Page 1


SARAR


Nereye giderseniz gidin Netaş yan1n1zda! Wherever your journey is, we wi/1 take care of your communications.

Netaş,

tam 30

yıldır

size en

sunuyor. Bilgi toplumuna artan

dönüşrnek

değil,

insanların

ediyor. Terminalleri ,

çözümleri olarak,

Netaş

has been building

şebekelerini çağın iletişim

wireless, eellu/ar and multimedia networks, are implemented

müşterilerine

sunuyor .

Yalnız

bunlar

en büyük

zam an

onların yanında olmasıdır . Çalışanlarının

en iyi hizmeti verebilmek için her

gibi hareket etmesi , hedeflerine

büyük

ulaşmada

on a turnkey basis to both public and private customers. A vital taetar in

Netaş 's

advantage lies in its ability to partner

with customers through local representation, comprehensive technology transfer and joint-venture operations. Netaş 's

effectiveness comes from its dedicated workforce

doğru olanı

of highly talented individuals focused on their targets

için Toplam Kalite Yönetimi'ni kültür

and working as a single team and utulising Total Quality

pekçok faktörü gözönünde bulundurup en başarı

ever increasing demand,

These solutions, inc/uding terminals, digital PBXs, wireline,

müşterilerine

seçmesi ve

the needs of the people to communicate. To achieve this

telli , telsiz ,

sayısal santralları ,

değil, Netaş'ın başarıya ulaşmasındaki

t akım

for three decades, has been reaching out to fulfil

lnfrastructure Networks in more than 20 countries .

faktör,

bir

sürekli

Netaş ,

altyapıyı

dünyada 20 'den fazla ülkede

hücresel ve çogulortam

da

için ,

çözümlerini

iletişim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yalnız

Türkiye'de i n şa

gelişmiş iletişim

ol arak benimsemesi ,

Netaş'ı verimliliğe ulaştırıyor .

de kesintisiz ve sorunsuz için , bu bilgi birikiminden

Siz

Management as a culture for success. So to enjoy the

iletişim ayrıcalığını yaşamak

privileges of smooth and uninterrupted communications, all you need is to contact

yararlanın .

Cl ~

P · R · I· Z · E

1995 TUSIAD Katder Quallty Award Wmner

19"9"6 N ETA

Ş

Netaş .

Nefa$

ILETIŞIMDE 30. YIL

30 YEARS IN TELECOMMUNICATIONS


YIL / l'ear 15

SAY I /.Vumber 166

YÖNETIM Türk Hav~ı Yoll:ırı Adın;ı S:ıhihi

Pttblisberon belm(lof171r

\

Yönetim Kurulu Ua:;-k:ını ve Genel MUdur 1 Ch:ıim1an aud C/JO ATILLA ÇELEBI

Antalya Mutfağı

62

YAYlN Genel Koordinatör Geııeml

Antalya C ui s iıı e

Co01·dina1or

By All ESAO GÖKSEL

ÜMIT UMAR Ediıoryal

Koordinatür/ Et/i/on'af Coordi1ut1or

ADNAN BOSTANCIOGLU Yazı 1 ı~ri Müdürü 1 MauaginR Edifor ENGIN ÖKTEMER

Kapak ( Covcr

Creative DireciOr

NEDI M ERINÇ

LALEHAN UYSAL

Editör 1

Eılitor

BARIŞ DOGRU

Baharın

l:."uglisb &litorial MARY

Sanat

4

IŞIN

Yönı::ııneni

ç içek yüzleri

1 A 11 Direc/or

ı·

Flow

ÜMITATAMER

faces o spr·ing

Uç u ş No kt as ı

By LALEHAN UY Al Foıogr.1n:ır

1

BAKÜ

Pboıüs

74

ÖNDER DURMAZ (Edi/ur) ERDALALOK

Flight Oestiııatioıı: BAKU

K eklanı

1 Acit.-'el1isiug DUYGU TAMER YURDAGÜL ALTINÖZ

Tel, <0212) 663 63 00

(Exıl

Sahaflar

111'11/ 1 IH5

Coordinato,.

lslanbul's

NURHAYAT KASABALI

T<+ (0212) 663 63 00

By GÖKHAN TAN

16

lkkl:tm Koordinatoni/ Adııe1tising

Çarşısı

(f.x ı )

Anliqu a ri a ıı

Bookshops

By ILIIAN AKBULUT

11 7'1

D:ıgııını 1 OL'Itrilmlion KEREM ILTER

-

Td, (0212) 663 63 00 (ExıJ 1189 Adres 1 Addres.._ı;; Türk

11 : ı v::ı Yolları

Genel Yönetim

Bin:ı"'

Atatürk H ~ı va Limanı 34830 ISTAl\Bl H.

M\'RA

88

1hıcı o~ınan Bayırı No: 61 80900 Tar.ıby:ı • ISTANBUL

Td (0212) 223 ')(\ 00 (20 Ediıory:ıl Üı-ctim

Lyciarı

h aı)

Azmak

1 1:€/itvria/ Prodnclion

çayının

serin

sularında

LID.~Ti .

lnönü C~ıd. Günıli$konak Apı. No: 44, K~ıı : 2. Daire: 6 80060 Günıli uyu - ISTANBUL Td, <02 12) 245 26 28-29-30, 245 26 9:1 E-Mail: Um:ır@ ıurk.nı.:ı F:ıkso

the

cııo l wat(~ı·s

of the river

Az ın ak

110 CITYSCOPE

By All ETHEM KESKIN

144 DUTY FREE ON BOARD

(02 12) 2•5 26 91

Baskı-Cih

City of M yı·a

By OKTAY CIHANGIR

1 p,;utillg-Birullng

148 INFORMATION & RESERVATION

Hürriyet Ofset

164

ı\latba.ıcılık

\'(.' G:ızctı.:c ilik A.Ş . 34625 Sef:ıköy - ISTANIJLIL Td (02 12) 698 58 58 F:ıkso <02 12) 69H 98 2!1-29 Renk

Ayrımı

0\'UNLAR/PUZZLES

Colour Se{Xnrlliun

STAillPA TcH0212)2359B95 Cm.ifield Studıoliıtk

H.(f(•ım

ile l'l./{)1/m~rır

/Jcr,.:imı zdı· yayw/w ımı ı-azı t'l·forqırajlmrlan ktıyna~· lxo/ınilmc-dt•nlam

M<HJNf, 77-1)'

tmrifuulmı

n• fıxc·f aluılı (l)'l/a bı,. In• '1111

.\kj1ıfi• ı.~ p11bfıçlıt'fl mmlliıl)'

ı ·atnloma.ı

l'lll'tllllawı·

Kar altında Ürgüp

170

46

ViDEO

Ü ı·güp ıırıd er sııow

174

By GÜLTEKI N ÇIZGEN

KARTPOSTAL / POSTCARD


ea r Passellf.WI'S. Turkish Airli11es ma 11a~eme 111 a 11cl persol/llel make e/lerv e11dea i'OII r to improl'e servicesfor passe11~eı-s. Witb your support 771l' is ıum • a11 airli11e Jl'itb a rejmtatioll comparah/e to those ofmajor l:'uropem1 alici u •orlcl airlilles. wıd despite tbe.flerce compet il io11 ll Oll ' preı•a ilili~ . is al Ibe foreji·oıJI (!l U luslamrıısı havacılık kurulu ş­ Ibe sector. Statistics com ları tarııfından yayınlanan istapiled hy iiJ!emaliollal al'itistikler de bunu aç ık~·a gösteal io11 or~a 11isalioıJs riyor. denumstra/e tbis clear()l. 1996 yılı trafik (ücretli yolcuStatistics co11ceı·llill~ trc!r kın) geli şimi ile ilgili istatistik1995-96 Trafik Geliş imi (ücretli yolcu-km) fi c (ret '{! lll/(! fJCISSell~('rS ler. Tl lY faaliyetlerinin Avrupa kifomelre) ~nm •tb )iii' 19% ortalaıııalarınııı ~· ok üstünde lncreases iıı Tmfficfor 199;-96 re.flect the fact that '/1-ll "s sonuçlar verdigini yansıtıyor. ( Percenta~e lncrease in Reı ·emıe Passe11~ers-km) operatio11s are tl'ell ahrwe Avrupa kiikenli havayolu ş ir­ l:'uropea11 cwera~es . ketleri ile TIIY'nin tr:ıfik geli29.0 \f/be11 ll'e COIIIfJCI re 1:'11 ro· iınlerini hat bazında ele ala27.3 pea ll airfi11es tl/Id n ll' İli cak olursak, grafikte de giirü/erms of /rajf/c wou •tb by lccegi gibi, aradaki farklar gerre~io11 . as ca11 he see 11 çekten milli hava yolunıul a çı22.3 20.9. ji·o111 Ibe ~rapb 'f'IIY has sından gögüs kabartıcı. 20.2 18.9 acbiel'ed leads ll'bicb are a Tmfik (ücretli yolcu-km) geliso u rce of pride for otu· şiminde Avrupa hatlarında 1/aliollal carrier. TIIY %20.2 'lik bir orana n ll ' bas e:\pallded ils IraI ulaşırken , Avrupa havayolları fic (rel 'l'lllle passelt,~ers ­ oı1alaıııası sadece %6.2'de kal ll.l kilometre) hy 20 .2 % for mış bulunuyor. 13u rakamlar, 8. 1 f:'urojx•all routes. white the Kuzey Afrika hatlarında Tl lY 6.2 correspımdiıt~ twera.~e rise için %27.3 iken, Avnıpa ortajiır h'tlrojJea/1 airli11es is lanıası %14.H; Ortadoğu hatlajiiSI 6 .2 %. For Nortb Africa rında ise THY %20.9'luk bir Ibe samej1~11res are 2 7.3% gelişme giisterirken. Avrupa j (;r 7'1/) ' tl/Id alt auera~e ortalanıası o/o 11.3 olarak ger.::5 .::5 § / 4. 8 % j(ır h'llrOjJeCIII air~·ekleşıııiştir. TIIY ' nın geli ş imi ~ :ı $ ~ ~ filleS: aıtd _/(ır the Middle Kuzey Amerika ve Uzakdogu = ~ :;;; = :;;; i: :t li) Has/ 20.9% f o r Tl ll ' a11d hatlarına ait rakamlarda da beli) ·~ j t/11 ll/lera,~e 1 1.:) % for lirgin bir biçimde görülmekte·~ · o= ~ ':i ~ t: Huropea11 airli11es. Simi/ar dir. THY, Kuzey Amerika hato j w·ot!'lb bas hee11 acbiet •ed tında %18.9'luk bir artış gerg h)• 77 / Yjbr Norlh America çekle tirirken Avrupa havayolU/Id the Far Has/. witb rises ları ortala nıasındaki artış saderlj' 18 .9% al/d 29% respecce %7.Tdir. Uzakdogu hattında bu gelişme TIIY'de %29. lit •ely. comjJared tu jus/ Türk Hava Yolları 1 TURKISHAIRLINES 7. 7% tllid 8 . 7% for h'uroAvrupa havayollarında ise Avrupa havayoll arı ortalam ası 1 AVERAGE FOR EUROPEAN AIRLINES peul/ uirli11es. %8.7 olarıık gerçekleşmiştir. 7f ll ' :~ O/'e raif iliC/'eC/Se ili Trafik faali yetlerindeki geli~trafj'ic t•olume for all re~io11s is ıııeyi hatların toplanıında ele alacak olurKaptan Pilot 1 Captai11 Pilo t 22.3%, ll'hereasjbr h'umpea11 airli11es sak THY 0 o22 .3'lük bir hızla ge li ş irken . ATİilA ÇELEBİ Avrupa havayollarının ortalanıası %8.1 'de tbe w •era,~e is 011()' 8 . 1%. Yönetim Kurulu Başkanı Tbese acbiet •emeltls co1ljirm !bat 011r kalmı ştır. ve Genel Müdür 1/CIIİO//CI{ Ctlrrier is COII.mfidalill~ i/s Bu sonuçlar milli havayolumuzun sizlerin Chairmaıı aııd CEO place i11 iltlentaliomtl ciuil tll •iuliOII de destegi ile dünyadaki yerini saglaıııla ş­ tbullks lo tbe loyalty C!/ o/ll' passel/tırdıgını kanıılaıııakıadır. Hepinize sonsuz teşekkürler . l·W1~ · \Ve tbunk you allmost sillcere()'. Saygılarımla . ayın Yolcularııııız.

Türk Hava Yolları yönetimi ve personeli sizlere daha iyi hizmet verebilmek için her türlü çabayı sarfediyor. Sizlerin de destegi ile THY'nin ismi dünyada ve Avnıpa 'da diger dev hava yolları ile birlikte anılıyor ve gününıüzün agır rekabet ~artlarına rııgıııen sektöründe ün sıralar­ daki yerini saglaıııla ş tırıyor.

D

S

~

-

-

~

i

-

-


/Ir LALEHAN UYSAL

'·Ben İstanbul baharının yarı hasta, havada, suda gizli ürpermeler, tereddütlerle dolu başlangıcını severim . Vapur dumaniarına kadar her şeyin bir leylak rengine büründüğü günler .. . İstanbul ' da baharın ilk müjdecisi bu renktir. ( ... ) Şehirli bu günlerde birdenbire bütün bir kış kapanıp kaldığı dünyanın bir tarafından çatiadığın ı hisseder. ( .. .) Sonra bir gün asıl baharla, halkın dilindeki baharla karşılaşırsınız. Yolunuzun üstündeki bodur erik ağacı bir gecenin içinde Pompei fresklerinin o meşhur Florası gibi çiçek açar, büyü ve saltanat olur. Ertesi gün bir türbenin parmaklığı üzerinden bir erguvan dalı , sanki gözlerinizin önünde, ağır bir ölüm uykusundan uyanmış gibi gülümser, gerinir. Bir hamle daha, kapınızın üstündeki salkım ağacı çiçeklenir .. . "

J

Ahmet Haındi

Tanpınar

"/ !ot ·e 1/Je ji ·agile. hesilmLI lıegiılllinp, o( sjJrillg, 1/'hen air tiltti 1/'a/er shiL ·er surrejJiilious~)'. /)ays ll'he11 et•er)'lhillg. illcludi11g sntol-?e rising ji ·o111 the sletmL j(' l'l'ies. is lingeti mtun ·e... 7/wt is the colo11r ll'hic/1 /frst hem /ds sjJrinp. in l.~tunfJ/l/. ... . lt thal time the city du ·el!er feels the u •orld 111 u •/Jic/J /.w has !Jee11 conjined all ll 'illler cracw 111 one sit/e . ... 'f hen o1te day you e/tColliller the rea/ ,, prillg. the s;n·ing o( elic/w Ot ·enlig/.JI the du ·ar( jJ/tun free 011 your road fJursls i11/n Mosso111 /ike thal(mlwus Flom o( 1/.w 11ollljJei.fi·escos. coslillg i ts sjıel/ o nd eJ~ir~ı·ing i ls fJI ·ief re l~f.!./1 . 1 /.le 111!.\'l dur tl IHwtc/J u(judas free lrailill.f!. Ol 'l!l' the ra i/ing OI'0/11/d a /omfJ sJu/de/1~)'. o/n10sl !Jcj(Jn' your L~)·c•s. sn1iles as i( u·akinp, 11/J jim11 o /ww : ı · sleejı o{ dea//J. and stre/cl.ws. 011e n w r e cif(ı rt m1d the ll'istaria a/)l)l 'e your d n or is ili jloll'er. ·· Alıınu

),

en Istanbul 'da veya dün yanın herhangi bir ülkesinde baharın kararsızlıklarla dolu sabahlarını ve ne zaman a ç ınası gere kti ğ ini bil en kararlı e rguvanlarını severim. Gelincikl eri kın ş tıran rü zgarın. erik ağaçlarını yanıltan güne ş in , bahar nezl esi seslerin erguvan rengine karı ş tı ğ ı. gecey le gün-

I

B

Tanpınar

foo l ot •e m o ri/İilgs jii/1 of !he h esİICIIH: İes of sprİIIg İli Isiallbul or İli any co t11111:l' İli the

tl'orld. a11d !he determİ11ed judas /rees ti'bİcb knou • e.\'acl~)' uobe11 they ti'İI/.flo ll'er. Days u •h e11 the hreeze u •ajis the poppİes. a11d the Sil ll ll'hİch dece İL 'es the p/11111 trees 111i11gles u • İth the s11eezes of hay f el'er aud the hluİsh pİnk judas h/osso111. u •he11

5

S K YLIFE N ISA N

llamdi

+

A PRI L 1997


düzün e-?it olduğu günk:r ... Kar lx:yazı soğuğu

ısıtan

sarı ı_·iğdem.

to ın u re u k 1anan h:ıdem ve kiraz ağa cı. sonra hü tün ç içekler \'C hütün insanlar aynı anda c:ınlanır. sank i da ha fa zia nefes alırlar. Önce hava ısınır. sonra su. en sonunda da toprak .. . Cünkü y ılı Kasım ve Hızır diye ikiye ayıran eski rakvime göre önce havaya dü-?er ceınre ( 1920 ~ubat: Cemre-i lıli\), sonra suya (26-27 ~u­ hat: Cemre-i s:lniye), en sonunda da toprağa (')-6 ları: Cem re-i sillis) ... Cemre: kor halindcki ale-?··· Insanların içine de dü-?e r mi bilinmez~ Dünyada bahar insanların y üzlcridir. Çiçek yüzk ri. çi(,·ek lxıkı-?ları , gülü-?leri .. . Birinin gelinciğe henzer clurU-?U ... Alımlı. .. Kıpk ı rm ı zı bir elbise. simsiyah bir hakıs . incecik zarif bir hedcn. Yemyeşil bir elenizde rüzgara kapılıp gider. Asla tck ha::;ına olamayan , her zaman bir h ~ı.~ ka gclinciği c,:ağıran zayıf gclinciklcr. Rüzgard : ı darılır. koparılınca solar. Ömürsüz insanlar gibidir gelincikler ... Bir ddter arasında kalır ya lnız i>lüsü ... Dün ya da bahar insanların gülüsüclür. Pap:ıt y: ı gibi ... Cocuk \ 'e beyaz ... Genç, saf ve mLitevazı. .. Basra ta ç olan. elde a::;k sorusunu yanıtb­ yan hilmi::; ... Yeşil çim lerelen a y rıbınayacık ka dar oyuncu ve kopanlamayacak kadar se\'ilen ... Bütün bunlar onu bü y ütınez. Kibirsiz bir çiçek. O belki de hu ncdcnk: hütün bir mevsi mi simgeler. Dünyada bahar insanların hakı::;ıdır. Bir Jale gibi .. l{cngarcnk ... Sarı, kırmızı bazen neredeyse simsiyah. .. Ya l nızdır. .. O bazen dik , bazen bü kük hoynunda hep yalnız açar. Asla hi c bir la -


Anılarınızda

sizinle birlikte sonsuza dek yaşayacak ... snack

y üzm e

su

bar

çowklara yönelik eğlenceler

havu z u

tenis,squaslı

sporları

jimnastik

ı_ • liirk mutfağmdan seçme lezzetler

b e a c

sa l o nl arı

b a 11

ANTBEL BELEK HOTEL

3. Kum Tepesi Belek, Serik 07500 Antalya Tel. (0242) 725 41 02 - OS Fax. (0242) 725 42 68-70 (Antbel Belek Hotel ÇEÇE N ŞİRKETLER GRUBU'na aittir)


11(~hl a11d day are !he

sc/Ille IC:'II,~ Ih. Firsl ibe ye//0/1' CIVC/IS tl'lıicb u ·amts !he SIIOII '- 11'/.ıile co/d.

!hen

httddill ,~

almo11d

a11d

cl.ıeny 1rees. a 11d

fina/Iy all !he .Jiot/'ers a11d people CO/lle lo li/e silllllllclltOIISil'. seeillilig lo hrea!l.ıe mure deejJil'. Firsl lo u ·amt ttfJ is !he air. 1he11 !he tm/er. a11d ji11al(ı• !he earlh. Accordi11p, lo !he lradiliona/ fo/k calelidar tt'l.ıicl.ı dil'ided !he year i11/o Kastlll and Ht:::tr. !l.ıis u ·arming is !he tmrk !!/ lhree red ho! halis r!/Jire knoll'lt as cem re . Ybe j/1xl kilol/ 'li as Cemre-i tllôfa//s info !he a ir

011

19-20 Fehmmy. !he second kllOI/'11 as Cem re-

i saniı ·e info Ibe tm/er

o11

26-27 Fehmar)' and Ibe

!hird knoll'lt as Centre-i sii/is i1110 !he emth

011

5-6

,1/arch. Whe!her 1/.ıe cem re fal/ il/lo people is tlltclear. Sprill,~ et'er)'tl'bere is !hefaces qj'peop/e. Ibe faces (!/)lot/'en;, !l.ıe g/anci11,~ sm i/es !!/.Jlou'el:,·. 01te is as heg11ili11,~ as a poppı·. u ·ifl.ı her crimso11 dress. eho11y h/ack /.ıe(l(/. and sicnder !JOe()'. /11 a sect !!/ weell wass she SIIIJIIti/s /() Ibe u·i/1

q/ Ibe ll'illd.

Ele-

gellll poppies are 1/et •er a/o11e. Imi a/u·aı•s ini'i/e o/hers. (/!he u ·i/1(/ is foo 1/'1/d !hey Silik. and i/!>icked !hcT jet de m my. !'of>[Jies are /ike nJor!al me11 . 011(ı• !heir dried melltOI,T re mail/s be!u•eelt !he pages of' a diarı ·. Sprillg et 'i'rl'll'here is !he snti/e oj'people. Like

a dai.~ı ·. While a11d ebi/d/ike. ı (ıtlltg Jmre a11d modesl. \r 'i!b a erol/'li 011 ils head. a11d !he Clltsu·er lo lol'e i11 ils ha11d. 7'oo pla,ı:Jit! lo par!.Ji'om !he .~ ree11 wass.

{//Id /()()

cbanllillg lo he picked . .\'()1/(' (~/ lbese

giL'e il ct se11.~e !!{.i/s Oll 'lt impor/ance. ll is a .flou·er tl'ilholll pride. tl'hicb is perhaps u ·/.ıy il S) 'llt!Jo/ises !his sectsoJt. Sp rili,~ et•eJytl'bere is Ibe npressioll ili j>eojJ/e \ (~ı·es. Like a lttlijJ !!///W ll)' co/ot /IX. l ·e//011'. red. sontelill/es o/mos/ IJ/ac/.?. ll is ahJI/e. Alu·aı·s a sill,~lejluu·er 011 a SIClll tt'lı i cb is SO/ll('/ i 11/I!S SI 1'({ ip, b!. SO/IlC/ i 11/('S dmojJ-


K A

)

N F

G

s z

&

s

A

İ

Weykoz yönünde TEM'den İstanbul ' un

o

R

s s

İ

ç E

ş

K L E R İ ' n d e

'

z

L E R İ

L İ K

y o

B E K L İ

çıkarak HIDİV KASRI'na doğru gidersiniz, Kadıköy ' e

12 dakika

uzaklıkta,

alan içinde eski Türk mimarisine göre seçkin bir dost ten is özel

ortamında

kortları,

otoparkı

o f l oiv

inşa edilmiş,

yüzme havuzu,

sosyal tesisleri,

ile

yerleşime hazır

KÖŞKLERi

"Tarih ve Doğa İçinde Çağdaş Yaşama" ulaşırsınız .

Tel. Tel.

R

içinde ama şehrin karmaşasından uzak,

Levent'e veya geniş yeşil

ö

K

V

Merkez Şantiye

(0212) 283 11 44- 270 3 7 43 (0216) 331 03 66-331 14 59

'ne


le aynı bedende bir başka laleyi yasatmaz. 1\.ıs ­ kan~· tır . Gösterişli vazolarda ve adıyla anılan bahçelerde yalnız başına sefa sürer. lkncildir. Sadece hen dediği için bir devre adını koyar. Ötl~clidir ... Bir devrin çük üşünü scyreder. Dünyada bahar insanların yüreğ idir. Leylak gibi ... l'vlavi , pembe , beyaz. en ~·ok da etlatun ... Bir dalda yüzlerce ~·içek açır. Çi~·ck l cr i matematik hesaplarla diziimiş gibi nıükenııneldir. Çalmak istersiniz. dalını kırmak, sahip olmak ... Eve getirene kadar sarkar hoynu. Sonra her yen i gün ci~·ek çi~·c k düşer. Ama i"1lnwz. Çünkü leylak çiçek değil ağaçtır. Dünyada bahar insan yüzlü rengarenk (içck lerdir. Yalnız Istanbul 'da bahar ergu,·andır. Erguv:ın ... Bir mevsimi ve koca h ir sehri tarifsiz hir n.:nge boyayan hir sakacı ... KoparıLıcık boynu. suya konacak kökü olmayan bir asi .. Ağacının kollarında. bedeninde. kahuğunda teklifsiz ar.;acak kadar i\zgür ... Ömrü bittiğinde i\lüınü kabul edecek kadar cesur. Yerde kaldığında hile rengini yitirmeyen : ıskın ,.c y: ı sanıın r.; i~·eği ergu,·an ... Bahar erguvandır. Erguvan aşktır. Aşk yasanı­ dır. Yasanı l xıhardır. •


)

PiTA$ MENSUCAT SAN. VE TiC. A.Ş. / PiTAŞ TEXTILE IND. & TRADE INC. KERESTECiLER SiTESi GÜLDALI SOK. N0:13 34010 MERTER·iSTANBUL/TÜRKiYE PHONE: (90)(212) 557 40 35 (PBX) · 505 93 53 (PBX) FAX: (90)(212) 584 54 99 PiTAŞ MENSUCAT BiR DESA HOLDiNG KURULUŞUDUR / PiTAŞ MENSUCATISA DEBA HOLDING COMPANY


ili,~. ı\'o tulip St!f{ers atwther tu !ip 011 the same hoc~ı ·. lt isjealous. 111 !!,lamorous mses a11d its 011'11 .1pecial gardem it anutses itse(/ alu11e. lt is se(fisb. That is hou• it lllallCif!.ed to le11d its Iletme to a period i11 his/Ol)'. the 7it!ijJ /:'ra. ll'hosefa/1 illl'atched ll'ilh chagri11. Sprillf!. et'elyu•here is the heart of people. Like /i/ac. Blue. pink. 11•hite. bulmost of all its 011'11 co/otu·. f-11111 dreds of tiny jlot!'ers 011 a si11gle stem. arranged as precise(ı • as [/hı· mathematical calculation. l'ou are tempted to steal it. to breuk qj/a brcmch. and Oll'lllhe litae yotuxe!f Bul bejöre you hm •e reuched home it is hangin,~ its head. cmd itsjloll'enfa/1 daı· h)' day. Bul it does not die. hecuuse /i/uc isa free. 1101 ajloll'er. Sprin,~ et'ei:J'il'here is the mm lı ' co/oured Jloii 'I!IX tl'ith l11111/CIIl faces. 011~ı· in Istanbul is spri11g the judas free. 1Z1e judas free . A joker 11hich paints ct ll en tire seaso11 ct11d an entire city in a co/otu· it is impossihle to quite descrihe. A rehe/ u•itbout a neck to hreak oj}: ll'ithout a root to put in to //'afer. ltfeelsji'f'e to open its .f7ou•e1x (1/lı'll'here. 011 its hranches. tn111k and hark. When its 1[/e is Ol'er it is courageous enou,~h to face death . .fudas biossam is the jloll'er q/ lol'e a11d 1[/e. u·bich does not lose its colour eL'ell u'be11 seattereel 0 11 the grou nd. SjHill,~ isjudas blossom . .fttdas biossam is lol'e. Lo1 •e is 1[/e. L!f'e is sp ring. •


Ülkemizde ilk sigorta uygula.ma.la.rını sunmuş, iki köklü şirketin birleşme­ sinden doğan Nordstern İmta.ş, Türkiye'deki sigorta şirketleri arasmda parlayan yıldız olduğunu bir kez daha. gösterdi. Bağlı olduğu UAP grubunun AXA grubuyla güçbirliğine gitmesiyle, Türk sigorta sektörünün en güçlü hisseda.rlara sahip şirketi konumuna geldi. Nordstern İmtaş, bu stratejik

birleşmeler

sonunda 45 ı m11ya.r USD aktifler toplamıyla dünyanın bir numaralı, 6 ı m11ya.r USD prim geliriyle de dünyanın iki numaralı grubunun Türk üyesi olma.kta.n gurur duyuyor. Nordstern İmtaş, sunduiu 60'da.n fazla çağdaş sigorta ürünü, esnek çözümleri üstdüzey hizmeti ve 80 yıllık

deneyimi ile güvencesidir.

dünyanın

Bilgi için: (0212) 274 70 00/20Ha.t


Daha "Yılın

yeni

üretildiği

ilk

yıl

Direksiyon

Avrupa'da

aile otomobili"

olmayı

da

kuşkusuz

o,

tanıdıkça anladınız

düşünüyorsunuz yapıyor,

pay/aşıyor,

onunla

sürüş

kontrollü ZETEC Motoru ve üstün yol tutuşuyla adeta süzülüyor. Mükemmel yalıtımının sağladığı

ki,

hissediyorsunuz bir coşku oluyor.

olmamıştı!

Yeni Mondeo, bilgisayar

en iyi

hak ediyor. Siz de artık onu tanıyor­ sunuz ve

geçmek,

hiç bu kadar keyifli

Otomobili" seçilen Mondeo,

donanımıyla "Dünyanın

başına

sessizliği

ise konforunuzu tamamlıyor.

Yeni Mondeo'nun güvenlik sistemi öylesine

Dünyanin ritmini siz de yakalay1n. ~ KDG Ford Yetkili Satıcıları na ulaşabileceğlniz telefon numaraları : Adana • Akar Oto (322) 435 08 91 • Teroto (322) 457 84 19 Afyon • Genhan (272) 212 00 40 Ankara • Başer (312) 269 80 00 • Beyoto (312) 353 29 53 • Erdoğanlar (312) 317 07 27 • Hiday (312) 384 02 93 • Karbey (312) 441 56 71 • Otokoç (312) 287 35 SO Antalya • Bilaller (242) 321 73 51 • Otomatör (242) 340 20 78 Aydın • Dikmenler (256) 313 15 60 Balıkesir • Akoto (266) 221 11 25 • Muslubaşlar (266) 718 70 80 Bursa • Sönmezkoç (224) 261 03 27 Çorlu • Erkan Oto (282) 285 42 90 Denizli • Kaan Otomotiv (258) 268 24 98 • Yar-Gül (258) 371 23 79 Dly•rbakır • Gürüz Oto (412) 235 41 69 Erzurum • Er-Şahsuvaroğlu (442) 218 88 34 Eskişehir • Porsuk (222) 227 74 37 Gaziantep • Doğanlar (342) 323 23 13 Hatay • Ovalı (326) 215 65 64/çe/• Ergin Oto (324) 327 26 56


gelişmiş

kılıyor.

ki, sanki sizi dokunulmaz

En

gelişmiş

ABS fren

ilk

Yeni Mondeo'nun güzelliği de tüm görenleri daha büyülüyor. Donanım alternatifleriyle

bakışta

sisteminin yanı sıra, gücü tüm tekerleklere eşit şekilde yayan ve

hayalinizdeki otomobil gerçek oluyor. Kuşkusuz onunla sürüş keyfine doyamayacaksınız ...

dilediğiniz

Ford Yetkili Sat/Ctlan deneme sürüşü için sizi bekliyor.

an

durmanızı kolaylaştıran

Elektronik Fren Güç

Dağılım

Sistemi,

standardın

üzerinde büyüklükteki hava yastıkları ve daha birçok özelliğiyle sizi de, ailenizi de en iyi şekilde koruyor.

Ford'da hep daha fazlas1m bu/acaksm1z. Istanbul• Adım Otomotiv (216) 391 07 00 • Atak<><; (216) 302 36 32 • Ba~pınarlar (212) 280 26 72 • Bozkurt (212) 509 96 00, 570 22 78, 637 45 41 • Dalojjlu (216) 386 84 15 • Dojjan Oto (216) 326 29 55 • Fordsan (212) 241 02 25 • Gürba~lar (216) 413 72 00 • Kele~ler (212) 612 74 01 • Motör Ticaret (212) 275 72 80 • Standard Belde (212) 232 15 00 • Şahsuvarojjlu (216) 441 42 78 • Şan (216) 365 02 70 • Tem Oto (216) 335 11 66/zmir • Ege Oto (232) 484 20 75 • Özkıran (232) 368 35 49 Kayseri • Köseo!jlu ve Metiner (352) 320 90 19 Kocaeli• Es Oto (262) 349 43 15 Konya • Otokoç (332) 237 39 95 Malatya • Kılıçaslan (422) 321 10 52 Nlu(/la • Helvacıojjlu (252) 214 32 32 Rize • Atılgan Oto (464) 212 07 24 Sakarya • Akgün (264) 275 55 50 Samsun • Kuzey Motorları (362) 431 10 53 Trabzon • ltınalar (462) 248 12 00 Zonguldak • Azim (372) 323 07 45


Istanbul'da bir kültür merkezi Discovering Istanbul's Antiquarian Bookshops

/~)' ILHAN AKBULUT *

hir kültür çar~ısı olan Sahaflar Çar~ısı, lkyazıt Cami i ile Kapalıçarşı arasında yer alır. Bir kapısı Kapalıçar­ ~ı'nın Çarşı Kapısına, diğl'r kapısı Çınaraltı'na açılan Sahaflar Çarş ı sı, kültür dünyamızın önemli merkezlerinden biridir. İ stanbul'a gelenlerin, lstanbul'u tanıyanların uğramayı ihmal edemeyecekleri bir mekandır Sahaflar Çar~ısı. Geçmişi Osman l ı ckvrinde 16. yüzyıla kadar inen kitap satıcı ­ lı ğı, ilk olarak Bursa 'da ba~la­ mı~tır. Eskiden türü ne olursa olsun kitap

1'/ıo/os SERHAT ÖZŞEN

B e~ asırlık

clenilircli. Bugün

"sah:ıf· denildiğinde.

~atanlara

B elll'ee/1 Beı•az11 )v/osque and !he Cranet Bazuar is Ibe 500 )'ear old u•alled !Jazaar knou'll as Sahaflar Çarş ısı. 011e eliirance of !his picluresque hazaarfaces Ibe Çarşı Kap1 of !he Cranci Bazuar anel !he o/her faces Ibe mosque. 7Z?i.~ is home lo 111a11.J' of Isianim/'s mos/ renou·ned tlllliquariall hooksbops. lll !he pasi !he ll'ord sahaf re.ferred lo a booksel/er qf any ki11d. allbough !oday il is used OIIIJ• j(1r a1ıliqıwria11 or seco11dbwul booksellers. lslwılm/ :~ /xi(Jksel/ers used lo bm •e !beir Ol/'11 sfl·ee/ in Ibe Cra//(/ Hazaar. hullbe dt11nage lo !his area i11 Ibe earlhquake q/ 1894 .fiırcecl Ibelll lo 11/0l'e elsell'here. 111 subsequelll years !hey graduall)' congregaled i11 !his hazaar, u'hicb bad .fomıl'rlr IJeen occupied hr seat e11gral'ers. 'fbese hooksel/ers Irac/ed i11 rare books a1ıd priceless 11/ai/1/SCI'ijJ/s of al/ kim/s. Cil/d Ibe /Jook Ullc/iOIIS he/d e/'er)' Tilesclay mıd Friday i11 Ibe C:rc111d IJazaur l/'ere a/u •ays crOlrded. 7he hooks lo he CIII C!icJiled Ll'ere jirsl Imi/lgbilo/he sleımrd 1!/ !he hook.sellers guild. u·here !bey /l'ere mlued hr e.\pe11s. 'Ibe /asi sleuwd beji1re !he gui/d //'as dissol!'ed ili Ibe ellrlr 19/b eelilli lY ll'tts SaP, u; a fal mm1jiJ11d 1!/ bisji1od c11ıd said lo be aiJ/e lo cal an elifire lanılı al o1ıe mea/. TZıe IJ.realesl hihliophile qj' !he li me 1/'t/S Kiilahyalı /smail

"sahar·

daha çok delen

dü~­

me kitapları satanlar anlaşılmaktadır. btanhul'da sahaflar. önceleri Kapalıçar~ı'nııı içindl'ydiler. Kıyım:tim: paha hiçilemeyen d yazınası kitaplar burada alınır satılırdı. Bilhassa Salı ve Cuma günk:ri yapı lan kitap ıııezadı kitapsC\·er her lstanhullu için kaçınlmaz bir fırsattı. Mezada çıkarılacak kitaplar önce sahaflar k<llıyasının dükkiinına gctirilirdi. K;llı­ ya kitapların değeri i<;in kitap ıııütehassısı diycbileccğiıııiz birkaç kişinin fikrine başvurur, sonra kararlaşLırılan fiyat üzerinden ıııezacla ç ı karılırdı. Çarşı içincil'ki sahafların son kahyası "Sağ ır" namı ile tanınan. bir oturu şta bir kuzu )'l'diği rivayet edilen, ş işımın ve bütün lstanbullularca bilinen bir ~alı ıstı. Yine aynı dc,·irde yaşayan en büyük kitap ustası da Kütahyalı !smail Efcncli'ycli. Özl'iliklc tarihi kitaplar üzerinde büyük illlisası \ 'ardı. Kütürüııı olduğundan hdirli

16

S KYLIFE NISAN

+

APRIL 1997


..)

Dolu dolu ve keyifle yaşamayı ilke edinmiş, kendisini ve çevresini geliştirmeye özen gösteren, modern dünya görüşü ile geleneksel degerieri iç içe yaşatabilen, saglam degerieri olan,


Insan kişiliginin oluşmasında, bUyüdükleri çevrenin önemli çocuklarını geçmişten

da

aynı

katkısı

olduguna inanan,

dogrultuda büyütmeyi ilke

edindikleri bilgileri

geliştirerek

edinmiş,

gelecege taşıyan,


../'

Centilmence sportmenligini ve "oyuncu ruhu"nu yaşamın her alanına yaymış, hobileri, ugraşları olan, yeteneklerini geliştirmeyi yaşla sınırlamayan,


.,

"Yaşamın keyfi, ince zevkler ve ayrınfılarla artar" şeklinde dUşUnen,

kendisi ve dOnya ile barışık, her konuda yaratıcılık arayan ve buldug1mda yetinmeyip, geliştirmeye çalışan, evrensel degerler ile yogrulmuş,


(

Yeryüzünün gerçek sahiplerinin kim oldugunun farkında, onlara saygılı ve onlarla uyum içinde yaşamayı başarabilen,


Biz Kemer CountrY, sakinleri, bu özelliklere sahip

1

~O (;t;t,Q U.~

CL t,(;~ O t, U/Z ,_

ı

Düzeyli bir hayatın komşulada birlikte zenginleşecegine inanıyoruz.

Kemer Country, Istanbul'da ormanlada çevrili, dogal sınırları sayesinde dış etkenlerden korunmuş, Kemer Golf & Country Club'ın yanıbaşında, sıradışı bir mimari ve geniş seçeneklerden oluşmuş, keyifli ve medeni bir yaşam adası. Siz de 15 dakikada Kemer Country'e gelin, farklı büyüklüklerde, içieri tamamen bitmiş; 350.000.$'dan başlayan fiyatlarla ev sahibi olun, yeni komşuluklar kurun ...

1 1

\

Kemer Yapı ve Turizm Anonim

Şirketi Telefon: (0212) 239 77 70 Faks: (0212) 239 77 76


günlerde oğlu ıarafıııdan çarşıya getirilir. kilapiara değer koyduktan sonra giderdi.

!;/endi. CIIt e.\perl 011 hislrily hooks itt particu/ar. lle tl'as para~ı~~ed and his son used to tl'hee! him lo the hazaar set 'eral times a u•eek to t•ct!ue ra re hook.s. Anather class q( hook.seller in the pas/ trere knou •n as .. bobçac t!a r ... heca use 1hey peddled {'({/uahle manttscripts at the mansio11s c!f' u•ea/thy collectors. These huyers paid slightly ahot•e the market price. c111d in return Ibe bobçacts u•o u/d seek out parlicu/ar hooks trhicb they l!'anled. 7hey u•ould a/so pay i11 installmei!IS. a pk~ı · lo keefJ Ibe bobÇUC/ COIIIillM back. 'l7ıe prilllii!M press /{'{IS iltlroduced Iate i11to Titrkey. part~) ' due to oppositio11 I~J' the army of scrihes. i/lumilla/01:~ and other crajismett ll'ho made a living produci11g manuscrifJI hooks. and 1101 ttntil in the early 19tb cen/tny did jJriltled books hecame u•idespread and rep!ace the more e.\pen-

13ohçacılar . salıatların entcrcs:ın

tiplcrindendi. Bunlar. burada ele geçirdikleri nadir yazıııaları. minyatürlü eserleri bir bolıçaya sararak veya koyunlarında saklaya rak konak konak gezerlcrdi. Özellikle zenginler bu eserleri. bohçacıyı memnun etmek için değerinin bir miktar üzerinde satın alır. ancak onun de\ · amlı kendilerine çalı~ması. yani bulduğu veni eserleri de kendilerine getirmesi için paranın hepsini ödemez, takside bağlarlardı. 189Lı yılmda lsıanhul\ın geçirdiği büyük depremden sonra tcl:ı­ şa kapılan esnaf. Kapalıçarşı'daki dükkaniarını birer ikişer Ilakkaklar Çarşısı'na ta · ııııışlardı. O yıllard:ı burada Tunuslu fesçiler. çorap~·ılar. tespih ,.c kiiğıtçılar bulunmaktaydı. ll. Meşrutiyet ' in ardından matbaaların çoğalması

ve

gelişmesiyle

ması kitapların

ler

birlikte. cl yazyerini hasılı eser-

alnıaya başlamıştı.

23

S KYLIF E NISAN

+

. APR I L 19 9 7


BO DRUM

Gümüşlük

Turkuaz Evleri sihirli akşam güzelliklerine sahip Gümüşlük beldesinde, Bodrum 'a 19 km., Badrum Havaalanına 36 km., Yat Limanına 2 km . mesafede Gümüşlük­ Yalıkavak asfaltı

üzerinde çağdaş ve ulaşım koşullarına en iyi şekilde cevap verebilecek yaşam

Avrupa

standartlarında

malzemeler kullanılarak

in şaa edilmiş

bir Turkuaz Villası. ..

konumdadır.

EO/E DENIZI

Q'ıo.ı.!'!lt'l

• Y.ıi;...J

•. ı~

IOMUMIUMU$lUK

K Kıremıt

TIJIIKUAl EVIEWI G UMLIŞ LUK

.....

ı

ııı..ı ·j aı ıJ• nırtıı

BOOIUIM

.

.1

~ıt-J.-ı TEKNiK r

([

~-

iNŞAAT SAN VE TiC. A.Ş.

ı~( •

Acıbadem Caddesı No 105/2 81010 Kadıköy lslanbul Tel: (0216) 340 26 38 326 56 20 Fax: (02 16) 327 16 54

TURKUAZ EVLERI: Karakaya Koyu Çukurbuk Mevkıı Gümüşilik SOORUM (Gumllşlük-Yalıkavak aslaltı2.knı. sı nde solda)

22 adet tamamı deniz manzaralı müstakil

villalarınız ...

Turkuaz Evleri 'nde, 400-450 m2 bahçesi , voleybol , basketbol , mini futbol sahasından oluşan spor alanı , yüzme havuzu , tamamı deniz manzaralı169 m2. müstakil villalarıyla huzur ve konforu dört mevsim bulabilirsiniz.

"Bodrum'u Turkuaz Evlerin'de yaşamak bizce bir ayncallktır. inamyoruz sizce de öyle olacak... "


11/tii/Uscripts. tbe mlue placed 011 calligraphy c111d hooks usa .fiile urt form ll't/S also illslmlllelıtal i11 keepi11g these crc(fis alil'e for so much lo1ıger than i11 westem coı/17tries. Cal/igruphic iiiScriptiolls u ıere co/lected cuıd bıu ıg 011 u•c!lls ili the sa111e u•ay as pai11tings tl'ere i11 t:urope. c111d the 1110rk of outslalldi11g calligraphers commanc/ed high prices. 1Vhe11 comhi11ed u ıifh the other ar/s c!/ the book such as illumillalicm. mi11iature painlillg. murhlilt!!, c111d hi11di11g, the resultill!!, IIWiutscripts hecume precious uıorks of urt. i11dependent oftheir colllelll. All!oi11e Calland, who sen•ed us iııte1pretor at Ibe Fre11cb t:nıbassy in the Iate 17th cel/ltny. deseribed tbe Turkish allitude towards IIIC/11Uscripts i11 his di(//y: .., must add that tbe Turks do 1101 gain pleasu re .from pri11ted hooks. Although they admit !bat the faller are easier to read. they 1/euerthe/ess pre_/er ma11uscripts to the .fillest quality printed hooks, eı •e11 u•he11 theformer are u•rillen in a hane/ dijficu/1 to decipher. 1 saw a prillled copy of IIJI!i Sina (Al'icel/1/a) i11 alt Istanbu l hookshop, bul et•ell thoup,h it tllas printed ili tbefinest Arabic script most c/ose~) ' resemhiing bandu•rili11g this hook d id not find a huyer for a loug time. Yel manuscript copies of the same book so/d ll'ell at higb prices in other hookshops. ·· 011e q/ the hookshops to open i 11 1be form er baz aa r of eltf.!.ravers i11 the /etle 19th Ceii/IIIY WC/S !he COIII/Jttl~)' ()/ Irailiaıt Books estahlisbed 1~)1 !-Iacı 1fiiseyi11 1;'/eıtdi. Tb is sbop so/d mrious hooks 011 relif.!.iOII a11d biston·. as u•e/1 as text hooks printed ili lra11 and Egypt. a11~/ packeel hooks Jiu· shipmel/1 illi o Ibe provi11ces. l11e /as/ of tbe hookse/lers i11 the Gram/ Bazaar to moı •e here u•as Ahdurrabma11 !Jendi. SOit -ill-lau• of Sagır Kahya. /ası steımrd oftbe book.selleni gui/d. 7be hooksel/ers in this bazaar sat 011 kilims spread 011 Ibe U'Oode11 .floors, mıd the IJOok.s u•ere stacked i11 piles rather tba1ı 011 sbelves. Books pri11ted h)' Ibe lnıperia/ Prillling Works and hy siı ıe

1/oıl'el'er

Ge çmiı yı ll ard a yazma eserlerin al ıı ve riıi n in yapıld ığı Sahaflar Ça rıısı'nda artı k yeni yayı nl arı n yanısıra, baskısı tükenmiı kitaplann

ikinci elden temini de mümkün. Manuscrıpts

and

prınted

books

ın

Oııomaıı Turkısh scrıpt. second hand books ın modern Turkısh,

new books and foreign language books can all be found here. Türk zevkinin bütünlüğünü. inediğini ortaya çıkartan yazm:ı kitaplar uzun bir müddet en fazla talep edilen kitaplardan olmu~lardı. Fransız sefareti tercümanı olarak I7. yüzyılda bir müddet aramızda ya~amı~ bulunan Galland. yazma esere karşı duyulan talebi şu şekilde anlatmıştır: ·Türkler"in matbu kitaptan zevk almadıklarını sözüme ilave etmeliyim. Basımı kitabın okunmasının daha kolay olduğunu kabul etmekle beraber, iş­ lek olmayan bir yazıyla yazılnıı~ hile olsa. Türkler yazma kitapları en iyi hasmalara tercih ediyorlar. Istanbul'da bir kitapçıda lbni Sina'nın basma eserini gördüm. Bu kitap Arap harfleriyle hasılanların en güzeli. yazısı el yazısına en yakını olduğu Iıalclc , uzun bir müddet satılamaclı. Halbuki aynı kitabın yazma nüshaları gerek tanıdığım bir kitapçı, gerek eliğer kitapçılar tarafından ve gayet pahalı olarak satılmaktaydı. ·· Bunda el emeğine olan saygı ve metnin tahrif eclilıııeıııis olduğu inancının da rolü vardır. 19. yüzyılın sonunda , Hacı I Iliseyin Efendi adında bir ::iahıs tarafından Şirket-i Sahafiye-i Iraniye Hakk;lklar Çar::iısı·ncıa bir dükkanda faaliyete başlamı~tı. Şirket Iran ve ı\lısır·da basılan çe:iitli din. ders ve tarih kitaplarını burada satı~a \;ı ­ karırdı. Anadolu'ya gidecek kitaplar da burada sandıklanır-

25

S KYLIFE NISAN

+

APRIL 1997


dı. K:qxılıçar~ı·daki salıallann

en son dükkanı Sağır Kalı­ Abdurrahman Efendi'ye ait olan dükkandır ki. bir süre sonra o da yı:ni carşıya gecmi~. biiylece Karalıcar~ı·daki salıallar ıanıaıııı:n ortadan kalkıııı~tır. Böylece salıallar sadece Bı:pzıt Camii'nin hitişiğindeki Hakkaklar Car~ ı s ı ' nda kaldı. 13u çarşıda boyuılan oldukça büyük olan dükk:i nlarda. salıallar tahta zemine yay ıl an kilimler üze rinde otururlarclı. Kitarlar ise r.ıflara konmaz, birbirinin üstüne yerle tirilirdi. O zamanlar Matbaa-i Amire'de bas ıl an ki taplar bu dükkaniarda satılırclı. Çarşıcla, 22 clükkan. 1 çay ocağı . 1 mezat salomı mevcutttı. I950 y ılın da ç ı kan yangında, çarşı bütünüyle yok o l muş , ancak l3elediye tarafından yenielen inşa edilmiştir . Yangında n önce, ahşar olan binalar yeni inşaatta beıonanne­ ,.e çevri l miştir. Ilaveten dükkaniarın önüne geniş saçaklar yap ıl mış , böylece dükkaniarın önünde sergi lenen kirariarın ya)'\murclan korunnıa l a rı sağ l a nmı şt ır. 1981 yılında Sahatlar Ça rşısı yenielen düzenlenmiş 18 dü kkan daha ilave edilmiştir. Sahaflar Carşısı'n ın içinele bulunan avlunun ortasına ilk Türk matbaa~ının kurucusu ya'nın damadı

l hralı i ııı Mütefı:ıTika'nın büsıli yerleşti­ ril mişt i r. Salıallar Carsıs ı ' nd:ı ,

uzun süre eserler alış, · erişi yapılnıı ·. ancak yazımı eserlerin günden güne azalması. bunun yanında matbaa baskısı kitarlann çoğalması n: aranma~ı salıaf­ lardan bir kısmını hasıl ı eser alır satmak zorunda bırakm ı ştır. Artık yeni harllerlı: yayınlanan \ 'C mevcudu tükeneo e~ı:rlı:r de sahaf çeşidi olmuştur. Sahaflar Çarş ı s ı için .. sürekli fuar .. veya ·'ha lka aç ı k ün iversite .. denil mek ted ir. Okumaya ve kitaba m erakl ı bir kişinin salıaflardan geçmemesi mümkün değ il di r. Eski bir sa haf olan İ b rahim Derbede r: "Öyle kitap merak lıları gö rdüm ki. yemelerinden içmclerinden, giyimlerinden tasarruf eelerek tüm paraların ı kitaba yatırıyorlardı. Yine bu insan lardan iiyleleri vard ı ki gayet şık , beyaz gömlek üz~.:rine siyah raryon kra\'at takımş ancak tek gömleği olması nedeniyle gömleği kir içinde sahaflara kitar almaya gelirdi" diyor. Dede ve baba ınes l eği de kitarçıl ık olan Sahaf Turan Türkmı:noğlu'nda çarşının anı defteri bulunmakta. Çarşıdaki yangından sonra kiıarçı Mehmet Erteznınlı ' nın kitabevinin açılışıyla başla tt ığ ı bu anı defteri 1980 yılında Turan T ürkmenoğ l u'na geçmiş. Anı defterinde çok ünlü isimlerin yaz ı larına rasılıyoruz. Defterdeki ilk yazı Hasan Ali Ediz'in 23.4.1953 tarihli yazıyazımı

independentjmblishers u·ere so/d. 77.w bazaar contained 22 sbops C/1/(/ cnı auctio ı ı room. and had a coJree stall .för the shop otl'l/ers cmd !heir customers. 77.?e hazaar u·as hadIy damaged by fire in 1950. and the ımoden shops suhsequent~ı · rehuilt in canere/e hy the mı11ıicipality. 77Je new shops bad hroad ea/'es so that books coıtld be displayed on tab/es outside. 111 1981 the bazaar was renovated and aji ı rther 18 sbops added. At the same time a bust of Ihrahim Miiteferrika r16 701745), foımder of the first Turkish prillfiiiR trorks iıı 1728, was erected in the courtyard. Former hookseller lbrahinı Derbeder says that fallatica/ book collectors who freq uented tbe hazaar u'Ould ojie11 spend money on books rather tban food and dot bes. !-le recalls some who were elegant~ı · dressed and ımre hlack bowties. hutıl'bose u·hite sbirts werejilthy !?ecause theı • coıtld not aDaret to huy a second. After the fire r~/ 1 950 anliquaria 11 bookseller .Hebmet Ertezca11lı hega11 to keep cı l'isitor's hook for the hazaar. a11d this includes eııtries by manyfcımousfig u res. /11 1980 he passed the hook 011 to Turaıı Tiirkmeıwğlu. 'Ibe first ellfl)' is dated 23 Apri/ 1953 a11d is by the u•riter cuıd translator !-!asa11 Ali Jicliz. fo/lowed on 14 September 7953 ~V that of the famous 1/0l'elist Reşat Nuri Günteki11. O ı ı 12 }u ne 1954 the writer ,\'urul/ab

Sahaflar Çal}ısı ' nın anı defterinde yer alan satırlarınd a Prof. Metin Sözen, "üniversite ya}amım ı n tüm bo}luğunu sahaflarda doldurdum" diyor. Prof. Meıın Sözen says that he filled in all ıhe gaps in his unıversııy educaııon at the antıquarıan bookshops.


Adımıza sığamadık! Büyük denizleri hedefleyen,

yatağına sığamayan coşkulu

müşterilerine kazandırarak Yaşar Topluluğu ' nun adına s ı ğamaz

bir

oldu ...

büyüdü. 72

kuruluşu

Artık ,

yıllık

yı l

boyunca birçok alanda

ülkemizdeki güçlü temsilcisi oldu ... " Yeni Müşteri

a ldı ğ ı

doğru, coşkulu

ve Yeni

Yaşar Toplulu ğ u ' nun

Hızlı ,

güvenli ve

çağdaş

aklararak bugünkü gücüne

dinamizmle sürek li kendini birnehir gibi,

Yaşarbank

aştı.

hizmetleri y le, ul aştı.

Sonunda,

ismiyle akacak'

Kuşak Bankacılık

çığıraça n Yaşar Topluluğu ,

21 . yüzyıl ürün ve hizmet

felsefesi ve

Tütünbank'ın

72

an layış ının

yıllık bankacılık geleneği,

Kuşak Bankacılık " anlayışıyla Yaşarbank ' ı yarattı. ..

memnuniyetini en üst düzeye " Yeni

kuşaktan kuşağa

olan Tütünbank, bu topluluktan

TUtlinbank büyük denizlere Yaşarbank

51

birnehir gibiydi Tütünbank ...

deneyimlerini

ç ıkartınaya

ve evrensel stand artlarda kaliteli hizmet sunmaya dayanan

Kuşak Bankacılık " anlayışıyla doğ an Yaşa rbank,

Türkiye'nin

çağdaş

ve güçlü

Yaşarbank ' ı yakından

"Yen

Kuşak

78

şubesiyle şimdiden

bankaları arasında! ..

izleyin ...

Bankacılık"

.."' Iii


Teksti 1 sektöründeki e n yüksek teknoloji ürünü. Elektı-onik kontrollü. Ü ı-eti m artnıasını

hı z ının

ve kalite nin

yüksehnesini sağlıyoı-. Dornier tekstil tezgahlan Türk teksti 1 sektöründe üretitTl i n verir-rıl i 1i ğ in i öneml i ölçüde

i ~ 1 , •, n i ~tı.:

artınyoı-.

/lu TÜRKiYE iŞ BANKASI A ~t l llilt ~ ll•illl


IS LEASING •

( * ) 1 9'-JO y ıla n ı n Mar~ı ayında l3isa ~ Tckstil ic;; in iş l .... eusin~ an. .u.; ıl ı ğıyla 4X ade t Doı·nict· dokun,a t4ı.!z gfi. hı allnnıı :;: tıı-.

İş Leas i nA. so n dokuz ayltk döncnıdc Bisa~ da dahil olnıak lizcı·c ıüın ı c "-.sıil scktö •-ü i c..;i n toplaın 2 0

n1ilyon $ tutannda l easi n g i ~ l c nıi gcn;c l...l c~ tiı· nıi ~ tiL

Telefon: (02 1 2 ) 2 88 YO YO Faks: (02 / 2) 2 88 Y5 ()() 1-liiyii/... c/ crc C""ad. /00 - /0 2 Maya /\kar C. ' e l l l t,r Kat l l . 802,\YJ ~:..·....CIIICJ:IC - i.-.·tanhttl (Ayı· ıntıh hi l gi i~in i ~ B.ank.as1 ~uhclcrine de ba ~v uı· abilirsiniz.)


sı.

llu \'azıyı 1 ı.9.19':i3 tarihli yazısıyla Re~at \uri Güntekin izliyor. 12.6.19'5 -ı tarihli y:ızısında :\urullalı Atat'·ın kitap hakkındaki

Ataç u •rote. "A feıc hooks are poiscm. p,ood Ol/~)' coming of 11/CIIlJ'. hecause each hook read compensates for the evi/ done hy Ibe preı • ious 011e. The a rf h istoria n Semaili f:)ice ·s eııtry reads, "/ ıms 72 or 73 u•hen 1 firs/ ı • isited Sahajlar Çarşısı . and siliCe !hen 1 ha1 •e come bere regularly. 1 have bougbt 11/tlll)' hooks. hut !here were many more tbat 1 die/ 1101 hcll'e tbe nıoneı• to huy. 1/oıl'el'er. u•bat 1 l'alue most is bal'ing knoll'll hooksellers ll'ho ll'ere masters of !heir trade . 1 bcti'e me/ many fanwus peojJ/e in tbese shop.\'. Wlll'ersed ıl'ith tbem c111d /eamtmall.J' tbings. Perhaps /foo ha w heen ab/e to teacb sometbing ... l'rr~( .lle/ili Söz en says that befilled in allthe gapsin his tlltimrsity education at tbe antiquarictll hookshops. ll'itb the hoob· befi.mnd ct11d read !bere. One of today's hooksellers Sin cu ı Göze n gil'es this adı ·ice .förtbose /my ing old hooks: "Cbeck that 11011e of the pages are 111issing. and !bat gaps hcwe not heen filled ıl'ith pages .fi-om other books. Wbere mctllllscripts are concemed. rememher that Ibe identity of the calligrapber is the.Jirstfactor to lookforu•hen esiimaling tbeir mlue. If a lllC/IlliSCript is the Oltf)' existing copy !ben il is precio11s uhoeL'er the calligrapber might he. Other poi11/s to no/e are Ibe quality and age of Ibe bine/ing, tbe date of the cofıy and tbe name (if the cuıtbor, tbe tıpe of inks used ({amphlack. root c~)'es, on i on. po m egra nafe }ll ice, w me/~' hlcJOd or go/dJ, and Ibe 1)1Je of script (la/ik. nesib. s(i/üs ete.) ... As the haunt of tınil'el:'iity studellls. ıl'riters. researchers c111d col/ectOJ:'i. Sahc!flar Çcti'ŞISI is a utltural centre i11 its Ol/'11 rigbt. As /l'e/1 as mctllllscripts and printed hooks in OIIOIIICI/1 Turkish script, second hand hooks in 1110dem 'litrkish. neu· books cmd j(ıreip,ll lclll,~llap,e lıooks can all he j(nuıd here. 'Ibe antiqıwrian houksellers ca1t all r!'ad old 'fitrkisb allCI hw ·l' flll 1'.\'/1'1/Sil'e kllo/1'/edp,l' (!l hooks and the aris c!f' 1he lıook hasl'cl U ll years of

düşüncekrini öğreniyoruz.

Atac ~öyle yazıııı~: "Kitabın azı ağıdır, ancak çoğundan iyilik gelebilir; bir okuduğunuz bir iince okuduğu­ nuzun kötülüğünü giderir de onun icin ... Yine Edebiyat Fakültesi sanat tarihi öğretim üye'-i Senıa\ · i Eyi ce de bu anı defterine ~u satırları yazmıs: "Sahallar Çarsı ­ sı ' nı ilk tanıdığınıda 12-15 yaslarındaydıııı. O yıllardan beri bu çar~ıya de\ · aınlı. bazen sık bazen seyrek uğrarım. Buradan bir kit:ıp meraklısı olarak cok ~ey aklıın. Parasızlıktan ~·ok. lıeın ele pek cok eyi de alaınadıın. Fakat hepsinin üstünde, burada eski "üst:ıd .. diyelıileccğinı bazı salıalları tanıdım. llurada. bu dükkanl:ırda pek cok ım:slıur ile tam~­ tıın. Sohbetler yaptık \'e çok ~eyler de iiğrendik .. . Belki de öğretti k de .., Prof. ~lctin Siizen ise "Ben bulduklarınıla. giirdükleriıııle \ ·e yararlandıklarımla üni\·ersite ya~aıııııııın tüm bo~luğunu s:ıhallarda doldurdum" diyor. Eskiyle yeninin biriestiği bugünkü sahallarda sahaf Sinan Gözen kitapse\·erlere ~u tal'siyelerde bulunuyor: " Bur:ıda iizellikle eski kitap alan kitapse\'l'rler. sayfalarının eksik olup olmadığına. kitap icinde ba ş ka kitaplardan tanıam­ lanan sayfa bulunup bulunmadı ğ iila dikkat etnıelidirler. El \ ·azıııa eserl erde ar:ın:ıcak hususlar ise sunlardır : Jlattat. hattatın kimliği eserin kıy­ metini ilk planda tayine yarar. Bazen bir yazma tek nüshadır. O zaman hatIata bakılnıaz. eser kıyıııetlidir. Bir yazınada dikkat edilecek diğer hususlar cilcl. cildin ait olduğu dönem . hattın tarihi , ketelıesi (yazanın :.ıdını \ 'l' yazılıs tarihini giisterir ilxırc l. mürekkcbin malzeme türü (is. kök , boya , soğan. nar suyu . de\'e kanı, altun l \ 'l' yazının türü (t:llik. nesilı. sülüs nU ... Türkiye'nin kültür merkezlerinden biri olan Salıallar Çarsısı'nda eski yazma eserler bulunabildiği gibi \'l'ni cıkan kitaplar. hatta yabancı yayınlar dahi bulunabilmektedir. llugün haftanın yedi günü kitapsl'\'l 'rlere hizmet \·eren bu uırsıda sabırlı bir alı c ı. lıir süre pr~ıyı gczınek. \'itrinlcri kontrol etmek \'l'\'a \·ere bir örtü üze. rine saçılmıs \'aziyette duran kitapları SahaHar Çal'}m'nın giriıindeki avluda, Türkiye'de matbaanın k:ırıstırıııak surctide orada dilediği ki kurucusu olarak bilinen lbrahim Müteferrika'nın bir büstü tabı ralıatca bulabilir. • bulunuyor. 1 In the (Ourtyard of the bazaar ıs a bust of lbrahını Hutefmıka. who esıablıshed the fırst Turkısh prınt­ ıng works • Dr. lllıaıı :\khuluı. : ır: ı,ıırııı : ıcı - , ·:ıl.ar .

30

SKY LI FE NI SAN

+

AP RIL 1997

• • f)r. fllım1 A/.ılmlut is o ll'l'il!!r

aud l'l!sl!archer.


6

Biz söyleyelim: Era Factoring .. .

sektöründe deneyimli, uzman yönetim kadrosu, çok

Bir Universal Holding kuruluşu olan Era

sürarli istihbarat yaparak kısa sürede ve gereken

Factoring, 2.1 trilyon TL'Iik sermayesiyle, en

miktarda nakit sağlayabilecek güçlü örgütüyle,

{J ERA FACTORING

büyük sermayeli factoring kuruluşudur ... Finans

özellikle KOBi'lerin nakit sarunlarını çözümler.

"Daha çabuk ... Daha çok"

UNIVERSAL HOLDING

Era Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. Büyükdere Cad. Maya Akar Center No: 100· 102 Kat: 24 Esentepe 80280 istanbul Tel : (0·21 2) 212 35 20 (4 Hat) Faks: (0-21 2) 212 35 29 izmir Bölge Müdürlüğü : Hürriyet Bulvarı , Yusuf Dede iı Merkezi Na: 3/1 Kat: 6 Daire: 602 Çankaya 35210 izmir Tel: (0-232) 445 65 59- 44.5 64 08 Faks: (0-232) 445 68 23


%13 DAHA HASSAS STEPIRONiK ViTES KUTUSU.


%13 DAHA COK OTORiTE. ,

_)

BMW 5 SERiSi. Hareketlerinize anında cevap veren steptron ik vites kutusu. Dilediğiniz an manuelden otomatiğe geçen steptronik vites sistemi. Sonuç: Olağanüstü sürüş zevki , dilediğiniz kadar otorite. Yolu mükemmel kavrayan , güvenliği konforu ile yarışan bir otomobilde. Sadece BMW 5 Serisi 'nde.

Borusan Oto Genel Mümessll l Borusan Oto Servi s ve Ticaret A . Ş . BMW Merkezi : (2 12) 591 30 66 Salıpaza rı (2 12) 252 44 OS Ankara Büro : (3 12) 428 2569 Bayller : Adana · Keskın Oto (322) 458 77 40 Ankara · TMT An talya · Kosıller Olo (242) 340 21 29 Bursa · Borusan Oto Bursa (224) 257 11 tl E s kişeh ir • Agıç Oto {222) 234 24 70 i stanbul · Bela Otomotiv (2 16) 385 87 38 • Kos ıller Oto (216) 302 24 6 1 ·Mega Otomotıv (2 12) 257 81 43 lzmlr · Ege Servrs (232) 461 17 65 izmlt • Oztoıun Oto (262) 324 74 38 Trabzon · Üfl·Oto (462) 341 20 41 BMW

Türtı;lye

Slı owroo m :

Otomotıv (312) 440 64 62

THE ULTIMATE DRIVING MACHINE


AZMAK ÇAYININ _ SERIN SULARINDA •

'Ji•xl <lllil l 'i>ulu.' ALl ETHEM KESKIN *

34

SKY LIFE

Ni S AN

+

APRIL 1997


Bu UÇAKTA 10 BiN PAKETVAR AMA BAZILARI DiGERLERİNDEN

Ç,QKDAHA ÜNEMLi ...

... SiZiNKiLER! UPS'de her çalışma gününde, dünyanın 230 ülkesinde, ıs milyonu aşkın paketi yerine ulaştırıyoruz. Elektronik olarak işaretiediğimiz paketler, Elektronik Gümrük Ön-Aiarm sistemi kullanılan ülkeler arasında, beklemeden, hızla gönderiliyor. Ve bu hizmet en uygun fiyatlarla sunuluyor. Ancak ne kadar çok paket taşırsak ıaşıyalım, bize olan güveninizi sürdürmek, bizim için en az paketleri yerine ulaştırmak kadar önemli. Çünkü biz taşıdığımı7 her paketin hem sizin, hem de işiniz için hayati önem taşıdığını biliyoruz. Asla unuımadığımız bir gerçek var: Taşıdığımız milyonlarca paket sadece istatistiktir. Sizin için ıaşıclıklarımız hariç.

ı* ı

~

Kendi elinizle teslim kadar istanbul Adana Ankara

: 0-212 547 12 20 : 0-322 4S4 03 76 : 0-312 318 67 29

Antalya Bursa Deniz li

: 0-242 248 89 80 : 0-224 2S6 6S 00 : 0-2S8 264 8S 42

güvenli --~ Eskişehir

i7ınir

Mersin

: 0-222 236 07 OS : 0-232 482 04 49 : 0-324 232 20 78


Mu ğla'dan karayolu ilc ı\Lırın:ıris ' c doğru gider-

AjJjımochill,!.!, the resort of' .llomwris in solllhu •est

ken Sak:ır Tepesi 'ni n lıırı; ın yokusu cıkar karsını ­ za. Bu zorlu tırınanı~ın ;ı rınağ:ınını S:ık: ır Gccidi. kı y ıl arı birbirinden c,·arpıcı doğal \ 'C tarilıl güzdlik lcrc s: ılıi p Giiko, · ;ı 1\.iirfczi'nin ınulıtcscın bir gör üntü s ünCı sun:ırak size fazlasıyla \'erir. Gdip gc<;cn arac,·lardaki yolcular. kınıla kınıl:ı Giikova·ya inen yolu n kcn:ırında dur:ır:ık bu donıın ­ suz ınanzarayı scyrcdcrler.

'fitrke)' hı· mad jiwn .1111.{!,/a. yo11 cli111h the sleejı slojws of' Sokar '/'ejwsi tn rettch So kor l'oss . Fm111 this h(!.!,h t 'CtiiiU,!.!,C' point you ore relt'ctrded /~ı· the ·'Jıectaculor s(!.!,hl of' the Gu(f' of' C:iikot 'CI far /Je/oıl'. '/'lımllglıout the ll 'indill,!.!, descent jHtssen,!.!,ers sm ·our this fril'e/)' l'ieıt '. So11w // 'C/ı ' dilli'li on your r(!.!,lıl . you encoltlller a si,!.!,llj}()s/jiır Ibe snw/1 t'i//tt,!.!,e 1!/AI.ı)'(tka. 11hich ot

+

36

SKYLIFE

NISAN

APR IL 1997


Ankara Iran Caddesı No: 21 / 1, 06 700 Kavaklidere Tel: (312) 467 42 36

...

Istanbul Abdi lpekçi Caddesi No: 2, 80200 Nişantaşı Tel: (212) 233 37 49

Ceylan lnter-Continental Asker Oca\'jı Cad . No:

gazenini

ı,

80200 Taksim Tel: (212) 231 21 21 / 452 1

.. ,__,_

{.

-.


(

first sip,ht seen/s to /ıe o quiet seoside spot /ike nlml_J' othe1:ç. )i!/ bere is o mre IIC/fllmlli'Oilder:

Tepeden Giikova Kiirfezi'm: inerken yolun sağın ­ da giizü nü ze. nıüte\'azi bir kiiy olan Aky:ıb'nın l evhası i li ~ecekti r . Akyab kiiyü :'lluğla'ya \'e .'vl:ır­ nıaris'e 2H knı uzaklıkta. ilk bakı~ıa kend i halinde bir sahil beldesi giirününılindedir. Oysa Akyaka ·da d ü nyacb e~i ne :ız rastlanan bir doğa harikası bulunmaktadır. Bu mucizenin adı Aznıak çayıd ır . Azmak halk dilinde su kaynağı :ınlanıı na ge liyor . Azmak <,:ayının suları da. To-

the Nil'er Aznwk. 7Z1e 1/'ord o z nwk mea11s 11 '(1/er source i11 the locıil t •emao!lor. a11d re_ji!1 :ç to the sprill,!.!, at the/()(ı/ o/ Sokar Tepesi - o t/'estem spur (~/the Toros rc!lt,f..!,e - ll'hich .fi!eds the ril'er. 7Zıe Aznwk is disfill.!.!,llisbed.f/l:çf o(o/1/~ı· tbe /1/1/ISI/({/ c/arif_]' Cl/Id rctfJid .\jJeed of its u ·ate1:ç. collsiderillg thot the .ljJrill,!.!, is /ocated just o fell ' me/res aiJot •e seo let •el. i/'Ciler. u-hich bas (/ hi,!.!,h sodo col/fellf. is (fS nutch

rosların bat ı daki uzantısı

nw

os ei,f..!,hl Illetres deep i11 11/C/IIJ' ploces. mu/ et·e/1 i11 hi,!.!,b sunt nler the telllper(f/llre is 11e1 ·er (f/Jo/'e 10 de,f..!,rees Cenli,f..!,I'Ctde. ll tml'e/s olon,!.!, a J kilontetre cotu:çe mu/ entfilies i11to the Gu(( r!f' Gı"ikoi'CI. /11 its sh(f//o/1' mu/ 1/{/1'/'Ull ' reacbes the li 'O ier jloii 'S tl'ilh a sfwed (!/ 11/1 lo 7 1/CIIIIic(f/llti/es fwrl.wur. Scuha dit 'el:,· do 11ul 1/ecessari~ı · prc:f"er !he sect. Lakes. ril'el:ç. cm ·es c111d et ·e11 ,!.!,!oc i ers prol'ide excilill,!.!, dit ·es. ({}1(/ ili rece11/ years the depth 011d clarily (ı( the A::lllttk /.ı(f/'e

+

38

S KYLIFE

NISAN

APRIL 1 997


)

olan Sakar Tepesi'nden çıkan kaynak sularıdır. Çay ın e n önemli öze lli ği. kaynağı deniz seviyesinden birkaç metre yüksekte olmasına rağmen suyunun berraklığı ve debisinin yüksek li ğiclir. Suyu sodalı olan Azmak çayı. Akyaka'nın doğusundan ba~layıp 2 kın'lik bir parkur izleyerek Gökm·a Körfezi'nden denize dökülınektedir. Derinliği yer yer H metreyi bulan suyun sıcaklığı yaz mevsiminde bile LO dcreceyi geçmiyor. Sığ ve dar bölgelerde akınrının hızı saatte 7 deniz miline kadar çıkabiliyor. Bilindiği gibi balıkadamların clalı~ları deni zlerl e s ınırlı değil­ dir. Göller, akarsular, mağaralar ve buzu llar cia heyecan dolu clalışlar için olanak sağ l ar. İ şte Azmak çay ı da derinliği ve herraklığı sebebi ile son y ıllarda balı­ kadaınların ilgi odağı o ldu. Nitekim biz de geçtiğimiz Eylül ayı­

allmc/ed the allelllioll of JlllllleJ'O/ts dil'ers. 1 a11d lll)' fe/lou· di1 •er Atilla Seri/aş decided lo explore these u•aters early /as/ SejJtemher . As 011r starlilll{ poi11t u ·e ch os e a st re/cb close lo the so11rce u·here. by th e u•ay. !here are sel'era/ ope11 air res/allrttiiis serui11g

nın ba ~ larında , dalı~ arkada~ım

Atilla Sertile Azmak' ın serin sularında ebimaya karar , ·erd ik . Çayın kaynağına yakın kıyısında. hirkac açık hm·a lukantası bulunmakta. Yeri gelmi~ken. hu lokantalarcla sunulan çiftlik alahalıklarının tata~

particula ri)' delicious /rol//. As u·e su·anı doii 'IIS/ream the rit•er l'tlried tl'ide~ı· .fi'Om 4 lo 15 me/res across a11djirmı 1 lo 8 me/res i11 dejJ!b. mıd it ll'tts qıtile a cballell,!{e lle,!{olialillg

41

S KYLIFE NISAN

+

APRIL 1997


dın;ı

Ibe rougb 111/deru•aler !erra i 11. Ha l'inp, discouered thal the current increased tou •ards the sl/lface. ll'e kej)l as close as possible lo the rirer bed. \Fe u ·ere fas c inci/ed IJy ibe size <Jf' the lush aqualic plant lzf'e. and the loll,{{ leqf'ed. bri//iant1)' p,reen phmts on the bol/ol// u •ere a .~pecies u ·e had not encoun/ered i 11 a ny other lake or ricer. As ll'e excllllilled ibe plan/s. a shoa 1 (~!' t ro nt skinuneel pas/ us. \\lhen a boatload ()/ day 1rippers passed ahot ·e. Ibe sound (!!' the engine could hardl)' he heard. su•al/ou ·ed up as it u•as bı • lhejlll([{le /ike ,[{ 1"011'/h 011 the ri/'er hed. The plan/s su·ayed u · ildlı• .fi"om le.fi to r([{ht in tbefast Cllrrelll . Only /ou •ards ibe

doyum olmuyor. Azınak·ın derinliklerini ke~fer­ mck için dalı~ınıı­ za lokanul;ırın bu lunduğu bölgeden ba~ladık. Gcni,diği -ı

ik ı') m: derinliği ise ı ile H nı arasıncl;ı dcği::;cn ç; ay bo yuncı ilerlerken yer yer ini~ n : <,: ı ­ kı::;lar ilc karsılas ­ tık. Sanki bir kalcnin burcunda ilcrler gibiydik. ilk olarak suyun içindeki bitkilerin uzunluğu \ 'C cınlı­

lığı dikkatimizi çekti . Suyun akın ­ ttsının yüzeye doğru daha LızLı olduğunu ke~fet ­

tik. Bu nedenle oldukcı dipren ilerlemeye özen gösterdik. Kısa bir sü re sonra yanınıız­ cLın hızLı geçen al;ıb;ılıkları gözle dik. Dipteki u zun bitkilere daha iince hiç:bir göl \·eya ; ıkarsuda rastlanı ;ımıstık. C"stclik renkleri de yesilin en cınlı tonlarını tasıyorclu. Bir;ız ilerledikten sonra üstümüzd e n. yöreye gelen turistleri ;ıkarsu boyuncı gezdiren bir ıckne gccti. De\· bitkiler scsi yurtuğu i<,; in teknenin sesini neredeyse duymadık. Akınıının siddeti ik o uzun bitkil e r sağ;ı \ 'e .~ol;ı kı, · ­ rılın>r. ;ıdeu dans cdiyorbrdı. Dipteki yolculuğumuzun sonuna doğru suyun rengi hafif sislcnmeye h;ısladı. Bu sır;ıda etrafııııızcb keLıl s(irülcri belirdi. Kdal deniz balığı olduğu için yolculuğumuzun sonuna gel diğimizi ;ınl;ıdık.

Dalıs;ı.

yüzen: cıktığııııız nokt ; ıcLın hayli u z;ık bir yerden ha~hııııstık . Ce \Tede bulunanLır Lırket­ ıııeıııislerdi. Bu nedenle olsa gerek. di zeye cı k ­ tığınıızcLı yiirc h;ılkının s;ıskın b;ıkısLırı ilc kar::;ıLı::;rık. • • Ali Ftlıcııı 1-\cskin. ~ıı:ılıı foıo.Qr:ıkı~ı.

ri/'er 11/0illb die/ the Imler hecol/le slightl)' clondı·. and at thal poinl u·e found ol/l:,·efres S/1/Tonnded hl' shoals o{,[{reı• mullet. Since this is ct sm 1/'aler .fi'sh. u ·e reedised that tre bad ajJjmJctched the el/(/ of' on r joumey. and Slllfaced to fi nd siii/Jrised fo ces starill,{{ at us. • • Ali U be n ı A'eskill is rn ı lllirieri/'a/er f!ho/l~~l'ft{J/ıer

42

SKYLIFE

NISAN

+

APRIL 1997


Ürgüp'ü kışın gördünüz mü? Mutlaka görün. Bu "masal ülkesi" karlar altında bambaşka bir görünüm

kazanıyor.

Have you seen Ürgüp in winter? This fairytale landin the heart of Cappadocia is a spectacular sighL when under snow. l<·xt mu/ f!lıotos GÜL TEKIN ÇIZGEN *

46

SKYLIFE

NISAN

+

APRIL 1997


BANKACillKlA

..... •···· ····· ··· ······ ···· ...······..····...· ······· ....... ·········· · · · ···· · ···l~······· ·· · ······· ·········· •········· ···· ·······• ....... .. ·· ······ •···· ·· ··· ········ ········· ············ •····· ··· · KIŞISEL YAKLAŞlMLAR

Dışbank'ın çaçıdaş

ban-

kacılık anlayışında

standart

yaklaşımların

kişilerin

yerini,

kurumların ihtiyaçlarına

re

farklılaşan " kişisel

1 '-

gö-

yakla-

şımlar" kavramı almıştır. Dışbank'a

ilk kez geldifarkı

ÇJinizde, bu

hemen

hissedersiniz. Sizi dinleyen, ihtiyaçlarınızı

çalışan rınıza.

öÇJrenmeye

ve finansal sorunladoÇJru

yaklaşımlarla,

en uygun çözümleri öneişinde

ren, her biri

uzman

Dışbanklılar'ı tanırsınız. Ikinci

kez iyi

geldiçıinizde

tanıyan,

ise, sizi çok ihtiyaçları-

bütün

nızı

bilen bir ekiple

nın

güvenini

yaşarsınız .

Dışbank'a

podan

bireysel

fonlarına

Kişisel

de

yatırım

konularına

Dışbank'ın

uzmanlıgı

şıyla

kredilere,

ve diger tüm çag-

bankacılık

kadar,

'-

ugrayın ... Re-

kartlarından

kredi

daş

çalışma-

ve

32

yıllık

"Bankacılıkta

Yaklaşımlar"

anlayı-

sunulan hizmetleri bir

yakından tanıyın ...

DIŞBANK

i :!i N

ı


Ürgüp benzersiz doğa ve tarih özellikl<:riyle Türkiye 'nin çok önem li bir turizm vitrini. Erc iyes, Hasan ve Melendiz'in aktif birer yana rd ağ olduğu dönemlerde püskürttükleri 100 metre yüksekliğe ula~an volkan ik 'tüfün binyılların yağmuru. seli ve rü zgarı tarafından biçimlendiği kaya ormanı: 'Peri h~ıcaları ' . Bugün tüm dünyanın ilgi odağ ı o lan, her yıl binlerce turi stin büyülenerek izlediği Kapadokya . geçmi~in "Güzel Atlar Ülkesi " Kaputukya ·dan başka bir yer değil. -ı::::; metre yüksek l iğe varan konik sütun lar halinde yükse len. yöre halkının ~ iirse l adbndırnıasıyla peri bacaları . kolayca kazılmaları . i~lenıncleri nedeniyle sakinlerine barı­ nak da olınu~ yüzyıllardır. Dünyanın en güzel, en

W ith its e.\'traordillclly mck ch urches carved info a11 eq u al~)' e.\'tra ordin clly !andscape. Ürg üp attracts tbousa11ds of tourists. Laua produced in eruptio11s hy the o11ce actiue vo!ca 11os of Erc()'es. Ilasali a11d Alefendiz hui/1 up a 100 metre lc~ver c~l sqji l'olcallic rock. wh ich over the millen nia u•as eroded h.v rai11, .flood waters and u•ind info a forest qj' co n i cal rockformat ions. Cappadocia is the ancient Kaputukya, mea11i11g "La11d c~j'Beautifiil 1/orses". Tbe con ica/ pillars of sto11e up to 4 5 mefl·es i11 beight were hol!owed out to /JIVI 'ide dwelli11gs l~vloca/ peop!e ol'er the cen/uries. Kno/1'11 /oca !~ )' as 'faiıy cb im11 eys'' these nlust be the most enchanting dll'ellings in the ll'orld. 7Z?eir ear!iest i11hahitcmts were Ch ris-


büyl'ılü

edcri desek ahartmı~ olma-

yız .sanırım.

Peri hacalarının ilk konuk l arı cia Rozulmünden kaçan hıristi­ yanlar alımı~ . Bu olağanüstü güzellikteki bölgeye in~a ettikleri kiliseleri de fresk leri e hezcıni~lcr. Kapadokya'nın sınısıcak güne ·in ı~ıkları altında parıldayan. her ar_: ıdan yeni güzellikler sunan görüntüleri. artık zihnimizin kayıtlarında unutulmamacasına yerini aldı. Ama kı~. o her yeri beyaza hoyayan , bir ha~ka büyülü güzellik katan beyaz örtünün Kapadokya ile dansı nasıl olur diye dü~ünclünüz ınü hi<} Ben dü~ünclüın ve i~tc bu "fotoğrafi k izleniıııler" çık­ tı ortaya. Kar. bu ta~ piramitler ülkesini büründüğü beyaz mantoyla görülmemi~ bir periter ülkesi haline dönüştü­ rüyor. Ansızın. oylumlu tüf \ 'aclilerinin arkasında l ' c.:hisar'ın o doyunı­ suz kaınburu bize güzkırpıyor. Kapadokya Vaclisi'ne bakarsanız. önde peri baGılarının kü<;ülcn siluctlcri. yerlc~inılcr ve geride tüm görkemiyle Erciycs'i görü\·eriyorsunuz. Ak~a­ ma lıl arın

mın kızıl ışıkları. heyazı pcmhele~ti­

rip. ışık sütunları içinelen Kapadokya'yı unutulmaz bir manzaraya çe\·i-


28. RESiM Türk Resim Sonatı'nın gelişim sürecini ı 967'den bu yana yakındon izlemeyi ve desteklerneyi ilke edinen DYO Resim Yarışmaları'nın 28.sini DYO adına Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı düzenlemiştir. Boya ve Kimya Sanayinin öncü kuruluşlarındon DYO bu yarışmaya katılocak tüm sonotçıloro boşarılar diler.

Sergilenrnek üzere seçilen eserler arasından, • 5 esere eşit 250.000.000.- Tl. boşarı ödülü ve plaketi verilecektir. • Diğer eserler sergilerde sanatçıların istekleri

YARI MA

• Satılan eserler, satın olanlara sergiler sonunda teslim edilecektir.

KATILMA

ARTNAMESi KOŞULLARI

• Yarışma Seçici Kurul 'da görev olonlar dışında tüm sonotçıloro açıktır.

• Yarışmaya katılocak eserler yoğlıboyo, akrilik , özgün baskı ya do korışık teknikle olabilir. • Her sanatçı yarışmaya en fazla 3 eserle katılabilir. • Konu serbesttir. • Yarışmaya katılan eserler daha önce yarışmaya kotılmomış, ödül olmamış veya herhangi bir yerde yoyınlonmomış olmalıdır.

• Resimlerin kısa kenarları 60 cm. 'den küçük, uzun kenarları ise ı .50 m. 'den büyük olmamalıdır. • Yarışmaya katılocak sanatçılar T.C. vatandaşı ve ı 8 yaşını doldurmuş olmalıdır.

BAŞVURU VE ESERLERiN TESLiMi • Yarışmaya katılma için , aşağıdaki adreslerden temin edilecek katılma belgesi ve özgeçmiş formu eksiksiz doldurulorak eserler ile birlikte aynı adreslere gönderilmek veya teslim edilmek suretiyle yapılır. • Eserlerin arka yüzünde sanatçının ad ı ve soyodını,eserin adını boyutlarını ve fiyatını bel irten bir etiket bulunmalıdır. • Eserler ı O Temmuz ı 997 akşamı no kadar teslim edilmiş olmalıdır.

• Posta ve kargo ile gönderilecek eserlerin tüm sorumluluğu sonotçıyo aittir . • Başvuru ve eser teslimi aşağıdak i adreslere yapılacaktır. YAŞAR EGiTiM VE KÜLTÜR VAKFI Şehıt Feıhı Bey Caddesi No: ı 20 iZMtR Tel O 1 232 ı 482 22 00 YAŞAR HOLDiNG A.Ş. ANKARA TEMSiLciLiÖi Alatürk Blv . EngiJrü lşhanı No: ı 07/6 Kızılay - ANKARA Tel . O 1 3 ı 2 ı 4 ı 9 28 48 YAŞAR HOLDiNG A.Ş. iSTANBUL TEMSiLciLiÖi Sel Üsıü No: 23 Kabaıaş- iSTANBUL Tel: O 1 2 ı 2 1 25 ı 46 40

ÖDÜLLER

doğrultusunda sotılobilecektir.

SEÇici KURUL Avni Arboş 1 Prof. Neşe Erdok Prof. Dr. Zafer Gençaydın 1 Abdülkadir Günyaz Doç. Dr. Hayati Misman Prof. Cuma Ocoklı 1 Yaşar Yeniceli

SONUÇLAR • '(arışma sonuçları basın ilanı ile duyurulur. • Odül kozanon ve sergilenmeye değer bulunan eserler Istanbul, lzmir, Bursa, Ankara, Denizli,Adono, (;aziantep, Antalya'da sergilenecektir. • Odül kozanon eserler bütün haklarıyle satın alınmış gibi işlem görür ve DYO Koleksiyonuno girer. • Şergi tarihleri ayrıca duyurulacaktır. • Odül kozanmayon ya do satın alınmayon eserler sonotçıloro teslim alındıkları yerde ya do mosraf ve sorumluluk kendilerine ait olmak üzere kargo ile iade edilecektir. • Vakıf, altı oy içinde geri alınmayon eserlerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

DiGER KOŞULLAR Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, yarışmaya katılan eserleri teslim aldığı ondan teslim edeceği ono kadar. geçen süre zarfında sigorta dahil korumaya yönelik her türlü önlemi alır. Yarışmaya ilişkin her türlü bilgi için:

YAŞAR EÖİTiM VE KÜLTÜR VAKFI

Şehit Fethi Bey Caddesi No: ı 20 iZMiR Tel : O 1 232 )482 22 00


fi YRINTILfiR KÜ(pÜLDÜKGE 1913' te Türkiye'nlı1 ilk özel

teışebbüs bankası

olarak

kunılduk.

İlk otomasyonla çalışmaya geçen banka da biz olduk. \

Böylece personel,

aniayıp kısa

sürede

lllllllll açtığımız

yönetim ve hizmet

yolu izlediler.

en küçiik parça bile •• •

keskinleştirdi.

Gösterdik ki,

en biiyük parça kadar önemlidir.

Çünkü tam yerli yerinde olmazsa her Btmun bilinci görev

ağı organik bağlarla

anlayışınıızı

şey

aksar.

kusursuzlulcla bilcdi,

Personel, yönetici kadro, ekipman, finans ve

kaynaklar; tayfalar, kaptan, cliimcn, yelk<:nler ve rüzgar gibi uyumla, daha

geniş ufiılclara doğru açılan rotamızcla

Şimdi

--·

tümü on · line, real - time hizmet veren 274 kuruluş olmanın

84

yol

aldık

şubcli

gücünü, bilgi, deneyim ve

yıllık geçmişimizden alıyoruz.

-

hiç dm·madan. dev bir

usWık

dolu

- - ·:• 1.598.000 yolcumuzla.


U~ TflLIK

BÜYÜR

TÜRK TiCARET BANKASI

TÜRKBANK "ikinci adresiniz"


liclllsjleeing Nonwn pen.;eculion 11bo cart •ec/ out rock cburcbes in ibe l'olleı• sic/es and clecomlecl !heir 1/'cı//s ll 'ilh lm11icll!l~)' co /o u recljirscos . .\los/ (!!"us knol!' //'bol Coppoclocio looks /ike in Sl/11111/er suushine. jiwu /e/el'isiou and hooks (/"no/ lif"e. IJIII feu ·er bo l'e see n il s s/ i ll loL 'el i er appea m nce 1111der ct c/o o k (lj"p,lislen ill,l{ ll'bile SIIOII '. So bere are ibe pbologmpbic illljJressions oj" III.J' 011 '11 ll 'illler l 'isillo ( 'rgiij). Bebind ibe /abı•riu!bine mlleys COI 'erecl in ll'hile rises ibe buuchecl sbape (!!" ( 'çbisar bill. Lookinp, ou/ ot •er this slran,l{e mıd Jlla,l{ica/ laudscape you see Ibe silbouel/es (!1. Ibe rock pillan.; ,l{mtl'ill,~ s11wller in/o ibe dislance. far-!!//l'illa,l{es. and a,wtinsl Ibe boriz ou the nwp,il(jlcenl lm/k !!f" .1/oun/ h'ru:]'es. As lll 'ili,l{hl ajJjJmcu.:bes ibe fas/ reddeneel mys (if" ibe sun i illiibe Sl/011 '. h"acb pari c~f CajJjJadocia j)l"esenls (/Ili/e dis/iiiC/it'e SCel/eS: ibe 11/((Ze (!f" s111all pillan· ol (.'m ·u~· in looks co111plele~ı · d (i/eren/ u nder SIIOII ' jiw11 those(!/" Zel/'e. lwrd mc/..' CCI/JS ll'bicb resis/ed erosion hl' roin and ll'ind lo he /efi perebeci jJJrcoriousl)' on ibe fJi/lar lofJS look e/ '1!11 111ore

nw

'-


Bazen tek heygirg端c端n端 旦zleyehilirsiniz.


Bazen 250 beygirgücünün

veremeyece~i hazzı sıze

tek beygirgücü verebilir.

O zaman ı<ize. o Newport Beach 'deJ.i "Equeı<trian Club"ları aratmayacak bir J.ulüp yal.ı~ır. Minikiere de bir Pony Cluh. Yaşamın dizginlerini elinize geçirmenin tam val.ti. Equeı<trian & Pony Club. Rccreational Town aktivitelerden ı<adt--ce ),iri. Gelin. l.endinize l.onforlardan konfor. al.tivitelerJcn aktivite be~cnin.

GOLF CL B • EQL'ESTRIAN & PO~Y CLL'H • \VI DS RF & CA OE CLUH • BEA TY CENTER & SPA • KIDS CL H • C


Yepyeni Bir Hayat Dedikleri Bu İşte! ALKENT 2000. RECREATIONAL TOWN. l:hığüne dd~ bildi~iniz tüm

a rada

"cv" kavramlaruH unulun!

düşünüldü. Burada hayalın

Amcrikulı minuırla rın laMarlaJı ~ı Alk~-nl

fobilcn size sonsuza dek u7..ah . Hobilcnniz ise

2000' J e

aya~ınızın elibinJel

1 EMA CLL.:H • FISI ll G CLUB • S\VIM M I G POOL • SHOPPING ARC ADE • JOGGI G TRACK • A LA C ARTE REST .


M u t lulu ~a

Gelin, iki kelimede hayatınızı

Recreational T own Alken t 2000 'in IL

Fazı

olan

Çamlıca

Mah allesi 'nde aile

1aşına

sadece m ükem mel 1ir villa deılil. 1ir "Recreational T own" düşüyor.

Ayn ca aile 1aşına yüksek mutluluk oranı , 2.5 dönümlük 1ir 1 ahc;e, t ert emiz yeşil do~a, h o1i ve spor zevklerin e ğöre kulü pler. size yakışır 1ir konfor . tüm m erkeziere kısa sürede ulaşa1ilme

imkanı, A la rko ğüvencesi ğil.i ayncalıklar da düşüyor. l.

S iz 1u ay rı calıkları çok tan h a k ettin iz. Biz Çam lıca Mah a llesi 'n e 1ir ğörüşte aı,n k olaca~ınızdan em iniz.

ALKENT İRTANBUL 2000 ALKENT iSTANBUL 2000 BÜYÜKÇEKMECE SHOW-ROOM, TEL: (Q-212)889 04 35 (4 HAT) FAKS: (0-212) 889 04 39 Lütfen Randevu için Samim HatibeOlu (Pazarlama ve Satış Müdürü): tanıtım videosu için Show-Room'u arayınız.

1

iSTANBUL 2000

Gi den Yo l


riyor. Çavuş in 'deki küçük peri haca l a rının he ngamesi veya Zelve'dekilerin karla karışmış hali bir ha ka alem. Eğer Kapadokya'nın sembolü al ımı ş , kaya şapka lı peri bacasını ararsanız. tamamen karla kaplanmı Erciyes'le beraber bu doğa mucizesini bir kere daha şaşırarak izlersiniz. Kar sadece her yeri kaplayan beyaz bir örtü değiL doğanın benzersiz senfonisinin her bir yararı­ y ı , her bir yeıyüzü parçasını büyülü bir oyu na davetidir de. Doğa nın bu beyaz oyunu a ltındaki Ürg üp , peri bacaları ve ·'Güze l Atlar Ülkesi'' Kapadokya , zihnimize yen i görü ntüler ta · ı yor, hiç u n u tu 1maınacasına. • • Gültekin Çizgen.

fotoğraf sanatçısı.

asto11isbing. Tbe snow does not on ~ v wbiten eueıytbing. lmt inuites eueıy .feature of nature's sple11did orcbestra to particıpate in an encbanting sympbo ııy. • • Cii/lekill Çizgeli isa pbotogrcıpber.


Doğu

Akdeniz'de bir yıldız

Nr ALl ESAD GÖKSEL*

20. yüzyılın bdki de en ::;öhretli ::;efi Paul Bocuse gecen yıl "iyi bir mutfak mahalli pazarda ba::;lıyor " deyip. yeni horınonlu gıdalardan dert yanını::; mahallinde yeti::;en . geleneksel zir:ıl süreçten kopmayan mey,·eden, sebzeden hatta otlardan. ha)Tancılıktan . deniz mahsüllerinden gıpta ile söz ederek "siz cok ::;anslısınız. önünüz a~: ık " deyince. a~; ıkçısı gözümün önüne Antalya geldi . Türkiye'nin çe::; itli bölgderinin birbirinden farklı ba::;tan ç ıkartıcı mutfaklarının sırtını yasladığı noraların çoğ u. Antalya bölgesine hah ·oluna n-

Şev keti

Şevketi

bostan (English milk thistle) is prepared by stripping off the heads. Cubed lamb is sauteed, fırst alone and then with onions . The şevketi bostan is stirred in with lemon juice and water, and cooked over a gentle he at.

Bostan

Şevketler (yörede 'engerek dikeni' olarak da bilinen bir bitki) temizlenir, başla­ rı kesilir. Kuzu eti kavrulur, ilave edilen soğanlar öldürülür. Şevketler/e karıştmlan malzerneye limon ve su eklenerek ağır ateş­

te

pişirilir.

ların yanında ınüte\ · azı kalır. Sanki mito lojinin Bereket Tanrı ç ası Demeter elini bölgenin üstünden eksik etıne­ mekte ... Antalya ,.e r,·e,Tes inde herhangi bir semt pazarına git:-.L"niz ... DL"nıL'lL"r'in holluğuna .. önce gözünüz doyar . Giikku::;ağının her rengi oradaki cü nıbü::;tedir. Sonra burnunuza gelen o güzel kokular. sizi o kö::;eden bu kii::;eye çığırır. !\ihayet tadarsınız. r,· oğunu yıkamaya gere k duymadan ... S:ıhilden. Toroslardan. merkezden. , ·aro::;lardan pazara ta::;ınan ürünlerin ba::;tan c; ıkartıcı diriliği insanı taelarak alı ş , · eri::;e d:l\·et etmez mi' Antalya semt pazarları Bocuse'nin sözünü e ttiği "iyi mutfağın" olmazsa olmaz lxı::;langıcını SL"rgiliyorlar ama bence iyi mutfak iön dah:ısı lazım : En ha::;ta da gdenek.


BİR FİNANSMAN MODELİ.

VE SlRLARI ... 500 1ü aşan Sanayici Ortak.

Güçlü özkaynak yapısı. Profesyonel yönetim , yetişmiş insan kaynağı. Yüksek teknoloji. 2 milyar doları aşan dış ticaret hacmi ve 100.000 çalışanı ile EGS Ailesi ...

BİRLİKTEN DO CAN GÜÇ ...

Genel Müdiırlük Şaırqrcf Bulvan TuzcuoAiu lşhanı No 48 2 ı\tontro . lzmır Tel ~ Bl 445 24 60 Fax Yıldız Posta Caddcsı Dcdeman Tıcaret Merkezı No 52 3 Esentepe Istanbul Tel 212 1 2i5 30 31 F.ıx

232 445 86 9~ 212 2i2 82 86

BANK


A star in the Eastern Mediterranean

/'i>utusÖNDER DURMAZ

W hen 1ıaul /Jocuse. pmhohzr the n1ost ce/ehmted 20/b ceni!IIJ cbe/ soid /as/ yeor tl.wt "tl p,ood cuisine hep,ins in the louil IIWrket'· il tt·as Antctlı•a !bat innllediatelı· Sf!IWI,!!, lo lll) ' Illi/Id. //e 1/'ell/ Ol/ lo C0/11fJ/aill r!i;out Ibe ne11· homwne trett/ed ji)()ds and spoke loll,!!,ill,!!,lı• ojji·uils. 1'(!.!,ewh/es ond her/is gm/1'11 lowllr hı· lmditional agricultuml 111('/hods. o{ oldfoshioned tllti/1/(// hus/}{lndrr and seaj(Jod. " l'ou are t•errjiJr/unrtle. your //'OJ ' is ofX'/1 . .. he concluded. qj' all ·r urkey's ricl.ılr direrse regionol cuisines. Anlt!IJ'tl is the sfor t!'l.wre nrtlllml j/om is concerned. t/S if' !Je/1/e/e/'. Ibe .mtcienl goddess o(j(•r!ility. tmrked horder here than tlll,l'll'here else. \ 'is i! tl/ll' lrJCo! 1/l{{l'kel ili and (/IV/Ind Antu/)'(1 tlndyou ll 'i/1 he stmd•ji't:,·t /~ı · the u!Juudmiu' and l'tlrietı·. /:'t•erı· w/otu· o/ tbe min bol/' is lo he jöund in Ibe lıeafJS oj' rtllraclit·e j;ru duce. '!h en del(!!,hljitl ji'ogtw!ces drtlll ' you ji'()lll sta/1 tu sta/1. / ı udji'nrtl!)' yuu start tas/ili.!!, the ji'eshlr ,!!,a l hereti Et ve nohut haşlanır , ji·uils o nd t·e,!!,elab/es. ll'ilhrJ/1/ kavrulmuş soğanın üsfeelill,!!, ohl~!!,ed lo 1/'osh !hem tüne kıyılmış ebegömeji't:,·t. 't he seduclit·e .Ji'esbness ci eklenip yağda çevrio/ j;mduce lmJIIgbl jim n Ibe lir. Tüm malzeme et cortsl. ji'()Jn tbe 7(;rrJs lllotlllsuyu ile pişirilir . Sosu lains oud Ibe j;/ains ini'i/es için, kavrulmuş soğan, you lo shop hr los/e. döğülmüş kuspara, sarAlitcilı·a ·s luco/ tnm·k1'fs o re mısak ve kırmızıbiber certuinly Ibe !Jeginning r~/ kullanılır . ",!!,OOc/ Cll iS ille" (IS f30CI/Se

Ebegömeci

Mallaw Meat and chickpeas are boiled until tender. Chopped mallow is added to sauteed onion and stirred over heat. Then all the ingredients are cooked in meat stock. The dish is served with a sauce of fried onions, ground coriander, gar/ic and cayenne pepper.

r

'-


Mükemmel bir yüzey, uygun boyutlar, estetik çizgiler ve kalite. Kendinizle başbaşa kaldı~ınız, kendinizle ilgilendiQiniz özel anlardan biri: Topravit Lara Konsollu Lavabo.

TOPRAK SE RAM i K

BANYO

TAKlllLARI


TEK OLAN, BAŞKALARINDA OLMAYAN, ÖZGÜN OLAN ... B İ R Ş EY İ N TE K O LA N YA N 1, O N U D İ GERLER İ N D E N AY 1R 1R, FARKLlLAŞTlRlR, BENZERSiZ YAPAR.

BUGÜN , DÜNYADAKİ TÜM BANKALAR MÜŞTERİLERİNE HEMEN HEMEN

AYNI ÜRÜNLERi,

AYN 1 HİZMETLER İ SU NAR LAR. BANKALARI Bİ RBİ Rİ NDEN AYI RAN İSE BU URUN VE HİZMETLERİ SUNUŞTAKİ KURUMSAL FELSEFELERİDİR.

TEKFENBANK'IN İLKESİ, TÜM MÜŞTERİLERİNE EN YÜKSEK KALİTEDE HİZMET VERMEK VE BUNU SÜREKLi KILMAKTIR. iŞTE TEKFENBANK'I TEK KI LAN, ONU DiGERLERİ NDEN AYI RAN DA BU ÖZELLİGİ DİR. GELİN TEKFENBANK'A, TEK OLMANIN AYRlCALlGlNDAN

SİZ DE YARARLAN 1N.

SUNULAN ÜRÜN VE HIZMETLER MENKUL KIVMEllER

REPO HAZINE BONOSU OEVLET TAHVILI YATIRIM FONLARI OÖVIZ

TEKFENBANK

MERKEZ ŞUBE TEKFEN SITESI D BLOK ETILER 80600 ISTANBUL SANTRAL : 12121 287 00 00 PBX FAKS . 12121 217 77 77 TELEKS 39177 TYFB TR 39178 TYFB TR

KURUMSAL BANKACillK KREOILENOIRME Ol Ş TICARET FINANSMANI LEASING FINANSMAN OANIŞMANLIGI

/\'


Doğu

Akdeniz"in binl erce y ıllık an tik u yg arlıkb ­ tL'varüs edilip süzCıkrL'k gdenkr. O na Asya-Anadolu ekseninden gelenlerle birle.) erek ilgi c;;e kici b i r sentez y: ırattılar . ll acılar ' daki kaz ı yı gercekle::;tiren ünlü :ı rkco l og Prof. James Me ll aart'ın. U. l l irsch ve B. Balpınar'l :ı birlikte hazır l a­ dı ğ ı A nadolu 'dak i bic,·im dün y asın ı ele alan dön ci lt lik a ras ı ırmacia ula::;ıla n sonuçlar. bence sadece akademik dün yada nı:ıhfuz ka l maına l ı. Sözgeli mi Anado lu 'da k ilimler üzerinde bugün rastladı ­ ğ ı mı z bi c,·imlere .'3000 yıl iincc de rastlı yor u z. Mellaan. ll irsch ve Balpınar. '"Türkl erin. A\' rupa ve dün ya m edeni ye tinin en iincmli ka y nakların ­ dan bi ri ola n Ege - Akdeniz - An:ıdolu u yga rlık potasından a l dıklarını . Anadolu 'ya gckliklcri anda n it iba ren kullanm aya ba::; l adık ları nı " siiylli yorl ar. Bu s ü rekl il iğin sa~ d ece eLir hir a l and:ı

said. lmt in lll)' l'ieu· nlore is necesscu y Fi1:'\l of all conu:s tmditicm . 7be lep,acies qj' Clll cient cil'ilisations carried d(Jll 'll Ol 'er thousands (!{years. co111bined ll'ith th e CllliiiCII:J' IradiliOliS (<l Cent ra 1 As ia ha ue Kebabı created a fascinaling sı·nthesis. 7be co nc!uKüçük dolmalık biberiere siOJts reached ili a four domates, taze soğan , nane, m lunte sltt c~ı · qj' Anatomaydanoz, tane beyaz karali elli cu lture cobiber, biberiyenin doğranıp attlhored hl' Prof james çökelek veya lor peyn iri ile ,1/e/laa rt. the archaeolokarı ş tınldığı iç doldurulu r. '~ist ll'ho /ed the e.\'cauaKömürde hafif k özleni r . tioll.' at th e Iate ı\'eolith­ Zeytinyağı ile servis olunur. ic site oj' !!actlar. U. 1/il:'icb and !3.Balpnwr sho uld IWI remain a seeret o{ the academic u•orld. For instance. !he jimlls uhich appear 0 11 ·r urkisb kili111s today ha1 •e heen found on ar!zj'acts 3000 years old. According lo lhese scbo lars .. 'f'b e 'f'urks he,~a n to use elem enis !he)' horruu•ed ji"ont !he llleli ing fJO I (!/ Ae,~ea 11 .\led it erra n ca 11 -A natoIian cil'ilisation. uhicb is on e o{ i he fare m os/ so urces (l/:'uropea n and u•orld cil'ilisalion. ji"ont !he III OIIt enl !hey orril'ed inA nalolia . .. Do no/ ass1111te thal/his CO IIIillltil)' li'CIS reSII"icled lo a 1/C/ITOII' field. Fm111 archilec/ure to cuisine. !hal 11/0s/ popu/ar area qj' cu/lu re. !hey reacbed proi[Jic conclusions. 7itrkish cu isi ne is !he supreme e.\'omple ol Fusiou Ct tisine. the fatesi culinmyfoshioll cuvuud the u·or!d. ll is 110 mere cross-seclion q/8 /ohal cullure. Imf o Sil/lllililig up q/ bistorı·~~- heritoge. An tolı •a has heen oue q/ Ibe mostimpor/ant cuisines i11 ibe l:ctslem .1/editerranea n jilr lhousands of years. and ib e oldesi sbifJtl'reck knoll'/1 lu undeni'a/ e r archaeologisls lies nea r !he city.Ji'lled tl'ilh jan· tl'hicb o n ce he/d ll'ine and o lit •e oil. \\'bal u•e ca l! !h e ,\ /edit erranean I.J1Je die!. ll'hich is so popu/ar u>ilb bealtb jiwd fans !oday. has olll'ays heen !he n orm cumt nd A nl a lı •a: l'ep,elah/es. ji"uil. cereols. olit •e oil. m ilk. yogurl. and one orlu·o glosses ()/ u•ine each day. sec!fiH;d lll'ice o 1/'eek. and red meallessji"equenl~)'. 7he u•ectl!h o nd simplicity (!/ibe cntlhenlic recipes suh-

rından

Biber

ka l d ı ğ ın ı dü ::; Cınm e­

y ini z. Mimariden. kültürün en popü ler olanı mutfa ğa kadar h e r konuda vel u d son u elara ul a ::; tı lar .. Bugün bü tün dü n yan ın gözdes i " Fusion Cu isinc ... g loba l kültürün ınü ­ teınıniın cüzü olduğu k : ıdar. tarihsel birikimin de ad eta bi r topl am ı. Cı srclik An talya. Akdeniz 'in doğus u ndaki en ii n e ııı 1i 1i ın an l arda n b iri .. Koyda , kenti n he m en y: ı n ı b as ı nda düny : ı s ualtı arkeo l oglarının giizdesi : ıntik cağ ın bilinen en eski batığı ya tı ­ yo r. ~arap \ ' C zeytinyağı aıııp h oraları

Pepper Kebab Smail bel/ peppers stuffed with tomato, spring onion, mint, parsley, whole white peppers, rosemary, and cottage or curd cheese are grilled lightly over charcoal and served with a dash of olive oil.

il c tı ka lxısa d o lu .. Bugü n Akden iz tipi bes l e n me ded i ği ­ mi z. '" l lcalth Food .. m e r aklıl:ı rın ı n ba::;ucu dieti Anta l ya sa hill erinde bin lerce y ıldır u ygulan ı yor. ll ergün sebze. nı eyve. tahıl. zcy tinyağ . süt. yoğun. bir iki kadeh ::;a rap . haftada iki kez d eni z ınah su lk: ri . daha scy rck kır ­ mızı c t. Antalya Falez O tel 'de düzenlenen Ge le-

+

68

S KY LIFE NI SA N

APR IL 1997


YAPI '97 ISTANBUL 1 TURKEYBU/LO '97 Yapı

Sektörünün Türkiye'deki En Büyük Uluslararası Fuarı

Turkey's Largest International Building Fair

yapı- endüstri merkezi

YAPI '97

-1

ISTANBUL

TURKEYBUILD •97 TÜYAP FUAR VEKONGRE MERKEZi 1BEYLiKOÜZÜ

···~.-ll l

-ri · ·

yapı-endüstri merkezi The Bu ilding & Industry Ce ntre 3 0 1 1ı

Anniv ersary

ULUSLARARASI YAPI MERKEZLERi BiRLi<ii (UICB) ÜYESi 1ULUSLARARASI YAPI KONSEYi (CIB) ÜYESi iNŞAAT MALZEMESi SANAYiCiLERi DERNEGi (iMSAD) ÜYESi MEMBER OF THE INTERNATIONAL UNION OF BU/LDING CENTRES (U/CB) ASSOCIATE MEMBER OF THE INTERNATIONAL COUNCIL FOR BUILDING RESEARCH AND DOCUMENTATION (C/8) MEMBER OF THE ASSOC/AT/ON OF TURKISH BUILDING MATER/ALPRODUCERS (iMSAD) Cumhuriyet Cad. 329 Harbiye 80230 istanbul / Türkiye Tel: O(212) 247 41 85 pbx- 296 29 05- 24117 00 Fax: O(212) 24111 01 e- mail: yem-od @yunus.mam.tubitak.gov.tr. Internet: www. yemist.com


neksel Antalya Bölgesi Ye m ek leri ya rı şmasına ge len ve bu sayfalarda b ul acağınız otantik tarifler i n sade li ğindeki ze ngi nlik a nl a tıl amaz . anca k r a dılı r. Falez Otel' in gelenekse l bö lge nıutfağının yaşar ıl ınası için gösterdi ğ i ça b a b i r k ült ü rel tesp ir ve d e r le m e ile k a l m ı yo r . Bu yenıekie­ r i ç ağdaş sunuş tek ni k leri ve yarat ı cı izcl ivaç larla "1bute Cuis in e" çen,·eves in cl e ek al ı yor.

Bu bölgeye her y ıl hız­ la artan hir ilgi duyan tu ris t ler sadeec Antalya 'y ı gö r üp clönnıü­ yor l a r . Talep l er i yle. b ö l ge sak i nlerinin m utfak \ 'C yemek alış­ kan lıkl arın ı da etk il eyeb ili yorl ar. Bu etkinin i ç in de o l umlu \ 'C olumsuz yö n l e r \·ar. Aktüe l " h e: ılth l'ood" e ği 1i nı 1er i n i n. far k 1 ı kültürl ere ait renk lerin (ö rn eğ i n

G rida Pilaki Havuç, patates , mantar, soğan yağda çevrilir. Sarmısak ve balık ilave olunur. Domates, karabiber, defne ve yeterince suya konulup 8 dakika pişirilir . Soğuk olarak servis olunur.

\

Grida Pilaki Carrots, potatoes, mushrooms and onion are sauteed in oil, then garlic and the fish are added. Stir in tomatoes, black pepper, bay leaves and sufflcient water, and cook for B minutes. The pilaki is served co/d.

Uzakdoğu

nı utfağ ı )

h os izleri olab ili yor. Ama hir bölge ım ı tf:ığ ı n ı n kendi kök l er inel en c;: o k uzağ:ı d ü ş m e m es i ge rekiyor. 13 u a n 1a m cl :ı m u t f:ı k fo l k loru araştırmacıia­ rı na herb iri hazine değe ri nde i n ce l eme l eri iç in ; a şç ıl ara da ge leneğe yas lanarak yapacak l a rı yeni yonınılar i ç in önemli göre\·l e r düşüyo r . .. Yazar l a ra .. dü şe n de o lup biteni ul u s l ara ras ı ilgiye sunnıak. . . • Yemek ıar i f \ 'C foıoğralbrı i<c·in Anı:ılya F :ı l ez O ıci'L·. i\ l ahınuı \'cziroğ l u. Y. Kı ­ z ılırına k \ ' L' Şef S. 1\.ılı\··a ıe ­ ~ekkür ederiz.

Dessert Plate (Ciockwise) '. Pekmez (grape molass.es) pudding, bride's pudding, kömbe, kaciayıf with mastic, stuffed figs, and orange semafina pudding (centre).

m İli ed to tb e Tradİt İonal A ntal)'a Rep,ional Cu İSİlle conte~t be/d at Fa/ez Hotel İli Alltalya CC/111101 be deseribed bul on~)' tas/ed 7he contributions ofFalez 1/otelto the surl'iml qfa IIIIİCJIIC rep,ional wisi11e are 1101 limited to idenl!/i·in,q disbes and compiling recipes. 77.?e hoter~ cooks use tbeir creatil'i(ı' and modem presen/ctlion to Tatlı Tabağı giL•e !bem a neu• status (Saat yönünde) in baule cuisine. Pekmez tatlısı , geThe holiday makers lin hanım t a tlıs ı , u•bo con1e to A nta!]'a kömbe, s akızlı kain increasing 1111111bers dayıf, incir dolması eacb year do not !ecu ·e ve portakallı irmik u·itbout a trace. They (ortada) . in.fluence the eating babi/s qf loccil people b)' tbeir preferences and demands. ina process ll'hich has both posilil'e and negalit •e mpecls. Tbe empbasis 011 bealtb food orjlat'Olll:ç ji'OIIl d(/ferent Ctlisines (sucb as Cbinese for İIISICIIICe) CC/ll lecu •e an agreeable mark. bul a reg ioua 1 c 11 is i 11e should 1101 lose sip,bt of its ou·n rools eitber. l?esearcben· bat •e a duty to study the treasure house qf traditional cuisine. u·hile jJr(Jj'essional cooks should re/etle to their ou·n tmditions ll'ben e.\jJerimenting u·ith ueu· iuterpretations. And jöod u·riters are respousihle for briuging such nwrl'ellous re,q ional cuisines to the al/enliOII (J/fbe İlllemalional jJuhlic. • • Ali f::,'({(/ (,'(ikse/ is ajbod critic. \\'(' lbtnık Aııla/)'(1 Fa/ez /!otel. . \lalnınt l \ 'ezimiJ,/11. ı ·. Ktzt!tnnak a;td cbıfS.I\tltçjill·tbe recipes mu/ pbotogmphs.

+

70

SKY LIFE NISAN

APRIL 1997


SPEAKING OF TURKISH HOSPITALITY...

Dedeman Cappadocia You've come from thousands of miles away to discover the moon-scaped valleys of Cappadocia, its fairy chimneys, ancient rock churches, and awesome underground cities ... There's now a luxury hotel in this fascinating landscape to !et you relax after an exciting and exhausting expedition to the wild terrain of the Cappadocian countryside: Dedeman Cappadocia Hotel. Dedeman Cappadocia may also be the unique venue of your company's business meetings and conventions. With its 349 well-appointed and comfortable rooms, Dedeman Cappadocia Hotel is conveniently located only 75kms from Kayseri Airport and 2 kms from downtown Nevşehir. Dedeman Cappadocia welcomes its guests with a congress centre seating 1000, a convention centre seating 525, and six meeting rooms for 35-80; besides its fitness centre, swimming pool, tennis courts, football field, and vol!eyball and hasketbali courts. Experience the true meaning of 1\.ırkish hospitality at Dedeman Cappadocia Hotel...

-----·~---

DEDEMAN

HOTELS & RESORTS

Ankara • Istanbul • Antalya • Cappadocia • Palandöken • Club Blue Waters • Club <;,ı,;

r

·ıır

C\l•"ırı

Bodruııı

• Rize • Olive Tree • Gümbet

\nt,tl\,1

,~,.-ırıherrı

Cyprus

Opcning jJnuaı)'

Dedeman Hotels toll-free information and reservation line: 0800 211 44 44 ,

DE DE MAN GAOUP OFCOMPAN IES

E. Mail : hotels@dedeman.com .tr- Internet: http://www.umut.org.tr.

!9<)8


Türkiyel de, 134 yıldır bilan

,.d ....- ··.· , _, .,-. . .

ı

z G l "-

863 'ten ,

ı

996'ya ...

- .....


ço sunan tek bir banka var. 1863 yılında, Türkiye'nin ilk bankası olarak kurulan Osmanlı Bankası , sürekli ve müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı kendisine ilke edindi. Türkiye'de bankacılık standartlarının gelişip kök salmasında önemli görevler üstlendi. gelişmeyi

ı _),

Kurulduğu

günden beri istikrarlı bir şekilde büyüyen Osmanlı Bankası, 1996'da da sürdürdü. Toplam aktifleri yılın ilk yarısında 36.4 trilyon TL iken , yı l sonunda bu rakam , 95.8 trilyon TL'na ulaştı . Toplam aktiflerini ikinci yarı yılda % 163, tüm yılda % 211 oranında büyüten banka, pazar payını da farkedilir bir biçimde artırdı . başarılarını

1995 - 1996 FiNANSAL GÖSTERGELER (Milyar TL) (%) Arttş

1996

1995

95.788 65.814 31.039 14.326 5.000 6.583

30.772 19.345 13.913 6.219 1.500 1.933

211 240 123 130 233 241

Osmanlı Bankası, ı 996 yılındaki bu büyük bllançolarda da sürdürecek.

başansını

Toplam Aktifler Toplam Mevduat Kredtler, net Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Net Kar Denetlenmiş

bilanço rakamland1r.

OSMANLI BANKASI " T üm

Z a manla r ın

Bankası "

önümüzdeki


-

IJ r

l!Jr '/(·,,·! ontf{,fıutus GÖKHAN TAN *

Azcrba1 · cın'da

A ltbuu,f!,h !bere u•ere 'litrkisb Iribes in Azerhıttjan as ear~)' as Ibe 7th celli iii:J' IJC. Ibe CU/111 11)' did not ll'ill its 7itr/..?ic character until 1111/ cb la/er. .fcilloll'illp, the Sefiuk t•ictorr a,l!,ainst tbe I~ ı·zml­ lines at .1/alaz.f!,irl in 107 1. Himl1y lıetu·een Ibe 'f itrks c!f· Azerhaijan and Anatolia o1•er j)()SsessiiJII !!f" ütslern Anotulia resttl/ed in Azerlıaijan suhlllillill,l!, lo Pen;;ian dolllinaliun interlllillent~ı· O/ 'er Ibe cen turies . /hat is tl'hy the jJuj)ulotion (!f" A:::eri Tu rks li l'ill,l!, i 11 Azerha ijc/11 today is jus/ set·en and o ba(j"111illiun compareel to ot•er tu·en1)' lllillicl/i lil'in,l!, in !mn . I<ussia inl'aded Azerhaijou in the 19tb cen turr.

Türklerin bdar uzanmakla birlikte ülkenin tanı hir Türk nırdu kıraktcrini bz;ınması cok sonral;ı­ ra . Selçukluların ı\blazgirı Sa1 · ası sonrasına rastlmır. Azerbaycan Türklerinin. Osmanlı ilc Do,Qu Amdolu yüzünden reblll'tl' girmesi. ülke1·i zaımn zaman İran ( Fars) lıakiıııil·cti altına ~okınus . llugün Azcı-Jxı, ·cın"da ya::;ayan Azeri nüfus )'L'dibuçuk milnm iken . i ran'ın doğusunda y;ı::;a1 · an Azcrikrin bunun üc btı nüfusa sahip olması hu yüzden. iran -Osmanlı rekabetinin arınusı. Rusların 19. yüz1 · ılda ülkeyi istila etmesine bdar sürıııüs. Ancak Azerilcr. 1·arlığı :--ıö

-. yüz1· ıla

74

S KYLIFE NISAN

+

APRIL 1997


Farklı

olmak,

önde olmak yalnızlığı

getirir.

Güzel bir yalnızlı ğı. Mitsubishi Canter, ileri teknolojisi ve üstün özellikleri ile diğerl e ri nden farklı , aç ık

önde ve

farkla yalnız ..

t Adana D&ti«Llı::t (322) 3212496 t MIM Te~Ulaflld. (J22) 3522320·35117 JO t Adaplzan HIWI Bayraktar (264) 27! 4113·2778838 t Afyon l-tociOQiu (272) 21541150-2153563 t Aınnya 0zdemr' Lld.(358}218 4647/4 Hat t ANMa ilA'ki (312) 348 82 32 • 348 B2 03 t Anklfa MaıaşA.Ş. (312) 212 51 7S.76t Ankara 8IŞfl'lef AS. (312) 317 97 0-52 t Antiiyi Gunıu (242) 241 ll 3'· 243 00 99 t Antalya/Bmalı ~Oto (242) 6111 10 30-618 4934 t Aydın/86le Anyaı Tıc. (256)214 4(1 Tl 1 hlılııHir Otlll Otomoliv (266) 239 22 35 t BaltltiMI8url\anıy. Hulde Olomotıv (266) 412 52 88 1 a.tın Baran Lld (378) 227 46 96 · 227 82 22 t 8utN S&vlaf A.Ş (224) 222 01193 • 25719 35138 t Buruilntg51 Bqtan Otomotiv (224) 7!3 911150/3 HM t ÇMUk.../Biga 8afak (286) 316680CI5Haı t Çorurtı Seçklrı (3641213 1413 t Denldl 0zcıilr(258 ) 265 9655Jiı Haı t Denld SadıkoCWtlOIDmoeiY (258) 371 3366 t DPyn.kw 0ZbekOtomoıiv (412) 224 7185 t Edlme/Ktpn l<llt(284) 71 4 21 02·

714 22 22 t Enurum lılu (.U2) 218 26 36-218 42.ıQ t Ealdfel* $iraz (222) 233 6771 -230 Sfi 9J t Gaılanttp E l~ (342) 3J9 4040 t Cl&ılanttp G6kÇfll (342) 322 12 22-23-24 t ilparti Çırlkllrltd. (248) 21119 75-218 1312 e iNnbui AIIW:Itr (218) 420 51 4414 Hat t ı.t.nbul Çıraklar Lıct (212) 534 47 87 t ltt.nbuı Çetaş (212) 587 60 82-515 98 86 • lttanbul Çınilıca Olo (216) 325 52 92 • 325 86 89 e letaniM Mar Oto (212) 835 30 OOIJ tt.ı • 524 ~ 0!5 e lttanııuı Tetıener Ud. {212) 539 62 72 • IW2700ol t lttanbui Y~ (212) 5016856157·6:55!523111SOwı. t lltlrııM Aiall:na:Ud.(212) 535300ot·6353005·5212765 t iNnbul~e (212) 695Cfi38·6i55671 t lltanbli ÇizgiOtomotiY ( 216) 399Cfi93-3903327 t llt.ıw Ueie~

(2HI)30502 87188 t ı.t.nbul UlugOl OlomoiN {218) '45 380113 Hll t lzmırc.nkıranı.llıl {232) 46355 ~8Ha! t Kut.monu QOuz:llr (3681214&19;·212 3219 t laatMnonu GilnOtomol!v (368) 212 00 12· 21240 70 t iC8)'NI1 1n«o0iu 0UırnoaY (352) 2226192 t KOCiti TırttoyO!omodv l2e2J 321 2823 ·321 28 78 t Kony1 Se!er AS (l32}235 3052-SJ.S.t / 233 16 ~233 612e t Malltrl kai!WKcl. (422) 32132&9 t MMIN Etcot l236)2324056·23f51 Gol tManlu/AkhiUr Ttvftk Akrt1 Kmklı {236)4141968 ·41289 llh ~ Gıino'r (324)32tl90 75 · 326 2401 t MuOII 't'llıJ Dloti'!OtıiCilik (252) 214 69 SA· 212 33 98199 t MuQWFtttıtyt Uyular Kol (252)614 10 111·61217 46 t llu Me!ti« (t64)217 2218· 21714 08 t 6am1t11 Akltlyi A.Ş.(362) 2339739·2311898 t &amlun Btr1\0tomoliv {362)2669580 · 256 75 7SI76 t 8NH ln-Tem0tomotıv (3Cfi) 2246060 t TtkrdeıVÇoriu ~OtrtL!d (282)651 1727·6511060 t lraoti ~A.$. (462)3211943·321 6599 t tJtlk ÇiflçıoOkı {216) 215 29 37 t VIII Teknik Tıc. (l32) 216 2912 • 214 18 10 t Yl6ov1 Mita$ {226) 813 57 53 • 813 57 63 t Y0191t Musala Ertiıç {3S4) 212 03 31· 212 3149

TliM 0G)

Mitsubishi Motor• Corporation Türkiye DlllrlbUtorü ve

Lisanslı Uretlcllldlr. TIEM<ae

bir H.Ö.

~BANCI

Holding

Kuruıu,udur.

MITSUBISHI MOTORS


Ru:-. idan::-.i altında dahi kl:ndi ulusal karaktl:rIL'rini hliylik iiklide korumayı lıasarııııslar. Ekiııı l)cniıııi 'nin ardından Sm·yl:tlcr Birliği içinde hir nımlıuriyeı olan Azerlxıycın. Sm·yetlcr 'in dağılma sürecine girmesi1·ic .1 1 Ağustos 1<)l) J'de lıağıımızlığını ·ilan ediyor 1·e huglinkli Azerbaycan Cumhuriyeti kunılu1 ·o r. Azerh: ıycın · daki ilk glinleriııı Azeri lehçes ine :ılı:-.makl:ı gecıi. Soru sormak yerine "su:ıl 1'\:rmeyi ... aparıma na "yasay ıs e1·i". kata .. ıııertehe .. demL·I·i. henzemek \·eri ne "oksa mak " fiilini . . kullanm:ı1 · ı iiğrendim. llcmsireye "sl'l'k:ıt hacısı" deıııektL'n keyif aklıııı. Azerh:ıyc:ın. Transkallasya ·nın en kurak kesimi olan Kura ll:ı1· zası ilc aynı hiilgede. Doğu ylizlinli ı:ım :ı mı\·l:ı llazar'a diinmli::; olan Azeıhıycın. hu ic denizin sularının ylikseldi,Qi diineııılerde cesitli sorunl:ırl:ı yüzyüze kalıyor. Sualtında kalan yüzkırkbin lıekı:ır : ıLın . Sm·y\:t diineminde hazırlanan merkezi pl:ıııl:ır cen,:c1·esinde hir tarım ülkesi olarak gdisen ülke icin i'ı nemli lıir kayıp. Dünya si~ ·alı lı:ll')'ar üretiminin ,·üzde seksenini hu denizdl:n karşılayan Azerbaycan'ın sul:mn yükseldiği diineınlcrde. halıkc; ılık tesislerinin de sular :ıltında kılınası hir ha.-.ka üneıııli sorun. Tarım l 'l' halıknlık bir yana: Azerbaycan ekonomisinin en iinemli d : ıy:ın:ığı lık' ku::;kusuz pl:trol lireıiıni . Kurak Ahseron y:ırım :ıdası. Azerilerin ylizlinli dünyanın en ze ngin petrol y:ııaklarıyla glikllirmlis. ()yle ki. 1} yliz\· ıld:ı ülkeyi zi1·arl'l eden \l:ırlw Polo. lkıkli 'de toprak tan dısarı sızan petrollin hir saat icerisinde yüz gemiyi

bulibe Azeri 7/trks succeeded in mainlaininp, !heir national idenlily to a !cn;!!,e e.\·teJJ/. Follotl'ill,!!, Ibe Octoher Net •o lution in 191 7. Azerha ija 11 he ca 111e O lle of 1he So1 •iel Socialisi Nej>uhlics. and so renwined Illiiii Ibe col/ajJse q/lhe US:V<. Azerhcnjan jm)(.:/oimed ils independence m1:) 1 Ali,!!,IISI 1991. My ou•n firs/ days in Azerhcujan u·ere spenl acclinwlising lll.J'Se(j'to Ibe Azeri accenl and dialect . Such discrejJoncies as !ho/Ibe t •erhj(il· coress in Analolion 7'urkisb 111eons lo rese/1/IJ/e in Azeri 7'ur/..ıisb toke son1e geliing used lo. Azer!Jaijml lies in !he sollle re,!!,ion as Ibe Kum hasin u •hich is !he driesl par/ <!l 'fi·m1scoucosia. 13orderin,!!, on the Ca.,jJian Sea lo Ibe eas/ . .floodill,!!, caused /~ı · rises in Ibe u ·oter lel'el <!/lbis in/o nd sea isa j>ersislenl jJrohlem . 'JZ?e area 1!/fJo/enlial~)' fertile Itti/(/ ll'bich is sul~iecl lo jloodill,!!, is 140.000 heclares. a serious lossfor a counliy u •hic.:b has inberiled a11 agric.:ultum/1)' j(ıcused econolll.J' Jivm the long yew:,· ~~/ c.:elllra/ Sut•iel jJhllllling. Azerhwja11 produces 80 jJercelll qj'the tl'ortd ·s h/ack cw •iarji'OIIl the Ca.,jJian. ond u •hen Ibe /Nt/ers r ise this key indusii:J' is also serious~ı· a/l(•c!ed. Aj){(r/ji-om agricul/ure c111d fisberies !he third 11winstay 1lthe CO/Illi rı<-; ec.:oi/OIIl_)' is oil. 'JZ?e cliy


1996, d ünyada ve Türkiye~ • • 1997 ISe ŞI m

GERÇEK DUNYA TERCiHi VESTEL,

..

••

Üretiminin %75'ini başta Avrupa Toplulugu ülkeleri olmak üzere 40'a yakın ülkeye ihraç ederek gerçek bir " dünya tercihi" oldugunu herkese ka nıtlayan Vestel, 1996 yılında yaptıgı 170 milyon dolarlık dış satış ile alanında

ihracat lideri oldu ... Türkiye genelinde tüm sektörleri kapsayan

sıra l amada ise yaptıgı dev ihracatla 1O. basamaktan yükselerek ilk üç' arasına girdi. SOO büyük şirket sıralamasında ise 47. sıraya yerleşti.

1997 yılının daha ilk çeyreginde, kurdugu 300 milyon doların üzerindeki ihracat baglantıs ı yla Vestel, şimdiden Türkiye'nin 1997 yılındaki en büyük ihracatçısı olmaya aday. Üstelik tek bir şirketle.

Mani sa'da 120 bin metrekare alana kur\Jiu modern t esislerinde, 1300'ü aşkın deneyimli personeliyle kurulduğu günden beri birçok ilke imza atan Vestel,

bugü n Zo rlu Holding yönetiminde başarıdan başanya ko ş uyor.

--~

1993 yı l ı sonlarında 393 bin adetle sınırlı olan üretim, Zorlu Holding'in dinamizmiyle 1996 yılında Vestel'i Türkiye'nin televizyon lideri yapan 1 milyon adede u l aştı. Bu rakam Türkiye'nin toplam televizyon üretiminin %40'ını oluşturuyor. Ancak Vestel bununla da yetinmedi. Yaptıgı yeni yatırımlarla üretim kapasitesini daha da artırdı. Ve 1997 yılı için yeni üretim hedefini belirledi:

2 milyon adet televizyon ile 1 milyon adet bilgisayar monitörü.

Yap ı la n anlaşmalar sonucu, Vestel ürünleri, artık çok uluslu magaza zincirlerinin dünyanın dört bir yanına yayılmış 1OOO'e yakın satış noktasında da sergilenecek ve satılacak.

Dünya Vestel'e terfi edecek, rahat edecek.

Vestel'e

terfi

edenlere


Cle Vestel'e terfi y1l1 oldu! ..

diden aday!

.J

BEY AZ

EŞYADA

V~ - ~-~Ç_Ü_K _~" ALETLERiN D~ DÜNYA DEVLERi iLE ANLAŞMALAR VESTEL TEKNOLOJISINDEN TÜRKIYE'NIN ILKLERI • Uzaktan kumandalı ilk televizyon • lık VHS

video • lık video player • CD'Ii ilk mUzik seti • ilk digit:al televizyon • ilk mikrodalga fınn • ilk yerli bilgisayar monitörO • Sinemaskop 16:9 ekran

yayına

oranlı

uyumlu,

ilk

televizyon • ıso 900 ı standardannda ve fabrika ortamında

seri olarak

Oretilen ilk yerli bilgisayar.

Kuruldugu günden bugüne Türk tüketicisinin karşısına her zaman en mükemmel ürünle çıkmayı amaçlayan Vestel, 1996 yılında da bu gelenegi bozmayarak yine ....).. ilkierin altına imza attı. Işte, Türkiye'nin ilk bilgisayar monitörü ve fabrika ortamında seri :l.ı - - · - - üretilen ilk bilgisayarı : Vestel Asteo ... Ve yine Türkiye ' nin sinemaskop yayına uyumlu , 16:9 ekran oranlı ilk televizyonu, " lmagination".

,,

u.

a

1996 yılında televizyon üretiminde adları dayanıklı tüketim malları ile özdeşleşmiş geleneksel markaları geride bırakarak zirveye yerleşen Vestel, bu başarıyla da yetinmedi. Ve tüketicisine sundugu ürün yelpazesini geliştirmek amacıyla önemli bir adım daha attı. Bir yandan beyaz eşyada, dünyanın önde gelen üreticileriyle işbirligi yaparken, diger yandan da küçük ev aletlerinde dünyaca ünlü bir marka olan Black & Decker'la anlaştı ...

Amaç,

koşulsuz

ve eksiksiz Vestel mutlulutu ...

Hepsi üstün Vestel teknolojisinin eseri.

sonsuz ~

teJekkürler -

.

=-- ~

----

VESTEL "Türkiye'nin gururu"


Ahsberon peninsu/a has the richesi oi/ reserues in the li'Orld. and tbese baue been renowned for many centuries. l'(lben MarcoPo/o Irauel/ed tbroup,b Azerbaijan ili the 13tb centıuy be eslimated that one hıuıdred sbips could be loaded Ll'ilb the petro/eı111ı which poured from the em·tb around Baku in a single hour. 7bis predictioll u•as to come lrıte centuries later. The worlc/'s first oi/ /anker bui/! in 1880 /~ı· tbe Swedisb cbemist and husinessmaJJ A(jiwi Nobelu•as //Sed to cany oi/.fi'om Azerbaijan am{ make tbe considerable forllllle Ll'hich u•ent to endowtbe Nohe/ prizes. Baku has alsa heen a11 important cent re of wlture and scbolan;bip Ol'er the centuries. Imf tbis reputation ıuas outsbone hy Ibe gl iller ofcosmopolitan high l{j'e wbicb the city enjoyed durilıg the oil hoom qj'tbe 1870s. \Vi/b Ibe lijiinp, c~j'tbe state 1110110p0~)' over oil and other natural resources Baku rel'elled i11 extraordinary wea/th. /11 1901 Azerba ijaıı accoıuıted for 51 pe reen t qj'u •or/d pet roleJ/111 jJroduction, aııd production !eve/s peaked during World ıvar ll. when three quarters oftbe petrolused by the Sol'iet arnıy was extractedfrom the Azeri oil.fi'elds. The lafesi stage in the counliy~· oil saga is an agreement signed on 20 October 1994 Ll'ilh an iııten.ıational consortium. qj' wbich 7iırkey isa member~ lo extract oi/ji·om the seahed of Ibe Caspiaıı. Azerha!ja1ı will receive 75 percent qj' ineomefrom petroleı1111 sa/es. 7be "oil ci~V .. ll'hicb is the pride ofAzerbaijan is notah~)! d!fj'erentjinm i/s counleiparts elsewbere. 7be ,~ igantic oi/ rig in the Gaspian Sea bas ils own scboo/s. park and librcny. 111 all. 5500 people work araund the clock on this ,qip,antic iron pla(j'orm. Altbougb this foo is ajfected by rises in u•a ter !eve/s, it mcmap,es to maintain a bigh Cil'erage outpıtl. lintilthe 1870s Baku collSisted qj'traditional stone houses. bul as the sme/1 qj' oi/ al/racted forlu ne btmters jinm maııy dijferent coıuıtries. the city hegan to rapid~v outgrow ils form er boıuıdaries. Fuel/ed hy the new U'ealth a ~ptendid "second !Oll'll .. ca me info heing. l'(lestem arcbi-


doldurabileceğini yazmı::,;.

Polo'nun bu tahmini yüzyıllar isveçli Nobel karde~ler tarafından ıı-mo yılında in::,;a edilen dünyanın ilk tankeri. Bakü'den petrol taşımak için kullanılını::,;. Öte yandan Bakü. tarihi boyunca önemli bir bilim ve kültür merkezi olımış. Ama hiçbir zaman. unO'lerde yaşadığı "oil boom" (petrol üretimi patlaması) gibi bir dönem yaşa­ ınaını~. O yı ll arda petrol ve doğal kaynaklar üzerindeki devlet tekelinin kalkması. şehri inanılmaz zenginleştirıniş . 1901 yılında Bakü tek başına. dünya petrol üretiminin yüzde ellibirini. yani yarısından fazlasını gerçekleştirmiş. Üretimin ula::,;tığı en büyük rakam, ll. Dünya Savaşı sırasında olmuş. Sm-yet ordusunun kullandığı tüm petrolün dörtte üçü bu topraklardan çıkmış. Toprak ve denizinden petrol fışkı­ ran Azerbaycan'ın kendi doğal zenginlikleri üzerindeki hakimiyeti ise henüz çok yeni. 20 Ekim ] 994 tarihinde imzalanan ve ülke tarihinin en önemli olaylarından olduğu için "asrın anla~ması" olarak isimlendirilen anlaşmaya göre. I-lazar Denizi'ndeki petrol. aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bir uluslararası konsorsiyum tarafından çıkarıla­ cak. Azerbaycan, çıkarılacak petrolden elde edilen gelirin yüzde yetmi::,;beşini alacak. Bakü'de ülkenin gururu haline gelmiş bir "petrol kenti" var ki. yeryüzünde petrol çıkarıılan diğer kentlerden epey

sonra

gen; ekle::,;miş.

farklı.

Hazar Denizi üzerine kurulu dev bir platform olan ":.Jeft (Petrol Taşları). kuyularıyla. sosyal tesisleriyle, eği­ lim olanakları. parkı ve kütüphanesiyle gerçek bir kent. Toplam ')500 ki ·inin günde yirınidürt saat çalıştığı demirden bir dev. I-lazar Denizinin yükselmesinden o da payını almakla birlikte. Bakü'nün eski ::,;anını sürdüren bir üretim merkezi. Bakü'nün sakinleri 1R70'lere kadar. Mısır \·e Hindistan'daki örneklerine benzer biçimde. yer kürenin en güzel taş mimari yapılarının bulunduğu "iç şehir"de yaşamışlar. Petrol kokusunun peşine takılıp gelen gö<; ınenler şehri. kale surlarıyla çevrili tarihi alanın dışına tasınıışlar. Nüfusa. petrolle birlikte artan gelir de eklenince Bakü'nün muhteşem Daşları"


"ikinci ·ehri" oluşmuş. i kinci birlikte Baki.i'yc Batı mimarisi gelmiş. Buradaki yapılar, kimi zaman Rus ıni­ nıarların elinden çıkmış: kimi zaman da petrol zenginlerinin Batı ' dan davet ettiği devrin ünlü mimarları tasarlamılar. "Ya · ayış Evi .. denilen. sosyalist dönemin heybeıli aparımanları ise ll. Dünya Savaşı ' nda esir düşen Alman askerlerine yaptırıl­ mış. Bakü'nün en dış ·ehri olan "üçüncü şehir .. ise sanayileşmenin ilerlemesiyle birlikte, son elli-altmış yılda ortaya çıkmış . Yıllar içinele ortaya çıkan fiziksel genişle­ meyle birlikte Bakü 'nün nüfusu bugün üç milyonu geçmiş durumda. Şehir kalesinin restorasyonu sırasında büyük bir öküz kafasıyla yanında iki aslanın yeraldığı bir figür tesadeı ­ fen bu l unımış. l683"tc şehri ziyaret eden Alınan bilim adaını Kenıpler'e göre, iç şehrin büyük kapıları Şamahi ve 'ahabbas·a kazınan iiküz başı o devirde lıayvancı ­ lıkla geçinen Bakü'nün sembolüyınüş. Bakü 'yü anlatırken sanatı atlamak olmaz . Şehrin tüm büyük meydanlarında karşınıza çıkan devasa heykeller bile, ülkede sanatın ne kadar yoğun yaşatıldığının giistergesi. lleykellerin çoğu. Fuzuli. Nizami gibi ülke tarihine ınal olmuş şahsiyerlere ait ve herbiri gerçek bir sanat eseri. Ahartısız her evde bir piyanonun olduğu Azerbaycan , Islam ülkeleri arasında ilk opera çalışmala­ rını başlatan ülke. Aynı yıllarda çağdas hale denemeleri. geleneksel Azeri danslarından yola çıkılarak yapıl­ mı· . Yüzyılın son <; eyreğine girilirken Bakü 'de 3-. tüııı Azerbaycan 'da her seviyede toplam 260 müzik okulu olduğu söyleniyor. Yine Ba kü 'de bir ressam aylık kazancı ile bir otomobil alabiliyorımış. Opera ve tiyatro binalarının başkentte bile resmi binalardan daha çok ve daha görkemli olduğu bir ülkede, sanatı daha ne kadar anlatmaya gerek var bilemiyorum. •

/ec/ural styles J>redolllilltllll i11 Ibe 11e11 ' districts. u•here huildi11,~s u •ere desig11ed hy Nussio11 orcbitects or i11 sollle cases hy fetll/OliS 1/'ester/1 /:'uropea/1 orchitec/s illi 'i/ed to Baku hı • the 11eu· oil rich . 'Jbese u •ere joi11ed a feu • decades later hy Ibe i111jJosi11g aparillielli h/ocks (!/ socialisi society co11st m cted hy Gerlllelli pri.wme1:1· (d' II'Cir durill!!, World \\''ar ll. Fi11al~) ' u ..!bire/ I0/1 '11 .. •~reu • 11/J aroulld !3aku as illduslria/isatioJI .~utbered 1//0IIIC'IIIIIIIIjivlll the 1950s ai/C/60s. 'f(>doı • Haku basa pupulatio11 ili excess (>ltbree lllil/io/1. Duri11,~ rece111 restoratio11 (!/ Haku Costle ct .JI.~ure depiclillf.!, 111'0 /iOIIS U/Id a furp,e 0.\' heCIC/1/ '0S diSU!I'ered. '!his 11'(/S ct remi11der that the ox u •as !3aku ~' .1ymhol. us reporteel 1~) ' a Gerlllelli scho/ar lltllned Kemj>ler. u •ho l'isited lJaku i11 168.1 o11d sau · o.\· beods wn •ed 011 Ibe greot .~ules. Sbamobi and Sbahahhas. cif'the t/'C/1/ed /OII 'II . l'(lhell it comes lo arttbe.flrstthin,~ one noticesis Ibe hu.~e stotues ili all of 13oktt ~' mai11 squares . !llost represe111 intportant.Jigures <!1. Azerhaijan ~~· his!CJI_l'. such cts Fuz u/1 a11d ı\'izoml. 1 cnn rea!~)' 1101 exa.~ ­ .~erolill,~ 11he11 1 say that el'eıy housebo/d i11 Azerhaijan has o pia11o. and il is harci!)' stnprisill,~ that Azerhaijm1 1/'Cts the.Jiıxt ls/amic COtllllly to estoh/ish ils Oll'll opem wmpanı •. 1~-.:periments ll 'ilb modem hal/et ii!Sj>ired !~) ' tmditional Az eri fo/k dw1ci11g date jiwu Ibe so me years . Current/ı • Azerhoijo11 is soid to haue 260 music scbools..17 oj' tl'hich are i11 Baku. 7be cajJital:-; opera u11d tbeotre huildi11,~s are for 1110re imjJosing than ctll)' otherjmhlic buildill,~s . a11d 1 u •as tu/d that a11 artisi tmrki11g ili Haku could e.\j>ect to eam the equi1Jale111 (~/ a 11eu • car eoch 111011/h . •

şehirle

• Gökhan

T:ın .

• GıJkbm1 ?Cm is ajounl(l/isl .

gazeteci.

~ASli GiDİÜR?

OW T O GET TH ERE

Ş akü ' )

'(ürk Hava Yoll a rı ile d ün ya nın her yer ind en l s_tanl)ul b a~l a ntılı u ç u ~ mü ıkündür . TH . L tanbul'dan Bakü'ye Paza rtesi ve Cuma günleri saat 12.0Ö'dc, Ça r~a nıba ve Cumartesi günleri d saa 2;3. O'da: B;ıkü 1c!.e ıı ise Pa za ı1esi ve Cuma günleri ,18.4 'ta , P e rş mhe ve Paza r günleri de 6.00'da n nsrop u ç nı~ kt adır.

·-

lt is p os ible t6 Rı • t Baku f ro m tmywhere in tb world vfa Is,talllml. fm nı where THl' has schetluled II OII.~top }7ig{Jts f our i(ys a week. TH Y.flies jiV IJI Istanbul 1 Baku ou M ıtdays and Fridays at 12 .00, {}lld gn W:'ednesdays a11d Satttrdays at 2330, retu ming .from Bakıt lin :Mnndays and /iriday., at 18.40. c111d on 'lb w days and . t nıdays a'J

84

S KYLIFE

NI SA N

+

APRIL 1997


SIEMENS

Oyunun kurallar1n1 değiştirdik! Art1k kazanan hep siz olacaks1n1z ... "Yeni

kuşak"

Siemens Cep

ile seçiminiz hep Bu yeni bir

doğru.

anlayış mı?

Telefonları

Bizimle hep

Evet.

kazançlısınız .

Karşılaştırın.

1

• • • • • • • •

j

Yeni

kuşak

Kolay

GSM teknolojisi

kullanım

Mükemmel ses kalitesi Slim Line-ince, ergonomik dizayn Hafif Standart Lityum-iyon pil 30 saat standby, 4 saat

konuşma

süresi

Zengin aksesuar

o

2 TELSiNI

o

s

4

Teknolojinin son

2 num a ra s ı

Bir

adım

önde.

Siemens Özel Haberleşme Sistemleri Yetkili Satıcıları : Ünite!: Gipaş (0212) 251 51 57 • Gipaş/izmir (0232) 441 61 66 • Gipaş/Adana (0322) 458 02 Oü-04 • Gipaş/Bursa (0224) 223 42 74(0224) 223 49 66 • Interiine 10212) 285 42 00 • Mobiline/Etiler (0212) 283 57 20 • Mobiline/Göztepe (0216) 411 19 70 • SGB iletişim (0312) 419 60 67 • Te lsis (0212) 283 59 70 • Yaman Elektronik (0212) 212 54 00 • Yaman Pazarlama (0212) 652 81 00


GEÇMİŞTE TARASYA

.

DENMESiNİN BIR •,_

- - --

- - - ---

AT JJ.·' -> -ı -

------

B İRİLE Rİ BU NEDENIN FARKlNA_ Geçmişte eşsiz doğası ve sağlıklı havası nedeniyle terapi anlamına gelen Therapia adını alan istanbul'un gözde semti Tarabya'da, şimdi yepyeni bir yaşam filizleniyor. intes Park Tarabya ... Sıcak dostlukların habercisi sevimli sokakları, çiçeklerle bezenmiş bahçeleri , tenis kartları , yürüyüş parkurları ve müstakil yüzme havuzlu villalarıyla intesPark Tarabya'da ailenizle birlikte kent ve iş yaşamının getirdiği stresten arınacak , işten eve dönmek için sabırsızlanacaksınız. Ve her gün , yeniden doğacaksınız , intesPark Tarabya'da ...

·~· iNTES l!",a

in,aat Sa nayi ve Ticaret A . Ş .

&ılııa R 1M 1C Pazarlamadan Sorumlu Firma: RIMIC Uluslararası Gayrimenkul Hizmetleri A . Ş. Merkez: Yazarlar Sokak No:19 0:2 80300 Esentepe-istanbul


'VA "THE RAPİA" NEDENİ VARDI.

--ÇOKTAN VARDI B I LE inşaat sektörünün güçlü ve köklü kuruluşlarından intes A.Ş' nin uzun yıllara dayanan deneyimiyle özenle hazırladığı ve toplam 56 viiianın yarısından fazlasının şimdiden sahiplerini bulduğu intes Park Tara b ya ' yı , siz de ilk gördüğünüzde Tarabya'ya neden Therapia dendiğini hemen anlayacaksınız.

iNTES

PAR·K

TARASYA

Tel: (O 212) 275 34 27 email: rimic @turk. net Tarabya Şantiye : Nuri Paşa Caddesi 80890 Tarabya- istanbul Tel: (O 212) 262 28 72-223 52 47 Faks : (O 212) 223 52 43


Likyalılar,

ölen birinin ruhunun. uça n bir melek tarafın ­ dan gökyüzüne götürül eceğ ine. sorgusunun ard ından eğer günahkarsa yer alıında Hades denilen cehenneme gönderileceğine inanırlarmı ş. Bu nedenle olsa gerek. ölülerinin mezarlarını o labildi ği n ce gökyüzüne yakın inşa etmeye ça lışmışlar. Bunun için de dağ ların yüksek n oktalarındaki kaya yüzeylerine me zarlar oymuşlar. Antal ya ·nın Kale (Dem re ) il çes ine 1 kın mesafedeki Myra antik kentinin kaya mezarları. sözü nü e ttiğimi z Likya inancının bugün ayakta kalmış en ilginç örnek lerinden. "Yüce Ana Tanrı ça nın Yeri" anlamına gelen Myra. Demre ovasını kuzeybatıd a n çe\Teleyen dağların elenize bakan ya macına kurulmu ş. birliğinin kurulmasıyl a

bi rl ikte, kent halkı yamaçlardan ovaya inmi ş­ ler ve bugünkü kent ka-

Th e Lycia11s heliel'ed

lıntılarının bulunduğu

hı • atl'i11ged C/11/-WIIo be

!hal ajier dea/b Ibe so11f ıms carried i111o Ibe skı ·

jlld}!,ed . ~l fo/Ind l o bölgeyi yurt edinınişler. hat •e si1111ed Ibe so11/ Myra, Likya birliğinin ll'as sel// l o Hades j(Jr Ksanthos, Telmessos ,.e fJIIIIisbmenl. Perhaps Patara ile birlikte e n !his u·as Ibe reaso11 ll'h.J' önemli kentlerinden hil ombs u • ere carl'ed 0111 ri. Üzerinde ana tanrıça r!l b(v,b cl(/fs lo ra ise Ibe kabartması olan ilk sikdea d lou •a rds 1 be s ky. kesini MÖ -ı . yüzyılda TZ1e rock /ombs of. \~) 'rtl. basm ı ş . Bu o dönemde o ne kilome/re ji-om Ibe M y ra ' nın bağımsız bir Myra antik ke ntinin en önemli öze ll iği, likya tipi kaya mezarlarının en görkemlilerine sahip olması. K aya mezarla rı nda ölenin hayattayken ya}adı klarını, r!( Kale or Denu·e /ou·n prenslik olduğuna i şa re t ailesini, mesleğini anlatan süslemeler ve rölyefler son derece dikkat çekici. 1 in Ibe prot •in ce of ediyor. Kent. sonraki Myra ıs also famed for its rock tombs, which are the most spectacular of any A lıla~ )'a are a/11011)!, Ibe dönemlerde Pers i şga liin the regıon. Some of the tombs are elaborately decorated with sculptured mos / fctsci nalillp, i!lllsne uğramış. friezes depıcııng several figures araund the dead person, and scenes from the lrali o ns of ancienl Kentin içinden geçerek everyday lıfe of they and their family. ~ı·cian !Jelief.~denize ula şa n nehir . .\~) 'I'CI mea ns ·home of Ibe greal .lfolher Goddess". and Myra·da eleniz ticaretinin ge li şmes inin ko· ullarını sağla­ Ibe ci Iy /ies in Ibe fooibills of the mounlains u·bich borm ış. Ama öte yandan da kent. yıllar boyunca denizelen der Demre plai11 l o Ib e n orlhıl'es/ . ll tl'CIS a leculillg gelen korsan saldırılarına hedef olmuş. Bu salclırılarclan memher q{lbe Lycian Co llfedemlicm esiab/isbed in Ibe y ı l an kent halkı. nehrin ağzına dü ş man gemilerinin giri71h cenllii:J' BC, the oth en; being Xc111thos. Te/m essos şini engellemek için kalın zincirler gerıııişler. Fakat ı\IS and Patarcı . .l~ı ·ra sf1·11ck its.fi'rst coi11s in the 4tb cen·ı2 y ılında Romalı Lentulus bu zinci rleri kırıııa y ı ba şa­ fliiJ BC i1tdicali11g thal ilu ·as hy !beli an iJI(/ependenl rınca ıvlyra Roma egemenliğine geçmiş. fJrin cipali(J'· Subsequeııl~)' it /l'as ocwpied by the PerMyra antik kentinin en önem li özelliği. Likya tipi kaya siai/S. mezarlarının en görkemlilerine sahip o lması. ~lezarların .l~ınılies 011 a ril'er ubicb ili allliqlli(J' prol'ided access ön cepheleri C\' şeklinde in~a ed ilnıi .';i. Ba z ı meza rlar to the sea a11d u•as a key link in the c il_ ı <'i ma ritime birelen çok odadan meydana gel iyor. Ölüler. bu odaLılmde. Th e ci!J • u •as /empling prey jör pirales. and lo jJre1 ·e nl !h eir sbips e111erin,v, !he ril'er the ,\/yral/s siretebed tbick cbains across !h e ri1 •er 111011/h . In 42 A /J the l?oiiWII general Lenlttflls sllcceeded in hreaking !hes!! chai11s a11d s11bjllgaling ,\~ını lo f<olltt /11 ntff! . .lf)'m is a/so fa med for ils rock /omhs. ll'hicb are !he mos/ spec/awlar of C/11_1' ili the regio11. Carl'ed info a hi,v,h c/(0: lheirfaçades are ili thejön11 C!{bollses ll'bicb ,f.!, il'e a11 idea C!/ Ibe u·oode11 arehileelli re c!{ Ibe time .

90

SKY LIFE NISAN

+

APRIL 1997


mu eler ...

''

Burayı görünce anladık...

Babişkomuz

bizi çok seviyormuş ...

Biz de babamızı çok seviyoruz! ' '


Beykoz Konakları ' nda 576m 2 ile 410 m2 arasında değişen

üç farklı tipte konak Nihavent, Segah , Şehnaz . Her birinde, balkonlar ve özellikle bahçe terasları çok geniş tutulan konaklarda, salon, oturma odası , ebeveyn süiti, yatak odaları tasarlandı:

(konakları n büyüklüğüne

göre değişiyor) . banyo ve tuvaletler, mutfak, hizmetli odası , çamaşır odası, teknik oda bulunuyor. Bunlara ilave olarak St~a r• Konak 1 çatı katı süitine, N ıhavent Konak ise. 1 çatı katı süitine ve atrium tarzı salona sahip. Konakların konforu; bağımsız ısıtma-soğutma

ve havalandırma sistemi, merkezi yang ın ve hırsız alarmı , gaz dedektörü, su deposu ve jeneratör gibi unsurlar ile tamamlanıyor.

Bey

0

'1aklarz 'nda.

Beyko: Konaklan'nda . hayatin tiim gii:elliklerini yeniden keşj'edeceksini:. Çiinkü, İstanbull'e eski Bo,~a:içi kiiltiirii burada yaş1yor ... Her şey, ince bir yaşama :el'kine döniişiiyor. Beyko: Konaklan'mn seçkin ve :arif mimarisi içinde, geleneksel komşuluk ilişkileri. yeniden canlamyor. Ne:ih , giil'enli re se\'ecen bir ortamda. çocuklanm:1 gelece,~e en iyi biçimde lıa:u'/ayaca,~u/c yer. Beyko: Konaklan.

• • •

Beyko: Konaklan'nda yaşarken . yii:iinii:deki gülümseme hiç eksilmeyecek!


Beyko: Konaklan'nda hareketli hir sos\'al yaşam1111:

olacak.

Yeniden restore edilen Al' Köşkii ı•e

At Ahırlan'nda

-

dii:enlenen sosyal faaliyetler. hinicilikten tenise. yii:meden hilardoya kadar diledi,~ini: spom yapahilece,~ini: tesisler huradaki atnwsfere ayn hir heyecan

katıyor.

,.

TEPE

1 H$ AAT

BEYKOZ K0.NAKLAh!l T ı: rE ü ~ l. n ı

BEYKOZ TANITIM OFiSi Tepe Gıubu Beyko z Konakları . Paşa bahçe·l stanbul Tel . (0 216) 413 82 90 (Pbx-91ıat)

Faks· (O 216) 413 73 96

TANITIM OFiSi Ebulullah Cad No· 41 ı .Levent - Istanbul Te ı. (O 212) 283 06 30 (0212)2830638 Faks: (O 212) 283 06 57


Myra antik kentinin bir ba}ka ilginç bölümü çapı ll O metreyi bulan tiyatrosu (altta). Roma döneminin mimari özelliklerini ta}ıyan tiyatronun MS 2. eski tiyatro kalınıısının üzerine in}a edildiği sanılıyor. 1 At the base of the clıff is a 2nd century AD Roman theatre in a remarkable state of preıervatıon (below). lt was built over the remains of an earlier theatre which collapsed ın an earthquake in 141 AD.

yüzyılda

rın içindeki podyumlara sevdikleri eşyaları, takılan ,.e elbiseleri ilc birlikte konulurımış. Kaya mezarlardaki süslemeler \ ' C rölycflcr son derece elikkat çekici. Pencere. kapı ·eklindeki oyma süslemelerin yanısıra. kimi mezarlarda ölenin hayattayken yaşad ı ğı olaylardan kesitler. ailesini. mesleğini anlatan rölyetler bulunuyor. Myra antik kentinin bir ba ş ka ilginç bölümü çapı 110 metreyi bulan tiyatrosu. Roma döneminin mimari özelliklerini ta ş ıyan tiyatronun IS 2. y üzyılda eski tiyatro kalımısının üzerine inşa edildiği sanılıyor. Orkestra bölümü ile oturımı yerleri arasına yapılan Geç Roma dönemine ait 2 metrelik taş duvar. tiyatronun o yı ll arda glaclyatör ve \ ·a h ş i ha)"\"~ın mücadelelerine sahne o ldu ğuna işaret ediyor. My ra tiyatrosu MS 1~ J"de meydana gelen bir depremin sonunda yıkılmış. Tiyatrodaki bir yazma. depremin ardından Rodiapolisli Opranıoas · ın yıkılan tiyatroyu yeniden insa ettirdiği bilgisi yer alıyor. .\ l yra turizm trafiği yoğun bir bölgenin ort:ısınd:ı . Özellikle turizm me,·s imindc Antalya 'dan. Fethiye·cıen. Ka ş "tan düzenlenen tüm gezi progranıları içind e yer alıyor . Yolunuz

Behi11d the façades are 011e or nıore tomb cbambers cu/ ottl (!l the mck. 77.?e dead uıere placed on raised pla((orms togetber ıl'itb !heir jeu,el/eJ)'. c/ot bilip, and otberfamu ri le possessions. So me of tbe tombs are efabora te~) ' decorated u·ith sculp/uredji·iezes depiclillg seL'era/ jlgures aro1111d the dead perso11. c111d scenes jiv m Ibe el'eJ)'day life of they and tbeirfami~)'. Same of the lomhs areflanked by co!umns or stt m1ounted !~ı· pediments. c111d eve n Ibe e11ds of the unodeli beams lıal'e bee11 imita/ed in stone. Altbe base of the cli./I isa 211d ceniiii:J' AD Roman thecttre ili a remarkable state qf presermtion. It u•as built Ol'er the remains of an earlier Ibeci/re tl'hich collapsed i11 ciit earthquake i11 147 AD. An iliscriptian i11 the theci/re tel/s us that il u•as rebui/1 ~)' Opra 11was ofRodiapolis. 77ıe 2 metre bigb sto1te ll'C/11 dil'idiltJ!. the seats jivm Ibe central area k11own as Ib e arebesira suggests !bat the Ib eci/re u•as used for figbts beit/'eeli gladialors and 11'ild ctltilltals. This extraordi1ta1y ancient city is Ll'ilbin easy reacb q{Anta~)'a. Feth~ı ·e

and Kaş. anda sigbt 110//o he missed u·be11 you are nexl i11 this regio11 of soutbu•est Turke)'. Wbat is more. lake time outjinm bistOJy to e11joy the 11earhy jlsb reslli/IIWIIS. c/aimed ~) ' some to be tbe hes/ 011 Turkey~~ .\lediterrcutean coast. •

düşerse uğraınaıııaz-

lık

etmeyin . Yöreele YaAkdeniz'in en hoş halıkçı restoranlarının \ 'C en taze halıklarının burada olduğu iddia ediyorlar. •

şayanlar

+

95

SKYLIFE NI SAN

APRIL 1997


O

M

. TEKNOLOJI.

YENİ 2.Si V6 24V ECOTEC MOTO R

Om<.:ga, ~unu göst<.:riyor: Opel mühendisleri mucize yaratabilir. İ~te , motor kapağ ının altındaki mucize: Ecotec motor. Elektronik enjeksiyonlu. katalitik konvertürlü yepyeni bir teknoloji . Üstün p<.:rforıııansla hirlikt<.: dü~ük yakıt tüketimi sunuyor.

Opı..·l. cıllnıuıhılk·rınin ıııcKit·l. k·knıı.. cı1dhk ''·-" n·nklerimll· dl·}-:i,iklık \,ıpnı.ı lı.ıkkuıı Alı~.ıp k.ıpl.ım.ıl.ır ... ı . ınd.ı ıı .ıı..,e..,u.ıı.ı d.ılııl dc.:gıldir lkıı c.lıı"'·ıııt· l'tq.,:ı·IM).dıtlıı

.... ıkh

ıut.ır

Ş i mdi , Omega'nın i<.;· mekanına ge<.:iyoruz ... Bedeni yan lardan saran, deri dö~emeli ergonomik koltuklar:ı oturuyoruz. Kapıyı kapatıyouz. İ<;eride <;ıt yok. Sessizliğin içinden, profesyonel müzik sisteminin yaydığı pürüzsüz melodi , gen i ~ iç mekan ın her kö~esine süzülüyor. Giist<.:rge panelin<.:, koltuklara, kapı i<.;lerine; bütün nı<.:kana hakim olan akıcı hatlar ve ilk bakı~ta kendini gösteren birinci sınıf .._. i~çilik, tek kelimeyle "huzur verici".


G

A

VE KONFOR.

YENİ OMEGA CD V6 2.5i

Sayısız

üst düzey

üzelliğiyk Oım: ga. yoll'ularına nı..:

kadar

değerli olduklarını kanıtlıyor. İ~te. hu özelliklerden hirka~·ı: Hidrolik direksiyon. ABS fren sistemi. Sürücü ve ön yolcu için büyük hoy hava yast ıkları. Kapı içlerinde çift sıra çelik barlar. Renkli ve elektrikli ön ve arka camlar. Elektronik iklim kontrollü klima. Polen filtresi. Elektrikli sunroof. Otomatik ~anzınıan seçeneği . infra-red uzaktan kumandalı merkezi kilit. Elektrikli \'e ısıımalı yan aynalar. Elektrikli arka güne~lik. Elektrikli yükseklik ayarı sistemine sahip sürücü koltuğu. Board Computer. Check Control. CD/ kaset/ radyo müzik sistemi. Elektronik devre kesici ( inımobilizer) ...

OPEL-8-


Yeni Zamanlara Yeni Bir Me kan A New Ve nue for New Times

c

LÜTFi KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI •

Lütfi Kırdar Istanbul Convention & Exhibition Centre İ letişim n : ula~ıııı teknolojiininin de gdi~me~iylc \·erkü-

yeni ~ekilleniııı hepimizin ııı:ılumu . Sınırları. uzaklıklan yokeden n · dünya uluslarını biraraya getiren bu büyük deği~im süreci . bugüne kadar farklı brklı cephelerde duran kültürleri biribirleriyle kayna~ma\·a. kar~ılıldı alı~\ · erisler kurmaya iti\'(ır. in~anın . Homcros'un Ody~~eus'Lında ba~layan farklı kültürleri. brklı uluslan \ 'l' yasaml:ırı t:tnıma 'mcrakı teknolojik gelişınc­ Icı-le birlikte bir haya ldcn . cınlı bir gerçekliğe diinüst(i. \ 'c bütün bu bynasmalara L'\ · ~:ılıipliği yapacak. bu küresel birliktelik idealini yan~ıtacak ulu~lararası karakterde mekanlar da birer birer salıneye çıkma~ a ba~ladı. Bu anlamda. ülkemizin en iincmli uluslarara~t toplantı ıııer­ kczlcrindcn biri olan I.Cıt!'i Kırdar l'luslarara .'ı Kongre \'e Sergi Sarayı da. kürc~cl birliktl'ii.Qin sembolü olarak değerlendirilen ll:ıbitat ll toplantı,ıda birlikte gcctiğimiz renin

aldığı

W e are ol/ j(nnilior u·ith tbe u·u r COIIIII/llllicotions mu/ trmısporl teclnwlo.~ies are hrin.~ing Ibe IIHISI remote j){fr/s oj' the ımrld ll'ithin reaclı. l1reoking do/1'11 /)(frriers tllld cbtlllging our doill' liı·es . /11 the process dij}('ll'llf utltures ore coınin,~ info conftlcf and engagiıı.~ in e.Ychmı.~e ot c111 JllljJrecedeııted mte. 1/ummı uıriosity a/)(111/ cıtltures mu/ jwof!les d(fJ'erent jinm tbeir ou·n is (/ j!bei/OIIIellfill ll'bicb u·e u111/d tmce /ıack to 1/onıer:ç Od)'sseııs. o nd tbis curiosity has r!l'er time heen lrtnı.~jimnedjiwn drem11 to reality as tecbnologl' lıos f!m.~ressed . /ntemttlioll(t/ t'ell/tes to bos/ this lllillglin.~ oj'J!eoples. re.flecting the ideo/ r!f' gloha/ intewotioll . bm ·e conıe 011 the sce/1(' 011e lll' 011e. 'flıe fatesi e.wımjile in '!i1rkel' is the Ui(/i l\1rdar Is/animi Conrelllion & f::\·lıillilion Centre f /C/;'CJ. ll'hicb ll'Of!elıedjiil· Ibe /lo hilal ll COI!/i'relıce /as/ year.

98

S KYLIFE

NI S AN

+

APRIL 1997

''-


yıl lıizııı<.:te

girdi.

'/lıe CC'Iilre /1'{/S on)~i1/a!l)' COI/slmcted i11 19--18 hy tbe11 Wll'er1/or oj'lslaiiiJIII Ui(/i Kırdar as a .SjJor/s (//id 1:\·/ıihitioll Ceu/re. {///d u·as receutlı • res/ored au d refu r I/ is h ed lo m eel lle//' ueeds. \r'l.ıile Ibe e.rterior btıs hee11 presen •ed İli ils or(~iual

ı 9 cıH yılında zamanın

Istanbul \'alisi Lütfi Kırdar

tarafından

··spor l 'e Sergi Sara), .. olarak yaptırılan hu de1' yapı. seneil'rin tahribatını gkkrecek 1·e yeni ihtiyaciara ce,·ap 1·erecck büyük bir rcstorasyond:ın gcciril cli. Dıs gi1rünüsünün orjinalliğin<.: dokunulıııadan yapılan nanın

hu re~tor:ı.won. biiçini de daha iinn: gl'icıılcriıı t:ııııyaıııayacağı iil-

çüde değistirıııis. Toplam · I ı oo metrekarelik gcni~ bir :ıl:ııı:ı yayılan l.ütfi Kıı·dar, • ı kat lı ve ı 6 - ı00 ınctrck:ırl'iik kull:ınıııı alanı ll' yakla~ık ~000 misafirini aynı anda konuk etme kapasitesiyle gerçek bir ulu~l:ırar:ı~ı mek:ııı. 2 ıOO ki~ilik fuaye 1'<.: 20 kisilik gruplardan 2000 ki~ilik organizasyonlara hizmet etlehilecek farklı büyüklüklerde 2 ı adet toplantı salonu I'L' 2000 kisilik ıııodcrıı oditoryumu sayesinde her türlü organizasyona CL'I'ap l 'ercbilecek nitelikte. ı ll'r ki>s<.:sindcn dünya sehri ı~t:ınhul'un büyüleyici güzelliklerini gi>rıııc olanağı sağlayan Kongre .\Jerkezi'nin. ı~­ taııbu l 'a uzanmı~ gibi duran ter:ısı ile toplamılar dı~ında da hizmet veren seı; kiıı restoranını da ilal'l' etmeliyiz. Sinıciiden 200 ı yılına k:ıdar birçok org:ınizasyon rezervasyonunun yapıldığı Lütfi Kırdar'ın tüııı ,aJıınları ı2 :ıy­ rı dilde simulı:ıııe teı-cünıL' olanağı sunuyor. Yurtdı~ında · ıstaıılıul Con, · crıtion & Exhihition C:eııırc· (ICECl ad ı nı ku llanan merkezin uluslararası pazarlaıııa ­ sı, yurtdı~ındaki çesitli tcm~ilciliklcri aracılığıyla yürütülüyor. Insanlığın, farklı kültürlerle bulu~ma 1·c k:ırsılıklı ileti~iııı ku rma. bir cıtı alıında biraraya gelme lıayallcri artık kendi gcrcck l iğini yaratıyor . Lütfi Kırdar l ' lu .,lar:ır:ı~ı Kongre l'l' Sergi Sarayı. lııı cıııııın Türkiye'deki adı. •

NİSAN '97 PROGRAMI ı ı

2-5

Nisan Nisan Nisan

3-4 8-9 9

Nisan Nisan • Nisan ıo- ıı Nisan ıo- 12 Nisan ı4 Nisan ı5 Nisan 25-27 Nisan 28-30 Nisan

s/ale. !he İlıleriorl.ıas /Je('/1 wmple!elı • cbwı.~ed. Oil'erill,~ a site of 4100 Stflltllt' me/res. the Imiidilig has jiillr store)'s {///(/ a .floor {//'l!tl o/ 16.400 sqıwre me/res. u·itl.ı tl Ctiflttcil)' ol 5000 fJeofJie al all)' 011e time. \r'ilb a ·'Jittci(JitsjiJ)'l'r holdiug 2J(J0 people. a modem ttlldilori11111 settti ll,~ 2000. mu! 21 couj'ereuw roo111S w leri u,~ jbr gmıtfJS 1!/ .20 lo 2000 f!mf!le. !he ce1ı1re is slliltil!lejiJr all /.!i/1{/S 1!/ C'/'('11/S. '/be 1/ 'İIItlli// 'S mu/ JelTt/Ce /ook 011/ O/'er the magict1! sceneıy 1!/lslfllllml. aud the ce111re basa ıop class reslmnwıl . All Ibe con/erence mO/llS tire.' eqınjJped ji1r simnlltii/('IJIIS inlelfn-elftliou ili 11/J to 12/wıgua.~es. '/Zıe Ceu/rc.' ht1s sereraii'I!/Jresenlftlit ·e l!fllces a!Jmad. aud has alre{/(/ı• I'I!Cei!'ed mauy /J()okin~s asftir abet1d as Ibe • )'('tir 2004 .

APRIL ' 97 PROGR AMME 1 1 2 -5

Bil ke nt Senfoni O rkes t rası Ko nseri Türk-Japo n Turizm Semine ri İ sta nbul Jine ko lo ji Ulusal Ko ngresi Reklam Afışl e ri Sergisi Film Festivali Ga la s ı Gemex Firma To pl a ntı s ı Psikiyat ri Ko ngresi Sony Firma To pl a ntı s ı Hairshow U ICEF Konseri Büyi.ik şe h i r Belediyesi Organi zasyonu Ka rade niz Dı ş Ekono mik

April April April

3 -4 April 8-9 April 9 April 10-11 April 10-12 April 14 April 15 April 25-27 April

C01~(ere 1ı ce

2 8-30 April

İli~ kil c r To plantı sı

+

100

S KYLIFE NISAN

Bilkent Symphony Orchestm Tu rkisbjapanese To m·isın Seminar Istanbul Na tional Gyneco fogy Conventüm Exbibitimı of Advertising Posters Film Festival Gala Gem e.x Co mpa 11y Coı iferen ce Psycbia try Conuention Sony Compa ny Conference 1-/airsbow UNICEF Concert Metrop olita n Municipali~y

APRIL 1997

/3lack Sea Foreig n Economic Rela tions Conference

-


erent happiness aits you at each Martı

Martı

Martı

Myra Dreamland

Resort Hotel

Martı

La Perla

A holiday paradise, so free, so

A five star holiday pleasure

An ideal choice for a romantic

integrated with the unique

which offers every comfert in

holiday at the edge of pine

nature of Kemer.

a perfect way. Unforgettable

forests. The gentleness and

All the details have been

days await you where the

hospitality of Martı will

considered for a first class

Aegean and the Mediterranean

entertam you at La Perla in the

holiday.

Seas meet.

bestway.

M

A

R

T

H

o

T

E

l

s

MARTI RESORT

TEKlROVA 1 KEMER

DE

L UXF.

İÇMELER 1 MARMARIS

İÇMELER 1

MARMARIS

MARTI HOTELS Head Office (For Reservatlon): Koşu Yolu Aksu Cad ., No . 3 , Bakırköy 34730 ISTANBUL/TURKEY Phone : (0212) 543 60 50 (Pbx) Fax : (0212) 572 09 16 http: // www.martl.com.tr E-mail: Marti@ escortnet.com


EGZOZ SiSTEMiNDE

%6 DAHA AZ EMiSYON.

-


%6 DAHA COK iC• HUZURU. •

BMW 5 SERiSi. Egzoz emisyonlarındaki basınç dalgalarını yok eden Helmholtz rezonatörü . Düşük frekanslı tiz sesleri 1O dB(A) 'ya kadar düşüren yeni egzoz sistemi. Sonuç: Sadece duymak

istediğiniz

sesiere izin veren olağanüstü sürüş konforu. Yolu mükemmel kavrayan , güvenliği konforu ile yarışan bir otomobilde. Sadece BMW 5 Serisi 'nde.

Borusan Oto BMW Türkiye Genel Mürnesaili Bonı aa n Oto Servis ve Ticaret A.Ş . BMW Merkezi : {212) 591 30 66 Salıpazarı Showroom : {2 12) 252 44 os Ankara Büro: (312) 428 2569 Bayller: Adana· Keskın oıo- (322) 458 77 40 Ankara· TMT Olomotıv (3 12) 440 64 62 Antalya • Kosıller Oto. (242) 340 21 29 Bursa· Borusan Oto Bursa (224) 257 11 11 Eskişehir · Agıç Oto (222) 234 24 70 i sta nbul • Beta Otomotıv {2 16) 385 87 38 • Kosıller Oto (2 16) 302 24 61 ·Mega O!omotıv (212) 257 81 43 izmlr • Ege Servis (232)461 17 65 izmit ·Öztorun Oto (262) 324 74 38 Trabzon •On-Oto (462) 341 2041

THE ULTIMATE DRIVING MACHINE


A Technopark

ın

Gebze

GEBZE'DE • BIR TEKNOPARK

-

20. yüzyılın son c.;eyn::ği. daha ~imdickn sanayi toplunnınd an bilgi toplumuna gecis diinemi olarak isimlcndirilmeye ha~landı. Bu geci~ süreci. dünya çapında kürcsc:lle~nıerlc birlikte . ülkclc:rin ekonomik stratejilerinde yeni yi\nc:limlcri heraberinele getirdi. Artık herkesin kabul ettiği bir gen,:ck. yeni ekonomik stratejilerin temel mantığını olu::;tunıyor: Teknoloji satın alına diinemi sona crmistir: bir ülkenin uzun vadeele kalıcı yar:ırl:ır s;ığlay;ıhilmcsinin yolu teknolojiyi üretmekten gccer. TÜBITAK l'vlarmara Ar:ı~tırma ı\lcrkezi. hu gcr~·c:k­ ten yola c..; ık:ırak. üzerinde kurulu olduğu arazinin bir hiilümündc: Teknopark in::;aasına giri~ti. TC' BİTAK"ın bu giri~imindcn i\nce Teknopark k;ı, ._ ramı üzerinde duralıın . Teknopark. bilim ,.e teknoloji üretimine dayalı AR-GE (Ara~tırma-Celistirmel

Tmnsiti on .fi·om the industria/ sociely lo the il!{ormation society has charactcrised the /asi quarter (!{Ibe 20th ccnt111:ı•. '!'lıis Jimccss r!l tmn.~jömwtion. comhined 1l'ilh p,loha/isalion. has ohlip,ed couJ!Iries lo seek 1/e/1' economic strale,~ies . 'Ibe en1 qj"jmrchasing lechno/op,..J' has come lo t/11 end. The on~ı· u•ayjiır ct countrı• lo achiel'e /asli ll,~ hell~ji"l in the /on,~ lerm is to ereall.' its ol/'11 technolopy . 'Ibe 'f itrkish Science and Techno/op,y J<esearch Associalion rTCrl3iTAKJ has ther~jiıre heg1111 to consl ru cl a '/"echno;wrk in Ibe gmunds oj" i/s .1/amwra J<esearch G.!illre. El.'! us .f/ixl e.\·amine u ·hat is Illeant hı · the //'ord ""TechnojJCirk"". 7bis r~j"en; lo ,~m u;ıs o/ researcb and del'elojJment ()}ganisations u •bose aim is to

+

ıo4

S KYLIFE NISAN

APR IL 1997


ayınvalidem kırılıyor, "Burada hem

şe hrin

ınesele,

toplantı odası

her yerine

yakın

var diyorum, jimnastik

yapıp

diyorum ... Her seferinde bir

güne

şey l e r

ama ...

hazırlanı yorum

diyorum, faks elimin

söyleyip idare ediyorum. Ama

altında,

korkanın asıl

Divan'da kendimi evde gibi hisseclebilıneın. Eh, yemekierin de bunda payı oluyor tabii. Biliyorum,

kayınvalideler kırılıyor

bana. Bir iki sefer onlarda

Gene de, lstanbul'a her

gelişimele nasıl

kalmayı

ben de istiyorum ...

oluyorsa kendimi Divan'da buluyorum ı "

Divan, hiç değişmeyen hi zmet kaliLesiyle, nesillere yaşatt ığ ı mutlu

anların

gururunu duyuyor.

DiVAN

~ Cımılıııriyct

~ Koç

Caddesi 80200 Şi~li , lsıaııbııl Te/: (0212) 231 -fl 00 Fax: (0212) 248 85 27


kuruluşlarının belli amaçlarla toplandığı alanlara degenera/e new scientific knowledge and technolniyor. Konunun uzmanlarından Prof. Dr. evzat ogy. An expert in this field , Prof. Nevza t Özgüven , Teknopark ' ların amacının , AR-GE faaliÖzgiiven, says that the obj ective of technoparks yetlerini artırmak, yeni teknoloji üretimine dayanan is to expand research and development activiyüksek katma değerli mal ve hizmet üretmek , rekaties, to produce goods and services witb a bigh bet gücünü anırmak, bu şekilele ekonomik gelişme­ value added based on ııew techno logy, to ye ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak olaimprove competitive ability, and thus contribute rak ifade ediyor. to economic growtb aııd regioııal development. T ··BITAK Marmara Araştırma Merkezi 'nin kuruluş TÜBlTAK 's technopark, which is now beiııg çalışmalarını başlattığı Teknopark , bu genel amaçlaestablisbed at its Marmara Reseaı·cb Centre rın yanısıra küçük ve orta ııeaı· Jstaııbul , will a lsa ölçekli sanayinin ileri teknoaim to encourage the lojiye yönelimini hızlandır­ adoptioıı of advanced mak; ileri teknoloji firmaları technology by smail and ile yüksek standartlı konutınediu m sc ale industries. ların içiçe geçtiği özenli hir The park will ojfer an ideal working and living enviçalışma ve yaşam ortamını oluşturmak amaçlarını da ronment .for researcbers bere. güdüyor. Marmara Araştırma MerkeCovering an area of 56 bectares, the TÜBiTAK zi 'nin Teknopark'ı 56 hekTechnopark will eventııal~y tarlık bir arazi üzerinde kuBir ülkenin uzun vadede kalı cı yararlar.. s~ğlayab ilmesi ni n yolunun employ 3500 people at rulacak ve 3500 kişiye istihteknolojiyi üretmekten geçtiğini bilen TUBITAK Marmara Araştırm a researcb .firms focusing dam olanağı sağlayacak. BuMerkezi, üzerinde kurulu old uğu arazinin bir bölümünde Tekno- primarily on computer rada öncelikle Bilişim. ileri park inıaasına giriıti. 1 TUBITAK is aware that the creation of te ch n ology, ad va nce d Malzeme Teknolojilcri. Biyotechnology is essential fo r any country's long term development, materials technologies, teknoloji , Çevre Teknolojileri and is now .constructing a Technopark at its Marmara Research Centre near Istanbul. ve Esnek .. retim Teknolojibio-tecb nology, en vironmeııtal technologies, and leri konularında çalı ma yaflexible production techpacak kuruluşlar yer alacak. ııologies. Teknopark ' ın kuruluş projeAs well as bousing accomsi içinde, 56 hektarlık bir nıodalioıı o.f a high stanalan da konut için ayrılmış. dard for 4000 people, Ibe 4000 kişiyi harınclırmayı hetechnopark will bave a def alan konut projesi okul. school, shopping centre, alışveriş merkezi, sinema ve cinema and spor/s cent re. spor salonu gibi sosyal meRespec/ for the environkanları da içeriyor. nıent is a leading considTeknopaı'k'ın inşa ilkelerieration in tbe design and nin başında çevreye saygı construct i on of t be geliyor. Nitekim. proje geliş­ tecbııopark. Felling o.f tirilirken mevcut a ğaçların existing trees has been korunmasına özen gösterilavoided wherever jJossimiş. Ayrıca , yapı adaları ble, and al least 25 perdı ındaki yeş il alanların topcent of the area wi/1 conlam Teknapark alanının en sist of green parks and az yüzele 25 'i olması esas

gardens. Already ten researcb jlmıs. two of !hem .foreign, have sbowıı interest in Ibe technopark .facilities, and it is envisaged that the park wi/1 play a significanl role iıı nalio1ıal R&G activities and enbance Turkey 's contrihulions lo iııternationaltechııology. •

alınmış.

Ulusal AR-GE faaliyetlerinele ve Türkiye'nin uluslararası teknolojiye katkılarını artırımıcla önemli bir rol oynayacağı söylenen Teknopark'ta yer almak için ikisi yabancı on kuruluş, imdielen Marmara Ara · tırma Merkezi ile temasa geçmiş durumda. •

107

S KYLIFE NISAN

+

APRIL 1997


i ~ T t\ N 1\ Ll L . t\ N 1\ t\

1~

i\ ,

i Z ll i H , i\ N T i\ L \' t\

Guide: Hotels, Special License Hotels, Holiday Villages, Museums, Sightseeing, Embassies

16. Uluslararası İstanbul Film Festivali

Akrebin Yolculu ğu 1 Ömer Kavur

Bandwagon 1 John Schultz

Drowning by Numbers 1 Peter Greenaway

16th International Istanbul Film Festival İ stanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından

düzenl enen 16. U lusl ararası İstan ­ bul Film Festivali'nin, dünya sinemasının geçmiş ve

bu günü nün gcni~ bir pan oramasını sunacağı programı

29 Mart'ta ha~laclı. 13 Nisan·a kadar sürecek olan ve .: ; kıtadan 130 \ı aşkın filmi n gösterim imkanı bulacağı Festival programı , ç::ığ­ da~ sinemanın yepyeni ürünlerinin yan ısıra Yedinci Sanarın büyük ustalarının klasik yapıt l arın ı da kapsı­ yor.

Festi\'al in U lu slararası Yarış­ ma bölümünde. "Sanat n: Sanatçı"nın dünyasının konu alındığı 10 ayrı ülkeelen

The 16th lntemational !stanhul Film 1-estim/ organised /~ı· Istanbul Fou ndation for Culture and Art CO III/1/ell ced 0 11 29 March. hrinJ.!JIIg a broad fJtllloramo !!/ ll'orld ci11ema. pası and present. Tbe fesfii'CII witl continue Illitil 13 Apri/ ıl'itb over !.W jilms jinm jiı•e colllillents. As u•e/1 as the /atesi works ofcontempormy ci lı­ enıa. tbe festii'CII presenis classics by tbe great masters qj' tbe Seveııth Mı tse. In the festim/s intemational co nıpetitio n ten .Jllms 0 11 the theme of Art and the Artisi from ten cou ntries ll'ill be sboun. Trilmte to tbr ,\lastrrs this year features major uwks by Elia Kaza n. jiri ıl!o 11 ze l.


FLYING AT THE HIGH SKIES OF QUALITY... J

The q u a lity of th e fa bric s & g a rme nts Akın

Te k s til pro d u c e s for 5 c ontine nts,

is to ta ll y comp u te r controlle d.

AKIN TEKSTiL ANONiM ŞiRKETi "Fırst

Ph o n e: (90-212) 5 4 3 6 4 4 0 •

Class"" fahrics .

Fax : (90 - 2 1 2) 583 50 69 • Te l ex: 287 1 2

a kın

tr


'7r

(.()(/es: 'fin-ker 90. An/mm.) 11. istanlml: /:'umfx'ml Side 212. .· !sim1 Side 1/(ı. i::lllir131. Anto/ro 1-ı1

10 film giistcrikcek ... ı · sıalar:ı S:l\-gı .. hiilüıııünde ise hü\·ük u~ı:ıl:ırı Eli:ı Kazan .. liri ı\knzcl. C:laudc S:ıuıcı ,.c TCırk Sinem:ısına uzun yıl­ larını \ 'LTınis .\leıııdulı C'n'lin iiı1L'ıııli cıl ısıııaları gösıcrikcL·k. Fe.~ti\ · :ıl lıcr , . ıl okiuğu gibi. artık ha~ ·aııa olııı:ı~ · aıı hli\·ük siı1l'ıııacıları d:ı unutınu\ · or; ·'Anısı­ na .. biiilimlinde gcceıı yıl :ır:ımı1d:ııı ayrıl:ın Krzystof Kie~ım, · ~ki ' nin .. lkk:ılog .. \'l' helgL· .~cllcri, Mareel Cırııe'nin has\ · apıtlarıml:ın .. :-.i~lcr Rıhtııııı .. ve .\ brccllo .\ lastroianni 'nin son filmi .. (\ Yas:ıııı ,.e Tek Bir Ölüııı .. li giisıerilccck . Yine amı biikım kapsamında giistLTikcL·k. sincm:ının dsaıK· isıııi Luis BunuL-i'in 1<J.N'da n ll)-- yılına k:ıdar düıı~ ·: ı .,iııcııı:ısının tüm düny:ı sincm:ısının

K. Kieslowski, ~öyl e Böyleyim 1 K. Wi erzbicki

1&. ULUSLARARASI iSTANBUL FiLM FESTiVALi

Sen de Gitme Triyandafılis 1 Tunç Başaran

Une Histoire Simple 1 C. Sauıeı

diineııılcrini kıteden filıııogr:ıfi­

Cloude Saulel c111d leodin,~ 'li1rkisb

~imlcn ıaııı ı-

director .\le/1/dllb (u . : ls in prel'ious

filmi ~inema~L'\ · cr­ leri büyük bir ~n(i\ ·c nL' da\·ct L'di\'01'. Sanatlar \·e Sinema . Edcbi~ ·a ıı : ın lkyazperdc\'L'. Eroıik Ö\'1-;ükr. IXım · :ı Sinemasının CL'IK Yıldız­ ları . l':ıdın Ciizlide K:ıdınl:ır. Amerikan 1\:ığıııı~ı/. Siıwm:ı~ı. Ilir Kent-Ilir Sinema: 1\erlin. Fc~ ­

yerm; Ibe j(•sliml hr1s //()f./r!l;~olle/1 grertl cillellltt direc/oJ:-> //'bo are tw lo11ger trilh us. OIJ(//his year /11 .\/e/1/oriont IJriugç the IJemlr~~ lle (flf(/ ducunteJtlories IJ\ ' A'r::\'Sll!{ f.:iesluu·ski. ··Qtttt.l' 1!{.\lis/s ... 1111e

r!f' .\lo reel

Crtme :,· lllttsleJ1Jieces. .\!tt reel/o .\las-

Biri ve Diğerleri 1 C. Sauıeı

lmict//Jti:,·fttslji/111 .. 7lm•e /.it'(':i o nd 01te /Jmlh ... o nd 110

li\ ·: ılin diğer bi'ılümlcri :ır:ısınd:ı

less Ibelll 17f/llll:i represenlillg the jilllw,~ mjJlıy u{ l.uis

s:ıyılahilir .

811111/ellwtu ·eeJt /019 oud li.J--jiJr tllt e.\periellce lo

H-l)

'\is:ın ıarilılcrinde

cırkcsır:ı L'~liğimk dCın\ · a ~iııam:ı­

rell/1'11/li<'r.

~ının kla~ikkrindL· n

Ci11e11w 011d the Aris. Fm11t l.ilemlure lo !lw Si/t ·er

s:l\'llan .\kt ropolis'in iizel giisteriıııi \·c ., on diiıwınin en ilgi cL·kici ~·iillL·t­ mcn leri nden l'cıer C rL'L'n:l\\ :ı,.· i n konuk ol:ırak kaııl:ıcığı .. SayıLır­ l : ı l~oğulın:ık .. filminin gi'ı~ıcriıııi \'L' SL·rgi~i Fc.'il i\·a 1 progr:ı ın ı n ı n ii nem 1i el k i n 1i k leri n ek n . FL·~ ­ ıh ·: ıl'in ı · ıus:ıl Y:ırı~ma hiilliıııün -

Screen. l:'m/ic S!ories. l'otnt.r~ Stors u{\\ or/d Cine111a. ır rJ/lle ll 'tb mu.~ b Ibe !:'res o{ \riill/('11. : lmeriwll flltf(1X'II -

delll Cil/('11/tt. OJI(/ 011e Cily 011e CilleiiJO: Heriili are 111/J(!JI,!!. the other sec/io11s <!f.!M' yetlr:,ji•s/i/'(/1. 011 8 c111d

fJ : ljiril is tt sjiecia/ slıoll'in.~ o{ Ibe .~ rm! .film classic .\lelmjiolis. lo orcheslml rtCCI!lllfiCIIIilllelll. ((Jid 11 slı1JII'i11g of' "/)JV/f 'llill,~ l~l' .\u/1/her:; ... !'eler Greenmmy. Ol/e of'tbe

Maskeler Kralı 1 Bien Lian

ek· i~L·. ~on hir , . ıl icimlc Cırctik·ıı .. Sen de Citıııe ..... hıklar Siiıııııc~in ..... Dırej:ın .......\k rL·hin Yolculuğu ..... llolh'\\'oo~l Ka(akl:ırı ..... Hir Erh·.Qin An:ıtoıııisi ... .. Kı~ Ci~·L·ği ... .. .\li .. \'l' .. T:ıhuıı:ı l{ ii\ · e~at:ı .. filıııleriııin ulu~l:ırara~ı ~iılL'ııı:ı dCım ·: ısın:ı t:ınıtııııı gcr(· eklc~tirilccck.

111os/ ilileresi ili,~ directors of' JPCelllyemx. u ·i/1 he guest r11 the lo/ler. u'lıicb a/solıtls i/s

NISAN

7Zıe .\'tilioll -

duced ll'ilhill the jJas/ yem:· ·'f'feose /Jol/ ·1 Go ... ../.el '! bere He /. (~bl ...../Jireiml ... foumer ""Ibe Uock-/ımf(/ . 1/ollnmod NJIIWI/ '(fı:,· ... · ...ı11olomy of' o .\/{(// ..... \\"ili/er l-1oll'<'r ... ... Ili .. o11d ''\'(llllemuilt ili a Oifflu...

+

11 2

SKY LIFE

0/1'11 e.Yiıihilioll.

(f/ ConJjielililoll fm!Jm•s Ibe jiJI/01ri11g 'fitrkislı ji'lms Jnv-

APRIL 1997

-


Koçbank MoneyGram 5M :

Uluslarası Hızlı

Havale

Koçbank MoneyGramsM'Ia

uluslararası

havaleler paranızı bir cebinizden alıp ötekine koymak kadar kolay . MoneyGramsM çağdaş, öncü, hayatı kolaylaştıran

bir hizmet... Dünyanın her yerine para göndermeniz, her yerinden para getirtebilmeniz için .

Birkaç haftada ya da günde değil ... Sadece 10 dakikada! Dünyanın 80'den fazla ülkesinde 18.000 noktada, bankalarda, seyahat acentelerinde , alışveriş merkezlerinde bu kolaylıktan yararlanabilirsiniz .


-

.

,

1ı•=-------~··· ' ·

H ünername'den Minyatür Hünername: Osman Gazi'den Yavu: Selim'e kadar Osmanlı padişahlarmm cü /us/arını, savaşlarmı, avlarmı, vh. anlatan eser (1579-/585). Scn•iJ Lokman.


Osmanlı İmparatorluğu yüzyıllar

boyunca

dünyaya hükmetti. Bir

çağı

bitirdi, yeni bir

çağı başlattı.

imparatorluk topraklarında barındırdığı değişik

kültürlere ve

değerlerine

onların

her zaman sahip

çıktı.

Sahip olduğu serveti ve varlıkları imparatorluğun kasası sayılan

hazine dairelerinde korudu.

Hazine dairelerinden birini gösteren bu minyatürler de aynı titizlik ve özenle korunarak günümüze

ulaştı.

TEB müşterileri de değerlerin üstün bir özenle korunmasını

ve verimlendirilmesini istiyorlar.

Ve onlar, bu nedenle TEB Özel

Bankacılık müşterisidirler.

@) TÜRK EKONOMİ BANKASI


citx~....-...

"lr C(J(/es: 'fitrh~l' <JO. , 111/mm :i 12. lstmthul: f:'umjx'mt Side 112. .lsimt \'ide .21(ı. i::111ir .2.)2.

Eşref Üren; "Fırçam reıı

E 1919

yılında

Allla(ı•rt

Hala Kurumadı"

oe ry o

eline aldığı fırçasını

.2-1.2

e

eppe

M onumenta l name in Turkish painling, Eşrf!( Üren, nwer slopped workingfrom 1919 until hL'i deatb in 1984. 7be centenm:v of his hil1h is heing markeel by two exhibitions, one at Milli Reası'i rans Ari Gallery in Istanbul and the other at lş Bankası Art Ga llery in Ankara. Eşrf!{ Üren was horn in Istanbul and sett/ed in Ankara in 7939 to 11/ustrate the poetry and sensiliuity of the steppe. Attaebeci to noıze of the movements of Turkish moclenı art, Hşref Üren was an artisi qf outstanding originality. A se/ection of works by this major Turkish artisi over a period of65 years can he seen hetween 1 and 24 April .

ı 98-! yılına , ya anıının sonuna kadar

65 yıl elinden bırakmayan, Türk resminin anıt isimlerinden Eşref .. ren doğumunun 100. yılında Istanbul 'da Milli Reasürans ve Ankara'da fs Bankası sanat galerilerinde açılan iki sergi ile anılıyor. Türk modern resim geleneği içinde hiçbir akıına bağlan­ madan özgün sanaıçı kimliğiyle ayrı­ calıklı bir yere sahip olan E ·ref Üren , İstanbul'da dağınasına rağ­ men. 1939 yılında Ankara 'ya yerleş ti ve bozkır şiirinin ve duyarlılığının resmini yaptı. Fırçası hic kurumayan bu büyük Türk ressamının 6'5 yıllık sanat hayarında ürettiği resimlerinden yapılan seçki 1-2-! ı isan tarihleri arasında izlenebilir.

..

Türkiye İ Bankası Ankara Sanat Galerisi 1 Türkiye İş Bankası Ankara Art Gallery Tel: (0312) 418 67 9 7 Milli Reasürans Sanat Galeri i 1 Milli Reasürans Art Gallery Tel: (0212) 230 19 76

Jale

Yılınabaşar Alınanya'da

a e

ı ına

&r

Çok \'iin l ü cılısıııaları ilc t:ın ı nan s:ınaıcııııız Prof. J)r. Jıle Yılıııalxı ­ :-.:ır. hu :1\· :\lııı:ın ­ , .:l.nln .\IC1nilı kenıindl' l'l'~iııı. :-.eraıııik I'L' lı:ıı1 cılı~ııı:1ı : ırınd:1n olu ~:ın hir :-.ergi :ı~ · 11 · or.

ın

Ge

an P m/ !Jr. .fa/e

.\llinilı. Yılııı:ıh:ı~:ır ' ın 1 · :ıh : ıncı.~ı

oldu,Qu hir kent değil. ll)6<J , · ılın ­ da ~er: ı ııı i k d:ılınd:1 :ıl ­ tın ııı:ıd:ıly:ı kızandı,Qı kentin :-.:ınal ruarına gecen

yıl d:ı .~crcf .~an:ııus ı ol:ır:ık c:ı ,Qrılııııstı. YurtiL·i 1·e yund ı sınd:ı hircok iicllilün s:ılıihi ol:ın. Jı:ııen .\ lar-

ııı:lr:ı C'nil · crsiıesi'nde i iğrL' Iiııı Lii ·L'ıiği ~·:ıpııı:ıkı:ı ol:ın .Jale Yılııı:ıh:ısar'ın hu .~LTgi.~i .\ICıııilı (;:ı:-.tl'ig Klilılir .\lerh·zi'ntk· 1 ı \i~:ın\l:ı ha:-.ııyor.

ıl6

5 K YLI FE

NI S AN

l'tlnwlwşar.

tl'lw is knou·n j(Jr her extre111e(ı· dil'erse unr/..?. is opening her fatesi exhibition in .\!ttJJicb this 11/0JI/lı . flresenting not just fHtintings. httl a/so ceıw11ics and cmJJets. the e.\·b i h il i o 11 ope 11 s a 1 1be Cı'aste(~ Cu/tum/ Centre 011 l l April. Jale } 'tlnwbaşar is 110 stmnger to .\l unich. //'bere sbe li'Uil ct go/d medal i11 the cem111ics seetion at the art fair in 1969. c111d u ·as guest o/ bonour at Ibe fa ir in 1996. Sbe has 11'011 nwuy nclliunal cnıd inlentatirmnl Cllt 'ards. {/Ilc/ present(ı · tenches {1/ .\lamwra l 'nit•ersitr Faculty (!l FIIIı' Ar/s.

+

A PRIL 1997


• Ahşap dekor ve ral renklerinde kap1 pencere panjur. • Dekorlu vi/la giriş kap1lan • Otomatik garaj kap1/an • Cam seralar, k1ş bahçesi. • DIN normlarına uygun kaliteli ithal profil ve aksesuarlar. • Yabancı uzmanlar denetiminde titiz üretim ve montaj. • En son teknoloji ile her renkte çift açılımlı ve sürme sistemler. • Elektrikli ve uzaktan kumandalı Kapı-Pencere-Panjur Sistemleri Ltd. Şti. açılım sistemleri.

REM~

Ankara As fa ltı, Yan Yol, Kanat Sanayi Tesisleri Soğanlık Kortal-istanbul Tel: (O 216) 377 55 51 Fax: (O 216) 377 47 76


n' Codes: Turkey 90. A11kara 3 12. istanbul: European Side 2 12.

Cl

Asian Side 2 16. /zmir 232, Antazva 242

Gönderen: Rüçhan Şahinoğlu Sender: Rüçhan Şahinoğlu 1970 doğumlu genç sanatç ı Hüçhan Şa hinoğlu 'nu n kendi kendisine postaladı­ ğ ı kartpostallardan yola ç ı ­ karak hazırladığı 2. ki~isel se rgisi Maçka Sanat Ga le ri si'nde sergileniyor. Ileti şim te kn o lo jil e rinin korkunç gelişkinliği ile paradoks

ı

B om in 1970 Riiçhan Şahinoğ lu is nou· openi ıı g b e r second one- man exbib ilio n. wbose starling poinl is pastea rds u•h i ch sh e sen/ to h erse(l She is endeavouring lo voice the taek of communication cmd indiuidua/ RÖÇHAN :;;AhifiC ~i.(ı Kantarcı Rıza Sokak No. ı 0/2 isolation whicb forms 81070 Erenköy ~i~nbul sucb a paradox with the dizzying admnces in C0 111111llnica li o ns technology. This is not a personal p roblem hut one inuo/uing a ll bum an ity. sh e stresses . ..Sender: Rii çban Şab in oğ tu ·· can be seen at lllaçka Art Ca/le1y hetu•een 75 Apri/ and 10 ,\1ay.

lSTANDUt..·'T'Of~K.IYii: Kjlptı lo ç .... """""'ı adrünü• . 0tflnd BIIJ:I\O r ınt.tleur degound llozo• lnnenrau,.. von S.:r••

ı ı

'

1

o lu ~t uran insanın il et i şim­ sizliğine

\·e lıirc yscl yal ıtıl ­ dair küçük bir cep he açmaya ça lı ~a n sanat ç ı. bu projenin ki~isel d eği l. insanlığa ait bir sorunu gündeme getirmeye ça lı ştı­ ğını söylüyor. -Gönderen: Hüçhan ~a h inoğ lu .. sergisi 1S ;\/isan-lO Mayıs tarihleri arasında Maçka Sanat Galerisi'nde izlenebilir. mı ş lı ğ ın a

Maçka Sanat Galerisi 1 Maçka Art Gallery Tel: (0212) 240 80 23

Orhan Taylan'ın Yeni Çalışmaları Orhan Taylan's Latest Work Orba11 Tay la n e 1ıt ered Ibe 9697 season wilb one-man exhlhitio ns in Gen eva and Atbens, and now co mes Ibe third at Kadıküy Cu/tura! and Art Ce 111re in Caddehostan, Istanbul. Tay la11 ·s work is a co mprebensiue expressi011 of the life we /iue. T'l.?is nıc~jor Turkisb painter e:xpla ins that be auoids westem t e nıplates wbi/e seeking a uisua/ language that does 1101 dispense with lecbnical perf eclion . Tay lan s works ca n be seen between 4 and 78 Ap ri/.

9 6-97 sezonuna Ce n evre ve At in a' da düzenlenen kişisel se rgil e riyle giren O rh a n Tayla n. bu y ıl Istanbul'daki tc k sergisini Kadıko y l5elediyesinin Cadcla bostan'claki Kültür ve Sanat Merkezi K.S.M . 'ele açıyor. Ça l ı ş m a lırncla ya~a dı ğ ımı z haya tın kapsamlı bir ifadesine yön e len Or h a n Ta y lan , bunun iç in Batı şa b l o nlarınd a n a rındı ­ rılmı ş , ancak teknik nıükenı­ m e li yet i gözardı e tm eye n bir resi m dili o l u ş turma ya ça lı ş tı ğ ı ­ nı söylüyor. Taylan'ın yap ıt l a rı 4-18 Nisa n ta rih le ri arasında izle n ebilir.

KSM

(Kad ıköy

Kültür Merkezi) Tel: (0216) 360 90 95

11 8

SKYLIFE NISAN

+

APRıL ı997


ANTEKS SPINNING MILL Worlds most modern 6000 spindles are producing daily 22 lo ns from Ne 30 to Ne 100 carded and combed cotton yarns. Yııııııs Tı•l:

Em rı• Cad. Orta Malı. No:98 l'.K.J6 ALTlNOVAlANTALYA (0242) 340 10 20 (5 liııes) Fax: 10242) 340 10 29 Tı• lex : 56297 Aııeıı Tr.

ANTEKS WEAVING PLANT ~OOOUm . fabric are daily produccd on singlc, folded, yarn dyL'<:i or plain dyedarticles. With its most modern machinery, An teks is the Icading high technology-company in its field. Akdeııiz Orgaııize Saııayi Bölgı•si I'. K.762 YENİKÖY/ANTALYA

"starts from the cotton"

Tel: (0242) 258 10 10 110 liııes) Fax: (0242) 258 10 20 Tdex: 56632 Alta o Tr.

ANTEKS isa subsidary of ATAÇ

A.Ş.


iĹ&#x;imiz

.. .. .. gucumuz

''

'--

-


''

bankacılık!

0 Artı Al200 (Sözünü

ettiğimiz

sermaye ... )

Ödenmiş scrıntıyc ınizi bu y ıl (Yrı 200 mt ıı' artık 16 .5 trilyon TL' yc ç ık a rın a karaı'ını ız btıs i L

hir tesadüf

v c b i r c y sc ı 1) 8 n k 8c ı ı ı k

değil. t\rttın şul1c say ımız .

bizi

ya tırım ,

i z ın c ll c r i nı i z ' e k a r ı nı ı z b ü y ü ın c h ı z ı nı ı zı

ya n s ıtı yor. Kltısik bankac ılık 8n l aJ- ı :;;ını rcıscfcnıizi

kurumsal,

tanıJ ı nca cl a lı tı

ij i

gö lgcdc

bırakan

bankacılık

a nl tıyacaks ınız .

Tril) on TL

199 5

Akliri et'

5

Krediler

12 , 7

Mr\ du a l

29.

1996

% Büy üme

1-t 6 . 2

186

4-t '8

25 1

ı

8-t,-t

190

Özk aynaklar

7.2

18 .3

15-t

Kar

4,6

1 1,O

142

ı. ı

@ DEMiRBANK


'fr Codes: 'fi~rkey 90. Allkara .-112. lstmtlml: üuvjX'all Side 212. Asim1 Side .216. lz 111ir .2,12. AIIIOI)'(I 242

Kahveden GAYFE'ye From Coffee to GAYFE Kapısında

stecmıi11g Clt/i (!/ 11eu11 cof/'(' l' jlasbes fll Ibe door. fllf(/ ilt the u·i11dom; are those oldj'flsbiotwd j)(f/e ,weeu l'eue-

neondan tüten hir kall\·e fiııc:ı­

A

nı 1 · aıııp siiııüyor.

Gct. ı./i'. 'the c/ieute/e bere mries at et '<'IY time o/day c111d e/'e rı• day (!i' the 1/'eek. So me couıe to ml. sollle to e11ioy

yapılııııs dumanı

ticut lili11ds. '!Zıe lltlllle is u-ril/e1ı i11 modem cbamcten;:

Cııııl:ırıııda

bir zaı ııaıılar sadece o rengi bulunan. kalın açık ye~il jaluziler ... i\ lodern zamanların yazı karakterlerinden hiri1·le 1·azılnııs adı .. Adı Gayfe 1 Her saatin. her günün ıııüsıerisi farklı. h:iıııi yemek \"eıııeye. kimi kaln·e i~·nıe1· e. kimisi de i~ çıkı~ı barda yorgunluk atınaya geliyor. Sorunlar. isıekler aynı. .. h:eııdiııe zaman ayıraıııamak. kendine zaman ayır­ mak ... Lezzct li bir ~ey yemek. ark:ıda~larla bulu~mak. bir şey l er i1;mek. koııu~mak konuşmak.. Dergi 1·c gazetelerin dunnası icin plaıılanıııı~ ayrınııdan. dm·arlarda Le1·enı Çanga tarafından aslına uygun yapılmış !\.eith Haring 1·e Roy Lichtcnsıein'ııı re~imil'rine kadar

the slljJerh cr!f/ee. c111d otbers jiır o d ri lll! as a pick-llıe­ lt/J ajier a tiri11,ı; da. ı · ~,· u·o1'k. !J111 tber ure ol/ seeki11,ı; /illi(' 0111 ili the Illidsi C!/1?11.~1' COSIIIO/Joli!CIIIfij'e. Fmmthe seleclioll oj' 11/C(t;a::illes t111d 1/eu ·sjHijJers to copies q/ 1\eitb lifirilig a11d Rc~r Licbtellsleill pai11li11gs l~r l.eı 'elll Çt~~ıgct 011 the tml/s. et ·e, :rtlıillg has liee11 desi,ı;11ed l~r

wricalllrisl . \!ebllıet Ça,iJça,~ . 13111 !bere is 110 trace of cariw/ll H' ili Ibe or(~i11al i11terior. ll'lıicb has a simplicity jielji•ct.fiır rda.ri11g fifolle or Jl'itb ji'ie11ds. '!Zıe selli11g is tl IIOII - ilıtmsil'e hackgmlllld u·hen' fi/J/11'0/il'irlle. a11d in tbej(ıregHJ/1/Jd o/lll' ll'ben necesswy . .\'ei/her the har. 1101' the tah/es 11ur Ibe' clıflil~,· mv 11/orc· illipor/tllll tha11 Ibe C/lsloll/1!1:,· .. \la1wged hı • j)(lilller Bef.~ill !Jfl:i. Gaı.fi• Cr~ji! 13flr Nes/tiiiiWII is oJie/1 sae11 days a 1/'eek ji'OIII !0.00 i11 the' IIIOI'IIill,t; to 02.00 c11 ll(t;ht . 'I be boursjlrıu · deli,~btjitllr ji'()lll cr!fJi!e lo c:flyji! . ..ı Ci!fJi!e in the lflte r~jiemoo11. tbe11 C/ll ew'lr ereililig dri11k. tllld tbe11 tillle

ji1r di111ıer. 7he wrejilllr tbo11ght o/ll /lll' ll ll - //'ith prices - is clwlked 011 a h/ackiJOflrd at the iıflr. Chousi11g is

herşey karikaıürisı i\l ehmeı Cığç:ığ ıaı~ıfıııdan ıasarlan­ mı~. Ya ~aııan

eflsı· lıewuse e/ 'errtbin.~ is eqıwllr delicious . C:a.ı:fe Steak. Fe// ilCilli a1ıd do 1101 jin-gel a Gaı:fi• Sa/ad. 'fiy

olanlara uygun. Gayfe'ııiıı dekorasyoııuııda iciııe insanlar yerleşince anlamianan bir sadelik 1·ar. Tıpkı hir resmin arka fonu gibi.. Gerek ıi ğiııce iinde. 1 · eıeriııce arkada. :\c har. ne ıııasa l ar. ne de sandalyeler insanlard:ııı iineıııli değil. Ressam Belgiıı Ba~·ııı yönettiği Gayfe Cafe-Bar-Resıoraıı. saha h 1O.OO'dan ak~aııı 02.00'ye kadar yedi gün yedi gece a~· ık. Ssaaık:r kahl'cdcıı gayfe'ye doğru akıp gidiyor. Akşamüstü iiıı­ cc bir kahw. sonra aparatif saati hir içki. derken akşam yemeği 1 · akıi oluyor . .\lcııü. corhadaıı salata ya kadar titizlikle se~· ilmi~. \ 'c hardaki karatahtaya fiyatları da eklenerek ıchcşirlc yaz ıl ­ mı ş. Seçim kolay. ~·ünkü herşey olağanüstü lezzc ıli . Gayfc Sıeak, Fcııucini. ya nınd a ıııutl:ıka Gayfe Salaıa ... "i\ lcraktan \'i\'(ırunı " diyerek tatlı­ ac ı soslu Gayfc Hiirek... Ve üstüne son kez hir "gayfe" daha ... 1·e

yaşanacak

Ga,ı./t' /J(irek ll'ilb ils 11/elllomli/e sl/'eet fllld so11r sc11tce. c111d 1'0111/d ojj'you r nwalll'itb tlllotber · ;~aı.1i' ...

GAYFE Cafe-Bar-Restaurant İstiklal Cad. Büyük Parmakkapı Sok. Beyoğlu-İstanbul Tel: (0212) 252 06 94

122

S KYLIFE NISAN

r--

+

APRIL 1 997

o: 14

-


-....../

Büyümek, büyük işler yapmak,

Önce karar vermeli ... Büyük dü-

özellikle küçük ve orta büyüklükte işlet­

şünmeli.. . Çünkü büyük iş l e r, ancak

meler için pek de kolay değil. .. Makine,

büyük düşüncelerle başlar.

teçhizat, araç- gereç, teknoloji gerek ...

Konusunda en deneyimli ve uzman

Yeni tesisler, fabrikalar, kısacası yeni

kadroya

yatı rımlar gerek ... Oysa öz kaynaklar

bugüne kadar, büyük düşünen birçok

sınırlı. ..

KOBi'nin, büyük hedeflere ulaşmasına

Peki ne yapmalı?

sahip

olan

Era

Leasing

yardımcı oldu. Olmaya devam ediyor ...

~ E RA LEASING

~ UNIVERSALHOLDıNG Era Finansal Kiralama A.Ş. Büyükdere Cad. Maya Akar Center No: 100-102 Kat: 24 Esentepe 80280 istanbul Tel : (212) 212 79 30- 275 50 58 (PBX) Faks: (212) 212 79 40


'fr Codl's: Ti1rkl!)' 90. Allkara 312. lstmıhul: l:'ımıj)l!all Sidl! 212. Asiall Side 216. /z mir 2:)2. Allla(l'a 242

Bekova Kardeşler Türkiye' de Bekova ısters ın Th v P ianisi Ell!onara Nekiphekova , violillist Eluira Nakiphekova and eellist A/fia Nakiphekova are memhers of the celehrated Kazakh Sisters Bl! kova eıısemhle , u•bich wi/1 give two concerts in Turkey this month. Sponsored by Philip Morris SA , the sisters wi/1 give the ir .flrst concert oıı 70 April 1997 at the Presidelllial Symphony Orchestra Concert Hall as part of the Allkara Music Festival, and the second at !zmir Hiltoll Hotel Baliroom on 14 Apri!.

Piyano sanatçısı Eleonara Nakipbekova, keman sanatç ı sı Elvira Nakipbekova ve çello sanatçısı Alfia Nakipbekova 'dan oiLı~an Kazak Bekova Kardeşler 2 konser vermek üzere Türkiye'ye geliyorlar. Birer yıl arayla doğan 13ekova Kardeş l er, dünyanın en ünlü piyano trio l arı arasında sayılıyor. Philip Morris SA ' nın katkılarıyla gerçekleştirilen U l uslararası Ankara Müzik Festivali kapsaın ı nda 10 Nisan 1997 günü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda bir konser verecek olan 13ekova Kardeşler. daha sonra 14 Nisan'da !zmir Hilton Oteli Balo Salonu 'nda İz­ mirli müzikseverlerle buluşacaklar.

-

"Antalya 29" kapılarını açıyor Antalya 29 Opens its doors Gündüzleri denizi ve yüzme hanı­ zu , akşamları ise barı. restoranı ve d i stkotcği ilc tam bir eğlence merkezi olan '·Anta lya 29". 17 Nisan gecesi açılıyor. Akdeniz mavisinin güneş ilc dans ettiği bu noktada. otantik yapısı \ 'C J';ılczlcrin üzcrinL' oturmuş yat limanı \·c llcydağları manzaralı eşsiz konumu insanları ister istemez 2~)'a <;ekiyor. Y;ısemin kokularıyla girilen restoranında Türk ve üzeilikle Akdeniz ınutf:ığı ­ nın en iyi örnekleri sunuluyor. Deniz mahsüllerinin tazcliği ve bol <.·eşidi denizle bu denli ici<.'L' bir mekanda sunulduğunda gercekten tatilin n : yazın başladığını hisscttiriyor.

Sea a11d su·inllning pool h)' day. and har. restaumnt a11d discoteque hı • 11ight make ./(il· conıplete elltertainınellt at A11ta(ı •a 29. OjJe11i11g 011 17 AjJri/. tbis is o ploce u•here the hlue , \leditenwıeal/ da11 ces u•ith the sul/. With the yacbt nwri1w sea1/'ard a11d hebi11d the inıjJosin,ı.; hackdmjJ o/ the lJerda.~lan nıou1ılai11S. u·ho uuı resisi A1ıtalı •a 29. .fasnıille seen/s the air at the restaumnt entmJıce . ll'hich sen ·es a marl'ellous com!Jination r!f' the best in 'li1rkish r111d . llediterrrnıernJ cnisiJJes. Seaj(wd at its ji'!'shesl and most dil 'eJ'SI! is the appmjıri­ rlle tlıeme !!/ a l'enue jusl a step ((/('('.)' jiwn the sea . 1/eJ'!' yon at lasl./c'eltbat holiday time and SI/JJJJJJC'I' ht// '(' COJJJ('.

Antalya 29, Kaleiçi Yat Limanı 1 ANTALYA Tel: (0242) 24 1 62 60

+

12 4

SKY LI FE NIS A N

A P R IL

ı

9 97

-


Otomatik Ödeme, Faturalı, Faturasız Ödeme. Kentbank'ın yurt çapındaki 31 şubesinden birine gelin, Otomatik Ödeme talimatı verin . Ve her ay telefon, faks, teleks, cep telefonu, mobil telefon, kabiolu tv. faturalannı ödeme zahmetinden kurtulun . Ya da faturanız yanınızda olsun olm asın Kentbank'a uğrayın, beklemeden faturanızı ödeyin ...

I<ENTBANI< Genel Müdür/ük: Tevffk Erdönmez Sok. No: 18 80280 Esentepe-iSTANBUL Te/: (0212) 274 89 00 Faks: (0212) 274 89 20 ISTANBUL Mtritı Tt/, 102121 288 ll 00 Fak, 102121 288 31 97 Aııti•dıo Tti 102161 410 8190 Faks. 102161 410 85 89 B4~daı Cad. Tti, 102161146 48 16 Fak 102 161 149 79 95 B4i(tıti1r Tti· 102121 669 23 00 Fak· !Ol lll 669 21 ı ı 84yrıMP'l" Tti !Ol lll 61l 58 95 Fak. iOllll o ll 57 99 Btıiiıaı Tt/ , 10212ill7 70 61 Fak. /Ol lll l36 09 94 ııosıaocı Tt/, 10216141616 56 F•k' (02 1614 16 56 65 EmloöoU M 101121514 ll 51 Fais iOllll 114 ll 61 Esto~pt Tti. !Ol lll l7H9 ll Fais· IOl lll 274 89 20 Ellkr Ttt IOllli 287 12 18 F1k (0lllil87 2118 KIIGtllj M 1021l125 1 69 89 Fait (Ol lll 241 19 96 Mal~pt M (02 16i 441 88 41 Fak, (0ll6i 441 93 64 Mtrttr Tti. !Ol lll 617 47 ll F1k 1021ll 617 47 12 S"iljt Tt/, i0216i 411 71 53 Fık. i0ll61 411 74 57 Şlrlmltr Tti, !Ol lll 503 60 86 F•is, 102111 551 55 60 T•iıiM Tti IOllll 293 52 1O F1k, !Ol lll l49 60 21 Ttl102121661 95 06 F•k· 102111063 95 15 ADANA Tti· 103221 417 69 00 Fais. /03221414 42 61 ANKARA Tt/, i011li 46819 13 F1is. /03121 468 50 ll Kıulay Tti /Ol lll 435 76 00 Fak, 103121 413 63 00 ANTALYA Tti. i0l4li l41l0 60 Faks, 102421 243 7111 BURSA Tti 102241 m 81 10 Fıis, 102241 221 ll Ol DENiZLI Tti 10258i l41 21 00 Fais 102581 241 22 19 ESKIŞEHiR Tti IOllll lll 04 41 Fds iOllll lll 11 15 GAZiANTEP Tti 1014ll BO 71 10 F•kı 101421 210 87 8l iZMiR Tti 1021li 441 ll 16 Fds IOllli 441 lo 15 iZMiT Tti. 102621 lll 71 00 Fais 10262i lll 71 59 KAHRAMANMARAŞ Tti 10144i l25ll17 Fais 103441lll 48 61 KAYSERi Tti 101121222 9l 00 Fais 101521 222 92 ll KONYA Tti lO lll i 2371110 F•is, 103321 237 32 61 SAMSUN M 103621 432 99 88 Fık 103621432 89 68

Ytpliöı


-

ll

· 'l j

\1'

'?

pM

-

25fXl

(

.r_~---= --

(/

l

.

-,

sopo

-1

0(216) 349 0 1 41

İKİNOKTA0

w *•

s

.._)

'

\

~ =----'---'-

~.:

'(1MRIOH.-Jfl;'

1

/ 1 1

. ; '

''-- ·-'/....ı

;,_~

li4S!W

\_

(

,

(l

Sivri Ada

!

lsltııy•

1.!:

;;;..,

O

Ya.urAda

(

Heybeli Ada

··(j~

v~;;,(,fr Ada

. &J>~if< r· Pınar IEmııyao

+

11

(N. 1' \

\ --,\ ' ·--~ l!'jJ!Zilğa

'

f.., ('

.j5_~MERBURGAZ ~ı ,\ 1'

~,

'

MARMARA DENiZi

G .O.PAŞA

r

~~/:.

Habi.bl.er. Cebeci ·· _ ""

Pınnçci

""-"

(ır "'~ ,,, _

Çanarl ı han

'

~-•.. ,;-.

,,

, (/

./':{1- j"~\~~

}j~\/- / ~~ - "-·\ 1 ~~~7.3/

\\

'1

FERRY BOAT LINES THYOFFICE

SEA BUS LINES

RAILWAY

STREETS

MAIN ROADS

MOTORWAYS

KEY TO SYMBOLS

.

ı

C

~

\

~/;:,>-::::=>·\·,_

--~.

\ Arışkıran\' --:;

Arnavut~~-

iltiJ.!it Ada

(

r

z m c

-;


briKg tke kids Mf~t fiKtf?

k

Witk

Sı.mmer

~~oı.t

some pl~ce witk five·st~r lı.tı.ry for yoı.

.

.~

oHdtcys jı.st ~roı.Kd tke corKtrt yoı. migkt w~Kt to tkiKk ~Kd

t2

spoı.se tk~t

offers five·st~r

fı.K for tke kids. Especi~lly SiKCt it WOK't wreck tke r~mily ~ı.dget.

tke A~ı.~ P~rk' s tı.r~o w~ter slide ~Kd tke sı.per pl~ygrot.Kd. UKdtr tr~iKtd pl~y le~ders tkey k~ve fı.K im~giK~tioKs witk oı.r speci~l ckildrtK's ~···

Kids

J

~re cr~zy ~~oı.t

Fc;r yc;ı. , .. d tke spc;ı.se, we k've 400 privMe meters c;f MiKdiKgiy wkite s'Kd l'pped by tke Mediterr,Ke,K's 'metkyst wMers , ..d kissed by tke sı-K, sc;pkisticMed diKiKg, iKdeieir 'Kd c;ı.tdc;c;r pc;c;ls, discc;, ligkted teKKis cc;ı.rts, eiKiy KtiKIItes frc;m eiKe c;f Eı-rc;pe' s best ge; If cc;ı.rses.

mc;re smiles per miKlife tk'K 'Kywkere else iK tke wc;rld.

.~

"' If you wan t to know it all, write us for yo ur free copy of our brochure,

"Royal Resort Ho tel . More of the Best". We'U send it right out. and. if you act quickly. we 'll include va luable

ROYAL RESORT H OTEL Göynük • Kemer • Antalya TEL (90-242) 815 2370 (pb x) FAX (90-242) 8151627

cupons! • L


iSTANBUL

G

EMERGENCY

Arnbulane e Tel: 112 (All over Turkey) Police Tel: 155 (All over Turkey) Fire Tel: 11O(All over Turkey) Tourism potice Td: 527 45 03 Gendarme Tel: 156 (All over Turkey) TOURISM

I NFORMATI O N S

TURIZM DANI Ş MA

Atatürk Airport Atatürk HaNta/am (Yeşilköy)

Tti: 665 o- 95 Hilton Hotel Areade Td: 255 05 92 Karaköy Sca Port

Karaköy Lima m

Td: 2!ı9

;--(ı

Sirkeci Tourism Information Sirkeci Turizm Dm11şma Miidiirliiğii

Tel: (02 12) 511 5ll llll Sultanahmet Square Sultrmabmet MeJırla ll ı

Td: 51 8 lll 02 The 'rurkish Touring and Automobile Club Tiirkiye Turi11g ııe Otomobil Kwıımu (! lead Office - Merkez) Tti: 2ll2 ll 1 -ı O HOTELS 1 OTELL ER

Aden ("") Kadıköy Tel: 5-ı5 lO 00 Fax: 3 -ı6 25 (ı7 Akgün Hotel ('"") Vatan Caddesi Td: 5.)~ 4H -9 Fax: 'i }ı 91 26 Askoç Otel ("") istasyon arka Sok. Sirkeci Tel: 511 80 89 Fax: 'i 11 70 5.1 Biiyük Sürmcli (""') Gayrettepe, Tel: 2'2 1160 F:Lx: 266 36 69 Ceylan İnter-Continental İstanbul Askerocağı Cad. Taksim Td: H 1 21 2 1 Fax: 23 1 2 1 80 Color Hotel ('"') Fııı dıkl~ıdc

Tel: 65 1 20 2!~.19 Fax: 525 -ıH -ı2 Conrad İstanbul (""') llqikta~ Td: 22" 50 00 Fax: 259 (ı(ı 6Çınar Hotel (""') Ye~ilköv Tel: ({ı) 29 00 (18 liııes/hat) Fax: 66.129 21 Çırağan Palace Kempinski (""') Çır.ığaıı Tel: 2'iH .B --, Fax: 2'i9 ({ı 8Dedeman İstanbul (""') Esentepe Tel: z-4 llll 00 F:Lx: T'i 11 00 Dilson ("") Taksim Tel: 2'i2 96 00 Fax: 249 10 .,., Divan ('"") Taksim. Tel: 25 1 -ı 1 !Xl Fax: 2~8 H5 r Eresin ("") Taksim. Tel: 256 OH 0:\ Fax: 255 22 ~Grand Tarabya Hotel (""') Tardbya, Td : 262 1O00 Fax: 262 22 60 Güneş ("")

Merter , Tel: 555

2~ -ı

U ide

1 Fax: 55~ ~ 1 OH

Hilton İstanbul (""') Harbiye. Tel: 2.) 1 ~(ı 65 Fax: 240 ~ 1 6'i

Tdephone: International code for Turkey: 90. istanbul area codes: European side 2 ı 2. '\sı :~n sıde 216. Local nunıbers on the European side began with 2, ; or 6, those on the Asian sıtl c wıt h :) or -1. For ıntercıty calls wıthın ı urkey first dial "0", tlıen tlıc area code, antlthen the loca l nunıher. For i ntc.: nıat i ona l calls tirsı dial "00".

Holiday Inn ("") Ataköy, Tel: 560 -ı 1 1O Fax: 559 49 19 Holiday Inn Crowne Plaza (""') Atakör Tel: 560 H1 00 Fax: 560 81 55 Hotel Airport Inn Yeş ilköy , Marina Tel: (ıO.J 7R60 Fax: 665 78 62 Hotel Enıpcryal ("") ~leşnııi,·et Caddesi, Tepebaşı Tel: 295 .W 61 Fax: 252 -15 -o Hotel İstanbul Conti ("") Mecidireköv Td: 2HS 16 '4 2 Fax: r2 95 O'i Hyatt Regency (""') Ta~ kışla C.addesi. Taksim Tel: 225 -ooo Fax: 225 -o o., İstanbul Savoy Hotel ("") Taksim Tti: 252 95 26 F<Lx: 24.) 20 10 Kalyon ('"') Sıılı;uı:dımet Tel: 'i 1., ~~ ıxı f.Lx: 6.18 11 11 Keban ("") Taksim Tel: 252 2'i 05 F:Lx: 2( 1 55 1O Kervansar,ıy ("") Taksim Tr!: 255 'iO !Xl Fax: 25.1 45 'H Klassis (""') Silirıi . Tel: -r -ıO 50 Fax: 'ı- -10 49 Klassis Park Hotel ("'") Sefakiiy. Td: 62 -ı 25 .P Fax: 'i9H 96 ll Kumburgaz Princess Hotel (""') 5-ı9 10 Kıuııburgaz. Tel: H8) ~ (X) F;Lx: HH-ı

05 .10 - 51 Maçka Hotel ("") Tt~Yikiye. Tel: 2.)-ı 52 00 F:Lx: 240 76 9-1 The Marmara İstanbul (""') 'liıksim, Tel: 25 1 -ı<ı 96 F:tx: 2-H 05 09 Merit Antique İstanbul (""') !.;deli, Td: 515 9.1 (Xl F:Lx: 512 63 ~ Minı ("") lk~iktaş , Tel: 2-ı6 'i 'i 07 Fax: 2.)0 75 .,., İstanbul Prine<.'Ss Hotel (""')

Tel: 285 09 (X) f.Lx: 285 09 51 Ortaköy Princess Hotel (""') Oıı:ıkö' . Tel: ır 60 ı o F<Lx: 260 2148 Nippon ("") Taksim Tel: 2'i4 99 00 F:Lx: 250 -15 55 Olcay ("") Topkapı , Tel: 585 52 20 Fax: 585 64 05 Parksa Hilton ("") ,\l a~· k:ı . Tel: 2'iH )(ı 7.ı Fax: 258 56 95 Pem Palas ("") Tqıdıaşı . Tel: 2'i ı 4 5CıO Fax: 25 ı 40 89 The Plaza Hotel ("N <h~) llarl);lros llııh~ın . Tel: 274 ı) ı:\ F;Lx: z-,1 15 ~ . . ,\1askık.

Po!at Renaissance Hotel (""') Yeşilyurt Tel: (ı6.1 17 ıxı F<Lx: 665 1' 55 Prcsident ("") llc:yazıt Td: 516 69 80 Fax: 516 69 99 Prestige ("") ! ;~eli , Tel: Slll8200 Fax: 5 1 882~ Hotel Mereure İstanbul ("") Tepdıaşı . Tel: 251 ~(ı -ı Cı Fax: 249 00 _)_) Richmond ('"') lstiklal Caddesi, lkyoğlıı-Tiiııel Tel: 252 54 60 Fax: 252 9- tP Riva ("") Taksim. Tel: 256

ı ı

HOTELS

Sadberk Han1111 Museum

( HOUSED IN RESTORED

Sadberk Ha111111 Miizesi

HISTORIC BUILDINGS )

13üvükdere Caddesi , 27-29 Sariyer Tel: 242 38 ı .1

Avicenna Amir.ı l Tafdil Sokak .) 1, Sııltaııalıınet Tel: 'i 17 05 50 Fax: 'i 16 65 55

The Aş iyan Muscum Aşi)'UII M üzesi

Ayasofya Pansiyonlar Soğııkçeşme Sokak Sıılıaııahnıct Tel: S1) )6 60 Fax: S1_) 56 69

The City Museum

Citadel Kcıııı edr Caddesi 52. Ahırkapı Tel: 'i 16 2:\ 15 Fax: 'i 16 15 84

Hıdiv Kasrı

(The Khedive's Summer Palacc) Ç ubııklıı Tel: 551 26 'i 1 Fax: 522 54 34 Hote!Amber Sultanahmet Tel: 518 48 Ol Fax: 'il H81 19 Hotel Arınada Ahırkapı Tel: 65H 1.1 70 Fax: 518 50 60 Hotel Historia AmirJI Tafdil Sokak 25. Sultanahmet Tel: 'i l- 7472 Fax: 5168169 İbmhim Paşa Hotel Te r1.ihaııe Sokak. Sultanahmet Tel: 51H0.)9~ Fax: SIH44 57 Kariye Eı.linıekapı Tel: 5~ &ı 1-1 Fax: 52166 51 Splendid Palace 2.:\ Nisan Caddesi, Biiyükada (Pıi ııce Isi.) Tel: .182 69 50 Fax: 582 67 75 Vardar Palace Hotel S ı rascrviler Caddesi 54 1 56, Taksim Td: 252 2R% Fax: 252 1'i 27 Yeşil Ev Sultanahmet Tel: 517 67 85 Fax: 51 7 67 80

MUSEUM S 1 M Ü Z ELE R

Archeological Museum A ı·keoloji

Müzesi

Sultanahmet Tel: 520 77 40 Atatürk Muscum 1Atatürk Miizesi Halaskargazi Caddesi, 250 Şi'! i Tel: 240 6.) 19 Calligraphy Museum Hat Srmatlrm Miizesi Beyazıt

Tel: 52., 'iR 51

Church of St. Saviour in Chom Kariye Miizesi

Tel: 525 50 09

Ed irnekapı

Haghia Sophia 1Ayasojjıa Mii.zesi Sultanahmet Tel:522 09 89 - 'i22 ı 7 50 Military Muscum 1Askeri M üze llarbiyc: Tel: 252 ı (ı 98 Muscum of Painting and Sculpture Resim ve H eyket Müzesi Ileşiktaş

Tel: 26 ı -12 98

Museum of Turkish and Islamic Art

Tiirk ve İslam Eserleıi Miizesi i br.ıhim Paşa Sar.ıyı

Sultanahmet Tel: 518 18 O'i - 06 Rahmi M. Koç Industrial Museum

20 Fax: 256 .B 20

Ralı mi M.

Koç SmWJ'i Miizesi

l!asköv Td: 256 71 53- 54 128

S K Y LI F E

NI SAN

+

A PRIL

ı 997

Bebek Tel: 263 69 86 Şebir Müzesi Yı ldız Tel: 258

53

4~

The Museum of Caricature and Humour

Krwikfıtü rve Mizalı

Müzesi

Fatih Tel: 521 12 64 The Tanzimat Museum Tmızi11wt

Gülhane

Müzesi

Parkı .

Tel: 'i 12 63 84

Topkapı Palacc Museum Topkapı Sfll'fl)'' Müzesi

Sultanahmet Td: 512 04 RO Women's Library and Information Center Foundation Kadm Eserleri Kütiipba 11esi ııe Bilgi Merkezi

1laliç, Tel: 5.14 9'i 'iO Yıldız Palace Museum Yılrlız Sarayı Müzesi lkşikt:ış

Tel: 2'iH :\0 HO

-

PAL ACE S 1 S A RAYLA R

Beylerbeyi Palace 1Beylerbeyi Samyı Ç.ayırbaşı Dıır.ığı , llcylerlıcyi

Tel: 52 1 9) 20 Dolmabahçe Palace Dolmabalıçe Samyı Ileşiktaş Tel: 258 55 ·1-ı

Kasir 1 Ilılamllr Kasrı Caddesi, Ileşiktaş Tel: 26 1 29 91 Uılanıur l hlamıır

Maslak Kasirs 1Masilik Kas11·Lan Biiı~ikderc Caddesi M;isl;ık Tel: 276 10 22 Yıldız K.iosks: Şale, Malta and Çadır Yıltlız Köşkleıi· Şale, Malta ve Çtldır Yıld ız Parkı Tel: 276 1O 22

C HUR C HES A ND SY N A GOGUES

Aya Triada (Greek Orthodox) ,\1e 'elik Sokak 1ı /1 , Tak>iın Tel: 244 13 58 Dutch Chapel (Union dmreh)

lstiklal Caddesi, Dutch Coıısul ate lkvoğlu Tti: 2 -i·ı 52 12 Sunday ,\1ass in English. Neve Shalom (Synagogue) 13iiyük Hendek Caddesi. 6 ı Şi şha ııc Tel: 244 75 66 - 295 H7 95 San Antonio di Padova (Catholic) lstiklal Caddesi 325, lkwığlu Td: 244 06 35 Sımday mass in ltalian. St Esprit (Catholic) Cumhuriyet Caddesi 1tartı iye Tel: 248 09 10 Sı nıday mass in French. St. Helena's Chapel (Anglican) 'Jlıe llıitish coıısulate , Tepebaşı

Tel: 244 -12 28

-


Eşsiz

tatil belde i

Çeşme

senfonisinin. Çeş m e Altın Yunus'ta her şey sizi bekliyor.

Klim a lı,

uydu antenli, mini

h az ır

barlı

tam konforlu odalar, suitler. restoranlar. cafe'ler. barlar ... Deniz tutkunları için özel plaj ...

a ltın

bir kumsalda

Rev it Fitness Club ... Çeşme Altın Yunus, olanakları

ve 20

yılı aşkın

sayı ız

deneyimiyle izi

bekli yor. Bir yaz senfonisi dinlemeniz için.. .

al!ınc· nliJ1liS ÇESME

Altin Vıuıus · (.'eşnır· Turistik Tesisler \ .Ş. :J5.'J ifl (.'eşme / lımir - T(RK/}1·: Tel: (0 232) 723 12 50 Faks: (0 232) 72 3 22 52 \lt m lmm ..· ·Çt·~· mt· Tm'J.,·tiA. Tr·sls/t•r 1..'i./Jir

O

}:ışar 7'1JfJ/IIIII~III.tmıluşmltır.


Burasi New York!

Türkiye'nin doğusundaki bu çiçek serası , Bank Kapital'in yaygın muhabir banka ağıyla Amerika dahil toplam 60 ülkeden 16 milyon yabancı firmayla dilediği anda bağlantı halinde.


Bilgi için: ~~

.,,

BANKAPiTAL Büyükdere Caddesı No: 114 Escntcpe, 80280 Istanbul Tel : (212) 211 66 61/303 Faks: (212) 211 65 58


ANKARA

Hi SAR

HAVA KUWETLERJENiZ KUVVETLE Rj

ASKERi ALAN

"'

i}J

MALiYEBAK.

4.!. <r.,J' İKİNOKTA0

KARA HARP OKULU

~

.;:,v 1

0-ı,<:>" *"'ô<ı;

0(21 6) 349 01 41

KEY TO SYMBOLS MOTORWAYS

s:r~~~~~alıK

MAIN ROADS

OEMONTRASYON SAHASI

STREETS

MOS OUE

HOSPITAL

SCHOOL

OM

250

Teze/S

HOTEL

MUSEUM

i

GökdereS!

RAILWAY

THY OFFICE

örnııs

ElçıS

"' itr

soo

~

C>

..,"'

J .., &

~

Tnnı:uc.IJıl.s

t_\ı;.1S <n

f5

~

lt'"'

C>

:z:f3'

lomuıcukS


ANKARA

Guide

Tclephone: lntcnıationa l code for Turkey: 90, Ankara are:ı code 3 I 2. For intercity calls wirhin Turkey fırst dial "0", thcn the arca code, and thcn the local number. For international calls tirsı dial "00".

MUSEUMS 1 M ÜZELER

EMERGENCY

Ambulance Tel: I I2 (All over Turkey) Police Td: I55 (All over Turkey) Fire Tel: I I O(All over Turkey) Tourism police Tel: 54 I 65 30 TOURISM INFORMATION TURIZM DANIŞMA

Turizm Bakanlığı - Bahçelievler ı s met Inönü Bulran No: 5 Tel: 212 ll.) 00 Fax: 212 02 55 Turizm Danışma - Tandoğan Gazi Mustafa Kemal Bulran No: 121/A Tel: 2) I 55 ~ı- 488 -oo- Fax: 25 I )5 ~ı

Brasil 1Brezif)ıa

Museum of Anatolian Civilisations Müzesi Kadift Sokak, Ilisar Tel: 32~ 3 I 6 I Open daily excqıt ~londays Pazartesi dışmda ber giin 08..\0- I 7JO

Aıuulo/11 Medeniyetleı·i

Atatürk's Mausoleuın Amtkabiı· Müzesi Anıt Caddesi, Tandoğan Tel: 2:11 '9 '5 Open d:ıill' except Mondays. Pazarlesi dışmda ber giin 09.00- I 7.00 The Ankara State Museum of Paintiııg and Sculpture 1Ankara Deıı/et Resimı ıe Heyket Müzesi Opera ,\lcydanı Ulus Tel: 5IO20 9-ı Open daily cxcqıt Mondays. Pazartesi dtştnda bergiin. os.:ıo- ı ı.<)() 1 ı 3.:\0- ı -.:~o

HOTELS 1 OTELLER

Ankara Dcdcman Oteli ("") Büklüm Sok. 1 Tti: ~ı - 62 00 Fax:~ ~ - 62 ı ~ Best Apart ("") llğur ~lumnı Sok. -ı . Gaziosmanpaı;ı Tti: -ı -ı6 80 SO Best Oteli ("") Atatürk Bulran 195. Karaklıdere Tel: -ı6- OS HO Fax: -ı!ı- 08 RS Bilkent Ankara Oteli ("") 1. Cadde. 06S.U. llilkcnı Tel: 2(ı6 ~(ı R!ı Fax: 2(ı6 .j(ı -9 Büyük Ankara Oteli (""') Atatürk llıılran . ıH_I. Karaklıdere. Td: -ı25 (ı6 ;; Fax: -ı25 ;o -o Büyük Sürmeli Oteli (" " ) Cihan ~ık. (ı Tti: 2:1ı -(ı (ı() Fax: 229 ; ı -(ı Büyükanlı Park Apar! Hotel Simon Bolivar (ad ..\2. (~ınkara Tel: ·H 1S(ı(XI First Apart Hotel inkıliıp Sok. 29. Kızılar Tti: 425-; -; Hilton ('"") T:ıhr.ın C:ıd. 12. Karaklıdcrc . Td: ~!ıH 29 00 Fax: -ı6H 0<!09 Hotel Ayına ("") ~k şnıti)cl Cad. 25 Td: -ı25 -ı(ı lXI Fax : -ıl9ıs;;

Mercure Inn Ankara ("') Atatürk Bıılvan. HO. Kızıl:ır Td: ~ı - R5 BS Fax :~ ~- s; 92 İç Kale Oteli ('"')

Kemal Bıılr:ın. 89 Tel: 2:11 -- ı o Fax: 2:10 6ı .U Kent Oteli ("") ı;:ızi ~ıııstafa

~ıaltcpe

~litlı:ııpa"'ı C;ıd. ı .

Fax :~:\~ -ı!ı

Td:

ı.))

50 )O

;-

King Apart Hotel Piı:ıdtSok ı-.çuık:ıı:ı Td:+ı0-9 .\ ı

Mcrit Altuıel Otel (""') Tandoğ;ın ~knlanı

Td: 2.l 1-- !il Fax: 2.\0 2:\ .\0 Onıni Residence (Apan-Hotel) Tahr.ın Cad. 5. Karaklıdert Td: -ı6R S-ı lXI Sergah Oteli ("") Çankın Cıd. -ıS l'lı"

Tel: :\10 851Kl Fax: .\ ll .\1 <Xl Sheraton Ankara (""') Nokt:ılı Sok. Karaklıdere Tel: ~6R ;., ; ı Fax: ~!ı- ll .\!ı Stad Oteli ("") istiklal Cıd. 20. ı 'lııs Td: .\ 10~8~8 Fax: .\108969 Tetra Konur Otel Konur Sok. 58. Kızılar Td: -ı 19 29 Fax: ·11° ·19 15

ı6

Ethnograplıic Muscwn Etııog_ra(ya Müzesi

Cl us re H ll 9'i 56 Opc:n d:ıily c:xcc).ıı Mondays.

Pa::artesi diJ.tltMt ber giin

08.50- 12 ..1u 1 15-.10- J7 ..)0 Gordion Museum Goı-clion Müzesi Yassıhörlik Körü, Polatlı Tel: 62:i 5I 52 . Open daily except ,\lonclays. Pazartesi dtştnda ber giin 08.30ı-.:~o

MTA, Natuı-a! History Museum MTA, Tabüıt Taribi Müzesi Eskişehir Yolu, llalgat Tel: 287 3-i 30 Open daily, cxcept for public lıolidays. Res11ti bayram tatilleri dtşmda ber giin OS..\ 0- I- .\0

Museum of the Republic Cwııbw·iyel Müzesi Cumlıuıil'et Cıddesi 22,

Ulus Tel: 51I Ö-i ~:1 Open daily cxcept ,\·londays Pa::m1esi dıştnda lıergiin 09.00- 1'".00 Roman Baths Çııık ı rı Caddesi. Ulus. Closcd ,\lonclars. Pa::artesi dışmda lıer giin

os. w- ı no 1 ı .na- ı ~.30

·

\Var of Indcpendence Museum

Müzesi Cumhuriret Ctddcsi 1!ı Ulus Tel: :1 10 ).) 61-3 10 -ı 40 Opcn daily c:xcept ~londays . l'a7~t rtesi

Kilriliiliş Savaşı

EMBASSIES 1 ELÇILIKLER

Afghanistan 1Afgaııistmı Çankaya Td: -i)H I I 2 I Albania 1A maııl/1/llk Gaziosmanpaşa Tel: ·ılı I 6 I 05 Algeria 1 Cezayir Ç:ıııkara Tel: ~2"' R3 R5 Argentina 1A ıjmılin Gazi osmanpaşa Tel: 446 20 6 I Australia 1Aıı11slra/ya Gaziosmanpaşa Tel: 4~6 I I 80 Austria 1AıııısiiiiJ'a K;mtklıdere Tel: 4 I 9 O-i 3 I Azcrbaidjan 1Azerbaycan Çankal'a Tel: 4-i I 26 2I Bangladesh 1 Bangladeş Çankara Tel: tW T 50 Belgium 1Belçika Gaziosm:ınpa\'ı Tel: 446 H2 50 Bosnia and Herzegovina Bosıw ııe Hersek Cımıb11riyeti Gaziosm:ınpa\'t Tel: -i~6 40 90

Gaziosmanpaşa

Bulgaria 1B11lgarislmı K:mıklıdere Tef: 426 74 ;; Canada 1Kmıada Gaziosm:ıııpaşa Tel: 436 I 2 75 The Pcople's Republic of Clıina 1Çi11 Halk Cımılıw·iyeti Gaziosman paşa Tel: 446 85 4.) Chile 1Şili Çankaya Tel: 43S 9-i 44 Croatia 1Hmmlisltm Gaziosmanpaşa Tel: 436 62 12 Cuba / Kiiba Gaziosma npaşa Tel: 439 53 62 Czech Republic 1 Çek Cımılmriyeti Gaziosmanp:t\'t Tel: 446 I 2 44 Denmark 1 Danimarka Gaziosmanpaşa Tel: 468 "'7 60 Egypt 1Mısır Kavakltdere Tel: 426 64 7S Finland 1Fiıılaııdi)'a farabi Sokağı Tel: ~26 ·i9 64 France 1Fmnsa Ka,·aklıdere Tel: 468 I 1 5-i Federal Republic of Germany A lııumya Federal Cımılı11riyeli Ka,·aklıclere Tel: 426 54 65 Geoı-gia 1 Gürcüstan Gazi osmanpaşa Tel: 447 I 7 21 Greece 1 Ywumistan Gaziosmanpaşa Tel: 456 88 (ıO Holy See 1 Valikan Çankaya Tel: 439 00 4 I Hungary 1Macaı·isttm K ızılay Tel: ~ 1H92 .'ıS India 1Hiııdistaıı Çankaya Tel: 4.)S 21 95 Indonesia 1Eıuloııezya Çankaya Tel: 4.1R 2I 90 Iran 1İmıı K:n·ak lıclcre Tel: "'ı- 4.120 Iraq 1 Imk Gaziosmanpaşa Tel: 468 ~-ı 21 Israel 1İsı·ai/ Çankaya Tel: 426 -ı9 93 Italy 1İtalya Kavakhclere Tel: 426 )4 60 ]apan 1japonya Gaziosmanpaşa Tel: 446 05 00 Jordan 1 üı·tliin Çankava Tel: 440 20 'i4 Kazakhistan 1 Kcızakistaıı C,::ınk:ıya Td: 4-i I 25 OI KırguJıistan 1 K11-gızistaıı Gaziosmanpaşa Tel: 446 84 08 Kuwait/ Kıweyl Gaziosmanpaşa Tel: 4-i5 05 76 Lebanon 1 Liibıum Çınkaya Tel: 426 37 29 libya Çankaya Tel: 4.'ıS l l I O Macedonia 1Makedonya Kavakhclere Tel: 446 99 28 Malaysia 1 Malezya Gaziosmanpaşa Tel: 446 OR 70 Mexieo 1 Meksika Kavakhclere Tel: 467 50 56 Moldova 1Moldovya Gaziosmanpaşa Tel: 446 55 ıMorocco 1 Fas Gaziosmanpaşa Tel: 437 60 20 Netherlands 1 Hollmula Gaziosmanpa\'t Tel: 446 04 70 134

SKYLIFE NISAN

Tel: 468 55 20

+

APRIL 1997

New Zealand 1Yeni Zelaııda Kavaklıdere Tel: 467 90 54 Nonvay 1Norveç Gaziosmanpaş:t Tel: {\7 99 50 Oman 1 Ummaıı Gaziosmanpaşa Tel: 447 06 31 Pakistan 1Pakis/mı Gaziosmanpaşa Tel: 427 14 10 Poland 1Poloııya K:ıvaklıclere Tel: 426 16 94 Portugal 1Poıtekiz Çankaya Tel: 446 IS 90 Romania 1Ronumya Çankaya Tel: 427 12 43 The Russian Federation R11sya Fetlemsyomı Çankaya Tel: 4.19 21 22 Saudi Arabia Sımtti Ambislaıı

Gaziosmanpaş:t Tel: 436 69 21 Slovakia Republic Slovakya Cımılmriyeli Kavakltdere Tel: ~26 5S 8Sonıalia 1Somali Çınkaya Tel: 427 51 92 South Africa 1GiiııeJ' Afrika Filistin Caddesi T Gaziosmanp:ışa Tel: 446 40 56 South Korea 1Giiııey Koı·e Çuıkaya Tel: 468 48 22 Spain 1lspaııya Çuıkaya Tel: 438 03 92 State of Palestine Filisti11 Devieli Gazi osmanpaşa Tel: 4.)(ı OH 2.1 Sudan 1S11dan Çıııkaya Tel: 44 I .'ıS 8) Syria 1S11 riye Çııık:ıya Tel: 45H ll"' 04 Sweden 1İsveç K;n·akhdere Tel: 42S 6~ 55 Switzerland 1 /sviçre Karaklıdere Tel: 467 55 55 Thailand 1 Taylaııd Çuıkaya Tel: 440 66 81 Tunisia / Tımlls G:ıziosmanp;ışa Tel: 437 78 I 2 Turkish Republic of Northem Cyprus 1K11zey Kıbrıs Tiiı·k

-·-

Cımılmriyeti Gazi osımuıp:ışa Tel: 437 95 38 Turkmenistan 1 Tiirkme11istmı Gaziosm:ınpaş:ı Tel: 446 35 65 Ukrania 1 Ukı-ayna ÇuıkayaTel: 439 99 73 United Arab Enıirates Birleşik Arap Emirlikleri Çuıkaya Tel: 440 84 IO United Kingdom 1İııgiltere Ç:ıııkaya Tel: 468 62 30 United States Amerika Biı·leşik Devletleı-i Ka,·akhdere Tel: 468 61 10 Uzbekistan 1 6zbekistaıı Ankar.t l~tlas Devlet Konukevi Tel: 4.19 27 40 Venezuela Çankaya Tel: 439 5ı 9S Yemen 1 Yemeıı llak:ıııltklar Tel: 446 ı 7 -s Yugoslavia 1Y11gos/avya K:mıklıdere Tel: 426 03 54

-

ı


If you buy a new manufacturing un it in Central Asia, when wi/1 your accounting system hear from it? The time it takes to incorporate a new manufacturing unit or establish a local subsidiary, is really only limited by how efficient and multicultural your business administration system is. And how well it is supported locally. Scala's flexible modular accounting and business management system provides fastand easy integration with your global operations. Scala delivers consistent day-to-day reporting and consolidation, no matter what business or currency, local accounting and legislative requirements needed in more than 30 languages. Rapid implementation, local support and easy to use and learn, are other key factors ensuring that you are always in the driving seat, no matter where in the world you plan to extend your business.

The Software System for Local anel Global Business Management Sco fo速 is o fvlly integroted Finonciol, inventory, monufocturing and service software, hand/es over 30 languages, currencies and locallegislative requirements on open platforms such as UNIX, DOS and Windows . Taday, there are more than 14,000 installations in over 90 countries. Scala Partners in 70 countries provide analysis, customization, training and support. Your Scala ECE Partners in Turkey, Central Asia anel Miclelle East are: Scala Turkey anel Scala Central Asia: Tel : + 90 216 302 99 55/ 56, Fax : + 90 216 302 99 57. Scala Kazaks tan : Tel: + 7 327 900 52 28 and+ 7 327 900 66 32 . Scala Uzbekistan: Tel: + 7 3712 316 886. Scala Mic/dle East: Tel: + 971 4 314 011 , Fax:+ 971 4 313 893 . Or vis if Scala ECE's World Wide Web site af: hffp://www.scala.hu Scala is representec/ in the fallawing cauntries: Argentina, Australia, Austria, Bahreyn, Belgium, Brazi/, Bulgaria, Can ada, Ch ile, China, Colombia, the Czech Republic, Denmark, Egypt, Estonio, Finland, France, Germany, Ghona, Hong Kong, Hungary, 1ndia, lndonesia, ltaly, Japon , )ardan, Kazokstan, Kenya, Korea , Kuwoit, Lotvio, Lithuonio, Mofoysia, Mauritius , Mexico, Mozambique , Netherlands , New Zeoland, Norwoy, Omon , Popua New Guinea, Peru , Philippines , Po/and, Portugal, Puerto Ri co, Quatar, Romanio, Russia, Saudi Arabia, Singapore, Slovakia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerlond, Taiwan ROC, Tanzonia, Thailand, Turkey, UAE, UK, USA , Uganda , Ukraine, Uzbekistan , Venezu ela , Vietnam , Zimbabwe .


AROUND iZMIR

\

L

1

1

1

1

EGE

DEN I Z I 1

1 1

Venice -

1

1

1 1

1

EGE

DENİZ İ

A fl$.-tiJ.ı .\1 K 0 Nff: 7./

bd liiOKTA© 0(2 16) 349 01 41


Blrlnrlıtdeıe gflzel 173 Gtmuı KOflUt Merriıı VU1ası, taıruımı

iJzertle seçl/mlf blrlttd sı"ff rruüzeme ve lifllllık ilreH/dl. 15 ayn tlpteld llllllılanıı ~Ise 185- 301m2 ~ 2. Btllp'tll yapıları 87 vU1a, GAMA A.Ş gil~sl ve luıllleslyk

,U.UU slllıfa suıtıduyor.

!Je11ize s1jir ko1111111da. Al.?deuiz 'ill mru ·isi ile yeşilili hiuhir

/olll/111111

kucakla,,ll,iJ,I ,\/asi u Km].iljJ/1/{/r

heldesiude. GAMA KONUT V1LLALARI siz leri lıd!liıvr...

1'il/almwuz la. 12:UJOOm2 'lik ala ll(la. h ir do,Qrt

U'/ Ille/ i u de

siz lere "ı'im ii rlıoı •u re11kli h ir ya~-r1111 " }i rsa/1

SIIIIII.J'OI'IIZ. 12 ay

huı'IIIIUI

seçl.?ill hir uJ'/rlllldO. seçki11

J.uni/ŞIIIarla

u/umhileu:!J.iuiz t •il/olaniiiiZO

l.?a rorulu ile .\/ersi11 'de11 .20. ; \drlltrt 'drut ""'0. 1\ uta(ro - (,'azirllllejı 'te u 180. !luka m ,!!,elehiliıxiu iı:.

ı ·,/lmı ·u huz urlu t ·e

/ii lll ,C!,('rehillilllll'rilliZi

kc:rUli yoşayahilece,Qiuiz t •il/alarda.

kar~:lfayaiJifiiXilliZ.

'dmı

. )30 dakikada

kellle ,!!,il me ibtiı•ac1 duymadm1

.. o o o

°

(.'ii11kf'i : ber /iir/ii krJIIjiil·t '(' SUS]'OIIcsis youfiıa~· /11/Zc/CI .

' DOGAYlA

l C I CE

Yil

&OYU

ÖZGÜRCE '

Gama Konut Mersin Viiiaları Satış Bürosu: Akdeniz Moh. Soboho»in Çokmokoglu Cad. 33880 Korgıpınan Erdemli 1 Mersin Tel : (0324) 544 48 96 ·97 Fax : (0324) 544 48 98


z .___~ IN ;...;....;A """ ND

M

1 R

AROUND

Guide

Tclcphonc: International code for Turkey: 90, İ zmir area code 232, Kuşadası (arca code for pruvince of Aydın): 256. For intercity calls withiıı Turkey fırst dial "0", theıı the area code. and ıhen the local number. For international calls fırsı dial "00".

EMERGENC Y

HOLIDAY VILLAGES

Arnbulance Tel: 1I2 (All over Turkey) Palice Tel: 155 (All over Turkey) Fire Tel: I IO(All over Turkey) Tourism police Tel: 63 I6 00 (ask for ıourism police) Genelanne Tel: I 56 (All over Turkey)

TATIL KÖYLERI

TOURIS M

IN F O RMATIONS

TUR I ZM DANI ŞMA

Adnan Menderes Airport Tel: 274 26 26 (ex.-dabili 1085) Alsancak Tel: 422 10 22 Bergama Tel:Tı33 18 62 Büyük Efes Oteli Tel: 484 2 I 47 Çeşme Tel: 712 66 53 Foça Tel: 812 12 22 Kuşadası Tel: 614 I 1 03 · 614 62 95 Selçuk Tel: 892 69 45 · 892 63 28 HOTELS 1 O TELLER

Anba Oteli (*'') Cumhuriyet Bulvan 124 Tel: 484 43 80 Balçova Kaplıca Tesisi ("') Balçova Tel: 285 48 50 Büyük Efes Oteli ("'") Ga7Josmanpaşı Bulvan, 1 Tel: 484 43 00 Fax: 44 I 56 95 Ege Palas ('"') Cumhuriyet Bıılvan , 210 Tel: 463 90 90 Fax: 463 81 00 Grand Hotel Mercure İzmir ("'") Cumhuriyet Bıılvan , 138 Tel: 489 40 90 Fax: 489 40 89 Hotel İsınira ('") Gaziosnıanpaşı Bulvan 28 Tel: 445 60 60 Fax: 25 I 94 93 Hotel Kaya Prcstige ('"') Şair Eşref Bulvan , 137 1 Sokak, No.7 Tel: 483 03 23 F:ıx : 489 22 99 Hotel Mercure Konak ('"') Milhatpaşa Caddesi, 128 Tel: 489 I; 00 Fax: 489 17 09 Hotel Riclunond Eplıesus ("' ') Pamucak Mevkii , Selçuk Tel: 892 70 7' F:ıx : 892 67 31 İzmir Hilton (""') Gaziosmanpaşa Bıılvan ,

7 Tel: 44 1 60 60 Fax: 441 22 77 İzmir Princess Oteli ("'") 35330 Balçova, İzmir Tel: 238 5 I 5 I F:ıx: 239 09 39 İzmir Palas Oteli ('") Vasıf Çınar Buh•an, Tel: 421 55 83 F:ıx : 422 68 70 Kısmet

Hotel ('") I377 Sokak, Alsancak Tel: 463 3R 50 F:ıx : 421 48 56 Marla Hotel ("') Kazını Dirik Caddesi 7, Pasapon Tel: 44 I 40 00 F:ıx: 44 I ll 50 Marla Hotel ("') K:ı zını Dirik Caddesi 7. Pasapon Tel: 44 I 40 00 Fax: 44 ı ll 50

Ephesııs have an ıınforgettable charisnıa . Est:ıblished in 3000 BC and including renıains from the lonic. Lydian , Roman, By7.antine and Selj ıık

ancient

Altınyunus Tatil Köyü (Golden Dolphin Holiday Village)

periods, Ephesus is a sight not to be In nearhy Selçuk ılıere is the of St.john (6th century), :ı superb ıııuseunı and lsa Bt:y Mosqııe. Also in the vicinitY is the House of the Virgin Mary, and ihe Cave of the Seven Sleepers. nıissed. Jıasilica

Kalenıbunıu, Boyalık Plajı. Çeşnıe

Tel: '15 12 50 Fax: 713 22 52 dııb Cardia (Holiday Vıllage) Çiftlikköy, Çeşnıe Tel: -ı2 ll ll Fax: '12 12 r Clııb Med Kuşadası Holiday Yiliage Aslanbumu, Kuşadası Tel: 614 ll 35 Fax: 6 14 ll 25 Foça dııb Med Holiday Vıllage Foça Tel: 812 16 07 Fax: 8 12 21 75

lzıuir'den

atmosfere sabip antik kent. 10 3000 kumlmt l'e /011, Lir()'a, Roma, 13izans, Selçuklu dönemlerinin izlerini laştyan tfes'i gezmeye mutlaka Jl(lkit aymlmalt. Efes'in çok yakmmda St. jemt/3azilikast, Meıyem Ana El'i, Yedi Uyuyanlar Mağarası, Selçuk isa Bey Camii gibi başka taribsel-turislik geziyerleri buluıunaktadu:

Bayraklıdere , Kuşadası

Tel: 614 41 10 Fax: 614 88 32 Neptıın Yiliage Büyük Akkunı, Sderihisar Tei: ' 45 74 55 Fax: 745 70 38 Ömer Holiday Viiiage Yav:ııısıı Mevkii , Kuşıliası Tci6I4 37 00 Eıx: 614 4) 44 Pin e Bay Holiday Yiliage Selçuk Yolu, Kuşadası Tel: 614 9)70 Fax: 612 22 07 Sunset View Holiday Yiliage

House of the Virgin Mary Meryem Aıw Evi

The Virgin Mary caıııe to Ephesııs with St.john, and spent the remainder of her life here. 'Ilıc house bııilt in the 4th cent U!)' at the place where she died was recognised as a shrine by the Vatican in I957. llıe house is · 80 km from İzmir and 7 km from Ephesııs on llüllıül Dağı , a hill forested with pines. planes and olive trees. Mass is cdebr:ued here everv ınıınıing at 7.50 and on Sunday · nıorıı i 'W' at 10.30.

Gazibeğemli , Kuşadası

Tel: 614 45 02 Fax: 614 45 70 Turhan Holiday Yiliage Dayanıklı Köyü. Gümlildür Tel: 742 2'i 48 F:ıx: 742 1I 76

Balçova Thermal Springs

Balçova Kaplıcalan i zmir province abounds in nıinmıl and therıııal springs, those at ll:ılçova being jııst 15 km from the cil)' cent re and served by nıunicipal buses. Known in antiquity as the Agameııınon llıemıal Springs. Balçova has been a therapcutic cent re for thousands of years.

Kuşadast 'ndan

ytllamıda

Hanedan (Holiday Village) Foça Tel: 812 24 41 F;Lx: 812 24 51 Kuştur Tatil Köyü (Holiday Village)

SIGHTSEEING 1 GEZINTI

(72 km) l'e

kolf()'lık/a ulaştiabifen olağauıislti ilginç, caddeleri ı •e yaptlarıyla bugıin de benzers!z bir

( 18 km)

Azi l'ulıamw ile birlikte !:.fes'egelen Metyem Aua 'mn bayatm m sön dönemini geçirip iildtiğıi yerc/1!'4. yıizytlda inşa edilen eıı. 1957'de Valikan'm onaymc/mı sonra kutsal z()'aret yeri olan tlfetJ'em Ana Eı •i l'e Kilisesi Izmir'den 80 km, aıtlik !;fes kentinden 7 km uzaklıkla, çam, çmar ı •e zeytin ağackmyla bezeli yılksek bir tepe o/an /3ıilbıil Da,qı'ıukıdtr. Her sa bab 7.]0'da, pazar sabablan 10.30'da ayiıı dtizeııleımıektediı:

!zmir çeuresiııde çok sayıda kaynak suyuı •e kaplım bulunuyor. Bwılardaıı Balçoua kaplıcaları keut merkezine sadece 15 km uzaklıkta ue kent içi toplutaşıma araçlarıyla ulaşmak mıimkıin. Antik dönemde Agamemıum Kapllealan denilen bu yer çağlar boyımca bir "şifa yurdu " olarak kul/mu/m ış.

ant tea gardens, canı nıanding a fabuJous view of the city.

Bird Paradise 1Kuş Gemıeti tight thousand hı:ctare bird sanctuary isa tenıporary and penıı anent home to millions of birds. Situated on the outskins of the city, it consists of islets, marshes. dı:ltas and mı:adows . At various times of ye-Jr over 190 species of bird can be secn here.

Izmir'in içinde, kente bakim bir tepedeki bu kale He/enis/ik, Roına ı •e Bizmts izlerini taşn: Yüksekliği 20-25 metre olan dumrlamtnt uzwılu,~u eski dönemlerde 6 km )•i buluyordu. Giimimtizde çay babçeleri l'e ola,~anüstıi kentuumzm<tstyla li uili bir geziııli yerı:

Kentin ymubaşuıda korımıa altuıa almmış 8 bin bektarlık de ı • bir yaban bayat parkı. Adalar, sazlıklar, deltalar ı •e gözalabild(~ilıe uzmıaıı dıizliiklerde 1 90 'taşkmltirrle milyon/arw kuş bamıdmlığt için dtinya çapmda bir "kuş cemıeli" sa)•tlmakladır. ·

Pergamum 1 Bergama of Perganıum , a major cem re of ci viiisation of the ancient world, are situated 105 km from İzmir. llıe acropolis and anıphitheatre perched on a towering hilltop, and on the outskins of the town of Bt:rgama the Asklepion or health centre dedicated to Asklepios the g<xl of health art ina renıarkable state of preservation. 'Jlıe site is open daily lıetween 08.30 and I8.50.

'Jlı is

Ephesus 1Efes . Within casy rı:ach of ı zmir (72 km) an'd Kuşadası (1!! km), the spı:clllcula r hu il ding~ and st reets of

KadüekrueFortress / Kadifekak 'Jlıe

fonress overlooking !zmir has sections daıing from Hellenistic, Roman and B)'71ınt ine times. llıe 20.25 metre high walls were originally 6 km in Jength. Today the fonress is a faıııous excursion spot

llıe nıins

+

138

SKY LIFE NISAN

APRIL 1 997

wiıh

pleas-

In the town is anııther iııteresting .building, the Teıııplc ofSer:ıpis, known locally as the Red Courtvard dııe to its tiles. 'Jlıe town is also' wonh l'isiting to see the narrow streets with their histuric Turkish buildings and the colouıfııl ba7.aar in the old quaner. !zmir'in 105 km kuzeyindeki bu ilçesinde antik çağm bıiyıik uygar/tk merkezi Pergamou 'uıı kaltuttlan bultmuyoı: Görkemli bir tepedeki akropolis ı •e amfiliyatronu/1 ymusmı, ilçenin giri ·i11de sağ/tk Twmst Asklepios adma inşa edilenı •e glimim ıizde biifiili özellikler()!/e ayakta durmt sağ/tk merkezi ber gün 830 · 18.30 arasmda Zi)•arete açık/u: Bergama'11111 içindeki çinileri nedelli)'le balk arasmda KlZII Alllll adıyla bilinen Serapis Taptnağı da dikkat çekicidir. Aynca Türk külltinimiıt özellikleıini taştyaıı dar sokaklan ve yaptlanyla eski mabal/eleri ile rengarenk çarş/SI ilçeyi turistler için ilgiuç ktlan özelliklerdendir. MUSEUMS 1 M ÜZELER

Archeological Museıım Arkeoloji Müzesi

Bahri Baba Parkı , Konak Tel: 425 49 29 Open eve!)' day except Mondays. 09.00- 17.30. P.tesi dışmda ber gıin Atatürk Museıım 1Allıliirk Müzesi Birinci Kordon I48 Tel: 42 1 -o26 Open evtl)' day except Mondays. 09.()().17.00. Pazmtesi dışmda ber giin Bergama Museıım 1Bergama Müzesi Bergama Tel: 633 10% Open eve!)' day. 08.,'1().17.)0 Her g1i11. Ephesus Museum 1Efes Müzesi Selçuk Tel: 892 60 10 · 892 60 ll Open every day. 08.30.18.30 Her gün Qdeıniş Archeological Museıım Qdemiş Arkeoloji Müzesi OdernişTe i: 'i4 5 ı ı 84

Open every day. 08.30.17.)0 Her gün Museıım

of Painting and Sculptııre

/zmir Resim ve Htykel Müzesi

Tel: 484 89 45 S.Yaşar Art Museıım .S: Yaşar Resim Müzesi Cumhuriyet Bulvan 2)2

Alsancak Tel: 422 65 j2 CHURCHES AND SYNAGOGUES

Bet Israel (Synagogue) Mithatpaşa Caddesi 265 Kar:ıta{i St Helt:ne (Catholic) I729 Sokak, 53 Karşıyaka St. John (Anglican) Talatpa{ia Bıılvan , Alsancak Tel: 463 66 08 Santa Maria (Catholic) Halit Ziya Bulvan. 6' Tel: 484 86 )2 Notre Dame de Laurdes (Catholic) 81. Sokak, ı ı Tel: 252 ı ı 45 St. Policarpe (Catholic) Gazi Osman Pa~ı Bıılvan , 18 Tel: 4R4 R4 36 Shaar Aslıanıayan (Synagoguc) 1390 Sokak 4/2 Alsancak

-


MUTLULUGUN BAŞKENTiNDE UÇUŞADAVET l~AII ÇE<:'E itiı:> : BIRLEŞMiŞ MiLLETLER HABiTAT TEŞKiLATI EN iYi UYGULAMALAR BiRiNCiLiK ÖDÜLÜ - 26 EKiM 1996 - NEW YORK

Size iyi uçuşlar diliyoruz. Şu anda belki uçuşun stresini yaşayorsunuz, belki de düşler kurarak bulutlar arasanda süzülmenin zevkini ... Sizi, ayaklaranız yere basarken de düşlerinizi gerçekleştirmeye davet ediyoruz.

,___r'

EMLAK BANKASI

BIZ HAYAL DEGIL, GERÇEGI SATIYORUZ!

Düşlerinizden

vazgeçmeyin!

c

EM!;AK ~~LAMAt

PROJEYONEliMI VE SERVIS A.Ş. ~irPcuulc:wncne TcntımoAsi

Tel: (0212) 66900 1O - 669 00 ll Fax: (0212) 669 00 09 - 669 06 04 Tel: (0212) 288 76 18 / 6 Hat, Fax: (0212) 274 69 23

Aıoköy, Galeria Emlak Pazarlama Ofisi ı.......;. Tel_..:... : (0_21_.:_ 2) _560 _ 45 _ 43 _ - 5_59_46_ 7_2 _Fax_; : (0_2_; 12)_55_9 _38_08---J

go

---------------------------------------------------- ~


AROUND ANTALYA

a

~

.....

'

~

1

:..:.: Q ~

-.::


.

Bı\HÇE~EHIR

ŞELALE

EVLERI

AKlLLl ViLLALAR'ın standart özellikleri • Tüm villalarda özel soğutma sistemi (A/C) • Her villa adasında yüzme havuzu • Hırsız-yangın, gaz güvenlik tesisatı ve kombine villa otomasyon sistemi • Uzaktan kumandalı otomatik kapılı iki araçlık kapalı özel gara j • Kabioiu TV • Mutfakta özel kaplamalı dolaplar, fırın üstü aspiratör, tezgah üstü ocak, ankastre fı rın, bulaşık makinesi, derin donduruculu buzdolabı • Ses ve ısı yalıtımı • Alt salonda şömine • Özel g ö mme çelik kasa • Tüm villalarda müstakil doğalgazlı, boylerli kazanlar ile ısıtma ve sıcak su • Müstakil su deposu ve hidrofor • Her villa adasında jenaratör

EMLAK BANKASI

EM!;AK ~~RLAMA, PROJE YONEliMI VE SERVIS A.Ş. ~ir Paz:aıbna w Tc.-ııtım Ollsi Tel: (0212) 669 00 10 - 669 00 ll Fax: (0212) 669 00 09 - 669 06 04 Tel: (0212) 288 76 18 / 6 Hat, Fax: (0212) 274 69 23

Ato'my, Galeria Emlak Pamıiama Ollsi Tel: (0212) 560 45 43 - 559 46 72 Fax: (0212) 559 38 08 Tüm Emlak Bankası şubeleri ve yurtdışı temsilcilikleri hizmetinizdedir. ı=

---------------------------------------------------------- ~


A N T A L Y A ı....._....:I:..:N :.::....:A ~N~D =-;;,; A;,:;R ~O ;::;,;: U;,;N ;,;;,;::; D'-'

G uıde ,

EMERGENCY

Arnbulance Tel: 11 2 (All over Turkey Palice Tel: 1;; (All over Turkey) Fire Tel: 110 (All over Turkey) Tourlsm palice Tel: 43 10 61 Gemlarme

Tel: 1;6 (All over Turkt:y) TOURISM

INFORMATION

TURIZM DANIŞMA

Antalya Kaleiçı Tel: 247 05 41-242 18 33 Antalya Cumhuriyet Mahallesi Tel: 241 17 47 Alanya Çarşı Mahallesi Tel: 513 12 40 Kaş

.

Cumhunyet Meydanı Tel: 836 12 38 Kemer Belediye Binası Tel: 814 15 36 HOTELS 1 OTELLER

ANTALYA

Adora Golf Resort Hotel ('..") Belek,&rik Tel: 725 40 5 ı Fax: 725 40 71 Altis Golfhotel (''"') Belek/Serik Tel: 725 42 26 FJX: 725 42 }1 Antalya Dedeman C"") !.ara Yolu Tel: 32 179 10 Fax: 32 1 38 73 Antbel Belek Hotel C'"") Belek 1Serik Tel: (242 ) 7254 102-05 Fax: 7254268-70 Arum Hotel&Apartments C-") Side, Tel: 753 45\ıü Fax: 753 41 40 Cender Hotel C'"') ı ıklar Cad. Tel: 243 43 04 Fax: 243 39 87 Club Hotel Sera C...") Lm Yolu Tel: 349 34 34 Fax: 349 34 54 Falez Hotel c•-) Konyaaltı Tel: 248 50 00 Fax: 248 50 25 Grand Prestige Hotel Side C'"") Titrevengöl, M'anavgat, Side Tel: 756 90 60 Fax: 756 90 81 Hotel Ofo Antalya C""') !.ara Tel: 349 40 001 15hat Fa.x: 349 40 16 Hotel Bilkent Kemer C"") Göynük-Kemer Tel: 81515381 20hat Fa.x: 815 ı 5 37 Kışla If.an Hotel C"") Kazım Ozal p Caddesi 5'i Tel: 248 38 70 Fax: 248 42 97 Oranj Hotel C"") l.ara Yolu, Şirin Yalı Mahallesi Tel: 323 12 71 Prlnce Hotel Antalya ("") i..ar'd Yolu, Karpuz Kaldıran Mevkii Tel: 323 30 70 Fax: 323 30 41 Golden Rlng Hotel C'"') Güllük Cad. f.lo: 71 Tel: 243 15 15 Fax: 243 15 22 Sheraton Voyager Antalya C'"'') 100. Yıl Bulvan Tel: 243 24 32 Fa.x: 243 24 62 Sunset Hotel C'...) Konyaaltı Tel: 229 06 92 Fax: 229 13 89 Talya Hotel C'"") Fevzi Çakmak Caddesi 30 Tel: 248 68 00 Fax: 241 54 00 SPECIAL LICENSE HOTELS ÖZEL LISANSLI

OTELLER

AbadHotel Hesapçı sokak Kaleiçi Tel: 247 44 66' Fax: 323 04 25 Argos Hotel Opposite of Atatürk Hig)ısclıool , Kalei~i Tel: 247 20 12 Fax: 241 75 57

Tclephone: International code for Turkey: 90, Antalya area code 242. For interdty calls within Turkey 11rst dial "0", then the area code, and then the local number. For intt:rnational calls fırst dial "00". Ç,amyuva, Kemer Tel: 824 63 63 Fa.x: 824 63 81 SolMuna Kumköy. Side Tel: -;3 34 46 Fax: ,53 13 59 Turtel Bellis Akınlar Köyü, Serik Tel: 725 42 80 Fax: 725 4.) 00 Turtel Side Holiday Viiiage Side Tel: -53 20 24 Fax: 753 20 25 Turtle's Club Marea Polo Ça nı ym"J. Kemer Tel 824 63 36 Fax: 824 63 46 Ulusoy Tatil Köyü Göynük, Kemer Tel: 815 14 50 Fax: 815 12 72 Varan Holiday Viiiage Taşlıbunııı Mevkii Belek/Serik

Aspen Hotel Kaledibi Sokak 16, Kaleiçi Tel: 247 71 78 Fa.x: 241 33 64 Karyatit Hotel Kaleiçi Tel: 241 14 49 FJX: 242 77 49 Marina Hotel MerrnerJi Sokak 8, Kaleiçi Tel: 247 54 90 Fax: 24 1 17 65 Turhan Adalya Hotel Kaleiçi Tel: 243 r 56 F:Lx: 243 47 51 Tuvana Hotel Tumılar Mahallesi, Kaleiçi Tel: 247 60 15 Fax: 241 19 81 Tütav Türkevleri MerrnerJi Sokak, Kaleiçi Te1:248659 ı F:ed4194ı9

HOLIDAY VILLAGES TATIL KÖYLERI

SIGHTSEEING 1 GEZINTI

Attaleia Holiday Viiiage Taşlıbunın Mevkii, Belek/Serik Tel: 725 43 Ol Fax: 725 43 02 ClubAlda Beldibi. Kemer Tel: 824 81 51 Fax: 824 81 59 Club Aldiana Titre1•en Göl. Mana1-g;ıt Tel: .:.56 92 60 Fa.x: ,56 92 6Ciub Ali Bey Kızılağaç Köyü, Side Tel: 753 22 00 Fax: 753 22 20 Club Asteria Üçüncü Kum Tepesi Mevkii Belek,/Serik Tel: 725 40 04 Fax: 725 40 02

Alanya Citadel 1Ala11ya Kalesi This splendid Byzantine citadel surmounting the rocky peninsula is walled (8 km). The · Red Tower" was built by the Seljuk's Sultan Keykubat in 1226. Taday it isa smail museunı containing c:tıiogrdphical collections. Biza11s zammu11dmı kalma. "Kızıl Kule "si 1116'da Sultali Alaaddill Keykubat tarafılidali i11şa ettirifeli görkemli Ala11ya Kalesi şebri ik~ı ·e ayımil bir ya miladmilli üzeri11dediı: Km/ Kule bugü11 etilografik eserlerili sergile11diği küçıik bir mıizedir.

Antalya Museum Alltalya Müzesi

Club Kastalla Konaklı Mevkii. Alanya Tel: 565 13 16 Fax: )65 14 28

Kenan Evren Bul\·arı Konyaaltı Tel: 241 45 28 Daili• excepı ,\1ondays. Pazartesi dışı11da ber gü11.

Club Med Palmiye Tekericktepe Mevkii Kemer Tel: 81 4.1260 (lOlıat.fuıes) Club Mediterrance Kemer KenıerTd: 814 10 09 Fax: 814 10 18 Club Mega Saray Üçüncü Kum Tepesi Mevkii Belek/Serik, Tel: ,25 40 26 F:Lx: 725 40 -ı9

The pruvincc of Antalya is endowcd with lhe richcst historic treasurcs of Turkev. Antalya ,\luseum covers an arca o'r )O,OOÖ square metres with thirteen galleries, an ope n-air gallery, a children 's gallery (where children may be lcft) and a wide yarli. Approxi-mately fıve thousand arclıeo­ logical works are displayed in chronological order. The museum receivc an award from ı he Council of Europc as the Museunı of the Year in 1988. The spectacular Gallerr of the lcons and Gallery of the Enıpero rs are especially worth to see-

Club Salima Beldibi Beldibi, Kemer Tel: 824 83 (ıO Fax: 824 80 83 EHA Holiday Viiiage

Titreyen Göl, Manavgaı Tel: 756 90 SO Fax: 756 90 52 Eldarador Phaselis

ing. Allla(ı•a

bölgesi arkeo/ojik, taribsel bazilleleri bakmwıdmı belki de Türkiye'liili e11 ze11gi11 bölgesidir. All la(ı'a Mfizesi çok geniş bir altmda 13 leşbir salunu l'e bir açık baı 'a galerisinden oluşmaktadır. Çocuklar için de, onlarlll ilgisini çekecek bir salon bu/unann11izeyi tarih meraklılan mutlaka gezmeli/er.

KenıerTel:8151631 F.ı.x:BI5 ı637

Hamdullah Paşa Konaklı Mevkii, Alanra Tel: 565 1S 20 Fax: 5b5 ı 5 31 Kemer Holiday Viiiage Göynük, Kemer Tel: 815 14 30 Fax: HIS 14 65 Oasis Beach Club Konaklı Mevkii, Alanya Tel: 565 14 40 Fax: 565 17 19 Palmariva Holiday Viiiage Tekirova, Kemer Tel: 821 40 04 Fax: 82 1 40 40 Robinson Club Panıfılya Acısu ,\1evkii , Side/ Manavgat Tel: 7 56 9.3 50 Fax: 756 9.3 58 Sidelya Çal aklı Köyü, Manavgaı Tel: 76.1 68 O1 Fax: 763 (ı 1 14 Simena Holiday Viiiage

Aspendos A major port and conımercial centre in aııtiquity , Aspendos taday Jies inland, 8 km east of Antalya. lts magniJiceııt amphiteatre is the best preserved in the world and known for its superb acoustics and is stillused for concerts. Antalya'lilll 8 km doğusunda Antik Çağlll önenı/i timmilndan kalına muhteşem bir amfiteatr. 0/ağmuistii akustiği l'e iyi komllmuş olması uedeuiyle lmgı/11 de

+

Damlataş Cave Damlataş Mağarası

This bewitching cave in Alanya is full of stalactites and stalagmites. Sarkıt ı •e dikitlerdeu oluşa u, olağmıiistii göniutiisüyle ii111ıi, Ala11ya yakı11/amıda bir mağara.

Düden Falls Diiden

Şefale si

A verv be:ıuıiful waterfall ( 12 kin non h of the city centre). Ke11t merkezille kuzey yöılllnde 11 km uzaklıkta çok güzel bir şe/ale. Pikilik içiu Illiikemmet bir tercib.

Old Quarter Kaleiçi

The historic nucleus of Antalya. This disırict is now restored and ıias became an :ıttractive touristic cent re with its ıaverııs , hotels. restaııraııts and entertainnıent facilities. lts narrow strcets Icad down to ıhe old h:ır­ bour (ıoday an iııterııaıional rachting marina). Şehri11

taribi çekirdeği olali Kaleiçi; restore edilmiş bati, otelı•e palls~ı ·­ unlan, resturau/an ı •e eğle11ce olanak/anı •ta turistik bir merkez. Dar sokakianlan illifen eski linwu ise bugı/11 uluslararası bir mariıw.

Perge The origins of this ancient city 18 km nartheası of Antalya go back to 1000 BC. but 1he surviving renıains are Hellenic and Roman. An exceptional open-air nıııseum . Alllai)'a 'ılll/

18 km kuzey-doğus.un­ daki bu antik kentin geçmişi 10 1000 yı l11w kadar uzm11yor. Anmk bugiiu gezile11 katliitılar He/en ı •e Roma diillem/erilufell kalma. 1/giiiÇ bir açık baı •a mıizesi.

Side At this Jivelv resort east of Antalva, the houses iıııd ancient rııins are inntricably interwined. There :ıre two agoras, an anıphiteatrc and a nıuscunı in whiclı slatues and other works of art found here are exhilıited. doğusımdaki bu turistik kıı•ı kasabası mı lik kaluıtılarla

Autal)'a'l/111

içiçedir. iki bıiyiik agura, geniş bir amfiteatr l'e burada gü u ışığına çıkanlan beyke/ ı ıe öteki eserlerin set~~ileıuliği bir müze.

Termessos Perched 1050 nı abow sealnel, this is an ancieııt ci tr and a national park northwesl of Antalya. The anıphiıeatre is hcwn out of the Jiving rock and the view as far as Antalya is stupendous. There isa natural history museuııı aı the park entrance. Deliizden /Oj O 111 yiiksekllikte, ilimillmaz bir manzara, şaşırtıcı bir antik keut /'e doğa mıi::esi)'le bir ulusal park.

Yivli Cfluted) Minaret and Mosque Yivli Miıuıre

The synıbol of Antalya. This

13ıh

ceııtun· fluıed minarcı builı

bv the Seljuck is decorated with d:ırk blue anel ıurqııoise tiles. Anlal)'a 'nıll

sembolü o/a11 bu 111i11cire Selçuklulardmı kalma bir 13yı•. yapısıdır. Koyu maı •i l'e turkul'tız çiuileı'/e sıis/eumiştir.

142

S KYLIFE NISAN

konserler içiu kullanılmaktadır.

APRIL 1 9 9 7

-


Daima Birinci Ortak/an, uzman personeli, hedefleri, azmi ve ça!Jşkan!Jğlyla,

*25

şubesi;

her zorlu etapta, her zaman birinci!*

40 tri/yonu

aşan

mevduati; tüm bankaciiik

işlemlerini

kapsayan hizmet

yelpazesiyle halka aç1k bir şirket olan ihlas Finans; ihlas Holding, islam Kalkmma Bankasi ve Türkiye Diyanet Vakfi'ndan oluşan güçlü ortaklik yaplSlYia Faizsiz Bankac111ğm Öncüsüdür!

lhlas Finans

"Faizsiz Bankac111kta Öncü" Genel Müdürlük: Büyükdere Cad . No: 73 80660 4. Levent

1 iSTANBUL Tel: (0212) 281 20 00 Faks: 279 00 50


DUTY FREE On BOARD

PERFUMES PARFÜMLER

T~RKISH

AIRLINES rY\

TURK HAVA YOLLARI 'O

DUTY DUNE Eau de Toilette Sp ray 50 ml. 56 DM

FREE

~~

..

·51tit

·:·.·~

TE DRE '

FAHRENHEIT Eau de Toilette Spray

POISON

50ınl.

48 DM

TENDRE POISON Eau de Toilette Sp ray 50ınl.

56 DM

-

CHRISTIAN DIOR Make-Up Set 60 DM CHRISTIAN DIOR

5 MINIATURE " LES ESPRITS DE DIOR" 54 DM

DUNE - MISS DIOR POISON - TENDRE POISON - DIORISSIMO


DUTY FREE

On

BOARD

DAVIDOFF COOL WATER WOMAN Eau de Toilette Spray 50 ml. 58 DM

J LSANDER

JIL SANDER SUN 35 DM

SUN rUGIA N Cf UUO[ tO I t

POLO SPORT Eau de Toilette Spray 75 ml. 4 1 DM

lANCÖME

"""'

PO EME Eau de Paifum Spray 50 ml 63 DM

ACQ"CADI

G-i-oGIORGIO ARMANI

ACQUA DI GIÖ Eau de Toilette Spray 50 ml 48 DM TRESOR Eau de Paifum Spray 50ml. 65 DM


DUTY FREE

On

BOARD

PARFUM D 'ETE Eau de Toilette Sp ray 50ml. 66 DM -..)

ld:fTE

N 5

CHANEL NO 5 I:.au de To ilelle Sp ray 50 ml. 68 DM

CHANEL

.• r. •..~.

ACCESORIES AKSESUAR

L 'EAU D 'ISSEY OF ISSEY MIYAKE Eau de Tbilelle Sp ray 50ml 74 DM CAM EL TROPHY Saat 1 Walehes 325 DM 230 DM

VAKKO Eşaıp 1 Seantes

120 DM

-

Uhil'\ \11 \\ld

1 • : 1"'\ lt t ' l lU

1~ 1

K

U " I SSt: '\

\ l t \ '\J..t.

·\K K O


DUTY FREE

On

BOARD

GUESS Saat! Watcbes 1 26 DM Nigbt Ligbt 90 DM Lady or Genıleman size PIRAMIT Eşarp 1 Scarves 75 DM

_)JJ,~~ (~ J ~••'

Pure Silk designed with • l patterns consisting of t ' Ottoman sultans' signatures .

MISAKl JAPANESE PEARLS Büyükinci 250 DM Kolye-Küpe 100 DM PURE CASHMERE Scarf 147 DM DOUBLE FACE PURE CASHMERE Pure Si/k Scarf 173 DM SPIRITS IÇKILER T~RKISH AIRLINES ta\

TURK HAVA YOLLARI 'CJ

DUTY

FREE

J .B. Wbisky 22 DM BALLANTINE'S Wbisky 22 DM


DANIŞMA VE REZERVASYON/

DIŞ BÜROLAR

BRUSSELS- BRUKSEL

HAMBURG llcrınann~t r 46 20095 Hamburg Tel: (49) (010) 325805-0

5 ı Canıerstec n , ı 000 Bnıxelles sr rcl : (32-2) 50207 ll ıvrel : (32-2) 512678 1 -5 1267825140453- 5ll 7676

INTERNATIONAL OFFICES ABU DHABI (GSA? Sulta n Bin You:,u and

Information and Reservation

Sons

BD. N. Balcescu 35-A

Alyousuf llldg. Sheikh Hamada n Str. Opp. Ccnıer Hotel Nouotel P.O. Ilox No. 698 Abudhabi-UAE Tel: (97 1-2) 3026693-3026694

Tel: (401) 3112410 - 3ll3210

ADIS-ABABA ( GSA) Et hiopian Airlines Bole Airpon

P.O Box: 1755 Tel: (251-J) 182222 ALMATY

Kazhek Ilc str. No: 81- 83 Kazakhsıan Tel: (7) (3272) 506220 - 50 1067 AM MAN

jabal Arnman Ti ıird Girele A. lliyadh Gentre 8ı.h Floor S/ R Tel: (962-6) 659102- 659112 AMSTERDAM

Stadhouderskade 2, 1054 ES Amsıe rda nı S/ RTel: (3 120) 685.l80l(l0 lines- haı ) ARJANTIN (GSA ) lnıercontincnte

S.A suipacha o: 1087 piso 5A Buenos-Aires Tel: 54-1-3 ı 39243

ASH ~~~:~?r A~~f~~~ Tel: (736) (32) 510666-511666-51 2219 ATHENS - ATINA

Philellilon Str. No: 19 10557 Athcns S/Tel: (30-l) 3222569 ıvre1 : (30-l) 322 1035-3222569

Bahnhof Sır. 8, 30 1)9 1-1annover Td: (49) (05 11) :'M8210 (4 1iııc>-l<ıt)

HONG KONG ( GSA)

M usıafıı Kemal Sq. No. 3 Tel: (20-2) 39089fıO - 61

1300

AM R GSA servit-es 19 South Lasalle Chic:ıgo, IL Tel: (l) (800) 2882520

BAKU H us ı H ac ıyc"V Cad. No: ll Baku Tel: (789) (22) 942505-94 1943 Fax: (789) (22) 980047

BANGKOK

Gulf Express Tr.ınspo rt Ageney CP. Tower 3rd Level 313 S i l o ın Road, 10500 Bangkok SIR Tel: (66-2) 2310300 (7 lines-haı)

BASEL (GS A )

RECA Handcls Gmbh und RE ISEACF.NTUR Ccntr.ı l ba hn Str.7 CH 405 ı Basel Swit7.erland Tel: (061) 2059660-(061) 2059661

BEIJ~~-r;.,~j~~~.~~~;'Mce West Sı reeL

117 Dongsi Tel: (665) 558861- 55 1031

BEIRUT-BEYRUT

Mazda Building 5 ıh . Floor. Atı lostrade jal El Dıb Tel: (961) (l) 108096-407236 (GSA) Pan A..;i:uic Gefın or Centre Hue C l c nıcıKc: nı P.O. Box 11 3 • i486

Tel: (96 1) (1) 74 139 1-92 BELGRADE TRG Nikolc

8 1 IV Tel: (.ll!- 11) 3332n- 332561 P:ı sica

No:

BERLIN

Budapester Strassc 8 10787 llerlin SIR Tel: (49) (30) 262403.l/31/35 BIŞKEK A k keınc Hotel 720044 Prospe<.1 Mıııııı s 93 S/R Tel: (7) (3312) 4844245

AZD Travcl and Tourism Agencies LLC, P.O. llox. 5490 Ruwi , Musca t Tel: (968) 707303-707310 NEW YORK

437 Madison Avcmı e 17. B New York NY 10022 Tel: (l ) (2 12) 3399650 - 3399661

JOHANNESBURG (GSA)

South Afric-Jn Airways P.O. llox. n78 Tel: (713) 2206

COPENHAGEN-KOPENHAG

Vc'<l Vesıerport 6 1612 Copcnhagen sr rcl: (45-33J 144055- 144499 ıvrcı, <45-33) t45 t90

NICE (GSA) Sult :ın

Tourisnte 28 Ruc Masscna 06000 Nice Tel: (33) (4) 877207

KARACHI-KARAÇI

12 Avenue Centre Strachen Road srrcı , <92> (2 1) 5682078 1vrcı , <nı <m 56ıl5922 5(ıR5766 - 56851H7 GSA: P:ıktürk Entcrprises l ınt az Plaza 85 Tel: (92 ) 12 1) .l03503 - 301029

DALLAS ( GSA )

AMR GSA Service:. S470 LBJ Frceway D:ıll :ıs

TX (HOO) 2H!!2520

DAMASCUS-ŞAM

Alfardo:. Str. !hem Z:ı id un Bldg ..~rd Fl. Tel: (963-11 ) 2227266 - 22.>9770 GSA: AI - Far:.ıdL't..'S T. Tourisın Agcnq ' Dar-El MouhandcSL'Cn Bldg. Maysa luun Str. 1'.0. Box. 83H9 Tel: <963-1l) 2228284 - 2239n0 2232 190 ( lO lin cs- h:ıı )

NURNBERG Am Plaerrcr 8 90429 Numbcrg

Tel: (49) (0911) 9297214 - 92972 16 OSAKA (GSA)

GSA: liigobashi Nittai Bldg 4F Edobori 1-10-2 N ıslı ı-K u Osa ka R!Tel: (81) (06) 44 ı 86 90/91 srreı: (81) <06) 441 87 69

KI EV

4 K:ırl Marks Sır. No: 4 Apt: 22 25200 1 Kicv - Ukraine Tel: (380) (44) 2284103 - 229 1550 - 2749978 KUWAIT-KUVEYT Fah:ıd

Al-Salem Sır. Dowliah Coınplex P.O. Box 23959 13100 Safaı - Kııwait Tel: (965) 2453820/2 1 - 2422889

DHAHRAN - DAHRAN (GSA)

ABC Tr-Jvel Ageney King Alxli.i laziz Str. Alnimm n Complcx Ccntre P.O. Box: 739 Alkhobar 31952 Tel: (66-3) 8950044 - 8951904

PARIS ı Rue Seribe 75009 Paris Tel: {33-1) 42664740

PRAGUE-PRAG (GSA)

Czech Airlines V Cclnici 5, Pr•guc ı Tel: (4 2) (2) 201041ll - 20 104310

LEFKOŞA

(TAP)M chıneı

Akif Cad. No: 54 Tel: <392) 227t06 t-227 1382-22nl 24

LISBON-LIZBON ( GS A)

DHAKA-DAKKA (GSA)

RIYADH-RIYAD

Edifido 25, Aeroport Lisbon-S Tel: (35 1l) 899 121

llcnga l Airlifı Lıd. 54 Motij heel C.A. Dhaka 1000 Tel: (880) (2) 243059

Khalidi)"J Bldg. Olaya Main Sır. P.O. Box. 2519-1 Riyadlı 11466 Tel: (966) (l) ·1631600- 4632087 GSA: ABC TrJvel Ageney (Same add ress-aynı adres) Tel: (966) (l) 4642667

LONDON-LONDRA

DOHA-KATAR (GSA)

(fAP)l 1-12 Hannover Sır. London WIR 9HF Tel: (44) (1 71) 4994499 (5 lines-hat)

AI-Raya n Tra vel Ageney P.O. Box: 363 Tel: (974)4 12911 - 412912

LOS ANGELES ( GSA)

DU BAl

AMR GSA Services 6053 W ~nınıy Blvd. Suite 1157 Los Angeles, CA 90045 Tel: (l) (310) 6465214

63-B Shciklı Hamda n Bldg. Al M ak ıo u m Sır. P.O. llox: 1200 Tel: (97 1-4) 270500 (GSA) Swaidan Trading Co. Lıd . (Same add ress/aynı adres)

91 Rue Bu ge:ıud 69006 Lyon Tel: (33) (4) 78241324

Aerlingus Dublin Ajrport Tel: (3531J 37001 ı

MA DR ID

Torre de Madrid Pla7.a de Espana 18 PLT 7 OFC. 7 28008 Madrid Tel: (34 1) 5416426- 54 16849

DUSSELDORF

GrJf AdolfStr. No. 21 40212 Dusscldorf Tel: (49) (2 1l) 373062

MALTA ( GSA )

FILISTI!'I (GSA ) )O Y Internationa l Tou 11ı :ı nd Tr: ı vcl

Manger Square (Gt."t>rgc.: 1'.0. Box 630 llc thldı cn Tel: (02) 6740 130

W:ı . . .'>t..·r

ROME-ROMA

Plaza Della Rcpublic:ı 55 00185 srrel : (39> (6l 4873368 R!Tel: (39) (6) 4819535

LYON

DUBLIN (GSA )

Arri g<ı

Group l.iınitecl

24H Tower Ro:ıd , Sliema Tel: (356) 316645 - 316705

Bldg)

MANILA ( GSA )

Dcks Air Ine 7701 Golden Rock Bldg. 168 S:ıkcdo Str. l.cgaspi Viiiage M;ıka ti Metro Tel: (63-2) 8 121455-8 121452-8 123865

FRANKFURT B:ıseler ıvrcl:

MUSCAT- MASKAT ( GSA)

(Four Se-Jsons 1-lotel)

TX Tel: (l ) (800) 2882520

City Center Annex 12/ 13 Medina Road. 1'.0. Box. ll 563 21425 Tel: (966) (02) 66oo 127

7-9 50667 Cologne 5/Tcl: (49-0221) 131443 Rfl"cl: (49-0221) 134071172/73

srrcı,

Bayer Strasse 43 D-80335 Mlinchen sr rcl: (49) (089) 51410920/21 ıvre l : (49) (089) 51410922/23/24/ 25

JEDDAH-ClDDE

Tr.ınkgasse

BAHRAIN - BAHREYN

Manama Travcl Compa ny W.J..l. P.O. Box 828 Mana ma-13ahrain Tel: (973) 211896

Lanıa r

ll ousıon

COLOGNE-KÖLN

Tel: (1 )

ll olid:ı ys

HOUSTON (GSA)

CHICAGO (GSA)

900

MUN ICH - MONIH

Ltd. Rnıs 1603-4 House 38 G loıı ccsıcr Rd. Tel: (852) 86 13111 Best

Fl eeı

CAl RO- KAHIRE

S uiı c

Ku z neıs ky Most No: 1/8 Tel: (7) (095) 2924315-2925 121-292 1667 GSA: Aeronot Fruzenskaya Naberczhnaya 4 Tel: (7) (095) 2466996

HANNOVER

BUCHAREST-B0KREŞ (GSA)

Ground Floor Sultan Bin Yousuf

MOSCOW -M OSKOVA

Str. 35-37 6<H29 Fr: ın kfurt/M:ıin <49> (069> 2730073ll.l2-33 (49> <069> 273300720/2 1/22/23

MECCA-MEKKE (GSA J ABC Tı:ıvd Agcn<..y

GENEVA-CENEVRE Ruc de Chantcpoulct No. 1-j

Al Mansour Sır. Al Khazendar Bldg. Tel: (966) (02) 5434887

120 1 Gcnt•v:ı Tel: (4 1-022) 73 16120 - 73 16129-7387796

MEDINA-MEDINE (GSA )

ABC Travcl Ageney Kurban Al N:ızıl Sır. Bchind Suny Co. Tel: (966) (04) 8224126 - 8221828 8224 106

TURKISH

MIAMI (G SA )

BUSINESS CLASS

800 llrickcll Avcnue Suitc 1109 Mia ıni ,

FL Tel: (1) (305) 374 1956

MILAN-MILAND

AIRLINES

l.:ırgo

Augusto 1/ A 20122 Milano Tel: (39) (2) 76007107 - 76007 111

+

148

S KYLIFE N ISAN

APR IL t 997

SAN

FRANCıSCO

Roıne

(GSA)

51 O'Fa rrel Str. San Francisco. CA Tel: (l ) (800) 2882520 SEOUL-SEUL (GSA)

Kal llu ilding 41-3 Se-Jsoınun-Dong, jung-go Rcpublic of Korea Tel: (822) 7517- 115 SINGAPORE-SINGAPUR

300 Orchard Road Promcnadc No: (X). J 1 S ing:ı po re 0923 Tel: (6S) 7324556 - 7324557 ' 11ıc

SOFIA- SOFYA

Sai)Qma Str. No: Il -A Tel: (3i9) (2) AA3S96 - 874220 STOCK H OLM -STOKHOLM

Vasagatan 7. P.O. Box 73 10121 Stockholm Tel: (46) (8) 218534 - 218535 STRASOU RG-STRASBU RG

2 AIIL'C De

l•ı Rohcrt.<:ıu

67000

St r:ı sbourg

Tel: 03) (3) 88 521413 (3 1incs- lıat ) 88 2500 17 STUTTGART La utcnsdılagcr Str. 20, 70 173 S ıuu ga n 1 Tel: (49) (7 11) 2258222 (7 line-s)


OFiS SiSTEMLERiNDE iŞLEV, KALiTE VE MALiYET BEKLENTiLERiNE YENi ÇÖZÜMLER: LONGA

_/ 1

--..1 • )..-••J!.!'ıiiiııııi.JM~ ..

IL"" L r-IL.C. "VI"""\.

KOLEKSIYON MERKEZ HACI OSMAN BAYIRI 3S BÜYÜKDERE SARIYER 80890 ISTANBUL TEL: 223 13 2o pbx, 223 21 24 pbx FAKS: (0212) 223 14 4S • KOLEKSIYON ISTANBUL ı • • • • • • • • • o • MUTFAK SATIŞ MERKEZI Ml M KEMAL ÖKE CAD . 23 { 1 NlŞANTAŞI 80200 ISTANBUL TEL : (0212) 241 62 12 FAKS: (0212) 248 9S 21 • KOLEKSIYON ANKARA BÜRO MOBILYALARI SATIŞ MERKEZI ATATÜRK BULYARI 237 / 13 KAVAKLIDERE 06690 ANKARA TEL: (0312) 467 69 sı FAKS : (0312) 426 21 Ss • KOLEKSIYON ANKARA EV MOBILYALARI SATIŞ MERKEZI ATATÜRK BULYARI 199 / C KAVAKLIDERE o6690 ANKARA TEL: (0312) 426 9S 88 FAKS : (0312) 426 87 44 • KOLEKSIYON IZMIR KÜLTÜR MAHALLESI1444 SK. 6 ALSANCAK 36220 IZMIR TEL: (0232) 422 S2 17, 422 71 43 FAKS : (0232) 463 30 01 • KOLEKSIYON FABRIKA VE SATIŞ MERKEZI MALKARA YOLU 6. KM S9160 TEKIRDA/; TEL: (0282) 229 20 14 FAKS: (0282) 229 20 13

~ lıl~ ııiiııi.J•'•i:t ...,~.-iılj

••

(o2ı2)


DANIŞMA VE REZERVASYON

Level 16. Suite 1602 388 George Street Sydncy N.S.W 2000 Tel: (61 ) (02) 92211711 (3lincs) TAIF ( GS A)

ABC Tr.ıvd A~cncy Shuhr:ı Str. Opp:ı..,ııc ..,audi Cairo P.O. Box 27. i6 Tel c%6> coıı 7324m TAIPEI ( GSA ) Golden Foundatıon Tours Corp.

Hf, 13ı ~..:. 4, Chung lbigo E.R.D Lung Mdı Bldg. Tel: (02) 7733266 TASHKENT-TAŞKENT

Kemal Alatürk Tel · (7-37 12) 561563 ~ıu-.ıafa

'\o: 2ı

Cıd

TEHRAN-TAHRAN 0:-.ıad ı\ l oı:ıh:ıri An:mıc '\o:

2:W

Tel: C9HJ CliJ H73'38.l - H" _ı- i& ı IPıH60-tÇI'ı)l

Turizm ve Seyahat AnkarJ Cad. Ça,·u:;oglu Sok. Kat: I :\o: 1, Şereflikodıı>ar, Ankara Td: (312) (ı8723R3

78 zip codt· 63132

Tel · C97l) CC)j) >172.\:l.l .ll .lS

Tel: (326) 21 4 9497-216 Ol SO AR D AHAN (GSA)

Tır::ın:ı lnıcrn~ıııoıullloıd - Bu..,ınc~ ll:ıll

~bndt.:rlx:g ~ıuJre Tır:ııu

Alhanı:ı

ıo-ı

TeL Cl"J 42 .l41RS1Ext:

A RT VIN (GSA)

Toranoınon Rappon. ıF . 16-6 Tor.ınoınon 1-Chomc ,\ l ııuıo-Ku

Tokyo. Japan 10) Tel. C03J-)2) 1-1)ll (03)-)2>1 -1)51 (RSV) GSA: Ki nda i Air Sy:-.tcm Co. Ll U. GM Bldg. HF 10-10 Gınza Chuo-Ku Tokyo, )apan. 10-ı Tel· C03l 35H-9781 (81) (03) 3>43-978) TRIPOLI-TRABLUS Muh:ımml·d

Tel. (21HJ

Megarif Sır. Cct.a)'ir Sq.

(ll) ı418791l-3338236

Coınplı.:xc

El

Mcchıd

13oulc,·ard Qukı ll :ıffmu . 2 Eınc Ewgc Tunıs Tel: C2 16J C1J 71l6173 - 7H7033

Turizm \'e Seya haı Acenıa~ı. Cad. Illihan Oteli alıı llaıman. Tel: (48H) 2139149

RE'IDETIA TOUR Seychaı Arentası Marc~l fe,•zi Çakmak Cad Kilise Dükkanlan '\;o: S Tel· <326) 6138383-6134•95 Fax: (;126) 6134294

llukuıncı

Cad. No: S B;.ındımıa Tel: (266) 7181645

BI T LIS \Jaıo Cıd. V;ık ıll :ır Silc!'ıi

Tel- Cı .\ ı J 2269H9H BODRUM , MUGLA \e) ~t:·n Tc\"fik Cad. ~o: ıo8

Rfrel: (252) 3133172- 1'3 l m >~k Tel: (2)2) 373S7H0-81 B URSA

Dogan Bey Mah. H :ı;, im l><.oın Cad. b Merkezı :-;o:73 12. f. Tel: (22ı J 221 1167 221lH3R

Ç ORU M ( GSA )

Cad.

Opc.:nı~.ı '"-'

Tel:

(.36-J)

3 1O1O \Vi c n

Td: 03> C1J %202ı

Sıadyuın

Cad. No. 32 SIR Tel: (322) 4570222

b1ıkl:ıl C.ıd.

Scyah:ıı Accnıası

Emniyet

y; ını

Gold Turizm ve Seyahat

A lcnta~ı

Cumhuriyet Meydanı Otogar giri~ i.

'o. I Emirdag Tel: (272) ·141S19·1- 4 ıl )().H Cad. Yeni H:ımam Kar.jl-"1

2212314- 2226143 ~yah<H Accnıa~ı

1 -Ak~:ır-Jy Turizm \'C Scyah:n Acentası Use Ka~ı>ı Kütüphane !iok. D/2

Tel: <382> 2132332 2-Ak.>Jray Sey:ıhaı An·nıa;ı ZaFer Malı Jk.-Jeı Ha;ıaılt:!\ı Kar,L" No: ı Onaköy Tel: C382l 3>1 8462-35 1:\471 ANKARA

Aı.ıturk llulvan 'o: 125 Kat 2. 3. 5. Td: (3 12) 4192825 HEZ Tel: (3121 419.!800 ( ı s li ııcs-haı)

Ofisi-T0\\'11 Office: Atanirk Bulvan ı61l73-i0

Cad. 13.

Tel <4-16)

21·ı6784

ERZURUM

-;o,

Yıl

Cad. SSK ltınt T<•l (4·12l 2181<JO.ı

Tel: (464J 2130591 - 2130S92

SAMSUN K;ızıınp;ı ·· ı Cı d_

Cavu~oglu

BAT-AIR Turizm ve

Aydıntır Cad. Özd Idare l:)hanı C Blok ı kaı. :\o: 101 -102 Tel: c ıtı-ıı 22rs- ı - 2233069

SIVAS (GSA)

Sivas Turizm \'c Seyahat Acc:nta" Isıasyon C:ıd . 30 . Yıl ~ilesi, No: 7-H Tel: (3 16) 2211 1'17 - 22ı3687-224162ı

Fetur Fl-iiyc Turinn ,.e SCyJhat Funya Hotel Allı. Kordon lloyıı ı S 'S{J 48:100 Tel: (252> 61 !203-i-6I·ı2+H

Acenıa~ı

+

APRI L 1997

\"C

Seyahat Tic.

(GSA)

Sey:ıhaı Accntası

Cu mhurıyet

Cad. Tel: (486) 216 36 70-2 16 39 S7 TEKIRDA G ( G S A )

Turizm H.: Scy~ıhaı Acenta!:ıı Atallirk Bulvan Yıldız Apı. No. 88/ A Tel <282) 2618438- 2618439 Tr.ık ya

TRABZON

Kemerkaya Mah. Meydan Parkı K a~ı:-,ı

TeJ, ( 162) 3266433-34 U ŞAK

(GSA)

V;ıt;m ~yahat Accnta~ı

J...mctp<l\':ı Cad. No: 85 Kat: 2 Tel: (276) 2152033 - 2125129

Al·enıa~ı

Al:ıaddın C:ıd. :\o. 22 Kat ı 106 Tel (332> 3512000- 3512032 l. (GSA) \"at.:.ın Seyahat Accması Ankara Cad. Ayvaz Pasaıı No: 41 Cihanlx·yli Tel: <.l32ı67.l2306- 6731367 ı. (GSAl Orhangazi Y ı ldız Seyahat A omt;tsı, Alatürk Cad. '\u. !O,A, Kulu Tel: (332> (H16350- 6-ılli-10

150

SKYLIFE NISA N

(GSA)

Tunzm

Rüzg:ir Turizm

Cad. 1\o.

Turizm ve Scyaluı Cad. No: 7/2 Tel: c:lll6ı2121172- 2121718

FETHI YE ( GSA)

~eyeh:ıı An.:ntl"'ı

Tel: ( 114) 2153344 - 2I'i4S48

Aıaıürk

'\o: 2·t

q_l1S06'i

SIIRT (GSA)

VAN Enver Pcrihanoglu 1 Merkezi

Cumhuriye! C.ıd. \o: I% Tel: H32J 2161019- 21612-! 1

KONYA

Tt.:~i ...,Jc.:ri

\o 1ı A

ı .\UıS'i -

R <, Td: !.l62J

KIRŞEHIR ( GSA )

ERZINCAN ( GSA ) Polaı Turi7.m n~ Sl-•yahat Acenıa~ı

Sosyal

ı

!-iakarya Tur \-"C Seyahat Arentası Kudüs Cad. Ilirlik lşhanı Kat: 3 No: 25 Aclapa1"ın Tel: (264) 27.f96RR

ŞI RN AK

Td: C3S2) 22238SH

llhanlar Cad. :\o: Zlı·D S Tel. (·t21J 2183730 !Vfd: ( ı24) 2181576. 2182300

Kat:

Trabzon Cad. No: 66/ A Tel: (3q ı) 2234181 -2254037

Salrabırc Malı. Yıldınm

ELAZIG

Yanı Beil'<iıye

SAKARYA ( GSA)

KAYSERI

2120'61

Hükllmcı

Kazdal Camii

1-lizıncılcr Binası

Kalinı

Sınır Turizm ve Seyahat Acenlası Ataıiırk Cad. 'lo: 80 Tel: (474) 2 ı23R38 <4 hal)

Tel: (qJ2) 22 1305q-2235733 EDIRNE (lH4)

RIZE

K ARS ( GSA)

Şclııt

21S7q36

Td: (312>

GSA: GirJI

Tel:

AKSARAY (GSA )

Kavaklıdcre,

(4ı2J

Cotonak 1\ırizm Seyahat Acenıası Sarkıyc .\lah. Belediye Ilinası Altı Tel <·ıS2l 22'i20S4

Sarayönü Cıd . No: 74 A Köprüh:ı~ı

Cici Tur \ ' C Seyahat Aa.:nta~ı Om1an lslelm<..--si Karşı sı Konya Cad. No. ;; Tel: (338) 2120680

Bed~M en Dış Dükk a niarı No: ı;

A~RI C472ı

Xo: 27/ B

DIYAR BAK l R lnônu cad. No: 8

Tel·

AFYON ( GSA)

ORDU (GSA)

Dongd Turızm Seyahaı Accnıalıgı

K A R AM A N ( GS A)

26-ı866J-2(>iH671

Tel: (2'illl

!Vfcl: <416) 2161·136-38-39

'<o: 171H

R/ I'cl. ( 2)2) 692S •ı9'J S Tel c2'i2J 692>899

D E NIZLI

ADIYAMAN ( GSA )

\. rgeu~ Turizm Seyahat Ac.:entesi lsıiklal C.:ıd. :\o: 13 l'l')lüp Tel: (38tJ 3-i146f!8.3·1152Q7

ŞANLIURFA

K A HR AMANMARAŞ(GSA)

D ALAMAN , MUGLA

ADANA

Turizm ve

Buyük EFes Oteli Altı !Vfcl: (232) 425R2HO Slfcl: (232) 4841220 <5 linL'S-hat)

Td: W!6J 2123366/ 2172622

DOM ESTIC OFFICES

V.ılikonagı

G:ızıo!:ıınanpasa Bu h Jrı \o: ı F

Pa..,a C:ıd Anafanal:ır Oıeli

iÇ BÜROLAR

NEVSEHIR ( GSA)

IZ MIR

Turizm ve Tic. A. Kemalpaşa Mah. K.ay:,erili Ahmet

58 MO 1 Zurkh Td: HcL (ı l )(!) 22S2.i23 Td ll' ( ı 1J ( IJ 22S2.l 11

Bul v;ırı ,

Accnta.'ı

Sud:ıl a r

T~ıl Sır.ı'~

Inandı

Turizm \i<.' Seyehat 22 K aı : 3 2243928 "~;o:

Ç ANAKKALE ( GSA)

ZURICH-ZÜRIH

Ala türk

A. Istanbul Satış ~lüdürlil!lü Cumhuriyet C.ad 'o 199-201 Kat: 3 Harbiye !!,Tel: (212) 6636363 srrcl: c2ı2ı 22505>6 Sate) Bi.irohm ~ Sales Offices I Kadıköy, Bagdaı Cad. '\o: 17 Kızıltoprdk, Tel: (216) ıl8H86 2. Harbıye, Cunıhunycı Cad. '\o: 199/201 Tel: (212) 2250556 (6 l.incs-hat) 3. Tak.sim. Gezi Dükkanlan ~o: 10 Tel: (212) 2)21106 (6 Lıne> lı:ıt ) B. Ak~ra y 5:111~ MüdlirluA,u Alatürk Buh• arı . Gulp:ıl;ı~ Apt No: ı6 2 Kaı : 6 Tel' (2121 sı 19222-23- sı ı-H60- 5ı ı-978

( GSA)

\1uşonsı Turizm ve St..-yahat ArenlaM Cumhuriyet Cad Yıldız Apt. Allı :\o:l·ı Tel: H36J 2128682-8'1-!H-!IS Fax. (·i36l 2122667

I STANBUL

Sl'yahaı Aren tası

Özel ld.ırı.: l :ıhanı '\o ı Tel: (·126) DH671ı)

Gazı

MUŞ

ISKENDERUN

BALIKESIR

Çavuşo~lu

J;ııklal Cad. 27 Sok. Çelebı l;hanı '\o: 7 Tel <324> 2315232-23212782330 IOO-l330274

Cad Çaglayan Apt Xo: 2:i ı Td: (246) 232 25 92

B:ıı ·Air

VI EN NA- VIYANA

MERSIN

l;ıasyon

BATMAN (GSA)

Turizm

Aıatılrk Cad. 'o: 50-D TeL (2S2l 4123'51-·1123'52

ISPARTA ( GSA) Akla Turizm Scyalı~u An>nıası

Tugt:ı;,

TUNISIA -TUNUS

Şe h i r

An·nı:ısı

lnünu C;ıtl _ \"o:l6 Kar.ılun Oıcl Giri i

Ozkıbın

MARMARIS

Eger Turizm Sephaı At"enıası AWtürk C.ad. Sular Sok. '\o: 21 Tel: <476> ını-us

BINGÖL (GSA)

TOKYO

Karayolları Karşıo;ı,Yeni.şchir

Tel (4li2J 213031'>-212257S

!~DIR (GSA )

Kongre C:ıd . ~o : 99/A, Ardahan Tel CI'HJ 211 28 12

~o :7 S

MARDIN Bilem Turizm ve Dı Ticaret AŞ.

Am-Tur, Antakya Turizm ve Seyahat A<."t.'nla.sı. lnönü Cad. 'lo: ı •;. D Anıakya- fl aıay Tel: (326> 2I'i7532- 2157252

An ıakya/Haıay

Kanalboyu Cad No: 10 Orduevi Kaı;L' ı Tel: (q22) 32119203211922

Accnıası

HATAY( GSA)

Am-Tur Turi7.rn ve St:yahat Accntcc;i lniinil C.ıd. Rana Apt. ı S D

Dıy:ırbakır

TIRAN A-TIR A N GSA 1\aın lnt cmatioıul \ ll P.K.

231d

Cotanak Turizm Seyahat Atatürk llulvan No:33/A Tel: (q52J2124880

ANTAK Y A ( GSA )

Turizm Seyahat

MALATYA

GIRESUN (GSA)

SIR Tel: (242) 2q3q383

(GSA)

(}.;man Turizm Til-aret AS lnönü Bulvan :\o: IR' A Td: (2)6) 614q20S- 61-i9382

Atatürk Bulvan '\o. 30· B S·Tcl: (.}12>2301563-64 ıt, Tel LH2J 2301565-66

ANTALY A Cumlıuriyc1 Cad. Özelldarelşlıanı Alıı

Turluını

KUŞADASI

GAZIANTEP

Acentası ,

Tel. c ı66ı 2121800

TELAVIV ll :ıy:ırkon ~ır.

Ç.ıvuşoAiu

GSA:

SYDNEY-SIDNEY

/ Information and Reservation

YOZGAT ( GSA)

ÇavusoRiu Turizm ve Scydlill Acenıası Lı!>C Cad. No, 16, Ton<» Apt. Yozgaı Tel. (35·ı) 212919.~ 21239!6

R

: Rezervasyon 1 R~rvaııon

s

: Bileı Salı>

Ticket Sales

GSA : (.icnd S;tllŞ ACt'nt ası

Genemi Sales Agenq


Gourmet ...


0

ZOOKm

(

1: 6500 000

© Carta Lüthi + Ramseier

1::::l_.i? e K''PB<ho.

C>

KIBRIS

B

L

A

(

K

c A

R

K

A

Sevastopol~;a-,.

D

s

<

4

o~

~N /

E"

C ER N

R

4?

-

~

ı.

'".uwa'e:i'\l n_,_, ) ]r.,

-9

\j

'-U

/

ÇJ

V:rıl\


Türkiye Genel Disıribütörü: Doğuş Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. E.~ki Büyükdere Caddesi Ayaı.a~a Yolu No: 23 80670 Aya7.a~a·Masl:ık/lstwıbul Yetkili Satıcı lar ve Servisler: Adwıa Aykan (0322) 429 02 42 • An kar.ı Ete (0312) 287 42 42 • Antalya Başar.ın (0242) 323 08 45 • Bursa Sönnıc1 (0224) 261 08 JR • Çorlu Ü"ıl (02R2) 651 22 32 • Çorum Soysal (0364) 213 49 07 • Denizli Batı (02.58) 371 05 16 • Eskiı;ehir llgazlar (0222) 221 24 75 • Gaziantep Şahintaş (0342) 339 48 00 (3 hat) • lspana Zeki (0246) 232 51 00 • istanbul En<oy (0216) 411 62 RO • Istanbul Genoto (Kartal) Tel: (0216) 377 43 90 • istanbul Genoto (Maslak) (0212) 276 50 27 • b.nıir Gönen (0232) 463 80 64 • lun it Ark (0262) 349 37 88 • Kayseri Öz-Sa (0352) 223 68 78 • Mersin Opaı (0324) 359 46 9R • Onlu Şahin (0452) 233 41 69 • Samsun Özön (0362) 445 24 24 • Trabzon Bahadır (0462) 322 1O 71

Yolunuza yağan yağmur, sürpriziere açık kötü yol koşulları ...

Hiçbiri sizin güvenliğinizi bozamaz.

Audi A4, quattro özelliğinin sunduğu güçlü yol tutuşuyla her koşulda, kontrollü ve güvenli silriiş keyfi sağlar.

Audi A4 ile mutlaka taruşmalısınız.

Mükemmel kavrama baz•lan için doğal bir yetenektir. Bizim için de! Audi A4 quattro.

DO~ UŞ OTOMOTIV BIR ~~~ OO~UŞ HOLDING KURULUŞUOUR.

Vorsprun g

~~~~ 001l)


UÇUŞ BILGILERI

Flight Information

MESAFELER Fb, l g H T istanbul'dan !From istanbul

Di;!TANÇES

Km

ALM ATY A ·LA

Mil

4077

2534

Km LEFK OŞA

ECN

Mil

844

456

A MMAN AMM

121 3

754

476LON D RA/LONDO N L H R

2497

1552

ABU DAB I/ABU DHABI AUH

3007

1869

LYON LYS

1984

1233

AMSTERDAM AMS

2 209

1373

MADRID MAD

2 714

1687

2 555

1588

MILANO/MILAN LIN

1670

1038 10 9 1

AŞKABAT/ASHKHABAD

ASB

555

345

MOSKOVA/M OSCOW MOW

1755

BA H RAIN BAH

2586

1607

MÜNIH/MUNIC H MUC

1569

975

BAKÜ BAK

1783

1108

NEW YORK NYC

8059

5009 1117

ATINA/ATH ENS ATH

BANGKOK BKK

7316

4647

NICE N CE

1797

BASEL BSL

1841

1144

NUREMBE RG NUE

1677

1042

B ER LIN SXF

173 1

1076

O S AKA KIX

9 18 6

5709

660

. 357

BEYRUT /B EIRUT BEY

988

614

4062

2257

P A RI S /O RLY ORY

224 0

1392

BRÜKSEUBRUSSELS BRU

2 167

13 4 7

R IY AD/RIYAD H RUH

2 4 57

1527

B I ŞKEK

1 B ISKEK FRU

O DESSA ODS

BÜKREŞ/ BUCHAREST BUH

455

283

RO M A (ROMEI F IUM ICINO FCO

137 1

CENEVRE/GENEVA GVA

19 13

11 89

SA R AY B üS N Al SARAJEVO SJJ

167 4

904

CI D DEIJ EDDA H JED

2376

14 77

SI N GA PUR/S IN G AP O RE SIN

8658

5381

D U BAI DXB

3006

1868

SO F YA 1 SO F IA SOF

488

303

DÜSSELDORF DUS

2039

1267

STOC KH OLM ARN

2 195

1364

FRANKFURT FRA

1863

1158

ST R AS B O URG SXB

1865

1 159

H A MB U R G HAM

1989

1236

S TUTTGART STR

1762

1095

H AN N OVER HAJ

1939

12 05

Ş AM / DAMASCU S

1081

6 72

K AH IRE/CAIRO CAl

1229

7 64

TAHRANrrEHRAN THR

2043

127 0

3408

2118

DAM

KARAÇI/KARACHI KHI

3957

2459

TAŞKENT

KOPENHAG/ COPENHAGEN C P H

2010

1249

TELAVIV T L V

K IEV IEV

1056

656

KÖLN /COLOGNE CGN

1995

1240

TOKYO NRT

KUVEYT KWI

2171

1349

TUNU SrrU NU Sı A

JOHANNESBURG JNB

7638

4123

V I YAN A/V ı E N N A VI E

-

THY UÇUŞLARI

1T H

TAS

11 2 8

TIRAN TI A

933

TUN

Istanbul'da n (km) 1 From Istanbul (km )

·~ rf'

TRABZO N TZX

A D A NA AD A

7 14

A NKARA ESB

366

9Zo

ANTA L YA AYT

484

BATMAN BAL

11 08 5 17

Ankara 'd a 1J (km ) 1 Front

Anl~ara

...

(km)

ADANA ADA

40 1

ANTALYA AYT

404

DALAMAN OLM

4 76

BATMAN BAL

74 2

DEN IZLI DN Z

426

SOORU M BXN

698

D IYARBAKlR D1 Y ERZURUM ERZ

1035 1050

KAHRAMANMARAŞ

701

p755

1670

1038

1253

.779

KCM

D EN IZ LI DNZ

200

DIYARBAKlR D1Y

669

GAZIANTEP GZT

87 1

ELAZ I(; EZS

567

IZ MIR ADB

33 1

ERZINCAN ERC

558

KAYSER I ASR

620

ERZU RUM ERZ

695

KONYA KYA

53 1

GAZIANTEP GZT

524

MALATYA MLX

8 41

IST ANBUL lST

366

SAMSUN SSX

6 27

IZMIR ADB

51 1

+

154

S KYLJFE

N ISAN

APRIL

199 7

509 858

KAYSERIASR

26 1

MALATYA MLX

4 76

MSR

757

MUŞ

SAMSUN SSX

307

SIIRT SXZ

803

SINOP SIC

447

SIVAS VAS ŞANLIURFA

334 SFQ

TOKAT TJK

610 370

TRABZON TZX

58 1

VAN VAN

907

lz mir'd e 11 (/,m l) 1 F1v 111 /z mir ( km )

ADANA ADA

1"'

504

9260

KARS KSY ~

SOORUM B XN

852

Y FLIG H TS

MESAFELER 1 FLJ G HT D ISTANCES

,........

730

.· ' .........


"Nasll4 milyarkez daha h1zll olabiliyorsunuz?" (Bize en çok sorulan soru.) Dünyanın

hızlı

en

mikroişlemeisi

olarak Guinness Rekorlar girmeyi

başarmış;

"Benim

Kitabı'na

kuruluşuru

teknoloji fazla

Alpha teknolojisi

için böylesi bir

mı?" Hayır,

çünkü 64 bit,

esnek bir teknoloji. En k ü çü k sisteme

sayesinde.

bile uyar ve sizin

diğer

büyümen ize p aralel

O, 64 bit;

mikroişlemciler

ise

olarak,

32

bu

kol a yca

bit.

Peki

teknoloji neler

sağlayacak?

demek. Yani

göre çok daha

d ön ü şe bil ir .

Alpba

hız

aynı işi

dev

sis t e ml ere

size

Bir kere, 64 bit

yarın

Siz,

neden bugünde n 32 bit teknolojisine

hızlı yapabildiği

için

böylesi bir teknolojiyi su nan ü r ünleri alıp,

yarının

olanak l arınd a n

(4 milyar kat) zamandan tasarruf

yararlanmayasınız? .. Üstelik ~

ediyorsunuz. Maliyetten de ...

son derece de

Aklınıza şöyle

Başarınız

bir soru gelebilir:

J)i~ila/F.quipmeut

hesaplı olarak. 64 iç i n

ç alı şıy oruz!

1i'irk(}'f! A . Ş.

Kuşbakışı Sokttk No. 27 Altımizade 8//I:JO li."ikridar - l"iUmbul Tel· (0216)391 Ht/ 30Faks: (0216)391 H4 28 rvulfv.dl).lila/.com


UÇAK FILOSU Tbe Fleet

A 340-311 UÇAK ADEDI/ NUMBER OF PlANES: 4 NAMES/ADIARI: 1 TANB 1./1 PARTA/ANKARA/lZMlR MAXIMUM TAKE OFF WEIGifT/ AZAMI KALKIŞ Al'liRı.Kll: 257.000 (258.000) kg. WING SPAN/ KANAT UZUNLOOU: 60.304 m UNGTH/ GÖVDE UZUNLOOU! 63.689 m HUGITT/VEROEN VÜKSEXıJI'll: 16.828 m CIIUISING PEEO/ NORMAL SEYIR SÜRATl: 890 km/ h SEATING CAPACITY/ KOLTUK ADEDI: 271 MAXIMUM CIIUISING ALTITUOE/AZAMI UÇUŞ V(]KSEKJJCll (TAVANI): 14268 m MAXIMUM CIIUI ING SPEEO/AZAMI SÜRATl: 945 km/ h CARGO CAPACITY/ KARGO KAPASITESI: 16.000 kg.

UÇAK ADEDI/ NUMBER OF PlANES: 7 NAMES/ ADLARI:AilAS/ ÇOilUII/ [RGlNl/ AKSU/ GÖKSU MERIÇ/ DAlAMAN MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT/AZAMI KALKIŞ AiliRUill:

~

TURKISH

........-

i~ii~

AllAS/ ÇilRIJIIlRGENE/ AKSU 153 .000 kg .• GÖKSli/MflliÇ/ OAlAMAN 15 7.000 k~. WING SPAN/ KANAT UZUNLuilU: 43.90 nı LENGTH/ GÖVOE UZUNLuilU: 46.66 m HEIGifTtyEROEN VÜKSEKıJill: 15 .8 1 m CIIUISING SPEEO/ NORMAL SEYIR SÜRATI: 860 kııı/h SEATING CAPACITY/ KOLTUK ADEDI: ARAS/ ÇORUII/ rRGlN[/ AKSU 2 111, GÖKSU/ MUUÇ/ DAlAMAN 176 MAXIMUM CRUISING ALTITUDE/ AZAMI UÇUŞ VÜKSEKıJill (TAVANI): 14268 nı MAXIMUM CIIUISING SPEED/ AZAMI SÜRATl: 900 km/ h CARGO CAPACITY/ KARGO KAPASITESI: 9.000 k~.

A 310-203 UÇAK ADEDI/ NUMBER OF PLANES: 7 NAMES/ ADIARI: rnıAN/ClVIIAN/DICll/rlllAI /KillllllMAK/YI ~lı lllMAK/ SAKAAVA MAXIMUM TAKE OFF WEIGifT/ AZAMI KAlKIŞ AiliRUill: 142.1KI11 k~. WING PAN/ KANAT UZUNLUilU: 43 .90 nı LENGTH/ GÖVOE UlU LOOU: 46.6fi m HEIGifTjVEROEN YÜKSEXUill: 15.8 1 nı CIIUISING SPEEO/ NORMAL EYIR SÜRATI: 8 611 km/ h SEATING CAPACITY/ KOLTUK ADEDI: 225 MAXIMUM CIIUISING ALTITUOE/AZAMI UÇUŞ YÜKSEKıJill (TAVANI): 142 68 nı MAXIMUM CIIUISING SPEED/ AZAMI SÜRATl: 9110 km/ h CARGO CAPACITY/ KARGO KAPASITESI: 9 .000 k~.

UÇAK ADEDI/NUMBER OF PlANES: 28 NAMES/ADIAR I: K[M[R/ AVVAIIK MAilMAiliS/ AMASRA/ÜilGÜP AlANVA/ANTAlVA/ITTHIVr KUŞAOAS I/ IlODRUM

ÇlŞME/GÖRlMl

SIUFKE/TlKIRDAil/ARlVIN llAUKlSIR/ IlOlU

B 737-500

MOOlA/ESKIŞEiliR

UÇAK ADEDI/ NUMBER OF PlANES: 2 NAMES/ ADIARI: TRABZON/ BURSA MAXIMUM lAKE OFF WEIGHT/ AZAMI KALKIŞ Ail1RUI'll: 60.702 kg. WlNG SPAN/ KANAT UZUNLOOU: 28.89 m LENGTH/ GÖVDE UZUNLuilU: 3 1.01 m HUGITT/VERDEN YÜKSEXUI'll: 11 .15 m CRUISING SPEEO/ NORMAL SEYIR SÜRATl: 698 km/ saa1 SEATING CAPACITY/ KDLTUK ADEDI: 117 MAXIMUM CIIUISING ALTITUOE/AZAMI UÇUŞ V(]KSEKıJjll (TAVANI): 12876 m MAXIMUM CIIUI ING SPEED/ AZAMI SÜRATl: 856 km/ h CARGO CAPACITY/ KARGO KAPASITEsi: SOO kg.

UÇAK ADEDI/ NUMBER OF PlANES: 4 NAMES/ ADIARI: ERZINCAN/UŞAK/KAllRAMANMARAŞ/MUŞ MAXIMUM TAKE OFF WEIGifT/AZAMI KALKIŞ Al'liRUill: 40.823 kg. WING SPAN/ KANAT UZUNLOOU: 26.34 m lENGTIIf GÖVOr UZUNLUtU: 26.16 m IIEIGHT/ YERDEN YÜKSEKLiill: 8.61 nı CIIUISING SPEED/ NORMAL SEYIR SÜRATl: 720 kın/h SEATING CAPACITV/ KOLTUK ADEDI: 79 MAXIM M CIIUISING ALTITUDE/ AZAMI UÇUŞ YÜKSEXLiill (TAVANI): 10788 m MAXIMUM CIIUISING SPEED/ AZAMI SÜRATI: 820 km/ h CARGO CAPACITV/ KARGO KAPASITESI: 2.241 kg.

B 727-200 F CARGO UÇAK ADEDI/ NUMBER OF PlANES: 3 NAMES/ ADIARI: EDIRNE/ KARS/ SINOP MAXIMUM lAKE OFF WEIGifT/ AZAMI KALKIŞ AGIRUGI: 8!1.409 k~. WING SPAN/ KANAT UZUNLOOU: 37.584 m UNGTH/ GÖVOE UZUNLOOU: 54.813 nı HEIGHT/YERDEN YÜKSEKıJill : 11 .832 m CIIUI ING PEEO/ NORMAL SEYIR SÜRATl: 862 km/ h MAXIMUM CIIUI ING ALTITUDE/ AZAMI UÇUŞ VÜKSEKLICll (TAVANI): 146 16 nı CARGO CAPACITY/ KARGO KAPASITESI: 19.300 kg.

.:.

TURKISH e

e

ÇANAK KAt[ KA'VSERI/ EFES/ SIDE BERGAMA/MAlATVA/GEUBOLU ANADOlU/TRAKYA MAXIMUM TAKE OFF WEIGKT/ AZAMI KALKIŞ Al'liRLiilı: 68.038 ıı,ı. WING SPAN/KANAT UZUNLOOU: 28.89 m LENGTH/ GÖVOE UZUNLOOU: 36.40 nı HEJGifT/YERDEN V(]KSEKUI'lJ: 11.1 5 m Cillll ING SPEEO/ NORMAL EYIR SÜRATl: 698 km/ h SEATING CAPACITY/ KOLTUK ADEDI: 150 MAXIMUM CIIUISING ALTITUOE/AZAMI UÇUŞ VÜKSEXIJI'll (TAVANI): 12876 nı MAXIMUM CIIUISING PEEO/ AZAMI SÜRATl: 856 km/ h CARGO CAPACITY/ KARGO KAPASITESI: 1.000 ıı,ı.

··-·Rıl

100

UÇAK ADEDI/ NUMBER OF PlANES: 1O NAMES/ ADLARI: DlNIZli/ EIIZ RUM KONVA/SAMSUN/ VAN/ GAZIAN ll P/ŞANII UR I A/ KÜTAIIVA/SIIIll/ TOKAT MAXIM UM TAKE OFF WEIGHT/ AZAMI KAlKIŞ AiliRLiill: 46.039kg. WING SPAN/ KANAT UZUNLOOU: 26.339 m LENGTH/ GÖVDE UZUNLOOU: 30.995 nı HEIGifT/YERDEN YÜKSEKıJill: 8.585 m CIIUISING SPEED/ NORMAL SEYIR SÜRATl: 720 kın/h SEATING CAPACITY/ KOLTUK ADEDI: 99 MAXIMUM CIIUISING ALTITUDE/ AZAMI UÇUŞ YÜKSEKLll'li (TAVANI): 10788 m MAXIM UM CIIUISING SPEED/ AZAMI SÜRATl: 820 km/ h CARGO CAPACITY/ KARGO KAPASITESI: 3.800 kg.


~Q.

,..

>o

E

Şimdilik sadece Burcu'yu kreşten alam1yoruz! Listeniz ne kadar uzun olursa olsun sorun değil! işlemleri

Toprakbank'ta tüm bu zaman kaybetmeden , Tabii ki

Toprakbank'ın

hizmetleri bu listeyle

tahsilatında n doğalgaz,

bireysel kredilere, otomatik

yorulmadan,

kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

telefon, elektrik

dünyanın

en çok

bankacılık işlemlerine

sınırlı değil!

faturası

kullanılan

ödemelerine,

kredi

kadar, modern

Vergi ve SSK primlerinin

kartı

altın

kredisinden

VISA'dan

yaşamın gerektirdiği

tüm hizmetleri

Toprakbank'ta bulabilirsiniz. Belki Burcu

ş imd ilik

Burcu'yu

büyüd üğü nde ,

var gücümüzle

kreşten alamıyoruz

O'nun da

bankası

ama ...

olabilmek Için

ça lı ş ı yoruz!

Toprakbank yurt çapına yayılmış

10 6

Şube siyle hizmetinizde.


'• <>

1

1 -<1 ~

N O

1'

<

* -<1

lll

1'

/

c ......

o c

1

R

..... EN

~

41!1

!

1

1 1

1

1

.__

E

M

L

G

- -;::-;: - - - - - - ıo~ ··

'""o

;:;!''-, .

1

qfl

'

lıio o

E

<f'

Rp

0

Hilı

I

"""" A

4

O [/Coftl

O f......

D

o;

iSSihfel

,Oit M,,rtJt/0

1

OCtı tll ullıo •ILıa\tltı Btrn

"' ."/

.,..J.FI/

'

r H


R

_A

B

S

E

A

MALi:>JVES ISLANDS

------+-----~'-'

N MIJhl • ;

SE CHELLES : '

Aldabr11ls

•:

Cetfl. (Seych.J

tı. Fluquharls . fSeych)

MA

SCAR

•r

(1

• Anıırant e/s ;

1

D

0

o

c

E


SEA

OF

OKHO TS (<

40'

Sum.su

• o,.s•w•t• ls

p

c ~H"'"

A

b 1

+

ı

0

Kau,nls

o iVokan<>l• l

c Oıl;mo

ISLANDS

.-. 0

Gllf'IIM

•·~ o~ . s.,.,.

;ot.

~

A

1{

o P...,

:. MARlANA

G

N

"""' NORTIIERN

N

A

E

Tfl'l(,hp./

PH I L I P P / N E

E

c

F

G-

.... ,

Nico/»r/s. O

B

r

o

1

i

1 s.

e

n

(U SA J

FEDERATED STATES OF MICRON ESIA

N

A

Admua~.

~ CO

- NewlrN

A

N 1!100 k

ıuoo

!ıOD

"·J

lomrtrr~

ıouo ıııı

n ° C/wl$ltMSI

C9

Cocosiı" (Auflr J

ı~

(Awsl• l

IlC'

110'


Spitzbergen

Gr r~ nl and (Danmark)

BAREN C MOR E

H

1

1

-;

."

"

\''

R

1

O S'!. PETERSB!JliG ~ -·

)lZ.ıtNlY

+

•. '

ı-

ANI10UA AND lARBUDA ...OOMINICA

....~

CAPE VEROE ,.,

A

GER

A

H

A R

;

A rchipiMitfJO d~ Co/Otı (GIII4~1s.}

GULF

-\rJ

OF GUINEA

PACIFIC

llMHABWE

OCEAN

Fşllc,.nd

...,

911'

Bil'

•o

ls

fls,.s

Mşlt~ına/

51!'

41!'

10

lll'

11)'

311'

411'


ll ~ L E ASING r::t] GARANTİ

Akıllı yatırım . Akılcı işbirliği.

GARANTI FINANSAL KIRALAMA A.Ş . GENEL MÜDÜRLÜK Orlaklar Caddesı . Bahçeler Sokak No: 13 Mecıdıyeköy 80290 ISTANBUL Tel · (0212 ) 288 55 OB Faks: (0212) 274 18 45 TEKSTIL GRUBU /MERTER · Tel: (0212 ) 637 28 82 Fa ks: (0212 ) 637 06 84 ÇUKUROVA VE GÜNEYDOGU BÖLGE YÖNETICILIGI/ADANA · Tel : (0322) 363 25 37 Faks: (0322) 363 25 38 EGE BÖLGE YÖNETICILIGit lZMlR · Tel (0232 ) 489 85 70 Faks· (0232 ) 489 85 74

Garanti Finansal Kiralama

A.Ş. bir [fJ Do!)uş Holding Kuruluşudur.


OYUNLAR 1 PUZZLES J•pon ıiir türü

S.kinltııirici

ila s

P•ılıcanlı

bir

ytmek

...

;

Ttmbtllık

Çözüm!68 . . 164

S KYLIFE

NI S AN

+

APR IL 1997


... ••...

CEYLAN

INTE R· CO NTl NENTA L ISTANBUL

The city is magical. The hotel is magnificent. Tlıe Ceylnıı /ııler- Coııliııeııla/ is aıı rxqııisile coııı/ı iııalioıı

/ııxıırioııs iııleriors aııd iıııpeccalıle kııow ı/ır

For

besi, il is

of

service. For those wlıo

tlıe oııly clıoice iıı /slaııbıı/ .

resewalioııs , coıılacl yoıır

Irauel ageııl, or tlıe sa/es office ııearesl yoıı. loll -free, Cenııa11y. 0130 853955 toll -free,

/ııter- Coıılhıeıılallıo tel or Fraııce , 05908555

ll. K.• Loııdoıı

( 0181 ) 847 2277, oıılside Loııdoıı 030 581444,

USA.

1 800 327 0200

toll-free.

Ceylaıı lııler- Coııliııeıılal l stmıbııl, 80200

Asker Ocaj}ı Cad. No: 1, Taksim , lstaııbııl, TrJrkey. Tel: ( 90 ) 212 231 2121 , Fax: ( 9o ) 231 2180

One Worlcl. One 1!otel. l l ııiqucly Inlcr-Coııtincııtal.


OYUNLAR 1 PUZZLES

CROSSWORDS

ACROSS

DOWN

ı.

ı.

Nearly 7. Guess

8. Oppose 9. Part offoot ıo. ı2.

3 . Tie up 4. Rivulet 5. Foundation 6. Biblical king ıı. Trifling, trivial ı2. Speak ı3. Greek gad ı5. Shout ı7. Age ı9. Rebellion 20. Write illegibly 22. Counsel, suggest 23. Objective 24. Ladle 25. Perennial flower

Sword Second-hand

ı4. Ancient harp ı6. Send ı8.

Antenna

2. Skilled craftsman, expert

Rotates

2ı. Compass point

24. Kil/ violently 26. Twine 27. Completed

28. Temporarily in charge 29. Spill out, flood 30. Grieve

Çözümler

Solutionı; (. . .

168

~

CD =

8

•••=

s 4

+ AD1062 +963 ~

5

• 9 74 2 B + 854 +A10854

White to play and mate in

3

~

two.

2

a

b

c

d

e

f

g

h

~A109642

K

Go l

" RD5 + R7 +D 2

RV 8 3

" A86 + V93 + RV 7

Çözümler Solution ı;

ı

~···

D7

• vıo3

Beyaz oynar ve 2 hamlede mat eder.

7

6

ic

CH ESS

SAJRA

Doğu

oyunu 1 pik ile açtıktan sonra Güney 2 SA'ya oypiki tek olduğu için kendi rengini çık­ mayı tercih ederek trefl beşlisini çıkmıştır. Doğu damı koymuştur . Nasıl devam edersiniz? Çözümler 168 (. . .

168 (. . .

namaktadır. Batı,

Satranç .orusu Isıcanbul "atranç [;erneg. taraf cdan hJZırlanmı<?tır. Chess problem set by Istanbul Chess ;;;>OC•ety. Tel : (0212) 244 27 35

FIND THE WINNERS Büyük resim, yarış ı n startını ; küçük resim ise bitiren dört otomobil hangileri?

bitişi

gösteriyor.

Yarışı

The larger picture shows the start of a race and the s mal/er picture s hows the finish. Wha t are the num ber s of the four finishers ? ·•...:_

~ :J ·~ .... (9

c.,~ ~ Q

~

166

S KYLIFE

NISA N

+

-~

Cl

'-

AP RıL ı 997

ııu

ı tı l

ID

•• ••

Çozumler 1

Solut1onı; •

168 (. . .


YAPI I<REDİ FAI<TORİNG İLE ÇALIŞTIGINIZDA, BiNLERCE UZMANlN DESTEGİ İLE ÇALlŞlRSlNlZ.

Rekabet ... Risk ... Istihbarat ... Tahsilat ... Finansman .. . Yapı

Siz de

Kredi Faktoring ile

Yapı

çalışanlar

Kredi Faktoring ile

için hepsi geride

tanışın, dünyanın

gücünüze güç

kaldı.

her yerinde rekabet

katın.

YAPI'\rKREDi FAI<TORiNG Yapı Kredi Faktoring A.Ş. Büyükdere Caddesi No:101 Lalezar Han Kat:3 Meddiyeköy B03 10 l stınbul Telefon: (02 12) 274 34 50 Faks: (02 12) 274 10 50

Cumhuriyet Bulvan Atıman Erman Iş Merkezi 90110 35210 lzmir Telefon: (0232) 441 20 71 - 4B9 08 16 Faks: (0232) 489 20 39

Heller International Factoring Network Üyesi.

<;c) Factors Chaln International Üyesi. Yapı

Kredi Faktoring bir

Yapı

~ Factoring Derne!ji Üyesi.

Kredi

kuruluşudur.


INFORMATION

YAPMAYlN!

1

'

lL

ÇÖZÜMLER /

ı

1 ()

(1

UÇAK iÇERiSiN!)E, i NiŞTE, KALKI ŞTA VE TUM UÇUŞ BOYUNCA KULLANILMASI, AYRlCA ~Ç lK BIRAKlLMASI YASAK CIHAZLAR EQUIPMENT WHICH IT IS FORBlODEN TO USE OR T RN ON DURING TAKE·OFF OR LANDING, AND THROUGHOUT THE FLIGHT

ACROSS: 1. Almost 7. Estimate, 8. Resist, 10. Heel, 9. Epee, 12. Used, 14. Lyre, 16. Remit, 18. Turns, 21. East, 24. Slay, 26. Cord, 27. Over. 28. Acting, 29. Overflow, 30. Lament OOWN: 1. Aerial, 2. Master, 3. Tether, 4. Stream, 5. Basis, 6. Herod 11. Petty, 12. Utter, 13. Eros, 15. Yell. 17. Eon, 19. Revolt, 20. Scrawl 22. Advise, 23. Target, 24. Spoon, 25. Aster

S A T R A N Ç

1

(

ll

ı

1. V h3. Ş: c6 Sayın Yolcularımız

Uçu;; emniyeti için; ini;;te, kalkı;;ta veya "Kemerlerinizi Bağlayınız" ikaz ı;;ıkları yanarken; her türlü ta;;ınabilir radyo, kaset çalar, compact disc player, elektronik oyunlar, laptop kompüter ve benzeri elektronik ci h aziarın kullanılması yasaktır.

Ladies and Gentlemen it is forbidden to use any electronically operated device such as portab/e radios, cassette 1 compact disc players, electronic entertainment devices and laptop computers, during take-off, landing or when the "fasten seat beit" sign is on. Sayın Yolcularımız

Tüm uçu;; boyunca, compact disc player, ra dyo ve televizyon a l ıcıla r ı ile ta;;ınab ili r telefonlar ve telsiz cihaz l arı , yolcular tarafından kesinlikle ku llanılamaz.

2. V d7 +MAT Beyazların ilk hamlesi kesindir. Siyahın diğer hamlelerinde çözüm okuyucuya bırakılmıştır. 1. Q h3, K: c6 2. Q d7 + MATE

The first move is the same. Readers can d iseover to other moves in response to Black's other moves.

B

R

i Ç

Güney bu eli alıp ka ro em pası yaparsa defans dört trefl, bir ka ro ve bir pik alarak oyunu batıracaktır. Tehlikeli bir dönüş olmadığı için Güney ilk trefli almamalıdır. Doğu muhtemelen trefle devam edecektir, ama artık Batı'nın antresi ve Doğu'nun trefli kalmamış olduğundan defansancak beş el yapabilir (Güney dört ka ro, bir trefl, bir kör ve iki pik alır).

KAZANANLARI BULUN

Ladies and Gentlemen the operation of compact disc players, radio and TV recivers, mobile phones and walkie talkies is strictly prohibited.

8 , 6, 10,4

--

Sayın Yolcularımız

Tüm uçu;; boyunca, lütfen pipo, puro ve sigarilla içmeyiniz.

Please refrain from smoking pipes and cigars

Değerl i Yolcularım ız, O turduğunuz ko lt uklar başta olmak üzere yolcu kabininde ka rşı laştığ ın ız uçak ile ilgili her türlü sorununuzu, sizden sonraki yol cularım ızın da yaşama m ası için lütfen ka bin memuruna iletin iz.

Dear Passengers, Please inform the calıin staff alıout any problem you encounter during your flight, whether it concerns your seat or any other part of the aircraft ca bin, so that passengers on sulısequent flights do not suffer simi/ar inconvenience. Artık

bizimle 365 gün 24 saat kesintisiz konuşabileceksin iz.

Nowyou can speak to us 365 days of the year and 24 hours a day.

ı 68

SKYUFE

NISAN

+

APRIL 1997


2000'U YILLAR IÇIN YATIRIM YAPANLAR • • LEASING'! SEÇIYORLAR

• 1

/

HALK LEASING HiZMET AGINI GENiŞLETiYOR' iSTANBUL, ANKARA ve iZMiR 'DEN SONRA ŞİMDİDE ADANA 'DA,

AKDENiZ ve GAP BÖLGESi YATlRlMClLARlNlN HiZMETiNDE ...

,. o

HALK LEASING FINANSAL İSTANBUL Heac Office • 11-,

J<l!J.; 1 ~

2 80220

::ı~·

>aı

~t45

oz:z 230 4t ~q

ı:~~:

İZMİR

ANKARA a

Pan

-~··~~

ş ı

<ıooz:u

q

t~

~

• ıı· :ı

<1:

t ,

', .

A·,.•

ADANA '· ~

,, , .. !1 ' !1 '•'•

c.c. S2 3:2A4 bsr -:ı ~~.

A.Ş.

KIRALAMA '• ~

e =,

~

t

~

1. ı:

F! • q , 232

2 ~~4 4~4

p J[J

. •• (

. ı aq

1

B •tr

• J'l •

1,1f•• ~.

T ··.,

P~

' 110

Bı. ,Jr

'b

A::la a 'u··~ı \l245BbS

.

Gl~r e•


THY ViDEO PROGRAMI/

THE GLIMMER MAN OYUNCULAR 1 CAST Steven Seag~ıl. Kcenen h ·ory Wayans

YÖNETMEN

1 DIRECTOR

John Gr~ıy

Toııı

n .· kCıcCık

Kocal~ırı taral"nd~ın terkedilen ik

oğluyla lwrahcr ıııutlu hir hayat sCı­

bdının ya~ad ı ğ ı oLı\'l~ır. ıııizahi bir

ren son dcreec hasarılı b ir i ~adam ı ­ 2 ıııilyon dolar Ikiye i~· in kacırılıncı lıa\· at l arı altCıst olur. Tom. isadaıııı o lm asının ,·erdiği sıkı pazar lık ic,:gCıdüsCıylc. fid yecileri yak: ıl a\ · ~ ın a •ı milyon dolar

dille ~ın latılı yor. Ceklik l eri acıyla d~ılıa d~ ı olgunlas~ın hu Cı~· kadın . lıazırbdıkları zekice pbnlarla esk i esierinden intikam ~ ılırlar .

(.\ !cl Cihson)

kırısı

dır. Ancak. oğlu

n: receğini ~~~·ıklar. Oğ lunu kurt~ır­

İ ngilizce

English TCırk,·e ~ıltyazı Turkish suhtitks

m ~ ık

ic,:in

hCıtCın

y~ısamını ortay~ı

scn·ctini \ ' <.: koymaya kararlıdır.

Seri cinayetler islcycn bir k:ıtil Los Angeles sdırindc terör estirııwyc ha ~la r . Dedektil" Jıck Colc (Se:ıgall ve Jim Campbell (Wa\·ans) cok farklı karakteriere sahip olmalarına rağmen hu cinayetteki sır perdesini ayd ınlatm ak icin birlikte cılısınaya kara r verirler.

/

J A co lllic ret•en~e !ale (1/ !lıree c/osl! ji ·iends all ll 'ho lll hcll 'l! heen dis carded hı· !heir bushctnds in famr o/ 111/IC/1 )'U ll 1/~('/' "/IV{Jh_)' tl'il'eS ... Sli/(/1'/ill~ jim11 Ibe {){{ili. !he lhree COIICOCI ({ fJ/c/11 lo C'.\'CICI 1/.ıe 11/0SI

lies o/ Los A n~e/es in/o lerror. IJeleclit •e .fctck Co/e (Seo~o/) and deleclit •e .fim Ctiiii{Jhe/1 ( \\''ctymls) m<· Jml on !his cctse. 'IZ1eı· quic/,~~1' discrwer /ho/ !heir 11/({/Cb 1/'(/S IIWde SUII/('1/>/?('/'(' o/her !br111 lıecu ·e /1 .

'/(J/1/ .\JI/1/('/1. ({ SI/CU!S.~jit/ /ı 'UI0 /1. leads a lıttfJpı· li/e ll 'ilh his ll'ij(• and his son. '!(1111 :~ // 'o r/d is lumed 11/Jside do/1'11 // 'ben his son is kid llafJpedjiır 2 llli/lion do/lar in mn suni. 'f illll ·s /ou.~b lte,~olialill.~ ili slinc/s kid• in aud be of/(•rs 4 lllilI i on du/lar re/1 '0 rdji11· 1be UtfJ/11 re u/ ibe kidiiO/JfJers. lle t'OII'S lo spend lı is e n li re Jr n·11 111 e tllt d h is 1i/e 1u sm ·e lı is so 11.

RAN SOM

Fl RST WIVES CLU B

OYUNCULAR 1 CAST

OYUNCULAR 1 CAST

Md C ihson. lkne Rus .~o. C~ıry Sinise. f)cfroy l.ind o

1\cttc 1\lidlcr. Coldie ll a\\'n . DianL·

/1 serialnutrderer jJitllt~es !be/tlllli-

YÖNETMEN 1 DIRECTOR

ı-;eaton

YÖNETMEN 1 DIRECTOR lluglı

İngili zce

English

Japonca

.J;ıpanesc

TCırkcc altyazı

Turki .~ h

\X'ilson

İngilizce _l;ıponcı

suhtitlcs

Eng lish _l;tjXılleSL'

TiirkcL' altyazılı

Turkish suhtitlcs 1 70

S KYLIF E

NISAN

+

APR I L 1997

e.\·qu isi/e/ı • h iller t •en.~ect nce u po n 1heir --exe.~· .. _

NATIONAL GEOGRAPHIC BELGESEL ingilizce

English Turkish suhtitles.

TCırkce ~ ılty ~ı;.ı

Ilirbirinden f:ırk lı ,.e ilgi cckici doğa hu lıcl ­ gescller. doğanın renkli. bilinmedik 1·c ıııaccr~ı dolu \ · asamını giizler cinCı ­ ne seriyor. izleyenleri küresel hir do.l\a. ccnc. tarih ,.c kültür yolculuğun~ı lıibyclerinin ekr~ın~ı t~ısındığı

çık;ı rı \'<ır. '!Zıese .\'ol ional (,'eo.~m{Jb i c docu nlen lrt ri es h ri n,ı.; i Illeresiing colo111ji tl and e.\'ilin.~ IUtl/11'1! hisluries on yo11r SCI'I!e/1 tl/Id /(t/,!eS)'0/1 Ol/ ,ı_;/o/}{{/ e.\jJ/oJ'({/iUIIS ./nail/re and ibe ent•imnmelll. /ecbnolu,ı.>,y. bis/r11y. buntrlll adt'elll/lre. people. places {{If(/ cu ll u res .


K AKl -

Teras Konutlar'da herşey o kadar akıllıca ki. .. Kazançlı yatırımı önceden görenler çok etkilenecek.

Yerleşim bölgesi çok akıllıca ... Beylikdüzü

Kavaklı

Mevkii: örnek bölgesi. Teras Konutlar' ın hemen yakınındaki eğlence ve alışveriş merkezleri, bölgedeki gelişimin simgeleri. Istanbul'un her yanına ulaşım çok kolay. Planlı kentleşmenin

Plan-proje çok akıllıca ... Teras Konutlar'ı 30 yıllık deneyimiyle Ekinciler ve Ort. lnş. ve Tic. Ltd. Şti. gerçekleştiriyor. En ince ayrıntıları en akıllıca çözümlere kavuşturarak ...

Teraskent projesinin hemen yanında yer alan Teras Konutlar'da yemyeşil bir çevre, çok özel koşullarla yararlanacağınız sportif ve sosyal olanaklar sizi bekliyor. Kapalı otoparktan yüzme havuzuna, spor merkezinden özel güvenlik birimine kadar herşey mükemmel. Stüdyo tipi dışında, dairelerin tümü dubleks. Bütünüyle 1. sınıf malzeme ve mimarinin eseri.

Bu güvenli yatırım çok akıllıca ... Bölge arsa değerlerinin inanılmaz artış hızıyla Teras Konutlar, altın, döviz ve diğer tüm yatırım araçlarından çok daha karlı. Gelin siz de bu mükemmel fırsatı değerlendirin. Şimdiden ...

Konut Sanayi Pazarlama

A . Ş.

Merkez : Büyükdere Cad. Çevre Yanyol Gökfiliz lşhanı Kat: 9 80310 Mecidiyeköy /ISTANBUL Showroom : Büyükşehir Uydukent Beylikdüzü /ISTANBUL Tel : (0-212) 872 65 00 (4 hat) Ekinoks Ko nut Sanayi Pazarlama

A.Ş.

bir

BEKiNCii..ER. ... ort"" ... be ltd ttı.. kuruiuşudur.

::ı; s2


THE GHOST AND THE OARKNESS OYUNCULAR 1 CAST Va l Kilmcr. Michael Douglas. Toııı Wilkinson. John Kani

YÖNETMEN 1 DIRECTOR

EXTREME MEASURES OYUNCUlAR 1 CAST

OYUNCULAR 1 CAST

ııuglı Cra nt. Gene ı Lıckınan, Saralı Jessica Parker

John Travolta. Kyra Scdg\Yick. Forest Whitakcr. ı{obert Duvall

YÖNETMEN 1 DIRECTOR

YÖNETMEN 1 D IRECTOR

:VIiclıael

Jolın Turıeltauh

Apteel

Stephan ıı opkins ingi l izce 1 English Türkçe altyazı 1 Turkish subtitlcs irianelalı J olın P;ıttcrson.

IH9H

yılın ­

cia. Tsavo nehri üzerine bir köprü in::ia etmesi i~·in Ingilizler urafından Afrika ·ya gönderilir. Patterson ·ın bu konuda kendine güveni tam olııı:ısı ­ na rağmen ortada ciddi bir sorun vardır: acianıları aslanların saldırısın;ı uğranı ı ::it ı r. Elindeki adam sayısı az:ı ­ lan \ "C giircvi tehlikeye dü::;cn l' ; ıttcr­ son insan yiyen ; ıslanlarb zorlu bir mücadeleye giri~ir.

PHENOMENON

ingilizce English Türkçe ;ıltyazı 1 Turkish subtitles 1\: e\\' York'un en iyi lıastanelerin ­ clcn birinde yatan e\·siz bir lıasu bilinmeyen bir rahatsızlık clolayısıyb acı içinde kınanıııakt;ıclır. Sonuncb kurtanlamayarak iilür. Dr. Guy Lutlı:ın (ııuglı Crantl clısında hi.;; kimse bu iilüııı üzerinde durmaz. Dr. Guy Luthan konuyu ara::itırıncı. Dr. Lt\\·rencc Myrick (Gene ı Lıckıııan ) tara fından yiinetilen özel bir tıbbi prograıııııı korkutucu gercekleri ile yüzyüze gelir.

i ngilizce 1 English Türk.;;e altyazı 1 Turkish subtitles Sıradan bir adam. 37. ya::i gününele gözleri kör eden bir ışık tarafından prpılır. Bütün yaşamı alt üst olur. Adam birelenbire şaşırtıcı bir zeka , .e doymak bilmez bir iiğrennıe dürtüsüyle clonanır. Ancak onun bu açık­ lananıayan dehası . zanı;ınla çevresindeki insanların kendisinden uzak laşmasına sebep olur. Yüksek zeka seviyesi ve lıoşgörüsüyle bu sorunları aşmaktan lxı ş ka bir çaresi yokı Ll r.

(

l rishman john J>o/leJ:~on is sen/ to Aji·ica hy the f:' n.~lish in 1898 lo bui/d o hric(~e across the ·r,cu •o rit ·er. J>a/leJ:wm uho is t •erı · conjidenl. faces a prohfe111. 'Jim fions he.~in lo ki/1 his 111e1t . J>al!e1:wm //'ho has ciit increasing bod)' counl 011 his hands ji"IIC/s thal his lllissioll is İli jeopardı · and l r ies lo hunl do/1 '11 these man ec.// el:\.

A ho111e/ess n w 11 suf/eri n.~ hiz a rre S) 'lllfJI0/1/S II ' C'({rİI/g ([ 17/)'S/erİO//S hmjJilaf tl'risl hcllıd is admilled lo o n e o/ .\"e 11 · l"o rk ·s tm s i es 1 1rc/11111 a cc/cl:,· c/1/d is 111/Cihfi! lo he sa!'ed. No Ol/C /([~!(!S 111/ICh IWIİCC' (!/!he c/eCCOSed j)({/İi!/11 c.\"C:cfJI Dr. G'uy Luthan (!lu.~ h (,'mill J. Or. Luthan ~~ fJroji:ssionof concerns soon feads lo dishefic:/and pe1:wmctl dan.~er as his int ·esl(~alion unearths the ji·ighten in,~ delai/s o/ ct prit •a tc medical research pm,~rmn n11t hı• the re.,pec/cd Or. Lo 11'/'i!I/Cc .\lyrick ((,'en e 1/ockiiJmt J. ı72

S KYLIFE

NISAN

+

APRll

1 q cp

When an ordinc11y ,~uy (!oh11 'Jiy,wo!la) is sirttck hy a hfindi11,~ /ighl 011 his 37th birthday. his 1(/e is /umed upsidi! dow n. S11ddenf)' .~ ijied u •ilh amazin,~ inlelfi,~ence and an insa1i ah/e appet ile j(Jr tea rn ing he soo n hecomes a national cefchril) '. As his neu:j(mlld .~eli İli S COJ// İli lli!S /O dc:Ji' e.\pltiiJalion. his focaf ji·iends and ne~~hho1x hegin to sh1111 him. ctji·aid c111d in Cllt 'e (J his nett.•jound obifilies. /Ju/ jllsl as his inti!llectllaljJ0/1 "el:~ e.\pa nd. so does his 11 ndcl:,·ta ndin,~ q/ h11manity. and he det •elops ct deep compassionjbr the ji ·icnds c111d lli!igbhors tl'ho fear the su 'ei!fJing changes i 11 b i 111 .


Pencere Tipi (18.000 BTU!h)

DuvarTipi (Mu/ri. Trip/e) (7.000 BTU/Iı' den 24.000 BTU/h ' e kadar)

... _,

Yer /Tavan Tipi (18.000 BTUI/ı ' deu 24.000 BTU!Iı ' e kadar)

Hava bu kadar temiz olunca, herkes yararlanmak istiyor.

"Hava temizleme filtreli" tek klima: Panasonic

Salon Tipi

Hava filtresini keşfeden ve ilk kullanan Panasonit Klima, sıradan klimaların yaptığı gibi havayı yalnızca sogulup-ısılmakla kalmaz; özel hava temizleme filtresi*sayesinde toz, sigara dumanı ve polen gibi 0.01 microna kadar olan tüm partiküllerden de temizler. Her türlü ihtiyacı karşılayabilecek 31 ayrı kapasile ve birbirinden farklı zarif 9 tasanma sahip Panasonic Klima, duyarlı termostadı sayesinde ısıyı da dilediğiniz derecede sabit tutar. Üstelik bunu yaparken de 35 dB gibi sınıfının en düşük ses seviyesinde sessiz sedasız çalışır. Tüm bu üstün özellikleriyle dünyada l 00 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşan Panasonic Klima'lardan siz de yararlanmak ve daha ayrıntılı bilgi almok istiyorsanız, Türkiye tek dağıtıcısı Panatek, ıelefonunuzu bekliyor. 'Filırelerimiz7.000'den

(30.000 BTU!h' deu 50.000 BTU/Iı ' e kadar)

Kaset Tipi (15.000 BTU/Iı'den 50.000 BTUI/ı ' e kadar)

24.000 bıu'ye kadar olon tüm duvar modellerimizde vardır.

Tavan Tipi (30.000 BTUtlı'de11 50.000 BTUI/ı ' e kadar)

Panasonic Kanallı

Panatek A.

Büyükdere Cad. Hacıbekir Apt. 93/3 Mecidiyeköy /istanbul Tel: (0-212) 274 81 32 pbx Fax: (0-212) 267 03 20

Tipi

(40.000 BTU!h'den 60.000 BTU/lı' e kadar)


Geçmiş

Zaman Olur ki / ONCE UPON A TIME

Constantinop\e.

Palais de Beylerbey - Bosphore.

O s m anl ı ll ancdan ı ndan. B oğaz i ç i ' nin

Anadolu va-

kas ın ; ı

tly N ECDET SAKAO G LU

432.

Beyleırbeyıi Saırayıı Beyleırbeyıi JP alace

ilk kü~kü yaptıran. ll . Selim'in ( 1566- 1:; --ı) kı z ı Gc1·hcr Sultan'dır. Tara~·;ıl a rl a k ı y ı ya inen lstaiTOZ balı(clcri n in tepesindeki bu kii~ktcn sonra. Rumeli bcl'icrlıcyi .\l clımcd l'a~a tb 1'iHO'Icrdc bt;ınoz 1·alısın:ı lı ir sahil sa rayı yaptırm ı s: o t:ıri l ıtcn lı:ı ~: ıla\ ·a r;ık lıtı sara1· 1·c ı;c1Tcsi "llcylcrhcyi" adıl'ia ünlcnınistir. lstanoz l lahı;clc rin c 1. Ahmed diinl·ınindc ( 1(ı05-l (ı 17) ~c,·k­ ;ilxid. Lıl c Devrinde ( I'IH- 1-.'\0) Fcr;ılı - kz:i ki'ısklc r i de ya-

T/ıe jiJ:,t illl{lerio/lmildillg u11

the

shore

of'

the

stmctedj(lr C:el'her Su/ta11. tbe

of' Sr!itll ll ( 1566/)-1 i ll 1ms situotrd ri/ /!ır

dou.~h trr

11/l{ler e11d ulJslo/'ro::: C:orde11s. 1rhich desce11ded to the seo i11

tl series of' /c'l'l'!lces. /11 the 1 )IWs . .llehll/('d 1'11}11. !Jer/er!Jeri r~/ Nu111elio. had

11

u·atetJivlll poloce /ıui/1 here. Ji'tn/1 ll'hicb li111e 011

/){)/b polticc• o11d grmle11s lıew111e kilO/I'II as !Jeıkr/Jeri. /Ju r illg tbe rr~~ll

r!f' Alıllleri 1 ( 160. )- /6 1-i the Sel'MIJfid

A'ö$k mu!

ilithe 'Jitlif! !:'m ( 1718-1--,-;0! ruwther{ltll'ilioll kllt!/1'11 os l ·i•mh:fc•zo

pıl a rak. buras ı pad i ~; ı lıla rı n 1·azlık s;ır;ı\· ı o l ınustur.

A'rl$k

19. yüzyıla doğru lıar; ı p olan lst;ı\TOZ 1·c lkylerlıe1 · i kii~klc­ rin in l'l'rinc ll. ,\ l ahnıud IH:Edc )'l·ni lıir ,,;ıra\' y;ıptırını~: son olarak da Sultan Alıdübziz. SlTkis 1·c Agop lbil';ın kardc~lerc ~iıııdiki llcv l crlıcl · i S:ır: 11 ·- ı l l üııı :ıl'l ıııu ' nu in~a l'ttir-

lller l'l.'sidel/cej(,r the 01/oii/Oil sulltlllS.

//'('1'1'

/mill ili istal'roz Gordei/S. a11d Ibe esiale heWII/e o Sillll-

/Jr the 19/h eel/Ilir!' thesr lmildillgs hrul{rillell i111o disrrpair.

(11/(/

i11

18.)1 .llohllilld ll had a 1/e/1' pa/oce /mill here. A .kil' ye(//:' later Sultan Ahdiila:::i::: had this fHilace de111olished lo lllaile 1/'(/,l' j(JI· 11 1111/Ch forger sto1w palace. the Jıresent !Jerlerlıni l'a/ace. rles~qued tl/id Imilt/ır tu·o loca/ orcbitects. Serkis mu!, lgop /Jalıwl .

ıııişt i r.

2 1 \'isan

Asillll

/Ju.1jllwms 1ms a fHll'ilirm C0/1-

I H(ı'i'tc padi~:ılıın oturııı;ısına ;ıı;ılan llcylerlıcl · i S;ı­

rayı:

!Jerler/J('l'i l'a/ace u·os COIIlfJieted 011 l l April IW>5. lt has i111prrial

ras i ııı kap ıl arının

iki kücük den iz kii~künün. tknizc l'l' karay;ı arılan ınc­ gerisinde \·ükselen asıl sar;ı1· ilc sırtt;ıki iVI c rııı cr Kii~k (Scrdap Kiiskü). Sarı Kii~k. llanız 1·c llas A hı r: A ıııpi r. i'\co-B;ırok. Kbsik 1·e l {oıııen LhiCıplarından esinti le r va n sıtı r. 6):-dO ın lıoyutbrıntbki lk·ylc rbel·i S;ıra­ y ı ' nın d ıs cep hesinde 1·c irinde ıııcTıııcr _,ütıın l :ırın rokluğu dikkati ~·eker. Il ir yazlık sar:ı1· obr:ık tasarLınan 1· apının. ~l;ı­ lıem holü. el'l';ınlı 1·e lı;ınızlu di1 anlı;ıncsi. züh L'\'iıcl'lı n· ııı;ı1 · i salonbrı. doğu es i ııtili tk·kora>~ ·onlaıwb ctkilc1·icidir. I H(ı9'da lstan l ıul\ı zi1·arct cden Fr:ıns ; ı lıııp ; ır:ıtoriresi 1-:Lıgl- ­ nic. bur:ıda konuk edildiği gibi. eski padis:ılı ll. Abdülhaıııid ele 19 12- 19 1H y ı llarında lıu sar:ınb 1 ·asaııııstır. llalen ıııÜZl' ob rak konınnı:ıkt; ı dır.

go/es 011 /}()//ı the /anduwd llliri semmrd sides. li/'U Sllltil! /JOI'ilioi/S on the u·ah•i.Jivnt. 011d srl'rm/ SIIIOIIJıari!irJIIs i11 the termeeti gardens. 'I be exterior is elllirelr u·estrm in COI/Cept. CIJ!IIhiuiug lıaroque 1111d 1/eo-c/assiw/ sty!es 11'itb 11/(/1/l' e11gaw·d wliiii/IIS. '!Zıe nu(qnifi'wnt st ale mo1ns cwnlıille u·estem and Imditirmal 7iu·kish fratures. the /ol/erJ}(/r/iwlarlr eridenl i111he decom/irJII. A tmdillol/olji•atun• of'orimtal arehilec/u n• is the large IJ/'IItlll/eli/!1/ pwl İlithe n•ception mo111 diririing the primte 011d puhlic opor/11/l'llls. l:'lllpitoss !:'uge11ie of' FmllCC' stoyed hen• u hen slıe l'isited lstonhul i11 /869. and t(/ier hei11,~ deposed Snltm1 . lhdiilhtl!llid ll spent the H'JIItli11der u/his 1!/i• here lıetu'l'l'll I !J I.! mu/ I !J I8. ·n,rfar the palace is open to the pulı/ic.

174

SKYLI FE NISAN

+

APR I L 1 qq'

....


On üm) arka m) sagım) so lu m) V

kıyı

Çam ve Limon ağaçlannın kokuları birbirine karışıyar burada .. . Akdenizdeyiz, Taşucu, Yeşilovacık. Özel ve nefis bir koydayız ... Yı lın 3 10 günü güneşin sımsıcak ısıttığı sahil önümüzde uzanıyor. Kendi evinizdesiniz , hiç bir ayrıntısı unutulmamış .. . lç ve dış mekanlarda en kaliteli malzeme ve aksesuarlar.. . Çevrenizde, spor tesisleri, havuz/ar, ekopark, bahçele1~ restoran, baı~ yı'irüyüş yolları, nefis plaj ve deniz .. .

Akdeniz her tarafınızda .. .

. ,.1'

ll l

Pamir & Soyuer lnternatklnal Propt:rty Advhıenı

Pazarioma

ve

organizasyon

Satı ~

Ofi s leri:

MESA AKDENIZ EVLERI Taş1..cu Yoresı 1 Yeş ıl ovac ı k 4 Km

IÇ EL

.\/esa AkdeNiZ l:"l'le1i hir der,.e m,.ilk sistem i de;lildir Stl/Jşa sw wla u l'illaları m ız hemen teslim ecli/me~·tedir

ANKARA

ADANA

C ı nnah Caddesı 100 1 2

Kurtulvş Mahallesı

06550 Çankaya i ANKARA Tel 1312) 441 60 93 l pbx) 1312 ) 240 58 78.88 Fax 1312 ) 441 60 96

http /!www mesa com tr

M ı thatsaracogıu

(Metro

Cad

S ı neması Karşısı l

Gokkuşagı Apt 6/G 01170 ADANA Tel 13221 458 89 37 Fax 1322 1459 03 51

MERSIN Adnan Menderes Bu l varı Palm ı ye Ma h Koluman Plaza ı 812 3311 O MERSIN Tel 1324) 327 81 50 l pbx) Fax 1324) 327 81 52

rrr _u.J._._

- -MESA

sc

MISKIN SANAYli A.$ •


1997 04  
1997 04  
Advertisement