Page 1


Berdan Tekstil ile sm1rs1z yarallCIIIk iz bırakan ressamların başyapıtlarını Hepsi de kendilerini yaratan sanatçıların 'kimliklerini' taşıyor . Herhangi birini imzası olmadığı halde çizgisinden, renginden veya yorumundan tanıyabiliyorsunuz ... Tı pk ı Berdan Teksti l gibi. Berdan Tekstil de , ürettiği kumaşların reng i, çizgisi ve onlara kattığı yorum ile uluslararası kimliğe sahi p bir yara t ı cı. Sanat

hatırlayın ...

dünyasında

Tam 43 yı l d ı r her kumaşını titizlikle işleyerek , deneyimini mükemmelik kavramı ile birleşt i ren bir isim .. . 140 bin metrekare alan üzerine kurulu modern tesislerinden ileri teknolojisine, çağda ş işletme anlayışından profesyonel yönetimine kadar he rşeyiyle ya l nızca " kalite" için çalışıyor ... Ve elyafa kazandı rd ığ ı eşsiz nitel ikler ile kumaşı sanata dönüştürüyor .

Genel Mü dürlük : Adana A sla ltı üzeri ?.km . 33401 TARSUS Tel : (324) 613 38 30 (12 hal) Faks . (324) 613 39 81 istanbul Bürosu: Aş iretendi Cad . Faal Han Kal. 5 Sultanhamam ISTANB UL Tel . (2 12) 520 75 46 Faks · (2 12 ) 520 75 47 Ankara Riirn<ıı · Atatiirk Rulvarı Balıhan No 151 / 601 Bakanlıklar AN'<ARA Tel · 1312\425 80 34 Faks 1312\ 425 80 35


A NEW ERA IN TRADE WITH RUSSIA. Yapı

Kredi has opened a new page in the development

of trade with Russia. In order to en large the opportunities available to the international business community, Yapı

Kredi has taken the initiative to establish a new

bank in Russia in cooperation with one of Russia's three largest banks: Yapı

YAPITOI<OBANI(

To ko Bank* .

Yapı

Toko Bank,

of which

Yapı

Kredi has a 51% share. opened its doors

on June 15, 1994.

Yapı

Toko Bank is one of the very

few foreign banks operating in Russia to be granted a General License by the Central Bank of Russia, putting Yap ı

Kredi in the company of leading

fınancial

institutions

such as Citibank, Credit Lyonnais and Credit Suisse. Access to Yapı

Yapı

Kredi 's far-flung branch network and

Kredi representative offices in the key financial

centers of New York. London and Frankfurt enhance Yapı

Toko Bank' s ability to serve the business community

and facilitate trade with Russia . Yapı

Kredi is proud to create a new bank in Russia, and

thus offer its expertise to investors. businessmen and commercial institutions in this im portant part of the world. · yapı Toko Bank. Kamergersky Lane 615 Moscow 103009 Russıa Telephone · (7-095) 292 48 39 · 292 03 30 Fa" (7-095) 956 19 72 Te/ex, 414150 yato su

YAPI'4rKREDi HEAD OFFICE TELEPHONE · (7.12) 280 ll ll TELEX 24718 YAGE TR FAX· (212) 280 16 70 280 16 71 YAPI KREDI AB ROAD , BRANCH OFFICES , YAPI VE KREDI BANKASI A.Ş . BAHRAI N TELEPHONE, (973) 530 312-530 313 TELEX. 9931 YAPIBAH 8N 9935 YAPI8AH 8N FAX , (973) 530 311 YAPI VE KREDI BANKASI A. Ş. DÜSSELDORF GERMANY TELEPHONE, (49-21 1) 136 97 50 TELEX: 8586753 YK8 D FAX : (49-211) 136 97 39 SWIFT: YAPI DEOX REPRESENTATIVE OFFICES , GERMANV- BERLIN TELEPIIONE (49 30) 465 30 71 465 30 72 FAX. (49 30) 461 94 B3 FRANKFURT TELEPHONE : (49·69) 233 395·233 396 TELEX: 416549 YAPI D FAX' (49-69) 234 318 KÖLN TELEPHONE . (49 221) 136 720 136 750 TELEX 8882551 YAPI O FAX , (49 22 1) 131 140 STUTTGART TELEPIIONE: (49-711) 248 177-233 869 TELEX: 723421 YAPIS D FAX, (49 -711) 236 96 10 MUNICH TELEPHONE : (49 89) 597 790 597 791 TELEX 5213983 YAPI D FAX (49 89) 550 44 5 1 UNITED KINGDOM - LONOON TELEPHONE : (0494) 890 303 FAX : (0494) 890 404 U.S.A.- NEW YORK TELEPHONE ( 1 2 12) 751 ll 35 TELEX 125857 YAPI NYK FAX : ( 1-212) 308 34 91


YIL 1 Year 12

SAYI 1 Number 136

48

YONETI M Yöne tim Kurulu Başkan ı/ Cbalmıaıı of the lkJarcl

ESKI ZAMAN BISIKLETLERI Old Time Bicycles By GOKHAN AKÇURA

TEZCAN M. YARAMANCI

Türl< H a v:ı Yollan Adına Sahibi 1 Publlsbcr 0 11 bebalf of 17JY Genel Müdür Vekili/ Actlııg Prı!sldeııt and CF.O

54

YUSUF BOL.AYIRLI

YAYlN

B IBER

Genel Ya yın Yönetmeni

Co ınpul s i ve

Peppers By ASUDE BAHAR

Edltor-ln-Cbicf MUSTAFA SÖNMEZ Yazı f şleri M üdürü/ Managing Edi/or

ENGIN ÖKTEM ER

Koordinatö r 1 Coorcllııator

Kapakforografı

1 Coı'er Pbolo

58

MANUEL Ç ITAK

AHMET DEMIREL

CARIYELERIN DÜNYASI

Editö rle r 1 Edltors

Wo rld o f Ca ri ycs

HAŞMET BABAOCöLU

AYTEKIN HATIPOCöLU Yay ın

Kurulu/Publlsbiııg Boarcl

MUSTAFA SÖKMENOCöLU F ERDI PIŞKIN Etıg llsb

Edltorial

MARY

IŞIN

Sanat Yö netme nle ri 1 Aıt Directors LALEHAN UYSAL ALP IŞMEN Fote>gr:ıfla r

1 Pbotos

MANUEL ÇITAK (l!.dltor) E RDALALOK

Reklam 1 A dvertL<Ing DUYGU TAMER YURDAGÜL ALTINOZ Tel, (0212) 663 63 00 ( Ext) 1184/1185

4 THY'DEN HABERLER

62

6

RENKLER VE KOKULAR ÜLKESI Land o f Colour and Fragrance

AGENDA

By ARZU KARAMANI

9

68

DOGU AKDENIZ 'DE ZAMAN

Mr. T ango:

T ime in ılı e Eası e rn M ediıe rra nean

NECIP CELAL

By ADALET ACAOCLU

By TAHA TOROS

22

74

Reklam Koord inatörü/

Aduerttslng Coordinator

By ASLI KAYABAL

NURHAYAT KASABALI

Te h (021 2) 663 63 00 ( Ext) ı 174 AYDAN SÖZERI

Tel, (0212) 234 ll 03 - 05 Dagıum

1 Distributio n

KE REMILTER

Tel, (021 2) 663 63 00 (Exı) 1189 Adres 1 Addre<s Türk Hava Yollan Genel Yönelim B inası Alatürk Hava Lima nı 34830 lsı:ınbul Yapım

1 Produ ctlo rı

Os manlı Sok. 19 Taksim 1ST. 1H (021 2) 251 74 84 (1 6 hat)

Editoryal Üretim 1Editorltll Production

lll

PR!Nr LID. ŞTI . Cumhuriyet Gad . 173- 175 Şunınu Apt. Kat 3 Elrnadag 80230 lst.~nbul Te l, (021 2) 234 ll 03-04-05 Fax' 234 ll o6 Baskı -Cilt

ı,P

1

Printltıg-Biııdiııg

MEDYA HOWING A.Ş

YAŞAM SEVINCIIÇIN

BIR SÖZLÜK

DUTY FREE ON BOARD

G lossary fo r Li ving Life ıo the Full By H AŞMET BABAOCLU

30 CAHIT ARF A Turkish Mathematician o f Internatio nal Hc pute lly ZAFER ÖKTEM

80 DANIŞMA

VE REZERVASYON

Informatio n and Reservatio n

89 CITYSCOPE ew s Abo ut T o wn

36 KELEBEK VADISI

104

Buııc rfl y Va llcy By MEHMET SADlK

OYUNLAR

42

112

Puzzles

Baskı ve Cildeme Tesisleri

Medya J>la7.a ll , 34540 G üneşli Istanbul Tel, (0212) 502 84 92 Faks, (0212) 502 82 26 Renk A ynıru 1 Colour Septıratlo " AlUS r.ıtJlllx

CrrJsjkld SludiolitıJı sistemi ilc yapılmlfhr.

Kagu 1 Papcr LEYKAM MORZTALER MAGNOMAT

='f:;~:,:t!!'Z;;,~ :?;~'!0:,7/f;';ft:!nar SKYIJFI!, 17/Y tarafımkm ayda bir yayunltmır. Sit) life ls fJ<ob/'->he<l morıtbly by 71fY

ÇERAGAN SARA YI

Kan posta!:

Çeraga n Palace

SELIMIYE

By ÇELIK GÜLERSOY

By NEC DET SAKAOCLU


ayın Yolcularımız,

S

/

D

ear Passengers; filosu, Turkish Airlines had Avrupa'nın en the youngest fleet of genci olan Türk any in Europe in Hava Yolları, şimdi 1993, and is now on dünyanın en genç uçaklaits way to becoming the rına sahip olma yolunda. youngest fleet in the world. Siz yolcularımızın tercihTurkish Airlines launched leri dikkate alınarak, en plansfor renewal of its fleet uygun uçak filosunu two years ago. Taking the oluşturmak için, planlar preferences of you, our pasyapan Türk Hava Yolları sengers, into account, the yönetimi, filo yenileme aim was to create the most programını iki yıl önce appropriatefleet composition. hayatiyete geçirmişti. So the latest products of modModern teknolojinin en son örnekleri olan ern aviation technology, the Rj-100, B-737 RJ-100 , B-737 ve A-340 ' ları filosuna katan and A-340, joined the Turkish Airlines fleet, Türk Hava Yolları 1993 yılında 6,2 yaş ortawhich in 1993 was the youngest fleet in laması ile Avrupa ' nın en genç uçak filosuna Europeat an average age of 6.2 years. sahipti ve bu filoyla yolcularına hizmet verIn the second phase of the renewal prodi . gramme, our DC-9s and B-727s, which are no Yenileme programının ikinci safhasını ise , fonger competitive with modern aircraft, are hizmette modern uçaklarla rekabet gücünü being phased out. Already phasing out of our kaybetmiş olan DC-9 ile B-727'lerin kademeDC-9s has commenced, and will be completed li olarak filodan çıkarılması oluşturdu. by the end of November this year. 7bus, by the Halen DC-9'lar filodan çıkarılmaya başlanmış end of the year, the average age of the Turkish olup bu operasyon Kasım ayı sonuna kadar Airlinesfleet will have dropped to 4.4 years. tamamlanacak. 1994 yılı sonunda Türk Hava During 1995 two B-727s will be converted into Yolları ' nın uçak filosunun yaş ortalaması cargo aircraft, and the remaining .five will be 4,4'e düşecek. so/d. This will reduce the average age of the 1995'de ise 7 adet B-727'den ikisi kargo uçaTurkish Airlines passenger jleet dramatically ğına dönüştürülecek, diğer 5'i filodan çıkarıto just 3.1 years, making it the youngest in the lacak. Böylelikle, 1995 sonunda Türk Hava world. Yolları uçak filosunun yaş ortalaması 3,1'e Ibe realisation of a fleet modernisation proinecek ve dünyanın en genç filosu niteliğini gramme within such a brief time span is kazanacak. indeed a record where international airlines Gerçekten de, uluslararası bir havayolu şirare concerned. ketinde, filo gençleştirme planının bu kadar Turkish Airlines placed trust in the Turkish kısa zamanda uygulanması bir rekordur. people and our passengers when it embarked Türk Hava Yolları , Türk Milleti ve siz yolcuon this programme, and it is thanks to your !anınıza güvenerek yola çıktı ve esirgemeditrust in us that we have achieved such a ğiniz desteğinizle bu rekoru gerçekleştirdi. record. Türk Hava Yolları yönetimi ve personeli olaOn behalf of Turkish Airlines management rak verdiğiniz destekten d ola yı yürekten and staff I extend my heartfelt thanks for your teşekkürler ve dünyanın YUSUF BOIAYIRLI support and wish you en genç filosu ile iyi yolGenel Müdür V. happy flights on the world's culuklar. Actirıg Presiderıı arıd CEO youngest airline. Saygılarımla, Yours sincerely, 1993

yılında


ATILLA ÇELEB I APPOINTED PRESIDENTAND CEO

of TURKISH AIRLINES

Atilla Çelebi Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü'ne Atandı. 1990 Ekim ayın dan bu yana Türk Hava Yolları Genel Müdür !şletme Yardımcılıgı görevini yürüten Kaptan Pilot Atilla Çelebi Türk Hava Yolları Genel Müdürlügü'ne

C ap ta in Atilla Çelebi, who was Executive V ice President Operations of Turkish Airlines since October 1990, has been appointed Presidentand CEO of the company. Bom in !stanbul in 1932, Atilla Çelebi graduated from the Army War Academy in 1951 . He was trained as a pilot in the United States Air Force for two years (195253), and graduated as wellfrom the United States Air Force University in 1960. Çe lebi resigned from the Turkish Air Force white holding the rankof major in 1964 and joined Turkish Airlines, where as well as that of Captain, he held the positions of Training Manager, Operations Manager, Chief Pilot, and Executive Vice President. Ajter resigning from Turkish Airlines in 1978, Atilla Çelebi worked for Singapare A irlines and S audi Arabian Airlines as Captain and check airman, and in executive positions in Turkey and abroad for various private airlines unti/1990. Atilla Çelebi is married, father of two ebi/dren, and speaksfluent English. •

atandı.

1932 yılında İstanbul ' da dogan Atilla Çelebi, 1951 yılın­ da Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. Amerikan Hava Kuvvetleri'nde (USAF) iki yıl (1952-53) pilot egitimi alan Atilla Çelebi, daha sonra 1960 yılında Amerikan Hava Kuvvetleri Üniversitesi'ni bitirdi. Binbaşı rütbesinde iken 1964 yılında Türk Hava Kuvvetleri'ndeki görevinden ay rılarak Türk Hava Yolları'na geçen Atilla Çelebi, Kaptan Pilotlugun yanın­ da, Egitim Müdürlügü, İşletme Müdürlügü, Baş Pilotluk, Genel Müdür Yardım­ cılıgı görevlerinde de bulundu. 1978 yılında Türk Hava Yolları ' ndan ayrılarak 1990 yılın a kadar sırasıyla Singapur Hava Yolları ve Suudi Arabistan Hava Yolları' nda Kaptan Pilotluk, bazı özel havayolu şir­ ketlerinin yurtiçi, yurtdışı yöneticiligini ve Kaptan Pilotlugunu yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Genel Müdür Atilla Çelebi İngili zce biliyor. •

NON-STOP

FLIGHTS

TO

N E W

NEW" Y ORK'A DURAKSIZ kattıgı A-340 tipi uçaklarla başlattıgı (non-stop) seferlerle, eskiden Brüksel bagl antı lı olarak 13 saat süren İstanbul-New York arasını 10 saat 40 dakikaya indirdi. Haftanın 7 günü, bu modem donanımlı dev uçaklarla yapılacak seferler İs tanbul -New York arasında önemli bir köprü ol uşturacak . Bu seferlerle bir yandan THY'nin ulaşım agı güçlenirken, bir yandan da yolcu sayısında önemli artış l ar gerçekleşecek. Duraksız u ç uşların başl a masıyl a özellikle yaz aylarında yogunlaşan yolcu trafigi de büyük ölçüde rahatlayacak. •

UÇUŞ

THY has launched non-stop jlights on its newly acquired A-340 aircraft, reducingjlight time between !stanbul and New York, which used to take thirteen hours via Brussels, to ten hours and forty minutes. Flights by these huge aircraft fitted with state-of-the-art equipment will form an important bridge between !stanbul and New York seven days a week. White these jlights expand THY's jlight network, they will alsa result in significant increases in passenger numbers. With the commencement of non-stop jlights pressure on passenger tra.ffic which bui/ds up over the summer months in particu/ar will be greatly eased. •

THY, filosu na d u r aksız

+ 4

SKYLIFE A~USTOS

YORK

AUG U ST

1 994


L::i ::i 1:1.1

O ıç e

ı

k

C ıç e

k

1 /1

Cep telefonunda büyük ''incelik'' haberl eşme

Nata' lncall!:jl! .. Türk Netaş. dünyanın

lideri

hizmetinize sunu yor: incelikler taş ı yor!

sektörünün

en ince cep te le fo nunu

Ne t aş

Cep Tele fo nu . Çok

Cep talatonunda Nata, Incelikleri; 2 cm:

Dünyanın

en ince cep telefo nu . GSM siste·

minin bütün avantajiarına sahip. Cebinize kolayca girer, kolayca çıkar . Görünümü son derece estetik . /

Rahat duru': Ne t aş Ce p Telefonu son derece e rgono mik . Yüksekli~i ag ı z · kulak mesafesi

kadar. Bu mesa fenin

Cep Telefonu'nda yaşa nma z . Ses kontrol: Degişik o n a ıni arda ses seviyesini hulundu~unuz

va r.. hemen

Çalınmaya

l a~ ını zdayken

Ça lınma ya

ra hat

ve hasa ra

karş ı

1

y ıl sigonalı.

Güvenli .

kullanım .

Cablnlzda "c ap", fonu:

Netaş

Ne t aş

Kısa,

Ce p Te le fo nu çok

Net•t Bölge Satıt

"araç" ta la· kulbnışlı.

Tek

o rta ma göre ayarlayabilmeniz Cep Telefonu'nda ses aya r dügmesi

kolay,

kulla nımı

kola y.

Anten a1·-kapa : cebe

derd i yok .

Netaş'tan

cep telefonu almak, sadece '' bir cep

telefonu " a lmak degildir .. aynı zamanda , Netaş'ın ürün ve aksesuar zenginliginden ; Türkiye'n in haberleşme a l anı nda en geniş yetkili sa tı c ı ve en deneyimli teknik servis desteginden ya ra rlanmak demektir. Nata, Cep Telefonu ... Har cep Için Ideal cep telefonu!

parma~ınızın

ucunda : telefon kukullanabilmeniz için . sabit antan, standart SIM kart ko·

laylı!:jı: aracınızda

k o runm a m as ınd an d o l ay ı

o lu şabilecek kullanım rahat s ı z lıkl a rı Ne t aş

için

slgortalı:

rahatl ık. Taş ım as ı

Yurt çapında yaygın, kusursuz servis:

lefonu . Standan pil ile sadece 179 cm '. Cehinizde fazla yer kapl amaz . kar,ı

bir

ise

l anahi lir ~iniz .

3. janarasyon ürünü: Küçük hacimli cep te·

va hasara

ayrı

spira l kordonla ara ç te lefonu o larak d a yarar·

Kısa.

maksimum performans

Müdürl ükle ri :lsıanbui (212 ) 274 34

takıldı-takılmadı

sab it anten her zaman . her ye rde sa~ lar .

Standan SIM kan

Netas-

74 Ankara (312) 417 9S 00 !zmir (232) 489 33 33 Anlalya (242) 248 SO SO


AG

U STOS

1 994

AUGUST AGENDA

1 Yenedik-istanbul Portolan ve Deniz Haritalan Sergisi, 3 Ağustos'a kacfar. * Yenıce-istanbul Portolan and Naurıcal Charıs Exhibıtıon, at Topkapı Palace unrıl 3 August.

...

2

. , _ Galen Baran da Çagd;q T.ürk Resimlerinden_ Ornekler Sergısı, Agustos ayı boyunca. Tel: 140 47 83 · Contemporary Turkısh An Exhıbıtıon at Galerı Baran, through August. Tel. 240 47 83.

6

Türkiye Spor Yazarları Derneği

(TSYD)

kupası ' nda fenerbahçeGalatasaray maçı, fenerbahçe Stadı'nda. fene rb ahçe vs. Galatasaray at fenerbahçe Stadium, Turkısh Spons Wntm Associatıon (TSWA) Cup march.

TSYD Kupası sahibini buluyor. TSWA Cup fınal.

Sansarak Konyonu'na doğa yürüyüşıi, Arya. TeE 245 60 3S) Hıke to Sansarak Canyon with Arya. Tel. 245 60 35 .

13

~""""~;ı.ıı;;.:;:;:,;;;a.~~

~

Selçuklu Dönemi Sikkeleri Sergisi Yapı Kredi Vedat Nedim Müzesi'nde, Beyoğlu . Seljuk Coins Exhibıtion, Yapı Kredi Vedat Nedım Tör Museum, Beyoğlu.

14

• futbolda Birinci lig

Hat ve Minyatür Sergisi, Galeri Çerçeve' de, Ağustos ayı boyunca, Tel: 281 26 SI. Callıgraphy and

b;qlıyor.

• PoY.razlar Köyü'ne

Günıibirlik yürıiyüş,

fest Turizm. Tel: 2S8 2S 73 e fırst league football season begıns. •Hike to Poyrazlar vıllage wıth fest Turizm. Tel: 258 25 73.

Mıniature Exhıbıtıon, Galerı Çerçeve, through

...

August. Tel. 281 26 S1.

Murat Belge ile Boğaziçi Yalılan'nı gezebilirsıniz. fest Turizm, Tel: 258 2S 73 * Tour of Bosphorus mansıons wıth M urat Belge, fest Turizm. Tel. 258 25 73 ...

19 Orhan Aksoy'un

Karikatür ve Mizah Müzesi'nde Türk Karikatürü Sergisi. Turkish Carıcature Exhibitıon, Museum of Homour and Cancature.

fen" Istanbul

önet~iği "Yumuşak

sinemalannda. Orhan Aksoy's :·Yumuşak Ten" at Istanbul cinemas.

Kaçkarlara yolculuk var. fotoğrafevi.

Tel: 2S 1 OS 66. * Set off for the Kaçkar mountains with fotoğrafevi.

Tel: 2S 1 OS 66.

2

Gök~ada'ya fotografevı .

Mimar Sinan Ünivmitesi, Güzel Sanatlar fakültesi, Heykel Bölümü öğrencilerinin sergisi Vakko Beyoğlu Sanat Galerisi'nde. 29 Ağustos'a kadar. Srulpture Exhıbıtion by fıne am students at Mımar lınan Unıversıty, untıl 29 August.

Zafer

Richard yönettiği

Istanbul Rıchard

Donne r'ın

"Maverick" sinemalarında.

Donner"s at istanbul cınemas. ... "Maverıck"

gezi,

Tel: 2S 1 OS 66. fest Turizm'le Kıyıköy­ Kasıra Yürüyüşü.

Trıp to Gökçe ada

wıth

fotoğrafevı.

Tel: 251 OS 66. Walk to Kıyıköy-Kastr.ıı._ with fest Turizm. T"

Bayramı.

Vıctory

Day. *

Ayrıntılar

Cityscope'da

Detaıls ın Cıtyscope.


., To give you everything you ~~/' desire from acloth Brand new •/ . • colours,brand new sensations ~ 1-,.. ~~ ,. new feelings to the touch we l ~ ~ created ... Let the world be mo re beautiful! For you we opened the doors of quality .

~ ~ l"t~

. DEBA

DENiZLi BASMA VE BOYA SANAYii A.Ş. • DENIZLI PRINTING AND DYEING IND. INC. TAŞGEÇiT MEVKii P.K . 73 20001

DENiZLI 1 TURKEY PHONE: 0(258)266025918 LINES)2660850 13 LINE S) FAX: 1258) 2660823 TlX: 59521 DEBA TR.

BÜRO: KERESTECiLER SITESI GÜLDALI SOK. NO: 13 34010 MERTER·iST.iTÜRKiYE PHONE: 01212)502 32 02 · 557 40 35·37·38·584 33 83·55610 54·554 00 95 FAX: 1212)584 54 99

i.lat5.55.11.C.ISIIEISSJ U ii 2!& .

.

~


Rengin tadı değil Viskinin tadı

c


Batıs ı

kadar o ralarda da her şey bütün zenginliğiy l e Hatta faz l asıyla. Tarih, suyun derinlerinde bile a l tın ışıltılarıy l a yansıyan incecik kumlar, muzluklar, narenciye bahçeleri, çiçek lerinin göza lı cı renk leriyle ba h ara tlı bitki örtüsü, kervan yolları , köprüler, han lar, hamamlar, konforlu oteller, dingin koylar, deniz havuzcuk l arı, kaya l ıklar, deniz nıağaraları ya da yayvan dalga l arıyla ufku geniş bir deniz. Hepsi, hem de birarada va rd ı r. Aynı zamanda yoktur da. Her şey, her an silini p gidebili r, geriye günlük hayatımıza boydanboya egemen olan vahşi degişinı kalabilir. Ama seçme şan­ sınız hala geçerlidir. Eski kentte, yuvartak tapınağın dokuz men/ivenini çı­ kıp podyumda durduğumuz zaman, tam da dolunaydı. On iki Korint sütunu üstüne oturtu/muş kül/ odası­ nın on iki yüzlü piramit çatısından akan ışınlar, Tykhe'ye adanmış tapınağın oyma/ı mennerierini ova ova par/atıyor, bütün taşları sütmavisi atiasiara sarı­ yordu. Zeytin ağaçlarının yapraklarını, mermerler arasında boyuermiş dikenli bitkileri, incir ağaçlarını sedejlemişti. Denizden kıyıya köpük köpük ışın çav!anları c/ökülüyor. Başka bir zamandaydık. Işın/ara boğulmuş bir liman kentinin vazgeçilemez parçalarıydık. Zaman bizsiz sarkacını y ilirirdi. Dünü o ana, o anı yarına u/ayan/a rdık ... Burası Side ve bu satırları Yazsonu ad l ı ronıanımclan

There is as much natural beauty and history here as along the western coast. Even more perhaps. History, fine sand rejlecting the golden gleamsfar beloıu on the seabed, hanana groves, citrus orchards, sweet scented wild jlowers catpeting the ground in brilliant colours, caravan roads, bridges, hans, hamams, luxurious hotels, peacf!ful coves, rock pools, clif.fs, sea caves, and the broad-horizoned sea with its rol/ing waves. They are all together· here. And at the same time they are ephemeral. Euerythiııg might be swept away at aııy moment leauing on~y pitiless change daminating euery aspect of our daily liues. Yel we stil! have the chance to choose. "When we elimbed the nine steps of the cirnılar temp le in the old city, and pausecl on the podiom it was full moon. The rays of light pouring down the twelvesiclecl pyramid roof of the cult chamber set on twelve Corinthian columns, burnishecl the carved marbles of the temple dedicatecl to Tykhe, anel swathed all the stones in milky blue satin. A pearly light was impartecl to the leaves of the olive tree, the prickly plants growing between the marble slabs anel the fig trees. The foamy waterfall of light rushecl from the sea to the shore". "We were in a different time. We were the inherent elements of this port city flooclecl with light. Without us time wou ld have lost its pendu lum. We were the

vardır.

lO

SKYLIFE AGUSTOS

+

AUGUST

1994


+ l l

SKYLIFE AGUSTOS

AUGUST

1994


aktanyorum. Çünkü hala yazının dayanıklılıg ın a in a nı ­ yor, tanıklıgına güveniyorum. Yazsonu bir özlem romanıdır. Geçip gidenibiran durdurabilmek, bir kagıda çıkarabilme k ... Ama açıkcası bu, aynı zamanda bir düşbo zumu romanıdır da. Çı'in­ kü, özlem, eksik bilmenin sonucudur. Fazla hızlı degişen hayatlar ise, sanki eksik bilinmeye yazgılıdır. İçimizde ürpertilerle hatırl ayıverdigimi z yerler vardır. Bir fotograftan, şöyl esi bir esintiden, aç ılıp kapanan bir pancurdan, herhangi bir sözcükten ötürü sizde hemen o an yine orada olma istegi uyandıran yerler. Bir kent, bir köprü üstü , bir alan, ille o de ni z kı y ı s ı .. .

o nes who linked the p ası to that moment and that moment to the future". 17ıe place is Side and these lines are taken ji·om my novel Summer's Hnd, because 1 believe i11 the durahility of the writte11 word and trust its euidence. Sununers t:nd isa novel ofyeanı ing. An endeauour to halı the passage of time for a11 instant, to set it down on paper. Bul to he honesl, it is also a 1wuel of broken dreams. because yearning is the result of inadequate understanding. Liues which are transformed too fas/ see m fat ed to be inadequately understood. There are places ll'hose menıo1y floods back without warning, 12

SK Y LIFE ACiUSTOS

+

AUGUST

1994


sending a tremb/e through us. Places for which a photograph, a breath of wind, a shutter opening and c/osing, or a mere word can suddenly arouse our /onging to be back there again . It might be a city, a bridge, a square, or a particu/ar shore. Places which make us sigh, "Oh, if only I were there!". I have seen how fast change has come to Pamphy/ia and its environs, to Side and Manavgat, to Alanya and its environs, to Incikum, to Afsa//ar, to Alara and even to that beautiful sea over such a short time. Tbe last twenty to thirty years seem to have swallowed up the previous twenty to thirty centuries. I /iken many places on the Mediterranean to women who have been loved too much and badly. A /ove which draws blood, which screws up and throws away. Tbis must be what they mean by consuming and wasting passion. I already sensed this back in the 1950s, and within a decade my instincts were being proved true. Yet it is strange how history and nature here stil/ possess a magnetic attraction. Tbese are enchanted shores. Tbe coast east of Antalya, the ages of the Lydians, Persians, Alexander the Great and Rome. Seljuk hans, bridges, kervansarays, Ottoman mosques, cisterns and hamams ... Pirate east/es, natural harbours, conglomerate rock and pine forests ... Tbe scent of rosemary and o/eander. The impassioned union of history and nature, a /ove tangled in suspicion. A time of suspense, shores and history of ambiguity. Who knows, perhaps

Bize: "Ah şimdi orada olsam!" dedirten yerler .. . Pamphilia ve yöresinin; Side'nin, Manavgat ' ın; Alanya ve yöresinin; İncekum'un, Afsallar'ın , Alara'nın, hatta o güzel suyun bir zaman diliminde ne kadar hızlı degiş­ tigini gördüm. Son yirmi-otuz yıl , önceki yirmi-otuz asn birden yutmuş gibiydi. Akdeniz kıyılanndaki birçok yeri çok ve kötü sevilmiş kadınlara benzetiyorum. Kanatan, buruşturup atan bir sevgi. Aşkta tüketicilik, savurganlık da bu olsa gerek. Bunu daha 1950'lerde seziyordum. 60'lardaki yakın tanıklıgım, sezgilerimi kanıtlamaya başlıyordu . Ama buradaki tarih ve doganın insanı mıknatıs gibi kendine 13

S KY LI F E AGUS T O S

+

AUGUST

1994


_ •

çeki p

d urmas ı

1a

da tuhaf: Büyülü

as

kı y ılar. .

the magic lies here. At one time I went tbere oj ien. In those years the waves must have been precisely at a moment of ascendancy . Th e m oment of besitatian bef ore falling f rom one side to the other, that time on the kn ife edge. At every parting the same th ought would flutter through me: this can never be again . Time in that smail seafront cottage built of local stone where the only sounds to be beard at night were nocturnal birds and insects, and where the whispering of the water ny mphs could be bea rd will neuer come again. Were there really such times, I wonder? Wheneuer I went there I used to experience euery age simulta neously. I used to try to discover the fixed point of th ese superimposed tim es ~ 1 ıuo uld dra w a lin e through the centre of the map of Turkey from north to south, and p ointing at the region to the rigbt of the line declare, "Here is the Eastern Mediterranean ". In Refik Halil Karay's novels, Nilgün and 1ki Hin Yı l ın Sevgilisi be takes us on a j ourney up the Ni/e but ends at Mersin . The novelisi Reşat Nuri Güntekin takes the heros in his novel Eski H asta l ı k on a f erry boat to the Mediterranean and makes them disembark at Taşuc u . But without a p ause to adm ire the place be whisks !hem away fro nı the sea to a f arm in Tarsus. The Ta urus cba in, Çukurova p lain, cottonfields and f a rm lahourers ... This fanıiliar geography of the modern Turkish novel beca nıe the generalised geography oj

An ta l ya' nın dogu k ı smı. Lydia , Pe rs, İ sk e nd e r, Ro ma za m a nl a rı.

Se lçu klu

lıa nl a rı ,

kö prüle ri , ke rva n

yo ll a rı , Os m a nl ı

ca-

nı il e r i , sa rnı ç l a rı , h a m a ml a rı ...

Ko rsan kale le ri , d oğa l lima nla r, ko nglo me rala r, ça m Bibe riyele r ve ac ılı zakkum k o kul a rı ... Tarih le d oga nın tutkulu hirlik telig i, d o l ay ı s ı y l e ku ş ku ya

or nı a n l a rı .. .

s ap l a nmı ş aş kı.

l kircik li b ir zaman . lkircikli kı y ılar . lk ircikli ta rih . Kimbilir, büyü sü be lki de bu rada. Bir za m a n la r o rala ra s ık g idip ge lnıi .ş t iın . O y ıl l a rd a da lga la r ta m b ir a ğ ın a a nınd a o lm a lı ydı. Bir ya nda n öte ki ya na d ev rilm e a nı , o b ı ça k s ırtınd a k i za m a n . O ralarda he r ay rılı ş ı md a içimde n ç ı rpınt ı l a rl a he p ay n ı şey geçerdi: Art ı k hiç o lmayaca k ... Yö re ta ş l a rından ya pı l ma küçük d e ni z evinde, a k şa ml a rı sadece gece ku ş l a rı nı , böcekle ri clinl e cli ğ imi z , su pe ri le rin in fı s ıl tıl a­ rını i ş i tt i ğ i mi z zama nla r a rt ı k o lmayaca k. Pe ki a ma, o za ma nl a r gerçekte n va r mı ydı ? O rala ra he r i ni ş i nıcl e , bütün ça ğ l a rı birarada yaş ar gibi o l urclunı. Üstüste binm i~ bu za m a n l a rın sabit ye rini bulmaya ça l ı ş ırdım . Türki ye h a r i t as ının ta m o rt as ın ­ dan , kuzeyele n g üneye bir ha t çeki yo r, çizginin sağ ya n ınd a kala n bu b ölge için : " Işte Doğu Akde niz!" cliyo rdum . Ege esintile rinin d eğ il , O ıt acloğ u ' nun , Ku zey Afri k a ' nın da Akcle n iz' i clegil; D oğ u Akde ni z. De n izi ve ele n iz h ayatı hiç yaz ıl m a mı ş, çünkü Ara pla rdan bu 14

S KYLIFE AGUSTOS

+

AUGUST

1 994


Türkiye'nin en çok sat1lan split klimas1

Iklim ProgramclSI O,

yaratıcı,

keyifli,

• 7500 BTU/h'den 108.500

verimli ve ideal

BTU/h'ye kadar 38

ortamlar yaratmak

split klima

çeşit

• Tavan, asma tavan,

için var.

duvar, yer, salon, multi

O, MITSUBISHI KLIMA

ve kanal Yazın serinliğin

bağlantılı

sahibi. .. tipleriyle her mekan için

Heat Pump sistemi,

farklı

programlama ve

• Mikro kompüter

uzaktan kumanda

kontrollü fonksiyonlar

özellikleriyle yaz ve

kış

• Nem alma

servis

Ileri teknoloji ürünü, 1994 model Mitsubishi Klimalar TEMSA güvencesi ile size ...

lşyerinizde , dilediğiniz

evinizde

iklimi

yaşamanız , olağanüstü

bir atmosferle buluşmanız

için ...

iSTANBUL ANKARA izM i R ADANA

özelliği

• Yurtçapında

sessiz kontorun sahibi.

ulaşıyor

seçenekler

: : : :

Tel : (0-216) 325 Tel: (0-312) 230 Tel: (0-232) 422 Tel: (0·322) 359

57 38 49 31

60 Fax : (0-216) 325 94 • 230 03 40 Fax : (0-312 ) 230 60-463 68 23 Fax: (0-232) 421 09 • 359 31 26 Fax· (0-322) 359

57 03 82 31

79 39 02 21

TEM OO bir H .Ö . 0 0 BANCI Holding K u ruluşudur.

yaygın


yana böyle bir hayatı olmamış Akdeniz. Balıkçısı, korsanı , yelkeniisi sanki bir zamanlar hiç olmamış deniz ... Refik Halit Karay, Nilgün' de, !ki Bin Yılın Sevgilisi adlı romanında bizi Nil'de, Mersin'de dolaştırmış tı. Reşat Nuri Güntekin Eski Hastalık romanında kahramanları­ nı bir vapurdan Silifke, Taşucu iskelesinde indirmiş, sonra da on la rın denizle ilişkisini kesip, bir Tarsus çiftligine götürmüştü . Toroslar, Çukurova, pamuk tarlaları, ırgatlar ... Yeni Türk romanının bu yöredeki cografyas ı , genelde karanın ve yaylaların cografyası olmuştur. Kara Akdenizi. Çünkü , deniz orada duruyor, insan lar burada yaş ıyor­ du. Derken, ansızın patlayış. Uzun süre kapalı kalmış pancmların güneşe açılıvermesiyle pervazlarda yuvalanrnış böcek kozalarının patiayıp canlıların ortaya çıkı­ vermesi. ıss ız kumsaliara akan kalabalık . Kıyılarda yükselen oteller, moteller ... 60'lı yıllar bana artık tarih öncesi zaınanlarmış gibi geliyor. En azından Paınphilia Yarımadası'nın dogal konglomera taşla rda n yapılma kara surları kadar y ıkık bir zamanmış gibi. İncekum'da inier-cinlerle yürüdügüm akşamlar da öyle. Her şey, dalgaların sildigi ayakizlerim kadar geçiciydi. Oysa tarihten buralara o kadar çok şey a rtmış ki. Alanya Kalesi. Masmavi gökyüzüne dantela oyınalarıy­ la nakı şlanan kale burçl arı . Bir za manlar buralardan 'suçlu kölelerin' denize fırlatılıverdiklerini akı ld a tutma

countryside and mountain pastures. Bul this was the intand Mediterranean, the sea remaining over there white people lived over here. Then a sudden explosion. As the long closed shutters swung open to admil the sılll, the cocoons which had attacbed themselves to the frames burst open and living erealures emerged. Crowds poured down to the lonely sands. Hotels and motels rose up along the coast. Looking back, the 1960s seem like prehistory. Or at least a time as ruined as the tand walls made of natural conglomerate stone of the Pamphylian peninsula. So do the evenings when 1 walked at Incekum with none bul ghosts and spirits to keep me company. Everything was as temporary as my footprints which the waves washed away. Yel histo1y has left so much behind it here. Alanya east/e with ils enıbroidered turrets weaving patterns against the blue skies. On the condition that one remembers that guilty slaves were lossed over the cliff bere to their deatbs, watch the dark blue-green waters encircled by gigantic cacti. 11ıe timher houses with their jutting hays in the old walled towıı beneath the citadel, with the ir embroidered or crocbeted curtains at windows overfooking the harbour. West of Ala nya, iniand from Şarapsu and lncekum, you can find the traces of old kervansarays on the forest roads. You might come across an arebed stone Roman bridge, or the stately Alara Han 15 km iniand from Manavgat. ı 6

SKYLIFE ACUSTOS

+

AUGUST

1994


繚aste the depth .Of 覺:~覺a


koşul uyla , dev kaktüslerin kucakladıgı derin yeş il­ lacivert sular. Cumbalı Kale evleri. Pencerelerinde kanaviçe işleme ya da tıgişi perdeler!e limana bakan. Alanya'nın batısında, Şarapsu ve İncekum'dan içerlerde, orman yollarında eski kervanların izine de rastlayabilirsiniz. Ayrıca taştan, kemerli bir Roma köprüsüne. Manavgat'dan ve denizden onbeş kilometre kadar içerde ise o görkemli Alara Han'ı bulursunuz. XIII. yüzyılda kesme taşlardan, Alaeddin Keykubad tarafın­ dan yaptırılmıştır. Tarihin içinde biraz daha gezinirsek, sıra sıra diziimiş han oda l arının orta yerindeki geniş avluda yakılan ateşleri, ateşler üzerinde döne döne kızarmakta o lan kuzuları ve yayl aların karlı suyunu bizi beklerken buluruz. Aşagıda, Alara Çayı'nın aktıgı vadide ateş böcekleri yanıp sönmektedir, ardarda geçen kamyon ve binek araçlarının farları degil. Side. Kleopatra'nın Antonius'la buluştugu, deniz havuzlarında birlikte yıkandıkları liman. Giriş kapısı, anıtsal çeşme, iki geni ş cadcle, pazar yeri, tapınak, hamam, mezarlık , tiyatro. İskeneleriye ve Roma dönemlerinelen önce Lydia, Pers yönetiminele yaşamış bir M.Ö. VII. yüzyıl korsan liman kenti olan Side, Roma yönetiminele Akdeniz'in köle satış merkezlerinden biri imiş. Adını ise nardan a lmış. Bir nar kenti. Ama bana kalırsa, dünkü köle ticareti kadar, kentin bugünkü çok ve kötü sevilme durumu da narları renkten renge sokmakta, utançtan yüzleri kızarıp bozarmaktadır. Bu renk alacası, günbatımların ­ da mermerlere, kumsaliara vurmakta, a!acalı pembe-

This kervansaray built of ashlar stone was built by Alaeddin Keykubad in the 13th century. If we extend our excursion into history, we can discover the fires lit in the broad courtyard encircled by rows of sleeping chambers, lambs roasting on spits over the fire and spring water chilled by snow on the mountaintop. Below in the valley through which the Alara river flows, fireflies flash in the darkness instead of headlights belonging to streams of lorries and cars. Side is the ancient port where Cleopatra made her asignation with Anthony and the two lovers batbed together in rock pools. With its porta!, nymphaeum, two broad streets, marketplace, temple, baths, necropolis and theatre, this subsequent pirate port was established in the 7th century BC. The Lydians were succeeded by the Persians, and Alexander by the Romans. Under Rame the city became one of the main slave trading centres of the Mediterranean. The name Side (pronounced "seeday'') means pomegranate in a lost Anato/ian language. It is a city ofpomegranates, but if you ask me the town 's present over- and badly loved condition makes the pomegranates blush just as fiercely as the former sla ve trade did. Their variegated colours reflect on the marbles and sandy beaches at sunset, the dusky pink giving the ruined seawalls the appearance of a watercolour. Soan the saiting ships will berth in the harbour, and legions of Romans wi/1 march down the mosaic road to the agora swinging their harmanis as they go, and 18

SKYLIFE ACUSTOS

+

AUGUST

1994


lik, yıkık deniz sudarına bir suluboya görünümü vermektedir. Az sonra limana yelkenli gemiler yanaşacak, tümen tümen Romalı, harmanilerini savurta savuna mozaikli yolu geçip agoraya gidecek , sonra da iki tekerlekli arabalarında tiyatroya yollanacaklar. Bir arabaya kurulup ben ele oraya gidiyorum . II. yüzyıld a yap ılmı ş, yirmi beş bin kişilik anfiteatr'a. Buranın , öteki anfiteatr'lar gibi sırtın ı yamaca clayamaclan, y uva rl ak sütunlar üstüne kurulmuş bulunmasına, akustiginin mükeırunelligine bir kere daha hayran kalıyorum . Üçbir yanımda dolunay, elenizi gümüşlencli­ rirken çalgıcı l arın !ir seslerini dinliyorum. Ovadan kente boydanboya su kemerleri uzanıyor ve suyolu ışıltı­ l arıy l a göza lı yor. Bugün ise Sicle'cle, mermer kalıntılar arasın ı dolelurmuş pet şişelerine şaşkınlıkla bakılabilir ancak. Hangi zamanclay ım? Bir anelan ötekine anlam degiştiren yüzler vardır. Dogu Akdeniz'in yeni yüzü , bana onları anımsatır. Bir süreklilik bulabilme ihtiyacıyla Alanya çarşısına dönüyorum. At boncuklarınclan yapılma abajurlar, üstlerine yayla gelinlerinin kaşları gözleri acem ice boyanmış su kabakları ve motosikletleri üsri.incle, belleri mor kuşaklı, kara şalvarlı birçok yeniyetme görü yorum. Hayır, yedikleri artık incir ve üzüm clegil. ' Kornetto ' larını yalayarak kumsaldaki bikinili genç kızlara, özellikle yabancılara 'şov yapmaya ' gidiyorlar. Açık satış yerlerinde dogal banyo lifleriyle naylon eşarplar yanyana

the n ride in their chariots to the theatre. 1 settle myself in a carriage and follow them to the second century amphitheatre seating twenty-five ıbou­ sand people. Yel again 1 am astonished by the peifect acoustics and by the fact that un/ike other amphitheatres, this is not built against a hillside, but rests on raund columns. As the full moon silvers the sea on three sides of me, Ilisten to the strains of the lyres. Tbe aqueducts slink across the plain to the city, the water in their channels glistening in the darkness. But taday in Side 1 can only look dumbfounded at the plastic bottles filling the gaps between the marb/e ruins. Which time am 1 in? Tbere are faces which alter their meaning from one moment to the next. The new face of the eastern Med iterranean reminds me of them. Moved by the need to find continuity, 1 return to the centre of Alanya. Here 1 am confronted by lampshades made of blue horse-beads, gourds clumsily painted into effig ies !ike the bridal make-up of a village beauty, and groups of young men in black baggy trousers and pwple sashes riding motorcycles. No , they do not eat figs and grapes these days. Licking their Cornettos, they are on their way to the beach to put on a show for the young gir/s in their bikinis, particularly the foreign ones. On the street stalls loofahs and nylon scarves waft side byside. Tbe veiled and unveiled, !and and sea, pası and present have come face to face. Yel euerywhere is filled with people. So the momenl when the mountains confronled the sea was the mostfascinating. Tbat is how it was taday. Perhaps marb/e temples, indestructable hans with their solid stone walls, and baths will not suruive our age, but there may be a book which capftlres this moment of ascent, which instantaneously nails it in place. Because what we cal! the present is ageing rapidly, fading into the pası as we speak. Human beings do not want to be ann ihilated . They do not want the places where they once lived to disappear without trace. Tbat is how I wroıe Summer's J:."nd. Tbat time of ambiguify, a novel of the eastern Mediterranean. All has gone. Summer is over. .. our footprints in the sand, the lines we have clrawn, the words we have written anel names. Before long the sea will sweep over our footprints in the sancl and erase them. Bul they existed. Tbey were there. [{you don "t believe it go and see for yourself •

sa ll a nı yor.

Örtünmeyle açılma , karayla deniz, şimeliyle dün gögüs gögüse ge lmi ştir. Ama her yan da insan doludur. Demek ki daglarla elenizin gögüs gögüse gelcligi an , en çekici andı. Bugün de böyleydi işte; böyle vardı. Belki bu 'çagdan ' geriye ınermer tapınaklar, agır taş duvarlarıyla yıkıl­ maz hanlar, hamamlar kalmayacaktır, ama şu agma anın ı yakalayan, çarçabuk bir yere tutturan bir kitap o labil irdi. Çünkü 'bugün ' dedigirniz zaman da çok çabuk eskiyor, hemen 'dün' oluyor. Insan yokolmak istemiyor. Insan, bir zamanlar yaşa­ dığı yerlerin de yokolup gitmesini istemiyor. Yazsonu'nu böyle yazdım. O ikircikli zamanı , Dogu Akdeniz'in romanın ı. Hepsi gitti. Yaz bitti. Kumsa/da ayak izleri. Çizdiğimiz çizgiler, yazdığımız yazılar, adlar. Çok geçmez, deniz kumsaldaki ayakizleri üstüne yürüt;· onları siler.... Ama vardılar . Orada oldular. inanmazsanız gidip bir de siz bakın. • 19

SKYLIFE A CUSTOS

+

AUGUST

1994


S

0

P E R

~(~

AKTIF BAliKACillK

SUPER ELECTRONIC TELE-IŞLEM

S0PERŞUBE

SOPER HIZMET YETKILISI TELECARD TICARI TELECARD UNIVERSITY TELECARD GENÇ TELECARD FERDI KREDI OTOMOBIL KREDISI KONUT KREDISI KONUT GELIŞTIRME KREDISI

YAPI KREDi'DEN TÜRI<İYE'YE. • •

DOZENLI ÖDEMELER STS

SEYAHAT ÇEKI TELEBANKA OTOBANKA ALOBANKA TELESERVIS TELEKASA TELE-ALlŞVERlŞ

TELE-FIRMA TELEZ4 BORDRO KASAZ4 HISSE SENEDI KREDISI VARLIÖA DAYALl MENKUL KIYMET MENKUL DEÖERLER SIGORTA WORLDCARD UNIVERSITY WORLDCARD BUSINESS CARD EKSPRES KREDI KREDILI MEVDUAT HESABI KREDILI TICARI HESAP SERBEST VADELI MEVDUAT HESABI SUPERCARD SOPERÇEK SO PERHESAP

VADESi BOZULSA DA VADE GELiRi YOl< OLMAYAN • YEPYENI BİR VADELİ HESAP.


YAPI KREDI'NIN SO.YILI

Yapı

Hesabı

ile,

Serbest Vadeli Mevduat Hesabı'nın faiz oranları

boş-

değiştiğinde, 7 gün önceden, yazılı olarak haber ver-

doldurdu ve Türkiye'de, Türk Lirası tasarrufların, hem tasarruf sahipleri adına, hem ülke

mek koşuluyla paranızı çeker, yeni belirlenen faiz üze-

adına

yarartanır.

bankacılık

Türk .._)

Kredi, Serbest Vadeli Mevduat

sistemindeki çok önemli bir

luğu

değer kazanacağı

gerçek anlamda

yepyeni

bir dönem başlattı. Serbest Vadeli Mevduat Hesabı ile, Türkiye'de insanlar, Türk Lirası tasarruflarının değerini, bankada yüksek gelir elde ederek koruyabilme ve bu diledikleri an -kayba uğramadan­

tasarruflarını,

kullanabilme

Mevduat Hesabı, tasarruf sahiplerinin,

J

gelir

kaybına u~ramamak

larını

ancak vade

kaldıran

için, para-

sonlarında

çekerek

zorunlulu~unu

ortadan

özel bir vadeli hesap türüdür.

VADESI BOZULSA DA VADE GELIRI YOK OLMAZ. Serbest Vadeli Hesabı'ndaki paranızı

Mevduat

hiçbir kayba u~ramazsınız.

7 GÜNDE BIR BANKAYA GITME ZORUNLULUÖU YOKTUR. Serbest Vadeli Mevduat Hesabı'nın yüksek vade gelirinden yararlanmaya devam edebilmeniz için, 7 günde bir bankaya gitmenize, tekrar tekrar hesap açtırıp kapattırmanıza gerek yoktur.

imkanına kavuştu.

SERBEST VADELI MEVDUAT HESABI NEDIR? Serbest Vadeli

kullanabilme

rinden tekrar yatırırsınız. Böylece faiz artışlarından

Paranız

Hesabı'nda bulunduğu

SERBEST• VADELI MEVDUAT HESABI

KOÇOK, BOYOK TOM TASARRUFLAR IÇIN GEÇERLIDIR. Serbest Vadeli Mevduat 25 milyon liradan

Hesabı.

başlayan

tasar-

ruflar için geçerlidir. Bu yüzden. Serbest Vadeli Mevduat

Hesabı,

küçük, büyük her tür tasarrufun rahatlıkla

sağlayan

Yapı

sürece, vade

geliriniz yükselerek artar.

kul-

lanma gere~i duydu~unuzda, hesabınızın vadesini, 7 gün

Serbest Vadeli Mevduat

değerlendirilebilmesin i

bir

hesaptır .

Kredi, tasarruf sahipleri için yepyeni bir

önceden. yazılı olarak haber vermek koşuluyla, istedi~iniz

imkan olan Serbest Vadeli Mevduat Hesabı'nı Türki-

an bozabilir ve vadeyi

ye'ye

bozduğunuz

güne denk gelen faiz

üzerinden vade gelirinizi alarak, paranızı kullanabilirsiniz. "VADE SONUNU BEKLEMEK", "VADEYE SIKIŞMAK", "VADE GELIRINI KAYBETMEK" YOKTUR. Serbest Vadeli Mevduat yoktur. Siz

paranız

tarken,

Hesabı'nda

di~iniz

nasıl

bir

Hesabı'nda, parayı ba~lamak

yatırım yapaca~ınızı düşünüp

tar-

bir yandan Serbest Vadeli Mevduat

size yüksek gelir

zaman çeker.

kazandırır. Paranızı

iste-

istedi~iniz şekilde kullanırsınız.

VADE GELIRI HIÇBIR KOŞULDA DEÖIŞMEZ, HIÇBIR DALGALANMADAN ETKILENMEZ, ANA_; PARA ASLA KAYBA UÖRAMAZ. Serbest Vadeli Mevduat

Hesabı,

herhangi bir vadeli hesap, repo, hazine

bonosu. döviz ya da avantajlı

başka

yatırıma

göre. çok daha

Hesabı'nda,

dönem içindeki

bir

bir yatırımdır.

Serbest Vadeli Mevduat

yüksek vade geliriniz hiçbir gibi,

yatırdığınız

koşulda de~işmeyece~i

anapara da asla kayba

uğramaz.

kazandırarak, sorumluluğunu

manın

huzurunu

yerine

getirmiş

ol-

yaşıyor.

Siz de hemen bir Yapı Kredi Şubesi ' ne gelin. Süper Hizmet Yetkilisi'yle Mevduat

görüşün,

Hesabı'yla yakından tanışın.

Serbest Vadeli Göreceksiniz ki,

Türk Lirası tasarruflarınız için en iyi yatırım

Serbest Vadeli Mevduat

Hesabı'dır

ve göreceksiniz ki,

"banka"nın,

insan

yani

hayatındaki

Yapı

Kredi'nin

önemi çok

büyüktür.

Burası Yapı

SÜPER HiZMET YETKiLiSi

Kredi. Fark burada.

YAPIY KREDi

"h iz m et te s 1n 1r yoktur"


' ~~· .

·•~:; ;:; ;I;:~::}·::;:·,. ';::::.~}}:: . .....

' ~

.

..

· ~.

•.. ,.


• ı

zmir'den kuzeye, Kaz

İşte

bu

sığdırmak

ı .J

alanı

turistik

istedik. ..

Dağı ' na

açıdan

Şöyle

kadar uzanan

ama öznel bir

bir göz

atın,

Batı

bakışla

bir

Anadolu 'nun sözlüğün

b a tısı ...

maddelerine

sonra yöreyi gezin ve siz de kendi

" sözlüğünüzü " belleğinizin bir köşesine yerleştirin . Bir tatili eşsiz bir deneyime

çevirmenin binbir türlü yolundan biri de belki budur, ne dersiniz? .. AEOUS: Kuzey Ege kıyı şe ri dindeki antik çağ uygarl ı k a l an ı.. . Kaynaklara göre Aeolis güney Ege'deki tonya 'dan daha erken bir ol uşumdur. tö 7. yüzyılda Lesbos (bugü nkü Midilli) adası ve çevresinden bu bölgeye yoğ un bir göç yaşanmış ; Pitane, Myrina , Kyme ve Larisa gibi kentsel yerleş im l e r ortaya ç ı kmışt ı r. Bu uygarlık tarihte daha sonra aynı bölgede kurulan Pergamon Krallı­ ğı ' nın aksine tarihte önemli bir rol oynamamıştır. Ancak ev yap ımı , ev eş yaları, müzik ve ş i ir sanat l arında öne ç ıkmı ştır.

ALTlNOLUK: Karayo-

lu yla Ed remit Körfezi' nin kuzeyinde yo l a lırke n Kaz Dağı ' nın elenizle bulu ştuğu kıyı şe­ ridinde zeytin ve ça ın ağa ç l arı aras ınd a önce tek tük, sonra yoğun biçimde yazl ı k villalar, oteller, tatil siteleri karşı­ nı za çıkacak. Burası gerek yöre şe hirl e rd e otura nl a rın , gerekse İsta n ­ bulluların yaz ay l arını geçirmey i sevdiğ i bir yer. Havasının temizliği nedeniyle "oksijen cenneti" diye tanınır. Burada konaklayanlar hem Ege Denizi 'nin, hem de a labalığı , ormanl arı, kaynak s ul a rı ile Kaz Dağı ' nın tadın ı ç ık art ırl ar. ASSOS (BEHRAMKALE): Denize 238 m. yükseklikteki dik bir yardan bakan , Aristoteles'in ilk fe lsefe okulunu (tÖ. 4. yüzyıl) kurduğu antik kent ve hemen kıyısında bir turistik liman ... Assos kalıntıları ve bölgede ki konaklama tesisle ri !zmir Adnan Meneleres Hava l a n ı ' na karayoluyla yak l aş ı k 250 km uzak lıkta. Çanakkale-EdremitIzmir karayolu üzerinde Ayvacık ' tan de nize doğru sa-

n

AEOLIA: Tbis ancient region along the shores of the

northern Aegean has a history of euen greater antiquity than Ionia to the south. Large numbers of people migra/ed here from Lesbos and other Aegean islands in the vicinity in the 7th century BC, founding the towns of Pitane, My rine, Kyme, Larisa and numerou.s others . Un/ike their successor, the Kingdom of Pergamon, the Aeolians did not play a star role in the course of history. Tbey are remembered rather for their cu/tura/ achievements, exeeliing it seems in house building, music andpoetry. ALTlNOLUK: Driving down the north coast of the Gulf of Edremit, where Kaz Dağ ı plunges down to th e sea, you will come across first a few villas nestling amongst the olive groves and pine trees, and then more villas, holiday villages and hotels. Tbi.s is one of the favourite summer resor/s for city f o/k from nearby provinces, and of course istanbul. Th e air from the mountains is so c/ean that Altınoluk is known as an "oxygen paradise". Visitors here enjoy not only a classic Aegean beach holiday, but fresh troıtl, forest walks, spring water and the mountains. All the locals are ready to relate the story of how Mount !da became Goose Moımta in.

ASSOS (BEHRAMKALE): Tbis ancient city i.s the site

of the .flrst ph ilosophy school ( 4th century) founded by

ortb of izmir is ll'estern Anatolict s u•esternmost extremi(J', stretching pas! the a ncient 1l1ount lda, todoy knou•n as Kaz Da/},1. T7.J is is the arect I hal'e

tried lo squeeze in to a hrief holidaymaker~" glosscny. G'lcmce througb it, tour the

a rea yo u rse(;: and you ll'ill find your

Oll'll

glossm:r stamped on your mind.

Perhaps that is the u•ay to lran4örm a holiday in/o Clll incomparohle e.\1Jerience.


pıldıktan sonra 19km'lik bir yoldan gidilerek ulaşılıyor Assas'un bulundugu Behramkale köyüne. Kalırrtılar içinde ilk önce !ö 530'larda yapılan ve yakın zamanda restorasyonuna başlanılan Athena Tapınagı dikkatinizi çekecek. Tapınagın kabartmalan ise Paris'te Louvre ve İstanbul'da Arkeoloji müzesinde sergileniyor. Antik kentin yanıbaşından dik bir yokuşla küçük ve tümüyle kendine özgü bir güzellik taşıyan limana iniliyor. Yüzyıllardır pek çok denizciye , günümüzde de turistlere kucak açm ı ş; sakin atmosferi, denizi, balıgıyla on l arı sarhoş etmiş bir liman ... Çok sayıda otel, restoran ve bir kamp yeri var. Bir noktanın da altını çizelim: Assas'ta günbatımının tadı ve manzarası bambaşkadır; Batı 'yı tam karşınıza alırsınız, hafif bir rüzgar Ege'nin tenini ürpertmeye başlar ve gökyüzü baştanbaşa kızıla çalar. .. AYVALlK: Edremit Körfezi 'nin en güzel köşesinde, adaların denizi neredeyse göle dönüştürdügü bir kıyı­ da, 19. yüzyıl Ege mimarisinin damgasını vurdugu bir ilçe ve turizm merkezi ... lstanbul'a 500 km, lzrnir'e 156 km uzaklıktaki Ayvalık'ın tepeleri çamlarla çevresi ise gözalabildigine zeytin agaçlarıyla doludur. Neredeyse kendine özgü bir iklimi vardır; ne yazın kavuruculugu ne kışın donduruculugu ... Osmanlıların son döneminde

Aristotle. Percbed on a 238 metre bigb cliff over/aaking the sea and the barbour be/ow, Assas is about 50 kilometres from lzmir's airport. Fallawing the main road from !zmir to Edremit and Çanakkale, turn of! towards the sea atAyvacık and d ri ve a furtber 19 kilometres to the village oj Bebramka/e. Eyecatcbing among the ruins oj Assas is the Ternp/e oj Atbena, first built araund 530 EC and now being restored. The friezes from the ternp/e can be seen at the Louvre in Paris and the Arcbaeological Museum in !stanbul. A steep road a/ong the edge of the cliff /eads down to the tiny picturesque barbour. The baunt of intrepid seafarers for centuries, the barbour now attracts tourists witb its pleasant old bui/dings, peaceful atmospbere, and seajood restaurants witb a sea view. Tbere are numerous botels and camp sites in the area. Do not miss Assas at sunset, when the view and the atmospbere are encbanting. As you jace westwards, a ligbt breeze begins to brusb across the surface oj the Aegean and the sky blusbes a rosy red. AYVALlK: In the love/iest corner oj the Gu/f oj Edremit, where a necklace of islands encloses the sea /ike a lake, is the town of Ayvalık. The bui/dings rejlect typical 19tb century Aegean arcbitecture, and the bil/s bebind are cloaked witb pines and o/ives as far as the eye can see. At 500 km from !stanbul and 156 km nortb of !zmir, Ayvalık has its own unique climate, neitber blazing bot in summer nor jreezing co/d in winter. During the tatter

tamamına yakı­ nı

Rumlardan 30.000

oluşan

nüfuslu, zengin, gelişkin sosyal Ege'nin en ilginç yerleşimlerindendi Ayvalık. Hem o dönemin, hem de antik çagın bı­ raktıgı tatlar ve izler Ayvalık ' ta bugün de varl ıklarını sürdürüyor. Ayvalık aynı zamanda bir adalar bölgesidir. lrili ufaklı yaklaşık 25 ada kasabanın önündeki denize serpilmiştir ve çok güzel bir manzara oluş­ tururlar... Ayvalık'ın güneyinde ise upuzun bir kumsal uzanır. Sarmısak Plajı denen ve çeşitli turistik tesislerin de bulundugu bu alanın güzel kumu, on binlerce yıl önce çöküntüye ugrayan granit kırıntılarının akarsulada denize taşınması sonucunda ortaya çıkmıştır. Ayvalık'a şöyl e bir ugrarsanız, kasabanın iç sokaklarında , çarşı­ sında dolaşın. Zeytin ve zeytinyagı almayı unutmayın. Alibey (Cunda) Adası'nda Ayvalık'a karşı bir akşamüstü çayı için, sonra dönüp Cumhuriyet Alanı ' nındaki lokantalardan birinde kendinize balık ziyafeti çekin, ama önce masanızı yörenin ünlü zeytinyaglılarıyla dona tın ...

yaşantısıyl a

decades of the Ottoman period, Ayvalık was one of the most interesting Aegean towns, witb a largeIy Greek population. Traces botb of that period, and oj antiquity are to be jound in Ayvalık taday. An arcbipelago of araund 25 islands studs the sea araund the town. To the south is a very long sand beacb known as Garlic Beacb, wbose fine sand in the form of grains of granite crusbed tens of tbousands oj years ago was deposited bere by rivers. White you are in Ayvalık wander araund the back streets, and shop for olives and olive oi/. Alibey, or Cunda isiand as it is alsa known, is a deligbtful spot for ajternoon tea, bejare returning to feast on fisb at one oj the restauran/s in Cumhuriyet Square. For the first course try all 24

SK Y LIFE ACUSTOS

+

AUGUST

1994


the maroellous dishes of vegetables cooked in olive oil which are this region 's specialities. CARPETS/KILIMS: If you are interested in carpets and kilims and you happen past Bergama or its environs then you have come to the right place. Take note of these names: Yuntdag, Yagcıbedir and Kozak. Tbe village of Yuntdag south of Bergama is famous for the Tabaklı and lbrikli carpets, as well as the more famous Yagcıbedir kilims and prayer rugs dyed in unfading vegetable colours, predominantly red and white. If you have never seen these striking rugs do not miss the opportunity. 1be lovely Kozak carpets and kilims are cbaracterised by broad borders and jloral motifs. CUNDA (AL/BEY) ISLAND: Protecting Ayvalık from the open sea, this delightful isiand is reached by hourly matorbaats from the town, or by the recently constructed causeway. Known as Cunda during Ottoman times, its modern name is Alibey, and the stretch of sea enclosed between isiand and main/and was once known as the Sea of Angels. Only smail craft can pass through the Dalyan Strait to the open sea. In the past the isiand was famous for its churcbes and monasteries, and the Church of Taksiyarhis in the old quarter attracts many visitors. Tbe fish restaurants and tea gardens along the waterfront liven up as evening sets in. Tbe western shores of the isiand are only newly opening to tourism, and hate/s are springing up /ike mushrooms. Herodotus reported that even in very early times there was a settlement on this island, known in antiq-

BERGAMA: Dün ve bugün ... Eski Mısır, Helenistik Çag, Roma, Bizans, Selçuklular, Osmanlılar. .. İzmir'in karayoluyla 105 km kuzeyinde bir ilçesi; kuzeybatı Anadolu'nun belki de en ilginç köşesi... Aslında Bergama hakkında üstünkörü bir kaç satır okumanın pek de bir anlamı yok! Bergama'yla derinlemesine ilgilenilmeli ve mutlaka görülmeli ... Tarih öncesine dayanan geçmişine karşın Pergamon'un asıl yükselişi tö 3. yüzyılda tskender 1mparatorlugtı'nun dagılmasıyla başlar. Yeşil Madra yayiası ve gümüş renkli Bakırçay Vadisi'nde antik çagın en güçlü uygarlıklarından biri ortaya çıkmıştır. Bugünkü Bergama, o güzelim anıtsal Pergamon uygarlıgının izleriyle dolu . Kasabanın tam içinden 330 m yükseklikteki Akropol'e çıktıgınızda önce inanılmaz bir manzarayla karşılaşacaksınız . Sonra o yükseklikteki Akropol kalıntılarının gizemli atmosferi başınızı döndürecek. 1878 yılında başlayıp 1886'da biten ilk kazı döneminde Almanya'ya götürülen muhteşem Zeus Sunagı da şimdi keşke Berlin Müzesi'nde degil de, yerinde olsaydı diyeceksiniz ... Ama Traian Tapınagı, Athena Tapınagı kalın­ tıları ve on bin kişilik, dünyanın en dik amfıteatrı bütün görkemiyle o tepede duruyor. .. Bergama'nın girişinde Asklepion yazılı levhayı izleyip sola saparsanız karşını­ za iki bin yaşında bir saglık merkezi çıkacak! Saglık tanrısı

Asklepi-

os'a adanan bu alan antik Pergamon'a bir kilometre uzunlukta bir yolla baglıyrnış . Içme kürü, çamur banyolan, ruh saglıgı için tiyatro, mutlu rüyalar görmeye yatılan özel odalar... Hepsi bu alanda ... Bergama ' nın merkezinde kırrnı­ zı tugla duvarlan yüzünden halk arasında Kızıl Avlu diye bilinen yapı ise 2. yüzyılda Eski Mısır tanrılan Isıs, Harpokrates ve Serapıdıs'e inananlar için yapılmış dev boyutlu ve görünüşü garip bir tapınak ... Ancak Bergama 'yı yalnızca bir antik çag kalıntısı olarak düşünmek çok yanıltıcı olur. Görenler ise zaten böyle düşünemez ler. .. Çünkü bu kasaba ya renklerini veren şeylerin başında yöresel folkloru ve Türk kültürü gelir. Halısı , kilimi; gelenekleri, eski özelliklerini hala koruyan sevimli evleri, güleryüzlü insanlarıyla Batı Anadolu'da ayrı bir yeri vardır Bergama ' nın ... CUNDA (ALİBEY) ADASI: Ayvalık merkezini açık denize kapayan güzelim ada ... Halk arasında Osmanlı döyaklaşık

uity as Nasos. 1be geograpber Strabon, meanwhile, notes that this civilisation bad long since disappeared in his own time (60 BC-25AD). ÇANDARLI: This quiet seaside town built on an elongated peninsula 11 O km north of !zmir has not yet been "discovered " by tourism developers . Both bays have beaches, and a long colourful esplanade encircles the north bay. 1be tiny narrow streets stili embody the timeless spirit of the Aegean. Tbe east/e on the beadland overlooks the town with a challenging air, defying the passage of centuries. Originally built by the 25

SKYLIFE A<::öUSTOS

+

AUGUST

1994


Cunda denilen Alibey Adası ' na kalkan motorlu teknelerle ya da yakın zamanlarda yapılan kara yoluyla gid ilebilir. Ayvalık ' la ada arasında kalan ve bir zaman lar "Melek Denizi" adı verilen kapalı deniz parçası , ancak küçük ve orta büyüklükteki teknelerin geçebi lcli ği Dalyan Bağa­ zı ' y l a açık denize bağlan ır .. . Ada eskiden kiliseleri ve m a na st ırları y la ünlüymüş. Eski evlerin bulunduğu ma hallenin ortasındaki Taksiyarhis Kilisesi hiila turistlerin ilgisini çekmekted ir. Balık l okantaları ve çay bahçeleriyle dolu kordonboyu akşamüst l eri bir şenlik yerine döner ... Adanın Batı ' ya bakan kıyıları ise yeni yen i turizme açılmakta, otel ve mateller sanki "topraktan fışkır­ makta "... Heroclot çok çok eski çağlarda bile bu adada (antik çağdak i ad ı y l a Nasos'ta) uygar bir yerleşimin bul undu ğ unu yazar. Coğ ­ rafyacı Strabon ise kendi döneminde ( Jö 60- IS 25) bu " uygarlığın " çokta n y ıkılmı ş old u ğunu neminden kalma

adıyla

Genoese in the 13 th centuıy, the caslle was strengthened by the Turks in the 15th century, andrestoredin 1955. Çandar/ı was the nıajor Aeolian city of Pitane in antiqui~y. DEVIL'S TABLE: From this clijf top vantage point above Ayvalık is a specta cu lar view of a nıyn:ad islands and coves, pineforesis and the ımforgettable sunset. Aıı un/ikely legend attributes a devilish aspect to this bewitcbing panaramal According to this /ale Satan used to visit this hilltop each evening to eat his supper. But ifyou ask me, the view is mo re divine than satanic! To r·each the Devi/'s Tab/e, take the road to Sarmısak from Ayvalık and tum oJ! at the sign reading Şeytan Sofrası. A narrow aspbalt road winds up amidst pine trees.

Ayvalık ' tan saatbaşı

EDREMIT, GULF OF:

This beautiful bay 2025 km across is dolled with tiny islands. There are numerous resort towns on its sho res between Ayvalık and Akçay, including Hdremit after which il takes its name. Olives are growıı in such abundance here that these shores have been called the "Olive Riviera ". The plains and bills araund the gulf are planted with olive groves as far as the eye can see, and th e production of olives, olive oil and soap is one of the mainstays of the local economy, anather being tourisnı of course. FOÇA: This delightful fi.shi.ng tow11 set on two bays, one smail and one large, boasts superb beaches, fisb and peace. Foça was the nar/hemmost fonian city of Phokai, whose inhabitants were renowned sailors and merchants. They played a prominent role in the establisbment of many coasta/ cities, from Amisos (present day Samsun) on the Black Sea to Massaha (present day Marseilles). In later centuries the Cenoese used Foça as a trading post, and the Turks took the town in 1455. So what is there to do i1ı Foça? Having setı/ed into your hotel or guest house you can just rela:x on the beacbes bere, or take the winding coastal road between Foça and Yeni Foça to discover the nıany smail unspoilt coves. Take a boat trip to e:xplore the sea caves and Sirens Rocks in the vicinity. For a nıouthwatering dinner, turn oj]'

beliıtir.

ÇANDARIJ: İ zmir'in 110 km kuzeyinde denize bir yarımada o larak u zamın sakin bir kıyı kasabası ... tki koyu da plajclır ve kuzeydeki plajı uzun ve renkli bir kordonboyu çevreler. Henüz bir sanayi olarak turizme aç ılm a­ mış olan Çandar lı 'cla ciaracık ara sokak lar Ege 'nin eşs iz "ruh "unu , yüzlerce yılın otantik havasını hala taş ır. Yarıma­ clanın burnundaki görkemli ka le yüzlerce yıla meydan ok uyan hali yle k asabayı etkis i altında tutar. 13. yüzyılda Cenevizlilerin in şa ettigi kale 15 yüzyılda Türkler tarafından sağ l am l aşt ırılmı ş.

1955'te kale özgün hali gözönüne a lınarak restore edi lmi ş .. . Çanclarlı antik çağın önemli Aeoli kentlerinelen Pitane'ycli. EDREMiT KÖRFEZi: 20-25 km genişlikte , çok sayıda küçük aciayla dolu güzelim körfez. Kara tarafında adını a ldı ğ ı Balıkesir'e bağlı Edremit ilçesi dışında Ayvalık ' tan Akçay'a birçok tatil kasabası yer alır. Bir anlamda Edremit Körfezi demek zeytin demektir. Bu kıyılara "zeytin rivierası " eliyenler ele var ... Körfez çevresindeki düzlükler ve hatta tepeler bakınılı zeytinliklerle doludur. Yöreele zeytincilik, zeytinyağcılık, sabuncu luk en önemli gelir kaynaklarınclanclır. Ancak son yıllarda tarım dışı sanayinin de bu körfezele turizmle bir yer kapma yarış ına girdiği dikkati çekiyor ... 26

SKYLIFE AGUSTOS

+

AUGUST

1994


FOÇA: Biri büyük, öteki küçük iki koy çevresinde kurulmuş sevimli bir balıkçı kasabası; inarulmaz güzellikte plajlar, balık ve huzur... tzmir'e 50 km uzaklıktaki Foça antik çagda en kuzeydeki ton yerleşmesiydi (Phokai). Bu kentin insanları denizcilik ve ticaretteki becerileriyle ünlüydüler. Karadeniz kıyısındaki Amisos'tan (bugünkü Samsun) Batı Akdeniz'deki MassaHa'ya (bugünkü Marsilya) birçok kıyı kentinin kuruluşunda Phokaili tüccar ve denizcilerin emegi var. Hıristiyanlık sonrası Foça'ya önce Cenevizliler, 1455'ten sonra da Türkler yerleşmiş ... Foça'da ne yapılır? Otel ya da pansiyonlardan birinde birkaç gün kalınıp kafa dinlenebilir; Foça'yla Yeni Foça arasındaki virajlı yolun kıyısındaki el degmemiş koylarda denize girilebilir; çevredeki deniz magaralarına, Siren Kayalıklan'na günübirlik bir tekne turu yapılabilir; ya da akşama dogru !zmir-Çanakkale yolu üzerinde giderken, direksiyon birden Foça yönüne kırılır, küçük koya gelinir ve oradaki balık lokantalarından birinde enfes bir akşam yemegi yenir ... HALI-KİLİM: Halı , kilim meraklısısınız ve yolunuz Bergama ve çevresine düşmüş ... Bundan iyisi olamaz, çünkü tam yerindesini z ... Şu adiara dikkat edin: Yuntdag, Yagcıbedir ve Kozak .. . Bergama'nın güneyindeki Yuntdag "Tabaklı" ve " İbrikli " halılanyla ünlüdür; bitkisel boyayla boyanan ve renkleri hiç solmayan, kırmızısı, beyazı daha ilk bakışta çarpan Yagcıbedir kilim ve seccadelerini bilenler zaten biliyor, bilmeyenlere görmeleri tavsiye edilir; geniş bordürleriyle dikkati çeken , çiçek motifleriyle bezeli Kozak halı ve kilimieri de bir başka güzelliktedir. HÖŞMERİM: Un, tereyag, şeker ve kaymak ile yapılan geleneksel köy tatlısı. Edremit ve çevresinde yapılır . Köy dügürılerinde ve davetlerde konuklara ikram edilen bu tatlı şimdi hazır yapılmış olarak da yörede satılıyor . Edremit Havran karayolu üzerinde küçük bir tezgah üzerinde höşmerim satan köylülere rastlıyabilirsiniz ... KAVUN: Yuvarlak, eti turuncu ve tatlı kavunlar. Manisa, İzmir'in kuzeyi ve Balıkesir dolaylarında yetişir. Kır­ kagaç, Hasanbey, Altınbaş gibi yetiştirildikleri yerlerin adıyla tanınan bu kavunların ortalama agırlıkl arı 3-6 kg' dır. KOZAK: Bergama'ya 15 km, İzmir'e 100 km uzaklıkta fıstık çamı orman ları arasında bir ilçe. Zaten kozak halk dilinde çam kozalagına verilen addır .. . Kozak Yayiası her mevsimde gidilmesi keyif verecek bir piknik ve gezinti yeridir. Dünyanın en güzel çam fıstıklarından Kozak fıstıgı bu ya yladaki beş milyona yakın çarndan elde edilir. Kozak ' ın halı , kilim ve heybeleri de ünlüdür.

towards Foça on the road to Çanakkale and install yourself in one of the fisb restaurants along the small bay. HÖŞMERiM: A delicious traditional pudding made of jlour, butter, sugar and clotted erearn in Edremit and its environs. A speciality at vi/lage weddings and other special occasions, it is also so/d in local dairies, and on stalls along the road between Edremit and Havran. KOZAK: Ibis smal/ town set amidst woods of stone pine is 15 km from Bergama and 100 km from !zmir. Ibe name Kozak itself means pinecone in Turkish. Ibe mountain pasture known as Kozak Yay/ası is a popular picnic and excursion spot in all seasons. The world's finest pine kernels are barvested from nearly five million stone pines bere. Kozak is equally famous for its carpets, kilims and saddlebags or beybe. LARISA: Ibis ancient Aeo/ian city is 34 km nortb of !zmir near Menemen . Ibe first excavations bere by Swedisb arcbaeologists uncovered important finds daıing from the 6tb to 4tb centuries BC. Ibe peristyle palace bouses daı­ ing from 330 BC are ofparticu/ar interest witb respect to ancient vernacular arcbitecture. Pottery and parts of the terracotta walls Jound bere are now at !stanbul Arcbaeological Museum. MELON: Ibe raund, orange jlesbed and sweet melons of this region are celebrated. Known after tbeir main areas of production such as Kırkagaç, Hasanbey and Altınbaş, tbese melons weigb between 3 and 6 kg eacb. MESIR: This word meaning excursion place, has a special and different significance in Manisa, as the name of a medicinal paste containing ~ 41 different berbs and spices concocted by Merkez Efendi, cbief pbysician oj Manisa. Among those restored to health by this mixture was Ayşe Sultan, the mather of Sultan Süleyman the Magniftcent. When the news of the cures e.ffected by the Mesir Macunu spread, portions were distributed to the people in 1539. Ibis event has been celebrated by a local festival ever since. In April eacb year, the paste (wbicb taday consists of only ten ingredients) is distributed to crowds at the annual festival. MURADIYE MOSQUE: Ibis mosque in the Saruban district of Manisa was built for Sultan Murat III in 1583-1586. Designed by the great master arebiteel Mimar Sinan, construction was overseen by first the arcbitect Mahmud AIJa and subsequently Mehmed Aga. This single dome prayer hall has a five bay areade on one Jaçade. Ibe interior is beautifully deco27

S K YLIFE A CU S TOS

+

A U GUST 1994


LARİSA: Bir Aeolis kenti ... kalıntıları İzmir'in 34 km ku-

rated with Iznik tiles and stencilling. Tbe two minarets were rebuilt according to the original design this century, and the 16tb century stencilling has alsa been restored. Ajter visiting Muradiye Mosque take a walk araund the local shops, which seli a fascinating array oftraditional colouiful wares. PERGAMON: Yesterday and taday ... Ancient i':gypt, the Heltenistic Age, Rame, Byzantium, the Seljuks and the Ottomans ... Tbis ancient city is 105 km north of Jzmir, and possibly the most remarkable spot in nortbwest Anatolia. A few lines can barely scratch the surface, and Pergamon deserves to be seen in all its grandeur. Although the settlement bere dates back to prebistory, Pergamon 's rise dates from the 3rd century and the collapse of Alexander's empire. One of the greatest civilisations of antiquity arose on the Yeşil Madra plateau and the va/tey of the silvery Bakırçay. Tbe town of Bergama is full of remains of the ancient city. There is a breathtaking view from the 330 metre high Acropolis right in the centre of (he town, and the mysterious atmosphere of the ruins here carries you back in time. If only the splendid Altar of Zeus carried to Germany in the 1880s was stili bere in situ instead of in Berlin Museum, you migbt sigh. But the Temple of Trajan, the Temple of Athena, and the steepest amphitheatre in the world seating ten thousand people are as impressive as they were in ancient times. At the entrance to Pergamon follow the signposts to the Aesklepion, a health centre built 2000 years ago. Dedicated to Aesklepios the god of health, the complex was connected to the city by a road one kilometre in lengtb. Here patients ca me to d ri nk the waters, soak in mud batbs, watch plays designed to cure psychiatric disorders, and see tberapeutic dreams in private rooms. The building in the centre of Bergama known locally as the Red Courtyard due to its red brick walls, is actually a strange and gigantic temple dedicated to the ancient Egyptian gods of !sis, Harpokrates and Serapidis in the 2nd century. And there is more than antiquity to Bergama, as visitors are well aware. One of the attractions of tbe present town is its traditional Turkish cultu1-e, in the form of carpets and kilims, picturesque old bouses, and friendly inbabitants. •

zeyinde, Menemen yakınlarındadır. tık olarak lsveçli arkeologlar tarafından kazılmaya başlanan antik kentteki bulgular tö 6. ve 4. yüzyıllar arasında bölgedeki uygarlık hakkında önemli ipuçları taşır. İÖ 330'a ait peristilli saray evleri eski çag mimarisi açısından özellikle ilginçtir. Çıkan çanak çömlek ve terracota duvar örnekleri İs­ tanbul Arkeoloji Müzesi'ndedir. MURADİYE CAMİİ: Manisa Saruhan mahallesindeki bu cami Sultan III. Murat adına 1583-1586 yılları arasında yapılmıştır. Büyük usta Mimar Sinan'ın tasarımını yaptıgı caminin inşasını Mimar Mahmut Aga ve daha sonra Mehmet Aga'lar gerçekleştirmiş. Tek kubbeli ve beş göz revaklı yapıda süsleme için kullanılan İznik çinileri ve tezyinatı da sanat tarihi açısından önemlidir. Cumhuriyet döneminde iki minare aslına uygun olarak yeniden yapılm ı ş, içerdeki kalem işçiligi de 16. yüzyıl özelliklerine göre yenilenmi ştir. Manisa 'dan yolunuz geçer, Muradiye Camisi'ni ziyaret ederse- ~ niz, ça rşıyı gezmeyi ih- ~ ı:: mal etmeyin. Buradaki :;ı dükkaniarda bölgenin ...: ~ bütün folklorik renklerini ~ bulacaksınız .. . MESİR: "Gezinti yeri" anlamına gelen bu sözcük Manisa'da bambaşka bir anlam ve renge sahiptir ... Osmanlılar döneminde şehzadelerin egitim yeri ve Ege'nin güçlü yerleşim merkezi olan Manisa'nın hekimbaşı Merkez Efendi'nin 41 çeşit baharat ve ot kullanarak yaptıgı bir macunla birçok hastayı iyileştirdigi söylenir. İyileşenler arasında Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Sultan da vardır. Mesir Macunu adı verilen bu yiyecegin her derde deva oldugu söylentisi çevreye yayılır. Sonunda macun halka lokmalar halinde dagıtılır (1539) ... O günden sonra bu olay folklorik bir şenlige dönüşmüştür. Günümüzde de her yıl isan ayında Manisa'da Mesir Festivali yapılır. Halk arasında güç verici niteligine inanılan mesir macunu (artık sadece on ayrı maddeden yapılabi liyor) törenle hazırlanıp festivale katılanlara dagıtılır. ŞEYI'AN SOFRASI: Müthiş bir manzara ... Adalar, adalar, adalar ve sayısız koy, çamlıklar ve güneş batımı... Ayvalıgın ünlü tepesi ... Münasebetsiz bir efsane türeticisi bu manzaranın baştan çıkartıcılıgında şeytanca bir yan bulmuş! Efsaneye göre şeytan her akşam bu tepeye gelir, yemegini burada yermiş. Bize kalırsa bu manzaranın Tanrısal bir yanı var! .. Ayvalık'tan Sarımsak yönüne dogru giderken, bir kilometre sonra "Şeytan Sofrası" levhasından sapın. Çarnlar arasından geçen dar ama asfalt yol • sizi tepeye çıkartacaktır. 28

SK V LIFE ACöUSTOS

+

AUGUST

1994


- - - - - - - -- - - BÜYÜK KAÇIŞ - - - - - - - - - - -

J

J

. . KIŞL~R ARTIK ESKISI GIBI OLMAYACAK! .. YENİ OPEL FRONTERA 4x4

Bundan sonra sadece doğanın getirdiği mevsimleri değil , yaşamak istediğiniz mevsimi yaşayacaksınız . Çünkü artık Yeni Opel Frentera var... 2 !capılı Frentera Sp0rt, düşlediğiniz "büyük kaçış"ı gerçekleştirmeniz için size yardımcı olmaya hazır.

Hemen bir Frentera'ya adayın ve kaçın ... Evet, dünyanın üçte ikisi sulada kaplı ama geri kalan üçte bir Frentera'nın ve sizin önünüzde uzanıyor.

Opel Frontera... Daha iyi bir otomobil... Daha iyi bir seçim...

OPEL~


A TURKISH MATHEMATICIAN OF INTERNATIONAL REPUTE

CAHiT ARF By Z AFER ÖKTEM

Matematik çoğ umuz iç in s ıkı c ı , Cahit Arf, matematik kuru , zor, hatta ko rkulur bir ko nuliteratürüne "Hasse-Arf dur. Genell ikle "gerçek haya t"la il gisin in zayıf olduğu dü ş ünülür. Teoremi" , "Arf İnvaryantı" ' Matematikçilere de ilginç veya eğ­ "Arf Halkaları" ve "Arf lenceli tara fl arı o lmaya n , "somut" Kapanışı"nı hediye eden sorunlar yerine, biraz ·'fuzuli " komıl ara kafa yoran insanlar olarak gerçek bir bilim adamı. bakılır. Kuşkusuz herkeste n matematiğ i anlaması, sevmesi veya maCahil Aif isa 1/trkish tematikçi o l ması beklenemez, ama . . . . ma temat i ğe ve matematikçiye say- 17J(flhemat1CW/l <~{ 117temcttwnal g ı duyması beklenme lidir. reputc> u ho bos contriiJlllecl the Cah it Arf, büyük bir mateınatik ç i , Hasse-Aif Tbeorem. the Aif . · bir ayd ın , gerçek bir bilim adamı, . . · illlWWill and A1j Rtllf{S lo ç ağda ş bi li m dünyası n a Türkiye'ni n ad ın ı a l t ı n harfl e rle yazdımoder11 IIICI!hematics. 30

SKYLIFE AGUSTOS

+

AUGUST

1994

M athematics is a subject which the majority of us find tedious, dry, di}ficult and even scary. It is generally thought to have little relation to "rea! life ". Mathematicians are assumed to be people with no interesting or amusing redeeming qualities, who waste their time on obscure and trivial problems rather than "concrete issues". Of course not every one can be expected to understand and enjoy mathematics, stillless become a ~athematician, but a resp ect for mathematics and mathematicians does not seem too much lo ask. Cahil Aifisa Turkish mathematician of international repute who has can-


ran yüz aklarımızdan biri. Bilim adamlıgı onun için tributed to the advance of contemporary knowledge. bir meslek degil, bir yaşam biçimidir. ögrenme ve Matbematics is not a profession but a way of life for ögretrne tutkusuyla geçen tüm yaşantısı da bu söhim, and un/ike so many academics his teacbing zünün somut bir kanıtını oluşturur . duties are a part of his job wbich he loves. 1910'da Selanik'te doğar. Balkan Savaşı'yla birlikte He was bom in Salonika in 1910, and his family aile lstanbul'a göç eder. likokulu çeşitli şehirlerde migrated to istanbul during the Balkan War a year okuyan Cahit Art'ın matematige olan ilgisi ve yetelater. Cahit Ar:f's gift for matbematics became evident while he was in primary school, althougb his own first negi, 5. sınıfı okudugu lzmir'de, ögretrnenlik yapan bir gencin onunla ilgilenmesiyle ortaya çıkar. Ortalove was grammar. In 1926 his family sent him to St. okulda sınıfın matematik dahisidir. 1926'da ailesi Louis Lycee in France, and after completing the three onu, liseyi okumak üzere Fransa'ya gönderir. Burayear course in just two, he returned to Turkey, where he won a state scbolarship to pursue his studies in da 3 yıllık St. Louis Lisesi'ni 2 yılda bitirir. Türkiye'ye döndükten sonra, hükümetin açtıgı bir sınavı France. Two years later be was awarded a place at the kazanarak tekrar Fransa'ya gider ve 2 yıl yüksek Ecole Normale Superieure, where many famous scienoku ll ara hazırlık sınıflarına tists bad studied. devam eder. Mühendislik sı­ After graduating be returned navını kazandıgı halde, ögrethome and entered the men olmayı istedigi için EcoMathematics Department of le Normale Superieure 'e istanbul University, and in 193 7 (Yüksek ögretmen Okulu) went to Göttingen University to devam eder. Yaşantısının bu study for his doctorate under the dönemine ilişkin bir anısı , famous matbematician Prof. onun , bir yandan ögrenir ve Hasse. It was here that be made kendini yetiştirirken, bir yanthe breakthrough in non-comutative class field theory wbich has dan da ülkesi için bilimle birşeyler yapabilme tutkusupassed into literature as the nu gösterir: "Ecole Normale'e Hasse-Arf Tbeorem. In 1938, after being awarded his doctorgirdikten sonra yeni şeyler ate, Hasse asked him to remain arama fikri gelişti bende. Dafor a further year. Arf embarked ha öncesine dayanan bir problemim vardı. Cetvel ve on research into quadratic forms, pergelle yıldız çizmesini bir a new theory developed by türlü beceremiyordum. Bu biHasse 's colleague Prof Witt. As a raz hakkabazlık isteyen bir iş . result Arf invented the invariant Neden istedigim de malum: wbich came to be known as the Bizim bayragırnız ayyıldız. ÇiArf Invariant. This discovery of ziyordum fakat hep takribi major significance for algebraic Cahit Aıfın matematiğe il~si gen~ik yıllannda ortaya çıkm~tıl olarak. Bunu da Fransa'dayand differential topology brougbt Cahit Aıfs fascination with mathematics began as a young boy. ken ögrendim. " Ecole NormaCabit Arf to the notice of the international scientific community. le'den mezun olduktan sonra kalıp doktora yapabilecegi halde, ülkesinde ögretmenlik yapmak üzere Cabit Arf returned to istanbul University before the Türkiye'ye döner. outbreak of war and continued his research. In 1942 the British mathematician Du Va/ came to work at the 1937'de doktora yapmak için Göttingen Üniversiteuniversity, and discussed his findings concerning a si'ne girer. Doktora ça lışmasının sonuçları literatüre tbeory determining the singularities around apoint on "Hasse-Arf Teorerni" olarak geçmiştir. 1938'de maan algebraic curve. Cahit Arfproposed the existence of tematige "Arf lnvaryantı " nı hediye eder. 1942'de Türkiye'ye gelen İngiliz matematikçi Du Val ile giralgebraic concepts behind these geometric arguments, and sbutting bimself up in his study for a week diği tartışma ve bunu izleyen bir haftalık çalışma emerged witb the Arf Rings and the Arf Closures. Arf "Arf Halkalarını" ve "Arf Kapanışını " ortaya çıkarır. says that be tb us became famous on account of sorneKendisi bu döneme değinirken, büyük bir alçakgönüllülükle "bir başkasının yüzünden şöhret sahibi one else, and says regretfully that the work wbicb for oldu ğunu " söyler. him was most important never won mucb recognition. 1943'te profesör, 1955'te ordinaryüs profesör olur. He became a professor in 1943 and ordinarius profes1962'ye kadar İstanbul Üniversitesi'nde, ardından sor in 1955. He taugbt at istanbul University until Robert Kolej'de ders verir. Bu arada misafir profe1962 and later at Robert College. During tbese years be spent one year as guest professor at Marytand sör olarak bir yıllığına Maryland Üniversitesi'ne gi31

S K YLIFE AC;UST OS

+

A UGU ST

1 994


University and was elected correspondent member of der. Ayrıca Mainz Akademisi muhabir üyeligine seMainz Academy. In 1960 he was appointed to establish çilir. 1960'ta Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi'ni Turkey 's Nuclear Research Gentre at Çekmece. Between kurmakla görevlendirilir. 1964-66'da Frinceton ve 1964 and 1966 he continued research at Princeton California Üniversitelerinde çalışmalarını sürdürür. and California Universities, returning to Turkey in 1967'de Türkiye'ye döner ve Orta Dogu teknik 1967 to teach mathematics at Middle East Technical Üniversitesi Matematik Bölümü'nde ders vermeye University. With his arrival, the already creative mathebaşlar . Onun gelişiyle, bölümde "zaten mevcut matics department pressed stil! furth er into new.fi.elds of olan canlılık iyice artar." Üniversite Konseyi'nin bir discovery. As a member of the university board, Cahit üyesi ve bilim ve düşünce özgürlügünün ödün verArf was an uncompromising defender of scientific freemez bir savunucusu olarak aktif bir rol oynar. dam of thought. Kuruluşunda ve gelişmesinde çok emeginin geçtigi He played a leading role in the establishment and Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Kurulu Başkan­ development of the Turkish Institute for lıgı ' nı uzun yıllar yürütür. Scientific and Technical 1985-89 yılları arasında Türk Matematik Dernegi başkanı­ Research and was chairman of the sciendır. 1948'de İnönü Mükafatı'nı , 1974'te TÜBİTAK Bilim tific board for many Ödülü'nü , 1980'de Karadeniz years. Teknik Üniversitesi ve İstan­ From 1985 to 1989 he bul Teknik Üniversitesi , was president of the 198l 'de Orta Dogu Teknik Turkish Mathematics Üniversitesi onur doktoraları­ Association. He was nı alır. 1993'te Türkiye Bilimawarded the Inönü ler Akademisi şeref üyeligine prize in 1948, the seçilir. 1994'te Fransa'dan TÜBITAK Science Prize Commandeur des in 1974 and honorary Palmes Academidoctorates at the Black ques gelir. Cahit Sea Technical University, Istanbul Arf, "matematigin University, and Middle East Technical University in 1980 and herşeyden önce tıpkı resim, müzik, 1981 . In 1993 he was elected an mimari vs. gibi bir honorary member of the Turkish güzelsanat olduguAcademy of Sciences, and awardnu" ve "bir senfoni ed the French Commandeur des ile karşılaştırabile­ Palmes Academiques in 1994. cegimiz bir mateAccording to Cahit Arj, "mathematik teoride matics is above all a fine art just önemli unsurun !ike painting, music or architecestetik mahiyet ture " and "the aesthetic aspect is taşıdıgını " söyler. th e most important element of Cahit Art bilim alanında olduğu gibi sosyal y;qamında da örnek bir insandır./ Ona göre "güzellik mathematical theory, which can Cahiı Art is a mathemaıical genius and a genıleman of the old school. be compared to a symphony ... bir saadet hissinin "Beauty is the expressian of happiness, which may be ifadesidir. Saadet hissine ise bir tür kudret hissi, seen as a form ofpower, indeed a limitless power. hatta sınırsız bir kudret hissi gözüyle bakılabilir. Tbe beautiful is something which makes people forget Güzel, insana içinde çırpındıgı acz çemberini unutthe helplessness in which they are trapped, imparting a turan, ona bir tür sınırsızlık, serbesti ve kudret hissi sense oj liberation and power. verebilen şeydir. Matematik teorilerindeki estetik Tbe aesthetic element of mathematical theory lies in the unsur da yine aczden kurtulmak ve sınırsızlık iliüzescape from helplessness and the illusion of infinity". yonundan ibarettir". Matematige böyle bakmak da Tbat is one way to look at mathematics and when you mümkün. Böyle bakıldıgı zaman matematigin hado so, how easy it becomes to see the retevance of mathyatla ilişkisini kurmak, matematigi anlamak ve sev• ematics to life, to understand and love it. mek ne kadar kolaylaşıyor. • Katkılanndan dolayı

Bilim ve Teknik Dergisi'ne teşekkür

We thank Bilim ve Teknik Dergisi for their assistance in compiling this article.

ederiz. 32

SKYLIFE ACUSTOS

+

AUGUST

1994

'-


ll. 1939 Göcıingt!n - Aimanyo 12. 1939 Göcllngen - ~ arkoda$1ar• ile 13. 1989 14. 1.7.1960 Cemal Güne! ile IS. 1983-ollesl ile 16. 1986 Sillvri. ailesi "" ıorunlan ile

'\. ~

f-

li 1927 Fransa 7. 1927 Leöpzig-Almany.l. atk.1do$1.lto;ı,

16

8. 1933 9 1938 Giouingen -Almanya. ar~lan;te-

10. 1939 Gioctingen · AI'"""Y". arkclda$Lvı He

10

Cahit Arf, büyük bir matematikçi, bir aydın, gerçek bir bilim adamı, çağd;q bilim dünyasına Ttirkiye'nin adını altın harflerle yazdıran yüz aklanmızdan biri. Bilim adamlığı onun için bir meslek değil, bir y;qam biçimi. 1 Cahiı Arf has conıributed to the advance of conıemporary knowledge. Mathemaıics is not a profession buı a way of life for him, and unlike so many academics his teaching duties are a part of his job which he loves.

33

SKYLIFE ACU S TOS

+

AUGUST

1994


"Bu salon düşlerimin aynlmaz parçaslYdi. Şimdi evimizin en güzel köşesi. Seramik'le gelen kallCI doğallik ve temizlik içinde. Zarif ve sade."

Siz de Kalebodur bayilerinde düşlerinizin salonunu seçin. Renk, desen ve ebat sınırlarını aşın. Kolay döşenen ebatlarla mimarınızın, ustanızın işini hızlandırın. Yılların

deneyiminden

Düşlerinizi yaşamak

yararlanın.

için, Kalebodur döşeyin.

Halebodur 33ıc33

"seramik budur"

.

iitian Grı


Bu banyoda 'Ölümsüz Aşklar Serisi'nden duvarda Çanakkale Seramik'in 2Sx33 Scarlet'i ve yerde Kalebodur'un 33x33 Butler'ı kullanılmıştır. Banyo takımı: Kalevii'ten Gelibolu.

"Bu banyo düşlerimin aynlmaz parçasJYdl. Şimdi evimizin en güzel doğallik

köşesi.

Seramik'le gelen kallCI

ve temizlik içinde. Zarif, IŞIItlll."

Siz de Çanakkale Seramik bayilerinde

düşlerinizin

banyosunu seçin. Renk, desen ve ebat sınırlarını aşın. Kolay

döşenen

ebatlarla

hızlandırın. Yılların

mimarınızın, ustanızın işini

deneyiminden

Düşlerinizi yaşamak

yararlanın.

için, Çanakkale Seramik döşeyin .

~'lıo.fe Ser~"''' "düşlerinizdeki gerçek"


BUTTERFLY

KELEBEK V AD İSİ

Adını

rengarenk kelebeklerden alan vadi bir doğa Maceracı ruha sahip bütün tatilcilerin keşiflerini bekliyor.

harikası. ..

17Je valley which is home lo colonies of coloıufid butte1flies isa wonder of nature. awaiting discoue1y by all holiday makers with a spirit qf'aduenture. By MEHMET SADl K Pbotos HAYRETTlN SAC':;ANAK

36

SKYLIFE A(';ÜST OS

+

AUGUST

199 4


"B

"H

ir vadide kelebek gibi uçtunuz mu hiç? DuCennet'e dokunan bir kanyon gördünüz mü? Bir şelalede duş yaptınız mı? Kayaların üstünden denizin dibine atladınız mı? Keçi gibi bir yan tırmanıp, ismi bile olmayan köyde yemek yediniz mi hiç? Burası öyle bir yer ki, çok az insan bilir, orada zaman durur, rüyalar gerçek olur. Ruhumun bir parçası asla ölmeyecek her zaman kalacak Kelebek Vadisi'nde". Coşku dolu bu sözleri, Santa Monica adlı bir turist, ilk kez gittigi Kelebek Vadisi'ni gördükten sonra anı defterine yazmış . Güney'deki bakir koylarımızdan biri olan Kelebek Vadisi'ni çok az kişi biliyor. Vadiye, Fethiye/Ölüdeniz'den 30 dakikalık bir yolculukla ulaşılıyor. Bu yolculugun sonunda sizi Akdeniz'in turkuaz rengi ile yeşilin kaynaştıgı sessiz bir sahil bekliyor. Sahildeki tek yapı, vadinin konuklarının yemek ve içecek ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş ahşap bir restorandan ibaret. Vadiye adını veren kelebeklere ulaşmak ise otlar, böcekler ve kelebekler arasın­ da yapacagınız tehlikeli bir yolculukla mümkün. Pırıl pı­ rıl akan şelalelerin altında duş alarak yaptıgınız yolculuk sizi rüya alemine sürüklüyor. Ancak bu rüya ortamında dikkatli olmak gerekiyor. Zira yolculuk birinci şelaleden sonra tehlikeli olmaya başlıyor. Kelebek Vadisi'ne ilk kez gidenler için en akıllıca yol , yolculuga burada son vermek. "Yok, ben serüvenden hoşlanan biriyim" diyorsanız, yolculuk sizin için devam ediyor. Bu tehlikeli yolculugun ilk etabı, kayalara iyice baglanmış ve dügümlerle bogumlanmış bir halat yardımıy­ la ayaklarınızı dev kayaların kovuklarına yerleştirip enerjinizi kol ve bacaklannızda yogun!aştırarak kendinizi yukarı çekmenizle başlıyor. Halatla tırmanıştan sonra belki de vadinin en tehlikeli bölgesi denebilecek bölüme ulaşıyorsunuz. Bu noktada üç şeye çok dikkat etmek gerekiyor. Birincisi ve tabii, en önemlisi, vadiyi bilen birisi olmadan veya rehbersiz asla Kelebek Vadisi'nin tepesine tırmanmaya çalışmayın. tkinci önemli nokta: Kayalara sıkı sıkı yapışın ve yanınızda­ kilerden yardım alarak tırmanmaya devam edin. Üçüncüsü: Halada yaptıgınız tırmanıştan sonra ısianmaktan çekinıneyin ve mutlaka şelalenin altından geçerek ilerleyin. Aksi takdirde buz gibi kaygan taşların üstünden kayıp düşmeniz işten bile degil.

ave you ever jlown /ike a butterjly along a valley? Have you seen a canyon whose walls touch heaven? Have you ever showered in a waterjall? Have you dived to a seabed from rocks? Have you elimbed up a cliff like a goat and eaten lunch in a village with no name? This is a place known to but a few, where time stands stil! and dreams come true. Part of my spirit will remain eternally in Butterjly Valley." These exuberant words were written by a visitor after seeing Butterjly Valley for the first time. Situated on one of the untouched coves on Turkey's southwestern coast, Butterjly Valley is remote and little visited. A journey of30 minutes from Fethiye takes you there. A peaceful stretch of shore/ine where the azure water of the Mediterranean laps up to the green trees awaits you at the end of your journey. Here the sole reminder of civilisation is a wooden restaurant providing food and drink for the valley's visitors. Finding the butterflies which give their name to the valley involves a strenuous and in parts hazardous journey through undergrowth, over rocky barriers and right beneath the crystal clear cascade of waterfal/s in the wilds of nature . The sound of water becomes louder as you proceed deeper into the valley, sharpening your curiosity. Be careful not to get lost in your dreams and wonderment at the scene araund you, because after the first waterjall concentration is essential to avoid the potential dangers of the route. Only the fit and adventurous are advised to carry on beyand this point. The first stage of this arduous journey begins by hauling yourself up the rockface by a firmly anchored knotted rope, using toeholds in the massive outcrops and exerting all the strength in your arms and legs. This elimb brings you to what is possibly the most cha/lenging seetion of the valley. Here there are three things to watch out for. The first and most important is not to attempt climbing to the upper extremity of Butterjly Valley without a guide. The second important point is to keep a tight hold on the rocks and not hesitate to accept a hand-up when

varları

37

SKYL.:IFE AC:ÖUSTO S

+

AUGUST

1994


Bu tehlikeli ve zor yolculuktan sonra Kelebek Vadisi'nin e n uç noktasına ul aşmayı başardıgınız zaman, en küçük bir ses ile birlikte kelebekler etrafınızda uçuşmaya başlıyor. Sessizlik halinde ise ke lebe kl er s ı k dallardaki yapra kl arın ve nemli kayaların üzerinde renkli birer gölge gibi bekliyorlar. Haziran ve Eylül ayları arasında burada renk renk ve her cinsten ke lebegi görmek mümkün. Kelebekterin bu güzellikleri, size yaptıgınız yorucu ve riskli yolculugu unutturacak. Kelebek Vaelisi 'nde , ayrıca , hangi tarihlerele kimler tarafından yapı l elıgı ve ne zaman yıkıldıgı bilinmeyen iki de kilise kalıntısı bulunuyor. Kelebek Vadisi, bir anlamda da , Türkiye'de özgürlügün simgesi. Çünkü kumsalın bir bölümü , sadece ç ıplakların elenize girebildigi, Türkiye'deki tek çıplaklar kampı. Bu kampa özellikle yabancı turistler ilgi gösteriyor. Vadiye ulaşımı saglayan tekneler sabah yolcularını bırak­ tıgı gibi akşa m da gelip alı­ yor. Ancak dogayla başba ş a bir gece geçinneyi düşünür­ seniz Kelebek Vadisi'nde ko-

Varliye adını veren kelebeklere ula}mak için, çiçekler, otlar, biicekler ve kelebekler arasında tehlikeli bir yolculuk yapman ız gerekiyor./ Finding the butterflies which give their name to the valley involves a strenuous and in parts hazardous journey in the wilds of nature.

naklıyab iliyorsu nuz.

Bunun dışında vadiye en yakın konaklama merkezi Ölüdeniz. Ölüdeniz'de birçok tatil köyünün yanısıra, otel ve matellerde konaklamak mümkün. Ayrıca Ölüdeniz'e oldukça yakın olmas ı nedeniyle , Kelebek Vadisi'ne gidenler, Fethiye'de de konaklayabiliyor. Dalaman Havaala nı ' na oldukça yakın olan bu tatil belelesine, buradan karayoluyla u laşmak oldukça kolay. Adını rengarenk kelebeklerden alan vadi bir doga harikas ı ... Macerac ı ruha sahip bütün tatilcilerin keşiflerini bekliyor. •

+

38

S K Y LIFE AG U S T OS

AUGUST

199 4

necessary. Tbirdly, having elimbed the rope to the top do not try to avoid being drenebed by the wateifall, but walk straight under it. Otherwise a tiny slip could send you tumb/ing down from the slippery rocks. Once you arrive at the end of the valley the tiniest sound sends millions of butteiflies fluttering into the air araund you. Ifyou avoid start/ing them with a sound, you will be able to discern the butteiflies resting like coloured shadows on the leaves of the undergrowth and damp rocks. Between june and September butteiflies in a myriad of colours and countless varieties can be seen here. Their beauty will convince you that the exhausting and hazardous journey was worth every moment. Look out for the ruins of two churches in the valley. When and by whom they were built, and when they were abandoned no one knows. Back at the beach, which by the way is Turkey's only nudist beach attracting mainly foreign bathers, you can either return by the boats which ferry visitors to and fro or camp out in the open air. Tbe nearest accomodation to the valley is at Ölüdeniz, where there are numerous holiday villages, hate/s and guest houses, m· Fethiye. This area is within easy reach of Dalaman Airport. The valley which is home to colonies of brightly coloured butterflies is a wonder of nature, awaiting discovery by all holiday makers with a spirit of adventure. •


+

39

SKYLIFE A(;USTOS

AUGUST

1994


'

Şimdi

ban y o

boyut

kaza11dı .

ve

mutfak

urmatürlerinde

kalite

T ürki ye' nin bü y ük i s mi E.C . A. , m o dern

ve

ç a ğ ın

estetik

yeni

e n mük e mm e l

bir

a rın atü r

se ri s ini ür e tti : E.C.A. MİX-L. H e r biri ü s tün E.C.A. t e knol o ji s inin ve e st e tik du y arlı ğ ının b aşya pıt ı. Mutfakl a rı ,

b a n yo ları bir ku ğ u za r afe ti y l e s ü s l eye c e k çeş it çeş it , r e nk r e nk E.C.A. MİX-L ' l c r .

Ko1lforda ,

k a 1

t e d e ,

Te k

güzellik te

g ö '' d e

Barı y o

Te k

gö v d e

1 a '' a b o

d

a i m a

doru k ta .

b a t a ry a s ı

batar y ası

bi€l e

bataryası

"Yıl l arc a

Be ra b e r"

G EN EL DAGITIM : ELMOR TE SI SAT MALZEMESI TICARET A .S. MERKEZ: Kemeralto Cad . Ümmchan 7 1/2 Karaköy - ISTANBUL Tel : 12121 25 1 70 06 16 Hat i Faks: 12121 249 90 9 1 BÖlGE TEMSILCiıJKLERI ANKARA Tel: 1312) 431 11 3212 Hat) Fak.· 13121431 61 43 1ZMIR Tel : 12321433 91 9512 Hotl Fak.: 1232) 458 33 33 ADANA lel: 1322) 352 53 55156 Fak.: 1322) j51 B5 57 SAMSUN lel : (362) 233 97 57 · 234 Ol 89 Fak.: 13621 234 Ol 89 BURSA Tel : 1224) 223 43 61 · 220 79 72 Fak.: 1224) 220 24 52 ANTALYA Tel : 1242) 242 27 15 · 242 77 15 Faks: 1242) 242 77 15 SAllS SONRASISERVIS EMAR A.Ş. MERKEZ Gs-buQ: Oo-ogao Yak., Çayula MeYk;; Na:5 /81540 Maltepe/ISTANBUL Tel : 121 6) 305 07 24 1 JOS SS 04 Fab: 12 16) 305 6S 43 1STANBUL BÖLGe Tel: 121 2) 249 93 94 · 2S l 4S 20 ANKARA BÖLGE: Tel: 131 2) 426 67 08 · 426 5S 00 IZMIR BÖLGE TEL : 1232) 449 06 S 1 · 449 06 S2

ELMOR A . $. VE EMAil A . $. ELGINKAN TOPLUtUCU kuruıu,ıarıdır.


Bugünkü Çeragan Sarayı, Osmanlı döneminin son birkaç yüzyılı içinde, İstanbul'a birbiri ardına eklenen bir dizi sanat tablosundan sonuncusudur. Fetihten sonra, önce Beyazıt'a, sonra yarımadanın uç noktasında, birkaç yüzyıl sürmüş birikimler halinde meydana getirilen Topkapı Sarayı dedigirniz yapı l ar kompleksine yerleşen Osmanlı Hanedanı, Sarayburnu üstündeki platoda, hem Bogaziçi'ni, hem de Marmara Denizi'ni aynı anda seyredebilme şansına kavuşmuştu. Fakat Hanedan, zamanla, deniz ve orman güzelliklerini, ayrı ayrı yaşayabilme tutkusuna da kapılmıştı. 17'nci yüzyıla gelindiginde, herşey kıvamına varmış ve artık tarihi yarıma­ danın hemen dışında, biikir bir cografyanın keyfine varma dönemi açılmıştı.

Ç eragan Palace is the last of a series ofpalaces and pavilions with which the Ottoman sultans embel/ished !stanbul over four anda half centuries. Following the conquest, the Ottoman Dynasty lived briejly at a palace in Beyazit bejare settling on the headland extending eastwards at the mouth of the Bosphorus. Here Topkapı Palace grew up over the centuries as a complex of different buildings designed for a variety of Junctions. From this high

İstanbul cografyasında yazın kullanıla­

"sayfiye" yeri Beşik­ idi. Burada, bir takım pavyonlar ile çiçek bahçelerinin, ilk kez 1600'lü yıllarda yapıldıgıkabul ediliyor. Buranın güzelligine kapılan genç Padişah IV. Murad, çevreyi kendi mülkleri içine katmış ve kızı Kaya Sultan'a vermiş. Ama bu kıyılardaki hepsi ahşap sahil sarayl arının ve bahçelerin yıldızı, asıl , bir yüzy ıl sonra parlamaya başlı­ yor. Bir eglence ve onunla beraber bir kültür parlaklıgı devrini, Başveziri ile beraber açan hükümdar III. Ahmed, buradaki mülkünü , gözde Vezir-i azaını İbrahim Paşa 'ya hediye etmiş. Yalıyı ise, bilecek en

elverişli

taş kıyıları

Oıjtan neo-klasik bir stil verilen yeni sarayın ana binasında, arabesk ve klasik Osmanlı üslubu süslemeler esas tutulmujtu. Whereas the taçade of the main building was in neo-classical style, arabesque and classical Ottoman decoration predominated in the interior.

İbrahim Paşa yaptırınış.

Bu

kıyılar ,

Liile Devri'nden itibaren, gecelerde düzenlenen ışık ve çiçek dolu eglencelere sahne oluyor. Buranın "Çeragan" adını alması da bu dönemin eseridir. Çerag kelimesi, Farsça'dan geçme olarak, ışık veren, aydın­ lık veren anlamındadır. Bu kıyılarda yer alan bugünkü saraydan bir önce yapılan bina II. Mahmud'a aittir. Devir, artık Batılılaşma rüzgarlarının estigi 19'uncu yüzyılın ilk çeyregidir. Beşiktaş Sarayı'nda, önce eski tarz bazı pavyonlar yapılır ve onarımlarla, eklemelerle yetinilir. III. Selim'in önce tahttan indirilmesi, sonra da şehid edilmesi ile cereyan eden kanlı olaylar, o tarihte çocuk yaşta tahta çıkmış bulunan II. Mahmud'u Topkapı Sarayı'ndan sogı.ıtmuştu. Genç padişah, artık Topkapı Sa rayı 'nda degil, burada ahşap olarak inşa ettirdigi sarayında oturmuştur. Onun yerine genç yaşta tahta çıkan Abdülmecid de, sa ltan atının başlarında birçok yılını babasının Çeragan Saray ı 'nda geçirmiş, 1856'da Kırım Savaşı'ndan sonra yeni sarayı Daimabahçe'ye taşınmış­ tır. Tüberkülozdan müzdarip olan bu genç padişah, 5 mehtaplı

vantage point, the bui/dings and gardens com manded views over the Golden Horn, the Bosphorus Strait and the Marmara Sea. But the dynasty was always in search of new sites and new pleasing vistas over both sea and countryside. By the 17th century the city was well established and it was time to take advantage of the virgin countryside within easy reach of the walled city. Tbe most convenient area for summer residence and excursions was the shores at Beşiktaş, and the first pavilions and flower gardens were established here in the 1600s. Tbe young Murat IV was captivated by the beauty of this spot, and presented the royal estate here to his daughter Kaya Sultan. A century on we find far 44

SKYLIFE A()USTOS

+

AUGUST

1994


yıl sonra dünyadan ayrılınca, Abdülaziz, agabeyinin eseri olan Dalınabahçe'de oturmak yerine, kendisine yepyeni bir saray yaptırma hevesine kapıldı. Ama bunun için yeterli para yoktu. tki tarihçi (Ali Rıza ve Mehmet Galip), Mütercim Rüştü Paşa'nın Sadrazamlı­ gı sırasında, demiryollarında ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılamada kullanmak üzere dışardan alınan borcun büyük kısmı olan 4 milyon altın liranın, Padişah tarafından, Çeragan Sarayı'nın yapımında kulla-

more magnificent waterfront palaces and gardens in Beşiktaş. Ahmet III and his grand vezir Jbrahim Paşa ushered in a period of epicurianism and the cultivation of beauty during which the arts jlourished. The sultan presented the estate at Beşiktaş to Ihrahim Paşa who built himseif a waterfront home here. During the Tulip Era, as the reign of Ahmet III is known, elegant garden parties were held in the jlower filled gardens by moon and torch light. The Persian word çerag meaning torch thus gave its name to the area, which became known as Çeragan. Historians writing latterly on the subject of these parties have /et their imaginations run away with them, claiming that tortoises bearing cand/es on their backs were /et loose in the gardens and simi/ar absurdities. In fact the most reliable source of information about these nighttime entertainments is the French aristocrat, Baran de Tott, who in the second half of the 18th century deseribed the jlowers and illuminations in detail, without a single mention of tortoises. The 18th century buildings survived unti/ the reign of Mahmut II (1808-1839), with occasional restaration and the addition of new pavilions. This sultan built himself a new wooden palace at Çeragan and moved here permanently. The winds of westemisation were now blowing with unprecedented force and, moreover, the depasition and brutal assassination of Selim III by those opposed to his reforms in 1808 had left the young Mahmut II resolved to move away from Topkapı Palace with its tragic associations. Mahmut's son Abdülmecit (1839-1860), who acceded to the throne at the age of 16, spent the early part of his reign at this palace built by his father. After the Crimean war, in 1856, he moved to a new palace he had had built south of Beşiktaş at Dolmabahçe. When Abdü/mecit died of tuberculosis five years later, his younger brother Abdülaziz decided to bui/d himself a new palace at Çerağan . Historians record that the sultan spent the most part of a foreign loan tatalling four million go/d /iras raised for the purpose of bui/ding a rai/way and making improvements to lstanbul's water system on the construction of Çeragan Palace. The sultan commissioned the Armenian arebiteel Serkis Ba/yan, who had been trained in Europe, to design the palace. Construction took 12 years and was completed early in 1872. The main building containing the private apartments of the sultan and the throne room is the part which was later gutted by fire. The six additional buildings jlanking it were known as the Fer'eyye Saray/arı, meaning literally "secondary palaces ". These contained apartments for the şehzades or

nıldıgını yazarlar. Abdülaziz, sarayın yapımı için, Ermeni Mimar, Karabed Kalfa'nın oglu Serkis Balyan'a yeşil ışık yaktı ve yapılar 12 yılda, 1872 yılı başında tamamlandı. Yeni sarayda binalar kompozisyonu şöyleydi: Yangın sonunda dört duvar halinde kalmış olan esas yapı, Hünkar Dairesi ve Muayede kısmı.. . Beşiktaş ve Ortaköy yönlerine dogru dizilen 6 adet ek yapıya , "Fer'eyye Sarayları " adı verilmiştir. tkincil yapılar demektir. Bunlar, şehzadelere, hareme, askeri-idari servis bölümlerine tahsis edilmiştir. Dıştan neo-klasik bir stil verilen yeni sarayın ana binasında, arabesk ve klasik Osmanlı üslubu süslemeler esas tutulmuştu. Renkli ve masif mermer sütunların azameti ve içerde arabesk nakışlı süsleme45

SKYLIFE AGUSTO S

+

AUGUST

1994


ler, fildişi ve sedef kaplamaların nefaseti gerçekten göz kamaştınyordu . Salonlardan birbirine geçi ler, eski ahşap Osmanlı saray larının hav as ın a sahipti. Fakat malzeme , eskilerin aksine, beyaz mermer, bordo ve yeşil porfir gibi, en değerli antik taş la rdan ol uşuyor­ du . Kapı tokmakları ba şta olmak üzere birçok aksesuar som gü mü ştendi. Sah ne sa natçıs ı Ahmet Fehim Bey, salonların tavanlarındaki yağ lıboya p eyza jların , kuş ve çiçek resimlerinin , !talyan sanatçı Marlo 'nun fırças ından ç ıktığını kaydediyor. Abdü laziz muhte şe m saray ı nda ço k o turmad ı ve Dolmabahçe'ye geçti. 4 yıl sonra tahttan indirildi ğ in de , önce Topkapı Saray ı ' n a götürü le n sa bık hünkar, daha sonra Çerağa n ' ın Ortaköy yönündeki son binasına nakledildi. 3 Ha ziran 1876 Pazar günü sabah ınd a lJtırad a ha yattan ayrıldı. Bu olaydan sonra dı ş dünyaya kapa nan sarayın kapıları, kısa süre sonra yine hal ed ilm iş bir padişah için aç ıldı. Üç ay lık hükümran lık sonunda a kıl hastalı­ ğı gerekçesiyle tahttan indirilen V. Murad , yen i p ad işa h Abdülhamid tarafın­ dan , Çerağan Saray ı ' nın ana binasına, yani bugün o n arı l mış o lan "Hünkar Dairesi'ne" k a patıldı. Genç Hükümdar Abdü lhamid ' in ilk ay l a rı , büyük askeri ve siyasi ça lk ant ı­ larla geçiyordu. Rus savaş ının kaybedilmesi, Ista nbul 'un göçmenlerle do luşu ve Mithat Paşa ' nın uğradığı akibet gibi

royal princes, the harem, administrative buildings and quarters for the guards. Whereas the Jaçade of this main building was in neo-classical style, arabesqu e and classica l Ottoman decoration predominated in the interior. The imposing columns of solid marb/e in diverse colours, the intricate designs painted on ıvalls and ceilings, and the iuory and mother-of-pearl inlay were exquisite. The layout of the rooms was reminiscent of the earlier timher palaces and the materials

Abdülaıiz, Çerağan Sarayı'nın yap ı mı için, Ermeni Mimar Serkis Balyan'a ye}il ı}ık yakıı

olay l arın doğurduğu h oş nutsuzluktan

yapılar 1ı yılda, 1872 yılı ba}ında tamamlandı. 191 O' da çıkan yangın sarayda büyük hasara yol açtı. 1 The Sultan

ve

ya rarla nan ihtilalci ruhlu bir gazeteci , Ali Suavi, topladığı 200 kadar göçmen i şçi y l e 27 Mayıs 1878'de Mabeyn Dairesi'ni bastı , ama bu ç ı lgın t eşe bbü s ünü h ayat ı ile ödedi. B eş ikta ş Karakolu 'ndan yet işen 7-8 Hasan Paş a ' nın bir sopa ile indirdigi darbe sonucu , Ali Suavi o lay s ırasında ö ldürülünce, ba s kıncıl ar dağ ı ­ tıldı. V. Murad 'ı te krar tahta ç ıkarın ay ı amaçlaya n bu teşe bbü sten sonra , Abdü lhamid, ağa­ beyini , annesiy le be rabe r, önce Malta Kö ş kü ' ne kapattı , bir süre sonra tekrar Çe rağa n Sarayı ' na yerl eşt irdi. Ancak bu kez, ana sa ray bina s ı d eğ il, bugün Kız Lisesi o lan Harem bina s ı ay rılmı ş tı. Geçen süre içerisinde, asabi ş ikayetl e ri giderek aza lan sab ık Hükümdar ve yak ın çevresinden az say ıd a insa n, 30 yıla yakın bir süre, bu binada tam mahrumiye t şart l a rı içe ris ind e barındı. Gittik çe yaş lanan , duygulu ve melanko lik hasta , 64 yaşındayke n , 29 Ağustos 1904'de vefat etti. 4 y ıl sonra Abdü lham id 'in tahtını kaybetmesi ile açı­ lan Meşrutiyet dönemind e, Meclis-i Mebusan Reisi Ahmet Rı za Bey, Parlamento'nun aç ıldığı Ayasof-

commissioned the Armenian architect Serkis Balyan to design the palace. (onstruction took 1ı years and was completed early in 1872. The palace was destroyed by fire in 191 O.

consisted o.fprecious white, dark red and green porphyry. Ybe door knobs and many other accessories were o.f solid silver. Th e actor Ahmet Fehim Bey recai/s that the landscapes and pictures o.f birc/s and jlowers on the ceiling were executed in oils by the Italian stage decorater Marlo . Abdülaziz did not live in his splendid palace for long bejare returning to Dolmabahçe. When he was deposed .four years later, he ıuas .first taken to Topkapt Palace and later to the northern most buiiding o.f Çerağan Palace. It was here that he died on the morning of Sunday 3 ]une 1876. The doors o.f this palace were reop ened not long ajierwards .for Murat V, who ajter a brie.f reign o.f 46

SKYLIFE AGUSTOS

+

AUGUST

1994

-


ya 'd aki Adiiye

three months was deposed on account of mental unbalaııc e. His brother and successor, Sultan Abdülham it, kept him under house arrest in the maiıı building of Çeragan Palace. 7be ear~y months of the young Abdülhamit 's reign were times of military and p olitical turbulence. White the war with Russia ended in defeat for the Turks and refugees from the Balkans poured into Istanbul, th e trial of Mi that Paşa aroused widespread public discontent. A revolutionary journa lisi named Ali Suaui, with a crowd of 200 migranı wo rkers attacked the palace on 27 May 1878 in an attempt to restore Murat V to the throne. He paid for the attempt with his life when the local commander Yedisekiz Hasan Paşa struck him a mortat blow with a stick. Fallawing this insurgency, Abdülhamit had Murat and his mather removed to Malta Köşkı'i temporarily , and then placed in Çeragan Palace Harem building, wh ich taday houses Beşiktaş Gir/s High School. Here the fonner sultan lived in melancholy isolation for n ear~v 30 years, until his death on 29 August 1904 at the age of 64. In 1908 Sultan Abdülhamit was forced to accede to demandsfor constitutional govemment and was deposed a few months later. The law courts near Hagia Sophia were used as the first parliament building, un til in 1909 parliamentary speaker Ahmet Rıza Bey requested that the parliament move to Çeragan Palace. The inauguration of the new par"liament and senale building was he/d on 2 November 1909, and just over 1wo montbs /ater on 6 january 191 O the palace and ils priceless cantenis was destroyed by fire in just a few hours. Although the official explanation ıuas a short circuit, a question mark has alıuays hung over the inciden ı. When the caliphate ıuas aba/isbed and the surviving members of the Ollaman dynasty seni into exile in 1924, the ıuorks of art and antiques in the other six buildings of the palace inhabited by members of Murat V's.family ıuere hurriedly so/d of! at pricesfar beloıu their true value. 7bese buildings ıuere conuerted into schools. One of the palace buildings which had been used as a municipal depot ıuas converted into accommodation for state guests in the 1980s, white a modern hotel has receııtly been built on what had been the palace groımds. 7be state apartments, of ıuhich only the scorched ıvalls remaiııed standing, has been restored and now houses the hotel bati room, reception rooms and restaurants. This building ıuith its gaudy pseudo-Ottoman interior, and the modern hotel black are now ruıı by the German Kempinski Company. The other surviving palace buildings stil/ house uarious schools. •

Binası'nı

yetersiz bularak , Sulta n iznini a ldı. 2 Ka sım 1909'da Meclis-i Mebusan ve Ayan ' ın nakledildi ği Çe rağa n Sa rayı Mabeyn binası , bu aç ılışta n sadece 2 ay 4 g ün sonra , 6 Ocak 1910'da , tutuşa ra k , birkaç saat içe risi nde dört duvar haline geld i. Yerine ko nulamayacak nice hazine le r, birkaç saat içerisinde klile d ö nü ş tü . 1924 yılında Hilafet kaldırılıp Hanedan m e n s upl a rı da yurt dı ın a ç ıkarılırke n , bunun için saptana n çok kısa Reşa t ' ta n Çe rağa n Sa rayı ' na yerleşme

sü re içerisinde V. Murad ' ın aile bireylerinin o turdu ğ u , diger 6 binada ki antika eşyalar, haraç-mezat satı l arak bütün yapılar boşa ltıl dı. 12 Eylül 1980'den sonra aç ılan dönemde, bina restore edilerek Devlet Konuk Evi'ne dönü ş türüldü. 1987'den sonra kıyı yenide n düze nle ndi. Devlet Konuk Evi 'nin ö nü ve iki ya nınd aki yap ıl ar kaldırdı. "Hünkar Bahçesi'ne" yeni bir otel binas ı inşa edildi. Dö rt duvar halindeki Mabeyn Dairesi, otelin bala ve tören sa l onları ile restoranlarının yerleşimine ayrıldı. Modern o tel ile içerisine "frapan " bir uslup verilmi ş olan tarihi saray binasını , halen , Alman Turizm Ş irke ti Ke mpinski i ş l e tm e kted ir. Ortaköy yönündeki Fer'iyye binaları ise eğ itim a macıy l a kullanılmaktadır. • 47

SKYLIFE ACUSTOS

+

AUGUST

1994


OLD

TIM E

BICYCLES

ı

l

By GÖKHAN AKÇURA

~

he first bicycles in Turkey were not seen as a child's dream but as as an invention of the devi/. Like so many 19th century innovations, it was inevitably offoreign origin! According to a news item in Tarik newspaper on 3 1 August 1885, an American named M. Thomas Stephens had travelled to !stanbul on his velocipede and from there eye/ed down the Marmara coası to !zmit, and then spent five days on the /zmit-to-Ankara leg of his journey. In Ankara, not to be Turkish capital for anather forty Bisikletli A~erikalı , AnDICW{'I.ETTE (kle-te ) n. f. Ve-Iocipeae il deux years, the governor, karalıla rın ncalarını kıraro u es generalement d·cgal diamet.ı·e, do nt ıa seconde other bigwigs, and over mamış ve "üç defa şose est motı·ice. a thousand citizens üzerinde velespid ile yüpoured into the street to rüyüp 1200 yarda mesawatch Stephens on his feyi iki dakika on dört sastrange contraption. The niyede kat etmiştir." GaAmerican complied with zete, Mr.Stefans ' ın daha eager requests for a sonra Vali ve görevlilerle demonstration of th e vedalaşıp, Yozgat'a dogru vehicle's speed and rode hareket ettigini yazmaktaup and down three times dır. while being timed, coverTürkiye'ye, bu büyük ihing a distance of 1200 timaile ilk bisikletli seyyayards in 2 minutes and hın ziyaretinden he men 14 seconds. Having bade n :...-- -•-••• sonra, bisiklet firmalarıFransızca bir kaynakta bisikletin parçalarının tanımlanması. 1 Adiagram of the farewell to the governor nın ilanlar yoluyla ilk naearly bicyde from a French publicaıion. and his officials the bız yoklamalarmı yaptıkintrepid Mr. Stephens set larını görüyoruz. 1890 yılında İstanbul'da yayınlanan of!for Yozgat. He may well have been the first eyelist Annuaire Oriental adlı almanakda Fransız "Securitas" to visit Turkey. firma ının, dört ayrı çeşit bisiklet modelini tanmıgı göBejare long bicycle manufacturers began placing rülmektedir. Reşad Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansikloadvertisements in the loca/ press. The French compapedisi de lstanbul'a ilk bisikletin aynı yıl içinde (1890) ny Seeurltas advertised four different models in the geldigini söyler ve şöyle devam eder: "(Bisikleti) getiAnnuaire Oriental almanac for 1890 published in

ogrusunu söylemek gerekirse, bisiklet, Türkiye'ye önce bir çocukluk düşü degil , "şeytan icadı" olarak girdi. Birçok yenilik gibi kaçınılmaz olarak dış kaynaklıydı! Tarik gazetesinde 31 Agustos 1885 tarihinde yer alan bir habere göre, "Mösyö Thomas Stefans namında bir Amerikalı, velespid ile" önce İsta nbul 'a gelmiş , buradan da lzmit'e geçmiştir. İzmit'ten beş günlük bir yolculuktan sonra Ankara'ya ulaşan Stefans ' ı , kentte, Vali Paşa , memurlar ve bini aşkın Ankaralı yollara çıkarak seyretmişlerdir.

48

SKYLIFE ACUSTOS

+

AUGUST

1994

'-


ren ve !stanbullular arasında yayan ithaliltçı tüccarın adını tesbit edemedik. Bu tarihten önce Beyoğlu 'n u n kibar frenkleri tarafından kullanılmış mıd ır, bilemiyoruz, kesin bilinen şudur ki 1890-1895 arasında Istanbul sokaklarında n bir bisikletlinin geçtiğin i görmek, lstanbu llular için bir temaşa mevzuu idi. " Istanbul Ansiklopedisi, bisikletin adı konusunda sürekli karşımıza çıka­ cak olan karmaşaya da daha işin başında el koyarak şu aç ı k l amayı yapa r: " Basından öğrenerek Istanbul halkı bisikleti evvela "velospid" adıyla tanıdı. Fransızca "velocipecle ., isminin bozuk telaffuzu olan velospid, aslında bi zim çağdaş bisikletimiz olmayıp, bisikletin ilk ibtidaf şekli , ceddidir. ( ... ) 1890 yılında !stanbul'a gelen velosipecl o l mayıp, aynı çapta iki tekerlekl i ve pedallı bir bisiklettir; Istanbul basınının bisiklet yerine velospicl adını k ull anmas ı , Servet-i Fünun sahibi Ahmed lhsan Beyin meşhur ınecmuasına yazdığı başınakalelerinde bu arabadan bahseelerken bir zühul eseri ve losp icl adın ı kullanması ve bunun halk arasında tutunup yayılmasıclır." Servet- i Fün u n dergisinin kol l eksiyon l arı ince l e n d i ğin ­

de, d ı ş basından bisik letle ilgili gravür ve haberlerin sık sık aktanld ı ğ ı görülür. Ahmet İhsan Bey derg isine bu tür haberleri koymanın ötesinde baz ı başyaz ıl arında b u "nev icat" makin eyi konu eder. Örneğin bir "sermakale"cle "velosp id hevesi eh li zevk sahip leri arasında epeyi süKüçük bir kız ve bisikleti. ratle yayılmaya başladı. Bunu isbat etmek için Beyoğlu tüccarlarından birkaç ın ın Avrupa 'dan on kadar velospid getirip dükkaniarına koyduk larını aç ı klayalım" demektedir. Servet-i Fünun dergisinin rakibi olan MalCımat ' da "Şe­ hir Mektup l arı " köşesi yazarı olarak karşımıza çıkan Ahmet Rasiın de , okuyucularının bu garip araca ilgi gösterdiğini görünce, yarı şaka yarı cidd i bir iştiha ile ayn ı konuyu d iline dolar. Bir mektubunda bir bisikletliyi şöyle anlatıyor: "Arkadaşıınla havanın sıcaklığ ı n­ dan, akşamın ser i nliğinden bahs ede ede, Şiş l i ' nin Maslak ve Zincirlikuyu taraflarına giden caddesinden yürüyorduk. Öteden, bir dumandır söktü. Sür'atte göz kamaştırıc ı ş i mşeği andıran, bir cin arabası görünmeye başladı. Sokaklarım ı zda a l abileliğine gezen, garip hayvanlara ve insanlara bile ağzı açık saldıran köpeklerden birkaçı da ardını bırakmıyorclu . Bu geliş öyle bır çı karıcı ge lişlerden değildi. Önde bir tekerlek, o teker-

istanbul. 7be histarian Reşad Ekrem Koçu recorded in his encyclopaedia that the first bicycle made its appearance in istanbul in 1890 and continued: "I have been unab/e to establish the name of the merchant who first imported [the bicycle} to istanbul, and we have no idea whether it was used prior to this date by the upper class European residents of Beyoğlu. What is certain is that the sight of a bicycle in istanbul's streets between 1890 and 1895 was an object of curiosity". Koçu went on to speak of the confusion which reigned as to the name of this new vehicle in the early years. "7be people of istanbulfirst became acquainted with the bicycle from local press reports under the name of 'velospid ', a corruption of the French velocipede, which meant not the modern bicycle as ıve know it taday but its primitive forerunner... In f act the bicycle which arrived in Istanbul in 1890 was not the velocipede bul a safety cycle with a chain driven rear wheel. Hoıvever the Istanbul press continued to use the ternı velocipede ... so this name retained popu/ar currency. " Servet-i Fünun frequently featured the bicycle in engravings and neıvs items taken from the foreign press. In addition Ahmet lhsan Bey wrote several editarials abou t this new invention, teliing his read1 Asmail gir! with her bicycle. ers that bicycle riding was spreading rapidly among enthusiasts, and that Beyoğlu merchants had imported araund ten velocipedes from Europe and put tbem on display in theit· shops. Ahmet Rasim, aıtthor of the "City Letıers " column in Servet-i Fünım 's riva! journal Malu mat, seeing that readers ıvere fascinated by this strange vehicle treated the same subject, but with characteristic tongue in cheek: "I was watking with my friend along the road from Şişli to Masfak and Zincirlikuyu discussing the hat weather, when at same distance ahead a cloud of dust appeared. From it emerged the visian of a genie's cam·age comparab/e in its speed to a dazzling jlash of lightening. Several of the dogs which infest our streets and attack ıvretched anima/s and even people wilh open jaws were running in pursuit. One wheel in front, witb a body bent forward toıvards the tangent of the ıvheel's t"im, and anather wheel behind ıvere 50

SKYLIFE A(';USTOS

+

AUGUST

1994


Iegin çemberine teget çekilen çizgi istikametine dogru whirling furiously ... easting us a superior glance the bir vücud , ondan ötede yine bir tekerlek durrider passed by us at speed. As we watched him, madan hareket ediyordu. (. .. ) Binici, bize gururlu bir assuming that he would disappear in the wink of an bakışla bakarak, yanımızdan hızla geçti. Bir göz açıp eye, he seemed to spin araund several times as if caught in a hurricane. We must have attracted the kapayıncaya kadar uzaklaşacak diye onu seyrederken, evi/ eye upon him, because the poor jellaw toppled kasırgaya tutulmuşcasına , birkaç defa döner gibi oldu. over with the momentum of his speed, and the canNazarımız degmiş olma lı ki biçare, edinmiş ol du ğu traptian rol/ed to one side and he into the ditch. No sür'atin verdigi kuvvetle devrilerek alet bir tarafa, kendoubt his plight deserved pity, but I was laughing so di hendegin yanına yuvarlandı. Bu hale acınır, değil mi? Fakat ben , gülrnekten yanına gidemedim. Arkamuch that I was unab/e to go to his assistance. My daşım o Fireokiere mahsus tavrıyla yaklaşarak, Franfriend approached him with that typical attitude of sızca, kazanın neden ileri geldigini sordu. Makinenin the Franks and asked him in French how the accident çivisi mi dü şm ü ş, tekerlegi mi had occured. Had the nail of the egrilmiş, velhası l bir şey olmuş. machine falten out, or the wheel Geçmiş olsun, dedik. Meger, vawarped? Anyway something had happened. We commiserated ka bununla savuşmuyormuş . İşin daha dehşetlisi varmış. Makineyi with him. Bul it turned out that ku ca kl ay ıp götürmeli imi ş . Dogthe incident did not end there. rusu , yorgunluğun, düşmenin There was an even more disastrous sequel. Now the eyelist had üzerine bu , yen ir yutulur şey deto pick up his machine and carry gil ." it all the way home. In truth, on İstanbul ' da bisiklet meraklıları top of both exhaustion and a fal/ çoga l ın ca, bu konuya ili şkin kithis was insupportable. " taplar da yayınlanmaya başladı. Türkiye'de bisikletle ilgili ilk kiAs interest in cycling spread, books on the subject began to tap bir seya hatn amed ir. Ahmet appear. The first Turkish book Tevfik'in 1900 yılında yayınladıgı canceming the bicycle is a travel "Ve lo siped ile Bir Cevelan account by Ahmet Tevfik entitled (Hüdavendigar Vilayeti DahilinAn Excursion by Velocipede (in de) " adlı 126 sayfalık kitabı, İs­ the province of Hüdiivendigiir) tanbul 'dan yola ç ık arak Bursa'ya, oradan da yine İstanbul'a uzapublished in 1900. This 126 page book tel/s the story of a tour by nan bir bisiklet gezisinin öyküsübicycle from istanbul to Bursa nü anlatır. and back again. Bisikletle ilgili başyazılardan It is no surprise that books should sonra , kitapların da yayın l anması have followed newspaper articles. boşuna degildir. Bisiklet modası 20'nci yüzyıl bi~jında "kartpostal mankeni" Artisı Mustafa The eye/ing fashion was sweeping İ stanbul 'da a lıp yü rümüştür. Bir bisikletiyle. 1 The postcard model, Mustafa, pictured with throung istanbul. The jamous dönemin ünlü kantocusu Şam­ his bicyde at the tum of the century. canto singer, Şamran Hanım , ran hanım da şanoda "Bisiklet sang her Bicycle Song which went, "Oh my knee, oh Kantosu" söylemeye başlar: "Ey dizim , ey bacagım/ my legl What shal!I do next Friday/ Wbat a contrary Cumaya ne yapacagım/ Ne aksi makina bu/ Tekme ile machine 1 I will kick it to bits 1 By no Jault of mine 1 kıracağım ./ Kabahat bende değil/ Hep o telgraf direBut that telegraph pole 1 I to/d it to get out of the way 1 ğ inde/ O kadar varda dedim/ İlişdi durdu yerinde". But it just stood there. " Tiyatro sahnesine konu olması bisikletin artık iyice beWhen the bicycle made its premiere on the theatre nimsendigini, yaşam içinde kazandıgı mevzileri gidestage there was no tonger any doubt that the bicycle rek genişlett iginin kanıtıdır. Bisikletin bu mevziler arahad become a part of Turkish life. The only abstae/e to sında en zorlandıgı konu ise, kadınların da sürücü olaits progress was the problem of accepting women rak kabul edilmesidir. Osmanlı döneminde, her alanda cyclists. olduğu gibi , kadınların bisiklete binmesi konusunda During the Ottoman period the idea of women riding da yasakçı bir anlayış vardır. Ercümend Ekrem Talu bicycles was frowned upon. Ercüment Ekrem Ta/u bunu şöyle anlatıyor: "Kadınlar, başka din ve mezhepcommented, "Women, even if members of other faiths, ten olsalar da, bisiklete binmek heveslerini tatmin edewere prevented from satisfying their desire to ride miyor, halkın ta riz ve taarruzundan korkuyorlardı. bicycles from fear of public disapproval. Even the Meşrutiyet bile bu korkuyu tam olarak gideremedi." adveııt of constitutional govemment [1908] did not Ercümend Ekrem, kadınların ancak Cumhuriyet döneegilmiş

SKYLIFE ACUSTOS

+

AUGUST

1994


minde rahatça bisiklete binebildiklerini belirterek şöyle altay this fear completely. " After the establishment of devam eder: "Şimdi artık öyle bir korku kalmamış , en the Republic in 1923, however, Talu deetared that women could now ride bicyetes undisturbed, and "the nezih bir spor olan bisiklet Türk kadınının en zarif ve nezih bir eglence vasıtası olmuştur. " polite sport oj eyeting has become a most elegant Gerçekten, Cumhuriyet döneminde, kadınların bisiklesource of amusement for the Turkish woman ". te binmelerinin adeta teşvik edi ldigini görüyoruz. Indeed, during this period we find eyeting being actuÇeşitli dergilerde kadınların bisiklete binme biçimleri ally encouraged among women. Artietes were pubve bu işin yararları konusunda makaleler yayınlanıyor­ lished in various magazines explaining styles oj bicycle riding for women and the advantages oj this activdu . Hatta bu destek zaman zaman, bisiklet eşittir kadın ity. At times they even gave the impression that bicyaracı noktasına bile geliyordu. Refik Halit Karay, aynı zamanda ünlü bir bisiklet düş­ cles were solely a woman 's vehiete. manıdır. Oturma biçimi ve insanı garip bir duruma 1be novelist Refik Ha/it Karay was a notorious enemy düşürmesi nedeniyle bisikletin gayrı-insarıl bir araç oloj the bicyete. Due to the seating position and the dugunu iddia eder. Ama üstad, genç kızların bisikletler strange posture which it imposed, he asserted that it üzerinde çay ırları , yo ll arı kapladıgını görünce bu was an inhuman machine. But this hostility only lastdüşüncelerini birdenbire degiştiriverir!: "Bu yaz İstan­ ed until he saw young girls on bicycles on the meadbul köylerinde, bisikletli körpe hanımların üçer beşer ows and roads. He deseribed his change of heart in the jollowing words: "Tb is summer I witnessed young ge~intilerine şahit oldum, fikrirn degişti ; hoşlanmıştım. Bisiklet, modem kız için, eski görücü iskemiesi vazifeladies in groups oj three and five eyeting through sini görüyor. Yalnız yüzünü delstanbu l 's villages and I gil, asra uygun atietik kabiliyechanged my mind. I liked it. tini de orada tetkik ediyoruz. The bicycle serves the same Artık gelinimizi bisiklet üstünde function for the modern gir/ as seçecegiz. Hem bunun zamana the matchmaker's chair did in uyan sembolik bir manzarası da the past. Now we are able to var: Ba ldırları oturdugu meşin examine not only her jace but gibi katı, ayaklarının altı , bastıgı her athletic ability. From now pedallar kadar sert, kösele tenli on we can choose our-daughterbir peri - 'şort'lu yirminci asır in-law astride her bicycle. melegi- saadete dogru , nikelMoreover, she presents a symbolden iki kanat açmış, uçuyor! " ic scene in keeping with the Bisikletin kent içinde bir ta ş ıt time: Her calves as stiff as the ve eglence aracı olarak yer leather she sits upon, the so/es oj alışından sonra, tören ve şenlik­ her jeet as hard as the pedals lerde de kullanıldıgın a tanık she presses, a leathery skinned oluruz. Cumhuriyetten sonra fairy - a 20th century angel in Gökhan Akçura'nın "Bisiklet Kitabı" Bisiklet Yayınlan'nın ilk ürünü/ Gökhan Akçura's "Book of the Bicyde" is the first çeşitli kentlerde kurtuluş günleshorts - has spread her two publication of "Bisiklet Yayınları" . rinde yap ılan "resmi geçit"lerde chrome wings and is flying süslenmiş bisikletler, konvoyun towards happinessi" ilgi çeken bir parçasını oluşturu yordu. Okulların düHaving established itself as a vehiete for transport and zenledigi yıl sonu şen likl erinde de bisiklet yarışları amusement in the city, we find the bicycle being programın içinde yer alıyordu. employed in ceremonies andfestivals. Bisiklet bir süre sonra halkevlerinin etkinlik programDecorated bicyetes became part ofparades held to cellarında yer almaya da başladı. Örnegin, Halkevlerinin ebrate days of liberation in many Turkish cities, form1932-1935 çalışmalarını özetleyen bir kitapta şu bilgileing an interesting part of the convoy. Cycling excurri buluyoruz: sions and races were held as part of end of term cele"Spor gezilerinin daha uzun ve devamlıları şehirler arabrations by schools. sında ziyaretleri temin edebilen bisiklet kollarının geziIn a book about the activities ofpublic education cenleri olmuştur. Antalya ve Denizli Halkevleri bisikletçitres between 1932 and 1935 we learn that long-disleri Ankara'ya kadar gelmişler; Burdur ve Eminönü tance eye/ing tours were all the rage. Groups of Halkevleri bisikletçileri 2000 kilometreye yakın bir turcyetists from Antalya and Denizli rode all the way to ne yapmışla rdır. Edirne Halkevi bisikletçileri de ilk geAnkara, and others from Burdur and Eminönü comzilerine çıkmışlardır . " pleted a tour of nearly 2000 km. Cumhuriyetle birlikte bisiklet artık Türkiye'nin dört bir Taday eyeting is enjoying a new peak ofpopularity in yanına yayılır ve yaşamın vazgeçilmez bir unsuru haliTurkey, with a rash of mountain bikes, city bikes and ne gelir. • racing bikes taking to the countryside and streets. • 52

SKYUFE ACUST OS

+

AUGUST

1 994

V


Biberin Türk Biberden birçok yemek taze

yeşil

mutfağında

yapıldığı

biber veya

gibi, pek çok

kırmızı

Biber, agzının tadını bilenler için, tıpkı sarmısak gibi, sogan gibi, "olmazsa olmaz" yiyeceklerden biridir. Biberin her türlüsü olur. Uzunu , kısası, sivrisi, tombulu , yassısı, dilimli ve domates gibi yuvarlagı; ta tlıs ı , acısı; kurusu, tazesi; tozu , pulu; yeşili, sarısı, kırmızısı, turuncusu, moru. • Süs biberini de unutmamak gerek. Biberin, gelinlerin, kızların baş­ l arındaki yazmala rı süsleyen oyası da vardır. Ama, bizim \ konumuz, ister kendi başına, isterse çeşni verici ola- • rak sofralarımızı süsleyen biber. Türk mutfagında biberin seçkin bir yeri var. Biberden birçok yemek yapıldıgı gibi, pek çok yemege ve salataya da taze yeşi l biber veya kırmızı pul biber konulur. lşte , dolmalık biberle yapılan etli veya zeytinyaglı dolmalar; ustasının elinden ' çıktıysa birer ba şya pıt sayı! r. Çarliston, sivri veya dolmalık biberle yapıl an kütür kütür turşular ... Domates biberi denilen etli kırmızı biberden yapı l an biber salçaları; yemege verdigi koku ve lezzet bir yana, ceviz ve zeytin yagıyla karıştırılıp ekmege sürüldü mü, enfes • bir kahvaltılık olur. Ya kızart­ ması. .. Bol sarınısaklı yogurtla veya domates sosuyla süslenmiş biber kızartması , hele de b iberi hafif acıysa, yaz sofralarının baş ta cıdır. Çarlistonla veya yassı kırmızı biberle yapılan biber parpusu da öyle. Çarliston veya kırmızı biber ateşte hafifçe parpulanır. Kabukları soyulduktan sonra çekirdekleri ayıklanıp uzun parçalar halinde bir ka-

e

ıı

yemeğe

ve salataya da

pul biber konulur.

P epper is one of those foods, /ike garlic and onion, wbich is a culinary stock-in-trade. Tbere are all kinds of peppers: long, sb ort, tapering, plump, fiat, /obed, and raund; sweet and bot; dried and jresh; ground and jlaked; green, yellow, red, orange and purple. Let us not forget the omamental variety whose tiny fruits compete witb the brigbtest blooms, and • the borders witb tiny pepper motifs wbicb the women crochet for their headscarves in rural Turkey. But here we are concerned witb the culinary uses of pepper, whetber as a main ingredient or a condiment. Peppers enjoy a special place in Turkish cuisine. As well as numerous cooked dishes, fresh green peppers appear in many salads, and jlaked red pepper is a comm~ n seasoning. Stuffed peppers, whether hot with minced meat (et/i do/ma) or co/d with olive oil (zeytinyağlı do/ma) are • a masterpiece in the right bands. Crisp refresbing ~ pickles can be made from ebiili or sweet peppers, wbile the fleshy conical red pepper, sweet or bot, is . used to make pepper paste whic can be added to a wide ..., variety of dishes or makes a deli,. ""' cious savoury spread for breakfast · when mixed with watnuts and otive ait. who/e and garnished with plenty of garlic yogurt or tomato sauce, especially if they are delicately rather than fiery hat, peppers are a wonderful summer dish. Biber parpusu is anather delicious way of preparing peppers Turkish fashion. First

e.

~

seçkin bir yeri var.

Peppers enjoy a special place in Turkish cuisine. As well as numerous cooked dishes, fresh green peppers appear in many salads, and flaked red pepper is a com mo n seasoning. 55

SKYLIFE ACUSTOS

+

AUGUST

1994


yık tabaga dizilir. Üzerine zeytinyagı, dövülmüş ve-

search sweet peppers over an open jlame, then peel, remove the seeds and cut in slices. Arrange on a plate and sprinkle olive oil, plenty of crushed or finely chopped garlic and lernon juice over the top. Bat with fresh crusty bread. Green peppers are an indispensible ingredient of shepherd's sa/ad (çoban sa/atası), white flaked red pepper

ya küçük küçük dogranmış bolca sarmısak ve biraz da limon gezdirilir ki yemege doyum olmaz. Taze yeşil biber, çoban salatanın vazgeçilmez unsurudur. Sarmısagın çemeni kırmızı pul bibersiz olmaz. Kahvaltıda haşlanmış yumurta yemeyi seven nice kişi, ince ince dilimledigi yumurtasını kekik ve kırmızı pul biberle süsler. Zeytin severler de , zeytinyagı ve limonla yaptıkları sosa, kırmızı pul biber eklemeyi ihmal etmezler . Böylece kahvaltının hem damaga hem de göze hitap etmesi saglanır. Pazar günleri, öglene dogru yapılan "büyük kahvaltı"larda masayı domatesin yanısıra taze yeşil biberle de süslediniz mi, sofranın keyfi yerine gelir, kahvaltının hakkı verilir. Biberden "acele turşu" da yapılır. Eger canınız biber turşusu çektiyse, ama o kadar beklerneye de tahammülünüz yoksa, Çarliston biberi alır güzelce haşlar , sonra da sirke ve sarınısakla karıştırırsınız . İşte size "acele turşu ". Bir de Giritlilerin yaptıgı çökelekli biber vardır. Bunun için Çarliston veya küçük dolmalık biberin sap kısımları kesilir, çekirdekleri ayıklanır. Çökelek, taze nane , kuru nane , küçük küçük dogranmış domates ve çok ince kıyılmış kuru sogan iyice karıştırılıp, biberierin içine doldurulur. Doldurulmuş biberler kızgın yagda kısa bir süre çevrilir; bu arada biberierin dagıl­ mamasına dikkat edilmelidir. Daha sonra da afiyetle yenir. Biber, patlıcangiller familyasının capsicum cinsinden bir bitkidir. En yaygın türü capsicum annuum denilen, bizim de günlük hayatımııda bilip kullandıgırnız türüdür. Biberin anayurdu Amerika ' dır . Peru'da, biberin tarih öncesi dönemlerde varlı­ gına ilişkin birçok kalıntı bulunmuş­ tur. Kolomb'un Amerika'ya varmasından sonra, 1493'te Avrupa'ya getirilmiş ve hızla yaygınlaşmıştır. Biber bol ısı, ışık ve nem ister. A ve C vitaminleri açısından çok zengindir. Acı bibere bu tadı, kapsaisin denilen ve mide salgısını artıran alkaloit verir. lştah açıcı, idrar artırıcı ve uyarıcı etki yapar. Biberin, dıştan sürüldügünde, romatizmal agrılara iyi geldigi de söylenir. Biber Türkiye'nin her yerinde yetiştirilir, ama kıyı şeridinde yaygındır. Seracılıgın son yıllarda göster-

is an essential ingredient of garlic paste. Tbose who /ike hard boiled eggs for breakfast can try sprinkling thyme and jlaked red pepper over the sliced egg as a mouthwatering change from salt and black pepper. A dressing of olive oil, lernon juice and flaked red pepper brings out the flavour of black olives, ensuring that they appeal to the eye as much as to the patate. For those grand Sunday brunches a plate of fresh green 56

SKYLIFE Ac:;USTOS

+

AUGUST

1994


digi gelişmeyle birlikte, her mevsim bulunabilen bir bitki olmuş ve üretim miktan artmıştır. 1985'te 490 bin ton olan dolmalık biber üretimi 1989'da 525 bin tona, yine 1985'te 235 bin ton olan sivri biber üretimi de 1989'da 328 bin tona çıkmıştır. Aydın , Samsun, Bursa, Antalya, Hatay, İzmir, Mugla, Adana, Manisa ve Balıkesir dolmalık biber üretiminde,

..../

pepper and tomatoes gives a festive air to the table and goes beautiful/y witb cbeeses and cooked meats. The fallawing quick pepper pick/e recipe is useful if you cannot wait for the real thing. Boil same sweet green peppers (the pa/e green e/ongated Charleston pepper is preferred for this in Turkey) tben mix witb vinegar and garlic, and hey presto! Then there is a d isb of peppers witb cottage cbeese introduced by Turkish migrants from Crete. Cut away the stalks of several sma/1 sweet green peppers and remove the seeds . Mix cottage cbeese witb cbopped fresb m int, dried m int, diced tomatoes and finely cbopped onions and stuff the peppers. Finally, briejly fry tbem in hat oil. The many varieties ofpeppers be/ong to the genus Capsicum, new world cousins of the aubergine. The most widespread variety is Capsicum annuum. They are native to America, where evidence has been found that peppers were first cu/tivated in prebistoric Peru. Peppers were brought back to Europe by Columbus in 1493 and their use spread rapid/y. Peppers require abundant light, beat and bumidity to mature. They are rich in vitamins A and C, and the alco/oid capsaisin, whicb gives the bat taste to peppers and alsa stimulates the digestive juices. Peppers improve the appetite and have a diuretic effect. A compress of pepper is alsa said to relieve rbeumatic pain. Peppers are grown all over Turkey but particularly in the coasta/ regions. Witb the spread of cultivation under glass in recent years peppers have become available year round and production /eve/s in Turkey have increased from 490,000 tonsin 1985 to 525,000 tons in 1989 . Green ebiili peppers account for over half of this total at 235,000 tonsin 1985 and 328,000 tons in 1989. In Turkey 's bat soutbeast region bat peppery disbes abound, other regiona/ cuisines genera/Iy preferring the milder varieties and being sparing witb ground and flaked pepper. Altbough tbere are no statistics for wbicb Turkish province consumes the most pepper, Urfa is a likely candidate. This province is famous for the home made jlaked red pepper known as isot, wbicb is used to season virtually every savoury disb . Uno.fficial estimates put annual consumption of fresb peppers and isot in Urfa at 300 kg and 30-40 kg respectively per family! •

Samsun, Bursa, Hatay, Antalya, İçel ve Gaziantep de sivri biber üretiminde başta gelir. Tüketirnde hangi ilin başı çektigi hakkında herhangi bir istatistik yoksa da, bu konuda Urfalılarm hakkını vermek gerekir. "İsot" denilen ve evlerde hazır­ lanan kırmızı pul biber, Urfa mutfagının degişmez ögesidir. Urfa'da, aile başına, yılda 300 kilo taze ve 30-40 kilo kırmızı pul biber tüketildigi söylenir. • 57

SKYLIFE A('; USTO S

+

AUGUST

1 994


WORLD

Oj the

CARIYES

CARiYELERiN DUNYASI ••

Dalınabahçe Sarayı'nı

ziyaret ettiğinizde, artık, Cariye Daireleri'ni de görüp, Harem'in gölgesindeki puslu dünyanın içine girebilirsiniz.

When uisiting Daimabahçe Palace. you can now see the Cariye Apartments) and enter the mysterious world of the palace women in the shadow of the 1-Iarem. By ASLI KAYABAL Pbotos DOLMABAHÇE SARAYI ARŞIV!

Th e Cariye Apartments which housed the women of the imperia l family and their attendants at Daimabah çe Palace were opened to the public for the first time t as ı year. This secluded and seeret world in the shadow of the sultan 's pri vate apartments has never bejare been exposed to the prying ryes of outsiders . Ajter the t ası member of the Ottoman dynasty departed from Daimabahçe in 1924 this seetion of the palace remained closed. Restoration of this wing of th e palace was ca rried out between 1988 and 1990. If you visit Daimabahçe Palace (remember that it is etased on Mondays and Thursdays) , wa lk north wards pası the main buiiding to discover the Cariye Apartments, unlived in since th e collapse of the Ottoman Empire . Daimabahçe Palace was not only the home of the Sultan, his family and an army of servan ts but alsa the centre of government. This 19th century palace,

Da imabahçe Sarayı 'nın "Cari ye Daireleri" ... Osman l ı İmparatorlug u döneminde , Saray 'da dışa kapalı bir dünyanın içi nd e yaşayan cariyelerin, Harem'in ardına sıgınan çok özel dünyaları, bu dünya l arı b a rındır an "Cariye Daireleri "nin yakl aşık bir y ıl ö nce ziyarete açılmasıyla belki biraz aydın l a ndı.

Yolunuz Daimabahçe'ye düşerse (günlerden Pazartesi ve Perşe mbe o lm amasına dikkat edin , çünkü her iki gün, Daimabahçe Sa r ay ı ziyarete k apa lı ), Saray'ın iç inde Beşiktaş yönünde il e rl eye rek, Cum huri yet kuruldugundan beri ziyarete ka palı tutulan Cariye Dairele ri 'ni göre bilir, Hare m 'in gölgesindeki puslu cariye dünya s ının içine girebilirsiniz. Batı etkisindeki Dolmabahçe Sarayı , Mabeyn-i Hümayun (ana bina) ile Muayede Salonu ve Harem-i Hümayun 'u (P a di şa h Evi) bir çatı alt ınd a toplayan bir yönetim merkezi. Harem-i Hümayun'nun bittigi noktada Cariye Daireleri yer a lı yor. 58

SKYLIFE AC;USTOS

+

AUGUST

1994

'--

'-


Cariye Daireleri, badrum ve musandra katları dışında , zemin ve birinci kat olmak üzere iki kattan o lu şuyor. Her iki katta da on büyük salon ve bu salonlara aç ı ­ lan çeşitli boyutlarda özel odalar ve daireler mevcut. Bu dairelerio alt katları genellikle musahipler, hazinedarlar, kalfalar ve cariyeler tarafından kullanılmış, üst katların keyfini ise daha çok Padişah, Valide Sultan, kadınefendiler, ikballer ve gözdeler sürmüş. Osmanlı Sarayı hareminde 500-1.000 kadar cariyenin hizmet ettigi tahmin ediliyor. Cariyeler, imparatorlugun geniş sın ırları içinden, savaş esirlerinden, ya da esir pazarlarından seçiliyordu. Harem, cariyelerin saglıklı ve güzel olmasına dikkat ederdi. İster satın a lınmı ş, ister hediye edilmiş olsun saraya girecek cariyenin kusursuz bir vücuda sahip olması çok önemli idi. Sarayın derinliklerinde, dışa kapalı bir dünyanın içinde yaşayan cariyelerin bir kısmı Harem'in genel hizmetinde ça lışırlardı. 5-7 yaş arası küçük cariyeler, hediye edilmek üzere alınını ş­ lardı. 15-20 yaş arası, en güzel ve pahalı cariyelerse odalık olarak girmişti Saray'a. Hareın ' e yeni adım atan toy cariyelere , gelenekler geregi Farsça isimler verilirdi. Bu kapalı dünyaya adım atan genç cariye, kalfaların emrine girerdi. "Has Odalık " olarak seçilen güzel cariyeler, Padişah ve Şehza­ deler'e ayrı lırdı. Padişah ' ın Hareın 'deki bütün kadınlarla ilişki­ si yoktu . Sultan, ilişki kurdugu kadından hoşlanırsa o cariye "lkbal " olur, Sultan'a çocuk veren cariye ise "Kadın Efendi" olurdu .. . Gündelik hayatın tümüyle dışında , sa rayın derinliklerinde yaşanan bu hayatı barındıran, her türlü entrika ve saray dedikodusona tanık olan, saray kadınlarının mutluluk ve hüzünlerini koruyan işte bu Cariye Daireleri'ydi ... Şimdi ziyaret ıçın hazırsanız Cariye Daireleri turuna birinci kattaki Valide Taşlıgı'ndan başlayabiliriz. Valide Sultan'nın dışarı çık ış l arında, Valide alayına katılınaları gerekli görevliler, Valide Sultan'ı · buradan ya ugurlarmış, ya da Sultan'la birlikte giderıniş. Bir diger salon, "Valide Binek Salonu" ... Tavan resimleriyle dikkat çeken bu salonda bugün ressam ve Halife Şehzade Abdülmecid'in resimleri sergileniyor. Kızlaragası Dairesi'ni geçtikten sonra , Valide Geçişi ' ndeki basamakları çıkarak ikinci kata ulaşıyoruz ... Vali de Sofası... Hemen sagında, Vali de Sultan 'nın dairesi, solunda kadınefendiler ve gözdelerin daireleri yer alıyor. Bir diger mekan "Sünnet Salonu". Sünnet törenlerinin yapı ldı gı bu salon, Sünnet Köşkü ' nde sü nnet edilen şehzadelerin nekahat dönemlerini

whose architecture displays strong western injluence, consists of the state apartments or Imperial Mabeyn, the Ceremonial Hall or throne room, and the sultan 's private apartments or Imperial Harem. The Cariye Apartments adjoin the Harem . The bui/ding consists of two main jloors plus a hasement and loft. On both main jloors are ten large drawing rooms of! whicb diverse private rooms and suites open. The tower jloor was occupied by the high ranking womenservants of the harem, ladies-inwaiting, treasurers, and housekeepers, who were allotted their own suites; and by the tower ranking cariyes or female slaves. The upper jloor belonged to the va/ide sultan ( mather of the sultan), his sisters and aunts, the kadınefendis ( wives of the sultan), and hisfavourites. From 500 to 1000 cariyes are thought to have served in the Imperial Ottoman harem, brought to Istanbul either as prisoners of war in earlier centuries or by slave traders. Wbether purchased or presented as gifts, as ojten bappened, only the healthiest and loveliest girls were admitted to the palace. Most were brought here as children between the ages of five and seven, and having been educated according to their ability, went on to work as servants in the harem, some rising in rank to administrative positions. A few, and usually the loveliest and most accomplished, were carefully brougbt up in private housebo/ds, such as those of the sultan 's sisters and aunts, and presented to the palace as odalisques between the ages of 15 and 20. The young novice cariyes were traditionally given Persian names when they entered the palace, and placed u nder the supervision of the housekeepers. Only ajter several years of education in palace etiquette, music, and other subjects were a cbosen few placed in the personal service of the sultan or his sons. The great majority of the gir/s served their nineyear term in the palace without ever approaching the sultan 's bedchamber, and then were given their freedom, a dowry and married o.ff The lucky few who managed to attract the sultan 's amorous attentions were styled ikbal, and if an ikbal bore a ebi/d, then she rose to the coveted position of kadınefendi. Intrigue and gossip abounded in the Cariye Apartments, secluded in the heart of the palace remote from the ordinary life of the city. But the licentious eroticism so fondly imagined by outsiders played little part in palace life, which was bound by 59

SKYLIFE ACUSTO S

+

AUGUST

1994


Dolmabahçe Sarayı'ndaki Cariye Daireleri, bodrum ve musandra katları dıjında, zemin ve birinci kat olmak üzere iki kattan olujuyor. Her iki katta da on büyük salon ve bu salonlara açılan çejitli boyutlarda özel odalar ve daireler mevcut.

strict etiquette andformality. Now if you are ready to tour the Cariye Apartments, we will start with the Valide Entrance Hall, where the valide sultan made her departure when going out with her attendants. Next comes the Valide Binek Room, noted for its beautiful frescoes on the ceiling, where taday hang the paintings of Abdülmecid, last heir to the Ottoman throne, who served briejl.y as caliph bejare that institution, too, was swept away. A.fter passing the suite of the kızlarağası (chief black eunuch) we climb the staircase to the VaZide Room. To the right is the apartment of the va/ide sultan, and to the left those of the sultan 's wives and favourites. Further along is the Circumcision Room, where the princes who had been circumcised in the Sünnet Köşkü (Circumcision Pavilion) convalesced. Passing the bathrooms of the favourites, we come to their drawing room, the Nedimeler Room. Two smaller rooms opening of! this room were used by the housekeeper and for games, respectively. 1ben come more rooms used by Javaurltes who bore children to the sultan, a delivery room, a room used by women after giving birth, and a children 's playroom. This is a fascinating glimpse into the once jealously guarded private life of the Ottoman sultans. 1be Cariye Apartments of Daimabahçe Palace are open daily except for Mondays and 1bursdays from 09.00 to 15.00 during the winter, .and from 09.00 to 17.30 in summer. •

geçirdikleri bir mekan. Gözde ve ikbal hamamlarını geçtikten sonra, ikbal hanımların sohbet için biraraya geldigi, Harem'e geçişteki son salon olan "Nedimeler Salonu"na ulaşıyoruz. Bu salon da iki odaya açılıyor: Kalfa odası ve oyun odası. .. Padişaha çocuk veren gözdelerin daireleri de burada s ıralanmış . Bu dairelerden bazıları dogum odası, bazıları lahusa ve çocuk oyun odası şeklinde düzenlenmiş.

Milli Saraylar Dairesi Başkanlıgı ' nca 1988-1990 yılları arasında restorasyon çalışmaları gerçekleştirilen, 21 Agustos 1993 günü ziyarete yeniden açılan " Dalına­ bahçe Sarayı Cariye Daireleri", Pazartesi ve Perşembe günleri daşında, kışın 09.00-15.00, yazın, 09.00-17.30 arası ziyaret edilebiliyor. •

60

SKYLIFE A(:;USTOS

+

AUGUST

1994


1- (ariye Daireleri'nde Binek Salonu./ The Valide Binek Room in the (ariye Apartments. 2- Binek Salonu'ndan ikinci kata geçi}i sa~ayan Valide Safası'na çıkı}./ The staircase leading to the second floor of the (ariye Apartments. 3- Valide Sultan' ın (ariyeler Dairesi'nden bir görünüm./ The Valide Room in the Cariye Apartments. 4- Cariyeler Dairesi'nde bir çocuk oyun salonu./ Children s playroom in the (ariye Apartments.

61

SKYLIFE ACUSTOS

+

AUGUST

1994


LAND OF COLOUR

Renkler K okular Kendilerini pencereden aşağı bırakıvermiş sardunyal arın gözleri yakan kırmızısı , Van Gogh'un resmini yapa yapa dayamadığı ayçiçeklerinin sarısı, gözalabildiğine uzanan lavanta tarlalarının o akıl almaz moru ... Burası Fransa ' nın Provence bölgesi.

The burning red qfthe gercmiums cascading Ol'er the windou•sil/s. the rich yelloıc of the SIIJ?flowen; u•h ich Van Gogh neuer tireel (?fpainting. and the moody uio/et c!f the /az •ender nıeadows stretching as .far as the eye could see. This is the Provence region ofFrance. Text and Photos ARZU KARAMANI

had never seen so many colours together. Or so it seemed to me! After journeying here, the impression which remained with me was of bright colours washed by the clear sunlight swirling araund my mind even when I closed myeyes. Ibe buming red of the geraniums cascading over the windowsills, the rich yellaw of the sunflowers which Van Gogh never tired of painting, and the moody violet of the lavender meadows stretching as far as the eye could see. This was the Provence region of France, where alpine and Mediterranean landscapes merge, crossed by the slow and peacefully winding Rhone.

u kadar çok rengi hiç birarada görmemiştim. Ya da bana öyle geliyor! .. Çünkü buraya yaptıgım seyahatin sonunda bana kalan en belirgin şey, gözümü kapattıgım zaman beynimin içinde uçuşan , pırıl pırıl bir güneşle yıkanmış capca nlı renkler ... Kendilerini pencereden aşagı bıra­ kıvermiş sardunya l arın gözleri yakan k ırmı zısı, Van Gogh'un resmini yapa yapa doyamadıgı ayçiçeklerinin sa rı sı, gözalabildigine uzanan lavanta tarlalarının o akıl almaz moru ... Burası Fransa ' nın Provence bölgesi. Aynı anda hem dag hem de deniz kültürünü yaşayan, bu arada Rhône nehrinin nazlı kıvrım l arıyla renklenen bir diyar . Kuzeybatı'dan esip , kendini Rhône'un s ularına bırakan, bir esince de izini bırak-

B

1

62

SKYLIFE A(";USTOS

+

AUGUST

1994


Tb is is the /and of the mistral, which blows from the northwest ruffiing the surface of the Rhone into angry currents and leaving its mark behind it. Here the Roman Age in all its splendour was fallowed by the mysterious pageantry of mediaeval times. Here history and nature are intertwined ina fond embrace, white the people of Provence are as conservation conscious as they are devoted to modern civilisation . Happiness and pride at being Provencal can be read in their eyes. The tourism industry in this exquisite area of southern France revolves araund Marseille, Nice, St. Tropez and Auignon, the tatter famed for its theatre festivals. But undoubtedly the loveliest spots are

madan çekip gitmeyen Mistral'in memleketi... Roma Devri'nin bütün

haşmetini , Ortaçaffın

gizemli debde-

besini dolu dolu yaşamış bir yer. Tarihle doga burada elele, kolkola, içiçe ... Çagdaş medeniyet düzeyini içine sindirebilmiş olan Provence insanıysa, bu birlikteligin adeta üzerine titriyor. '"Buralı" olmaktan duydukları mutluluk ve kıvanç gözlerinden okunuyor ... Güney Fransa'nın bu eşsiz güzelliklere sahip bölgesinin en büyük kentlerinden olan Marsilya , Nice, St. Tropez ve tiyatro festivaliyle ünlenen Avignon, kuşku­ suz birer turizm cenneti. Ancak bahsettigirniz asıl güzellikler, ad ı bunca ünlü olmayan kasabalarda , köylerde gizli. Aynı , büyük bir kentin ara sokakları gibi ... Gerçek Provence 'ı ve Provence'lıyı oralarda tanıyorsu63

SKYLIFE ACiUSTOS

+

AUGUST

1994


hidden in and araund the tesser known towns and villages, where the real Provence and its people are to be discovered. Here you can encounter surprises such as the tiny viiiage of Le Beaucet, clinging precariously to its rocky foundations . You can drive up to the village, but must park just outside, because the old cobbled streets are too narrowfor trafl"ic. The first sight you come across is the town hall with a fountain in front of it. The mayor is the local baker, an outsized man who with his huge moustaches compensating for a bald pate, floury hands and white apron might have stepped straight out of an old film . The next surprise is that tiny as it is, L'Atelies du Beaucet houses one of Europe 's most noted restaration and applied art schools. Students of all ages come here from all over the world. The school'sfounder and director is Henri Morel, a wood restorer and marquetry expert. The woodwork of the famous Cafe Florian in St.Mark 's Square in Venice has been restored by Morel, who also restored some of the woodwork and gilding at Daimabahçe Palace as well as training Turkish restarers on the subject ofgilding. You know that familiar feeling of inadequacy

nuz. Şaşırtan ayrıntılara , sürpriziere oralarda yakalanı­ yorsunuz. lşte Le Beaucet, böyle yerlerden biri. Kayaların üzerine asılmış gibi duran küçücük bir köy. Köye kadar arabayla çıkabilirsiniz ama sonra girişe park etmek zorundasınız. Çünkü daracık taş yollar trafige pek izin vermiyor. Girer girmez de belediye binası ve önündeki fıskiyeli çeşmesiyle burun buruna geliyorsunuz. Belediye başkanı ise köyün fırıncısı. Kocaman bıyıklı, saçsız, iri yarı bu adam, unlu elleri ve beyaz önlügüyle eski filmlerden çıkmış gibi. lşte bir sürpriz: Köyün bu kadar küçük olması, Avrupa'nın ünlü restorasyon ve zanaat okullarından biriŞaşııtan ayrıntılara, ne sahip olmas ı­ na engel degil . İşte L'Atelies du Beaucet'e dünyanın her tarafından her yaşta ögrenci geliyor. Okulun kurucusu ve müdürü olan Henri Morel, bir a hşap restoratörü ve marketöri uzmanı. Venedik'in San Marco meydanındaki ünlü Cafe Florian'ın ahşap­ ları tek tek onun ellerinden geçmiş. Morel, Venedik'te ders verdigi yıllarda Dolmabahçe Sarayı'nda altın varak konusunda egitim vermiş bir uzman. Sarayın kimi ahşapları ve altın varaklarına da eli degmiş ... Hani bir yeri anlatırlar anlatırlar da bir türlü canlandı­ ramazsınız gözünüzün önünde. Hatta anlatanın heyecanını da tam anlam ıyla paylaşamayınca üzülürsünüz,

sürpriziere yakalaruyorsunuz. Le Beaucet, böyle yerlerden biri.

64

SKYLIFE ACUSTOS

+

AUGUST

1 994


biraz da canınız sıkılır. Işte Roussillon böyle bir köy. Kapadokya kelimelerle nasıl a nl at ılamazsa, Roussillon da öyle. Doganın hoş bir cilvesi ... Küçük meydana geldiginizde pek bir şey a nlamıyors unuz önce. Ama evlerin hepsinin neden kırmızıya ça ldıgını merak etmeye ba ş lıyorsunuz. Yava ş yava ş yürürken ka rş ınıza ç ıkan bir manzara, her şeyi açıklamaya yetiyor; köy, içinde bol miktarda demir oksit bulunan, bu nedenle de turuncu-kırmızı bir renge sahip olan kayalık bölgenin az ilerisine kurulmu ş . Köylüler de buradan epeyce yararlan-

when sameone deseribes a place in enthusiastic detail, but somehow you fail to envisage it and so cannot share their enthusiasm? Roussillon is a viiIage !ike that, which just !ike Cappadocia defies verbal description . A delightful quirk of nature turns this at first sight ordinary village into a remarkable one. When you arrive in the smail square, you are puzzled to see nothing out of the ordinary. Tben you begin to won der why all the houses are a reddish colour, and as you walk along the reason suddenly comes into view: clif.fs of red stone which has been quarried for centuries. Not only the houses, but even the steps and streets are a rich orange-red, and the red cliffs with their veins of orange and yellaw make a spectacular composition against the pine forest and blue skies. Sundays everywhere are cheerful, saciab/e affairs, but in Provence, they have a feature all their own which appeals not so much to the eye as to the nose: herbes de Provence. Tbyme, linden, rosemary and other fragrant herbs are so/d in colourful bagsin varied shapes made of

In the PrOL'ence region, you ca n encou nter su 1prises such as the tiny villap,e of Le Beaucet.

mışlar. Daracık

sokaklar, evler, merdivenler hep kırmızı boyalı. Ayrıca turunculu, kırmızılı , sarılı sarp kayalar, çam agaçları­ nın yeşili ve gökyüzünün mavisiyle birleşince, inanıl­ maz bir tablo oluşturuyorlar . Pazarlar dünyanın her yerinde aynı , hep cıvıl cıvıl. Ama Provence Paza rlarının farklı bir özelligi var; bu, gözünüze oldugu kadar bumunuza da hitap eden bir özellik: "Herbes de Provence", yani Provence otları . Kekikler, ıhlamurla r, biberiyeler, Provence kumaşla­ rından yapılmış degiş ik formlarda rengarenk küçük keseler içinde satılıyor. Yemekierin sosları onlarla zenginleşiyor ve bu yörenin mutfagının temel taşların­ dan birini oluşturuyor. Ama bütün otların kraliçesi, 65

SKYLIFE AGUS T OS

+

AUGUST

1994


hiç

şüphesiz

lavanta! Çiçek açbir lavanta tarlası karşısın­ da , insanın gerçekte n nutku tutulabilir! Işte bu tarlalardan biri, Vaucluse bölgesinde , Apt'ın 21 km. kuzeydoğusun­ da yer alan Senanque Manastı­ rı'nın önünde uzanıyor. Manastırın ilk yapım tarihi 12. y üz yıla dayanıyor. Mazan keşişleri, doğayla uyum içinde, Roman devri öze llikl eri taşı­ yan bir manastır

localfabrics. Sa uc es jlavou red with these herbs are one of the fo u ndation stones of the regional cusine. The queen of all the Prouencal herbs is lauender. Looking out over a ıneadow qf lauender in b/oom, one could easily burst into song Such a meadow can be seen 21 ki/ometres nartheasi ofApt, stretching away in front of the tıue(fth century Senanque MonasteJy. The monks h u i/t !heir Roman style monastery in the heart of the loue/y Vauc/use countryside. ~fyou can drag you rse/f away from the iııtoxicating uista of tavend er, the monastery is well worth a visit. Prouence is a paradise for dried .fiowers, and the ideal place for those who ıuish to learn this art . Carpentras. O lle q{ the region 's /arp,er tow11s, is}it/1 ofenticinp, shops seliing Inmehes q{ dried .fiowers hanging in ji·agraııt pro}itsion aboue s traıu hats emhe//ished wilh coloured rihhons, soap in a myriad pastel shades, traditiollal Prouencal dolls known as santon, haskets of all shapes and sizes, and /as/ hut not leas/ huge hunches (>/ lauender. Since you can not huy up eue J~ythiııg, özelliği the best way to c tıp tu re the pret(y scene is to lake afew photograpbs. Allotberfasciııating sight in Proue!lce is the papermakinp, works ili Fo11taine de Vauc/use. /he paper made bere is nothinp, /ike tbe paper on wbich this magazi1ıe is printed, and the method of produclioll is quite d(/ferent. In front q/ the workshop is a buge watermill whicb has

mış

yapm ı ş lar . Eğer

In Provence, Sundays have a featu re all the ir own which appeals both to the ~ve and nose.

kendinizi lavanmor sarhoşluğundan çekip çıkarabilir­ seniz, manast ırı gezebilirsiniz. Kokulu otlar ya lnı zca pazarlarda sat ılmı yo r. Provence'ın bir kuru çiçek cen neti o ldu ğunu da hemen hatırlatalım; hangi çiçek lerin kurutulabileceğini, bu işin yöntemlerini öğren­ mek isteyenler için ideal bir yer. Büyük sayıl abilecek kasabalardan biri olan Carpentras, demet demet kuru çiçeklerin asılı o ldu ğu clükkanlarla dolu. Etrafına renkli kurdeleler geçirilmiş hasır şapkalarla , renk renk sabunlarla , "santon" adı ­ nı verdikleri Provence bcbekleriyle, boy boy sepetlerle birlikte sergilenen kuru çiçekler ve tabii ki kocaman lavanta buketleri , inanılm az şık bir güzellik sunuyor. Birlikte öyle güzeller ki. heps in e sah ip o la mayacağınız için "en iyisi fotoğraf çekmek'' diyorsunuz ve basıyorsunuz dek l a n şöre ... Provence'a özgü ilginç güzelliklerelen biri ele Fonıaine de Vaucluse'dc. Bu ilginçlik , bir kağıt atö ly esi . Ama IJLıracla üretilen kağıtlar , elinizele tuttuğunuz derginin kağıclına hiç benzemiyor. Üste lik üretim yöntemi ele epeyce farklı; atölyenin önünde kocaman bir su d eğ irm eni var; Ortaçağ ' dan bu taların

Adas Okyanusu Arlantic Ocean

FRANSA FRANCE

iSPANYA Spain

Akdeniz Mediterranean Sea

Provence Pazarlarının gözünüz kadar var. burnunuza da hitap eden farklı bir

66

SKYLIFE ACUSTOS

+

A U GUST

1994


yana durmadan dönen bir değirmen bu ... İşte bu atölyede, hala eskiden kalan yöntemlerle ve bu değirme­ nin gücüyle yapılıyor kağıtlar. Bu teknik konusunda fazla bilgi veremeyeceğim ama içinele bir çeşit tutkallı suyla renk renk kuru çiçekler bulunan dev kazanlar ve bu kazanların başında, ellerinde eleklerle çalışan adamlar gözümün önünden gitmiyor. İşiikierin az ilerisinde ele, içinde yer yer kuru çiçekler ve otlar yer alan dosya kağıdı boyunda üretilmiş kağıtlar üstüste duruyor. Aslında burası da , özellikle teknoloji meraklıları­ nın "gidip görmesi gereken" köşelerelen biri ... Provence'ın alçakgönüllü ama etkileyici güzellikleri, dünyanın en ünlü sanatçılarını da etkilemiş. Bunlardan biri Van Gogh. Mutsuzluğun zirvesincleyken ·'ışığı ve güneşi " burada yakalamış. Bu sonsuz neşesini ve heyecanını , Ağabeyi Theo'ya yazdığı mektuplarda öylesine güzel anlatı­ yor ki ... Hayatının bir yılını geçirdiği Saint Remy yakınlarında­ ki Saint-Paul-de Mausole Hastanesi'nin girişinde, Van Gogh'un bir büstü karşılıyor sizi. Sessizce selamiaşıyorsunuz ustayla. Dünya üzerinde hastasıyla övünen böyle kaç hastane var diye

heen rumh/ing araund euer sinee the middle ages. The mill prouides the power for the eenturies old teehnique. Next to the gigantie vats filled with water and multieo/aured dried jlowers, men with sieues in their hands are hard at work. Staeks of paper in foolscap sized sheets inearparating dried jlowers and leaues stand to one side. No one interes/ed in the history of technology should miss a uisil here. Provence 's pastaral hut unforgettahle beauty has eapliuated same of the world's greatest artists. One of these was Van Gogh, who in the deptbs of his despair disouered /ight and the sun here. In uiuid terms he deseribed his u nbounded joy and exuberance in fetters to his e/der brother Ybeo. At the entrance to the Hospilal of Saint Paul de Mausole near Sainl Remy where Van Gogh spent a year of his life, is a hust of the man himself. Silently you salute the master, ıvan­ dering how many hospitals in the world feel such a sense ofpride in one of their düşünüyorsupatients. Provence'ın nuz ... Anather masGönlünü buralara ter who fell in dünyanın sanatçılarını etkilemiş. kaptırmış bir baş­ love with ka usta da Alphonse Dauclet. Prouenee was Alphonse "Değirmenimclen Mektuplar " ı Daudet. Who has not heard kim bilmez ki! İsterseniz o deof Lettres de man moulin? If ğirmenle ele tanışabilmeniz you wish you can visit that mümkün. Saint-Remy-cleuery mill! lt is 18 mi/es from Provence'a 18 km. uzaklıkla. Sainl Remy-de-Prouenee, Yazar, Montauban Şatosu ' ncla near the ehateau of misafir olarak kalırken, hayal Montauban where Daudet gücünü özgür kılabileceği , tek stayed as a guest, choosing başına rahat rahat çalışabiieceği this retreat as a plaee where bir sığınak olarak seçmiş burahe could find peace lo work yı. Pek haklı; çünkü küçük Alpand fiberale his imaginaler ' e doğru göz alabileliğine tion. lt was the right ehoiee! uzanan manzara öyle hoş ki ... Ybe vista siretehes for mi/es to the far-o.!J Alps on the horizon. Aslında daha anlatacak çok şey var. Yılda bir kez, tek There is so much more to relate. Should I teli you bir gün, Buis L'Baronies'cle kurulan ıhlamur pazarı, balyalar dolusu ıhlamurun koca koca kantarlarda tartı­ aboul the linden flower market he/d in Buis hp satılması, parklarda ''petang" oynayan ya da kahveL'Baronies on a single day eaeh year, when ha/es lerele su bardağında kırmızı şaraplarını yı.ıclı.ımlayan laof the sweet smelling blossoms are weighed and civert bereli Fransız "mösyö"leri, Fransa'nın büyük so/d; of nauy-blue bereted Frenchmen playing kentlerinele pek rastlayamayacağınız "Fransız " görünpelang in the park or sipping red wine from tumblers in the co.ffee houses? Next time you are in tüler. Gelin, yakın bir gelecek için tasarlaclığınız AvruEurope discouer the real France, where there are pa seyahatlerinizden birini ele, büyük mağazaların , bilmem kaç şeritli bı.ılvarların, gökclelenlerin olmadığı bir no ehie department stores, no multi-/ane boulevards, and no skyscrapers. lt wi/1 be a holiday you Fransa'ya yapın bu kez ... !nanın, yıllarca ı.ınutamaya­ will neverfm-get. • cağınız bir gezi olacak bu... •

alçakgönüllü güzellikleri, en ünlü da

67

SK YLIF E

ACiUSTOS

+

AU G U S T

1994


zm

PASS ~

..

s .

N ECDET RüşTÜ

f .

.a.:.

-

71

...

1

~ )

;; ı r

" ..: n

~

C E LA

Jr· b ı r

r

~

sev -

_. t>n·,.

1'(;]

1 ;.,

g(•f d ım

ha - t i

J an

· ra - dır

11 yııt

r

-........

1 J_-.b r ı rn

~

de tu

di -ze ben ı

..J r o l · nı ad ı

ne ı; u s ey l e

bu k ı ııı a · v ut

r, c tu

:ı.j .~

ı·

ı 11

rr ı "''

t'

.:: ı n

u

tc::

.s ı

lı e

le rıı

-


.

L

~ . • ). ;,~ -

n

n

ıı a

q

t

~r

ı?

yt•r d u .

şu~

d.Hl

<1ın

u

c .ı

• ll"!

n •, r

... .

.r

y

s,. .. · - .. ...i!' -

-

:w~

ı.

,.,-

pliııiiıl5iıııllw.l-....,......,...,..ı.....iiıooıııiiı-..-...._~.• ' ~ .1•

-

-

ı..----.. --

NECİPCELAL By TAHA T O ROS

bt:! . de-n

o nu

al d ı

1ar

~"':\

(. '

i

..,

--

Türk tangosunun babası sayılan Necip Celal Antel'in eserleri Avrupa ' nın büyük kentlerinde de ilgi gördü.

...

---

:-~

s

npr~ sır-o

1 (l ı

du

dmı ,nynurıı hı.>p b a ~lanba

"-·-

..

~ ,-·

$

......--=: 1

...

ı . -~

t

.

:~ ·

~ ~ ••: -

1/f

~

-_ • .-.

_, -:

du

Turkish tangos composed by Necip Celal Antel, remembered as thefather 1 of Tıtrkish. tango, were aso played by European orchestras. L._____________________________.

if :.- •• • ;ı_. · :-. = •

fT~- ~ .: ;. ;;- ~..:- -

. .J

~

ı. ,...____ tl ~ ~re

.

f -::"'- IJ

•· •

11 .:

r-

-..

;,, '

. ~. . -

'~ ~


Sizle re , 60 y ıl ö ncesin e ait, hafızamda kalan, bir görüntüyü ya nsıtm a k istiyorum: Eski Saraçhanebaş ı ' ndan Horho r Caddesi'ne dönünce , yolun soluncia bü yük bir konak

S ix ty years ago, when I

was just a youug man. !here was a large house 011 the /e.fl ham/ side of Ilorho r Street at th e Saraçhanebaş 1 e nd . This house helonged to vardı. Burası , Osmanlı Mehnıed Celal Bey. prodön e mindeki , Hukuk fessor of maritime law Mektebi'nin deniz ticaret at the Law Schoo l i11 hukuku hocalarından Iat e Ott oma u tim es. Mehmet Ce lal Bey' in Follou•ing the Firs t eviycli. Cela l Bey, MütareWorld War Celal Bey ke Devri 'ncle, Salih Pa şa hrief/y served asa minkabin es incl e . kı sa sü re ister i11 th e cah in et o.f bakanlık yapmıştı. KültürNecip Celal, keman ba}ta olmak üzere, yedi çe}it müzik aleti çalardL 1 Necıp Salih Paşa. All his four lü bir aileye mensuptLı. Celal could play seven dıfferent ınstrunıents, but the vıolın was hıs fırst love SO/IS and one daughter Döıt oğlu , bir kı zı vardı. Bunların hepsi daha sonra tagrew up to make Iletmesfor themselves i11 !heir varinınmış kiş il er arasında yer aldılar. ous professions, hut the youngesi son hecame the Türk tangosunun ba bas ı sayı lan ecip Celal Antcl , ermostfainous, despite going h/ind at the age of 78. keklerin en küçüğü idi. 1910 yılıncia doğmuştLı. Genç This u•as Nec ip Cela l An tel. rememhered as th e yaşta iki gözünü kaybeden Necip Celal'e bu evde şeffather of Yi1rkish tango. He was honı i11 19 10 aud katli , özel bir ilgi gösterilirdi. Müzik aletleriyle dolu his nıusica/ ta/ent hecame eui.de11 t at mı ear~ı · age. geniş bir odası vardı. Arkadaşları ve sanatseverler buI !is large room fi//ed u•ith lllliSical instmments was rada toplanırlar. müzik ça lı şma l arı ~ .., .,.,.- ~ a meeting place for his ji-iends ya parl a rdı. Nec ip Ce lal'in odas ı, , H.-~_,6•• ...,,,./,..,...uı..n_.-r /} and cmyone interested i11 music. konservaruar sa lonu gibiydi. Arka- )• ~ 1 NecıjJ Celal anda group q/ other da ş larıy l a kurduğu bir ork estrası ~~ fi ll you ug musiciaus estah/ished au vardı. Bu orkestra , Necip Cela l'in (/:::)IJ ~1 orchestra which he/d its practise Türkiye'de öncülüğünü yaptığı , sö,~,~.~.' ·. ~:",:' sessio 1ıs i u th e house Illitil Iate zü ve bestes i kendisine ait olan ~"- ilıto tb e uight. They played fo.xyeni fokstrot ve tangolar üzeri nde •L trots andtangosfor which Necip geceyanlarına kadar ça lı~ırdı. <: wrote both u•ords and music, and Nec ip Ce lal'in babası Cdal Bey , (O'l!flO . ; it Il'Cts he who introduced this eski ailelerin çoğu gibi, nıusiki ilc ~ n e u:/a u g led ge u re ofu•esterll içiçe ya~ıyordu. Kanun ça l ardı. NeAl Müxik E" 1111/Sic to the Turkish puhlicfor tbe cip Cela l'de ilk müzik toımırcukları JYedp .flrst time. 4-5 yaş larınd ayken bu kanun sesi ~ .Jt;z.· Music had a/ways heen the princiile oluşmuş, beş ya~ında bu müzik j{;~-1J. ~ı ~~ pal am usement of o ld Turkish aletini kullanır olmu::~ru . Evde , mü~ ' r;jı.u;ftt'l.t11 families , eue 1y m e mhe r e ith e r zikten anlayan bir dadının da bu , singing or playing a 11 instru men!, H,. . lunu şu , o nun o l ağanüstü müzik _ '""r"ı•urHıM•Di~,., .,mH•u' a ud Necip Cela/"sfa tb er, Celal ' JJ•r•c"••r d•_. H.utor t!• dtk4• Ttt _ _, Jll!/. tutkusunu güçlendirmi~ti. Nec ip ~ ~ Bey, played tbe kanun (a t_ıpe C!l Cela l 16 yaşın a kadar, özel müzik "Hazi", Necip Celal'in dillerden düşmeyen tangosuyzither). The ear~v seeds q/bis son s dersleri ile, kanun , piyano, keman, du. 1 The most popular of hıs composıtıons was a /oue of mu s ic were sown as ct tan •o called "M azı" akordeon ba~ta olmak üzere yedi yoıuıg ebi /d hy th e c /ass ica l çeş it müzik aletini çala r duruma geldi. 7itrkish music hisfatber ph~ved 011 this instrumen t. Baba s ı , Neci p Ce lal 'i A lın anya'ya tahsile gönderd i. At the age q/five he hagau to play this iı1strument Tahsil konusu mü zi k değiL ticaret hukukuydu. Fakat himse(j; encou raged hy his llClllllY, a great !over q/ nıusikinin tılsımı , Necip Celal'in iç alemini hüyülcıni~nwsic. Necıj) Celal took private music lesso /ls, ctlld

?asse'/..

Lf!fW ..

.ı,_.,..,. , ,~Afvr.t/11'"

TtN~ droit~ ri$,,~··

/11~116·

/ır

70

SKY LI FE ACUS T OS

+

AU GUST

1994


by the age of 16 could play seven musical ti. Almanya'da Stuttgart şehrinde ünlü kemancı instruments including the kanun , th e Sebmabel'in dikkatine çeken Necip Celal, orapiano, the violin, and the accordion. da kemanını doruga çıkardı. Hatta beste deHis father sen! Necip Celal to university ne meleri yaptı. in Stuttgart, to study not music but the Tahsilini bitinneden Türkiye'ye dönen emore mundane field of comnıercial cip Celal, musiki öğretmeni Fahir Bey'le law. However, music was too much a Minas Efendi'den özel dersler aldı. Ruhu part of Necip Celal's life to give it up gibi, kulaklarının üstün duyarlılıgı , ecip now, and he spent far mo re time playCelal'i kısa zamanda olgunlaşt ırdı. Artık ing his violin than attending law lecbesteler yap ıyor, Türk müziginde a lışıl­ tures. Asa result, Necip Celal attracted mamış yeni bir hava estiriyordu. Dans hathe attention of the famous German viovalarını, ilk defa, güzel şarkılarıyla topluli11ist Schnabel, under whose tuition he mumuza sevdiren o oldu . Uzun yıllar dillerraised his technique to its zenith, and den düşmeyen şarkıların bestek1rı olan ecip experiınented wilh composition. Celal, 20 yaşındayken, şö hretin zirvesindeycli. Returning to Turkey wi th out Necip Celal, yakışıklı, titiz giyimli. Necip Celal'in tangolarıyla 1930'1arda Almanya'yı graduating in law, he contined olaganüstü duyarlı bir yaratı lıştay­ büyüleyen Feldmann./ Feldmann bewıtched Germany to study music under Fahir Bey clı. Dostluk ve sevgi dolu , zengin with Necip Celal's tangos in the 1930s. and Minas Efendi. His oustandve renkli bir iç dünyası vardı. Bu ing ability and disciplined approach eııabled Necip hayat dolu gencin gözleri 18 yaşındayken görmez olCelal to achieve musical maturity in a short time. du. Yapılan operasyonlar, bu taptaze, hareketli deliHe was now compas ing, bringing fresh and u nackanlıya , dünyayı zından etti. customed sounds to Turkish Fakat o, ışıklı renkli dünyadan mahmusic. ll was his meınorable rum kalınca , bir köşeye çekilip, kasongs which first instilled an derin bu kara cilvesinin yası içerisiaffection for dance mu sic in ne girmedi. Kendi iç aleminin aydın­ Turkish audiences. Already a lıgıyla hayata s ıms ıkı bağlandı. Gözcelebrity at the age of twenty, the leri görenlerin çoğundan ileri bir gösongs he composed remained rüşle ve sezişle toplumun içerisinde popu/ar for decades. ve ön saflarında yaşadı. Dansiara giNecip Celal was handsome and der, güzel clanseder, maçiara gider, enjoyed dressing elegantly. He sinemaları kaçırmazdı. Kendisini had a sensitive teınperament, müzige vererek, o gün için harika harbouring a deep affection for diyebileceğimiz şa rkılarla , sevgiterin all those with whom he came in e n yücesini kazanarak yaşantısını contact. The lass of his sight and sü rdürdü . a series of fruitless operations did Necip Celaller yaz aylarında, eski lsnot destroy his love of life. tinye iskelesinin üstündeki yalıcia Depriued of the world of lig ht and otururlardı. O zamanki lstinye , bücolour, he never succumbed to yük şairimiz Yahya Kemal 'in şiirle­ selfpity at his fate. Wilh a more rinde belirtti ğ i gibi, bülbüllerin öttüenlightened outlook and undergü, Boğaziçi cennetinelen bir köşey­ standing than those with eyes to cli. Necip Celal, dünya güre} }ampiyonu Çoban Mehmet ecip eela llerin yalısının altı iskesee, he liued life to the full. He ile birlikte. 1 Necip Celal with the world wrestlıng went to dances, prouing himse/fa leydi. Yaz akşa ml arı bu iskeleye uğ­ champion, Çoban Mehmet. most accoınplished daııcer, was a rayan vapurlar, oraya yanaşırken keenfootballfan aııd an enthusistic cinemagoer. bütün halk güverteye çıkar, balkoncia gitarı veya akorIn the summer months he and his family lived in deonu ile başbaşa dinleneo genç sanatkara bağırırlar­ !heir watetjront house at lstinye, which as the dı: "Necip Bey, Necip Bey, bir arkını istiyoruz, bir Turkish poet Yahya Kemal said was then "one of şarkın ı istiyoruz!" Ark as ından onu alkışa tutarlarclı. Ne71

SKYLIFE AGUSTOS

+

AUGUST

1994


..

' - =r=::::

den

Ba~ - ka

- - sı na yar

oJ - du

el - ler

bah·tiy .. r

the loveliest com ers of the Bosphorus paradise, a place where nightingales sang". Tbe house was behind the quay, and on summer evenings when the ferry boats drew alongside the passengers ıvau/d go out on deck and cal! out to the young musician sitting on his balcony, "Necip Bey, give us a song/" When he had finish ed play ing on his guitar or accordian they ıvould break out in applause, and Necip Celal ıvould rise to his f eet and bow in greeting to his invisible admirers. ugu rlardı : and departing from this quay th e ferry Arriving " Kemanıml a ona bir ses verebilseydim eger, captains would s/ow doıvn to a snail's pace to alloıo Bu sesimle ona ersem, bana dünyaya deger". time for the music to end, and same even saluted "Mazi ", onun dillerden düşmeyen ünlü tangosuyd u . Necip Celal ıvith blasts on the ships horn . As the f erPlakları ile de Türkiye'nin müzik yaşa ntıs ını etk ileyen ries pul/ed slowly " Sarı Ya pıncak", "Ayrı­ away from th e l ık ", "Ya lova Türkü quay Nec ıp Celal sü ", "Suna", " Özleyiş " would put doıvn ve "Kimse Sevgimi his accordian and Bilmez" ad lı şa rkıları , take up his violin dansiara e lv e ri ş li to play a farewell ol u şuyla , bütün balatango: ların , gençlik çayl a rı­ "If I cou ld have nın , gece kulüplerinin , given h e r voice aile ve oku l topla ntıl a­ ıvith my violin, rının unutulmaz a nıla­ If I could rea ch rı olarak belleklerd e her ıvith my voice yaşamaktad ı r. it would be ıvorth ecip Celal'in müzik the world". yaşamıs ın da onu mutMany of his songs lu eden olaylardan biwere ideal for ri , dünyaca ünlü sinedaneing to , and ma yıldızı Evelyn Holt Necip Celal ve Taha Toros, 60 yıl önce istinye Koyu'nda bir sandal gezintisinde. 1 Necip his records were Celal and Taha Toros rowing in lstinye Bay on the Bosphorus 60 years ago. ile dostluk kurmasıdır. played at eve ry 1933 yılında Türki as well as homes, hall, party , and night clıtb, ye'ye gelen ünlü yıldız Necip Celal'le tanışmış "Mazi" araund the co ımtry. adlı şa rkısına hayran olmuştur. O yıllarda Necip Celal 'in His injluence on contemporary Turkish musicall(fe "Mazi Kalbirnde Bir Yaradır" tangosu dillerden düşmü­ ıvas immense. yordu. Aralarında başlayan gönül ilişkisi , bu şarkıyı daOne of the highlights of his musical life was his ha da yüceltti. Ünlü sinema yıldızı bu şarkıyı , Türkçe friendship ıvith th e well known film star Evelyn olarak, gazinotarda okudu ve yıll a rca Berlin RadyoHolt, who ca me to Turkey in 1933 and fell in love su'nda tekrarladı. with Necip Cela/'s most famous song Mazi, ıvhich Yabanc ı orkestralar tarafında n icra edilen Necip Celal'in could be heard everywhere in those days. Eve~yn Türkçe tangoları , Avrupa 'nın büyük şehirlerinde de geHolt sang this song in Tur-kish at nightclubs, and niş bir dinleyici toplulugu buldu. ıvent on to sing it for years on Berlin Radio. Tbis Gözleri görmemesine ragmen, iç dünyas ının aydınlıg ı and other Turkish tangos composed by Necip Celal ve zenginligi sayesinde Nec ip Celal , dış dünya il e ıvere alsa played by European orchestras. uyumlu bir yaşantı sürdürdü . Ne var ki kendisine muAfter a long illness against which he put up a sallat olan karaciger kanseriyle büyük bir inatla pençecoural{eous struggle, Necip Celal died in 1957 at leşen bu yıldız, 29 Kas ım 1957 günü , 47 yaşındayke n ~e~e~47 • hayata gözlerini yumdu . •

cip Celal, balkonda ayaga kalkar, göremedigi bu hayranlarını sevgiyle selamlar ve ako rdeonunu boynuna geçirerek karşılık verirdi. Vapurla rın kaptanları da bu iskeleye ya klaşır ve uzaktaşırken , işi biraz agırda n alırl ard ı! Hatta bazı kaptanlar, Necip Celal' i ve söylecligi şa rkıl arı, düdükleriyle selamlarlardı! Vapurlar iskeleelen agır agır uzakl aş ırken , Necip Celal akareleonunu bırakır, kemanını a lır, hiçbirinin yüzünü göremedigi bu dost yolcul a rı , ünlü tangosu ile

72

SKYLIFE AGUSTOS

+

AUGU S T

1994

-

-


Atılım

gücünüze güç katın ...

Akıllı yatırıma akılcı işbirliği. !ş

kurarken ya da

Uzman ,

kapasitenizi

yaratıcı , akılcı

genişletirken,

çözümlerinden

yararlanın. Atılım

güç katacak hızlı ve kaliteli hizmeti , Garanti Leasing performansıyla kirala y ın. GARANTI FINANSAL KIRALAMA A.Ş. Büyükdere Caddesi 42

Doguş

Garanti Leasing 'e gelin . gücünüze

ll m G A RA N T W

İ

LE A S 1N G

Han Kat: 6 Mecidiyeköy 80290 Istanbul Tel: (0-212) 288 SS 08 (6 hat) Faks: (0-212) 274 18 4S


DUTY FREE 01l

BOARD

ACCESORY AKSESUAR

:AMEL TROPHY Stlftl

3 25 DM 230 D M PERFUMES PARFÜMLER

F A HRENHEIT Eau de To i/etle Spray 50 ml/ AS 100ml.

56 DM - 55 DM DUNE Eau de Toilette Nal . Spray 50 ml.

\

62 DM PO I SON Eau de Toilefle Spray

30 ml. 48 DM

:HRISTIAN DIOR .llakı•- l

CHANEL PARIS

'lJ

60 DM

VAPORISATEUR AECHAAGEAI:tLE

• Jfj Ol

CHANEL NO 5 /:{tu ele 'lilil<'ll<' .\fJmy 50 111/.

65 DM

lll( ıli


DUTY FREE

0 71

BOAf;

BOUCHERON LADIES LINE Hm t rle Jiıilell<' Spmy

'SO ml. 65 DM

BOUCHERON MEN 'S LINE J BOU Ç,~ ~ ROI\

l:ttll rle 7Cıilelfe SfJmy

'iO ml.

60 DM E4U Oli TOILETTii POVR 110MMI V"'PQIIUS A T(UR

BOUCHERON

BOUCHERON CHAMPAGNE Emt rle Toilelte

5~J("(~l"

'SO ml.

78 DM

PARIS J:au de

7<ıilelfe

Spmy

'SO ml.

62 DM

KOUROS /:"au de Toilette

Sprt~l"

50 ml. 50 DM

JAZZ l:"tllt de Toilefle ;pn~r

50 ml.

45 DM

BEAUTIFUL 70 DM

KENZO !;"au de Toilelfe Spray

50 ml.

70 DM


DUTY FREE

On

CIGARETTES SIGARALAR

HB 20 DM

CARTIER 20 DM LORD EXTRA 20 DM

ROTHMANS 20 DM DUNHILL 20 DM

BOARD


DUTY FREE

On

BOARD

SPIRITS IÇKILER

J&B . Wl11:~ky

20 DM BALLANTINE'S Wbisky 20 DM GRANT'S Wbisky 20DM

TEKEL

2000 15 DM YENI RAKI 7 DM

CAM EL Filters ıoo :~ 20 DM CAM EL Filters Bu,\" 20 DM


DUTY FREE On

BOARD


MARLBORO l OO's 1 Box 20 DM

f \la~lııını\l ı'ı ı ...... ur'"""' ııını ı

....__------.;


DANIŞMA VE REZERVASYON

DIŞ BOROLAR INTERNATIONAL OFFICES

BII:RLIN Budapester 5ırasse 8 10787 Berlin Te~ BS: Rez.: (30) 2624033/34/35

Sulı:ın

Bin Yousuf and Soos Hartb Tower 1 Ground Floor Intersection of Aifport Road and Electr.ı Road. P.O. Box 698 Tel: Rez: (9712) 338845 BS: (97 12) 211 194

ADIS~~;.~~~5AJoıe Airport P.O Box: 1755 Tel: (251-1) 182222 ALMAATA

Hoıel Otıar Room 102-103 Gogol Sır. No: 73 Tel: BS 1 Reı:.: (7) (3272) 506220 331154

AM MAN

Jalıal

Arnman Third Ci.rcle A. Riyadh Cenıre &h Floor Tel: BS 1 Rez (962-6) 659102 - 659II2 Sc:ıdhoudeısbde

2, 1054 ES Amsteıdam Tel: BS 1 Rez (3120) 6853801 (4lines-hat)

Maker Chamber.ı V 3rd. Floor No. 305 Nenman Points 400-201 Bombay Tel: BS: (91-22) 2040744 - 2875657 Rez: {91-22) 2043605

BRUSSELS- BR0 KS E L

51 Cantersteen. 1000 llruxelles Tel: BS: (32-2) 5020711 Rez: (32-2) 5126781 - 51267825140453- 5117676

G ENEVA-CENEVRE

Rue de Chantepoulet No. 1-3 1201 Geneva Tel: (4HJ22) 7316120 7316 129 -73ffl796

BUCHAREST-B0KRE Ş ( GS A )

HAMBURG

Tarom 10, Brezolanu S"tr.

46 20095 Hamburg Tel: (49) (040) 325805.{) H enna nnsır

Tel: (401) 6150499- 6152747 CAIRO- KAHlRE

H ANNOVER

Mustafa Kemal Sok. No. 3 Tel: Rez: (20-2) 3908960- 3908961 (GSA) lm peıial Travcl Center 26 Mahmoud Basiouny Sır. Tel: (20-2) 761769 - 758939 - 760071

Bahnhof Sır. 8, 30159 Hannaver Tel: (49) (0511) 3()48210 (4 linı5hıf.} HELSINK1

Aleksanterinkaru 48B 3o6 00100 Helsinld Te~ BS: (358) (O) 628173 Rez: (358) (O) 628199

COLOGNI:·KOLN

Tel: BS: (4~221) 134443 Rez: (4~221) t 34071n 2173

H ONG KONG (ClS A

Best Holidays Ud. Rıns

COPENHAGEN· KOPI:NHAG

ASHKHABAD·AŞKABAT

Tel: 036) (32) 5fl666 - 512218

ATHII:NS ·ATINA

PhileUılon Sır. No: 19 10557 Aıhens Tel: BS (3(Hll) 3222569 Rez: (3(Hll) 3221035 - 32225693220561

BAHRAIN • BAHRII:YN

Manama Tr2vel Company W.L.L. P.O. Box 828 Manama - Balır.ıin Tel: (973) 211896

BAKU

Husı Hacıyev

Cad. No: ll Baku Tel: 089) (22) 941943-942505-651219

BANGKOK (GSA) Gulf Express Transport Ageney

CP. Tower 3rd Level 313 Silarn Road, 10500 Bangkok Tel: Rez/BS: (66-2) 2310300

o lıncs-hat)

BARCII:LONA·BARSII:LONA

Paseo de Grasia No: 49 ısı Floor

Tel: (34) (3) 4875349 IIII:IJING-PII:KIN (ClSA)

J6o3-4 Flect House 38 Gloucesıer Rd. Tel: (852) 861311 1

Ved Vesterport 6 !612 Copenhagen Tel! BS: (45-33) 144055- 144499 Rez: (45-33) 145 190

J EDDAH-CIDDE

DALLAS ( GSA)

City Center Bklg. 12/13 Medina Road. P.O. Box. 11563 Tel: (966) (02) 66ool27 GSA: ABC Tr2vel Ageney Medina Road Alqoithmi Bklg. P.O. Box. 11679 Tel: (966) (02) 65 18~532856

AMR GSA S.:rvices 4255 Aman Corter Bh·d. MD4235 Fortlı Worıh TX 76155 Tel: (800) 288-2520 DAMASCU5-,AM

Alfardos Sır. !bem Zaidun Bldg. 3rd Fl. Tel: (963-11) 2227266- 2239770 GSA: Al-faradees T. Tourtsın Ageney Dar-El Mouhandeseen Bldg. Maysaloun Sır. P.O. Box. 8389 Tel: (963-11) 2228284 - 22397702232190 (10 lines-hat)

J OHANNESIIURCi (GSA)

South African Aiıways P.o. Box. ma Tel: (/13) 22o6 KARACHI•KARAÇI

12 Avenue Centre Sırachen Road Tel: BS: (92) (21) 5682078 Rez: (92) (21) 5685922 5685766 - 5685487 GSA: Paktürk Enterpnses lınta Plaza 85 Tel: (92) (21) 303503 - 301029

DHAHRAN· DAHRAN (GSA)

ABCT12vel Ageney King Abdülaziz Sır. Alnimtan Complex Cenıre P.O. Box: 739 Alkhobar 31952 Tel: (66-3) 8950044 - 8954904 DHAKA· DAKKA (GSA)

CAAC Beijing S:ıles Office ll 7 Dongsi West Street Tel: (665) 558861 - 551031

Bengal Airlih Ud 54 Motijheel C.A. Ohaka 1000 Tel! 243059

BEIRUT-BEYRUT

KII:V

Karl Marks Street No: 4 Apt, 22 Tel: (7) (044) 2291550 - 2284103 KUWAIT·KUVII:YT

DOHA-KAT AR ( ClSA)

Mazda Building 5th. Floor.

Autcısıı:ıde Jal El O ıb

Tel: (961) (l) 408096-407236 (GSA) Pan Aslatic Gellnor Cenıre Rue Clemeneeau P.O. Box 113-5486 Tel: (961) (!) 867425-361230-361231 TRG Nikole Pasica 8/IV 11000 Belgr2de Tel: BS: (33-11) 333277-332561 (GSA) JAT Yugosiavian Airlines Ho Si Minova 16 11070 Novi Beogr2d Tel: Reı:.: (33-11) 2222123 Trtpoli Office Tel: BS: (o61) 922011/ 12/13

Baseter Sır. 35 - 37 6o329 f rankfurt Tel: BS: (49) (06')) 27300731/32 Rez: (49) (069) 273300720/2 1/22/23 (GSA) Necmi ÖC S 1-5, 68 161 Mannheiı:n Tel: (o621) 10980

Trankgasse 7.1J 50667 Cokıgne

AMSTJı:RDAM

BENGHAZI-BINCiAZI

I"RANKI"URT

BOMBAY

ABU DHABI (GSA)

III:LGRADI:·III:LGRAD

1 Informatton and Reservation

Fahad Al-salem Sır. Dowliah Complex P.O. Box 23959 13100 Safat- Kuwait Te~ (965) 2453820/21 - 2422889

Al-Ray.ın Travel Ageney P.O. Box: 363 Tel: SM: (974) 412911 - 412912

DU BAl

63-B Sheik!ı Hamdan Bldg. Al Maktouın Sır. P.O. Box: 1200 Tel: (971-4) 226o38-215970 (GSA) Swaidan Tr2ding Co.Ud. (S:ıme address/a yıu adres)

52 Mehmet Akıf Cad. o: 54 Tel: <39~ 227Io6t-227t382-2mi24

L ISIION·LIZIION (ClSA) Edifıcio 25, Aeroport Usbon-5 Tel: (3511) 899121

Aerlingos Oublin Airport Tel: (3531) 3700 11

L ONDON-LONDRA

11-12 Hannaver Sır. London WIR 9HF Tel: (44) (071) 4994499 (5lines-hat)

DUSSE LDORF

Gr2f Adolf Sır. No. 21 40212 Oosseldoıf Tel: (49) (2 11) 373o62

L OS ANGELES AMR GSA Services

5230 Pacific Concooıse Drtve Suiıe 200 Tel: (310) 6434595

TURKISH

LYON

91 Rue Bugeaod 690o6 Lyon Tel: (33) 78241324

BUSINESS CLASS

MADRID Pıincesa , I Torre de Madrid, PLT OF 7 28008 Madrtd Tel: (9-9-341) 5416426- 5416849

AIRLINES 80

SKYLIFE ACUSTOS

+

AUGUST

Afri8o Group Limiıed 248 Towu Road, Sliema Tel. (356> 316645 - 316705

MANCHII:STD

Manchesler Alıport, Room 1163/1167, Level 1, Tennlnal 2 Tel! (o61) oi896161 - 4898123 GSA: Sam Travel Sırile 229 22 Oeansgate Manclıester M3 !PH Tcl. (o61) 8321228 MANILA (GS A)

Oeks Air Ine. no1 Golden Rock Bldg. 168 Salcedo Sır. Legaspi Yiliage Makati Metro Tel: (63-2) 8121455-8121452-8123865 MI:CCA·MEKKE

ABC Tr2vel Ageney Al Mansour Sır. Al Kha7.endar Bldg. Tel: (02) 5434887

MEDINA-MEDINE

ABC Tr• ve! Ageney Kurban Al Nazil Sır. Behind Sdny Co. Tel: (966) (04) 8224426- 822 1828 MILAN·MILANO

Wı ıgo Augosto llA 20122 Milana Tel: (39) (2) 76007107 - 7600711 1

MOSCOW - MOSKOVA Kuznetsky Most No: 1/8 Tel: (J) (095) 2924345-2925121-2921667

GSA: Aerollot Fruzens kay.ı Naberezhnay.ı

4

Tel: (7) (095) 2466996 MUNICH ·MÜNIH

Bayer 5ırasse 43 D-80335 MUnchen Tel: BS: (49) (089) 51410920/21 Reı:.: (49) (089) 51410922/23/24/25

MU SCAT-MASKAT (GSA)

AZD Tr2vel and Tourtsm Ageocies LLC,

PO. Box 5490 Ruwi ı Muscat Tel (968) 707303-707310 NEWYORK

437 Madıson Avenoe 17.8 New York N.Y. 10022 Tel: (1) (212) 3399650 - 3399662

NIC ~0~=~ 28 Rue Massena Tel: (33) (93) 8n207 NURNIII:RG

Am Plaener 8 90429 Nurnberg Tel, (49) (0911) 9297214 - 9297216 PARIS

LI:I'KO' A

DUBLIN ( GSA)

MALTA (UA)

1994

ı Roe Seribe 75009 Paris Tel: (33-I) 42664740 - 42664739

PRAGUE·PRAG ( GSA)

Ceskosiavenske Aeroline Revoyochl, 16o 15 Praqoe Tel: (42~ 2146

ı

RIYADH -RIYAD Khalidiy.ı Bldg. Olaya Main Sır. P.O. Box. 25194 Riy.ıdh 11466 Tel: (966) (J) 4631600 - 4632067 GSA: ABC Travel Ageney (S:ıme address-ayıu adres) Tel: (966) (1) 4632807

ROMI:-ROMA

Plaza OeUa Repoblica 55 0018S Rome Tel: BS: (39) (6) 4873368 R eı:.: (39) (6) 4819535 - 4827149 ROTTERDAM

Weena- 6080 3012 CN Tel: (31) (10) 43321 n - 4332465


DANIŞMA VE REZERVASYON

aıı:ouı...aıı:uL

CUA> Kal 8uildinıı 41-3

Seaaomun-Doııg, Juııs-gu

Republic ot Korea Tel: (822) 7517-115 BINGAPOıtii-SINGIAPUit 300 Oıdıanl Rood 'Ibe Proıııeııa<lr No: 06-11

Singapere 0923 Tel: Rez: (65) 7324556- 7324557 aGP'IA-80"A Salıoma sır. No, ll -A Td: 059) (2) 883596 - 874220 GSA: Sofıa Airpoıt Td: 059) (2) 661690 IITOCKHOLM•IITOKHOLM Vasagatan 7, P.O. Box. 73 10121 sıocklıolm Td: (46) (8) 218534- 218535 aTıtAaGUitGI-aTitASBURG

2 A1lee De La

Robeıtsau

67000 sır.stıowg Tel: 03) (88) 521413 O lines-hat) 250017 aTUTTGART Lautenschlager sır. 20 70173 sıungan ı Tel: (49) (711) 221#1-226!m-2263475 SYDNEY-SIDNIIY American Express Tower Suite 1602 388 George Street NSW 2000 Sydney

Tel: (02) 2332105 - 2211711 TAIP" (GSA) ABC Tr.ıvel Ageney Shubra sır. Saudi Calro Bank Karıısı Tel: (966) (02) 7324m TAIPIEI (GSA) Golden Foundation Tours Corp. 8P, 134 See. 4, Chung Hsigo E.R.D. Lung Meh Bldg. Tel: (02) n33266 TASHKIENT•TAfKIENT Mustab Kemal Atatürk Caddesi, No: 24 Tel: (83712) 561563 - 564654 TIEHRAN•TAHRAN Ostad Motahari Avenue No: 239 Tel: BS: (98) (21) 6469026 Rezo (98) (21) 627464 TIELAYIY Hayarkon

sır. No: 78 53432 (03) 5172333134/35 5173505 - 5172336 - 5103686

Te~ (972)

TOKYO Toranomon Rappon, 4th Floor, 1-16-1 Tor.ınomon Mirıato-ku Tokyo 105 Tel: Rez: (81) (03) 52511511 Tel: BS: 52511551 GSA: Kindai Air System GM Bklg. 8th Floor 4-10-10 Glnza Onıo-ku Tokyo Tel: (81) (03) 35439781

TRIPOLJ-TRABL.US Muhammed Megarif sır. Cezayir Sq. Tel: (218) (21) 48793-38236

1 Information and Reseroatton

lııOmı cad. No: 8 Td: (41Z) 2212314 -l226143 GSA: Ginıl Seyahat Acerıtası Tel: (412) 2213054-2235733 I:LAZicl Şelıiı llhanlar Cad. No: 26/D Tel: BS (424) 2183730 Rez: (424) 2181576 - 2182300

DOMESTIC OFFICES ADANA Sladyum Cad. No. 32 Tel: BS: 022) 4510167 Rez: (322) 4542393 - 4543538 4537247 - 4543143 A"ONKARAHISAR (UA) Gokl Turizm ve Seyahat Acenwı Cumhunyet Meydaru Otogar girişi, No.! Emirda# Tel: (272) 4415194- 44!5044

l:ıtıı:INCAN

(UA) Polat Turizm ve Seyahat AcenWı Curnlıwiyet Meydaru, Belediye Silesi No: 2 Tel: (446) 2!46784

AKSARAY (GISA) !-Aksaray Turizm ve Seyahat Arentası Lise Ka!'jiSI KOtüphane Sok. D/ 2 Tel: (382) 2132332 2-Aksaray Seyahat Arentası z.!er Malı. Devlet Hastanesi Karıısı No: ı Onaköy Tel: (382) 3518462-3513471

ERZURUM 50. y~ Cad. SSK Raot Tes. No. 24 Tel: (442) 2188550 Rez: (442) 218.1904 - 2183409 (GSA) Yllre Turizm Işletmedlik ve Tıc. AŞ Tel: (222) 2316500 (4 lines-hat) 2310448 - 2315295

FETHIVE (GSA), Ji1U6L.A Feıur Turizm ve Seyahat Acentası Kordon Boyu 48300 Fethiye Tel: (252) 6142034-614244~146076

HATAY(GSA) Ant-1\ır, Antakya 1\ırizm ve Seyahat Arentasl lnönü Cad. No: 15/D Antakya-Hatay Tel: 026) 2157532 - 2157252 ISTANBUL. A. Istanbul Satış MüdOrlü#Q Cumhuriyet Cad. No. 199-201 Kat: 3 Harbiye Rez: (212) 6636363 BS: (212) 2482631-2464o17-2471338 Satış Bürolan - Sales Offıces

~Altı

Tel: SM: (242) 2410558 - 2428522 Rez: (242) 2426272 - 2423432 2412830 BS: (242) 2434383-87 GSA: Pamf~ya 1\ırizm Hastane Cad. Şöhretler Sitesi 122 Sok. 21/B Kemer Tel: (242) 8144719- 8144720 GSA: Pamfilya 1\ırizm Caınü Sok. No: 11/3 Side Tel: (242) 7531345 GSA: An Turizm Seyahat Arentası Çarıı Mah. Damlataş Cad. Alanya Tel: (242) 513ll94

ı . Kadıköy

Bagdot Cad. No: 27 Kızıltoprak Tel: (21 6) 3371876-3371891 2. Hamiye Cumhuriyet Cad. No: 199/ 201 Tel: (212) 2250556 (6 Lines-hat) 3. Taksim Gezi Dükkanlan No: 10 Tel: (212) 2521106 (6 Lineslhat) B. Aksaray Satış Müdürlügü Mustafa Kemal Paşı Cad. No: 79 Tel: (212) 5186840-51664 19 Satış Bürolan - Sales Offıces !. Sirkeci Hamidiye Cad. Doguhank lşhanı No: 26 Tel: (212) 5228888-5284261 2. Aksaray Atatürk Bulvan No: 162 Tel: (21 2) 5140022 - 23

BATiilAN (GSA) Bat-Air 1\ırizm ve Seyahat Acerıtası, Diyarbakır Cad. PTT ka!'jıs ı , Bayranıoglu Ap. No: 12 Tel: (488) 2139149 2139222 - 2134085 BODRUM (GSA), JiiU~L.A Touralpin Tr.ıvel Ageney Yeniça~ı 6. Sok. No: 6 Tel: (252) 3168733 - 3166325 IIURSA

~im lşcan

Cad. 1\ıgtaş lşharu No:73 Tel: (224) 2211167 - 221 2838

YIIENNA· VIYANA Operngasse 3 1010 Wien Tel: (43) (222) 5862024 - 5876795

DALAMAN, liiUCL.A Tel: Rez: (252) 6925899 Tel: BS: (252) 6925499

Cad. No: 7/ 2 Tel: (386) 2ı21112 • 2Ul718

KONYA

Alaaddin Cad. No. 2Z 'kal ı/106 Tel: C332l ıs1;mı 1. (GS.\) VMID Seyahııı Aa!!-.

m:mz

~ A'f'IIZ Puojı No: 41 Td: (332) 6732306 - 6731!67 2. (GSA) Oılwıpzl Yıldız Seyahal Acenl2aı, Ataıılık Cad. No. !OlA Kuhı

Td: (332) 6416350 - 6416710 KU~DABI

(UA), AYDIN Osman Turimı ıicaıet AŞ lııOmı Bulvan No: lll/A Tel: (256) 6144205 - 6149382

MALATYA

Kajıalboyu Cad. No: !O Orduevi Karıısı Tet (422) 3211920-3211922-3214053

MARMARIS Atatürk Cad. No: 50-B Tel: (252) 4123751 - 4123752 MERSIN

lsıiklal Cad. 27. Sok. Çelebi lşhanı No: 7 Tel: 024) 23ı5232 - 2321278 2330100 - 2330274

MUŞ

Gaziosmanpaşa Bulvan No: 1/F BüyOk Efes Oteü Altı Tel: Rez: (232) 4258280 BS: (232) 4841220 (5 lines-hat)

KAR~i~~~ ~G~kt Arentası Orman lşleımesi Ka!'jısı

Konya Cad. No. 55 Tel: (338) 2114859- 2120680 KARS (GSA) Sınır Turizm ve Seyahat Arentası Atatürk Cad. No: 80 Tel: (474) 2233839

l.sıilda1

Cad. No: 27/B 20100 Denizli Tel: (258) 2648661-2648671 Tel: SM: (258) 2648651

KAYSERI Sahabiye Mah. Yddınm Cad. No. ı Tel: (352) 2223858

81

+

AUGUST

1994

(GSA)

Muıovası 1\ırizm

ve Seyahat Arentası

Istasyon Cad. Vilayet karıısı Tel: (436) 2123070 RIZE Kazdal

Caınü Yanı

Belediye Sosyal Kat ı 1 \ Tel: (464) 2130591 - 2130592 Hiımetler Binası

SAKARYA (GSA) Sakarya 1\ır ve Seyahat Aceotası Kudüs Cad. Birlik lşhanı Kat: 3 No: 23 Adapazan Tel: (264) 2749688 SAMSUN

Kazun paşı Cad. o.ll/A Tel: BS: (362) 4313455- 43ı5065 Rez: (362) 4318260

SIVAS (GSA) Sivas Turizm ve Seyahat Acentas ı Istasyon Cad. 30. Y~ Shesi, No: 7-8 Tel: (346) 2211147-2213687-2244624 (GSA) Kalıru Turizm Seyahat Acentası Atatürk Bulvan, Ak Ap. No: 51A Tel: (414) 3ı22057 - 3122058

ŞANLIURFA

TE KIRDA~ (GSA) Trakya 1\ırizm ve Seyahat Arentası Atatürk Bulvan No. 68 Tel: (282) 26!8438 - 2618439 TRABZON Kemerkaya Mah. Meydan Parkı Karıısı Tel: (462) 3211680-3213446 (GSA) Vatan Seyahat Arentası Isınetpaşa Cad. ~o: 85 Kat: 2 Tel: (276) 2152033 - 2125129

UŞAK

!ZMIR

DENIZLI

SKYL.IFE AC::ÖUSTOS

Sey.ılıaı Aa!nWı

Alllllık

GAZIANTEP Atatürk BuiV.n No. 30/B Tel: BS: (342) 2301563-64 Rez: (342) 230156~

ANTALYA Cumhuriyet Cad. Özel Idare

ÇORUM (GSA) Çavumlu 1\ırizm ve Seyahat Arentası Yeniyol Malı . Kulaksız Sok. No: 4JA Tel: (364) 2243928 - 2245789

Klltf_ıı:Hiıt .C UA) "Çavufo81u Turizm ve

ESKIŞEHIR

ANKARA Atatürk Bulvan No: 125 Kat: 2, 3, 5. Tel: 0 12) 4192825 Rez: (312) 4192800 (15 lines-hat) Şehir Ofısi-Town Office: Atatürk Bulvan !67/ A Bakanlıklar Tel: (312) 4176499 - 3124900/ 385 GSA: Çavuşoglu 1\ırizm ve Seyahat Arentası Ankara Cad. Çavuşoglu Sok. Kat: ı No:! Şereflikoçhisar/Ankara Tel: 0 12) 6872383

TUNISIA-TUNUS Complex El Mechtel Boulevard Oulet Haffouz tunis Eıage 2 Tel: (216) (1) 786473 - 787033

ZURICH-Z0RIH Tat 5ırasse 58 8001 Zurich Tel: Rez: (41)(1) 2252323 Tel: BS: (41) ( !) 2252311

DIYAıtaAKiıt

IÇ BOROLAR

YAN

Enver Perihanoglu I ş Merkezi Cumhuriyet Cad. No: 196 Tel: (432) 2161019 - 2161241

YOZGAT (GSA)

Çavuşoglu Turlım

ve Sey. Arentası

Lise Cad. No: 6 Kat 3

Tel: (354) 2129193- 2123946 RIEZ: Rezervasyon/Reservation SM : Satış MüdOıil/Sales Manager GSA : Geoel Satış Arentası Geoer.ıl Sales Ageney BS : Bilet Satış/ TK:ket Sales


UÇUŞ

BILGILERI

Information

MESAFE L ER FLIGHT OISTANCES

Istanbul'dan /From Istanbul Km

M il

ALMAATA ALA

3927

2534

AMMAN AMM

1215

754

ABU DABI/ABU DHABı AUH

3016

1874

LYON LYS

1993

1238

AMSTERDAM AMS

2208

1372

MADRID MAD

2712

1685

MILANO/M ILAN MXP

1700

10!56

MOSKOVA/MOSCOW MOW

1778

1105

ATINAIAT HENS ATH BAHRAIN BAH

556

345

2585

1606

B AKÜ BAK

1787

922

BANGKOK BKK

7472

4643

BARGELONA BC:N

2230

1387

BASEL BS L

1839

1142

812

504

1715

1065

990

615

BELGRADIBELGRADE BEG BERLIN S X P' BEYRUTIBEIRUT B E Y

Mil LEFKOŞA

EC:N

LONDRA/LONDON LHR

767

476

2510

1!560

MÜNIH/MUNICH MUC:

1570

976

NEW YORK NYC:

8047

5000

NICE NC:E

1961

1075

NURNBERG NUE

1674

1042

PARIS/ORLY ORY

2239

1392

RIYAD/RIYADH RUH

2429

1509

ROMA( RO ME/

BINGAZI/BENGHA ZI IIlEN

1246

775

1382

859

BOMBAY BOM

4816

2992

SINGAPUR/SINGAPORE SIN 8661

5382

BRÜKSEL/BRUSSELS B R U

2 164

1 345

SOFYAISOFıA

SOF

488

CENEVRE/GENEVA G VA

1910

1187

STOKHOL M/

FIUM IC INO FC:O

303

CIDDEIJEDDAH J IEB

2354

1463

STOCKHOLM ARN

2207

1371

DUBAI DX B

3007

1868

STRASBOURG SXB

1864

1159

DÜSSELDORF B U S

2037

1265

STUTTGART STR

1760

1094

FRANKFURT P'RA

1861

1156

ŞAMIDAMASCUS

1081

672

HAMBURG HAM

1987

1234

TAHRAN/TEHRAN THR

2041

1268

HANNOVER HAJ

1927

1205

TAŞKENT TAS

3360

2118

HELSINKI H E L

2164

1345

TELAVIV TLV

1133

704

KAHIREICAIRO C:A1

1231

766

TRABLUS/TRIPOLI TIP

1668

1036

KARAÇI/KARACHI KHI

3953

2456

TOKYO NRT

8989

5586

1667

1036

KOPENHAG/

TUNUS/TUNUSıA

DAM

TUN

COPENHAGEN C:PH

2007

1247

VIYANAMENNA VI IE

1251

777

KÖLN/COLOGNE C:G N

1991

1237

ZÜRIHIZURıCH ZRH

1761

1094

KUVEYT KWI

2169

1348

A 31(}203

A 340-311

RJ·100

142 000

257 000

44225

225

288

99 9362

THYUÇAK TIPLERI VE ÖZELLIKLERI TYPE A ND CONFIGURATION OF THY AIRCRAFT DC9-32

8727·2F2 8737-400 8737·500

A 31(}304

AZAMI KALKIŞ At>IRI..ICI Max Talıt OJ/'I"tflbl (J;}

48 989

86 408

68 038

60702

153 000

107

164

150

11 200

24 500

16 140

16140

48 872

44000

108365

2X 14500 LB

3X 15500 LB

2X23500 LB

2X20000 LB

2X52000 LB

2X48000 LB

4X31200 LB

4X7000 LB

B 100

6480

11 952

2259

41 000

31 000

KOLTUK ADEDI Strımw~

YAKIT KAPASITEsi Fwl Clp><tıy lK&! uı

:J

lı.

>-

JiııRIHt!biWI ın

w u z

I

~ ın i5

i

1-

(/)o

:J

ı-

j

::ı

()o ::ı

> :ı: ı-

l

210

MOTORGÜCÜ

ı­

I

(9

117

:ı::

(9 lı.

....

D:

AZAMI MENllL !lalimıUIIIIIJ"'I'(l(ll)

2 500

3 450

3 350

3865

35000

42 000

37000

37000

B70

900

856

856

900

900

945

820

796

862

698

698

860

860

B90

720

6 088

7 7 10

7 500

4 460

21880

25000

41409

3800

26

2

7

7

AZAMI UÇUŞ TAVANI

-·· -~(F()

41 000

41 100

AZAMISÜRAT Maxlıııu•~(K•dw)

NORMAL SEYIR SORATl Nonııal en.ıse~ (Kn>1!r)

lıl

.J

lıl

., ıı.

ll(

lll

:r

UÇAKADEDI 9

.Vu-u{l'fa""

7

83

SKYLIFE ACiU STO S

+

A UGUST 1994

3

B


~N

SE~

• Kriti fCrete)

s

E

A sA-U D\

~

llo<iıa

'<>_,_

A RJI. .B \ A.,

r&

.,

o~

Solit

?

.. .

o

1 '/

A "'

1 1

'

\ AIJightıJb \

o

~..,..o

// 77

1

'

'

El

G

y


RA B fA

Rab

S

E

A

MALDIYES JSLANDS

..... . •

Am"llnttJis

ı

SE CHELLES : • 0

f

~.

..

-~ ···

o

c


SEA

OF

OKHOTSK

+

.

p

A

c D

Og•s•vwı,•ls

0H••4

K•~illlls

o( Vokatıo ls J

+

o

p

E N ı G A .i_ An<f•,.n-ls. ..,, ~ Ponsı..

icoMrls.o

'"'"

J

4

A

Arch,p•l•,go ,fi

..

N

N

° Chnsırrntsl A.,.ıu

Cocos

~~·

(Ault• l

S fA

F

c


UÇUŞ IKRAM PLANI 1 Injlight Service Plan Bazı uçu şla rımı zda

Ol

Tl 581

ISTANBUL BRUSSELS BRUSSELS NEW YORK

Tl 573

ISTANBUL BANGKOK BANGKOK

f4

BANGKOK ISTANBUL

m

ll

12

Q D

m D m D m

f4

Tl 926/928

PARIS ISTANBUL

f4

Tl 592

ISTANBUL TOKYO

f4

Tl 593

TOKYO ISTANBUL

f4

3 1±1 0 ~

ISTANBUL TASHKENT

f4

TASHKENT ALI1A ATA

f4 ~

ALMA ATA TASHKENT

f4

~

P O

l':i ıtı

D

D

f4

m

Tl 560

ISTANBUL KARACHI

f4

&:ı D

Tl 561

KARACHI ISTANBUL

f4 ~

c

~

[:i

o

D

f'4

APERITIF

D COFFEE

(±)

DUTY FREE

~

Ll HOYIE 1 Film servis ve

D

Q

D

·ISTANBUL

dolayı

10

r; D

ISTANBUL PARIS

nedenlerinden

09

mo

f4

Tl 9251927

Işletme

08

D

D

mo

f4

f4

TASHKENT

07

m m

LONDON ISTANBUL

Tl 631

06

D

0

Tl 910/912

Tl 630

f4

SINGAPUR BANGKOK

you of ou r bıj/igbt Seroice Pla n on so me jligbts

os

04

D

f4

f4

OJ

m

f4

SINGAPU~

ISTANBUL LONDON

02

f4

NEW YORK ISTANBUL

Tl 572

infomı

verdigimiz ikram hizmetlerimiz 1 We are pleased to

uçuş

süresi

& TEA 1 1 & bhvı

t-

LUNCH 1 Öğlın Yımıği

SNAU

DINNER 1 Alqam

BREAKIAST 1 lalı"lb

UGHT HEAL

degişebili r .

1 Du e to

ımexpected

Yımıği

operarional occımmces, setvice time and jlying bou rs m ay cbange.

ll


iSTANBUL, ANKARA, iZMiR, ANTALYA

NEWS

ABOUT

TOWN

GUIDE: HOTELS, SPECIAL LICENSE HOTELS,HOLIDAY VILLAGES, MUSEUMS, SIGHTSEEING, EMBASSIES ...


~'

Turkq· 90.

Ankor:ı .\ı ı. bıanhuı:

~ tı~;ın ~kle..· .! 16. ızmir l ;U . Ant:ıl~:ı 1.12:

Eumpcan >ide

....-____::.....__

ı ıııııiııoıı ...

r . . ııı.ı

\ight ...

in ~ult.ın \alı

he lovely mansion at Ortaköy where the Ottoman princess Esma Sultan once lived was until this summer a silent dark silhouette lapped by the waters of the Bosphorus. ot any more! The mansion set in large walled gardens now gleams with light once more. Purchased by The Marmara hotel, the mansion has been renovated as a venue for open air receptions and opened its doors with the First International jazz Festival. Exuberant, brilliant )am session nigl1ts! Covering a total area of 4500 m' , the 2226 m ' reception area has se-.ıting space for 600 diners and standing space for ı 000 cocktail guests. The Marnlara offers fıve different banqueting menus, inciueling such delectable dishes as marinated fıllets of seabass with black caviar, fıllet of beef in red wine sauce (accompanied by pilaf with peas and brocoli with almonds), fresh artichoke h earts with shrimps and lamb with mint sauce , duck liver pate followed by turbat pochouse over aubergine pırree , salmon, and of course Turkish mezes ... followed by fnıit , desserts, ices

T

Esma Sultan Yalısı'nda ışıklı

Geceler

rtaköy kıyısındaki , bir zamanlann anlı şanlı, görkemli Esma Sultan Yalısı , geçirdiği darbelerden arda kalan dört duvan ve geniş ballçesiyle, bu yaz başına kadar Boğaz' ın şıpırtılı temaslan karşısında sessiz, karanlık bir siluet olarak öylece durmaktaydı. Evet, bu yaz başına kadar .. .

and coffee. Well, enough of such temptation. These are things to be experienced, not read about. So either hold a party of your own at Esma Sultan Yalısı or arrange for an invitation to one. Exquisite food in an equally exquisite setting. What more could a gourmet wish for? For further details, phone: (0212) 251 46 % (ex: 790- 791)

sunuyor. Neler mi var: an tre ve main course'lardan seçelim: Siyall havyar eşliğinde marine levrek fıletolan ardın­ dan ilik ve kırmızı şarap soslu sığır fıletosu (bezelyeli pilav ve bademli brokoli); taze enginar göbeğinde kanal karidesleri ve nane soslu kuzu sırtı ; ördek ciğeri ' nin ardın­ dan patlıcan pi.iresi üzerinde kalkan poşe! Somorılu bir ınönü ve tabü Tiirk mezelerinden ayn bir ınönü ... Ve meyveler, tatlılar, dondurmalar, kallveler .. . Neyse, dalla fazla tahrik etmeyelim. Burılar okun1aktan çok yaşanacak şeyler. Esma Stıltan ' da ya bir davet verin ya da bir davete konuk alınaya bakın , bu keyfi kaçınnayın .. . Daha fazla bilgi için Tel: (0212) 251 46% (ex: 790- 79 1)

1 ııı· k i 'lı I o u ri.., ııı and llolid.ı~ (,uidc

Türkiye Turizm ve Tatil Rehberi

') i

T

urop Ltd has produced the latest edition of its genuinely "complete " Turkish Tourism and Holiday Guide giving acidresses and telephone numbers , and relevant info about all Turkey 's hotels, guesthouses, holiday villages, restaurants, cinemas, discoteques, bars, cafes, nıins, museums, shopping centres, places of worship, travel agencies, yachting agencies, transport systems, banks , embassies, consulates, and hospitals. Detailed maps of e-.ıch region are given. Published in English and Turkish, the Guide also covers Northern Cyprus . The publisher Turop Ltd has alsa organised a photographic competition

Yapıyı satına-

lan The Mamlaf'.ı, Esma Sultan hava davetleri için düzenleyerek yeniden hayata kazandırdı. Ve yalının pı­ nltılı yeni hayatı , 1. Uluslarıırası Caz Festivali 'yle başla­

Yalısı ' ru açık

dı! Capcanlı , ışıklı.Jamsession

geceleri! Esına Sultan Yalısı , o çatısını yitirmiş siluet, toplam 4500 m' ' lik bir alana otunıyor. Ziyafet alanı ise 2226 m' . 600 kişilik ziyafet ler, 1000 kişilik kokteyller düzenleyebilirsiniz. l11e Marmarıı , ziyafetleriniz için beş ayn ınönü seçeneği 90

S K YLIFE AGUSTOS

l).:;

+

AUGUST

ı 994

_ _ 94-95

urop Ltd. , bütün Türkiye'deki otel, motel, pansiyon, tatil köyü, restorıın , sinema, diskotek, bar ve cafe 'lerin adres ve teleforılanru; ören yerleri, müzeler, çarşılar, ibadethaneler, seyallat acentalan, yatçılık acentalan ile ilgili gerekli bilgileri; ulaşım sistemleri, banka, elçilik, konsolosluklar, hastanelerle ilgili telefon ve bilgilerin yer aldığı , bölge haritalanyla destekienmiş kapsamlı bir turizm rehberi olan "Türkiye Turizm ve Tatil Rehberi"nin ikincisini yaytrıladı. İn­

gilizce ve Türkçe rehberde Kuzey Kıb­ ns Türk Cttrrılmri­

yeti'yle ilgili bilgiler de yer alı­ yor. Turop Ltd. , yayın­ ladığı reh-


for guide readers. The price of TL600,000 includes VAT and postage. To order, phone Tel: (0212) 241 76 55 Fax: (0212) 247 92 44

ber adına bir de fotoğraf yanş­ KDV ve posta ücretleri dahil 600.000 TI olan rehberi Turop'tan sağlayabilirsiniz .

four tiring but unforgettable days for history and archaeology buffs. The TroyPergamon-Ephesus-Assos marathon also takes in Cunda island , Selçuk, the House of the Virgin Mary, the Basilica of St. John, and ruins around Assos. Your guide is Assoc. Prof. Dr. Mehmet İhsan Tunay. One person in a double room c o s t s TL4,300 ,000 , with a singles surcharge of TII ,OOO,OOO. For information phone : (0212) 258 25 73 , (02 ı 2) 258 25 89.

ması düzenlemiş. Fiyatı

1 'ı ı ır . . 1 'ır t

u

lı ıı

rv \

11 lı 11

r

t' ..,

est Travel's summer "Cultural Tour " programme is irresistible . We picked two. The first isa day tour of "Waterfront Yalıs on the Bosphorus", which in this hot weather is naturally by water rather than road . Gliding up the strait in a boat you will see Dolmabahçe and Beylerbeyi palaces ; Ortaköy, Bebek, Beylerbeyi and Emirgan mosques; the waterfront houses of Şeritler, Fethi Ah.met Paşa , Hekimbaşı Salih Efendi , and Count Ostrogoth; and Beykoz Kasn, learning about their history with your knowledgeable and humourous guide , Assoc. Prof. Dr. Murat Belge. That is on Sunday 14 August, meeting in front of the Chamber of Commerce in Eminönü at ı 0.00 or Üsküdar quay at 10.15. The fınal date for payment is 5 August, but early booking is advisable. The cost is TL600,000. The second tour promises

F

est Travel ' ın düzenlediği "Kültür Gezileri "nin yaz programından ikisine dikkat çekelim: Önce bir Günlük gezi, " Boğaziçi Yalılan ."

Yalı

gezisini yaz sıcağında elbette ki karadan yapacak değilsiniz . Bir motorun içinde, Boğaz ' ın serin sulannda kuzeye doğru süzülerek Dolmabahçe Sarayı ' ru ; Ortaköy, Bebek, Emirgan carnilerini; Şerifler, Fethi Ahmet Paşa , Hekimbaşı Salih Efendi, Kont Ostrogot yalılanru; Beylerbeyi Sarayı ve camisini, Beykoz Kasn'ru; bir de İstanbul gezi rehberi yazmış olan Doç. Dr. Murat Belge'nin kişisel üslubundan dinleyerek gezeceksiniz .... 14 Ağustos Pazar günü ... Eminönü Ticaret Odası yanında saat lO.OO'da veya Üsküdar iskelesi yanında saat 10.15'te buluşuluyor. Geç kalmayın . Gezinin fiyatı 600 bin TL.,

+ 91

SK YLIFE A G U STOS

AUGUST

1994

•.

son ödeme günü 5 Ağustos .. .

İkinci gezi; dört gün sürecek yorucu ama son derece keyifli bir tatil olabilir. Daha çok tarih ve arkeoloji meraklılan için. Truva- Bergama - Efes Assos hattını katettiğinizde Troya 'yı, Bergama 'yı ,

Cunda Adası'ru; Selçuk, Efes, Meryem Ana, St. John Bazilikası ' ru, Assos ve çevresindeki ören yerlerini gezmiş olacaksuuz. Konaklamalar Ören'de. 27 - 30 Ağustos günleri arasındaki gezinin rehberi Doç. Dr. Mehmet İhsan Tunay. Fiyat, iki kişilik odalarda kişi başına 4.300.000 TL. Tek kişi farkı, 1.000.000 TL. Diğer bilgiler için: Tel: (0212) 258 25 73, (0212) 258 25 89


~'Turkey 90. Ankara 31 2. Istanbul: European Sidc

#ı ı2~ Sidc 216, ızmir 232. Antalya 242

,....-___;;...._

.\nothcı· Ephcsus

s a holiday really a holiday without at least a couple of pleasant surprises? Surely it is these surprises which keep the memory of each holiday imprinted in your mind. If you are holidaying around İzmir this summer, take the opportunity to see Kuşadası, Ephesus and Selçuk. While walking or driving from Ephesus to Kuşadası look carefully to left and right, to see a hidden surprise which awaits discovery by enterprising visitors. This is a new restaurant serving "original Roman food and drink" in a superb natural setting. In addition to Roman cusine, there is also a mouthwatering selection of regional di.shes, plus a snackbar. A gift with a difference for loved ones can prove di.fficult to find, but taking them sornewhere unique instead can be just as good, if notbener. Where is this place? Here are a couple of clues. There is the Harbour, Harbour Road, Curetes Road, the Agora, and the Celsus übrary. Yes it is Ephesus, but a 1/20 scale Ephesus Replica! Having seen Ephesus in its full scale splendour, you can take a restful and memorable break at the miniarure version. We have spread the news, now finding it is up to you. The first due is that it is on the

1

Bir

Başka

Efes ...

way to Kuşadası, and the second is a telephone number: (0232) 892 70 76

atilin keyfi, en azından bir iki sürprizle süslenmeden çıkar ını? Çıkmaz ve her tatili de hatırlatan bu sürprizlerdir, değil mi? Tatil için İzmir ve çevresinde bulunuyorsanız, mutlaka Kuşadası ' na, Efes antik kenti· ne, Selçuk'a geleceksiniz .. . Efes antik kentinden Kuşada­ sı'na gelirken sağa sola dik· kat edin: Oralarda saklanmış çok hoş bir sürpriz, açıkgöz konukların keşfini bekliyor. Doğa atmosferinde, 250 kişi· lik bir restoranda "orijinal Roma yiyecek ve içecekleri! " ya da yöre mutfağından çeşit· leri tadabilirsiniz ya da snack bar' ı tercih edebilirsiniz. Sevdikleriniz için benzersiz bir hediye alaınıyorsaruz, onu benzeri olmayan bir yerden, bu hoş sürpriz noktasın­ dan alabilirsiniz. Neresi mi burası? Bir iki ipu· cu verelim: liman, liman Caddesi, Kuretler Caddesi, Ticaret Agorası , Devlet Agorası , Celsus Kitaplığı ... Evet Efes. Ama, küçük Efes ... 21.000 m''Iik alana kurulmuş 1120 ölçekli "Ephesos Repli· ca!" Efes'i gezerseniz, Küçük Efes'te dinlenmenin keyfıni tatmayı mutlaka isteyeceksi· niz. Yerini bulmak size

Swissôtel The Bosphorus joins LHW

•stanbul ' s Swissotel The

l

Bosphorus has joined the Leading Hotels of the World family, a subsidiary of Hotel Representative Ine. which guarantees its clients the same standard of hotel services everywhere they go in the world. The company was established in New York in 1928 with an original 38 member hotels, and today has three hundred members which include 277 of the most exdusive hotels in the world, plus around 30 holiday villages. The Leading Hotels of the World repre· sents over 76,000 rooms and

kalıyor.

Efes'ten Kuşadası yönüne gi· derken demiştik ... Bir de te· 92

SKYLIFE AGUSTOS

+

AUGUST 1994

lefon numarasını verelim, gerisi size kalıyor... Tel: (0232) 892 70 76

Swissôtel The LHW Uyesi Oldu

Bo~_phorus

stanbul'un Swissôtel'i The Bosphorus, Leading Hotels of the World ailesine katıldı.

HRl (Hotel Representative Ine.) şirketi olan, seyahat edenlerin gittikleri her yerde aynı standartta otelcilik hiz. meti bulabilecekleri bir or· ganizasyonu gerçekleştiren The Leading Hotels Of The World Şirketi 1928 yılında NewYork City'de kurul· muş . Başlangıçta 38 üyesi olan kuruluşun bugün bütün dünyada seçkin otellerden oluşan 300 üyesi ve dünyanın büyük kentlerinde kuru· lu 20 irtibat bürosu var. The


suites in 63 countries and six continents, and has 20 liaison offices around the world. On 7 July, Jürgen Owzca, vice-president of The Leading Hotels of the World, and president of the company' s European d.ivision, presented The Leading Hotels of the World plaque to Swissotel The Bosphorus in istanbul at a ceremony attended by Swissotel 's world president Pierre Wartinet and general manager of Swissotel The Bosphonıs , Eduard Speck. In the wake of Turkey' s other member, Çırağan Palace Kempinski, Swissotel The Bosphorus has proved its outstanding quality on the international top notch hotel circuit.

Leading Hotels of The World, bünyesinde dünya çapında 277 otel ve tatil köyünü topluyor; altı kıtada, 63 ülkede 76 binden fazla oda ve suit'in temsilciliğini

group coaching sessions for tennis and windsurfing are free. Club Kastalia, Konaklı Mevkii, Alanya Tel: (0242) 563 13 16

siz olarak yararlanabil ecek, grup halinde yapılan tenis ve windsurf derslerine de ücret ödemeden katılabileceksiniz ...

Aıı l rhan < ouııır~ ( lıılı

yapıyor.

7 Temmuz günü The Leading Hotels of the World Başkan Yardımcısı ve Avrupa Başkanı Jürgen Owzca, Swissôtel Dünya Başkanı Pierre Wartinet ve Swissôtel The Bosphorus Genel Müdürü Eduard Speck'in katıldığı bir seremoniyle Swissôtel The Bosphorus'a The Leading Hotels of the World plaketi takıldı. Böylece Çıra­ ğan Palace Kempinski'den sonra Swissôtel The Bosphorus da Lead.ing Hotels of the World ailesine katılarak standardını dünya çapında kanıt­ lamış oluyor.

"All Inclusive"

• stanbu l • stanbul Ticaret

1

Chamber of Com-

m e r c e

Iub Kastalia is set amidst Iush

C

_)

flowers and shady trees 12 km from Alanya on Turkey's Mediterranean coast, and covers an area of 55,000 m'. This summer, the club is offering an "all inclusive " system with open buffet breakfast, lunch and dinner; afternoon and Iate night buffets with delicious surprises; free drinks both alcoholic and soft; tennis, windsurfing, catamarans, sailing, archery, volleyball, mini football, table tennis and all other sports activities free of charge. Even the

Foundation has transformed the beautiful woodland park named after Sultan Abdülmecit's daughter , C e m i 1e Sultan, into a modem country retreat just fıfteen minutes' drive from the city centre at Kandilli, İstanbul' s Bosphorus suburb. A swimming pool, tennis courts, haskethall and volleyball courts , gymnasiums , sauna, watking and running courses , children ' s playground, openair and indoor restaurants, bar, cafes and a nightclub ... all creating an oasis in one of İstanbull ' s loveliest spots. Let us teli you a secret. The prices are

Ianya'ya 12 km. uzaklık'ta 55 bin m''lik alanda kurulu, binlerce çiçek ve yeşilin bütün tonlanyla iç içe tatil yapabileceğiniz Oub Kastalia, 1994 turizm sezonunda "all inclusive" sistemini işletiyor. Bu sistemde sabah, öğle, akşam açık büfeden; sürprizli ikindi ve gece büfelerinden, barda içeceğiniz alkollü -alkolsüz tüm yerli içkilerden; tenis, windsurf, katamaran, yelken, okçuluk, voleybol, mini futbol, masa tenisi gibi tüm spor aktivitelerinden ücret-

+

93

SKYLIFE ACiUSTOS

AUGUST 1994

Odası

Vakfı, Boğaz'ın

Anadolu yakasındaki, Sultan Abdülmecit'in kızı Cemile Sultan'ın adıyla anılan

güzel koruyu İstanbul için büyük, modern bir tesise dönüştürdü . Her iki köprüden de on beş dakikada ulaşılabilen Kandilli sırtlanndaki Cemile Sultan Korusu 'daki tesisler; yüzme havuzu, tenis kortlan; basketbol, voleybol sahalan, jimnastik salonlan, sauna; yürüyüş ve koşu parkurlan, çocuk bahçesi; açık ve kapalı restoranlar, bar, cafe'ler ve gece kulübünden oluşuyor.

İstanbullular sevgili metro-

pollerinin en güzel yerlerinden birinde büyükçe bir vaha kazanmış oldular böylece. Bir de sır verelim, İTO Vakfı tesislerinden makul fıyatlar karşılığı yararlanabileceksiniz ... Bilsak tarafın-


Codes: Turkey 90. Ankar..l :~ı 2 , btanbuı : Europc.:an Sidc 2 ı 2, Asian Sidc 2 16 , h.mir 232 . Antalya 242

astonishingly reasonable. Operated by Bilsak, the complex can be reached via the Beylerbeyi turn-off from the Bosphorus Bridge, or the Anadoluhisarı-Üsküdar turnoff from the Fatih Sultan Mehmet Bridge. Or if Bebek is a good jumping-off point for you, take advantage of the free hourly taxi boats. For reservations call (0216) 308 49 42

dan işletilen İTO Vakfı

tesislerine Boğaziçi Köpriisü'den Beylerbeyi çıkışı , Fatih Sultan Mehmet Köpriisü'nden Anadoluhisart - Üsküdar çıkışı yoluyla ve eğer Bebek'teyseniz sabah saat ı l.OO'den itibaren her saat başı Bebek Deniz Taxi'den kalkan ücretsiz motorlariara ulaşabilirsiniz.

as Piri Reis's map of the world dated 1513, Graziano Beninc-.ısa's map of the Adriatic dated 1472, maps by Giorgio Sideri of Crete and Battista Agnene dating between 1536 and 1564, and nıanymore.Tiıisoutstand.ing

ı \lıihıti<>ıı pj

ı Hlı

XIV-XVIII Yüzyd Portolan ve Deniz Haritaları Sergisi

( ' ı ı t lll"\ ı' <l rt o Lı ı ı ... •ıal \.ıutil.ıl < lı.ırt.,

f you have not yet seen this unique exh.ibition of priceless early navigation manuals and ruıutic-.ı.I charts organised jointly by Topkapı Palace and the Correr Museum tlıen do not m.iss it while you are in İstanbul. The charts, wh.ich are ma.inly the work of Turkish ıınd ltalian seanıen , are works of art not executed for art's sake. If maps f.ill to inspire your interest you will captivatcd by them after visiting tlıis exh.ibition at Topkapı Palace. Tiıis is the chance to see the rareıy exhibited originals of such celebrated maps

1

event, wh.ich Glfries the visitor back to the Med.iterranean of past centuries, is part of a bridge being constructed between İstanbul and Venice, which began witlı the Potenza exh.ibition held in early suın­ mer. Tiıe exh.ibition closes in early August, so if you miss the event itself second best is to get yourself a copy of the superb catalogue.

oluşturuyor.

u sergiyi eğer görmed.iyseniz (belki son bir şansı­ nız var,) mutlaka göriin ya da kaçırdıysaıuz katalağu­ nu edinıneye bakın. Harita seviyorsanız da, sevmiyorsanız da ... Harita sevm.iyorsanız: Haritahınn hepsi soğuk grafık yı­

Aynı zanıan­

da da Topkapı Sarayı

Müzesi'nin kuruluşunun

70. yılını da

kutluyor. başında kapanacak olan Topkapı Sar<~yı Hazine Ağustos

ğırı.Ian değildirler, bazılan tıp­ kı

resim gibi bakılası , sevilesi Hatta bazılan sanat için yapılmamış sanat eserleridir. İşte sergide bunu kendi gözlerinizle göreceksiniz. Harita seviyorsanız : Akdeniz'in en ünlü 60 portolanını (kıyı ve linıan haritalan), orijinallerini zevkle seyredeceksiniz şeylerdir.

Kof,ruşu ' nda­

ki sergiyi (veya kataloğunu) kaçır­ mayın

94

SKYLIFE AG U S T OS

hem de Olivetti'nin kurduğu dokunmatik multimedya sistemiyle isted.iğinz kadar yakın­ dan. 1513 tarihli ünlü Piri Reis haritası , Aneona ' lı Graziano Benineasa ' nın 1472 tarihli "Adriyatik"i, Giritti Giorgio Sideri ve Battista Agnene'nin 1536- 1564 arasında yaptıkla­ n eserler... İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi ve Vened.ik Correr Müzesi koleksiyonlarını bir araya getiren, seyircisini 15.- 17. yüzyıl Akdeniz dünyasına alıp götüren bu benzersiz sergi, yaz başında açılan Potenza sergisinden sonra, bu yıl kurulmasına baş­ lananİstanbul- Vened.ik köprüsünün ikinci ayağını

+

AU G UST 1994

deriz.


l

iqunır

kc (

reanı!

ll summer long enjoy burger variations with a difference at the upmarket Erenköy Pub and Divan Pub. As well as Divanburger, Devburger, Eggburger, Chickenburger and Cheeseburger, "Summer Delight " menus feature chilled Pub Beer and Divan's famous liqueur icecrearn. Divan Pub Phone: (0212) 231 41 00, Erenköy Pub Phone: (0216) 385 80 88

A

events, and of course music. TRT also airs under the name of Voice of Turkey some prograınmes in 16 different languages covering these broadcasting zones which include Europe , Northeast America, Balkans,Middle East, North Africa, Northwest Asia & Far East, Southwest Asia , Australia. TRT2 (IV) news in English, foolowing the News in Turkish at 22:00 hrs. TRTRadio 3 six on the FM bands airs news in English, French and German at 09:00, 12:00, 14:00, 17:00, 19:00 and

Bira, Burger ve Likörtü Dondurma!

lkcr. Burgcrs and

az boyunca Erenköy Pub ve Divan Pub'da "Divanburger", "Devburger", "Eggburger", "Chickenburger" ve "Cheeseburger"ler ve buz gibi "Pub Birası " ndan oluşan mönüler, "Yaz Neşesi " olarak sunuluyor. Bu farklı yaz mönüsünü dilerseniz Divan'ın özellikörlü dondurınalanyla tamamlayabilirsiniz! Divan Pub Tel: (0212) 231 41 00, Erenköy Pub Tel: (0216) 385 80 88

bilgiler vermekte, günlük haberler ve müzik yayını da yapmakta. İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde yayın yapan Tatil Radyosu'nu yerel saatle her gün 7.30- 12.45, 18.3022.00 saatlerinde dinleyebilirsiniz. Öte yandan TRT 2'de (I'V) 22.00'deki Türkçe haberlerin hemen ardından İngilizce haberler; TRT- 3'de (Radyo) her gün 9.00, 12.00, 14.00, 17.00, 19.00 ve 22.00 saatlerinde FM bandından İngilizce, Fransızca

ve Almanca haber yayını yapılı­ yor. Tatil Radyosu'nun verici merkezlerini ve frekanslannı tabloda bulabilirsiniz...

HOLIDAY RADIO Location 1Yeri

ll ol id a~

H.ıd i o

ogether with the Turkish Radio and Television (TRT) , several private radio and television organizations broadcast vaıious programs. The Touıism (Holiday) Radio and Television aims promoting Turkey to foreigners visiting the country. Prograınming focuses on the historical , geographical , social, econornic and touristic aspects, to give them peaetical information as well current

T

ürkiye'de Radyo- Televizyon Kurumu'nun (TRT) yaru sıra, özel radyo ve televizyonlar çeşitli özelliklerde yanılar yapıyor. Bunlardan 'Turizm (Tatil) Radyosu", Türkiye'ye gelen turistleri aydınlatmak amacıyla ülkenin tarihi, coğrafi, sosyal, ekonomik ve turistik değerlerini tarutır­ kenpratik

Frequency 1 Frekansı

Antalya

100.6 Mhz.

Bodnım

97.4 Mhz.

Çeşme

101.6 Mhz.

İzmir

100.5 Mhz.

İstanbul

101.6 Mhz.

Kuşadası

101.0Mhz.

Nevşehir

103.0 Mhz.

Mannaris

101.0 Mhz.

Pamukkale

101.0 Mhz.

Culture Quiz for the Traveller A Scottish traveller in the 19th century wrote

(

that in this city you had to know Greek to talk to the servants, Italian to talk to the shopkeepers, Turkish to talk to the people, and French to conduct oflical and commercial affairs (Blackwood's Edinburgh Magazine, February 1884). Which dty was he talking about?

.J!WZl 1:131\ftSN~ 95

SK V LIFE A G U S T OS

+

AUGUST 1 994


ISTANBUL

Ad

(Pri!ICe s lsla覺覺ds)

96

SKYLIFE AGUSTOS

+

AUGUST 1994


• GU ıue .,;tt.·

EM ERGENCY

Ambulance Tel: 112 (All over Turkey) Police Tel: 155 (All over 1\ırkey) Tourism police Tel: 527 45 03 Gendarme Tel: 156 (All over Turkey) TOURISM INFORMATIONS TURIZM DANIŞMA

Atatürk Airport Atatürk Havaalam (Yeşilköy) Tel: 573 73 99 Hilton Hotel Areade Tel: 233 05 92 Karaköy Sea Port Karaköy Ltmam Tel: 249 57 76 Sultanahmet Square Sultaıuıbmet Meydanı

Tel: 518 18 02 The Turkish Touring and Automoblle Oub Tür!tce Turing ve Otmtrobil Kurumu (Hea Office -Merkez) Tel: 231 46 31 HOTELS 1 OTELLER

Aden c-) Kadıköy Tel: 345 10 00 Fax: 346 25 67 Akgün Hotel c-'":> Vatan Caddesi Tel: 534 48 79 Fax: 534 91 26 Askoç Otel c-> İstasyon arka sokak, Sirkeci Tel: 511 80 89 Fax: 511 70 53 Büyük Sürmeli c-'":> ~Tel:2721160

3669

Color Hotel c-> Fındıkzade

Tel: 63 ı 20 20-39 Fax: 523 48 42 Conradİstanbul c-'":> Beşiktaş Tel: 227

30 00 Fax: 259 66 67

Çınar c-'":> Yeşilköy Tel: 663 29 00 (18 Jines,tlıat)

Fax: 573 57 Ol Çırağan Palace Kempinski c-'":> Çırağan Tel: 258 33 77 Fax: 259 66 87 Dedeman İstanbul c-'":> Esentepe Tel: 274 88 00 Fax: 275 ll 00 Dllson ("") Taksim Tel: 252 96 00 Fax: 249 70 77 Divan c-'":> Taksim Tel: 231 4 ı 00 Fax: 248 85 27

Eresin c-)

J

Telephoneı International code for Turkey: 90, İstanbul area codes: European side 212, Asian side 216. Local numberson the European side began with 2, 5 or 6, those on the Asian side with 3 or 4. For intercity calls within Turkey first dial "O", then the area code, and then the local number. For international calls first dial "00".

Hotel Emperyal c-> Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı Tel: 293 39 61 Fax: 252 43 70 Hotel Interconti c-> Mecidiyeköy Tel: 288 16 42 Fax: 272 95 05 Hyatt Regency("*'") Taşkışla Caddesi, Taksim Tel: 225 70 00, Fax: 225 70 07 İstanbul Savoy Hotel c-> Taksim Tel: 252 93 26 Fax: 243 20 10 Kalyonc-> . Sultaııalııııet Tel: 517 44 00 Fax: 638 ll ll Kebanc-') Taksim Tel: 252 25 05 Fax: 243 33 ı O Kervansaray c-> Taksim Tel: 235 50 00 Fax: 253 43 78 Klassis c-'":> Silivri (65 km from İstanbul 50 km from the airport) Tel: (0) 212-748 40 50 Fax: (0) 212-748 40 49 Maçka Hotel c-) Teşvikiye Tel: 234 32 00 Fax: 240 76 94 The Marmara İstanbul c-'":> Taksim Tel: 2514696 Fax: 244 05(1) Merit Antique İstanbul c-'":> lıleli Td: 513 93 00 Fax: 512 63 90 Mimc-') Beşiktaş Tel: 246 55 07 Fax: 230 73 77 Mövenpick c-'":> Maslak Td: 285 (1) 00 Fax: 285 (1) 51

Otadel Keıuıe~ Caddesi

32, Alurkapı Tel: 51 23 13 Fax: 51613 84 Hıdiv Kasn ('fhe Khedive's Summer Palace) Çubuklu Tel: 331 26 51 Fax: 322 34 34 Hotel Annada Alurkapı

Tel: 638 13 70 Fax: 638 50 60 Hotel Hlstorla Anıira1 Tatdil Sokak 23, Sultanahmet Tel: 513 36 60 Fax: 513 3619 İbrahim Paşa Hotel Terzihane Sokak, Sultanahmet Tel: 518 03 94 Fax: 518 44 57 Kariye Edirnekapı

Tel: 534 84 14 Fax: 521 66 31 Splendid Palace 23 Nisan Caddesi, Büyükada (Prince Islands) Tel: 382 69 50 Fax: 382 67 75 Vardar Palace Hotel Sıraseıviler Caddesi 54 1 56, Taksim Tel: 252 28 96 Fax: 252 15 27 Yeşil Ev Sultanahmet Tel: 517 67 85 Fax:?17 67 80 MUSEUMS 1 MOZELER

Archeological Museum Arkeowft Müzesi Sultanahmet Tel: 520 77 40 Every day Except Mondays. Pazartest dışında ber gün.09.30 -17.00 Atatürk Museum 1Atatürk Müzesi Halaskargazi Caddesi 25 Şişli Tel: 240 63 19 Every day except Saturdays and Sundays. 10.00-12.001 14.00-16.30 Cumartesi, Pazar dışında ber gün.

Nipponc-> Taksim Tel: 254 99 00 Fax: 250 45 53 Olcay c-> Topkapı Tel: 585 32 20 Fax: 585 64 05 Parksa Hilton (''") Maçka Tel: 258 56 74 Fax: 258 56 95 Pera Palas c-> Tepebaşı Tel: 25 ı 45 60 Fax: 251 40 89 PolatRenaissance Hotelc-'":> Yeşilyuıt Tel: 663 17 00 Fax: 663 17 55 President c-> Beyazıt Tel: 516 69 80 Fax: 516 69 99 Prestige c-> lıleli Td: 518828! Fax: 5188290 Pullman Etap İstanbul c-) Tepebaşı Tel: 251 46 46 Fax: 249 80 33 Richmond c-> İstiklal Caddesi Beyoğlu-Tünel Tel: 252 54 60 Fax: 252 97 07 Riva ("") Taksim Tel: 256 44 20 Fax: 256 33 20 Sheraton İstanbul c-'":> Taksim Tel: 231 21 21 Fax: 231 2180 Swissôtel the Bosphonıs ("*'") Maçka Tel: 259 Ol Ol Fax: 259 Ol 05

Calligraphy Museum Hat Saıuıtlan Müzesi Beyazıt Tel: 527 58 51 Open daily except Sundays and Mondays. 09.00-16.00 Pazar ve pazartesi dışında her gün. Church of St Saviour in Chora Kariye Müzesi Edirnekapı Tel: 523 30 09 Open every day except 1\ıesdays. Salılan hariç ber gün. 09.30-16.30

PALACES/SARAYLAR

Beylerbeyi Palace 1Beylerbeyt Sarayı Çayırbaşı Durağı , Beylerlıeyi

Tel: 321 93 20 Everyday except Mondays and Thursdays. 09.00-17.00 Pazartesi, perşembe dışında her gün. Dolmabalıçe Palace Dolmaba~ Sarayı

Beşiktaş Te : 258 55 44 Everyday except Mondays and Thursdays. 09.00-16.00 Pazartesi, perşembe hariç her gün. Dılamur Kasir 1Iblamur Kasn lblanıur Caddesi, Beşiktaş Tel: 261 29 91 Everyday except Mondays and Thursdays. 09.00-17.00 Pazartesi, perşembe hariç ber gün.

Maslak Kasirs 1Mastak Kasırfan Büyükdere Caddesi

Mas1ak Tel: 27610 22 Everyday except Mondays and Thursdays. 09.00-17.00 Pazartesi, perşembe dışında ber gün. Yıldız Kiosks: Şale, Malta and Çadır Yıldız Köşklerl: Şale,

Malta ve Çadır 276 10 22 Open daily. Her gün. 08.30-17.00

Yıldız Parkı Tel:

CHURCHES AND SYNAGOGUES

Aya Trlada (Greek Orthodox) Meşelik Sokak 11/1, Taksim Tel: 244 13 58

Open everyday except Mondays. Pazartest dışında ber gün. 09.30-17.00

Beyoğlu Tel: 244 52 12 Sunday Mass in English.

Taksim Tel: 256 08 03 Fax: 253 22 47 Grand Tarabya Hotel c-'":> Tarabya Tel: 262 1O00 Fax: 262 22 60

(HOUSED IN RESTORED

Güneş(''")

HISTORIC BUILDINGS)

Merter Tel: 555 24 4ı Fax: 554 41 08 Hilton İstanbul c-:> Harbiye Tel: 231 46 65 Fax: 240 41 65 Holiday Inn c-> Ataköy Tel: 560 41 10 Fax: 559 49 19 Holiday Inn Crowne Plaza c-'":> Ataköy Tel: 560 81 00 Fax: 560 81 55

Avicenna Anıira1 Tatdil Sokak 31, Sultanahmet Tel: 517 05 50 Fax: 516 65 55 Ayasofya Pansiyonlar Soğukçeşme Sokak Sultanahmet Tel: 513 36 60 Fax: 513 36 19

Museum ofPainting and Sculpture Resim ve Heyket Müzesi Beşiktaş Tel: 261 42 98 Open every day except Mondays and Thursdays. Pazartesi ve perşembe hariç hergün. 12.00-16.00 97

+

Sultanahmet Tel: 518 18 05- o6 Open every day except Mondays. Pazartestleri dışında her gün. 10.00-17.00 Sadberk Hanım Museum Sadberk Hamm Müzesi Büyükdere Caddesi, 27-29 Sanyer Tel: 242 38 13 Every day except Wednesdays. Çarşamba dışında her gün. 10.30- 17.00 Topkapı Palace Museum Topkapı Sarayı Müzesi Sultanahmet Tel: 512 04 80 Open every day except 1\ıesday Salı dışında her gün. 09.30-16.30

Dutch Qıapel (Union Oıurclı) İstikJal Caddesi, Dutch Consulate

Military Museum AskerlMüze Harbiye Tel: 232 16 98 Opeiı everyday, except Mondays, 1\ıesdays. 09.00-17.00 Pazartesi, salı dışında ber gün.

S K YLIFE A <:ö U STOS

İbrahim Paşa Sarayı

Haghla Sophla 1Ayasofya Müzesi

Sultanahmet Tel:522 (1) 89-522 17 SO

HOTELS

Museum of Turkish and Islamic Art Türk ve Islam Eserleri Müzesi

AU G UST

1994

Neve Shalom (Synagogue)

Bü~ Hendek Caddesi. lll Şiş

San

e Tel: 244 75 66 Antorıio

di Padova (Catholic)

İstildal Caddesi 325, Beyoğlu

Tel: 244 o6 35 Sunday mass in ltalian.

St Esprit (Catholic) Cumhuriyet Caddesi Harbiye Tel: 248 09 10 Sunday mass in French. St Helena's Chapel (Anglican) The British consulate, Tepebaşı Tel: 244 42 28


AROUND IZMIR

98

SKYLIFE AGUSTOS

+

AUGUST 1994


Oııb Cardla (Holiday Village) Çiftlikköy, Çeşme

EMERGENCY

Arnbulanee Tel: 112 (All over Turkey) Police Tel: 155 (All over Turkey: Tourlsm police Tel: 63 !6 00 (ask for tourism police) Gemianne Tel: 156 (All over Turkey)

~.:'ı

i" 1.

"'

Bayraklıdere, Kuşadası

TURIZM DANIŞMA

Tel: 6!4 4110 Fax: 614 88 32 New Neptün Holiday Village Seferihisar, Gümüldür Tel: 742 74 55 Fax: 742 70 38 ömer Holiday vniage Yavansu Mevkü, Kuşadası Tel: 614 37 00 Fax: 614 43 44 Pine Bay Holiday VUiage Selçuk Yolu, Kuşadası Tel: 614 93 70 Fax: 6!2 22 07 Sunset View Holiday VUiage

Çeşme

Tel: 712 66 53 Foça Tel: 812 12 22 Kuşadası

Tel: 614 ll 03-614 62 95 Selçuk Tel: 892 69 45-892 63 28 HOTELS 1 OTELLER

Anba Oteli c->

..J

Tel: 712 ll ll Fax: 712 12 27 C1ub Med Kuşadası Holiday vniage Aslanburnu, Kuşadası Tel: 614 ll35 Fax: 6!4 1125 Foça Oıiı Med Holiday Viiiage Foça Tel: 812 !6 07 Fax: 812 21 75 Hanedan (Holiday vniage) Foça Tel: 812 24 41 Fax: 812 24 51 Kuştur Tatil Köyü (Holiday Village)

TOURISM INFORMATIONS

Adnan Menderes Airport Tel: 251 26 26 (ex.-dabi/1 1018) Alsancak Tel: 243 35 00 Bergama Tel: 633 18 62 Büyük Efes Oteli Tel: 484 21 47

Cumhuriyet Bulvan 124 Tel: 484 43 80 Balçova Kaplıca Tesisi c-> Balçova Tel: 285 48 50 Büyük Efes Oteli c-> Gaziosmanpaşa Bulvan 1 Tel: 484 43 00 Fax: 441 56 95 Ege Palas ("") Cumhuriyet Bulvan 210 Tel: 463 90 90 Fax: 463 81 00 Hotel İsmlra c-> Gaziosmanpaşa Bulvan 28 Tel: 445 60 60 Fax: 251 94 93 lzmlr Hilton c-> Gaziosmanpaşa Bulvan 7 Tel: 44160 60 Fax: 441 22 77 lzmlr Palas Oteli c-> Vasıf Çınar Bulvan Tel: 421 55 83 Fax: 422 68 70 Kısmet Hotel c-> 1377 Sokak, Alsancak Tel: 463 38 50 Fax: 421 48 56 MarlaHotel c-> Kazım Dirik Caddesi 7 Pasaport Tel: 441 40 00 Fax: 44111 50 Pullman Etap Konak ("") Mithatpaşa Caddesi 128 Tel: 489 15 00 Fax: 48917 09 Pullman İzmlr Etap ("") Cumhuriyet Bulvan 138 Tel: 489 40 90 Fax: 480 40 89

HOLIDAY VILLAGES TATIL KÖYLERI

Altınıır;:ıus Tatil Köyü

Dolphin Holiday Village) Kalemburnu, Boyalık Plajı, Çeşme Tel: 713 12 50 Fax: 713 22 52

(Go

andent Ephesus have an unfoıgettable charisma. Established in 3000 BC and inciurling remains from the Ionic, Lydian, Roman, Byzantine and Seljuk periods, Ephesus is a sight not to be ınissed . In nearby Selçuk there is the basilica of St .John (6th century), a superb museum and Isa Bey Mosque. Also in the vicinity is the House of the Virgin Mary, and the Cave of the Seven ~leepers.

/zmir'den (72 km) ve Kuşadası 'ndan (18 km) kolaylıkla u/a.şılabilen olağanüstü Ilginç, caddeleri ve yapılanyla bugün de benzerşii bir atmosfere sahip antik ~ent. 10 3.000 yıllannda kurulan ve fon, Lidya, Roma, Bizans, Selçuklu dönemlerinin izlerini taşıyan Efes'i gezmeye mutlaka vakit ayın/malı. Efes'in çok yakınında St. jean Bazllikas~ Meryem Ana Evi, Yedi Uyuyanlar Mağarası, Selçuk İsa Bey Camii gibi başka tarihsel-turistik gezi yerleri bulunmaktadır. House of the Vlrgin Mary Meryem Ana Evi The Virgin Mary came to Ephesus with St .john, and spent the remainder of her life here. The house built in the 4th century at the place where she died was recognised as a shrine by the Vatican in 1957. The house is 80 kın from İzmir and 7 kın from Ephesus on Billbill Dağı, a hill forested with pines, planes and olive trees. Mass is celebrated here every morning at 7.30 and on Sunday mornings at 10.30. Aziz Yuhanna ile birlikte Efes'e gelen Meryem Ana 'nın bayatının sön dönemini geçirip öldıiğü yerde 4. yüzyılda inşa edilen ev. I957'de Vatikan 'ın onayından sonra kutsal ziyaret yeri olan Meryem Ana Evi ve Kilisesi /zmir'den 80 km, antik Efes kentinden 7 km uzaklıkta, çam, çınar ve zeytin ağaclanyla bezeli yüksek bir tepe olan Bülbül Dağı 'ndadır. Her sabab 7.30'da, pazar sabahlan IO.]O'da ayin düzenlenmektedir. Kadifekale Fortress 1Kadifekale The fortress overlocking !zmir has sections dating from Hellenistic, Roman and Byzantine times. The 20.25 metre high walls were originally 6 kın in length. Today the fortress is a fumous excursion spot with ant tea gardens, commanding a ulous view of the dty. /zmir'tn Içinde, kente hakim bir tepedeki bıt kale Helenistik, Roma ve Bizaııs izlerini taşır. Yüksekliği 20.25 ınetre olan duvarlannın uzunluğu eski dönemlerde 6 km 'yi buluyordu. Günümüzde çay babçeleri ve olağaııüstü kent manzarasıyla ünlü bir geziııti yeri. Pergamum 1Bergama The ruins of Pergamum, a major centre of civilisation of the andent world, are situated 105 kın from İzmir. The acropolis and amphitheatre perched on a towering hilltop, and on the outskirts of the town of Bergama the Asklepion or health centre dedicated to Asklepios the god of health are in a reınarkable state of preservation. The site is open daily between 08.30 and 18.30.

Gazibeğendi, Kuşadası

Tel: 614 45 02 Fax: 614 45 70 Turban Holiday Village Dayanıklı Kö .. , Gümüldür Tel: 742 25 Fax: 742 ll 76

:<s

SIGH T SEEING 1 GEZINT I

Balçova Thermal Springs ~ova Kaplıaılan Izınir province abounds

in mineral and thermal springs, those at Balçova being just 15 kın from the dty centre and served by munidpal buses. Known in antiquity as the Agamemnon Thermal Springs, Balçova has been a therapeutic centre for thousands of years. The water has a temperature of 63 degrees Centigrade. There are good quality facilities for visitors and physiotherapy units. /zmir çevresinde çok sayıda kaynak suyu ve kaplıca bulunuyor. Bunlardan Balçova kaplıcalan kent merkezine sadece 15 km uzaklıkta ve kent içi toplu taşıma araçlarıyla ulaşmak mümkün. Antik dönemde Agamemnon Kaplıcalan denilen bu yer çağlar boyunca bir "şifa yurdu" olarak kullanılmış. Suyu 63 Santigrat derece sıcaklıktaki bu kapitea bölgesinde bugün gelişmiş turistik tesisler ve fizyoterapi riniteleri vardır.

/j,eas-

Bini Paradise 1Kuş Cenneti

This eight hectare bird sancruary

is a temporary and rıırmanent home to millions o birds. Situated on the outskirts of the city, it consists of islets, marshes, deltas and meadows. At various times of year over 190 species of bird can be seen here. Kentin yanıbaşında koruına altına alınmış 8 bin hektarlık dev bir yaban hayat parkı. Adalar, sazlıktar, de/talar ve gözalabildiğine uzanan düzlüklerde 190 'ı aşkın türde milyonlarca kuş banndırdığı içiıı dünya çapında bir "kuş cenneti" sayılmaktadır.

Eplıesus 1Efes . Within easy reach of Izınir aı km) and Kuşadası (18 kın), the spectacular buildings and streets of

99

SKYLIFE A(;USTOS

+

AUGUST

1994

In the town is anothet interesting

building, the Ternilile of Serapis, known locally as e Red Courtyard due to its tiles. The town is also worth visiting to see the narrow streets with their historic Tutkish buildings and the colourful bazaar in the old quarter. Jzmir'in 105 km kuzeyindeki bu ilçesinde antik çağın büyük uygarlık merkezi Pergamon'un kalıntılan bulunuyor. Görkemli bir tepedeki akropolis ve amfitiyatronun yanısıra, ilçen in girişinde sağlık Tannsı Asklepios adına inşa edilen ve günümüzde bütün özellikleriyle ayakta duran sağlık merkezi her gün 830 · 1830 arasında ziyarete açıktır. Bergama 'nın içindeki çinileri nedeniyle halk arasında Kızıl Avlu adıyla bilinen Serapis Tapınağı da dikkat çekicidir. Aynca Türk kültürünün özeU/klerini taşıyarı dar sokaklan ve yapılarıyla eski ınabal/eleri ile rengarenk çarşısı ilçeyi turistler içiıı ilginç kılan özellik/erdendir. MUSEUMS 1 M0ZELER

Archeological Museum ArkeOÜJjt Müzesi Bahri Baba Parkı, Konak Tel: 425 49 29 Open every day except Mondays. 09.0Q.l7.30. Pazartesi dışında her gün. Atatürk Museum 1Atatürk Müzesi Birind Kordon 148 Tel: 421 70 26 Open every day except Mondays. 09.0Q.l7.00. Pazartesi dışında her gün. Bergama Musaım 1Bergama Müzesi Bergama Tel: 633 1O96 Open every day. 08.30.17.30 Hergün. Ephesus Museum 1Efes Müzesi Selçuk Tel: 892 60 10-892 60 ll Open every day. 08.3().18.30 Hergün. Qdemiş Archeological Museum Qdemii Arkeolojt Müzesi OdeınişTel: 545 ll 84 Open every day. 08.30.17.30, Her gün. S.Yaşar Art Museum i Yaşar Resim Müzesi Cumhuriyet Bulvan 252 Alsancak Tel: 422 65 32 CHURCHES AND SYNAGOGUES

Bet lsrael (Synagogue) Mithatpaşa Caddesi 265 Karataş St Hel.ene (Catholic) 1729 Sokak, 53 ~·yaka St j ohn (Anglican) Tala~aşa Bulvan, Alsancak Tel: 36608 Santa Maria (Catholic) Halit Ziya Bulvan, 67 Tel: 484 86 32 Notre Dame de Laurdes (Catholic) 81. Sokak, ll Tel: 232 ll 45 St Policarpe (Catholic) Gazi Osman Paşa Bulvan, 18 Tel: 484 84 36 Shaar Ashamayan (Synagogue) 1390 Sokak 4/2 Alsancak


N

w+覺

SKYLIFE AGUSTOS

AUGUST 1994


KARA EMERGENCY

Ambulance Tel: ll2 (All over 1\ırkey) Police Tel: ISS (All over 1\ırkey) Tourism Police Tel: 341 65 30 Gendamıe

Tel: 156 (All over 1\ırkey) TOURISM INFORMATION TURIZM DANIŞMA

EseıılıoAa Aitport

Tel: 398 03 48 Tandotan

Gaziosmanpaşa Bulvan 121 Tel: 488 70 07-229 26 31

HOTELS/OTELLER

Ankara Dedeman Oteli c-)

.._/

Büklüm Sokak 1 Tel: 417 62 00 Fax: 4!7 62 14 BestApart c-) Uğur Mumcu Sokak 71, Gaziosmanpaşa Tel: 446 80 80 Best Oteli c-) Atatürk Bulvan 19S, Kavaklıdere Tel: 467 08 80 Fax: 467 08 8S Bilkent Ankara Oteli c-) ı. Cadde, 06S33, Bilkent Tel: 266 46 86 Fax: 266 46 79 Büyük Ankara Oteli("'") Atatürk Bulvan 183, Kavaklıdere Tel: 42S 66 SS Fax: 42S SO 70 Büyük Sürmeli Oteli c-) Cihan Sokak 6 Tel: 231 76 60 Fax: 229 SI 76 First Apart Hotel İnkılip Sokak 29, Kızılay Tel: 42S 7S 7S Hilton ("*") Tahran Caddesi 12, Kavaklıdere Tel: 468 29 00 Fax: 468 09 09 Hotel Merlt Altınel ("*") Tandoğan Meydam Tel: 231 77 60 Fax: 230 23 30 Iç Kale Oteli c-) Gazi Mustafa Ketnal Bulvan 89 Maltepe Tel: 231 77 10 Fax: 230 61 33 Kent Oteli r') Mithatpaşa Caddesi 4 Tel: 43S SO SO Fax: 434 46 S7 KingApart Hotel Piyade Sok:ık ı 7, Çankaya Tel:4407931 Omni Residence (Apart-Hotcl) Tahran Caddesi S Kavaklıdere Tel: 468 54 00 Sheraton Ankara ("'") Noktalı Sokak, Kavaklıdere Tel: 468 S4 S4 Fax: 467 11 36 Stad Oteli c-) İstik1al Caddesi 20, Ulus Tel: 310 48 48 Fax: 310 89 69 MUSEUMS 1 M0ZELER

Museum of Anatolian Civillsations A1uulolu Medeniyetleri Müzesi Kadife Sokak, Hisar Tel: 324 3161 Open daily except Mondays Pazartest dışında her gün. 08.30 - 17.30

Atatiirk's Mausoleum Amtkabtr Müzesi Arut Caddesi, Tandoğan Tel: 231 79 7S Open dally except Mondays. Pazartestdışında hergün. 09.00 - 17.00 The Ankara State Museum of Palnting and Sculptute Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Opera Meyılanı Ulus Tel: 310 20 94 Open daiJy except Mondays. Pazartest dışında her gün. 08.30-12.00/13.30-17.30 Ethnographic Museum ~~aMüzesi Ulus : 311 95 56 Open daiJy except Mondays. pazartest dışında her gün. 08.30-12.30/13.30-17.30 Gordion Museum 1Gordüm Müzesi Yassıhöyük Köyü, Polatlı (29 kın. nortJı. west of Polatlı, 94 kın. from Ankara.) (Polatlı 'mn 29 km. kuzeybatısında, Ankara'ya 94 km. uzaklıkta.) Tel: 622 S1 S2 Open daiJy except Mondays. Pazartest dışında her gün. 08.30 · 17.30 MTA, Natural History Museum MTA, Tubiat Tarihi Müzesi E5kişehir Yolu, Balgat Tel: 287 34 30 Open daily, except for public holidays. Resmi bayram tatlllerl dışında her gün. 08.30- 17.30 Museum of the Republic Cumhuriyet Müzesi (Second Tıırlcish Grand National Assembly Buldiııg) (II. TBMM Binası) Cumhuriyet Caddesi 22, Ulus Tel: 311 04 73 Open daiJy except Mondays Pazartest dışında her gün. 09.00- 17.00 RomanBaths Çankın Caddesi, Ulus, Oosed Mondays. Pazartest dışında her gün. 08.3(}12.30 113.3(}17.30 War oflndependence Museum Kurtuluş Savaşı Müzesi (First Tıırlcish Grand National Assembly Buildiııg) (İlk TBMM Binası) Cumhuriyet Caddesi 14 Ulus Tel: 310 S3 61- 310 71 40 Open daiJy except Mondays. Pazartesi dışında her gün. 09.00 - 17.00

Brasil / Brezilya

Gaziosmanpaşa Tel: 446 04 70

Bulgaria 1Bulgaristan Kavaklıdere Tel: 426 74 S5 Canada 1Kanada Gaziosmanpaşa Tel: 43612 7S The People's Republic of China 1Çin Halk Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 436 14 S3

Noıway 1Norveç Gaziosmanpaşa Tel: 436 00 Sı

Chile/ Ştlt

Gaziosmanpaşa Tel: 446 6S 27 Algeria/ Cezayir Çankaya Tel: 427 83 85 Argentina / Arjanttn Gaziosmanpaşa Tel: 427 03 19 Australla 1Avustr1a Gaziosmanpaşa Tel: 36 12 40 Austrla 1Avusturya Kavaklıdere Tel: 434 21 72 Azeıbaidjan 1Azerbaycan Çankaya Tel: 441 26 21 Bangladesh 1Bangladeş Çankaya Tel: 439 27 SO

Çankaya Tel: 438 94 44 Croatia 1Hıroatistan Gaziosmanpaşa Tel: 436 62 12 Cuba!Küba Gaziosmanpaşa Tel: 439 S3 62 Czech Republic 1Çek Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 446!2 44 Denmark 1Dammarka Gaziosmanpaşa Tel: 427 S2 58 Egypt 1Mısır Kavaklıdere Tel: 426 64 78 Finland 1Fhılatuliya Farabi Sokağı Tel: 426 49 64 France 1Fransa Kavaklıdere Tel: 468 ll 54 Federal Republic of Gennany Almanya Federal Cumhuriyeti Kavaklıdere Tel: 426 S4 65 Greece 1Yunanistan Gaziosmanpaşa Tel: 436 88 60 Holy See 1Vaıtkan Çankaya Tel: 439 00 41 Hungary 1Macaristan Kızılay Tel: 418 92 38 lndia /Hindistan Çankaya Tel: 438 21 9S lndonesia 1Etukme:rya Çankaya Tel: 438 21 90 Iran/ Iran Kavaklıdere Tel: 427 43 20 Iraq/ Irak Gaziosmanpaşa Tel: 426 61 19 lsrad 1/srail Çankaya Tel: 426 49 93 Italy 1/talya Kavaklıdere Tel: 426 S4 60 ]apan 1japonya Gaziosmanpaşa Tel: 446 OS 00 Jordan 1tlrdün Çankaya Tel: 439 42 30 Kazakhistan 1Kazakistan Çankaya Tel: 441 23 Ol Kırgızhistan 1Kırgı.ztstan Gazios~ Tel: 446 08 Kııwait/ Kuveyt Gaziosmanpaşa Tel: 44S OS 76 Lebanon 1Lülman Çankaya Tel: 426 37 29 Libya Çankaya Tel: 438 ll 10 Macedonia 1Makedonya Kavaklıdere Tel: 467 44 40 Malaysia /Malezya Gaziosmanpaşa Tel: 436 12 70 Mexico / Meksika Kavaklıdere Tel: 467 SO 56

Belgium 1Belfika Gaziosmanpaşa Tel: 446 82 SO

Morocco 1Fas Gaziosmanpaşa Tel: 437 60 20

EMBASSIES 1 ELÇILIKLER Afglıanlstan 1Afganistan

Çankaya Tel: 438 ll 21 Albania 1Arnavutluk

+

101

S K YLIFE A<:öU S TOS

Netherlands / HoOanda

Gaziosmanpaşa Tel: 437 44 Ol

AUGUST

1994

Oman/Umman Gaziosmanpaşa Tel: 436 96 91 Paklstan 1Pakistan Gaziosmanpaşa Tel: 427 14 10 Potand 1Polmrya Kavaklıdere Tel: 426 16 94 Portugal 1Portekiz Çankaya Tel: 446 18 90 Romanla 1Romanya Çankaya Tel: 427 12 43 The Russlan Federation =Federasyonu ya Tel: 439 21 22 Saudl Arabia/ Suudt Arabistan Gaziosmanpaşa Tel: 436 69 21 Slovakia Republic Slovakya Cumhutseti Kavaklıdere Tel: 42 58 87 Somalia 1Somalt Çankaya Tel: 427 S1 92 South Africa 1Giiney Afrika Filistin Caddesi 27 Gaziosmanpaşa Tel: 446 40 56 South Korea 1Giiney Kore Çankaya Tel: 468 48 22 Spaln 1Ispanya Çankaya Tel: 438 03 92 State of Palesiine 1Ftltsttn Devleti Gaziosmanpaşa Tel: 436 08 23 Sudan 1Sudan Çankaya Tel: 446 12 00 Syria 1Suriye Çankaya Tel: 438 87 04 Sweden 1lsveç Kavaklıdere Tel: 428 67 3S Swltzerland 1/sviçre Kavaklıdere Tel: 467 SS SS Thailand 1Tayland Çankaya Tel: 440 64 18 Tunisia 1Tunus Gaziosmanpaşa Tel: 437 7812 Turkish Republic of Northem Cypnıs /Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa Tel: 437 9S 38 Turkmenistan 1Türkmenistan Gaziosmanpaşa Tel: 446 3S 63 Ukranla 1Ukrayna Ankara Palas Devlet Konukevi Tel: 310 46 66 United Arab Emirates Birleşik Arap Emirlikleri Çankaya Tel: 440 84 10 United Klngdom 1Ingiltere Çankaya Tel: 427 43 10 United States Amerika Birleşik Devletleri Kavaklıdere Tel: 426 54 70 Uzbeklstan 1Özbekistan Ankara Palas Devlet Konukevi Tel: 310 46 66 Venezuela Çankaya Tel: 439 31 98 Yemen 1Yemen Bakanlıklar Tel: 446 ı 7 78 Yugoslavia 1Yuf:oslavya Kavaklıdere Tel: 26 03 S4


(/)

:..

<D <D

c Gl c ~

}>

+2

o(/)

-i

(/)

c

Gl

}>

.,crn

-<

;<

Kapitas Havi

(

(Turquoise Cave)

Hağara-Turkuvaz­

(

Jt."'re

, ..~'t)~\

(

)i

~

~

a

,.z

z

c

o

,.::a


.______.='-===-===-===-ı

. GUtde

EMERGENCY

Anıbulance Tel: 112 (All over Turkey) Potlee Tel: !SS (All over Turkey) Tourism Potlee Tel: 43 1061 Gendamıe Tel: ı 56 (All over Turkey) TOURISM

INFORMATION

TURIZM DANIŞMA

Antalya Kaleiçi Tel: 247 OS 41 -242 18 33 Antalya Cumhuriyet Mahallesi Tel: 241 17 47 Alanya Çarşı Mahallesi Tel: S13 I 2 40 Kaş

Cumhuriyet Meydaru Tel: 836 12 38 Kemer Belediye Binası Tel: 814 ı S 36 HOTELS 1 OTELLER

ANTALYA Antalya Dedeman Lara Yolu Tel: 321 79 10 Fax: 321 38 73 Oub Hotel Sera C-) Lara Yolu Tel: 323 ll 70 Fax: 323 12 79 Falez Hotel C-) Konyaaltı, Falez Mevkü Tel: 248 SO 00 Fax: 248 SO 2S Hotel Ofo Antalya C-) Lara Tel: 323 10 00 Fax: 323 10 16 Kışla Han Hotel C-) Kazım Özalp Caddesi SS Tel: 248 38 70 Fax: 248 42 97 Oranj Hotel C-) Lara Yolu, Şirin Yalı Mahallesi Tel: 323 12 71 Prince Hotel Antalya C-) Lara Yolu, Karpuz Kaldıran Mevkü Tel: 323 30 70 Fax: 323 30 41 Sheraton Voyager Antalya(-) 100. Yıl Bulvan Tel: 243 24 32 Fax: 243 24 62 Sunset Hotel(-) Konyaaltı T~229 06 92 Fax: 229 13 89 Talya Hotel c-•) Fevzi= Caddesi 30 Tel: 2 8 68 00 Fax: 241 S4 00

c-)

SPECIAL LICENSE HOTELS-ANTALYA ÖZEL LISANSLI OTELLER-ANTALYA

Abad Hotel Hesalı sokak, Kaleiçi Tel: 2 7 44 66 Fax: 323 04 2S Argos Hotel Opposite of Atıtiiık Hlglısdıool, Kaleiçi Tel: 247 20 12 Fax: 241 7S S7 Aspen Hotel Kaledibi Sokak 16, Kaleiçi Tel: 247 71 78 Fax: 24 ı 33 64 Karyatit Hotel KaleiçiTd:241 1449 Fax:242 7749

Telephone: International code for Turkey: 90, Antalya area code 242. For intercity calls within Turkey first dial "0", then the area code, and then the local number. For international calls first dial "00".

Marina Hotel Menuerli Sokak 8, Kaleiçi Tel: 247 S4 90 Fax: 241 17 6S Turhan Adalya Hotel Kaleiçi Tel: 243 47 S6 Fax: 243 47 SI Tuvana Hotel Tuzcular Mahallesi Kaleiçi Tel: 247 60 ıs Fax: 241 19 81 Tütav Türkevleri Menuerli Sokak, Kaleifı Tel: 248 65 91 Fax: 2 1 94 19

TurtelSide Holiday Vlllage Side Tel: 7S3 20 24 Fax: 7S3 20 2S Turtle's Oub Marco Polo Çamyuva, Kemer Tel: 824 63 36 Fax: 824 63 46 ınusoy Tatil Köyü Göynük, Kemer Tel: 8JS 14 SO Fax: 81S 12 72 Varan Holiday Yiliage Taşlıburun Mevkii Belek/Serik Tel: 72S 42 OJ Fax: 725 42 2S

H OL IDAY VI LLAGES

SIGHTSEEING 1 GEZINTI

TATIL K Ö YL E R I

Alanya Citadel 1Alanya Karesi This splendid Byzantine citadel surmounting the rocky peninsula is walled (8 km). The "Red Tower" was built by the Seljuk's Sultan Keykubat in ı 226. Today it is a smail museum containing etnographical collections. Bizans zamanından kalma, "Kızıl Kule'si /226'da Sultaıı Alaaddin Keykubat tarafındmı inşa ettlri/eıı görkemli Alanya Kalesi şehri ikiye ayıran bir yarımadam n üzeriııdedir. Kızıl Kule bugün etnografik eserlerin sergileııdiği küçük bir miizedir.

Attalela Holiday Yiliage Taşlıburun Mevkü, Belek/Serik Tel: 725 43 Ol Fax: 72S 43 02 OubAlda Beldibi, Kemer Tel: 824 81 SI Fax: 824 81 59 OubAldiana Titreyen Göl, Manavgat Tel: 7S6 92 60 Fax: 7S6 92 67 OubAiiBey Kızılağaç Köyü, Side Tel: 7S3 22 00 Fax: 7S3 22 20 OubAsteria Üçüncü Kum Tepesi Mevkü BelelqSeıik Tel: 72S 40 04 Fax: 725 40 02 Oub Kastalla Konaklı Mevkü, Alanya Tel: 56S 13 16 Fax: 56S 14 28 Oub Mediterranee Kemer Kemer Tel: 814 10 (f.) Fax: 814 10 18 Çlub Mega Saray Uçüncü Kum Tepesi Mevkü llelekt.ieıik. Tel: 72S 40 26 Fax: 72S 40 49 Oub Salima Beldibi Beldibi, Kemer Tel: 824 83 60 Fax: 824 80 83 EHA Holiday Yiliage Titreyen Göl, Manavgat Tel: 7S6 90 SO Fax: 756 90 52 Eldarador Phaselis Kemer Tel: 81S 16 31 Fax: 81S 16 37 Hamdullah Paşa Konaklı Mevkü, Alanya Tel: S6s ıs 20 Fax: s6s ıs 31 Kemer Holiday Vlllage Göynük, Kemer Tel: 81S 14 30 Fax: 8JS 14 6S Oasls Beach Club Konaklı Mevkü, Alanya Tel: 56S 14 40 Fax: S6S 17 19 Palmariva Holiday Yiliage Tekirova, Kemer Tel: 821 40 04 Fax: 821 40 40 Robinson Oub Pamfilya Acısu Mevkü, Side/Manavgat Tel: 756 93 SO Fax: 7S6 93 S8 Sidelya Çolaklı Köyü, Manavgat Tel: 763 68 Ol Fax: 763 61 14 Simena Holiday Yiliage Çamyuva, Kemer Tel: 824 63 63 Fax: 824 63 81 SolMuna Kurnköy, Side Tel: 7S3 34 46 Fax: 7S3 13 S9

Antalya Museum Antalya Müzesi Kenan Evren Bulvan Konyaaltı Tel: 241 4S 28 Daily except Mondays. Pazartesi dışında her gün. The province of Antalya is endowed with the ıichest histoıic treasures of Turkey. Antalya Museum covers an area of 30,000 square meıres with thirteen galleıies, an open-air gallery, a children's gallery (where children may be left) and a wide yard. Approxi-mately five thousand archeological works are displayed in chronological order. The museum receive an award from the Council of Europe as the Muse um of the Year in 1988. The spectacular Gallery of the Icons and Gallery of the Emperors are especially worth to seeing. Antalya bölgesi arkeolojik, tarihsel bazineleri bakımından belki de Türkiye 'ııin en zengirı bölgesidir. Aııtalya Müzesi çok gerıiş bir alaııda 13 teşhir salonu ve bir açık hava galerisinden oluşmaktadır. ÇoCIIklar için de, onlarııı ilgisini çekecek bir salon bulımarı müzeyi tarih meraklıları mutlaka gezme/1/er. Aspendos A major port and commercial centre in antiquity, Aspendos today lies inland, 8 km east of Antalya. Its magnificent amphiteatre is the best preserved in the world and known for its superb acoustics and is stili used for concerts. Antalya'mn 8 km doğliSunda Antik Çağın örıemli limaııından kalma muhteşem bir amfiteatr. Olağanüstü akııstiğl ve Iyi korunmuş olması rıedeniyle bugün de konserler için kullamlmaktadır. Damlataş Cave Damlataş Mağarası

This bewitching cave in Alanya is fııli

+

103

SKYLIFE A CUSTO S

AUGUST

1994

of stalactites and stalagmites. Sarkıt ve dikillerden oluşan, olağanüstü görünlüsüyle ünlü, Alanya yakınlarında bir mağara.

Düden Falls Düden Şelarest A very beautifııl waterfall (12 km north of the city centre). Kent merkezine kuzey yönünde 12 km !IZaklıkta çok güzel bir şe/ale. Pikn/k Için mükemmel bir tercih. Old Quarter Karetçt The histoıic nucleus of Antalya. This district is now restoecd and has became an attractive touıistic centre with its tavems, hotels, restaurants and entertainment facilities. !ts narrow streets lead down to the old harbour (today an international yachting marina). Şehrin laribi çekirdeği olan Kaleiçi; restore edilmiş hali, otel ve panstyoııları, restoraııları ve eğlence olanaklarıyla turistik bir merkez. Dar sokaklardan inifen eskiliman Ise bugün lllllS/ararası bir marina. Perge The oıigins of this ancient dty ı 8 km northeast of Antalya go back to ı 000 BC, but the surviving remains are Hellenic and Roman. An exceptional open-air museum. Antalya'mn 18 km kiiZey-dOğlfSundaki bu antik kentin geçmişi IÖ I 000 yılına kadar !IZanıyor. Ancak bugün gezilen kalıntılar Helen.ve Roma dönemlerinden kalma. Ilginç bir açık hava müzesi. Side At this lively resort east of Antalya, the houses and ancient ruins are inextıicably interwined. There are two agoras, an amphiteatre and a museum in which statues and other works of art found here are exhibited. Antalya 'nın doğliSundakl bu turistik kıyı kasabası antik kalmtılarla Içiçedir. Iki büyük agora, geniş bir amflteatr ve burada gün ışığına çıkarılan heykel ve öteki eserU!rin sergilend/ği bir müze. Termessos Perched !OSO m above sealevel, this is an ancient city and a national park northwest of Antalya. The amphiteatre is hewn out of the living rock and the view as far as Antalya is stupendous. There is a natural history museum at the park entrance. Denizden 1050 m yükseklllkle, Inanılmaz bir manzara, şaşırtıcı bir antik ketıt ve doğa müzesiyle bir ulliSal park. Yivli Cfluted) Minaret and Mosque Yivli Minare The symbol of Antalya. This 13th century fluted minaret built by the Seljuck is decorated with dark blue and turquoise tiles. Anlalya'mn sembolü olan bu minare Selçuklulardan kalma bir /].yy. yapısıdır. Koyu mavi ve turkuvaz çinller/e süs/enmiştir.


OYUNLAR 1 PUZZLES

Çözü~~ (~


Bu donmuş karidesi * bozulmadan Kanada~ya ya da Senegal~ e en kısa zamanda ve en ekonomik yoldan ulaştırmak bizim işimiz. *Yükünüz donmuş karides. taze fındık. elektronik alet. ipekli başka

bir

şey

olabilir.

kumaş

Dünyanın

modern ve en büyük konteyner filosuyla.

kapıdan

kapıya

(deniz,

kara, demiryolu taşırnacılığıyla)

hizmet

rJ

ya da en

verdiğimiz altmıştan

arasında. artık

sabit günlü

fazla ülkenin

Türkiye de var. Yükünüzü

kalkış/vanşlarla taşıtmak

bizi 24 saat aramakta ve ayrıntılı bilgi

M

istemekte tereddüt etmeyin.

E R I T

G E M i C i L i K

MAERSK BÜTÜN

için

YÜKÜNÜZÜ TAŞlR

MERIT /ZMIR Tel : O ( 232 ) 445 51 00 ( 5 hat) Faks : O ( 232 ) 489 96 05 Teleks : 51189 MERIT MERSIN Tel: O ( 324 ) 237 75 02 Faks: O ( 324 ) 232 15 69 Teleks: 67568 MERIT ISTANBUL Büyükdere Caddesi , No: 121 Ercan Han Kat 7 Gayrettepe - Istanbul


OYUNLAR 1 PUZZLES

s

a t ra n ç

s

E

Crosswords

•••••••••••••••••••••••

28. 29. 30. 31.

8

Warning bel/ Fitting Snowy rain Tree with berries

DOWN

1. 2. 3. 4.

7

6 5

4 3 2 ACROSS

ı

a

b

c

d

f

e

g

h

Morphy'nin M. Marache'e karşı oynadıgı bir oyundan aJ.ıruruş bir kombinasyo.n. Hemle sırası kendisinde olan Morphy, Sıyah taşlarla oynuyor ve hemen kazanıyor. A combination extracted from a casual game that Morph''Pla,~t:>d against M. Marach.e. .. J J• Çözum1er Morphy had the Black pieees. Solutlons (. . . It is Black to play and win. 108

~ · 4-• ·

rı~ ~

09

\P AR 4 + 08752 72

\P 7653 • 10 94

+95 32

~

K B

D

G ~ R V 10

A84 \P 0108

+ RV63 +R84

653

\P V 9 2 + A + AD lO Dogu oyunu açtıktan sonra Güney 6 pike oynamaktadır. Batı kare . onlusunu çıkar, Güney a lır ve pik asını çıkanr. Dogu pikle elden çıkar ve deklaran yerden a lır. Nasıl devam edersiniz?

12. Swarm across 14. Art gallery 16. Old 18. Traveller 19. Most exeelieni 21. Water planı 24. Bird ofprey 27. Avoid

Solutions 108(...

THAT LITTLE BIT

of DIFFERENCE İki resim arasındaki

+V76 ~

1.Broken, arm support 4. Postpone 7. Poem 8. Keyboard instrument 1 O. Of the same value

Games Go/d bar Departed Antlered animal 5. Hurled 6. Irritated 9. Warded o.ff 11. Argument 13. Fixing bolt 15. Mimic 1 7. Sight organ 19. Consecrate 20. Type offish 22. Antelope 23. Raise di.fficulties 25. Chair 26. Value

farkı

sekiz

bulabilecek misiniz?

Tbere are eight differences between the two cartoons. Canyouspot them? Çözümler Solutions(. . . 108


Mevduat Hesabınız s a ği ı ki ı ın ı?

Birçok banka için müşterilerinin önemli olmayabilir. Ama Osmanh Bankasi'nda öyle değil!

sağhğ•

O smanlı Bankası ,

sizin sağlığını­ zı da bankacılık hizmetlerinin bir parçası olarak görüyor. V e yeni yılda sizlere yepyeni olduğu kadar çok sağlıklı bir hizmet sunuyor: HASTANE SİGORTALI

MEVDUAT

HESABI

Osmanlı Bankası'nda

vadeli ya da vadesiz mevduat sahibi olanlar, Hastane Sigortalı Mevduat Hesabı sayesinde, bir miktar prim

$

ları

konusunda

vermesi! Şu anda varsa bile dü şünmeyin, hemen bugün bir Osmanlı Bankası şu ­ besine uğrayın, müşteri tems ilcimizle görüşerek Hastane Si gortalı Mevduat Hesabı'yla ilgili her ayrıntıyı öğrenin. Sadece ken dinizin değil, sevdik lerinizin de sağlığını güvence altına alın. Bizden

sağlık

sağlık sigortanız

Çünkü, her

şeyin

baş• sağlık!

OSMANLI BANKASI "Kapıınız 0-212-251 18 99'dan

sigortalanıyor.

size ayrıntılı

açık"

bilgi alabilirsiniz.


INFORMATION

YAPMAYlN! DON'T! Sayın Yolcularımız

'

1

Uçuş

emniy tl için; veya "Kemerlerinizi Baglayınız" ikaz ışıkları yanarken; walkman, elektronik oyunlar, laptop kompüter ve benzeri elektronik inişte, kalkışta

cihaziarın kullanılması yasaktır.

Ladies and Cent/emen For safety rea.wms. it is forbidden to use any electronically operated device such as walkmans, electronic entertainment devices and taptop computers, during take-off, tanding or when the "fasten seat beit" sign is on.

Sayın Yolcularımız

Tüm uçuş boyunca, compact disc player, radyo ve televizyon alıcıları

ile

taşınabilir

telefonlar ve telsiz cihazları,

yolcular

tarafından

kesinlikle

kullanılamaz.

Ladies and Cent/emen DuriiiJ!. the entire .f7iJ!.bt. the operation of

compact disc players, radio and TV recivers, portab/e phones and walkie talkies is strictly prohibited.

ÇÖZÜMLER 1 SOLUTIONS CROSSWORDS ACROSS:

1. Sling, 4. Defer, 7. Ode, 8. Organ, 10. Equal, 12. Overrun, 14. Tate, 16. Aged, 18. Rover, 19. Best, 21 . Reed, 24. Kestrel, 27. Evade, 28. Alarm, 29. Apt, 3 0. Sleet, 31. Elder.

DOWN:

1. Sport, 2. Ingot, 3 . Gone, 4. Deer, 5. Flung, 6. Riled, 9. Everted, 11. Quarrel, 13. Rivet, 15. Ape, 1 7. Eye, 19. Bless, 20. Skate, 22. Eland, 23. Demur, 25. Seat, 26. Rate.

Satranç 1 CHESS 1.. .. . Ag3!!. Eger 2. VxV Ad4e2 mat. Eger 2. PxA VxV ve Siyah kazanır. kazanır .

kolaylıkla

Eger 2. VxA Ae2+ ve bir hamle sonra Siyah, atla veziri alarak

1..... Ngj!!. If 2. QxQ, then Nd4e2 mate. Also if 2. PxN, then QxQ wins easily for Black, and no better is 2. QxN Ne2+ 3. King moves NxQ wins.

briç

Dekiaran trefl empasına ihtiyacı oldugundan trefl valesini oynar. Dogunun ruayı oturması üzerine asla alır, sonra iki metr treflini çeker ve iki el koz oynar. Bu durumda sondan önceki koz skuiz kagıdıdır . Batı ne yerse yesin dekiaran yerden kör dörtlüsünü verir. Dogu kör yerse Güney AR körünü çeker ve karo kupuyla ele geçerek metr körünü yapar. Dogu karo yerse dekiaran kör ruasıyla yere geçer, son kozuyla karoya çakarak karo damını saglar ve kör asıyla tekrar yere geçerek bu kagıdı çeker. THAT LITLE BIT

of DIFFERENCE 1 fa J"R 1 fJ ll/1111

-


The pleasure of being ·= ... together with the stars. ... =·

Fener mevkll 34800

Yeşilköy-lstanbul

Tel, (02

ı

2) 663 29 00

8 Hat) Fax , (02

ı

2) 663 29

ı

7 Telex , 28861

n Tr


THY VIDEO PROGRAMI 1

THE CHASE OYUNCULAR 1 CAST

Charlie Sheen, Kristy Swanson

biriminin dagıldıgı bildirilince, Hoyce ve arkadaşları aç ıkta kalır. Royce için bu durum uzun bir tatile ç ıkm a k için bulunmaz bir fırsattır. Oysa mesai a rkada ş larının başka plan l arı vard ır.

YÖNETMEN 1 DIRECTOR

Adam Rifkin İngilizce Kanal ı, Japonca Kanal 2, Türkçe a ltyaz ı Channel 1 English , Channel 2 Japanese, Turkish subtitles

MRS DOUBTFlRE

Yanlışlıkla

banka soymakla suçlanan Jack Hammond , polisin elinden kurtulur ve özgürlüge dogru koş maya başlar. Ikinci kez bir dükkanda polis tarafınd a n sa rıl an Hammond , güzel bir kı zı rehin alarak kaçar ve macera dolu olaylar bundan sonra baş l a r.

A wrongly convicted bank robber, jack Hamm ond, escapes the po/ice and heads for freedom. Stopping at a convenience store, Hanım and is canfronted by the po/ice and ends up taking a pretty gir/ hostage. Taday, he isa car thief, a kidnapper, and on the run with the po/ice and California 's media on his tai/.1

ROYCE OYUNCUlAR 1 CAST

James Belushi, Peter Boyle, Chelsea Field YÖNETMEN 1 DIRECTOR

Set in 1963 in Texas, the escaped convict Butch Haynes, takes a young boy hostage in the course of eluding the Texas rang ers pursuing him. The fatherless boy has led a strictly constrained life, due to the religious 6eliefs of his mother, and had few happy e:x:periences. On the road they devetop a unique friendship that enables them to experience sonıe pleasures missiııg from tbeir childhoods.

OYUNCULAR 1 CAST

With a knack for willy asides and a penchant for beautiful women, Royce has just the right m ix of humour and sophistication - and a life style to match . But ina time of changing political situations and drastic budget cuts, his carefree ways are out of date. So when word canıes from Senatar Seanian that his seeret undereover unit will be disbanded, Royce and his colleagues are /efi out in the co/d. For Royce, it looks /ike it is time for a long overdue vacation. Bul the renıaining nıenıbers have other plans.

Robin Williams, Sally Field

YÖNETMENIDIRECTOR Chris Colombus Ingilizce Kanal ı , Japonca Kanal 2, Türkçe a ltyaz ı Channel ı English, Cha nnel 2 Japa nese, Turkish subtitles

A PERFECT WORLD OYUNCUlAR 1 CAST

Kevin Costner, Clint Eastwood, Laura Dem Daniel I-lillard ,

YÖNETMEN 1 DIRECTOR

Clint Eastwood

üzerine çovelayetini kaybeder. Fakat çocukla rın a çok düşkün o la n Daniel o nl arı görmek için Miranda ' nın vercligi çocuk bak ı cısı ilanma kılık degi şti­ rerek ba şv urur ve Bayan Doubtfire o la rak işe a lın ır . c ukl arın ın

ı963'te Teksas'ta geçen hikayede, kanundan ka çan Butch Haynes, koru cul ar tarafından sıkış tırıldıgı bir anda küçük bir çocugu rehin a lır. Film , bu a m ansız takip s ıra sında Haynes' le sevgiye muhtaç küçük çocuk arasın­ daki sıcak dostlugu konu ediyor.

Rod Holcomb !ngilizce, Türkçe a ltyaz ı 1 English, Turkish subtitles. Espri yetenegi ve kadınlara karşı zaafıyl a hayat dolu bir insan olan Hoyce, politik degişmel er ve bütçe kesintileri karşısında "o ut " o lmaktan kurtulamaz. Hoyce'un ça l ıştıgı gizli teşkilat 110

SKYLIFE ACUSTOS

k arısı M i randa ' nın

boşanma davas ı a ç mas ı

+

AUGUST

1994

Daniel Hillard is an in-esponsible, outof-ıvork voice over artisi. Wheıı his ıvife Miranda begins divorce proceedings she is aıvarded temporary custody of their th ree ebi/dren, leaving Danie/ distraught over the minimal amaımf of time he gets to spend witb his kids. Miranda advertises for a housekeeper to take care of the ebi/dren, which prompts the elever and desperale Daniel to disguise himselfas aıı elder(v British ıvaman - Mrs.Doubtfire.


FREE FALL

TRADING MOM

OYUNCULAR 1 CAST

OYUNCULAR 1 CAST

Eric Roberts, Pamela Gidley, Jeff Fa hey

Sissy Spacek, Anna Chulmsky, Maureen Stapleton

YÖNETMEN 1 DIRECTOR

YÖNETMEN 1 DIRECTOR

John Irvin

Tia Brelis

İngi lizce,

İngilizce, Türkçe altyazı 1 English, Turkish subtitles

Tü rkçe altyazı 1 English, Turkish s u btitles Doga

fotografçısı

Kare Mazur, Taita bulmak bulmak üzere Afrika'ya gider. Orada otelde tanıştıgı ve tropikal yagmur ormanlarında bu kartalı birlikte aradıgı Grant Orion'a aşık olur. Ancak, Grant aniden ortadan kaybolur ve Kate de tanımadıgı kişiler tarafından takip edilmeye başlar. Amerika 'ya geri döndügünde nişanlısıyla gittigi bir restoranda saldırıya ugrar. Nişanlısı bu olayda hayatını kaybederken , Grant, Kate'in hayatını kurtarır. Kartalı ' nı

allow them to go to the nıom market to select a new mother. The children try the spell and it works but the situatian is way out of their control, until finally longing for their real mother enables them to bring her back.

Annelerinden memnun olmayan üç çocuk, annelerini degiştirmek için büyücü Bayan Cavour'dan ögrendikleri bir tılsımı uygularlar. Bunun sonucunda bütün olaylar kontrollerinden çı­ kar. Bu tatsız olaylar kendi annelerinin degerini anlamalarını saglar.

Three children who are extrenıely unhappy with their single nıother, appealto their friend Mrs. Cavour. She tel/s them of an ancient spell that can erase the memoty of their mather and MU51C ON BOARD • AIRBU5 340'5

AIRBU5 340 MÜZIK YA YlNLARI M üzikTürü

Kanal

Klasik Batı Müzigi 1 Opera Klasik Türk Müzigi Müzikal Filmler ve Film Müzikleri Türk Hafif Müzigi Pop Müzik Unutulmayanlar jazz Modern Müzikaller Easy Listening Nostalji (Oldies) Hard Rock Çigan

Kale Mazur is seni to Africa to find the rare Taita Falcon . Once there, she encounters a mysterious hotel guest, Grant Orion, who takes her deep in to the ra in forest to find her prize. She cannot help being drawn to this alluring man, but ajter a night Grant disappears and she is now being pursued by unknown assailants. When she returns back to US she is the victinı of an assasination attempt. Tragical~y her fiance gets killed, white she is saved by Grant.

2 3 4 5

6 7

8 9 10 ll

12

Soft Müzik Unutulmayanlar Klasik Türk Müzigi Türk Pop Müzigi Pop Müzik Klasik Müzik Modern Müzikaller A~USTOS

Entertainment Selection

2

Easy Listening Unforgettables Classical Turkish Music Turkish Pop Music PopMusic Classical Music Modern Musicals

3 4 5 6 7 .8

+

Classical Music Classical Turkish Music Film Music and Musicals Turkish Pop PopMusic Unforgettable jazz Stage Musicals Easy Listening Oldies Rock Tzigane

Kanal

111

SKYLIFE

Cbannel 1

2

3 4

5 6 7 8

9 10 ll 12

MU51C ON BOARD AIRBU5 31 0 '5

AIRBU5 310 MÜZIK YAYlNLARI M üzikTürü

Entertainment Selection

AUGUST 1994

Cbannel

2

3 4 5 6 7 8


Geçmiş

·---.

Zaman Olur Id/ ONCE UPON A TIME

By NECDET SAKAO~LU

~

.l\d.u. tSi' ı>4. .u)~·

La mosquie sulfatı Selim

İstanbul-Edirne

E very point on the Istan-

yolunun Kınalıköprü'den sonraki her noktası, orduların konup göçtügü birer menzildir: Çorlu Karıştıran , Burgaz ...

bul/ Edirne road once past Kınalıköprü was once a halting place for Ottoman armies on the march. Complexes of hospices, karavansarays, and mosques built by philanthropic Ottoman paşas to meet the needs of the troops, and bridges designed by the 16th century architect Sinan dot the treeless landscape of low rol/ing hills which are green in spring and yellow in autumn. On the horizon the minarets of what many consider to be the most exquisite Ottoman mosque of the classical era can be discerned. The masterpiece of architect Sinan, Selimiye Mosque is as bewitching by moonlight as it is by day. Set in the old quarter of Edirne, it is surrounded by old houses and buildings such as Rüstempaşa Kervansaray, Soku//u Hamam, and bazaars. Further of! are the Üç Şerefeli and Eski Mosques, the Muradiye Mosque overlooking the Maritza from its high terrace site and beyond, the mosques of Yıldırım and Beyazid with their complexes ofpublic schools and other buildings. All seem to lie under the enchantment and protection of Selim iye. •

Hayırsever Osmanlı paşalarının buralardaki külliyeleri, Sinan imzalı köprüler, kilometrelerce uzaktan seçilen Selimiye'nin minareleri, ilkbaharda yemyeşil, sonbaharda sapsarı uçsuz bucaksız yumuşak kırlar ise hep maziyi özletir. Serhat Şehri Edirne'ye kavuşanları muhteşem bir anıt büyüler. Osmanlı mimarisinin başya­ pıtı Selimiye büyüleyicigini gece boyunca da mehtap içinde sürdürür. Çevresindeki eski evler, İttihat ve Terakki Kulübü ve Belediye Binaları, Rüstempaşa Kervansarayı, Sokullu Hamamı, bedestenler, çarşılar...

Üç Şerefeli ve Eski Cami, askeri yapılar, Meriç boylarını bir taraçadan seyreden Muradiye, uzaklardaki Yıldırım ve Bayezit Külliyeleri ile Sarayiçi. .. Hepsi Selimiye'nin büyüsü ve manevi koruyuculugu altında hissedilir. •

112

SKYLIFE Ac::;USTOS

+

AUGUST

1 994


ADY MADE ...

Your r e liable and ex perienced partner in COTTON TRADE

COTTONYARN PRODUCTION and in your turn-key INTEGRATED TEXTILE PROJECTS.

ISTANBUL M ILAN GENEVE MOSKOW TAS H KENT NUKUS DUSHANBE

CINTEKS & CEYTA$ HEAD OFFICE : ŞEHiT MUHTAR CAD . N0 .: 56 80090 TAKSiM i STANBUL - TÜRKIYE TEL :(2 12) 237 44 50 (4 LINES ) - (2 12) 254 7 1 00 (4 L IN ES)


AARTI

MARMARIS

Since 1970

Italian Restaurant

Airconditioned Rooms

Iini Club

wimming Pools Children Pool

All Water Sports

Indoor Swimming

Ten nis

Fitness Center

Casina (Black Jack,

SaLına

Slot Machines)

Turkish

Videogames Shaps Couiffure Animations

Open-Air Disco

·s MARTI OTEL iŞLETMEL

Seıvices

• .

MARTI LA PERLA

ARTI HOLIDAY VILLA

.._.,

1994 08  
1994 08  
Advertisement