Page 1


"'!

r

lf' n

.

...,

'J

.,

.'

") 覺..

.覺

'. ,


Cep telefonunda büyük "incelik" Netaş

inceliği! . .

sektörünün lideri

Türk

haberleşme

Netaş, dünyanın

en ince Netaş

cep telefonunu hizmetinize sunuyor: Cep Telefonu. Çok Cep

telefonunda

2 cm:

Dünyanın

incelikler Netaş

taşıyor'

incelikleri:

en ince cep telefonu.

GSM sisteminin bütün

avantajiarına

sahip. çıkar.

Cebinize kolayca girer, kolayca

Rahat

duruş: Netaş

Cep Telefonu son agız

derece ergonomik. Yübekligi mesafesi kadar.

- kulak

Bu mesafenin korun-

ise

ayrı

kullanıını

Yurt

rahatlık .

bir

yaygın,

Netaş'tan

servis:

rahatsızlıkları

sadece "h ir cep telefonu" almak degildir ...

Netaş

Cep

Telefonu'nda

aynı

yaşa nm az.

Ses kontrol:

seviyesini

Degişik

ortamlarda ses

bulundugunuz

ortama

Netaş

göre

Netaş'ın

geniş

yararlanmak demektir. Netaş

179 cm'. Cebinizde fazla yer kaplamaz.

nızdayken

nizde "cep", Netaş

aracınızda

Cebi-

"araç" telefonu:

Cep Telefonu çok

kullanışlı.

Tek

K ı sa ,

k art

Cep

servis

haberleşme satı cı

ve en

desıeginden

Telefonu...

Her

cep i çin ideal cep telefonu!

kullanabilmeniz için.

sabit anten , standart SIM k olaylığı:

takıldı-takılmadı

Anten aç-kapa; cehe

derdi yok.

Kısa ,

sahit

spiral kordonla araç telefonu olarak da

anten her zaman , her yerde maksimum

yararlanabilirsiniz.

performans saglar.

Neta ş

te k n ik

yetkili

parmagınızın

kulagı­

deneyimli

en

nu'nda ses ayar dügmesi var. .. hemen te lefon

ürün ve aksesuar

zenginliginden; Türkiye'nin alanında

cep telefonu . Standart pil ile sadece

ucunda;

Cep Telefo-

zamanda,

cep telefonu almak,

3. jenerasyon ürünü: Küçük hacimli

kullanım.

kusursuz

mamasından dolayı oluşabilecek kullanım

ayarlayabilmeniz için

rahat

kolay,

kolay.

çapında

Görünümü son derece estetik.

Güvenli,

Taşıması

Standarı

SIM

karı

Netas-

B ö lg e Sa t oş M Od Or iO kl e r l : Istanbu l (2 1 2) 274 34 74 Ankara (312) 417 95 00 lz m lr (232) 469 33 33 A n talya (242) 246 50 50


Y IL 1 Year 13

SAYI /Number 148

lasos Canlanıyor

38 lasos R esıored to its Ancient Splendour By LEYLA UMAR

YÖNETIM Yönetim Kurulu ~kanı/ Cbaimıan oftbe Board ERMAN YERDELEN

Türk Hava Yollan Adına Sahibi 1 Publl.sber orı beba/f ojT1fY Genel Müdür 1 Presltieni and CEO ATILLA ÇELEBI

YAYlN Genel Koordinatör General Coordinator ÜM ITUMAR

Genel Yayın Danışmanı Edttorla/ Advtsor

Kapak 1 Cover

HILMI YAVUZ Yazı

MANUEL ÇITı\K

44

Pm ara

Young Turkish Football Pitches in

1 leri Müdürü 1 Managtng &litor

ENGIN ÖKTEMER Ediıoıyal Koordinaıö r/ Editoria/

Coordlnator

AHMET DEMIREL

By \'1/;ITER ULU/;

6

Editör (Cityscope) ADNAN BOSTANCIO~LU Yayın

Futbolda Genç Türkiye"nin Ayak Sesleri

City from Another Planet

Kurulu 1Publl.sblng Board

MUSTAFA SÖKMENOC';LU GÜRHAN YE~ IN FERDI PIŞKIN

By ORHAN DURU

English Edltoria/ MARY

I ŞIN

Sanat Yönetmenleri 1 Arl Directors LALEHAN UYSAL ALP IŞMEN Foto!ımflar

1 Pbotos

MANUEL ÇITAK (Edi/or) ERDALALOK

Türkiye"de Yabanci Sermaye

Reklam 1 Aduerllsing DUYGU TAMER YURDAGÜL ALTINÖZ Tel: (0212) 663 63 00 (Ext) 1184/1185

Çağdaş Türk Müziğinin

Genç

Reklam Koordinatörü/ Aduerll.slng Coordlnator

Kuşaklari

NURHAYAT KASABALI Tel: (0212) 663 63 00 (Ext) 1174 Dagıtım

1 Distribution

The Young Generation in Contemporary Turkish Music

KEREM ILTER

Tel: (0212) 663 63 00 (Exı) ı 189 Adres 1 Address Türk Hava Yollan GeneJ Yönetim

56 Foreign lnvestment in Turkey

By EVIIIIILYASOOLU Binası

AtatOrk Hava Uma nı 34830 lSTAN BUL Yapım

1 Productlon

~~~~~ANsj Osmanlı Sok. 19 Taksim- ISTANBUL Tel: (0212) 251 74 84 (16 hat)

7"1

Editoıyal Üretim 1Edltorlal Productton

Matematikçileri Dört Yüzyil Uğraşt1ran Problem

CITYSCOPE

26

DUTY FREE ON BOARD

PRINT L1D. Ş11.

lnö nü cad. Gümüşkonak Apt. No: 44,

Kat: 2, Daire: 6 Gümüşsuyu - ISTANBUL Tel: (0212) 245 26 28-29-30, 245 26 93 Faks: (0212) 245 26 94 Baskı-c ilt

1

Priııllııg-Birıdtng

A Problem which has Puzzled Mathematicians for 400 Years By CÜNEYT GABRAN

Hürriyet Ofset Matbaacılık

ve GazeteciJik

A.Ş .

34625 Sefaköy - ISTANBUL Tel: (0212) 698 58 58 Faks: (0212) 698 98 28-29 Renk Aynmı 1 Colour Separation An.ASGRMIK Crosfteld Stıuliollnk sistemille yapılmı.ştır.

=ifj;~t,::;ı~::::i,O:U'1:t;:/a~naz. SKYI.IFE. THY tarafitıdatı ayda #Jir yayımlanır. SJzyllfe ls publlslx'tl motılbly by 71/l'.

Beyazit Kulesi

32

88

96 INFORMATION & RESERVATION

"105 0\'LJNLAR/PLJZZLES

-.-.o VIDEO

Towering over Istanbul

"1"12

By DENIZ KAYA

KARTPOSTAL/POSTCARD


ayın yolcu l arımız,

ear Passengers, Our concept of service involves both providing the best for our passengers and contributing to the Turkish economy. I wish to give some information about two of the latest examples. We used to opera/e our cargo service, which is one of the most important areas of the aviation sector, using a combination of available baggage space on passenger aircraft and leased aircraji. By this means we increased our cargo uolume from 35,300 tons in 1991 to 78,500 tons in 1994, and our targel for 1995 is 100,000 tons. However, we now have our own cargo aircraft. Like our fleet of passenger airliners, the "TURKISH CARGO" fleet is at your service. And /ike our passenger aircraft, our cargo aircraft will continue to generate foreign exchange reuenue for the Turkish economy at an euer increasing rate. Our contribution to Turkish tourism is also expanding by the day as we increase the frequency of flights to regions with a high tourism -potential, including direct flights to these destinations from abroad. In addition to these endeauours, we also managed an ineredib/e achieuement in a uery brief time /ası month: launching services to the popu/ar southwest resort of Badrum from Istanbul and Ankara. We completed the necessary preparations to open Bodrum 's Jmsık Airport, with ils earth runway and old buildings, to domestic and international trajfic. The high demand by our passengers for this route has already demonstrated that we made the right decision, which has made all the extra ejfort worth while. You have probably noticed the new uniforms of our hastesses during your recent THY flights. We have chosen these elegant outfits because they allow our hastesses mo re freedam of mavement in the course of prouiding cabin services, as well as for the ir attractiue appearance. 1 am confident that you will find them to your liking as well. As the examples above indiKaptan Pilot 1 Captain Pilot cafe, 71-IY intends to continue ATİUA ÇELEBİ with its contributions to the GenelMüdür Turkish economy and the President and CEO tourism seetar in the future as it has done in the pası . Happy }lig h ts by THY. Yours sincerely.

Hizmet an layışımız, siz yo l c ularımı za en iyis ini verme nin yanınd a Türk Ekonom isi ne k a tkıda bu lunmaktır. Bunun so n örnek ler ind en iki s i hakkında s iz i bilgilendirmek isterim. Havacılık sektörünün öneml i dalların­ dan biri olan kargo taşıma ­ c ılı g ını , uçaklarımızın yolcu bagajlarından arta kalan kapasitelerinin yanıs ıra , kiral adı gı mız uçaklarla yürütüyorduk. Bu yol ile , 1991 'de y ıld a 35 .300 ton o lan kargo taşımamızı 1994'te 78.500 tona çıkar­ dık. 1995 için hedefimiz 100.000 ton. Artık kendi kargo uçaklarımızı da devreye soktuk. Yolcu uçak filomuz gibi, "TURKISH CARGO" filomuz da emrinizde . Kargo uçak filomuz da yolcu uçaklarımız gibi Türk Ekonomisine döviz kazand ırmaya artan bir tempoyla devam edecek. Türk Turizmine katkımız da her geçen gün daha da artıyor. Turistik potansiyeli yüksek yörelerimize daha sık uçarken, yurtd ış ından da bu yörelere direkt uçuşlar yap ıyoruz. Bu çaba ları­ mıza ilaveten , geçtigimiz ay in anı lm as ı güç bir hizmeti çok kısa bir zamanda gerçekleştirdik. Büyük bir turistik potansiyeli olan Bodrum'a İs­ tanbul ve Ankara'dan seferler yapmaya başla­ dık. Toprak pisti ve eski binaları olan Badrum'daki lmsık Havaalanı ' nı ulusal ve uluslararası trafige uygun hale getirdik. Pist asfa ltl and ı , binalar yenilendi ve Imsık yepyeni ş irin bir havaalanı haline getirildi. Yo l cu l arım ı z ın bu hatta gösterdikleri ilg i ise kararımızın ne kadar dogru o ldugunu gösterdigi gibi , bütün yorg unlukl arı­ mızı da a ldı götürdü. Bugünlerde THY ile uçarken hosteslerimizin yeni kıyafetleri de dikkatinizi çekiyordur mutlaka. Bu zarif kıyafetleri, sizlere hizmet verirken hosteslerimizin daha rahat hareket edebilmeleri ve görünüm lerinin daha göz okşayıc ı o lm ası için seçtik. Eminin sizlerin ele begenisini kazanacak-

S

tır.

Yukarıdaki

örnekle rden de görüldügü gibi THY geçm i ş­ te o ldugu gibi gelecekte de Türk Ekonomisi ve Turizmine katkılarına devam edecektir. THY ile mutlu yolculuklar. Saygılarımla.

D


Let your dreams come true ...

A five star setting made for dreams: Falez Hotel in Antalya. History and na tu re spectacularly enhance in this Five - Star- Plus world. Fully equipped facilities for every need and mood. A special executive floor for businessmen and special reception, a floor reserved for non - smokers and all VIP services plus state of the art technology for leisure and business.320 rooms, 20 suites and 2 presidential suites, executives floor, non- smokers floor, 5 restaurants, 6 bars (in season), Casino, Olympos Disco laser show, 3 levelled swimming pool of 1200 mı, heated indoor pool, jacuzzi, beach facilities and water sports,4 tennis courts fully equipped fitness center, sa una and Turkish bath, golf practice court, international business center. Completely equipped 7 meeting rooms from 25 m 2 to 550 mı for seminars, conferences and banquets ... Flawless comfortand exquisite beauty A N T A L Y A are the inherent parts of this unique world . Come, and Jet your dreams come true. "Le t your dream s come true"

~

FALEZ HOTEL

Konyaalh Falez Mevkii, 070SO Antalya- Turkey Tel: (90 -242) 248 SO 00/ 25 Lines Fax: (90 -242) 248 SO 25

Fa/ez Hotel Aııtalya, aıı estab/islımeııt of Orsa Holdiııg.


ome p laces in Ana tolia give one th e impression of being on anather p lanet. One of these places is Pınara, which not f only seems /ike anather planet, but /ike an ancienl site on that world. Who built these thick wa lls? What lies beneath these strange columns and tombs? Did extraterrestrials have a hand in this city 's construction? Who knows? Enchan ted by the mysterious atmosphere you become carried away by such visions. Wandering araund this city invaded by high trees and undergrowth, an ancient breeze .from past ages speaks of love, and you realise that Pınara 's inhabitants were human after all. Pınara is a ruined Kını k Ovas ı ' n ın bat ı ­ city enclosed by s ını ka payan d ağ l arın mountains west of yamacında es ki b ir Kınık Plain. The kent ka lınt ısı. t urno.f.f between Fe th iye 'ye giderke n Kaş and Fethiye is yoldaki işa rette n sasignposted and six pıyorsunu z ve 6 kilok ilometres later metre so n ra Minare you arrive at the köyüne va rıyo rs u n u z . village of Minare . Buradan ayrılı p daha From here a bad kö tü bi r yolda n t ı r­ road climbs up to manarak he men yaPınara not far k ınd a k i P ına ra kenti away. The resemka lıntı la rın a u l aş ıyor­ blance between the sunuz. Ad lar a r as ın ­ names Pınara daki benzerlik dikkaand Minare - is ti çek iyor ö n ce : striking, and no Pın ara-M in areı Bu coincidence. kentin ad ı küçük, inAlthough Minare ce bir d eğ i şi klikl e means minaret in bug üne kadar ul aş ı­ Turkish, it neveryor. Mina re köy ü , theless derives .from ağaç l ar a ras ınd ak i geancient name the le ne ksel a h şap yap ı ­ Pınara. With its l a rı yl a sevimli bi r yertraditional wooden l eş im yeri. Aşağı la rda architecture and uza kta verimli K ın ık many trees, Ovas ı seriliyar ö nü "fqk Tapınağı "nın bazıları yere devrilmi}, bazıları ayakta olan sütunları kalp biçiminde. Minare is a picThe columns of "Love Temple" are appropriately hean-shaped. nüze göz a l ab ildi ğ i­ turesque place ne . Ova nın Hers inde commanding a magnij!cent view over the plain uza klardaki dağl a r bir duvar gibi yükseliyor. Ille de far below. Beyand the plain the mountains rise deniz k ı y ı s ın da bir yazlı k evim olsun diye tutturma/ike a wall in the distance. yan bir insan rahatça bu köye yerleşebi li r. The road from Minare is not to be recommended Köyden ayrılan yolla daha öte le re tırman ı yoruz. for ordinaıy cars and a jeep is prttferable. Passing Araba ile ç ıkıl a b i l iyor . Bak ı ms ı z ve taşlar kaygan a sharp bend in the road you are suddenly cono ldu ğ u için yolda kalabil irsin iz. En iyisi bir jeep'le fron ted by a sheer rock .face plunging down to the gitmek. Sak ı n şaşırmayın. Bir dönemeçten sonra

nadolu'da baz ı yerlerde insan bir başka gezegende d o l aş ı yorm u ş izlen imine kap ıl ır. Bu ye rl erden bir i de Pı n ara. Üste lik P ı n a r a ' d a baş k a b ir gezegende ol m anın ötesinde, böyle bir gezegendeki bir eski kalıntı yı geziyor gibi oluyorsunuz. Kimler örmüş bu ka lın duvariarti Bu acayip sü tunların ve mezarların a lt ın d a ne var' Uzay lıl arın e li dey m iş o lm al ı hu kente. Kimbilir' Gizemli bir havaya kaptırıp d ü şl er kuruyorsunuz. Bu kadarla bitmiyor. İnsan , yüksek ağaç l a rl a bodur bi r bitki örtüsünün kapl adığı bu kenti do l aş ırke n çağ­ la rın ötesinden gelen bir aşk r ü zgarıy l a kan at l a nmı ş g ib i de oluyor. Kaş il e Pın a r a , aras ın da Fe thi ye

A

+ 8

SKYLIFE A<">USTOS

AUGUST

1995


karşınıza birdenb ire dimdi k in e n , yekpare kayadan o l uşan b ir dağ ç ı kacak. Insana "uzayday ı m gal iba ... " dedirten ve gizemli duygular uyandıran bir görüntü. Bu dev yamac ı n tümü güvercin y u vas ı g ibi göz göz oyul muş Likya

mezarla rı y l a

kap l ı.

Yüz lerce me zar. Mısır Pi ram it leri veya Kapadokya 'dak i per i baca l arı bu duyguyu uyand ı rabil i r ancak. Kim oym u ş olabilir bu dimdik dağ yamacında­ ki mezarla rı? Insan eliyle yapılmış olab i leceğ i ­ ne i nanaınıyorsu nuz ilk bakışta . Bu dikey mezarlı ğ ın alt ın da iki tepe aras ın da ku nı lm u ş kenti n ka l ıntılarını gezerken ele bu ilk izienimden kurtu l am ıyorsunuz. P ı nara el değmem i ş , ancak yüzeysel araştır­ ma yapı l m ı ş bir kalıntı o l duğu için b urayı dolaşı r ken , en iyisi ören bekçisinden yara rl anmak. Kentin tiyatrosu bi r tepenin ardına bir d ü z l üğe s ı ğ ı nm ı ş gibi. Karş ıl aştığım ız yaş lı bir köylü buraya "sinema "

Pınara'da

cliff at

dev bir yamaç göz göz oyulmu} likya mezarlarıyla honeycombed with Lycian rock tombs.

Pınara iı

kaplı./

Ahuge

va lley f loor. This is when strange visions began to cross your mind. The entire face of the cliff is haneycombed with Lycian tombs carved out of the rock. There are literally hundreds of them, a sight straight out of science fiction novels, comparab/e only to the Pyramids and the strange canical rock formations of Cappadocia. How on earth did human beings climb the sheer rock to carve these tombs? It seems incredible. And this sense of incredulity permeates your impression of the entire city for a time. Since Pınara is virtua lly untouched by archaeologists, the watchman at the site is a useful guide. The theatre hidden behind a hill is deseribed by an elderly villager we meet as a "cinema ". He is alsa a source of the useful information that the track beside the theatre leads through the mountains to the famous


/

Yeşim Textile, ' ~ that the future is being bui lt today.

ı\·

Many brands and companies in the textile industry alive today, may not be existing in the future. The future means superior quality, higher technology, more skilled labor and better planned production. The future only has room for those who invest in it.

f.ş;m

Textile h" been ;nvest;ng ;n people and the;, futme ev" ,;nce

;ıs

foundatoon . 1: devel-

ops the technology of the future today, trains the work force of the future today, mixes the colors of the future today and reaches the pace of the future today... And Yeşim Textile will always be investing in the future.

Yeşim TEXTILE

"Mankind is nergis holding

beyond price"

Ankara Aslaltı Gü rs u Kavşağı 16580 Bursa - Turkey Phone:(0224) 372 50 00 (10 Hat) Fax:(0224) 372 56 35·372 18 82 Telex:32401 YSIM TR


Pınara'nın tarihi Likya'nın tarihiyle bağlantılı . Bu tarih milanan önce 1000 yıllarına kadar uzanıyor. Kayaların içinden fıjkıran bitkilerden anlajılabileceği gibi ortalığa barı} ve sessizlik egemen./ The history of Pınara is dosely linked with that of Lycia. and can be traced back to the second millennium BC. Once home to a great civilisation, the site is now silen! and deserted.

diyor. Sonra bu tiyatronun yanından geçen yolun dağlardan Ölü Deniz'e kadar uzandığını söylüyor. Tiyatronun ötesinde iki anıt var. Bunların yanından görüntü görkemli. Sonra kentin duvarlarını yık ıntı­ lar aras ınd an geçerek tırmanıyoruz. Kentin içindeyiz art ık. Burada uzay es intile rini si le n bir " Aşk Tapınağı " ile karşı l aş ıyoruz. Tapınağın bazıları yere devrilmiş , bazıları ayakta olan sütunları kalp biçiminde. Aşkın simgesi kalp, en az 2500 yıl öncesinde bu tapınakta sütunlara yansımış . Bu biçimdeki sütunlarla donatıl mış bir tapınakla veya Aşk Evi 'yle ilk kez karşılaşıyoruz. Tapınağın gir i ş basamağ ı üzerinde bir phallus kabartması var. Bu tapınak insan ı uzaydan al ıp yeryüzüne indiriyor. Dimdik inen kayanın üzerindeki mezarlar dı ş ında kent kalıntıları arasında da mezarlar var. Bun lardan biri , alın lı ğ ınd ak i boğa başı ile dikkati çe kiyor. Boğa eski Anadolu 'da güç simgesi. "Kral Mezarı" denilen büyük mezarın girişinde ise kabartma biçiminde yapılmış ve eski Pınara ' nın önemli anıtlarını gösteren bir kent planı ile karş ılaşıyoruz. Bu mezardaki öteki kabartmalardan Kral ' ın çok barışç ı bir

Ölü Deniz lagoon. Pausing to admire the magnificent view from the two monuments beyand the theatre, we clamber through the ruined city walls into the ci~y proper. Here we come across a "Temple oj Lo ve " whose remaining columns - same standing others prostrate - are carved in the shape oj hearts, demonstrating that this has been a metaphor for love for at least 2500 years. On the entrance step into this building is a phallus carved in reliej; which dispels the other-world impression and brings us back to earth. Wbether this is a temple dedicated to love, or a house ofloue disguised as a temple remains a mystery. As well as the rock tombs in the cliff, there arefree standing tombs amongst the ruined huildings. One has the head of a hul!, the ancieııt Anato/ian symbol of strength , carved on th e pediment . Among several reliefs adaming a large tomb known as the King 's Tomb is a relief plan of ancient Pıııara . Like ııearby Xanthos and Tlos, Pıııara was a leading member of the Lyciaıı league of cities, and its history ciates back to one thousand or so years before Christ. Time seems to have stood stili in this peaceful, well preserued ci~y lying ina green hasin surraundeel by rugged mouııtains. With its rock tombs and spectacular sceııe1y, this beautiful spot is worth a day to itself, and holidayma kers acquainted only with the sea coast in this region are definitely missing out hy not uenturing in/and. •

kişi olduğu anlaşı lı yor . Pınara ' nın tarihi , Likya ' nın tarihi ile bağlantılı. Bu tarih milanan önce 1000 yıllarına kadar uzanıyor. Eski kaynaklarda bu kentin ad ı Xanthos, Patara, Tlos gibi Likya' nın en önemli kentleri arasında sayı­ lıyor. Ortalığa barış ve sessizlik egemen. Günümüzden yüzyıllarca önce burada yaşayan insanların bıçakla kesilmiş gibi dimdik inen bir dev kaya parçası üzerine bu kadar çok mezarı nasıl deldiklerine bir türlü ak ıl erdiremiyoruz. •

• Orhan

Dunı ,

yazar.

• Orhan Du m . u•riter.

ı2

SKYLIFE ACUSTOS

+

AUGUST

1995


Başarıyı anlatmak için yüksek sesle konuşmaya gerek yok!

Çünkü başarı, doğal olarak ses getirir, kendini belli eder ... Toprakbank ' ın altı ayda ulaştığı sonuçları görmek için bu bilançoya

bir göz atmak yeterli ! 30.06.1995

0

/o76

14.6 Trilyon TL.

Artan şube sayısıyla, farklı bankacılık

hizmetleriyle, istikrarlı

0

/o 106

5.4 Trilyon TL.

büyümesiyle birlikte,

11 .1 Trilyon TL.

Toprakbank ' ın

bilançosundaki

0

/o91

liil:•l~!·!~l-!:iii3U ·I

10.7 Trilyon TL.

20.4 Trilyon TL.

rakamlar do hızla yükseliyor.

trt·m1Wi:!tli3;U•U!Ii1

Bugün Türkiye 'nin

Of<0 3 7 8

39.2 Trilyon TL.

8.2 Trilyon TL. - - -- - - - +

71

noktasında

aynı

0

/o448

155.2 Milyar TL. - - - - - - + Başarının

sesi,

sağlam

ve güvenli bir

"Müşteri Mutluluğu"nun

.2

.,;:..

Q.

o

E

850 Milyar TL.

sesi!

ses duyuluyor:

Toprakbank 'tan yükselen ses ! geleceğin

sesi,


ı

r' , p,~

(~ r

~

"

c

T wentieth century mıısic, /ike other art forms, speaks the language of a new era, rebelling against the va{ues o.f its preclecessors and against the /imitations imposed by all previous boundaries. As has happeııed elsewhere a1'0ıtnd the world, coııtemporaty Turkish compasers have experiıneııted ıvith a wide range of genres in the process of ct-eating tbeir own language1 a cbaracteristic wbicb distinguisbes the music of our day from that of the past. Traditional Turkish music, ıvbetber art or folk music, is monophonic and moda/ in its metodie and rbytbmic structure. Following-the establısbm-ent of the Turkish Republic in 1923, Turkish compasers sougbt to introduce the polyphonic barmony of western tnıısic into Turkish music. The earliest polypbonic compositions were applied to traditional melodies by tbe five principal compasers of this first generation: Cemal Reşit Rey (19041985), Hasan Ferit Alnar 1 9 o 61978), Ulvi

Yirminci yüzyılda müzik, diger sanat dalları gibi yeni çagın dilini konuşan, önceki çagların degerierine başkaldıran , her türlü sınırın bilinçli olarak zorlandıgı bir dönemin müzigidir. Dünyanın nice müzik merkezinde oldugu gibi ülkemizele ele çagclaş müzigin hemen tüm akımlarını deneyerek kendine özgü bir dil yaratan bestecilerimiz, çagclaş Türk resmi veya edebiyatı gibi, çagdaş Türk müzigini oluşturmaktalar. Türk müzigi, yüzyıllar boyu kendine özgü makam ve usul yapısıyla teksesli yapıtlar üretmiş, Sanat Müzigi, Halk Müzigi başlıklarıyla yaşam bi_çimlerine göre türlere ayrılmıştır. Türkiye'de Cumhuriyet'ten sonra kurumsallaşan müzik Batı müziginin çaglar boyunca geliştirdiği çokseslilik yöntemini de kendi deyişin katmaya baş­ lar. Cumhuriyet bestecileri ilk çok sesli yapıtları kendi geleneksel ezgileriyle birleştirerek ortaya çıkar­ tırlar. !lk kuş_ak olarak acllandırdıgımız Türk Beşleri , Cemal Reşit Rey (1904-1985) , Hasan Ferit Inar_ (1.906~ 78), Dlv ' Cemal rkin (1906-1972), Ahmet Adnan Saygun (1907-1991) ve Necil Kaz ı m Akses 'ten 0908) oluşur. Tür Beşleri nin e y·ne _.ill kuşakran krem Zekı Ün (19101987) , Bülent Tarcan (1918-1990) gibi bestecilerin ortak amacı, Batı müzigi yapısı içinele Klasik Türk Müzigi ve Türk halk ınüzig i nin renklerinden, ezgi ve ritimlerinelen esinlenmektir. Giderek her besteci dogrudan dogruya tanıdık bir halk ezgisinelen kaynaklanmak yerine , soyutlama yoluyla gelenekselliğLve Batı yöntemlerini birarada iş lemiştir. inciK uşaktan 1lhan Dsınanbaş 092-ü , müzigeher zaman bir bilim adamı titizligi ile eğilmiş; sesin dogal yapısını , çalgıların tını özelliklerini araştırmış ­ tı r. Yirminci yüzyılda yaşamını sürdüren herhangi bir ülkenin sanatçısı gibi Dsınanbaş da tüm yeni akımları denemiştir. Yapıtlarında müzik, 12-ton'dan raslamsala, salkım-blok seslerden minimal yönteme kadar geniş alanlar bulmaktadır. Bestelerinin mutlaka müzikal, meloclik çizgiler içinde, ilk clinleyişte anlaşılır olması gerekmez. Önemli olan, ses yoğun­ lugUnun kendi içinele tutarlı bir elerinlik kazanması ve sundugu fikrin gelişim geçirmesiclir. Yine ikinci kuşaktan Bülent Are! (1918-1990) ve İlhan

Sl<YLIFE A

USTOS

-·T ,!

Ce-mal ~ .E r k i rı---==1 9 o 6--- .· . :b 972) , Abmet Adnan Saygun (1907~ ~991) and Nec-il KazımAkses __c1908). They arıa>otber com- - - < pasers a:l/ sough't to:>impose the ı structure of western tnıtsic on the colours, nıelodies ~and -~rbytbms inspired by classical and folkrnıısic . As time-went on eacb composer pt·ogressed from an'Cl1ıgenıents of familiar pieces to abstraction of tbe traditional in combination witb ıvestern barnıonic fonns . The nıusic of second.generation- composer !han Usmanbaş {b. 1921) rejlects tbe fastiaiousness of tb scbolm; exploring tbe natural structııre of soımd and the tona/ qualities of musical iııstruments . Like bis conteme~t·aı·ies elsewbere, Usmanbaş tried out-all tbe new movenıents of the 20tb century, and bis-works raııge across a ıvı'de jleld from 12 -ıoııe to coincide.n.tals, and icluster blocks to nıinimalisation . The coın­ positions do not bave to be metodie and imınediately comprebensible to tbe listener. Wbat matters is that tbe intensity of the soımct-bas a cleptb wbiGb is coıısis­ tent within itse/f; and expands upon the idea it-presents. Bülent Are/ (1918-1990) and !lhan Miınaroglu. (b.1926) pioneered tn e/ectronic ınusic, creatiııg ne,w

d

,__. - - -d·-·

-j

+

-- 't•_'f' __:~_ l

AU G UST

1 995

y· .,:

LT 1

J

*'·--

- tJ.··,l -

Fı,,-

... ,..-.lo<~

--:- -


WHEN LOGKING FOR A BETTER INSTRUMENT, FIDDLE A LITTLE.

Beller neck

Beller reception in all conditions

Langer opera tionallıo u rs, stand-by and ta/k time

Beller materials

Beller cra(tsmanslıip

Ergonomic design

Beller sound. provided you can play

Jndividually programmab/e fo rfaster operation

o., '1:1'

...o~

;..ı

When buy ing a mobile phone, acı as if you were choosing a quality instrument. Secause, when you consider a S enefon Delta, that is exactly what you are doing. Take it in your hane!, check the body, play a solo. The characteristics of Senefon ·s superiority w ili soon be quite clear. First yo u see the difference. Then you feel it. Then you hear it.

B ette1·

Z

~

"' ~ a:ı

We manufacture high-performance mobil e phones for individuals with lıigher expectations and for compan ies that do not make compromises in coınmu ni cat i ons. Tune in wi th quality, learn toknow the difference. lsn't it fine thatina world where everybody claims to be the best, there are tlıings that are just better?

phones

f1·om

ll BEN EFe N _., AVA ILABLE IN ALL NMT 450 COUNTR I ES. FOR FURTHER INFORMATION. PLEASE CONTACT YOUR LOCAL MOSILE PH ONE SPECJi,LJST.


ı

=

,,.

-, ~

--Mimaroglu Q926) evrensel müzik tarihinde elektronik müzige ö cülük ederek, yeni sesler elde etmişleröir. Ferit Tüzün (1919-1977) ve Nevit Kodallı (1924) geleneksel kalıplar çeşıtlendirerek._yelpazeyi genişletmişler; üammer Sun 0932) ve Cenan Akın 0932) mo al >'1 yapıdaki çalışmalarıyla egitim ınüzigine önem vermişler; Cengiz Tanç 0933)-..:ye ı;::Al' Dagan Sinangil il934)_ soyut ama ~yoluyl

atkıda bulunmuş1ar_;

alçın

Tura (1934) geleneksel Ralıpları yeni bir anlayışla işlemiş , _çogunlugu film müzigi olan yapıtlar üretmiştir .

tkinci Dün a Savaşı'ndan

sonra dagan bestecilerimizi müzigimizin genç kuşakları olarak ele aiırsak, herbir inin ireyse :O ir an ayış içinde oldugunu görürüz. Gelenegin birikimini çagdaş yöntemlerle birleştiren bu bestecileriınizin çogu Cumhurivet'in müzik kurumlarında egir.. !< time başlamış, ıt dışında önem!Lnro:zıik okullannda okumuştur ve- kimi dehalen yurt dışındak' sanat erkezlerinde yaşamaktadır. Ali Dam1ar (1947) Ecole Normale de Musique'den, easterde'in ·ögrencis·i olarak-yı:.ikse lckompo­

zisyon diplaması almış­ Dar ar , ön eeki kuşakların birikimi ve Fransa ' daki akımların etkisiyle eni bir-romanızın anla ışının peşin­ dedir. Sümela · Manastırı ' ndal.ci ortamı duyuran senfo_nik şürinde gi_ _ _ze · bir_melodilC oku egemena ir. Londra'da yaşayan Sıdıka Özdil (1960) Kraliyet Müzik <Akademisi' ni bitirmiştir. gıların tını özelliklerini araştırmakta piyano ko, e ntosunda piyani tin yalnız piyano tuşlarından degil, çalgının i mekanizmasından da yarar anmasını öngörmektedir. Hitit idellerindeki geometrik şekillerden es · nıeneı;ı.. Özdil, tıpkı Hitit Güneşi gibi bir yapı, karmaşıg n içinde bir yalınlık düşüntır.

~·4ft-----g-r+===-==-=-=-----_

_.M(,J::_::-_-s_::"· K_Y -:_ L-: IF-E-,-A_C_U+ST - 05

L-r ')

-

soun . eıit- Tüzün (I919-1977) ana:Nevit KOliallı (b.1924) e:;cpanded the spectrum through diversifi-cation of traditional jorms, while Muammer Sun (b .l93!2) and Cenan Akı h (b .l932) jocused on music training with their moda/ compositions. Cengiz Tarı.ç (b.1933) and Ali inangil (b.1934) madelheir contribu=tion in the .area of abstmction, and Yalçın Tura (b .1934) composed trtıditional conventions a 1le.w_conceptu-al arngle in his many film scores. Classifying those compasers born ajter World War IT as the _ younger generati n we find that individualism is a quality common to theın all. Most of these comwho combine tradition with a mo ern-Sys~ tematic began tbeir formal training in Turkish conservato1ies and went OJı o st udy at-majo~r :==ı music academies abmad, where some of them remained. Ali Darmar (b.1947) studied under easterde at the Eeole Notma/e de Musi ue, receiving his master's degree ÜL f 01J1position . Undeı· the influence oj preceding generations and French musical movements be seeks a new approach to romanticism. In his symphonic poem expressing the atmosphere of Sümela 'v"''.,.,u'""'ru a_mystic melOc/.ic texture_prevails. Sıdıka Özdil (b.l960) who now lives in London graduated from the Royal Academy of Music.'Rer music explores the tona! ualities oj-difJ erenH nstruıneıı ts, demand in rha the piayıist_ _ __ playing a conceıto utilise not only the instı-ument 's keys but its internal mechanism . Özdil is inspired by the geometıic oj Hittite idols, conceiving er music1 as t e simplicity_--within strııctural compj_exil)!, like a Hittite solar disk. Her Aganta Burina Bıırinata for harp recently ı·ecorded on compact disk in Holland, is a

-

+

AU :

T 199s -

--


One of the world's major integrated textile groups reaches the world through AK-PA. With over four decades of experience and the industrial strength of the AKKÖK Group, AK-PA sells acrylic fiber as well as yarns , fabrics, blankets, wall-to-wall carpets, sewing and embroidery threads manufactured from acrylic, acrylic blends, wool and cotton- to 67 countries. In the years to come , we'll remain prominent for all discerning eyes. A K- PA IS A SU BSIDIARY OF ~AKKÖK GROUP OF COMPAN I ES. Miralay

Şefi k

Bey Sok. Ak Han No: l 5 - 17 Ka t: 1- 2 80090 Gu m u~~uyu. Ta k -.ı ın 1 lslanbul/ TURKEY Tel: (0 2 12) 25 1 92 00 (12 hne>) fax (0 2 12) 15 1 29 35 · 36


~

-.

mi.iş.

-.

story--inspi-red by th_e TurkiSh writer Ce,vat Şakir Kabaağaç l , who wrote under the pdiı name "the Fisherman of Halicamassus ". Betin Güneş (b. 1957) who lives in Germany studied at Cologne Music Academy, and is conductor of the Bayer Chamber Orchestra and Cologne Symphony 0rchestra. His compositions for

Son günlerde Hollanda'da kompakt disk kaydı~ apılan, arp için Aganta Burina Burinata, Halikarnas B a lıkç ı s ı ' nd a n esinli bir öykü a nlatıyor. Almanya'da yaşayan Betin Güneş 0957) Köln Müzik Akademisi mezunu . Köln'de Bayer Oda Orkestrası 'nın ve Köln Senfoni Orkestrası' nın şefi . Özellikle trombon için yazdıgı parçalada ilgi çekiyor. Degişken __ritimle rden , rasiarnsal ve atanal yöntemı en yararlanan Güneş, elektronik müz·ge de kapılarını açmış. Mete Şakpınar (1 54JTransfusion, Odak ve Proton gibi yapıtlarınci elektronik olanaklarda akustik ça l g ıl a rı birleştiriyor. Paris'te Ecole _ ormaıe~de Mnsique ve ew York'da ulliar üzik Okulu 'nda egitim gören sanatçının bestelerinde Türk-Fransız ve Amerikan kültürlerinin birleşigi rüzgarlar esiyor. Cemal Reşit Rey'in ögrezıcisi olan Aydın Karlıbel (1957), tıpkı ögretmeni gibi melodi ve tonaliteyi doga kurallarından çıkmış biLkavram olarak kabul ediyo.r.. Geleneksel makam yapısından esinlenen yapıtlar üretiyor. "Büyükada" başlıklı senfonik şiiri piyano sola ve ('...._ or estra için yazılını çocuklugunun geçtigi adayı resimliyor. Hasan Dçarsu (1965) ve Özkan Manav (19672_ Saygun'un son ögrencilerinden. Uçarsu, şu rralarda- alı~ma l a rını Amerika ' nın Pennsylvania i:.Üniversitesi'nde ünlü besteci George Crumb ile

ı ı

l

ı

•·

trombone are best known among his work which makes use of changing rhythms, and randam and atanal methods. Güneş has alsa branched out into electronic...music. Mele Şakpınar (b-:1954) combines acoustic instruments with electronic functions in such works as Transfusion, Odak and Proton. A graduate of the Ecole Normale de Musique in Paris and the julliard Mus-ic School in NewYork, Şakpınar's musi·c fuses Turkish French and American oultural traCemal

Reşit

Rey 's student, 7 (b .'/.95'1) treats melody and tonality as cancepts deriving from natural laws, just !ike his teacher, and his compositions are inspired by tradilional model s.tructure. His symfihonic poem Bü.y ükada for solo piano and orcliestra-depiclSfhe isiand of his childhood. Hasan Uçarsu (b .1965) and Özkan Manav (b.J967) are both among Rey 's /a~t students. Uçarsu is cu.rrently studying under the famous comp ser George Crumb at Pennsylvania University. Özkan Manav s music is strongly literary, almost all his pieces tracing a story or oem and u niting the uality of the human voice when mciting poetry with the moda! values of instrum.ent tones. His Iates work is inspired by modern Tur·kish poetry. Deniz Ülben (b. J962) is studying for her doctorate under Virgil1bomson at Ya/e University. Sbe is experAydın Karlıbel

s-~rüyor.

1

Öz an Manav müzikle edebiyatı birl eştirme yolunda. Hemen her yap ıtınd a bir öykü veya şiirin etkisi yer a lıyor. İnsan sesinin şiir, okuma özelligi il e ça l g ıl a rın tını sını moda! gereçlerde birleştiriyor. Son çalışması da genç Türk ş iirinden derlenmiş.

Yale Üniversitesi'nde Virgil Thomson ile doktorası-

..•

SKYLI F E ACUSTO S

+

""·

20 AUGUST 1995

..-•·-·

,

~ 1


What makes a shirt, a perfect shirt ...

What makes a shirt is its fabric. That's why ANTEKS cares for it, and works on it, so that the shirt you end up wearing is as perfect as you always wanted it to be. ANTEKS SPINNING MILL World's most modem 55000 spindles are producing daily 22 tons from Ne 30 to Ne 100 carded and combed cotton yarns. ANTEKS WEAWING PLANT 25000m. fabric are daily produced on single, folded, yam dyed or plain dyed articles. With its most modem machinery, Anteks is the leading high technology-company in its field . ANTEKS is a subsidary of ATAÇ A. Ş .

l\ ANTEKS

ANTEKS Dokuma Fabrikası (Weawing Plani): Akdeniz Organize Sanayi Bölg. P.K. 762 YEN İ KÖY 1ANTALYA Tel: (0242) 258 10 10 (lO lines)- Fax: (0242) 258 10 20 Telex: 56632 Ahao Tr. ANTEKS İplik Fabrika sı (Spinning Mill): Yunus Emre Cad . Orta Ma h. No: 98 P.K.16 ALTlNOVA / ANTALYA Tel: (0242) 34010 20 (5 lines) - Fax: (0242) 340 10 29 Telex: 56297 Anen Tr.


nı tamamlama kta olan Deniz Ülben (1962) ise Türk

niyor. Halen Menfis Üniversitesi 'nde öğretim üyesi olan Kanıran İnce (1960), bir süre- önce müzik tarihinin en önem li öclüllerinclen R ma Büyük Öclülü 'nü kazanarak bir yıl Roma'da yaşama o lanağı elele etmiş. Yap ıtl arı, New York ve Chicago' da Lukas Foss, David Zinman ve Leonarcl Slatkin gibi ön_emli şef­ Ierin yönetiminele ses l encl irilmiş. Geleneksel ça lgı­ larta elektronik çalgıları birleştirdiği çalışmala rında pop, caz, rock müziği kadar Türk müziğ inin gizem li kaynaklanndan da si nl e n~yor. Büyük orkest ra iç in yazdığı tkinci Senfonis!' ncle Istanbul 'un fet bini müzik le r es imlemi ş: Fatih'in gemileri indi rişi­ ni , mehter davullaı:ını, top seslerini ve görkemli bir savaşı duyuyorsunuz müzikte. Aydın Esen'in (1962) ça lı ş malarıo yi rm inc i yüzyıl onunda tüm dey i ş l e rin biraraya gelmesinin bir sentezi. Julliarô Müzik Okulu 'nda a ldığı klasik eğitimin yanısıra, B e rklee gibi dünyanın en ünlü caz okullarında oku muş. Klavyedeki osta lı ğın ı sergileyen pek çok kompakt diski var. Tüm doğa l ses leri kend i cluyusuna göre programlayan ve akustik-elektronik ça l gılar diye bir ayrım gözetmeyen Esen, caz ile klasiğin birleştiği bir yöntem geliştiriyor, bunun da bugünün mü z i ğ i old u ğunu vurgu luyor. Ali Darmar'ın bir sözü genç kuşak bestecilerinı i z in tümü için geçerli: "Müziğ imd e amaç lı olarak, mutlaka Türk re nklerini bize özel ritimleri kullanacağ ım diye bir kayg ım yok. Zaten içinde doğu p büyüd ü ğüm kültür birikimi bir yerlerde doğal olarak kendini gösteriyor." Evet, satır aralarında gizemli makamsal yap ı yı da , aksak ritimterin k ı vrak!ığın ı da okuyabilirsiniz gen Türk müziği nde. Çoğu d ı ş ülkelerle kü ltür alışverişi ni sürdüren, ulu s l a rarası dili kendi birikimleriyle kaynaştırıp konu şabilen san atç ıl ar .. . Ve de artı k sesleri kom,pakt disklerde yer almal.<:ta. •

imenting witb metbods of using Turki h music with in a polyphonic barmony structure witbout-vio/ating its monopbonic cbaracter. Kamran Inc e (b.1960), a lec turer at Mempbis University, as ecently awarded the coveted Grand Prix de Rome--music exhibitionı enabling him to live in Rame for a year. His compositions have been played under such major c;onductors as-Lukas Foss, David Zinman and Leonard Slatkin in New York and Chicago . Combining traditiona/ and electronic ins nıments, his -music is inspired by such diversegenres as pop, jazz and mck music as well as Turkish music. His Second Symphony for a full arehesıra is a musical depiction of the conquest of Istanbul, in which we hear the Turkish fleet bei.ng hauled over/and- anare/aune-bed in- the Golden Horn , the drums of the janissary band, and the roar of cannon. Tbe work of Aydın Esen (b.1962) is a- s;mthesis of all the expressive forms of the Iate 20th centu1y. She has not only studied classical music at julliard buı at The world's leading.SChools o/Jazz, such as Berklee. She has recorded a number of compact discs which demonstrate her outstanding keyboard skills. Esen does not discriminate between acoustic and.....electronic instruments,_programming allnatural sounds according to her own perception in a method which unites jazz with classical music. She empbasises that this is the music of our day. Ali Darmar's words apJ2ly equally to all our young generatian compv ers: "! do- not make-a princip/(! of using the colours and rhythms of Turkish music in my compositions. It is natural that the cultural environment in which I grew up should be manifested from time to time in-my work." Yes, you can read the mystie-modal-structure-and~ syncopated rhythms of their-national-music between the lines in the compositions of young Turkish composer . These are musicia-ns engaged in cultural exchange on an international plane, and whQ speak an international lang ıiage..embodying their own musica/ heritage. •

• Evin ll yasoglu, müzik azarı, Bogaziçi ve Marmara Üniversiteleri ögretim görevlisi.

• Evin llyasoglu is a mıtsic crilic, and /ecturer al Bogaz içi and Mannara universities.

mü z iği nin

arnıa ni

.

'1

1

t .... • •·

;,

vi +; l~t·

J

,,t .. r

,f ....... _:_

'-_f

teksesli karakterini bozmadan çoksesli clokusü içinele kullanabilmenin yollarını de-

::ı-

.... "'

_;- ~ ~

22

SKYLIFE

A~USTOS

+

. ..

~~.­

AUGUST

1 995

!

-

-


Türkiye'de yapttrdtgt ev için Almanya'dan pencere getiren Kadir beye, gümrük memuru gülerek şöyle

sordu:

Mimal inşaat ve 100 yıllık Alman kuruluşu Brügmann, deneyimlerini Mimai-Brügmann ismi altında birleştirdi. .. Türkiye'nin her yerindeki , her türlü yapının pencere, kapı ve panjur gereksinimi için. Mimai-Brügmann ölçüyor, projelendiriyor, biçiyor ve takıyor.

Mimai-Brügmann Mimai-Brügmann pvc pencere

"Her yap1ya

kapı

ve panjur sistemleri

yak1şan

Alman"

Barbaros Bulvarı , 20/1,80700 Balmumcu-istanbul Tel : (O 212) 275 92 22-275 69 45 Faks: (O 212) 275 56 66 -: ~ :-


,:,

..


In emerging markets, the essential first step in plotting your route is to ask the right questions. And to find local partners known for their integrity and expertise. Garanti lnvestment Bank provides client services in the areas of research, corporate finance, equity and fixed ineome brokerage, foreign exchange operations, ris k management and private banking. With a strong capital base, Garanti lnvestment Bank offers unequalled strength and reliability. A highly-trained staff and advanced technology enable the Bank to handie a wide range of investment banking business. Creative and effective strategies in IPO's, SPO's, M&A's, privatizations and

"Which directian should 1go?"

project finance make

"lt depends a great dea/ where you want to get to."

Garanti lnvestment Bank a valued partner.

Lewis Carroll "Aiice in Wonderland"

Garanti lnvestment Bank has a proven track record on the Istanbul Stock Exchange, with a reputation for timely execution and settlement. Through research, including t echnical and fundamental analyses of companies, industries and the economy, give depth to the Ban k's investment recommendations. In addition to equities, the Bank is experienced in trading fixed ineome securities and foreign exchange. Market sensitivity and skillful risk management techniques add value to your capital market transactions. So to find your way in Turkey, consult with Garanti lnvestment Ban k. We will help identify your options and work with you to reach your objectives . o o

"'

"

Head Office : Mete Cad., Pa rk Han, 40 Taksim 80060 Istanbul/Tu rkey Phone : 90 (212) 251 08 80- 251 36 22 Fax : 90 (212) 251 12 78- 251 31 03

c覺

z

"

~

Contact names and numbers: Mr. Nezihi Alpt羹rk, Executive Vice President 90 (2 12) 251 45 48 M r. Mustafa G羹rtin, Executive Vice President 90 (2 12) 252 27 06 Ms. Ece Demirci o~ l u, Assista nt Manager 90 (212) 251 77 81

~~ GARANTi

lzmir Branch : Cumhuriyet Bulvar覺 88/4 35210 !zmir Phone : 90 (232) 445 96 90 (7 Lines) Fax : 90 (232) 445 98 99

~,. B

INVESTMENT A N K


.,.. .

1

.

)

_,. . ..

ı'·

DIOPHA'NTI • .

ı

· ALEXAND"kiNI ARITHM·ETICOR VM . LIBRI

SEX,

ET DE NVMERIS MVLTANGVLIS LI BER VNV S.

CYM COMA1EJ.('TA1\]1S C. Çj. 73ACHETI V. C. &obferuationibusV.P.de FE RMAT ~enatoris crolofani.

1

TOLOS~, . Excudebat B ER N AR D V S B O S C , eRegione Collegij Societatis Ie(iı.

M. DC. I. XX.

Fermat:ın dipnotl.arıyla zenginle~tiril~rek yayımlanan

Fermat s annoıatıons to

Dıophantus

Diophantus'un kitabı bilim dünyasını yüzyıllarca uğra~tıran problemin book were the source of a problem whıch has puzzled mathemaıicians for cenıuries. 26

S KYLIFE A<:ôUSTOS

+

AUG U ST

1995

kaynağı

oldu.

1


MATEMATİKÇİLERİ DÖRT YÜZYIL UGRAŞTIRAN PROBLEM By CÜNEYT GABRAN*

P opu/ar interest in mathematics does not rnn high, but fas/ year a discovery in this field hit the headlines in world media. The shattering news that "Fermat 's Last Theorem had been proved" sent waves of excitement through the scientific world. A young mathematician named Andrew Wiles announced that he haclfaund the proof of a theorem that had defied the finest mathematicians of the world for four hundred years. During a three-hour lecture explaining his discovery to an aıtdi­ ence of distinguished mathematicians at Cambridge University, no one could find anything wrong with his calculations. The story of this theorem is as fascinating for the majority of us whose study of maths ended with high school as for the professionals in this esateric branch of knowledge. First of all we must remember that mathematicians think differently from everyone else. And they are not satisfied with just knowing the facts, they insist on knowing why. White you and 1 might think "two plus two equals four " self-explanatory, mathematicians do not. For them, observing that a theorem always fits the facts on an empirical basis is not enough, so a theorem which had eluded e.fforts to devise a prooffor four centuries was an irresistible challenge. Let us go back seventeen centuries in time to when the city of Alexandria founded by Alexander the Great was a cent re of scholarship, with a library unsurpassed by any other. One of the outstanding scholars educated here in the 3rd century AD was Diophantus, the father of algebra. All that has survived of his ıvork is six sections of his magnum opus Arithmetica, anda study of polygonal numbers. Centuries passed and one day the 17th century Prenchmen Pierre de Permat of Toulouse took a close look at Diophantus ' ıvritings, which had been ıranslated into Latin in !he J6th century. Pierre de Permal had studied law and ıvas an advisor to the

Kamuoyunda matematige pek ilgi yok ama tüm bilimlerin temeli sayılan bu alanda saglanan bir geliş­ me geçen yıl dünya medyasına da yansıdı. Bilim çevreleri heyecanla "Fermat ' ın son teoremi kanıtlandı " haberi ile çalka l andı. Andrew Wiles adında genç bir matematikçi Cambridge Üniversitesi'nde seçkin matematikçilere kara tahta önünde verdigi üç saatlik bir konferansta dört yüzyıldır dünyanın önde gelen tüm matematikçilerini ugraştıran bir teoremin kanıtını buldugunu açıkladı. Onu izleyen matematikçiler bu kanıtlamada yanlış bir nokta bulamadılar. Anlatacagımız öykü hem matematikçileri, hem de matematige sadece lise sıralarında çalışmış bizler gibi sı radan insanları da ilgilendiriyor. Öncelikle şunu söyleyelim. Matematikçilerin kafaları başka türlü ça lı şıyor. Bir de genelde clogru bilinen gerçeklerle yetinmiyorlar. Kabaca anlatmak gerekirse "iki kere iki dört eder" gerçegiyle yetinmiyorlar, "iki kere ikinin neden dört ettigini" kanıtlamak istiyorlar. Öne sürülen herhangibir teoremin gerçekiere uyması yetmiyor onlara , bir de bunun kanıtlanması gerekiyor. İşte dört yüzyıldır kanıtlanamayan ve genç Ingiliz matematikçinin çözdügü sorun " Fermat ' ın Son Teoremi" adını taşıyor. Bu noktada 17 yüzyıl geri giderek başlıyoruz öykümüze. Büyük İskender'in kurdugu Iskeneleriye kenti antik çagda bir bilim merkeziydi. Ünlü kütüphanesi tüm bilgilerin bir birikim noktasıydı sanki. Büyük bilim adamları cia yetiştirdi İskenderiye. Bunlardan biri de Milartan sonra III. yüzyılcia yaşayan Oiophantus idi. Diophantus cebirin babası sayılıyor. Onelan geriye Arithmetica adlı kitabının 6 bölümü ile, poligonal sayı l ada ilgili bir çalışma kaldı. Aradan yüzyıllar geçti. 17. yüzyılda Fransa ' nın Toulouse kentinele yaşayan Pierre de Permat'ın ilgisini çekti Diophantus'un bu yap ıtları. Bunlar daha 16. yüzyılda Latince'ye çevril-

APROBLEM WHICH HAS PUZZLED MATHEMATICIANS FOR 400 YEARS 27

SKYLIFE A<:ôUSTOS

+

AUGUST

1995


mişti. Pierre de Ferınat hukuk eğitimi gö rmü ş ve Toulouse kenti parlamentosunda danışmanlık yapan birisiydi ama boş zamanlarında mateınatikl e uğraşı­ yordu . Diophantus'un yapıt larını koltuğunun a ltınd a gezdirdi ve oradaki problemierin çoğunu çözdü. Bununla yetinmeyip ekler yaptı. Bu arada çağ ının ünlü filozufu ve ınatematikçisi Descartes ile m ektuplaşı­ yordu. Matematik a l anında Descartes ' ı da geçti. Bu yüzden Descartes ile aralarında yıllar süren bir an la ş­ mazlık ve tartışma çıktı. Ancak gene çağdaş l arından Pascal, Fermat ' ı " Dünyanın birinci adam ı " diye tanım­ larken, Laplace ve Lagranges gibi matematikçiler onu "Diferansiyel hesabı bulan adam" o larak ilan ettiler. Fermat 1665 yılında öldü. Oğlu Samuel, babasının hep yanında dolaştırdığı Diophantus'un kitabı ile o kitabı zenginleştiren dip notlarını topladı ve 1670 yılında yayınladı. Bilim dünyasını yüzyı llarca uğraştıran soru n da bu kitaptan kaynaklandı. Fermat , Diophantus ' un Ikinci Kitabının 8. problemini çevirdikten sonra onun altına kendi teoremini eklemişti. Bu teoreın şöyleydi: "Hiçbir küp sayı , iki küpsayıya ayrılamaz. Aynı özellik dördüncü ve daha genel olarak ikiden büyük tüm kuvvetler için geçerlidir. " Fermat bununla da yer inınemiş şu sözleri eklemişti: "Bu teoremin olağan ü stü güzellikteki bir kanıtını buldum. Ancak sayfadaki boşluğa sığ­

Toulouse parliament, but he devoted his spare time to mathematics. Fermat carried Diophantus ' writings around with him everywhere, and solved most of the problems, annotating and adding to the original work. He had been carrespanding with his celebrated contemporary, the philosopher and mathematician Descartes, at this time, but Fermat's superior achievement in mathematics resulted in a rift between the two which lasted for years. White anather contemporary, Pascal, deseribed Fermat as "the greatest mathematician in the world'; mathematicians

dıramadım. "

Işte

sorun burdan

kaynaklandı. Fermat ' ın

bulgüzellikteki kanıt " neydi? Fermat daha sonraki yıllarda başka hiçbir yerele bu kanıtı açıklamaclı. Bu sözleri yazd ıkta n sonra kanıtında bir yan lı ş lık b ulmu ş veya bu cluğu "o lağanüstü

kanıtı açık l amak gereğini cluyınamıştı.

Daha sonraki yüzyıllarda Fennar'ın bu teoremi matematikçiterin baş belası oldu. Fransız Akademisi biri 1816, biri 1850 yı ll arında o lmak ü zere iki kez bu teo reın i çözmek için ö dül koydu ama çözümü bulan o lm adı. Şimeli başka bir ödül öyküsüne geliyoruz ki, işin içine gönül sorunu da giriyor. Konunun çözümüne en yaklaşan Alman Matematikçi Diophantus' un Kummer oldu ve Fransız Akademisi ödü l değil ama bir madalya vereli ona ... Bu arada i ş in içine Paul Wolfskehl adında bir başka Alman matematikçi girdi. Bu kişi A lm anya ' nın Darmstaclt Üniversitesi"ncle matematik profesörüydü. Fermat'ın son teoremi ile başarısız bir biçimde uğraş­ mıştı. Bu mateınatikçinin başından sonu iyi bitmeyen bir aşk macerası geçti. Sevgilisi tarafından reddedilen bu matematikçi yaşamdan umdunu kesip intihar etmeye karar verdi. An1a kurallara saygılı bir Alman, üstelik de matematikçi olduğu için kendini öldüreceği gün ve saati önceden belirledi. Son gününele a rk adaş larına vermek üzere mektuplar yazdı. Vasiyetini hazırladı. Saptaclığı ölüm saatine yak l aşır-

kitabında Fermat'ın

A~USTOS

+

alındığı

bölümün

b aj l an gıcı .

such as Laplace and Lagranges proclaimed him as "the man who discovered calculus ". When Fermat died in 1665 his son Samuel compiled the book of Diophantus' writings which his father had worked on for much of his life, and this version with Fermat 's annotation was republished in 1670. In this book was posed the problem with which mathematicians were to wrestle for centuries. After soluing the eighth problem in Part Two of Diophantus ' work, Fermat noted his own theorem underneath. This read, "There are no natural numbers x, y and z and n such that x to the power n plus y to the

28

SKYLIFE

Son Teoremi'nin ele

AUGUST

1995


ken, elin e, birden, Kummer 'in " Fermat'ın Son Teoremi" ile ilgili bir makalesi geçti. Bu makaleyi okurken çözümlerde bir yanlış buldu ve bu yaniışı düzeltmeyi başardı ama kendisi için koydugu ölüm saatinin üzerinden de saatler geçtigini gördü. Bunun üzerine intiharın anlamsız o lacagın ı aniayıp arkadaşla­ rına yazdıgı mektupları ve vasiyetini yırtıp attı. Yıllar sonra 1908 yılında öldügünde yeni vasiyeti aç ılınca, 2007 yılına kadar Permat ' ın Son Teoremi'ni kanıtlaya­ na, 100 bin altın mark ödül koydugu ,a nlaş ıldı. Bu ö dü l matema tik çileri büsbütün heyecanlandırdı.

c ~-

power n equals z to the power n, when n is greater than 2. " Tantalisingly, Permat added underneath, "I have found a marvellous prooffor this theorem, but could not fit it in the space on this page. " What was this "marvellous proof'? Fermat 's failure to reveal it has given rise to much speculation about his reasons. Did he find an error in his proof perhaps? Could he have deliberately meant to set a brain teaser for future generations of mathematicians? The French Academy twice ojfered a prize for a solution to the elusive theorem, in 1816 and 1850, but without success. Now we come to the story of anather award, which has ramifications in ajfairs of the heart as well. The German mathematician Kummer got etaser than anyone else to a solution, and the French Academy did not give him the prize but a meda! in recognition of his work. Meanwhile anather German mathematician named Paul Wolfskehl entered the picture. He was a professor of mathematics at Darmstadt University in Germany, and had unsuccessfully endeavoured to prove Fermat's Last 7beorem. Wolfskehl had been involved in an unrequited love ajfair, and rejected by the lady he adared had resolved to commit suicide. Since he was a law abiding German and a mathematician to boot, he decided upon the precise hour and day in advance. On the last day he wrote farewell fetters to his friends and drew up his will. 7bere was stil! same time to go, and while he waited he happened upon an article by Kummer on Fermat's Last 7beorem. As he read, he discovered same errors in the calculations and set about correcting them . By the time he had finished, he found that the hour of death had come and gone long since. Deciding that suicide under these circumstances would be meaningless, he he tore up the suicide fetters to his friends and the will. Years later when he died a natural deathin 1908, his new will was opened to reveal that he ojfered a prize of 100, 000 go/d marks to the first person to prove Fermat 's Last 7beorem bejare the year 2007. This prize sentastir of The first part of the seetion of Diophantus' book where Fermat's last Theorem appears. excitement through the world of mathematics. However, as a result of inftatian and two world Ancak araya giren enflasyon dönemleri ve savaş l a r bu wars since 1908, the prize's value has since fal/en to a ödülün degerinin bugün 7500 marka inmesine neden mere 7500 marks. oldu. Th e prize might have diminished, but the prestige Ödül küçüldü ama getirecegi ün büyüdü. Ş imdi bu attached to winning has nbt. Now the young British üne aradan nerdeyse dört yüz yıl geçtikten sonra genç mathematician Andrew Wiles has earned a position !ngiliz matematikçisi Andrew Wiles kavuşmuş oldu. coveted by mathematicians for 400 years. The proof, all Gene de Wiles'ın 200 sayfayı bulan kanıtının matema200 pages of it, stil! has to be reexamined for possible tikçiler tarafından enine boyuna incelenmesi ve bir errors by Jellaw mathematicians, a task that will certainyanlış noktanın bulunmaması gerekiyor. Bu da aylar ly take months and perhaps years, but for the time being • ve belki de yıllar alacak. Wiles is the man who solved Fermat 's Last 7beorem. • • Cüneyt Gabran , yazar.

• Cüneyt Gabran, u>riter .

29

SKYLIFE

A~USTOS

+

AUGUST

1995

ll


İSTANBUL: Necatibey Cad. No: 84 80030 Karaköy Tel: (0212) 251 84 00 PBX Faks: (0212) 244 15 23

• ANKARA: Sedat Simavi Sok. No: 48 06550 Çankaya Tel: (0312) 440 79 lO PBX Faks: (0312) 440 79 30 • İZMİR: Gazi Bulv. No: 3 1 6 35250 Tel: (0232) 483 25 60 PBX Faks: (0232) 441 55 13 • ADANA: Ziyapaşa Bulv. Çelik Apt. No: 25 /5 -6 OIl 30 Tel: (0322) 457 62 23 PBX Faks: (0322) 453 05 84


• ANTALYA: 100. Yıl Bulvan Evren Apt. No: 46 07050 Tel: (0242) 243 16 25 Faks: (0242)

243 21 92


TO"WERING OVER İSTANBUL Daha önce yangın geçiren iki ahşap kuleden sonra, 1828 yılında inşa edilen bugünkü Beyazıt Kulesi hala ayakta. Kagir kule günümüzde de yangın gözedeme kulesi olarak kullanılıyor .

Two earlier timher firetowers were themselves swallowed up by flames, but the present Beyazıt tower made ofstone has survived since 1828. It is stil! usedas a fire tower taday as in the past. By DENIZ KAYA

Photos ARGUS

hen the firefighters watching out for fires from Beyazıt Tower in the old days saw flames, they gave the news in their own cryptic jargon: "Congratulations, you 're a father! " "Is it a gir! or a boy?" If the fire was on the other side of the Golden Horn, in Galata, Üsküdar, or the other districts along the

eyaz ı t Kulesi'nde yangın gözetleyen eski itfaiyeciler, alevleri görünce kendi aralarında

W

B

şöy l e konuş u rlarmış:

- "Ağa bir çocuğun oldu! " - "Kız mı oğlan mı? " ... Yangın Üsküdar, Galata ve Boğaziçi' ndeyse gözetleyici "kız!", İstanbul tarafındaysa "erkek! " diye bağırırmı ş .

Daha önce yangın geçiren iki ahşap kuleden sonra, 1828 yılında inşa edilen Beyazıt Kulesi hala ayakta. Kagir kule günümüzde de yangın gözetierne kulesi olarak ku ll a n ı lıyor. Bir zamanlar ağasına yangını "çoc u ğun oldu" diye haber veren "köşk­ lü"lerin yerini, günümüzde kule bekçisi; yangın ın yerini, "kız mı oğlan mı " diye sorarak öğrenmeye çalışan kule ağasının yerini de, kule amiri aldılar. Beyazıt Kulesi, İstanbu l 'un en ka l abalık merkezinde, bu karmaşık kenti yukarıdan gözleyen yeni "köşklü leri"yle yangın trafiğini kontrol ediyor. Kulenin öyküsü şöyle: Yeniçeri ocağında tulumbacı l ar bö l üğü kurulunca, eski Ağa kapısı ' nın bahçesine "ya ngın köşkü " adlı bir ahşap kule yaptırı l mış . Bu kuleden şehir gözetlenir, yangın çıkan yerlere tul u mbacıl ar koştu rurmuş. Ancak bu ilk ahşap köş k

BEYAZlT KULESi Bosphorus, the answer was "a gir!!", but if it was on the western side of the inlet in !stanbul proper the answer was "a boy!" Two earlier timher firetowers were themselves swallowed up by flames, but the present Beyazıt Tower made of stone has survived since 1828. Standing in

yangını,

th e midst of th e busy centre of the old quarter of

1782 Cibali yangını. .. Yeniçeri Ocağı ka l dırılınca, Sultan II . Mahmud'un fermanıyla eski yangın köşkü yerine, bugünkü Üniversite bahçesine yeni bir yangın köşkü inşa edilmiş. Bu kule de bir yangınla yokolup gitmiş . Bugünkü kagir Beyazıt Kulesi'ni 1828 yılın da Ağa Hüseyin Paşa yaptırmış. 1928'den beri kulede 24 saat iki itfaiyeci nöbet tutuyor. tık ve son tamiratını 1908'de gören kuleye , 1909'da fırtınalı bir günde yı l dırım isabet etmiş . 1923'te !tfaiye Müdürlüğü ile birlikte kule de Belediye'ye bağlanmış. 85 metre yüksekliğinde , toplam

!stanbul, it is stili used as a fire tower today as in the past. 7be tower is 85 metres high and has a total of 256 wooden steps. When the firemen 's division of the janissary Corps was established, a wooden tower known as the Jire house ' was built in the grounds of the janissary agha 's office. As soon as flames were glimpsed, the firemen would rush to the scene. 7bis early wooden building was itself frequently damaged, in the Küçükpazar fire of 1749 and the Cibali fire of 1782. When the janissary Corps was dissolved in 1826,

çeşitli yangınlar geç i rmiş,

1749 Küçükpazar

33

SKYLI FE A<:öUSTOS

+

AUGUST

1995


Sultan Mahmud II had a new fire tower built on the preseni site in the grounds of what taday is Istanbul University. This tower was destroyed by fire, however, and rebuilt in stone by Ağa Hüseyin Paşa in 1828. Ever since the tower has been manned 24 hours a day. In 1909 the tower was struck by lightning during a storm, but suffered no serious damage . In 1923 the Fire Brigade was placed under the auspices of the Municipality. Until 1972, the tower was open to the public, but had to be closed to all except fire brigade personnet when the staircase proued unsafe. The tower is used to watch out for fires at Eski yıllarda yangınlar tulumbalarla söndürülürmüj. Tipik Beyazıt Tulu~baları ./ The old Beyazıt night. Information about fires at all times of Pumps, used to put out the fıres which so frequently raged through lstanbul's timber houses. day is relayed here via radio. Air potlutian 256 ahşap basamak lı Beyazıt Kulesi 1972'ye kadar can seriously reduce visibility, making the job of ziyarete aç ı kken, daha sonra merdivenler tehlike arwatching diff'icult at times. In the past, if a fire was spotted in the districts westwards of the Golden Horn zett iği nde n ziyarete k apatıl mış . as .far as Yeşilköy, the signal was two baskets hung Kule gece yangınlarını haber veriyor. Ayrıca gece ve g ünd üz yangınları hakkında sürekli telsizle bilgi on either side qj' the tower; if the .fire was in Beyoğlu geçiyor. Tabii hava ki rli liğ i , gözetleyicilerinin ça lış­ or along the Bosphorus, one hasket was hung on one side and two on the other; and for the districts on the masın ı bazen güçl eştiriyor . Kule hep yangın gözetother side of the Bosphorus one hasket was hung on lernede ku ll anılm ı ş. Eskiden Haliç'ten Yeşilköy 'e either side. This custom continued unti/1934. kadar olan alanda bir yangın çıkmışsa, iki yanına Taday, the tower is alsa used to give a weather foreikişer sepet; Beyoğlu ve Boğaziçi için, bir yanına cası .for the .following day. A green light means rain, bir, diğer yanına iki sepet; Anadolu yakası için iki a red light snow, a yellaw light .fog, and a blue lig ht yanına birer sepet sarkıtılırmış. Bu sepet geleneği sunshine. At night, between 04.45 and 06.00 when 1934 yılına dek devam etmiş. Kulenin geleneksel işlevi günümüzthe Atatürk and de çağdaş yöntemlerle sürdürü lmekGalata bridges are te . Kule halka hava d urumunu renkclosed to road trafl'ic li ış ı kla da b ildiriyor. Örneğin yeş il to fet ships in and out ışık, yağış lı ; kırmızı ışık , karlı; sarı of the Golden Horn, the ships are guided ışı k , sisli; mavi ış ık , açık hava anlam ına geliyor. Gece le ri 04.45-06.00 by lights on Beyazıt saatleri arasında Atatürk ve Galata Tower. A green light köprü le rinin kara araçlarına kapalı means that ships in o ldu ğ u , yine ku leden ış ı k l a bildirilithe Golden Horn can yor. Kulede yeşi l ışık yandığı zaman sait into the MarHa liç 'teki gemiler Marmara Denimara Sea, and a red zi'ne; kırmızı ış ı k yandığı zaman light that ships in the Marmara Denizi 'ndeki gemi le r HaMarmara Sea can sait into the Golden liç 'e geç iyor; çift kırmızı'nın yanması, köprülerin kapalı olduğunu Horn. Two red lights mean that the bridges bildiriyor. Beyaz ıt Kulesi'nin " köşk l ü" l eri günüare ciased to shipmüzde de aramızda l ar. lstanbul 'u 24 ping. saat yukarıdan gözetleyen 6 itfaiyeci Today, special pergörevli kulede. mission is needed for Günümüzün Beyazıt Kulesi bir mathose not on duty at sa l ku lesinden farksız. Tehlikeli the tower to enter, due to the dangerous ahşap me rdivenleri yüzünden ziyarete kapalı olan ku leye özel izin le condition of the Eski B eyaz ı t Tulumbal arınd a n detay./ Adetail from the old Beyazıt Pumps. girilebiliyor. • wooden staircase. • 34

SKYUFE AGUSTO S

+

AUGUST

1995


Osmanlı

Bankası,

iy i ve güzel

kriz dönemlerinde bile ,

şey l er

sundu.

Büyüklüğüne yakışır şeki ld e

Dış

dünyada Türkiye'n in

Bankacılık

%27.73'lük

yıldır

o ldu .

Osmanlı Bankası

er i ş ilm ez

kaynagı

gü nl e rd e

özkaynak l arı nd aki

büyüklüğünü

hep

sağladı.

Vergi Öncesi Kar

hep büyüdü.

146

o ldu . Sermaye

sıraya•

yüksek

(Milyar TL)

yaptı ..

standart rasyosu ile, bankalar

kurumlar vergisinde Türkiye geneli nde 3.

toplam akt ifl er ve

yap tığını

ekonomim ize iti c i g ü ç

sektöründe motivasyon

yeterliliğindeki arası

itibarı

132

müşterilerine

Aktif

Karlılıgı (Net Kara Göre)

%6

yükselmesiyle ,

ve rimlili ğ i

yin e gösterdi ve kendine has

ile zor

"farkıyla"

gelecek güzel günlerin habercisi o ldu ...

OSMANLI BANKASI • 24.05. 1995 tarihli Dtlnya Gazetesi'ndeki Siralamaya göre.


Ford Escort;

güzelliği,

Güzelliğiyle

Yeni Ford Escort ...

konforu ve performans'Yla

Yeni Ford Escort'un

ktsa sürede Türk otomobilseverlerinin gözdesi oldu . Şimdi,

yenilikleriyle de

öncü olmayt sürdürüyor.

çizgileri büyüleyici.

~'

.

ön panjurundan arka tamponuna, farlarından

biri,

kapı koliarına

duygusunu, diğer

kadar, tümüyle yeni ve yumu şak

hatlar, aerodinamik yapıyla

b ütün leşi yor . Farklı

sessizliği .

yeni,

bir tasarı ma sahip. Yeni Ford Escort, hep daha

diğerleri .

düşleyenler

için.

Yeni Ford Escort'u n en büyük özelliklerinden

Sessizlikle

başlayan

konfor

ayrıntılar tamaml ı yor .

Rahat

ve ergonomik koltuklar ... estetik konsol. ..

renk ve özellikteki modelleri, seçkin, göz alıcı güzel bir otomobil

Konforuyla Yeni Ford Escort ...

şık

ve fonksiyonel gösterge panel i ve Yeni Ford Escort, hep daha sessiz,

daha konforlu bir otomobil düşleyenler için .

Ford Yetkili Satıcıları : Adana • Akar Oto Tel : (0· 322) 435 08 91 • Toroto Tel : (0-322) 428 24 04 Afyon • Genhan Tel : (0-272) 212 00 40 Ankara • Beyoto Tel : (0·312) 353 29 53 Erdo~anlar Tel : (0·312) 317 03 04 • Hiday Tel : (0· 312) 342 10 00 • Let Oto Tel : (0·312) 436 54 78 • Otokoç Tel : (0·312) 287 35 50 Antalya • Bilaller Tel : (0·242) 321 73 51 • Otomotör Tel : (0-242) 241 21 14 Aydın • Dikmenler Tel : (0 ·256) 313 ıs 60 Balıkesir • Akoto Tel : (0· 266) 245 55 00 Bursa • Sönmezkoç Tel : (0 ·224) 261 03 27 Denizli • Kaan Otomotiv Tel : (0-258) 268 24 98 Diyarbakır • Gü rüz Oto Tel : (0-412) 235 41 69 Erzurum • Hamle Tel : (0·442) 234 28 91 Eskişehir • Porsuk Tel : (0-222) 227 74 37 Gaziantep • Doğanlar Tel: (0-342) 323 23 13 Hatay • Ovalı Tel : (0·326) 215 65 64 Içe/ • Ergin Oto Tel : (0·324) 327 26 56 Istanbul • Adım Otomotiv Tel : (0·216) 391 07 00 • Atakoç Tel : (0·216) 302 36 32 •


Performansıyla

güvenlik duygusuyla

Yeni Ford Escort ...

Escort, hep daha güvenli, daha keyifli bir otomobil

Yeni Ford Escort'un

düşleyenler

performans ını

keyfini farklı sıralı

kılan

süspansiyonuyla

için.

ve sürüş

güçlü, atak ve dinamik. Direksiyon hakimiyeti, tutuşu,

Yeni Ford

birçok özelliği var. 16 supaplı,

elektronik enjeksiyonlu ZETEC motoruyla;

üstün yol

tamamlanıyor .

gösterge paneli, kusursuz kullanımı

bu özellikler, çelik katesin

çok kolay. Bütün verdiği

benzersiz

Siz de hep daha failas1n1 düşlüyorsamz, en k1sa sürede bir Ford Yetkili Sa tiCisi'na uğrayin . "Tam Müşteri Mutluluğu " ilkesiyle hizmet almanin keyfini yaşayin . Yeni Ford Escort'un; Sedan, Hatchback, Sports Wagon modelleri, CL ve CLX tiple~i. 1.6, 1. 6i, 1. Bi seçenekleriyle tamş~n .

Ford'da hep daha fazlas1n1 bulacaksiniz.

Ba~pınarlar Tel : (0-2ı2) 280 26 72 • Bozkurt Tel : (0 - 2ı2) 509 96 00 • Doğan Oto Tel : (0 - 2ı6) 326 29 55 • Er-Eks Tel : (0 - 2ı2) 63ı 69 09 • Gürba~lar Tel : (0 - 2ı6} 4ı3 72 00 • Kele~ler Tel : (0-212) 6ı2 29 53 • Motör Ticaret Tel : (0 - 2ı2) 275 72 80 • Ota~ Tel : (0 - 2ı6) 385 40 04 • Standard Belde Tel : (0-212) 232 ıs 00 • Şahsuvaroğlu Tel : (0 - 2ı6) 44ı 42 78 • Tem Oto Tel : (0-2ı 6) 335 ı ı 66 /zmir • Ege Oto Tel : (0-232} 484 20 75 • Özkıran Tel : (0-232) 368 35 49 Kayseri • Köseoğlu ve Metin er Tel : (0-352) 320 90 ı9 Kocaeli • Es Oto Tel : (0-262) 33ı 33 34 Malatya • Kılıçaslan Tel : (0-422) 32ı ı o 52 Mu{Jia • H elvacıoğlu Tel : (0-252) 2ı4 32 32 Sakarya • Akgün Tel : (0-264) 275 55 SO Samsun • Kuzey Motorları Tel: (0-362) 43ı ı o 53 Trabzon • l una lar Tel : (0-462) 248 ı2 00 Zonguldak • Azi m Tel : (0-372) 323 07 45 • KKTC 1 Lefkoşa • Bomta~ Tel : (0-392} 223 58 70


IASOS RESTORED 1

ı

"

1

ı ı.

ANCIENT SPLENDOUR

IAS Muğla

ValisiLale Aytaman'ın çabaları sonucunda Açık Hava Müzesi'ne dönüştürölen antik kent bu ay içinde ziyarete açılıyor. /o,. ;sos is openinp, cts c/Iz opelwir musez11n this muntb tbanks to the c.fjÖJ1s C?f.l!u/},la's GoL·enzor La/e Ayto m ct n . By LEYLA UMAR Pho!osHAYRETTIN SAGANAK

u ğla

ili bu yaz sonunda yepyeni bir Hava Müzesi ' ne" kavuşuyor. Muğla ' ya Vali olduğundan bu yana Kentin doğal ve kültürel zengin liklerini duyurmak için yrlmadan çaba gösteren Türkiye'nin ilk kadın Valis i Dr. Lale Aytaman !asos'ta açacak bu Müzeyi. lasos , bugünkü adıy­ la Kryıkışlacık , Milas ' ın güneybatısında , Güllük Körfezi 'nin kuzeydoğu ucunda ·Asin Kurin' köyünde. Kent, Argoslu Kolonistlerce kurulmuş; adını önelerleri lasos'un adından a lmış. Lale Aytaman Antik lasos Kenti'ndeki kazılar ve Kentin ortaya çıkarılma işleminin 1960 yılından bu yana !talyan Kazı Heyeti 'nce sürdürüldüğü­ nü, Prof. Dora Levi tarafından baş l atılan ilk kazı­ l arın son yı ll arda Ferrara Ün iversitesi'nden Prof. Fede Berti tarafından yürütü lmekte olduğunu belirterek şunları söylüyor:

new openair museum is coming to Turkey 's southwest province of Muğla at the end of this summer. Turkey 's first woman governor, Dr. Lale Aytaman, who has been working untiringly to promote and conserue Muğla 's natural and cu/tura! berilage since she took office, is to open this new museum at lasos. Taday known as Kıyıkışlacık, Jasos is /ocated near the uillage of Asin Kurin at the northeast extremity of the Gulf of Güllük southwest of Milas. Originally calanised by migrants.from Argos, Jasos was named ajier their leader. Dr. Aytaman has been tcıking a personal interest in excauations of the cmcient city and preparations to tramform the site into an openair museunı. Excauations began here in 1960 under a team of !ta/ian archaeologists !ed by Prof Dora

M

" Açık

+

38

SKYLIFE AGUSTOS

AUGUST

1 995


"Prof. Fede Berti'nin çalış m aların ı incelemek üzere iki yıl önce Kıyıkışlacık 'a gitmiştim. Antik kenti dolaşırken pas tutm uş, kalın zincir vurulmuş bir kapıyla karşılaştım. tlgililer buranın antik bir ' balıkhane ' o lduğunu, ancak şimdi depo ola rak ku l lanıldığını söyledi ler. Kapıyı açtırdıın; müthiş bir heyecanla sa rs ıldım . Bir sürü ga lerisi o lan y ıkı k bir binanın ortasında harikulade zarif bir mozole yüksel mişti. Prof. Berti bu mozo leyi antik çağlarda bir dul kadının kendisi için yapt ırdı ğını anlatt ı ". O an hayalinde bu harabeyi bir müze o larak can l a ndır an Aytaman, Prof. . Berti'ye 5 bin yıllık tarihi kalıntıyı "Aç ık Hava Müzesi'ne" çevirmesini teklif etmiş. Dönemin Kültür Bakanı Fikri

+

39

SKYLIFE AGUSTOS

AUGUST

1995


Sağlar' a

Levi, and have been j>.roceeding ever since. For the past few years Prof Fede Eerti oj Ferrara University has been in charge of the excavations. "I first visited Kıyıkışlacık to see the excavations under Prof Fede Eerti two years ago, " explained Dr. Aytaman. "During my tour oj the ancient city I noticed a rusty door with a thick chain and padlock. The archaeologists said that this was an ancient fish market now used as a storeroom. I asked to see inside and was amazed at the sight which met my ıryes. The building consisted of a series of galleries with a superb elegant mausoleum in the centre. Prof Eerti explained that a widow had had this mausoleum constructed for herself in ancient times." At that moment Dr. Ayıaman had the idea of turning the five thousand year old city into an openair museum, and made the suggestion to Prof Eerti. She later visited the site again with then minister oj culture Fikri Sağlar and discussed the matter with him. With the support of both the minister and Prof Eerti, Aylaman eventually overcame all the bureaucratic abstaetes and the rebirth of Iasos became reality . The inauguration of the museum at the end of August will be attended by many well known archaeologists from araund the world, and Dr. Aylaman is confident · that this extraordinary site will attract as much interest as Ephesus and Miletus. Last summer I was lucky enough to be one oj those invited to Iasos by Dr. Aytaman. We walked through the smail village, the arama of fresh fish being grilled over charcoal fires in the two fish restaurants wafting through the air. The village is stil! unspoilt by modern canere/e develop-

helikopterle gezerken lasos'u yeniden Uzun yazışma­ lara , bürokratik engellere karşın Aytaman, Sağlar ve Berti dayanışması sonucunda İasos ' un yeniden doğuşu gerçc:_kleşiyor. Bu ay içinde dünyanın birçok ünlü arkeologlarının katılımlarıyla açılacak olan Antik Müze'nin Efes ve Milet kadar ilgi çekeceğinden kuşkum yok. Vali Aytaman heyecanını dostlarıyla paylaştığın­ dan, beni de geçen yaz !asos'a davet etmişti. Henüz beton yapıların sarmadığı bu ufacık köyde iki balık lokantası taptaze , günlük balıkları kömür ateşinde pişiriyordu. Prof. Berti'nin yaşa­ dığı ev yöreyle uyum içinde inşa edilen tek evdi. Denizin ortasında antik devre ait bir kalıntı var. Bizans döneminden kalan savunma duvarı kopuk parçalar halinde görülebiliyor. Orta Bizans döneminden kalan gözetierne ve sacanlandırma rüyasını anlatmış.

ment, and the new house where Prof

Eerti lives has been constructed in harmony with local architectural style. The ruins visible ojfshore are the remains of Eyzantine period ramparts. Anather far more impressive Eyzantine structure is the great tower serving as a lookout and for defence. The earliest recorded reference to Iasos is in a list of cities which paid tribute to the Attican League dating from 450 EC. In 129 EC the city became a part of Caria, which was

Türk Hava Yolları 'nın Badrum lmsık Havaalanı'na inen uçakları ile iasos artık daha yakın. Now that Bodrum's lmsık Airport is open to traffic with regular flights by Turkish Airlines, lasos will be much more accessible.

40

S KYLIFE AGU S TOS

+

AU G U S T

199 5


EI]DEBA

DENiZLi BASMA VE BOYA SANAYii A.Ş.• DENiZLi PRINTING AND DYEING IND. INC. TAŞGEÇIT

UEVKII PK 73 2 0 001 DEN I ZL I TURKEY PHONE 0( 258 ) 266 02 59 (Pb• ) FAX 0( 258 ) 266 08 23 TLX 59521 DESA TR

omı:t:PiıAŞI.Ş.ııxsıi.Pll.Uil.WifıAc.ITITIIALITıi:.YESIIII.Ş.•TEIIllıwmııGEXPOII'TIIIOOITIWING II:.

KERESTECILER SiTESi GÜLDALI SOK . NO : I3 34010 UERTER · IST. I TU RKEY PHONE : 0 ( 212 ) 557 40 35 ( Pbı ) FAX 0 ( 212 ) 584 5 4 99 PiTAŞ A . Ş . Bi R OENIZLi BASMA VE BOYA SANAYi i A . Ş . KURULU Ş UDUR P i TAŞ INC . I SA DENiZL I PRINTING AND DIEING I NO . I NC . COMPANY

A musical instrument, no matter how authentic, assumes universal value when playing, in skilled hands, the music of love and friendship ... Fabric becomes the ultimate point of quality where all universal feelings are shaped by the unique talent of DEBA... By simply touching a DEBA fabric, you step beyond all the geographical boundaries and start speaking the co mmon language of friendly trade ... A universal quality ....

'


vunma kulesi müthi ş etkileyici . Ad ı ilk kez M.Ö . 4SO'de Attike-Delos Birliği'nin ve rgi listes in de görü len İ asos u zu n süre e l de ğ i ş tirdikt e n sonra M.Ö . 129'da Roma lıl arın Asia Eyaleri'ni kurm a larıyla birlikte Karia ile b i r l eş i p Roma'ya dahil olımış . Kentin üzerinde yükseld i ğ i , sonradan ana karayla birl eş tiği ada 900 metre u z unluğunda, 450 metre geniş liğinele ve 80 metre yüksek l iğinele kayalık bir a la n olarak d e ni ze u zan ı yor. Karşı sahilde bir inci dizisine benzeyen Güvercinlik'ten kalkan motorlarla turistler İasos 'a (Kıyıkışlacık) akın a kın gelmeye başlamış bile . Ama as ıl akın Ağustos ' taki resm i aç ılıştan sonra baş­ layacak. Türk Hava Yolla rı ' nın Boclrum Imsık Havaa l a nı ' na inen u çakla rı ile İasos'a artık daha kolay u l aşı l acak ve dayanıl­ maz tarihi g ü zelliğini görenler oray ı asla unutama• yacaklar. • Leyla Uma r, gazeteci-yazar.

one of the Asiaıı provinces of the Roman empire. Jasos is situated on a rocky peninsula 900 metres long, 450 metres wide and rising to 80 metres at the bigbest po int, liııked to th e main/and by a narrow neck of !and. Matorbaats already carry visitors from the pretty resort of Güvercinlik on the opposite sbore to see the spectacular ruins, bul ajier the o}ficial openiııg in August the number of visitors to the site is expected to rise substantially. Now that Badrum 's Imsık Airport is open . to trajfic with regular fligbts by Turkish Airlines, !asos will be ınuch ınore accessible. This spectacular ancient city is an unforgettable sight and will no doubt become one of the bigbligbts of bo/idays in tb is reg ian. • ' l.eyla Umar is ajounıalist a11d wriler.

42

S KYLIFE

AGU S T O S

+

AUGUST

1995


ICSC International Council of Shopping Centers

"BEST EUROPEAN SHOPPING CENTER OF THE YEAR"

No wonder, ICSC, has chosen to give the award to Akmerkez, for exeellence in architecture and design, merchandising, quality of shops, management and operations .

Come and enjoy the opportunity

it~~ ~o shop for AK M ER KEz

the best Turkish and international high fas hi on, jewelry, leather goods, shoes, 路 handcrafted objects, carpets and others ...

Open everyday 10.00 AM - 10.00 PM Free bus shuttle service available from all the distinguished hotels of 陌stanbul.

To benefit from the advantages offered with the AKMERKEZ COURTESY CARD please apply to the information desk.


1994 yılı Türk sporu için parlak bir yıl oldu . Türk sporcu l arı b ireysel ve takım olarak katıldık­ lan futbol dışındaki uluslararası karşılaşmalarda, 258'i a ltın , 224'ü gümüş , 294'ü bronz olmak üzere toplam tam 776 madalya kazandılar. Türkiye ulu s lararası alanda artık sadece geleneksel sporu güreşte değil, öteki spor dallarında da iddialı. Toplam madalya sayısı açısından bakılelığında başarı aç ısından ilk iki sırayı iki sürpriz spor dalı aldı. Judo 109 madalya ile en cok madalya getiren dal o lurken, bunu 102 madalya ile yüzme izled i. Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu ve Hafız Süleymanoğlu gibi sporculada son yıllarda büyük bir aşama yaptığımız halterele 1994 boyunca tam 98 madalya kazandık Geleneksel sporumuz güreş ise Türkiye'ye tam 94 madalya getirdi. 89 madalya ile atletizm, 64 madalya ile boks başarı­ dan başanya koştuğumuz dallar olclu. Dağılım a ltın madalyalar açısından gözden geçirildiğinde, ilk iki sırayı 39'ar altın maclalyayla gü-

reş

ve halterin aldığı görülüyor. Bu iki 36 a ltı n maclalyayla yüzme, 35 altın madalyayla judo izliyor. Türkiye 1994 y ılı boyunca atletizm karşılaş­ malarından 26, boks karşılaşmaların­ dan ise 23 altın madalya çıkarttı. Bu arada madalya kazanamaclığı­ mız bir spor dalının olmaması Türkiye 'de sporun gelişme düzeyini açıkca gösteriyor. Türkiye en çok seyirci çeken spor dalı olan futbolcia da büyük bir aşama içinde. 1994'te 16 yaş grubu genç lerimiz Avrupa şampiyonu olarak dalı

1994 was a memorable year for Turkish sport. In

international events Turkish athletes participating on an individual or team basis won a total of 776 meda/s: 258 gold, 224 Silver and 294 bronze. Turkey taday has international aspirations in a wide range of sports, not just the traditional Turkish sport of ıurestling. At the top qf the meda/ rankings are two unexpected sports: judo in first place ıuith 109 meda/s, folloıued by sıuimming with 102. Weight lifting, in which athletes /ike Naim Süleymanoğlu , Halil Mutlu and Hafız Süleymanoğlu have attracted international attention, brought back 98 meda/s, and ıurestling 94. These were followed by ath/etics even/s with 89 and boxing with 64. Looking at the distribution qfgo/d meda/s, we.find that wrestling and ıueight lijiing share first place with 39 each. These are .followed by swimming with 30 go/d medals and judo with 35. All branches qf athletics through 1994 won 26 go/d medals and boxing 23. The .fact that no sports in ıuhich Turkey participated in international events .failed to win a meda/ at all is a sign that the coııııtry 's sport is on the move atlas/. Football attracts the highest spectator interesr in Turkey, and this spor/ too is making headıuay. In 1994 our under-16s became European champion, white the successes of Gcılatasaray and Trabzonspor in the European cups leji fans exuberant. Under fatih 7'erim the Titrkish national team is determined to reach the World Cup fina/s this time around. Reaching the fina/s qf the World Cup or the European Championships has for years been no more than a dream for Turkish .footba/1. In 1950 the Turkish national team elimina/ed Syria in the Asiaıı group and was supposed to go to Brazil for the World Cup .fina/s, but the government vetoed the exercise on the grounds qf expense. Four years la/er when Turkey .fouııd itse(f matcbed against tıuo giants /ike Germany and Hungary in the fina/s played in Switzerlaııd, the team ·s World Cup adventure lasted only brie.fly. Since then Turkey has never again managed to make the stage qf this football festival on ıuhich world attention zooms in every four years. In 1990 the Turkish team tapped on


çok büyük bir ba~arıya imza atarken , Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki başarılan ülke genelinde keyifle izlendi. Milli Takım da Fatih Terim 'le birlikte Avrupa Şampiyonası finallerini zorl amayı sürdürüyo r. Bilindiği gibi , Dünya Kupası veya Avnıp a ~ampi­ yonası finallerine katılmak, Türk futbolu için yı l ­ l ard ır ulaşılmaz bir düş olarak kaldı. Türk Milli Takımı, 1950'de Asya grubunda Suriye'yi eleyerek Brezilya'daki Dünya Kupası finallerine gitme hakkını kazanmış , ancak bu "tarihi" yolc ulu ğa fazla masraflı olacağı gerekçesiyle hükümetten izin çıkmamıştı. Dört yıl sonra İsviç­ re'de yapı l an finallerde Almanya ve Macaristan gibi iki devle aynı gruba düşen Türkiye'nin Dünya Kupası macerası kısa sürd\.i. O günden beri, dört yıl­ da bir bütün dünyanın gündeminde birinci sı­ raya fırlayan bu futbol festivalinde sahne alamadık 1990'da İtalya ' daki Dünya Kupası için kapıyı şöy l e bir tıklatan Türk Milli Takımı , grubunda İzlanda karşısında u ğradığı beklenmedik yenilgiyle "dondu kaldı." Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında ise işler hiçbir zaman yolunda gitmedi. 90'lara girerken kulüpler düzeyinde Avrupa'da a lın an başarı lı sonuçlar ve Rıdvan , Tanju , Oğuz, Gökhan, Ünal gibi yetenekli isimlerden o lu şan bir kuşak yaka l amış olmanın avantaj ı Türk futbol kamuoyunu umutl and ırdı. Sepp Piontek g ibi dünya çapında bir teknik adamın da katkı­ larıyla Türkiye yıllardır öz l ediği hedefe doğru koşabilirdi. Ama olmad ı! Yetenekli oldukl arı su götürmeyen, fakat sağlık lı bir sistemin içinden yetişm e dikl e ri için clevamlılık , fiziksel güç ve uluslararası tecrübe gibi kriterlerde Avrupa standaıtlan­ nı tutturamayan futbolcular, omuzlarına yük lenen büyük beklentilerin a ltınd a ezildiler. Beklenen başarı bir türlü kapıyı çalınayınca teknik direktör Sepp Piontek gitti, yerine yardımcısı Fatih Terim getirildi. 51 kez milli formayı giymiş, yıllar­ ca kolunda kaptanlık bandıyla sahaya çıkmış , bir yandan Piontek'in yardımcılığını yaparken , bir yandan da Türk futbo-

the door of the World Cup fina/s in Italy, but hopes were dasbed with an unexpected defeat against Ice/and. When it comes to the European Championships the team has not even got a look in . A series of wins in Europe at club !evet in the early 1990s combined with the emergence of talent like Rıdvan, Tanju, Oğuz, Gökhan and Ünal aroused new hopes among footballers and fans alike. With the help of a world famous ırainer like Sepp Piontek Turkey might have forged ahead towards the coueted goal. But no such lucki Ybe fooı­ hallers had talent, certainly, but the failings in the system which had trained them meant that they fell short of European standards in terms of perseverance, physica/ strength and international experience. Ybey buckled under the high hopes loaded on their shoulders. When success evaded them, technical director Sepp Piontek was replaced by his assistant, Fatih Terim. Terim hadplayedin the national team 51 times, held the captaincy for years, and made a memorable contribution to the infrastructure of Turkish football. His appointment as technical head of the national teams was a momentous decision . Ybe Turkish national team was us ed to frequent changes of technical director, but everyone was curious to see what a man who had no experience with the major clubs but had produced notab/e achievements with the second national team would do. However as former foothaller Uğur Gümüştekin says, one brave man can swing the door to success wide open. When we look back at the statistics, we see what a courageous decision this was. Ybe national team had 78 wins, 61 draws and 139 defeats on the board bejare Terim came along. Out of the next 19 matches under his direction, the team has recorded 11 wins, 4 draws and 4 defeats . Ybe 58 percent victory rating which he has achieued is unprecedented. Terim sums up


_, __,

~

~\!!!}"~

" Ke y

f 1e r

köpürtün"


!unun altyapı organizasyonuna e m e k vermiş the seeret of his success in three words: Terim'in milli takımların teknik pa tro nlu ğ una ge"Framework and stability ". According to him, tirilmesi bir anlamda "miladi" bir özellik taş ıyor­ imparting a club atmosphere to the national team du. S ık sık teknik direktör değ i ş ikliğ ine başvuran ıuith a regular squad which is changed as little as Türk Milli Takımı ' nın büyük kulüplerde ça lı ştırı­ possible, choosing the team from among those cılık yapmamış , ama Ümit Milli Takım ' l a kaydaexhibiting the best f orm each time, brings stability. değer sonu çlar a lmış birine teslim edilmesi nasıl And stability brings success. sonuç verecekti acaba? Eski futbolculardan Uğur Tb e story so far is the tip of the iceberg. If ıue recall Gümü ş tekin'in de d e diği g ibi futbold a tek bir cesur a d a m ba şa nya giden yolu ardına kadar açıyor. itekim bugün sayılara baktı ğ ı mızd a, veril en bu kararın ne Dal 1 Sport Alun / Go/d kadar doğru o ldu ğu nu görüyoGümüş / Si/w Bronz 1 Bronze Toplam 1 Total Aualık 1 Sbooting ruz. Terim'den önceki dönem4 3 ı2 5 26 de oynadığ ı 278 maçta 78 galiAdetiZin 1Atbletics 27 36 89 &dminton 1 Badminton biye t, 61 be raberlik ve 139 yenilgi alan Milli Takım , Terim'le Basketbol 1 Basketba/1 2 ı 4 Binicilik 1 Equestrianism ç ıktığ ı 19 maçta l l galibiyet, 4 8 ı5 3 Bisiklet 1 Cycling be raberlik ve 4 yenilgi yaşad ı. ı 3 4 Boks 1 Baring Son dönemde ul aş ılan yüzde 23 ıs 26 64 58'lik galibiyet oranı, Türk Milli Buz sporlan 1 Ice skaling ı Ciınnastik 1 Gymnaslics ı Takımı ' nın tarihinde ki hi çb ir 4 ll ı6 2 2 döne mde yaka l anamamış bir F.5kriın 1 Fencing 4 8 Güreş 1 Wrestling istatistik değer olma ayrıcağına 22 39 33 94 Halter 1 Weigbtlifting 25 sahip. 39 34 98 Hentbol 1 Handba/1 Terim, başarının s ırrını iki söz4 5 judo 1jıulo cükle özetliyor: " İskelet ve is20 35 54 ı09 Kaıate 1 Karale tikrar. " Ona göre Milli Takım ' ın 15 ı6 ll 42 Kayak 1 Skiing bir kulüp havasında o lm as ı , 2 4 Kürek 1 Rowing pek d eğ i ş meyen b ir is ke le t ı2 ı9 ı Masa tenisi 1 Tab/e termis kadronun içinden en formda 10 ı4 Okçuluk 1 Arcbery 6 4 olanların saha ya ç ık acak on biri 4 ı4 Otomobil sporlan 1Aulo sports ı be lirle m es i istikrarı getiriyor. Özürlüler 1 Disabled 4 6 İstikrar da başarı yı ... 7 ı7 Sualu 1 Urıdeıwater even/s Öykünün buraya kadar olan 2 Tekvando 1 Tae-kwan-do kısmı , buzdağının suyun üstün9 ı9 Tenis 1 Termis de ki parças ı as lında ... Terim'in Vücut geliştinııe 1 Body building Anadolu 'yu karı ş karı ş t a ray ıp 7 ıs 3 Voleybol 1 Vol/eybali ortaya ç ık a rdı ğ ı Üm it Milli ı ı Yelken 1 Yachting Takım ' l a 1991 Akdeniz 2 4 Yüzme 1 SUlimming Oyunları ' nda fina! oynadığını, ıo2 36 33 33 Toplam 1 Total 224 binle rce seyirci ö nünde evsa hi258 294 776 bi Yunanistan'a kök söktürdüğ ünü , 1993 Akdeniz Oyunları'nda ise aynı Ümit Milli Takım ' ın şa mpiyonluk that his second national team, compiled ajier laboriously sifting through players on provincial kürsüsüne ç ıktı ğ ını söylersek, ba şa rı g rafiğ inin teams all araund the country played in the fina/s ba ş l a n g ı ç noktas ı daha iyi an la ş ıl a bilir . A Milli of the Mediterranean Camesin 1991, steamrolled Ta kım ' ın İngiltere önünde bol gollü yenilgilere over their host team Creece in front of thousands u ğradığı dönemde bile Terim 'in "limitle ri" İngiliz yaşıt l arı ile ba şa baş oynayabiliyordu. Kı sacas ı of spectators, and won the championship at the bu g ün milli formayla a lkı ş i a nan Abdullah 'lar, Mediterranean Camesin 1993, the starting point Sergen'ler, Hakan'lar, Emre'ler yıll arda n beri yanfor his success is easier to perceive. Even when the yana oynamanın ava ntajını yaş ı yo rl ar. A team was being thrashed by England, Terim 's

50

SKYUFE

A(;l/STO ~

+

AUGIJ <:; T

1995


TERIM'DEN_:_:o N-:cE:--TERIM'DEN soNRA

._ :·- J?efore and-after Terim TÜRK MİLLİ TAKIMI'NIN DÜNÜ BUGÜNÜ 1A COMPARATlYE LOOK AT THE TURKISH NATIONAL TEAM Yıllar

o

G

B

Matches Jı.layed

Wins

Draws

M Defeats

2 78 19 297

ll

61 4 65

139 4 143

1 Years

1923- 93 1993 - 95 Toplam 1 Total

TERİM DÖNEMİNİ N MİLLİ MAÇLARI

78 89

y A Goals for Goals agatnst

318 32 350

1 NA TIONA L TEA M MA TCHES PLAYEDUNDER TER/M

Türkiye (Turkey) - Polonya (Po/and)

: 2-1

Türkiye (Turkey) -!srail (Israel)

Türkiye (Turkey) - Norveç (Norway)

: 2-1

Türkiye (Turkey) -lsveç (Sweden)

Türkiye (Turkey)- Çek Cum. (Czech Rep)

: 1-4 : 0-1

İsviçre

Türkiye (Turkey)- Rusya (Russia)

505 20 525

: 2-1

(Switzerland) -Türkiye (Turkey) Kanada (Canada) -Türkiye (Turkey)

Makedonya (Macedonia) -Türkiye (Turkey) : 0-2

Kanada ( Canada) - Türkiye (Turkey)

Macaristan (Hungary) - Türkiye (Turkey)

: 2-2

Honduras (Honduras)- Türkiye (Turkey) : 0-1

Türkiye (Turkey) - İzlanda (lee/and)

: 5-0

Paraguay (Paraguay) -Türkiye (Turkey)

Y. Zelanda (N Zeland)- Türkiye (Turkey) : 1-2

Türkiye (Turkey) -!sviçre (Switzerland)

: 1-2

!talya (Italy) -Türkiye (Turkey)

: 3-1

Türkiye (Turkey)- Romanya (Romania)

: 1-1

Gençlere güvenmenin, onlarla birlikte başanya susamış geniş bir aile yaratmanın pozitifleriyle, Türkiye'de futbol a duyul a n e ngin sevgiyi ayyıldızlı ekibin etrafında birleştirmeyi başaran isim ise Fatih Terim. İsviçre ile deplasmanda oynad ı ğı kritik maçı 2-1 kazanıp Avru pa şampiyonası e le me grubunda li derliği yakalayan ay-yıldızlı ekip, 1995 Haziran ayı içinde yaptığı Amerika turnesini de 4 galibiyet 2 beraberlikl e kapatıp

Macaristan ile yagrup maçı öncesinde büyük moral kapacağı

zandı. Şimdi

önümüzdeki hedef Macaristan'ı yenip finaHere katılma yolunda yakaladığımız büyük avantajı sürdürmek • asıl

• Yigiter Ulug , gazeteci

ili ( Chile) - Türkiye (Turkey)

: 0-0 : 0-0

young hopefuls he/d their ground a gainst their English counterparts. In other words, the Abdullahs, Sergens, Hakans and Emres who are now applauded in the national colours have the advantage ofhavingplayed together foryears. The benefits of trusting in young players and together creating a large family thirsty for success have been proved by Fatih Terim, who has succeeded in focusing the deep love offootball in Turkey on the star and crescent team. The critica/ away match against Switzerland ended in a 2-1 win for the Turkish team, which has now moved into the lead in its European Cup group. Returning from its America tour in june with four victories and two draws, the star and crescent squad's morale is high for the coming group match with Hu ngary. Now the aim is to sustain this momentum with a victory against Hungary which will probably be a ticket into the fina/s. • • Yigiler Ulug, joumalist


"Bu salon

düşlerimin Şimdi

aynlmaz parçastydt. evimizin en güzel

köşesi.

Seramik'le gelen kaltct doğal/tk

ve temizlik içinde.

Zarif ve sade."

Siz de Kalebodur bayilerinde düşlerinizin

salonunu seçin.

Renk, desen ve ebat sınırlarını aşın. döşenen

Kolay

ebatlarla

mimarınızın, ustanızın işini

hızlandırın . Yılların

deneyiminden yararlanın . Düşlerinizi yaşamak

için,

Kalebodur döşeyin.

Halebodur "seramik budur"


FOREIGN INVE$TMENT

in

TURKEY

T羹rk'Z_ye'de

ermaye

abanc覺 56

SKYLIFE A(;;USTOS

+

AUGUST

1995


Dünya ekonomisindeki durgunluk Türkiye'ye yabancı sermaye giriıini etkiledi. Ama, özellikle 1995 yılının bcqından itibaren, dünya ekonomisindeki toparlanmayla birlikte yabancı sermaye giriıleri "atılım"

içine girdi. Although

worldwıde

recessıon

"N

'A

rtık yabancı sermayenin önünde küçük de olsa engel kalmadığı gibi, izlenen makro ekonomik politikalar nedeniyle , Türk iye, yabancı sermaye için gerçekten büyük bir potansiyel olacak "... Bunlar Yabancı Sermaye Gene l Müdürü Enver Güney'in sözleri. Kendisini dinlediğiniz­ de ne demek istediğini daha iyi an lı yorsunuz. Türkiye, Yabancı Sermaye Kanunu'nu 1954 yılında çı­ kardı. Yasa, çok liberal hükümler taşımasına rağmen , 1980'lere kadar yeterli yaba n cı sermayeyi çekemedi. Bunun nedenl eri başta Türk Parasınının Kıymetini Koruma Kanunu olmak üzere ilgili mevzuatın ·'muhafazakar" hükümleri. 24 Ocak Kararları, birçok konuda o ldu ğ u gibi yabancı sermayeele de yeni ufuklar açtı; 1954-1980 aras ınd a , toplam 280 milyon do l arlık yabanc ı sermaye izni ve rilmi şken , giderek artan bir ivme iz-

ot even the slightest abstae/e remains in the path offoreign investors, and what is more, the macroeconomic policies pursued by Turkey have generated a very great potential for foreign capital." explains Director of the ForeiRn Capital Deparlment Enver Güney. Turkey 's Foreign Capital Act was passed in 1951, but although it incoıporated very liberal provisions, other factors meant that it failed to attract adequate foreign investment until the 1980s. Faremost among thesefactors was the conservative provisions of the Protection of the Value of Turkish Currency Aci. The package of economic resolutions passed in january 1980 swept away nıa11y of these obstac/es, opening new horlzons for foreign capital as in other areas. White a total 280 million dollars offoreign investment had been granted

57

SKYLIFE AGUSTOS

has exerted a negative effect on the flow of foreıgn ınvestment, recovery is now well underway, and sınce the beginning of this year improved global confıdence has brought with it a sharp rise in fore ı gn capital in put.

+

AUGUST

ı 995


permi/s between 1954 and 1980, a rapid rise in volume ensued, reacbing 1860 million dollat-s in 1990 a!one. Over subsequenl years foreign investment permi/s have averaged 1.9 billion dollars. Güney says that the foreign capital jramework resolution was constaııtly reviewed and ameııded iıı line with exchange regıılatioııs through the 1980s, removing the !ası barriers in the way of(oreign capital. Although worldwide recession has exerfed a negative effect on the jlow ojforeign investment, recovery is now well underway, and since the beginning of this year improved global canfidence has brought with it a sharp rise in f oreign capital input. During ]anuary the !eve! was double that for the same month in 1993 and 1994, at 1259 million dollars, jollowed by 232.8 million dollars in February, 201.7 in March, 1223 million dollars in April, 94.2 million dollars in May, and a record !evet of 370.9 million dollars in ]u ne. Distribution by country oj foreign inuestmenl in Turkey finds France, the USA , Germany, the Netherlands, Switzerland, the UK, ltaly and ]apan in the top eight slots. Total foreign investmenl permi/s for these countries is over 1O billion dollars. They are fo!!o wed by South Korea with 127 million dollars, Bahrain with 117 million dollars, Denmark w ilh 106 million do/lars, Singapare with 97 million dollars and Sıueden ıuith 86 million dollars. In terms oj sector, the automotive and manuj"acturing industries rank first where foreign investmenl is concerned, sigııifican t areas being electrical machinery, electronics, chemicals, foodsıujfs, texliles and !eather. The services seetar aliracts most foreign capital in the tourism industry, ıuhich has received a strong boost from this foreign investmenl policy si nce 1980. Of Turkey's lota! 275,000 hotel beds, 30,000 or 10 percent have been provided by foreign inuestmenl projects, which are in the process of constructing a fın1her 15, 000 bed capacity . The number of foreign tourism companies has risen from just one in 1980 to 291 taday, aııd occııpancy rates for hate/s bui!! wilh foreign capital is 85 percent. Despite all tbese deuelopments, howeue1; Enver Gı"i n~y reckons that Turkry's inuestment potenlia! has stilinot been jıılly exploited by foreign capital. Bul be is confldent that this situation wil! change radical!y, and says

leyerek 1990 yı lınd a 1 milyar 860 milyon dolara çıktı. Ondan sonraki yıllarda ise, ortalama yabancı sermaye izinleri 1,9 milyar dolar civarı nd a seyretti. Yabancı Sermaye Genel Müdürü Enver Güney 1980'lerde yabancı sermaye çerçeve kararının, kambiyo mevzuatına parale l o larak sürekli gözden geçirilip değişikliğe uğradığını ve yabancı sermaye önündeki duvarların bütünüyle y ıkıldı ğ ını belirtiyor. Güney, Dünya ekonomisinde görü len durgunlu ğun yabancı sermaye akışını da etki l ed i ğini ancak, özell ikle 1995 y ılının başından itibaren dünya ekonomisindeki toparlanmayla birlikte yabancı sermaye girişlerinin "a tılım " içine gird i ğini söylüyor. Gerçekten de I 995'in ilk ayında son iki y ılın ay nı dönem ine göre iki kat artan yabanc ı sermaye girişler i , Ocak'ta 125,9 milyon dolar , Şubat'ta 232,8 milyon dolar, Mart'ta 201,7 milyon dolar. isan 'da 122,3 milyon dolar ve May ı s'da 94 ,2 milyon dolar düzeyinde seyretm i ş, Haziran ayında ise önceki y ıll arın ayn ı ay ın a göre rekor bir rakam elele edilerek 370,9 milyon dolara yükselmişt i r.

Türkiye 'de yabancı sermaye dağılımında ilk 8 sırayı Fransa, ABD, Almanya , Hollanda , !sviçre, Ingiltere, !talya ve j aponya a lı yor. Bu ülkelerin toplam izinleri 10 milyar doların üzerinde. Bunların arkas ınd an 127 milyon dolarla Güney Kore , 117 milyon clolarla Bahreyn, 106 milyon dolarla Danimarka, 97 milyon dolarla Singapur, 86 milyon dolarla lsveç geliyor. Sektörler itibarıyla ince l endiğinde, ilk s ı rayı otomotiv ve imalat sanayiinin diğer sektörlerinin a ldığı görülür. Yabancı sermayenin ilgi gösterdiği sektörler arasında elektrikli makina, elektronik sanayii, kimya , gıda ürünleri , dokuma giyim ve deri önemli bir yer tutuyor. Hizmet sektöründe ise yat ırıml arın turizmde yogun l aş­ tığı görü lüyor. 1980 sonrasındaki olumlu yabancı sermaye po l itikası turizmi de etkilemiş. Türkiye'deki 275 bin toplam yatak kapasitesinin 30 bini yani, yüzele 10'u yabancı sermayeli firmalar tarafından gerçekleştirilmiş, 15 bin yatak kapasitesi ise yabanc ı firmalarca inşa halindedir. 1980 yılında sadece bir yabancı sermayeli turizm şirke­ ti varken, bugün bu sayı 291 'e ulaşmı ş durumda. Yabancı sermayeli otellerde doluluk oranı ise yüzde 85. Bütün bu geli~ınelere ragınen , Türkiye'nin yabancı sermaye yatırım potansiyeli nin tam an l amıy l a değerlendi­ rilemediğini vurgulayan Enver Güney "ancak bundan

58

S KYUFE

AGUSTOS

+

AlJGUS T

ı qqs


Halk Leasing,

gelişen

rek ab etçi yeni pazarlara

Türkiye ' nin

sahip olabilmeniz için

hazırlanan

Halk Leasing sizleri bekliyor .

atılımcı firmalarına

Siz hedeflerinizi

ileri teknoloj i öneriyor .

en ileriye yöneltin .

Biz size ve

gücüne güveniyoruz .

Kaliteli ve dünya

standartlarında

ünküBiz

_____1\IZ

üretim yapabilec ek

iler i teknoloji

yatırım araçlarına

,

HALKLEASING F I NANSAL

KIRALAMA

A.Ş.

HALK FINANSAL KIRALAMAA Ş 19 May~ Cad No 1 Go• cıerı Plaza Kat 2110220 Ş.şlo ·IS1alltıul Ttı (212) 2ll92 48-234 4819 FiiJ< 2ll46 69 Ankara TemsolcoloQoTtı (312) 440 55 82-440 71 96440 50 06 FiiJ< (312) 440 65 37


sonra herşey çok farklı o lacak" diyor. Güney, yabanc ı sermayeyi yı lda en az 7-8 milyar dolar düzeyine ç ıka­ racak gelişme l eri öngördüklerini belirtiyor. Bu gelişmelerin en önemlisi Gümrük Birligi... 1 Ocak 1996'dan itibaren işlerlik kazanacak olan Gümrük Birligi'nin ekonominin her alanında o ldugu gibi yabancı sermaye ak ıml arı üzerinde de etkili olm as ı bekle niyor. Gümrük Birligi'nin Türkiye ekonomisine getirecegi yap ı sal degi şiklik l er ve standartlarla gerek topluluk ülkelerinin, gerekse üçüncü ülkelerin sermayelerinin Türkiye'ye çekilmesinele çok önemli bir rol oynayacagın ı kayeleden Genel Müdür Enver Güney ş unl arı söylüyor: "Tü rkiye'ye benzer koşullarda AB'ye üye o lan Ispanya , Portekiz ve Yunanistan örneklerinde AB üyeliğinin hemen ardından yabancı sermaye yatırımla­ rında bir patlama görüyoruz. Ucuz işç iligi , yetişmiş insan gücü, devamlı gelişen a ltyapıs ı ve büyük pazar potansiyeli d ikkate alındığında Türkiye'nin b u ülkelerden daha az yatırım çekmesi için bir sebep yoktur. Türkiye örnegi ele a lındı gında Gümrük Birligi'ne geçilmesiyle birlikte artması beklenen yabancı sennaye yatırımları, AB ile ülkem iz arasındak i entegrasyonun tamamlan-

that they envisage an annual inflaw of at least 7 or 8 billion dollars. The most significant of these developments is customs union which will go into e.ffect on 1 january 1996, injluencing foreign capital jlow as well as every area of the Turkish economy. The structural changes and standards which customs union will impose on the Turkish economy will play a leading role in attracting capital from not only the European Union countries but other regions of the world, according to Enver Güney. "!n the cases of Spain, Portugal and Greece, whose conditions parallel/ed those obtainiııg in Turkey, there was an explosion in foreign capital investnıent in the ajternıath of EV nıembership, " he points out. ·'Jn view of Turkey 's advantages, such as cheap labour, human skills, a continual~y expanding infrastructure and high market potential, there is no reason why we should not attract simi/ar investment levels. Foreign investment, which is expected to rise with the fuljllment of customs union, will play a key role in completing the process of integration between Turkey and the European Union. " A number of new laws are due to be passed soan in th efranıework ofadjustment to the Union, notabry the Patenis Aci and th e Int e/leetual and l ndustrial Property Act. These and simi/ar legislation will introduce European standards in many areas, which will be an encouragement to local as well as foreign jlrms. The second principal factor according to Güney is privatisation, which will give further moment to foreign capital. He believes that e.ffectiue implenıentatioıı of the privatisation programme will hreak the monopoly and unfair advantage enjoyed by state owned eııter­ prises, so creating an enuironment offree competition. "This competition will o,D'er attractive opportuııities for foreign capital investment, " he ııotes. Investment incentiues for Turkish companies are o,D'ered on precise(y the same conditions to foreign companies, and changes relating to inuestment-related tax benefits have now been made. This tax allowance which was inıplemented without any adjustment for escalation, presented a serious drawhack for foreign investors. Economic decision makers have taken no /e of complaints regarding this issue from the private sector, and now the tax allaıvance is multiplied by a revaluation coef(icient each

m as ınd a i~levsel o l acakt ır. "

AB'ye uyum çerçevesinele birçok mevzuatın yürürlüge gireceğini hatırlatan Güney, özellikle yeni yürürlüge giren Patent Yasası, Fikri ve Sınai Mülkiyet Yasası ve Topluluğun uyuma yönelik öteki yasa hükümlerinin Avrupa stancla ıtl a rıncl a hizmet ve getiri imkanı yaratacag ını , bunun yerli firmalar kadar yabancı firma lar için ele özendirici o l acagını belirtiyor. Güney'in üzerinde durduğu ikinci faktör ise, özelleştir­ me. Özelleştirme konusunda uygulaınaların hızlandırıl­ ması, yabanc ı se rm ayeye ivme kazandıracak. Öze lleştirmenin etkin bir biçimele uygulanmasıyla beklenen karlılığın ve tekelleşmenin kırılmasının tam bir rekabet ortaını yaratacağını anlatan Güney, "bu rekabet ortamı , yabancı sermaye yatırımları için ele elveri şli imkanlar sunacaktır' ' d iyor. Yerli fi rmalara uygulanan yatırım teşviklerinin ayn ı s ı ­ nın yabancı firma lara da uygulandığı Türkiye'de, yatırım indirimi ile ilgili değişik­ likle r ele tamamlandı. Bugüne kadar eskalasyana tabi olmadan uygulanan yatırım indirimi, yabancı yatırımcı­ lar için de önemli bir engel o lu şturuyorclu. Özel sektörün bu konudaki şikayetlerini gözönüne alan ekonomi yöne timi , yat ırım indirimine konu mebl ağ l arın her yıl yeni-

60

SKYLIFE AGUST OS

+

AUGUST

1995


Nature is the perfect artist. Even coming close isa tali order. But, that's the kind of challenge Pilsa has undertaken. Pilsa is a large textile company fibers into extraordinary fabr Pilsa uses a wide sister company variety of di ning attire

king up to nature as the has adopted a simple philosophy: Use nature's best and make it last.


den değerleme oranıyl a ça rpılıp eskalasyona tabi tutuyear so that it reflects realistically on the investor. Thus larak yatırımcıya yansıtı lması için gerekli mevzuatı yüthe most frequently voiced objection by foreign investors rü rl üğe koydu. Böylece yabancı yatırımc ıl arın en fazla has now been resolved, and Güney stresses that the new değind i kleri konunun düzenlendiğini vurgu layan legislative framework will p rovide a problem-free platGüney, yeni uygulamanın tam anlamıyla " rahatlık " sağ­ form for investors. la yacağ ını belirtiyor. We cannot pass by the subject offoreign investment withYabancı sermayeyi irdelerken Türkiye'nin dev projesi out mentioning Turkey 's gigantic irrigation project, the GAP'tan söz etmekte yarar var. Dünyanın büyüklük ve Southeast Anatolia Project (GA P) . Both in scale and teknoloji açısından en önemli projeleri a rasında yer technology, the GAP project is one of the most ambitious alan GAP ' ın büyük bölümünün tamamianelığına dikkat in the world. With most of the project now completed, çeken Güney, buradaki potansiyelin yabancı yatırımcı­ Güney is confident that foreign investors will be conlar tarafından değerlendiril eceğinden emin ; "çünkü'' discious of the potential generated in this region in every yor "GAP bölgesinde, u l aştırmadan sağlığa kadar her seetar from transport to health. Meanwhile a series of ala nda altyapı yatı­ oth er changes are YıLLARA GÖRE İZİN VERiLENYABANCI SERMAYE rım i arına yönelik çok envisaged in the draft büyük bir potansiyel of the Foreign Capital Foreign bwestment Permits ( $ mi/lion) var. " Framework Reso luÖte ya ndan Yabancı tion. (The Decree was Se rm aye Çerçeve promulgated on 23 Kararı Taslağı'nda july 1995, after this başka önemli dearticle is written). Th.e ";o 5000 ğişi klikl er de öngörü~ resolution envisages :,;:: lüyor. (Konuyla ilgili complete liberalisaKararname, bu yazı 4000 tion of capital transhazırlandıktan sonra, fers abroad, new 23 Temmuz 1995'te share issues, licens3000 yay ınl and ı ). Taslak ing, technical assis"tam bir serbesti" öntance and managegörüyo r. Bu alanda ment know-how 2000 yurtdışına sermaye agreements and overtransferi, sermaye arseas borrowing, for t ı ş l arı , lisans, "know which permission 1000 how" teknik yardım and authorisation ve yönetim anlaşma­ from the Turkish ları , dı ş kred i an l aş­ au th orities will no maları konusunda tonger be required. In bugüne kadar aranan the case of investizin ve onaylar kaldı­ ments over 150 milrılırken , bu tür işlem­ lion dollars, the p erler serbest bırakılıyor. mission of the 150 milyon doları Cabinet of Minisıers aşa n izinler artık Bakanlar Kurulu'nun iznine tabi olmawill no tonger be demanded. The huying and seliing yacak. Türkiye'deki mevcut şirket l e r i n hisselerinin a lı ş prices of shares in existing companies will no tonger be ve sat ı şlarında hisse bedellerinin Müsteşariık ça belirlenset by the governnıent, nor will it be obligatory for foreign mesi u ygu lamasına da son verilirken , yabancı sermayeinvestor·s to change foreign exchange brought into nin yurtdışından get irdiğ i dövizlerin TL'ye çevrilme zoTurkey into Turkish lira. Moreover, foreign investors resirunlu lu ğ u kaldırılıyor. Ayrıca yurtdışında yerleş ik kişile­ deni abroad holding shares in companies quoted on the rin borsaya kayıtlı şirketlerin hisselerini aldıktan sonra, Stock Exchange will be able to become directors and parbu ş irketl erin yönetim ve genel kurullarına "izne" gerek ticipate in annual general meetings without requiring olmaksızın kat ıl malarına da imkan sağlanıyor. permission. Güney also points out that foreign capital Enver Güney karara Türk kanuniarına göre kurulmuş conıpanies established according to Turkish law will now yabanc ı sermayeli ş irketlerin, Türk ş irketi o ldukl arına be regarded as Turkish conıpaııies, making the Turkish dair hüküm de koyu l duğunu beliiterek, "bu düzenleforeign capital regime one of the most liberal in the world. He believes that the combination of conjunctural devetopmeyle Türk Yabancı Sermaye Rejimi dünyanın en liberal rejimlerinden biri haline geliyor'' diyor. Gerek konmen/s and legislative changes will open the flood gates of foreign capital, and issues the fatlawing message: ''I and jonktürel ge l işmelerin , gerekse yeni yasal düzeniemelerin yabancı sermayenin önünü iyice açacağ ına inamy dedica ted team are ready to provide support for 62

SKYLIFE AGUSTO S

+

AUG U S T

1995


nan Enver Güney ekliyor: "Bu işe gönül vermiş ekibimle birlikte yabancı yatırımcılara destek vermeye hazırız. Çok mutlu olduğumuz yabancı sermaye potansiyelini değerlendirirken , gerek bürokratik gerek ekonomik her konuda çözüm üretmeyi bir görev sayıyorum . " Son kararla bütün bürokratik engellerin kaldırılmasıyla birlikte, yabanc ı sermaye organizasyon ve koordinasyon konusunda tek yetkili merci olan Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ' nün telefon ve faks numaraları şöyle: Genel Müdür: (0312) 2128914 - 2128915. imalat, Hizmetler ve Özelleştirme dahil olmak üzere ilgili Birimler: (0312) 2125877- 2125876- 2125878. Faks: (0312) 2128916.

Yabancı

foreign investors. In utilising the foreign capital potential, I regard it as my duty to seek solutions to any problem which might arise, whether bureaucratic or economic. " With the elimination of the last bureaucratic obstacles, the Foreign Capital Department is now the so/e authorised body where the organisation and coordination offoreign investment is coııcemed. 7be telephone and fax numbers of the department are as follows: General Director: (0312) 2128914-2128915. Other units, including ?roduction, Services and Privatisation: (0312) 2125877-2125876-2125878. Fax: (0312) 2128916.

Sermaye Genel Müdürü

ENVER GÜNEY As director of the Foreign Capital Department, Enver Güney is one of the young executives in charge of the Turkish economy. Born in 1956, Güney is a graduate in economics and finance at the Faculty of Palilical Science at Ankara University. In 1978 he joined the civil service as an assistant finance inspector, and was promoted to the rank of inspector in 1981. After taking his master's degree in economics at Vanderbi /ı University in the USA between 1985 and 1987, he was appointed special advisor to the minister of finance and customs in 1988. He went on to serve as chief inspector of finance and office head at the Department of Revenues, bejare being appointed deputy director of the Free Trade Zones Office at the Department of the Treasury and Foreign Trade. He was appointed director of the Office of Free Trade Zones in 1993, and director of the Foreign Capital Department at the Treasury after this was separated from the Foreign Trade Department in December 1994. In addition to his master's degree thesis entitled ''An Empirical Study of the Ratchet Effect on Money Demand for Selected Countries", Güney has had articles published in numerous joumals. •

Yabancı

Sermaye Genel Müdürü Enver Güney ekonomi yönetiminin genç yöneticilerinden biri. 1956 doğumlu Güney, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat­ Maliye Şubesi mezunu . 1978 ' de Maliye Müfettiş Yardımcılığı sınavını kazanarak Teftiş Kurulu'nda çalışmaya başlayan Güney 1981 'de Maliye Müfettişliği'ne atandı.

1985-1987 arasında ABD 'de Vanderbilt Üniversitesi 'nde ekonomi dalında lisansüstü eğitim yaptıktan sonra , 1988'de Maliye ve Gümrük Bakanı ' nın Özel Danışmanı oldu. Daha sonra Maliye Başmüfettişliği ve Gelirler Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı yaptıktan

sonra 1992'de Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel Müdür Yardımcılığı ' na atandı.

1993 yılında Serbest Bölgeler Genel Müdürü olan ve Aralık 1994'te Hazine ile Dış Ticaret'in ayrılmasından sonra Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürü olarak atanan Güney'in "An Empirical Study of the Ratchet Effect on Money Demand for Selected Countries" konulu master tezi ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunuyor. •

64

S K Y LI FE AGUST OS

+

AUG U S T

1995


. SEÇKINLIGIN YENI STANDARD!! OPEL OMEGA

.

.

'-"

Lüks bir otomobilden neler beklersiniz? Sınırs ız konfor, geliştirilmiş güvenlik özellikleri, üstün performans, çevreye saygı , kısacası mükemmellik.

Gerçekten lüks bir otomobil, lükse ayrıca para ödemediğ ini z, tüm seçkin özellikleri standart olarak yapısında bulunduran otomobildir. Yeni Opel Omega MV 6 seçkinliğinizle kesişen özellikleriyle tam anlamıyla lüks bir o tomobil. Deri döşemeleri , otomatik çekiş kontrol düzeni, 8 yöne elektrik kumandalı hafızalı ve ısıtenalı ön koltuklarıyla beğeni standardınızı ilerilere taşıyor. Yeni Opel Omega MV 6'da hem sürücü hem de öndeki yolcu için iki büyük boy hava yastığı var. Ön ve arka koltuklardaki gergili emniyet kemerleri, içlerindeki güçlendirilmiş çelik barlar,

kapı

ABS, elektronik merkezi kilit sistemi Yeni Opel Omega MV 6'nın güvenlik standartlarından birkaçı. Yeni Omega MV 6, çevreye de en az güvenlik kadar duyarlı. Kurşunsuz benzinle çalışan , kirlenmeyi, gürültüyü ve zehirli gazl arın doğaya yayılmasını engelleyen, 3000 cc'lik katalitik konvertörlü Ecotec motoru sunuyor. Avrupa Topluluğu'nun, 1996 yılında kullanımını zorunlu kıldığı bu motor, Omega'da şimdiden standart. İşte Yeni Opel Omega MV 6 ve seçkinliği standart edinen üstün özellikleri. Standardınızı yükseltin ve sizi bekleyen Yeni Opel Omega MV 6'ya ulaşın .

Opel Daha iyi bir otomobil. Daha iyi bir seçim.

OPEL-e


. ~r arabanıza atlayın, saatlerce gezin, ister son bir ilanları

ayın

gazete koleksiyonundaki

manzarası.

aynı

Boğaz'da

tek tek inceleyin, sonucun

olduğunu

bakışta

göreceksiniz:

Boğaziçi'nde, Boğaz sırtlarında değil,

gerçekten

gördüğünüz

Boğaziçi'nde, aradığınız yaşam

bir

yaşam a lanı

Projeye

Sedadkent ise ne

anlarsanız,

Boğaziçi

kentin)

Caddesi ' ndeki denizin

uzaklığı

ya yok. y ukarıl a ra Bu bir

il:ındır.

giriş

adındaki

yalnızca

tüm dünya için çok önemli veren usta mimar Sedad

Hakkı

Eldem.

kapısı

ile

damıttığı

mimari

tavrın ulaşt ı ğ ı

son nokta,

imzasını

"Son

son proje Sedadkent olunca, Sedad

Klasiği"

SEDAD HAKKI

ELDE~ I

ifadesine

Hakkı

sloganı,

sloganından

girip biraz zaman

içinde

attığı

Büyükdere

çıktığınız

tasarımında

adını

yıllar

SO metre ya var

Kapıdan

değil,

sergileye n

Üstelik, Sedad Hakkı Eldem'in

Boğaziçi'nde

ki, sitenin (ya da anlarola

deyince

tam orada.

Sedadkent o kadar

ayrıcalıklarını

mimarın imzası ya tıyor:

kalitesini eksiksiz sunacak bir toplu bulmak zor.

bu biricik konumu ile daha ilk

Sedadkent'in ülkemiz

Boğaziçi

manzara gerçek

öte,

E ld em

bir reklam gerçeğin

dönüşüyor.

tam


Sedadkent'in içlerine Boğaz 'daki

başka

çekmeye

başlıyor.

yerleşim

telefonla eve

döndüğünüzde olmasını

daha dikkatinizi

istediğiniz

Vadinin

yapısı, yerleşim

sağlayacak komutları

ustalıkla kullanılmış

aşan

lOO'ü

O kadar ki siz evden uzakta iken bile,

özelliği

bir

düzeninde öyle oluşan

ilerledikçe,

bu son kaliteli

biriminin

toplamı

doğru

katlı

iki

villalardan

sıra sıra

bir "site" deki

ki,

ev ler le

ortamın

Kuşkusuz

ınşa

konumda gerektirdiği,

doğallığı,

açıcılığı

"sosyal" unsurlar

karşılaşıyorsunuz. bağımsızlık

Villalar bütünüyle bir yaşam"

ve "özel

duygusu

verecek kadar birbirinden uzak, komşulada

gustoya sahip

ile

aynı

birarada yaşama

Hakkı

evının

villaların

hayata

görüşlerinin

konusundaki "işte

Eldem'in geleneksel Türk

çağdaş

kaplıyor.

Bodrum ve

alanında,

hayatın

ihtiyaçlarına

her oda,

yer

altyapısının

çatı katı

kendisiyle

barışık,

villalara

açılan

çevreleyen bahçe,

ama elde ettikleriyle

boyu

yankılanacak adımlarına

hazır

görünüyor.

yıllar

bugünden

yaşamı

sağlayan birtakım

Isıtmadan,

soğutmaya,

güvenlikten,

her unsur, dünya

simgeleyen sistemlerle

toplu teknik

için gerekli

"yönetim", Sedadkentlilerin

katılımını

uygulamalarla garanti

altına alınmış.

Önümüzdeki günlerde, ilgi ve dikkatinizi Sedadkent'den Boğaziçi'nin ulaşım

bile

ayırmayın.

tam

son

yapı

noktaları

edilmediği

merkezinde", ayrıntılı

gerçekleştiriliyor.

RIMIC

bu

yenı

şehre

"yaşam

güzelliklerin

birbiri

siz de göreceksiniz.

bilgi için Sedadkent'in sorumlu firma

ULUSLARARASI

GAYRİMENKUL A.Ş.'yi

ortasında,

diye bir problemin söz konusu

pazarlamasından

tasarlanmış.

vardığı

hem

işlemesi

eksiksiz

Daha

mükemmel

teknolojisinin

ayrıcalıkları

vi llaların

de

ko l aylaştıran

nitelikleri

haberleşmeye

sürdürecek,

ardından yükseldiğini

günlük

Sedadkentlilerin

bütün

yetinmeyen bir "ev ahalisi"nin

Villanın

ile

verilmiş. Adım attığınız

viilayı

her pencere,

duyguları

ortak

yaşama

tarzı"nın

Boğaz'a komşu

aynı

hem

kartları,

unsurlarına,

tüm

"yaşam

nitelikli bir

yıllar

uzun

somutlaştığı

birlikte 4 katta 440m 2'lik bir

tenis

havuz tesisleri,

yaşlı-genç

yaşamın

burada yaşamak istiyorum" duygusu

içinizi

paylaşan

uygulanması

girdiğinizde alabildiğine

içine

alanları,

kılan

unutulmamış. Yeşiller

terasları,

manzara

yaşamın

renkli

emrinde olacak. Ve bütün bu

duygusu verecek kadar gözönünde. Sedad

yaşamı

birarada

özel bir kaliteli

Birarada

yürüyüş alanları,

içinde spor

yanlızca

edilmiş

değil.

villalardan ibaret

bir mahallenin

ıç

verebiliyorsunuz.

Sedadkent

değil, kendiliğinden oluşmuş ferahlığı,

gerçekleşmesini

HİZMETLERİ

275 34 29 (PBX)

numaralı

telefondan arayabilirsiniz. METlŞ ŞİRKETLER TOPLULUGU


UÇUŞIKRAM Baz ı uçuşl a rım ı zda

PLANI 1 lnflight Service Plan

verdigirniz ikram hizmetlerimiz 1 W e are p leased to infan n you of our Injlight Service Plan on so me jlights Ol

TK

581 TK

582 TK 572

TK 573 TK

979/981 TK

980/982 TK

925/927 TK

926/928 TK 592 TK 593 TK

630 TK

631 TK

640 TK

641 TK

560 TK

561 TK

562 TK

563

TK

550 TK

551

ISTANBUL NEW YORK NEW YORK ISTANBUL ISTANBUL BANGKOK BANGKOK SINGAPUR SINGAPUR BANGKOK BANGKOK ISTANBUl ISTANBUl LONDON lONDON ISTANBUl ISTANBUl PARIS PARIS ISTANBUL ISTANBUl TOKYO TOKYO ISTANBUl ISTANBUL ALMA ATA AlMA ATA TASHKENT TASHKENT ISTANBUL ISTANBUL TASHKENT TASHKENT ALMA ATA AlMA ATA ISTANBUL ISTANBUL DU BAl DU BAl KARACHI KARACHI ABU DHABI ABU DHABI ISTANBUl ISTANBUl ABU DHABI ABU DHABI KARACHI KARACHI DU BAl DU BAl ISTANBUl ISTANBUL KUVEYT KUVEYT BAHRAIN BAHRAIN ISTANBUL

f4 fi f4 f4 f4 f4

Ol

OJ

c c

0

m

c c

L!l

c

0

~ f4 0 fi f4 0 ~ f4 0 [Jt f4 f4 LIIJ f4 [Ş] f4 [Ş] f4 f4 0 [Ş] f4 f4 f4 f4 t:ı t:ı f4 f4 0 f4

f4

~

f4 f4 f4 f4

[Ş]

f4

t:ı

c

c c c c c c c c c c c c c c c a a

os

04

m m

06

07

ı::ı

[Ş] [Ş]

m

D D

m m m

D

08

ın ın

m

m

m m

1

[Ş]

m

ı::ı

[Ş]

m

ı::ı

m

ı::ı

m

ı::ı

m m

D D

m

D

m

ı::ı

ı::ı

D

m m

o

m

D

c

t:ı

ın

c

ı::ı

0

fi APERJTIF

a

COFFEE & TEA1 Çay & Kahve

LU NCH1 Ö~tn Yı meği

1±)

t:ı

SNACK

DINNER1 AlqamYemeği

0

BREAKFAST 1 Kahvalıı

UGHT HEAL

DUTY FRH

O HOYIE/Film

68

SKY LI F E AC; U S T OS

c c c

m

ı::ı

c

lO

ın

D

0

09

+

A U GUST

t 995

c c


The ant simply challenges nature with its rationalism.

The ant is a hard worker. It spends the whole

to your financial needs, both in deposits and in

summer to work up to a safe and comfortable

funding, in trade finance and in financial

winter. Moreover, it is productive. Teamwork

engineering, then you've found it. .. Tekstilbank.

spirit increases i ts productivity.. . just like

Tekstilbank with its experienced and dynamic

ll

staff. Tekstilbank provides a whole range of banking services and keeps on growing. In 1994, Tekstilbank , with areturn on equity ratio of98,97 %, topped the banks quoted in the Istanbul Stock Exchange . If you are looking for a bank that offers complete solutions

TEKSTiLBANK "A

w

a

t

s

y

o

u"


....

iPLiK YARATICILIGINIZI SINIRLIYORSA ... BiZi

HATlRLAYlN.

Türkiye'de , "iplik" üre timine yen i ufukl a r aç a n, y a ra tıcılık ta s ınır tanımayan

bir

kuruın

var.

İst anbul'da, Ç e rkezk öy'de.

Yün ve yünlü

karı ş ıınlı

trik o

ipli ğ ind e n, bo ya lı

ipli ğ in e

k a d a r u zan a n

triko p a muk ge ni ş

ürün

ye lpazes iyle "Serfil" ü s tünlü ğüyl e , ay rıc a lı ğ ı y l a t a nı ş ın.

Tel: (0212) 6517796


ANKARA, izMiR, ANTALYA

r J ---=-ı

N E W S

A B O U T

T O W N

GUIDE:HOTELS, SPECIAL LICENSE HOTELS,HOLIDAY VILLAGES, MUSEUMS, SIGHTSEEING, EMBASSIES ...

ünümüz Sanat.çıları 16. İstanbul Sergisi, Mimar Sinan Universitesi Resim ve Heykel Müzesi'nde sürüyor. Sergiele Saim Bugay, Metin Deniz, Tayfun Erdoğmuş, Semra Gennaner, Mehmet Güleryüz, ı ur Koçak ve Gamze Tekin'den oluşan Seçici Kurulun, 323 yapıt arasından sergilenmeye eleğer bulduğu 58 yapıt yer alıyor.

he 16th Istanbul Exhibition oj Contemporary Artists is continuing at Mimar Sinan University's Museum oj Painting and Sculpture. The exhibition consists of 58 works selected from a total oj 323 by selection committee members Saim Bugay, Metin Deniz, Tayfun Erdoğmuş, Semra Germaner, Mehmet Güleryüz, Nur Koçak and Gamze Tekin. Among the works by 48 •• artists those by Gönül Nuhoğ lu, Nihat Murat Işık and Nur Gökbulut received Awards oj Merit. Elif Çelebi was awarded the j ury Special Prize, and Tuba Ersen the Plastic Arts Association Award. The exhibition continues un til 1 O September, and is open daily apart from Mondays and Tuesdays between 10.00 and 16.00.

6

••

••

GUNUMUZ SANATÇlLARI 16. iSTANBUL SERGiSi

Nihat Murat Işık 1 B~arı Ödülü Nihat Murat Işık 1 Award of Merit

16th istanbul Exhibition of Contemporary Art ists

MSÜ Resim ve He kel Müzesi İstanbul Tel: (0212) 261 42 98-99

-"--"~'---------

7 1

A G U S T OS

Nuhoğlu

Baprı Ödülü

"Utangaç Mavilik Kralları" (2.40 x 2.SS boyutunda alüminyum levha, 100 x 30 boyutunda üç silindir. Karış ı k teknik.) Gönül Nuhoğlu/Award of Merit "Kings of the Shy Blueness" (aluminium sheet 2.40 x 2.55 metres. three cylinders 1.00 x 0.30 metres. Mixed technique)

48 sanatçının katıldığı sergide Gönü l uhoğlu , Nihat Murat I şık ve Nur Gökbu lut'un yapıtları Başarı Ödüllerini, Elif Çe lebi'nin yapıtları Jüri Özel Ödülünü, Tuba Ersen'in yapıt ı da Plastik Sanatlar Derneği Ödülünü aldı. 10 Eylül'e kadar sürecek sergi Pazartesi ve Salı dışında hergün saat 10.00 ile 16.00 arasında izlenebilir.

S KYI IFF

Gönül

+

AU GUS T

1995


~es: Turkey 90. Ankara 312. İstanbul: European

6sid~';~, Asian Side 2 16, İzmir 232, Antalya 242

VAKKO'DA YAZ DÖNEMi SERGiLERi Summer exh

V

akko Sanat Galerisi'nin yaz dönemi sergil eri s ü rüyor. Güzel Sanatlar Fakültelerinde Resim ve Heykel Bölümü öğrenci l e rinin yıl sonu ve yüksek lisans için hazırladıkları yapıt­ lardan o lu şa n sergilerin ardın d an Vakko Sanat Ga lerisi'nin devamlı çalı ştı ğı sanatçıların yapıtl arı yeni sezona kadar Ankara, İstanbul ve İzmir' deki galerilerele sergilenecek. Mimar Sinan Üniversitesi G ü zel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü yıl sonu bronz h ey k el serg is i Vakko Beyoğ lu Sanat Galerisi'nde, Adana Çukurova Üniversitesi Eği­ tim Fak ült es i R esim- İ ş Bölümü yüksek lisans öğrencilerinin sergisi ise Vakko Ankara Sanat Ga le risi'nde 4 kad ar izle nebilecek.

tions at Vakko

akko Art Ga llery 's su mm er exhibitions are among th e highlights of the season. Exhibitions of term-end and postgraduate examination works by students at the sculpture and painting departments of the fine arts facu lties will be followed by exhibitions of works by artists who are regular exhibitors at Vakko. These will be shown at Vakko 's Ankara, Istanbul and !zmir galleries until the opening of the autumn season. An exhibition of bronze sculpture prepared as term-end works by the students of Mimar Sinan University Faculty of Fine Arts can be seen at Vakko's Ahmet Güngör 1 Bronz, 1995 Beyoğlu Art Gallery, and works by post-graduate art students of Adana 's Ağ u stos'a Çukurova University Faculty of Education at Vakko Ankara Art Caltery until 4 August.

Vakko Beyoğlu Sanat Galerisi, İstanbul Tel: (0212) 251 40 92

Vakko Beyoğlu Art Gallery, Istanbul Tel· (0212) 251 40 92

Vakko Ankara Sanat Galerisi, Ankara Tel: (0312) 425 22 85

Vakko Ankara Art Gallery, Ankara Tel: {0312) 425 22 85

JALE YILMARAŞAR SERGiSi SÜRÜYOR s Exhibition

11 ale Yılınabaşar'ın Mayıs ayında IMKB'de açt ığı ve 12 Temmuz'a kadar sü receği bilelirilen Resim, Halı ve Seramik Sergisi yoğun ilgi nedeniyle 23 Eylül 1995'e kadar u zat ıldı. Seramikleriyle uluslararası başanlara imza atan Yılmabaşar, son yıllarda resim ve h a lı ça lı şmalarıy l a da ad ınd an sözettiriyor. San atç ının 12 yıl aradan sonra ülkemizde ilk kez lMKB Sanat Galerisi'nde açtığı sergi, Pazar günleri dışında hergün saat 10.00-17.00 arasında izlenebilir.

ale Yılmabaşar's exhibition of paintings, carpets and ceramics which opened in May at Istanbul Stock Exchange was originally scheduled to close on 12 july, but has been extended until 23 September due topublic interest. An artist with an international reputation in the field of ceramics, Yılmabaşar has alsa been attracting attention with her paintings and carpets in recent years. The exhibition is her first in Turkey for twelve years, and is open daily except Sundays between 1O. 00 and 17. 00.

J

Detay 1 Detail

İMKB Sanat Galerisi İstanbul Tel: (0212) 298 23 06

ISE Art Gallery İstanbul Tel: (0212) 298 23 06 72

SKYLIFE A/:;USTOS

+

.d

AUGUST

1995


Don't be a 'Johnny' Johnny had the perfect holiday. Lazy days sunny himself on the beaches of the Turkish Riviera. And relaxed evenings strolling the waterfront in his favorite 501 's. Ten days of total bii ss . And then tragedy struck! On the flight home Johnny noticed someone putting six pairs of Levi' s jean s into the overhead baggage compartment. "That' s a lot of jean s to take on holiday?", Johnny remarked. "1 didn't take the m on holiday", his com pa nion replied. "1 bought the m in a Levi's Store in Bodrum. They are an unbelievable value at today' s exchange rate. Didn't you get any?" As Johnny gazed ahead in a state of shock he noticed nearly everyone on the plane with two, three, fo ur and mo re newly-purchased Levi' s jeans. He had just missed the investment opportunity of 1995. What a bummer! Make su re you don't become a 'Johnny' . Vis it an Original Levi' s Store or a Corner, take advantage of very favorable exchange rates and stock-up with a few pairs of original Levi' s jean s. Have a great holiday.

ANTALYA • ALANYA • iNCEKUM • Si DE • BELEK • KEMER • FETHiYE • KUŞADASI


~c., Turkey 90. Ankar• 5 12. İstanbul: European Sidc

~212~';;;an Sidc 216, ızmir 2:12. Antalya 242

RUMELi HiSARI'NDA MÜZiKLi GECELER MUSICCI.

ights

-

her yıl önemli bir kültür et kinli ğ i haline gele n Rumeli Hisarı Konserleri Ağustos ayı boyunca sürecek. Most Product io n tarafı nda n düze nl e n en ko nserler, Hisar' ın tarihle doğayı birl eştiren görke mli atmosferi iç inde İ sta nbullul ara 6 y ıldı r mü zik ve duygu dolu geceler yaşat ı yor. Geçt i ğ imi z ay Mustafa Sa nd al, Serta p Ere ner , •

lk kez 1990 yılında düzenle ne n ve İstanbulluların giderek artan ilgisiyle

he Rumeli Fortress Concerts have grown into a major event on lstanhul's cu/tura/ scene si nce they were inaugurated in 1990. Tbis year the concerts will continue through August, organised by Most ? roduction. Tbe atmospheric setting of this magnificent fortress commanding a spectacular view over the Bosphorus makes these concet1s memorahle musical events.

1

NiLUFER "Müzik, yajantımızı olujturan mozayiğ in belki de en vazgeçilmez parçası, en çarpıcı rengi. ijte Nilüfer'i her dinleyi}imde sanki yajamımın üzerinde gökkujağının tüm renkleri beliriyor." (Betül Mardin) "Music is probably the most indispensable part of life's mosaic, its most brilliant colour. Whenever 1 listen to Nilüfer all the colours of the rainbow seem to light up my life." (Betül Mardin)

ARiF

SAG

"Sizinle stüdyoda cojkudan gözümüzden seller hoplırken tekrar tekrar Tanrı 'ya jükrettim. Bir bilgisayardan daha hızlı usta parmaklarınızın telierin üstündeki dupduru, gösterijsiz, yürekten gezintilerini aklıma yazdım . Dağ gibi ağırlığınızı nas ıl kimsenin sırtına yüklemeyijinizi seyrettim. incelikli olmanın yeni yeni sırlarını kejfettim. Bir gün deyijlerle, türkülerle, ajkla, ac ılarla yanan kocaman kalbinizde benim de bir yerim olduğunu hissettim. Hacarn bir sevindim ki sormayın gitsin." (Sezen Aksu) "As tears of ecstasy poured from my eyes with you at the studio, 1 thanked Gad over and over again. On my mind 1 engraved the dear, unpretentious and sineere mavement of your skilled fingers over the strings, a mavement faster than a computer. 1 saw how you burdened no one with the

mountainous weight of your achievement. 1 discovered ever new secrets of subtlety. One day 1 sensed that 1. too. had a place ın your great heart which burns with words, songs. love and suffering. Master, words cannot deseribe my joy." (Sezen Aksu)

74

S KYLIFE AGUSTOS

+

AUGUST

1995


MFÖ , Mirkelam, Kenan Doğulu, Uğur Yücel ve ilüfer'in konserle ri ile başlayan etkinlik Ağu s­ tos'un ilk iki günü yine Nilüfer ile sü recek. Ardın­ dan, 3-4 Ağustos 'ta İze l , 5-6 Ağustos 'ta ise Edip Akba yram'ın konserlerini 8 Ağustos ' tan itibaren 5 gün boyunca Ajda Pekkan konserleri izieyecek Bağlam a u stas ı Arif Sağ ' ın 13 ve 14 Ağu stos geceleri vereceği konserden sonra 17 Ağustos ' tan itibaren ayın son gününe kadar Rumeli Hisarı ' nda "her gece Sezen Aksu" var.

The programme began last month with concerts by Turkish stars Mustafa Sandal, Sertap Erener, MFÖ, Mirkelam, Kenan Doğulu, Uğur Yücel and Nilüfer, and on the first day of August continues with Nilüfer's second concert. This is followed by !zel on 3-4 August, Edip Akbayram on 5 -6 August, and by a series offive concerts by Ajda Pekkanfrom 8 August onwards. Virtuoso of the "bağlama ", Arif Sağ, on 13 and 14 August isfollowed by "Sezen Aksu Nightly"from 17 August.

AJDA PEKKAN hep Türkiye'ye benzetirim. Büyük, değişime açık ve kalıcı . Gerçek anlamda ka lı cı ... Müthiş bir emek ve çaba harcayarak kendi ke ndini yaratan mucize insanlardan biri oldu." (Mustafa Taviloğlu) "1 always iiken Ajda to Turkey. Phenomenal, ope n to change and lasting. lasıing in the true sense ... She is one of those miraculous people who have created themselves with awesome dedication and endeavour." (Mustafa Taviloğlu) "Aj d a'y ı

EDIP AKBAYRAM "Bir şair çocuktur ki Edip Akbayram, yüreğindeki kalabalık, soluk b eniıli bodrum katı çocuklarıdır. Edip Akbayram'ın düşüncesinde o çocuklar. elma yanaklıdır. Her gözönündeki insanın mutlaka becerikli bir yanı olmalı. Edip'e okyanus hediye etseniz kıyısındaki kumdan su çıkarmaya kalkar. Bizim Edip'in başarısı sevgide usta oluşudur." (ilyas Salman) "Edip Akbayram is the child of a poet, and the crowd in his heart are the pale faced children of the basemenıs. In his mind those children are rosy cheeked. He envisages everyone as having a talented side. If you presented Edip with the ocean he would stili try to extract water from the sand on the beach. Edip's achievement is being a master of love." (ilyas Salman) SEZEN AKSU "insanlara kendi adları d ışında isim veya sıfat takmaya meraklı değilim. Özellikle san atçıların kendi adlarıyla ölümsüzleşmeleri gereğine inanırım. Ama benim suçum yok. "Serçe" demem için beni o zorladı. Rüzgardan uçacak kadar h afıfti. Kond u ğu yerde kalmaya asla niyetli değildi. Bir ökseye takılı p asla yaşaya m azdı. ''Serçe" olmak pek yakışıyordu . Ama serçe de ğ ildi . Sezen Aksu'ydu." (Yavuz Gökmen) "lt is not my habit to call people by other than their own names, or fın d descriptive adjectives for them. In parıicular, 1 believe that artists should fınd immortality under their own names. But it is not my fau l ı. lı was sh e who insisted 1 call her "Sparrow". She was so light that the wind might have blown her away. She had no intention of remaining where she stood. She could never suller immobility. There is no denying that "Sparrow" suited her. But she was not a sparrow, she was Sezen Aksu." (Yavuz Gökmen)

+

75

SK YLIFE A GU STOS

AU G U S T

19 95


~c"'

Turk<·y 90. Ankam 31 2. istanbul : European Sidc

~ ı 2':;:;;an Sidc 2ı6. ızmir 252. Antalya 242

SINIRLAR ÖTESi TiYATRO: "ALTIN POSr' U ra-Frontier

eatre: 'rrhe

stanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları , 80. yılında tiyatronun kültürlerarası ve sınırlar ötesi kimliğ ini vurgu layan bir proje ile izleyicilerinin karşısında: "Altın Post". " Altın Post" mitolojik bir öykü. Amcas ı Pelias, Iason'da n ülkenin üzerindeki kötü büyünün bozulabilmesi için Kalkhis'teki (bugünkü Gürcistan) "Altın Post"u bulup getirmesini ister. !ason ve 50 yiğit yoldaşı , maceralı bir yolculuktan sonra Ege ve Karadeniz kıyılarını aşarak Kolkhis 'e ulaşırlar ve "Altın Post"u ele geçirirler. Işte Şehir

1

olden

eece''

cak turne , Amasra ve Ordu'daki temsilierin ard ın d a n Sarp sınır kapısına ulaşacak . Oyunun 1. perdesi Sarp sınır kapısının Türkiye tarafında , 2. perdesi ise Gürcistan tarafında sahnelenecek. Kültürün sın ı r tanımadığı mesaj ı y l a birlikte pasaportsuz olarak Gü rcistan'a geçecek olan topluluk, Tiflis'teki gösterinin ardından oyunu , ülkenin başka kentlerinde de sahneleyecek. "Altın Post" projesi 10 milyar TL'nin üzerinde bir bütçe ile gerçek leştir ild i. Şeh i r t iyatroları dramaturgu Tarık Gün e rsel ile Tiflis Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Sa nciro Mrevlishvili 'nin orta kl aşa yazd ıkl a rı oyunu Çetin Ipekkaya ile Mrevlishvili birlikte yönetiyorlar.

stanbul Municipality City Theatres bring istanbul audiences a project exploring the intercultural and ultra-frontier nature of theatre: "The Golden Fleece ". "The Golden Fleece " is the mythological story of }ason, who is asked by his uncle Pelias to bring the celebrated golden fleece from Colchis (today 's Georgia) to break the curse upon the tand. }ason and 50 heroes set out on their quest through the Aegean and Black Sea to Colch is, where they find the golden jl.eece. This project will both relate this mythological journey and follow in reality the route taken by }ason and the Argonauts. A company consisting of 12 Turkish and 12 Georgian actors perform ed the world premiere oj "The Golden Fleece " in istanbul on 25 july. The tour which begins on 6 August will take them to Amasra and Ordu on Turkey's Black Sea coast, bejare reaching the jrontier at Sa rp, where Act 1 will be peiformed on the Turkish side of the border and Act 2 on the Georgian side. The company will cross into Georgia without passports, expressing th e Ja c t that cu lture knows no bounds. Fallawing peiformances in Tbilisi the company will tour the other main cities of Georgia. The "Golden Fleece" project has a budget of over 10 billion Tu rkish lira . Written jointly by dramaturgist Tarık Günersel of Istanbul City Theatres and Sandro Mrevlishvili, art director of the Tbilisi City Theatre, the play is directed by Çetin Ipekkaya and Mrevlishvili.

İBB Şehir Tiyatroları İstanbul Tel: (0212) 246

Istanbul City Theatres Istanbul TeL· (0212) 246 06 28-29

1

Tiyatroları 'nın "A ltın

Post" projesi, hem bu mitolojik yolculuğu anlatacak hem de bu yolcu luk boyunca sergilenecek. 12 Türk, 12 Gürcü sa n atç ı dan o lu şan

top luluk , 25 Temmuz 'da Istanbul 'da Post "un "Altın dünya prömiyerini gerçekleşti r di. 6 Ağ u stos ' ta başlaya­

06 28-29 _ _ __ 76

SKYLIFE At:;USTOS

+

AUGUST

1995


O dantel O rüya ,

zarafetind eki hayat tarzı eski bir rüyadan mı jbaret' Elbette hayır.

şa i rin dediği

terennüm etmeyi Tepe

İn şaat' ı n

Yüzlerce Beykoz

yıllık

bildiği

Beykoz

gibi , yerli yer inde duruyor. Ona , sadece stanbul bir musiki içinde , bu huzur veren

Konaklar ı doğaya ,

kültüre ve insana

rı oilardan

saygının

kuşlarının

geçerek

varılıyor.

mimari ifadeleridir .

bir korunun içinde, en temel insani ih_tiya çJara en . ağdaş çözümleri sunan

Konakları,

geleneksel

değerlere

döndürücü bir

yaşam

a y gısı , c oğrafyaya

kültürünün

*Yahya Kemal

ve

uzantı · ıdır.

Beyaı-h

Beykoz Ta nıtı m Ofisi: Tepe Grubu B!!}'koz Konakları P,K; 19 Paşabahçe-lstanbull'el· 0216-41373 94-9~ Fax; 0216-4 13 73 96 Ta nıtım Ofis i: Ebullula Cad. No: 41 1 L Leveot.- l sıa n bul :!~P.~ Te l : 04>12- 283 06 30-2 83 06 38 Fax· 0212-283 06 57

doğaya

uyumu ile,

baş


iSTANBUL'DA YENi BiR OTEL The Plaza Hotel 1

stanbu l ye ni bir o te le d a h a kavu ştu: Th e Pl aza H o te l. İstanbul ' un eğl ence ve a lışve­ riş me rkezle rinin ya nıs ıra Da lmabahçe ve Yıldı z Sa ray ı g ibi tar ihi-turistik mek a nl a rın a da yakınlı ğı ile b iline n Esente pe Barbaros Bulvan üzerinde inşa e dilen T h e P laza Hotel ' in Roo f B a rı panoramik b ir ke nt m a n za ras ına sahip . 216 ada lı o te lin tüm o d alarınd a banyo, air conditio n , tüm dünya ile doğrud a n bağ l a ntı kurula bi le n te le fon , fak s, bilg isaya r sake tle ri ve gereçle ri va r. A y rı ca i şadamlarının ihti yaç l a rına yöne lik hi zm e t ve ren Bus in ess Ce nt e r ' ı .~ ~ bu luna n Th e Plaza Ho te l'in 100 kiş il i k topl a ntı salonu , sa un as ı , e rke k ve bayan kuaförü , jimnastik salo nu d a bu lunuyor.

stanbu l now has a new hotel, the Plaza. Located in Esentepe on Barbaros Boulevard close to such major sig hts of the city as Daimabahçe and Yıldız Palace, The Plaz a Hotel 's Roof Bar commands a panoramic view over the cityscape. A ll 2 16 rooms have their own ba throom, airconditioning, direct phone for a ll inte rnationa l calls, fax , and computer in/ets. In addition The Plaza Hotel has a Business Center for those here on business or for whom business always ca/ls. As w ell as a c o nference room seating one hundred , th e hotel has sauna, hairdressers f or men and women, and gymnasium.

1

The Plaza Ho tel İstanbul Tel: (0 212) 274 13 13

274 1313

TURiZM iÇiN \'ENi •TEKNiK OLANAKLAR • • •

ink Multimedya tara fından hazırlanan '' İsta nbu l City Guide" a d lı CD-interaktif program, turizm sektöründe hizmet verenlere geniş olanaklar sunuyor. "CD-i" sesli ve görsel a nla tım fonksiyonianna sahip bir compact disk. Taş ına bilir bir CD-i player ile herhangi bir TV e kra nın a b ağ l a n a ra k k ull a nılm as ı mümkün. 4000'in üzerinde renkli fotoğraf, grafik , çizim, harita ve tabl ol arın ya nıs ıra, ya kl aş ık 45 d a kik a lık sesli , mü zikli bir anlatumn yer aldığı "Istanbul City Guide" 8 ki ş ilik b ir e kip ta ra fınd a n 6 ay lı k bi r ça lışmayla hazırla nmış. Türkiye ve Istanbul hakkında genel bilgilerle İstanbul ' un tarihi yerlerinin, müzelerin, sarayla rın ve camilerin, restoran ve ba rl a rın , a lışve riş ol a na kl a rının , ulaşun ve şehir turlarırun anl atıldığı "Guide"cla yaba ncı turistler için gerekli çok geniş bir adres ve telefon fıhri sti de yer alıyor.

L

stanbul City Gıtide is a CD interactive programme published by Link Multimedia, presenting a superb range of both audio and visual material. This latest tool f or the tourism seetar can be played on any poriab/e CD-i player linked up to a television screen. Over 4000 colourphotographs, graphs, drawings, maps and tabtes are accompanied by a 45 minute sound track of narrative and music. The istanbul City Guide CD took six months to produce by an eight-person team. As well as gen eral information about Turkey and istanbul, the Guide takes viewers on a tour of Jstanbul 's historic sights, museums, palaces and mosques, restaıtran/s and bars, and deseribes shopping f acilities, transport and city tours. 7bere is alsa an e.xtensive list of usejul addresses and telephone numbersfor foreign tourists who are the targeted audience.

Link Multimedya İstanbul

Link Multimed a Istanbul Te/:_(!!212 274 04 65 -274 7617

Tel: (0212) 274 04 65 - 274 76 17 78

SKYLI F E AG U S T OS

+

A U G U ST

1995


Açıldıgırmz günden bu yana adırmzdı,

lememiz gerekiyordu. Bu nedenle veda-

simgemizdi ... Bizi.mle, Marmarisimiz 'le,

laşıyoruz onunla ...

tertemiz denizimizle bütünleşmişti .. .

HOfÇAKAL ALTINYUNUS ! . .

Onun kabına sıgmayan karakterini, gü-

Oinamizmi,

leryüzünü ve dostlugunu, her zaman

ögrendik ... Öyle tanıdı bizi bütün dünya.

kendimize Jke eckıdik. Ancak degişen

Yeni ~ Mares olsa da, tamaıren yerıilen­

dünyamızda, bizim de kendimizi yeni-

miş otelimizde biz aynı ruhu taşıyacagız !

~ Koç Pamucak Mcvkü 48700 Marmaris

Tel : (0252) 412 36 17 pbx. (0252) 455 4100 pbx. Faks : (0252) 4 12 12 14 (0252) 455 22 Ol

güleryüzü ve dostlugu senden

MA RES MARMARiS

... •<f'•..


o

THY OFFICE

FERRY BOAT LINES

SEA BUS LINES

RAILWAY

STREETS

MAIN ROADS

MOTORWAYS

KEY TO SYMBOLS

ı

Cl:)

0(216} 349 01 41

!X! NOKTA

mapplng

s

W~B

N

(]

Sivri Ada

O YassıAda

MARMARA DENiZi

... .

.

Heybeli Ada

B•Ö2) B~M•

'

' '

',' ~;~a/ı. Ada V .

~p,oıonezkôy~

Dutdere

'~L

1\.

z m c r

~

-·tn


ISTANBUL

GU 'de

EMERGENCY

Arnbulance Tel: ı ı 2 (All over Turkey) Police Tel: ı55 (All over Turkey) Fire Tel: 110 (All over Turkey) Tourism police Tel: 527 45 03 Gendarme Tel: 156 (All over Turkey) TOURIS M

INFORMAT ION $

TUR I ZM DANI Ş MA

AtatürkAirport Atahlrk Havaakım (Yeşilköy) Tel: 663 07 93 Hilton Hotel Areade Tel: 233 05 92 Karaköy Sea Port Karaköy Limanı Tel: 249 57 76 Sultanahmet Square SulJatıahmet Meydam Tel: 5ı8 ı8 02 The Turkish Touring and Automoblle Club Tılrkiye Turitıg ve Otomoba Kurumu (Head Office ·Merkez) Tel: 282 81 40 HOTELS 1 OTE L L ER

Aden("'') Kadıköy Tel: 345 10 00 Fax: 346 25 67 Akgün Hotel ("'**) Vatan Caddesi Tel: 534 48 79 Fax: 534 9 ı 26 Askoç Otel (''**) Istasyon arka sokak, Sirkeci Tel: 5ı ı 80 89 Fax: 5ı ı 70 53 Büyük Sürmeli (*"'') Gayrett~ Tel: 272 ı ı 60 Fax: 2 3669 Color Hotel (*"') Fındıkzade

Tel: 63 I 20 20.39 Fax: 523 48 42 Conrad İstanbul(*"'') Beşiktaş Tel: 227 30 00 Fax: 259 66 67 Çınar Hotel ("'**) Yeşilk~ Tel: 663 29 00 (ı8lines/hat) Fax: 3 29 21 Çırağan Palace Kemplnski ("'") Çırağan Tel: 258 33 77 Fax: 259 66 87 Dedeman İstanbul c--·) Esentepe Tel: 274 88 00 Fax: 275 ı ı 00 Dilson (*"') Taksim Tel: 252 96 00 Fax: 249 70 77 Divan c-••") Taksim Tel: 23 I 4 1 00 Fax: 248 85 27 Eresin (*"') Taksim Tel: 256 08 03 Fax: 253 22 47 Grand Tarabya Hotel (*"") Tarabya Tel: 262 ı O00 Fax: 262 22 60 Güneş (*'") Merter Tel: 555 24 41 Fax: 554 4 ı 08 Hilton İstanbul ("-) Harbiye Tel: 23ı 46 65 Fax: 240 4 ı 65 Holiday Inn (''**) Ataköy Tel: 56041 10 Fax: 5594919 Holiday Inn Crowne Plaza ("'**) Ataköy Tel: 560 8 ı 00 Fax: 560 8 I 55

ı

Teleplıone: International code for Turkey: 90, İstanbul area codes: European side 2 I 2, Asian side 216. Local numberson the European side began with 2, 5 or 6, those on the Asian side with 3 or 4. For intercity calls within Turkey fırst dial "0", then the area code, and then the tocal number. For international calls first dial "00".

Hotel Emperyal (*'**) Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı Tel: 293 39 61 Fax: 252 43 70 Hotel İstanbul Conti ("'') Meddiyeköy Tel: 288 ı6 42 Fax: 272 95 05 Hyatt Regency (""') Taşkışla Caddesi, Taksim Tel: 225 70 00 Fax: 225 70 07 İstanbul Savoy Hotel (*"') Taksim Tel: 252 93 26 Fax: 243 20 10 Kalyon (*"') Sııltınahınet Tel: 5ı 7 44 00 Fax: 638 1I I I Keban (*"') Taksim Tel: 252 25 05 Fax: 243 33 10 Kervansaray (*'") Taksim Tel: 235 ;o 00 Fax: 253 43 78 Klassis (*'"') Silivri (65 km from İstanbul 50 km from the airport) Tel: (O) 2ı2 -748 40 50 Fax: (O) 2ı2 ·748 40 49 Maçka Hotel (*"') Teşvikiye Tel: 234 32 00 Fax: 240 76 94 The Marmara İstanbul (*''**) Taksim Tel: 251 46 96 Fax: 244 05 09 Merit Antique İstanbul(*"") I.aleli Tel:5139300 Fax:51263<.XJ Mim (*'**) Beşiktaş Tel: 246 55 07 Fax: 230 73 77 Mövenpick (*'"') Maslak Tel: 285 09 00 Fax: 285 09 51 Nippon(*"') Taksim Tel: 254 99 00 Fax: 250 45 53 Olcay ("") Topkapı Tel: 585 32 20 Fax: 585 64 05 Parksa Hilton ("") Maçka Tel: 258 56 74 Fax: 258 56 95 Pera Palas ("") Tepebaşı Tel: 251 45 60 Fax: 25 I 40 89 The Plaza Hotel (""'cı..) Barbaros Bulvan Tel: 274 13 13 Fax: 273 ı; <xl PolatRenaissance Hotel(""') YeşilyurtTel:663 1700 Fax:663 1755 President (*'") Beyazıt Tel: 5166980 Fax: 5166999 Prestige ("") I.aleli Tel:5188200 Fax:51882<.Xl Pullman Etap İstanbul ("'') Tepebaşı Tel: 251 46 46 Fax: 249 80 33 Richmond (*'") İstiklal Caddesi Beyoğlu-Tünel Tel: 252 54 60 Fax: 252 97 07 Riva (*'") Taksim Tel: 256 44 20 Fax: 256 33 20 Swissôtel the Bosphonıs (*"") Maçka Tel: 259 Ol Ol Fax: 259 Ol 05 HOTELS (HOUSED IN RESTORED HISTORIC BUILDINGS)

Avicenna Amiral Tafdil Sokak 3 I, Sultanahmet Tel: 5ı7 05 50 Fax: 516 65 55 Ayasofya Pansiyonlar Soğukçeşme Sokak Sultanahmet Tei:5133660 Fax· 'iJ\ \(, ı•ı

Citadel Kennct Caddesi 32, Ahırkapı Tel: 51 23 13 Fax: 516 13 84 Hıdiv Kasn (The Kbedive's Summer Palace) Çubuk! u Tel: 33 1 26 5ı Fax: 322 34 34 HotelArnher Sultanahmet Tel: 5184801 Fax: 51881 19 Hotel Annada Ahırkapı Tel: 638 13 70 Fax: 518 50 60 Hotel Historia Amiral Tafdil Sokak 23, Sultanahmet Tel: 517 74 72 Fax: 51681 69 İbrahim Paşa Hotel Terzihane Sokak, Sultanahmet Tel:5180394 Fax:5184457 Kariye Edirnekapı Tel: 534 84 14 Fax: 521 6631 Splendid Palace 23 Nisan Caddesi, Büyükada (Prince Isi.) Tel: 382 69 50 Fax: 382 67 75 Vardar Palace Hotel Sıraserviler Caddesi 54 156, Taksim Tel: 252 28 96 Fax: 252 ı 5 27 Yeşil Ev Sultanahmet Tel: 5I7 67 85 Fax: 5ı 7 67 80 MUSEUMS 1 M ÜZELER

Archeol~cal Museum

Arkeolojı

iizesi Sultanahmet Tel: 520 77 40 Every day Exceııt Mondays. Pazartest dışmaa her güıı.09.30· ı 7.00 Atatürk Museum 1Atatürk Miizesi Halaskargazi Caddesi 25 iişli Tel: 240 63 19 ve1 daJ:ıexcect Saturdays and un ys. ı .00.12.00 1 14.00.16.30 Cumartesı, Pazar dışmda her gün Calli.fa:ıph?; Museum

Hat

arıat Beyazıt Tel:

n Müzesi 527 58 5ı

Open daill ex~t Sun~s and Mon ys. .00.16. Pazar ve pazartesi dışmda her gün. Church of St Saviour ln Chora Kariye Müzesi Edirnekapı Tel: 523 30 09 O(JCn every dah, except TuesdaGs. Salıları hariç er gün 09.30.1 .30

!faghia Sophia 1~t?ll" Müzesi Suliiıııahmet Tel: 52 09 -522 17 50 Open eve~day except Mondays. Pazartesi ışmda her gün 09.30.17 00 Military Museum 1Askeri Müze Harbiye Tel: 232 16 98 Open eveıda&exc~t Mondays, Tuesdays. 9. I7. Pazartesi, salı dışmda /Jer gün. Museum ofPaln~ and Sculpture Resim ve H1kel ıizesi Beşik1aş Tel: 61 42 98 gg:;n every da,lhexcept ondays and ursdıiys. Pazartesi ve perşembe hariç bergün. 12.00.16.00 Museum of Turkish and Islamic Art Tiirk ve Islam Eserleri Müzesi İbrahim Paşa Sarayı

Sultanahmet Tel: 518 18 05- 06 Open every day except Mondays. Pazartesileri dışmda ber gün. lll~~~ ı-ı~ı

SKYUFE A(;USTOS

+

AUGUST

ı 995

Raluni M. Koç Industrial Museum Rahmi M. K~ Satıa3i Müzesi Hasköy Tel: 2 6 71 5 · 54 Every aay except Mondays. Pazartesi ~mda her guıı. 10.00· 17. Sadberk Haruın Museum Sadberk Hamm Müzesi Büyükdere Caddesi, 27·29 Sanyer Tel: 242 38 ı 3 Every da~ except Wednesdays. fıajıam a dışında her gün O. O· 17.00 Topka~ı Palace Museum T~ka ı Sar!(eıı Müzesi S tan met el: 512 04 80 Ü(JCn evez, day except Tuesday Stilı dışm a her gün. 09.30.16.30 Yıldız Palace Museum Yıldız Sara{' Müzesi Beşik"taŞ Te : 258 30 80 PALACES/SAR AYL A R

Beylerbeyi Palace 1Beylerbeyi Sarayı Çayırbaşı Durağı , Beylerbeyi Tel: 32 ı 93 20 Everyday except Mondays and Thursdays. 09.00.ı7.00 Pazartesi, perşembe dışmda her gün. Dolmabahçe Palace Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş Tel: 258 55 44 Everyday except Mondays and Thursdays. 09 .00. ı 6 00 Pazartesi, perşembe hariç her gün. Uılamur Kasir 1Ihkımur Kasn lhlamur Caddesi, Beşiktaş

Tel: 261 29 91 Everyday except Mondays and Thursdays. 09.00. ı 7.00 Pazartesi, perşembe hariç her gün Maslak Kasirs 1Maskık Kasırkı n Büyükdere Caddesi Maslak Tel: 276 10 22 Everyday except Mondays and Thursdays. 09.00.17.00 Pazartesi, perşembe dışmda her gün. Yıldız K.losks: Şale, Malta and Çadır Yıldız Köşkleri: Şale, MalJa ve Çadır Yıldız Parkı Tel: 276 10 22 Open daily. Her güıı. 08.30.17.00

CHURCHES AND SYNAGOGUES

Aya Triada (Greek Orthodox) Meşelik Sokak 1ı; ı , Taksim Tel: 244 I3 58

Dutch Chapel (Union Church) Istiklal Caddesi, Dutch Consulate Beyoğlu Tel: 244 52 12 Sunday Mass in English. Neve Shalom (Synagogue) Büyük Hendek Caddesi. 1i ı Şişhane Tel: 244 75 66- 293 87 95 San Antonio di Padova (Catholic) İstiklal Caddesi 325, Beyoğlu Tel: 244 06 35 Sunday mass in Italian. St Esprit (Catholic) Cumhuriyet Caddesi Harbiye Tel: 248 09 10 Sunday mass in French. St Helena's Chapel (Anglican) The British consulate, Tepebaşı Tel: 244 42 28


ANKARA

Hi SAR

HAVA KUWETLERI

ASKERi ALAN

.

~5~zETLERi '->

i5

N

MALIYEBAK. .~

W~E

Q

<(,.••·

.....r

s mapping

e

KARA HARP OKULU

BÜYÜK ~Jb.ET ME~LiSi

v ;;'-"'

~,._..,of'

İKİNOKTA

.

<.>

KEY TO SYMBOLS MOTORWAYS MAIN ROADS

,.w""'

~

sm~~~~alıK

o

O... s

DEMONTRASYON SAHASI

THYOFFICE

Tez</ S

RAILWAY

~

HOTEL

MUSEUM

MOSQUE

HOSPITAL

SCHOOL

OırurS

E GllkdercS :;:;

STREETS =-=-=:oo:

MECLIS

Mö?~~~~D. KÜTUPHANESI

0(216) 349 01 41

'->

"'

1 g."'

~

C)

flçiS

l\Q>

"' ..,~

"' &

& TomutCW;S

(.)

J

C)

3'

~

lonwı cukS


ANKARA

Gu ı,de

EMERGENCY

Arnbulance

Tel: 11 2 (All over Turkey) Police Tel: 155 (All over Turkey) Fire

Tel: 1ı O(All over Turkey) Tourism police Tel: 34 ı 65 30 Gendamıe Tel: 156 (All over Turkey) TOURISM INFORMATION TURIZM DANIŞMA

Esenboğa Alıport

Tel: 398 03 48 Tan~

Gaziosmanpaşa Bulvan 121 Tel: 488 70 07-229 26 31

H O TELS 1 OTELLER

Ankara Dedeman Oteli c-) Büklüm Sokak I Tel: 417 62 00 Fax: 417 62 14 Best Apart ("'') Uğur Mumcu Sokak 71, Gaziosmanpaşa Tel: 446 80 80 Best Oteli c-) Atatürk Bulvan 195, Kavaldıdere Tel: 467 08 80 Fax: 467 08 85 Bilkent Ankara Oteli c-) ı. Cadde, 06533, Bilkent Tel: 266 46 86 Fax: 266 46 79 Büyük Ankara Oteli (""') Atatürk Bulvan 183, Kavaldıdere Tel: 425 66 55 Fax: 425 50 70 Büyük Sürmeli Oteli c-) Cihan Sokak 6 Tel: 23 1 76 60 Fax: 229 51 76 Flrst Apart Hotel İnkılip Sokak 29, Kızılay Tel: 425 75 75 Hilton (""') Tahran Caddesi 12, Kavaldıdere Tel: 468 29 00 Fax: 468 09 09 Hotel Merit Altınel ("'") Tandoğan Meydaıu

Tel: 231 77 60 Fax: 230 23 30 İç Kale Oteli ("") Gazi Mustafa Kemal Bulvan 89 Maltepe Tel: 231 77 IO Fax: 230 6 I 33 Kent Oteli c-) Mithatpaşa Caddesi 4 Tel: 435 50 50 Fax: 434 46 57 KingApart Hotel PiyadeSokak 17, Çınkaya Tel: 44079 31 Pulman Etap Mola Oteli c-) Atatürk Bulvan 80, Kızılay Tel: 417 85 85 Fax: 417 85 92 Omni Residence (Apart-Hotel) Tahran caddesi 5 Kavaldıdere Tel: 468 54 00 Sheraton Ankara ('"") oktalı Sokak, Kavaklıdere Tel: 468 54 S4 Fax: 467 ll 36 Stad Oteli c-) Istiklal Caddesi'20, Ulus Tel: 3104848 Fax: 3108969 MUSEUMS 1 M ÜZELER

Museum of Anatolian Civilisations Anadolu Medeniyetkrl Müzesi Kadife Sokak, Hisar Tel: 324 3I 6 I Open daily except Mondays Pazartesi dışmda her güıı. 08.30- 17.30

Tclephone: International code for Turkey: 90, Ankara area code 312. For intercity caUs within Turkey first dial "0", then the area code, and then the local number. For international caUs fırst dial "00".

Atatürk's Mausoleum

Aıııtkabir Müzesi Anıt Caddesi, Tandoğan

Tel: 231 79 75 Open daily except Mondays. Pazartesi dışında her gün 09.00- 17.00 The Ankara State Museum of Painting and Scıılpture Aııkara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Opera Meydaıu Ulus Tel: 310 20 94 Open daily except Mondays. Pazartesi dışmda her gün. 08.30- 12.001 13.30- 17.30 Ethnographic Museum Etnogra/'Va Müzesi Ulus ıenıı 95 56 Open daily except Mondays. Pazartesi dışında her gün 08.30- 12.301 13.30- f7.30 Gordion Museum 1Gordioıı Miizesi Yassıhöyük Köyü, Polatlı (29 km. northwest of Polatlı, 94 km. from Ankara.) (Polatlı'nın 29 km. kuzeybatısında, Ankaraya 94 km. ıaaklıkta.) Tel: 622 51 52 Open daily except Mondays. Pazartesi dışında her gün. 08.30- I 7.30 MTA, Natural History Museum MTA, Tabfat Taribi Müzesi F.<ikişehir Yolu, Balgat Tel: 287 34 30 Open daily, except for public holidays. Resıni bayram tatillerı dışmda her gün. 08.30- 17.30 Museum of the Republic Cumhuriyet Miizesi (Second Turkish Grand National Assembly Bulding) (ll. TBMM Binası)

Cumhuriyet Caddesi 22, Ulus Tel: 31104 73 Open daily except Mondays Pazartesi dışında her gün 09.00- 17.00 RomanBaths Çankın Caddesi, Ulus, Closed Mondays. Pazartesi dışında her gün. 0830-12.30/13.30-17.30 War of Independence Museum Kurtııhış Savaşı Miizesi (First Turkish Grand National Assembly Building) (İlk TBMM Binası) Cumhuriyet Caddesi ı 4 Ulus Tel: 310 S3 61-3 10 71 40 Open daily except Mondays. Pazartesi dışında her gün. 09.00- 17.00

Bulgaria 1Bıılgaristaıı Kavakltdere Tef: 426 74 55 Canada 1Kaııada Gaziosmanpaşa Tel: 436 12 7S The People's Republic of Chirui 1Çirı Halk Cımıbııriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 436 14 53 Chile 1Şili Çankaya Tel: 438 94 44 Croatia 1Hırvatistan Gaziosmanpaşa Tel: 436 62 12

Cuba / Kiiba

Gaziosmanpaşa Tel: 439 53 62 Czech Republic 1Çek Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tef: 446 12 44

Denmark 1Daııi11ıarka Gaziosmanpaşa Tel:

427 52 58

Egypt 1Mısır Kavaklıdere Tel: 426 64 78 Finland 1Firılaııdiya Farabi Sokağı Tel: 426 49 64 France 1Fra11sa Kavaklıdere Tel: 468 ll 54 Federal Republic of Gerınany Al11ıaııya Federal C11mh11riyeti Kavaklıdere Tel: 426 54 6S Greece 1 Yurıaııistan Gaziosmanpaşa Tel: 436 88 60 ~oly See 1 Valikarı ÇUlkaya Tel: 439 00 41 Hungary 1Macarisıarı Kızılay Tel: 418 92 38 India 1Hindistaıı Çankaya Tel: 438 21 95 Indonesia 1Erıdoııezya Çankaya Tel: 438 21 90 Iran 1lran Kavaklıdere Tel: 427 43 20 ~ / Irak Gazıosmanpaşa Tel:

426 61 19 lsrael 1/srail Çankaya Tel: 426 49 93 Italy 1ltarya Kavaldıdere Tel: 426 54 60 }apan 1]apoııya Gaziosmanpaşa Tel: 446 OS 00 Jordan 1Ürdiirı Çankard Tel: 439 42 30 Kazakhistan 1Kazakisıarı Çankaya Tel: 441 23 Ol

EMBASSIES 1 ELÇILIKLER

~tan 1Kırgızisıarı Gazıosmanpaşa Tel: 446 84 08

Afghanistan 1Afganistarı Çankaya Tel: 438 I I 21 Albania 1Arnavutluk Gaziosmanpaşa Tel: 446 6S 27 Algeria/ Cezayir Çankaya Tel: 427 83 8S Argentina 1Aıjarıtin Gaziosmanpaşa Tel: 427 03 I 9 Australia 1Avustrarya Ga7Josmanpaşa Tel: 436 12 40 Austria 1Avusturya Kavaldıdere Tel: 434 21 72 Azerbaidjan 1Azerbaycan Çankaya Tel: 44 1 26 21 Bangladesh 1Bangladeş Çankaya Tel: 439 27 50 Belgium 1Belçika Gaziosmanpaşa Tel: 446 82 SO Brasil / Brezirya Gaziosmanpaşa Tel: 437 44 Ol

Kuwait/ Kuveyt Gaziosmanpaşa Tel: 445 05 76 Lebanon 1Liibııaıı Çankaya Tel: 426 37 29 libya Çankaya Tel: 438 ll 10 Macedonia 1Makedoııya Kavaklıdere Tel: 467 44 <ıo Malaysia 1Malezya Gaziosmanpaşa Tel: 436 12 70 Mexico 1Meksika Kavaldıdere Tel: 467 50 56 Morocco 1Fas Gaziosmanpaşa Tel: 437 60 20 Netherlands 1Hollımda Gaziosmanpaşa Tel: 446 04 70 New Zealand 1Yeni Zelanda Kavaldıdere Tel: 467 90 54 Norway 1Norveç Gaziosmanpaşa Tel: 436 00 SI Oman /Umman C.azio~maııpaşa Tel: 436 96 91 83

S K Y LIFE

A C U S TO S

+

AU GUS T

1995

Pakistan 1Pakistaıı Gaziosmanpaşa Tel: 427 14 10 Poland 1Polorıya Kavaldıdere Tel: 426 16 94 Portugal 1Portekiz Çankaya Tel: 446 18 90 The Republic of Bosnia and Hemgovina Bosrıa ve Hersek Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 446 40 90 Romania 1Ro11ıaııya Çankaya Tel: 427 12 43 TheRussianFederation Rıısya Federasyoııu

Çankaya Tel: 439 21 22 Saudi Arabia S1111di Arabistaıı Gaziosmanpaşa Tel: 436 69 21 Slovakla Republic Slovakya C11mburiyeti Kavaldıdere Tel: 426 58 87 Somalia 1Sollıali Çankaya Tel: 427 5I 92 South Africa 1Giiııey Afrika Filistin Caddesi 27 Gaziosmanpaşa Tel: 446 40 56 South Korea 1Giiııey Kore Çankaya Tel: 468 48 22 Spain 1lsparıya Çankaya Tel: 438 03 92 State of Palestine Filistin Devleti Gaziosmanpaşa Tel: 436 08 23 Sudan 1Sudaıı Çankaya Tel: 446 12 00 Syria 1S11riye Çankayd Tel: 438 87 04 Sweden 1lsveç Kavaldıdere Tel: 428 67 35 Switzerland 11sviçre Kavaldıdere Tel: 467 55 55 Thailand 1Taylatıd Çankaya Tel: 440 64 18 Tunisia 1Tımııs Gaziosmanpaşa Tel: 437 78 12 1\ırkish Republic of Northem Cypnıs 1K11zey Kıbns Tiirk Cumbııriyeti

Gaziosmanpaşa Tel:

437 9S 38

1\ırkmenistan 1Türkmenistan Gaziosmanpaşa Tel: 446 3S 63

Ukrania 1Ukrayııa Çankaya Tel: 439 99 73 United Arab Emirates Birleşik Arap Emirlikleri Çankaya Tel: 440 84 lO United Kingdom 1ingiltere Çankaya Tel: 427 43 ı O United States Amerika Birleşik Devletkrl Kavaldıdere Tel: 468 61 10 Uzbekistan 1ÖZbekisıarı Ankara Palas Devlet Konukevi Tel: 310 46 66 Venezuela Çankaya Tel: 439 31 98 Yemen 1 Yenıeıı Bakanlıklar Tel: 446 17 78 Yugoslavia 1Y11goslavya Kavaldıdere Tel: 426 03 S4


AROUND iZMIR

\

\

\ \

\

\

\ \

\

EGE

DENiZi \

\

Venice \

\ \

\

EGE

tıd•oK'I'Ae 0(216) 349 01 41

DENiZi


Telcphonc: International code for Turkey: 90, İzmir area code 232, Kuşadası (area code for province of Aydın): 256. For intercity calls within Turkey firsı dial "0", then the area code, and then the localııumber. For international calls first dial "00". EMERGENCY

Club Cardla (Holiday Village)

Arnbulance Tel: 112 (All over Turkey) Police Tel: 155 (All over Turkey) Fire Tel: l l O(All over Turkey) Tourism police Tel: 63 16 00 (ask for ıourism police) Gen<lanne Tel: 156 (All over Turkey)

Çiftlikköy, Çeşme Tel: 712 ll ll Fax: 712 12 27 Qub Med Kuşadası Holiday Vlllage Aslanbumu, Kuşadası Tel: 614 ll 35 Fax: 614 ll 25 Foça Club Med Holiday Viiiage Foça Tel: 812 16 07 Fax: 812 21 75 Hanedan (Holiday Village) Foça Tel: 812 24 41 Fax: 812 24 51 Kuştur Tatil Köyü (Holiday Vlllage)

TOURISM INFORMATIONS TURIZM DANIŞMA

Adnan Menderes Aitport Tel: 274 26 26 (ex.-daiJili 1085) Alsancak Tel: 422 10 22

~862 Büyük Efes Oteli Tel: 484 21 47 Çeşme

te0126653 Foça Tel: 812 12 22 Kuşadası

Tel: 614 ll 03-614 62 95 Selçuk Tel: 892 69 45 -892 63 28 HOTELS 1 OTELLER IZMIR

Anba Oteli("') Cumhuriyet Bulvan 124 Tel: 484 43 80 Balçova Kaplıca Tesisi ("') Balçova Tel: 285 48 50 Büyük Efes Oteli~ Gaziosmanpaşa Bulvan 1 Tel: 484 43 00 Fax: 441 56 95 Ege Palas ("") Cumhuriyet Bulvan 21O Tel: 463 90 90 Fax: 463 81 00 Hotel İsınira ("') Gaziosmanpaşa Bulvan 28 Tel: 445 60 60 Fax: 251 94 93 Hotel Kaya Prestlge ("") Şair EşrefBulv.ın, 1371Sokak No.7 Tel: 483 03 23 Fax: 489 22 99 İzmir Hilton~ Gaziosmanpaşa Bulvan 7 Tel: 44 ı 60 60 Fax: 441 22 77 İzmir Palas Oteli ("') Vasıf Çınar Bulvan Tel: 421 55 83 Fax: 422 68 70 Kısmet Hotel("') 1377 Sokak, Alsancak Tel: 463 38 50 Fax: 421 48 56 Marta Hotel("') Kazım Dirik Caddesi 7 Pasaport Tel: 441 40 00 Fax: 441 ll 50 ' Pullman Etap Konak("") Mithatpaşa Caddesi 128 Tel: 48915 00 Fax: 48917 09 Pullman Etap İzmir ~ Cumhuriyet Bulvan 138 Tel: 489 40 90 Fax: 489 40 89

HOLIDAY VILLAGES TATIL KÖYLERI Altınyunus Tatil Köyü (Golden Dolphln Holiday Vlllage) Kalembumu, Boyalık Plajı, Çeşme Tel: 713 12 50 Fax: 713 22 52

Bayrak.lıdere , Kuşadası

Tel: 614 41 10 Fax: 614 88 32 New Neptün Holiday Vlllage Seferihisar Tel: 745 7i 55 ömer Holiday Vlllage Yavansu Mevkii, Kuşadası Tel: 614 37 00 Fax: 614 43 44 Plne Bay Holiday Vlllage Selçuk Yolu, Kuşadası Tel: 61 4 93 70 Fax: 612 22 07 Sunset Vlew Holiday Vlllage

Balçova Thermal Springs Balçova Kaplıcalnn ızmir

provlnce abounds in mineral and thermal springs, those at BalçovJ being just 15 km from the city cenıre and served by municipal buses. Known in antiquity as the Agarnemnon Thermal Springs, Balçova has been a therapeutic centre for thousands of years. The water has a ıemperature of 63 degrees Centigrade. There are good quality facilities for visitoı-s and physiotherapy units. /zmir çevresinde çok sayıda kaynak suyu ve kaplıca bulunuyor. Bunlardmı Balçova kaplıcaları kent merkezine sadece 15 km uzaklıkta ve kent içi toplu taşıma araçlarıyla ulaşmak mümkün Atılik dönemde Agamemtıotı Kaplıcaları detıife1ı bu yer çağlar boyunca bir "şifa yurdu" olarak kullamlmış. Suyu 63 Sanligrat derece sıcaklıktaki bıt kaplıca bölgesinde bugün gelişmiş turistik tesisler ve fizyoterapi üniteleri vardır.

Blrd Paradlse 1Kuş Gemıeti This eight thousand hectare bird sancıuary is a tempomry and permanent home to millions of birds. Situated on the ouısklıts of the city, it consisıs of isleıs, marshes, deltas and meadows. At various times of year over 190 species of bird can be seen here. Kentin ya mbaşmda karıtma altma a/mmış 8 bin hektarlık dev bir yabatı hayat parkı. Adalar, sazlıklar, deltalar ve gözalabildiğilıe uzanan düzlüklerde 190 'ı aşkm türde milyonlarca kuş bantıdırdığı içitı dünya çapmda bir ''kuş cemıeti" sayılmak­ tadır.

Ephesus 1Efes . Within easy reach of !zmir (72 km) aıid Kuşadası (18 km). the

••f

özellikleriyle ayakta duralı sağlık merkezi her gıitı 8.30- 18.30 arasmda ziyarete açıktır. Bergama'mn içindeki çinileri nedeniyle halk arasında Kızıl Avlu adıyla bilinen Serapis Tapı­ nağı da dikkat çekicidir. Ayrıca Türk kültiirıimitı özelliklerini taşıyan dar sokaklan ve yapılarıyla eski mahalleleri ile rengarenk çarşısı ilçeyi tıırist­ /er içitı ilginç kılatı öze/lik/erdetıdir.

The Virgin Mary C'ame to Ephesus with St.john, and spent the retnainder of her life here. llıe house bui! ı in the 4th century at the place where she died was recognised as a shrine by the Vatican in 1957. The house is 80 km from İzmir and 7 km from Ephesus on Bülbül Dağı , a hill forested with pines, planes and olive ırees. Mass is cdebrated here every nıoming at 7.30 and on Sunday momings at 10.30. Aziz Yuhaııııa ile birlikte Efes'e gelen Meryem Ana '1ım hayatm m sötı dönemini geçirip öldüğü yerde 4. yüzyılda inşa edilen ev. 1957'de Vatikan 'm oııaymdan sonra kutsal ziyaret yeri qlatı Meryem Ana Evi 11e Kilisesi lzmir'detı 80 km, antik Efes kentinden 7 km uzaklıkta, çam, çmar ve zeytin ağac/arıyla bezeli yüksek bir tepe o/atı Bülbül Dağı '1ıdadır. Her sabah 7.30'da, pazar sabahları IO.]O'da ayin düzenlenmektedir. Kadifekale Fortress 1Kadifekale The foıtress overlooking !zmir

has secıions daıing from Hellenistic, Roman and Byzantine times. The 20.25 metre high walls were originally 6 km in length. Today the foıtress is a famous excursion spot with pleasant tea gardens, commanding a fabulous view of the city. lzmir'itı

içinde, ketıle hakim bir tepedeki bu kale Hefelıistik, Roma ve Bizaııs izlerini taşır. Yüksekliği 20.25 metre o/aıı duvarlamımuzuııluğu eski dönemlerde 6 km 'yi buluyordu. Gümimiizde çay bahçeleri ve olağanüstü kent manzarasıyla ütılü bir gezinti yeri. Pergamum 1Bergama

The ruins of Pergamum, a major centre of civilisation of the ancient world, are sinıated 105 km from İzmir. The acropolis and amphitheatre perched on a towering hilltop, and on the ouıskiıts of the ıown of Bergama the Asklepion or health centre dedicaıed to Asklepios the god of health are in a remarkable state of preservation. The site is open daily ht·twet·n ORJ Oand 18.30.

85

SKYLIFE A (; U S T OS

+

çesilıde antik çağm büyük uygarlık merkezi Pergamotı 'ım kalmtıklrı bu-

yıllarmda kumiatı

House of the Vlrgin Mary

SIGHTSEEING 1 GEZINTI

building, the Temple of Serapis, known locally as the Red Couıtyard due to its tiles. The ıown is also woıth visiting to see the narrow streets with their historic Turkish buildings and the colourful bazaar in the old quaıter. ızmir'in 105 km kuzeyindeki bu illunuyor. Görkemli bir tepedeki akropo/is ve amfitiyatrolıutı yanısıra, ilçetıitı girişinde sağlık Tanrısı Asklepios adma inşa edilen ve günümüzde

Meryem Aııa Evi

Tel: 61 4 45 02 Fax: 61 4 45 70 Turban Holiday Vlllage Dayanıklı Köyü, Gümüldür Tel: 742 25 48 Fax: 742 ll 76

In the ıown is anather interesting

Izmir'deıı (72 km) ve Kuşadası 'ndan (18 km) kolaylıkla ulaşılablletı olağatıüstii ilginç, caddeleri ve yapılarıyla bugün de henzersiz bir

atmosjere sahip atılik kent. IÖ 3000 ve fon, Lidya, Roma, Bizam, Selçuklu dötıemferitıitı izlerini taşıyan Efes 'i gezmeye mutlaka vakit ayırılmalı. Efes'in çok yak mmda St. jean Bazilikası, Meryem Ana Evi, . Yedi Uyuyanlar Mağarası, Selçuk Isa Bey Camii gibi başka tarihsel-turistik gezi yerleri bulunmaktadır.

Gazibeğendi , Kuşadası

spectacularhııild i ıı )!' :ı ııd 't n Tt'

ancient Ephesus have an unforgettable charisma. Established in 3000 BC and including remains from the lonic, Lydian, Roman, Byzantine and Seljuk pertods, Ephesus is a sight not to be missed. In nearby Selçuk ılıere is the basilica of St.John (6th century), a superb museum and lsa Bey Mosque. Also in the vicinity is the House of the Virgin Mary, and the Cave of the Seven Sleepers.

AU G U S T

1995

bütiitı

MUSEUMS 1 M ÜZELER

Archeological Museum Arkeoloji Miizesi Bahri Baba Parkı , Konak Tel: 425 49 29 Open every day except Mondays. 09.00.1 7.30. Pazartesi dışmda her gün

Atatürk Museum 1Atatiirk Miizesl Birind Kordon 148 Tel: 421 70 26 Open every day excepı Mondays. 09.()().17.00. Pazartesi dışında her gün Bergama Museum 1Bergama Miizesi Bergama Tel: 633 ı O96 Open everyday. 08.30.17.30 Her gün

Ephesus Museum 1Efes Miizesi Selçuk Tel: 892 60 IO- 892 60 ı I Open every day. 08.30.18.30 Hergün Qdemlş Archeological Museum Qdemiş Arkeo/oji Miizesi

OdenıişTel: 545 1ı 84 Open every day. 08.30.1 7.30, Her giin

S.Yaşar Art Museum S. Yaşar Resim Miizest Cumhuriyet Bulvan 252 Alsancak Tel: 422 65 32

CHURCHES AND SYNAGOGUES

Bet Israel (Synagogue) Mithatpaşa Caddesi 265 Karataş St- Helene (Catholic) 1729 Sokak, 53 Karşıyaka St- John (Anglican) Talatpaşa Bulvan, Alsancak Tel: 463 66 08 Santa Maria (Catholic) Halit Ziya Bulvan, 67 Tel: 484 86 32 Notre Dame de I.aurdes (Catholic) 81. Sokak, ll Tel: 232 11 45 St- Policarpe (Catholic) Gazi Osman Paşa Bulvan, 18 Tel: 484 84 36 Shaar Aslıamayan (Synagogue) 1390 Sokak 4/2 Alsancak


Aklar

'

'

1

'

1

1

1

'

'

\

1

1 1

·:o~

BOZBURUN OAGI

AKDENİZ

1

1-

Beydıli ı (/ll)"(lii.t/ı l

~,.,.,., --

/

'

'

'

0(216) 349 01 41

tJd NOX'l'A©

W -<rE

N

>

~ !(

> ::a o e z c > z


A N T A L

v

A Guı'de

IN AND AROUND EMERGENCY

Arnbulance Tel: 112 (AU over Turkey) Police Tel: ISS (AU over Turkey) Fire

Tel: ll O(All over Turkey) Tourism police Tel: 43 10 61 Gemianne Tel: 1S6 (AU over Turkey) TOURISM

INFORMATION

TURIZM DANIŞMA

Marina Hotel Mennerli Sokak 8, Kaleiçi Tel: 247 54 90 Fax: 241 17 65 Turhan Adalya Hotel Kaleiçi Tel: 243 47 S6 Fax: 243 47 SI Tuvana Hotel Tuzcular Mahallesi Kaleiçi Tel: 247 60 15 Fax: 241 19 81 Tütav Türkevleri Mennerli Sokak, Kaleiçi Tel: 248 65 91 Fax: 241 94 19

Turtel Bellis Akınlar Köyü, Serik Tel: 725 42 80 Fax: 725 43 00 Turtel Side Holiday Vlllage Side Tel: 753 20 24 Fax: 753 20 25 Turtle's Oub Marco Polo Çamyuva, Kemer Tel: 824 63 36 Fax: 824 63 46 Ulusoy Tatil Köyü Göyniik, Kemer Tel:8 l51 450 Fax:8l51272 Varan Holiday Vlllage Taşlıburun Mevkü Belek/Serik Tel: 72S 42 Ol Fax: 725 42 25

HO LI D AY V ILLAGE S

An~

Kaleiçı Tel: 247 OS

41-242 18 33

Antalya Cumhuriyet Mahallesi Tel: 241 17 47 Alanya ÇarşıMahallesi Tel: Sl3 1240 Kaş

Telephonc: International code for Turkey: 90, Antalya area code 242. For interciry calls within Turkey first dial "0", then the area code, and then the local number. For international calls fırst dial "00".

_

Cuiııhunyet Meydanı

Tel: 836 12 38 Kemer Belediye Binası Tel: 814 IS 36 HOTELS 1 OTELLER

ANTALYA

Adora Golf Resort Hotel C"''') Belek/Serik Te1: 72S 40 sı Fax: 72S 40 7t Altls Golfhotel C""') Belek/Serik Tel: 725 42 26 Fax; 72S 42 34 Antalya Dedeman C""') !Ma Yolu Tel: 32179 10 Fax: 3213873 Oub Hotel Sera C""') !Ma Yolu Tel: 323 ll 70 Fax: 323 12 79 Falez Hotel C"'" ) Konyaaltı, Falez Mevkü Tel: 248 SO 00 Fax: 248 SO 25 Grand Prestige Hotel Side C""') Titreyengöl, Manavgat, Side Tel: 7S6 90 60 Fax: 756 90 81 Hotel Ofo Antalya C""') !..ara Tel: 323 10 00 Fax: 323 10 16 Kışla ~.an Hotel C-) Kazım Ozalp Caddesi SS Tel: 248 38 70 Fax: 248 42 97 Ofo Hotel c•-) !..ara Yolu Tel: 349 40 00 Fax: 349 40 16 Oranj Hotel C"") !..ara Yolu, Şirin Yalı Mahallesi Tel: 323 1271 Prince Hotel Antalya C-) !..ara Yolu, Karpuz Kaldıran Mevkii Tel: 323 30 70 Fax: 323 30 41 Sheraton Voyager Antalya C""') 100. Yıl Bulvan Tel: 243 24 32 Fax: 243 24 62 Sunset Hotel C'"') Konyaaltı Tel: 229 06 92 Fax: 229 13 89 Talya Hotel (""") Fevzi Çakmak Caddesi 30 Tel: 248 68 00 Fax: 241 S4 00 SPECIAL LICENSE HOtELS ÖZEL LISANSLI OTELLER

Abad Hotel Hesapçı sokak, Kaleiçi Tel: 247 44 66 Fax: 323 04 25 ArgosHotel Opposite of Atıtürk Higlısclıool, Kaleiçi Tel: 247 20 12 Fax: 241 7S S7 Aspen Hotel Kaledibi Sokak 16, Kaleiçi Tel: 247 71 78 Fax: 241 33 64 Karyatit Hotel Kaleiçi Tel: 241 14 49 Fax: 242 77 49

SIGHTSE E ING 1 G E ZINTI

T A TIL KÖYLERI

Alanya Citadel 1Alanya Kalesi This splendid Byzantine citadel surmounting the rocı..1' peninsula is walled (8 km). The "Red Tower' was built by the Seljuk's Sultan Keykubat in 1226. Taday it isa smail museum containing etnographical collections.

Attaleia Holiday Village Taşbbunın Mevkii, Belek/Serik Tel: 72S 43 Ol Fax: 72S 43 02 ClubAlda Beldibi, Kemer Tel: 824 81 SI Fax: 824 81 S9 Club Aldiana Titreyen Göl, M:ınavgat Tel: 7S6 92 60 Fax: 7S6 92 67 ClubAliBey Kızılağaç Köyü, Side Tel: 753 22 00 Fax: 7S3 22 20 OubAsteria Üçüncü Kum Tepesi Mevkii Belek/Serik Tel: 72S 40 04 Fax; 725 40 02 Club Kastalla Konaklı Mevkü, Alanya Tel: S6S 13 16 Fax: S6S 14 28 Oub Mediterranee Kemer KemerTel:81 4 1009 Fax:814 1018 Çlub Mega Saray Uçüncü Kum Tepesi Mevkü Belek/Serik, Tel: 72S 40 26 Fax: 725 40 49 Club Salima Beldibi Beldibi, Kemer Tel: 824 83 60 Fax: 824 80 83 EHA Holiday Village Titreyen Göl, Manavgat Tel: 7S6 90 SO Fax: 7S6 90 S2 Eldarador Phaselis KemerTel:815 1631 F:ıx:81S1637 Hamdullah Paşa Konaklı Mevkü, Alanya Tel: 565 ıs 20 Fax: 56S ıs 31 Kemer Holiday Village Göynük, Kemer Tel: 81S 14 30 Fax: 81S 14 6S Oasis Beach Club Konaklı Mevkii, Alanya Tel: 565 14 40 Fax: 565 17 19 Palmariva Holiday Vlllage Tekirova, Kemer Tel: 821 40 04 Fax: 821 40 40 Robinson Club Pamfılya Acısu Mevkü, Side/ Manavgat Tel: 7S6 93 50 Fax: 756 93 58 Side!ya Ç.olaklı Köyü, Manavgat Tel: 763 6801 Fax: 763 61 14 Simena Holiday Village Ç1myuva, Kemer Tel: 824 63 63 Fax: 824 63 81 SalMuna Kurnköy, Side Tel: 753 34 46 Fax: 753 13 59

Bizans zamanmdaıı kalma, "Kızıl Kule "si 1226'da Sultan Alaaddin Keykubat tarafmdaıı inşa ettirilen görkemli Alanya Kalesi şehri ikiye ayırfm bir yanmadaliiil iizeri11dedir. Kızıl Kule bugün etnografik eserlerilı sergilend/ği küçük bir mıizedir.

Antalya Museum Alltalya Müzesi

Kenan Evren Bulvan Konyaaltı Tel: 241 4S 28 Daily except Mondays. Pazartesi dışmda her gün

The province of Anlalya is endowed with the richesr historic treasures of Turkey. Antalya Museum covers an area of 30,000 square metres with thineen galleries, an open-air gallery, a children's galtery (where children may be left) and a wide yard. Approxi-mately five thousand archeological works are displayed in chronological order. The museum receive an award from the Council of Europe as the Museum of the Year in 1988. The spectacular Galtery of the lcons and Gallery of the Emperors are especially worth to seeing. Alltalya bölgesi arkeo/ojik, tarihsel bazineleri bakımmda n belki de Türkiye 'nin en zengin bölgesidir. Antalya Müzesi çok geııiş bir alanda 13 teşhir salonu ve bir açık hava galerisinden oluşmaktadır. Çocıtklar için de, onlarm ilgisini çekecek bir salon bulıman müzeyi tarih meraklılan mutlaka gezmeliler.

Aspendos A major port and commercial centre in antiquity, Aspendos taday lies irıland, 8 km east of Antalya. !ts magnificenı amphiteatre is the best preserved in the world and known for its superb acoustics and is still used for concerts. Antalya'nm 8 km doğusunda Antik Çağm önemli limanmda n kalma muhteşem bir cmıfiteatr. Olağanüstü akustiği ve ~yi korunmuş olması nedeniyle bugün de koııserler için kullamlmaktadır. Damlataş Cave Damlataş Mağarası

This bewitching cave in Alanya is full 87

S KYLIFE AGUSTOS

+

AUGUST

1995

of sıalactites and stalagmites. Sarkıt ve dikit/erden oluşan, olağanüstü görünttisüyle li nlü, Alanya yakm/armda bir mağara. DüdenFalls Diideıı Şelalesi

A very beautiful waterfall (12 km north of the city centre). Kent merkezine kuzey yöminde 12 km uzaklıkta çok güzel bir şe/ale. Pikn/k için mükemmel bir tercih.

OldQuarter Kaleiçi

The historic nucleus of Antalya. This district is now restored and has became an attractive touristic centre with its tavems, hoıels, resıaurants and entertainment facilities. !ts narrow streets lead down to the old harbour (taday an international yachting marina). Şehrin

taribi çekirdeği olan Ka/elçi; restore edilmiş hali, otel ve paıısiyoll­ /arı, restoranlan ve eğlence olanaklanyla turistik bir merkez. Dar sokaklardan inifen eski liman ise bugün uluslararası bir marina.

Perge The origins of this ancient city 18 km nartheası of Antalya go back to ı 000 BC, but the surviving remains are Hellenic and Roman. An exceptional open-air museum. Antalya'nm 18 km kuzey-doğt~Ş.ım­ daki bu antik kentin geçmişi 10 /000 yı/ma kadar uzamyor. Ancak bugün gezile11 kalılllılar Helen ve Roma dönemlerinden kalma. Ilginç bir açık hava müzesi.

Side At this lively resort east of Antalya, the houses and ancient nıins are inextricably interwined. 11ıere are two agoras, an amphiteatre and a museum in which statues and other works of an found here are exhibited. doğusımdaki bu turistik kıyı kasabası antik kalıntılarla içiçedir. Iki büyük agora, geniş bir amfiteatr ve burada gün ışığma çıkarılan heyke/ ve öteki eserlerin sergilend/ği bir mıize.

Anta/ya'mn

Tennessos Perched 1050 m above sealevel, this is an ancient city and a national park northwest of Antalya. The amphiteatre is hewn out of the living rock and the view as far as Antalya is sıupendous. Tiıerc is a natural history museum at the park entrance. Denizden 1050 m yüksekllikte, inamlmaz bir manzara, şaşırtıcı bir antik kent ve doğa mıizesiyle bir ulusal park.

Yivli Cfluted) Minaret and Mosque Yi v/i Millare

The symbol of Antalya. This 13th century tluted minaret built by the Seljuck is decor.ıted with dark blue and turquoise tiles. Antalya'nın

sembolü olan buminare Selçuklulardan kalma bir /].yy. yapısıdır. Koyu mavi ve turkuvaz çiniler/e siisleıımiştir.


DUTY FREE On

PERFUMES PARFÜMLER

BOARD

@ TURKISH AIRLINES TÜRK HAVA YOLLARI

DUTY DUNE Eau de Toilette Sp ray 50ml. 62 DM

'

\

FREE

CHRISTIAN DIOR

5

MINIATURE

"LA COLLECTION " 50 DM CHRISTIAN DIOR LES ESPRITS DE DIOR

54 DM

LES ESPRITS DE DIOR FAHAfNHEIT • MISS D10t! · POISON • DUNE · EAU SAUVAGE

DUNE · MISS DIOR POISON • TENDRE POISON - DIORISSIMO

ChristianDior

FAHRENHEIT Eau de Toilette Sp ray 50ml. 56 DM TENDRE POISON Eau de To ilelle Spray 50ml. 60 DM


DUTY FREE

On

BOARD

CHRISTIAN DIOR Make-UpSet 60 DM

DAVIDOFF COOLWATER Eau de Toilette Vapo 75ml. 55 DM

CHAMPAGNE Eau de Toilette Spray 50ml. 78 DM PARIS Eau de Toilette Spray 50ml. 62 DM KOUROS Eau de Toilette Spray 50ml. 50 DM JAZZ Eau de Toi/ette Spray 50ml. 45 DM

BEAUTIFUL Eau de Paifum Spray 30ml. 70 DM

KENZO Eau de Toilette Spray 50ml. 70 DM


DUTY FREE On

CHANEL NO 5 Eau de Toilette Spray 50ml. 65 DM

BOARD

.-

@ E Al,

-

U:OT T E

TURKISH AIRLINES TÜRK HAVA YOLLARI

N°5

CHANEL

V A PORISAT EUW ~EC..,A~GEABLE

ACCESORIES . AKSESUAR

VAKKO Eşarpl Scarves

115 DM

CAM EL TROPHY Saat/ Watches 325 DM 230 DM CIGARETTES/ SPIRITS SIGARALARI IÇKILER

J.B. Whisky 20 DM BALLANTINE'S Whisky 20 DM GRANT'S Whisky 20 DM

DUTY

FREE


DUTY FREE On

BOARD

....

--.: :..• '"·'""'"n<r PARUAMENT >

ı

S

IOO's DM


DUTY FREE On

BOARD


MARLBORO 100 / Box

JMairoM_•ıı

-----------------------------------------------

'~

·

J . . . .If

~DOro J

-.....---------.J

S. DM


DUTY FREE

On

BOARD

BARCLAY 18 DM

TEKEL 2000 14 DM

ll ItH lU\\ l \ H K1 MH'IIII l M \1\ UII' l \-\

CAM EL Filters JOO's

18 DM

CAM EL Filters Box

18 DM

TÜRK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES

DUTY YENI RAKI 7 DM

FREE


ll):: l<l'() 覺_

HEADQUARTERS 0(212) 296 24 24 (3 LIN ES)

z 0(212) 282 07 07

P. RIMTEMPS 0(212) 559 98 50

IZMIR 1 ALSANCAK

TIL

TASA KIM


DANIŞMA VE REZERVASYON

DIŞ BOROLAR

Harib Tower 1 Ground I-1oor Intersection of Airpon Road and

Road. P.O. Box 698 Tel: Rez: (97 12) 338845 BS: (9712) 211194

(li SA) Nt'Cıni ÖC S 1-S. 68 161 Mannheim

BUCHAREST· B0KRE Ş ( GSA ) llD . 1\. ll:ıke><·u .l'i-A

Tel:

Electr.ı

(401l .lll2ıl0 - 3112920 - 3 11 32 1 0

Td: (o621) 10980 GENEVA-CENEVRE

Rue de

CAl RO · KAHIRE Mustafa Kemal Sok. No . .~

Ethiopian Airlines Bole Aiıpon P.O Box: ı755 Tel: (251-1) ı82222

ALMAATA

Hotel Oırar Room 102-103 Gogol sır. No: 73 Tel: (7) (3272) 506220 -331154

AMMA N

Arnınan Third Girele A. Riy;ıdh Gentre Sth Floor Tel: BS 1 Rez (962-6) 659102 - 659112

Jabal

AMSTERDAM

Stadhoud=k:ıde

2, 1054 ES Amsıeıdam Tel: BS f Rez (3120) 68531K>ı (4 lines-hat)

ASHKHABAD·AeKABAT

Magtymguly Av. 71- 744000 Tel: (736} (32) 5 10666-511666-5 1 22ı9

ATHIENS • ATINA

Philellilon Sır. No: ı9 ıOS57 Aıhens Tel: BS: (3(H)I) 3222569 Rez.: (3(H)1) 322103S - 32225693220561

BAHRAIN • BAHREYN

Manama Travel Company W.I.L.

P.O. Box 828 Ma nama - Bahr•in Tel: (973) 211896 Cad.

No: ll Baku Tel: (789) (22) 94ı943-942505-651219 BANGKOK (GSA)

Gulf Express Transpon Ageney CP. Tower 3rd Level 313 Silom Road, 10500 Bangkok Tel: Rez/BS: (66-2) 2310300

(GSA) lmpcrial Travcl U:ntcr 26 M:ıhınou d B:ısiouny Sı r.

TeL (20-2) 76 1769 - 7S8939 - 76007 1

BEIJING-PEKIN (GSA)

CAAC Beijing Sales Office 117 Dongsi Wesı Street Tel: (665) 558861- 551031

7-9 5o667 Cologne Tel: BS: (49.()22 1) 134443 Rez: (49-0221) 1 3407 ı nın3 Ved Vesterpon 6 ı6ı2 Copcnhagen Tel: BS: (45-33) 144055 • 144499 Rez: (45-33) 145ı90 AMR GSA Seıvices 4255 Aman Coner Blvd. MD4235 Fonh Wonh TX 76 1SS Tel: (800) 288-2520

Alfardos sır. lbcm Zaidun Bldg. 3rd Fl. Tel: <963-11) 2227266 - 2239nO GSA: Al-Faradees T. Tourism Ageney Dar-El Mouhandeseeıı Bldg. Maysaloun sır. P.O. Box. 8389 Tel: (963-11) 2228284- 223mo2232190 (lO lines-haı)

Rue Clemenccau

P.O. Box 113- 5486 Tel: (96 ı) (1) 867425-36123(}-36123ı BERLIN

Budapester Slrasse 8 ıo7B7 Berlin Tel: BS: Rez.: (30) 2624033134/35 Maker Chambcrs V 3rd. Floor No. 305

63-B Sheiklı ~lamdan Bldg. Al Maktoum sır. P.O. Box: 1200 Tel: (97ı-4) 226o3B-215970 (GSA) Swaidan Trading Co. Lıd. (Same address/a ynı adres)

DUBLIN ( GSA )

400-20ı Bombay Tel: BS: (9ı-22) 2040744 - 2875657 Rez: (9ı-22) 2043605

1'.0. Box. 11 563 Tel: (966) (02) 66oo l27 GSA: ABC Travel Ageney Medina Road Alquithmi Bldg. P.O. Box. ıı679 Tel: (966) (02) 65 ı8300-6532856 JOHANNESBURG(GSA)

South African Airways P.O. Box. 7778 Tel: (713) 2206 12 Avenue Gentre Sırachen Road Tel: BS: (92) (21) 5682078 Rez: (92) (21) 5685922 5685766 - 5685487 GSA: PaktOrk Enıeıprises lınıaz Plaza 85 Tel: (92) (21) 303503 - 301029

KUWAIT·KUVEYT

Fahad Al-Salem Sır. Dowilah Cornplex P.O. Box 23959 13100 Safaı- Kuwait Tel: (965) 2453820/21 - 2422889

LEF ~f3!met AkifC:ıd. No: 54 Tel: (392) 2271o61-2271382-2277124 LISBON·LIZBON (GSA) Edifıcio 25, Aeropon Usbon-5 Tel: (3511) 899ı2ı

LONDON· LONDRA 11-12 llannovcr Str.

Graf Adolf Sı r. No. 21 40212 Dussddorf Tel: (49) (2 11) 373062

AMR GSA Services 5230 Pacific Concourse Drive Suiıe 200 Tel: (310) 6434595 LYON 9ı

Rue Bugeaud 69006 Lyon Tel: (33) 7824 1324

BUSINESS CLASS

MADRID

Princesa, ı Torre de Madrid, PLT OF 7 28008 Madrid Tel: (9-9-341) 5416426 - 5416849

AIRLINES 96

SKYLIFE

A~USTOS

+

AUGUST 1995

MUNICH ·MÜNIH

Bayer Sır•sse 43 D-&l335 München Tel: BS: (49) (089) 51410920/21 Rez: (49) (089) 5ı410922/23124/25

AZD Tr.ıvel and Tourism Agencies LLC, P.O. Box. 5490 Ruwi, Muscat Tel: (968) 707303-707310 NEWYORK

437 Madison Avenue ı7 . B New York N.Y. ıoo22 Tel: (1) (212) 3399610- 3399662

NICE ( GSA)

Sultan Sarl 28 Rue Massena Tel: (33) (93) 877207 NURNBERG

Anı Plaerrer 8 90429 Numbcrg Tel: (49) (09ıl) 92972ı4- 92972ı6

OSAKA ( GSA)

Kindal Air System Co. Esıaıe Bldg. 25-3, Shinmachi 1-Chome Nisni-Ku, Osaka 550 Tel: (o6) 5385647 PARIS

ı Rue Seribe 75009 Paris Tel: (33-1) 42664740- 42664739

PRAGUE·PRAG ( GSA) Ceske Aeroline

Revolueni ı 16o ı ; Prague Tel: (422) 24806 111

ı

RIYADH · RIYAD 1ines-haı )

LOSANGELES

TURKISH

Ku z neısky Most No: 1/8 Tel: (7) (095) 2924345-2925 121-292 1667 GSA: Aeron oı Fru zenskaya Naberezhnaya 4 Tel : (7) (095) 2466996

MUSCAT· MASKAT ( GSA)

KARACHI·KARAÇI

London \V IR 911F Tel: (44) (07 1) 4994499 (5

Tel: (02) 5434887

MOSCOW ·MOSKOVA

Mt.:.dina Road.

DU BAl

Ageney

Td: (39) (2) 76007 107 - 76007 111

City Center llldg. 12/l 3

Karl Marks Street No: 4 Apt: 22 Tel: (380) (44) 229ı550- 2284103

Agency· P.O. Box: 363 Tel: SM: (974) 412911 - 4129ı2

Tr.ıve l

Al Mansour Str. Al Khazendar Uldg.

MILAN·MILANO !.argo Augusto 1/ A 20 122 Milana

JEDDAH·CIDDE

KI EV

DUSSELDORF

Neoman Points

Lıd. Rms House 38 G loucesıer Rd. Tel: (852) 86ı3111

ı6o3-4 Fleeı

DHAKA· DAKKA ( GSA)

ABC

MEDINA·MEDINE ABC Travd Agenq · Kurhan Al Nazı l Sır. lk'hind Sdny Co. Td: (966) (041 822·ıl26 - 822 1828

Best Holidays

Alnimran Complex Cenıre P.O. Box: 739 Alkhobar 31952 Tel: (66-3) 8950044 - 8954904

Aerlingus Duhlin Ai~>Ort Tel: (3531) ;70011

BOMBAY

MECCA·MEKKE

HONG KONG ( GSA

DHAHRAN· DAHRAN ( GSA) ABC Travel Ageney King Abdiliaziz Sır.

Manchester Airpon, Room 1163/1167, Levelı, Terminal2 Tel: (o61) 4896161- 4898ı23 GSA: Sam Travel Suiıe 229 22 Deansgaıe Manchester M3 !PH Tel: (o61) 8321228 Deks Air Ine. Golden Rock Bldg. 168 Salcedo Sır. Legaspi Yiliage Makati Metro Tel: (63-2) 8 121455-812ı452-8ı23865

Bahnhof Sır. 8, 30159 Ha onover Tel: (49) (0511) 3048210 (4 lioo;-haı)

DAMASCUS·ŞAM

MANCHESTER

noı

HANNOVER

DALLAS ( GSA)

Arrigo Group Uınited 248 Tower Road, SUerna Tel: (356) 316645- 316705

MANILA ( GSA)

20095 Hamburg Tel: (49) (040) 325805-0

COPENHAGEN· KOPENHAG

AI-Ray;ın Tr.ıvel

Mazda Building 5ıh . Floor. Auıostrade )al El Dıb Tel: (961) (1) 408096-407236 (GSA) Pan Aslatic Gelioor Gentre

ı -3

HAMBURG Hcnnannstr 46

Tr.ı nk gasse

DOHA·KATAR ( GSA)

BEIRUT·BEYRUT

No.

Tel: (4 1-022) 7316ı2073 16129 -7387796

COLOGNE· KÖLN

Bengal Airlift Ltd. 54 Motijheel C.A. Dhaka 1000 Tel: 243059

(7lines-haı)

Chanıepouleı

120 1 Geneva

Td: Rez, (20-2) 3908960 · 3908961

ADIS·ABABA (GSA)

MALTA (GSA)

Baseler sır. 35 - 37 6o329 Fr.ı nkfun Td: llS: (49) (069) 2730073ı /32 Rez: (49) (069) 273300720/2ı/22/23

51 Canıersıeen , 1000 Bruxcllcs Tel: BS: (32-2) 10207 11 Rez: (32-2) 512678 1 - ) 126782'i 1104'i3 - 'i 11 7676

ABUs~~:~~~=? and Sons

Husı Hacıyev

FRANKFURT

BRUSSELS·BR0KSEL

INTERNATIONAL OFFICES

BAKU

1 Information and Reseroation

Klıalidiy;ı Bldg. Olay;ı Main Sır. P.O. Box. 25ı94 Riy;ıdh 11466 Tel: (966) (1) 4631600 - 4632087 GSA: AllC Tr.ıvel Ageney (Same address-aynı adres) Tel: (966) (1) 4632807

ROME·ROMA

Plaza Della Republica 55 00185 Rome Tel: BS: (39) (6) 4873368 Rez: (39) (6) 4819535- 4827ı49

ROTTERDAM

Weena - 6o8D 3012 CN Tel: (31) (lO) 4332177 - 4332465


DANIŞMA VE REZERVASYON

SIEOUL·SEUL (GSA) Kal Building 41-3 Seasomun-Dong, Jung-gu Republic of Korea Tel: (822) 7517-115 SINGAPORE-SI NGAPU R 300 Orchard Road The Prnmenade No: 06- ll ingapore 0923 Tel: Rez: (65) 7324556 - 7324557 SOI"IA·BOI"YA Saboma sır. No: Il-A Tel: (359) (2) 883596- 874220 GSA: Sofia Airport Tel: (359) (2) 661690 STOCKHOLIIII·STOKHOLIIII Vasagaran 7, P.O. Box 73 10121 Stockholm Tel: (46) (8) 218534- 218535 8TRASOU RCi-STRASBU RG 2 Allee De La Robertsau 67000 Strasbourg Tel: (33) (88) 521413 (3 lines-haı)250017 STUTTGART Lautenschlager sır. 20, 70173 Stuttgart ı Tel: (49) (711) 22 1444-226ii!J8.2263475 SYDNEY-SIDNEY American Express Tower Suite ı6o2 388 George Street NSW 2000 Sydney Tel: (02) 2332105 - 2211711 TAIF (GSA ) ABC Travel Ageney Shubra Str. Saudl Cairo Bank Ka~ısı Tel: (966) (02) 7324m TAIPEI (GSA) Golden Foundation Touıs Corp. SP, ı34 See. 4, Chung Hsigo E.R.D. Lung Meh Bldg. Tel: (02) n33266 TASHKENT-TAŞKENT

Mustafa Kemal Atatürk Cad No: 24 Tel: (837ı2) 561563 - 564654 TEHRAN·TAHRAN Ostııd Moıahari Avenue No: 239 Tel: (98) (2ı) 8737383 8737464 TELAVIV Hayarkon sır. No: 78 53432 Tel: (972) (03) 5172333134/355173505- 5172336- 5103686 TOKYO Toranomon Rapport, 4th Floor, 1-10.1 Toranomon Minato-ku Tokyo 105 Tel: Rez: (81) (03) 52511511 Tel: BS: 52511551 GSA: Kindal Air System GM Bldg. 8th Floor 4-JO-ıO Ginza Chuo-ku Tokyo Tel: (81) (03) 35439781 TRIPOLI·TRABLUS Muhammed Megarif Str. Cezayir Sq. Tel: (218) (21) 48798-38236 TUNISIA·TUNUS Complex El Meclıtel Boulevard Oulet Haffouz Tunis Elage 2 Tel: (2 16) (1) 786473 - 787033 VI EN NA· VIYANA Operngasse 3 10ıo Wien Tel: (43) (222) 5862024- 5876795 ZURICH·Z0RIH Tal Strasse 58 8001 Zurich Tel: ReZ: (41) (1) 2252323 Tel: BS: (41) (1) 2252311

/ Information andReseroation

DIYARBAKlR İnönü cad. No: 8 Tel: (412) 2212314- 2226143 GSA: Giral Seyahat Acentası Tel: (412) 2213054-2235733 ELAZIÖ Şehit llhanlar Cad. No: 26/D Tel: BS (424) 2183730 Rez: (424) 2181576- 2182300

IÇ BOROLAR DOMESTIC OFFICES ADANA Stadyum Cad. No. 32 Tel: BS: (322) 4580867 Rez: (322) 4542393 • 4543538 4537247- 4543ı43 ADIYAliilAN ( GSA ) Inandı Turizm ve Seyahat Acenrası Atatürk Bulvan, Adiiye yanı Rez: (416) 2ı6ı436-38-39

ERZINCAN ( GBA ) Polat Turizm ve Seyahat Acenıası Cumhuriyet Meydanı, Belediye itesi No: 2 Tel: (446) 2ı46784

AFYONKARAHISAR ( GSA ) Gold Turizm ve Seyahat Acentası Cumhuriyet Meydanı Oıogar girişi , No. ı EmirdaA Tel: (272) 44ı5194- 4415044

ERZURUM 50. Y~ Cad. SSK Ranı Tes. No. 24 Tel: (442) 2188550 Rez: (442) 2181904- 2183409

AKSARAY ( GSA) ı -Aksaray Turizm ve Seyahat Acenlası Lise Karşısı Kütüphane Sok. D/ 2 Tel: (382) 2132332 2-Aksaray Seyahat Acenıası Zafer Malı. [kvlet Hastanesi Ka~ısı No: ı Ortaköy Tel: (382) 35ıB462-351347ı

FETHIVE ( GSA), MU<iLA Fetur Turi1.m ve Seyahat Acenrası Kordon lloyu 48300 Fethiye Telo(252) 6ı42034-6ı42443-6146o76 GAZIANTEP AtatOrk Bulvan No. 30/ B Tel: BS: (342) 2301563-64 Rez: (342) 230156~ HATAY(GSA ) Ant-Tur, Antakya Turizm ve 5<.-ya.hat Acenıası. İnönü Cad. No: 15/ D Antakya-Hatay Tel: (326) 2157532- 2157252

ANKARA Aratürk Bulvan No: ı25 Kat: 2, 3, 5. Tel: (3ı2) 4ı92825 Rez: (3 ı2) 4ı92800 (15lines-hat) Şehir Ofısi-Town Offıce :

Atatürk Bulvan 23ı Kavaklıdere Tel: (312) 468734ı • 4687342 GSA: Ça~u Turizm ve Seyahat Acenıası , Ankara Cad. Çav~u Sok. , Kat: ı No: 1 Şereflikoçhisar/Ankara Tel: (312) 6872383

ISTANBUL A. lsıanbul Satış MüdürlüAfi Cumhuriyet Cad. No. 199-201 Kat: 3 Haıbiye Rez: (212) 6636363 BS: (212) 2482631-2464017-2471338 Satış Bürolan - Sales Offıces ı. Kadıköy

ANTALYA Cumhuriyet Cad. Özel Idare

BaAdat Cad. No: 27 Kız~toprak Tel: (2 ı6) 3371870.3371891 2. Haıbiye Cumhuriyet Cad No: ı99/201 Tel: (212) 2250556 (6 Lines-hat) 3. Taksim Gezi Dükkanlan No: 10 Tel: (2 ı2 J 252ı ı 06 (6 Lines!hat) ll. AksarJy S:ıtış MüdürlüAfi Mustar;ı Kemal Paşa Cad. No: 79 Tel: (2 12) 5 1 86840-5 ı 664ı9 Sa tış Bürolan • Sales Offices

!şhanı Altı

Tel: SM: (242) 2410558- 2428522 ReZ: (242) 2426272 - 2423432 2412830 BS: (242) 243438W GSA: Pamfilya Turizm Hasta ne Cad. Şöhretler Sitesi 122 Sok. 21/B Kemer Tel: (242) 8144719- 8144720 GSA: Pamfilya Turizm Camii Sok. No: 11/ 3 Side Tel: (242) 7531345 GSA: Pamfilya Turizm Keykubat Cad. No: 671A (Çimen Oteli yanı) Alanya Tel: (242) 5132466- 5131585

ı.

IZMIR

Gaziosma npaşa

Bulvan No: ı /F Büyük Efes Oteli Al~ Tel: Rez: (232) 4258280 BS: (232) 4841220 (5 lines-hal) KARAMAN ( GSA) Cid Tur ve Seyahat Arentası Onnan Işletmesi Ka~ısı Konya Cad. No. 55 Tel: (338) 2 ı ı 4859- 2 ı20680

BODRUIIII , MU ~ LA

Tel: Rez: (252) 3735780- 8ı

BURSA

H~im !şcan

Cad. No:73 Tel: (224) 2211 ı 67 - 22 ı 2838 Tu~ lşhanı

ÇORUM (GSA ) Çavuşoglu Turizm ve Seyahat Acentası

KARS ( GSA ) Sınır Turi1.m ve Seyahat Arentası Atatürk Cad. No: 80 Tel: (474) 2 ı 23838 (4 hat)

Yeniyol Mah.

Kulaksız

Sok. No: 4/ A Tel: (364) 2243928 · 2245789

KAYSERI

DALAMAN , MU~LA Tel: Rez: (252) 6925899 Tel: BS: (252) 6925499

Salıabiye Malı . Yddının

KIRŞEHIR

( GSA) Ça~u Turizm ve Seyahat Acenıası Atıtürk Cad. No: 7/2 Tel: (386) 2121 ı n- 2ı2ı7ı8

97

SKYLI FE AC::ÖUSTOS

Cad. No. 1

Tel: (352) 2223858

DENIZLI lstiklal Cad. No: 27/B Tel: (258) 264866 ı -264867J Tel: SM: (258) 2648651

+

KUŞ=:}.~~ N lnOnü Bulvan No: 18/A Tel: (256) 61 44205-6149382 MALATYA Kanalboyu Cad. No: 10 Orduevi~ısı

Tel: (422) 3211920-3211922-3214053 llllARMARIS Atatürk Cad. No: 50-B Tel: (252) 4123751 • 4123752 MERSIN lstiklal Cad. 27. Sok. Çelebi lşbanı No: 7 Tel: (324) 2315232- 23212782330100 - 2330274 MUŞ ( GSA) . M uşovası Turizm ve Seyahat Acenıası Isıasyon Cad. Vilaı'Ct ka~ısı Tel: (436) 2123070- 2122667 RIZE Kazdal Camii Yanı Belediye Sosyal Hizmetler Binası Kat: ı Tel: (464) 213059ı - 2130592 SAKARYA ( GSA) Sakarya Tur ve S<.-yalıat Acentası Kudüs Cad. Birlik lşhanı Kat: 3 No: 23 Adapazan Tel: (264) 2749688 SAllllSUN

Kazımp:ışı Cad. No.ll/ A Tel: BS: (362) 4313455- 4315065 Rez: (362) 43ı826o

SIIRT (GSA ) Aydınlar Cad. Özel Idare !şhanı l. kaı. No: 10 ı .102 Tel: (484) 223 88 02 SIVAS ( GSA ) Sivas Ttıri7.l11 ve Seyahat Arentası Istasyon Cad. 30. Yı l Sitesi, No: 7-8 Tel o(346) 22 1ı 1 47-22ı3687·2244624 ( GSA ) K..aliru Turizm ve Seyahat Tic. AŞ Sarayönü Cad. No: 'i4/ A Köprübaşı Tel: (4 ı 4) 2153344-2154548

ŞANLIURFA

SirkL·ö

Hamidiye Cad. Dogubank l şha nı No: 26 Tel: (2 ı 2) 5228888-528426ı 2. Ak.o;ar.ıy Atatürk Bulvan No: ı 62 TeL (2 ı 2) 5 ı 40022 - 23

BATiliiAN ( GSA ) Bat-Air Turizm ve Seyahat Acentası , Diyaıbakır Cad. PTT ~ısı, Bayraınoglu Ap. No: ı2 Tel: (488) 21391492ı39222 - 2134085

KONYA Alaaddin Cad. No. 22 Kat 1/Jo6 Tel: (332) 2512000 - 2512032 1. (GSA) Vatan Seyahat Acenıası Ankara Cad. Ayvaz Pasajı No: 41 Cihanbeyli Tel: (332) 6732306 - 673ı367 2. {GSA) Orhangazi Yıldız Seyahat Acentası, Atatürk Cad. No. 10/A, Kulu Tel: (332) 6416350 - 6416710

AUGUST

t 995

TEKİRDA~

(GSA ) Trakya Turizm ve Seyahat Acenıası Atatürk Bulvan No. 68 Tel: (282) 2618438- 2618439

TRABZON Kemerkaya Malı. Meydan Parkı ~ısı Tel: (462) 32 11 680-32ı3446 ( GSA ) Seyahat Accnt:ıs ı Cad. No: 85 Kat: 2 Tel: (276) 2ı52033- 2125 129

UŞAK

Vaıan

lsnıetp:ışı

VAN

Enver Perihanoglu Iş Merkezi

Cumhuriyet Cad. No: ı 96 Tel: (432) 2 1 610ı9- 2 ı 6124 ı YOZGAT (GSA ) ÇavuşoAiu Turizm ve Sey. Acentası Lise Cad. No: 6 Kat: 3 Tel: (354) 2ı29193- 2123946 REZ: Rezervasyon!Reservation SM : Satış MOdOrü/Sales Manager GSA: Genel Satış Acenıası General Sales Ageney BS : Bilet Sa t ış/ Tıcket Sales


UÇUŞ BILGILERI

Flight Information MESAFELER FLIGHT DISTANCES

istanbul'dan /From Istanbul ALMAATAALA

<~ o< <<

Km

Mil

4077

2534

Km LONDRA/LONDON LHR

Mil

2497

1552

AMMAN AMM

12 13

7 54

L YON LYS

1984

1233

AB U DABIIABU DHA B I AUH

3007

1869

MADRI D MAD

271 4

1687

Z<

AMSTERDAM AMS

2209

1373

M ILANOI M ILAN LIN

1670

103B

o z

AŞKABATIAS H KH A BAD

ASB 2555

1588

MOSKOVA/MOSCOW MOW

1755

1091

555

345

MÜNI H/MUNICH MUC

156 9

975

2586

1607

NEWYORK NYC

8 0 59

5009 1 117

<:J < f-

<<

ATINAIATH ENS ATH BAH RAIN BAH

a

:~

~Zz :ı O<

BAKÜ BAK

1783

1 108

N ICE NCE

1797

BANGKOK BKK

73 16

4647

NURNBERG NUE

1677

1042

BASEL BSL

1841

1 144

OSAKA KIX

9 186

570 9

BERLI N SXF

1731

1076

PARISIORLY ORY

2240

13 92

988

614

R IYADI RIYADH RUH

2457

1527

2167

1347

455

2 83

FIUMICINO FCO

137 1

852

1913

11B9

SI N G A PURI SINGAPORE SIN

8658

5381

488

303

1364

BEY RUT/ BEIRUT BEY BR Ü KSEUBRUSSELS BRU

:Ji!l>

BÜKR EŞ/BUCHAREST BUH

< ıı: < (/)of->

C EN EVR E/G E NEVA GVA

Z<Z

ROMA(ROMEI

CIDDEIJEDDAH JED

23 7 6

1477

SOFYAISOFIA SOF

DUBAI DXB

3006

186 8

STOK HO LMI

D Ü SSE LDORF DUS

2039

12 67

STOCKHOLM ARN

2195

FRAN KFURT FRA

1863

11 5 8

STRASBOURG SXB

1865

1 159

H AMBURG HAM

1989

1236

ST UTTGART STR

1762

1095

H AN N OVER HAJ

1939

1205

KAHIREICAIRO CAl

1229

764

KARAÇVKARAC HIKHI

3 957

2 4 59

ŞAMID AMASCUS

K OPE N HAGI COPENHAG EN CPH

2 010

124 9

108 1

672

TAH RANITEH RAN THR

2 0 43

1270 21 18

DAM

TA ŞK E N TTAS

3 408

T ELAVIVTLV

1 12 8

70 1

T O KYO NRT

926 0

5755 10 38

KI EV IEV

1056

656

TU N US/TUNUSIA TUN

1670

KÖLNICOLOGNE CGN

199 5

1240

VI YANA/VıENNA VIE

1253

779

K U VE YT KWI

2 17 1

1349

ZÜ RIHIZU R ı CH ZRH

1763

1096

766

476

L E F KO Ş A

ECN

THY UÇAK TIPLERI VE ÖZELLIKLERI TYPE AND CONFIGURATION OF THY AIRCRAFT 8727·200f 8737-400 8737-500 A31Q-304

A 310.203

A 340-311

RJ -100

142000

257000

44225

288

99

CARGO

AZAMI KALKIŞ AC';IRLJ(';J Afo.ı: Talr qJ"WeWN (KsJ

68038

60702

113000

ıso

117

210

16140

16140

48872

44000

108 365

9362

24500

2)(23500 lB

2X20000 lB

2)(52000 L8

2)(48000 lB

4X3 1200 lB

4X7000 lB

3X15500 lB

3350

3865

81 00

6480

ll 952

2 259

3450

37000

37000

41000

41 100

41000

31000

42000

856

856

900

900

945

820

900

698

698

860

860

890

720

862

7 500

4460

21880

25000

41409

3 800

22952

7

7

3

lO

ı

86408

KOLTUK ADEDI SırıtiıqıCaj>ıcily

225

YAKIT KAPASITESI Futl~ityO!&J

(/)

f-

MOTORGÜCÜ

I

~

J

LL

>-

I f-

0::

~

(fJ

w u z ~ (fJ

o

fI

~

(/)o

:J

.....

tr

LL

lt

linBfnt7bıust

AZAMI MENZIL Marinıı<mRa"'lt(Km)

AZAMI UÇ UŞ TAVANI Mıuimumılititudt(F1)

AZAMI SÜRAT Maximum Spml (l(m'/ır) NORMAL SEYIR SORATI

lll

Nomıai Cruiıt Spml (l(m.11r)

>I

lll

KARGO KAPASITESI

cı:

C.ıgoCaj>ıcily(l!g)

lll

UÇAK ADEDI Number<{ Ftanes

1-

1

.J

lı.

Ul

:E

28 99

SKYLIFE AC';USTOS

+

AUGUST 1995

2


R

A

B

s

E

A

l Amıranr~

~ . -~·

ls

ı

MALDIVES

'"~~~D o

SEYCHELLES .• ' '

I

c

--t r


T

ı ~

00'

p

c

A

O~u w•r•lı

:.....,

c

F

D ~zMrt.. ofVolt:MJO lsJ

AT

- +--

o

..

c

E

OıbnoTori(.hp.J

NORTHERN

8

A

pH 1 L 1 p P 1 N E

Y

.

...... .

S E A

E

N

G

A

A

C H INA

S 'A

BELAU loıor P•J.ulı

ISLANDS

..... ~ S~n

'

,...

.

·~ ~

~ )at. aD-

.

~

~

0 GUfV...,

-:a

N

SO U TH

20'

o P~

MARlANA

~

OF

r

N

Ml'

..

,.,, o

i (USA /

n

1 s.

FEDERATED STATES OF MICRONESIA

ll'

q

N ıoao

\00 ısa

!ıOO

"

<r.> Cnl""•-s.m.

Ctımım.ı l. (AMsl• l

lll'

1211'


');

'"

)

Spitzbergen

~· ~ ' / A '"''(ll ' j~ ' ,--~" ~ -,1 .-

Gri!Jnland (Dsnmarlc)

Kal aa l/it Nun aa t

BARENCO MORE

R ""--

t

t

Aç~'J

~

-

(U ICi ıt

'"'

... ~ M.WW.

..

-

~

\

Canory ls.

(Sp)

Oli'Y!M*'

S

r

14~o•t•J

lCcu.) "

l ~ACIF/C

A

GULF OF

GUINEA

ZIMBABWE

t

j

f

911'

~

/ SAHARA

Mogod<C-

--

;

t ..,r f' .,p ,.....;

WEST

Traıpıı:IIC..

JCEAN

M R

fl'wii OO:

+

~ -

F•tlt.'-nd 16 (lsM• M•lvm.s#

~

811'

6IJ'

1

511'

411'

1

311'

2ll'

ll'

1

ll'

lll'

2ll'

:ll'

'll'


OYUNLAR 1 PUZZLES

Tdli bir Hint salgııı

Bir Hint Taııno

Anl>fyı'nın pbjı

105

SKYUFE A(;USTOS

+

AUGUST

1 995

largı

ABD'dt bir ktnt


OYUNLAR/ PUZZLES

CROSSWORDS ACROSS 1. Church recess 4. One who tends sheep 8. Wayout 9. Kind 10. Murderer 14. Dinner haifer 15. Tube conveying blood 16. Row, /eve/ 17. Be present at 19. Declaim loudly 22. Memo 25. Slumbering 27. Unspeaking

•• • • • ••• ,.• • • • • • •••••••• •• • 7 •

~

Beyaz oynar ve iki hamlede mat eder.

1<DI

White to play and mate in two.

3 • 2

til

- ;. ~ (j.

ı . a

b

~-

c

d

+ R10843 ., AV95 + 10 9 6

~:f*

~-

e

f

-~

g

h

Solutions ,_

108 '-

~

+ D7 5 ., R102 + RV87 .._AR4

6

4

OOWN 1. Large dog 2. Armyrank 3. Force money (from) 4. Ma/edeer 5. Fruit 6. Rest, relaxation

BR i

SATRAN _ CH ESS 8

7. Refuse to admit 11. Open shoe 12. Heavenly body 13. Golf-club 18. Rubber 20. Cut off 21. Communal dwelling 23. A single time 24. Duelling sword 26. Badge 28. Curved structure 29. Facial feature 30. Sprint 31. College head

28. Agreee (to) 31. Money owed 32. Practise 33. Fine fabric 34. Help in a erime 25. Trusted servant 36. Flesh

4 kör oynuyorsunuz . Batı'nın kara damına ruayı

koydunuz ve

olutlons (. .

108

Doğu

asla al ı p kara üçlüsünü döndü. Batı ikiliyi verdi . Nasıl devam edersiniz?

.._V

~öz ü m ler

... . Çözüm ler(. . 108

THAT LITTLE BIT OF DIFFERENCE iki resim arasındaki

on

farkı

bulabilecek misiniz?

There are ten differences between the two cartoons. Can you spot them?

Çözümler Solut ions (. .

108

106

SKYLIFE A(;USTOS

+

AUGUST

1995


Yerli sermayenin gururu Demirören ·LPG Grubu Başarımızın Kanıtları:

O Türkiye'de ilk gaz O Bütünüyle yerli sermaye O Yurt sathına yayılmış 21 dolum tesisi O 1SO'yi aşkın TIR'dan oluşan nakliye filosu O 18.000 ton stoklama kapasitesi O 2.500 ton/ gün dolum kapasitesi O 2.800 adet ana bayii OlO.OOO'i aşkın tali bayii O 32 yıllık güvenilirlik ve sarsılmaz hizmet anlayışı O Tüplerimizde sigorta güvencesi O TSE garantisi O Nitelikli insan gücü

Demir ö ren LP G Grubu

artık

tüm Türkiye'nin gururu

* Afyon, Deniz li, Dörtyol, Samsun ve Erz urum tesisleri pek yakında hiz metiniz e girecektir. * Balıkesir, Van, Şanlıurfa tesislerimiz in temelleri ise yakında atılacaktır.

DevrekTnlol

StvuTeelel

BuruTeelalert

~'11

Ellkl,ohlrToolsl

Ankara Teelal

'Afyon T - l

~rl Aydın

Toolol

~'11

KınkkllleTeelel

KayeertTealel

Kehramartmar8f T....l

KonyaTnlal

Ada~Too~ ~0-~~n~

•Denizli Toolol

'9/ DEMiRÖREN ~ L PG

" H a y a t ın ı z

Milangaz

LiKiDGAZ

G R U B U bi z im i ç ın d eğe r l id ı r "

GÜNEŞGAZ

GENEL MÜDÜRLÜK: Yo lcuzade lskender Cad. Gümüş Gerdan Sk. No:2 Azapkapı /I stanbul Tel: (D-212) 254 02 ıs-254 38 6ı-254 42 93-254 o ı 98 Fax: ( D-2ı2) 253 74 36-253 08 89 LPG GRUBU DOLUM TESISLERI: • Ad an a Tesist Çimento Fabrikası Yolu üzerı Adana Tei :(D-322) 332 80 96-97 • Alla~a Tes is i Paşa ÇiftliQi Mevldl Raftneri Clvarı AllaQa Tel: (D-232) 6ı6 30 83/ 84 • Ankara Tesısı Istanbul Yolu Karapınar Mevkii lmrendi Köyü Kazan/ Ankara Tel: ( D-3ı2 ) a ı a 6ı 29/3ı • Anka ra Bölge Hoşdere Cad. N o : ı88 /A Çankaya/Ankara Tel: ( D-3ı2 ) 4 4 ı 58 Bo-Bı o Anta lya Tesisi Karaln Yolu Uzeri Y~nl k ö y Belediyesi Antalya Tel: (D-242) 421 32 ı a o Ayd ı n Tesisi Havaalanı. Yo l u Tekel Deposu A r kası Ayd ın Tel: (D-256) 212 19 57 o Bursa Tes isi Sanayi Bölgesi Dem i rtaş Yolu Uzeri ı6245 Bursa Tel: (D-224) 26ı 00 8Ş o Devrek Tes is i Çaycuma Yolu Uzerl Albus Petrol Arkası B aca kadı Devrak 1 Zong uidalk Tel: (D-372) 532 73 39 • Diya rb ak ır Tesisi Dö kmetaş Köyü Civarı E lazıg Yolu Uzeri P.K. 5 D iyarbakır Tel: (D-4ı2) 3ı6 21 00 • Eski ş ehir Tes isiS at ılmış Köyü Kuruca Mevkli Bursa Yolu Eski şehi r Tel: (D-222) 411 24 59 • Gaziant ep Tesisi Yavuzeli Araban Yolu Gaziantep Tel: (D-342) 328 02 9o-9ı o işıkkent Tesis i Gürpınar Mah. 4113 Sok. No:3 lşıkkent~zmir Tel: (D-232) 374 79 55 • Ka hra m an m araş Tes ıs ı Avcıbelen Mavkil Kılavuziu Köyü P.K.5. 4600ı Kahramanmaraş Tel: (D-344) 2ı5 54 0 1 • Karta t Tesisi Körkuyu Mevkii SoQanhk Kartaıt istanbul Tel: (D-216) 353 2ı 33 • Kaysert Tes isi Karsu Fabri kası Süksün .. Yolu Kayseri Tel: (o-352) 385 ı ı 55/ 3 Hat • Kınkkale Tesist Hacılar Köyü Raflnerı Yanı P.K. ışo Kırıkkale Tel: (D-3ı 8 ) 266 90 20/ 21 • Ko ny a Tesisi Tömek Köyü Yolu Uzeri P.K. ı42 Konya Tel: (D-332) 27 ı 3ı ı5116 • Mersin Tes is i Karaduvar Mah. Ataş Yolu Uzeri Mersin Tel: (o-324) 234 35 15 o işıkke n t Tesisi Gürpınar Mah. 4113 Sok. No : 31şıkke n t­ lzmlr Tel: (D-232) 374 79 54-55 • Samsu n Tesist Cumhuriyet Mah. Sanayi Sok. Yeş ilyurt Demır Çelik Fab r lkası .Karş ı s ı Tekkeköy-Samsun Tel: (D-362) 256 29 4ı-42 • Sivas Tesis i Erzincan Yolu Uzeri

Kızıtkavraz

Mevkii P.K. 101 Sivas Tel: (~346) 211 49 61 •

Vakf ı ke blr Tesısı

TonyaYolu Uzeri 4. km .

Vakfı kabir/Trabzon

Tel: (0-462) 841 42 64-65 • Ya nmca

Tes isi l praş Yolu üzeri Tütünçiftlik/Kocaeli Tel: (D-262) 527 22 42- 527 20 40 o Erzurum i rtlbat Barosu Terminal Cad. Arniller Apt. Kat: ı D: 2 Te~Fax: (0442) 235 ı 7 43 - 235 ı 7 46


INFORMATION Değerli Yolcularımız, Biletinizi satın aldıktan sonra uçmaktan vazgeçerseniz rezervasyonu arayı biletinizi iptal ettirin. Uçu~tan itibaren 24 saat içinde herhangi bir THY ürosuna ba~vurursanız r,aranız çok kısa bir i~lemden sonra hemen geri ödenecektir. 24 saatlik süreyi a~tığın ızda, rezervasyonunuz sistem· den si linece~ için iade i~lemlerin iz fıok uzun zaman alacaktır. Bu nedenle iptal ettirdiginiz biletierin iade i ~ emierini uçu~tan itibaren en geç 24 saat içinde tamam laman ız rica olunur.

b

Dear Passengers, If you change your mind about f!ying after rurchasin~ your ticket/.lease call reservations and caneel your ticket. 1 you appy to any TH office within 24 hours of flight departure you will obtain a refund without de/ay upon completion of veıy bnef formalities. Once this 24-hour period has expired, however, your reservation will be erased from the on·lıne records and the refund will take a considerable time. Therefore when you caneel your ticket, you are strongly advised to complete refund formalities within 24 hours at most after the flight.

ÇÖZÜMLER / C R O S S W O R D S

ı. Apse, 4. Shepherd, 8 . Exit, 9. Sart, ıo. Assassin, Gong, ı5. Artery, ı6. Tier, ı7. Attend, ı9. Rant, 22. Note, 25. Asleep. 27. Mute, 28. Accede, 3ı. Debt, 32. Rehearse, 33. Lace, 34. Abet, 35. Henchman, 36. Meat. OOWN: ı . Alsatian, 2. Sergeant, 3. Extort, 4. Stag, 5. Pear, 6. Ease, 7. Deny, 11. Sandal, ı2. Star, ı3. lron, ı8. Eraser, 20. Amputate, 2ı. Tenement, 23. Once, 24, Epee, 26. Emblem, 28. Arch, 29. Chin, 30. Dash, 3ı. Dean.

ACROSS: ı4.

S A T R A N Ç

üzere yolcu kabininde

kar~ ıla~tığın ız

uça k ile ilgili her türlü sorununuzu, sizden sonraki yolcu larımızı n da ya ~amaması

için lütfen kabin memuruna iletiniz.

Dear Passengers, Please inform the cabin staff about any problem you encounter during your flight, whether it concerns your seat or any other part of the air· craft cabin, so that passengers on subsequent flights do not suffer simi/ar inconvenience.

YAPMAYIN! DON'T!

B

al ı r.

~92

~AV6

. D83

. 764 + A543

+ D2 ... 1076532

Bağlayınız" ikaz

ışıkları yanarken; walkman, elektronik oyunlar, laptop kompüter benzeri elektronik cihaziarın kul-

1 Ç

R

Pikte iki el vermemek için ilk piki elden değil, yerden oynamak gerekir. Çünkü elden dama doğru oynarsanız Doğu damı asla al ı p ka ro döner ve Batı buna çakar. Batı küçük bir pikle çakarsa pikierin durumunu tahmin etmek zorunda kalırsınız . (Va le Doğu'da ikili mi, yoksa Batı'da tek mi kaldı'?) Piki yerden oynadığın ı zda ise Doğu as la a l ıp ka ro döndüğünde Batı çakması durumunda bile yerdeki dam ve eldeki ruayla kalan pikleri a l ırsınız . Eğer pik ası Batı'da ise ru ayı a l dıktan sonra ka ro kupunu yapamlilz; elinde dört pik bile olsa sadece iki pik

Sayın Yolcularımız Uçuş emniyeti için; inişte, kalkışta

veya "Kemerlerinizi

C H E S S

1

1. Vg8 ve Siyah'ın cevabına göre 2. Vb3 veya 2. VxP mat. ı. Qg8 and mate by 2. Qb3 or 2. QxP according to Black's reply.

Değerli Yolcularımız, Oturduğunuz koltuklar ba~ta olmak

SOLUTIONS

.._D98

ve

lanılması yasaktır.

THAT LlllLE BIT OF DIFFERENCE FARKI BULUN

Ladies and Gentlemen For safety reasons, it is forbidden to use any electronically operated device such as walkmans, e/ectronic entertainment devices and taptop computers, during takeoff. tanding or when the "fasten seat beit" sign is on. ·G·K·s·A·o~A·E·

Sayın Yolcularımız

C A

Tüm uçuv boyunca, compact disc P.layer, radyo ve televizyon alıcıları ıle taşınabilir telefonlar ve telsiz cihazları, yolcular tarafından kesinlikle kullanılamaz.

.B

G

R

. ı

H

N

E L

Ladies and Gentlemen During the wtire flight the operation of compact di sc players, radio and 7Y recivers, portab/e phones and walkie talkies is strictly prohibited.

A

• U

T

ı.s

•• T

1

1

R

G

1

C

A

K

ı

y

E . T

T

A

N

A

R

T.

S

R

A

O

·

1

GR

A I F. u

A

F

S

r-rRA .

ı

A

l

R

l

SA

L

R

l

A

FASE

T

M

E

1

K .

K

O

F

A

A

K

ı

N

• G

A .

·~E

I I R

A

·• E D E R

K

A

D

I

S

EV

E

M I

1

•1~ ~"1' ~ ~~· K .··~ R

Sayın Yolcularımız

IS

AL

AT

M IAa N

E

HAR

U

R •

N

E

Y •

ı

ı

A

AK

p

. A

108

+

AUG U ST

1995

u '.

E

T

N

A

MATADO

R

t

~~ .

E

T

T z A R ER . L A R A

Z

A

M

E I r.

K

RI

ZA

.OUAZIMODO

Please refrain from smoking pipes and cigars during the entire flight.

I

A .

T .MI

.ALAMET

ve

SKY LI FE AGUSTOS

T

•·

-:;:- 11--;

AMIP.BE

Tüm uçutı boyunca, lütfen pipo puro içmeyiniz.

A

ARAKA . N E

A

K

.

iUI 31.,'\ ~~

rı ..'lı..


Thermal

Princess

bulunduğu

İzmir

Türk

alternatifli dünya büyük

banket

mutfaklarının

Casinosu;

kompleksinde yanısıra

hamamı,

ve

oda

termal

Sağlık

Princess

ve

ve

600

yüzme

çamur ve

toplantı

konuklarına sağlık

300

aroma

eşsiz

kaplıcalannın

Agamemnon

kapalı

ve

uygulandığı

terapilerinin

tarihi

Balçova'da,

açık

kapasitesiyle sauna,

Hotel,

Güzellik

salonlarıyla,

lezzetleriyle,

yatak havuzu, parafin

Merkeziyle, Türk

ve

ülkemizin

en

oluşturduğu

Cas in o

ile

dinlenme

ve

eğlenmenin

mutluluklar

sunuyor


THY ViDEO PROGRAMI/

GREEDY

JUNlOR

STREET FlGHTER

OYUNCULAR 1 CAST

OYUNCULAR 1 CAST

OYUNCULAR 1 CAST

Michael ]. Fax, Kirk Douglas, Nancy Travis .

Arnold Schwarsenegger, Danny DeVito , Emma Thompson.

Jean Claude van Damme, Raul Julia, Ming-Na Wen, Wes Studi.

YÖNETMEN/DIRECTOR

YÖNETMEN 1 DIRECTOR

YÖNETMEN 1 DIRECTOR

Jonathan Lynn .

Ivan Reitman

Steven E. de Souza.

Kanal ı İngilizce, Türkçe altyazı. Channel ı English, Turkish subtitles.

Kanal ı İngilizce , Kanal 2 Japonca, Türkçe a ltya zı. / O Channel ı English, Channel 2 japanese, Turkish subtitles.

Kanal ı İngilizce, Türkçe a ltyazı. Channel ı English, Turkish subtitles.

Tabii ki onlar ikiyüzlü , para

peşi nde

k oşan, arkanı zda n k onu şa n

güveneFakat onlar

meyeceginiz insanlardır. ailenin birer parçasıdır. Bahsettigimiz, kolay yoldan zengin o lmaya ça lı şa n McTeague ai lesinin bireyleri. Joe Amca' nın ölmesini bekleyip, mirastan pay almak için birbirlerinin a rka sın d a n yapmadık l arı nı bırakmayan akrabaların komik öyküsü nü bir de "Parenthood" ve "City Slicers" ın ya pımc ıl a rının gözüyle izleyin.

Oh, sure they are two-faced, backstabbing, mon ey-grub bing, buckchasing, brown -nosing, sniveling weasels. But, hey ... they are family . All th e McTeaiJues are wa iting for Un cle j oe to kick the -bucket, wh ite conspiring to get one anather out of theway.

Kim d e mi ş sadece k ad ınl a r be be k dogurabilir d iye? tki bilim ada mı Dr. Alex Hesse ve Dr. Larry Arbogast yı l ­ larca üzerinde ça lı ştıkta n sonra, saglı k lı hamilelik saglaya n yeni bir ilaç gelişti rmeyi başarırl ar. Ama tam b aşa­ rının eş i g in deyken Federa l İla ç Bürosu destegini çeker. Buna ragmen Dr. Hesse ve Dr. Arbogast deneylerini sürdürürler ve yumurta erkek anne aday ın a aşılanır. Son u ç du yg u ve ro mant izm d ün yas ın a zevk li ve eglenceli bir gezi olur.

Who says on ly women can have bahies? Ajter years of hard work, scientists Dr. Alex Hesse and Dr. Larry Arbogast have finally per:fected their revolutioııary new drug to ensure healthy pregnancies. Unfortuna tely on the eve of their success, the FDA pul/s the plug on the project. When Hesse and Arbogast decide to go on and test their drug, Arbogast jumps past the obvious medical hurdle, steals an egg, and implants it into his manly parlner. What follows is a Jantastic and hilarious journey into the irrational realms of emotions and romaııce.

1 10

SKYLIFE AC::USTOS

+

AUGUST

199 5

Sh ada loo iç savaşı yed in ci ayı n a g irerke n Albay Wi ll iam F. Gu il e yö n e timindek i Birleşm i ş Mille tler Güçleri, şe hi r milislerle girdikleri bir gece li k çat ı ş madan sonra G ün ey Dog u Asya limanın ı ele geçi rir. Çatışma larda ı2 asker ö lmüş , 3 subay kaybolmu ş ve 63 kişi rehin alı nmıştır. Rehineler için 20 milyar dolar fidye istenmiş ve 72 saat süre verilmişt i r. Albay William F. Guile, rehinelerio kurtarılması için büyük bir operasyona giriş ir .. .

As the Shadaloo civil war enters its seventh month, Allied Nations Forces, /ed by Co/one / William F. Gui le, secure the South East Asian porl after a night of skirmishes with the city militia. The latest casualties; ı2 AN troops killed, 3 o.fficers missing and 63 relief workers taken hostage by the renegade General M. Bisoıı . The ransam: US$ 20 bi/lion. The deadline: 72 hours. Location of hostages: unknown.


LEGENDS OF THE FALL OYUNCUlAR 1 CAST

Brad Pitt, Anthony Hopkins, Aidan Quinn, Julia Ormond. YÖNETMEN 1 DIRECTOR

Edward Zwick. Kanal ı !ngilizce, Türkçe

a ltyazı.

1be story is about the bold and sweeping adventures of Mowgli, a young man raised siııce childhood by wild anima/s in the jung le of India. When Mowgli nıakes a decisioıı to reenter civilisation in order to be near Kitt, he embarks oıı a life changing adventure beyand his wildest imagination.

Channel 1 English, Turkish subtitles. Filmde birbirlerine çok baglı üç kardeşin h ayat ına gire n bir kadının, ha yat l arını nasıl degiştirdigi anlatılı­

yor.

Legends oj the Fal! tells the story of three brothers and the beautiful, compelling young woman who irrevocably changes each of their lives.

FORREST GUMP OYUNCUlAR 1 CAST

THE JUNGLE BOOK

Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise, Sally Field.

OYUNCUlAR 1 CAST

YÖNEIMEN / DIRECTOR

]ason Scott Lee, Lena Headly, Sam Ne ili.

Robert Zemeckis.

YÖNEIMEN I DIRECTOR

Chaıınel2 japanese,

Stephen Sommers. Kanal

ı

!ngilizce, Türkçe

Kanal ı !ngilizce, Kanal 2 Japonca , Türkçe altyaz ı. 1 Channel 1 English,

altyazı.

Channel 1 English, Turkish subtitles. Fi lm Hindistan ormanla rın da vahşi hayvanların büyüttügü Mowgli 'nin öyküsünü anlatıyor. Bir gün Kitty'le tanışan Mowgli, sürekli onun yanında o lmak için medeniyete dönmeye karar verir ve kendisini akla hayale gelmeyecek bir maceranın içinde bulur.

Turkish subtitles.

Savannah, Georgia'da bir otobüs duraen ilginç hikayeci ot urm aktad ır. Forrest Gump bir çok şey görmüş geçirm iş olmasına ragmen hayatınının birçok parçasını da anlamamıştır. Fazla zeki olmamasına ragmen 20. yüzyı lın kahramanıdır. Futbol sahaları ndan savaş alanla rına kadar bir çok yerde bulunmuş , madalyalar almıştır. Bu film onun ilginç yaşam hikayesidir.

gında gelmiş geçmiş

111

S K Y LIF E

AC U S TO S

+

AUG U ST

19 9 5

On a shaded bench in Savannah, Georgia, sits a most unlikely story teller. Forrest Gump has seen it and done it all, but he may not have understood any of it. Forrest is not the brightest of jellows. But it is !ike his mama always told him: "Stupid is as stupid does. " And what Forrest Gump has done is fallaw the tide oj history through the Iate 20th century, from the football field to the batıle field into the arms of his own true love.


~ Geçmiş Zaman Olur ~"~"~:~E UPON A TIME

By NECDET SAKAOGLU

Cons1antinople .

19. yy'ın ortalarına kadar Üsküdar, hı zın ı kürekçilerin kol gücünden alan pazar kayıkla­ rı ile ulaşılan uzak bir se mtti. Dersaadet (tstanbul) halkı , burayı köyümsü bir kasaba , sakinlerini de "kasaba-

s c u

A

00

İstanbul yaşa­

mınd aki

önemi ise, gelen kerva nların son, Anadolu 'ya gidenlerin ele ilk menzili oluşu ndandı. Bu nede nle Üsküdar iskelesi, meydanı, meydanın çevresinde ki kervansaray ve hanlar, hergün Arap, tranlı , Horasanlı, Kafkasyalı, Anadolulu yolcular ve tüccarlarla dolu olurdu . !stanbul'a baglı Bilad-ı Seliise'den (üç belde) biri olan Üsküdar' ı, Üsküdar Mollası denen bir kadı yönetirciL Bir gelenek o larak her yıl Mekke 'ye gönderilen Surre-i Hümayun için son bir ugurlama töreni de Üsküdar 'da yapılıyordu. Eski Üsküda r iskele başındaki Mihrima h Su ltan ve Cedid Valiele camileri, meydandaki an ıtsal Sultan Ahmed Çeş m es i , biraz ötedeki minyatür Şemsi Paşa Külliyesi, geri plandaki yamaçların yeşilligine serpilmiş ahşap evlerin ve konakların ördügü dekorla o laganüstü güzel bir manzara sergiliyorclu.

eliing info Anatolia . So the quay and square here bustled

with ıraveliers and mercbants of all nationalities, Arabs, Persians, Kborasanians, Caucasians and many otber'S, who filled the kervansaray s and bans araund the square. Üsküdar was one of the three principal districts (Bi/ad-ı Selase) of istanbul, under the government of a judge known as the molla of Üsküdar. The fina! ceremony at the departıtre of the lmperial Processian to Mecca was he/d here annually. With the Mihrimah Sultan and Cedid Va/ide mosques and the Sultan Ahmed Fountain in the foreground, the miniatıtre Şemsi Paşa Mosque and complex beyond, and the timher bouses set in green gardens on the hillside behind, Üsküdar was a pictu resque sight.

112

SKYLIFE ACUSTOS

I

Until the mid-19th century Üsküdar on the Asian sbore of Bosphorus was only accessible from !stanbul proper by the caiques which rowed passengers across the strait. The inbabitants of Dersaadet (istanbul) viewed those of Üsküdar as provincia/s. Nevertheless, Üsküdar bad long been of importance as the last stop on the caravan route from east, and the starting point of those ırau­

lı" saymaktaydılar.

Semtin

R

+

AUGUST

1995


Yükseklerde olmay• biz de seviyoruz.

We, too, enjoy being high fliers.

KALITE GÜVENCE BELG ESI

konforıla

Demirdöküm kalitede,

daima yüksekleri

yatırımları

hOOefledi. Yeni projeleri, yeni

ile bunu her

zaman gerçekleştirdi. Tesisleri, uluslararası kalite belgeleri ISO 9001 ve ISO 9002'in de

bel gelediği

mükemmellikte. Isınınada ve su

gibi,

uluslararsı

ı sıtıcılarında

Türkiye'nin

teknoloji lideri. Yüksek konfora, olağanüstü ürünleri tüm müşteri

dünyanın

estetiğe

sahip

tercihi... Demirdöküm, Türkiye'de

memnuniyeti en yüksek olan marka. Her geniş

ihtiyaca cevap veren

ürün yelpazesi, çevrenin

korunmasındaki duya rlılı ğı, doğalgazdaki öncülüğü

hep ilk

s ıralarda .

Siz de

hayatınızı ,

ile

yükseklerde olmayı

her zaman başarmış Demirdöküm'le yaşayın. Üstünlüğü göreceksiniz... Kalitemize ISIJ.:alıı.iiiiiJI

Demirtiilmm geted the ultima/e in comfort and quality, with a flow of new projec/s and investments geared lawards constant improvement. lls plan/s are

al

the

highesl

/eve/

oj

international excel/ence, as verified by Ibe in/ernational qualily accredilalion of ISO 9001 and ISO 9002. Demirdöküm is Ibe leading name in state of Ibe ari heating equipmenl and waler-heaters in Turkey; the fJrand wilh Ibe highesllevel of cuslomer satisfac/ion. ll has always been a jorerımner in awarerıess

erıvironmenlal

and utilizalion of natural gas; i/s broad

range of products answı'T'ing all your bealing needs. Wilh such high /eve/s of comforl and

ımparal/e/ed

aeslhelic qualilies, il is smail wonder Demirdöküm products are the first

choirA~,

all araund Ibe world

You'li warm to our qualtty ...

(f) Demirdöküni


Same of Europe's most fashionable cl~thes have been inspired by one of Turkey' s most promlnent textile manufacturers.

eod offıce Adana Aslaltı üzeri 7. Km, 33401 TARSUS Tel: {90.324) 613 38 30 {12 lines) Fax: (90.324) 613 39 81 Telex: 63846 bert tr. 63853 eken ır . Istanbul Office Aşiretendi Cad. Faal Han, Kat.5, Sultanhamam ISTANBUL Fax: {90.212) 520 75 47 Telex: 22540 ahme tr. Ankara Office Atatürk Bulvarı, Baııhan, No.151/601, Bakanlıklar ANKARA Fax: (90·312) 425 80 35

1995 08  
1995 08  
Advertisement