Page 1


Uçuş

s1ras1nda cep telefonunuz ile

You can•t talk with your handy phone w hile you're on the plane.

konuşam1yorsunuz .

Cep telefonu

hakkında

So let's talk about yourhandy phone instead.

ne

konuşm~ya

dersiniz?

GSM'de yeni boyut:

Netaş

GSM 903'ün boyutu

Ne w dimerısiorıs irı GSM: Netaş GS. ll 903 is tbe smailesi ban<!l' pbone coming ll'itb tbe )it!/ lxm~(its of CSJI peıformance.

5

satırlık geniş

ekran: Biri senıboilere ait 5 satır ve 12 karakterlik geniş ekran,

dahi14 dilde. 5 litıe display: 4 lines of 12 alphaııumerlc clJaracters and Iline of icons. In 4 languages, Turkish inc/11ded.

Joker

tuşu: Sık aradığınız

bir

numarayı

veya · esnek

özelliği

Joke r k ey: A mulli-p11rpose key that yo11 to programme freqllently used telepbo11e 1111mbers or features . Güçlü pil: 26

~aat

Standaıt

pil ile

ı

saat

~o

dakika

konuşma .

bekleme süresi.

Powet:fıll

battery•: 1 ho11r a11d -10 minll/es ta/k li me. 26 bourx staud-1~) ' time tl'itb

standard !Jflltery.

Çaj!rı

w ~ imdiye süresini

yaptığınız çağrının

s üresi: Son

ığınız ,·ağrıların ıoplam

kadar

kullanıını

Standart SIM kart: Tüm dünyada standaıt

SIM kan . Standard SIM card· 7be standard SIM card commo11!v 11sed over the world.

Ca/1 time: )(ıl/ etlll check the d11ration q(yollrlast cal/ pl11s the total d11 ra lion of all prel'ious cal/s

f urop • an 9Nndcıı ılo n

Netaş

GSM 903

1995 fUSIAO l<.al<lt.'f Ka·,•e Oo..ıu SCIMlı 1995 TUSIAO

Yeni

Ka•..ıoı Ou:ı 1)1

Netaş

Kolay

1995 Avtupa ~'te

AwardW•rw'rflf

1995 EUfooean

GSM 903'ü n üsti.in özelliklerini

kullanıın ı sağl aya n

99 numara için

hız lı

menü sistemi...

tammayı

Çağrı

sürdürelim:

te lefonunu n

well: Men u system providing easy use ... Ca ll forwarding ...

şa rj c ih azı. ..

abbrevia ted dia lli ng up to 99 differen t numbers ... Smail

arama .. . Hafif ve küçük Bu nl arın yan ı s ıra.

ul aşarnacl ığı, ya l nızca Netaş·a

a 11 d lig ht cha rging devi ce ... A generous set of accessories

hiç b ir cep

cansisiing of the booster k it. desktop kit, car insta lla tion

özgü Türkiye'nin

k it, cigarette-lighter adapter and ho/der. Plus the hacking

desteği ...

Türkiye'de

of the broadest authorized dealer and technical service

yeni bir boyut

yaşanıyor.

organizat ion in Turkey.

Herkes mükemmel bir cep telefonoyla

tanışıyor.

en geni:,; yetkili

cep telefonu

sat ı c ı

GSA1 903 has so me other important features as

yönlend irme ...

Yükseltici seti, a ı:ı ç seti, masa üstü seti, çakma k adaptöründen o lu :,;a n ze ng in aksesuar .. .

Ne t aş

OdA! Fınaoıstı

Ouaııtv Aı.-ara Fın;ajıst

ve te knik servis

kavramında

Netaş

GSM 903 Ha n dy

Phone . . . Makes you fee l its

Netaş

superiority.


YIL/ Year 13

SAYI/ Number 156

YÖNETIM Yönetim Kurulu Cbalrmatı

Başkanı!

of the Board

CEM M . KOZLU Adına Sahibi 1 Publisber on bebalf of 1HY

Türk Hava Yollan

ŞANLIURFA

Genel Müdür 1 Presiden ı and CEO

30

ATILLA ÇELEBI

YAYlN

City of Legend By ILIIAN AKBULUT

Genel Koordinatör

General Coordinator ÜMIT UMAR

Sirkeci 6ar1

Koordinaıör/ Editorial Coordltıaıor

Editoryal

ADNAN BOSTANCIO~LU

Kapak 1 Cover SABIT KALFAGIL

Yazı Işleri

Müdüril 1 Managing

Edlıor

Ayder Yayiası

ENGIN OKTEMER Yayın

42 Sirkeci Station By CAHtr KAYRA

Kurulu 1P!IIJ/isblng Board

MUSTAFA SOKMENO~LU GÜRHAN YE~! N FERDI PIŞKIN Etıglisb

Edltorial

MARY

IŞIN

Yeşilin

Sanat Yönetmenleri 1 Art Directors LALEHAN UYSAL ALP IŞMEN

sonsuz tonlari AYDER YAYtASI

6

Fotograflar 1 Pbotos ONDER DURMAZ (Edltor) ERDALALOK

Remote mountain grandeur By NEDIM ERINÇ

Grafik /Gnıpbic ARZUTI~LAZ

Kitap: Amlarda Istanbul

Reklam 1 Advertlsltıg DUYGU TAMER YURDAGÜL ALTINOZ

Tel: (0212) 663 63 00

(Exı)

56

1184/ 1185

Reklam Koordinatörü/ Advertlsltıg

Book Review: Hommage an Istanbul

Coordlnator

By OOUR GÜRACAR

NURHAYAT KASABALI

Tel: (0212) 663 63 00 (Ext) 1174 Dagıtun

1 Dlslributlon

KEREM !LTER

Tel: (0212) 663 63 00 (Ext) 1189 Adres 1 Address TOrk Hava Yollan Genel Yönetim Binası Atatürk Hav-• Limanı 34830 ISTANBUL

Baharat

20 Galore Spices Osmanlı

Sok. 19 Taksim- ISTANBUL

By MURAT BELGE

Tel: (0212) 251 74 84 (16 hal) Üretim 1Editorial Productlon

62 PRİNTLID.ŞTİ.

lnönü Cad. Gümüşkonak Apt. No: 44, Kat: 2, Daire: 6 Gümüşsuyu · ISTANBUL Tel: (0212) 245 26 28-29-30, 245 26 93 E-Mail: Umaru C Ooruk. Com. Tr. Faks: (0212) 245 26 94 Baskı-Cilt

1

Printlng-Biııdlng

CITYSCOPE

98 DUTY FREE 01111 BOARD

104 lllıiFORMATIO!Iıl

"'

Hürriyet Ofset Ma ı baacılık ve Gaıeıecilik A . Ş. 34625 Sefdköy ·ISTANBUL Tel: (0212) 698 58 58 Faks: (0212) 698 98 28-29 Renk

Aynıru

1 Colour Separntiorı

ATlAS GIIAIIK Cmsfleld Srudlollnk dsıemi lle yapılmış/ır. De'IJinlfzde yayınla,on yazı rıejotogmjlarrlau kayt1ak belirtilmeden tam vıt iJ%t!f alımı yapılamaz.

SKYUFE. 77iY

ayda btr yayımlanır. Slı)iffe ls jmblisbcd montbly ~ mY. tarafuıdau

&

RESERVATIO!Iıl

120 OYU!IıllAR/PUZZLES

126 VIDEO

128 KARTPOSTAL/ POSTCARD


ayın Yolcularımız,

ear Passengers, On the twentieth of this month Turkish Airlines completes its sixty-third year in operation. Sixtythree years is a long time in human terms, but for corporations marks the prime of life. Taday Turkish Airlines ranks on a par with the largest and best known airlines in the world, and indeed surpasses them in several respects. Our jleet, composed oj aircrajt representing the latest aviation technology, is the youngest in Europe. We are alsa one of the few airlines with its own Flight Center where e.xperienced THY pilots receive regular training. Tbe sajety oj our aircraft is ensured by mainfenance carriea out by our technical services with its highly qualified personnet and sophisticated facilities. This jactor, combined with excellent customer services, means that Turkish kuruluşu . Airlines is the first choice for Dünyanın en saygın havamany passengers. cılık dergisi olan "Airline Tbe March 1996 issue of '~ir­ Business" Mart 1996 sayı­ line Business ", the world 's sında bütün bunları teyit most respected aviation magaeden bir yazı yayınladı. zine, confirms these achieve"On the Upswing" başlıgı ments in an article entitled altında yayınlanan yazıda "On the Upswing". Tbe article Avrupa, Asya ve Amerievaluates the 1995 performances of the faremost aviaka'nın ünlü havacılık şir­ tian companies of Europe, ketlerinin 1995 yılındaki faAsia and America, comparing aliyetleri ele alınarak, istathe relevant statistics. tistiklerle kıyaslanıyor. In this article Turkish Airlines Dergide yayınlanan yazıda, ranksfirst at 18.1% in terms of havacılık sektöründe geliş­ revenue passengers - kilometre, menin göstergesi olan ücwhich is the key indicator of retli yolcu-km'de o/o 18.1 ile growth in the aviation sector. In other words THY Türk Hava Yolları birinci sırayı alıyor. Yani dünemerges as the most rapidly growing airline. Moreyanın en hızlı gelişen şirketi olarak gösteriliyor. over, THY is deseribed as one of the very few profit Ayrıca, 1995 yılında havacılık sektöründe kar making companies in the aviation seetar for 1995. eden ender kuruluşlardan biri oldugu belirTurkish Airlines has achieved tiliyor. this high perjormance !evet Türk Hava Yolları bu düzeye Kaptan Pilot 1 Captain Pilot thanks to the support of you, sizlerin teveccühü ve perATİLIA ÇELEBİ our passengers, and the dedisonelinin özverili ç alışmaları GenelMüdür cated efforts of our personnel. Presidentand CEO sayesinde geldi. I extend my heartfelt thanks to Hepinize yürekte n teşekkür you all. ederim.

S

Bu ayın 20'inci günü Türk Hava Yolları 63 yaşını daldurarak 64'üne basıyor. tnsan ömründe 63 yıl uzun bir yaşam süreci. Ama kuruluşlar için henüz olgunluk çagı. Türk Hava Yolları'nın ismi, her sahada artık dünyanın en ünlü dev havacılık kuruluşları ile birlikte anılıyor . Hatta birçok konuda onları geçmiş bulunuyor. Modern teknolojinin en son örnekleri ile donattıgı yolcu uçak filosu Avrupa'nın en genci. Deneyimli pilotlarının devamlı egitildigi, kendi "Flight Center"ine sahip sayılı havayollarından biri. Teknik servislerinin üstün imkanları ve personeli ile bakımları yapılan güvenli uçakları, müşteriye sunulan mükemmel hizmetleri ile tercih edilen bir havacılık

Saygılarımla .

D

Yours sincerely,


Herkesin kendini iyi hissettiği bir yer vardır.


Müşterilerinin değerlerini

koruyan ve verimli k1lan bir bankayla Değerleri,

çalişanlarin

da.

istikrar içinde sürekli

artıran

bir banka var.

Finansal gücünü, analiz gücüyle müşterisinin yatırımlarını

birleştirerek

koruyan ve

büyüten bir banka ... Tarafsız

bilgi kaynaklarını ve uzmanlığını,

müşterisi adına Müşterilerinin,

kullanan bir banka ...

kendilerini iyi hissettikleri bir yer.

TEB TüRK EKONOMİ BANKASI


ince the distant past the rural people of Turkey have moved to the alpine pastures during the summer, both to escape the heat of summer and to graze their herds on the fresh grass high in the mountains. Now this traditional way of life has become a new holiday alternative to the usual sea sand and sun. Every year more people head for the mountains instead of the coast, and 500, 000 people are expected to choose a mountain holiday this season. Tbe most popu/ar deslination for these holidays is the Eastern Black Sea mountain range, . whose alpine pas tu res known as yayla, offer crystal clear water and clean air, mild temperatures, and spectacular scenery. Ayder Yaytası is one of the best known pastures in this region. It is close to the eastern Black Sea town of Rize and en route to the famous Kaçkar massif. It alsa o.ffers the additional attraction of hot mineral springs. Fifty kilometres east of Rize along the coastal road, and just bejare reaching Ardeşen, turn iniand to Ayder. The road through scenery in every shade of green is a marvellous tas te of the beauDo~u K~rade~iz bölgesinde dağlar aras ına serpi}tirilmi} onlarca yayla, deniz turizmi dıjında farklı ties to come. At first it makes its ta!ı.l bıçımlerı arayanlara büyük fırsatlar sunuyor. 1 The alpine pasıures of Turkey' s Black Sea way along the deep valley regıon offer an ıncreasıngly popular alternative to seaside holidays. through which the appropriately named Fırtına (Storm) river thunders its way aglar boyunca kırsal bölgelerde yaşayan insandown to the sea. Slender high-arched stone larımızın yaz aylarında sıcaktan kaçmak ve bridges span this wild torrent. besledikleri hayvaniarına taze yem bulmak için Tb is region is famous for its local dishes, such as yaptıkları ugraş, günümüzde bir tatil seçenegi muhlama (pastrami with eggs and onions), green olarak ortaya çıkmış durumda. Deniz seviyesinde cabbage soup, and a variety of layered pastry kalıplaşan tatil anlayışımızın yerini yükseklere terk etcalled laz böreği, which can be found at the tigi elbette söylenemez ancak, yayla turizmine ilginin country restaurants along the road and in the her yıl arttıgı da bir gerçek. 1996 turizm sezonunda town of Çamlıhemşin. Tbey alsa serve the delihedeflenen 500 bin turist sayısı da bu ilginin bir göstercious red spotted trout caught in the Fırtına . gesi. Güneş-deniz-kum üçgenine alternatif o larak Perched precariously on the steep valley sides are sunulan yayla turizmi, deneyenleri mahcup etmemiş olthe delighiful half-timbered houses of the region. malı ki, her sene bu alandaki tur ilaniarına yenileri ekNo roads lead up to them, and you will wonder leniyor. Bu tur ilan iarına göz gezdirdiginizde gidilebilehow on earth the inhabitants clamber up to their cek yerlerin ilk sırasına Dogu Karadeniz yerleşiyor. and whether the magnificent views are homes, Dogu Karadeniz daglarının arasına serpilmiş irili ufaklı worth the struggle. Every house has its own pul/ey onlarca yayla, bu turizmi seçenler için bölgeyi "mutlaka

Ç

8 SKYLIFE MAYIS +

MAY

1996


"'

....

..."' "'

--"' ... "' 00

;:;

ANTBEL HOTEL BELEK

~

.... .... .... ;:;:

3. Kum Tepesi Belek, Serik 07500 Antalya Tel. (0242) 725 41 02 - OS Fax . (0242) 725 41 Ol

;:ı

:z o

"'


Kemer Country'de Bahar. ..

Kemer Country 1 Kemer Yapı ve Turizm Anonim Şirketi Göktürk Beldesi , Istanbul Tel: (212) 239 77 70 Faks: (212) 239 77 76


Kemerboyu Evleri ve Konak Daireleri'nin II. kısmı satışa sunuldu. Kemer Country 'nin son mahallesi Kemerboyu Evleri ve Konak Daireleri farklı bir

tarzın

ürünü. Büyüklükleri 150 mı ile 350 mı arasında deği ş en

evler,

dı ş

görünüml eriyle eski Türk

konaklarını anımsatıy or. düşünül e re k hazırlanan

Her türlü konforunuz

evlerin

tamamında

ithal

banyo ve mutfaklar, yer döşemeleri, beyaz eşyanın bütün

ç eşitleri

bulunuyor. Kemerboyu Evleri ve

Konak Daireleri'nin fiyatları $350.000'dan başlıyor.

Bu bahar, Kemer Country'nin seçkin

sakinlerinden biri de siz olun ...

Kemerboyu Konaklan

o

ı


görü lm es i

gerek "

sınıfına

yerleştiriyor.

Ayder, Doğu Karadeniz'deki yaylalar içinde belki de en bilineni ve en fazla ziyaret edileni . Ayder'in popülerliği Rize iline yakın ve yolunun oldukça iyi o lmasının ya nıs ıra ünlü Kaçkar dağının güze rga hı üzerinde o lm asından ve bölgedeki kaplıcalardan da kaynaklanıyor. Rize 'den doğuya doğru yaklaşık 50 kın ' lik sahil yo lundan sonra , Arde ş en ' den hemen önce sapılıyor Ayder'e ... Yayiaya doğru yönelen rotanızda size, her kilometrede yeşi lin a yrı bir tonu ve oldukça derin bir vadid e bulunan , yol boyunca yanınızdan ayrı lm ayan Fırtına

Deresi ile üzerinde kurulmuş tarihe tanıklık eden köprüler e ş li k ediyor. Ayder yolu üzerindeki en önemli yerleşim yeri Çamlıhemşin. Anayol sapağından 22 km sonra ul aşı lan bu ilçede ve yo l boyunca birçok yerde restoran ve lokanta mevcut. Buralarda hem muhlama, kara lahana çorbası , laz böreği gibi yörese l ye mekleri hem de Fırtına

Yol boyuncu rengarenk çiçekler ve yeşilin sonsuz tonları eşlik ediyor Ayder'e çıkanlara ... Bir de üzerinde kurulmuş, tarihe tanıklık eden köprüleriyle Fırt ı na Deresi.. 1 A spectacular variety of flowers and trees welcome the visitor to Ayder, not ro mention the thunderıng Fırtına river wiıh iıs historic arched bridges.

system, known as vargel, for carrying loads up and down. Moreover, since neighbours are spaced so far apart the local people have deueloped their own unusuat communications system, a whistling language capable of expressing quite complex messages. Sadly the advent of the telephone means that this language, known as "bird language ", is dying out among the younger generation. The main crop at the tower altitudes of this mountainous region is tea, which makes way f or forest as you climb higher. This is an area of high rainfall, particularly on the northern slopes facing the Black Sea. Once over the watersbed both elimale and vegetation change dramatically. Tbe southern slopes are drier and hotter, and the vegetation sparser. The rich jlora of the northern slopes is the ha u nt of millions of bees, and the superb produced


En

••

seç1n T.Halk

Bankası

ve OYAK öncülüOünde 1991

yılında

kurulan

HALK L EAS 1N G , s. y1llnda 2 trilyon liraya yükseltilen sermayesi ile Leasing

firmaları arasında

en güçlü

sermayeye sahiptir. o

HALK LEASING FINANSAL

KIRALAMA

A.Ş

19 Mayıs Cad . No . 1 Golden Plaza Kat . 2 80220 Şişli- Istanbul Tel . (212) 230 92 48-234 48 79 Fax . 230 46 69 Ankara TemsilciliQi : Tel . (312) 440 55 82 - 440 71 96-440 50 06 Fax . 440 65 37


Bölgenin yüksek kesimleri yıl boyunca sürekli yağı} aldığından adeta yağmur ormanları görünümündeyken, i}ağı bölgeler yörenin simgesi olan çay bahçelerinin egemenliği altında. 1 The forested heights wreathed in mist and cloud tower over the sea of tea plantations in the foothills.

here sel/s for five times the price on the other side oj the mountains. Çamlıhemşin, at an altitude of 1350 metres, bustles with preparations for the coming tourism season. Tbankfully the authorities have forbidden concrete construction atAyder to preserve the traditional timher arcbitecture of the region, and it is compulsory to timher the façades of any concrete buildings predating th e ban. The spas have alsa benefitted from the tourism boom. Originally serving only people from the surraunding provinces, they now have clients from all over Turkey. Tbe only luxury accommodation in the region so far is the Dedeman Hotel, 5

Deresi'ne direnen kırmızı benekli alabalıgı tatmanız mümkün. Eger bu yolculugunuz sis olmayan bir günde ise, doganın zorlaması sonucu Hemşinlilerin konut yapımında inanılması güç i ş l e r başardıklarını göreceksiniz. Engebeli ve o lduk ça dik egimli arazi yapısı, toprak kayması ve sel gibi doga riskleri ile birleşince bu güze lli gi bırakıp g itm ek istemeyen Hemş inliler, vadinin tepelerini süsleyen ve yapımı hem hayranlık hem şaşkınlık uyandıra n iki veya üç katlı evler yapmışlar. Çogu n a çıkıp inmek bile cesaret isteyen bu ev le rin hemen hep sine günlük yükler i taşımak amacı yla yöresel adı "vargel" olan teleferik sistemleri kurulmuş. Evlerin birı4

S KYLIFE MAYIS

+

MAV

1996


Yol

aynmı gözetmez. 4x4 arazi vitesll ...

1590 cc

Güçllldllr. G16B, SOHC,

motor, otomatik güç aktanmı ... Konforludur.

16 supaplı

Ta b i i

k i

SUZUKI"

Açtlıp, Çikabiien

T· TOP tavan, hidrolik direksiyon, elektrikli camlar, merkezi kilit, Çift airbag, çarpma

radyo/teyp ... Güvenlidir :

anında

katianan

direksiyon mili, yan koruyucu barlar, yüksekliği ayarlanabilen emniyet kemerleri, 0

'

immobiliser, yükseltilmif stop lambalan, ABS fren sistemi ... 0 •·•

'·••

0

••• ••

~-·•·•••

~.,

~

• •••

• • ••o l " ' ' "

ı

,

, ,.,

•o o l

'"'"' ' ' ' " '

opol

,,

.. .

~•"••do

~

•• ,., . ,

1

•••••l

••llo••

, ,.

ı

ı,

,,,.,,.,,

0 ~

0


birinden uzak tepelerde olması ikinci bir mucize yaratmaya zorlamış Hemşinlileri: Tepeden tepeye ıslık çalarak anlaşabilme yetenegi .. . Her ne kadar iletişim çagı bu yetenegin yeni kuşak­ lara ak tanını için bir engel teşkil etse de , bölgede Türkçe dış ında konu şulan dillerden birinin de "kuşd ili" oldugu söyleniyor. Aşagı bölgelerde sıkça gözümüze çarpan ve yörenin simgesi olan çay, yükseklik arttıkça yerini ormana terk ediyor. Yılın oldukça önemli bir bölümünde yagış alan bu bölge adeta yagmur ormanl arı görünümünde. Denize paralel olarak uzanan Dogu Karadeniz dagl arının güney yamaçları gerek iklim, gerek bitki örtüsü bakımından tamamen ayrı bir dünya. İklim ve flora farkı bu iki bölgede üretilen ürünlere de yansımış. Örnegin kuzey yamaçlarda üretilen Çoğu standart konaklama imkanlarına sahip olmayan bölgedeki otel ve pansiyonlar için tek bal güneydekine göre beş misli daha pahalı alternatif, Rize'ye S km uzaklıktaki Dedeman Oteli. 1 for luxury accommodation rather than rural simplicity. then the Dedeman Hotel S km from Rize is the place to stay. satılıyor. Yol boyunca ormanın detaylarını dikkatle in ce lerseniz yer yer gizlenmeye ça lışan , açık alanlarda ise yeşilin taniarına alternatif kilometres from Rize. This hotel has an indoor olu şturan çiçeklerin zenginligini yakalayabilirsiniz. Bu swimming pool and sauna, and is conveniently çiçek zenginligi ba lın tadında kendini gösteriyor. close to the airport. However, many prefer the Degişik türde agaç ve çiçeklerle beze nmiş 22 kın ' lik simpler accommodation in guest houses and yol sizi Çamlıhemşin 'den 1350 m yükseklikteki Ayder smail hotels in the mountains, where you can Yayi ası 'na ulaştırıyor. Havaların ısındıgı şu günlerde, step out into the superb scenery. Ayderliler yogun bir inşa at faaliyeti içine girmişler. ArMount Kaçkar itself, a towering 393 7 metres and tan yayla turizmi ile geçtigirniz senelerde betonlaş ma one of the highest peaks visible from seatevet in tehlikesi ile karşı karş ıya kalan Ayder'de, a lın a n bir the world, is just 15 kilometres away from Ayder kararla beton yapı yapılması yasaklanmış ve mevcut Yay/ası. 7bis is a splendid sight on a clear day, beton binaların da ahşapla kaplanmalarına karar verilalthough ojten obscured by wreathing mist and miş. Bu günlerde sürdürülen faaliyet de beton cloud. Climbing towards the p eaks, y ou can yapıla rın ahşap la kaplanarak dogaya daha uygun bir enjoy the strange experience of emerging through görünüm saglanması yolunda. Ayder kaplıcaları , yaz the clouds and looking down on them from the aylarında çevre il ve ilçelerden gelenlerle doluyor. heights qf the snow-capped world above the tree Çogu standart konaklama imkanlarına sahip olmayan • line. bö lgedeki otel ve pansiyonla r için tek alternatif, Rize'ye 5 km u zaklıktaki Dedeman Oteli. Modern • Nedim Erinç is a photographer. yapısı , kapalı yüzme havuzu , saunası ve havaalanına yakınlıgı gibi çeşitli olanak l arıyla, Rize Dedeman, Karadeniz yayialarını keşfetme k isteyenlere iyi bir konaklama yeri saglıyor. Böyle bir gezide şimdiye kadar tatmadıgını z birçok duyguyu tadabilir, görmediginiz birçok yeşili görebilir, solumadıgınız çok d egiş ik bir havayı soluyabilir, dogayla temas etmenin mutlulugunu yaşayabilir , gökyüzünün ne kad ar yakın ve nasıl da yıldızlarla dolu olduguna şaşırab ilirsiniz . Hatta Ayder'e y a k l a ş ık 15 km uzaklıktaki me şhur Kaçkar dagının eteklerine kadar yak l a ş ıp , " bu lutl arın ülkesi "nde bulutların üstüne ç ıkmanın ke yfini d e ç ıkara­ bilirsiniz. • • Nedim Erinç, fotograf sa natç ıs ı.


IJniYCI'Sal Dan ce of Co/or and Design ... An infin/te creatlvlty... A suprenıe harnıony... And reflectlons of mnıance ... To reac/1 the elimax of Cl'eatlvlty... To cnjoy the p/easul'e of h·ecdonı... To re-intel'preı the already cstablished textile notion wlth an unconvcntlonal approach: This ls 1/vlng worldw/de natura/istic phi/osophy of DEBA ! In Turkey, there is a textile manufacturer that has the expertise and technology to process any textile related product, one can imagine: DEBA. DEBA found in 1973, is one of the giant textile factories using the most advanced technology not only in Turkey, buL also in Euro pe.

Besides it's wide product range in ready wear. DEBA exports pure cotton, viscon, rayon viscon all around the world and has built a reputable name over the years. And invites everyone, who desire to go beyond conventional practices and search for revolutionary approach, to its international quality. The representative of DEBA outside Denizli is PITAŞ in Istanbul, ıvhich is alsa a subsidiary of DEBA. PITAŞ, isa manufacturer operating in the fields of textile services in both local and international markets and ready·ıvear exporting.


L e a s ı• n g

2 trilyon TL . Odanmış

bir

kayıtlı ,

1 trilyon TL

sermayesi bulunan

VakıfBank kuruluşudur.

Vakıf

leasıng

yapılmaz


L e a s

ı

n g

yapılır

Arok, işletmenizi büyütmek, yeni pazarlara açılmak, daha çok kazanmak için ihtiyacınız olan araçlar, gökyüzünde olsa bile, size uzak degil. Vakıf

Leasing, her türlü iş ya da üretim aracının finansman sorununu sizin için çözümlüyor. Vakıf Leasing'te seçeneğiniz çok: Telefon

santralleri, .uçak, inşaat ve tekstil makineleri, bilgisayar, otomobil... Kısacası, işletmenizi kurarken ya da büyütürken ihtiyaç duyabileceginiz her türlü iş ya da üretim aracına, "leasing" yoluyla kolayca sahip olabilirsiniz. Ödeme koşulları mı? Ödeme koşullarını dert etmenize gerek yok. Çünkü Vakıf Leasing' te, ödeme koşullarını siz belirlersiniz. Nakit akışına göre, zorlanmadan, sıkıntıya düşmeden .. . Siz de Vakıf Leasing'e gelin, ihtiyacınız olan iş ya da üretim aracının kolayca sahibi olun.

Merkez : T e l :

( 0 2 ı 2)

VA ll f Fi NANSAL l i lA L.UU.

252 96 31 (5 Hat) Faks: (0212 ) 252 96 30 Ankara : Tel : (0312 ) 419 Ol 55 (5 Hat ) Faks: (0312 ) 419 Ol 50 Ankara

A . Ş.

V a kıfBank

Finans Market : Te l: (03 12 ) 427 51 49 Fak s: (0312 ) 427 59 99 lzmir VakıfBank Fi n a n s Mark e t : Tel : (0232 ) 441 69 80 (3 Hat ) Faks: (0232 ) 482 09 69 Bursa: T el : (0 2 24 ) 223 76 83 (3 Hat) Faks: (0224 ) 223 25 93 D e nizli : Tel : (0258) 241 07 10 Fak s: (0258 ) 264 59 65 Ga ziantep : Tel : (0342 ) 23 4 05 Ol Faks: (0342 ) 233 99 87


Baharat yolu üstünde yerleşik bir toplum, bunun transitini sağlarken, kendisi de o nesneden yararlanmasın olmaz. Onun için Türkiye'nin ciddi bir baharat kültürü vardır. ,\ations on tbe -~!Jice roads not on~v enp,ap,ed in tran..,·iftrode. buL iuel'itab(J' nwde use <~/these commodiLies tbemselues, wbich is uhy 1itrkcT has o sı;u,n?JicanL spice culture. By MURAT BELGE * Pbotos ÖNDER DURMAZ


Hep bilindigi ve söylendigi gibi baharat dünyada "global" denebilecek ilk ticaretin başla­ masına vesile olmuş­ tur. Yüzyıllar boyunca kervanlar dogudan ipek ve baharat taşıdılar ipek öncelikle Çin'den, baharat Tarçın 1 Cinnarnon agırlıkla Hindistan'dan. Tabii yalnız karadan degil, denizden de taşındı. Niçin bu kadar önemliydi baharat? Yemek yemek insanın en temel ihtiyacı olsa gerek; baharat ve yemege tezzet (ve koku) verdiğine göre, önemli olmalı. Ama, neredeyse her yemege tezzet katan bir şeyler koyduğumuz halde, tam anlamıyla baharat eklemeden pişirdiğimiz pek çok yemek de var. Tarihçiler bunu eski çağların koşullarıyla açıklıyorlar: teknolojinin çok ilkel oldugu çağlar boyunca, besinleri saklamak için uygulanan yöntemler, örnegin eti kurutarak saklamak gibi adetler, sonunda yenen şeyde tezzet bırakmadığı için, baharata ihtiyaç duyuldugu söylenir. En yaygın açıkl ama budur. Buna baharatın, dogrudan dogruya saklama işine katkısı da eklenebilir: hani pasıırmanın çemen içinde korunması gibi. Ben ayrıca bu çaglarda insanların baharattan tezzet verme dışında iyilikler de beklediğini sanıyorum. Çoğu ilaç bahattan yapılıyordu. Dolayısıyla bunla-

Spices were the commodity which lent momentum to the "global" trade of mediaeval times. For long centuries caravans carried their loads oj spices and silks from India and Ch ina respectively over/and, white ships plied the route across the Indian Ocean to the ports of Arabia. Why were spices valued so greatly? Since eating is mankind's most fundamental need, ingredients which lent both jlavour and fragrance were obviously important. Yet we cook many dishes using readily available herbs to give fl.avour, without jeeling a need for adding exotic spices. So we have to look Jurther for a satisfactory explanation. Historians argue that the primitive technologies used to preserve foods, such as drying meat, diminished their flavour, bence the demand for spices. Tbis is the most widely cited explanation, to which we can add the jact that spices assisted in the preservation ojjood, /ike the spicy paste coating the Turkish pressed beef known as pastırma. In addition, I would guess that people hoped for therapeutic benefits from spices, as well as flavour. Since many medicines were concocted from spices, it was natural to assume that they _ .......,. would do one good in jood as well . In addition


OPEL OMEGA

YÜKSEKLİK KORKUNUZ VARSA, UYARALIM:

..

OMEGA'DA STANDARTIAR ÇOK YUKSEK.

1998 cc, 16 valf Ecotec motor. Katalitik konvertör. Hidrolik direksiyon . ABS. Büyük boy hava yastıkları. Kapı içi çelik barlar. Renkli ve elektrikli camlar. Klima. Polen filtresi. Opsiyonel otomatik sunroof. Opsiyonel otomatik şanzıman. Uzaktan infra red kumandalı merkezi kilit . Elektrikli aynalar. Otomatik arka cam perdesi. Elektrikli yükseklik ayar sistemine sahip sürücü koltuğu . Board Computer. Check control. CD / kaset/ radyo müzik sistemi. Ve daha sayısız , üst düzey standart. .L:::\ Opel, otomobillerinin model, teknik özellik ve renklerinde

değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

OPEL

\:::7


with aphrodisiac and simi/ar elusive properties. The Ollaınan Empire arose at the most strategic hub of this internaolacağı düşünülüyordu. tional trade , and in Osmanlı İmp ara to rlu ğu doing so upset euerybu global ticaretin ortaone's calculations. With sına, en stratejik yere the Ottomans usurping gelip oturdu. Bu bakım­ their own sway over the dan, dünyadaki büyük dönüşümlere negatif lucrative spice trade, the European powers k at kıs ı o ldu ğ u söyleneresolved to discover a bilir. Osmanlılar burada new route to the tand of o ldu ğu için Batı Avrupa spices, and sent out okyanus üstünden baships into the unknown. harat diyarının yollarını As a result their explora ram aya çıktı ve yeni ers ended up discoverdünyayı keşfetti. Dünyaiııg the New World as nın mantığı böylece dewell as the sea route to ğiş irken Osmanlılar yeni the East lndies araund tarihin kurulacağı alanın Africa. In this way, the Ottomans dı ş ın a düşmüş oldular. Bizimle birlikte, Vefound themselves bypassed in nedik gibi, Akdeniz ticaretiyle zentrade, and consequently isolated ginl eşen !talyan şehirleri de eski from the mainstream of world güçlerini kaybettiler. Ama baharat events. Similarly the Jtalian city önemini korudu, hala da koru.a - states such as Venice which yar. had become rich on MediterBaharat yolu üstünde yerleşik ranean trade were drained of bir toplum, bunun transitini their jormer power. But spices sağ l arken, kendisi de o ' • retained their importance, and stili nesneden yararlanmasın oldo taday. maz. Onun için Türkiye'nin Nations on the spice roads not only ciddi bir baharat kültürü varengaged in transit trade, but inevitably dır. Gerçi bu, Hindistan ve öteki made use oj these commodities thembazı Güneydoğu Asya ülkeleriyle kı­ Fesleğen 1 Sweet basıl selves, which is why Turkey has a signifiyaslanamaz. Ama zaten hiçbir toplucant spice culture. Not perhaps comparab/e to mun baharat tüketim ve kullanımının o ülkelerle lndia and the other countries oj southeast Asia, karşılaştırılması mümkün değildir. Türkiye'de babut then no country outside that region uses harat kullanımının yoğun olduğu bölgeler de, baspices to the same degree. The areas of Turkey haratın geliş yönünü işaret eder niteliktedir. Kıyı­ where the use qf spices is greatest are those taeatlarda, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de, öyle aşırı ed on the spice trade routes. While the use of bir baharat düşkünlüğü yoktur. Asıl düşkünlük spices is moderate in northern, western and cenArap topluıniarına komşu olan Güneydoğu böltral Turkey, in the southeast region bordering on gesindedir ve buradan kendine yol açarak Adana the Arab countries and extending doıun to the ile Mersin'e uzanır. cities oj Adana and Mersin on the eastern Ve tabii !stanbul! Ortaçağlar boyunca Mediterranean coast, spices play a key role in Avrupa 'da da baharatı ası l kullathe cuisine. And of nanlar, zengin sınıflard ı. BahaHindistan Cevizi 1 Nutmeg course we must not forrat pahalı bir şey olduğuna gögel Istanbul, a major re, bunda şaşacak bir şey yokport and trade mart tu. Para yoksa, lezzet de yok. which alsa figured İstabul Osmanlı İmparatorlu­ ğu'nun başkenti ve en zengin şeheminently in the spice trade. ri olduğu için, tüketimin her türlüsü rın

içinde "şifa" buluninanmak normaldi; ş ifadan öte, ci nse l güç başta olmak üzere, çeşitli yard ıml arı duğuna

.


Kimyon 1 (umin Throughout the middle ages consumers of olarak, spices in Europe were the rich; not unnatArabistan üstünurally since spices were an expensive luxden, tonlarca ury. So no money, no jlavour. Since baharat akı­ Istanbul was capital of the Ottoman yordu lstanEmpire and its wealthiest city, conbul'a. Onyedinsumerism of all kind was at its height ci yüzyı ld a Yethere, and tons of spices of all kinds were ni Cami Külliyetransported here via the Arabian ports and sinin bir birimi Alexandria. The Egyptian Market or Mısır olarak Mısır ÇarşıÇarşısı where the spice selters plied their trade sı yapıldı ve bahawas constructed in the 17th century as an rat sat ı şının merke zi appendage of the Yeni Mosque complex. Known to oldu. Avrupalılar buraya "baharat Europeans as the Spice Bazaar, the name Egypçarçısı " an l amına "Spice Bazaar" diyorlar. Bizim tian in the Turkish name referred to the fact that "Mısır Çarşısı " adı da aynı anlamda sayılır, çünkü that country was a principal transit point in the Mısır baharatın başlıca aktarma menzillerinden bitransportation of riydi. Nitekim, şehspices. Spice shops rin apayrı semtlein various districts rinde açılm ı ş bazı of Istanbul alsa baharat dükkaniarı refer to themselves da "M ı s ır Çarşısı " yaygındı. Doğal

as Mısır Çarşısı. A second centre of the spice trade in Istanbul was Çemberlitaş, near the Grand Bazaar. A few shops stil! remain, but their line in strange herbs laying claim to curative properties predominates over sales of spices for cooking. Galingale, senna, alkanet and same unidentifiable substance called "minaret shadow " are examples of the remedies on offer. Chili pepper is the best known of the spices favoured in Turkey 's southeast cuisine, but this naturalised latecomer tends to overshadow the widespread use of Old World spices. White cumin is an essential ingredieni of meatballs in western Turkey, it is used in a far wider range of dishes, such as humus (chickpea puree) and liver kebab, in the / " southeast. Anather / ubiquitous ingredieni is sumac, a tart jlavoured red spice used in salads and to sprinkle over numerous dishes as a foil to rich cloying jlavours. Sweet basit lends a delicious hint of arama to

adın ı alır.

İstanbul ' da

ikinci baharat merkezi Çemberlitaş olmuştur. Burada şimdi de birkaç dükkan var , ama baharat satınakla birlikte , çeş i tli dertlere deva ol ması beklenen "hav lı can ", sinameki, minare gölgesi, havaciva, kafuru gibi tuhaf adlı nesneler daha fazla satılıyor. Güneydoğu ' nun yoğun baharat tüketildiği bölge olduğunu söylemiştim. En çok tüketilen , acı biberlerdir e lbette. Ama örneğin kimyon gibi bir baharın da özel tüketim alanları vardır. Batı'da daha çok köftenin vazgeçilmez süsü olan kimyon Güneydoğu ' da örneğin humusta , ayrıca , ciğer kebabında kullanılır. Bölgenin önemli bir babarı da sa lataya , "ezme"ye '--mayhoş tadını veren sumaktır. Fesleğenin yakın

akrabası reyhan , çiğ köfteye koku verir. Orta Asya Türkleri kebap türlerine toz kişniş de koyuyor , hoş bir koku sağlıyor bu. Bizde ise, Orta Asya kökenli olup özellikle Buhara i ş i yemek pişiren yerler dışında böyle

26 S K Y LIFE MAY IS +

M AY

1996


184 ülkeden 4.000 delege 25.000 kat1lımc1

6.000.000.000 dünyahya daha iyi yaşam ortamlari sağlamak için tart1şacak ve bilgi alışverişinde bulunacak. 1 genç Türk her şeyi aklmda tutacak ve hesaplayacak.

ZET bilgisayarlari Türkiye' de ve dünyada daha iyi bir gelecek için çalış1yor.

Z F- T Bilgisayarda Türkiye' nin

m HABilATil SPONSORU

geleceği .

ZET , HABITAT II'NIN BILGISAYARI.

ESTRON ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A . Ş . TEL : (0-212) 224 54 04 FAKS : (0-212) 234 Ol 93


"çiğ

köfte ", spicy bal/s of bulgur and raw minced beef The Turkic peoples of Central Asia are jond of ground coriander on their kebabs, whereas in Turkey this spice is rarezy used except by those whose Jamilies originate from Bukhara. Fresh coriaııder is widezy dım. ~{~~!& • used in Caucasia and Azerbaidjan, .,.. , either in sa/ad or as a garnish , but Tarçın, hindistancevizi , again is uncommon in Turkish cuisine. karanfil gibi baharlar bizde daha çok Spices such as cinnamon, ground nuttatlılarda kullanılır: tavukgöğsü gibi İstanbul işi tatlılarda, sahlepReyhan 1 Wild sweet basil meg and cloves are largezy reserued for te v.b . Oysa bunlar sweet dishes in Turkish cookery, the first özellikle Hint mutfatwo often sprinkled ğ ınd a, ama ayrıca Batı ' da, et yemekleon milk puddings of rinde gider. tran ve diuerse kinds, white in contrast they feaHindistan 'daki gibi tu re in meat d is hes bizde de, baharatın in !ndian and Iranien pahalısı olan safraola pilav yapıldığı an cookery, and to olur, ama onun da same extent in the asıl yeri tatlılardır: west. Saffron , the Zerde. most expensiue of Sonuç o larak, bahaspices, is used in rat Hindistan'dan yop ilaf, as it is in Iran la ç ıkıp buralara geand In dia , bul its lirken, hegemonyası real place is again in hafifl iyor. Hindistan, a sweet rice pudding Sri Lanka, Endonezya known as zerde. gibi ülkelerde bahaIn short, spices lose rat sanki lezzet verici their hegemony over değil, yemeğin kencu isines the fu rther disinden önemli, ana westward one goes. madde. Arap ülkeleIn India, Sri Lanka rinde de bol kullanı­ and I ndonesia , lı yor ama Hindisspices are more than tan'daki kadar ustaca mere flauourings , değil. Türkiye'de ise competing for preceinsanların baharata dence with other yaklaşımı daha ölçüingredients, white in lü , daha seçici. the A rab co u ntries Darülfıilfıil Ve Türkiye'de, yalnız İstanbul'da dethey are used copious~y but fal! one step behind in the ingredients ğil , bazı başka şehirlerde de, çarşı ların baharanking. Although the Turkish cuirat satıl an kesimleri hayli zengin, hayli renkli: kakule, fülsine takes a stil! more measured fü l, mercanköşk, zerdeçal ve and selecfiue approach to spices, the large and colourful daha niceleri, size hizmetlerini sunmaya hazır; variety on spice shop shelves, from yeter ki siz hangi hizcardamom to sweet marjoram, demonsırates that this is stil/ a spice-conmeti talep edeceğinizi bilin. • r-~~~~~s~c~io~u~s~tradition. • bir a d et yok. Kafkasya ve Azerbaycan'da kiş­ ni şin taze yaprağını çok kullanırlar: Salatada veya öy lece, yemeğ in ya nınd a. , Bunun da Türkiye'de kullanıldığına rastlama-

• Murat Belge, yazar.

28

SKYLIFE MAYIS

+

MAV

1996


Özlemlere, umutlara, sevgiye doğru yol alın ... Güzelliklerde yoğunlaşın ... Düşleri gerçeğe

çevirin!

®

~ERFIL

"ŞİMDİ İYİ İPLİGİN ADINI BİLİYORSUNUZI"

SERFİL İPLİK VE KUMAŞ FABRİKALARI A.Ş. TEL: 0.212

515 46 15 FAX: 0.212


-

Şanlıurfa,

efsaneleriyle ünlü bir şehirdir. Özellikle kentin simgesi haline gelen Balıklı Göl'le ilgili "Hz. İbrahim ' in ateşe atılması" efsanesi en yaygın olanıdır. This is a ci(V of !egend, the best known he ing the story of how Ahraham was thrown into afire which was tran.~formed into Şanlzurfa 's celehrated lake with ils sacredfish. By ILHAN AKBULUT* Photo SAB IT KALFAGIL

Güneydoğu

Anadolu'nun en eski kentlerinden biri olan ve "Peygamberler Şehri " olarak tanınan Şanlıurfa, efsanelerle gerçeklerin içiçe yaşandığı tarihi bir kenttir. Şanlıurfa, M.Ö. 2000'e doğru Hurri-Mitanni devletini kuran Hurri'lerin eline geçmesiyle birlikte tarih sahnesine çıkar. Persler,

SURIYE

Aramiler, Partlar, Romalılar ve Bizanslılar'dan sonra Araplar'ın eline geçen kent, "Ruha", "Raha" ve "Urruha" gibi isimlerle anılıyordu . Daha sonraları Selçuklular'ın hakimiyetindeki kent Haçlı seferleri sırasında bir dönem Haçlı ordularının iş­ galine uğradı. Mısırlıların elinde iken, 1516 yılın­ da Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı İmpa­ ratorluğu sınırları içine katıldı.

Ş anlıurfa,

also known as the City of Prophets, is one of the most ancient cities in southeast Turkey. Here history merges often inextricably with legend. The city first emerges on the stage of history araund the year 2000 BC, when it was taken by the Hurrians who established the Hurrian-Mitanni state, and was subsequently ruled in succession by the Persians, Aramids, Parthians, Romans, Byzantines and Arabs. It was known variously over the centuries as Ruha, Raha and Urruha. Seljuk rule was interrupted by a brief period under the crusaders, and in 1516 the Ottoman sultan Selim I Yavuz captured the city from the Egyptian Memluks. Thereafter it remained part of the Ottoman Empire, and later of Turkey. This is a city of legend, the best known being the story of how Abraham was thrown into a fire which was transformed int o Urfa 's celebrated lake with its sacred fish. Abraham, the son of a Mesopotamian named Azer (Tahir in the Bible), lived during the reign of Nimrod in Babylon. According to Islamic tradition one of the king :S soothsayers predicted that a boy child to be born at that time would convert the tribe from its traditional religion, at which Nimrod threw all the pregnant women into prison. One of them, however, concealed herself in a cave, where she bore a son, whom she named Abraham. When the boy was 16 years old, he was caught trying to break Nimrod:S idols. Nimrod ordered that the boy be

. 31 SKYLIFE MAYIS

+

MAY

1996


Balıklı göl ve civarı, yöre halkının islamiyeri kabulünden sonra islam kültürüne ait cami, medrese, tekke, hamam gibi anıtsal yapılarla çevrilmijtir. 1 Mosques, medreses, dervish lodges, baths and other monumental buildings were constructed araund the lake with its following the canversion of local inhabitants to Islam. Şanlıurfa, efsaneleriyle ünlü bir şehirdir. Özellikle kentin simgesi haline gelen Balıklı Göl'le ilgili "Hazreti İbrahim ' in ateşe atılması" efsa nesi en

burnt to death asa punishment, anda huge pyre ıuas lif in a square of the city. The b/aze ıuas so fierce that no one could approach it, so a gigantic catapult was constructed on the hilltop above the citadel of Uifa, with a yaygın olanıdır. Mezopotamyalı Azer isimli bir zatın oğlu olan Hathick rope strung between tıuo columns. Abraham was lil İbrahim , Babil'de Nemrud 'un hükümdarlık catapulted info the jlames of the gigantic fire below, but yaptığı dönemde yaşamıştı. Efsaneye göre; k1hinat that moment the fire was transformed into a lake, lerden biri, o sıralarda yeni doğacak bir erkek çointo whose waters Abraham jel! and was tb us saved. The cuğun, kavmini dinlerinden ayıracağ ını söylemesi ashes oj the fire became fish at the same moment, which üzerine Nemrud, hamile o la n bütün kadınları is why the fishes living in this lake are regarded as toplatıp hapse attırır. Ancak hamile ka dınlardan sacred. Measuring 50 metres by 30 metres, this lake is biri, bir mağaraya sığınmak suretiyle kurtulur ve named Aynı Zeliha. bu mağarada bir erkek evlat dünyaya getirir. Halil Uifa Casıle is one of the most magnificent historic build1brahim adı verile n çocuk 16 yaşına geldiğinde , ings in the city, located in the southwest part, on a hill Nemrud'un, putlarını kırmak isterken ya ka l a nır. overfooking the Halil-ür Rabman and Aynı Zeliha lakes. Nemrud, de likaniıyı The citadel is surraundateşe attırma k sureed by a deep moat tiyle idam o lunm as ı­ carved out of the rock to nı emreder. Bir meythe east, west and south, dana günlerce odunwhite to the north is a steep clif.f lt lies at the lar yığdırır d ev bir ateş yaktırır. Bu dev southwest corner of the ateşe yaklaşmak imci~y walls, and so could k a n s ı z olduğundan, be easily defended both against th e city itse(( Şanlıurfa kalesin in bulundu ğ u tepenin and enemies from outside. üz erin e d ev bir manc ınık yapılır. tki Ajter the local inhabimermer sütun arası­ tants were converted to na gerilen k a lın bir Islam many mosques, Şanlıurfa Kalesi'nde Halil ibrahim efsanesine konu olan mermer sütunlar. 1 The marble columns at Şanlıurfa citadel which feature in the legend of Abraham. mescids, dervish lodges ipin yardımıy la Halil

32

SKYLIFE MAYIS

+

MAY

1996


Tüli JPHerdeJe 1bahar esin tıisıi

oo o

Pıilisa damı o 9

Gelen baharla birlikte pencereler sonuna kadar

açılacak ;

Perdeler, bahar

gün

ışığına

rüzgarlarıyla uçuşacak

Yalnızca Pilsa Tül Perde,

gün

ışığını

doyacak evler .

özel dokusuyla

sevinçle.

p .L 1

süzerken

mekanların güzelliğine

beyazlığını

ve

güzellik katacak ;

parlaklığını yıllarca

Türk tekstil sektörünün dev

koruyacak.

kuruluşu Pilsa ' nın

üstün üretim kalitesi ve

yıllara

dayanan deneyimiyle .. .

q-id MERKEZ : Ceyhan Yolu Üzeri P.K. 87 01321 ADANA Tel: (0-322} 346 33 70 · 346 03 43 Faks : (0·322} 346 07 07 - 346 08 00 SABANCI CENTER : 4. Levent 80745 iSTANBUL Tel : (0-212} 278 35 49 · 278 34 61 Faks : (0·212) 278 56 67

PIL eQ bir Hacı Ömer Sabancı Holding kuruluşudur.


lbra him aşağıd a alev alev ya nmakta o lan are~e arı­ lır . Ancak o dev ateş y ı ­ ğını o a nda bir göl ha li ne ge li r ve bu gö le düşen Ha lil İbrahim kurtulur. Dev a t eşi n kü ll eri de balı k h a lin e dö n üşü r. Bu nede nle kutsa l gölele yaşaya n ba lı k l a r da kutsa l bir anla m ve değer kazanı r. Bu gün ü müze d ek böyle ge l m i şt i r . 50 metre u z u n lu ğ un da ve 30 metre ge n iş liği n deki b u göl, ·· Ay nı Zeliha ·· ad ıy l a anı­ lır.

Ö n e mli ta rih! eserler in b ul u n d u ğu Şan l ıurfa'cla ,

yerli ve yaba ncı kon ukları n ilgis ini çe ke n yapı l ar a rası n da il k ak la ge le n lerelen b iri Urfa Kales i'di r. Kentin gü n eybatı kesiminde, Ha lil-ür Ra bma n ve Aynı Zeliha Gölle ri'nin güneyinele ve bu gö ll e re hak im b ir tepe ü ze rin de kur ul a n l çkale 'n in doğu, batı ve güney tara fı kayadan oyma d erin sav un ma h endeği ile çevrili. kuzey tarafı ise sarp kaya l ıktır. Kalenin. ~e hir s url arının gü n eybat ı kö~esin i olu~turan yüksek tepenin üzerine in~a e d i l m i ~ o l ması hem şehre ka r ş ı hem de d ı şarıdan gelecek düşman i ara karşı savunma olanağı sağla­ m ı ş tır .

Yöre h a l kın ı n lsli\nıiyeti kabu lünden sonra Balıklı Göl ve çevresinde, Isianı kültürü ne a it cami. mescit. tekke. zaviye, medrese. hamam g ibi anıtsal yap ıl ar. meza rlı k l ar ve yine Islam toplumuna mensup insanların yaşam b i <c· inıin e uygun evler b ir doku o lu şturmuştur. Gü neydoğu Anadolu 'da ki esk i cam iierin en see-

Kentin kutsal sayılan bölgelerinden biri de Aynı Zeliha gölüdür (üstte). Şan lı urfa sivil mimarisinin en önemli evlerdir. Evlerin k alın taş duvarları, kuş takaları ve nişlerle bezenmişti r. 1 The lake of Aynı Zeliha (above) ıs another of the sacred sıtes ın the cıty. The tradıtıonal houseı of ~anlıurfa are magnıficent, theır thıck stone walls decorated wıth nıches and recesıes for bırds to nest ın.

yapıları

known as tekke and zaviye. medreses or colleges, and Turkish bat hs were bu ili in the cizJ'. One of the oldesi mosques i11 southeast Turkey is Ulu Mosque in U~f'a. Although it lacks a date inscription. il is knou·n to hal'e bee11 built in the third quarter of the 72th ceiiiiii:J'. St rangiy hu ilt. the mosque is sta rkzı· 1/lldecorated. The medrese a!o llf< 011e sic/e of the mosque courtyard ciatesfrom the Eı :ı·uhid period. T1.1e Rlzl'Cin()'e .11osque and its medrese 011 the 11orth sic/e of the Halil-iir Rabman Lake u•ere huilt hy Ahmet Paşa i11 1716. !!a/il-1'ir Rabma11 Mosque and its 1'f'lated COIII plex of inslitutions is anather /l'e/1 kl/011'11 tandmark in Ulfa. Alsa knou ·n as Makcnn Mosque. it/ies to the so!tlhu•est of Halil-li r Ra h ma 11Lake. Haselli Padişab ,\!osque hems ct// inscnptioll f<il'İI I,f!. the date as 1496. durill,f!, the reif.(ll (~l Bayezil If. and the name ol 1-faCI ralmp. so1t r~l Şeyh Ahrl!'ilkadir. flou•et•er. this is thougbt to he a11 inscrıptioll


4 mevsimin

Cesme Tatili büyük

eşsiz

tatil beldesi

Altın düşünen

Yunus

seçkinler için

Türkiye'nin -1 mevsimde de eşsiz tatil beldesi Yunus, bu ytl, büyük bir yaımmla, yenilendi. Siz, tatili büyük düşünen, seçkin konuklar için .. . Suitler, klimalt, uydu anıenli, mini barlt. ıam konforlu odalar. Resıoranlm~ cafc'ler, barlar... Deniz tutkım/art için alım bir kumsa/da özel plaj .. . 2 açtk yüzme lıa vuzu. 2 kapalt ha vuz, su üstü, su alu spor olanak/art. marinadan casinoya, çocuk kulübünden Revit Fitness Çeşme A lım

Cl u b 'a kadar bir lıizmcl , dinlence. eğlence şöleni...

Çeşme A lım

Yunus ... Saytstz olanak/art, 20 ytlltk deneyimiyle rüya gibi bir tali/ geçirmeniz için bekliyor sizi_ All/n Yun us - Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. 35948 Çcşme - Türkiye Tel. (0 232) 723 12 50 l·~ıks: (0 232) 723 22 52

\lfuı • ıımts- ()>şmt· Tfmsllk Tf•sıs/f·r 1Ş

IJir

O

~aşar Top/ulu{J.u ~ uruluşudur


}anlıu rfa'nın çevre yerl e~im l eri nde kültür tarihi açısı nd an önemli yapılara rastlanı r. Bunl arın en önemlisi Harran Üniversitesi'nin kalıntı ları ve ayakta kal m ı~ gözetierne kules idir (solda). Harran'ın pişm i~ toprakla inp edilen kubbeli evleri de sivil mimarinin ilginç örneklerindendir. 1 There are numerous hıstorıc buıldıngs ın the envırons of ~anlıurfa. the nıost imporıant being the ruins of Harran University and its watch tower, which is stili standing (lefı) Harran's conıcal houses nıade of baked earıh are among the nıost fascinating examples of vernacular architecıure in Turkey.

kin iirm:kk:rinden biri lT!u Cımi'dir. Kitahesi olm:ı\ · an l ııu Cami'nin 12. yüzyılın ücüncü (;eyreğinde y:ıptırılnw; olduğu :ınLısılmaktadır. Basit ve son derecede sağlam olan cımidc lıichir süskmc giirCılmcz. Cuninin :ı,·!usun:ı :ı(: ıl an medrese ise Eyyühiler diincmindcn kalmadır . ll:ılii -Cı r Ibiıman Gölü'nün kuzey kenarında yer alan l{ız, · aniye Camii , .c .\ledresesi hicrl 1129 (mi Lı di 17 16) tarihinde Ahmet Pa~a tarafından ~ ·: ı pt ı rı 1ını st ır. ll : ıli! -(i r Ibiıman Camii , .c Külliycsi . :)anlıurfa·nın en tipik y:ıpısıdır. i'vJak:ım Camii ol:ır:ık da tanın­ m:ıkt:ıdır. Ilaiii-ür Ibiıman Giilü'nün güneybatı kiisesinde yer al:ın hu cami. medrese. hazire ve llz. ihrahim'in ate~e atıldığınd:ı dü~tüğü makanı­ dan meydana gclmh hir külliye halindedir. ll : ıs:ı n l' :ıdis: ıh Camii ise hicrl 902 (mil:ıdl l -t96l t : ırihinde Sultan ll. lky : ı zıd deninde Seyh AhdCılk:ıdir oğlu Ilan Yakup tarafınd:ın yaptırılmı::;­ tır . i\.~lınd:ı bunun hir t:ımir kit:ıhcsi olması kll\·, ·etlc ımıhtemeldir. C:ıminin bugün ·· ııas:ın !'adisalı .. :ıd ıyl :ı : ınılması. 1 ı O ı - 1 ') l ı yıl !:ı rı :ırasınd:ı hi .ı lgevi ellerinde tutan Akko~·unlul:ır Sultanı l !zun ll : ısan t:ır:ıfınd : ın y:ıptırıldığı dü~Cınccs i ne ağırlık k:ızandırnıakt:ıdır.

:'\ : ırın c ı Cınıii. '\:ırıncı .\l:ılıalle~i Akarh:ıs ı nıe, · ki­

indcd ir. Bu c ınıinin ne z:ım:ın y:ıptırıldığı hilinnıcım:klL'dir. Caminin kuzey ccplıcsindcki Sair S:ıkıp t:ır : ıfınd:ın \ · azılmıs kitahcde dcnin mü~ir p:ıs:ı~ı ll:ıfız .\luhammcd l'asa tarafından hicrl 12'1'1 (mi l : ıdl IH:)9J t : ırihinde on:ırıldığı \ · :ızılıdır.

Wllllllemoratinp, repai1:ç rather than its original constmctiol ı . The IW/1/e Hasan Padişah Sll&~ests that the mosque may have heen constructed 1~1' Uzun Hasan. nt/er qf the 7it rkish Akkovu n /11 principalizvıi'l.?ich ru/ed this regio11jinm 7404 to 7514. 7be dute ll'hen Nannc ı Mosque. in the nei!!,hhourhood of the same 11ame. u•as huilt is unknoll'n. a/though il ll'tts repaired in 1839 by Hafız J1uhammed Paşa acwrdi11p, to an inscription by the poet Sakıp on the lıorth façade. Kerl'(lllsarays haue a specia/ place ili the sewlar architecture of Şanluofa. the 15/h cen tı ll)' G(imr(ik Han in the C/IWI kllo/1'11 as Kazaklar heing the most magn(fice/1/. Tu•o other keruansarays in the prol 'İI /Ce qf Ulfa are Çar Me/ik Keruansaray a 11 d Han-el Bawı'ir Kermnsaray. 1Z1e faller is 30 kilome/res from the town of Harran. 011 the ancient cara/'{{11 route linking Ba!!,hdad. Aleppo and Urfa. The square courtyard is surroıuıded hl' an arcade. and Ibe inscription dates its colıstmctionto 7254-55. 7lıeJi.l'e hridges oı•er the Karakqı'lllılıt rit 1er tl'hicb .flou·s tbrou.~h Şanluu.fa are maf!,llificent stmctures. the most strd~ill,~ 1!{ all heinf!. the Hızma lı Bridge of uncertain dctte and the ,l!il/etBridge dalingfrom 72 18. 1 '1fa has a disti 1 ıct it•e domestic architectu re. ll'hicb isa S)'lllhesis of ancie111 .llesopotamian and Se(iuk- lrmıia11 wltures. As protection agai1tst the bol elimale in cı re,~io11 u·bere summer temperatures are i11 the regicm o/ 40-4 5 dewees Centigrade. the hoıtses baı •e smail li'İil­ dou·s and tbick lf'{llls. and are huilt araund shaded courtyards u•hicb are the hub q{domestic /(fe. TI1ese his-


Şanlıurfa'daki sivil mimarinin diğer seçki n ö rn ek -

toric bottses are o.ften o{palatial size. desip,11ed to house extended families. As u.wal in Turkish l'em acular arehileCil/re ectch 1'00111 has Cl .flexible ct /Id 11/lllfi:filltCtiOJZal design so thatthey emt he used equal~ı·j'or sleeping. eating cmd sil/ing. They open onto recessed hays lmou ·n as ('_l't 'alls along the ope11 courtyard. The stahles and other sen •ice areas are ili the form of hasemellls slight~l' helou• the lel'el of the courtyard. T'l.1e gro1111d

leri arasında kcrvansaraylann da iizcl bir ö nemi vardır. Kazaklar Çar.) ı s ı ' ndaki 1 S. yüzy ıl yap ısı G ümrük Ilanı kentin en önem li k crva n sarayları ­ nın ba::iında ye r alır. Bugün Şanlıurfa yöresinde kalını ::i iki tarihi handan biri Çar Mclik Kervansara y ı, di ğe ri Ilan-c l Bagrür Kcrvansarayı'dır. Hanel Bagrür. Şa nlıur fa' nın ünlü 1l arra n ilçesine 30 kil o metre u zak lıkt ~:,csk i llal cp-Bağdat­ Şan lıurfa kcrvanyolu üzerindedir. Kare av lu e trafında revakları olan kapalı ınc­ kanlarla çevrili bu eserin kilabcsine göre in şa tarihi hi crl626' dır (m iladi 1 23-ı-:)Sl . Şa nlıurfa ' nın içinden gec.·cn KarakoyuniLI D c r es i üzerinde yer alan bc::i kiipri.i. kentin tarihi mirası içinde göze batan ya pıl a rdır . Bunlardan llı znıal ı Köprü ilc Millet Köprüsü ö nemlidir. Urfa sivi l mimarisini o lu ::ituran en ö nem li yapılar cv lcrdir. Şan lıur fa cdcri eski ıv l c­ zopotamya il c doğudan gelen Sckuk lu lran kültürlerinin sentezi ilc o lu şmuş tur . Yaz aylanmLı 40-'IS dereceye varan sı ­ cak iklim, dışa kapalı . içe diinük. ka lın ta::! duvarlı ve ki.'ı<,.'ük pcnn: rcli . a\'lulu evlc r sayesinde insan y:ısanıına en uygun ort:ını l :ı rın o lu ş turulmasın a olanak sağlar . Boyutsal mck:ın iizcllikl c ri hakı ­ mından herbiri kü(,·ük bir sarayı andır­ nıaktadır. Büyük ai le tipine giirc o lusan m ekan lar ic.·indc oda en iincm li birimdir. Eski Türk evlerindek i insan yasanıının tüm ihti ya(,· Lırını karşılay:ıhilccek esnek lik ve 1;ok anıa(,· lı kullanını nitelikleri mevcuttur. Od: ılar yan k : ıpalı cyvana ve eyvnalar da çevresi kapalı üstü ac.· ık avlu ya bağlanmıştır. Ya rı giinıülü alt bt m ekan l arı "dcvc lik " (a hır ) veya diğer servis nı ck : ınbrın :ı ayrı lmı s tı r. Zemin ka tı sokağa t : ınıam en kapalı ol:ın Şan lıurfa

ev lerinin üst

katları c.· ıkm:ılarla sokağ:ı

taşı rı Inı ışt ır.

Hasan Pa~a Camii'nin, 15. yüzyılda bölgeyi ellerinde tutan Akkoyunlular sultanı Uzun Hasan tarafından yaptınldığı sanılıyor. 1 Hasan Pad ııah moı qu e ıs thought to have been built by the Akkoyunlu sultan Uzun Hasan, who ruled th ı ı region in the ISth century.

Şanlıurfa ili içinde kü lt ür tarihi acısın dan önemli yap ılar (,·ev re yeriesmele rin de de bulunmaktadır . Bunlardan en önemlisi 1-! arran'dır. Cuma Camii. lli s:ır. ll alep Kapısı. Şeyh lla y t c l llarran i Türbesi \ ' C i.inlü ll arran Ün iversitelerinin k:ılıntıları il c ay: ıkt a k :ılmt.) göze tl enıc kulesi ! larran 'ın eniinenıli anıtsal değc r­ leri arasındadır. Ayrıca ll ar ran · cıa eski Türk cadır­ larını anınısatan pisnıis toprak ilc ins:ı cclilmis kubbeli ev l er sivil geleneksel ıııiııı : ırlnıizin d eğ i ş ik ve karcktcristik iirnek leridir. •

• Dr. !lhan

.Jloor oj' 111./(/ houses hat •e 110 tl'i11dou •s ili the e.rterior tm/ls. u·hile the llfJjJer.floors arejellied. 7/ıe /0/1'11 oj' /larm ll i11 the prol'ince C!/' l'lfa is most j{tmous j{1r the nt ilis 1!/' the u ·orld~'i oldesi 1/ltit 'e l:'iitı •. Other bistoric httildillg' i lt this fascilla/ing to/1'11 are Ct tlllCI Jlosque. IkilTali Fortress. //alep Gate. the Tumb r!f'Seı·b 1/ayt el l/anwti. a11d the t('{{/ch tou·er 11ear the 1/llil 'el-sitı •. //((rmll is also fc11110tts jör its umical mud houses rese111hlinp, traditiu11al Turkish ten/s. •

1\khuluı. arastırıııa c ı - ya zar.

' Or /1/ıoıı

+

38

SKYt I FE

M AYIS

MAY

1996

Al>lntlut is o n•smrcher mu/ //'ri/er.


Yiinsa is one of thı·m. Many wndıl wiılı· famnus fashiım compaııiı·s nıt

Yüıısa

name , w hat you touch is

worsted wool

Yiiıısa

thPir gaı·ments out of

fahriı·s.

What you set• is

theiı·

falll"it :s. We tion ' t mi nd lwing a hen• in

disguise as long as thı· oııes who an· looking foı· thP lu~st kıınw mıı· namP.

YiifiHI i s "'"'

in

Tıır/ı· ,~y.

t. lıa11

of,,,. ''"'M''·'' "'""' fulıri, .., ,,,.,tf,,.,,,.,,

r e ali =in g

tllf• lntnl of

ıı/1

mon, ,, XfJOrl.'i

t/11• utiH' r

of

ııı ool

V

u·. N

Jubrit·....

Turh· i.<lı cOIIIfiOuiı•., .

~

~ fl?tt/J/(t.Ş - -- -

ISTANBUL (212) 278 72 42 FAX 282 50 68• NEWYORK (212) 307 65 22 FAX 307 6710 • OUSSELDORF (211) 720 60 FAX 720 51 50 • LONDON(171) 487 39 89 FAX 487.51 79 • HONG KONG (2) 3677075 FAX 3110589

VÜ N

®e

ısa member ol Hacı Omer Sabancı Holdıng


Ccmsfmlti覺w;nfe. 7faupfb'r覺.fp覺!)of


CONSTAtlfiHOPl E - Çare ı:iı!

0

n l(:c.iji

In Byzantine times the city wct!ls of Istanbul /ed duwn to the seashore at the d isi ri cl 1/0UJ known as Sirkeci, which lay o1t a smail hay. A 16/h century map by Bozok/11 Osman Şiikir shows this bay oıı a somewhat t exaggerated scale . On the hi/lside hetween the sea and 'f'ojJkap1 Palace was Sirkeci Garı, kemerli pencereleri, Selçuklu üslubunu andı ran giri} kapısı , ~ep h ede kull anılan tu ğl a bantları ile dönemia wood of aJJcieJII nin seçmeci mimari an l ayıj ını ya nsı tıyo r. (Ahmet Eken, "Kartpostal/arda Istanbul" kitabmdan) 1 Sirkeci Statıon reprecypress trees . La/er sents the eclectic architecıure of the perıod ,. wııh ıts arched windows, Seljuk-sıyle portal, and courses of brı ek on the on pauilions were façade . (Ahmer Eken, from "Kartpostalfarda lstanbul'j constructed here. one qf whicb was the B uraları çok eski lerde Bizans ' ın ilk sınır­ Alay Köşkü where lan imiş. Kale surları the palace women burada den ize kadar would watcb the inerıniş . Deniz ise Ollaman .fleet of küçük, tatl ı ve renkli galleons and galleys b ir koy görüntüsünset out on campaign . de. Bozok lu Osman Ollaman statesmen Şakir XVI. yüzyı l da built themselues yaptığı harita resmin111ansions along the de bu koyu biraz da shore here, and un/il abartarak çizip bırak­ the 19th cent111y this mış . Denizelen Topremained a peaceji.t! kapı Sarayı ' na çıkan area of trees and yamaç üstünele beş yüz yıllık bir servi konısu varscattered houses. When the sultans leji the gloomy mış. Sonra l arı biraz değişmiş; Osmanlılar burada Topkapı Palacefor new palaces on the sbores qf tbe Bosphorus, at Beşiktaş, Daimabahçe and Beylerköşk l er yapmışlar. Donanına setere çıkarken saray kadınları Alay Köşkü ' nün bir köşesinden ka l yon l arı , beyi, Sirkeci began to chaııge. One by one the old kacl ı rgalan seyreclerlerıniş. Yıllar boyu başka değ i mansioııs aııd pauilion's fe!/ in/o min or were


' Bu bankayla yani Toprakbank'la ben birbirimize çok benziyoruz.

O da benim kadar iyi koşuyor. Yeni şubeler aç1yor. Konsere

gittiğim şehirlerde,

bir bakiyorum o benden önce Duygulanıni şark1lanmla

gelmiş.

dile

getiriyorum. insanlar beni dinlerken mutlu oluyor. Toprakbank da,

insaniann mutluluğuna önem veriyor. -2"' .,..

Q.

>o

E

Birbirimize çok ben:ı:iyoru:ı:.

TAMAM Ml?


Alman mimar Jasmund tarafından tasarımı yapılan Sirkeci Garı'nın mimari özellikleri, sonraki yıllarda Orta Avrupa'da in~a edilen tren garları için örnek olmu~. 1 Desıgned by the Germen archıtect. Jasmund. Sırkecı Statıon later ınspı red the designs for numerous train stations in Central Europe. ş iklikl er

de

olmuş. Osmanlı

vezirlekonaklarını buraya taş ımı şlar. Koy, ağaç l ar ve konaklar XIX. yüzy ıl a kadar yaşam l arın ı o günkü halleriyle sürdürmüşler. Tanzimat padişahlan saraylarını kasvetli Topkapı ' dan Boğaz ' ın ri,

destroyed by fire, their gardens turned into wildernesses and the cypress woods were cut down. By the mid-19th century little of the pas! remained. The Ottoman Empire, allied with Britain and France, declared war on Russia. So began the jamous Crimean War. Britain and France sent troops, artillery and riftes to Istanbul, but faced with the taek oj an appropriate place at which to /and them it was decided to construct a wharf on the edge oj the bay at Sirkeci. The lighthouse which stands there taday was built in place oj the old Ahırkapı Lighthouse at the same

paşaları, şeyhül i slam i arı

ayd ınlı ğına , Beşiktaş'ın neşesine, Dalınabahçe ' nin

görkemine ve Beylerbeyi'n in cilvesine taşımışlar. O zaman buraların dönemi kapanmış. Eski zaman konakları, köşkler harap alımı ş, birer birer yanıp, yıkı lıp tükenmişler; topraklar solup sararm ı ş , servi korLıluğu yitip gitmiş. XIX. yüzy ıl ortasında çok şey değiş­ miş. Osınanlı l ar , İngilizler ve Fransıztarla an l aşıp Rusya 'ya savaş açmışlar . Şu nanılı Kı­ rım Seferi ... İngilizier ve Fransızlar yard ım için asker, top, tüfek göndermiş l er ama bunları karaya ç ı ­ kartmak için uygun bir yer bulamamışlar. Bu nedenle eski koyun kenarına rıhtını yap ılınas ı düşü­ nülmü ş. Eski Ah ırkapı fenerin in yerini alan bugünkü fener de o zamanlarda yap ılmı ş. Zaten Kırını Savaşı'ndan sonra Istanbul Batı'ya bir ölçüele açılır o lmu ş. Tren gelmiş kente. Demiryolunu önce Beyazıt ' a kadar getirip oradan tünelle Haliç'e indirmeyi düşünmüşler. Aceleci Abclülaziz ise, " Yapın , çabuk olsun! Gerekirse Topkapı Sarayı ' nın içinelen geçirin" demiş. Tren yolu da böylece kıyılar boyu, cennet bahçeleri , sahi ldeki ağaçları , bin yıllık

time. Ajter the Crimean War, Istanbul became increasingly westernised in many ways. The railway arrived, and it was first proposed that the line should take a route through Beyazıt and from there run underground down to the Golden Horn. But the impetuous Sultan Abdülaziz was in too much oj a hurry to wait, and instead gave permission for the railway to pass through the grounds oj Topkapı Palace. So, for the sake oj saving time, the beautiful woods and exquisite palace gardens along the shore here, together with a seetion oj the ancient walls, were destroyed to make way for the railway line.

46

S KYLIFE MAYI S

+

MAY

1996


Tatilya Cumhuriyeti kent yar;;amının sunduğu hava kirliliği, gürültü, stres, trafik gibi nimetlerden (!) bunalan yediden yetmir;;e herkese kapılarını açtı. Kendine ait sınırları, bayrağı, marr;;ı, anayasası ve cumhurbar;;kanı olan; dünyanın en küçük ülkesi Tatilya'da doğal çevrenin tükenen güzellikleri yar;;atılıyor.

Tatilya'nın yüzölçümü, bir futbol sahası kadar. Üstü muhter;;em bir cam kubbeyle kaplı ve böylece, içerde mevsim hep ilkbahar. Acıkan, susayan, yorulan; canı çay, kahve, meyve suyu ya da bir tatlı isteyenler için de her r;;ey var : ltalyan restoranı Ristorante Tatilyana, Astro fast-food ve kafeler konukları ağırlıyor.

Gökkule, Ala bora, Kaydıraks, Çufçuf, Pırpır Filo, Curcunel, Tatilya Ekspresi, Otobam, Sinerama, Oyunpiks... derken Tatilya'da kahkahalarınız heyecanlı çığlıklara karır;;ıyor, zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Tatilya, hayal edilmesi olanaksız sürprizleriyle sizleri bekliyor.


Tbe IrailiS W /lle to the en d of tbeirjou m ey at Sirkeci. and desig ns for a large stalion u•ere suhlllilled by an e np, i neer na med llirsb, a n otber eng ineer na med Him , and a Germa n arebiteel nameel jasmund. The laller·s design was se lec ted, and constmct ion he,(!a/1. Tbe stalion huilding. cal/ed .l1iişir Hamdi ilk hizmete girdiği yıllarda Sirkeci Garı (Ahmet Eken, "Kartpostal/arda istanbul" kitabından). Sirkeci Garı Paşa Station, u•as günümüzde de binlerce insana ula}ım hizmeti veren bir merkez konumunda. 1 Sırkecı Sıaııon soan alter ıı was opened (Ahmet Eken. from "Kartpostal/arda Istanbul"). Taday thousands of commuters pass through Sırkecı Station opened on .3 May every day. 1890. Abdiilbamid ll surları yok ederek gide did not a ll enel the gide Sirkeci'ye kadar opening si11ce be uzanmış. Bu arada bir neuer left the sa.fety of taraftan denizin kıyısına his palace at Yıldız rıhtım yapını ı mı gir i ~­ u n/es.~· absolu te~v necıniş l er. Deniz derin ve essaly. tabanı çukurluymuş. At that time tbere were Dolma topraklarda kazı ­ no otb er h uildi ngs lan temeller bir kaç kez ara u nd th e station, çökm ü ş , bir kaç kez yewbicb witb its oriental niden yap ılnıı ~. Rıhtım ­ mot~fs, exotic design, lar yapı l adursun; demirco/o u red li/es and yolunun bittiği yere öngreat clock totl'ers glitce büyük bir istasyon tered /ike a jewel. lt kurulmuş; sonra büyük was illuminated at bir gar yapı lm asın a girişilmiş. Hirsh adında bir mülıi,!!b l by gas lighting and beated in winter by hıtge hendis , J-Iirn adında bir başkası projeler yapmışlar. stoues impo11ed by Austria. Tbe ground deseellt/ed Sonunda .Jasmund adındaki bir Alman mimarının in terraces to the sea. Tbe orientalist sty le created by projesi ile bugünkü gar binasının yapını m a girişi l ­ }asmund was g reatly admired, and injluenced the miş . 3 Mayıs 1890'da Müşir Hameli Paşa Sirkeci Gar designs of oth er architects for ra i/way stations binasını açmış . Zaman ın padişahı Il. Abdü lhamicl th rougbottl Central Europe. Yıldız'daki sarayından dışarıya çıkmadığı için , açılışa Sirkeci Station has been seruing train passe1ıgers gdınenıiş. arriuing c111d depart ili,(! )i'0/11 Istanbul for uuer a O zaman larda Gar bir büyük boşluğun ve toprak centı uy. White u•aitinp,.for tbeir trains to arriue they rengi tarlaların içinde doğu lu motitleri, egzotik biçica1 ı indulge tbeir nostalgia for the pas! i11 the mi. renk renk çin ileri. büyük saat kuleleri il e bir restaurant here. 7be Orien t ll.\press. t/lhich i11 ils mücev her gibi parlaınış. Ama elektrik o lm ad ı ğı için time carried kings. princes and statesmen to Istangeceleri havagazı ile aydınlatılır ve kı~ aylarında bul, no lonp,er e-·'dsts. Sirkeci Station s age qf .~plen­ Avusturya'dan gctirtilen büyük sobalada ısıtılırmı~. dour has lo118 gone, bul we e/der~)' people stil/ Deniz ise geriye çekilmiş ama yine de garın yanı rememher bow the generatian hefore us deseribed başında imi~ ve buradan denize tarar.,:alarla ini li rm i ş . it. Le/ us c/ose ow· ~)'es top,ether a nd watch the cu rBir başka önenı l i şey daha \'ar. Mimar .Jasınund öyle ta ilt rise 011 the pas/: bir stil yaratmış ki. daha sonra Orta Avrupa'da yapı ­ '! he year is 1895. The Orie111 li.-\press has arriued at lan tren gadarının projelerini çizen mimarlar bu Sirkeci Station, heauing, g,reat sigbs and pıt}jlng out stilden yararlanm ı şlar. smoke. Takinp, a /as/ 1ı oi.~) ' breath. it stops. Proud Sirkeci Ga rı yüzyı ld ı r Istanbu l yolcularına hi zmet h'uropeans in /ong black coats. hig,h starched co/ediyor. Insanlar sa l on l arında tren saatini bek li yor, lw :~ and top hats. with canes i11 ham/. di,(!lı(/led

48 S K YUFE

MA YIS +

MA Y

199 6


:D

m

o

<=

o o

:D

..,

o

"':D

l>

...

l>

RSA Teı ~·t90 • 224) 261 06 os Fax: (90 • 224)_261 os 69 lONDON Tel: (O· 171) 636 60 6ft Fax: (O· 171) 631 10 14

·-

~

.

~

a ~

~--

=

' ~

~

~

~


lokantasında

içki masaeskiye özlemlerini gicleriyorlar. larının ba~ında Zamanında

kralları ,

prensleri ve dünya büyüklerini ta~ıyan Orient Express aıtık yok. Sirkcci Garı bir devlet düşkü ­ ni.i... Biz yaş lı insanlar ise o eski öyküleri unutmuyoruz. Gelin birlikte gözlerimizi kapatalım ve bir eski zaman sahnesi

nn

açalım: Yıl

189S'clir. Orient Express cluınanlar , hışırtılar içinele Sirkeci Garı · na Garın iç süslemelerinde özellikle vitraylar dikkat çekiyor (Üsue). Gar lokanıası, geçmi} yıllarda Bab-ı Ali'nin ve edebiyat dünyasının tanınm ı} isimlerine ev sahipliği yaparken, bugün "Orient Express" adıyla, daha çok turistlere girdi. Gürü ltülü bir son hizmet veren bir restoran görünümünde. 1 The sıaıned glass windows are a striking feaıu re of the stat ıo n's ı nte­ soluk a ldı ve durdu . Sirıor d ecoıatiorı labove). Tha Station Restauranr, whıch used to be a meeting place fo r journ a li sıs and w rııe rs, has yah uzun sakoları. elik now been reııam~d the Orıerıt Express and ıs frequenıed maın l y by t ou r ı s ıs. kolalı yakaları , bastonları , silindir şapkaları içinTurkish paşas u•ilh gold ele kibirli frenkler , yalepau/ets and dress swords, and clızlı apoletleri ve şakır­ e/egant /adies dressed in the clayan kılıçları ile görfatesi fashions, !heir braided, kemli paşalar, yerleri sü.f/ounced skirts brush.ing the püren fistolu, fiyong lu , grouııd and their narrow fırfırlı , renk renk damelli waists tightly corseted, wearing ve korsajlı giysi leri , geornate ha/s with wide brims. niş kenarlı süslü şapka­ /ong gloves and canying smcı/1 ları , küçük ipekli şemsi­ s ilk su nshades des ce nd to the yeleri , uzun elclivenleriyplatform . Most of 1hem w i ll le o yüzyılın zarif ha make !heir way to Beyoğlu, nımları. .. Beyoğlu ' nda perhaps to stay at the Pera kalacakları otellere, söz Pa/as Hotel. Bul the roads are gelişi Pera Palas'a gidecekler. Ama yollar bozu ktur, mudt~y and ill-paved, and piles of timber jl/l the yoll ar çamurludur; kıyıdaki m e ydanı odun y ığınl a n open grouııd between the statio11 and the sea, doldurmuştur. Çünkü orası odun pazarıdır. Köprü which is the wood market . Tbe bridge across the Golden Horn is still the old bridge, with a sur:face of 1872'cle yap ılan, clö~emesi birbirinden ayrılmış tahtalardan ol u ~an eski köprüdür. Buralardan arabayla geçplanks. Crossing this bridge by carriage means a mek zor ve zahmetli. Bunun yerine ga rın önünde Pera hunıpy ride, so ma11y people wait.for the sedall Palas otelinin gönderdiği tahtıreva nl a r beklemektedir. chairs sen! by Pera Palas Hotel .for its c/ients. They Yolcular bu üstü a ç ık , mavi kuma ~ larla döşe nmi ş · Aıt elim h int o these u nroo.fed conveyances upho/stered in blue fabric, rejlecting the Art Nouveau s(yle of ouveau ' stilini yansıtan tahtırev a nlara binecekler ve o günlerin renkli kalabalığı içinde sallana sallana Beyoğ­ the period, and sway through the co/our:fu/ crowds lu 'na çıkacaklar. across the Golden Horn and up to Beyoğlu. · Artık gözlerinizi açın; çünkü yıllar geçip gitti. Uçaklar, Open your eyes, because the years have jlown by, and planes and cars have pushed the train info the otobüsler trenlerin yerini a ldı. Bu kez garı günlük işle­ rine koşan montlu , kasketl i lstanbullular. mini erekli backgrou11d. Taday the station isfi/led with workers tezgahtar genç kızlar , Batı' da çalışmaya giden veya in caps and shopgir/s in miniskirts. The roar of the 110isy city araund makes it impossible to hear the oradan dönen işçiler dolduracak . Büyük kentin uğultu ­ whistles oftrains which once evoked such a spirit of su içinde, belki tren düdüklerinin sesi bie i ş itilm eyecek adventure and images ojfaraway p/aces. • artık... • • Cahil Kayra , f ormer govemmelll mill ister.

' • Cahil Kayra , eski bakan , yazar.

50

SKY i....1 F E

MAY IS

+

MAY

1996

ıl' riter.


Türki ye G ene l Di stribü tö rü: Do ğ u ş Oto m o ti v Sa nayi ve T icare t A . Ş . Esk i B üy ükd e re Cad des i Ayazağa Yo lu o:23 80 6 70 Ay a zağa-Masia k /İsta n b ul Showroom Tel: (0212) 276 50 27- 29 Ye tkili S a tı c ıl a r ve Serv is le r : Bursa Sönmez (0224) 26 1 08 38 • Çorlu Ünal (0282) 651 22 32 • Es k i şe hi r Il gazlar (0222) 22 1 27 65 • Gaziantep Ş ahin taş (0342) 339 48 00 (3 hat) • İ stanbul Ersoy (02 1 4 11 62 79-80 • İ zmi r Gönen 46 3 so·64-65 • Kayse ri Öz- Sa (03 52) 223 68 78

Audi A4, 5 valve sessiz motoru, quattro

özelli ğ i ,

ABS ve EBV fren

sistemleri , dört kollu ön havayastığı ,

aksı ,

çift

gerdirrneli emniyet

kemerleri gibi güvenlik ile maksimum koruma

unsurları

sağlar.

~~rüş keyfini garantiler.

Kendinizi böyle güvende · hissedeceğiniz

bir ·yer daha var.

Eviniz. DOGUŞ OTOMOTIV BIR t!j DOGUŞ HOLDING KURULUŞUDUR

Vors prung

d~~~! (]]D


STATION

RESTAURANT

IN

ITS

HEYDAY

BİR ZAMANLAR By

ISLAM ÇUPI •

Photos ISA

GAR LOKANTASI

ÇELIK

Gar tokantası 1950-60 yıllannda, Sirkeci ve civannın kafası­ nın pencerelerini her türlü esnaflığa ve işe açmış kalabalığı ile, uğraşı gazetecilik ve her türlü kitap yazıcılığı ve çevirmenlik olan bir elit kelime kuyumcusu grubun uğrak yeri idi. Gar lokantası , hem Sirkeci'nin tüm banliyölere açık hinteriandı ile, hem gecenin ilerlemiş saatlerini Beyoğ­ lu'nda söndürecekler, hem de vapurla karşı yakaya geçecekler için ideal bir alkole başlama yeri idi. Osmanlı sarhoşluklannı hfıla saklayan antikliği, yüksek tavanlan ve gizemli mimarisi, müdavimlerinin "full -alkol"e rağmen beyefendiliklerini koruma gustosu ve dünya tatlısı badana kafalı müstecir Urfalı Razaman'ı ile Gar lokantası , anılan tarihte İstan­ bul'un en önemli dem istasyonlanndan biri idi. Saat 10.30-ll.OO'e doğ­ ru elleri yataktan kalkar kalkmaz titreyen alkolikler duble tazelemek için gelir, öğlen yemeklerini gümrük komisyonculan oto satıcılan ve parçacılar eşliğinde bir-iki kadeh rakı refakatinde savarlar, akşam güneşi yüksek binların arkasına dü ş ünce , Bab-ı Ali'nin ağır toplan ile kitapevlerinin yazar ve çevinnenleri sökün ederdi. Akşam Gazetesi'nde birlikte çalıştı­ ğım , iki rakı kadehini hergün tokuş­ tuğumuz Orhan Menemencioğlu ile, o tarihte müşterek bir masa kunnuş­ tuk, Gar'da ... İlk tanıdığımız edebiyat büyüğü , Akşam ' ın dış haberler müdürü Selahattin Hilav ' dı o sıra­

In the I950s and 1960s, the Station Restaurant at Sirkeci train station was the meeting place for journalists, writers, translators, and all those other elite jewellers of the written word, wbo stood out from among the crowds dedicated to business and trade in Sirkeci and its eııvirorıs. As the main station for Istanbul's western hintertand of suburbs, coııve­ niently close to Beyoğlu on the other side of the Golden Horn whose nightclubs, theatres and cinemas offered a night out on the town, and just a step away from the ferryboat terminals for those whose homes were on the opposite shore of the Bosphorus, Sirkeci was the perfect place for an early evening drink. With its pervasive memories of Ollaman period tipplers, oldfash ioned decor, high ceilings and architectural mystique, a clientele of gentlemen who remained so even after imbibing their fi/1 of alcohol, and the goodnatured proprietor Urfalı Ramazan, whose hair seemed to have been whitewashed, the Station Restaurant was one of Istanbul's faremost tippliııg stations at that time. Alcoholics whose hands began to shake the moment they got out of bed would arrive araund 10.30 or 11.00 for a double rakı, followed by custmns agents, car deaters and spare parts merchants who tassed of! a couple of glasses of rak ı with their lu nch. Tben as the evening sun sank behind the tali office blocks, the hea vyweights of the Turkish press, writers and translators would make their appearance. At that time I and Orhan Menemencioğlu were working together at Akşam newspaper, and every evening clinked two glasses of rakı together at the same table in the Station Restaurant. The first literary pundit we had met was Selahattin Hi/av, foreign ııews editar of Akşam. Hi/av did translations of French surrealist literature by Tristian T'Zara, Andre Bretton and Sartre, and his tab/e would be equipped not only with vodka and the accessories of the season, but also the book he was transfating at the time, and empty paper on which

lar ...

Hilav, Tristian T'Zara'dan, Andre Bretton'dan, Sartre'dan gerçeküstücü Fransızca çeviriler yapar, masada vokta ve mevsim aksesuan ile birlikte, kitabın aslı ve Türkçe'ye aktar.ı­ cağı boş kağıtlar bulunurdu. Son derece dikkatli ve titiz çalışma­ sı , masanın bir yanına akademik bir kişilik kazandınrken, öteki yanı ile bize laf yetiştiren bir alaturka hoporlör olurdu. Fethi Naci, Atilla Tokatlı, şair Edip Cansever ve ekibi başka bir masada, "Türkiye'de roman var mı yok mu?" tartışması­ na kafa açarlar, Edip Cansever çok sıkça, "sporun şairi " diye laf sallardı, bana ..

52

SKYLIFE

M AY I S

+

M AV

1996


he wou/d pour the Turkish. He worked away with such concentration that his tab/e took on an academic air. This was offset, however, by his habil of butling in on our canversation /ike a loudspeaker. At anather tab/e were Fethi Naci, Atilla Tokat/ı, the poet Edip Cansever and his circle. They would launch into a debate about whether the novel existed in Turkey or not, and Edip Cansever would frequently address me as the "Jıoet of sport". The novelisi Oğuz Atay wou/d sit alone. He was usually absorbed in thought and silent, seeking origiııal subjects through the cigarette smoke. I wou/d ııot be surprised if the tar black pessimism of his "The Lost Ones" and the sloganistic candar of his "Novel of a Scienlist " had flowered in the Station Restaurant. Sait Kesterli, last edifor of Gece Postası, would drink his half bottle of Külüb rakı at one of the tabtes outside on the plalfonn where he co u/d see the trains. When debate flared up about wbetber the old or new newspapers were better, be would claim that the old carried more c/out, and teli the following anecdote: "In our time, when the water was cut of! and journalis/s tbrew a couple of fisb baskets into the reservoir, and then published their pbotograph with the beadline "Dead Pig in Reservoir!", the mımicipality would be turned upside down, and rıi.Sb to send an'Official to the newspaper to apologise. " When Muzaffer Buyrukçu, Zafer Sülek, Afif Yesari and Sefa önal gatbered araund anather tab/e, Jiterature and art would be transformed into two different striptease acts with western and eastem legs. Because Buyrukçu paid the bill, his tab/e would declare him "novelist of the century", at whicb Yesari would pick up the map of New York open in front of him and depart for anather t'~ble to write the next cbapter of Mike Hammer because they were ruiııing his cancentration Abdu/baki Gökpınarlı and Orhan Menemencioğlu never saw eye to eye on theological matters, and one's defence of Hazreti Ali countered by the otber's claim of Muaviye 's rightful status would set the tab/e in an upmar. Throwing aside the dignity his advaııced age called for, Gökpınarlı would challenge Menemencioğlu to a duel then and tbere in the station. Nusret Sefa Coşkun was former Republican People's Party big shot, one of the spotless moral foundation stones of Turkish politics and fonner lead writer for Yeni Sabah newspaper. I think this literary hullabaloo at the Station Restaurant put paid to what be had intended to be a tranquil retirement in a cbeap hotel room in Sirkeci.

Romancı Oğuz Atay bir masada yalnız başına otururdu. Genellikle dalgın ve konu ş­ masız olur, sigara dumanlarından konu orijinalliği arar, " Tuıunamayanlar" romanının

zift gibi kararnsadığı ile "Bir Bilim Adamının Romanı " adlı yapıtındaki sloganlı a ç ıklığını

Gar'da yeşerttiği pekala söylenebilirdi. Gece Postası ' nın Cumhuriyet döneminin sonlarındaki yazı i ş­ leri müdürü Sait Kesterli, yarım şişe 'Kulüb 'ünü trenler gören, dış peronda içer, o eski ve yeni gazete tartı şması açıldığında "eskiler daha itibartı idi " der ve su anektodu anlatırdı : "Bizim zamanımııda bedava suyu kesildiği için Terkos'a iki çavelye attık­ tan sonra fotograf çekip 'Gölde domuz !eşi çıktı!' diye neşriyat yapıldı­ ğında , Belediye biribirine girer ve Bab-ı Ali 'de özür dileyecek adam ararlardı. "

Muzaffer Buyrukçu, Zafer Sülek, Afif Yesari , Sefa Önal bir başka masaya çöktüğünde , edebiyat ve sanat batı-doğu hacaklı iki değişik "strip-tiz"e döner, Buyrukçu hesabı ödediği için masa tar.ıfından " çağın romancısı " ilan edilir, Yesari konsantrosyunu bozulmasın diye önüne serdiği ew York haritasını alarak Afif "Mike Hammer"in yeni bir formasını yazmak üzere masa deplasmanı yapardı , aniden .. Abctutbaki Gökpınarlı ile Orhan Menemencioğlu'nun teolojik yorumlan hiç birbirine uymaz, birincisi Hazreti Ali olunca ikincisinin Muaviye'lik rütbesini öne sürmesi masayı allak bullak eder, Gökpınarlı yaşına sakalına bakmadan Menemencioğlu ' nu resmen düelloya davet ederdi, Gar'da .. . CHP 'nin eski kodamanı Yeni Sabah Gazetesi eski başyazarı ve bir zamanlar Türkiye politikasının tertemiz ahlak temel taşla­ rından Nusret Sefa Coşkun ' un , Sirkeci'nin üç liralık bir bekar odasında geçen otel asude emekliliğini Gar' ın bu edebi şamatası çok erken öldürdü, galiba ..

Yesari

• İslam Çupi, gazeteci - yazar.

* İslam

53.

SKYLIFE M AY IS

+

MAV

1996

Çupi isa journalisi and writer.


Duşakabin'in

1\fDUŞAKABIN'

?1'.:2 [tiePPE]

Hanetti

se damixa

Jlt®~~

MAAlNEA

yaratiCISI


1ntermart'tan çağdaş

banyolara çözümler ... Modern banyolar için dün banyo perdeleri yeter-

liyken, bugün

duş

kabinleriyle

donatıyoruz banyoları .

Dün küvetin ne önemi var derken , bugün

çağdaş

akrilik küvetler banyolardaki yerini çoktan almaya başladı

bile.

işte banyo kültürünün böylesine hızla değiştiği

bir dönemde Türk tüketicisini

duş

kabini

kavramı

ile

tanıştıran intermart, bugün tüm ıslak hacimler için

yepyeni çözümler sunuyor ... Dünyanın

dört bir

tarafına yayılan

şirketiyle

127

bir dünya devi olan Masco Corporation /AB D grubuna

bağlanan

lntermart'ta,

Dusakabin'lerin, Sanetti Banyo

alıştığınız

Mobilyaları ' nın

Teknarnar Dus Tekneleri'nin

yanısıra ,

ve

hidro-

masailı

akrilik küvet ve tekneler. banyo aksesuarları , armatürler ve du takımları

ile de Hazırlıklı

karşılaşacaksınız.

olun , artık banyonuzu

baştan aşağıya

yenilernek için yalnızca intermart'a geleceksiniz.

i

NT

ER

" Ban y onu zd a b i r

MART ayr ı c al ık

"

GENEL MÜDÜRLÜK Okmeydanı Darülaceze Cad. Famas iş Merkezi No: 43/5 Şişli 1istanbul Tel: (212) 220 45 17 - 220 58 74 - 220 59 89 Faks: (212) 220 56 74


BOOK REVIEW

By UGUR GÜRACAR

ÇILGI N BiR iSTANBUL KiTABI

Anılarda İstanbul

" Anı larda

Istanbul 1 llommage an Istanbul " geçtigünlerde kitap, konser ve sergi üçlemesinin bir ayağı o larak tan ı tıldı. Istanbul'da Librairie de Pera ve Berlin'de Ex Oriente Lux tarafından ortakla;ia oluşturulan kitap, deği;ien lstan lJLıl'a ithaf edilmiş bir " 1-Ioın ­ mage". Malıa l ı ressam jean Schranz ' ın 1855 tarihli ve yaklaşık 5 metrelik dev Istanbu l panoramasının tıpkıbasıınını , bu gravü rün sepya kopyas ı üzerine Ressam Hanefi Yeter'in , kentin 150 yıl sonraki değ i ~im i ni yansıtan elle renklendirilmi;i özgün baskısı­ n ı , yine Hanefi Yeter'in özgün baskılarıyla süslenmiş l l Istanbul ~arkısının nota l arını, güftelerini ve Almanca çevirilerini , ve bu >iarkı­ l arın Sema & Taksim tarafından icra edilmiş yorumlarını içeren bir CD'sini ba rı nd ırı yor. CD'de, Münir Nurettin Selçuk'un Kal am ı ş ' ından Oede Efendi'nin Gülnihai'ine kadar 11 şarkı saksafon, piyano ve kontr:ıbas eşliğinde yorumlandı. Grubun bu çalışınasına Okay Temiz de konuk sanatçı olarak katıldı. Almanya 'da özel olarak yaptırılan bir kağıda sadece 100 tane basılan kitabın , bütün kalıpları ve ori-

Hamage to Istanbul is part ofa trio-book, concert and exbibilion-dedicated to cbanging Istanbul. A. joint production of Lihraire de Pera in Istanbul and !:'.>.: Oriente Lux in Berlin, the book has been printed in a limited edition ojjust a bundred copies. ll comprises a facsimile print of the enormous 5 metre panorama of Istanbul by the Maltese painter jean Scbranz daling from 1855, anda sepia copy of the same panorama ouerlaid by a bandcolou red original print by Hanefi Yeter reflecting the changes to the city 150 years later. A nother surprise is the sheet music for ll istanbul sungs again decorated witb original printed by Hanefi Yeter, their ~yrics in Turkish and Gernıan, and a CD of the soııgs rendered by Sema & Taksim to the accompaninıent of saxopbone, piano and double bass. 7be so11gs ra nge from Münir Nurettin Selçuk 's Kala m ış, to the 19tb centıoy composer Dede t.Jendi's Gü/nibal. Famous Titrkisb percussionist Okay Temiz is guest artisi 011 Ibe album. Eacb of the hınıdred copies printed on special paper produced on Germany is numbered and

ğimiz

NEVV VISION OF ISTANBUL 56

S KYLIFE MAYI S

+

MAY

1 996


Yükseklerde olmay• biz de seviyoruz.

We, too, enjoy being high fliers.

KALITE GÜVENCE BELGESI

Demirdöküm kalitede, konfoıda daima yüksekleri yatırım l arı

hedefledi. Yeni projeleri, yeni

ile bunu her

zaman gerçekleştirdi. Tesisleri, uluslararası kalite belgeleri ıso

9001 ve

ıso

mükemmellikte.

9002'in de Isınınada

belgelediği

ve su

gibi,

u l uslarar.;ı

ısı tıcılannda

Türkiye'nin

teknoloji lideri. Yüksek konfora, olağanüstü ürünleri tüm dünyanın tercihi. .. müşteri menınuniyeti

ihtiyaca cevap veren

estetiğe

Demiıdöküm ,

sahip

Türkiye'de

en yüksek olan marka. Her geniş

ürün yelpazesi, çevrenin

korunmasındaki duyarlılığı , doğalgazdaki öncülüğü

hep ilk

s ı ral arda.

her zaman

Siz de

başarmış

hayat ın ı zı,

yükseklerde

Demirdöküm'le yaşayın.

ile

o l mayı

üstünlüğü

Jieled the ultima/e in comfort and

quali~y,

with a jlow of

new projec/s and investments JiMred towards C011Siant improvement. lls plan/s

are

at

the

biJibest

/eve/

of

international excellence, as verified by the in/ernationalquality accreditalion of ISO 9001

mıd ISO

9002. Demirdöküm is the leadinJi name in state of the

art heatinJi equipment and water-beaters in Tttrklf)l; the brand wilh the hifihesl lwel of customer satisfadion. lt

has always

awar111ıı:ss

rımJie

be111ı

a forerunner in environmental

and utilizatioıı of natural ;.:as; its broad

of products answı'rinJi all your healiııJi needs.

With such hifih /eve/s of comfort and unparalleled aesthetic qualities, il is smail wonder Demirdöküm products are the first choice, all around the world.

You 'li warm to our quaUty .. .

~ Koç

(f) Demirdöküni


BOOK REVIEW - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

jinalleri imha edildi. Her bir nüsha ve içindeki özgün baskılar numaralandı ve sanatç ıl ar tarafından imzalandı. Yani "Anılarda Istanbul", yayımlandığı andan itibaren "anı l arda kalıyor" . Kitabın cildi , Avustralya'dan getirilen yekpare sığır derisi kullanılarak Almanya ' da elle yapıldı. Schranz' ın 150 yıllık Istanbul gravürünün üzerine bugünkü İstanbul'u çizen ve boyayan sanatçı Hanefi Yeter, seyyar satıcıları, otobüsleri, reklam panoları ile "kendi gözünden" bütün karmaşası ile bugünkü İstanbul 'u yorum l adı. Kitabın editörleri kitapları için şunları söylü yor: "Gerçek bir sanat ürünü. Bir şey gibi değil , kendisi. Deri gibi değil , deri; el yapısı kağıt gibi değil, e l yap ı s ı kağ ıt. Bir şeyin sa n at o labilmesi için, önce gerçek olması

l azım."

Editörler, mükemmel ve iyinin arasın­ daki tek farkın

"ay rıntı "

olduğunu

vurguluyor , ve bu kitapta hiçb ir ayrıntı­ nın gözelen

signed by the artists. All the arigina/s and printing blocks have been destroyed. The hand-too/ed bindings were made in Germany from Australian leather. Over Schranz's engraving showing the Istanbul of 150 years ago, Hanefi Yeter has depicted street uendors, huses, advertising pane/s and all the confusion of modem Istanbul as seen through her own eyes. The book's editors declare that thisisa true work of art in itseif, with its handmade hinding and paper. They stress that the dWerence hetween perfection and the merely good Lies in the detail, and here exeellence has heen sought down to the tiniest detail. The hook alsa features uarious articles on Istanbul taday. New editions of the hook, with additional articles, w ili he published annually from now on. Hanefi Yeter, who was bom in Bayburt in 1947, has devoted months ql work to preparing her illustrations. She studied in the studio of Bedri Rahmi at Istanbul Academy of Fine Arts between 1967 and 1972, and at Berlin School of Fine Arts in 1973-1978. Her work has been exhibited at many exhihitions araund Europesince 1975, and can be seen in several museums. She has been living in Berlin since 1978. •

kaçınılmadığı­

nı ifade ediyorlar. Kitapta İstan­ bul Şa rkıl a rı­ na, İstan­ bul'un bugün yaşayan yüzüne

da yer alacak. Kitaba her

yıl

-

ilişkin çeşitli yazıl ar

bir veya iki yL:ni ma-

kale e klenecek ve bu şeki lel e kitabın macerası sürecek. Böylece İstanbul 'a "Hommage" üç ayrı mecracla akacak: resim , müzik ve yazı. Kitaba hiç yüksünmeden gönlünü ve pek çok zama nını veren sanatç ı Hanefi Yeter 1947'cle Bayburt 'ta doğdu. 1967 - 1972 yıllarında İstanbul Güzel Sana tl ar Akademisi Be dri Rahmi Atölyesi ' nde öğrenim görd(i. 197 3'te Milli' Eğitim Bakanlığı bursu ile Berlin'e gitti. 1973 - 78 yılların­ da Berlin Güze l Sanatlar Yüksek Okulu ' nda okudu. 1975 y ılından beri hemen hepsi Avrupa 'da olmak üzere birçok sergi açtı. O tarihte n beri Berlin ' de yaşayan sanatçının Avrupa ' nın birçok müzesinde eserleri bulunmaktad ır. •

58

SKY UFE

MAYI S

+

MAV

1996


Doktora veya üstü akademik unvanınız ve yayımianmış eserleriniz varsa siz ve aileniz

"USA GREEN CARD" sahibi olabilirsiniz! ~-

-- --

-- -- --

-- --

-- -- -- -- -

-

AMERICAN IMMIGRATION ADMINISTRATION CENTER Mailing Address : American lmmigration Administration Center 9301 Wilshire Bl vd ., Su i te 414, Beverly Hills, CA 90210 USA Tel: 001 -3 10-2850871 Fax: 001 -310-2850762 Name and Fami ly Name : .............................. ... .. ... .. .. ........ .. ... ..... ...

Datc of Birth

Place of Birth

Marri ed/S ingle

Number of Childre n

Their Ages

Hi ghest Academ ic Record: ... ..... ...... ...... .. .. ... ....... ....... ....... .... ... ...... ..

Gr::ıduation

Number of Publicat ions

Work Ex perie nce : ..... ..... .... ......... ...... ........ ...... .. ...... ..... . .

Preseni Occupation

Home Tel

Home Address

Bıısin es s

Tel

Business Address

Busines~

Fax

Date


YENI

istenildiğinde

taş ı yıcı

#

ile ... Tempra SW,

sahip. Tck ve çift

ILARI ICIN

B Genijliği

TEMPRA

parçalı

daha da

gen i ş

bir iç hacimeve rakipsiz bir bagaj kapasitesine

olarak katlanabilen arka

genişletilebi l iyor.

çubuklu üst bagaj perdesi ilc

Geriye

aynı

koltukları açılabilir

sayesinde

bagajı,

arka tamponu ve

zamanda çok da fonksiyonel.

Gücü ile ... Tempra SW, yeni 1.6 litrelik enjeksiyonlu ve 2.0 litrelik 16

va l flı

güçlü motor seçenekleriyle gerek

yolculuklarda mükemmel bir performans

şeh i r

sağlıyor.

içinde, gerekse uzun


WAGON

STATION

••

••

TEK COZUM • #

Güvenliği

ile ... Airbag (hava

fren sistemi ve dünya

çalınma

riskine

standartlarındaki

yastığı),

karşı

dört sensörlü elektronik ABS

Fiat CODE Immobiliser, Tempra SW'un

güvenlik seçeneklerinden sadece

birkaçı.

Estetiği

ile . . . Nefes kesen çizgilere sahip Tempra SW, tam otomatik klima

seçeneği

ve 2.0 i.e. 16V'da bulunan

isteğe bağlı

lüks deri

koltukları y la aynı N

zamanda eşsiz bir konfor duygusu rakipleriyle

ka rş ı laştırın;

yaşatıyor.

Siz de Tempra SW'u

yakından

neden "tek çö z üm " olduğunu daha iyi

inceleyin,

anlayacaksınız.

IlliiiiB

o

"'


JiSTANBUL, ANKARA, iZ MiR, ANTALYA J J --=

N E

-=..ı

ws

I

A B

GUIDE:HOTELS, SPECIAl

o u

T

liCE~SE

T

o w

N

HOTELS,HOLIDAY

VlllAGES. MUSEUMS, SIGHTSEEING, EMBASSIES ...

9. ULUSLARARASI \'API KREDi GENÇLiK FESTiVALi 9th International \'ap1 Kredi \'outh Festival u yıl dokuzuncube Nintb Internasu düze nl e necek tional Yapı Kredi o lan U luslararas ı Youtb Festival Yapı Kredi Gençbegins on 19 May. lik Fest ivali , 19 Tn all 950 p erMayıs ' ta ba ş lıyor. Festival formers from 25 countries bünyes indeki gösteriler will take pla ce at this AKM, Aç ıkhava Tiyatrosu, year's f estival, wbicb covAya Irini ve Rumeli Hisaers a wide spectrum ranging from classical music, rı'nın yanısıra Antalya ve bal/et and dance to vocal Çeşme'de de gerçekleştiri­ music, blues and ja zz. lecek. 25 ülkeden 950 sanat ç ının katıla cag ı FestiThe concerts will be be/d at Atatürk Cu /tura/ Genval, klasik mü zikte n bale tre, Openair Tb ea tre, ve dansa, vokal müzikten Hagbia Eirene and Rumeli geleneksel sanatlara, bluHisarı Fortress in Istanbul, es ve caza kadar uzanan and at venues in Antalya çok geniş bir yelpaze her and Çeşme. Guest artists zevke hitap edecek . Bu this year include the eeleyılki ko nukl a r arasında bra/ed bass baritane Bryn uluslararas ı mü zik dünyaTerfel, g rea t flamenco sında saglam bir ye r edidancer A ntonio Gades, nen bas bariton Bryn Terreco rd Grammy award fe!, büyük fl amenko ustawinner acol.IStic gu itarist sı Antonio Gades, Gramtar/ Klugh, and the "Winmy ö dülü re ka rtm e n i ton Marse/is of guitar " (arlos Saura'nın "(armen" filminde izlediğimiz ünlü flamenko akustik gitarcı Ea rl Klugh dansçısı Antonio Gades de Yapı Kredi Gençlik Festivali'nin konukları Stanley }ardan . There are ve "g it a rın Winton Marsearasında. 1 Celebrated flamenco dancer Antonio Gades, known to two sıuprises for devotees of lis'i'' o larak anılan Stanley audiences of Carlos Saura's Carmen, is among the guests of Yapı the saxopbone: Gato Bar)ardan da var. Ayrıca sakKredi Youth Festival. bieri, who composed and sofon m e raklıları iç in iki sürpriz isim , "Paris'te Son Tango''nun mü zik lerin i played the music for "Last Tango in Paris ", and bolder of two Grammy awards and l!le-long besteleyen ve ça lan Gato Barbieri ile iki Grammy ve acbievement award Paquito d 'Rivera . hayat boyu ba şa rı ödü lü sahibi Paquito D'Rive ra da

B

T

62

S K Y LIFE MA Y IS

+

MAY

1996


Jdtk6rsenıLini~6ik

~~~

1

J... ~

Bu

şehre yazıldı şiirler; şarkılara dönüştü

mısralar ...

Her semti doldu gönül/ere.

ayrı

bir sevda oldu.

Şimdi

Beykoz'da şarkılara , şiiriere ilham verecek bir güneş doğuyor; bir raya gerçek oluyor.

Tepe inşaat tarafindan gerçekleştirilen Beykoz Konak/arı, özlemini duyduğumu z o eşsiz

ll

Beykoz Tan ıtım Otl1l: Tepe Grubu Beykoz Konaklar ı

PK

19

:t~~ Paşabahçe-lslanbu l Te< .0216 ·413 82 90 (pbx·9 hal) Fax '0216-413 73 96

Of is i : Ebullula Cad No · 41 1. Levent - lstanbul

Tanıtım

Te/ :0212 · 283 06 30 0212 · 283 06 38 Fax :0212 ·283 os 57

"Şehr- i

,_

... -.•·

istanbul" hatıralarını yaşatmak için

birer birer can lanıyor. Doğaya.

kültüre, insana

saygının

mimari

Uculesi olarak ve her türlü konforu düş ı1nülerek

planlanan Beykoz Konak/arı,

size yalnız oturulacak mekanlar ö mür

yaşanacak

değil,

bir

güzellikler sunuyor.


~e"

Turkey 90.

Ankar.ı _ı İstanbul: İzmir

l sid;:;;;, A.."ii;m Sidc: 2 16.

12,

European

232. Amaly:l 242

Festival programı içinele yer alıyor. Yapı Kredi Gençlik Festivali'nde bu yıl bir ele yenilik var. Pop müzigine yeni isimlerin kazandırılması ve nitelikli eserlerin yaratılma­ sını

t eşvik

A neuıfeature qftbis year·s } 'apı Kredi Voutb Festillaf programme is Genç Pop , a Vout b Pop Mıtsic Competition, designeel to encourap,e yoı111p, talent in this .field. 7be competilian wi/1 lake place at Rumeli Hisarı Forlress on 1 3- 16./ıtne and is ope11 to the puh/ic. Separate awards u•i/1 he p,iueıı for composition, inlelpretation, arranp,ement and

amacıyla

Festival bünyesinele "Genç Pop" Gençlerarası Pop Müzik Yarış­ ması düzenleniyor. Beste, yorum , düzenleme ve söz kategorilerinde gerçek l eştiri l ecek yarışma 13- I 6 Haziran tarihlerinde Rumeli Hisarı ' nda halka aç ık yapı l acak.

~yrics.

istanbul Avrupa Korosu BAHAR KONSERLERi '96 n RING İstanbul ' da yaşayan 10 ayrı ulustan 90 amatö r

Istanbul European Choir cansis/s of90 amaleur chorists, inciueling members of ten d![(erent nations resident in Istanbul as well as Turkish singers. 7be cboir memhers come from many d!fferent professions. ranging from e11gineers and journalis/s to archaeologists and teachers. 7be cboir will give i/s annual Spring Concerts on 28 May- 1 june this year under the direclio11 of Syluene Maire. and be accompanied by musi cians and soloists of Isiallhill Stale Opera Company and musicia11s ji·om Lyon State Conseruatory. 7beir programme !hı~ ı •ear uıclıtdes SchuPuccini'nin "Messa di bert 's Un.fln ished SymphoG loria "s ı seslenci iril eny and Pıtccini's Messa cek. Büyük bölümü Türkler di Cloria. istanbul Avrupa Korosu 1 Istanbul European Choır As a city straddli11g lli'O o lmak üzere 10 ayrı continents, Istanhul ulustan koristierin yer aldıgı grupta , mühendisinden gazetecisine, arkeEuropean Cboir has alıvays gi1'e 11 concerts 011 o logundan ögretmenine çok çeşitli mesleklerelen botb the European and Asiall sides of Istanbul. and this year they wi/1 hegin on the Asiall shore amatörler bulunuyor. Bu y ılki Bahar Kanserleri , of the Bospborus at Moda Church on 28 May. 28 Mayıs'ta Moda Kilisesi'nde, 29 Mayıs ' ta Yapı Kredi Gençlik Festivali kapsamında Aya lrini'de. On 29 May they wi/1 be at Hagbia Eireııe as part 31 Mayı ve 1 Haziran 'da da Saint-Esprit'de gerof Yapı Kredi }'out b Festival. a11d 011 31 May a11d lJım e at Sa int-Esprit. çek l eş tirile cek.

koristi bünyesinde barındıran Istanbul Avrupa Korosu, geleneksel Bahar Konserleri'ni 28 Mayıs - 1 Haziran tarih lerinde gerçekleştirecek. Sylvene Maire'nin yönetecegi koroya Istan bul Devlet Operası müzisyenleri ve solistleriyle Lyon Yüksek Devlet Konservaruan müzisyenleri eş lik edecek. Avrupa ile Asya'yı buluşturan Istanbul 'un her iki yakasında konser verme gelenegini yıllardır sürdüren lstanbu I Avrupa Korosu 'nun bu yı lki programında Schubert'in "Bitmemiş Senfoni"si ile

64

SKYLIFE MAYIS

+

MAY

1996


Şu

an, Dünya Tatil İmparatorluğurnun Hava Sahası içinde bulunuyorsunuz !

Now you are in the air space of World Holiday Empire !

Club Med , 5 Kıta y ı, 40 'a yak ın Ülkeyi, 124 Tatil Köyü ile fethelmiş bir Tatil İmparatorluğu'dur ... Club Medisa holiday empire that has conquered five continents and fou rty countries with i ts hundred and twentyfour villages .

Club Med

CLUBMED BO DRUM

CLUB MED PALMİYE

CLUBMED KEMER

CLUB MED FOÇA

CLUB MED KUŞADASI

CLUBMED

UÇHİSAR (KAPADOKYA)

Büyükdere Cad. Beytem Plaza Kat l Şişli 1 İSTANBUL Tel : (0212) 246 10 30/31 R ezervasyon : Tel: (0212) 246 71 47 1 48 - 233 ı ı 82 Faks: (0212) 233 85 ı7


~' Turkc)'90. Aıık:ırJ ,;ı ı. ıM:ınbuı: European Sidc

6ııı~i~ Sidc 216. ızmir 252. Anliıly;ı ııı

iSMET ERGÜN - TÜLiN ONAT "BULUŞMA"SI {j İsm et

Ergün ve Tülin 1995 tarihinde ·· Bu I u~ma ·· (Treffen) adını verdikleri sergi, Berlin 'de piyanist Wolfgang Köhler ve grubunun konseri ile açılmıştı. Ekim 1995 tarihine kadar süren bu sergi , 7 Mayıs - 29 Haziran tarihleri arasında Derimod Sanat Merkezi'nde tekrarlanıyor. 7 Onar ' ın 6 Eylül

Mayıs'ta yapılacak açılı~­

ta, tıpkı Berlin'de olduğu gibi, piyanist Wolfgang Köhler ve grubu bir konser verecekler.

Tülin Onat, PVC üzerine akrilik 1 Acrylic on PVC

lsmet Ergı'in and Tü/in On at 's exhibition "Encounter ".first opened its doors on 6 September 1995 in Berlin, with a concert by pia n ist Woifgang Köhler and his group. Now the exhibition is at Derimod Art Ceıı tre in istan bulfrom 7 May to 29 .fu ne, and Woifgang Köhler and co will be in Tur·key to play for th e openiııg on 7 M ay.

Derimod Art Centre

Derimod Sanat Merkezi Tel: (0212) 547 16 04

Tel: (0212) 54716 04

AHMET ÖZEL'iN SON DÖNEM KOLAJLARI

Ahmet Öze/'s .Nih one-man exbih ition opens at Simurg Art Galle1y on 1 O M ay. His latest collages consisting of reinter-

Ress am Ahmet Özel, be~inci ki~isel sergisini Simurg Sanat Galerisi 'nde açıyor. 10-31 May ıs tarihleri arasında açık kalacak sergide. sanatçının son dönemde ger<c·ekle~tirdiği kolaj ~·a ­ lı~malara yer veriliyor. Folyo malzemelere mü dahalelerle oluşturulan kolajlar, sanatçının 96 yılı

pretalions o.ffo/io

material ctlll be seen here 11111il 3 1 May. Özel graduated from the Painting Department of Mimar Sinan Un iuersi()l in 1982, and his work is in many Turkish aııd foreign collections.

çalışmalarından.

19R2 yılında MSÜ Yüksek Resim Bölüm(fnden mezun o lan Ahmet Özel 'in yurtiçi ve yurtdı­ şında birçok koleksiyonda eserleri bulunmaktı.

Simurg Satıat Galerisi TeL· (0212) 260 60 53

"Oiujumlar", 1996 1 "formaııons", 1996

66 S KYLIFE MAYIS +

MAY

1996

Simurg Art Gallery TeL· (0212) 260 60 53


~cso

Turkey 90. Ankara

~ İstanbul : 12,

,2 1 2~';.;;an Sidc 216, ızmir ı:u. Antalya 242

European s ;de

TEM SANAT GALERiSi EUROP'ART ULUSLARASI SANAT FUARI'NDA TEM Art Gallery , TEM Sanat Galerisi , bu yıl Cenevre'cle beşinci yı lını kutlayacak olan EUROP'ART Uluslararası Sanat Fuarı ' na Adnan Varınca ' nın kiş isel sergisi ile katı ­ lıyor. Fuar'da bu yı l , Paris'in öneml i sanat ve kültür merkezlerinelen biri olan Institut du Monde Arabe ' ın çagclaş sanat koleksiyonunun yan ı s ıra çeş itli ülkelerelen seçilmiş sanat kurulu ş l arının sergilerine yer verilecek. Geçtigimiz Ocak ayında 10. y ılını dolduran TEM Sanat Galerisi, 1-5 Mayıs tarihleri a rasında düzenlenecek olan Fuar'cla , Türk resminin yaşayan en önemli ustaların­ dan sayı l an Adnan Varınca ' nın yapıt l arını dünyanın dört bir yan ınd a n Cenevre'ye gelecek olan sanatsevedere tanıtma olanag ı bulacak.

RO

T International Art Fair

Adnan Varınca, "Kas ımpatı "

1 "Chrysanthemum"

TEM Art Callery is parti cipa ting in the 5th EUROPART International Art Fair in Geneva with an exhibit i on q/ work by Adnan Varmca, one of Turkey 's grea tes t liuing artists . This year's EUROPART will include exhibitions from selec/ed organisations arou nd E u rope, inc!uding the modern art collectioıı q/ fnstitut du Monde Arahe in Paris. TEM Arl Callery, which cele brated its t en th anniversary in J anuary, will be acquain ting art louers from a ll over the world with the Varınca 's work between 7 and 5 May.

Teknoloji devleri istanbul'da: J\IREX '96 . lsta : AIREX no 1 1 bir tekrarlanması planlanan AIREX '96 Sivil Havacılık Fuarı 27-31 Mayıs tarihleri a rasında Istanbul'da düzenleniyor. Türk Hava Yolları ve ülkemizin önde gelen sivil havacılık kuruluşlarının da clestegini alan Fuar'a teknoloji devlerinin yanısıra , yolcu ve kargo taşıınacılıgı sektörünele hizmet veren, bu sektöre servis, ekipınan üreten firmalar, havaalanı inşaatı konusunda önde gelen şi rketl er, güvenlik firmaları, turizm sektörü temsilcileri ve çevre koruma kuruluşları da katı­ Her iki

yılda

The first AIREX '96 International Civil Avialion fair is being he/d on 27-31 May in Istanbul. 7bis fair, which il is planned to ho/d biannually, is being organised with the support of Turkish Airlines and leading Turkish civil aviation companies. Parlicipants include technological giants, as well as companies in the passenger and cargo transportation sectors, and the companies which serve these sectors, rnanufacturers of equiprnent, companies specialising in airport construction and security, Irauel agencies and environrnental canservation groups. Orga nised .for the .first time by the Turkish Aviation Society, AIREX '96 is the chance to see a preuiew of the lst World Air Garnes and a window onto the lucrative auiation rnarkets of Turkey and her neighbours.

U lu s l a raras ı

lıyorlar.

Türk Hava

Kunımu tarafından

leşt irilecek

olan

dünyada ilk kez gerçekDünya Hava Oyunları'' nın tanıtımı­ nın da yapı l acagı AIREX '96 , uluslararası havacılık literatüriincle Türkiye ve komşu ülke pazarlarına dönük en büyük organizasyon olarak gösterilmekte. ··ı.

68

S KYLIFE

MAYI S

+

MAY

1996


Liderin yeni lideri

a

o

>

"'

.X

Ericsson'un en yeni ürünü 388, kompie bir Iletişim sistemi. Siz de 388 lle bir adım öne

çıkın. ı::

o

(/)

Tamamen yeni elektronik devre

(/)

u

sistemi

w

Plus pille BO saate kadar bekleme ve 275 dakikaya kadar

konuşma

"'

süresi

"O ı:: ::ı

Daha ince, daha hafif

Telefonun

tuşlarını

ı::

o

koruyan,

Q)

Q)

temiz tutan, estetik özel kapak Kısa

c.

mesaj (SMS) gönderebilme

Q)

(.)

ve alabilme özelliği

Maksimum GSM

hızında

faks ve data

Iletişimi

Telefona ait

genı,

bellek ve

hesap makinesi menüsü

Net ve büyük yen/ ekran Standart zil seslerine ilave olarak 7 deği,ik melodi

Arayan

numarayı

görebilme

özelliği Şarj

hallndeyken kesintisiz

konu,abilme özelliği

337'nln tüm

ürkiye Yetki li Distribütörleri : GENPA Tel 0212 287 17 17 • K.V . K. Tel 0216 410 85 00

aksesuarlarına

uyum

ERICSSON

~


OLDUGUNU SÖYLEMEK BÜYÜK BiR SAV. AMA BiRAZ YAKINDAN BAKINCA DÜNYAMlZlN PEK ÇOK ' TEK ' LE ÇEVRiLi OLDUGUNU GÖRÜRÜZ . BUGÜNE DEK TAN lŞMA OLANAGI BULAMADIGI M IZ KiŞi LER , YAPI LAR , KURUMLAR BELiRLi ÖZELLi KLERiYLE TEKTiR , BENZERSiZDiR. KiMi KEZ iLK BAKlŞTA GÖRÜLEN , KiMi KEZ BiR TANIŞMA SÜRESi iSTEYEN . YA TE K FE N B AN K' 1 TE K K 1LA N N E? TA N 1YA N LAR HiZMET ANLAYlŞlNDAKi SÜREKLiLiGi SÖYLÜYORLAR. TEKFENBANK ' TA BEKLENMEDiK DURUMLAR YOK . SUNDUGU ÜRÜNLER iSE BEKLENEN ÜRÜNLER : TEKFENBANK MENKUL KlYMETLER BÖLÜMÜ ÇEŞiTLi YATIRIM OLANAKLARI SUNUYOR. REPO , HAZiNE BONOSU , DEVLET TAHVi Li , H iSSE SENEDi , YATIRIM FONLARI , DÖViZ BUNLARDAN BiRKAÇI. KURUMSAL BANKAClLIK HiZMETLERi iSE KREDi LE NDi RM EDEN DIŞ TiCARET FiNANSMAN 1NA , LEASING ' DEN HALKA ARZ VE FiNANSMAN DANIŞMANLIGINA DEK UZANlYOR. GELiN , TEKFENBANK ' LA TANIŞIN , TEKFENBANK ' IN NiYE TEK OLDUGUNU siz SÖYLEYiN.

TEKFENBANK

MERKEZ ŞUBE TEKFEN SITESI D BLOK ETILER 80600 ISTANBUL SANTRAL : 11111 187 00 00 PBX FAKS : 11111157 77 77 TELEKS : 39177 TYFB TR 39178 TYFB TR

llTT


~' Turkey

90. Ankara 3 12.

isıanbul:

6ııı~an Sıde 216, ızmır 232. Antalya 242

European Side

TEKNELER SUYA iNDi ... BOAT

CHED

Sağanakların a rdınd a n yağmur

tereddütle çiseledi. Bulutlar yavaş yavaş dağıldılar. Güneş sı ca k yüzünü göstermeye baş l adı ve tekneler suya indi. Artık gelenekselleşen "Alfa Romeo Ka rada Serüveni", Nisan ayı içinde bir grup basın mensubunun ka-

After the c/oudbursts, the rain drizzled hesitantly. The clouds gradual~y dispersed. 7be sun began to show its face and the boats were laımched. 7be Alfa Romeo - Karada Adventure took place in April, attended by a group of joumalists. As in previous years the participants set sait for the coves of Marmaris, carrying out trial runs with Alfa Romeo 's Spider and CTV models. They alsa participated in th e Defensiue Driving Seminars organised in addition to th e main pro gramme by Demir Bültey. 7bis five-day adventure ushered in the tourism season in the Mediterranean region.

tılımıyla gerçek l eşt irildi. Katılımcılar ,

her y ıl olgib i Marmaris koy l a rına yelken açtılar , Alfa Rameo'nun Spider ve GTV modell e ri il e deneme sürüşleri yaptı­ lar. Bu yıl programa ek olarak düzenlenen , Demir Bükey yönetiminde Defansif Sürücülük Seminerlerine katıldılar. Sonuçta bu beş günlük "serüven", Akdeniz'de turizm sezonuna küçük bir "Merhaba!'' oldu. duğu

TÜRK ÜRÜNÜ KLASiK SÜRAT TEKNELERi

s

THE LEGEND OF NOTIKA Notika Te knik firmasının üre ttiği klasik sürat tekneleri, turizm mevsimiyle b irlikte meraklıları­ nın hizmetine sunuldu . Alaplılı 70 yaşında Hüseyin Turgut'un çizgi leri , ağaç el sanatının 45 y ıllık Beykozlu ustası Bilal Kayaca n'ın hüneri , 20 y ıllık iç mimar Hasan Ulutaş' ın mod e rn , çağdaş anlayışı ve aero-dinamik kompozit yapıları ile Notika Teknik firmasının teknolojisi bir araya geldi ve Türk ürünü seri yat üretimi ba ş ladı. Notika'lar çift kiş ilik yatak, deri koltuklar, banyo, fırın , buzdolabı , aircondition gibi aksesuarlara sahipler.

C tassic power boats manufactured by Notika Teknik are now on salefor speed freaks . D esigned by 70 years old Hüseyin Turgut of Alap /ı and shaped by master ıuoodworker Bilal Kayacan of B eykoz, ıuith modern interiors by Hasan Ulutaş and aerodynamic composite structures, Noktika Teknik power hoats combine traditional cra/tsmanship with the latest technology. 7be fittings of these unique craft include a daub/e bed, leather easychairs, bathroom, stove, refrigerator, and airconditioning.

72

S KYLIFE MAYI S

+

MAY

1996


Temple ofApoUo, Didim provience • A Milas runner • ISTANBUL 90 (212) 511 21 50 (10 llnes) Cağaloğlu - Alanerkez - Galleria - ~lerbeyi • ANTALYA • ASPENDOS • CAPPADOCIA • TAVAS • KUŞADASI • SULTANKOY • MARMARIS


.. .. •

. •

::

..

.. • .

• •

" • •

..

• •

.. •

·:

·:

~

~

..

------ ~---------~

..

..

.

-


.. ..

"

..

.. " ..

.......

"

..

..

..

y

..

..

..

.... •

..

..

.. 'P

"

.,

. •

~

.. "

. "

" .,

..

..

"' .,

.

~

..

..

..

YüzyıLLar ijnceJinden

hir günü, yeniden Ytl1amak gihi...

Vııra lznik Çinileri çok zengin bir ka ro seramik koleksiyonu oluştuı·uyor. Fonlan, dekorları ve

bordürlcriylc tam bir uyum içinde tasarlanmış

bu koleksiyonu

mutlaka görıne li s ini z.

"izn ik ÇiniLeri" koLekJiyonuyLa Vitra, geçmt~1in _t;üzeLLikLerini, _qiiniimiizün mekanLarı için

yeniden yaratty01: 16. l'e 17. yiizyd çiniLerinin motiflerinden l'e ben.zerJiz renkLerinden e.Jinlenerek hazırLanan bu karo JeramikLer, ça/fday meklinLara,

çok uzakLarda kaLmLy "gizemLi" bir yayamın iz Lerini taytyor.

IU Eczacıbası


~:.., Turkey 90. Ankam 312, Istanbul: European Sioc

,212~';;,;an Sidc 216, ızmir 2;U. Antalya 242

AKSANAT TiYATROSUNUN iLK OYUNU "ABELARD ve HELOISE" First Production by A

t Theatre Company

ELARD and HEL Akbank Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi bünyesinde oluşturulan "Aksanat Tiyatrosu "nun ilk oyunu "Abelard ve 1-!eloise" Mayıs ve Haziran ay l arında Aksanat'ta sahnelenecek. 12 . y ü zy ı lın önde gelen filozoflarından Abelard ile 1-!eloise arasın­ daki aşk öyküsünden ve iki kahramanın birbirlerine yazdıkları mektuplardan yola çıkarak Ronald Duncan tarafından oyunlaştırılan eserin çevirisi Zeynep Avcı'ya , yönetmenligi Işıl Kasapoglu 'na , dekor-kostüm tasarıını Duygu Sağı­ roğ l u'na ve müzikleri de Joel Siınon'a ait. Ro llerini Tilbe Saran ve Cüneyt Türel'in paylaştığı oyun, Salı ve Cuma günleri saat 19.30, Cuınaı1esi günleri ise saat 15.00 ve 19.30'da izlenebilecek.

A k.sunat Tbeatre Compcmy, formed tlltder tbe t1111hrel/a q/Akbclllk Cu ltu re, Art and 7'rainin~ Ce1ttre. is staging its first ph~J ', Ahelard and Heloise. at Aksanat in May and June . Playwrigbt Ronald Dtllt Cct lt dramalised tbis fumous /oue sto1y hetll'een Ibe leadi11g 12/h century philosopher Ahelard cmd Heloise. hased 011 the ir correspo11de11ce. Tbe play has hee11 /ra llsla/ed hy Zeynep Avet , and is directeel hy !şti Kasapoğltt. Scenety a11d costume bas hee11 desig11ed by Duygu Saf!troğlu and the music is by Joel Simon. Played by Tilbe Sarall a11d Cüneyt Türe/, this play ca1t be seen on 7iıesdays and Fridays at 19.30 a11d Saturdaysat 15.00 Cl/Id 19.30.

Aksanat

Aksa nat Tel: (02 12) 25 2 35 00

Tel: ( 0 2 12) 252 3 5 00

"POST", ANKARA DEVLET OPERA ve BALESi'nde k ate Ope · The single acı dance/ drama Post, directed and choreographed by Beyhan Mwpby, arı director of the Modern Dance Ensemble, can be seen al Ankara State Opera House in May. Post combines tbeatrica/ elemen/s wilh modem dance techniques to the accompanimenı of a broad repertoire of Turkish art music ranging from Münir Nurettin Selçuk and Saadeltin Kaynak to Dede Efendi and Refik Talat Alpman. The daneers express the web of socio-culıu ral ualues of our society with body language. Audiences can see this original medium of expressian on 2, 4 and 17 May.

Reji ve koreagrafisi Modern Dans Topl u l uğu Sanat Yönetmeni Beyhan Murphy tarafından gerçekleştirilen tek perdelik çağdaş dans tiyatrosu "Post", Mayıs ayı içinde Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde izlenebilecek. Tiyatral ögeleri çağdaş dans tekniği ile bütünleyen "Post", Münir Nurettin Selçuk'tan Decle Efencli'ye, Saadetlin Kaynak'tan Refik Talat Alpman 'a uzanan Türk Müziği repertuarı eşliğinde, toplumumuzun sosyo-kültürel değerler örgüsünü beden diliyle ifadelendiriyor. Bu özgün öyküleme tekniğini 2, 4 ve ll Mayıs tarihlerinde Opera sahnesinde Ankaralı sanatsevedere sunulacak.

76 SKY LIFE MAYIS +

MAY

1996


Geleceğin heyecanını yaşıyorsunuz...

ilk çocuğunuzun doğumu gibi. Adını koyarsınız ve geleceğe "merhaba" dersiniz. Paylaştığımız heryeniyatınmda, biz de aynı duygulan yaşıyoruz...

li

m W

GARANTi LEASING

A kıllı y atırım . A kıl c ı i ş birl iğ i.

~

GARANTI FINANSAL KiRALAMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK: Ortaklar caddesi, Bahçeler Sokak No: 13 Mecidiyeköy 80290 Istanbul Tel: (0-2121 288 55 08 (6 hat) Faks: (0-212) 274 18 45 TEKSTIL GRUBU: Fatih Cad. Akçaagaç Sok. No: 1 Kat: 2 Merter 34010 Istanbul Tel: (02 12 ) 637 28 82 (4 hat) Faks: (0212) 637 06 84 ÇUKUROVA VE GÜNEYDOCU BÖLGE YÖNETICiLICi: Reşat Bey Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı. Adana Ticaret Merkezi Kat:5 No:27 ADANA Tel: (0322) 359 93 48 Faks: (03221 359 93 53

Garanti Finansal Kiralama A.Ş. bir ~~ Doğuş Holdirıg Kuruluşudur.


Siz, su MÜKEMMEL ÇALIŞMA ORTAMININ NERESiNDESiNiZ?.

"ethos"- birlikte kurumsal yaşam ,

ve "space "- hacim ...

Herman Miller tarafından bilgi iletişim çağının

ideal ça-

lışma ortamiarına

sunulan

ve

ethospace var eden iki

farklı tanım

'i

... Ethospace - dünya ·'Ofis

Mobilyal arı "

piramidinin en tepesinde yer alan Herman Mil·

ler 'den çok özel ürün ... Çağdaş ça lı ş ma ortamını yaratan, yaşatan ve yöneten iş istasyonla· rının

en mükemmeli ... Ethospace. verime ve hı zadayalı ofis hacimlerine Panel Sistem an-

l ay ı ş ıııda

kendini

saydam, yarı saydam ve

taş ıyan

panel duvarl arın

kapalı

yarattığ ı

olarak size eksiksiz çözüm sunuyor. Ethospace. mekanlarda. günümüz

yerlerinin ve çalı şanl arı -

U herman miller • Merkez: Büyükdere Cad .. 93/4. Mecidiyeköy istanbu l Telefon: (02 12) 288 96 91 (4 hat) Faks: (02 12) 211 23 12


U herman miller

nın

tüm gereksinmelerini karşılayan donanı ma ve özel aksesuarlara sahip. Ethospace 'in

kurum kimliğine uyumlu renk ve model seçeneklerini ve Ethospace detaylarında yaratı­ lan mükemmelliği; size idealinizdeki çalışma ortamını yaratmak adına sunuyoruz. Daima insanın geli~en ihtiyaçlarına

ınanın

ve

ow Room: Altan

çağdaş

ofisleri

çözümler summ Herman Miller ürünlerini: mekaniara taş ı­

yaraımanın

BMS'ye özgü bir ayrıcalık olduğuna

inanıyoruz ...

Eıbulak Sok .. 10/ 1. Gayrettepe istanbul Telefon: (0212) 27418 42 · 43 Faks: (0212) 27418 42

IliS BÜRO MOBiLYA SANAYi A.Ş.


pM

C

2spo

sopo

FERRY BOAT LINES THYOFFICE

SEA BUS LINES

RAILWAY

STREETS

MOTORWAYS MAIN ROADS

KEY TO SYMBOLS

====

w ·~ E

·-Jt·

0(216) 349 01 4 1

İKİ NOKTA0

(J

SiVTi Ada

O

MARMARA DENiZi

Yass1 Ada

Heybeli Ada

Bo~

\)~;~alı Ada

/,,/

Yayalar

z m c r

~

{1)

-


Martı,

26 yıldır yerli

yabancı

yüzbinlerce

turiste en iyi hizmeti veriyor. Ve bu yaz, mavinin yeşille

kucaklaştığı

bir tatil

cennetinde tüm yılın yorgunluğunu atmak '

isteyenler için üç ayrı seçenek sunuyor... M~rtı

Myra; her

olduğu Martı

şeyin

fiyata dahil

ülkemizin en lüks tatil köyü ...

De Luxe Resort Hotel; tamamen

yenilenen

odaları ,

casinosu ve tüm

zengin aktiviteleri,

canlılığıyla

her yaştan

gençler için ... Ve Martı La Perla; sessizliği ve

doğayı

incisi ...

özleyenlere güneyin en panltılı

Düş

yaşanır.

gibi bir tatil Martı tesislerinde

Çünkü

Martı 'yla yaşamak

düşü yaşamaktır.

****

~pa&:vMARTi l H OTEl S

Koşu Yolu Aksu Cad .• No.3, Bakırköy 34730. iSTANBUL

Tel: 10212) 54360501Pbx) Fax:l0212)5720916

bir


ISTANBUL

Guide

EMERGENCY

Arnbulanee Tel: 112 (All over Turkey) Police Tel: 155 (All over Turkey) Fire

Tel: ll O(All over Turkey) Tourism police Tel: 527 45 03 Gemianne Tel: 156 (All over Turkey) TOURISM

INFORMATIONS

TURIZM DANIŞMA

Atatürk Airport Alliliirk Htıvtmlmıı (Yeşilköy)

Tel: 663 07 93 Hilton Hotel Areade Tel: 2:\.) 05 92 Karaköy Sea Port Kllrtıköy

Limt1111

Tel: 249 57 76 Sultanahmet Square Sultaımhmel Meytlmıı

Tel: 5181802 The Turkish Touring and Automobile Club Türkiye Tıll'iııg ve Otomobil Kımmm (Head Office- Merkez) Tel: 282 81 40 HOTELS 1 OTELLER

Aden("") Kadıköy Tel: 5~5 lO 00 Fax: 546 25 67 Akgün Hotel (""') Vatan Caddesi Tel: 534 48 79 Fax: 534 91 26 Askoç Otel ("") Istasyon arka sokak, Sirkcci Tel: SI I 8089 Fax: SI I 70 55 Büyük Sünncli ('"") Gayrencpe, Tel: 272 1160 Fax: 266 56 69 Color Hotel ('"') Fındıkzade

Td: 631 20 20-39 Fax: 523 48 42 Conrad İstanbul ('"") Beşiktaş Tel: 227 30 00 Fax: 259 66 67 Çınar Hotel ('"") Yeşilköy Tel: 663 29 00 (18lines/hat) Fax: 663 29 21 Çır.ığan Palacc Kcmpinski (""') Çır.ığan Tel: 258 33 77 Fax: 259 66 87 Dedeman İstanbul ('"") Esentepe Tel: 274 88 00 Fa:x: 275 1I 00 Dilson ("") Taksim Tel: 252% 00 Fax: 249 70 T ' Divan('" " ) Taksim, Tel: 2:\1 4 I 00 Fax: 24S 85 27 Eresin ("") Taksim, Tel: 256 OS 03 Fax: 253 22 47 Grand Tarabya Hotel ('"") TarJbya, Tel: 262 IO00 Fax: 262 22 60 Güneş("")

Merter , Tel: 555 24 41 Fax: 554 41 08 Hilton İstanbul ('"") Harbiye, Tel: 23 ı 46 65 Fax: 240 4 ı 65 Holiday Inn ("") Ataköy, Tel: 560 41 1O Fax: 559 49 19

Holiday Inn Crowne Plaza ('"") Ataköy Tel: 5608100 Fax: 5608155

Telephone: International code for Turkey: 90, İstanbul area codes: European side 2 ı 2, As ian side 2 16. Local numberson the European si de began with 2, 5 or 6, those on the Asi an sidc with 3 or 4. For intercity calls within Turkey fırst dial "0", then the area code, and then the local nuınhcr. For international calls lirst dial "00".

Hotel Emperyal ("") Meşnıtiyeı Caddesi, Tepebaşı Tel: 293 .W61 Fax: 252 43 70 Hotel İstanbul Conti ("") Mecidiyeköy Tel: 288 16 42 Fax: 272 95 05 Hyatt Regency (""') Taşkışla Caddesi, Taksim Td: 225 70 00 Fax: 225 70 07 İstanbul Savoy Hotel ("") Taksim Td: 252 93 26 Fax: 243 20 lO Kalyon ("") Sı~wıalıııı~ı Tel: 5 ı 7 -ı-ı 00 Fax: 6:\H 11 11 Keban("") T:ıksiııı Td: 252 25 05 Eu;: 24) 33 10 Kervaıısar.ıy ("") Taksim Tel: 235 50 oo Fax: 253 ~3 -s Klassis ('"") SiliiTi. Td: (O) 212 -7~8 40 50 Fax: (0) 2 ı 2 -7~ı; ~o 49

Sadberk Hanun Museuın Sadberk Haıımı Müzesi

HISTORIC BUILDINGS)

Büyükdere Caddesi, 27-29 Sanyer Tel: 242 38 13

Avicenna Anıir.ıl Tafdil Sokak 31 , Sultanahmet Tel: 5ı 7 05 50 F:cx: 51665 55 Ayasofya Pansiyonlar Soğukçeşnıı: Sokak Sultanahmet Tel: 51:\36 60 Fax: 513 36 69 Citadel Kenncdy Caddesi 32, Alıırkapı Tel: 51623 ı3 Fax: 5161384 Hıdiv Kasn (The Khedive's Suınmer Palace) Çubuklu Td: 33 ı 26 5 ı Fax: 322 34 34 HotelArnher Sultanalınıtı

Tel: 5IH4801 Fax: 5ı88ı ı9 Hotel Annada Alıırkapı Tel: 638 ı 3 70 Fax: 5 ı 8 50 60

Kumburgaz Priııccss Hotel ('"") 5~9 1OKıuı~)luwız. Tel: 8S5 90 00 f<Lx: ~ 05 30-) 1

Hotel Historia Tatdil Sokak 2:\, Sultanalınıcı Td: 5ı 774 72 Fax: 5168169 İbrahim Paşa Hotel Tert.ihane Sokak, Sultanalınıcı Td: SIS0:\94 Fax: 5ı8 4457 Kariye EdinıckapıTcl: 554 84 ı4 PJX: 521 66 31 Splendid Palacc 23 Nisan Caddesi, Büyükada (Prince Isi.) Tel: :lH2 69 50 Fax: 382 67 75 Vardar Palace Hotel Smıscrviler Caddesi 54 1 56, T:ıksinı Tel: 252 28% Fax: 252 15 27 Yeşil Ev Sultanahmet Tel: 51 7 67 85 F:cx: 517 67 80 Anıirdi

Maçka Hotel ("") Tq;vikiyt Td: 2.~ -ı :\2 00 F:Lx: 2~0 '6 94 The Marnıam İstanbul ('"") Tak~im, Tel: 25146% Fax: 2~0509 Merit Antique İstanbul (""') ~~~eli , Td: 51:) 93 CXJ ELx: 512 6) 90 Minı("") llc~ikta~ . Td: 2~6

HOTELS (HOUSED IN RESTORED

55 07 F;Lx: 230 73 77

İstanbul Princt'SS Hotel ("'")

Maslak, Tel: 2H5 09 00 Fax: 285 09 51 Ortaköy Princess Hotel ('"') Ortaköy, Tel: 227 60 1O Fax: 260 21 ~8 Nippon("") ·ı;tk.~iııı Tel: 25-ı99 00 Fax: 250 ~5 5:\ Olcay("") Topkapı , Tel: 5S5 32 20 F;Lx: 585 64 O'i J>-.ırksa Hilton ("") Maçka, Tel: 2'i8 56 74 Fax: 258 56 95 Pera Palas ('"') T~pcbaşı. Tel: 25 ı -ıs 60 F;Lx: 251 -ıo 89 The Plaza Hotel ('"" • ı..~) llarbaros llulvan, Tel: 274 13 13 Fax: 273 15 90 Polat Renaissance Hotel("'") Yı:~ilyurı Td: 66) 17 00 hx: 66) I' 55 President ('"') lleraZil Tel: 516 69 SU Fax: sı6 69 99 Prestige ('"') L~di Td: s1ıı 82 so F;Lx: 518 S2 90 Hotel Mercure İstanbul ("") Tepdıaşı , Td: 251 46 46 Fax: 249 SO .B Richmond ("") İstiklal Caddesi, Beyoğlu-Tünel Tel: 252 54 60 Fax: 252 97 07 Riva("") Taksim Td: 256 44 20 Fax: 256 :\3 20 Swissôtel the Bosphorus ('"") Maçka Tel: 259 Ol Ol F:cx: 259 Ol O'i

MUSEUMS 1 M ÜZELER

Archeological Museuın Aı·keoloji Miizesi Sultaııahnıeı Tel: 520

Calligraphy Museuın Hal Stmlllllln Müzesi Beyazıt

Tel: 527 58 5 ı

Church of St. Saviour in Chora Kllriye Miizesi Edirnekapı

Tel: 523 30 09

Haghia Sophia 1AyliSojyll Müzesi Stdcuı:duneıTel:522 09 89-522 17 50 Military Museuın 1AskeriMiize Harbiye Tel: 232 16 98 Muse um of Painting and Sculpture Resim ve Heyket Müzesi Beşiktaş

Td: 261 42 98

Muscuın

of Turkish and Islamic Art

Tiirk ve İsiımı Eserleri Miizesi İbr.ılıinı Paşa Sar.ıyı

Sultanahmet Tel: 518 18 05-06

Rahmi M. Koç Industrial Museuın Rabmi M. Koç Sm~t~yi Miizesi

Hasköy Tel: 2'i6 7 ı 53 - 54 82

S K Y LIFE

M A YI S

77 40

Atatürk Mııseuın 1Alllhlrk Müzesi Hala>kargazi Caddesi, 250 Şişli Tel: 240 63 19

+

M AY

1 996

The Aşiyan Museum Aşiyaıı

Müzesi

Bebek Tel: 263 69 86

The City Museum Şelıir Müzesi Yıldız Tel: 258

53 44

The Museuın of Caricature and Huınour Kllrikaliir ve Mizllh Miizesi

Fatih Tel: 521 12 64

The Tanzimat Museum Ta11zimt1l Müzesi

Gülhane

Parkı ,

Tel: 512 63 84

Topkapı Palace Mııseum Topkapı St1rayı Miizesi Sultanahmet Tel: 5 ı 2 04 80 Woınen's

übrary and Information Center Foundation

Klldm Eserleri Kiitiiphmıesi ve Bilgi Merkezi

Haliç, Tel: 5:\4 95 50 Yıldız J>-.ılace Museum Yıldız Sarayı Miizesi Beşiktaş Tel: 258 30 80

PALACES/SARAYLAR

Beylerbeyi Palace 1&ryleı-beyi St1rayı Çayırbaşı DurJğı , Bcylerbeyi Tel: 321 93 20 Dolınabahçe

Palace

Dollllllbllhçe Sarayı Beşiktaş

Tel: 258 55 44

Ihlamur Kasir 1I hlmmır K ll sn lhlamur Caddesi, Beşiktaş Tel: 261 29 91 Maslak Kasirs 1Mllsltlk Kllsırltırı Büyükdere Caddesi M;islak Tel: 276 1O22 Yıldız Kiosks: Ş ale, Malta and Çadır Yıldız Köşkleri: Şale, Mallll ve Çtidır Yıldız Parkı Tel: 276 10 22

CHURCHES AND SYNAGOGUES

Aya Triada (Greek Orthodox) Meşelik Sokak ı I/ı , Taksim Tel: 244 ı 3 58

Dutch Chapel (Union Church) lstiklal Caddesi, Dutch Consulate Beyoğlu Tel: 244 52 ı 2 Sunday Mass in English.

Neve Shalom (Synagogue) Büyük Hendek Caddesi. 6 ı Şişhane Tel: 244 75 66- 293 87 95 San Antonio di Padova (Catholic) İstiklal Caddesi 325, Beyoğlu Tel: 244 06 35 Sunday mass in ltalian. St. Esprit (Catholic) Cumhuriyet Caddesi Harbiye Tel: 248 09 10 Sunday mass in French. St. Helena's Chapel (Anglican) ·ıne British consulate, Tepebaşı Tel: 244 42 28


Boğaziçi' nin

değil, yanıbaşında,

cl:ctadkent, tepelerinde boyu kesintisiz mutluluk" anlayışıyla, benzersiz niteliklerle oluşturulmuş biricik toplu yaşama alanı. Olağanüstü bir ustalıkla kullanılan 266 dönümlük araziye 1 yerleştirilmi ş her biri bahçe içinde 478 m 'lik 108 vi Ila oluşturuyor Sedadkent'i. Alabildiğine özgürlük duygusu verecek kadar birbirinden uzak , yalnızlık duygusu yaşatmayacak kadar birbirine yakın. Çağda ş yaşamın bütün konfor ayrıntıları , geniş mekanları , keyif köşeleriyle olduğu kadar , ortak kullanım alanlarının tasarımıyla da ilk ve tek. Sedadkent 'i görmeye geldiğinizde , ilk ve son duygunuz "burada ya ş ayalım " olacak. '·yıllar


rnD[EilDSJ .

=

ŞIRKETL~R

TOPLULUGU

~adkenı, Türkiye'nin en önemli mimarlarından, uluslararası sanatçılarından

Eldem'in son yapıtı. "Son Sedad Hakkı Eldem klasiği'"nde yaşama fırsatı yaln ı zca Sedadkent'te. Üstelik Boğaziçi ' nde bu niteliklerle donatılmış başka bir yaşama alanı bulma şans ı artık yok. Şehrin bu kadar yak ınında ama gürült üsünden uzak, birbirinden bağımsız ama asla yalnız olmayan, ailenin kendi içine dönük mutluluğu kadar aynı yaşama sevincini taşıyan komşulada birarada olma şansını veren başka Boğaz mahallesi bulamazsınız . Sedadkent'i görmeye geldiğinizde , siz de şu ge rçeğ i hemen kabul edeceksiniz: <':od , .CJ3qyrr _-içi "//(le Oa<)Aa , f~>clacl!tettl._yolt. Sedad

Hakkı

Sedadkentli olmanın ayrıcalıklarını tanımak. 1r•W size sunulanları yakından görmek için • ~.a Sedadkent'in pazarlamasından sorumlu firma f.t~ RIMIC Uluslararası Gayrimenkul Hizmetleri A . Ş .'yi (0212) 218 12 2Q-21-22 (Şantiye) veya (0212) 275 34 27 (Merkez) numaralı telefondan arayabilirsiniz . Merkez: Yazarlar Sok. No:19/2 Esentepe - Istanbul Şantiye: Çayırbaşı Cad. No:43/51 Büyükdere - Istanbul

son

Sedad Hakkı Eldem klasiği


ANKARA

HiSAR

CAM I

ORTAOKU L

STANDAR TLAR ISTAT ISTiK GN .MD.

HAVA

ASKERi ALAN

KUWETLERI DENIZ KUWETLER I

MALIYE BAK .

"'

~,

t

.r

İKİ NOKTA0

KARA HARP OKULU

()

Saha!

0(216) 349 01 41

\"'

KEY TO SYMBOLS MOTORWAYS

s:m~~~blıK

MAIN ROADS

DEMDNTRASYON SAHASI

STREETS

~

Gdkoores ~

RAILWAY

THY OFFICE

C

reırıs

HOTEL

MUSEUM

MOSOUE

HOSPITAL

SCHOOL

OM

500

Elç; s (>

~ .ğ c

~

~

0

...·~'"'

&

Tomurcuts

Bii S

"'

~

J ~fE"' c

s


l.t:Vmc/.~1'1

htercure +


ANKARA EMERGEN CV

Ambulance Tel: 11 2 (All over Turkey) Palice Tel: 155 (All over Turkey) Fire Tel: 110 (All over Turkey) Tourism police Tel: 34 1 65 30 Gendarme Tel: 156 (All over Turkey) TOURISM INFORMATION TURIZM DANI Ş MA

Turizm Bakanlığı

Bahçelievler İ smet İnönü Bulvan No: 5 Tel: 212 83 00 Fax: 212 02 55 Turizm Danışma

Tand<>gan Ga7j Mustafa Kenı:~ Bulvan No: 121/A Tel: 23 1 55 72 - 488 70 07 Fax: 23 1 55 72 Esenboğa Airport Tel: 398 03 48 HOTELS 1 OTELL ER

Ankara Dedcman Oteli ("") Büklüm Sokak ı Tel: 417 62 00 Fax: 417 62 14 BestApart ('"') Uğur Mumcu Sokak 71, Gaziosmanpaşa Tel: 446 80 80 Best Oteli ("" ) Atatürk Bulvan 195, Kavaklıdere Tel: 467 08 80 Fax: 467 08 85 Bilkent Ankara Oteli ("") ı. Cadde, 06533, Bilkent Tel: 266 46 86 Fax: 266 46 79 Büyük Ankara Oteli (""') Atatürk Bulvan 183, Kavaklıdere Tel: 425 66 55 Fax: 425 50 70 Büyük Sürmeli Oteli ("") Cihan Sokak 6 Tel: 23 1 76 60 Fax: 229 51 76 First Apart Hotel lnkılfıp Sokak 29, Kız~ay Tel: 425 75 75 Hilton (''"') Tahran Caddesi 12, Kav:ıklıderc Tel: 468 29 00 Fax: 468 09 09 Hotel Merit Altınci ("'") Tandoğan Meyiliını

Tel: 23 1 77 60 Fax: 230 23 30 İç Kale Oteli ('" ') Gazi Mustafa KemalBulvan 89 MaltepeTel:23 177 10 Fax: 230 6133 Kent Oteli ('"') Mithatpaş.ı Caddesi 4 Tel: 435 50 SO Fax: 434 46 57 KingApart Hotel Piyade Sokak 17, Ç,;uıkayJ Tel: 44079 31 Hotel Mercure Inn Ankara ("") Atatürk Bulvan 80, Kızı lay Tel: 417 85 85 Fax: 417 85 92 Omni Residence (Apan-Hotel) Talıran Caddesi 5 Kavaklıdere Tel: 468 54 00 Sheratan Ankara ('"") Noktalı Sokak, Kavakltdere Tel: 468 54 54 Fax: 467 ll 36 Ştad Oteli (''" ) Istiklal Caddesi 20, Ulus Tel: 3104848 Fax: 3108969 MUSEUMS 1 M ÜZELER

Museum of Anatolian Civilisations Aııadohı Medeııiyetleri Müzesi Kadife Sokak, 1-Iisar Tel: 324 31 6 I Open daily excepl Mondays Pazartesi dışmda her gün 08.30- I 7.30

Guide

Tclcphone: lııt mıa ti o na l cotk for Turkey: 90, Ankara area code 3 I 2. For i ııt c rci ty calls withiıı Turkey fırst dial "0", ı hen the an~a cmk , a nd ıhen the local number. For iııte maıion al calls lirst dial "00" _

Atatürk's Maıısolcunı Aıııtkabir Müzesi Anıt C;ıddesi , Tandoğan Tel: 2_~ I 79 75 Open daily excepı Mondays. Pazaıtesi d~mıda lıergün 09.00 - 17.00 The Ankara State Museuın of Painting and Sculpture A ııkara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Opera Meydanı Ulus Tel: 3I O20 94 Open daily excepı Mundays. Pazartesi dışmda lıer gıin

08.50 - 12.00/ 13.:\0- 17..i0 Ethnographic Museum Etııosm(ya Müzesi Ulus fcf:-3I I 95 56 Open daily exce}.ıt Mondays. Pazartesi dışm~a ber gün

08.30 - 12.30/ J3.)0 - l7.50 Gordion Museuın 1Gordioıı Müzesi Y:L'isı höyük Köyü, Polatlı (29 km. northwesı of Polatlı , 94 km. from Ankara.)

Brasil 1Brezilya Gaziosman paşa Td : 426 29 .iO Bulgaria 1Bıılgaristcm Kavaklıdere Ter: 426 74 55 Canada 1Kmwda Gaziosmanpaşa Tel: 436 I 2 75 The People's Republic of China 1Çiıı Halk Cımılmriyeti G:ıziosmanpaş:ı Tel: 446 85 43 Chile 1Şili Çınkaya Tel: 438 94 44 Croatia 1Hııı}(l/istcm Gaziosman paşa Tel: 4.~6 62 I 2 Cuba / Küba Gazi osm:ınpaş.ı Tel: 439 53 62 Czech Republic 1Çek Cımıbw"iyeti Gaziosman paş:ı lH 446 I 2 44 Denmark 1Daııiıııaı·ka

of the Republic Müzesi (Second Turkish Gr.ınd National Assemhly Bulding) (ll. TBMftf Binası) Cumhuriyet Caddesi 22, Ulus Td: 31I 04 73 Opcn daily exccpt Mondays Pazm1esi dışmda ber gün 09.00- I 7.00 RomanBaths Çankın Caddesi, Ulus, Cinsed Mondays.

Gaziosmanpaşa Tel: 468 77 60 Egypt 1Mısır Kavaklıderc Tel: 426 64 78 Finland 1Fiıılmuliva F:ır.ıbi Sokağı Tel: 426 49 64 France 1Fraıısa Kavak lıdere Tel: 468 I I S4 Federal Republic of Germany A lmmıya Fedeml Cımıbııriyeti Kav-Jkhdere Tel: 426 S4 6S Georgia 1 Gürcüstan Gaziosmanpaşa Tel: 447 I 7 2 I Greece 1Yımaııistmı Gaziosma npaş:ı Tel: 436 88 60 Holy See 1Vatikmı Çankaya Tel: 439 00 4 I Hungary 1Macaristmı Kızılay Tel: 4 I 8 92 38 India 1Hiıulistaıı Çınkaya Tel: 438 2 I 95 Indonesia 1Eııc/oııezya Ç~ınkaya Tel: 438 2 I 90

Pazartesi dışmda lıergün

Iran 1İraıı

(Polatlı 'wn

29 km. kuze)'batısmda, Ankara)•a 94 km uztıkiıkta.)

Td : 622 51 52 Open daily except Mondays. Pazartesi dışmda bergün. 08.30 -1 7.30 MTA, Natural History Museuın MTA, Tabiat Taribi Miizesi Fskişdıir Yolu, llalg;ıt Tel: 287 34 30 Open d:ıily, cxccpı tiır pulılic hulidııys . Resmi bayram tatilleri dışmda lıer gün OR.iO- 17.30 Museuın

Cımıbııriyet

0!!.30-12.30 / 13.30-1 7.30 War of Independence Museunı Kıırtııluş Scwaşı Müzesi (First Turkish Gr.ınd National Assenıbly Building) (ilk TBMM Binası) Cumhuriyet Caddesi I4 UlıısTel : 3105361-310 7140 Open daily cxccpı Mundays. Pa7;ırtcsi dışında her gün. 09.00 - I 7.00

Kavakltdere Tel: 427 43 20 Iraq / Irak Gazıosnıanpaş:ı Tel: 4 (ı8 74 2 I Israel 1/srail Ç.ankaya Tel: 426 49 93 Italy 1İtalya Kavaklıdere Tel: 426 54 60 ] apan 1japoııya Gaziosma npaşa Tel: 446 05 00

EMBASSIES 1 ELÇILIKLER

]ardan 1Ürdüıı

Çın kaya Tel: 440

20 54 Kazakhistan 1 Kazakistan Çın kaya Tel: 44 I 23 OI

Mghanistan 1Ajgmıistmı Çankaya Td: 438 ll 2 1 Albania 1Anuıvutlıık Gaziosmanpaşa Tel: 44 I 6 I 05 Algeria/ Cezayir Çınkaya Tel: 427 83 BS Argentina 1A ıjmıtiıı Gaziosman paşa Td: 446 20 6 I Australia 1Avustralya Gaziosm:ınp:ışı Td: 446 I 1 00

Kırg.ızhistan 1Kırgızistmı Gaziosmanpaşa Tel: 446 84 08

Kuwait/ Kııveyt Gaziosnıanpaş:ı Tel: 445 05 76 Lebanon 1Liibıuııı Çankaya Tel: 426 .~7 29 übya Ç.ankaya Tel: 438 I 1 10 Macedonia 1Makecloııya Kavaklıdcre Tel: 446 99 28 Malaysia 1Malezya Gaziosınanp:ışı Tel: 446 08 70 Mexico 1Meksika Kavaklıdcre Tel: 467 50 56 Morocco 1Fas Gaziosmanpaşa Tel: 437 60 20 Netherlands 1floUmıda Gaziosmanpaşa Tel: 446 04 70 New Zealand 1 Yeııi Zelmultı K:l\ :ı~lıdm· Td· ı67 90 54

Austria 1Avusturya KavakiKiere Tel: 4 I9 04 3 I Azerbaidjan 1AzerbaJıccm Ç.ankaya Tel: 44I 26 2 I Bangladesh 1&mgltıdeş Çınkaya Tel: 439 27 50 Belgiunı 1Belçika Gaziosmanpaşa Tel: 446 82 SO Bosnia and Herzegovina Bosııa ve Hersek Cımıbııriyeti Gaziosmanpa~ı Td: l l6 -10 90 88

S K YLIFE

MAYI S

+

MAY

1996

Norway 1Norveç Gaziosmanpaşa Tel: 447 06 3 I U11mıaıı Gaziosmanpaşa Tel: 447

06 3 I

Pakistan 1Pakistmı Gaziosmanpaş:ı Tel: 427

14 10

Oman /

Paland 1Poloııya Kavaklıdere Tel: 426 16 94 Portugal 1Portekiz Çankaya Tel: 446 18 90 Ronıania 1Roıııaııya Çınkaya Tel: 427 I 2 43

The Russian Federation Rusya Feclerasyoım Çınkaı•ı Tel: 439 2 I 22 Saudi Arabia Sımeli A rabistaıı

Gaziosm:uı paşa Tel: 436 69 2 I

Slovakia Republic Sloı!tlkya Cumbııriyeli

Kavaklıdere Tel: 426

58 87

Somalia 1Soııuıli Ç.ankaya Tel: 427 51 92 South Africa 1Giiııey Afı"ika Filistin C;ıddesi 27 Gaziosm anpaşa Tel: 446 40 56 South Korea 1Güııey Kore Çınkaya Tel: 468 48 22 Spain 1ispanya Çankaya Tel: 438 03 92 State of Palesiine Filistiıı Devkti Gaziosın:uıpaşa Tel: 436 08 23 Sudan 1Sııdaıı Çankaya Tel: 44 I 38 85 Syria 1Sııriye Çınkaya Tel: 438 87 04 Sweden 1lsveç Kavaklıdere Tel: 428 67 35 Switzerland 1/sviçre K:ıv-Jklıdere Tel: 467 SS 55 Thailand 1Taylaııd Ç1ınkaya Tel: 440 66 81 Tunisia 1Tuııııs

Gaziosmanpaşa Tel: 437 78 I 2 Turkish Republic ofNorthern Cyprus 1Kıızey Kıbns Türk Cımıb11riyeti

Gaziosman paşa Tel: 437 95 38 Turkmenistan 1 Tiirkmeııistcııı Gaziosmanpaşa Tel: 446 35 63 Ukrania 1Ukrayııa ÇankayaTel: 439 99 73 United Arab Eınirates Birleşik Arap Emirlikleri Çulkaya Tel: 440 84 IO United Kingdam 1lııgiltere Çankaya Tel: 468 62 30

United States Amerika Birleşik Devletleri K:ıvaklıdcre Tel: 468 6 I 10 Uzbekistan 1ÖZbekisiarı Ankara ı~al;ıs Devlet Konukevi Tel: 439 27 40 Venezuela Ç•ınkaya Tel: 439 3 I 98 Yemen 1 Yeıııeıı Bak:uılıklar Tel: 446 I 7 78 Yugoslavia 1Yııgosltıvya Kav:ıklıdere Tel: 426 03 54


ICSC International Council of Shopping Centers

"BEST EUROPEAN SHOPPING CENTER OF THE YEAR"

No wonder, ICSC, has chosen to

give the award to Akmerkez, for exeellence in architecture and design, merchandising, quality of shops, management and operations.

C ome and enjoy the opportunity

it~~ ~o shop for AK M ER KEz

the best Turkish and international high fashion, jewelry, leather goods, shoes, handcrafted objects, carpets and others ...

Open everyday 10.00 AM - 10.00 PM

Free bus shuttle service available from all the distinguished hotels of İstanbul.

To benefit from the advantages offered with the AKMERKEZ COURTESY CARD please apply to the information desk.


AROUND IZMIR

\

\

\

\

.

\

\

.

EGE DENIZI \

\ \

\

---

\

\ \

''

\

KIRA N IJ.!U':I

\1~\

\

""!

,~~,

~~ "'

)

f..W覺竄tf~,,

fNill!覺~ 'W;~I9t

EGE DE

15

20

IZI


•• NOTUMUZU ALDlK ••• !

E ~

EM-SA

Dayanıklı Tüketim Malları Sanayiinde 15 yıldır, üretim yapan EMSA, 26.000 m2 1ik dev üretim alanında tasarımcı çalışmalarını , kaliteli üretim anlayışıyla birleştirmiş uzman bir kuruluştur. 1994 yılından riiiiiiiiiiii bu yana EVSAN markasıyla beyaz eşya sektöründe pişirici ve ısıtıcı ürün yelpazesiyle haklı olduğu bir pazarın sahibi olan EVSAN, Dünya kalite ve standartlarının en yüksek notu olan ISO 9002 ile yeni yüzyılın başında tüm hedetlerine gururla sarılmaktadır. Merkeı : Tel 10 352) 240 09 23 · 240 09 24 · 240 ı 7 ı 7 fax 10 352) 240 09 09 istanbul Bölge Müdürlüğü: Tel: 10 212) 526 64 78 · 526 64 79 · 5ı4 07 09 fax: 10 212) 526 27 57

li: w

~

u


Telcphone: lntcmational cmlc.: for Turktoy: 90, İ zmir arca code;o 232, Kuşadası (:ırea code for province of Aydın): 256. For intercity calls within Turkey ftrSt dial "0", thc:n the: area code, and ı hen thto local number. For inıtomational calls fırst dial "00". EMERGENCY

HOLIDAY VILLAGES

Arnbulance

TATIL KÖYLERI

Tel: 112 (Al!'over Turkey) Police Tel: 155 (All over Turkey) Fire

Tel: 110 (All over Turkey) Tourism police Tel: 63 16 00 (ask for tourism police) Genıtarme

Tel: 156 (All over Turkey) TOURISM

INFORMATIONS

TURIZM DANIŞMA

Altınyunus Tatil Köyü (Golden Dolphin Holiday Viiiage) Kalembumu, Boyalık Plaj ı , Çeşme Tel: 713 ı2 50 Fax: 713 22 52 Oııb Cardia (Holiday Vıllage) Çift likköy, Çe me Tel: 71211 11 Fax: 7 121 227 Club Med Kuşadası Holiday Viiiage Aslanbumu, Kuşadası Tel: 61~ ll 35 Fax: 614 ll 25 Foça Oııb Med Holiday Vıllage Foça Tel: 812 16 07 Fax: 812 21 75

Adnan Menderes Airport Tel: 274 26 26 (ex .-dabili 1085) Alsancak Tel: 422 lO 22

Hanedan (Holiday Viiiage) Fıx;a Td: 8ı2 24 41 Fax: 8 12 24 5ı Kuştur Tatil Köyü (Holiday Viiiage)

~1~862

Tel: 6144 1 lO Fax: 614 88 32 Neptun Viiiage Biiyük Akkum, Seferihisar Tei: 745 74 55 Fax: 745 70 38 Ömer Holiday Viiiage Yavansu Mevkii , Kuşadası Tel: 6 ı 4 _)7 00 Fax: 6ı4 4344 Pine Bay Holiday Viiiage Selçuk Yolu, Kuşadası Tel: 614 93 70 Fax: 612 22 07 Sunset View Holiday Viiiage

Büyük Efes Oteli Tel: 484 21 47 Çeşme Tel: 712 66 S3 Foça Tel: 812 12 22 Kuşadası Tel: 6 ı~ ll 03 -61462 95 Selçuk Tel: 892 69 4S- 892 63 28 HOTELS 1 OTELLER

IZ: M,. ıR "'---~~--~---Anba Oteli ('" ) Cumhuriyet Bulvan 124 Tel: 484 43 80 Balçova Kaplıca Tesisi ("') Balçova Tel: 285 48 50 Büyük Efes Oteli(""') Gaziosmanpaşa Buıvan, 1 Tel: 484 43 00 Fax: 44 1 56 95 Ege Palas ('"') Cumhuriyet Buh".ın , 21O Tel: 463 90 90 Fax: 463 81 00 Grand Hotel Mercure İzmir (""') Cumhuriyet Btd\~, 138 Tel: 489 40 90 F:Lx: 489 40 89 Hotellsmira ('") GaJjosmanpaşa Bulvan 28 Tel: 445 60 60 F:Lx: 251 94 93 Hotel Kaya Prestige ("' ') Şair Eşref Bwvan , 1:\71 Sokak, No.7 Tel: 483 03 23 Fax: 489 22 99 Hotel Mercure Konak ("'' ) Mithatpaşa Caddesi, 128 Tel: 489 15 00 F:tx: 489 17 09 Hotel Richmond Ephesus ("'') Pamucak Mevkü, Selçuk Tel: 892 70 77 Fax: 892 67 :\ ı İzmir Hilton (""') Gaziosmanpaşa

Bulvan, 7 Tel: 44 160 60 F;Lx: 441 22.,., İzmir Princess Oteli ('"") 35330 Balçova, İzmir Tel: 2_)8 SI SI Fax: 239 09 39 İzmir Palas Oteli ('") Vasıf Çınar Bwvan, Tel: 42 1 55 8:\ F:Lx: 422 68 70 Kısmet

Hotel ("') 1377 Sokak, Alsancak Tel: 463 38 ;o Fax: 42 1 48 56 Marta Hotel ('") Kaztın Dirik Caddesi 7, Pasaport Tel: 44 ı 40 00 Fax: 441 11 ;o Marta Hotel ('") Kazım Dirik Caddesi 7, Pasaport Tel: 4414000 Fax: 4~1 ll SO

BayrJklıdere. Kuşadası

Gazibeğendi , Kuşadası

Tel: 6 14 4; 02 Fax: 614 45 70 Turhan Holiday Viiiage Dayanıklı Köyü, Giimüldür Tel: 742 25 48 Fax: 742 ll 76 SIGHTSEEING 1 GEZINTI

Balçova Thennal Springs Balçova Kaplıcalıın ı zmir province abounds in mineral and themıal springs, those at Balçova being just 1; km from the city centre and served by municipal buses. Known in aııtiquity as the Agamemnon Tiıemıal Springs, Balçova has been a therJpeutic cent re for thousands of years.

/zmir çeı •resilıde çok sayıda kaynak suyuı•e kaplıca bulunuyoı: Bımlardmı Balçol'll kaplıcaları kent merkezine sadece 15 km uzaklıkta ı •e kent içi toplu taşmıa amçlarıyla

anci eııt Ephesus have an unforgettable charisma. Established in :\000 IlC and including remains from the lonic, Lydian, Roman, B)'l.1ııtiııe and Seljuk periods, Ephesus is a sight not to be missed. In nearby Selçuk ılıere is the basilica of St.Johıı (6th century), a superb museum and lsa Bey Mosque. Also in the vicinity is the House of the Virgiıı Mary. and the C:ıve of the Seven Sleepers.

lzmir'den (72 km) ı •e Kuşadası 'ndan (18 km) kolaylıkla u/aşı/abi/en olağmuistıl ilginç. caddeleri l'e yapılarıyla bugün de benzers!z bir atmosfere sahip antik kent. 10 3000 )'ıllamıda kımılan !'e fon. Lid)'a. ·Roma, Bizans, Selçuklu döneıiılerinin izlerini taşıyan Efes 'i gezmeye mutlaka l'akit aymlmalı. Efes'in çok yakımıula St. jean Bazilikası, Meıyem Ana El'i, Yedi Uyuyanlar Ma,~amsı, Selçuk isa Bey Camii gibi başka taribse/-turistik gezi yerleri buluımıaktadır.

House of the Virgin Mary

Meryem A ııa Evi Tiıe

Virgin Mary c:tme to Ephesus with St.john, and spenı the remainder of her life here. The house bui lt in the 4th century at the place where she died was recognised as a shriııe bv the Vatican in 19;7. 11ıe house is · 80 km from İzmir and 7 km from Ephesus on Biilbül Dağı , a hill forested with pines, planes and olive trees. Mass is celebrated here every ıııonıing at 7.30 and on Sunday ıııonıings at 10.50. Aziz Yubamıa ile birlikte Efes'e gelen MeıJ•em Ana'nm bayatliiiii sün dönemini geçirip öldıiğıl yerde 4. yiizyılda inşa edilen eı •. 195 Tde Vatikan 'm onaymdan sonra kutsal ziyaret yeri o/mı MeıJ•em Ana Eı •i ı •e Kilisesi izmir'deiı 80 km, antik Efes kentinden 7 km uzaklıkta, çam. çı nar l'e zeytin ağac/arıyla bezeli yılksek bir tepe o/mı Bıllbıll Dağı 'ndadır. Her sabah 7.30'da, pazar sabahları IO,JO'da aybı diizellle11mektedir. ~ekalefortress / Kadifekak

ulaşmak mıimkıin Antik dönemde Agmnemnon Kaplıcaları denilen bu yer çağlar boyu um bir "şifa yurdu " olamk kul/mu/m ış.

fortress overlooking ızmir has sectioııs daıing from Helleııistic , Roman and B)7.antine times. llıe 20-25 metre high walls were origiııally 6 km in length. Today the fortress is a famous excursioıı spot with pleasanı tea gardens, comnıaııding a fabı~ lous view of the city.

Bird Paradisc 1Kıış Gemıeti 'llıis eight thousand hectare bird sancıuary isa ıemporJry and pernıanenı home to millions of birds. S iıuated on the outskires of the city. it consists of islcts, marshes. deltas and meadows. At various times of year over 190 species of bird can be seen here.

izmir'i11 içinde, ke11te IJakim bir tepedeki bu kale He/e11istik, Roma !'e Bizcms izlerilli taşır. Yıiksekliği 20-25 metre o/mı dul'cırlamlln uzımluğu eski dö11em/erde 6 km )•i buluyordu. Gıi11ıimıizde çay babçeleri ı •e olağmllistıi ke11t mmızarasıyla iiliiii bir gezillliyeri.

Kentin ymubaşmda karııma alima

Pergamum 1Bergama The nıins of Pergamum, a ıııajor cent re of civilisation of the ancieııt world, are situated IOS km from İzmir. Tiıe acropolis and amphitheatre perched on a towering hillıop , and on the outskires of the ıowıı of Bergama the Asklepioıı or health cenıre dedicated to Asklepios the god of health areina rem:ırkable st:ııe of preservatioıı . llıe site is open daily beıween 08.30 and ııı._ıo .

allllliliŞ 8 bin hektarlık deı • biryaban bayat parkı. Adalar, sazlık/ar, deltalar ı•e gözalabildiğine uzmımı

diizlılklerde 190 'ı aşkm tıirde milyonlarca kuş bamıdırdığı için diinya çapmda bir "kuş cenneti" sc~)'ılmak­ tculır.

Ephesus 1Efes . Withiıı eas\' reach of ızmir (72 km) aıid Kuşadası ( I8 km), the specıacu lar buildings and streeıs of

Tiıe

92

S KYLIFE MAYIS

+

MAY

1996

In the ıown is :ıııother interesting building, the Templc: of Ser:ıpi s. known loc:ı lly as the: Rc:d Courtv:ırd due to iıs ıiles . Tiıe towıı is aıso· worth visiting to see the ııarrow streeıs with their historic Turkish buildings and the colourful ha7~ıar in the old quarter. lzmir'ill 105 km kuze)'illdeki bu ilçesiIlde antik çağlll bfiyıik uygarlık merkezi Pergamon 'ı m kalılilı/arı bulım uyur. Görkemli bir tepedeki akroJxılis ı•e amfil()•atronun ya msı ra, ilçenin girişilu/e sa,~lık Tmınsı Asklepios adıila i11şa edile11ı•e gıiıllillliizde

biifiili iizellikleriı •le ayakta durmı sağlık merkezi IJer gıi118.jO - 18.30 arasmda zi)'fırete açıktır. 13ergımuı'llm içindeki çinileri lleden()•le lwlk amsmda Kızıl Aı •lu adıyla lıilinen Serapis Tapı­ mı,~ı da dikkat çekicidil: Ayrıca Tıirk kiiltiiriillıill iizelliklerilli taşıyali dar sokakları ı •e yapılarıyla eski maiJalleleri ile rengarenk çarşısı ilçeyi turistler için ilgillÇ kı/mı özellik/erdendir.

MUSEUMS 1 M ÜZELER

Archeological Museum

Arkeo/oji Miizesi Bahri llaha Parkı. Konak Tel: 425 49 29 Opc:n every day excc:pt ,\1ond:ıys. 09.00-17,30. P.tesi dışmda lıer gıin

Atatürk Museum 1Attıtürk Miizesi Birinci Kordon ı -ıS Tel: 42 1 70 26 Open cvery day excc:pı Mondays. 09.00-17.00. Pazm1esi dışmda lıergıin

Bergama Museum 1Bel'gtmuı Miizesi Bergama Tel: 655 ı O% Opeıı every day. 08 ..10- 1"ljQ Her gıin Ephesus Museum 1Efes Miizesi Selçuk Tel: 892 60 10 -892 60 ı ı Opeıı every d:ll'· 08.3<~ı8. :\0 Her gıin Ödemiş Archeological Museum Qdemiş Arkeo/oji Miizesi

Odemi Tel: 'i~ 'i ı ı 8-ı Open everv day. 08..10- I,,_)() Her gıin Museum of Painting and Sculpture

lzmiı· Resim ııe lieyke/ Miizesi

Tel: 48-189 45 S. Yaşar Art Museum S. Yaşar Resim Müzesi Cumhuriyet llull·an 2'i2 Alsancak Tel: ~22 6'i 52 CHURCHES AND SYNAGOGUES

Bct Israel (Synagogue) Mithatpaşa Caddesi 26'i Kar:ııaş St. Helene (Catholic) I729 Sokak, S_) Karşıyaka St. John (Anglican) Talatpaşa llulvan. Alsancak Tel: 463 66 08 Santa Maria (Catholic) Halit Ziya Bulvan. 6- Tel: 4 8~ 86 52 Notre Dame de Laurdes (Catholic) 8 1. Sokak, ll Tel: 2.)2 ı ı 45 St. Policarpe (Catholic) Gazi Osman Paşa Bulvarı. ı 8 Tel: 484 84 36 Shaar Aslıanıayan (Synagogue) ı :\90 Sokak ~/2 Alsancak


i.

~

Çalışlar Cad . No:6 34590 Bahçelievler 1 istanbul

Tel : (0212) 643 60 80 (20 Hat) Fax : (0212) 643 59 80 - 81 Erguvan Konutları (şantiye) Tel : (0212) 864 02 30 (5 Hat) Fax: (0212) 864 02 36


/

rm ' ıp

/

2jl

,ı;fCA A

3p

YA/t/ VADASI

j

~~-

sp

.,.._,..,

... - · - ~----

,'

1

1

1

1

\

1

1

\

' ..........

""' "'·....

AKDENİZ

1

1

1

1

1

1 1 1 1 1

'

'' ' ' ' ' ' ' '' ' ' ', ' '

--

-- ... __ _

w

/

/

0(216) 349 01 41

İKİNOKTA0

l>

!(

~

z

l>

c

c z

o

l> :::0


1

-- ·

.-='

~ ·j·

1

·~::=:====ı "j '

Mar 'i.n iş dünya ına unduğu ba h a a antajlar; Mares'te iş ve tatil, deniz ve kum

gibidir. Nefis bir uyumla birbirini tamamlar. Her düzeydeki sosyal ya da

aradıklarından

ticari kuruluşlar, gösterecekleri

zenginliği,

etkinlikleri için Mares'te daima

Yıllardır

daha fazlasını bulur. sahip olduğu eleneyim tüm firma ve kuruluşlara

gerçekleştirmek

isteelikleri

organizasyon konusunda önemli bir

ışık

tutar,

etkinliğin

• Ulusal ve uluslararası düzeyde konferans , seminer, toplanu , kongre • Bayi ıoplanıılan , bölge ı oplantıları

• Mesleki geliştirme programları • Reorganizasyon ve yeniden yapılanma toplantıları

• Yıldonümu kutlama programı • Geleneksel cıkinlikler • Özel daveıler, balolar • Sosyal amaçlı etkinlikler

her düzeyinele güç katar. Unutmayın, Mcıres dünyasında iş

!~ını ucak ~kvkii 41nMı

Marnıaris Td: (0252) 411 56 1-

plıx .

· (02'i2)

~55

ve tatil

başarıyı getiriı:

12 IMI phx . Fak" (02'i2) · ı 12 12 1·ı· (0251)

~55

21 Ol

(@ DIVAN HOTELS

MA RES &itJ;f.jfu;Jf.t-:G; ·

·v·


A N T A Lv A Guı'de

IN AND AROUND EMERGENCY

Arnbulance Tel: 112 (All over Turkey) Police Tel: I55 (All over Turkey) Fire

Tel: I 10 (All over Turkey) Tourism police Tel: 43 10 61 Gendanne Tel:-156 (All over Turkey) TOURISM

INFORMATION

T U RIZM DANIŞMA

Antalya Kaleiçı Tel: 247 05 4 I -242 18 33 Antalya Cumhuriyet Mahallesi Tel: 24 I I7 47 Alanya Çarşı Mahallesi Tel: 513 I2 40 Kaş

.

Cumhunyet Meydanı Tel: 836 12 38 Kemer Belediye Binası Tel: 814 I5 36 HOTELS 1 OTELLER ANTALYA

Adora Golf Resort Hotel (""') Belek/Serik Tel: 725 40 5I Fax: 725 40 7I Altis Golfhotel (""') Belek/Serik Tel 725 42 26 Fax: 725 42 34 Antalya Dedeman ("" ') L1ra Yolu Tel: 32 I 79 10 Fax: 32 I 38 .,3 Club Hotel Sera (""') Lara Yolu Tel: 349 34 34 Fax: 349 34 54 Falez Hotel ("'") Konyaaltı Tel: 248 50 00 Fax: 248 50 25 Grand Prestige Hotel Side ("'") Titreyengöl, Manavgat, Side Tel: 756 90 60 Fax: 756 90 8 I Hotel Ofo Antalya ('"") Lara Tel: 323 10 00 Fax: 323 10 16 Kışla ~.an Hotel ("") Kazını Ozalp Caddesi 55 Tel: 248 38 70 Fax: 248 42 97 Ofo Hotel ('"") Lara Yolu Tel: 349 40 00 Fax: 349 40 16 Oranj Hotel ("") Lara Yolu, Şiri n Yalı Mahallesi Tel: 323 12 71 Prince Hotel Antalya ("") L;ıra Yolu, Kıırpuz Ka ldırJn Mevkii Tel: 323 30 70 Fax: 323 30 4 I Ring Hotel ("") Güllıik Cad. No: 7 ı Tel: 243 I5 I5 Fax: 243 ı 5 22 Sheraton Voyager Antalya ('"") 100. Yıl Bulvan Tel: 243 24 32 Fax: 243 24 62 Sunset Hotel ("") Konyaaltı Tel: 229 06 92 Fax: 229 I3 89 Talya Hotel ('"") Fevzi Çakmak Caddesi 30 Tel: 248 68 00 Fax: 24 ı 54 00 S P ECıAL

LtCENSE HOTELS

Ö ZEL LISANSLI OTELLER

AbadHotel Hesapçı sokak, Kaleiçi Tel: 247 44 66 Fax: 323 04 25 Argos Hotel Oppoote of Atatürk Higlıschool, K;~ei~i Tel: 247 20 I2 Fax: 24 I 75 57 Aspen Hotel Kaledi bi Sokak I6, Kaleiçi Tel: 247 7 I 78 Fax: 24 1 5 .~ 64

Telephone: International code for Turkey: 90, Antalya area code 242. For interciry calls within Turkey fırst dial "O", the n the area code. and ı hen the local number. For international ca lls fırst dial "00".

Karyatit Hotel K;~i Tel:241 1449 F:uc2427749 Marina Hotel Mennerli Sokak 8, Kaleiçi Tel: 247 54 90 Fax: 24 I I7 65 Turhan Adalya Hotel Kaleiçi Tel: 243 47 56 Fax: 243 47 5 I

Turtel Bellis Akınla r Köyü, Serik Tel: 725 42 80 Fax: 725 43 00 Turtel Side Holiday Viiiage Side Tel: 753 20 24 Fax: 753 20 25 Turtle's Club Marco Polo Çamyuva, Kemer Tel: 824 63 36 Fax: 824 63 46 Ulusoy Tatil Köyü Gövnük, Kemer Teı': 8151 4 50 Fax: 815 ıı-2 Varan Holiday Viiiage Taşlıbunın Mevkii Belek/Serik Tel: 725 42 Ol Fax: 725 42 25

Tuvana Hotel Tuzcular Mahallesi, Kaleiçi Tel:24760 15Fax:241 198 1 Tütav Türkevleri Mernıerli Sokak, Kaleiçi Tel: 248 65 9 I Fax: 24 I 94 I9 HOLIDAY VILLAGES

SIGHTSEEıNG 1 GEZINTI

TATIL KÖYLERI

Alanya Citadel 1A laııya Kalesi This splendid Byzanıine citadel surmounıing the rocky peninsula is walled (8 km). The "Red Tower" was builı by the Seljuk's Sultan Keykubat in I226. Today it is a smail museum conıaining etnogmphical collections.

Attaleia Holiday Viiiage Taşlıbunın Mevkii, Belek/Serik Tel: 725 43 Ol Fax: 725 43 02 ClubAlda Beldibi, Kemer Tel: !!24 81 51 Fax: 824 81 59 Club Aldiana Titreyen Göl, Manavgaı Tel: 756 92 60 Fax: 756 92 67 ClubAli Bey Kızılağaç Köyü, Side Tel: 753 22 00 Fax: 753 22 20 Club Astcria Üçüncü Kum Tepesi Mevkii Belek/Serik Tel: 725 40 04 Fax: 725 40 02

Bizans za manmdan kalma, ''KlZII Ku/e "si 1226'da Sultan Alaaddiıı Keykubat tarafmdmı iıışa ettirilen görkemli Alanya Kalesi şebri ikiye ayıran bir yarmıadamn üzerindedir. Kızıl Kule bugün etnografik eserlerin sergileııdiği küçük bir miizedir.

Antalya Museum Antaly a Miizesi

Kenan Evren Bulvan Konyaaltı Tel: 24 I 45 28 Daily excepı Mondays.

Club Kıastalia Konaklı Mevkii, Alanya Tel: 565 13 16 Fax: 565 14 28 Club Mcditerranee Kemer KenıerTel:814 1009 Fax:814 1018 Çlub Mega Saray Uçüncü Kum Tepesi Mevkii Belek,/Serik, Tel: 725 40 26 f'ax: 725 40 49 Club Salima Beldibi Beldibi, Kemer Tel: 824 83 60 Fax: 824 80 83 EHA Holiday Viiiage Titreyen Göl, Manavgaı Tel: 756 90 50 Fax: 756 90 52 Eldarador Phaselis KenıerTel:815 1631 F:Lx:815 1637 Hamdullah Paşa Konaklı Mevkii, Alanya Td: 565 15 20 Fax: 565 I5 3I Kemer Holiday Viiiage Göyniik. Kemer Tel: 815 14 30 Fax: 815 14 65 Oasis Beach Club Konaklı Mcvkii. Alanya Tel: 565 14 40 Fax: 565 17 19 Palmariva Holiday Viiiage Tekirova. Kemer Tel: !!2 ı ~o o~ Fax: 82 ı ~o ~o Robinson Club Paınfılya Acısu Mevkii. Sidr/ M:uıavgat Td: "'56 93 ;o Fax: 756 95 58 Sidelya Çolaklı Köyü, ~1an:l\-g:tt Tel: 76.'16801 F:Lx : "'6.'\(ıl 1 ~ Simcna Holiday Viiiage Ç~ınıyuva , Kemer Tel: 824 63 63 Fax: 824 63 8 I Soi Muna Kuıııköv. Side Tel: .,55 34 46 Fax: -;.ı 1.'> i 9

The province of Antalya is endowed witlı the richest historic treasures of Turkey. Antalya Museunı covers an area of 30,000 square metres with thirteen galleries, an open-air gallery, a children's gallery (where children nıay be left) and a wide yarcl. Approxi-mately fıve thousand archeological works are displayed in chronological order. The museunı receive an award from the Council of Euro pe as the Museum of the Year in 1988. The s pecıacular Gallery of the Icons and Gallery of the Enıperors are especially worth to seeing. Antal)'a bölgesi arkeo/ojik. taribsel bazineleri bakımuıdmı belki de Tılrkiye 'nin en zengin bölgesidir. Aııtal)'a Müzesi çok geniş bir almıda 13 leşbir salrmu ı •e bir açık bal'li galerisinden oluşmaktadır. Çocuklar için de. mı la mı ilgisini çekecek bir saloıı bulunanmüzeyi tari/ı meraklılarımutlaka geznıeliler.

Aspendos A nıajor port and co nııııercial cent re in anıiquity , Aspendos ıoday lies inland, 8 km eası of Antalya. Its nıag­ nifkcnt anıphi teaıre is the best prescrvcd in the world and known for its superb acousıics and is stillused for conccrts. A nta(J'tı'nm 8 km doğusunda Antik Çağ m önemli limmundan kalma

muiJteşem bir mııfiteatr. 0/ağmıiistü akustiği l'e Z)'i komnmuş olmasınedeni) •le bugün de konserler için kullmulmaktadır.

96 S KYLIFE MAYI S +

MAY

1996

Düden Falls Diide11 Şelalesi

Avery beauı iful waıcrı:ıll (12 km north of the city ce nırc) . Kent merkezine kuzey yömiııde 12 km uzaklıkta çok gıizel bir şe/ale. Piknikiçin nuikemmel bir tercib.

OldQuarter Kaleiçi

The historic nudeus of Antalya. 'llıis district is now resıored and lias bccanıe an atır.ıctive ıouristic cenıre with its ıavems , hoıels . resıaurants and enıertainnıent facilities. lls narrow sı reet s lead down to the old harbour (loday an intemational yachting marina). Şebrin

taribi çekirdeği olaıı Kaleiçi; restore edilmiş bali, oteft ıe pansiyonları, restoraııları l'e eğlence olmıaklarıyla turistik bir merkez. Dar sokaklardmı ini/en eski limaıı ise bugünuluslararası bir marina.

Perge The origins of this :ınci en ı city I8 km northeası of Antalya go back to 1000 BC, but the surviving reıııains are Hdlenic and Roman. An exceptional open-air museunı. Anta(J•a 'ıun

Pazartesi dışmda ber gün.

Damlataş Cave Damlataş M ağamsı This lıc:witdıing cave in

of stalactites and sı alagmiıcs. Sarkıt ı ıe dikillerden oluşmı, olağmuistıl görıintıisıiyle ıinlıi. Alanya yakm /arında bir mağara.

Alanya is full

/ 8 km kuzey-<ioğliŞ,llll­ daki bu antik kentin geçmişi 10 1000 yılına kadar IIZIIIII)'Or. Ancak bugıill gezileıı kalınlı/ar He/en ı •e Roma dönemlerinden kalma. Ilginç bir açık bm ıa mıizesi.

Side At this livclv resort cast of Antalva. the Iı ouses and.ancicnı nıins are inexıric:ı­ bly iııterwined. Thcre are two agor.ıs. an amp lıiıeatre anda museum in whiclı statues :ınd other works of art found here are exhihited. Aııtalya 'ıuıı doğusımdaki bu turistik kıyı kasabası antik kalmtılarla içiçedir. Iki biiyük agora, geniş bir amfiteatr ııe burada giin ışığına çıka rı/mı beykel ı •e iiieki eserlerin seı~~ilendiği bir mıize.

Tcrmcssos Perdıcd ı O'iO nı :ıbmT sc:ıkwl.

this ;,

an ancient ci tv and a national park 'northwcst of Antalya. The anıphiteatre is hewn out of the living rock and ılır ı·icw as far as Antalya is stupendous. There isa n:ııur.ıl lıistorv ımıseunı at the: park enır.ınce .

/Jeni::den 1050 111 ı •ıiksekllikte. inmulmaz bir maiızara, şaşırtıcı bir antik kent ı•e doğa müzesi)•le bir ulusa/park.

Yivli (fluted) Minaret and Mosquc Yi vii Millare

The svnıbol of Antalya. 'llıis I3th centılry fluıed minaret built by the Seljuck is decor.ıted with clark blue and ı urquoise tiles. An tal)'(ı 'ıun

sembolii o/mı buminare Selçuklulardan kalı111ı bir 13y)'. yafıısıdır. Koyuııltll 'i /'e tur/mm:: çiniler/e siislenmiştir.


DUTY FREE On BOARD

T~RKISH AIRLINES ( i \ TURK HAVA VOLLARI '<:::J

DUTY

FREE

PERFUMES PARFÜMLER

DUNE Eau de Toilette Spray 50ml. 56 DM TENDRE POISON Eau de Toilette Spray 50ml. 56 DM

Dior CHRISTIAN DIOR

5 MINIATURE "LA COLLECTION " 50 DM CHRISTIAN DIOR DIOR SVELTE

49 DM

DUNE - MISS DIOR I'OISON- TEN DRE I'OISON - DIORISSIMO


DUTY FREE On BOAR[

FAHRENHEIT Eatt de To ilelle Spray 50m/. 48 DM T~RKISH AIRLINES ri\

TURK HAVA YOLLARI '<::J

DUTY

FREE

CHRISTIAN DIOR Make-UpSet 60 DM L 'EAU D 'ISSEY OF ISSEY MIYAKE t.cm de To ilelle Spray 50 nı/ 74 DM

I MII, \ \ll ~ \Id

ı

1-;

ı • ,ııı · l .\ı

ı• ı

u

n · ı ıo.ı-. t '

,. ,, '"' '

PARFUM D 'ETE Eau de To ilelle Sp ray 50nı/.

75 DM VAKKO Eşarp/ Scarves 120 DM


DUTY FREE On BOARD

CHANEL NO 5 Toileıte Spray

hau de

50ml.

65 DM

T!:JRKISH AIRLINES ri\ TURK HAVA VOLLARI 'O

. '

N 5

CHANEL

lo ;'\ •

..'t r "

;1 ~ ' ,\ T 1 1 ; < .'o rlı

·l

~ ~~ .~

ACCESORIES AKSESUAR

T!:JRKISH AIRLINES ri\ TURK HAVA VOLLARI 'O

DUTY CAM EL TROPHY Saat/ Watches 325 DM 230 DM CIGARETTESI SPIRITS SIGARALARI IÇKILER

GRANT' S Whisky 20 DM BALLANTINE'S Whisky 22 DM J .B . Whisky 22 DM

FREE

DUTY

FREE


PARLIAMENT


DUTY FREE On BOARD

TEKEL 2000 14 DM T~RKISH

AIRLINES ( \ \

TURK HAVA YOLLARI '<:::J

DUTY

FREE

CAM EL Filters 100:รง

20 DM

CAM EL Filters Box

20 DM

T~RKISH

AIRLINES (\\

T~RKISH

AIRLINES ( \ \

TURK HAVA YOLLARI '<:::J

TURK HAVA YOLLARI '<:::J

DUTY

DUTY

FREE

FREE


DUTY FREE

on

BOARD

MARLBORO

;::::::?

100:~ / Bux

c::::> D

M


DAN lŞMA VE REZERVASYON 1 Information and Reservation

DIŞ BÜROLAR

BRUSSELS-BR0KSEL 51 canıersı een. 1000 Bruxelles Tel: ııs, (32-2) 502071 ı Rez, (32-2) 512678 1 - Sl26782Sl40·1S.l - ) 11 7676

INTER NATIONAL OFFI CES Aeu s~~~~~ ~~~se?and Sons

HAMBURG

llcrınann~ır 46 20095 Hamburg

BUCHARES~B0KREŞ ( GSA )

Ground Floor Sultan Bin Yousuf

Alyousuf llldg. Shcikh H a ına d a n Str.

BD. N. ll:ı kcM·u 35-A Tel: (40 1) 311 24 10 - 3112920 - 311 32 10

Tel: (49) (040) 325805-0 HAN N OVER

B:ıhnhof Sır .

CAl RO - KAHIRE

I'.O.Ilox No. 698 Abudhahi-UAE TeJ, (97 1-2) 3026693-3026694 ADIS-ABABA ( GSA} Ethiopian Airlines llole Ai rpon P.O llo" 1755 TeL (251-1} 182222

ALM:a~~k lle Mr.

o: 81-83 Ka?.akhstan Tel: (7) (3272) 506220 - 50to67

AMMAN )ahal Arnman Third Cirde A. Riyadh Ccnırc Sıh Floor Tel: BS 1 Rez (962-6) 659102-659112

AMS~~~~~e~kade 2, 1054 F.5 Amsıcıdam Tel, BS / Rez (3 120)6853801 (41ines-hatl

ARJtn~e!~~linenle S.A suipacha No: 1087 SA Buenos-Aires Tel: 54-1-3139243

ASHKHABAD·AŞKABAT

Magıymgulr Av. 71 - 744000 Tel: (736) (32) 510666-511666-512219

ATHENS- ATINA Philellilon Sır. No: 19 10557 Athens Tel: BS: (3()-01} 3222569 Rez: (3()-01) 3221035-3222569-3220561 BAHRAIN- BAHREYN Manama Tr.ıvel Company W.L.L. P.O. llox 828 Manaına-Bahrain Tel: (973) 211896

BAK~U>ı Hacıyev cad.

No: ll Baku Tel: (789J (22) 942505-941943 Fax: (789) (22) 980047

BANGKDK ( GSA) Gulf Express TrJnspon Ageney CP. Tower 3rd Level 313 Silom Road, 10500 Bangkok Tel: Rez/BS: (66-2) 2310300 (7 lines-haı) BEIJING-PEKIN ( GSA} CAAC lleijing Sales Office 117 Dongsi Wesı Sıreeı Tel: (665) 558861- 551031 BASEL ( GSA} RECA Handels Gmbh und REISEACENTUR CentrJlbahn Str.7 CH 4051 Basel Swilzerland Tel: (o61} 2059660-(o61) 2059661

BEIRM~~~:uTı~i~g\h. Floor. Autostrade )al El Dıb Tel, (961} (I) 408096-407236 (GSA) Pan Aslatic Gefınor Cenıre Ruc Clcmenceau 1'.0. llox 113- 5486 Tel: (961) (1) 867425-361230-361231

BEL;:'cf~~ole Pasica No: 8/ IV Tel: (38- 11} 333277- 332561

BER ~~~ıpesıer Sırassc 8 10787 1lerlin Tel: BS: Rez.: (49) 2624033/34/35

Tel. (20-2) 3908960 - 61 CHICAGO (GSA ) A.\IR GSA servıccs 19 South Lasa lle Chll:ıgo, IL Tel· (1) (800) 2882520 CO LOGNE- KÖLN Tran kgasse 7-9 S0667 Colognc Tel, BS: (49-0221) 134443 Rez: (49-022 1) 134071/72/73 COPENHAGEN- KOPENHAG Ved Vesıerpon 6 1612 Copenhagen Tel, BS: (45-33) 144055- 144499 Rez: (45-33) 145190 DALLAS ( GSA ) AMR GSA Services 5470 LBJ Frecway Suiıeo 900 Dallas TX Tel: (1) (800) 2882520 (GSA} Alfardos Sır. lhem Zaidun Bldg. 3rd Fl. Tel: (963-ll) 2227266 - 2239770 GSA: AI-Famdees T. Tou risnı Ageney Dar-El Mouhandes<,en Bldg. Mays:ıloun Str. P.O. Box. 8389 Tel: (963- 11) 2228284 - 22397702232190 (10 lines-hat)

HONG KONG ( GSA ) &.>st Holidays Ltd. Rms 1603-4 Flceı ıt o u se 38 Gloucesıe r Rd. TeL (852) 8613111 HOU S TON ( GSA )

1300

DHAKA-DAKKA ( GSA ) llengal Airlift Ltd. 54 Motijheel C.A. Dhaka 1000 Tel, 243059 DOHA-KATAR ( GSA} AI-Rayan Travel Ageney P.O. llo"' 363 Tel: SM: (974}41291 1 - 4129 12 DU BAl 63-B Sheikh Hamdan Bldg. Al Maktoum Sır. P.O. Box: 1200 Tel: (971-4) 270500 (GSA) Swaidan Trading Co.Ltd. (Same addrcs.</aynı adres) DUBLIN ( GSA} Aerlingus Dublin Airpon

Tel: (971-4) 270500 DUSSELDORF Graf Adolf Sır. No. 21 402 12 Dusscldorf Tel: (49) (211) 373o62 FILISTIN ( GSA ) )OY International Tours and Travel Manger Square (Ge-orge Was.'!Cr Illdgl P.O. llox 6.l0 Iletiıle he n Tel: (02) i7·ıO I.lO FRANKFURT Baseler Sır. 35 - 37 6o329 Frankfun Tel: BS: (49) (o69) 27300731/32-33 Rez: (49) (o69) 273300720/2 1/22/23

L:ıma r

H ou>to ıı

(Four Se-Jsons Hotel) TX Tel: (1) (800) 2882520

JEDDAH-CIDDE City Center Annex 12/13 Mt<iina Road. P.O. Box. 11563 21 425 Tel: (966) (02) 6600 127 JOHANNESBURG ( GSA) South AfrieJn Airways P.O. llox. 7778 Tel: (7 13) 22o6 ı2

BUSINESS CLASS AIRLINES

Tel, BS: (92) (21) 5682078 Rez, (92) (21) 5685922 5685766 - 5685487 GSA: Paktürk Enterprises tıntaz Plaza 8; Tel, (92) (21) 303503- 301029

MOSCOW ·MOSKOVA Kuzııeı;ky Most o: 1/8 Tel: (7) (09)) 29243•5-2925121-292 166; GSA: Acroflo< Fnızcnskar:ı Naherezhnara 4 Tek (7) (095J 2466996 MUNICH -MONIH Bayer StrJR'IC 43 D-80335 Münchcn Tel: BS: (49)(089) 51410920.'21 Rez: (49) (089} 51410922/23/ 24/25 MUSCAT- MASKAT (GSA ) AZD Travel and Tourism Agencies LLC, P.O. Box. 5490 Ruwi, Musc:ıı Tel: (968) 707303-707310 NEW YORK 437 Madisoıı Ave mıe 17. B New York N.Y. 10022 Tel: ( i) (2 12) 3399650 - 3399662 NICE ( GS A) Sultan Tourb ınc

28 Ruc Ma~scn :ı {)()()(X) Nice

TeJ, (33) (93J 877207 NURNBERG Am Plaerrer 8 90429 Numbcrg

TeJ, (49) (09 11) 92972 ı. - 92972 16 OSAKA ( GSA } Kindai Air Sysı e m Co. F.sıaı e

KI EV 4 Karl Marks Sır. No: 4 Apt: 22 252001 Kic''- Ukraine Tel: (380) (44) 2284103- 2291 550 - 27>19978 KUWAIT-KUVEYT Fahad Al-Salem Sır. Dowliah Complex P.O. llox 23959 13100 Safat- Kuw-Jit Tel: (965) 2453820/21 - 2422889 LEFKOŞA

Mehmet Ak if Cad. No: 54 Tel: (392) 227Jo6J-2271382-2277124 LISBON-LIZBON ( GSA} Edifıdo 25, Acropon Lisbon-5 Tel: (3511) 899 121 LONDON - LONDRA 11-12 Hannaver Sır. London WIR 9HF Tel: (44) (171) 4994499 (5 lincs-haı ) LOS ANGELES ( GSA} AMR GSA Services 6o53 W Cenıruy Blvd. Suite 1157 Los Angeles, CA 90045 Tel: (1) (310) 6465214 LYON 91 Rue Bugeaud 690o6 Lyon Tel: (3:l) 78241324

Bldg. 25-3.

S hinın:ıchi 1 -Choıne

isni-Ku , Osaka 550 Tel: (8 1) <6>5385647 PARIS ı Ruc Seribe 75009 Paris Tel: (33-1) 42664740 PRAGUE- PRAG (GSA } Cekoslavenske Aeroline Re,•oyochi 1, i6o 15 Pr.ıgue 1 Tel: (422) 24806111 RIYADH - RIYAD Khalidiya Bldg. Olaya Main Sır. 1'.0. llox. 25194 Riyadh 11466 Tel: <966) (i) 4631600-4632087 GSA: ABC Travcl Agencr (Same address-aynı adres) Tel: (966) (1) 4642667 ROME- ROMA Pla>.a Dclla Rcpublica 55 00185 Tel: BS: (39) (6) 4873368 Rez: (39) (6) 4819535 SAN

Ronıe

FRANCıSCO ( GSA) 51 O'Farrel Sır. San Francisco. CA Tel: (1) (800) 2882520

MADRID Torre de Madrid l'laza de Espana 18 PLT 7 OFC. 7 28008 Madrid Tel: (34 1) 54 16426-54 16849

SEOUL-SEUL ( GSA ) Kal Building 41-3 S..>a>Omun-Dong, )ung-gu Republic of Korea Tel: (822) i5 17-11 5

MALTA ( GSA ) Arrigo Group Umited 248 Tower Road, Sliema Tel, (356) 316645 - 316705

SINGAPORE-S l NGA PUR 300 Orchard Road The Promenade No: 06- 1ı Singapare 0923 Tel: Rez: (65) 7324556 - 7324557

MANILA ( GSA ) Deks Air Ine. 7701 Golden Rock llldg. 168 S:ılcedo Sır. Legaspi Viiiage Makati Metro Tel: (63-2) 8121455-8121452-8123865

MEDINA-MEDINE ( GSA J ABC Travel Ageney Kurban Al Nazıl Sır. llehind Sony Co. Tel: (966) (04) 8224426- 8221828R224 1o6

104

SKYLIFE MA)'IS

MILAN-MILAND Largo Augusıo l/ A 20122 M ı lano Tel: <39) (2) 76007107 - 76007111

Avenuc Centre StrJchen Road

MECCA-MEKKE ( GSA J ABC Travel Ageney Al Mansour Sır. Al Khazendar Bldg. Tel: (966) (02) 5434887

TURKISH

MIAMI ( GSA ) 800 Brickcll Avenue Suite 1109 Miami, FL TeL (J) (305) 3'41956

KARACHI-KARAÇI

DAMASCUS-ŞAM

DHAHRAN-DAHRAN (GSA ) ABC Travel Ageney King Abdülaziz Str. Alniınran Complex Cenıre P.O. Box: 739 Alkhohar 31952 Tel: <66-3) 8950044 - 8954904

8, 30159 Hannaver

Tc+ (49) (0511) 3048210 (4 1ines-hat)

ı\tu~ı ::ıf:ı Kema l ~q . No . .~

Opp. Cenı e r HOlcl Nou oı.d

pıso

GENEVA-CENEVRE Rue de Chanıepouleı No. 1-3 120 1 Geneva Tel. {4 1-022) 73 16120- 7316129-7387796

+

MAY 1996

SOFIA-SOFYA Saborna Sır. No: I l-A Tel, (359) (2) 883596 - 874220 GSA: Sofıa Airpon Tel: (359) (2) 661690 STOCKHOLM-STOKHOLM Vas:ıgaıan 7. P.O. Box 73 10121 Stockholm Tel: (46) (8) 218534- 218535 STRASOU RG-STRASBU RG 2 Allee De L:ı Robertsau 67000 Slrasbourg Tel: (33) (88) 52 1413 (3 lines-hat) 2500 17


Kaliteli hizmet güvencesi. .. Kentbank'tan.

K

entbank, yeni

atılımlarını hizmet

kalitesindeki mükemmelliği ile gerçekleştirir.

Bu Kentbank

profesyonelliğinin

Kaliteli Hizmet Güvencesi

bir gereğidir. Kentbank kurumsal ve bireysel tüm bankacılık

ürünlerini

Kentbank ayrıcalığı ile sunarken, küçük büyük bütün müşterilerine aynı

kalitede hizmet vermeyi ilke

edin miştir. işte bu yüzden Kentbank'ta müşteri mutluluğu % I 00 müşteri mutluluğu anlamına

gelir.

.,

·~~: .. .

I<ENTBANI<


DANIŞMA VE REZERVASYON

STUTTGART Luııcn~hlagt:r Sır.

Tel,

< · ı9)

(711)

lO, 701-3

22SH22ı

~ıuug:ın ı

(7 linesl

SYDNEY·SIDNEY

Lc1•d 16, Suite 1602 3ııt! GL'Orgc Street Syclncy ..,,S.\V 1000 Td ((ıl) (02) 221171 I(:\ lines) TA IF (GSA)

AB<.: Tr::tvd Ageney Shubra Sır. Opp:.ı~iıc Saudi C.airu P.O. llox 27-i6 Tel· <%61 (Ol) ':12 ~77' TAIPE I (GSA) Goldı:n Foundation Tour-, Corp. 8F, lll See. '· Chung H;igo E.R.D.

Lung

~kh

llldg. TeL (02) 7733266

TASHKENT-TAŞKENT

ı\luo,t.;ıf:.ı Kemal Atatürk Cad. No: 2 t TeL (7-3712) S(ıOcı%

TEHRAN·TAHRAN Ostacl Moıahari AI'Cnue 239 Tel, (<Jıj) (21) tr73'383- 8737•6-ı

"o'

6748 ı S0-87ı 7·6 ı

TELAVI V

H.ıy arkon

Tel, <9-ı >

Str. -s 11p n xlc 63432 (03) SP23.l3 5-1'35

TIRANA GSA: K :ı m l n t cnıaı ı on:ıl S. H. P.K. Tir.ı n~ı lnı ema t ion:ı l ll oı el - Uu~inc:..•• 1!.ıli ~bndcrhcg

Squarc

T ı ra na

Alban ia 107)

'IH (j'i5) 42 ~ 18)( E xt F.ıx . (355) ı2 l ıl &l

Tokyo

ıo;

Tel' Rez· (8 1) (03) 5 2ıl ISI 1 TeL IJS, 52'il IS51 GSA, Kind;ıi Air ;ysıenı G,\1 IJidg. Bı h Floor ·1-IO-IO Gin1.a C lıu cı- k u Tokyo Tel (H1) <03) 35 13978 1 ~luhanıın<..-cl

Megarif Str.

Cc7. 1)'ir Sq. Td, (2 IM) (2 1J 48798-38236 TUNISIA·TUNUS Complcxe El Mechıd Bo ul ev .ırd

Qult..1 1f:ıffouz, 2 Erne Etage Tunı!'ı

Tel, (21 6) (1 ) 7f16.173- '87033 V I EN NA- VIYANA O pc m~ı :-..~

3 1010 Wien 'IH ( ı 3l (1 ) 5!!62024 ZURICH· ZORIH

Tal >tr.l"" 58 8001 Zuridı Tel Rez, ( ll) ( 1) 2252323 Tel, ııs , <4 ll <ll ıı5 ı3 ıı

BÜROLAR

DOMESTIC OFFICES ADANA

Sı . ıd y uın C:ıd .

No. 32 Tel- B.>;, (122) 4580R67 Rez, <322) ·IS4239:l IS·I3S38 15372 >7 - IS·I3 113 ADIYAMAN ( GSA ) I n a n d ı Turil m ve Scy:ı h :ıt A ce nı a~ı At:ıturk

Bulvan , Ad iiye y:ın ı Rez, (4 16>216 1136-38-39

AFYON ( GSA ) Gold Turı zm n : "x: y:ı lı :ıı Acenı :t 'ıt C um hurı yet M c yd:ını Ot og:ı r g i ri şi ,

No. ı E rn i rd:ıg lH (27l) 4 11 5191 -

Atalürk Bulvan No: l2t) Kat: ı. 3. ; , Tel, <312) ıl9282) Rez, (312> 1192800 ( l'i linL>s-haı> Ato.ııürk lJuh~Jn 231 K~waklıdcre Tek <312) •68734 1 - ·l687:Joı2 GSA: Ç:l\·u~Jtlu Turizm ve Se) :ı hat Al"cnta.'ıı, Ankar.ı Cad. Ç:ı>tl\<>!\hl Sok. , Kat 1 'lo, I SereflikQ\·hisar1Ankara TeL (jl!) 6872383

Anı-Tur ,

TIA TOUR Şeyehal Al'cnı:ısı Mare~l Fevzi Ç:ıknı.ık Cad Kili;c Dükkanlan i\o, S lH (.l26) 61JH383.Q13149S Fax, (326) 613429-ı ISTANBUL

A. l 'it:ı n bu l Satış Mi.ıdürlügli Cumhuriyet Cad. No. 199- 201 Kaı 3 Harbiye Rez, (212) 6636363 ııs , (212) 248263 I-24640 t7-2471338 Sa tı ş Bürob rı - Sales Officcs

122 Sok. 21/ 13 Kemer Tck U·1ll 814·17 19 - 8 14·1720 G~A: Pamfilya Turi zm Cmniı ~ k . No, 11'3 Side 'IH (242) - i3 1.Hi GSA: Paınfi l y:ı Turi7m Keykubat C:ıd .

ı. K ad ı köy

'\o : ()., A (Ç ımen Oteli y:ı nı) Ala nya

Bagd aı

Td (2 12) Sl32466 - 5131S8S Turizm n ! Seyahat Acente~i lnönu C: ıd . Hana Apt. ı ;; o

2.

BODRUM , MU~LA

Tek Rez, (2S2l 3"35780 - 81 BURSA

I la im lşcan Cad. Tugıaş l~ha nı No,73 TcH224l 22 11167 22 1285-H

lı l 'i().H

AKSARAY ( GSA ) 1 -Aks:ıray Turi zm v·c Sc::y:ıhaı An.:fli .IM Li ~ K;.ır~ ıo, ı Kütüphane Sok

D · ı Td <382) 21:l2332 2 -t\k 'ı.tr.t)' Seyahaı Acenta~ ı

..

Za fer M.ı h . Devlet ı ı :ı tJnc~ı K:ı ~ ı 'ıı

:-.o, ı Ort:ıköy Tel, (JH2) 35 18462-3S I3471

Accnı :ı .. ı

") Jı 0022

A hmetpaşa

cad. Anafartatar Oteli "IH (2H6) 2123366·2 172622 RIZE

K:ızda l Camii Ya nı llelediyc Sosyal Hizmetler Bina~ ı Kat: 1 Tel, (464) 2130591 · 2130592

Sak:ııya

Tur ve Seya h:ı t Ace nı :ıs ı Kudüs C:ıd . Bi rlik 1 ha nı Ka ı , 3 No, 25 Adapa1.an Tel, (26-ü 2749688

SAMSUN

Kazı mpaşa Cad. No. ll / A l H BS, (362) 431 3.\SS - 4315065 Rez, (362) 431826o

1\AT-AIR TRI. \ 'C Seyehat Accnıcsi Özelidare lşhanı C Blok 1 bı . No' 101-102 Td C1H 1l 12r'\7q-2233069 Aydınlar C:ıd .

"ı!\oı ., Turı :~ m \ C Scy,ılı :ı t A ct:."nı ;ı ~ı ı

1 .~

f.,ı . ı.,yon

1\ Cl'llt.ı.,ı

ŞANLIURFA

K .ılını

TEKIRDA~ ( GSA ) Tr:ı k ya

Turizm ve ~yahat Acen ta!'t ı Ata türk Bulvan Yıld ı z Apt. o. 881A Tel· (2H2) 2618438 - 26 18439 Kemerkaya Mah. Meydan Tel, (462) 3266433-34

UŞAK

Ç~l\·u~l u

Td: (1"'6> 21i20.U 1 121 129 VAN

Turi zm \'C

\ o: 2 ı

At.ıllırk C: ıd

Tel. ( 1) 2) 21 610 19 21 6121 1

Tel

H'

n.m 2 iı2ooo

1. <GSA)

:..q. ı h. ıı \ u nt J., ı

Ank:ır::ı

Kordon P;ı.,;ııı 1i 10 ı H300

Kat 11106

2 'iı 2o32

Va ıan Scy.ı ha ı Accnt as ı

Cad.

Ayv:ı z P:ısa jı

TeL (332) 6732306 - 6731367 2. (GSA) Orhanga7i Y ıl d ı z Seyahal Acen t ası , Atatürk Ca d ~o . 10, A. Kulu Tel, (3.l2) 64 163i0 6 11 6710

GAZIANTEP

A t. ııurk Bulvan No. 30/ B Tel, ııs, <3·>2> 2301563-64 Rez, (342) 230 1565 66

106 S KYLI FE MA Y IS +

MA Y

19 9 6

Turizm

\ '1:.' ~yc h~ıt An·nı . ı.,ı

l.i;;c Cıd . No: 16 Tono~ Apt

Yozga t lH (35il 2129 193 - 2123946

No: 41

Cih :ı n hcy li

6 1 4l0:SI -6 1ı 2 H 3

'\o: l 'Xı

YOZGAT ( GSA) Çav uşo~ l u

. \l:ı ; ıddın C: ı d \;o. 22

FETHIVE (GS A ) , MU~LA

Pı..· rılun o~ lıı ı., \krk l'zı

Cu mhurı ye t Cıd

KON YA

11 H I (j(l ı

Enw r

~y;ıluı AcenıJ.,ı

'\o: - 2 Td Ull<ıl 2121 1'2 - 2111 7 18

Y ı l C. ı d. Eml.ık Rınk.ı .. ı

Se y:ı ha t An·n ıa.,ı

b ınctp:ı ~ı C:ıd '\o : H1 1\.ıt

Tel, (352) 2223858 KIRŞEHIR ( GSA)

21 ı6-H·ı

Pa rk ı K ;ırşı '> t

( GSA )

Vatan

S:ı h ahi ye M:ı h . Y ıl d ırım Cad. No. 1

ERZURUM

Fı.: tu r Fl· lı }t.: Turıtııı

TRABZON

KAYSERI

ERZINCAN ( GSA) Pobı Turizm ve Sey:ı h :ıı A ccnt ;ı .., ı

Cad. 13 Td: ( ıı 6l

~c y;ıh. ıt t\ (ent:ı M

Al:ll urk Cad. '\o: SO Td ( 1 7 ı ) 2123838 ( 1 h31)

Şchiı llhan l:ır C:ıd r>o 26 D Tel, BS (i24) 2183730 Rez, (421) 218 IS76 - 2182300

( GSA )

Turizm \'c Seya hat Tic. AŞ S .ı r: ı yOnu Cad. No: 74/ A K öp rübaş ı Td ( •ıl< ) 2 1 5:l3 l ı - 2154S·iR

ı ı2o<ıııcı

KARS ( GSA ) ~ınır Turi zm ve

\/o: 7-H

Td 016) 2211 H 7 - Z21 3(-lH- - 22ı-t 6.?ı

1\on} . ı Cad. ~o . ) i

Td c.wıı

Cad.

.m.Yıl ~iıı..· .. ı .

'o 1F

Orman l :;ı ll'inll''>i K a r::ı ı.,ı

ELAZI~

Tel. <25 ll

bıikl.ıl Cad. No' 13 l'rgüp Tel: (384) j4 1468fl·:l-11S207

SIVAS ( GSA )

Buh ; ı n '\o lh2

KARAMAN (GSA) Cin Tu r \'l' St: y:ıh . ıı

lnönu cad. No' 8 Tel ( 11 2) 22 123 14 - 2226 113 GSA: G ir:ıl Sey:ıh:ı ı Acenı :ı sı Tel, ( 112) 22130S 1-2235733

ti

(Argeu.'ı Turizm ~yah:ıı Accnı esi)

\ k.,; ı r;ı~

Buyuk Ffl.., Otdı Altı Td Ret f 2 .lı2 l ı 2 )H2HO B'-~ u .uı ı S· ıt l 20 (.:; lııll'.,~ lu ı 1

DIYARBAKlR

Tı..·., j ., ll_: n

NEV~i~irı!~T~~~~~Ill \C Paz lJd.

SIIRT ( GSA )

(; , llı< >'~ tn . ınp: ı ~a Bul v; ın

l11B

St.·r:ıh.ıt Acenta.ı.,ı

Cad. Vilap~l ka~ısı Tel, ( 136> 2128ı'ı82·H:\-Il<l / 2123070 F:ı" (436) 212868i

IZMIR

TeL (2SHJ 261866 1-26·1H67 1 TeL S>.t (258) 26486'i 1

Turizm \·c

l...ı::ı.'i;·on

I :::ı ırkec ı

ki fl l !.l

DENIZLI

(GSA )

Mu\iQVJ.sı

SAKARYA (GSA)

\ı . ııurk

lH Rez, (2S2J 6925899 Tel, BS. (252) 692'i 1'19

lt ını

MUŞ

Tck (2 12) 2521106 (6 lines/lıat) ll. Aksamy Sa tış Müdürlügü Ata türk llul varı , Gülpal:1> A pı. No, 162 Kat 6-2 Tel, (2 12) 5187850·5 119223 -5119243 5 11 78(ıO-S I 17978 ra" (2 12) s ı ı 92 77 ~:ıı ı Btırol a n - Sa l c~ Offices

!.

DALAMAN , MU~LA

Td ( ıı1 l

bıikhıl Cad. 27. ~k. Çelehı lşh:ını No, 7 Tel, <324) 231S232·2321278l330100-233027-\

Do~uh:ınk bh:ı nı No: 26 Tel !212 l '\!28HHS-528426 1

~

Mah Kı\'-.crilı Ahmet Pasa Cad. Anafartalar Oteli TeL (lH6) 2123366/ 2172622

50.

MERSIN

llamidi) e Cad.

Kcnı~ı lp.ı .;-.ı

ll i.lkümc ı

(6Lin<-s- ha ı)

Gezi Du kk a nla rı No: 10

Turizm \ 'C Scya haı A cenı a~ ı . Cad. Illihan Oteli a ltı o,7; Batman 'IH (48fl) 2146o73

Di yarbakır

btı k l :ıl Oıd . \;o:

H :ırh i yc

TeL (2 12) 22SOSS6 3. T:ık.~ıi ın

BATMAN ( GSA)

Aıaıürk f.ad. 'h SO-B Tel, (252> "1237Sl·l1H752

Ke ınalpaş.ı ~ t :ıh a l k'!'ıi Kayserili

Cumhuriyet Cad. No: 199/20 1

Am:ııya/ll :uay

Tck (326) 21\9497-216 Ol SO

MARMARIS

Suda Turizm ve Tic. A

Tel, (ı ı 6ı 3371876-337189 1

A n ı -Tur

Kanallıoyu Cad. No' 10 Ortltıevi Kar.,1sı Tel, (·\2ı) 3211920·3211922-32H053

PAMUKKALE ( GSA )

Cad. No, 27

K ı zıhopr:ık

ANTAKYA ( GSA )

ÇANAKKALE ( GSA ) Sud;ı Turi7m vı:· Tk A

ve

ISKENDERUN

~hr\;'tk~r Sitc~i

Kaı ,

Turiı.m

"'" IS'D Amakya-Hatay Tel· (326) 2IS"532 21572'\2

G<;A: Pamfıl ra Turizm Ila~ıanc Oıd .

Turizm n~ Scyc h :ıt Cad. No: 22 3 1H O& ll 221.l9lH

TeL <256! 614420)- 6H9382 MALATYA

Seyahat A<:cntası. lnönü Cad.

TeL SM, (2 12) 2-ı;l-ı380-81 Rez, (2•1> 213438.\(Phxl 4 linc>-hat 2-ıı2H30 Bs, ( 2ı2 > ! ·>3>38:l-87

Gazı

Antakya

(GSA) , AYDIN Turizm TicJrt>t ı\Ş lntmd Bulv-Jn No: l&'A

Q.,m:ın

An'nta~ı)

HATAY(GSA)

ANTALYA Cumhuriyet Cad. Öıd fd:.ırcl~hanı Altı

ÇORUM ( GSA)

Lıd. Şti.

Otem TuriliTl Tic. ve San (Coıanak Turizm Scy-Jhaı Atatürk Bulvan No:42 1/l Tel. ( i'\2l21248fl0

Şehır Ofı>i ·Town Offı'"'

Çı v u ~ğl u

TRIPOLI · TRABLUS

KUŞADASI

GIRESUN (GSA)

ANKARA

B.ıı -Ai r

TOKYO Tor:ınonıon Rapıx>n , ııh Floor, 1-16·6 Tor::ınoın on M ı na ıo-k u

1 Information a nd Reservation

REZ : Rezcrvasyon!Rcscrvation SM : Sa tı Müdti rü/ Salc:, Manager GSA : Genel Satı Acenıası G c ıı cı.ı l

Sal e~ Ageney

BS : Bıl eı ~:ıtı~ Tk kct S:ı l es


Hayatı dolu dolu yaşayanlar, aradıkları güzelliği

ve atmosferi nerede

bulacaklarını

bilirler.

Onlar için bir akşam yemeği veya bir hafta sonu eğlencesi, hayatın kendisi kadar doğal ve güzel olmalıdır. Çıri.ar

Hotel yıllardır kusursuz hizmeti ve farklı atmosferiyle bunu müşterilerine verebilmenin gururunu duyuyor.

4 ÇINAR

HOT~~L

-~···

Fener Mevkii 34800 Yeşilköy- lstanbul

~~l'fNıllt'\1 ı,

@

STFJGENBf.RGER. RESERVAliON SFRV ICF

Tel: (0212) 663 29 00 (18 hat ) Faks: (0212) 663 29 17 · 663 29 21


• • Borusan Oto BMW Türkiye Genel Mümessili Borusan Oto Servis ve Ticaret A . Ş. BMW Merkezi: (212) 591 30 66 Salıpazarı Showroom : (212) 252 44 05 Ankara (Diplomatlara ve uyruklulara sat ı ş): (312) 428 25 69 Bay i ler : Adana· Keskin Oto : (322) 458 77 40 Ankara • TMT Otomotiv : (312) 440 64 62 Antalya· Kosiller Oto : (242) 340 21 29 Bursa • Borusan Oto Bursa: (224) 257 11 11 Eskişehir • Agiç Oto : (222) 234 24 70 istanbul • Beta Otomotiv : (216) 385 87 38 • Kosiller Oto: (216) 302 24 61 • Mega Otomotiv : (2 12) 257 81 43 ızmir· Ege Servis : (232) 461 17 65 ızmit· Oztorun Oto : (262) 324 74 38 Trabzon· On-Oto : (462) 34 1 20 41 yabancı


BMW 3 SERiSi. Gözünüzü alamadığınız dizaynı , 3 serisinin bağımlılık yaratan özelliklerinden sadece biri . Bazıları 3 serisinin güvenlik sistemlerinden vazgeçemiyor. Nasıl vazgeçsin? ABS , çift airbag , yan darbe koruyucuları ve darbelere karşı güçlendirilmiş güvenlik hücresi, 3 serisinin standart güvenlik donanımlarından ... Bazılarıysa , 3 serisinin Salon, Cabrio, Coupe, M3, Touring gibi farklı modeller sunabilmesine hayran . Tabii , neredeyse her 3 serisi bağımlısın ı n vazgeçemediği bir şey daha var: Başka hiçbir atomabilde bulamadıkları BMW sürüş zevki . BMW 3 serisi hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz, Borusan Oto veya bayilerineveya çevrenizdeki 3 serisi bağımlıları na başvurabilirsiniz .

THE ULTIMATE DRIVING MACHINE


Cl.

o

(f.) r~r t ::覺 覺

iithi +

R ::覺 m c::PiPr

1:6500000

200Km

B

L

A

1<

c A

R

K

Sevastopol~l覺a

A D

s E IV /

4

oc E"

C l'RIV

PtiU\IUIU ..h l l j .... -

4t


Çevrenize bir göz Nereye

Çagdaş yaşamın

kadar

atın .

bakarsanız bakın, çeşitli kuruluşların

adadıgına

ürünleriyle çevrili oldugunuzu görürsünüz.

kalite düzeyi, o kuruluşların ürün tasarımına ve baglı olarak, iyi ya da kötü etkilenir.

Philips'de, bunu, büyük sorumluluk

işçiligine

kendilerini ne

sayarız.

Ürettigirniz her ürün, yapt ıgı mız her şey, söyledigirniz her söz; çevremizdeki yaşamı daha iyiye götürme görevimizin bir parçasıdır. Daha ekonomik bir aydınlatma sistemi. Daha kolay iyi görüntü veren bir televizyon.

kullanılan

Hepsi, bir yerlerde, birilerini, bir biçimde daha mutlu daha mutlu eder.

bir

tıraş

kılar .

makinesi. Daha

Bu da bizi çok

PHILIPS


UÇUŞ BILGILERI

Flight Information MESAFELER FLIGHT DISTANCES

lstanbu / 'daii /Fıvnı

Istanbul

ALMATY ALA

Km

M il

4077

2534

<

AMMAN AMM

12ı3

754

<

ABU DABI/ABU DHABI AUH

3007

ı869

<(

AMSTERDAM AMS

2209

o

z ~ <(

AŞKABAT/ASHKHABAD

)(

N

ı984

ı233

27ı4

1687

ı373

MILANO/MILAN LIN

ı670

1038

ASB 2555

1588

MOSKOVAIMOSCOW MOW

ı755

1091

555

345

MÜNIH/MUNICH MUC

ı569

975

2586

1607

NEW YORK NYC

8059

5009

-

BAKÜ BAK

ı783

ı ı o8

N ICE NCE

1797

1 ı 17

BANGKOK BKK

73ı6

4647

NUREMBERG NUE

ı677

1042

BASEL BSL

ı84ı

ı ı44

OSAKA KIX

9ı86

5709

BERLIN SXF

ı 73ı

ıo76

PARIS/ORLY ORY

2240

1392

RIYAD/RIYADH RUH

2457

1527

BEYRUT/BEIRUT BEY

988

614

BIŞKEK 1 BISKEK FRU

4062

2257

:2t-N ~

BRÜKSEUBRUSSELS BRU

2167

1347

FIUMICINO FCO

137ı

<(QO:<

BÜKREŞ/BUCHAREST BUH

455

283

SINGAPL:lR/S INGAPORE SIN

8658

189

SOFYA/SOFIA SOF

it0: :!it- o~ z ~ ~ ~ z

IJ>ot-t->

Mil 1552

LYON LYS

BAHRA IN BAH

Ul

2497

MADRID MAD

ATINAJATHENS ATH

(J IJ..

Km LONDRA/LONDON LHR

ROMA( ROM E/

CENEVRE/GENEVA GVA

19ı3

ı

CIDDEIJEDDAH JED

2376

ı477

STOKHOLM/

DUBAI DXB

3006

ı868

DÜSSELDORF DUS

2039

ı267

FRANKFURT FRA

ı863

ı

HAMBURG HAM

ı989

HANNOVER HAJ

ı939

852 538ı

488

303

STOCKHOLM ARN

2ı95

1364

STRASBOURG SXB

1865

1 ı59

STUTTGART STR

ı762

ı095

ı236

ŞAM / DAMASCUS

ıo8ı

ı205

TAHRANffEHRAN THR

2043

ı270

TAŞKENT

3408

21

158

KAHIREICAIRO CAl

ı229

764

KARAÇI/KARACHI KHI

3957

2459

COPENHAGEN CPH

2010

ı249

DAM

TAS

1 ı28

TELAVIV TLV

KOPENHAG/

672

ı8

701

933

504

TOKYO NRT

9260

5755 1038

TIRAN TIA

KIEV IEV

1056

656

TUNUSffUNUSIA TUN

1670

KCLN/COLOGNE CGN

1995

1240

VIYANA/VıENNA VIE

1253

779

KUVEYT KWI

2ı7ı

1349

ZÜRIH/ZURıCH ZRH

1763

ıo96

LEFKOŞA

766

ECN

476

THY UÇAK TIPLERI VE ÖZELLIKLERI TYPE

AND CONFIGURATION OF THY AIRCRAFT 8727·200F A340-3ıı

RJ-100

CARGO

RJ-70

142 000

257000

44225

86408

40.823

225 '

271

8737·400 8737-500

A 310.30< A 310.203

68038

153000

17

210

16140

16140

48872

44000

108 365

9362

24500

9383

2)(23500 LB

2X20000 LB

2X52000 L8

2X48000 LB

4X3 1200 l8

4X7000 L8

3X15500 LB

4X6 130 L8

3350

3865

AZAMI KALKIŞ A~IRLI~I .111" Ta!«! Off~'eıgbl (Kg!

60702

KOL1UK ADEDI

YAKIT KAPASITESI F11el Co/XJCiıy (Kg)

(/)

1I

(.')

J

LL

>-

I

1ır

<( _J

UJ

N 0:

)(

z ~

0:

z oz z<(

w u UJ

o .....

I 1-

1

~

w

Ult->

AZAMI MENZIL .lfiuım11m Rmıge (Km)

81 00

6480

l l 952

2 259

3450

2407

37000

41000

41 100

41000

31000

42000

31000

856

900

900

945

820

900

820

698

860

860

890

720

862

720

4460

21 880

25000

3800

22 952

224 1

2

7

7

lO

3

2

AZAMI UÇUŞ TAVANI 37000

,\ltufmımı A!tilıult(ffl

(.')

>-

::;: <( <(O:<(

MOTORGÜCÜ Engmt 7bnut

79

99

I

:J

~ :ıl > z

1-

(/}'>

l}

E' ~

)(

Ul N uı t-

w ::;:

ı

150

Smımg Cn{xıcily

AZAMISÜRAT .UC1Unıllm S{ml (Km. br)

LL

NORMAL SEYIR SÜRAT!

< aı ~

KARGO KAPASITESI

< <

Caı)ıoCo/XXiJı• IKg!

<

o< z< z<(

-

698

Norn11ıl Cnıtie Sptwl (Km1hr)

o~<

< 0: ~ z < < < ıı:: t-

856

--

7500

UÇAK ADEDI

28

Smııbertf Plaıll'S

112 SK YLIFE MAYIS +

MAV

1996

41 409 4

-


Fransız

teknolojisini ve

yaşam tarzını keşfetmek

için

sizi FRANSA 96' ya bekliyoruz. 24·28 Mayıs 1996 tarihleri arasında Tüyap Istanbu l Sergi

Saray ı ' nda

düzenlenecek olan FRANSA 96

Fuarı 'na kat ıl acak

200'den fazla

Fr a n sız kuru lu şu,

Endüstri ve Teknoloji , Hizmet Sektörü ve Sanatı

Yaşam

ana sektörlerinde, sizi eko nomi k ve ticari

ilişkileri

FRANSA 96

güçlendirmeye kapsamında

çağırıyor . Ayrıca

dü ze nl enecek seminer,

t oplantı ,

forum ve sempozyumlarla profesyonellere

tart ı şma

platformu açan FRANSA 96, düzenlenecek

kültür ve sanat etkinlikleri ile iki ülke dostluğu

FRANSA 96 'ya

arasındaki

güçlendirmeyi hedefl iyor. katı lı n, farklı

sektörlerde

tekno lojisini keşfedin. Türkiye 'de yabanc ı aras ınd a

Fr ansız

yat ırım cılar

birinci olan Fransa ile yeni ve büyük bir

işbirliğine adım atın,

iki ülkenin

dostluğunu kutlay ın .

Işbirliğinde yeni bir ad1m TÜYAP Istanbul Sergi Sarayı Profesyone llere

açık

gün ler :

24-28 MayiS 1996 Ziyaret Saatleri : 12 .00 -20 .00 (Halka

açık

gün : 26

Mayıs

)

Daha ayrtnli/1 bilgi ve davetiye için: Frans1z Amş

Büyükelçiliği

Ticaret Müşavirliği Koray Faks : (212) 251 57 12


MAl:DIV ES I S L ~ NDS

•:

,. ·;.:

N

1

..... Am"anre ls

D

.

j . ~·

;: r:

o

SE CHELLES .•' 0

ıc ı

Q) MA

S C AR

E


01

SEA

OKHOTSK

'1-.

tıg.s•w•r•

p

c

A

<'

ls

F

H"'.f

O K•t Mis 0 r vo~c.rıo ls J

+

o Okıno

c

E

Ton (.hp.}

M wg

E

JSLANDS

S E A

N

G

:.

MARlANA

o

.

Gugu..,

·~

S.ıpan

.... ?S•t~»n

~

A

~

...·-

NORTHERN

PH I L I P P / N E

y

B A

A

RM•

GIJ.m

...

,.,.,

NicoNrls.o

+

Pvi61Jb

1 s

ÇB'DJinS tU S A l

FEDERATED STATES OF MICRONE!

+

N

A

A

~

1

' 1N ',' o _ _!__.....,_::.;:,::..__--;;::;--'----;';;,r--ıoıo:ı o M.r.s _L___t----7~0 ~00 1

l

a:ı ı:.na Luıll • Ro"""" Beme

C9

Cocosl~·

'"""'' ıqııo

1

·~li'


t'·,·· Spftzbergen 1 ıy

Gr e nl a nd (Danmsrk)

t

_,,

1

+ ı +

PACIFIC

ai;EAN

ZIMB,ABW E

1

l

!

.L


~l\t1ondial

Premier

F

arklı

kartı, farklı

sağlayan

bir Visa bir presti( Visa Mand ial Premier (Go/d) Card'a sahip olun, prestijinizi Türkiye'den tüm dünyaya taşıyın.

Mandial Premier Card, size, yurtiçinde TL, yurtdışında USD üzerinden iki ayrı harcama limiti sunuyor. Osmanlı Bankası'na gelerek Mandial Premier Card'a sahip olun, prestijinizi artırıni

Özellikle yüksek harcama limitlerini tercih eden kişilere büyük avanta;lar

. "

o ı

;:'

OSMAN LI BAN KASt

--

VISA

M.ondial CLASSIC / PUMlER

BUSINESS PREMIU

Yarına A

kO NUT

l ll.l UlL ) uıotua

TA Ş lT

ÖUL DESTU

Uzanan Güçlü Birikim SAGLIKLI HESA p 1

H A~ T ANl SiGOiliALI M IVD U A T H l~A 11

Illi

~TO.O~

.0.:.• - •a.--

"-'

.ır=.

. . ÜIÜNUII "

Bilgi len rn ek is t ediğiniz her türlü Birey sel Banka c ılık hizmetimiz iç in lütfen "ÜCRETSiz DANIŞMA SERViSi" mizi arayınız : 0800 21 1 61

17


OYUNLAR 1 PUZZLES

If

ıiı-

-

Eıki:"Y'

If

'

öııu ı ~ııum'un ıimgısi

-

llınmı,bıdduı

Afribırı! bir

'

~

Hırtii~:~ftr

'

~

~-ıiııtmi ~bıjij

-

'

'

....

Hilldır

-

doldu"' if

lııoivk Parlık ~rbu

....

:

:....

IKi

'

lıınnıı

Özürıliımı

-'

Il ir Bıa ıiri

.

Biri(ti

Qıil bııt~

-

~ımı ilıo

l lııi<ill>(kıiıı

-

liğiıfiklıip

....

rıMoiııi

DiwJ;nio

~

'

~

f

1

'

. Em.ııllıı ~ lı~""

'

~

,

'

Eılidildıııak

ı~

Dıııiıinbbırını>

'

'

lıııdın-

lıa'ıb!""'""

'

~

Birbıhk

'

ıımtiıbir ,.,.. ~. tınm ıracı

'

.(ok S!Yiın

ijmıı

Buhııl bıın

~

~ Tıılıdı biı sıp

lpuoı

~

'

~tki ı bir ~

....

nıkıj

Hıııfı

1

i ~·

lnal!parlık

ijOi ıısti

Otıtıbir~tki

löıltımı

-

Hıywıiırı ıuııılındırııgı

lırfınınııı ~ f llulıııiı'dııntik

~tiisi

Birbtı

'

'

Ö!giip;ri

....

'

....

'

Polonyılı

lıya'ıb ~riilkı

mo

'

~

'

'f

'

'

'

· ""'~=···

-

lı!di-

S.rlııı,öııiir ~

~,

Bir ıüı

i~~~r~·:,~

!ofııi~

'

llıııj

~

lirıııınııl9ıniı

Tın

f

ı.Jı·~ı:""' ~ :~

~

~dm Birn:t

Tutııklık lırılttır

liri~.mıo.

tıpı

iyi b.ıbm" ~

'

lmlom

!ıı

TuM

tıdııi Bıfini

&raııı pıyıw

Birbıib< Siııcıp

f

~~

'

~

-

lııdır>lıibi

'..rııı ıiiri ıbir ~

'

Bir beybkiıııiı

ltıit.ciııı

Bir~~'""'

'

~

liırııi

~: f

Sü~~gir f

~· no~

bdıo h!)t!kımn

Hmı !!lı l'lıısı

'

!ıı Uıa ijmti

lırıdıaiı ıı~ııı;

Boıuıııi

~

Bir iıkımbillılı ~

~ Tınntınımız

.... '

'

~~

)

' Eıkıimdı ~rdıl

~

~

.J-r. ..,~'\. ~

.•

/

Çözümler 124 (... 120

S KYLIFE M AY IS

+

MAY

1996


Sizi anlatan bir Saklamayın.

Rover 800'ü

gördüğünüzde, bakışlarını z ı alamadığın m

Aristokrat çizgisi

nasıl

da belli oluyor

biraz teknik özelliklerinden söz edelim ... Deri Ve

aklınıza

gelebilecek tüm

değil

koltukları ,

donanım ...

kişilik. biliyoruz ...

mi? Karizmatik,

farklı.

diğer

olduğu

gibi .

Hala bilmeyenler için,

ceviz kaplama ön konsol ve

ABS fren sistemi, hava

Rover'lardan

yastıkları,

kapı

içi kenarlan tam bir klasik.

ünlü T serisi motoru ...

Üstelik Rover 800, en iyi salon otomobili ve güvenlik ödülünün de sahibi. .. O sizi anlatan bir kişilik. .. Beklediğinizin

tam

karşılığı.. . Rover' ı

seçin . Bildiğiniz gibi

yaşayın!

ABOVE ALL , IT'S A ROVER oronkaq TÜRKIYE GENEL OISTRIBUTÖRU

BORONKAY OTO TIC. ve SAN. A.Ş. Merkez Mah . Çınar Sok. No:B 34530 Yenibosna/Istanbul Tel : (0212) 654 17 07 (pbx) Faks : (0212) 551 25 25·652 97 67

YETKILI BAYlLER: ARAÇ TICARET (Balmumcu) Tel . (0212) 266 06 96197 • 275 12 62163 • Ba-<l (Suad~) Tel (0216) 360 58 65 • 357 19 78 • Ba-<l (Altunızade) Tel (0216) 391 88 83184 • Ba-<l (Kazasker) Tel (0216) 362 58 88 • 361 64 51 • GÜRSOY (Bahçelie>kr 1)Tel (02 12)642 32 47 ·642 32 99 • GÜRSOY (Bal"<;el<'llier 2) Tel (0212) 557 51 56 • 557 5090 · 5566646 · 556 5504 • KLAS (l.ellen0 Tel (0212)282 73 51 • 282 7998· 26940 25 • SERHAT (Cagakıglu)Tel· (0212)511 22 73 • 520 19 21. 522 56 41 • OERMANCI (Ankara!Çankaya) Tel (0312)441 37 00 (pbx) • DERMANO (Ankar<>l!algat) Tel (0312)285 67 67 (pbx) • ROlHAR (lımır) Tel (0232) 461 06 82183 • A·KOÇ (Adana) Tel. (0322) 457 49 69 • 453 03 98 • ADALI (Adapazarı) Tel : (0264) 275 17 29 - 275 17 89 • ÇAPAR (Kayserı ) Tel

(0352) 331 11 68169 • AYGÜN (Samsun) Tel

(0362) 234 74 39 • R OTOMOTIV (Antalya) Tel

(0242) 323 05 55 - 323 23 59


OYUNLAR 1 PUZZLES

CROSSWORDS ACROSS

DOWN

1. English river

2 . Mature

6 . Carnival

3. Undiluted 4. Type of sweet 5. Vagra nt

7. Weapon 9 . Cycle for two 12. Outlaw 15. Musical instrument 16. Piccadilly Circus statue

17. Pier

8. Wireless 10. Religious building

11. Vegetable 13. Fa ithful 14. Throw Solutions

Q ...

124

~-"iç

SATRAN C CH ESS 8

7

+

A105432 " V8754 + R8

Whit e t o play and mat e in t wo moves.

4

,.._

3 2 Çözümler

b

c

d

e

g

6 olution5

h

124

• 62 + A DV653 ofoV986

FOUR

DETAILS

Bu dört

detayı

almamaktadır.

bulabilir misiniz'?

There is one mieeing detail in each picture that is preeent in the other three. Can you epot all four detaile ? Çözümler

5olution6

124

c..1 22

SKYLIFE M AYIS

+

M AY

1996

4 kör

oynuyorsunuz ve atak ka ro

+7

9'1u. Güney As

" A93 + 1074 ... ARD743

karo ile

kazanıp

Dam karoyu döner. Na s ıl

devam

edersiniz'? Çözümler

124

c.-

Briç sorusu Istanbul Briç Merkezi tarafından hazırlanm ı gtı r. Tel: (0216) 358 80 6 1

Her resimde, diğer üçünden farklı olarak bir detay yer

t3 +R

c..-

Satra nç sorusu Ista nbu l Satranç Derneğ i tarafından h azırlan m ıgtır. Chess problem set by Istanbul Chess Societ y. Tel: (0212) 244 27 35

FIND

Bat ı 'da n

" RD10 + 92 ...1052

Beyaz oynar ve iki hamlede mat eder.

6

+ DV986


DA . . . . . ISI VE ISITMADA ÇÖZÜM

ViLLALARD

ÜŞÜK MALiYET, SÜREKLi iŞ GÜCÜ

SANAYiDE

. ARTAN KAZANÇ

EN DOGRU YATIRIM

SPOR TESiSLERiNDE

ÜRÜNDE BEREKET

ZiRAATTE

HASTANELERDE ....

GLIKLI SiSTEM

Demirören Dökmegaz, Kesintisiz, k1s1nt1S1Z sürekli "enerji" kaynağ1n1z.

\)\"'\~\\\

Demirören Dökmegaz'fa vi/la/arda, toplukonutlarda, her türlü işletmede veya LPG kullanılan her yerde konfor ve ekonomi vardır. Çünkü; 500 kg' dan 5000 kg'a kadar, "Yeraltı ve Yerüstü LPG Tank/arından " birine bile sahip olursanız: • • • • • • •

LPG GRUBU

Yurt çapındaki 23 d o lum tesisi ne, 2800'ün üzerinde ana bayiiye 155 tırdan oluşan nakliye fılosuna 19 000 ton stoklama kapasitesine 34 yıla dayanan deneyimle, Demirören uluslararas ı kalite standartlarına Türkiye'nin her köşes in e uzanan kes int isiz ikmal garantisine LPG tank ve tesisatının anahtar teslimini de içeren hizmet anlayışına Projede süpervizyonda kontrolde uzmanlaşmış bir teknik kadronun size sunacagı ücretsiz hizmetlere sahip olacaksınız. Çünkü; pratik, güven li, ekonomik, ekolojik D emi rören Dökmegaz'da herşey, sizin rahatın ı z ve güveniniz için

Daha geni' bilgi için Genel MüdürlüJü'müze. yurt çapındııki 23 dolum tesisimize veya size en yakın Demirö ren Bayline ba,vurabilirsiniz. G enel MUdUdOk: (02 12) 254 Ol 1S - 154 42 9J LPG Grubu Dolum T e sisi: Adan;ıı Tesisi, Te{: (0322) 332 80 96197 • Aliata Tesisi, Tel: (0232) 616 30 83/(H - 616 ll -12 • Ankar.ı Tesisi, Tl!!:

(03 12) 8 18 61 29/3 1 ·Ankara Bölge. Tel : (0312) 44 1 58 80181 · 441 58 85186 Antalya

Te sisı,

Tel: (02·H) 'f21 ll 18 • 421 33 07

· Aydın Tesisi, Tel: (0256) 212 19 57 . 22562 21 · Bursa Tesisi, Tcl: (0224) 261 00 89 · 261 Q.4 79 • Oevrek Tesisi, Tel: (03n) 532 73 39 . 532 71 56 • Diyarbakır Tesisi, T cl: (CHil} 316 ll 00 . 123 57 1O • Eskilehir Tesisi. Tel: (0222) -411 24 59 - 411 24 76 • Gaziantep Tesisi. Tel: (0341) 328 02 90/91 • l,ıkkent Tesisi, Tel: (0232) 43611 9 1 • 43611 53 • Katıramanm:ıra1 Tesisi, Tel: (03-4-4) llS 54 Ol • K2rtal Tesisi, Tel: (02 16) 353 21 33 . 353 -42 66 • Kayseri Tesisi, Tel: (0351) 385 11 SS (3 hat) • Kırıkkale Tesisi, Tel: (0318) 166 90 19/10/ll • Konya Tesisi, Tel: (0332) 171 31 15 / 16 • Me r sin Tesisi. Tel : (032-4) 221 47 03 /04 • Samsun Tesisi. Tel : (0362) 256 29 -41 1-42 • Sivas Tes isi. Tel: (0346) 22 1 21 02 • 223 19 61 • Vakfıkebir Tesisi, Tel: (0461) 841 -42 64/65 • Yarımca Tesisi (1). Tel: (0162) 527 22 42- 517 20 40 • Yanmca Tesisi (2). Tel: (0161) 527 17 79. 527 14 38

LiKIDGAZ

GÜNEŞGAZ

DEMiRÖREN L P G "Güvenliğinizden

G RUBU

ve konforunuzdan sorumlu"


INFORMATION

YAPMAYlN!

ÇÖZÜMLER

c

Sayın Yolcularımız Uçuş emniyeti için; inişte, kalkışta

veya "Kemerlerinizi

Bağlayınız" ikaz ışıkları

yanarken; walkman, elektronik oyunl ar, laptop kompüter ve benzeri elektronik cihaziarın kullanılması yasaktır.

Ladies and Gentlemen •ns, it is forbidden to use any electronically operated device such as walkmans, electronic entertainment devices and taptop computers, during take-off, tanding or when the "fasten seat beit" sign is on. Sayın Yolcularımız

Tüm uçuş boyunca, compact di sc player, radyo ve televizyon alıcıları ile taşınabilir telefonlar ve telsiz cihazları, yolcular tarafından kesinlikle

R

o s s wo

80LlıTIONS

1

R D

~

ACROSS: ı. Trent, 6. Fair, 7. Spear, 9. Tandem, ı2. Bandit, ı5. Organ, ı6. Eros, ı7. Jetty

OOWN: 2. Ripe, 3. Neat, 4. Candy, 5. Tramp. 8. Radio, ıo. Abbey, 11. Onion, ı3. True, ı4. Cast

S AT RA Nç

1

1. A e1 b c5 2. A d3- MAT Beyazın ilk hamlesi kesindir.Siyahın diğer hamlelerinde çözüm, okuyucuya bırakılmııqtır. ı. N eı bc5 2. Nd3- MATE White's first move has no alternative. Other black moves are left up to the reader.

B

1 ç

R

Rua ka ro ile

küçük bir kör aynayın ve Kuzey'in 10'1u ile izin verin. Kuzey pik devam ederse, As ile alın ve kör As ile yere gidip As-Rua-Dam trefle, elinizdeki küçük pikleri atın. 4. trefle elden çakın. Kuzey sağ kozu ile üste çakarsa, pik dönmek zorunda kalacaktır. Yerden 9'1u ile çakın ve sağ trefllerinizi çekin. Defans 2 kör ve 1 kara lövesi alabilmektedir. Kuzey 10'1u kör ile kazandığında trefl oynarsa, As ile alıp. As körü çeki n ve yukarıdaki gibi devam edin. kazanıp

kazanmasına

FIND FOUR DETAILS

kullanılamaz .

Ladies and Gentlemen the operation of compact di sc players, radio and TY recivers, portab/e phones and walkie talkies is strictly prohibited.

t

&ld~ld lomb~r

2. Olta mantarı 3. Gemi direği 4 . Soldaki yolcu ı. Left-hand portho/e 2. Float 3. Mast 4. Left-hand passenger

-

Sayın Yolcularımız

• z

Tüm uçu ş !:>oyunca, lütfen pipo. puro ve sigarilla içmeyin iz.

ı~ ~

.0 T. • ... M,, F.

A

~ .i.

'' .•. • ~ 16 1 ....

ş

A ST O

Değerli Yo fcularımız, Oturduğunuz koltuklar ba~ta olmak üzere yolcu kabin inde kar~ı la ~tığın ız uçak ile ilgili her türlü sorununuzu, sizden sonraki yolcularımızın da ya~amaması için lütfen ka bin memuruna iletiniz.

121

--

Dear f'assengers, Please inform the cabin staff about any problem you encounter during your ffight, whether it concerns your seat or any other part of the aircraft cabin, so that passengers on subsequent ffights do not suffer simi/ar inconvenience.

.....__

+

124 MAV

1 996

A. B

A

o. Ş

1

• •• 'K •

Y

--.''

' ·~ FA c!-

SEAıN. S

K A

D E -ı T B A L A .M A L L E H. .A A K i N . K ı N H A M A A

K E

K 0 A p A A K A WL u : 1 S A M E L ı- NTET.K ı .A z A D E . Ş AD i ÇALIK M 1 N E E AA A E . E SA A ET. L

1® •1

Please refrain from smoking pipes and cigars

SKYLIFE MAYIS

.K

Ö

L

A

A

K

i

T

ıP

ı

ı-

ll

D E .AK AD E M ' i ı z A A. S E M E A E 0 V D. A A M ı. E ı B u. i D O L~ S E A E z E N E A. ---= K A T o T A 1A S 1 .E p E

>~~t

T

~~


.•

The fabric of many international branded shirts is produced by Anteks, in Antalya, Turkey. After a careful production, Anteks turns the world's best quality cotton to threads and then into a perfect fabric. Naturally, with that refined Anteks quality... ANTEKS WEAWING PLANT 25000m. fabri c are daily produced on single,

fo lded, ya rn dyed or plaın dyed ar ti cles. With i ts most mod ern machinery, An teks is th e Ica din g hi g h techn o logy-compa ny in ı ts field.

ANTEKS SPINNING MILL World s mn"it modern 55000 spindles are producing daily 22 tons from Ne 30 to Ne 100 carded and combed cotton yarns. ANTEKS isa s ub s idary of ATAÇ

A. Ş .

~\

ANTEKS

ANTEKS Dokuma Fabrikası (Weawing Plani) Akdeniz Organize Sanayi Bölgesi P.K. 762 YENİKÖY/A NTALYA Tel: (0242) 258 10 10 110 lin es)· Fax: (0242) 25810 20 Tele x: 56632 Ahao Tr. ANTEKS İplik Fabrikası (Sp inn ing Mill) Yunus Emre Cad. Orta Mah . No: 98 P.K.16 ALTlNOVA lANTALYA Tel: (02421 340 10 20 (S linesi ·Fax: (0242) 340 10 29 Tele x: 56297 Anen Tr.


THY ViDEO PROGRAMI 1

CUT T HRO AT ISLAND

BABE

OYUNCUlAR 1 CAST Gee na Davis , Matthew Modine, Frank Langella

OYUNCUlAR 1 CAST

YÖNETMEN 1 DIRECTOR

Henny Harl in Ingilizce 1 Engl ish Türkçe altya z ı 1 Turkish subtitles Morgan Adams , bir korsa n o lan Black Harry'n in genç ve güzel kızı ­ dır. Babas ı ö lürken Morgan 'a bir defineni n h aritasını bırakır. Ancak, h a rit anın ba z ı par ça l arı eksiktir. Morga n Adams, yen i gemisi ve ta yfa l arıy l a bi rli kte har i tanın kayıp par ç a l arını e le geç irm e k ü ze re C utthro at Adası ' na doğru yo la ç ık a r.

Morgan Adams, theyoung and heautifu/ daughter of the pirale Black Hany, arriues only seeone/s too Iate to saue him from hei ng murde red at th e hands of his own hrother. \f!ith his last words, 1-lany giues Morgan his portion of a coueted treasure map and turns over command of his ship, th e Morning Star. Together witb her new c reıu, Morgan sets o.ff on a new mission tojlnd the remaining pieces of the map and lay claim to the lege ndaıy fortım e ~/the Cutthroat ls/and.

james Cromwe ll , Magda Szubanski YÖNETMEN 1 DIRECTOR

George Noonan !ngilizce 1 English Türkçe a ltyazı 1 Turkish subtitles Çiftçi Hoggett, piyangocia Babe i s inı ­ li domuz yav rusunu kazanel ı ğ ında onu eve götürüp, çift li ği nd eki diğe r hayvan larla birlikte bakmaya karar verir. Bir çoba n k ö p eğ i tarafınd a n büyütüte n Babe, çift likteki tüm hayvan lar ta rafından çok sevilme kteclir. Çiftçi Hoggett da onda farklı b i rşey­ ler o l du ğ unu farketmiştir ama tüm ç iftli k sakin le ri y le birlikte kendi ha ya tının da değ i şeceğ ini hayal bile e tmemi ştir.

THE AMERICAN PRESIDENT OYUNCUlAR 1 CAST

Michael Douglas, Annetre Bening, Michael). Fox, Hic hard Drcyfuss, Martin Sheen YÖNETMEN 1 DIRECTOR

Rob Re ine r Ingilizce 1 English Japonca 1 Japancse Türkçe altyazı 1 Turkish subtitles

When farm er Hoggett ıuon th e adarab/e piglet BABE, as a raffle prize, he hrougbt his hom e to his farm to /iue with all his other anima/s. Bahe was accepted by all a ninıals and he /oued tbem hack, crumhlin!!, barriers th a t had stood for years. Euen fanner Hogg /ett sensed that !here ll'CIS something .specia/ in th e jJi!!,let hut neuer dreamed how Bahe·s open min e/ and hig heart wou/d cball,f!e the liues ~l eue1yone, an imaland bu ma n a/ike:foret'er. ı26

SKYLIFE MAYIS

+

MAY

1996

Dul ka lan Amerikan Ba ş k a nının , ülke meseleleriyle özel ha ya tı arasın ­ da bir de nge kurma ça ba larını an latan romant ik bir dram . Başkan l a, çevreci hare ke t iç ind e ça lı şa n b ir kadın a ra s ında tutkulu bir yak ınl aş­ manın orta ya ç ıkması , çeşi tli sorunl arı da berabe rinde getirir.

A widowed US presidelll tries to bala nce the a.fTairs q/ the nation with his personal 1(/e in this ro mantic c/rama. An nette Bening sicu-s as an enuironme11tal /obbyist wbo, weCIIJ' ~/th e politica/ scene. is nonetheless emo tiona l~ y drau'll to th e ch ief-qr state. lt is her /oue tbat u/timate(y rekindles his se11se q/ decency and passion .


ACE VENTURA: WHEN USNATURE CALLS OYUNCULAR 1 CAST

jim Carrey, lan McNeice. Simon Callow YÖNETMEN

1 DIRECTOR

Steve Oedekerk

Ingilizce 1 English Türkçe altyazı 1 Turkish subtitles Juman ji adlı esk i bir oyunun büyüsünden, 25 y ıl sonra iki çocugun yardımıyla kurtulan Alan, jumanji oyunun a yeniden dönmek zorundadır. Çünkü çocuklar, Alan'la birlikte bir grup vahşi ve egzotik yarat ıgı da serbest bırakm ışlarclır.

!ngilizce 1 English Türkçe a l tyazı 1 Turkish subtitles Başından geçen talihsiz bir kazanın etkisinden kurtulmak için bir Tibet manastırında inzivaya çekile n Ace , yeni bir görev için işbaşı yapmak zorunda kalır. İngiliz Gizli Servisinden bir ajan, Ace'den kaybolan kutsal bir hayvanı bu l mas ını ister. Bu kutsal hayvan, Afri ka' nın küçük bir ülkesinde, kabileler aras ında savaş veya barış için büyük önem taşıyan beyaz bir yarasadır.

To recover from the ımforlu nafe accident that he has been through, Ace retreats to a Tibetan monastry. Bul he is sought by a British emissary to help find a sacred animal whose dissappearance is the difference betweeıı peace and bloodshed among the tribes of a smail African country. Ace accepts the ass ignmeııt, only to team that the sacred ereatıt re is a white bat. As il happens, Ace is afraid of bats!

Robin Williams stars as Alan Parish. who ajier 25 years, is finally freed from the spe/1 of an ancient magical board game called}umanii. 1be two children who ji-eed him , however have u.ııleashed a group of wild and exotic erealures from the game, forcing the long los! Alan to save his home townfrom destruction. FATHER OF THE

JUMANJl

BRlDE :PART ll

OYUNCUlAR 1 CAST

OYUNCUlAR 1 CAST

Robin Williams, Kirsten Dunst, Bonnie Hunt, Bebe Neuwirth

Steve Martin, Diane Keaton , Martin Short, Kimberly Williams

YÖNETMEN / DIRECTOR

YÖNETMEN

Joe Jonston

Charles Shyer

1 DIRECTOR

127

SKYLIFE MAYIS

+

MAY

1996

!ngilizce 1 English Japonca 1 Japanese Türkçe altyazı 1 Turkish subtitles George, kızının bebe k beklecligi haberini alclıg ın cla, herkesin aksine çok üzülür; çünkü , büyükbaba olmak için henüz çok genç oldugunu düşünmektedir. Gerçekten hala genç o ld ugunu kanıtlamak için türlü yollar ararken bir başka haberle ikinci defa şoka ugrar: eş i ele hanıi ­ leclir!

George is stu nııed when his beloved daughter aııııounces that she's expecting a baby. White everyone else is overjoyed, George is jiırious -he 's too young to be a graııd fatberi As he frantically seeks ways to prove he 's stili young, he recieves an other blo w: his wife is expecting, too.


Geçmiş

Zaman Olur ki 1 ONCE UPON A TIME

By NECDET SAKAOGLU

F e tiht en (14 53) T be Tu rkisb fa m ili es sonra Anad olu 'dan u·bo m igra/ed lo l s ta nbul 'a göçe n Is/anbul from Analolia Türk ail e le ri , Biaf/er Ibe conquest in za n s lıl a rd a n kalm a 7453 cou/d n ot get k a rg ir, k a palı , soused lo Ibe massive, ğuk evl ere ı s ınama­ co/d stone bo uses of ibe dıl a r . 15 09 bü y ük Byzanlines. Moreover, depremi ise gözleriIbe great ecmbquake of ni korkuttu . Ha fi f 1 509 made tbem m alzem eden , rutuC!Ji·aid of being trapped betsiz, bol ışıklı , kı­ ımder Ibe rubb/e. Tbey ş ın k o lay ı s ıtıl a n bega n lo consl mc/ " ah şebt" ev ler ya pligbt, timber houses. maya baş la dılar . wbicb did no/ suJler Bu büyük payitahtın from damp, were easizy özel ko ş ulları , kent bea!ed i1ı winler, and düzeni , barındırdığı were well Iii by plenly etnik ve sosyal topof windows. luluklar , a h şa p yaTbe diverse mixlure of pılanmayı çok yönelhnic comm u nities lü etkiledi. P aşa koand social c/asses in naklanndan, ya lıl a r­ the new Tu rkisb capidan ul ema saadethatal influenced linıber nelerine, sur dış ın a arcbitecture. wbicb do ğru kenar mahalcafered for a ıuide le ev le rin e k a d ar , range of needs from türlü konut formlan i ınposing palaces and ortaya çı ktı. Evler , mansions to sinıp / e as ırlara, sahiplerine, bouses in poor disof N. se mtl er e, kull a nım l ricts . The exterior a m aç l a rın a gör e gifaçades exbibiled a HOUSE O N T H E O UTSKIRTS OF ISTANBUL wea/tb of designs, eacb derek çeşitl e ndi . Dı ş ce ph eler, bi rbiri yle wıique. One a nd lwoya rı ş ır cas ına güze lroonı cottages witb l eş ti . Iki ü ç katlı , byres on the ground o tu z kırk o d a lı , se}?oor slood nexl lo l a mlıklı hareml i kogrand bouses be/onging nakl a rın ya nınd a bir to paşas with tbirty or iki o da lı bağ ıll a r , a ltı forty rooms and tıi'O or a h ı r üstü ko nut kır more f!oors. Bul they evleri için de ortak were al/ made of ibe payda , a hşa p malzemenin ege m e nli ği ydi . same ma/erial: wood. Kenar ma-halle evlerini şe hi r evlerinden ay ı ra n One main fea lu re distinguisbing the hoıtses of middle özellik ise üretici aile gereksinimine uygunluktu. class from poorer neigbbou rhoods ı m s the fa ct that the Bu resimde görülen, üst katı "e lib öğründe l er" l e fatter me! the needs of Ibe p roductive .fami(JI. Tbe house s o ka ğa t aş mı ş ev, bu tipin en eski örneklerindenseen in th is postcard, uıitb its upper.floor jettied over the dir . Pencerelerinde cam ye rin e sürme kafesler street 0 11 long st m/s. is a11 ear(JI example of such homes. dikkati çekiyor. Koltuk penceresinin üstünd eki Note /he /attices guarding the w i ndou ıs ji·om p1ying kalem i ş i "Maşa ll a hü kane" yaz ı sın ın a ltınd a ~yes. Over the sma// ll'indow is an inscnption reading okunan "sene 1217 ", günümüze ul aşmaya n bu "Maşa/lahü kiine" and giving the date AH 1217, or evin 1802'de ya pı ldığını göstermektedir. • 7802. • An-IJfı •,•s

+

128

S KYLIFE MAYIS

MAY

1996

Sakaoğlu


ULUSlARARASI TEKSTiL VE KONFEKSiYON MAKiNAlARI FUARI INTERNATIONAL TEXTILE AND READY WEAR MACHINERY FAIR

.

GAZIANTEP . VI DASI CHAMBER of INDUSTRY

21-26 MAYIS /MAV 1996 GAZiANTEP 1TÜRKiYE •

r!CJEJEIII


1996 05  
Advertisement