Page 1

••

'Y.~

•.

..

. ·.· . ı

.

eKAYAK SEZONU GELDi .

eYAGMALANAN ANADOLU UYGARLIKLARI eTHE WATER SYSTEM OFISTANBUL .·a:.'.. \,

KAŞIK SANAT .. :~~. :. . ı

.. .

ilASEKİ ·H~

· · · ~-, .....

.

-


~ '20

balı

.......y

~

·~""

..... ...,..,..,_~- - - - - - -- -

boylam

TORK HAVA VOLLARI TURKISH AIRLINES K

/)

u

e

e

n

y

z

50

E-. llokı

:ıoııo

a d 1.

~.

but,

nten~

v.,fllr'V•J

~

.J

~

\

0

~~ı - - ~inorka a

.

ayorka

...1'-ılbıza

.

"

IHaobur, ~ Forme nteca

2000

A

ii ıoo

z

2900

T 3240

D


THY UÇAK TiPLERI VE ÖZELLiKLERi .. TYPE ·AND CONFIGURATION OF AIRCRAFT

G(f :

F-28

Azami Ka l kıf AQırlıQı

(Moxlmum Toko of Wolghl) 24.483 kg . Yakıt

Kaplllteli

7820 kg. 11.180 kg 24.888 kg

(Fuol Copoclly)

9850 lb. 1887 km.

Normel Seyir SOreti (Normol CNiao Spood) K•rgo

tetıme

Dc-10110

Dc-9

8.989 kg 88.409 kg . 142.000 kg. 195.048 kg 43 .450 kg. 88.138 kg.

14.500 Ib 15.500 lb. 50.000 lb. 2405 km . 3518 km .

151 .000 kg. 148.900.185 1 2.208

39.000 lb.

17.500 Ibi

5580 km .

5550 km.

35.000 tl. 35.000 tl. 42.000 tt. 41.000 tl.

42.000 tl.

825 km/h 870 km/h IOOkm/h

928 km/h

980 km/h

580 x (1 .853) • Km 1 h

882 km/h

882 km/h

175 km/h

470 x (1.153) • Km 1 h

830 km/h 7H km/h

mil. x(1.853)E Km 1 h

45.000 tl.

40.000 kg.

klpaatt..ı

245 ma

85

1111115

187

210

345

Fl- Mevcut Adet (Number ot Alrcr1ft1)

-

TARiFELi UÇUŞLAR (Scheduled Flights) ÖZEL iNDiRiMLi iŞÇi SEFERLERI (Charter Flights)

2000 rı

ııı.O

i

zoıo

· ~Gir ~ it i

<4010

E Lemped usa (ıta ı )

N .20

4404

nfl ·.;ı

.

Ka n

-•

30 Greenwich'e göre dol}u boylam


Aralık/December'86 Yıl:

4

Sayı:

44

Türk Hava Yollan Adma Sahibi (Publisher) Yilmaz Oral Yaym Kurulu Baskant Ruplishing Head ot Board Fikret

Gümüşdere

Y<w isieri Mı"idurü (Managing Editor)

i.

Emin Akyalçın

Yaym Kurulu rPubllshing Board) Emre Betin, Engin Öktemer, Erkan Önen

Yap1m (Edited By) Genajans Reklamciiik A.Ş. Osmanli Sok. 19 Taksimiistanbul Tel: 145 07 66, Tlx: 24713 Cnpr. Tr. Fotoğraf (Photography) Nihat Gömleksiz, Sedat Tuna , Şemsi Güner THY Reklam Müdürlüğü Arşivi

Grafik (Graphists) Genajans/Duygu Tamer Reklam Yönetmenliği (Advertising Representative) Cengiz Yalvaç Genajans Reklamciiik A.Ş. Osmanli Sokak, 19 Taksimiistanbul Tel: 145 07 66- 145 46 90 Dizgi (Type Setting) Genajans Reklamciiik

A.Ş.

Renk Aynmt, Filmler ve Baskt (Colour Seperation, Filmed and Printed by) Cem Ofset Matbaac1l1k San. A.Ş. istanbul/Turkey Tel: 579 43 13 Yönetim Yeri (Head Office) Türk Hava Yollar/ Tanıtma ve Halkla ilişkiler Başkanliği Cumhuriyet Caddesi, 199-201 Elmadağiistanbui Tel: 140 21 59

Yurttan/Dünyadan .............................................................. 2 THY'dan Haberler .......... ............. ..... .......... .............. ..... ..... 5 News From THY 6 Geceleri istanbul Pırlanta Gibi 8 1O Kayak Sezonu Geldi, Dağlar Şenlendi Çocuk ve Resim 13 Yağmalanan Anadolu Uygarlıkları .................. ......... 17-17-18 Plundered Anatelian Civilizations ........................... 20-21-22 Uluslararası Kara Taşımacılğından Önemli Güç .......... 24-25 Turkey ... .... .... .. ....... .......... ... ...... ..... ....... ..... .. ... ... ... .......... 26 Anadolu insanı ve Kuş ...... .. ..... ....... ..... ........ .............. .28-29 Bird Lore In Anatolia ................... ..... .... ........ ... .... ......... .... 31 The Water System Of lstanbu1 .......... .. ................... 34-35-36 Rigotellot ......................................................................... 38 Kaşık Sanatı ............................................... .. ................... 40 Kurt Çocukların Dramı ................................ .................... .42 Haseki Hamamı .......................................................... .45-46 Kamış Kalem ....... .... .... .. .. ......... ...... ..... .... .. .... .... .... .. .... 48-49 Reed Pens .. ... ... .. .......... ......... ...... ............... .. .. .. ....... .. ...... 50 Kutup Ayılarıyla Gelen Turizm ..................................... 52-53 Kadın ................................................................. ... ...... 56-57 Eğlencelik ...... .. ..... .. ................ .. .. ... ... ........... ..... ... ..... ...... . 59 Haluk Özözlü .. .... ... .. ........... ... .... ............. ... ...... ... .. ... ....... .61 THY Büro ve Acenteleri ................. ............ .. ........... ... ... ... 63


DÜNYA TURiZMiNDE, TÜRKiYE BAŞKANLIGA SEÇiLDi

uba 'da yapılan UFTAA (Universal Federation of Travel Agents Associationsl 20'inci Dünya Kongresinde Türkiye Seyahal Acenteleri Birliği (TÜRSAB\ temsilcisi Nihat Böytüzün asamble seeimlerini kazanarak yöneti m kuruluna girdi Yeni yönetim Cuba 'da yaptığı ilk toplantısında Türkive temsilcisi Nihat Böytüzün'ü 1987 yı lınd a Manilada yapılacak UFTAA dünya kongresi Baskanlığına secti . 82 devletin üyesi bulunduğu 63000 seyahat acente si . ucak sirketüleri ve önemli otellin temsil edildiği dünyanın en büyük turizm birliqinin 20 yıllık calısmaları : dünya turizm sektörünün birbiriyle uyumlu calısmaları­ n ı saqlad ı qı qibi demiryolları . kara ve deniz ile hava tu rist tasımacılığındaki son qelismeleri . otomasyon sistemlerı ile eğitim çalışmalarını kapsamakla UFTAA Birlesmis Milletiere danışmanlık görevi yapmaktadır .

C

· istanbul Beş Ytldtzlt iki Otele Kavuşacak

Gu••n

geçtikçe artan tuflzm potansiyeli karŞlSinda yetersiz kalan istanbul'un "beş yiidız/ı" ve " turistik" otellerine ilaveten yenilerinin yapılmasına hızla devam ediliyor. Bir - iki yı/ içinde hizmete girecek yeni otellerden birinin temeli atiiirken, diğerinin ise yeni düzenlemesine başlandi .

MEVLANA'YI ANMA TÖRENiNE HAZlRLANlYOR.

Beşiktaş YIIdız 'da Başbakan Turgut Özal tarafından temeli atiian " Yeditepe Oteli" 30 ayda tamamlanarak hizmete girecek.

_____ -, Beşiktaş ' ta yapılacak "Yeditepe Oteli 'nin temel atma törenine katılan Başbakan Turgut Özal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mükerrem Taşçıoğtu ile temel taşının başında (En üstte). Törende bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mesut Yılmaz (üstte). Laleli'deki yeni otelin maketi (yanda).

Diğer yandan Lafeli'de bulunan "Tayyare Apartmanları"da Ramada Otel istanbul adı altında beş yiidlZI! otele dönüştürü/ecek. Türk Hava Kurumu 'ndan kiralanan Tayyare Apartman/af/ 'nın otele dönüştürülmesi 1987 y1f1 yazma yetiştirilecek.

A

ralık ayında

Konya 'da yapılacak olan Aruz töreni dolayısıyla , seramik sanatçısı Yusuf Coşkun Benefşe 70 x 40 boyutunda bir pano hazırladı. Hattat Halim Özyazıcı ' nın " Ya Hazreti Mevlana , Hak Dostu " yazılı panosunu seramiğe uygulayan Benefşe, diğer eserlerini de Kon· ya'da sergilenecek. Şeb-i

PULCULUKTA BÜYÜK BAŞARI

~

h

imdiye kadar yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda ödül alan pul ressamı MasGür, bu yıl da bir " Altın Madalya"

kazandı . Kadıköy Filatelistler Derneği tarafından geçt i ğimiz ay düzenlenen Dördüncü Posta Pulları Sergisi'nde 48 eserini sergileyen Mashar Gür 'e jüri tarafından " Altın

Madalya" verildi .


TÜRKiYE CUMHURiYET MERKEZ BANKASI'NCA UYGULANMAKTA OLAN

••

KREDI MEKTUPLU • •

"DOVIZ TEVDIAT HESABI" •

SISTEMI Yurt dtştnda iŞÇi, SERBEST MESLEK SAHiBi, MÜSTAKiL iŞ SAHiBi,

olarak

çaltşan

Sız değerli vatandaşları m ızın. tasarrufları ıçın EN GÜVENLi sistemd ır . Hiçbir vergı ve masraf ödemeden. NET olarak EN YÜKSEK DÖViZ GELiRini elde ed eceğı n iz bu hesap sist em1. size ayrıca. BEDELSIZ iTHALAT ın tüm kolaylıklarından yararlanarak OTOMOBiL, ZiRAi ALET, MESLEKi ALET ve MAKiNALARlNlZI yurda ıthal etme hakkını da vermektedır . Şim d iye kadar gerek kredı mektubu sayısının bırbuçuk mılyonu aşması ve gerekse konunun özelliği dolayısı ıle tek bır merkezden yönetılmesı zorunluluğu ; elde olmavan gecikmelere neden olmuştur Faizlerinize ılışkin Kredı Mektupıarınızın sıziere sür'atle ulaşması ıçin gerekli ça l ı şma lar yapılmaktadır Bu çalışmaların sonuçlarını . Hazıran 1986 tarihinden itibaren görmeye başlayacaksınız . Değerlı vatandaşlarımızın bızı anlayışla karşılayacakianna ınanıvor.

ve yurdumuzun

kalkınma çabalarına katkılarından dolayı şükranlarımızı

Temsilcilik ve

b ü rolarım ız aşağıda ki

gösterdikleri sunuyoruz

ilgı

adresleri nde hi zmeti nizdedir.

TEMSILCILIKLERIMIZ ALMAN YA

!SVIÇRE

iNGILTERE LONDRA

FRANKFURT

TEMSILCILıCI saseıer

5tr 37NII

6000 F rankfuroMaın DEUT5CHLAND Tel1069123 90 91·99 1069123 91 00

ZURIH TEMSILCILiCI cıa nde n 5tr No 36 8002 Zu rıch 5UIS5E Tel202 83 45

T EMSILCILıCI

Represematıve Offıce

42/45 NewBroad 5tr Lerıdon

EC2 M 1~ ENGLAND Tell01 1628 3195 101 1628 3196 101 1628 08 96

HOLLANDA

AMERiKA N~WYORK

ROTIERDAM TEMSILCILıCI

TEMSiLCiLiCi

Schıedamse

vest 5218 301 1 Be Retterdam HOLLANO

821 ~ed r.lit'llliPiaza

Tel10101 14 64 88 1010114 62 79 . Telex Roırer·N L 24 1 4 3

Tell212168287 17 12121682 8718

New vro Nv 1001 7 USA

BÜROLARlMlZ BERLIN Europa Center 16 OC1000 Berlın lO DEUTSCHLAND Tel10301 2E11 193

DUSSELDORI Graf-AdOif·Strasse 45 4000 Ou$eldorf 1 DEUTSCHLAND Tel 10211138 20 61

STUTIGART Schul Sırasse 12A 7000 Stuttgart 1 DEUTSCHLAND Tel107 11129 5115

HAMBURG Steındamm 49 2000 Harrtıurg

1 OEUTSCHLANO Tei l0401 24 0384 1040124 57 65

HANNOVER Luısen Sır

4 3000 Hamover 1 DEUTSCHLAND Tei l0511 1326105 10511132 6106

~ TÜRKiVE CUMHURiYET MERKEZ BANKASI

MU NCH EN Karl sırasse 4ı Laden 1005 800l Murchen 2 OEUTSCHLAND Tel 1089159 84 58 1089159 84 59


On bir ay hi ç eksilmeyen g ün e~e, kumsallara, unutulmaz bir "Akd eniz Rüyas ı " n a , Alantur'a .. .

a ltın

Ünlü "Fly me to th e moon" ~arkıs ının süzl erini , o l ağa nü stü bir tatil dü ~ l e di ğ ini z ~ u anda biraz d eği ~tire bilirs ini z . Dü ~ l e rini z gerçek o lsun diye. Akdeniz' in hiç batmayan

g ün e~in e

o

uçun .

Yaz veya kı ~ , dinlenme veya ça lı ~ m a , spor veya eğlenm e hiç farketmez. Akdeniz' in e n güzel tesisi "Alantur", sayı s ız ol a n a kl a rıyl a sizin için b ir rüyay ı g erçe kl e~tirece ktir. Dü ~ün ü n ve karar verin yeter.

antur i ,ıaııhu l : l ll11·uktlere Cad 1lt ığu' Ilan ı 2 C \k,·itli, ·ek<"

Td · i zııı i r

ı-5 .~ı201 ı h: ıı l

: B(l\·ük Efe, O ı c li tlükk: ıı ıl:ırı 1 1 (; Ak ı n,·ak Tel: 2~ <)') XO

A l:ı ı n-a

: A la nı ur O ı di tl u kk: ı ıı l a rı

Tel : Anı ur.

bir

Doğuş Yaıırım ~ kunıl uşudur .

Xl

ı ı l(ı

1l i nır;l\· ı .\ k\ k ii


NATO'NUN UÇAKLARI THY TARAFINDAN TADiL EDiLiYOR

J\ ]iQ 'nun sahip N M AWACS Havadan Erken Uyan uçak filosu için gerekli pilot 1

olduğu eğiti­

istanbul - Bombay Hattı Açıldı ış

hatlarda daha yaygın bir sefer düzeni ile, daha çok noktaya

uçmayı

D layan Türk Hava Yolları bu stratejisinin bir halkası olarak 1 Kasım 1986 ta-

plan-

rihinde istanbul - Bombay hattını da hizmete açtı. Aynı gün yapılan törende Türk Hava Yolları Genel Müdürü Yılmaz Oral, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı ihsan Pekel'e ilk seterin anısına bir plaket verdi.

THY'nın

Atatürk Havalimanı Personel Lokantası Açıldı

ürk Hava Yolları ' nın istanbul Atatürk Havalimanı ' nda görev yapan personeli için T 2000 lokanta hizmete 6000 yemek kapasitedeki modern ile, bqyük bir kapatan o günkü kokurduğu

kişilik mutfağı

nu klardan Türkiye Denizcilik

açıldı . açığı Işletmeleri Genel

kişiye çıkaracak lokantanın açılışını , Müdürü Ahmet Yıldırım yaptı.

minin E-3A A WACS uçaklan ile yaptimaSI maliyeti önemli ölçüde artttrmaktadtr. Bu nedenle pilot eğitiminin şekil olarak A WACS uçak/anna benzetitmiş uçaklarla yaptlmast eğitim giderlerini önemli ölçüde düşürecek ve çok ktymetli cihaziarta donattfmtş olanA WACS E-3A uçaklarmm ise (eğitim gayesiyle ku/lamlmayacaklarmdan) ytpranma oranlan da azafmtş o/acakttr. Bu nedenle NA TO, piyasadan kullamfmiş B - 707 tipi uçak alarak, NATO 'ya bağ/1 Avrupa ülkelerindeki uçak baktm ve işletici firmalara tadil ettirip uçaklan E-3A A WACS uçak/anna benzetmeyi planlamaktadtr. Uçaklarm bu!unmast, gerekli teknik destek ve işleticiter arasmdaki koordinasyon ise Almanya 'nm Dornier firmasi taratmdan yaptlmaktadtr. Yaklaştk bir buçuk ytf süren çaftşma­ lar sonucunda Belçika SABENA firmasmdan 3 adet kullamfmtş B-707 tipi uçak almmasma karar verilmiş ve uçaklar Nisan 1986 tarihinde NA TO taratmdan satm atmm1şttr. Bu uçaklarm büyük baktm, yenileme, tadilat ve boya işleri THY Baktm Merkezinde yaptimaya başlanmtşttr. Bu işle ilgili olarak tahmini maliyetin (malzeme ve işçilik) üç uçak için takriben 3. 5 Milyon Amerikan Dotart olacağt hesaplanmtşttr. Uçaklarm tesisterimizde 15 ay kalmaSI planlanmtş olup, proje için tahmini 100.000 adam-saat harcanacakttr. ilk uçak ise 26 Haziran 1986 tarihinde tesis/erimize gelerek baktma almmtşttr.


Foreign Travel Agencies Choose THY Flight safety and well - organised service are the princlple features of Turkish Airlines, and demand is high for the airline's scheduled and charter flights. The Dixie Blrd lncentlve ageney recently chartered a Turkish Airllnes Airbus to carry 400 staff members of the famous Esso oil company from Rome to Istanbul via Milan. The photographs show the Esso passengers boarding the aircraft and disembarking in Istanbul

Istanbul - Bombay Route Opens As part of its expansion programme to offer more flights to more international destinations, Turkish Airlines recently launched its Istanbul - Bombay flight route on. 1 November 1986. At the ceremony to commemorate the new route, Turkish Airlines General Manager, Y覺lmaz Oral, presented Undersecretary for Transport, ihsan Pekel, with ~ plaque. The photograph shows the flight crew with Undersecretary for Transport. lhsan Pekel, and THY General Manager, Y覺lmaz Oral.

-

( ~ l TURK HAVA YOUARI 'CJ TURKISH AIRUNES

TURK HAVA YOLLARI

~ TURKISH AIRUNES

THY at the Public Relations Exhibition urkish Airlines participated in the exbition organ ised recently by the Public Relations Association in Istanbul. The display of "THY Magazine" and the airline's overseas activities attracted widespread interest. The THY stand is depicted in the photograph.

T

... m

THY Staff Restaurant Opens at Atat羹rk Airport. The new restaurant for THY Staff at Atat羹rk Airport in Istanbul was opened recently. The restaurant is equipped to serve meals to 2000 people, and the modern kitchens shown in the photograph have a 6000 meal-per-day capacity.


: 16.-DM : 13.-DM : 18.-DM : 18.-DM : 18.-DM : 18.-DM : 18.-DM : 18.-DM : 18.-DM : 18.-DM : 18.-DM : 18.-DM : 15.-DM : 15.-DM : 15.-DM Yukarıdakı fıyatlar derqımızın oasım tarıhı ıtıbarıyle geçerlıdır.

These prices are valıd etfect from the printıng data of the magazine.


••

O

nceki y1/larda Sultanahmet Meydam'nda düzenlenen "Ses ve lş1k Gösterisi" ile başlayan, tarihi yerleri IŞiklarıdlfma, şimdi

istanbul'da yaygmlaştmld1.

Yeni uygulamayla istanbul'daki birçok tarihi eser geceleri IŞiklandmllvor.

Kente ayn bir güzellik kat11lrken, gece baklld1ğmda tarihi yerler birer plflanta gibi IŞI/, IŞI! parllyor. Özellikle, kenti ilk kez ziyaret eden yabanci turistler için ayn bir ilgi kaynaği olan bu yeni uygulama, daha yay_gmlaştmlacak.

saytamiZI spsteyen fotoğraflarda Istanbul'un çeşitli gece görüntüleri

yer allyor.


From one thousand tons to one kilo ... 173 tons turbine on a hydraulic platform trailer... MAGDENLİ carries! Stators, boilers, construction machineries weighing tons ... For our dam~ for our factories, power plants ... MAvDENLI carries! In transporta tion , Icading and unloading ... Iniand and international. With the expertise in the field MAGDENLİ carries! From one kilo to one thousand tons ...

Number ''1'' in heavy transports. MAGDENLİ is a pioneer in our country's transport sector. Transports by !and, by rail , by sea, by air, and especially in heavy transports ... The Company sets up the best organizations possible for all transport operations with the help of its 400 agents in 40 countries of the world. With the "quarter of a century" experience ... With the "right sevice, right price" policy ... Thıs curbıııı: ı,, b..· used m the TRAKYA .\lA TURA/ . (;,·\!i COMEliN E[) CYCI.E POWER 1'/.A,\!T n·cıghs f7.J t''"' ı\ I ACOE.N/.1 ı:arrıcd ıt. Thıs tn.utsA)rmı..:r marwJuı..·turt.•d M tk.: r\f:C

ETI

If you, too, are faced with a heavy

transportation problem, don't hesitate to contact MAGDENLİ. Get "THE RIGHT SERVICE FOR THE RIGHT PRICE" .

e<>mpıım· wcı,ı:hıııg

traıısform cr"

120 toııs ıs denommaıed Turke\'·s " lıır,ı:cst MACDENLI carrıcd ıt fro m Geb=c w Hamırabat

...AA.. 4ıl~ d.4~#

...'from one kilo to one thousand tons"

MAC';DENLI NAKLIYAT ve TiCARET A .Ş . BRANCH OFFICES:

HEAD OFFICE: Gulseren c;,ıı.. ıl.. t "ı TE"I f4117~ '.tıA"l t

M ,lllf'P" ANKARA np..,, 1 . 111A71lı;ıoq

ANKARA Tel : (41) 29 91 94 ~ ;n

101ı;qı

Tlx: 43182maga

ISTANBUL Tel: (1) 144 82 22 Tlx : 25 544 Magı

IZ MIR Tel: (51) 21 20 58 Tlx : 52 104 erso

MERSIN Tel : (741) 19 684 Tlx: 67 428 magc

ISKENDERUN Tel 18811 12 498

Tl • 68 133 expe


K8YAK SEZONU GELDi, .AÖLAR ŞENLE Di. .. K1Ş

avıarının

gelmesiyle birlikt , kayak sporuna

meraklılar karlı dağların

yolunu tuttular. Ülkemizde ancak birkaç merkezde yapılabilen kayak sporu, gerek Balkan ülkelerinde, gerekse Avrupa'da daha yaygın bir şekilde yapılabiliyor. Herşeyden

önce iyi organize edilmiş tesisiere gerek duyulan bu spor ve eğlence merkezlerinde, hem profesvoneller, hem de amatör kavakçılar için başta gelen gl.ivenliktir. Ülkemizde, Erzurum, Bolu ve Uludağ gibi yörelerde kayak yapan sporcular, geçen yıllara göre daha iYi şartıara kavuşmu$

durumdalar. Buna rağmen, Türkiye'nin bu konuda çok eksiği bulunuyor. Kayak sporunun bir özelliği de, pahalı bir spor olmasıdır . Pahalılık bir yanda tesislerden , diğer

yanda ise kavakçıların malzemesinden gelmektedir. Günümüzde, çocukların da teşvik edildiği kayak sporuna başlarken tedarik edilmesi gereken giyim-kuşam ve kayak takımları , en basitinden 350 bin liranın üzerine çıkıyor. Eğer dünyanın tanınmış kayak takımlarından bir set kuruıacaksa, o zaman bu rakam milyonu aşıyor .

Son

yıllarda

çok

sayıda

insanın kavakçılığa merak sarmasıvıa , yabancılarda çok önceden gelişen kayak kıyafeti modası , bizde de ayrı bir uğraş haline dönüştü . Birçok kurulu ş , yalnız kar ve kayak kıyafeti üretmeye ba şl a d ı. Kısaca , kayak sporu kesesine ve yüreğ i ne güvenenler için kı ş ayıarında vazgeçilmez bir ı-ıevecan fırtınası. ..


Diğer

ülkeler mağazalarına göre daha uygun fiyatlarla 24 saat hizmetinizdeyiz.

We are at your service for 24 hours with more reasonable prices compared with the duty free shops in other countries. Atatürk Hava Limanı , Esenboğa , Çiğli . İpsala . Gürbulak


ÇOCUK VE RESiM uzun bir süre önce kaybettiğimiz ünlü sanatçt Bedri Rahmi Eyüpoğlu, çocuk resimlerini bir başka açtdan ele almtştt.

~

ocukların dünyasına girmek, öyle

pek kolay bir iş değildir. Onların mbaşka bir dünyası vardır . Bu dünyanın içinde kendilerince yaratır , dururıar. Hele o minicik elierin çizdiği resimler ... Çoğumuz bu resimlere, bakar bakar da bir anlam cıkarmak isteriz. Çoğu zaman resmin neyi ifade ettiğini bilemeviz. sorduğumuzda da, hiç aklımıza gelmeyen bir cevap alırız . Bugün ülkemizde sanat alanında önemli bir gelişme var. Birbiri ardına açılan sanat galerileri ve özel kurslar çocuklara, gençlere daha çok imkanlar hazırlıyor . Bu yüzden çocuklaramız , eskiden olduğu gibi yalnız değiller. Eğer bir küçük resme ilgi duyuyor ve durmadan çiziyorsa , onu yönlendirecek, resim konusunda bilgilendirecek, kuruluşlar, sanatçılar var. Oysa, yıllar öncesi hiç de böyle değildi. imkanlar son derece kısıtlıydı. işte o tarihlerde neler olup bittiğini ve şartıarın ne olduğunu , merhum Bedri Rahmi Eyüpoğlu bir yazısında şöyle anlatıyor:

" Yıl 1974, küçük çocuğa Ankara'da Devlet Güzel sanatlar Galerisi'nin en sevimli, en verimli, en civcivli köşesinde rastııvoruz . Dörtbuçuk yaşında, karabiber. şirin mi şirin bir oğlan . · Adın ne senin? .Ap Babası Albaymış , düzeltiyor " Adı Alp" diyor. Ekliyor, günde 15 tane yapıyor bu resimlerden .. Kulunuz bu resimleri kaptığım gibi, üstün zekalı çocukları değerıendiren komisyona sundum. Komisyonda üç ressamdık . ötekiler müzik hocaıarıydı. Bundan 25 yıl önce "idil Kanunu " diye anılan 6660 numaralı kanun , olağanüstü yetenekli çocuklaramıza peri masalı gibi olanaklar sağlıyordu . Bu kanundan vararıanan çocuklarımız anaıarı , babaları , hatta kardeşleriyle birlikte Avrupa'ya

gönderiliyorıardı. Alp ' ın resimlerini komisyona şöyle sundum:

-Size eşine az rastlanır bir demet getirdim. Alp 4.5 yaşında . Bu çocuğu Avrupa'ya gönderelim diye getirmedim . Bu eşine az rastlanır bir demettir. çocuğu değil bu demeti değerlendirelim . Devletin bu konuda parası varsa , bu çocuğun bütün resimlerini renkli basaıım , dünyaya dağıtaıım. Biz yere düşen ekmeği öpüp başına kovan bir milletiz. Biz kadir, kıvmet biliriz. Günümüzün açlıkla cebelleşen Hindistan · ı çocuk resimleriyle dolu renkli kitaplar basıyor . Biz de bu yavrunun işlerini gücümüz vetfiğince değerlendirelim . Işlerinin böyle bir kitapta toplanması vavruva bir bilinç sağlarsa, bu çalışma sevincini sürdürürse, ne mutlu bize.

Komisyondaki

ressamıarımız şöyle

konuştular:

- Hemen, hemen bütün çocuklar 5-10 yaş arasında böyle resimler yapıyorlar . Eğer ille de çocuk resimlerinden bir kitap basılacaksa , bütün Anadolu taranmaıı, gelen işler komisyona havaıe

edilmeli. ve Alp'in cennet gibi resimlerini toplamak bana düştü ... Bütün bu vazıvı neden kaleme alıyorum . Bu eı değmemiş bir ormanda yetişen görülmemiş bir çiçek, duyuımamış bir böcek, su katıımamış bir köçek değildi. Bu her allah ' ın günü her vumurcağın karaıavacağı bir şeydi. Ressam 1 arkadaşıara göre benim teıaşım versizdi. ~mma velakin kazın ayağı öyle değil. oteki konuları bilmem ama, çocuk resimleri konusunda arkadaşlar otobüsü kaçırmışıardı. Her ikisinin tuttuğu yolda çocuktan , çocuksudan eser yoktu . Çocuksu son elli vıı içinde yalnız resim sanatına değil , gözle tadılan bütün sanatıara damgasını basmış bir gerçektir. Ama burada çocuk resmiyle , çocuksuyu avıraıım . çocuk çocuğun kendisi , Resim yapar, ama çocuksuyu büyükler bile bile yapar. Çocuk resimleriyle , çocuksuyu ayrı ayrı değil bir çift ikiz kardeş gibi izleyelim. çocuk resimleri ve çocuksu dünya yaşında .. .


00 ~

nile3 w~-=~-==-=[1-==-~=------------

iLGiNiZiN DEVAMINI DiLiYORUZ.

TEŞVIKIYE SAGLIK EVI A . Ş. llıtMlı" $ııltr •• td U - IST AIIUl

: ıl Tı.

...

115471 l UH tt / t UI

S ayın Yılmaz Beyefendi, Ktzımm geçirdiği bir rahatsızlık

üvenli uçuşun yanında, en iyi hizmeti sunmayı amaç edinen Türk Hava Yolları iç ve dış hatlarmda bu prensibini korumaya gayret sarfederken, yolcularının yapıcı eleştirilerini de daima ön planda tutar. Her gün gelen yüzlerce mektup arasında , çeşitli nedenlerle zaman, zaman aksayan hizmetleri eleştiren değerli yo/cularımtz olduğu gibi, verilen hizmetten memnunluk duyanlar da vardır. Gerek eleştiri/erini, gerekse memnunluklarmı bizlere ileten yo/cularımı­ zın bu ilgisinin devamını di/er, teşekkür ederiz.

G

"""/VI

·fılM,~

~·yrfen·lı ,

I.I~HIIlll tn·ltıvııoı

•t

·l•l :~>vıo: :n

,

ı:"~· ır·!, ı

ıl

...:wıu

..,, "~ •

hı•lrrııııt

ılı~:uıl,ıı

teııefKIU'

bır r=>tı:ıtl'lı:ı:l ı k. nı>•h•nı

h , ).lO , HI'i

J:u·•urll.ı ı~llll" ıııurne'lrı'

b ~ ıl

. .ır~

Y<t!

vr

llı.f!

ıJ41

'"!""•-

{!" ~ ıınbtı..l ıle

ı.;oJırıno:

bılhr-=C"JI

ılrtrıcnı;a

\,7· :-n

·ıro.ııe

.ıu·f!lk r f

V"

.--.r .

ıl•· /.lı:nn.vn'

oııl- Hı~ •

"'.lrıhat b JU ,

lutrın~'l!l

ııannı.ıtlerıı:ı ı

'o

•luruı:ı u

j[lfl

ORAL THY Genel Müdürü iSTANBUL

.Jlj ray ı n Y ı lr.ı a z

ORAL TH Y Gene l :.;ü !Ur'J ISTANllUL

İz r.i r ~J·ui : Çehir Bc leUiyc Tiaçkanlı·ı:; ı He fe ti 1 l e birlı ~ . J . - > . lO . l )e6 t a ri hle r i aragında ? . se yahat c ~ nas ında çi:;li t ?r n!-: furt

du..;ı.l!:ı

Almany a 'ya yapmış oli l e Stutt s:art Hava Ll. ına ­

heyetime ve ; ahs ı ma k ar ş ı gös terdi ~ y akı ı kalite ci bizleri son derece me mnun etmi ş ­

tir.

:;u veei l e y le Ilc ye tim ve na r ,

ıur \~

Sayın Yılmaz

MUDin

n ı nda 'i'l! Y I'c r oonc li nin il~l ve TıtY nı n oervi s

• ..

Dr. Osman Üçer

~· ıoaı.ı

•c

b·•l'

!:•t

: , •] , {

rıctı fl•ltıruı ,

tn

,(

ı.ar~c-nnlınıze

T.C. ızwıa a()y()qada

~.

• -h:ı.ı.H:ıın

nedeni ile Almanya'da tedavisi yaptldt. 3.10.86 günü istanbul'a gelmek üzere THY Oüseldorf Müdürlüğüne müracaat ile durumu an lattım . Tahminimin fevkiinde bir ilgi gördüm. Gerek seyahat boyu, gerekse istanbul'a inişimizde aynı sıcak alaka beni bir baba olarak çok hislendirdi. Bu hislerimi size bildirmeyi ve Oüse/dorf THY Müdür ve tüm c a lıs a ntan ile istanbul 'da karşılayan personelinize teşekkür ve minnetterimi i/etmenizi rica ederim.

çal ı :;m al a rı n ı zda lıaço.r ı lar

Şahs ı m adına

tc şekkürlerimizi su-

di l e r iz .

s~ı; ıları ml a.

ıv Dr. Du~

cz:.ırR sUYilK çım~

izmir Büyük Şehir Belediye Başkanlığı Heyeti ile birl ikte 28.9 - 5.10.1986 tarihleri arasında F. Almanya'ya yapmış olduğum seyahat esnasında Çiğli , Frankfurt ile Stuttgart Hava Limanında THY Personelini n heyetime ve şahsıma karşı gösterdiği yakın ilgi ve THY ' nın servis kalitesi bizleri son derece memnun etmişt i r . Bu vesileyle Hevetim ve şahsım adına tesekkürlerimizi sunar. calısmalarını z da basarıl a r dileriz . Saygılarımla .

Dr. Burhan ÖZFATURA iZMiR BÜYÜK $EHiR BELEDiYE BA ŞK AN I

ZFATURA IE:niYE BAŞKANI

'---------------------------- 1--------------------------------------Sayın Oral, . . . 21 Ekim 1986 tarihinde U l u s l ararası bir top l antı dolayıs ı yla eşımle bı rlıkte Madrit'e giderek, 26 Ekim 1986 tarihinde Zürich 'ten An kara'ya döndük. Her iki yolcu luğumuzu Türk Hava Yolları u ç akl arıyla yaptık . Personel in ciddiyeti , nezaketi , yolculara yapılan ikramlar bakımından hava yoll arımızın d ü n ya n ın en iyi lerinden biri olduqu kanaatine vardık . Türk Hava Yolları mensup ları nı ve büyük değişikliği gerçekleştiren yetkili ve sorumluları şahsınızda kutlamak ve daha büyük baş arılar dilemek ihtiyacını hissettik. Bu vesile ile, başta zat- ı alin iz olmak üzere bütün Türk Hava Yolları mensu p ları­ nı kutlar, sevgi ve başa rı la rı m ızı su narız .

Prof.Dr. Muvaffak AKMAN Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü , Sivas

~

-R .11 -4<-

f::;_;:·:..;"·:::::.:;~:~ '·"·· '·


Rendez-vous in Turkey with American Express. In Turkey and around the world the American Express Card and American Express Travelers Cheques smooth your passage. · Warmly welcome wherever you roam, with 5 Travel Service Representative Offices in Turkey and in 170 countries worldwide, help is always to hand. İstanbul: Türk Ekspres. Aviation and Tourism Corp. Cumhuriyet Cad 91/6 Elmadag TeL 130 15 15 Türk Ekspres. Hilton Hotel TeL 140 56 40 - 14'0 44 84 Ankara: Türk Ekspres. Sehit Adem Yavuz Sok ı4/5 Kızılay . TeL 25 21 82 - ı 7 05 76 lzmir: Egetur Travel Agency. Nato Arkası. TeL 21 79 25/27 Antalya: Pamfilya TravelAgency Ine. 30Agustos Cad. 57 P.O. Box ı ı 7 Tel. ı2745- 11698

_______________________________________________________ l)on'tlea

ll

s

®


""'

YAGMALANAN A UYGARLII<LARI

Türk İslam Eserleri Müzesi'nde açzlan sergide yer alan 124 fotoğraf Anadolu topraklanndan izinli, ya da izinsiz kopan/ip. yurt d1şma ç1kardan eseriere ilişkin fıkir verdi.

ünya tarihinde özgün

Anadolu D kültür düzeyinin

kimliği

olan

uygarlıkları , yüksek bir kanıtıdır. Dünyanın

pek çok ve önemli olaylarına. kültür hareketlerine tanık olan Anadolu 'muz yak laşık 900 yıldan buyana eşsiz bir kültür hazinesini barındırmıstır. Bir çok ulusa da yurtluk eden Anadolu herbirinden miras kültürleri saklamış, günlük yaşamlarından devlet yönetimlerine dek hepsini bugün sanat tarihçilerinin. arkeologların. bilim adamlarının hizmetine sunmusıur. Ne varki: 19. yüzyılda Batı ülkelerinde sanayii ve teknolojinin gelişmes ine paralel hazine değerindeki Anadolu 'ya ilgi artmış. eski eserleri yerinde araştırmak, toplamak tutkusu başlamıştır. Akdeniz ülkelerindeki zengin tarih ve kültür merkezlerine gelen Batılı bilim adamları eserleri incelemek amacıyla olayın önemini henüz kavramamış olan Os manlı İmparatorluğundan izin almamışlardı. 19. yüzy ılın ikinci yarısında yoğ un biçinde sürdürülen kazılarda ele geçen binlerce eser Avrupa müzelerine taşınmıştı. Devlet yönetiminin tarihsel değerierimize ilgisizliğinden , yasaların eksikliğinden ya da tarihi eserlerin

yurt

dışında

bulmasından kaçakçılığın

bire beş fiyatla alıcı Anadolu'muz yüzyıllardır teşkilatianmasına sahne

olmuştur.

Konunun bilincine varan ilk Türk Müzecisi Osman Harndi Bey'in bütün


NADO

gayretlerine rağmen , bu yağmacılık ve soygun Cumhuriyet dönemine kadar devam etmiştir . Anadolu'dan kaçırılan binlerce hatta onbinlerce kültür varlığı Avrupa'da ve Amerika'daki özel koleksiyonlara ve müzelere kazandınlmıştır. İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin kurulmasından sonra akın , akın gelen eserler sergilenmeye alınmıştır .

Cumhuriyet'ten sonra Atatürk'ün başkanlığında ı 93 ı 'de kurulan Türk Tarih Kurumu'nun yanısıra ilk kez bir

Türk bilim adamı olan Dr. Harnit Zübeyr Koşay başkanlığında (ı 933) Ahlatlıbel, iki yıl sonra

Alacahöyük kazıları yapılmıştır . Bugün Bristish Museum, Louvre. gibi dünyanın önemli müzelerinde Anadolu topraklarından izinli, ya da izinsiz koparılıp götürülmüş eşsiz eserlerimiz bulunmaktadır. Antik Bergama kentinden numaralanarak götürülen Zeus Sunağı da izinle yurt dışına çıkarılan eserlerden biridir. Bugün Doğu Berlin'de bulunuyor. Louvre'da bulunan pek çok Anadolu eserinden biri de Milo Venüsü'dür Metropolitan Müzesi'nde bulunan Uşak çevresine ait Lydia eserleri ile Dumbarton Müzesi'nde bulunan Kumluca (Antik


Corydella'ya ait eserlerin iadelerinin için yoğun çalışmalar sürüyor. Aphrodissias Müzesi'nden 1976 yılında çalınan 8 eserden 6 'sı ABD'de bulunarak getirilmiş, 2 eser ise bulunamamıştır. 1917 de Hititlerin sağlanması

başkenti Hattuşaş'da yapılan kazılardan çıkarılan çivi yazılı

Ayrıca Harpiter Anıtı , K.ios'tan çıkarılan Demeter yontusu, dünyanın 7 harikasından biri olan Efes Artemis Mabedi'ne ait bazı kabartamalarla

Halicarnassus Mausoleum'u da British Museum'da bulunan önemli yapıtlar arasındadır.

tabietler

temiztenrnek üzere Berlin'e götürülmüş ve 7400 tablet ile bir sfenks geri getirilmemiştir.

Tüm bunların yanısıra kaçınldıktan sonra bulunarak geri alınan eserler de vardır;

197 4

yılında parmaklıkları

kesilerek

girilen Efes Müzesi deposundan çalınan bronz vazo 1982 yılında geri getirilmiştir.

1973 dı:: Antalya yakınındaki Perge'den kaçırılan Herakles Lahdi'ne ait bir parçanın Paul Getty Müzesi'nde olduğu belirlenmiş ve bu eser Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün yoğun çabaları ile geri getirilerek Antalya Müzesi'nde bulunan diğer parçalarta birleştirilmiştir.

İlk etapta halkın bilinçlenmesi, ardından da pazarlarının

yurt dışındaki eski eser eserleri kontrollu olarak alması, UNESCO anlaşması çerçevesinde kalması ile bu yağmalanmaya bir son vermek mümkündür. Bu amaçla Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler Ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesi 'nde açtığı fotoğraf sergisi "YAGMALANAN ANADOLU UYGARLIKLARI" büyük ilgi gördü. Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü Dr. Nurettin Yardımcı özetle şunları söyledi; "Yurt dışında bulunan Ana d ol u Uygurlıkianna ait eserlerin iadelerinin sağlanması hususunda kesin kararlıyız . UNESCO'nun 40. yıldönümü nedeniyle İstanbul'da düzenlenen UNESCO Haftası 'nda tüm dünya ülkelerinin, eserlerin ait oldukları yerlere iadelerinin sağlanması konusunda yapılan çalışmaları desteklemelerini bekliyoruz"


Palamut, Uskumru, Alabalık, Kolyoz, Yılanbalıgı, Mersin

fÜME BALIK DEYINCE... Türkiye'nin güneşli denizlerinden ve serin tatlısularından özenle seçilmiş en taze balıklarının füme çeşitlerinde, bundan böyle.

PlNAR ANlLACAKTlR!

fabrika:

Çeşme. !Idır

İrtibat Bürosu :

Pmar Deniz Ürünleri, bir Yaşar Holding iştirakidir.

Aldtürk Caddesi No: )80 16. Ak İşhanı AISil nc,ık - i1mir. Tel.: 22 19 85 - 22 33 79


1 An exhibition of photographs he/d recently at the Museum of Turkish lslamic Art depicts many of the antiquities taken out of Turkey in the past. civlllsatıons

of Anatolla have a uniQue place world history. T h e a Not only did many of them ın

attaın ıeveı of culture, but they played a sıgnlflcant role ın the cultural hlstocy of the world. Anatolla .ıs a treasury whose

hlgh

artefacts throw llght on dally life, government and other aspects of the many states and nations whlch rose and fell here. nııs rich source of hlstorıc evidence has attracted archaeoıoglsts, art hlstorıans and scıentısts for well over a century. ~ ın the 19th century, ın paraııeı to the development of tnduStry and technology ın the western countrıes, . ınterest In the hlstorıc remaıns of · Anatolla rose. coııectors and museums vled to obtaln the flnest exampıes of Anatolla's culturaı herltage. unapprecıatıve of the value of this

herıtage,

governments generousıy gave permıts to European archaeologists and in the ıatter half of this century thousands of antıqultles were transported to Europe. As the value of these objects soared and fortunes began to be made in antlqultles tradlng, destructive p1underers rather than knowledgeable archaeologiststs hurried to excavate in

Anatoııa.

The flrst Turkish curator, the artıst osman Harndi Bey, made a vanant endeavour to prevent these ıosses, but despıte some new Jeglsıatıon agaJnst smuggllng he had ııttıe success. However, the establlshment of ıstanbul . • Archaeologlcaı Museum was a step ın the rlght directton and apprecıatıon .of this hlstorıc herıtage spread. ın 1931, elght yearsafter the . 1 foundlng of the Turkish Republlc,. AtatOrk inltlated the esta'bllshment of the Turkish History Institute, and In 1933 the flrst Turkish team of archaeolôgists conducted excavatıons at Ahlatlıbel, followed two ,years ıater by excavatıons at AlacahöyOk. · Today thousands of priceıess antiQultles, taken wlth or wtthout permission out of Anatolia, may·be seen ın the Louvre, the British Museum, and other world·famous museurns. one of those taken ıA(Ith the permission of the ottoman government, was ttıe Altar of zeus, found ın the cıtv of Pergamum and exhlblted today at a museum ın East Berlin. The venus of Mllo ın the Louvre ıs aıso from Anatoııa. Many

from uşak seen ın tne Metropolitan Museum,. New York, and works found at Kumluca <the ancient carydeııaı ın oumbarton Museum were smuggled out of Turkey, and the Turkish goverment ıs stili endeavouring to secure thelr return. Of elght works stolen from Aphrodlsias Museum in 1976, sıx were ıater found ın the United states and returned. The other two were never found.

7400 cunelform Hittite tablets anda sphlnx found durıng excavatıons of the Hittite capital of Hattushash ın 1917 were taken to Berlin for cleanlng, but never returned. ın the British Museum are statues of the Harpies and the Nerelds, the statue of Demeter found in Kisos, rellefS from the Tempıe of Artemis, one of the . seven wonders of the world. and parts of the Mausoıeum of Hallcarnassus.


Among the stoıen works whlch have been retumed to Turkey ıs a bronze vase stoıen from the store of Ephesus Museum ın 1974 by thleves who cut through the bars. The vase vas returned ın 1982. A part of the Heracıes sarcophagus stoıen from Perga ın 1973 was foundlng ın ttıe Paul Ghetty

Museum, and after ıntensıve efforts by the Department of Antlqultles was returned to Antalya Museum, where lt was assembled wlth lts other parts. Three maın precautıons are seen as the key to hattlng the smuggllng of antlquıtıes. Flrstıy , the general publlc must be made aware of the problem;

secondly, buyers of antlqultles should check the orlgln of the pteces offered for sale; and thlrdly, countrıes should comply wlth the UNESCO agreement on this subJect. At the openlng of the exhlbltlon, entltled "Piundered Anatellan cıvııısatıons" , Director of the


Department of Antiquities, Dr. Nurettin called on all world countries to support the campaign to return all unrightfully held works to their countrv of origin. The exhibition was held during UNESCO week, which commemorated the 40th anniversarv of the foundation of this organsisation. Yard覺mc覺 ,


/n ter Limousine Service, bir NI :T H OWING AŞ. Kum/uşudur.

çok özel olması gereken günlerde Inter Limousine özellikle aranır. Pırıl pırıl özel otonuz, özel sürücünüzle birlikte anında ulaşır size Ya da özel bir konuk için aranır Inter Limousine ... Sizin adınıza özel sürücünüzün güleryüzü, özel otonuzun prestiji karş ılar konuğunuzu ...

Herşeyin

Topçu Cad. Usta 3 Apt. No: 19 Kat. S·6 Taksim. Tel: ıso SS 87·1SO 24 23 Gece 14S 09 61 (2000'den sonra

~ tvl OTOLARI, IY1 SÜRÜCÜLERLE SUNAR"

INTER LIMO USINE SERVICE

ÖZEL GÜNLERİNiZ VE ÖZEL KONUKLARlNIZ İÇİN ÖZEL OTONUZ VE ÖZEL SÜRÜCÜNÜZ HAZlR.


~

~

~~~&ın~----------------------------

-

ULUSLARARA$1 KARA

••

haritasına gözatıldığında

ünya Anadolu D ile

Yarımadası ' nın

Avrupa bir

Ortadoğu arasında doğal köprü oluşturduğu hemen

farkedilecektir. Yüzyıllardır siyasi ve coğrafi konumu ile dünya ticaret yollarının kesişme noktası olan Anadolu Yarımadası, bugün modern karayolları , deniz ve karayollarını kolaylıkla birleştirebilme özelliği ile doğu ve batı pazarıarını birbirlerine bağlayan doğal bir köprü haline gelmiştir.

Türkiye'de karayolu taşımacılığı için zaten varolan coğrafi ve ekonomik güdüler, devlet tarafından sağlanan teşvikler ve Türk yatırımcısının bu olanakları iyi değerlendirmesi ile birleşince , 1960'1arda doğuşunu gerçekleştiren sektör, bugün Avrupa ve ortadoğu'nun en güçlü TIR filosunu oluşturmuştur. Türkiye'de Uluslararası

yük kadar % 90'ı aşan bir oranda deniz yoluyla yapılırken, ülkemizin 24 Ağustos 1965'te Birleşmiş Milletler'ce önerilen TIR konvansiyonuna iştiraki, bilahere 1969 yılında Dünya Bankası kredilerinden yararıanarak 140 çekici ve treyıer ithal edilmesi bu dengeyi değiştirmeye taşımacılığı 1960'1ı yıllara

başlamıştır.

1970'1erin başında 7-8 şirketi bünyesinde bulunduran 400 araçlık Türk TIR Filosu , 1973-1977 yılları arasında uygulanan teşvik tedbirleri ile gelişmesini sürdürmüş, 1980 yılında 10.000'i aşkın Avrupa seteri gerçekleştiren , 200 şirket ve 4000 araçlık bir güç haline gelmiştir . 1980 yılı , Türk ekonomisinde ve ona bağlı olarak karayolu taşımacılığında bir dönüm noktasıdır. Sözkonusu yılda devletin tekrar sağladığı yeni bir dizi teşvik tedbiri, Türkiye'nin kalkınma hamlesinde radikal bir yöntem değişimi ile birleşmiş, tüm dünya ekonomilerinde korumacı tedbirlerin yeniden gündeme geldiği bir dönemde Türkiye dış ticaretin kalkınmadaki önemini kavramış, benimsediği Liberal ekonomik politakalar doğrultusunda gümrük duvarıarını araıamış ve Uluslararası ticareti yavaşlatıcı bürokratik uygulamaları reforme etmiştir.

TAŞIMACILIÖINDA ÖNEMLi BiR GÜÇ: Saffet Ulusoy -~Uluslarar<iSI

Na liyeciler Derne\)i

Başkanı)


Bu

değişikliklerin

Türk karayolu

taşımacılıgındaki tabii sonuçları , 1985 yılı göstergelerine

bakıldığında, somut olarak görülecektir. Bugün , 538 Türk taşımacısı 18.000 trevıer ve çekici, 35.000 kamyon ve 14.000 tanker ile 35.000 Avrupa çıkışını geride bırakan, ortadoğu ' ya toplam 11 milyon tonun üzerinde taşımayı gerçekleştiren büyük bir ekonomik guç oluşturmuştur. 1980 yılında milli ekonomimize 300 milyon Dolar katkı sağlayan sektörümüz ülkemize 1981 'de 400 milyon Dolar 1982'de 450 milyon Dolar, 1983'de 625 milyon ve 1984'de 730 milyon Dolar döviz

girdisi

kazandırmıştır.

r Jkkam 1985 yılında 707 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakkarnın oluşmasında Türkiye ile Avrupa arasında yapılan ihraç ve ithal taşımasının payı ancak 86 milyon Dolar yani % 12'dir. Burada dikkat edilmesi gereken husus iran ve ırak ' a yapılan taşımaıarın , özellikle transit taşımasının önemi dir. Tabii ki ; alternatif güzergahlardan söz etmek mümkündür. Ancak büyük ekonomik ve fiziki riskiere katlanmak koşulu ile ... Sadece 1985'de 120 bini aşkın transit mal yüklü araç Türkiye üzerinden geçerek Avrupa ve ortadoğu arasında mekik Aynı

dokumuştur. Böyle bir kapasitevi taşıvabilecek altyapıya sahip alternatif oluşturmak güçtür.

Uluslararası

Nakliyeciler Derneği ve Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Ulusov. sektörün sorunlarına ve Başkanı

geleceğine değinerek şunları

söylemektedir; - Görüşümüz , komşularımız iran ve ırak arasındaki savaşın sona ermesi ile bu ülkelerde başıavacak inşaat patlamasının ve tüketim açığının batı ile doğu arasındaki ticareti daha da arttıracağı ve Türkiye'nin gelecekte de bu ilişkinin gerçekleşmesinde en önemı i güzergah olacağıdır . Diğer yandan uluslararası kara taşımacılığında bu denli çarpıcı bir gelişmenin yaşandığı bir ülke de, sorunlarında bu hıza ayak uydurmamalarını beklemek hayaleilik olur. Doğu ile batı arasındaki transit ticaret için üstün coğrafi konumu ile Türkiye, çok kısa sürede Avrupa ve ortadoğu ' daki en güçlü taşıma filosunu oluşturmuş ve doğal olarak birçok problemle karşıkarşıya kalınmıştır. Sözkonusu sorunlar zaman zaman ve kaçınılmaz olarak Türkiye üzerinden mal akışına nicelik ve nitelik açısından zarar vermiştir .

Ancak önümüzdeki yıl yürürlüğe girmesi beklenen Kara Taşıma Kanunu Türkiye'de Uluslararası Kara Taşımacılığına beklenen düzen ve kaliteyi geri dönülmez olarak verı eşti recektir.

Limanlarımıza

gelen transit mallar

uluslararası kara taşımacıları tarafından yerlerine ulaştırılır.


QUICK glance at the world map wi/1 revealthat the natural bridge betweA en the Middle East and Europe is the Anato/ian peninsu/a. An intersection point of the world trade routes for centuries, thanks to its geopraphic and political /ocation, the peninsula has emerged today as a natural bridge between eastern and western markets with its modern highways and unique convenience in linking sea and /and routes ... The modern tand transport seetar of Turkish industry was launched in the early 1960s when economic and geographical stimuli were coupled by incentive measures provided by the state. This seetar has since grown throughout the years to become one of the most powerlut national/and fleets in Europe and the Middle East

A Major Power In International Land Transport:

Maritime transport was in the past, the dominant method for international cargo forwarding in Turkey, with a share of over 90 per cent of trade until the 1 960s. The turnraund began after Turkey signed the TIR convention in 1965 This cleared the way for the import of 140 tractors and trailers in 1969, utilising a line of credit from the World Bank. In the early 1970s the Turkish /and f/eet consisted of 400 vehicles owned by only seven or eight companies. Between 1973-1977 the seetar enjoyed new government incentives bringing the fleet up to 4000 vehicles and 200 companies with about 1 O. 000 journeys to Europe annual/y. 1980 was a comerstane for the Turkish economy in general and /and transport in particular. In this significant year, a radica/ shift towards a more liberal development policy was reinforced by a new set of official encouragement measures for /and transport. In that year, at a time when the winds of protectionism were . whirling araund the recession-stricken world market, Turkey grabbed at foreign trade by opening customs doors and easinabureaucratic regulations which had in the past been slowing foreign trade. The results of the 1980 measures bubbled to the surface in a few years, serving as a major boost to /and transport. The statistics as of 1985 year end. present the resulting concrete picture. At present 538 transporters operate with 18. 000 tractors and trai/ers, 35. ooo trucks and 14.000 tankers, realising an annual total of 35.000 European journeys and hauling well over 11

million tonnes of cargo to the Middle East each year. The foreign exchange earnings by the seetar were300million US dollars in 1980, $400 m in 1981, $450 m in 1982. $625 m in 1983, and $730 m in 1984. In 1985 the figure was $ 707 m, As only$ 86 m, some 12 per cent, was actually rea/ised by _import and export traffic between Turkey and ~urooe . the increasinqtv influential role of transoort to Iran and Iraq. oarticularly transit transport from Turkish ports, cannot therefore be emphasised enough. The key role Turkey has inevitably.assumed in the transit trade bound for Iran and Iraq, has been fuelled by the war between these two neighbouring countries. Turkey, having close histarical and cu/tura/ ties with both countries.has maintained good relations with both while becoming the major trade route. Alternative routes are of course available. but at qreater ohvsical and economic risk. In 1985 alone, over 120. 000 vehicles carrying transit cargo shuttled through Turkey between Europe and the Midd1/e East and the infrastructure for such capacity wou/d be difficult to establish on an alternative route. Says Mr. Saffet Ulusoy, president of the strong International Transporters Association of Turkey and Chairman of Ulusoy group of Companies, elaborating on the future prospects of the seetar and major problems encountered; ''Once the Iran - Iraq conflict ends we believe that the construction boom and hunger for consumption in these countries wi/1 further fuel east-west trade, and Turkey wi/1 continue to be the key element of this relationshio. On the other hand in a country where the growth rate of international/and transportation is Iabel/ed as dazzling, it would be wishful thinking to expect problems not to follow at the very same pace. Blessed primarily with a superb geographical/ocation for the East-West transit tarade, Turkey amassed the largest /and transport capacity in Europe and the Midelle East in a very short period of time and, sure enough, a very wide spectrum of problems followed suit. Some of these problems have from time to time inevitably damaged the smooth flow of traffic over Turkey both quality and quantity wise. However the new /and transport law which is about to come into effect next year wi/1 irreversablv bring the awaited order and qualitv to international transportation in Turkey.


BMW Shadow-Line '' Büyüleyici Gölge'' Özgün renk çalışması ve kromsuz d i zayn ı ile , yepyeni bir anlayış ... Sürücüsünün ki ş i l i ğin e özgü sadeliğin parı ltısını , sportif dinamizmi ve üstün perfo rmansı ile birlikte sunan üstün bir ürün ... BMW Shadow-Line ... Büyüleyici Gölge. Tümü parlak metalize ShadowLine BMW'Ierde, bütün kromajlı parçalar "e lastikli yan ç ı talar siyah

eloksal, tamponlar ve yan aynalar gövde renginde. Dilerseniz spor donan ı mlı ... Shadow-Line sizler için üç değ iş i k renkte üretildi: Kara elmas,Yunus s ı rt ı, Füme gümüş. A lı şılmış standartların ötesinde fark l ı bir görünüme sahip BMW Shadow-Line, tüm 1987 model BMW serilerinde, ş i mdi BORUSAN OTO SERViS ve TiCARET A.Ş .' de ve yetkili satı c ı larında sizleri bekliyor.

Mükemmele erişmek mümkünse, BMW Shadow-Line .. . Büyüleyici Gölge.

BORUSAN OTO Borusan Oto Servis ve Ticaret A . Ş . BMW Türkiye Genel Mümessili Meclisi Mebusan Cad. No.323 Salıpazarı 1 iSTANBUL Tel: 149 31 98- 149 35 91 - 149 33 11 149 40 43 . 149 40 44

8


ANADOLU INSANI VE I<UŞ üzyıllar

insanının

Y ürettiği herşeyde yer alan kuş,

1

boyu Anadolu

kimi dönemlerde, kutsal bir varlık olarak korunmuş, kimi dönemlerde av hayvanı olarak görülüp, avlanmıştır. Buna rağmen, her dönemin duvar kabartmasında, çanak, çömleğinde, camında, halısında, kiliminde hep kuş motifleri kullanılmıştır. Bu da gösteriyor ki, her ne kadar avlanmayı başarının ve erkekliğin bir simgesi olarak görenler çıkmışsa da, kuş yine Anadolu insanının sevdiği ve koruduğu bir Varlık olarak kalmıştır. Bugün, örneği pek az kalmış Hitit kabartmalarında, Urartu, Lidya, Bergama gibi medeniyetlerin eserlerinde görüldüğü gibi, kuş değişmez bir süsleme aracı olmuştur. Demek ki, kuş sevgisi Anadolu insanında daima ağır basmıştır . insanoğlu bu sevgisini dile getirmek için şiirler yazmış, şarkılar ,

Çağlar

Boyu Anadolu 'dan gelip

geçen medeniyetlerde kuş. sanatın her daima girmiş. kutsal bir var/tk olmuştur. türküler tutturmuştur. Eski Anadolu medeniyetlerinde kuşun çokça yer almasının bir nedeni uğurlu bir yaratık oluşu, diğer nedeni ise, insanların ölen yakınlarının ruhunu bir kuşun taşıdığına inanılmasıdır. Anadolu sanat eserlerinde özellikle doğan ve kartal gibi kuşlara çokça yer verilmiştir . Nitekim Hitit eserlerinde görülen kartal, daha sonraları Selçuklu'larda da görülmüştür. Osmanlılar

döneminde kuş yine ön planda gelen bir yaratık olmuştur. Osmanlılar cami, medrese,

kervansaray, saray ve köşklerde kimileri ahşap, kimileri de taştan "Kuş Evleri" yapmışlardır . Özellikle binaların dış yüzlerinde ve avlularda cephenin üst tarafında göz, göz yapılan kuş evleri ince bir şekilde işlenmiş ve süslenmiştir. Özellikle "Kuşbaz" denile küçük kuş terbiyecileri, o dönemde büyük itibar gören meslek sahipleri olmuştur . Hatta, sarayların "Kuşhane" adı verilen ve avcı kuşların beslendiği yerlerde, doğan ve atmaca gibi avcı kuşları idare eden "Doğancı" ve "Kuşçubaşı" gibi ağalar da çalıştırılmıştır . O dönemlerde kuşlara verilen önemin bir başka örneği de, bazı yeni deyimierin konuşulan dile girmesinden görülmektedir. Nitekim, kuşlara sabah ve öğle arasında "Kuşluk Vakti" denilen saatte yem verildiğinden sabah kahvaltısının adı çok yerde "Kuşluk Yemeği" olarak anılmıştır.


Osmanlılar , inşa ettikleri cami, medrese , mescit, darrüşşifa v.b . gibi yapılara birer de kuş evi yapmışlardır. Her biri ayrı bir sanat eseri olan kuş evlerinin , kimisi birer küçük saray gibidir. Sayfamızı süsleyen fotoğraflarda kuş evleri görülüyor.

_ ....

.... ~lll

.

:::

~m

'-·'


Opportunity knocks.

The opportunities for busin ess in Turkey are plentiful. Many of these are to be found in the Aegean region - agrobusiness , tourism , energy , industry, manufacturing , shipping ... you name it. Smart companies woldwide are locking seriously at Turkey , and reali zing th at it pays

to work with a bank that knows the terri tory : Egebank, the Aegean bank. With headquarters in izmir, the Aegean city. Twenty-five branches in 20 cities , including istanbul , Ankara and Adana. Three hundred correspondent banks all over the world. At your service , where the action is.

EGEBANK A

E

G

E

A

N

B

A

N

K

International Banking with Regional Depth Egebank A.Ş. Head Off1ce: Cumhunyet Bulvan 6 7. 352 14 lzm1r Tel. (51) 25 03 90 (10 lines) Te/ex.· 53602 egbm tr


BIRD LO

Throuqhout the ages birds have had sacred significance for the people of Anatolia, who have incorporated them into their works of art

B

irds have not only been hunted for food , but also protected as sacred creatures by the peoples of Anatolia. Birds appear as symbolic motifson wall reliefs, pottery, glass, carpets and rugs of Anatel ian manufacture. While the hunter was a symbol of strength and manhood , the bird was beloved and respected . The bird is an ubiquitous element of Hittite , Urartu and Lydian decorative art. In folklore and literature, too, the bird is the subject of countless poems and songs. Since the earliest times , birds were considered to bring good fortune and to embody the liberated spirits of the dead . Birds of prey, in particular the fal co n and the eagle, appear frequently in the art of the Hittites and Seljuks. In Ottoman times , pigeon holes or nesting boxes made of wood or stone featured widely in architecture, madrasahs, caravanserais, palaces and kiosks . Set in rows into the masonry, these boxes were often intricately carved and embellished . Ottoman palaces had aviaries where falcons were kept and trained for hunting by professional falconers, and bird trainers known as kuşbaz provided popular entertainment. In Ottoman times the morning was known as kuşluk vakti (bird time) , and the morning meal as kuşluk yemeği (bird meal) rather than kahvaltı as it is today. Although song birds were sametimes kept in cages, many Turkish people had an aversion to taking the liberty of a bird, and it was regarded asa charitable deed in the eyes of God to free a captive bird. Some street seliers made a living seliing smail birds to passersby who then released them into the air. The stork, the crane and pigeons are protected and regarded as sacred symbols today.


Raks techroma HG tapes sirr faithful color reproduction , h sharper picture definition an覺 maximum life. Special MBS formulation pro lasting lubrication, more unif increased durability. Cassette mechanism is also as it has always been the Ra The result is a smooth-runnir performance play after pla-y, recording, through~ut the ye.


ıply glve you more. More igher slgnal to noise ratio, :ı minimum drop-out with a

'lides your tape with longorm distribution and

kept at hlghest standard ks tradition. ıg and excellent recording after :ır s.

RAKS DIŞ TiCARET A .Ş . C ur ı ıhurıyeı Bulvar, 69 4

IZMII'TURK[Y Phof1(' Teıex

(511 12 22 10 (8 hııes) 53260 tksn tr 533().1 r.ık: tr

l('lcte<

53019 mksel

T~l~lı ·

(51) 1>1 25 12

ır

53020

RAKS U.S.A. RAKS CORPORATION 201 Rouıc ı7 Suıte 300 Ruttıcrlor .J Ne.·, Jersey 07070 USA

RAKS DEUTSCHLAND RAKS ELECTRONIC GMBH

Ptıone

Pl· ""'

]plof.1 <

1201) .1.38 (?01) >138 1201) 438 (201) 438

l('IC>

1327' 7

r.ıkscll !ı

0119 0724 0736 3185

Flks , !

Lana..vetır

8000

r8

Munctıcıı

2

W GERMANY (089) 59 85 91 (-1 hrlf'S) 1)212651 raks d "'~1 59 89 >lO


From the Romans to the Ottomans

ater System

abundant water supply is the n lifeline of any city. wars have A even been fought over ownershiP of a

freshwater spring. Halicarnassus, the thriving capital of King Mausoıeus , battled with the peopıe of Bardakçı across the bay for the use of the only sweet water spring in the region . ın ıstanbul the first system of viaducts , canals and tunneıs was built by the Roman emperors Hadrian C117-

138! and vaıentinian !364-378!, but the extravagant use of marble was their downfall. ın the 7th century they were extensively vandalised by the Avars and Bulgars who removed the marble blocks for their own use. The Bozdoğan Viaduct is the only one stili standing today, due to its regular repair by first the Byzantines and then the Ottomans. The spring water carried by these water systems as well as rain water was


00 Sultan Süleyman the Magnificent spent a fortune on an ambitious new water system for the city. Surveyers first chose a spring 45 kilometres northwest of the citv in the Belgrade Forest, and Sultan suıeyman called Mimar Sinan, the imperial architect, and consuıted him abot the project. "My sultan,", replied Sinan. "lt is an 11 - hour journey from here to ıstanbul. The cost of this undertaking is equivaıent to a line of purses of gold laid end to end the entire distance. Only at such a cost can the Joy of this charitable achievement be yours." "Mimar Sinan", replied Sultan suıeyman . "Teli me only if it is possible." "lt is possible", Sinan told him, "and the water will flow like a river to ıstanbul. "

The sultan then scattered a bag of gold coins into the sprinq and the work began. ın 7 years 3700 arehes were built, sametimes in two and three tiers, and the water flowed abundantly into the hundreds of ornate, public water

collected in gigantic open or underground cisterns. That at Bakırköy , for instance, was 11m deep and measured 127 m x 90 m. The Byzantines deveıoped skilled construction techniques for their cisterns, which had to resist enormous pressure from the large body of water they contained. Two or three hundred pillars held up the roof, and one of these was dubbed by the Turks the "Cistern of 1001 Pillars" CBinbirdirekl .

After the Turkish conquest Sultan Mehmet the conqueror had the Byzantine water system extensiveıy repaired and two hundred new public water fountains built in the citv, but as the population of the citv grew increasingly inadequate. ıstanbul ' s well water was too bitter and salty to drink , and by the reign of Sultan Süleyman the Magnificent the population of the city had begun to dwindle as a resuıt of the water shortage.

fountains in the citv. However, no one had reckoned on the influx of population which resuıted once the water problem was soıved . As the population soared, supplying food and public services presented new problems. ıt ıs even said that Sultan suıeyman began to regret having provided the citv with water. Stili the population continued to rise , and the construction of reservoirs was the next step in expanding the water supply. Moreover, these reservoirs would save the surraunding villages and farms from the annuaı flooding which caused such havoc to their ıand and homes. Dams were built across valleys in and araund the Belgrade Forest, and canals to link them with the existlng water system. To keep the water cıean it was forbidden to build houses or farm in the surraunding areas, and thus the unspoilt Belgrade Forest became a


favourite excursion spot, as it stili is today. The most famous of the seven viaducts built by Mimar Sinan in the 16th century is the Moğlava Viaduct. This viaduct is not just a piece competent engineering but an architectural masterpiece of aesthetic

beauty. Unlike the Bozdoğan Aqueduct which is right in the city centre witn lanes of traffic streaming under its arches, the Moğlava Aqueduct is off the beaten track, hldden among meadows near the Belgrade Forest. Only the curıous take the trouble to seek it out, although it is the most

beautiful of them all. The inelining planes of its masonry reflect the light in varying patterns according to the angle of the sun . Like a single cut gemstone it is a source of constant fascinatı o n.


EACH OF ITS MODERNLY DECORATED ROOMS AND SUlTES FEATURES DIRECT, DIAL TELEPHONE. COLOR lV. 3 CHANNEL RADIO. LOCAL VIDEO SYSTEM. THE RESTAURANT WHICH CAN SERVE ıso PERSONS. THE BALL ROOM UP TO MO ALSO THE SWIMMING POOLS. DISCO. SAUNA. TURKISH BATH. LOBBY BAR. BJSTRO, BANQUET MEETING '<Q CONVFNI10N FACILmES. CASıNO. HAIR DRESSERS, GARRAGE AND THE 24 HOIJR~ ROOM SERVICE.

MODERN DÖŞENMiŞ GÖMME BANYO W. OTOMAliK TELEFON W. 3 KANAL RADYO-MÜZİK YAYINLI. KAPALl DEVRE viDEO SiSTEMLi. RENKLi TELEViZYONW ODALARI. ıso KİŞiLiK RESTORANI. MO KiŞiLiK BALO SALONU. 600 KİŞİLİK GECE KULÜBÜ. AÇIK VE KAPALl YÜZME HAVUZLARI. DISKOSU. SAUNASI TÜRK HAMAMI, LOBİ BARI BiSTROSU, BANKET VE TOPLANTI SALONLARI. TALİH OYUNLARI SALONU. KADlN VE ERKEK KUAFÖRLERİ. KAPALl GARAJI. MiSAFiRLiCiNiZ BOYUNCA 24 SAAT HAZlR ODA SERViSi İLE HİZMETiNİZDEDİR.

Saatçi Bayın Sokak No.3 Gayrettepe-İstanbul-TURKEY Phone:(l) 172 ll 60 (1 OLines)-(1) 172 M 15 (6 Lines) Telex: 26656 su ot tr. Faximile:(l) 166 36 69


"Rigoletto"yu istanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Mesut iktu oynuyor.

Seçkin Bir Müzik, Güçlü Bir Yorum:

'' RiGOLETTO '' istanbul Devlet Opera ve Balesi'nce sergilenen 4 perdelik opera "Rigoletto"da güçlü, canlı ve etkili sahneler izleyicilerin beğenisini topluyor.

.

stanbul Devlet Opera ve Balesi sezonu operası ile açtı.

1" Rigoletto"

Büyük Fransız ozanı Victor Hugo'nun "Le Roi s'amuse" (Kral Eğleniyor) adlı oyunu üzerine Piave tarafından büyük besteci Guiseppe Verdi için hazırlanan Rigoletto'ya iliş­ kin , Verdi, şunları söylüyor:

" Bestesini kırk günde yazdıgım Rigoıet­ to , öyle sanıyorum ki, edebi değerler bir yana , etki bakımından şimdiye dek bestelediğim en iyi konudur. Bu operada çok güçlü , çok canlı ve etkili sahneler var. Merak ve heyecanı uyanık tutan bütün olaylara. o hercai Libertin Matua Dükü neden oluyor. Rigoletto'nun korkulan, Gilda ' nın aş­ kı ve öteki unsurlar çok dramatik sahnelere temel oluyor. Özellikle. Guartier Malde aryasını Gilda'nın söylediği sahne , etki bakımından övünebileceğimiz , sahnelerden biri olarak kalacaktır! Dört perdelik operayı Ferid Al nar Türkçeleştirdi . Feridun Altuna sahneye koydu . Koreografisini Selçuk Barak'ın üstlendiği eserin orkestra şefi Robert Wagner . Rigoletto'da rolleri dönüşümlü olarak üstlenen sanatçılardan yalnızca Mesut iktu " Rigoletto" rolünü tek başına üstleniyor. Mantua Dükü rolünde Ender Arıman ve Songür Ünal , Gilda rolünde Oya Atay ve Alis Manukyan, Sparafucile rolünde Onur Gönenli ve Suat Arıkan, Maddalena rolünde ise, Zuhal Dinçer ve Yüksel Örses var. Rigoletto sezon süresince Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon 'da sergilenecek.


..

MยงAยง

KALEM SAAT VE KlYMETLI AKSESUAR TiCARET VE SANAYi A.ลž. Rumeli Cad. 11/1 80220 Osmanbey - istanbul Tel : 146 56 82-140 53 53 ; Teleks: 27 132 cda tr .


K aşık Sanatı 25 yıld1r kaş1k toplayıp dağiayan ve son 1 7 y1lda da Anadolu 'yu dolaşıp kaşık konusunda bilgi toplayarak üç kitap hazırlamakta olan Hüsnü Züber koşıkiarım y1llarca sergiledi, ancak hiç satmad1.

mermer oymacılıqında kullanılmış motifleri titizlikle isle· miştir.

yasarn boyu •insanoğlunun Ielinden sürdürebilmesi icin yeri geldivarlığını düşmeyen.

ğinde bilmece. deyim ve atasözü biçiminde dilinde olusan ve bazen de ri tm olup onu casturan kasık. üzerinde pek du· rulmamıs bir ara c ve bir sanat

dalıdır.

Eskiden Anadolu'da ormanı bol olup da tanma elverişli arazisi bulunmayan köylerin halkı. genellikle ağaç kasık yapıp saımakla geeimlerini sağlar: bu kasıkiarı diğer köylere gö· türüp tuz. şeker. buğday. yağ ve pekmez ile değiştirirlerdi . Günümüzde de yine Anada· lu'nun bir çok köyünde sade· ce ihtiyacları icin kasık yapılıyorsa da en güzel, ince iş­ çilik ve değişik biçimlerdeki ham (boyasız) kasıklar Ba-

demli. Cevizli. Akseki. Antal· ya'da yapılmaktadır. • Bu kasıklar cok eskiden beri ulasım kolaylığı nedeni ile Konya'ya götürülüp satılmakta ve burada kasık boyayan sa· natcılarca renklendirilmekte· dir. iste bu nedenledir ki kas ık denilince akla Konya gelir. BİR KAŞIK USTASI Ülkemizde kaşıqın babası

olarak

anılan

Hüsnü Züber ka·

üzerine araştırmalarını 25 yıldır sürdürüyor Züber yıllar· dır aralıklarla gittiği Bademli köyünden ı 80 değişik biçimde sık

kasık elde ettiğini belirtiyor. Di · ğer yanda tüm müze ve sanat kitaplarından derlediği ı 5· ı 8 yy Osmanlı kumaş motif· lerini kendi geliştirdiği "Dağ­ lama- Pyrogravure" tarzındaki çalışmasıyla birJestiren Züber

cesitli yörelerden derlediği 75 kepçe üzerine de Türk ağa c ve

Osmanlı kumasiarında ge· nellikle Jale. karanfil. sümbül. qül. cam kozalaqı. nar yalnız başlarına islendiqi gibi kansık cicek motifleri seklinde de kullarulmıştır. Çiçekten başka geometrik ay, cintemani, rumi ve rokoko desenler de kumaslar· da yer almaktadır. Bu motifleri bozmadan kasıqın icine verleştiren Züber kimi bölümleri kasıkiarın saplarında da is· lemistir. 2 5 yılını kas ık toplayıp daqlayan ve son ı 7 yılda da Ana· dolu'yu dolaşıp kasık konusunda bilgi toplayarak "Kaşık.-Kasık Oyunu, Yaşam Boyu Kasık" adlı birbirini tamamlayacak üc kitap hazırla­ makta olan sanaıcı yapıtlarını yıllarca sergiledi fakat hic sat· madı. Bazı özel kuruluslan n ve belediyelerin destekleriyle gerceklestirilebileceğine inandıqı "Müze Evi"nde kasıkiarını ge· lecek kuşaklara iletmeyi amac·

!ayan Züber "Herkes kasık yapar ama sapını ortasına gelire· mez" diyor.


Meksikolu dört küçük çocuk yüz ve vücutlarını saran kıllardan ömür boyu kurtulamayacaklar. eksiko şehrinin 300 km. kuzeyindeki " Loreto " köyüne gidenler ancak korku filmlerinde rastlanan bir manzarayla

M

karşllaşworlar.

Lareta köyünde akraba olan iki ailenin dört çocuğu, yabancilan korkutuyor, köyde yaşayanlarm ise alay kaynaği oluyor. Çünkü dünyada

eşine ender rastlanan genetik bir bozukluğun kurbam olan çocuk/ann,

yüzleri ve vücutlan tamamen k!llar/a kapli bulunuyor. " Kurt Çocuklar" ad1 verilen dört çocuktan 1O yaşmda ki Gabrie/ ile kardeşi B yaşmdaki Victor, aym kendileri gibi olan yeğenieri 12 yaşmdaki Jesus ve 7 yaşmdaki kardeşi Marlene ile birlikte yaşworlar. Bu talihsiz çocuklarm aileleri de pek fakir olduğundan, tek bir odada birlikte oturuyorlar. Köy içine Çiktikfarmda özellikle çocuklarm alay konusu olan " Kurt Çocuklar", yakm/arda köy öğretmeninin telkini sonunda okula başladiiar. Bir yandan okuyan, diğer yandan da alayel bakişfardan çok rahatsiz olan talihsiz çocuklar için

KURT ÇOCUKLA DRAMI ...

doktorlar pek çare bulamworlar. Ancak, Meksikal! ve Amerikali doktorlar bu hastal!ğm tedavisi bulunmad!ğml açiklarken, yalmz e/ektrosisle kil/ann tek, tek almabi/eceğini belirtiyorlar. Oysa bu yolun ise son derece paha/1 olduğunu söylüyorlar. Büyük bir psikolojik y1kmt1 içinde olduklan tesbit edilen " Kurt Çocuk/ann " bu dertleri dedelerinden geliyor. Nitekim iki kuşak öncesi büyükanneleri, ile büyük amcalan ömür boyu Sikici klllarla yaşam1şlar. Dört talihsiz yavrudan Gabriel ile Victor ilerde futbolcu olup çok para kazanmayi ve k11/an tek, tek a/d~rmay1 plantworlar. Yeğenieri Jesus ise, doktor olup, bu hastaliğa çare bulmak istediğini belirtiyor.


15til5 \'ll.ltll "Tartışmasız"

Plastik haz1r mutfak ve banyo dolaplar1 ~ BOYA-BAKIM GEREKTiRMEYEN NEMDEN ETKiLENMEYEN PLASTiK KAPAKLAR ~ YEKPARE MERMERiT BANKO

~ ÇAGDAŞ KULLANIM

15til5 \'ll.ltiZ 'IN YENiLiKLER Dizisi

PANJUR PROFiLi, DUVAR LAMBRiSi, BANK PROFiLi, SlVA DiBi

PLASTiK PREFABRiK EV-MOTEL-ŞANTiYE

PLASTiK PENCERE VE DOGRAMALARI

IZMIR (MERKEZ): Necatibey Bulv. Ege Yıldız lşhanı No: 14 Tel: 25 39 70 (5 Hat) 25 88 15 (5 Hat) Telex: 52 505 egep tr. ISTANBUL (BÖLGE MO.): Barbaros Bulv. Güzel Konutlar Yuvam Apt. No.1 Tel:166 95 56-57 Beşiktaş ADANA (BÖLGE MD.): Mücahitler Cad.Döner Apt. No : 30/2 Tel·: 30 639- 30 503 ANKARA (BÖLGE MD.): Istanbul Cad No : 12 Tel : 10 31 85 (5 Hat) ESKIŞEHIR (ŞUBE MD.): Asarcıklı Cad . No: 35 Zemin Kat 3 Tel: 34 963 ERZURUM (ŞUBE MD.) : 50. Yıl Cad. Tufanç Apt. No: 5 (25040) Tel : 21 397 Telex: 74 205 EEge


1

ISa

rem1er.

VISA Premier, harcama standardı yüksek, seçkin zevkleri olan, zamanı değerli kişiler için düşünülmüş bir ayrıcalıktır. VISA Premier, size başka hiçbir kredi kartının sağlamadığı kolaylıklar sağlar.

1. V/SA Premier'in harcama limiti yoktur,· 2. 150,000 US Dolarlik kaza sigortasi demektir; 3. Uluslararasi otellerde ve oto kiralamalarda %40'a kadar indirim sağlar; 4. Kartmtz1 kavbettiğinizde 5000 US Dolara kadar nakit imkam sağlar,· 5. Dünyamn en büyük Seyahat Kulüplerinden biri olan FBTC'ye (Frequent Business Travellers Club) üye olmantzJ sağlar; 6. Dünyamn her yerinde bedava büro hizmeti (telefon, teleks ve fotokoplj demektir. VISA Premier'in az sayıdaki sahibinden biri olmak isterseniz, iktisat Bankası Kredi Kartları Merkezi'ni ya da herhangi bir iktisat Şubesin i arayın . VISA Premier ayrıcalığından yararlanın. VISA'YI

IKTISAT

VERIR

..... , . . . . . Genel JrıiQcM)ttQk Tel 176 5040 Teleki 27685 abc ıklb Ir ikU..t Banka~ lıltttlez $ubl Tel 172 051 ı Teleks 27417 ıker tr iköuı e.hçekapl şubn'

e.._.

Tel 512 OHIO Te..-&

zıeo.& ık te ır

....., a.nu. ~,. $ubHI Tel tJı 1732 Teleks 31<»4 ıkby ıı ......, . . . . . . Kacltka)' $ı.betıl Tel 338 9838 Tetekl 29014 ıktk Ir lkttut ......... KarHay $1bnt Tel 145 7084 Teleks 2415-4 ıkka ır lkU..t BW'Ikaııı Blılurt16y $UO.-' Teı 570 1680 Teleks 28676 ıtst tr hıtlul BanUaı Ankare $~ Tet 17 99 82 Teıeı..s 46909 ıı..ıs ır hctiNI B.,.._. l.ım l r $uıbhl Tel 22 62 47 TelekS 52292 ıkbı tr hıtluı B.,._. Buru $ubHI Tel 230 23 Teı"s 32145 ıkbu tı bıtıuı Banka.. Adene Şubesi Tel 370 07 Telell.s 62800

ıkad

tr

lıı.ııuı &Mb.. Mfisin $ubetı Tel 380 50 Teıeı.s 6 7158 okn"W" tı

........ , ........ G.ıt.n •p $ubni Tel 279 65 Teteh 69118 ı kga ır ikııuı a.Nı.ut Denldl Şubesi Teı tJO ıo Teleks ~5 tAıa ı• lk tiNt a...... labnderun Şubesi Tel 128 "" Tefeıı.s 6815-7 ısıb :ı

~~~~~M~ı~~l~= ~,

leıtlut -v ı.. CNnge OtiJce NUt\IIOtoiMftiye Tel S26 9773 Tefelı,s 23195 vınu tr httlut-V.u a..ng. Otlk:e K~ • Tel 4075 TelekS 58536 ıklı.u Ir "'-tiut-YIM CNnge Onlce Bodrum Tel 2831 Teletaks 23 96 •tlut-YIM etı.nge Ottk:e OrgOp Tel 1840 Teletaks 17 96 lkllui·Yiu etı.nge Otlk:e Marmaris Tel '838 Teıetaks 4.8 J7

lktlut-YIM a..ng. Ottk:e Antalya Tel 180 u Teleks 56083 ıkan Ir

iKTiSATBAN<ASI Iktisal Kredi Kartları Merkezi Buyukdere Caddesı 56. Mecıdtyel<oy

Teleton 1726980 172698 1 Teleks 27 390 ıl<ge Ir Fax 172 2363


yılında Hürrem Sultan adına Mimar Sinan tarafından yaptırılan " Haseki Hamamı " yeniden kapılarını

1556

açacak.

Vakiflar'dan Sultanahmet Meydanina 430 Yililk Bir

Armağan:

"HASEKI HAMAMI" Y

ıllar yılı depo olarak

kullanıran 430 yıllık ''Haseki Hamamı " Istanbul vakıflar Başmüdürlüğü ' nce onarırıvor.

Keşif

bedeli 28 milyon soo bin lira olarak belirlenen hamam önümüzdeki aylarda kullanıma açılacak.

1556 yılında Haseki Hürrem surtan adına Mimar Sinan tarafından yaptırılan Ayasofya Haseki Hamarnı önümüzdeki aylarda turistik olarak hizmete girecek. Türk mimarisinin en önemli yapıları arasında bulunan hamamlardan biri oran bu yapının onarımına ilk kez 1958 de başlanmıştı.

Çeşitli nedenlerle ara verilmiş 1971 de yeniden onarıma alınmıştı. Dört vıı

süren onarımın ardından on vıı depo olarak kullanılan hamam geçen vıı ciddi olarak yeniden ere alındı. Bir yıllık onarım boyunca kalorifer tesisatı yerleştirildi , döküm musluklar onarıldı . kırıran merrnerierin verine yenileri koyuldu . Tümüyle asiina sad ı k kalınarak restorasvonu gerçekleştirilen yapıdaki

birkaç

değişiklik

ise

ıstanbul Anıtlar Bölge Kurulu'nca onaylandıktan sonra yapıldı. Klasik dönemden verilebilecek en güzel hamam örneği olarak bilinen "Haseki Hamamı " nın en belirgin ve ayrıcalıklı özelliği erkekler ve kadınlar bölümlerinin aynı eksen üzerine yapılmış olması.

Söz konusu

değişikliklerden

ilki her iki bölümde de soyunma kabinlerinde yapıldı. Kabinler iki katlı ve

Q


osmanlı ahşap detay anlayışından hareketle

kafes panolu olarak düşünüldü.

Erkekler bölümünde renkli mozaiklerle kaplı sekizgen göbek tasındaki özen , kadınlar bölümünde görülmüyor. Aynı özen taş oyma. lale bezemeli kubbe kasnağında . girişdeki

fıskiyeli

havuzda. kurna süslemelerinde de göze çarpıyor .

Çevredeki tarihi yap ı la ra zarar vermemesi için kalorifer tesisatının akar yakıtla kullanılacak olması onarrmın bir diğer olumlu yanı.

Restaratör mimarı Erol Çetin tarafından yürütülen onarrmın keşif bedeli 28 milyon soo bin lira ...

Erkekler bölümünde mermerden sekizgen göbektaşı bulunuyor.

1

Hamamın soyunma bölümleri katlı olarak ve Osmanlı ahşap detay anlayışı içinde onarıldı .

iki


D

ünyanın

her yerinde "iyi"yi seçmesini bilenler Türkiye'de de ...

vardır.

<fPARKER Ülkü Kırtasiye Ticaret ve Sanayi A.Ş. Meclisi Mebusan Caddesi 493, Ülkü Han, Fındıklı - istanbuL Telefon : 151 27 48 (7 hat) 1 Telex: 24242 Ulk tr .

o


Türk Hat Sanatında Kullanılan En Önemli Alet

ünümüzde pek az sanatçmm ilgi ve eski ustalarm da G birer, birer yok " Hat

KAMlŞ

Sanatt"nda en önemli malzeme kamtş kalemlerdir. Yüzytllar öncesi yazi yazmak için kullamlan kamtş, arttk bugün kullamlmtyor. Çünkü yerini kurşun kalem, tükenmez kalem, dolma kalem ve daha birçok kalem çeşidi almtşttr. Böylece yüzytllar öncesinin yazt aract, şimdi sadece hat sanattm yaşatanlarm elinde soluk alabilmektedir/er. ·Nehir ve göl kenarlarmda yetişen kamtşm ne zamandan beri kalem olarak kullamldtğt kesin şekilde bilinmemekle beraber, geçmişinin yüzytllar öncesine dayandtğt bir gerçektir. Eskilerde kamtş sanat alanmda iki değişik şekilde kullamlmtşttr. Birincisi kamtştan "ney" yaptlmtşttr. Zaten " üflemeli bir çalgt " olan " ney" in adt da Farsçadan gelmiştir. Farsça

duyduğu

olduğu

KALEM

Hat

ustası Emin Barın, kamış kalemin hazırlanmasının

ucunun

açılmasının

ustalık istediğini

belirtiyor.


" Ney" kam1ş anlammdadlf. Bu yüzden de kam1ştan yap1/an kalemiere "Kalem-i Ney" denilmiştir. Görüldüğü gibi daha kalinca kamişfardan " ney", ince olanlanndan da kalem yap!lm!Ştlf. Hat ustalarmm titizlikle seçtikleri kam1ş kalemlerin çemberi en çok 15-20 mm. arasmda değişir. Yine bu tür kam1şlar ne sert, ne de yumuşak olur. Bu özellikteki kamiştan kalem yapmak hiç de basit değildir. Kalem yapilacak kam1şlar kopanldiktan sonra güneşte veya gübre içinde kurumaya blfaklllf. Burada suyunu kaybedip, sertlik kazamrlar. Kam1ş kuruduğunda cinsine göre, klZII kahve, aç1k kahve veya siyah renge dönüşür. Ardmdan bu kamişlar elle veya bir bezle güzelce silinip parlatlllf. Slfa uç açmaya gelince, kam1şm içinde bulunan ince lif/er, çekilip Çikartiiif ve kalemin ucu istenilen kalmllkta aç1llr.

Kam1ş

kalemlerin üzerieri eskiden

çeşitli şekilde süslenmiştir. Kimi kam1ş kururken üzerine ip sanlarak

buralarm kararmasi önlenir, kuruyup ip/er Çlkartllmca yerlerinde beyaz doğal daireler oluşurdu. Yine Padişahlarm kullandiklan kam1ş kalemiere altm ve gümüş/e süsler yap1llrd1. Kam1ş kalemler zamanla uçlarmdan bozulunca, yeniden açiiif ve yaz1llrd1. Uç/ar yaz1 kalmllğma göre ayar/amrd1. Çok ka/m yazllarda ka/m uç kullamldlğmdan, bu kalemlerin kamişlan zamanmda sert bambudan seçilirdi. Yine "ce/i" ad1 verilen çok iri yaziiarda, bambudan kalemler de yeterli olmad1ğmdan, ağaç veya tahtadan "ce/i kalemi" kullamllfdl. Kam1ş kalemlerin ağ1zlarma uç/an koruyucu muhafazalar konu/urdu. Aynca, kalemlerin saklandiği çok ş1k kalem kutulan da vardi.


Thetools of their trade are now as 11 rare as the masters of the once flourishing craft of calligraphy. Ousted by modern pens from daily use a long time ago, this writing intrument once so valued, is today a curiosity appreciated only by a handful of artists who stili practise the craft of their forefathers. No one knows exactly when the reed pen was invented, but it certainly goes

back to very ancient times. The reeds which grow on the banks of rivers and lakes were used not only to make pens, but also to make the "ney" a reed flute played by the Mevlevi dervishes in their religious ceremonies. "Ney" is the Persian for reed, and reed pens were known as "kalem-i ney". Cal/igraphers chose their reed pens with fastidious care, and making a reed

pen that had just the right flexibility. neither too hard nor too soft, was an art in itself. After the reeds had been picked. they were laid to dry in the sun, or sometimes in manure beds. As they hardened, their co/our changed to reddish brown, brown or black, depending on the variety of reed used. Then they were polished with the bare hands or with a cloth, before coming to the hardest part, the carving of the tip. First the fine fibres were removed and then the tip cut with the desired breadth. Reed pens were often decorated with patterns obtained by winding thread around the reed before it was dried. The parts covered by the thread remained pa/e and these lines formed the pattern. The reed pens used by the sultans. many of whom were skilled cal/igraphers, were also decorated with go/d and si/ver. When the tip became worn it cou/d be recut and used again. Some of the large scale calligraphic inscriptions could not be written with ordinary reed pens. whose diameter varied from 15 cm to 20 cm. For these " Geli" inscriptions bamboo or even wooden pens of enormous size were employed. To protect the nibs, decorative covers were used. and the pens were kept in beautiful cases known as "divit", which incorporated an inkpot. These divits are collectors ' pieces todav.


- Why don't you come to us and relax in a different atmosphere ...

AMERICAN ROULETTE*BLACKJACK from 4p.m. (Foreign Passport is required)

SWf MACHINES from 10 a.m. No entmnce feei

~

Casino Etap Marmara Managed by Casinos Austria International


Kutup ayılanm yakından seyredip fotoğraf çekmek Isteyenler, özel bir vagonun içinde korunuyorlar.


He/

Bir zamanlar Batı Kanada'nın önemli bir liman kasabası olan Churchill, sonraları bu önemini kaybetti. Ama kutup ayıları imdada yetişti. Ve kasaba ayıların göçünü 'Seyretmeğe gelen meraklılarla dolup taşmaya başladı.

,.sonbahar mevsimi yüzlerce kutup aylSI Kanada 'mn alt Arktik bölgesinden geçerek, Hudson Körfezi'ndeki taze buz/ara doğru yol al1rlar. Son birkaç y1fd1r kutup ay1fannm bu enteresan göçünü görmek için önemli say1da turist. Hudson Körfezi'nin bat1 sahilindeki Churchi/1 kasabasıni doldurmaya başladi. Böylece, görülmeğe değer hiçbir yam olmayan Churchi/1 kasabasi, kutup aylIarının sayesinde birden turizm merkezi oluverdi. Churchi/1 kasabasl("lm ilgi çekici bir gelişimi var. Arkeolog/ara göre. Kuzey Arktik bölgesinin yerlileri olan Eskimo/ar M. Ö. 950 y1/mda "buraya gelmiş/er. Daha sonralan da Cree ve Chipewyah kiZilderili kabileleri bölgeye yerleşmiş-

ler. Göçebe hayati yaşayan klZIIderiii/er. yaşamlanm ren geyiği ve fçık ba/1ğ1 av1 ile sürdürmüşler. Onsekizinci yüzy1/ başlarmda bölgenin ticaret merkezi haline gelen Churchi/1 kasabasi yirminci yüzyilda demiryolunun ulaşmaswta Bat1 Kanada 'mn önemli bir /imam olmuş . Oysa daha sonralan eski önemini kaybeden Churchill'in nüfusu da 6000 kişiden, 800 kişiye inmiş . işte. tam bu Slfada kutup ay1/an kasabanın imdadma yetişti. Ve ay1/arm göçünü seyretmek isteyen yabanci turist/er Churchill'i istila ediverdi. Bu istila kasabaya beş yeni otel kazand1rd1. Dükkanlar açlld1, allş-veriş h1zland1. Kutup ayiiannın göçünün en iyi seyredildiği Churchil/'de belediye bir de uyanc1 kitap

haz~rlad1. Kitapta ay1larm saidmsi halinde ne yap1/acağ1 uzun, uzun anlatlld1. Böylece yabanci turistler rehber kitap sayesinde. tats1z olaylardan korundu. Asimda sald~rgan bir hayvan olmayan kutup ay1fan. çok aç kalmad1kça kasabanın yakınma sokulmaz/ar. Yaşam­ lanm fok ba/1ğ1 aviayarak sürdüren ay1/ar. ortalama 2.5 metre uzunluğunda ve 500 kilo ağlfflğmda oluyorlar. Her y1/ Churchill'de kurulu "Kutup Ay1s1 Araşt~rma Merkezi"nde çalişan zoologlar. iğne ile uyutup. plaka taktiklan kutup ayliarının göç yollanm ve kan basmçlanm ve diğer vücut fonkslyonlanm takip ediyorlar. Böy,lece, kasabanın tek turizm geliri olan kutup ayliannın yok olmasim önlüyor/ar.


ON

ŞiŞME DEPOlAR

ON Şışme Depolarının ana taşıyıcı elemanı "hava"dır. Gelen hava/ giden hava prensibı ıle ayakta duran salonun ıç basıncı(% 0.3). salona. en şıddetli rüzgarlara bile karşı koyabilecek esnek ve saglam bır yapı kazandırmaktadır . ON Şişme Depolarının "alev yürutmez " özellikli brtusü Polyester PVC esaslı , özel dokuma. sentetik brandadır ve beyaz oluşu nedenıyle ışık geçirgen (translucent) bir özellik taşımaktadır . ON Şışme Depoları 200 m2 'den 2000 m2 'ye kadar kapalı alan elde etmekte pratik ve ekonomik bır çözumdür.

ON

KÖRÜKLÜ DEPOlAR

ÇOKGEN DEPOlAR

Çelik boru ve kutu profilden oluşan ON Körüklü Depolar. şiddetli kar ve rüzgar yüklerine kolaylıkla karşı koyan bir yapıya sahiptir.

ON Çokgen Depolar . kapalı alan sorununa . estetık . montaj ve kullanım kolayligını bır araya gelırerek cevap veren bir yapı sıstemıne sahıptır .

Depolama hacminı doga koşullarına karşı koruyan ortü ; yırtılma mukavemeti yüksek. su geçırmez, al~v yürütmez özellikle. güneş ışınları, toz ve nemden etkilenmeyen, iki yüzeyi PVC kaplı özel sentetik brandadır . Körük sistemi sayesinde 2- 3 dakıka gibı kısa bır surede boydan boya açılabilir / kapanabilir bır fonksıyona sahiptir.

ON Çokgen Depoların çelik yapısı doga koşullarının oluşturdugu kar ve rüzgar yüklerine karşı koyar . Kapalı al anı oluşturan ıkı yuzeyı PVC kapl ı sentetık branda. uzun omurlu. yırtılma mukavemetı yuksek . su geçırmez . alev yurutmez . guneş ışınları . toz ve nemden etkılenmeyen özel bır yapıya sahiptır .

Yine koruk sistemi sayesinde , depo içersinde yer neden olan sirkülasyon alanları ve yukleme / boşaltma alanları bu depo sıstemınde mevcut degildir. kaybına

Endüstriyel Depolama Tesisleri/Zirai Depolama Tesisleri/Eğlence Tesisleri/Gösteri Merkezleri/ Fuar ve Sergi Solonları/inşaat Şantiyeleri/Oto Porklar/Oto Galerileri/Spor Tesisleri/ Eğitim Tesisleri/Marina, Tersane Tesisleri ll urizm Tesisleri/Belediye Hizmetleri/imalathaneler.

ON

08-GANIZE~ Per na n So o. a o. t l 1: 1 v ' Qt..P

T"

A p~

S s ı, 8 1260 ı sıa n o uı 141 ~2 0 3 14 1 60 19


HALI Ülkemizin en kaliteli halı kolleksiyonu •IZMIR • KUŞADASI • SOORUM •MARMARIS •ANTALYA •ASPENDOS •ISTANBUL 1373 So k. 4/ A,B,C Oküz Mehmet Paşa Neyzen Tev1ik Yatlimanı Yat limanı Kaleiçi 4 Nuruosmaniye Cad. Alanya Yolu. Alsancak Kervansarayı Barbaros Cad. 1 Cad . 11!6/A Tel. (311) 10290 Belkıs Harabeleri Serik 54 CaQaiOO lu Tel. (1) 1413 82 - 14 8636 Tel. (6141) 2445 Tel. (6361)3411 Tel. (6121 ı 2786 Antalya Tel.13291) 2900 Tel. (1)5112150 Bazaar 54 bir NET ŞIRKETUR GRUBU

kuruluşudur.


BIR BU KET • ÇIÇEK • DEYIP

Derleyen: Serap

Develioğlu

GEÇME Bir buket vazova

çiçeği

yerleştirmek bazt kadtnlann elinde sanata dönüşür... 'Japonlar'tn bunu başardtk/an bir gerçek. Odalanmtzt mevsim çiçeklerinin renkleri ve kokulanvla doldurmak için fazla çaba harcamava da gerek vok... doğanın gö· ferahlık veren rikaları, gözkamaştırıcı

~

içekler,

nüllere

renkleri, biçimleriyle ruh· ıarımızın sığınağı. .. Çiçek düzenıerken arava yerleştirilecek pastel renkli yapraklarıa çevreve uyum sağlaması düşü­ nülebilir. ışık , gölge oyunları çiçeklerıe gerçekleştirilecek dekorasvonlarda önem taşır . Çiçeklerin yazın çok daha canlı, parlak renkleri olur. Çiçekler yerleştirilirken sıkıştırmadan, her birinin biçimi, rengi görülecek tarzda düzenıemek gerekir. Böylece çiçeğin solu-

masına da yardımcı olursunuz. özellikle, sıcak havalarda sıkışık düzenıe­ meler çiçeklerinizin çabuk solmasına voı açar. Bahçeniz varsa ve odalar için çiçek koparacaksa nız , sabahın erken saatlerini seçin . Ya da hava kararırken koparın. Daha uzun süre dayandıklarını göreceksiniz. Hergün sapıarın dibinden biraz kesrnek de iyi bir fikirdir. Dikkat edin , verev kesin . su çekme yüzevi genişle­ diği için, dayanıklılığı artar. Çiçekler dışında porta kallar, limonlar ve uygun diğer meyvalardan dekoratif olarak yararlanabilirsiniz. Bir odanın ferahlatıımasında güzel kokuları , iştah

açıcı

manzaraları

son derece başarılı netice verir. Pastel renkler, nefis düzenlenmiş çiçekler, rahat minderıerıe döşenmiş bir odada yaşamak ... işte dinlenmek. çiçeklerin do-

vumsuz

ğanüstü

gesinde

renkleri . ola -

kıvrımları gölbelki de eşvaıarı -

1 silinir.

nızın yıpranmışlıkları bile Odanıza canlılık ve neşe dolar ...


Londra'da Kış

M odası İngiliz modacılar kış

modellerini sergi/ediler. Biz de iderinden birkaç kullanışlı ve nefıs giysiyi seçtik. Bu modeller, bizler için çok pahalı olabilir, fakat yeni mesvim çizgileriyle ilgili bir fikir vermesi açısından, kadın okurlarımızın

dikkatini çekecektir.

Etek, ceket Oonathan Richmond ve Maria Comejo.)

Etek, kazak (Betty Jackson.)


Büyükdere Cad. Hukukçular Sitesi No: 13 Mecidiyeköy-iSTANBUL

Tel: 172 55 00 (5 Hat)

Telex: 26424 ERKS TR

P.K. 93 Şişli


BULMACA

SOLDAN SAGA: 1-Tatlı dilli-Tek parçalı ve kol yerinde yarıkiarı olan bir çeşit kadın üstlüğü. 2-Bir çalgı yı doğru ses vermesi _için ayarlama-Ağırbaşlılık-Karışık renkli . alaca. 3-Bir sporda erişiimiş dereeelerin en üstünü-Itaiya'da bir şehir . 4-Türkü , hava-Ortaoyununda taklitçi-lşçi , emekçi S-Haydut , eşkiya-Geminin , zinciri toplayıp demirini kald ır maya hazır bulunması-Bir binek hayvanı 6-Çocuk sahibi kadın. anne-Ortalama-Kara Kuwetlerinin kısa yazılışı. 7-Söz. lakırdı . laf-Yugoslavya'nın plaka simgesi-Bunama, bunakhk-Yüz metrekare tutarındaki yü zey ölçü birimi. 8-Kaşındırıcı bir deri hastalığı-Rey-Oiağanüstü çalışma, çaba, çalışma isteği. 9-Sıcaklığı çok yüksek ya da çok düşük olmayan yer-Bir bilim ya da sanat kolunda özel ve belirgin yöntem-Fakat, lakin , 10-Bir tür çörek-Matematikte kullanılan artı işaretine eskiden verilen ad.-Tokat iline bağlı bir ilçe. YUKARIDAN AŞAGIYA : 1-Kimi mikroplara karşı aşı , ya da doğal yolla kazanılmış direnç durumu . 2-Kar, süt gibi şeylerin rengi. beyaz-Radyumun simgesi-Karı ve çocuklardan oluşan topluluk. 3-Bir tür taze. tuzsuz ve yumuşak beyazpeynir-Düzeyine göre yüksekte olan . 4-Yol kontrol ve bakımı için demiryollarında kullanılan küçük araba-Ilaç çare S-Zafer-Köy oyunları­ nı yöneleniere verilen ad . 6-Büyükbaş hayvanları durdurmak için kullanılan seslenmeSodyumun simgesi. 7-Beş kıtadan biri. 8-Kiloamperin simgesi-Söylenti . 9-0nbirer kişilik iki takım arasında. küçük ve ağır bir topu , sopalarla vurarak kaleye sokmak amacıyla oynanan bir oyun . 10-Mavi-ABD'yi oluşturan eyaletlerden biri. 11-Geminin yürümesine hizmet eden dirE!k. seren . ip, halat ve yelken takımı-Bir ülkede. kentte ya da semtte oturanların tümü . 12-lmge, hayal. 13-Tanrı'nın, insanların sevgi ve ilgisinden yoksunluk-Doğu Anadolu 'da bir akarsu . 14-Hastalıklı , sakat-Bir çeşit yumurtalı süt tatl!sı. 1S-Evet anlamında kullanılan bir sözcük-Kudret , iktidar-Bir müzik aleti.

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ

' ..............

---


Dünyanın en saygın kartı: "American Express Card".

Türkiye'de Egebank aracılığıyla alabilirsiniz. ("American Express Car d " ı edinme koşull arı konusunda bilgi vermek üzere t üm Egebank şub e l eri emr inizdedir .)

EGEBANK "American Express Card" nered e "American Express Ca rd " bugün dü ı wada 1 ııı il ronun üzerinde kunilu:;; t a rafı ndan kabul g<>rıııekıedir.

"American Express Card ", bir(ok ülkesinde, St\·kin oteller, resıoranlar , dünra nın

nıağ,ızalar , seyahaı acenıekri . u~·ak ~ irketleri, kiralık o to

servisleri ve benzeri kurulu :;;larda kabul g(ırür. Ödemelerini zde im zanız yeterlidir. "American Express Card"ı alabilmek i(in bir d Oviz terdial hesabın ı z ı n bulunması ger<:kir.

Yurt

kullanılır,

neler

dı ş ında sınırsız

sağlar?

harcam a

ol anagı

"American Express Card " ile yurt dı ~ ı sevahatlerinizcle, yasal düriziniz dı:;;ında, döviz tevdiat hl'sab ı nı zdaki paran ı z ı da diil'diğinizcl' kullanabilirsiniz. "America n Express Card " Odl'ııı e gücünü ze uygun ·önceden belirlcnmi~ bir limite bağlı o lmaksı z ın · harcama yapmanıza olanak sağlayan tek ö deme a racıdır.

to:ı<cbank A.Ş.

Gene l Müdürl ü k

C uıııhuny•. :t Uuh·;ırı 6- j) 21ı

Tel: ('i ı ) l'i 03 90 ( 10 hat )

l1.nur

Tclck~ : ).~602 e~hm ır

Kam biyo Ye tkisi Olan ı z mir

Ş ube l e r

Merkez Şu he: Cumhuri ye t liulvarı

67 3'i2 10 i z ıııir Tcl : ('i l 1 l'i 39 'iO (S hat) Tc.:lcb: )_i60 1 cgck tr Eln1;ıda ğ IM ~ınhul : C umhur iveı

Caddesi

ı .w Elıııauag K0230 btanlıu·ı Tel :( ı ) 1.\0 20 'i7 (K haı ) · l30 l7 76 Telch: 2 .ı-H2 eghn tr llah\·ckapı istanbul: Vakıf Ilan Sokak 10 Enıi n <lnli 3 •ı , ı 32 Isearıbul

Tel: ( ı ) 520 60 50 ( 5 hat ) Telck>: 23622 elıhk ır G~ı yrc ttcpc btanhul : Yıldız PoMa Caddc" ı ıı Gayrcnepc ııoıııo btanlıul Tel: ( 1) !61 35 '9 Tclch: 2HI · ı7 eggc ır

Ankar;,ı:

S.S.K. Han ı

Te~b len . Zıy.ı

Gökalp Caddc'i. 1. Ç; ır~ ı 17 9 Kızılay 06640 Alıkara Tel :(4 1) 33 ·ıl 7H Tekk>: · ı 3 1 36 cg lıa ır Mcr>in : Uray Caddesi 25 33060 Mcr>ııı Tel : (7•ıl ) 21 5!!0 Tel ek> : 672HH clıgnı ır Adana: Ziya l'aşa L!ulvarı 122 01010 Adana Tel : (711) lO 714 (3 hat) Te leks: 62328 clıad ır llursa: lnö nO Cadde'i 127 16372 L!ursa Tel : (24 I ) 27 92'1· 21 R38 Teleks: 3226!! cghu ır Gaziantep: Hürriyet Caddesi IM 270 10

Gazia ntep Tel:(!!5 1) 23937 Teleks: 59021 ehgz ır Di ter Ş ubel e r Akhi.ar, Alaşehir, Alsancak/lzmir, Antalya, Bandırma , Bornova/ Izmir, Denizli, Diyarhakır, Elazıg, Gazi Bulvarı/fzmir , Karşı yaka l zıni r. Kayseri , Konya, Manisa, Nazilli , Ödemiş,

Salihli, Turı~uılu .


HALUK ÖZÖZLÜ otoğraf sanatının

F gitgide ilgi toplaması ve değer günümüzde

kazanması , bu sanata gönül verenlerin sayısını arttırıyor . Kimi profesyonel , kimi de amatör olarak makinalarının deklanşörüne basan fotoğraf sanatçıları , bu arada Türkiye dışında da ödüller kazan ıyorlar. Ülkemizin yetiştirdiği fotoğraf ş,ar).atçılarından bir de Hal~k ozozlu ... 1960 yılında fotograf çalışmalarına başlayan sanatçı,

1976'dan bu yana da Hürriyet Gazetesi'nde foto muhabirliğini sürdürüyor. Şimdiye kadar iki kişisel sergi açan ve Hollanda'da düzenlenen " Altın Göz" yarışmasında " Yılın Foto Muhabiri" ödülünü kazanan özözlü , fırsat buldukça Anadolu 'yu geziyor ve değişik konuları işliyor. sanatçı "Obje ile bir duygu alış -verişi kurulduğunda fotoğrafta elde edilen sonuç da o denli başarılı oluyor" diyor. Sayfamızı süsleyen fotoğraflarda Haluk özözlü 'nün değişik çalışmaları görülüyor.


BANKANIZ Size daha iyi hizmet sunmak için kendimizi yeniledik.

Yabanc ı orta{Jımız :

e

lrving Trust

NewYork Wall Street No .1 'deki Banka

T~

25 03 70 T~el<s. 52818 lud Ir.· 52382tub ır

GENEL IIÜOÜRLÜK: Alalurk Cad 136 IZMIR 25 11 45

· 53326ttım ır T~elaks

DIŞ iŞLEMLER MÜOÜRLÜGÜ: Y ıldız Posta Cad Dedeman Tıcaret Merkeıı 52 K 4 Esentepe-ISTANBUL Tel 172 52 BO 172 37 68 Teleks 31157 esıu ır 27310 seuıır Telelaks 172 41 10

. ADANA . AKHiSAR . ANKARA . ANTALYA • AYDIN . BAKlRKÖY (IST.) . BALIKESIR . BERGAMA . BURSA . ÇEŞME . DENiZLi . ERZURUM • ESENTEPE (IST.) . ESKiŞEHiR . EŞREFPAŞA (iZM .) • FETHIVE • GAZIANTEP . iSKENDERUN • ıSTANB UL • ıZMIR • KARŞlYAKA (iZM.) . KAYSERi . KAVAKLIDERE (ANK.) . HALiT ZiYA (iZM.) . KONYA . MANiSA • MERSIN • MILAS . MUGLA . NAZILLI • ÖDEMIŞ . SALIHLI • sAMSUN . SINDIRGI • sOMA . ULA • URLA . UŞAK . FRANKFURT TEMSiLCiLiGi


Türk Hava ABUDABI - ABU DHABI: GSA. Sultan Bin Yousul and Sons Sheikh Handan St. Tel : (9712) 33 e7 61 32 62 60/49 ADANA: Stadyum Cad . No: 1 Tel : (711) 431 43 · 372 47 AM MAN: Jabal Arnman Riyadh Center eth Floor P.O.Box 39177 Tel: (06) 65 91 0265 91 12 AMSTERDAM : Leidsesıraat 610171 PA, Tel : (020) 22 79 1 e4 1 e5 1 e6 1 e7 ANKARA : Hipodrom Cad. Gar Yanı Tel.: (41) 12 49 00/43124933-12491012 62 001 oe ANKARA : Kavaklıdere . Alatürk Bulvan 167/ A. Tel : (41) 25 52 5e 33 76 27- 12 44 90 ANTALYA: Hastane Cad . No: 66 Tel: (311) 12e 30 • 234 32 ATINA- ATHENS : Phileltion Sir. 19, Athens 11e Tel : (01) 322 10 35322 25 69 - 324 60 24 324 59 75 BMiDAT - BAGHDAD: Hamed Hasan ai-Obaidi Travel Office Saadoun Str. iskender Stephan Building Tel : (01) eee 13 e3eee 21 6e - ee7 50 92 BAHREYN - BAHRAIN: Car Park Building Center Main Government Road : Manama P.O.Box 2777 Tel: 27 77 47 BELGRAD: TRG Marksa 1 Engelsa e/IV. 11000

Yolları,

Müracaat ve Rezervasyon-Turkish Airlines, Information and Reservations

Tel : (011) 33 25 61 33 32 67 BERLIN: Budapester Str 1e B 1000 Berlin 30 Tel : (030) 262 40 33 • 262 40 34 BRÜKSEL - BRUXELLES: 51 Cantersteen 1000 Bruxelles Tel: (02) 512 67 e1 1 e2 · 511 76 76 BURSA: Cemal Nadir Cad . Koc'igil Apt. Tel : (241) 21e 66 · 111 67 . 12e 3e CENEVRE· GENEVA: Rue Chantepoulet No: 1 · 3 1201. Geneva Tel : (022) 31 61 20 • 31 61 29 CIDDE - JEDDAH: City Center Annex 12 • 13 Medina Road P.O.Box 1ee16 Tel: (02) 660 01 27 · 660 06 74.660 oe 15 . 660 17 43; GSA ABC Travel Ageney Medina Road Falcon Building P.O.Box 11679 Tel : (02) 653 27 e4 • 653 13 76. 651 79 00 . 651 e3 00 DAHRAN - DHAHRAN: GSA ABC Travel Ageney King Abdulaziz St. Al Khodari Bldg. Al Khobar Dhahran Tel : (03) e95 00 44 • e95 49 04 • e94 79 17 DALAMAN: Dalaman Havaalanı . Mu1jla Tel : 16119) 1899 D lY AR BAKlR: lzzetpaşa Cad. Demır Oteli altı Tel : (e31) 123 14 ·116 74 · 101 01 DOHA - (KATAR · QATAR): Al · Ravan Travel Ageney

GSA. Tel: (974) e2 19 1 o ·32 12 26 • 41 29 09 DUBAI: Sweedan. Trading Company GSA. 63 b. Sheikh Rash id Bldg . Almaktoom Street Tel : (971 • 4) 22 60 3e DUBLIN : GSA. Aer Lingus • Upper O 'Connel Str. 40 Dublin Tel : (01) 37 77 33 DUSSELDORF: Graf Adolf Str. 41 4000 Dusseldorf 1 Tel: (0211) 37 47 99. 37 40 eo . 37 40 e9 ELAZIG: Rızaiye Mah . Şehit Ithanlar Cad . No: 26 Tel : ıe11) 115 76 · 123 00 ERZURUM: Hastaneler Cad . 3e Evler. No: 26/ B Tel: (011) 119 04 . 134 09. 1e5 30 FRANKFURT: Baseler Str. 35 . 37 6000 Frankfurt Mail" Tel : (069) 25 30 1 31 /32/33 GAZIANTEP: Atatürk Bulvan No: 3e 1 C. Tel: (e51) 154 35 · 203 e2 HAMBURG: Adenauer Allee 10 2000. Hamburg 1 Tel : (040) 24 14 72 . 24 14 73 HANNOVER: 3000 Hannover Lange Laube Str. 19 Tel : (0511) 32 60 e7/8e iSTANBUL: Abidei Hürriyet Cad . Vakıf Iş Hanı Kat : 2. Şişlı Tel · (01) 145 40 17. ı ır

1P

~A

iZMiR · Buyuk Efes Oteli altı Te l: (51) 14 12 20 · 25 e2 eo (5 hat)

KAHIRE - CAIRO: GSA. lmperial Travel Center, Mahmoud Bassiouny Str. No: 26 Tel : (02) 76 17 69 • 76 00 71 . 75 e9 39 . 73 34 00 KARAÇI • KARACHI : Paktürk Travel Agencıes 12 Avenue Centre Stracher Ad . Tel : (021) 52 74 71 /72. 52 32 49 KAYSERI: Serçeönü Mah . Yıld ırım Cad . 1 Tel : (351) 139 47-110 01 KONYA : Alaaddin Cd . No:22 K-1/106 Tel : (331) 120 32 • 100 00 KOPENHAG • COPENHAGEN Ved Vasterport 6 1612 Tel: (01) 14 44 99 . 14 51 90 KÖLN: Trankgasse 7-9 5000 Köln ·1 Tel : (0221) 13 40 71 /73 · 13 44 43 KUVEYT - KUWAIT : Fahad Al Salem Str. Al Abrar Bldg. P.O.Box 23959 Safat. 13100 Safat. Kuwait . Tel : 245 06 55 · 242 07 77 • 242 46 39 (11 hat) LEFKOŞE • NICOSIA : Ceng ı z Han Sokak No: 5, Köşklü Çiftlik Tel : (520) 710 61 . 713 e2 LONDRA - LONDON: Hanover Str. 11 . 12 W. 1 Tel : (01) 499 92 47 /4e . 499 92 40 MADRiD: Plaza de Espana Torre de Madrid Planla 4 Officina No: 20 Tel: (01) 463 23 12 • 463 23 51 MALATYA: Dörtyol Halep Cad . No: 1 Tel : (e21) 119 22. 140 53 MARMARIS: Ataturk Bulverı 30 1 B Tel.: (~121) 3751-3752 MERSIN : istiklal Cad . 27. Sokak Çelebi işhanı No: 2 Tel : (741) 212 7e . 152 32 MILANO • MILAN : Via Albricci 3; 20122 Tel : (02) e6 63 50 · eo5 62 33 . eo5 39 76 MÜNIH • MUNICH: 2 Bayarn Str. 43 • 45/1 e. Münehen Tel : (Oe9) 53 94 15 · 53 94 17/1e/19 NÜRNBERG: e500 Nürnberg Am . Pherrer eo Tel : (0911) 26 53 01 · 26 53 02 OSLO Dronninges Gate 34. 3 Elasje 0154 Oslo 1 Tel. : (47-2) 412e14 PARIS: 34 Avenue de L'Opera 75002 et 11 Tel : (01) 742 60 e5 · 265 17 10

RiYAD - RIYADH: GSA ABC Travel Ageney Al Arbaeen Str. Tel : (01) 477 90 03 . 477 90 55 RiZE : Belediye karşısı . Tel: (054) 110 07 ROMA - ROME : Piazza della. Republica 55. 001e5 Tel: (06) 475 11 49 · 475 95 35 ROTTERDAM : Weena 140 3012 Cr. Tel : (10) 33 21 77 • 33 24 65 SAMSUN : KAzımpaşa Cad . No: 11/A Tel : (361) 134 55 • 1e2 60 SINGAPURSINGAPORE : 545 Orchard Road 02 · 21 Far East Shopping Center Singapere SiVAS: Belediye Sitesi 11 . Blok. No: 7 Tel : (477) 111 47 - 136 e7 SOFY A - SOFIA: Bul. AL. Stamboliiski Noll-a Tel : (02) e7 42 40 · ee 35 96 STOKHOLM • STOCKHOLM : Va:ıagatan 7; 10120 Stockholm Tel : (Oe) 21 e5 34 1 35 STUTTGART: Lautenschlager Sır . 20 7000 Stuttgarı 1 Tel : (0711) 22 14 44. 22 14 45 ŞAM • DAMASCUS: GSA. AL · Faradees Travel and Tourism Ageney P.O.Box 6132 Maysaloun St. Dar el Mauhandeseen . Damascus • Syrial Tel : (011) 22 72 66 · 23 21 90 (1 O hat) TAH RAN - TEHRAN 4000 Avenue Hafez 3 rd . floor No: 7 College • Crossing Tahran Tel: (021) 66 90 26 • 66 46 09 TRABZON : Kemerkaya Mah. Meydan Parkı karşısı

Tel : (031) 116 eo · 134 46 TRIPOLI : Muhammed Megarif Sır . Cezayir Sq . Tel : 60 50 5e • 60506e/41e TOKYO : GSA JAL. Daini Bu ildıng Merunouchi Tokyo Tel : (02) 74 35 51 VAN : Enver Perihano1jlu iş Merkezi, Cumhuriyet Cad . 196 Tel : (0611) 1241 · 1768 ViYANA - VIENNA : Operngasse 3, 1010 Wien Tel : (0222) 56 37 96 · 56 37 6e ZÜRIH - ZURICH : Tal Str. 58. eoo1 Zurich Tel: (01) 211 e5 67 · 211 10 70/71


Kaleterasit hazır sıvalarının 26 değişik rengi ve 5 değiş i k tipi vardır. Her türlü hava şartlarına karşı dayanıklıdır . Ta t bikatı çok kolaydır. Kaleterasit'i merdane ya da mala kullanarak kolayca tatbik edebil irsin iz. Binalarınızın dış cephelerini güzelleştirmek için yapacağınız en uygun seçim Kaleterasit' tir.

!J:Jm!Jm'Jerasil"akıllı seçim~ SlVA SANAY i A . Ş .

\'Ç,.hriı.· ,. . R eşit P aşa Cad . No: 125 , Avcı l ar - istanbul

Tel : 573 48 87


A

/(

D

./.......:··

o

.··'

1

1 1 1

o

1

// Tebult

1 1

/ 1 1

1

............. ·· OBIIris

"

(

c

\.

1

\

61/no 1

1

1 1

1 1

'"',,.

1;.

,:ı:

,;ı

ıli. 1 1

ı

..••.?···....

\{ ··.....

·...,......

......\ ...... ··•·•..../ .

/

... ... ---,

'

\

\

\

''

"\\ '

·...

~

--~.!""•~..t..:~-~~ /..., / . . ,................ .~-

···).~...- - - - - - , . _ .... --:~ p

\ /' ... .... \ . . . . . _\t.:.

"··.., .

"

'\ : ,"'

"ii'

l

,,"11 tl

~

-······

.;)

---

1 1 ~'

1

/

"'

'

\ .e.


·-v 60

40

AIRBUS

A- 310

TORK HAVAYOLlARI TURKISH AIRLINES 30

\_._,_~·-· -·-·-·-·-·:··-

._..........-·....·.. ·····'

..... ·

··..

······...

IÇ HATlAR / DOMESTIC ROUTES 40

1

R

········•·

u

'O

.... &.. ....... ~;

B c h r -


Mavi Çek'in tt ödeme garantisi'' 100.000 liraya yüksel ~ ·'

. Mavi Çek'in her yaprağı için Iş Bankası ' nın ''ödeme garantisi" vardır. Şimdi , 100.000 liraya kadar olan .her Mavi Çek yaprağı, tüm Iş Bankası veznelerinde, yine provizyon alınmadan ödeniyor ... anında!

Ödemelerini para yerine Mavi Çek'le yapanlara ... Mavi Çek kabul edenlere saygıyla duyurulur. •

TÜRKivE $BANKASI " Paran ı zın,

istikbalinizin emniyeti."

1986 12  
1986 12  
Advertisement