Page 1

AIRLINES

iSTANBUL'DA ÇAY SAATi 1 ISTANBUL 'S PAT/SSER/ES HAFTA SONU TATiLLERi 1 WEEKEND GETAWAYS


DÜNYANIN BİRİNCİ TERCİHİ İSTANBUL'DA • • • BIRINCI YILINDA ... istanbul'da glirlilıüden , kirli ha,·adan ,·e , ·oğun trafikten

uzak

ama

iinemli

nıerkci'.lere

yakın ,

1'0 odası. Resıau ranı ve Barı , 100 ki::;il ik toplanı ı salonu. egzersiz odası ve tüm otel hizmetleride ı lolida,· . Inn birinci .\'ılını tamamladı.

dünyaca ünlü bir o tel ,·ar ... 1ı o lida, · Inn.

C<:'lin tarihi ,.e turistik y<:'rlcrc. otm-ol giri~IL·rinc , ·~ ılnızcı dakikılarla

hu

sakin , huzur \'<:'ren

ı kınyanın tercihi sizin de, tercihiniz o lsun.

helirlenl'n uz~ ıklıkı~ı. .. :\t :ıki"ı\ · .\l ~ ıriıu · d~ı.

STAY WITH SOMEONE WHO REALLY KNOWS YOU .

.\alıi/l 'u/u 3 1-111 . \lolwr · iS1:\ .\ 'I If"l

ortamı

Td lll 'iMi 1/ 10 Fox: Ol 55'J 4'J 05

Tlx: 20030 1111111 11:

ya::;ayın .


1 e rasarruflarınıza en yüksek gelir imkanlarını sağlayan

güçlü

yapı

e vurdun her köşesinde en süratli hizmeti sunabilan on-line sistem bankacılık ve geniş muhabir ağı e rüm bankacılık işlemlerini yüksek teknoloji kullanımı ile çözümleyen dinamik bir organizasyon e Ferdi krediden, kredi kartına kadar tüm bireysel bankacılık hizmetlerini alabileceğiniz çağdaş anlayış

e ve sizi, evinizdeki

rahatlığınııda ağırlayan, sorunlarınıza güleryüzlü çözümler getiren

uzman personel

m

BANK, çağdaş bankac1llğ1n bu 5 önemli noktas1n1 Türkiye çapinda 5 önemli noktada sunuyor. riiRtdYE TURIZM YAniliM ve DI$ TICARET BANKASI A.Ş.

B

A

N

K

em em em em em

IIANK Ha~: Cumhuriyet Cad. 301 Harbiye/ iSTANBUL TEL: 134 51 60 (10 hat) 131 50 27 IIANK Nuruoomanlye: Nuruasmaniye Cad. 94 CaO<ll~lu/isTANBUL TEL: 512 86 44-46 IIANK Ankara: Clnnah Cad. Görerne Sk. Nazmi Bey iı Merkezl1 / 2 Kavaklodere/ ANKARA TEL 127 28 7(}.72 IIANK Antalya: Cumhuriyet Cad. 70/ AANTALYA TEL: 18 75 38 (4 hat) IIANK

lımlr.

Cumhuriyet Bulvan 87/ AAisancak/izM iR TEL: 13 53 54


Dedeman offers yo u five star comfo rt and fac ili ties; incioor and outd oor pools. mecting roo 覺n s,co n grcss

hali s,

ballrooms. restaurants, cas inos, bars, saunas , jakuzzis , so lariu ms and T urk ish Batl1S. ..

Dedeman serv ice style and traditional hospitality make the

c omfo覺t

different.


Çok yetenekli şefsekreter

bir

arı

Netaş;

bü yüklükteki

yo rs anız ...

üst dü zey yöneticiler, küçük ve o rta

e kra nın a

i şyerl eri

zesiz

için çok

ge liş miş

bir şefse k­

za m a nını z ı

Norstar, nı z ı sağ l ayan , iş ya rd ı m c ıdır.

ko nu ş m a

ede rke n

reter s istemi sunuyor: Norstar. veri miniz i artıran

tu ğu n u z

k ull anına ­

da ha etkin

d eğe rl i

Norstar' ın

mesaj b1rakabilirsini z. özelliğ i

il e ,

k onu ş m a imka nına

te lefa nlara

b ir

layca

h ı zl ı

ça lış maya

sa hipsini z.

eri şe bilirs in iz .

2 abo neelen 120 aba neye

sesi

seçe n eği

Dö rt

deva m

S ı k kon uş­

öze lli ğ i

arama

il e ko-

d eğ i ş ik

ko l ay l ıkl a

ayı rt

nu zu

ka pas ites iyle, sizi

bilme ni ze imkan verir.

a rka d aş l a rı-

nı za

sizi

a dım a dım

leme ni ze yokke n minize

gere k

ile

il etiş imini

bağ l a r.

Mesaj e k-

yönle nd irir, kalmaz.

işlem

Norstar,

a rayan l a rı d ö ndü ğ ünü z d e

bağl ı

bir aba neyi

lSD 'e uyumlu

ezbe r-

bugün

aci a nı zci a

ı-ı

j ı-

size il e tir. Siste-

Netaş ' ı

a ray ıp bul ama dığ ın ı zd a ,

A nk a r a ! ı >

ı ı-

'!~

deği l , ya rın

birleştire n

ya pı s ıy l a ya lnı z

d a e n bü yük ya r-

dım c ını z ol aca ktır . a ray ın.

say ısa l şe fse kre t e r

il e

Is t a nbul ı ı ı

eele-

Norstar ses, görüntü ve

dünyaya

il eti ş im ağ ı

özel bir ra nı

d ış

ve

zi l

ke ndi te le fo nu-

kad ar bü yüyebile n mesa i

ahi-

00

İzmi r

( ~l l

ti ş

1 1)

j j

Size e n uygun Nors tar

siste mini

imi

5.~

i şye rini ze k ura l ı m .

n

g ü c ü

A n ta l ya ( j l )

I H

~O

~ O


iÇiNDEKiLER 1 CONTENTS

s/p l4 OCAK 1992 JANUARY Yıi/Yeor

1O

Sayı/Number

104

s/p

THY HABERLER ÇAY SAATi 1 FIVE O'CLOCK TEA BiR ŞEHiR / A SPECIAL CITY

S6

Skylife Video Show • Türk Hava Taşımac ılığı Hizmetinizde • İçimizden Biri • Sanat Olaylan

6

Çay, Pasta ve Sohbet: İstanbul'un Pastaneleri Tea, Tartes and Ta/k: lstanbul's Patisseries

18

Diyarbakır

26

Diyarbakır

GÜNDEM 1 EVENTS

1992 I spanya'nın Yılı 1992 is the Year for Spain

14

UÇUŞ

"Avnıpa'nın Kültür Başkenti": Madrid Madrid: Cu/tura/ Capital of Europe

42

Diplomat Sanatçı İsmet Birsel A Dip/omat Painter

so

GEZi / TRA VEL

Hafta Sonu Tatilleri İçin Öneriler Weekend Getaways

56

TARiH / HISTORY

Insanlığa Örnek 500 Years of Peace and Harmony in Turkey

66

SANAT /ART

Sahnelerde Kı ş Sezonu Winter Theatricals

72

NOKTASI / DESTlNAT/ON

Kapak Fotoğrafı 1

Cover Photogroph by: l:u:et Kerlbar Okula Giden Çoc· uklar. lstanbul C/ı i/dren 0 11 71reir Way to Sriroot

PORTRE / PROFILE

---------------------------

--------------------------------------

Dergımızde yayınlanan ya~ı1t~.rd,ın

kaynak belirtmeksızın tam veya ö1ct alıntı yapılamaz

4 SKYLIFE 1 1992

DUTY FREE

85

THY BiLGiLERi / THY INFORMATION

92


THY'DEN HABERLER

THY Türkiye'yi tan1tmaya devam ediyor

T

Türk Hava Yolları AO.

Sanat Yönctmcnı

adına sahıbı

Arı Dırector

Yusuf Genel

1 Publısher

Bolayırlı

Koordınatör

General Coordınaıor Çetin Özbey

Kemal Öktem

ürk Hava Yolları, Türkiye' nin yurt dı ş ında tanıtırnma katkıda bulunma yolundaki e tkinlikle rin e bir yenisini daha ekl ed i; Akbank'ın sponsorluğ unda, Promopro A.Ş.'ye Ege, Akde ni z ve Kapadokya bölgelerini tanı tan bir

film haz ırlattı. Film, tarihten ge l eceğe bi re r miras olarak kalan , kültürün nefes aldığı, doğanın heyecan verici g üz e llikl e r yarattığı b u üç bölgeele sizleri nele rin b e kl e diğ i konu sunda ipu çl a rı ve riyor, rehbe rlik yapıyor: Kurnlara serese rpe u za nıp lon ya' nın g ün eşi ve mavisiyle kucakla şa bilir, Likya'dan kalm a bir geceel e me htaba clalabi lirsiniz. Ya da dil erseni z Antik Çağ'dan kalma kentlerin claracık yollarında geçmişe doğru bir gezinti yapabilirsiniz. Rocl os şöva l ye l er inin tekn ele rini döv e n clalgalara kapılabilir, l sa' nın havarile rinin izini s ürebilir, Selçuklu medeniyetine ve Osmanlı'nın incelikli dünyasına adım alabilirsiniz. Denizin mavis iyle ormanın yeş ilinin birbirine karı ş tı ğ ı koylarda doğayla başbaşa kalabilir ya da do ğanın kendi e liyle yap tı ğ ı a nı tsa l peri bacala rı na siz el e şa pk a ç ıkar­ tabilirsiniz. •

Reklam 1 Advenısıng Duygu Tamer Yurdagül Altınöz Tel: 574 73 00

Genel

Yayın Yönetmenı

(Ext) 1184/1 185

Edııor-ın-Chıef

Tel: 164 64 20

1 Dıstnbu(lon Mustafa

Yazı işlen Müdürü

Tel: 574 73 00

Edıtor

(Ext) ı 186

Lale Apa

Dağıtım

Sökmenoğlu

Ane üçok l~leyen Tel: 164 64 20 Yayın

Kurulu

Publıshıng

Board Engin Öktemer Turgay Tekin Ergun Ergur

Adres 1 Address Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binası

Atatürk Havalimanı Ye~llköy

34830

Istanbul Englısh Edııonai

ACC Ltd

T asan m. yapı m. baskı

Gümü~suyu

Desıgn. produccıon. pnntıng

Istanbul Tel: 145 19 60

~

~f(\

Fotoğraflar 1 Phoıographs

Apa Ofset

Bünyad Dlnç Refik Ongan Erdal Alok

Levent, Istanbul

Basımev i

Tel: 164 64 20

1 1992 SKYLIFE

S


THY' DEN HABERLER

THY uçu,larlnda yenilik: Skylife Video Show

1

ürk Hava Yolları bu aydan itibaren iç ve dış hat seferlerinde yolcuların hoşca vakit geçirmelerini amaçlayan Skylife Video Show adı al tında uçak içi TV yayınma başlıyor. Müzik klipleri, komedi programları, kamera şaka­ ları, çizgi-film, aktüel konular ve spor olayları gibi dış kaynaklı yapımiardan oluşan Skylife Video Show, iç hat seferleri için 30 dakika, dış hat uçuşları için ise 60 dakika olarak hazırlandı. •

T

--·..

içlerinde British Airways'in de bu lunduğu on büyük havayolu şirketi tarafından kullanılan bu uçaklar iki motorlu ve 64 yolcu kapasitesine sahip.

Türk Hava

Ta,•mac•llğl

hizmetinizde ... eçen aylarda yeniden yapı l an a n Tü rk Hava Taşımacılığı (THT), THY'nin uçmad ı ğı yörelere hava taşımacılığını yaymayı ve yakın bir gelecekte tüm Türkiye çapında bir hava ağı

G

o l uşturmayı amaçlıyor.

"Full House" (üstte) ve "lncredible Sunday" (altta) programla rı Skyli(e Video Show'da yer a lıyor.

6 SKYLIFE 1 1992

Türk Hava Yolları 'n ı n, filosundak i büyük kapasiteli uçaklar ile ülkemizdeki bazı şehirlere çeşitli nedenlerle uçması mümkün olmuyor. İşte şimdi bu eksiklik THT'nin seferleriyle gideriliyor. Yapılan anlaşmalar gereği THT bağ lı bu l unduğu Türk Hava Yo ll a rı 'nın alt yapıs ı ndan ya r arlana biliyor yani THT uçakl arı nı n tek nik b ak ı m l a rı THY güvencesini taşıyor. Ayrıca rezervasyon, satış, trafik ve tekn ik hizmetleri de T HY tarafından yapılıyor. Böylece T HT Türk Hava Yolları'nın rezervasyon ve sa tı ş ağından yararlanarak yolcularına yaygın bir hizmet verebiliyor. THT'nin uçuşları, hava taşımacılığının ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasite ve fonks iyonlara sahip İngi li z British Aerospace firmasınca imal edi lmi ş ATP

tipi turbo-prop uçaklarla yapı lmakta. İ ki motorlu, 64 yolcu kapasite li olan bu uçak lar e n so n tekno loji ye gö r e imal ediliyor ve içlerinde British Airways'in de b u l u n du ğu 10 büyük havayolu şirketi ta r afından k ull anılıyor. THT uçak l arı gerek avionic gerek yolcu konforu bakımından bir Airbus uçağ ı standartma sahip. THT'NİN UÇUŞ NOKfAIARI Ankara-İstanb u l-Ankara (Haftada iki gü n) Ankara-Şa nlı urfa-Ankara

(Haftada iki gün)

Ankara-E l az ı ğ-Ba tm a n -Elaz ı ğ-Ankara

(Haftada iki gün) Ankara-Antalya-Ankara (Haftada iki gün) An ka ra-Adana- 1zmir-Ad ana-An kara (Haftada üç gün) İ stanbul-Kayseri-İstanbul (Haftada üç gün) İ stanbul-Samsun-İstanbul (Haftada üç gün) İ s tan bu 1- Bursa-An kara- B ursa- İ s tan bul

(Haftada dört gün)


iÇiMiZDEN BiRi

THY Uçuş Eğitim Ercüment Örge:

Başkanı

"Bizim mesleğimi:z de öğrenmenin

sonu

yoktur" ünya üzerindeki bütün havayollan gibi bizde de emniyet faktörü ilk planda gelir. Güvenlik ancak eğitiml e mümkündür. Bizim mesleğimizde kaç yaşında olursanız olun öğrenmenin sonu yoktur." THY Uçuş Eğitim Başkanı Ercüment Örge, eğitimin havacılık mesleğindeki yerini böyle dile getiriyor. 60 yaşındaki Ercüment Örge yaşamı­ nın çok uzun yıllarını öğretmeye adamış bir eğit imci. Bir yandan başkanlığına bağlı birimlerde yüzlerce pilot ve hostesin eğitimiyle ilgileniyor, bir yandan da kaptan pilot olarak dünyanın bir ucundan öbür ucuna uçuyor. THY'de çalıştığı 25 yıl boyunca kimi zaman bir günde dört mevsimi yaşayan Örge, mesleğine aşık. Uçmak kadar uçuş öğretmeyi de çok seviyor. THY'nin kıdemli kaptan pilotu "İn­ sana paten ya da kayak öğretebilirsiniz. Ama uçmayı öğretmek çok değişik bir şey" diyor ve şunlan söylüyor: "Uçuş sıra­ sında yerle olan temasınızı vücudunuzun her noktasıyla hissetmeniz lazım. O hissi hayatında ilk defa uçacak bir insana vermek kadar büyük bir zevk düşüne­ miyorum." Cana yakınlığı ve babacan kişiliğiyle bütün THY çalı~_anlarının sevgisini kazanan Ercüment Orge son derece enerjik bir insan. Pilotluk ve eğitimeilik görevlerinin yanı sıra THY'nin Uçak Alım Komisyonu ile Simülatör Anlaşma Komisyonu'nda yer alıyor. Iş dışında da çok hareketli bir sosyal yaşantısı var. Örge ile meslek yaşam ı ve THY'deki uçuş eğitimi üzerine konuştuk.

D ''

Mesleki geçmişinizden söz eder misiniz? Sırasıyla Saint Benoit, Kuleli Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu'ndan mezunum. 1954'te Kara Harp Okulu'ndan mezun olacağımız sırada isteyenler arasın­ dan bizi seçip İzmir Gaziemir Uçuş Okulu'na yolladılar. O sı rada NATO anlaşması çerçevesinde yurtd ı şında eğitime yollandım. Kanada Hava Kuvvetleri'nde 3 yıl pilot eğitim gtH'dükten sonra uzun yıllar Türk Hava Kuvvetleri'nde görev yaptım. 1963 yılında bu kez yüzbaşıyken beni

Arizona'ya yolladılar ve öğretmen pilot eğitimi gördüm. Türk Hava Kuvvetleri'ndeyken 130-140 tane jet pilotu yetiş­ tirdim. 1967 yılında da istifa ederek Türk Hava Yollan'na girdim.

THY'de ne tür bir eğitim veriliyor? Eğitim

THY'nin

ayrılmaz

bir

parçasıdır.

İki türdür. Yer eğitiminde 8400 personelin

en az 5500'ü yabancı dil ve mesleki konularda eğitilir. Uçuş eğitim ünitesinde ise hostes, kaptan ve ikinci pilotlar ile uçuş­ ları planlayan 60 tane dispatcher arkadaşımız eğitilmekte ...

Hastesler nasıl eğitiliyor? THY'de uçucu hostes adayı 28 iş günü süreli bir başlangıç eğitimine tabi tutulur. Sonra da meslek yaşamı boyunca mutlaka üç ayda bir bilgi tazeleme eğitimi görür. Emniyetli bir uçuş için hostesin uçakta çıkabil ecek yangın, oksijensizlik durumlarında ne yapacağın ı çok iyi bilmesi; tehlike ve kaza an larında yolcunun tahliyesini başarıyla sağlayabilmesi gerekmektedir. Özel tatbikat salonunda yapılan acil durum sınavından yüzde yüz puan alamayan hostesimiz -k ıd emi ne olursa olsun- tekrar eğitime alınır.

THY'nin

pilotları

hangi kaynaktan

uzun yıllar hizmet verecek pilotlara ihtivar çünkü bir pilot çok büyük emeklerle yetişiyor. Bu nedenle artık sınavlar açıyoruz ve üniversitelerin elektronik, elektrik, uçak, kimya ve makine mühendislik bölüm mezunlannı seçerek eğitiyo­ ruz. Şimdiye kadar alıp eğittiğimiz pilotlar arasından 50 tanesi bugün ikinci pilot koltuğuncia oturuyor.

yacı

Pilotlar nasıl bir eğitim görüyor? Ordudan gelen pilotlar 23 iş günü süreli bir eğitime tabi tutuluyor, ardından da hangi uçak tipinde görevlendirileceklerse o uçak sistemini öğreten bir eğitim veriyoruz. Havacıltğın ulu slararası dili İngiliz­ cedir. Bu nedenle pilotlara genel konuş­ ma, teknik İngilizce ve sky talk dediğimiz havayla yer kontrol arasındaki konuşma­ ları öğreten bir !isan eği timi veriyoruz. Havacılık devamlı gelişen ve değişen bir meslek. Bu nedenle biz pilotlar yaşamı­ ım ı boyunca devamlı bir iki bin sayfalık uçak sistemleri kitaplannı okumak ve öğ­ renmek zorundayız. Ayrıca ihtiyaç duydukça bilgisayar sisteminin karşısına oturur, hangi bilgi lazımsa o bilgiyi kompüterden alırız.

Sivil

yaşamdan

gelen pilot

adayları

sağlanır?

nasıl yetiştiriliyar?

1988 senesine kadar tek kaynağ ı mız Türk Hava Kuvvetleri idi. Daha sonra Genel Kurmay Başkanlığı -artık havacılık diğer askeri ünitelerin içine de girdiği için- Deniz, Kara ve Jandarma kuvvetlerinden de pilot almamıza olanak sağ ladı. Fakat ordudan bize pilotlar ancak 15 yıl mecburi hizmet ile üniversite eğitimlerini taman1ladıktan sonra gel ebildiği için yaş­ lan minimum 40 oluyor. Havayolumuzun ise hem genç beyiniere hem de kuruluşa

Lisan sınavı ve mülakattan sonra bu adayiara önce havacı lığın ı genel kültürünü veriyoruz. Ardından uçacakları uçak tipinin özelliklerini öğrendikleri bir eği­ tim veriliyor. Bunu "uçmayan bir uçak" diye tarif edebileeeğim simülatör eğitimi görmek üzere yurtdışına gitmeleri izliyor. Dönüşte bir öğretmen pilotla belirli bir süre çalı ştıktan sonra en az dört sene için ikinci pilot olarak sağ koltuğa oturuyorlar. • ı

ı992 SKYLIFE

7


VEHBIKOÇ

THY İLESEYAHAT EDİYOR

FREQUENT FLYER ÖZELYOLCU PROGRAMI ÜYESi


iSTANBUL SANAT HABERLERI

"Best of Jazz" konserler dizisi bafllyorl ünyaca ünlü birçok caz grubunun katılacağı "Best of Jazz" konserler dizisi başlıyor. Philips Audio'nun sponsorluğunu yaptığı konserlerin ilki 24 Ocak cuma günü Cemal R eşit Rey Konser Salonu'nunda World Saxophone Quartet tarafından verilecek. 1976'da kurulan World Saxophone Quartet son on yılın en heyecan verici topluluğu olarak nitelendiriliyor. Tenor saksafonda David Murray, bariton saksafonda Hamiett Bluiett, alto saksafonda Arthur Blythe ve d i ğer alto saksafonda Oliver Lake'den o lu şan topluluk, Duke Eliington gibi u staların eserlerinden kendi özgün ça lı ş malarına kadar yayı lan gen i ş bir repertuara sahip... •

D

"Venüs' le Bulu,ma" Türkiye'de ...

M

acar yönetmen Istvan Szabo'nun bugünlerde Avrupa'da olay yaratan filmi "Venüs'le Buluşma" Türkiye'de gösterime girdi. Senaryosunu Szabo'nun yazdığı film, Wagner'in ünlü başyapıtı "Tannhauser"ın çokuluslu bir kadro tarafından Paris'teki Opera Europa'da sahnelenmesi sırasında yaşanan küçük kı skançlık l ar, atışmalar ile şef ve primadonna arasında doğan büyük aşkı konu alıyor. Filmde orkestra şefi Zoltan Szanto rolünde Danimarkah sanatç ı Niels Arestrup oynuyor. Primadonnayı ise günümüz sinemasının parlak yıl dızlarından Glenn Close canlandırıyor. Ona sesini verense Mozart, Verdi ve Strauss operalarıyla dünya çapında isim yapmış olan soprano Kiri Te Kanawa. "Venüs'le Buluşma"nın çekimlerinde Opera Europa için Budapeşte'deki 100 yıllık opera binası kullanıldı; dış sahneler ise Paris'te çekildi. • "Venüs'le Buluşma " Wagner'in ünlü operası ''Tannhauser"in sahneye kanuluşu sırasında yaşanan

ilginç

olayları

konu

alıyor.

1 1992 SKYUFE 9


Binicilik ... hoyotı ve

doğayı

sevenlerin sporu ... Binlcillk ... her maniade kendini ve yeteneklerini

oşanların

sporu ...

Ve PEGASUS COUNTRY CLUB

blnicilik sporunu özgürce yapacağınız

yepyeni b ir dünya

kuruyor. 33.000 m2 '11k arazi Içinde, Çatalca ormanlarının yanıbaşında,

ANDlGI BiR

oa

';f;~

merolorlo Içiçe ...

Uluslarorası

'-11' standortlarda 200 ohırı , açık

ve

olimpik moneji, seylslerl

yabancı

ontrenOrlerlyle ...

diğer

Yüzme, tenis gibi

spor

etkinliklerini de dört mevsim yapabileceğiniz

özgür bir

ortam ... Yaz blnlclllk

okul~ylo

çocuklarınıza

yeni bir sporun

heyecanını yoşotoblleceğinlz

ve gOnlünüzce b ir "Weekend" geçirebileceğlnlz

bir dünya ...

YALNlZCA 300 SEÇKIN ÜYESI IÇIN ...

PEGASUS COUNTRY CLUB çağırıyor ..

sizi

lık 200 üyenin arasına girerek

"Özel Box'lara sahip olmanız, alienize de PEGASUS'Iu olmanın ayrıca lığını yaşatmanız

Için ...

PEGASUS COUNTRY CLUB sizi seçkin bir

'"Lı_ !;;,~ LJ5: ~

COUNlıV~ ÇATALCA 1NCEÜ1Z

dünyanın

seçkinlerinden olmoya

çağırıyor. .. ••••••••••••••••••••••

lrtibat BOrosu: Toksim Cad. 163 Tokslm-ist. Tel: 150 76 31-160 54 8 ı


"Yeni" (il'ie. "yrni" dünl'a standartı gctirimr. Yumuşak hat lı dı\ görünümü. konforlu ~Ürü\ pafo rmamı. g~lrccğin ta1arım lt:

tcknolojikrinc ııık tutul'or. Yerden 1Ük1ckliği Turki1r vol ko\ullanna Ul'gun. Yuk\ck wrimli motor gücül'lc minimum l'akıt kullanımı ara1ında \ağlıklı bir denge kuru1or. Çc1reyi korul'or...

Prestijin ''Yeni'' Sinıgesi

"Y~ni" Ci1·ic'ler: c~tctik. güç. konfor 1c çme Jumlıklarıl'la . dünl'adaki dcği\imin "l'cni" öncüleri ...

1493 cc, 91HP • Ayarlanabilir hidrolik direksivon • Elektrikli ran ama • Otomatik cam • Göl'de rengi tamponlar l'e önspoiler • Minimumraku kul/amnu

Test

için, 173 12 40 ve 167 34 84 no.Iu telefonlardan randevu alabilirsiniz. ~ ÇelıkMoıorTıccvetAnonımŞırXetı

(§1§J

UAnadOOu Er<ıus~Holdı"J kur~


ff

Şu

iki sene içinde yere bazen in a n a rnı y orum.

ge ldiğ imiz

Ba ş lan g ıç ta ya nımd a

onlar vardı, bundan sonra da onlar olacak."

Saat: 18:30. Ye r: Beyoğlu , lstiklal Caddesi. Konu: İş.

1989 yılında şirket olarak büyümeye karar verdiğimizde, bizi Başanya bekleyen 2 senenin bu kadar zorlu olacağını tahmin etmemiştik birlikte doğrusu . Bu dönemde tüm dünyada baş gösteren gelişmeler, bizim gibi, üretiminin büyük bölümünü ihraç eden bir şirket için çok 'ciddi' ulaşalım. sorunlar doğurabilirdi. Fakat bu olmadı. Bugün %80 üretimini ihraç eden ve bulunduğu sektöre adını vermiş bir kuruluşuz . 2 sene önce biraz 'tedbirli' yaklaştığımız Egebank, bizimle gösterdiği dayanışma ve verdiği destekle, güvenilir bir dostumuz olduğunu kanıtladı. Egebank ile aramızda yaşanan geçmiş, 'geçmiş ' adını hak etmiyor. Ona, parlak bir geleceğin ilk adımı demek daha doğru olur.


Koşuşturmak

SAGLIKLI YAŞAMAK iÇiN

SPORLA ZAYIFLAYIN

Geç Olmadan, D i n ç O 1 u n.

mazeretiniz

olmamalı'

istenmeyen kilolardan kurtulmak, formunuzu korumak, kondisyonunuzu gel i şti rmek , stres i n i z ı atmak için; değişen mevsim koşullarıyla rahatın kaçmadan istediğiniz zaman, ı sted iği niz kadar çalışın , spor yapmanın zevkini yaşayın . ELiNiZiN ALTINDAKi SPOR SALONU

ı

-~

1

1••

.. ~

.

• · tı.

DYNAFLEX CVT 1 • Amerika'da en son yenilik "KAUÇUK" sistemli, , 35 degişik egzersiz hareketi yapılabılen merkez.

• 1Okauçuk band ile 100 Kg·a deger agırlık arttırabilme olanaklı ,

, Merdiven çıkma cihazının agırlıgı arttırılabilir .

BODYGUARD 168R • 3.2-7.5 km/hr hızları arasında yürüme/koşma olanagı verir, • %3'-1 2' arasında meyili istenilen açıda ayarlanabılır .

Koşu Bandı

• Yürüme/koşma alanı : 330x1.073 mm, • Elektronik ve dijital hız. mesafe. zaman ve kalori göstergeli, , Acil durumlarda cihazı durdurma olanagı

DPESAY AIR 200 Vantilatörlü Bisiklet • Mesafe, zaman, hız kaıorı, tempo elektron gostergelı ,

• Vantilatorlü, çift harek•

.

) •

INfU·tl Dt$ Tl C. lTD. $Tl.

Nüzhetiye Cad. No:42 80690 Beşiktaş/istanbul Tel :159 70 57(4 Hat) Fax :(l)15 1 97 54 Tlx : 25543 fina tr.


~~Bana istediğim değil, ihtiyacım olan miktarda krediyi veren ilk banka onlar oldu."

Egebank Kredi Pa zarlama Böliimii 'nden bir uzman , . . . . . performans analizini yaptığ ı r' fab r ika n ııı miidiiriinden bilgi a l ıyor.

Bir bankaya kredi almak için başvurduğunuzda başınıza gelebilecek en güzel şey nedir? İstediğiniz miktarda krediyi, kolayca, uygun faizle almanız, değil mi? Y a nlı ş. Egebank'a kredi almak için başvurduğumda, fabrikama kadar gelip kredi istediğim konu hakkında a yrıntılı· bilgi elde ettiler. İşimle ilgili, sektörün genel durumuna kadar, geniş bilgi topladılar . Sonra da, performans analizi' mi yapıp, istediğim kredi miktarının gerekenden fazla olduğunu anladılar ve çok daha az bir miktarla işimi nasıl halled ebileceğimi gösterdiler. Egebank'la çalışmak, bazı konularda bakış açıını tamamen değiştirmemi sa ğladı. Fena da olmadı doğrusu .

Başanya

birlikte ulaşalım.


TURKISH RIGHT

HOSPITALITY IN

THE

EUROPEAN

CENTER

OF

STYLE

ISTANBUL

For afew daysor afew hours . when you are a guest of th e hotel The Marmara Istanbul you witness a unique f acet offiv e-star comfort : " Turkish hospitality " j lavoured with a European understanding of sen 路ice. You will find this uniqueness right in the center of /stanbul. with 390 newly decorated /u.rurious rooms. 16 Busin ess Suites, 3 Restaurants. 2 Bars with live music . Turkish hath . Swimming pool. Casino and Conrention centers up to 1500 capacity . and " Th e Baliroom " f or special occasions.

-

--T H E---

MARMARA IST AN BUL I.T.O . ..\.~.

htanhu l Touri"n a nd J-lot e l '

In e.

T a k s im Squar e X0090 路 I s tanbul T e l . : t l l 2 5 1 .t 6 9 6

Fax: l l i 2-t.t 05 09

T e l e x: 2-t U 7

谋n a r谋n

tr


Gerçeğin

sesi, sesin

gerçeği

®PION

1

The Art of Entertainment YENİ MODELLERİYLE GERCEK SERviS GARANTİSiYLE *

Sirndi size daha yakın ... PERSONNA Z-A9 650 W (PMPO) C -Z94 Tümüyle elektronik kumandalı (Fuii ·LOÇJic) Auto-Reverse. Çift kaset

eck/Amplifikotör. F-Z94 Ouortz -Pll Sentezleyıcili

FM/MA Radyo alooso, S- Z94D 3 yollu 4 hoparlör

Uluslararası

elektronik teknolojisinde yıllardır liderliğini sürdüren PIONEER, şimdi geniş ürün yelpazesi ile gerçekten ülkemizde, size çokdaha yakın. Artık Pioneer oto radyo teyplerinin,hoparlörlerinin yanısıra Pioneer müzik setlerine, Pioneer disk playerleri'ne ve tüm yeni Pioneer çeşitlerine dünya ülkeleri ile aynı anda sahip olacaksınız. Müziği daha keyifli dinlemek, Pioneer gibi değerli bir ürüne Pioneer garantisi ve güvencesiyle sahip olmak şimdi sizinde hakkınız. Pioneer'in, yurt sathına yayılmış 150 çağdaş yetkili satıcısından, size en yakın olanına gelin. "Sesin gerçeği, gerçeğin sesi 92 Pioneerleri katalogdan değil , dokunarak, dinleyerek yakından tanıyın, Pioneer kalitesine, Pioneer güvencesi ile huzur içinde sahip olun, Yıllarca keyifle kullanın. --_,.- •..: = ......

PD-ZI4M Multi-DISKÇALAR

tın alacağınız

tüm Pioneer ürünlerinde atura ve Orijinal Garanı i Belgesini utlaka arJyın .

KAMPANYA SATIŞLARI

Ml i !!ID

==..

(Aftılı)

..........

@PIONEER Turkıye Vetkılı Sa l ıcısı ve Oıstrıbutôru

@ PIONEER SERViS 136 Noktada Servis Hizmeti

-

FRLCOn

TICARET VE PAZARLAMA A.Ş.

Büyükdere Cad No 58 Kat 4 Osman Apt Mecıdıyekoyllstanb<Jt Tel; 9111166 32 Il. 175 9t 73 Fax 9111166 10 17 PIONEER SHOWROOM Halask!rgazoC.d No 'B>IA ŞIŞLI/ISTANB UL Tel 1463372 ızmır Şubesı Tel 633683- 84 Şubeso To 141359. 134087

Adana


ÇAY SAATI /1/VE O'CLOCK TEA

etween four o' clock and six o'clock in the lobby of any of Istanbul' s major hotels the sounds of aftemoon tea Iili the air. Society matrons whisper the latest gossip, silver forks clink on delicate china plates attempting to secure the last crumb of cake, and tea trickles from teapot into tea cup. The ritual of aftemoon tea, often only thought of in association with Great Britain, is an im portant element in social life in Turkey. T raditionally. women who do not work outside the home pass several aftemoons a week visiting friends in their homes or meeting them in tearooms for tea. pastries, salty tidbits and conversation. Once every month or two a woman will let her friends know that she is "at home" and retum her social obligations by inviting them to her place; she will bake for several days in preparation for the kabul günü or reception day. This custom transcends social dasses women in villages and provencial towns spend aftemoons visiting neighboring

B

houses, middle-class urban women call on their friends in their apartments, and wealthy matrons often meet each other in the ca fes of hotels. Undoubtedly lstanbul's most famous patisserie is Divan. Adjacent to the Divan Hotel in downtown Istanbul, the patisserie is lined along one wall with glass cases full of whipped cream dreams and chocolate fantasies. There is a greater variety of sweet and salted biscuits than in any other of Istanbul' s bakeries. Half of the room is taken up with the tea room where, despite a noticeable absence of atmosphere and decor, young and old can be found at all times of day enjoying a piece of delicious cake or a croissant sandwich. The Rococo ice cream cake is justly renowned. What the Divan lacks in ambience, its neighbor the H ilton mo re than makes up for; vast and comfortable armchairs groupedin front of the spectacular view of the Bosphorus create a living room atmosphere. This has been traditionally the "in" place for tea in the city where

The unrivoled locotion of the Çırogon Poloce Hotel provides o mognificent ploce for o{temoon tea. The Çıroğon 's oiry gloss atrium and striking vıew mvite reloxed conversotion. Çırağa n Pa/ace Oteli'nin pastanesi Gazebo, nefis manzarasıyla çay saatini çok zevkli hale getiriyor. Gazebo'nun terası (solda), ferah, camekan/ı salonu (üstte) ve zengin a çık büfesi (sağda).

Çikolatall kekler, muhte1em pastalar, ağ1:zda eriyen cheesecake'ler... istanbul'un pastanelerinin insani ba,tan Çikaran çağr1s1 ... Katherine Precht istanbul'da bel çay1 seremonisini Bünyad Dinç'in fotoğraflari e11iğinde

anlatiyor.

A

kşam

üzeri saat dörtle altı İstanbul'un bütün büyük otellerinin lobisinde çay saati ni n uğ u ltusu du yulur. En yen i h ab erleri birb irle rin e aktaran h a nıml arın, rand evusuna sadık kalan sevgililerin, eş do st uı1 fısıldaşma­ ları , incecik porselen tabakta son pasta kırıntısını yakalamaya ç alışan gümüş arası

ça tall arın tık ı rtısı, çay dan lı k t an fıncana

akan çayın sesi... B eş çayı denince ç o ğu ki ş i nin ak lı na yalnızca İngiltere gelir, ama bu ritüel Türk sosyal hayatında da son derece önemli bir yere sahip.


mostly older women gather for their weekly chat. Turkish sweets, cakes, tea sandwiches, and ice cream are available from a bulfet between four and six in the aftemoon, and a pianist provides background music. The inclusive price for the buffet, beverages and entertainment is TL 54,000. One of Istanbul' s oldest hotels, t he Pera Palas su rely has the most charming of all the city's tearooms. In the cosy and inviting room decorated in salmon and pink. tea is served in antique silver teapots, m ilk in silver creamers, sugar in silver sugar bowls and cookies arrive on elegant silver stands. The a la carte menu offers succulent sweets, all especially made for the tea room by a staff of ten pastry chefs. From nine in the moming until midnight. patrons flock to sample the pastries: the Pera Palas is especially known for their m ille feuilles, cheesecake and a scrumptious chocolate pear cake which are al so available for take away. The Hilton's supremacy as lstanbul's place to see and be seen has been Geleneksel olarak ev kadınlan haftanın birkaç günü öğleden s onraları ya birbirlerine ev gezm e sine g id e r ya da pastanelerde bulu şup çay, pasta ve tuzlu kuralıiye e ş liğind e sohbet ede rler. Her kadın ayda bir veya iki kez 'kabul günü' düzenleyip hazırladığı pasta ve kurabiyelerle arkada ş larını ağırlar. Bütün toplumsal sınıflar için geçerlidir bu gelenek : Köydeki kadınlar öğled e n s onraları kom ş u evle re ziyarete gid er ; orta s ınıf kentli kadınlar apartman gezmeleri yapar; sosyetik hanımiars a genellikle cafe ve otellerde toplanırlar. İstanbul'un en tanınmış pastanesi, hiç ş üph e siz, Divan . Şe hir merkezinde yükselen Divan Oteli'ne biti şik Divan Pastane si'nin bir duvarı boydan boya pas ta tezgahianna ayrılmış . Bu cam tezgahları dolduran rüya g ibi kre malı ve ç ikolatalı pastaların yanı sıra , İstanbul'un en zengin tuzlu ve tatlı kurabiye le ri de burada . Pastanenin yan s ını kaplayan çay salonu, d ekor ve "atmo sfe r "de n yana hi ç bir öz e lliği olmama s ına k ar ş ın , günün her s aatinde Jeziz pastaların ve croi ssan t sandviç lerin tadını ç ıkaran he r y a ş tan mü ş t e ril e rle dolup t aş ıyor . Öze llikle dondurmalı Rokoko pastası haklı bir şöhrete sahip. Divan'da eksik olan "ambiyans", kom şu Hilton'da fazlasıyla mevcut. Şahane Boğaz manzarasına karş ı gruplar halinde yerl eş tirilmi ş ge ni ş ve rahat koltuklar, Hilton'ın çay salonunda sıcak bir oturma ~ ı

1992 SKYLIFE 21


The Pera Po/os potisserie offers chorming period decor and scrumptious sweets (above and /efi:_). The entrance to the Cafe Wien features o penod phone ın good working order (nght). Şehrin en eski otellerinden Pera Pa/as'ın içinde faaliyet gösteren Patisserie de Pera, ince bir zevkin hakim olduğu sıcacık bir pastan e. Pastanenin zengin pasta çe~itleri var (üstte ve solda). Viyana kahvelerinin havasını ta~ıyan Cafe Wien'in giri~inde halô çolıw durumda olan telefonu (sağda).


ÇAY SAA Tl / FIVE O'CLOCK 1EA

challenged recently with the opening of the Çırağan Palace Hotel. lts location. directly on the shores of the Bosphorus. is unrivaled and affords a spectacular view. English tea is served in the Gazebo. an airy glass atrium filled with palms and fumished with fan-backed rattan armchairs; the atmesphere is of an English colonial veranda samewhere in t he Empire. When the weather is warm the doors are opened and service extended to the terrace which seats 90 people. Aftemoon tea between three and six includes sandwiches, scones, pastries and live piano mu sic for TL 59.000. lstanbul's other new hotel. the Swissôtel. also offers an elegant aftemoon tea in its vast marble lobby. Finger sandwiches and delicious pastries from a trolley accompany a selection of English teas for TL 40.000. On the grou nd floor of the Sheraton. the Cafe Vienna serves light meals and delicious pastries from its a la carte menu. An other altemative for set tea is The Marmara on Taksi m square wh ich serves in the lobby between 3:30 and 6:00 for TL 39,000 including pastries from its well-known patisserie on t he ground floor.

In the shopping districts of Beyoğlu and there are several places to stop for rest and sustenance while preparing for the holiday season. The Cafe Wien in a restored konak. or wooden house. in Teşvikiye. opened now about a year. serves Austrian fare in a daily menu in its restaurant on the first floor. On the ground floor a cafe offers authentic Austrian coffees and desserts Sachertorte, Linzertorte, apple strudel and the ir delectable Weize rtorte of chocolate and marzipan. In the summer a garden terrace almost doubles their seating capacity. In Beyoğlu the cafe at Vakko is especially convenient and serves dietbreaking treats. Inci. a smail patisserie off of lstiklal Caddesi with only five tables, is renowned for the ir profıtero les. Gezi at Taksi m has both a tea room and a takeaway patisserie. Their Marquise cake, a fruit temptation of so ur cherries. raspberries and pineapple, and Reganta cake, choco late,marzipan and white wine dream cake, are always in demand. And all of Istanbul seems to go to O sman, on Halaskargazi Caddesi. fo r his ganache cake and kaşar lı tartalet. o r cheese tart. O pen Nişantaşı

Bel çay1 denince çoğu kilinin aklina yalnizca ingiltere gelir, ama bu ritüel Türk sosyal hayatinda da son derece ö nemli bir yere sahip. o d ası

atmosferi yaratmakta. Yıllardan beri e n g özde çay s alonu bura s ı. Özellikle orta yaşın üzerindeki hanımlar h afta lık so hb e tle ri için Hilton çay salo nunu ter cih e di yo rl a r. Ö ğl e d e n sonralan saat dört ile altı arası düzenlenen aç ı k büfe, Türk tatlıları, pastalar, küçük sandvi çle r ve dondurm a içeriyor. Bir piyanistin de, m ü ziği ile r e nk l e nd i rdi ğ i Hilton çay saatinin fiks fiyatı 54.000 TL. Fakat galiba İstanbul'un en ho ş çay salonu, şehrin en eski otellerinden biri olan Pera Palas'ta 'faaliyet gösteren Patisserie de Pera. Pembe ve sorno n re nkle rinde dekere e dilmi ş bu s ı cac ık ve dave tk ar salonda, çay antika gü m ü ş çay d anlıklar­ da, sü, gümü ş cezvelerde, şe ke r gümü ş şekerlikle rd e, kurabiyele rse zarif gümü ş teps il e rd e geli yor m asa nı za . Al ak a r t ın ö nüd eki nefis pastalar, yal nı zca çay salonu için çalışan on pasta aşçı sının eseri. Sabah dokuzdan geceyan sın a kadar mü ş­ terilerle dolup taşan ve ay rı c a tezgahtan dı şanya pasta satı şı da yapılan Patisserie şe hrin

de Pera özellikle milföyü, cheesecake'i ve döndürücü çikolatalı armut pastas ı çok meşhur. Yakın zamana kadar, hiç tartı ş ma s ız, İ stanbul'un e n gözde mekanı Hilton'du. Fakat yeni aç ılan Ç ırağan Palace Oteli, B oğaz kıyı sındaki eşsiz konumu ve muhteşe m manzaras ıyl a bugün Hilton'a meydan okumakta. Çırağ an ' ın çay s alonu olarak hizmet veren Gazebo, Britanya İm­ paratorluğu' nun sömürgelerinden birinde bir ve randa atmosferini andıra n , palmiye le rl e süslü ve ge n iş arkalıklı ha s ır koltuklarla döşeli terah bir mekan. Güzel havalarda Gazebo'nun kapıl an açılıyor ve 90 ki şi k apas iteli te r as d a kull a nım a giriyor. Öğleden sonra üç ile altı arasını kapsayan çay saatinin İngili z çayı , pasta, 'kek, sandviç ve canlı piyano mü ziği dahil fiyatı 59.000 TL. İ stanbul' un bir diğe r yen i oteli olan Swissôtel de geniş mermer lobisinde çok ş ık bir çay saati düzenleme kte . Birkaç çeş it İngiliz çayının yanında servis ~ baş

1 1992 SKYLI FE ll


ÇAY SAA Tl 1 /IV[ O'CLOCK 7EA

for over 25 years, in the same location in Şişli he stili can be seen in the back preparing the patisserie's delicacies. An other Viennese cafe, Cafe Amadeus. opened last April in a restored house in Yeniköy, attracts a young crowd in the evenings. Decorated with authentic touches. such as the carved wooden chairs, the cafe serves hornemade Austrian pastries such as Sachertorte, Klimttorte and Linzertorte. For those who find themselves in the old city, La Patisserie at the Ramada Hotel serves aftemoon tea with a selection of sandwiches. pastries and scones for TL 33,000. Above Eyüp is the Pienre Loti teahouse, so named because there the French novelist spent many hours admiring the superb view over the

Golden Hom. The Yeşil Ev Hotel in Sultanahmet run by the Touring Cl ub, provides another respite from the rigors of tourism. In warm weather the ir garden, fumished with Ottoman fountains, offers an idyllic setting. The Touring Cl ub al so operates tea rooms restored wooden houses in several of Istanbul' s parks. The Malta and Çadır Köşks in Yıldız Park and the Beyaz and San Köşks in Emirgan Park as well as the Oriental coffee house in Çamlıca offer simple meals as well as pastries and cakes in a peaceful setting. All over Istanbul, from parks to hotels, from elegant department stores to comer pastry shops, tea and a slice of cake draw together the city's society for conversation.

arabalanyla masamza parmak sandviçler ve leziz pastalar getirilen Swissôtel'de fiks ücret 40.000 TL. Sheraton ' ın zemin katın­ daki Cafe Vie nn a'nın alakart menüsünde ise hafif yemekler ve nefi s pastalar var. Çay saati için bir diğ e r alte rnatif de, ö ğ l e d e n sonra 3.30 il e 6.00 aras ınd a lobide, 39.000 TL karşılığında çay ve zemin kattaki meşhur pastanesinin ürünlerini sunan The Marmara Oteli. Beyoğlu ve Niş antaşı alı şveri ş merkezlerinde de yılb aşı hazırlıklannı zı yaparken mola verip soluklanabileceğiniz birkaç yer var. Teşvikiye'd e , restore e dilmiş ah şap bir konakta bir sene kadar önce hizmete giren Cafe Wien 'in birinci katında, her gün d eği şik Avusturya yemekleri çıkaran bir restoran bulunmakta. Yaz aylarında t e raslı bahçesini de açarak oturma kapasitesini hemen hemen iki misli artıran zemin kattaki kahve ise, mü ş te ril e rin e otantik Avusturya kahveleri ve Sachertorte, Linzertorte, elmalı Strudel, özellikle

de nefis bir çikolatalı Weizertorte ve Marzipan sunuyor. Beyoğlunun en merkezi yerindeki Yakko'nun cafe'si, insana rejimini bozduracak cinsten bir mönüye sahip . İ s tiklal Caddesi'nin bir ucunda gizle nmiş sadece beş masalı küçücük İnci Pastanesi ise profiterolü ile m eş h ur. Taksim'deki Patissene de Gezi'nin hem çay salonu hem de dışanya satış yapan bir pastanesi var. Burada özellikle vişne , böğürtle n ve ananaslada süsle nmi ş Markiz pastası ile beyaz şarap , konyak ve badem ezmesiyle yap ı­ lan çiko l atalı Regenta pastası tadılmaya d eğe r. Halaskargazi Caddesi'nd eki Osman ise, "Ganache" pastası ve kaşarlı tartaletiyle tüm İstanb ul'un gözdesi. Geçen Nisan ayında, Yeniköy'de restore e dilmiş bir ko nakta hizmete giren bir diğ er Viyana kahvesi, Cafe Amad eus, akşam saatlerinde gençlerin uğrak yeri. Oymalı a h şa p iskem ieler gibi otantik elemanlarla dekore edilmi ş olan kahvede

24 SKYLIFE 1 1992


Sachertorte, Klimttorte, Linzertorte gibi ev yapımı Avusturya pastalan var. Ramada Otel'in La Patisse rie 'sinde sandviç, pasta ve tatlılar dahil çay saatinin fiyatı 33.000 TL. Mola verebileceğiniz bir diğer yer de, Sultanahmet'te Turing Kurumu'nun i şl e ttiği ve sıcak havalarda Osmanlı çeşmeleriyle donatılmış bahçesinde yorgun konuklarına rüya gibi bir ortam sunan Yeşil Ev Oteli. Turing Kurumu İstanbul'un çeşitli parklannda, restore edilmiş ahşap konaklarda birkaç çay salonu daha işletmekte . Yıldız Parkı'ndaki Malta ve Çadır köşklerinde Ernirgan Parkı'ndaki Beyaz ve San köşk­ lerde ve Çarnlıca'daki Oryantal kahvehanede pasta ve keklerin yanı sıra hafif yemekler de bulunuyor. Parklardan otellere, şık mağazalardan sokak pastahanelerine şehrin dört bir yanında bir fincan çay ve bir dilim pasta lstanbuluların sohbetlerine ortam hazı rlıyor. •

The ca(e at Vakko

ın

Beyoğluısa convenıent

placc to stop whıle shoppıng downtown (above lcft and rıght). The Ca(e Wıen ıs justly renowned (or ı ts superb Vıennese pastnes and coffees (left and right). Vakko'nun Beyoğlu'ndaki

cafe'si

alışveriş sırasında

soluklanmak için ideal bir mekan (üstte solda ve sağda).

Cafe

Wien'in /eziz pastalarının süslediği

vitrini (solda) ve çay salonu (sağda).


BiR KENT 1A SPECIAL CITY

DIYARBAKlR The capital ofTurkey's southeast region, Diyarbakır retains important legacies in its impressive monuments as well as in its domestic architecture. Gareth ]enkins explores the city's unique character. et on a basalt plateau on the west bank of the Tigris river Diyarbakır dominates the step pe land of the northem Mesopotamian plain. Once one of the most important staging posts on the caravan route across Anatolia to Istanbul, it has been a commercial and political center for over 3500 years. No one knows just when the city was founded; when it first appears in histoncal records, in 1500 B.C., it is already a major town. As ancient kingdoms formed and dissolved, the city changed hands many times. Alexander the Great seized it from the Persians on his great expedition to lndia. After his death, his generals squabbled and skirmished over it. The Romans knew it as Amida the Black, from the black rock on which it was built. lt lay on the edge of the Roman empire and was the scene of much bitter fighting before it was finally annexed to Rome in AD 297. The Romans' legacy - the ir strengthening and extending of the city

S

walls - remains apparent today. Following the conversion of the empire to Christianity, Amida became an important religious center, boasting several fine churches. The new religion spawned a number of different sects, and Amida was home to many of the beliefs later branded as heresy by the Orthodox church. In 639 the Arab tribe of Bekr captured Amida and brought with their invasion the new religion of Islam. Some of the Christian churches were converted into mosques and the c ıty became one of the earliest centers of Muslim worship in Turkey. The Bekr al so gave the city a new name, which it stili bears, "Diyar-i Bekr" meaning place of the Bekr. The city later became part of the Abbasid empire but no power was able to hold it for long; each arrival added a new element to the city's heritage until eventually Diyarbakır was incorporated into the Ottoman empire by Sultan Selim Yavuz in 15 15. Diyarbakır has grown rapidly in the ~

Dünyan1n en eski ve köklü uygarl1klar1n1n hüküm sürdüğü bir bölgede, Dicle'nin yan• ba,•nda kurul mu' Diyarbakir'• Mithat Engin Viranyall anlatiyor.


The Ulu Cami. ane o( Turkey's o/dest and most impressive mosques, is built o( hewn stone (le(t). The city walls are the (inest preserved medieval de(enses in the world (below).

Kesme ta~tan yapı/mı~. büyük ve gösteri~li bir yapı olan Ulu Cami, Türkiye'nin en eski camilerindendir (solda). Diyarbakır Kalesi ve surlar kenti çepeçevre ku~atJr (altta).

imi kentler içinde yer aldığı arazi yapısı, kimileri kalelerinin ünü, kimileri tarihi eserleri ve dokuları, kimileri ise yetiştirdiği ünlü kişiler ile tanınırlar. Ama sözü edilen bir Anadolu kenti ise, tarihin derinliklerini günümüze yansıtan pek çok olay, uygarlık ve değerin bir araya gelmesiyle oluşmuş, kendine özgü bir kimliği var demektir. Kimliğini belirleyen değerlerle birlikte gözden geçirildiğinde Diyarbakır, dünyanın sayılı kentlerinden biri. En eski ve en köklü uygarlıkların hüküm sürdüğü bir bölgede kurulmuş olan Diyarbakır, Dicle nehrinin sağ yakasında, denizden 660 metre yükseklikte bir platoda yer alıyor. Eski çağlardan beri Anadolu'yu Mezopotamya'ya bağlayan ulaşım ve ticaret

K

yollarının kavşağında

bulunan kent, binlerce yıldır bölgenin en önemli ticaret ve kültür odağı olma özelliğini elinde tutuyor. Kentin tam ne zaman kurulduğu bilinmemekte ... İsmi tarih kayıtlarında belirdiğinde Diyarbakır çoktan önemli bir şehirdi bile. Tarih boyunca çok el değiştiren kente İlkçağlarda önce İskitler, Medler ve Persler egemen oldu. Büyük İskender'in Hindistan seferi sırasında kenti Perslerden almasını, kentte önce Part, ardından da Roma egemenliği izledi. Romalılar kente, üzerinde inşa edildiği bazalt taştan ötürü Siyah Amida derlerdi. Roma dönemindeki en önemli olay, kent ve çevresinde Hıristiyanlığın yayılması oldu. Hıristiyanlığın benimsenmesinden sonra Süryani adını alan Aramiler,

varlıklarını

günümüze kadar sürdürdüler. döneminde baştan başa surlarla çevrelenmiş olan şehir daha sonra Bizanslıların eline geçti, ancak SüryaniBizans çatışması şe hrin sosyo-kültürel yap ı sın ı olumsuz yönde etkiledi. Bizans döneminin mimari açıdan da şeh re önemli bir katkısı olamadı. 639 yılında Arapların egemenliğine geçen şehir, Arapların en önemli kolu olan "Bekr Bin Vail" kabilesinden ötürü, "Bekr Diyarı" a nlamına gelen "Diyar-ı Bekr" adını aldı. Bu isim zamanla Diyarbekir'e dönüştü, Cumhuriyet'in ilanından sonraysa Diyarbakır olarak değişti. Kentin 1515 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından ele geçirilmesine kadar geçen süre içinde Diyarbakır birçok kez elden ele geçti. Özellikle, bir Türk boyu olan Romalılar


BIR KENT /A SPECIAL CITY

last SO years. T oday it is a lively university city with a population of over 400,000. The revitalization of the south-east region through the GAP Project will irrigate vast tracts of land and generate plentiful hydro-electric power, the resulting new investment will bring new prosperity to this region and Diyarbakır, as the region's center, has already begun to reap the rewards. Despite the city's growth, it has retained its unique character, and its development into a modem provincial capital has been founded on a strong sense of its past. The skyline is dominated by its ancient walls of black basalt. Bui lt by Seljuk Malik Sh ah in 1088 they follow the lines of earlier Roman fortifications. Over 12 meters high and nearly six kilometers in length, they are the finest preserved medieval city defenses in the world. With their bastions and towers, inscriptions and bas-reliefs, they are a museum in themselves. Inside the walls, in the narrow winding streets and bustling open-air markets, the atmosphere can have changed little since Roman times. The farmers from the surraunding area stili travel to the city to seli their produce. Diyarbakır is particularly famous for its watermelons, which grow to such a size that smail children are often photographed crouched inside the rinds. Further evidence of city's past can be seen in its many line mosques, medreses and public baths. The most impressive of the old buildings is the Ulu Cami - the Great Mosque. Built in the llth century it is one of the Five Holy Places of Islam and the site of the first mosque to be built in the city. Much of the stone has

been reused from earlier buildings; the outer wall around the courtyard contains columns and capitals from the Byzantine period, with fragments of Greek inscriptions clearly visible alongside the cursive Arabic script. Continuity of a different ki nd can be seen at the church of St. Mary, Meryem Ana Kilisesi, where the local Syrian Orthodox community have been holding regular services since the third century. In the bazaar, just off the central square, craftsmen stili practice the age-old skills of metal-working and saddle-making. Here, in a maze of narrow alleys, awnings overhead shutting out the bright sunlight, the stalls are piled with brightly colored cloth and beautifully woven carpets. Some of the rugs feature distinctive local designs; others have been brought along the old trade routes from Iran and the mountains of Afghanistan.

The mosque o( Me/ık was desıgned by the Ottoman archıtect Sinan (le(t) . The 1 1th century Ulu Cam ı ( above nght). Paşa

Mimar Sinan'ın eseri Me/ik Paşa Camii (solda). Ulu Cami'nin dört köşeli minaresi ve şadırvanı (üstte sağda).

Diyarbakır' s ability to adapt to the present while preserving the past can be seen in its two magnificent 16th century caravanserais. In the Hasan Paşa Hanı one can sit and sip tea in the shade of its courtyard or browse through the shops in what were once the sleeping quarters. The Deliler H anı by the old southem gate has been carefully restored and now welcomes a new generation of travellers as a five star hotel. Tourism has increased in this region and reaching this remote part of Turkey has been eased with regular flights on Turkish Airlines. Diyarbakır can be reached daily from Ankara and twice a week directly from Istanbul, and it is the perfect starting po int for exploring the Arab culture of Mardin, the monuments in Urfa, the beehive viiiage of Harran and the awesome ruins of the Commegene Empire at Nemrut Dağı. •

İnaloğulları ' nın egemenliğinden sonra gerek mimari gerekse kültürel açıdan büyük atı lımlar gerçek l eş tirildi . Daha sonra ke nte ege me n olan Nisanoğulları zamanında, yaklaşık bir milyon cilt kitabı içinde barındıran zeng in bir kütüphan e kuruldu . Artuklular dön eminde Diyarbakır, bayındırlık ve kültür açısından önemli aşamaların yapıldığı zengin bir dönem yaşadı. Akkoyunlular zamanında ise Kuran dahil olmak üzere pek çok eser Türkçe'ye çevrildi. 1515'te Osmanlıların eline geçtikten sonra Osmanlı etkisi şehrin mimarisinde kendini hi ssettirmeye ba ş ladı. Ancak Yavuz Sultan Selim'in Kürt beylerine "Yurtluk" ve " Ocaklık" adı altında topraklar ve rm es i, Türkme nl e rin yöredeki gücünün azalmasına neden oldu. Osmanlı mimarisinin özgün yap ı sını. tam olarak ortaya koyamaması sonucunda da ortaya yerel kültürün hakim olduğu bir sentez çıktı. Kırsal ke s im ise tümüyle yerel


-

Sabıt Kalragıl

mimari karakterini korudu. Surtarla çevrili olan Diyarbakır'ın dört kapıs ı var; kuzeydeki Harput Kap ı sı ya da Dağ Kapısı, güneydeki Mardin Kapısı, batıdaki Urfa Kapısı, doğudaki de Yenikapı ya da Dicle Kapısı adlarını taşıyor. Eski şehrin kurulu olduğu sur içi bölümü cami, medrese, han ve hamam gibi çok önemli tarihi yapıları barın­ dınyor. Gerek sur içi gerekse sur dışında yeni ve modern ev sayısının giderek artmasına rağmen Diyarbakır, anıtsal yapı­ l arı,

eski kent dokusu ve bu dok uyu evleri ile korunmaya değer bir kent özelliği ni taşı makta ... Yüzyıllar boyu çeş itl i uygarlık l ara başkent olan Diyarbak ı r'ın ilk dikkati çeken anıtı kalesi. Anadolu'daki en ünlü kalelerden biri olan bu yapı, iç kale ve dış kale bölümlerinden oluşuyor. Yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, iç kalenin Hurriler zamanında. Dicle'den birdenbire yükselen "Fis Kayası" olarak o lu ştu ran

adlandırılan yerde baş l adığ ı sanı lmakta . Roma İmparatoru 2. Constantinus zamanında iç kale onarılmış, şehrin etrafı da surtarla çevr i lmiş . Uzunluğu beş kilometreyi aşan surlar üzerinde 82 tane burç bulunuyor. Burçların içerisinde koğuşlar, mahzenler, sarnıç ve depolar yer alıyor. Bu burçlar arasında en büyükleri olan Ulu veya Evli Beden, Yedikarde~. Keçi veya Keçi burçları üstterindeki yazıtlar, kabartmalar ve taş işçilik l eriyle Türk mimarlığının en güzel örnekleri arasında. Her devirde ardı arkas ı kesilmeden ye n i şeyler i n ek l e n diği bu surlar. burçlarının büyük l üğü ve yüksek l iği itibariyle benzerleri arasında dünyada birinci, uzunluğu bakımından ise Çin Seddi'nden sonra ikinci sırada yer alıyor. Kanuni Sultan Süleyman döneminde surlarla çevrilerek genişletilen iç kalenin 'Bo§ de Fetih, Oğrun, Saray ve Küpeli adlı dört ~ kapısı var. İçinde bulunan kubbeli bazilika, Kale Camisi, Sahabeter Türbesi, ]

Artuklu Sa rayı ve resmi binalar, günümüze kadar gelmiş yapılar ... Havadan bakıl dığında şehri bir kalkan balığı gibi çevreleyen surl arın yanı sıra Diyarbakır dinsel ve sivil diğer yapılan ile de ilginç bir mimari dokuya sahip ... Son 50 yılda giderek gelişen Diyarbakır bugün 400 bin nüfusuyla, canlı bir üniversite kenti. Güneydoğu Anadolu'yu kalkındırmayı amaçlayan GAP projesinin etkileri de kentte şimdiden kendisini duyurmaya başl am ı ş durumda... •


BIR KENT 1A SPECIAL CITY

Vernacular Architecture iyarbakır' s city walls, mild climate and long. turbulent past have nurtured the development of a unique architectural style which is felt most strongly in local houses. The streets of the old city araund the walls are too narrow for even a horseeart to pass. Fronted by residences both grand and simple. the passageways serve as a blank public face to the houses behind. From the wall of unhewn stones. a modest gateway bui lt of dressed stone leads to a front door surrnounted by two stone brackets which form an overhang to protect visitors from the rain. The front door opens on to a hall where a second door leads to the courtyard. Considered part of the women's quarters. the courtyard is secluded from prying eyes. offering no view of the other rooms nor of the street. Inside the house. the rooms are full of light. decorated with flowers. and oriented towards the courtyard.

D

A typical Diyarbakır house is divided into summer and winter quarters and men's and women's areas. The summer quarters face north for protection from the intensely strong aestival sun. Their most notable feature is the eyvan, an antechamber which opens onto the couıtyard. in the center ofwhich there is usually a pool or fountain. The winter quarters are south facing in order to catch as much warrnth as possible. Like traditional houses of the lslamic world, the living space of a Diyarbakır house is separated into men's and

· women's quarters; the most important room in the house is the mabeyn, which connects the two and which can also be used as a reception room. Anather distinctive feature of Diyarbakır' s houses is the cool-room. called a sedep. which traditionally contains an omamental fountain known as a selseL The kitchen. part of the women's section, opens on to the courtyard and many of the larger ho uses also have the ir own hamam. orT urkish bath. Basalt is the most commonly used building material in Diyarbakır houses. A

Diyarbakir'In Evleri

gün eş

n az b eş b in yıll ı k bir geçmişe sahip Diy a rbakır' ın evleri as ı rlar boyunca ge li şe r e k şe h rin tar ih i hüviyetine ve iklim şartl arına en uygun duruma gelmiş ve böylece kendine özgü karakt e ris tik öze llikl e r t aş ı yan çok d eğ i ş ik bir mimari üslubun dağınas ın a sebep olm u ştu r. Surlarla çevrili eski şehrin sokakları bir a raban ın geçemeyeceği kada r d ard ır. Bunda iklim durum u ve şe hri n s url ar içind e yer a l ınası ba ş lı ca etke nd ir. Diyarbak ı r'da köklü bir mimari üslubun varlığını duyuran yapıların başında, bugün d e ilg in ç Örn ekleri ne ras tl adığ ımı z köşkler ve evler gelmektedir. İklim şart­ l a rı na uygun olarak in şa edilen evlerde, yazlık . k ı ş lık ve mevsi mli k b ölü mle r vard ı r. Ya z lı k kısmın e n öne mli ye r i, "eyvan" adı verilen bölümdür. Önünde bir av lu , avl un un o r tas ı nda fazla de ri n olmayan bir havuz ye r alır. Avlun un bu bölümü çiçeklerle beze nın i ştir. Ge n ellikle eyvan lar k uzeye b akar, böylece y a z ın güneş a lın al a rı ö n len mi ş olur. Buna karş ılı k Diyar b ak ır evlerinin kı ş lı k kı s ı ml a rı güneye dön ük yapı lır ve

evlerinin ve so kakla rı nın e n büyük e tke n s url a rdır. Surlar ke ntin evle rini iki yö nlü etkilemektedi r. Biri ncisi, yazl a rı sıcak olan bölgede serinletici rü zgarı kesınes i , ik incis i ise tam ters i b ir etkidi r. Sur içindeki ala nd a yoğ u n l a ş ına o l mu ş , sokaklar daral ın ı ş , evle r birbirine yaklaş mı ştır. Böylece gölgelik alanlar çoğal­ ını ş , serinieti ci öğeler belirıni ştir. Evler sokaklardan yüksek duvarlarla ayrılmıştı r . Sokak tarafı ndan b ak ıldığın da evler görünmez. Sokaktan eve ınü teva zı bir kap ıd an girilir. Evle ri n ekseriye tl e ıno l oz duvar olan cephesi kapıd a bir fon t eşkil e decek sure tte yo n tm a taşta n ö rülınüş lür . Kapıların üzerinde, bekleyeni yağın u rd an korumak için iki ta ş konsola o t urtulmu ş bir saçaklı k yap ıl mı ş tı r. D ı ş kapı genellikle bir hole açılır. Bu halden de ikinci bir kap ı ile avluya girilir. Avlu, evin haremi du rumunda o ldu ğun d an ne avludan başka bi r ye r, ne de b aşk a bir ye rd en avlu gö zük ür. Evle rin o dal a rı , çiçe kl e rl e do n an mı ş avlunun e tra fın a d i z ilın iş t ir. Odalar b ol pe n cereli ve ı ş ıklıdır . Büyük evlerde haremlik ve se-

E

alabilmesi için bol pencere açılı r. Evlerin mevs imlik k ı s ı m l arı ise iklim şa r tl a rı neden iyle doğuy a ve b at ı ya

bakınaktadı r . D i yarbak ı r

şe k ill e nm es i nd e


porous. light variety is used for the walls and floors, while a heavier, more solid type is utilized for building the columns and pools. The houses are covered by a fiat roof of pressed earth. In the summertime. mattresses are brought up to the roof so the family can sleep in the cool night air. Horasan, a mortar made of brick dust and lime. is used on the floors. while pressed earth is used below the plaster for the walls. Various woods complete the houses: poplar is general Iy used for the floor and ceiling while walnut is favored for doors, windows and cupboards. Delicate woodwork omaments the door and cabinets. In the houses of the wealthy. tiles cover the walls. the floors are decorated with colored marble, and the fıreplaces are embellished with plasterwork. often gilded or painted in other colors; iron grilles in various motifs cover the windows which look on to the street or the courtyard. These houses exhibit the graciousness and artistry of vemacular architecture in Diyarbakır. one of the most interesting and certainly one of the best preserved in Turkey. • Mithat Engin Viranyalı

lamlık kı s ımları vardır. Kapı ö rtüldü ğü

da ayrı birer ev şeklind e kullanılacak tarzda yapılmış olup, bu kapı ile irtibat sağl anmaktadır. Evler, çoğ unlukla bodrumu kil e r ve odunluk olarak kullanılan tek katlı binalardır. Yaz ve kış odalan ayndır . Odaların avluya bakan pence releri yontma taştan yapılmı ştır. Diyarbakır evlerinde en çok ku ll anıl an malzeme bazalttır. Bu taşın iki cinsi vardır. Sert, sağlam ve kara renkli ta ş ın de lik li , hafif o l anına dişi taş, bo şluks uz ve ağır olanın a ise erkek taş adı verilir. Duvarlarda, dö şe m el erd e di ş i taş, sütun ve havuzlarda ise erkek taş kullazaman h er iki

kısım

nılır. Anıtsal yapıl a rd aki çatılara karşılık,

e vl e r düz damlıdır. Damlar toprakla örtülüdür. Dö şe m ele rd e horasan, s ıvanın altın da ise sıkışt ırılmı ş toprak kull a nıl­ mı şt ır. Damların dü z yapılınas ını n sebeplerinde n birisi de halkın yazın damlard a taht adı verile n tahta karyolalarda yatınasıdır. Tavan ve dö şe m e kiri ş l e ri kavak, kap ı , pencere ve dolap doğramalarında ise ceviz ağac ı kullanılmı ştır. Kapılann ve dolap kapaklannın çok ince s üsle meli olanları vardır. Bazı evle rde duvarların çinile rle, zeminierin renkli ın e rme rl e rl e, ocakların alçı i ş iyl e zengin bir şeki ld e b eze ndiği, bazen altın yaldız ve di ğer r e nkl erle boyandı ğ ı

görülür. Orta avluya veya so kağa bakan pencerelerde çok d eğ i ş ik motifle rd e n yapılmı ş demir parmaklıklar mevcuttur. Bazı evlerin bodruın katlannda soğu kluk (sardap) bulunur. Soğuk lu ğ un avluya bakan pe ncerelerind en birinde "selsal", "sersebil" denen şelal e te rtibatı vardır. Bu da hayli ilginçtir. Su üst kanaldan açılan deliklerden üzeri mermer veya çini kaplı yerden aşağıya doğru dökülür ve alt kanat deliklerinden yeniden ç ıkarak havuza akar. Avluya açılan pencereden gelen hava cereyanı suyu, su da odayı serinletir. Ayrıca, zemini di ş i taştan yapılmış olan eyvanlar d eva mlı s ulanır ve ağ ır ağ ır deliklerine dolan sular buh arlaşırke n eve serinlik verir. Eyvaniardan odalara geçilir. Doğrudan avluya aç ıl aniarına da rastlanmakt a dır . Eyvanın tamamlayıcı ögesi avludur. Bu bakımdan buradaki kemerler çok süslü ve göz al ı c ıdır. Hare mlik ve se l amlık olarak iki ana bölüme ayrı l an e vl e rin , harem kı s mının avl usu na sokaktan , iki me treyi geçmeyen, s üslü keınerli bir kapıdan girilir. Buna karşılık se lamlık kısmına ise, at ü s tünd e bir süvarinin eği lip geçebil eceği kadar geni bir geçit yapılmıştır. Bu iki kı smı ayıran duvarda, yemek verilebilmesi için yemek pencereleri yer alır. Avlu ve eyvaniard a çocuklar için tehlike arzetmeyen, ilginç

şe kill er gösteren ve fazla derin olmayan havuzlar yapılmıştır. Suyun sesini ve serinliğini duyuracak nitelikte olup, kare, dikdörtgen, yuvarlak, altı ve sekiz kö şeli olanların yanı sı ra çok ilg inç şe killer gös t e r e nl e ri de vardır. Hare mlik ve selamlık olarak karşımıza çıkan bu evlerin en önemli odası "mabeyn"dir. İki bölümü birbirine bağl ayan bu odadan evin beyi gerektiği zaman hare rne geçer. Sokağa çıkıntı yapanlan da bulunan birinci kattaki bu odalara "çardak" ad ı verilir. Mutfak, h arem kı s mındadır. Tek kemerli bir eyva n şe klind e dir. Mutfak hacalan toprak dam üzerinde ahşap çatkılı çamur sıvalıdır . TuvaJetler ise, eve gire r g irmez kar ş ıya ç ıkan holde ba ğı msız olarak yapılmı ştır. Diyarbakır evlerinde dikkati çeken en önemli noktalardan biri de büyük ve özel hamamların bu l unuşudur. Anadolu evlerinin bir parçası olan ahırlar burada da karşımıza çıkrrlakta ve bunlann durum gereği avlunun veya evin uygun bir yerine alınmış olduğunu görmekteyiz. Diyarbakır evle ri Anadolu mimarisi içind e gerçekten ço k ilg in ç özellikler taşımaktadır. İklim koşullan ve günümüze kadar taşıdığı mede niyetin izlerini buradaki yapılarda görmek mümkündür. •

Mithat Engin

Viranyalı


YOU MA Y LIYE THIS PRIVILEGED PAMPERING, TOO. We offer you yo ur expactations with the perfect ion in all its traditio na lity, a meticulous care and a n im peccable service . J ust to make yo ur business and pleasure trips something beyond the ro utine, to Jet you li ve every single moment to the fullest of pleasure, complacency and pri vil ege . Starting with the "Special Limo usine Service" comfon starti ng already at the ai rport.

HOTEL

ffierit ALTINEL f

\IIJi覺lt\l覺ltlt'llf

u) \ l 1 (,ROL'!'()/ (

0\f/',-1\/l:.'覺

TEL : 9.4 .231 77 60 (30 Li nes ) FAX : 9.4.230 23 30 TELEX : 444 19 Ebot -Tr.


Borsa çağdaş bir yatırım şeklidir, yarınların da yatırımıdır. Biz sizlere, anında ve şeffaf borsacdık sunuyor, büyük küçük her türlü tasarrufunuzu değerlendiriyoruz. Borsacıl1k

u.zmanhk işidir. Bi.z u.zmam.z ve konumu.zda iddiahy1.z.

Gelin karşılıklı görüşelim, size ücretsiz danışmanlık yapalım. Adınıza dünyanın her yerinde işlem yapalım, tüm dünya borsalarını ayağınıza getirelim! Size sadece Türkiye 'deki tüm yelpazeyi değil, Dünya yelpazesini de sunuyoruz.

lnamyoru.z.lnand1r1yoru.z. Ka.zand1r1yoru.z.

ÇARMEN ~ffi\lR1Ş ~ ~~[M~(LJJ[L [Q)~~~[g1[L~[g1 ffi\cŞc "Konusunda bir numara" MERKEZ: in önü Cad. Çarmen Merkez Binası No. 66 Taksim-istanbul Tel: ı /ı52 76 50 (9 Hat)/Fax: ı / ı45 34 87- ı /ı5ı 96 65 KADlKÖY ŞUBESI : Tuğlacıbaşı Ma h. Bağdat Cad . Göksel iş Merkezi Kat. 2 D. 4 Kızıltoprak- istanbul Tel: ı /348 82 82 (3 Hat)/Fax: ı / 348 83 76 ANKARA ŞUBESI : Simon Bolivor Cad. No. 5/ ı Çankaya-Ankara Tel : 4/ ı40 95 00 (5 Hat)/ Fax: 4/ı 40 95 06 IZMIR ŞUBESI : Cumhuriyet Bulverı No. 95 Kat. ı -2-3 Alsancek-izmir Tel : 5ı / ı9 7ı 78/5ı / ı9 28 48/5ı / ı9 23 97/5ı/ı3 5ı 96/Fax: 5ı / ı3 39 88 SAMSUN ŞUBESI : Cumhuriyet Meydan ı Ortaklar iş Han ı Kat. 3 Samsun Tel: 36llı57 694/36ı / ı57 695/36ı / ı57 698/Fa x: 36ı /ı57 699


GÜNDEM 1 EVENTS

1992 IS THE YEAR FOR SPAIN 1992 ispanya'nin y111 500 yearsafter Columbus sailedfrom Spain and discovered the New World, Spain is awaiting millions of visitors who will re-diseover i ts cultural and economic wealth. Reg Butler explores the year's eventsin Seville, Madrid and Barcelona.

- ·-' -···""' ıı.-ı~. 1

~ 8'

no ()Çii'\)(\(0 1/li&).)J~~~ .ı:'

ispanya, milyonlarca z:iyaretçiyi ağ1rlayacak. Reg Butler, 1992'ye damgas1n1 vuracak Sevilla, Madrid ve Barselona organizasyonlarini anlatiyor.

34 SKYLIFE 1 1992

ir yı ld a, dünya çapında tam dört organizasyonun gerçekleştirileceği İspanya 1992'de pırıl pırıl günler yaşayacak. İspanya öncelikle Kristof Kolomb'un Ekim 1492'de Yeni Dünya'yı keş­ fetmesi nin 500. yılını kutluyor. Ve bu kutlamaların 'şems iye s i ' altında Barselona Olimpiyat oylamasını, Sevilla Expo '92 fuarını, Madrid de Avrupa'nın "Kültür Başkenti" ünvanını kazanmış bulunuyor. Bu organizasyonlara ev sahipliği yapmak için başvurduğunda Ko lomb faktörünü de ustaca kullanan İ span ya, böylece 1992 boyunca kendi reklamını bol bol yapabilecek. Dünyanın dört bir yanına ulaşacak televizyon yayın ları yla İ span-

B

ya'nın yalnızca

bütçeye uygun plajlar ve dar gelirli Kuzey Avrupalıların tatil beldesi deği l , manzara ve eğl ence açısından büyük potansiyel vaad eden bir ülke olduğu da ortaya ucuz

şarap peşindeki

ç ıkacak.

Yılın en büyük organizasyonu, Sevilla'daki Expo '92. "İn sanlığa adanmış bir festival" olarak nitelenen ve nisandan ekime kadar sürecek olan Expo '92, 19. ve 20. yüzyı lların tüm büyük uluslararası fuarlarının geleneğini sürdürmekle. "Keşif" temasının işleneceği Sevilla fuarına kat ı lan 110 ülkeden biri de, bu tanıtım fırsatını en iyi şeki lde d eğer­ lendirmeyi hedefleyen Türkiye. 19 Mayıs'ın fuarda Türk bayramı olarak


our world-class events in one year. that is the dazzling prospect for Spain in 1992. Commemerating the fıfth centenary of the discovery of the New World in October 1492 is the "umbrella event" which helped to tip international votes in favor of Bareelona for the Olympics, Seville for Expo '92. and Madrid as the Cultural Capital of Europe. The Columbus connection was shrewdly used to support Spanish bids to host these events which will promote the national image throughout 1992. T elevisian exposure araund the world will reveal Spain as a land of rich potential for sightseeing and entertainment, and not just a venue for budget-minded north European s in search of low-priced beach holidays and cheap wine. The year's biggest event wil l be Seville's Expo '92 - a 'fıesta for mankind' from April until October, which will follow in the tradition of other great international exhibitions of the last two centuries. Seville's theme is 'Discovery'. 1 1O nations are taking part - including Turkey, which sees participation as a major promotional opportunity. May 19 at Expo is dedicated to the Turkish National Day. With the world spotlight on Seville. there will be constant reminders throughout 1992 that the city is among the most beautiful in Spain, with a central area where Columbus could stili recognize many familiar landmarks. In preparation for the Universal Exhibition, Seville has been spruced up with better air, road and rail links, a superb purpose-built Opera House, and a refurbished riverside promenade. lberia, Spain's national airline. will be operating a Madrid-Seville shuttle service ..... which will enable business visitors in

F

Sevılle 's central square (left). In Bareelona o rcplıca o( · Columbus' shıp. the Santa Mono. ıs o popu/ar tourıst attractıon (below). 500 years ago Christopher Columbus saıled west to ftnd the eo st (nght).

Sevilla'daki ispanya (solda). Kristof Kolomb'un 500 yıl önce Kuzey Amerika k1tasmı keşfettiği gemisi Santa Maria'nm modeli (altta) ve Ko/omb'un heykeli Barse/ona 'yı ziyaret eden turistlerin ilgi Meydanı

odağıdır (sağda) .


GÜNDEM 1 EVENTS

Madrid to make a brief excursion to Expo. There will be easy connections with Turkish Airlines' lstanbui-Madrid service. A high-speed 240 k.p.h. rail service from Madrid city center to the Expo site will complete the joumey in two hours 45 minutes, compared with the previous six hours and offer competition to air travel. Some of the ten or 1 2 daily trains will run direct into the Expo grounds. With doubled hotel capacity, Seville is well geared to host visitors before and after the excitement of Expo. During the Aprii-October period of Expo '92, hotel prices in Seville will be extremely high, and reservations should be made as soon

as possible. Even if you cannot vis it Expo during the ultra-crowded six-month period, Seville is worth visiting any time you have a few days to spare - it is an easy weekend side-trip. The city will always remain the highlight of travel-poster Spain: orange blossoms, fiestas, flamenco and monuments of the Golden Age when the city had a mono po Iy of trade with the Americas. After 1561 the Spanish monarchs moved their court from Granada to the more central locatio n of Madrid. Designated as the Cultural Capital of Europe for 1992, Madrid already has very high standing on the international art-

lovers' circuit. During the 17th century. Madrid's artistic traditions were established when Spain's great painters and writers flocked to the royal court. Much of Madrid's finest architecture dates from the following century - buildings such as the Royal Palace which was the venue for the recent Middle East peace conference. Most famous is the Prado art gallery. which rates among Europe's top three, with the world's greatest collection of paintings by Goya. Velazquez and El Greco. Close by is an annex where Picasso's awesome Guemica is displayed. In the same area the Palace of Villahermosa has been converted into a In Seville remnants o( the· city's cu/tura/ diversity abound; the Santa Cruz neighborhood (le(t) which was the jewish Ghetto and the Moorish Aleazar palace (right). The Ramblo promenade ((ar right). Sevilla'da Musevilerin 1492'de ispanya'dan kovulmadan önce yaiadikları Santa Cruz semti (solda) ve Araplardan kalan Alkazar Sarayı (sağda). Kenarı ağaçlık/ı yol anlamına gelen La Ramblo iehrin en hareketli merkezidir

(en

sağda).

kutlanması planlanıyor.

& J6 SKYLIFE 1 1992

Dünyanın ilgis ini Sevilla'da odaklayacak olan Expo '92 , Kolomb'un bug ün bile yabancılık çekmeyeceğ i tarihi dokus uyla Sevi lla ' nın İ s panya ' nın e n g üzel şehirlerind en biri olduğu gerçeğini de s ık sık gündeme getirecek. Kainat Fuarı ' na hazırlık olarak hava kirliliğini gideren, kara ve demir yollannı düzelten Sevilla ayrıca özel olarak in ş a edilmiş şahane bir opera binası ve nehir kıyısında yeniden düz e nl e nmi ş gezi yollanyla donatılmı ş bulunuyor. İ spa nyol havayolu şirketi lb eria , Madrid'e gelen işadamlannın Expo '92'ye de u ğrayabilmesi içi n Madrid-Sevilla arası nda mekik servisi düzenleme kt e. Türk Hava Yolları'nın lstanbul-Madrid seferi de bu servisten yararlanacak. Uçak yolculuğunun bir alternatifi de, Madrid şehir merkezinden Expo alanına kadar uzanan ve saatte 240 km hızıyla es-


museum to house the ThyssenBomemisza art collection - the second most important private collection in the world, after that of Britain's royal family. Further down the Paseo del Prado is the Queen Sofıa Art Center, opened in 1986, with 12,500 square meters of exhibition galleries for modem art. With that rich base, Madrid can easily sustain a 366-day program of art and culture throughout 1992, with visits from every major orchestra, ballet and opera company in the world. Throughout 1992, Bareelona - Spain's second city - will be the world capital of sport. In the fourth attempt this century, Barcelona's bid to host the Olympics ~

kiden altı saat olan yolu iki saat 45 dakikaya indiren yeni sürat treni. Günde on veya oniki adet olması planlanan tren seferlerinden bir bölümü, yo lcularını doğrudan doğruya fuar alanının merkezine ulaştıracak. Yatak kapasitesini iki

katına çıkaran

Sevilla, konuklarını ağırlamaya şimdiden hazır. Fakat Expo '92 süresince, yani nisanla ekim arasında Sevilla'da otel fiyatlarının son derece yüksek olacağını unutmamak ve rezervasyonu bir an önce yaptırmak gerekiyor. Bu aşırı kalabalık altı ay içinde Expo'yu ziyaret edemeseniz bile, Sevilla her zaman görülmeye değer bir şehir. Birkaç gün ayırabiliyorsanız, ulaşımı kolay Sevilla'ya uğramadan geçmeyin. İspanya'nın seyahat afişlerindeki en gözde imgeleri hep Sevilla kökenli: Portakal çiçekleri, fiestalar, flam enko ve şehrin Amerika kıta­ sıyla ticareti tekelinde bulundurduğu

Altın Çağ'dan

kalma anıtlar ... 1561 yılında, İspanya kraliyet sarayı Granada'dan kalkıp daha merkezi bir konumdaki Madrid'e taşınmıştı. 1992 yılı boyunca "Avrupa'nın Kültür Başkenti" ünvanını taşıyacak olan Madrid, zaten çok

da görmek mümkün. Aynı bölgede müzeye dönüştürülmüş bir yapı olan Villahermosa Sarayı'nda, İngiliz kraliyet ailesininkinden sonra dünyanın ikinci en önemli özel koleksiyonu olan Thyssen-Bornemisza sanat

uluslararası

koleksiyonu sergilenmekte. Gene Paseo

sanatseverlerin gözünde ayrıcalıklı bir yere sahip. 17. yüzyıl boyunca başke nte akın eden büyük İspanyol ressam ve yazadarıyla birlikte, Madrid 'in sanat geleneği de doğmuş oluyordu. Kısa bir süre önce Orta Doğu barı ş konferansına sahne olan Kraliyet Sarayı gibi en güzel mimari eserler genellikle 18. yüzyılın ürünü. Madrid'in en ünlü yapısı, Avrupa galeriler sıralamasında ilk üçe giren Prado Sanat Galerisi. Dünyanın en büyük Goya, Velasquez ve El Greco koleksiya nlarına sahip olan Prada'da Picasso'nun çarpıcı Guernica tablosunu

del Prado üzerinde, biraz ileride de, modern sanata tahsis edilmiş 12.500 metrekarelik sergi alanıyla 1986'da açılmış olan Kraliçe Sofia Sanat Merkezi var. Bu zengin temel dünyanın en büyük orkestralarının bale ve opera topluluklannın ziyaretleriyle de destekleneceğine göre, Madrid 1992 yılı boyunca 366 günlük bir sanat ve kültür programı uygulamakta hiç de güçlük çekmeyecek Aynı süre boyunca İspanya'nın ikinci büyük şehri olan Barselona da dünyanın spor başkenti olacak. Bu yüzyıl içinde dördüncü kere olimpiyatlara ev sahipliği yapmak için başvuruda bulunan Barselona bu

uzun bir süreden beri

. 1992 SKYLIFE

l 7


GÜNDEM IEVENTS

was successful. and July 1992 will see Bareelona on a billion 1V screens araund the world. Bareelona has a long sporting tradition. Quite apart from football, the city boasts mo re than 1,3 00 sport centers. But there's much more to Bareelona than business and sport. The Catalonian capital offers rich sightseeing which makes it an ideal short-break destination. Visitors stroll along the famous Rambla promenade, explore the Gothic quarter around the ancient Cathedral, and visit the Columbus Column and the replica of his ship, the Santa Maria. There's also a vigorous art side to Barcelona. Picasso spent his boyhood years in the Catalonian city. The Picasso Museum displays a spread of his life' s

work: earliest paintings, Blue Period, and a series from later productions including ceramics. Backed by its 2000-year heritage. Bareelona has been running a four-year Cultural Olympiad since 1988. The current program is filled with hıgh quality events of every type: mu sic. opera. dance, theater, exhibitions. folklore. Quite apart from the Columbus story. the year 1492 was the most dramatic in the history of all Spain. In started brilliantly in the Andalusian city of Granada. on January 2nd. On that day, 780 years of Moorish occupation ended with the surrender of Granada to the Christian monarchs. lsabella and Ferdinand. That date is stili observed as

In Boreelono ort is everywhere; o sculpture by Miro (obove le(t) and Goudı's Park Gue/1 (below le(t). The city tums out (or the Festival Merce (right). Goudı's Cothedrol of the Holy Family is one o( Boreelono 's londmorks ((or right). Barse/ona'da her kö§ede kar§ınıza bir sanat eseri çıkar: i§te Mira'nun bir heykeli (solda üstte) ve Gaudi'nin yaptığı Gue/1 Parkı 'ndan bir kö§e (solda altta). Merced Festivali her yıl kente renk katar (sağda). Barse/ona'daki "Sagrada Familia" Katedrali ünlü mimar Gaudi'nin olağanüstü bir yapıtıdır (en sağda).

kez

dileğin e kavu ştu :

1992 Temmuz'unda milyarlarca televizyon ekranı Barselona'yı gösterecek. Barselona da uzun bir spor geçmişin e sahip. Futbol bir yana şe hird e 1300'den fazla spor merkezi ve 1200 genel ve özel kulüp bulunmakta. Ama Barselona yalnızc a iş ve spordan ibare t değil. Katalanya ' nın başkenti, görülmeye değer yerleriyle kısa gezintiler için ideal bir durak . Ünlü Rambla gezi yo lu , Katedral'i çevreleyen Gotik mahallesi, Kolomb Sütunu ve Kolomb'un gemisi Santa Maria'nın modeli ziyaretçilerle dolup taşıyor. dünyanın

38 SKYLIFE 1 1992

dört bir

yanınd a


The Day of the Conquest. Within a few weeks, Columbus was fınally given royal fınancial backing in Granada for his dream of sailing west to the lndies. The triumphant monarchs settled into the exquisite Moorish palace of the Alhambra. But there was a dark side to the Catholic conquest. All Moslem inhabitants were obliged by the Spanish lnquisition to convert to the Catholic faith, or face expulsion. The substantial Jewish community was given the same choice, and many chose emigration to the tolerant lands under Ottoman rule. That period, exactly fıve centuries ago, marks the historic origin of Sephardic jewish settlement in Istanbul and lzmir. •

Barselona'nın son derece canlı bir sanat yönü de var. Picasso'nun gençlik yıllannı bu Katalan kentinde geçirdiği bilinmekte. Picasso Müze s i'nde sanatçının ilk eserleri, Mavi Dönem'i ve seramiklerini de içeren ürünlerinden oluşan geniş bir koleksiyon sergileniyor. 2000 yı llık bir g eç mişe dayanan Barselona, 1988'den bu yana dört senelik bir Kültür Olimpiyatı sürdürmekte. Bu senenin programı da müzik. opera, dans, tiyatro, sergi ve falklor gibi h er türden son dere ce kaliteli gösterilerle dolu. Olimpiyat Oyunları olmasa da Barselona görülmeye değer.

Kolomb olgusunu hiç hesaba katmasak bile, 1492 gene de tüm İspanyo l tarihinin en dramatik yılı sayıl abilir. 2 Ocak günü Endülüs şe hri Granada'da parlak bir b aş langı ç la aç ıldı 1492. O g ün Granada ' nın Hıri s tiyan kral ve kraliçe Ferdinand ve İsabel'e teslim olmasıyla 780 y ıllık Arap i şgali sona erdi. 2 Ocak İ s­ panya" da h ala Fetih Günü olarak kutlanmakta. Birkaç hafta sonra Kolomb da nihayet Granada'daki kral ve kraliçeden batıya , Hint a dalarına do ğ ru ye lk e n açma hayallerini gerçekl eştirmek için aradığı mali desteği alabilecekti. Muzaffer kral ve

kraliçe artık büyülü güzellikteki Arap sarayı Elhamra'ya yerleşmişti. Fakat Katolik zaferinin karanlık bir yüzü de vardı elbette. İ spanyol Engizisyonu Müslüman halka ya Katolik dinine geçmelerini ya da ülkeyi terketmelerini buyurdu. Kalabalık ve zengin bir cemaat olan Musevi nüfus da aynı ikilemle karşı kar ş ıya bırakılınca, çoğun luk O s manlı ege m e nliğ ind e ki hoşgörülü topraklara göç etmeyi tercih etti. Tam be şyü z y ıl öneeye denk gele n bu tarihi dönüm noktasıyla birlikte, İstanbul ve İzmir'deki Sefarad Yahudi cemaati de doğmuş oluyordu. •

1 1992 SKYLIFE

l9


TV' u, projeksiyonu, tepegözü~ slaytları~ kağıtları ... Unutun!

Prezentasyonda ELECTROHOME çağı yaşamyor. Artık prezentasyonlarınızda

TV'u,

projeksiyonu, tepegözü, slaytları, kağıtları. .. Unutun! Her türlü prezentasyon ortamını ELECTROHOME'la yaratın, çağı yakalayın . İşinizin kalitesini, prezentasyon kalitenizle bütünleyin.

ELECTROHOME

BÜYÜK PERDE PROJEKSiYON SİSTEMİ, video veya bilgisayarla hazırlanan görüntüleri direkt olarak büyük perdeye yansıtır. Prezentasyonlara büyük işl eme kolaylı ğı, yüksek teknoloji ve dinamizm getirir. Tüm ayrıntıları -oda ışığında bilemükemmel bir görüntü kalitesiyle aktarır. Açma-kapama, tüm renk, ışık ve netlik ayarları elektronik ve uzaktan kumandalıdır. Bugün hemen bizi arayın. Size bir. prezentasyon yapalım. Büyük ekran prezentasyon dünyasını siz de keşfedin.

Türkiye Yetkili Satıcısı

MBS BiLGiSAYAR

Hizmetleri ve Tic. LTD. ŞTi. Büyükdere Cad. 4/ 7 Şişli - istonbul

Te 1: 131 80 08 - 134 l 5 66 Fax: 140 36 64


ZİRAAT•TAM

~~

HİZMET

BANKAClLIG

.

~li' T.C. ZIRAAT BANKASI

RT'LA BA • • ZIRAAT, SELF SERVIS Yarının

Bankkart'ınızla gece gündüz para çekme-yatırma imkanı: Ziraat'in on-line hizmet veren şubelerinde vadesiz hesabı­ nız varsa, hemen bir Bankkart alın. Sonra, ZiraatSelf Servis Terminalinin kolaylığını yaşayın. Bankaya girmeden Bankkart'ınızla her an para ve çek yatınn , para çekin, havale gönderin, hesap durumunuzu öğrenin.

Yaşınız

imkanı

büyükleri için de aynı Bankkart geçerli. 18'in altınd a da olsa, Ziraat size Bankkart alma sağlar. Siz de Ziraat Self Servis' le bugünden

~~ BANKASI

T.C. ZİRAAT

" Hizmetbank "


UÇUŞ

NOKTASI 1 DESTINA TION

({Bir Kanlı Gül, İspanya" adlı kitabın yazarı gazeteci Nilgün Cerrahoğlu, Akdeniz'in sımsıcak, hareketli başkentlerinden Madrid'i anlatıyor: THY Madrid'e haftada üç kez uçuyor: on Kişot ve Sanço Panço'nun heykeli, eski Madrid'in göbeğindeki "Puerto del Sol''da durur. Günün her saatinde güneşi gördüğü için "Güneş Kapısı" adını alan "Puerto del Sol", '50'li, '60'lı yıliann vitrin zevkini sergileyen dükkaniann bulunduğu sakaklann kesiştiği bir meydandır . Biraz bizim Beyoğlu'nu anımsatan bu atmosferde, gün boyu Madridliler acele acele işlerine ve alışverişlerine koşup durur. Her gün yinelenen bu bana! telaşın içinde Don Kişot'la, Sanço Panço'nun heykeli, İspanyollara doğalarında hep var olan yaşan1sal çılgınlığı hatırlatır. "Morir cuerdo y vivir loco" (Bilgece ölmek, delice yaşamak) der Cervantes, Don Kişot'a yazdığı ithafta. Bir çeşit "ifrat" olan bu yaşam tutkusu, İspanya'yı İ spany a yapan her şeyde vardı r. Batıya giderek doğuya vannak dü şleriyle İspan­ ya kraliçesi Katalik Isabel'in önüne çıkan Cenovalı maceraperest denizci Kristof ......

D

Madrid: Cultural Capital of Euro pe 42 SKYLIFE 1 1992


ispanya 'nın başkenti Madrid, genellikle Kraliyet Sarayı (üstte) gibi 18. yüzyıl ürünü birbirinden güzel mimari eserler/e

Journalist Nilgün Cerrahoğlu, author of Spain: A Bloody Rose, deseribes one of Europe's most spirited cities. Turkish Airlines flies to Madrid three times a week.

donatılmıştır.

Madnd polıtıcal

ıs

the and

admmıstratıve capı tal as well as the center of Spam's vıtal culture. The Royal Palace (obove) .

T

hroughout the day and long into the night. Madrilenos throng the Plaza Puerto del Sol in t he heart of Madrid's old cit y, hurrying past the statue of Don Q uixote and Sancho Panza, a constant remınder of the mad extravagance which is so much a part of the Span ish character. "Morir ceurdo y vivir loco" (to die wise and live crazily). the immortal words of Cervantes' dedication to Don Quixote, sums up the recklessness and passion wh ich is an ever present factor in the history of Spain. from the financing of the dream of Christopher Columbus to the bloodiest. bitterest civil war in Europe to

a 40-year dictatorship. At times, this excess has had tragic consequences, but it is also defines the essential passion and joyousness of Spanish life: bullfighting. flamenco, religious processions, fiestas and Iate nights all are reflections of a people in constant search of excitement. Madrid comes alive at night. At three in the moming, the traffic on Paseo de la Castellana, which joins the O ld T own to the Manhattan-style northem business zone, is as congested as at three in the aftemoon. According to the daily El Pais, Spaniards - and especially Madrilenos sleep the least of anyone in Europe. The nights in Madrid belong to everybody: in 1 1992 SKYLIFE 43


UÇU~

NOKTASI 1 DESTINA TION

Kolomb'un hayalini finanse etmek

çılgın­

lığını yalnız İ spa nyollar yapmıştır

ören ölümcül iç savaşını onlar yaşamıştır. Avrupa'nın 40 yıl süren e n uzun diktatörlüğü, gene onların tarihine yazılmıştır. Ama bu ifrat, bu çılgınlık yal nız İspanyolların trajedilerinde değil; coşkularında, sevinçleıin­ de, bayramlarında da hissettirir kendini. Boğa güreşi, flamenko, Paskalya bayramlarında yapılan geçit törenleri, Pamplona'nın boğa bayramlan hep yaşa­ mın her deminde heyecan arayan insanIann dünyasını yansıtır. İşte İspanyol başkentinin ruhunu tanımlayan en temel duygu da bu çılgın­ lıktır. Sabah erken kalkan, erken yatan bürokratik Avrupa başkentlerinden sonra Madrid gerçek bir gençlik aşısı gibi gelir insana. Engizisyonun en hızlı olduğu yıllarda "Çıplak Maya"yı yaparak skandal yaratan ressam Goya ve yeldeğirmen­ leriyle döğü şen Don Kişot'un yaratıcısı Cervantes gibi "de lili ğin dehaları" ile özdeşleştirilen Madrid, gece yaşar . Sabaha karşı üçte modern ve eski kenti birbirine bağlayan "Castellana" caddesinde trafik, gü ndüz trafiğinden pek farklı değildir. Bu istatistiklerle tespit edilmiş bir gerçektir. "El Pais" gazetesinin bir süre önce yay ımladı ğı bir araştırmaya göre, başta Madridliler olmak üzere İspanyollar Avrupalılar içind e en az uyuyan ulustur. Madrid geceleri yalnız gençlere, serserilere ve sosye tiklere değil , herkese aittir. Kentin 8 bin barı ve ~ b i n d i s k o te ği n d e h er ya ş tan ve h er .S ~:...;;...aı...l:?ıl~~;.::!A~~~:Zim..:::l~~~t:::~~ lii;;:;Da:.;.ıiQ.; neğin. Avrupa'nın

en

çılgın,

Boğa güreşi

günümüzde de Ispanya/ kültüründe önemli bir yer tutmaktadır (üstte). Şehirdeki binlerce bar ve cafe gece gündüz Madridlilerle dolup taşar (solda). ispanya'nın güçlü hükümdarlarından lll Filip (sağda). Bullfıghtıng remoins o cfl.Jcıol port of S ponısh

culture (obove). Modnlenos enjoy the cıty 's 8000 bors all day and nıght long (left). A statue of Phillip lll who ruled during Spoın's glory doys (for left).

44 SKYLIFE 1 1992


sınıftan

insana rastlamak

olasıdır.

İspanyolların her gece yaşadıkları bu

"patlama", akşamları 8-9 arasında "ir de tapas" dedikleri olguyla, "demlenmekle" ba ş lar . "Tapas" adını alan küçük mezelerle ayaküstü birkaç kadeh şarap ya da bira yuvarlayarak başlayan gecelerin en popüler durakları boğa güreşçilerinin oteli "Grand Hotel Victoria"nın kar ş ısındaki "Santa Ana" meydanının etrafındadır. Yeni restore edilen bu yüzyıl­ baş ı otelin karşı kö şesi nde Hemingway'in s ık sı k gidip kafayı çe kti ği "Cerveceria Alemana" bulunur. Ava Gardner'in burada bo ğa güreşçisi sevgilisi Dominguin'i beklerken yuvarladığı viskiler, !oş ışıklan, koyu lambri duvarl arı, mermer ma saları ve tahta iskemieleriyle kendi ba ş ına bir efsane olan lokalin ünün e ün katan öyküler arasındadır. Meydana çıkan ara sokaklardan birindeki "La Trucha" ise, Madrid'in mezeleriyle tanınmı ş en ünlü lokanta s ıdır. Girişte anında hazırlanıp

servis yapılan mezelerin kokusu, kanseri ve enfarktüsü umursamadan sigara içen müşterilerin yoğun s igara dumanı ve kulakları sağır edici "sohbet" gürültüsü, burayı başkentin en "yaşaya n " restoranlarından biri halin e geti rir. Barlarda ve r esto ranlarda sessiz konuşmayı reddeden Madridliler "La Trucha"nın ma sa larında da hayatın e n vazgeçilmez belirtisinin gürültü yapmak olduğunu bir kez daha kanıtlarlar. "Santa Ana" meydanından 10 dakikalık bir yürüyüşle, eski Madrid'in en görkemli meydanı "Plaza Mayor"a çıkılır . Eskiden

the city's 8,000 bars and 1,000 discotheques one encounters people of every class and every age. Nights in Madrid start between 8:00 and 9:00 in the evening with drinks and tapas. an assortment of appetizing tidbits eaten standing up while downing several glasses of wine, beer or sherry. The most popular spots for tapas are in the area of Plaza Santa Ana. Across from the tum-ofthe-century Grand Hotel Victoria, ·a favorite of bullfıghters. is the Cerveceria Alemana, known as much for its Hemingway connection as for its dim lights, darl< walls, marble tables and wooden chairs. La T rucha, located on one of the side streets leading into the plaza, is probably the most famous spot in Madrid for tapas. The succulent smell of the trays of little snacks, and the ciamor of animated conversation make La T rucha one of the capital's most enjoyable restaurants.

A ten minute walk away is the Plaza Mayor, an imposing square where enemies of the inquisit ion were executed. kings and queens were crowned and bullfıghts held. In the old streets running down to the Plaza. are two of Mad rid's smartest tascas, frequented by joumalists, politicians and fınanciers. and even on occasion by Fel ipe Gonzalez and King Juan Carlos. Both Casa Lucio and Casa Paca make superb Castilian dishes such as cordero leehal (roast baby lamb) and cochinillo (roast suckling pig). Zalacain. jockey. and Hereher offer incomparable cuisine and elegant surroundings. For Madrilenos, who don't sit down to eat before 10:30 or 11:00. the evening doesn't end with'dinner. One of the most fashionable spots for an after-dinner drink. daneing or a flamenco show is the exclusive Archie's, where the erearn of Madrid society. influential politicians and dedining aristocrats gather.

eng ı z ısyon in fazlarının, taç giyme törenlerinin ve boğa güreşlerinin yapıldığı 1600'lerde açılmı ş bu meydanın etrafında Franco dönemind e n kalan kurumsalla ş mı ş birkaç restoran vardır. Ba şbakan Felipe Gonzalez ve İ span ya Kralı ]uan Carlos'un bile zaman zaman gitmekten ho şlandıkları "Casa Paca" ve "Casa Lucio" adındaki bu restoranlarda adamba şı 200 bin TL ' sı harcaya rak unutulma z bir "cord e ro lechal" (sütkuzusu fırın) ya da "cochinillo" (fınnd a domuz yavrusu) yenebilir. Anne sütünden başka hiçbir şeyl e b esle nmem i ş olan bu kuzu ve domuz spesiyaliteleri, Madridlilerin en sevdikle ri yemekler arasındad ır. "Zalacain ", "] ockey" . "Horch er" gibi kentin ş ık , aristokrat r estora nlarında, h e le iyi bir şa rap içilecekse adam başına 600 bin lira y ı gözden çıkarmak gerekir. Yılda adam başına 25 kilo balık tüke ten kentin en gözde de niz mah sulleri re storanları ise "La Dorada" ve "Cabo Mayor" olarak sıralanabilir.

Geceleri 10:30- ll'den önce sofraya oturmayan Madridliler için akşam keyfi restoranda bitmez. Çoğu kez akşam yemeği çıkışı içilen bir içki, bir diskotek ya da bir flam e nko sefas ıyl a uzayan Madrid gecelerinin e n moda bulu ş m a yerleri nden biri de bir restoran, üç bar ve iki diskoteği içind e barındıran "Archie"dir. "Archie"nin korumaların bekl e diği kapısından içeri h erk es giremez. Bu kapının ardındaki lokalin mermer s ütunlu post-modern .....


UÇUŞ

NOKTASI 1 DEST/NA TION

salonl arında

Franco sonrasında çaptan asil le r , Madrid sosyetesi nin gülleri ve başk en tin ileri gelen politikac ıları bulunur çoğu kez. Disketek kültürü gibi flamenko sefalarının al<isı da gece l -1:30'da baş l ar. Flamenkonun en iyisini görmek için, Madrid Barış Konferansı'nın yap ıldı ğı ve AT üyelik anlaşmasının imzalandığı kraliyet sarayı "Palacio Real"in civarına gitmek gerekir. Göğü "Valezquez Sky" dedikleri bir kırmızıya boyayan unutulmaz günbatımlarının ya ş an dı ğ ı sarayı çevreleye n "Plaza de l Orie nte " meydanının az ilerisinde mütevazı fakat flamenkonun tapın ağı say ılan bir küçük kulüp vard ır. ''Corral della Morerira" adın daki bu kulüp, sık sık masalan dolduran] aponlara rağmen. Madrid'de görül ebi lecek en otantik flamenkoyu sunar. Çünkü yı ll ardır h er gece yüzünd e ve gö nlünd e Endülüs'ün sıcaklığı ve titreşimleriyle sahneye çı k an Blanca del Rey kendisini dolarla bır ak ıl an b ahşişlerin cazibesine kaptır­ maz. Rey b aşke ntt e fl ame nkoyu yalnız dan sın ve mü z i ğ i n coşkus u için yapan ender sanatçılardan biridir. Gerçek flamenko tutkunları kulübe gece üç sul arında gelir. O saate dek, dansların arasında kanun fas lı g ibi u zay ı p giden yanı k gitar sololarınd an bık an tudü ş mü ş

ristler otellerine çekilir. Gece ile sabahın birbirine karıştığı saatlerdeki mü şteriler İspanyoldur. Arada bir kendinden geçen müdavimler sahneye çık ıp . flam enkocu dansöz ve git arc ıl ara eşlik ederler. Her defasında gecenin ak ı ş ın a göre kendi ni kapıp koyarak yaşanan müzikli, danslı "sangria"lı, şaraplı bu saatler insana Madrid'de yaşamınavantası gelir. İspanyolların "la madrugada" dedikleri şafak saatlerinde biten geceler, bizde akşamdan kalmalara hizmet eden işke mbeci ya da muhallebiciler gibi " çikolatacılar"da nokta l anır. Sabah saat 5'te n itibaren müşterilerine kapıları nı açan "Chocolateria de San Gines" bunların içinde en ünlüsüdür. Özellikle kış günlerinde salep koyuluğunda servis ed ilen bu sıcak çikolataya (ya da kakao), "churros" adın­ da tulumba tatlı sını andıran bir hamur işi banılır. Gerçek anlamıyla sabahı edenlerin uğrak yeri ise, barok aynaların süslediği, bir zamanların avant-garde kahvesi "Cafe Gijon"dur. "Cibeles" meydanından , "Plaza Colon"a (Kristof Kolomb meydan ına) çıkarken kenti baştan başa kesen "Castellana" bulvan üzerinde sol kolda bulunan bu kahve, Federico Garcia l..orca yı ll arın d an, demokras i patlamasının yaşandığı "80'lere dek hep "ne olacak bizim halimiz" diye toplanan sol entelektü-

Nights in Madrid belong to everyone and it is said that Spaniards, and especially Madrilenos, sleep the least of all Europeans. Flamenco. like discotheques, gets st arted after 1:00. To see t he best dancing. go t o the Plaza del Oriente by t he Palacio Real to a smail club, which despite its modesty and Japanese clientele is considered t he tem ple of Ilamen co in Madrid. Conral della Morerira presents the most authentic perfonmance in the capital. True afi cionados arrive at around 3:00 in the moming, after the last tourists have st raggled back to their hot els, and stay until dawn. As the sun illuminates t he horizon, Madrilenos t op off t heir revelry by avisit t o a chocolate shop. Chocolat eria de San Gines, w hich opens it s doors at S a.m., is the most famous of these. O n winter days. churros. fried batter cakes. accompany cups ofthick, steaming cocoa. Cafe G ijon on the Paseo de la Castellana is Madrid's most famous literary cafe. for decades the haunt of disenfranchised intellectuals. T oday. the baroque minrors of this century-ol d cafe reflect an eclectic 46 SKYLIFE 1 1992

combination of ladies feasting on cream cakes. stu dents in eamest discussions and lover-s holding hands Paseo de la Castellana. which bustles with sidewalk cafes from May to September, is the pnde and ı oy of Madrilenos. In the northem business zone, the broad boulevard is lined with modem edifices of glass. chrome and steel, a symbol of the economic strength of Spain. which now ranks as the eighth industrialized power of the west. The most striking of the new wave of architecture are the Tonre Picasso, designed by japanese architect Minoru Yamasaki. the second highest skyscraper on the continent and the T onre di Europa. which span s two sides of its avenue like a triumphal arch. As the 1992 Cultural Capital of Europe. Madrid will be host to a full program of concerts. perfonmances and exhibitions. chanming visitors with its animation. elegance and exuberance. •


elierin kahvesi olmuştur. Çay saatinde bir araya gelerek bol kremalı pastaları atış­ tıran yaşlı hanımlar, ders çalışan öğren­ ciler, buluşan sevgililer birkaç yıl önce 100. yılını kutlayan kahvenin tipik müş­ terileridir. Madrid'in tarihi merkezini Amerikan tarzı modern bir metropoJe bağlayan "Castellana" bulvan, havalar ısınır ısınmaz teras kahveleriyle dolar. Son yıllarda batının 8. sanayi gücü haline gelen İspan­ yol ekonomisinin gücünü gösteren cam, krom ve çelikten yapılmış birbirinden görkemli gökdelenler sergileyen bu cadde Madridlilerin medar-ı iftiharıdır. 1988'de yapılan ve Japon mimar Minoru Yamasaki'nin imzasını taşıyan Avrupa'nın iki numaralı gökdeleni "Torre Picasso" (Picasso kulesi) bu caddenin üzerindedir örneğin. Kuveyt sermayesi ile yapılan ve bir "Are de triomphe" gibi caddenin iki tarafından birbirine doğru eğilen "Le Torre di Europa" adındaki eğri iki gökdelen de kıtanın en avant-garde mimarisinin örneklerini sergileyen bu caddenin gözbebeklerine yenilerini ekleyecektir. Barselona Olimpiyatları ve Amerika'nın keşfedilişinin 500. yılını kutlayan Sevilla fuarı ile bir İspanya yılı olan 1992'ye, Madrid ayrıca "Avrupa'nın kültür başken­ ti" olarak girmektedir. AT başkentleri arasında her yıl bir başka kente taşınan ve açılan yeni müzeler, sergiler, konser ve festivallerle renklenen "Avrupa'nın kültür başkenti" faaliyetleri İberik yanmadasının bu canlı başkentini Avrupa randevulannın en vazgeçilmezleri arasına katacaktır. • Yemeğe

gece 10.301/.00'den önce oturmayan Madridlilerin ak~am sefası çoğunlukla sabahın

erken saatlerine kadar sürer (üstte). Bir sokak pandomimcisi (solda). ispanya/ların ulusal dansı flamenko dansını gece kulüplerinde izlemek mümkündür (sağda) . Evenıng ın Madnd begıns o nıght o(

entertainment which can start with sheny and topas and end wıth cups o( chocolate at dawn (above). A street mıme (/efi). Flamenca. the natıonal dance. ıs o{i.en the culmınatıon o( o nıght out (nght). 1 1992 SKYLIFE 47


HERZ

HERYERDE KARÇAY.

Y'LA SICACIK AİLE BAGLARI; Karçay dört farklı lezzetle sizinle! Seçim yine sizden! Karçay yelpazesinde önemli olan sizin dama k tadınız! Hepsi de TSE belgeli, ilk altın modelyalı gururumuz KARÇAY'dan .

"TAM İÇİLECEK ÇAY" KARÇAY KARADENiZ ÇAY iŞLETMELERi SANAYi VE TiCARET A.Ş. Abide-i Hürriyet Cad. No. 288 80270 Şişli-istanbul Tel: (1) 224 4210 (10 Hat) Fax: (1) 224 42 23-224 42 20


RENAULT

2

ı

,,.

Bazı

anlar

vardır ...

Yaşa m ı s ınırlayan he rşey i ardın ı zda bırakı p,sadece ... ama

Renau lt 21 Concorde, Re nault 21 Manager ve Renau lt 21 sizi başka hiçbir otomobilin veremeye-

sadece duyguceğ i o l ağa nüstü duy g uları yaşamaya ları n egemen o l du ğ u bir yönelişin davet ediyo r .. . Renau lt yetki li peş i nde yeni serüvenie re doğru satıcıianna gelin, bu o la ğa nü s tü kaçıp gitme k i stediğiniz anlar.. duyguları siz de yaşay ın. Özgür o lmak ... Hızın , ko nfo ru n, gücün tadına varmak.. Özlemleri, tutkuları aşmak .. . Aydınlık, ferah bir dünyada RENAULT yaşamak. .. Varolduğunu hissetme k. .. YAŞANACAK _______..::.___ Size bu o l ağanüstü duyguları yaşa­ OTOMOBİLLER tacak otomobi ll eri Re nault sunuyor .. .

O

Renault 2 1 'I erin

sunduğu

Dışarıdaki ı s ı ,

ortalama

ortalama

hı z

zenginlikler: ya kıt

tüketimi ,

gibi bilgileri gösteren

7 fo nksiyonlu bilgisayar, elektro nik enjeksiyon sistemi, hidrolik ve yükseklik

aya rl ı

di reksiyon, otomatik ön ve arka camlar, klima, içerden otomatik aynaları,

benzersiz

Rena ult 21'i konforda

aya rl ı

rahatlıkta

dikiz

koltuklar

erişilmez k ıl m akt adı r .


PORTRE ! PROFILE

DIPLOMAT SANATÇI •

ISMET BIRSEL A Diplomat Painter İsmet Birsel yıllardır diplomatlıkla sanatçılığı bir arada başa rıyla yürütmekte. Ayşe Üçok Birsel'in

sanat yaşamını

iplomatlık. .. Yabanc ı bir ülkede kendi ülkenizi temsil etme k ve tanıtmak, iyi i li ş ki­ le r kurm a k ... Kimi zama n tehlikeli kimi zaman zor da olsa keyifli bir meslek. Diplomatlar b azı kurallarla belirl en mi ş, h atta ke ndin e h as bir "dil"i bile olan "özel" bir dü nyada yaş arlar. Onların di linde h e rşeyi n ay rı bir söyle ni ş biçimi, hemen her davranışm ayrı bir anlamı, bir mesajı olabilir. Duygular geri plandadır, bu dünyada duygusallığa yer yok gibidir. Şu sı rada Dışi leri Bakanlığı Kültür İ ş­ leri Müdürlüğü görevini yürüten Büyükelçi İ smet Birsel de yıllarını bu zorlu mesl eğe ve rmi ş bir diplomat. Dı şi şl e ri dünyasına 1958 yılınd a meslek memuru olarak katıla n, Brü ksel, Cenevre ve Roma'da görev yapan Birsel daha sonra Tahran ve Lahey' de Türkiye'yi temsil etti. İ sm et Birsel'in büyükelçi s ı fatınm yanınd a bir b aş k a meslek daha va r: Ressam lı k Smı rları kurallarla be l irl e nmi ş diplomatik ya ama taban tabana zıt. düşünce ve duyguların a l abi ldi ğince özgür ifade e dilebildiği, zaman, mekan tanımayan bir b aşka boyut... Birsel, bu iki dünyayı ustaca b irl eştirm ey i bilın i ş . Yı llardır d ipl omat İsm et Birsel'in i ş "çevresi", ressam İ s m e t Birsel'in "tuvali"ne bütün ca nlılı ğ ı yl a yansıyor. Resimlerinde bir dip l oınatın yaşam ının ö ıie m li bir bölümü nü kapsaya n rese psiyohla r, kokteyller, kon ser sal o nl arı birbi rini izliyor. I sınet Birsel kuvvetli bir gözlem gücü ve zengin bir iç dü nyaya sahip. Bu unsurlar onu dikkat çekici bir ressam yapıyor . Dipl omat-sanatç ımı z resimlerinde gerçeğe b ağlı kalmaya çalı ş tığmı, neyi görüp ne yaşa dı ysa on u ya n s ı tt ı ğını söylüyo r. Gerçekten de bugüne kadarki ça lı şma- ~

anlatıyor.

D

SO SKYLIFE 1 1992

Ambassador lsmet Birsel is also an accomplished artist who translates to canvas the impressions of his well-traveled life. iplomacy, the representation and promotion one's own countıy in a foreign country, is a pleasurable profession evenin the woı-st of times. Dıplomats live according to certain standards, ın a specıal woıid defined by its own particular language which expı·esses the nuances of meaning in a well -established code. Feelings are kept in the background;

D

there is no room for sentimentality. Ambassador lsmet BirseL who is currently in charge of the Cultural Affairs desk at the Turkish M inistry of Foreign Affairs. is a diplomat who has devoted years to this diffıcult profession. After joining the Foreign Ministry in 1958. he held posts in Brussels. Geneva and Rome and later represented Turkey in Te hran and The Hague.


Resim, ismet Birsel'(n büyük tutkusu (en solda). lzmir'de büyüyen Birse/'i her zaman en çok etkileyen konularm başmda balıkçılar ve sandallar geliyor (solda). ''Tahran'da donslı beraberlik", tuyal üzerine yağlı boya (sağda). /smet Birsel'in çekmeeelerini tıka basa do/durduğunu söylediği birkaçı (sağda

eskizlerinden altta).

·

Painting is /smet Birse/'s passian ((ar le(t). The li(e o( (ıshermen is one o( the themes o( Birse/'s art (le(t). 'Dancing Together in Tehran." oil on canvas, 1985 (right). Birse/'s cupboards and drawers are (ıl/ed with his sketches (below).

Besides his diplamatic career, lsmet Birsel has anather profession: painting. The formality of diplamatic life contrasts with the freedam of painting. in which thought and feeling are expressed in a dimension wh ich does not recognize the constraints of time or space. Birsel has masterfully combined these two worlds. Birsel's canvases reflect the d ipiomatic worid in which he lives in all its vivacity. His paintings depict the receptions. cocktails and concert salons which occupy a large part of diplamatic life. The works display a power of observation and a richness of spirit which make Birsel's art noteworthy. The paintings remain true to reality. 1 1992 SKYLIFE

S 1


PORTRE 1 PROFILE

ismet Birsel'in 1983-1986 Tahran 'da görevliyken yaptığı bu resim "iran'da kadınların gösterisi" adını taşıyor. yılları arasında

"A Women 's March ın Iran, " 1984, wos paınted durıng Bırse/'s ıenure as Turkey's am bassadar to Tehron. !arına göz atıldığında İsmet Birsel'in yaşantısını

izlemek mümkün ... Onun resimlerinde doğup büyüdüğü İzmir'i, bir zamanlar kentte işleyen atlı tramvayları, b alık çıları, Paris kahvelerini görüyor insan. Ardından İran-Irak savaşı sı rasında büyükelçi s ı fatıyla bulundu ğu Tahran'da yap ı lm ı ş, siyah çadırlı kadınl ar, çem ber sakallı cüppeli erkeklerin resimleri geliyor. Bu resimler savaş atmosferinin karamsarlığını Birsel'in kullandığı gri ve siyah tonlarıyla çok can lı bir şekilde aktarıyor. Tahran'dan Lahey'e atandıktan sonra Hollanda'da yaptığı resimleri "turuncu yıllar" diye ad iandırıyor BirseL Avrupa'nın bu zengin kültür şehrind eki görevi esnasın da yapt ı ğı resimlerinde İ smet Birsel keyif aldığı sanat ortamından kesitler sunuyor izleyicilere. Sonra Ankara dönemi geliyor. Durakta kar altında otobüs bekleyenler, ya da tatilde gittiği kıyı kentinden plaj manzaral arı ... İ smet Birsel klasik atölye eğitiminden geçmemi ş . O kendi kendini yetiştiren ressamlardan. Küçük yaşlarda, amatör bir ressam olan dayısından öğrendikleriyl e resim yapmaya başlamış. İstanbul'da Robert Kolej'de okurken tanıdığı Hikmet Onat ve Bedıi Rahmi Eyüboğl u'ndan çok şey öğrenmiş. Fransa'da hukuk öğrenimi örelüğü s ı rada resim yapmayı sürdürmü ş , bir de karma sergiye katılmı ş. Paris'te tanı ştığı Adnan Çoker'in de Birsel'in sanatsal eğitimin e büyük katkısı olmuş. Dışiş­ l eıi'e girdikten sonra da resimle ili şkisini sürclü rmü ş BirseL Çalışmalarını ilk kez 1981 yılı nd a Ankara'da s e rgi l emiş. O tariht en bugüne kadar açtığı sergiielin sayı­ sı beş . Birsel Lahey'de Pulchiri Studio'nun sanatç ı üyeliğin e seçilmiş.

Gerek gündüz programı , gerekse gece son derece yoğun olan bir eliplomat resim yapmaya nası l vak it ay ırı yor? BirseL "Nadir olan fı rsatları değerlendir­ mem ge rekiyor. Uzun süre hevesimi, algılanmı içimde saklı tutmak zorunda kalabiliyorum. O zaman küçük bir kağıda çizip cebime at ı yorum. Tuvalin önüne geçinceye kadar bazen bir ay süre geçiyor" diyor. Resim yapmak Birsel'in yaşamında vazgeçilmez bir tutku. Öyle olmasa yorucu bir iş günü ve gece katılmak sorunda olduğ u bir sosyal faaliy etin ardın­ dan gece yanla rı tuvali ve boya tüpleri arasında geçirir mi saatlerini. .. • yaşamı

52 SKYLIFE 1 1992

refiecting what t he artist has personally seen an d experienced. In fact, they fo rm a sort of visual biography, starting with the tramways and fisherrnen of lzmir, w here he was bom and grew up. to the cafes of Paris to the black-gowned women and skullcapped men of Iran. where he served as ambassador during the Iran-Iraq W ar. The grey and black tones of these paintings effectively mınror the pessimism of the times. The next group of paintings, completed while Birsel was ambassador to T he Hague. are highly infiuenced by the cultural richness and artistic milieu of the D utch capital. The last group of paintings are set in Ankara. with scenes of passengers waiting for a bus in the snow and summer vacations at the beach. ı smet Birsel is a self-taught painter. As a child. he started drawing with hıs uncle, an amateur painter. While a student at Robert College in Istanbul. he became acquainted with prominent ar'tists Hikmet Onat and Bedri Rahmi Eyüboğlu and leamed a great deal from them. During

his law studies in France. he conti nued t o paint and exhibit. In Paris, he met Adn an Çoker. who had a major influence on his artist ic development. Birsel's artist ic career continued unabated after he joined t he Foreign Ministry. He opened hıs first one-man exhibit in Ankara in 198 1 and since then has had five shows. How can a man busy both day and night with diplamatic tasks and functions find t ime to paint? Not easily ... "1have to make good use of the rare opportunit ies. 1am often obliged to keep my enthusiam and impressions locked inside me for a long t ime. Somet imes, 1draw on a smail piece of paper and throw it in my pocket. Sometimes. a month passes before 1can sit down in front of the canvas." Painting is the passian of Birsel's life. and he relishes the few long-awaited hours after midnight when, after a full and tiring day of work and an evening of diplamatic social functions. he can sit down in front of the canvas and t ake the • paint brushes in hand.


... Lütfen dikkat. .. Attention please ... Bitte Achtung ... Attention s'il vous plait. .. AKTiF BANKACillK

Only Yapı Kredi ATMs (Automated Teller Machines) are at your service in !Turkish airports. Furthermore only Yap ı Kredi ATMs are connected to VISA, MasterCard/Eurocard and Plus System international ATM network.

Yapı

Kredi 'nin "24 saat bankacılık" anlayışının ürünü olan Telebankalar, havaalanlarında da günün 24 saati hizmetinizdedir. Yalnızca Yapı

Kredi 'nin, Türkiye'nin 6 büyük havaalan ı nda sunduğu bu "özel hizmet''ten tüm Telecard. Genç Telecard ve Yapı Kredi kredi kartı sahipleri yararlanabilir.

You may obtain instant cash from Yap ı Kredi ATMs located in t he arriva l halis of istanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, izmir Adnan Menderes. Dalaman. Antalya and Adana airports.

istanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, izmir Adnan Menderes, Dalaman, Anta lya ve Adana havaalanlarının iç Hatlar Ge l iş Terminalleri 'nde, Türkiye'nin dört bir yanında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan 400 Telebanka 'dan dilediğiniz an para çekebilir, para ya da çek yatırabilir, havale yapabilirsiniz.

Yap ı

Kredi ATMs are alsa available 24 hours a day, at 400 convenient locations in Turkey and the Turkish Republic of Northern Cyprus. Have a nice flight.

iyi uçuşları

" Yapı

Siz de Kredi imkanlar y a a m a y a b a Telebanka rahatlığını

ş

Dünyası " nda VAPJ ~ KREDı• a y ı n . '"' '1[ yaşayın! "hizmette sınır yoktur"

ş ı


Bu binada,

beş

bin i

aşkın

tasa rı mları

zarar vermeyen otomobillerin üzerinde doğayı

çalışıyor.

korumak için

mın ı sağlayan Ayrıca,

y ıl

milyonlarca mark,

h arc an ıyor .

kurşunsuz

Otomobi llerde rildi.

Her

d o ğaya

uzman,

kullanı­

benz in

katalizatörler burada

otomobillerin atık gaz

gelişti­

oran ı

da

minimumda. Gürültüyü önleme

çalışmaları

sonucunda,

otomobiller evdeki mikserlerden bile sessiz çalışıyor: Şu

anda 69 desibel ve daha da

azalacak. "Air-conditioning" sistemlerinde ozon tabakasına

zarar vermeyen gazlar

kullanıl ı yor .

Üretim yöntemleri ve ku ll an ıl an malzemeler de çevreyi korumaya yönelik . Örneğin frenlerde , asbest gibi insan rarl ı

bir madde

sağlığ ı na

art ı k kullan ı lmıyor.

za-

Uretim-

de harcanan su minimum düzeyde. Otomobillerin

parçaları ,

%80

de ğ e r lendir i lebiliyor

temlerle

atık

madde

kaynak tasarrufu

oranında

yeniden

(Recycling). Bu yönoluşması

önleniyor,

sağlanıyor .

Bu binada , çevre dostu BMW Otomobilleri g eliştiriliyor .

Bu bina , BMW Araştırma

Gel i ştirme

BORUSAM OTO BMW Türk iye Genel Mümessili Meclisi Mebusan Caddesi 103, Sa lıpa za rı 80040 istanbul Tel : (1) 152 44 05

Merkezi.

&


GEZi ITRA VEL

HAFTA SONLARIIÇIN TATIL üNERILERI •

••

Weekend Getaways

Bir Akdeniz ülkesi olan Türkiye'de doğal olarak tatil sözcüğü de deniz ve güneşte birlikte anılır. Ancak tatil yapmak için bütün bir yıl beklemeye değer mi? Türkiye, insanın büyük şehrin yoğun temposundan biraz olsun uzaklaşıp, bir hafta sonu boyunca doğanın içinde başını din/eyebileceği çok sayıda tatil yerine sahip. Eğer İstanbul'da yaşıyor

ya da turist olarak bu kentte bulunmakta iseniz, şehre yaklaşık bir saat uzaklıkta iki tatil köşesi önerebiliriz hemen size... Kentin yanı başında, "yeşil ve sessiz" diye özetleyebileceğimiz küçük Polanya yani Polonezköy... Ya da İstanbul'un Gebze ilçesine bağlı, deniz kenannda bulunan bir küçük yerleşim birimi, Eskihisar.. . Kartalkaya ve Uludağ özellikle kayak sporu meraklılannın vazgeçemeyeceğiiki

KARTALKAYA

A 42 kilometer drive from

Bolu'ya 42 km mesafedeki Kartalkaya, son

yılların Uludağ'dan

sonra en gözde kayak merkezlerinden. Kartalkaya'ya Bolu'dan düzgün bir yoldan sezonu

ulaşılıyor. Uludağ

gibi burada da kayak

aralık-nisan ayları arasında yaşanıyor.

kiralayabi liyor ya da kayak dersi alabiliyor. Kayak pisti her kayakçıya

kayma

Hele pistin eteklerindeki çam kayakç ıl ara ayrı

olanağı tanıyan koşullara

ağaçlarının o lu ştu rduğu

sahip.

görüntü

bir zevk yaşatıyor.

Kartalkaya'da

ş imdi l ik

koşulları

normal

iki ote l bu lunuyor: Kartalkaya ve

olduğu

otomobille genellikle 5 saatte

With

fıve

lifts. Kartalkaya offers

a good se leetion of runs for every level of ski ll from beginner to advanced; skis can

ula ş ılabiliyor. Ay rıca

available. Like

Uludağ.

the

season lasts from December

zamanlarda Kartalkaya'ya

Bolu'ya gidip oradan özel araba da kiralanabilir. S6 SKYLIFE 1 1992

weather conditions, the drive

be rented and lessons are

Dorukkaya. Her ikisinde de kapalı yüzme havuzu var. Hava

to Kartalkaya. In normal

from Istanbul takes S hours.

Karta lkaya'da 5 telesiyej var. İstey e n kayak takımı

düzeydek i

Bolu on a good road takes you

otobüsle

to April. Currently there are

merkez. Göl kenarında uzun yürüyüşler yapmak, bol bol alabalık yemek ve orman havası solumak istiyorsanız, Aba nt ya da İznik 'te geçireceğiniz bir hafta sonunda tüm bu dileklerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Genellikle bahar mevsimlerinde tercih edilen Kapadokya bölgesi, kışın da başka tatlar vaadediyor ziyaretçi/erine. Karta kaplanmış peribacaları

two hotels in Kartalkaya. both

arasında

with indoor swimming pools.

düşleyin.

bir yürüyüş Cazip değil mi?


Tired of the cold winter weathert Fed up with the hectic social seenet Escape to some of Turkey's weekend hideaways discovered by Ayla Kapan. In Turkey, vacation naturally means sun, beach and sea. With such dramatic coastlines how could it be otherwiset The seaside resorts however limit holidays to the months of warm weather. Today there is no reason to feel trapped during the winter months. lncreasingly city dweııers are fleeing the pressures of urban life, the claustrophobic traffic and the relentless noise for the tranquility and relaxation of Turkey' s countryside. Whatever your requirements short travel time, remoteness or archaeological interest - Turkey's hideaways will suit your style. There are quiet villages only an hour's drive out of Istanbul, ski resort for several days of strenuous outdoor sport, lakeside villages for long walks, clean air and fresh trout, and of course historical sites. All of these beckon you for a revitali:z:ing weekendi

KAPADOKYA Kapadokya, dünyada

eşi

The combination of bulunmayan bir

doğa harikası...

Yeni

nature, history and culture in

bir heyecan tatmak, birbirinden etkileyici manzaralar görmek

Cappadocia makes it one of

istiyorsanız doğayla

Turkey' s favorite tourist

derinden

tarih ve kültürün bir yumak olup

etkilediği

insanı

bu bölgeyi mutlaka ziyaret edin.

destinations. Generally

Kapadokya'ya genel olarak bahar mevsimlerinde gidilir ancak

thought of as a springtime

kışın

destination, the eerie

da ayn bir tat

yağmışsa nasıl

vereceğini

hemen söyleyelim. Hele bir de kar

bir görüntüyle

karşılaşacağınızı düşünebiliyor

musunuz? Nevşehi r-Ürgüp-Avanos üçgeni içinde yer alan Kapadokya 'yı kışları çoğunlukla

olanağı

da var. Bu

If you visit in the winter,

Dağı'nda

don't forget to bring warm

de ğ i ş ik doğa yapısını başka

bir

görünüm içind e görmek isteye nler için çok ilginç olabilir Kapadokya gezisi. Bu arada, kara iklimine sahip bölgeye giderken unutmayın . sayıda

yanınıza

sizi

sıcak

olduğu

Kapadokya bölgesinde he r mevsim

için

almayı

tutacak giysiler açık

da

olan çok

otel bulmak mümkün.

uçakla Ankara üzerinden

da ulaşabilirsiniz .

clothıng

with you, for the

weather is penetratingly cold. There is a good selection of hotel s open year around. For those who want to extend the weekend break,

Kapadokya bölgesine tur düzenleyen birçok turizm Ayrıca

dimension in the snow.

yerli gezginler ziyaret ediyor.

Hafta sonu tatilini biraz uzatmak isteyenler için Erciyes kayma

landscapes take on a new

gidebileceğiniz

şirketi

var.

gibi karayoluyla

there is the possibility of skiing on Mt. Erciyes in nearby Kayseri. 1 1992 SKYLIFE

57


POLONEZKÖY

Also known as Adam pol,

Polonezköy, hafta sonu tatilleri için ideal bir yer. İstanbullular

Pe lenezköy is an o ld Po lish

için vazgeçilmez bir sayfiye ve me sire yeri olan Polonezköy, ilkbahar ve yaz mevsiminde

yemyeşi l doğasıyla insanın

ve ruhunu dinlendirir. Sonbahar ve doğa

bürünen beyazlığı

Bir

ise

başka

Sararmış yaprakların

yine çok güzeldir.

da Adampol olan Polonezköy,

adından

colony established in t he 19th

pastoral landscapes. In t he

century by a Polish prince,

autumn and winter visitors

renklere

Adam Chartoriski, and

come long for walks amidst

ya da karın

g ibi eski bir Polonya kolonisi. Kurucusu

anlaşılacağı

da

Polonyalı

bir pre ns,

Adam Çartoriski. Ülkelerinin işgali sırasında Türkiye 'ye sığınan Polonyalı

göçmenlerin

kurduğu

köyde,

Polonya g e lenekleri sürüp gidiyor. uğraşan

köy halkının bir diğe r geç inı

yaklaşık

Tarım

kaynağı

ve

bulunabileceği

gibi,

150

populated by Polish

the falling leaves o r in the soft

immigrants seeking refuge

white snow. lt is also possible

during their country's

to tour· the ar·ea around

occupation. In t his viiiage

Pelenezköy o n horseback.

Polish customs and cuisine

Year round. the re are

yıldır

hayvancılıkla

da turizm.

Köyd e h e r m e vsim günübirlik ve ya birkaç kiralanabilecek evler

seeking the tranquillit y of

gönlünü

yürüyü~le r yapılabilir.

üzerinde uzun

adı

kı şları

excursion spot for lstanbulites

Countıy

günlüğün e

Club

adındaki

yeni bir turistik tesiste de kalmak mümkün. Ormanın kenarında kurulmuş ve ağaçların arasında adeta gizlenmiş olan Country

&

6

Club'ta Polonezköy'ün özgün mimarisine uygun inşa edilm i ş villa ~ ve bungalovlarda havuzları,

kalınabi l iyor. salonları,

Tesiste .

açık

ve

kapalı

kortları

yüzm e

"' have conti nued for close to

rooms to rent in the viiiage

diskotek bulunuyor. Club 'ta ata da binili yor. Polone zköy'cl e

1SO years. Vrllage houses

houses. The Country Club, a

pansiyon olarak hizmet veren köy evlerinele çok lezzetli özgün

whrch double as pensions,

new, chic resort set on the

serve tasty Polish foods; the

edge of the village's woods.

local butter, yogurt and

offers another altemat rve.

cheese are among the best in

Secluded in a grove of trees.

Turkey.

the cl ub consists of villas and

sauna, oyun

barlar, tenis

Polonya ye m e kl e ri ye nebiliyor. tereyağ, yoğurt özelli ği

ve peyniri ele

Ayrıca

ve bir de

köyde üretilen taze

tatmalısıııız.

Polonezköy'ün bir

de kiralanan binek havyanlarıyla çevrenin gezilebilmesi.

Polonezköy lstanbul'a çok yakın. Şile yolu üzerinden gicliliyor. Kavşaklarda

ye r alan

bulabilirsiniz.

Ayrıca

yapı lıyor.

58 SKYLIFE 1 1992

tab e laları

izle ye re k yo lu

Beykoz'dan da köye

rahatlıkla

dolmuş

se ferleri

Pelenezköy is ideal for a

bungalows whose architectu re

weekend break. In the spring

refiects the unique style of

and summer rt is a popular

Pelenezköy buildings.


GEZI ITRAVEL

ESKi H i SAR

Eski hisar. only 40 ki lometers

Eskihisar, İ stan bul'un yanı başında, insanın büyük şeh rin yorucu

havasından

Gebze

yakınlarında,

hemen

kurtulabileceği

denizin

kıyısında

gerçek bir sayfiye yeri.

küçücük bir

balıkçı

köyü

olan Eskihisar'a genellikle günübirlik gidiliyor. Ama daha uzun

from Istanbu l, is a favorite

to visit t he residence of

destination for those wishing

O sman Hamdi Bey

to escape the pace of city life.

been transformed into a

Close to Gebze, on the Sea of

museum.

kalmak isteyenler için oteller de mevcut. Eskihisar'ın hemen

Maımara,

yakınındaki

Club Atabay bunlardan biri.

yüzme havuzu olan Club Atabay özel yat

limanından

yıl

yapabilir veya

balık

açık. Ayrıca

otelin

during the summer mont hs.

accommodation for visitors.

Eskihısar

yürüyüş

soluyarak

tutabilirsiniz. Ya da köyün

ahşap

evlerinin

Daha sonra da nefis bir

için kıyı boyunda, kışları da açık olan yerel

lokantalardan birini seçebilirsiniz. Sanat

m e raklıları,

Osman Harndi Bey'in köyün içinde müzeye

dönüştürülmüş

mut laka

gezıneliler.

ınanzaraya

Bu arada köyün

sahip kale ile

Kartaealı

yukarısında

komutan Anibal'in

evini

mezarı

da·

Otomobille İstanbul'dan İzmit yönünde giderken 40 kın sonra sağa sapınca

ulaşılıyor. Ayrıca Haydarpaşa-Gebze

4

kın

sonra Eskihisar'a

treniyle de gitmek mümkün.

ô

Trenden inince Eskihisar'a dolmuş kalkıyor. Yolculuğun tümü ~ bir saatten daha az sürüyor.

Atabay. just next to Eski hisar. houses a restaurant. bar and

sea air as you hike in the

swimmıng

sunraunding area or try your

sailboats. motorboats. skiffs

fishıng. Exploı-ing

the

lovely wooden houses

occupies a peaceful

güzel bir

O pen year round. Club

You can enJOY the fresh dean

vı l lage's

ressam

offers a pleasant

pleasant

retreat in the winter as well.

luck at

görülmesi gereken yerlerden.

Çatalca mevkiinden

There are several hotels whıch provıde

havayı

sıralandığı sokaklarında dolaşabilirsiniz.

öğle yemeği

fishing

viiiage is a popular destination

boyunca

temiz

tıny

has

ve bir

kiralamak da mümkün. kenarında

the

whıch

Lokantası, barı

yat, motor, küçük yelkenli, sandal veya sörf

Eskihisar'da deniz

Art love rs will certai nly want

momıng.

pool. lt also offers

and windsurfs for hire from pııvate

yacht harbor.

ıt s


On the ed ge of Izni k Lake, T url<ey's

iZNi K İznik , Türkiye'nin beşinci büyük gölü. Gemlik Körfezi'nin

16

fıfth

largest lake and a

Sophia. In the religious complex adjoining the

three ho ur drive from Istanbul.

turquoise-tiled Green Mosque,

the town of Izni k offers a full

a museum displays a good

weekend of beautiful

collection of ceramics and

kın doğusunda, Bursa'nın kuzeyinde yer alıyor. İznik'te güzel bir

landscapes and fascinating

archaeological artifacts.

doğa içinde tarihle dolu bir hafta sonu geçirilebilir. Çünkü İznik

histoncal monuments.

O f course a holiday break in

aynı zamanda antik bir kent. M.Ö . 4. yüzyılda Antigonia adıyla

Founded in 3 16 B.C. and

k u rulan k e nt bir dön em de Anadolu Selçuklu Devleti 'nin

known as N icaea u nder the

history. The natural beauty of

başkentliğini yapmış. İ zn ik'i çevrel eye n surl ar ve kapılar

Romans, the town became

the fresh-water lake and t he

Osmanlılar zamanından

famous in church history as

sunraunding olive and fnuit t ree

kiliseleri, çi nilerle b ezenmiş camileri ve hamamlarıyla İznik'te

the meeting place of the first

orchards are compelling sights.

zeng in bir tarihin ve kü ltürün izlerini bugün d e görmek

Ecumenical Council. During

Along the lake shore. several

the ISth and 16th centuries

hotels and motels remain

under Ottoman nule, the town

open during the winter

became the center for the

months. just out of town is the

astounding production of floral

holiday resort complex of

kalma. Roma dönemin e ait tiyatrosu,

mümkün . Bir zamanl ar bu ke ntt e

yaygı n

biçimd e üretilen

çinileri n de bugün dünyada çok revaçta olduğunu

hatırlatalım.

Tabii ki İ z nik 'te geçirile c e k bir tatil tarihle s ınırlı kalmayacaktır.

sergiler.

Göl ve çevre si insanı büyüleyen bir g üzellik

Kı ş aylarında

sararan

yaprak l arıyl a ağaç l ar

ve gölün

maviliği ayrı bir güzelliğe bürünür. İznik Gölü'nün kıyısında kış

motıf

ceramics. the beauty of

lznik is not restricted to

Darl<a. an exclusive

which stili enchants. T oday the

community of privately owned

Roman walls and gates stili

houses. with an excellent

stand. as do the remains of a

restaurant and bar. where

Bursa'dan şe hirlerarası otobüslerle de gitmek mümkün ama bu

Byzantine aqueduct and the

bungalows and smail houses

yol biraz daha uzun sürüyor.

sixth century basilica of St.

ar-e often available for- rent.

mevsiminde de

açık

olan otel ve mateller bulunuyor.

İstanbul-İznik aras ı otomobill e 2,5 saat kadar s ürü yor.

60 SKYLIFE 1 1992


GEZI / TRAVEL

ABANT ağaçları, yaylaları,

Bolu, çam

Türkiye'nin en sayıda

çok

yeşil

Dolayısıyla

illerinden biri.

kent çevresinde B u nların

mesire ve tatil yeri bulunuyor .

güzellerinden biri de kaplı

binbir renkteki çiçekleriyle

kuşkusuz

en

Abant. Çevresi çam ormanlanyla

olan Abant Gölü denizden 1448 metre yükseklikte. Burada

yeşilin

her tonunu bir arada görebiliyor insan. Göl

kalın abil ecek

birçok otel var. Sabah

uyandığınızda karşınızda

masmavi, berrak suyuyla ışıldayan bir göl manzarası ş i mdiden kaplıyo r

söyleyelim . Tabii

çevreyi, hatta

bazı

kıyısında

göreceğİnizi

kış aylarında

bembeyaz bir örtü

donmuş

gölün üzerinde bile

aylarda,

Göl kıyısın da yenilen d o l aşmak,

Havanın

tandırda kızarmı ş

uygun

gölün çevresinde uzun

bisiklete binrnek Alıant'ta Ayrıca kapalı

in the areas around the city

are interested. in Mudumu, 20

doyum

there are many spots for day

kilometers away, you can see

alla çevreyi

excursions and holidays. Lake

authentic old houses and knife

Abant is undoubtedly one of

workshops.

şarap

yü zme

yürüyüşler e çıkmak

yapı labilecek şeylerden

sadece

veya

b irkaçı.

havuzlarında

yüzebilir

veya

Soğuk ak ş am l arda şöminenin

bowling

önünde

sıcak

içmek de başka bir keyif... İsterse niz Abant'a yalnızca 20

uzaklıktaki

bıçak

tadına

göl çevresinde Turhan Oteli ya da Abant Palace Oteli'nin

oynayabilirsiniz.

km

kuzunun

old u ğu koşullarda

Mudurnu'nun otantik evlerini, güzel

doğasını

ve

atölyelerini de görebilirsiniz.

Otomobille Abant'a 3,5-4 saatte varmak mümkün. Bolu'dan Abant'a sürekli minibüs seferleri var.

sametimes you can even walk across t he frozen lake. If you

yürüye bilirsiniz.

olmuyor.

Bolu province is one of Turkey' s greenest districts, and

Ayrıca

the most beautiful.

At the lake shore there are

Surrounded by dense pine

several hotels. Both the

forests. the lake -

Turban Hotel and the Abant

drive from Istanbul

a four hour lies at

Palace H otel have indoor

1448 meters above sea level.

swimming pools and bowling

Abant is perfect for long walks

alleys. After a brisk aftemoon

around the lake. In the winter

outdoors, it is comforting to

the landscape is covered with

relax and sip hot wine by the

a pure white bl anket of snow;

fireplace.

1 1992 SKYLIFE 61


GEZI ITRAVEl

Located in the

ULUDAG U l udağ

Bursa'da

P a rkı

Ulusal

içind e ye r alan

U luda ğ ,

Türk iye' ni n e n fa zla bilinen kayak m e rk ez i. kayakseverlerin özellikle hafta

so nl arınd a yoğun

olarak tercih

ettikleri bir yer, bu nedenle ele çok hareketli oluyor. kayak sezonu

aralık ayında baş lıyo r

Eğe r oku ll arın

gitmeyi

Uludağ'da

kadar sürüyor. bir zamand a

mutlak a çok önceelen rezervasyon

arasında ge ni ş

bir araziye

yay ı l an U lud ağ

kayak

6 telesiyej. 6 T-bar ve 25 pi st bulun uyo r. Bu kayak

merkezinin e n önemli

özelliği

ç ıkabi l m e ni z.

türlü olanak

ve kayak sporunun taelma varabilmek için her

spor kadar

eğle nceye

di s kote kle r geceyi h a rek etli

de önem

yaşamak

verilmi ş .

Barlar ve

isteyenle r içi n

haz ır

her

yaşta konuğu

memnun eelecek olanaklar sunuyor.

İste r yürüyüş yapın, iste r otelinizdeki yüzme havuzunda yüzün,

kayak

Uludağ

yapın,

iste r kartopu

telesiyejine binip

oynayın,

Ku şaklıkaya

ya da

U l udağ' ın

en uzun

kahvesinde içkinizi yudumlayın.

Uluclağ'a Istanbul-Bursa aras ında i şleyen otobüslerle ulaşmak

mümkün . Yo lculuk

ya kla şık

5 saat s ürüyo r.

Kab ataş

ya da

Kartal'dan de niz otobüsü ile 25-45 dakikada Yalova'ya g idip oradan otob üsle Bursa'ya geçmeyi dene rse niz, daha kısa sürede tamamlanacaktır. 61 SKYLIFE 1 1992

yolculuğunuz

break. Hiking. swimming in heated indoor pools. skiing. sledding. or riding the lift to

makes it the favorite

have a drink high atop the

destination for skiers. and it

mountain are among the many pleasures of Uludağ.

can get quite crowded on weekends. Equal

impoıi:ance

enteıi:ainment

is

so

those who savor an active nightlife will love

Uludağ.

The pistes nun through beautiful pine forests. and if the weather is clear the views

cha ı rlifts.

six T-bars and 25

nuns: skiing begins in midDecember and lasts until

bekliyor. Uludağ

Bursa.

are amazing. Uludag has six

hazır.

Uludağ'da

ın

resort lts proximity to Istanbul

fazla mesafe katetmeye ge rek

kalmadan h e m e n o te linizd en kayak p is tin e U l udağ 'd a karın

National Park

a comfortable and enjoyable

is Turkey' s best known ski

given to

öneririz.

Çam annanlan alan ın d a

ay ına

dü şe n

s ömes tre tat illerine denk

p l a nlıyor sa n ı z

yapt ı rmanı z ı

ve nisan

Uludağ,

Uludağ

April. Conveniently the hotel s in

Uludağ

lie just at the

bottom of the slopes. If you plan to go during the mid-year semester break in Iate january, you should make your reservations well in advance. Uludağ

has facilities so that

visitors of every age will have


ASSOS

Although Assos

Denize ve karaya hakim bir tepenin üzerinde, çevresi surlarla örülü minik bir tatil yeri Assos. Behram köyü yüksekliğindeki

ilçesi

volkanik tepe üzerinde yer

Ayvacık'a bağlı

mimarisinin

geliştiği

tapınağı,

238 metre

Çanakkale'nin

olan Assos, bölgedeki en önemli antik

kentlerden biri. Kalıntılann

Athena

yanında ,

alıyor.

çoğu

Hellegistik

devre aittir. Assos

çağ heykeltraşlığı kalıntıları

içindeki

denize inen yol üzerindeki agora ve gymnasium

görülebilecek antik

yapı lar. Ayrıca

14.

yüzyılda yapılmış

Behramkale köprüsü ile Hüdavendigar Cami görülmeye yapılar arasında.

yapılabil eceği

Yöre

gibi

h avasına

ile

olan

değe r

Assos'ta yaz mevsiminde deniz tatili

kışları

uyumlu

da sakin bir hafta sonu tatili geçirilebilir.

inşa e dilmi ş

oteller

arasında kışın açık

olanlar da var. İstanbul'dan Assos'a otomobil ile yaklaşık 7 saatte ulaş ılabiliyor. Belki lstanbul'a biraz uzak ama bu şirin yer için

gitmeye

d eğer.

ıs

a long

seven hour drive from

ımportant

antique

cıties ın

the

region. lt stand s atop the

Istanbul through Thrace and

highest rocky outcrop on the

across the Dardanel les. the

cliff overlooking the Aegean

enchanting seaside viiiage

sea and across to the Greek

provides a restful and

isiand of Lesbos. The agora

intellectual retreat. Also

and gymnasium are visible

known as Behramkale, the

from the steep road which

tiny viiiage is divided in two-

descends to the sea. In a

half stretching along the quays

successful attempt at

of the old harbor. half

architecturally sensitive

clımbing

tounstic development. many

to the rocky

hıll

above.

of the hotels in Assos

The temple of Athena. a maıestic

Done

ruın

of grey

stone. is one of the most

aı·e

bui lt of the local stone and blend

ın

with the

vıllage's

older buildi ngs.

1 1992 SKYLIFE

63


ilk uçak finansmanı, TUR Avrupa Havayolları iç in.

ilk " unde rwriting" anlaşması, Profila iç in .

ilk sav unma sanayii finansmanı. FMC

lk hisse senedine çev rilebilir tahvil ihrac ı , Mensucat Santral için.

Neden akla ''ilk'' gelen kurumsal banka hep biz oluyoruz? Kurumsal bankacılık alanın­ daki öncülüğümüzü uzun zamandan beri sürdürmekteyiz. İlk "standby" kredi mektubunu kullanan biz olduk. Menkul kıymetler yatırım fonlarını biz başlattık. Avrupa pazarlarından orta vadeli finansman gerçekleş­ tiren ilk özel banka bizdik. Japonya ' dan ilk genel amaçlı banka kredisini biz sağladık. Türkiye'deki büyük in şaat

projelerini ilk destekleyen de biz olduk. Yenilikçi olabilmenin ilk koşulu , i ş yaşamını yakından tanımaktır. Var olan olanakları keşfetmek ve onlardan yararlanabilmek için hızlı davranmaktır. Size, ülkemizdeki yatırım olanaklarının nerelerde olduğunu söylemek, oralara "ilk" varabiimenin yollarını göstermek bizi mutlu edecek.

Büyükdere Caddesi 108/C, Esentepe, 80496 İ s tanbul Tel: ( I) 274 20 00 Faks: ( I) 272 16 22


Topkapı Saray ı ,

Bosphorus, Re n ault 2 ı Concorde, Golden Horn , Ayasofya, Re nault 2ı Manager . Blue Mosque , Süleymaniye , Re n ault 2 ı , Pamukkale , Kapadokya . Re n ault ı ı Flash , Efes , Bodrum. Renault ll GTS, Antalya , Kemer, Re n ault 9 Broadway , Neınrut Dağı. Sliınela Manastırı , Re n ault 9 Spring ...

TURKEY HAS SO MANY VALUES OF WORLD RENOWNED ... Besides her historical and natural riches, Turkey has other values of world renowned ... one of which is Renault. .. !{enault cars which are famous all over the world for their quality, technology and comfon are offered to you in Turkey by Oyak Renault... in 5 different models and 10 distinct types with tens of alternate options ... So why not choose a Renault car that will bring you closer to the other riches of Turkey ... and at hors taxe prices, too ... Let Renau lt import new values into your life, like thousands of other Turkish families with its quality up to international standards, widespread and capable after sales service,

o

and plenty of genuine spare parts ...

OYAK-RENAULT Tel: 1'51 R6 00

Fax: l'i2 'il

6~

F.xnort Service


KUTLAMA 1 CELEBRA TION

500 YEARS OF PEACE AND HARMONY IN TURKEY e

V

ee

''lnsanl•ga Ornek'' In 1492 Sephardic]ews, expelledfrom Spain,found a refuge in the Ottoman Empire and since then have lived in an atmosphere and culture oftolerance. In Turkey and araund the world celebrations are being organized to mark the anniversary.

s the layers on its facade are peeled away by the hands expert restorers. chapters in the SOO-year life of the Ahrida Synagogue, situat ed in the Balat neighborhood of Istanbu l, are revealed. Pointed arehes from one century hide behind raund arehes from another; elaborat e w all paintfngs mingle with metal omamentation from a restaration centuries before. The spon sor of th is restaration project, now 90 percent complete. is th e Quincentennial Foundation of Istanbul. wh ich was established in 1989 by a group of Turkish cit izens, Jews and Moslems al ike, to celebrate SOO years of peaceful Jewish life in Turkish lands. The Ahrida, the oldest of Istanbul' s 16 synagogues, has played host t o the cit y's j ewish commu nit y for close to SOO years. lt te lls a remarkable story of peace and cooperation between jews and Moslems dating back to 1492. In t hat year all the Jews of Spain were expelled by royal edict and forced to seek refuge in any country that would rece ive them. Some went to ltaly, Holland and N orth Africa.

A

66 SKYLIFE 1 1992

At the other end of the M edıteıTanean Sea. at the heart of the Ottoman Empire. Sultan Beyazıt ll ordered the govemors of the Ottoman provinces "not to refuse the jews entry nor ca use them difficultıes. but to receive t hem cordially." And by far the largest number. some 70 percent of those thrown out of Spain, sailed west to Istanbul and to the Aegean ports of l zmır and Salonika. Most of the approximately 26.000 jews living ın Turkey today are descendents of the Spanish exiles. In addition to the grandeur of Ahrida Synagogue. Istanbul and Turkey boast dozens of sites steeped in the hıstory of the Turkish Jews. Among t hem is Galata. in Istanbul. A jewish neighborhood dating back to Byzantine times. Galata was enlivened and expanded under Ottoman ru le by the Jewish arrivals from Spain. In this district. well suited to exploration on foot. you will find the Chief Rabbinate. and t he N eve Shalom and ltalian Synagogues. The Princes' lslands. only a shoıi cruise from the city, were once a place of exile for wayward Byzantıne royalty, and mor-e

recently a summer resort. There ar-e several synagogues ın use durı ng the season. Sardis. whıch had a large and prosperous jewish commun ity ın Roman times. makes for a fascinatıng ıoumey. lt passesses the recently restored remaıns of a beaut ı ful and rıchly-appointed Roma n synagogue from the third century. Sard ıs stıll has a sızable number of jewısh artısa ns and merchants in shops stretchıng along its famous Marble Way. In l zmır, Turkey' s third largest city and its main poıi on the Aegean. about 2.SOO jews lıve. The c ıty boasts thr-ee actrve synagogues: the Senora. the Kados Nızrah ı and the Salom (Aydın). along the narrow, twisting H avra Sokağı (Synagogue Street) in lzmir's bazaar. This area was the heart and soul of lzmır' s J ewısh commun ıty ı n Ottoman tımes. In additıon, there are two more modem synagogues located ın nearby neighboıtıoods. In all these cıties and neıghborhoods. and in smailer towns and cities such as Bursa and Edime. jews paıiicıpated. alongside Moslems ı n all levels of O ttoman-T uıi<ısh socıety, servıng as


Museviler, 1492 y1llnda ispanya'dan kovulduktan sonra Türk topraklarinda bari' içinde geçirdikleri SOO y111 kutluyorlar. ristof Kolomb 1492 y ılını n 2 "Yeni Dünya"nın keşfıyle sonuçlanacak büyük yolcu luk için Ispanya' nın Palos limanından demir alıyo rdu . Ispanya adına servet ve ihtişam bulmak iç in Batı'ya yelken açan Kolomb ve adamları h eyecan iç ind ey dil er. Aynı saatlerde ülkenin ba ş k a bir limanında kadın, erke k , genç, yaşlı kalabalık bir topluluk sessiz gözyaşları içind e kıyıya yaklaşmış k adırgal ara biniyordu. Bunlar, yediyüz yı ldır İspanyol toprak l arında yaşayan, ancak Ispanya Kralı Ferdinand ile Krali çe Izahella'nın fermanıyla bu ülked en kovulan Musevilerdi. Kral ile kraliçenin 31 Mart 1492 imzaladıkları "Kovma Fe rmanı"na göre Mus eviler ya kendi inançlarından vazgeçip Hıri s ti yan olacaklar. ya da bu toprak lard an gidecek le rdi. Din d eğ iştir­ meyi reddederek Ispanya'dan ayrılanların bir bölümü e n yakındaki Portekiz'e gittil erse de birkaç yı l içinde oralara da

K

Ağustos akşamı

madı lar. Kurtuluşu Hollanda ve İtalya'da arayanların da akıbeti farksızdı. Insanlık

inan çlara sa hip h er k es imi n de n ço k say ıda tanınmış insan bi r araya gelerek "500. Yıl Vakfı"nı kurdu . Vakı f, 500. yılı kutlamanıı~ ötesinde "Museiilere kucak açan Türk milletinin insancı l yaklaşımının tüm dünyaya duyurulmasını " amaçlıyor. Bugün Türkiye'de büyük ç oğunluğu İ s panya 'da n göç e de n Sefarad Musevi le rinin torunlarının oluşturduğu yakla şık 26 bin civarında Muse vi Türk

dışı davranışlar

yaş ıyor .

ulaşan

engizisyonun pençesinden kurtula-

Musevileri orada da rahat

bırakmadı.

Bir gece vakti Kadi z limanınd a n Akdeniz'in dalgalarıyla boğuşarak bilmedikleri bir diyara do ğru yola çıkanlar ise kuşkularının aksine gerçek kurtulu şa ulaştılar. Zor günlerinde onlara el uzatan Sul tan II Beyazıd'ın ülk esinde huzura kavuştular, beşyüz yıl boyunca Türk toprağınd a barış içinde özgür bir yaşam sürdürdüler. Museviler Müslümanlarla birlikte Osmanlı-Türk toplumunun her düzeyinde görev aldılar . büyüke lçilik. bakanlık. sarayda doktor luk yapt ıl ar . çeş itli alanlarda ustabaşı. yazar, bestekık ve öğretmen olarak çalı ştılar. Sefarad Musevileri kendilerine uzanan bu dos t e li hiçbir zama n unutmaclılar. Sefarad i arın Türk t oprak larına geliş l erinin 500. yılı nedeniyle ülk e mizdeki Musevi cemaatinden ve toplumun d eğişik elinsel

A

16ıh

century

mınıawrc ın ıhc

Topkapı Saray collccvon dcpıcıs jews (wcanng thcır tradıvonal colorcd cosıumcs) ın o tlıcologıcal dıscussıon

o Mos/cm e/der In tlııs penod ılıere was consıanı dıalogue abouı the three great rnonothe1St1c relig1ons. wıtlı

Geleneksel k'Yafetlerini giymiş Museviler 120 yaşındaki bilge kişiye din konusunda damş1yorlar.

16.

yüzyiia ait bu minyatür Topkapı Sarayı'nda bulunuyor.

Türkiye ve özellikle ele Istanbul Musevilerin tarihinin bir parças ı olan pek çok zenginliği barındırıyor . Bun l arı n e n önemlile rind e n b iri İ sta n b ul' un Balat semti nd e, 500 yıllık bir geçmişi olan Ahrida Sinagogu. Ahrida, İstanbul'daki 16 sinagogun en eski si ve görkemlisi. Sinagog un resto ra syo nunu 500. Yıl Vakfı üstlenmiş durumda. Bir diğer önemli yer de Istanbul'daki Galata semti. Geçmişi Bizan s dönem lerine kadar uzanan Galata'da Os-ınanlılar zamanında d a İ spa ny a' dan gelen Museviler yaşadı ve burayı ge li ş tir d il er. Galata'da Hahambaş ılığı , Neve Şalom ve İtalyan Sinagogu bulunuyor. Şe hird e n k ı sa bir vapur yolcu lu ğu ile ula ş ı lan Adalar ise, tarihte asi Bizans prenslerinin gön cl eri ldiği bir sürgün yeri iken ş imdi gözde bir sayfiy e yeri oldu .

ambassadors. mınısters and physicians to the court of the Sultan. as well as master craftsmen. writers. compasers and teachers. The goal of the Quincentennial Foundation of Istanbul is to celebrate the rich legacy of five centuries of Turkish Jewry as well as the remarkable spirit of tolerance and acceptance which has characterized the entire Jewish experience in Turkey. In addition to the restaration of the Ahrida Synagogue, the Q uincentennial Foundation is spansoring many other events and activities, making Turkey one of the most exciting travel destinations of 1992. Among events planned by the Quincentennial Foundation in 1992 are symposia which will bring scholars together to further the study of TurkishJewish history. concerts. arts competitions as well as educational curricula for schools in the United States and a documentary film . A forest is being planted on the outskirts of Istanbul to commemorate SOO years of tolerance. In june Istanbul will host the International Judeo-Spanish Music Festiva l. .... 1 1992 SKYLIFE 67


KUTLAMA 1 CELEBRA TION

Adalarda sadece yaz boyunca açık olan sinagoglar mevcut. Roma lıl ar döneminde ge n i ş ve varlıklı bir Musevi cemaatini barındıran Sardis ele ilginç bi r gezi yeri. Burada 3. asır Roma dönemine ait olan ve son zamanlarda restorasyon u tamamlanan, görke mli ve zengin bir şekilde elekore edilmiş bir sinagog bulunuyor. Sardis'in m eşhur ınemı e r yolu boyunca uzanan clükkanlarda, günümüzde hal en oldukça büyük say ı da Musevi kökenli zanaatkar ve tüccar çalı şmakta . Türkiye'nin üçüncü büyük ili ve Ege sa lıill er i ndeki en b üyük limanı olan İzmi r 'i n pazar yerindeki dar, kıvrımlı Havra Sokağ ı ' nda ibad ete açık Senora, Kados Mizrahi ve Şalom sinagoglarını görürsünüz. Osmanlılar zamanında İzmir Musevi cemaatinin ruhu ve kalbi olan bu semtin civarındaki mahall e le rd e el e modem iki sinagog mevcut. Türk toplumunun insanlığa verdiği bu örneğ i n tüm dünyaya duyurulma s ı ve böylece Tü rkiye'nin tanıtıınına yeni bir boyut kazand ı rmayı amaçlayan 500. Yıl Vakfı 'nın bu yıl için çok sayı da konser ve sempozyumu içe ren yüklü bir programı bu lu nuyor. Bu nlardan bazıları şöyle: Haziran ayında Amerika Birleşik Devlet le ri, Yugos lavya, Gün ey Amerika,

Fransa. İsrail ve eliğer ülkelerelen gnıp ve solistlerin katılacakları uluslararası Jueleoİspanyol Müzik Festivali düzenlenecek. Ağustos ayında ise Zubin Mehta yönetimindeki !srail Filannoni Orkestrası ikisi İstanbul'da diğeri is e Efes Antik Tiyatro'da üç konser verecek. Efes konseri u yd u ile naklen tüm dünyaya yayın-

!anacak . Ayrıca Türk Musevilerinin tarihini konu alan bir sempozyum bilim adamlarını bir araya getirerek. İspanya'da yaşanan üzürü olayın üzerind en 500 yıl geçti. Şimdi İs ­ tanbul'daki 500. Yıl Vakfı bütün dünyaya ula şıp , miraslarını ve tarihlerini tüm insanlıkla paylaşmayı hedefliyor. •

Shalom. ıhe weekly newspaper. ıs publıshed m Turkish wııh one page ın Laımo. the language o( ıhe Spanısh jews (le(t). The Chıc( Rabbı leads proyers ın Etz-Ahayım. one o( lswnbul's oldesı synagogues (above).

featuring gmups and soloısts fmm the U.S .. Yugoslavıa. South Amenca. France. lsrael and other countries. Zubın Mehta will conduct a concert the lsraeli Philhamıon ıc Orchestra ın the ancient Roman amphıtheater at Ephesus in August. T he concert will be televised live. and bmadcast amund the world. Sultan Beyazıt knew that the Spanish Jews had pmspered for centunes on the Ibenan Pen ınsula . contributıng their culture and talents to the socıety around them. When he saw the tragedy of their expulsıon fmm Spain. he reached out and invited them to ıoın hıs people. SOO years later. the Quıncentennial Foundation of Istanbul and the people of Turkey are reachıng out to shar-e their legacy and their history with the world. The Quincentennral Foundation welcomes you to Turkey. For mor-e ın formatıon on jewish hentage tour-s to Turkey. contact the Quincentennial Foundatron of Istanbul. In Istanbu l : (90-1) 175 3944 NewYork : (1-2 12) 5462381 London : (44-71) 351 2400 Paris : (33- 1) 40280078 •

jewısh

Musevi Cemaati'nin haftalık Şalom

gazetesi yanın hayatını uzun yıllardır sürdürüyor (solda). Ortaköy'de bulunan ve istanbul'un en eski sinagoglarından biri olan Etz-Ahayim'de Hahambaşı bir ayin yönetiyor (üstte).


OSMANLI BANKASI BiREYSEL BANKAClLIK HİZMETLERİNDEN

KONUT KREDİSİ

TAŞlT KREDİSİ

MESLEK KREDİSİ

ÖZEL DESTEK KREDİSİ

Ülkemiz bankacılık geleneğinin deneyimli ismi Osmanlı Bankası, siz seçkin müşterilerine zengin çeşitlilikte ve uygun koşullarla bireysel kredi alternatifleri sunuyor.

Bireysel Bankacılıkta da Osmanlı Bankası Farklılığından Yararianın

0

SMA N LI

BAN KA SI

Voyvoda Cad. 35-37 Karaköy, 80000/lstanbul. Tel : 152 30 00 (30 Hat) 11x: 25383 diro tr. Fax: 144 64 71, Reuter: Obit


C

O N R A D

I

B ENZE R SiZ

K

I LA~

AÇlLlŞ NİSAN 1992

ÖZEL BİR MEKAN ... FA RKLI B İR DÜNYA e YILDIZ SARA YI BAHÇELERI ETEGİNDE . KENTiN GÖRKEMLi PANORAMIK MANZARASINA HAKIM 614 ODA VE SU ITLER e 3 F.XECUTIVE KAT VE ÖZEL TERASLI ODALAR e SIGARA IÇMEYENLERE 3 ÖZEL KAT e ALlŞVERlŞ MERKEZI e CASINO SÜTUNSUZ. BÖLÜNEBILiR BALO SALON U e RESTA URANT"LAR e PATISSERIE e NIGHT CLUB e HEALTH CLUB e BARLAR e AÇIK VE KAPALl YÜZME HA VUZLARI e 3 TENiS KOR TU e 400 ARABALIK OTOPARK İŞ İNSANLARI VE TOPLANTl LA R İÇİN İ DEAL e TÜM BUSSINESS CENTER HIZMETLERI : ÖZEL IŞ TOPLANTlLARI. TANITIM ORGANIZASYONLARI VE KONGRELER IÇIN CA TE Rİ NG ' DEN KONAKLAMAYA TAM HIZMET e ODALARDA SA TELLITE TV e BÜRO İLETIŞIM VE KIŞISEL BILGI IŞLEM CIHAZLARI. UZMAN PERSONEL e ÖZEL KUR YE VE SEKRETERLIK HIZMETLERI e HlZLI CHECK-IN VE CHECK- OUT

e e

İRTİBAT

BÜROSU: BARBAROS BULYARI 46/11 GAMZE APT. BALMUMCU 80700 İSTANB UL TEL:

(1)

266 ll 29- 27410 00 FAX: ( 1) 274 10 88


AŞAMA

GETİRDİGİ

YORUMDUR.

BU ÖZEL YORUM YAKINDA İSTANBUL' DA . LONDRA, DU BLİN , MEKSiKO, GOLD COAST, ST. MARTiN, HONG KONG VE MONTE CARLO'DAN SONRA .. . KONUÖUMUZ OLUN , CONRAD'IN NEDEN ULUSLARARASI OTELCİLİKTE İLK İSİM OLDUGUNU KEŞFEDiN ...


SANAT / ART

SAHNELERDE SEZONU

KIŞ

Winter Theatricals İstan bul'da Şehir Tiyatrola rı

ve Devlet Tiyatrosu ile özel tiyatrolar bu yıl da sahnelerini zengin repertuarlarla açtılar. Tiyatrola rın rep ertua rların da yaba n cı yaza rla rın oyunlarının yanı s ıra çok sayı da da Türk yazarı n eseri yer alıyo r. Tiyatro la rın yöneticileri bu sezon un oyunla rını Skylife okuyucula rı için a nlattı la r. Tomris

Oğuzalp

(İ stanbul Devlet T iyatrosu Müdürü)

"Bu sezon cia öncelikle yerli oyunlara verdik. Ama her tür seyirciye hitabeclen, değişik kuşaktan kişilerin hoşla­ nacağ ı bir repertuarımız var. Repertuarı­ mızclak i yen i oy u nlardan "Afife jale". Nezihe Araz' ın bir eseri. Müslüman ilk T ürk kadın tiyatro oyuncusu Afife jale'nin hüz ü n lü yaşam öyküsünü anlatıyor. Yönetmen Kenan Işık sahneye koydu . Taksim Sahnesi'nde izlenebilir. ağı rlı k

Tomris Oğuzalp : "Bu sezonda yerli oyunlara ağ1rl1k verdik." Tak sim Sahnesi'nde sergilenen bir oyunumuz cia Fransız romancı, şair ve oyun yazarı jean Genel'nin "Hizmetçiler"i. Bu sezon yine Meme\ Baydur'un b ir oyun u var repertuar.ımızcla: "Düdüklüde Kıymalı Bamya". Bili n diği gibi Baydur'un geçen y ıl ki oyunu "Yangın Yerinde Orkideler", adından epeyce söz eıtirmişti. Bu yılki oyunu da Can Gürzap yönelti. başka

71 SKYLIFE 1 1992

Oyun AKM Oda '!1ya\rosu'ncla izlenebilir. AKM Konser Salonu'nda sahnelenen "Umut Ci nayeti", çok genç bir yazar olan Burak Mikhail Uçar'ın sahnelenen ilk ese ri ... Oyunun yönetmenliğini Zekai Müftüoğlu yaptı.

Ve bir Shakespeare'imiz var bu

yıl:

"Fırtına". Ingiliz oyun yazarı ve ~airin son

dönem eserlerinelen olan "Fırtına"yı Başar Sabuncu sahneye koydu. AKM Büyük Salon'da izlenebilir. Haldun Taner'in tanınmış oyunu "Serse m Kocanın Kurnaz Karısı"nı Ankara

Devlet Tiyatrosu sanat<;ısı Semih St>rgt>ıı sahneye koydu. Ayrıca Metin Belgen'in lı e ııı rejisini yaptığı hem ele oynadığı tek ki şilik "Kontrabas" oyunu ile gençlerin hazırladığı ve Yıldız Sarayı Tiyatrosu 'nda sahnelenen "Oresteia" da repertuanmızcla yer alıyor. Eski oyunlarımızclan "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz", " Dan\on\ın Ölünıü". "Salıncakta İki Kişi", "Hapşırık", "Dün Gece Yolda c;iderken Çok Konıik Bir ~ey Oldu" ve "Yüzyüze"yi bu yıl da repertuannııza dahil ettik."


lstanbul's theaters form an important component of cultural life and social actlvity. Skylife looks at the best of the 1991 se ason. he theater season th is year features a wide range of plaY.s. from tragedies to comed ies, from musicals to serious drama, from satires to biographies, drawing upon the works of both foreign and T url<ish playwrights. Although the theater is perfonnned in T url<ish, making it inaccessible to non-Turl<ish speakers, the variety of the theater world in Istanbul illustrates the level of sophistication prevalent in the city. On their 30th anniversary, The Kenter Players have renovated the ir theater and are presenting Dear Yelena Sergeyevna, a pre-Giasnost play previously banned in the Soviet Union; Chekhov's The Seagull; a farce by Ray Cooney; Masked Hor semen, a comedy by Memet Baydar; and Sin, a musical by Melih Kibar. T he Donnnen Theater is presenting a two-person musical written and directed by Haldun Donnnen, Good Morning Mr. Weill, based on the music and life of composer Kurt Weil. T he ever-popular satire Ferhangi Şeyler has entered its seventh year and 72Sth perfonnnance at Ortaoyuncular, Ferhan Şensoy's theatrical players. T he Sururi Theater is presenting The Actr ess, a play w ith a specifıc appeal for women, with a cast of 18. The fıve City Theaters u nder the direction of Gencay Gürün are staging a large number of productions, including Chekhov's Uncle Vanya, Gogol's The lnspector and Champions by Jason Miller. On Saturday and Sunday momings, the City Theaters present pieces for ch ildren. The Istanbul State Theater perfonnn a repertory of more than 1S plays on fıve different stages around the city. On stage this year are Shakespeare's The Tempest, Nezihe Araz's Afife Jale, the life story of the fırst Moslem T url<ish actress, and Jean Genet's The Servants. Little Mozart, Jakop Lorey's children's play, is perfonnned on Saturday momings. •

T

Gencay Gürün (Şehir Tiyatroları

Genel Sanat

Yönetmeni) "Bu sezon birçok yerli ve yabancı oyunla sahnelerimizi açıyoruz. Repertuanmızda klasik eserler arasında yine bir Çehov oyunu var. Bilindiği gibi geçen sezonlarda Rus öykü ve oyun yazarı Anton Çehov'un "Vişne Bahçesi" ve "Üç Kızkar­ d eş" adlı oyunlarını oynamıştık. Bu oy unl ar tahminimizden fazla ilgi gö rdü . Bu yıl da Çehov'un "Vanya Dayı"sıyla bu Memet Baydur'un "Düdüklüde Kıyma/ı Bamya" istanbul Devlet Tiyatrosu 'nda sahne/eniyor (solda). Gül Gü/gün, Uğurtan Atakan ve Celile Toyon Engin Gürmen'in yönettiği "Aile Şerefi" adlı oyunda (üstte).

Gencay Gürün: '"Vanya Dayı 'yla Çehov üçlemesini ta m amlıyoruz. "

yazdığı

üçlemesini tarnarnlıyoruz. Diğer iki oyunu olduğu gibi ''Vanya Dayı"yı da çok iyi bir Çehov yönetmeni olarak bilinen Leonid Heifets yönetti. Bir diğer yeni oyunumuz konuk yönetmen Işıl Kasapoğlu'nun sahneye koyduğu Gogol'un "Müfettiş"i. Oyun da devle t bürokrasisindeki yozlaşma çok tatlı bir dille anlatılıyor. Noel Fenwick'in "Ödüller Kimin?" adlı oyununu Hakan Altıner sahneye koydu. Başrollerde Hümeyra va Avni Yalçın oynuyor. Curie ailesinin yaşmını konu alan "Ödülle r Kimin" sıcacık, sempatik bir oyun. Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'n de sergilenen "Şarnpiyonlar", ]ason M iller'ın bir eseri. Öykü , mezuniyetlerinden yirmi yıl sonra bir araya gelen bir grup basketbol oyuncusuna ili şkin . Yeni oyunlar arasında Musahipzade

1 1992 SKYLIFE 7J


SANAT t ARf

Celal'in bir güldürüsü d e yer alıyor. 1924'te kal eme aldığı "Fermanlı Deli Hazretleri" ad lı eser 1927'de Darülbe dayi'd e oyn anmı ş ve çok b eğe nilmi ~. Oyun 64 se ne sonra yi ne İstanbullulann

Yazarın

karşı sınd a. Yıldırım

Keskin'in yazıp Erol Keskin'in "Çiçek Sepetli Kı z" ile Gülsün Siren'in yazıp Engin Gürmen'in sahn eye koydu ğ u "Aile Şerefi" de sezonun yeni yönettiği

oyunlarından.

Bu arada geçen sezon ilgi gö ren ve kaoynayan bazı oyun l arı da bu y ıl se rgilemeye devam ediyoruz. Bunlardan Engin Gürmen'i n yö n e tti ğ i "Resimli Osmanlı Tarihi" isminden ötürü ba şlangı ç ta çok seyirci toplam amasına karş ın giderek daha ço k ilg i görmeye b a~ l ad ı. Haldun Dormen'in yön ettiği "Lüküs Hayat", "Kuş­ lar". "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye .. ve "İlk Gençliğim" adlı oyunları da bu yı l salınelemeye devam e d eceği z." palı gişe

Haldun Dormen (Dormen Tiyatrosu)

dilmiş

durumda . oyunları h er yerde Biz de çağdaş akıma uymu ş oluyoruz. Oyunu "Pazartesi O y unları" adını ve rdiğimiz bir dizi içinde sergiliyonı z. Bu di zi yalnız pazartesile ri d eğ il ba ş k a günler de oynanan sa natsal ağ ır­ lıklı, ille seyircinin doldurmasını bekl emediğimiz oyunlan içeriyor. " oynanıyor.

Yıldız

(Kent

Kenter

Oyuncuları)

Kenter Tiyatrosu ve Kent Oyuncuları olarak bu yıl 30. yılımı zı kutluyoruz. Onun için binamızda çok güzel bir d eğ i ş iklik yap tık . Temizledik. bo yad ı k , tiyatronun birinci katında güzel bir cafe-tiyatro açtık. Renkli ve zengin bir repertuarla 30. yılı­

ği' nd e pek çok tiyatroda kapalı gişe oynuyor. Bugünkü gençliğin içinde bulunduğu ç ıkmazları. aıılaşılmamanın verdiği sıkıntı­ yı,

buna rağme n her şey in para o lduğu bir devirele yaşadıkl arının bilincinele olmal arı ve bunu kabul etmeleri , oyunu öğ retmen­ ler ve öğrenciler arasındaki ilişki çaprazında inanılmaz boyutlara götü ıii yor. Diğer oyunumuz ise Memet Baydur'un "Maskeli Süvari" adlı eseri. Memet Baydur son y ıllard a çok oyunu oynanan, kalemi çok zengin, zekası çok pırıltılı bir yazarımız. Gülclürü biçiminele çok derin taşlamaları var ve inanılmaz ze ka oyı.ınlarıyla in sa nı sarsan oyunlar yaz ıyor. "Maskeli Süvari" ele böyle bir oyun.

mızı kutlu yo nız. Oyunlarımızdan biri, "Sevgili Yele na Sergeyevna". Bu oyun Glasnnost'tan önce yazılmı ş ve sonra yasak l an mı ş. Nedeni ise öğretmenle rl e öğre ncil er arasında dola-

y ı sıyla kuşaklar a ras ınd ak i iletişimsizliği ~·ok ~·a ı-pıc ı ,

çok yırt ı c ı bir bi~·iıııde ele alSovyet öğrenc il eri böyle ola maz dü şün cesinel e n yola ç ıkarak oyun yasakl a nmı ş. Perestroyka'clan so nra yasak kalkıyor ve oyun ş imdi Sovyetl er Birliması.

"Bu yıla geçe n sezo nd an ka lm a iki oyunumuzla başladık. Bir tanesi geçen yıl çok tutan ve kapalı gi şe oynayan "Çı lgııı Sonbahar", öbürü de "Karınakarı ş ık " -Ray Cooney'nin bir oyunu . Onu bu yıl kaldırıp yerine eski ve çok sevdiğim bir oyun olan , herkesin de tekrar oynamamı i stediği " Şa-

Haldun Dormen: "Herkesin tekrar oynamamr istediği 'Şahane Züğürtler'i repertuara sokuyoruz." hane Züğürtle r"i repe rtı.ıara sokuyonız. Bir de bu sene çok ilginç b aşka bir oyunumuz var: "Günaydın Mr. Weill. Cihan Ünal'! Yekta Kara'nııı rolleri paylaştıkları, benim yazıp yö n ettiğim , iki ki ş ilik müzikli bir oyun bu. Besteci Kurt Weill'ın hayatını şa rkılarla ve ço k çağda~ bir a nl a tımla anlatıyor. Kurt Weill bizde yalnızca maalese f Brecht'le birlikte gerçe kl e~­ tirdiği "Üç Kuru şluk Opera" ile tanınıyor. Oysa Kurt W e ill ' ın Brecht'in dı~ında da çok görkemli ve büyük bir kariyeri var. Bütün Avrupa'da Weill yeniden k eşfe7 4 SKYLIFE 1 1992

Yıldız

Kenter: "Bu yil 30. yrlimızı kutluyoruz."


"Yorgun Matador" isimli bir oyunumuz var. Bunun da dünya prömiyerini yaptık çünkü Pierre He nri Cami ilk defa bizim tarafımızdan aynanmış oldu. Cami, daha önce hiç oynanmamış bir yazar. 1884 doğumlu, iki dünya savaşı görmüş , ünlenmiş, unutulmu ş , ünlenmiş, unutulmuş.

Gülriz Sururi: "Yazdığım oyunda her yaştan bulabildi." Programıınızda

Çehov'un "Martı"sı, 'Çok Uzak Fazla Ya· kın" adlı oyunu, Ray Cooney'nin bir fars'ı, bir de müziğini Me lih Kibar · ın yaptığı "Günah" adlı bir müzikal yer alıyor. Daha sonra komedi gecelerimiz. konferan s ları­ mız, söy l eş il e rimi z ve ş iir resitalleri miz olacak."

Adalet

Ağaoğlu'nun

Gülriz Sururl (Sururi Tiyatrosu) Oyunumuzun

adı

"Tiyatrocu". Bu , Kent Oyuncuları 'nın

sunduğu

"Sevgili Yelena Sergeyevna " Sovyetler Birliği'nde uzun süre

yasak/andıktan

sonra şimdi kapalı gişe oynuyor.

kadın

tiyatrocu bir

kendinden bir şeyler

kadının

çevresinde

gelişen

olayları anlatıyor. Roman c ı eşi. öğrenci

kızı ve yaşamını altüst e de n genç bir yönetmenle olan ili ş kisi etrafında gelişiyor oyun. Bunun içinde tiyatronun kulisi, 18 oyuncu tarafından oynanan değişik roller, bir oyunun hazırlanı ş ı da yer alıyor. Acısıyla, komiklikl e riyl e ti ya trocuların yaşa mı. .. Böyle bir oy un yazınamın iki nedeni var: Hem tiyatroyu çok seviyonıın, hem de tiyatrodan giderek uzaklaş makta olan sey irci ye, özellikle de gençlere tiyatroyu, tiyatronun mutfağını tanıtmak istedim. Özellikle belirtmek istediğim bir şey var: oyunum bir kadın oyunu. Kadın seyircinin hemen çok güzel ilişki kurduğu bir oyun oldu bu, her yaştan kadın oyunda kendinden birşeyl e r bulabildi."

Ferhan Şensoy (Ortaoyuncular) "Şu

koymayı dü şünüyoruz . Diğeri de benim Sadri Alışık

an üç oyun oynamaktayız. "Ferhangi Şey l e r", 7'nci yılına g iriyor. 725. oy un oldu . Haftada bir gün, salı günleri onu oynuyoruz. Her hafta ça rşam baları Pierre He nri Cami'nin yaşamından ve kü çük oyunlarından benim yap tığım bir kurguyla

Ferhan

Şensoy:

Kısmetsiz yazarlardan biri. Biraz sandık­ tan çıkardık diyebilirim, uzun bir çalışma ile o lu şt u. İzl ey icinin beklediği gib i kahkahalarla gülün en bir oyun değil, daha tebessümle izleniyor. Bizim çok severek oynadığımız , izleyicinin pek tercihi olmayan bir oyun. Bu nedenle onu da haftada bir gün gittiği kadar oynamak istiyoruz. Üçüncü oyunumuz, Ünyeli amatör yazar Cihan Öksüz'ün bir skecinden yola çıkıp, biraz benim yazdığım, biraz da ona yazdırdığım "Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu".. . Cami'nin evrense lliğin e karşın bu da çok yerel, çok lokal bir oyun. Ama öyküsü itibariyle çok evrensel bir aşk hikayesi. Bu tiyatro döneminde sahneye koymayı dü ş ündüğümüz iki yeni oyun var. Fakat bunları koyup koymama konusunda kararsızız çünkü daha önceki yıllarda b eş oyun , altı oyun oynadık. Bu seyircinin kafasını çok kanştırdı. Bunlardan bir tan es i şu: Samuel Beckett' in "Godot 'yu be kl e rken "ine Blatoviç adlı bir Bulgar yazar "Godot geldi" diye bir nazire yazmı ş onbeş yirmi yıl önce . Ben de Fransa'da öğrenciyke n Fransızca olarak her ikisine nazire "Güle Güle Godot" diye bir şey yazmıştım onbeş sene önce. Hiç oynanmadı. Onu sahneye

içi n

za m anı nda yazdığım "Parasız Yaşamak

Pahalı"

diye bir oyunum var, hiç oynanSadri Ağab ey sonra kaza geçirdi, doktor da spot ışığını yasakladı. Bir daha da tiyatro oynamadı. Bunun video filmini ben çekmiştim.İkinci projemiz de bu. • madı.

'"Yorgun Matador'un dünya prömiyerini yaptık çünkü Cami daha önce hiç oynanmamıştı." 1 1992 SKYLIFE 75


Cat 231 D hakkinda bilmek Istediğini~ herşey/* bu /lana slğd1ramay1z, ama..

en yakm Çukurova şubesine uğrarsamz Cat 231 D Paletli Ekskavatör'O OstOn gOcOnO ve yeteneklerini size ayrintlstyla an/atabiliriz.


1

ı ı 1

:ı,ı

r"'.......__.....

ılılı

_,

....,

~~

ij' lı

(

""'

'l

r

~1'~

ı:

ı:

ı H

)

\

"-

--·----·--

lB

-

lı ı,...._,;

.j -r:'<~

1 ,~-

1

~

. .J

Fro

...ı ı

ın

es

lO t

In 85 countries with its correspondent banks and their thousands of branches ready to give you service TARİŞBANK, in all your foreign transactions offers you the speed of the age.

WITH TARiSBANK İZMİR; TURKEY & THE WORLD IS SO CLOSE TO YOU! .. M

i

L L

i

A Y D ı N_

B A N K A S ı

T. A. Ş.

UTARlSBANK HEAD OFFICE : Address: Şa i r Eşref Bulvarı , 311 35210 iZMiRfTURKEY Phone:(51) 414304 (5 lines)-41 5090 (5 lines)-415704 (5 lines) Telex : 0607 52433 MAB - 53060 MTB - 53549 MBOA Fax:(51) 257390 S.W.I.FT. Kod MIAYTR2 1 PLEASE CONTACT : Mr. Taner Sevinç, Asst. General Manager (Direct Line: 259579) Mrs. Hamiyel Top, Manager, Foreign Relations & .Correspondent Banking (Direct Line: 145099) Mrs. Ela Genç, Manager, Operations (Direct Line : 411587) • Mr. Ender Kırksekizoi)lu, Manager, Securities (Direct Line: 145908)


Artık

sermaye piyasalarında

iki tür kuruluş

var.

B

11

11


Bir

Yaygın Örgütlenme~ İleri Teknoloji.

Hizınet Geleneğinin

Çağdaş Aşaması. piyasalarındaki

Scnnaye rıyla

kanıtla ya n

Garanti

Laşanla-

dt>nt:yimini Banka s ı ,

hizmetlerini

Kıymetler A.Ş. adı altında

Garanti Menkul

ver-

Aı·tık ki şi vı· ku..uluşlaı·

piya s alarında

se rma ye

"tam hizmeti", "özf'l yaklaşımla"

l e ntilPrİnf'

u ygun

öneriler hiı·

kurumla

bulacak,

çalışmanın

güve nini

hizm e t

piya s alarındaki

ağı,

yabancı

bağlantıları

işlem

Kıyme tler'in hızlı

çapın-

se rma ye

güçl e nmiştir.

ile

te knolojisi , Garanti Menkul ve

hata sız

hizmet kalitesinin

altyapısını oluşturur.

Türkiye'de ve Dünyada Garanti. Garanti Menkul y urtdı ş ında bütünlüğü

Kıymetler,

se rmaye

ülk e mizd e ve

piyasalarında

hizm et

sunu yo r: • Hisse Senedi ve Sabit Geti-

rili Menkul Kıymetler Alım Sa tımı ve İhra c ı

yaşayaca klaı·.

d a

t•

gPniş

Türki ye

alacak-

lar; ihtiyaç ve bek-

"Garantili"

daki

Yüksek bilgi

mf'yt' dt>vam Pdi yo r .

Kıymetler'in

Garanti Menkul

11

i

•· i

G

a

•· a

11

i

f

U zman Kadro:

• Se rmay e

A rtırımı

Başarının Anahtarı.

• Temf'ttÜ

Dağıtımı

Garanti Menkul düzeyde

Kıym e tl e r, mü ş t eri l eri n e

perfom1an s ı ,

Pı·ofı> syo n t> l ,

uzman kadrosuy la

d ent>y imli

istikı·arlı kaz a nt'ın

Gaı·anti

ü st

manlık

sağlar.

Yeni Bir Boyut: Garanti Yaklaşımı. nın gP l eceğin f' inanıt'.

Bu

luluk , ciddiyl't , m!n·al J p ı·inin

ç ıkarlarının

pi yasa larının

ünemli rol

çağda ş

Danış-

• Sa klama

Garanti Menkul Kıymetler'le tanış ın. Sermaye

güve ncPsidir .

Kıyınetler

ve

• Portföy Damşmanlığı

uzmanlan

piyasalarında

Garanti Menkul

Araştırma

d eneyimin , ciddiyetin , özel hizme-

tin dinamizminden siz d e

se rma ye

ya rarlanın.

piyasaları -

in a ncın getirdi ği

sorum -

d eğe rlere ba ğlılık mü ş teri -

korunma s ınd a

standartlar

oynayacaktır.

ve se rmaye

kazanmasında

GARANTi MENKl L KlYMETLER A.Ş.

Biiviikd ı·r·ı· Cad . . HS S ı ad Ilan Ka t : 1-:1 Mı·ı · iıliyı · kii y Ho :ı ın l • tanlıııı Tı-1: ( ı ) :1/S ı o 40 (Sa ntı· aı) Fax : ( ı ) :1/S H9 08 - :172 (ı 7 58


''Teknolojide gelecek ''

@SUBARU

Turizm Sanayi Ticaret

ETON

Turtdye Genel Dlstrlbutoru

A.Ş.

!:!_!fb!r._i gi~i ~ei!! 1

Tıx

Fax (1) 174 99 40 (4 nat)

lzmlr Showroom·Satış : A.taıı..r k Caa No 342 A Kordon·IZMIR Tel (5tı2t 66 ı 7 21 83 00 21 31 47 Fax (5t) 21 31 47

Caa No 54 Gaz os,-ı a noaşa-A NKARA

26598 eton Showroom·Satı ş: Kor~1u

Tel (4) t46 69 61

Ankara

Tel 111 •74 99 40 (4 hat)

istanbul Showroom- Satış : Buyukaere Cad t-.o 15 1 z,ncırlikuyu·ISTAN8 UL


The First Thing to Look for in Electronics. Today, there 's an over-abundance of electro nics to choose from . And with all of th e choices avai lable to you, we'd like you to keep one thing in mi nd. O ur name. Because the Panasonic brand is your guarantee of the highest quality and . performance avai lable in the world of electroni cs. To see what we mean, just look at our innovative fiat screen color TV with new

Dome Sound . Pick up our amazingiy compact digital video camera with 12X zoom. Experience the superior picture and sound reproduction of our newesi Hi -Fi VCR. Or sample any one of our leading edge electronics. You'li find no one offers morefor your listening and viewing pleasure than Panasonic. And that' s not just hype. You have o ur word on it.

Panasonic

NV-FSSAM

NV-SSOOEN ım5I!I • 12X Digital Zoom • Digitallmage Stabilizer • Digital Effects • Ultra·Compact Body Weighing Just700g

NV-F55AM 1\'JISI • Hi·Fi Stereo Sound System • Hi·Fi Karaoke Functions • NTSC 3.58/ 4.43 M Hz, Hi·Fi Recording/ Piayback • 3-System Compatibility (PAL. MESECAM , NTSC)

TC-33V2H THE ONE • Super Fiat Picture Tube • New Dome Sound System • High 750 Line Resolution • TC.29V2H (29") Also Available


E. C. ........ K

o

JUNKERS

M

B

Merkezi 1s1tma ve an1nda s1cak su birarada

.. CENTRAL HEATING & INSTANT HOT WATER Genel Dağıtım :

BIMTAŞ BiLUMUM INŞMT MALZEMELERI TICARET A.Ş. Kemeraltı Cad . Ümmehan No:71 /3 80020 Karaköy 1 ISTANBUL Tel : 145 24 37 - 149 60 35 Fax: 145 03 57

ANKARA

iZMiR

Atatürk Bulvan 199-A Sefaretler Ap. K.4 No.: 30 Kavaklı9-fıre 1ANKARA Tel: 126 67 04;AJB Fax: 126 67 Ô4

ELBA A . Ş . Yanı Işıkkent Kolej Yolu 1 IZMIR Tel: 18 19 57 Fax: 18 06 56

HIMTAŞ A.Ş. ELGINKAN TOPLULUGU Kuruluşudur.

1


:· ıoo•s

·

20DM

Camel Filter Box 20DM

{ arlier VENDOME

Lotd' Extr~

19DM ~

1 "._ _

/

~-·

Yeni Rakl ~ 7 D~


\H\1 \\1


EAU DE TOILETTE

No5

C HAN EL PA R IS

VAPO R ISA T EU P RE C H AA G E A B L E


--

DUTY FREE ON BOARD -

Marlboro 100' 5 20DM

Marlboro Light 100'5 20DM

·.·

Parliament ıoo•s

20DM


THY ViDEO PROGRAMI /VIDEO PROGRAM

Mermaids

Home Alone

Oyuncular 1 Cast Cher, Bob Hopkins, Winona Ryder

Oyuncu lar 1 Cast: Macaulay Cu/kin, Joe Pesci, Daniel Stern

960'lann Amerika' sı. Bayan Flax, büyük kı z ı Charlotte ve kü çü ğü Kate'in babal a nnın evi terketmesinelen sonraki 18'inci evlerine ye rl eşmek üzere East Port'a gelmeleriyle macera b aşl a r. Kasabadaki bir ayakkab ı dükkanının sahibi olan Lou Lansky, Bn. Flax'i romantik bir ili şkiye sürükleyerek onun

evin'in ailesi yı lb aş ın dan 3 gü n önce Paris' e giderken Kevin'i evde tek başına unuturlar. Bu küçük afacan ise onun evde

1

K

yalnı z olduğunu keş feele n

korkunç (!) hırsı zl ardan korunmak için çevreye bubi tuzakları kurar.

bağımsız ki şiliğinin sınırlarını zorlamaktad ı r. Bu sırada büyük kız Charlotte da manastır bakıcı sı

Green Card

1oe'ya kalbini kaptırır. Charlotte'un sevgilisiyle olduğu bir s ırada küçük Kate'in ölümden dönmesi büyük kızl a annesinin ar as ını açar ...

Oyu ncu lar 1 Cast: Gerard

Depardieu, Andie MacDowe/1, Bebe Neuwirth

W

et in 1963, the sunset of America's age of innocence, Mermaids follows the unconventional Flax family as they arrive in the smail Massachusetts coastal town of East Port. their 1 8th home as Mrs. Flax insists. "Life is change. and death is dwelling on the pa st or staying in one place too long." Enter Lou Landsky, the kind and patient local shoestore proprietor. who draws Mrs. Flax into an unlikely romance. At the same time, Charlotte finds herself irresistibly attracted to joe. a handsome, but curiously withdrawn convent caretaker. Eventually. when emotional turmail divides and almost conquers Charlotte and Mrs. Flax. and the young Kate suffers a nearfatal accident. this family of mermaids -- women who are half in one world. half in anather -- is forced to reconcile their differences and become whole once again.

S

and seductively attentive. Inside the Bumey household. however, things are not as they appear to be ...

hen Kevin's family rush off on a holiday trip to Paris three days before Christmas. they accidentally leave the youngster behind to deck the halis all by himself -not with boughs of holly. but with a barrage of boobytraps to keep out a bumbling pair of house burglars who have discover·ed that this tough little tyke is home alone when they case his house for a robbery.

Sleeping With the Enemy Oyuncular 1 Cast: Julia Roberts, Patrick Bergin, Kevin Anderson

1

au ra, Martin Surney ile 4 y ıl l.önce evlencliğincle Martin'in kendisine olan tutkusunun derin liğin i bilemiyorclu. Dışanelan ideal bir çift olarak görünüyorl arcl ı. Martin yak ı şıklı ve b aşarı lı bir erkek, kendisi ele güzel ve mükemmel bir evkaclını olarak onun tüm ihtiyaçlarını karşılayacak birisiycli. Ancak Surney'lerin evinele her şey gö rünelüğü gibi d eğildi ..

W

hen Laura man·ied Martin Bumey nearly four years ago. she had no way of knowing the depth of his passian for her. On the outside, they are the ideal couple. As a beautiful and periect housewife. she sees to his every need. He is handsome. successul

ran sı z vata nd aş ı

F Amerika'dan

George,

h ayatı nı

deği ştireb il ecek

bir i ş teklifi fakat bir tek engel vard ı , "oturma izni". Bu izni almanın en kolay yolu da bir Amerikan vatandaşı ile evlenmek! Doğma büyüme New Yorklu olan Bronte ise hayallerinin evini bulmu ştu. Fakat bu evi sadece evli olanlar kiralayabiliyorclu. George'un Amerika'da kalabilmesi Bronte'un da istediği e~i kiralayabilmesi için iki gencin evlenmekten b aşka çaresi yoktur. al mı ştı,

AiRBUS UÇAKLARlNDA YAPILAN MÜZIK

YAYlNLARI

Müzik Türü

French national, George. has been offered a job in the United States. but he needs a green card. The fastest way to obtain one is to marry an American citizen. Bronte, a native New Yorker, has just seen the perfect apartment which is available to married couples only. Though George and Bronte are strangers. a mutual friend arranges a "marriage of convenience." When the feds investigate their union, they must unite for real and memorize their fictional history.

A

Film Film Klasik Müzik Türk Müziği Oratoryo Yunus Emre (Esin Avşar) Pop-Rock

2 3 4

s 6 7

8

MUSIC ON BO ARD AIRBUSES

Entertainment Se/ection Movie 2 Movie 3 Classical Music 4 Turkish Music s Oratorio 6 Esin Avşar sings Yunus Emre's songs 7 Pop-Rock 8 1 1992 SKYLIFE

91


.MÜRACAAT VE REZERV ASYON 1 INFORMATION AND RESERVA TION

DIŞ BÜROLARI

INTERNATIONAL OFFICES

BUCHAREST~BÜKREŞ (GSA)

GENEVA-CENEVRE

TAROM, Ul. Repubhc 16 Tel: (09)147433

Rue de Chantepoulet No 1-J 1201 Geneva Tel: (022) 73 1612073 16129-73 12194

CAIRO-KAHIRE Moustafa Kamel Sq. No. 3

ABU DHABI (GSA) Bın

Sultan

Yousuf and Son s

Hanb Tower 1Ground Floor lntersectıon Eleara Road 1Aırport PO. Box 698 Teı Rezll8845 BS. 211194 ADIS-ABABA (GSA) Ethıopıan Aırlınes

Bole Aırport

PO Bo~ 1755 Tel (25)(1) 182222

Tel: SM 1Rez (962-6) 659102 - 659112 Stadhooderskade 2. 1054 ES Amsterdam Tel: SM 1Rez (020) 68SJ80 1(4 lınes-hat) ATHENS-ATINA

19_ Fılellınon Str. 105 57 Atlıens reı: SM (Ol) 3245975 Rer (Ol) 3222569-3221035 3220561-3246024 BANGKOK (GSA)

Gulf Express Transport Ageney CP Towerlrdfloorlll Sılom Road 10500 Bangkok Thaıland Tel SM: (2) 23 10308 Rez!BS (2) 2310300-07 (8 hnes-hat) Avenue ll BAKU, Azerbaııan USSR

Tel:(8922) 985114

O...f~"''~"· -•r.-ı(.Jl.O<oQ"

CIPLOUNCE

HANNOVER Larıga-Laube No. 19 Tel: SM- Rez (49) (0511) 13185901318599

COLOGNE·KÖLN

Bahnhofsvorplatz 1-5000 Cologne 1 Tel: SM: (0221) 134443 Rez (0221) ıJ407ım BS (0221) 134073

.......

HELSIN KI Helsınkı

Ved Vesterport 6 1612 Copenhagen Tel: SM (ll) 144055 Rez: (ll) 144499

Tel: SM: (358) (O) 628173 Rez (358) (O) 628199 (GSA) Ten Toors Ltd. Me<:helınınkatu

DHAHRAN-DAHRAN (GSA)

12-14 00100

ABC Travel Ageney Kıng Abdulazız Str. Alnımran Complex Centre

PO Box: 739 Alldıobar l 1952 Tel (66) (l) 8950044-89S4904 -8947917

JEDDAH·CIDDE

Dlıaka

CAAC Beıııng Sales Office 117 Do'lgsı West Street Tel (665) 558861-551031

Cıty

Center Bldg. 12/1 J _ Medıne Road. P.O.Box_ 11563 Tel (966) (2) 6600127 (4 lıneslhat) (GSA) ABC Travel Ageney Med,ne Road Alquıtlımı Bldg. P.O.Box. 11679 Tel: (966) (2) 6518300-6519440

1000

DAMASCUS·ŞAM

Alfardos Str lbn Zeydoun Bldg. lrd floor Tel: SM (ll) 227266 Rez (ll) 228284-239770-232190

JOHANNESBURG (GSA)

South Afncan Aırways P.O.Box. 7778 Tel (713) 2206

(GSA) Al faradees Travel and Tounsm Ageney Maysoloun Str_ PO Box 8339 Tel: (ll) 227266-239770-232190

KARACHI·KARAÇI Avenue Centre Strachen Road

Tel SM. (9221) 525922-525766 Rez (9221) 51 J837-S25487 (GSA) Paktürl< Travel Agencıes

( 1O hnes-hat)

DOHA·KATAR (GSA)

BEIRUT ·BEYRUT

CJO Pan Asıatıc Gefınor Centre Rue Oemenceau P.O Box 113-5486 Tel867425-361230-ll

12 Avenue Centre Strachen Road Tel SM (9221) 513837

AI-Rayan Travel Ageney PO. Box: 363 Tel SM (974) 329963 Rer (974) 412911-12

LEFKOŞA

BELGRADE-BELGRAD

TRG Marksa 1Engelsa 8/4 ll 000 Belgrade Tel: SM· (ll) 333277 Rez (ll) 332561 (GSA) )AT Yugoslavıan Aırlınes 16 11070 Novı Beograd

Tel: Rez (ll) 2222123

Osmanpaıa Cad. No: 32 Tel: (520) 71382-71061-77124 (GSA) Ge.;ıtk.lle Tel· 520 (77113)

DU BAl

Almaktoom Street 63 B Sha ldı Rashıd Bldg. PO Box; 1200 Tel: (971) (4) 226038-215970 (GSA) Sweedan Trad,ng Co. (Same address/aynı adres)

LISBON-UZBON (GSA) TAP-Edıfıco

Tnpoh Off<e Tel: (061) 922011/12/13 BERLiN &ldapester Str_ No. 18 B

1000 Berlın 30 Tel (030) 2624033 SM (030) 26240JS Rez (030) 2624033/34

Aer

Lıngus

Dubhn

Aırpon

Tel: (3531) 370011

LONDON-LONDRA HannaverSır 11-12 London W 1 R 9HF

DUSSELDORF

Tel: SM- Rez (071) 4999240147/48

Graf Adolf Str No. 4 1 4000 Dusseldorf 1

Tel: Rez (49) (0211) 374080/89

LOS ANGELES (GSA)

FRANKFURT

BOMBAY

Maker Chambers 305 rd. Floor No. JOS5. Nenrnan Poınt Bombay 400 021 Tel: SM: (22) 2040744 Rez: (22) 2043605

Baseler Str. 35-37 6000 Franklun Tel: SM. (069) 27300716117 Rer (069) 273 0072012ın2/2J 1-(GSA) Necmı ÖC

Cantersteen

1000 Bruxelles Tel: SM: (32) (2) 5126781-82 Rez: (32) (2) 5117676

Maın

S 1-5. 6800 Mann-heım

Tel: (0621) 10980 2-(GSA) Reısebuno Aslan Hı nter Bleıcher

BRUSSELS·BRÜKSEL

S7 6500

25. Aenopon

~;~tı ~)~~q:i ı

DURLIN (GSA)

BENGHAZI·BINGAZI

TURKISH AlALIN ES TURK HAVA YOLLARI

Best Holıdays Ltd. RMS 1603-4 Fleet House 38 Gk:ıucester Rd. Tel: (852) 8611311

DHAKA·DAKKA (GSA) Bengal Aırlıft ltd

54 Motııheel CA Bangladesh Tel: 243059

Helsın~

HONG KONG (GSA)

Dar el Mouhandeseen Bldg.

BEIJING·PEKIN (GSA)

Sı Mınova

·----·

Adenauerallee 1O 2000 Hamburg 1 Tel: (49) (040) 2414 72 (4 lıneslhat)

(ı Olınes-hat)

BAKU

HAMBURG

Aleksantennkatu 48 B 306 00 100

AMSTERDAM

Ho

Tel: Rez 3908960/61 (GSA) lmpenal Tra.,; Center 26 Mahmood Basıouny Str. Tel: (20) (2) 761769-758939

COPENHAGEN-KOPENHAG

AMMA N jabal Arnman Thırd Orde A Rıyadh Centre 8th floor

Lenın

fieoUENT

p-veR

Maınz

Tel: (061 J 1) 6903250-6903923 3-(GSA) Delta Reısen GMBH Börsenstrasse 17 6000 Frankfurt -Meın

Tel: (069) 1291066167

1

Cargo/Kargo Amencan Aırlınes PO. Box_ 619616 TeiiiB00-734-7400 LYON

91 Rue Bugeaud 69006 Lyon Tel (ll) 78241324 MADRID

Plaza de Espana 18Torrede Madnd 7n 28008 Madnd Tel: (34) (1) 5416426-54 16849

TURKISH

ffi

\C)

MANILA-MANILA (GSA)

Dek.s Aır Ine. 7701 Golden Rock Bldg. 168 Salcedo Str. Legaspı Vıl~ge Makatı Metro - Manı~ Tel (2) 8121455-8121452-8123865 MILAN-MILANO Vıa

P da Cannobıo 37 20 122 Mılano Tel: SM: (02) 866350 Rez (02) 80562ll-8053976

MOSCOW·MOSKOVA

Kuznetsky Most 1/l Tel: SM/Rez (7)(095) 2921667-2922151 (GSA) AEROFLOT Lenı~radsky Prospekt 37 Tel:(/) (095) 1555494 MUNICH-MÜNIH

Bayerstrasse 4J 8000 München 2 Tet SM: (49) (89) 51410920/21 Rez (49) (89) 51410922 (GSA) Kont Reısen Marl<p~tz 2 8870 Günzbung Tel: (08221) 6036- 6037 MUSCAT-MASKAT (GSA)

AlD Travel and Tounsm Agencıes LLC. PO. Box_ 5490 Ruwı. Muscat Tel: (968) 707303-7073 ı O NEWYORK

82 1 UN. Plaza 4tlı Floor N.Y 10017 U.SA Tel: SM: ( 1) (212) 8678925 Rez (ı) (212) 9865050 NURNBERG

Am Plarer 8-8500 Numbefg 80 Tel: (49) (911) 265301/02 PARIS

2 Rue de L'Echelle 75001 Pans Tel: (1) 42602808-4260S675 PRAGUE·PRAG (GSA) Ceskoslavenske Aerolıne Revoyochıl. 160 15 Praque 1 Tel: (422) 2146

RIYADH·RIYAD Klıalıdıya Bldg. Olaya Maın Str. P.O. Box_ 25 194 Rıyadh 11466 Tel: SM-Rez(966) (1) 463 1600-4632807 (GSA) ABC Travel Ageney (Same address-aynı adres) Tel: (966) ( 1) 22022624n5

ROME-ROMA

BUSINESS CLASS AIRLINES 92 SKYLIFE 1 1992

Plaza Della Republ<a 55 00185 Rome Tet SM: (039) (06) 4873368 Rez (039) (06) 4819535-4827149 (GSA) Anngo Group Ltd. 248 Tower Road Shena Malta Tel: (4) 8042 6


DIYARBAKlR

KARAMAN Cico Tunzm Seyahat Toc. San· ve Ltd. Şb. Konya Cad. No.55 Orman Işi~ karşoso Karaman Tel: (3431) 4859

Kü~ür Sarayı Sok No. 15 Tel: SM: (83 1) 40428-43366 BS: Rez (831) 12314-26143

ELAZIIl

ŞeM ilhanlar Cad. No: 24 Tel: SM-Rez: 12300-11576

23 100

ERZINCAN (G5A) Polat Tunzm ve Seyahat Acentas ı Cumhunyet Meydan ı Beledıye Srtesı No.2 Tel: (023) 2214

KAYSERI Sahab~e Mah. Yoldonm Cad. No. ı Tel: (35) 111001

KIRŞEHIR (G5A) Çavu~lu Tunzm ve Seyahat Acentas Atatürl< Bulvan Ankara Cad. Tüccarlar işhanı Kat 3 No: 316 Tel: (487) 21172

ERZURUM ı 00. Yol Cad. SSK Ranı Tesoslen No. 24 Tel: (011) 11904-13409-18530 ROTTERDAM Weena - Zuıd 140 3012 NC Tel: SM-Rez: (lO) 4ll2177-4332465 SEOUL·SEUL (G5A) KAL Buoldong 41-3 Seasoıoon

Dong

)ung-gu 1\epubl< of Korea Tel: (822) 7517-115 SINGAPORE-SINGAPUR 545 Orchard Road 02-2 1 and 02-18 Far East Shoppong Center 0923 Al Starnbohskı ll A Tel: SM:-Reı: (65) 7324556157 SOFIA·SOFYA Al Stambohs~ 11 A Tel: SM - Rez: 883596-874220 (GSA) Sofia Aırport Tel: (2)661690 STOCKHOLM-STOKHOLM Vasagatan 7 P.O. Box. 73 10121 Stocklıolm

Tel: (08) 218534/35 STUTTGART uutenschlager Sır. 20 7000 Stuttgarı 1 Tel: SM: (0711) 221444 Rez: (0711) 221445 - 2268085 SYDNEY·SIDNEY Amencan Express TCYNer 1602 388 George Street NSW 2000 Sydney Tel: SM: (02) 2332105 Rez: (02) 2211711 TAIPEI (G5A) Golden foundatıon Tou" Corp. SF. 134 See. 4, Chung H.ao Rd. lung Men Bldg. Tel: (02) 773-3266 TEHRAN- TAHRAN Ostad Metahan Ave. No: 239 Tel: SM: (21) 627464 Rez: (21) 669026-627383 TELAVIV Hayarl<on Str. 78Telavıv

Tel: (OJ) 5172lll-34-35 TOKYO Vitur )apan Company Ltd. lshıi Bldg. 16-8. 1-Chome Toranomon

Monato-ku Tokyo 105 Tel: SM: (Ol) 3595-JOSI Rez (OJ) 3595-2901/02103 TRIPOU • TRABLUS Mohammed Meganf Sır. Algena Sq. Tel: (21821) 48798-38236 TUNISIA· TUNUS Complex El Mechtel Boulevard Oulet Haffouz Etage 3 Tunos Tel: SM-Rez: (1) 786473-787033 VIENNA - VIYANA A 1O1OWien Opemgasse 3 Tel: (222) 5862024 (S hnes-hat) ZURICH-ZORIH Tal Strasse 58 8001 Zunch Tel: SM: (1) 2111008-2111047 Rez: (1) 2111070/71-2118567

iÇ BÜROLARI DOMESTIC OFFICES ADANA Stadyum Cad. No. 1 Tel: SM: (71) 141545 Rez: (71) 137247-143143 143538-142393 85: (71) 130867 AFYONKARAHISAR (GSA) Gold Tunzm ve Seyahat Acentaso Merlc.ez: Otogar gınşı No. 1 Em ı rda~-Afyon

Tel: (4981) 1194-1044 Şube: Emek Otel gonşı Tel: (491) 18836 AKSARAY (G5A) i-Aksaray Tunzm ve Seyahat Acentası Lose ~oso Kütüphane Sok No: d!l Tel: (481) 123 32 2. Aksaray Seyahat Atentası Zafer Mah. Devlet Hastanesı l<ar}ısı No: 1 Ortaköy Tel: (1462) 3471 ANKARA Hıpocrom Cad. Gar yano Tel: (4) 3 124900 SM: (4) 3104745 Rez: (4) 3090400 (lO hnes-hat) BS: (4) 3124900/43 lnfl Danoşma (4) 3124910-3124900-/JJ BakanlıkJar Satış

Bürosu

(Sales Offce): Atatüri<Bulvan 167/A (G5A) Çavuşoglu Tunzm ve Seyahat Acentaso Atatürl< Cad. Adahlar Sok No: 16 Şereflokoçhısar/Ankara

Tel: (4541) 2383 ANT ~:h~nyet Cad. Özel idare işnanı altı Tel: SM: (ll) 128522-110558 Reı:(ll) 112830-115238 123432-126272 BS: (3 1) 127862 (G5A) AnT unzm ve Seyahat Acentaso BostancoPınar Cad. no: 16 Alanya Tel: (323) 11194-11821 BODRUM (G5A) , MUClLA Touralpın Travel Ageney Neyzen Teviik Cad. No: 218 Tel: (6141) 3325- 1786 BURSA Ça~rtıamam Tem~ Cad. No: 16/B Bu..a Tel: (24) 221866 Rez: (24) 211167-212838

ÇORUM (G5A) Çavuşo~lu Tunzm ve Seyahat Acentaso Yenıyol Mah. Ku !aks~ Sok No: 4 1A Tel: (469) 43928 DALAMAN, MUilLA Tei:Rez (6119) 1291

FETHIVE (G5A) , MUilLA FETUR Tunzm ve Seyahat Acentaso Atatürl<Cad. Tel: Rez (6151) 2034- 2443

KONYA Alaaddon Cad. No. 22 Kat 1/106 Tel: (ll) 112000-112032 ı. (G5A) Vatan Seyahat Acentaso Ankara Cad. Ayvaz Pasaıı No. 41 Cıhanbeylo-Konya

GAZIANTEP Atatürl< Bu._an No. 38/C Tel: SM: (9185) 101563-64 Rez (9185) 101565-66 HATAY (GSA) An-T ur. Antakya Tunzm ve Seyahat

Tel: (3421) 1367 2. (G5A) Ortıangazı Yoldoz Sey. Acentas ı Atatürl< Cad. No: 10/A Ku<ı -Konya Tel: (3424) 1710. 1350 KUŞADASI

(G5A) , AYDIN Osman Turizm Tocaret AŞ. Atatürk Bulvan Yat Lıman ı karşısı Tel: (636) 142 05

Acentası

inönü Cad. No. 37 Tek (891) 15893-17282 ISTANBUL istanbul Rer. ( 1) 574 82 00 (25 hnes-hat) Cumhunyet Cad. No. 199-201 Kat 3 Harbıye Tel: (1) 1464017-1471338-1402316 SM: (1) 1301817 Promosyon/Promotıon: 148263 1 Satış Surolan - Sales Offices

MALATYA Kanaboyu Cad. No. ı Orduevo Tel: (821) 11920-16489 Rez: (821) 11922-14053

o

MARMARIS Atatürl< Cad. No. 30/B Tel: SM-Rez (612) 13751/52153

ı. Kad ıköy

Bahanye Cad. Opera ijhanoKat. 2 Tel: (1) 3371876-ll71891 2. Harbıye Cumhunyet Cad. 1991201 Tel: (1) 1316120-21-22

MERSIN . lstoklal Cad. 27. Sok Çelebı ljhano No: 6 33060 Mf"on Tel: (051) 15232-21278-30274-30100

3. Ş oşhane

RIZE

Beledoye karşısı Tel: (054) 11007-15513

Tel: (1) 1454208109-1454238-1440296 4. Sı rkecı Gar ~ıso Do~ubank işnanı altı Kat 1 Tel: (ı) 528 48 08-5228888-5284261

6. Aksaray Satoş Müdürlü~ Mustafa Kemal Paşa Cad. Tel: SM: ( 1) 5882538-5881221 BS: (1) 5867793-5867514-5881222

SAKARYA (GSA) Sakarya Tunzm v~ Seyahat Acentası Kudüs Cad. Borlık lşhanı Kat 3 Tel: (91) 5223 SAMSUN

IZMIR Büyük Efes Otelo a~o Tel:(5 1) 141220(61ones/hat)-135121 lnfJDanoşma: (51) 141220/75-76 SM: (51) 140802 Rez: (51) 258280 (5 lo nes/hat) Charter Rez (S 1) 141220/35

KAzımpaşa Cad. No. 11/A Tel: SM: (36) 118260-115065 Rez: (36) 115065-122323

TEKIRDAil (G5A) Trakya Tunzm ve Seyahat Acentaso Atatürl< Bulvan No. 68 Tet (1861) 8438/39 TRABZON Kemeri<aya Mah. Meydan Tel: SM: (031) 22219 BS: (OJ 1) 13446-11680

UçvtNo./ IIWhtNo.

Vatan Seyahat Acentası ismeıpaşa Cad. No. 85 Kat2 Tel: (6411) 2033 VAN

TURKISH AIRLINES (i\ fURK HAVA YOUARI ~ H l "' l ~ ~ \Rt l /

Acentası Enverpaşa

Cad. No:l91

Parl<ı karş,.

UŞAK (G5A)

TK

Enver Penhan~lu lı Merl<ezı Cumhunyet Cad. No. 196 Tel: SM: (061) 11768 BS: (061) 11241

HOAIW"l• P4'\

V« No. 1 SNt No.

Uç111 No./ F/Cht No.

YOZGAT (G5A) Çavu~u Tunzm .ve Seyahat Acentaso Lose Cad. Sayarlar ljhano No: 13 Tel: BS: (473) 19193 SM: (473) 13946

TK

Rez : Rezervasyon 1 Reservatıon SM

DENIZLI (GSA) istıklal Cad. Deh~~onar Mah. Zeytonco Apt Alto Tel: (621) 13746-50705 GSAKöseoglu Tunzm ve Seyahat

ka~so

:

Satoş

Müdürü 1Sales Manager

GSA : Genel Sabş Acentası General Saes Ageney BS

: Bolet Satoş 1Tocket Sales

1 1992 SKYLIFE 93


Xerox fotokopi makineleri 3 yıl ücretsiz parça ve servis güvencesinde••• Xerox,

şimdi

yeni bir üstünlük sunuyor:

3 Yıl Tam Garanti! Garanti süresi boyunca yedek parça ve işçilik masraflarının tamamını

Xerox'u arayın. Xerox teknolojisinin benzersiz ürünlerini tanıyın. 3 yıllık ücretsiz yedek parça, servis güvencesinden yararlanın.

karşılıyor.

Xerox, fotokopi makinelerinin hiç durmadan, hem de ilk günkü kopya kalitesiyle çalışmasını sağlıyor.

3

YIL

TAM

Xerox Büro

Araçları

Tic. ve Servis

A.Ş.

İstanbul:174 93 54 Ankara: 127 31

GARANTi

s:


::8

""

..,

m

'ii

-< r

A

Vl

IV

~

D

~

N

K

366

484

476

409

1035

ANKARA ESB

ANTALYA AYT

DALAMAN DLM

DENiZLi DNZ

DiYARBAKIR D lY

714

VAN VAN

TRABZON TZX

MALATYA MLX

iZMiR ADB

GAZiANTEP GZT

ERZURUM ERZ

Istanbul'dan (km) / From Istanbul (km)

MESAFELER 1 THY FLIGHT DISTANCES

THY UÇUŞLARI 1 THY FLIGHTS THT U ÇUŞLARI 1 THT FL/GHTS

- ,.. ..

ADANA ADA

-

·~

K

,..

1270

920

841

332

871

1050

A

R

580 700

SFQ

ŞAN LIURFA

394

803

396

551

ELAZIG EZS

BURSA BTZ

BATMAN EAL

ANTALYA AYT

ADANA ADA

Ankara'dan (km) 1From Ankara (km)

SAMSUN SSX

KAYSERi ASR

BURSA BTZ

İstanbul'dan

MESAFELER 1 THT FLIGHT DISTANCES

,.

702

648

139

(km) / From !stanbul (km)

783

(km) / From !zmir (km) ADANA ADA

İzmir'd en

V>

m

z

,....

(\

::ı

V>

~ m

'o

~

~

:ı> -1

:ı:

-· -n


Dlf HATLAR / INTERNATIONAL LINES

1

Orkney

Wıck inverness•

':1,

Adala rı

A~erdeen 1

,,~·

Glosgow•

Edı:b::::~ ee

KUZEY

Newcostle

DENiZi

''J'\ a:ı fo st ~

iRLANDA • Dublin

Live rpooı

e e

Cork

\el •

Moncnes Cordlff

• •

o Brest

• Rennes

• •

Nantes

,_

96 SKYLIFE 1 1992

• Leeds e

OVOK AITANYA Ull

.slıe• field

DAN iMARKA


""'

.

;; Voaso

<le

NovJorod•

e.~ ~"\

e>ing

• Rigo

Velıki e Luki

Letonyo

. iepo~e

Daugavpils • Kle oedo •

Vıtebsk

Vıl nius

s. •

1

J

arşova •

ONVA J

z:sıo~howa ,.,~

,~ Brest

Smolensk

• M insk

\ .Grodno Beyaz Rusya B ıa 1vs t'ik 1 • •Ro~ruysk •

'dgoszcz

1

..,,

• Kaunos •

-------~,

ı J

Ba,, 0

Litvanya

e Kalınıngrad

dz •

liman Go/u

• Pskov

Brıons ı<•

Bonovici

' ,•

1

L~blin

ı

\)

)

..

ld anov

Aza k Dem ı i

!; ıvostapol •

• Sı mterapal

A

Armovi r

Kere . K ı rı m

Moyko

Novorossiysk

D E N i

'ı;

, ı Girit

R

1 1992 SKYLIFE 97


DIŞ

HATLAR 1 INTERNATIONAL LIN ES

MALDiV AD LARI

1 Ekvator

H

o,

1

T

K Choçıos

--- 98 SKYLIFE

o

ı

ı 992

Tokımod . (Ing ı

y

A

N

u s


U U

BiLGiLERi ! FLIGHT /NFOR!vlATION

MESAFELER 1 FLIGHT DISTANCES İ stanbul'd a n (km) / From Istanbul (km)

/~ <: c:

~· ıi -

Luzon '\ Oue on

no n

.....

"'

.....

1.

Ma iiÔ

<'10 .

1

(/)

1680 2209

LEFKOŞA ECN LONDRA 1 LONDON LHR

ATiNA / ATHENS ATH BAKÜ BAK BANGKOK BKK BASEL BSL

S66 2147 7478 1839

LYON LYS MADRiD MAD MiLANO 1 MILAN MXP MOSKOVA 1 MOSCOW MOW

BELGRAD 1 BELGRADE BEG BERLiN SXF BEYRUT 1 BEIRUT BEY

812 1716 IOS4

MÜNiH 1 MUNICH MUC NEWYORK NYC NURNBERG NUE

1674

BiNGAZi 1 BENGHAZI BEN BOMBAY BOM

1247 4820

PARiS 1 Orly ORY RiYAD 1 RIYADH RUH

BRÜKSEL 1 BRUSSELS BRU CENEVRE 1 GENEVA GVA

2166 1911

CiDDE 1JEDDAH JED DUBAi DXB

2377 3007

ROMA 1 ROME 1 Flumicino FCO SiNGAPUR 1 SINGAPüRE SIN SOFYA 1 SOFIA SOF STOKHOLM 1 STOCKHOLM ARN

2240 24S6 1384

DÜSSELDORF DUS FRANKFURT FRA

STUTIGART STR ŞAM 1 DAMASCUS DAM

HAMBURG HAM

2038 1862 1986

HANNOVER HAJ

1927

TELAViV TLV

HELSiNKi HEL

2166

TRABLUS 1 TRIPOLI TIP

1669

KAHiRE 1 CAIRO CAl KARAÇi 1 KARACHI KHI KOPENHAG 1 COPENHAGEN CPH KÖLN 1 COLOGNE CGN

1229 39S7

TOKYO NRT TUNUS 1 TUNUSIA TUN ViYANA 1 VIENNA VIE ZüRiH 1 ZURICH ZRH

8999 1667

il

(.ı~

Azam i KalkıJ Ağırlı ğı 48 989 kg Max Take OffWeıght

86 408 kg

68 038 kg

IS3 000 kg

142000kg

22 930 kg

164

ıso

210

22S

64

16 140kg

48 872 kg

44 000 kg

s 080 kg

107

ll 200 kg

2x23 SOO Ib

2 40S km

3 42S km

3 889 km

8 100 km

6 480 km

3 soo km

c

t.VA dug

. \)

-------

2xSS 000 Ib 2x50 000 Ib

2x2 300 hp

35 000 ft

42 000 ft

37 000 ft

41 000 ft

41 100 ft

2S 000 ft

Aza m i Sürat Maxımum Speed

870 km/hr

900 km/hr

8S6 km/hr

900 km/hr

900 km/hr

47S km/hr

Normal Seyir Sürati Nonmal Cruıse Speed

796 km/hr

862 km/hr

648 km/hr

860 km/hr

860 kmlhr

4SO kmlhr

6 088 kg

7710kg

7 soo kg

18 6SOkg

2S 000 kg

9

9

2

7

7

Us:uı Tavanı

Maxımum Altıtude

O'

soo kg

3xiS SOO Ib

Aza m i

JA DE~Zi

24

2x14 SOO Ib

Azam i Menzll Maxımum Range

A

12S2 1762

THT BAe-ATP

Motor Gücü Engine Thrust

,...

2043 1136

A 31 0-203

~tv

)

TAHRAN 1TEHRAN THR

A 310-304

Yakıt K a pasitesi Fuel Capacity

---~

2209 1760 1082

B 737-400

Seatıng

Po lo uar

8662 488

B 727-2F2

Koltuk Adedi Capacrty

<:ı

1994 2713 1701 1779 IS67 80SI

DC 9-32

Cıty ~

~

2009 1992

767 2SI2

THY-THT UÇAK TiPLERi VE ÖZELLiKLERi TYPE AND CONFIGUPA TION OF AIRCPAFT

%

< '<J

.~

AMMAN AMM AMSTERDAM AMS

Kargo Kapasitesi Cargo Capacıty Us;ak Adedi Number Of Planes

2 1992 SKYLIFE

99


BULMACA

SOLDANSAGA 1- 1923-1981 yıllan arasında yaşamış, kısa ve özlü söyleyişlerin egemen olduğu şiirlerini "Dünya Kaçtı Gözüme", "Çiçekleri Yemeyin", "Yalnızlık Paylaşılmaz" gibi yapıtlannda toplamış, aynı zamanda "Bütün renkler hızla kirleniyordu/Birinciliği beyaza verdiler" dizelerinin de sahibi olan Türk şairi Japonlara özgü intihar biçimi 2- Kimyasal bir yöntemle parlaklık verilmiş pamuk ipliği - Galatasaray Kulübü'nün kuruculanndan ve ilk başkanlanndan biri olan ünlü spor adamı 3- Kurnaz, açıkgöz Bükerek germek için iki kat edilmiş bir ipin ucuna geçirilen tahta parçası Çorum'un bir ilçesi - Belirti 4- Bir ilimiz Ateş - Numaranın kısa yazılışı - Karışık renkli - "..... okuduk ötürü /Pazar eyledik götürü/Yaradılmışı hoş gördük/ Yaradandan ötürü" (Yunus Emre) 5Haylaz, serseri - Bir ülkenin parasının başka bir ülkeninin parasıyla değeri - Un, et ve bamya ile yapılan bir yemek 6- Bir tür domino oyunu - Güven - Cepte taşınan tütün ya da sigara kutusu 7- Bir bağlaç Genellikle elçilik postasını yerine ulaştırmakla görevli kimse - ABD'nin bir eyaleti - Matem - Bir soru sözü 8- Sınır nişanı - Orkestra şefi - Karadeniz'in kuzeyindeki iç deniz - Kimi mantarlarda üreme organı 9- Üstün nitelikli ya da üstün yetenekli - Lantanın simgesi Demiryolu - Pişmiş toprak ya da çimentodan yapılan kalın su borusu 10- II. Abdülhamit'in sürgüne gönderildiği Selanik'te ikamet ettiği köşkün adı - Rey 100 SKYLIFE 1 1992

Eski Mısır'da güneş tanrısı- Batman ilinin bir ilçesi ll- Ağır, sert ve siyah renkli bir tahta - Hastalık derecesinde yalan söyleme eğilimi - "İç .......... güzel sev var ise akl ü şuurun 1 Dünya var imiş ya ki yoğ olmuş ve umurun" (Ziya Paşa) 12Üzeri ekmek kırıntısıyla kaplanmış yiyecekler için kullanılan sözcük - Kuzu sesi - Bir nota - Gerçeğe uygun, asıl, esas. YUKARIDAN AŞAGIYA 1- "Ah Güzel İstanbul", "Kırık Bir Aşk Hikayesi", "Anayurt Oteli ", "Gece Yolculuğu", "Amansıı Yol" gibi filmleriyle tanınmış, "Gizli Yüz" adlı filmi 1991 Antalya Film Şenliği'nde "en iyi film" ödülünü kazanmı ş sinema yönetmenimiz Bir haber ajansının simgesi 2- Çabuk ve kolay kavrayan - Altın - Yünden dövülerek yapılan kalın ve kaba kumaş 3- Yol kontrol ve bakımı için demiryollannda kullanılan küçük araba - Sularını bir denize ya da göle gönderen bölge 4- Notada durak işareti - Kahramanlık, savaş gibi konulan işleyen şiir türü - Eski dilde yuva 5- Gelgit olayında denizin kabarınası - Cisimlerin atmosfer içinde uzaklaştıkça aldıkları farklı görünümleri, renk ve ışıkta derece derece yapılan küçük değişiklikler yoluyla vermeye dayanan resim tekniği 6Edebiyatta etkiyi çoğaltmak için bir şeyin tersini söyleyerek alay etme - !rkçılık 7Matematik 8- Paylama - Fasıl müziğinde peşrevin ve saz semaisinin her hanesi sonunda yinelenen parça 9- İçine başka bir sıvı kanştıolmamış içki - Matematikte kullanılan sabit bir sayı - Uzaklık

anlatmakta kullanılan söz - llkel benlik lOİçel ilinde bir ilçe - Yapısına girdiği sözcüğe "kendi kendine" anlamı katan yabancı önek ll- Bir nota- Oyun ögesi bulunmayan kutsal nitelikte müzik yapıtı 12- Bir nota - Verme, ödeme - Molibden elementinin simgesi 13- Padişahların birini ödüllendirmek için armağan olarak verdikleri değerli kaftan - Halkın yararlanması için yapılan okul, çeşme, han gibi yapılara verilen ad 14- Soyluluk Dince aziz tanınan kimi kadınlara verilen saygı ünvanı 15- Hindistan'da büyük toprak sahibi prensiere verilen ad - Halk edebiyatında uyağa verilen ad - Küçük mağara 16- Gözleri görmeyen - Üzerinde sayı saymaya yarayan boncuklar bulunan dikdörtgen biçiminde tahta levhacık 17Türkçe'de ilgi adılı - Bir şeyin özünü oluşturan ana öge - "Hayriyye" ve "Hayrabad" adlı mesnevileriyle ünlü XVII. yüzyıl divan şairi 18- Karşılık beklenilmeden yapılan yardım - Hafifçe topallayan 19- Yüksek devlet görevlileri ve elçilerin oturmalanna aynlan konut -Ateş 20- Yabani hayvan barınağı- Demirin simgesi - Düzenli olarak ekim yapılan arazi. CEVAPLAR )1-:ııı:ıırem-oa..;)w

uoses -eN -.ı\o-ıuneıv-o r 3: -:ııun)l-.ı\tıN -eı-seı)l -N-6 :ıısv-:ııezv-o.ı:ıs;:ıew-eın -g ;:ıN-stıA-qem -;).ı\ın)I-;)A -L e:ııeqeı-leturıJ-J!UZ\f '9 ;:ıpısv -;}lJllld-ZJSdJ-)1 ~ JTI3:-lll\f-DN-lllN-;)Zlli 17 Zl -eJll(\f-ll:>[llAO_L- ;:1:>[3: i: u;:ıA ıınes !l\f-;}ZJl;:!S -;)ıred-Z1 ;:ıpes:-ııretuol!W-zoıreqy-n

-ı;:ıw

-z

ııı:ııeıeH-Jesv ııın;:ıpzo -ı

1992 01  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you