Page 1

TURKISH

NISAN 1990 APRIL

lu dergi yi alabilirsiniz. 1Your complimentary copy. JTÜRKİYE'NiN DÜNYA ÇOCUKLARINA ARMAGANI: 23, NiSAN DÜNYANIN TEK ÇOCUK BAYRAMI A GIFT TO THE CHILDREN OF THE WORLD FROM TURKEY: APRIL 23rd THE ONLY CHILDREN'S FESTIVAL IN THE WORLD


Roulette, Blackjack, Punto Banco, Baccarat, Poker, Slot Machines.


rahatlığıyla

Evet. gerçekten bir sanat eseri gibi BMW... Daha görür görmez hayran şıs ında

olacaks ını z .

dizaynına

hissedeceksiniz kendinizi. Kakadar. usta ellerden

Şimd i

BMW'nin tağı

de

kapısını

koltuğuna .

türl ü

oturun BMW'nin darbe emici ön tamponu.

işçiliğini .

bir de otur-

yerden inceleyin... Direksiyonunun, kumanda

sessizliğine

sese". Gaz

çevirin sonra.

bir kulak verin . Ama pedalına

gerçek gücünü cün

Çalıştırın

hafifçe bir

an l amanıza

kaynağı, dünyanın

en

ulaştıran .

düşünülmüştür.

dokunmanız

BMW'nin

Kuşkusuz .

bu gü-

Motor Kumanda Sis-

güven l iğiniz

Sert bir viraj

bu "sessiz

yak ıt sarfiyatıyla

en yüksek verimi

BMW teknolojisinde de

aldanmayın

gelişmiş

temi Motronic'tir. BMW'yi en az sek güce

BMW'yi. Motorunun

yetecektir.

o lasılığını

sağ layan

en yük-

Motronic.

de en üst düzey-

mı çıkt ı

güven l iğ ini z

boyunca

eşlik

o lacakt ır.

Yol

için gerekli

uyarıları

mobilinizle ilgili her türlü bilgiyi

bilgisayarı

ortadan

ise. size yol

eden bir "ikinci sürücü " şart larıyla

ilgilenecek,

yapacak. isterseniz oto-

ekran ı nda

gösterecektir.

BMW kullanmak benzersiz bir zevktir. BMW

panelinin. vitesinin birbiriyle uyumunu fark edin ... Kontağı

patinaj

BMW'nin

Ama hemen kon-

çevirmeyin... BMW'nin kusursuz

duğunuz

koşulda

kaldırır.

çıkmış ...

açın .

çekin-

meyin. BMW'deki ABS kontrolu her

Bir sanat eseri kar-

portasından far l arına . kap ı kollarından ja ntların a

süzülürcesine girin. Ya da

yapmanız gerektiğinde

ani fren

önünüze, gönül

ken hissedilen, sevilen bir fark s ızdır .

konforu

müziği

kullanır­

dinlerken hissedilenden

BMW ile yolculuk. ya lnız ca

yaşamak .

güveni duymak

gücü hissetmek,

değil . bambaş ka

bir duygudur. BMW Türkiye Genel Mümessili Borusan Oto ve Yetki li size daha mutluluk

ayrıntılı

Satı cıları

bilgi vermekten

duyacaklardır .

Yollarda farkh bir dünya


PULLMAN ETAP'IN BÜYÜK VE IŞILTILI DÜNYASI iş ya da eillence. Pullman Etap bugunun insanına bekledi ilinin en iyisini sunuyor. Konukseverlik geleneili ile buluşan çaildaş kon for. şık mekanları butunleyen ozenli servis ... Olailan bir gune kalite katmak. ozel anları unutulmaz k ı lmak için buyuk ve ışılt ıl ı bi r dunya Yeryuzunun 43 kentinde 261 otel le paylaşılan ay nı ayrıca ­ lık. aynı gorkem . aynı farklılık AIX f N PROVI ro-U • Al BAHA e

AM~T I

ROAM e Af>. KARA • ASWAN • RANOOL •

HOI OGNA e BONN • OORO[AUX • RRAZ7.AV1111 e IUfUS<;;I LS • CA80URG e CAIRO

• CAN NtS • CltATI LGUYON • COI cx.;Nf • DAKAR • FfRNtv VOl TAJRl • HORE'ICE e fRA-..KfURT • Gl NFVA e ISTANHUl • !ZMIR • Klt ....MIS MUSHAYT • tOMr • LUGANO • l YO'\IS e MAORIO • MARSriLIf • NANTf S • '1,11( 1 • ORLV • OUAGAOOUGOU e PARIS e ROM I • ROUlN • ~RRFBRUCK • SCitiPI-101 • Tt tr HAGUF • YTI\IC[ e VlfNNA e lURlOt

-PULLMANHüTELs • PUI.I .MAN E.TAP MARMARA ıM"Y" I Q90.ı kddarı • PU LLMAN ETAP ISTANBU L • PUI.I .MAN F.TAP ALTIN El. • PU LLMAN ETAP MO LA • PULLMAN F.TAP IZMIR • PULLMAN ETAP KO NAK • PULLMAN ETAP TRABZON ı JQQı de açılıyor ı Membl>r of Pu llman ln tema t ıonal Hoı:els - Wagons Lıts Group


Nisan/ April 1990 Yıl/ Year 7 Soyı / Number 83

Türk Hava Yolları A.O. ad ına sahibi Publisher Cem M. KOZLU Genel Koordinatör General Coordinator Çetin ÖZBEY Yazı Işleri

Müdürü Managing Editar .. .. Günvar OTMANBOLUK Yayın

Kurulu

Publishit]g Board

f:ngin QKTEMER Unal KOKSAL Tuğrul GENCER Rekl am Advertising Duygu TAMER Fotoğraflar

Photographs

Nihat GOMLEKSIZ Erdal ALOK Adres Address Türk Hava Yolları Genel Müdürlük Binası Yeşilköy - istanbul Tasarım, yapım , baskı

Design, production, printing APA OFSET BASlMEVI Levent, Istanbul Tel : 164 64 20

Renk aynmı l Colour Separation: IRFAN KLIŞE A.Ş. Kağıt cinsi:

LEYKAM MÜRZTALER

AYlN SOHBETi: SUNAKAN INTERVIEW OF THE MONTH: SUNA KAN

AVRUPA MATEMATiK SAMPiYONLARI

MA TH

CHAMPIONS OF EUROPE

ABU DHABi: CÖLDE BiR VAHA ABU DHABI: AN OASIS IN THE DESERT

ERZURUM: CETiN BiR TABiAT, CETiN BiR TARiH ERZURUM: A HARSH ENVIRONMENT AND A TURBULENT HISTORY

iSTANBUL'DA BiR LEZZET SARAYI A GOURMET'S PARAD/SE IN ISTANBUL

7 16

22 32 42 52


® CREDIT SUISSE SCHIIEIZEAISCHE KAEOITANSTALT

tüm VakifBank 1ubelerinde bulunur, satarken değerini korur. Türkiye'nin uluslararası sertifikalı, saf, külçe altını, 999,9 ayarındaki VakıfAitın, tüm VakıfBank Şubelerinde satılıyor.

Cumhuriyet altınından daha hesaplı, bozdururken daha karlı. Dilediğiniz VakıfBank şubesine sertifikasıyla birlikte götürün, o günkü satış fiyatının sadece 1000 TL eksiği ne geri verin . Üstelik VakıfAltın'ın satış bedeli gün içinde aynı kalıyor, sabahtan öğleye değişmiyor. VakıfAltın yurtdışındaki bankalarda da anında paraya çevrilebiliyor. Türkiye'nin avantajlı altını VakıfAitın: Dilerseniz sevdiklerinize armağan edin, dilerseniz tasarruflarınızı VakıfAltın ' la

--

VakıfAitın,

değerlendirin .

m Vak1f8ink Türkiye

Vakıflar Bankası


AYlN SOHBETi: SUNAKAN

BIR KEMANLA YASAMAK••• ~

ünyaca ünlü Türk kem anc ı ­ s ı Suna Kan, 9 yaş ında Mozart konçerto çalarak harika çoc u k lu ğ unun il k i m ti h a nı nı verdi . 1949 y ılın da özel bir yasa ile Pari s'e gönderilen Kan, ünlü Gabriel Boullion'dan ders a ldı. 1952'de Pari s K o n se rva tu a rı'nı birincilik öd ülü ile bitirdi ve 1954'te Cenevre'de 1950'de Munih 'te, e rtes i yıl da M arg u e riı e Long-Jacques Thibaud yar ı şm a l a rın da ilk s ıra l ardaki ödülleri k aza nd ı. Dün yanın hemen her yerinde say ı s ı z konserler veren Suna Kan. Bach'tan Bartok'a kadar uzanan geni ş repe rtu arı ­ na Türk bes teci lerini de katarak ve

D

Hakkari'ye kadar uzanan konser turları düzenleyerek, çağ d aş Türk mü z i ğ in e ve halka çok ses li mü z i ğ i t a nıtm a ve sevdirme çab a l arın a büyük k a tkılard a bulundu . "Bakkal Ali amca ne çalıyor acaba? Viola mı piyano mu ... ?" Ya babamın avukat arkada ş ı ve karısı'? Onlar da benim gibi keman dersi mi alırlar? ... " M ü z i ğ i h ayatın böy les ine vazgeç il mez bir unsuru olarak t anı ya n küçük Suna'ya dağarc ı ğ ını yüzlerce konçerto, binlerce son aı l a do ldurdu ğ u uzun y ıll a­ rın so nras ın da . yine ay nı soru yu sorarak baş lı yo ru z k onu ş m amı za:

- Ünlüterin hayatlar~, hep onu üne faaliyet etrafında örülmüş bir hikaye olarak anlatılır. Sizin hep yazılıp çizilen, bilinen biyografiniz de öyle. Bir keman çevresinde dolanıp duran bir hayat ... Bu gerçek mi'? Bize Suna Kan'ın gerçek hayat hikayesini anlatır mısınız? - O hikaye do ğ rudur. Benim hayatımd a her şey, hep ke manın e tra fında döndü. Zaman zaman "Ben ve keman aynı şey miyiz?" diye baş lay an küçük isyan denemelerim olm adı değ il. Ama bir iki kere küçük ameliyatlar geç irmi ş­ tim. "Ya artık keman çalamazsam? ... " di ye dü ş ündü ğ ümde, dün- -+ kavuşturan

SKYLIFE 4/ 90 7


yarnın akıl

almayacak kadar sarsıldığı­ m hissettim ve korktum. Günün birinde herhangi bir nedenle kemandan ayn kalırsam, yapacağım şey gene müzik, hatta gene kemandır. Yani , yine keman etrafında geçer hayatım. Kemanımla aramda beşeri bir ilişki var diyebilirim. Geçenlerde bir filmde, bir genç kız kemanını hoyratça yakaladı­ ğında "ayy!" diye bağırmışım. Bazen ka buslarımda birinin kemanımın üstüne oturoverdiğini görürüm. -Ya çaldığmız parçalar? •.. Günlerce aylarca süren çalışmalar, provalar ve aynı eseri bir daha, bir daha, bir daha çalmak bıktırıcı bir şey değil mi? "Suna Kan dün geeeki resitalinde Brahms çalarken adeta kendinden geçti" türünden başlıklara inanalım mı?

- Kendinden geçmek, bu imkansız bir şey. O zaman her şey allak bullak olur. Yeni bir eseri çıkarmak için yapılan çalışma öylesine yoğundur ki, sıkılmaya vakit bile bulamazsınız. Ama asıl soruya gelsek, sahnede eseri sevmeden, sıkılarak çalmak, işte böyle bir şeyi hiç yaşamadım. Mesela Vivaldi'nin "Mevsimler .. ini yalnızca Ankara Oda Orkestrası ile hiç değilse 50 kez çaldım. Provaları saymıyorum. Bir gün olsun sıkıldığımı, bir dakika bile "off yahu, yetti'' dediğimi hatırlamıyorum. Mesela turuelerde aynı eseri arka arkaya belki her gün çalıyorsunuz. Ama her seferinde yeniden inşa ediliyor o eser. Kalıplaşmış bir şeyin tekrarlanmasın­ dan çok farklı birşey bu. Kendi başıma, odamda çalarken, özellikle ikinci (ağır tempolu) bölümlerde, özellikle de Mozart'ta tüylerim diken diken olur ve ağlarım. Yanlış anlaşılmasın, bu "aman ne güzel çalıyo­ rum" diye bir duygulanma değil. Müziğin kendisidir beni etkileyen. Bu duygular sahnede de yaşanıyor. Öyle evdeki gibi sereserpe değil belki ama, yine aynı duygu. - Peki o geniş repertuarınız içinde, tümünü nasıl oluyor da seviyorsunuz? Sevmediğiniz, sevrneden çaldığınız hiç bir eser yok mu? - Öğrencilik yıllarında ve yarışma­ larda, yani eseri kendimin seçme olanağı olmayan koşullarda sevmediğim şeyler de çaldım. Mesela Dvorak konçerto ve Saint-Saens ... Eseri seçme 8 SKYUFE 4/90

şansım olduğu sürece, ~lbette daha çok sevdiklerimi çalmak isterim. - Siz sahnedeki tavrmız, görünüşünüzle de büyük ilgi topluyor, hakkınızda belli imajlarm oluşmasana yol açıyorsunuz. Önce şunu soralım. En çetin parçalarm en zor pasajlarında bile sanki hiç zorlanmadan, "bu da iş mi" gibilerden bir çalış tarzanız var. - Bu benim şansım. Benim belirgin tiklerim yoktur. Birçok insan güç bir iş yaparken bunu tikleriyle açığa vurur. Bu bende yok. Bu seyircileri yanıltıyar herhalde. Hiç zorlanmaz olur muyum!... Mesela flajole seslerle (o ıslık gibi çıkan tiz seslerde) hep bir problemim vardır. Mümkünse flajolesi az eserleri tercih ederim. - Sahne imajımza dönersek. Biraz "ister beğenin, ister beğenmeyin der gibilerden, yüksekten ve mesafeli, yanma güç yaklaşılır bir insan imajı verdiğiniz söylenir. Oysa samimi, bol kahkahalı, sıcak tavırlı .. , - Sanının haklısınız. Sahnede böyle bir imaj yarattığıını başkalarından da duydum. Şaşırdım ve üzüldüm. Bıraka­ lım öyle "ister beğenin, ister beğen­ meyin" tutumunu, sahneye çıkmadan önce her seferinde müthiş heyecanlanı­ nm . Uğur getirsin diye sağ ayağırola girmeye dikkat ederim sahneye. Kişili­ ğimdeki bir yön bütünüyle ters bir irnaja yol açıyor belki de. -+

K

endi başıma odamda · çalarken, özellikle de Mozart'ta tüylerim diken diken olur ve ağlarım"

ll

"When 1 play all by myself in mr room, especially if it is Mozart, 1am deeply moved and 1 weep"

INTERVIEW OF THE MONTH: SUNAKAN

A WHOLE LIFE WITH THE VI O LIN una Kan, a world renowned Turkish violinist, showed the first proof of her extraordinary talent at age 9 when she performed the Mozart violin concerto . In 1949, she went to Paris to study with Gabriel Boullion. In 1952 , she was honored as the best student at the Paris Conservatory. SunaKan went on to win a variety of international awards: Geneva (1954), Munich (1956) , and the Marguerite Long-Jacques Thibaud competition. Performing all over the world, Suna Kan has active Iy supported contempa· rary Turkish music by adding the works of Turkish compasers to her repertory, which includes compasers from Bach to Bartok. She also has arrranged concerts outside the main cities ofTurkey, bringing her music to provinces as remote as Hakkari in the east. After hundreds and thousands of concerts over the years, SunaKan has accepted music as the essential element of her life. -Famous people's lives are alway!i told as a story revolving around the creation of their reputation. Your biography concentrates on your career as a violinist. I s there another side of your life? -There has always been the violin in my life. I can't say that 1never rebelled, complaining that the violin and I were becoming identical. However, 1 felt scared and disheartened when l asked myself what would happen if I could never play the violin due topoor health (at that time I had an unimportant operation) . Music would be the only thing I could work on if one day I had to give up playing the violin. What 1mean is my life would revo/ve around the violin in any case. 1 can easily say that there's a human re/ati-

S


onship between me and my violin. Not a very long time ago, 1suddenly sereamed when the gir/ in the film 1 was watching grabbed her violin roughly. l sametimes have nightmares of somebody sitting on my violin. -What about the pieces you play? Isn't it tedious playing the same piece again and again while you are practising and rehearsing for days and days? And also, l would like to hear your reaction to newspaper headline such as: "Suna Kan was almost ecstatic while playing Brahms at last night's recital." - It's impossible to be ecstatic during a recital. With that kind of . h" . !J emotıon everyt ıng turns ınto a mess. The period of practicing and rehearsing a piece you wis h to add to your repertory is so intense that you never have enough time to fe el bored. As for the answer to your first question: 1 always /ike the pieces 1 play on the stage . As an example; /'ve played "The Fo ur Seasons" of Vi va/di at least 50 times only with The Ankara Chamber Orchestra. Rehearsa ls are not included. I never remember that 1fe lt bored or complained even once. On tours , you have to repeat the same piece everyday, but you reconstruct the work each time, so even playing the same piece over and over is never monotonous. I feel touched and cry when 1 play Mozart, especially the second mavement of certain pieces on my own in my room. My response is not because 1 think that 1play well but because of the characteristics of the music i tse If On the stage 1feel the same way, but it's not as obvious as at home. However, 1 can say that the feeling is exactly the same. -How is it possible to like all the pieces in your large repertory? Do you have a piece that you don 't like to play but you have to? -Of course, I played pieces 1 didn't /ike much when 1 was a student and in the competitions l joined. In same circumstances 1 don't get to pick my own pieces. Obviously, 1 play the pieces 1 /ike as long as 1 am ab/e to make my own selection. - You attract great attention and

·I.,.-..IB "'.:§

create a certain image by your behaviour and appearance on the stage. You play the most difficult pieces and parts as if they were the simplest. How do you manage this degree of ease on the stage? - That's my luck. Most people can't hide their nervousness when they do difficult things. However, I appear very relaxed, which misleads the audience. /'m als o forced; as an example, when l produce high-pitched sounds. For this reazon l prefer to play the works which has less treb/e notes - Let's go back to your image on the stage. It seems as if you're saying "that's me whether you like it or not". You te nd to ereale the impression that you 're rather arrogant and difficult, whereas in fact you 're te nder, cheerful and very warm ...

azen "'

kabuslarımda

·-·---

bi ri ni n kemanımın üstüne

oturuverdiğini

görürüm"

"/ sametimes have nighmares of somebody sitting on my violine." -/'m afraid you're right. /'ve already heard that I give this impression on the stage. /'m suprised and sorry about it. Howe ver, 1 get extremely agitated before my shows. Contrary to my apparent "like it or not" attitude , I take care fo step on the stage with my right footfor good luck. One part of-+


-Nasıl

bir yön?

- Çocukluğumda o kadar içe dönük, o kadar sessiz birisi idi m ki, çok yakın­ lanın hariç, birçok kimse bir kez olsun sesimi bile duymamı ştır. Fransa'ya ilk gittiğimde Ahmet Kutsi Tecer beni hocama götürdüğünde, adam bir şey l er çaldırdı, beğendi . "Tamam, çok iyi, ama sivrisinek gibi çahyorsun" dedi . Her şey yerli yerinde temiz, ama mızır mızır. Neyse ki küçük yaştaydım ve biraz değişebildim. Bırakalım y ukarı ­ dan, mesafeli bir tavrı, tam tersine benim içe dönük atıp tutmayan, yumuşak bir mizacı m var. - Bu özelliğiniz çalış tarzınızı, üslôbunuzu da etkiliyor mu? Yumuşak bir tonlamanız olduğu söylenebilir mi? -"Yumuşak? ... " bilmiyorum. Ama içe dönük , duru bir tonlarnam olduğu söylenebilir. Ve bunun değişeceğini de pek sanmıyorum. Eski bantlanını dinliyorum, o zaman da şimdiki gibiymiş. - Kemanınızla ilişkinize dönersek. Size hiç ihanet etti mi? - Bir kere sahnede teli koptu. - Paganini gibi üç telle mi devam ettiniz? - Hayır , ba ş kem a nemın elindeki kemanı kaptım ve devam ettim. - Anılarınız arasında sizi en fazla etkileyeni, heyecanlandıranı hangisidir? - 1960'ların sonuydu sanıyorum, Ankara'da Pierre Foumier ile çaldım. O, bence gelip geçmiş en büyük viyolonselcilerden biridir. Öğrencilik yıli a­ rımdan beri bir ilah diye gördüğüm biri. Yıllar sonra orada, aynı can pazarında birlikte o heyecanı paylaşmak büyük bir şeydi. Bu olay, Menuhin'le birlikte çaldığımız konserden önceydi. Yani bir dev le birlikte savaşa katılma coşkus unu ilk tadışımdı. - Suna hanım, son bir soru: Türk halkına çok sesli müziği Klasik Batı müziği aracılığıyla sevdirme çabası biraz ağır ilerliyor gibi. Oysa yine çok sesli olan pop ve caz türleri hızla benimseniyor. Bu tür müzik çalarak bu sürece bir hız katınayı düşünmez misiniz? - Doğrusu hiç aklıma gelmem i şti ... Ama ben ş imdi öyle ha deyince caz ya da çigan gibi şeyleri çalamam. Çalış­ ınam gerek. Ama neden olmasın? ... 1O SKYLIFE 4 / 90

"Benim

etrafımda herşey

hep kemanın

etrafında

döndü' diyor Suna Kan ...

"In my life, everything has always revolved araund the violin ', says Suna Kan.

my personality may ca use a comp/etely fa/se image of me.

-What do you mean? As a child, I was so quiet and introverted that peop/e araund me, other than my family and relatives, didn't hear me play once. When I first arrived in France, Ahmet Kutsi Tecer took me to the teacher with whom I studied. He wanted to hear me play . I did and he liked it. However, he said

"Okay, it's good but you're playing /ike buzzing." /'nı not conceited. On the contrary /'m introverted, easy going and not a hig talker.

- Do these characteristics affect your style and the way you play? Can we say that you have very soft toning? - Soft? 1 don't know. however. 1 can say that 1 have an introverted and pure intonation. And. 1don't think it wi/1 ever change. When Ilisten to my old records on tape 1 reali:e that my intonation has stayed exactly the same.

- Let me ask you about the relationship between you and your violin. Has it ever put you in trouble? - Ye s. once 1 had a hroken string on the stage.

- Did you continue with three

strings /ike Paganini? - No , 1 grabhed the violin of the leading violinist in the orchestra and continued.

- W hat is the most exciting event of your life? - 1 think, it was the late/960's. 1 played together with Pierre Fournier. In my opinion, he's one of the great violinists in the history of nıusic . He's been my deity si nce 1 was at school. lt was a great feeling to share the excitenıent of that stage. This happened hefore the conce rt 1 played together with Menuin . 1 mean. my concert with Fournier was my first appaearance with a great violinist.

-Ms. Kan, here's my last question. Progress in trying to make Turks /ike western classical music seems very slow. However, people adopt to other kinds of po/yp hanical music /ike pop and jazz very quickly, Do you think playing such music makes the acceptance of polyphonic music easier and faster? - Honestly , 1 never thinkahout that. But it is not easy to play jazz and other kinds of music unless you practise. /'d have to work on playing this type of nıusic. But why not?...


''Ka hve ı üt fe n!.." Hız ı ı oı sun...

Bankaların sunduğu

liliği

arttıkça,

hizmetlerin

çeşit­

'' hizmette kalite'' ön

plana çıkıyor. İnsanların bankalardan beklediği hız

ve

yakın

lar daha da önem

ilgi gibi unsur-

kazanıyor.

Garanti,

bunun için "tam hizmet" diyor. .. Garanti gın

Bankası ' nın

bütün

çapına

yurt

şubelerinde, dış

lerinde özverili ,

çalışkan

yay-

temsilcilik-

ve güler yüzlü

5000 Garanti'li Bankacı,· 'tam hizmet'' anlayışından yararianınanız

için

çalışıyor.


23 NISAN 1920 y ılının Ni s an ay ının so n günleri Ankara her zamanki sakin hayatıyla b ağ da ş mayan bir t e l aş yaş ı yo r­ du . Şehrin il e ri ge le nl e ri a ralarında topladıkları parayla Anado lu'nun dö rt bir yanından gele n millet tem silcilerini ağ ırlamaya çalı ş ı y or ; ha lk ku cağ ınd a ta ş ıdı ğ ı kiremitlerle U lus'taki bin a nın çatısını kapatıyor, okullardan getirilen sıraları yerle ş tiri y ordu .

12 SKYI IFF 4/Q()

23 Ni san C uma g ünü . b aş larınd a Musta fa Kem a l o lmak üze re Türki ye Bü y ük Mill e t Mec li s i üye le ri H ac ı Bayram Camii 'nde kıldıkl a rı na m azdan sonra he p birlikte bu mütevaz i bi naya ge ldil e r ve o rad a ye ni rejimin tem e llerini a ttılar. Y e tmi ş y ıl sonra bugünlerele A nkara yine t a tlı bir t e l aş iç inde k o nuklarını ağ ırl a m aya h az ırl a nı yo r. Am a bu kez

Türk çocukl a rı Ata'nın armağanın ı dünya çocuklar ı ile pay iaşarak O'nun ideallerini sürdürüyorlar .

Turkish children continue Atatürk's idea/s. sharing his gift with the children of the world.

ko nuklar. Türki ye 'nin d eğ il. dün y anın dört bir y anınd a n ge len ~· oc uk lar ... Yetmi ş y ıl ö nce ok ul s ıra la rı nd a topl anan o y üce Mec li s' in çoc ukl a ra arına ğa n e tti ğ i ba y ramı kutlam aya geli yorlar. Dün y anın hu tc k çoc uk h ay ra nıı. artık nesco'nun kara rı y l a "Dünya Çocuklar Günü" olarak kutl a nı y or. 23 N isan . hütün dün ya ço cuklarına kutlu o lsun !


April 23 T

key. /ed hy Mustafa Kemal gathered in this modest huilding to lay tlıe j(nmdation of the new reginıe after praying in the new·hy mosque.

he /ast days of April 1920. Ankara was in a lıurry. Notah/es in the town were col/ecting money to show hospitality to the deputies coming from all quarters of Anatolia. Some people were repairing the roof of the huilding in the Ulus square with tiles they carried hy hand white others placed the desks hrought from tlıe school.

Seı ·enty years later. Ankara is once again ina huny. geffing ready to show hospitality to a new set of ı'isitors : children from all m ·er the world. They come to celehrate the national holiday dedicated to children hy the first Great National Assemhly 67 years ago . Henceforth April 23rd. the only chi/dren 's Jestimi in the world, is ce/ehrated as "World Children's Day" hy the decision of UNESCO .

Friday, April 23 . The memhers of Cra nd National Assemhly of Tur-

Happy April 23rd to all the children of the world!

tlıe

Endonezya'dan Kanada'ya kadar birçok ülkeden gelen yüzlerce çocuk dünyanın tüm renk ve kokuları nı Ankara'ya taşıyor, tüm dünyadan derl enmiş bu bahar güzelliği caddelerden bir çiçek seli gibi akıyor. Hundreds of children from a variety of countries rangmg from lndonesia to Canada are bringing every co/or and fragrance of the world to Ankara This fresh beauty gathered together from all ove~ the world are running through streets /ike a f/ood of flowers.

Foto ğ raflar : Sami GÜNER

SKYUFE 4 / 90 1 3


Hayat; güzel olduğunu düşündüğünüz zaman, güzeldir. ••


ROBERT KOLEj'iN ULUSLARARASI BAŞARISI

AVRUPA MATEMATiK •

ŞAMPIYONLARI

R?bert ,Kolej matemati k ta k ı mı, geçtiğimiz günlerde Vıyana da yapılan Avrupa Ulus la raras ı Okullar Birliği jun ior Matematik Yarışması'nda birincilik kazand ı.

c

in gibi bakan yedi çift göz var Çocukluktan ge n ç li ğe adımlarını yeni atmı ş yedi insan ... Arkalarında ise, daha taptaze, koskoca bir ba şa rı: Matematikte Avrupa şampiyonlu ğ u! Ama zafer sarho ş lu ğ unun zerresin i göremiyorsunuz onların gözlerinde. Yaş l a rınd a n umulm adık olgunluk ve teviizuyla ot urmu ş, ellerini bacakları­ nın aras ın a sıkıştırmış , so rul arımız ı cevaplıyorl ar. Yalnızca gözleri ; o cin gibi bakan gözleri hareketsiz bedenlerine inat, kıpır kıpır kıpırdıyor. Ge ç tiğimiz günlerde Viyana'da yapılan Avrupa Uluslararası Okullar Birli ği Junior Matematik Yarışma­ s ı'ndan yüksek bir · başarıyla dönen Robert Kolej matematik takımı ile birli kteyiz. Serkan Savaşoğlu , Ali Hortaçsu, Emrah Çevik, Ebru Bekyel, Sertaç Uysal, Mete Gorbon ve Melih Karakullukçu 'dan ol u şa n ekip , Viyana'dan hemen hemen tüm dereceleri toplayıp ge lmi ş. Üç lü ek ip , yarı ş malarında birinci lik ve üçüncülük ödü ll eri nin yan ı s ıra, ferdi yarışmalarda da üst ün dereceler almı ş ve toplam 160 öğre nci­ nin katıldığı yarışma larda, ekipte yeralan yedi öğ rencimizin tümü de ilk 15'e girmiş . Yarışınada ekibin "antrenörlüğü­ nü" yapan matematik öğretmeni Mr. Scott Root başarılarının sırrını anlatırken , özellikle bu yarışmaya yönelik bir ha z ı rlık yapmadıklarını , zaten kar ş ımızda.

16 SKYUFE 4/90

önemli

olanı n

da son bir iki aydaki vurgulu yor. Mr. Root'a göre, başarının s ırri, uzun yıllar süren bir çalı şmada ve eğitim faaliyetinde yatıyor. Robert Kolej yönetimi , sağl am bir ilkokul eğit iminde n geçen ve seç ilerek ge len öğre n c il e r e iyi bir matematik eğ itimi vermek için çeşit li usuller uyguluyor. Mesela, okulun en aktif klüplerinden biri olan Matematik Klübü, oldukça zengin kütüphanesi ve ça lı şma salonuyla matematiksever h azırlık olmadığını

T

oplam 160 öğrencinin

katıldığı

yarışmalarda Robert

Kolej ekibinde yeralan yedi öğrencinin tümü ilk 15'e girdi. '

.

All the seven students in Robert College team ranked among the first 75 at the competitions participated by a total of 760 students.

öğrencilerin u ğ rak yerlerinden biri . Klüp , her hafta farklı kaynaklardan bulup çıkard ı ğı deği ş ik bir problemi duyuru tahtas ına asıyor ve tüm öğrenci ­ ler, bir bilmece çözme tadıyla probleme sarı lıyorlar. Öte yandan, okul yönetimi y ıl boyunca y urtdı ş ında yapılan çeşitli matematik yarışma larının s orularını temin ederek, öğrenciler arasında deneme yarışmaları düzenliyor. İşte , olu ş turulan bu "matematik atmosferi" sayesinde, Robert Kolej öğrenc ile­ rinin birçoğu için matematik , "not alınıp sınıf geçilmesi gereken belalı bir ders" olmaktan ç ıkıp bir hobi, bir eğ lence haline gelebiliyor. Nitekim , şampiyon takımın e l eman larından Ebru Be kyel'in , "Boş zamanlarını nasıl değerlendirirsin?" sorusuna verdi ğ i "Benim en büyük eğlencem, değişik kitaplardan buldoğum zor problemleri çözmeye çalışmaktır" cev abı da okuldaki matematik sevgisinin boyutlarını ortaya koyuyor. Böyle bir atmosferde ge li şen matematik yatkınlığı , düzenli bir çalışma ile birleş ince , her yıl uluslararas ı yarışma­ lara girebilecek kapasitede çok öğrenci ç ıkıyor ortaya. Mr. Root , yarı ş maya katılmak için çok say ıd a öğrencinin müracaat ettiğini ve takımın seçiminde oldukça zorlandıklarını söylüyor. Seçimi ise şöy le a nlatıyor : "Bu konuda birçok kriterimiz var. Birincisi, öğ­ rencilerin uluslararası bir yarışınada Türkiye'yi temsil edebilecek nitelikte olmalarına dikkat ediyoruz. İkinci olarak, üç yıl geriden başlayıp derslerde gösterdikleri başarı grafiklerine, not ortalamalarına bakıyoruz. Okulomuıda sınıflar arasında düzenlediğimiz çeşitli

yarışmalarda

gösterdikleri performansa bakıyo­ ruz ve titiz bir incelemeyle karar veriyoruz." Yarışma ekibinde yeralan öğrencile­ rin ortak yan larından biri de, ilgi alanlarının oldukça ge ni ş olması. Kimi si kendi ke ndin e bilgisayar öğ renip program yapmaya ça lı ş ırk e n , kimi si satranca merak sarmı ş. Matematiğin yanıs ıra fiz i ğe, e l ektroni ğe , astronomiye ve hatta fel sefeye de ilgi duyuyorlar. Gelecekte hang i me s le ğ i seç meyi dü ş ündükl er ini sord u ğ umu zda, içlerinden Mete Gorbon önemli bir noktaya i şaret ediyor:" Aslında bu soru bizle--+


>-

0

(f)

a:

w

."'-

~

1(ij

'iii

.O,

o

o

LL

Avrupa Root ...

MATH CHAMPIONS OF EUROPE

pairs r~l spirited eyes fookin g straight at us. Seı ·e 11 young teenagers flushed with their success in the International Junior Mathematics Conıpetition. Sitring with their hands i11 their laps. answering our questions i11 a ma11ner f'ar nıore nıature tha11 tlu·ir years. W e are together v. ·ith the Mathenıa ­ tics team of Rohert College which has returned in triunıph ji·onı the fllterllatiollal Ju11ior Mathenwtics Conıpetitio11 orga11i:ed hv the Union o{ European Sclwols in \'iellllll. The team

S

ve

öğretmenleri

Mr. Scon

Six times European champion team and their coach. Mr Scott Root...

INTERNATIONAL SUCCESS OF ROBERT COLLEGE

The mathematics team of Robert College placed first in the International junior Mathematics Competition sponsored by the Union of European Schools in Vienna.

şampiyonu takım

,,

eı·e 11

For most Robert College students Maths is not just a course that one has to get marks but a hobby...

- Serkan Savaşo ,~lu. Ali Hortacsu, Emrah Çeı • ik. Ehru Bekyel, Sertaç Uysal . Mete Gorhon and Melih Karakullukçu - placed first and third in the tripartite team competition white ohtaining high points in the indiı · idual categories. All sel'en students placed within the top/5 of the total /60 students participating in the comperirion. Explaining the seeret of this aclıieı ·ement. mat/ı teaeller Mr . Scott Root. the "coach" of the team. emphasi:ed that the students were well prepared f(Jr the competition hecasue of their long and rigorous years of study. Rohert College uses mrious nıetlıods to gil'e a good knowledge of mathematics to its stude11ts. The Mathematics Cluh.j(Jr example. is one of rhe most active cluhs in the C ol/ege. a nıuch .fi'equellted plan• with wı extensi\'l' lihrary a11d large study room. Eı ·ery week a new prohlenı is posted on the hulletin hoardj(w Cluh -+ ' y

1 ; l ll 90 1 7


- - - -----. re çuk erken suruluyor Türkiye'de. Bizler, çok erken yaşta meslek seçimini düşünmeye başlıyoruz. Oysa gördüğümüz kadarıyla Avrupa'da öğrenciler bu yaşta ne olacağım diye düşünmüyor ve karar vermiyorlar." Ekip e l ema nl arının Avrupalı ya~ ıtl a­ rı ile ilgili bir ba~ka gözlemleri de onların çok daha rah at ve tasasız olu~ları ... Sertaç Uysal ~öyle anlatıyor : "Yarışma öncesinde büyük bir sorumluluk duygusu içindeydik. Bize duyulan güveni boşa çıkarma endişe­ si elbette ki belli bir stress yaratıyor­ du. Oysa başka ülkelerden gelenler çok daha rahat görünüyorlardı. Yal· nızca bu yarışma konusunda-+

18 SKYLIFE 4/90

M

atematik Klübü

düzenlediği

faaliyetlerle matematiksever

öğrencilerin uğrak

yerlerinden biri.

The Maths Club, . . which orgamzes vanous activities, is one of the pfaces frequented by Maths-loving students.

memhers to solı ·e . The administration also organi: es tnal conıpet ttwn s. using prohlems ji·om ı •arious mat/ı

comperirions lıeld ahmad during tlıe year. Thanks to crearion of a "mathematics atmosphere" most Rohert College students do not treat nıath as "a troublesome fesson where one only has to get good grades and pass the class" hut consider it as a "hobby or form of entertainment." Ehru Bekyel. one of rlı e memhers of rlıe clıampion team. said s lı e prcjer.1· ro spend lı er fi'ee rime "flnding difflcult problems from books and solving the m". This tmswer show.1· how Rohert College lıas insrilled a loı · e of' matlıematic.1· wnong the sttulents. When such an inreresr in marhemaric.\· is conıhined witlı ski ll-+


",.,. '........

' '( 1

ı'

'ı1 ) ,1

"

/,

)

'l ,' ·

,, ( ı 1

·,,

(\( .\

) 1

)

'

)

.


f

si(\'

~

)(,!,

s

b'"

<z

n ları, matematik değil,

genelde daha rahattılar, pek birşeyi dert etmiyorlardı." Ama anlatt ıkl arına göre. yaşadıkları büyük stres i ya rı şma kapısında bırak ­ nıayı bilmişler ve 7 saat süren büyük maratonda son derece başarılı sonuçlar alarak hem kendilerine güvenenleri, hem de bütün Türkiye'yi sevindirmiş­ lerdi. Onlara matematik klübünün ferah salonunda veda edip çıkarken, içlerinden birkaçı, öğretmenleri Mr. Root'un etrafını almış ve tahta başında yeni bir problem üzerinde tartışmaya başlamış­ lardı bile. Dışarı çıktığım ı zda, hava pırıl pırıl aydınlıktı. Besbe lli ki, ge lecek de öyle ... 20 Sr'YLIFE 4/90

Klübüınün salonunda bırakıp ç1kt1ğımızda tahta başında yeni bir probleme daimışiardı bile ...

As we went out, leaving them behind in the Maths Cl ub 's hall, they had already plunged info o new problem on the board...

and systemali c studying, many students qualify to participate in international competitions. Mr . Root said so many students applied to participate that it was difficu/t to seleel the team. "We have certain criteria. First, we look at whether a student qualified to represent Turkey in an international competition. Second, we review grades and classroom performance over the last three years. Third, we evaluate performance in the inter-class competitions. We make our choice only after very careful evaluation. " All the students se/ected for the team have a wide range of interests. Some of them are learning computer programming white others play chess. Others are interested in physics, electronics, astJ·ononıy and even philosoplıy. When asked what profession they are thinking of choosing, Mete G01·hon touched upon an İnıportant point, "lndeed, this question is asked too early in Turkey. We start to think about which profession to choose much too early. As/aras 1 can see, European students do not think or decide about what they wili be at this age". The team also observed that European teenagers seem more at ease and carefree than their Turkish counterparts. Sertaç Uysal says "We were really feeling very responsible before the competition. Of course knowing that there were people trusting us was creating a stress. But students coming from other countries were very much at ease. This attitude was not limited to the competition; they had a more carefree attitude towards other thin gs as well. " But the Robert College team hand/ed the stress well; they emerged successful from the 7-hour marathon, making both their school and the who/e ofTurkey happy. When we said goodbye and left the Mathenıatics Club some of the team were a/ready gathering around Mr. Root to discuss a new problem at the hlackhoard. The weather was c/ear and shining when we canıe out. lt was evident that the future would be the same ...


®

DEDEMAN OTELLER ZİNCİRİ turızmine ayrı bir önem veren oedeman oteııerı, Türkiye · nın tablat güzelliklerı ve tarih lle ünlü dört seçkin yöresinde geleneksel oedeman konukseverliğini sunmakta. çağdaş otelin bütün niteliklerine sahip oedeman otellerinde konforun yanısıra, genış sımultane sistemli kongre, semıner ve toplantı salonları mevcuttur.

Kongre

zenginliklerı

HOTEL İSTANBUL DEDEMAN merkezinde, Boğazıçı manzaraıı. Atatürk 20 km. mesafede • 378 aır condltlonıu oda ve suıtıerlnde uydu yayınlı TV, müzik sıstemı, direkt telefon ve mınıbar • 24 saat oda servisi • 50-400 kişilik Kongre Salonu • soo kişilik balo salonları, Restaurantıar, snack Bar • Kokteyı Salonları, 3 Bar, casıno • Kapalı yüzme havuzu • Aeroblk, sauna, masa] • yat servisi •

Şehrin Iş

havaalanına

Yıldız Posta caddesi NO: SO 80700 Esentepe 1 ISTANBUL TEL: 111 174 88 00 TELEX: 28217 mkd tr FAX: (1) 175 11 00

****

HOTEL ANKARA DEDEMAN diplomatik ve Iş merkezinde • 308 aır oda ve süıtıerlnde uydu yayınıı TV, müzik sıstemı, direkt telefon ve minibar • 24 saat oda servisi 50·400 kişilik kongre salonu, 750 kişilik balo salonu, Restorantlar, Kokteyl saıonıarı, Bar, Gece Kulübü • Açık yüzme havuzu, aeroblk salonu, sauna, Masa], Türk Hamam ı •

Başşehrlmlzln

condıtıonıu

Büklüm SOk. 1. Akay 06660 ANKARA 1 TURKEY TEL: 141 117 62 00 TELEX: 42408 dede tr FAX: (ot! 117 62 14

HOTEL ANTALYA DEDEMAN • Antalya Içi, sahil şerldlnde cıenız manzararı • 482 aır condltlonıu oda ve surtrerinde uydu yayınil TV. müzik sıstemı, direkt teleton ve mınıbar • 24 saat ocıa servısı 60.680 kişilik Kongre saıonu, 600 kişilik saıo saıonu, Restaurantıar, KOkteyl Salonu ve Pastahane, Snactc: Bar, Gece Kulübü, cas1no, Kapalı Çarşı, • Olimpik ve açık/kapalı yüzme havuzıan, 7 teniS kortu, deniz ve kara sporları, S&Oiık merkezi • Yat sei'\1tl CDec1eman yatı ııe

100 kişiilk

Lira YolU 117100 ANTALYA

Ta: ıs1ı ıı.

so • " 10 1aÖ: seoıt~:ıaftt:

'MX:


bu Dhabi, uygarlığın çölde bir vahadır. Bir "yeşil harika" dır. Basra Körfezi'nin batı sahillerinde yedi emirlikten oluşan Birleşik Arap Emirlikleri içinde en büyüğü olan Abu Dhabi 'nin aynı adla anılan başkenti, Ortadoğu'nun en modern ve en güzel şehirlerinden biridir. Bembeyaz uzanan kumsalları, etrafını kuşak gibi saran park ve bahçeleri ile her yıl artan sayıda turist toplayan bir cazibe merkezi ... Yeşillikler içindeki ultra modern havaalanına inen bir yabancı için, bir çöl ülkesine geldiğine inanmak gerçekten zordur. Bu yeşil cümbüşü, havaalanın­ dan şehre uzanan 30 kilometrelik yol boyunca sürer. Ağaçlıklar arasında uzanan Western Avenue boyunca ilerlerken , sağ tarafta, muhteşem resmi binaları ve Şeyh Zayed'in adını taşıyan muazzam stadyumu görürsünüz. Aynı yol üzerinde, sol tarafta büyük su kanalları görülür. Sağ tarafta ise , denize kadar uzanan geniş bir alan bulunur. Otoban , şehrin kalbi sayılan Camiche'de son bulur. Pırıl pırıl mavi denizi, geniş bahçeleri, ağaçları, büyüleyici çeşme leri ve heykelleriyle Corniche, eskinin ve yeninin nefes kesen bir karı­ şımıdır. Modern mimarinin en uç örnekleri, İslam mimarisinin sembolü olan camilerle büyük bir uyum içinde

A

yeşerttiği

biraradadır.

Abu Dhabi 'yi çevreleyen deniz, sanki turizm broşürlerinden fırlamış gibidir. Masmavi, temiz ve ılık suların kum ve güneşle tamamladığı huzur verici manzara, tabiatın Abu Dhabi'ye bahşet­ ti ği bir nimettir. Burada her mevsim denize giri lebilir. Ama ideal dönem, ekim ile mayıs ayları arasındadır. Yazın 45 derecenin üstüne çıkan sıcaklık, bu dönemde yakıcılığını kaybeder ve tatlı bir ılıklığa dönüşür. Kış aylarında zaman zaman çıkan kum fırtınası ise, pitoresk bir görüntü oluşturur. Abu Dhabi 'de Milli Oteller Şirketi (National Hotels Company) tarafından işletilen çok sayıda beş yıldızlı otel vardır. Bunların büyük kısmında, güzellik ve sağ lık merkezlerinden su sporlannın her çeşidine kadar zengin imkanlar sunulur. Şehrin başlıca otelleri arasında, palmiye ağaçları ortasında, enfes tropikal bahçesi ve nefis kumsalı ile-+

TURKISH AIRLINES DESTINATION: ABU DHABI

AN OASIS IN THE DESERT The capital af the biggest af the Arab Emirales, Abu Dhabi is an aasis created by the civilizatian , o "green miracle". One af the most modern and beoutiful cities of the Middle East, Abu Dhobi's destiny is closefy linked with petroleum . An oasis created by the civili:ation. Ahu Dhahi isa "green miracle". Ahu Dha hi is the hi~~est of the seven emirares which make up the United Arah Emirares on the west coast of the Gulf. One of the most modern and heauriful cities of the Middle East, Ahu Dhahi is notah/e for its white sand heaches and its beit of parks and ~ar­ dens . A ~rowin~ number of tourists visit Ahu Dhahi each year. When landin~ at the ultra-modern aitport set in the midst of~reenery, it is hard to believe that one is in a desert . This "green miraele" continue s al on~ the 30 kilometre !on~ roadjiwn the airport to the city. As you move on alon~ tree-lined Western Avenue, on the ri~ht. whichfaces the sea, you see the ma~nificent official huildin~s and the enormous Sheikh Zayed stadium and lar~e water canals on the left. The motorway en ds at corniche, the he art of the city. With its clear hlue sea, endless ~m·dens and trees. and enchantin~ f'ountains and statues, the corniche isa hreathtaking combination of the old and the new. The most extreme exanı­ ples of modern architecture harmoniously hlend with examples of /s lanıic architecture. The sea that surrounds Ahu Dhahi is !ike a picture from a tourisı. hrochure. The rare combination of all-hlue, clean and warm sea with white sand and ~o/den sun is nature's ~ift to Ahu Dhahi. One can swim in the sea yearround, hut the ideal season is between Ootoher and May. The heat that exceeds 45 'C in the summer months loses i ts hurnin~ intensity in this season-+ SKYUF E 4 / 90 23


Abu Dhabi,

etrafını kuşak

gibi saran park ve bahçeleri ile giderek artan sayıda turisli çekiyor.

The parks and gardens surraunding Abu Dhabi add to its touristic attraction.

Ab u Dhabi Körfez Oteli'ni, şehre hakim bir tepe üzerinde kurulan ve özellikle uluslararası toplantıların yapıldığı lnter Continental Oteli'ni, Hilton'u, Sheraton'u. Holiday lnn'i saymak mümkündür. Gerek otellerde, gerek şe­ hirde bulunan çok sayıda restoran, servis kalitesiyle de yiyecek çeşitliliğiyle de zengindir. Ayrıca, lüks lokantaların yanısıra çok sayıda kafeterya tipi yer de bulabilirsiniz. Ancak, yemeğinizin yanında içki de içmek isterseniz. Milli Oteller Şirketi'ne bağlı restoranlardan birini seçmek zorunda olduğunuzu hatırlatalım. Yemek denince. Abu Dhabi'nin en modem restoranı olarak Tarbouche'yi belirtmek gerekir. Geleneksel usullerle hazırlanmı~ tipik Arap yemekleri ni tadabileceğiniz bu lokanta, "Tarbouche Büryan Kebabı" ile ünlüdür. Abu Dhabi'nin petrol zenginliği. dünyanın dört bir yanından gelen iş adamları için çok çekici bir pazar meydana getirir. Bunun en güzel delili sü24 SKYLIFE 4/90

permarketlerde dükkanlarda, bulikierde görülen zenginlik ve çeşit liliktir. İn­ giltere'den taze istiridye, Paris'in ünlü modaevlerinden bir kıyafet mi istiyor-

bu Dhabi'de bundan üç bin yıl önce de yüksek kültür düzeyinde

A

toplulukların yaşadığı belirlenmiş. f. ,_,

Communities of quite a sophisticated culturallevellived in Abu Dhabi 3000 years ago.

sun uz, yahut çok lüks bir balıkçı motoru mu arıyors unuz, yalnı zca ısmarlamanız yeterlidir, derhal getiri lecektir. Öte yandan, lüks tüketim mallarıyla dolup taşan süpermarketlerin hemen yanıba­ şındaki sokak aralarında Ortadoğu'ya has cıvıl cıvıl pazaryerleri de varlığını sürdürür. Bu sokaklarda, bir sandalet ya da balık almak için yarım saat pazarlık etmeniz gerekebilir. Arkeolajik araşt ırmal ar, Abu Dhabi'de bundan üç bin y ıl önce yüksek bir kültür seviyesine sahip olan toplulukların yaşadığını ortaya koymuştur. 1960'da, Umm Al Nar Adası'nda ortaya çıkarı l an iki katlı taş ev ler, bakır balık kancaları ve taş ağırlıklar, burada yalnızca bir balıkçı köyünün değil, aynı zamanda bir ticaret merkezinin de bulunduğunu göstermektedir. Modem Abu Dhabi'nin geçmiş i , ise 1774 tarihine kadar uzanır. Yörenin nisbeten serin iklimi ve tatlı suyun varlığı yüzünden, bu tarihte ilk yerleşim birimleri kurulmuştur. 1950'de petro- -+


__ ,

-- - . -~

... .......

,...., "" ..,. -. ...,....

-::ı

,,-

r-

1973'te uygulamaya konulan Kalkınma Planı 'n ı izleyen yıllarda , şehir modern bir görünüm aldı(üstte). Abu Dhabi'nin ullra-modern havaalanından bir görüntü (sağda). From 1973 on, when the Urban Development Plan was first initiated, Abu Dhabi has assumed a more modem look (above). An interior look of Abu Dhabi's ultra,modern airport (on the right).

and gives way to a pleasant warmth. The sand storms which occurfrom time to time in the winter months ereare a picturesque view. In Abu Dhabi , there are many fivestar hotels run by the National Hotels Company. At most ofthese hotels there is a wealth of facilities ranging from beauty andfitness centers to all kinds of water sports. Among the mainhotelsin the city, one can cite Abu Dhahi Gulf Hotel, with its marvellous tropical garden in pa/m trees and its heautiful beach. The /ntercontinental Hotel,situated ata hill daminating the city, is afavorite venue for international conferences as are the Hilton, Sheraton and Holiday Inn . A great many restaurants hoth at hotels and outside make you.feel /ike in a modern city at any placı~ araund the world as far as variety of food and quality of service is can-

cerned. For eating out in the city, you canjlnd many cafeteria-type places as well as luxurious restaurants . However, if you would !ike to dri nk a glass of wine during your meal in Abu Dhahi, you should rememher to choose one of the restaurants of National Hotels Company. Tarhouc·he should alsa he noteel as the most modern restaurant in Ahu Dhahi. This restaurant, where you can tas te typical Ara h food prepared by traditional methods. is renowned for its "Trabouche Briant Kebab". Ahu Dhahi's petroleum resources has made it a l'ery attractive marketfor business people through out the world.

A pleasent evide nce of this is the richne ss and variety at the supermarkets. shops and houtiques of the city. Do you fancy fresh oysters from England or clothing ji·om th e famous fashion shops of Paris? Do you need a milliondollarfishing boat? Just orderit and it will he hrought to you straight away. On the other hand, in the side streets next to the se supermarkets packed with luxurious consumer goods, there also exist cheerful market places typical of the Middle East. In these streets you may have to bargainfor half an hour to huy a pair of sa nda/s or a jish. Archaeological resean · lı hasSKYLIFE 4/90 25


HALKBANK KiTLESEL

Her iyi "Halkaltııl' almanız

Serıal So rı e

e rı e

Valcambi sa CH o8::'!l

B,ılern.ı

H HALKALTIN 1 1 1 1 1 1 i~

satın alabileceğiniz

HALKBANK

Şubeleri

,\!erkez ~uhe :\:\1\.\K:\ 1 .\ nbr;ı ~!enkul Kırıııeılc:r ~krkl-zı .\\1\.\H.\ 1 )l'nı,dıır ~ul~'' .\\1\.\H.\ 1 \L'taıılı..·1 \ulıe'ı .\\1\.\H.I (~ınka1·.ı ~ul~,, .1\1\.\H.\ 1 ,\\alie1~ ~ubt•>ı ·A:\KAK,\ 1 ı,ı:ınbul ~ul~'' I~T.\ \lll '1. 1 1\:ır.ıkm \u lı..·" 1\T.\ \IÜl 1 Kadıktll ~uhnı hTA:\111'1. llakırko~ \tılı..·,ı h'l.l\1!1 1. 1 ·r.ı~'ıııı ~ulı..·,ı IST.\\111:1. 1 ~i~lı ~ul~" IST.I\1!1 '1. 1 1\:ıpalıçır~ı ~ulx·,i I~T.\\111 1. 1 Erenkor ~ube>i ISTA\Bll ~\oda ~uhe'i IST.\\111'1. 1 Cağaloğlu ~ulıe'i iST.\\111 '1. 1 itıııır ~ıılı..·" iZ.\ liK 1 (.anka1·a ~ul~>ı 17.~111{ 1 1\:ır>ll:ıka ~ul~sı 17.\\iK :\banrak ~ulı..:>ı IZ~ liK 1 Kon:ık ~ulx·,i il.\IIK 1 (;utdlı.ıhw \ulı..·" IZ~ liK 1 .\ll\\.1 ~ul~" 1 I!I'KS.\ ~ulx·" 1 EH.Zl 'Kl '.l\ ~ulıe" ESKI~EIIiK ~ul~" 1 G.V.L\ \TEI' ~ulıe'ı 1 KAYSEKI ~ul~'' 1 KO\) .\ ~~ıJ~,, 1 \1\lSI '\ ~ıılı..·,ı


BANKAClLIK YAPlYOR

başlangıç

için iyi bir vesiledir. Bazen küçük bir tasarruftur Halkaltın. İlk maaştan ilk tasarruf. .. Ya da küçüğün okul taksitleri için hazırlık. .. Belki bir düğün armağanı. .. Yeni evliler diledikleri gibi değerlendirsinler diye ... Bazen de "Her ay kenara bir altın koyalım" düşüncesine cevap verir Halkaltın. Halkaltın'ın çağdaş bir görünümü var. Saflık derecesi 9.999; 24 ayar. Dünyada geçerliliğini kanıtlayan belgesi ayrıca Halkbank güvencesini de taşıyor. Armağan edilmeye hazır keseler içinde, 5,10,50, ve 100 gramlık külçeler halinde sunuluyor. Siz de iyi başlangıçları Halkaltın'la süsleyin. İster armağan, ister tasarruf olarak. ..

Calı~ana.üretcnc

kaynak.


Beş yıldızlı

otelierin hemen hepsinde Abu Dhabi'nin renkli gece hayatını

tanıyabilirsiniz.

One can enjoy a co/orlu/ Abu Dhabi night at almost any one of the city's five-star hotels.

lün bulunuşu ise, bölgenin kaderini bütünüyle değiştirmiştir. Abu Dhabi'nin 1950 sonrası tarihi, petrolden ayrı düşünülemez. 1968'de Abu Dhabi ile Dubai, aralarında sınırlı bir birlik kurmaya karar vermişler ve bu birlik 1971 'de 7 emirliğin birleşmesiyle oluşan Birleşik

Arap Emirlikleri'nin de temelini teşkil Ekonomik patlama ise, 1973'te Abu Dhabi'nin büyük ve iddialı kalkınma planını uygulamaya koymasıyla birlikte başlamıştır. Bu tarihi izleyen on yıl boyunca şehir büyük bir şan­ tiye görünümü almış, yerden mantar gibi biten modem binalar, yoğun bir biçimde sürdürülen sulama ve yeşillen­ dirme çalışmaları sonucu yepyeni bir şehir ortaya çıkarılmıştır. Abu Dhabi'ye giden ziyaretçiterin mutlaka görmeleri gereken yerlerin başında, Cemiche'deki Petrol Sergisi gelir. Söz konusu sergi, ülke tarihini ve bu tarihin petrolle nasıl içiçe geçtiğini

etmiştir.

28 SKYLI FE 4/90

gözler önüne serer. Petrolün bulunuşu­ nu, bugün bütün dünyaya nasıl ulaştıni­ dığı nı görmek etkileyici bir olaydır. Ayrıca, zaman ayınlması gereken yerlerden biri de, şehre beş dakika uzaklık­ ta bulunan Bateen'deki tersanelerdir. Burada, uzun yıllar önce yapılan Arap yelkenlileri halen aynı biçimde ve aynı teknİklerle yapılmaya devam etmektedir. Abu Dhabi'den ayrılmadan önce, "Dünyanın en ucuz Duty Free Shop" larından biri olduğu söylenen Duty Free Shop'a uğramamak önemli bir kayıptır. Elektronik eşyadan giyime, mücevherden kozmetiğe kadar herşeyi bulabileceğiniz bu Free Shop 1986 ve 1987 yılları "Frontier Marketing" oskarları da dahil olmak üzere dört büyük ödül kazanmış, Time Dergisi'nin 1988'de yayınladığı Duty Free özel raporunda da dünyanın ilk altı Duty Free Shop'ı arasına girmiştir e

shown that 3000 years ago communities with a high /eve/ of culture li ved in Abu Dhabi. Two-storey stone-built houses, copperfishing hooks and stone weights exeavared at Umm-AI-Nar is/and in 1960 point to the existence of not only a fishing vii/age. but a commercial center there. The history of modern Abu Dhahi goes as far back as to 1774. The first settlements came into being at that time due to a relatively cool elimare and existence of drinkahle water in this area. The discovery of petroleum in 1950 completely changed the region's destiny. Abu Dhahi's post-1950 history is inseparahle from petroleum. in 1968, Ahu Dhahi and Duhai decided to form a limited union which later hecame the hasis for the United Arah Emirares in 1971 which united seven emirates.When the economic hoom hegan in 1978, Abu Dhahi put into effect its amhitious. large-scale Development Plan. For ten yearsafter that, the city looked /ike a vast construction siu. Modern huildings mushroming from the ground and extensive irrigation and plantation, virtually created a new city. Petroleum Exhibition at Corniche com es at the top of the list ofplaces that must he seen by visit01·s of Abu Dhabi. This exhihition relates the country's history and how it intermingles with petroleum. lt is an impressive experience to see how petroleum was d iscovered and how it is transported. Another place to spare time for is the shipyards at Bateen. Arabic saiting-hoats are being built there taday in the same way and with the same technique as in the distant past. Before departingji·om Abu Dl'ıabi, it would he an İnıportant loss not to stop at the Duty Free Shop which is c/aimed to he "one of the world's cheapest duty free shops". This Free Shop - where you can jlnd everything from electronic equipment to clothing, from jewellery to cosmetics -has won fo ur major prizes, including the 1986 and 1987 Ocsars. and has heen ranked among the world's six leading Duty Free Shopsina special report on Duty Free published by the Time magazine in 1988 .


It takes two to Tango Four is necessary for international trade. The bu yer, his bank, the seller, and his bank. Over the last sixty years Egebank has acquired a vast store of experience in international trade financing; particularly in the Aegean Region of Turkey. This considerable wealth of experience has brought Egebank acclaim for its expertise Please cal/ or

corıtact

Mr Must.lfa Ayarı Assıstarli General Manager Phorıe t5t 1 ?5 97 91 /ele :ı 53 602 egtJm tr

M<11ketırıq

53 463 eabm tr 53 334 eqgtJ tr letetax r51 1 t9 JB 82125 70 tJ

Mrs Guray Yııcef Assıstant Generaf Ma11aqer Overseas Oper atıofis RelatıorıshlfJ S Plıone ·S l ı 13 04 I.J

Telex

53 602

l d t'f,n

53 463 eqtmı tr 53 33J eqqb tr ı 5J ı 194882 '25 70 I.J

eqtım

Ms l1san Yakupoqfıı

Mıss Fuqen Onccı11

Marıaqer

Sıılı

Overseas

Operatıorıs

tr

Mcwaqet Overseas

Relat10nshıpı;.

Operatı orı s

Phone fefex

r5t 1 14 62 39

Plıone

53 602 egl>m tr

lelex

ft'frf.ıx

53 .J63 ClJimı 11 53 334 eqqb 11 t51 ı 19.J882 /25i0 I.J

Ref,1t ıo nshıp s

5t 1 t4 62 39 53 602 eQtım tr 53 -163 eqbm lt 53 334 eqqb 11 leteta< ,5t l t9 48 82'2510 1-1

S

by customers and correspondents alike. The growing business potemials of the Aegean Region may one of these days persuade you to make anew choice amongst banks in Turkey. Do not settle for anything less than vast experience and the best contacts. Go for expertise. Go for Egebank. M! S Nese Nur Aydm ManaqN Forex Phone 151 1 14 01 20 Telex 53 602 cgbm tr 53 -163 eqiJm tr 53 334 eqqb tr Icle/,, ı 51 ı 194882 25 7014

HEAD OFFICE Cumtwuyet 811/v 61 35214 tm111 TURKEY Tel 151 125 03 90 110 lınest 25 39 50 15 1111e< / feJex 53 602 egbm tr 53 463 egbm tr 53 334 eggb tr Tetei,H 1511 t9 48 82

EGEBANK Of

Turkey


Timsah derisinin özgün görüntüsünden... ender, değişik, seçkin güzelliğinden esinlenmiş bir Ege Seramik yeniliği Farklı bir iç mekanda, farklı bir zevki yansıtmak için.


ERZURUM

ÇETIN BIR TABIAT, • • • CETIN BIR TARIH ••• ~

Çok önemli tarihi yolların kavşağında yer alan Erzurum, bu talihli konumunun çilelerine de katlanmak zorunda kalmış; çağlar boyu yarattığı her zenginliğin yerle bir edilişinin acısını taşımıştır . Ama bütün bu yıkıma rağmen, her nasılsa ayakta kalmış tarihi şaheserleriyle görülmeye değer bir şehirdir . 32 SKYLIFE 4/90


noktada yer alır. Yani, sayısız uygarlı­ birbiri ile tanışma ve buluşma merkezidir. İşte bu talihli konum, aynı zamanda Erzurum'un başına gelen tüm felaketierin de kaynağıdır. Çünkü, farklı uygarlık ve kavimterin karşılaş­ malan her zaman dostça ve yapıcı bir hava içinde olmamış, işgal, istila ve yı­ kımlarla sonuçlanan düşmaniıkiara da yol açmıştır. Bugünün Erzurum'u, Türkiye'nin bütün önemli merkezlerine deniz, kara ve hava yollan ile bağlı modern bir şe­ hirdir. Doğu Anadolu'nun en eski kültür ve eğitim merkezlerinden biri olma özelliğini, artık bir üniversite şehri olarak sürdürmektedir. Şehrin belkemiğini oluşturan Cumhuriyet Caddesi ve Gazi Bulvan üzerinde resmi binalar, sağlık ve eğitim kuruluşları, eğlence yerleri ve ticari kuruluşlar yer alır. Ama, bu yapılar arasında ansızın karşı­ nıza çıkıveren tarihi binalar ve sosyal hayatın taa derinlerine kadar sinmiş bazı özellikler, sevinç ve acılarla dolu o engin tarihi hatırlatır durur. Erzurum yöresi ile ilgili en eski yazılı belgeler Akad'lara kadar uzanır. Onu izleyen dönem Hitit Krallığı'nın yıkılıp Urartu, Ermeni, Gürcü kavimleri arasındaki bitmez tükenmez savaşlar dönemidir. Urartu egemenliği ile sonuçlanan bu dönemden, Umudum Tepe'deki kale kalıntılarından başka bir iz kalmamıştır. Kımmer ve İskit boyları arasında yüzyıllar boyu süren çatışma dönemi, İ.Ö. 6. yüzyıldan önce Medler, sonra Persler ve ardından İskender İm­ paratorluğu'nun hakimiyeti ile noktağın

Yakutiye Medresesi, Anadolu Selçuklu mimarisinin günümüze ulaşabilmiş şaheserlerındendir. Yakutiye Medresse' is one of the masterpieces of Anato/ian Seljuk architecture that has survived to ourday.

ehir vardır, her görenin ağzın­ dan: "Ne harika yer, burada yaşayanane mutlu" sözleri ~ dökülür kendiliğinden . Şehir vardır, bir talihsizlikler yığını gibi dikilir karŞınıza. Erzurum, bu iki zıt duyguyu birden uyandıran ender yerlerden biridir. Palandöken Dağlan eteklerinde, nefis bir ovanın kenanndan yükselen kartal yuvası gibi bir şehirdir Erzurum. Daha da önemlisi, İran'ı Karadeniz'e Kafkasya'yı Akdeniz'e bağlayan son derece önemli tarihi yolların kesiştiği

S

lanmıştır. İkiztepe kazıları sırasında çıkarılan

çanak, çömlek ve sikkeler, bu dönemin izlerini günümüze ulaştırır. i.S. I. yüzyıl , Roma İmparatorluğu döneminin başlangıç tarihidir. Onun devamı olan Bizans döneminde Erzurum , Teodoropolis adıyla büyük bir gelişme göstermi ş , ancak bu defa da A var istilaları şehri defalarca yerle bir etmekten geri kalmamıştır. 1048'de başlayan Türk akınları ise, Malazgirt'ten sonra Erzurum'un Türk hakimiyetine kesin girişi ile sonuçlanmıştır. Şehrin o dönemdeki adı Erzen'dir. Ancak Siirt yakınlanndaki Erzen kasabası ile karışmasın diye Erzen-i Rum adı yaygınlaşır. Bu ad, yıllar içinde "Erzurum"a dönüşür. -+

ERZURUM

A HARSH ENVIRONMENT

ANDA TURBULENT HISTORY Over the centuries, Erzurum 's strategic pasifian has made it o targel for destruction at the hands of invaders. Yel, the city stil/s boasls rare histarical monuments which have somehow survived this turbuleni post. ome cities impress the visitor with their natural advantages so that one secretly envies its inhabitants. There are also some cities which bear the signs of an unfortunate past; and the visitor is far from envying its people. Erzurumisa rare city that evokes both of these contrasting impressions. Erzurum is perched next to a beautiful plain at the foot of Palandöken mountains in East Anatolia. lt is situated at the crossroads of important histarical routes that connect Iran to the Black Sea and Caucasia to the -+

S


Salluklu kümbetlerinden Emir Saltuk Kümbeti. Emir Saltuk Tomb one of the Saltuk/u domed tombs.

Anadolu Selçuklu mimarisinin ana eserlerinden Hatuniye Medresesi'nin çifte mınaresı.

The double minaret of Hatuniye Medresse, which is one of the major works of Anato/ian Seljuk architecture

Selçuklular döneminde bu defa Moyerle bir eder. Buna rağmen İlhanlılar döneminde ticaret, sanat ve kültür alan ında önemli geliş­ meler yaşanır. Yakutiye ve Ahmediye Medreseleri o günlerden kalmadır. Derken Erzurum'u yakıp kül etme sırası Timur'a ge lmi ştir. Şehir 15 17'de Osmanlı topraklanna katıldığında tam bir harabe durumund ad ır. O smanlı döneminde, Erzurum yine birçok isyan, kargaşa ve tahribata rağ­ men büyük bir imar faaliyetine sahne olur. Yılda 30 bin deve ve 60 bin katır­ lık kervanların konakladığı bu ticaret şehri , doğu kültür ve hayat tarzının tipik bir merkezi olarak zenginleşir. Ama 19. y ü zyı l a ge l indiğinde, stratejik ve ticari konumu, yüzünden bu büyük şans bir defa daha geri teper. Osmanlı - Ru s Sav aş lan ve Birinci Dünya Savaşı herşeyi si lip süpüren bir sel gibi Erzurum'un ü tünden geçer. Nüfus 8 bine kadar düşer. Kurtuluş Savaşı başlangı­ cındaki görünümü Tanpınar ş u sözlerle özetler: "Dört kapısından başka hiçbir şeyi kalmayan şehir" , "uçsuz bucaksız bir mezarlığın bir ucunda küçük bir şehir iskeleti" ... Cumhuriyet yıllan Erzurum'un sosyal ve fiziki yapı ­ s ındaki yaralann yavaş yavaş onan ldı ­ ğ ı , köklü geleneksel yapı ile modem a nlayı ş l arı n yeni bir senteze doğ ru ilerIediği yıllardır. -+ ğo l akınlan şehri

34 SKYL\FE 4/90

Mediterranean. This position has made it a center of several cultures. But this favorable position has also been the source of all the catastrophes and destruction that the city has suffered. Different cultures and people ha ve not always come together in harmony and the enmities between the m ha ve resulred in invasions , occupations and subsequent destruction of the city. Today, Erzurum is a modern city connected by rail, /and and air to all the important centers of Turkey. One of the oldest centers of culture and instruction in East Anotolia, Erzurum passesses a university today. Cumhuriyet Street and Gazi Avenue, which form the spine of the city, are lin ed with administrative buildings, health and educational facilities , entertainment and commercial centers. But among all those modern buildings you are surprised to come across histarical monuments and to witness local customs that stili determine the principal features of Erzurum's social life. The oldest documents pertaining to the region of Erzurum date from the Akadians.ln the wake of the destruction of the Kingdom of Hittites, a conjlict between the Urartians, Armenians and Georgians ended with the victory of the Urartians. The only remnantsfrom

this period are the east/e ruins on the "Umudum Tepe" hill. Centuries of warfare between Kimmerion and Scythian clans were followed , in the 6th century B.C, by the damination of Medes, then of the Persians, and finally of the Empire of Alexander the Great. Iki ztepe excavations have revealed various arms, pottery and coins belonging to this period. From I st century A.D. on, the region comes under the rule of the Roman Empire. In the subsequent Byzantine period, Erzurum, known as Teodoropolis,jlourished, but immediately afterwards it was plundered and destroyed by a series of Apar invasions. Turkish raids starting in 1048 resulred in the capture of Erzurum after the Battle of Man zikert and its absolute damination by the Turks . The city use d to be ca ll ed "Erzen" at that time; but in order to distinguish it from the Erzen town near Siirt, it began to be called "Erzen-i Rum" which is the origin of ıoday's Erzurum. Under Seljuk rule, the city was devastated by Mongol raids. Despite this, the city made remarkable prORress in commerce, arts and culture. The Yakutiye and Ahmediye Theological Colleges date from this period. At the beginning of the 15th century. Tameriane occupied and plundered-+


Avrupara-ECU istikrarlı paradır. Dünyanın hiçbir yerinde çapraz kur değişimlerinden etkilenmez!

ECU Travellers Cheque Para taş1maya ne gerek! Yurtdışına çıkarken, yanınızda para taşımanın

külfetinden kurtulun . Pamukbank'a uğrayın, ECU Travellers Cheque'inizi alın. Thomas Cook ECU Travellers Cheque, dünyanın her yerinde Avrupara'dır.

Çapraz kur değişimlerinden etkilenmez. Herhangi bir bankada, o ülkenin parasına çevrilir. Avrupa'nın yaşadığı kolaylığı Pamukbank'la yaşayın.

1-AMUKBANK • • 1y 1

bankad1r


the city. Th e city /ooked /ik e a ruın wh en it passed to Ottoman rule in 1517. During Ottoman times, the city, a/though witnessing a great many rebel/ions, turbulences and destructions, was endowed with several remarkable constru ctions. Caravans of 30,000 came /s and 60,000 mu /es passed through Erzurum each year, as the city f lourished as a cen ter of Eastern culture. In the 19th C. the strategic and comm ercial importance of th e city in vited catastrophes again. OttomanRussian wars and World War i devastare Erzurum and its population fe // to 8,000 . At th e onset of th e War of Liberation the city had "nothing more thanfour ports of entry." In the words of a Turkish writer, Erzurum was "a

Erzurum, modern bir şehir mekanı içinde, için için yaşayan Batı

Ortaçağ'ının bir açıkhava müzesi

gibidir. Erzurum looks /ike an open-air museum of Western Middio Ages living imperceptibly in the site of a modern city.

skeleton of a city at the limits of an extensive graveyard". In the Republi-

Erzurum'un tarihi yapı l ar bakımın ­ dan serg i lediği tablo, yaşad ı ğ ı tarihi hercümerci yan s ı tı r : Yıkıntılar, y ı k ı nı ı ­ lar ve her nas ıl sa ayakta ka l mı ş inanıl­ maz şah eser l er ... Saltuklu, Se lçuklu, i lhanlı ve Osman lı dönemlerine -ait çok say ı da yapı­ dan bunca badireyi atiataniardan önemli bölümü de depremierin h ı şmından ke ndini kurtaramamı ş ve günümüze ula şamam ı ştır.

Bizans imparatoru Theodosios II. tave daha sonra defalarca ge ni ş l eti li p o n arı l an dı ş kale , tümüyle ortadan kalkmış gibidir. İç kaleden arta kalan ise, Saltuklu eseri Kale Mescidi ve sonradan saat kulesi haline getiri len Tepsi Minare'den ibarettir. Yine bir Saltu klu eseri olan Ulucami ise, yap ıl a n değ i ş iklik l er sonucu orijinal görünümünü kaybetmiştir. Anadolu Selçuklu mimari sinin ana eserlerinden rafından yapt ınl an

36 SKYLIFE 4 / 90

olan Çifte Minareli Hatuniye Medresesi ve k a pa l ı av iulu medrese terin en önemli örneklerinden olan Yakutiye Medresesi ise h erşeye rağmen g ünümüze ula şabilmi ş şa he se rlerdir. Aynı döne m medreselerinden Ahmediye Medresesi girişinde yer alan mescit ve çini süslemeli tu ğ la minare de Erzurum'un tarihi yapıl a rı içinde güzide bir yer tutar. Bu üç ünlü medrese dı ş ınd a, görülmeye değe r tarihi yapılar arasında Saltuklu Kümbetlerini , Osmanl ı dönemi eserl erinden Lala Paşa, Murat Pa şa, Gürcükapısı, Caferiye ve Kurş un lu camilerini , Ta ş han ve Rü s tempa şa Kervansaraylarını ve say ıl arı eliiye varan Osmanlı çeş m es ini sayabili riz. Erzurum Arkeoloji Müzes i ise yörede yapı­ lan kazı l arda ortaya ç ı karı l a n çok say ıd a antik parça nın se r g il e ndi ğ i önemli bir a ra ş tırma ve turi zm merkezidir.

-

can years , wounds in the physical as well as social structure of the city were gradually cured anda new synthesis is brought about to reconcile the traditi ona/ structure with modern concepts. Histarical remains in Erzurum reflect its turbu /ent history . Amidst the ruins one finds masterpieces which have somehow remained intact. An important number of the buildin gs preserved from the Saltuk/u, Seljuk, and Ottoman periods ha ve become th e victim of devastaring earthquakes in recent times. There are few traces of the outer east/e, built during the rule of th e Byzantine Emperor Theodosius II. Th e only remnantsfrom the inner east/e are the Kale Mesjid bui lt by Saltuklu 's and Tepsi Minare which has been canverred to a clock tower. Ulucami Mosqu e, from th e Sa ltuk/u p eriod again, has completely lost i ts authenticity due to alterations. Çifte Minare/i Haruniye Medrese and Yakutiye Medrese, remarkable examp les of th eo log ica / co lleges with cove red courtyards; the sma il mosque at the entrance of A hmediye Medrese, a theological college belonging to the same period; and the brick minaret with tile decorations are alsa among important monum en ts in Erzurum. Other important sights in the city are: Saltuk/u Kümbets (large tombs with

-


Binbir zahmetle kurdu ğ u herşey in ardarda yakılıp yıkılması, tam "Ohh," derken yeni bir istila ve sa ldırı karş ı s ın ­ da direnmek zorunda kalı ş ı , Erzurum'u ve Erzurumluyu geleneksel kültür ve değerler konusunda aş ırı bir hassas lı ğa, yeniliklere karş ı endişeli bir tutuma sevketmiştir. Dini, milli inançlar ve töreler, modem şehir hayatının içinde her yere si nmiş , Erzurum'u modern bir şe hir m ekanı içinde, için için yaşayan Doğu Ortaçağ ' ının ender bulunur bir açıkhava müze i haline getirmiştir.

OLTU TAŞI . (ERZURUM KEHRIBARI) Ardıç ağac ı

neden bir başka yörede de Erzurum Siyamür Dağ ı eteklerinde binlerce yıl toprak altında bekleyip o güzelim oltu taşına dönüşür, bilinmez. Ama Erzurum kehribarı diye de bilinen bu simsiyah, pırıl pırıl taştan yapılma ağızlıkları, tesbihleri tanıma­ yan, bilmeyen yok gibidir. Çıkartılması ve işlenmesinin ancak geleneksel basit tekniklerle mümkün olması, oltu taşı­ nın başka bölgelere yayılmasını, Erzurum] uluğunu yitirmes ini önlemiştir. Dağ köylülerinin toplayıp kilo kilo, teneke teneke satt ıklan kehribar parçalan oltu taş ı ustalan tarafından tekrar toprağa gömülür. Bunun sebebi taşın nemini ve yumuşaklığını kaybetmemesidir. Daha sonra elle döndürülen basit bir tomada sert çelik bıçaklarla şekiilendi­ rilen perdahianan taş, üzeri asma yaprağı ve üzüm salkı mı kabartmaları ile süslü bir ağızlık ya da ı ş ıl ı ş ıl bir tesbih olarak vitrine asılır. Takımcı Rıza Usta ve Kuyumcu Tevfik Usta. oltu taşına hayat veren ki ş iler olarak, bugünkü ustalar arasında hala birer efsane gibi anılırlar. Hiçbir ölçü aleti kullanmadan birbirinin aynı büyüklükte boncuklardan tesbihler yapan ve kendi keşfi olan özel bir cilayı kullanan Rı za Usta, bir günde tek başına 33'Iük bir tesbih yapacak kadar inanılmaz bir hızla ça lı şırdı. Tevfik Usta ise ol tu taşını kuyumculukta başa­ rıyla uygulamas ı ve yepyeni bulu ş l a­ rıyla ün sa lmı ş tı. Onun yap tı ğ ı altın i ş lemeli bir fincan takımı oltu ta şı işlemecili ğ irrin şah eseri olarak hala dillerde dolaş ır e değil

Daha sonra saat kulesi haline getirilen Tepsi Minare. The "Tepsi (tray) Minaret" which was later converted intoaclock tower.

conical roof), Lôla Paşa , Murat Paşa , Gürcükapısı, Caferiye and Kurş un/u Mosques, all daıingfrom the Ottoman period, Taşhan and Rüstempaşa caravanserais and some fifty Ottoman fountains. Erzurum Archeological Museum exhibits several antiquities uncovered in excavations in the district and appeals to researchers and tourists alike . Throughout their beleaguerprJ history, the people of Erzurum have resisted attacks by invaders and witnessed the destruction of the ir city. These hardships have contributed to the conservative nature of the city. Religious, national and ethical beliefs make themselves felt in various aspects of modern city life, thus making Erzurum a city where you can sense the heritage of medieval East.

w ith traditional techniques , it s workmanship hasn't spread to other regions and this craft has remained a monopoly of Erzurum . Mountain villagers bring oltu stone to the city and sell kilos and tins of it to the craftsmen , who then bury it undergound again so that it won't lose its softness and humidity until it is worked. Placing the stone ona simple lathe rotated by hand, they shape it with hard steel knives and polish it, fashionin g a fancy cigarette halder decorated with reliefs of vine leaves or grape bunches or turning out a güttering row ofprayer beads. Ma ster craftsmen Takım c ı Rı z a Usta and Kuyumcu Tevfik Usta are legendary fi g ures, who are still remembered among the craftsmen of taday for their exquisite skill in shaping the oltu stone. Rı za Usta is OLTU STONE remembered for making prayer beads (THE AMBER OF ERZURUM) of identical size without using any measuring tool and for the special One of the puzzles of nature is why polishing technique he in vented. He the juniper tre e chose the foot of Erzu- could work with ineredib/e speed, rum's Siyamür mountain to lay buried producing a 33-bead row of prayer undergroundfor gernerations, turning beads in one day. into exquisite oltu stone. This bright Te vfik Usta is knownfor his skill in black st one, known as the arnher of using o/tu stone in jewellery. His Erzurum, is used to make cigarette coffee-cup set decorated with go /d is ho/ders and prayer beads. Since o/tu stili considered to be a masterpiece of stone can only be mined and worked o/tu stone workmanship e SKYLIFE 4/90 37


HIDROLIKE İşte

yeni bir "yerli üretim"! Komatsu PC 200 Hidrolik Ekskavatör (Biz ona EKSKAV ATÜRK diyoruz). Türkiye "İnşaat madencilik ve taahhüt sektörüne" büyük katkı ­ lar sağlayacak olan Komatsu PC 200 Hidrolik Ekskavatör ile "yerli üretim" konusunda verdiğimiz sözü bir kez daha yerine getirmenin gururunu taşıyo­ ruz ... Üstün özellikleri ile bir öncü olan PC 200, "Komatsu Lisansı" ile üretilir ve dünyanın her yerinde geçerli "Komatsu Garantisi" taşır. Orijinal Komatsu S6D95L Dizel Motorlu'dur. Öncelikle hesaplı alım imkanı, bol ve ucuz yedek parça desteği ve tüm Türkiye'ye yayılmış servis kolaylıkları ile Ekskavatürk,Türkiye'nin ideal ekskavatörüdür .. .

TEM G Ü Ç

V E G Ü V E N

D O L U


•• • ~R TÜRKİYE'DE ÜRETİLDİ.


YaşamtJ

bilgi için; lütfen 142 06 61 - 142 04 85 no 'lu telefonlardan Feryal Türker'i arayınız. Ayrıntılı

K E-1 ·1 D Y E-1


.....

..Doyasıya ve yeniden .

Ormanın yeşili

denizin mavisi ile iç içe. Dolu dolu, doyasıya, stresten uzak ve her şeyin tadını alarak ... Boğaziçi'nde , Büyükdere'de bir yaşam ... Prof. Dr. Sedad Hakkı Eldem'in "Geleneksel Türk Evi" yorumunu, çağdaş çizgilerle

bütünleştiren

özgün bir

mimari tasarımda yaşamak. AlARKO özeni, titizliği ve güvencesiyle. Alsit Villalarında, daha iyi yaşamanın gerektirdiği bütün olanaklar var. Alsit'liler, doyasıya ve yeniden yaşayacaklar.


BEYTI ET LO KA NTASI

>0

(/)

a: w

ISTANBUL'DA • BIR ''LEZZET SARAYI"

~

iii

1-

~ .o,

(ij

o

ö

LL

istanbul'un Florya semtinde öyle bir saray var ki, bacasından çıkan kebap kokuları bütün dünyaya yayılmış, ızgarasında pişen etin lezzeti damakları tethetmiş. Bu sarayın kralı, adını verdiği kebabı tüm dünyaya tan ı tan Beyti Güler .

stanbul'un Florya semtinde, Orman Sokak'ta, gerek mimari yapısı, gerek süslemelerindeki geleneksel Türk motifleriyle hemen dikkatinizi çeken, geceleri ışıl ışı! yanan bir yapı vardır. Üç bin metrekarelik kapalı alanı helikopter inişlerine de müsait olan dört bin metrekarelik özel otoparkı ile toplam yedi bin metrekarelik alanı kaplayan bir saray yavrusu. Bu öyle bir saraydır ki, hacasından çıkan kebap kokuları bütün dünyaya yayılmış, ızgarasında pişen etin lezzeti damakları fethetmiştir. Bu sarayda Beyti Güler adlı bir kral yaşar. Kırk yıl boyunca tüm enerjisini ete lezzet katmak için harcamış ve sonunda kendi

1

adını

verdiği

kebabı

şöhrete kavuşturmuş

uluslararası

bir Aşçılar Kralı: Beyti Güler'in kırk yıldan beri açık tuttuğu şeref defterinde kimlerin imzası yok ki: Begüm Ağa Han'dan Çin Devlet Başkanı 'na, yazar William Saroyan'dan ABD eski Başkanı Richard Nixon 'a, yazar Edmund Fuller'den Lord Kinross'a kadar dünyanın birçok ünlü kişisi onun lokantasında yemek yemiş, onun ızgaralarına, şişlerine hayran kalmıştır. Japonya'dan ABD'ye kadar dünyanın her yerinde birçok önemli yayın organının sayfalarına geçen Beyti Et Lokantası, uluslararası 42 SKYUFE 4 / 90

birçok yarışınada sayısız ödül almıştır. Bunların sonuncusu; belki de en önemlisi, Fransa'nın en büyük gastronomi kuruluşu olan "C ha ine Des Rötisseurs" un I 989 ödülüdür. Bundan on yıl öncesine kadar müşterilerini Küçükçekmece'deki mütevazi lokantasında ağırtayan Beyti, son 7 yıldır Florya'da büyük bir özenle yapılan yeni tesisinde hizmet veriyor. Tesisin girişinde, Kabul Salonu yer alıyor. Burada yemek öncesi ve sonrası kahve ya da konyağınızı içerek dinlenebilirsiniz. Kabul Salonu, istenildiği anda özel iş görüşmeleri için 36 kişilik bir toplantı salonu haline dönüşe­ biliyor. Yine giriş katında özel iş görüşmelerinin yapılabilmesi için düzenlenmiş bir Özel Toplantı Salonu var. Giriş katının deniz tarafında ise, üç ayrı yemek salonu bulunuyor. Saray tarzı merdivenlerden çıktığınızda, ana lokanta katına geliyor ve Türk motifleriyle bezeli vitraylı kubbeli, havuzlu I 00 kişilik Kubbealtı Salonu ile karşılaşıyorsunuz . tkinci katta ayrıca Çinili Salon, Marmara Salonu, Orta Salon adları verilen üç ayrı salon daha konukları ağırlamaya hazır. En üst katta ise, lokantanın şeref konuklarına ayrılan Şeref Salonu yer alıyor. Beyti'nin et yemeklerinin seçkinliği , yalnızca kömür ateşinde pişme-

Gerek mimari yapısı, gerekse süsıemeıeriyle restorandan öte, bir "Lezzet Sarayı"dır Beyti.

With its architectural design and decorations, there is more to it than a restaurant that makes Beyti a "Palace of Taste ".

sinden, dönereinin hünerinden ya da aşçıların pişirme tekniklerinden kaynaklanmıyor. İşin asıl püf noktası, daha başlangıçta etierin seçiminde ve terbiye edilişinde. Beyti Güler, "Saray"ında ikram edeceği eti, yıllardır kendi eliyle Trakya'dan seçiyor. Her sürüden, her yerden koyun kuzu almıyor. Onun aldığı et, daha kesiminde kekik kokuyor. Eti, babası Abdülmuttalip Güler'den öğrendiği gibi büyük bir --.


BEYTI MEAT RESTAURANT

A GOURMET'S PARADISE IN ISTANBUL In the Florya quarter of Istanbul, there is o palace of taste. The fragrance of kebap emanating from its chimney have spread all over the world; and the taste of the meat cooked on its gri// has conquered all patates. The sovereign of this palace of taste is Beyti G端ler, who has promoted his ''Beyti kebap " throughout the world.

he restaurant is housed in a striking building on Florya's Orman Street. lt is remarkable not only for i ts architecture, but for i ts traditional Turkish ornamentation. This building, glittering with lights at night resembles a smail palace . !ts large car park is alsa suitable for helicopter landing. Under the rule of Beyti G端ler, the fragrance of roasting kebaps emanating from the ch i m ney have spread all over the world and the taste of the meat cooked on its grill has conquered all palares in this palace. He is a king among cooks, devating his energy to the grilling of delicious meats for 40 years, and succeeding in making the

T

kebap named in his honor known throughout the world. Beyti G端ler's honor book, which he has kept since 1950, /ists the names of a great number of celebrities: Begum Aga Khan, the Chinese Premier, author William Saroyan, Richard Nixon, author Edmund Fuller and Lord Kinross are only same of those celebrities who have dined at Beyti's restaurant. Beyti Meat Restaurant, which has been the subject of many articles in magazines all over the world from }apan to America, has received many prizes internationally. The most recent, and perhaps the most important of these prizes, is the "Chafne des Rotisseurs" award, -+ SKYUFE 4 / 90 43


Tıc;.wı•t Taahhut. ve InşaatA Ş H a ı ask argazı Cad 1 98 M aya Bınası 80220 Osmanbey Istanbul Istanbul Tel 111 148 50 50 51 130 34 1? 15 Telex 27GG 1 nıyU ' ı ı Fax · 11 l 1.-18:,1 35 Mnya Koyu TPI 9 081 12705

Maya


Beyti Güler, kırk yılını ete lezzet katmak için harcadı. Beyti Güler has spent forty years adding taste to meat.

ustalıkla

kesiyor, usulünce dinlendiriyor ve 40 yılın kazandırdığı tecrübeyle terbiye edip pişiriyor. İşte bu yüzden, Beyti'nin ızgara köftesi de, şiş kebabı da, kuzu pirzolası, antrikot düvesi, piliç ızgarası ve şnitzeli de bir başka oluyor. Beyti, bunca yılın birikimi sonucu , kendine has bir servis usulü de geliştirmiş: Masamza yerleşip Bey ıi usulü karışık ızgara istediğinizd e önce bir tabak dolusu döner geliyor. Siz onu bitinnek üzereyken, sıcacık ızgara köfteleriniz, ardından şiş, ardından pirzola ... Artık "doyduk" dediğiniz anda da Türk Mutfağı'nın en güzel tatlılan ile et şöleniniz noktalanıyor. Kahvenizi de içip hesabı istediğinizde ise, sizi hoş bir sürpriz bekliyor. Çünkü Krallara layık bir salonda, dünyanın en lezzetli etleriyle çektiğiniz bu ziyafetin faturasının mütevazi bir lokantanınkinden çok da farklı olmadığını görüyorsunuz e 46 SKYLIFE 4/90

received in 1989 from France's most inıportant gastronomical organi:ation. Beyti, who huilt his reputation ina modest restaurant in Küçükçekmece, moved to the new huilding in Flm-ya 10 years ago. A lounge at the entrance provides space for bejare or after dinner drinks and cojfee. The lounge also serves asa private room for up to 36 people for business meetings. On the same floor , there is anather room designed for private business meetings. On the ground floor , on the side facing the sea, there are three dining rooms. When you climb the staircase, you arrive at the main dining floor and enter the Dome Room, distinJ?uished hy a stained glass dome decorated with Turkish motif!;. On the second floor there are three more dininx rooms: "The Tiled Room" . "Marmara

Room" and "Middle Room". On the top f/oor, there is the "Honor Room" restricted to VIP guests. The unique taste of Beyti's meat dishes derives ji·om cooking on coal fire, the skill of the cook, and the selection and treatment of the meat bejare cooking. Beyti Güler persona/Iy chooses the meat from lamb and beef raised in Thrace. The meat he purchases sme/ls ofthyme, even at the moment it is slaughtered. Fol/owing his father Abdulmuttalip Güln-'s advice, Beyti Güler cuts the meat with a great ski//, and ages it with the mastery produced by 40 years' experience. It is only after these scrupulous preparations that he cooks the meat. That's why any meat dish at Beyti's, whether it is gril/ed meat halis. shish kehap . lamh chops, entrecote. chicken gri// or schnitzel. has a uniquely delicious taste. After the experience of all those


Beyti et l okantas ı, herbiri ayrı bir özenle dekore edilmiş Kubbealtı Salonu, Çinili Salon, Marmara Salonu, Orta Salon ve Şeref Salonu'yla. misafirlerine dünyanın en lezzetli etlerini sunuyor. Beyti Güler Saray'ında ikram edeceği eti yıllardır kendi eliyle Trakya'dan seçiyor. Beyti meat restaurant serves its guests with the world's most delicious meat at its Reception Hall, The Tiled Hall, Marmara Ho//, Middle Hall and Honor Hall ,each decorated with distinctive neatness. Beyti Güler has been choosing the meat he is going to serve in his Palace personally, from the catle of Thrace.

years, Beyti has come up with a special way of serving the dishes. When you order mixed grill a la Beyti.first you are served a plateful of döner. Then just when you are through with it, comes the meat bal/s , then the shish, then the lamb chops ... This continues until you feel that you ha ve had enough. Your feast of meat dishes is followed by the most delicious deserts from the Turkish cuisine. When you ask for the bill after you have had your coffee, you are in for a pleasant surprise again . The price for this feast in a dining room fit for kin[? S will be signij/cantly less than you ima[?ined e SKYLIFE 4/90 47


Saclar1n1zda Harikalar • Yarat1n •. Sac Kurutmanın Yeni Adı.. 1

·•

.J!. . . . .C~E .

~Jr--~~t~\

Turbo 1600

. delikDefa rurk;ye · Evde Otelde Işyerinde • Güvenilir, pratik • 30 sn.monte edilen her zemine kolayca yapışan • ı yıl Garantili ALiCE Turbo ı 600 ı e Saçınızı, Elinizi, Vücudunuzu Kolayca kurutun . Sanyonuzun prestiji ALi CE TURBO ı 600

Üretici ve Genel Sa tıcı :

Elektronik ve Tüketim Mamülleri ~an . ve Tic A .$. Marpuççular Caddesi. No: ı o Sultanhamam - iSTANBUL : S ı 2 78 24 - S ı 2 78 2S s ı 9 ı ı 26 - s ı 9 ı ı 27 Fax : S ı 2 99 29 Telex : 3 ı 342 S.E.R.F. ANKARA Tel : ı ı 7 96 70

Tel

' . i L/CE !U~i'IU I{;{XJ/w lurA-It.!/j,IIIU/l,IA ı.iptllll<lll


GARDENA® ile cennet gibi bir bahçe

Yorucu bir haftaydı. Şimd i bu hafta sonu tamamiyle sizin. Doğa ile başbaşa birkaç mutlu saat. Gönlünüzce yeşillendireceğiniz

Asmaaltı Kılılhan Solt 18 34460 EmınonuiSTA N BUL

Telefon · 511 42 9016 Hal

Telclaıc .

526 50 20 Tclcx : 22388

ıut tı

bir bahçe. Belki biraz yorucu ... Ama zevkli, dinlendirici. Ve yardımcınız ... Gardena bahçe araç gereçleri. Güzellik duyguları gelişmiş insanlar için bir bahçe mutlaka Gardena'dan izler taşır.

Turkıye

Tek Yelkılı Te1115ılcısı

.

'b ola@@ T;ırun

ve Sulama Araçla rı Tıcaret A . Ş ·


'

---------- __......_, .....

\

__...

..-····--·

---Ege Seramik dünyasından - - çizgi dışı bir kenar: '· \

~

Ege Sera ik Akar Kenar... Dalgalı ke arlı Ege Seramik Dalgalı

''4..

-

w-Kenar"lar ruslik -ir me anın doğallığını hissetmeniz... eramikte klasik döşeme zevkini dışına çıkmanız... ve suyun zşıltzlı kıvnmlannı . iç mekana taşımanız için. · , ., .._..,~~.. . ,

....

,'1-if.

bambaşka

w.ı'..

• .....

'ıl:

•' •

,. ..fiJ~-? ~ ;;,~ ·, "· ' · " "" ·-~-·~""':.;~;.;,..---"' bir güzellik edinmeniz için.

Yalnız dokuda, desende, renkte değil formda da


>-

0

(/)

0:

w

.:s:.

~

f-

~

-ro .o, o

o

LL

iSTANBUL SARNIÇLARI

YERALTINDAKI ••

SUYUN ORMANLARI Roma ve Bizans dönemlerinde yapı lan sayısız sarnıçtan, başta Yerebatan, Binbirdirek ve Myrelaion olmak uzere bazı dev sarnıçlar günümüze kadar ulaşmıştır .

11

B

ir Müslüman evinin avlusuna giriyor, karanlık ve rutubetli bir merdivenin son basamağına kadar bir meşalenin ışığında iniyorum. Karanlığın verdiği dehşeti daha da arttıran çivit renkli bir ışıkla yer yer aydınlanmış yeşilimsi sular, 52 SKYLIFE 4/90

kara kubbelerin

altında

kayboluyor. kemerleri kırmızıya boyuyor, üzerinden sular sızan duvarları pariatıyor ve her tarafta, budanmış sık bir ormandaki ağaç gövdeleri gibi göz önüne dikilen bitmez tükenmez sütun dizilerini belli belirsiz ortaya çıkarıyor ... " Meşale, kapının yanındaki

Bunlar, İtalyan gezgini ve yazarı Edmondo De Amicis'in 1874 yılında Yerebatan Samıcı'nı gezerken duyduğu korku dolu hayranlığı anlatan cümleler. Yazar, bu uçsuz bucaksız yera ltı ormanının bittiği yeri bulmak için sandaHa yola çıkan ve bir daha geri dönmeyenierin ürperti verici hikayelerini dinlerken dehşet içinde kalıyor. Yerebatan Sarnıcı, İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak için yapılmış dev samıçiardan yalnızca biri. Suyu getirebilmek ve depolayabilmck, bütün devirlerde şehrin baş sorunlarından ve imar faaliyetlerinden biri olmuş. İlk çalışmalar Roma imparatoru Hadrianus döneminde başlamış. Bozdoğan Kemeri gibi dev eserler daha sonraki dönemlerde defalarca onarılarak, Trakya'daki su kaynaklarını şehre akıtıp durmuş. Ama taşınan bu suyu depolamak gerek. işte bu amaç la, önce açık sonra da kapa lı tip samıç yap ımın a geçilmiş. Bizans dönemi açık sarnıç l arından üçü , kısmen de olsa günümüze kadar ulaşabilmiş: Hebdomon, Karagümrük ve Hagios samıç l arı. Bakırköy'deki Hebdomon açık samıc ı I 27 metre uzunluk, 90 metre-+


iNSANIN SEÇME_ ŞANSINA SAHIP OLMASI GÜZEL ŞEY... işte farklı tasarım ları , farklı yetenekleri ve farklı

renkleriyle, değişik ihtiyaç ve zevklere cevap veren telefonlar.

Efes... ince, çağdaş , fonksiyonel bir tasarım ... Masada kullanılabilir , duvara asılabilir. .. Evin her köşesine taşınabilir . Haberleşmede

estetik boyutu ... Görüşürken not almanız için de zarif bir bloknot ve kalem .. Ve tuşlu darbeli tipler için özel bir yetenek: Son numara tekrarı. Side...

Belkts... Modern, zarif, göz okşayıcı çizgilerin gizlenen ileri teknoloji. .. Akılcı tasarım ... Masada ve duvarda ardında

kullanılabilme özelliği. Hafızalı özel telefon ... Sizin belirleyeceğiniz 20 numarayı tek tuşla arama kolaylığı. .. Saati ve aranan numarayı bildiren dijital gösterge ... Gizlilik kapağı.

Oino P/us...

Ege... Oteller, işyerleri ve evler için özel bir tasarım ... Özel hizmet tuşları. .. Görüntülü

zil. .. Mesaj göstergesi. işte beş ayrı , beş çağdaş telefon. Ama bir ortak özellikleri var: Hepsi de telekomünikasyon sektörünün önderi Netaş'ın ürünü. Netaş 22 yıldır Türkiye'nin telefon ve santral ihtiyaçlarını karşılıyor . Bugün ülkemizde 4 milyonu aşkın Netaş telefonu güvenle kullanılıyor ...

Netaş istanbul: Buyukdere Cad Hayat Apt 28 / B 82290 Mecıdıyeköy / i st anbu1Tel1743474 Fax 1733860 Netaş Ankara: Meşrutıyet Cad No 2 Kök lşhanı Kat 3 06640 Kızıtay 1 Ankara Tel 117 22 00 Fax 117 08 32 Netaş izmir: Gazıosmanpaşa Bulvarı No 8 Kat 2 35210 Pasapo rt / i zmır Tel 19 33 33 Fax 19 33 34 Netaş Adana: Ataturk Bulvarı Lokman Apt B Blok Kat 1 Daıre 1 01060 Adana Tel 13 04 72 - 13 81 18 Netaş Antalya: Ana fa rtalar Cad No 20 Can Apt Kat 5 07040 Antalya Tel 18 50 50 - ı 8 50 51 Merkez ve Fabrika: Alemdağ Cad 81244 Umranıye Istanbul Tel· 335 11 00 Telex 29 475 neft tr Fax 335 69 58


CISTERNS OF lSTAN BUL

AN UNDERGROUND MAZE OF PILLARS Yerebatan, Binbirdirek and Myrelaian are the maior surviving cisterns of the many built in the Roman and Byzantine era.

"l

6. yüzyılda I.Justinianus tarafından inşa ettirilen Yerebatan. zevkle işlenmiş sütunlar ormanı gibidir. Built in the 6th century by order of Justinianus 1. Yerebatan looks /ike a forest. of neatly carved columns. 54 SKYLIFE 4/90

enter the courtyard of a Moslem house and go down to the last step of a dark, damp staircase by the lig ht of the buming torch. The greenish water which is lighted here and there with an indigo light that accentuates the terror of darkness disappears under the black domes. The light dyes the arehes near the gate red, making the walls shine with the water oozing from the endless rows of columns all around, a dense jungle of newly pruned trees ... " These are the lines written by the /ta/ian traveller and author. De Amicis expressing the admiration mixed with awe he experienced when he ı • isited the Yerebaran cistern in 1874 . The author stands amazed as he listens to the shocking stories of those who set out in rowboats to find the end of this immense underground jung/e, and never came back. The Yerebaran cistern is only one of the gigantic cisterns which were colıs­ tructed in order to meet water needs of the city of Istanbul. Transporting and sforing water has always been one of the main problems and priorities of municipal planning. The first work started during the period of the Roman Emperor. Hadrian . Th e huge works of art such as the Bozdagan Aquaduct. thanks to frequent repairs in later years. brought water from Thrace to the city. But the water needed to he stored. For this end, first, reservoirs and the n , c/os ed cisterns were huilt. Three of th e reservoirs of the By:antine era have survived. alheit damaged. to the present day. These are 1/ıe Hebdomon. Karagümrük and


stanbul'un keşfedilmemiş,

belki de genişlik

ve 1 1 metre derinlikte inşa edilmiş. Samıcı kuşatan destek duvarlannda kullanılan yapı tekniği özellikle ilgi çekici. Bugün Karagümrük Stadyumu'nun bulunduğu yerde ise, kenarları 152 metre olan kare planlı ve 1 1 metre derinlikteki açık su samıcı kalıntıları hala ayakta. Altımermer'deki Hagios açık samıcı da, dev boyutlarıyla günümüze kadar ayakta kalabilmiş en eski samıçlar arasında yer alıyor. 7. yüzyıldan sonra kapalı samıçlar dönemi başlamış. Çoğu yıkılmış ya da toprak dolmuş olan sayısız samıçtan, Binbirdirek, Yerebatan Vf'; Myrelaion samıçiarı temizlenip restore edilmiş ve ziyarete açılmış örneklerin başında geliyorlar. Sultanahmet Camii ile Çemberlitaş arasındaki alanda bulunan Binbirdirek, I. Constantinus döneminde Romalı Senatör Philaksenus tarafından yaptı­ rılmıştır. 64 x 67 metre boyutlarındaki yapı, üzerini örten tonoz sistemiyle sıra halinde dizili 224 sütun tarafından taşınıyor. Bizans'ın son dönemlerinde kendi haline terkedilen bu sarnıç, Osmanlılar tarafından ipek ve iplik imalathanelerine tahsis edilmiş. Bugün temizlenip onarılmış bulunan samıç,--+

keşfedilemeyecek

olan nice sarnıcı kapkara bir dünyada öylece duruyor ...

Many a cistern in Istanbul, which has not been discovered and possibly wi/1 not be, just lie there in a pitch-dark world ... Hagios reservoirs. The Hebdomon reservoir in Bakır­ köy marina measures 127 by 90 meters, and is ll meters deep. The construction technique that was employed in the building of the supporting wal/s surraunding the reservoir is particularly significant. Taday, on the site of the Karagümrük Stadium, the remains of a square reservoir measuring 152 meters in /ength and ll m eters in depth can be seen . The Hagios reservoir in ALtı­ mermer, too, is among the oldesr reservoirs which have survived to the

Istanbul'un bilinen açık sarnıçlarından biri de Çukurbostan açık sarnıcıdır. Cukurbostan open cistern is anather one of lstanbul's known open cisterns.

present day. The period of the cistern started after the 7th century. Among the innumerab/e cisterns built, most of which have been destroyed or fılled with earth, the Binbirdirek, Yerebaran and Myrelaion cisterns have been cleaned, restored and opened to the public. Birbirdirek, which is situated in the area between the Blue Mosque and Çemberlitaş was commissioned by the Roman Senator, Philaksenus during Constantine's rule. The 64m. by 67m. structure is supported by 224 pillars arranged in 16 rows. The cistern was abandoned in the Iate Byzantine era and utilized as a silk and threadfactory by the Ottomans. Taday, the restored cistern attracts the attention oftourists and researchers. The c/osed cistern near Myrelaion Manastery. otherwise known as Badrum Mosque in Laleli, is one of the last examples of the Byzantine cistern. The Yerebaran cistern, which is the /argest cistern in Istanbul, was built by Justinian 1 in the 6 th century. The-+ SKYLIFE 4 /90 SS


Güneşi topladık,

Yüzyıllardır

Anadolu

Uygarlıklarını aydınlatan,

Ve 22 yıldır Güneşi sunuyoruz size, tüm bereketi ve sıcaklığıyla ... We gathered the Sun Which illuminated Anatahan Civilizations by And we offer you the sun, with all its fecundity and warmness ...

Çağdaş

olanaklarla,

çağdaş gereksınımıere

cevap verebilecek kaı;tasllıiıcıe BÜYÜK ANKARA OTELI.

Parlamento ve Diplomasi kenti Başkent Ankara·nın tüm konforu sunan 194 oda, 27 suıt daire. Toplantı , semıner , restaurantıar, barlar. ve sız seçkin konukların her türlü hı.,·n'li!....v BÜYÜK ANKARA OTELI KREDi

*

GRAND HOTEL ANKARA. dtso/ays a llvtng culture wlth a capactty to satlsfy colot,;,dJl,or;ırv facllltles. Sltuated In the heart of the capital clty of Ankara, a clty of " ''''"'m.i~ ·lfıı'-..... 197 rooms and 27 sultes offerlng you the full comfort you are farnillar at your disposal for meetlngs, semlnars, tea part/es and banquets. ANKARA for use by you as our dlstlngulshed guests when you are ,...,,,.,ç,,~-~,

, ~\

.8 .

'~1

BÜYÜKlf!."t""'ANKARA OTELi V-'

EMEK OTELLERi ZiNCiAINE DAHiLDiR MEMBER OF THE EMEK KlTELS CHAJN

Atatürk Bulvan 183 06680 Kavaklidere ·ANKARA 1 TURKEY Tel: 9/4 125 66 55 Tlx: 42 398 gtel-tr Fax : 9/4 125 50 70


Soğukçeşme Sokak'!Jki eski bir sarnıç , restore edilerek

restoran haline getirildi, Restoran' adıyla hizmete açıld ı.

'Sarnıç

An ancient cistern at Street has been restored and converted to a restaurant, which has gone into service under the name "Sarmç (cistern) Restaurant". Sogukçeşme

turistlerin ve araştırmacıların büyük ilgisini çekiyor. Laleli semtinde "Bodrum Camii" olarak bilinen Myrelaion Manastır Kilisesi yanındaki kapalı samıç, inşa tarihi bakımından Bizans samıçlarının son ömeklerinden. İstanbul'daki en büyük kapalı samıç olan Yerebatan samıcı ise, I. Justinianus tarafından 6. yüzyılda inşa ettirilmiş. 140 x 70 metre boyutlarındaki samıcı 336 dev sütun taşıyor. İçinde hala su bulunması, bu samıcın orijinal görünümünü korumasını sağlamış. Binbirdirek Samıcı'nın sade sütunları­ na karşılık Yerebatan, büyük bir özen ve zevkle işlenmiş sütunlar ormanı halinde. 9 metre yükseklikteki samıç , iki yıl süren temizlik ve restorasyon çalışmaları sonunda 1987'de turistlerin ziyaretine açılmış.

Yerebatan'a, Ayasofya ' nın hemen yer alan küçücük bir yapının içindeki merdivenlerle inilir. Yapı, artık meşalelerle değil, modem araçlarla aydınlatılmasına, "çivit renkli bir ışıkla yer yer aydınlanan yeşilimsi sular kara kubbenin altında kayboluyor" izlenimi vermemesine karşılık, hala insanın içini ürperti ve hayranlıkla titreten o esrarlı havasını koruyor. Bu ünlü ve büyük samıçlar dışında, İstanbul'da eski yapılann altına gizlenkarşısında

miş sayısız kapalı samıç bulunduğu

bilinmektedir. 1893 tarihinde yapılan dar kapsamlı bir araştırma bile bunlardan 35 tanesinin tesbitini sağlamıştı. Keşfedilmemiş ve belki de hiçbir zaman keşfedilemeyecek olanlar ise, derin bir sessizlik içinde, şehrin altındaki o kapkara dünyada öylece durmaktadır­ lar e

cistern, which measures 140m. by 70m .. is supported by 336 gigantic pillars. As it stili contains water, it has kept its origina/ character. In contrast to the sinıp/e pillars of the Birbirdirek cistern, the pil/m·s of Yerebaran are decorated with care and taste. The 9m. high cistern was opened to visitors in 1987, at the end of two years cleaning and restoration. The stairs ina tiny buildinf? just opposite Ayasofya lead down to Yerebaran. Although the building is /it by modern lighting equipment, not by torc·hes, it does give the impression of "the greenish water which is lighted here and there with an indigo light disappearing under the black domes" , keeping its magica/ air which [ı lls one with admiration and amazement. Alongside these vast cisterns, there are innumerable other cisterns hidden under the old buildings in Istanbul. Even a limited survey, carried out in 1893, /ocated 35 of them. The ones which have not been, and may never be d iscovered lie stili and quiet in a pirchblack world below the city e SKYLIFE 4/90 S 7


Modern • Mobilyanin 1 y

1

s

1 1 •

Stad io

Selene

Selene seçkin bir tasarım ... New York Modern Sanatlar Müzesi'nde sergileniyor. Ünlü italyan tasarımcı Vico Magistretti'nin geliştirdiği bu ürün dizisinin masası, Stadio. iki farklı boyutta üretiliyor. Demonte edilebiliyor.Selene ve Stadio hem kantin, kafeterya, bekleme salonu gibi toplu yerler; hem işyerleri, evler, yazlıklar için ideal! Şimdi, Türkiye'de de modern mobilyanm iyisi var. Selene ve Stadio'nun

bazı

özellikleri:

. En gel işmiş CTP (Cam Elyafı Takviyeli Poliyester) türü Hazır Kalıplama Bileşimi 'nin, çok yüksek basınç ve ısıda kalı planmasıy la üretilmiştir . . Serttir; Güneşte , sıcakta yumuşamaz . Biçim değişt irmez, eğilmez, kırılmaz . Çok uzun ömürlüdür . . Çok özel ve seçkin renkleri vardır. Güneşte solmaz. Paslanmaz. Çürümez . . Stadio Masa 2 farklı boyutta üretilir. Yüzeyi pürüzsüz ve çok dayanıklıdır . Güvenle örtüsüz kullanılabilir .

Ayrıntılı bı lgi ıçın CAM EL VAF SANA Vii A . Ş. Büyükdere Cad . 13/2 Şişli - ISTANBUL Tel : (1 ı 141 18 28 - (1 ı 141 44 54 Tlx: 22773 Pres Tr. Fax : (1) 146 27 30

~

ŞIŞECAM

ŞIŞECAM Bir TÜRKiYE iş BANKASI Kuruıuşudur.


CERTIFICATE OF ORIGIN This is to certifv that

elfrt.Wtliam :Fregd has purchased in TIJR.K.EY on the date of

t,5·3·1989 a gemıine Turkish carpet the distinguishcd and inimitable properties of which are recordcd bclow for future reference of whoe\'er it may concem.

Origin

Ol'Sign

Yltreke

.1001 'J?uwers

Size

Typt.' of knoıs

(jhordes

HAND MADE

TURKISH CARPET

İSTANBCL - İZMİR - AI\TALYA - ASPE!\llOS - BOllRl·~ı - 1\.TŞA.DASI - ~!ARı\IARiS - CAPPADOCIA


CERTIFIED QUALITY In Hazaar 'S-! Shops a "Quality of Certifıcate" is given defınitely to every carpet buyer. This is also the certitkate of reliabil it\'. More than 60.000 European tourist. preferred Bazaar )-!, for that reason .

BAZAAR 54 Quality/Service/Reliability RAZAAR ~ lST ANDilL '\urucı..,manıH· ( :.u.Jı.k'ı :'\u c; ı ~;Ho< ,.t,(iAI.O(;U I~TAI"BI 1 Id ı ı ı ı::; ı ı 11 c;o

BAZAAR

Kuhın"-(m

'il

BAZAAR S4 ANTAJ.YA 'al tımanı Ka lt· u.;ı '\ 1ı Id 1 <\ l l 11 O! ')ll

ı

A'\ "IAI)A

BAZAAR 54 PAL'diYF. PJimnı: l":.ıııl ~m·u tı:. .. .\l .. K

Id l~.!ltJ.!K•io·91 ·9 !

BAZ AA R 54

!; 1-t H!

A'\IAI\A

1S A N

ıcı ı

( luh P omıfıt\ .. '\o

Td (Ul ll ·ı-oo

<\ -ı-ıu .4.T .... KOY I~TA:'\HI ı

o;•w H<\

ASPENDOS

l ·ı

1

BAZAAR ~ ROBINSON

BAZAAR S4 GALURIA "Id 111 'S'ilJ O <lı I'J

~

Ktı(.' tık lklkı' Koyu Ku rtalı ,\k,· kıı -.ı: RIK A.\ TAI YA

Td ( <\lll 1

ıl

\tA'\A\IoA'I

. BAZAAR ~ MARMARIS Yat l.ımanı Marın;1 Nu 1 ,\1AKMARI!'ı l.CK.ı. ır Ht, 1<\'S l K

BAZAAR S4ı KAPADOKYA ldn· Yolu t;O'iiHI A\'Aj'\,;0~ ~F\'~HIIR Td (;Hl, l l l-t 'i-t

Td (6 11)

BAZAAR S4 BODRUM 'kpı.·n fnfik < adı.k'ı 'cı !Htt A UODRI ,\1

BAZAAR ~ IZMIR ı.ı.-.ı, !\oc1k:1k i'\u ı A· IH \"tl !H !ZMIR l d ('i l i J.t 1\H! l ·ı Hc'l.ı.h

E ST AB L 1 S H M E NT

OF

rd (ll!

N ET

ıl ) !ı

GR O U P

or,..

O F

C O M PA N 1 E S


dek uzanan bu d eğ i ­ gün lerde Türk Hava Y o ll arı personelin in k ı ya fe t l e rin e de y ans ı d ı. Uç u ş ve yer personelinin giysileri baharla birlikte d eğ i ş ti , yenilendi. Türk Hava Yo ll arı ' nı bahara h azı rl a­ mak için tam 18 firma ya rı ş t ı bu sene. Haz ırl an an giys iler, 28 Ş ubat' ta y ap ı l an bir defı l ey l e davetl ilere ve seçici kurula sunuldu. Seç ic i ku rula THY yetkilileri nden başk a, İng ili z King Associates firması temsilc isi Bn. Sarah Bartonking, ülkemizin tanınmı ş mo dacıl arınd a n Nesiihan Yarg ı c ı ve Müberra Volkan da kahizmet

••

TURK HAVA YOLLARI'NA BAHAR • GELDI

T

a nl ay ı ş ın a

ş im, geç t iğ imi z

ürk Hava Y o lları 90' 1ı y ıll ara büyük bir deği şimle giriyo r. G e ni ş l eye n fil os unda n, en son teknoloji yle desteklenen

62 SKYLIFE 4 /90

tıld ı.

18

fı rm a nın

birbirinden güzel giysi-

lerini s undu ğ u

de fıl e so nras ında, bayan Beymen firmas ı , erkek kı yafetl e ri nin ise Serdar Candar firmas ı t arafından y apı l m as ın a karar verildi. Beymen firmas ın ca h az ırl an a n , ş ık­ lık ve rah at lı ğ ı büyük bir uyum içinde k ay n aş tıra n giys iler, etek-ceket biçim inde t asarlanm ı ş . Diz üstü etekler ve ke ndi nden desenli beyaz bluzlar, kruvaze ve klasik olarak iki ay rı stilde haz ırl a n an ceketlerle kombine ku ll anıl a­ biliyor. Ay nı zam anda bay ve bayan personelin kı ş lık pardesülerini de haz ırl ayan Serdar Candar firma s ı ise, erkek kı yafetl erinde yüksek belli İtalyan kes im pantolon ve ç ift dü ğm e ceketle ş ıkl ı ğ ı ya kal amış •

kı ya fe tl e rinin


SPRING FASHIONS AT TURKISH AIRLINES ntering the 1990s wirh a host of changes. including an extended route network coı•ering 67 desrinations worldwide, an expanded aircrajt jleet and new passenger service s.

E

Turkish A irlines is now redesigning the attire of its flight and ground personnet for a complete/y new look. To ereare a distincti rve new look for the Turkish Airlines personnel, an exposition was he/d on Fehruary 28, attended hy 18 ready-to-wear manufactu rers. The se/ection conınıittee included besides Turkish Airlin es e.recutives. Sara h Bartonking ji·om the British jirnı King Associate,\· and the well-known Turkish designers Nes lih an Yargıcı and Müherra Volkan. With many heariful desigm· ro choo-

se from, the committee faced a difficult task . The fina/ choices were Beymen for th e /adies' costumes and Serdar Candarfor the men's. Beymen's three-p iece suits elegantly combin e sryle with comfort. Skirts with the hemline ahove the kn ee and white, patterned hlouses are designed to he worn with single- or douhle-hreasted jackets . The Serdar Candarjlrm. which also designs the men's and women's trench coatsfor Turkish Airlines, erearesasmart look with Ira/ian-style trousers and single-hreasted, douhle-hutton jackets e SKYUFE 4/90 63


Türkiye'de bir kredi kartı var!

Alışverişte...

Seyahatte...

Yemekte...

Tatilde...

Iş B~pkası Kredi Kartı Gunluk yaşantınızı lll""'" llııııı.... Türkiye'de sizi para taşıma zahmetinden ve risklerinden kurtaran bir kredi kartı var.

kolaylaştırıo

İş Bankası Kredi Kartı. İş Bankası yaygınlığında. Iş Bankası saygınlığında.

Kartınızı

tüm

Her türlü

alışverişte

ihtiyaçlarımı

için kullanabilirsiniz. para yerine geçer.

Kartınızı Bankamatik'lerde kullanabilir, bu çağdaş hizmetin bütün üstünlüklerinden yararlanabilirsiniz.

Dilerseniz İş Bankası Yurtdışı Kredi Kartı alarak seyahatlerinizde de alışveriş yapabilir, nakit

dış

ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

İş Bankası

Yurtiçinde ve yurtdışında yapacağınız harcamaları, bütçenize uygun koşullarla taksitlendirerek ödeyebilirsiniz.

Kredi Kartıyla

İş Bankası Kredi Kartına sahip olmak için, bir İş Bankası şubesi n e uğrayınız.

Bu kartla her şeyi yapabilirsiniz

••

TURKIVE

BANKASI


D PROUDMAN Oyuncular (Cast): Peter Strauss C harfton Heston Yönetmen (Directed by): William A. Graham

THY MOVIE VIDEO PROGRAM yaptı ğı

bu da

bir röportaj

sırasında

s ırrını açıklamak

zorun-

kalır.

Brad li ves in great splendour thanks to the inheriran-

ce from his family /mr he keeps his family name stric·tly in secret. He is obliged to revealthis seeret during an interview witlı Kelly. a young TV reporter.

GLORY YEARS Oyuncular (Cast): George D:wıd:a. Archie Hahu . Tawny Kıraen Yönetmen (Directed by): Arthur Al/an Seidelman

Peter Strauss filmde gerçek kişiliğini kanıtlamaya ça lı­

Öyle yakışıklı ve öyle sernpatikti ki, tüm kadıniann göz bebeği oluyor ve şans ı sayesinde a l acaklılardan kolayca sıyrılıyordu. Tek zaafı, kumardı. .. Sevgilisini bu yüzden kaybetmişti .. . Para kazanmak için her yolu denedi. Tek çare yine kumardı.

şa n

bir evlat olan Charley Mac Leod, Charlton Heston ise onun baba s ı rolündedir.

ANDA NIGHTINGALE SANG Oyuncular (Cast): Phyllis Logon. Tom Warr. .loan Plowrighr Yönetmen (Directed by): Robert Knighrs Peter Srrauss p/ays the part ofCharley Mac Leod trying ro proı ·e his true personal/tv with Chariton Hesron as his father.

ll. Dünya Sava~ı'nda Newcasl le kasabasında . sava~ın kan ve yıkım dolu şiddetine a ldırm adan. büyük bir a~k

doğar.

Filmi izlerken savave gerçek aşkın s ınır tanımazlığını yaşayacaksınız ... şın acımasızlığını

A great love horn in Newcast/e during the second World War II, regardless of tlıe violence of tlıe war jiı/1 of b/ood and ruins. When watclıing tlıis movie (film) you wi/1 live and /earn the cruelty of war and a true love witlıout restrictions.

LONELY KNIGHTS Oyuncular (Cast): Dack Ramho. Jennifer Dale. JejfPusril Yönetmen (Directed by) : Henry Less Brad, ailesinden kalan bü yük servetle adeta sal tanat sürmekted ir. Ancak ailesinin ismini bir ~ır gibi saklam a ktadır . Bir gün genç televizyon muhabiri Kelly ile 66 SKYLIFE 4/90

He is suc/ı a lıandsome and p/easant man that lıe is the apple of Women's eye and he can easily get rid of all his creditors. Yet he has a weakness; for gambling. He has gamhled even his sweetizeart away .. . He tried his best to earn money . Tlıe only way out is again gambling.


D CAPONE BEHIND THE BARS Oyuncular (Cast): Keith Carradine, Ray Sharkey , Dehrah Farentino, Charles Haid Yönetmen (Directed by): Michael Pressman

DEADLINE Oyuncular (Cast): John Hurt.lmogen Stuhhs. Rohert Mc Bain Yönetmen (Directed by): Richard Stroud O r tadoğu

Arap yarımada­ sında, Petrol bulunan bir Arap devletinde bir İngiliz gazetecinin doğru haberler peş i nde koşarken. gerçekle-

THY MOVIE VIDEO PROGRAM Al Kapon hapse girdikten sonra bile yeraltı dünyası­ nın kralıdır. Emrindeki kişi­ lerle, Mafia'yı çeşitli planlarla yeni eylemiere sürmektedir. Capone is the king of the undergound even in jail. His men, mafia, p/ans and actions ...

ri tesbit etmeye çalı~ırken. karşılaştığı zorluklar ve başından geçen ilginç olaylar.

An exciting film ahout an English journalist joeing difficulties in an Arah country in the Middle East and lıis experiences when inquiring into tlıe realities to report the truth.

.

AIRBUS UÇAKLARlNDA YAPILAN MÜZiK YAYlNLARI

Müzik Türü Film

2

Film

3

Pop-Jazz

4

Fi lm Müzikleri

5

Klasik Müzik

6

Unutulmayan ~ark ıl ar

7

Türk Müziği

8

MUSIC ON BOARD OF AIRBUS

Entertainment Selection 2

Moı·ie

Mol'ie

3

Pop-Ja::

4

Moı·ic

5

Music

Classical Music

6

U!~f'orgettah /c

7

Turkish Music

Songs

8

SKYLIFE 4/90 67


Europcar

Sorunsuz otomobil Europcar'dan kiralan1r. Europeardan kiraladı{Jınız otomobile, kendi otomobiliniz gibi güvenebilirsiniz.

Çt.inkü Europcar. filosundaki her aracı . her kiralamadan sonra çok titiz bir kontrolden geçirir. En küçük ayrıntısına kadar ... Bu kontrol. gerçek bir " check-up "tır . Europcar'da hiçbir araç bu "check-up"tan geçmeden. 20 maddelik "Onay Kartı " imzalanmadan kiraya verilmez.

Europcar'da araç kiralamak sorun de{Jildir. Europcar Bürosu bulunan yerlerde, tek bir telefonla. istediğiniz araç size hemen ulaştırılır. . ve istediğiniz yerden teslim alınır. Hem de ücretsiz. Küçük. büyük ya da dilerseniz sürücüsüyle birlikte lüks otomobiller. minibüsler. jeep'ler. .. hangisine ihtiyacınız olursa. Europcar'da bulabilirsiniz. Europcar'dan kiraladığınız otomobile güvenebilir. huzur içinde kullanırsınız . Europcar, sorunsuz otomobiller kiralar.

JnterRent ! Eu ropcarm Türk1ye temSilCISI Esm Tu nzm 'd1r lsı.nbul

• Merkez Teı 154

n

nan

88 (12

.. Ataturk. H avalı manı D ış Hatlar Teı

573 70 24 574 19 08 ıç Hallar Te< 573 70 24

ra~ı.s ı 5076 49 Teletı.s 241 75 vtn ır

25429 esR Ir

5741908 ..

Kadı k oy

Te< '" K ı ş

sezonunda

kapa lı d • r

360 33 33 34

Ankara .. Merk ez 118 34 30 T~ 1183877

" Esenboga T~

Havaat anı

312 28 2Q, 7JQ

.. Orgop• Te< 13 15

lzmir T~

Te•

25 46 98 12 09 65

.. Ad nan M eneleres Ha vaalanı

Te<

51 30

7~

•Ku~

Te<

• Dalyan•

• Bodrum

• Merkez

136 07

5o l?

• Mannarls Teı 120

Tt"">1

ı

• Dalaman H a vaa lanı Te< 11 ı·

• Fe thlye• 40 Q5 M

ı

o 65

Antalya • Merkez Te• 11 88 79

• Alanya Te 119 29 152 Jq

• Slde Te. 17 64 18 47

11 84 10

Havaalanı Tı· 21 rsonorıa~

Oaıı•l

435

• Ho tel Saray Regency• Te< 65 00 ~ 4 halı .. Otel

-,

Merı d ıen•

48 30-31

• Kemft Te• 2909

• Mersin Te< 200 17-18

• Otel Wo rl d K ı rı ş• Tel 27 49

• Merkez

Adana .. Merk ez Te< 13 47 75

..

ıs

oJ ao-aı

Oarııh

Te<

303

258 44 ?41 64

Havaalanı

Te<

Havaal a nı

Te'

T,.bzon

244 30-31 Oahılı 83


MÜRACAAT VE REZERVASYON •INFORMATION AND RESERVATION DIŞ BÜROLAR

1NTE RNA TICNAL OFFICE S ABU DHABI

Budapester Str . No . 18 B 1000 Berlin 30

10301 2624033 SM : 10301 2624035 Rez: 10301 2624033 / 34 IGSAI BAB 1 . 1000 Berlin 36 Oranian Str

Sheıkh Hamdan Str PO. Box 698

(GSA) Sultan ı;:ı

Bın

FRAN KF URT

BERLIN

6ı 25080 - 6ı 2509ı ıooo

Berlin 65 Luxemburger S tr . 34

Yousuf and Sons

SM (9712)316656 ·338761

46ı 6ı

BS. (97 12) 211194

000 Berlin 44 Fulda Sır 58

Rez · (971 2) 338845

BOMBA Y Maker Chamber !: V 3rd . Floor N o 305 Ner iman Point 400021

tıs ı ıı ı aıııı

ALGIERS · CE Z AY IR 63 Rue Larbi Ben M'hıdı 12 13 · 21 6 4 782 ı - 639390/9 ı

1062 ı ı ı 0980

Jabal Arnman Third Circle Al Riyadh Center Sth Floor P.O.Box 39 1 77

1962 -61

659ı02 - 659ı ı

Ru e de Chanıep ou let No . 1-3 1201 Geneva

10221

3ı6129 3ı2ı94 3ı6ı20

AdenaueraHee 10 2000 Hamburg 1 (0401 241472 (2 lines / hal) (GSAI Erdemir Aeisen A ltona Max Brauer Allee 38 2000 Hamburg 50

lange laub e No . 19

13221 5ı 2678ı / 82 - 5 ı 17676 BU K REŞ

Uı.

TAROM .

105 ı ı ı 320398 Rez· I05ı ı 1 326087 / 88

( GSA )

leidsestraat 6 . 1017 / PA SM : 1020ı 227986· 203754 Rez: 10201 227984 / 85 / 86 / 87 ATH ENS · ATIN A Philellinon Str . No. 19 lO ı ı 32 45975 SM : 10ı 1 3246024 3222569 - 322 ı 035

BAGHDAD · BA ~ DAT M eridian's Street

Building 3 / B ." lı)7 ı 87703/0 4

B U DAP E Ş TE

(GS A )

2

MALEV . Aoosevelt. Ter . 2 1052 Budapası

Sq . No . 3

Rez: 3908960/6ı tGSA) lmperial Travel Center 26 Mahmoud Basıouny Str.

12021

758939 - 76007ı - 76ı769

COLO GNE · Kö LN SM: 1022ı 1 ı34443 Rez : 1022ı 1 ı3407ı /72 BS : 1022ı 1 ı 3 4073

City Center Annex 12 / 13 Medına Road P O .Box. 11563 (2) 6600127 ( 4 lines / hat) (GSAI ABC Travel Ageney Medına Road Alquithmi Bldg . P.O. Box . 11679

121

65ıB300 65ı9964 65 ı 9440

o

TORK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES "

KABIN BAGAJI CA BIN BAGGAGE

· ŞAM

ı ı

(10 lines/hal)

DELHI 56. Janpath. 1 st Floor New Del hi 110001

SM: 1ı ı 1 332666ı Rez : ııı)3326602 BS : 33266 ı 3 DHAHRAN - DAHRAN K ıng Abdulazız Sır. PO Box

Complex Centre 739 Alkhobar 31952

131 8950044 · 8954904 - 89479ı 7 (GSA) ABC Travel Agene y /Same address/aynı adres)

BAN GKOK IGSA I Gulf Express THISPOrt Ageney CP . Tower Jrd Level 313 Silom Road Bangkok 10500 Thailand

='

231 03 00 Aırport Hureau

166·21 5352621!22 B AHRAIN · BAHR EY N Car Park Btdg . Govt

Ave . Manama

·;!:· SM : 19731 243456 Rez: 19731 252344

D OHA ·K AT AR ( GSA I Al Rayan Trav el Ageney PO Box 363

19741

4ı2911 / ı2 -

4ı2909 · 32ı9ıo

DU BA l Almaktoum Street 63 Shaikh Aa sh id Bilg PO .Box 1200 197ı4ı

226038 2 ı 5970

BELGRAD E · BELG RAD TRG Marksa Engelsa 8 / 4 11000 Beograd • SM : 1111 33256 ı -333277

DU BLIN (GSA1

tGSAI Yugoslavian Air1ines (JATI Sava Center M. Popovica 9 P .O .Box. JAT 11170

D USSELD O RF

70 SKYLIFE 4/90

16ı21523249 - 52747ı/72

Airlingu s

KUALA LUMPUR Equatorial Hotel Ground Floor Lot 6 Jalan Sultan )smail 26 ı 4055 - 26ı4058

1601

Dublın

1353ı ı

Airport

370011

Gr af Ad elf S tr . No. 41 4000 Ousseldorf ı

Rez: 102 ı ı 1 374080 -374089

9 1 Ru e Bugea ud 69006 lyon

13371

Via P. da Cannobıo 37 20122 Milana

1021 8056233 8053976 866350 MOSCOW · MO SK OVA IGS A I AEROFLOT lenıngradsky

tGSA) Al Kazemi Trave! Agencies Fahad Al -Salem Str . Al Abrar Bldg . P.O .Box . 23959 Safat- 13100

SM. 10891 5ı4109ı3tı5!1G BS 10891 5ı4ı0920 / 2ı Rez: 1089) 51410922/23 / 24 / 25 (GS A)

1. Reiseburo Kent 8870 Gunzburg Jahnstrasse 13 Munchen

-

Rez : 19651 2406475 242 ı 703 -2424639

Osmanpasa Cad . No : 32

073ı

.

77 ı 24 . 77344 KTHY

ı

Bedre ttin

10201 KTHY

0822 ı 4500 30398

Reiseburo azıekin Okkuran Bahnhofsplatz 1 Unterfuehrung 12 7900 Ulm

L EFK OŞA

IGSAI

Prospekt 37

Bayerst ra sse 43 8000 Munch en 2

SM: 19651 24ı2577 Rez: 19651 2406475 · 2424639 - 242ı 703

7ı382 . 7ıo6ı

463235ı

M ILAN · MILAND

MU N ICH · MUNIH

Borj Al -Hamam Building Abdulla AI - Mubarak Street

10201

7824ı324

10951 ı 555494

KUW A IT · KUV EYT

64326

MUSCAT· OMAN IGSA I

Oemırel

Cad

7ı901

AZO Travel and Tourism Agencies llC . P.O Box. 8274 Mutrah. Muscat/Sultanata of Oman

19681 707303 - 7073ıo

023ı4 795 / 68ı

285827 -237230

(GSA) Sweeden Trading Co . (Same address/aynı adresi

Rez

1111 ı 4 5797

( GSA) Pakıurk Travel Agencies ı 2 Avenu e Cen tre Strach en Road

r

12 ı3ı 646 - 6ı6ı

LYO N

SM 13 4ı 1 5425858 BS' 1 34ı) 46323ı2

227266 -239770

232ı9o

Alnımran

2206

K ARACH I · KARAÇI

SM:

Carg o/Ka rgo Flying Tiger lıne Ine 7 401 Wor ld Way

Plaze De Espana 18 Torr e de Madrid 28008 4th Floor N o: 30

South Africa Airways P.O .Box . 7778

( GSA )

Al Faradees Travel and Tourism Ageney Dar El Mouhandeseen Maysaloun Str . P.O .Box . 8176

AIRLIN. .

MADRID

JOHANNESBURG (GSAI

17ı3ı

D A MA SCUS

TÜIIK HAVA 'W)I.L.ARI

LO S AN GELES IGS A I

1901 440844

Trankga sse 7 9 5000 Köln - 1

28 000

\0) TURKISH

JEDDAH · CIDD E

CAl RO · K AH I RE Karıal

NQ FUGHT N9

Ten Tours ltd . Spansor Mechelininkatu 1 2- 14 001000 Helsinki

136 ı ı ı89033

Moustafa

UÇUŞ

r<i\

Mann erheimi ntie 102 00250 H elsinki 25

Republic 16

ı47433

BUDAPEST ·

28 000

BRUSSELS

HELS IN KI IG SA I 1 . Finnair

1901 4ı04ı ı AMSTER DAM

TK

Tl

H ANN OVE R

BRUSSEL S · BRUKSEL

BUCH A REST ·

BRUSSELS

10401 389352 ı / 22

SM: 1221 2040744 Rez: 1221 2043605

2

BBU

GEN EV A · CE N EVRE

51 Cantersteen 1000 Bruxelles

AMMAN

heım

kg. GIDECEGI YER . DESTINAT ION

HAMBURG

68ı3oı7 - 6235029

Sthopian Airlines Bale A irpor t P .O.Box . 1755

SM : 10691 273007ı7 Rez 10691 27300720 /2 ı / 22 (GSA) Necmi Oc S 1, 5, 6800 f\lann

30 · 4624032

ı

AD1 S· A BA BA ( GS A )

r

5

Ba saler Str 35 -37 60CO Frankfurt

Geçitkale: ( 52Cl 77124

TAP Edifı ce 25 . Aerooprt li!: boa 5 Portugal 135 ı

lı2ı21 2ı29865050 / 5ı

899ı 2ı

N URNBER G

LO NDON · LO NDRA Hannaver Sır ı 1 12 london W

SM Rpz BS

NEW YORK 821 U .N Plaza 4th Floor N '1 . 10017 U S.A

LI SBO N · LIZBO N IGS A I

Am -Piarr er 8 8500 Nurnberg 80 I09ııı26530ı/02

1

10 1 1 4999249 10 11 4999247 / 48 10 11 4999240

408ı 393


VI ENNA · VI YANA

OSLO Oronnlngens Gate 34 3 Etasje 0154 Oslo 1 G (02) 4ı284 ı -330ı03

Opernga sso 3 A 1010 Wienna

PARIS 2 Aue de L'Echelle 75001 Paris ~ ıo ı ı 426057ı B Rez: 42602BOB -42605675

PRAQUE • PRAG (GSA J Ceskostavenske Aeroline Revolueni 1. 160 15 Praque 1 1422) 2 ı 46

ZURICH • ZLi RIH

Khalidiya Bldg . Olaya Main S tr. Riyadh

(GSA) ABC Travel Ageney fSame address - aynı adres}

DOMESTIC OFFICES ADANA

AFYONKARAHISAR (GSAJ Gold Turizm v8 Seya hat Aoentaaı Merkez: Otogar girişi No. 1 Emirdağ - A fyon

'D'

1 4 98ı)

00185 Rome SM : 106) 4Bı9535 Rez : (061 475ı ı49

ANKARA Hipodrom Cad . Gar

o

yanı

141 3124900 SM : (4) 3104745 Rez: (4) 3126200 lnf./Danışma :

Cr.

SEOUL • SEU L (GSA ) KAL Building 41 -3 Sessornun Dong Jung -gu Republic of Korea , (B2217517 - ı ı 5 SINGAPORE • SINGAPUR 5 4 5 Orchard Road 02 -21 and 02 -18 Far East Shopping Center SM : 1651 7344477 Rez: (651 7324556/57 SOFIA • SOFYA Bul. al Stamboluski 11 -a r SM : B74220 Rez: BB3596 (GSAJ Sofia Airporı. 66ı690

STOCKHOLM • STOKHOLM

Ba k a n lık l ar Sa t ış

Şereflikoçhısar/Ankara

(4541 ( 2383. 3119

ANTALYA Hastane Cad . Özel Idare lshanı altı ~ SM :

STUTTGART Lautenschlager S tr . 20

7 Stuttgart 1 Rez: I07ı ı 1 22ı444 / 451

SYDN ~ Y · SIDN EY

American Expr ess Tower 1602 388 Georg e Street NSW 20BO Sydney SM : ( 6ı2J 2332ı05 Rez: 22ıı1ıı T A BRIZ - TEB RIZ IGS A J

I31112B522 -110558

Rez : 131) 115238- 112830 1234321 -126272

BS : 1311 127862 (GSA) Arı Turizm ve Seyahat ~entası Damlataş Cad . Kanmaz Ap . Alanya '[" 13231 11194-11B21 BURSA Cemal Nadir Cad . No . 8/A Kocagll Ap .

o

w

ü

18911

o

Aksaray - Niğde

'-

ı5B93 - 17282

SAKARYA (GSA) Sakarya Tunzm ve Seyahat Acentas ı Kudus Cad B ı rlık lşhanı Kat 3

o

(261 ( 5223

SAMSUN KAzımpaşa

Promosyon / Promotion : 148263 ı Satış Suroları - Sales Offices 1. Ka dıltöy Bahariye Cad . Opera lahanı Kat . 2 'r 111 337ı876 - 337ıB9ı 2. Hil ton Hıllon Oteli girişi (1} 1470121 - 1470180 3. Şlşhenı

111 145420B/ 09 -1454238-1440296 4 . Taksim Cumhuriyet Cad . Gazi Oukklnları ·t: 11, 1452454- 1452482 5. Slrkecl Gar kar,ısı DoCJubank lshanı altı Kat . 1

'!'; 13611

SIVAS Belediye Sitesi H Blok No. 7 ~

Acenteaı

ü- SM : 10311

Buyuk Efes Oteli altı 151) 141220 16 lines / hat). 135 121 Int/Danışma : 1511 141226

SM :

15ı) ı 40802

Rez : 151) 258280 15 lines/hat) Charter Rez : 151) 14 1220/ 35

o

KAYS ERI Sahabiye Mah .

ı İsim/Name

ü

13511

Yıldıırm

UŞAK

SM : 10611 ıı768 BS : 1061(1ı2 4 ı

Cad . No . 1

ı39 4 7

YOZGAT (GSA)

(GS A ) ÇavuşoOiu Turizm ve Seyahat Acentası Atatürk Bulvarı Ankara Cad. KederoQiu lşhanı Kat : 1 No · 316 (487) 21172

ÇavuşoOiu Turizm ve Seyahat Acentası Use Cad Sayartar lşhanı No : ı 3

ıı:ı

Vitur Japan Company ltd. 3Th -Fl lshii Bldg . 16-B. 1-Chome Toranomon Minato -Ku

EM : (33 1 ) 24676 (GSAI 1. Vatan Seyahat Acentası Ankara Cad . Ayvaz Pasaj ı No. 4 1 Cihanbeyli -Konya

n

Rez : (B1 -3) 595 2301

THY

Muhamm e d Megarif Str . Algeri a Sq ı2ıB21l 4B79B -3B236

T U NIS • T UNU S Complex El Mechte l Boulevard Oulet Haffouz Etage 3 Tunis 12ı6ıi7BB3ı7 - 7B6473 - 7B7033

TU..K HAVA YOU..AIItl

BiNiŞ KARTI

.TU.KI.H

BOARDING PASS

AIRLIN • •

SM S a tış Müdü(ü Sales Ma nager

134211 1367

2. Ci -Tur Turizm ve Seyahat Konya Cad . No . 55 Karaman -Konya 13431 ı 4859

SM : IBı - 31 595 305ı / 2 BS IB1 -31 595 2302 / 3 T RIPO LI · T RA BLU S

Reze rvasyon R eservation

1331112000 - ı2032

Gün/Dnto MALATYA

Kanalboyu Cad . No . 10 Orduevi kar ş ısı , 1821}11920- 16489 Rez : 1821} 11922- 14053 MARMARI S Ataturk Cad No . 30 / B SM : (612} 13751 / 52 F: e 1: 1612) 13751 / 52 / 53

(473)19193

Rez

kONYA Alaaddin Cad . ~o . 22 Kat . 1/106

TK

16 4 ı1)2033

l0

TE HRAN · T AHRAN

TOKYO

IGSA)

Vatan Seyahat Acentası lsmetpaJa Cad . No . B5 Kat. 2

Enver PerihanoOiu IJ Merkezi Cumhuriyet Cad . No . 196

Rez : 1351) 11001

Z5i

222ı9

8S: I03ı) ı 34 4 6 - ı16BO

VAN

KIRŞEH IR

Ur u:; 1Flip ht

A centası

TRABZON Kemerkaya Mah . Meydan P arkı karştSı

~

luet Paşa Cad . Demir Otel i alu IB31)10101 -12314-26f43

34305 -22058

111 528 48 08

IZ MIR

DIYARBAKlR

(GSA J

Necati Demirkol Ataturk Bulvarı Ak Ap . 5/ A

BS : 111 5867514 -5867793 -5881222

16211 13746-14500

14771 11 ı47 - 1 3687

ŞANLIURFA

~ IB7ı ı ı

<ö SM : 11) 5BB253B -5881221

DENIZLI I GSA)

Cad . No . 11 / A ıB260 - 13 4 55 - 15065

Rez: (361) 15065

TEKIRDAti ( OSA ) Trakya Turizm ve Seyahat Ataturk Bulvan No . 68 "' (1861)8438/39

8. Akaaray S etıf M üdürl üOü Mustafa Kemal Paşa Cad .

DALAMAN . M UCL A t5f Rez : 161191 1899

(483) 2332

RIZ E Belediye karşısı 1054) 11007 - 15513

111 1464017 - 147ı338 SM : 111 ı3oı817

n

KôseoOiu Turizm ve Seyahat Enverpaşa Cad . 113-B

Aksaray Turizm ve Seyahat Acentası Use kar,ısı Kutuphane Sok . 0 / 2

ISTANBUL

~

SM : 12ı) 6672B3 Rez: 12ı 1 669026 • 664609

ı5232 - 2ı278 - 30274

NI CDE (GSA)

GAZ IANTEP <\taturk Bulvarı No . 38 / C t. 1851)115435- 120382

56004 -52430

Hafez Ave. Bldg . 400 3th Flo or No . 7

17 41)

1 . Bodrum Touralpin Travel Ageney Neyzen Tevf ik Cad . No . 218 Bodrum z_:; 18 141) 1786-3325 2. FETU R. Fethlye Turizm Seyahat Acentası Ataturk Cad . Fethiye ~ Rez: 1615 1) 2034·2 443

ERZURUM 100. Yıl Cad . SSK Rant Tesisleri No . 24 (011) 18530- 11904- 13409

Tabriz Expre ss Int . Travel T o urs Ageney 14ı ı

~

MUCLA (GSA J

Po/at Turlım ve Seyahat Acontası Cumhuriyet Meydanı Belediye Sitesi No . 2 'C,· 1023) 2214

1241 221866 Rez : 124) 211167 -212838

o

MERSIN 27 . So k . No . 2

llhanlar Cad . No . 26

IB1ıJ ıı576 - ı2300

Cumhuriyet Cad . No . 1$9-201 Kat . 3 Harbiye

(GS A) ÇavuşoO i u Tunzm ve Seyahat Acentası Adalılar Sok. Atatürk Cad . No : 16

Vasagatan 7 P .O.Box . 73 101 20 Stockholm ,. IOBJ 2ıB534 /.35

(4) 3124910-312 4900/ 33 Bürosu

( Sales Office) : Ataturk Bulvarı 167 / A

ııır

Şehit

'b

HAT AY (G SA ) Am -Tur. Antakya Turizm ve Seyahat Acentesi lnônu Cad . No . 37

BS : 14)3124900/43 ı2

10ıoı 4332ı77 - 4332 4 65

"

ı ı9 4- ı 044

Şube: Emek Otel girifi ~ (49 1 ) 18836

Piazza Della Repubblica 55

ELAZI C

ERZINCAN (GSA J

Stadyum Cad . No . 1

ROME - ROMA

D

Al TURK HAVA V

102002

ı ı 466

ııı 463ı600 - 4632B07 - 4633907

ROTT ERDAM Weena ı40 . 30

T~RKISH

Tal Strasse 58 / 62 8001 Zurich

SM : (71)ı4ı545 Rez: (7ıJ ı37247 - ı43 ı4 3 ı 4353B - ı 42393 BS : (711 ı30867

RIYADH • RIYAD

25ı94

122(460 - 4ıı

iÇ BÜROLAR

P.O .Box . 64 Beijing

E

\D

Polish Airlines (LOT) 39 , 17 S t ycznia St . 00 -906

101(2ı1ı070/7ı

PEKING • PEKI N ( GSA J CAAC Civil Aviation Administration of China

P.O .Box .

~

(02221 563768 -563796-5B7795 W ARSA W · VARŞOVA (GSA )

A centas ı

GSA : Genel Sa tı ş Acer tası General Sales

BS Bilet S a tı ş Ticket Sales

CA Ka rgo Cargo SKYLIFE 4/90 71


YURT DIŞINA AÖIZ TADINIZI BiRLiKTE GÖTÜRÜN ...

boşuna taşımayı n. ağzı ­ nızın tadını kaçırmayın . Hediye olarak götürdüğü nü z peynirler sizi utandırmasın. yüzünüzü kızartmas ı n ...

Rasgele marka peynirieri

Taciroğlu markası.

peyn irin garantisidir. Ekstra pastörize Ta ciroğlu ve Peysan peynirleri. yurt içinde ve yurt dışında Türk ağız tadının ve peynirde kalitenin simgesidir.

TACİROCLU - PEYSAN ·peyniri bilenler, peyniri seçenler için·

PEYSAN GIDA SANAYi A.Ş. Tel efon : 512 22 50 ( 4 hat) 581 50 06 ( 3 hat) Telefaks: 520 77 97 Teleks: 23299 bth tr.


~~~SA DÜNY~NI~ HER ~RİND~, GÜNÜN 24 SAATi, F 1BULUNDUGUNUZ ULKENIN PARASI

HongKong

Yurtdİşına Kartınızı

seyahate çıktığınız zaman, Visa

kullanarak bir düğmeye dokunınakla

bulunduğunuz ülkenin parasını çekebilirsiniz:"

Visa-sadece Avrupada, kolayca ulaşılabilen 16 bin otomatik veznesiyle dünyanın en geniş otomatik vezne ağına sahiptir. Nakitparayamıihtiyaanızvar?Visaamblemi

taşıyan bir otomatik vezne makinası bulmanız

yeterlidir.

'E,i]er henüz kt$iseltamtun numaramZI öğı:enmediyseniz. Visa BankaniZI araym.

BAŞKA

BİRŞEY

GEREKMEZ


, DUTY FREE ON BOARD THY uçaklarında uygulanan gümrüksüz içki ve sigara fiyatları Turkish Airlines in flight price list for spirits and tobaccos

Yeni

Rakı

70 cl.

6.- DM

100 cl.

19.- DM

Samsun

Exp.

13.-DM

Marlboro

lOO's

18.-DM

Parliament

100's

18.- DM

H.B.

K.S.

1(}.- DM

Lord

K. S.

16.- DM

Rothmans

K. S.

16.- DM

Dunhill

K.S.

16.-DM

Camel

K.S.

16.-DM

Silk Cut

K.S.

16.-DM

Salem

lOO's

16.-DM

Whisky (J.Walker, Pipers, Ballantines, JB)

-

Yukarıdaki

fiyatlar dergimizin

... . . Marlboro

basım

tarihi itibariyle geçerlidir. Thesc prices are valid at the printing da te of Magazine.


?f.

-~

8 .... lll

'-

~

m

~

Q

V>

'-·.-~

-

1

.,

-

.

. ....,., ·- ;:-..

- =cr'1:,

~-t~

;..• ..,,.Wi' DIST~NCES

~·;

..

:~~ ~~

-"it~

.r

.•

_istanbul'dan (km) 1 From Istanbul (km)

~-·~· ·',·:?'"!

c

...

<>

·~

,.r

•••

T',f

1

,.

,~. ~' • :.f:.'' ',.. tı· ~''

"

.•'

. .

:.

N

-~ ,•

K

•• '· ,.,. •

z

ll

'

,.

A

f

··.:t

,.

t

R

~'~:

1.

...

<

···~)· ''"'~ ~/;.·?).~ ~i~-~

.

A

D

E

~

36'

ADANAADA ANKARA ESB ANTALYA ANT bALAMAN OLM DiY ARBAKIR DIY ERZURUM ERZ GAZiANTEP GZT

. ..._,. ~"':::'·-~~-;;'

----_·;;_:;:.·_:~-~-~,·>E ~ ::· -· "·' -:- ~~~~~~~:~

.

~

:.

~~

'• ·

..,. - ---

~~

~.;f'~~~-,

• ..

MESAFELERIFLIGHT iÇ HATLARIDOMESTIC LIN_J :S:

.

j

,.- ,. .

,;~· ~ ~

N

- --,.---.-

l

• .,.

iZMiR ADB ~­ KAYSERi ASA KONY A""'i <YA -<: MALATYAMLX TRABZONTZX VAN VAN

:::,~-~f.'.'\~~;· ~~--,;

J!

-1364

924 920

-463.

620

-

r_-:.,..;_\t

~1~-~-! - .......

-~ -·'"

~-~"'


E

76 SKYLIFE_, 4/ 90


SKYLIFE.

4;90 71


t:tınd ısı

l

~~~l!~.q__ Comerin Bur.

Colombo

·~

SEVLAN

MALDiV AD LARI .;

---.

Ekvator ~~--

i

N

T

o

K Chaqos T ak ı mad .

(Ing 1

y

A

N

u s u ı

~ 1


:1· MESAFELER 1

>X

ı: DIŞ

'·•

h ' ""'

HOkKoido

·

cı "' .

E~ill

o

ABU DHABi AUH

3005

KÖL N/COLOGNE CGN

1992

AMMANAMM

1186

KUALA L UMPUR KUL

8329

AMSTERDAM AMS

2209

KUVEYT/ KUWAIT KWI

2169

ATiN A/ATH ENS ATH

OJ

~ \ C::

.o:-

"'<

~

'ç~:::

-

~\20

' ~

· ıaypev .• •

:if

ınnva

IA8Uı

FORMOZA (1 AYIIAN)

~

~

Gao-slun~' ~ \ g 11.ong

___... Hai - non

~· Luzo

, Que pn, \

?~.

LEFKOŞ E

566

ECN

767

BAÖDAT/BAGHDAD SDA

1617

BAH REYN BAH

2587

LYON LYS

1993

BASEL BSL

1839

MADRiT/MADRID MAD

2713

BANGKOK BKK

8277

1767 2030

LONDRA/LONDON LHR

B ERLi N/ Doğ u /E ast SXF

1715

BOMBAY BOM

4820

NEWYORK NYC

8047

BRÜKSEUBRUSSELS BRU

2166

NURNBERG NUE

1674

CENEVRE/ GENEVA GVA

1911

OSLO OSL

2447

CEZAYiR/ ALGI ERS ALG

2486

PARiS/O rly ORY

2240

~­ Cıty - ~

... . -: ... •.~;ıp

Mapila

1567

C iDDEIJ EDDAH JED

2377

RiY AD/ RIY ADH RUH

2758

D ELHi DEL

5717

ROMA/ROM E/Fium ic ino FCO

1384

DAHRAN/ DHAHRAN DHA

2815

SiNGAPUR/SINGAPORE SIN

8662

DUBAi DXB

3007

SOFY A/SOFIA SOF

DÜSSEL DORF DUS

2038

STOKHC L M / STOCKHOLM ARN 2209

488 1760

FRANKFURT FRA

1862

STUTTGART STR

H A M BU RG HAM

1986

ŞAM/DA MASCUS

HANNOVER HAJ

1927

TAHRAN/TEHRAN THR

H ELSiNKi HEL

2164

TRABLUS/TRIPOLI TIP

KAHiREICAIRO CAl

1299

TOKYO NRT

KARAÇi/KARACHI KHI

3957

TUNUS/TUNIS TUN

ı}~,~\

,:;

;,~·~

1-: ; • .,lt

2041 1669

.

13333

'

1667

V IYANAIVIENNA VIE

1252 '• •"

<'

th;

1082

DAM

Z Ü RIH/ZURICH ZRH (/)

2512

MILANO/MILAN MXP MOSKOVAMOW M Ü NiH/ MUNICH MUC

802

KOPENHAG/COPENHAGEN CPH 2007

~

/.....-

istanbul 'dan (km) From Istanbul (km)

HATLAR/INTERNATIONAL LINES

BELG RAD/B ELGRADE BEG

C

.ı.ı:

, FLIGHT DISTANCES

jlf• ;~·

J;t,. 't. ,~ THY UÇAK TiPLERi VE ÖZELLIKLERi TYPE AND CONFIGURATION OF AIRCRAFT

1

'

1:

,ı<::. ı'

f.:,t,j.'~

1762

J

·L..""''. 'f

'. t~

J

J'

tt· •'

t

..• ,., DC- 9/ 32

Potaua r

AZAMI KALKIŞ AGIRLIGI (Max. Takeoff Weiljhl) KOLTUK ADEDI (Seatrng Capacity)

.ne '\ GELEBES

YAKIT KAPASITESI (Fuel Capacity)

~o ;j

)

MOTOR GOCO (Engine Thrust)

c~

AZAMI MENZIL (Maximum Range)

z , ~ v · A. 1

48.989 kg. _

A-310-200

A-310-300

B-707 (Kargo) 151 .000 kg.

86.409 kg.

142.000 kg.

153.000 kg .

107/ 1_11 / 115

167

18 F/ C-249/ C t68Y/ C

18F/ C-24Bi C 160 Y/ C

11 .180 kg.

24.688 kg .

44.000 kg .

48.872 kg.

66.650 kg,

2x14.500 lb.

3x 15.500 lb.

2x50.000 lb.

2x55.000 lb.

4x17.500 lb.

2.405 km,

3.518 km.

6.480 km.

8.100 km.

7.412 km . ,45.000

AZAMI UÇUŞ TAVANI (Maximum Altitude) AZAMI SÜRAT (Maximum Speed)

35.000 lt.

42.000 ft.

41.000 ft.

41.000 tt.

870 km/ hr

900 km/ hr

900 kmlhr

900 km/hr

1038 km/ hr

NORMAL SEYIR SORATI (Norrııaı Cruise Speed)

796 km/ hr

862 km/ hr

860 km /hr

860 km/hr

870 km/ hr

1000 kg .

4000 kg .

17000 kg.

17000 kg .

40000 kg .

9

9

7

5

KARGO KAPASITESI (Cargo Capacity)

•'

B-727/ 2F2

UÇAK ADEDI (Number of Planes)

../., .~

"

,,,

"'

.. . ,ı:.,.

tt.

2

'

'

...

~~;~fir"' t· ı:' . J,

~ ~~_t]i

..

'"t,,.,,.... T' -~·) ,.t..

~

1

,.

SK.YUFE 4 / 90 79

~.


BULMACA 1

2 3 4

5 6

7 8

o 11

9 1

12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2

3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 SOLDAN SAGA 1- Kaşgarlı Mahmud'un Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin en az Arapça kadar zengin bir dil o l duğunu isbatlamak am ac ıy ­ la, 1072-1074 aras ında yazdığı ünlü ansiklopedik sözlük .. Kimyada molibden. 2- Osmanlı İ mpa ratorlu ğ u'nd a vilayet usulünün benimsenmesinden önce mülki bölünmedek i en büyük yönetim birimi ... Hücre deformasyon u sonucu kan yapı c ı organlarda ve çoğ u n l ukla kanda ortaya ç ık a n kanser türü ... Mutluluk . 3- Çift kanatlı kapılarda, her zaman aç ılma yan kanad ı alttan ve üstten tutturan sürgü ... Gü n eydoğu komşu­ muz ... Problemsiz, din lendirici, huzur verici .. . Koyun un vüc udunu örten tüyler. 4Vi layet... Çanakkale Ba ğaz ı ' nda bir burun ... Soylu ... I 932'de Portekiz kabinesinin başına getirilmi ş, 195 1'de Cumhurbaşka­ nı' n ın ölümü üzerine bütün yetkileri kendi nde top l a mı ş, 1968'de beyin kanaması geçirene kadar ül key i tek b aş ın a yö n e tmi ş ve 1970'de vefat etm i ş ünlü Portekiz diktatörü. S- Bu l gari s tan ' ın kuzeybatısında eski bir Türk şehri ... Bir ülke veya bölgenin ortalama iklim şartları y l a bel irlenen durumu ... Zay ı f kalmı ş, ge l i şem emış çoc uk ... Tarih (eski d il ). 6- İl kçağda Yu nanistan, Giri t Adas ı ve An ado lu kıy ıl arında medeniyet kurm u ş bir kavim ... Uzaklık işareti .. . Konya' nı n Ç umra ilçesinde, Çarşamba suyu üzeri nde kuru lu baraj ... İki gözü görmez .. . K uzey Avrupa'da yaşayan bir kav im. 7Kabul etmeme, karş ı çıkma ... Şehzade hoca s ı ve O s m an lı pad i şa h larına göre sadniizam ... Cezzar Ahmet Paşa' nın Napol-

80 SKYLIFE 4/90

yon'u mağh1p etti ği kale ve ş imdi İ s ra il'in Akdeni z kı y ı s ınd ak i bir şe hri . 8- Aşçı ç ıra­ ğ ı. .. H a beş asili ... Alaturka musiki a letlerinden ... Anne. 9- Altay D ağ ları'nd an çıka­ rak Kuzey Buz Denizi'ne dökülen Asya' nı n ikinc i büyük nehri ... Özdenetim ... Be lirti, iz, nişan. 10- Farsça olumsuzluk takısı. .. Alamut hükümdan Hasan S abbah ' ın cennete benzetrnek iddia s ı y la yaptırdığı bahçe ... Kimyada nike l.. . Elbisenin iç kı s mına dikilen ince kum aş ... Bayraml arda caddelere kuru lan süslü kemer. ll- Şö h re t... Çok konuşan , atıp tutan, geveze ... Matbaa harflerinin yana doğru eğ ik olanları. 12- Kü ba'nın başşehri .. . Alaturka musikide bir makam ... Bir din veya mezhebin inanma tarafın ı , temeli ni meydana getiren inanç . YUKARIDAN AŞAGI 1- Bir kaynağın , bir ırmağın s ul a rını , yeni bir yatak o l u şturup sapı ı rm a i ş i. 2- Kendine ait bir malı kanun çerçevesinde diledi ğ i gibi ku ll anma h akkı, mü lkiyet.. . Kastamo nu'nun turi stik bir ilçesi. 3- Koyma, bırak ­ ma, tay in etme (esk i dil) ... Sürekli ... Vah ş i hayvan, kuş, ba lık av iama i ş i. 4- Açıkça, herkes in gözü önünde ... Kimyada tantal. .. D o l ay ı s ı y l a an latma. S- Bir soru ... Organ izmaya bir antijen girdikten sonra baz ı lenfositlerce sa lg ıl an an protein. 6- Güzel koku lu yap rak l arı olan, bi rçok türü beyaz çiçekler açan saks ı bitkisi.. . Güzel sanat... Dik durması için elbisenin kum aş ı y l a astarı arasına ye rl eştiri l en, çok apre l enmiş pam uk!u veya keten bez. 7- Sürü otlatan s ı ğ ı rtmaç, bir ül kenin yöneticisi (eski di l)... Baz ı bitkilerin bi l eş imindek i kesk in kokulu madde . 8-

Muğl a'nın bir ilçesi.. Önü kapalı, genellik-

le uzun kollu örme giyecek ... Bir nota. 91875- I 924 y ıll arı aras ında yaşam ı ş, Türkçülük ç ı ğ ırını açan ünlü sosyolog ve fikir adamımızın soya d ı. .. Ses ötesi da l ga l a rı n ya n s ımas ı ve akustik i şa re t i e r i n deni zde yay ılm as ı sistemiyle ça lı şan dinleme cihaz ı. 10-Favori ... Dün ya mı z ın yüzey inden itibaren 60 km. kadar derin lere uzanan ilk tabaka ... A nl aşmazl ı k , çek i şme, kav ga (eski dil). ll- Bir uzm a nlı k dalı veya bir konuy la ilgil i özel anlamı o lan , be ll i bir k avra mı karşılayan kelime ... Rütbece altta olan ... Su (eski dil ). 12- Hammaddeyi i ş l e­ yerek yeni bir ürün meydana getirme .. . Bir renk ... "Güze l, ho ş görünen" an l amınd a bir kadın ismi. 13- Sina Y arım adas ı 'nı n ortasında kalan taşlık ve kuml uk çöl. .. İsken­ derun Körfezi'nin doğ u s und a, kuzey-güney doğrultusunda uzanan da ğ sil silesi. 14- Yüzölçümü en faz la olan kıta ... Kocal a rı kardeş olan kadınların birbi rlerine göre durum u. 15- Bir meslekte, bir sanatta, ilirnde en üst derecede say ıl an kiş i ... Y ılı n bölümlerinden ... Gelecek. 16- Esk i Mı ­ s ır' ın Güneş tanrı s ı. .. Din ile devlet i ş l erini birbirinden ay ıra n ... Askerler. 17- Ankara ' nın doğ u kesimi nde Hatip Çay ı vadisini n kuzey yanıac ın dak i ye rl eş im bölgesi ... Di lek, amaç, arzu, istek (esk i di l) ... Kimyada lity um. 18- Pürüzsüz, eğ rili ğ i olmayan .. . Bir dine, partiye, takıma, davaya aş ı­ rı tutkuyla bağ lanan kişi. 19- Menfaatler. .. Bir beze lye cinsi. 20- K endili ğ inde n yetişe n kü çük bitk ilerin gene l ad ı. .. S ı cak ve ıl ık deni zierin 10-200 metre derinl ikteki kumlu, çamurl u dip leri nde yaşaya n kıkır­ ctaklı balık ... İlave.


E N

T

D

c

K E N E s FROHE WELT DER«TEXTILI EN

E

,__.......

MERTER, TEL: (1) 554 21 W; (1) 556 54 55 (1) 557 64 25; (1) 557 69

ı ı

GEGRÜNDET 1951 - IN TARSUS

BERDAN MERTER Keresteciler Sitesi, Zeytin Sok. 16, Merter - Istanbul 1 Turkey Fax: (1) 557 ı 1 81 BERDAN TEKSTIL SANAYI VE TIC. A.Ş. Adana Asla ltı, 7. Km. Tarsus 1 Turkey Tel: (76 1) 203 30 (5 lines),, Fax: (76 ı) 203 38, Tlx: 63846 bert tr - 63853 eken tr BERTEXTEXTILIEN UNDHANDELSGmbH Brönner Str. 17,6Frankfurt 1, W. GermanyTel: (069)2821 77- 28 21 78, Fax: (069) 28 21 76, Tlx: 412824 berda d FINLOWER LTD. 17 Wells Street, Landan WIP 3FP, United Kingdam Tel: (Ol) 636 04 35- 636 04 36, Fax: (01) 631 44 93, Tlx: 297126 linlan g


iSTANBUL Cumhuriyet Caddesi 107 Harbiye 80230 istanbul Tel:(1) 130 03 36 (8 lines) Telex: 2271 8 stur tr 22783 set tr 27794 sett tr Telefax: (1) 130 32 19

./ YACHT OPERATION ~ MARINA OPERATION ~ DOMESTIC HOTEL RESERVATIONS ~ DOMESTIC TICKET RESERVATIONS ~ INTERNATIONAL TOURS AND DAILY EXCURSIONS i' DOMESTIC TOURS AND DAILY EXCURSIONS t' INTERNATIONAL HOTEL RESERVATIONS ~ CONGRESS ORGANIZATION y' SEMINAR ORGANIZATION ( DUTY FREE OPERATIONS

secur

Reliable, Order/y, Systematic, The sy mbol of ef ficient service

~- ' '.'fnr

ANKARA Kavaklıdere Sokak 5/B 06690 Ankara Tel: (4)167 11 65(4 lines) Telex: 46190 stts tr Telefax: (4) 117 27 38 iZMiR Atatürk Caddesi 294/A Alsancak 35220 izmir Tel: (51) 21 55 95-96 Telex: 52183 mızm tr Telefax: (51) 222218

ANTALYA Fevzi Çakmak Caddesı 26/A 07100 Antalya Tel: (311) 169 38 - 205 13 Telex: 56045 sser tr MARMARIS Atatürk Caddesi 30 Marmaris Tel: (6121) 4608-2638 Telex: 50513 seus tr Telefax: (6121) 4607 SOORUM Neyzen Tevfik Sokak No: 32/2 Bodrum Tel: (6141) 4456-3119 Telex: 50139 strs tr

1990 04  
1990 04  
Advertisement