Page 1


/ SARAR


Norstar, işinizi kolaylaşt1r1r. Efficient work through Norstar convenience.

Yoğun

Norstar . ..

haberleşmenin

·ugün

dünyan ı n

adamı

Norstar

en kolay çözümü.

dört bir

kullanıyor ..

yerler

Norstar'ı

ı

ortaÇıı

telecommunications

convenient solution

in

an active business environment.

Beyaz Saray ve

Millions of businesspersons araund the world taday

trafiÇıinin

use Norstar. In important presidenfiat palaces /ike the

tercih ediyor. Çünkü Norstar,

White House it's through Norstar that vital messages

en

are communicated. Norstar is a high-tech product of

Northern Telecom'un ileri teknolojisinin

Northern Telecom (Nortel), one of the giants of the

devlerinden ve

haberleşmeyi kolaylaştıran

i. .! elliÇıi var ... Norstar, esnek

tuş yapısına

dilediÇıiniz tuşuna dilediÇıiniz

Jorstar . pratik bir

için sizi

yardımcıdır .

açık

adım adım

pek çok

world of telecommunications and major partner of

sahiptir,

Netaş .

görevi verebil irsini z.

!ts many features provide a smooth, effortless

and problem-free telecommunications. For instance,

Te lefon seti

Norstar has flexible set of keys: you can program any

yap ac ağını z

key for any function. lt 's a very practical aid. The

yönlendirir . Norstar ,

messages appearing on the liquid cyrstal disp/ay wi/1

göstergesinde beliren mesajlar ,

deÇıişime

most

Netaş ' ın

•ir ürünü .. . Ve

şlemler

The

yoÇıun

aberleşme dünyasının

na

Norstar. ..

mil yonlarca

yanında ,

:ankaya da dahil, telefon ·lduÇıu

temposunda

Ya z ılım

guide you step by step through Norstar's features . lt

yepyeni öze llikl er

has a future-oriented structure and can be furnished

kapasitelerdeki dört modeliyle , 2

with additional features by changing the software

aboneden 120 abaneye kadar her büyüklükteki

cartridge. With its four di ffereni models ranging from

kuruluşa

yoğun iş

a capacity of 2 to 120 subscribers, Norstar is the

ver i mliliÇıi

perfeci telecommunications aid for all sizes of

bir

yapıya

sahiptir .

kartuşunun d e ğiştirilm e siyl e

kazanır . Farklı

uygundur . Norstar , sizin de

hayatınızı kolaylaştırmak , iş rtırmak

için

sabırsızlıkla

yerinizdeki

bekliyor .

ct 7995 fUSJAO 1\a 1

Ouahry Av..ır(l W m:t r

~ 9 9 o ı

NETAŞ

business. Get a Norstar. Watch your productivity rise .

Netas

ILETIŞIMDE 30 . YIL

30 YEARS IH TEl.ECOMMUHICATIOHS


SAYI/ Nt~mber

YIL/l ear 15

168

Karadeniz'in Camileri

Ahşap

YÖNETIM Türk J-l:ıva Yolları Adın;ı Sahibi 1 I'Lib/isberonlx:balfof171l'

46

Gt•ncl Müdür 1 ı ıresidt• m mu/ C1!'0

Wooden Mosques of the Black Sea Region

ATILLA ÇELEBI

By FARUK PEKIN

YAYlN Uçu ş Noktası

Gt.·ncl Koord in.:uör

General

Kıbrıs

Coorrlınator

ÜMIT UMAR

60

Y~ıyın Koordin:Höıii / l:dilorUtl Coord;nator ADNAN BOSTANCIO~LU

Yaz ı I şleri Müdürü

De li ghıs

1 Mmwging l!tlitor

Creıllille Direcwr LALEHAN UYSAL

Ka1ıak Kaputaıı Plajı

Editö r 1 Edifor

of Cyprus

By AHMET YÜCEKÖK

ENGIN ÖKTEM ER

1 Cııver

/ ÇETIN KORKMAZ

BARIŞ DO~RU

Uuglisb &litmlnt S:ınal

Holidaying wilh a difference in

I ŞIN

MARY

Yönclmeni 1 At1 Director

ÜMITATAMER F<>to~mn:ır 1

Kaş-

Kalkan

8

Pbntos

ÖNDER DURMAZ (Edilor) ERDALALOK

By NEDIM ERINÇ

Süleymaniye Kütüphanesi

N.ekl:ıın / Adu>rtisluR DUYGU TAMER YURDAGÜL ALTINOZ

74

Tel, (0212) 663 6~ 00 (Ext) 11 81/ 1w; Rekl:un

Konrdin:.ı.törlcri

Slileyın aniye libraıy

By ILHAN AKBULUT

1 Aduerlisillf.l

Coordinatm-s NURHAYAT KASABALI HÜLYA ÇAPRAZ

Tel: (0212) D~ıguıın

(ı63

63 00

(Exı)

117'1

1 Distribution Uçuş Noktası

KEREMILTER

Tel, (021 ll 663 63 00 Adres 1 Addre.'i.."

lh~) ı ı89

Türk lf :ıv:t Yoll:ırı Gcnd Yöncıiın B inası Al:ıtürk ll av<ı Limanı 34ti30 ISTANUUL

Manchester

22 Northern England's industrial and cultuı·al centre By GÜLTEKIN ÇiZGEN

Antalya Serbest Bölgesi

llcklamcılık A.~. llac ı Osnı:ın B:ı)• ırı

86

No: 61

H0900 Ta~ıl>ya - bTANI.lUL Td: (0212) 223 96 00 (20 hoıl

.

Antalya Free Tmde Zone

al Üretim /1!</itoıial Pmduction

PRii'IT t:llJ. ·ıt İnönü Cad. Güınü ·konak Apt No: H , 1\: :;ıt : 2, D:ıire : 6 80060 Gümü ·suyu - ISTANBUL Td (02 12) 215 26 28-29-30,245 26 93 E-ı\ll:ıil : umituımır @ superonline.com fak" (02121 24'; 26 91 l3:.ı~k ı -Cilı

1 PdnliiiM-I:JiudiiiJ!.

III

By TUGRUL VALÇINER

102 CITYSCOPE

Burgaz

Adası

30

Buı·ııaz

Isiand

By VERA BULGURLU

Hürriyet Ofset

69~

142 INFORMATION & RESERVATION

164

M:ııh:ı :ıC'Ilık ve G:uı..'lecilik A . Ş . .Yi6l'; Sct:ıköy - I~TANBLIL Td , (0212) 698 ';8 ';8

Faks, (0212)

136 DUTY FREE ON BOARD

0\'UNLAR/PUZZLES

9H 28-29

Hen k Ayrıını 1 Cnlonr Si~parallon

STA.ffipa Td :l0212l 235

172

98 95

ViDEO

Crosftdd Sl11diolir~k :sl.•lc'1m ll<• ıvıpılmJtlır l>t•Jf.OIIIiZdo• IYI)'IIIIWUI/I IVIZ I W/010/.!mjfan/aıı t~ıyıud.: llt.,lnı/11wdeıı w m n .• ,.lzer almlı 1 wpıl11ım1 r

176

'KYUJ.1!, 111)' tanljindtm m~la bır rt~yımlmllr

KARTPOSTAL ! POSTCARD

~IJı •/ifi• IS pufJiished 111011/Jı~y /);)• 1] /};

1HY Internet Adresleri 1 1'HY lnle,.,et Aıtresses

WWW.TIJRKISHAIRLI ES.COM 1 W\'(IW.T . RKHAVAYOLI.ARI.COM 1 WWW.TURKISıiAil! COM / wnvnw ·llJRK S ·

w w w .

ı . H - FLTllOOKıNG.COM


Anılarınızda

sizinle birlikte sonsuza dek yaşayacak ... ,

a c k

11

ii

ll

z

111

e

b a r

av

ll

z

çowklara yöllelik

t e ll i s , s q

ll

jimllastik

sporları

b e a c

• 11111t(ağılldm ı seçme lezzetler

eğle11 celer

ll

as

salallları

b a 11

ANTBEL BELEK HOTEL

3. Kum Tepesi Belek, Serik 07500 Antalya Tel. (0242) 725 41 02 - OS Fax. (0242) 725 42 68-70 fAntb e l

Bc l ek Hot e l CECEN SiRKETLER GRUBU ' na aittir)


ayın yolcularınıız .

eıır Pııssengers.

D

bul-johanneshurg uçu~ları ile Afrika Kıtası'nın güney ucuna ula~ıldı. 1997'nin ilk altı ayında Ercan (Kıbrıs), Odessa, Chicago. lludape~te 1c .'vlanclıester Tl lY nin uçuş noktalarının arasına dahil oldu. Bu ay jakarıa hattı THY'nin uçu~ ağına katılacak. Sonbahaı.. da Scul'ü u1; u~ noktalarıııııza katmak i<,: in çal ı ~ıııaları ııııza dc1· aııı ediyoruz. Bcijing·e (Peki n)

Fzjiy years ag o i 11 194 7. u·hen 1'11 rkisb Airlines /auncbed its .Jil:o;t intematiOJial sert•ice. Ibe Ankara-lstcnlhlti-AtheiiS rottle. the air/ine II'CIS just 14 years old. In 1951 Tlll' introcluced .Jlights to Lr!fko~e (Nicosia). /Jeimt m1d Cairo. increasinp, its intenıational destinations to jimr. 'Ibe airline purchcı­ secl i ts .Jirst .fe/s. the DC-9. in 1967. so upening the ll'CI)' tu 11eu•jli.~ht destinaliuns in /:'urope and the tilidelle /;'as/ . ll"ith Ibe Airhus-j/0 aircra.Ji u ıhich joined the.fleet in 1981. hmg disttnlce jlil:{ht routes hecame possible. c111d n ll' hegcn1 tojl)' to America and tbe Far /;'ıtsl. A.Jier Airhus-.)40sjoined the n f}'jleel in 1993. the airline CUI/111/ellced 1/0it-slofi /on!:{ dis!ctltce .Jlip,hts. Today Tl n· fJttssengen; ccnt .flı • ltolt -stop hy A -j40s to Ne u• l'ork a1tcl CZ1icago inthel 'nited Swtes c111d Tokvo. Osa~'ct c111d 13cnt,~kok in tbe Far l:'ast. n/} . li 'CIS the.f/rs/ air/i1/e to Pı • to the 7itrkish republics ~~f Central Asia. and bas thereb,v formed Wl air hridge hetu·ee11 the major cilies of Central Asia c111d the four comers of the //'Urld. TJ-f)''s 1/011-S/OfJ /S/({11 h ul-.foha 1111 es h 11 rg .f7 ig ht s lw ue li 11 k ed 'litrkey to the .wmthem extremity 1?/ Ibe Aji·ictlll wnlinent. /Juring the.Jlrst si.\' 1110111bs 1!/1997 77/l' introduced the neu'.fligbt desti11atio11s i!fLrccnl fC)pmsJ. Odessa. Chiw,r.w 8udapest W{{/ ,\/mlchester. 'IZ1is 111011/b .fakarta u·ill join nn ..s netu·ork qfjligbt desfillafions. a11d prepamtions are COII!inuing 011 the illtruductioll ojjligbts to Se(llt/ ili the allf/111111. 77/l' al-

ucıııayı planlıyonız.

so jJ/t/1/S lo COI/111/ei/Cejligbts lu /3eiiill,!!,.

Bundan '50 y ıl önce, I947'dc ilk yurtdı~ı seferlerine Ankara-istanbul-Atina hattı ik başlayan THY. henüz 1"1 yaş ında idi. 19'51'de Lefkoşe . llcynıt ve Kahirc'yc seferler baş­ l atılarak. dış hatlarda uçulan nokta sayısı 'ı'c ç ıkarıl ­ dı. 1967'dı.: filoya katılan DC-9 tipi uçaklarla THY'de jetleşnıc devri başladı. Bu atılımla birlikte Avrupa ve Ortadoğu'da yeni uçuş noktaları hizmete acıldı. 198 I'de Airbus-310 uçaklarının filoda hizmete girmesi ile uzun hatlar servise sokuldu . THY art ık . Amerika ve Uzak Doğu ' ya da uçabiliyordu. 1993 yılında Airbus :HO uçaklarının filoya katılınası ile THY, uzak noktalara non-stop uçmaya ha~ladı. Bugün A-340'larla Tl lY yolcuları Amerika'da Ne11·York, Chicago , Uzak Doğu'da Tokyo. Osaka 1·e Bangkok'a non-sıop olarak uçahiliyor. THY, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine uçan ilk ~irket oldu. Bu u~·u~larla dünyanın dörtbir yanı ile Orta Asya metropolleri arasında bir hava köprüsü kurdu. TIIY'nın non-stop gerçekle~tirdiği İstan ­

di'>rt kıtaya uçuyor. .Jakarta hattı­ '!(,day 71 n )ligb ts span jimr COIIfinents. m1d ll'i tb the nın a~·ılıııası ile de hesinci kıtaya çok yakla~ ı yor. 1\ vope11i11,~ oj'the.fakarta line Irili he et'ell c/oser to ajijih. rupa. Amerika. Asya 1-c Afrika'da uçtuğuınuz noktaAustralasia. lls lotailli/lllher (!jjlighl inlematio11al desların sayısı (ı')'c ula~tı. Bu sayı. yollinations i11 l:'lnvpe. America. Asia and Kaptan Pilot 1 Captaitı Pilot cularıııı ızın talepleri ve tercihleri Aji'ica is IWU' 65. a 1111111her that ıri/1 ATİLIA ÇELEBİ doğrultusunda daha da artacak. i11crease slilljill'lher i11 accordtillee GenelMüdür Tl IY . ~imdi dört kıtaya uçan (H yall'ilh the preferences 1!/ourpasse11gers. Presidetıt atıd CEO şında ve üzerinde güne~ batınayan At 64 yecm· old. 71 f} · is /oc/ay a lllt!ior dev bir havacılık kunılu~u. Sizlı.:rin 1/'or/d airli11e 011 u•bicb the s1111 111!/'er teveccühü ilc ... se/s .. Saygılarımla. '!Zıa11~~~ lo 011 r passe11gen;. Tl IY. bugün

artık


Yaşarbank

Visa ve MasterCard, üzerinde

her yerde geçerli.

Dünyanın

sorunsuz bir tatil için, yanınıza alın. değilseniz,

en

ha·ngi

Yaşarbank

H enüz bir

köşesine

kredi

Yaşarbank

kredi

hemen size

Şubesi'ne uğrayın.

yaşarbank Kuşak

giderseniz gidin,

kartınızı

yakın Yaşarbank

"Yeni

güneşin yükseldiği

Bankacılık"

kartına

mutlaka sahip


Uzun hir ~·alısına düneminin ~ırdıncLııı , hulutl~ır dağılıp günesin sıcak yüzü gülüıııseıneye hasladığında , hepiınizin güzünde tüten yaz tatili. lxızıLırııııız i ~· in bir tutkuya diinü~üp Akdeniz'le hütCınlesir. Kent ya~aıııının in.-;anda yarattığı yıpranıııı~lık . yanlızcı iyi bir tatil sonrası , yerini tazelcnnıi~ duygulara lıırakabiliyor. Bu duygunun yoğunluğu tatil süresi ilc doğru orantılı olsa da , kısıtlı hir zaman dilimi içine, bir yerine lıirden \·ok ~eyi sığclırmık cb ~ı y nı yoğun etkiyi y~ıratahili yor . Bu durumun giderek daha çok farkına \' arılnusı. tatilcilerin anlayısını deği ~ tircliği kadar. tatil yiirelerinin (·dıresini de

W um undji·aı •ed l~ı · cily li/e t!fier a lunp, ll 'iJI/er al the /-!,l'illdS/01/e. the sighl oj' the Slllifill,f{ SjJI'iiiP, SI/ll as cfcilld)l skies dispen;e makes llS all he,f{ill to 1()}1,"{ jiır that u·e/1 desen ,ed Silllliller holiday. A ,f{ood hreak tlli 'UJ'.fiwn il all is the hesliflay toface u nother u •inter u •ith J'f!lleu •ed eneı;ı!,y and enth11siasm. u11d jcil' Illa//)' peojJie the Medi/erranemi is un i11separahle part of tlll)' holiday. Not so m11ch the length Imithe q11ulilı • (4' the holiday is u •hat CO/Ili/s. us ho/idaı •mrd!er:o; hUI 'e he,"{ ll 11 tu rea/ise . '/his Jlf!ll ' appmach has exerted il s ef{ecls 011 holiday J'f!.mrls.


Can you see tfıe fanner in tfıe fie[d of dreams?

Perhap5 no farıııer appears ın this pidure, yet try to 5ee lıiııı. You will possibly realize that the farmer strive5 wlıo creates tlıis dreaııı !ibe lanclscape. lle worb

lıarcl for days and nights, fighting against the cruel weatlıer coııclitioııs, trying to persuade

tlıe soil to sıııile clıeerfully. Yüıısa contiııues procluction for years specifically for tlwse wlıo can see ... The rehı rn of o ur labor ıs eıııbocliecl ın the satisfiecl sm il ing slıadow daneing on your face ...

VÜN ®e Yü nsa is one of the largesi woolfabric producers in Turkey, carrying out more exports than the total of national wool falıric sector. iSTANBUL (1ı 1) 178 71 41 FAX: 181 SO 68/ NEWYORK (1ı 2) 307 65 22 FAX: 307 67 ı 0/ OUSSELOORF (211 ) 720 60 FAX: 710 Sı SO/ LONDON (171 ) 487 39 89 FAX: 487 Sı 79/ HONG KONG (2) 367707S FAX: 3ı ı OS89

YÜ N

€)e

is o member of Ho cı Ömer Sobancı Holding.


değiştirmiş

giirünüyor. gibi Kaş, bir tati l yi\resi olarak Akdeniz biilgesinde en fazla rağbet giiren yerlerden biri. Değisen tatil anlayışları . nıa, · ilikler i~· ine giinıülnıüs beyaz badanalı ederiyle bu şirin köşenıizin c,;ehresini aslında pek fazla değiştirnıemiş. Yanlızca. gün icinde yapabileceğiniz aktiviteleri n ve Kaş ci,·arında bıılahileceğiniz turların sayısı hayli artmış. Güney kıyılarınıızdaki dikkati çeken diğer bir husus ise. kiralık olf-road aradar \ 'l' motorsikletlerin sayıs ı ndaki hızlı artış. llu olanak, ce\Tedeki bilinen doğal ve tarihi güzelliklerin ziyaret~·i say ıl arının Bi l indiğ i

o/ Turkey 's hes/ lol'ed .1/edi!eiTCIIIC'llll resur/s. (!//(/ u·hi/e 1/C'II' holiday col/cep!s ba! 'e 11o/ ch({llp,ed Ibe picluresque /(1//'1/ !l'ilh ils u'hilell'({s/.ıed lwuses lucked helll'eell ibe lurquoise sea {///(/ 11/0IIII Ka ,~ is Olll!

Iaill hadıdmp. //1(~1' bare ){ll'tlllr e.\pw1ded Ibe rcllll·W 1!/ aclil'ilies m •aila!J/e. A good e.\'(/1//jJ!e is !he ebuice of' /o1m· e.\1Jiorill,t; Ibe SIII'I'OIIIIdillp, cuas/ al/d Wlllllrrside. c111d ibe rapid~r i11creasi11,~ 1111111her of' 1![rroad rebicles a11d 1/lolorcrcles ji11· bire. 1Zıe ll'ell bio/1 '11 si,~l.ıls of' hemlly c111d illlere.,·f ll'hiclı hrou.~bl A·a~ ils urigi11al j)(Jjmlaritı· are sli/1 slar al/racliolls. Imi !he


Yaşam1n1zdaki ••

guvence.

Akbank'a gelin, siz de kolayca American Express Kredi Kart• sahibi olun.

)

Güveninizin

Eseri

AKBANK - AMERICAN EXPRESS MÜŞTERi HiZMETLERi MERKEZi 365 GÜN , 24 SAAT HiZMETiNiZDE. TEL: (0212) 283 22 04


artmasına

d;ılı;ı ;ız

.\jiiri/ of' tfiSW/'C'r)' fıttS p,it'el/ tl lle//' tfilltellsioll /o fıo/i­

masına ;ılı yapı olustur;ır;ık turizınc

bilinen yerlerin gün ısığın;ı c ık ­ bir canlı lık gctirınis. Tatil ilc Akdeniz lK' bd;ır es anLıııılı lıalc gdınissc. doğa ilc tari h \ 'L' deniz ik güne.-; de aynı sekilde birbirinden : ıyrıl;ıın;ıy;ın ~·iftler olusturıııus hu hiilgcde. Alım s:ırısı bir kumsal. turku:ız rL·ngi bir deniz \'L' heyaz. ki'ıpüklü dalg:ılar. insanın tatil lıcyecınını ;ıy;ıkt:ı tutan bir d üst ür. Eğer Akdeniz hiilgL·sinde kıs 1 eya K:ılk:ın ci1 · arında bir n·rlcrdc i~cniz . hu dü .-;ünüzl'ı ger-

tfO)'ill.~ here. tl'illı lrekkiug 1/trJ//JtWill climhitl,~ tlltd

1·e

l't!fiiu.~ i!f/(•rill,~ ollemalit•es lo lmdilhnwl stl'illllltill,~ tl/tt/ St//i/Jtt//.ıi/1,~. .\ 'o!11re mtd his/(J}y. SI/lt aud seo ore iusejJamhle coJ/1 -

fiOIIious ili this Sfieclaclllar n:~iou. ll'here the mius i!f' mtcielll cilies hmod ot ·erctlimeless /audscttfie of'goldeu Stllltf. Sti/Jjlfıire S('(/ 01/tf /OI/'el'illg 1//(J/1///0i//S. CJ11e !!f' ibe lltrJS/ j{m!ol/s ·'fio/s here is !lw hertch of' A'ofmlo,,· -


CL

V-KLASSE Koluman Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayii Mercedes-Benz Türk A.Ş. Ana Bayii

Mercedes-Benz A.Ş.

Nenehatun Cad. NO: 105 G.O.P. 06700 ANKARA Tei:(O 312) 446 23 50 pbx•Faks:(O 312) 446 23 60


çeğe diinü~türmeye çok yakınsınız demektir. Kalkan·a 7 kın mesafedeki Kaputa~ doğal plajı , dar bir kanyonun denizle birle::_;tiği noktada, kıyı yolunun hemen :ıl­ tında yer alıyor. Otomobil yerine tekne turları ile buraya gelmenin, mavinin lxt::_;ka hiçbir yerde rastlayanıaya­ cağınız güzellikteki tonlarını giireceğiniz Ma\'i Mağa­ ra · yı ziyaret eck:bilınek gibi bir :l\ · antajı \'ar. Akdeni/in sıcağından bir süre uzakla~ınak isteyenler i(in Giinıbe ' deki Ye.~ilgiil ve l lçarsu ~elalesi"ne düzenlenen yürüyüs turları iyi bir se~·enek olusturınakta. Akckniz biilgesi hem yurtiçinden hem de yurtdı~ından gelen gruplaret gittik~·e daha çok rağbet giiren trekking, dağcılık . rafting gibi doğa etkinlikleri için de saysız olanaklar sunuyor. Akdağ ' ın elibindeki Giinıhc·yc ula~ınak için Ka~'tan Elmalı yiinüne doğru etrafı çaın ağaçları ile kaplı 70 km'lik bir yol katetmek gerekiyor. Akdağ , Beydağları'nın zir\'esi olan Kızlar Sivrisi.nden sonra Batı Toroslar'ın en yüksek ikinci zirvesi. Buradaki küçük giillcr ve Giiınhe yiinüne diikülen l lçtrsu ::_;elalesi, bölgeyi doğa ve yükseklik tutkusu olanlar için ilgi odaklarından biri haline gctirınis. 1500 metre raktmdaki Giimbe'de ye~illikler arasına serpi::_;tirilmi::; :ılabalık ı.; iftliklerinin yanısıra, pansiyonculuk da gcli~mi~ durumda. Deniz seviyesinden yakla:;ık l HOO metre yükseklikte yer alan Ye~ilgiil'e ula~mak iı.; in iince Giimbe'den 7-H km'lik stabilize bir yol ilc Diirtpınar çe::_;nıe­ sine gelip, oradan da 1'5-20 dakikalık bir pat i ka yürüyü~ü yapmak gerekiyor. Bütün yıl su seviyesi aynı kalan Ye~ilgiil'den yine yakla~ık aynı yürüyüs mesafesini katederek l \arsu ~elalesi·ne ve tüm Ci im he yayiası ile etrafındaki dağları ayaklar altına scren giirüntülere

km .from Ka/ka11. ~l'illp, he11eath a c/if{ .1jJ/il h)' a deep cremsse. lt ca11 easi~J ' he reached t•itt the sce1tic coast road, Imi hoattours hal'e the aduwtta.~e q/t •isilill,~ the Maui !lla.{J,artt sea caue. where the sea disjJ/ays hril/ialll shades r!l h/u e llllequal/ed a II.J'llıhere. Or heacl _/(JI· the motntlaiJts j(JI· a tl'alkiltP, tour to l'e;)i~~öl lake t111d the llçm:~u tmleljit/1 11ear Cı'rimhe. 'l'l.Jis prelly l'illa~-:e is siltta/ed at the j(wt tl/ Akda,q lltOtlltlailt 70 kmjivm Kaş a!tm.~ a road uhich climhs thnmgh pille tmods. Akda/l, is the sew1td hip,hest peak (!l the lfles/em 'finvs ra11ge ajier Kızlar Sit'risi i11 the Beyda,q mmuıtai11s to !he east. Gtimhe /ies al a11 aliiJude r!l 1300 me/res. su the air is crmsiderahlv wo/er !hall at sea leıd. The re are seı •enıl /mu/ fa rm s amidsl !he tmodial/d bere. a11d gıtesi h(mses j(ır those ll'ho 11'ish lo ex1e11d !heir slay. l'e~·i~~öl /a/..~e is el'e/1 h~~her. at 1800 111elres. a11d is reacbed uia til/ 8 kilome/re road.finm Cı'ömhe lo /JörtpıllarjbtnllaiJI. From !here a u·alk ol 15-20 millllfes alo11p, a 11/0t//IIaill Jrack leads lo !he luke. a11d il isa simi/ar d isitillee jim n !here lo !he Uçw'Sll u·ateJ.fa/1. The uieu•s o1•er !he alpine pasiltre r!/ Ct'omhe a11d the surrO/ntdillp, motuılail!s are tlllfor.~ellahle. a11d you ca1ı spe11d hours u •a!chill,~ the ribhrm o/ımler Jumhli11p, dou •11 lo !he pas/ttrefar he!oll'. 'those u•ilh more ellelRY lo e.\1Jelld a11d il'illillp, lo slarl al dayhreak can lack/e Akda/l,·s 3015 metre peak. l!)'lu/..~JejJe. a climh reqttirillp, f!/4-5 hours ./(1r !he asce/1/ t111d 2-3 hotu'S.filr !he desce111. A holiday al Kaş or Kalktnt ll'ilhottl a /}()af trijJ is tllllhillkahle, al ıd Oça,q1z is o11e r!f' Jhefm•mtrite desli1/CIIirms. Day Jours a/so go to Kalekr~ı · (Simel!a). Keko16

S KYUF E

TEMMUZ

+

JULY 1997


MERCANSARAY TUZLA EVLERi

Modem, seçl<in l<onutlan, spor, eğlence ve sosyal olanal<lanyla mül<emmel

yaşamın l<apJannı açan

bir

ayrıcalıblı bir

yer.. .Temiz havası,

yeşilliği

sessizliği

ve

İstanbul'un

Mercan Tuzla. TEM,

ile

benzersiz bir böşesi

E - 5 ve sahil

yolu ile şehir merl<ezine yabın, şehrin

sorunlarından uzak pırıl pırıl bir ortam. Bu seçl<in dünyayı beşfedin.

İSTANBUL'UN Men:ansaray'ı

SON SARAYI

ziyaret etmek için (0216) 395 33 52 ve (0216) 395 07 44 numaralı telefoolaıdan randevu alabilirsiniz. Men:ansaray: Deniz Harp Okulu Yolu. Yeni Cami Sol<ak Mercan-Tuzla Yapınıcı Fırma: Can i~ı ve Tckstil A.Ş . Tel.: (212) 637 22 80 1 6 hat Faks: (2 12) 637 07 31


ula~ıııak ıııüıııkün. Bu yükseklikten ~uyun y:ıyla­ ,.a bir ip gibi inisini s;ıatil'r boyu senedebiliyor insan. C üne bir:ız daha hc,·ccll~ katq~ :)O ı:; n~ct­ ınlcki Akd:ığ'ın L'\"luktcpe ziı"\"L'Sini zi1 · :ıret etmek ni1·etindc olanların ı-'i .o,a;ıtlik hir ,· ıkı~ ,.L. 2-:) sa atlik hir ini~i gi"ıze :ılın;ıl;ırı. 1·c hunu :ı\"llı gün k·indc 1 · :ıpııı:ık i~lc\ · enkrin günesic birlikte ıırnı;ı ­ nıs;ı h:ısl:ıııı:ıları gercki1·or. Tekne ıuru olııı:ıd:ın \·apacağınız hir Akdeniz ıaıi­ linin ebik bLıcığını ~ii1 · il'mek abanı olm:ız. Siizgeliıııi C"cığıl.. 1\as·un kola1·cı ulasılahilıııcsi nedeniyle ıercih edilehilecek yerlerin hasınd:ı geliyor. llurad:ıki ıcknc turları genellikle 1\:ılekiiy (Siıııena). 1\ekm·a Adası 1·e lbııbehir. Tcrsane. ı\i;ı1 · i .\lağar:ı 1·e Asırlı Adası'nı k:ıp~ıyor. Denizdeki Lykia tipi lahiıi1 · le hircok posteri 1·c kiıap kipağını .-,üslcıııis Siıııcn:ı ' nın kara ilc bağlan ­ ıısı olııı:ı~ına rağmen uh-;ım denizden sağlanmak­ la. Tepedeki kalenin cenedeki ko\'Lıra hakim ınanzarasını 1·e Simena\ · ı kuslıakısı sl'yretmek. doğrusu yaz sıcağında tırm:ınmak i,·in l'l:'rilcn uğ­ rasa değiyor. T:ırihle ic i,·e geemis eder. p:ınsi­ \'onlar. rl'storanl:ır 1·e h:ılıcılar ceneylc ı:ıııı hir uyuııı iciııde 1·e yığma ıaslardan olusan sınırlı sayıdaki ppıl:ısma gi"ızü hic rahatsız ctıııil'<ır. 1\:ılekiiy'ün lam brsı.-;ındaki 1\ekm·a adası ll:ıtık­ ~chir'i ilc ünlü . .\IÖ 2. 1· üzyılda geçirdiği hir deprem sonucu lk·nize b1 · :ın ~ehrin cadde \ 'l' bina k:ılınııları teknL'lil'n hile r:ıh:ıı,· :ı giirülchiliyor. Adanın halısındaki Ter~;ınc 1\onı. teknekrin deniz moLı~ı icin uğradıkları. ~ahilinde lxı1.ilib kılın­ lıları hulun:ın :->irin hir 1·cr. Tckne ıurl:ırını grup h:ılinde 1 · :ıp:ıbileceğiniz gihi. hir ıeknc1·i günübirliğine kir:ıl:mp. lıeın bur:ıl:ırı gezip. hem lk· he,Qendiğiniz konLı kendinizi ııu1 · i dl'nizin kucığın:ı lıır:ıkııı:ının ke1·l'ini de ya~amanız ıııüıııkün. Iliiyieec gün honı Akdeniz'in ıadını cıbrdıkıan sonra günlxııımın:ı do,Qru diindü,Qünüz C"cığız'd:ıki restoranlardan birinde. \"iirel·l' iizgü ıııcze \ 'l' deniz mahsülleri ilc lı:ızırl:ııııııı~ hir ıııas:ının kcnarınd:ı. Akdl'niz kcl'i'ine

• '\L·dim Erin e fotogr; ıf ..,;ın.ıt~ ı-..ı.

t'ct isiand tl'itb its suhme1;~ed altcienl citr. tbe !31uc Co/'e (.1/al'i .\lrt/f,cmt J al/(/ ~~~·1rlt isla1ul. A."o!ek(i)' is j{tlltOtts ji1r its l.ycion !ı1111hs stmnded in the u·c;ler. tl'lıicb o re the suhjecl o/ so lite/lt)' holiday posters mtd .~uidc !Jook Wt'el:,·. 7Zıe l'ieu· uut ut ·er tbe bar jivm the wstlc ({/Jot•e Kalekı!y is tl'Orlb tbc dilith in hi({.Zill.~ sun ol<m.~ s/ony j)({/hs a///0/1,~ picturcsqttc old huuses. rcstcutrcntls and ccnpe! shojJs. Kckot •ct islcnul focing Kalckri)' is reltOII'/lcd.fbr ils llltdcm •ater city. uhicb tl'cts suhmc1;~cd as a resul! (!l CIIt cctrthqua~?e in the lnd celtiiii:J' IJC. 71.ıe mi11s ı;/ streets c111d lmildin,t{s U/ll he c/earlı• sce11 heneo/h the stl/face. Tersane wt ·e un the u·est sic/e oj' the is/c/lu/ is cntolher al/mctit •e sfJul. t!'ith the re11wins oj'c1 lıasiliw un Ibe shore. !Joats can fıe jlrimtelr hin'd instmd of' joining a tour. o nd this has Ibe adt 'Oitta.~e (!l fıein.~ ah/c lo t'isil si,~hts oj' inlerest tllld stojJ lo su·im in any cot •e u'hich tah's yuurf({IIC)'. 'f(nmrds su uset you W lt 1/Jour at ('ç({,!J,t::: tu eJtjuy o meal o/ lowl SN!/()()d ({nd me::es ot Ulte ı!f'tbe res/aJ/1'{{}//S. {{,\' the jX'I./('C/ .fina/e lu ct ll'UJtdeljit! day. • • .\<'dini !:'rili(' is

ll f!lıull~~mf>ber.


Tü rki)e Genel Di,tribü törü: Doğu ş Olomol h Sa n u~ i \C Ticarci A. Ş. E'kı Bilrukdcrc Caddc,i A)at:ığa Yolu No: 23 X0670 Ay:ıJağ:ı - M :ı, l akfl,ıanbul Yctkılı Satıc ı lar \C Scrvi~ l cr: Adana Ayka ıı (ln22) 421 63 O~ • Ani.. ara Ere (03 12) 287 42 42 • An ıa l ya B a_,..;ının (0242) 323 O~ 45 • Buf'a SöıııtlCJ ((1224) 26 1 OX J~ • Çorlu Unal (02K2) 65 1 22 :n • Çorum So)'al (tl.\64) 225 16 2X • Dcnı1 1ı Bat ı (025~) 37 1 05 16 • E.,l..ı~hır l lgaı l ar(0222) 221 24 75 • Ga1iantep Ş:ıh inta~ (0342) 339 4M 00 (]hat) • l ~ıaııbu l Er-.oy (02 16H l l 62 XO • hıanbu l Genoto {Kartall (02 16 ) .n7 43 90 • i.. ıanbu l Gl·noto CMa,lal..) (0212) 276 50 27 • Inn ir Goncn (0232) 463 XO 6-1 • 17ınit Arl.. oıcı (0262) 325 87 XX • Kay,c ri ÖJ -Sa (0352) 223 6X 7X • M c r ~iıı Opa t ({}.'24) .l59 46 9X • Ordu Şa h ın (0452) 233 41 69 • Saımuıı Ötnıı (0362) 445 24 24 • Tr:ıhtoıı B abad ı r (0462) 322 10 7 1

Farkh olmaya

çahşman1n

daha güvenli bir yolu var... Audi A3. lhtişamm yeni boyutu.

OOGU$ OTO M OT IV BIR

[tJ OOGU$ HO LDI N G KURULUŞU DUR.

V ors prung durch Tech nlk


••

KORFEZBANK •

YEDI YILDIR TÜRKiYE'NiN EN KARLI BANKASI


RAKAM LA R L A

31 . 12 . 1996

31 . 12.1995

123.8

41 .4

MENKUL DEGERLER

61 . 1

14 . 9

KREDILER

12.4

5 .8

MEVDUAT

66 . 0

29 . 0

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

15 . 7

6 .8

NET FAIZ GELIRLERI

12 . 0

5.4

8.9

5.0

(TR IL YON TL)

'.:.!

K Ö R F E Z B A N K

TOPLAM AKTIFLER

NET KAR

Körtezbank


Uçuş Noktası 1 Flight Desfination - - - - - - - - -

+

Northern England's industrial and cultural centre

Kuzey Ingiltere'nin sanayi ve kültür merkezi li'.\"1 ({1/(/f>hutus

GÜLTEKIN Ç IZGEN *


Yolları ' nın Airlıus·ı. bptanııııızın kısa a~·ık­

O ur 7itrkish Airfines A irbus began to descend,

lanıa.~ının ardından alçılmaya lxısladı. ingilıerc' nin yc-

and the p,reen u•oods and fie/ds of h'lıg/and su•unp, heneath us . Stnprising~)' the sky u•as c/ear and SIIJIII.J'. .\lanchester is 'fitrkish Air/ines· neu • jl(~ht destination. J/011' finked /~ı · direct .flights to Turk(!)'. Aji(!l' Londo n. .Ila ncheste r is l:'np,!a nd ·s foremost industria/ wtd cu/tura/ city. and as such has a busı· modern aiJ1Jort Ll'hich in 1996 u •a s se/ected the u ·or/d~,· best ai1port . l.ast yearfiL'e h tt nd red tho usa nd passengen; depa rted .Ji·om .llanchester 011 their u •ay to 'fitrkey. and 'Jitrkish A ir/ines decided if L{'(IS tillle to re.,pond to

Türk 1b1 · ;ı ~il doğa

dokusu altııııızda byıyor . llaLı lıerrak ... ı\lanchesıcr'a inise gecıik. Manchester. Türk 1b1·a Yolları ' nın yeni uçu~ noktası. Londra\laıı sonra lngilıere · nin en iinenıli sanayi 1·e kültür kenti: ikinci kiiprülxısı olan hu kent de Tl ll .. nin direkt seferleriyle Türkiye'ye bağlanıııı~ oldu. :O.Iodern yarısıyla 1996 ' d:ı dünl'anın en il'i h:l\ ·aalanı .' il'cilen \lan c hesıer ll :ıl ·: ı:ılanı. artık TIIY ' ııin de uğrak yeri. (~ecen yıl buradan 'iOO bin yolcu Türkiyc\ ·e ula ~ nıak i\·in kalkı~ yapnıı~ . ~imdi T(irk 11:1\·a Yolları bu pasıada payını arıyor.

24

SKYLIFE

TEMMUZ

+

JULY 1997


:\landıl'Stl'r.

iizl'iliklc !(ı . I ' Cızyıklan lxısl:ıyan dokuma ilc Zl'nginlc~L· n 1· :11-gın lıir : ılanı bplı1 ·or. l'a muklu s:ın:ı1 · ii . lıir diinl'lll .\l:ındıl'Stl'r · ı ingiiıl· rL·· nin ikinci iinl'mli kl'nti lı : ıliılL' gL'lirıni .'> . 20 . yCı zyıl isl' kl'n tin . s:ın : ıl · iil'~l11L' :ıl:ınınd:ı z iıYL' di i ılL'ıni olınu .'>. 1H9-ı'tk l':ı:ıliyl'tl' gl'Cl'll lı Cı \'Cık bn : ılı1 · l:ı Lleniz t :ısıın:ı ­ cılığın:ı :ıcıl:ın :\l:ındıl'stL·r. lngillL'rl'·nin icll'riılL' lı:ığl:ın ­

tbis b(!!,b clenwncl. .lltliiCbester ,!!,H'II ' rich 011 its te.\'lile indlls/Jy .Jiwn Ibe f(ıtb c.:entıny IJIIII 'tllds. a11cl tbwı/..~..; to i/S C0/1011 llli/ls !JeC(IIIJ(' Ibe CU/111/J : ) '~'· SC'COI/c/ city. /11 /SCJ -1 tl crnwl linked .l!oncbester to /:'n,!!,lmid\ inlond sbififiill,f!. netımr/..~ . '!Zıe .20/b cen/IIJY Stlll'loai/ illdlls!Jy rise to a JJC'II ' jiilllltl cle. one/ lotlay it is also tl hwıkinp, w ıd ji'nml ciol U ' ll/Jt> j(il' Ibe nurtbern re,girm . '/Z}(' city is eq11al~ı· jim/Id r~l its Cililliral and eclllctltiunol tradition . ond is bollle to tbe , \/wıcbester !lo/le Orcbestro o11d tbree lllliı•eJ :,· ities . i lrcbiteclllml~l' .llallcbester is o nıi. \'/1/re uj'/9/b

uzmanlığı

tılı ul:ı~ıın : ı ,Qının :ın : ılıt : ırı olınus . ı,;L·nti . k:ın:ıl ul:ısıını y:ınınd :ı. dl'ıniryoll : ırı

1L' lı : ı1 · :ı 1"0!u dCım ·: ının iıl'r l 'l'ri-

l1L' lı:ığJI\'()1', :\l:ındlL·stL·r lıugCın. tl'kstil L'llli(istrisinin 1 · :ınınd:ı lıiilgl'­ Sl'i lı:ınbcılık ,.L. l'in:ın~ lllL'I'kL·zi ol:ır:ık KuZL'\' lngiltl'rl'·nin i'ınl'mli lıir nokt :ı~ı. C·nl(i :\l:ıncilL'~tl'r I !:ılle Or-

26 S K YU F E

TE MM UZ +

JULY 199 7


kesırası \·e Victoria Ünin~rsitesi ek kentin

güne:ii \·e tarihi iiren yerleri. Bodrum \ın kalesi. Pamukkale 'nin tra\Trtenleri , Boğazi ç i . Kapalı çarşı \·eni ka\Tamlar olarak .\lanchesterlilcrin gündemine giriyor. Kısacası Türkiye. ingilizkr i\·in diirı mevsimin aynı anda yaşandığı. son dcreec zengin bir iklim kuşağının güneşli ülkesi. Türkiye aııık. Ingiltere i~· in turizm alanında yükselen değer \ 'L' beğeni ülkesi. •

ceni!IIJ' red hrick ond 111odern buildinp,s. lls deparli/Ieiii s/ores (ll/d shops (!ller e.\'cellenl shoppinp,. hul .\lancbes/er is knou •n hes/ i 11 Turkey as th e home of.\lall ches/er l'niled. Turkish footba/1 jin1s re111ember u •ith pride ho//' Calatasamy defeoted this famous fe til li a feu· years ap,o. and o!Jore ol! ils firsl home ch:/eol in 40 years al 1h e h o 11 ds (~/ Fe ne rha b çe. .1I eli/cbes/er ~,· i 11 h(! h ila 111 s !JeCC/111 e a u w·e (~/ 7ilrkish foo/h(!// as a resul!. hul tbese days !heir inleresl in 7'u rkey is j(Jc used elsetl'here - on A lllti~J 'CI ·s .~o /den stllid !Jeaches and CII7Cienl ruins. 13odnllll :-· crusader east/e. Cappadocia ~' rock churches. Pamukkale ·s snuu• ll'hile /ra!'erlines. and fslcnJhur,· /3osphorus sirait cn1d G'rand /3azcwr. •

• Gültekin Cizgen. fotoğraf "ınatrı'ı.

• Giiltel.!i11 ç:i::,ı.w11 isa jıbolo,f.!, rapba.

iftihar ettiği kültür \ 'l' bilim odakları. Geleneksel Ingiliz tuğlasının rengi\·le blokla:ian kent dokusu. yer yer modern çizgileriyle çağda~ bir kent görünümü sergilerken , son derece ~ık mağaza \·e butikleriyle de ziyaretçilerine canlı bir alışveriş olanağ ı sunuyor. Manchester'ın sakinleri, Türkiye'yi herşeyden önce futbol alanında tanımr. Ilirkaç yıl iince Galatasaray'ın :'llanchcsıer l!nitcd ·ı Anupa kupalarından clcıııcsi. gc~·ıiğimiz yıl ise Fcnerlxılwe · nin yine aynı takımı ctO y ıldır yenilmediği kendi sahasında ıııağluhiyete uğratması. .\laıK­

hesterlilcrin dikkatini Türk futboluna yöneltmiş . Aıııa şimdilerde. Antah·a·nın

kumsalları.

Kapadokya ' nın perihacaları.

28

SKYLIFE TEMMUZ

+

JULY 199 7


İstanbul ' un güneydoğusunda,

Looki11g 0111 Ol'er the ı11ar­ mam Seajinm lstan!JIII. yo11 ca 11 see a gm11jJ oj' is/a 11ds lo the so111heas/. 7/.Jese isla11ds are 1/()/ onzı· peacejlll greell relreals .Jimn cil)' slress. /)/// fascillalinp, lreasure lml'es Q( histor)'. hotb tragic a11d /'0111CIIllic. All Q//i'!JOre e.\'lension Q/lhe Koweli pe11 illS/1-

Marmara Denizi'nde. Prens Adaları adıyla bilinen dokuz tane e~siz ada bulunmaktadır. Neden eşsiz' Çünkü bu adaların geçmi~inde doğal

güze ll iklerin yanısıra. çok renkli, kah romantik , kCıh trajik bir tarih yatmaktadır. Bugün İstanbul'un en güzel sayfiye yeri olan bu adalar. Kocaeli yarımadasından kopmuş olan kalker kayalarından oluşan bol demirli kırmızı bir toprak yapısına sahiptir. Bu nedenle Kızıl Adalar olarak da bilinirler. Ada lar, yaz kış muhafaza ettiği koyu ye~il görüntüsünü maki bitki örtüstine ve Osmanlılar döneminde dikilen çam ağaçlarına borçludur. Akdeniz ikliminin hakim olduğu adaların toprağı gayet veriınlidir. Nitekim , şimdi yazlık evlerle kaplı olan alan-

/a. this smail

archipela,~o

is

formed oflimes/ol/e and coı •ered /~ı· a red soil rich i11 iro11. That is u•hy theı· are a/so kllOll'll as the Ned Isial/ds i11 Turkish. The isla11ds are l~reen throughout Ibe year thanks lo the uegetalioll of e1 •ergree11 shntbs a11d pille /rees. 1'ep,elah/es. ji'll il. uheo/. harley. olit •es. grapes and.Jlou•ers all grou • ll'ell ili thefertile soil of the isla11ds. althougb si11ce the)' became jJopu/ar summer resor/s mos/ qj'tbe 32

S KYLIFE TEMMUZ

+

JULY 1997


Dünya daha da küçülecek.

Yeni Ericsson GF 788 • Küçük boy, büyük performans • Sesinizin doğallığını koruyan en gelişmiş ses teknolojisi • Uzun konuşma süresi • isteğinize göre oluşturabileceğiniz menü, kolay kullanım • Birbirinden çekici dört farklı renk GF 788 o kadar küçük ki, yanına koyduğunuz her şey büyük kalacak. Bu gidişle dünya daha da küçülecek.

T iirkiye Yetkili Dimibü rörleri: K.V.K. Tel: 02 16 410 85 00 (pbx) • GEN-PA Tel : 0212 287 17 17 (20 har)

ERICSSON


Adı

Toyota Corolla Touring Wagon. Daha ilk

otomobille

karşılaştığınızin farkındasınız.

alternatifleri de var. Hepsi metalik. Yan camlarda sağlayan

arka spoyler. .. Ve tüm bu

TOYOTA €)S TOYOlA-SABANCI OTOMOTlV SAN. VE TIC.

A.Ş.

şık

bakışta,

bir station wagon'dan " daha fazla" bir

Bakmaya devam edin:

rüzgarlık ,

Gördüğünüz

çift rengin

başka

ön ve arka çelik barlar, maksimum aerodinamizm

ve sportif görünümü tamamlayan alüminyum jantlar.


Bir de alıştıgınız Corolla üstünlükleri var. 16 supaplı üstten çift eksantrikli motor

neyi

taşımak

isterse onu

ve Elektronik

taşıyacak;

maceracı tarafın ız nereye gitmek _ ...______,

isterse, sizi oraya

ulaştıracak...

Yakıt

Enjeksiyon Sistemi (Efi) ... 105 HP'Iik güç ... Motor

hızına

duyarlı

hidrolik direksiyon ... Mükemmel bir ergonomi ve olaganüstü sürüş rahatlıgı ... Hafif ama yüksek gerilimli çelik panellerle saglanan mükemmel darbe direnci. Gövdenin ön ve arka

bölümlerinde darbe emici katianma bölgeleri . Pasianma ve çürümeye karşı %87 galvanizli çelik gövde ..

@TOYOTA Kalite

hayatınızı değiştirir!


larda eskiden çe~itli sebze w meyvelerin yanısıra. buğday . arpa , zeytin, üzüm \·e çi<c·ek yeti~tirildiği bilinmektedir. Adanın doğal limanlar olu~­ turan koyları doğal balıkçı sı ­ ğınaklarıdır. !hı güzel ıahiat. Bizans deni boyuncı ralıip ­ lere ,·ekici gelmi~ \·e adalarda hiı\·ok manastır in~a edilmi~tir. Zaman zaman prens. rırenses ve paıriklerin sürgün yeri olarak kullanılan bu manastırlar. adaların Papaz Ada ları olarak da adiandıniması­ na sebep olmuştur. Burgaz Adası. günümüzde doğal güzelliğini en iyi muhafaza edehilmi~ olan adadır . 1846'da bulıarlı gemi seferlerinin başiatılmasıyla ulaşım kolay l a~mı~ . yava~ yava~ ke-

orchards and market p,ardens bat•e hee11 su·al/ou•ed up hı • holiday !'il/as. Smail cot •es jJrot •ide natural shellers for fishing !Joats. In Byz antine times ma11y 11/0ilasteries u•ere estahlished 011 tbese remote islands. and to these u•en! exilrd princes. princes c/1/d patriarchs u•ho fe!/ Otll of imperial famur. and this iwpired the estah/ishrd h' n,~lish 11amr. the Pri11ces ls/a/1{/s. In 'lilrkish they tl'ere kilO/I'II i11 the pas/ as the ls/a/1{/s r!/ 11 riests or Papaz Ada/an. /){{/ today are just referred to as thr lsla11ds. Burga z Adeıst is the most IIIISfJoilt r~/ the isiane/s today. 7he /il:~/ steam ferrı • sen •ice here starteel 11/J ili 1846. c111d hy the e11d q/the centtuy the mo11asteries has be,~ tl 11 c/os ing dou ·n as the ir trclllquility lt'as disturbed .

şiş cemiyeıleri kaybolmuş.

köyler

çoğ:ılınış. ahşap

yazSirkeci. Kaba t aş veya Bostancı'dan \·apura binip çayınızı lık küşk l er yaptırılınıştır.

36

S K Y LIF E

T E MMU Z

+

JU LY 1997


Leasing

yapı l maz

Le a si ng

Ş imdi,

uzun boylu bir

iş aracına ihtiyacınız

var diye uzun boylu

y ap ı lır

...

düşünmeniz gerekmiyor. Çünkü Vakıf Leasing,

her türl ü

ya da

üretim aracının finansman sorununu sizin için çözümlüyor. Vakıf Leasing'te seçeneginiz çok: Inşaat makineleri, hava u laşım taşıtları , bilgisayar, telefon santralleri, otomobil ... Kı s acas ı, işletmenizi kurarken ya da büyütürken ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü iş ya da üretim aracına , "leasing" yoluyla kolayca sahip olabilirsiniz. Ödeme koş u lları mı? Ödeme koş ullarını dert etmenize gerek yok. Çü nkü Vakıf

Leasing'te , ödeme koşullarını siz belirlersiniz. Nakit akışına göre, zorlanmadan, sıkıntıya düşmeden .. .

Siz de Vakıf Leasing 'e g e li n, ihtiyacınız o lan iş ya d a üretim ara c ının k ol ayca sahibi ol un . Me rkez : Te l: (0212) 2S2 96 31 (S Hat) Faks: (02 12) 2S2 96 30 Ankara: Tel: (0312) 419 Ol SS (S Hat) Faks: (0312) 419 Ol SO Bursa: Tel: (022 4) 223 76 83 (3 Hat) Faks: (0224) 223 2S 93 Gaziantep: Tel: (0342) 234 OS Ol Faks: (0342) 233 99 87 !zmir: Tel: (0232) 441 69 BO (3 Hat) Faks: (0232) 482 09 69 Ankara VakıfBank Finans Market: Tel: (0312) 468 83 70 (S Hat) Faks: (03 12) 468 83 78 Istanbul VakıfBank Finans Mark et : Tel: (0212) 2S2 S9 00 (10 Hat) Faks: (0212) 2Sl 94 S4 !zmir VakıfBank Fin ans Market: Tel: (0232) 446 29 00 (20 Hat) Faks: (0232) 446 lS S2 5

trılyon

TL

kayıtlı ,

1 2

trılyon

TL

ödenmış

sermayası

bulunan

Vakıf Leasıng

bır VakıfBank

kuruluşudur


kl·yille yudumladıktan sonr~ ı. ikinci ad ~ ı olan Burg~ız. iskek·sindc indiğinizdc. bıanlıul'un kc~meke~ini \'e gürültüsünü üzerinizden lıir palto gilıi ~· ık:ırır ~ tı:ır~ınız. Dokuz :ıda arasında üçüncü büyük ~ ıda olan llurg:ız'ın büyüklüğü ı kilometrekare bd:ırdır. ı il'mcn k:ırsısınd:ı küçük Kasık Adası. onun aıkısınd:ı d:ı ı ll'ylıl'li Ada'nın yakın görünümü llurgaz · :ı iizcl lıir ın:ınz:ıra kazandırır. iskL·ıenin lıcıııcn kar::;ısınd~ıki lıüyük :ılıs~ıp lıina. cskiLiL·n Sim·:ısoğlu otcliydi . Altında lıugün lıos. modern lıir cık \ · ~ır. llütün :ıd~tlard ~ ı okiu ğ u gihi ılurg:ız Atiası ' nda da değisik kültürlerden \·c dinlerden insanlar. Runılar. :-.ıusc\· ilcr \'e i\ıüslüıııanlar uyum icindc lıir:ır: ıda y:ıs~ır­ l:ır. Ada'da yasamıs ünlü edchiyat~· ı Sait Faik Ahasıy:ı­ nık . lıibyclcrindc lıu sc\·gi dolu. renkli yasantıyı kalclllL' almıstır. ı9S · ı'tlc vefat eden Sait Faik'in ıııüzcyc ç·cnilmis. aydın l ık. son dcreec zcddi diiscnmi~ . lı:ıtır:ı­ larla dolu L'\·i. iskclcdL"n lK·., d:ıkik;ı \ · CırCı ­ yüs mcs ~ ıfc.-,indc. lıü ­ \·ük ııagios .Jolı ~ ınncs l'rodromo~ Kilisc si 'nin iıL'lllL'n :ırbsın ­

'I be t •illtt.ı.ws e.\jJmtded (//td rich suntnwr du't'llen; /mill ! inther bousesji1r tlıelllselt·es .

'/il(/ay ji•rries lmt •e jiw ibe lslmtds jiw11 Sir/.!.eci. 1\tt/)({ltt,,

({1{(/

!3oslmtet . 'I be bal( /.)()1/rjoumeı· jHtsses enjoy-

ahfr. sijJjJill,t{ tt ,!{lass o( lea and u ·a!cbin,t{ ibe is/ands CO/J{(' c/oser. !3tll;t{aZ is ibe seco1td s/ojJ. and tts you !and you /oss ou ·oı · ls/({lthuf:..; s!n•ss o nd noise /iA?e a (()({/.

lltll;!{tl:: is !he !bird Imgesi o( ibe 11i11e isiall d.\. u ·iflı tllt cm•o o(a/;ou/ o1te Stfll{{re l<ifrmte!n•. l.ool<ill,t{ ectsfu ·ords is cut ctllmclit 'e t'ieu · o( ibe liny A:o~· tl.!. r.\j)()0/1 J is/o nd u · iflı the /(llge lleı •heli fooillilig helıind .

'Ibe u·ooden Imiidilig helıind the quoı • is the jimner Silt) 'oso,Qfu llotef. IUJII ' o jJ/('{{stlltl nwdem ca/(' . As rı11 aff. tlıese islcutds. Wllllltllltilies o( (,'reeb. Jeu ·s c/1/d .llusfints !it ·e in l.umnonı · side IJy side. 't he jclntolts 'fitrNsb 1/Tiler Sait FttiA? AhttSl)'({IIIA'. ll'IIU lit •cd 011 13tugtt::. bas illllllortalised ils u ·rtrnt. cofotu·jitl lt/e in his sl.wrl stories . Folloll'ill,t{ his deai/ı in 1CJ)-1 b is house u ·tts

d:ıdır.

Eski Sinyasoğlu otelinin ctr~ırınd ~ ı k(i\'ük. sade l ok:ınt:ılar bulu nur. ııalıkcı s:ındall:ı ­ rını. gen çlerin hızlı deniz motorlarını. yel kenlileri \ 'l' gidip gelen \ · apuılırı seyrcdcrck , deniz kcn:ırııxLı

/1//'1/ecf ili/O tl 1111/Set/11/. til{(/ allmclil'efy furltisbed l.wuse jitff o( 11te111ories s/t/1/ds tt .f/t •e Illinu/e tml/.!. au ·ayjin111 the qtwı · . jus/ hebind Ibe Ch 11 r e /.ı o/ !lo,!{ h ia Jobo lll/es l 1rodro111os. A ro1111d

38

S KY LI FE

TE MM UZ

+

JULY 1997

tb e jiJrll/er


Ff]ifl HEWLETT" ~e.. PACKARD

are na· bilgisayar

a.ş.

Abide-i Hürriyet Cad. No: 286 Şişli 80330 İST AN BUL

ı

Çobanyıl dızı

Sok. No:911.;J Çankaya 06700 ANKARA

Gaziosmanpaşa

Bulvan Süreyya Rt•yenı İ

llam No:3&201;.209 Çankaya 35210 IZMII

1 1 ~ .

s

ı

'-'

~

>!

~ ~

~ ~

"-~

e ~

.~ ~

ARENA BILGISAYAR HP PC YETKill SATI AIMPKIMJ (264) TF.'/.C<\.XIAR 179 44 60 Al'fO (Z71) ~l:'T BILGISAYAR ll4 ı- SS ANIARA (~ l l A. Ayr20ıcı AfA 466 l3 lS. VERISIS 468 74 • llalwılıklar ITM l.llll ·19, Çank:ı)• CCI440 9' R TEPl.IM 468R9 60. YATAY 44 1 -1607 G:u;osm.,pa: ANI 4.18 81 16, LN 44- 09 9.1. K:n·•kl•dere All 467 r lS. All<\.XA 466 ll 6'. PROTA -16- l.l Z M«ALYA (2<12) AKlllM 24 1 OS 41!, HYM lU .l l< BURSA (ZH) MO~ITÖR HZ •ı .l 10. H'T} 25 1 48 76 llODRIJM (Z5Z) ERG!l~f. .116 ?S ; ÇORW (:288) RGR 412 44 06 1li!N!ZıJ (251 OATA.~ET l63 96 -s I!SilŞEHIR (222) f:SSI l~ 31 .\1 GIZINiDI' (342) A'WJOU BIU;ISAl A 5.18 -; .l8 ISTANBUL (ZIZ) ll;ılmunıcu ~TACO lfl, 13 SI\ IIYM 275 0.1 l l, IJeiil;ı:ış ~1.0~ lS8 40' Gt.'TAZ6040.1'),WliRI-:NT21ll6 .16, YATAl' 288.181 ~ llfiDITA 234 18 00. ı:..uqıe IXW~I!.t ı· 29 Ol , F.RENt'T 275 25 lO Ga)Tcttcpe SORH1 274 l4 94. L'XITEAM 26- OS 92 , Gümüısuıu SMA~ 249 61 51. '""""' SURBIL lKO .10 -o. PROTI l8 1 90 1.0, SF.RVI.S 180 'H 10, SES 280 39 ı; M :ıçk2

DATA MAKKh1" l.il 1.!. 49 Meddiyeki 42 88, IJATA~I~'TF.M lll Ol ı OE:>'TEK 213 68 40.LOGIC l l l .16 bi. 0\Al ı-ı; ıı!IRoıJNK l88

Afowit(J·r dahil 1

yıl

yerinde, 3 yri garanti

Telmoloji her gün gelişiyor. Gelişen telmolojiyi HP Vectra VL Serisi ile yakalayın. PC'niz ileride geregini duyacagınız tüm özelliklere hazır olsun. Üstelik, kendi kategorisinde, piyasanın en düşük fiyatlarıyla! Are na Yetkili Satıcısına gelin, daha fazlasını en uygun şartlada alın. Fırsatı kaçırmayın !

48. PI.EKOM l'S 0615. PROBIL l 1l 9- 4.1. TOOII l74 28 3S. YIUJIZ ı-; 3.1 SO, Mener PER 642 SS 04, Mşanııışı TEPIJM lll 09 00. Okıııeııh HII.TEKTAŞ lll.l8 72, ~USfRI'IS lll 'IS 00. Alwl: W.'!VA 2'9 29 40. Şiıfi O'M 2~ lO 40. Slll'A 2.12 10 5' T~il<l)<rit:ni0Mll5 55 .li.&J!TART lS9 98 lO.l~ı AI1VA lH7 34 00 ISrNtU. (Z 16) AohıOOıı M\!iR .116 68 42, Alıuni~ SANIVA .127 8.1 59. Kadıköy ll 34642 00, MARMARA BILGISAYAR .148 65 86. RH .H7 80 SO. TI](';(X;R-\f 41S 27 Ol, li<>)q AINiO 411 68 00, MNS 416 -16 09. !ZMIR (Z~Z) Al=n COMTEiiS 44 1 61 33. DATA MAJ!Kt'T 'HI -.1 l DATASiıı'TF.M -163 16 6;, tVAC 46.1 0.1 -;. GI.OIII 489 30 96. PRODATA 46-t 1.7 87, G:unmir ~lU ı-1

HP Vectra VL5 Serisi Intel Pentium® işlemci 133 MHz.

HP Vectra VL5 Serisi Intel Pentium® işlemci 166 MHz.*

ll ll ,

Çank:tyıı IlAŞAM

484

«ı

W.

M ontı

f.GFJIIMTES 489 00 l.o, fORA 14 1 68 li>. 1111R! (392) ldkoş:ı Allf.M A.K"\'ER&IIROllllill llH '8 u fJIL\1 128 ll 4.1 10NYA (~~Z) AlAMAÇ .110 6; 1 MAlATYA (.UZ) ~E.\ lll -9 l.l MANISA (Z.l( ~ 234 49 96 MGlSIN UZ4) NA1UJM 1.1' 9S • MIJI:IA (Z5Z) O:ılam:ın SUN HILGISAl'A 28268 57 So\MSVN (362) VIP l .IO 88 ll TRABZO (46ıi) tl'l«lM .126 63 00 !ŞII (Z76) AIIIŞK ZZ7 Ol <

ARENA BİLGİSAYAR YETKİU MA()

1189$

(KDV hari ç)

1299$

(KDV hariç)

MMX işlemci destegi • ı6 MB Standart EDO Bellek (Max. ı92MB) • 256 KB Ön Bellek (Max. 5ı2KB) • ı600 MB BusMaster Sabit Disk • S3 Trio 64 V2 (ıMB Video Bellek- Max. 2MB) • PCI-ISA Mimari Yapı • USB Port • 2 x PCI, ı x PCIJISA, ı x ISA Genişleme Yuvası • Fare, Klavye • Windows 95 (Türkçe) • ı4 " Renkli Ekran • 3 Yıl Monitör Dahil Garanti Bu 0

kanıpmıya,

stoklmta

sınırl1.dır.

Bu ürünün mikroişlemeisi Ari'na tarafından upgrade Pdilıniştir.

ADANA (~ZZ) ACI:. 459 lO 41 ANIARA (~ll Gv.iosmanınşa OMXI 446 46 51. Kanını PC SIIC 468 92 SS, liın lay ÖNEL fJJ:KTRONIK 417 lO <ıo 419 ll 49 BURS.\ (ZZ4) MATRIX 220 46 H. S~ lS3 98 311STANBVL (ZIZ) B:ılori<Ö) MF.GA\'IZYO 543 n 51 -1.\, Be)<>A!u MEGA~1zros 296 so 9 !.eieı Ml-l!TAY COMI'IIll:R lif! ll 4ı. 1 '-"" GÜRl-ll fllXTRONIK Z80 71 00, Ma,lak f.~Tf 286 10 20 Ş~li fA!>'TCOM BILGISAYAR 1<7 il 1 ISTANBUL (l16) Göztqıc LWORMA .\SH 08 l Içerenköy BIMf.KS (CARRHOl R) iiH 00 1 Kad>köy HIMEıiS BILGIIŞI.fM .148 .15 08 .14'1 ; 94. SF.RTiliL f.IU'TRO~IK 414 82 16 liınltopr, 00:0.'\lx:T .\48 .19 42 · <14 60 60. PAll.OM .\-17 H.l ' 1S1ıiNDı!RıJN (~Z6) MB>YA61 71.1 M


balık

yiyebilirsiniz. Bir arka sokaktaki c:;ar~ı içinde, Buriçin dünyanın en lezzetli tatlı ve tuzlu bisküvi çe~itlerini c:; ıkaran fırın. nıanavlar , lxıkkallar , balıkçılar ve lıer türlü ihtiyacınızı kar~ılayabileceğiniz clükkanlar bulunmaktadır. Adanın candan esnafı, ikinci gidi~inizden itibaren sizi eski bir tanıdık gibi kar~ılar. Resmi hizmete mahsus araçların dı ş ında , motorlu ta !;i ıt kullanınanın yasak olduğu adada, halkın ulaşımını sağlayan fa ytonlar. Adaya özgü bir görüntü olu~tururlar. Sağdaki yolu takip ederseniz. I9Yi yılıncia in~a eelilen canıinin yanından ge~·ip. adanın kendine i'ızgü mimari çizgilerini ta~ıyan ahşap kii~klerin arasından I lagios Giorgios Manastırı ' na ula~ırsınız. Zakkum ağaçları, güller. lıanımeliler, ya bani otlar. çaııı ağadan havaya hoş bir koku \'erir; iizellikle y:ığmurd:ın sonra... Bir yamaç üzerinde inşa edilmis \'e genis bir araziye sahip olan Hagios Giorgios Manastırı, Bizans devrinde kurulmuş­ tur. Ancak, bugünkü binaları I9. yüzyıla aittir. Manasıı­ rın kilisesi ve ana binası , kuyu suyu me~hur olan küçük bir halıçenin idndedir. Manastırı geçerek adanın arka tarafı ­ na doğru gidildiği zaman Kalpazan Kaya 'ya ula::jılır. Adanın en güzel

Sill)'ttso,~lu

//otel are smail. llliprelelllious restaım:nıts. u >here you Ct/ll eat.flsh a11d ll'ttlch jlsherme1ı iıı IVII'illg hoats. youlig me11 i11 sjJeed boats. saiting craji a11d the ferries GOlililig a11d goi11g. On tbe sbopping street hehi/1{/ is a hake1y U'hich makes the most delicious salty a11d su'eel hiscuils i11 Ibe u ıo rld , as well as J!.reeii,V,rocel:ç. grocers. fisbmongers and otber shops. Lo ca l tradesm e11 ıl'i/1 tl'elcome you /ik e ttll old acquailllttlıce afier seei11g you i11 !heir shop a couple (!/times. Motorised t'eh icles are forhidden 011 the islc111d. apar/ }i"om those 11eeded for jJublic utilities. a11d borse drctll 'lt jJbaelolts jJmuide puhlic trallsjJort. 'Jhe 11orth road jxtsl the mosque eleı/ed 1935 takes you hetu•ee11 allmctit•e /l'Ooden hoıtses to the 1-laghia Ciorgios .llol/astery. lt is set 011 a hillsit/e cot•ered tl'ilh o/ec/1/del:ç. tl'ilcl ruses. ho11eysuckle. w i/d .f7owe1:ç and jJilles. al/fillill,l!, the air tl'ilh !heir fragrc/1/Ce. particular~v ajier il has hee11 milli/lg. The nıolwstel) ' tl'lts estahlished i11 Byz a11/ine times. hut the preseni lmilding dates o n~ı· ji·om the 19/h centu'Y· Mo11aste1y and churc/J sta11d in a snıall garde11 u ıhose u•e/1 is famous for its su'eelti'Ct/er. On the far shore of the isiand hebind the

gazlı

+

40

SKYLIFE' TEMMUZ

JULY 1997


piknik alanı olan Kalpazan Kaya'nın küçük plajında denize girilir . .\lehraplı gecelerde gençler toplanır , ~arkı söyler ,.e gecenin tadını çıkarırl:ır. Yürüyü~ü se,·enler. sahile inmeyip soldaki tepeye doğ­ ru tırmanırlarsa. adanın en yüksek noktası olan llristos Tepesi'ne varırlar. Tırm:ındıkça manzaranın geni~leyip güzellcşriği görülür. Çanıların altındaki zümrüt yesili otların arasında küçük beyaz papaty:ılar. sarı \ 'C mavi kır çiçekleri. koyu mor iri~ler rengarenk bir halıyı andırır. Kar~ınıza kücük t:ış bir e\' ,.e eski bir cJu,·ar okacaktır. Duvarın üzerinde. iki antik sütuna oıurtulmus eski bir çan kulesi bulunmaktadır. Bekçiden izin alıp içeri girdiğinizde. küçük bir bahçe içinde .\ letamorphosis Kilisesi'ni giireceksiniz. Kilise. 6. yüzyıldan kalma eski bir Bizans kilisesinin harap olmu~ du,· arları üzerine 1868 yılında

11/0//as/ely is Kaljxızan Kaya. the best picnic place 011 Ibe islc/1/c/. u'bere !here isa smail su•imming heach. 011 moonlil ll(({hls i11 su milter the .J'Ollllg people gatber bere lo sin,~ and cbat. Tbose u•bo enic~ı· u•alkill,({ should ccmy 011 up Ibe bill ins/ead c~j'lumin.~ do/1'11 /ol/'ards Ibe heach. Oimbing tou •cm/s ! Irislos TefJesi. Ibe Ili// cl Cbrisl. u'hicb is Ibe bigbes/ ~pot 011 Ibe is/a/1(/. the uieu• becomes steadi~ı · more ~pectacu/ar. 7be emerald .~reen .~m.1~1· beneatb the pine lrees is sprinkled u•ith liny ll'hile daisies. yelloll' hullercups. hl1te t•en·ain and pınJJie irises. /ike ajloll'er pa llemed ccn1Jel. Al Ibe top is a smail st one house. and on top c!/ Ibe ll'cil/ C/ll old hel/ !ol/'er sel un tu·o rnlcient colınlli/S. \Fben the caretaker le/s yoıı i11. you see Ibe Chıırcb C!/ .lletamor/Jhosis i11 a linı • garden . This cl.ııırcl.ı 1/'Cts !mill in 1868 un !he /'1/İIIS r~/ C/ 6/IJ

in~a edilmiştir.

Tepeelen

ineliğinizde

sağa doğru

giden yolu takip ederseniz. Sait r:ıik müzesinin önünden geeerek adanın ünlü. büyük kubbeli llagios Johannes Prodronıos Kilisesi 'ne , · arırsınız. Kilisenin girişinde , yeralıında mezar odasına benzeyen bir hücre bulunur. 9. yüzyılda 1nı pa ra tor Theophilos. yönetime karşı çıkan ralıip .\letlıodios\ı sene boyunca. iki katil ile birlikte bu lıücre~·e hapsetnıi~tir. Ri,·ayere gi'ıre. sadece h:ılıkcılar tarafından bir delikten arılan halıklarl:ı beslenen .\ lethodios. katillerden birinin ölmesi ,.e cesedinin alınmaması ~onucu. hu küçük hücreele ceset ilc birlikte yasamı~ \ 'C mucize sayılabilecek bir hiçimele lıayatıa kalahilmiştir. İmparator Theophilos ölclüğündc. esi Thcodor:ı. ı\lethodios\ı kurtararak patrik ilan etıni~ : hücrenin bulunduğu yere hir kilise yapurmı::;tır. Bugün aynı yerde , Sait raik'in "Papaz Efendi'' hikayesine de konu olan \'C 1896 yılında in~a edilen cemaat kilisesi bulunmaktadır. Anık ıcıniz ha,·a \'e tarihe doynıu::; bir şekilde tekrar başlangıç noktasına, adanın merkezi olan iskeleye dönebilirsiniz. Surgaz Adası ' ndan ayrılmadan önce . iskeleele yorgun luk ı;ayınızı içerken. siz de 1\ecati CCılen'in şu satırları ­ na hak ,·ereceksiniz: "Bir kez adaya yerleşen insanlar. ada aşkına, ada hast:ılığın:ı tutulmuş ve adalı olmuşlar­ dır. Bu ada a~ıkları, huzurlu, tahiat ve insan sevgisiyle cl olu kisilerclir... •

Cei//IIIJ' B)'Z C/1/Iille

churcb . 'J'akinp, the road doırnbi/1 011 the otber side takes yon pasi the 1/ouse C!/ Sait Faik lo the failiOliS Church ~l lla,~bia .foha1111es fJrodromos. ll'ilh ils /(//;~e dome . Al the e1ıtmnce isa suhterralıecuı cho111her u-bere the priesl . 1/et/.ıodios. ıi'l.m /ed cı rebelli011 againsl the l:'lllperor Tbeopbi/os in the 9tb ce1ılıny. ıms illlfJrisOiied j(Jr Sel'l!l/ .l'eCI/:'i i/'i/h 111'0 11/Urc/erers (}S his C0/11/JCIIIiOIIS. According lo beorsay .1/etbodios lil'ed 011 1/olhin,~ lmt.Jish lhmmı domı to hi111 tbrou,~h a bo/e hy.Jisben/lelı. \\"hen one ()/the 111111derers died his hoc~ı · 1{'(/S le.Ji lo ml ili the eel/. (Ir/c/ing lu Ibe UllfJieosanlness C!/ w ndi1io us inside .. ll im c ulous~)'. bo u ·e ı ·er. .lle/ bod ios s111riı •ed o nd u'lıen Ibe e111peror died bis 11'(/e 7Zıeodom bod hi111 released c111d proclaimed fHtlriarcb . and orclered a cburch lo he erec/ed 011 the spot . 7he Jıreselll cburcl.ı //'OS hui/1 in 1896 a1ıd is the locolicm of Sait Fai/..0; storr. Papaz h,j'endi. Neplele ıl' i1b .fi'esh Cl ir and b islo1y you .f/1/C/ yoıll:'ie(/ bacl< (1/ the qııay. \l"hi/e u·ailin,~ jiJI' Ibe feny you can relax ot •er a .~lass C!/ tea and appreciate .\'ecali Gii/en :, sentimen/s uhen he said. "People ll'ho haı •e O/Ice /iced 011 the is/wıdfa/1 ili /m •e ll'ilh il. /ike an il!/ectious possion . Soan the)' .Jc'el they he/cmg !bere. Lot 'e'~' c!f· this islcuıd are serene people. .Jiı/1 ()/WL'e of IIC/1111'1! and !heir felloıl ' men... •

• \ 'er:ı llulgurlu. ~l:ırııı:ır:ı C'ni\ e r,iı l' 'i iiğrl'ıiııı giirl'di,i .

• 1t'm /J11(~11rl11 isa lı>CIIIrC'I' al .llanuara lllil 'l'l~·itr.

42 S KYLIFE

T EMM UZ +

J U L Y 199 7


• Deniz

manzaralı

ve ki imalı odalar • Yüzme havuzu • Türk hamam ı

CLUB 'XANTH05 e ski .Akd e l'\i z 'd e y e l'\i e vil'\i z .... Kalamar Koyu , Kalkan -Antalya Tel : (0.242) 844 23 88 Fax: (0.242) 844 23 55 "Ciub Xanthos bir Hazinedaroijlu Grubu kurulusudur."


-

~

Wl~

("' *

'

/""'\ ~ ~

p

~

1

A

-' - /""\ - /"\ - """"" - ..,' """ ~ ,-4 ....

h

-

.

~ ~ .-~.

\

~

~

A

~

'

~---- 路


.

Alı~ap ,

Anadolu 'da en az onbin yıldır başarıyla kullanı­ lan bir mimari ögedir. Selr.;uklular ve onları izleyen bazı topluluklar Anadolu'ya geldiklerinde. Semerkant, Buhara , Hiva gibi kentlerde gerr.;ekleştirilen ağar; direkli ve ahşap tavanla örtülü camileri Anadolu'da da inşa etmeye çalıştılar. Neredeyse tamamını 13. y üzyıla tarihleyebileceğimiz Afyon , Sivrihisar, Ayaş Ulu Camileri, Ankara Aslanhane Camii, Beyşehir Eşrefoğlu Camii Anadolu 'daki erken ağa r; direkli camiierin en güzelleridir. Bunlardan bazıları 48, bazıları 67 ağar; direkli olup. olağa nüstü kiri ş kaplamalar, kalem işleri , rumi ve palmetlerle ince i::,;l ennıi~ dolgular ile si.islüdürler. Doğusu ve batısı geni::,; ormanlada kaplı Karadeniz'de , a lı şahın mimari bir malzeme olarak kullanılınaması düşünülemezdi. Ahşap hayatlı ev ler , ahşap köprüler, ah::,;ap anıbar yapıları, seranderler, samanlıklar , değirmen­

ler ahşap kullanınıının belli başlı örnekleridir. Bu süre çte Karade-

Wood is a material that has been used in Anatolian arcbilecture for at leas/ ten thousand years. When the Seljuks and oth er Turkish peoples arriued in Anatolia in the Iate llth centwy !bey set about cons/ruc ting mosques wilh wooden columns and roofs /ike those of Samarkand. Bukhara and Khiua. The loueliest examples of such mosques, most of which date ji'om the 13 /h cenlıuy. are the Ulu Mosques of Afyon, Sivrih isar, and Ayaş. Aslanbane Mosque in Ankara, und Eşre.fo,~lu Mosque in Beyşehir. They are characterised by outstandillg ceililıgs decorclled ili uariot ts /ec bwoodwork niques, painted elecoration 011 the plasterwork, and hetween 48 c111d 67 carued wooden columns. As a re,~ion of.foresl c/ad mounlains il was tmthinkable that Black Sea arcbitecKaradeniz'de ahşabın mimari bir malzeme olarak kullanıldığı yapılar içinde en ture should not make görkemiisi Kastamonu'nun Kasaba köyündeki Mahmut Bey Camii'dir. 1 Mahmut extensiue use of wood Bey Mosque in the viiiage of Kasaba in Kastamonu province is the most spectacas a material. Wood ular example of wooden archıtecıure in the Black Sea region.

48

SKYLIFE

TEMMUZ

+

JULY 199 7


r

Eşsiz

tatil beldesi Çe me

ltın

Yunus'ta, konuklarımız

fark lı

bir senfoninin büyüleyici

sualtı

ritmi ne kap ıl acaklar ... Bir y·az senfonisinin.

Çeşme A l t ın

spor olanakları...

Marina , çocuk kulübü ve

Yunus'ta her şey

hazır

Rev iL F'iLncss Club...

Çeş me Altın

Yunus,

sa y ısız

sizi bekli yor. Klima lı . uydu anten ii, mini bari ı

o lanakları

tam konforlu odalar. suitler. restoranlar. cafe' ler,

bekliyor. Bir yaz senfonisi dinlemeniz için ...

barlar .. . Deniz tutkunları için

a ltın

ve 20

y ılı aşkın

deneyimiyle sizi

bir kurnsaıda

özel pla j...

\//In )unu s · (:I'Şml' Turistik Tl'sisl!'r \ . .)" . ."! :I.'J/8 (:I'Ş/111'/ ixmir · T(RJ.../)/·: Tel: (0 2.'12) 723 12 :lO Faks: (0 232) 723 22 52 Ilim

lmw,·Çt·:;-mı· Turi...:tilı. 11·... /s/ı·r \ .';ı' Ilir ıO lil!$<11" TıırJ/tJ/11411 Aurıtlw~udur


Mahmut Bey Camii'nin niz'de

kapısı ah~ap i~çiliğinin

in~a

edilen en Kas taınonu·nun 20 kın kuzeybatısındaki Ka saha Kiiyü.nde yeral :ın Cındaroğlu fllahınut lley C ıın i i .d ir . giirkeınli yapı.

Candaroğu ll :ırı llatı

Karadeniz"de 1\:ısta ­ Sinop. Zon guldak illerinde 1291 - l "ı (ı l yılları arasında yaklasık 170 yıl hüküm sürıııüs bir Anadolu lkyli ği idi. Bu heylik H. hükümdar isfcndiy : ır lley nedeniyle isknınonu .

diy : ıro ğ ull:ırı ol:ırak

da

: ınılıııı ~ tır .

~l:ıhınut

Bey Camii. tarihinde hükümdar o l:ıınay:ın

Candanığ lu

ı\l:ıhımıt Bc~ -" in .

y ılında 1\asah : ı

u- ı

1\ii yü "ndl'ki arnilerini bir cami yapııııına 1 · :ı kfeı nı esi sonucunda insa cdilıııis. C ı ­ mi dıstan y:ılın. sade bir y : ıpı : : ıııı : ı içe ri -

en mükemmel örneklerinden biri. 1 The door of Mahmut Bey Mosque

ıs

a wonder of woodwork

technıque.

bas alu ·aı·s heeu used u o l ol/~)' j(>r bouses. bul for bridp,es. ha rns. st o re nJOIIIS and u ·atemJil!s. Ca ndarolJ,fu ,\Jabnutl /Jey ,\/osqu e at /\asetbo t •i//op,e 20 k111 uorlhll'esl C!/ 1\asta 11/ 0ill t is Ib e 11/0SI illljJress it •e u ·o oden lmi/ding in Ibe Black Sea region . Tb e Cmld a ro,iJ, 11 ll o n 11 ·e re o Turkish jJrillcijwlity u •b iclı nt /ed ot •er Kaslll!IIOI/11 . SiuojJ oud Xongu/dak ili Ib e //"es/em JJ/ack Sea re,ı.; ion jiJI· 170 . ı•em\· hetu •ee 11 129 1 au d 146 1. "lZı ey are a Iso kuolt 'lt as Ibe N i:udiyaro,iJ,ullcm due to Ibe fa lllOliS Co 1/(/o m ,Q,Iu mler i.~ji:ud~ıw· !3e)'. /1 l occil lord llrlllled ,\/ablllul /Jey endo1/ 'ed his !tuJds at A·osa/}(1 j!Jr Ibe co n structiou <!f"a 11Josq1w


Bugün nakde ihtiyacınız varsa, yarın sizin için çok geç olabilir.

Finans sektöründe deneyimli, uzman yöne· tim kadrosu, çok süratli istihbarat yaparak

Bir Universal Holding kuruluşu olan

kısa sürede ve gereken miktarda nakit

Era Factoring, 2.1 trilyon TL' lik sermayesiyle,

sağlayabilecek güçlü örgütüyle, özellikle

en büyük sermayeli factoring kuruluşudur ...

KOBi'lerin nakit sorunlarını çözümler.

~ ERA FACTORING "Daha çabuk ... Daha çok"

'~ UNIVERSAL HOLDING Era Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. Büyükdere Cad. Maya Akar Center Na: 100-1 02 Kal: 24 Esentepe 80280 istanbul Tel : (0· 212) 21 2 35 20 (4 Hal) Faks: (O· 21 2) 212 35 29 izmir Bölge Müdürlüğü: Hürriyet Bulvarı, Yusuf Dede iı Merkezi No: 3/1 Kat: 6 Daire: 602 Çankaya 3521 O izm ir Tel : (0·232) 445 65 59 - 445 64 08 Faks: (0-232) 445 68 23 Bursa Bölge Müdürlüğü: Fevzi Çakmak Cad . Famora Meydanı Aytı Plaza Kat: 2 No: 33 - 34 Bursa Tel : (0 -224) 223 72 52- 223 80 33 Foks : (0-224) 223 79 Ol

~ w

"

t ]


elen \ 'C

in J.-)74. Fro111 the outside the liny t\1/ahmu/ FJey ,\/osrt lle is extremezı• p lain . lmt ll'ilhin il is a II'OIIder r!/ in/ay and other u ·oodtrork lee h 11 iques. .lleasu rinp,jusl 9 .\' 12 me/res and /it hl' 11/'e/ue s/1/a/1 u ·indott 'S. the mosque enchcntls ererı· t •isi/or. ,\1os/ c!f'tbe 1/'ooden 11/0Sf!lles in the easlem 13/ack Sect datejiwn the 19th cenluty. the ll/OS! inlereslinp, heinp, Sen/.?r!y ,'\1 os q 11 e a 1 Ça ml i!?C' 111 ~i 11. Omicii!Cik ,\/usque al Ç'a)'e!i. Meyl'eli .1/osque al FuiC!i/.?li. Kihleda.~ ,\ Josque al c;'(i neı•su. Yen ikeiy /J(i z llwhalle ,\/osque and /Jilenkriy ,\/ usque al 1/ em~in. Zi!'ane 1\iipn'is(i ,1/osque al 1\a/kcllldere. c111d the Ça1111ik. Şim~irlihiy c111d (/(ineyce // au Seyh 111osques al lkizdere. l htc t Seyh .l!osque in l 'jJjJer D isi ri cl o/ the rillap,e o/ C/(i ne)'ce 1/'CIS hui/1 ./(il· //au Os111a11 Niı•azi SijJahio.~/11 . lstanhul Director u/ !.ihra ri es. in 188 7. 1he arehilec /s u·ere Ali l 'sta

alısap i~çi l iğin i n

alısap kakına

sa-

natın ı n o l ağ;ınüstü

h ir lıa r ikası. 9x ı 2 metre hoyutb rı nclak i cami. son cemaat yeri \ ' C anag i r i ~ kapı­ sıyla tüm ziyaretçileri hü\ · (ilcıncktc. I 2 küd'ık pencere ile ayclınLıtıLın camide ün lü islam gezgini ihn-i Baıuıa da namaz kılını~. Orman alanı daha zengin olan Doğu Karadeniz'deki alı­ sap cıınilcriıniz ise genellikle ı 9. yüzyıl­ dand ı r. Bunlar aras ı nda iinc \; ık:ınlar Ça ın 1ı lıcın~in-~en­ kiiy. Ça ye 1i -Orına ncık. Fındık l ı-Mey\ eli, GO nL'\ · su-Kı hlcdağ. ll cın~in-Ycniköy Düzıııalıalle.

HemKa l:( kandcre-Z i vane Kiiprüsü. i kizdcrcÇaın lı k. ikizdcre~imsi rli kii\'. ikizdcrcGünc\TL' I !acı ~eylı ş i n-Dilcnkiiy.

cıınilcridir.

Günl'\'cc Kii\'ü Yukarı .\ l alı;ıllc'dc yer alan I Lı cı Sc\'lı Camii. I HH7 yılında istanl1lıl Kütüphane ,\ !üdürü I la cı Osman

Ah~a p i~çi l iğ inin önemli örneklerinden biri de Doğ u Karadeniz'de Ikizde re ilçesinin Güneyce köyündeki H acı ~e yh Camii, 1887 yı­ lınd a P aza rlı Ali ve Hasan ustalar ta rafın ­ dan y a pılmı ~tır. 1 Hacı }eyh Mosque ın Güneyce, a vıllage near the town of ikızdere ın the eastern Black Sea regıoıı, was constrııcted by master craftsnıen Pazarlı Alı and Hasan ın 1887. lt ıs among the lovelıest exanıples of tınıber bıııldıng.


Artık, hesabınızdan

para çekip harcasanız bile ...

Günlük yüksek faiz kazanmaya devam edeceksiniz.

•• Ci ı ibank

size

esap paranızı bağlamadan de ğe rlendirebileceğ iııiz

yeni

ay lı k

va d e li hesap düzey inde y üksek faiz de

bir çözüm sunuyor: Üretken Hesap. Türk Lirası birikiııılerinizi .

Hem de. döviz. repo vb.

Üretken Hesap'la karlı bir şekillle değerlendirerek hem kazanacak.

ücreti. vade ve faiz

hem

an para çekcbilccek . üstelik her gün

0216 410 93 93 H esa b ınıza y u rtıçıııdt:1 luUU' d ~rı ı uda

ATM

ıl e u laşa b ııırsııııı .

oranı

takip etmek gibi

komisyon

işlemlerle uğraş nıadan .

Üretken Hesap sahibi olmak için bankaımza gelmenize gerek

han;ayacaksıııız .

Üretken Hesap'ta bir vade söz konusu olmadığı için. hesabınızdan dilediğiniz

kazanacaksııııt..

yatırım araçlarında karşılaşıığınız .

yaklaşık

olarak

yok :

başvuru haıı ı mızı aradığınızdayatırım danışınanlarımız

ziyaret ederek hesap

sizi

açmanızı sağlayacaktır.

CITIBAN<O® THE

C I T I

N EVER

SLEEPS


o nd / losc/ll l ·sic! ( l'sla IIH'tlllS ··nwster ·· and isa

li! le usedfor crqjismen el'en lodayJ. The Jl/osque has a s/one 111edrese or college u11 the p,mund .flour. Imi othenl'ise is colls/ruc/ed e111ire/)' ol u •ood. To Ibe rigbt 1!/ Ibe IIIOill el/lrtlllce isa s/1/a/1 p,rcu • e. ı•ard u•bere Ibe 1/UJStjlle:,· jJo/mll is Jnnho!JI)' h tt ri ed. '/(J eilber sider!/ Ibe elliralice are rool/ls coll laillill,!!. firejJ!oces. ol/d tllt orlltllely decuroled i1111er c/oor /eods ili/O Ibe jJmyer bol/ . A l 1-sbaj1ed gallel:J' s/retcbi11p, lo Ibe /.!.ihle u •a/1 features IIW,f!.ll(/ice/1/ decomliou. illcllldill,f!. a ce/1/rejJiece i11 Ibe ceilill,f!. cousislill,f!. !!/ (/// OC!O,f!.0/10/ 11/011/c/ill,f!. ll'ilbill ll Slfl/Ore. 7ZJe jmljJil or JtJinJher elecora 1ed tl'i1b 1ree !!/ 1(/e 11 w!!f.\· has 1ra c es u/ /;'u rupea 11 it!flueuce ili the hamque S lll/d C cun •es <~/ ils cor/oucbes. bexO.f!.Olltil s/c/l·s aud rose/les . 'f/.Je ntibra!J .fc' a/ures sililifor decomliou ml(/ uiclws ll'ilb nnt/.wnws (s/o/octiteJ decum liuu . llS 1/'e/1 llS Sllj1er1J u ·oodeu i u/ay.

'\iyazi Sipalıioğlu tarafınd : ın 1 · :ıptırılıııı~. Ka1 · ııl:ıra lxıkı ­ lır:-.a c:ııııinin ıniııı :ırları Pazar İkL·:-.indcn :\li \'L' lla~an

usubr. Caminin ZL·ınin kıtında u .-, bir ıncd ­ rc~c bulunuyor: diğer kı~ııııl : ır ise ta ııı:ııncn alısap. Ana girisin ~ : ı .Qında ınulıtcıncll'n 1 · apııranın da mezarı ­ nın bulunduğu bir lıazirc 1·ar. Giri~in ."> : ı ğı nda I'L' ~olunda o c ı k lı i k i o da

YLT alımr . Cok :-.Lblli bir ic bpıd : ın : ına ıııcbn:ı girincc l . -,eklinde . kılı ­ Ic du1 · arına bd:ır uz: ınan o b ğan(b ­ tü ~lislcınckrc s:ılıip bir ınalıfil. dü1. t : 11 · and:ı dıstan bre. ictcn :-.cki zgcn lıarikı bir alısap bczcıncli giibck gii-

rülümr. ll:ıvat ağacı ınotillcriyk süslü ıııiın ­ bcrdc i\nupa etkisindeki Barok S 1·c C kınıınlı brtusLır. altı kiisdi l · ıldı/ ­ lar 1·c rozctlcr bulunlll or . Bcnzcri :-.Lblüıııdcrc 1L' ınukırna~ ni:-.IL·rL· :-.a lıip ıııilırap bir ba~k:ı alı~ap bkın : ı u~t:ılığı iirncği .

ikizdere Vadisinin uzak bir kö~esinde 144 yıl önce inıa edilen Şim~irliköy Camii'nin ah~ap i~çiliği insanı ıa~ırtan bir ustalığın eseri. 1 Sını• ır ~ 'Y Mosqı e. daııng from 1853. ıs known for ı ts ınırı­ ale woodwork decoratıon. lı ıs sııuaıed ın a renıoıe part of ıhe lkızdere Valley.

54

S KYLIFE

TE M MUZ

+

JULY 199 7


~

iNiMEN

ORTOPEDi LTD. ŞTI .

~·~ ,. Jl) / / •

.

-~ (:r~

No~t­

\ ısLAND\

Betiece

teliini

A. •

EXPE A (ANY A

ATALAY Ç A NTA

ÇINAR ÇANTA

k} Z'ru~(

1\IAIJAZ

HB

1

~@,@,fii)fj 0

~

·-- '

:tJJa n<lt·,,;

®

1

barbaclıo

'"'. (urioni-

~SIT:,

M~.~cu4

M

Jrfartı'tuffi A ya k kabı San.Ticlld . Şti .

ı No i · eX'1t 1

..

1· 2

3

9 - 254 O 5 •

M.R


}im~irliköy Camii, mimberi, stilize ağaçlar, lale motifleri ve altı kö~eli yıldızlarıyla tüm Anadolu'da özel bir örnek.

1 The mimber of

}imiirlıköy Mosque

11 decorated wıth sıylısed trees, ıulıp nıoııfs and hexagonal 1tars. Sinı~irlikiiy Camii ise biraz daha eski. Canıinin 1-H yıl­

,\fosque datinp, .fiwu the lllid- 19tb ceni!IIJ' is an extmordinmy di.,play c!f' Iradition al (.TC!fisnJanshijJ anda Sili/Jrise in the remote J • illa,~e oj' ikiz dere. reached l'ia a steejı nınTOII ' road u •indinp, tbrou p,h a spectacu lar ualley . On tbe north s ide q/ the 111osque is a u•oode n reading nH>III. When th e mosqu e u•as first hui!t it had 110 minaret. and the st one 111 ina ret add ed i11 1988 does not e:\' aci !)' harm o 11 ise tl'i 1h 1he or ip, i na 1 architecture. '!Z?e ti'OIIder:fiil c un • in.~ horder qf' the galle1y ha!ustrade. intricatelv decorated cl'ilinp,. and llltlrl'ellous ll'rJodu •urk of' th e mihrap and lllillllıer 111 ak e S i 111 ş i ri i kı'iy M os q 11 e u•e/1 t/'()rfh the difflcultjuurIIU) ' tu see il . '/he inscrijıtion (!l Ah111et l :,·ta. the arcbitect. ca n he seen on the Jıedilllent !!f'tbe 111ibrah..~il • in,~ the date of' coi!S iru c ti o ll as 185.). I'Vith its stylised trees. tulips and si.\·-cornered slaJ:'\. the 111i111her in particu/ar isa unique example (!l its kind 1wt to hej(illml mi)'llhere else in litrkey. •

Ş'imş ir/ik(iy

lık h ir gecnıi::;i var. Zor. u::;lı. dar hir yoldan . olağ:ınüstü

güzellikteki ikizdere 1·adisini sağlı-sollu seyrederek cık­ tığınız hu köyde sizi gercekten sa::;ırtan. hüyülcyen hir ustalıkla kar~ıla::;ıyorsunuz. Caminin kuzeyinde ah::;ar hir okuma odası 1·ar. ilk in::;a diinenıinde lllinaresi olmayan canıiye 19:-il·rde t:ı::; hir minare ilan: edilmi::; aına alı::;ar y;ırıyla uyumlu olduğunu söylemek zor. Kareye yakın bir rlana sahir olan canıiye girince insanı hayran bıra­ kan kıntınsal hordürili korkuluklarıyla hir nıahfil. nıükenııııd bir w ·an süslcıııesi. yine ahşap işçili­ ğinin en ınükenınıel i'ırneklerin­ clen ol:ın bir ıııilırap 1·e nıiıııher karsılıyor sizi. Siııısirliki'ıy Cami i. Ahmet l ·su elinden cıknııs . .\linı ­ heri. sti li ze ağa~· Lır. !alL· nıotilkri 1·e altı kii::;eli yıldızlarıyla tüııı Anaclolu'd:ı iizel hir iirnl'h:. C ınıinin ıııihrap :ılın lı ,Q ıml a kalem i::;iyle sunlar yazılı: · · 11ayatınd:ı hi!Cınü z iiğ renıııeyen din ncft et sun ona Kahri icre telkin. (Bilini z ki. hayatınd : ı dinini ii,Qrenıııcyene. liklükten sonra kahri hasında iıııaıııın 1 · erdiği telkinin lıic yar:ırı yoktur) Anıele Alınıcı l · sı:ı 1.270 .. L\ lil :ıdi 1:-i'i:)l. • •

F:ınık l'ı:kiıı . :ır:ı,ıırııı:ın . l·:ıt:ır

• Far11~' l 'eA>ill isa u •riler and n•searcber

'•. 56

SK YUF E

T E MM UZ

+

JULY 199 7


Kişisel 8il4isnynr-ınız

Sizin ~ibi seçkin olsun

TELEVİZYON CDPLAYER CD - MPEG PLAYER FAX-MODEM RADYO TELESEKRETER

iç Anadolu Bölge Müdür/üğiJ :

MMX Notebook ve digv er , ' , , , , .. Alternatıflerımız ıçın lutfen arayınız...

Tel :(03 12) 467 42 54 (PBX) Faks :(0312) 427 11 02

Ege Bölge

Mildürlüğü :

Tel :(0232) 463 39 74 (PBX) Faks:(0,232) 463 39 75

JII!!II!II. . .IIIIJII:IIIIJ-·

/

'


..,.

Business Class l<onforunuz havada l<almasın.

GÖZTEPE n

n

· P,

1m

A

~

PARK

RESIDENCE .

Cemil

Topuzlu

Caddesi

No :

92


!lw- tfo.,;... ti;tir iliarap!'ti fa,oa!'t oto;ari

- - Özelj'iv·urt'if tH.- "F' J'tj>turfw-i

3 ayt ttj lat;.e.

#ot<trraffat tfo.t;.e.r; Çatt o.J!d,fi !JaAy.. o.J&Lf; /;tatrbat'M e.tr .re.yltir .rurti(/özte;e. ~' Cetrrtf To;az!v. Cadle.riraw-itrrle

First Class bir yaşam Göztepe Pari< Residence' da sizi bel<liyor .

..

GOZTEPE PARK 1\

1.

5

1

1>

1.

ç

N

l.

"Sizin yerinizi kimse alamaz."

G ö z

ı c p e 1 i S T A N B U L T e 1: ( O 2 1 6 ) 3 6 8 6 6

7 8 - 3 6 8

6 7

13 - 3 6 8

6 9

3 S

D g veEKiNCi ort ın ş ve tı c

ltd st


Akdeniz'in en güzel l iman l arından biri olan Girne'nin o muhıeıem rıhıımının gerisinde, arka sokaklarda, Kıbrıs'ın giz dolu güzelliklerini yaıayacağınız seçkin restoranlar bulacaksınız. 1 1 ı ht ba ır•• behınd ı! • nıagnıficenı e• planade lt Gırne Ky ren a,, one of ı he lovelıesı harhours ın ıhe Medııer ranean, you wı l i lin d exclusıve r ·sıauranı< wqh ınerıorabıe dı,nes ıo Je .5 tl. palare D oğu'nun zcnginlikkriılL' ulasııı:ık

isteyen fatih ler. SL'rLi\·enlcrinc Kıbrıs ilc lxısl : ııııısl : ırdır. lkıyük iskcndcr. Augustus . Asl:ııı Yürekli l{it'h:ırd bunLır­ dan b:ızılarıdır . Batı'nın zenginliklerini L'ic gc~·ir ­ ınck isteyenler ise aın:ıd:ırın:ı yine 1\.ıhrıs üzerinden ulasııııslardır . Asur kralı 2. S:ırgon. ı\lısır kr:ılı 5. Pt olcıııy. Pcrs Kr:ılı Cyrus \ 'L' ll:ılifc Ilanın Rc~id gibi ... ıviısır \ 'L' Suriye. Batı'nın giizünde birinci derecede bir değerken Kıbrıs <-la :ı ynı statüde iıııis : fakat llindisıan ·a yeni deniz yoll:ırının kc.~fi

W es/eri/ CUIUJIIL'ml:,· allmc/ed h)' the ricbes 1!( Ibe /:'a s/ jiilt/1{/ Cıtmts a COIII'enient s/ejJjJiJip, s/one. / IIIIUJI,~ tbe111 u ·ere 1'4/e.wuıder Ibe C:real. Angus/1/S {/J/(1 Niclıard Ibe /.ionbearl . f:'ctslern con quelw:,· bectding u ·estu •ards usedIbe island.fiır a si11ıilar Jml/HJse. as in Ibe case 1!( Saı;~on ll 1!( As.,yJ'icı. / 1 /ole111y lll 1!( t:;!{ J1JI. Kin.~ C)·ms 1!( / 1ersia ond ColijJb //amu Neshid. So long as t:;!{J1JI (///{1 Sı·ria u •en• Ibe prillllfi:J' goals r!f' tbe \\"esi. Cı1JI'IIs relctined ils illljJorlonce. lmt ll'ilb Ibe dis-


- -

--- ---

Badrum'da baz1 şeyler değişirken siz de orada olun.

.

B .O D R U M . ..

ALlŞVERlŞ,

....,

.

KULTUR VE EGLENCE MERKEZI

"iş" konuşmak için şimdi

RIMIC'i aray1n.

1

~ODRUM: GÜMBET KAVŞAGI KARŞISI / BODRUM r EL: 0252-3ı3 ı 2 8ı - 82 FAKS : 0252 - 3ı 3 ı 2 82

e-mail: rimic@turk.net

iSTANBUL: YAZARLAR SOK. ı9/2 80300 ESENTEPE TEL : 02ı2 - 275 34 27 PBX FAKS : 02ı2-275 34 ?9


, Mısır ve Suriye'nin strat ejik değerini dü şlirünce. Süvey~ Kana lı 'n ın açılı::iına kadar Kıbrıs da unutulup git nıi ::i. Bu ıııütlıi~ ve yeni ticaret yolunun ağ­ z ını tutmak adaya tıri ­ hi itibarını iade etnıi~ . Birbiri :ırdına adayı ele geı,; iren <.T~itli ırk ve uygarlıklar Kıbrıs ' ta doğal olarak izlerini bırakmı~l:ır , zaman zaman ço k zengin tica ret kolonilerinin olus-

masına ol:ınak sağla ­

cot'ely r!/ !he seo mu/e omu/Id !he Caj Je (!/ Good 1/ojJe. l:;f!..J1JI o11d .~) •rio ll 'erc' I~J1)(tssed o11d C)1Jnts u •a s relegoled lo ibe sic/eline.,· r!f'his/r)}y. ıYolllllliflbeojJellillg o/Ibe Suez Cmwl i11 ibe lo/e 19/h cel!ltny c/id il tt,!.!,Oİ/1 heum!e o suu,!.!,bl t!fier hosej(ll' COitlmllin,!.!, !his lteu • /rode mu/e. 'f he coul!l /ess sucu'ssiolt uj'jJeoples !l'bo luo/..! jJossessioll oj'lbiseosler/1 .11ediler1Wtecnt is/ond bm ·e ol/ /~ji lmces of'iheir jJrese11ce. ei/her i11 jJhysical s/o11es or less lolt,!.!,ih~ı · ili !he cullurc• . Some esioh/isbed fJrwperous 1ra di ll ,!!, colonies here. Allihis C0111İII,!.!, tti/d ,!.!,OİII,!.!, for ;m rposes (!/INt r and commerce ot •er lr111,!.!, cenluries did no/ , holl 'et •er. chon,!.!,e !he hospi!olii,J' o nd s! o u · hul fJieosalll t!'(t,J' r!l 1(/e of' ibe /oca/ inbahilanls . ll is !his tf'(f,l' (!l 1'· Izle o11d ils dit •erse jJ!easures tl'bich is my suhjecl bere. La11 •rel!ce f)urre/1 . u •e/1 knoll 'lt au/bor (!/ ibe Ale.wtndria Quarlel. li!'ed i11 C)tmtsfor ma ny years. i 11 1h e uil lage (~/ lklloj)(!İS (lo d oy ·s 13c~ ı · lerheyi). /11 his hook INI/er l .emons he deserihes ibe k~ı·ij· or pleosu re of' u11e of' his cbaroc lers. !he Turkish C) •jJriol Sahri. i11 ibe j( i/101/ ' İ IIP, /l'ords: Girne'nin batısında, Bewarmak Dağları 'nın teraslarından Akdeniz'i seyreden " ll e ti'OS oht •iously Karmi, Türklerin yanısıra Avrupalıların da ya~adığı ~irin bir köy. 1 West of el!doll'ed ll'ilh thal Gırne ıs Karmı vıllage. where there ıs a spectacular vıew over the Medıter­ ranean from the terram of the Be~parmak mountaıns. Many Europeans lıve II 'OI!derf'ul .'\los/em here sı de by sıd e wıth the ır Turkısh neıghbours . qualily tl'hi c h is

,.

nıı~lardır. Bu birikimlerin kalıntılarını ada nın hemen her yerin ele g<irmek o l asıdır . Ama bütün hu savas ve ticaret aıııaı,:lı gel gitler adanın gerı,:ek yerli halkının, tok güzIli , konuksever, yav : ı~ ama keyini ya::;am dzgisin i saptırmamıstır . Kısa ca anlatmak istediğim de zaten hu ya ~ a ııı h i ı,; i ın i \'e o n u sarnıalay:ın çe::; itli "kcyitlerdir ... Uzun y ıllar Kıbrıs ' ta. Bellap : ıis küy(indcki LTindc ya::;:ıını~ . bizde İskenderiye lkırtlüs(i'nün y :ız:ırı o larak tanınan l.a\Hence Durrl'il " Kıbrıs'ın Acı I.i nıon l arı" adlı yapıt ınd :ı k:ılır:ııııanl:ırından biri olan Kıbrıs Türkü S : ıhri ' nin "keyfini " siiyle anl:ıtı ­ yor: " Acıkca hl'iliydi ki keyif denen o ıııulıteseııı Müslüman tarzının büyüsüne hır:ıkıııı::;tı kL·ndini. Yani sessizlik ve r: ılı : ıtl:ıııı : ıkt : ın k:ıyn : ıkl : ın : ın bir akıldan geı,: enler aleıııinc. Bu kesinlikle bilineli bir aklın varlığ ını gerektiren "dl'ısünıııc " lı:ıli de-


B O D R U M AllŞVERiŞ, KÜLTÜR VE EGLENCE MERKEZi

Bodrum'da baz1 şeyler değişirken siz de orada olun.

Bilinçli shopmix

"iş" konuşmak için şimdi

RIMIC'i aray1n.

e-mail: rimic@turk .ı

BODRUM: GÜMBET KAVŞAGI KARŞISI / BODRUM

iSTANBUL: YAZARLAR SOK . 19/2 80300 ESENTE Tt:l .

n")1")")7C:.'JA'1'70

C: .


cal/ed kayttbe contemplation wbicb comes ofsileuce and ease. lt isa meditatiou or reuerie u •hich presupposes a conscious mind re/a:xi11g: il is somethin<~ deeper. a fathonıless repose q/ the tl'ill uhich does 1101 el'e/1 pose to itself the questio11: Am 1 bappı • or unbapjJ_J'r

This hlis4iil state ofmind ct/ll he İi!f'ec1ious. as we /ea r11 Ji·om a 110/ber t~l Du rre/1 :,· cha racte1:~. 111 He/la pa is is the u·orld \ tiii~J ' Tree q/ldleuess. /ocated in the square near the ct4es witb restaurau/s 011 the ujJper.floor. Audreas. the Greek e/der c~/ the l'illap,e u •a rns Durre/1 that [/ be iuteuds to ll'ork and acbieue auythi11g tuorthtl'bile, tben be should not sit tt nder the Tree t!l !d/elless, u•bicb takes au •ay a mau ~- tl'illpou•er. Wheu i11 the Turkish Repu h/ i c c~/ ı\' ort bem c.:vpnts you. foo , ca 11 experience to the .Jit/1 the deligb/s q/ ealilıl.:­ drinkinp, and liuing 011 tbis island. surrounded by sa11 c(ı • heacbes and sparklillt.: sea tl'Ctrmed by Ibe bol Mediterranea11 sun . C.)pms bas a considerğildir.

Çok daha derinlerde. kendisine "mutlu muyum. yoksa mutsuz mu"' sorusunu dahi sormayan bir iradenin sonsuzluk içinde eriyis halidir ... Bu yalnızca Sabri gibilerin yaşamiarına ait bir ayrıcalık değildir. Bugün Beylerheyi ola rak anılan eski Bellapais kiiyünün meyda nında . altta kah,·elcr. üstte restoranların bu lunduğu köşede dünyadaki tek "Tcınbellik Ağacı" boy giisıcrir. Kiiyün Huın muhtarı Andreas. Durrcll'a şiiy ­ le c.kr: "Seni uyarı y o­ rum. Çalışmak. bir işle

Kıbrıs,

tarihi birikimin yanısıra, doğanın, serin ve pırıltılı denizlerin, sıcak Akdeniz günejinin bir tatil cenneti. 1 Cyprus ıs as fascınaıing for ıts history as its natural beauty, glıtter­ blue sea, and warm sunshine. sahip

olduğu

comerdiğini esirgemediği ın g

S K Y LI FE

TEMM UZ

+66

JULY 1997


Filmlerde rastlad ı ğınız mükemmellikte bir yaşam , Karya Evleri'nde sizi bekliyor. Bodrum-Gümüşlük ' te , doğal güzellikler içinde, sadece 50 villa ve 4 yıldızlı otelden oluşan Karya Evleri'nin içi - dışı, çağdaş bir tatil köyünün donanımına sahip . Karya Evleri'nde özel plaj, havuz , bar, açık-kapalı diskotek ve restoran, uydu anteni , sağlık ünitesi , çamaşırhane ile futboldan tenise çeşitli spor alan l arı ... Evlerin içinde ise : mobilyadan saç kurutma cihazına ya da isteğinize bağlı olarak TV, klima ve tüm mutfak araçlarına kadar ihtiyacınız olan her şey hazır . Yıl boyu bakım , onarım, temizlik ve güvenlik hizmetleriyle , yorulmadan yaz-kış tatil keyfi Karya Evleri 'nde! Karya Evleri, kolaylıklarıyla

Showpa'nın 36 aya varan sizi de bekliyor .

eşsiz

ödeme

Yaşam1n1z

boyunca size ait bir R 0

O H U f...'

(, ll

~. ~

tl

,..

1

ı

li.

tatil köyü ...

SHOWPA BIR SHOW TV KURULUŞUDUR .

(0212) 27S

ss ss

(02ı2) 2 8 8 3 o 3 ı faks (03ı2) 4 ı 9 58 86/87 Ankara (0232) 4 8 4 9 2 9 6 izmir (0252) 3 ı 6 6 5 7 8 Badrum Almanya (0049) 0221 951 480 32 Internet hNp:/ /www.medyatext.cam/shawpa E-Mail : shawpaOmedyatext.cam


uğra~mak istiyorsan , Tembellik Ağacı'nın altına oturma. Çünkü onun gülgesi ciddi i~ yapma iraelesini etkisiz kılar." KKTC'ye gidince. Kıbrıs'ın yeme içme, konakLıma keyiflerini doyasıya ya::i;ıyın. Doğa·nın, serin ve pırıltılı denizlerin. sınısıcak Akde niz güne::iinin ısıttığı kum salların tadını <,· ıkarın. U nutma y ın ki bu sıcakkanlı ve yavaş elenecek kadar sakin insanlardan y ansıyan keyif ortanıını payla::imak için KKTC'ye yerle::illlİ::i <,·o ğunluğu ingiliz ve Alman , hatırı sayılır bir " Avrupalı " kolonisi var. Girne'den Gü zdyurt yönüne uzanan kı y ı ::i eridi üzerindeki barları. restoran la rı . histroları. ıxı nsiyon ve kü ç ük , tertemiz otelierin önemli bir bölümü nü onlar i::iletiyor. 1ler <,·e::iit Avrupa mutfağının tadını buralarda çıkarahi­ lirsiniz. Akdeniz 'in en güzel limanlarından biri olan Girne'nin o nıuhtq e nı. pek bilinen rıhtımına takılıp k;ılnıa yı n. Arka soka k la rcla rezervasyonsuz yer bulamayacağınız ve daha çok yabancıların gittiği seçkin restor;ın ­ br k<:::il<:deceksiniz. Kıbrıs'ın giz dolu güzelliklerini yaşa ­ yacaksınız.

Girne 'nin batısında. Beşparmak Dağla­ rı ·nı n

terasla rı nda n Akd<:niz ' i seyreden Karıni Köyü ' ne gidin. Türklerin yanı sıra Avrupalıların d;ı

ya::iadığı

bu görkemli y<:rde. yüzme havuzlu. villa tipi ko na k la ma merkezle-

ab/e colony of Europeans. larp,ely British and Cerman. u •/.10 haue seti/ed here to share the pleasure in /(fe fe/t by these ıuarm and leisure louing people. !lfa ny o{ the bars. restelllra 11 ts. his/ ro s. peliSİOliS a11d Iili) ' hotels alo11g Ibe coast betu •e en Cim e (Ky ren ia) Ctlld Gt'i z elyurt are r1111 hı· e.\pa1rio/s. and bence t:u ro pea 11 cu isine qf all ki11ds is to be found KKTC'ne yolunuz dü~erse, siz de adanın yerli halkının tok gözlü, konuksehere. ver, yava~ ama keyifli yapm biçimine katılın ve Kıbrıs'a özgü "küçük keCime is 011e of yifleri" ke~fetmeye çalı~ın. 1 When in ı he Turkish Republic of N orıhern the /oue/ies/ harCyprus you, too, can experience the delıghts of living on this island, with bours in the ıts hospıtable and relaxed ınhabitants . Medi/erra 11ea 11, bul ajier wandering a/ong that splendid and famous esplanade turn o.f/ lo explore Ibe side streets. u•here exclusiue res/auran/s ji-equented mainly by l:'uropeans are to he j(mnd. Nemember. hou •euer. that you wi/1 need to make reseruations in adt'Cii!Ce. Wesl (?/ Cime is Ka rm i uillap,e. Ll'here !bere is a sjJectacu/ar L•ieu • ouer the mediterranean from the terraces q{ the Be~jJarmak mountai1ts. Many people come to 1h is /ouely spot. Ll' he re you ca11 re111 holiday uil/as u•ilh stuinıminl~ pools for !ol!,!!, stays. or jusl 1•isil for the day. 7be quality (?/the food a 11d drink. and t'ely I'CC/SOIIah/e prices. u ·i/1 be a del(l!,h(/itl su11Jrise.

+

68

S KYLIF E

TEMM UZ

JU L Y 1997


%100 dogal lımon

%100 doğal Xylitol ve çok özel nane konsantresi agız ısısını anında düşürür

aremasından üretılmıştır. Bır

tablet 2 adet limona eşdeğer C-Vitamini (SO ml.) içerir. içerigindeki C-Vitamini sıgara

ve verdigı

ferahlık tüm vücuda yayılır.

Solunum yollarını rahatlatır ve özellikle sigara kullanımından kaynaklanan agızdaki tüm kötü

kullananlarda oluşan nikotin oranını düşürür. demir oranını

kokuları gıderır.

tamamen doğal aromalardan oluşan XYLITOL ıle

yükseltir. Özellikle hamileler. yaşlılar ve dıyet yapanların C-Vitamini gereksinımlerini dogal yoldan

tadlandırılmış ılk markadır.

karşılar.

Şeker yerıne kullanılan ve

XYLITOL . aynı zamanda

Ferahlık veren dogal limon

ınsan bünyesinın bazı hastalıklara

areması salgıtarı artırarak agız

karşı sebze ve meyvelerden ürettigi bir maddedır. XYLiTOL. dış çürümelerıne neden olan bakterderın oluşumunu da önler.

kurulugunu

giderır.

Turkıye Genel Oı:.rrıbUıorU

şekersiz doğal

içerik ... anında ve kalıcı ferahlık

SANAYi VE TiCARET A . S LEVPA GIDA


To see a nother aspecl of C)1Jriot 1(/e. head for U~/ke (Xicosia ). and uisil a 111odest loca/ house sbaded /~ı· t/llcient !elllUII and !NIInul trees. Tas/e u •a /nul jJreserues 11/tf(/e ji·o m .J ' OU/1,~ 1/'ti/1/UIS in tbeir sbe/ls. olil'e çörek. tti/d superhly .flm•ou red bo111e-11wde cilms sberhels .. llake C) '/JI' i o 1 ji· i e 11 ds ct n d .~el lo knou · tb e 7il rkish C)priots al home. 7hen ret mce the foo/rinde dilediğinizce yüzüp. güne~lenin. Günübirlik de kalabi!<.:ceğiniz bu tür yerlerde yemcğin kalitesi. ic;ki kavının zenginliği ve hesabın uygunluğu da sizi mutlu edecektir. Sonra adadaki ya~anıın bir ba~ka yüzünCı görcbilmek için Lefke'ye doğru uzanın. Asırlık

limon \'e ceviz ağaçla­ rının gölgesinde. nıüte­ vazı bir Kıbrıs Türkü ' nün evine misafir olun. Körpe ce,·izlerden, kabuğu ile yapıl­ lllt::i ceviz rec;elini. zeyBugün Beylerbeyi olarak anılan eski Bellapais köyü, H açlı l a rd an kalma go ıik kaıedral iyl e Akdeniz'e uzanan bir ti n li c;ürc:kleri H : nektar karral yuvas ını andırıyor. 1 Bellapais vıllage, today called Beylerbeyı, ıs famous for ırs Goth ı c caıhed ral whıch kadar lezzc:t 1i e,· yapıperches like an eagle's eyrıe overlookıng the Medıterranean . ıııı narenciye ::it:rhetleslefJs c~j'!.aulellce /Jurre/1/o /J(~ )'Ieib(:J'i . rini tadın. Kıbrıslı dosıl:ır edinin \ ' <.: l(ıhrıs Tür1'isittbe as/onisbiilp/ı· bmut(/it! Gotbic calbedral kü 'nü c\·inde tanıyın . hui/1 !~)'Ibe Crusade1:,· u·b ich sitnu/s neor the Sonra Berlerbeyi 'nc c;ıkın. " Teınbellik Ağ:ıcı"nın 7i'ee (!/ ld/eness /ike a s/.JljJ moored in Ibe III0/111 lıc:ıııc:n i'ınünde. dağların ort:ı yerinde demirli bir /oill.~ . In the calbedral p,rounds is o /ermce /ike gemi gibi duran. lla~· lılardan kalma . inanılm:ız lll! eap,le :,· ey rie. u•bere cboosing a to h/e o11 the güzellikteki gotik katetirali gczin. Katcdralin balı­ re1y et(~e 1/e.\'1 to tbe railin,~s. ,l'(JI/ ct/ll /ook out cesindc:. k:ırtal )'U\ ' :ısı gibi bir terastan Akdeniz 'c oL'er the ,\!editerranellll. hakan restoranın korkuluklara en y:ıkın masasına As Ibe /as/ mys (~/S lll! jlicker on Ibe spires. /ook oturun. Aksanı günesinin son ısıkları hurc;ları y:ı­ 1/orthll'ctrds to the ii1rkisb 11winland. A hreeze larken An: ı do l u·ya doğru ullu scyrcdin. Torosl:ır­ (!ll the '!C111 m s rlll!ge u •i/1 IJmsh its cool finge!X dan kopup gdcn hir ınclıcm Akdeniz'in giiğsünü m.:ross tbe sea and .~entzı· /(/i your /.wir. In that ürpertcrck s:ıc,: larınızı dağıtsın. \ 'c orada lütfen iczı•llic spot please lake as ip (!l rctki.för 11w • hc:nim ic;in de bir yudum r:ıkı icin . • ' Prof. Dr. ,\ lıım:ı Yiin:kiik. Yl'ditqw CtıiiL' I''itni iiğrl'tiııı (iiL''i.

l 'm( /Jr .. 1/)JJ/e/ )//ceUil' is tlleclllreral kdiil1Jl' illil'el:\'1·/y .

+

70

S KYLIFE

T EMMU Z

J ULY 1997


_, /

.

'

.

....,

DAHA ILERIYE, DAHA YUKSEGE ... K entbank gün geçtikçe daha da büyüyor.

R A K A M L A R L A

ge li ş i yor. Kuruluşundan

(MiLYAR TL)

bu yana gösterdiği performans ve yüksek büyüme hız ı ile

güvenli bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyor. Daha ileriye ve daha yükseğe ... Sürekli yükselen değer l eriyle size çağdaş bankacılık

hizmetlerini Kent 'li olmanın

avantajlarıyla

sunuyor.

LiKiT DEGERLER MEVDUAT KREDiLER GAYRiNAKDi KREDiLER ÖZKAYNAKLAR KAR TOPLAM AKTiFLER

I<ENTBANI<

K E N T B A N K

31/3/1997 16 35 30 46 4

467 526 960 707 051 503 56 726

3 ı/3/ ı 996 5 620 584 ı ı 346 19 668 2 047 139 22 364 ı2


dijital

arnerasi ile çekin...

94mm Dünyanın

en küçük

dijital video

kamerası

GR-DVM80l. ile, görüntüyü 100 kat Hafızaya

yaklaştırın.

resim kaydedin.

Bilgisayarınıza

görüntü

aktarın ,

••

,~

diskete kaydedin ve Minimum

çıkış alın .

ışıkta

maksimum görüntü kaydedin. Çok fonksiyonlu uzaktan kumanda , hareketli ve renkli monitör, 670.000 piksel lik yüksek rezülasyon

E E

ve editing ile JVC

<.0 ın

sürekli

-ri

Karakoy CARTEL CENTER (0212 ) 251 13 14

yaşayın.

251 27 26 • Sırkecı ESER ITHALAT (0212 ) 512 99 98

EKIN TiCARET (0212) 526 46 0 5 • METRO SHOW (0212) 520 85 00 • AS ELEKTRONIK 102121 519 40 44 Dil<MEN M UZIK ALETLERI {02121 5 13 51 32 • PLANET AUDIO / VIDEO (0212) 520 21 78 • Akıne r kez ERTÜRI<MEN TICARET (0212) 282 02 17 • ÇAMUCA TICA RET (0212) 282 03 02 • NET ELEKTRONIK (0212) 282 02 70 • POWER HOUSE (0212) 282 01 45 • Nı$antaşı ŞAMDAN TICARET (0212) 2611616 Avc ıtar RAKSOTEK (0212) 676 02 85 BURSA • AYlK ELEKTRON IK (0224 ) 256 81 00 • IS IL · IŞ

(0224) 222 56 30 • ANKARA DEMIR TICARET (0312 ) 222 45 20 • IZMIR EGEMEN ELEKTRONIK (0232) 441 80 90 • GAZIANTEP SULTAN TICARET (0342 ) 230 33 37

Fiyallara KDV dahil

d eğ ild ir.

ayrıcalıgını


Türkiye

rv · & VIDEO & HI Fl Dlstıtbit6rü: FES EliKTRONIK ALEnERsANAYI ve TlcAREr A;ş. Tel: {~2.12). SU 81 88


SU LEYMAN IYE KUTUPHANESI ••

••

IJ)' ILHAN AKBULUT* !'botus SERHAT ÖZŞEN Coııstmction

of Siileyman~ve Mosque and kiilfor Süleyman the Magnificent (1520-1566) bewın in 1549 and was completed in 7 557. 77Jis is one of the mas!e1pieces desip,ned by the greatest Ollonımt architect Mimar Sinan. Taday the Süleymaniye Library occupies lwo fonner

Kanuni Su ltan Süleyman ' ın emri ile 1549 yılın­ da yapımına ba;~lanan ve 1557 yılında hizmete açılan Sü leymaniye Külliyesi, Mimar Sinan ' ın ölmez eserlerinden biridir. Süleymaniye Külliyesi 'nin '·Evvel '' ve "Sani " meclrescleriyle. "Sıb­ yan Mektebi ''nden meydana gelen bölümü

l~ye

74

S KYLIFE

TEMMU Z

+

JULY 1997


1918 yılından bu yana Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'ne bağlı Süleymaniye Kütüphanesi o larak kullanıl­ maktadır. Bu tarihten itibaren camilerde ve Anadolu 'nun çe~it li il ve ilc,;elerinde bulunan yazma eser koleksiyonları Süleymaniye Kütüphanesi'nde toplanmaya ba~­ lanmıştır.

Süleymaniye Külliyesi. bugün de kütüphane olarak ülke çapıncLı ve uluslararası platformda kültür hizmeti vermektedir. Kütüphanenin paha biçilmez koleksiyonundaki emsalsiz kitapları, sadece Türk ve Islam araştırmacılarının değil, dünya nın her köşesinden gelen bilim adamları­ nın , özellikle " ~arkiyatçılar" ve "Türk iyatç ıl ar"ın ilgisini çekmektedi r. Yirmi yılı aşkın süredir kütüphanecilikle uğraşmakta olan Süleymaniye Kütüphanesi Müdürü Dr. Nevzat Kaya. Süleymaniye Kütüphanesi 'nin, Türkiye 'nin en büyük yazımı eserleri merkezi olmasının yanısıra , islami yazma koleksiyonları açısın­ dan da tüm dünyada üzel bir yeri oldu ğunu belirtiyor. Kütüphanenin bu ünem in in padişahlar için hazırlanmı:;; birinci el kitaplardan kaynaklandığını söy leyen Kaya, Süleymaniye koleksiyonunu teşkil e d en eserl er arasıncia fatih Sultan Meh1SS7 yılında hizmete açılan Süleymaniye Külliyesi'nin her kıvrım ve med , ll. Beyazıt. I. Mahmud, I. Alxlülhakubbesinde Mimar Sinan'ın olağanüstü dehası hissediliyor. 1 The Süleymaniye mid, I. Ahmed ve III. Ahmed gibi pacliMoıque and ıtı complex of educatıonal and charitable ınıtıtutıonı waı the şahlara ait yazmaların bulunduğunu belirwork of Mımar Sınan and opened in 1557. tiyor. Süleymaniye Kütüphanesi'nde hugün 80 bin medrese.1· and children ~~· school he/onging to the (risale lerle 200 bin) e l yazmas ı eser mevcut. comple.\'. Sin ce 1918 l'([/uable nw 11 uscnjJis Jimn mosques and /ihraries all ot •er Turkey bal'e heen se111 here for SC(/ekeeping. 7his /ihrm:l' is one oj' the most imporlmll İli 7ilrke)'. lll{(/ used ~ı · researcbers Jivm all ot•er the u·or/d. pa rf i c tt!ct r~)' h istoria n s and turcologists. ll has 'fitrkey's la rgest co/lee/ i on of 111anuscripts. and is one oftbe Imgesi !s/amic mmntscnpt collections in e.\·istence. ı\llany of the malutscripls are origina/ copies presen/ed lo the Olloman su/ta1ıs. such as ,\lebmed 1 (1451-1481). Bt~)'ezid ll (14811512). Ahmed 1 ( 1603-16!7). Alnned lll ( 1703-1 730). Jlah-

+

76

S KYLIFE

TEMMUZ

JULY 199 7


öjlen a~1k, cumartesi ac1k! -

Artık, ihlas Finans'taki işlemleriniz için

mesai saatleriyle,

günleriyle

sınırlı değilsiniz.

Sirndi tüm ihlas Finans subeleri, çek-senet tahsilatından havaleye, kambiyo, ithalat ihracat isiemlerinden leasing'e, her tür bankacılık isiemi için her öğlen ve her Cumartesi açık. Bugün hemen size en yakın ihlas Finans şubesine uğrayın ... . Her tür

bankacılık

isieminde

hızlı, çağdas,

eksiksiz ve kesintisiz h izmetin

güvenilir,

ayrıcalığını yaşayın!

lhlas Finans "Faizsiz Bankactltkta Oncü"


.. Buraya bağlı kütüphanelerclen Atıf Efendi. Küprülü. Nunıosma ­ niye, Koca Ragıp Pa~a ve Ci sküdar"daki lla cı Selim Ağa Kütüphanelerindeki 2-) bin esc:rle birlikte Süleymaniye koleksiyonundaki yaznıa eserlerin sayısı 1 O"'i bine ula ~ıyor.

Süleymaniye Kütüphanesi"nde bunların yanısıra

istanbul"un sayılı ailelerinin üzel koleksiyonları da önem li bir yer tu Sülermaniy~ Kütüphanesi'nin paha biçilmez koleksiyonundaki el yazması eserler uluslararası platformda da ilgi tuyor. odagı. 1 Suleymanıye Lıbrary has a prıceless calleetion of manuscripts, and is used by researchers from all over the world. Süleymaniye Kü tüphanesi 'nde biri mud ! ( !730-!754 ) and Ahdii/hamid 1 ( !774büyük, diğeri keıı;; ük olnıak üzere iki okuma 1789). As tl'e/1 as eighty thousand 11/Clllltscript salonu bulunm~ıktadır . 70 ki~ilik büyük okuma hooks ( 200 thousand i ncluding pamphlets and salonu yazıııa eserlerdc:n faydalanan ara~tırma­ lreatisf!s) in lhf! St"ileymani)'e Lihrmy itseif !here cılara tahsis edilıni~tir . Kü ~.;· ük okLıına salonunare a jitr!her hundered:flue thousand in jiue da ise, Prof. Süheyl Onver"in ar~ivi yer almaktadır.

Süleymaniye Kütüphanesi"nin en ilgi ~; ekici yön lerinden birisi de Türkiyc:"nin ilk ve tek .. Kitap 1-lastanesi .. ni bünyesinde bulundurınası -

ajji"/iated hisloric lstanhu/ /ihraries: Al!( f,f"endi, 1\öjm"i/ii. ı\'umosmart~)'e. Koca Ragtp Paşa and !!aCI Selim A,q-a. 71?e /ihrmy a/so conlains large co//eclions r!f"jJrin!f!d and marulscript hooks


~ KOÇBANK DinersCJub

lnrernaıioıuıl'

~KOQIIANK

:9blf2 b~2b~lf OM2 aor.cıra'il rıJıttcır

::;-:-·q:~

ne or

M fi

511&9 lloıat~'ll rıııırÇil

AllROADSIN TURKEY lEAD TO KOÇBANK There is one bank in Turkey that will be part of the good memories you take back home. It is the first bank in Turkey to offer Diners, Visa and Master credit cards. Numerous travelers' cheques and cas h advance systems are the re ready to serve you. Koçbank will make your stay in Turkey a memorable one.

-

KOÇBANK

To share the experience,

ca nt acı

Koçbank branches at;

İsta nbul Head Office : Barbaros Bul varı , Morbasan Sok. Koza İ ş Merkezi 80700 B eş ikt aş istanbul

Te l: O 2 12 274 77 77 Fax: O 2 12 267 29 87 Harbi ye Branch: Cumhuriyet Cad. 233 Harbiye İ s t anbul Tel: O 2 I 2 232 26 00 Fax: O 2 I2 248 90 69 Kuşadas ı Branch: Atatürk Cad. I 6/C K u şadas ı Ayd ın Tel: O 256 6 I2 6 I 57 Fax : O 256 6 I2 66 42 Antalya Branch: H aş i m İ şcan Mah. Atatürk Cad. 33 Antalya Te l: O 242 247 9 1 93 Fax: O 242 247 19 8 1 Manavgat Branch: Hi sar Mah. Anta lya Cad. 23 Manavgat Antalya Tel: O 242 746 46 I 7 Fax: O 242 746 52 9 I Badrum Branch: Neyzen Tevfi k Cad. I 10 B odrunı Mu ğ l a Tel: O 252 3 I 3 39 00 Fax: O 252 3 I6 05 56 Marmaris Branch: Tepe Mah. 38 . Sok. 47 Marmari s Mu ğ l a Te l: O 252 4 13 38 83 Fax: O 252 4 13 4 1 45


Süleymaniye Kütüphanesi'nde biri büyük, diğeri küçük iki okuma salo~.u var. 70 kijilik büyük okuma salonu yazma eserlerden faydalanan ara}tı rmacılara tahsis edilmi}. Küçük okuma salonunda ise Prof. Süheyl Unver'in arjivi bulunuyor) The main reading roo m seating 70 people ı s for researchers work ı n g from manu s crıpts only. The smail reading room contains Prof. Süheyl Unver's archive. dır.

Kita p cildi ve ta miri ko nu sunda u z manla ~­ hi zme t ve rdi ğ i "Cilt. Kita p O n a rım ve ll as t a lıkl a rı Sc rvis i''ndc. kitap kurtl a rı tarafınd a n ye n m i ~. rutube t g ibi <,:e~ itli d oğ al e tke nle rd e n da ğ ılmı ~ . kırılmı ~ . y ırtılmı ~ . kirl e nmi ~ . solmaya yüz tutmu ~ eserlerin ya prakları bü yük bir itina ile o n a rılı yo r. Bu i ~ l e nıd e n sonra tamir e dilm i ~ ya prak la r bir a ray; ı getirili yo r , .c ~ i ra zes i ö rü ldükt c n so nra da cilt se rvisine se vk edi li yo r. Bura ya ge le n kitaplar da . tama me n dev rinin özell ikl erine uyg un ~ek ild e. klas ik tarzda ciltleni yor. Se n •istc he r c.s~ it de ri. e bru . la ke ve kuın a~ kaplı kapakl a r u s t a lıkla tamir edili yor \ 'C ge re kti ğ ind e yeni ciltlc r y apılı y or . Ancak bir süredir kitap hasranes i h ii lüınü. ye ni y ap ı ­ lan he~ kat lı bina nede ni yk faa liyetin e a ra v c rıııi ~. Kitap Tamir Me rk ez i ,.c Kitap T ; ımir A r a~ tırııı a ı'vl ı.: rk ez i o larak faa li yetini s ürdürece k o la n hasta ne nin c iha z i a rı ; ılın ­ mı ş ve y akınd a r c kr ; ır lı iz me te aı.; ıla c ı k. Kütüplı : ın e Müdürü Ne\·zat Ka ya ' nın b e l irtti ğ in e gö re. Türkl e rin kütüpha n cc iliktek i ilıti sas ları . bu k o nud ak i bil g il e ri \'(:' LI St a lıkları y (i zy ıll a r ö nces in e da y anı yo r. Bunu k a nıtla y an be lge h.:r Ya r. Kütü p hane va kmı ş ki ~ il c rin

douated l~l' fJriuate iudil'iduals. The main readinp, roo111 sea t i 11~ 70 people is for researchers ım rki11~ j iv 111 ma11uscripts O I1~ J'. YZ1e smail readin~ mom CO I/Iaius Prc!/ Siiheyl C'lu •er s archil 'e. SiiiC!J'I11 ct lli )'e Librmy has Turkey~~ .f/ 1 :~1 and o n ~) ' book ho.,p ital. ll'ilh a slc!fl of e.\ per/ hi11ders and hook repaire1:1·. All kiuds (!( prohle111s. iucluding /}()okll'orll1. da mage emtsed h)' da mfJ. diri. and


,...

2000'U YILLAR IÇIN YATIRIM YAPANLAR . . LEASING'! SEÇIYORLAR

• 1

HALK LEASING HİZMET AGINI GENiŞLETiYOR! İSTANBUL, ANKARA ve İZMİR'DEN SONRA

ŞİMDİ DE ADANA ' DA, AKDENİZ ve GAP BÖLGESİ YATlRlMClLARININ HİZMETİNDE . . .

HALK LEAS 1N G F 1N A N s A L K 1R A L A M A A .

ı

İSTANBUL Head Off•ce l<!'.la 1 Cad llo·;G K 2 80220 P~one Faı

Ş ~~

<ı0-0212

oe~:ıı,m

:s:aMbuı ·ı..··~ 1

230 <ı ı '"8

<ı002122304bb9

23~

ANKARA

.,,

•a 1a

48 ·q "aı

"'

4

Ar•J•a ·-"~ı <ıJ

<ı~

,,

03ll

~~.

55 82

n312 44. b5 37

ı

İZMİR Hur• 1••B •• arKa,aaPıaıa No412086u•: KonJrlı"'rTur't' P~oıe 90 0232 484 ll 211 ~aı

90023248412411

ı

ş

.

ADANA TıırJn (~"'~ ıj

Bt• ~~r Bu· .ar

Mtritl• lı: :b

(.'

0!9A&raTu•'tı'

PhoMt:900322458b501

Gııtrltr


fiyelerinde . H afız-ı Kütüb"ün kaç 1i ra maaş a l acağı. nasıl h izmet vereceğ i . kütüphaneyi hangi saat lerde açıp kararacağı . eserleri nasıl koruyacağı ve okuy u c ul a r a nas ı l d~l\ ·­ r a n acığı hakk ın da bi l g il er mevcut . B u eşs i z kültür merkezi. turist lerin de ilg isini çekiyor. Sül eyma n iye Camii ve çevresini gezen turistler, külli yeni n en önem li bölüm lerinSü leym aniye Kütüphanes i' nin 1918'de Kültür Bakanlı ğ ı Kütüph anel er Müd ü rlü ğü' ne den b i ri o l an Kütüphaneye b ağ lanmasından sonra, Anadolu'nun çe~itli ilçelerinde bulunan yazma eser kol eks i yonl arı uğ ramada n edemiyorlar. Mikütüphanede toplanmaya ba~lanmı~. 1 Since 1918. when the Süleymaniye Library was placed ma r S i nan'ı n o l ağa n üstü deunder the suspices of the Minisıry of Culture Department of Libraries, valuable manuscrıpts b as ı n ı n h er k ı v rı m ve kubfrom mosques and libraries all over Turkey have been se nı here for safekeeping. besi n de h issedildiği Süleytom or /oos(' pap,es are dealt with here. !Jimli11gs ma n iye Kütüphanesi, m i llet l eraras ı p latformare repaired. or 1/('l/' bi11di11gs 111ad(' i11 the or(~idaki yüzak l arımızclan sadece bir tanesi .. • Dr.

llh:ın

Akbulut.

ara~ıırınacı-y:ızar

1/a/ sty/(' (!/the period to ll'hich tlw lllC/IlliSCript belo11gs. Nepairs are carried out to leather. ll/arb/ing, !aquered and cloth hinding.;;. The book bo~pita/ has suspended its activities recenll)' duri11,~ COIIS/ruction (!/ a neu•./iue-storey hu ilding, ll'hich ll'i/1 house both the /3ook Nepair Cent re and Book Nepair Research Centre. 011ce the equipment has hee11 instal/ed in these neu• pr('lllises ll'ork u•i/1 be res u 111ed. Chie/ libruricm Net•zat Kaya says that 7ilrkisb /ihrariansh1jJ a11d knou •!ec/,~(' q/ the arts q/ the hook goes back 11/CIIl)' ce/1/uries. f-listorical end(ill'lllelll deeds prol'ide collsidem!Jie injiJimation 011 this sul~ject. spec!f)•ing bou· 11/ ucb Ibe lihrarians u•ere to he paid. the sen •ices they u•ere to prol'ide. ojJe/1illp, hotu:~·. holl" the hooks u·ere to be protectedjin111 dcmwp,e and th~fi. c111d /i!JrCIIy rep,ulatiom. 77.Je 111edre.1·('s tl'hich house the Siileı•11/lill iı •e Librwy co llSisi (!/cd/s amu 11d a porticoed courtyard. 7hese porticoes have heen g!assed in to prol'ide st!fji'cielll .\pacefor the librcuy. 7he al/ractil'e Wirden in Ibe cou r(ı•cml isa tranquil retreat a111idst 111ellot1'ed. centuries old stone. • nr. 1/ban resea rcber.

A'-'lıulıil

is a uTiler and

,_,...


utluluğa

doludizgin ·


1

r.

''-

BAHÇE~EHIQ

.....

.....

:tl'

!"

EMLAK BANKASI

EMlAK PADUMA, PROJE Y6NniMi YE SERVIS A.Ş. aat.o.ıill 1\aaabııa w TanıMı 0111 Tel: (0212) 669 00

Emlak Banlcası Genel Müdürlüöü Emlak Puzuılaına Müdürlüğü Tel: (0212)276 58 34 • 276 56 48

10 • 669 00 11 Fax: {0212) 669 00 09 • 669 06 04 Tel: {0212ı2as 76 18/6 Hat, l'aıc {0212) 274 69 23 Ntl!lit. Gcıllria Fınlıık 1\aaabııa ORii Tel: (0212) 560.4543 • 559 ..c6 72 fax: (0212) 559 38 08


Ticaretten üretime geçiş sürecinde

ANTALYA SERBEST BOLGESI ••

Antalya Free Trade Zone /Jl'TUGR UL YA L Ç INER

Yüzyıl kadar iince. dünyanın büyük tüketim mer-

The COIICC!/JI oj'ji·ee 1ra de ZOIIC!S e.\'C!/JifJI j i'OIIl CIIS!oms d11ties ciates hac/<. am1111d c1 centıuy. '/ he)' /(!ere see n as u mewıs (!/. preseruinp, the econo11ıic uitality and aduan tages of' !rude colunies linkl!d lo !he major imporl in,~ coıllılries (!/the il'orld. Tuday .fi'ee Irade zones may in p,eo,~raphic /e/'11/S lie within the po/ilical ho11ndaries ofa CU /1 111 1)1 ll'hi/e l!lljoying customs ji·l!e stutus. Further incentiı 1 es are j)l'o uided lo encou rap,e selec/ed industrial and com mercial actiuilies in !hese zones. sı1ch as

kezlerine yakın ticaret yolları üzerine kurulu ticı ­ ret kolonikrinin. ülkelerin siyasal sınırlarını ve gümrük duvarlarını olu~turnıalarından sonra, mevcut ekonomik can l ılık ve avantajlarını kayheınıenıderi i~·in, ·serbest alan ' veya 'gümrük dı~ ı alan· ilan edilnıekriyle , ·serbest hülgc· kavramı da ilk kı:z ekonomik liter~ı ­ türe girdi. Bugünkü uygulamada serbest biilge, bir ül kenin siyasi ve ulusal sınırları ic;·inde olmakLı heraher, gümrük sı­ nırları d ı ~ında bırakı­

lan, sec;i l ıııi~ sınai ve ticari faaliy<:tkrin ülkenin diğer kesimleri ne göre daha cok tqvik edildiği ve bürokratik i~km l erin asgariye inciirild i ği biilgekrdir. CJikeınizck ek serbest bölge fikrinin uzun bir ge<;ıııi~i var. Ilk olarak 190H'cle Türkiye'nin gündemine getirilen ve o zamanki tahiriyle ·serbest mıntı­ ka' olarak adlandırılan serbest biilge fikri, deği~ik

minimisin ,~

h u rea 11 c ra li c j(>r11/a/i/ i es. I n 'f ilrke)' illl 1asjil:\·f projJosed to es!ah/ish aji·ee 1ra de z one us /on,~ a,~o as 1908. and on 1u•o occasions. in 1927 and 1953 parliwnenl ac/ua ll ı • passed le,~ is/at i on to 1h is ejj'ecl. 1/otl'ewr none (!f'/hese iniliatiues w>l ofj'the gro111ıd. due

86

S K YLIFE TEMMUZ

*

+

JULY 1997

.~


Çeli/akkale Seralllik a11d Kalebodur are the

ll/Cl ili

spo11sors (~/the Si/k Noad l'::xpeditioll .

1fi

iPEKYOLU SILKROAD

11ıe Silk Road always

had a tougher side to it: Ceramics.

Four brave young men travelled for 14 months on caınelback along the Silk l~oad. They crossed the whole of Asia from Xian in China. to Çan in Turkey, following the ancient canıvan routes. Thousands of pictures and miles of film taken during this journey revealed that all the clifferent cultures that live anel has livecl along this ancient trade route share a comınan traclition. Namely, ceramics. A few thousand years ago, first ceramics were produced simultaneously at hoth ends of the

Silk Road , in China and in Troy , the ancient western Anatolian city not far from Çan, the hometown of Çanakkale Seramik and Kalebodur. Now, combining the ancient traclition of ceramics with state-of-the-art technology and up-to-date aesthetics, Çanakkale Seramik anel Kalebodur procluce their unique art of ceramic tiles for all the world .

~lıole &rruniA 1Halebodur


Her zaman 路路;, , elinizin alt谋nda. ~~

... 1

1

. -..

...


to the inadequacy of 1he co u nt ry 's trade infrastruclıtre. Notuntilthe ear(y 1980s, when ec o no m i c policy swu~ıg away ji·om stat e con trol in favou r of gemline deregıt/atian of trade, uıere such zones established under the Free Trade Zones Aci number 3218of1985 Taday Turkey has eip,bt free trade zones witb a total trade volume of twelve billion do/lars. One of tbese , Antalya Free Trade Zo11e, current /y has

tarihlerde zaman zaman ekonomik ve politik gündemi zorlamasına ve bu konuda ilki 1927, diğeri 1953 yılında o lmak üzere iki kanun ç ık arı lın asına rağ­

-

men, Türkiye'nin o tarih lerdeki ticari alt yapısının yetersizliğ i nedeniyle bu konulardaki çal ı şına l ardan somut neticeler alınama­ dı. 24 Ocak 1980 Ekonomik Istikrar Kararlan ' nın sağ l adığı serbest ticaret ortamı. ülkemizde serbest bölgelerin kurulması fikrini bir kere daha gündeme getireli ve 1985 yılında 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu 'nun yürürlüğe girmesiyle fiiliya ta geçildi. Bugün, ülkemizde toplam ticaret hacimleri tutarı 12 milyar Dolar olan 8 serbest bölge bulunuyor. Bunlardan. 554 bin metrekarelik bir alana kurulu olan Antalya Serbest Bölgesi 'nde halen '57 firma sürekli aktif faaliyette bulunmakta. Antalya 'da, modern altyapı çerçevesinele o l uşturulan yollar ve yeşil alan lar clışıncla , yatırım i~·in ayrı l an a l anların toplamı 326 bin metrekare. Bu sahanın yüzele 55 'i aşan bir bölümü yatırımcılar tarafından kiralanmış ve işletıneye alınmış durumda. Bu kapasite oranı­ nın , yıl sonunda yüzele 75'e çıkacağı tahmin edi liyor. Serbest Bölge'de, Hazine'ye ait 45 bin metrekarelik kapalı alan ile antrepoların tamamı g iri şiınciler tarafından kiralanarak aktif ticari faaliyete ge\'ilmiş bulunuluyor. Serbest Bölge'ye bugüne ka -

active operation on an area q/554,000 square nıetres, of wbicb 180,000 square me/res cansisis of roads and p,ree11 areas. Over 55 percent of the 326, 000 square me/res available for inveslmenl is 110/ll OCCIIfJied by business and man-

89

S KYLIFE

TEMMUZ

+

JULY 1997


uj'acturin,~

actil'ities. and is e.\jJected to rise to r~/ this year . h'ntreprenetu:..; hm 1e ct!rea c~ı· teased the en /i!'(' 4 5. 000 squo re 111e1 res (!/ of!i'ce space c111d //'{/rehousinp, belonging lo the 'fi·ea.wr)' . 'Ibe s/ttle hos spenl appm.\'illwte!)' set'ell llti!lion dollm:..; 011 the zone·s or(~inol il!fi·ctslmcture and un jitrlher det'C'Iojnnenl e.\penses since !hen. 'fitrkish cutd fore(~ll eJtlreprenetu:..; hm •e ,,pe ii/ ot •er lil'elt •e ntillion dollcu:..; 011 st!jJeJ:,·tniC/tlre. jill·ei,~n iltl 'eslrll:..; accounlilt,~jil/' 20 percenl. 'Ibe loto/ tmde mllllltejil/' / \11/a~ı·ct Free 'fi'c1de Zone has risen.fivm 15 llti!lion dul/m:,· in ! C)<J! lo 142 million dollcm· in 1996. and the tmde l'Oitunefor theji'J:'ilji't·e 11/0il/hs o/ this year bos risen !~)' 6 1 percent jiwn '-12 111illion dul/cm· ili 1996 to GR million dul/m:..; in. 1997. '! 'his s/eady upll'ard trend indica/es that flntalya Free Tmde /.one u•i/1 achiet •e ji1!1 copocity ll'ilhin the nexl year. For 1/.ıeji'J:..;t feu·

75 percent hy the end

dar. kurulu.)undaki

:ılıyapı y:ıtırıınları \ 'L'

zaman da dahil olmak üzere de\·let t:ır:ıl'ınd:m yapılan yatırımların toplaııı tutarı yakla.) ı k 7 mi lyon Dolar. Yerli \'e y:ıb:ınu girii~·indeki gdistirıııe lıarcııııaları

,-;iıııciler taral'ınd:ın yapılan . Cısıyapı yatırım tutarı

ise 12 ıııilyon Doları a.)ııııs olup. bunun yüzde 20' li k bii i CııııCı yabancı sermaye yatırım ı. Antalya Serbest lkıl gesi'nin ticari ,·eriil'rine baktığı ­ mızda; 199 ı yılında yaklasık ı 'i milyon Dol:ır ol:ın toplanı ticaret h:ıcnıi. ı996'tb ı ı2 ıııilyon Dolar obrak gercekil'snıb. Ayrı­ cı. ı99(ı ' nın ilk 'i :ıylık diineıııinde topl:ıııı ticıret

lı:ı c ıııi

"12 mi lyon Dolar iken. bu y ılın avnı diineıninde yüzde (ı ı oranmda bir artı.)b (ıH milyon DoLira ul:ı~ıııı.) bulunuyor. Sonu~· olarak. Ant:ıh · :ı Serbest Biilgesi. sağ b ın ve hı z lı geli~iııı trendi ile iinCııııCızdeki bir \ ' ıllık diineıııde yatırım :ılanları \'e ticari potansiyeliyil' tanı

-

k:ıpasiteye ula.)ac:ığını

daha .)imdiden kesin ve

ANTALYA SERBEST BÖLGESi'NiN YlLLARA GÖRE TiCARET HACMi-(ABD DOLARI) 7i-ade vo l11 me

o./A 11ta~va

Free 7i·ade Zone (US dol!ars)

~

~----------------------------------------------~ ---------~ -------------, 160.000.000

,..;

"" =

1----------------------------------------------- ~

140.000.000 ı 20.000.000 ı 00.000.000

80.000.000

,_

1------------------------------------: "" "" 1-------------------------~ --------~ ......

1-------------------------r--.......~ ""

60.000.000 40.000.000 20.000.000 1991

1992

1993

1994

90 S KYL 1 C TEMMUZ

+

JULY 1997

1995

1996

1997 (5

Aylık-

S months)


r

.

'

'


açık bir şek ild e göstermekte. Öte yandan , baş l angıçta alım-sat ım ::jek linde ticari faa li yetle ri n yer aldığı bir Ticaret Serbest Bölgesi görüntüsünd e o l an Antalya Serbest Bölgesi , özel li kle son iki yıl içinde üretim fa aliyetl erin in artmas ı yla, büyük ora nda Üretim Serbest 11ölgesi niteliğine bürünmeye başladı. Mevcut kablo. konfeksiyon , elektronik , tekstil üretimlerine diya li z makinası üretimi , doku kü ltürü suretiyle yarı­ lan ve ileri teknoloji gerektiren üretimler de ek lendi. Di ğe r serbest bölgelerirnizle birli kte katedi len bu hız­ lı ve olum lu gel i ~me, başta çevrem i zdeki ülkeler olmak üzere, özellik le gcli::jmekte o lan ve serbest bölge uygulamasına henüz yabanc ı olan ülkeler t arafında n dikkatle iz lenmek ted ir. l3irl qm i ş M illetl er Sınai Ka lkınma Örgütü (UNIDO) t araf ınd an 1978 yılında kurulan Dünya Ihraç I ş l em Bölgeleri Birliği ' nin (WEPZA) 17.

Türkiye'de bugün, Anta lya dışında 7 serbest bölgeele daha ticari faaliyet yürütülüyor. 1985 yıl ınd a yürür lü ğe giren Serbest Bölgeler Kanunu 'nun ardından kuruluşu gerçek l eşt iril en bu merkezler Mersin, Ege, Istanbul Deri , Atatürk Hava Limanı , Trabzon , Marelin ve Doğu Anadolu Serbest Bölge lericlir. Kuruluşlarından bu yana ticaret hacimleri giderek artan bu bölgeler içinde Mersin Serbest Bölgesi , 1996 rakamları itibarıyla 1.65 milyar Dolarlık yıll ık ticaret hacmiyle baş ı çekiydr. Ege Serbest Bö lgesi 'nin geçen yılki ticaret hacmi ise 912 milyon Dolar o l muş. En son faa liyete giren Marelin Serbest Bölgesi'nin 1996 ticaret hacmi 1.4 milyon Dolar iken , bu yılın ilk 5 ayında gözle görü lür bir sıçrama gerçek l eş­ tirilmiş ve 5.1 milyon Dolara ulaşılınış. Diğer serbest bölgelerin 1996 ticaret hacimleri ise sıras ı yla , Atatürk Hava Limanı 510 milyon Dolar ; Istanbul Deri 295 milyon Do lar; Trabzon 120 milyon Dolar; Doğu Anadolu ise 3 milyon Dolar o larak gerçekl eşmi ·.

il\

U lu s l ararası Konferansı

''2 1.

Yüzyılda Serbest

Bölgeler Küresel Ağ ı " ana başlığıyla , üye ülkeler hükümet temsilcileri , uzman ve konukların katılı­ mıy l a Istanbu l 'da torlanacak. O rgan izasyonunu Türkiye 'nin ü stlendiği ve '5-8 Ek im tarihlerinde yarılacak bu uluslararası konferansın İ stanbu l ' da düzenleniyor o lm asın ın bir diğer özel ünem i de, yabancı sermaye yatı rıml arı açısından Türk iye ekonomisinin ve turizm rotansiyelinin tanıtım ı için hazır bir imkan sağ l ayacak o lm as ı dır. • • Tuğrul Ya l c;ıner. Antalya Serbest Bölge Müdürü.

Today Turkey has eigbt ji-ee trade zones inciueling Anta~ya, allfounded under Ib e Free Trade Zo11es Acı q/ 1985. They are Ibe Mersin, Aegearı, Jstanhul Leatheı-, Atatürk Aiıporl, Trabzon, Mardin and Ecıstern Al1atolia free trade zones. In terms of trade uolume Mersin Free Trade Zone is currentry in the lead wilh 1.65 billion do/laı-s for 1996, fo/lowed in second p lace by the Aegean Free Trade Zone at 972 million dollars. The most recent~y establisbed zone is Mardin, whose trade uolume for 1996 was .7 .4 mi/lion dollars, soaring to 5 . 7 million dollars for the jlrst .fiue months of .7 99 7. Trade volu m es for Tu.ı-key 's other trade zones are Alatiirk Airport 510 million dollars, Istanbul Leather 295 million dollars, Trabzon 120 million dollars and Eastern Anatolia 3 million dollars.

years fo/lowiJli~ its estah/ishment acliuity in the zone l/las lm:f.{e~v resfl·'icted to com merce, hut ouer the pust two years ma 11 1(/uc/u ring uel iJ'ity has e.~:jJcliJded rapidly und 111(JUed info the lead. As udl as cahle. le.\'lile ci/Jd electronic goods 1110111(/aclllre. bigh technology J'ell/1/res such as the 11/UIIII{ac/ure of dia~)'­ sis machi n es and jıro­ duction haseel 011 tissue cu/tu re !.wue nou• started 11/J here. 'Ibe rapid pro,f.{ress (~l ·r u rkey ·s free 1ra de z o11es is he i ıt,f.{ clusezv ohsen •ed h)' ne(f.{hbourill,f.{ countries, and deuelojJi ll,!{ co u n tries u•hich haue not ı•et esiah/isbed !heir ou •n ji·ee trude zones. 'Ibe World L\1Jort Procedure Zones !lssociation {\YihPZAJ estahlished i 11 19 78 hy the United Nations In dust ri al Deuelopment Or,ga 11 isalion ( UN!DOJ is conuenill,f.{ ils seventeen/h international conference. eniit/ed "Free Trade 7.ones. a (,'/ohal Netu •ork for the 2 /st Cent/IJ:ı < in lstci/Jhul 011 5-8 Octoher this year. 'fi1rkey is organ ising the cuı~/erence. wbich tl'ill a lso he a ualuahle opportu 11 ily for purlicipunts lo hecome acq u aiJtted u•ith 'fin-J..~ev :, econom i c potential a t jlı:1·t hand.•

_,

• 'f it/J,ml l 'a lç/1/er is Director (!f'AIIta(ı •a Free 'fi'ade ZUII('

·-


WORLD WILL GATHER IN iSTANBUL IMF'97, THE '7TH 陌STANBUL INTERNA FASHION FAIR. THE TURKISH FA IN DUSTRY. W ITH !TS APPAREL VALUED AT$ 25 BILLION . IS THE ONE SUPPLIER TO EUROPE . THE DESIGNERS AND MANUFACTURERS ~路~'路'-'WING MARKET WILL BE DISPLAYING

,IF U WANT TO FOLLOW THE LATEST I)EVELOI'MENTS AND TRENDS IN THE FASHION WORLD . MAKE SURE YOU VISIT IMF'97.

TERNATIONAL

FASHI O N

FAIR

AUGUST 1

9

9

7


TEK OLAN, BAŞKALARINDA OLMAYAN, ÖZGÜN OLAN ... B iR ŞEYi N TEK OLAN YAN 1, ONU DiGERLERi NDEN AYI RI R, FARKLlLAŞTlRlR, BENZERSiZ YAPAR.

BUGÜN, DÜNYADAKi TÜM SAN KALAR MÜŞTERi LERi NE HEMEN HEMEN

AYNI ÜRÜNLERi,

AYNI HiZMETLERi SUNARLAR. BAN KALARI BiRBiRi NDEN AYI RAN iSE BU U RUN VE HiZMETLERi SUNUŞTAKi KURUMSAL FELSEFELERiDiR. TEKFENBANK'IN iLKESi, TÜM MÜŞTERiLERiNE EN YÜKSEK KALiTEDE HiZMET VERMEK VE BUNU SÜREKLi KILMAKTIR. iŞTE TEKFENBANK'I TEK KI LAN, ON U DiGERLERi NDEN AYI RAN DA BU ÖZELLiGiDiR. GELiN TEKFENBANK ' A , TEK OLMANIN AYRlCALlGlNDAN siz DE YARARLAN 1N.

SUNULAN ÜRUN VE HIZMETLER MENKUl KlYMETLER REPO HAZINE BONOSU DEVLET TAHVILI YATIRIM FONLARI DÖVIZ

TEKFENBANK

MERKEZ ŞUBE TEKFEN SITESI O BLOK ETILER 80600 ISTANBUl SANTRAL 11111 187 00 00 PBX FAKS 1111 1157 77 77 TELEKS 39177 TYFB TR 39178 TYF B TR

KURUMSAl BANKACillK KREOILENOIRME OIŞ TICARET FINANSMANI

lEASING FINANSMAN OANIŞMANUGI

/\TT


00

.,

THY'S SKY HIGH ELEGANCE ••

••

••

GOKYUZUNDE liTHY ŞIKLIGI" a l anında önemli markalar. alternatifsiz imzalar vardır. Herbiri ülkesinele kendi alanları­ na imza atar. THY 'nin göldere attığı imza gibi ... THY hostesleri Haziran ayından beri Türk Hava Yolları'na ve Türk kadınımı tüm dünya önünde yakışır bir imaj veren ye ni giysilcık u~· uyorlar. Hostesle rin görev anında rahat ama şık olmalarının amaçlandığı giysilerinde her ayrıntı düşünülmüş. Düğmcler, y ı rtmaçlar, kumaşın cinsi. hazırlanan koleksiyonun ihtiya ~· larına uygun. Stilistler 1600 kişi ye özel dikim n: tek tek prova yaparak hazırladıkları koleksiyoncla rahatlığa önem vermiş. Iki y ıl süreyle giyileceği i~· in değişik konıbinasyonlarda hazırlanan giysiler. hosteslcre farklı kullanım seçenekleri sunması a ç ısından da il-

Her ülkede kendi

E t'C'I.'J' cotlltfly has i ts fa m ous hrands and lahe/s

uhich stalld./Ör excel/ellee i11 !heir oll'lt.f/e/ds, j ust as i11 'filrke)' 77/l' has set its sip,11ature to the skies. Fro111 j1111e o11wards Tl/} ' hostesses have hee11 u•eari11g 11eu• ou!flts which re.flect the image of Turkish Air/ines c111d the Turkish u·oma11 in the ~ı·es C!/ the u•or/d. 77Je ttii?/Örm has hee11 designed to comhi11e e/egance with practica/ con?fÖrt uhile on duty. h'l'el)' detail. do u•11 to Imffo/ls cmd the fabric tıpe. has been carejiil~)' chosen, and eacb ou!fi't indil'idua//ı • seli'li a 11tlji'lled Jbr 7600 jJeofJIC'. Because the 1111!/Örms w i/1 he wom for two years. the)' hm·e heen designed i11 mi.x a11d match co111hillatiom so that hostesses can cboose to com-

96

SKYLIFE

TE MMU Z

+

JULY 1997


Bey~estltan 1

~ırgi

~k lı

First on yoUr · ~ " "must_~ee" list in Turker: Bu du r

cı banda 1

r ıphisar

t

ı ısar)

a

Marmaris

flmalı

Kaunos

Kızıl~e·

K

Fe

IIP

Whenever you need cash in Turkey, whatever card you have, Garanti 24 cash points are ready to serve you in English, or French, or German, or Spanish, or Italian 24 hours aday!

dos ::..

e

GARANTIBANK

Lınıyr

P~ı; IJS

A.

Mr


ginc;. Tl lY hosteslerinin giysibi arasında iki deği:;;ik hi ne !he pieces iıı several d(fj"ereııl uıays . 1bere a re nıoddde hlazer var. Gabardin lılazerlerin arkasında fu ·u d(f/erenl hlazer mode/s nıade C!/ p,ahardine, fark l ı hedenbde iyi durduğu dü:jünükrek iki diki:j Jl'ilh jiillr seams ilıslead uf lwo duwn !he hack so yerine diirt diki:j tercih edilmi:;;. Eteklerde ise yine !hal/hey su il a ıwıp,e C!/di.Jferenl sizes. 'Ibe skirls fark l ı bedeniere gi"ıre diirt ayrı hoy \·ar. Etek arkalaare in .Jimr d!fferenl leı ıp,ths, ap,a i ıı lo suil d(fj"errında ckrin ··y·· y ırtıııaı,; bulunuyor. llosteslcrin ıııer­ enl sizes. and haue deep V slils al Ibe hack. 'Ibe clivcn ~·ıkarken. u~·ak içinde yürürken rahat et mel eri pıupose r~/ Ibe slil is tu eııahle Ibe hastesses to ve aynı zamanda ::ıık giirünüıııkrinden de hir:;;ey clinıh slaiı-s and uıalk in Ibe aircra.Ji withoıt l d([/1kaybetmeıncieri dü::ıünülınü::ı ... V.. yırtıııacın altına uscully ıuhile relailıinp, an elep,anl line. Al Ibe sa me tacı yerle::ıtiri l en kuıııa:j IXII\"as ından lıckknense isli me a skilfiti/J' placed inserl preuenls Ibe slil heinp, tenmeyen lıir dekolteyi iinkıııck. Ciimkkkrde ağır­ 111111ecessa ri(J' reoealiııp,. The h/o u ses are r!l a lı kl ı olarak kullanılan kuıııa :j cotton. Cotton , hostesmain/)! co//o/1 mix tu al/ow !he skirı lu hrealhe. lcrin terlcıııderini engellemesi a~·ısınclan ideal hir kuWaislcoa/s are cd"a.floss si/k and co/lun mix print, ıııa::ı. Flo::ı- paımık iplikten dokunan kuıııa::ılara eıııpri­ in lll'u clifj"erenl coluu r- uıays, and two des ip, n s me hasılarak üretilen yelek ierde ise. 2 deği:jik renk tl'hich are muden1 inleıpre/a l ions c!/ /radilional ve eksen ku ll anılıııı:j. lksenler iznik motiflerinin moİznik ceramic mu!(/~·. 7be si/k neck scuıfs a lso dern yoruıııları ... Boyunları saran ipek e:ja rplar iki cume in/u lll 'O a/lemaliue desip,ııs . As arı example değ i :jik alternatilk giysileri taıııaııılı y or . Ayrıntılar u/ !he alienlion lo eueıy detai/, !he me/eti hulloı ıs önemsenerek hazırlanan kokksiyonda lılazerlerin on !he hlazer are slanıped u·ilh Ibe 'f'I-! Y logo. meta l düğmeleri Tl lY logoh'ach 1111 i/ornl com es l arı y l a süslenıııi :j. Diki:jtcn . uıitb a clutbes wrupper y ı rtmaca. kuıııa :j tan desenc with haıı ,~e r and kadar giisterilcn iizenin soı w me card jiJr conuenunda , lıosteslerin giysileriıti e nl can:)'ill,~ and ni rahat l ıkla ta :j ıyıp . asalıilc­ s/ori np,. For 1be nexl ceklni ve i ~·inclc isim kartb tuıo years we u ı il/ see rının lıu l unduğu iizcl ellıisc luıo famous names iıı k ı lıfları da ha z ırlanarak koauialion a nd fasbion leksiyon tamamlanııw; . ~im­ re.,pecliuelv. n l Y and di iki y ıl , iki büyük ismin Vakku, comhined in a giikyüzündeki imzalarını join l s(~ıwtıtre lo an izlcycceğiz. Dünyaya uc;an image in the sk ies Türkiye 'ye. gökyüzünde u ı u ri by c!/ a Turkey Yeni k ı yafe tle riyl e THY hostesleri Genel Müdür Atilla Çelebi ve Cem yakı:jır bir imaj i\·in ortak lıir Hakko ile birlikte. 1 THY hasresses wearing their new uniforms, uıh i cb today .Jlies imza. ·rııY ve Vakko. THY's President and CEO Atilla Çelebi and Cem Hakko of Vakko. u ıo ı1dwide. 'w

98

SKYLIFE

TEMMUZ

+

JULY 1997


1

365 günün 24 saati uykusuz kalabiliriz. (Siz istedikten sonra!..) Evet,

ihtiyacı

olan ve dileyen özel

müşterilerimiz

için, bu hizmeti de

vere biliyoru z. Servis seçeneklerimiz b öylesine çok. Tabii hepsi bu

değil...

olduğu

DIGITAL; ürünlerinde hizmetlerini de

değişen müşteri

doğrultusunda

Eğer

gibi,

istekleri

geliştirmektedir.

ihti y acınız

varsa, standart

DI GIT AL

garanti

d ünyanın

koşullarının

gelişmiş

dışında

en

bi l gi

işlem

değişik

fiyat

teknolojisiyle

ve

üretim

kapsamlarda

yaparken,

aynı

teknolojik kalitede

servis de veriyor. Üstelik DIGITAL'ın bu hizmeti, DIGITAL ürünleriyle değil .

Yani

sınırlı

bilgisayarınızın markası değil;

yardıma ihtiyacınız

olup olmadığı önernJi.

Kuşhakışı ,•iokak ,\'u

değişik

olanakları

ve destek

hizmetleri vermektedir.

Kısacası;

modüler servis

DIGITAL'la

çalıştığınızda, satış sonrası

yalnız değilsiniz .

Başarınız

.!- 11/ttmı::adc H//80 t:.;kıular - l:>lfmlml Tel (0.!16J )91 Hı )()Fab

için

ça l ış ı yor u z !

r0.!/6J )()/ 8 ·1 2/'J u ·u·u • dı)!ılalc:om


GEÇMİŞTE TARASYA DENMESiNİN

BİRİLE Rİ BU NEDENIN FARKINA Geçmişte eşsiz doğası ve sağlıklı havası nedeniyle terapi anlamına gelen Therapia adını alan istanbul'un gözde semti Tarabya'da, şimdi yepyeni bir yaşam filizleniyor. intes Park Tarabya ... Sıcak dostlukların habercisi sevimli sokakları , çiçeklerle bezenmiş bahçeleri , tenis kartları , yürüyüş parkurl arı ve müstakil yüzme havuzlu villalarıyla intesPark Tarabya'da ailenizle birlikte kent ve iş yaşamının getirdiği stresten arınacak, işten eve dönmek için sabırsızlanacaksınız . Ve her gün, yeniden doğacaksınız , intesPark Tarabya'da ...

iNTES 1~!

Int••• sonovı vo Tic•••• A.ş.

Rı M ı C

Pazarlamadan Sorumlu Finna: RIMIC Uluslararası Gayrimenkul Hizmelleri A.Ş . Merkez: Yazarlar Sokak No:19 D:2 80300 Esentepe-istanbul


~ A "THERAPİA"

NEDENİ VARDI.

ÇOKTAN VARDI BILE inşaat sektörünün güçlü ve köklü kuruluşlarından intes A . Ş ' nin

uzun

yıllara

dayanan deneyimiyle özenle

hazırladığı

iNTES

ve toplam 56

vi iianın yarısından fazlasının şimdiden sahiplerini bulduğu intes

Park Tarabya ' yı , siz de ilk gördüğünüzde Tarabya'ya neden Therapia dendiğini hemen anlayacaksınız.

TARASYA

fet : (O212) 275 34 27 email: rimic @turk. net Tarabya Şantiye: Nuri Paşa Caddesi 80890 Tarabya- istanbul Tel: (O 212) 262 28 72-223 52 47 Faks: (O 212) 223 52 43


i \ r ,\

~ ll ll 1. ,

A ~ 1\ i\ B i\ .

i 1. f' l i 1{ . i\ N · ı A ı_ \' t\

Guide: Hotels, Special License Hotels, Holiday Villages, Museums, Sightseeing, Embassies

4th International Istanbul jazz Festival

H er yıl birbirinden ünlü cız sanat~· ılarını konuk eden Festival. bu ni da - _ 19 Temmuz tarihleri arasında cızseverlen: unutulmaz günler ya::;atacık. ı "1 ülkeden 2';0"nin üzerinde sanatçının katılacağı kon ser etkinlikleri, A~· ıkha\ · a Tiyatrosu. Cemal !{qit Rey Konser Salonu . Ort~ı ­ kii\· Esıııa Sultan Yalı~ı . Roxy \·e Q Cazz Bar"da geı\; ekle::;tirilecek.

Anupa Caz Festi\·alleri 13irliği"nin en geıw ama en parlak üyesi olan İstanbul Caz Festi\·ali"nin ac; ılıs konseri. "l.egends "9- ". Temmuz gecesi A~· ıkkıv : ı Tiyatrosu'nda sahne : ıla ­ cak olan l.egeıxls"9-. :'lbrcus 1\liller. Eric C l:ıpton. Da\·id Sanborn . Joe Sanıp­ le \'e Steve C.add gibi cı z ustalarından olusan bir

O nce a.~a in Ibe lnlernalicmal ls/anhul Jazz Feslil 'U 1 br i n gs tll~j(n;~e/1 ab/e nı u sic ji'om fmnous Itti nt es of/be jaz z tmr/d lo lslan hul audiences. Belween 7 and 19 July ot>eJ· 250 11/ttsicians ji·om 14 counlries wi/1 pe!:fcJrnt al !his year:,· ueJlltes: Ibe Openair 'JZ?ea/re. Cemal Neşil Ney Omeeri Hall. f<;__ww Sulillit 1/ouse in Or!ak<iy. Noxy. and QJuzz Bar. Tbe youn.~es/ bul mos/ C~J'IIUmic member of Ibe Associalio11 (~l h'uropean Ja zz Fesliuals . lsl anhu/ Ja zz Feslit Ja/ opens lbis year u•ilb Le.~em/s 97 al Ibe Openair TbeaiJ·e 011 7 July. Le.~ends 9 7 is a .~a/a:-ı.:y (!l ja zz slars. inc/udin,~ Marcus Mi/ler. l:'ric Claplon. Dcu ı id Sanhum. Joe Sample c111d S!eue


YAPI KREDi FAI<TORİNG İLE ÇALIŞTIGINIZDA,

~

BiNLERCE UZMANlN DESTEGİ İLE ÇALlŞlRSlNlZ.

Rekabet ... Risk ... Istihbarat ... Tahsilat ... Finansman ... Yapı

Siz de

Kreqi Faktoring ile çalışanlar için hepsi geride kaldı.

Yapı

Kredi Faktoring ile

tanışın, dünyanın

gücünüze güç

her yerinde rekabet

katın.

YAPI~KREDi FAKTORiNG Yapı Kredi Faktoring A.Ş. Büyükdere Caddesi No:101 Lalezar Han Kat:3 Mecidiyeköy 60310 Istanbul Telefon: (0212) 274 34 50 Faks: (0212) 274 10 50

Cumhuriyet Bulvan Ataman Erman Iş Merkezi 90/1 O 3521 O lzmir Telefon: (0232) 441 20 71 - 489 08 16 Faks: (0232) 489 20 39

Heller International Factoring Network Üyesi. ~c) Factors Chaln International Üyesi. ~ Factoring Derne!jl Üyesi.

Yapı

Kredi Faktoring bir

Yapı

Kredi

kuruluşudur.


1r Codes: 7itrkey 90, Ankara j

Asiwı

yıldızlar t o plulu ğu.

Reggea ve ca z aras ınd a d o la~an mü z i ği ile tanınan , sezg isi ve bil gis iyle Bob Marley'e kıla vuz luk edt:n Ernest Ranglin 'in H Tt:mmuz'da Cemal Reşi t Rey'de vereceği konser, hayranlarının büyük ilgisini c,;ekeceğe be nzer. Ranglin , 9 gecesi dt: Tem mu z Roxy'de sahne alacak. 10 Temmuz gecesi Marilyn Mazur, Eberharci Webcr vt: Rain e r Brüninghaus 'tan oluşan kadrosuyla sa hn e alacak olan j an Garbarek, Türkiyeli cazseverlerin yakından tanıdığı bir isim . Underground ve Arizona Dream gibi filmierin müzik lerinden tanıdığımız Gcmın Bregovic'in , 45 ki ş i li k büyük orkestra e~liğinde vereceği konserin tarihi ise ll Temmuz. Arta Tunç'un grubu Night Ark'ın 12 Temmuz'da vereceği konserin iki iint:mli konuk sanatçısı var: Elefteria Arvanitaki ve Sezt:n Aksu . Cazın çı p l ak ayaklı kontt:si Ct:saria Evora ' nın Esma Sultan Ya l ısı ' nd a vt:receği kcınst:rin tarihi 13 Temmuz. Açıkhava Tiyatrosu , 14 Temmuz gecesi bir ilke sahne olacak . Güher ve Süher Pekind kardeş­ ler, Jacques Lcıussier Üc; lüsü ile birlikte ilk cı z konserlerini gerçekleştirecek. 16 Temmuz gecesi ise, 21. yüzy ılın müziğini yapt ı kl a rı iddia eelilen ve özellikle genç dinlt:yicile rin sah ı rsı zla bekledikleri Massive Attack, Açıkhava Tiyatrosu 'nda sahnt: alaca k. Aynı gece Massive Att ack ' ın ardından sahneye ç ık a ­ cak gene,; grup Red Snapper da, en az onlar kadar ilgi toplayacağa benziyor. Aynı gece Cemal Reş it lky'dt: ise , Fazı! Say bir caz piyano resitali sunacak seyircil ere. Ali Perret'in 1995 y ılın da kurduğ u caz topluluğu Acid Trippin 'in , pe rdes iz gitarı n ustası Erkan Oğur ile birlikt<.: 17 Temmuz'da Roxy'de ve receği kon-

12, J,tanhul: EurojJean Side 212, Side 2 16, /zmir 232, Anta~ya 242

G'add . The next two nip,h ts hrinp, Ernes/ Nang/in , f a med for music wh ich weaves hetween rep,gea and jazz, and who inspired Bob Martey with his intuition and sensilivity. Rangliıı 's .flrst coııcert on 8 Ju~y w il! he at Cemal Reşit Rey and his second on 9Ju ~y al Noxy. Jan Garharek, who will petform with Mari ~yn Mazur, Eherhard Weher and Rainer Brüninp,haus on 1 0Ju~y, is a favourite of Turkish jazz lovers. A hig h and of 4 5 m usicians w il! accompany Goran Brep,ovic, well known for his music for films /ike Underground andArizona Dream, on ll Ju ~y. Arta Tunç 's p,roup Night Ark will host two importaııt p,uest arlists, Ele.fieria Arvanitaki and Sezen Aksu on 12 July, and ja zz 's ha refoot cou nt ess Cesaria t:vora 's concert will he on 13 Jury at Es ma Sultan I /ouse. The Openair Theatre will stage th e first jazz concert by Turkish pianists, th e twin sisters Güher and Süher Pekinel, top,ether with the Ja cques Loussier Trio on 14 Ju ~y. Young jazz fans particularly are exci tedly waiting for Mass iue Attack and th eir 21sl cen tury music on 16 Ju~y. They are the first part of a douhle bill at the Openair Theatre, and will he fo!! o wed on stage by th e young .15roup Red Srıapper, who seem set to attract as rnuch or more atteıı­ lion. The same night Turkish pianist Fazı! Say will give a jazz recital at Cemal Reşit Ney. Acid Trippin, a jazz ha nd formded by Ali Perret in 1995, will play with Erkarı Oğur, master r~/ the

-


"'B' CiHies: 'fiul<.e)' <JO. Alikant :i Il. isla/1/}{{{- I:'tuvfx'mt Side lll. Asicnı

ser, grubu yakından tanı ­ mak için büyük bir fırsat. lH Temmuz gecesi. Acık­ hava Tiyatrosu 'nda bir yıl ­ dızlar t opluluğu daha yer al ı yor. .Jazz Crusaders 1·e Patt i Austi n konserinden önce sahnede Kerem Giirsev, llh an Er~ahin , lıııer Demirer , Can Kozlu ve Volkan ll ürsever'den oluşan muhteşem beşli cız­

severlerle birlikte olacak. 19 Temmuz 'da A',;· ıkha1 · a Tiyatrosu 'nda gen;ekle~tiri ­ lecek olan fesrivalin kapan ı ş konseri Latin Gecesi a dını taşıyor. Ünlü Kübalı toplu luk lrakere. Roy J-la rgrove. Chuclıo Valdes. Kübalı Vurmalılar Grubu , Michel Caıııilo ü ~· lüsü ve Crisol Topluluğu ' nun aralıksız .:; saat ~·alacakları gL·ce üye Coıno Va ik kapanacak.

Side 216 i:::mir 232. Allla/ra 242

.fi'e!less .~uilar. al I<O.\)' on 17./11~)' . 011 !he nip,hl r!l /8 ./11~)' tilto/her s/arj/1/ed halil!. Pal/i Ausli11 a1td !he ja zz Cmsade1:ç. tl'ill jJeJj(Jrllt al Ibe Ope11air 'Il1ec11 re. Fii :,·J 011 s/ap,e jiil· !his douhle hill tui/1 he a 'Iii rNsh qu in/el - Kerem Gc'irse1 •. ilban f:'rşabin. i m er /Jent irer, Ca 11 Koz /u and Vo/ka1J lhirSC'l'C'/'.

7be cl os i 11.~ coJıcerl on 19 .fulı • is c al/ed La! in /1/i,~b/ . and u •i/1 lake place al ibe Openai~ 7l?eal re. Fa m o us Cu hmı .~roup Ira kere. I<oy lfa r.~}'(J/ 'e . Chucho \'o/des. Ibe Cuhalt l'erc ussiun /Jand. !he Jlliche/ Cami/o 'fi'io and !he Criso/ /3and u •i/1 play 1/0it -slop j(Jr fiue hours. tl'indin.~ up tl'ilh qı•e Conw Va .

.•

.....


Tea m w or k... Since Dışbank atta ches great importance to its customers, it attaches great importance to human resources. The quality of Dışbank service and its high reputation in the Turkish banking industry are the result ot the teamwork of its expert and reliable human resources .

Ouality in human resources means quality in service

.DlŞBANK Turkish Foreign Trade Bank Head Office: Yıldız Posta Cad. 54 Gayrettepe 80280 Istanbul. Turkey Tel: (90-212) 274 42 80 Fax: (90-212) 272 52 78

]


~ (.'nd es: 'f i u -kel' IJO. Ankan 13 12. lsla !lhu!: Asillll Side 2 16. /z mir 2.12, A111alva 242

J:'u m j x•a 11 Side 2 7.2.

ipek Yolu Kervanı Türkiye'de Sil

oa

aravan arrives in 1\ır ev

Insanlık tarih inin 2000 yı l süren en büyük macerasını benzer koşullarda bi r deve kervan ı y l a yine lemek için yak l aşık bir y ıl önce Çin'in Şi­ an kentinden yola çıkan Türk seyya hl arı nihayet Türkiye'ye vardı. Türkiye'ye girmeden önce Özbekistan'ın Senıerkand ve iluhara ~ehirle­ rinden Türknıenis t an'a geçen kervan, burada Bayrak Bayram ı 'na onur konuğu olarak katıldı. Daha sonra fran'a giren ve Hazar Gölü'nün kıyısını takip ederek Tebriz'e varan kervan, oradan da Türkiye sınırına ula~tı.

Bu büyük yolculuk boyunca 6 ülkeyi kateden ve geçtikleri bölgelerin halkları ile kü ltü rler a rası bir diyalog ve alı~veri~ zemini sağlayan Ipek yolu ekspedisyonu , Doğubeyazıt Gürbulak sınır kap ısı n da büyük bir törenle kar:;;ılandı. Kervan Doğu­ beyazıt 'tan sonra, Ağrı , Erzurum, Erzincan, Sivas, Uçhisar ve Kapadokya bölgelerinden geçerek 20 Haziran tarihinde Ankara'ya ula~tı. 20 Haziran günü Cumhurbaşka n ı Süleyman Demirel tarafından kabul edilen ekip, geçtikleri ülkelerin devlet başkan l arı tarafından gönderilen mektup, hediye ve kaftanları Cumhurba~­ kan ı ' n a sundu . U l aş ı m sporsorluğunu Türk Hava Yolları ' nın yaptığı kervan , Ankara 'dan sonra Beypazarı yoluyla Bursa üzerinden Çanakka le'ye geçerek projenin ana sponsorl uğu nu yapan Çanakkale Seramik ve Kalebodur'un kuru l u~u n un 40. yılı nedeniyle 27 Temmuz'da Çan'da düzenlenecek Seramik Festivali'ne katılacak. Yak l aş ı k 200 y ıl dır hiçbir kervanın geçmediği, unutulmuş toprak l arın ve kültürlerin katedildiği yolculuk, 4 Ağu stos'ta Istanbul Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenecek törenle son bulacak.

The band of Turkish ıraveliers who set out ji·om the Chinese city of Xian around a year ago have arriued back in Turkey. 7bey trauelled on camel back in a recoııstruction of the long journeys across Asia of the Si/k Road carauans over two thousand years. This modem-day camvan passed through Uzhekistan, visi/ing the cities of Samarkand and Bııkhara, fx!lore entering 7itrkmenistan, where they were guests of honour at the Flag Festival. From Turkmenistan the caravm1 e111ered Iran and trauelled along the shores of the Caspiım Sea to Tabriz, and from !here over the 7itrkish border. 7be Si/k Road expedition passed through six countries altogether, forging a cu/tura/ dialop,ue with these d!flerent peoples. 7bey were given an exuherant u ıe/coming ceremony at the Gürbu/ak border post in eastem Turkey, and tben made tbeir way westwards tbrougb DoRubeyaztt. A,qn, J::rzurum. t:rzincan, Sivas, Uçhisar and Cappadocia, reachirtg Ankara on 20 Jwıe. Here the e;ı;.pedilion members were received by Preside1ıt Süleymaıı Demirel, and presen/ed le/ters, kaF tans and other gifls sen/tu the Turkish president by heads ofstate oftbe countries wbich they bad uisited. Titrkish Airlines was IJ·avel sponsorfor the expedition, which jiwn Ankara Irauel/ed to Çanakkale uia Beypazan and Bursa. 7be expedition menıbers wi/1 parlicipate in the Ceramics Festival in Çan organised on 27 Ju~v by Çanakkale Seramik and Ka/ebodur. the expedilion 's principal sponsor, on tbe occasion of the company's 40th arıniver­ smy. 'Jbisjourney a/ong a route whicb has not heen Irauel/ed by camvans for around two centuries, tbrough lands and cultures which have fal/en into ohlivion, wi/1 end i11 Istanbul on 4 August, with a ceremony at Çırağan Pa/ace Kempinski hotel.

.#<#


~ C'ndes: 7itrkey 90. Aııkam 3 12. istaııhul: Eıtroperm Side 2 12. Asiall Side 2 16, /z mir 232, Alıla/ya 242

Genç Etkinlik 1 Youth Art Fair Uluslararası

This year 's You/h Art Fair or,r!,anised hy the fi zternational Plcıst i c Aris Association will lake place at the TÜYA P fair ground i1ı Istanbul hetween 4 and 13 Ju~v. Proj ec t m anap,er is Funda

Plastik Sanatlar Dcrm:her y ıl düzc.:nlecliği gdcneksel Gen\.· Et kinli ğ in üçüncüsü , 4- 13 Temmuz tarihleri arasında istanbul T ÜY AJ> Fuar Merkezi 'nclc.: gerçc.:kği'nin

lı.:::?tirilecek. Ge n ~· l e rin ,

kendilerini sarıp sarına­ laya n clü::jünce kalıplarının clı::jında k endi söy lem ini ve hakı::j :ı ~·ıs ını ifade etmesini lı eclefl c.:yen etk inliğe: bu y ıl katıla cak disiplinler, plastik sanat lar, gösteri sa n at l arı. müzik , sinema , ed eb iyat ve sosyal b ilimler. Bu y ılki t emas ı , gençlerin atı­ lı m ve ya rat ı cı lıklarını aç ı ğa ç ık a r­ ma hedefiyle "Kaos" olarak belirlenen Genç Etkinliğin proje son ıın ­ lusu ise Funda Pek::jen.

Pekşen .

7be event aims to p rovide a pla(jornz .for young people to free(y express !heir own disco ın"Se, ideas and viewpoints th ro ugh th e m edium of th e plastic arts, stage arts, music, cillema, litera ture mzd social scieızces, hringinp, out !heir creativity without restrictions. 1bis year's the me is "Chaos ...

InternatiQnal Plastic Arts Assodation TeL· (0212) 247 62 83

Takılar-Takıntılar 1

Jewellery and Passi on

Kadınların

] ewel!e1y design has attracted artis/s and crajismen throup,hout histo1y. 'Ibe poetic expressian of women:,· se(j~awareness, j ewelle1y can he a true work of art. This is the case with jewellery hy th e fam o us Mexica1z artisi Frida Kah/o, whose work primarily represeltls th e love filled harmolly and ident!fi'ca tiolz with the b ınnan hody. Th e } ewelle1y and Passion exhihition is heinp, organised hy Nihat Gü res and G i'ildal Siğinç TojJdemir hetwee11 15 alld :)O july at Barometre Art Ccmtre. Here you can see how a tir~y shell, a pine cone, a dried leaf or a ceramic fragment can he transformed in/o pieces ofjeıve llery which are works of art.

kendilerine özg ü günelelik ::j iirl eri olarak nitel ebil ecek t akılar , tarih boyunca sanatç ıl arın ilg isini çek ıni ::jtir. Ünlü Meksikalı sanatçı Frida Kabl o 'nu n ç:ılı ::jma­ l a rı ile gerçek birer sana t ese ri nite l iğine hürünen t a kıların il k i::jl ev i insan bedeni ile gerçek l eş tird i ­ ğ i sevgi d o lu uyum ve bü tü nlqmecl ir. N ih ai G üres ve Gü ldal Siğinç Topdemi r'in 15-:30 Temmuz tarihleri arasın­ da Barometre Sanat Merk ezi ' nd e gerçc klqti recek leri Takılar-Takıntılar sergisi , küçük bir eleni z kabuğunun , c_:am kozalaklarının , kurumu::j yap ra kl a rın veya bir se ramik parçasının, sanat eseri ol arak takı ya clönü::jümünü gözlc.:r ön üne seriyor.

Barometre Sanat Merkezi 1 Barometre Art Centre Tel· (0212) 293 02 87

110

S KYLIFE

TEMMUZ

+

JULY 1997


ftcodes: Titrkey 90. Ankara 3 12. lstanhul: Huropean Side 272, Asitlll Side 2 16 iz mir 232, Anta(va 242

Gloria Golf Resort Antalya havaalanı ­ na 42 km uzaklık ­ ta, Bdek 'tc, denize köprü ile bağlantı­ lı , Ac ı su nehri üzerind e kurulu G l o ria Go lf Resort, Toros dağlarının etek l erindeki ormanlık arazid e ku rulmuş. 974 yatak kapasitesine sahip otclde , 18 adet v iila , 24 adet apart v illa , 290 standart oda ve 2 4 su i tc oda bulunu ycn. G l oria Golf f{csort , son elereec konforlu a lt yapısının ya nında mükemmel golf tesisleriy le de elikkat <;ekiyor. Türkiye ' nin " ya l nızca kendisine ait golf sahası o l an .. ilk ve tck turistik tesisi öze lli ğ ini

ta ş ı y an

G loria Go(/ Nes ort

is siluated 011 th e AclSII river at Be/ek, 42 km ji·om Antalya Airport , and is linked to the sea hy a h1·idl{e over th e coast road. With a hed capacizv r!/9 74. the hotel has 18 hun,l!,alows, 24 apart-ui!las, 290 standard rooms and 24 suites. This top class h o te l is des~f.!,n ed.för ,l!,olfers. Ll'ilh a superh course, ,l!,o(l cluh httildinp, am/ modem ,l!, o/jlnp, fa cilities. ll is Turkef\· on(F specialised w>(flnp, hotel, located ili a re,l!,ion whose Mediterranetill elimale makes for 1111111alcbed e montbs c!/ the y ear, go(ji'nl{ tweiL > amidst specta c ular u>ooded sce11e1y. Guests can he sure (!/ enjoyin,l!, Ib e holiday r~/ a lifeli me.

ote -

lin , bir de golf klubü binası var. Belck ' in muhtcscııı doğası v<.: iklimi say<.:sinde senenin 12 ~ı y ı go lf oynanahilcn mükemmel saha l arı ile; elenizin mavisi ve orma nın ycşili i <; i<;c , konforlu . huzur dolu , ve farklı hir tatil an layışını sunuyor mü ş ­ terilerin<.:.

+

11 2

S KYLIFE

TEMMU Z

JULY 1997

·.


el de~memiĹ&#x; bir kaynaktan su getirmeniz gerekseydi, getirirdiniz â&#x20AC;˘.. Ama gerek yok.


~Codes: Turke)' 90, Ankara 312. lstanhul: Ettrojxan Side 2 12.

Cl

Asiwt Side 216 İzmir 232. Antalva 242

Yeni sayı,

H man Resource: yeni tasarım 1 A new design

for a new issue Maddi ün::tiınin en iinc.:ınli unsuru olan insan kaynaklarının n: riınli kullanıını \ ' C yiinc.:tiıni üzerinde fikir sahibi olmak isteyenler için ülkemizin en iinemli kaynak dergisi sayılan ll uınan lksource\ın H. sayıs ı yayın l andı. Yepyeni bir tasa-

H uma n Nesource nwgazine is

Turkey's leadin .~ sotu·ce r!l il!f'orlllation ahoutthe produclil 'e use and mcllw,~ellle/11 (?l human resoun:es. u•hich are the prinnuy inputjiil· industria/ and conımercia/ aclil'ily. TZ1e 8th issue. u•ith its hrand neu• dest~~~~ . ineltides report.,· 011 Vestel Ca reer Days. you n.~ people's aspiraliolis for the future, and the Second 1/i(/11(/1/ International Nesources Crillference. This nwnth ·s hook rel'ieu · luoks at Prr?/ Dr. AI'IIIUII Ktr1111 ~~ .. 'Ibe Ad1 •antages r!/ Pctranoia. Stmtegy and its l.eaden· ...

rıınl:ı okuyucularının kar~ısına c,: ı­

kan yayının bu sayısınd:ı. \'estel Kariyer Günleri. Gençlerin Gelecekle ilgili Tercihleri , ikinci l 'luslararası Insan Kaynakl:ırı Konferansı hakkındaki yazıların yanısıra.

Siyast:tte Insan Kayn:ıkl:ırı Yiinetiıni b:ı~lıklı inceleme biilliınündt:. Prof. Dr. Arınan Kırım'ın ·'Paranoya·nın Yararları. Strateji \ 'L: Lidt:rlcri" adl ı kitap yorumu d:ı yeralıyor.

Gönülde Vuslat 1 Unveiling of Love Tasavvuf müziğinin geli mesine katkıda bulunmak amacıyl a uzun bir süreelir çalışmalar yürüten THY Musiki Derneği, bu alanda ilk ürününü verdi. Modern dünya ile mistik müziğ in bir potada eritilmesini hedefleyen Gönülele Vuslat ad l ı kaset ve CD çalışması , müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Önümüzdeki günlerde, THY Eğitim Başkanlığı Konferans Salonu'nda ve Cema l Reşit Rey Kültür Merkezi'ncle, Sema gösterisi eşliğin­ de verilecek konserlerle albünıün tanıt ı mı yap ıl acak.

Tasavvuf müziğinin insan sevgisini oı1aya çıkarmayı hedefleyen bir hayli ilgi çekeceği uınuluyor.

çalışınanın

The THY Music Sociezy has been busy playing rnyslic ınusic foı- same time now, and has produced itsfirst recording. A collection of compositions combining modern with Iraditional tasavuı~l or mystic music has been released on cassette under the til/e Gönülde Vuslat (Unveiling of Loue). Concerts of these composilions will take place at Ibe THY Trainiııg Ceııtre Conference Hall and at Cemal Reşit Rey Cıtl!ural Centre, together ıuitb a display of the sema ceremony by Mevleui deruiches. We hope that audiences will enjoy this music, which focıtses on the theme of mystic tavefor one 'sfellow man.

Tel: (0212) 663 63 00 1 1043

114

SKYLIFE

TEMMUZ

+

JlJL Y 1 C)<)7


Toroı/arın el dtfmtltlif doğasından

Hayat'1 size biz getiriyoruz. Toros Dağlarmda, tam 3500 m. yükseklikte benzersiz bir su havzasi... Ve bu havzadan beslenen

..

' ....

el değmemiş bir kaynak: Şekerpmarı kaynağı. Hayat kaynağı ... Hayat,

Şekerpmarı'ndan çıktıktan

sonra,

şişelenme

süreci

biten e dek (hiç el değmed en!) 150 kalite kontrol aşamasmdan

Ve size

'

geçiyor. Hem de her gün ...

Danone-Sabancı

güvencesiyle

sunuluyor. Hayat, mineral benzersiz

tadıyla,

oranları

hiç

ve

şüphesiz,

dünyanm en değerli sularmdan biri... Sevdikleriniz için,

J S u Hayat't1r.

sağlığmız

için ...

Hayat'ı

seçin.

DANONEG)Q


Müzayededen bir •

Vl aa f ı.,k,fıi..,,ır

ı!

( ılllllll~

t'l' ll\ gL 1'

finansman organizasyonl.uıy .ı lır;rıH·tr•ı ni<

kaynağı

(Osman Hamdi Bey*'in ilham o gümüşi denize bakan altın vadiden)

Sizden böyle bahsedecekler. Siz, satın aldığınız şeyin değerini bilen, bu değerin yaşarken tadını çıkartan, parmakla gösterilecek birisiniz. 'Eskihisar Gümüş Vadi Villalan'nda, birbirinden kaliteli tam 43 komşunuz daha olacak. O seyrine doyulmaz manzarayı her an gözünüzün önünde bulacaksınız. Belki de sizdeki gizli şair ortaya çıkacak. Ama, her ne olursa olsun, sizi bu doğa mutlaka sanatçı yapacak. Siz "Yaşama sanatı "nın virtüözü olacaksınız! ESKIHISAR'DAN MANZARA Chnı.ın ı tanıdı Bey Tuva/ rizm/re yaglibqya 2 1 x 12 cııı. ( 1898)

O~rnan

Kcrrnan

Kollcksıyonu

(*)

Osman Hamdi Bey (1842- 1907)

Önce hukuk, ardından Paris'te 9 yıl resim egitim i. Oryantalist ressam Gerome'un ögrencisidir. Ülkesine dönünce devletin çeşitli kademelerinde görevlendi ri Idi. Onun gönlünde ilk arkeoloji müzes i ni o l uşturmak ve ülkede güzel sanatlar egitimi verecek etkin bir okul kurmak arzusu vardı. Bugünkü Güzel Sanatlar Akademisi'nin ve Arkeoloji Müzesi'nin kurucusudur. Yaşadıı'lı Eskihisar ' ı an latan pek çok tablo yaptı. Eskihisar'daki ev i müze haline getiri lmiştir.


• Istanbul'un merkezine kika • E-5 ve E-6 ile

uzaklıgı

ortalama 30 da-

ulaşım o l anagı. •

tasarlanan köprü ile Yalova'ya

ulaşım

Yapımı

5 da-

kikaya kadar inecektir. • 44 .000 metrekarelik alan •

Her villa 465 metrekare •

Vadi sınırlarını denetleyen kameralı güvenlik sistemi.

Ayrıca

24 saat hizmet ve-

ren Gümüş Vadi Güven lik Birinıleri •

Dört

katlı

lalar •

ve her

katı manzaralı

nefis vii-

Birin i kat: Sa lon, mutfak, teras,

lıiznıetli odası, şok duş, duş,

sauna,

çamaş ır ­

hane, ütü odası, lavabo ve LPG'Ii kat kalariferi kumanda odası • Ikinci kat: Üst salon, mutfak, teras,

antre, gardrop, WC, lavabo ve balkon • Üçüncü kat: Biri ebeveyn hanyolu 3 adet yatak odası, oturma bölümü, banyo, teras ve ba lkon • Çatı katı: Bir

adet genç

odası,

relik peyzaja

banyo-WC ve teras • Her viiiaya iki

ayrılmış yeşil

alan • Club

araçlık özel otopark •

15 bin metreka-

Eskilıisar'da, market, pool bar, çocuklar için oyun par-

kı, sq Lı ash, masa tenisi, bilardo, fitness Center, cafe, büyük havuzu ve çocuk havu zu. •

Anibal'de tenis korfu, pool bar, çocuklar için oyun

parkı,

Club

mini amphi-theatre, Silver Terrace, büyük havuzu, çocuk havuzu, çok amaçlı açık

spor

alanı.

• Dünya

seçkinlerinin tercihi 'undecorated Ayrıca ,

system!'

dilerseniz Ko-

leksiyon'un zarif ç i zgi leriyle giydirilmiş

Viiialar le

Eskibisar Gümüş Vadi

Viiiaları Müşteri

zengin iç nıekanlar. • anında

tapu güvencesiy-

satışa hazırdır.

Hizmetleri:

Dumankaya Plaza. Ankara Yolu. Pendik Kavşagı, PENDIK Tel: (0216) 379 86 00 (Pbx) Fax:(0216) 379 86 42 Gümüş Vadi: Eskihisar Caddesi, DARlCA Tel: (0262) 655 18 76 (Pbx) Fax:(0262) 655 18 79


Q

O~n

o

MOTORWAYS

'

2500

~00

THY OFFICE

)

.

"

l/11

. ' eASDA1

1 '

MER

--

--

MU D0'"" '

v . . ""'""

m

.

EKÖV

İKİ NOKTA• 0(216) 349 01 41

,...

(J

SiVti ,\dtt

O

Yttxsttlda

Qf<;~a!tAda

H~ı·be!i Ada

RoÖ 2)

ARNAVU K ;;

~"";r ~... ....... . l ' "'!'~":"'ÇAGLA'..:!;; ·---' ""

d

r ,, (' 1 O>1

''-~

\ J

Ç /

.

MARMARA DENIZI

'Ir

MfTRIS

O . PAŞA

~

1

-~ -- _·--~/,~. -- .· , '1"

~-

Habible~:'\CJ--

Pirinçci

....:;;~ -

.

W *E

1

1

,Çanarlıhan

FERRY BOAT LINES

SEA BUS LINES

RAILWAY

STREETS

MAIN ROADS

:

--- /

1

:::--..·

4,....;:..

·.....

1

\

-~,,_,.~, • •,

. ---· 1"'~- . . ••.-. :'--.. ·

......... _

KEY TO SYMBOLS

===

\.__

' ~.:-

,~ -

.

/Jti:~iik Adtt

Yayalar

.. ~·

i

c

~ z m

(1)

-


~PI'\rKREDi LEASING


ISTANBUL

GU ı'de

EMERGENCY

Arnbulanee Tel: 112 (All over Turkey) Police Tel: 155 (All over Turkey) Fire Tel: ı 10 (All over Turkey) Tourism police Tel: 527 45 03 Gendamıe Tel: 156 (All over Turkey) TOUR ISM

INFORMATIONS

TUR IZM DANIŞMA

Atatürk Airport Atatürk Havaalalll (Yeşilköy)

Tel: 663 07 93 Hilton Hotel Areade Tel: 233 05 92 Karaköy S<.>a Port 1Karaköy Limam Tel: 249 57 76 Sirkeci Tourism Information Sirkeci Turizm Dmıışma Müdürlüğü Tel: (02 12) 51 1 58 88

Sultanahmet Squarc Sultmıahmet Meydmıı

Tel: 518 lll 02 The Turkish Touring and Automobile Club

Türkiye Turi11g ve Otomobil Kımmm (Head Officı: - !.·/erkez) Tel: 282 BI 40 HOTELS 1 OTELLER

Aden ('"') Kadıköy Tel: 345 1000 Fax: 346 25 67 Akgün Hotel ('"") Vatan C1ddesi Tel: 534 4H79 Fax: 534 91 26 Askoç Otel ("") İstasyon arka Sok. Sirkeci Tel: Sll 80 89 Fax: 511 70 53 Büyük Sürmeli ('"") Gayrenepe, Tel: 272 II &ı F:Lx: 266 36 69 Ceylan İntcr-Continental İstanbul Askerocağı Cad. Taksim Tel: 231 21 21 Fax: 231 21 RO Color Hotel ("") Fındı kzade

Tel: 63 1 20 20-39 Fax: 523 48 42 Conrad İstanbul ('"") Beşiktaş Tel: 227 30 00 Fax: 259 66 67 Çınar Hotel ('"") YeşilkövTel: 66:\29 00 ( 1 8 linL-s/lıat) Fax: (ı(,3 29 21 Çırağan Palace Kempinski ('"") Çı rağan Tel: 258 33 77 Fax: 259 66 87 Derleman İstanbul ('"") Esentepe Tel: 274 88 00 Fax: 275 ll 00 Dilson ("") Taksim Tel: 252% 00 Fax: 249 70 T Divan ('"") Taksim, Tel: 231 41 00 Fax: 248 85 T Eresin ('"') Taksim, Tel: 256 08 03 Fax: 253 22 47 Four Seasons Hotel İstanbul ('"") Sultanahmet, Tel: 63B 82 00 Fax: 638 82 1O Gmnd Tarabya Hotel ('"") TarJbya, Tel: 262 IO00 Fax: 262 22 60 Günt>ş (''") Merter , Tel: 555 24 41 Fax: SS4 41 08 Hilton İstanbul ('"") Harbiye, Tel: 23 1 46 65 Fax: 240 41 6S

Tdcphonc: International code f(ır Turkey: 90, İ stanbul area codes: European side 212, Asian side 2 16. I.ocal numbers on the European side began with 2, 5 or 6, those on the Asian side with 3 or 4. For interciry calls within Turkey fırst dial "0", then the area code, and then the local number. For international cı ll s fırst dial 11 00".

Holiday Inn ("") Ataköy, Tel: 560 41 10

HOTELS F;ıx :

559 49 19

(H OUSED IN RESTORED

Holiday Inn Crowne Plaza ("'" ) Ataköy Tel: 560 81 00 Fax: 560 81 55 Hotel Airport Inn Yeşilköy, Marina Tel: 663 78 59 (3 hat) Fax: (ı63 78 62 Hotel Emperyal ("") Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı Tel: 293 39 61 Fax: 252 43 70 Hotel İstanbul Conti ("")

HISTORIC BUILDINGS )

Mecidiı-eköv

Citadel Kennedy Caddesi 32, Ahırkapı Tel: 516231 3 Fax: 5161 3 84

Ta1!Zimat Müzesi

Hıdiv Kasrı

(The Khed.ive's Summer Palace) Çuhuklu Tel: 33 1 26 51 Fax: 322 34 34 HotelArnher Sultanahmet Tel: 5184RO I Fax: 5188 1 19 Hotel Annada Alıırkapı Tel: 63B I :~ 70 Fax: S18 SO 60 Hotel Historia Anıir.ıl Tafdil Sokak 23, Sultanahmet Tel: 51 77472 Fax: 5168169

Beşiktaş,

MUSEUMS 1 M ÜZELER

Tel: 246 S5 07 Fax: 230 73 77 İstanbul Princess Hotel ('"") M;ıo;l;tk, Tel: 2B5 09 <Xl F:Lx: 2B'i 09 SI Ortaköy Princess Hotel ('"") Ortıkiiy, Tel: 227 60 10 F:Lx: 2&l2 148 Nippon ("") Taksim Tel: 254 99 00 F;ıx: 250 45 53 Olcay ("") Topkapı, Tel: 'i85 52 20 F:Lx: 585 64 05 Parksa Hilton ("") Ma~·ka , Tel: 25B 56 74 Fax: 25H 56 95 Pem Palas ("") Tqıchaşı , Tel: 251 45 (ı() Fax: 25 1 40 89 The Plaza Hotel (""" "") llarbaros Bulvan. Tti: 274 13 13 Fax: 275 15 90 Po!at Renaissance Hotel('"") Yeşilyurt Tel: 663 17 <Xl F;Lx: (ı63 17 55 President ("") Beyazıt Tel: 516 69 80 Fax: 516 69 99 Prestige ("") laleli, Tel: 518 82 00 F:Lx: 518 82 90 Hotel Mercure İstanbul("") Tepebaşt, Tel: 251 46 46 Fax: 249 RO 33 Richmond ("") İstiklal Caddesi, Beyoğlu-Tünel Tel: 2S2 S4 60 Fax: 252 97 07 Riva ("") Taksim, Tel: 256 44 20 Fax: 2S6 33 20

53 44

The Museum of Caricature and Humour Karikatür ve Mizah Müzesi

Mim ("")

Kumburgaz Princess Hotel ('"") 3491OKıunburg;t1, Tel: 885 90 00 Eıx: BB4 05 30- 31 Maçka Hotel ("") T~vikiye, Tel: 234 32 00 Fax: 240 76 9-1 The Marmara İstanbul ('"") Taksim, Td: 251 46% F:Lx: 244 05 09 Merit Antique İstanbul ('"") b~eli, Tel: 513 93 <Xl Fax: 512 6:) ~ı

Şehir Müzesi Yı ldız Tel: 258

Ayasofya Pansiyonlar Soğukçeşnıe Sokak Sultanahmet Tel: 'i 13 36 60 Fax: 513 36 69

ibrdhim Paşa Hotel Terzihane Sokak, Sultanahmet Tel: 51H0394 Fax: 518 44 57 Kariye F.dimekapı Tel: S34 8-1 14 Fax: S21 66 31 Splendid Palace 23 Nisan Caddesi, Biiyükada (Prince Isi.) Tel: :~ 82 69 50 Fax: 382 67 75 Vardar Palace Hotel Sımserviler Caddesi S4 1 56, Taksim Tel: 252 2B% Fax: 2S2 15 27 Yeşil Ev Sultanahmet Tel: 517 67 85 Fax: S17 67 80

S K Y LI FE TEMMUZ

Bebek Tel: 263 69 86 The City Museum

Avicenna Anıir.ıl Tafdil Sokak 31 , Sultanahmet Tel: 51 7 0S SO Fax: 'il66S S5

Tel: 288 16 '4 2 Fax: 272 95 05 Hyatt Regency (""') Taşkışla Caddesi, Taksim Tel: 225 70 00 Fax: 225 70 07 İstanbul Savoy Hotel ("") Tak.'>inı Tel: 252 9) 26 Fax: 24) 20 1O Kalyon ('"') Sultıru~ınıet Tel: 51 7 44 00 Fa.x: 638 11 ll Keban ("") Taksim Tel: 2'i2 25 05 f-ax: 24.1 33 10 Kervansaray ('"') Taksim Tel: 235 50 00 Fax: 253 43 78 Klassis ('"") Silivri. Tel: 727 40 50 Fax: 727 40 49 Klassis Park Hotel ('"") Sefaköy, Tel: 624 2) 37 Fax: 'i9H 96 ll

Swissôtel the Bosphorus ('"") Maçka Tel: 2'i9 O1 OI Fax: 2'i9 O1 O'i

The Aşiyan Museum Aşiymı Müzesi

Archeological Museum Arkeoloji Müzesi

Sultanahmet Tel: 520 77 40 Atatürk Museum 1Atatürk Müzesi Halaskargazi Caddesi, 250 Şişli Tel 240 63 19

Fatih Tel: S2 1 12 64 The Tanzimat Museum Gülhane Parkı , Tel: 512 63 84 Topkapı Palace Museum Topkapı Sarayı Müzesi

Sultanahmet Tel: 512 04 80 Women's Library and Information Center Foundation Kadm Eseı·leri Kütüphaııesi ve Bilgi Merkezi

Haliç, Tel: 534 95 50 Yıldız P'd!ace Museum Yıldız Sarayı Müzesi Be ·iktaş Tel: 258 30 80

PALACES/SARAYLAR

Beylerbcyi Palace 1Beylerbeyi Sm-ayı ç.1yırbaşı Durağı , Beylerbeyi Tel: 321 93 20 Daimabahçe Palace Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş

Tel: 258 55 44

Ihlamur Kasir 1Ihfamur Kasn lhlanıur Caddesi, Beşiktaş Tel: 26 1 29 91 Maslak Kasirs 1Masfak Kasırfan Büyükdere Caddesi M;ı~l:tk Tel: 276 1O22 Yıldız Kiosks: Şale, Malta and Çadır Yıldız Köşkleri: Şale, Malta ve Çadır Yıldız I'Jrkı Tel: 276 lO22 CHURCHES AND SYNAGOGUES

Calligraphy Museum Hat Saııatfan Müzesi Beyazıt

Tel: 527 5R 51 Church of St. Saviour in Chora Kariye Müzesi Edirnekapı

Tel: 523 30 09

Haghia Sophia 1Ayasojya Müzesi Sı~ ~ıruıhmet Tel: 522 09 89- 522 17 50 Military Museum 1Askeri Müze Harbiye Tel: 232 16 98 Museum of Painting and Sculpture Resim ve Heyket Müzesi Beşiktaş

Tel: 261 42 98

Museum of Turkish and Islaınic Art Tüı-k ve islam Eserleri Müzesi İhr.ıhinı Paşa Sar.tyı Sultanahmet Tel: Sl8 18 05-06 Ra1uni M. Koç Industrial Museum Rahmi M. Koç Saııayi Müzesi

Hasköy Tel: 256 71 53- 54 Sadberk Hanım Museum Sadberk Hmımı Müzesi

Illiyükdere Caddesi, 27-29 Td: 212 5H 13

S:ırırrr

t 20 +

JULY

ı

997

Aya Triada (Greek Orthodox) Meşelik Sok:ık Il / I, Taksim Tel: 244 13 SS

Dutch Chapel (Union Church) Istiklal Caddesi, Dutch Consulate Beyoğlu Tel: 244 S2 12 Sunday Mass in English. Neve Shalom (Synagogue) Biiyük Hendek Caddesi. 15 ı Şişlıane Tel: 244 75 66 - 293 87 95 San Antonio di Padova (Catholic) İstiki a l Caddesi 325, Beyoğlu Tel: 244 06 35 Sııııday mass in ltalian. St Esprit (Catholic) Cumhuriyet Caddesi Harbiye Tel: 248 09 10 Sunday mass in French. Christ Church, (Anglican) The Crimean Memorial Serdan Ekrem Sok. No:82, Tünel Tel: 251 56 16 (llehind the Swedislı Consulate) Holy Eııcharist Sundays ı 0.00 anı .


,.Y ARN • Flexibility - Delivery of quantities from 45 to 600 kgs.

• Choice - 100% dyed Cotton an mixtures. - Woolen: Lambswool, Angora, Cashmere & mixtures. an:d:...-'::~~:3~ - Worsted: Merinowo•oo:l : various mixtures. 1

s ch effects fınishings

• Safety

w ith o u e dyes anı uman healtl

- Extra fıne Wool - High technology, environmentally friendly and completely integrated production.

T

SERFIL Fatih Cad. NO. 46 Güneşli, ...ı... on ") ı") _ c; ı c; .d.~ ı c; ı: a v• .+on _ 1 11

_


ANKARA

.., AN KAR ALE SI

Hi SAR

OCRENC I VURDU

CEMAL GÜRSEL C BUZi! TEN SAH

CAMI

ORTAOKU L

ILK OKU L

I.I.E.BozKURT c

H.Arücnc STANDART LAR ISTATI STI~

GN .MD.

HAVA KUVVETLE RI DENIZ KUVVETLER I

ASKER I ALAN

o

$

MALIYEBAK

~

BÜYÜK

JJ~LET MECLiSI

"'~

~

tJd lliJOKTA"

C'>

SaM< S

0(21B) 349 01 41

~

• MECLIS . MECLiS iD. KUTUPHANESI BINASI

~

KEY TO SYMBOLS MOTORWAYS

sm~~t~~I1 K

MAIN ROADS

OEMONT RASYON SAHASI

STRE ETS RAI LWAY THY OFFICE

HOTEL

MUSEUM

MOSOUE

HOSPITAL

SCHOOL

Om

250

G:.d~teS

!"

T~lt:l S

f!ç

~

500

Ton- 1ICJ~ S

OLONYA\ SEF ("1

IRAN SEF


ll() i(

ı

'vlll'-'1

ı

\'-' 1\1\'\

1 HJ'-)<..;1 ll H

) 1~1

/ /

= Open bııffet was superb.

See you at the next meeting.

It really took 5 minutes from the airport.

Our favoıırite for anniversaries.

What an exciting city.

=

<

/

My room was !ike a sııite .

It really is a "Health Club".

Let 's discuss

I do .. I do.

it at the clııb

room.

I {eel my body getting fit.

The convention was !ike a holiday. /

/

YOUSHOULD ALSO FEEL IT!

.r ~

/

_, /

There is anather shop over there pa!

Let's go to the pool mom.

~

-z -::; '-'

/. ~

/

;r

7

"":; "" w /

Turkish cuisine is my favorite. >-

. "'/

POLAT RENAISSANCE ISTANBUL HOTEL

~

?

Let's walk by the sea h on ey.

E "

/

Sahil Caddesi 34800 Yeşilyurt· ISTANBUL/TURKEY Phone: (90-212) 663 17 00 Fax: (90-212) 663 1 7 SS Internet: http :/ /ww w.renaissanee-hotcls.com /ren aiss.html A L 1 X •\ :-J 1ı H 1 \

l l i( ı

'

\ı ı

"'

\\"-l<ll\JJ<

/

;,.

\ J J \ '-' J A

~

-


Guide EMERGENCY

Ambulance Tel: 112 (All over Turkey) Police Tel: 155 (All over Turkey) Fire Tel: 110 (All over Turkey) Tourism police Tel: 34 1 65 30 Gendarme Tel: 156 (All over Turkey) TOURISM INFORM ATION TURIZM DANI ŞMA

Turizm Bakanlığı - Bahçelievler

İsmet İnönü Bulvan No: 5 Tel: 212 83 00 Fax: 212 02 55 Turizm Danışma - Tandoğan Gazi Mustafa Kemal Bulvan No: 121/A Tel: 231 55 72-488 70 07 Fax: 23 1 55 72 Esenboğa Alrport Tel: 398 03 48

Tclcphone: lntc:rnation:ıl code !(ır Turkey: 90, Ankara area code .112. For intı:rc.:ity c.:alls within Turkey tirst dial "0". then the area cocle. and then the locıl number. For international calls tirst dial ;,00".

MUSEUMS 1 M ÜZELER

Museum of Anatolian Civilisations Aııadolu

Medeuiyetleri Müzesi

Kadife Sokak, Hisar Tel: 324 31 61 Open claily except Mondays Pazartesi dışmda ber gün OR.30 -l 7.30 Atatürk's Mausoleum Amtkabir Müzesi Anıt Caddesi, Tandoğan Tel: 23 1 79 75 Opcn daily cxcept Monclays. Paztutesi dışmda I.Jergıin 09.00 - 17.00 The Ankara State Museum of Painting and Sculpture 1Aukara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Opera Mcydanı Ulus Tel: 31O20 94 Opcn daily excqıt Mondavs. Pazartesi dışmda ber gü11. 08.30- 12.00 1 !B O- 17.30

HOTELS 1 OTELLER Ethnographic Museum Etıwg_mfya Müzesi Ankara Dedeman Oteli ("") Ulus reCI ı ı 95 56 BüklümSok. 1Td:4 1 76200F:ıx:4 1-62 l ·ı Open daily exccpt Mondays. Best Apart ("") Pazartesi dıp11da ber gün 08.:\0- 12.3u 1 13.30 - 17.30 Uğur ~1umcıı Sok. 71, Gaziosmanpaşa Tel: 44680 80 Gordion Museum Best Oteli ('"') Gordioıı Müzesi Atatürk Buii"Jn 195, Karaklıdere Yassıhörük Köyü. Polatlı Tel: 467 08 80 Fax: 467 08 85 Tel: 622 51 52 . Open clailv cxcept Mondays. Bilkent Ankara Oteli ("") Pazartesi dışmda IJer gıin 08.30 - 17.30 1. Caddc, 065.l3, Bilkent Tel: 266 46 86 Fax: 266 ·i6 19 MTA, Natural History Museunı MTA, Tabiat Taribi Müzesi Büyük Ankara Oteli ('"") Atatürk Bull·an. IH.l . Karaklıdere. Tel: 425 66 55 Eskişehir Yolu, Balgat Tel: 287 34 30 Open dailv. except !(ır public holidays. Fax: 425 SO 70 Resmi ba)'rllllltatilleri dışı11da ber Büyük Sürmeli Oteli ("") gün OR. .~O- l7.)0 Cihan Sok. 6 Tel: 2.ll -(ı 60 Fax: 229 51 -6 Museum of the Republic Büyükanlı Park Apart Hotel Cımıbuıiyet Müzesi Simon Bolivar Cad . .l2, <;.ankara Tel: 441 5600 Cumhuriyet Caddesi 22. Ulus First Apart Hotel Tel: 31 l 0473 İnkılip Sok. 29, Kıı~ay Tel: 425 75 75 Opcıı daily except Monclays Hilton ('"") Pazmtesi dışmda ber gün Q<.).OO- 17.00 Tahran C1d. 12, Ka1~ıkhdere . Tel: 468 29 00 RomanBaths Fax: 468 09 09 Çınkın Caddesi, Ulus, Closed Mondavs. Hotel Ayına ('"') Pazartesi dışmda IJer gün Meşnııiyeı Cad. 25 Tel: 425 46 00 0830-12.30 1 13.30-17.30 Fax: 419 18 55 War of Independence Museum İç Kale Oteli ("'') Kurtulıış Savaşı Müzesi Ga1j Mustafa Kemal Bulran. 89 Cumhuriyet Caddesi 14 Ulus Maltepe Tel: 23 171 10 Fax: 2.l0 61 3.l Tel: 310 53 61-3 10 71 40 Kent Oteli ('"') Open claily except Mondays. Pazanesi Miıhaıp:ışı C1d. 4, Tel: 435 50 50 Fax: 434 46 dışında her gün. 09.00- ı 7.00 KingApart Hotel EMBASSIES 1 ELÇILIKLER PiyadeSak 1 7, Çuıkap Tel:440 .,9 .ll Mercure Inn Ankara ('") Afghanistan 1Afgmıistmı Aıaıürk Bulvan. 80, Kızılay Tel: 4P 85 85 Çınkaya Tel: 438 ll 21 Fax: 41 7 85 92 Albania 1A nıavııtlıık Merit Altınel Otel ('"") Gaziosmanpaşa Tel: 44 ı 61 05 Tandoğ.ın Merd;ını Algeria / Cezayir Tel: 23 ı 77 60 Fax: 2.l0 23 .ıo ÇAı nkaya Tel: 427 8:\ 85 Neva Palas ('"') Argentina 1Aıjaııliu Esat Cad. No: 32 Küçükesat Gaziosmanpaşa Tel: 446 20 61 Tel: 419 58 88 Fax: 419 58 25 Australia 1Avustralya Omni Residence (Apan-Hotel) Gaziosmanpaşa Tel: -146 ı ı 80 Tahran C1d. 5, Kavakhdere Tel: 468 54 00 Sergah Oteli ("") Austria / AVIISIIIIJ'il Ç1nkın Cad. 48 Uht< Tel: .ll O85 00 Karaklıdere Tel: 419 04 :\1 Fax: 31 13100 Azerbaidjan 1Azerbaycmı Sheraton Ankara (""') Çankaya Tel: 44 1 26 2 ı Noktah Sok. Kamkhdere Tel: 468 54 54 Fax: 467 11.l6 Bangladesh 1 Baugladeş Çankaya Tel: 439 27 50 Stad Oteli ("") isıiklal Cad. 20. Ulus Belgiuın 1Belçika Tel: .liO 48 48 Fax: .ııo 89 69 Gaziosmanpaşa Tel: 446 82 50 Tetra Konur Otel Bosnia and Hcrzegovina Konur Sok. 58. Kızılal' Tel: 41929 46 Bosııa ve Hersek Cımıbwiyeti Fax:4 1749 15 . Gaziosmanpasa Td· ı i(ı in 90

+

Brasil 1Bı·ezilya Gaziosmanpaşa Tel: 4(ıll 5:\ 20 Bulgaria 1BıılRaristmı Karaklıdere TeE 426 74 55 Canada 1Karıada Gaziosmanpaşa Tel: 436 12 75 The People's Republic of China 1 Çiıı Halk Cımıburiyeti Gaziosıııanpa.,o;;ı Tel: 446 85 43 Chile 1Şili Ç1nkaya Tel: 438 94 44 Croatia 1Hwvatistaıı G:ıziosm:ınpaşa Tel: 436 62 ı 2 Cuba / Küba Gaziosmanpa~a Tel: 439 53 62 Czech Republic 1Çek Cımıburiyeti Gaziosmanpaşa Tel: 446 ı 2 44 Denmark 1Dmıiııwrka Gaziosmanpaşa Tt!: 468 77 60 Egypt 1Mısır Kavakltdere Tel: 426 64 78 Finland 1Fiıılmuliva Farabi Sokağı Tel: 426 49 64 France 1Fraıısa K:ıvaklıdere Tel: 468 ı ı 54 Federal Republic of Germany A lmaııya Federal Cımıbıwiyeti Ka,·aklıdcrc Tel: 426 54 65

Georgia 1 Güreüstan Gaziosmanpa.,o;;ı Tel: 447 17 21 Greece 1 Yımaııistmı Gaziosmanpaşa Tel: 436 88 60 Holy See 1 Vatikaıı ÇAınkaya Tel: 439 00 41 Hungary 1Macaristmı Kızılay ·rel: 418 92 38 India 1Hiııdisttm Çınkava Tel: 438 2 l 95 Indonesia 1Eııdoııezya Ç:uıkay:ı Tel: 438 21 90 Iran 1İmıı Kavakltdere Tel: 427 43 20 Iraq 1 Irak Gaziosmanpa.,o;.1 Tel: 468 74 2 ı Israel 1isı-ai/ Çankaya Tel: 426 49 93 Italy 1İtalya Kavakltdere Tel: 426 54 60 ]apan 1japoııya Gaziosmanpaşa Tel: 446 05 00 Jordan 1 Ürdüıı Çankaya Tel: 440 20 54 Ka7.akhistan 1Kazakistaıı Çankaya Tel: 44 1 2:\ Ol Kırgızhistan 1K11-gızistaıı Gaziosmanpaşa Tel: 446 84 08

Kuwait 1 Kıwe:y_t Gaziosmanpaşa !'el: 44 'i 05 76 Lebanon 1Liibııaıı Çankaya Tel: 426 37 29 Libya Çankaya Tel: 438 1ı 1O Macedonia 1Makedoııva Kavaklıclcre Tel: 446 99 28 Malaysia 1Malezya Gaziosmanpaşı Tel: 446 08 70 Mexico 1Meksika Kavakltdere Tel: 467 50 56 Moldova 1Moldovya Gaziosnıanpa.,o;;ı Tel: 446 55 2" Morocco 1Fas Gaziosmanpaşa Tel: 437 60 20 Netherlands 1Hollaııda C. :ılios ıııanp:ıs:ı Tt!: 446 04 70

12 4

SKYLIFE

TEMMUZ

JULY 1997

New Zealand 1 Yeııi Zelmula Kavakltdere Tel: 46- 90 54 Nonvay 1Norveç Gaziosman paşa Tel: 437 99 50 Oman / Ummaıı Gaziosmanpaşa Tel: 44"

06 3ı

Pakistan 1 Pakistaıı (;aziosmanpaşı Tel: 42' 14 10 Poland 1Poloııya Kavaklidere Tel: 426 16 94 Portııgal

1 Poı1ekiz

Çankaya Tt!: 446 ı !l 90 Romania 1Romaııya Çankaya Tel: -i2" 12 43 The Russian Federation Rusya Federasyoıııı Çankaya Tel: 4:\9 2 ı 22 Saudi Arabia Suudi Ambista11 Gaziosmanpaşa Tel: 436 69 21 Slovakia Republic Slovakya Cımıbıtri),eti Kavakltdere Tel: -i26 'i8 8Somalia 1Somali ÇAınk:ı\".t Tel: 427 5 l 92 South Africa 1Gii 11ey Afri ka Filistin Caddesi zC.aziosmanpaş:ı Tel: 4-16 40 56 South Korea 1 Giiııey Kore Çankaya Tel: 4(ıll 4 8 22 Spain 1lspaııya Çınkaya Tel: 4.'\!l 03 92 State of Palestine Filisliıı Devleti Gaziosmanpaşa Tel : 456 08 23 Sudan 1Sudall Çankaya Tel: 44 ı 38 !l5 Syria 1Suriye Çankaya Tel: 438 s- 04 Sweden 1 İsveç Kavaklıclerc Tel: 42S 6- 3'i Switzerland 1i sviçre Kavaklıdere Tel: 467 55 55 Thailand 1Taylaııd Çankaya Tel: 440 66 81 Tunisia 1 Tımus Gaziosman paşa Tel: 437 "8 I 2 Turkish Republic of Northem Cyprus 1Kuzey Kıbns Tiirk CımıiJuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: -fP 9'i 38 Turkmenistan 1 Türkme11istmı Gaziosmanpaşa Tel: 446 35 63 Ukrania 1 Ukı·ayıuı ÇankayaTel: 4:l9 99 73 United Arab Emir.ıtes Birleşik

Amp Emiı'likleri

Çank:ıva

Tel: 440 84 ı O United Kingdam 1İ11giltere Çankaya Tel: 4(ıll62 30 United States

Amerika Birleşik Devletleri Kavakhclere Tel: 468 6 ı ı O Uzbekistan 1Özbekisiall Ankara Palas Dcvlct Konukevi Tel: 4.19 21 40 Venezuela Çank:ıva Tel: 439 ,11 9H Yemen 1 Yemeli Bakanlıklar Tel: 446 ı" 78 Yugoslavia 1 Yugoslaıya Kanklıdere Tel: 426 03 54


Büyümek, büyük işler yapmak,

özellikle küçük ve orta büyüklükte

işletmeler için pek de kolay değil. ..

Makine, teçhizat, araç- gereç, tek-

noloji gerek .. _ Yeni tesisler, fabrika-

lar, kısacası yeni yatırımlar gerek ...

Oysa öz kaynaklar sınırlı __ _

BÜYÜK iŞLER, BÜYÜK DÜŞÜNCELERLE BAŞLAR

Peki ne yapmalı?

Önce karar vermeli __ . Büyük dü-

şünmeli __ _ Çünkü büyük işler, ancak

büyük düşüncelerle başlar __ .

Türkiye'nin belki de en deneyimli

ve uzman kadrosuna sahip olan

Era Leasing bugüne kadar, büyük

düşünen birçok KOBi'nin, büyük

hedeflere ulaşmasına yardımcı oldu.

Olmoya devam ediyor __ _

~ E RA LEASING ~ UNIVERSAL HOLDING Eıo teo$ıng bıı Unıveısal Holdıng kurvlu)udiJI

Era Finansal Kiralama A.Ş. Buyukdere Cad IWJyo Akar Cenrer No 100102 Kor 24 Esenlepe 80280 lsronbul Tel 121 2) 21 2 79 30- 275 50 58 IPBX) faks. 121 2) 212 79 40


AROUND IZMIR

繚-r

EGE DENiZi Venice 1

1

/l(l/1

覺.t/ 11

\l,\(.

ll)t_lt

1

A oft覺r llr.

EGE DENiZi

N

w

:bd~c

0(216)3490141


,

c

}'

l~

c••

lt

••

l!


z

M

i

AND AROUND

Guide

Telephonc: International code for Turkey: 90, İzmir area code 232, Kuşadası (area code for province of Aydın): 256. For intercity calls within Turkey first dial "0" , then the arı:a code, and then the local number. For international calls first dial "00".

EMERGENCY

HOLIDAY VILLAGES

Arnbulance Tel: 112 (All over Turkey) Police Tel: 155 (All over Turkey)

TATIL KÖYLER I

Fire

Tel: 110 (All over Turkey) Tourism police Tel: 63 16 00 (ask for tourism police) Gendanne Tel: 156 (All over Turkey) TOURISM

INFORMATIONS

TURIZM DANIŞMA

Adnan Menderes Airport Tel: 274 26 26 (ex.-<iabili 1085) Alsancak Tel: 422 10 22 Bergama Tel:o33 18 62 Büyük Efes Oteli Tel: 484 21 47 Çeşme Tel: 712 66 53 Foça Tel: 812 12 22 Kuşadası Tel: 614 ll 03-614 62 95 Selçuk Tel: 892 69 45-892 63 28

.....

HOTELS 1 OTELLER

Anba Oteli (*") Cumhuriyet Bulvan 124 Tel: 484 43 80 Balçova Kaplıca Tesisi (*") Balçova Tel: 285 48 SO Büyük Efes Oteli (*...') Gaziosmanpaşa Bul van, ı Tel: 484 43 00 Fax: 441 56 95 Ege Palas (*'**) Cumhuriyet Bulvan, 210 Tel: 463 90 90 Fax: 463 81 00 Grand Hotel Mercure İzmir (*'"') Cumhuriyet Bulvan, 138 Tel: 489 40 90 Fax: 489 40 89 Hotel İsmira (*") Gaziosmanpaşa Bulvan 28 Tel: 445 60 60 Fax: 25194 93 Hotel Kaya Prestige (*'") Şair Eşref Bulvan, 1371 Sokak, No.7 Tel: 483 03 23 Fax: 489 22 99 Hotel Mercure Konak (*"') Mithatpaşa Caddesi, 128 Tel: 489 15 00 Fax: 489 17 09 Hotel Richmond Ep hes us (*"') Pamucak Mevkii, Selçuk Tel: 892 70 77 Fax: 892 67 31 İzmir Hilton ('"'') Gaziosmanpaşa

Bulvan, 7 Tel: 44160 60 Fax: 44 1 22 77 İzmir Princess Oteli (*"**) 35330 Balçova, İzmir Tel: 238 51 5I Fax: 239 09 39 İzmir Palas Oteli (*") Yasıf Çınar Bu Ivan, Tel: 421 55 83 Fax: 422 68 70 Kısmet Hotel (*") 1377 Sokak, Alsancak Tel: 463 38 50 Fax: 42 I 48 56 Marla Hotel (*'') Kazım Diıik Caddesi 7, Pasaport Tel: 44 140 00 Fax: 44 1 ll 50 MarlaHotel ('") Kazım Diıik Caddesi 7, P'.ısapoıt Tel: 44 1 40 00 Fax: 44 1 l l 50

Altın

us Tatil Köyü

(Got&nDolphin Holiday Yillage)

ancient Ephesus have an unforgettable charisma. Established in 3000 BC and including remains from the lonic, Lydian, Roman, Byzantine and Seljuk pcriods, Ephesus is a sight not to he missed. In nearby Selçuk ılıere is the basilica of St.John (6th century), a superb museum and lsa Bey Mosque. Also in the vicinity is the House of the Virgin Mary, and the Cave of the Seven Sleepm.

Kalembumu, Boyalık Plajı , Çeşme Tel: 713 12 50 Fax: 713 22 52 Chıb Cardia (Holiday Vıliage) Çiftlikköy, Çeşme Tcl:7 121 11 1 Fax:7 12 1227 Club Med Kuşadası Holiday Yiliage Aslanbumu, Kuşadası Tel: 614 ll 35 Fax: 614 ll 25 Foça Chıb Med Holiday Vıllagc Foça Tel: 812 16 07 Fax: 812 21 75 Hanedan (Holiday Yillage) Foça Tel: 812 24 41 Fax: 812 24 51 Kuştur Tatil Köyü (Holiday Yillage)

lzmir'den (72 km) ve Kuşadası 'ndaıı (18 km) kolaylıkla ulaşılabileıı olağımüstii ilginç, caddeleri ve yapılarıyla bugün de benzerş!z bir atmosfere sahip antik kent. 10 3000 yıllamıda kumlan ve fon, Lidya, Roma, Bizans, Selçuklu döııemleıtııirı izlerini taşıyem Efes'i gezmeye mutlaka vakit aymlmalı. I:.Jes 'irı çok

Bayraklıdere, Kuşadası

yakımııda St.jeaıı Bazilikası,

Tel: 614 41 10 Fax: 614 88 32 Neptun Yiliage Biiyük Akkum, Seferillisar Tel: 745 74 55 Fax: 745 70 38 Ömer Holiday Village Yavansu Mevk.ii, Kuşadası Tel: 614 37 00 Fax: 614 43 44 Pine Bay Holiday Village Selçuk Yolu, Kuşadası Tel: 614 93 70 Fax: 612 22 07 Sunset View Holiday Village

Meryem Ana Evi, Yedi Uyuyaıılar Mağarası, Selçuk İsa Bey Camii gibi başka taribsel-tıtristik gezi yerleri bulımmaktadır.

Gazibeğcndi , Kuşadası

Tel: 614 45 02 Fax: 614 45 70 Turhan Holiday Viliage Dayanıklı Köyü, Giimüldür Tel: 742 25 48 Fax: 742 ll 76 sıGH T SEEING 1 GEZ I NT I

Balçova Thermal Springs Balçova Kaplıcalan ızmir province abounds in mineral and thernıal springs, those at Balçova being just 15 km from the city ccntre and served by municipal buses. Known in antiquity as the Agamemnon 11ıernıal Springs, Balçova has been a therdpeutic centre for thousands of year.;.

!zmir çevresinde çok sayıda kaynak suyu ve kaplıca bulunuyor. Sımlardan Balçova kaplıcalan keııt merkezine sadece 15 km uzaklıkta ve kent içi toplu taşmıa araçlarıyla ulaşmak mıimkıiıı. Antik dönemde Agamemtıuıı Kaplıcalan denilen bu yer çxığlar boyımca bir "şifa yurdu " olarak kullanılmış.

House of the Virgin Mary MeryemAna Evi 11ıe

Yirgin Mary came to Ephesus with St.John, and spent the remainder of her life here. The house bui! ı in the 4tlı century at the place where she died was recognised as a shrine by the Yatican in I 9S7. 11ıe house is 80 km from İzmir and 7 km from Ephesus on Bülbül Dağı , a hill forested with pines, planes and olivc trees. Mass is celelırdted here every moming at 7.30 and on Sunday morr.;ııys at 10.30. Azi Yul•aıma ile Meıyem Ana'nm

birlikte Efes'e gelen bayatm m sön döne-

mini geçirip öldüğü yerdı: 4. yüzyılda inşa edilen ev. 1957'de Vatikcm 'm onaymdarı soııra kutsal ziyaret yeri olan Meryem Ana Evi ve Kilisesi lzmir'den 80 km, antik Efes kentinden 7 km uzaklıkta, çam, çmar ve zeytin ağac/arıyla bezeli yüksek bir tepe olan Bülbül Dağı 'ııdadır. Her sabah 7.30'da, pazar sabahlan 10.30'da aybı düzeıılenmektedir. KadifekrueFortress / Kadifekak

overlooking !zmir has sections daıing from Hellenistic, Roman and By?.antine times. The 20-25 metre high walls were originally 6 km in length. Today the foıtress is a famous excur.;ion spot with pleasant tea gardens, canımanding a fabulous view of the city.

Tiıe foıtress

Bird Paradise 1Kuş Cemıeti This eight thousand hectare bird sanctuary is a tempordry and pernıanenı home to millions of birds. Situated on the outskiıts of the city, it consists of islcts, mar.;hes, deltas and meadows. At various times of year over 190 spccies of bird can be seen here.

lzmir'in içinde, kente hakim bir tepedeki bu kale Helenistik, Roma ve liizans izlerini taşır. Yüksekliği 20-25 metre olan dıwarlamım uzwıluğu eski dönemlerde 6 km)'i buluyordu. Günümüzde Ç<t_Y babçeleri ve

Kentin yambaşmda koruma altma alınmış 8 bilı hektarlık dev biryaban hayat parkı. Adalar, sazlıklaı; deltalar ve gözalabildiğine uzanan düzlüklerde 190'ı aşkm türde milyonlarca kuş bamıdırdığı için dünya çapmda bir "kuş ceıırıeti " sayılmak­

Pergamum 1Bergama The nıins of Pergamum, a major centre of ci viiisation of the ancient world, are situated 105 km from İzmi r. Tiıe acropolis and amphiıheaıre perchedona towering hillıop , and on the ouısk.iıts of the ıown of Bergama the Asklepion or health cenıre dedicaıed to Asklepios the god of he-dlth are in a remarkable state of preservation. llıe site is open daily hetween 08.30 and 18.30.

tadır.

Ephesus 1Efes . Within ea~1' reach of Izmir (72 km) and Kuşadası (18 km), the specıacular buildings and streets of

olağanüstü kerıt mmızarasıyla ünlü bir gezinti yeıt.

128

SKY UFE

T EM MUZ

+

JULY 1997

In the ıown is anoılıer interesting .building, the Tenıple of Serapis, known locally as the Red Courtyard due to its tiles. The town is also woıth visiting to see the narrow sıreets with their historic Turkish buildings and the colourful bazaar in the old quaıter. Izmir'in 105 km kuzeyindeki bu ilçesinde antik çağm büyük uygarlık merkezi Pergamorı 'un kalmtıları bulunuyor. Görkemli bir tepedeki akropolis ve amfitiyatronurı yanısıra, ilçerıirı girişinde sağlık Tanrısı Asklepios adma i1ışa edilen ve günümüzde bütün özellikleriyle ayakta durarı sağlık merkezi her giirı 8.30- 18.]0 arasmda ziyarete açıktır. Bergama'nm içindeki çiııileri nedeniyle halk arasmda Kızıl Avlu adıyla bilirıerı Serapis Tapı­ nağı da dikkat çekicidir. Aynca Türk kültürürıürı özelliklerini taşıyarı dar sokakları ve yapılanyla eski mahalleleri ile rengarenk çarşısı ilçeyi turistler için ilginç kılan özelliklerdendir. MUSEUMS 1 M ÜZE L E R

Archeological Museum Arkeoloji Müzesi

Bahri Baba Parkı , Konak Tel: 425 49 29 Open every day except Mondays. 09.00-17.30. P.tesi dışmda her gün. Atatürk Museum 1Atatürk Müzesi Birinci Kordon 148 Tel: 42 170 26 Opeıı every day except Mondays. 09.00-17.00. Pazartesi dışmda bergüıı Bergama Museum 1Berga11ıa Müzesi Bergama Tel: 633 ı O96 Open evety day. 08.30-17.30 Her gürı.

Ephesus Museum 1Efes Müzesi Selçuk Tel: 892 60 10-892 60 ll Opeıı every day. 08.30- 18.30 Her gün Q<leıniş Archeological Museum Qdemiş Arkeoloji Müzesi

OdemişTcl: 545 11 84 Open every day. 08.30- 17.30 Her gürı. Museum of Painting and Sculpture

/zmir Resim ve Heykel Müzesi

Tel: 484 89 45 S .Yaşar Art Museum S.

Yaşar Resim

Müzesi

Cumhuriyet Bulvan 252 Alsancak Tel: 422 65 32 CHURCHES AND SYNAGOGUES

Bet Israel (Synagogue) Mithatpaşa Caddesi 265 Kardtaş St Helene (Catholic) 1729 Sokak, 53 Karşıyaka St John (Anglican) Talatpaşa Bulvan, Alsancak Tel: 463 66 08 Santa Maria (Catholic) Halit Ziya Bulvan, 67 Tel: 484 86 32 Notre Dame de Laurdes (Catholic) 81. Sokak, ll Tel: 232 1I 45 St Policarpe (Catholic) Gazi Osman Paşa Bulvan, 18 Tel: 484 84 36 Shaar Ashamayan (Synagogue) ı 390 Sokak 4/2 Alsancak


MODA DüNYASINA AYAK UYDURAB İLECEK DüNYA ÇAPlNDA BiR TESLİMAT SiSTEMiNE GEREKSiNMENiZ VARSA, BiZiM STiLiMiZi SEVECEKSiNiZ.

M oda dünyasında, desinatörün kafasında oluşanlar

hemen sonrasında dükkaniarda olmalıdır. Bu yüzden uluslararası teslimaı sisteminiz son derece önemlidir.

UPS, gereksinimierinize cevap verebilmek için tüm şirketlerden daha çok yatırım yapmıştır. Bizim küresel ağınıızı , rakiplcrinıizinkilerle karşılaştırırsanız, önemli farklar bulacaks ı nız. Bunlar, UPS kahverengisini moda yaparı farklarclır. diğer

ı* ı L---

internet: http)/www.ups.com - - - - - - - - - - - - - -

ista nbu l : 0-212 547 12 20 Ada na : 0-322 454 03 76

Ankara : 0-312 318 67 29 Anta lya : 0-242 248 89 80

Bursa : 0-224 256 65 00 Denizli : 0-258 264 85 42

~

Teslim oldu bilin . Eskişehir : 0-222 236 07 OS izmir : 0-232 482 04 49

Mersin : 0-324 232 20 78 izmit : 0-262 33 1 08 30


?km

ıo

eA!iveren

20

\/rt A

30

HRIIH IH\1

49

\

_

sp

------- ... ------

TEFENN~

~ arnıankaya

/

,

/

/

, 1

1

1

1

1

1

\

' \ \

'

\\

' \

\

1

''

\

!

''

AKDENİZ

1 1 1

\

Is tanbul -

-

-

, ,,

'

1

,

1

'

w *r

,,

,,

l'IOK'l'A. 0(216) 349 01 4 1

İKİ

>

~

~

> ::0 o c z o z>


, G uıde EMERGENCY Ambulaııce

Tel: 112 (All over Turkey Potice Tel: 155 (All over Turkey) Fire Tel: 110 (All over Turkey) Tourism potice Tel: 43 10 61 Gemianne Tel: 156 (All over Turkey) TO URISM

INFORMATION

T URIZM DANIŞMA

Antalya Kaleiçı Tel: 247 05 4 ı - 242 18 33 Antalya Cumhuriyet Mahallesi Tel: 24 ı I7 47 Alanya Çarşı Mahallesi Tel: 51 3 12 40 Kaş

Cumhuriyet Meydanı Tel: 836 12 38 Kemer Belediye Binası Tel: 814 15 36 HOTELS 1 OTELLER ANT A L;.;Y;.;A .;...._ _

Adora Goif Resort Hotel ("'") Belek/Serik Tel: 725 40 51 Fax: 725 4071 Altis Golfhotel (""') Belek/Serik Tel: 725 42 26 Fax: 725 42 34 Antalya Dedeman ("") !ara Yolu Tel: 321 79 10 Fax: 321 38 73 Antbel Belek Hotel (""') lletek 1Serik Tel: (242) 7254 102-05 Fax: 7254268-70 Arum Hotel&Apartments (""') Side, Tel: 753 45 60 Fax: 753 41 40 Cender Hotel('"') Işıklar Cad. Tel: 243 43 04 Fax: 243 39 87 Club Hotel Sera ('"") Lm Yolu Tel: 349 34 34 Fax: 349 34 54 Falez Hotel (""') Konyaaltı Tel: 248 50 00 Fax: 248 50 25 Gloria Go if Resort ('"") Belek, Serik Tel: 715 15 20 Fax: 715 15 25 Grand Prestige Hotel Side (""') Titreyengöl, Manavgat, Side Tel: 756 90 60 Fax: 756 90 81 Hotel Ofo Antalya (""') Lam Tel: 349 40 00 1 I5 hat Fax: 349 40 I6 Hotel Bilkent Kemer ("'') Gövnük-Kemer Tel: 8151538 120 hat Faıi :815 1537

Kışla ~.an

Hotel ("") Ozalp Caddesi 55 Tel: 248 38 70 Fax: 248 42 97 Oranj Hotel ("") !.ara Yolu, Şirin Yalı Mahallesi Tel: 323 12 71 Prince Hotel Antalya ("") !.ara Yolu, Karpuz Kaldıran Mevkii Tel: 323 30 70 Fax: 323 30 41 Golden Ring Hotel ("") Güllük Cad. No: 71 Tel: 243 15 15 Fax: 243 15 22 Sheraton Voyager Antalya('"") 100. Yıl Bulvan Tel: 243 24 32 Fax: 243 24 62 Sunset Hotel ("") Konyaaltı Tel: 229 06 92 Fax: 229 13 89 Talya Hotel ('"") Fevzi (.akmak Caddesi 30 Tel: 248 68 00 Fax: 241 54 00 Kazım

SPECIAL LICENSE HOTELS ÖZEL LISANSLI OTELLER

AbadHotel Hesapçı sokak, Kaleiçi Tel: 247 44 66 Fax: 323 04 25

Telephone: International code for Turkey: 90, Antalya area code 242. For intercity calls within Turkey first dial "0", tlıen the area Cotle, and then the local number. For international calls first dial "00".

Argos Hotel Oppo'5ite of Atıtürk Higlısclıool, Kalei~i Tel: 24720 12 Fax: 24 175 51 AspenHotel Kaleelibi Sokak 16. Kaleiçi Tel: 247 71 78 Fax: 241 33 64 Karyatit Hotel Kaleiçi Tel: 24 1 14 49 Fax: 242 77 49 Marina Hotel Mermerli Sokak 8, Kaleiçi Tel: 247 54 90 Fax: 24 1 17 65 Turhan Adalya Hotel Kaleiçi Tel: 243 47 56 Fax: 243 47 5 I Tuvana Hotel Tuzcular Mahallesi, Kaleiçi Tel: 2476015 Fax: 241 1981 Tütav Türkevleri .\1ernıerli Sokak, Kaleiçi Tel: 24865 91 Fax: 24 194 19 HOLIDAY VILLAGES TATIL KÖYLERI

Attaleia Holiday Viiiage Taşlıbunın Mevkii, Belek/Serik Tel: 725 43 Ol Fax: 725 43 02 ClubAlda Bcldibi, Kemer Tel:8248 1 51 Fax: 8248 I 59 Club Aldiana Titreyen Göl, Manavgat Tel: 756 92 60 Fax: 756 92 67 Club Ali Bey Kızılağaç Köyü, Side Tel: 753 22 00 Fax: 753 22 20 Club Asteria Üçüncü Kum Tepesi Mevkii Belek/Serik Tel: 725 40 04 Fax: 725 40 02 Club Kastalla Konaklı Mevkii, Alanva Tel: 565 13 16 Fax: 565 14 28 Club Med Palmiye Tekerlek1epe Mevkü Kemer Tel: 8143260 (lO lıat-liııes) Club Mediterranee Kemer KenıerTel :8 1 4 1009 Fax:814 10 18 Çlub Mega Saray Uçüncii Kum Tepesi Mevkii Belek/Serik, Tel725 40 26 Fax: 725 40 49 Club Salima Beldibi Beldibi, Kemer Tel: 824 83 60 Fax: 824 80 83 Club Turan Prince Kızılağaç Köyü, Sidc Tel: 748 24 00 (8 hat-lines) Fax: 748 24 09- 10 EHA Holiday Viiiage Titreyen Göl, Manavgat Tel: 756 90 50 Fax: 756 90 52 Eldarador Phaselis KenıerTel:8 151 631 Fax:8151637 Hamdullah Paşa Konaklı Mevkii, Alanya Te1:565 1520Fax: 565 15 31 Kemer Holiday Viiiage Göyniik, Kemer Tel: 815 14 30 Fax: 815 14 65 Oasis Beach Club Konaklı Mevkii, Alanya Tel: 565 14 40 Fax: 565 17 19 Palnıariva Holiday Viiiage Tekirova, Kemer Tel: 82 I 40 04 Fax: 821 40 40 Robinson Club Pamfılya Acısu Mevkii, Side/ Manavgat

Tel: 756 93 50 Fax: 756 93 58 Sidelya Çalaklı Köyü. Manavgat Tel: 763 68 Ol Fax: 763 61 14 Simena Holiday Viiiage Çamyuva, Kemer Tel: 824 63 63 Fax: 824 63 81 SolMuna Kumköy, Side Tel: 753 34 46 Fax: 753 13 59 Turtel Bellis Akınlar Kö\~i . Serik Tel: 725 42 80 Fax: 725 43 00 Turtel Side Holiday Viiiage Side Tel: 753 20 24 Fax: 753 20 25 Turtle's Club Marco Polo Çamyuva, Kemer Tel: 824 63 36 Fax: 824 63 46 Ulusoy Tatil Köyü Göynük, Kemer Tel: 815 14 50 Fax: 815 12 72 Varan Holiday Viiiage Taşlıburun ,\1evkii Belek/Serik Tel: 725 42 O1 Fax: 725 42 25 SIGHTSEEING 1 GEZINTI

Alanya Citadel 1 A laııya Kalesi This splendid Byzantine citadel surmounting the rocky peninsula is walled (8 km). The ' Red Tower" was built by the Seljuk's Sultan Keykulıat in 1226. Today it isa smail museum containing etnogr.ıphical collections. Bizmıs za maıwıdan

kalma, "Kızıl Kule "si 1226'da Sultali Alaaddi11 Keykubat tarafılıdmı inşa ettirilen görkemli Alanya Kalesi şebri iki)'e ayıran bir yarımadaıun üzerindedir. KlZII Kule bugün et1wgra[ik eserlerin sergilendiğ i küçük bir miizedir.

Antalya Museum 1Aııtalya Müzesi Kenan Evren Bulvan Konyaaltı Tel: 24 1 45 28 Daily except Mondays. Pazartesi dışmda ber gı/11.

The province of Antalya is endowed with the richesr historic treasures of Turkey. Antalya Museum covers an area of 30,000 squarc meıres with thirteen galleries, an open-air gallery, a children's gallery (where children may be left) and a wide yard. Approxi-mately five tlımısand archeological works are displayed in chronological order. The museum receive an award from the Council of Europe as the Museum of the Year in 1988. The spectacular Gallery of the lcons and Galle~' of the Enıperors are especially worth to seeing. Antalya bölgesi arkeolojik, taribsel hazineleri bakımmdan belki de Türkiye 'nin en zengin bölgesidir. Antalya Müzesi çok geniş bir alımda 13 teşhir salonuı ıe bir açık bava galerisinden oluşmaktadı r. Çocuklar için de, onların ilgisini çekecek bir salon bulıman miizeyi tarib meraklıları mutlaka gezmeliler.

Aspendos A major port and commercial centre in anıiquity , Aspendos today li es inland, 8 km east of Antalya. !ts magnifıcenı amphiteatre is the best prcserved in the world and known for its superb acoustics and is stillused for concerts. Anta(va'11111 8 km 132

SKYLI FE

TEMMUZ

+

JULY 1997

doğusunda

Antik

Çağm önemli limanmdaıı kalma mubteşem bir amjitealr. 0/ağmııistii akustiği ve iyi korunmuş olması

nedeniyle bugiin de konserler için kullanılmaktadır.

Damlataş

Cave 1 Damlataş

M ağarası

This bcwitching cave in Alanya is full of stal acıites and stalagmites. Sarkıt ııe dikillerden oluşan, olağmııislli göriintıisıiyle ii nlü, Alanya yakm/amıda bir mağara.

Düdcn Falls 1Viiden Şelales i A very beautiful waterfall (12 km north of the city cenıre) . Kent merkezine kuzey yölllilıde 12 km uzaklıkta çok güzel bir şe/ale. Piknikiçin mükemmel bir tercib. Old Quarter 1 Kaleiçi

The historic ııucleus of Antalya. This district is now restored and ıias becanıe an aıır.ıctive touristic ceıııre with its taverns, hotels, restaurants and entertainnıenı facilities. lts narrow streeıs lead down to the old harboıır (todaY an international yachtiııg · marina). Şebri11

tarihi çekirdeği olan Kaleiçi; restore edilmiş bati, otel ve pansiyoıı­ lan, restoranlan ve eğlence olaııaklanyla turistik bir merkez. Dar sokaklardmı inifen eski liman ise bugıin uluslamrası bir marina.

Perge The origins of this ancienı cil:)' I8 km ııortheast of Antalya go back to I000 BC, bul the surviviııg remaiııs are Hellenic and Roman. An exceptional open-air museum. Antalya 'lilll 18 km kuzey-doğusulıda­ ki bu antik kentin geçmişi 10 1000 yı/ma kadar uza111yor. A11cak bugün gezile11 kalmtılar He/en ve Roma dönemlerinden kalma bir açık bava mıizesi.

Side At this lively resort east of Antalya, the houses and ancient ruins are inextricably interwined. Ttıere are two agoras. an anıphiteatre anda museunı in which staıues and other works of art found here are exhibited. Antalya 'nın doğusım daki buluris/ik kıyı kasabası antik kalmtılarla

içiçedir. Iki biiyük agora, geniş bir amfiteatr ve burada gün ışığına çıkanlan beykelue öteki eserlerin sergile1ıdiği bir miize.

Termessos Perched 1050 nı above sealevcl, this is an ancienı cil:)' and a national park northwest of Antalya. The aınphiteatre is hewn out of the living rock and the vicw as far as Antalya is stupendous. Ttıere is a natural history museum at the park entraııce. · Denizden 1050 111 yüksekllikte, inallllnıaz bir manzara, şaşırtıcı bir antik kent ve doğa müzesiyle bir ulusal park.

Yivli (fluted) Minaret and Mosque Yivli Minare

The symbol of Antalya. This 13th century fluted minaret built by the Seljuck is decor.ıted with clark blue and turq ııoise tiles. Antalya 'lilll sembolü olaıı buminare Selçuklulardan kalma bir 13.YJ'· yapısıdır. Koyumaııi ve turkuvaz çiniler/e süslenmiş/ir.


DUTY FREE

On

BOARD

T~RKISH AIRLINES ()\ TURK HAVA VOLLARI '<:/

DUTY Ecıu

DUNE de Toilette Sp ray 50ml. 56 DM

FREE

•;i,

TEN ORE

FAHRENHEIT Eau de To ilelle Sp ray 50ml.

POISON

48 DM

TENDRE POISON Eau de Toileıte Sp ray 50ml. 56 DM

CHRISTIAN DIOR Make-UpSel 60 DM CHRISTIAN DIOR

5 MINIATURE " LES ESPRITS DE DIOR" 54 DM

DUNE - MISS DIOR POISON - TENDRE POISON - DIORISSIMO


DUTY FREE

On

BOARI

DAVIDOFF COOL WATER MAN Eau de Toilette Spray 50ml. 55 DM

J LSANDER

JIL SANDER SUN 35 DM

SUN rtA Gt 4N Cf UU 0[ TO I !

POLO SPORT Eau de Toilette Spray 75ml. 41 DM

lANCÖME fAJIJ!;

PO EME Eau de Parfum Spray 50ml 63 DM

ACQUA DI

G-i-o-

ACQUA DI GIÖ Eau de Toilette Spray 50ml 48 DM

GIORGIO ARMANI TRESOR Eau de Parfum Spray 50ml. 65 DM


DUTY FREE

On

BOARD

PARFUM D 'ETE Eau de Toilette Sp ray 50ml.

66 DM 1

KENZO POUR HOMME Eau de Toilette Sp ray

1

EA U DE TO I LETT E

N" 5

50ml.

44 DM

CHANEL fJf,

L 'EAU PAR KENZO Eau de Toilette Spray 50ml.

Q ı

'..>

\/ AP () ~ J<; AT[ l] l,' ..;>( C ~lAI <( , [ A f.)l.. t:.

f ;f

''·'

42 DM

CHANEL NO 5 Eau de Toilette Spray 50ml. 68 DM ı=GO i STE

CHANEL PLATINUM Eau de Toilette Spray

PLATi N U M pOUR ><OMME

100 ml.

71 DM

-

CHANEL ALLURE Par:fum Spmy 7.5 ml. 100 DM

r

L 'EAU D 'ISSEY OF ISSEY MIYAKE Eau. de Toilette Spray 50ml

74 DM ESTEE LAUDER PLASURES

cau de Par:fu m Sp ray 50ml 58 DM

ESTEE LAUDER


DUTY FREE

G UC C 1 oorlums

On

BOARD

GUCCI NOBILE Eau de Toi!ette Spray 60ml 53 DM

GUCCI ENVY de Toilette Spray 50 ml Batı

67 DM

fAL' DI ~ .,.- - - l"UIUTTI -

,

VAKKO Eşarp 1 Sccıru es

120 DM

MISAKl JAPANESE PEARLS Biiy ükinci 250 DM Ko~ye- Kı'ipe

100 DM

GUESS Saat/ Watcbes Bayaıı

1 Lady 180 DM Bay 1 Centleman 225 DM


DUTY FREE

On

BOARD

PIRAMIT Eşa17J 1 Scan·es

75 DM

LUPERLA l11ci 1 Pea rf 275 DM

_;f>;ptd'~ ~·~ 1 ~ ,. ' '

Pure Si lk scarves , designed with • f patterns cansisiing of ' ' Ottoman sultans' signatures .

CROSS BALL-POINT PEN

8/ue. Cree11. Roseuvod Lacquer 88 DM C RO SS BALL-POINT PEN 10 Cami Co/d

75 DM CAM EL TROPHY Saat 1 \Yialch

cRoss·

MERIDIAN 190 DM M ERIOlAN CHRONO 330 DM

SINCE 1846

T~RKISH

AIRLINES (\'\

TURK HAVA VOLLARI

J .B . \Yibisky 2 2 DM

BALLANTINE'S Wbisky 22 DM

'O

DUTY

FREE


Ou a n tu m Barracuda Waterresistant 200 metre

Aşı Koyu Magarası Dal ı şı Marmaris (4 Haziran 1997) Aşı Koyu hlağarası, ününü Ak deniz'in zooloji k y aşamında o y nadığı önemli rolden alı y or. Yapımı 1869 y ı l ında tamamlanan Süve yş Kanalı, o güne değin in s anoğlunun gerçekleştirdiği e n büyük projelerden biri olarak tarihte k i ön eml i yer ini alırke n, hiç he s apta olma y an bi r s onuç da doğurdu. Akdeniz'le Kızıldeniz'in birleşme s i sonucu, birbirinden çok farkl ı zoocoğrai. ik özelliklere s ahip bu i k i denizd ek i canlı türleri, k arşılı kl ı olarak göç e tti ler . Süve yş Kanalı'nı açan, Fransa'nın İ ske nderi ye Konsolosu Ferdinand d e L esse p s 'in anısına, "Le sse p s ian Göçmenler" adı v eril e n bu d e niz canlıları, karşılaştıkl arı y e ni ortamda hala türlerini devam ettirme mücadelesi veri y orlar.

Daıe

Aaıcheted. unı-dırecııonal

Screw

Kızıldeniz'de büyü k mercanların gölgesinde y aşa y an bazı balık türleri, Akdeniz'de bu

n e de niyle mağaralara t ercih e ttil er . işt e Aşı Ko yu hlağarası da, Kızıldeniz göçmeni Le sse p s ian'ların en çok t ercih e ttiği mağaralardan biri olarak büyü k önem taşı y or. Le ssep s ian balıkların, kendi ortamlarından k ilometrel er c e uza kl ı kta çok f ar kl ı bir i kl imde ve zoolojik ortamda hay atta k alabilmeleri, y aşamın ne k adar "inatçı" olabildiğini göstermesi ba k ımından i lg inç bir örne k . Yet er ki , canlıların y aşama s ı için gerekli k oşu ll ar, in s anoğ lu tara f ından tümü yle y ok edilmesin. tip

ın

bezel20

Aır..ı

crown • Depth sensor up to 50 m

• AM/PM

adıustmenı

WR • All

sıaınıess sıeeı

ın ıncrements

• Chronograph ( hour ·

Sır ap sırengıhened wı!h sıeel

mın

bar s

me rcanların olmay ışı

sığınmayı

QUANTUM

of 1 m

see 1/20 1


DANIŞMA VE REZERVASYON

DIŞ BÜROLAR

BRUSSELS-BRUKSEL

ABU DHABI (GSA ) Sultan Bin Yousul :ınd Son~

P.O.Box No. 698 Ahudhahi-UAE

Fthi o pi:ın Airliııı.; :-, Bolı..:

.f:ıl r.ıl Amınan Tlıir<l Cirdc

Riyadh Cl'ntre 8th Floor S/ H Tel: (962-6) 659 102- 619112 2, 1054 ES Anıstcrd:ıııı S1H Td: (3 120) 6HS.l80 1( 10 lincs-lı:ııı

ARJANTIN (GSA ) lnıcrconıincnıc S.A ~uipadtı :\o: ı mc

piso iA l3ucno:;-Ain:s Tel:; ı - l-3l.W2ı5

ASH~-~~~:.~~ ~~~ ~~~7S.fo&ı Tel: (736) C32l 110661i-SII666-Si2219 r\o: 19 10157

Atht·ıt-.

S•Td: <.l0-1l .l222S69

Tt·l : (1)21 121 \

1(ıH207K

l~

'I'L-1: t92J (21 l

')(ıHS921 -

')(ıH'i-(ı(ı

Td · 1921121 l

t%.ı-ııı 22F2(iı-

Company W.LL

111H9(ı

Dlıaka

Gulf Exprcs..-. Tr.ın~poıt Agcncy CP. Tower .ird Lcvcl

.~U Siloın

2~10~!Xl

!7

Road.

line, · haı J

IO<MI Tel: CAA<ll

ll:ındcl..,

63- B Slıl'iklı

Gmbh und

Cil ı011 B:ı..,ı:J Switzcrland Tel: <061 l 20S9(ı(ı0-<061 l 2059(ı61

Tel: <97 1 - ı l l"ll'iOO

Tel: ( t l) (171)

(S : ıını: :ıddrcs..v ':ı y nı

lH

((,(i)) 15Miıl-

"1 031

BEIRUT- BEYRUT ı\ l :ınl:ı lluilding ')ılı . Floor. Auıostradc

LYON

lüıc Ckmı.:nn.::ıu P.O. Box 113 -

FI L I S TIN ( G SA)

1-186

JOY

-ıU91-'J2

<J ı Rue Bugeıud

Tel: <l ll ( ll

lnıcnuıion:ıl

P:ısk:ı

Td: (.lH-11 1 .\.l.\2"-

P.O. Box Td : w2ı

\o: H 1\ ' .1.\l'ilı 1

BERLIN

Bud: ı pcstL-r :-ıır:ı:-..,c H ın-H- lkrlin

1ıH

TL"I : U')hı5J66ı'i-

S/ H Td :

< ı9ı (;~Ol 261ı0).l 5-ı

BIŞKEK

Akkl'll1C l lotcl

7200-H Pnı:-; ıxx ı M:ın:ıs 93 S n Tel: (7) CH 12) ·ı 8 ı - ı 2·i1

5'1

~Tel: 1~ T~o-1:

TL'l : Hd 2l

·ll22ı -_ııHıı2ıı

-5lfıl2 1 )--:'ı:·C7%

ıF

Nıslıı - Ku Q ... ak:ı

PARIS

1 Ruc Scrilx: 7-;009 P : ı ri s Tel: <33-1) 12(ı6 ı7q 0 PRAGUE-PRAG (GSA ) \' Cdnid i , Jlragııc 1 Td: (421 (ll 2010- ılll

-

20104310

RIYADH-RIYAD Klı:ılidiy:ı Bldg. Ol:ıp ~ l :ıin Str.

GSA : ABC Tran:! Agt•ncy (~:ıınc addrcs... ~;ıynı :ıdrt·s) Td: <9<'ı6l ı 1J ı6ı1(ı67

ROME-ROMA Pl:ız.ı Dcll:ı Hepuhlic:.ı

S Td : !.Wl

((ıl

lvTd: (.l'))

((ı)

)) 00 lHS Home 1H7.l.l6R ·1HI9135

SAN FRANCtSCD (GSA) :; ı O'Farrd Sır. San Fr:ınd:-<·o. CA

SEOUL-SEUL (GSA ) K:ıl 1\uilding ıl -3 Sc:ıs<ıınıın- Drıng, Jung~gu

lkpuhlk of Korı.::ı -sı7 - ll'i

_100

Ordı:ırd l{o:ıd

Tht· Proıııt·nadt· \o: 06-11

'I'L-1:

01)15

((ı')) - .t~ı')')(ı-

-526-i -

SOFIA - SDFYA ~:ıhorna ~tr.

'\o: Il -A

Td: U'i9l f2l SH:)Wô - H7ı220

A BC Tr:ı\'t·l AgL·ıKy

:\1 .\ l:ln ... our ~ır. ,\ [ 'I'L-1: 1%lıl W2l:; ı .~

J2(1[(;l'llL'\:l

Tvl : 1 d

HJ2ı ı')'i -H J1ı 62-Hl.!.lHlı'i

MECCA- MEKKE ( GSA l

G E N E V A- CEN E VR E l~lll' de Clıaıı\q)ould \o . [-:)

Nitl<li Bldg

H Tel: !H ll (()61 •ı 11 ll!ı 'Xl '!1 >Tel: (HI ) ( ()(ı ) 11 1 s- 69

~ing:ıporc

](lt{ S:ıln.:do

.\ Ir l.t·g~ı ... pı \ ill:ıgL' .\l:ıbti .\k-ını

1 ı9l W(ılJl TWW:H 52-55 ( ııJ l IO(ı 1 J l T.1.100- 20 2 ı 21. 2:'\

Jli~oh: ıslıi

SINGAPORE-SINGAPUR

j!(ı-o.:;

MANIL A ( GSA ) Del\... .\ır Ine --o 1 (;o kk-n Rock Hld.~ .

hO;'ı2c) Fr:ınkfun .\\:ı in

GSA:

Tel: (H22l

Group Liınit<.:<l T(l\\l'r Ro:ıd. Slil'ın:ı

!\rrig(ı

eı-ıouo

~29"2 1 iı

OSAKA ( GSA)

Td, U 1 (ll()()) 2AA2S20

MALTA ( GSA )

(ı50 lktlıldıcn

FR A NKFUR T [b..,L·ler ~ır ..~.::,.ı..-

7H211.l2 ı

Pl.l - OFC. i 28<XlH tı.l:ıdrid Td : ( 5 ıl) i ıl (ııl6 - S·i1 6tH9

Tour... :ı nd Tr:nd

Pl:ıcrre r B 90129 Nurııhcrg

ı\ l : ıdrid Plaza de Espan :ı 18

Tom: dl.'

.\ l :ill~L'f ~<jUJ!'l' ( ( ;L'CI!').:L' \\ ,1..,:->t'r J~kJg)

BELGRADE TIH; \ik nk

69006 Lyon

MADRID

( 35 ~ 1) ~ -ooıı

((;S;\l !':ın A ... i:ılll' (;dlncır Ccmrc

Td : <%ll f ll

Tel: <ll <3101 61612 11

adres)

DUSSELDOR F Gr: ı f Ad( ıli .'.,tr. \o . 2 ı t02 ı 2 l hı .... .,L·klorf Tel: ( - ı9J 1211 ı ,r,)Ofı2

J.ıll ·:l l lıhTı.:l:<961l(IJ ı080%- ı 07 136

lines- h:ıt )

()

Lo... Angt·lcs, CA 900--ı )

DUBLIN (GSA ) Acrlingu ... J>ublin Airporı

Tel:

ı99 ıı99

LOS ANGELES ( GSA ) Aı\IR CSA Service~

( (~~A) ~w:ıid: ın Trading Co .Ltd

CAAC lk'ijing !-.:ıle.., Oflın.: 117 Dong~i \'ilesı Sırt-cı.

(TAP)I I - 12 1l:ınnmcr Str. London WIR 91IF

60:;; \YI O..:ntruy Bl \'tl. Suiıe ll:;-

REISEACE\H IH Ct:ııır:ıllıalııı Sır.7

lS Ruc Massı..: n:ı ()(ıOOO i\ in· Td: 03) W 877207

P.O. l ~ox . l519-ı Hiy;ıdh ll ·ı66 Td: (9(ı(ı) ( 1l ·1631600 - ı 6320H7

LONDON-LONDRA

llldg.

Al Makıouııı Sır. P.O. Box: 1100

BEIJING-PEKIN (GSA)

Cad . Ntı: i · ı

Tel : (351 1) 899121

ıl2912

llaındmı

2ı22H89

LISBON - LIZBON ( GSA) Edifıd o lı . Acropnrt l.bhon-i

DU BAl

BASEL ( GSA)

Kuwait

Tel: Cl921 227106J -2271 .lH1-2277121

(2) lı .\059

55'N(ı(ı ı

NICE ( GSA ) Sultan T(ıur i s ı ııc

Czcclı Airlinc~

( TAP )M d mıct Akif

DOHA - KATAR ( GSA ) \1 -Rayan Tra\'cl \gt•ncy P.O . Box : 363

Tel: < 97ı l 112911 -

27 ı 997H

Tel: (965) 2ı5 3R 2012 1 -

DHAKA· DAKKA ( GSA) Bı:ngal Airlift Ltd . :;., Mo tijht•el C. A.

BANGKOK

- 1191550-

LEFKDŞA

P.O. Box: 7!>9 Alklıob:ır :H9S2 Tel: <6<ı -3 l H9100 11 - tı<) SI 90·1

Td: C7H9) (22) 912'i0'i-9•tl9·t3 f:ıx: (7H9) !22l9ll!Xl-ı 7

,101029

P.O. Box 2.WS9 13100 S:ıf: ıt-

Alniınr:ın Co ınplı:x Ct' nırc

BAKU li llM II:ıcıyc\· (~ ıd. No: 11 Baku

;'ıO:FiO.i-

KUWAIT-KUV E YT Fah:ıtl Al-Salem Sır. DowHa lı Coınplex

DHAHRAN - DAHRAN ( GSA ) ABC Tra vcl AgL'Ilt:)' King A hdül:ı z i z Str.

P.O . Box H2H ~ l:ın : ıına - l kıhr:ıin

York\ Y 10022

J'd: ( l > (2 ı 2l 5:W()().:;o -

Edobo ri 1-10-2

11H-ıl0~

l>:ır- EI ,\louh:ındc:-n:n Bklg.

NEW YORK

Am

ı 1\.trl ,\brk~ Str. t\o: ı Apt: 22 51001 Kit'\ - l'kr:ıinc Tel:{.~) (4 -i)

22.w--o

c;~i\: t\ 1-F:ır:ıdL'l'" T. Tourbın Agl.'ncy

l.I.C. P.O . Box . .:; ıt,XJ lhm i. Tl'!: (l)(ıHl -o-50.~- - o-:HO

Agı.:nriL· ...

Tel: ( I'J) <09 11 ) 92972 1 · ı-

K I EV

Bldg ;)rd ı·l

MUSCAT- MASKAT ( GSA ) AZI> Tr:ıw! and Touri:-nı

NURNBERG

')(ı.S') ıt.:-

( ;~.'\: P:ıhıurh 1-:niL'rprisc. . lmtız. Plaza 85

All:trdo~ ~ır. ılx·nı Z:ıidun

Td:

110iı

~

91Hl l>.tiLI ... TX T\.'l : (ll O·lOOl 2KH2')20

D-R0335 Mlindl('n

ır .\ l :ıdi:-.oıı A\L'lllll' ı- . B

irl' .. 'i ,-o I.BJ Fn..·vw:t\

~uııt·

B:ırL·r Str: ı ... sc ·ı~

S TL"l: ( ıl)) (()HI)l:; 1 ı10920 1! R Tel: (ıl) ı (()HI)) ')tıl(}t)12 2.l1ı 2.:;

\L'\\

l ı )J90

P.O. Box. 85B9 Tel: <%3-11 ) 222H2H ı - 223977022:S2190 (10 lincs - h:ıt)

BAHRAIN- BAHREYN

10500 B:ın~kok !> H Tel: !(ı6- 2ı

~t·n

.\kdiıı:ı 1\o:ıd .

KARACHI · KARAÇI 12 t\\ L'llllL' Cl'tllrc Sır:ıchcn Ho: ıd

DAL L A S ( GSA )

A\ll{(;~ . \

l.l

2lı21

JOHANNESBURG ( GSA ) Souılı Africın Aim:ıys P.O. 1\ox. "'7 --:-.;

Tel: (71~)

(7) (()<))) 2 - ı(ı(ıi)<)(i

MUNICH -MÜNIH

.\1ıı ... cıt

TL'I: <%61 f02J ()()OOIT

.\l:ı}s:ıloun Sır.

1!. Td: (:\O-l l 3221035-.l222S69 Manam:ı Tr:ıvd

ı ı-i-:~:)\

'IX Td : 1 1) (HI)()) 2HX2'i20

P.O . Bo\ 1 t.:ıh:)

DA MAS CU S-ŞAM

ATHENS- ATINA Sı r.

H 'l'L-1:

i\:ıhl'rL·Ziın:ıy:ı ı

Td

ll otı:-t on

~ Tı:l: ı ı') -:):)l lı • ıOSS - 1i ·ııl9?

St :ıdlıoudcrsk:ıdc

292 13ı5 - 292SI21 - 2921(ı67

l blınhof Sır. H, JO I W ll :ınnovcr

JEDDAH-CIDDE City Center t\nnL'X 12

CDP E NHAGE N - KOPENHAG \cd \\._.~ıvrporı (ı 16 12 Copc nh ;ıgen

AMSTERDAM

Tel: <97:ll

'l'L'I: ( ı9-022JJ l.lıı ı 3

J{ Tvl: ı ıiJ- 0221 ı U ıOil '""2 7j

A.

Philcllilon

78)8

(()'J)l

Td ı ı'! i (()5 1 1l.10-iıl2 10( · ı · liıx-s-lı:ııl

HOUSTON ( GSA ) ı ,;oo Lım:ır ( Four St·:ısoıı:- l l cııdl

Avcnuc

(7)

GSA: tkrotloı Fnızc n~kaya

1l ou~c .~ G l oucc.'tt ~r Rd. Td : (H52l H<ıl .ll l l

COLDGNE- KÖLN Tra nkga:-;:-.e 7·9 )()()()/ Colognc ~

AM MAN

9 ı3

Kuzncısky M<>."it N o : I/H

Td:

F l ceı

:-.uıı l' ıı oo. Chicago IL 606 1ı

Tel: <312>

Kazlx·k lk ... ır. .\o: HI - H3 Ka zakllstan Tel: (7) (.l271) SIXı220 - 501067

\l ic h ig:ı n

2009') 1l:ımhurg

.U')H0')-0

ı(ı

{()ını

HONG KONG ( GSA) lks ı lloliday . . Ltd . R ıns 1603-4

CAl RO- KAHIRE ı\ lu ~ ı:ıf:ı K c m : ıl Sq . No. 3

62S 'Jo ı11ı

Airpo rt

Tel: (211 - l l IH2222

ALMA TV

i{ECA

BD. N. B:ılcesnı :15-A Td: <10 il :l lll •ı 10 - 311 32 10

CHICAGO ( GSA )

ADIS-ABABA (GSA )

c ıı)J

H ANNOVER

Tel: <20-2l 3901l'Xı0 - 61

Tek <971 -2) 3026693-~02669ı

MOSCOW · MOSKOVA

1knıı:ııın ... ır Tel:

BUCHAREST-BÜKREŞ ( GSA )

Ground Floor Sulı:ııı Bin You.suf Alyou.suf Bldg. Slıcikh ll:ım :ıô;ın Sır . Opp. Center Hotd r\ouuıl'i

ı- ss

HAMBURG

'5 1 C: ınl l' r~ ı ee ıı . 1000 Bnı xdl e:oı !> Tel : (.l2-2l 'i0207 11 ll/Tel: 02-2) 512678 1 - 11 2678251101 53- 511 7676

INTERNATIONAL OFFICES

1'.0 Box:

1 Infannation and Reseruation

Klı:ızcncl:ır Bldg. ıH,'\-

STOCKHOLM~TOKHOLM

\ '; ı.... :ıg:ıtan

7. P.O. Box 7.1

10121 Stol'khnlııı

MEDINA- MEDINE ( GSA J

TL·l: ( ı (ıl (Hl 21H\) t - 21Hi3i

ABC Tr:t\'L'I AgL·ıKy 1\urh:ııı Al '\:ızıl :-ıtr. l klıiııd Soııy Co.

TURKISH

Tl'l : l%(l)

(()ıl H22ıı2(ı-

H22 1H1H -

X12ıl0(ı

HOO Bril'kcll :\\ L'lllll.: :-ı u it c 1109 \h:ınH.

Fl. Td: tl

ı (.~o.:; ır ıl?%

MILAN - MILANO Ltrgo Augu:-.to 1 A 20122 .\lil:ıno TL"i : t.Wl Ul -()llO-ıo- - "'6()()71 11

AIRLINES

+

142

SKY LI FE T EMMU Z

JULY 1997

:-ıır:ısh<ıurg

Tel: !.HI Ul HH 52 1413

MIAMI ( GSA )

BUSINESS CLASS

STRASBOURG-STRASBURG 2 AlkL· [)~,.· l.a Holx:rts: ıu 67000

u liıll' ... - h:ıt) ~ ı-;ooı7 STUTTGART l~ıutcnsdıbgcr ~ır.

20,

70 1 7.~

Stuttgart 1

Tel: ( ıl)) (71 ı) 211H222 (7 lincs)


SPEAKING OF TURKISH HOSPITALITY...

DEDEMAN ANKARA

DEDEMAN ISTANBUL

DEDEMAN ANTALYA

DEDEMAN CAPPADOCIA

DEDEMAN PALANDÖKEN

DEDEMAN CLUB BLUE WATERS

DEDEMAN CLU B BODRUM

DEDEMAN RİZE

Ski Center

Sorgun/Antalya

DEDEMAN DLIYE TREE

DEDEMAN GÜMBET

Northern Cyprus

Opening 1998

=--=-=l dl~, . . : : : DEDEMAN

HOTELS & RESORTS

Ankara • Istanbul • Antalya • Cappadocia • Palandöken • Club Blue Waters • Club Bodru ın • Rize • Olive Tree • Gü nıb e t Skıl

·nll'r

Sl'ı~uıı

.-\rıtal)a

Dedeman Hotels toll-free information and reservation line: 0800 21 ı 44 44 ,

DEDEMAN GROUP OF COMPANIES

E. Mail : hotels@dedeman.com.tr - Internet : http://www.umut.org.tr.

'Oorthcrn c~vru~

openıng

l'N8


DANIŞMA VE REZERVASYON

ve Ser:ıhaı Ankara Cad Ç:ıvıı~lu Sok. Kat, ı No, ı. Şerefl i koçhisar Ankarn Tel, (312) 68723H3 GSA,

SYDNEY·SIDNEY Level lb. Suiıe 603 16 ll:ırr.ırk Sı. Sydney, NSW, 2000 Tck ((ıl) (02) 9299 8400 TA IF (GSA) ABC Tr:ıvc.:l A~eıu:y Shubra Str. Opp:ı'ıilc S:ıud i Qı iro P.O. Box 2746 Tck (9661 (021 7324n7 TAIPEI (GSA)

S/ R lH (242) 243-l383 ANTAKYA (GSA) Ant·Tur Turizm \'C Seyahat Acenıesi lnönü C:ı d . Ran:ı Api. 15/D Tck (326) 21 4 9-197-216 Ol SO

ARTVIN (GSA ) Turlnını Turizm ~ya hat Acenıa sı ln o ııu C.ıd . il:<" 16 Karahan Oıe l Girişi Tck <ı 661 2121HOO

TEHRAN-TAHRAN An:nuc '\o: 239

Tek (<)!ll <21 J H7373H3 • 8737•ı64 874 H ı SO-H7 ı 7 ı)l

l l :ıy:ırko n Sır.

78 zip nxlı.: 63·ı 3 2 Tel, <9721 <O.ll S 172.U 31.l·ı 3S

TIRANA-TIRAN GSA: K:ım lnt c m :ıti onal S. IL P.K. Tirana l nıcm a ıi o n : ıl ll oıd - Bu ~ in e:-.:-

ll :ıll

Allxın i: ı

107)

TOKYO

Tora n oınon R:.ıpJX>n ,

4F. !6-6

Tor.ın o m o n 1 -C hoınc Minato-Ku

Tokyo. J a p:ın 105 Tek 103)-5251-1511 (03)-525 1-1551 (RSVJ GSA: Kindai Air Sy~tc m Co. LID. GM Bldg. 8F 10- 10 Ginza C lıu o- Ku Tokyo. J:ı p:ın . 104 Tck 1031 3S43-978 1 181) <O.l l )S ı )-9785 TRI POLI-TRABLUS

ı\ l ulı :ımmcd Mc~arif Sır. Cezayir

')'d,

ISPARTA ( GSA ) Akııa Turi7.ın Seyahat Acenıası bıasyon Cad. Ç:ıglaı•an Apı. No' 23. 1 Tel, (246) 232 25 92

BATMAN ( GSA ) B.li·Air Turizm ve Seyahat Acenıası, Di yarbak ır C:ıd. Illihan Oıel i alu No,75 llatın:ın , Te), (488) 2139149

TELAVI V

34 1H)( Exı ,

HATAY(GSA) Ant-Tur, Antakya Turizm \'C Scy;ıh:ıt Acenta!';ı. lnönü Cad. No: 1)/D Antakya-Hatay Tel, C3261 2157532- 2157252 IGDIR (GSA) Eger Turizm &;·ahat Acenta!)ı Aıaıürk C.1d. Sular Sok No' 21 TeJ, <·ı7Cıl 22"9-135

ARDAHAN ( GSA ) Kongre Cad. No: 99/ A, Ardahan Tc.+ ( ı 7H) 21 1 28 42

Td· (7-.P I2) 'i6 1'i63

S k :ı nderhı.:·g Squ:ırc Ti r.ın:ı

GIRESUN (GSA) Colanak Turizm Seyahat Acentası Alatürk Bulvan o:33/A Tek (452)2124880

Cunıhuriyeı Cad. Özel Idare 1 hanı Alu

TASHKENT·TAŞKENT

Te), (3SSJ 42

GAZIANTEP Atatürk Bulvan No. 30/B • 'TeL <3-12) 2301563-64 Rffet, <3-lll 2301565-66

ANTALYA

Lung Meh Bldg. Tek (021 - 733266

Q,ı a d M oı :ıh a ri

Cavu~lu Turiwı

Accnıası,

Golden Foundation Tour~ Corp. HF, 13 i See. 4, C inıng ll,.go E.R.D.

Mu ~ı:ıLı KemJI Aı:mırk C:ı d No:

/Information and Reservation

Sq.

(2 181 (21 1 4448798-3338236

TUNISIA-TUNUS C< ımplcxc El MedHel lloulcvard QuiC't ll affou z, 2 Erne Etagc Tunıs Td, <2161 (1 1 786473 • 787033 VI EN NA- VIYANA O pcmg:ı -..-.c 3 1010 Wien TeL <13) ( 1) 586202·1 ZURICH·ZÜRIH Tal Stra:-..-.c SH ROO 1 Zurich Tek Rez, ( ı ı ) (1 ) 2252323 Tck ııs , (4 1l < ı ı 22523 11

IÇ BÜROLAR DOMESTIC OFFICES ADANA Sı a dy um

Cad. No. 32 SIR Tel, (322) 4570222 ADIYAMAN (GSA) Inandı Turizm ve Seyahat Acentası Ataıi.irk Bulv:m , Emniyet yan ı RffeJ, (·116) 2161436-38-39 AFYON (GSA ) Gold Turizm \ 'C Seyahat AcenlaSı Cumhuriyet Mcydanı Otogar gırişi, No. ı Enıirda~ TeJ, <272) 4115 19-1- 4-115(}14 AGRI (GSA) Çohanoglu Turizm Seyahat Accntası Va l ikonagı Cad. Yeni Hamam K:ırşı!)ı No' 1 7Tel:(ı72)2 1 57436 AKSARAY (GSA) I ·Aks:ımy Turizm ve Seyahat Aceması Lise Kans ı Kütüphane Sok. D/2

Tel, C3H2) 2132332 2·Aks.ıra y Seyahat Acenıası zarc r M ;ıh . Devlet ll a.'it:ınesi Karşısı No: 1 Ortaköy Tck (382) 35 18462-3513-m ANKARA Aıaairk Bulvan 'o: 1ı; Kat: 2, 3. ). Tel: (3 12) ll 92825 REZ Tck (312) 4192800 (15 lines-haı) Şehir Ofısi-Town Office: Atatürk Bul\'an 23 1/3 Kavaklıdcrc, Tel, (312) 46873!0

BALIKESIR (GSA) Ko n :ı k Arda Turi zm Seyahat

ISKENDERUN (GSA) Kcndcıia Tour Scychat Accnıası Marc · :ı l Fevzi Çakmak Cad. Kilı:.e DOkkanları No' 5 Tel, (3261 61383H3-613-1495 Fax: (326> 613-129ı

Acenıası

E.'ı kı k u y uınnıl;ır , ln :ı l Apt. ı;/1

Td

<26<ıl 2 ı .ı7s - ;

. 2424462

BINGÖL ( GSA ) Oz k :ıl'ıın Turilin Sc)·ahat Özcl ld;t rl· f .,h anı '1\o: ı Td . ı ı 2<ıl rHCı-6>

ISTANBUL A. l ;ıanhul

Acc nt a"ı

O z t J ~ Turı L ın

Cad

Tek ( •ı 3 ı )

Seyahat Acentaı Sitesi 2269898 Va kıfla r

BODRUM , MUGLA Neyzen Tevfık C:ıd. No, 208 Rfl'ck (252) 3133172 • 173 lımık Tel, (252) 3735780-81 BURSA Dogan Bey Mah. Haşim lşcan Tugı:ı 1; Merkezi No,73 12/E Tel, (224) 2211167 - 2212838

C:ıd.

ÇORUM (GSA) Çavuşoglu Turizm ve Seyehat Acentas ı Gazi Cad. No, 22 K a ı , 3 Td <.364) 2243928 ÇANAKKALE ( GSA ) Suda tır Turi zm ve Tic. A. 1\ c: ın :ı lp:ı :ı M:ıh . Kayserili Ahmet Pa :,.;ı Cad. Anafartalar Oteli Td (2H6) 2123366/ 2172622

KAHRAMANMARAŞ ( GSA )

Tra bzon Cad. No: W A Tek (314) 2234 181 -2254037 KARAMAN ( GSA ) Cici Tur ve Seyahat AcentaM Omı;ın 1 !etmesi K :ırşıs ı Konya C.1d. No. 55 Tel, (338) 212068o KARS (GSA) S ınır Turizm ve Seyahat Acentası Atatürk Cad. No: 80 Tel: (474) 2123838 (q hal) KAYSERI S:ıhabiyc Malı . Yıldırım Cad. No. 1 Tel, (352) 2223858 KIRŞEHIR (GSA ) Ç<wuşoglu Turizm ve St!yahat Acenta!)t Aıaıürk Cad. No, 71 2 Tel, <3861 2ıııın. 212 1718 KONYA Alaaddın C:ı d. No. 22 Kat 1/ 106 Tel, (332) 3512000 • 35 12032 ı. (GSA) Vatan Seyahat Acentası AnkarJ Cad. Ayvaz Pa;ajı No, 41

DENIZLI

bıiklal Cad. No' 27/ ll Tck (258) 264866 J-26-l867 1

DIYARBAKlR lnömi Cad. No: 8 Tck (4 12) 22123 14- 2226143 GSA, Gir:ıl Sey;ıhaı Ace nıası Tel, (412) 221305-l-2235733 AcenlaSı

13cdt~tcn Dı~ Dükkaniarı No: 25

T& (2&1) 2120761 ELAZIG

Şchiı lllıan l :ır C:ıd.

No, 26/D srreı , (4241 2183730 R!fek (424) 2181576- 2182300 ERZINCAN (GSA) Polat Turizm n .• Seyahat Acenıası llüküıııeı C:ıd. 13, Tel, (4-ı61 2146784

Cilıanheyli

ERZURUM SO. Yıl Ccıd. SSK Ranı Tesisleri 'o: 2·1 TeL (4t2l 2181904 FETHIVE (GSA ) Fctur Fetiye Turizm \-e Seyahat Acenta!tı Funya Hotel Altı, Kordon Boyu 15 ·SO 48300 Tek (2';2) iılı2034-61ı24-l3

Tel: (332) 6732306 • 673136i ı. (GSAl Orhangazi Yıldız Sephaı Acenı:ısı , Atatürk Cad. No. lOtA, Kulu Tck <3321 61163SO - 6-ıl6710 (GSA) Osman Turizm Ticaret AŞ lnöni.i Bulvan r\o: lSt A Tel, 12561 6144205 • 61-19382

KUŞADASI

144 S K YLIF E TE MM UZ

K:ınall)()}'tı Cad. No: 10 Orduevi Tek <·ı22) 3211920-3211922 MARDIN ( GSA ) Uilem Turizm \'C Dış Ticaret AŞ.

+

JULY t 997

Kar~ı~ı

K:ırJyollan K:ı~l!ıt,Ytmi~hir

Tck (-1821 213031'\-21225:5 MARMARIS Atatürk Cad. No, SO-B TcJ, (252) 1123751-•1123-52 MERSIN

bııklal C.1d. 27. Sak. Çelebi bhanı No, 7 Tek (3211 23152.l2-2321rll2330100-2330ı-ı

MUŞ~f:.:v~!ı Turizm'" ><.·yalıat Aa:nıa>ı 1:-ıta:-ıyon Cad. Vilayet kal)ısı Tel, ( 1361 2128682-83-84-SS Fa" ( ı361 212266' NEVŞEHIR ( GSA ) Argeus Turızm Seyahat Arentası lsııklal C.1d. No, 13 l'rgüp Tel, (:\H41 3114688-3-115207

ORDU ( GSA) Cotonak Turizm Scyah:u Arcnta.!ıı Sarki~·c Malı. Belediye Binası Altı Tel' 14521 22S205-ı RIZE K:ı7.dal Camii Yanı Belc-diy" Sosyal Hizmetler Binası Kat: 1 TeL <·i6-ll 2130591- 2130592 SAKARYA ( GSA ) S:ıkarya Tur ve Seyahat Accntası Kudüs Cad. Birlik l~hanı K;ıt, 3 1\o, 25 Adapazarı Tel, (26 D 2749688 SAMSUN

K :ız ımpa~:ı

RI~

Cad. No. IH Tel, <3(ı2 ) 43 1 .\ ı )) ·

SIIRT ( GSA ) BAT-AIR Turi zm ve

ı.l l 5065

St-yeh: ıt An:n te.,ı

Cu ınhuri ycı M cyd a n ı .

Erdcf Oteli :ı lu. ~o : 9 B Tel, ( ı8· ı ) 223757 1·2233069 SIVAS ( GSA )

Si\'a:oı Turi /lll \ e St:y:ı h :ıt A cc n ıa ,..,ı

l!)tasron Cı d . 30 . Y ıl S ıt c:-.ı. \ o: - -H Tel, <3461 22 111 47-221 368'-22 ıı6 2ı

ŞAN ~::ı~n~ft~z~~:C~~y:ıh:ıı Tic. ~

Dongel Turi zm Seyahat A cc nı a lıg ı

DALAMAN,MUGLA R/ Tck (2) 2) 6925499 sr rek (2521 6925899

EDIRNE (GSA ) Sedan Turizm Seyahat

Müdürlügü No. 199·201

Kat 3 Hamiye R:1'ek <212) 6636363 S!fek (212) 22505'i6 Sa ı~ Büroları • Saleı:ı Officcs 1. Kad ıköy , BaAd11 Cad. 1\:o, 27 Kızılıopmk , Tel, (2 16) 4184486 2. Harbiye, Cumhuriyet Cad. No, 1991201 Tel, (2121 22S05'i6 (6 Lines- h :ıı l 3. T:ıksim , Gezi O ükk:ınla rı No: 10 Tck (21 21 252 11 06 (6 Line' h :ıı ) B. Aksanı y S:ı tı ~ Müdürlügll Atatürk Bul v:ırı . G ul pa l a:oı Apt. No: 162 K:ıt: 6 ıH 12121 ; ıı 9222 - 23 - s ıı-860-5 11-978 IZMIR G :ı z i o:-ı ma np:ı\kı Bulvan No: 1 F BOyiık Efes O t elı Alu Rffek (232) 4258280 srreı, (232) 48-ıl 220 (5 lines- h :ıı )

BITLIS ( GSA ) Kıt o

Satış

Cumhurıyet Cıd.

MALATYA

S:ı rayönu C:ı d .

No: 7·l A K o pnıha~ ı

(4 1ı l

2 1 S-ıS·IH

Td

21533·1-1 ·

(GSA) Rü zg:"ır Turizm Scy:ı h:ıı A ccnı :ı !'ı ı Cumhuriyet C: ıd . Tel, (486) 216 36 70-216 39 '\7

ŞIRNAK

TEKIRDAG ( GSA ) Trakya Turi zm ve Sey:ı h :ıt AcentaM Alatürk Bulv:ı rı Y ıldı 7 Apı No. AA A Tcf, (2821 26 184:\H • 26 18439 TRABZON

Kemerkaya M:ı h . M eyd :ın P:ırkı Kal)ıs ı

Tel, (4621

3266433-.lı

UŞA ~:ıt~~~·?ıhat Accnt.ısı bmc t p;ı · ı C.:ıd . No: 81 Kat: Tek (2761 21Sl033 • 2125 129

VA N Enver Perihanog.lu 1 Merkezi Cumhuriyet Cad. No: 196

Tel, (432) 21610 19 • 21 61211 YOZGAT (GSA) Ç:ıvuşogtu Turizm ve Seyehaı U>C Cad. No, 16, Tonos Afll. Tel, (354) 2129193 • 2123916 Rczcıva ..,yon

R

:

s

: llik·t ~a tı

GSA :

Gend

Rcseıvation

Ticket Salt>s

.Sat ı Arentası

Genemi Sak-s Ageney

Acenıas ı


ENKA PAZARLAMA IHRACAT ITHALAT A.$. Istanbul 0.2 ı 2.272 98 90 Pbx • Ankara 0.3 ı 2.440 84 85 - 0.3 ı 2.44 ı 30 90 • Adana 0.322 .428 96 00 - 0 .322. 428 30 35 • lzmır 0.232.343 OS ı O (3 Hat) E-mail : sales@enka .com .tr .


Yeni Honda Accord, yüksek standartlı bir otomobilden bekleyebileceğiniz herşeyi sunuyor. Accord'u kullandığınız

an; dört tekerlekte bağımsız çift sahneaklı süspansiyon sisteminin yol tutuşunda ne kadar

başarılı olduğunu hemen hissedeceksiniz. Motor titreşiminin tamamen ortadan kalkmış olması da size

"mucize" gibi gelecek. Cruise Control düğmesine bir dokunmanız , uzun yolculuklarınıza başka bir keyif katacak. ABS, çift hava yastığı ile diğer aktif ve pasif güvenlik önlemleri güvende olduğunuzu hatırlatacak.

A NADOLU G RUBU

Anadolu Honda Otomobilcilik A. Ş. bir Anadolu Grubu ve Honda Motor Co. Ltd. ortakhğıdır.

YENi HONDA CR-V 2.0 lt Honda . otomobıllerının model.

teknık ozellık

ve

YENi HONDA PRELUDE

YENi HONDA CIVIC 5 KAPI

2.2 lt 185 PS DOHC VTEC

1.4 1190 PS / 1.6 11 113 PS

128 PS

renklerınde degışıkhk

yapma

hakkın ı s aklı

tutar


Herşeyi

ile kendisini sürücüsüne

Honda bayilerinden birine Accord'un size

adamış

uğrayın

sunabiieceği

Honda Accord, size çok

ve deneme

sürüşü yapın.

konforu , güveni ve

performansı

farklı

bir dünya sunuyor.

Dolu dolu bir çok daha iyi

yaşamda,

anlayacaksınız.

Tüm Honda 'lar gibi Honda Accord da iki yil smlfsJz kilometre garantisine sahiptir. Mutluhan F - - . . ; e • IsTANBUL Çiltkuıtlar Maslak • iSTANBUL Tel : (0216) 418 37 40 Tel: (021 2) 276 4416

Mutluhan Ziv.-y ·iSTANBUL Tel: (0216) 41 8 37 44

YENi HONDA ACCORD

Y -s Taksim · isTANBUL Tel : (021 2) 232 98 66

Paıi< Gline· ll· iSTANBUL Terakki ıZMiR Karot SAMSUN Tel: (0212) 693 94 1().18 Tel : (0232) 343 38 38 Tel: (0362) 432 75 57

Yelilköy Yenibosna • iSTANBUL Damla EıenköyJ1(ozyatağı • iSTANBUL inaUar BURSA Tel: (0212) 652 26 32 Tel: (0216) 416 78 02 Tel: (0224) 255 26 38

YENi HONDA CIVIC 3 KAPI

YENi HONDA cıvıc 4 KAPI

1.4 ~ 90 PS / 1.6 ~ 160 PS DOHC VTEC

1.411 90 PS / 1.6 ~ 160 PS DOHC VTEC

YENi HONDA SHUTTLE 2.2 lt

150 PS

Susal KAYSERi Tel: (0352) 222 11 92

Bora ANKARA Şenoğlu ANTALYA Cihan GAZiANTEP Tel : (0312) 440 70 40 Tel: (0242) 340 14 54 Tel: (0342) 321 33 70

YENi HONDA LEGEND 3.5 lt

205 PS V6


~

<:>.

Q.

~':s. Wl

(c)

200 Km

r.~rt~ 1iithi + R::ım~P.iıH

L -_ _ __.J

1 : 6500 000

"Cl \)

/1K arpathos

r f...., l Rödos ~_· ındos

a

... /

o'

R6dos

0L- "( .,. , _ _

'o

~ O;n-ı~l.--~ -

- · ~ ,.,ıaKKaıe

V;Jxos

V? V

OIConstanta

B

L

ı;, J.

A

ı<

c A

~

)

R

K

Sevastopol' ~aııa

ll"\

.

A

c

D

s 4

E N 1 .?

E

ERN 0 E"

\'110\/0ru::.::.ıı::."

111

ll?

"

~

<:

\'>,I P"\ (


OPEL FRONTERA

Maceraya

açılan

5 kapı. ..

OPEL FRONTERA 5 kapılı Frontera, maceraya açılmanın en konforlu yolu. Şa~ırtıcı standartlar sunuyor: ABS fren sistemi, sürücü ve ön yolcu için iki ayrı hava yastığı, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, klima, elektrikli ön caınlar, elektrikli/ısttmalı yan aynalar, hidrolik direksiyon , merkezi kilit, sunroof, yükseklik ayarlı direksiyon, kilitli difransiyel, radyo/ teyp ... Koşullar ne olursa olsun, Frontera konfordan ve güvenlikten asla ödün vermiyor. Ne arazide ... ne de yolda.

Opel , <>t<>ın<>hiiiL'rinin m<Kkl , tL:knik i);.dlik

\T

rL'nkiL·rindL' d~..:gi ~ iklik yapma hakkını ... ;ıklı tuı : ır.

OPEL S


UÇUŞ BILGILERI Flight li~formation

MESAFELER FLIGHT DISTANCES

l>tan hul'dau 1 From ista nbul

M il

Km

Km

M il

ALMATY ALA

4 223

2280

AMMAN AMM

1760

950

ABU DHABI I ABU DHABI AUH

3426

1850

AMSTERDAM AMS

232 1

AŞKABAT

28 0 8 646

3 49

BAHRAIN BAH

3 143

1697

MÜNIH 1 M UN ICH MUC

1704

920

BAKÜ BAK

1908

10 30

N EW YO R K NYC

8404

4538

BANGKOK BKK

7840

4233

N IC E NCE

2039

1101

BASEL BSL

1937

1046

NURENBERG NUE

1756

948

BERLIN SXF

1871

10 10

OS A KA KIX

10377

5603

1 ASHKHABAD ASB

ATINA 1 ATHENS ATH

L ONDRA 1 LONDON LHR

263 5

L YON LYS

2241

1423 12 10

M ADR ID MAD

2 897

1564

1253

MANC H ESTE R MAN

2838

1534

151 6

MILAN O 1 M ILAN LIN

1828

987

MOSKOVA 1 MOSCOW MOW

1963

1060

BEYRUT 1 BEIRUT BEY

1048

566

680

367

B I ŞKEK 1 BISKEK FRU

4052

2 188

P ARIS 1 ORLY ORY

2365

1277

BRÜKSEL I BRUSSELS BRU

227 1

1226

R IYAD 1 RIYADH RUH

3087

1667

BUDAPEŞTE

1 136

614

ROMA( ROM E ) 1 FIUMICINO FCO

1554

839

628

339

SARAYBOSNA 1 SARAJ E VO SJJ

17 14

926

2093

1130

SINGAPUR 1 SINGAPüR E SIN

9 5 19

5140

CIDDE 1 JEDDAH JED

2604

1406

SOFYA 1 SOFIA SOF

502

271

DUBAI DXB

3295

1779

STOCK H OLM ARN

2369

1279 1087

1 BUDAPES T BU D

BÜKREŞ 1 BUCHARES T BUH

CENEVRE 1 GENEV A GVA

O DESSA ODS

DÜSSELDORF DUS

2148

11 60

STRAS B O UR G SXB

2 0 13

FRANKFURT FRA

1935

1045

STUTT GA RT STR

18 59

999

HAMBURG HAM

2 180

1177

ŞA M

1545

834

HANNOVER HAJ

2145

1158

ŞIKAGO 1 C HICAGO ORD

9164

4948

KAH IRE 1 CA! RO CAl

12 98

701

TAHRAN 1 TEHRAN THR

2159

1166 1969

1 DAMASC US DAM

KARAÇI I KARACHI KHI

411 0

22 19

TA Ş KENT TAS

3467

KOPENHAG / COPENHAGEN CPH

2 119

1144

TELAV IV TLV

1274

688

KIEV IEV

1163

628

876

473

KÖLN 1 COLOGNE CGN

2085

11 2 6

TOKYO NRT

9799

5291

KUVEYT KWI

3465

1871

T UNUS 1 TUNUSIA TUN

1822

984

10882

5882

VIYAN A 1 VI EN NA VIE

1385

748

7930

4282

ZÜRIH 1 Z U RIC H ZRH

1852

1000

845

456

JAKARTA CGK JO H ANNESBURG JNB LEFKOŞA

-

ECN

THY UÇUŞLARI

MESAFELER lstanbttlda1ı

1 TH Y F LI G H TS

ı

1 FLIG H T OISTAN

(/.;.m) 1 From bı/an bul (km)

ADANA ADA

DALAMAN OLM

672

BATM AN BAL

ERZURUM ERZ

470 1095 1091

GAZIANTEP GZT

1019

DENIZLI DNZ DIYARBAKlR D IY

!ZMIR ADB KAYSERI AS R KONYA KYA MALATYA MLX SAMSUN SSX TRABZON TZX VAN VAN

J KAHRAMANMARA Ş A11~~ara (/..mıJ

787

B O DRU M B XN

A NTALYA AYT

,.-· ·-"

Altlmrtt 'dt.IJJ (/..>m J! From

437 544 1144 546

ANKARA ESB

T IRAN TIA

430 706 537 874

69 1 989 1345

KC M

509

K A R S KSY

895

KAY S ERI A S R

298

MA L AT YA MLX

502

MSR

806

ADANA ADA

443

MUŞ

ANTALYA A YT

441

SAMSUN SSX

309

BATMAN BAL

772

SIIRT S ~ Z

824

BODRUM 1 MILAS BXN

669

SINOP SI C

274

DENIZLI DNZ

439

SIVAS VAS

350

DIYARBAK lR D IY

695

ŞANLIURFA

ELAZIG EZS

596

TOKAT TJK

476

ERZINCAN ERC

593

TRABZON T ZX

606

VAN VAN

935

ERZURUM ERZ

720

GAZIANTEP G Z T

637

ISTANBUL lST

420

!ZMIR ADB

633

150

5KYLIFE TEMMUZ

+

JULY 1997

lz mir'd e 11

S FQ

( /.!lll )

757

Fro m /z mir ( km )

1--ADANA ADA

863

r


MERIT SUNSET. THE

KUŞADASI

LINK 1

IN TURKEY ' S CHAIN OF HOSPITALITY .

'

1 rr

~~ its mari11a, its large Natio11al Park at tlıe Dilek Pe11i11sula, a11d its wide, wide beaclıes, Kuşadası

is

o1ıe

of tlıe most

tlı e we/1-ilıformed

bautifıı!lıoliday

is ofcourse Merit

181 rooms (8 suites) all with

towms 011

Sımset,

tlıe Aegeaıı

coastli11e. A11d tlıe

a li11k i11 Turkey's widest-based

lıotell7referad

clıa itı

by

of lıos1Jitality.

Direct dial telephone • Balcony • TV • Mini bar • Air condition ing

• Broadcast music • Safe box • Covered reastaurant for 600 and open-air restaurant for 400 persons • Bar with live music • 1 conference room • Swimming pool • Childrcn's pool • Tennis court • Table tennis • Animation • Health club • Gym • Sauna • Disco • Market • Drugstorc • Laundry • Parking lot.

Fo r

r eservati o ıts:

Ga::i

Beğe11di

Caddesi

Kuşadası-Aydıli

Turkey Tel: +90 256 6 '14 45 02 Fax: + 90 256 6'14 45 70

ffierit INTERNATIONAL HOTELS & RESORTS

,


THY YENI UÇUŞ NOKTALARI/ Tl-IY's New Higbt nesi i nations

lık uçuş taı·ihi: 7 Mayıs 1997

Non-stop Çarşamba-Cuma-Pazar:

lik uçuş taı·ihi: 15 Haziran 1997 Non-stop Salı-Peı·şembe-Pazar:

lstanbuljChicago; lstanbul

istanbul/ Manchester/ istanbul First flight: 7 May 1997 Non-stop Wednesdays-Fridays-Sundays: Istanbul/Chicago/ lstanbul

Fiı·st

flight: 15 June 1997 Non-stop

Tuesdays-Thuı·sdays-Sundays:

Istanbul/ Manchester/ lstanbul

OOE lık uçuş taı·ihi: 31 Maı·t 1997

Non-stop Pazartesi -Perşembe :

lstanbuljOdessa; lstanbul First flight: 31 March 1997 Non-stop Mondays-Thursdays: lstanbuljOdessa/ lstanbul

lik uçuş tarihi: 30 Mart 1997 Non-stop Pazaı·tesi-Salı-Perşembe-Cumartesi­

Pazaı·: Istanbul/Ercan Pazaı·tesi-Salı-Çarşamba-Cu ma-

Pazar: Ercan/ istanbul Fiı·st

flight: 30 March 1997 Non-stop Mondays-Tuesdays-ThursdaysSaturdays-Sundays: Istanbul/Ercan Moııdays-Tuesdays-Wedııesdays­

FI'idays-Sundays: Eı·can/lstanbul

lik uçuş taı·ihi : 6 Haziran 1997 Non-stop Pazaı·tesi-Çaı·şamba-Cuma:

lstanbui/ Budapeşte;lstanbul

Fil'st flight: 6 June 1997 Non-stop Mondays-Wednesdays-Fı·idays: lstaııbuljBudapest;lstanbul

lik uçuş tarihi: 3 Temmuz 1997 Perşembe-Pazar:

istanbuljBangkok/Singapuı·; Jakarta

Cuma-Pazartesi: Jakarta/Singapur;Bangkok/lstanbul Fiı·st

flight: 3 July 1997 Thursdays-Sundays:

lstanbuljBangkok/ Singapoı·e;Jakarta

Fridays-Mondays: Jakarta/Singapore/Bangkok/lstanbul


HAVA

HAVA

SEVER

SEVER

KONFORLU HAVA SEVER

;:::

LENNO~ KANAL Ll

KLIMA

Rahat edebileceğin iz hava s ı caklığına , nem o ranına , oksijen m i ktarına , k ı sa cası

konforlu hava orta mına LENNOX ile kavuşabilirsiniz.

Sektörde 32 yıllık tecrübeye sah ip FORM A.Ş . , uzman bayileri ile mekanınızın doğru teknik çözümlemesini yapıp , en uygun LENNOX modelini size sağlayacaktır. Ürün kapastileri 30.000 Btu/h'dan 360.000 Btu/h'ya kadardır. Amerika'da üretilen, test edilip paketlenen LENNOX; ARI, ETL, UL, IEC, CSA, ISO 9000 standartlarına sahiptir. MERKEZ: Ruhi BaQdadl Sok. 1 Balmumcu 80700 iSTANBUL Tei.:(O212) 28815 70 PBX Fax:(O 212) 272 56 52 istanbul Showroom Tai :(0212) 213 35 30 Ankara Sho wr oom Te i :(0312) 478 04 75 Anta l ya Showroom Tei :(O 242) 322 92 38 PBX-izmlr Sh owro om Te i :(O 232 ) 422 51 93


UÇAK FILOSU The Fleel

NUMBER Of PlANES/ UÇAK ADEDI: 4 AMES/ ADLARI: ISTANBUl/ISPARTA/ANKARA/IZMill MAXIMUM lAKE Off WEIGHT/ AZAMI KALKIŞ AiliRllill: 257.000 (258.000) IQI. WING SPAN/ KANAT UZUNLUGU: 60.304 lll LENGTH/ GÖVDE UZUNLUGU: 63.689 lll HEIGHT/ YERDEN YÜKSEKLIGI: 16.828 lll CRUISING SPEED/NORMAL SEYIR SÜRATI: 890 km/ h SEATING CAPACITY/ KOLTUK ADEDI: 271 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMI UÇUŞ YÜKSEKLIGI (TAVANI): 14268 lll MAXIMUM CRUISING SPEED/ AZAMI SÜRATI: 94 5 klll/ h MAXIMUM RANGE/AZAMI MENZIL: 11.952 klll CARGO CAPACITY/ KARGO KAPASITESI: 16.000

-

NUMBER Of PlANES/ UÇAK ADEDI : 7 NAMES/ ADLARI:Aill\l.i ÇOill ll L1![,[ \l AK'L ı,iiK-.L

iiii.........-

IQI.

ıM ui\M\

mnl(

MAXIMUM lAKE OH WEIGHT/ AZAMI KALKIŞ AGIRLIGI:

Allıi,/ÇOilltt[llGEN[/ıiK&L 1<; 1.01111 kU.. GÖKSU/ M[Ili Ç/IlALMlA~ 1';7 .000 kU. WING SPAN/ KANAT UZUNLUGU: 4.l. 'lll nı LENGTH/ GÖVDE UZUNLUGU: 4 h.hh nı HEIGHT/ YERIJENYÜKSEKLIGI: ! ';.~ Inı CRUISING SPEED/ NORMAL SEYIR SÜRATI: ShO knı lı SEATING CAPACITY/ KOLTUK ADEDI : AliAS ÇOBUH/ UlG [~[/AKSU 2 1O. GÖKSU/MUliÇ/ Ilı\LAIIA\ 17h MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/ AZAMI UÇUŞ YÜKSEKLIGI (TAVANI): 14 2h8 nı MAXIMUM CRUISING SPEED/ AZAIIll SÜRATI: !JOO km lı MAXIMUM RANGE/ AZAMI MENZIL: 8. 100 kın CARGO CAPACITY/ KARGO KAPASITESI: !J.OOO kU.

i

TURKISH

A 310-203 NUMBER OF PLANES/ UÇAK ADEDI : 7 NAMES/ ADLARI: SEVHAN/CEVIlAN/ DICL[/ t'lllA I / KIIIIIIlMıiK/VL~IUBMAK/SAKAilVA MAXIMUM lAKE OFF WEIGHT/ AZAMI KALKIŞ AillllliGI : 142. 000 k~. WING SPAN/ KANAT UZUNLUGU: 43.90 m LENGTH/ GÖVDE UZUNLUGU: 46.61> 111 HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLIGI: 15.8 1 ııı CRUISING SPEED/ NORMAL SEYIR SÜRAT!: 8 h0 kın lı SEATING CAPACITY/ KOLTUK ADEDI : 225 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/ AZAMI UÇUŞ YiJKSEKLiill (TAVANI): 14 268 nı MAXIMUM CRUISING SPEED/ AZAMI SÜRATI: 'JOO km/ h MAXIMUM RANGE/ AZAMI MENZIL: 6.4 80 kııı CARGO CAPACITY/ KARGO KAPASITESI: 9.000 k~.

Tf fD"VfÇ'"f

NUMBER OF PLANES/ UÇAK ADEDI: 28 NAMES/ ADLARI: KrMrtı/ AWA IIK MAilMAI!IS/ M1ASilA/ ÜRGLI' ALAWA/A~IALVA/ FL 11111'1 KUŞADASI/ BODRU\1/ ÇLŞ\1[/ GÖilLML SILIFKr / 1EKIRIJAG/ AiltVI\ BALlKESIIl BOLU M UG LA/ESKI ŞUIIB

B 737-500

1

NUMBER OF PLANES/ UÇAK ADEDI: 2 NAMES/ ADLARI: TRABZOW BURSA MAXIMUM lAKE OH WEIGHT/ AZAMI KALKIŞ AiliRllill: 60.702 IQI. Wl G SPAN/ KANAT UZUNLUGU: 28.89 ııı LENGTH/ GÖVDE UZUNLUGU: 3 1.01 ııı HEIGHT/YERDEN YÜKSEKLIGI: 11 .15 ııı CRUISING SPEED/ NORMAL SEYIR SÜRATI: 698 kııı/'<iı.ıı SEATING GAPAClTV/ KOLTUK ADEDI: 117 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/AZAMI UÇUŞ YÜKSEKLIGI (TAVANI): 12876 ın MAXIMUM CRUISING SPEED/ AZAMI SÜRATI: 85 6 km/ h MAXIMUM RANGE/AZAMI MENZIL: 3. 86S knı GARGO GAPAClTV/ KARGO KAPASITESI: SOO k~.

ÇANAKKALf KAVSrRI/ EFES/ Siot BEHGAMA/ MALATVAfG[liBOLU ANADOLU/ TRAKYA MAXIMUM lAKE OH WEIGHT/ AZAMI KALKIŞ AtiRllill: 68.038 k~. WING SPAN/ KANAT UZUNLUGU: 28 .89 ııı LENGTH/ GÖVDE UZUNLUGU: 3 6.40 ııı HEIGHT/ YERDENYÜKSEKLIGI: 11 . 1 5 ııı CRUISING SPEED/ NORMAL SEYIR SÜRATI: 698 knı/lı SEATING CAPACITY/ KOLTUK ADEDI: 150 MAXIMUM CRUISING ALTITUD[/AZAMI UÇUŞ YÜKSEKllill (TAVANI): 12876 ııı MAXIMUM CRUISING SPEED/ AZAMI SÜRATI: 856 kııı/ lı MAXIMUM RANGE/ AZAMI MENZIL: 3.350 km CARGO GAPAClTV/ KARGO KAPA IlESI: 1.000 kU.

TURKI~i-\

NUMBER OF PLANES/ UÇAK ADEDI: 4 NAMES/ ADLARI: [RZINCA~/ UŞAK/ KAHRAMA~MARAŞ/ M UŞ MAXIMUM lAKE OFF WEIGHT/ AZAMI KALKIŞ AiliRllill : 40.823 iq!. WING SPAN/ KANAT UZUNLUilU: 26.34 nı LENGTII/ GÜVOE UZUNLUGU: 26.16 m IIEIGHT/ YERDEN YÜKSEKLIGI: 8.61 ııı CllUISING SPEED/ NORMAL SEYIR SÜRATI: 720 kın/h SEATING CAI'ACilY/ KOLTUK AOEDI : 79 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/ AZAMI UÇUŞ YÜKSEKLIGI (TAVANI): 107H8 ın MAXIMUM CRUISING SPEED/ AZAMI SÜRATI: 82 0 kııı/h MAXIMUM RANGE/ AZAMI MENZIL: 2.4 07 km CARGO CAPACITY/ KARGO KAPASITESI: 2.24 ı kU.

B 727-200 F NUMBER OF PLANES/ UÇAK ADEDI : 3 NAMES/ ADLARI: EDIR~E/KAiıS/ SI~OI' MAXIMUM lAKE Off WEIGHT/ AZAMI KALKIŞ AGIRllill : 86. 40'J kU. WING SPAN/ KANAT UZUNLUGU: 37 .S84 ın LENGTII/ GÖVDE UZUNlUtU: 5 4.8 13 nı HEIGHT/ VERDEN YÜKSEKUGI: 11 .832 nı CRUISING SPEED/ NORMAL SEYIR SÜRATI: 862 kın/h MAXIMUM CRUISING ALffiUDE/ AZAMI UÇUŞ YiJKSEKLIGI (TAVANI): 14 6 16 m MAXIMUM RANGE/AZAMI MENZIL: 3.450 kııı CARGO GAPAClTV/ KARGO KAPASITESI: 19.300 kg.

TUR.KI$H e

e

t

RJ 100 NUMBER OF PLANES/ UÇAK AOEDI: ı O NAMES/ AOLARI: tll"\1711/ [tllllıUM KOWA/SM1SUWVA~/GAZIA\ lTI'/ŞA \1 lt lll A/ Ki" IAII\A 'lltıı / IOKAT MAXIMUM lAKE Off WEIGHT/ AZM11 KALKIŞ AG IRLIGI: 46.039kg. WING SPAN/ KANAT UZUNLUGU: 26.339 nı LENGTH/ GÖVDE UZUNLUGU: 30.995 ın IIEIGHT/ VERDEN YÜKSEKLIGI: 8.585 nı CRUISING SI'EED/ NORMAL SEYIR SiJRATI: 720 kın/ h SEATING CAPACITY/ KOLTUK ADEDI: 99 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/ AZAM I UÇUŞ YÜKSEKLIGI (TAVANI): 10788 ın MAXIMUM CRUISING SPEED/ AZAMI SÜRATI: 820 kın/ h MAXIMUM RANGE/ AZAMI MENZIL: 2. 25 9 kın CARGO CAPACITY/ KARGO KAPASITESI: 3 .800 kg.


V a kıf

Deniz l eas in g. iş ini bii y iiıııı r k i s ı ryr nlrrin fin a nsman s orunl a rını çö ıii yo r. K.ır a . hav a vr dr ni1 ıa ş ııl a rıııd a n bil gi i ş l r ııı s isı r ııılrr i nr ,

ııı a ıbııa

vr

in şaa t ıııakin r l r r i nd r n ı r k s til

dıı lı ıı faıl a iirrıiııı ,

siu rn

vr konfe ks iyon

sr kı ö riin r

kadar

ıiiııı ya ı ır ıııılarıııız a

finansal

de s ırk sıı g lı y or . V a kıf

Drni1 leasing .

daha fa zla ka za nç için ilııi yac ıııı ı o lan ıııod r rn i ş vr iirrıiııı a r aç l.ırıııı diin ya nııı ner es inde o lu rsa o ls un . a r aş ıırı y or ;

uy g ıııı k oş ullıır da s ıııı a r .ı k . pr ojr l rr iniıi

gelin , üretiminizi ve

kazancınızı artırm a k

V.ılı:ıfDtnll f ın.ınul Kiul.am.ı An o nım $ irlı:tıi : Ruuı ~dr ı t lJıldt\1

\ o 1.'0 \

için

grrçrgr

d ö n iiş ı ii rii yo r .

ihti y acınız

l•rnıqır

ol a n

Siz de

y atırımları

SOJSO l•unbul tr lrfon tOJIJl lll ll

ll l ~ \ ,

V a kıf

Deniz lrasin g 'e

kolayca

(OJ llllll ll 'll

g erçekleşti

ri n.

~ Vakıf

Y

Deniz Leasing

A nlı:H.I T t m u l n lı tı \.ı \ ıfll.ın \ lın .ı n~ \\ .ı rL r ı l un.ı h ll ı lm ıl.ıd d " ı llııo /~ K n.ı \ lıılrrr

OPOO

An L .ı r .ı


N OR

o c

T H

1

N

1

1

1 1 1

-- -----;

1

1

1

1

1 BAy OF

TYRRHENIAN SEA

N

'

O fiOııed \ O Touggoon

lılrtıtmı o

\...._,

ı~aıa

'

'

\

Glı11(1aıa o

'

/1 Ouaı~ıa 0

A

L

E

G

o EıGoln

Q~!niAbbes

«

~ Tımımoun

Foo M ıııtıel o

1

Messaoud

A

,/'/ \

\ O·~na•ıl'l o,,"

1"

N Miı1

o

'

\

1

'

\ ,r

1

'

Sllldj Mes~oudı / o,. ..... !llıııı1amıS~- ,... o!•aı

d

0 ~ssılnılel

o GU!I'tım

Ksabı O

R <f

o Hı~sı

'-

l

''


V!AN

E

SEA

--+ A

N

s

E

A \ 1


R A

B

S

E

A

....,.

Suqutnı(YttmenJ

l

j

M": • :~~ Amırtmtets ı

SE CH E LL ES : '

Aldabtll ),

fo

P.aıa

Cf~OS

Farquhllrls

C1p d Amlltt

M oronı c. ~ Maho,,;(Fr 1

fSeychJ

\nıeserana

He

Vıllta;ı ~

Vohımarma

o

0

ı

c


Ofi

SEA

OK H OTSK

l

Og•s• wlltals

p

c

A

~H•114

c

F

D•ıtols KIUifrıh

~ f Volt;ano ls J

c

o

A

E M11ug

NORTJJERN

B A

-

ISLANDS

~ 0 Saıpan

~

N

~

00 P~n

MARlANA

PH I L I P P / N E

Y

l

-

Gugu.,

< •

S E A

._ 110

~

, SlltfUn

;Ol.,

Gll. ım

o ı--M l

icob~:.J:· o

..

BELAU Koror P11kluls o

"

C

il

r

O

1

i

n

e

s.

fUSA I

'""' FEDERATED STATES OF MJCRONESJ .

_j N

A

A

N

() Cana Luthı • Ramseıer Berne

Choıtm~tsl / A ı.s/r }

Cocos k ( Aullr )

Me /•111/el f I M OR

SE A


~

1

Spkzbergen 1

-覺

PJ CIFIC

ZIMB+ BW E

t .. ~

f

Ot EAN

J

\-

--+

t

t-

<l

l

1

~ Clllll.....

~

r P:

+ Fillk"'nt fs (lskJs MllfvtnliS}

繚..t.f'

.....

_ 覺

SKYLIFE簧


R

H

T

A

T

F

dtc;..fH1C,tJI(..ı, p, f ı, ,,fpf ( 11!1 1t1

~·ı th thırtv VP .:ırç P "pPrtPnr P

Martı

·~

o

011

thP turqtJ·"'''-P r na"t

1lotef,

l

s


lstanbul•da .. Doğru Adres ..te Bulunun!

WTCA

World Trade Centers Association

E IG IS l BUSINESS PARKI "Doaru Adres"


istanbul büyük bir yatırımla ; EGS Business Park ile tanışıyor. işte Türkiye ticaretinin "Doğru

Adres" ini

oluşturacak

EGS Business Park'ta bir ofis veya show-room sahibi

olduğunuzda yararlanacağınız

avantajlar:

istanbul'un en değerli arazisinde ofis veya show-room sahibi olacaksm1z. EGS Business Park, istanbul 'un , belki de Türkiye'nin hiçbir yerinde bulamayacağınız kadar değerli bir arazi üzerinde yükseliyor. Şehrin heryerinden kolayca ulaşılabilecek bu emsalsiz arazi , havaalanına ve çevre merkeziere yakınlığı sayesinde iş dünyasıyla kuracağınız tüm ticari ilişkilerde size büyük kolaylıklar sağlayacak . Prim yapan bir araziye yatırım yapmanın yanı sıra , iş hacminizi genişleterek , daha büyük pazarlara ulaşma imkanı bulacaksınız .

Dünya Ticaret Merkezi'nin (WTCA) sağlad1ğ1 kolaylikiardan yararlanacaksm1z. EGS Business Park binaları , Dünya Ticaret Merkezi 'nin bünyesinde inşa ediliyor. Bu binalarda bir ofis veya show-room sahibi olanlar, Dünya Ticaret Merkezi 'nin sağladığı birçok avantajdan faydalanacak. WTCA Elektronik iletişim Ağı , enformasyon hizmetleri , toplantı ve konferans organizasyonları ve ithalat-ihracat konusunda danışmanlık servisleri bunlardan sadece bir ka ç ı ...

Güvenli ve konforlu EGS Business

çahşacaksm1z.

Park ' ın

standartlarındak i

her türlü acil duruma karşı oluşturulmuş güvenlik sistemi ve 21. yüzyıl teknolojik donanımı sayesinde rahat ve huzurlu çalışacaksınız.

Dünya ile yakmlaşacaksm1z. Havaalanına

sadece yürüyüş mesafesinde bulunan EGS Business Park, müşterilerinizi ve sizi zaman probleminden ve stresten kurtaracak; dünya ile yakınlaşmanızı sağlayacak .

Problemsiz

ulaş1m

ve park

kolayhğmm

keyfini Çlkaracaksmlz.

EGS Business Park, çevre yollarına ve sahil yoluna doğrudan bağiantısıyia trafik, geniş otoparkıyla da park problemine son verecek. isterseniz "heliport"ları kullanacak; dilediğ i niz heryere daha da çabuk ulaşacaksınız . Hemen istanbul ofisi mizi arayın , EGS Business Park'ta bir ofis veya show-room sahibi olun ... Doğru

Adreste "Bulunun"! ı..:ı

Yap ı Kredi Plaza C Blok Kat: 12, 80620 Levent-ista nbu l Tel: (02 12) 284 10 94 (3 Hat) Fax: (0212) 280 08 34-280 64 68 EGS Gayrimenkul Geli ştirme ve l ş letmec i lik A .Ş .; Ege Giyim Sanayicileri Grubu, Vakıfbank ve Güç Birliği Holding iştirakidir.

<

""


OYUNLAR 1 PUZZLES

Dolayııı~a

Tarla

aniatma

sının

Çözümü 4 eayfa ileride . . 164

S KYLIFE

TEMMUZ

+

JULY 1997

·ç,·


Double <<R>> standart.

Rover 600

A Choice of Exeellence Rovcr 600'c sahip olduktan sonra yaşayacağınız

büyük

sürüş

hiçbir

zev kini,

şey

Double «R» kadar iyi tamamlayamaz. tık sürüşünüzden

torpidoyu

sonra

açın.

Orada bir tane bulacaksını z .

RELAX, IT'S A ROVER ~_,eronka11 !ÜRKIYE GENEL DISTRIBÜTÖRÜ : BORONKAY OTO TIC. ve SAN. A.Ş . Merkez Mah. Çınar Sok. No: B l45l0 Yenibosna/Istanbul Tel : (Oltı) 6S4 17 Ol (pbx) Faks : (0212) SS1 lS lS-652 91 61 • BORONKAY (Etiler) Tel : (Olt2)282 ll S1 . 282 19 98 • 269 4( • SORONKAY (Gôztepe) Tel : (0216)467 0126 YElldU BAYlLER : ARAÇ T1CARET (Balmumcu) Tel (0212) 266 06 96/97 -275 1262161 • ARAÇ T1CARET (lstınye) Tel: (0212) 229 5410111 • Sa-O (Altunızade) Tel: (021 6) 19188 8l/84 • ERSU (Topkapı)Tel : (0212) Sl4 69 16/17 • GÜR' (Bah;elıevler 1) Tel : (0212) 64lll4l- 6421299 • GÜRSOY (Bahçelıevler 2) Tel (0212) 557 51 56 · 557 50 90 · 556 66 46 • 556 55 04 • DERMANCI (Ankara/Çankaya) Tel : (Olll) 441 ll 00 (pbx) • DERMANCI (Ankara/Balga1)Tel : (0112) 285 67 67 (pbx) • ROO-KAR (lzmır/Bayr. fel. (Olll) 461 06 82/Bl • ROO-KAR (izmir/Aisancak) Tel· (Olll) 42251 813• A-KOÇ (Adana) Tel : (Olll) 45149 69 · 45l 0198 • A-KOÇ (Mersin) Tel: (0124) lll 93 ll - lll 90 81 • ÇEUKKANAT (Bursa) Tel: (0224) 253 9185-254 1111-254 11 32 • SA8UNCUoGLU (Eskııı rol rnml J~n H~~ · 7~0 71 ll· 711 70 H • CAPAR IKovserıl Tel 10352133111 68/69 • ROVCAR IGazianteol Tel: (0142) 32211 90 (l hat) • R OTOMOTIV (Antalya) Tel- (0242) lll 05 55- lll 2359 • ÖZTÜRK (Trabzon) Tel: (0462) 230 40 0110;


.

OYUNLAR 1 PUZZLES

CROSSWORDS

ACROSS

DOWN

1. Explosive 7. Dressmaker's aid 8 . Carry 10. Strong-smelling vegetable 12. Wanderer 14. Behind time 16. Melody ız Stepped 18. Goes by bike 19. Expressian of diı;may 21. Notian 23. Lower in value 26. Tree with black berrieı; 28. Depart 30. Female rabbit 31. Cover 32. Beer factory

1. Drink 2. Workers' organioation 3 . Conifer 4. Hospital dormitory 5. Young eel 6. Signed as if on a later day Z Regret 9. Completed university 11. Superviı;e 13. Not indoors 15. Tracking device 20. Britiı;h ı;nake 22. Does business 24. Become bigger 25. Singing voice 27. Long high ı;hot in tenniı; 29. Compete

J

Solution e 2 pagee further on C ...

't\TRA L- CHESS 7

~···

10 • 9 753 + R V 10

~D

Beyaz oynar. üç hamlede mat eder.

8

~D964

6

White to play and mate in 3 moves.

5

~

•..

4

~

3 ı

abcdef

g

h

Solut io ns 2 pages furth er on

>l•. ~

B

~

A3 R104 AV854 D73

R9 3 • A108 + D5

~

Çözümler 2 sayfa ileride

2

V6 D62 87432 R75

~AV1083

c.-

Kontrat 3 trefldir ve Batı pik ruasını çıkar. Doğu asla ve üçlüyü döner. Batı a lır ve üçüncü bir pik oynar. Oyunu nasıl sürdü rürsünüz?

alır

Satranç sorusu Istanbul Satranç Derneği ıarafından hazırlanmı'?t;ır.

Chess problem seı by lsıanbul Chess SocieGy. Tel: (0212) 244 27 35

FARKI BULUN

Çözümler 2 sayfa ileride

c.-

THAT LITTLE BIT O Iki resim arasındaki sekiz farkı bulabilir misiniz'?

There are eight differences between the two cartoons. Can you spot them? Çözümler 2 sayfa ileride Solution s 2 pages furth er on ~

166

S KYLIFE

TEMMUZ

+

JULY 1997

(;


I N F ORMATION

\' APMA \'1 N!

()N' 1 !

UÇAK IÇERISIN!)E, INIŞTE, KALKIŞtA VE TUM UÇUŞ BOYUNCA KULLANILMASI, AYRlCA AÇIK BIRAKlLMASI YASAK CIHAZLAR

ÇÖZÜMLER /

ACROSS: 1. Gunpowder. 7. Pin, 8. Lug, 10. Onion, 12. Rover, 14. Overdue, 16. Tune, 17. Trod, 18. Ride5, 19. Ala5, 21. Idea, 23. Degrade 26. E/der, 28. Leave, 30. Doe, 31. Lid, 32. Brew-hou5e. OOWN: 1. Gin, 2. Union. 3. Pine, 4. Ward. 5. E/ver, 6. Rue, 7. Po5tdated. 9. Graduated. 11. Over5ee, 13. Out5ide, 15. Radar. 20. Adder, 22. Dea/5, 24. Grow, 25. Alto, 27. Lob, 29. Vie.

EQ IPM NT WHICH IT 1 FORBIDO N TO US OR T RN ON DURING TA!( ·OFF OR NIUNG, AND THRO GHOUT TH FLIGHT

1. Fd8 2. Ad3

Sayın Yolcularımız

3 . K f6 ++ MAT Beyazın ilk hamlesi ke5indir. Siyah ın diğer hamlelerinde çözüm okuyucuya t>ırakılmıştır.

Uçuıı emniyeti Için: inişte, kalkışta veya "Kemerlerinizi Bağlayınız" ikaz ışıkları yanarken : her türlü taşınat>ilir radyo, kaset çalar, compact disc player, elektron ik oyunlar, laptop kompüter ve t>enzeri elektronik cihaziarın kullanılması yasaktır.

Ladies and Gentlemen it i5 forbidden to use any electronically operated device 5uch a5 portab/e radio5, ca55ette 1 compact di5c player5, e/ectronic entertainment device5 and laptop computers, during take-off, landing or when the "fa5ten 5eat beit" sign is on. Sayın Yolcularımız

Tüm uçuıı t>oyunca, compact disc player, radyo ve televizyon alıcıları ile taşınat>ilir telefonlar ve telsiz cihazları, yolcular tarafından kesinlikle kullanılamaz.

S A T R A N Ç Şe5

1. Bd8 Ke5 2. N d3 K e6 3. C f6 ++ MATE The first move i5 the same. Reader5 can discover the other moves in response to Black King 's other move5.

B

R

1 Ç

Deklaran.trefi empası tuttuğu takdirde kontratın batarı olmadığını görür. Fakat trefi empası tutmazsa bir kara lövesine ihtiyacı vardır. Bu arada Batının V, x-x'ten küçük çıkmış olacağını düşünecek olursak, Valeyi çıkıtığına göre pikinin ikili ve dolayısıyla Doğu'da pikin altılı olduğunu ve bu durumun bizim için tehlike oluşturduğunu anlarız. Kara ası ve trefi ruasından başka dört de pik vermemenin çaresine bakmak gerekir. Doğunun tek kesin antresi kara asıdır ve onun için, yukarıda belirtilen ilke gereğine. Güney ikinci elde kara oynayarak tehlikeli rakibe hücum etmelidir. Doğu alıp piklerini sağlayabilir. ama o zaman antresi kalmaz. Onun için Doğu muhtemelen ilk karoyu almayacaktır. O zaman Güney artık trefi oynayabilir. Böylece yedi löve yapar ve sekizinciyi de hasımlar hangi renge girerlerse o renkten elde eder (rakipler ırefl ruasını alıp trefi dönerlerse kendi pike veya karoya girer). Eğer Güney önce Doğunun antresine hücum etmezse içeri girer. Batı trefl em pasını ka zanır ve Güneyin pik keserini yı kar. Dekiaran ancak yedi el yapabilir ve sonunda kara asıyla eli Doğuya teslim etmek zorunda kalır.

the operation of compact di5c player5, radio and TY reciver5, mobi/e phone5 and walkie talkie5 i5 5trictly prohibited. Sayın Yolcularımız

Tüm uçuıı t>oyunca, lütfen pipo, puro ve sigarilla içmeyiniz.

Plea5e refrain from smoking pipe5 and cigar5

Değerli Yo lcu larımız, Oturduğunuz koltuklar tıaı;ta olmak üzere yolcu katıininde karı;1laı;t1ğ1n1z uçak ile ilgili her türlü sorununuzu, sizden sonraki yolcularimizin da yaı;amamas1 için lütfen katıin memuruna iletiniz.

Oear Paeeengers, Please inform the ca/:ıin staff a/:ıout any problem you encounter during your flight, whether it concerns your seat or any other part of the aircraft ca bin, so that passengers on su/:ısequent flights do not suffer simi/ar inconvenience.

bizimle 365 gün 24 saat kesintisiz kon uşabilece ks in iz.

Nowyou can speak to us 365 days of the year and 24 hours a day.

168

SKYLIFE TEMMUZ

1

Şe6

FARKI BULUN 1

Ladie5 and Gentlemen

Artık

OLLIION~

+

JULY 1997

1 ll 1 ol Ull flltl ( 1


Get more of what you vacation for (not to mention a generous dose of grace and sophistication). Royal Resort Hotel has all the ingredients of an unforgettable vacation, /ike 400 private meters of radiantly white sand beach, lighted tennis courts, easy access to world-c/ass golf, saiting and wind-surfing and more. More, in fact, than we have room to mention here. Cal/ us at (0242) 815 2370. We'/1 take care of all the arrangements, so you start having fun right away. Royal Resort Hotel... Mo re of the best.

...... \ -\l· Rt..SORr ffo· . .._,. ..- RO · lf:t ~ ROYAL RESORT HOTEL Göynük • Kemer • Alıtalya

TEL (9o-242) 815 2370 (pbx) FAX (9o-242) 8151627


Sonra, Beethoven'in Pastoral Senfoni'sine yol verin. Baştan çıkarıcı 1ıotalar, bırakın içeriye sü.zülsün...

Şimdi, gözlerinizi kapatm. Dog.anm havadaki sarhoş eden kokusunu ve rüzgarın nefesini hissedin.

PARK OfİSPazarlamadan

...

Ve bu yeni ritme baştan aşağı hazırlayın kendinizi. ..

Sorumlu Firma : P A RK OF I S M e rk e z : Barb a r os

Bul va rı

K o n a k Apt . No:32/3


KARASİNAN Hep

kurduğunuz

bir

düştü

bu .

ÇİFTLİK

Ayaklarınızın altında toprağ ı

E VLERi

hissetmeh , fırından yen i

çıka n

höy

e km eğ inin

hoh usuy la uyanmak ve doğanın sesiy le baş l amak güne ... Şeh i r hanforundan vazgeçmeden do lu do lu yaşa mak ...

JGv~ tv4vtl1/% ~~e~~ ..

Doğanın kucağında , sıcaklığını yansıtan

Silivri yalııniarında

sıradışı

şehirden ya l nızca

bir dünya. Ustelik,

40 dalıika

uzak l ıkta .. . Rumeli mimarisin in

üç farklı tipi ve 2000m' - 6000m''lik bahçeleriyle gerçek çiftlik evleri ... Güvenliğinden temizliğine, bahçe bak ım ı ndan ısınmasına

kadar, sakinlerini benzersiz bir misafirperver/i kle ağır/ayacak rüya gibi bir yaşa m ...

~~~ .. 40.000m' üzerine lıuru l u bir Atçılık Ku lübü .. . 100 at kapasiteli a hı r, açı k ve kapa lı manej ler,

uzman

bakıcılar,

çocuk ve yetişkin/ere binicil ik

eğitimi .. .

~~&~~ .. Tenis kortıı, yarı olimpik yüzme havuzu, sauna, restaurant ve apart otel, y iiriiyiiş parkurları , squaslı, masa tenisi ve bilardo salon ları ...

Ger iye tek bir

adım kalıyor

size: "Bu kusursuz

düşü yaşama k! "

.

KARASINAN İSTANBUL

B a lmumcu-Beşiktaş

Tel

(02 1 2 ) 266 40 85- 288 Ol

32- 288 Ol

34 Faks: (02 12 ) 266 25 42


THY VIDEO PROGRAMI 1

THE BEAUTICIAN AND THE BEAST OYUNCULAR 1 CAST

Fran i )n.:sdıcr . Tiıııotlıy Dalıon. lan ---..-k:-.liccc , l'atrick ı\bl:ılıidc YÖNETMEN

1 DIRECTOR

Kcıı 1\.\\ · : ıpi s

DAYLIG HT

THE SAINT

OYUNCUlAR 1 CAST

OYUNCUlAR 1 CAST

Syh-l'stcr Sıallonc. i\ıııy llrcnıwıııan. \ 'iggo ı\lortl'nscıı. 1):ın 1lcday:ı. Cl:ıirc

hl'tZija

Son dcrccL' s ı c: ıkkanlı. ncsL·Ii \.L. zeki lıir ku : ı fi'ır o lan _l oy i\lil lcr. i\ğ rcı ııı L·n ­ lik yap tı ğı güzel lik okulund:ı cık:ın yangında bazı Cığ r cııcikriıı lı :ıy:ıııııı

k u rta rı ncı ka lı ra ıııa n i la n cd i 1ir \ L' y:ı::;:ıııııııı dcği::;ıin.:cck fırs:ııl:ırl:ı k:ır~ı br::;ıy:ı k:ılır. KL·ndisiııc. Doğu A\Tıı ­ p:ı·nın ·s ım · ctsi:ı· ülkL·:-,iııiıı k:ıha \·c sinirli dikı:ııi\rü lloris l'odıcnko ' nun L· ocuk larıııa i\ğrctnıl'nlik yapıııa:-,ı

tcklif edi li r. Joy, güzel li k uzııı:ını ol:ı ­ r:ık i::;L' a lındı ğı nı s:ınırk l'n. aiknin kend isini. koıııünizııı soıır: ı sı gLTi:-,

lllooııı

YÖNETMEN YÖNETMEN 1 DIRECTOR

l'lıilip ı

1 DIRECTOR

oycc

lngilizcl' 1ngi 1izcc-_l:ıp< ın c: ı TCırkcc :ılıy:ızılı

En gl islı -. l:ı p: ınl'Sl' Turkish sulııiılcs

English

Türk~·c alıy : ızılı

Turkish sulıtitks

ri\·k· birlikte ııı:ılı:-,ur k:ılır \·c lıqı IJL·r:ıher engelleri : ı.-,ar:ık gün ısığına cık ­

Son dcreec sofisıikc. zengin. k ıl ıktan kılı ,Qa g iren \ 'l' en iyi korıın: ın lıazi ­ nl'icri hik cılıııakı:ı ol:ığan(istü hcccrilcrc s:ılıip bir lıırsız olan Siıııon Tcıııpkr'in (\'al Kilıııcr) hayatı. gL·ıK lıiliııı k:ıdın ı Eıııııı:ı Husscll ( Eliza hL·tlı Slıul'l ik t:ınısıncı bir : ında dcğisir . Kendini yeni Hus C:ırı ilan l'l ıııcyc lıazırlan : ın milyardcr h ·an Trcti:ık ' ın ( H:ıdc SL·rhcızija ı planlarını

ııı:ıy : ı cılısırl:ır .

i'ığrcncn

Korkıııll' lıir

trafik kaz:ısı sonuuı . lıir grup ins:ın lıir ıünl'lin i\·indl' ııı : ılısıır kal ı rlar. i )ıs:ırı cıkalıi lııı deri ıııüıııkün gi'ırünıııl'ılll'ktcdir .

Tck ııııııııl:ırı. Kil

l.:ıııır : ı · nın lı : ı\ ·: ııını IL'Iılikl· \'l· :ıt:ır : ık ıünciL· girııK·si

\·e onl : ır: ı ul:ısııı : ı:-,ıdır.

TCınciL· girıılL'\ · i lı : ı:-, : ır: ın Kil diğL· ık ­

Eııııııa · nın

lı:ıy:ııı

tl·lıli­

kL·dcdir. h ·an, ı ·: ıııııı:ı'yı s: ıklı sı eııııek icin elinden geleni yapııı: ı y:ı k: ır:ır­ lıdır .

Lli'ıncııı i miL· <:on ı kları hatılı ı:ırzd : ı

bir

SL'r-

Holı Colıcn

i ngilizce Eııglislı Türkc : ılty:ı z ılı Turkish sulıtiıks

eğitecek

V:ıl Kilıııcr. Elizahcılı Slıuc . ltıdc

akadcıııis\ · L·n ol:ır:ık gi'ır­

düğünü anl:ır.

'Ibe /Jeaulichlll and Ibe !kos/ · is rt ru/1/CIIIIic CUII/ed)' //.)(1/ j(J/fuii 'S Ibe rtdt •enlures 1~/ .fuy .\filler r Frr111 !JrescberJ. o IIW'/11 ondjilllll\'. s/rec/ SII/Ur/ l.ıairstylisl. and Huris l 'ucbell~?u f'!'i lliulby !Ja/tu n J. a ji>llf-lelllf)('red diela/ur tl'l){) Jlresides ut •er Ibe !:·lls/ /:.llrujJec/11 ıwliull u/ Shll'elsirt. \\"'wn ./l~l ' is Jnwtuunced rt beruine rtjier rescuing sul//(' tl'ullld- he lwrlltlicitllıs jiw11 o jire in Ibe scbuu/ tl'lıere she lertcbes rt hel/lll_)' clrtss. a l!fi• clırlll,~ ­ ing ufif Jurl/111 ily a rises: sb e is 1!Ili• red a juh ili Slu!'elsia lllluring Ibe children u/ ! 'udwn~·u .

Simu11 'l i!lltf!ler (\ 'al A'i/mer) is rich .

.·1 tm!Jlc rtccidenl ·' fiad•s rt del'islrtlin.~ ('.\ji/usiun . lmjljlill,~ rt Sllirtll .~mllfJ u/ ficujJ/e in o lllllllclu ·ilb nu l'isihle //'Ol ' uu/. '!Zıeir un/)' buj1e is /\il l.rtlllrCI rstallune J. //'bu risks b is If/i' tu enter the llllllJel ı111d /Iy tu 1wtcb tlıel/1 . On ce inside Ibe 1111111el. /\il heCIIII/es lmjJfJed u ·itb Ibe utbers mu/ isjiJI'ced lu imjnvl'ise rt ruller-cuaster ride u/ escrtf!(' lu /e{f(//be .~m/If! hrtd? lu day/(~ hl .

ı 72

S KYLIFE

T EMMUZ

+

JULY 1997

sujlbislicated. rt IIU/11 1!/ rt tbullsrllul disg uises fl/1{1 almus/ supemcllllmlll' sN/h,d al s/eolill,~ eren Ibe mos/ c/useIy .~uarded of' lrertsures . lle is (f/su cu/d r1 nd C)'ll icu/. 11111 il b is j)(t/b crusses tl.ırtl o/ / :.1111/W Nussel ( 1:'/isahelb Sbue). a youn.~ scienlisl trbose lif(• is i 11 lernh/e drtnga. !:'111 lll tt has d iseot·ered Ibe ~?l') ' lu Nussiwt !Jil/ionaire \elli 'fi·etiaA?:,· r Nade Serhedz iia) ut •erubellllin.~ cmıhition lu crou·n binıself' 1/.ıe.firs/ C:::ar 1!f'lbe //('// ' Nussir111 1:'111f!ire. mu/he tl'i/1 du Clll) '/lıill,~ lo neu lmliz e Ibe danger tl.ıal sl.ıe n1wesents.


Before you set off to explore this fascinating and hectic city...

• 224 rooms, four suites • 24-hour room servi ce • Three restaurants • Patisserie • Two bars • Tennis Court • Seawater swimming pool • Heated indoor seawater swimming pool , jacuzzi • Health club and sauna • Jogg ing along the coast • M eetin g and conference rooms • Casino • Shopping areade • Barber and beauty parlour • 5 minutes from the ai rport ll~nıntt,· @ı

SffiGENBUGER RFCiERVATIO" SFk\'IC"r

... First get settled down at Çınar Hotel, only 5 km from the airport, overlocking the Marmara Sea. We'll make you perfectly comfortable during your stay in Istanbul, in a warm, friendly and peacefu 1atmosphere. just like in your own cosy home ... We look forward to meet you at Çı nar.

~

ÇINARHOTEL

•••••

Fener Mevki i 34800 Yeş il köy- I STAN B U L Tel: (02 12) 663 29 00 (18 hat) Faks: (02 12) 663 29 17- 663 29 21


MY F E LLOW AMERI CANS

Dünpnın

en ünlü müzikallerinden filme cckiiL·n lıu son ,·crsi-

Eviıa · nın

OYUNCUlAR 1 CAST Jıck l.eııınıon. JıııH.:s Carııer

YÖ NETMEN 1 DIRECTOR

yonunda. sarkıcı \ 'C akırisı ıvladonna lıasrolde oynu yor. h ·a Pc ro n \ın ıııü ­ cıdclc dolu yasamın ı anlatan hu ronı~ıntik film. yoksulluk icindeki co nıkluğu nun ard ınd an. hasarı. sii lıret

Peter Scgal Ingilizce English - Jıponca Japanese Türkce alıyazılı Turkish sulııiıles Russell Kraıııer (Jack l. cınınon) \'l' Maııhe\\ ' Dmıglas (James Garncr) lıir­ hirlcrinden nefret eden \ 'C sürekli rekalıcı hali nde olan esk i yiineıicilcrdir. Ancak ~imdi iinlcrindc lıcralıer yürü mcleri gereken bir yol vardır. Bey ~ ız Saray'da patlak verecek bir skandala lıula ::;ıııak üzere o l duk l a rını anlayınca , kar::;ıılarını atiatmak için gcr~·ck Amerika ilc yüzlc~ ııı ek zorunda kalırlar.

",'\/ı • Fdlou· AnıC'ricans" is r111 rJu/mgeous wmC'dl' ahou/ the' Anwricmı l'n•sidenc)'. '/'ı/'() j(m11er Clıief F\'C'CIIIiı •es. Nusse/1 Kıw11 e r (!ad? 1.!!111/IIOII) and ,\lalllıeıl' IJouglas (!anws ( ;omC'r) halC' C'I 'C'rl'lhing ahoul C'acb other. /Iu/ lheı • are thmu·n loge/her on tlw ro(l(/. \\"ben tt scmıda/ in Ibe' White' 1/ouse tlırmlens lo illljJ/ica/e huth r!f'tlwlll. Kn1111er tn ıd !Jou,t{las lım d in/o rC'tt! !I/1/C'rica lo dot(~e the ojwm lit •es //'ho u •w ıll o tmek II1C'III dou •n.

EV ITA

\'e zenginlik dolu lıir hapta adım adıııı \·ürüyüsünü giizlcr iinünc scriyor. h ·a. ıııodclliktcn. r~ıdyo yayınc ı ­ lı ğına. oradan sinema oy un n ılu ğu na kad~ır ilcrlcr. Güdü politikacı Juan PL·ron ilc c\ · lcndiğinde ise. artık ha::;arısının dcıruğundadır .

'!'his incredihly jJoj!ll!ar 111/tsica/ co1nes lo the screen ll'ilb jla111hoı •anl sin,t{er and ac/ress il/ad()/1//tl in the litiC' m/e. ll is tt runıtlltlicized /ook rtl her cunlm/'en;iallıjc•jivlll lı11111lı/C' he.~i lllıings as rı J!oı •ertı•-s/rid?e/1 ille,t{ili11/ttle ebi/d tlımll,t{h her ,t{rttdıwl ascent 11/J Ibe ladda of' s11ccess lo ./m lle. j(Jr/111/e t111d re.ljleclalıility. 1:'iili,!{ her considemhle cbamıs slıe rises jim11 111ode/ to md i o lımadeas/er to IIHJI'ie Slt/1'. /311/ s/ıe 11/('(!/S (//Id 1//{/1'/'i!!.'i /JOII 'Cijit/ j}(J/i/icianjllllll l'e1wı and /:'t•tt \ yeamill,t{ j(u· s11ccess is fi//(t/1)' jill-

English 1 Turkish

sulıı i ıks

l'crry , Salın~ı ıı ~ırck

YÖNETMEN 1 DIRECTOR

English Turk ish subtitlcs

Akx . kendisini isine ad~ıııw; :\c\\' Yorklu bir i::;adaıııı: l s~ıhl'l ise Lıs \ 'L'gas'ta büyük \'L' ıııutlu lıir aile ortaını k·inde yeti::;cn ,\ IL'ksika asıl l ı bir AınL'ri ­ kalıdır. ·Fools Hush ı n·. iki farklı kül türden iki insanın lıirhirleri \'e gennisleri hakkında cok az .) ey b ildik leri h ~ ıl ­ de evlenip. çocuk bcklcıııekriııi konu al:ın bir film.

.f/1/ed. NATIONAL GEOGRAPHIC BELGESEL

hik~ı\ ·elcrinin ekr~ın~ı t~ısındığı lıu lıcl ­

Ingi lizce

ı\latthl'\\'

ingilizce

Madonna. Antonio Ban(lcr~ıs . Jonathan l'rycc

Türk ~·e alı yaz ılı

OYUNCUlAR 1 CAST

Türk~·L· ~ıltyaz ı lı

OYUNCUlAR 1 CAST

Alan Parkcr

FOOLS RUSH IN

Andy 'i'l'nnant

ingilizce English Türkt·L· alıyazılı Turkish sulıtitlcs

YÖNETMEN 1 DIRECFOR

'!Z1C'se Xalional (,'eo.~mjJ!ıic doc/111/C'II /aries hrin,t{ inlereslin,t{. wloıujit! (//1(/ exiting nain re bislories on J'0/11' screen and lal!es yo11 on glohrt! e.\jJ!rmtliı!lısf lll/Ilin' tillti the enl'irull/1/elll. leclnıo/­ og)'. bistorı •. bınnan rldt •enlllre. jJeojJ/e. jJ/uces (//id ell illl res.

llirlıirinden farklı

\'L' ilgi cL·kici doğa

gesL·IIer. doğanın renk l i. lı ili nıııedik \ 'C ııı~tCLTa dolu yasam ın ı giizkr iiııü­ ııe .'eriyor. lzleyL·nlcri küresel lıir doğa. l'L'\TL'. tarih ,.e kültür yolnılu,Quıı~ı cıka rı yor.

ı74

SKYLIFE

TEMMUZ

+

JULY 1997

Ale.\' is tl jJra,t{lllrllic ,\'e11· l'orker //'bo has alll · aı·s ji1cllsed o11 his 1/'urk. '!Zıougb lıe dıws11 ., A!//u/1' il . he needs sollleone /il-w lsolıe/. tt . llexicrllı ­ Amerietlll //'ho gre11· 11/J ili r1 lm;t{e. !ot 'ill,t{ fo mill' in /.os 1'e,t{rts. Foo/s N11sb t n· is tl !r!l'e stor)' ili rel'erse. in uhicb JwojJ!e jiw11 lll'u dislillclll' diflcrent ell illlres .fi'/1(/ tbelllselt '('S mrırried und e.\jJeclin.~ rt hahı •. 1-nwıl'ill,t{ t •eıy Iiiiie olıu111 o 11e t/1/o/ber ur !heir resjJeclit •e lıuck,t{rı n 11 u/s.


GLARANTİ ~ EASING II ~ Akıllı yatırım. Akılcı işbirliği .

GARANTI FINANSAL KIRALAMA A . Ş. GENEL MÜDÜRLÜK: Ortaklar Caddesı, Bahçeler Sokak No: 13 Mecıdıyeköy B0290 ISTANBUL Tel: (0212) 288 SS 08 Faks: (0212) 274 18 4S TEKSTIL GRUBU/MERTER Tel : (0212) 637 28 82 Faks (0212) 637 06 84 ÇUKUROVA VE GÜNEYDOGU BÖLGE YÖNETICILIGI/ ADANA: Tel: (0322) 363 2S 37 Faks: (0322) 363 2S 38 Gazıantep Temsılcılı9ı: Tel : (0342) 233 1S 11 Faks: (0342) 232 97 78 EGE BÖLGE YÖNETICILIGiiiZMIR: Tel : (0232) 489 8S 70 Faks: (0232) 489 8S 74

Garanti Finansal Kiralama

A.Ş. bir~ Do(juş Holding Kuruluşudur.


Geçmiş

Zaman Olur ki

Dü nyan ın en büyük \·c en eski ınahctlcrindcn olan Ay:ısofy:ı, Ortacığ mistisiznıinin de simgesi sayılır.

1 ONCE UPON A TIME

HAGHIA SOPHIA IN THE LATE 19TH CENTURY

A;~~~1~~a

360 yılında yapıldıktan sonra 404' te ya nan , 41 )k yenilenen. '552'deki N ika ayaklanmasında tekrar bir yangına kurhan giden eski Ayasofya·nın yerine ~iındiki büyük ınalıedi. 1. Justinianos, Anadolulu nıiınarl:ır iskloras ilc Antcıni ­ os·a yaptırdı. 27 Aralık '55Tdcki : ı( ·ı lıs tiircnindcn sonra iç süslcınclcri otuz yıl daha sürdü. '5'5 metre yüksekliği. 52 metre çı pı olan kulılıcsiylc cncnin sınırsızlığını. duvar ıııoz:ı i klcri ,.c ıncrııı c rlcri ile ek· denizleri. orııı:ınları simgeleyen i\ y: ıs< ıfy:ı: dcprcıııkrdcn. yang ın la rd:ı n hi r~·ok kez <.:tkilcndi \ ' L' her seferinde iizcnlc onarıldı. Bizans diincınindc. iınpar:ıton ın \'L' paıriğin de k:ıtılclığı dinsel tiircnlcrin yapıldığı ın:ılıcdi. I.W· ık isı:ınbul"t ı isgal eden l.:ıtinlcr yap, ın :ı l:ıclıl : ır . Fetihten (lı).)) sonr:ı caıııive t"L'\Tilcn Ay:ısofya: kL'ntiL'ki ıüııı sd:ltin cı ınikrin en büvüp,ü ol:ır:ık k:ıbul L"dili yordu. l l. Sdiın (1'5(ı(ı - 1'5-ı) \'L' lll. :'>Jur:ıd (1'57· ı - 1'59'5) cli'ıncnıkrinde. :'>liın:ır Sin:ın t:ırafından on:ırıldı \ 'L' yeni ınin:ırclcr. lıünldr ıııa l ıfili. : ı\'lusun :ı d:ı padis:ılı türbclL'ri y:ıpılclı. ML"drL'SL'si. iın:ır<.:ti. kütüphanL"si. ınunkkith:ınL"si. s:ıdır­ , ·anı. ıncktL'hi. ,-;chilkri. ccsıııcsi \'L' türlı<.:lcri ilc büyük bir Osmanlı külliyesine diisünL·n Ay:ısofy:ı·yı. 1'). yüzyı l da Fossali K:ırckskr gcn is c:ıpt:ı on:ırc lıl :ır. l<J :~<J'l:ırcl:ı ıno z:ıik on:ırıınları ncdcnivk- ib:ıdetL' k:ıpalı ik en 1 Suh:ıt !').))'tc lllÜ Ze y:ıpıld ı. e

T E MM U ?

O ne ol the lml{est and oldesi jJ!aces r~/u•orsbijJ in the u•orld. 1/a,~bia

Sofihia is the Sl'lllho/ r!f'mediaeual mysticism. 'f bis cb 11rch //'as originalll' lmi/t in

.)60. Intnil duu•n ili 404. u•as reh11ilt in 4 15. and again hum/ d011'11 in the Nika rehellion r~/ 532. 'Ibe preseni cburch IN/s h11ilt in ifs place j(Jr

justi11ian 1 hi' the tirebitec/s lsidoras and Antemios. Altbough the d?llrcb u•as inaugurated on 27 /Jecemher 5.17. the interior decomtion took a .fin'lher tbirty years to crnnplete. /ts 5'l metre high and .)2 metre hroad do111e S)'lllho/ises the hem•eı1s. c111d ifs

!Nil/ 11/osaics. marh/es and coiiiii/IIS the seas a11d j(1rests. 1/aghia Sophia IN/S dcnna.~ed hy earthq11akes and jlres on 11/llllelwls uccasirms O/ 'e r ibe cc•nlllries. IJIII Nrcb tillle reslured. 1J11ring iii'ZCIIIIine times rel(~iniiS sen •ices he/d ili the cb nrcb u·erc• allelli/ed hi' the e111jJemr and Ibe jJa/riarcb. 111 /204 the !-iJIIrtb Crrrsoders occupied lstwrhnl and plinldeıt>d Ibe ch11 rch t1/on.~ 11'ilb other 131'Ztlllfille treas11res. Afier the 'f irr/..?isb COIIrJIIeS/ ili / 4'i'3 the church 1ms Wlll 'erted info tl 111osque ll'hicb u ·as regarded asjiırenwst mıwng ol/ otbers in tbe citı·. f)11rilı,~ the re(~11s o/Selim ll ( !'i'66- I'J 74J and .\lumd lll ( l'l 74- I 'J9'i'J

the cb11rch 1/'CIS repaired hy ,\/imar Siıwn. 11'110 added neu· lllillan•ts t111d an imperitlllr~u,~ia. (//1(//J//ilt m)'a! to111hs i11 the cbr rrch)'ard. \\"it b i/s college (11/edlt>Se). eleiilen tari' school. jJIIhlic k ilcben rillllll~'f J. lilmny. homloge roo111. j(ıuntai11 jill' ah/11fiolls. drinki11,~ u·uterjimntain (///(/ tu111hs. tbe j(mner cb 11rch fıeCI/11/(' 01/(' 1!/fill' /clll{l'Sf ()ffoll/1111 /IIUS!f/1(' COI/ijJ/e.U'S. 1/aghia Soflbia u•as extensir•elı • reslored hi' tbe 1/aliclll Fossafi hmtbers in ibe 19/h centurı•. 1111d its nwsaics u·en• repaired i11 the 19.-IOs. 011 1 Felımarr 19.)) it INIS tmnsfimned info a 1//1/Se/1/11.

+

176

S KYLIF E

By NECDET SAKAOCLU

JULY 199 7


1997 07  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you