göynük-Kemer Tel: 8151538/ 20 hat Fax: 81515 37 Kışla Han Hotel (“ ” ) Kazım Özalp Caddesi 55 Tel: 248 38 70 Fax:248 42 97 Oranj Hotel (***’) Lara Yolu, Şirin Yalı Mahallesi Tel: 323 1271 Prince Hotel Antalya ( " '* ) Lara Yolu, Karpuz Kaldıran Mevkii Tel: 323 30 70 Fax: 323 30 41 Renaissance Antalya Resort Beldibi/ Kemer Tel: 824 84 31 Fax:824 84 30 Royal Resort Hotel (*’” *) Göynük / Kemer Tel': 815 23 70 Ptx Fax: 815 16 27 Golden R in g Hotel (****) Güllük Cad. No: 71 Tel: 243 15 15 Fax: 243 15 22 Sheraton Voyager Antalya (“ ***) 100. Yıl Bulvan Tel: 243 24 32 Fax:243 2462 Sunset Hotel (**” ) Konyaaltı Tel: 229 06 92 Fax: 229 13 89 Talya Hotel (**"•) Fevzi Çakmak Caddesi. 30 Tel: 248 68 00 Fax:241 54 00

.

I

T e le p h o n e :

International code for Turkey: 90, Antalya area code 242. For intercity calls within

Turkey first tlial "0", then the area code, and then the local number. For intemational calls first dial "00".

SP E C IA L LIC EN SE HOTELS ÖZEL L İSA N SL I

OTELLER

Abad Hotel Hesapçı sokak, Kaleiçi Tel: 247 44 66 Fax: 323 04 25 A rgos Hotel Opposite of Atatürk Highsdıool, Kaleiçi Tel: 247 2012 Fax:24l7557 A spen Hotel Kaledibi Sokak 16, Kaleiçi Tel: 24771 78 Fax: 241 33 64 Karyatit Hotel Kaleiçi Tel:241 14 49 Fax:2427749 M arina Hotel Mermerli Sokak 8, Kaleiçi Tel: 247 54 90 Fax: 241 17 65

Park Kim eros Gövniik, Kemer Tel: 815 1663 Fax:815 1672

amphiteatre is the best preserved in the world and knovvn for its superb acoustics and is stili used for concerts.

R obinson Club Pamfilya Acısu Mevkii, Side/ Manavgat Tel: 756 93 50 Fax: 75693 58

Antalya'nın 48 km doğusunda Antik Çağın önemli limanından kalma muhteşem bir amfiteatr. Olağanüstü akustiği ve iyi korunmuş olması nedeniyle bugün de konserler için kul­ lanılmaktadır. Damlataş Cave / Damlataş Mağarası

Sidelya Çolaklı Köyü, Manavgat Tel: 763 68 01 Fax:763 6 l 14 Simena Holiday Village Çamyuva, Kemer Tel: 824 63 63 Fax:824 63 81 Sol M una Kumköv, Side Tel: 753 34 46 Fax: 753 13 59 Turtel Bellis Akınlar Köyü, Serik Tel: 725 42 80 Fax: 725 43 00

Turban Adalya Hotel Kaleiçi Tel: 243 47 56 Fax: 243 47 51 Tuvana Hotel Tuzcular Mahallesi, Kaleiçi Tel: 24” 60 15 Fax: 241 1981

Turtel Side Holiday Village Side Tel: 753 20 24 Fax: 753 20 25 Turtles Club Marco Polo Çamyuva, Kemer Tel: 824 63 36 Fax: 824 63 46

Tütav Türkevleri Mermerli Sokak, Kaleiçi Tel: 248 65 91 Fax: 241 94 19

Ulusoy Tatil Köyü Göynük, Kemer Tel: 815 14 50 Fax:815 12 72

H O L I D A Y VI L L A G E S T A T İL KÖYLERİ

Varan Holiday Village Taşiıburun Mevkii Belek/Serik Tel: 725 42 01 Fax: 725 42 25

Attaleia Holiday Village Taşiıburun Mevkii, Belek/Serik Tel: 725 43 01 Fax: 725 43 02

SJGHTŞEEmG^_GEZ]ıNTİ_ı_

Club Alda Beldibi, Kemer Tel: 824 81 51 Fax:82481 59

Alanya Citadel / Alanya Kalesi This splendid Byzantine citadel surmounting the rocky peninsula is walled (8 km). The “Red Tower” was built by the Seljuk's Sultan Keykubat in 1226. Today it is a small museum containing etnographical collections.

Club Aldiana Titreven Göl, Manavgat Tel: 756 92 60 Fax: 756 92 67 Club Ali Bey Kızılağaç Köyü, Side Tel: 753 22 00 Fax: 753 22 20

Bizans zamanından kalma, “Kızıl Kule’si 1226 da Sultan Alaaddin Keykubat tarafından inşa ettirilen görkemli Alanya Kalesi şehri ikiye ayıran bir yarımadanın üzerindedir. Kızıl Kule bugün etnografik eserlerin sergilendiği küçük bir ıniizedir.

Club Asteria Üçüncü Kum Tepesi Mevkii Belek/Serik Tel: 725 40 04 Fax: 725 40 02 Club Kastalia Konaklı Mevkii, Alanya Tel: 565 13 16 Fax: 565 14 28

Antalya Museum / Antalya Müzesi Kenan Evren Bulvan Konyaaltı Tel: 241 45 28 Daily except Mondays.

Club Med Palmiye Tekeriektepe Mevkii Kemer Tel: 8143260 (10 hatünes)

Pazartesi dışında her gün.

Club Mediterranee Kemer Kemer Tel: 81410 09 Fax: 814 1018

The province of Antalya is endowed vvitlı the richest historic treasures of Turkey. Antalya Museum eovers an area of 30,000 square metres with thirteen galleries, an open-air gallery, a children's galleıy (where children may be left) and a wide yard. Approxi-mately fıve thousand archeological works are displayed in chronological order. The museum receive an award from the Council of Hurope as the Museum of the Year in 1988. The spectacular Galleıy of the Icons and Gallery of the Emperors are especially worth to seeing.

Club Mega Saray Üçüncü Kum Tepesi Mevkii Belek/Serik, Tel: 725 40 26 Fax: 725 40 49 Club Turan Prince Kızılağaç Köyü, Side Tel: '4 8 24 (X) (8hatlines) Fax: 748 2409- 10 E H A Holiday Village Titreyen Göl, Manavgat Tel: 756 90 50 Fax: 75690 52 Eldarador Phaselis Kemer Tel: 8151631 Fax:815l637 Ham dullah Paşa Konaklı Mevkii, Alanya Tel: 56515 20 Fax: 565 15 31 Kem er Holiday Village Göynük, Kemer Tel': 815 14 30 Fax: 815 14 65

Palmariva Holiday Village Tekirova, Kemer Tel: 821 40 04 Fux: 821 40 40

N İSA N

-

»

A very beautiful vvaterfall (12 km north of the city centre).

Kent merkezine kuzey yönünde 12 km uzaklıkta çok güzel bir şelale. Piknik için mükemmel bir tercih. Old Quarter Kaleiçi The historic nucleus of Antalya. This district is now restored and has became an attractive touristic centre with its tavems, hotels, restaurants and entertainment faeilities. its narrovv streets lead down to the old harbour (today an intemational yachting marina).

Şehrin tarihi çekirdeği olan Kaleiçi; restore edilmiş hali, otel ve pansiyonları, restoranları ve eğlence olanaklarıyla turistik bir merkez. Dar sokaklardan inilen eski Uman ise bugün uluslararası bir marina. Perge The origins of this ancient city 18 km northeast of Antalya go back to 1000 BC, but the surviving remains are Hellenic and Roman. An exceptional open-air museum.

Antalya'nın 18 km kuzey-doğusundaki bu antik kentin geçmişi İÖ 1000yılma kadar uzanıyor. Ancak bugün gezilen kalıntılar Helen ve Roma dönem­ lerinden kalma bir açık hava müzesi. Side At this lively resort east of Antalya, the houses and ancient ruins are inextricably intenvined. There are two agoras, an amphiteatre and a museum in which statues and other vvorks of art found here are exhibited.

Antalya'nın doğusundaki bu turistik kıyı kasabası antik kalıntılarla içiçedir. İki büyük agora, geniş bir amfiteatr ve burada gün ışığına çıkarılan heykel ve öteki eserlerin sergilendiği bir müze. Termessos Perched 1050 m above sealevel, this is an ancient city and a national park northvvest of Antalya. The amphiteatre is hewn out of the living rock and the view as far as Antalya is stupendous. There is a natural history museum at the park entrance.

Denizden 1050 m yüksekilikte, inanılmaz bir manzara, şaşırtıcı bir aııiik kent ve doğa müzesiyle bir ulusal park.

Aspendos A majör port and commercial centre in antiquity, Aspendos today lies inland, 48 km east of Antalya, its magnifıcent

Antalya'nın sembolü olan bu minare Selçuklulardan kalma bir li.yy. yapısıdır. Koyu mavi ve turkuvaz çinil­ erle süslenmiştir.

172 S KYLIFE

Sarkıt ve dikitlerden oluşan, olağanüstü görüntüsüyle ünlü, Alanya yakınlarında bir mağara. Düden Falls / Düden Şelalesi

Antalya bölgesi arkeolojik, tarihsel hâzineleri bakımından belki de Türkiye’nin en zengin bölgesidir. Antaİya Müzesi çok geniş bir alanda teşhir salonu ve bir açık hava galerisinden oluşmaktadır. Çocuklar için de, onların ilgisini çekecek bir salon bulunan müzeyi tarih meraklıları mutlaka gezmeliler.

13

Oasis Beach Club Konaklı Mevkii, Alanya Tel: 565 14 40 Fax: 565 17 19

This bewitching cave in Alanya is full of stalactites and stalagmites.

A P R İ L 1 99 8

Yivli (fluted) Minaret and Mosque

Yivli Minare The symbol of Antalya. This 13th century fluted minaret built by the Seljuck is decorated with dark blue and turquoise tiles.


Bizim burada harika!

Pencere tipi klima

Teknolojisi ve estetik tasarımıyla da üstünlüğünü fark edeceğiniz DemirDöküm klimalar size yıllarca konforu sunar. Yurt çapında yaygın yetkili servisler, anahtar teslimi ücretsiz montajla başlayan hizmetlerini, sadece bir telefonunuzla haftanın 7 günü kesintisiz sü rd ürür.K ısacası iklim lendirm e uzmanı DemirDöküm klim alar sorunsuz yaşatır!

7GÜN f s e rv is

w

I S I T MA SOĞUTMA HATTI

24 saat w

T Ü K E T İC İ

DANIŞMA SERVİSİ 0 8 00 2 6 1 1 9 5 0

0 800 261 1847 0 800 261 1848

0 800 2 6 1 19 5 1 T ü rk

D e m ir

Döküm

F a b r ik a la r ı

A .Ş .

P a z a r la m a

ve

S a tış

Faks: (0 2 1 6 ) 4 5 4 15 16 İs t a n b u l S h o w r o o m : Tel: (0 2 1 6 ) 4 7 4 03 3 0

G ru b u :

T e l:

(0 2 1 6 )

454

16

24

A d a n a B l g . S a t ı ş M d . : Tel: (0 3 2 2 )

4 5 9 3 0 9 6 •9 7 • 98 A n k a r a B lg . S a t ı ş M d . : Tel: (0 3 1 2 ) 4 25 43 2 0 -2 2 B u r s a B lg . S a t ı ş M d . : Tel: (0 2 2 4 ) 2 57 3 6 1 0 / 7 Hat

İz m i r B lg . S a t ı ş M d . : Tel: (0 2 3 2 ) 4 5 8 5 8 58 S a m s u n B lg . S a t ı ş M d . : Tel: (0 3 6 2 ) 4 3 5 10 52

İn t e rn e t: d e m ir d o k u m . c o m . t r

D> DemirDökün


İletişim Turkcell’le değişti T urkcell’le tanıştık ve yeni bir hayata başladık. Ö zgürce, çağdaş ve kaliteli iletişim kurduk. 4 yılda T urkcell’le her şey değişti. D eğişm eye d evam edecek


Nereye

TURK CELL

TURKCELL 0 5 3 2 Kesintisiz iletişim kaynağı

T U R K C E L İ'l İL E T İŞ İM P Ö R T YAŞINI


DU TY FREE

OYl B O A R D

TURKİSH AIRLINES TÜ RK H A VA YOLLARI

D U TY DUNE Haıı de Toilette Spray 50 ml. 56 DM

TENDRE FAHR EN HEIT liaıı de Toilette Spray 50 ml.

PO ISO N

4 8 DM

T E N D R E POISON Eau de Toilette Spray 50 ml. 56 DM

TUR KİSH AIRLINES TÜRK HAVA YOLLARI

D U TY C H R IS T I AN DIOR Make-Up Set 4 7 DM


D U T Y F R E E O U B O AR

DAVIDOFF C O O L VVATER MAN Eau de Toilette Spray 50 ml. 55 DM

DAVIDOFF C O O L VVATER VVOMAN Eau de Toilette Spray 50 ml. 5 8 DM

POLO SPORT Eau de Toilette Spray 75 ml.

Uf

41 DM

POLO SPORT VVOMAN Eau de Toilette Spray 100 ml.

RALPH LAUREN

4 6 DM

LAN CÖ M E PARİS

p o £m e Eau de Parfıım Spray 50 ml

63 DM

A C Q L ) A Dİ G I Û Eau de Toilette Spray 50 ml

I4J M'.UI \ 1)1 \<n \ di

C rH ^O (İH )|«;i() UIMAM

( ,1 0

CKHMiH» AKM AM

4 8 DM

A C O U A Dİ POURHOMME Eau de Toilette Spray 50 ml 41 DM

HUH1

£s o r Eau de Parfüm Spray 50 ml.

tr

GIORGIO ARMANI

6 5 DM


DUTY FREE O U BOARD

L ’E A U D ' I S S E Y O F ISSEY MIYAKE Eaıı de Toilette Spray 50 ml 74 DM

MI SAKI JAPANESE PEARLS Hilyük trıci 2 5 0 DM

Kolye - Küpe

fi

« fc

İssi n\ın vki

I I. I*\MFIM İMII D’ISSI N MIVAKI,

lOO DM

VAKKO Eşarp / Sat rves 140 DM

VAKKO O TT O M A N ART C O l.l.K C T IO N

J.B. Whisky 25 DM

BALLAN TINE'S Wbisk\> 25 DM

GUESS Saat/ Watches Bayatı / Lady 18 0 DM

Bay / Gentlemarı 2 2 5 DM


uygun รงozur To

s ? TOPRAKBAN w w w .to p ra k b a n k .c o m .tr


D A N I Ş M A V E R E Z E R V A S Y O N / Inform ation andReservation

D IŞ B Ü R O L A R

BANGKOK (G S A ) G ulf Express Transport Ageney

IN T E R N A T IO N A L O F F IC E S A B U DHABI (G S A ) Sultan Bin Y ousuf and Sons G round Floor Sultan Bin Yousuf

CP. Tow er 3rd Level 313

S/Tel: (49-0221) 134443

Silom Road, 10500

R/Tel: (49-0221) 134071/72/73

Tel: (66-2) 2310300 (7 lines-lıat)

Sheikh H am adan Str.

1550 C openhagen V.

REISEACENTUR Centralbahn Str.7

S/Tel: (45-33) 144055 - 144499

CH 4051 Basel Svvitzerland

R/Tel: (45-33) 145190

Tel: (061) 2059660 (061) 2059661

O pp. Ç enter Hotel Nouotel

DAM ASC US-ŞAM Alfardos Str.

BEIRUT-BEYRUT Mazda Building 5th. Floor.

Abudhabi-UAE Tel: (971-2) 3026693-3026694

Ageney Dar-El

(GSA) Pan Asiatic

M oııhandeseen Bldg.

G efinor Centre

Tel: (251-1) 182222

Rue Clemenceaıı P.O. Box 113 - 5486

AL MA TY Kazbek Be str. No: 81-83 Tel: (7) (3272) 506220 - 501067 A MM A N Jabal Amman Third Circle Riyadh Centre 8tlı Floor

S/R Tel: (962-6) 659102 - 659112 AMSTERDAM Stadhouderskade 2, 1054 ES

Tel: (963-11) 2227266 - 2239770 GSA: Al-Faradees T. Tourisnı

Tel: (961) (1) 408096-407236

P.O Box: 1755

Kazakhstan

Ibem Zaidun Bldg. 3rd Fİ.

Autostrade Jal El Dıb

ADIS-ABA BA (G SA ) Ethiopian Airlines Bole Airport

A.

C O PEN H AG EN-K O PEN H A G Radhuspladsen 16, 1

B A SE L (G S A ) RECA H andels G m bh und

Alyousuf Bldg.

P.O.Box No. 698

C O L O G N E-KÖ LN Trankgasse 7-9 50667 Cologne

DOHA-KATAR (G S A ) Al-Rayan Travel Ageney P.O. Box: 363 Tel: (974) 412911 -412912

R/Tel: (32-2) 5126781 - 5126782DUBAİ 63-B Sheikh H amdan Bldg.

5140453-5117676

Tel: 54-1-3139243 A S H G A B A D - AŞKABAT M agtymguly Av. 71 - 744000

BUCH A R EST-BÜ KREŞ BD. N. Balceseu 35-A S/Tel: (401) 3112410- 3113210

512219 A T H E N S - A T İN A Philellilon Str. No: 19 10557 S/Tel: (30-1)3222569 R/Tel: (30-1) 3221035-3222569

P.O. Box: 1200 UAE R/Tel: (971-4) 270500 - 237230 DUBLİN (G SA ) Aerlingus Dublin Airport

B U DA PEST-BU DA PEŞTE 1052 Budapest, Apaczaı Gsere Janos U.4

Tel: (3531)370011 DUSSELDORF G raf Adolf Str.

Tel: (361) 2968079 - 2664269 CAIRO - KAHİRE (G S A ) Mustafa Kemal Sq. No: 3 Tel: (20-2) 3908960 - 3958031

E-mail: grturk® .ibm .net

Tel: (20-2) 758939 - 761769

P.O. Box 828 Manama-Balırain Tel: (0973) 211896 E-mail: tıırkair@l)atelc().com.bh BAKU Husi Hacıyev Cad.

Strachen Road S/Tel: (92) (21) 5682078 R/Tel: (92) (21) 5685922 5685766 - 5685487 GSA: Paktürk Enterprises Imtaz Plaza 85 Tel: (92) (21) 303503 - 301029 K A ZA N Sat/Rez.: 007-8432-379863 Fax-Tel: 007-8432-729144

P.O. Box 23959 13100

P.O. Box 630 Bethlehen

FRANKFURT Baseler Str. 35-37 60329

8001 South Africa

Frankfurt/Main

C H İ C A G O - Ş İK A G O

2749978 KU W A İT - K U V E Y T ( G S A ) Fahad Al-Salem Str. Dovvliah Complex

Tel: (02) 6740130

Tel: (27-21) 4108702-03

252001 Kiev - Ukraine Tel: (380) (44) 2284103 - 2291550

Tel: (49) (211)373062

(G eorge W asser Bldg)

C A P E TO W N Safıııarine Hoııse 22 Riebeek Street, 3rd Floor

KİEV 4 Kari Marks Str. No: 4 Apt: 22

No. 21 40212 D usseldorf FİLİSTİN (G S A ) JOY International Tours and Travel Manger Square

GSA: Imperial Trv. Çenter 26 M ahmoud Bassıouny Str.

BAHRAIN - BAHREYN (G SA ) Manama Travel Com pany W.I..L.

Fax: (27) (11) 883 35 71 KARACHI-KARAÇİ 12 Avenue Centre

Al M aktoum Str.

E-mail: tliy @ m b.roknet.ro

Tel: (736) (32) 510666-511666-

Maud&Fifth St. Sandton, 2196 P.O. Box 782 726, Sandton. 2146

Tel: (880) (2) 243059

51 Cantersteen, 1000 Bruxelles

Buenos-Aires

JOHANNESBURG Tlıe Forum /lOth Floor CNR

Tel: (27) (11) 883 37 71

C.A. D haka 1000

S /T e l: (32-2) 5020711

No: 1087 piso 5A

M edina Road.

Alnimran Coıııplex Centre

Tel: (66-3) 8950044 - 8954904

B R U S S E L S -B R U KSEL

ARJANTİN (G SA ) Intercontinente S.A suipacha

Tel: (6221) 5211360 J E D D A H -C I DD E City Çenter Annex 12/13

Abdükıziz Str.

DHAKA-DAKKA (G S A ) Bengal Airlift Ltd. 54 Motijlıeel

Fax: 007-3312- 621580

(10 lines-lıat)

World Trade Ç enter l6 th floor JL Jend Sudırman Kav 29-31

P.O. Box. 11563 21425

P.O. Box: 739

R.Tel: 007-3312- 660008-9

S/R Tel: (3120) 6853801

JA K A R T A (G SA ) PT Angkasa Calıaya Ceıııerlang

Alkhobar 31952

S/R Tel: (49) (30) 2624033/34/35 BİŞKEK Sovyetskaya 136 CM A

Amsterdam

Tel: (852)8613111

Tel: (966) (02) 66(X)127

2232190 (10 lines-lıat)

BERLİN Budapester Strasse 28-30 10787 Berlin

H O N G KO NG ( G S A ) Best Holidays Ltd. Rms 1603-4 Fleet Hoııse 38 G loueester Rd.

Tel: (963-11) 2228284 - 2239770 -

D HA H R A N -D A H R A N (G SA ) ABC Travel Ageney King

Tel: (38-11) 333277-332561

S/RTel: (49) (511) 3048210 (4 lines-lıat)

M aysaloun Str. P.O. Box. 8389

Te): (961) (1)741391-92 BELGRADE TRG Nikole Pasiea No: 8 / IV

HANNOVER Emst-Aııgust Platz 6 30159

Safat- Kuwait Tel: (965) 2453820/21 - 2422889 LEFKOŞA M ehmet Akif Cad. 52 Tel: (392) 2271061-2271382 L ISB O N -L İZ B O N (G S A ) Edificio 25. A eroport Lisbon-5 Tel: (3511)899121 LO N DON-LONDRA 125 Pall Mail

No: 11 Azerbeyean

625 Nortlı M idıigan Avenııe,

S/Tel: (49) (069) 27300731/32-33

Tel: 0099-412 9ı2505 941943

1400 Chicago. Illinois 60611

R/Tel: (49) (069)

London SWLY. 5EA

Fax: 0099-412 980047

Tel: (312) 943 7858 (8 lines/lıat)

273300720/21/22/23

S/R.Tel: (44) (171) 766 93 00-

G E N E V A - C E N EVRE Rııe d e ClıantepoııletNo. 1-3 1201 Geneva

TURKİSH

BUSINESS

Tel: (41-022) 7316120 -7316129 HAMBURG H erm annstr 46 20095 H amburg

C: l a s s

S/Tel: (49) (040) 325805-0 325805-11-12

AIRLINES ■

NİSAN

Tel: (33) (4) 78241324 M A D Rİ D Torre de Madrid Plaza de Espana 18 PLT 14 OFC. 11 28008 Madrid

R/Tel: (49) (040) 325805 13-14-15

Tel: (341) 5416426 - 5416849

E-ıııail: tkham @ t-online.de

E-mail: tıırkislı@ t-ideenet.eom

180 SKYLIFE

976 17 38 LYON 91 Rue Bugeaud 69006 Lyon

A P R İ L 19 9 8


T a h s ila tın ız

620 İS T A N B U L

İ3 92 35 İlke Factoring bir Cıngıllı Holding kuruluşudur.

4>

Factoring Derneği üyesidir


D A N I Ş M A V E R E Z E R V A S Y O N / Inform ation andReservation

M A LTA (G SA ) Arrigo G roup Limited 248 T ow er Road, Sliema Tel: (356) 316645 - 316705 M ANCHESTER Turkish Airlines Cargo/Kargo Tel: (161) 4980235 M andıester Tel: (161) 4895289 - 4895290 M ECCA-M EK K E(G SA) ABC T ravd Agency Al Mansoıır Str. Al Khazendar Bldg.

Tel: (966) (02) 5434887 M EDINA-M EDİNE (G S A )

OSAKA (G SA ) GSA: Higobashi Nittai Bldg 4F F.doboıi 1-10-2 Nıshı-Ku Osaka

Tel: (33-1) 42664740 Minitel: 3615 TURKİSH

8F, 134 Sec. 4, C hung Hsigo E.R.D. Lung Meh Bldg. Tel: (02) 7733266

PRA GUE-PRAG (G SA ) Czech Airlines

TA SH K EN T-TA ŞK ENT Mustafa Kemal Atatürk Cad. No: 24

V Celnici 5, Prague 1 Tel: (42) (2) 20104111 - 20104310

P.O. Box. 25194 Riyadh 11466

Behind Sony Co.

(Same address-aynı adres)

Tel: (966) (04) 8224426 - 8221828

Tel: (966) (1)4642667

Repw orkl Inc. 1250 Rene Levesque,

Süite 22(X) QueİK‘c H3B 4W8 Tel: (514)9893110 MOSCOVV - M O SK O V A Bolshaya Dmitrovka Street 8/1 Building 5. Moscow Tel: (7) (095) 2924345-2925121 GSA: Aeroflot Fruzenskaya Naberezlınaya 4 Tel: (7) (095) 2466996 M U N I C H - M Ü N İH Bayer Strasse 43 D-80335

M ünchen S/Tel: (49) (089) 51410931/51410932 R/Tel: (49) (089) 51410920 (251ıat/lines) MUSKAT-M ASK AT (G S A ) SUNRISH Travel and Tourism Agencies LLC, P.O. Box. 5490 Ruwi, Muscat Tel: (968) 707303-707310

TEHRAN-TAHRAN O stad Motalvari Avenue

Klıalidiya Bldg. Olaya Main Str.

GSA: ABC Travel Agency

M O NT R EA L(G SA)

Tel: (7-371) 152 52 52/53/54

Rl Y A D H - R İ YAD

Tel: (966) (1) 4631600 - 4632087

76007111

P.O. Box 2746 Tel: (966) (02) 7324777 TA IP EI ( G S A ) G olden Foundation Tours Corp.

PA RİS 1 Rue Scribe 75009 Paris

Kurban Al Nazil Str.

20122 Milano Tel: (39) (2) 76007107

O ppasite Saudi Cairo

R/Tel: (81) (06) 441 86 90/91 S/Tel: (81) (06) 441 87 69

A B C Travel Agency

MI LA N-M I LA NO Largo Augusto 1/A

T A IF (G SA ) ABC Travel Agency, Shubra Str.

No: 239 Tel: (98) (21) 8737383 - 8737464 TE LA VI V Hayarkon Str. 78 zip code 63432 Tel: (972) (03) 5172333/34/35 E-mai I: ma rkthy® net vision.n et.iI

RO ME -R OM A Plaza Della Republica 55 00185

TBILISI-TİFLİS 147, Agmashenebeli Avenue, G eorgia - Gürcistan

Roıııe S/Tel : (39) (6) 4873368 R/Tel: (39) (6) 4819535 SARAJEVO-SARAYBOSNA (GSA) Sime Milutinovica No: 9&10 Bosnia and Herzegovina Tel: <387-71) (>66092

Tel: (1) (212) 3399650 3399661 E-mail: thynyc@ msn.com N İC E ( G S A ) Sultan Tourism e 28, Rue Massena 6000 Nice Tel: (33) (4) 93877207 NURNBERG Am Plaerrcr 8 90429 Nurnlx?rg S l( Tel: ( ı<)) ( 0 9 11 >929720 9297212-13 14/16

ODESA Turkish Airlines Tel: (380) (482) 490100

Tl R A N A-Tİ R A N ( G S A ) GSA: Kam International S. H. P.K. Tirana International HotelBusiness Hail Skanderbeg Square Tirana / Albania Tel: (355) 42 34185(Ext 10" 112)

Tel/Fax: (387-71) 214681 Tel: (387-71)463198 SE O U L-SEUL (GSA ) E&M Air Travel

TOKYO Toranonıon Rappori »F. 16-6

Services Co. Ltd. 202 Baek Nam Bldg (President Hotel) 188-3 Euljıro.lGA, Jung-Gu Tel: (8-22) 757-0280

\

Toranom on 1-Chome Minato-Kıı Tokyo, Jap an 105 Tel: (03>-5251-1511 (03)-5251-1551 (RSV) GSA: Kindai Air System Co. LTD. C,M Bldg. 8F 10-10

7777055 SI N G A P O R E - S İ N G A P U R 300 O rchard Road

Ginza Chııo-Ku Tokyo,

The Proıııenade No: 06-11 Singapore 0923 E-mail: tk235air@ ambox3.singnet. com .sg SOFİ A-SOFYA Saborna Str. No: 11-A Tel: (359) (2) 883596 - 874220

TORONTO (G S A ) Repvvorld Inc. 372 Bay Street, Süite 405 O ntario M5H 2W9

TU N ISIA -T U N U S Com plexe El Mechtel Boulevard Q ulet HafFouz, 2 Eme Etage Tunıs

Strasbourg

Tel: (216) (1) 786473 - 787033

Tel: (33) (3) 88 521413 (3 lines-hat) 88 250017

V A N C O U V ER (G SA ) Repworld Inc. 1166 Alberni Str. Süite 1202 B.C. V6E 323 Tel: (604) 6837824

STUTTGART Lautenschlager Str. 20, 70173 Stuttgart 1 Tel: (49) (711) 2258222 (7 Iines)

V I E N N A - V İY A N A O perngasse 3 1010 Wien

S Y D N E Y - S İ D NE Y Level lb , Süite 603

Tel: (43) (1) 5862024

16 Barrack St. Sydney, NSW, 2000

Atatürk Buvan, Emniyet Yanı, No:l Tel: (416) 216 14 36/37/38 M. Kemal Cad. Emniyet KarşısıNo: 46/C Kahta Tel: (416) 7257705/06 AFYON (G S A ) Gold Turizm ve Seyahat Acentası Cumhuriyet Meydanı Atatürk Cad. Kat: 1 N o.l Emirdağ Tel: (272)4415194 - 4415044 AĞRI ( G S A ) Çobanoglu Turizm Seyahat Acentası Cumhuriyet Cad. No: 32 Tel: (472) 2157436 A K S A R A Y (G SA ) 1-Aksaray Turizm ve Seyahat Acentası Lise Karşısı K ütüphane Sok. D/2 Tel: (382) 2132332 2-Aksaray Seyahat Acentası Zafer Malı. Devlet H astanesi Karşısı No: 1 O rtaköy Tel: (382) 3518462-3513471 ANKARA Atatürk Bulvarı No: 125 Kat: 2, 3. 5. Tel: (312)4192825 REZ Tel: (312) 4192800

Tel: (218) (21) 4448798-3338236

STRASBO U R G -STRA SBUR G 2 Allee De La Robertsau 67(XX)

inandı Turizm ve Seyahat Acentası

(15 lines-hat) Şehir Ofisi-Town Office: Atatürk

TRI P O L I - T R A B L U S M uhamm ed Megarif Str. Cezayir Sq.

Tel: (46) (8) 218534-218535

S/R Tel: (322) 4570222 ADIYAMAN (G S A )

Japan, 104

Tel: (955) 8591

STOCKHOLM -STOKHOLM Vasagatan 7, P.O. Box 73

ADANA Stadyum Cad. No. 32

Tel: (03 ) 3543-9781 (81) (03) 3543-9785

Tel: (65) 7324556 - 7324557

10121 Stockholm N E W YORK 437 M adison Avenue 17.B New York NY 10022

S/R Tel: 00-995-32-953022-940703 Fax: 00-995-32-940704

İÇ B Ü R O L A R D O M E S T İC O F F IC E S

ZURICH-ZÜRİH Tal Strasse 58 8001 Zürich

Bulvarı 231/3 Kavaklıdere, Tel: (312)4687340 GSA: Çavuşoglu Turizm ve Seyahat Acentası, Ankara Cad. Çavuşoglu Sok. Kat: 1 No: 1, Şereflikoçhisar / Ankara Tel: (312) 6872383 ANTALYA Cumhuriyet Cad. Özel İdare Işhanı Altı S/R Tel: (242) 2434383 ANTAKYA (G S A ) Ant-Tur Turizm ve Seyahat Acentesi İnönü Cad. Rana Apt. 15/D Tel: (326) 214 9497-216 01 50 ARDAHAN (GSA) Kongre Cad. No: 99/A, Ardahan Tel: (478) 211 28 42 ARTVİN ( G S A ) T urhunt Turizm Seyahat Acentası İnönü Cad. No: 16

Tel: (61) (02) 9299 8400

Tel: Rez: (41) (1) 2252323

Karahan Otel Girişi

TURKAIR AUSTRALIA NET AIJ

Tel: BS: (41) (1) 2252311

Tel: (466) 2121800

182 ıK Y L IFE

N İSA N

--J^.

A P R İ L 1 99 8


I m iiH A

Kuşadası H

A

Ş A

N

V

A R D

A

R

V İ L L A L A R I

C i nn ah C a d d e s i 5 2 / 5 Çankaya, ANKARA Tel: 0 3 1 2 4 4 2 11 9 6 - 9 7 0 3 1 2 4 4 0 6 4 82


D A N I Ş M A V E R E Z E R V A S Y O N / Information andReservatiorı

BATMAN (G S A ) Bat-Air Turizm ve Seyahat Acentası, Diyarbakır Cad. Illihan Oteli altı, No:75 Batman, Tel: (488) 2139149 B A LIK ESİR (G S A ) Konak Arda Turizm Seyahat Acentası Eskikuyum cular Malı, Çavuş Sok. İnal Apt. 15/1 Tel: (266) 2437575 BİNGÖL (G S A ) Özkalsın Turizm Seyahat Acentası Özel İdare İlhanı No: 4 Tel: (426) 2786765 BİTLİS (G SA ) Öztaç Turizm Seyahat Acentası Nato Cad. Vakıflar Sitesi Tel: (434) 2269898 BO D R U M ,M U Ğ L A Neyzen Tevfık Cad. No:208

F E T H İY E ( G S A ) Seyahat Acentası

Atatürk Cad. No: 80

Funya Motel altı,

Tel: (474) 2123838 (4 hat)

S/Tel: (342) 2301563-64

Çavıışoglu Turizm ve Seyahat

R/Tel: (342) 2301565-66

Acentası, Atatürk Cad. No: 7/2

Cotanak Turizm Seyahat Acentası

ÇORUM (G SA ) Çavuşoglu Turizm ve Seyelıat Acentası Gazi Cad. No: 22 Kat: 3 Tel: (364) 2243928 ÇAN A K K A LE(G SA ) Sudalar Turizm ve Tic. A. Ş. Kemalpaşa Malı. Kayserili Alııııet Paşa Cad. Anafartalar Oteli Tel: (286) 2123366/ 2172622 D A L A M A N , MU ĞL A R/Tel: (252) 6925499 S/Tel: (252) 6925899 D ENİ ZLİ istiklal Cad. No: 27/B Tel: (258) 2648661 -2648671 DİYARBAKIR

Atatürk Bulvarı No:33/A

Alaaddin Cad. No. 22 Kat 1/106 Tel: (332) 3512000 - 3512032

İĞDIR ( G S A )

Ankara Cad. Ayvaz Pasajı No: 41

Kğer Turizm Seyahat Acentası Atatürk Cad. Sular Sok. No: 21

Tel: (284) 2120761

O sm an Turizm Ticaret AŞ İnönü Bulvarı No: 18/A

Tel: (326) 2149497-2160150 İSTANBUL A. İstanbul Satış M üdürlüğü

H üküm et Cad. 13,

ERZURUM

Yol Turizm Sey. Act.

No. 199-201

No: 9/B Tel: (484) 2237574-2233069 SİV A S (G SA) Sivas Turizm ve Seyahat Acentası istasyon Cad. 30.Yıl Sitesi, No: 7-8 Tel: (346) 2211147-22136872244624 Ş A N L IU R F A (G SA) Kaliru Turizm ve Seyahat Tic. AŞ Sarayönü Cad. No: 74/A Köprübaşı

Tel: (236) 2346311 MARDİN ( G S A )

Kat: 3 Harbiye R/Tel: (212) 6636363

Bileni Turizm ve Dış Ticaret AŞ.

S Tel: (212) 2250556 Satış Büroları - Sales Offices

Tel: (414) 2153344 - 2154548 ŞIRNAK (G SA ) Rüzgâr Turizm Sey.Act.

Karayolları Karşısı, Yenişehir Tel: (482) 2130315-2122575 MARMARİS

1. Kadıköy, Bağdat Cad. No: 27 Kızıltoprak, Tel: (216) 4184486

Atatürk Cad. No: 50-B

2. Harbiye, Cumhuriyet Cad.

Cumhuriyet Cad. Tel: (486) 216 36 70-216 39 57 TEKİRDAĞ (G S A ) Trakya Turizm Sey. Act.

Tel: (252) 4123751-4123752 M E R S İN İstiklal Cad. 27. Sok. Çelebi İşlıanı No: 7

No: 199/201 Tel: (212) 2250556 (6 Lines-lıat) 3. Taksim,

Tel: (324) 2315232-2321278-

Gezi D ükkanları No: 10

2330100-2330274 MUŞ (GSA) Muşovası Turizm Sc*y. Act. istasyon Cad. Vilayet karşısı Tel: (436) 2123070 N E V ŞE H İR (G SA )

Tel: (212) 2521106

No: 162 Kat: 6 Tel: (212) 5119222-23 5117860-5117978

Argeııs Turizm Seyahat Acentası istiklal Cad. No: 13 Ürgüp Tel: (384) 3414688-3415207 I N İĞ D E ( G S A )

İZMİR G aziosm anpaşa Bulvarı No: 1/F

Atatürk Bulvarı Yıldız Apt. No. 8 8/A Tel: (282) 2618438 - 2618439 TRABZON Keıuerkaya Malı. Meydan Parkı Karşısı Tel: (462) 3266433-34 UŞAK (G SA) Vatan Seyahat Acentası Ismetpaşa Cad. No: 85 Kat: 2 Tel: (276) 2152033 - 2125129 V AN Enver Perihanoğlu

Sobek Turizm Sey. Act. İstasyon Cad. No: 67

Büyük Efes Oteli Altı

Iş Merkezi C umhuriyet Cad. No: 196

Tel: (388) 2132117- 2321507 ORDU (G SA )

K A H R A M A NM AR AŞ(G SA ) Döngel Turizm Seyahat Acentalıgı

C otonak Turizm Seyahat Acentası Şarkiye Malı.

Tel: (344) 2234181-2254037 KARAMAN ( G S A ) Citıır ve Seyahat Acentası

Osair Turizm Seyahat Acentası Rahima H atun Malı. Lise Cad. K:1

O rm an İşletmesi Karşısı

50. Yıl Cad. SSK Rant Tesisleri

Konya Cad. No. 55

No:9

No: 24 Tel: (442) 2181904

Tel: (338) 2120680

Tel: (322) 8149229 - 8133404 18 4 N İSA N

Tel: (432) 2161019- 2161241 Y O ZG A T(G SA ) Çavuşoğlu Turizm Sey. Act. Lise Cad. No: 16,

Belediye Binası Altı Tel: (452) 2252054 OSM ANİYE (G SA )

Trabzon Cad. No: 66/A

SKYLIFE

Erdef Oteli altı.

Anafarta Malı. G aziosm anpaşa Cad. M erkez İş Hanı,

Cumhuriyet Cad.

(5 lines-lıat)

Tel: (446) 2146784

Kanalboyu Cad. No: 10 O rduevi Karşısı Tel: (422) 3211920-3211922 M A N İSA ( G S A )

Kilise Dükkanları No: 5

S/Tel: (232) 4841220

Seyahat Acentası Cumhuriyet Meydanı,

Tel: (256) 6144205 - 6149382 MA LA TY A

Mareşal Fevzi Çakmak Cad.

H/Tel: (424) 2181576 - 2182300

SİİR T ( G S A ) BAT-AIR Turizm

Tel: (332) 6416350 - 6416710 KUŞADASI (G SA)

Rendetia T our Seyelıat Acentası

S/Tel: (424) 2183730

Seyahat Acentası

R/S Tel: (362) 4313455 4315065

No. 10/A, Kulu

İSK ENDERUN (G SA)

R/Tel: (232) 4258280

Pokıt Turizm ve

Tel: (264) 2749688 SAM SUN Kazınıpaşa Cad. No. 18

Acentası, Atatürk Cad.

Akita Turizm Seyahat Acentası istiklal Malı. İstasyon Cad.

Şehit İlhanlar Cad. No: 26/1)

ERZİNCAN (G SA )

Tel: (464) 2130591 - 2130592 SA K A R Y A (G SA ) Sakarya Tur ve Seyahat Acentası Ankara Cad. İşbankası karşısı N o:l

2. (GSA) O rhangazi Yıldız Seyahat

Atatürk Bulvarı, G ülpalas Apt.

EL AZ IĞ

Belediye Sosyal H izmetler Binası Kat: 1

Tel: (332) 6732306 - 6731367

İSPARTA (G SA )

İnönü Cad. No: 8

Bedesten Dış D ükkanları No: 25

Cihanbeyli

Tel: (476) 2279435

Tel: (412) 2212314 - 2226143

Sedan Turizm Seyahat Acentası

Kazdal Camii Yanı

1. (GSA) Vatan Seyahat Acentası

(6 Lines/hat) B. Aksaray Satış M üdürlüğü

E DİRNE (G SA )

KO NYA

Tel: (452)2124880

Tel: (246) 232 25 92

No:73 12/E Tel: (224) 2211167 - 2212838

RİZE

Tel: (386) 2121172-2121718

GİRESUN (G SA)

Milas Tel: (252) 5366596/99

ugtaş İş Merkezi

Tel: (352) 2223858 KIRŞEHİR (G S A )

Atatürk Bulvarı No. 30/B

Çağlar Apt. No: 23/1

Haşini Işcan Cad. T

KAYSERİ Salıabiye Malı. Yıldırım Cad. No. 1

Kordon Boyu No: 33/A Tel: (252) 6142034-6142443 GAZİANTEP

R/Tel: (252)313 3172-173

BURSA Doğan Bey Malı.

KARS (G SA ) Sınır Turizm ve Seyahat Acentası

Fetur Turizm ve

-t

A P R İ L 1 99 8

T onos Apt. Tel: (354) 2129193 - 2123946 R

: Rezervasyon / Reservation

S : Bilet Satış / Ticket Sales G S A : Genel Satış Acentası G eneral Sales Agency


vtitorio

vittorio

EZGİ AJANS

ORJİN G R O U P Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi No: 56 34540 Güneşli/ Bağcılar - İstanbul Phone: (0212) 550 40 50 (14 Lines) 630 79 35 (4 Lines) Fax : (0212)550 30 95 550 31 44


Xenon farlar. 4 hava yastığı. ABS. Elektronik çekiş kontrolü. Ahşap görünümlü kaplama. Elektrik kumandalı, yükseklik ayarlı, deri döşemeli ve ısıtmalı ön koltuklar. Elektronik iklim kontrollü klima. Check control. Elektrikli açılır tavan (Sunroof). Elektrik kumandalı arka güneşlik. Direksiyondan kumandalı CD/radyo/kasetçalar. Uzaktan kumandalı merkezi kilit sistemi. Elektronik şifreli devre kesici (Immobilizer). Kısaca, lüks bir otomobilden beklediğiniz herşey. Ve ötesi...

FRJUStCE9M

OMEGA Opel, otomobillerinin model, teknik özellik, donanım ve renklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Fotoğrafta görülen renklerle gerdek renkler farklılık gösterebilir Omega'nm standart alumınyutn iantları yanda gotulen iantlardan laiklilik gösterebilir


OMEGA

O R E L -0 -


TU R K İS H A IR LIN E S IN FO R M ATIO N

YAPMAYIN! / DONT! UÇAK İÇERİSİNDE, İNİŞTE, KALKIŞTA ve TÜM UÇUŞ BOYUNCA KULLANILMASI, AYRICA AÇIK BIRAKILMASI YASAK CİHAZLAR EQLIPMENT WHICH İT IS FORBIDDEN TO USE OR TURN ON DLRING TAKE-OFF OR LANDING, AND THROLGHOUT THE FLIGHT

Sayın Yolcularımız,

Dear Passengers,

Cep telefonları uçağın uçuş aletlerini

Portable ph o n es interfere vvith the

olumsuz yönde etkilemekte ve uçuş em­

flight instruments and have a negative

niyetini tehdit etmektedir. Uçaklarımız­

effect on flight safety. Therefore they

da uçuş emniyeti ve can güvenliği açı­

must be svvitched off during the entire

sından cep telefonlarının kapalı tutul­

fligth to provide personal and aircraft

ması gerekmektedir.

safety.

Sayın yolcularımız,

Ladies and Gentlemen

U çuş emniyeti için;

cally operated device su ch a s portable radios, cas-

inişte, kalkışta ve­

sette/com pact disc players, electronic entertainment

For safety reasons, it is forbidden to use any electroni-

y a “Ke m e rle rin izi

devices and laptop

B a ğ l a y ı n ı z ” ik a z

com puters, d u rin g

ışık ları yan arken ;

take-off, landing or

her türlü taşınabi­

vvhen the "fa s te n

lir radyo, kaset ça­

se a t b e lt" s ig n is

lar, c o m p a c t d isc

on.

player, elektronik o y u n la r ,

Ladies and Gentlemen

la p t o p

kompüter ve benzeri elektronik cihazların kullanılm a­ sı yasaktır.

D u r in g the entire flig h t, the o p e r a ­

Sayın yolcularımız,

tio n

Tüm uçuş boyunca, compact disc player, radyo ve tele­

d isc players, radio a n d TV recie ve rs,

of co m p a ct

vizyon alıcıları ile taşınabilir telefonlar ve telsiz cihazları

m o b ile

yolcular tarafından kesinlik­

w alkie ta lk ie s is strictly

le kullanılamaz.

prohibited.

Sayın yolcularımız,

Ladies and Gentlemen

phones

and

Tüm u çu ş boyunca, lütfen

P le a s e

pipo, puro ve sig a rillo iç­

sm okin g pipes and cigars

meyiniz.

during the entire flight.

Sayın yolcularımız,

r e f r a iıı

fr o m

Dear Passengers,

Oturduğunuz koltuklar başta olm ak üzere yolcu

P le a se inform the c ab in staff abo u t an y prob lem you

kabininde karşılaştığınız uçak ile ilgili her türlü

encounter during your flight, vvhether it concerns your seat

soru n u n u zu , sizden so n ra k i yolcu larım ızın da

or any other part of the aircraft cabin, so that passengers

yaşam am ası için lütfen kabin m em uruna iletiniz.

on subsequent flights do not suffer sim ilar inconvenience.

188 S KVLIFE

N İSAN

A P R İL 1998


5İ £u L _l

3 E

İ s < _ şu II ö— i M î

İ S T A N B U L Konutlarım:, no-fivst buzdotaph, kombi bulaşık makineli, ankastre fırınlı, çöp öğütücülü, duvardan duvara halı döşeli olarak sunuluyor. Ağaoğlu My City, toplam 48.270 nr'lik bir arazide, kuruluyor. İlköğretim okulu, açık-kapalı yüzme havuzu, squash salonu, fitness çenter, Türk hamamı, sauna, basketbol - voleybol ve tenis kortları, oyun bahçeleri, kum havuzu, anfiteatr, yeşil alanlar, yürüyüş alanları, otoparklar, çarşı ve iş merkezi, sinema, konferans salonu. Hepsi Ağaoğlu My City sakinlerinin yaşamlarında olumlu sayfalar açmak için...

'fye tti (Un

‘ZtdteiiA deç, cfitdıçlc otel âtut^uctıda ve 4% ay &*A&itCe!.. Ağaoğlu My City İstanbul, konforlu daireleri kısa sürede sahiplerinin olacak. Dileyeni kent sitesinden izole edecek, dileyeni işyerine yakın bir konut sahibi yapacak. Dolar ($) bazında 4ti aylık sabit taksitlerle sunulan konutlarınız, yüksek yatırım avantajlarıyla prim üstüne prim sağlayacak.

A k AKDENİZ H g r Bi r

İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.

Ağaoğlu

(0 2 1 6 ) 3 2 6

İştirakidir.

9 2

2 6

Pbx

lfMollrıl\„

I I


T U R K HAVA Y O L L A R I / T U R K İS H A IR L IN E S IN F O R M A TIO N BEBEKLER İÇİN B eb ek M am ası Rezervasyon sırasında talep edilmesi halinde, uçakta cam kavanoz içinde %40 sebzeli, %60 meyveli mama (baby m eal) bu­ lundurulur. B eb ek Ç an tası Orta menzilli uçuş­ larda içinde ıslak mendil, pudra, bez, önlük, krem ve bebek yağı bulu­ nan “ Baby Kit” bebeğiniz için hazır bulundurulmaktadır. Uzun menzilli uçuşlarda Bebek Çan­ tasına (Baby Kit) ilaveten, uçakları­ mızda bebekler için bez beşik (Basinett) ve biberon da bulunmaktadır. Ayrıca uçaklarımızda bebekleriniz için, yastık, battaniye ve süt de bula­ bilirsiniz. Bütün uçaklarımızın tuvaletinde, be­ beklerin altlarını değiştirmek için özel yerler bulunmaktadır. Sayın an­ nelerden, bebeklerinin altlarını, bu özel yerlerde değiştirmelerini rica ederiz.

INFANT PASSENGERS B a b y Food If notice is given at the time of making your reservations glass jars of baby food containing 4 0 % vegetables and 60% fruit vvill be made available. B ab y K its On medium and long distance flights Baby Kits are available, containing vvet tissue vvipes, povvder, disposable nappies, bib, cream and baby oil. On long distance flights basinettes and feeding bottles are also available. İn addition to this, our aircraft provide pillovvs, blankets and milk for your baby. Ali our air­ craft have baby changing facilities in the lavatories, and mothers are kindly requested to make use of these vvhen changing their baby’s nappies.

HASTA ve HAMİLE YOLCULAR İÇİN Hasta yolcu için bilet alınırken “ Has­ ta Yolcu Formu” düzenlenerek bilet ka­ pağına mutlaka iliştirilmesi gerekir. Hasta yolcunun uçması için hastalık türünü belirten ve bu hastalığın uçak yolculuğuna engel teşkil etmeyeceğine dair bir doktor raporu gereklidir. Bu raporun tarihi 10 günden eski olamaz. Hasta yolcu, beraberinde doktor rapo­ ru getiremezse, DHMİ Genel Müdürlü­ ğü işletme Hekimliği Meydan doktorun­ dan uçabileceğine dair onay alınır. Ba­ kıma muhtaç derecede hasta olan yol­ cu beraberinde refakatçi getirmezse uçurulmaz. Hamile yolcu, yolcunun kendi dok­ torundan veya DHMİ Genel Müdürlüğü İşletme Hekimliği Mey­ dan doktorundan “ Uçak ile seyahatında sakınca yoktur” şeklin­ de rapor ibraz etmesi halinde uçurulur. Bu raporun tarihi 7 günden eski olamaz.

SICK PASSENGERS AND EXPECTANT MOTHERS When purchasing their ticket sick passengers should fili in a Sick Passenger Form, vvhich must be attached to the cover of the ticket. A doctor’s report specifying the nature of the illness from vvhich the passenger is suffering and declaring that there are no reasons vvhy the person concerned should not fly is also required. This report must not be dated more than 10 days prior to the flight date. If the sick passenger is unable to submit a medical report, then the State Airports Administration Medical Office vvill consult the passenger’s physician for confirmation that the passenger is fit to fly. Passenger vvhose illness is severe enough to require care cannot fly unaccompanied. Expectant mothers are permitted to fly upon submission of a medical report from their ovvn doctor or the State Air­ ports Administration Medical Office declaring that there are no objections to their travelling by air. This report may not be dated more than 7 days prior to the flight date.

190 S KYLIFE

N İSAN

A P R İ L 1 99 8

EVCİL HAYVANLAR İÇİN Canlı evcil hayvan için rezervasyon ge­ rekir. Yolcuya bilet kontrolü sırasında verilen veya yolcu tarafından getirilen evcil hayvan uygun bir kutu içinde ka­ bine alınır. Yolcu tarafından getirilen muhafaza, Check-in sırasında istasyon görevlisi tara­ fından uygun g ö rü lm ez se hayvanın taşın­ ması kabul edil­ mez. Kutu içinde ka­ bine alınacak canlı evcil hay­ vanın geçerli bir sağlık belge­ si, kimlik cüzdanı, aşı kağıdı yolcu be­ raberinde mevcut olmalıdır. Evcil hayvanlar kabinde oldukları süre içinde bulundukları muhafazaları terk edemezler ve muhafazalar, sahipleri­ nin oturdukları koltukların önünde ka­ bin içindeki gidiş ve gelişe engel olma­ yacak şekilde yerleştirilir. Yolcu kabininde taşınması mümkün ol­ mayan ve yolcu beraberinde seyahat eden evcil hayvanlar, yolcu tarafından gerekli şartlara uygun muhafazaların içinde, kargo kompartmanında taşınır.

DOMESTIC PETS Reservations are required for domestic pets. The animal can only be taken on b o ard inside a suitable C ontainer provided at check-in or brought by the passenger. If the Container brought by passenger is not found to be suitable by the station officer at check-in, then the airline reserves the right to refuse to carry the animal. Domestic animals flying in the passen­ ger cabin must possess a valid and up-to-date record of health and vaccination. VVhile on the aircraft domestic pets may not be allovved out of their carrying containers, vvhich must be placed in front of the ovvner’s seat so as not to obstruct movement vvithin the cabin. Domestic pets accompanying passen­ gers and vvhich cannot be carried in the cabin can be carried in the hold in appropriate containers supplied by their ovvners.

t

c


P

i

&

jri’rM

i §

BP

0

(

h

>

? o

3

0

0

g? O

Od e?

0

The use of first class shirt fabric in shirt production is very important, because 98 % of a shirt is the fabric itself. If your business requires the use of first class shirt fabrics, you have come to the right address. Our 100 % cotton first class shirt fabrics are made from the finest raw m aterials availab le, and are produced by using the latest technology and machinery.

W OVEN FABRİC MILL INC., İSTANBUL, TURKEY TE L: +90 -212 -651 77 96 FAX: +90 -212-651 62 62

q


TU R K İS H A IR LIN E S IN FO R M ATIO N TELEFON HİZMETLERİ

TELEPHONE SERVİCES

Lzun hatlarda uçan A-310 ve A-340 uçaklarımızın First

On long distance flights each of the First and B u si­

ve Business C lass koltuklarının her birinde, Economic

n e ss C la s s se ats in o u r A -3 1 0 and A -3 4 0 aircraft

C lass kabininde ise uçağın en arka kısmında iki adet,

have handsets. Econom y C la ss cabins have two hand-

ön tarafta da iki adet olmak üzere toplam dört adet tele­

sets at the front and back of the cabin m aking four in

fon mevcuttur. Eğer Skyphone’un kullanma koşullarını

ali.

öğrenmek isterseniz kabin m emurundan yardım isteye­

If you vvish to knovv further details about u sin g Sky­

bilirsiniz.

phone please ask the flight attendant.

Nasıl kullanılır?

Instructions

a) Telefonu kaldırın.

a) Lift the handset

b) İngilizceyi seçmek için “1” tuşuna basınız.

b) To choose English press 1

c) Türkçeyi seçmek için “2 ” tuşuna basınız.

c) To choose Turkish press 2

d) Ekran üstüne gelen menüden “1”i seçiniz.

d) Select 1 from the menü on the screen

e) Kartınızı, manyetik kısmı telefonun sol tarafına baka­

e) Place your credit card vvith the m agnetic strip fac-

cak şekilde yerleştiriniz ve size

in g left, and slid e it tovvards

d o ğ r u k a y d ırın ız . E k r a n d a

you. YVhen you se e the m es-

“kart kabul edildi” yazısını gö­

s a g e “C a rd ac ce p te d ” on the

receksiniz. Bu kartınızın kabul

screen, enter the num ber you

edildiği anlamına gelir. Telefon

vvish to cali. Then p re ss the “+ ’

n um arasın ı tuşlayınız. S o n ra

key.

“+” tuşuna basın, aram a başla­

VVhen the m e ssa g e “Cali con-

yacaktır.

nected” appears on the screen

Ekranda “telefon bağlandı” ya­

place the receiver to your ear.

zısını gördüğünüz zaman tele­

VVhen th e c a li is c o m p le t e

fonu kulağınıza koyunuz. Gö­

p re ss the End C ali button. To

rüşmeniz bittikten sonra “End

place additional ca lls there is

Cali” tuşuna basın. B aşka bir

no need to reinsert your credit

num arayı daha aram ak ister­

c a rd . M e re ly e n te r the nevv

seniz kartınızı tekrar kullanma­

num ber and p re ss the *+’ key

nıza gerek yoktur. “End C ali”

a g a in . C h a r g in g s t o p s vvhen

tuşuna bastıktan sonra görüşm e ücreti duracaktır.

the handset is returned to the cradle.

Geçerli Kredi Kartları

Credit Cards and Charges

Am erican Express, Visa, Diners Çlub, JBS ve Master-

Am erican Express, Visa, Diners Club, J B S and M as-

card/Eurocard.

tercard/Eurocard are accepted. The charge for a cali

Telefon görüşm esinin dakikası 9.90 U SD ’dir.

is U SD 9.90 per minute or part thereof.

Yardım

Assistance

Eğer telefonla görüşm ek için herhangi bir problemle

If you encounter any difficulty vvith your cali you may

karşılaşırsanız 6 8 # ’i tuşlayınız. Bu durum da Skyphone

dial 6 8 # , vvhich vvill connect you to Skyphone Cus-

Müşteri Hizmetleri Merkezi’ne bağlanm ış olacaksınız.

tom er Services Centre. There is no charge for this

Bu aram a için hiçbir ücret ödemeyeceksiniz.

cali.

ALO FLİGHT

ALO FLİGHT

2 4 sa a t hizm etinizde olan bu servisle

O u r M ile a ge C lu b m e m b e rs c an find

te lefon u n tu ş la rın ı k u lla n a n M ile a g e

out their m ileage totals and rem aining

C lu b üyelerim iz toplam veya kalan pu­

points, or request a fax vvith their flight

a n la rın ı ö ğ re n e b ilir, u ç u ş h e s a p d ö ­

calculations and points, just by press-

k ü m le rin in fa k s la n m a s ın ı iste ye b ilir­

i n g th e t e le p h o n e k e y s. T h e F ly e r

ler.

Phone is available 24 hours a day.

192 SKYLIFE

N İSA N

APRİ L 1998


S IE M E N S

Gigaset ailesinin yeni ürünü:

G ig aset 1

0

1

5

• DECT standartlarında gizlilik, güvenilirlik • Paralel telefon yerine ilave el cihazlarıyla 6 dahili aboneye genişleyebiİme • Kasetsiz dijital telesekreter • Hareket halindeyken kalıcı yüksek ses kalitesi • Araya başka sesin girmemesi • Gelen mesajların gün ve saat olarak Türkçe belirtilmesi

SİMKO Ticaret ve Sanayi A.Ş. S IE M E N S AG Türkiye Genel M üm essili Özel Haberleşme Sistemleri Tel: (0212) 251 64 76

ADANA

• Önemli

görüşmelerin

kaydının yapılabilm esi • Güvenlik

kilidi

• Satış sonrası SIEMENS güvencesi

A B E L (0322) 4 5 9 3 8 8 8 • D Ü Ş M E Z P A Z A R L A M A (0322) 4 5 9 0 0 6 9 • Y IL D IR IM T E L E F O N (0 3 2 2 ) 3 5 9 4 5 9 5 A D A P A Z A R I T E S F A (026 4) 2 7 9 7 6 97 A N K A R A A N T E L (031 2) 4 2 6 7 3 2 8 (2 HAT)

• F L A Ş (0 3 1 2 ) 2 3 ) 6 5 0 9 A N T A L Y A S Ö Z - E R (0 2 4 2 ) 7 4 6 6 0 21 B U R S A D İB E K (0 2 2 4 ) 3 6 2 0 0 0 0 • S M C (02 2 4 ) 251 0 0 0 0

D E N İ Z L İ A L T IN E L (0 2 5 8 ) 2 6 5 4 6 57 E S K İ Ş E H İ R L İN K (0 2 2 2 ) 2 2 0 2 4 0 0

G A Z İ A N T E P E K S A N ( 0 3 4 2 ) 2 3 0 5 2 3 0 İ S T A N B U L A Y K A ( 0 2 1 2 ) 2 5 6 6 2 5 0 (2 H A T ) • B A L K A N ( 0 2 1 2 ) 5 3 8 9 9 0 3 • B E S T C O M • Ç A 0 R I (0 2 1 6 ) 4 1 2 3 7 0 5 (2 H A T ) • İN T E R C O M (0 2 1 2 ) 2 7 2 5 5 4 3 • İN T E R K O M • Ş A H İ N ( 0 2 1 6 ) 3 4 5 5 7 2 3 (3 H A T ) • T E L T E K S (0 2 1 2 ) 2 4 9 6 6 2 0 • T E S A N • E G E S A N (0 2 3 2 ) 441 4 6 5 9 • T Ü R (0 2 3 2 ) 4 2 5 5 0 2 0 K O N Y A C İN C İN

(0 2 1 2 1 6 3 5 2 0 5 0 • C E S A ( 0 2 1 2 ) 2 1 3 4 2 8 5 (3 H A T )

( 0 2 1 2 )2 5 1 9 7 9 2 • O R C O M (02 1 2 ) 2 8 4 5 0 5 0 • Ö Z T E L K U M (02 1 2 ) 251 3 7 10 • S E L K O M (02 1 2 ) 6 3 9 4 8 10 (2 H AT) (0 2 1 2 ) 2 5 4 8 8 5 4 » T E S T (0 2 1 2 ) 2 2 7 5 0 4 5 • U Z M A N (021 21 2 2 7 71 13 (2 H A T ) İ Z M İ R A T A Ç (0 2 3 2 ) 3 6 9 9 2 9 3

( 0 3 3 2 ) 3 2 2 1 9 5 6 R İ Z E S E F E R ( 0 4 6 4 ) 2 1 4 1 6 16 T E K İ R D A Ğ M E R T ( 0 2 8 2 ) 6 5 2 7 3 16


T Ü R K HAVA Y O L L A R I / T U R K İS H A IR L IN E S IN F O R M A TIO N FAX HİZMETLERİ

FAX TRANSMISSION

Başlamadan önce fax çekeceğiniz kağıl üzerindeki klipsleri,

First remove any elips, staples or other paper attachments

zımba tellerini ve diğer kağıt tutucularını çıkarın. Kağıdın

from the sheets you wish to fax. Check that the paper is dry

kuru olduğuna ve üzerinde yiyecek, içecek veya yapışkan

and elean. Make sure that the power switch at the back of

maddelerin olmadığına dikkat edin. Fax cihazının arkasın­

the facsimile machine is in the ON position.

daki Power anahtarının “ON" konumunda olduğundan emin

1. Hold the paper face downwards and place it in the paper

olun.

guide. VVhen correctly positioned

1. Kağıdı ön yüzü yere bakacak şekilde, terminal onu

the terminal vvill grip it.

tutup kavrayıncaya kadar kağıt kılavuzuna yerleştirin.

2. Place your credit card in the

2. Kredi kartını manyetik kısmı sağ tarafa bakacak şe­

slot with the magnetic strip fac-

kilde kredi kartı okuyucusuna yerleştirin ve aşağıya doğru kaydırın.

ing to the right and slide downwards.

3. Kredi kartınız geçerli ve fax terminali tarafından ka­

3. If your credit card is valid and

bul edildiyse “ PLEASE WAIT” ışığı yanacaktır. Çevir sesi

accepted the PLEASE WAIT light

ile birlikte “ ENTER NUMBER “ ışığı yanıp sönmeye başla­ yınca, OO+ülke kodu+alan kodu+fax numarasını tuşla-

vvill go on. VVhen the dialling tone begins and the ENTER NUMBER

yın. Not:

light starts flashing enter 00 + country code + area code + fax number.

a) Eğer kart geçersiz ise, kabul edilmemişse veya cihaz onu

Notes:

okuyamıyorsa “ ERROR” ışığı yanacaktır. Bu durumda

a) If your card is iııvalid, not accepted or unreadable the

“STOP/C” tuşuna basarak yeniden deneyiniz.

ERROR light will come on. İn this case press the STOP/C button.

b) Meşgul sinyali duyuluyorsa “ STOP/C” tuşuna basarak yeniden deneyiniz. 4. Bağlantı sağlanınca yeşil “ PLEASE VVAIT” ışığı yanacak ve

b) If the number is engaged press STOP/C button and try again.

gönderme başlayacaktır.

4. VVhen the connection is made the PLEASE WAIT light will

Fax göndermek isterseniz, lütfen kabin memurunu çağırın,

come on and transmission begin.

size yardımcı olacaktır.

You may cali the flight attendant to assist you if necessary.

INTERNET

INTERNET

vveb adreslerimiz: http://www.turkishairlines.com

Our website addresses: http://www.turkishairlines.com

THY ile ilgili tüm bilmek istediklerinize

Everything you need to know about THY is

web sitemizden erişebilirsiniz. THY’nin

available at our website. Information ineludes

tarihçesi, filo yapısı, uçtuğumuz nokta­ larla şehir ve havaalanı bilgileri, satış ve

fleet, flight destinations and information

rezervasyon ofislerimizin adres, telefon ve faks numaraları; özel yolcu program­

our sales and reservations offices with their

a history of the airline, the composition of its about these cities and airports, addresses of

ları; ikram servisimiz; First ve Business

telephone and fax numbers, frequent flyer

Class hizmetlerimiz, hasta, çocuk ve

programmes, catering services, First and

özürlü yolcu taşımacılığımızla ilgili diğer haberlerin yanısıra on-line tarife ve iç hat rezervasyon sayfalarına da yine bu adresten erişmeniz mümkün.

Business Class services and services for sick, infant and disabled passengers. Our online timetable and domestic flight reservations pages can also be reached at this address.

http://www.turkish-fltbooking.com

http://www.turkish-fltbooking.com

http://www.thy.com

http://www.thy.com

THY’nin tüm seferlerinin tarifesini on-line olarak görüntüle­

You may see the timetable for ali THY flights on screen, and

yebilir ve iç hat rezervasyonlarınızı kendiniz yapabilirsiniz.

make your own domestic flight reservations.

e-mail (elektronik posta) adresimiz: turkishairlines@thy.com

Our e-mail address: turkishairlines@thy.com

THY vveb sitesi ile ilgili görüşleriniz için bize bu adresten ulaşabilirsiniz.

We welcome your views on the THY website, and request that you send them to the above address.

THY hizmetleri ile ilgili öneri ve şikayetleriniz için ise adresi­

For your suggestions and complaints regarding THY ser­

miz: costumer@thy.com

vices please write to: customer@thy.com

194 SKYLIFE

N İSAN

A P R İ L 1 99 8


Y a ş a d ığ ın ız M e k a n la rın E m n iye ti için.

IT O K

İ

L

İ

T

S

İ

S

T

E

M

İ

Evinizde, işyerinizde... Ç elik kapınızı tam em niyet altına alm ak için, belinize ondörtlü takmanıza gerek yok. A rtık , "İT O 14'lü K ilit Sistem i" var! Türkiye’de Em niyetin K ilit N oktası İTO'dan, a k tif k ilitle m e sağlayan 14'lü kilit sistem i. Ç elik k ap ın ızı üç y ö n d e, 14 ayrı noktadan kilitler, tam em n iy e t sağlar. İTO Fabrikalarında sürekli kalite kontrolden geçirilen İTO ürünlerini, İTO satış merkezleri, nalburlar ve yapı marketlerden tem in edebilir, yaygın servis ağıyla sunulan hizm etten yararlanabilirsiniz. Siz de k a p ın ıza İT O 14'lü ta k tırın . B elin ize ta k m a y ın .

K İ L İ T

E

m

n

i y

e t i n

K

i l i t

N

o

k

t a s ı


/ V

) oTolbuhii

© Carta Lüthi + Ramseier

1:6500000

ŞeaofMardı

İSTANBUL

Sumen ®Varna

Karpath,

Rodos

’gaÇıfıakkaie o Pınarbaşı ıramka/e, . ,

vo

otegrad

Ruse

Cyprus .ımassol

tnamur

Karaman

OBVdMUfJUl

Lamaca

Kastamom^

o)dlib

> IH a la h f©

o ERBahlû^e,

,jO

'Al Ûaryataın

^

1 'ılskendrfrjm _j.J> j ? i ?, E J° Aieppo/

t^alnıvra)

^ eclkrŞANUURFA

MALATY$

aZZ*bA

Ramndüz

■K\ro\jab


0

İ -■ ' A

İv - , -

“ j: ■-■*-.<.

i T

^ r

" ^V yy»

'

js r

■ "ı

,

' '

■-\£. «

r - i p :;r '

i

■5 ^

,-

; Uıfe

v

& j-r w ~ J

f.

v

V :

'

l k •

'

*:*■*

-rfö . r •

ja jL

. V

^ : s

. n J f i ı ı v ’i

, ^ -

->

**

'*

.

-a*1 .

• #

•*^

I

:-

^ ....-

.

:

_ ^ ....

. j . -'

•V

»-

~~ P 5! ? ! K O N A K L A R I' rrEPE

••' v ı‘- ?>. *"■ .»*-* .-•*

^

*

> - r V* " ^ *'kVL*

G R U B l J

İstanbul’un doğası en iyi korunmuş yerleşim projesi t

BEYKOZ K O N A K L A R I

• Beykoz sırtlarında asırlık ağaçların içinde gerçek bir koru -park yaşamı • Sizler için korum a altına alınan muhteşem bir koru • Doğal çevreyle uyumlu mimari B e y k o z K o n a k la r ı; sınırsız sosyal yaşam imkanları, sıcak k om şulu k ilişkileri, çocuğunuz için geniş eğitim olanakları ve çok yakında hizmete girecek olan viyadüklii yoluyla sağlanacak ulaşım kolaylığı ile id e a l b i r y a ş a m t a rz ı iç i n b e n z e r s iz b i r ö r n e k .

TEPE

İ NŞAAT B e y k o z T a n ı t ı m O f is i : Tepe G ruhu Beykoz K onakları P a şa b a h ç e -ls ta n b u l Tel : (0 216) 413 82 90 (P b x -9 h a t) Faks : (0 216) 413 73 96

http://www.beykozkonaklari.com


U Ç U Ş B İL G İL E R İ Flight Information M E S A F E L E R

F L İG H T D IS T A N C E S

İstan bu l'dan / From İstanbul

Km

N. Miles

ALMATY A L A

4223

2280

AMMAN A M M

1760

950

A B U D H A Bİ / A B U D H A B l A U H

3426

AMSTERDAM A M S

2321

AŞKABAT / A SH G A B AD A S B

2808

AT İNA / A T H E N S A T H BAHRAIN B A H

Km

N. Miles

LY ON L Y S

2241

1210

MA D Rİ D M A D

2897

1564

1850

MANCHESTER MAN

2838

1534

1253

MİLANO / MILAN L I N

1828

987

1516

M O S K O V A / MOSCOVV M O W

1904

1028

646

349

MÜ NİH / M U N IC H M U C

1704

920

3143

1697

NE W Y OR K N Y C

8404

4538 1 10 1

BA K Ü B A K

1908

1030

N İCE N C E

2039

BANGKOK BKK

7806

4215

NURENBERG N UE

1756

948

BASEL B S L

1937

1046

O S A K A KI X

9856

5322

B E R L İN S X F

1837

992

ODESSA ODS

BEYRUT / BEIRUT BEY

1048

566

P A R İ S / OR LY O R Y

Bİ ŞK EK / BI SK EK F R U

4052

2188

PRAG / PR A GU E PR G

1602

865

B R Ü K S E L /B R U S S E L S BR U

2271

1226

RIYAD / Rl Y AD H R U H

3087

1667

BUDAPEŞTE / BUDAPEST BU D

1 137

614

R O M A (R O M E ) / FIUMICINO F C O

1554

839

565

305

SARAYBOSNA / SARAJEVO S J J

1714

926

9089

4908

SEUL / SEOUL SEL

8993

4856

CENEVRE / GENEVA GVA

2093

1 130

SİN G A PU R S IN

8904

4808

C İD D E / JE D D A H J E D

2604

1406

SO FY A / SOFİ A S O F

DUBAİ D X B

3295

1779

DÜSSELDORF D US

2148

FRANKFURT F R A

1935

HAMBURG HAM

B Ü K R E Ş/ BUCHAREST BUH CAPETOWN

CPT

680

367

2365

1277

502

271

STOCKHOLM A R N

2389

1290

1 160

STRASBOURG SX B

1987

1073

1045

STUTTGART STR

1859

999

2180

1 177

Ş AM / D A M A S C U S D A M

1545

834

HANNOVER HAJ

2145

1 15 8

Ş İK A G O / C H İ C A G O O R D

9164

4948

JOHANNESBURG JN B

7930

4282

T A H R A N / TEHRAN TH R

2222

1200

KAHİRE / C AIR O C A I

1298

701

TAŞKENT T A S

3598

1943

KARAÇİ / KARACHI KH I

4065

2195

Tİ FLİS / TBILISI T B S

1446

781

KAZ AN KH I

2681

1449

TEL AVI V T L V

1274

688

876

473

TOKYO N R T

9799

5291

1 126

T U N U S / T U NU SIA T U N

1822

984

1605

VİYANA / V l E N N A V I E

1385

748

845

456

ZÜ Rİ H / Z U R l C H Z R H

1852

1000

2635

1423

KO PEN H A G / COPENHAGEN C PH

21 1 9

1 144

KİEV 1EV

1 163

628

KÖ LN / C O L O G N E C G N

2085

K U V E Y T KW I

2972

LEFKOŞA EC N L O N D R A / LONDON LHR

Tİ RAN T l A

- Dergimizin bu sayfasında yayınlanan km ve mil (deniz mili) değerleri, uçağın uçtuğu irtifada takip ettiği rotanın yer üzerindeki iz düşümünün ölçülen mesafesidir. / The d is ta n c e in k ilo m e tr e s a n d n a u tic a l m i le s in th e ta b l e o n th is p a g e i s th e p r o je c te d d is ta n c e o n th e g r o u n d f o r th e

r o u te f l o ıv n b y th e a irc ra ft. - Uçaklarımızın içindeki monitörlerde görülen rakam ise, uçağın havada katettiği mesafedir. / The f i g ü r e sh ou ın o n th e c a b in rn o n ito rs g iv e th e

a c tu a l d is ta n c e J lo ıv n b y th e a ir c r a f t th ro u g h th e a ir , in c lu d in g a d ju s tm e n t s o f d ir e c tio n to c o m p e n s a te f o r tv in d , a n d o th e r U 'eather c o n d itio n s . - özel Yolcu Programlarımızda (Frequent Flyer - Milage Club) uygulanan mil değerleri ise Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın (IATA) yayınlamış olduğu rakamlardır. / The d is ta n c e in n a u tic a l m i le s u s e d b y th e F re q u e n t F ly e r - M ile a g e C lu b P ro g ra m m e s a r e th o se p u b li s h e d b y th e

I n te r n a tio n a l A ir T ra n sp o r t A s s o c ia tio n (IATA)._________________________________________________________________________________ _________ —

TH Y

U Ç U ŞLA R I / TH Y

F L İG H T S

M E S A F E L E R / FLİG H T D IS T A N C E S

Ankara'dan (km )/ From Ankara

İstanbul'dan (km ) / From (km) ADANA ADA ANKARA ESB A N TA L Y A A Y T B ATM AN B A L BO DR U M BXN D A LA M A N DLM D E N İZ L İ D N Z D İY A R B A K IR D IY E D R E M İT E D O ERZURUM ERZ E S K İŞ E H İR E S K G A Z İA N T E P G Z T İS P A R T A İS E İZ M İR A D B KAYSERİ ASR KONYA KYA M A L A TY A M LX SAM SUN SSX TR A B ZO N TZX VAN VAN

787 437 544 1 144 546 672 470 1095 301 1091 305 1019 460 430 706 537 874 691 989 1345

ADANA ADA AĞRI A JI A N TA LY A A Y T B ATM AN B A L B O D R U M / M İL A S B X N D E N İZ L İ D N Z D İY A R B A K IR D IY E L A Z IĞ E Z S E R Z İN C A N E R C ERZURUM ERZ G A Z İA N T E P G Z T İS T A N B U L İS T İZM İR A D B KAHRAM ANM ARAŞ KCM KARS KSY KAYSERİ ASR M A L A T Y A M LX M U Ş M SR SAM SU N SSX

(km) 443 848 441 772 669 439 695 596 593 720 637 420 633 509 895 298 502 806 309

S İİR T S X Z S İN O P S IC S İV A S V A S Ş A N L IU R F A S F Q TO K A T TJK TR ABZO N TZX VAN VAN

İzmir'den ADANA

824 274 350 757 476 606 935

(km)/Fromİzmir(km)

ADA

863


DÜNYA

PENCERE

DİYOR

PVC KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ

U&M

MICPEN

• 312.446 9234

PAKPEN KONYA MRK. :0332.321 0538 • ANKARA BÖL. MD. :0312.442 3395(PBX) • İSTANBUL BÖL. MD. :0216.410 7108 • İZMİR BÖ L M D .: 0232.464 562I lnternet:http://www.pakpen.com.tr./e-mail:pakpen@pakpen.com.tr.


Bu size neyi hatırlatıyor?

4 x 4 s ın ıf ın ın e n ç o k te r c ih e d ile n o t o m o b ili H o n d a C R - V ’n in g ü n l ü k y a ş a m ı n ız d a s u n d u ğ k o n f o r v e p e r f o r m a n s , h a f t a s o n u k a ç a m a k la r ı n d a d a s iz i y a ln ız b ır a k m ıy o r . S i z d e h e m e n H o n d a b a y ile r in d e n b ir in e g e lin , d a h a re n k li b ir h a y a t a ilk a d ım ı atın . • 2.0 İt, DOHC, 16V, 128 PS, PGM-FI motor • Real Time 4WD • A B S fren sistemi • Çift hava yastığı • Dört tekerlekte bağımsız çift salıncaklı süspansiyon sistemi • Yükseklik ayarlı hidrolik direksiyon • Uzaktan kumandalı merkezi kilit • Elektrikli sunroof • Klima • Radyo kaset çalar • Kapı içi koruyucu barlar • Port bagaj çubukları • Immobilizer

Honda CR-V, tüm Honda’lar gibi iki yıl sınırsız kilometre garantisine sahiptir.

A n a d o l u G rubu Anadolu Honda Otomobilcilik A Ş . bir Anadolu Grubu ve Honda Motor Co. Ltd. ortaklığıdır.


V Q J \E C

HONDA CR-V


T H Y Y E N İ U Ç U Ş N O K T A L A R I I THY’s N e w Flight Destinations

SARAYBOSNA SARAJEVO

_______ KA7 AN

ilk u çu ş tarihi: 24 K asım 19 9 7 Non-stop Pazartesi-Salı-Çarşam ba Perşem be-Cum a Pazar: istanb ul/Saraybosn a/lstan bu l

ilk u çuş tarihi: 5 Mart 1 9 9 8

First flight: 24 November 1 9 9 7 Non-stop Mondays-Tuesdays-W ednesdays Thursdays-Fridays-Sundays: Istanbul/Sarajevo/lstanbul

First flight: 5 M arch 1 9 9 8

Non-stop Pazartesi-Perşembe: İstanbul/Kazan/İstanbul

Non-stop Mondays-Thursdays: Istanbul/Kazan/lstanbul

CAPE TOWN____ ilk u çu ş tarihi: 2 7 Ekim 1997 Non-stop

___

Pazartesi-Cum a: İstanb ul/Johann esb urg/C ape Town/ Metin Korkmaz

Johannesburg/İstanbul First flight: 2 7 October 1 9 9 7 Non-stop Mondays-Fridays: İstanbul/Joh ann esburg/C ape Town/

MANCHFSTFR

Johannesburg/İstanbul

İlk u çuş tarihi: 15 Haziran 1 9 9 7 Non-stop İlk u çu ş tarihi: 7 M ayıs 1 99 7 Non-stop Çarşam ba-Cum a-Pazar:

Istanbul/M anchester/İstanbul First flight: 15 June 1 9 9 7

İstanb ul/C hicago/İstan bu l

Non-stop Tuesdays-Thursdays-Sundays:

First flight: 7 M ay 1 9 9 7

Istanbul/M anchester/İstanbul

Non-stop VVednesdays-Fridays-Sundays: Istanb ul/C h icago/lstanb ul

i f

Salı-Perşem be-Pazar:

f

i F

-

ilk uçuş tarihi: 6 Haziran 1997 Non-stop Pazartesi-Çarşam ba-Cum a: İstanbul/Budapeşte/İstanbul First flight: 6 June 1 9 9 7 Non-stop Mondays-VVednesdays-Fridays: Istanbul/Budapest/lstanbul


Çünkü onlar;

kaliteli hizmet, oturmuş altyapı,

sektörel bilgi, zamanında teslim,

ISO 9002 kalite güvence sistemini

bu günlerde

arıyor ve onlar,

nakliye sektörünün

b a z ıla r ı

dev ismi

Ektrans'ın

0

2

1

2

.

2

8

4

7

1

2

2

Tarifeli Parsiyel num arasını çeviriyor!

n u m a r a ç e v iriy o r!

Merkez: Büyiikdere Caddesi No: 197, Levent 80794 İstanbul Tel.: 0212. 284 71 22 - 29 pbx„ 0212 284 72 97 •99 pbx„ Faks: 0212. 283 41 44 - 46 , e-mail: ektrans @ ektrans.com.tr --------------------------------------------------7------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bursa: Tel.: 0224. 245 26 60 (4 hat), Faks: 0224. 246 77 21, İzmir: Tel.: 0232. 463 91 91 pbx. Faks: 0232. 463 99 24, '

.

Denizli: Tel.: 0258. 263 75 54, Faks: 0258. 241 80 77, Mersin: Tel: 0324 237 97 40 (3 hat), Faks: 0324. 237 97 43, Ankara: Tel.: 0312. 425 20 19 - 425 00 82, Faks: 0312. 425 91 75

EKTRANS

ULUSLARARASI NAKLİYAT VE TİCARET A S

.. .. . .---- — r„

Daima oncu, daima onde

e k t r a n s a ş bir e k in c Ile » h o l d i n g a ş . ku m lu su du r


U Ç A K F İL O S U TheFleet

A 340-311 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 4 NAMES/ADLARI: İSTANBUL/ISPARTA/ANKARA/İZMIR MAXIMUM TAKE OFF VVEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 257.000 (258.000) kft VVING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 60.304 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 63.689 m HE IGHF/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 16.828 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 890 km/h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 271 MAXIMUM CRUISING ALFITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 14268 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 945 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 11.952 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 16.000 kg.

T U R K İS H

A 310-203 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 7 NAMES/ADLARI: SEYHAN/CEYHAN/DİCLI/LIRAI/KIZII IIÎMAK YI 'jll IRMAK/SAKARYA MAMMUM TAKE OFF WEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 142.000 kg. VVING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 43.90 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 46.66 nı HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 15.81 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRA1İ: S60 km h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 225 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 14268 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: >100 kın h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 6.480 km

A 310-304 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 7 NAMES/ADLARI:ARAS/Ç0RUH/LR(İLNE/ AKSU/GÖKSU MERİÇ/DALAMAN MAXIMUM TAKE OFF VVEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: ARAS/ÇORUHERGENE/AKSU 153.000 kg., GÖKSU/MERİÇ/DALAMAN 157.000 kg. WING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 43.90 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 46.66 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 15.81 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 860 km/h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: ARAS/ÇORUH/ERGENE/AKSU 210, GÖKSU/MERİÇ/DAIAMAN 176 MAMMUM CRUISING ALFITUDE/ AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞ İ (TAVANI): 14268 m MAXIMIJM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 900 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 8.100 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 9.000 kg.

B 737-400

CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 9.000 kg. ' 'n ı s ı c i - t

NUMBER OF PLANES/UCAK ADEDİ: 28 NAMES/ADIARI: Kİ MIR/AYVALIK MARMARİS/AMASRA/ÜRGÜP AIAMYA/ANIAIYA/II IHİYI KUŞADASI/BODRUM/ ÇEŞME/GÖREME SİLİFKE/1! KİROAfi/AHTVİN _ BAIIKESİR/BOLU "* * * ■

B 737-500 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 2 NAMES/ADLARI: TRABZON/BURSA MAXIMUM TAKE OFF tVElGHF/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 60.702 kg. YVING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 28.89 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 31.01 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 11.15m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 698 km/saat SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 117 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ Y ÜKSEKLİĞ İ (TAVANI): 12876 MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 856 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 3.865 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 2.241 kg.

MUĞIA/ESKİŞEHIR ÇANAKKALE KAYSERİ/EFES/SİOE BERGAMA/MALATVA/GELİBOLL. ANADOLU/TRAKYA MAXIMUM TAKE OFF VVEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 68.038 kg. WING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 28.89 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 36.40 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞ İ: 11.15 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 698 km/h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 150 MAVIMl M CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 12876 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 856 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 3.350 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 3.800 kg.

T U R K I S ri

1• •

RJ 70 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 4 NAMES/ADLARI: ERZİNCAN/UŞAK/KAHRAMANMARAŞ/MUŞ MAXİMUM FAKE OFF VVEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 40.823 kg. VVING SPAN/KANAF ll/lIN I IIĞU: 26.34 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 26.16 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 8.61 III CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 720 km/h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 79 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 10788 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 820 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 2.407 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 500 kg.

B 727-200 F CARGO NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 3 NAMES/ADLARI: EDİRNE/KARS/SİNOP MAXIMUM TAKE OFF VVEIGHT/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 86.409 kg. VVING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 37.584 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 54.813 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞ İ: 11.832 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 862 km/h MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ Y ÜKSEKLİĞ İ (TAVANI): 14616 r MAMMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 3.450 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 19.300 kg.

.

-

T U R K İS H

«■

C A R G O

RJ 100 NUMBER OF PLANES/UÇAK ADEDİ: 9 NAMES/ADLARI: DENİZLİ/ERZURUM KONYA/SAMSUN/VAN/GAZİANTEP/KÜTAHYA/SİİRT/LOKAT MAXIMUM TAKE OFF VVEIGHF/AZAMİ KALKIŞ AĞIRLIĞI: 46.039kg. VVING SPAN/KANAT UZUNLUĞU: 26.339 m LENGTH/GÖVDE UZUNLUĞU: 30.995 m HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLİĞİ: 8.585 m CRUISING SPEED/NORMAL SEYİR SÜRATİ: 720 km/h SEATING CAPACITY/KOLTUK ADEDİ: 99 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMİ UÇUŞ YÜKSEKLİĞİ (TAVANI): 10788 m MAXIMUM CRUISING SPEED/AZAMİ SÜRATİ: 820 km/h MAXIMUM RANGE/AZAMİ MENZİL: 2.259 km CARGO CAPACITY/KARGO KAPASİTESİ: 1.000 kg.

TH Y


" Z i r v e ”d e y e r i n i z i a lın ! .. Başkenttesin, Çankaya'da. Cumhurbaşkanlığı Köşkü, devlet konutları, büyükelçilikler arasında... Z irvek en t K on u tla rı ndasm. Konforun kültürle, insanın doğayla buluştuğu seçkin ve güvenli bir yaşam adasmdasın. Yaşama dair Her şeyin yeniden tanımlandığı yerde, zirvedesin; 2Tırvekentle...

Z İR V E K E N T K O N U T L A R I

S atış Ofisi ve Show room : Yıldız Kavşağı M uhabere Birliği yanı 06650 Çankaya ANKARA Tel: 0312 441 50 77 pbx Faks: 0312 495 34 40 Oyak İn şaat M erkez : E sk iş e h ir D e v le t Yolu No: 6 06520 B eştep e ANKARA Tel: 0312 286 53 10 pbx Faks: 0312 286 49 96 e-m ail: oyins@ m ail.oyak.com .tr

Oyak İnşaat A.Ş. b ir Oyak kuruluşudur.


f Oska'shim?^ (flL

r y « i ';

Kıtaur/.^

Kaıİskrona

,,

'*“Sn,ogteı

/

;rge

q

oSrargard

7

Ş

Sjc/etmskı Q

k BERL0-^rW|el|,(Jpolslu

PotsIaF^FranMur, Pw"s,15

kşdeburgdl

X L -_ \ v» Gdra \ \ Gonro J

l^gm ca

l'I İL I C

o

' '

rttiN o î - f ’esaro

qu* ia n

^

o-A ncona

^"■^^MBce'aıa

-* ^ < 4 °W

TyRRHENian SEA Marına di, Belvedere

5 Catania O Sıracusa

m a l t a

Golfe de Cabes

Joumı Souq ' *t D/ertd (

' D/erba

(/ i Medenine

Khums *Tarhüna

w«saoud

Bo,dl Messouda


•_$roçKHguâ

E S T o N 1 A ;ı

[\ /(

( r ::i^

Suw»HuO

■•v, oEft

şt G.o*« O B İa t V s B *

oBıetsk'

0 KaWî

®o d z

0 °!" "

Ooole

O

\ -

0çbhn

o \ t<_ O BaJo^ P|Mrk6w [

o

| \ o Ktelt:®—

fc*suchtya Bv1©nKatoıMce V

• rı G O \Glıwıçe

J

K '^ * " X »ChMm

.V^sko \

O1

oRovno

oZamoit

c>îvtomy>

/

/S)KrM9««^ P-TÜKİÛ*-'' j !

^ -^ V j

V° OKOHtt'I"

N

oLvıv

vChmefn^

\JtaWfQ»

hv**#

o fvano-ff«\k'vsk

; 4

r

1o Ulhorod

^ J

Cemivci

\V

o Sam Mare

4,ovsk°e

oKofm*'

'Kragıııavac \û A*

0\javna o V'"‘SN»SUH

/O/VMJtf

Sf/A

. \tâW>on

O KritUCrete)

J*-! BANGHAZI o

*lEX*«oWV

Oamanhut

Mauu*1* Mame>n°

5ü// of Sırre

’&

o\ '*

SKYLIFE® W Jaghbûb


<

S a a re m a ç y tla n d

Kolkasrags \

9K»ıispıl$

.

’ Kostrom a Votkınsk

Ivânovo . « öSıaülıaı

\ 0Öau88vpi,s p

( T H U A N Î A - p Kaunas Pfioc*

o o

*

M IN S IÇ P ^ *x

%

^Ört^KmCi r

Brest d ^ t T ^ ^ ® ~ Rç-U S S I A

■'

dim ir

Vıtebsk .0

,

J

°M urom

_ )

°K opejsk Jroıck -

ıfaJt

pMogrieı

m o v o s ib ir s k d

[

Gûmel' < ”

Volgopndskoıt

S lm fe ro f S e v a ^ fp o l'

Novorossiji

'forrSfcıfenlu»' ^

SevCenko

Trabson Cirovabaa^'t :r b a t j a n

B u c h a rj

1K L İM A M A N S H A . Kalamala Ç*

ûıemo(

Kriti ICraıel

A lfX A N D W *\ °Siwah

C A IR O n El Faiyum0 a fie ı

E G Y P/T»

%ahawalpur

A l M in y a o fe ; P'iîukk ur Jodhpur( o

AL KU FRA ° A IJ a * f

KARACHI

Has a! Hadd

ıh (Mecca)

Jamnagar g Porbandar 6 p OamanJ

ım undry

Kolhapur'

Omdurman

Ras Dashart 4620 J

Mangalore La cca dive Is. Ondj Pglj

[B O U T I

4 *Qf~* *Hargeysa AlleppeyO: Jrıncomalee

Trivandrum ı Colombo rfc

R

/ardanapura

Gale M A L D IV E S

(^akı*ach

IS L A N D S

Victoria

^Mombasa ®

Pemba Am irante Is.

® Zan/ıtıaı

S EYC H ELLES

© D A R -E S-S A LA A M

Âtdabra )s. Cart /fSeych.l

Cap d’Ambre ° Pemba

Mahord(Fr)

Farquhar Is. (SeychJ Vnıeserana

SRİ

LAN KA


<

_

j/ u

iV /

- \ '■

i R ' r . r j f t «ç

v r- . t ^ r , * î

R 'l V

f â

J V

<:T*?r

^ --V v i V ^ .v ^ ?

5İ n îe r o î

y ' i / / t , v t - - ^ j - y ^ t 1J \ ^ »■ «m / 5 ^ v w ^ î î k t p C SB ?k s A w ;-,/J .V

\A £1^

Atyj [lı/Mly V v -~ P " Skovoıodno • ^ x<

^ „„

/ l'| j.n

y0

,,.

î"

\

%

°

V S h !1b0,v !J

«

T :

-

Sahalın

’ NHnskıı

Sımuı

JuJno Sahalınsk Gornosavıdşl . ;> Sayn Sfıanfla

^"""î * ": H j v

^ f

I

OaK«Wg«l

Q

,

/

. ,,

*I « s ?

-■ * W oi f > l ‘

ı ,i B b^.htf

o

i Jfc.,

,

ttaiOTinu

jn

.

&

t

^ 7f £

ı< \

% S H

O f

^

Shıkotanto

Shıbotsu to

«•pîr v

Imhodka

'k im c h ’aek r ,

-v .—

Kynaahin- ,J / f ^ u p

W a k k » T *\

\ S h u a n f e l j ’t * ) ^

aL.^-Jin T'ungjt»

’ C h'ö ngjin

7

\ ^ 0' '

K u n rs k ^

.-*■ »*ril

tJ'

~]*0,*,k0v

n«noı

Kushlro

i% H a k o d * „

^ f^ p H a c h in o h .

**

/ • '••/»

' N

pusan N O R TH

,

JA P A N

«. 04C O R E A

t S arfoY 9

TH^

HUAN G Y 1İ K u n s a rto L ’ .

M o rio ka Akı \ * kl“ » J^K a m a ıslıı

^

~

^

îendai sunom iya

0 K sna»*> S l

I TOKYO

Y fllO V V SC A K * » n g ^ ^ f W

p ü S A M

.l;

^ ^

ShbuoliO 111K O H A M A

i l i n n k r -s

-? C h e / u -D o '

u —

Shikoku

^

Nagısakı© ,<ŞçUmamoto

*u .u r« U SH A N G H A I mgzhou ^ N in s b o " “j ğ f â e lM < t;

s in ı

J

; Tanega

T U N G

Yaku

M s r c«//v* SF4

V ^ ş f ^ 11* "

kk— X »>

/C ' ' U S /" / İ ^ M . y a z a k i Kagoshima

hv

\ Oyasa wdra /*.

» A l

JfA «0 ' £

r.,p« Nanse V

C

O kınavva

Hat\*j

F

I

i.

.

Ka/an Is ! V okan o Is I

E

A

HONG KONG Saran /s

ıanjiang

Ohıno Ton IJap.)

— r^ - - ■ Babuyan Is

M aug

c> O

B

A

f Apam 1 1 ;

Y

Pagan

N ORTH E R N

"l m" , o 9» t; ı _

P

H

/ L I

P P I

N

E M A R IA N A

«

e**™

L u zo n O

F

City

■ « « 5 » ^ ^Siuı^Jrı l B

~r T ,flg cHlN A ,W -M IN H - V IL L E ( S A IG O N )

i

v Pa rtarf} * ş

r

A

I

N e g m j\ l $

SU L U

SE A

y f

Sen Begaann /

l» * M

V^TlVmpur

A L

a

« ın a v .

v s ı A

• Ahartıbas

Untto"> ^

°c„

- E A S I A İ İ

t

r..rh,^ ^ ır

*"

BELAU „ „ , , Kon»

P a la u ls o

fA t

Zaır^ıoanga

Banda'

^

•\ f K M / n d a n a o

Trengganu . //* > * »

°Ts. V Şa m a r ^

C elJu' *

P alaw a n j j L i

Ğ

1 -

Rota Gu.ım

JF H

'A

*

SO U T H

n ı

Y Th6

r.N * ^ j İ T V cb^°JhrhfrA

E A

C>Qui Nhon

r jâ5>Pt»nRang

S.boig»9 # n(ll, ^ _

S

P H I L IP PİNES

fT f J .S --

H ,- :-

'o

r Kepulauan Talaui

C E L E B E S

/ / n e ( US At

T F E D E R A T E D STA TES O F M IC R O î

'

SINGAPORE fr >4

N

N

1000

soo

0 0

's ^ S i T * e’-'“v ^ \\T j S sM BSm ‘ '

S i barut ---------------------------s ^ 2-

/

T i

260

500

^

Im » ı J / A 1 / ^

‘" ^ S * 9 Se™-' ■»*»/ ■ m.

* 6 a™v

SF/)

U J ju n l P „ < M , J J

^ :BlMnrLAUT VVeraA

>*«:

«4°UW^ B a b a r ^ r «* «Oj *•C 'T a n ım b a r

1500 Kıiomeıçrs

 R A F U R A

, ^

S E A '

G U IN E ofc'u

/« I

TOafwmA-._ ^ >ÜT'T ,/K:^*,'uluY İ I FI E n6u'lGC,if MRffes, ^ *«* \ _ .


Sp itz b e rg e n

Granland (D a n m a rk )

K a I a a 11 i t

Nunaat

FO XE B A S IN

HUDSON

BAY

E ST O N IA L A T V IA

Riga© I; IT H U A N IA

P O İ. Â N D

8 Y E L O R U S S IA

U K R A IN E M O LD B ordeaux(

(U K I

IRA Q

1SRAEL

Canaryls.

fSp) X / CO

Trop* of Ctnceı

A LG E R I A

\ 8 AUDI a

W EST SA H A R A

'i

C U B A

ja m a ic a

'

«. \

ANT1GUA AND BARBUOA

M A U R İ T A N

I A

DOMINICA

j/

C H A D

* ÎT LUCIA

; alva Do r *. •<

GRENADA

S U D A N

BARBADOS TRINIDAD AND TOBAGO

A'&r* y A Georgetovvn . ^ i Va Ç a ® ^ P^ramaribo

CENTRAL

S İE R R A L E O N £

A F R IC A N

^ 'A B ID J A N

7 ip iûago de Coiötı ’GaUpegos İt i (£cu )

R EP.

CAMKKOON

GULF SAOTOME

GU/NEA

A N G O L A

PACIFIC

Z İM B A B W E i/ a m i b i a

^PARAGÜJ

OCEAN

£

B O T S V V A l'A

P?' ( Gibüonto U

.URUü CA*

e

S A N T İA G O DE,

Capetown

Montevideo k R ^ ıE N J^ N

A

SKYLIFE®

a b i a


lanızın kujlj Bugün alacağınız bir iş makinasının omnü ne H=]fr<sf«ı»if'f.r/urı kadarı i/JîîDİJjr? Su, nsA'hâ laki yede^j gördüğü hizmete de bağlıdır. BorusafrM c' prçi, p j r g f e ’/Jrj 'J4 îiy/J fjoJciasjj^ ağı ile iş makinalanna destek, daha önemli Makinanız Türkiye'nin neresinde olursa öf! CAT orijinal yedek parçalan. S O S progn Değişimi. Yenileştirilmiş Pa rça Programı ve d Makina'nın güvencesindedir.

^müşteri destSğf

üllar ve süre kadar, v^B-5 merkezdeki servis alanjje periyodik bakım cici KomportCf. rasında da, Borusan

gı ve yannı düşünen anlayışılîe tanışmak için, lütfen bizi Caterpillar iş makinalan. BorusanW: 7jİj-j / / j u ş ı ^ î T a arayınız. Borusan Makina C a t /jJJar* jJ5 bûylıh dûaS menin, uzun vadede size ne kadar kar sağlayacağını göreceksiniz.

BO RUSAN M A K İN A G enel M üdürlük Tel: (212) 251 34 10 Fax: (212) 293 88 82-83

İstanbul Bölge Müdürlüğü Tel: (262) 653 80 70-653 85 01 Fax: (262) 653 80 75

Azerbaycan Şubesi: Tel: (99 412) 90 67 88-90 Fax: (99 412) 90 67 87

Gürcistan Şubesi: Tel: (99 532 ) 292 582 Fax: (99 532) 292 582

Ankara Bölge M üdürlüğü Tel: (312) 446 85 10 Fax: (312) 446 85 13

Adana Bölge M üdürlüğü Tel: (322) 458 11 20 Fax: (322) 458 02 05

İzm ir Bölge M üdürlüğü Tel: (232) 339 07 66 Fax: (232) 339 07 61


C

:

ÖZBUCAK tretch your Creative h o rizo ns”

Turkey Özbucak San. Tic. A.Ş. M e rsin Yolu, Ş a k irp a ş a Mevkii, P.K. 2 7 0 , 0 1 1 9 0 A d a n a el: (9 0 3 2 2 ) 4 2 1 5 4 4 9 (4 Lines) <: (9 0 3 2 2 ) 4 2 1 5 3 8 3 - 4 2 1 5 2 8 5

UK & Ireland Benbour & Co. Nevvm an Street, L o n d o n W I P 3 P D Tel: 0 1 7 1 6 3 7 0 1 1 1 Fax: 0 1 7 1 5 8 0 6 3 7 4

Holland Gustav C. Weber B.V. W F C Kon. VVİlhelminaplein 1 3 o d e 2 0 6 0 5 , 1 0 6 2 H H A m ste rd a m itb u s 6 9 2 5 5 , 1 0 6 0 C H A m ste rd a m Tel: 2 0 6 1 5 9 6 6 6 Fax: 2 0 6 1 5 1 7 7 1

Silver prayer vvheel vvith wooden handle. An object of mysticism.


Wisdom is enlightenment. Enlightenment begins where knowledge is saturated. Begin to climb the ladder of knowledge and you vvill end up at the peaks of the Himalaya. Wisdom inspires a window; a window high above.

/ CONFlDENCra»^ İN T E X T IIİ5 * W ' \ »ossed fer homfgl subsianoes


OYUNLAR / PUZZLES R esim d eki k a rik a tü rc ü Bir ressam ım ız

B a ğ ışla r

U çuru m

B ir antilop

File K u rn a z , a ç ık g ö z

O y u n d a c e z a lı

S a r a h a sta lığ ı K ib a r e rk e k

K u ra n 'd a su re

çocu k

K a n s ız lık D e lik li b ir kum a;

Beddua

Z ev k B ild iri

P a r o la

M e ta l ip T a v la d a b ir sayı

G e lişm e k İp u c u

B ir b a lık

A B D b a s k e tb o l! ligi G ü n e ş tan rısı

İsim ler T a v ır, d a v ra n ış

F r a n sız şa iri D a h a iyi

G ü v e n ilir D e n iz b ilim

B ir d ö v ü ş sp o r u B ir r e ç in e

pisliği

Ö dün ç verm e B ir c e tv e l

A lm a n şe n liğ i* A B D a sıllı k im se

İla ç , d e v a

K a la y ın sim g e s i

İp lik sa r m a

B a y ram M ü sta h k em yer

B ir g ıd a

~ r~

A B D ’ li d ü şü n ü l ve yazar G ra fik ç im iz

B ir n o ta T a le p

A k ıl F ilm in y a z ılı m e tn i

Ü n v an T e p k ili u ç a k

A z o tu n b a ş k a adı A lev

B ir k ıy ı tip i

K afiy e

A z e r b e y c a n ’ ın p a r a b irim i

K ro m o z o m m ik ta r ı

Ja p o n d ram ı U la ş tır m a

B ir r e n k

A rg o d a e sra r

T a k ım la r

Yeniçeri taburu i Renyumun sim gesi

S am su n ’ur ilç e s i

E sk i d ild e su

Deniz kuşların ın

İlk e l b e n lik

1~

G em i p a la n g a s ı B ir h a lk oyunu

T

Bıyağı. s ır a d a n

K ü çü k ba l te k n e si B ir d e n iz rü tb e si

Yarar B ir jim nastik aracı

T e m b e llik

R enk a y r ış m a s ı G em i odası

L a n ta n ın s im g e s i

N â z ım H ik m e t’ in so yadı G üzel san at

K alk a n b e z i M esaj

Ok T ic a r e t e şy a sı

J a p o n la v ta sı B u la şıc ı

S ıv a c ı a r a c ı B ir k işi z a m iri S ıca k b ir iç ec e k K ilo a m p e rin sim g esi

R adyum un sim g esi C e n n et d e lik a n lıs ı

H alk d ilin d e çuval

İn c e v e k e sk in ^ ses

Çözümü 4 sa y fa ileride | 214 S KYLİFE

N İSAN

A P R İL 1998


Aynı konforu yaşayabileceği bir yer daha var.

$ R O V E R 400 A Touch o f Luxury

(fROVER Boronkmj i TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ : BO RO N KAY OTO TİC. v e SA N . A .Ş . M e rk e z M a h . Ç ın ar S o k . N o: 8 3 4 5 3 0 Y e n ib o sn a/istan b u l T e l: (0 2 12 ) 6 5 4 1 7 0 7 (p bx) F a k s : ( 0 2 12 ) 5 5 1 2 S 2 5 -6 5 2 9 7 6 7 • BO R O N KA Y (Etiler) Tel : (0 2 12 ) 2 8 2 7 3 5 1 - 2 8 2 7 9 98 - 2 6 9 4 0 2 5 • BO R O N KA Y (G ö z te p e ) Tel : ( 0 2 16 ) 4 6 7 0 1 26/27 YETKİLİ B A Y İLE R : A R A Ç T İC A R ET (B a lm u m c u ) T el : ( 0 2 1 2 ) 2 6 6 0 6 96 /97 2 7 5 1 2 6 2 / 6 3 • A R A Ç TİC A R E T (Istin y e ) Tel : ( 0 2 1 2 ) 2 2 9 5 4 1 0 / 1 1 • AVCILAR OTOMOTİV (Avcılar) Tel: (0 2 12 ) 4 2 1 3 3 7 0 - 7 1 • B a - 0 (A ltun izade) T e l: (0 2 16 ) 3 9 1 88 83/84 • B a -0 (K azasker) T e l: (0 2 16 ) 3 6 2 5 8 88 - 3 6 1 6 4 5 1 • ERSU (T o p k ap ı) Tel : (0 2 12 ) 5 3 4 69 1 6 / 1 7 • O ĞU L (B a h ç e lie v le r) Tel : (0 2 12 ) 5 5 4 7 5 55/56 • DERM ANCI (A nk a ra/Ç an k aya ) T e l : (0 3 12 ) 4 4 1 3 7 00 (pbx) • D ER M A N C I ( A n k a ra / B a lg a t) Tel : ( 0 3 1 2 ) 2 8 5 6 7 6 7 (p b x) • R O D -K A R (İz m ir/B a y ra k lı) Tel : ( 0 2 3 2 ) 4 6 1 0 6 8 2 /8 3 • R O D -K A R (Iz m ir/A lsan c ak ) Tel ( 0 2 3 2 ) 4 2 2 5 1 8 1 • A -K O Ç (A d a n a ) Tel : ( 0 3 2 2 ) 4 5 7 4 9 69 4 5 3 0 3 9 8 • Ç ELİK K A N A T (B u rsa ) Tel: (0 2 2 4 ) 2 5 3 9 3 8 5 - 2 5 4 1 1 1 1 - 2 5 4 1 1 3 2 • S A B U N C U O Ğ L U ( E s k is e h ir) Tel : ( 0 2 2 2 ) 2 3 0 7 7 66 - 2 3 0 7 1 1 1 - 2 3 1 7 0 7 3 • R O V C A R ( G a z ia n t e p ) T el : ( 0 3 4 2 ) 3 2 2 1 1 9 0 (7 h a t) • R OTOM O TİV (A n taly a) Tel : (0 24 2) 3 2 3 0 5 5 5 - 3 2 3 2 3 59 • Ö ZTÜRK (Trabzon) Tel: (0462) 2 3 0 4 0 0 1/0 2 /0 3 • BERKAN (T ek ird ağ ) T e l: (0 28 2) 2 6 1 4 0 88

R E L A X , I T 'S A ROVEl


OYUNLAR / PUZZLES

CROSSVVORDS ACR055 1. Kini) o f Israel 9 7 0 -9 5 3 3.C., 5. Common metal used a s base for Steel, 7. Musical composition, S>. Temporary place o f residence, 9. Kichard , British actor who starred in T h e Dam öusters", 10. Two-wheeled carriage with springs, 12. Inherent nobility and worth, 14. Canvas addition to a caravan, 13. Flying saucer, 19. Pritish admiral who died a t Trafalgar, 23. The practice o f offering inducem en ts to a c t dishonestly, 25. Fruit o f the palm tree, 2 6. 5 udden calmness, 27. Virüs infection causing swelling o f th e face and neck, 23. ö co ttish word for landlocked water, 29. öwedish pop group o f the seventies, 3 0 . ûueen o f th e fairies, wife o f Obertm.

oom 1. Oreat North African desert, 2. Liquid medication for extemal use, 3. Licfuid condition of metal, 4. Memberofa roaming tribe, 5. Turkish cityformerly Constantinople, 6. Well-knotvn Enid ölyton character, 11. Metal spike used in mountaineering, 13. Former ruler of Yugoslavia, 15. Dam or barrier across a river, 16. ûueen of Castile, patron o f Christopher Columbus, 17. Protective device on a machine, 20. Freed from liability, 21. Pink fieshed game fîsh, 22. Feeling of sickness, 23. Soft wood used in modeiling, 24. Type of sailing s hip.

SATRANÇ— CHFSS.

BRİÇ

Beyaz oynar, iki hami ed e m at eder. White to play and m ate

A V ♦ ♦

*

v

* ♦

KJ S A Q3 74 2 KÛ 9 6 Deklarasyon sırasında 4 şikarımı

in tvvo.

göstermenize rağmen bati 6 4 kontratınıza 410'lu çıkar.

S a tra n ç s o ru s u İs ta n b u l S a tra n ç

tarafından h a z ı r la n m ı ş t ı r . Chee>5 problem eet b y İstanbul Cheöö öociety. D e rn e ğ i

Nasıl oynarsınız ?

T e l: ( 0 2 1 2 ) 2 4 4 2 7 3 5

V

f

K 10 6 5

♦ Aû 6 4 AJ 0 7 5 3

K

Çözümler 2 sayfa ileride / S o lu tio n s 2 p a g es fu rth e r on ^ 2 )6 SKYLIFE

NİSAN

-4 * “

A P R İ L 1 99 8


ÇÖZÜMLER / SO LUTIO NS

BRİÇ

CROSSW ORDS

ilk akla gelen oyun tarzı 4 durdurucusunu doğuya taşım ak ve oyun sonu hazırlamaktır. ^ 1 0 ’luyu yerden J ile örtün, doğ unun û'ına çaktıktan sonra koz ile yere geçip 4 K oynayın ve doğunun A’ına da çakın. Kozları bitirip V le r i elimine edip, yerden 4 0 ’li oy­ nayıp elden kayıp karonuzu a tın . 4 9 ’lu ile eli alan batı AQ çatalınıza doğru oynamak zorundadır.

S

0

A H

■ O

A

L

O

O T

M

0

N

0

0

L

M

E

T

1

R

1 U

P

P

D

1

0

S T

A

R

N 0

0

D

A

D D

Bu uzman oyun ancak batının 109 sekansından çıktığı varsayımı ile doğrudur. Eğer batı Txx veya Txxxx gibi bir renkten atak etti ise,

R

oyunumuz ♦£! empasına kaldı demektir.

A

W

0

E

N

N

G

T

görürüz. Kozlar 2-1 olduğu sürece kontratın batarı yoktur, ^ 'e

E

S

U

0

çakın, koz ile yere geçip bir 4 'e daha çakın. Kozla ikince kez yere

1

A

A

Biraz daha dikkatli bakarsak 4 dağılımına ihtiyacımız kalmadığını

geçip son 4 'e de çakıp, V A ve V Q ’ı çekin. Şu anda durum

B

aşağıdaki gibidir ve yerden oynayacağız:

R

1

A

* V 3

L

♦ 74 2

U

L

A

B

B

B

E

R

F

N

E

Y

N

1

T

B

1

U

T

L

S

0

A

A

E

L

U

D A

L

C

M U

M

H

P

0 ■ e N 1 A

0

A

C

T

T

1

T

A

B

SATRANÇ / CH ESS

* y

1. K h5, Şxh5

K 10

2. V g5 ++M AT

♦ A Q 6

4 J Şimdi yerden V oynarız, Eğer doğu bu köre uyarsa V f lu ile empas yaparız. Empas geçerse poblem kalmaz, yerin ♦sunu ^ K ’ya a ta r sadece bir ♦kaybederiz.

BULMACA

Eğer empas geçmezse batı ya ♦ ya da el çaka yer çaka oynamak zorunda kalacaktır. Eğer yerden oynadığımız V ‘e doğu uymaz ise, ^ K ile alır, V flu y u oynar yerden ♦ atarız. Batı oyun sonu olmuştur, ya ♦ ya da el çaka yer çaka oynamak zorundadır.

FARKI BULUN THAT LITTLE BİT OF DIFFERENCE

218 S KYLIFE

N İSA N

A P R İ L 199 8

N

X

K O

Y

E

L

S

496

1

G

Kxh5 2. Q g 5 + + MATE /.

S


h er işin d o ğ a l b ir u zm a n ı vardır.

r>

G e c e ve gündüz, 7 g ü n 24 sa at, hırsızlığa, yangına, kazalara ve tüm risklere karşı yaşam ınızda bir uzmanın g üvencesi var. O y ü zd e n s iz rahat u yu yu n .

GARANTİ S İG O R T A " A G F G A R A N T İ S İ G O R T A D O Ğ U Ş H o l d i n g v e A G F I n t e r n a t i o n a l ’in o r t a k k u r u l u ş u d u r . ' Genel Müdürlük: Büyükdere Cad Tel: (0 212) 288 78 30 / 274 67 04

No: 32 M ecid iyekö y 80290 İstanbul

Fax: (0 212) 274 67 08 E-mail: agf@turk.net


Y o lla r ; s ü r ü y e ddfıâşetv'M jşfeatornobiller, birb irin e b e n z e y e n I. h â k k in in /y fl^ ^ ^ jE ta inin o l d u ğ u n u d ü ş ü n e n le r , s i n y a li y a ln ız c a bir a k s e s u a r o la r a k t a ş ı y a n la r v e o t o m o b i l e aynı a

ç

ı

d

u

y

k

e

n

A u d i'n in

...

ö ^ m o b i l k a v r a m ın a -i^ d irrla^ ac^ ksı n ız.

A u d i size, d o ğ u ş t a n g e le n v e o n la rtn a s ta L Ü a ş a ^ ^ a tu r a y r ıc a lığ ı k u lla n a b ilirc e fır s a tım s u n u y o r .

Siz in otorrîobİH niz A u d i o lm a lı!

S iz h e rk e s d e ğ ils in iz... D o ğ u ş m o t o r HIR

ESI D O Ğ U Ş H O L D İN G KU R U LU Ş U D U R .

T ü rk iy e G en el D is trib ü tö rü : D o ğ u ş m o t o r Eski B ü yükd e re Cad. A ya za ga kö y Y olu No: 2 3 8 0 6 7 0 M a sla k İS T A N B U L Tel: (0212) 2 7 6 8 0 3 0 (pbx) Faks: (0212) 2 7 6 8 0 39 Y e tk ili S a tıcılar ve Servisler: A d a n a A y kan (0322) 421 6 3 0 8 • A nkara Ere (0312) 2 8 7 4 2 4 2 • Antalya Başaran (0242) 3 2 3 0 8 4 5 • B u rsa S ö n m e z (0224) 261 5 8 4 5 • Denizli Batı (0258) 371 4 6 6 2 • E sk işe h ir llgazlar (0222) 221 2 4 7 5 • G a zia nte p Ş a h in ta ş (0342) 3 3 9 4 8 0 0 (3 hat) • İsta nbul D o ğ u ş m o t o r (0212) 2 7 6 5 0 2 7


S iz in o t o m o b ilin iz farklı o lm a lı! A

u d i

V o r s p r u n g d u r c h T e c h n ik

• İstanbul E rso y (0216) 411 62 80 • stan bu l G e n o to (0216) 3 7 7 4 9 7 9 • İzmir G ö n e n (0232) 4 6 3 8 0 6 4 • İzmit Arkoto (0262) 3 2 5 87 88 • Kayseri Ö z-Sa (0352) 2 23 6 8 78 • M e rsin Opat (0324) 3 59 4 6 9 8 • Ordu Şahın (0452) 233 41 69 • S a m su n Ö zön (0362) 4 45 24 24 • Trabzon Bahadır (0462) 322 10 71 • Audi vveb site: h ttp ://w w w .a u d i.c o m .tr


T H Y V İD EO PR OGRAM I /

TOMORROVV NEVER DIES

MOUSEHUNT

KU LL THE CONQUEROR

OYUNCULAR / CAST

OYUNCULAR / CAST

OYUNCULAR / CAST

Pierce Brosnan, Michelle Yeoh, Teri Hatcher

Nathan Lane, Lee Evans, Vicki Lewis

Kevin Sorbo, Tia Carıeıe, Thomas lan Griffith

YÖNETMEN / DIRECTOR

YÖNETMEN / DIRECTO R

YÖNETMEN / DIRECTO R

Roger Spottisvvoode İngilizce / English Türkçe altyazılı / Turkish subtitles

Gore Verbinski İngilizce / English Japonca / Japanese Türkçe altyazılı / Turkish subtitle

John Nicolella İngilizce / English Japonca / Japanese Türkçe altyazılı / Turkish subtitles

Babalarının ölüm ünden sonra sicim fabrikaları dahil tüm işleri kötü git­ m ey e b a ş la y a n E rnie ve Lars Smuntz, kurtuluşu babadan kalan eski eve kaçmakta bulurlar. Ne ya­ zık ki bu evde yaşayan bir fare ye­ ni g elen lerd en hiç m em nun kal­ maz; iki kardeş ve inatçı fare ara­ sında kıyasıya bir savaş başlar. Bu arada bir m im arlık harikası olan evin başına da gelmeyen kalmaz.

Mitik Valusia ülkesinin kahram an bir savaşçısı olan Kull, kaderin de yardımıyla hızla kral olmaya doğru ilerlemektedir. Fakat yanlış kraliçe seçimi, Valusia’nın geleceğini etki­ lemektedir. Kötülüğün yeniden do­ ğuşu anlamına gelen gelini durdur­ mak, bir boşanm adan daha fazlası­ na mal olacaktır. KulPun tacı geri alıp halkının özgürlüğünü kurtar­ m asını sa ğ la y a c a k tek şey Valka’nın nefesidir.

G azetede okuduklarınıza inanm a­ yın. 24 saat canlı haber yayını ya­ pan CMGN’e de. Medya baronu Elliot Carver’in felsefesine göre kötü haber gibisi yoktur. Ö zellikle de savaş gibisi. Carver, ihtirasları uğ­ runa 3- Dünya savaşını çıkarm ak­ tan kaçınmayacak biridir. Onu ön­ le y e b ile c e k tek b ir kişi v ard ır; Boncl, Jam es Bond...

Never believe ıvbat yo u recıd in pcıper. Or, J'or tbat matter, wbat you see on CMGN, tbe new tıventy fo u r -b o u r netvs ııetıvork m edia baron Elliot Carver is gearing tıp to launcb. Tbere’s no netvs like bad netvs, a n d if Carver has bis ıvay, ıvbat's breunng in the east is tbe ıvorst rıetvs possible. Notbing gets their attention like tvar. There is only one man capahle o f fin d in g Carı>er an d stoppirıg a tvar created in tbe name o f profil and poıver. The name is Bond. James Bond...

Upon tbe death o f theirfather, doumon-tbeir-luck brotbers Emie and Lars Smuntz are surprised to leam tbat their inheritance is a crumbling, old mansion tbat both assume is ıvortbless. But tbey co u ld n 't be more ıvrong. In fa c t, tbe dilapidated homestead in a architectural rnasterpiece and tvorth millions. But jııst as the bapless Smuntzes are ali set to cash in, they discover tbere ’s one very small problem keeping them from life on Easy Street- the house is occupied by a tenacious mouse, ıvho has no intention o f vacating the premises. Tıvo grotvn men versus one teensy, ıveerısy mouse. It’s no contest... fo r the mouse. From ferocious feline to derarıged exterminator... the only thing Ernie and Lars might catch in their “betler mousetrap” is tbemselves. Tbe brotb­ ers are about to learrı tbat “Are yoıı a man or a mouse?’’ is a trick question as tbey engage in a battle o f ıvills ıvitb the ıvily little rodent that may jııst bring doıvn the house.

222 SKYLIFE

N İSA N

A P R İ L 1 99 8

Set in the mythical land o f Valusia, tbis is the story o f a dynamic ıvarrior wbo, through a tıvist o f fate, quick.ly rises to becom e kin g . H ailed by bis courıtrym en as a hero, Kull becomes the hated target o f corrupt rıoble relatives ıvho im m e d ia te ly hegitı p lo ttin g bis demişe. Tbough Kull is falling in love ıvitb the slave girl Zareta, he is beıvitched into m arriage by tbe beautiful Akivasba, ıvho be believes is 19 but is actually a 3000 year old sorceress ıvho bas been resurrected by his enem ies to m urder bim on their ıvedding rıight. Narroıvly escaping death, Kull isforced to embark on a perilous journey to J ın d the o n ly ıveapon p oıverful enough to destroy the forces o f evil. Only by capturing tbe legendary breath o f Vatka ıvill Kull be able to reclaim bis croıvn a n d secure tbe freedom o f his people.


EN İYİSİ GELİN SİZ DE KEN TLİ OLMANIN AYRICALIĞINDAN YARARLANIN.

K en tb an k , her geçen gün daha çok

K A M L A R L A

(MÎİYikTL) büyüyor. Çoğalan kaynakları ve onları doğru yönlendiren kadrolarıyla geleceğe güvenle bakıyor. Siz de Kentbank’ın üstün hizmet anlayışıyla tanışın. Kent’li olmanın avantajlarından yararlanın.

K ^ ^

31/12/1996 3 1/12/1997

LİKİT DELERLER MEVDUAT KREDİLER GAYRİNAKDİ KREDİLER ÖZKAYNAKLAR KÂR (BRÜT) KÂR (NET) TOPLAM AKTİFLER

KENTBANK

G E N E L M Ü D Ü R L Ü K : Tevfik E rdönmeı Sokak No:18 80280 E sentepe -İST A N B U L Tel: (02121 274 89 00 F aks: (0212) 274 89 20

T BANK

16.605 28.792 26.946 34.810 3.891 929 813 47.727

38.445 77.608 68.462 114.373 9.896 3.648 3.002 117.920

STATÜ

k


T H Y V İD EO PR OGRAM I /

AS GOOD AS İT GETS

MR MAGOO

OYUNCULAR / (A S T

OYUNCULAR/ ( A S T

Helen llıınt, Greg Kinnear, Jack Niclıolson

Leslie Nielsen, Kelly Lynch, Matt Keeslar, Ernie Hudson

YÖNETMEN / DIRECTO R

YÖNETMEN / DIRECTOR

Jam es L. Brooks İngilizce / English Türkçe altyazılı / Turkish subtitle

Stanley Tong İngilizce / English Türkçe altyazılı / Turkish subtitle

Melvin Udall, bazı ruhsal sorunları olan popüler bir yazardır. Hiçkim­ seyi incitmekten çekinm eyen ve iğ­ neleyici laflarıyla pek çok düşman kazanmış biridir. Kendisine daya­ nabilen tek insan olan garson Caren’dır ve tek başına astımlı oğlıınıı büyütmeye çalışmaktadır. Melvin'in ilginç komşusu yetenekli sanatçı Simon da onun sivri dilinden nasibi­ ni almaktadır. Yaşadıkları cehennem in içinde ger­ çek m utluluğu bıılma şansları hiç yok gib i g ö z ü k e n bu üç Nevv Y orklunun kaderi, hayatlarına gi­ ren Verdell isimli çirkin köp ek le birlikte kesişir.

G özleri pek iyi görm eyen ilginç milyoner Bay Magoo, bir kaza so­ nucu n d a çalınan değerli bir taşa sahip olur. Acımasız hırsızlar, bu taşı geri alabilmek için hain planlar yaparlar. Mr. Magoo, yeğeni Waldo ve sadık köpeği Angııs ile beraber k u ru lan b ü tiin tu z ak la rd a n şans eseri kurtulur ve kahraman olur.

S.5. MACOO Melvirı Utlcıll is the most dysfunctional o f men. tın acid-tongued ronıance novelist ıvho sıtffers from obsessivecompulsive disorder. Tbe only ıvaitress ıvilling to stand ııp to his sarcastic tirades is Carol Covınely, a single motber slrııggling lo rcıise her ehronically astbmatic son. Siıııon Nye bas tbe d isiinci misfortnne ofliving aeross tbe hail from Melvin in their West l ’illage tıpartment bililding in doıvntoıvn Manhattan. A lalenled contemporary artist, Simon is a cıırrent darling o f the Neıv York a n ıvorld, reason enoııgh lo draıv Melvin s verbal fire. Tbese three Neıv Yorkers -none o f ıvbom appears lo have a chance in beli at finding real happiness- discover their Jates iıılerlıviııed becaııse o f tbe fourth coınplicated character in the piece, an ııgly, ling dog named l 'erileli

\Vben nearsighted eccentric millionaire Quincy Magoo unıvittingly comes into possession o f a priceless stolen geın. tbe rııtbless thieves bateh a sin ister plot lo steal tbe jeıvel beıck. The evil cıdprits repeatedly target the milliımaire fo r disaster, bııt tbe b um bling Magoo escapes each attenıpt unhanned. oblivioııs to tbe datıgers aroıınd biın. With tbe belp o f his nephetv W aldo a n d his tru sty bulldog Aııgııs, Magoo m ay pist tu n ı tbe tables on tbe villains a n d prove bimself a bero! FLUBBER OYUNCUIAR / (A S T

Robin Williams, Marcia Gay Harelen YÖNETMEN / DIRECTO R

I.es Mayfiekl İngilizce / Englislı Türkçe altyazılı / Turkish subtitles

224 SK V LIFE

N İSA N

A P R İ L 1 99 8

Çok zeki fakat oldukça unutkan bir profesör olan Philip Brainard, kendi düğününü iki defa unutm uş­ tur. Müstakbel eşi ona son şansını v e rd iğ in d e ise, yeni bir çalışm a üzerindedir. Herhangi bir cismi ha­ vada uçuran, inanılmaz bir enerji tü rü b u lan p ro fe sö r, d e n e y in in heyecanı ile yine unutkanlığına ye­ nilir.

After previously missing his oıvn W edding (tıvice), Professor lircıinard is aboııt to do it again! Focıısed on his sitıgle-minded pıırsı ı it o f a revohıtionary rıew source o f energy, be forgets ali aboııt his date at ahar ıvitb Sara, the presid e n t o f tbe college. W hen his experinıent seetningly goes aıvry, he ıınexpectedly creates Jlııbber, a miraculoııs goo that defies gravity and enables any objects -et en people- to Jly tbe a ir at remarkable speeds! NATIONAL GEOGRAPHIC BELGESEL

İngilizce / English Türkçe altyazılı / Turkish subtitles Birbirinden farklı ve ilgi çekici do­ ğa hikayelerinin ekrana taşındığı bu belgeseller, doğanın renkli, bi­ linmedik ve macera dolu yaşamını gözler önüne seriyor. İzleyenleri küresel bir doğa, çevre, tarih ve kültür yolculuğuna çıkarıyor.

Tbese National Geograpbic docunıentaries bring iııteresting, coloııtftıl and e.viting nature bistories on your sereen and takes yon on global explorations o f natııre and tbe environnıent, technology, bistory, bıımaıı adventure, people, places and cııltııres.


UICK

RESPONSE

IQ U E

DESI GNS

S

OF

experi

Ence

IN

EXT I LES

Our Product Portfolio: Fabrics: 100 % Cotton,

O MO R ROW S

T E CHNOLOGY

TODAY

Cotton-Lycra, Polyester-Cotton, Polyester-Viscose, Polyester-Viscose-Lycra Special Blends: Tencel, Modal, Linen

NNO VA T I VE

AP P ROACH

Ready-made Garments

M e rsin A sfalt覺 14. km. P.K. 560

01 32 3 ADANA TURKEY Tel: + 90 .32 2. 441 00 47 (P bx) Fax: + 90 .32 2. 441 01 00

http: / / w w w .m en sa .co m .tr


Geçmiş Zam an Olur ki / ONCE UPON A TIME

By N E C D E T S A K A O Ğ L U

T h is ta li im posing clock K ab ataş’tan Beşik­ d o lm a— b a g tc h £ toıver in fr o n t o f the m ain taş’a doğru, BezmiL ' h O R L -O G E o e S A L U T D E C O N S T A N T IN O P L E g a te o f D o lm a b a h ç e âlem V alide Camii Palace on the edge o f the ile Dolmabahçe SaraB o s p h o r u s is th e m o st yı’nın Saltanat Kapısı m a g n ic ifa n t o f a n y in arasında yer alan bu Turkey. Although in siyle anıtsal yapı; T ürki­ it m a tc h e s th e p a la c e ye'deki saat kuleleri­ itself it ıvas in fa c t built nin en görkem li ve 40 y e a rs la ter betıveen sanatlı olanıdır. Üslu­ 1890 a n d 1894 on tbe buyla D o lm ab ah çe orders o f A bdülham id II. Sarayının bir ayrıntısı C o n stru cted o f to m ru k gibi algılanırsa da Sa­ s to n e q u a r r ie d in rayın yapımından kıık B a k ır k ö y ıvest of yıl so n ra 1890-1894 İs ta n b u l, tb e e c le c tic yılları arasında II. Absty le c o m b in in g dülhamid’in buyruğuy­ baroque, neo cla ssica l la inşa edilmiştir. a n d Empire styles is typY apım ında B akır­ köy’ün “tom ruk taşı" ical o f tbe Balyan fa m kullanılan kulede, Bal­ ily o f a rc h ite c ts. Tbe yan kalfaların tipik bir fa c a d e is a ricb profuyorumu ile Barok, Nesion o f stone carving, oklâsik ve Ampir karışı­ com bining medallions, mı e k lek tik b ir ü slup f l o r ia t e m o tifs, g a ru y g u la n m ıştır. T aban la n d s, c o lu m n s a n d alanı 8,5x8,5 metre olan arcbes. Tbe toıver rises kule 30 metre yiiksekliin graduated tiers to a ğindedir. Birinci ve ikin­ b eig b t o f 3 0 m etres, ci katlarında köşe silme­ a n d measures 8.5x8.5 leri olarak çifter sütun m e tre s a t tb e base. yerleştirilmiş; daha sade Pairs o f pilasters stand tu tu la n ü ç ü n c ü k attan tbe corners o f the first sonra, dört c e p h e sin d e a n d s e c o n d storeys, Fransız yapımı büyük bi­ ıvbile tbe tbird story is rer saat bulunan dördün­ plainer. The fo u rtb a n d cü katta fırdolayı bir bal­ B o l m a l a H ı ç e smallest Her bas Frencb kona yer verilmiştir. Kule­ m ade clocks in each o f nin zarif te p e liğ in e ise its f o u r fa c e s a n d is sonradan bir rüzgar gülü su rro u n d e d by a balK u l e s i takılmıştır. Arşiv kayıtları­ cotıy. Tbe tow er erıds na göre Osm anlı Askeri U’itb an elegant finial, İnşaat Dairesi nce ve kam u h âz in e sin d e n verilen to ıvbicb a ıvindrose ıvas later a tta cb ed . The 1.210.550 kuruş ödenekle tamamlanan kulenin bu kart­ tower cost tbe Treasury well över a million kuruş, postaldaki görünümü 1898’deki ilk onarımından önce­ a n d ıvas b u ilt by th e M ilita r y C o n s tru c tio n ye aittir. D epartm ent. Tbis po stca rd sbows the toıver in Yapıldığı yıllarda çok önemli bir işlevi olan ve İstanbul­ 1898, before the first repairs were carried out. lulara saat başlarını duyuran, ayrıca saat ayarı olanağı At the time it was built the clock toıver served a sağlayan kule, günümüzde cephelerindeki madalyon­ vital pııblic fu n c tio n , by cbim ing on tbe hoıır. lar, çiçekli motifler, girlandlar, sütunlar ve kemerlerle a n d enabling the pııblic to adjust their ıvatches yüzyıl öncesinin bir sanat eseri olarak algılanmaktadır. according to it.

Dolmabahçe Clock Tower

'Slslİ

226 S KYLIFE

N İSAN

--j*»

A P R İ L 1 99 8


O R K -A

group


1998 04  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you