Page 1


.L..L .1. U\..1.1. ..L .u.A1 U..L'-J ..L ..&A.AU.

..&. ..&.'\.1 U

V V '-J ..&. ..&. ~

THY UÇAK TiPLERi VE ÖZELLiKLERi TYPE AND CONFIGURATION OF AIRCRAFT

F· 28 Auml Kelkıt AQırlıl)ı {Mulmum Teke of Welght) 24 .483 kg . Yakıt

Kepaaltetl

(Fuol Copocl1y)

DC·9

AIRBUS A-310

Boelng 707

DC-10/10

Karvo

43.450 kg. 66 .136 kg .

151 .000 kg.

7620 kg.

11 .180kg 24.688 kg

9650 lb.

14.500 Ib

39.000 lb.

17.500 Ibe

1887 km .

2405 km. 3518 km .

5580 km .

5550 km .

000 mil. )((1 .853) a Km

35.000 11. 35.000 11. 42 .000 11.

41 .000 11.

42.000 11.

825 km/h 870 km/h 900 km/h

929 km/h

980 km/h

5&0 x (1 .853)

862 km/h

682 km/h

875 km/h

470 x (1 .853) a Km 1 h

630 km/h 796 km/h

K•rvo

8·727 2F2

8.969 kg 86.409 kg. 142.000 kg. 195.048 kg

15.500 lb. 50.000 lb.

148.900.185/2.208

1

45.00011.

tetıme kep8alteaı

:ııı:

Km 1 h

40.000 kg. 245

Koltuk Adedi {Seatlng Capaclty)

65

1111115

187

m*

345

210

Flloda Mevcut Adet {Number of Alrcratta)

TARiFELi UÇUŞLAR (Scheduled Flights)

-

ÖZEL iNDiRiMLi iŞÇi SEFERLERi (Charter Flights)

zooo rt ll

ııt.. 0

i

d

( ı

ı <ı

ı

~ La!aPed u sa

2010

· ~ Gir ':it ;

4070

E (ltal)

N

••04

n ·~~

.

l{andl

-•

30 Greenwich'e göre doQu boylam

h


20 batr boylam

TORK HAVAVOLLARI TURKISH AIRLINES K

D

u

e

n

JOSO ~

<o

e. d 1 . ;:-""'\ ,

(

~ \ e ~ 8 ""'\JMinotka

.

~ayorka

Qbiza

"

•• I Hto bur. f::ı:,_

Formentera

zOOO

A

2900

T 32<.0

D


~ ~----~-~TO~~ -~-~~ ~ --------~

KING BIRD (1933)

D-HAVILLAND (1937)

JUNKERS (1944)

DC-3 (1946)

HERON H-2 (1955)

1987 ŞUBAT

MART

2 9 ı6 23 3 ı o ı 7 24 4 ı ı ıs 25 5 ı2 ı9 26 6132027 7 ı4 2ı 28 8 ı5 22

2 9ı62330 310172431 4111825 5 12 19 26 613 2027 7142128 8 ı 5 22 29

OCAK

5

Çrş. Prş .

Cm . Ct. Pz.

ı2 ı9

7 8 2 9 3 ıo

26 20 27 ı4 2ı 28 ı5 22 29 ı6 23 30 ı 7 24 3ı

4ıı

ı825

Pt. SI.

6ı3 ı

ı

NİSAN

6

Pt. SI. Çrş . Prş .

Cm. Ct. Pz .

ı3

MAYIS

20 27

4111825 5 12 19 26

7ı42128

2 3

8 15 22 29 9 ı6 23 30 ı o ı 7 24

4ıı

5

ı

2

6ı32027

ı

7 8 9

ı4 2ı

28 5 22 29 ı6 23 30 ı

ı825

2

ı

3ıoı72430

9 26

ı

HAZIRAN ı

2 3 4 5 6 7

8152229 9162330 10 17 24 ll 18 25 12 19 26 13 20 2 7 14 21 28


Ocak/January'87 Yıl: 4 Sayı: 45

Türk Hava Yollan Adma Sahibi (Publisher) Yılmaz Oral Yaym Kurulu Başkam Rupi/shing Head of Board Fikret

Gümüşdere

Yaz1 işleri Müdürü (Managing Editor)

i.

Emin Akyalçm

Yaym Kurulu (Publishing Board) Emre Betin, Engin Öktemer, Erkan Önen

Yap1m (Edited By) Genajans Reklamcılık A . Ş. Osmanlı Sok. 19 Taksimiistanbul Tel: 145 07 66, Tlx: 24713 Cnpr. Tr. Fotoğraf (Photography) Nihat Gömleksiz, Sedat Tuna , Şemsi Güner THY Reklam

Müdürlüğü Arşivi

Grafik (Graphists) Genajans/Duygu Tamer Reklam Yönetmenliği (Advertising Representative) Cengiz Yalvaç Genajans Reklamcılık A.Ş . Osmanlı Sokak, 19 Taksimiistanbul Tel: 145 07 66- 145 46 90 Dizgi (Type Setting) Genajans Reklamcılık

A . Ş.

Renk Aynm1, Filmler ve Baski (Colour Seperation, Filmed and Printed by) Cem Ofset Matbaacılık San. A.Ş . istanbul/Turkey Tel: 579 43 13 Yönetim Yeri (Head Office) Türk Hava Yolları Tamtma ve Halkla ilişkiler Başkanlığı Cumhuriyet Caddesi, 199-201 Elmadağiistanbui Tel: 140 21 59

2 Yurttan/Dünyadan .................. ......................... . 5 THY'dan Haberler ........................................... . 6 News from THY .............................................. . 8 Mutlu Bir Yeni Yıl Dileğiyle ............................ .. 10-11 1987 Atılımlar Yılı Olacak ................................ . 12 1987 Year of innovation ................................ .. 14 Kugu Gölü Sahnelerimizde ...........: .. ................ .. Türk Hava Yolları Teknik Bakım Ussü'nde 16 Mühendislik Hizmetleri .................................... . Engineering Services at Turkish Airlines 17 Maintenance Center ....................................... . 18 Bir Türk Kızının Başarısı ................................ .. 20-21 Bir Başka Güzel ............................................. . 22-23 Bebeklerde Yaşatılan Folklorumuz .................. . 24-25-26 Tılsımi ı Gömlekler ........................................... . 28-29 Magic Shirts ............. ....... ............................... . 31 Noel Baba'nın Deniz Sefası ............................ . 34-35 The Poetry of Fazıl Enderuni .......................... . 36-37 The Originis of Miniature Painting .................. . 38 Eskinin Fenerleri. ............................................ . 40-41 Şamdanlardan Fermanlara ........................... .. .. Türk Elişi Yorganları ...................................... .. 42 Amerika Yolcusu ............................................. . 43 Beauty at a Price ............................................ . 44-45-46 Paris Sosyetesi istanbul'da ............................ .. 47-48 Mavi Körfez Yeşil izmir'e Doğru .................... .. 50-51 Bir Çay Ver Demli Olsun ................................ . 52-53 Beyoğlu Yenileniyor ........................................ . 54-55 Bağdat Köşkü ................................................. . 56 Saç Yıkamanın Sırları. .............................. .... .. . 57 Moda Dünyasında Yeni Bir Esinti .................. .. 58 Eğlencelik ..... .................................................. . 59 Bağdad Khisch ............................................... . "l" p ı . 60-61-62-63 o un rens erı ...... ..... .................... . , ......... .. ... . Ç 64 THY Büro ve Acenteleri .................................. .


Pedal Çevirip Afrika'daki Açiara Yardim Topluyorlar frika'nm bazt bölgelerinde açlt(Ja karşt savaş veren insanlara çeşitli yol-

Kubbealtı

Kültür ve Sanat Vakfı, Köprülü Medresesine Taşındı ubbealtı Akademi si Kültür K ve Sanat ay Köprülü Medresesi' ndeki yeV ak fı , g eçt i ğ im iz

ni yerine taş ındı. ilm i ve içtimai faali yet lerde bulunmak, gayesine hizmet verece k müesseseler kurmak, Türk tefekk ür ve sanatını ince lemek gi bi a m açla rı olan vakfın yeni b i nasın a taŞi n­ ması münasebetiyle yap ı lan törene Kültü r ve Turizm Bakanı Mesut Yılm az , milletvekilleri, öğ­ retim üyeleri ve üniversiteli ö ğ­ renciler katıl d ı. Resim lerde törend en iki görüntü ...

ülkeleri yardtm elini uzat1rken bu arada A tümilginçdünya yardtmlar da toplamyor. . lar~a

Işte bunlardan bir yeni örnek de iki Ingiliz gencinin bisiklet/e çtktt(Jt dünya turu. Geçti(Jimiz Eylül aymda Londra 'dan bisikletleriyle hareket eden Vicky ve John admdaki gençler, geçtikleri yol boyunca çektikleri foto(Jraflart satarak bunlardan kazandtklartnt Etyopya 'daki açiara gönd_erecekler. Ytlbaşt arifesinde lpsala 'dan Türkiye 'ye girerek, Keşan, Çanakkale, Burhaniye, Selçuk ve Söke qzerinden Milas'a, oradan da Mersin yoluyla Ktbns 'a geçtiler. Iki Ingiliz genci Iran-Irak savaşt dolaytstyla yolculuklarmm Ktbrts-Hindistan arasmt uçakla katedecekler. Yukardaki haritada bisiklet/i turcu/ann geçtikleri yol görülüyor.

HERŞEY

GÜVENLi UÇUŞ iÇiN üvenli uçuş için çeşitli önlemler atmwor ve yeni sistemler geliştiriliyor. Sivil havact/tk alanmda son geliştirilen sistemlerden biri de, uçaklarm üzerine taktlan bir radar anteni. Pilotlar bu anten sayesinde kendi uçuş yollan üzerinde başka uçak olup olmadtğmt rahatça kontrol ediyor Aynca yer ile de bağlanttst olan bu sistemde, yerdeki merkez de uçağm kimliğini ve uçuş yüksekliğini rahatça takip ederek, bilgileri kompütere aktanyor. Yine benzer bir başka sistem ise, daha çok saytda bilgiyi haftzaya toplayabiliyor.

G

edat Simavi Vakfı 1986 ödülleri Aralık ayının Ikinci haftasında düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Üstte , bu yıl Radyo - Televizyon, dalın­ da ödülü paylaşan Mehmet All Birand lle All Kırca , ödüllerini Erol Simavi 'den alırken , yanda ise Erol Simavi ÖZel Gençlik Ödülünü kazanan Ankara Çankaya Llsesi Halk Oyunları ekibi görülüyor.

S

Sedat Simavi Ödülleri Sahiplerini Buldu

Vayager'in Büyük Turu

D sı yapan

ü~ya çev~~sinde hiç yakıt almadan ve yere inmeden uçuş denemeVoyager" adlı uçak turunu başarıyla tamamladı. Dick Au-

tan ve Jeana Yeagar adlı iki pilot tarafından yönetilen Voyager , büyük bir başarı elde ederken , yolculuğun sonuna doğru p i lotların çok yoruldukları , yerle yaptıkları telsiz görüşmelerinden anlaşıldı. Yaklaşık 40 bin kilometrelik bir mesafeyi yere inmeden , yakıt almadan kateden Vayager'ın ileride bazı değişikliklerle yolcu uçağına dönü ştürülmes i de planlanıyor.


Yurt Dışında Çalışan Değerli Vatandaşlarımız:

J..

l i

1


Ulaştırma Sempozyumu Yapıldı, Ulaştırmaspor

Faaliyete Geçti

G tırma Grubu ITU Ulaştı~ma ve Ulaşım eçtiğimiz

ay ı:ü~itak Mühendislik Araş­

Araçları UYG-AR tarafından Istanbul'da düzenlenen " Sosyal ve Ekonomik Gelişme­ mizde Ulaştırma " Sempozyumu başarılı bir şekilde geçti. Sempozyuma katılan Ulaştır­ ma Bakanı Veysel Atasoy , ülkemizin ulaş­ tırma alanında elde ettiği gelişm~leri ve bu sektördeki sorunları dile getirdi. lleriye dönük çalışmaları da anlatan Ulaştırma Bakanı Atasoy , bu tür toplantıların yararlı olduğu­ nu belirtti. Diğer yandan Ulaştırma Spor Kulübü de Atasoy tarafından açıldı . Şimdilik birkaç spor dalında faaliyet gösterecek Ulaştırmaspor, ileride başka branşlarda da sportif müsabakalara katılacak . Resimde Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy, yeni spor kulübünün sporcularıyla birlikte görülüyor.

Esenboğa Haberleşme

Merkezi

Açıldı

Türk Hava Yolları'nın Ankara Esenboğa Haberleşme Merkezi, THY Genel Müdür Idari Yardımcısı Fikret Gümüşdere tarafından hizmete açıldı. Son sistem elektronik cihazlarla donatılan Haberleşme Merkezi'nden SSB cihazı ile ilk konuşmayı Gümüş­ dere yaptı. Bu merkez sayesinde havadan karaya, karadan havaya, havadan karaya, dünyanın her köşesiyle konuşmak mümkün olmaktadır.

Uçak Teknisyenlerinin Gecesi Uçak Teknisyenleri Derneği (UTED) 18'nci kuruluş yıldönümünü Istanbul 'da kutladı. Dernek üyelerinin eşleriyle birlikte katıldıkları kutlama gecesi, neşeli bir şekilde geçti.

THY Kargo ingiltere'den Yarış Atı Getirdi. Geçti~imiz yıl içinde birkaç kez ya(ıŞ atı nakleden THY Kargo uçakları , _yılın s~n g_ ünlerinde Türkiye Jokey Kulübü adına Londra 'dan lstanbul 'a ~1 adet yarış atı taşıdı. Turkıye dekı at nesiını ıslah etmek ve yeni yarış atları yetiştirmek amacıyla Ingiltere 'den ithal edilen 25 gebe kıs~ak , 4 aygır ve 2 tay THY kargo uça~ıyla sarsılmadan ve kısa sürede lstanbul 'a getirildiler. Türkiye Jokey Kulübü . milli hava yolumuzun bu yoldaki katkısından son derece memnunluk duyduklarını belırttı.


/

German High School Students at the Technical Maintenance Base The students of the German High School in Istanbul vlsited the Turkish Airlines Technlcal Maintenance Base. They were shown round by offlclals, and saw in detail how alrcraft are repalred and serviced at the modern base. The students were fasclnated by thelr tour of the different sectlons.

Esenboğa

Communication Centre Opens

Turkish Airlines Communications Centre at Esenboğa, Ankara, was opened by THY Deputy General Manager for Administration, Fikret Gümüşdere. Gümüşdere sent the first message by SSB from the Communications Centre which is equipped with the latest electronic equipment. The centre has facilities for air-to-ground , ground-toair, and ground-to-ground communication with every corner of the world.

THY Cargo Brings Race Horses from England THY Cargo service is used to crrying race horses but this time there were no less than 31 of the m. The Turkish Jockey Cl ub imported the horses from England for stud purposes. The consignment consisted of 25 mares in foal, 4 stallions and 2 foals .

THY Contributes to the Export Drive An unusually large catch of large tunny fish were flown to Singapere by Turkish Airlines recently. This was the longest export freight journey ever made by the airline. From Singapere the 35 tons of tunny were transported to Japan , which isa majorexport customer for Turkish tunny. THY officials expressed the hope that in future the airline will be able to make the direct flight to Japan .


P1nar Söğüs Et

Pınar

Et, bir

Yaşar

Holding

iştirOkidir.


başladığımız

tarihten itibaren tesisine önem Göreve dostluk ve

verdiğimiz kardeşlik,

sevgi bağlarıyla, birlik ve beraberlik duyguları i~inde Yüce Milletimize layık oldugu hizmetlerin en iyisini sunma gayreti içinde olan Ulaştırma Bakanlığı camiası başarılı

MUTLU BiR YENi YIL Di LEG iYLE

hizmetlerle dolu bir yılı geride bırakırken, 1987 yılını da aynı şevk ve heyecanla karşılamaktadır. Yeni yılın, başta Yüce Milletimize olmak üzere, THY Magazin Dergisinin değerli okuyucuları ile THY'nin seçkin yolcularına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, sağlık ve mutluluklar getirmesini temenni ediyorum. Veysel Atasoy Ulaştırma Bakanı


isa ~]remier.

VISA Premier, harcama standardı yüksek, seçkin zevkleri olan, zamanı değer li kişile r için düşünülmüş bir ayrıcalıktır. VISA Premier, size başka hiçbir kredi kartının sağlamadığı kolaylıklar sağlar. 1. V/SA Premier'in harcama limiti yoktur; 2. 150,000 US Dolar/tk kaza sigortast demektir,· 3. Uluslararast otellerde ve oto kiralamalarda %40'a kadar indirim sağlar,· 4. Karttntzt kaybettiğinizde 5000 US Dolara kadar nakit imkant sağlar; 5. Dünyanm en büyük Seyahat Kulüplerinden biri olan FBTC'ye (Frequent Business Travellers Club) üye olmantzt sağlar,· 6. Dünyanm her yerinde bedava büro hizmeti (telefon, teleks ve fotokopi) demektir.

VISA Premier'in az sayıdaki sahibinden biri olmak isterseniz, iktisat Bankası Kredi Kartları Merkezi'ni ya da herhangi bir iktisat Şubesin i arayın . VISA Premier ayrıcalığından yararlanın. VISA ' Y I lıktiut e.... Genel MOdDrtııllıı Tel 178 5040 TIHeks 27615 abc lk.U..t $ube

B...._ .._,.u

Tel 1720511 Teteks

IK T ISA T

ılıtb If

27417ıkerlr

....., ....... Behç:eUp $ubül Tel 512 0160 Teleks 23604 ıkıe tt lkttut . . . . . Meddt)'etl6y $ubul Tel 131 1732 Teleks 31094 ıkby tr

. . . . ıa...ıt.-c;lı.&y$ubetıl Tel 338 9838 T...eks 29014 ılıttk tr ...., ...... ıt.rak6y $Lbnl Tel 145 7064 Teleks 24154

ı kka

tr

lkiut . . . . . 8Kıftıt6y $ubell Tel 570 ıMO r•ı.s 28676 ıtsı tr

.............. ...,..,.,ubftl

Tel 11 99 82 TNks '6909 ılı. ts tr tktiut a.nu.ı lzmır $ubMI Tel 22 &2 47 Teleka 52292 ılıbı Ir tlı.ttuı .......,aı.naşubHI

Tel 230 23 T""'-t 32145 ıkbY tr a.nıt. AdeN $ubHI

.....ı

Tel 370 07 TMek-s 62800 •acı lkhlt e..... MHWn Şube"

ır

Tel 380 50 Teleti s 67258 •me u ltıetiNI

e.-... GaMnlıep Şubnl

Tel 278 65 Tet8s 69118 ıkg~ır . . . . . . . . . Denizi $ubn Tel 130 10 Teleks 59M5 ılıctli tr

,

~~',.~.!';~;:",J:;:"' ıı.

r~;~..~J~=

lku..ı-vı .. etwnge Otflc:e N~• Tel 526 9773 Teleks 23 195 vınu tr kli... I·YI• etı.nQe Oftlı::e KuteeUtı Tel 4075 Tek!lıt 58536 ılılı.u ır tk tiMt· YI• ctıenge Oftke 8odrum Tel 2831 Teıetalu 23 98 tktiMt-YIM CMnge Oftice OrvOP Tet 1840 Teıeıaııs 11 98 tktiMt-YIM CNngıt Offke ~ Tel 4838 Tekelaks 43 37 tkÖMt-vı.. cn.ınoe Office Antety• Tel 180 44 Te+elıs 56083 ılıarı ır

Ikilut Kredi Karllan MM<ez/ Buyul<dere Caddesı 56. Mecıdıyekoy Teleton 172 6980. 172 6981 Teleks 27 390 ık.ge tr Fa'K ı 72 2363

VERI R


THY, bugün ikisi kargo uçağı olmak üzere 31 uçak ve 4792 koltuk kapasitesine kavuşmuştur . on yıllık ana ulaştırma master planı ' na göre, hava yollarımızın hedefleri çi zilmiş ve bu hedeflere ulaşacak planlar hazırlanmıştır . Yıllar itibariyle kademe kademe uygulanacak bu plana göre, Türk Hava Yolları filosunda bulunan uçak tipleri azaıtılacak , hava yollarımız modern uçaklarla donatılarak, yeni ülkelere ve kentlere seferler düzenlenecektir. Bu plan çerçevesindeki çalışmalarımız sürerken , riayet ettiğimiz ve asla taviz vermediğimiz dört ana prensibin uygutanmasına da dikkat ediyoruz. Bu prensiplerimiz, emniyet, güvenirlik, disiplin, sür'at ve iyi hizmettir. Geride bıraktığımız 1986 yılında Türk Hava Yolları fi losu, teknik üstünlüğü dünyaca kabul edilmiş olan Airbus uçaklarıyıa takviye edilmiştir. Gelecek yıllarda yapılacak yeni teslimlerıe uçak filomuz yepyeni ve daha modern bir yapıya kavuşacaktır . Diğer yandan , teknik bakımdan da, milli havayolumuz başarılı bir gelişme çizgisine gelmiştir. Bugün filomuzdaki tüm uçakların bakımı , Federal Havacılık Dairesinin <FAAl sertifikasına sahip tesisterimizde uzman personel tarafından başarı ile yapılmaktadır . Nitekim, filomuzdaki DC,9 tipi

.

uçakların modernıeştirme çalışmaları tamamen kendi bünyemizde yapılarak , filomuzun

'

bu yönden de güçlenmesi Bu arada birçok yabancı havayolu şirketi uçaklarının bakımını THY'nin Teknik Bakım üssü'nde yaptırırken, Nato'ya ait uçakların tadilatı da yine bizlerce gerçekleştirilmektedir . Bugün dünyanın en gelişmiş havayolu şirketlerinde dahi tehirler görülmektedir. çeşitli r:ıedenıerıe <Hava muhalefeti teknik arıza , alanlardaki doluluk vb . gibil uçakların iniş ve kalkışları aksayabilmektedir. Biz, aldığımız tedbirlerle, tehirleri asgari düzeye indirmeye çalışıyoruz . Diğer yandan First Class <birinci sınıf> ve Business Class !işadamları sınıfı> yanında, diğer sınıflardaki ikram hizmetlerinde görülen iyileşme, kayda değerdir. Yeni tesislerimizin devreye girmesiyle, ikram kalite yönünden daha beğenilir duruma sağlanmıştır.

1987 ATillMLAR YILI OLACAK zamana karşı yarıştı{}ı •nsanların 1 günümüzde, en sOratli ve

emniyetıı ulaştırma aracı uçaktaroır ,

Hava ulaştırma sektöründe yer alan teknolojinin en son buluşlarıyla mücehhez dev uçaklarla, artık ülkeler ve kıt;:ılar birbirlerine çok yaklaşmıştır. Insanoğlunun uzaydaki başarıları her geçen gün artarken , yakında gezegenler arasında uçuşlar planıanacak duruma gelinmiştir . Bu inkar edilmez Atatürk yıllar önce

gerçeği , görmüş,

büyük her

Ş qhada olduğu

gibi

havacılık

şah;JŞında da " iştfi<paı 6öklerdedir" g;y~r~~ Türk ıyııll~tine hedefini

~ğşt~rrrıiştir.

YYf:~ Atatürk'ün verdiği emirler

!,'.lşğry!!ysund;;ı 1933 yılı.nda "Hava Yolları Devlet Işletmesi Idaresi"

adıyla, bugunkü Türk Hava Yolları ' nın

temeli atılmıştır. Beş uçak ve yirmisekiz koltukta 20 Şubat 1956 yılında resmen "Türk Hava Yolları Anonim ortaklığı " statüsüne kavuşan ve aynı tarihte uluslararası hava ulaştırma teşkilatma üye olan

gelmiştir .

Modern işletmeciliğin değişmez haline gelen bilgisayar, özellikle havacılık sekt öründe büyük önem kazanmıştır. Hava taşımacılığındaki süratli , güvenli ve hizmet kalitesi yüksek bir üretimin parçası


yine en önemli unsur Türk Hava Yolları da bugün, üretim, planlama, rezervasyon hizmetleri yanısıra , ikmaı , stok, bakım gibi malzeme ve programıarı da bilgisayara planlamasında

bilgisavardır.

bağlamıştır .

gelince, sivil havacılık ölçülerine göre dünyanın en iyi pilotları arasında yer almaktadır . Her yıl Avrupa ' nın çeşitli ülkelerinde sessiz iniş ödülünü THY pilotları Pilotıarımıza

Lt7

: .u c-~_;,

/9.76 /-:t&u · .--....,~ ;'"""ll4t1ı. '(!-- -r44

H~M~/ t"-~j'"!" e-,~~"o/~--:.4-f K~~,-~~~.r-.e. .5-y-ı.

S _,_ /7&41"- , ., ..- Ae:q.-# ~ v<';f4-1 <7~IVb:t,e Z«:.?/r #<><a «..rJPt"~ KıJVJLte/_,~ -«,("~~~ ,.;1: f~~J;_ ..q~d.:t~a.. ~~ -«..ra.c ::;.tr/,.._ c/~,~e ..:.':; e-1<- L~ _.v84Qe:~~ ll'vtat:./"' ,t,3 -"h ~4~ «N

..t.t. c/.'....:.

almaktadır .

Başta

da belirttiğim gibi 1986 Türk Hava Yolları için atılımlar yılı olmuştur . Bir vandan filoyu modern uçaklarla güçlendirirken, diğer yandan da yeni " Dış Hatlar" devreve aldık . Geçtiğimiz yıl Bahreyn·e, Singapur'a, Bombay·a yeni seferler düzenleyerek uçuş ağımızı geliştirdik . Bu gelişme 1987 yılında da devam edecektir. Yine, yeni yılda ABD ve uzakdoğu ülkelerine yeni hatlar açılması planıanırken , diğer vandan Tunus, Malezya, Avustralya 'daki büroıarımızı açarak, buraya yapılacak yeni uçuşlar için ilk adımı atmış olacağız . şunu unutmamak gerekir ki , yeni açılan her hat, daha çok kazanç, daha çok döviz, daha çok kar demektir. Buna göre Türk Hava Yolları yeni dış hatları sefere açarken , hem hizmet alanının genişletmiş , hem de ülke ekonomisine önemli oranda katkıda bulunmuş olmaktadır . Burada rakamlarla sınırlamak istemediğim , THY'nin gelişmede gösterdiği bu güzel tabloya ı uıaşmada en önemli faktör yönetim ve işletme prensiplerindeki istikrardır. Gurur ve sevinçle ifade etmek isterim ki , Türk Hava Yolları

uluslararası rekabet ortamının koşullarında verdiği mücadele

güç

sonucu yabancı hava yolları şirketleriyle birlikte, uluslararası platformda verini almıştır . Yakın gelecekte, Türk Hava Yolları ' nın Türk ekonomisine daha büyük katk;larda bulunacak seviyeye getirilmesi için her t ürlü tedbir ve tertip alınmıştır . Ancak, özlediğimiz bu veri almak için değerli voıcuıarımızın tercih ve ilgilerinin devamı da şarttır . Bugüne kadar üstün görev anlayışı göstererek milli havayolumuzu başarıva ulaştıran , THY'nin tüm personeline ve yakın ilgilerini esirgemeyen , zaman zaman da meydana gelen aksaklıkları hoşgörüyle karşılayan değerli voıcuıarımıza mutlu bir yeni yıl

dilerim. Yılmaz Oral Genel Müdür

Cumhurbaşkanımız IÇenan Evren, Yugoslavya'ya yaptığı gezl sırasında Türk Hava Yolları personelinden gördüğü ligiyi Şeref Defterine yazdığı lntlbalarında belirtti.

CUMHURBAŞKANlMlZ

VE BAŞBAKANlMlZ

DIŞ GEliLERiNi THY iLE YAPTlLAR yılını başarılı

1986 şekilde kapatan

Türk Hava

bir

Yolları geçtiğimiz

yıl cumhurbaşkanımız Kenan Evren ve Başbakanımiz Turgut

özal ' ın dış

gezilerine özel uçak tahsis etti. Gezilerini THY' nın modern uçaklarıyla yapan cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız ile beraberindekiler, seyahatleri sırasında uçuş ekiplerinin gösterdiği üstün hizmet anlayışından son derece memnun oldular. Bu memnuniyetlerini çeşitli şekilde ifade ettiler.

Başbakanımız Turgut Özal yurt dışına yaptığı gazilerde Türk Yolları uçağıyla seyahat etti.

Hava

rP%6


1987, Year of Innovation an age when people race against n time, air travel is not only the fastest, 1 but also the most reliable form of transport. Gigantic aircraft equipped with the latest discoveries of aviation technology have brought countries and continents closer together than ever before. At the rate of progress in space travel at present, it will not be long before flights between planets will be feasible. With a foresight conferred on few men, AtatĂźrk declared over half a century ago that " the future lies in the skies ". This was but one of the many farsigh ted goals that this great man set for the Turkish nation. In 1933, on AtatĂźrk's instructions, Turkish Airlines was ebtablished. Known then as the State Airlines Authority, the airline went into operation with five aircraft and twenty-eight passenger seats. On 20 February 1956, the airline was reorganised under the new status of Turkish Airlines Joint Stock Company, and became a member of the International Air Transport Association . Today Turkish Airlines has a total of thirty-one aircraft, two of which are freighters, and a seating capacity of

4792. The ten-year transport master plan /aid down thi goals for Turkey's air transport system, to be implemented stage by stage each year. The principal objectives include reducing the number of aircraft types, purchasing modern aircraft, and expanding the flight network. Five main principles are strictly abided by in the implementation of this plan; these are security, reliability, discipline, speed and quality service. In 1986 the THY fleet was augmented with Airbus aircraft, whose technical superiority is recognised worldwide. With new acquisitions over the years ahead our f/eet will attain a brand-new, modern structure. In para/le/ with this, our airline's technical facilities are progressing successfully, and today all THY aircraft are serviced by qualified personnet at our own mainfenance centre, whiçh ho/ds a certificate of the Federal A viation Association. Modernisation work on the DC-9s in the fleet was carried out single-handed by the airline 's technica/ team, anda number of foreign airlines now have their aircraft serviced at the THY technical mainfenance base. Renovation of NA TO aircraft is also carried out here.

Delays are the bane of even leading world airlines, due to a variety of causes, such as adverse weather conditions, technical hitches, and airport congestion. Turkish Airlines takes every precaution to reduce delays to a minimum. Meanwhile significant improments have been made in catering standards for all passenger classes, with the opening of new catering facilities. The use of computers, which have become a vital element of modern management, is indispensable to the aviation sector. Computers ensure rapid and reliable service and play a very important role in planning. Taday Turkish Airlines uses its computer system not only for p/anning and reservations, but also for keeping stock and mainfenance equipment records and programming these activities. THY pilots sport a performance record with is among the best in the world, and every year they receive award from several countries for the most notse-free landings. 1986 w as a year of expansion and innovation for Turkish Airlines, which not only acquired new aircraft, but also expanded its international flight network. Bahrein, Singapare and Bombay were among the new destinations introduced in 1986, and in 1987 new flight routes are p/anned to the United States and the Far East. This year Turkish Airlines will open new offices in Tunisia, Malaysia and Australia as the firs t step in launching new flights to these countries. Each new flight route means higher profits and higher foreign exchange earnings. The airline therefore not only expands its own services, but also makes an increasingly significant contribution to the national economy. The most important factor in this progressive picture painted by THY, which cannot be conveyed by figures alone, is the consistency of management and operating principles. 1 am proud and happy to be ab/e to say that Turkish Airlines has now taken its place among international airline companies, due to its successful struggle in this highly competit/ve sector. Comprehensive measures have been taken and reorganisation undertaken to increase stiff further Turkish Airlines ' contribution to the Turkish economy in the near future. To relaise our objectives it is essential that or passengers continue to offer us their full support. 1 wish to conclude by wishing a happy new year to all THY personnel, whose admirable sense of duty has brought our national carrier to the place it is today, and to our respected passengers who have placed their trust in us, and shown such forbearance when hitches have occurred.

Yilmaz Oral General Director


••

• •

• •

GUVENILIR BIR HABERLESME ORTAMI ICIN. • • Ulusal

habe r leşme ağı

yenileniyor.

Olanaklardan yararlanmak, işye r inizin

ihtiyacına

uygun, çağdaş , güvenilir bir iç ve dış h aberleşm e sağlamak için

N etaş ' ı arayın .

N etaş/ S p a cenet Elektroni k Santral ve Elektronik Ş efsekreterierin modüler yapıları , 2'den 2000'e ulaşan kapasite imkanı yaratı r .

Dünya st a ndartlarındaki teknoloji ile tamamı Tü rkiye'de üretilen Netaş / S pacenet ' lerin lOO'ü aşkın yeteneğine, y o ğun araştırma-geliştirme faaliyetleriyle daima bi r yenisi ekleni r. Netaş/ Sp acenet ku l lanmanın

önemli bir avantajı da, yaygın satış sonrası servisi ve cihazı en ufak uzman personelidir. N eta ş , yetkin ve kaliteli ürünleriyle çal ı şma hayatına ve in s an ım ıza hab e r l eşme de steği ni su nmaktan gurur duyuyor. tanıya n

2'DEN 2000'E •Istanbul: 172 34 72 • Ankara: 17 08 32 • lzmir: 21 65 06 • Adana: 30 472

ay rınt ısı na

kadar


_ıuı'tiPI~---------

ilk kez 1877 de Moskova'da sergilenen ve Çaykovski'nin bıraktığı üç bale müziğinden ilki olan "Kuğu Gölü" balesinin ilk temsili başarı sağlamamış ancak 17 yıl sonra az görülen bir üne ulaşmıştı.

~

aykovski 'nin "Kuğu Gölü Balesi" is-

tanbul Devlet Opera ve Balesi sanatn taratmdan başany/a sergi/eniyor. Piyotr 1/yiç Çaykovski'nin b~rakt1ğ1 üç bale müziğinden ilki olan "Kuğu Gölü" ilk kez 1877 de Moskova 'da sahnelenmişti. Ne var ki ilk temsil başan sağ/a­ mam/Ş, eser 1894 'de Petersburg'da ünlü bale yöneticisi Marius Petipa taratmdan sahne/endikten sonra az görülen bir üne kavuşmuştu. Konu bir Alman masalmdan almmJşt~r; " Genç Prens Siç

egfried kendisine bir eş seçecektir. Göl kJYISmda avlamrken bir kuğu sürüsüne rast/ar. Kuğular asimda büyücü Robert taratmdan bu kil1ğa sokulmuş kiz/ardir, ancak geceyans1 büyüleri bozulmaktadlf. Prens Siegfried geceyariSI bir k1z olarak beliren ve kuğulan savunan Odette 'e aş1k olur, kendisine eş seçer. K1zmm prens/e ev/enmesini isteyen Robert onu Odette'in kişiliğine sokarak saraydaki eğlenceye gönderir.

Prens bu oyuna kapJ/Jr, sonra gerçeği anlar. Bale mutlu bir sonia biter. istanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçJ/armm Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon 'da sunduk/an "K uğu Gölü"nün koreagrafisi ve rejisi Peter Van Dyk'a ait. Orkestra şefi Erol Erdinç. Dekor- Kostüm Osman Şengezer'in. /şJkÇJ Ahmet Defne. Oktay Keresteci ve La/e Mansur baş dansç1/ar.


·- · 1

• 2,5-3-4 ton kapasiteli 3 değişik model (Yakında 6 tonluk model) • Orijinal KOMATsu su soğutmalı dizel motor • Tork-konverter sistem • Sessiz, titreşimsiz üstün yapı • 6 ay ve/veya 1000 saat garanti • Özel alaşımlı monoblok asansör profili • Dövme çelik çatal • Bol yedek parça • Tüm yurda yayılmış servis hizmeti • TWMOO güvencesi

TEM TERMO MEKANiK SANAYi VE TiCARET A . Ş .

iM ALAT BÖLÜMU

ISTANBUL

Bölüm Merkezi:

irtlbat Bürosu :

Ceyhan Yolu

Uzerı

10 Km .

P.K. 331 01322 ADANA Tel· (711 ) 19720-20441 20198 . 12866 Telex : 62657 tems-tr Telgraf : Ternsa - ADANA

K ı sıkh

Cad . No: 90

ANKARA lrtlbat BOrosu Altunızade

81190 Uskudar ·ISTANBUL Tel: 111334 58 20110 Hal) 334 15 05

Gazı

Mustafa Kemal Bulvan

No: 95/6 Maltepe-ANKARA Tel: (41) 30 03 39-30 03 40

IZMIR lrtlbat BOrosu Ataturk Cad . Ak lşhanı

No: 380/106 1. Kordon - IZMIR Tel· (51) 22 28 23


••

TURK HAVA YOLLARI TEKNiK BAKlM ÜSSÜ'NDE MÜHENDiSLiK HiZMETLERi işletmeciliğinde uçakların bakım uçuş güvenliği­ nin daima ön planda tutulmosıdır. Türk Hava Yolları A.O.fllosundoki her uçak, bu prensibe göre düzenlenmiş kontrol, bakım, yenileme ve tamir işlemlerine tabi tutulur. Bütün bu Işlemler , Genel Müdür Teknik Yardımcılığına bağlı Mühendislik Başkanlığı bünyesinde görev

ava en önemli husus, sürekli ve kontH rolden geçirilmesi lle

yapan Uçak, Makina ve Elektronik Mühendislerinin büyük bir titizlikle yürüttükleri araştırma ve ince lemeler sonucu hazırladıkları programlara bağlı olarak uygulanır. Ortoklığımızdokl mühendislik hizmeti, yeni bir uçak tipinin tiloya kotılmo, sındon çok önce başlar. Seçilecek uçağın herşeyden önce, mevcut uçaklarla oralarında maksimum uyumu sağlamak yönünden mukoyese ed ilmesi gerekir. Bu moksotlo binlerce malzeme yonında komponent adı verilen ve herbiri mOstakli bir görev yapan hidrolik, mekanik ve elektronik yüzlerce clhozın kendi imkanlarımızia ayrı ayrı incelenmesi şarttır. Bu çalış­ moların Ortoklığımızo getireceği kazanç , yüksek oranda stondordlzosyonu sağlamak ve bunun sonucunda, bombaşka bir malzeme ve komponent Için Ilave yatırım yapılmasını önlemektlr. Uçakların bazı malzeme, sistem ve komponentler ı, gerek Iklim ve maddenın toblotıno bağlı özellikler, gerekse çalışma ve kullanma şortları sonucu poslonmo, koroıyon ve aşınma göstererek özelliklerin i koybedebllirler. Bunun yanında, aşırı yükler ve titreşimler de bazı malzemelerin çatlamasına veya kırılmasına sebep olabilir. Bütün bu olayların etkilediği malzeme ve komponentlerin, tamamen kullanılmaz duruma gelmesini önlemek üzere belli aralıklarla devamlı şekilde kontrol edilmesi gerekir. Işte bu amaçla, mühendisler tarafındon uçak malzemeleri ve komponentlerin çalışma ömürleri belirlenir. Ömür; uçak malzemeleri ve bazı komponentler Için uçuş saati veya Iniş sayısına, diğer bazı komponentler ve motorlar ıçın motorların çevrim sayısına bağlı olarak hesaplanır. Omürlü komponent ve malzemeler zamanı doluneo uçakton sökülerek ilgill revlzyon ve bakım otölyelerine

gönderilir. Atölyelerde söküm , küçük parça değişimi ve çalışma kontrolu yapılıp , yenilenmiş olarak kullanıma hazır hale getiril ir. Bütün bu işlemler için Mühendislik Başkanlığı mühendisleri tarafından kontrol , bakım ve tamir usullerine ait kart ve formlar lle uygulama yöntem ve talimatları yayınlan ır. Bütün bu yayınlanan formların ilgili otölyeler torotındon mühendislerce belirlenen zaman sınırları aşılmaksızın uygulanması sağlanır. Burada bahsettiğimiz form ve talimatların hazırlon­ ması için, uçak ve komponent alışverişinde bulunmak ve gelişen endüstri standartlarını yakındon takip etmek gerekir. Ayrıca yerli ve yabancı bilim kuruluşları ve sonoyilerle de bilgl ve tecrübe mübadelesı yapılmalı­ dır. Havayolları bünyesinde çalışan mühendislerin bu çalışmaları yapması, lison bilmenin yonında bazı özel formosyonları kozanmış olmalarına bağlıdır . Bu formasyon , ortaklık bünyesinde veya yurt dışında işbaşı ve diğer tür eğitimler ile sağlanır.

Imal edilen uçak ve komponentlerde kullanılan malzemeler lle birlikte çalı­ şan porçalar tom manasıy l a mükemmel değildir. Zamonla bunlarda görülen orızo ve söküm sıklığı , iylleşti­ rilmeleri yönünde araştırma yapılmo ­ sını gerektirir. Beliren aksokiiğı ortadon kaldırmak , daha iyi alaşım , daha güzel çalışan bir parça konstrüksiyonu sağlamak gayesiyle mühendislerimiz tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yayınlanan tadiiot emirleri uçokloro uygulotılır, sonuçları değer­ lendirilir ve mümkün olon en iyi performans sağlanıncaya kadar konu üzerinde hassasiyetle durulur. Herzaman bel i rttiğimiz g ibi mühendis daima uçuş emniyetini ön planda tutorak çalışmalarını sürdürmektedir. Bununla beraber mühendlslerlmiz, yolculorımızın seyahatlerini en iyi şekilde yapmaları için, daha rahat bir koltuk, daha güzel bir servis yapmaya imkan verecek mutfak ve uçağın yolcu solonunun daha iç açıcı bir görüntüye kovuşturulmosını temin yönünde devamlı araştırmalar yapmakta ve uygulanmoları için projeler hozırlomaktadırlor . THY Mühendislik hizmetlerine ait kapsamlı bir proje, TCJCK tescil işaretli ERCIYES isimli B.727 tipi uçağın filomu -

zo katılması sırasında gerçekleştirilmiş­ tir. 1984 yılına kadar TOrk Hava Yolları fllosundo 8 adet B.727 uçağı mevcuttu . Aynı yılitaiya Hava Yolları (ALITALIA) don 1 B.727 uçağı alındı . Bu uçak birçok yönlerden mevcut uçaklarımızdon farklılıklar göstermekteydi. Bu uçağı sefere vermeden önce özel ve kapsamlı bir mühendislik projesi hazırlanarak , bütün elektronik uçuş cihaziarı yenilendi ve mevcut fllo standardına getirildi. Koltuk aralık mesafesi artırılarak 189 yolcu yerine 167 yolcuyo rahat seyahat yapma imkanı sağlandı. Kullonış­ sız mutfaklar sökülerek, sıcak yemek servisinin yapılabildiği yeni ve kullanış­ lı mutfaklar otölyelerimizde imal ettirildi ve uçakteki yerlerine takıldı. Performansı düşük motorları sökülerek yerine daha az yakıt sorfeden, daha kısa mesafeden kolkışı sağlayon üstün özellikil motorlar takıldı. Bu ve buna benzer çalışmaları ihtiva eden bütün projenin kendi mühendislik imkonları­ mızia yapılması sonucu en az 5 milyon dolar dövizin yurt dışına çıkması do önlenmiş oldu. THY Mühendislik hizmetlerinin halen yürütülmekte olon çalı ş malarındon biri de NATO hizmetine girecek B.707 uçaklarının her tür bakım işlemleri ile yapısol tomirlerinin , mukavemet hesapları dahil tosorlonması ve gerçekleştirilmesidlr. Bu p roje 1987 yılının sonuna kadar diğer 2 B.707 uçağında do sürdürülecektir.


Engineering Servicesat Turkish Airlines Maintenance Base

T

he most important factor in air transportati on is obviously regular maintenanca and control of all aircraft, to ensure maximum flight safety. Each aircraft in the Turkish Airlines fleet is subjected to reg ular maintenance , repair , systems upgrading and control operations, in accordance with strict programs prepared on the b asi s of meticulous studies and research undertakan by aeronautical , mechanical and electronic engineers at the Engineering Department of the THY Maintenanca Base . Long belere a new type of aircraft joins the lleet, early on in the planning stage, the services of the engineering department are called in. lt is their task to undertake the comparison studies which identify the aircraft types with optimum compatibility with the existing fleet. The results they come up wı t h are a m aıor fac t oı ın th e sele ctıon process. Comparison studies involve the examination in THY ' s own facilities of thousands of different structural parts, and hundreds of hydraulic , mechanical and electrical components, each with its distinctive function . This process ensures a high rate of standardisation , thus avoiding the need for additicnal investment in different types of equ-

ipment and components. Over a period of time the materials, systems and components of an aircraft are affected by rust. corrosion and wear, caused by atmospheric and operating conditions. Moreover, overloads and vibrations may cause cracking and failures. Periodical controls detect all such defects and ensure prompt repair or replacement. The useful " life" of each piece of equipment and component is computed by engineers on the basis of flight hours, landing cycles and engine cycles. When their " life li mit " is reached , these materials and components are removed and sent to the relevant revision and overhaul shops, where they are dismantled , checked , repaired and the necessary parts replaced. After ali nal incpection they are delivered to the supply stores. All the necessary repair , maintenanca and control cards and forms . as well as application procedures and regulations concerning the abcve - mentioned processes are prepared by the engineers of the THY Maintenanca Base Engineering Department. The relevant shops underlake the assignaments detailed on the cards within pre-set time limits. Continuous cooperati on is maintained with other airlines, aircraft and component manufacturers and civil aviation authorities. New developments in aviation standards are closely followed and incorporated in forms and instructions. Anather important factor in keeping up to date is the exchange of data and experience between local and international scientific institutions and industries. The high performanca and success of the engineers employed by THY is due to their special training , experience and knowledge of foreign languages. They receive both classroom and on-the-job training in Turkey and abroad . The materials used in aircraft structure and coponents are not always perfect. The failure rate of these components and frequency of rep lacement highlights the necessity for further research .

In order toprevent failures , improve system reliability and obtain belter alloys and designsfor working units , our engineers undertake studies and research. On the basis of the results obtained , modifications are made to the aircraft. Continuous follow-up checks are used to evaluale the results of the modifications. Flight safety is the faremost consideration for engineers in the course of their work, but passenger comfert comes a close second . Designing more comfortabla seats, galleys which facilitate catering services, and more attractive cabins are all part of the day' s work for an aviation engineer. Once a design has been approved , preparing the project is the next step . The B-727 aircraft ecquired in 1984 is a good example of such modification in practice. At that time there were already eight B-727s in the THY fleet , but the new aircraft differed in a number of respects. To bring it in line with the standaris of the existing B-727 fleet , all of its electronic flight equipment was modified on the basis of a.n extensive engineering project belere it went into operation . In addition . the seat pitches were enlarged , reducing the number of seats from 189 to 167, but providing increased comfert for passengers. Modifications to other aircraft in the THY fleet include the replacement of galleys with limited facilities by newonesin which hot meal catering was possible. These new galleys were built in our own shops. Similarly, engines with low performanca have been replaced by those with high performance, resu lting in reduced fuel consumption and shorter take-off distance. The implementation of these and other projects at our own engineering facilities and workshops has saved the airline at least US$5 million in foreign exchange, which otherwise would have been paid to manufacturers and operaters abroad . At present, THY engineering services are engaged on a project involving the maintenanca and repair of three B-707 aircraft . which will be at NATO' s disposal until the end of 1987.


BiR TÜRK KIZININ BAŞARISI •stanbul, Fatih ilkokulu, 4. sınıf öğrencisi Gülberen Tuncay resim da1harika kızım ız

lında

beyneiminal yarışmalarda olmaya devam ediyor.

iftiharımız

Yurtiçi yarışmalarda aldığı 80 ödüle ilave Hindistan , Polonya, Japonya, Yunanistan ve Suriye'de yapılan yarışmalarda aldığı birincilik ödülleri ve gümüş madalyalardan sonra son olarak Birleşik Amerika Devletleri Barışı Koruyan Çocuklar Vakfı'nın (Children as the P~acemakers Foundation) John F. Kennedy Universitesi ile müşterek hazırladığı serninere Türkiye birincisi olarak iştirak etmiştir . Gülberen Tuncay ' ın Los Angeles Disneyland'daki panel ve ödül törenine katıldığı "Uzayda Barış" konulu resim büyük hayranlık uyandırmış , kızımıza ödülünü Cihan Sedat vermiştir . Sayın Başbakanımız Jurgut Özal ' ın esi Turgut Ozal ' ın eşi Semra Özal'ın Başkanı olduğu Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı bu kızımızı himayelerine almış ve bütün çalışmalarında kendisine her türlü yardımda bulunmaya karar vermiştir . Gülberen Tuncay ' ın Türkiye'den getirdiği Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı ' nın onur plaketini , Los Angeles Başkonsolos ' umuzun eşi , Sevgi Erman , Barışı Koruyan Çocuklar Vakfı ' nın Başkanı ­ na vermiştir . Gülberen Tuncay 3 yaşından beri resim yapmakta olup ilk resimleri 4 yaşında iken TRT Televizyonu Gökkuşağı programında yayınlanmıştır . Gülberen Tuncay 16 Kasın 1986 günü Londra'dan Türk Hava Yolları ile dönmüştür . Başbakanımız

Harika

kızımız

Gülberen Tuncay, " Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma kanı Semra Ozal tarafından da tebrik edildi.

Vakfı "

Genel

Baş­

The Achievement of a Turkish Gir/ ü Iberen Tuncay, our prodige gir/, 4th grade student of Fatih Primary school continues to be our pride in international painting competitions. GBesides the BO prizes she has won in domestic competitions, and firs t prizes and silver

Mrs. Sevgi Erman, wife of Turkish Consul General of Los Angeles, presenting Gülberen Tuncay.

trophies in lnd1a, Po/and, Japan, Greece and Syria, /astly she has attented the seminar prepared by the United Nations Children as the John F. Kennedy University, as the first prize winner of Turkey. Her painting cal/ed " Peace in Space " that she has participated with at Los Angeles Disneyland has won great admiration and her prize has been given to her by Cihan Sedat. " Türk Kadm1m Güçlendirme ve Tamtma Vakf1 " /ed by our Prime Minister, Turgut Özal's wife Semra Özal, has taken this young gir/ under their protection and have decided to extend their help to this young gir/ in all her endavours. The honorary shield of "Türk Kadm1m Güçlendirme ve Tamtma Vakf1 " brought from Turkey by Gülberen Tuncay was handed over to the leader of " Children as Peacemakers Foundation " by our Los Angeles Counsellors ' wife Sevgi Erman. Gü/beren Tuncay has been painting since she was 3 years old and her first paintings were shown at TRT Televisions ' " Rainbow " Programme. Gülberen Tuncay has returned from London on 16th Nov. 1986 with Turkish Airlines.


!iJrayın, f!lasıta Osteyin §ervisi,

AV/S,

havalimanlarında da

hizmetinizdedir.

Yararianın. AVIS, Arayın , Vasıta isteyin Servisi, en son model otomobilleri ile*, Atatürk, Esenboğa , Çiğli , Dalaman Adana ve Antalya havalimanlarında da hizmetinizdedir. Bu Eğer,

havalimaniarından

ediyorsanız , indiğinizde dilediğiniz otomobili kiralayın.

birine yolculuk

AVIS bürosuna başvurun ,

bundan sonraki yolculuklarınızda , otomobiliniz havalimanında sizi karşılasın isterseniz, uçak biletinizi alırken , AVIS'den de otomobilinizi ayırtabilirsiniz . Rezervasyonunuzu iptal etmeniz gerekse de, AVI S hiç bir ücret talep etmez. Arayın , Vasıta isteyin Servisi, AVIS'den güvenle ve sürekli yararlanan kişilere, kuruluşlara

~Koç Mu rat 131 Doğan/Şahin/ Karta!. Murat 124 Serçe. Suzuki Jeep. Peugeot- Ford Minübüs. Lincoln Limousine. Mercedes 190 E/ 260 E/280 SE. Ford Sierra/OrionfTaunus ...

siz de

"Otomobifi AVIS· BOROLARI Bulvan ı ı /B ADANA HAVALIMAN I/AIRPORT:

ADANA: Ziya

Paşa

katılın.

Kiralayın"

TEl (7tı)

3304!>-34824 ı888ı /67

18882/67 AlANYA: Hukumeı Gad. 135 ANl(ARk Tunus Gad. ı0/5 Bakantoklar

(3231) (4ı)

35ı3 25ı72!>-ı84299 ı76787

ESENBO~ HAVAlıMANI/AIRPORT:

IÇ HATLAR/ DOMESTiC ı22820/570 DIŞ HATLAR/ INTERNATIONAl ı22820/670 AHTAt Yk Ta lya Hotel Fener Cad. 30/D (3ııı ı6693- ı9483 ANTALYA HAVALI MANI/AIRPORT: ıı202/364 BODRUM' Neyzen Tevfık Gad. 80 (6ı4ı) 2333 BURSA: Zubeyde Hanım Gad. ı o Çekırge (24ı) 65ı33 ÇEŞM E:; Karvansaray Motel (5493) 6706 DALAMAN HAVAtıMANI/AIRPOAT; (6ıı9) ıBOS/05 ı 29ı/05 ESKIŞEHIR: Buyuk Otel 27 Mayıs Gad. 40 122ı 1 ı ı 245- ı 2 ı 62

AVIS BOROLARI TEb GAZIANTEP'; Ordu Gad. ı6/C (BS ı) 27575 fSTAN.BUW ATATÜRK HAVALIMAN VAIRPORT: iÇ HATlAR/ DOMESTIC (ı) 573ı452-5744403 DIŞ HATLARilNTERNATlONAl 5736445-5734660 DiVAN HOTEL: 1465256 HilTON HOTEl: ı487752 KADlKÖY: Bağdat Gad. Alageyok Sok. ı96!4 Selamic;eşme 3553665-3504878 ı4ı2917 - 1417896 TAKSIM: Vadıkuyular Gad. 4/A Elmadağ IZMIR: Şehıl Nevresbey Bulvan 19/A Alsancak IZMIR ÇiGLi HAVALI MANI/AIRPORT: KUŞADASI: Alalurk Bulvan 26/A MARMAR fS: Kordon Gad. Sayar Apt. ı6 MERSIN: Sahıl Yolu Naıl Goksu işhanı 75 SAMSUN< lose Cad. 24/S SfDS: Yunus Pansıyon allı TRABZOPI: Hotel Usta Telgrafhane Sok 3

ı4ı7877 - 1407660

(51)

2ı ı225-2ı6ı39 29ı4ı0/282

(636ı)

ı475

(6ı2ı ) (74ı)

23450-248 ı 3

(36ı)

33288

(32ı3)

(03 ı)

277ı

ı348 ı 2843- ı 2 ı 95


BIR Tarihi ve doğal 1 zenginlikleriyle dünyarim ilgisini çeken ülkemiz, her mevsimde bir başka güzeldir. Yaz aylarmda özellikle Ege ve Akdeniz ktylfarmda deniz ve güneşin tadmt çtkartanlar, ktş aylarmda başka yöreleri ziyaret ederler. Bir de yaz ve ktş hiçbir şekilde turist potansiyeli düşmeyen yurt köşeleri vardtr. işte, Abant, işte Göreme ... Nilüferlerin yüzdüğü, çevresini farkit ağaçlarm süs/ediği Abant gölü bahar ve yaz aylarmda bulunmaz bir piknik ve tatil yeri olduğu gibi, ktş aylarmt:Ja da bembeyaz karlarm örttüğü şirin bir köşedir.

Görerne de Abant'tan farkit değildir. Özellikle yabanct turistlerin rağbet ettiği Görerne yaz aylarmda olduğu gibi ktşm da turistlerin istilasma uğrar. Hele karlarm ortasmdan yükselen Peri Bacalart, buraya değişik bir görünüm kazandmr. Arkadaştmtz Şemsi

Güner geçtiğimiz günlerde Abant ve Görerne'ye giderek, gördüğünüz fotoğrafiart

çekti.


22~ ---~\t. . .'------------------------------------------

BEBEKLERDE YAŞA Tl LAN FOLKLORUMUZ Ankara'da sergilenen folklorik kıyafetli yapma bebekler hayranlık uyandırdı.

G

eçtiğimiz

ytlm son günlerinde Ankara 'da açtlan bir sergi insanlan bambaşka bir aleme götürdü. Serginin vitrinierini süsleyen irili, ufaklt yapma bebekler, doğrusu sevilmeyecek, uzun, uzun seyredilmeyecek gibi değildi...

Evet, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nm düzenlediği ' 'Fo/klor/k Kıyafetli Yapma Bebekler" yanşmas1 son-

unda derece alan bebekler bu sergide biraraya gelmişlerdi.

Yanşmaya kattlan sanatçiiar bu birbirinden çekici bebekleri hiç de kolay ortaya .. ç1kartmam1şlard1 . Once oldukça zorlu olan bebeklerini yapmlŞ, sonra da bunlara minik folklorik giysiler giydirmişlerdi. Ana malzemesi tel, kağtt, pamuk, deri ve zamk olan yapma bebeklerin giysileri de altm, gümüş strmalar, boncuk ve ipekten dokunmuş rengarenk kumaşlarla düzenlenmişti.

Kültür ve Turizm Bakanltğt yetkilileri açttklan yanşmanm amaemt şöyle

açtkltyorlardt: - Kültür mirasımızı gelecek kuşaklara götürmek, bunları tanıtmak yalnız taşınır ve taşmmaz bazı örneklerle

çeşitli yollarla Biz de ileride rnırırıorır kıyafetli yapma bebeklerden bir müze oluşturmak Istiyoruz. Işte, açtığımız yarışmanın bir nedeni budur, Diğeri ise, bugüne kadar gizli kalmış

degerieri ortaya çıkartmak, onları

ödüllendirerek teşvik etmektir. Yanşmada ev kadm1 Lütfiye Batakan'm " Kaymvalide-Gelin " adl1 kompozisyonu birinciliği altrken, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü öğrencileri ikinci/ik, Nihai Karabal üçüncülük ödüllerini paylaştiiar. Aynca, Sümer Tunçar, Mustafa Karaca ve Binnaz Taşar ise mansiyonla ödüllendirildi/er.


Kurşun işlemeyen, kılıç

kesmeyen, mutluluk getiren, giyeni görünmez

TILSIMLI GOMLEKLER ••

kılan

T masallarında yer alır. Bunların ılsımlı

gömlekler, türlü halk

kişiyi ha s talıklara , gelecek tehlikelere , türlü kötülüklere karşı koruduğuna, hastalara şifa verdiğine i nanılır . Okunmuş dualarla, efsunlarla zırh lanmı ş ya da üzerine etkili ayetler , dualar tılsımlar yazılmıştır. Böyle bir gömleğin ilk kez Kur'an-ı Kerim'de


Yusuf Suresi'nden tanındığı bilinir. Yusuf Peygamber'in, Mısır'ın azizi bulunduğu sıralarda, kardeşlerine babası Yakup Peygambere gönderdiği gömlek O'nun oğlunun

vererek

ayrılığı ile ağlamaktan kör olan gözlerinin açılmasını sağlar . Bu gömlek bir inanışa göre, Cebrail'in, İbrahim Peygamber, Nemrut tarafından ateşe atıldığı zaman, Tanrı'nın buyruğu ile cennetten getirip ona giydirdi?:ji çok ince bir gömlektir. Bu

Türlü halk masallarmda yer alan "Tılsımlı

Gömlek/er' ' Topkapı Sarayı

gömlek İbrahim ' den çocuklarına ve torunlarına kalmış ; Yakup Peygamberde onu bir muska · · koyarak, gizlice oğlu Yusufun boynuna takmıştır. Kardeşleri kıskançlıktan Yusuru bir kuyuya attıkları zaman da Cerail gömleği sarılı olduğu kutudan çıkarıp ona giydirmiş ve "Bir kötülüğe uğramış kimseye değerse o iyileşir" demişti.

Müzesi ile at Müzesi'nde bulunuyor.

"Tılsımlı Gömlekler" kurşun işlemeyen , kılıç kesmeyen , mutluluk getiren ya da giyeni görünmez kılan gömleklerdir. Topkapı Sarayı Müzesi 'nde ve Vakıflar Başmüdürüğü

Hat Müzesi'nde bulunan "Sihirli Gömlekler"e ilişkin araştırmacı Orhan Şaik Gökyay şu bilgileri veriyor; "Böyle bir gömleğin yapılmasının öyle bir gecede değil , yı ll arca sürdüğü Cem Sultan'ın göm l eği üzerindeki tarihten açıkça görülmektedir. Bu gömleğin en altında , sarı yaldızlı bir kare içinde, siyah ve kırmızı mürekkeple Farsça olarak hazırlanmasına ne zaman başlanıp , ne zaman bitirildiği yazılıdır. Bu gömleğe 30 Mart 14 77 Pazar gecesi, güneş Koç Burcu'nda, 19 derecede iken saat 3 'ü 57 dakika geçerken başlanmış ve

29 Mart 1480 Salı gecesi, güneş yine Koç Burcunda 19 derecede iken, saat on ikiyi 36 dakika geçe bitirilmiştir. Gömleklerin yapıldığı kumaşlar genel olarak beyaz pamuklu bezdendir. Krem rengi ipekten, pembe canfesten olanlar da vardır. Biçimleri de başka, başkadır ... Yakasız , yakası


,.,M..tlc_,

.~

~

""""V . W" -

.

· ~ "'\.~ \" ~'"

.(.

'"

.. A\

l•

~·'"1.. o'(

(:;' ~

~ .-

i.

i.,~o

...~..

f

-

~.

ya rı açık , dik yakalı, önü düğm e li , kolsuz, k ı sa , ya da uzun kolludurlar. Üzerlerindeki yazılar da türlü türlüdür; talik, hurda talik, nesih, sülüs ce li sülüs kufi gibi... Mürekkepler de s iyah, mavi , kırmızı, sarı, lacivert ve yeşil dir. Gömleklerde küçük , kareler, ya rım daire, dikdörtgen, üçgen, elips ve benzeri şekiller de vardır.

Selçukluların kull andığı bir bezerne tarz ı olan rumi de nilen bezemelerle, Çin ve Hıtay süsleme yolu olan

sarayda saklandıklarına göre padişahların ve şehzadelerin, vezirlerin gömlekleri oldu~u

"hatayi" denilen bezekler de görülmektedir. En çok sureler

söylenebilir. Tılsımlı gömleklerin hem erke~e, hem de kadına yarayıp yaramadı~ı bilinmemektedir. Her iki cins için de ayrı , ayrı mı gömlekler vardı? Bu sorulara henüz bir cevap

yaz ılıdır. Ayrıca, burçların adları

bulunur. Gömlek çıplak bedene giydirilmekte ve y ıkanmamaktadır . Bu gömlekle rden çoğumin kime ait o lduğu bugün bilinmiyor. Ama

bulamamıştır.

ya ya da


Magic Shirts The subject of myth and Jegend shirts attributed with supernatural properties are exhibited at Topkapi Pa/ace and the Cal/igraphy Museum agic shirts believed to be bullet- proof, sword - proof, to M bring happiness to their wearers or

to make them invisible and to protect them against danger or disease, are the subject of manv oriental legends. Prayer and spells were read over them and written on them to make them invincible and to instill them with su pernatural properties. The manv- coloured shirt of Joseph, mentioned in the Bible, is alsa spoken of in the Koran, where the version of the storv is as f ollows: Blinded with weeping at

the lass of his son Joseph, Jacob sees again when he receives the shirt brought by Joseph's brothers. same believe that this shirt was brought by Gabriel from Heaven at God's command for Abraham when he was thrown into the flames by Nimrod. This shirt of fine cloth was passed down by Abraham to his children and their children. Enclosed in a smail box, it was given secretly by Jacob, after placing an amulet inside, to his son Joseph. When Joseph's jealous brothers threw him into the well, Gabriel removed the shirt from the

box araund his neck in which it was hidden, and dressing him in it declared that it whould save those' whom it touched from misfortune. .:rurkish researcher, Orhan Şaik Gokyay, has been studying the magic shirts at Topkapı Palace Museum and the Calligraphy Museum. He has discovered that making these shirts took manv years, as shown by the magic shirt of Prince Cem, at the hem of which is an inscription in red and black ink set in a gilded square. According to this Persian inscription the shirt was begun at 03.57 on the morning of sunday 30 March 1477, when the sun was in Taurus at 19 degrees, and completed at 02.36 on the morning of Tuesday 29 March 1480, when again the sun was in Taurus at 19 degrees. Most of these magic shirts are made of white clotton cıoth , although there are same niade of erearn - coloured sil k or pin k taffeta. The style shows no uniformity, same being coııarless same having high coııars, same ' being buttoned up the front and being either sleeveless, short~ sleeved or long-sleeved. The inscriptlons on them are ina variety of calligraphic scripts-taliQ, hurda taliQ, nesih, thuluth, cufic and manv others. The colours of ink used are black, blue, red, veııow, nayv blue or green. The geometrical shapes drawn on the shirts include various sizes of squares, semicircles, rectangles triangles and ellipses. They are' decorated alsa with rumi and hatavi motifs, and inscribed with verses from the Koran and astrological signs. These shirts were worn against the bare skin and were never washed. lt is not known taday for whom most of these shirts were made, but since they were found in the palace, we wav safelv assume that they were made for the sultans and princes, and possibly for viziers. Whether they were worn by women too is one of the many as vet unanswered questions surraunding the magic shirts.


30YILI GERiDE

BI 1956

yılında,

Türkiye'nin ilk özel demir-çelik fabrikası olarak kurulduk. .. Ve, ileri teknolojileri sütekli izleyerek, uygulayarak; her yıl bir önceki yılı aşarak bugüne ulaştık. Genç bir tarihimiz var. Demiri, çeliği iyi işieyebilen ekonoınilerin sağlık içinde geliştiğine .. . ülkelerin, demirden bir merdivenin basamaklarını çıkarak yükseldiğine inanıyoruz.

bayındırlığına ve endüstrimizin gelişmesine katkıda bulunmayı, uğraşların en

Türkiye'nin

soylusu sayıyoruz. Genç olmanın verdiği güçle ve çelik kültürümüzle gelecekteki 30 yıllara hazırlanıyoruz. METAŞ

İZMİR METALURJİ FABRİKASI TÜRKANONiM ŞİRKETİ

"Teknolojide ileri.. .Kalitede üstün."


ristiyanlık yılbaşı

karlı

aleminde gecesinin bir sembolü H haline gelen "Noel Baba", bu yılbaşı da yine sırtındaki torbasından çocuklara hediyeler dağıttı. Ama gelin görün ki, bir gecelik çalışma Noel Baba'lardan

birini hayli yordu ... o da sabaha

karşı sırtındaki boş torbasını bir yana bırakarak , kendini California sahilinde azgın dalgaların kucağına bırakıverdi. Hiç alışık orunmayan biçimde dalgaların üzerinde bir de surf

Noeı Baba, gelenği de yıkmış

yapan

böylece bir oldu .

işte , Noel Baba ' nın deniz safası ...

Su rf lle bir süre dalgalarda kayan Noel Baba, sonunda kendini suların Içinde buldu.


The Poetry of Fazıl Enderiini

indlscreet ıove affair. He was dlsmissed from palace employ and spent 12 years in miserable and impoverished exile in Rhodes, where he went blind. is said that his blindness was caused by his deep

The vivid social commentary in Fazı! Endemnf's works is an important source of information for modem historians. ' 1 TOspeak

of women is contrary to poetic etiquette" wrote Fazıl Hüseyin EnderOni in the apology prefacing his zen~n- n~me or Book of women , in which he proceeds to deseribe at unprecedented length the women of lndia, Persia Baghdad, Egypt, Sudan, Ethiopia, Yemen , Maghrib Algeria, !Unisia, the Hejaz, Damascus, Aleppo, Anatolia, the Medı~~rrarıean , Spain, ıstanbul , the European communıtıes ın the Ottoman Empire, Thrace, Albania, the Jews, Greeks and Tatars, Bosnia, Georgia Circassia Poland, Austria, Russia, France, England, the 'Fiemish ' •and the New world . This famous Iate 18th century work, which was translated into French in 1879 is richly ilustrated with miniatures and forms a ' ~ascinating ~ocial commentary about the peoples and lıfe of the tıme . ın a clear straightforward style Fazıl EnderOni speaks of th~ marriage ceremony, wo'men at the baths, sexual relatıons (Which , he warns are harmful if indulged in to excessı, adulterv a'nd many other topics. His plain - worded realism is in contrast to the laboured literarv conceits and romantic themes of his contemporaries. The zen~n - n~me is preceded by the Hub~n n~me, whlch is a an account of the men of these countries and peoples and their physiologicaı and psychologicaı characteristics. lt is not unlikely that Fazıl EnderOni's information which is by and large accurat e, was based on his own observations in ıstanbul and outlying parts of the empire, which was a conglomerate of many nations. ıstanbul mirrored this wide variety of peoples who mingled in every walk of life, from the lowliest labourers to the hlghest echelons of state employ. . Fazıl Hüseyin EndurOni was the grandson of Tahir ömer, a chieftan of Akka who was executed for his part in a rebellion. His father, Ali ömer, engaged in battle for revenge, and was defeated by the Admiral of the Fleet, Hasan Pasha. Hasan Pasha had all the members of Tahir ömer's family brought to ıstanbul where he arranged for Fazıl Hüseyin and his brother' to be admitted to the ımperial School, the EnderOn-0 HümayOn (hence Fazıl Hüseyı n · s name "EnderOni"l. Fazıl Hüseyin grew up as an i ntellectuaı with a profound knowledge of Arabic and Persıan and was appointed to many high - ranking governm'ent posts araund the empire. His poetrv was admired by Sultan selim lll, himself a man of cu ıture and patran of the arts, and it was at the sultan's request that Fazıı Hüseyin wrote the Huban-name and zenan-name. Fazı ı EnderOni evidently had little regar,' for convention, and his impulsive nature led to his fall from favour at court, after he conducted an

~~~~~ ~~J~~n~s~~sfm~t~~f7i2iios~ıf~~t s~~m~~s ~~t~;t

ıt

pardoned and aııowed to return to ıstanbul , where he u~de~went treatment which restored his sight. He dıed ın 1811, seven years after his return . Although Fazıl EnderOnT's literary elegance and skill do not match that of Nedim and other contempoarary poets, his liveıy, coıourful styıe frankness and realism more than mak0 up fo'r his failings. He wrote prolifically on the subject of both mortaı and dlvine ıove . He related his own ıove affairs in his Defter-i Aşk. However, he held the mystic concept of divine love for God to be the only true • love. All things beautiful, whether people flowers or inanimate objects, reflect the hand of God. He who appreciates beauty is instilled with divine ıove which is the only instrument in communication with 'Him ThiS love "IS the guide WhiCh lifts man from the world to a higher plane (heavenı. The fire of love can turn iron to gold, impart intelligence to the foolish and give the ignorant knowledge of divine mysterı'es. lt is the seeret path to God. The lover has an innocent heart, attaches no importance to worldly matters, is noble and generous, and heeds not mat erial desires. " Taday the works of Fazıl EnderOnT are valued as much by social historians as by students of literature. They are a unique source of information about customs, social relations, dress, and other aspects of 18th century life in the Ottoman Empire.


~A ~

_______________________________________

-~-·-~ilil' ·,o_::

The Origins of Miniature Painting M

.iniatures are the earliest form of book il/ustration, used widely by many civilisations in Europe and Asia,

but just where this art originated is

a subject of speculation and controversy. Although Persia is

wide/y regarded as the country of origin, others argue for China or Egypt . Wa/1 paintings of Egyptian graves dating from 2000 BC are undisputably in miniature style. They are combined with inscriptions and poetry, which also confirms the link between miniatures and writing. Early Chinese paintings and porcelain decoration also bear a strong resemblance to later miniature art, and certainly inspired it, although they may not be its original source. There is considerable evidence that the earliest Turkish miniatures, those of the Uighurs, were influenced by Chinese art. Uighur miniatures dating from araund the Bth century are drawn in fine lines with exceeding skill. Many words related to the arts in Uighur Turkish are of Chinese origin, as were their writing implements, which tends to confirm the link. At the same time there can be no doubt that Persian miniature painting also had a considerable influence on the Turkish . The "Shehname " of the Persian poet Firdevst was illustrated by Ottoman miniature painters, inspired by the works of such great Persian artists as Manii Nakkaş (3rd century AD) and Behzad (16th century AD). Turkish artists developed their own distinctive style, however, characterised by rea/ism and frequent depiction of daily life. Ancient Anato/ian peoples, such as the Hittites, did not know of the art of miniature, but later Christian communities in Anatolia, such as the ' Syriacs, Copts and Byzantines used miniature painting to illustrate their bibles from the 5th century onwards. Miniature painting was a costly and time-consuming art, and for this reason was confined to the wealthy and noble circles which offered patronage. This is evident in the subject matter, which rarely treats of the life of the comman people. This was an art of the elite. Typical subjects were the lives of the sultans, the circumcision ceremonies of their children, their entertainments, and their battles, and taday these paintings provide a rich store of pictorial evidence for historians, as well as being love/y works of art in their own right.


00~

-_·<~ ~:?;?~.;. :-'/_:'·.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , , - - - - - - - - - -

__

Eskinin Fenerleri Şitndi

Dekoratif Eşya

Oldu irminci

yüzyılın baş­

Y Ianna kadar

kullanılan

fenerler, geceleri insanların tek yol göstericisiydi. Özellikle Anadolu'da sokak fenerlerinin olmayışı dolayısıyla , halk ellerinde fenerlerle dolaşırdı. Kiminin içinde mumu, kiminin içinde de yağ kandili bulunan fenerierin çevresi bez körüklü, alt ve üstleri de bakırdan , sarı­ dan üretilirdi. Gerek körüklere, gerekse madeni kısırnlara süsler yapılırdı. Aradan geçen uzun süre içinde elektrik enerjisinin kentlerden köylere kadar girmesi , yine pilli cep fenerlerinin yaygınlaş­ masıyla , eskinin fenerleri de tarihe karıştı . Günümüzde , eskinin bez körüklü fenerleri dekoratif eşya olarak kullanılıyor . Türk Hava Yolları'nda gövde ve kanat teknisyeni olarak çalışan Ali Ceylan , bir süredir boş zamanlarında eskinin fenerlerini üretiyor. Tamamenelişi olduğundan üretimi bir hayli zaman alan fenerleri özellikle turistler satın alıyor-

lar . Ali Ceylan ' ın bir merak olarak sürdürdüğü fener yapımı iyi organize edildiği takdirde turistik ve dokaratif eşya olarak önemli bir gelir kaynağı olabilir .


Palamut, Uskumru, Alabalık, Kolyoz, Yılanbalıgı, Mersin

FÜME BALIK DEYINCE... TOrkiye'nin güneşli denizlerinden ve serin tatlısularından özenle seçilmiş en taze balıkl arının füme çeşitlerinde . bundan böyle,

PlNAR ANlLACAKTlR! fabrika:

Çeşme.

ll dır

İ rtibat Bürosu:

Pmar Deni; ÜrOnlerl, l;)ir Yaşar Holding iştirakidir.

Atatürk Caddesi No: 380 16, Ak İşh a nı Alsanca k - İzmir. Tel.: 22 19 85 - 22 33 79


''Şamdanlardan,

Ferman/ara ... '' Yıldız Sarayı

Silahhane'de düzenlenen fuarda yer alan tablo ve eşya müzayedelerinde yoğun ilgiye karşın fazla satış olmadığı belirtildi. Mart aymda ilki düzenlenen G eçtiğimiz Antika büyük ilgi ile çevrelerde

" Uluslararası topladiği

Eşya Fuarı "nın çeşitli

giderek artan antika merak1, aynı y1f içinde bir ikinci fuarm daha aç1fmasm1 sağladi.

Ylld1z Saray1 Silahhane 'de açilan " 2. Antika ve Sanat Fuarı "nda çeşitli antika firmafarınm yanısira, sanat galerinin de yer almaları ilgiyi daha da genişletti. 28 firmanm kat1fd1ğ1 fuarm girişinde dikkatierin odaği olan 1922'den kalma bir Roffs Royce ve Austin ile 1930'un bir Ofdsmobile 'i ziyaretçiferi uzun süre oyafad1. Otomobillerin başmda saatlerce ayrılmayan merakflfar, satm almak için fazfaswta terfeyip ve zorfand1far. Ama her üç otomobil de yalnızca teşhir için konufmuştu.

ingiliz çay takimiarı, tuğrafl sedef


kakmafl sehpa/ar, tildişi paravan/ar, duvar pano/an, gümüş buhurdan/ar, konsollar, sand1klar, Art Nouve orijinal sandalye, tildişi biblolar, heykeller, kase/er, ibrik/er fuarm birbirinden değerli teşhirleri arasmda yer ald1. şamdanlar,

Son iki günün ilkinde düzenlenen tablo müzayedesinde 114 tablodan ya/mzca 14 'ü allCI bulurken, ibrahim Çalll 'nin bir çalişmasi 1 milyon 400 bin lira 'ya satilan en paha/1 tablo oldu. Bedri Rahmi Eyüboğlu, Şefik Bursa/1, /brahim Safi, Hoca Ali R1za, Ahmet Vefik Paşa, Ertuğrul Ateş, Avni Arbaş, Abidin

Dino'nun tablolan da müzayedenin parça/anyd1. Fuarm son gününde nefes kesen bir başka müzayede da_ha yapiidi. 30 bin liradan 15 milyona dek çeşitli değerlerde 256 parça antika eşyamn sat1şa sunulduğu müzayedenin en pahali parçasi tuğrafl legen ibrik tak1m1 allc1 bulamadi. Müzayedeye konan eşyalardan bazllarmm muammen bedelleri şöyle idi; La Vasseur imza/1 Bronz kadm heykeli 1 milyon 200 bin TL, Hereke desenli hall 1 milyon 500 bin TL, E, Picau/d imzall bronz erkek heykeli 1. 500.000 TL, Abdülhamit Fermam 2 milyon TL, 891 hicri tarihli ceylan derisi üzerine yaziimiş Vakfiye 2 milyon 500 bin TL. değerli

28 flrmanm kat1ld1ğı " 2. Ant/ka ve Sanat Fuarı "nda sanat galerilerinin de yer alması ilgli/ daha dagenişletti.

La Vasseur Imza/ı bronz kadm heykell, hereke desenli halı fermanlar ve vakifyeter fuarm gözde parçaları arasmda yer aldı . Nefes kesen eşya müzayedeslne yoğun ilginin yanısıra fazlaca alıcı çıkmadı. Birbirinden muhteşem 256 parça antik eşyanm fiyatları oldukça yüksek tutulmuştu.


G

ünümüzde birçok sanat dal! ilgisiz/ikten, ya da çağm getirdiği otomasyondan yok olup giderken, say_1/an az da olsa sanatlan m sürdürenler var. Ulkemizde git gide kaybolan bir sanat da/1 da yorgancil1k. Eskiden her mahallede bir yorganc1 varken, hatta seyyar hallaç/ar sokaklan arşmlarken , bugün yorganc1 dükkanianna ve yorgan usta/anna pek rastlanmwor. Çünkü, günümüzde fabrikasyon yorgan yüzleri, çarşaflar ve yast1k yüzleri çarş1da, pazarda ve her yerde sat1!Jyor. Ihmal ettiğimiz yorgancil1k sanati yüzyillar öncesi ata/anmizdan bizlere kalan en değerli miras olmasma karşm, böylesine ilgisiz bir köşeye itilmesi, günümüzde bu işi sürdürenleri oldukça üzüyor. Halbuki, Türk ailesinde gelin olacak kizlar y11/ar öncesinden çeyiz haz~rliğma girişince, işe içi yün,kilif1 ipek yorgamn işlemesinden ve dikiminden başlar/ardi . Böylece, çeyiz sand1ğmm ilk parçasi üzeri nefis e/işi ile ortaya Çikanimiş yorgan olurdu. Bizler, yorgancJ!Jğa önem vermesek de, günümüzde yabancilar Türk e/işi yorganlara büyük ilgi gösteriyor ve hayranlik duyuyorlar. Çünkü, e/işi yorgan hemen, hemen hiçbir ülkede yapJtmwor ve üzerieri böylesine güzel işlemeler/e süslenmiyor. Yorgancil1k sanatml günümüzde sürdüren Gülçin Erez, geçtiğimiz y1/ Münih Fuan 'na katiiarak Türk işi yorganlanm sergiiemiş ve önemli ölçüde sipariş de almlŞti. Atelyesinde ürettiği yorganlarm üzerindeki işleme desen/erini titizlikle seçtiğini belirten Erez, bu y1/ da Türk işi yorganlan Amerika 'da sergi/eyecek. Yorgan alanmda büyük bir ihracat potansiyeli olduğunu belirten Gülçin Erez, bu sanatm yeniden canlanmasi için genç kizlartmJztn teşvik edilmesini ve onlara gerekli ortamm haz~rlanmasJ gereğini vurguluyor.


antiques auction was he/d. 256 piece5 valued at TL30,000 to TU5 million were put up for sa/e, bul many did not reach their reserve price. One of these was the ewer and bowl bearing ivory screens, candelabra, wall an imperial monogram, whose quoted panels, silver censers, chests of value was the highest of all the items. drawers, chests, Art Nouveau chairs, Among the other most valuable pieces ivory ornaments, statues, bowls, and for sa/e was a bronze statuette of a ew~ were among the valuabl.e and lovely women signed by la Vasseur, valued pieces to be seen at the fair. at TU. 2 m, a si/k Hereke carpet The art auction organised on the (TU .5 m), a bronze statuette of a last bul one day of the fair was a man signed by Picauld (TU.5 m), a disappointment for the picture owners firman signed by Sultan Abdülhamit since only 14 of the 114 pictures up (Tl2 m), and a foundation charter on for safe found buyers. The highest vellum dated A.H.891 (Tl2.5 m). price was paid for a picture by İbrahim Çalli, which fetched TU ,400, 400 ($1866). Well - known Turkish artısis whose pictures found new homes were Bedr, Rahmi Eyüpoğlu, Şefik Bursa/i, İbrahim Safi, Hoca Ali Rıza, Ahmet V-efik Pasha, Ertuğrul Ateş, A vni Arbaş, and Abidin Dino. On the last day of the fair, the

Beauty ata Price pıterest

in antiques runs high in

1 Turkey as in all countries these days, and fallawing the success of the first - time International Antiques Fair last March, the organisers decided to ho/d a second Antiques and Art Fair this November. The second fair was enlarged in scope to include paintings as well as antiques, and a total of 28 antique dea/ers and art galleries had stands at the fair. Three veteran cars on display at the entrance-a Ro/ls Royce and an Austin eJating from 1922 and 1930 0/dsmobile-attracted many would-be customers, who were all disappointed to discover that they were not for sa/e. English porcelain tea services, mather-of-peari inlaid tabfes bearing the sultans' imperial monograms,


ı PARiS SOSYETESİ İ~


rANBU

Dünya sahnelerinde en çok oynanan operet niteliğini taşzyan Offenbach 'ın 4 perdelik "Paris Hayatı '·. İstanbul 'da sahne/eniyor. Devlet Opera ve Balesi'nce sergile•stanbul IAiatürk nen "'Paris opereti Kültür Merkezi'nde ilgiyle izleniyor. j.Offenbach'ın

Hayatı"

Metin yazarlığını H. Meilhac-L. Halevi'nin ve Türkiye'de ilk kez sergilenen 4 per· delik opereti Gürcil Çeliktaş ve Gül Sabar Türkçeleştirdi. Dekor ve kostümler Osman Şengezer. koreografi Selçuk Borak'a ait. Rejiyi gerçekleştiren Gürcil Çeliktaş yorumunu söyle özetliyor: yaptığ ı


- Operet sahneye koymak zevkli oldu ğu kadar kendine özgü bir sürü sorunu da ortaya koyuyor. Kon u şma l ar ve müzik a rasında bir denge sağ l anmas ı , bunun belirli bir şekilde akışının sağ l anması gibi. Ka rak te rler de çok d eğ işik olabiliyor. "Paris Haya tı " bende bir Moliere hatta bir Shakespeare uc.. inliğinde izler bıraktı. Operetle beraber şa rkı söyle menin . dans e tmenin ve hatta aş ık o lm a nın zevkine va rdı m. Bug-JnedekJ Strauss'un "Çingene Baron"

ve "Vened ık ' t e Bir Gece" ad lı operetlerini de sahneye koyan Çeliktaş, "Pa ris Hayatı" ile bu iki oper:~t in gerek konu gerekse konunun geçti ğ i mekan ile kişil e r açısın dan değişiklikler gösterdiğini ve çağ ı mız müzikallerine yaklaşan bir tarzda ele alma o l anağ ını sağladığını belirtiy< ır. Ünlü Alman asıllı Fransız besteci Offen1866'da yazd ı ğ ı , operetleri içinde "Tüm dünya sahnele rinde e n çok oynanan"

baclı ' ın

niteliğini taşıyan

"Paris Hayatı " dönemin Franbir gözle yaklaşıyor. Paris sosyetis ini hicvediyor. Orkes tra şe fli ğ ini Cem Mansur, koro şefli­ ği ni ·se Koloman Kovacks yapıyor. RaJ ul de Gardefe u rolünü ümer Sabar ile Oktay Tezcanlı , Baron De Gondremarck'ı Ferdi Altuner ile Ömer Sabar dönüşümlü oynuyorlar. Bobinet rolünü ise Süha Yıldı z ile Timur Doğanay, güzel Metellay ı Gönül Onat ile Ruhsar Yedier paylaşıyorlar . sasına e leştir el


••

MAVI KORFEZ YEŞIL . . " IZMIR'E DOGRU Y den teknolojilere

aşadığımız çağda hızla gelişme kaydebağımlı olarak sanayileşme ve hızlı nüfus iirtışı 3.ncü büyük şehrimiz Ege'nin ineisi ızmir'de de bir çok sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur . Bunların içinde en önemlisi ve en acil çözüm gerektireni , 1955-1960'1ı yıllarda baş

şan

gösteren ve ihmaller nedeniyle bu güne kadar birikerek gelen çevre kirliliği sorunudur. Çevre korunması bugünün ve yarının en önemli meselesidir. Bu konudan hareketle Belediye'nin çevre korunması konuların­ da gösterdiği kapsamlı çalışmalar geçmiş yıllardaki ihmalleri, zaman içinde büyük ölçüde telafi edecek niteliktedir. Halkımızın anayasal hakkı olan sağlıklı ve dengeli.bir çevrede yaşamalarını sağ­ lamak için ızmir Büyükşehir Belediyesi kanun ve yönetmeliklerin verdiği yetki çevresinde çalışmalar yapmakta ve tedbirler almaktadır . Amaç "Mavi Körfez, Yeşil izmir" sloganı ışığında başta körfez kirliliği olmak üzere hava, gürültü ve toprak kirl i l i ği ile mücadele ederek, gelecek nesillere güzel izmir'i sorunlarından arındırılmış bir şekil­ de sunabilmektir. Bu konuda izmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Burhan Özfatura şunları söyledi :

lığı

evsel kaynaklı atıksuların ve ön arıtma­ dan geçirilmiş endüstriyel atıksuların seyrelme ve özümlema potansiyeli çok düşük olan iç körfez bölgesinden uzaklaştı­ rılmasıdır .

Bu konudaki

çalışmalar

1971

yılında

başlatılmış ve Belediye iller Bankası ortak-

ile yürütülmektedir. körfezi kucaklayan 49 km . uzunluğundaki ana kanal ve kent içindeki atıksuları ana kanala bağlayan 90 km .lik tali koliektörlerden oluşmaktadır . Ana kuşak­ lama kanalının inşaatı 1983 yılında başlatılmıştır. Ve halen üç bölüm halinde i nşaat çalışma l arı devam etmektedir. Şebeke

Büyük Kanal Tünel

Çalışmaları

Projede kanalizasyon sistemi ile toplanacak olan atıksuların körfezin kuzeyinde Çiğli bölgesinde kurulacak olan ve stabilizasyon havuzu biçiminde yapılması düşü­ nülen arıtma tesisinde antılmasından sonra körfezin dış bölümüne deşarj edilmesi düşünülmektedir . Hedef 2000 li yıllarda sistemi devreye sokmaktır. Projenin yaklaşık maliyeti ise 1986 yılı fiatlarına göre 150.000.000.000.-TL. civarındadır . MELEZ 1 GRUP ARITMA PROJESi

SU KiRLILIGiNI ÖNLEME ÇALIŞMALARI Öncelikle körfez ve körfeze bağlanan yüzey sularındaki kirlilik bugün için iç körfezin tümü ile elden çıkmasına ve bölgenin canlı yaşamına uygun olmayan bir yapıya dönüşmesine neden olmuştur. Kirliliği önlemek ve Büyük Kanal Projesi'ni gerçekleştirinceye kadar, körfezin süratle ilerleyen kirliliğini bugünkü noktasında tutabiirnek için pekçok çalışmalar yapılmaktadır. Ancak yılların birikimi olan körfez kirliliğini önce önlemek sonrada tamamen ortadan kaldırmak belli bir zamanı ve maliyeti gerektirmektedir. Belediyece başlatılmış bu programda 2,5 yıl içinde oldukça önemli mesafeler alınmış, ızmir altyapı yatırımlarında Türkiye'de birinci sırada yer almıştır. izmir kentinde mücavir alan sınırları içerisinde su kirliliğini önleme çalışmalarına ilişkin söz konusu projeler şu gruplar altın­ da toplanmıştır. izmir Kenti Atıksu Toplama Şebekesi ve Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Bu projede temel felsefe kent içinde olu-

1986 yılında başlayan çalışmaların aynı yı­ sonunda tamamlanması planlanmıştı r .

lın

Kentin Halkapınar mevkiinde faaliyet gösteren 1O adet yağ , sabun , şarap , tekstil ve gıda sektörüne dahil olan fabrikaların 400 bin nüfusa eşdeğer bir k i rliliğe yol açan atıksularının antımı için Belediyemiz koord i natörlüğünde 1985 Şubat ayında çalışmalar başlamış olup, tesis inşaatının 1987 yılı sonunda tamamlanması programlan mışt ır. YEŞILDERE PROJESi Yeşildere mevkiinde faaliyet gösteren 82 adet deri işletmesi , deri tabaklama iş­ lemi sırasında oluşan kromlu atık l arını Melez çayına vererek körfez kirliliğine neden olmaktadırlar. 1985 yılı verilerine göre körfeze verilen krom kirliliği 7500 kg/gün dür. Bu konuda, Belediyenin denetimleri sonucunda müşterek arıtma tesisi kurulmasın­ da koordinatörlük yapılmış ve Belediye'ye ait 8000 m2 lik arsa arıtma tesisi kurulması için tahsis edilmiştir . Yeşildere bölgesindeki 200 bin nüfusa eşdeğer kirlilik yaratan 82 adet deri işlet­ mesi bir tek arıtma tesisi ile problemi halletmek üzere i nşaatlarını yürütmektedirler.

GÖKDERE PROJESi izmir'de dericilerin ikinci odak bölgesi Gökdere mevkiidir. Burada faaliyet gösteren 12 adet deri işletmesi 40 bin nüfusa eşdeğer kirlilik yaratan ve tabaklama sonucu oluşan kromlu ve sülfürlü sularını Arap deresine vererek gerek körfez , gerekse Bornova yeraltı suyunun kirlenmesine neden olmaktadır. izmir Büyük Şehir Belediyesinin konuyla ilgili uyarıları neticesinde işletmeler Gökdere atıksu arıtımın ı n araşt ı rma ve projelendirme çalışmalarını tamamlamıştır . Tesis 1986 yılı sonunda bitirilerek devreye alınacaktır . Işıkkent

MÜNFERlT ARITMA TESiSLERi PROJESi Bu proje kirlilik noktaları olarak kabul edilen ve çeşitli sanayi kuruluşlarının yoğunlaştığı lşıkkent, Halkapınar, Bayraklı ve Salhane yörelerindeki sanayi kuruluşları ­ nın körfez kirliliğine neden olan atıksuları ­ nın antılmasını kapsamaktadı r . Bu amaçla başlatılan çalışmaların sonucunda, işl~tme­ lerin %72,1 'ne su kirliliğinin önlenmesi için gerekli tedbirler aldırılmış , %10,2' nde kirliliği önleme çalışmaları devam etmektedir. Geri kalan %17.7 oranındaki işletmelerde su kirliliğinde önlem alması için uyarılmıştır. DERELERiN ISLAHI Belediyemizin, derelerin ıslahı ile ilgili birkaç grup altında toplayabiliriz. Bunlar: - Dere yataklarının genişletilmesi, çalışmalarını


- Dere dip çamurlarının temizlenmesi , - Dere şevlerinin düzenlenmesi, -Dere çevresinin düzenlenmesi, Ayrıca Büyük Kanal projesi tamamlandıkça derelere verilen kirlilikleri n kollektörlere bağlanması da bu çalışmanın bir parçasını oluşturmaktadır .. Çalışma bu planlama doğrultusunda , ızmir için çok önemli kirlilik girdisi olan " Manda Çayı, Melez Deresi , Poligon Deresi, Arap Deresi, Yahya Deresi, Bornova Çayı ve Laka Derelerini" kapsamaktadır . HAVA KiRLiLiGiNi ÖNLEME ÇALIŞMALARI

Çevre kirliliğinde önemli bir yeri işgal eden hava kirliliği, şehrimizde su k i rliliğin­ den daha önce ele alınmış ve oldukça önemli mesafe kaydedilmiştir. ızmir şehrinde hava kirliliğ i , sabit kaynak olan tesisler ve hareketli kaynak olan akaryakıtla çalışan araçlardan oluşmaktadır . S02 yayan kirletici kaynaklardan araçların kirlenmeye katkısı diğer kaynakla rı n katkı ­ sına oranla oldukça fazladır .

ızmir Büyük Şehir Belediyesi ESHOT bünyesindeki 687 adet otobüse ekzos yönü açısından yeni bir uygulama getirmiş­ tir. Bu uygulamada, ekzos çıkışlarının otobüs arka tavan yüksekliğinden düşey yöndeki akım l a atmosfere verilmesidir. Böylelikle araçlardan yayılan kirlilik, hava akımının bulunduğu ortama verilerek doğal seyrelmesine olanak tanınmıştır . Aynı zamanda, insanların solunum yaptığı seviyeden oldukça yüksek noktadan ekzos deşarjı yapılmas ı araçlardan kaynaklanan kirliliği azaltabilmek için alınabilecek ilk önlemdir. Avrupa ülkelerinde bu uygulama mecburi tutulmakta, ülkemizde de yaygın­ laştırılmas ı için Devlet Planlama Teşkilatı tarafından ç alışmalar yapılmaktadır. Kenti mizde sanayi kuruluşları da kullandıkları yakıt tipine göre gruplandırılmıştır . 1984 ·yılında bu konuda başlatılan çalışma­

lar sonucunda fabrikalar; a) Yakıt olarak kömür kullananlar fakat baca filtresi olmayanlar, b) Akaryakıt kullananlar, c) Baca filtre sistemi yetersiz olanlar,

® @

-

d) Baca filtre sistemi olanlar olarak gruplandırılmıştır .

Bu şekilde gruplandırılan sanayiler rutin hale getirilen bir program çerçevesinde sürekli olarak denetim halinde tutulmaktadır.

Söz konusu çalışmalar sonucunda, %64,3 oranında hava k i rliliği çalışmaları­ nın tamamlandığı, %14,3 oranında hava kirliliği için sanayicilerin uyarıldığı ve %21 ,4 oranında sanayicinin hava ki rliliği tedbirlerini almaya devam ettikleri ortaya çık­ maktadır.

GÜRÜLTÜ KiRLiLiGiNi ÖNLEME ÇALIŞMALARI

izmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Türkiye'de ilk defa gürültü kirliliği konusuna ciddi bir şekilde eğilmiştir. Şehrin belli noktalarında sürekli ölçümler yapılmış ve şehir gürültü haritası hazırlanmıştır . Bunun sonucunda, trafik akışının yeniden düzenlenmesi, yeni yerleşim a l anlarının planlanması ve kitlesel eği t im çalışmaları yapılmaktadır .

LEJANT i nşaa tları

devarn eden I ,JI,III ve IV ana kollek törleri Dünya Bankası kredisi kapsamında yapı lacak I ve V kısım ana ko[ektörleri O. B. kreçlisi kapsamında yap ılaca k ana pompa ı stasy onları 0 .8 . kredisi kapsam ında yapı\aca}<. yar dımcı pompa is tasyonlar ı O.B.kred isi kapsamın da yapı lacak tali ve sekonderi koliektör ler O. B. kred isi kapsam ı nda yap ılacak ar ı tm a tesisleri D.B. kred isi kapsam ında. yap ılacak deniz deşarj ı kısım

\

l J '

o

2


----------------------;~'"® TURKEY IN BRIEF

GEOG RAPHY Turkcv's land mass is 780 .000 srı . km wiıh 97 o/n in Asia (thP. Anaıniian rlatP.aıı) anri :ı o/n in Eıırore (Thrac.e). The Eıırnrcan anri Asiarı sic1P$ ar~ rlividcx1 bv the Bosrhon" . thP. Sea of Marmara anri the Dnrd rıncdles Aııatnlia is a hı q lı plnteau rP.(Jinn risınçı p roqressı\'<'h tnwarcts ı he 0.ası and hrokcm h\· ıtı~ · ahouı rıft eP.n ri vers. thP. Dide ( Tıqris ) mıri the• (Eııphraıes) . Tlwrc are

vCJ I!P.vs nf ırıduriiıı q

Fırat nuınermı s

lakP.s and solll<!. sudı as Van Lake. arP. as larw. as iniand

sf'.as. In the ıınrıh. the eası ern Black

·"'mher of NATO. OECD. anri the

C:ounr.il of Eurof1P. anrt is an

associate member of the EEC.

the Minisırv of Finan<:<' anri Cusıoms (Malive \'P. Giimrük Bakan lı rı ı.

Ankara) For further informatıoıı

applv to th e Civil Av iaıion f>P.partmenı

PREPARATION FOR YOUR TRIP

of

ıtv: Mını!'itrv

Trc~nsrorı (Uias tırma J3ak c.ın lı (';ı_ Sivıl

lnı c rııa tion a l Proıocol

ll avac ılık Dairesı Ba şkaıı l ıq ı.

Siqns

For all information conccrninq a trip ı o Turkcv. c:ontact vou r ncarest

HOW TO TRAVEL IN TURKEY

Tıırki sh Tmırism and Information Bıırea u alım a ri anri in Turkey. In Turk ev therc cıre information hurcaus in all pnnc:ıpcıl c:ities and tour is ı

Turiksh Airlines rTHY) provide.' aıı r.x ı e n s ı ve neıwnrk

c0.ntres

of donıcsıic. nicıht s

from ıh e int P. rııa ı lonal airporıs of lsıanhul. Ankara and l zınır to all of

Mediternınean

F'or th e

M cdi t f!rram~a:ı r.liınalf! wiıh hnı

i ncıu irics Glll

sunıınc rs

acıeıır.ıes

Tıırkrw

from ıh e ıemreraıe dimaıe of the Blac.k Sca reqinn. to the mııtiııenıal elimare of ılı~ iıııcrinr . ıhen ın the M erli tP.rranP.an climaıc~ of thP. Aepcan <~nd M ed r ı e rranP.an c.oasıal reqions . Thr co.ısrline of Turkev·s fmır seas ı" nıorc'! than 8.000 km in l e;ıÇ]f h

POPULATION Tıırkev has 5 I millinn inhabiıanıs SO % of whom live in the coııntrvsictC'!;.

The major citiP.s are

isıanhııl (5.500.000), Ankara . th e

'apiıal (2.500.000), i zmir

( I .SOO.OOO). Adana (776.000). and Bıırsa (6S0.000). (these fıqures are haseri on ı he I 985 ~ensus) LANG UAGE The Tıırkish lanquacıe is n<'ither lnrin- Eıırnrcan nor Seınitic:. hııı h eloncıs ın ıhe Urai -Aiıaic qroım. anri has an affınitv to th e Fınno- l l ıınnrıricır lnnquaqcs. Turkish is wrilf(!;ll with La tin r.harac:tP.rs and is spok0.n hv soınP. ı

so

million rcnple in ı he

world . RELIGION Th<' Turkish rorulaııon is 'l'l % Moslcm . Turkey is a secular statf'

whic:h qııaran ıee.~ mmrleıe freeriom of worship ıo ıınn -Mos l e ms ECONOMY Agriculture: This ri.ıy~ a VP.rv imporıaııı role in ıh e Turkish er.onomv. The main crops are wheaı. c.oıınn.

tobacco and fruiı.

Sheep are Turk ev's most

imrorı a nt

livesıoc:k . aııri Tıırkev " ıhe ınajor Eurorean wool prorhıc:P.r.

Natural reso urces: The r rinc:ipal mınerals ex ı racı ect

are

coa ı.

impnrıanı e xporı). iron . hauxiı e. sıılrhur and oi !.

(an

cnrome

copper.

lndustry: lndusıry is develorinq raririlv and ıs direcıed mainlv ıowa rds the r rocessinq of aqric.ıılıııral produc:ıs . ınc ıallurqy . ı exıiles. anri ıh e maııufacıure auıomohiles and aqricultu ral

ol

mac:hinerv

POLITICAL STRUCTURE Th<' Turkish Rerublic is a naıionalisı.

democratic and secular

s ıaıe.

haseri on human riqh ı s. th e nıle of law and social jus ı ice . The

penrle cxercisc snverP.içıntv throuqh

anr1 ınild \ıvint ers. Th e? hc'!cnmes shn rı f!r thP fıırıhr. r nnrıh one~ qoes: Marmil rcı and Nnrıh A0.qean- June ıo

South Aeqcan and MN tit<'rranean · April ı o Oc.tnher

and

his ı nri cn l

are inrtic.a ted hv yellow

prıces.

Transfers There are rr.qular hus connecıions

th ose of Eurnr>ea ıı counıri es .

Ouısıd e ı he c iıi es ıraffıc: nıoves verv

freelv. the Istanbul - Ankara hiqhway beinq the onlv one on wh i dı ıraffı c: is h,;avv. There is a 50 kph . srceri liıniı in urban cent res and a 99 kph. liınit o utsıde urban cen tms. It is hest ıo

avoid niçıht dnvinçı .

lnter - city coaches Manv rrivaıe companies rrovid<! frequ e nı. day and niqhı services beıween all Turkish ci ı i es. Coaches deparı from th e bus station "o ı oqar" in larqe ıowns and from the ccnıre of the. town in smaller towns.

airports climaıe

with warm sıımmers. mild \Vin tr'!rs emri il relaıivdv hiqh rainfall S\vimrninq scasnn · Junr. to Se pıe mbe r

Central and Eastem A natolia: elimale wiıh h oı rirv surnıners (not ıorrid) and c.olri <;ı erı:>e

winı ers.

ilff"

Even in summr.r. the niqhıs

c:ool

HOW TO COME TO TURKEY BY AIR Turkish Airlines (THY): THY has reqular fiiqhıs by 72 7. DC·'l Airbus. DC- I O and F-28 airc:rafı for Ankara . istanbul. izmir. Anıalva and Dalaman from ına ny major c.ilir.s nf the world Internation al airlines: Most international airlines have dailv fiiqhıs

from Europea ıı c. itiP.s of

isı an hul's international Aıaıiirk Airpo rı

Services

ın

Ankara's

international airport are sliqhtlv lcss

frequ cenl. bu ı

ıhe rP.

are Tl lY

c:nıı ıı ec ıinq fiiqhıs .

BY SEA Passenger Ferries: Turkish Maritime Lines have reqular scrvic:c>: ıo Turkish porıs from Aneona ( iıal v)

and Maqosa (Turkish Republic of Norıhern Cyrrus) Aparı from the

shippirıçı

c:ompanies have rcqıılar sc ıvi ces to th e ports of İsıanhul. İzmir and Kuşadas ı

Car - Ferry: The Turkish

Mav ıo the <'nri of

General conıinq ı o

Turk cv

ıntP-rnational.air lanes shnulrt hr. Privaıe plaııes

mav

sıav

for

to three months ın Turkcv wııh a

tourisı

artvisahle to make earl y rese rvaıions for ıcıuristic c:nıises.

recoqnizable bv iıs vellow baııd

Lines have

I stanbul se ıvic es a) Boğaz i ci (Bosphorus) ca r ferrv: Ka bataş (European side) Cisküdar ( Asi a rı side). d eparıinçı from hoıh sides eveıy I 5 mins. crnssinq in 15 mins. b) Boğazi çi tour: Deparıinçı from Eminönü and ziçı·za!Jqinçı up the Bosrhonıs ıo Anadolu Kava !) ı. c ) Prin ces' l slands service: Eminönü · Büyükada (larqesı of the lslands ) . crossinçı in I 1/ı hrs. Marmara car ferries - K ana l (20 km . ou tside Istanbul on the Asiarı side) · Yalova (south coa sı of Marmara) crossin g from hııılı side.' frequenıly in I hr. 40 ıııins .. I stanbul - Mudanya Gemlik and I stanbul - Bandırma :

status. huı for l nııqer rerıods permission should bP. obtained frnm

which foll ows specifıc ro uı es anrt

t!'-'

Each passenqe~ pa ys accordınçı ın

the disıance ırave ll ed and can eıeı off aı specifıc sıops. The re laıive l v c:hear fares are fıxed bv th<> municipaliıv . The "riolmuş" proviri<'' serviccs within larÇJe dties_ to

suburbs. qirrorıs and olten ı n neiqhbourinq ıowns . This is a ver-.· practical means of ıransrorı rınr1

much c: hea pP.r than a ıaxi

BY RAIL . From Venice: daily deparıure for Istanbul by the "istanbul Express" via Tries ı e. Belçırade. Sofıa. Arrivinçı Istanbul on the mominçı of th e third day. Waqon - liı servi ces ıwi ce a week .

one service per week .

· Çanakkale Bo!jazı (Dardanelles) ferries: Gelibolu (European s;de) · Lar seki (Asian side): crossinçı once f!VP."' two hours from each side: and Ec eba ı (Eu ropean side) · Çanakkale ( Asiarı side). crossinçı onc:e everv ıwo hours from each side in 30 mins ..

trains have couchettes_ cars and restauranı cars

offerinq fırs ı and second class

M a riıiııı e

FORMALITIES FOR PRIV ATE PLAN E OWNERS When

ex<:P.llent Of1pOrtUI1ities for s iqh ı seeinq. All ı hese services rierarı from Eminönü. Karaköy or ıhe Galata Bridçıe in Istanbul. lı is

Taxis and "dolmu ş " Taxis are nuınerous in all Turkish ciııes and are recoqnizable by ıh e ir cherıuered black and vellow banris. Taxim e ı e rs are qenerally fiıı ed The "riolmus" is a coll ecıive ıaxi

Mariıim e

several coas tal se"ıices providinçı

c ıi cs. The sleepin~ -

l.ines· car ferrv sails on th e An c.ona İ zmi r- Anc.ona line everv wef!k fronı ıhe end of S epı embP. r

BY SEA The Turkish

BY RAIL The wide network of the Turkish Sıaıe Railwavs cnıınecıs most ınajo r

numerous cnıises in thf!

MeditP.rranean. several fn reiçın

ııp

hv th e

and

lw maric at THY (see 1lse ful Aridresscs)

lsıonbul.

Bl ack Sea coast: Tc"ıırcraıe

fnllowed.

cxt~rcised

ıımeıahl<~s

from airrorı in air terminal. for Ankara . !zmir and all other

Sepıeıııber.

excc: uıive

rower is

coas ts: Tvpical

swıınıninq s0.cıson

the Graıı ri National Assemblv. e l ec. ıen lw ııniversal sııffraqc . The Presiri eıı ı of the Reruhli c and ıhe r.oııncıl of Minisıers Turkev is a

on Ron<i

Tra ffı c circulation Traffic circ.ulatP.s on the riqhı and th<! Turkish Hiçılıwa v Cnrie is similar ın

BY AIR

the Blac.k Sca: in the snuıh thP.

c.nas ı

siıes

Arc:haen locıical

siqnposıs

Toros Mountains swcep ctown almnst ı n ıh P. narrow fertile r.nastal

plain alonq the sca

qri-ır).

Tel · I O CJ7 30 . TP.IP.x: 4220

th0. major Turkish c.itics

0. njnvs cı variP-IV of climates. ranqinçı

Ankara .

WHERE TO OBTAIN INFORMATION

WHEN TO GO Marmara. Agea rı and

SP.a mountain c:hain nıns paraHel to

of

roarts ımversiııq Turkev are those ı o

Svria ;ınri ıh e I.e banoıı (E-S). lrarı (E-24 ı and Iran (E-2:l) Roads siqns. Turkıslı roari sıçıııs c:on forııı ı o the

sf!rvice. Prices vary accordinq to waqon tvpe and distance. between

3.5 and 22 5 riolla rs. BY ROAD The road network The 4 I .000 km . of asphalı hiqhway' are weli maınıain ed and easy tı o d ri ve on The roads denoıed as "stabilized" are of qravel chippinqs laid ready for asphalı. Comin9 from Europe . the crossinçı of the Bosphorus ı o Asia has beeıı qreaıly speeded up by the coınpleıion of th e Isıarıbul bv·pas.' and th e Bo!)azi ci Bridçıe . leadinq ı o ıh e Istanbul · !zmit express road (now comrl e ı ed up ı o Gehze) ThP. three cıreaı axis

From Munich: ıwo daily services for Istanbul by ı he .. istanbul Express " and the "Tauern·Orien ı Express" . via Salzburq. Zaqreb. · Belqrade . Sofıa . From Vienna: daily service for istanbul by the " istanbul Exprc>.ss" and the "Balkan Express" via Graz. Zaçıre b . Belqrade. Sofia . BY ROAD B y private car: L ond on-istanbul approximately 3.000 kın . Rouıe· Calais or Osıend ıo Brussels. Coloçıne and Frankfurt : from Frankfurt ılıere are ıwo a l ı e ma ı i ve rouıes- I) Nurembe rg. Linz. Vienna Budapesı. Beloradı~. or 2) Sıuııqarı. Munic.h. Salzburg. Ljuhlia na. Zaçıreb Belwade and from Belgrade ıo Niş . Snfıa . Edirne and istanbul. One can also use the car ferry from Ve rıi ce nr Anmn a by usinq alıernaıive (2) and drivincı south from Munich ıo Iıalv

By coach are regular services lıeıween Turkey and Ausıria . Fran ce Germanv. anri Swiıze rland . also lrarı. Iran. jordan. Saudi Arabia . Kuwai ı and Svria . The n~


BIR ÇAY VER, DEML OLSUN ... Radyasyon tehlikesiyle, uzun süre ti ryakilerin huzurunu kaçıran, sonra

zararsız olduğu

tesbit edilen hikayesi ...

çayın

eçtiğimiz yılın

son aylarında ve ilk günlerinde ençok sözü edilen "çay" oldu. Bir başka deyişl e çay, günün aktüalitesi olarak günlerce, haftalarca gazete manşetlerinde kaldı. Sovyetler Birliği ' nin Çemobil bölgesindeki reaktör faciasından Karadeniz bölgesinde ye tişen çok ürünün radyasyon etkisinde kaldığı ve do l ayısıyla insan sağ lığ ını tehlikeye soktuğu tartışıldı durdu. Gerek hükumetimiz, gerekse dış kaynakların

G yeni

y ılın


a çıklamaianna göre Türk çayındaki radyasyonun tehlikeli boyutlarda olmadığı ve rahatlıkla içilebileceği anlaşıldı. Gerçekten de , yerli ve yabancı uzman kuruluşlar Türk çayında insan sağlığını tehlikeye sokacak oranda radyasyon tesbit etmediler. Bu şüphe ve tedirginlik dolu günleri geride bırakırken, biz burada çayın tarihçesinden söz açmak istiyoruz. Bakalım , sabah ve ikindi kahvaltılarımızın baş konuğu ,

tiryakiterin gün boyu içtiği çay nerelerden gelmiş, ne maceralar . . ? geçırmış .... Bugün tüm dünya ülkelerinde çeşitli şekllerde pişirilerek içilen çayın anavatanı Çin'dir. Çayın daha sonra girdiği ilk yabancı ülke japonnya o~muştur. ünüçüncü yüzyılın başında

japonlar tarafından içilmeye başlanan çay bu ülkede değişik bir şekilde servis ediliyor ve pişiriliyor. Böylece , japonlar çay hazırlama yı bir sanat haline dönüştürmüş oluyorlar. Dünyada en çok çay içiten ülke olan ise, çayla 17'nci yüzyılda tanışmıştır. Çin'den ve Hindista'dan çay getiren İngilizler de kendilerine özgü çay pişirme yolu bulmuşlardır. İngiltere

Sıcak ve çok yağ ışlı bir ortamı seven çay, bu özelliğinden dolayı Çin, Birmanya ve Vietnam gibi ülkelerde, japonya'da geniş alanlarda yetiştirilir. Buranın çayı kurululduktan sonra siyah bir renk aldığından, tadı ve içimi de farklıdır. Ülkemizde Karadeniz bölgesinde yetiştirilen çay ise, Türkiye'nin ihtiyacını karşıladığı gibi yurt dışına ihraç edilir.


ıilii:ikl 00 ________________________________

. . >G U YENILENIYOR ____;~

· ··.·.·.·:·:·:·:-::::-::

~

Trafiğe kapatılacak

binalar restore edilecek, cadde tştklandınlacak, altt şerit/i bulvar ve iki tramvay hattt yapılacak. Markiz pastanesi canlandınlacak, Markiz pastanesi canlandmlacak, tanhi Karaca Tiyatrosu restore edilecek, altşveriş merkezleri düzenlenecek, 500 metrekarelik bir sanat galerisi, isteyen her sanatçtya hizmet verecek.

eyoğlu 'ndan

söz

açılmaya

görsün,

B o kaldırımları çiğneyenlerin ne

kadar da çok

anlatacakları şeyler

vard ı r.

"Benim gençliğim in Istanbul'u böyle diye girerler söze. Gözleri uzakta bir noktaya iliş ik başlarlar anlatmaya; "Nerede elli y ıl önceki Beyoğlu" . Ressamlar, yazarlar, gazeteciler Löbon'da buluşurlardı. Herkes saygılıydı , kendine ve çevresine. Löbon'un karş ısındaki Markiz'in de havası bir başkaydı. Löbon müşterilerine sütlü kahveyle omlet verirdi. Sinemalar şimdikinden iyi filmler getirirdi. Herkes sokaklarda rahatlıkla dolaşırdı. Kimse kimseyi rahatsız etmezdi. Dükkanlar kaliteli giysilerle zarif vitrinler yaparlardı. Gömlekçi Kolero , çiçekçi Sabuncakis kimler kimler vardı Beyoğlu ' nda . O zaman "Pera" derdik biz Beyoğlu ' na. Apayrı bir dünyaydı orası. .." değildi"

İşte Beyoğlu'nu böylesi özlemle ananla~a Beyoğlu Belediye Başkanı Haluk Oztürkatalay ' ın bir çift sözü var; "Beyoğlu 'na küskünleri barıştırmak

istiyoruz" ... Bu amaçla çalışmalarını son aylarda yoğunlaştıran Beyoğlu Belediyesi gecekondu bölgelerinde yapılan alt yapı, park, bahçe, semt pazarları ve u laşım hizmetlerinin büyük bir bölümünü kısa sürede bitirdi. İl k etapta Beyoğlu'nu Güzelleştirme Derneği kurularak işe başlandı. Pilot bölge olarak da İstiklal Caddesi seçildi. Bina restorasyonları ile kaldırım çalışmaları halen sürüyor. Halkın oylarıyla seçilen lambalar caddeyi boydan boya aydınlatacak. En önemlisi de 1988 yılında İstiklal caddesi trafiğe kapatılacak Tarlabaşı caddesinde 6 şeritli bulvar ve iki tramvay hattı yapılacak. Markiz pastanesi yeniden yaşayacak. Tarihi Karaca Tiyatrosu restore edilecek. Sinema salonları birer ikişer sinemaseved ere kapılarını açacak. Beyoğlu 500 metrekarelik bir de sanat galerisi'ne kavuşacak bu arada caddede . alışveriş merkezleri açılacak, defileler, çeşitli gösteriler düzenlenecek, müzik yayınları yapılacak , sokak sergileri de açılacak.


Topkapı Sarayın'nda

Bir Mimari

V

Şahaseri

BAGDAT T

opkapı Sarayı 'nın içinde bulunan

değerli yapıılardan biri de Bağdat Köşkü ' dür . Sa ray ın , dördüncü avlusu üzerinde ye r alan Ba ğ dat Köşkü , gerek

mimarisi , gerekse konumu itibariyle Saray'ın en mutena yerindedir. Bağdat seferinin anısına Dördüncü Murat tarafından 1639 yılında yap tırılan Bağda t

Köşkü, sekizgen planlıdır. Üstü kubbe, kubbeyi aşan ç ıkıntılar ise tonozla

örtü l müştür . Köşkün e trafında geniş a hşap saçaklı , yirmiiki mermer sütunun taşıdığı bir revak vardır. Mermer sütunla rın aras ında ise geometrik şekilli korkuluklar bulunur. Bina kesme taştan ayaklar üzerine oturt ulmuştur . Havuzlu taşlık seviyesine göre ayarianan köşkün cephesi

dıştan

alt pencerelere kadar renkli merrnede s üslü olup, pencerelerin bitiminden saçaklara kadar olan yüzey ise, onyedinci yüzy ılın çinileriyle süslüdür. Köşkün Boğaz ve Haliç'e bakan nefis manzaralı iki balkonunun üzeri kameriye şeklinde örtülüdür. B azı zamanlarda padişahl a rın dinlenmesi için hazırlan an köşkün içi , Türk mimarisi ve süsleme sana tının en güzel örnekleriyle beze nmiştir. Malakarİ s üsleme kubbe içinde çok güzel korunabilmiştir. Bakır,

••

••

KOŞKU

altın ve çinilerle süslü köşkü çepeçevre saran bir kitabe ise, eş ine ender rastlanan güzelliktedir. Köşkün kubbesinde bir küre

as ılıdır . Altın ya ldızlı bir mahfaza içineki kürenin altında inci dizilerinden bir

demet

vardır .

Küre dünyada,

a ltınd a ki

inci


padişahı temsil etmektedir. Topkapı Sarayı'nı ziyaret eden özellikle yabancı turistlerin ilgisini çeken Ba~dat

demeti ise

Köşkü, İstanbul'u panoramik olarak gördü~ünden, aynı zamanda foto~raf meraklılarının da dura~ı olur.


oosd:lf___ SAÇ YlKAMAN SIRLARI .· zellikle çaftşan ve bu yüzden de saçlanm stk, stk ytkamak zorunda O olan kadmlar için bazt küçük tavsiyelerimiz var. Bir kere saçt bozmadan ytkamak başft başma bir sorundur. Çünkü, daha önceden yaptft saçlar dikkatsizce ytkandtğmda eski formlarmt bir anda kaybeder/er. Onun için saçlarmtzt hafif a/kalik esaslt şampuanla ytkadtğmtzda bu sorunun ktsmen ortadan kalkttğtnt görürsünüz. Hemen belirtelim ki, birçok saç problemi saçlan iyi duru/amamaktan gelir. Şampuan arttk/an saç diplerinde kalarak kepek ve mat/tk gibi sorunlara yol açar. Kepeğe karşt çinko pirityon ihtiva eden şampuanlar kullanmak yararftdtr. Bunu yaparken arada sert olmayan şampuanlar da kul/anm. Perma , fön ve sert ucuz şampuanlar saçm kurumasma yol açar. Çünkü, kötü kaliteli şampuanlar saçtaki asit-alkali dengesini bozar. Sağftkft bir şekilde saç ytkamak için şu noktalara dikkat edin 1- Saçımzı yuvarlak bir fırça ile

fırça/ayın ve yıkarken suyun çok stcak olmamasına dikkat edin. 2- Yıkanmaya başlamadan saçınızı iyice ısiatm ve şampuanı avucunuza dökerek elinizle saçımza uygu/ayın . 3- Kir, toz ve makyaj artıkları saçlar için zararlıdır. Bu nedenle almmzm üzerine ve ensenize gelen saçları özet

bir dikkatle yıkayın. 4- Durularken bol su

kullanın

ve

suyun saç derisine kadar girmesini sağlayın. Islak saç çok hassas olduğundan hırpalamaym. 5- Yıkandıktan sonra hav/uyu bastırmadan hafifçe dokundurun

ve

saçınızın suyunu alın. Sakın sürterek kurulamayın. Sonra saç kremi kullanın. Biraz bekleyip kremi durulayın. Mümkünse kurutma makinası

kullanmaym.


Moda Dünyasında

Yeni Bir Esinti An karalı sanatçı El if Jülide Dereboy, kimono ve pijama üzerine pentür çalış­ maları

yapıyor.

/if Jülide Dereboy, Ankaraif genç bir E sanatçi ... Başkent'te

kurduğu

sanat merkezinde " pentür" çalişmalan yapan Dereboy, geçenlerde bir sergi açt1. 6zellikle kadm okurlanm1zm ilgisini çekecek çallşmalanyla , g~nç sanatçi bu da/da yeni blf yorum getiriyor. Türk el sanatmm inceliğini, Doğu 'nun sihirli havaswla birleştiren E/if Jq!ide Dereboy, kimono, pfjama, sabahlik gibi giysilerle, eşarp üzerine pentür çalişmasi yapwor. Doğrudan doğruya flfça ve

boya ile ça/1şan genç sanatçi, aym zamanda iyi bir stilist... Sahibi olduğu Güzel Sanatlar Merkezi'nde modac1 ve stilist yetiştiren Dereboy, daha önce çallşmalanm Avrupa 'da sürdürmüş . Yurda döndüğünde de moda ve sanat alanmda ilgi duyan genç k1zlara geçerli bir meslek kazandlfmak için çaba sarfediyor. Ülkemizde bu konuda kendini ispat/ayan Dereboy önümüzdeki günlerde, bir de defile düzenleyerek, yeni çal!şmalanm sergileyecek. SayfamlZI süsleyen fotoğraflarda genç sanatçmm çalişmalarmdan örnekler görülüyor.


o

BULMACA

o t-----+-0

o

SOLDAG SAGA: 1- Güneydoğudan esen yel - Yuvarlak ve bombeli bir tür şapka . 2- Sahip , iye - Su (Eski dilden) - Radyumum simgesi - Kaza sonucu , yanlışlıkla , bi lmeden. 3- Yüksek ısıda pişirilmiş topraktan yapılan vazo , çanak, çömlek gibi nesne-Yaradışılın ve olanakların üstünde nitelikleriyle insanda hayranlık uyandıran şey . 4- Uzaklaşmak-Çözgüya da atkının kumaş yüzeyi üzerinde, kendiliğinden bir desen oluşturduğu her tür kumaş . 5- Kantaşı- Keser. 6- Juqp ve karatede derecelere verilen ad - işlem , kılgı - Dansta kavalyeye eşl ik eden bayan. 7- Oldürücü hastalık salgını- Mezopotamya'da kurulmuş eski bir uygar lı k- Bir şeyin niteliklerini övme. 8- Niyobyumun simgesi- Söz ve davranıştaherkesin beğendiğ i yollar, edep - Eski Mısıır ' da bir Tanrı . 9- Kimi insanların, çenelerinde , yanaklarında doğal olarak bulunan ya da gü ldü kleri zaman görülen küçük çukur- Maddi olmayan , manevi şeyler . 10- Aza - Demiryolu katan , şimendiler- Japon kökenli bir dövüş yöntemi. YUKARIDAN AŞAGIYA : 1- Aynı olumsuz sonucu veren , çözüm getirmeyen durumların yinelenmesi , sürdürülmesi. 2- Yapıt- Asıl görevi alay komutan lığı olan üstsubay. 3- Gedik, yarık -Kuzu sesi. 4- Tespihlerin baş taraf ına geçiri len uzunca parça - Çabuk olan , süratli. 5- Güzel kokulu bir tür kavun - Kabul etmeyerek geri çevirme. 6- Bir yerde oturma, eğleşme. ?Kudret, iktidar- Bir tür tuzsuz ve yumuşak peynir. 8- Fas'ın plaka simgesi - Elektrik ampu llerinden akım geçtiği nde, akkor duruma gelen ince iletken tel. 9- Kuran'ı başından sonuna değin okuma. 1O- Ad ale- Havagazı lambasının ucu. 11 - Fas'ta iş lenen bir çeşit yumuşak keç i derisi- Voltamperin kısa yazılışı. 12- Çanakkale iline bağlı bir ilçe- Buyuran, buyurucu . 13altıparmak, palamut, torik gibi balıklardan dilim dil im kesilerek yapılan salarnura - Birbirinden birinin olacağı sanılan iki iş için kullanılan bir baği aç. 14- O yer- ( Bas ıc ı l ı kta) Dizgi iş in de kullanılan bir aralık ölçüsü birimi. 15- Sodyumum simgesi - Gümüş - Dini inaç ları olmayan kimse.


of the lovely buildings which forms the complex of OnePalace is te Baghdad Khiosk

Topkapı

ın

the fourth courtvard. This intrıcate and ornate buildlng is set Ilke a Jewel in lts surroundlngs. This octagonal pavilion was bulltın 1639 by Murat IV in commemoration of the Baghdad campaign. lt is roofed bY a deme and vaults, and surrounded by a colonnade of twenty-two marble columns, overhung by broad wooden eaves. Between the columns are grilles worked ın geometrıc designs. The khiosk is set on stone pillars and looks out over a stone terrace and pooı. The walls are faced with colo ured marbles up to the level of the lower windows and above these by decoratıve 17th century tlles. The khiosk's two balconies, with arbor-style roofs, comman d a breath-taklng vıew of the Bosphorus and the Golden Horn. used by the sultans asa retreat in their leisure time, the interler is a spectacular d is play of craftsmanship of all kin ds. lnlay work, wood carving , copper and gol d decoration and tiles are all the finest of their genre, as is the inscription which encircles the walls. From the deme hangs a globe ina gllt case, below which are suspen-

ded strings of pearls. The globe represents the world and the strings of pearls the sultan.

ı

The Baghdad Khiosk embodies in miniature all the romanticism of the ıegendary Topkapı Palace.


_oo;:IJi:!P_ _ _ __ ••

1'1

~

••

ÇOLUN PRENSLER


Soylu Arap atıarını ilk kez egiten, onlara hızlılık, dayanıklılık ve güzellik kazandıran Peygamberimiz Hazreti Muhammed olmuştur. nyedinci yüzyıl başlarında Orta Doğu 'yu ve Arap ülkelerini ziyaret eden gezginlerin yazdıklarına göre, Araplar sahip oldukları atların şecerelerini tutar, buna göre, onları

O

çiftleştirir ve saf kan , en iyi tayları elde ederlermiş. Saf kan Arap atlarının çok ilgi çekici bir hikayesi vardır . Şöyle ki , Hazreti Muhammed cins kısraklardan , iyi cins atlar yetiştirmek için bir deneme yapmış. . . .. .. Peygamberimiz bu atları ıkı gun, ıkı gece susuz bıraktıktan sonra, atları serbest bıraktırarak , her zaman su içtikleri vahaya gitmelerine izin vermiş. Atlar su içecekleri yere yaklaşırken , bu defa savaş boruları çaldırmış . Boru sesiyle birlikte kısraklardan beşi susuzluktan çatlama noktasına gelmelerine . . rağmen , suyu bırakıp boru sesının geldiği yöne dönmüşler . Çünkü , ~u kısraklar daha önceleri , boru sesıyle birlikte toplanma yerine gitmeyi öğrenmişler .

Rivayete göre, saf kan Arap atı soyu , Peygamberimizin bu kısraklarından türemiş. Böylece asillik, iyi huy, dayanıklılık ve hız , Arap atlarının ana özellikleri olmuş. Arap atları yüzyıllarca yıl önce anayurtlarından küçuk partiler halinde Avrupa'ya götürülmüş . Bunu bazı Roma heykellerindeki at figürlerinde , yine Akropol 'daki kabartma atiarda görüyoruz. Buradaki atların küçük başları , kavisli boyunları ve ateşli bakışlarıyla tipik Arap atı kanı taşıdıkları belli oluyor. Yine 15'nci ve 16 ' ncı yüzyıllarda italyan ressamları Paolo Uccello ve Leonarda da Vinci 'nin yaptıkları resimlerde görülen atlarda, hantal Avrupa atlarının kaybolduğu , yerini Arap atlarının zerafetinin aldığı bellidir. Bütün bunlardan anlaşılacağı gibi , Arap atları Avrupalıların da ilgisini çekmiş , bu asil ırk korunmaya çalışılmıştır .

Atlara son derece meraklı olan ingilizler ilk üç Arap atını 1700'1erde ithal etmişlerdir . Godolphin Barb, Byerley Turk ve Darley Arap adı verilen bu ilk üç attan kısa süre sonra taylar alınmaya başlamıştır . Avrupa ' nın ılıman iklimi ve bol yiyeciği sayesinde Arap atlarının burada daha gelişecekleri ümit edilmişti. Oysa, Avrupa'da yetiştirilen Arap atları , beklenilen performansı veremediler. Hatta Arap ve Avrupa orijinli atlardan elde edilen ırk, cins Arap atlarından daha hızlı göründü. Tarihin en ünlü Arap

atlarından

birinin sahibi Şam lı Selim Paşa idi . 19'ncu yüzyıl ortasında bir kez Mısır Hidivinin atlarıyla, bir kez de Bombay'da ırkdaşı atlarla yarışan .. Selim Paşa'nın cins Arap atı her ıkı yarışı da büyük farkla kazandı. Bazılarında at sevgisi o kadar ileriydi ki, Arap atı sahiplerinin. çoğu bunların tablolarını yaptırdılar . lik at ressamlarından biri olan John Wootton , bu asil hayvanları çok romantik bir ortam içinde çizdi.

Bugün 2000 yılı aşkın süredir nesiinin özelliğini ve güzelliğini koruyan Arap atları , yine yarış alanlarının ve çöllerin prensleridir.


world-famous The Turkish cuisine is distinguished, like all

great cuisines, for its extraordinarv variety. ıt is the modern-day legacy not only of the sophisticated Ottoman cuisine perfected in the kitchens of the wealthy and powerful , but also of the provincial cooking, less extravagant but no less diverse. ın this article we will deseribe some of the manv desserts, those delectable concoctions which no visitor to Turkey should miss tasting. Turkish pastrv desserts are rich and sweet, and so are partaken of sparingly. They are more likely to feature at special meals, such as family gatherings or when there are guests. Although housewives stili bake their

nates in the Ara b cuisine ., <nightingale's nestı is one popular vari atian on this theme. Bülbül yuvast

pudding , vezir <vizier's fingerı and dilber dudağt <beauty's lipl consist of a dough containing such ingredients as eggs, rice flour and semolina, and are fried in deep fat before being placed in svrup. Kadayifs, which come ina variety of dissimilar forms, are desserts of verv early Turkish origin . Ekmek or bread kadayif is eaten with thick fresh cream . and is its delicious flavour is reminiscent r of English treacle pudding. Tel <strandl kadayif is ma de of fine strands of pastrv cook ed in fiat squares and eaten with ground walnuts or pistachio nuts. Tulubla

parmağt

ken is cooked with sugar and starch and eaten with cinnamon, sprinkled on top. Gül/aç is made of fine sheets of rice paper steeped in sweet m ilk flavoured with rose water, and sprinkled with walnuts. lt isa deliciously light puddings. Miscellaneous First of all under this heading must be mentioned aşure which is believed to be a dish made on Noah 's Ark when supplies ran low. seans , chickpeas and other pulses and cereals are boiled together until soft, and then manv dried fruits , nuts and sugar and rose water are added. This strange mixture of ingredients actually results in a wonderfully flavoured p~ding, which is traditionally made on religious

Mouth-watering Turkish Desserts own in rural districts, in the cities people are more likelv to leave the art of sweet pastrv making up to a professional pastrv cook, buying what they want from a patisseri e. Milk puddings, helvas and fruit puddings, on the other hand, are more commonly made at home, although manv of these too require a con siderable degree of culinarv skill . Below we give a brief account of just a few of the most famous desserts, divided under four headings of sweet pastries , helvas, milk puddings and miscellaneous. sweet Pastrles The pastrv is either, baked in the oven or deep fried, before belng steeped in svrup. Baklava, made of paper-thin sheets of pastrv, and filled with erearn or nuts, orgi-

Helvas Helvas are a soft pudding made of semolina or other varieties of flour sweetened with sugar, h on ev or grape molasses, and often containing nuts. The helva made of sesame seed pure is generally purchased commerciaııv today, as is the unusuaı pişmaniye eremorsel helva of fine white strands, which is so delicious that the eater do es not know when to stop and later feeıs remorse . Few of the hundreds of varıeties of helva are stili made today, although they figure prominently in the Turkish cook books of earlier centuries. Mlik Puddlngs One of the mo~t unusual and extragvagant of Turkish milk puddings is breast-of-chicken pudding, in which the finely shredded breast of ch ic-

davs. Housewives cook it in large quantities and distribute it to their neighbours and the poor of the district. Pumpkin pudding isa winter favourite, eaten with walnuts, and is relatively easy to make at home. Zerde made of rice flour and saffron, is the traditional dessert of wedding and circumcision feasts. These are just a handful of the many superb desserts that visitors to

ı

Turkey

a can

enyoj, to

add

a gourmet touch to the· ir holiday.


Türk Hava ABUDAB i - ABU DHABI : GSA. Sultan Bin Yousul and Sons Sheikh Handan St. Tel: (9712) 33 87 61 32 62 60/49 ADANA : Stadyum Cad . No: 1 Tei: (711) 431 43 - 372 47 AI"'••AN: Ja ı . Arnman Riyadh Center 8th Floor P.O.Box 39 177 Tel: (06) 65 91 0265 91 12 AMSTERDAM : Leidsestraat 61017 1 PA , Tel : (020) 22 791 84 1 85 1 86 1 87 ANKARA : Hipodrom Cad . Gar Yan ı Tel. : (41) 12 49 0014312 49 33 - 12 49 1o 126200108 ANKA RA: Kavaklıdere , Atatürk Bulvarı 1671 A, Tel : (41) 25 52 58 33 76 27 - 12 44 90 ANTALYA: Hastane Cad . No: 66 Tel: (311) 128 30-234 32 A TINA- ATHENS : Phileltion Str. 19, Athens 118 Tel: (01) 322 10 35 322 25 69 - 324 60 24 324 59 75 BAGDAT - BAGHDAD: Hamed Hasan ai-Obaidi Travel Office Saadoun Str. iskender Stephan Building Tel : (01) 888 13 83888 21 68 - 867 50 92 BAHREYN - BAHRAIN : Car Park Bui lding Center Main Government Road ; Manama P.O.Box 2777 Tel : 27 77 47 BELGRAD: TRG Marksa 1 Engelsa 6 / IV. 11000

Yolları,

Müracaat ve Rezervasyon-Turkish Airlines, Information and Reservations

Tel : (011) 33 25 61 33 32 67 BER LIN: Budapester Str 18 B 1000 Be rlin 30 Tel: (030) 262 40 33 262 40 34 BRÜ KSEL - BRUXELLES : 51 Cantersteen 1000 Bruxelles Tel : (02) 512 67 81 1 82 511 76 76 BURSA: Cemal Nadir Cad . Kocqgil Apt. Tel: (241) 218 66111 67 - 126 38 CENEVRE - GENEVA : Rue Chantepoulet No: 1 - 3 1201 , Geneva Tel: (022) 31 61 20 31 61 29 CiDDE - J EDDAH: City Center Annex 12 - 13 Medina Road P.O.Box 16616 Tel : (02) 660 01 27660 06 74- 660 08 15 660 17 43 ; GSA ABC Travel Ageney Medina Road Falcon Bu ilding P.O.Box 11679 Tel : (02) 653 27 84 653 13 76 - 651 79 00 651 83 00 DAHRAN - DHAHRAN : GSA ABC Travel Ageney King Abdulaziz St. Al Khodari Bldg . Al Khobar Dhahran Tel: (03) 695 00 44 695 49 04 - 894 79 17 DALAMAN: Dalaman Havaalanı , Muğla

Tel: 16119) 1899 DIYARBAKlR : izzetpaşa Cad . Demir Oteli altı Tel : (831) 123 14-116 74- 101 01 DOHA- (K ATAR - QATAR): Al - Ravan Travel Ageney

GSA. Tel : (974) 82 19 1o -32 12 26 - 41 29 09 DUBAI : Sweedan, Trading Company GSA. 63 b, Sheikh Rashid Bldg. Almaktoom Street Tel: (971 - 4) 22 60 38 DUBLIN : GSA. Aer Lingus - Upper O'Conne l Str. 40 Dublin Tel : (01) 37 77 33 DUSSELDORF: Graf Adolf Str. 41 4000 Dusseldorf 1 Tel : (0211) 37 47 9937 40 80 - 37 40 89 ELAZIG: Rızaiye Mah. Şehit ilhan lar Cad . No: 26 Tel : (811) 115 76 - 123 00 ERZURUM: Hastaneler Cad . 38 Evle r, No: 261 B Tel : (011) 119 04134 09- 165 30 FRANKFURT: Baseler Str. 35 - 37 6000 Frankfurt Main Tel : (069) 25 30 1 31 1 32133 GAZiANTEP: Atatürk B ulvarı No: 38 1 C, Tel: (651) 154 35- 203 82 HAMBURG : Adenauer Allee 10 2000 , Ham bu rg 1 Tel : (040) 24 14 72 24 14 73 HANNOVER: 3000 Hannover Lange Laube Str. 19 Tel : (051 1) 32 60 871 88 i STANBUL: Abidei Hürri yet Cad . Vak ı f i ş Hanı Kat: 2, Şişli Tel : (01) 146 40 17146 :ı s 48 iZMiA : Büyü k Efes Oteli altı Tel: (5 1) 14 12 20 25 82 80 (5 hat)

KAHIRE - CAIRO: GSA. lmperial Travel Center, Mahmoud Bassiouny Str. No: 26 Tel : (02) 76 17 6976 00 71 - 75 89 3973 34 00 KARAÇI - KARACHI : Paktürk Travel Agencies 12 Avenue Gentre Strache r Rd. Tel : (021) 52 74 71 172 52 32 49 KAYSERi : Serçeönü Mah . Yıldırım Cad . 1 Tel : (351) 139 47- 110 01 KONYA :

Alaadd in Cd . No:22 K-1/106

Tel : (331) 120 32- 100 00 KOPENHAG COPENHAGEN Ved Vasterport 6 1612 Tel : (01) 14 44 9914 51 90 KÖLN : Trankgasse 7-9 5000 Köln- 1 Tel: (0221) 13 40 71 173 13 44 43 KUVEYT - KUWAIT : Fahad Al Salem Str. Al Abrar Bldg . P.O.Box 23959 Safat , 13100 Safat, Kuwait, Tel: 245 06 55 · 242 07 77 - 242 46 39 (11 hat) LEFKOŞE - NICOSIA : Cengiz Han Sokak No: 5, Köşklü Çiftlik Tel : (520) 71 o 61 - 713 82 LONDRA - LONDON : Hanover Str. 11 - 12 W. 1 Tel : (01) 499 92 47148499 92 40 MADRID: Plaza de Espana Torre de Madrid Planla 4 Officina No: .20 Tel: (01) 463 23 12 463 23 51 MALATYA: Dörtyol Halep Cad . No: 1 Tel : (821) 119 22 - 140 53 MARMARIS: Atatürk Bulvarı 30 1 B

Tel. : (6121) 3751 - 3752 MERSiN : istiklal Cad . 27. Sokak Çelebi i ş h a nı No: 2 Tel : (741) 212 78- 152 32 MILANO - MILAN : Via Albricci 3; 20122 Tel : (02) 86 63 50805 62 33 - 805 39 76 MÜ NIH - MUNICH : 2 Bayern Str. 43 - 4511 8, Münehen Tel: (089) 53 94 1553 94 171 181 19 NÜRNBERG: 8500 Nürnberg Am . Pherrer 60 Tel : (0911) 26 53 01 26 53 02 OSLO Dronninges Gate 34. 3 Etasje 0154 Oslo 1 Tel. : (47-2) 412814 PARiS: 34 Avenue de L'Opera 75002 et 11 Tel : (01) 742 60 85 265 17 10

Ri YAD - RIYADH : GSA ABC Travel Ageney Al Arbaeen Str. Tel : (01) 477 90 03477 90 55 RiZE: Belediye karşısı , Tel : (054) 11 o 07 RO MA - ROME : Piazza della , Republica 55 - 00165 Tel : (06) 475 11 49 475 95 35 ROTTERDAM : Weena 140 3012 Cr. Tel : (10) 33 21 7733 24 65 SAMSUN : Kazımpaşa Cad . No: 11 1 A Tel: (361) 134 55- 182 60 SiNGAPUR SI NGAPORE : 545 Orchard Road 02 - 21 Far East Shopping Center Singapere SiVAS: Belediye Sitesi 11 . Blok , No: 7 Tel: (477) 111 47-136 67 SOFYA - SOFIA : Bul. AL. Stamboliiski Noll-a Tel : (02) 87 42 40 88 35 96 STOKHOLMSTOCKHOLM : Vasagatan 7; 10120 Stockholm Tel : (08) 21 65 34 1 35 STUTTGART: Lautenschlager Str. 20 7000 Stuttgart 1 Tel : (0711) 22 14 44 22 14 45 ŞAM - DAMASCUS : GSA. AL- Faradees Travel and Tourism Ageney P.O.Box 6132 Maysaloun St. Dar el Mauhandeseen , Damascus - Syrial Tel : (011) 22 72 6623 21 90 (1 O hat) T AHRAN - TEHRAN 4000 Avenue Hafez 3 rd . floor No: 7 College Crossing Tehran Tel : (021) 66 90 2666 46 09 T RABZON: Kemerkaya Mah . Meydan Parkı karşısı

Tel : (031) 116 80-134 46 T RIPOLi: Muhammed Megarif Str. Cezayir Sq . Tel : 60 50 56 60 50 681416 TOKYO: GSA JAL. Dai ni Bu ilding Merunouchi Tokyo Tel : (02) 74 35 51 VAN: Enver Parihanoğlu iş Merkezi, Cumhuriyet Cad . 196 Tel : (0611) 1241 -1766 V lY ANA - VIENNA : Operngasse 3, 1010 Wien Tel : (0222) 56 37 9656 37 68 ZÜRI H - ZURICH : Tal Str. 58 . 8001 Zurich Tel : (01) 211 85 67-211 10 70171


•w

F-27 FOKKER (1960)

VISCOUNT 794 ; (1958)

DC-9 (1967)

BOEIGN-707 (1971)

AIRBUS A-31 O (1985)

1987

Pt. SI. Çrş . Prş .

Cm. Ct . Pz .

Pt . SI. Çrş . Prş .

Cm . Ct. Pz .

TEMMUZ

AGUSTOS

6132027 7142128 ı 8 15 22 29 2 9162330 3 ı o ı 7 24 31 4111825 5 12 19 26

3 ı o ı 7 24 4 ı ı 18 25 5 ı 2 19 26 6132027 7 14 21 28 9 15 22 30 9162330

ı

2

EKİM

KASIM

5 12 19 26 6132027 7142128 8 15 22 31 ı 2 9 16 23 30 3 ı o ı 7 24 31 4 l l 18 25

2 9 16 23 3 ı o ı 7 24 4111825 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 31

ı

EYLÜL 4 2 ı 28 5 22 30 2 ı 6 23 3 ı o ı 7 24 4 l l ı 8 25 5 ı 2 ı 9 26 6132027 ı

7 8 9

ı

ı

ARALIK 7 14 21 28 ı 8 15 22 29 2 9162330 3 ı o ı 7 24 29 4 l l 18 25 5 12 19 26 6132027


'-'L'V'.A..L.L'V'...,U.L'V'

\.AI..L.L'-'L ..L.L.LU'V'.L .L~U.L'V'.L~

.&..LV U VV V.L ı~

O.:J ovc;;.&..L.L 60

50 \ \

\_

/

,-------,

1 ı

A ~--

TORK HAVAYOLLARI TURKISH AIRLINES

;f-</' \

"~'+

~.<~l~. ..-·~:~~o-·· · ,'

\

....-·····

.r

o~

i

<::·

IÇ HATlAR / DOMESTIC ROUTES 40

"'

1:> i oOllili

.

/ ....

......

~~~---····-······· · · ···-··

i

1

R

. . . . . .. . . .... . . .s . . . . .


'· · ...

=-~ -:

·- ....-··

A

/(

D

h'

N

i

~

--~

.........

,. c

j 1


1987 01  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you