Page 1


Uçuş

s1ras1nda cep telefonunuz ile

You cant't talk with your handy phone while you're on the plane.

konuşam1yorsunuz.

Cep telefonu hakkında konuşmaya ne dersiniz?

So let's talk about yourhandy phone instead. Uyan

GSM'de yeni boyut:

Ncta~

ışığı:

GSM 90.Hin boyutu

Sesi tamame n kesip gelen çaj\rıyı kırmızı u ya rı ış ı)\ı sayesinde fa rkedebilirsiniz.

New dime rısiorıs irı GSM: ı\'etaş ( ,S.ll 903 is tbe smailesi bal/d)' pbo11e com i11g tl'itb tbe }ili/ bemfits of GSAI{X!r[omıal/ce.

5

satırlık geniş

~satır

Ses ayar düğmesi: Ses seviyesini bulundu)\unuz ortama lirsiniz. Volımıe corıtrol buttorı: ı ou

51/rıe

can adjust tbe

cbaracteıs aııd

oolume fet!(!/ i11 accordtlltce tl'ith your e1wironment.

İki

hat ile

ve

ekran: Biri semlx:>llcre ait karakterlik geniş ekrJn. da h il 4 dilde.

ız

display: 4 /iues of 12 alpbanu meric 1 line <?/icons. lu 4 Jmıguages, 7ilrkisb included.

de~imli konuşma:

de)\işim li konu ~ab ilme .

Arayan iki ki ·iylc: hat bck letme. joker tuşu: Sık aradıj\ınız bir mımarayı veya özelli)\i progrJmlayabilece)\iniz esnek tuş. joker k ey: A n111lti-jmıpose k<-y tbat e11ables

you to pro~ramme frequentöı ttsed telepbone 1111mbers or features . Güçlü pil: Standart pil ile

ı

saat 40 dakika

konu~ıııa.

26 saat bekleme süresi.

Powerful battery: 1 and 40 minules ta/k time - 26 bour.; stand-by time witb

Güvenlik:

Ç;.tlınınaya karş ı şifre konıınası .

jJrntection

staııdard battl!ıy.

agaiııst

tbefl.

Standart SIM kart: Tüm dünyada kullanımı standart SIM kart. Starıdard

Call time: ){m can cbeck tbe duratiou <if)nllr /ast cal/ and total <if tbe preuious cal/s.

Sca ı e : ı

Netaş

SIM card: 7be standard SIM card commo11(y used otl<!r tbe world.

European undot !o n

ı

GSM 903 1995Avrup.;ı KalıloÖdoAıFonalıslo

1995 TUSIAO l<.aloe< N.:Uoon<ll

Ou;ıht~ Awaıcı W'rıf'lf!f

1995Eı.l'opean0uaııty

Yeni

eta:i GSM 903'ün üstü n özell iklerini

Ko lay

kullan ı mı

sagla ya n menü sistemi ..

99 numara için

hızlı

arama.

hafif ve

tanınıay ı

çağrı

sürdürelim:

yönl e ndirme ..

kü~· ük ~a rj c ih az ı.

Ne taş

AK.!IId Fınak!

GSM 903 has same oth e r importanl f eatures as

well: Menu system providing easy use .. . callforwarding ... ahhreviated dial/ing ttp to 99

d(ffere ııt

numbers ... smail

Yükse ltici seti, araç seti, masa üstü seti , \·a kmak adaptörü 'nden

and lig ht charging dev ice .. . a gen e rous set of accessories

olu:ıan

hiç bir cep

ca ns isiing of th e booster kil, d esktop kil, c ar installat ion

özg ü Türkiye' nin

kil, cigarel/e-ligh ter adapte r and ho/der. Plus th e hacking

zengin aksesuar. ..

te lefonunun en

ge ni ş

Bun l arın ya nısıra ,

u l aşaınad ı g ı , ya lnı zca Neta~ ' a

yetkili

satıcı

ve teknik servis

.. Türkiye'de

yeni bir boyut

yaşanıyor.

Herkes mükemmel bir cep telefonuyla

tanışıyor.

cep telefonu

kavramında

desteği

of th e hroadesl au th orized d ealer and technical service organization i11 Turkey. Phoııe . . .

Netaş

Netaş

GSM 903

It 'll mak e you feel it s

Haııdy

superiority.


YIL 1 Year 13

SA YI 1 Number 154

Osmanli Saray Çad1rlar1

32 Ollaman Palace Tents By N. SIBEL YACAN

Tokat ve Bağ Evler i YÖNETIM

44

Yönetim Kuru lu Başkanı/ Cbalnnan of the Board

Tokat and its Country Houses

ERMAN YERDE LEN

By NECDET SAKAO<lLU

Türk Hava Yollan Adına Sahibi 1 Publlsber on bebaif of711Y Genel Müdür 1 Presldent and C/!0

KIZ Kulesi

AT IL LA Ç ELEBI

52

YAYlN

Maiden's Tower

Genel Koordinatör General Ccıordlnator

By ALMDDIN ESER

ÜM IT UMAR Editoıy.ıl

Koordinatört Editoria/ Coordlııator

ADNAN BOSTAN CIO~ LU Yazı !şl eri

Kapak 1 Covcr ÖNDER DURMAZ

Müdürü 1 Marıaging Edltor

ENG IN ÖKTEME R Yayın

Kurulu 1Publlsblng Board

Beyoğlu

MUSTAFA SÖK MEN O~LU GÜRH AN YE~ IN FERDI PIŞK I N

Ba11kpazar1

4

b'ngllsb Edltoria/ MARY

Bcyoglu BahkpaJan

Beyoğlu Fish Market By SEVIN OKYAY

IŞI N

Sanat Yönetmenleri 1 Arı Directors LALEHA N U YSA L ALP IŞMEN

iznik Çinileri

58

Fotograflar 1 Pbotos Ö NDER DURMAZ (Editor) ERDALALO K

lznik Ti les By NURHAN ATASOY

Grafik /Grapblc A RZ U TI ~LAZ

Reklam 1 Advertlsing DUYG U T AMER YURDAG Ü L ALTINOZ

Tel: (0212) 663 63 00 (Ext) 1184/1185 Reklam Koordinatörü/ Advertlsing Coordlnator NU R HAYAT KASABALI

Antalya Müzesi

Tel: (0212) 663 63 00 (Ext) 1 174 Dagıtıın

1

16

[){stributiatı

KE REM ILTER

A Gem of a Museum

Tel: (0212) 663 63 00 (Ext) 1189 Adres 1 Address Türk Hava YoUan Genel Yönetim

By JOAN ERÖNCEL Bina.'i ı

Atatürk Hava Umanı 34830 !STANBUL

Doğu Kara deniz'den

Kafkasya'ya

68

Osmanlı

Sok. 19 Taksim - ISTANBUL Tel: (0212) 251 74 84 (16 hat)

From the Eastern Black Sea to Caucasia

Üretim 1 Edltorial Produclimı

PRİNJ'LID.şıi.

lnönü Cad. Gümüşkonak Apt. No: 44, Kat: 2, Daire: 6 Gümüşsuyu - !STANBUL Tel: (0212) 245 26 28-29-30, 245 26 93 E-Mail: Umaru @ Doruk. Com. Tr. Faks: (0212) 245 26 94

By KEMAI.fll1N KÖRO<lLU

74 Bela Bartok

C ITYSCOPE

24

90

Memories of Bela Bartok in Turkey

DUTY FREE ON BOARD

By TAHA TOROS 1!1-Cilt 1 Prinli11g-Binding

96 INFORMATION & R ESERVATION

Hürriyet Ofset ve Gazetecilik A .Ş. 34625 Sefaköy- ISTANBUL Tel: (0212) 698 58 58 Faks: (02!2) 698 98 28-29 Matbaaalık

Renk

Aynmı

1 Colour Separation

ATlAS <.RAfiK

Croffield Stıulfollnk sistemi Uc yapılmıştır.

:.J!:J,~~=w,;:,:,:~C:n':='maz. SKYUFE, 17/Y ıamjindmı a)da bir ~"'mlamr. Skylife is pu.blisbed monıbly by THY.

106 0\'UNLAR/PUZZLES

110 ViDEO

112 KARTPOST AL / POST CARD


ear Passengers, In my first fetters of 1996 published in Skylife 1gave a fıve year profile of Turkish Airlines' development as shown by available figures, and explained that we were preparing the company for the year

ayın yolcularımız ,

5

Skyl i fe ' ın

bu

yı l yayın l a­

D

nan ilk sayı l arı nd a yer alan yazılarımda, Türk Hava Yo ll arı'nın gelişmesini beş y ıll ık bir profilde, rakamlarla yansıtınış ve kuruluşuınuzu 2000'li yıll ara ha z ırlamakta olduğumuzu belirtmiştim .

2000. Av rupa Gümrük Birliği ' ne üye Turkish Airlines is one of those olan ve Avrupa Topluluğu üyeliTurkish companies which are ği nin eşiğinde bulunan Türkialready integra/ed with Europe. ye'nin daha ş imdiden Avrupa'ya This is vital at a time when entegre o lmu ş ş irk etlerinden biri Turkey has entered customs de Türk Hava Yolları ' d ır. union with Europe and is AEA ' nın (Avrupa Hava Yolları heading for membership of the Bi rliği) 1995 verilerine göre, Türk European Union . Hava Yolları ' nın gelişmesini , Av7be development trend of Turkrupa hava yo lları şirketleri ile kı­ ish Airlines as compared with other European airlines, yaslayarak yansıtan tablodaki rakamlar bu iddia ın ızın according to the 1995 figures released by the Association of çok açık bir kanıtıdır. European Airlines, is clear evidence of our claims. Sivil havacılıkta gelişim in göstergesi olan trafikteki (ücThe percentage retli yolcu-km.) arrise in traffic (revtış yüzdes i, beş kı­ 1994-95 Trafik Değişimi (Ücretli Yolcu-Km. % olarak) enue passengers tadaki hatlarıınızda lncreases in Traffic for 1994-95 (Percentage lnaease m Revenue Passengen-km) kilometer), which (Avrupa hariç), Av37.9 iÇ HATlAR 1 OOMESTIC FLIGHTI Olj HATlAR /INTERNATIONAL FLIGHTI is the indicator of rupa havayolları orgrowth in civil ta l aınasından daha 18.5 aviation, is higher yüksek gerçek l eş­ 9.7 than the average miştir. 8.3 for European AirÖzell ik le , non-stop 8.1 lines for our interuçtuğuınuz uzun continental jlights yol hatlarıınızdaki 5.9 (excluding Europe). gelişme,

örneğin

In particular, traf fic on our nonstop long distance ::ı ::ı .E .E ~ jlights is increasE .... :g "' ..c ing at an e:xtreme::::; X: . 15 = ><.:> :z: ly high rate, that o ::.: = ><.:> = o for North America, ::::; ;;ı = .... -~ = for instance, being ~ :E: o .... 37.9% . In 1995 >-9.9 TÜRK HAVA YOLlARI 1 Turl<ish Airlines Turkish Airlines ~ achieved percentAvrupa hava yolları o rtalaması 1 Average for European airlines age increases of 79.6%for jligbts to kuruluşlarından daha h ızlı bir North Africa, 2.4% for the Middle East, and 1.4%for the Far East, all higher than the average for other European Airlines. ge li şme sagl aınıştır. Bu durum iç hatlarda da benzer bir trenddeclir. Türk A simi/ar situation obtains for Turkish Air/ines' domestic jlights, whicb have registered an Hava Yolları ' nın iç hatlardaki gelişmesi o/o 18.5 iken, Avrupa havayolincrease of 18.5%, compared to an Kaptan Pilot 1 Capıain Pilot l arı şi rketlerinin iç hat orta l aması o/o average 8.1% for European air/ines. ATİUA ÇELEBİ We are indebted fo r these remark8.1 seviyesindedir. GenelMüdür Bu sonuçlar siz yo l cularımızın büab/e results to you, our /oya/ passenPresident and CEO yük teveccühü ve personelimizin gers, and to the dedicated work of özverili ça lı şınaları sonunda gerçekour personnel. Aware of this, I leşmiştir. Bunun bilincinde o larak extend my heartfe/t thanks to you Amerika'da o/o 37.9 g ibi çok hızlı bir yükse li ş trendini yaka l amış bulunmaktadır. Diğer üç kıtay ı ele alacak o lursak , 1995'de Türk Hava Yolları , Kuzey Afrika hatlarında 19.6, Ortadoğu hatl a rınd a 2.4, Uzakdoğu hatlarında ise 1.4'lük bir artış yüzdesi ile Avrupa havayolu

hepinize yürekten Saygılarımla.

teşekkür

· ı::

~

..,

~

ederim.

al/.

Yours sincereiy.


1stiklal Caddesi'nde Taksim'den Galatasaray'a doğru yürüdüğünüzde, henüz Galatasaray Lisesi hizasına gelmeden, sağ yanınızdan bir sokak girer. Sahne Sokağı. İşte Beyoğlu Balıkpazarı buradadır. Yani İstanbul'un en ünlü balık pazarı.

]u st before you reach Galatasaray High School a narrow street leads ojfto the right, Sahne Sokağı. This is where the Fish Market begi11s. It is stili the mostfamous in Istanbul. By SEVIN OKYAY*

Pbotos ÖNDER DURMAZ

İstikiiii Caddesi'nde, Taksim'den Galatasaray'a doğru yürüyorum. Tam lstiklal Caddesi havası. Soğuk, kuru. Cadde'nin kendisi ise, hem de günün her saatinde cı­ vıl cıvıl. İnsanlar buradan bir sihir umuyor sanki. "Beyoğlu'na çıkmak" bugün de bir macera .. Istanbul 'un alışveriş ve eğlence merkezi, artık alışveriş alanındaki eski "yega ne"liğini yitirdi ama, eğlencede hala kimse eline su dökemez. Her gönle göre eğlence: Tiyatro, sinema, sokak dinletileri, kitapçıl a r/kasetçiler, bar, pavyon, meyhane, lokanta, birahane. Gerçi yarı-pla­ tonik aşkların favori mekanı muhallebicilerden fire verildi ama, öte yandan da methi dillerden düşmeyen eski pastanelerden biri döndü , birinin de dönüş dedikoduları sürüyor. Kahvehanelere gelince, edebiyatç ı yüreklerini ça rptırmasalar da , mekan olarak oradalar i şte. Pasajların ise bir kısmı duruyor bir kısmı kılık d eğ iştiriyor, bir kısmı da başta n veya yeniden yaratılı­ yor. Sonuç olarak, Beyoğlu günah ıyla sevabıyla dimdik ayakta. Ama benim niyetim öylesine dolaşarak eğlenmek değil , aşinası ve hayranı olduğum bir semtin, belki de en sevdiğim yerine, Balıkpazarı'na uğra­ yacağım bugün ... İstikiiii Caddesi'nde Taksim'den Galatasaray'a doğru yürürsünüz. Henüz Galatasaray Lisesi hizasına gelmeden, sağ yanınızdan bir sokak girer. Sahne Sokağı. İş­ te Beyoğlu Balıkpazarı buradadır. Bugün, yirmiyedi balıkçısıyla gene İstanbul ' un en ünlü balık pazarıdır.

The other day I was watking down lstiklal Caddesi from Taksim Square to Galatasaray. The wintry air was cold and dry. Ciased to traff'ic apart from the historic tram, this street is always so crowded that one wonders if unemployment has soared to abnormal levels. Or perhaps people hope to find same enchantment here. "Going up to Beyoğlu" stili has the air of adventure that it did in its glamorous days. Perhaps this centre of shopping and entertainment has lost its monopoly of the former, but it stil! leads where the tatter is cancemed Tbere is something for everyone: theatres, cinemas, street concerts, bookshops, cassette shops, bars, nightclubs, meyhanes (old Jashioned drinking houses), restaurants and beer houses. Tbe traditional muhallebicis or pudding shops so beloved of semi-platonic tavers have gone, but one of the celebrated cafes oj yesteryear has opened up again, and rumour has it that anather is planning to return . Although the coffee houses no langer bring a flutter to the hearts of writers and poets, these traditional establishments are stil! there. Same of the old arcades remain, often in new guises. In other words, Beyoğlu is stili firmly on its feet, for better or for worse. But I was there that day not for the entertainment, but to visit the Fish Market, the place that perhaps I love the most 5

SKYLIFE MART

+

MARCH

1996


I-ıalii...

Köyiçi Caddesi 'ndek i Be ~i kta ş Bada kıclem ve önem olarak ardın­ da bırakmacasına. Bu ınukayesede, Kumkapı, lstinye ve Sarıyer'de yak ın geçıni~te kurulınu ~ önem li balık pazarlarına bile, Balık­ pazarı i ş in içine girince biraz gericle durmak düşer. Beyoğ l u ' nun B a lıkpazarı , en kıd e mli balık ç ı s ı R eşat ' ın clükkanınd a kilere güvenmek gerekirse, bugün de Istanbu l'da bir numara dı r. Sadece Balıkpazarı ad ı yl a anılan, adının baş ın a bir semt ismi getirmeye gerek duyulmayan tek balıkpazarıdır. "Hani, ne rde?" Insan eski lstanhullu o lmak mazhariyetine ermişse eğer, dilinden d ü şme­ yen bir soru da "Hani nerede?'' sorusudur. Bazen h a klı bir mahrum edilmişlik küskünlüğ ü y l e, bazen de a lı ş lı ğını istemenin ş ıın arık ın a ntık s ı z lı ğ ı y l a . Ama Ba l ıkpa za rı ' nd a, bugü nkü Balıkpazarı ' nd a, bu soruyla birlikte, bir başka soru da hemen dotan ı yor dile: "Nereden ç ıktı'" Şimd il erde sokağın cana lı c ı mekanlarından , vazgeçilmez esnafından say ıl an kokoreççiler örneğin7 Kaç yıl oldu onlar buraya yerleşe li ? Yirmi yılmı~. balıkçılar öyle dedi. Ben o nbeş san ı yorduın ama, onlardan iyi bilecek halim yok elbet. Kokoreççilerle kıyaslanınca , köz patetesçiler daha dünkü çocuk. So k ağ ın g iri şi ni kendil erine mekan ed inmi ş l e r. Zaten kuytu lu ğun sinesine gizlenmiş Üç Horan Kilisesi'ni büsbütün gözlerden gizlercesine. Kuytuluğuna esrar katarak ... O, bu sokağın, buraların e n eskilerinde n, esas sahiplerinden b iri . Vaktiyle bu girişe renk , hatta revnak veren çiçekçilerse, hesbelli ba ş­ ka bir coğ rafyaya doğru yelken açm ı ş lar. Ben mi yan lı ş hatırlıyorum, yoksa manavlarla ba lık ç ıl ar so kağ ın neredeyse baş ından , çiçekçiterin hemen a rdın da n başlayarak mı inereli aşağı? Öyleycli sanki , burası şehir içinele bir bahçe, bir bosta n, bir eleniz köşes i gibiyd i. Bir yeş illik ti, bu yeşi ll in içinde sarı lı - kırmızılı ­ nıorlu parlak lekelerdi, diri ha lıkl arın ın gümü ş parlaklığıydı. tık caneriğiyd i , ·ilk çağlay­ cl ı , en önem lisi, ilk hünnaptı. Şehrin göbeğ in ­ cle civcivli , hem de sakin bir sığınaktı. Ş i mdi gene civcivli ama, sükuneti artık ara sokaklarınd a gizli . O da , varsa , belki bell i saatlerde. Gene de, hiçbir şey in , değişen değe rl e rin , geçen günlerin, kaybolan ve peydahianan insan l a rın , hayata o fark lı bak ı şın bile siletned iğ i J oşluğ u , o yağmur sonras ı serin li ğ i , yağ­ murlu bir yaz akşamüstünün ı ş ıltılı gr ili ğ i bugün de duruyor. Be nce Ba l ıkpazarı ' nın en güzel ya nl a rınd an biri bu. Balık ç ıl arın kendilerine gelince, y ıllarla birli kte sokağ ın gir i ş inelen aşağ ıl ara doğru sürü!lı kpazarı'nı

Beyoğlu Balıkpaıarı, adının bajına

bir semt ismi getirmeye gerek duyulmayan tek balık paıandır. Hiçbir ~eyin, deği~en değerlerin, geçen günlerin, kaybolan ve peydahianan insanların, hayata o farklı bakı~ın bile silemediği lo~luğu, o yağmur sonrası serinliği, yağmurlu bir yaz ak~amüstünün ı~ıltılı griliğidir Balıkpazarı ... Kokoreççileri, meyvesebze tezgahları, balıkçıları, baharatçıları, züccaciye dükkaniarı ile sanki büyülü bir dünya ... The Fish Market in Beyoğlu is the only one which disdains to carry the name of a district. Although so much has changed, so much disappeared, and people's attitudes to life now diller so greatly. that dim light. that post-rainstorm coolness, and the gleaming grey light of a rainy summer evening stili remain. To me that is one of the most haunting aspects of the Fish Market. Wiıh its greengrocers, fishmongers, spice shops and china shops it is a world of its


Beyoğlu ' ndaki balıkçı dükkanla rı, yıllarla birlikte sokağın giri}inden a}ağılara doğru sürüklenmijlerse de, sayıları azalmamı}, artmıj . Yirmiyedi

balıkçı dükkanı/tezgahı

var Balıkpaza­ Gerçi balığını , lakerdasını, çirozunu, balık yumurtasını buradan alan, hatta haftalık alıjveri}ini buradan yapan müjterilerin ayağı kesilmi} ama jimdilerde bajka mü}terileri var Bal ıkpazan'nın ... rı'nda.

Although the fishmongers have gradually been pushed furıher down the street, they daim that their numbers have not diminished but increased. However they also complain that business has dedined and mourn the passing of regular customers who bought their fish, lakerda (salted bonito), çiroz (dried mackerel) and fish roe, and also did their weekly shop at neighbouring grocers and greengrocers.

+

dearly. just bejare you reach Galatasaray High School a narrowstreet leads of! to the right, Sahne Sokağı . 7bis is where the Fish Market begins. With twenty-seven fishmongers, it is stil/ Istanbul 's most famous fish market, overshadowing even Beş iktaş Fish Market on Köyiçi Caddesi, not to mention those of more recent vintage in Kumkapı, lstinye and Sanyer. So I am assured by the assistantsat Reşat 's, the most longstandingfishmonger here. Moreover, th is is The Fish Market, the only one which disdains to be associated with a district . Jf you are lucky enough to be an "o ld Istanbul/u ", you may sigh f or the "old Fish Market ". To have been here long enough to see the changes is a cause of both sorrow and pride. But now !et us see what indeed has changed. 7be roast intestine vendors, /ike invading cuckoos, have set up shop amongst the fish stalls. How long have th ey been here? Twenty years according to the fishmongers. I would have said fifteen, but I must bow to their better authority. The baked potata se/lers, who are just infants in comparison, have settled at the entrance to the street, completely concealing the Church of the Trinity. Already tucked away out of sight, the church now has an added air of mystery. Yet this place of worship is one of the street 's oldest inhabitants. Once upon a time the upper end of the street was the preserve ofjlower se/lers, but they have set sait f or other climes taking th ei r brilliant swathes of colour with them. Perhaps my memory deceives me, but did not the rows oj greengrocers and fishmon gers used to begin right behind the jlower stalls and extend down to the end, as if this were a seeret garden within the tightly packed buildings? 7be fresh fish shone !ike si/ver, rejlecting yellow, red and purple amidst the surraunding greenery. The grocers here so/d the fi rst greengages, the first fresh almonds, and the first jujubes of the season. 7bis was a busy yet at the same time tranquil rejuge in the city centre. It is stil! live~y, but that sense of tranquillity is only to be found in the back streets at certain hours. Although so much has changed, so much disappeared, and people 's attitudes lo life now differ so greatly, that dim light, that post-rainstorm coolness, and the g leaming grey ligh t of a

7

SKYLIFE MART

MARCH

1 996


müşlerse de, bir ta n esi ge n e de gi ri şe yak ın bir yerde, say ıl arı aza lm am ı ş , artmış. Ben de onl arı n yalancısı­ y ım.

Yirmi yed i dükkanı / tezgahı var balıkçı

Balıkpazarı ' nda. Sayı l arı çogalmış

yan i, ama

işler

azalm ı ş. Balığını,

lakerclasını,

çiroyumurtasını buradan alan, hatta zunu,

balık

haftalık a lı şveri­ şini

buradan ya-

pan

müşterilerin

ayagı

kesilmiş.

O lsun, şimdil erde baş­ ka müşterileri var. Ben aslında Reşat Bey'le konuşmak istiyord um , pazardaki balık çı l a rın en yaş iı s ı olarak. Konuşamadık ama , o gün erken terk etmiş dükkanı, eve gitmiş. Dükkanındaki gençten balıkçı o kadar kibar ama neredeyse acı lı şe­ kilde " Reşat Bey erken gitti" eleeli ki, bir an emr-i Hak vak i o ldu sanclım. Meğer, ve çok ş ükür , çok daha sıradan bir " g idi ş" söz konusuymu~. Nevizade sokağının girişinin sol yanındaki yaş­ lı ca ve babayani balıkçı ise oradaydı. Hani şu , hele vakit ak:ıama ermek üzereyse, her şeyi herkesten ucuza veren , bir kilo balık parasına üç kilo balık sata n, halden anlar, güler yüzlü balıkçı.

Niyetim , Amasya elması almak . Nereden alacağıını da biliyorum. Baharatç ıl ar Sokagında, fırının hemen berisindeki yaşlı manavdan. Kim bilir ne aşısı vuru lmu ş sahte Amasya elmalarından hezdim. Geçen gün Taksim'den aldıgım , Amasya e lm ası kılı­ ğında ve başlanmış patates kıvamın­ daki elmalarla birlikte boyumun ölçüsünü de aldım çünkü. Bir daha özel

rainy summer evening still remain . To me that is one of the most haunting aspects of the Fish Market. Although the fishmongers have gradually been pushed further down the street, except for one who ho/ds his ground, they claim that their numbers have not diminished but increased. Meanwhile, however they alsa complain that business has declined. They mourn the passing of regular customers who bought their fish, lakerda (salted bonito), çiroz (dried mackerel) and fish roe, and alsa did their weekly shop at neighbouring grocers and greengrocers. That day I asked after Reşat Bey, the oldesi fishmonger in the market, but he had gone home early. His young assistant informed me of this so politely but alması sadly that I inferred same misfortune had struck. But he reassured me that that was not the case. So instead I went to the elderly and kindly fishmonger on the left at the entrance to Nevizade street, the man with a ready smile who sel/s off his fish cheaper than anyone as twilight fal/s I wanted same Am asya apples, and knew that I would find the best at the greengrocers on Baharatçı/ar street pası the bakers. I was tired of those impostors which look the same but ıasıe /ike boiled potatoes. After purchasing that variety in Taksim recently I


"'

C/)

:rı

:ıı

~

-i

Tel: (90- 224) 261 06 08 Fax: (90 - 224) 261 05 69

Fax: (0171) 631 1014

Fax: (021 31) 989 376

Tel : (0171) 636 60 66

BURSA

DÜSSELDORF- NEUSS Tel : {021 31) 989 369

Tel: (90- 212) 253 14 60 Fax : (90-

LONDON

ISTANBUL

:ıı'9'

m~

(') :z

c>

CC/)

o ::i r

:ııcn

,

(')"'O

-c

>C3 tDG)

"T1

>m

• •

....

"' •

...•

--

o ••

n

.• :r'

....

== -·

CD

3

::::T

tn

D)

-

-c

en


saydığım şeyle ri bilmediğim

den

yerler-

a lmayacağım.

B a lıkpaza rı ,

her zaman "özel" şey­ yer olmuştur. Balıkt a, seb ze-meyvede, ba ha ratta, şarküteride. Her şeyden önce, Ş ütte bura da dır. Ben ke ndimi bilelim bileli de bura d aydı. En "bulunmaz" şey l e rin bu l undu ğ u Ş ü tte, o s ı ra l ar he nüz İstanbul ' un dört bir ya nın a yay ılm a ını ş tı te kti. Ş imdi o n tane kadar o l mu ş. E şsi z salarn jambom çeş itleri , baş k a yerlerde bulunmaya n peynirl e ri , çe rkes t av u k l arı, d o lm a ları ve türlü mezele ri yle. Ev için, davetler için, özel bir şey yemek için özel bir şey almaya ka l k ı­ lır , Ş ütte'ye gidilirdi . Bu u ğ urd a, memnuniyetle küçük bir şe hir yolc ulu ğ u ya pılırdı. Ş ütt e ' ye g itmek, bir ın e r as imdi . Ba na ş imdi şe hri saran kardeş le rin e rağme n , esas me kan gene ele oras ı y­ ınış gibi gelir he p. Eskil e rde n kalma b ir baş ka dükkan da, Şüt­ te'nin heme n k a rş ı s ı ­ le rin

bulunduğ u

ra s ında . B a h a r a t ç ıl ar sokağının

en eski ba-

h a ra t ç ı s ı , ş im el i k ap ı ­ s ınd a Bünsa t a b e l as ı var. Tezgahta gençten bir çocuk görünce sevindim. Çünkü B a lık ­ pa z arı

giri ş ind e

ka pı kena rını

meske n tutmu ş manavla "her şey deği ş ti ", "hepsi gittile r", "kimse kalm a dı , abla" üzerine bir sohbetimiz o lmu ş tu az önce. Ma nav, he r şey in d eğ i ş mes i ve herk es in gitm es inin faturas ını biraz da b a b a l a rının zanaatın a itibar etmeyen oğull a ra ç ıka r­ mı ş tı. O heyecanla, "baba m es l eği­ ni s ürdüre n bir oğ ul mu s unu z yok sa?" d e dim .

resolved never to buy such items except from p laces I knew again. The Fish Market has always been the place to buy those "specia l " things, whether fish, vegetables, frui t, spices, cheese or preserved meats. For the fatter Şütte is celebrated . This shop has been in the Fish Market for as long as I can rememher, seliing de licacies unohtainahle anywhere else. This delicatessen, which now h as ten hranches araund the city, stocks a superh range of hams, and sausages, and cheeses found nowhere else, and readymade co/d dishes and salads. At one time people would go right across town to shop here for parties and other special occasioııs, and despite the new hranches I stili f eel at home only at the '·real" Şütte.

Anather venerahle establishment (now renamed Bünsa, however) is the oldest spice shop in Beyoğlu on the other side of the street from Şütte . When I saw the young man at the counter I thought the greengrocer who had complained that the younger generatian did not condescend to follow their f ather's trade had heen proved wrong. Although it turned out that he was not the son of the original owner, the shop had not changed at all. j ars of many co loured spices were arrayed


" Hayır ,

burada

çalış ıyorum "

dedi. Ben gerçekten eski raflarda s ıra sıra kava nozların , kutuların dizili oldugu dükka nı temaşa eylerken de , saç ının rengini açmak isteyen genç kı za papatyanın nimetlerinden söz etmeye koyuldu . Balıkp aza rı , evellallah , meyhane s ıkıntı s ı da , müdavim s ıkıntısı da çe km e mi şt ir hiç. Krepen P asa jı , Tonı ­ ris Uya r' ın , " yaşam l arını 'profesyonelce', ya ni dünyadan ne istedikle rini, neyi seçtiklerini bilerek, belli bir tükenme çizgisi içinde bitirmek isteyenlerin barınagı " diye tanım l adıg ı efsanevi mekan. Bugünlerde, Kperen'den kaçan birkaç meyhane, evizade So k ag ı ' nı meske n edindi . lmroz Lokantası da bunlardan biri. Özd e mir Ka pta n (Arkan) , "Beyoglu - Kı sa Geçm i şi, Argosu " isimli kitabında şöy l e halini

along the shelves and Jascinating tins and boxes were piled up. As I surveyed the scene, the young man he/d forth to a young gir! on the advantages of camomite for lig h tening the ha ir. Th e Fish Market has never been short of meyhanes or customers to drink and eat there. Krep en Pasajı , which Tomris Uyar once deseribed as "a refuge f or those who live "professionally ';· in other words those who know what they want from the world, how to choose, and live life to the full ", has passed into the realm of legend. Some of these establishments have moved to new premises on Nevizade street. One of these is lm roz L okantası , which Özdemir Kaptan (Arkan) deseribes in his book about Beyoğlu: "lmroz Lokantası which is now in that building resem bling a garage on Nevizade Sokak, is the oldest q/ the taverns in Beyoğlu where the meyhane traditions stili live on, traditions which are the distillation of long years and experience. Tanaş Ya/yas and Spiri Havuços opened lmroz in Krepen Pasar_jı on 1 February 1941, and remained true to the cus toms of centuries white so many oth ers bent under the pressure of n~w fads to become a ll show and no substance. lmroz is proof of how impressive new establishments can be, so long as they draw on the experience of the past". 1 am one of those who still loves the city where 1 was born, grew up, and am now becoming old. Perhaps not every part of it, but most. The Fish Market continues to be a special place for me. Even if I sametimes yearn f or what has gone, this gleaming, cool, law !it and teaming yet somehow peaceful place stili tugs at my emotions. The sadness 1 f eel as old fri ends and acquaintances become f ewer is not erased by new ones. Their absence leaves the places that remain somehow depleted. As the saying goes, it is not co.ffee or the co.ffee house that the heart desires, but compan-

korumu ş , s ıra s ıra

anl a tı yo r İmroz ' u : " Şi md i l e r­

de , Nev izad e Sokak 'tak i, o ga raj be nze ri ya pı s ı içi nd e b a rın a n ' İmroz Lok a nt ası ' ;

bu g ün Beyog lu 'nd a, eski meyhane ge le ne kle rini ha la sü rdüre bil en ye rl erden , en eskisi. O eski nı eyhane gelene kl e ri ki , ni ce yılların ve zorlu deneyierin imbiginden süzülerek günümü ze ge lmi ş­ lerdir. Tanaş Yalyas ile Spiro Havuços'un, 1 Ş ubat 1941 tarihinde ilk ruhsatını alarak , Krepe n Pa saj ı ' nd a açt ıkl a rı '!mroz'; lezzet ve biçimlerini , in a nılma z uzakta ki ge ç miş günlerden alan bu geleneklerin korunup yaşa tıldı gı bir meka ndır. Pek çok esk i mekan , h oy r a tlı g ın hırçın rüzga rl a rının esmes iyle , görgüsüz birer panay ır gazinosu haline gelirken , eski birikimlerden ya rarlanmak kaydıyla, yeni m eka nl a rın , ne denli degerli ve görkemli olabileceginin kanıtıdır lmroz." Dogdugum, büyüdügüm , neredeyse yaş l and ı g ım şe h ­ ri bugün de sevenlerdenim. Her yerini o lmasa da , çogu yerini. .. Balıkpazarı da hala benim için özel bir mekan olma özelligini koruyor. Eskiyi arasam da, gene bu gri ış ıltılı , serin , hafiften ! oş , c ı v ıl c ıvıl , ama ruha sü kunet de veren bu mekanı seviyorum . Hala işle­ vini , bir ölçüde de olsa koruyan bu me kan ı ; gecesiyle-gündüzüyle ... Eski dostlar, tanı ş l ar aza ldık ça yü rügime çöke n hüzün ise, yen i in sa nl a rın va rlı gıy l a silinip gitmiyor. Onlar aza l d ık ça, me kan yerinde dursa da, durduk yerde eksiliyor sanki. Gönül as l ında kahve de, kahvehane de degil , ahbap istiyor çünkü . •

0~~.

• Sevin Okyay, gazeteci.

• Sevin OkJ;ay isa jou.rnalist . ı4

S KYLIFE

M A RT

+

MAR C H

1996


Yükseklerde olmay• biz de seviyoruz.

We, too, enjoy being high fliers.

KALITE GÜVENCE BELGESI

Demirdöküm kalitede, konforda daima yüksekleri hedefledi. Yeni projeleri, yeni

yatırım l arı

ile bunu her

zaman gerçekl~tirdi. Tesisleri, ulusl ararası kalite belgeleri ISO 9001 ve ISO 9002'in de mükemmellikte.

lsınmada

belgelediği

ve su

gibi,

uluslararsı

ı sıtıcılarında

Türkiye'nin

teknoloji lideri. Yüksek konfora, olağanüstü ürünleri tüm müşteri

dünyanın

estetiğe

sahip

tercihi. .. Demirdöküm, Türkiye'de

memnuniyeti en yüksek olan marka. Her

ihtiyaca cevap veren

geniş

ürün yelpazesi, çevrenin

korunmasındaki duyarlılığı, doğalgazdaki öncülüğü

hep ilk

s ıra l arda .

Siz de

hayatınızı ,

ile

yükseklerde olmayı

her zaman başarmış Demirdöküm'le yaşayın . Üstünlüğü göreceksiniz... Kalitemize

asanacaksııuz..

DI!Tnirdöküm

Er always

tar-

ge/ed the ultima/e in comforl and qualily, with a jlow oj new projec/s and inveslmenls geared lawards conslanl improvemenl. lls plan/s

are

al

the

bighesl

level

of

international excellence, as verified by the in/ernational qualily accredilaliorı of ISO 9001 and ISO 9002. DI!Tnirdöküm is the /eading name in slate oj the art healing equipmenl and waler-beaters in Turkey; the brand witb the bighest lı'!Jel oj cıtStomer satisfaction. ll has always awarı'"IUISS

beı'Tl

a forerımner in

ı'Tlvironmental

and ulilizalion of nalıırat ~:as; ils broad

range oj producls answering all your healing needs. With such high tevels oj comfort and

ımparalteled

aesthetic qualities, it is smail wonder Demirdöküm products are the firsl choice, all araund the world.

You'li warm to our quality ...

(f) Demirdöküni


A GEM

OjA MUSEUM

ANTALYA

MÜZESi ~yJOAN ERÖNCEL*

Photus iSA ÇELIK

Antalya kent merkezinin biraz batısında bulunan Antalya Müzesi, hakikaten bir cevhe r. Antalya yöresine Akdenizin plajlarından ya rarlanmak için giden pek çok insan , aynı zamanda bu tarihi kıyılardaki zengin arkeotojik alanları ziyaret ediyorlar. Öte yandan, insanların Antalya 'yı "mutlaka görülme li " listesine koymalarının bir diğer nedeni de, bu tarihi alanlardan toplanan muhte şe m eserl eri barındıra n Antalya Müzesi'nin varlığı ... Antaly a Müzesi ilk kez 1922'cle, Birinci Dünya Savaşı sonrasında müttefiklerin bölgeyi paylaşmalarının

S ituated a bit west of the cily-eenter of Antalya is this true gem of a museum. White many people go to the Antalya region for the Mediterranean beaches, they alsa visil the rich archeological sites of this histarical coastal area . And the Antalya museum, housing superb objects from these sites, is anather reason that p eople put Antalya on their list of "must-see" spots. The Anta lya museum was first established in 1992 as a resu/ı of the !ta/ian occupation fol lowing the Allies division of the region after ardından İtalyanların işgali sı­ World War I . It was rasında kurulmuştu. O zafeared that the many manlar bölgeye ü ş üşen çok sa!ta/ian archeologists who yıda !talyan arkeologun buradaflocked to the area would ki kıymetli eserleri ka çırıp götürecarry off precious artifacts. ceklerinden korkuluyordu. Bu neTherefore, Süleyman Fikri denle, Su ltani (Galatasaray Lisesi) öğ­ Erten , a teaeber from the retmenlerinden olan Süleyman Fikri ErSultanf, requested and ten, bölgede bulunan tarihi eserleri bareceived a transfer to rındırmak için bir müze kurulması geAntalya in order to work as rektiğini belirtir. Ücretsiz olarak bu iş in an unpaid head of ancient artibaşına geçmek isteyen Erten 'in bu talebi facts with the express purpose of estabkabul edilir. Süleyman Fikri Erten'in büyük lishing a museum that would be a place to harbir müze kurma arzusu böylece gerçekbor articles found in the region. He Apollon. Roma Dönemi, le ş ir. Müze 1922 yılında Alaadelin Cawas strongly committed to his desire to Perge. M.S. 2.yy. 1 Apollo. mii 'nde kurulur; ardından buradaki kofound a great museum. This museum Roman, 2nd century, Perge. leksiyonlar 1937 yılında Yivli Cami'ye tawas originally established in Alaaddin 17

SKYLIFE MART

+

MAR CH

1996


Hermes. Roma Dönemi, Perge. M.S. 2.yy. 1 Hermes. Roman, 2nd century. Perge.

~ınır.

Son olarak da 1972'd e ::j iıııdiki ınüze ve faaliyete gec.;er. 19H219H') yılları arasında geni:::; c.; aplı onarını ve düzenleme sonunda bugünkü modern kimlibinası tamamlanır

ğine kavu ~ ur.

Müze. Ta ~ ve Bronz Çağ larından Selçuklu ve Osmanlı zamanlarına dek uzanan eserieric dolu . Müzeye girip, biletierin ve bazı re prodüksi yon ların satıldı ğ ı yeri geçtikten sonra gö rdüğümü z ilk sergi , yüzyıllar öncesinden kalma c.;ocuk oyuncak larından olu~an ~-e ki c i kolcksiyonuyla Çocuk Müzesi oldu. Burada , yabancı turistler için , artık yokolmaya yüztutımı ::) eski bir Anadolu kentinin ilginç ya~a ıııına göz atma ~ ansı sağlayan , mükemmel bir makeri var. Mi.izenin gezi gi.izergahı, Ki.i ~· ük Asya'da kurulımı ~ c.;e~ irli medeni yetler arasından kronolojik olarak ilerliyor. Mi.icevherler, vazolar, canı parçaları ve heykcl örnek leri , dikkat çekici bir mükenıınelliğe sahipler. Buradaki galeriler içinde en göze c.;arpanı , i\frodit'ten Zeus'a onbe~ farklı klasik Yunan tanrısının heykellerinin ye raldı ğ ı Tanrı ­ lar Salonu. lleykeller Grek orijinallerinin M .S. 2. y üz y ılda yap ılan H o nıa kopyala rı ve Perge 'deki kazı ~·alı~ınaları sı-

Artemis. Roma Dönemi, Perge. M.S. 2.yy. 1 Artemis. Roman, 2nd century, Perge.

Mosque in 1922 and moved to Yivli Mosque in 1937. 7be preseni huilding was completed in 79 72 and opened the same year. Between 1982 and 1985 the museu m was extensively renovaıed and modernised. 7bis tandmark is jiı/1 of ohjects ranging fmm the Stone and Bronze Ages up to Seljuk and Ollaman times. As we entered the museum, thefirst exhihit we saw was the Children 's G'allery, with il s charming cal/ection q/ children 's toys from centuries pasi. As well as magn!f'icent sculpture and other archaeological finds , A nıalya Muse um features an exeelieni reproduction of a traditional Turkish vii/age, giuing uisitors the chance to glimpse life in a rural com mu nity. The museum moues chronologica lly through the various ciuilizations found in Asia Minor. Hxamples ofjewelry, uases, glass items and statuettes are of particu/ar excellence. 7be most striking seetion is the Gallery of the Gods, where !here are .f!fieen classical statues represenling Aphrodite, Zeus and other immortals. 7bese 2nd century Roman copies of earlier Greek statues were recovered during excavations at nearhy Pe~e.


Üç Güzeller. Roma Dönemi, Perge. M.S. 2.yy. 1 The Three Beauties. Roman, 2nd century, Perge.

Zeus. Roma Dönemi, Perge. M.S 2.yy. 1 Zeus. Roman, 2nd century. Perge.

rasında bulunmuş. Atena. Roma Dönemi, Perge. Roman statues of exceptionally fine M.S. 2.yy. 1 Athena. Roman. Roma heykellerinin müstesna örnekquality are in the Emperors ' Gallery, 2nd century. Perge. leri ise !mparatorlar Salonu'nda buluincluding not only the statues of Trajan, nuyor. Burada yalnızca Traian, Adrian Hadrian and other Roman emperors, but ve d iger Roma !mparatorlarının heykelleri dealso of the three beauties and the charming gil , aynı zamanda "üç güzeller"in ve siyah-beblack and white marb/e statue of a daneing yaz mermerden yapılmış "dansöz heykeli" de lady.

yera lıyor .

Müzedeki bölümler arasında dolaşırken, yalnızca derin bir tarih duygusu degil , aynı zamanda bu bölgedeki olayların zenginligi ve kronolojisini de yaş ıyorduk. Mezar Kült ürleri Salonu'nda , karı kocanın yattıgı Domitias Filiskas ve ailesine ait iki lahit ve Herkül'ün oniki maceras ını anlatan M.S. 2. yüzyıla ait iki lahit sergileniyor. Bu lahitlerden biri yıllar önce Amerika Birleşik Devletleri'ne götürülmüş ama 1983 yılında geri alınmış. Galeriele aynı zamanda steller (mezar sütun l arı) ve kül kap l arı var. Mozaik ve !kana Salonlan'nda yer alan eserler arasında en dikkat çekenlerde n biri Filozoflar Mozaigi . Bu yapıtın bordüründe Salon, Heredotos, Demostenes gibi dönemin önde gelen düşünüderi isimleriyle yer alıyorlar. !kon Salonu'nda ise , M.Ö. 4. yüzyılda Antalya yakınla-

As we wound leisurely through the various rooms, we experienced a deep sense of not only history, but alsa the chronology and wealth of events in this !and. In the Gallery of Tombs are two sarcophagi belonging to Domitias Filiskas, his wife and family, and anather two sarcophagi with friezes depicting the twelve labours of Hercules. One oj these sarcophagi was returned from the United States in 1983. This gallery alsa has columns and burial urns. Among the jascinating items in the Mosaics and Icons Gallery is the Mosaic of Philosophers, so called because Salon, Herodotus, Demosthenes and other celebrated philosophers are depicted in the border. Here is alsa a smail calleetion oj Christian objects, including some bones of St.Nicholas, a Christian hishop who was born near Antalya in the 4th century AD. The collection continues through Seljuk


§1l.Jlllo o

o

A veil curtain is an inseparable teature

Pilsa, one ot Turkey' s leading textile manu-

ot modern home design. lt lends roman-

facturers, now introduces Pilsa Curtains.

ce, mystry and elegance to any interior.

Produced with the most modern technology,

A good veil curtain should have a fine

these curtains of highest quality embrace sun-

texture that tilters daylight deeply and gives

light joyfully year after year, without losing

lite to details. That's why it should be able to

their whiteness or brightness. Pilsa Curtains.

stand up to the ettects ot the sun for years to come.

PIL

They'li be with you for a long , long time.

t?Tüt HEAD OFFICE: Ceyhan Yolu Üzeri P.O. BOX 87 ADANA Phone: {0-322) 346 33 70 - 346 03 43 Fax: {0-322) 346 07 07 - 346 08 00 SABANCI CENTER: 4. Levent 80745 iSTANBUL Phone : {0-212) 278 35 49 - 278 34 61 Fax: {0-212) 278 56 67 PIL ecı,) is a member of Hacı Ömer Sabancı Holding.


Adrian. Roma Dönemi, Perge. M.S. 2.yy. (üstte), Herakles Lahdi. Roma Dönemi, Perge. M.S. 2.yy. (üstte solda), Aphrodite. Roma Dönemi, Perge. M.S. 2.yy. (altta) 1 Hadrian. Roman. 2nd century. Perge (above). Sarcophagus of Heracles. Roman. 2nd century, Perge (above lefı) . Aphrodite, Roman. 2nd century, Perge.

Antalya Müzesi bahçesi. 1 Grounds of Antalya Museum. rınd a doğmu~ St. N ic kol a s ' ın birkaç k e mi ği de d a hil olma k üzere , Hıri sti ya nlık döne mine a it küçük bir ko le ksiyon b ul unu yo r. Ko leksiyo nla r, içle rinde kostümlcr, sila h la r, e l yaz m a l a rı , m üz ik e n st rüm a nl a rı , h a lıl a r ve heyhde rle do lu Selçuk ve Os m a nlı od a l a rı y l a sürü yor. Etnografik sergile r özell ikl e hay ra nlık ve rici. Bu bölüm , tam d o n a nımlı bir göçebe ça dırı ile tipik , o rta halli bir O sm a n lı evinde n o dal a rı içeriyor. Ba hçede , bölged e ya pılmı ~ ka z ıl a rd a n ç ıkartı ­ lan kolo nla r ve heyke lle r a ras ınd a n ile d edik ve sonunda Kültü r B a k a nlı ğ ı ' nın i~ l e tti ğ i hedi yelik e~ya d ü kk a nı o lan Dösem'i ziya re t e ttik. 19HH y ılınd a Av ru pa Ko nseyi Özel Ö dülünü k a za nım ~ b u ınü zey i z iya re t e tm e fırs at ını ka<c· ırnı a ın a nı z ı dileri m . •

• .J oan Erönccl.

ara ~t ı rıııa c ı.

and Ottom an rooms co m p tete w ith \ costumes , armor, ca l~ " ligraphy, m usi,........~_ _ __.._......, -........ cal instrum ents, carpets and saddlehags. The ethnographic exh ibits are especially fascinating and include a fu lly fur nished nomad's tent, and rooms from a typical~y modest Ollaman home. In the garde n we moved f reely throug h the columns and sta tues excavated in the area, fi nally stop ping for a visit at Dösem, the souvenir sh op run by the Ministry of Culture. 7bis museum, which won the Counc il of t:.:urope Spec ia l Award in 1988, isa sight not to be missed. • •.Joan

h'rö ıı cel,

is a researcher.


Tam 5 yıldır sermayesi, güç l ü

ortaklık

yapısı,

For the last five years, there has been a prestigious

deneyimi

ve

profesy o nel

aldıgı

kad r os u ndan

company for its capital, knowledge and experienced

güçle

yerli

ve

yabancı

yatırımcılara ,

s taff, providing fast and effi cient "Leasing Services" kuruluşlarına ,

özel ve kamu sektörü to

sanayi

local

and

foreign

işletmelerine

hızlı

her ölçekteki investors ,

ve

public and

private

verimli

enterprises and compan i es of various scales .

Leasing

hizmeti

sunan

bir

kurum

var . o

--~ --"-~9-M-aı,-~•-.:-:-.~-~-:-. ~-Pı~-,.-,L-~ ~-2:A--:;-~,-~M-ısA-~.~-uıA_.~-· 5 ~ 2_ l

Tel

(212) 230 92 48·234 48 79 fax

-

230 46 69

Ankara TemsrlcrlrQr . Tel . (312) 440 55 82 · 440 71 96·440 50 06 fax 440 65 37


MEMORIES OF BELA BARTOK IN TURKEY

Çağımızın

en büyük kompozitörlerinden biri olan Bela Bartok çeşitli ulusların halk türküleri üzerine çalışmalar yaptığı dönemde Türkiye'ye de gelmişti. Bartok'un 1936 yılında Çukurova'ya yaptığı geziye eşlik eden Taha Toros, o günlerden kalan anıları Skylife'a yazdı. One q/ the greatest compasers qf our age, Bela Bartok oisited Turkey at a time when he was engaged in research i1ltofolk music.

Taha Toros. uıho accompanied Bartok to Çukurova in 7936~ reminisc(!d ahout that oisitfor Skylffe.

24

S KYLIFE MART

+

MAR C H

1996


The great Hungarian comünlü bir poser, pianist and musiolan Macar komcologist Bela Bartok visited pozitör, piyanist ve müziTurkey in November 1936 kolog Bela Bartok, 1936 as a guest of Ankara Kas ı mında Ankara HalkeHalkevi cu/tura! centre. He vi'nin davetiisi olarak ülgave four lectures, three in kemize geldi. Üçü AnkaAnkara and one in ra'da, biri Adana'da olmak üzere dört konferans verAdana, and carried out a study of Turkish fo/k di. Bilimsel yönteı:nlerle songs. He listened to renhalk türkülerimiz üzerinde derings by the finest voices incelemeler yaptı. Güzel seslilerden türküler dinleof the time, and recorded tbem on gramophone di. Bunları plak lara kayrecords. Due to our knowldetti. Bela Bartok'un Çukurova'daki bir haftalık çaedge of the regional fo/kBela Bartok, liseyi bitirdiği /ıl . 18 ya}ında genç lo re of Adana, museum lışmaları için -yöre falklobir piyanist ve kompozitör. Bela Bartok at the curator Ali Rıza Yalgın runa aşinalığımız dolayı­ age of 18, when he graduated from high school. sıy la- rahmetli dostum Müand I were assigned to He was already a brilliant pianist and composer. ze Müdürü Ali Rıza (Ya!accompany Bela Bartok. gın) ile birlikte görevlendirilmiş; tanıdığımız We made arrangements for well known mineski köylerden ve konar-göçer aşiretlerden stre/s and folk singers from villages and saz şairleriyle türkücüleri belideyip gerekli namadie tribes in the area to sing and play for him. hazırlıkları yapmıştık. Bela Bartok was born in Nagyszentmiklos, a Bela Bartok, 1881 yılında Macaristan'ın -bir smail Hungarian town, in 1881. His mather dönem Romanya sınırları içinde ka lanplayed the piano and encouraged his interest agyszentmiklos şe hrinde doğdu. Henüz çoin music as a young ebi/d. He composed his cuk yaşta iken müziğe duyduğu ilgide piyano çalan annesinin büyük etkisi oldu. 9 yafirst pieces for piano at the age of n ine, and şında iken piyano parçaları besteledi; 10 yagave his first concert at the age of ten. He şında ilk konserini verdi. Budapeşte Konserwent on to study at Budapest Conservatory, varuan ' nı parlak bir derece ile bitirdi. 20 yawhere be was a brilliant pupil, and won şında iken şöhrete kavuşan büyük bir piyafame as a pianist at the age of twenty. He nist oldu. Macaristan ' ın ve Almanya 'nın müwas a masterful interpreter of the works of zik dahileri olan Liszt ile Wagner'in eserleriLiszt and Wagner. As a professor at Budapest nin usta bir yorumcusuydu. Diplama aldığı Conservatory his interest in folk music !ed Budapeşte Konservatuarı ' nın profesörlüğünü him to study Hungarian folk songs, and be

Dünya

çapında

sanatçı

Bela Bartok'un "Sekiz Macar Halk ~arkısı" üzerine yaptığı bir çalı}manın

eskizleri. 1 The draft of Bartok's study entitled "Eight Hungarian Faik Songs".


Türk halk türküleri üzerine a~­ tırma yapan Bela Bartok, 1936 yılında geldiği Türkiye'de çalı}­ malarını Çukurova'da yoğunla}tır­ dı. Apğıda fotoğrafları görülen (soldan sağa) Cihanbeyli köyünden Anber Eroğlu, Bah}i}li a}iretinden Ahm.et Ceyhan ve Örnerli köyünden lbrahim ağanın söyledikleri türküler Bartok tarafın' dan plağa kaydedilmi}ti . ..-..ıi!ıt":'~'Yı!i

went on to study .folk mu sic in other countries. Bartok 's calleetion of music was immense, eventual~y numbering over ten thousand.folk songs, including many from Turkey, main~y from the southeastern region of Çukurova. At Bartok 's jlrst lecture in Turkey on 7 November, th e famous Turkish compose1· Hasan rerit Alnar translated from German int o Turkish for the audience. The subject was similarities which Bartok had noted between the sources of Turkish and Hı ıngari­ an fo/k music, and the injlıi ence qf folklore on music. Bartok alsa discussed his studies qf gipsy music, ıvhich he had plenty q{opportıt­ nizy to study in Hungary, with its large gip::,y popıılat io n. Bartok gave his second lee tu re two days later in French, transla/ed by anather renoıvned

yaparken folklora karşı o lan tutkusu ile Maca r halk türküleri üze rinde ça lışınalar yaptı. Bu ko nuda ki araştırınalarını ülkesi dı ş ında da sürdürdü. Değişik ülkelerin halk türküle rin i inceledi. Bela Bartok'un de rle meleri hiçbir ınü z ikologa nasip o lmayacak sayılara ula ş tı. Bartok'un derlediği sayısı o nbini bulan halk şa rkısı ara-s ında Türkiye'den ve özellikle Çukurova 'dan örnekler bu lunmaktadır. Bela Bartok 1936 yı lının Kasını baş la rında ülkemize geldi. Ankara'da üç önemli konferans verdi. Bunların il ki Halkevi'nde 7 Kasım günü ge rçek l eştirildi. Almanca veri len bu konferans, ünlü Türk koınpo z itörü Hasan Ferit (Alnar) tarafından Türkçeye çevrildi. Konferansın konusu , Türk ve Macar halk mü ziğ i kaynakl a rındaki bazı benzerliklerdi. Ayrıca folklorun müzik üze rindeki etkilerine d eğ in-

26

S KYLIFE MART

Bartok pursued his study of Turkish folk son gs in the southem region of Çukurova. Below are photographs (from left to right) of Anber Eroğlu from the viiiage of Cihanbeyli, Ahmet Ceyhan of the Bahşişli nomadic tribe, and .ibrahim Ağa of the viiiage of Omerli whose songs were recorded by Bartok.

+

MARC H

1 996


Doktora veya üstü akademik

unvanınız

yayınılanmış

ve

eserleriniz varsa siz ve aileniz

"USA GREEN CARD" sahibi olabilirsiniz! ~

- --

-- -- --

- --

-- --

-

- -- -- -- --

- -- -- -- --

AMERICAN IMMIGRATION ADMINISTRATION CENTER Mailing Address: American Immigration Administration Center 9301 Wil shire Blvd., Suite 414, Beverly Hills, CA 90210 USA Tel: 00 l-31 0-2850871 Fax: 001-310-2850762 Name and Fami ly Name : ..................................................... .. ........

Date of Birth

Place of Birth

Married/Single

Number of Children

Their Ages

Highest Academic Record: ...... ....... ........................ .............. ........... .

Graduation Date

Number of Publications

Work Experience : .......................................................... .

Present Occupation

Home Tel

Home Address

Business Tel

Business Address

Business Fax


di. Bu arada daha çok Macaristan'da yaşayan ve di ğer milletlerde de örneklerine rastlanan çingene müzi ğindek i incelemelerini an l att ı. Bela Bartok, Ankara'daki ikinci konferans ını 9 Kasım Pazar günü verdi. Fra n sızca olan bu konfe ran s ı ünlü müzisyenimiz Ahmet Adnan (Saygun) Türkçeye çev irdi . Halk türküle rinden na-

Turkish composer, Ahmet Adnan Saygun. This time he focused on how folk songs could contribute to the development of music, and discussed his own studies of fo/k songs. His last lecture in Ankara on 10 November was in Hungarian, and the interpreter was the renowned Turkish authority on fo lklore !-lamit Zübeyir sıl yararlanılacağı Koşay . Bartok konfera ns konu explained the sunun ağ ı r lı ğını methods of calleeı­ olu şturuyordu . ing faik music, Bela Ba rtok ha lk which he preferred türküleri üzerinde to call by the term yaptığı çeş i t li "village music ". etüdleri a nl attı. Bartok recomBela Bartok ' un mended studying Ankara'daki son music in villages konfera nsı ise and namadie com10 Kas ım günü munities where the Maca rca o la ra k people had least veril di. Bu kocantacı with cities .~ ' nuşm a da büyük and city dwellers, M Jı)<ll l ll lo ~ f o lkl orcu mu z so that traditional Harnit Zü bey ir fo/k songs had ( Ko şay) taraf ın ­ remained dan Türk çeye unchanged from çevrildi . Köy mü their original ziğinin nas ıl derleforms. He stressed n eceğ ini , bunun that it was esseniçin mevcut malzefiat to make meler üzerinde yaphonograph Bela Bartok'un Türkiye'de bulunduğu dönemde verdiği pıla ca k h az ırlıkl a rı recordings rather konferanslar Halkevleri tarafından kitap haline getirilmi~ti . Bartok'un anlattı. Bartok, derthan write down ülkemizdeki çalı~maları sırasında yardımcılığını Ahmet Adnan Saygun Ie me le rin şe hirl er the notation. üstlenmi~ti. 1 The lectures which Bela Bartok gave in Turkey were ve şe hirlil e rl e fazla fourth lecture His published in bo ok form soo n afterwards. Turkish composer Ahmet t e m as ı o lm ayan in Adana was Adnan Saygun assisted Bartok in the course of his research here. köyl e rde n , konaragain transla/ed by göçer aş iret l erden yap ılm asın ı öneriyordu . Ahmet Adnan Saygun, and the subject was Eski türkülerin değişikliğe uğramamış , as iımı the study offolk songs and his own experiuygun örneklerinin buralarda yaşama kta olences in this field. Bartok was alsa accompaduğuna değindi. Ancak bu derlernelerin nonied to Adana by Necil Ka zım and Ulvi taya a lınm a ksı z ın , mutlaka fonograflarla yaCema l, famous composer and musician pılması lüzumuna i şaret etti. Bela Bartok'un re:;pectively, who had both studied in Europe dö rdüncü konferansı Adana'da gerçek l eşti. and were then teaching at Ankara Music Bu ko nfera nsını Ahmet Adnan Saygun TürkCo lleg e. Bartok first visited Tarsus and çeye çevirdi. Mersin to meet local faik singers invited from Be la Bartok'un Ada na'ya yapt ı ğı seyahatte villages and namadie communities in the berabe rinde, müzik eğ itimlerini Bat ıda yapan districts of Osmaniye, Ceyhan, Toprakkale ünlü kompozitö r ve müzisyenl erimizden Neand Yarpuz. In particular, singers from the cil Ka zım , Ulvi Cemal ilc Ahmet Adnan SayTecirli, Varsak and Babşiş l i tribes were UA ' ,_ \o i' 1 1fl l , , l~

~ , , , .. . ..

ıı,_ io>_

28

S KYLIFE MART

+

MARCH

1996


~ 1\llondial

Premier

F

ark/, bir Visa kart1, fark/, bir prestij . Visa Mand ial Premier (Go/d) Card'a sahip olun, prestijinizi Türkiye'den tüm dünyaya taşıyın.

s ağlayan

Mandial Premier Card, siz e, yurtiçinde TL, yurtd1şmda USD üzerinden iki ayn harcama limiti sunuyor.

Özellikle yüksek harcama limitlerini tercih eden kişilere büyük avantajlar

Osman/1 Bankas1 'na gelerek Mandial Premier Card'a sahip olun, prestijinizi artırıni

.

ll ........

1

l ........ N

OSMAN Ll BANKASI Yanna Uzanan Güçlü Birikim "mr ı M.ondial C1.ASSIC 1 PllEM1ER BUSINESS P1tiM1ER

, . . ONUT

:= ) u ş ı T

ÖUL DESTU

Bilg ile nrn ek iste d iğ ini z her türlü Bireysel Bankacılık hizmetimiz için lütfen "ÜCRETSiZ DANIŞMA SERViSi"mizi arayın : 0800 21 l

61

17


selected, and Bartok recorded nearly one hundred songs from this area with its rich fo/k music tradition. He found that eleuen of these songs had close paralle/s with Hungarian.folk music. Bela Bartok collected musical instruments as well as songs from the many countries which he visited, and a co/leetion of Turkish jlageolets .from the Adana region was sent to Bartok in Hungary a few months after his retum home. After the outbrecık of the Second World War, Bela Bartok found the Nazi oppression in Hungary into/erab/e and emigrated to the United States, where he settled in New York. Here he struggled on with his work despite .failing health.

gun bulunuyordu . Saygun aynı zamanda Bela Bartok'un yardımcılıgını yapıyordu. Önce Tarsus ve Mersin'e gidilerek kırsal bölgeden çagrıl a n türkücül e rl e görü şü l d ü. Ancak bu konudaki tipik ö rn e kl e r ve konar-göçer aş iretl e r , Os m an iye, Ceyhan , Toprakkale ve Yarpuz bölgesindeydi. Özellikle Teci rli , Varsak ve Bahşişli aşi retleri­

ne mensup kiş iler­ de n seçme ler yap ı ld ı. Bunlardan ezgile r dinle nild i. Ç u k u rova'n ın bu yöresi , geçmiş elegerlerin i hala yaşa tan aşiret kalın­

t ıl arı

ile dolu ve halk ınüzigi etüdle rine e l ve ri ş li izler taşıyordu . Bela Bartok, burada yüze yak ın türküyü plaga kaydetti. Bun lardan ll 'in in Macar halk ınüzi­ gi il e çok büyük

"El değmemi} konuların ara}tır­ ma üstadı" olarak tanınan Bela Bartok, dünyanın çe}itli bölgelerinden sayısı onbine yakla}an halk türküleri derledi . 1 Bela Bartok was a pioneer ın many fields, and collected nearly ten thousand folk songs from around the world.

yakınlık l ar taşıdığını tespit etti. Be la Bartok'un çok sayıda toplad ı ğ ı ezgil er ya nında d eğ i ş ik ülkeleri ziyaretinele saz aletlerinele n top l anmış zengin bir koleksiyonu olduğu bil iniyordu . Sanatçının Adana ziyaretinden 6-7 ay sonra aş iretle relen ve esk i köylerden elede nen bir kava l koleksiyonu armağan olarak Macaristan 'a gönclerilcli. Bela Baı1ok , Ikinci Dünya Savaşının patlaması üze rine Nazi baskısına clayanamaclı. Vatanın­ da rahat yaşama imkanı kalmadı. Amerika'ya giderek rew York 'a ye rl eşti. Sağlığı bozulmasına rağmen ça lı şına larını orada da sürdü rdü. Müzik dü n yas ın a, "e l eleğınemiş konu l arı n araş tırm a ü s t aclı" o larak a dını kabu l ett iren Bela Bartok, 26 Eylül 1945 günü New York 'ta • löse mi h astalığından 64 yaşında öldü.

Bartok hroke new ground in the .field q/ both composition and musicology bct/ore dying of leukaemia in New York at the age of64, on 26 September 1945. •

• Talıa Toros, yazar.

• Taba Toros isa wriler.

30

S KYLIFE MART

+

MAR C H

1996


UN 1

Yünsa ı s one of them. Many world wide famous fashion

ı : ompaniı·s nıt thı·ir gaı·nwnts

Yünsa worsted wool

fahı·iı:s.

What you

sı·e

out of is

thı·iı·

name, w hat you touı:h ı s Yü nsa fahı·iı·s. Wı· don ' t ın inci lıı ~ing a hı·nı ın di sbruisc a s long as the ı~nes who an~ looking foı· thı ~ lwst know ouı· name. Yiitnia i.'i o tu• of tiH• i.n

Tıırlu• y .

than th e

lfl r#l'.~ l

woo l fubrics

prnduı ·t•r."

realizill !! mon• t•xport.o; of u; onl

l o t n/

of n // th e

ful~t· it · s

ut lı t• r Turh·is/ı COitlfHHii f'.''L

VÜN ~ --------~t/J/(11-------

iSTANBUL (212) 276 72 42 FAX: 262 50 68• NEWYORK (212) 307 65 22 FAX 307 67 10 • OUSSELDORF (21 1) 720 60 FAX 720 51 50 • LONDON (171) 487 39 89 FAX 487 51 79 • HONG KONG (2) 3677075 FAX 3110569

VÜN

®e

ısa member of Hacı Ömer Sabancı Holdıng


~

~· ~

~

~

By N. SIBEL YACAN '

Başta

~ ~ ~

hükümdar

çadırı Otağ-ı

Hümayun olmak üzere Osmanlı çadırları, ihtişamlı dış görüntülerinin yanısıra iç süslemeleriyle de ilginç birer sanat eseri olma özelliğine sahiptiler. Ottommıtcnts.

ahol'c allthe impcrial pctz•ilions lmoıt ' ll as ota/},-ı hılmayım, u·ere elahoratezv decorated both inside cmd ollt. Many ıuere magn[!lcenttmrks (!/art.


Türkler

anayurtları

yaşamları

As a namadie people in their hometand

olan Orta Asya 'daki süresince, mesken olarak çadırı

of Central Asia, the Turks lived in tents. Their economy was based on animal husbandry, and tents gave them the ekonomik düzenleri olduğundan , herhangi bir yere yermobility they needed white in leşmemiş ler ve göconstant search of çebe olarak yaşam­ larını sürdürmüşler­ fresh pasture. dir. İklim şartlarının When climatic changes prompted değişmesi yüzünden Orta Asya 'dan many Turkish göç etmek zorunda clans to migrate westwards, they kalan Türkler, mestook their tents kenleri olan çadırı da gittikleri yerlere with them. Even taşımışlardır. Osafter establishing manlı Devleti ' nin settled communikurulmasından ties in A natolia sonra bir yerle ş im jollowing the düzenine kavu ş an foundation of the Türkler çadırı unuOttoman Empire, tamamışlar , kültür the Turks did not ve sanat hayatların­ jorget the tent, da da ona önemli which continued 17. yüzyıl ikinci yarısına ait bu çift direkli çad ı r, görkemli boyuyer vermişlerdir. to p lay a promitu ve yüksek bir sanat zevkini yansıtan zengin süsleme programı Osmanlı Çadırları nent role in their ile Otağ özellikleri ta}ımaktadır. iç yüzü ipekli, pamuklu kuma} taşıyıcı sistemine cu/tura/ and milive deriden hazırlanan motifterin apiike tekniğinde uygulanması ile göre topak ev, kara tary life. bezenmi}tir. 1 This huge two-poled imperial tent daıing from the çadır, tek direkli çaOttoman tents second half of the 17th century is a work of art. The lining is a dır, iki veya üç dican be classified ~ilk-cotton mix decorated with leather applique motifs. rekli çadır , şemsiye in several catebiçiminde çadır ve gories according sayeban olmak üzeto the type oj supre gruplanırken paporting structure, dişaha ait iki veya such as the topak çok direkli taşıyıcı ev with its comsistemine sahip plex ]rame, pavilolan Otağ-ı Hümaions with one, yun gerek boyutları two or three ve süslemeleri gepoles, umbrella rekse fonksiyonu shaped tents and bakımından başlı the sayeban or başına bir grup awning. The ol uşturmaktadır. exquisitely decoSavaş l arda askeri rated otağ-ı birlik ve yardımcı kuruluşların barınma, hümayun, or imperial pavilfons, which gereksinmelerini karşılayan çadır l ardan had two or more po/es, form a class of başka mescid , hastane , hazine, erzak , their own in terms of their size, omamutfak, hamam , tuvalet, ahır gibi ihtiyaçmentatian and function. kullanmışlardır. Hayvancılığa dayalı

bir

33

SK V LIFE MART

+

MARC H

1 996


!ara ce vap ve re n

in th e military sphere tenis serued not o n~y as shellers f or the troops and noncombat p ersonnel, bul as mosques, hospitals, treasuries, prouisi o n sto res, kitchens, baths, lauatories and stab/es. Th e.re were eve n executio n tents where traitors and deserters

ça dırl a rın y anı s ıra

idamların ge rçe kl eştiridildiğ i

idam çadır­ Ayrı ca es ki bir

ları d a kull a nılm a kta ydı. Türk ge le n eğ i Os ma nlıl a r' d a d a s ürdürül e rek ö n e m-

to Tu r ki s h c u s,; tom, tenis we re a lsa usedas temporary tom bs f or dignitaries until a stone tomb could be constructed over the grave. Th e sh ap e, size, m a teria ls and decoration of ten ts uaried according to the social status Q( the user. Most milita ry ten ts we re s ing le-

-

1886 yılına ait tek direkli çadırın iç yüzündeki ipek tafta üzerine zincir işi tekniğinde bezemeler, dönemin sanat anlayışını yansıtmaktadır. Üst örtüde kartuşlar halinde devam eden kitabe kuşağında Sultan ll. Abdülhamid'e övgüler, dualar ve hicrl 1302 tarihi bulunmaktadır. 1 A single-poled tent daıing from 1886. The talieta lınıng ıs embroidered in chain stitch and reflects the tastes of the period. The ınscription band set in carıouches around the exterior consists of a eulogy to Sultan Abdülhamid, prayers and the date AH 1302.

li bir ~a hı s ö ldü ğ ünd e türbe in şa edilineeye kadar geçici türbe olarak ça dır kurulmu ştur . Ça dırların biçimle rinde , b oy utl a rınd a, malze mesin de ve süslüme progra mında ki zenginlik ait o ldu ğ u ki ~ il e rin sosya l derecele rine göre fa rk lılık göste rmekteydi. Ö nceki döne mle rde o ld uğu gibi Os ma nlı o rdusunda da te k elire kli ça dırl a rın kull anımı daha yayg ınclı. Te k dire kli ça dır, da-

p o/ed a nd co nical in f orm, a type alsa comman a mong the Mongols. Tenis with two or three p oles provided the max i-

34

S KYLIFE MAR T

+

MARC H

1996

~ ~

..::._=>

-=--'


MERİT

ffierit

INTERNATIONAL HOTELS AND RESORTS

MERiT ALTINEL 1 Bodrum

MERİT HALKİ

PALAS 1Heybeliada

MERiT ARCADIA 1Belek - Antalya

MERiT PARK RESORT 1Göynük - Antalya MERiT GRAND AZUR i Marmaris MERiT MERSİN 1 Mersin

MERiT LAGUNA 1Marmaris

MERiT ALTINEL 1Ankara

MERİT SUNSET 1 Kuşadası

ffierit

INTERNATIONAL HOTELS AND RESORTS MERiT ANTIQUE 1istanbul Merit International is an establishment of Net Holding

For Reservations and lnfornıations Ordu Caddesi 226, Laleli 34470. iSTANBUL Tel 90-212 - 513 93 00 Fax: 90-212- 513 93 40


mum interior space, and were the types used f or ceremonial purposes. The word o tağ used for imperial tents derives from od, meaning fire, and bence is literally "a place where a fire is lit". Tents for the sultan himse![ were knoiun as otağ-ı hümayun, and those of the grand vezirs as otağ-ı asafi. These pavilions were distinguished by their ornate decoration. When the Ottoman army was preparing to set out on campaign, the vanguard !ed by the grand vezir wou ld carry the otağ-ı hümayun and tuğs (ceremonial p lumes which were symbols of rank) in great pomp to

~ ~ı ·~

-=-

Sultan ll. Mahmut (1808-183 9) adın a ya pılm ı~ olan Sayeban klasik çadı r bezerne programının büyük bir özen ve ineelikle uygula n mas ıyl a de korlanmı~tır. 1809 tarihli Sayeban, birçok süsleme tekniğinin bir arada baprıyla uygulanmı~ olması ile dikkati çekmektedir. 1 This sayeban or awning dated 1809 made for Sultan Mahmud ll (1808-1839) is an exquisite example of classical Turkish tent decoration. The decoration is a combination of many different techniques.

ire planlı geleneksel Türk çadır tipinin, Moğol çadırlarında yaygın olarak görü len konik bir üst örtüyle kapatı l ­ mas ıy la ol uşturulmuştu r . İki veya üç direkli çadırla r , çadır çeşitleri arasında en geniş iç mekana olanak sağ l ayan plan özell iğine sahiptirler. Hü kü mdar çadırı an l amında kul l anı­ lan ' Otağ ' kelimesi, içinde od (ateş) yakı l an mekan anlamını taşımaktadır . Padişah çadırları Otağ-ı Hümayun, sadrazam çadırlan ise Otağ- ı Asafi olarak isim-

the firs't halting p lace. There were always two otağ-ı hif,mayun, so that one could be carried ahead to the next camp and erected ready for the sultan 's arrival. A site on high ground with hil ls or

l end i ri l miştiL Otağ ' l ar diğer çadırlardan

çok daha zengin süslemeli ve

gösteriş l i-

36

S KYLIFE

MART

+

MARCH

1996


[ 31.12.1994 ..... 31.12.1995

ı

ÇGnlıU

mlzle

bu

blrlilıte

ba,arıya

ulaftılı.

TOPRAKBANK " Bankactlt§tn Vet i mli

Topra§•''


dir. Os manlı o rdusunda sefere ç ıkı ş hazırlık­ l arı başladığı zama n sa cir aza mın b aş kanlı­

ğ ınd a Otağ- ı

bir gr up Hüma-

y un ' u tuğlarla birlikte ordunu n ilk menziline doğru büyük bir törenle harekete geçirirdi. Padişahın iki ayrı Otağ ı mevcut o lup seferde p adişa h birinde bulunurken diğeri çad ır­ l arı kurmakla gö rev le ndiril en birlik tarafında n bir sonraki menzile götüri.derek kurulmaktaydı. Otağ-ı

Hümayun ve buna bağ lı zaman yüksek bir ala n seçilir, korunmalarını ça dırl ar kurul acağı

k o l ay l aşt ırm ak amac ı y l a arka l arı­

nın dağ lı k

bir a raziye dönük o lözen gösterilirdi . Otağ- ı Hümayu nu ilk o larak 'Zukak' o larak isimlendirilen tckstilden adeta bir sur du varı çevreler; bunun dı­ şında da o rdu birliklerinin çadı r­ l a rı yer a lırdı. Ortada ise yol o larak kull a nıl a n dar bir aç ı klık bı­ ra kılırdı. Padişah Otağının arkas ında galeriler ile bağiantıyı sağ­ layan Divan Çadırı il c Hazine-i Hümayun Çad ırl arı bu lunurdu . Bütünüyle birer sanat eseri olan Otağ ' l ar ihtişamlı dış görüntüleri yanında mükemmel bir süsleme programına sa hiptirler. Çad ırın iç zemin in e zev kli ve uyumlu motif1e rl e bezenmiş yer yaygıl a n , ipe kli ve desenli kalın canfes kumaşlar il e birer sanat eseri masına

niteliğincieki halılar döşenir,

oturmak için

işlemeli yastık-

19 . yüzyıl ait çadır direği ve man~onun çift direkli Otağ'da kullanımı . 1 A 19th century tent pole, tha

hallaw metal rod used to link rwo poles, and the inof a pitched tent.

terıor

nıountains

behind was selected for the otağ- ı hünıayun and other tents used by the sultan or his retinue, so tha t it cou ld be easi~y de.fended if necessary. A peripheral.fabric wa/1 known as zukak uıas .first erected, within which was situated the sultan 's pavilion. Behind th is galleries !ed to the pavilions q( the Council of State and the Treasury. Beyand the e ncireting "wall" were the tenis of the army. Both inside and out, the inıperial pavilions were magn~(icent~v decorated. The floor was spread wilh rugs whose designs nıatched those of th e ten / lining, exqu isite carpets and heauy silk brocade hangings. Sedirs, or /ow benches , couered wilh embroidered cushions prouided comf ortab/e seating. As the colour q/ royalty, red was the predominant colour, forbidden to any hutthe sultan, his sons, vezirs and beylerbeys. 7bere were four companies of tentmakers, known as the otağ geran-ı


OPEL OMEGA

YÜKSEKLİK KORKUNUZ VARSA, UYARALIM: ..

OMEGA'DA STANDARTIAR ÇOK YUKSEK.

1998 cc, 16 va lf Ecotec motor. Katalitik konvertör. Hidrolik direksiyon. ABS. Büyük boy hava yastıkları. Kapı içi çelik barlar. Renkli ve elektrikli camlar. Klima. Polen filtresi. Opsiyone l otomatik sunroof . Opsiyonel otomatik şanzıman . Uzaktan infra red kumandalı merkezi ki lit . Elektrikli aynalar . Otomatik arka cam perdesi. Elektrikli yükseklik ayar s is tem in e sah ip sürücü koltuğu. Board Computer. Check control . CD / kaset / radyo müzik s istem i. Ve daha sayısız, üst düzey standart . Opel. otomo billerin in mod el. tek n ik özellik ve rc nk lc.:rindc d cği~ikl ik yapma ha kkını sa k lı tu tar.

OPEL S


~ ~-

lar ve minderiere sahip sedirler kullanıla­ hassa, responsible for making the otağ-ı rak iç mekanın rahat ve konforlu ol ması hümayun. Tbese imperial pavilions were sağlanırdı. Otağ'larda en çok kırmızı renk passed down from one sultan to the next, kullanılırdı. Padişah, şehzade, vezir ve and only if the sultan did not go to war beylerbeyinden başka hiç kimsenin kır­ in person could these tents be used by the mızı çadır kullanması mümkün değildi. commander-in-chief representing him. Fakat gerçekte kırmızı renk Hükümdara W'hen on campaign the sultan genera/Iy özgüydü. gave audience not within his tent, but Otağ-ı Hümayunu yapım ı ile görevli perseated under the canopy or sayeban in sonel dört bölükten olu şmakta ve ' Otağ front of it. Geran-ı Hassa' olarak isirnlendirilmekteyTbe organisation in charge of the tents di. Osmanlı Devleti'nde Otağ-ı Hümayun and responsible for erecting and dispadişahtan pa dişaha geçiyordu . Ancak mantling them during campaign was padişahlar savaşa gitmeoriginally established during the reign 19. yüzyıla ait bir çadır diklerinde savaşı yöneten of Su ltan Mehmed Il (1451-1481). alemi. 1 A 19th century kişiye geçmekteydi. KaKnown at first as the Mehteran-ı tent finial. buller ise daha çok Hayme Cemaati, and Otağ' ın önündeki Sayeban'da (Göllater as the Çadır gelik) yapılıyordu. Mehteri, the memOsmanlı Devleti'nde çadırları bers were responsikurup kaldıran ve koruyan teş­ b/e for making, kilata Çadır Mehteri adı verilrepairing and mişti. tık kez Fatih Sultan transporting the Mehmet döneminde çad ırl ardan tents and related sorumlu birlik anlamında equipment . The "Mehteran- ı Hayme Cemacraftsmen who ati" adıyla kurulan bu teşdesigned and prokilatın görevleri arasında çadı rl arın duced the tents, their ana bölümleri ile yardımcı ünitelerifurnishings and decoranin üretimi, bakımı ve korunması da tive elementsformed the most bulunuyordu. Çadır kumaşlarını, döşeme important class in this regiment. malzemesini ve süsleme el emanlarını taFounded with just 3 7 members, the sarlayarak uygulayan ustalar bu teşkila­ regiment had increased to 835 tın önemli bir grubunu oluşturmaktay­ members by the turn of the 17th century, to two thousand memdı. tık kurulduğu zaman 37 kişiden olubers by the end of the same cenşa n bu birlik, 17. yüzy ıl başlatury, and to four comparınd a 835 kişiye, yüzyılın nies each consisting sonunda 2000 kişiye ulaş­ of 861 members by mış, 18. yüzyı lın son l arına the end of the 18th doğru herbiri 861 kişiden century. Fallawing the ol uşan dört bölük haline gelabalition of the janismiştir. 1826 tarihinde Yeniçeri sary Corps in 1826, the Ocağı'nın kaldırılmasından sonÇadır Mehteranı was ra bu kuruluş, Hiyarniye Nezareti preserved under the name ad ını alarak görevini sürdürmeye Hiyarniye Nezareti or devam etmişt ir. Department ofTents. • • N. Sibel Yacan,

araştırmacı

• N.Sibel Yacan isa researcher.

.!'!lı

ı.~

~ ~

)~ ml

~ ~ 1~ B;-

~

~

~

~


.. .. YE

. . . • IPLIGI YENIDEN YARATTI ~

SerfiZ için, iplik örgünün hamurudur. Ve iplik ustası Serfil, öncelikle en kaliteli yünü seçer. Daima en iyi boyayı kullanır. Yün ve yünlü karışımiz triko ipliğinden boyalı triko pamuk ipliğine uzanan bir yelpazede ... renk renk güzellikler yaratır. Bu güzellikler devinir, dönüşür, hünerli ellerde yeniden doğar: Triko olur ... Giysi olur... Şıklık olur. .. Gururla taşınır ... Göz alır ... Ve sonrası: ;Konuşulan sadece Yani Serfil'dir!


Özgür düşünce ... bir dünya kurun kendinize. Yeni bir estetik

Serbest

bırakın

yaratın. Hayatın

içinizdeki

henüz

şiiri.

Kelimelere

keşfedilmemiş

sığının.

Onlardan

o kadar çok gizi uar ki!


Uilılı 'i~ -~ ~ ·~..

,.

"Wool Cupra Line" '

Yaz sezon u için yen i karışını lı bir koleksiyon.Yaz sıcağında konfor ve serin li ği bir arada yaşamak için ...

.

"Wool Linen" Colleetion Il kbahar havasının uyum gösteren, yün-keten karış ımlı t ak ım elbise! ik. Serin ve çok rahat. .. kararsızlığı na

"Pure Wool Maehine Washable" Calleetion % 100 yü n

olmasına karşın,

çamaşır makinesinde

yıkanabilme özell i ğine

sahip. Türkiye'de il k defa •.. (Bu k um aş, washab le ı ekn iğ in e uygun malzemelerle diki lmcli dir.)

"Streteh Life Wear" Calleetion - Wool Lyera A itınyıldız'da n

erkek

g iyiıninde, buruşmayan, rahatlığı

çıkaran Streıch

en yüksek düzeye yepyen i bir ürün ... pantolon ve takım elbiselik.

"Golden Toueh Colleetion

ı

20's"

Avustralya'dan öz:nle seçi e l " çok ın ce y ü n clyaf ın dan üretilerek. Alt ınyıldı z'ın Amerika ve Avrupa konf'eksiyonc ul arına sunulan en gözde ihracat koleksiyonu .

"27/3" Bahar ve yaz sezonunun

vazgeçilemeyen kuınaşı ... Neo-klasik görüntüsüyle ve I 996 renklcriyle.

"Uitra Twist Wool Blend" Colleetion I şadamının gün lük giyim inde "'.....,""... ütüsü bozulmayan ve her za man şık o l masını sağl ayan,

özel ulıra iplikl erden yap ılmı ş , ilk bahar/yaz için takım elbise!ik. Şık ve serin ... twist y ü n

karışıınlı

"Cooı Wool Calleetion

1996 ilkbahar/Yaz Koleksiyo numuz bunun için

yaratıldı.

Strüktürcl ve

ıuana"

kıvrak ,.ı,..• Pn le..·lp


and its By NECDET SAKAOGLU *

Bir zaman Kral Yolu üzerindeki en büyük takas pazarlarından biri olan Tokat'ta Türklerin bakırcılığı, dokumacılığı, dericiliği

ve

yazmacılığı geliştirdikleri

biliniyor.

O nce one of the main markets on

tbe Kings Road, u nder !be Tu rks Tokat hecamefanıousfor its copper ware, zueaz'illp,, leather work and hlocl.?.prinling.

Alti I I I ·

44

S KY LIFE MART

+

MARC H

1996


Tozanit Suyu'nun bir kolu olan Behzat Çayı ' nın iki yakasında kurulan Tokat kenti , sulak ve bitek topraklara sahip. Çevresindeki dağları, kış ay l arı­ nın karları doldurur. tlkbaharla birlikte pınarlar , çeşm eler gü rül gürül akar. Su adı Tokat'da yayg ındır: Sulusaray, Sulu Sokak, Suluhan, Suiçmez, Çoksular, Soğ ukpın ar ... Evlerde, çarşıda , bağlarda, Çördük Suyu, Aks u , Ciri k Suyu, Marul Suyu, Oğulbeyi Suyu, lğneci Suyu , Buzluk Suyu içilir. Yörenin kü ltürüroüzde ve tarihimizde özel bir yeri

The town of Tokat stands astride the Behzat river, a tributary of the Tozan/ı, amidst well watered and fertile countryside. The mountains which rise beyand the river valley are mantled in snow during winter. With the spring thaw the springs and streams gush noisily, provided an abundance of water which is reflected in the many street and neighbourhood names containing the word "su " (water). Each of the many delicious spring waters araund Tokat is a familiar name to the inhabitants:

45

S KYLIFE MART

+

MARCH

1996


Tokat'ta Osmanlı döneminden kalma tarihi yapıların bir kısm ı hala ayaktadır. Bunlar arasında Beyler sokaktaki konaklar ve evler ile yüzyıl bajında in}a edilen Tokat saat kulesi sayılabilir. 1 So me of Tokat's historic Onoman houses as well as monuments are stili standing, such as the houses on Beyler street and Tokat clock tower, the latter daıing from the early 20ıh century.

Çördük, Aksu, Cirik, Marul, Oğulbeyi, lğneci and Buzluk. Tokat has a special place in Turkey 's culture and history. 7be tumu/i of Masal and Horoztepe have revealed much information about the earliest civilisations here. 7be Kings Road passed through Tokat, wbich was one of the principalmarketsin the Black Sea region. From the 12th century onwards Turcoman Iribes from Asia migrated through her·e, the Avşars, Varsaks, Karaman/ıs, Turgut/us, Bozok/us and Teke/is leaving their own legacy of memories and monuments in addition to those of the Kings Road, Caesar and St. Paul. Turkish batbs /ike the Peruane Paşa, Tahtakale, Ali Paşa and Çay hamams were ınore than a mere convenience, bul an institution with their own wealth of customs and the commercial hans where merchants coıtld live, work and store their goods were a bub of economic life. They included the Taşhan , Sulu Han , Develik Han , Paşa Han and Yazmacılar Han , not to mention the strongly guarded bedestens wbere valuable goods were so/d

Maşat Höyük, Horoztepe bulgularının belirleen eski uygarlık dönemlerinden Kral Yolu'na , Sezar'a, Saint Paul 'e, 12. yüzyıldan başlayarak da Asya'dan kopup gelen Türkmen göçebelerine, Avşarlara , Varsaklara, Karamanlı , Turgutlu , Bozoklu, Tekeli boylarına dair nice olay, anı ve kalıntı Tokat ' ın zenginlikle rindendiL Bir zamanlar Kral Yolu üzerindeki en büyük takas paza rlarınd an biri olan Tokat'ta. Türklerin bakırcılığı , clokumacılığı , derici li ği ve yazmacı lı ğı geliştird ikl eri biliniyor. Türk hamam kültürü , Pervane Paşa , Tahtakale, Ali Paşa , Çay hamam l a rınd a yüzy ıllar boyunca zengin gelenekler kazanmıştır. Tarih boyunca kentin yaşadığı ekonomik canlılığın kanıtları Taşhan, Sulu Han , Develik Hanı, Paşa Hanı ile Yazmacılar Hanı ve Beclestenlerdir. Osmanlılar döneminde Tokat'ta eski Selçuklu geleneklerinin sürdüğü , bilim ve edebiyat heveslerinin sönmediğ i ele bir gerçek. Fatih'in Şeyhü li s l am ı ve dostu Molla Hüsrev, Kanuni 'nin Şeyhülislamı , tarihçi lbn Kemal , dili belası idam eelilen Molla Lütfi , Tıb bilgini Hekim Mustafa , Yeniçerilerin da-

var.

diği

46 S KYLIFE MART+

MARC H

19 96


RÜZGAR TERS ESTiGiNDE BiLE, GÜVENLi KIYILARA ULAŞMAK ELiNiZDE.

Heller Factoring

A.Ş., dünyanın

güçlü finans kuruluşları; Heller International Group, International Finance Corporation (IFC) , Kredi Bankası ve lnterbank ortaklığından oluşmaktadır.

Yapı

~ Heller Factoring A.Ş.

----

<FCII' Heller Factoring, Factors Chain International (Fet} üyesidir.

--...--

Factoring Derneğ i Üyesi

Büyükdere Caddesi No:101 Lalezar Han Kat:3 Mecidiyeköy 80310 istanbul Tel : (0212) 274 34 50 (4 Hat) Fax: (0212) 274 10 50 Telex: 26237 HLRS·TR Cumhuriyet Bulverı Ataman Erman iş Merkezi No: 90/10 35210 izmir Tel : (0232) 441 20 71 · 489 08 16 Fax: (0232) 489 20 39


ğıtılmas ın a

fetva veren Şeyhüli sl a m Tahir Efendi , Gazi Osman Paşa akla gelen Tokatlı ünlülerdir. Selçuklu dö nemi medrese ve türbeleri, Osma nlı camileri, Behzat Camii ve Beyler Sokak semtlerinde pek az örnekleri kalan eski konaklar ve evler, Tokat'ın eski görkemini düşündürür. Halk aza nlarının "Budun gibi hisar" dedikleri, baş burcu ile görkemli ve ürkütücü bir kayanın tepesine oturmu ş Tokat kalesinin tüm çevresi bağlık bahçeliktir. "Tokat bir bağ içinde 1 Gülüm bardağ(k) içinde 1 Tokat'tan yar sevenin 1 Yüreği yağ içinde" veya "Tokat altı baği arım 1 Duman aldı dağlarım ... " gibi türküler, kentin bu özelliğini vurgular. Ancak, Tokat için bağ evi, kent yaşamının bir uzantısı olagelmiş; yazın bağlara göçülmüş, kı­ şa doğru kentteki evlere taşınılmıştır. Bağların bir bölümü kuzeyde, bir bölümü güneydeki düzlüklerde sıral anır. Bunlar, üçü be ş i bir küme oluştu­ rarak ad a lmışlardır: Cemal Bağları , Kemer Bağla­ rı , Topçu Bağları, Biskeni, Malkayası, Delikkapı , Ka ş ık çı Bağları ... Daha uzaklarda Doğancı Bağla­ rı ... Bu toplulukların herbiri bir veya birkaç ürünle ünlenmiştir: Cema l Bağ l arının kirazı; Akbayır, Malkayası bağlarının fenerit , çoban çavuşu, narinPlevne

kahramanı

Tokat için b ağ evleri, kent ya~amının bir uzantısı olagelmi~tir. Yazın bağlara göçen yöre halkı, kı~ yaklajırken kente geri dönerdi. Bugün, bağ evlerinin bir k ı smı metruk durumda iken bazıları onarılmı~ ve halen kullanılmakta. 1 The country houses around Tokat have for centuries been a part of life here. In summer families moved ıo these houses set amidsı vineyards, returning only as winter approached. Today some of these old houses are derelicı, but others have been repaired and are stili inhabiıed. 48

S KYLIFE

MART

+

MAR C H

1996


Kaliteli hizmet güvencesi. .. Kentbank'tan.

K

atılımlarını hizmet

entbank, yeni

kalitesindeki

mükemmelliği

gerçekleştirir.

Bu Kentbank

profesyonelliğinin

Kaliteli Hizmet Güvencesi

bir gereğidir. Kentbank kurumsal ve bireysel tüm bankacılık

ile

ürünlerini

Kentbank ayrıcalığı ile sunarken, küçük büyük bütün müşterilerine aynı

kalitede hizmet vermeyi ilke

edinmiştir.

İşte bu yüzden Kentbank'ta müşteri mutluluğu % I 00 müşteri mutluluğu anlamına

,,

gelir.

'

,

1

,

~~1.··

I<ENTBANI<


Tokat'ın

tarihinde ya~adığı ekonomik canlılığ ın bugüne uzanan kanıt l arın dan biri de 17. yüzyıl ba~ında i n~a edilen Ta~han'd ı r. stone han or commercıal exchange known as Ta}han is ey ıdence of the economic v i tal ıty which Tokat enjoyed in the pası. ce üzümleri, kışbeyi arınudu; Kaşıkçı bağlarının cincife kızılı, gel inparmağı üzümleri, vişnesi, mis ve hatun göbeği erikleri ... Biskeni bağlarının misket ve siyah üzümleri ... Diğerlerinin gömüş memesi. lxıl hardağı, hıldırcın üzümü ve a rmutları , süt ve halil erikleri ... Her bağ, ailclere mutluluk veren bir doğa parçası­ dır. Üzüınlük , meyve bahçesi, bostan yeri , çardak. havu z başı. fırın ocağı , avlu , kuyu , a rılılc Ama e n güzel i, "ala~·uh .. denen köşkvari bağ evidir. Birbiriyle yarı::1ırcasına güzellik yansı ta n bu evlere. Altay Türklerinin araba-evlerinin (Alaçuh ) ad ı veril-

and stored. Un der the Selj'uks Tokat became renowned as a centre of scho/arship, a tradition u•hich conlimted under the Ottomans. Sultan Mehmed lls şeyhı'ilis­ /am a11d c/osefrielld Molla Hı'isreu, the historianlbn Kemal who serued as şeyhülislam under Süleyman the Magnificent, Molla Lü(/1 whose careless tongue !ost birn his life in 1494, the fam ous 18tb cen tu ıy physician Hekim Mustafa, Şeybı'ilislam Tab ir J::jendi who issued a fetva permit/ing the ahalition of the janissury co1ps, and Gazi Osman Paşa. bero of the Battle qf Pleuna are just some qf the famous cilizens q/ Tokat. Tokat also hecame well known ili 7itrkish times .for its copper, weauing, !eatberwo rk and h!ockpriıt!ed cotton. Seljuk medreses a 11d tı'i rbes, Ollaman mosques, and the haltt/jit! of old konaks (large bouses) and bouses in the districts of Behzat Camii and Beyler Sokak giue an idea qf Ibe town 's .former splendour. Ouerlookillg the orchards and ui ıteyards of Tokat is an intimidating rocky crag 0 11 which perches a map,11(j'icent east/e perched k11own as Budun, the source of the well known simile usedin Turkish fo/k poetry, ··a fortress /ike Budu n". A /oca! fo /k song sings the praises of th e lusb gree11 coıt l1tryside

miş.

Iki rer

katlı , odaları aydınl ı k , bazılarının çatısında

biveya temaşalığı da olan, tahtaboş­ l arında kokulu meyve ler, kış için sebzeler kurutulan bağ evlerinin bahçeye bakan cep he lerinde ·hayat' denen bir iç balkon da bulunur . Akşam üzeri aile bireyleri ve konuklar, burada veya ayazlıkta , alançada otururlar. İ çe rid e, alt katta kebap ekmek fırınları. ocak lık , kiler; üst katta sofa ve odalar yer alır. Eski bir alaçuhun nıutfağında şu ayrıntılar görülebilir: Bir ciLıvar boydan boya dolaptır. Bir dizi baca örgüsünün bulunduğu ana duvar üzerinde sırasıyla ekmek fınnı (günlük ekmek cihannüması

50

S KYUFE MART

+

MAR C H

1996


Tokat'ta hala

ya}atılan

geleneksel el

sanatlarından

biri de

arou nd the town: ''Tokat is surrounded by gardens/My rose is in the cup/My taved-one is from Tokat/ His heart is generous." Anather deseribes '·My vineyards near Tokat 1 My c/oud wreathed moımtains. ·· Early in summer the people of Tokat have traditionally moved to their couııtry houses, not returning until the autumn. Groups of three or four vineyards and orchards known as bağlar form a homestead. each with its own name, such as the Cemal, Kemer, Topcu , Biskeni, Ma/kayası , Delikkapı or Kaşıkçı. Further away is the Doğancı Bağları. Each is renowned for one or sametimes more fruits . Cemal is fanıous for its cherries, Akbayır and Malkayası for their fenerit , çoban çavuşu and narince grapes and kışbeyi pears, Kaşıkçı for its gelinparmağı and cinci.fe grapes, sour cherries and plunıs, and Riskenifor its misket and black grapes. Each fa rm isa family-sized Arcadia where children and adultsalike enjoy their sumnıer holidays. As well as fruit from the orchards and vegetables jinm the garden, there is honey from each home's own hive. Each fa rm has its own bower in the garden, pool, courtyard and well. But best of all is the house itse!j; known as alaçuh. Not one ofthese picturesque two-storey houses is the same as another. Same have belvederes on the roof, and all have a recessed balcoııy known as hayat overfooking the garden . Fruit and vegetab/es are dried for the winter in the attic. Every evening the family and ,ısuests gather on the balcony or in the courtyard. Tbe kitcben takes up most of the ground floor, with its ovens, fireplace and larder. One wall is entirely covered with cupboards, and the row of ouens and open fireplace stand along anather wa/1. First com es the bread oven, then the large fireplace with its arebed chinıney hood used for cooking the fiat bread and paper thin sheets of pastry known as yujka on a griddle, for heating water for laundry, and cooking great pans offood for guests on special occasions. Next to this is the kebab ouen where the famous local speciality, Tokat kebab, is cooked, and firıal~y the ordinary stove for cooking in smail quantities for the family. Apart from all these !here is a sin k for washing the dishes, a pump for water and work sutfaces for preparing food. The traditional sumnıer parties which the old folk remember have become a thing of the past. By nıoonlight the guests would eat their delicious kebabs and other specialities, coııverse, and stroll until daybrecık to the strains of music }rom the ud and clarinet which rose on the air. •

yazmacılıktır.

1 Black printing is one of the tradi tional hand crafts which stili survives in Tokat. pişirmeye mahsus) , büyük ocak (geniş davlumbaz kemerinin a ltında, saç ekmeği ve yufka pişirmeye, kaza nl a çamaş ı r suyu ısıtmaya, şö l en yemekleri haz ı rlamaya uygun ocaklar vardır), kebap fırını (Tokat kebab ı burada yapılır), yemek ocağı (günlük, aile boyu tencere yemekleri pişirilir) . Mutfakta, b u laş ı k lı k, tulumbalı kuyu, iş tezgahları da vardı r .

eski bağ evi alemleri Ay aydınlığında , sabaha kadar sürd ürülen sazlı sözlü muhabbetler, kebap şölenleri, bir bağdan ötekine akseden uzun havalar, uel ve • klarnet sesleri özlemle anılır olmuştur. Bugün

a rtı k a nıl a rı a nl atı l an

u nu tu l muştur.

• Necdet Sakaoglu,

araştırmacı

ve yazar

• Necdel

+

Sakaoglıı,

51

SKYLIFE MART

MARCH

1 996

a

reseaı·cber

and wrller


stanbul. .. Yüzyıllar öncesinin güzelliğin i bugünlere taşıyan, clünü ile bugünü birl ikte yaşaya n g izeml i kentin e n ünlü s imgelerinel e n biri de Topkapı Sarayı karşısında, Üsküclar' ın Salacak semti kıyıları önünde ve kıyıya yakın bir mesafedeki Kız Kules i'dir. Boğaz'dan gel ip geçen bütün in san l a rı , deniz vas ıtalarını ve de k u ş­ l arı " Hoşgeldin! " diyerek karşılayan veya "G ül e güle! " deyip uğudayan ku le ... Yükseklerden bakınca , serin sularda biraz dinlenmek için sessizce ciLıran beyaz hir martıyı andırır. Yüzlerce yı l dan bu yana gecen in karanlığında feneri ile etrafın a ışık saçmaktacl ır. O ı ş ık mitolojik bir öykü veya gerçek olaylarla kaynaşarak bu gün lere de taşın­

stanbul is a city with so many reminders of its past that the significance oj many awaits discovery. Although the Maiden's Tower is one oj Istanbul's best known syınbols, few have any knowledge qj" its history apart from the legend with which it is associated. Built on rocks ojf the As ian shore at the mouth qj" the Bosphorus Strait, hundreds q/ ships, ferries and motor boats of all shapes and sizes sait pas/ the Ma iden 's Tower every day. For centuries its light has illunıinated the darkness, giving sailors a tandmark by which to navigate. That light has become part q/ a story or perhaps real euents in the distant past. A young ınan fell in loue with a gir! who ıuas liuing in the tower and swam from Calata on the European shore each night to keep tryst wi th her. But one stormy night he is drowned and his body washed up on therocksat thefoot of the tower. According to Azra Erhat this story is one of several based on that of Hero and Leander. Althougb the tatter actually took place in Çanakka le S ırait (I be Dardanelles) to the soutbwest, ina geographic conjiısion French ıurit ­ ers in ea rlier centuries dubbed th e Ma iden 's Tower the Tour de Leander. Having set the record straight, here is the original ve rsion of Hero and Leaııder . A young ınan

1

mıştır.

Mitolojide bu kule ile ilgili ilginç bir öykü yer a lı ­ yor. Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaç­ lı 'nı n 'Hey Koca Yurt' acilı kitabındaki bu öyküye göre , Çanakkale'n in Abydos kentinele Leandr (veya Leanclros) acilı bir genç yaşarmış. Gelibolu kı­ y ı sınclaki Sestas'cia ise, benzersiz güzellikteki rahibe Hero ... Birbirlerini çılgı n ca seven bu iki genç, yasa lar onay l ama dı ğ ı için evlenemez l e rnıi ş, ama birbirlerine olan sevgileri, gittikçe artarak devam eclernıiş. Leandr, Hero'yu görmek için her gece karşı sahile, Gelibolu 'ya, Hero'nun bulunduğu Sestos'a yüzerek g ider. Hero da yaşadığı kule-

Topkapı Sarayı karjısında, _Üsküdar'ın Salacak semti kıyıları önünde, kıyıya yakın bir mesafedeki Kız Kulesi, birçok mitolojik öyküye konu olmujtur. 1 Thıs

tower on an

ıslet

off Usküdar on the

Asıan

shore of the Bosphorus

opposıte To pkapı

54

SKYLIFE MART

+

MARCH

1996

Palace

ıs

the setting for numerous myths and legends.


nin bir tepesinde, gecenin karanlığında azgın dalgalarla boğuşarak yüzen Leanclr rahatça yolunu bulsun diye, e linele bir m eşa l e il e onu b e kl ermiş. Böylece iki sevgili her gece birbirlerine kavuşur­

named Leander living in the city of Abydos on the southern shore of Çanakkale Strait jel/ in love with the beautiful priestess Hero, and she with him. Since she was forbidden to marry Leander l anmş. uisited her secret ly Efsaneye göre fırtı­ euery night, swimming 19. yüzyıl bajı . 1 Early 19th century. nalı bir gecede, sağ­ across the sırait from nak halinel e yağan Abydos to Sestas where yağmur , Hero'nun Hero lived. So that e lind ek i meşaleyi Leander could find his sön dürür. Çoktan way in the darkness, denize atlam ı ş olan Hero carried a torch Leandr, ç ıl g ın dalgaup to the top of the larla boğuşa boğuşa tower where she lived k ıyıya doğru yüzmeeach night and waited ye ça lı ş ır , fakat yountil he arrived. But lunu bulmasını sağ­ one stormy night torlayan meşa l ey i görerential rain extinmez o lur, clalgalara guished the torch in yenik düşer , azg ın Hero 's h and, and da lgalar arasında unab/e to find the kaybolur gider. Fırtı­ right direction , Leeın­ na elindikten sonra der was even tu a lly m eşa l es ini ye niden exhausted by the yakan Hero, sabaha waves and drowned. kadar bekler. Gün At dawn the next ağarınca , b ir paçavmorning 1-Jero saw ra ya dönmüş o lan Leander's ragged shirt Leanclr ' ın göın l eğini in the sea and threw görür; o da kendini herselj into the water. su l arın koynuna So the two lovers were a ta r. Böylelikle iki united a t last in sevgili, bir da ha aydeath. Many myths rılınamak üzere b irand legends bear a 19. yüzyıl sonu. 1 la te 19th century. birlerine kavuşmuş simi/ar resemblance to olurlar. Fransızların others, the /ocations K ı z Kulesi'ne , 'Tour changing white the el e Leanclr ' ad ını story and its message vermele ri bu öyk üremain the same. den kaynaklanıyor . Sixty years ago, the Bu efsanen in bir weekly Istanbul magavaryant ı da Azra Erzine "Perşembe " (No. hat ' ın 'Mitoloj i Söz13, 27 jun e 1935) lü ğ ü ' nd e ye r a lır. published an interÖykü , Kız Kuleuiew with Mustafa si'nde yaşayan güzel ~· t.Jendi, then keeper of kıza aş ık bir delithe Ma iden 's Tower, kan lın ın, h er gece known in Turkish as Galata'dan Ku le 'ye Kız Kulesi. Mustafa yüzerek gelip, sevgilisiyle buluştuğunu , fııtına lı ~fendi related anather well known story cancembir geceele elenizin delikaniıyı al ı p götürdüğünü ing the tower, according to which a Byzantine ve cesed ini ertesi sabah kulenin dibine attığını fortune teller predicted that the beautijitl daugba nl a tı r. Azra Erhat, Çanakkale'nin Abyclos ve Sester of the Emperor Constantine would be killed by tas kentleri nele yaşatılan efsanenin daha yaygın a snake bile . Her father first concealed his o ldu ğ u , ö teki öykülerin buradan çıkış lı olduğun u daughter in a coffin at Haghia Sophia, and then 55

S KYLIFE MART

+

MARCH

1996


da belirtir. Bütün mitolojik öykü ler böyle değil mi? Kahramanlar, o l ay l a rın geç ti ğ i ye rle r sık sık d eğ i ş ir. Ama ana konu ve insanlara verilen mesaj hiç deği ş m ez. Tam 60 yıl önce, Istanbul 'da yayınlanan haftalık Perşe mbe d e rgisinele (27 Haziran 1935, say ı : 13), o s ıral ar kulenin be kçisi o lan Mustafa Efeneli ile yapılan bir röportaj yayı nl anm ışt ır. Be kç inin a nl att ığ ı yaygın öyk üye göre, Bizans kahinie rinden biri tınparatar Konstantin 'e, güzel kı zının bir yı l an tara fından soku larak ö l clürü l eceğ ini habe r vermiş. Bunun üzerine Kral , kızını önce Ayasofya 'da, bir tabut iç inde sak lamı ş, ama içi ra hat etmecliğinden , bu kul ey i yapt ırıp kızını buraya

had this tower built for her to live in. However, a poisonous snake concealed in a hasket of grapes sent to her caused the gir/'s death . In same versions of the story the emperor becomes a sultan, and the 17th century Turkish writer Evliya Çelebi relates a version whose heroes are Battat Gazi and the daughter of the Byzantine emperor. Now !et us turn from legend to fact. Tbe Byzantine emperor Manuel Comnene (1143-1180) had two towers built, one on the shore near where Topkapı Pa!ace was later constructed, and the other where the Ma iden 's Tower stands taday. Chains were drawn across the mouth of the sırait between these two towers when kapatmı ş tır. Kapatmı ş Istanbul was attacked ama, in a tç ı zehirli y ı ­ by enemy jleets. lan, bir üzüm küfesiThe original tower nin içinde gizle ne re k was rebuilt after Sulkuleye s ı z mı ş, güzel tan Mehmed II conkızın canına kıymı ş­ quered Ist anbul in tır. Bazı söylentiler1453. This strıtcture de , Kral yerine bir underwent various Pacli şa h yer alır . Evlichanges over the cenya Çelebi'ye göre ise, turies as a result of kahramanlar Ba ttal repairs and fires, and Gazi ve Tekfurun kı ­ was extensively renozıcl ır ... vated during th e Gerçekiere dönelim ... r·eign of Mahmud II Bizans tmp aratoru (1809-1839), when it Manuel Komnenos took the form we see (1143-1180) , kentin taday. sav unm as ı iç in TopThe Maiden 's Tower kapı Sarayı kıyıları ile was frequently depictKız Kules i'nin buluned in engravings and duğu yerde bire r kulater photographs le yaptırmış ve bir from the 16th century tehlike a nınd a bu kuonwards, and from leleri zinci rl e birbirithese we can trace the ne bağ l amayı planlachanges which XVI. yüzyıldan itibaren gravür ve resimlere, daha sonra da fo toğraflara konu nıı ş tı. Ilk yap tiı ş ı XII. occurred. One of the olan Kız Kulesi'nin zaman içinde uğradığı değijiklik l eri bu belgelerde izlemek yüzyıla tar ihl e n e n most accurate early mümkün. 1 Kız Kulesi was depicted in many engravings, paintings and later photographs from the 16th century onwards, and from these we can trace the kule Ingi lizce'd e 'Maillustrations is by the changes which the tower has undergone. iclen ' s Towe r ', Alfamous French travma nca' cla 'Maclche neller, the priest G. ]. Turm ' ve Fransızca'da 'Tour de Leanclr' o larak adGrelot, in the second half of the 1 7th century. In l and ırılm aktad ır. Yan i bildi ğ imi z Kı z Kulesi.. . his panorama of Istanbul the Ma iden 's Tower is Fatih Sultan Me hmet'in 1453'te lstanbul 'u fe thinseen to be a small.fort with battlements. elen sonra bu kule yık ılmı ş ve ye rine Fati h tarafın­ A photograph taken by Sebah Pascal in 1885 ela n yeni kule bir ya ptırılmı ş tır. Yapı , geçen zashows Istanbul in the distance behind the Maidman içinele ye nile me a m acıy l a veya ya ngın g ib i en "s Tower. Topkapı Palace, the royal mosques n e denl e rl e d eğ i ş i kl ikl e re uğra mı ş ve e n büyük on their hilltop sites above the Golden Horn, the onarı mı II. Mahmut döne minele görmüş, bugünkü districts of Galata and Pera (taday Beyoğlu), and ha lini a lmı ştır. the green landscape beyand can all be seen. In 56

SKY LIFE MART

+

MARCH

1996


Sebah Pascal tarafından 1885 yılında çekilen bu fotoğraf Kız Kulesi'yle birlikte geçen yüzyıl sonunda istanbul'dan bir kesit sunuyor. 1 This photograph taken by Sebah Pascal in 1885 depicts the tower with Istanbul in the background. Kız Kulesi XVI. yüzyıldan itibaren, gravür ve resimlere daha sonra da fotoğrafıara tükenmez bir malzeme konusu olur. Bunlar, Kule'nin uzun zaman içinde uğradığı değişiklikleri göstermesi açı­ sından önem li birer belge niteliğindedir. Ünlü Fransız seyyahı rahip G.J. Grelot'nun seyahatnamesindeki gravür resim, 1600 yılları İstanbulu ' nun genel görünüşü üzerine en güvenilir belge durumundadır. Kız Kulesi bu gravürde, mazgallı dört köşe bir kale gibi resmedilmiştir. Sebah Pascat'ın 1885 tarihli bir fotoğrafında , Kız Kulesi ile kıyı arasında bir açıdan, Galata ile Beşiktaş semtleri arasında kalan İstanbul manzarası tesbit edilmiştir. Bu fotoğrafa bakınca, daha bozulmamış olan İstanbul yakası, önce bir masal alemini akla getiren Topkapı Sarayı, daha aşağıl a­ ra, Haliç'e doğru, denize hakim tepelerde kurulmuş Seliitin cami! er... Sonra Galata ve Pera yani Beyoğlu ve daha sağa doğru uzayıp giden bir yeş illik. .. Deniz seviyesinden tatlı bir meyille gittikçe yükselen ve sonra biteviye uzayıp giden bir çizgi. Bu siluet içinden tek bir yapı yükselir; tarilli Galata Kulesi! Heybetli duru ş uyla , bu manzarada hiç yadırganmaz. İstanbul her zaman güzel, her zaman yaşanılır bir kent. Yeter ki onda kalmış olan gizli güzellikleri aramasını, bulmasını bilelim. •

the silhouette of the distant city anather tower, Galata Tower, is visible. Here we see that the Ma iden 's Tower has changed extensively si nce Grelot visited the city. Istanbul has a seemingiy infinite store of historic corners to explore, and the fascinating Maiden 's Tower, which is such an integral part of the landscape is just one of them. •

• Alaaddin Eser, yazar.

• Alaaddin Eserisa writer.

57

SKYLIFE MART

+

MARCH

1996


çt Evliya Çelebi 'Seyahatname'sinde lznik'i anlatırken çinilerden de sözeder: "İznik'in çini kaseleri, tabaklan, ibrikleri değerlidir. Osmanlı ülkesinde ne kadar nakışlı duvar çinisi varsa hep İznik ~ehrinde işlenir. Bukalemun nakışlı öyle çiniler işlenir ki tarifinde dil aciz kalır." /17 hi.';

of'i: Hih. Rulzı ·tt ç,elehi IIW1ttiun\ t!JeJm Jc/uc/i(ln (!f li!es . "Us (b ina boıl'ls. pl{{fes mtd (fCCO/ l/1(

jugs OJ'(' p,reot~ı· ualued. ,11/ the decorated wrıll tiLc.' in tb e !m zd ol the Ottomrıns ({ re made 111 the c i(ı· 1:/i:uil'. \ Fnrds m·e in o ljJcthle n/'descrihin.'c!. the !i/es

onzcmıeuted

/ike

chcmı ''!'!! llS

ll'hicb are wor/.;,ed bere.· By NURHAN ATASOY*

PbotosREHA GÜNAY


1 zn ik is a lovely walled town on the sh o res of Büyük İskender'i izLake lznik. 7bis is the ancient Nicea, named after leyen hükümdarlardan Nikaia, wife of Lysimakhos, one of the rulers who Lysimakhos'un inherited the empire of Alexander the Great. As karısı ikaia 'dan alan İznik, göl kean illustrious city under the Greeks, Romans and narında küByzantines, who knows which plays were Stilize Çin bulutu performed at lznik 's Roman period theatre çük ve şirin ve üç benekli }i}e. now being excavated, and which famous bir yerl eş im Nihai Kuya} merkezidir. historic figures passed through its four koleksiyonu. (Sayın Yunan, Rogates, today known as the Istanbul, Göl, Nihai Kuyafa ma ve BiYenişehir and Lejke gates. fotoğraf izinleri için te}ekkür zans şehri olarak deEarly in the 13th century the Seljuk Turks ederiz.) 1 Bottle conquered the city briejly, following which ğişik kimlikler altında decoraıed with a episode lznik became the setting for major ikaia o larak tarihte design of stylised events in Byzantine history for anather adını duyurmuştur . Chinese clouds and Zengin bir tarihi olan century. Ibe city finally passed into Turktriple spots. Nihai Kuya} collection. ish hands again - this time for good - in İznik'in Romalılar lale ve sümbüllü kupa. Nihai (We thank Nihai 1331 during the reign of the second Kuya} koleksiyonu. 1 A cup döneminde yaptırıKuya} for Ottoman sultan Orhan Gazi. decorated with ıuli ps and lan ve bugün sürpermıssıon hyacinths. Nihai Kuya} dürülen kazılada Ibe 17th century Ottoman ıravetler Evliya to take collection. orta ya ç ıkarılma ya Çelebi gives a detailed account of the town photographs of these objects.) in his Travels. In his typical lively style. he çalışılan tiyatrosu kimbilir hangi oyunlara deseribes its setting on the jlat plain to the sahne olmuştur? Şehri çevreleyen surların east of the lake, its walls, mosques and other dört kapısından; İstanbul , Göl , Yenişehir ve Lefke kapılarından kimbilir kimler geçmiştir? monuments, shops and commerce. After mentioning its vineyards, orchards, market 13. yüzyıl başında bir süre için Türklerin eligardens shaded by cypresses and olive groves, ne geçen şehir, Bizans tarihinde ö nemli bir çok o laya sahne olduktan sonra kesin o larak he continues, "!ts china bowls, plates and jugs are greatly valued. All the decorated wall 1331'de Orhan Gazi zamanında Türkl eşmiştir. tiles in the tand of the Ottomans are made in 17. yüzyıl Osmanlı gezgini Evli ya Çelebi 'Seyahatname'sinde İznik'i uzun uzun anlatır. Bir the city of lznik. Words are incapable of kaç satırla özetlenirse, şehrin gölün kenarında describing the tiles ornamented !ike düz ve ge niş bir alanda kurulduğundan söz chameleons which are worked here. " Although the potteries no fonger exist today, ed er; kalesinin öze lliklerini, camilerini ve bütün önemli yapılarını, çarşı pazarını bililznik is stili remembered for these beautiful tiles and other exquisite ware. nen hoş üslubuyla canlandırır. İznik 'te White the events of politica/ history, san ata da değinir: "Bağ ve bahçesi, however important, are recalled selvili bostanları ve zeytini va rdır. Gölünün suyu meşhurdur. Çini ~~~~~~eiiaı~~~~ only sporadically, art sets its stamp on daily life, so that its kase le ri , tabakları, ibrikleri memory remains vivid. Ibe değerlidir. Osmanlı ülkesi nd e ne kadar nakışlı china ware of lznik, an art which began here in duvar çinisi varsa hep Adını

Byzantine times and reached its zenith under the Ottoman Turks , is a striking example, and the potteries of lznik played a central role in the town 's destiny. During the Byzantine period the pottery of !zn ik was simi/ar to that made in many other regions of A natolia, but soon after the Turkish conquest,

İznik şehrinde işlenir.

Bukalemun nakışlı öyle çiniler işlenir ki tarifinde dil aciz kalır . " İşte burada yaratılan güzellikler İznik'i yediyüz yıl­ dan beri gündemde tutmuştur.

Ne kadar önemli olursa olsun siyas i tarihteki olayların ancak zaman zaman hatırlanmasına karşı lık , kültür ve sanat olayları ve sa60

S KY LIFE MART

+

MARCH

1 99 6


14

75


nat eserleri yüzyıllar boyu günİznik ware developed a distinclük hayatın içine girebilirl er tive style. Mareaver producve canlı kalabilirler. Bizans tion expanded sign~(icantdöneminde başlayan ve ly, as the potteries were Osman l ı l arla bir likte turned virtua/~y info büyük bir gelişme imperial ti/e works gösteren çinicilik buna manı~(acturing vas! örnektir. ~ quantities of wall Çi ni ci lik İznik'in kaderinde \i li/es for the önem li bir rol oynamıştır. İznik U Ottoman palaces, çöm l ekçi liği Bizans döneminele mosques aııd other Anadolu 'nun bir çok bölgemonuınental buildings which s inel e yapılmakta o lan lara embellished the .four canıers of the benziyordu. Ancak Türkleempire. True seeıle designsfor tiles ri n el in e geçtikte n kısa bir drawn by palace artists .for new süre sonra , çok değişik ve buildings were prepared and sent öneml i boyutlara erişm i ş, lo the workshops in lznik, where the çöm l e k ç ili ğ in yanın da duvar kadı of İznik is known to have personçin i c iliği de gelişmiştir. _ Armalı tabak parçası. Oktay Aslanapa'nın iznik kazılarında bulundu. ally inspected the work Bu gelişme sarayın ihtilznik Arkeoloji Müzesi. 1 me, o be ın~ o to ensure that the li/es yacından doğmuştur. lur . ca a.1om ın ıznı< by Oktay As.anapa. met specifications and Osmanlı hükümd arları lznik Archmlogıcd' Muleum. scheduled deadlines . İznik' i sarayın bir çini atölyesi haline getirmi ş l er As well as tiles the town 's potteries continued to ve imparatorluğun dört bir köşesini süsleyen anıtproduce china ware.for safe lothepublic as well sa l yap ıları İznik'te yaptı rclıkl arı çias the palace. Large quantities of tablenilerle s ü s l emişlerclir. Inşa eelilen ware was required on such occayapıları n çini ile kaplanacak alanlasions as th e circumcision cererı için özel olarak hazırlanan desenmoııies .for the royal princes, as in ler, birebir boyutlarda saray nakkaş1582 when festivilies lasting 52 days ları tarafından tasarlanıp , uygulama and ııights were he/d lo celebrate the için lznik 'e göncle rilircli . Yapılacak çic ircumcisioıı of Murad 11/'s son nil eri n istenen kaliteele ve za manda Mehmed. When the 397 valuable Ch ihazırlanmasına İznik kadısının bizzat nese porcelain dishes in the palace nezaret ettiği bilinmektedir. · proued insufficieııt, 541 lznik plates,

İzn ik çin iciliği tarihine bakılclığıı:-......~~~~~~~~~t,.~b<OW/s and dishes were purchased on da Osman lı paclişahlarının ve the market. saray çevresinin duvar çinisi The blue and white Chinese ihtiyacını karşılayan çal ı ş-

porcelain and celadon ware

çini tawbich pow-ed into the marbak-çanak yapımı ve kets of the Near East from bunların halka satış ı , yani the 14th century onwards çini eşya yap ımı her zabecame extremely popular ınan sürüp gitmiştir . Saamong th e weal!hy who ray , İznik ' te yapı l an bu could ajj'ord such precious çeş it eşya yı günele lik ihtiobjects. lznik 's potters bad to yaçların ya nısıra, sün net clücoınpete to survive, and they ğünü gibi olaylarda ortaya çıkan did so by imitating the Chinese fazla tabak ihtiyaçlarını karşılamak designs .from Yuan and ear~y Ming üzere ku ll anmıştır. 1582 y ıl ında porcelain , of which cıbundant III. Murad ' ın oğlu şehzacle Mehexamples were available. This was med'in 52 gün 52 gece süren not d~fficult since they were . Kulpu k ırık, üzeri kö}k ve bulutlu bardak. 1rea dy acquainted with many sünnet düğününde saraydak i a Istanbul Arkeoloji Müzesi - Çinili Köjk. 1 Amug 397 değerli Çin porseleni yetwıth a broken handie bearıng a desıgn of a Chinese mot~fs which had earlier meyince, çarşıdan 541 İznik pavılıon and clouds. Çınili Köık. Istanbul injluenced Timurid art . They tabağı , kasesi ve saban ı sat ın Archaeological Museum. began 10 t_urn out plates and maların yan ınd a ,

62

SKYLIFE MART

+

MARCH

1996


Aktif

••

En Iyi Olçü Bir

bankanın

performans kalitesini

Bağımsız dış

denetim

!Mılyar TU

1995

1994

8.853 2.912 7.922 19.370

3.438 1.152 3.635 7.900

Verimli bir dönemi geride koruyup

tanımlayan

kuruluşunca denetlenmiş

Likit Değerler Menkul Kıymetler Krediler. Net Aktif Büyüklüğü

Aktifler

Müşteri

o/o

bırakan

Değişim

158 153 118 145

Konsolide B i l anço'da n Pasifler (MityarTLI

Mevduat Özvarlıklar Net Kar Dış Ticaret Hacmi ıMolyon usoı

Bank Ekspres; bilanço kalemleri

" Kalite "y i ödüllendiren tüm

rakamlarıdır .

seçilmiş

büyüklüğünde

müşterilerimize

BANK~ KSPRES "Dünya Kalitesinde Finansal Hizmet"

o/o

Değitim

1995

1994

5.774 1.083

109 117

983 1.452

43 814

2.186 78

arasındaki bütünlüğü

geniş

Uluslararası

boyutlu hizmet

19 trilyon

en içten

rakamlar

12.073 2.349

büyümesini sürdürdü.

üzerindeki %12'1ik Sermaye Yeterlilik Rasyosu 'yla ,

kapasitesini daha da güçlendirdi. Aktif

%145

Memnuniyeti

en önemli unsur bilanço

geliştirerek güvenilirliğini arttırdı. Sa ğ lı kl ı

standartların

Büyüklüğünde Artış

lirayı aştı.

teşekkürlerimizle


a l ınınası

buna bir örnektir. dishes simi/ar to the much admired Chinese 14. yü zyı l dan itibaren yakındoğu pazarını dolduporcelain, and bejare long had not only mastered these designs but began to give them new forms ran ve çok beğeni kazanan mavi-beyaz Çin poraccording to their own tastes. The result found se len leri ile selodanlar sarayların en sevilen eşya­ l arı id i. l3u bakımdan tznikli çini ustalarının iş i favour not only within the Ottoman Empire but beyond, and same of the lznik ware which has zordu. Rekabet amansızdı. Ama !stanbul piyasas ın da bol bol Yuan ve erken Ming Çin porseleni survived in Europe provides evidence that the bul und u ğ un da n bu nl arı görüp, ayn ı desenle ri yelznik potteries received orders from various Euron ide n yaratmakta hiç de güçlük çekmediler. Zapean countries, such as articles bearing the arms ten daha öncesinele Çin motiflerinin birçoğ unu of customers. Blue and white plates, bowls, lamps, candlesticks beni msemiş olan Timurlu sanatının etkisiyle, bunla rl a da l aylı olarak tanışınışlardı. Pek beğen it en and other items made in lznik during the 15th Çin porselen le ri ne benzer tabaklar, çanaklar yapcentury are decorated in the style we now cal/ ın aya baş l adılar. Çin seramiklerine uygulanan eleBaba Nakkaş, consisting of scrollwork and floral senler çok kısa bir zamanda benimsenip lznikli designs, which was popu/ar during the reign of usta l arın zevkleriyle yeniden şekillendi. Bu eserSultan Mehmed II (1451-1481). During the reign ler, sadece Osmanl ı imparatorluğu toprak l arında of his son Bayezid this style gradually began to değ il da ha geni ş b ir çevrede beğeni kazanıyordu. change, with the incorporation of knotted interGünümüze gelmiş bazı eserler, Avrupa'nın çeşit l i taeing and Chinese cloud bands. When Sultan Selim I (1512-1520) conquered Tabriz, craftsmen ü lkelerinden lznik'e siparişler verildiğini göstermekted ir. from that city who Sokullu Mehmet Pa~a Camii'nden kandil. istanbul Arkeoloji Müzesi - Çinili 1 İz ni k'te 5. yüzyılda Kö~k. 1 Alampin Sokullu Mehmet Pa~a Mosque. Çinili Kö~k. Istanbul were brought to Isıanyap ıl an mavi-beyaz taArchaeological Museum. bul made their own bak, k::ise, kandil, şamcontributions to dan ve buna benzer eserOttoman Turkish art . ler Fatih Sultan Mehmed döAmong these diverse neminde sarayda rumi-hatayi craftsmen were sixteen ve k ı vrı k dal la d a gelişen Baba painters, one of whom, Şah Nak k aş o larak nitelendirebileceğiKulu, introduced the Saz style m iz üslübu yansıtır . Fatih Sultan into Ottoman art. This was Mehıned'i izleyen Bayezici devrinde undoubtedly one of the most sigise elesenlerde üs l Cıp yavaş yavaş denificant innovations in Ottoman ğiş ın eye başla r ; bu nlara düğüm ınoti fi decorative art. Not long after Şah ile Çin bu lutu şer i ti katılır. Yavuz Sultan Kulu began to work at the Ottoman Selim'in Tebriz'i fethi sonucu, buradan palace workshops, in the early part lstan bu l'a getirilen sanatkarlar Osmanlı of Süleyman the Magnificent 's reign sanat ı na yenilikler kazandırmıştır. Çe(1520-1566), the injluence of his ş it ! i ko li ara mensup sanatçılar ~~~iij~~~~l=;lft~ ., style begins to appear on lznik arasınd a 16 nakkaş da bul unu..,." tiles. Other distinctive designs yordu. Bun lardan birisi olan of this era are those of the soŞah Ku lu 'nun Osmanlı sanatıcalled Golden Horn wares na kazand ı rdığ ı Saz üslCıbu, Osconsisting of spiral serolis man lı süsle me sanatına giren yederiving from the tuğra n il ik ierin h iç k u şkus u z en köklü (imperial cipher) of Süteyve k uvvetli olanlarından biriman the Magnificent, and dir. Bu üslüp İznik ç inileri motifs borrowed from üzerinde etkisini Şah Kulu , Chinese porcelains. Osman l ı saray atölyeler ine Turquoise was added to g iri p ça lı şmaya başlad ık tan the traditional lznik b ir müddet sonra, Ka nuni palette of blue and döneminin baş larında gösterwhite from the 1530s m işt i r. Bu dönemde, Saz üslüonwards. lznik 's potters bu n un yan ı nda , Ha liç işi veya developed a style which h e leza n i t u ğrakeş süslemeli veya diverged significantly from that Çin porse len lerinden alınma desen li of the court decorators, and more64

SKYLIFE MART

+

MARCH

1996


Geleceğin heyecanını yaşıyorsunuz...

ilk çocuğunuzun doğumu gibi. Adını koyarsınız ve geleceğe "merhaba" dersiniz. Paylaştığzmız heryeniyatınmda, biz de aynı duygulan yaşıyoruz... m GARANTi li i.JU LEASING Akı llı yatırım. Akılc ı işbirliği.

L

<

GARANTI FINANSAL KIRALAMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK: Ortaklar Caddesi. Bahçeler Sokak No: 13 Meddiyeköy 80290 Istanbul Tel: (0-212) 288 55 08 (6 hat) Faks: (0-212) 2 74 18 45 TEKSTIL GRUBU: Fatih Cad. Akçaagaç Sok. No: 1 Kat: 2 Merter 34010 Istanbul Tel : (0212 ) 637 28 82 (4 hat) Faks: (0212 ) 637 06 84 ÇUKUROVA VE GÜNEYDOCU BÖLGE YÖNETICILiCI : Reşat Bey Mah. Turhan Cemal Bcriker Bulvarı, Adana Ticaret Merkezi Kat:S No:27 ADANA Tel: (0322 ) 359 93 48 Faks: (0322) 359 93 53

Garanti Finansal Kiralama A.Ş. bir •

Dotuş Holding Kuruluşudur.


eserler de yapılmıştır. 1530'lara kadar mavi-beyaz olarak karşımıza ç ıkan İznik eserlerine artık firuzenin katı ldığı görülür. Çini ustaları, saray nakkaşlarının çalışmalarından çok farklı bir üslübu da getirmiş ve ayrıca repertuarlarını insan hayvan ve gemi motifleriyle zenginleştirmeye başlamışlardır. Burada şuna da işaret etmek gerekir; saray ve çevresi için imal edilen duvar çinilerinin yanında, çini ustaları tarafından halk için yapılan çini ta bak, çanak, ibrik, maş rapa, vazo, şamcia n, kandil ve bunlara benzer eserlerdeki desenler de ustalar elinden çıkıyordu. Saray nakış atölyesinde büyük üstacilar ile geliştirilen yeni üslüplar İznikli usta ların elinde yeniden yorumlanıyor ve kendine has bir üslüp olarak •

over began to enrich their repertoire with human and animal figures and ship motifs. lt must be remembered that apart from wall tiles made to order for the court, the potters made china plates, bowls, ewers, cups, vases, candlesticks, lamps and many similar articlesfor public consumption, and for these the potters created their own designs. Drawing upon the new styles developed by the great court painters they designed new patterns of their own. From the 1540s onwards, mauve and purple alsa appear in lznik designs, followed by green and the exquisite coral red unique to lznik ware. 1bese were usedin the naturalistic floriate designs introduced into decorative art by the great 16th century geliştiriliyordu. master iliuminatar Kara Memi. İznik seramiklerinde 1540'larIn addition to a wide dan sonra renklere range of flowers , mor katılmı ş tır. Kapomegranates, mıni Sultan Süley- ) artichokes and man devri tezhip tree motifs occur sanatının büyük in the compasiustası Kara Memi ' tions of this period. ile süsleme sanatına The finest lznik potgiren naturalist denetery was produced bilecek zengin çiçek çeşitleri during the reign oj Süleyman ile nar, enginar, ağaç motifthe Magnificent and up to leri , çin iye giren yeşil ve the end of the 17th century, daha sonra hiçbir sanat çevand the tiles and other pieces resinde bulunamayan mercan were exuberantly decorated kırmızısı ile renklenmişlerdir. En with hyacinths, tulips, camaçoşkun devrini Kanuni Sultan Topkapı Sarayı, tions, roses, stylised floral Süleyman'ın saltanatı ile 17. Sünnet Odası cephe çinilerinden örnekler. istanbul scrollwork known as hatayi, yüzyıl sonlarına kadar sürArkeoloji Müzesi - Çinili Kö}k. 1 Tiles from façade of Chinese clouds, imbrication, düren İznik çiniciliğinde sonthe Circumcision Room, Topkapı Palace. Çinili Köık. çintemani (a design consistsuz sümbüller, laleler, karanIstanbul Archaeologıcal Museum. ing of three spots and pairs of filler ve güller açmış; hatayiler, kıvrık dallar, Çin flickering stripes), and geometric patterns. bulutları, balık sırtl arı, çintemaniler ve geometrik 1be Turkish Ministry of Culture proclaimed 1989 desen lerle nice eserler süslenmiştir. as lznik Year, and numerous events and activi1989 yılı Kültür Bakanlığı tarafından Izni k y ılı ties relating to lznik pottery were held. lznik has o larak ilan edilmiş ve bir dizi etkinlik le Izni k çinia special place in the history of Turkish art, and ci liği tanıtılmıştı. Türk Kültür ve Sanatında Izthanks to the efforts of Turkish Airlines and Türk nik'in yeri çok özeldir ve burada yaratılan güzelEkonomi Bankası lznik Year became lznik likler yaşamımızın içinde canlılığını koruduğunYears. Researchers are continually discovering dan Türk Hava Yolları'nın Türk Ekonomi Bankası more about these beautiful ceramics, whose ile birlikte İznik yılını "lznikli Yıllara " yayması designs are enjoying a new wave of popularity. güzel bir hizmettir. Istanbul Ün iversitesinin yıllarExcavations of the lznik.firing kilns which /standanberi sürdürmekte olduğu İznik çini fırınları bul Universizy has been canying out for several kazıları da İznik çini sanatını ayd ınl atınaya eleyears now are stili throwing fresh light on our va m etmektedir. • knowledge of the lznik potteries. •

y

• Prof. Dr. Nurhan Aıasoy , üyesi

tü Edebiyat Fakültesi

ögreıinı

• Prof Dr. Nurhan Atas~y is a lecturer at Istanbul Universifcy Faculty of Letters.

66

SKYLIFE MART

+

MARCH

1996


ISTANBUL

The Plaza Hotellocated in lstanbul's most affiuent business, shopping and entertainment district The ride from the Airport to the Plaza is 30 minutes and downtown old city is only 15 minutes. The Bosphorus is also 5 minutes by taxi. • 216 rooms, 19 suites ·All airconditioned, direct dial telephone, minibar, PC, fax rental and sockets, hairdryer, TV satellite channels (CNN & CINE5), smoke detector &water sprinkler system, safe box. • 24 hours room service • Laundry and dry deaning ·Restaurant (Traditional and International cuisine) • Lobby Bar • Meeting rooms from 20 to 100 • Banquet facilities from 150 to 250 • Fully equipped Fitness Center 8 Sauna • Beauty Parlour & Barber Shop • Shopping Areade • Business Center & Secreterial Services • Open and Ciased Car Parking

THE

PLAZA HOTEL s

FOR RESERVATION: Please contact with your travel ageney or THE PLAZA HOTEL Barbaros

u

Bulvarı

L

The Plaza Hotel istanbul'un en yoğun iş, alışveriş ve eğlence merkezinde, havaalanına 30, şehrin eski merkezine t 5, Bağaza 5 dakikalık mesafededir. •2t6oda, 19suit, • Klimalı, direki dünya ile bağlantı kurulabilen telelon, minibar, komputür ve faks kiralama ve odaya bağlanabilme imkanı, saç kurutma makinası , .Tüm uydu TV kanalları (CNN ile CINE5), özel emniyet kasası duman detek1örü ve yağmurlama sistemi • 24 saat oda servisi • Kuru temizleme, yıkama ve üıü servisi • Restaurant Geleneksel Türk ve Uluslararası mutfak • Lobby Bar • Toplantı Salonları (20 - 100 Kişi) ·Ziyafet Salonları (150 - 250 kişiye kadar) · En çağdaş aletlerle donatılmış Spor merkezi, • Sauna, Güzellik Salonu ve Berber dükkanı, Alışveriş imkanı. • ncaret merkezi ve Sekreterya hizmetleri, Açık ve kapalı otopark.

1371stanbul TURKEY Tel: (90) 212-274 13 13 Fax: (90) 212 - 273 15 90


jrtJm cT~H~E=--E-A : ~S=T=E=R=N=B=L=A~C~K

SEA

{tJ

CA U CA!

Artvin'in yüksek yaylaları, derin vadileri boyunca tarihin izini süren Kemalettin Köroğlu, Ardanuç ve Şavşat çevresinin az bilinen tarihi zenginliklerini Skylife için yazdı.

Kemalettin Köroğlu 1ravelled the mountain pasf1,tres and deep valleys of A11ui1z in search of the little known histwy of Ardan uç and Şauşat, and wrote an account of hisji"ndings for Skyl(fe. Photos SABIT KALFAGIL

olunuz, son yıllarda Kafkas cumhuriyetlerinden gelen turistler dolayısıyla oldukça kalabalık olan Doğu Karadeniz bölgesindeki Hopa'dan Artvin'e düşerse, önce dik yamaçl arıyla kolay geçit vermeyen Cankurtaran Dağı karşılar sizi ... Ardından derin yatakları içinde kemerli köprüleri ile küçük dereler ve azgın Çoruh nehri çıkar karşınıza. Artık ne Karadeniz kıyısının kalabalığı, ne de uçsuz bucaksız deniz ka lmıştır. Vadi içindeki Borçka 'yı geçtikten sonra Çoruh kıyısında, masmavi gök altında uzayan ıssız yollarda biraz şaşkın, biraz ürkek, biraz hayranlıkla ilerlersiniz bir süre. Artvin bu vadinin sağ yamacında tepelere dağrtı kıvrılarak çıkan bir yolun çevresindedir. Vadiden bakınca, önce Art-

rtvin is a province on Turkey's northeastern Black Sea coast rarely discovered by western visitors, but popu/ar with holidaymakers from the Caucasian countries. Tbe port of Hopa is bemmed in by the intimidaıing backdrop of the towering Cankurtaran Dağı. Tbe mountains here do not give way easily, and the streams and rivers have to thrust through deep and twisting gorges to reach the sea. Here is the raging Çorub river, and smaller rivers crossed by arebed bridges. Reading iniand along the valley of the Çoruh, the road beyand Borçka is deserted beneath the blue sky. Nature here is overwbelming, and you feel strangely diminished. A road which clings to the

Y

A

68

SKYLIFE MART

+

MARCH

1996


KARADENiZ Black Sea


vin kalesini görürsünüz, karta! yuvas ı gibi kayaların zirvesinde ... Artvin ili, gerçekten de Anadolu , Kafkasya ve Karadeniz bölgeleri arasındaki ilişkilerde oldukça ö nemli bir konumdad ır. En eski çaglardan itibaren An adolu'ya göç eden çeşitli toplu lu klar, bölgenin kuzey ve dogus u ndan, Kafkas ve Yalnı zçam dagl arı üzerindeki geçitleri aşarak buraya gelmiş­ lerdir. Karadeniz kıyılarına paralel uzayan, Kaçkar ve Karçal dagları ile Yalnızçam silsilesi gibi, yükseklikleri zaman zaman 4000 merreye varan dag-

hi/ls along one side of the valley leads up to the town of Artvin. Artvin Castle comes into sight first, /ike an eagle's eyrie on the high crags. Artvin and its province are situated at a key point between Anatolia and Caucasia . The diverse peoples who have migrated to Anatolia since prehistoric times had to cross the high passes of the inhospitable Caucasus and Yalnızçam mountains dividing the two regions. The Kaçkar and Karçal mountains paratlet to the Black Sea and the Yalnızçam range rise up to 4000 metres at points. In recent years tourists have poured into this remote mountainous part of Turkey from the Caucasian republics, through the border posts at Sarp and Türközü. Activity holidays in the lar arasındaki Çoruh nehri ve ko llarının derin vadileri bu geçitiere yol verirler. Bu bölge, son yıllarda Kafkas cumhuriyetleri ile baglantımızı saglayan Hopa/ Sarp ve Ardahan/ Türközü sınır kap ıları ile turizm, Çoruh nehrinin sul a rı nda yapılan rafting ve dağcıların Kaçkar Dağı ' na yaptığı tırmanışlada spor alanında yoğun bir ilgi göm1ektedir. Kafkasör'de yapılan boğa güreş­ lerini, yayla şenlikleri gibi etkinlikleri de unutmadan eklemek gerekir. Ancak biz burada, ne y ıllardan beri nüfusu hiç artmayan Artvin kentinden, ne de bu etkinliklerden sözedeceğiz . Artvin ilinde Ardanuç ve Şavşat ile yeni il olan Ardahan ' ın çevresinde yürüttüğü­ müz kısa süreli araştırmalar çerçevesinde bölgenin oldukça az bilinen bir başka özelligine, tarihi zenginliklerine dikkat çekmek istiyoruz.


form of white water rafting on the Çoruh and mountaineering in the Kaçkar have alsa put Artvin on the international map, not to mention such unique attractions as the bu/i wrest/ing tournament at Kafkasör and annua/ festivals on the mountain pastures. But our subject taday is neither the town of Artvin, whose population has remained constant for years, nar these events. lnstead we wi/1 /ook at the historic monuments and sites which I explored recent/y in Ardanuç, Şavşat and Ardahan, the tatter a former district of Artvin which has recently become a province. Although Ardanuç is taday a smail town, between the middle ages and the 19th century it was an important regional centre. 1be old town spreads out beneath the hilltop east/e of Ardanuç. !ts importance lay in its situation on

Ardanuç günümüzdeki mütevazı durumunun aksine, özellikle Oıtaçag'da IX. yüzy ıldan Osmanlı döneminin sonuna kadar önemli bir yönetim merkeziymiş. Bunun canlı tanıgı olan Ardanuç kalesi ve eteklerinde ge li şe n Eski Ardanuç tarim kent dokusu büyük oranda ayakta kalmış. Önemi, Karadeniz'i Dogu Anadolu 'ya, Yalnızçam silsilesini aşarak baglayan geçitlerden biri üzerinde kurulmuş olmasında. Yörede bilinen Ortaçağ yapılarından Ardanuç-Artvin arasındaki Ferhatlı kalesi ve Ardahan yolu üzerindeki Rabat kale ve kilisesi de aynı anlayışla bu yolla ilişkili olarak yapılm ı ş. Bölgenin en yüksek kesiminde, Çadır Dagı eteklerinde, ormanlar ve şe l a leler ara-

one of the routes through the Yalnızçam range of mountains linking the Black Sea coast to eastern Anatolia. 1bere are two other eastfes on the same route, Ferhat/ı east/e betwen Ardanuç and Artvin and Rahat east/e and church on the road to Ardahan. On the flanks of Çadır Dagı, the highest peak in the region, are the ruins of settlements at Suluhan, set amidst forests and waterfalls. Anather east/e which testifies to the strategic importance of the area is Kutlu east/e, 30 ki/ome71

SKYLIFE MART

+

MARCH

1996


sında

tres east of Ardanuç in the Bağlar neighbourhood of the village of Kutlu. This magnificent structure now lies far from any main roads, time weary but stili majestic in its lonely setting amidst green valleys. On the way to Şavşat, the towers and walls of the mediaeval citadel of Şavşat come into sight upon high clif.fs. When the present and shorter road to Ardahan was built, the town was relocated from its site near the east/e to one further east, leaving the east/e isolated. 7be mediaeval ruins and the old road stood to the north and northeast, where the ruins of several churches indicafe that Şavşat was an important Christian centre. Seven kilometres to the north of the town is the church of Ceviz/i or Tibet, the largest of them all. Constructed offinely hewn stone on a cruciform plan, the interior is decorated with frescos. Unfortunately, /ike so many of the historic buildings in this region, it is in a poor state of repair. 7be most striking historic structure here is that known as Kirazlı Odaları, which is probably the monastery referred to in mediaeval documents as being situated at a great

bir zamanlar güçlü bir yönetim merkezi olan Ardanuç 'a ait Suluhan yayla yerleşmelerinin kalıntıları yer alıyor. Merkezi bir otorite tarafından yapıldığı açıkça

görülebilen bir başka yapı Kutlu kale, ilçe merkezinin 30 km . doğusunda , aynı adı taşıyan köyün Bağlar mahallesinde. Bütün ihtişamıyla ayakta duran yapı yollardan uzak , adeta kuş uçmaz kervan geçmez bir noktada, yemyeşil vadiler içinde görünüyor.

Şavşat'a ulaşmadan , Şavşat

kalesi keser yolumuzu. Kaüzerinde yükselen kalenin burçları ve duvarları, Ortaçağ ' dan günümüze kadar yaşadıklarının verdiği yorgunluk ve yalnız kalmanın acısıyla ayakta durmaya çalışmaktadır. Daha kestirme olan günümüzdeki Ardahan yolu yapılınca , ilçe kalenin yakınından doğuya, şimdiki yerine taşın­ mış. Oysa gerek Ortaçağ yapıları ve gerekse eski Ardahan yolu kalenin kuzey ve kuzeydoğusundaki böl-

yalıklar

72

S KYLIFE MART

+

MARCH

1 996


height and concealed from sight. This group of buildings lies amidst high bil/s near the surnmit of Yalnızçam Dağı 23 kilometres from Şavşat, and access is di.fficult. Climbing from Sahara on the second road between Ardahan and Şavşat which links eastern Anatolia to the Black Sea coast, you pass several villages on the tower slopes bejare entering the pine forests. On grassy pastures amidst the forested bil/s are the mountain chalets used by local people during the summer. These delightful two storey wooden houses have open bays or eyvans where the families spend their daily life in warm weather. Stili gede yer

alıyor. Kalınttiardan anlaşıldığı kadarıyla

Şavşat, Ortaçağ'da

daha çok dinf karakteri ağır basan yapılada donatılmış olmalı. İlçe merkezinin kuş uçumu 7 km . kuzeyindeki Cevizli (Tibet) kilisesi bu yapılardan en önemlisi. Serbest Haç planlı kilise oldukça iyi işçilik eseri taşlardan yapılarak içi fresko tekniğinde resimlerle bezenmiş. Maalesef bu da yöredeki pekçok yapı gibi günümüze iyi durumda ulaşamamış. İncelediğimiz kalıntıla­ rın en dikkat çekici olanı ise, Şavşat ilçesinin 23 km. kadar doğusunda, Yalnızçam dağının zirvesine yakın tepelerin eteğinde, oldukça zor ulaşı­ lan bir noktaya inşa edilmiş , ' Kirazlı Odaları ' diye adlandırılan yapı grubudur. Bunlar Ortaçağ yazılı belgelerinde yüksek ve saklı yerlere kurulduğu bildirilen, ancak şimdiye değin kalıntıları saptanamamış manastır tanırnma her yönüyle uymaktadır.

Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya, Ardahan 'a bağ­ layan ve Şavşat'tan geçen ikinci yolu Sahara'dan tı rmanmaya başladığınızda, önce dağların eteklerindeki köyler, arkasından da yükseklerde çam ormanları arasındaki yayla evleri kayıp gider gözlerinizin önünden. Ahşap iki katlı, eyvanlı yayla evlerinden ayıramazsınız bakışlarınızı. Tepeleri tırmanıp orman sınırının üstüne çıktığınızda ise Karadeniz'in, yerini Kafkas ve Anadolu eteklerine bırakmış olduğunu kolayca anlarsınız. Önünüzde artık deniz seviyesinden 1800 m. yükselikteki uçsuz bucaksız, Ardahan yayla ovası ve Kafkasya u zanmaktadır. •

climbing you eventually emerge beyand the tree line onto the rolling steppe of Ardahan stretching away to the Caucasus. Ata height of 1800 metres, the character of the landscape is c/early distinct from that of the forested Black Sea mountains you have left behind. •

• Yard. Doç. Dr. Kemalettin Köroglu , Marmara Üniversitesi ögretim üyesi.

•Assistant Prof Dr. Kemalettin mara University. 73

SKYLIFE MART

+

MARCH

1996

Köroğlu,

lecturer at Mar-


N E

A B O U T

T O W N

GUIDE:HOTELS, SPECIAL LICENSE HOTELS,HOLIDAY VILLAGES, MUSEUMS, SIGHTSEEING, EMBASSIES ...

iSTANBUL'da ENGLISH PUB'Iar ...

English u sin Istanbul ~çae~d ~ı~

be first and only English pub on the Anato/ian side of Istanbul is the Robin Hood, whicb opened in Caddebostan last year. !ts proprietors explain that the legendary fo/k bero of the British Is/es seemed appropriate for a British style pub, and th e cboice met witb the approval of whoever th ey asked. "Robin Hood sought equality for the people and we fallaw the same principle bere ,. they explain. "We alsa want our guests to enjoy the cheerfu 1 atmospbere ". Open daily between 13.00 and 02.00, th e Robin Hood aifers higb quality music and daneing Dinner is served from 18.00 to 22.00 eacb evening. Dinners can relax ajierwards witb the pub's speciality drink "Rob Hood" and television ona giant screen.

G

bostan 'da aç ıl a n , Anadolu yakasının ilk ve tek İng ili z pub ' ı Robin Hood adı­ nı Britanya adal a rının e fsa nev i halk ka hram a nınd a n

a lmı ş.

Pub ' ın

kurucuları , "Neden Robin Hood?" sorusunu " Buras ı

İn gi li z

pub oldugu için , bir İn g ili z halk ka hrama nının ismini ve rıneyi düş ündü k. Robin Ho o d a klımı za gelince araştırdık ve çok b en im se ndi g ini gördük. Bilindigi gibi , Robin Hood eş itlikç i bir kişi. .. Biz de onun gibi yap ma yı düşünü­

yoruz. Bir farkla; bi z bura ya gelenlere n eşe dag ıt acag ı z" diye ya nıtlı yo rl a r. Hergün 13.00-02.00 a ras ı aç ık olan Robin Hood'da kaliteli müzik ve h o~ bir dans ortaını var. 18.00-22.00 arası a k şam yemeginin ardınd an pub ' ın spesiyal içkisi Rob Hood'u deneyip dev ek74

SKYLIFE MART

+

MARCH

1 996


~<:5: Turkey 90. Ankara 312 , 1stanbul: European

~id-;;;;, Asian Sidc 216, !zmir 232, Antalya 242

randan televizyon izleyebilirsiniz. The President Hotel'in içinde yer alan 'The English Pub'ın çizimlerini İngiliz mimar Michael Sassoon, dekorasyonunu da lskoç kökenli Ian Ughuard yapm ı ş. M ü ş­ terilerini daha çok yabancı turistlerin ve üniversite ögrencilerinin oluşturdu­ g u 'The English Pub'da hafta içi yap ı lan gençlik günlerinde tü m yerli içkiler, gençlere %50 indirimli . Haftanın hergünü saat 11.0002.00 saatl eri aras ınd a aç ık olan 'The English Pub'da bira agırlıklı o lmak üzere degişik içkiler ve hafif yiyeceklerin servisi yapı lıyor.

"The English Pub " at the President Hotel was designed by the English architect Michael Sassoon and the interior decoration is the work of the Seatsman Ian Unghuard. Frequented mainly by foreign tourists and university students, The Eng lish Pub features weekday student days, when all Turkish drinks are at a 50% discount for student card ho/ders . The pub is open from 11.00 to 02.00 daily and serves lig ht food as well as beer and other drinks. Anather English style pub in Istanbul is The North Shield. Established three years ago in Levent the pub is one of the first of this fashionable genre, and two months ago opened a branch in Nişantaşı. Offering a wide range of malt whisky brands, and four English beer brands, the pub serves mainly English food to match, such as roast beef and "Beef and Ale Stew ". Lunch is available at the North Shield in Nişantaşı, which is open between 12.00 and 01.00. 7be North Shield in Levent is openfrom 14.00 to 02.00.

İstanbul 'daki İngiliz pub'ların en eskilerinden biri de "The North Shie ld ". Üç yıl önce Levent'de hizmete giren "The No rth Shield", iki ay önce işanta­ ş ı ' nd a yeni bir yer daha açtı. Zengin malt viski çeş itleri­ nin yan ısıra dört çeş it Ingiliz birası da bulunan The North Shield'lerden işantaşı 'nda ögle yemegi servisi de var. İng ili z yemeklerinin sunuldugu pub'da Gulaş çorbası, Roast beef, Biralı et sote gibi çeş itleri her zaman bulabilirsiniz. Levent The North Shield saat 14.00-02.00, Nişantaşı ise 12.00-01.00 aras ınd a servis veriyor.

Robin Hood Pub Caddebostan İskele cad. 42/B Tel: (0216) 363 82 84- 411 42 96

Nişantaşı The North Shield Vali Konağı cad. No: 65 Tel: (0212) 224 73 93

The Pıesident Hotel 1 The English Pub Tiyatro cad. No : 29 Beyazıt Tel: (0212) 516 69 80

Çalıkuşusok.No:14

Levent The North Shield

Tel: (0212) 281 43 58 75

SK V LIFE MART

+

MARCH

1 996


~: Turkey 90, Ankara 3 12, istanbul: European Sidc

6ı ı 2~ Sidc 2 16 , !zmir 232, Antalya 242 ....--~~---

ANADOLU COUNTR\' CLUB nadolu Coun try Club was established last November by the Anatolia Harapına r Equestrian Cen tre, and is Turkey 's largest riding stables . Ranking among th e top th ree such establishments in Europe, Anadolu Country Club is located in. the picturesque village of Balıkpınar 25 km southwest of Ankara. Wi th 2 3 0, 000 square metres (56 acres) of /and, the club has two openair, one semi-open, and one indoor manege, with surjaces prepared by Dutch experts. Tbe openair maneges are illuminated for use at night. Two Dutch and one Polish riding instructor are employed by the stables, which has 25 horses and stabling for 72. Th e horses are under daily veterinary care, and all other services are of the highest standard. A lthough the Club ' ın as ıl a ma c ı principal object Türkiye'de binicilik sporunu yaygınlaştırmak olmakof the club is to encourage equestrian sports in la birlikte, tesislerde tenis ve yüzme sporl arı için de Turkey, the j acilities include ten n is courts and a olanaklar var. Ayrıca kulübün Macar başahçı ile hizswimming pool. Tbere is alsa a superb restaumet veren resto ranı yeni damak rant, whose unusuat jlavours Anadolu Country Club are the creation oj a Hungart a dı a raya nl a ra iy i b ir f ı rsa t Tel (0312) 446 94 86 sunuyor. ian chef eçen yı l K as ım ay ınd a Anadolu H a ra pın a r Binicilik ve Yetiştiricilik Entegre Tesisleri tarafında n kurulan Anado lu Country Club , Türkiye'nin en büyük binicilik tesisi. Avrupa'da da benzer tesisler arasında ilk üçe gire n kulüp , Anka ra' nın gün eyba tıs ınd a, B a lıkpına r köyünde . Kent merkezine 25 km. mesafedeki Balık­ pına r , doga l özellikleri hiç bozulmamış ş irin bir köy. An a dolu Co untry Club , 230 dö nümlük a raz i ü ze rin e kurulmu ş . Tes iste iki aç ık , bir ya rı kap alı ve bir de kapalı manej bulunuyor. Bini cil ik te ço k önemli olan mane j zemini H a ll a nd a lı uzma nlar t a r a fın ­ d an ge r çe kl eştiril ­ mi ş. A ç ık manejin aydınlatma siste mine sahip olm as ı tes ı s ın bir b aş k a özelligi. tki Holland a lı , bir P o l o n ya lı binicilik hoc as ının egitim ve rdigi kulüpte, ş irkete ait 25 at va r. 72 b ox (at a hırı ) b ulunan tes is le rd e d eva mlı veteriner ba kımı ile üst dü zeyde servis veriliyor. An a d o lu Country

G

+

76

SKYLIFE MART

MARCH

1996


Codeo' Turkey 90, Ankara 312, istanbul: European Side 212, Aslan Slde 216, !zmir 232, Antalya 242

GENCA\' KASAPÇI'n1n OPTiK AÖAÇLARI Gencey Kas pç1's Optical Trees essam Gencay Kasapçı bahar ayiarına yogun bir sergi programı ile giriyor. Sanatçı, l-lS Mart tarihleri arasında Ankara Akpınar Galerisi'ndeki serginin ardından New York'a gidiyor. lS Nisan - lS Mayıs tarihleri arasında New York Türk Evi'nde bu yılın ikinci sergisini açacak olan Gencay Kasapçı, daha sonra yapıtlarını Istanbul Galeri Replica'da sergileyecek. 19S4 yılın­ da Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 'nden mezun olan Kasapçı, 19S9 yılında İtalya'ya gitti. 1966'ya kadar Roma'da, daha sonra da Ankara ve Istanbul'daki atölyesinde ça lı şmala­ rını sürdüren sanatçı için Sevim Eti şunları söylüyor: "Gencay'ın resimlerindeki agaçlar, ilk bakışta somut bir şekilde algılanmakla birlikte, dogadakilerden farklılar. Onlar kendi dogaları ve yaşamları içinde varlar. Degişik bir zaman ve mekan birimi içinde, sessizce ve çok nazik bir şekilde kımıldayarak , sanki gizli bir şarkıyı mınldanırlar. "

urkish painter Gencay Kasapçı is launching an intensive exhibition programme this spring. Fallawing her exbibition at the Akpınar Gallery in Ankara between 1 and 15 March , Kasapçı is off to open her second exhibition of the year at the New York Türk Evi, after which a third exhibition is opening at Galeri Replica in Istanbul. After graduating from the State Academy of Fine Arts in 1954, Kasapçı went to Rame in 1959, remaining until 1966, when she returned to work at her studios in Ankara and Istanbul. The eritic Sevim Eti says of her work, "The trees in Gencay 's paintings, which are perceived as representational at first sight, in fact differ from those of the natural world. They exist within their own nature and context. In a different time and space, they move silently and gently, as if murmuring a seeret song. "

Ankara Akpınar Galerisi Tel: (0312) 468 79 60 (4 hat)

Ankara Akpınar GaUery TeL· (0312) 468 79 60 (4 Unes)

R

"BiR ODADA ALTI DÜNYA"

"Six Wo lds in One Room"

19SO'lerde Güzel Sanatlar Akademisi'nde sanat egitimi alan, bugün de resim çalışmalarını sürdüren altı sa natçının ortak sergileri S-2S Mart tarihleri arasında Teşvikiye Galeri Oda'da düzenleniyor. Figüratif resim anlayışını benimseye n Salih Acar, Nevin Çokay, Gürdal Duyar, Yılmaz Merzifonlu, Burhan Temel ve Ünsal Toker'in çalış­ malarının yeralacagı sergi pazar günleri dışında hergün 12.0019.00 arasında izlenebilecek.

Yılmaz Herzifonlu ya~ıboya 80x70 cm

"Kompozisyon" Tual üzerine 1 Yılmaz Herzifonlu, "Composition", oils on canvas. 80x70 cm. Teşvikiye Galeri Oda Teh (0212) 259 22 08

77

SKYLIFE MART

+

MARCH

1996

Six Turkish figurati ve painters educated at the Academy of Fine Arts in the 1950s are holding a joint exhibition at Galeri Oda in Teşvikiye between 5 and 25 March. Salih Acar, Nevin Çokay, Gürdal Duyar, Yılmaz Merzifonlu, Burhan Temel and Ünsal Toker's work can be seen between 12.00 and 19 .00 daily except for Sundays.


~c"' Turkey 90. Ankara 312,1stanbul: European Sidc

62 1 2~an Sidc 2 1 6, 1znıir 232. Antalya 242

ABDÜLKADiR ÖZTÜRK TEM SANAT GALERiSi'nde Abdülka türk at eykel sanatçısı Abdülkadir Öztürk, beşinci kişisel sergisini ı ı Mart - 6 Nisan tarihleri arasında Tem Sanat Galerisi'nde açıyor . Çevresindeki doğal zengin liklerden esinlenerek soyut figüratif eserler veren sanatçının daha önce Istanbul Sanat Fu arlarında ve Tem Sanat Galerisi'nde açtığı sergiler, sanat çevrelerinde

H

beğeniyle karşılanmıştı. ı974 yılında İs­

tanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'ndan mezun olan ve halen MSÜ Eğitim Faka ltesi'nde öğ reti m ü yeliği yapmakta olan Öztürk malzeme olarak taş, ağaç ve bronz kullanıyor.

"Gün Doğumu ", 1995, serpentin "Oaybreak", 1995, serpentine.

ı

Tem Sanat Galerisi Tel: (0212) 247 08 99

taıı

he sculptor Abdülkadir Öztürk is opening his fifth one-man exhibition between 11 March and 6 April at Tem Art Gallery. Öztürk 's abstract figurative works in stone, wood and bronze are in~pired by the wealth offorms in the natural world. A graduate of the Istanbul State College of Applied Fine Arts in 1974, Öztürk has earlier exhibited his work at the Istanbul Art Fairs and Tem. He teaches at Mimar Sinan University racul~y of Education.

Tem Art Gal/.ery Tel· (0212) 247 08 99

ÖGET'den "SAHNE" FOTOGRAF SERGiSi li Exhi " eçen yıl "Caz Fotoğrafları Kitabı" adıy­ la bir fotoğraf albümü yayıniayan Levent Öget, üçüncü kişisel sergisini Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda açıyor. "Sahne" adlı sergi, 8 Mart Cuma günü ı8.30 'da fotoğraf ve dansın birlikte sunulacağı bir enstalasyon gösterisi ile aç ıl acak. Frans ı z sana t çı Sabine J a met 'in dağaçia­ ma gölge dansıyla k a tılaca ğ ı gösteri , d a ha önce Assas Gösteri Sanatları Festivali'nde sah nelenmişti. 30 Mart'a kadar sürecek sergide sanatçının 75x100 cm. boyutlarında ıs adet siyah beyaz fotoğrafı yer alacak.

event Öget, who pubished an album of photographs entitled "The jazz Photograph Book" last year, is now holding his third one-man exhibition at Atatürk Cu/tura / Centre. Entitled "Stage", the exhibition will open with an installation display combining photography and dance at 18.30 on Friday 8 March . The French dancer Sabine f arnet will peiform an improvised shadow dance, which was earlier performed at Assas Festival of Performing Arts. The exhibition, which continues until 30 March, consists offifteen black and white photographs measuring 75x100 cm.

6

78

SKYLIFE MART

+

MARCH

1 996


Codes: Turkey 90. Ankara 312, istanbul: Europc."an Sidc 212, Asian Side 2 16 , fzmir 232. Antalya 242

Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan iki klasik "GAZAP ÜZÜMLERi" ve "BUDALA"

Two lass1cs fro kara "T FWRATH"

mını ge r çek l eş tirmi ş .

ADT'nun bu mevsim sa hn e lediği ikinci klas ik eser, Dostoyevs k y'nin "Budala " isimli romanından Simon Gray tarafından yapı l a n uyarlama. Devlet sanatçısı Prof. Bozkurt Kuruç tarafın­ dan sahneye koyulan oyunun çevinneni Oya Batum Menekşe. Ekonomik çöküntünün ya-

şa ndığ ı bir d ö n emde sosyal yapının ve kişiliklerin n as ıl erozyona uğradığını kara komedi diliy le a nl atan oyun, Büyük Tiyatro'da sahneleniyor.

te Theatre

mong the plays being staged by Ankara State Theatre this season are adaptations for the stage of two dassic novels. The first is "The Crapes of Wrath " by the famous American writer john Steinbeck, about the families who with high hopes !efi their homes during the depression to migrate to California. This adaptalian by Frank Ga lati has been translated into Turkish by Ülkü Tamer. The production has been both designed and staged by the A merican director Chn·sıopher Martin, and can be seen at Gazap Üzümleri 1 The Grapes of Wrath the lrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi. The second is Dostoyevsky 's "The Id iot", which has been adapted by Simon Gray and translated by Oya Batum Menekşe . Produced by state artist, Prof Bozkurt Kuruç, this play is a black komedy examining the eroBudala 1 The ldiot sion of social structure and personality Büyük Tiyatro in a period of ecoTel: (0312) 324 22 10 nomic decline. It is İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi being staged at the Tel: (0312) 346 03 55 Büyük Tiyatro .

nka ra Devlet Tiyatros u 'nun bu mevsim sahnelemekte old u ğu oyunlar arasında iki klasik yapıtın uyarlaması da var. Biri , ünlü Amerikalı yazar john Steinbeck'in , ABD'deki ekonomik bunalım yı llarında yaşa dıkları toprakları terkederek büyük umutlarla California'ya göç etmeye ça lışa n aile lerin dramını konu a lan "Gazap Üzüm ler i". Frank Galati 'nin tiyatroya uyarladığı oyu nun çevirmeni Ülkü Tamer. İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi'nde izlenebilen oyunu Amerika lı yönetmen ehristoph e r Martin h em sahneye k oymuş hem de prodüksiyon tasarı­

A

c

79

S K Y LIFE MART

+

MARCH

1996


~Codcs' Turkey 90, Ankara 3 12, Istanbul: European Side

~ 1 2, ~an Side 2 16, b.mir 232, Antalya 242

8. ANKARA ULUSLARARASI FiLM FESTiVALi

8. A

8 1

r

Ankara Uluslararası Film Festivali, 15-24 Mart tarihleri arasında düzenleniyor. Festivalde, önceki yıllarda oldugu gibi bu yıl da ulusal sinernarmza dönük dört dalda yanşma var. Fesrivalin tek uluslamrası yanşması ise bu yıl dördüncüsü düzenlenen Canlandınna Film-

lm Festiva he Eighth Ankara International Film Festival is scheduled for 15-24 March this year, and as in previous years includes a national film competition in four categories. The only international competition under the auspices of the festival is the Fourth Anima/ed Film Competition. One of the competitive sections of the festival is the National Feature Film Competition, in which two prizes will be awarded to the Best Director and Best Producer. The Best Scenario Prize has been renamed the Onat Kutlar Scenario Prize after this famous figure of Turkish who was tragically kil/ed in a bomb attack tası year. The entries in this seetion and their directors are as follows: "Eighth Hour''-Cemal Yesterday .. . Gözütok, "Nostalgia... Taday... Tomorrow "-Tülay Eratalay, "Dream .. . Reality... And Cinema "-Tülay Eratalay, "Beetle"-Ümit Elçi, "Anatomy of a Woman "-Yavuz Özkan, "Man in the Street"-Biket llhan, "Co/d Nights "-Kadir Sözen, "The Eightieth Step "-Tomris Girit/ioğlu, "Bosnia Open Wound "-Yücel Çakmak/ı, "Istanbul Beneath my Wings"Mustafa Altıoktar and "Guerilla "-Osman

leri Yanşması... Fesrivalin yanşrnalı dört bölümünden biri olan Ulusal Uzun Metrajlı Film Yanşması'nda bu yıl, En Iyi Yönetmen kategorisinin yanısıra En Iyi Yaptıncı Ödülü de verilecek. Aynca En Iyi Senaryo Ödülü'nün adı "Onat Kutlar Senaryo Ödülü" olarak degiştirildi . Yanşmaya katılan fılrnler ve yönetmenler şunlar: "Sekizinci Saat"Cernal Gözütok, "Özlem ... Düne... Bugüne ... Yanna ... "-Tülay Eratalay, "Düş ... Gerçek ... Bir de Sinerna"-Tülay Eratalay, "Böcek"-Ümit Elçi, "Bir Kadının Anatomisi"-Yavuz Özkan, "Sokaktaki Adam"-Biket !lhan, "Soguk Geceler"-Kadir Sözen, "80. Adım"-Tomris Giritlioglu, "Kanayan Yara Bosna"-Yücel Çakrnaklı, "Istanbul Kanatlanrrun Altında"-Mustafa Altıoklar, "Gerilla"-Osrnan Sınav. Fesrivalin diger yanşrnalı bölümleri "Ulusal Kısa Film Yanşması " başlıgı altında gerçekleştirilen dramatik, deneysel ve canlandınna olınak üzere üç daldan oluşuyor. Ankara Uluslararası Film Festivali'nin en çok ilgi çeken bölürnlerinden biri olan "Dünya SineSınav. masından Örnekler", bu yıl "Asya-Avrupa BuThe other contests cover three catagories luşması" adıyla sunulacak Asya ülkelerinden of short films: Drama, Experimental yaklaşık 10, Avrupa ülkelerinden ise yaklaşık and Animation. One of the most popu8. Ankara Film Festivali'nin bu yılki afi}i 30 fılrnle iki kıtanın fılrnleıi ve sinemaalan bilar sections of the Ankara Film Festival karikatürisı Nezih Danyal tarafından gerraraya gelecekler. "Asya-Avrupa Buluşmu­ is Glimpes of World Cinema, which this çekle}tirildi. 1 The posıer for this year's sı"run toplu gösterirn bölümünde Macar siyear is on the theme of "Asia Meets Ankara Film Festival was designed by carEurope". Film makers from two continemasının seçkin örnekleri yer alaicalurist Nezih Danyal. cak. Sinemaseverler, Zoltan nents will meet in Ankara with approximately ten Asian and thirty European films . Film ~~~~;~~~- Fabri, Isıvan Szabo, Miklos Jancso, Peter Bacso gibi Macar sinemasının usta isimlerini izfans will alsa get the opportunity to see such famous leme olanagı bulacaklar. Bu yılki Festivanames of Hungarian cinema as Zattan Fabri, Isıvan lin ilginç bölürnlerinden biri de 20 Szabo, Miclos jancso, and Peter Bacso. Anather highlight of this year's festival is ~ Mart günü düzenlenecek olan, ..., Özbekistan, Azerbaycan, Turkic World Cinema Day on 20 Türkınenistan ve Kırgızistan March, when there wi/1 be a chance to make the acquaintance of the sinemasından örneklerin yer alacagı "Türk Dünyası cinema of Uzbekistan, Sinema Günü". Azerbaidjan, Turkmenistan and Kirghizistan.

Fesıivalin Macar filmleri toplu gösteriminde ünlü yönetmen Isıvan Izaho'nun "Baba" filmi de yer alacak. 1 Isıvan Szabo's "Faıher" will fea· ıure among the Hungarian films being screened at the festival.


••• • • •

ÇINAR'DA

HiZMET

BiRLiGi

• •••

Çınar Hotel müşterilerine yıllardır dünya standartlanndaki hizmet kalitesini vermeye devam ediyor. Koşulsuz müşteri mutluluğu

ve profesyonellikle.

4 ÇINARHOTEL •••••

Fener Mevkii 34800 YeşilkOy • Istanbul Tel : (02t2) 663 29 00 (t8 Hat) Faks: (02t 2) 663 29 t 7 - 663 29 21


PM

0

====

25fl0

sqxı

FERRY BOAT LINES THYOFFICE

SEA BUS LINES

RAILWAY

STREETS

MOTORWAYS MAIN ROADS

KEY TO SYMBOlS

s

w*

0(216)3490141

0

İKİ NOKTA

(]

Sivri Ada

OYassıAda

MARMARA DENiZi

H~beliAda

'U2;ı

\)~;~alı Ada

BOyOk Bakkalköy

~ z ll c r

fl)

-


ISTANBUL

GU ı"de

EMERGENCY

Telephone: International code for Turkey: 90, İstanbul are-.ı codcs: European side 212, Asian side 2 ı 6. Local numbers on the European side began with 2, 5 or 6, those on the Asian side with 3 or 4. For intercity calls within Turkey first dial "0", then the area code, and then the ıocal number. For international calls first dial "00".

Tel: 518 18 02 The Turkish Touring and Automobile Club Türkiye Turing ve OtoııuJbil Kurumu (Head Office· Merkez) Tel: 282 8 I 40

Hotel Emperyal (" '*) Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı Tel: 293 39 6 ı Fax: 252 43 70 Hotd İstanbul Conti (' "*) Meddiyeköy Tel: 288 I6 42 Fax: 272 95 05 Hyatt Regency ("'" ) Taşkışla Caddesi, Taksim Tel: 225 70 00 Fax: 225 70 07 İstanbul Savoy Hotd ('"') Taksim Td: 252 93 26 Fax: 243 20 10 Kalyon ('''*) Sultanalımet Td: 5I7 44 00 Fax: 638 I I ll Keban ('"') Taksim Tel: 252 25 05 Fax: 243 33 10 Kervansaray ('"*) Taksim Tel: 235 50 00 Fax: 253 43 78 Klassis C""') Silivıi (65 kın from İstanbul 50 kın from the airport) Tel: (0) 212 ·748 40 50 Fax: (O) 212 ·74840 49 Maçka Hotel ("") Teşvikiye Tel: 234 32 00 Fax: 240 76 94 The Mannara İstanbul('"'*) Taksim Tel: 25 I 46 96 Fax: 244 05 09 Merit Antique İstanbul (""*) I.aleli Tel:5139300 Fax:5126390

Hıdiv Kasn (The Khedive's Summer Palace) Çubuklu Tel: 331 26 51 Fax: 322 34 34 Hotel Aınber Sultanahmet Tel: 518 48 Ol Fax: 518 81 19 Hotel Arınada Ahırkapı Tel: 638 13 70 Fax: 518 50 60 Hotel Historia Aıniral Tafdil Sokak 23, Sultanahmet Tel: 517 74 72 Fax: 516 81 69 İbrahim Paşa Hotel TeıWıane Sokak, Sultanahmet Tel: 518 03 94 Fax: 518 44 57 Kariye &limekapıTet 5348414 Fax: 5216631 Splendid Palace 23 Nisan Caddesi, Büyükada (Prince Isi.) Tel: 382 69 50 Fax: 382 67 75 Vardar Palace Hotel Sıraserviler Caddesi 54 1 56, Taksim Tel: 252 28 96 Fax: 252 I 5 27 Yeşil Ev Sultanahmet Tel: 517 67 85 Fax: 517 67 80

HOTELS 1 OTELLER

Mim("")

MUSEUMS 1 M ÜZELER

Arnbulance Tel: I 12 (All over 1\ırkey) Police Tel: 155 (All over 1\ırkey) Fire

Tel: ll O(All over 1\ırkey) Tourism police Tel: 527 45 03 Gendaroıe Tel: ı 56 (All over 1\ırkey) TOURISM

INFORMATIONS

TURIZM DANIŞMA

AtatürkAitport Atatürk Havaalanı (Yeşilköy) Tel: 663 07 93 Hilton Hotel Areade Tel: 233 05 92 Karaköy Sea Port Karaköy Limanı Tel: 249 57 76 Sultanahmet Square Sultaıuıbmet Meydanı

Aden("") Kadıköy Tel: 345 10 00 Fax: 346 25 67 Akgün Hotd (""*) Vatan Caddesi Tel: 534 48 79 Fax: 534 91 26 Askoç Otd ("'*) İstasyon arka sokak, Sirkeci Tel: 51 I 80 89 Fax: 5ı I 70 53 Büyük Sürmeli ('"'*) Gayret!~ Tel: 272 I I 60 Fax:

3669

Color Hotel ('"*) Fındıkzade

Tel: 63 I 20 20-39 Fax: 523 48 42 Conrad İstanbul (''"') Beşiktaş Tel: 227 30 00 Fax: 259 66 67 Çınar Hotel (""*) Yeşilkö Tel: 663 29 00 (181ines/hat) Fax: 6%2921 Çırağan Palace Kempinski ('"'*) Çırağan Tel: 258 33 77 Fax: 259 66 87 Dedeman İstanbul ("''') Esentepe Tel: 274 88 00 Fax: 275 I I 00 Dilson ("'') Taksim Tel: 252 % 00 Fax: 249 70 77 Divan ("''') Taksim Tel: 23 I 4ı 00 Fax: 248 85 27 Eresin ("'')

Beşiktaş Tel: 246 55 07

Fax: 230 73 77 İstanbul Princess Hotel ('" ") Maslak Tel: 285 09 00 Fax: 285 09 5I Nippon("") Taksim Tel: 254 99 00 Fax: 250 45 53 Olcay('"') Topkapı Tel: 585 32 20 Fax: 585 64 05 Parksa Hilton (" '*) Maçka Tel: 258 56 74 Fax: 258 56 95 Pera Palas ('"*) Tepebaşı Tel: 25 I 45 60 Fax: 25 I 40 89 The Plaza Hotel(""' """) Barbaros Bıılvan Tel: 274 13 13 Fax: 273 I5 90 PolatRenaissance Hotd(""') Yeşilyıııt Tel: 663 17 00 Fax: 663 17 55 President ("'') Beyazıt Tel: 5166980 Fax: 5166999 Prestige ("") I.aleli Tel:5188200 Fax:5188290 Pullman Etap İstanbul ('"') Tepebaşı Tel: 25 I 46 46 Fax: 249 80 33 Richmond ("'') İstiklal Caddesi Beyoğlu-Tünel Tel: 252 54 60 Fax: 252 97 07

Citadd Kenn~ Caddesi 32, Ahırkapı Tel: 5ı 23 ı3 Fax: 516 13 84

Archeol~cal Museum Arkeolojt üzest Sultanahinet Tel: 520 77 40 Every day Exceııt Mondays. Pazartesi dışıniia her gün.09.30· I7.00 Atatürk Museum 1Atatürk Müzesi Halaskargazi Caddesi 25 iişli Tel: 240 63 I9 ve~ dadaexce8t Saturdays and un ys. I .00-1 2.00/14.00-16.30 Cumartesı, Pazar dışında her gün.

Calli_ra:ph~ Museuro Hat anal n Müzesi Beyazıt Tel: 527 58 51 Open dailJ; ex~t Sun~s and Mon ys. .00-16. Pazar ve pazartesi dışında her gıln.

Church of St Saviour in Chora Kariye Miizest Edirriekapı Tel: 523 30 09 oııen every dal, except Tuesdar,. Stilılan hariç er gün. 09.30-I .30 !faghia Sophia 1'Yıasr/!.a Müzesi SultiıııahmetTel: 52 09 ·522 ı750 Open evrı;day except Mondays. Pazartesi ışıiıda beT gün. 09.30-17.00 Military Museum 1Askeri Müze

Harbiye Tel: 232 ı6 98 Open eve~da&,exc~t Mondays, Tuesdays. . I7. Pazartesi, salı dışın.da her gün.

Riva("'*)

Taksim Tel: 256 44 20 Fax: 256 33 20 Swissôtel the Bosphorus ("" ') Maçka Tel: 259 Oı Oı Fax: 259 OI 05

Taksim Tel: 256 08 03 Fax: 253 22 47 Grand Tarabya Hotel ('"'*) Tarabya Tel: 262 10 00 Fax: 262 22 60

(HOUSED IN RESTORED

Güneş ("'*)

HISTORIC BUILDINGS)

Merter Tel: 555 24 41 Fax: 554 41 08 Hilton İstanbul (""') Harbiye Tel: 23 ı 46 65 Fax: 240 4I 65 Holiday Inn ("'') Ataköy Tel: 560 4I 10 Fax: 559 49 19 Holiday Inn Crowne Plaza (""') Ataköy Tel: 560 81 00 Fax: 560 81 55

Avicenna Aıniral Tafdil Sokak 3 I, Sultanahmet Tel: 517 05 50 Fax: 516 65 55 Ayasofya Pansiyonlar Soğukçeşme Sokak Sultanahmet Tel: 5ı3 36 60 Fax: 5ı3 36 19

HOTELS

Museum of Pain~ and Sculptore Resim ve H~kel ıizesi ~iktaş Tel: 6ı 42 98 ~n evcry da~cxcept ondays and ıırsdays . Pazartesi ve perşembe hariç hergün. 12.00-16.00 Museum of Turkish and Islamic Art Türk ve Islam Eserleri Müzesi İbrahim Paşa Sarayı

Sultanahmet Tel: 518 ı8 05 · 06 Open every day except Mondays. Pazartestiert dışın.da her gün. ıo.OO-ı7.00

83

SKYLIFE MART

+

MARC H

1996

Rahmi M. Koç Industrlal Museum Rahmi M. K~ Sanaf Müzesi Haskö}' Tel: 2 6 7 ı 5 · 54 Every aay except Mondays. Pazartesi ~naa her gun. ıo .00- 1 7.

Sadberk Hanım Museuro Sadberk Hanım Müzesi Büyükdere Caddesi, 27·29 Sanyer Tel: 242 38 13 Every dah, except Wednesdays. fg~am a dışıiula her gün. . O· 17.00

T~~ To ka Palace Sar-m Museum Müzesi et el: 5120480 S Oııen evez day except 1\ıesday Sdlı dışın her gün. 09.30- ı 6.30 Yıldız Palace Museum Yıldız Sar~ Müzesi Beşiktaş Te : 258 30 80 PALACES/SARAY LAR

Beylerbeyi Palace 1Beykrlıeyi Sarayı Çayırbaşı Durağı, Beylerbeyi Tel: 321 93 20 Everyday except Mondays and Thursdays. 09.00-17.00 Pazartesi, perşembe dışın.da her gün.

Dolmabahçe Palace Dobnababfe Sarayı Beşiktaş Te : 258 55 44 Everyday except Mondays and Thursdays. 09.00-ı6.00 Pazartesi, perşembe hariç her gün. Ihlaınur Kasir 1Iblamur Kasn llılamur Caddesi, Beşiktaş Tel: 261 29 9 ı Everyday except Mondays and Thursdays. 09.00-17.00 Pazartesi, perşembe hariç her gün.

Maslak Kasirs 1Mastak Kasırfan Büyükdere Caddesi Maslak Tel: 27610 22 Everyday except Mondays and Thursdays. 09 00-17.00 Pazartesi, perşembe dışın.da her gün. Yılda Kiosks: Şale, Malta and Çadır Yıldız Köşkleri: Şale, Malta ve Çadır Yıldız Parkı Tel: 276 ı o 22

Open daily. Her gün. 08.30-17.00 CHURCHES AND SYNAGOGUES

Aya Ttiada (Greek Orthodox) Meşelik Sokak I 1/ı, Taksim Tel: 244 13 58

Dutch Oıapel (Union Clıımı) Istiklal Caddesi, Dutch Consulate Beyoğlu Tel: 244 52 ı 2 Sunday Mass in English. Neve Shalom (Synagogue) Büyük Hendek Caddesi. oı Şişhane Tel: 244 75 66 · 293 87 95 San Antonio di Padova (Catholic) İstiklal Caddesi 325, Beyoğlu Tel: 244 06 35 Sunday mass in ltalian. St Esprit (Catholic) Cumhuriyet Caddesi Harbiye Tel: 248 09 10 Sunday mass in French. St Hdena's Chapel (Anglican) The British consulate, Tepebaşı Tel: 244 42 28


ANKARA

ASKERI ALAN

_,.......

MOTORWAYS MAIN ROAOS

-

STREETS

=-=-=-:

RAILWAY

THY OFFICE

C

f -1 cil

MOSQUE

:H: h•

SCHOOL

MUSEUM ~: HOSPITAL OM

250

HOTEL


ANKARA EMERGENCY

Ambulance Tel: ı ı2 (All over Turkey) l'olice Tel: ı 55 (All over Turkey) Fire Tel: 11 O(All over Turkey) Tourism police Tel: 34ı 65 30 Gendarme Tel: 156 (All over Turke}i> TOURISM INFORMATION TURIZM DANIŞMA

Turizm Bakanlığı ~çelievler

ısmet Inönü Bulvan No: S Tel: 212 83 00 Fax: 212 02 55 Turizm Daruşma Tandogan Gazi Mustafa Kemal Bulvan No: I21/A Tel: 231 55 72- 488 70 07 Fax: 231 55 72 Esenboğa Aitport Tel: 398 03 48

HOTELS 1 OTELLER

Ankara Dedeman Oteli ("*") Büklüm Sokak I Tel: 4 ı 7 62 00 Fax: 4ı7 62 14 BestApart ("*") Uğur Mumcu Sokak 7 ı , Gaziosmanpaşa Tel: 446 80 80 Best Oteli ("*") Atatürk Bulvan I95, Kavaldıdere Tel: 467 08 80 Fax: 467 08 85 Bilkent Ankara Oteli ("*") ı. Cadde, 06533, Bilkent Tel: 266 46 86 Fax: 266 46 79 Büyük Ankara Oteli c-) Atatürk Bulvan 183, Kavaldıdere Tel: 425 66 55 Fax: 425 50 70 Büyük Sürmeli Oteli ("*") Cihan Sokak 6 Tel: 23ı 76 60 Fax: 229 5I 76 Flrst Apart Hotel Iıılolap Sokak 29, Kızılay Tel: 425 75 75 Hilton ("~

Tahran Caddesi I2, Kavaldıdere Tel: 468 29 00 Fax: 468 09 09 Hotel Merit Altınel (*"") Tandoğan Meydanı

Tel: 23 I 77 60 Fax: 230 23 30 İç Kale Oteli ("*") Gazi Mustafa Kemal Bulvan 89 MaltepeTel:231 77 10 Fax:23061 33 Kent Oteli ("*") Mithatpaşa Caddesi 4 Tel: 435 50 50 Fax: 434 46 57 KingApart Hotel Piyade Sokak ı7, Çınkaya Td: 440 79 3I Pulman Etap Mola Oteli(*~ Atatürk Bulvan 80, Kızılay Tel: 417 85 85 Fax: 417 85 92 Omnl Residence (Apart-Hotel) Tahran Caddesi 5 Kavaldıdere Tel: 468 54 00 Sheraton Ankara c-) Noktalt Sokak, Kavaldıdere Tel: 468 54 54 Fax: 467 I ı 36 Stad Oteli~ Istiklal Cad esi 20, Ulus Tel: 3ı0 48 48 Fax: 310 89 69 MUSEUMS 1 M ÜZELER

Museum of Anatolian Civillsations Atıadolu Medeııiyetleri Müzesi Kadife Sokak, HisarTel: 324 31 61 Open daily except Mondays Pazartesi dışında her gün. 08.30- I7.30

Guide

Telephone: International code for Turkey: 90, Ankara area code 3 ı 2. For intercity calls within Turkey first dial "O", then the area code, and then the Iocal number. For international calls first dial "00".

Atatürk's Mausoleum Anıtkabir Müzesi Anıt Caddesi, Tandoğan

Tel: 23 ı 79 75 Open daily ex;;&t Mondays. Pa:mrtesi dışı her gün. 09.00 - I7.00 The Ankara State Museum of Painting and Scıılpture Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Opera Meydanı Ulus Tel: 3ı O20 94 Open daily except Mondays. Pazartesi dışında her gün. 08.30-1200/ 13.30- 17.30 Ethnographic Museum Etno~a{J;.a Müzesi Ulus e: 311 95 56 Open daily exc;:ı,t Mondays. Pazartesi d6, a her fün. 08.30- 12.3 /13.30- 7.30 Gordion Museum 1 Gordiotı Müzesi Yassıhöyük Köyü, Polatlı (29 km. northwest of Polatlı, 94 km. from Ankara.) (Polatlı 'nın 29 km. kuzeybatısında, Ankara'ya 94 km. uzaklıkta) Tel: 622 51 52 Open daily except Mondays. Pa:mrtesi dışında her gün. 08.30- I7.30 MTA, Natural Histok Museum MTA, Tablat Taribi üzest Eskişehir Yolu, Balgat Tel: 287 34 30 Open daily, except for public holidays. Restni bayram tatiUeri dışında her gün. 08.30- ı 7.30 Museum of the Republic Cumhuriyet Müzesi (Second Turkish Grand National Assembly Bulding) (ll TBMM Binası) Cumhuriyet Caddesi 22, Ulus Tel: 311 04 73 Open daily except Mondays Pa:mrtesi dışında her gün. 09.00- 17.00 RomanBaths Çankın Caddesi, Ulus, Closed Mondays. Pazartesi dışında her gün. 08.30.12.30/ 13.30.ı7.30 War oflndependence Museum Kurtuluş Savaşı Müzesi (First Turkish Grand National Assembly Building) (İlk TBMM Binası) Cumhuriyet Caddesi 14 Ulus Tel: 310 53 61-310 71 40 Open daily except Mondays. Pazartesi dışında her gün. 09.00- I7.00 EMBASSIES 1 ELS:ILIKLER

Afglıanistan 1Afganistaıı Çankaya Tel: 438 I I 2ı

Albania 1Anıavutluk Gaziosmanpaşa Tel: 446 65 27 Algerla/ Cezayir Çankaya Tel: 427 83 85 Argentina 1Arjaııtin Gaziosmanpaşa Tel: 427 03 I9 Australia 1Avustr~a Gaziosmanpaşa Tel: 36 I 2 40 Austria 1Avusturya Kavaldıdere Tel: 434 21 72 Azerbaidjan 1Azerbaycan Çankaya Tel: 44 1 26 21 Bangladesh 1Batıgladeş Çankaya Tel: 439 27 50 Belgium 1Belçika Gaziosmanpaşa Tel: 446 82 50 Bosnia and Henegovina Bosııa ve Hersek Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 446 40 90

Brasil 1Brezilya Gaziosmanpaşa Tel: 437 44 Ol Bulgaria 1Bulf:"ristan Kaviıkltdere Te: 426 74 55 Canada 1Kanada Gaziosmanpaşa Tel: 436 ı 2 75 The People's RJEublic of Chirui 1Çin alk Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 436 ı4 53 Chile/ Şiü Çankaya Tel: 438 94 44 Croatia 1Hırvatistan Gaziosmanpaşa Tel: 436 62 12 Cuba / Küba Gaziosmanpaşa Tel: 439 53 62 Czech Republic 1~k Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Te: 446 12 44 Denmark 1Danimarka Gaziosmanpaşa Tel: 427 52 58 Egypt 1Mısır Kav:iklıdere Tel: 426 64 78 Finland / Fitıland~a Farabi Sokağı Tel: 4 6 49 64 France 1Fransa Kavaldıdere Tel: 468 ı ı 54 Federal R~ublic of Germany Almaaıd?ca ederal Cumhuriyeti Kav dere Tel: 426 54 65 Georgia 1 Gürcüstan Gaziosmanpaşa Tel: 447 1721 Greece 1 Yuııanistan Gaziosmanpaşa Tel: 436 88 60 ~See 1 Vatikan ya Tel: 439 00 41 Hun~ 1Macarisiatı Kızılay el: 418 92 38 India 1Htııdistan Çankaya Tel: 438 2I 95 Indonesia 1Endo'{Wa Çankaya Tel: 438 21 Iran / Iran Kavaldıdere Tel: 427 43 20 ~ / Irak Ga7Josmanpaşa Tel: 426 6 I

I9 Israel 1/srail Çankaya Tel: 426 49 93 Italy 1/talya Kavaldıdere Tel: 426 54 60 }apan 1japonya Gaziosmanpaşa Tel: 446 05 00 }ordan 1 Ordüıı Çankaya Tel: 440 20 54 Kazakhistan 1Kazakistan Çankaya Tel: 441 23 Ol ~tan 1Kırgızistan Gazıosmanpaşa Tel: 446 84 08 Kuwait/ Kuv~ Gaziosmanpaşa el: 445 05 76 Lebanon 1Lülman Çankaya Tel: 426 37 29 Ubya Çankaya Tel: 438 ll 10 Macedonia 1Makettzrı;a Kavaldıdere Tel: 467 44 O Malaysia 1Maleda Gaziosmanpaşa Te: 436 12 70 Mexico 1Meksika Kavaldıdere Tel: 467 50 56 Morocco 1Fas Gaziosmanpaşa Tel: 43 7 60 20 Netherlands 1Hollanda Gaziosmanpaşa Tel: 446 04 70 New Zealand 1 Yeni Zelanda Kavakltdere Tel: 467 90 54

85

SKYLI FE M A RT

+

MARCH

1996

Norway 1Norveç Gazios~aşa Tel: 436 00 5ı Oman / mman Ga7josman/ıaşa Tel: 436 96 91 Pakistan Pakistan Gaziosmanpaşa Tel: 427 ı 4 ı O Potand 1Polonya Kavaldıdere Tel: 426 ı6 94 Portugal 1Partektz Çankaya Tel: 446 ı 8 90 Romania 1Romarrya Çankaya Tel: 427 ı 2 43 The Russian Federation Rusya Federasyonu Çankaya Tel: 439 21 22 Saudi Arabia Suudi Arabistan Gaziosmanpaşa Tel: 436 69 2ı Slovakia Republic Slovakya Cumbu~eti Kavaldıdere Tel: 42 58 87 Somalia 1Somali Çankaya Tel: 427 5I 92 South Africa 1Giiney Afrika Filistin Caddesi 27 Gaziosmanpaşa Tel: 446 40 56 South Korea 1Güney Kore Çankaya Tel: 468 48 22 Spain 1lsparrya Çankaya Tel: 438 03 92 State of Palestine Filistin Devleti Gaziosmanpaşa Tel: 436 08 23 Sudan 1Sudatı Çankaya Tel: 446 12 00 Syria 1Suriye Çankaya Tel: 438 87 04 Sweden / lsveç Kavaldıdere Tel: 428 67 35 Switzerland 1/sviçre Kavaldıdere Tel: 467 55 55 Thailand 1Tayland Çankaya Tel: 440 64 ı8 1\ınlsia 1 Tutıus Gaziosmanpaşa Tel: 437 78 12 Turkish Republic of Northern Cyprus 1Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 437 95 38 Turkmenistan 1 Türkmeııistan Gaziosmanpaşa Tel: 446 35 63 Ukrania 1 Ukrayııa ÇankayaTel: 439 99 73 United Arab Emirates Birleşik Arap EmirUkleri Çankaya Tel: 440 84 10 United Kingdom 1Ingiltere Çankaya Tel: 427 43 ı O United States Amerika Birleşik Devletleri Kavaldıdere Tel: 468 6ı 10 Uzbekistan 1 Özbekistaıı Ankara Palas Devlet Konukevi Tel: 3 ı 0 46 66 Venezuela Çankaya Tel: 439 3 I 98 Yemen 1 Yemen Bakanlıldar Tel: 446 ı 7 78 Yugoslavia 1 Yufoslavya Kavaldıdere Tel: 26 03 54


AROUND IZMIR

\

\

\

\

\

EGE

DENiZi \

\

\

''

\

EGE DENiZi

İKİNOKTA0 0(216) 349 0 1 41

OKm

10

20

25


Telephooe: International code for Turkey: 90, İzmir area code 232, Kuşadası (area code for province of Aydın): 256. For intercity calls within Turkey first dial "0", then the area code, and then the local number. For international calls first dial "00". EMERGENCY

Arnbulance Tel: ll 2 (All over Turkey) Police Tel: ı SS (All over Turkey) Fire

Tel: ll O(All over Turkey) Tourism police Tel: 63 16 00 (ask for tourism police) Gendarme

Tel: 156 (All over Turkey) TOURISM INFORMATIONS TURIZM DANIŞMA

Adnan Menderes Alrport Tel: 274 26 26 (ex.-dahili ı08S) Alsancak Tel: 422 10 22

re!l'33~8 62 Büyük Efes Oteli Tel: 484 2ı 47 Çeşme

TeE7ı2 66

S3 Foça Tel: 812 ı 2 22 Kuşadası Tel: 6ı4 ı 1 03- 6ı4

62 9S Selçuk Tel: 892 69 4S- 892 63 28 HOTEL.S 1 OTEL.L.ER )ZMIR

Anba Oteli ('") Cumhuriyet Bulvan ı 24 Tel: 484 43 80 Balçova Kaplıca Tesisi c-) Balçova Tel: 28S 48 SO Büyük Efes Oteli (""*) Gaziosmanpaşa Bulvan ı Tel: 484 43 00 Fax: 441 56 9S Ege Palas c-') Cumhuriyet Bulvan 210 Tel: 463 90 90 Fax: 463 81 00 Hotellsmira c-) Gaziosmanpaşa

Bulvan 28 Tel: 44S 60 60 Fax: 2SI94 93 Hotel Kaya Prestige c-') Şair EşrefBulvan , 1371Sokak No.7 Tel: 483 03 23 Fax: 489 22 99 izınir Hilton (""*) Ga7josmanpaşa Bulvan 7 Tel: 44 1 60 60 Fax: 44 ı 22 77 izınir Palas Oteli ("*) Vasıf Çınar Bulvan Tel: 42ı SS 83 Fax: 422 68 70

Kısmeı Hotel c-)

1377 Sokak, Alsancak Tel: 463 38 50 Fax: 421 48 56 Marla Hotel ('") Kazım Dirik Caddesi 7 Pasapo tt Tel: 44ı 40 00 Fax: 441 ı 1 50 Pullman Etap Konak c-') Mithatpaşa Caddesi 128 Tel: 489 ı S 00 Fax: 489 ı 7 09 Pullman Etap izınir (""*) Cumhuriyet Bulvan 138 Tel: 489 40 90 Fax: 489 40 89 HOLIDAY VIL.L.AGES

Chıb Cardia (Holiday Village) Çiftlikköy, Çeşme Tel: 712 ı 1 ı ı Fax: 7ı2 ı2 27 dub Med Kuşadası Holiday Vıllage Asıanbumu, Kuşadası

Tel: 614 ll 3S Fax: 614 ı 1 2S Foça OubMedHolidayVillage Foça Tel: 812 16 07 Fax: 812 21 7S Hanedan (Holiday Yillage) Foça Tel: 812 24 41 Fax: 8ı2 24 sı Kuştur Tatil Köyü (Holiday Yillage)

lzmir'derı (72 km) ve Kuşadası 'ndan (18 km) kolaylıkla ulaşılabi/erı olağaııüstıl ilginç, caddeleri ve yapılanyla bugün de beıız~z bir

Bayraklıdere, Kuşadası

Tel: 614 41 10 Fax: 614 88 32 New Neptün Holiday Vıllage Seferihisar Tel: 74S 77 SS Ömer Holiday Yiliage Yavansu Mevkii, Kuşadası Tel: 614 37 00 Fax: 614 43 44 Pine Bay Holiday Yiliage Selçuk Yolu, Kuşadası Tel: 614 93 70 Fax: 6ı2 22 07 Sunset Yiew Holiday Yiliage

atmosfere sahip antik kerıt. IÖ 3000

yıllanııda kurulan ve fon, Lidya, Roma, Bizaııs, Selçuklu dönemlerinin izlerilli taşıyan Efes'i gezmeye mutlaka vakit ayın/malı. Efes'in çok yakımııda St. jean Bazilikası,

Meryem Ana Evi, . Yedi Uyuyanlar Mağarası, Selfuk Isa Bey Camii gibi başka tarihsel-turistik gezi yerleri bulunmaktadır.

House of the Virgin Mary

Gazibeğendi, Kuşadası

Meryem Ana Evi

Tel: 614 4S 02 Fax: 614 4S 70 Turban Holiday Yiliage Dayanıklı Kö .. , Gümüldür Tel: 742 2S rsFax: 742 1ı 76

The Virgin Mary carne to Ephesus with St.John, and spent the remainder of her life here. The house built in the 4th cenrury at the place where she died was recognised as a shrine by the Valican in 19S7. The house is 80 km from İzmir and 7 km from Ephesus on Bülbül Dağı , a hill forested with pines, planes and olive trees. Mass is cclebrated here eveıy moming at 7.30 and on Sunday momings at 10.30.

SI G HTS EEING 1 GEZI N TI

Balçova Therınal Spriogs ~lfova Kaplleakın

!zmir province abounds in mineral and tlıermal springs, those at Balçova being just 1S km from the city centre and served by municipal buses. Known in antiquity as the Agarnemnon Thermal Springs, Balçova has been a therapeutic centre for thousands of years. The water has a ı em peraturc of 63 degrees Centigrade. There are good quality facilities for visitoı'S and physiotherapy units.

Aziz Yuhanna ile birlikte Efes'e gelerı Meryeııı Aııa 'mıı hayatının söıı dönemini geçirip öldüğü yerde 4. yüzyılda inşa edilerı ev. 1957'de Vatikan 'ın o11aymdaıı soııra kutsal ziyaret yeri olali Meryem Ana Evi ve Kilisesi lzmir'derı 80 km, antik Efes kerıtiıı­ deıı 7 km uzaklıkta, çam, çınar ve zeytin ağaclanyla bezeli yüksek bir tepe olan Bülbül Dağı'ııdadır. Her sabah 7.30'da, pazar sabahlan 10.30'da ayiıı diizerı/erımektedir. Kadifekale Fortress 1Kadifekale

/zmir çevresinde çok sayıda kaynak suyu ve kaplıca bulunuyor. Bımlardaıı Balçova kaplıcalan kerıt merkezinesadece 15 km uzaklıkta ve kent içi toplu taşıma araçlanyla ulaşmak mümkün Antik dönemde Agameımıoıı Kaplıcalan derıi/erı bu yer çağlar boyunca bir "şifa yurdu" olarak kullamlmış. Suyu 63 Sanligrat derece sıcaklıktaki bu kaplıca bölgesinde bugün gelişmiş turistik tesisler ve fizyoterapi üniteleri vardır.

The foıtress overlooking [zmir has sections dating from Hellenistic, Roman and Byzantine tinıes. The 20.2S metre high walls were originally 6 km in length. Today the foruess is a fanıous excursion spot with pleasant tea gardens, commanding a fabır lous view of the city. lzmir'iıı içinde, kerıte hakim bir tepedeki bu kale Helenistik, Roma ve

Bird Paradise 1K Gemıeti This eight thousan~ectare bird sancruary is a temporary and permaneni home to millions of birds. Situated on the outskiıts of the city, it consists of islets, marshes, deltas and meadows. At various times of year over ı 90 species of bird can be seen here. Kerıtiıı ya m başmda koruma altına

Bizaııs izteriııi taşır. Yüksekliği 20-25 metre olan duvarlanıım ıaımluğu

eski dönemlerde 6 km 'yi buluyordu. Günümüzde çay babçeleri ve olağanüstü kent maıızarasıyla ünlü bir gezinti yeri. Pergamum 1Bergama

almm ış 8 bin hektarlık dev bir yaban hayat parkı. Adalar, sazlıklar, deltalar ve gözalabildiğine uzanan diizlük/erde 190'ı aşkm türde milyonlarca kuş bamıdırdığı için dünya çapmda bir "kuş cerıııeti" sayılmak­

TATIL. KÖYLERI

tadır.

Altınyunus

Ephesus 1Efes . Within easy reach of !zmir az km) and Kuşadası (18 km), the spectacular buildings and sırccts of

Tatil Köyü (Golden Dolphio Holiday Village) Kalembumu, Boyalık Plajı, Çeşme Tel: 713 ı 2 SO Fax: 713 22 S2

ancient Ephesus have an urıforgettable charisma. Established in 3000 BC and induding remains from the lonic, Lydian, Roman, By-lalltine and Seljuk periods, Ephesus is a sight not to be missed. In nearby Selçuk !here is the basilica of St.John (6th century), a · superb museum and lsa Bey Mosque. Also in the vicinity is the House of the Virgin Mary, and the Cave of the Seven Sleepers.

The ruins of Perganıum, a major centre of civilisation of the ancient world, are siruated ı OS km from İzmir. 11ıe acropolis and amphitheatre perched on a towering hilltop, and on the outskirts of the town of Bergama the Asklepion or health centre dedicated to Asklepios the god of health are in a remarkable state of preservation. The site is open daily hetwcen oıno and 18.30. 87

SKYLIFE MART

+

MARCH

ı996

In the town is another interesting building, the Temple of Serapis, known ıocally as the Red Courtyard due to its tiles. The town is also worth visiting to see the narrow streets with !heir historic Turkish buildings and the colourful bazaar in the old quarter. lzmir'iıı 105 km kuzeyindeki bu ilçesinde antik çağın büyük uygarlık merkezi Pergamoıı 'uıı kalıntt/an bulu nuyor. Görkemli bir tepedeki akropolis ve amfitiyatronun yanısıra, üçerıin girişinde sağlık Tannsı Asklepios adına inşa edilerı ve günümüzde bütün özellikleriyle ayakta duran sağlık merkezi ber gün 830 - I 8.30 arasın­ da ziyarete açıktır. Bergama'mn içindeki çinileri nederıiy/e halk arasında Kızıl Avlu adıyla bilinerı Serapis Tapı­ nağı da dikkat çekiddir. Aynca Türk kültılrünüıı özelliklerini taşıyan dar sokaklan ve yapılanyla eski mahalleleri ile rerıgarerık çarşısı ilçeyi turistler için ilginç kılan özelliklerdendir. MUSEUMS 1 M ÜZELER

Archeological Museum ArkeoWji Müzesi

Bahri Baba Parkı, Konak Tel: 42S 49 29 Open every day except Mondays. 09.00-ı7.30.

Pazartesi dışında her

gün

Atatürk Museum 1Ataıürk Müzesi Birinci Kordon 148 Tel: 42 ı 70 26 Open every day except Mondays. 09.00-17.00. Pazartesi dışında hergün. Bergama Museum 1Bergama Müzesi Bergama Tel: 633 ı O96 Open every day. 08.30.1 7.30 Hergün

Ephesus Museum 1Efes Müzesi Selçuk Tel: 892 60 10 -892 60 ll Open every day. 08 .30.ı8. 30 Hergün Qdeıııiş Archeological Museum ()demiş ArkeoWji Müzesi OdemişTel : S4S ı ı 84 Open every day. 08.30.17.30, Her gün. S.Yaşar ArtMuseum S. Yaşar Resim Müzesi Cumhuriyet Bulvan 2S2 Alsancak Tel: 422 6S 32

CHURCHES AND SYNAGOGUES

Bet Israel (Syoagogııe) Mithatpaşa Caddesi 26S Karataş sı. Helene (Catholic) 1729 Sokak, S3 Karşıyaka StJohn (Aoglican) Talatpaşa Bulvan, Alsancak Tel: 463 66 08 Santa Maria (Catholic) Halit Ziya Bulvan, 67 Tel: 484 86 32 Notre Dame de Laurdes (Catholic) 81. Sokak, ı ı Tel: 232 ı ı 4S St Policarpe (Catholic) Gazi Osman Paşa Bulvan, 18 Tel: 484 84 36 Shaar Ashamayan (Syoagogue) 1390 Sokak 4!2 Alsancak


p<m

ıp

2jl

3p

,

sp

_________ .....

1 1

1 1 1

'

'

\

AKDENİZ

1

- ----

'

mlNO:ıtTA0 0(216) 349 01 41

w -*•

'

>

~ !(

,.z

o c z o

,.:a


A N T A L Y A 1 N AN D A RO U N D

GU t.de

EMERGENCY Ambulance Tel: 112 (All over Turkey) Police Tel: !SS (All over Turkey) Fire Tel: 110 (All over Turkey) Tourism police Tel: 43 ı o61 Gemianne Tel: 156 (All over Turkey) TOURISM INFORMAT ION TURIZM

DANIŞMA

~~el:

ı8

247 OS 41-242 33 Antalya Cumhuriyet Mahallesi Tel: 241 ı 7 47

Alan~ Çarşı ahaliesi Tel: Sl3 12 40 Kaş

.

Cumhunyet Meydaru Tel: 836 12 38

Kemer

Belediye Binası Tel: 814 ıs 36 HOTELS 1 OTELLE R ANTALYA Adora Golf Resort Hotel(-) llelekt.ierik Tel: 72S 40 sı Fax: 12s 40 n Allis Golfhotel (-) Belek,&nk Tel: 72S 42 26 Fax: 72S 42 34 Antalya Dedeman (-) I.m. Yolu Tel: 32ı 79 10 Fax: 32ı 38 73 Qub Hotel Sera(-) I.m. Yolu Tel: 323 ll 70 Fax: 323 12 79 Falez Hotel(-) Konyaaltı Tel: 248 SO 00 Fax: 248 SO 2S Grand Pres~e Hotel Side (-) Titretengöl, anavgat, Side Tel: S6 90 60 Fax: 756 90 8ı Hotel Ofo Antalya(-) I.m. Tel: 323 10 00 Fax: 323 10 16 Kışla ~.an Hotel(-) Kazım Ozalp Caddesi SS Tel: 248 38 70 Fax: 248 42 97 Ofo Hotel (-) lm Yolu Tel: 349 40 00 Fax: 349 40 16 ~ Hotel (-)

olu, Şirin Yalı Mahallesi Tel: 323 12 71 Prince Hotel Antalya(-) Lara Yolu, Karpuz Kaldının Mevkü Tel: 323 30 70 Fax: 323 30 41 ~Hotel (-)

G" ük Cad. No: 71 Tel: 243 ıs ıs Fax: 243 ıs 22 Sheraton Voyager Antalya(-) 100. Yıl Bulvan Tel: 243 24 32 Fax: 243 24 62 Sunset Hotel(-) Konyaaltı Tel: 229 06 92 Fax: 229 ı3 89 Talya Hotel(-) Fevzi= Caddesi 30 Tel: 2 68 00 Fax: 241 54 00 SPECIAL LICENSE HOTE LS ÖZEL LISANSLI OTELLER AbadHotel Hesam sokak, Kalei~ Tel: 44 66 Fax: 23 04 2S Argos Hotel (}pJxm of Atıtiiık Higlrolool, Kaleiçi Tel: 247 20 ı2 Fax: 241 7S S7

~Hotel edibi Sokak 16, Kaleiçi Tel: 247 71 78 Fax: 241 33 64

Telephone ~t~n;ıational code for Turkey: 90, Antalya area code 242. For intercity calls within ~~&ı~t dial 'O', then the area code, and then the local number. For international calls first

~titHotel

Kaleiçi Tel: 24114 49 Fax: 242 77 49

Marina Hotel Menncrli Sokak 8, Kaleiçi Tel: 247 S4 90 Fax: 241 17 6S Twban ~a Hotel Kaleiçi Tel: 2 3 47 S6 Fax: 24347 Sı Tuvana Hotel Tuzcular Mahallesi, Kaleiçi Tel: 247 60 ıs Fax: 241 19 8ı

Tütav Türkevleri Mermerli Sokak, Kaleifı Tel: 248 6S 91 Fax: 2 1 94 19 HO LIDAY VILLAG ES TATIL KÖYLERI Attaleia Holiday Village Taşlıburun Mevkü, Belek/Serik Tel: 72S 43 Ol Fax: 72S 43 02 QubAlda Beldibi, Kemer Tel: 824 81 SI Fax: 824 81 S9 QubAldlana Titreyen Göl, Manavgat Tel: 756 92 60 Fax: 7S6 92 67 QubAliBey Kızılağaç Köyü, Side Tel: 7S3 22 00 Fax: 7S3 22 20 QubAsteria Üçüncü Kum Tepesi Mcvkü Belek.&nk Tel: 72S 40 04 Fax: 72S 40 02 Qub Kastalla Konaklı Mevkü, Alanya Tel: S6S 13 16 Fax: S6S 14 28

Qub Mediterranee Kemer Kemer Tel: 814 1009 Fax: 814 10 18 Çlub Mega Saray Uçiincü Kum Tepesi Mevkü Belek/Seıik, Tel: 72S 40 26 Fax: 72S 40 49 Qub Salima Beldibi &ldibi, Kemer Tel: 824 83 60 Fax: 824 80 83

EllA Holiday Village Titreyen Göl, Manavgat Tel: 7S6 90 50 Fax: 7S6 90 S2 Eldarador Phaselis KemerTd:8ıS 163ı Fax:8ıS 1637 HamdııiJah Paşa Konaklı Mevkü, Tel: S6s ıs 20 Fax: s

Alanfs s

ıs

31

Kemer Holiday Village

Göynük, Kemer Tel: 81S 14 30 Fax: 8ıS 14 6S Oasis Beach Club Konaklı Mevkü, Alanya Tel: 56S 14 40 Fax: 56S 17 19 Palmariva Holiday Village Tekirova, Kemer Tel: 821 40 04 Fax: 821 40 40 Robinson Qub Pamfilya Acısu Mevkü, Side/ Manavgat Tel: 7S6 93 SO Fax: 756 93 S8 Sidelya Çolaklı Köyü, Manavgat Tel: 763 68 Ol Fax: 763 61 14 Simena Holiday Vlllage Çamyuva, Kemer Tel: 824 63 63 Fax: 824 63 81 SolMuna Kumköy, Side Tel: 753 34 46 Fax: 7S3 13 S9

Turtel Bellls Akınlar Köyü, Serik Tel: 72S 42 80 Fax: 72S 43 00 Turtel Side Holiday Village Side Tel: 7S3 20 24 Fax: 7S3 20 2S Turtle's Club Marco Polo Çamyııva, Kemer Tel: 824 63 36 Fax: 824 63 46 Ulusoy Tatil Köyü Göynük, Kemer Tel: 81S 14 SO Fax: 8ıS 12 72 Varan Holiday Village Taşlıburun Mevkü Belek/Serik Tel: 72S 42 Ol Fax: 72S 42 2S S IGHTSEE ING 1 GEZIN T I Alanya Citadel 1Alanya Kalesi This splendid Byzantine dtadel surmounting the rocky peninsula is

wallcd (8 kın). The "Red Tower· was built by the Seljuk's Sultan Keykubat in 1226. Today it is a smail museum containing etnographical collections.

Bizans zamanından kalma, "Kızıl Kule"si I226'da Sultan Alaaddin Keykubat tarafından inşa ettirilen görkemli Alanya Kalesi şehri ikiye ayıran bir yanmadanın üzerindedir. Kızıl Kule bugün etnografik eserlerin sergilendiği küçıik bir müzedir. Antalya Museum Antalya Müzest Kenan Evren Bulvan Konyaaltı Tel: 241 4S 28 Daily except Mondays. Pazartesi dışmda her gün. The province of Antalya is endowed with the richest historic treasures of Turkey. Antalya Museum covers an area of 30,000 square metres with thinecn galleries, an open-air gallery, a children's gallery (where children may be left) and a wide yard. Approxi-mately five thousand archeological works are displayed in chronological order. The museum receive an award from the Council of Europe as the Muse um of the Year in 1988. The spectacular Gallery of the lcons and Gallcry of the Eınperors are especially worth to seeing. Antalya bölgesi arkeolojik, tarihsel bazineleri bakımından belki de Türkiye'nin en zengin bölgesidir. Antalya Müzesi çok geniş bir alanda I3 teşhir salonu ve bir açık hava galerisinden oluşmaktadır. Çocuklar Için de, on/ann ilgisini çekecek bir salon bulunan müzeyi tarih meraklılan mutlaka gezmeliler. Aspendos A major port and coınmercial centre in antiquity, Aspendos today lies inland, 8 km east of Antalya. lts magnificent amphiteatre is the best preserved in the world and known for its superb acoustics and is stili used for concerts. Antalya 'nın 8 km doğusunda Antik Çağm önemli limanındaıı kalma muhteşem bir amfiteatr. Olağanüstü akustiği ve Iyi korunmuş olması nedeniyle bugün de konserler için kullanılmaktadır.

Damlataş Cave Damlataş Mağarası

This bewitching cave in Alanya is full 89

S KYLIFE MART

+

MARCH

1 996

of stalactites and stalagmites. Sarkıt ve dikit/erden oluşan, olağahiistü görüntüsüyle ıiıılü, Alanya yakınlannda bir mağara.

Düden Falls Düden Şe/aksi

A very beautifııl waterfall (12 kın north of the city centre).

Kent merkeziııe kuzey yönünde I 2 km uzaklıkta çok güzel bir şe/ak. Piknik Için mükemmel bir tercih. OldQuarter Kaleiçi The historic nucleus of Antalya. This district is now restored and has became an attractive touristic centre with its taverns, hotels, restaurants and entertainment facilities. lts narrow streets Icad down to the old harbour (today an international yachting marina). Şehrin taribi çekirdeği olan Kaleiçi; restore edilmiş hali, otel ve pansiyonlan, restoranlan ve eğlence olanaklanyla turistik bir merkez. Dar sokaklardan initen eski limaıı ise bugün uluslararası bir marina. Perge The origins of this ancient city 18 kın northeast of Antalya go back to ı 000 BC, but the surviving remains are Hellenic and Roman. An exceptional open-air museum. Antalya'nın

I8 km kuzeydoğ!fSUndaki bu antik kentin geçmişi /Ö IOOO yılına kadar uzamyor. Ancak bugün gezlkn kalınıı/ar Helen ve Roma dönemlerinden kalma. İlginç bir açık hava müzesi. Side At this lively resort east of Antalya, the houses and ancient ruins are inextricably interwined. There are two agoras, an amphiteatre and a museum in which statues and other works of art found here are exhibited. Antalya'nın doğusundaki bu turistik kıyı kasa.bası antik kalıntılarla içiçedir. Iki büyük agora, geniş bir amfiteatr ve burada gün ışığına çıkanlan beyket ve öteki eserlerin sergilendiği bir müze.

Tennessos Perched 1OSO m above sealevel, this is an ancient city and a national park northwest of Antalya. The amphiteatrc is hewn out of the living rock and the view as far as Antalya is stupendous. There is a naturalhistory museum at the park entrance.

Denizden I050 m yüksekilik te, inanılmaz bir manzara, şaşırtıcı bir antik kent ve doğa müzesiyle bir ulusal park. Yivli (fluted) Minaret and Mosque

Ytvli Minare The symbol of Antalya. This 13th century fluted minaret built by the Seljuck is decorated with dark blue and turquoise tiles.

sembolü olan bu minare Selçuklulardan kalma bir f3.yy. yapısıdır. Koyu mavi ve turkuvaz çiniler/e süsknmlştir. Antalya'nın


DUTY FREE On BOARD

T!-!RKISH AIRLINES fi'\ TURK HAVA YOLLARI 'C/

DUTY

FREE PERFUMES PARFÜMLER

TEN DRE

Eau de

DUNE Spray 50ml. 56 DM

PO ISON

Toileıte

TENDRE POISON Eau de Toilette Spray 50ml. 56 DM

CHRISTIAN DIOR

5 MINIATURE "LA COLLECTION "

50 DM CHRISTIAN DIOR LES ESPRITS DE DIOR

54 DM

DUNE - MISS DIOR P01SON- TFNORF. POISON - DJORJSSJMO


DUTY FREE On BOARD

T~RKISH

AIRLINES ~

FAHRENHEIT Eau de Toilette Spray 50ml. 48 DM

TURK HAVA YOLLARI 'O

DUTY

FREE

CHRISTIAN DIOR Make-UpSet 60 DM L 'EAU D 'ISSEY OF ISSEY MIYAKE Eau de Toilette Spray 50ml 74 DM

KENZO DATE Eau de Toilette Spray 50m/. 75 DM VAKKO Eşarp/ Scarves 120 DM


DUTY FREE On BOARD

CHANEL NO 5 Eau de To ilelle Sp ray 50 m l.

65 DM

T~RKISH

EAU

DUTY

NQ5

CHANEL VA PO~I SA f EUR ~E CN AR VE A BLE

ACCESORIES AKSESUAR T~RKISH

AIRLINES ta\

TURK HAVA YOLLARI "CJ

DUTY CAM EL TROPHY Saat! Watches 325 DM 230 DM

CIGARETTESI SPIRITS SIGARALARI IÇKILER GRANT' S Whisky 20 DM BALLANTINE'S Whisky 20 DM J.B . Whisky 20 DM

AIRLINES ta\

TURK HAVA YOLLARI "CJ

FREE

FREE


DUTY FREE On BOARD

MARLBORO JOO's 1 Box

Ma~o~MariLon覺 J

....__-----..J

.....

S.

DM


DUTY FREE

On

BOARD

TEKEL 2000 14 DM T~RKISH

AIRLINES fa\

TURK HAVA YOLLARI 'C

DUTY

FREE

CAM EL Filters 100's 18 DM

CAM EL Filters Box 18 DM

T~RKISH

AIRLINES fa\

TURK HAVA YOLLARI 'C

DUTY

FREE

YENI RAKI 5 DM


Universal Da nce of Co/or and Design ... An infini te creativity ... A supreme harmony ... And reflections of romance ... To reach the elimax of creativity... To enjoy the pleasure of freedom... To re -Jnterpret the already established textile notion with an unconventional approach: This is living worldwide naturalistic philosophy of DEBA ! In Turk ey, there is a textile manufacturer that has the ex perti se and technology to process any textile related product. one can imagine: DEBA. DEBA found in 1973. is one of the giant textile factories using the most advanced technology not only in Turkey, but also in Europe.

Besides it's wide product range in ready wear. DEBA exports pure cotton. viscon. rayon viscon all around the world and has built a reputable name over the years. And invites everyone. who desire to go beyond conventional practices and search for revolutionary approach. to its international quality. The representative of DEBA outside Denizli is PITAŞ in I sta nbul, which is al so a subsidiary of DEBA. PITAŞ. isa manufacturer operating

in the fields of textile services in both lo ca l and int ernational markets and ready-wear exporting.

~ DEBA

DENiZLi PRINTING AND DYEING IND . INC. HEAD OFFICE : P. K. 73 20001 DENiZLi 1 TURKEY PHONE : 0(258) 266 02 59 ( 8 LINES) FAX: 0(2 8) 266 08 23 LX : 59521 BA TR . OFFICE: PtrAŞ TEXTILE MARKETING EXPORT IMPORT &TRADtNG INC. KERESTECiLER SiTESi GÜLDALI SOK. NO: 13 34010 MERTER-İST JTURKEY PHONE: 90 (212) 557 40 35 (Pbx) FAX: 90 (212) 584 54 99

Please app/y to the above address /

telephone for your catalogue requests .


DANIŞMA VE REZERVASYON

1 Information and Reservation

DIŞ BOROLAR

BUCHAREST·B0KREŞ ( GSA )

1NTERNATIONAL OFFICES

CAl RO· KAHIRE

BD. N. Balcescu 35-A Tel: (401) 3112410- 3112920 • 3ll3210 M ustaıa

ABU DHABI (GSA)

Sultan Bin Yousuf and Sons Ground Floor Sultan Bin Yousuf Alyousuf Bldg. Sheikh H a nıadan S ır. Opp. Center Hotel Nouotcl P.O.Box No. 698 Abudhabi-UAE Tel: (971-2) 3026693-3026694 ADIS·ABABA (GSA)

Ethiopian Airlines Bole A iıpon P.O Box: 1755 Tel: (251-1) 182222 ALMATY

Kazbek Be sır. No: 81- 83 Ka7.akhstan Tel: (7) (3272) 506220 - 50lo67

Kemal Sq. No. 3 Tel: (20-2) 3908960 - 61

jabal Anunan Third Circle A. Riyadh Centre 8th r1oor Tel: BS 1 Rez (962-6) 659102 - 65911 2 AMSTERDAM

tadhoudernkade 2, 1054 ES Antsterdam Tel: BS 1 Rez (3120) 6853801 (4 lines-hat)

CHICAGO ( GSA )

ARJANTIN

lntercontinente S.A suipacha No: 1087 piso SA Buenos-Alres Tel: 54-1-3139243 ASHKHABAD · AŞKABAT

Magıymgu ly Av. 71 . 744000 Tel: (736) (32) 510666-511666-512219

ATHENS ·ATINA

Philellilon Str. No: 19 10557 Athens Tel: BS: (30-01) 3222569 Rez: (30-01) 3221035-3222569-3220561

BAHRAIN • BAHREYN

Manama Travel Company W.L.L. P.O. Box 828 Ma nama-Babrain Tel: (973) 211896

BAKU

Husı Hacıyev

Cad. No: ll Baku Tel: (789) (22) 941943-942505-<551219 BANGKOK (GSA)

Gulf Express Transpan Ageney CP. Tower 3rd Level 313 Silom Road, 10500 Bangkok Tel: Rez/BS: (66-2) 2310300 (7 lines-fıat) BEIJING·PEKIN (GSA)

CAAC Bcijing Sales Office 117 Dongsi West Street Tel: (665) 558861 - 55 1031 BASEL (GSA )

RECA Handels Gmbh und REISEACENTIJR Centralbahn Str.7 CH 4051 Basel Switzerland Tel: (()(il) 20596(\0.(o6l) 2059661 Mazda Building 5th. Floor. Autostrade jal El Dıb Tel: (961) (l) 408096-407236 (GSA) Pan Asiatic Gefinor Centre Rue Clemenceau P.O. Box 113 - 5486 Tel: (961) ( ll 867425-36 1230-361231 BELGRADE

TRG Nikole Pasica No: 8 1 ıv Tel: (38-ll) 333m- 332561

BERLIN

Budapester Strasse 8 10787 Berlin Tel: BS: Rez.: (49) 2624033/34/35 BRUSSELS·BR0KSEL

51 Cantemeen, 1000 Bruxelles Tel: BS: (32-2) 5020711 Rez: (32-2) 5126781 - 51267825140453- 5117676

MOSCOW·MOSKOVA

!603-4 Fleet House 38 Gloucester Rd. Tel: (852) 86131 11

COLOGNE·KÖLN Tr.ınkgassc

7-9 50667 Colognc Td: BS: (49-0221) 134443 Rez: (49-0221) 13401 1n2n 3

MUNJCH ·MONIH

Bayer Strasse 43 D-00335 München Tel: BS: (49) (089) 51410920/21 Rez: (49) (089) 51410922/23124/ 25

1300 Larnar (Four Scasons Hotel) Houston 1X Tel: (l ) (800) 2882520

COPENHAGEN· KOPENHAG

MUSCAT·MASKAT ( GSA)

JEDDAH-CIDDE

Vcd Vc-sıeıpon 6 1612 Copcnhagen Tel: llS: (45-33) 144055 - 144499 Rez: (45-33) 145190

AZD Travel and Tourism Agencies UC, P.O. Box. 5490 Ruwi, Muscat Tel: (968) 707303-707310

City Center Annex 12/13 Medina Road. .J'.O. Box. 11 563 21425 Tel: (966) (02) 66oo 127 JOHANNESBURG ( GSA )

AMR GSA Scrvices 5470 LBJ freeway Suitco 900 Dallas lX Tel: (l) (800) 2882520

South Afriean Airways 1'.0. Box. n78 Tel: (713) 22o6

NEWYORK

437 Madison Avenue 17.B New York N.Y. 10022 Tel: (l) (2 12) 3399650 - 3399662

KARACHI·KARAÇI

12 Avenue Centre Stracben Road Tel: BS: (92) (21) 5682078 Rez: (92) (21) 5685922 5685766 - 5685487 GSA: Paktürk Enterprises l ıııtaz Plaza 85 Tel: (92) (21) 303503- 301029

( GSA )

Alfardos Str. Jbem Zaidun Bldg. 3rd ı-1. Tel: (963-ll) 2227266 - 2239no GSA: Al-Faradees T. Tourism Ageney Dar-El Moulıandest>en Bldg. Maysaloun Str. P.O. Box. 8389 Tel: <963-11) 2228284 - 2239no 2232190 (lO lines-hat)

NICE ( GSA )

Sultan Tourisıne 28 Ruc Masscna 060ClO Nice

Tel: (33) <93l sn207 NURNBERG Am Plaı:rrer 8 90429 Numberg

Tel: (49) (0911) 9297214 - 92972 16

KI EV

4 Karl Marks Sır. No: 4 Apt: 22 25200 1 Kiev - UkrJine Tel: (380) (44) 2284103 - 2291550 2749978

DHAHRAN· DAHRAN ( GSA )

ABC Tr•vel Ageney King Abdülaziz Str. Alnimran Complex Centre P.O. Box: 739 Alkhobar 31952 Tel: (66-3) 8950044 - 8954904

OSAKA ( GSA )

Kindai Air System Co.

F.state llldg. 25-3, Shinınachi 1-Chome Nisni-Ku, Osaka 550 Tel: (81) (6) 5385647

KUWAIT·KUVEYT

Fahad Al-Salem Str. Dowliah Complex P.O. Box 23959 13100 Safat- Kuwait Tel: (965) 2453820/21 - 2422889

DHAKA·DAKKA ( GSA )

Bcngal Airlift Ltd. 54 Motijheel C.A. Dhaka 1000 Tel: 243059

PAR I S

ı Rue Seribe 75009 Paris Tel: (33-l) 42664740

PRAGUE·PRAG ( GSA)

LEFKOŞA

Cekoslavenske Aeroline Revoyochi ı , 160 15 Prague Tel: (422) 24806lll

Mehmet Akif Cad. No: 54 Tel: (392) 227lo6J-2271382-22nJ24

DOHA• KATAR ( GSA )

Al-Rayan Tr.vel Ageney P.O. Box: 363 Tel: SM: (974) 412911 - 412912

LISBON·LIZBON ( GSA )

F.difid o 25, Aeropon Tel: (3511) 899121

DU BAl

63-B Sheikh H:ı ıııd.ı n Rldg. AJ Maktouın ~ır 1'.0. 1\ox: J200 Tel: (971-4) ru>ı~ı (GSA) Swaidan Trauıng Co.Ltd. (Same addres.</aynı adres)

Lislıon-5

Khalidiya Bldg. Olaya Main Str. P.O. Box. 25ı 94 Riyadh ll466 Tel: (966) (l ) 463 ı6oo - 463~7 GSA: ABC Travel Ageney (Same address-ayru adres) Tel: (966) ( l) 4642667

11-12 JiaMover Sır. London Wl R 9HF Tel: (44) 071) 4994499 (Siines-hat) LOS ANGELES ( GSA)

AMR GSA Scrvices 6053 W Centruy Blvd. Suite 1157 Los Angeles, CA 90045 Tel: (]) (310) 6465214

Aerlingus Dublin Aiıpon Tel: (971 -4) 270500 DUSSELDORF

ROM E· ROMA

Pla7.a Della Republica 55 00185 Rome Tel: BS: (39) (6) 4873368 Rez: (39) (6) 4819535

LYON

Gmf Adolf Sır. No. 21 40212 Dusseldorf Tel: (49) (21 1) 373o6Z

91 Rue Buge:ıud 69006 Lyon Tel: (33) 78241324

)OY International Touıs and Tmvel

ROTTERDAM

Weena-6080 302 CN Tel: (31) (lO) 4332Jn-4332465

MA DR ID Toıre

de Madrid Plaza de Espana 18 PLT 7 OFC. 7 28008 Madrid Tel: (341) 5416426- 5416849

Manger Square (Ge'Orge Wasser Bldg) P.O. Box 630 &>thlehen Tel: (02) 6740130

MALTA ( GSA)

FRANKFURT

Arrigo Group Limited 248 Tower Road, Sliema Tel: (356) 316645 - 316705

Baseler Str. 35 - 37 60329 Frankfun Tel: BS: (49) (069) 27300731/32 Rez: (49) (069) 273300720/21/22/23 (GSA) Necıni ÖC S 1-5, 6816 1 Mannheiııı Tel: (o621) 109ll0

MANILA ( GSA )

Deks Air Ine. n 01 Golden Rock Bldg. 168 Salcedo Str. Lcgaspi Viiiage Makatİ Metro Tel: (63-2) 8121455-8121452-8 123865

GENEVA·CENEVRE Rue de Chantcpoulct No. 1-3

MECCA· MEKKE ( GSA J

1201 Geneva Tel: (4 1-022) 73 16120 - 7316129-738n96

ABC Travel Ageney Al Mansour Sır. Al Khazendar Bldg. Tel: (966) (02) 5434887 MEDINA-MEDINE ( GSA J

TURKISH

ABC Travel Ageney Kurban Al Na zıl Sır. Bchind Sony Co. Tel: (966) (04) 8224426- 822 18288224 lo6

BUSINESS CLASS

MIAMI ( GSA)

800 Brickell Avenue Suite 1109 Mia ın i , FL

AIRLINES

Tel: (1) (305) 3741956

96

+

M ARCH

t 996

ı

RIYADH·RIYAD

LONDON-LONDRA

DUBLIN ( GSA )

S KYLIFE MART

Kuznetsky Most No: 1/8 Tel: (7) (095) 2924345-2925121-2921667 GSA: Aeroflot Fruzenskaya Naberezhnaya 4 Tel: (7) (095) 2466996

HOUSTON ( GSA)

FILISTIN ( GSA )

BEJRUT·BEYRUT

HANNOVER

Largo Augusto llA 20122 Milano Tel: (39) (2) 76oo7107- 76oo7lll

HONG KONG ( GSA ) Best Holidays Ltd. Rıns

AMR GSA serviccs 19 South Lasalle ChicJgo, ll. Tel: ( 1) (800) 2882520

DAMASCUS·ŞAM

MILAN·MILANO

Bahnhof Str. 8, 30 ı 59 Hannover Tel: (49) (051 1) 3048210 (41inerhat)

DALLAS ( GSA )

AM MAN

HAMBURG Hermannsır 46 20095 Hamburg Tel: (49) (040) 325805-0

SAN

FRANC ı SCO

( GSA )

5 ı O'Farrel Str. San Francism. CA Tel: ( l) (800) 2882520 SEOU L ·SEU L ( GSA )

Kal Building 41-3 Scasomun-Dong, Jung-gu Republic of Kor<.'a Tel: (822) 7517-115 S I NGAPORE· SlNGAPUR

300 Orchard Road Promenade No: 06- ı ı Singapere 0923 Tel: Rez: (65) 7324556 - 7324557 11ıc

SOFIA·SOFYA

Saboma Str. No: ı ı -A Tel: (359) (2) 883596- 874220 GSA: Sofıa Aiıpon Tel: (359) (2) 661690 STOCKHOLM·STOKHOLM

Vasagatan 7, P.O. Box 73 1 0 ı21 Stockholm Tel: (46) (8) 218534- 218535 STRASOURG·STRASBURG

2 Allee De La Robertsau 67000 Strasbourg Tel: (33) (88) 521413 (3 lines-hat) 250017


DANIŞMA VE REZERVASYON

STUTTGART

Lauıenschlager ır.

20, 70 ı 73 Sıuırgaıt Tel: (49) (711) 2258222 (7 lines)

SYDNEY•SIDNEY Level ı 6, Suiıe ı6o2 388 George Sıreeı Sydney N.S.W 2000 Tel: (61) (02) 2211711 (3 1ines) TAIF (GSA) ABC Travel Ageney hubra Oppasiıe Saudi Cairo P.O. Box 2746 Tel: (966) (02) 7324777

Sır.

TAIPEI (GSA ) Golden Foundation Tours Coıp. SF, 134 See. 4, Chung Hsigo E.R.D. Lung Meh Bldg. Tel: (02) 7733266 TASHKENT·TAŞKENT

Mustafa Kemal Aıatü rk Cad. No: 24 Tel: (7-3712) 560496 TEHRAN•TAHRAN üsıad Motahari Avenue No: 239 Tel: (98) (21) 8737383 - 8737464 8748450-8747451 TELAVI V Hayarkon sır. 78 zip code 63432 Tel: (972) (03) 5172333/34/35 TIRANA Kam 1nıemaıiona l SH. P.K.RR Urani Nr. 27 Tıra n e 1 Albania Tel: (355) 423418;..107

Konı

TOKYO Toranomon Rapport, 4ıh Floor, J.)(){) Toranomon Minaıo-ku Tokyo 105 Tel: Rez: (81)(03) 52511511 Tel: BS: 52511 551 GSA: Kind:ı i Air System GM Bldg. 8ıh Floor 4- 1()-10 Ginza Chuo-ku Tokyo Tel: (81) (03) 35439781 TRIPOLI·TRABLUS Muhammed Mc1ı3rif sır. Cezayir Sq. Tel: (218) (21) 48798-38236 TUNISIA· TUNUS Complexc El Mechıet Bou levaıd Quleı Haffouz 2 Erne Eıage Tun ıs Tel: (216) (1 ) 786473 - 787033 VI EN NA· VIYANA Opemgasse 3 1010 Wien Tel: (43) (1) 5862024 ZURICH·ZOR IH Tal 5ırasse 58 8001 Zurich Tel: Rez: (41) (1) 2252323 Tel: BS: (4 ı ) (1 ) 2252311

BÜROLAR

DOMESTIC OFFICES ADANA

Sıadyu m

Cad. No. 32 Tel: BS: (322) 4580867 Rez: (322) 4542393 - 4543538 4537247 - 4543143 ADIYAMAN (GSA ) I nandı Turi1.m ve Seyahat Acen rosı Atatürk Bulvan, Adiiye y.anı Rez: (4 16) 2161436-38-39 AFYON (GSA ) Gold Tu rizm ve

S<.'Ya haı Acenıası

Cumhuriyt1. Meyda nı Oıoga r gi~i. No.J Emi ıdag Tel: (272) 44 15194 - 4415044

AKSARAY (GSA ) I-Aksaray Turizm ve Seyaha ı Acenıası üse Karşısı Küıüphanc Sok. D/ 2 Tel: (382) 2132332 2-Aksaray Scyahaı Acenıası Zafer Malı . Devlet Hastanesi Ka rşı.s ı No: 1 Ortaköy Tel: (382) 3518462-3513471

ı

1 Information and Reseroation

GIRESUN (GSA) Oıem Turizm Tıc. ve San. Lıd . Şıi. (Cotanak Turizm Seyahat Acenıas ı) Aıaıürk Bulvan No:424/l Tel: (452)2124880

ANKARA

Aıatürk

Bulvan No: ı 25 Ka ı : 2, 3, 5. Tel: (3 ı2) 4192825 Rez: (312) 4192800 (IS llnes-hat) Şehir Ofısi-Town Office: Aıaı Ork Bulvan 231 KaV'd klıdere Tel: (312) 4687341 - 4687342 GSA: Çavuşoglu Turizm ve Seyahaı Acenıası, Ankara Cad. Çavuşogl u Sok. , Kat: 1 No: ı Şereflikoçhisar/Ankara Tel: (312) 6872383

Turizm ve Seyahat A ce nıası. lnônü Cad. No: 15/D

MERSIN

H ~im lşcan Cad. Tugıaş lşha nı No:73 Tel: (224) 22 11 167 - 2212838 Acenıası

Paşa

Turizm ve Seya haı Acen ıası Cad. VUayeı karşısı Tel: (436) 2128682-8~ 1 2123070 Fax: (436) 2128685 Isıasyon

ı. Kadıköy

PAMUKKALE (GSA ) Sud:ı Turizm ve Tıc. A.Ş . Kemalpaşa Mahallesi Kayserili Ah metpaşa Cad. Anafartatar Oıeli Tel: (286) 2123366-2172622

Cad. No: 27

Atatürk

Bu lv:ırı

Nu: 162

(GSA) BisOdet Tur Turizm ve Paz Lıd. Şıi (Argeus Turizm Seyahaı Acenıcsi) lstiklal Cad. No: 13 Ürgüp Tel: (384) 3414688-3415207

RIZE Ka1.dal Gamii Yanı Belediye Sosyal Hizmetler Binası Kat: ı

Tel: (464) 2130591 - 2130592 SAKARYA (GSA ) Sakarya Tur ve Seya ha ı Acenıası KudOs Cad. Birlik lşha nı Kaı : 3 No: 25 Ad:ıpazan Tel: (264) 2749688 SAMSUN

Kazım paşa Cad. No.11/ A Tel: BS: (362) 4313455- 43 15065 Rez: (362) 431826o

SIIRT (GSA ) BAT-AIR TRL ve Seyehaı Acenıesi Aydınlar Cad. Özel Idare lşhanı C Jllok 1. kaı , No: 101-102 Tel: (484) 22.\7574-2233069 SIVAS (GSA )

Sivas Turizm ve Seya hat Acentas ı ı~ta~ yon Cad.

Tel. (212) 1 1-t0022- 2.i

IZMIR

DALAMAN , MU~LA

30.Y ıl

Gaziosm:mp:ı:;.a

Bulvan No: 1 F llüyü k Eb Oıdi Alıı Tel: Rez: (2.l2l 4258280 BS: <2321 <JH-11220 <; 1i ne~- haı)

Tel: Rez: (252) 6925899 Tel: BS: (252) 6925499

DEN IZL I

l sıiklal Cad. No: 27/B Tel: (258) 2648661-264867 1 Tel: SM: (258) 264865 1 DIYARBAKlR lnönü cad. No: 8 Tel: (4 12) 22 12314 - 2226143 GSA: Gira l Seya haı Acenıa sı Tel: (412) 2213054-2235733

Cici Tur ve

~y:tha t Act.' nt a:,ı

O mıan Iş letınesi K.arşısı

Konya Cad. No. ; ;

TEKIRDA~ (GSA) TrJkya Turizm ve Seyahat Acenras ı Aı aıürk Bulvan Yı ldız Apı . No. 88/A Tel: (282) 2618438 - 2618439

KARS (GSA )

S ı nı r Turi zm

ve Seyahat Ace ntası Atatü rk C.ıd . No: 80

Şehiı tlhantar Cad. No: 26/D Tel: BS (424) 2183730 Rez: (424) 2181576- 218?-300

haı )

TRABZON Kemerkaya Mah. Meyd:ı n Tel: (462) 326643~34 UŞAK

KAYSER I S:ı h a bi ye

KIRŞEHIR

(GSA ) Tu rizm ve

ÇavuşogJ u

Seyahat A ce ntas ı Aıaı ürk C:ıd .

No: 7/2 Td: (386) 21211 72- 2121718

Bankası

No: 24

KONYA Alaaddin C:ıd. No. 22 Kaı J/ Jo6 Tt'!: (332) 25 12000-25 12032 1. (GSA) Vaıan Scya haı Acenıası Ank:ı rJ Cad. Ayvaz Pasa j ı No: 41 Ciha nix.jlli Tel: (332) 6732306- 6731367 2. (GSA) Orhangazi Yıldı z Seyahat Acenıası , Aı a ıü rk Gad. No. 10/ A. Kulu Tel: (332) 64 !6350- 6-116710

218190-ı

MU ~ LA

fL-"Iur Fetiye Turizm \'C

Seyahat ArentaM Kordon Pasaj ı 15150 48300 Tel: (252) 6142034-6142443 GAZIANTEP Aıa ıürk Bulvan No. 30/ B Tel: BS: (342) 2301563-64 Rez: (342) 230 1565-66

97

+

MARCH 199 6

Parkı Karşıs ı

(GSA )

Vatan Seyahat Acentası ı smetpaşa Cad. No: 85 K:ıt: 2

Mah. Yıldınm Cad. No. 1

Tel: (352) 2223858

ERZINCAN (GSA ) Polat Turizm ve Seyahat Acen tas ı Hükümeı Cad. 13 Tel: (446) 2 1 46-& ı

S KY LIFE MART

(GSA ) Kaliru Turizm ve Seya ha ı Tic. AŞ S:ırJyönü Cad. No: 74/ A Köprübaşı Tel: (4 14) 2153344 - 2154548

ŞANLIURFA

Tel: (338) 2120680

Tel: (474) 2123838 (4

Sitesi. No: 7-8

Tel: (346) 22 1ı 147-22 13687-2244624

KARAMAN (GSA )

ELAZI~

(GSA)

Muşovası

NEVŞEHIR

Kı zıl ıoprak

Tel: Reı: (252) 3735780-81

MUŞ

Saıış

Tel: (2 16) 337 1876-3371891 2. Harbiye Cumhuriye• Cad. No: 199/ 201 Tel: (21 2) 2250556 (6 Lines-haı) 3. Taksim Gezi Dükkanlan No: 10 Tel: (2 12) 2521106 (6 Lineslhat) B. Aksaray Sa ı ış MOdOrlOgQ Atıtürk Bulvan, GOipalas Apı . No: 162 Kaı: 6-2 Tel: (212) 518785()-5 119223 -5119243 511786o-5117978 Fax: (212) 511 92 77 Sa ıış Bürolan- Sales Offices ı. Sirkeci Hamidiye Cad. Dogubartk l şha nı No: 26 Tel: (2 12) 5221l888-5284261 2. Aks:ı" ı y

BURSA

lsıOdal Cad. 27. Sok. Çelebi lşhanı o: 7 Tel: (324) 2315232-2321278233010()-2330274

Cumhuriyeı

Bagda ı

BODRUM , M U ~ LA

FETH IVE (GSA ) ,

Tel: (326) 2157532 - 2157252

MüdO rlogo Cad. No. 199-201 Kaı: 3 Harbiye Rez: (2 12) 6636363 BS: (2 12) 2482631-24640 17-2471338 Saıış Büroları - Sales Ofllces

BATMAN (GSA) Baı-Air Turizm ve Seya haı Acenıası, Diyarbakır Cad. Illihan Oıeli altı No:75 Baıman Tel: (488) 2146o73

Ran ı Tt'Si~k· ri

MARMARIS Aıatürk Cad. 'o: 50-B Tel: (252) 4123751-4123752

ISTANBUL A. Istanbul

Anıaıya/Haıay

Tel: (442l

Anıakya-Haıay

ISKENDERUN 11A TOUR Seyelıat Acenıası Mareşal Fevzi Çakmak Cad KOise Dökkanlan No: 5 Tel: (326) 6138383-6ı34495 Fax: (326) 6ı34294

Tel: (326) 214 9497-2ı6 Ol SO

ERZURUM SO. Yıl Cad. Emlak

Kanallıoyu Cad. No: 10 Orduevi Karşıs ı Tel: (422) 321192()-3211922-3214053

Anı-Tur, Anıakya

ANTAKYA (GSA) Ant-Tur Turizm ve Seyahat Acentesi lnönü Cad. Rana Apı. 15/ D

ÇANAKKALE (GSA ) Sud:ı Turizm ve Tic. A. Ş. Kemalpaşa Mah. Kayserili Alunet Cad. Anafartalar Oıe li Tel: (286) 2123366/ 2172622

MALATYA

HATAY(GSA)

ANTALYA Cumhuriyet cad. Ozel ld:ırelşhanı Altı Tel: SM: (242) 243438()-81 Rez: (242) 2434383(Pbx) 4 lines- haı 24 ı 2830 BS: (242) 2434383-87 GSA: Pamfılya Turizm Hasıane Cad. Şöhretler Siıcsi 122 Sok. 21/B Kemer Tel: (242) 8144719 - 8144720 GSA: Pamfdya Turizm Camii Sok. No: ı 1/3 Side Tel: (242) 753 1345 GSA: Pamfilya Turizm Key ku baı Cad. No: 67/A (Ç inıen Oıel i ya nı) Alanya Tel: (242) 5132466 - 5131585

ÇORUM (GSA ) Çavuşoglu Turizm ve S<.'Yeha ı Gazi Cad. No: 22 Kaı : 3 Tel: (364) 2243928

KUtADASI (GSA), AYDIN Osman Turizm Tıcaret AŞ lnönü Bulvan No: 18/A Tel: (256) 6144205- 6149382

Tel: (276) 2152033 - 2125 129 VAN

Enver Perihanoglu I ş ı\krk\.'Z i

Cad. 10: ı 96 Tel: (432) 2161019- 216124 ı

CumhuriyL-1

YOZGAT (GSA ) Çavuşoglu Turizm ve Seye ha ı üse Cad. No: 16 Tonos Apı. Yozga ı

Tel: (354) 2129193 - 21 23946 REZ: Rezervasyon/Reservaıion S M : Sa ı ış MOdOrü/Sales Manager GSA: Genel Saıış Acen ıası Generdi S:ı les Ageney BS : l!i l eı Saıış/ Tı ckeı Sales

Aremas ı


)

C>

~

o

c;!>

1; 6500 000

/l Karpathas

"dl)

200Km

B

L

A

/(

~

A

R

K

'-...../.~alta

ıd

c

Sevastopol

A

­

D

s E" IV

/ <:

4

O E"

E"

C E R IV

Novoru:;:;ıp"

4t

o -s> E"

...... j··-


UÇUŞ BILGILERI

Fligbt Information MESAFELER FLIGHT D I STANC E S

!stan bul'dan !From !stanbul

o<') i"

~

'""~

~ -!:

~~ ·- ~

~~

ALMATY ALA

<( o <( <( z<( o<(

o:: en N en enzx< :ı; :ı en> uı-~f-~ :ı .ı: g:.e:: l: vı vı vı

2~2 < .J;2aı >

Z < Z <O cı:< U)of-f->

lll'<tiO aı 10 - 10 O> C\110 - lll i" lO lll<'! iö aı C\1 '<t

N~f-en

>< cı: .J en :1: l;LIJ.J aı >- <( <( :ıt-:ı c en cı: cı: z aı <( ~ Lll :ı~ z cı: vıvı NN<- Ct>- <( cı:.ı:t-l: LıJ\!l!!l.!::! ;2;2 l: o:: cı

Lıl a. -

§

E' ~ ~

'<t'<ti"IOC\IIOIIllll

~

LYON LYS

1984

MA DRID MAD

27 14

16 8 7

AMSTER D A M AMS

2209

1373

M ILAN O/M ILAN LIN

1670

1038

ASB 2555

1588

MOSKOVAIMOSCOW MOW

1755

10 91

555

345

MÜNIH/MUNICH MUC

1569

9 75

2586

1607

N EW YORK NYC

8059

5009 1117

1783

1108

N ICE NCE

1797

"7316

4647

NUREMBERG NUE

1677

1042

BASEL BSL

1841

1144

OSAKA KIX

9186

5709

BERLIN SXF

1731

1076

PAR IS/ORLY ORY

224 0

13 9 2

988

6 14

RIYAD /RIYAD H RUH

2 4 57

1527

2167

1347

BAKÜ BAK BANGKOK BKK

B RÜKSEUBRUSSELS BRU BÜKREŞ/BUCHAR EST BUH

ROMA( ROM E/

455

2 83

137 1

852

191 3

1 189

SINGA PURIS IN GAPORE SIN 865 8

5381

CIDDEIJEDDAH .JED

2376

1477

SOFYAISOFIA SOF

DUBAI DXB

3006

1868

STOKHOLM/

DÜSSELD ORF DUS

2 0 39

1267

FRAN KFURT FRA

1863

1 158

HAM B URG HAM

1989

1236

HANNOVER HA..J

1939

1205

KAHIREICAI RO CAl

1229

764

KARAÇI/KARACHI KHI

3 9 57

2459

CENEVRE/GENEV A GVA

FIUMICINO FCO

2010

488

303

STOCKHOLM ARN

2195

1364

STR ASBOURG SXB

1865

1 159

STUTTGART STR

1762

1095

ŞAM/ DAMASCUS

KOPENHAG/ 1249

1081

672

TAHRAN/TE HRA N THR

2043

1270

TAŞKENT TAS

3408

2 1 18

TELAVIV TLV

1128

701

933

504

9 260

5755

1670

1038

DAM

TI R AN TIA

K IEV IEV

1056

656

KÖLN/COLOGNE CGN

1995

1240

T U NUSITUN U S ı A

KUVEYT KWI

2171

1349

VIYANA/VıENN A VIE

1253

779

766

476

ZÜ RIH/ZU R ıC H ZRH

1763

1096

LEFKO ŞA

ı:

1233

754 18 6 9

COPENHAGEN CPH

ö~~gıgııııoııı

1552

1213

B EYRUT/B EI RU T BEY

~ ..., z z

Mil

2497

3007

BAHRA IN BAH

E! >< ~~~

Km L ONDRA/LONDON LHR

ABU D ABI/AB U D H AB I AUH

ATINAIATHENS ATH

~

Mil 2534

AMMAN AMM

AŞKABAT/ASHK H A B AD

1'-i"<'l'<t o o - · r~1illilı:l w{;;ıı!g

Km 4077

ECN

TOKYO NRT TUN

-.: ~

~

THY UÇAK TIPLERI YE ÖZELLIKLERI

'E'

t

t.JzN.C

~

u

TYP E

AND CONFIGURATION OF TH Y AIRCRAFT

o::

<.ı:<><z cı: I!Jı.ıı

o aıaıc ~ z < <zl: < Lll <

E!

Z<l:cı:.!::!cı:N~

~

8727·200F 8737-400 8737·500 A31(}304

A 31(}203

A340-311

RJ-100

142000

257000

44225

2BB

99

CARGO

.ı::J.ı::ı::Jaıou

~

~~~8~~:H! .ı:.ı: aıaıooı.ııı.ıı

~

AZAMI KALKI Ş AiliRUill Ma:cT<Wcy}"Wetgbt(fW

68038

60702

153000

150

117

210

16140

16140

48872

2)(23500

2X20000 2X52000

86408

KOLTUK ADEDI

- o f6 -aı<'!IO o i"<'lC\1 lfl 1--

N ~ cı: Lll (!) a.

I

(j

(/)

:i

u

Lı..

>-

w ~

1--

0::

1--

-~

(/)o :ı

I

(j

:J

Lı..

u>-

.J

I 1--

1

w

ıı:: lıl

lıl

lı.

cı: U) lıl

:E

s

.ı:ı ~

~

~ ~ ~

..,:ı s"

· ..!::)

YAKIT KAPASITEsi fUll Cqıaclly(fW

&ıgmtlbrıDI

225

44000

108 365

9 362

24500

3X15500

~~-ı2ı~ııı~nıgı

i"<'l~-ıtıN'<t'<tO

N

~ :1: t ~.Jzu.J c <aı .ı:>< ı.ıı oN cı:

o en <

2X4BOOO

4X31200

4X7000

LB

LB

LB

LB

LB

LB

LB

3350

3 865

8 100

6480

l l 952

2259

3450

37000

37000

41000

41 100

41000

31000

42000

856

856

900

900

945

820

900

698

698

860

860

890

720

862

7500

4460

21 880

25000

41409

3800

22952

7

7

3

10

3

<( <(

.., ı:

Seııtin,ı~·

MOTORGÜCÜ

cı:~~s en::ıı;uı

E' o ~:ı ffi~~~~;;;ı:~ (/)

.....

10 mN

z :ı f- O Q:~Zo ~ ::JN cı: Z < ı.ıı :ı~cı:uı:5uıaı > NN->l:<Z :ı;;

z

I 1--

-r- 00 ~C\1 Ni"

aı aı

.J

z -

ı.ıı < ~z o ~ < .ı:>-z::ıı: <-<

<([t_J<(::J~:f.Jaı

~~~~~~:5~~ OZZ<O<<LıJC <<<aıaıu-coo

AZAMI MENZIL Maximllllll/ang<'(/(m)

AZAMI UÇUŞ TAVANI MaıdmumA/titudtlm

AZAMI SÜRAT ,lftuimu/11 SfJtwJ (Kô)

NORMAL SEYIR SORATI llomıal Crul5tSfJtw/ (KIIVbr)

KARGO KAPASITESI Oıiııo~(K.!)

UÇAKADEDI

28

Nıımbtr ı{ l'faı,.

99

SKYLIFE MART

+

MARCH

1996

2


S

E

A

MALDIV ES ISLt-NDS

:

Nı MMı4 Amırent~

SEYCHELLES

ı

~Jd•br• b .

ls

ı

.

•'

• : ., (1

.

~

c

o

0

c.,; 1.~(S.ydtJ ~

Ferquh•rl•. (Seydt.J

~ 60'

lll'

D

-f

i


Simulw

ı

~

Sumtıu

.

• Ogu•w•r• ls .

P

c

A

0H•hs/

c

F

D "-ııtnl•. 0 tVok•nolsl

[

-

c NORTHERN

0

o P~•n

...

~

MARlANA ISLANDS

S E A

,..

."''"" .

OkinoTori(J~

PH/LIPPINE

A

E

-

Guguotn

·~o~ , SIItplln

~

~ .. ~. ı;g.,.,

,..,,

NlcoNr/s.o

Yop

,.,,..1,. Ç

I

B

r

o

1

i

n

e

1s

IUSAJ

FEOERATED STATES OF MIC ONES

A

A

N

N 1~00 IC ıiCIIIIIIfB IOOOMııu

"Christmesl.

TIMOR

fAuıul

lll'

ı

~D'

SEA


" Spitzbergen

Gr l?l nland (Osnmsrk)

Kalaal/it

Nuna·a t

BARE NC MORE

-1 t U I(I s•

ı

ı

...

- ---- -.. -

~ +ıipirllago

....

de Col6n

( G•I4pegosls) (l r::u.J

~--

<{

OF GUINEA

t

Z I M~ABWE

PACIFIC

t

OCEAN

~

\+-

t <t. +

J

1 ~

l

F•lkt.nd ls. (t.ı.s M~tlrıfiMI

..,_'t>j'> ,..

...

, -.... ..... 90'

+

lll'

60'

50'

40'

:ıl'

O'

w

40'


OYUNLAR 1 PUZZLES Hob;!d1n ~

::t· f

l l•t;~ :~~~1~

[Bir tür pide ~ . Patateı

[Rı•mdtij ııir ı

-""'

ı

Kenar

ı.

'

ı.-

Ikaz ıtmek Omuzluk

.....

, Ögutücü diı Hercanada

Bi~:!"

Uzüm men ı.bitki jöhret

Rabıta, b ağ

'

eki ~

Bir ıoru ' Bir yazanmız

Bir re uamı mıı

~ '

'

!~,

IDomla haıııhlı ~n!z . te nesı nın ten dönmesi

.....

'

~

.,

'

sü~ü kayık

.

'

'

.....

'

~

' Hakıat

Büyük bir

Ufak bal tekneıi

~ğa1

Ar2oda eırar Eıki dilde deri nlikler

~'

Tabut

balık

~

T

Püıkünü

'

ıekne

Bir

Kayak Güzel ıanat

~

'

'

Ender,

'

r:.~~~~

Valf

ıeyrek

~

Temizlik, ~ ıaflık

Yilayet

'

ı.-

u~~raıı ı..

köle

Yelkenli bir ~

lı kın u vermı

üzme

Bir gıda

~

madd eıi

'

~ l~fı

~'

[Rütbeıiz aıke

ropek Menzil

Kendini beğenmiı.

sevimsiz

verme~

'

löıcük

Görr~?la ~

-

Kadın

[Düzen

Bir no ıa ~ Telli bir çalgı

deri

T:~·;:,•

[Yanardağ ağzı

'

~

'

~

Yüce, yükıek

Dikilitaı

--r

patiıka

oara

.....

yakala- ~ ma a racı lcar

!Bir ıoru ıözü ~ Bir tür

lık~~~ilde

Anlam

Bir baf!aç ~ Kuruotu

Balık

[Pamuk kozaıı

Yumuıak

'

' B~;~~

-

Çekirdeksiz üzüm

ıiyah

'

ı.-

Kalnıı düdük

'

.....

jTop~ _ yapılan hafif ıuruı

Devinimsiz 1

lon ~~~ta, ~ 11

kazanılan

dilde ~ dudak 1 Ann yaıruılı-

~

Tu~J:!,~ir

'

'

Bayın~ırlık

.....

Bir noıa ~ Denizin

'

~

'

b irııvı

Ilave

E ıki

kanlanmaıı

Etere benzer ~

~

Kaliteli bir kahıe cinıi

Birnota

~'

Derinin

-

luıarn yai r"

~

'

. gemiıi Bir andlop

Piyangoda

Bir ay adı Bir meyve

1'

ıimgeıi

'

'

ıüıü

Kalıiyumun

'

[Mantar meıeı ı..

1

~"'!"" -

~-

-

Habeı ıoyluıı ı..

1

-

/'#'. Çözümler 108

105

SKYLIFE MART

+

MARCH

1 996

c...


OYUNLAR 1 PUZZLES

CROSSWORDS ACROSS

DOWN

ı.

ı. Subject 2. Fo/d 3. Cl ub entertainment 4. Cut 5. Po/ar region 6. Enticer ı2. lncentive ı4. Epoch ı5. Short extract ı6. Unwe/1

Journey 4. Royal house of Scotland 7. Forsake 8. Heap 9. A dupe ıo. Cutdown 11. One of the 'Heavenly Twins' ı3. Repentance ı5. Extract ı7. Christian minister ı8. Brace 20. Annul 23. Fate 24. Brought up 25. Stoop 26. Enlist 27. fie up 28. Besides

ı7./magine ı9.

Senior member Lofty, exalted 22. Shelf 2ı.

Solutions ,_ 108 '-

BR i

SATRAN _ CHESS

~···

~AB

8

Beyaz oynar ve dört hamlede mat eder.

7

6 5

"~64 AR865

White to play and

4

Güney'den 4

• v42 + AR62 ... AR52

mate in four moves.

+ V984

3

t3 B

D

G

... 109

pik oynuyorsunuz. Batı ,

10 9 7 " D 10 9 + 10 7 3

As ve Rua

... D8 7

oynuyor.

~V

~RD832

a

b

c

d

e

g

h

S olutlons (. . . 108

... v 6

Çözümler ,_

4 3

108 l-

Briç sorusu Istanbul Briç Merkezi tarafından hazırlanmıştır. Tel : (0216) 358 80 61

Satranç sorusu Istanbul Satranç Derneği tarafından hazırlanmıştır.

Chess problem set by Istanbul Chess Society. Tel: (02ı2) 244 27 35

FIND THE

IDENTICAL PAIR c

Kelebekleri n ikisi birbirinin aynısıdır. Bunları

bulabilir misiniz? Which two

E

butterflies are

F

identical?

Cözümler

Soluttons (. . . 108

106

SKYLIFE MART

ufak kör Nasıl devam edersiniz?

" 73 + D5

Çözümler

körünü çekip,

+

MARCH

1996


VILLALARD

ISI VE ISITMADA ÇÖZÜM

ÜŞÜK MALIYET, SÜREKLI IŞ GÜCÜ

SANAYIDE

OTELDE, TATIL KÖ

. . . . . . . ARTAN KAZANÇ

SPOR TESISLERINDE

EN DOGRU YATIRIM

Z IRAATTE

ÜRÜNDE BEREKET

HASTANELERDE .

GLIKLI SISTEM

Demirören Dökmegaz, Kesintisiz, k1s1nt1slz sürekli "enerji" kaynağ 1 n1z. Demirören Dökrnegaz'la villalarda, taplukonutlarda, her türlü işletmede veya LPG kullamlan her yerde konfor ve ekonomi vardır. Çünkü; 500 kg' dan 5000 kg'a kadar, "Yeraltı ve Yerüstü LPG Tanklarından " birine bile sahip olursanız:

J...

t 1

Yurt çapındaki 23 dolu m tesisi ne, 2800'ün üzerinde ana bayiiye 1SS tırdan oluşan nakliye fılosuna o 19 000 ton stoklama kapasitesine o 34 yı l a dayanan deneyimle, D emirören uluslararası kalite standartlarına o Türkiye'nin her köşesine uzanan kesintisiz ik mal garantisine o LPG tank ve tes i satın ın anahtar tes limini de içeren hizmet anlayı ş ın a o Projede süpervizyonda kontrolde uzmanlaşmış bir teknik kadronun size su n acag ı ücretsiz hizmetlere sahip ol acaks ı n ı z. Çünkü; pratik, güvenli, ekonomik, ekoloj ik D emirören D ökmegaz'da herşey, sizin ra h atınız ve güveniniz için o o

Daha ıenlt bil&l ic;:in Genel MUdüriUJO'rnüz.e, yurt çapındaki 23 dolum tesisimize veya size en yakın Demirören Bayline batvur.ı.bilirsl nlz. G e ne l MUdUriUk: (01 11) 2S4 Ol 1S - 15 .. 42 9l LPG G rubu Oolum T esisi: Adına Tesisi, Tel: (0322) 332 80 96197 • Aliap Tesisi, Tel: (0232) 616 )0 83/84-616 ll 42 • Aniura Tesisi, Tel: (0312) 818 6 1 29/31 • Ankara Bölge. Tel: (0312) ·HI 58 80/81 -441 58 85/86 Antalya Tesisi, Tel: (0242) -421 32 18 - 421 33 07 • Aydın Tesisi, Tel: (0256) 212 19 57-22562 2 1 · Bursa Tesisi, Tel: (0221) 261 00 89 • 261 04 79 • Devrdc T~lsl, Tel: (0372) 53173 39-532 71 56 • Diy;ı~lor T~isi, Tel: (Oo41l) 316 ll 00 · lll 57 10 • Eski'ehir THisl, Tel: (0222) 411 24 S9 • 411 H 76 • Guiantep Tesisi, Tel: (0341) 328 Ol 901'91 • l'ıkkent Tesisi, Tel: (0132) 436 ll 91 • 436 ll Sl o K.ırıhn.m;ıınm;;u~l Tesisi, Tel: (03+4) llS S4 Ol • Kart.ıtıl Tesisi, Tel: (0116) 353 ll 33 - 353 4166 • Kayseri Tesisi, Tel: (0351) 385 ll SS (3 hat) · Kınllile Tesisi, Tel: (0318) 266 90 19n.0121 · Konya T~ lsl , Tel: (0332) 171 ll 15116 • Mers in Tesisi , Tel : (0324) lll 47 Ol/04 • Samsun Tesisi . Tel : (0362) lS6 19 41 / 41 • Sivu Tesisi. Tel: (0346) lll ll Ol · 123 49 61 • Vakfıkebir Tesisi, Tel: (0461) 841 41 64/6S • Yanmca Tesisi (1), Tel: (0261) Sl7 22 41 · Sl7 lO 40 o Yanma Tesisi (l). Tel: (0262) Sl7 27 79 • Sl7 14 38

LIKIDGAZ

GÜNEŞGAZ

)J t&tli.'(IYl(

DEMiRÖREN L P G "Gü ve nliğinizd e n

G RUBU

ve konforunuzdan sorumlu"


INFOR MATION

ÇÖZÜMLER / C

Sayın Yolcularımız Uçuş

emniyeti için; inişte,

kalkışta

veya "Kemerlerinizi

Bağlayınız" ikaz ışıkları ya-

narken; walkman, elektronik oyunlar, laptop kompüter ve benzeri elektronik cihaziar ın kullanılması yasaktır .

Ladies and Gentlemen For safety reasons, it is forbidden to use any electronical/y operated device such as walkmans, e/ectronic entertainment devices and

SOLUTIONS

W O R O S ACROSS: 1. Trip, 4. Stuart, 7. Leave, 8 . Pile, 9 . Victim, 10. Axe, 11. Castor, 13. Regret, 15. Elicit, 17. Pastor, 18. Couple, 20. Cancel, 23. Lot, 24. Reared, 25. Bend, 26. Enrol, 27. Tether, 28. Else. DOWN: 1. Topic, 2. Pleat, 3. Cabaret, 4. Sever, 5. Antarctic, 6. Tempter, 12. Stimulant, 14. Era, 15. Excerpt, 16. lll, 17. Picture, 19. E/der, 21. Noble, 22. Ledge. R O

S S

S A T R A N

Ç

1

C H E S S

1. A f3, e4 2 . A h4, h2 3 . A g6, h=V 4 . K f4 +M AT ilk hamle kesind ir. Siyah ı n diğer hamlelerinde çözümler okuyucuya bırakılmıı;;tır.

taptop computers, during take-off, tanding or when the "fasten seat beit" sign is on.

1. N f3, e4 2. N h4, h2 3 . N g6, h=Q 4 . Cf4 + MATE

Sayın Yolcularımız

The first move has no alternative. Other black moves are left up to the reader.

Tüm uçuş boyunca, compact

1 Ç

disc player, radyo ve televiz-

B

yon alıcıları ile taşınabilir te-

Üçüncü köre çakı n ve As, Rua , Dam pi ki çekin. Doğu'da pik

lefonlar ve telsiz cihazları ,

Va le sarkar. Trefl Da m' ın ı n düı;;me olasılığı nı düşünerek As ve

yolcular tarafından kesinlikle kullanılamaz .

R

Rua trefl çekin. Dam düı;;müyor. Karo Dam'ı, sonra karo As

ve Rua'

yı çekin , elden bir trefl atın. Şimdi Dam trefl

Vale rakipte. Ancak yerden son karoyu

Ladies and Gentlemen During the entire flight, the operation of compact di sc players, radio and TV recivers, portab/e phones and walkie ta/kies is etrictly prohibited.

çakarsa t refl Va le' yi atın, baş l arsa çak ın. Böylece iki trefl +üç ka ro ve engel olunamayan beı;; koz lövesi ile topla m 10 el alarak

kontratı

yapabilirsiniz.

FINO THE IOENTICAL PAIR BENZERLERi BULUN B ve E 1 B and E

Sayın Yolcularımız

Tüm uçu~ boyunca, lütfen pipo, puro ve sigarilla içmeyiniz.

Please refrain from emoking pipee and cigare during the entire f/ight .

Değerli Yolcularımız, Oturduğunuz koltuklar ba~ta olmak

üzere yolcu ka bininde kar~ı la~tığ ı­ uçak ile ilgili her türlü sorununuzu, sizden sonraki yolcu la rımızın da ya~amaması için lütfen kabin memuruna iletiniz. nız

Dear Passen9ers, Please inform the cabin staff about any problem you encounter during your flight, whether it concerns your seat or any other part of the aircraft ca bin, so that passengers on subsequent flights do not suffer simi/ar inconvenience. 108

S K Y LIFE M A RT

ve pik

oynad ı ğınızda , Doğu

+

MARC H

1996


YENi BiR SEZONA YELKEN AÇlYORUZ .···....····....····....····....····...........~

A ltımı z da masmavi bir d e ni z, i."ıstl'ımi."ızde pınl pırıl bir gôbyi."ızi."ı, çevremizde çam omıanlannın n efi s lwbusu ... 9 suit, 159 vJia, 252 oda ve iş di.:ınyasına açıh 7 ayrı salonumuzia yen i bir sezona yelJ;wn açıyoruz. m~yazm ilh ışıhlan odalara çi çel~ lw lwlanyla birlil~te doluyor. Mavi Yolculuk yeşilin lı er tonuy la birlihte ba ş lıyor Mares'te ... ~ Koç

Deneyimli, gtJeryüzlü, "tanıd.ıh" person el size lıizm.ete lıazır . Her yöni.iyle , lıer gi.inüyle ... Mares, tatil di."ışlerinizin tam ortasında Jh honul~­ lannı bel~Jiyor coşlwy!a, lıeyecanla.

t " \@ ) DlVAN HOTELS "><"

MA RES ,MARMARiS

Pamucak Mcvkii 48700 Marmaris Tel : (02 52) 4 ı 2 36 ı 7 pbx . (0252) 455 22 00 pbx . Faks : (0252) 4 ı 2 ı 2 14 (0252) -ı55 22 Oı

·(;;.,o

"y"


THY VIDEO PROGRA MI 1

NAT IONAL LAMPOON 'S SENIOR TR IP

NOW' A ND THEN OYUNCUlAR 1 CAST

Matt Frewer, Tommy Chong, Jeremy Renner, Rob Moore

Christina Ricci, Thora Birch, Gaby Hoffmann, Asle igh Aston Moore , Melanie Griffith, Rosie O'Donnell, Demi Moore, Rita Wilson

YÖNETMEN 1 DIRECTOR

YÖNETMEN 1 DIRECTOR

Kelly Makin

Tim Sullivan

OYUNCUlAR 1 CAST

İngilizce

Türkçe

Kana l ı 1 English Channel 1 1 Turkish Subtitles.

a l tyazı

Bir g ru p lise so n s ını f ögrencisi, o kul saatleri içinde parti düzenledikleri için ceza l andırılırlar. Verilen ceza, Amerika Birleşik Devletle ri Başkanına mektu p yazmakt ı r. Mektu pla rın a rdından ögrencile r Beyaz Saray'a davet ed ilirler. Ancak ögrencilerin içlerindeki bitmek tüke nrnek bilmeyen parti ateş i , Washington gezisin i de bi r eg le n ceye

Ingilizce Kanal ı 1 English Channe/1 Tükçe a l tyaz ı 1 Turkish Subtitles. ız yaşlarında

iken birbirlerine verd ikleri bir söz geregince, y ıllar sonra biraraya gelen dört genç ka dının h aya tlarını degiştiren ı 970 yaz ın a

geri

dönüşler i nin

öyküsü .

A nostalgic and funny portrait of how one summer set in matian the adult lives offour remarkable women from Shelby, Indiana.

Profesyonel bir stıikastçi o la n Robert Rath , mesleginde bir numaradır. Ya şa dıgı hayattan kurtu lmaya ça lış ırk e n , bu defa seçilen hedefin ke ndisi oldugunu anlar. Karş ı s ın da­ ki raki p Miguel Bain isimli ac ım as ız bir katildir ve niyeti Rath 'in yerini alabilmektir. tki adamın h aya tl a rı , çeş itl i gizli bilgile rin h ı rs ızlıgın ı yap a n g ü ze l Electra ' y ı yoke tmeye gönderildiklerinde k es i ş ir.

Robert Rath, a prof essional bitman who, despite his stature as the best in his bissines, has g rown disillusioned about his work and his life. But as he contemplates a way out of th e shadowy world he inhabits. Rath is shocked to discover that he himself is the targel of assassination. A ruthless, ambitious young killer named Miguel Bain w h o wants to become the number one

dönü ştü rür.

National Lampoon 's Senior Trip is the outrageous story of a group of hell-raising high school seniors on an unlikely trip to the White House. In the tradition of Animal House, the p arty mad co-ends are determined to throw the craziest bash ever as their fina! fling bejare graduation .

ASSASSIN S OYUNCUlAR 1 CAST

Sylvester Stallone, Anton io Banderas, julianne Moore YÖNETMEN 1 DIRECTOR

Richard Do nne r Ingili zce Kanal ı 1 English Channel 1 Türkçe altyazı 1 Turkish Subtitles. 110

SKYLI FE MART

+

MARCH

1 996

assassin and knows he must remove Rath to do so. The two men 's lives and careers intersect when both of them are sent to eliminale Electra, a beautiful "information assassin ,. -an electronic surveillance expert who passesses valuable seere/s on a computer disk. Rath and Elec/ra team up to make a break f or freedom- but they have to get pas/ Bain first .


NINE MON T HS OYUNCULAR 1 CAST

Hugh Grant, Tom Arnold, Julianne Moore , Jeff Goldblum, Robin Williams

YÖNETMENI DIRECTOR Chris Columbus Ingilizce Kanal ı 1 English Channe/1 Türkçe a l tyazı 1 Turkish Subtitles. Samue l Faulkner'ın eşiy l e b irl ikte sürd ürdü g ü romantik h aya tı , hi ç beklemedigi bir zamanda baba olacag ı haberiyle tersine döner. Babalı ­ gm gerektirdigi sorumluluklar Faulkner'in yaşamında k ayg ı dolu degiş iklik l e r yara tır . Aslında bütün bu kaygıların gerisi nde, son derece yaramaz bir çoc uk l arı olan dostl arı ve Fau lkner'in bekar bir arkadaş ının ilginç tavsiyeleri vardı r.

couple, their unruly ebi/dren, and the confusing advice he gets from his perpetually single artis/s friend.

John Travolta, Gene Hackman , Rene Russo, Danny DeVito

even of the B-movie serearners that Harry churns out. Instead oj breaking I-Iarry 's legs, Chili pitches him an idea that could be the break of his career. Chili soan discovers that loansharking ıvas the perfect Iraining ground for making movies ... though you have to be ruthless to make it in Hollywood.

YÖNETMENI DIRECTOR

GOLDEN EYE

Barry Sonne nfe ld

OYUNCUlAR 1 CAST

GET SHORTY OYUNCUlAR 1 CAST

İngilizce

Türkçe

ı 1 English Channel 1 1 Turkish Subtitles.

Kanal

altyazı

Chili Palmer, film proclüktörü o lan Harry Zirnın'den bir kumar borcunu tahsil etmek için Los Angeles'a gelir. Chili , tutkulu bir sinema izleyicisidir ve Harry'nin " bacaklarını kır­ mak" yerine o na parlak bir ö nericle bu lunur. Chili'ye göre, tah s il clarl ık , Ho ll ywood 'd a çok p ara getirecek film ierin yapı l a b il eceg i bir a l a ndır.

Pierce Brosnann, Sean Bean, Izabella Scoruptio, Famke Janssen YÖNETMEN 1 DIRECTOR

Martin Campbel l İngilizce Kanal ı 1 English Channel 1 Japonca Kanal 2 1 japanese Channel 2 Türkçe altyaz ı 1 Turkish Subtitles.

Golden Eye

._,.., .

Get Shorty

Ian Flem ing' in James Bond 'u geri döndü! Golde n Eye, bugünün eleğişe n dünyasında, eski düşmanları ye ni dostlar, eski dostları da ö lümcü l düşman l ar yapan po litik oyunlar a ras ınd a geçiyor.

Samuel Faulkner's ideal romance with Rebecca is turned upside-down when he unexpectedly learns he 's going to be a dad. His life becomes a comic ordeal as he undergoes the trials and tribulations of impending fatherhood. His fears mount due to his encounters ıuithan overbearing

In I-Iollyıvood, everybody wants ... bul the ıvay they get can be outrageous. Chili Palmer is a Miami loan shark ıvho 's sent to Los Angeles to collect on a gambling debi from film producer Harry Zimm. Harry 's luck may have changed though; Chil i is a avid movie Jan 111

SKYLIFE MART

+

MARCH

1996

lan Fleming 's james Bond is back, as the most successjul film fran ch ise in history once again explodes onto the big screen. "Golden Eye " is set against the backdrop of today's shifting world, ıvith sıviftly changing political patterns turning old opponents into new friends .. . and old allies into deadly enemies.


(j) Q)

c: ......

g- .

.

(\)

'ğı

:::l

"'

o

""-,:

(/l

......

'&

Q)

~

:::l

~-

Il. Abdülhamicl döneminele (1876-1909) selamlı k a l aylarıncl a, bayramlarcla, cülus yı l dönü­ mü törenlerincle , öze l ün i forma ları ve silah ları ile elikkati çeken ve resmi geçitiere katı l an birlikler vardı. M ızraklı Süvari Al ayı , Ertuğru l Alayı , Zuhaf Alayı bunlar-

"E..,

During the reign of Sullan Abdü lhamid (1876-1909) numerous Ollaman regiments wearing dislinclive unijorms and carryiııg eliverse parade weapoııs particıpated in ceremonial processions on such occasions as religious festivals and anniversaries of the monarch 's succession. They included the Lancers Regiment, the Ertugrul Regimenl and the Zuhaf Regiment. The Zuhaf Regiment go l this curious name from the Zwawa, a Berher /ribe in Nortb Africa, from anıongst whom the French recruited their North African infantry c01ps known as Zouave, alsa derived from the same word. In Ollaman Turkey this reginıenl formed of young Arab soleliers was eslablished under Abdülhamid II in 1892 Cansisiing of two ballalions, one wearing the fez and the other the turhan, the Zuhaf Regiment was intended lo demonstrate the loyally of Turkey 's Arab subjecls to the Ollaman slale and the sultan. 7be turbaned Zııhaf battalion wore hlue jackets and waistcoats with red braid decoraling the chesl and co/lar, baggy red trousers, white shirt and a blue turhan wound araund a red fez. 7bis postcard taken ~Y the pa!ace photographers, the Abdullah Brolhers, was used to convey greetiııgs to recipients in the provınces on religious holidays.

THE ZUHAF REGIMENT

cla nclı.

Zuhaf Alayı , bu ilginç adın ı , Kuzey Afrika'daki bir Serben kabilesi olan "Zwawa"clan a l mıştı. Fransızlar, Afrika'da o luşturdukları ordunun yerli piyadelerine "Zouaves" a dını verdikleri gibi , Il. Abclülhamicl de Osman lı uyruğu Arap gençlerinelen o luşan bu birliğe "Zuhaf'' ı uygun gömı ü ştü. 1892'e kurulan ve "Fesli" ve " Sarıklı " olmak üzere iki taburu bulunan Zu haf Piyade Alayı, sözde Osma nlı sınırl a rı içindeki Arap l arın devlete ve padişaha bağlı lıkl a rının ca nlı bir kanıtıyclı. Türk subayla rın komu tasındaki Zuhaf Al ay ı , İ sta nbul 'da olup baş­ ka kentlerele bu isimele birlik yoktu. Askeri hiçbir işlevi bulunmayan bu tören birliğinin ·'Sarıklı " sın ı fın dakiler, göğsü ve yaka l arı kırmızı kaytanlarla i şli mavi çepken ve yelek, kımıızı porur, beyaz getr ile kırmızı fes üzerine dalanmış mavi sarıktan ibaret üniformaları , omuzlarına astıkları tüfenkleri ile dikkati çekmekteydiler. Saray fotoğrafçısı Abdullah 13iraclerler'in bu kartpostlı da bayramlarda taşraya gönclerilircli.

112

SKYLIFE MART

+

MARCH

1996


~

(}sk; !T8buı6td

'Beykoz Konakları'nda ... _JI~ İçinizden

yemyeş il d ogası,

kimb il ir

Gelin siz de

k aç kez "Nerde o eski

t ertemiz h a vas ı iç i n d e,

Şe h r -i İstanbul"

seçkin bir kültürün

di ye

dü şün mü şsünüz dür.

Bu

şehr in

yaşana n

ifad esi n i Beykoz

rüya g i bi

İ s t anb u l ,

Beykoz en

Çünkü o eski

sun u yor.

Beykoz

Konakları ' nd a

yen id en

ve

hayat bulu yor

şim di .

ü ze r e, üç

Yüzlerce

y ıllık

Saip Mo ll a

Beykoz

şimdi

P aşa

planlanan size

çözüm l er i Şe hn az,

Segah

fark lı

~

BEYKOZ

tipt e k i

KO 'AKL A RI

Konaklar ı ,

TEl' E l; 1.: l l ll l l

h eyecanla

sakin l erini bekliyor.

K or u su' nun

ll

Beykoz

Tan ı tı m Of ı s i:

Konakları ' nın

bu günkü

ih avent o l mak

Beykoz

canlandıran

sakinlerinden olun .

Konakları,

çagdaş

Şehr - i İstanb ul ha ya tını

ye niden

Konak l arı.

dü şünü l e r ek

tarzı

hatıra mı ar tık ?

Hayır.

taşıyor

h er türlü ko n fo r

g ünleri ... Bo gaziçi'ne

birer

mımarı

Çevresiyle uyum içinde,

o eski zarif

özgü, o soyl u hayat

eski, soy l u

Tepe Grubu Beykoz

Konakl arı

P.K 19

Paşabahçe. l sıanbu l Tel: 0216·413 73 94·95 Fax: 0216·413 73 96 Tanıtı m Ot i sı: Ebulul lah Cad . No: 41 1. Levent-lstanbul

:til'!:'.~ Te lc 0212·283 06 30·283 06 38 Fax : 0212 · 283 06 57


1996 03  
Advertisement