Page 1


20

b a tı

boy am

TORK HAVA VOLLARI TURKISH AIRLINES

50

3050

a

\

0

<o~ • Niobur

Qlb ıza

ı

a d 1.

C"\

~~~ ~ınorka

3240

~ayorka "

~

Formentera

ıooo

A

2900

./(

,..

Tı ~

.1/

i)

z


llJ.UCiJ.

~pedu sa (lta L)

J.J..aıU.l.V.l...L..UI.l.

.1..1.V U VV V.l. .Ll..

Tt.IY UÇAK TiPLERI VE ÖZELLiKLERi TYPE AND CONFIGURATION OF AIRCRAFT F-28

DC-9

8 · 727 2F2

AIRBUS A-310

24.483 kg.

48.989 kg.

86.409 kg.

142.000 kg .

195.048 kg .

7620 kg.

11.180 kg.

24.688 kg.

43 .450 kg .

66 138 kg.

9850 /b.

14.500 lb.

15.500 lb.

50 000 lb.

39.000 /b.

1887 km.

2405 km.

3518 km .

5560 km

5550 km .

35.000 ll.

35.000 ll.

42000 ll.

(Maximum Speed)

825 km/h

870 km/ h

900 km/ h

929 kmth

980 km/ h

Normal Seyir Süratl (Normal Cruise Speed)

630 km/h

796 km/h

862 km/ h

662 km/h

875 km/ h

65

111/115

167

210

345

Azami Kalkıt A{Jırlıgı (Maximum Take of Weight)

DC-10/ 10

Yakıt

Kapasitesi (Fuel Capacity)

Motor Gücü (Engine

Thruıt)

Aıamı Menzıt

(Maxımum

Range)

Azam i UÇU$ Tavan ı (Maximum Ceiling)

42000 ll .

41 .000 lt.

Azami Sürat

Kolluk Adedi (Seating Capacily)

-

TARiFELi UÇUŞLAR (Scheduled Flights) ÖZEL iNDiRiMLi iŞÇi SEFERLERi (Charter Flights)

zooo

zıı.O

n

i

%

y u n a D e n t z

40 70

N ••04 '<ı

30

Greenwıch'e

göre doQu boylam


---------------~~~~~~~oou

Temmuz/Ju ly'86 Y ı l : 4 Say ı : 39 Türk Hava Yol/art Adma Sahibi (Publisher) Y1/maz Oral Yaym Kurulu

Başkant

(Head of Publishing Board)

Fikret

Gümüşdere

Yaz1 işleri Müdürü (Managing Editor) Uçal DalglÇ Yaym Kurulu (Publishing Board) Emre Betin, Engin Öktemer.

Yap1m (Edited By) Cenajans Reklamciiik A.Ş. Osman/1 Sok. 19 Taksimiistanbul Tel: 145 07 66, Tlx: 24 713 Cnpr. Tr. Fo toğraf (Photography) Nihat Göm/eksiz, Sedat Tuna, Şemsi Güner THY Reklam

Müdürlüğ ü A rş ivi

Grafik (Graphists) Cenajans/Duygu Tamer Reklam Yönetmenliği (Advertising Representative) Cengiz Yalvaç Cenajans Reklamciiik A.Ş. Osman/1 Sokak, 19 Taksimiistanbu l Tel: 145 07 66- 145 46 90 Dizgi (Type Setting) Cenajans Reklamciiik

A .Ş.

Renk Ayrtml, Filmler ve Bask1 (Colour Seperation, Fi/med and Printed by) Cem Ofset Matbaacl/ik San. A.Ş. Istanbul/Turkey Tel: 579 43 13 Yönetim Yeri (Head Office) Türk Hava Yollafi Tamtma ve Halkla ilişkiler Başkanliği Cumhuriyet Caddesi, 199-201 Elmadağlistanbui Tel: 140 2 1 59

YurttanlDü nyadan ................... .... ................... .................... 2 THY'dan Haberler ........... ... .......................................... ...... 5 News From THY ..................... .. .................................. ....... 6 Singapur'a ilk Uçuş .......................................................... 9 First Flight To Singapore ................................................. 1O The Kasirs Of lstanbul ................................................ 13-14 Mısırçarşısı ............................................................ 17-18-20 Herbal Cures For All llls ......................................... 23-24-26 Hunting Down The Hittites .......................................... 29-30 Ulucami ........................................................................... 34 The Ulucami Mosque .......................................................34 Pulculuk ........................................................................... 38 Turist Geldi Hoşgeldi. ... .......... ............................ ........ 41-42 Welcoming Tourists To Turkey ........................................ 44 Satıyorum, Satıyorum, Saattım ................................... .47-48 Addicted To Antiques ......................................................50 Lodosçul u k ............ ..................... ........................... .......... 52 Tatiliz Zehir Olmasın .. .. ...... . 0.......... 0........ .......... .......... 055 How To Travel In Turkeyo .. o........................ o...... o............ o57 Eğlencelik .. oo... o.... ooooo... o.. .... ooooooo. o. ooo. oo.. oo. oo.. oooo......... o...... 60 THY Büro ve Acenteleri .......... o...................... o.. o.............. 62


iSTANBUL 'A YENi BiR OTEL DAHA YAPILlYOR

.

stanbul iki yıl sonra modern ve dev bir ote le da-

1ha sahip olacak. cek otelin ci lik

Marrıott Yedıtepe adı verıle­ yapı m c ı sı Yeditepe Beynelmi lel OtelTurizm ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Başkan ı

Mimar Erol Aksoy,

şu açıklamayı yaptı :

Ülkemizde çağdaş anlamda turizm ve turizmi n ana unsu ru olan otelcili k son 20-25 yıllık bir yak ın geçm i şe dayanmaktadır.

Hizmet sektöründe o lmas ın a rağmen , çapı itibari ile sanayi sektörü ile boy ö l çüşebilecek turizme, ve bilhassa otelciliğe özel sektörün ilgisi ve eğilimi yeni başla mı ştı r . Ş ü phesiz bunda en büyük etken Hükümetin aldığı ekonomik kararların ve teşvik politikalarının isabetliliği ve güvencesi olmuştur . Ayrıca , Devletin pek çok turistik yöreni n altyap ı ları n ı üstlenmesinin ve turistik yatırımlara verilen düşük !aizli kredilerin de bu eği­ limin art m asın da rolü büyüktür. Ülkemizde yabancı sermayenin turizme yatırım yapab ilmesi için en önemli etkenler istikrar, güve nce ve eğitimdir . Memleketimizin bir huzur ortamı içinde olduğu zaman turistin Türkiye'ye nedenli ilg i gösterd iği n i son yıllarda görmekteyiz . Yeterli yatak kapasitesine ve altyapıya kavuştu­ ğumuz zaman döviz bütçem izde turizm gelirlerinin çok büyük bir yeri o l aca k tır. istanbul Marriott Yeditepe Oteli , istanbul 'un tarihi ve doğa güzelliklerini bir arada b arınd ıran gü-

zide semtlerinden Barbaros Bulvarı üzerinde 25,000 m 21ik bir alan üzerinde inşa edilecektir . Tamamen uluslararası düzeyde beş yıldızlı ve çağdaş mimariye uygun bir biçimde planl?nan otel , 684 oda ve 1300 yatak kapasitelidir. Içerisinde konferans ve fuar salonları , kapalı ve açık yüzme havuzu , çeşitli restoranlar, shopping merkezleri ve casina bulunacaktır. Ameri_ka'nın en büyük lüks oteller zinciri

" MARRIOTT" firması tarafından işletilmesi planlanan ote lın pro1e baz ın deıkı ca lısmalaıı <;onııcıan · mak üzeredir. Kredisi Dünya Bankası kuruluşu olan IFC tarafından sağlanmaktadır . Arazi etüdü ve zemin sondajları tamamlanan otelin inşaatına 1986 Temmuz ayında başlanıla­ caktır. 26 ayda inşaatı tamamlanacak olan otel , işletmeye açıldığında , ülkemiz turizm sektörüne büyük katkılar sağ l ayacaktır .

Türkiye iş Bankası 1985 Büyük Ödülleri Törenle Sahiplerine Verildi ürkiye iş Bankası 1985 Büyük Ödülleri , Bankanın Genel Müdürlük konferans salonunda yapılan bir törer.ıle sahiplerine verildi. Törane Baş­ bakan Turgut Ozal , Bakanlar. askeri ve mülki erkan katıldı . Törende Başbakan ile Banka Genel Müdürü Burhan Karagöz birer konuşma yaptılar . 1985 yılı Büyük Ödülleri , pedagoji dalında, " Gençlik Çağı " adlı eseri ile Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu ' na ve heykel dalında da " Veli Efendi Hipodrumundaki Atatürk Anıtı " adlı eseri ile Prof. Tamer Başoğlu'na verildi. Roman dalında ise önerilen eserlerin hiçbiri yeterli oy sağlayamadı­ ğı ndan , yönetmelik gereği bu dalda ödül veri lemedi. Başbakan Turgut Özal ve Türkiye iş Bankası Genel Müdürü , Burhan Karagöz törende birer konuşma yaptılar. Konuşmasında Burhan Karagöz özetle şunları söyledi :

T

iş Bankası Büyük Ödüllerinin dağıt ım töreni görkemli bir şe kild e geçti. Resimde (soldan sağa) iş Bankası Genel Müdürü Burhan Karagöz, Pedagoji da lında ödül alan Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu , Heykel dalı n da ödül alan Prof. Tamer Başo ğl u ve Ba ş bakan Turgut Özal görülüyor.

- insanın yaratıcı gücünden doğan sanat ve bilim ve bunların birikimi olan kültür, insanlar, toplumlar, uluslararası ilişki ve yakınlaşmalarda da en güçlü uyuşma araçlarıdır . Sürekli bir barışın , uluslararası yakınlaşma ve uyurnun en sağlıklı çözümü kültürü , sanatı ve bilimi ortak var lı klar olarak bütün insanlığın hizmetine sunarak hayatı , hazla, iyiliklerle güzelliklerle dolu gerçekten yaşanmaya değer, yaşanması gereken bir süreç haline getirmektir. Bu ülküye hizmet, bütün insanların , toplum l arın ve ulusların görevi olmalıdır . Kültüre, sanata, bilime ve bunların yaratıcı­ s ı olan büyük adamlara saygı, insanlığa saygı ve bağlılık demektir.


TÜRKiYE CUMHURiYET MERKEZ BANKASI'NCA UYGULANMAKTA OLAN

KREDI MEKTUPLU

"DÖViZ TEVDiAT HESABI" •

SISTEMI

Yurt d1ş1nda iŞÇi, SERBEST MESLEK SAHiBi, MÜSTAKiL iŞ SAHiBi,

olarak

çaltşan

Sız değerı ı vatandaşlarımızın. tasarrufları ıçın EN GÜVENLi sıstemdır Hıçbır vergı ve masraf ödemeden, NET olarak EN YÜKSEK DÖViZ GELiRi nı elde edeceğınız bu hesap sıstemı . sıze ayrıca. BEDELSiZ iTHALATın tum kolaylıklarından yararlanarak OTOMOBiL, ZiRAi ALET, MESLEKi ALET ve MAKiNALARlNlZI yurda ıthal etme hakkını da vermektedır Şımdıye kadar gerek kredı mektubu savısının bırbuçuk mılyonu aşması ve gerekse konunun özellığı dolayısı ıle tek bır merkezden yonetılmesı zorunluluğu , elde olmavan gecıkmelere neden olmuştur Faızlerınıze ılı~kın Kredı Mektuoıarınızın sızıere sur atıe ulaşması ıçın gereklı çalışmalar yapılmaktadır Bu çalışmaların sonuçlarını Haz ı ran 1986 'tarıhınden ıtıbaren gormeye başlayacaksınız Değerlı vatandaşlarımızın bız ı anlayışla karşılayacakianna ınanıyor. gosterdıklerı ılgı

ve yurdumuzun

kalkınma çabalarına katkılarından daıayı şukranıarımızı

Temsilcilik ve

bürolarımız aşağıdaki

sunuvoruz

adreslerinde hizmetinizdedir.

TEMSiLCiLiKLERiMiZ ALMANYA FRANKFURT TEMSILCIUCI Baseler Str ı 7NII 6000 FrankfurUMaı n DEUTSCHLAND Tel 1069123 90 9199 1069123 9100

iSViÇRE ZURIH

TEMSILCILiCı

CiandenStr No36 8002 Zurıch

SU~SE

Tel 20283 45

iNGiLTERE

HOLLANDA

AMERiKA

LONDRA

ROTIERDAM

NEWYORK

Representatıve Offıce

Schıedamse vesı

5218 3011 Be Retterdam HOLLAND

8211/Medt-ııtmPiaza

Tel 10101 14 64 88 1010114 62 79' Telex RomerNl-24143

Tel 12121682 8717 12121682 8718

TEMSILCIL ıCI

42/45 New.Broad Str London EC2MINI ENGLAND Te ııo 1 ı 628 3195 1011628 3196 1011628 08 96

TEMSILCiliCı

TEMSILCILıCI

New von Nv10011 USA

BÜROLARlMlZ BERLiN Europa Center 16 oG1oo:J Berlin 30 DEUTSCHLAND Tel 103012611193

DÜSSELDORF GrafAdolfStrasse 45 4oo:J Duwdorf 1 DEUTSCHLAND Tell02111382061

STUTIGART Schul Strasse 12A 7oo:J 5 tuttgarı 1 DEUTSCHLAND Tel 10111129 51' 5

HAMBURG Steındamm 49 2oo:J Harrtıurg

1 DEUTSCHLAND Tell040124 Ol 84 1040124 57 65

HANNOVER Str 4 3000 Hamover 1 DEUTSCHIAND Tel10511132 61 05 10511 32 6106 Lu ısen

~ TÜRKiYE CUMHURiYET MERKEZ BANKASI

MUNCHEN Karl Strasse 4ı Laoen 1005 8oo:J Murı:he n 2 DEUTSCHIAND Tel 1089159 84 58 1089159 84 59


We carried this machine...

Asia meeı s Europe once agai n. The steel legs of the Fatih Bridge will rise up soon. Karakaya Dam. Ereğ li lron/Steel Factory, Trakya Natural Gas Planı. .. Energy, prod u cıion, expo rt s.. . Turkey grows, develops! Bridges are being carried . power plants, dams are carried ... From steel cables to turbines. from a simple screw to machines ... MAG DEN Lİ carries! M AG DEN Lİ shoulders its responsibilities!

Oıı.: ıı[ tk: machincs tl'l he uscd ın tl'<: cıııı stru ctrıııı of FATIH llR/DC E.

,\/AGDENI./wi/1 cam· 200.000 tı>ıı s ıı{ ma.:/ıiııcri,·.,

We can carry this bearliig"iöO'! MAGDENL İ Transportation and Trading Co. Ine. has provided our country with iıs services since a quarte r of a cent ury fallawing the iınproved transport technology step by step. The Company sets up the best organizations possible for all transport operations with the help of its 400 agents in 40 countries all over the world and "right service. right price" policy, from a single bearing to machineries. from a siınple goble! to entire dams ... The Company carries everything most reliably.

If yo u too, are faced with a transportation

problem, don ' t hesitate to contact MAGD ENL İ. Get "THE RIGHT SERVI CE, FOR THE RIGHT PRICE".

~.e~.4i 44~~.,

,-.from one kilo to one thousand tons"

MAGDENLi NAKLiYAT ve TiCARET A.Ş . HEAD OFFICE:

BRANCH OFFICES :

Gülseren Sokak 6 1 5, Maltepe · ANKARA Tel: (41) 30 19 50; Tlx : 44 182 magg

ANKARA Tel : (41) 29 91 94 Tlx: 43 182 maga

iSTANBUL Tel: (1) 144 82 22 Tlx: 25 544 Magı

IZ MIR Tel : (51) 21 20 58 Tlx : 52 104 erso

MERSIN Tel: (741) 19 684 Tlx : 67 428 magc

iSKENDERUN Tel : (881) 12 498 Tlx : 68 133 expe


PTT

TORK HAVA YOL.1.M1 (TtfY)

A· J10

r ••• A

·o

tu; h

UçUŞ

,.,,;,ne•

f,•lf F

ınıvı

c~ ı

lSTANBUL • BINGAPUR tiTAHIUL, 1 6 ltl6

BAHREYN VE SiNGAPUR iLK SEFERi iÇiN PTT PUL HAZlRLADI Genel Müdürlüğü Posta Dairesi Türk Hava Yolları'nın yeni setere açtığı Bahreyn ve Singapur hattı münasebetiyle özel pul ve ilk gün

PTT

zarfları ç ı karttı.

1 Haziran 1986 günü istanbuiBahreyn-Singapur hattının açılış gününde piyasaya sunulan ilk gün damgalı zarf ve pullar meraklılar tarafından büyük ilgi gördü .

Atatürk Havalimanı Yeni iç Hatlar Terminali Açıldı. tatürk Havalimanı ye~i iç Hatlar Terminali düzenlenen bir törenle hizmete açıl ­ dı. Başbakan Turgut Ozal tarafından hizmete açılan yeni terminal binası modern ünitelerden kurulu ve her türlü ihtiyaca yetecek şekilde düzenlenmiş bulunuy~r. Ulaş ­ tırma Bakanı Veysel Atasoy'un da hazır bulunduğu törenle hizmete açılan Iç Hatlar Terminali yolcu trafiği açısınd~.n büyük bir sıkışıklığı da önlemiş olacak. Resimde yeni terminalin Başbakan Turgut Ozal tarafından açılışı görülüyor.

A

Sosyal

Yardım Vakfı

Tesisleri Hizmete Girdi

Türk Hava Yollan Personeli Sosyal YarMimar Sinan'daki sosyal tesisleri yeniden restore edilerek 1986 yaz sezonu için hizmete açıldı. 50 adet çift yataklı bungalovu , 300 kişilik restoranı . kamping mahalli ve plajı bulunan tesis modern bir şekilde restore edildi. dı m Vakfı'nın

THY BAŞARILI iHRACATÇlLAR ARASINDA iLK SIRALARDA YER ALDI. 1

stanbul Ticaret Odası her yıl olduğu gibi , bu yıl da başarılı ihracat yapan 286 üyesini ödüllendirdi. Geçen yıl da ödüllendirilen Türk Hava Yolları, bu yıl başarılı ihracatçılar listesinin ikinci sıra­ sında yer aldı. Enk~ Pazarlama ihracat ithalat A . Ş . 301 milyon Dolar ihracat yaparak birinci

1

sırayı alırken ,

Türk Hava Yolları da 288 milyon Dolar'la ikinci sırayı aldı. THY genel sıralamadaki ikinci sıraya karşın , hizmet sektöründe en başarılı ihracatçı olarak da birinci sırada yer aldı. Başarılı ihracatçıları ödülleri düzenlenen bir törenle 24 Haziran 1986 günü sahiplerine verildi.


New Domestic Terminal Opens at Atatürk Airport

PTT ' D C

The

new Domestic Flight Terminal at Atatürk Airport in Istanbul opened with a ceremony last month. The opening was presided over by Prime Minister Turgut Özal. This modern building offers a full range of passenger and service facilities, and is large enough to meet growing demand. Congestion in passel)_ger traffic is now a thing of the past. The photograph depicts PrimeMinister Turgut Ozal opening the new building. (Upper right) Transport Minister Atasoy speaking at the ceremony. (Lover) PrimeMinister Özal , Transport Minister Atasoy and Governor of istanbul Nevzat Ayaz inspecting the new terminal

Ti)Rı( KAYA

A-J10

lut

YOU..UI (THY)

uÇUŞ

Tur~ ~ "'' oneıs TtiY) A

f

r~! Fl ght

ISTAHBtA. • siNGAPUR

Turkish Alrlln 545 On:hard R Far East S

SINGAPORE

IITAHIUt. , H -1t14

Commemorative Stamp lssue for First Singapere Flight

The

Turkish Post Office, PTT, has issued commemorative stamps and first day covers on the occasion of the first Turkish Airlines scheduled flight to Singapore.

THY Ranks Second Among Istanbul Exporters

The

Istanbul Chamber of Trade rewarded 286 of its members for their successful export tatals in 1985. Turkish Airlines which received an award service exporters. In first place was Enka Pazarlama ihracat ithalat A.Ş . , with a total of$ 301 million, followed by Turkish Airlines with $ 288 million. The awards were presented at a ceremony held on 24 June 1986.


Yeni Rakı 70 cl 5 DM 8.-DM Whisky 37,5 Cl Whisky 100 Cl 17.-DM (White Label, White Horse, 100 Pipers,JohnnyWalker, JB, Haig , Black White , Ballantines, Long John) Exp. Samsun 13 DM Cameı Ks 18 DM Marlboro 1OO's 18 DM Pallmall1 OO's 18 DM Parliament 1OO 's 18 DM Salem 100 's 18 DM Kent 100's 18 DM Rothmans Ks 18 DM Dunhill Ks 18 DM HB Ks 15 DM Lord Ks 15 DM Lux Ks 15 DM Yukarı d a ki fiyatlar dergimizin basım tarihi itibariyle geçerlidir.

These prices are valid effect from the printing date ol the magazine.


lnter Limousine is a NET HOLDING

A.Ş.

subsidiary.

C(iadillac Seventy Five Limousine... Excellenf hi-fi system, TV. , videoplayer and built-in bar... Like a palace. Silentas a whisper ona warm summer evening. Inter Limousine has proudly added Cadillac Seventy Five

Limousine to an already unique jleet of all types of Mercedes and Cadillac Silverhawk. A midsummer night and Cadillac Seventy Five Limousine... A dream comes true!. .. Şehit

"Best cars, best drivers"

INTER LIMO USINE SERVICE Muhtar Cad No: 68/7 Taksim, Istanbul Tel: 150 30 91 ·150 24 23

A MIDSUMMER NIGHT DRFAM.


••(If/ava Yollanm_n_ ye(li hizI\ mete verdtgt tstanTu bui/Bahreyn!Singapur seferterinin ilki yapt/an bir törenle 1 Haziran 1986 günü baştattldt. utaşttrma Bakant Veysel Atasoy taraftndan işletmeye açtlan THY'nin yeni hattt, ya/ntz yurdumuzda değil, Bahreyn ve Singapur'da da büyük ilgi gördü. THY'nin Airbus 310 tipi Yeşiltrmak uçağwta baştatilan yeni seferin ilk duraği Bahreyn oldu. uçak burada bir saat kaldiktan sonra Singapur'a hareket etti. istanbui-Singapur arast14 saatlik bir uçuşla katedildi. ilk uçuşta bulunan yolcu, davet/i ve basm mensup/anyla, fo/klor ekibi Singapur havaalanmda törenle karşi/andi. Bu arada Türkiye 'den gelen fo/klor ekibinin atandaki gösterisi büyük bir ilgiyle izlendi. Türk Hava Yollan·nm geçen Yil başlattiği Madrid seferlerinden ·sonra, bu defa da Singapur·a yapilan uçuş ve aÇilan yeni hat, ortak!Jğm, Bati'da ve Doğu 'da daha

Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy , Istanbul - Bahreyn - Singapur seferini yapan uça-

ğın

hosteslerine başarılar dilerken .

Singapur'a ilk Türk Hava

Yolları'nın

uçuş

istanbui-Bahrevn-Singapur

hattı Ulaştırma Bakanı vevseı Atasoy tarafından törenle açıldı. uzun noktalara uçması . dolayısıyla bu ülkelerle ekonomik, kültürel ve turistik ilişkilerin hava bağlantJSfY­ Ia da sürdürülmesini amaçltyor. Nitekim Milli Havayolumuz bünyesinde sürdürülmekte olan çalışma ­ larla, THY Japonya ve Avustra lya gibi ülkelere de uçmayı planlıyor .

Türk Hava Yolları ' nın Yeşilırmak adlı uçağı Singapur ~avaalanında ... ilk seferle Singapur 'a gelen Türkiye Sivil Havacılık Dairesi Başkanı ısmet Erüstün, Singap_u r Sivil Havacılık Dairesi Başkanı Lim Hock San tarafından karşıtandı Iki Başkan ilk uçuşla ilgili plaketieri teati ettiler.


FIRST FLIGHT TO SINGAPORE TurkishAirline's first scheduled flightto Singapore was launched by a ceremony attended by Transport Minister, Veysel Atasoy

T he

first Turkish Airlines flight on the new lstanbui-Bahrein-Singapore flight rote, took of on 1 June 1986 with a ceremony attended by Transport Minister, Vaysel Atasoy. Considerable interest was displayed in the new flights in Bahrein and Singapore, as well as in Turkey, and demand is expected to be high. The Airbus 310 "Yeşilırmak" aircraft stopped in transit at Bahrein for an hour, and total flight time from Istanbul to Singapore 14 hours. Besides ordinary passengers, the first flight carried guests, members of the press, anda traditional Turkish folk daneing group, which gave a dancinçı displav at Singapore Airport on arrival. A welcoming ceremony was held for the arriving passengers. The airline is expanding its flight network eastwards and easwards, the new Madrid route having been opened last year. By offering services to more distant destinations, Turkish Airlines aims to tacilitate economic, cultural and touristic relations with the countries concemed. Plans are underway to introduce flights to Japan and Australia.


Diğer

ülkeler mağazalarına göre daha uygun fiyatlarla 24 saat hizmetinizdeyiz.

We are at your service for 24 hours with more reasonable prices compare to the duty free shops in other countries. Atatürk Hava Limanı, Esenboğa, Çiğli, İpsala, Gürbulak


Berrak, kokusuz, tortu uz, r ksiz, hafif, sağiıki lezzetli, hoş içimli, şişkinlik prnayan, böbrekl temizleyen, kan dolaşımını d zenleyen bir me Pınar Şaşal'ı için... ·

"sağlıklı

._

rrr =

=

memba suyu"

PlNAR SU SANAYl ve TICARET A . Ş . Fabrika: Cumaovası / lzmir, Tel: 268 lzmir Bürosu Tel: 12 22 00: Teleks: 52 203 ysar tr. Pınar

Su, bir

Yaşar

Holding

iştit1Jkidir.


fter the Turkish conquest of Istanbul , a

city new era opened for this A continents. The Turks which straddles h~autiful

ıwo

built many beautiful works of architecture in their new capital city, including mosques, fountains, madrasahs, palaces and kasirs, or summer palaces, giving Istanbul an e nıire ly new skyline. In this issue we wish to acquaint our readers with the historic kasirs of IstanbuL which today are museums open to the public. Küçüksu Kasir From the ı 7th century onwards there is mention in contemporary accounts of the Göksu Gardens. through which the Göksu Stream flows. This beautiful meadow attracted the aliention of Sultan Murat IV Cı 623-ı640) and the first buildings were constructed near this excursion spot in the early ı8th century. Sultan Mahmut I Cı 730 - ı 754) had a two-story wooden palace built on the shorefront here. and this was subsequently used by Sultan Selim III cı789 - ı 807) and Mahmut II Cl 808-1839). During the reign of Sultan Abdülmecit C1839- ı 86 ı) this wooden palace was demolished and replaced by the stone building we see today. Known as the Küçüksu Kasir, this smail summer palace was designed by the architect Nikoğos Balyan Kalfa. In the basemenı are the kitchen. storr.rooms and servants quarters, while the upper floors consist of a central open area off which four rooms open. Used as a hunting lodge jand for leisure purposes, some alterations were made to the kasir by Sultan Abdülaziz Cl86ı- 1876). None of the outbuildings have survived to the preseni day. The facade of the kasir is omamented with reliefs, and adjoining it is a smail

pool and fountain. The pool and steps are decorated with European motifs. The interior contains many valuable fumishings and works of art. The ceilings are decorated with plası e r re lie f and marbles of various colours. and the floors of finelyworked parquet. The fumiture is largely European, although the carpets and rugs are Hereke. The mirrors bear the crest of Sultan Abdülmecit, and the rooms are illuminated by crystal chandeliers and candelabre . Together with the valuable paintings on the walls, the Küçüksu Kasır is a unique museum of art. Used for a while as a sıate guest house , it has subsequently been opened to the public as a museum.

H ow to Get There

The Küçüksu Kasir is on the Anatolian side of the Bosphorus, on the road between Üsküdar and Beykoz. Get off at the Küçüksu stop if you come by public transport. The museum is open every day except for Mondays and Thursdays from 9.30- ı6 .00. Upon payıneni of a fee phoıographs and films may be taken without use of a tripod . Flash photography is permitted. Tel: c ı ) 332 02 37 Ihlamur Kasir The Ihlamur Kasir is secluded from the traffic and bustle of central Istanbul by its 'a. high walls. It consists of two buildings set Jlr


Ihlamur Kasir is open from 9.30 to bul closed on Mondays and Thursdays. ı 6.00 ,

Photographers may purchase a special ticket for taking photographs and nıms without use of a tripod. Flash photography is permitted. Telephone: cı) ı6ı 29 9ı Ayn alıkavak

Kasir For nearly three centuries the A yna lıkavak Kasir has adomed the shore of the Golden Hom, where it was once part of the Shipyard Palace. During Ottoman times there were several similar buildings along the shore, but this is the only one to have survived to the preseni day.

The famous Turkish traveller, Evliya Çelebi tells us that in Byzantine times there was a large imperial vineyard and wood on this spot stretching right up to Okmeydanı and the hills of Kasımpaşa . Following the Ottoman conquest of Istanbul Sultan Mehmet the Conqueror and his successors used to visit this pleasanı spot. When the imperial shipyard was established at Kasımpaşa , the region became known as the Royal Shipyard Garden. Here , many smail summer palaces and kiosks were built, the whole complex being referred to as the Shipyard Palace.

in a tree-shaded garden. For many centuries this area, once part of the rural surroundings of the city, was a favourite excursion place. Here were three areas known as Ihlamur, the Muhabbet Garden and the Hacı Hüseyin Vineyard . During the reign of Sultan Ahmet lll Cı 703 - ı 730) the area became a royal garden, and this Iradition was continued by the sultans Abdülhamit I cı 774-ı 789) and Selim III Cı 789- ı 807). In the first half of the ı 9th century Sultan Abdülmecit made a habil of coming here to stay in a modest vineyard house, where he received such famous guests as the French poet Lamartine. Later on in ı 849- ı 855 this house was replaced by the magnificent buildings we see today . One was known as the Merasim Kiosk, and was used for ceremonial purposes , and the other as the Maiyet CRetinue) Kiosk, where the sultan's retinue and on occasions the women of the harem would stay. Subsequently both became known as the Ihlamur Kasir. The baroque-style steps leading up to the main entrance of the Merasim Kiosk are adomed with fascinating and lively reliefs. The motifs reflect ı 9th century Ottoman tastes, which were extensively influenced by European art. The interior is decorated with frescos, and the fumishings are largely in diverse European styles.

The Maiyet Kiosk is smaller than the Merasim Kiosk. and the exterior and interior decoration is less omate. Following the death of Sultan Abdülmecid at a young age his younger brother Abdülaziz continued to visit Ihlamur, where he is said to have enjoyed watching cock and ram fights. Mehmed Reşad V visited Ihlamur frequently and here he received the kings of Bulgaria and Serbia in ı 9 ı O. Following the establishment of the republic the kasirs of Istanbul were at first put under the auspices of the Turkish Parliament, but later transferred to the municipality , which in ı952 opened the Maiyet Kiosk as a Reform Museum, and the Merasim Kiosk as a Kiosk History Muse um . However, in ı 966 both museums were closed down and once more placed under the auspices of parliament. Today both buildings have been repaired and opened to the public.as museum . How to Get There

Ihlamur Kasir is situated at the meeting point of three districts, Beşiktaş , Yıldız and Nişantaşı. It is reached via the Ihlamur road leading from Yıldız or via the road down from Teşvikiye. If coming by public transport gel off at the Ihlamur stop.

The Aynalıkavak Kasir is believed to have been built as one of these by Sultan Ahmet Ili Cı 703 - I 730). Alterations were carried out subsequently. during the reign of Sultan Selim III Cı 789 - ı 807) and mo re extensively during the reign of Sultan Mahmut II Cı808- ı839) . The kasir has two stories overlocking the sea, and one on the !and side. It is the !ası and most beautiful example of traditional Ottoman architecture before the European influence began to dominate. The omamentation of the building is also a fine example of its age. It is valued particularly for the inscriptions along the walls of the Audience Chamber and the Divanhane , for the plaster lattice windows, and for the interior decoration added later for Selim III and bearing his crest. The furnishings too are in traditional Ottoman style, with divans, braziers, and lamps, reflecting a lifesiyle now lost. H ow to Get There

Situated just above the Taskızak Shipyard, the Aynalıkavak Kasir is reached from the Istanbul by-pass by tuming off at the HalıcıoÇ)lu junction and taking the Hasköy-Kasımpaşa road. The kasir has a carpark. The kasir is open from 9.30 to ı 6.00, but closed on Mondays and Thursdays. Entrance is TL 300 and TL 50 for students. Telephone: Cı) ı 50 40 94

-~'!-


the sürın

t

e' hospifa/ity

EACH OF ITS MODERNLY DECORATED ROOMS AND SUlTES FEATURES DIRECT. DIAL TELEPHONE. COLOR TV . 3 CHANNEL RADIO. LOCAL VIDEO SYSTEM. THE RESTAURANT WHICH CAN SERVE 150 PERSONS. THE BALL ROOM UP TO 500 AL50 THE SWIMMING POOL5. SAUNA. TURKISH BATH . LOBBY BAR. BISTRO. BANQUET MEETING 'CI! CONVENTION FACILITIES. CASINO. HAIR DRESSERS. GARRAGE AND THE 24 HOURS ROOM SERVICE. MODERN DÖŞENMiŞ GÖMME BA YOLU. OTOMATİK TELEFONLU. 3 KANAL RADYO-MÜZİK YAYI LI. KAPALI DEVRE ViDEO SiSTEMLi. RENKLi TELEViZYONLU ODALARI. 150 KiŞiLiK RESTORANI. 500 KiŞiLiK BALO SALONU. 600 KiŞiLiK GECE KULÜBÜ. AÇIK VE KAPALI YÜZME HAVUZLARI. SAUNASI TÜRK HAMAM!. LOBi BARI BiSTROSU. BANKET VE TOPLANTI SALONLARI. TALiH OYUNLARI SALONU. KADlN VE ERKEK KUAFÖRLERi. KAPALl GARAJI. MiSAFiRLiCiNiZ BOYUNCA 24 SAAT HAZlR ODA SERViSi İLE HiZMETiNiZE GiRMiŞTiR

* * * * * ISTANBUL

BÜYÜK SÜRMELi OTELi Saaıçi Bayırı Sok. No.3 Gayreııepe·isıanbui-TURKEY Phone:(l ) 172 ll 60 (10 Lines)-(1) 172 05 15 (6 Lines) Tlx: 26656 suoı ır. Fax:( l)l66 36 69


BMW1

7 Serisiyle1 lüks/ileri teknoloii otomobilleri s1n1f1nda 1 yeni değer öl~üleri yerleiliriyor.

Ender ürünler vardır: Tarife gerek yoktur ; kend i kendilerini anlatırlar. BMW 7 Serisi , yüksek teknolojisi 1 performansı 1 güvencesiyle bu türün mükemmel bir örneğidir . Çeşitli konfor 1 kumanda 1 güvence i şlevlerini yerine getiren " On Board Computer " /" Check Control " gibi donanımların mevcudiyeti bile , bu kavramın yeterli kanıtıdır : Hele, her türlü yol koşullarında fren emniyetini 1 etkınliğini sağlayan ABS sistem i bunların arasındaysa ... BMW 7 Seris i bilg isayar sistemleri , yetişkinler için yüksek teknoloji oyuncakları değildir : Her biri , rahatınızın , egemenliğinizin , güveneenizin vazgeçilmez birer temel

parçasıdır . BMW ile , otomobil kullanmak , bir külfet olmaktan çıkar, doyulmaz bir zevk olur. BMW 7 Serisi 'nde " Lüks ", lüks olmaktan çıkar : standart olur ... " Prestij ", prestij olmaktan çıkar : Aracınız olur.

BORUSAN OTO BORUSAN OTO Servis ve Ticaret A.Ş . BMW Turkıye Genel Mumessılı Meclısı Mebusan Cad No.323 Salıpazarı/ISTANBUL Tel 149 40 43-44 Teleks 25587 bmwb tr

.-


·stanbul'un en canlı ve renkli köşelerinden biri de Mısırçarşıst 'dır. 17'nci yüzyıl Türk mimarisinin de(Jerli örneklerinden biri olan Mtsırçarşıst çeşitli esnafın barındt(Jı bir kapalı çarşı olmasma ra(Jmen, buranm en dikkati çeken, dillere destan esnafı baharatçılardır. Çarşı kuruldu(Jundan bu yana, dededen ~oruna geçerek gelen baharatçılar, bugün de lstanbullu 'nun ve turistlerin devamlı u(Jrak yeridir. Binbir çeşit baharatm, türlü dert/ere deva bitkilerin satıldt(Jt baharatçı dükkaniarının gerek görünüşü, gerekse kendilerine özgü kokuları da insanları buraya çeken bir baska unsurdur.

l


MlsırçarŞISI baharatç1/armdan olan ve baba mesleğini sürdüren Yakup Coşar şunlafl anlatwor: - Her meslekte görüldüğü gibi, baharatçiIlk da so~ y1llarda önemli şekilde değişime uğrad1. Özellikle ithal mallar art1p, ambalajlar güzelleşince, eskiden köylülerin toplayip getirdiği binbir çeşit ot, kfY!da köşede kaldi. Şimdi, ithal ma/1 süt tozundan tutun da, esansa kadar türlü çeşitli mal satworuz. Bunun YflniSifa esans ve tabii yağiara rağbet artti. Özellikle arap turistler buna büyük rağbet gösteriyorlar. Diğer yandan Amerika/1 ve Fransizlar da gül yağ1 satm alworlar. Bizim klasik otlaflmlzm yerini de ithal otlar ald1. Bir diğer baharatç1 Numan Çmar ise, eskiden yap1/an şifa/1 bitkiler kanş1mmm ve bazi baharatlaf/n zararlafi görüldüğüne işaret ederek, şöyle diyor: - Bir zamanlar ilaçlaf/n iptidai maddesini teşkil eden otlafl kanştmr, baz1 hastalikiara iyi gelir diye satard1k. Ve müşteri de kullandiktan sonra, teşekküre ge/irdi. Sonralan Sagt1k Bakanfiği bunu yasak/ad!. Çünkü, bir başka hastaliği olan, diğer hastaf1ğml iyileştiren otlafl a/mca, bu defa o hastafiği sorun ç1kartwordu. Yani doktor kontrolu otmad1ğm- 11ııı.. dan. kaş yapayim derken, göz ÇlkartllfYOrdu. 1


Şimdi, devletçe sattimasma izin verilen şifa­ lt ot/an birbirine kanşttrmadan tek tek sattyoruz.

..

Mtstrçarştst baharatçtlannm son zamanlarda en çok satttğt bir diğer mal ise, Bodrum süngeri... Evet, özellikle yabanct/ar doğal süngerin yararlanm bildiklerinden, kaptş kaptş Bodrum süngeri altyorlar. Çünkü, doğal sünger/er, yapaylan gibi cildi tahriş etmiyor, zamanla cilt bozuklukianna yol açmtyor. Yabanct kadmlar, makyajlanm doğal sünger/e temizliyor/ar.

Çarştda rağbet gören bir diğer mal ise Ada Çayt oluyor. Son ytllarda çaym içindeki " tein" maddesinin sağltğa zararlt olduğunun yaygmlaşmast üzerine, sinirleri yattşttran, smdirimi ko/ay/aşttran Ada Çayt içiliyor.. Mtstrçarştst aniatmakla bitmez... Öksürük, ve bronşite iyi gelen Deniz Kadaytflan, mide hasta/tklarmda kullamlan Udi Hindi, Sümbül Natifler, nefes açtct olarak alman Kababiyeler ve yemekiere tezzet katan türlü baharat/anyla Mtstrçarştst, daha nice yt/lar bu özelliğini koruyacak.

.;.


aras1z 1

1

1

1

1

Bugün dünyanın 160 ülkesinde 4,5 milyon işyerinde VISA Kredi Kartı kabul ediliyor. VISA ile dünyanın her yerinde para taşımadan , kolaylıkla, güvenle alışveriş edebilir, harcama yapabilirsiniz. Artık , siz de seçkin işyerlerine parasız gidebilirsiniz. VISA Kredi Kartınız için iktisat'a başvurun . Kartınızı hemen alın, Türkiye'de ve Dünyada kullanın . VISA'YI

IKTISAT

VERIR

Ikti- Benklıoı KNCII K..tl...ı M...tıul Tel 172 5315 , Teleks 27390 ikge lktiNI BaMul Merttez Şube

ır

ıkbn

tr

Tel 172 7CXX> Teleks 26021

hdiNt

&-... Bohçolıopı Ş-.1

Tel 512 0160 Teleks. 23604

ıkte

tr

lkttNI Ba..... Karak6y Ş..eet l Tel 145 7090 Teleks· 24154

ıkka

tr

IkiiNt Bo..... Mecldlyoköy ş-.ı Tel 172 6980 THks. 31094 ıkbd tr lktiNI Bank.uı Kadıköy ŞubHJ Tel 338 3784 Ttrieks 29014 lkıı.. t

lktiNıt Bo...., Teı ·

ı k tk

tr

a ...... aoıurttııy Şubetl

Tel. 572 6032 Teteks· 31181

Ankoro

ı kby

tr

ş-.1

17 99 82 Teleks: 46909 ikts tr

lkU..t Binkoli lımir ŞubHI Tel· 22 6246 Teleks. 52292 ikbl tr lkUNt Banknt BUIM $~ Tel 263 30 Teletl.s. 32145 ıkbu ır

Iktitat Baıık.uı Adana ŞubHI Tel 390 87 Teleks 62800

ıkad

lkU..tBo....,MorslnŞubool

tr

Tel 179 14 Teleks 38050 ikme tr lktluıt Gu.lantap Şubetl Tel 279 65 Teleks. 69118 okga tr

S.,._.

•Kr. ll 1BA~SI 1

lkU..t Bo...., Oonlzll ş-.1 Tel· 165 59 Teleks 59545 ikta tr

Iktilll Bankl.. lskenderun Şubetl Tel 128 44 Teleks· 68157 isib tr

lktlNt· YIII Chlınge Office Nuruotmıınlyt Tel 526 9n3 TelekS. 23 195 vinu tr lkUNt·VIN Chengo Office K.,.-11 Tel 40 75 Teleks· 58 S36

ıkku

tr

lktttat-Vlsa CMnge Offlce Bodrum Tel: 2831 Fax. 2396 lkUNt·VIN Chonge Ofttoo Ko~yo Tel: 1840 Fax 1798

SIS.~


Ready foryourbloody maıy?

Tat Domates Kokteyl alınır, içine votka katılır, bir dilim limon bardağa takılır, her yudumda neşenin, keyfin, lezzetin doruğuna varılır.

tat "ad1 gibi tad1 var" to savoor the flavour


Egyptian Bazaar in Istanbul Th e is a graceful example of 17th century Turkish architecture, and to this day remains a busy centre for spice traders. The bazaar is part of the Yeni Cami rMosqueJ comp/ex, and the L · shaped building adjoins the mosque 's outer courtyard. The bazaar was badty damaged in two firesin its history, one in 1690 and the other in 1940. lt was repaired and reopened in 1943, and subsequentty, in 1957, underwent extensive renovation. The magnificent high portat is the main entrance to the bazaar, and there are four other minor entrances. Taday there are fewer

herb and spice seliers in the bazaar than in former centuries, many of the shops having been taken over by other trades. However, the variety of herbs and spices available here is wider than anywhere etse in the city, and for this reason trade remains brisk. The 1 shops fascinate the eye and the nose with their wares disptayed in rows of sacks and the shelves behind stocked with a thousand and one glass jars and packages, each emitting its characteristic fragrance. we spoke to one herbalist, Yakup coşar, about the changes in the Egyptian bazaar. coşar to/d us that whereas in former times most of the herbs were procured from the villages, taday there is a higher proportion of imported and packaged commodities. Besides herbs and spices the traders sel/ a wide range of other goods, from dyes, to imported dried mi/k and sponges. Essences and natural oits are a favourite purchase of Arab

HER

u

1


tourists apparentty. Rose oil, which is a major ingredient of the perfume industry, is in great demand from the United States and France, according to coşar. Anather herbatist, Numan Çmar, to/d us that he arigina/Iy came from Gümüşhane in eastern Turkey, and exptained that formerty the herbalists in the Egyptian Bazaar would prepare their own formutas for a wide range of comptaints. Recentty however, the Ministry of Health has forbidden this practise, atthough advice is willingty given. suttan 's Macun was one such preparation which was popu/ar among tourists in particutar. This energy and strength-giving paste was a mixture of honey and 41 different spices and had been traditionally made since Ottoman times. sates of sponges from the sea araund Badrum in the southern Aegean and toofahs are taday among the best-seliing goods in the Eavptian Bazaar. These natural

'"1


DUTY TOrlfsan Turizm

FREE Amerikan Sigaraları ingiliz Sigaralan Alman Sigaralan Fransız Sigaralan international Sigaralar

.. .

Litrelik Viskiler 75 Cl Viskiler • çeşitli içki ve sigaralar 'k • Her çeşit elektronı aletler . • Partümen ve . kozmetik mamullerı • Oyuncaklar • Hediyelik ve . . zati eşya çeşıtlerı

Tür/isan Turizm Gümrük Hatti

D1ş1 Eşya Sat1ş

Yurdumuza

Ma{lazalan

yapacağınız giriş

ve

çıkıştardaki al ışveri şierinizde

tüm

ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek

için 24 saat hizmetinizded ir.

Tür/isan Turizm Duty Free Shops are at your service for your entrance and exit to Turkey, during 24 hours.

Atatürk Havaalanı giriş Karaköy Lim an ı giriş-çıkış

Kuşadası Limanı g i ri s - çıkış

Kapıkule giriş-çıkış-gar -tır

Esenbo~a Ha va aleını giriş-çıkış

Dereköy giriş-ç ı k ı ş ipsala giriş-çıkış

Antalya

Dalaman

Havaalanı giriş-çıkış

Havaalanı giriş-çık ış

Çi~li Hava alanı g ı rış - çıkış

Türksan'a uğray1n


cleaning materiats are best for heatthy skin. Among the dried roots and teaves which constitute the basis of a wide varieties of medicines, nettle seeds have vatuab/e curative properties, being regarded as an effective treatment for cancer in combination with same other ingredients. To give same examptes of the properties of just a few of the hundreds of herbs and spices available at the Egyptian Bazaar; dried sage teaves, one of the most poputar, relieve cotds, indigestion, and kidney stones. sage can be drunk as tea or gargted.

Btackberries are an effective cure for diarrhea, and an infusion of the dried teaves can be used as a beauty treatment for the hands. Senna retieves constipation, atoes in given for diarrhea, baddertocks for coughs and bronchitis, cetery seed for prostate comptaints, pet/itory of Spain for taek of energy, hyacinth and mastic for stomach comptaints, black myrobatan and zedoary for hemorrhoids and cubeb for shortness of breath and hoarseness. Herbalist Yakup CoĹ&#x;ar exptains that the sponges of Badrum are processed to saften and wt,ften them, and used not only tor bathing but atso for apptying and removing makeup. He says that natural fibres are far better for skincare than synthetic materiats. According to Nurnan Ă&#x2021;mar, essences and natural oits are popu/ar with tourists from the Middte East and Europe. Rose oil is extracted from roses grown in the tsparta region of Turkey. The extremety high cost of rose oit fTL 500 per gram and TL 5 million per kiloJ is understandabte when one tearns that it takes four tons of rose petats to extract one kilo of rose oil. çmar to/d us that the film crew of the "Si/k Road" tetevision series filmed the safe of rose oil in Istanbul. Rose oil is not only so/d tocally but is atso a major Turkish export product, purchased by the world cosmetic industrv.


FO r

-'

anyon e in search of the Hlttltes, Ankara is the place to begln the quest. Here in the Museum of Anatelian Civilisations can be seen a fascinating display of works of art, written tablets and implements of the Hittites, whose state flourished in Anatolia from 2000 BC to 800 BC. Hittite civilisation was by no means the earliest in anatolia. They were the successors to many millenia of human progress in the region, and the abundant monuments, city sites, writings, reliefs and other works of art they left behina not only enaoıe historians to piece together a detailed account of the Hittlte state, but aıso to throw light on the civilisation of the indigenous peoples of Anatolia.

The Hittites were polytheist, worshipping hundreds of diverse gods and goddesses, all of whom had a cıose symbolic connection with natural phenomena, animaıs and birds. The sun emblems, sacred deer and lion are the most well-known Hittite symbols. The Hittites worshipped two sun gods, vurushemu and ıstanus, who represented health, abundance and prosperity. The deer was a symt::ıoı of good fortune while the lion

was a protector. The hundreds of hieroglyph tablets teli us more about the Hittites than any prevıous Anatelian civilisation. The Hittite kings employed seribes who chronicled events, as did the sumerians and Egyptians. The ability and desire to record events, as for instance the treatv concluded between the Hittite King Hattushil and t h e . Egyptian King Ramses in 1278 BC, indicates an important development in


the storm god Teshup, areund which are 70 storeroms. The Hittites left behi nd them many splendid reliefs de· picting myths, gods and kings. some of the finest mav be seen ata Hittite castle, 60 km south of Ankara on the Haymana road, and at Yazılıkaya, an open-air rock pantheon.

human culture, to a stage ein which men no langer live from day to day but view themselves within the cancepts of past present ana future. Within easv reach of Ankara are a number of im portant Hittite sites, including Boğazkale, Yazılıkaya and Alacaköyü k. lt was at Alacahöyük that the magnificant gold and bronze objects in the Museum of Anatelian Ci· vilisations were discovered in the royal tombs dating from areund 1300 'BC. Many of the remains at Alacaköyü k

are stili stand ing, as in the case of the Sphinx Gate. Boğazkale, 36 km from Alacaköyük, was the site of the Hitti· te capital of Hattusash, surrounded by a double wall, and entered by the Kings's Gate, the Lion Gate, and an undergruond tunneı. These gates were arched, indicating a sophisticated level of construction techniques. The Hittites surrounded not only their ci· ties, but also their palaces and houses with waııs for protection. The largest structure at this site is the Temple of

HOTEL ZÜRiH "özel bir yer ... ,

24 saat hizmetinize hazır seçkin personellyle, tUm lhtlyaçlarınızı karşılamak üzere özenle dllzenlenen 92 odas1yla; günboyu sıcak sulu, m~ zlk yayın lı, Istedilllniz an santrala Ihtiyaç duymaksızın yurtiçi ve yurtdışı telefon gOrOşmele· rlnlzl yapabJJeceOJnJz otelin Iz, HOTEL ZO Rı H sızı bekliyor. Yemek öncesi ve sonrası Içkinizi deQJşlk or· tamları yansıtan KLOTEN, BELMOND, TERAS barıarım ız da konuklarınızla birlikte yudumıa­ mak sızın Için bir zevk olacaktır . Rahatımz, Huzurunuz, Mutıuıu~unuz Için i HOTEL ZORıHı ••

Wlth lts dlstlngulshed personnal at your dls· pasaJ for 24 hours, HOTEL ZORıH, where there ls runnlng hot water all day long In each of the 92 rooms so carefully arranged as to meet all your requirements and where you can make both long·dlstance and International caııs at

any time wlthout

assıstanca

from the operator,

ls waJtlng for you ... lt wlll be pleasure for you to have In company w Ith frlends and guests an aperetıve or an after-dlnner drlnk In our KLOTEN, BELMONO and TERAS bars, each offerlng a dlfferent

ambience.

ZÜRİH RESTAURANT '' ._.. güzel bir yemek,, Vidinli Tevfik Paşa Cad . Harikzedeler Sok . No.37 Uıleli - istanbul . Turkey Tel : 512 23 50 (5 linesJ Telex : 30 154 ZHR. Tr.


. :?.~

'

i • .or..·, 1'.:.· "1

;,

(

. •"'

1

y.~··

...

'

.

..

,.

.

Opportunity knocks. The opportunities for business in Turkey are plentiful. Many of these are to be found in the Aegean region - agrobusiness , tourism , energy, industry, manufacturing, shipping .. . you name it. Smart companies worldwide are looking seriously at Turkey, and realiz ing that it pays to work with a bank that i 'Y

a

knows the territory : Egebank, the Aegean bank. With headquarters in izmir, the Aegean city. Twenty-five branches in 20 cities, including istanbul, Ankara and Adana. Three hundred correspondent banks all over the world. At your service, where the action is.

EGEBANK

International Banking with Regional Depth Egebank A.Ş. Head Office : Cumhuriyet Bulvan 67, 35214 /zmir Tel: (51) 25 03 90 (10 lines) - 14 62 39 Telex : 53602 egbm tr


DivriÇJi 'de Bir tarihi Deqer

ULUCAMI

arihi değerler açısından Türkiye'nin önemli bir yöresi olan Sivas, birçok medeniyetin uğrak yeri olmuştur. Başta Hititler olmak üzere çeşitli dönemlerde burada yerleşen toplumlar, son olarak da Roma, Bizans, Selçuklar ve Osmanlılar Sivas ve yöresinde günümüze kadar gelen eserler bırakmışlardır.

T

Sivas ' ın Divriği sından zengin bir

ilçesi de tarihi değerler açı­ bölgedir. Burada değerli tarihi eserlerden biri de Ulucami'dir.

Şehrin doğusunda, kalenin güneyindedir. yılında Mengüçoğlu Sultanı Ahmet Şah tarafından yaptırılmıştır. Bu nedenle Ahmet Şah Camisi adı ile de tanınır. Mimarı Ahiatlı

1229

Hurrem Şah'tır. Birçok onarımlardan sonra 1967 yılında restore edilmiştir. Sarımsı kesme kalker taşından yapılmıştır . Dikdörtgen planlıdır .Cami ile Darü"lfa 32x64 m. boyutundadır. Batı, kuzey ve doğudaki üç kapısından camiye girilir. Kuzeydeki büyük kapının gösterişli sanat değeri diğer Anadolu cam ilerinin hiç birinde rastlanmaz. Taç Kapı adlı bu kapı oymalı g_~ometrik ve çiçek motifleriyle süslenmiştir. Uç satırlık Selçuklu sülüsü ile

yazılmış hicri 626 (miladi 1229) tarihli yapım yazıtında mimarı ile 1. AlaaHin Keykubat'ın adı geçmektedir. Kuzeybatıdaki tek şerefeli minaresinin boyu kısadır. Cami değişik 25 tonoz ve

kubbe ile örtülüdür. Taştan yapılmış olan bu kubbelerin onarılan 6 tanesi sonradan tuğla­ dan yapılmıştır. Mihrap önündeki piramit şe­ killi (12 dilim li) kubbe diğer kubbelerden ayırt edilmektedir. içersi de güzeldir. Içindeki kubbeleri taşıyan dört sırada dörderden 16 sütunu XVIII. yüzyılda sekiz kenarlı birer kılıfla kalınlqtınlmıttır. Mihrabın üst yarısı bitkisel motiflerle süslüdür. Abanozdan yapılmış geometrik motiflerlesüslemeli ve oymalı mimberinin Tiflisli lbrahim oğlu Ahmet'in eseri (1241) olduğu 12 köşeli bir yıldız madalyon içersinde yazılıdır. Darüşşifa (Şifahane) : O zamanın medrese ve hastanesi olarak Ahmet Şah ' ın eşi Turan Melik tarafından 1240 yılında yaptırılmıştır. Caminin güney duvarına bitişik olup geometrik motiflerle süslemeli giriş kapısı güneybatıya bakar. Sekizgen ve yuvarlak sütunlar çeşitli motiflerle süslüdür.


STRENGTH RELIABIUlV INNOVATION EXPERIENCE

Tütünbank has all these qualities you expect from a bank. Foreign pannar

4D t~~.~~be!~~~!. ., New York

tatanbank Your Bank in Turkey since 1924

1

D

HEAD OFFICE: . Atatiir1ı tad . 136 i.zMiR TEL : (51)250370 TELEX . 52818tudtr. 52382tubtr. 53326tbmtr. FACS .. (51)2511 45

IINTERNAnONAL DIYISION: Yıldız Pıista Cad Dedeman Ticaret Merkezı 52 ~ - 4 Esentepe · ISTANBUL TEL (1 ) 1725280 · 1723768 TELEX 31t57estutr 27310seuttrFACS

(1)1724110


A Historic Masterpiece in Divriği

The Ulu Cami Mosque ivas in Central Anatolia, is a province

Swith many sights of historic interest, left by the civilisations which have come and go ne through this city.The Hittites were the earliest, and the Romans, Byzantines, Seljuks and Ottomans have all lift their mark here. The country of Divriği in Sivas province is of particular historic interest, and one of the best-known of its monuments is the Ulu Mosque. The Ulu Mosque is east of the town and south of the castle. It was built in 1229 by the Mengüçoğlu Sultan Ahmet Shah, and for this reason is also known as the Ahmet Shah Mosque. The architect was Hurrem Shah of Ahlat. The mosque underwent extensive renovation in 1967. The mosque is built of yellow limestone and has a rectangular ground plan. There is a hospital next to the mosque and both measure 32 m x 64 m . The north porta! is of outstanding artistic value, and is unique among the mosques of Anatolia. It is decorated with carved geometric and floral motifs, and bears a three-line inscription in Seljuk thuluth script giving the date, the name of the architect and the name of AlaattinKeykubat I Thereis a short single-balcony minaret at the northwest comer. The building is roofed by 25 vaults and domes. All originally made of stone, six of the domes were subsequently rebuilt in brick. The dome over the mihrap is distinguished by its 12-segment pyramid form . Within the mosque are 16 columns arranged in four rows . These were strengthened in the 18th century by octagonal stone covers. The upper half of the mihrap is adomed with floral motifs. The carved ebony pulpit bearing geometric designs carries the name of its mak er, Am et son of lbrahim of Tiflis and the date 1241 within a 12-sided medaili on. The hospital and madrasah adjoining the mosque was built for Turan Malik, the wife of Ahmet Shah, in 1240. Its door is adomed with geometric motifs and faces southwest. The octagonal and round colurnns are highly decorative.


"1


oleksiyoncu/uk yüzyıllardır süregelen bir hobidir. Türlü, çeşitli konularda koleksiyon yapan lar, bu habilerine hem geniş bir zaman, hem de büyük paralar ayırır/ar. Konusuna göre, koleksiyon/ar uluslararası platformda da yaygınlaşmış, hatta birçok kulüpler de kurul-

K

muştur.

Pul koleksiyoncu/uğu dünyada en yaygın ve eski bir türdür. Bugün günümüzde tüm dünyaya yayılmış pul ko/eksiyoncu/arı, aralarında iyi bir haberleşme ağı da kurmuş/ardır. Çünkü. uluslararası dilde "Filateli" adı verilen pul ve benzeri koleksiyoncu/uğu, artık bir bilim dalı olarak da kabul edilmiştir. "Filatelist" denilen pul koleksiyoncuları. zaman zaman uluslararası konferanslar ve sergiler düzen/ernekte, birbirleriyle bilgi alışverişi yapmaktadırlar. Diğer koleksiyoncu/ukların yanında önemli bir öğretici yanı da olan fi/ate· list/ik, ülkemizde yaygınlaşmıştır. Topladıkları pullardan ülkelerin tarihini. coğ­ rafyasını, ekonomisi. belirli günlerini ve olayları da takip edebilen filatelistleri, aynı zamanda gelecek için iyi bir yatırım da yapmış olurlar. Dünyada ilk kez 1840 yılında İngiltere. tarafından postalarda kullanılmaya başlanan pul

İnsanlan Saran Merak

K

İşk çeşitli dön<>ınlC'rıl <' lı<Jsılınış pıı ii Mdiln iirıwk lPr ...

Yaııd.ı is<'. Tiirk Hilv.ı Yollilrı'nın ilk uçııslilrı .ıdııı.ı !Pd.ıviil<> çık.ırtıl.ııı pııll.ır VP ilk~iin t.ırfl.ırı ...

1863 yılında da ülkemizde Posta Nazırı Agah Efendi zamanında piyasaya çıkart ılmıştır. O tori h ten bu yana tüm dünya postalarında kullanılmaya başlanan pul/ar, çeşitli konularda· basılırdı. Örneğin; hazine. yardım ve posta pulları gibi... Türk Fi/ate/i Federasyanu Başkanı Salih Muzaffer Kayaş pulculuk konusunda şunları söylüyor: - Elli yıllık bir filatelist olarak, konuya bilimsel olarak yaklaşmak gereğine inamyorum. Bu hobiyi tabana yaymak ve standart bir koleksiyonc u kitlesi yaratmak gerekir. Federasyon olarak da çalışmalarımız bu yo ldadır. Pulcu/uğun titiz/ik, sabır ve hepsinden önemlisi temizlik isteyen bir merak o lduğunu belirten 48 yıllık [i iatelist Firuzan Bakan da şöyle diyor: - Pulcu/u k son derece zevkli bir uğraştır. Bir ele işin heyecanı vardır. Örneğin; baskı sırasın­ da hatalı pullar imha ec/ilir. Ama bazıları gözden kaçar ve bunlar tedavüle çıkar. İşte ·'Erörlü " dediğimiz bu pulları bulmak ve koleksiyona dahil etmek insana heyecan verir. Yine bazı baskılar pulların arkasına da çıkar. Yine "Ap/aş " dediğimiz bu tür pullar da az ko· /eksiyoncuda vardır ve son derece kıymetliclir. Günümüzde sayıları, her geçen gün artan fi/atelist dünya çapında bir haberleşme ağı kur· muştur. Birçok katalog yaym lanır. Bunlarc/an filatelistler ellerincieki pulların değerirıi ölçer· ler. Hepsinelen önemlisi, pul koleksiyoncu/uğuy/a uğraştıkları sürece heyecandan , heyecana koşar/ar.

.


Türkiye

!D YılÖnce

iş Bankası.

Etibank, Türk Ticaret Bankası Birleşti

Ankara Sigorta Kuruldu

sağlam doğdu Gelişti. Büyüdü. Türkiye'nin önemli sigortacısı

Ankara Sigorta güçlü,

50

yıl

önce.

oldu. 50 yıldır Ülkemizin belli başlı büyük, önemli kuruluşlarının sigortasını üstlendi. Başarıyla. Yurt yüzeyine yayılmış acente ve şubeleriyle çağdaş sigortacılık hizmeti sunan Ankara Sigorta saygın, güvenilir sigortacılığın temsilcisi oldu.

ANKARAlifSIGORTA "Sağlam

Sigorta"

Genel Merkez : Bankalar Cad . No :BO Karaköy /istanbul Tel : 1442664 Telex :24394 ASUR TR .


Carpet •ISTANBUL Nuruosmaniye Cad. 54 CaOalo{llu Tel. (1) 511 21 50

•MARMARIS • KUŞADASI •IZMIR •ANTALYA •ASPENDOS Vat limanı 9 Öküz Mehmet Paşa 1373 Sok. 4/ A,B,C Vat limanı Kaleiçi 4 Alanya Yolu. Tel. (6121) 2786 Kervansarayı Alsancak Tel. (311) 10200 Belkıs Harabeleri Serik Tel. (1) 14 13 82- 14 86 36 Tel. (6361) 3411 Antalya Tel. (3291) 2900 Bazaar 54 is a NET HOLDING

A.Ş.

subsidiary.

• BDDRUM Neyzen Tevfik Cad. 186/A Tel. (6141) 2445


Bu

yıl

ülkemizi ziyaret eden yabancı turistlerin çoğu Türkiye'ye ilk kez geliyorlar.

Bu dünyanın birçok ülkesinde yıl

Avrupa başta olmak üzere.

ye

yapılan yoğun tanıtım la. Türkiye daha mayıs aymdan itibaren yabancı turist akını başladı. Dünyaca ünlü dergilerde yayınlanan Türkiye 'yi öviicü

yazılar ve yer alan fotoğraflar. yabancıları ülkemize cezbetti. Önce Akdeniz kıyıları, sonra da sırasıyla Ege ve Marmara çevresindeki tesisler bir anda doluverdi. Yabancı

turistler arasında yaptığımız soruşturmaya göre. bu yıl ülkemizi ziyaret eden yabancılarm büyiik çoğunluğu Türkiye ilk kez geliyorlardı. Ne gariptir ki, bugüne kadar da Türkiye hakkında fazla bir bilgiye sahip olamamışlar. biraz da antipropaganda kurbanı olmuşlardı.

ye

Oysa, daha ayaklarını atar atmaz, Türkiye 'nin bir cennet. Türklerin de birer ımıac ı de!Jil. son derecro sıcak ve


konuksever insanlar olduğunu hayret/e görmüşlerdi.

Kuzey Amerika 'dan. Kanada 'dan gelen bir grup dikkatimizi cekmişti. Kendileriyle sohbete daldrğrmrzda. grubun başkanr Michel Sunderman şöyle diyordu: - Şimdiye kadar Avrupa'nm çeşitli ülkelerini gezdik? Hatta. Türkiye 'nin cak yakmma, Yunan ada/anna geldik de ülkenizi ziyaret etmeyi düşünmedik. Biraz da bizi korkuttular. Bu yri turizm acentamrz Türl<iye'yi önerince. düşünmedik değil. Ama sonunda karar verdik, birlikte, kalktrk geldik. Şunu hemen söyleyebilirim ki. tarihi ve doğal güzellikleri bir yana brrakm. Türkiye 'yi batrlr bir ülke olarak gördük. Hic de Doğulu bir yanr yok. Tesisleriniz modern ve her türlü ihtiyaca karşrlrk verecek düzende .. . Sanmm gelecek yri. Türkiye'yi yeniden programrmrza alacağrz. Ve bu güzellikleri ömür boyu unutmayacağrz.

İşte, bir ülke için en iyi propaganda: Turistin değerlendirmesi... Bizler ülkemizi ziyaret eden yabancr turistlere gereken önemi ve misafirperverliği gösterecek, on/an evlerindeki gibi rahat ettirecek olursak, her yri bu rakamlar daha da artacaktrr. Buradan yabaneriara da sesfenrnek istiyor ve diyoruz ki; Türkiye'yi bir kez ziyaret edin. Umanz ki, siz de birçok yabancr dostumuz gibi Türkiye'nin hayranlarmdan biri o/acaksmrz.


-

-

a new step towards perfection

pure Turkish tobacco, relaxing and delicious ...

1979 YILI iCRA PL.467 TEDBiR UYARlNCA SiGARA SAGLIGA ZARARLlDlR.


present has revealed that most are visiting Turkey for the first time . Most had known little about Turkey and had been put off by antipropaganda before, but having arrived they were struck by Turkey 's beauty, and sornewhat surprised to discover that the Turks were not ferocious barbarians but warm hearted and hospitable people!

W elearning Tourists to Turkey Most of the tourists visiting Turkey this year wi/1 are coming for the first time a result of an intensive

S publicity campaign in Europe A and other world countri es the flow of tourists to Turkey began in May this year. Illustrated articles in praise of Turkey as a holiday destination which haveappeared inmany world-

famous magazines have attracted many people. First hotels on the Mediterranean, followed by the Aegean and the Marmara coasts were fully booked up from early on in th e season . A survey of foreign tourists here at

We made the acquaintance of a group of Ganadian tourists, whose leader, Michal Sunderman told us, "Previously we have visited several European countries, and even been as close as the Greek islands, yet never considered visiting Turkey. Reports we heard made us apprehensive about it. When our travel ageney suggested Turkey this year, I must admit we thought twice about it. But we finally made up our minds to come, and I must say that apart from the history and lovely scenary we found Turkey to be a westernised country. There is nothing oriental about it . Your accommodation is modern and meets all needs. I think that Turkey will be on our itinery next year. We will never forget the beautiful sights we have seen here. " That is the best propaganda any country could wish for: the opinion of a to urist. If w e take the necessary care of foreign tourists visiting our country, show them hospitality and make them feel at home, the figures will go on rising. And our message to tourists is; try visiting Turkey once, and we hope that you will be as enamoured of our country as other foreign friends .


,

..··~ Coca-Cola ve Fanta: Bildiğiniz, sevdiğiniz o güzel tatlar şimdi özel alüminyum kutularda. Kolay soğutulan , depositosuz kutular.

Taşınması kolay, içilmesi kolay. Piknikte, plajda, yolculukta kolay.


SUGGESTED ITINERARIES isa countıy of diverse sceneıy, elimale and hıstonc monumenıs and the traveller ıs sametimes oveıwhelmed by the cheice of places to visit, therefore some it in eraıies have been suggested below. For assistance in organising your route consult any Turkish Touıism and information office or TURBAN. the offical travel agent of the Touıism Bank. pıivate·travel agencies in Turkey also organise package tours.

Turkey

firsı 3 days in Istanbul, 4th day depart by ferıy boat to Yalova and on by road to Bursa. The 5th day visit the sites of Troy and Pergamon and Çanakkale, Spend the 6th day in !zmir. Visit the ruins of Ephesus. Aphrodisias on the 7th day and spend the 8th day in Pamukkale. Spend the 9th, 1Oth and ll th days in Bedrum and the 12th to 14th days in Mar· maıis. Return to !zmir on the 15th day then by air or road to Istanbul.

TOUR 1-AEGEAN COAST: The

TOUR 2~ENTRAL ANOTOLIA , AEGEAN AND MEDITERRANEAN: From Istanbul to Ankara by air or road on the ı sı day. The 2nd day in Konya, 3rd day in Göreme. The 4th day visit Kaymaklı and Derinkuyu, then on to Mersin and the Mediterranean. The 5th day from Mersin to Alanya visiting Korykos and Anamur. The 6th day in Alanya. The 7th day visit Side, Aspen dos. Perge, spending the 8th day in Antalya. The 9th day visit Pamukkale and l Oth day !zmir. Sites of Perçarnon and Troy then Çanakkale on the ll th day and on to Bursa for the 12th day. Spend days the 13, 14 and 15 in Istanbul.

TOUR 3-BLACK SEA, EASTERN AND CENTRAL ANATOLIA: Istanbul to Samsun by air on the ı sı day then along the coasıal road to Trabzon. The 2nd day in Trabzon. The 3rd day visit Monestry of Sumela on the way to Erzurum . The 4th day in Erzurum. The 5th day on to the fron· tier city of Kars, then on to A!)rı at the fooı of Mt. A!)rı . The 6th day Do!)ubeyazıt and Palace and Mos· que of Ishak Paşa . The 7th, 8th and 9th days by the shores of Lake Van, visiting Akdamar Jsland. The 1Oth day Diyarbakır and Mardin. The ll th day Ur· fa and Adıyaman, leaving at ı a.m. of ı 2th day by jeep to Nemrut Da!)ı for the sunrise, then on to Malatya and Kayseri. The 13th and 14th days in Göreme. The ı 5th day in Ankara. by air or road to Istanbul for the 16th, ı 7th and 18th days.

TOUR 4-CENTRAL ANATOLlA AND MEDITERRANEAN: The ısı and the 2nd days in Istanbul, 3rd day by air or road to Ankara. The 4th day in Konya. The 5th and 6th days irt Göreme. The 7th day to Mersin and Mediterranean. The 8th day to Alanya visiting Korykos and Anamur. Spend the 9th day in Alanya. Vis it Side, Aspendos and Perge on the lOth day, spending the ı lth day in Antalya. The 12th day retum to Istanbul by air or road.

ISTANBUL: as the former capital of many empires, passesses numerous monuments, and the following tour possibilities are suggested for short stays:

One day tour: Boarding the boat the the Sirkeci

malitime station, sail along the Bosphonıs to Sariyer and see the Dolmabahce Palace, Rumeli Fortress and old wooden wiilas on the shores. After lunch

retum to Sultanahmet Square and visit the Hip· podrome, Sultanahmet Mosque, Yerebatan Sarayı and Topkapı Museum, then in the evening go to the Grand Bazaar.

3 days tour: ısı day (a.m .)- Museum and St. Sophia (p.m.)- Hippodrome, Yerebatan Sarayı, Sultanahmet Mosque and Grand Bazaar. 2nd day (a.m .)- Bo!)aziçi Mini-cruise (p.m.)- Süleymaniye Mosque, Museum of the Ancient, Orient, Kariye Museum, Eyüp Sultan Mosque, 3rd day (a.m .)Rüstem Paşa Mosque, Archaeological Museum, Spice Bazaar (p.m .)- Daimabahçe Palace, Naval Museum , Museum of Painting and Sculpture. MAVİ YOLCULUK "BLUE CRUISE": Popular itinerary "Blue Cruise" extends from Çeşme (Aegean Coast) to Antalya (Mediterranean). Yachıs depart from Kuşadası , Bodrum, Datça, Marmaris, Fethiye ·and Kaş . "Blue Cruises" are organized by vaıious agents as

well as by individual groups of 8·12 persons. The pıice of a 7 days and 6 nights tour is 200·350 $ per person, (1983) including the hiring of the yacht and crew, food, fuel, port fees , water and ice. It is advisable to arrange such a tour from Aptil to October.

TRIP TO NEMRUD DAGI: Anather popular trip is to the ancient Commagene sanctuaıy on the summit of Nemrut Da!)ı at about, 2,500 m altitude, ı 00 km from Adıyaman. The best time of year for this trip is between May and October.jeeps can be hired in Adıyaman, or mules from Kahta (no accom· modation here except pıivate billeting), for the 3-4 hour joumey along the new road to the summit,jusı a 15 minute walk from the sanctuary Leaving · Adıyaman at ı or 2 a .m. one reaches the summit in time for the sunıise , but warm clothing should be taken as it is veıy cold before dawn also good walking shoes, sun hat and glasses are advised for the daytime.


K

adınlı ,

erkekli meraklıların doldurdusalonda çıt çıkmıyor­ du. Çoğunluğu orta yaşın üzerindeki kadın, erkek salonun çeşitli köşelerine serpiştirilmiş, vazoları, kristalleri. tablolan ve renkleri atmış halıları büyük bir titizlikle inceliyorlardı. Bazılan ellerindeki merceklerle sanki yeni bir keşif ğu taş duvarlı

peşindeydi...

Az sonra sessizlik, zil sesiyle bozuldu.

İnsanlar düzgün sıralanmış sandalyeler-

deki yerlerini alırken. masa başındaki telIalın sesi, salonda yankılandı : - Müzayedeyi acıyorum ... İstanbulun tarihi Kapalıçarşısı'ndaki mezat salonundayız. Mezata katılanlar inceleyip gözkoydukları "parçalara" kavuşmak için az sonra başlayacak müzayedenin heyecanı içindeler. Tellal açık artırmaya çıkarılan eşyayı gösterip, geçici bedeli açıklayacak. Sonra parmaklar konuşacak, "2 bin ... 5 bin daha ... "Satıyorum .. . satıyorum ... satıyorum ... .... "Saattımmm. "

~


Günümüzde antika meraklılan giderek Ve bu meraklılarla, eski eşyaları-

artıyor.

ı nı değerlendirmek

da ve antika

isteyenler, mezatlarbiraraya

fuarlarında

geliyorlar. Kapalıçarşı ' daki mezat salonunda, sagünleri çeşitli eşyalar , çarşamba günleri halı , perşembe günleri de mücevher

arttırmaya çıkarılıyor. Baş ekspertif Nuri Yavuz, "Açık artır­ maya çıkarılan eşyaların değerlerini daha önceden inceleme sonucu belirleriz " diyor. Sonra artırma başlar. Mal sahibinin kimliğinin gizli tutulması da bir qelenektir."

istanbul 'da seçkin bir yerde , değişik bir stmosferde unutulmaz saatler geçirmek istemez misiniz.? Loksntssı, Amerikan Barı, Dlskoteğl, Yazlık Bahçesi ve doyulmsz Boğaz msnzsrssı lle GARDEN 74 dört mevsimde sizlere en Iyiyi sunuyor. GARDEN 74'te geçlreceğlnlz saatler, unutulmaz saatler olacaktır.

GARDEN 74 is s select spot In Istanbul where you can spend unforgettsble hours in s unlque stmosphere. Wlth its restaurant, bar, dlscoteque and summer gsrden overlooklng s msgnlflcent vlew of the Bosphorus, GARDEN 74 offers /ts guests-the best In every sesson. Enjoy every moment of your time out st GARDEN 74.

~!m RESTAURANT- NIGHT CLUB

Bestekar Şevki Bey Sokak 74 Balmumcu , iSTANBUL Tel : 166 09 77 • 172 96 54

Mezat yerindeki ve diğer özel müzayedelerde birbirinden değerli a ntikalar satışa çıkarılıyor. Tümü de alıcı buluyor.


• Adli ye Binası (Şanlıurfa) • Ajans Mar Reklamcılık A . ~-------------------------------ı (İzmir) • Akdeniz Zirai Araştırma Enst. Md. (Antalya) • Aker Dış Tic. A. Ş. (İstanbul) • Aksu 'İplik Dokuma ve Boya Apre A. Ş. (İstanbul) • Ali Nihat Öztan Firması (İstanbul) • Alişan Uluslararası Taşımacılık ve Tic. A . Ş. (İstanbul) • Alpina Denizcilik ve Tic. Ltd. Şti. (İstanbul) • Am per Elektrik İnş. ve San. A. Ş . (İstanbul) • Anap Genel Merkezi (Ankara) • Ant Demir A. Ş . (Antalya) • Arkom A. Ş . (İstanbul) • Arkom Telsiz Elektronik San. ve Tic. A. Ş . (İstanbul) • Anca Şirketler Topluluğu (Gaziantep) • Artur Turizm Ltd. Şti . (Kıbrıs) • Ataç Kozmatik ve Kimya San. ve Tic. A . Ş. (İstanbul) • Ayteks A.Ş. (Gaziantep) • Ayvalık Başbakanlık Bölge Müd. (Balıkesir) • Aziz Hazır Giyim San. ve Tic. A.Ş . (İstanbul) • Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi (İstanbul) • Bari! Maden Türk A. Ş. (İstanbul) • Başbakanlık Bakan Lojmanları (Ankara) • Başer Madeni San. (Isparta) • Başpınar Gıda San. (Gaziantep) • Bayındırlık ve İskan Müd. Yargıtay Başk. (Ankara) • Belediye Başk . (Kırklareli) • Belediye Başk. Emlak Vergi Müd . (Samsun) • Belediye Başk. Hizmet Binası (Yozgat) • Benka Genel İthalat-İhracat A.Ş. (İstanbul) • Bilkont Dış Tic. A.Ş. (İstanbul) • Bosaş A. Ş. (Trabzon) • Brederi Narin İşlemeleri Kumaş San. A. Ş . (İstanbul) • Cavit Çağlar (Bursa) • Ceka İnş. (Ankara) • Çağ - ÇağHidroElektrik Santralı (Mardin) • Çelebi Hava Servisi A . Ş . (Istanbul) • Çoban A . Ş. (Izmir) • Dilko School of English (İstanbul) • Dinçerler Paz. Kağıt San. ve Tic. A. Ş . (İstanbul) • Duru Turizm (İstanbul) • Ebim Elektronik Bilgi İşlem San. ve Tic. A. Ş. (İzmir) • Edip Özaltın Dış Tic. A. Ş. (Adana) • Eltem-Tek Gn . Md. (Ankara) • Emek Yağ Fabrikası (Bursa) • Emlak Kredi Bank. İst. Bölge İnş. Md. (İstanbul) • Enka Paz. (Adana) • Erler Film San. ve Tic. A . Ş. (İstanbul) • Es bank Antalya Şb . (Antalya) • Esbank Bakırköy Şb. (İstanbul) • Esbank Genel Md.lüğü (İstanbul) • Esbank Kadıköy Şb . (İstanbul) • Esbank Karaköy Şb. (İstanbul) • Esbank Gn. Md .lüğü Odakule(İstanbul) • Gorbon Sanat-Seramik Tic. ve San . A. Ş. (İstanbul) • Göztepe Fen Lisesi (İstanbul) • Grafsan Mineral San. Ltd. Şti. (Balıkesir) • Günay İnş. Ltd. Şti . (İstanbul) • Günay İşletmeleri Alatur Seyahat Acentası (Kıbrıs) • Güney İthalat Paz. A. Ş . (İstanbul) • Hasır Turistik Tesisler ve İş­ letmeleri A. Ş. (İstanbul) • Havza Belediye Bşk.lığı (Samsun) • Hilton Gazino (İstanbul) • İbel Sanayi Ürünleri İhracat ve Paz. Tic. Ltd. Şti. (İstanbul) • İbrahim-Fuat (Bodrum) • İçişleri Bk. lığı Nüfus İşl. Gn. Md.lüğü (Ankara) • İl Veteriner Sağlık Merkezi (Erzurum) • İlim Fazilet Vakfı (İstanbul) • İnkişaf Tekstil (Bursa) • İnşaat A. Ş . Ziraat Bankası İnşaatı (İstanbul) • imar Ltd. Şti. Gn. Md . lüğü (İstanbul) • İsmail Yanbul (İstanbul) • İstanbul Konteks Konfeksiyon imalat ve İhracat A . Ş . (İstanbul) • İstanbul Mensu cat San. ve Tic. A. Ş. (İstanbul) • İstanbul Paz. (İstanbul) • İş Bankası Kavakhclere Şb . (Ankara) • İş Bankası Zonguldak Şb. (Zonguldak) • İzmit Valiliği (Kocaeli) • Kanuni Ortaokulu (Trabzon) • K.C .A. Ltd. Şti . (Diyarbakır) • Kent Elektronik San. ve Tic. A. Ş . (İstanbul) • Kervan Oteli (Antalya) • Kiremithane Endüstri Meslek Lisesi (Adana) • Kıbrıs Kredi Bankası (Kıbrıs) • K.K.T.C . Baş Savcılık Binası (Kıbrıs) • Maliye Bakanlığı (Ankara) • Ma pa A . Ş . (Ankara) • Markom Reklam Hizmetleri A.Ş . (İstanbul) • Meteoroloji Deniz Verici İstasyonu (Bandırma) • Milli Parklar Md lüğü U lkemizin seçkin (Çanakkale) • Mosaş A . Ş . (Adana) • Nadir Holding • N el Elektronik (Ankara) • Nizip Belediye Bşk . lığı (Gaziantep) • Nubar " mükemmel haberleşme" için TR 40-Teleset Çolakyan (İstanbul) • Numune Hastanesi Hızır Acil Servis (Ankara) • Odak Elektronik Ltd. Şti. (Kıbrıs) • Özel İdare Hizmet BiÖzel Elektronik Telefon Santralı kullanılıyor. nası (Balıkesir) • Özel İdare Md .lüğü (Amasya) • Öztan Makine San. ve Tic. A . Ş . Karaköy (İstanbul) • Özuğurlu Makine Tic. ve Siz de bugün Türktelefon'u arayın, San. A. Ş. (İstanbul) • Öz Nakliyat A. Ş. (İstanbul) • Petkim Petro Kimya A.Ş. (Kocaeli) • Polsan Düğme San. ve Tic. A. Ş. (İstanbul) kuruluşunuzu Teleset'leyin! • Sanmal Sanayi Malzemeleriimalat Tic. ve Yatırım A. Ş . (Kocaeli) Yannın haberleşme sistemine bugünden geçin! • Sas A . Ş . - Yenişehir (Ankara) • Sedo Büro Malzemeleri San. ve Tic. A . Ş. (İstanbul) • Samerciler Kol!. Şti. (Ankara) • Sümerbank Paz. Müessesesi (İstanbul) • Şahinler A . Ş . (Aydın) • Şentaş Madencilik (Balıkesir) • Tekfen Inşaat ve Tesisat A . Ş . Cumaovası Hava Meyd. (İzı;nir) • Tekfen İnş_aat veTesisat A. Ş. DalamanHava Mey~anı(Muğla) . Ten Tur A . Ş .(Istanbul)IITöstaş TrikoÖrmeSan. A . Ş . (Istanbul) • Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Koop. Birliği (Edirne) • Transgür International Transport Beynelminel Nakliyat ve Tic. A. Ş . (Trabzon) • TRT Ankara Radyosu Md.lüğü (Ankara) • Tügam TÜBİTAK Gebze Araştırma Merkezi (Kocaeli) • Türkimya A. Ş. (İstanbul) • Uluslararası End. ve Tic. Bank. İskenderun Ş b . (İskenderun) • Uluslararası End. ve Tic. Bank. İzmir Şb. • • (İzmir) • Uluslararası Dış Tic. A. Ş. (İstanbul) • Uluslararası End. İS ve Tic. Bank. Gn. Md.lüğü (İstanbul).Uluslararası End.ve Tic. TANBUL, Yeni Çarşı Cad. Biltez Han No: 40 Galatasaray Bank. Şişli Şb. (İstanbul) • Vakıflar Bölge Md.lüğü (Bursa) • YaTel : 144 75 00-144 48 43 Teleks: 24 566 tele tr. kut Sigortacılık Hizmetleri A. Ş . (İstanbul) . Yasan Yassı Metal ANKARA, Tuna Cad. Çanakçı Han No: ll Kat 2 Kızılay. San. ve Tic. A . Ş. (İstanbul) •YüksekİhtisasHastahanesi(Ankara) Tel: 31 41 40 Teleks: 42583 • Yüksel Ahmet Raşit Müessesesi (Kıbrıs) • Ziraat Bankası DanİZMİR, Şehit Fet hi Bey Cad. Sardalar İş Ham No: 23/ 4 ca Şb. (İstanbul) • Ziraat Bank. Gn. Md.! ük (Ankara) • Ziraat Bank. Kuzguncuk Şb. (İstanbul) • Ziraat Meslek Lisesi .curs<ı. J----------------------=G:::.u:::. " m:..:.:.:ru.::":::k:_T:.:e::l:.:...:.::2.::5:_8::..:_7:_7:..:0::..ı

..

kuruluşlannda

a

s


Addi ct ed to

Antiques You

could hear a pin drop in the stone walled room where scores of fashionably dressed men and women, mostly in their Iate middle ages, closely examined a display of vases, crystalware, paintings and faded carpets on view around the walls. Many had magnifying glasses in the ir hands. A shrill beli rang three times. disturbing the silence. The people made their way to the rows of chairs in the centre of the room and took their seats. Then the auctioneer announced that the sale was commencing. In the historic auction room at the Covered Bazaar, the excitement was palpable , as the would-be huyers expectantly awaited the coming b at覺le for the

pieces they wished to purchase. The auctioneer would announce the opening price for each piece, and then it would be up to the raised fingers to make the bids. "Two thousand ... five thousand ... " and the n "Go覺ng .. . going ... gone," and it would be the tum of the next item. The number of Turkish antique enthusiasts is steadily increasing. Buyers and seliers meet together

regularly at auction sales and antique fairs. At the auction room of the Covered Bazaar, Tuesdays are reserved for miscellaneous items, Wednesdays for carpets, and Thursdays for jewellery. Chief expert and valuer, Nuri Yavuz, said that they set an price estimate on each piece prior to the auction, and that the identity of the seller is by Iradition kept secret.


Gerçekte, o kt'itugit,

Floransa'yı,

re&$amlığt yüzytlkırı aşan

bir dahi.

Çahşnıafannın

bir b<>tümü,

elya:z11Ul!an:. o çağın şartları içinde bugüne u~.

Bugün biJe pek çcik çai~a :ş.tk tutan mimari projeleri, perspektf. tlnatomt ve mekanik incelemeleri, büm'l$cl değeri tartzşılmayacak araştırmalarının kaleme

Ama leonart:l(ı, ':S:o->ı Akşam Yem.eği'~ tablosunun canlı bir hareketinde,. bir freskinm

alınışındaki şiirsallik

La jaoonde'tm tebessümündc. ..

tle, tek fxqma

güzel ~ında,

bir okul sanki

LEONARDO Leonardo da Vinci (1452--1519) Ressam, beykellr-aş,

mimar;

mfJhfmdts, bekim1 bilgin.

Yt; ı472. ''Fwa'tısa'lı Ressam/4r" " katugiirıe k~n bir ad: LC{()M:rdo da Vind

·

BİR DAHİYDİ Rönesans döneminin birçok işi bir arada yürüten, yaşad ığı çağın sorunlarına dahice çözümler getiren sihirbazları yok artık. Teknolojik gelişmeler uzmaniaşmayı zorunlu kıldı. Uzaklıklar kısaldı , uluslararası ticaret alabild iğ in e arttı. Artık kurumlar Sirketler ve uluslararası deneyim kazanm ış , uzmanlaşmış kadrolar var.

var.

1976 yılında kurulmuş olan PENTA, 1986 yı lında 160 milyon dolarlık ticaret hacmi ve 1.2 milyar lira sermayesi ile 1O yı llık geçmişi olan bir dış ticaret şirketidir.

Kimyevi maddeler, plastikler ve kimyevi gübrelerden tekstil ve konfeksiyon ürünlerine, demir çelik ürünlerinden gıda maddelerine kadar yüzden fazla ürünü yut1 içi ve yut1 dışında pazarlamaktad ır. Avrupa'dan A.B.D. , Küba ve Brezilya'ya, Ortadoğu ' dan Vietnam, Kore ve japonya'ya kadar, kurduğu ticaret ağıyla PENTA işinin uzmanıdır. Leonarda'ların başlattığı eriştik günümüze.

bir çizgiyi izleyerek

Çağımız uzmanıaşma çağıdır. Dış Ticarette uzmandır. 10 yıldır.

Ve Penta,

fi3 Penta D1s Ticaret Ltd. Cu mh urıyet Caddesı

Kastel Han 8,2 Elmadag-lstanbul Tel. 1330410 8 hat Teleks 27996 pnta tr-26582 pena tr Faks 147 68 45


ingilizierin Yeni Hobisi

LODOSÇULUK c. ~ r

t';"

ı

... L •w

odos havada yolunuz deniz kenarma düştüyse, sizin de gözünüzden kaçmam1şt1r. Özellikle, Siğlik yerlerde paçalan sJVa/1, elleri kepçe/i insanlar denizin içinden birşeyler toplar. Kimi de, kumsala oturup kum taneciklerini avuç/ar, kanştmr. Halk1m1z, bunlara güzel bir isim takm1şt1r: Lodosçu ... Lodosçular, dalgalarm sahile sürüklediği türlü kJymetli şey­ ler bulurlar. Alet, edavattan tutun da altm yüzük/ere, bilezik/ere kadar denizden, neler Çikar, neler... Bu şekilde geçimini sağlayan insanlarm say1s1 az değildir. T1pk1 ba/Jğa ç1kar gibi, sabah karan!Jğmda denizin yolunu tutan Lodosçular, akşam­ lan elleri boş dönmezler. O günkü k1smetlerine ne ç1km1şsa torba/anna doldurur evlerinin yolunu tutarlar. Günümüzde bir de yabanci /odosçular vardir. Özellikle ingiltere 'de lodosçuluk bir iş ve kazanç kaynaği olmaktan ÇikmlŞ, yaygm bir hobi olmuştur. Ingiliz /odosçular, bu habileri için özel araç ve gereçler de yapt1rm1şlar. Kancalar, çengeller ve kepçeler on/ann baş/Jca araç/andir. Bu konuda Ingiltere 'de bir de rehber kitap hazirIamiş/ar. Lodosçuluğa merak saranlar bu kitaptan yararlanarak, kendilerine gerekli araç ve gereçleri evlerinde rahatlikla yapabilmektedir/er. Çünkü, bu iş için bir smk, temel çivisi, ip ve ağ baş/Jca malzemedir. Bu garip merakiJiann birer de haritasi bulunuyor. Deniz ve nehirlere yakm bölgeleri kapsayan haritalardan bakarak /odosçular, o gün veya hafta hangi suda avlanacaklanm kolayca seçebiliyorlar. Ozellikle, piknik yerlerine yakm su kJyllan onlar için bulunmaz bir maden oluyor.


§UUU~CRS "KiRALIK UÇAK SERViSi,

/

"IHR TAXI SERVICE,

.. CESSN A 421 C.. uçagı : V urt ıçı ve yurt dışı seyahatleriniz için çift motorl u. kabin basınçlı . su per konforlu VIP uçagı : 450 km /st'e ulaş an surati. 6 veya 7 yolcu ka pasiteli ve zengin .. açık bufe ikramıyla her turlu hava ko-

.. CESSNA 206 .. uçak l arı : toprak pistlere kısa in i ş ozelligiyle . 5 yolcu veya SOO kg kargonuzu direk t taşradaki şantiyenize. işlet ­ menize ulaşbrabi l ecegi gibi . havada n rek lam panosu çekimı. fotografç ılık . am bu lans hizmetleri

şulu nda hızmetinizdedir .

ve turistik gez ı leriniz için en ekonomik çozumdur .

" CESSNA421 C " ;twinenglne ; c abin pressurized , 6/7 passanger executive aircraft; cruising at 230 mile per hour . is at your disposal for your

domestic

as

well

as

international flights in all weather conditions, with her outstanding comfert and generous catering on board .

" CESSNA 206"s ; capable to landon short unprepared strips with 5 passengers or 500 kg cargo , is the most efficient solution for your flights direct to your working site. CESSNA 206's are also at your service for, banner towing . air ambulance, aerial photography and pleasure ttights .

... ve filosuna yenı katılan 002 7 ve CESSNA 172 uçak)arı ile daha da guçlenen ··EMA IR ·· . 25 yılı aşkın

havacılık

lucrubesıyle . hızmetınız ­

yurt ça pı nda . 24 saat dedir.

... . and supported by 25 years of experience plus wıth the newest members of her fleet (Do 27 and CESSNA 1 72) EMAIR is ready to serve you for 24 hours a day.

ANKARA : Necatibey Caddesl88/6 AN KARA • Tel: (41) 29 04 40- (41) 29 07 57 • Telex :43291 emto tr. ISTANBUL : Atatürk Haval imanı lçhatlar Terminall Koniuar 16 • Tel : 5732920/2728


UNIFREE DUTY FREE SHOPS

24 SAAT IDZMET 24 - HOUR SERVICE . . EN ZENGIN ÇEŞIT - - - - - - - . . EN CAZIP FIYAT . . . EN IYI HIZMET

Yeşilköy- Atatürk Havalimanı Antalya Havalimanı Adana Hav a lim anı

İpsala Sınır kapısı

1 Çıkış) 1 Çıkış) ( Giriş 1 Çıkış) (Giriş 1 Çıkıs) (Giriş 1 Çıkıs) (Giriş 1 Çık ış) (Giriş 1 Çıkıs) (Giriş 1 Çıkış )

Büyükdere

(Gemi

İzmir - Çiğli Havalim anı Esenboğa Havalimanı

Mersin Liman Dereköy Sınır

kapısı

(Giriş

(Giriş

Satışı)

Abidei Hürriyet Cad. C?ökfiliz iş Hanı Kat: 3, Mecidiyeköy- ISTANBUL Tel.: 172 96 41 - 173 31 11 Teleks: 26 369 MEKS Telg: Ünimeks- iSTANBUL


Tatiliniz Zehir Olmasin olduğu

aylarında bazı vardı r. Arabenızla çıkar­ ken, tabii ki, gerekli olanlan yanınıza alırsı­ nız . Ve de mevsim koşunanna göre araba kullanır , kıyafetlnl de ona göre seçerslnlz. ama yaz aylarında seyahatlnlz sırasında ala-

mevsimde gibi yaz Her da otomobille seyahat etmenin güçlükleri seyahate

cağınız önlemler, biraz farklıdır. Işte bunlardan birkaç ı ...

Araba

kullanırken

doğru

oturmak çok

önemlidir. Onun Için daima sırtınızı dik tutup, omuzlarınızı koltuk arkasına dayayın. Ellerinizi dlrekslyonda " Ikiye on kala " şek­ llnde dursun. Koltuğunuz alçaksa, minder kullanın. Su , seyahatte hem Içmek Için, hem de temizlemek Için çok önemlldlr.Bir sprey şişe­ sine su doldurursanız , fazla bunalınca yüzünüze sıkablllrslnlz. Suyun sağlıklı olmadığı ülkeleri ziyaret ederken m aden suyu Için, ve meyve lle sebzeleri bununla yıkayın. Çok şekerli veya gazlı Içeceklerden kaçının. Yolculuk sırasında ağır yağlı yemekler yemeyin. Meyve ve sebzelerini tercih edin. Tatlı yerine, peynlr ve bol su Için.

Sık sık ara verip biraz yürüyün veya hiç olmazsa ayaklarınızı yüksek bir yere dayayıp dinlenin. Bu arada ayakkabı ve çoraplarınızı da çıkarıp, ayaklarınızı havalandırın. Saçınız terden yağlanınca , özel yağı çeken saç jölesl veya saç spreyl kullanır. Böylece saçınız daha temiz kalacaktır. Kendinizi yorgun hlsaedlyorsanız, hemen durup hafif Jimnastik hareketleri yapın. Yolculuk sırasında sabah, akşamılık su ve sabunla yıkanın. Soğuk bir duş veya bir deniz banyosu yeterli değildir. Mümkün oldul)u kadar kısa aralıklarla üstünüzü başınızı dağlştlrln. Çok terllyorsanız , arabada temiz bir giyecek bulundurun.


...

SINCE 1'>06

<~ ~ (ifJ ll 'rf<

n r~ tu路. 谋


BYAıR

Turkish Airlines CTHYl provides an im portant network of interior flights from the international airports of ıs­ tanbul, Ankara and izmir to all of the major Turkish cities. For the timetables and prices, inquiries can be made at THY agencies csee useful Address.>

Transfers

There are reguıar bus connections from airport to air terminal, for ıstan­ bul, Ankara. izmir.

BYSEA

The Turkish MaritimeLin es have severaı coastaı services providing exceı ­ ıent opportunities for sightseeing. All these services depart from the Eminönü or Karaköy si des or ıstanbuı·s Ga· ıata Bridge, and it is advisable to make early reservations for touristic cruises.

servlces al BoOazlçl (Bosphoruş> car ferry:

ıstanbul

Kabataş <European sideı-usküdar CAsian sideı , departing from both sides every 15 mins crossing in 15 mins. BoOazlçl tour: Departing from Eminönü and zig-zagging up the Bosphorus to Anadolu Kavağı. Prlnces• lslands service: EminönüBüyükada cıargest of the ısıandsı . crassing in 1 1/2 hrs.

Marmara car ferrles

- Karta ı C20 km . outside ıstanbul on the Aslan sideı. -Yalova csouth coast of Marmara.> crossing from both sides frequentıy in 1 hr. 40 mins .. ıstanbul­ Mudanya-Gemlik and ıstanbul­ Bandırma : one service per week . - Çanakkale Bağazı CDardanellesı ferries: Gelibolu <European sideı­ Lapseki CAsian sideı : crossing once every two hours from each side: and Eceabat <European Sideı-çanakkale CAsian sideı , crossing once every two hours from each side in 30 mins ..

Marmara sea servlces

ıstanbul-Mudanya : all year Fridays; depart ıstanbul9 . 00 hours. ın summer season , sundays aıso , dep. 9.00 hours.

ıstanbuı-Avşa : Every day in July and August, depart ıstanbul 9.30 hours. Extra service Fridays, depart ıstanbul 17.30 hours. -ıstanbul-Bandırma: all year, every ıstanbul 8.30 hours.

day: depart

ıstanbui-Karabiga:

CVia saraylar köyü

Marmara. Avşaı Every Wednesday with saturday servicesin summer, depart 9.30 hours.

at 2025 m on the Trabzon-Gümüşhane road .

all year, Fridays with Sunday services in the summer depart ıstanbul 9.00 hours.

Turkish road signs canform to the International Protocoı on Road Signs. Archaelogicaı and histarical sites are indicated by yellaw signposts.

ıstanbui-Gemlik :

Medlterranean cruise

ıstanbul-Alanva-ıstanbul

line

A 10 day cruise with stops in izmir, Kuşadası , Güllük, Bodrum , Datça , Marmaris, Fethiye, Antalya and Alanya, one service a week in summer. Depart from ıstanbul on everv Wednesday at 14.00

Black sea cruise ıstanbul-Trabzon-ıstanbul line, a 6 day cruise operating weekly stopping in Sinop, Samsun , Giresun and Trabzon . Reduction : 10 % on return tickets. No charge for children up to 4 and 50 % reduction for children from 4-12 studens and journaıists . CThere are no reduction on meaı pricesı eFor additicnal information contact the nearest Turkish Maritime Lines bureau see useful Addresses . ı

BY

RAıL

The wide network of the Turkish State Raiıways connects most major cities. The trains hava couchettes . sıeeoinq-cars and restaurant cars offering first and second class service. Prices vary according to waggon type and distance between 3.5 and 22.5 dollars Reductions of 20 % for return t ickets, 10 % for students and 30 % for groups of more than 15 persons.

BY ROAD The road network

Road slgns

Trafflc

clrcuıatlon

Traffic circuıates on the right and the Turkish Highway Code is similar to those of European countries. outside the cities traffic moves very freely, the ıstanbul-Ankara highway being the only one on which traffic is heavv. There isa 50 kph . speed li mit in urban centres anda 90 k Ph. limit outside urban centres, and it is best to avoid night driving.

Repalrs There are numerous repair garages in towns Cgrouped aıong special streetsı and aıong principal highways. While there are official agents in Ankara, izmir and particuıarıy in ıstanbul , dealing in spare partsfor foreign makes of cars, it is advisable to ıeave your country with a thoroughly serviced car a spare parts are sametimes not available .

Rent-a car servlces

There are several rent-a-car services in Ankara , ıstanbul and izmir and in the resorts of Antalya, Kuşadası and Marmaris Cthe addresses and prices can be obtained from the ıocaı Tourism and Information Bureausor traveı agents. ınter-clty

coaches

Many private companies provide frequent, day and night services between aıı Turkish cities. coaches depart from the bus station "otogar" in large towns and from the centre of the town in smaller towns.

The 26.000 km. of asphalt highways are well maintained and easy to drive on. The roads denoted as "stabilized " are of graveı chippings laid ready for asphalt. coming from Europe, the crossing of the Bosphorus to Asia has Taxls and "dolmuş" been greatıy speeded up by the Taxis are numerous in all Turkish cicompletion of the ıstanbul by-pass ties and are recognizable by their cheand the Boğ;:ıziçi , Bridge, ıeading to quered black and yellaw bands. Taxithe ıstanbul-ızmit express road cnow meters are generaly fitted . compleded up to Gebze>. The there The " dolmuş " is a collective taxi great axis roads traversing . Turkey are which follows specific routes and is those to Syria and the Lebanon recognizable by its yellaw band. Each CE-5 ı Iraq CE-24ı and ıran CE-23>. ın win- passenger pays according to the dlster certain passes, such as the Tahir tance travelled and can get off at spePass C2.475 mı , between Erzurum and cific stops. The reıatıveıy cheap fares Ağrı , and the Kopdağı Pass C2.390 mı , are flxed by the munlclpallty. The between Trabzon and Aşkale are so" dolmuş" provides servıces wlthln larmetimes cıased due to heavy snow- ge clties, to suburbs, alrport and offall. Anather main plass is the Zigana ı ten to nelghbourıng towns. This ıs a Pass at 2025 m on the heavy snowfall. verv practıcaı means of transport and Anather main plass is the Zlgana Pass much cheaper than a taxı.


ÖZDEMiR SABANCI KAPALl YÜZME HAVUZU - ÇUKUROVA ÜNiVERSiTESi KAMPÜSÜ - ADANA (lsıtma , havalandırma ve elektronik score board dahil, hertürlü ileri teknoloji mevcuttur.)

ÇAGDAŞ TEKNOLOJi TAMAMEN PREFABRiK UZAY SiSTEM ÇELiK ÇATI • Sanayi Tesisleri, • Depolar, • Uçak Hangarları , • Yüzme Havuzları , • Spor Salonla r ı ile büyük açıklık isteyen benzeri yapı l arda EKONOMiK, SÜRATLi ve ESTETiK ÇÖZÜM. GÜNDE 1000 M2 MONTAJ. BAKlM iSTEMEYEN ÖZEL FlRlN BOYA. 10 METREDEN 150 METAEYE KADAR AÇIKLIKLARDA iDEAL ÇÖZÜM.

lUJ~©1W~~[fl) Uzay Sistem Prelabrike Yapı Elemanları imalat, inşaat , Montaj, Sanayi ve Ticaret A.Ş. Merkez: Kasap Sokak, Eser Apt. B Blok. No: 8, Kat 5, D. 44- 45 Esentepe/iSTANBUL Tel: 173 33 33 - 5 Hat. Teıex : 30104 Guna Tr.

Proje, Teklif: Kalıpçı Sokak, No: 64/4- 6 Teşvikiye/iSTANBUL Tel: 161 84 99 - 161 84 48

Şube:

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı. No: 39113 Maltepe/ANKARA Tel: 299914 - 3010 05

e Uzaykon A.Ş. , inş. Yük. Müh. attila Altınyaldız'a ait patentıe imalat yapma hakkına sahip olan tek lirmadır.


Yaşamalı Günlük koşuşmalar hepimizi oldukça fazla yoruyor... Neden, dinlendirici, huzur dolu, keyifli ortamlar yaratmayalım kendimize? ..

huzurla güzeli...

Gelin, Çanakkale Seramik'in üstün kaliteyi kıyaslanabilir fiyatlarla sunan zengin

Mükemmele estetik

ulaşan

teknik ve

çeşitlerinden, kullanım rahatlığından yararlanın.

Sevdiklerinize güzeli verin. Güzelle

yaşayın,

güzeli

yaşayın ... Galerilerimiz : istanbul. Ankara. izmir, Adana , Samsun, Antalya, Çanakkale Merkez : Tersane Cad. Hediye Sok . No: 6 Karaköy-Istanbul Tel: 155 49 95 (5 hat)


BULMACA

••• •

~-4---+--~--4---

SOLDAN SAGA: 1-iri bir çeşit çi~de-Gözeten, koruyan, koruyucu kimse-Yılın her on iki bölü münden her birine verilen ortak ad . 2-Tembellik-Su bendi , böget-Müzikte bir nota. 3-Genel olarak yol gösteren kimse ya da şey, rehber-Kara ile ilgili, berri. 4-Yüz metrekare tutarında yüzey ölçü birimi -l l, valilik-Müzikte perde işareti , ya da bu işaretlerden oluşan yazı. S-Siirt iline ba~lı bir ilçe. 6-Gere~inden çok yemek yiyen-Tarih öncesine dayanan efsaneZencefilgillerden, sıcak iklimlerde yetişen ıtırlı bir bitki ve bunun bahar gibi kullanılan tohumu. 7-Nişasta-Uygun bulan , benimseyen-iki tarla arasındaki sınır. 8-Su (Eski dilden) Renksiz, sarmısak kokulu , kuwetli ve beyaz bir ışık vererek yanan hidrokarbonlu bir gaz. 9-0ynatılan ayı-Amonyum klorhidratının ya da sülfatının ticaretteki adı. 1O-Az tavlı , yarı yaş , yarı kuru olan toprak-Yersiz, beceriksiz söz ya da davranış-Gemi teknelerinden demir zincirinin geçti~i delik. YUKARIDAN AŞAGIYA: 1-Eskiden kullanılan ve mermi olarak çakıltaşı atan bir çeşit topKimyada baryum un simgesi. 2-Güzel koku-Bir kimsenin iyeli~i altında bulunan şey . 3-Bir tür çıe~erli taş-Bilmedi~i konularda bilirmiş gibi davranan kimse. 4-Bir şeyin elden ele geçmesiInsana çok yararlı bir hayvan. S-Yüzün rengi , bet beniz-Tütünrengi . S-Hayvanın önü yarıl­ madan oldu~u gibi çıkarılmış derisi-lleri sürülerek savunulan düşünce. ?-Görünüşte , görünüşe göre. 8-Su (Eski dii)-Lezzet. 9-Yapı , yontu gibi şeylerin taslak durumundaki ufak örne~i-Kanundışı cinsel birleşme. 10-Gelir getiren yapı , gelir-Bir şeyin , kendi biçimine göre ve yumuşak bir nesneden yapılmış özel kabı. 11 -Utanma, utanç duyma-Kimyada sodyumun simgesi-Karı kocadan her biri , hayat arkadaşı. 12-Gizli görevli-Büyük su yolu . 13-Civatanın ucuna geçirilen , içi yivli demir başlık-Müzikte bir nota. 14-Parlak olmayan . donuk-Deniz teknelerinde arka taraf. 1S-Peygamber vekilli~i. halifelik-Eski Mısır ' da bir Tanrı .


("American ExpresSC&rd"ı edinme koşullan konusunda bilgi vermek üzere tüm Egebank şubeleri emrinizdedir.)

EGE

K

"American Express Card" nerede kullanılır, neler sağlar? • American Express Card • bugün dünyada 1 milyonun üzerinde kuruluş tarafından kabul görmektedir. •American Express Card•, dünyanın birçok ülkesinde, seçkın oteller, restoranlar. mağazalar, seyahat acenteleri, uçak şirketleri , ki ralık oto servisleri ve benzeri kuruluşlarda kabul görür. Ödemelerinizde i mzanız yeterlidir. "American Express Card "ı alabilmek içın bir döviz tevdiat hesabınızın bul unması gerekir.

Yurt dıtında sın ı rsız harcama olanağ ı "American Express Card" ile yurt dışı seyahatlerinizde, yasal döviziniz dışında, döviZ tevdiat hesabınızdaki paranızı da dilediğinizce kullanabilirsiniz. "American Express Card" ödeme gücünüze uygun -önceden belirlenmiş bir limite bağlı olmaksızın­ harcama yapmanıza olanak sağlayan tek ödeme aracıdır.

Egobonlı A.Ş.

Gonol-

C..mhurlyol Bulvan 67 3521• lımir Tel : (51) 25 03 90 (10 hll)- 1• 82 39

Toleks: 53602 egbm

ır

~ v-OOon..ı.m~ Merkez Şube : c.ımt>unyeı Bulvon 67 35210 izm• Tel : (51) 25 39 50 (5 hill

Teleks : 53601

egekır

lstonbul Şubesi.: Cumhuriyet Codelesi 30 Harbiye 8022• lstonbul Tel: (1)1<6 <ı 36 Teleks: 22782 egbn lt Blhçekspı ŞubeSI/istanbul : Vııkd Hon Solılk 10 Emın6nü 3«32 Istanbul Tel: (1)520 60 50 (5 hel)

Teleks: 23622 ebbk tr Antcari Şubeei : S.S.K. Rani Tesisleri, Ziya Gökelp Clddell, 1. Cıırıı 17/9 Ktzo1oy 066'0Ankara Tel: (41}33 4178 Teleks: 43138 egba tr

Morlin Şubesi : Url)' Clddeel 25 33060 Meroln Tel: (7<1 ) 21 580 Teleks: 67288 el>gm Ir Adono Şubesi : Ziyo Pqo Bulvon 122 01010 Adeno Tel: (711) 10 11• (3 hll) Toleks : 62326 ebld lt &Jroo Şubesi : (nönO C - 127 16372 &Jrol Tel : (2<1 ) 27 92• -21 836 Toleks: 32268 egbu ır Gozlontep Şubesi : Hilm)'OI Clddesl 18 27010 Gazionıep Tel: (851ı 23938 Teleks : 69021 ebgz ır

:ı-ıs:.:ı... Alsoıncll</lznw,

Anloiyl, Bondormo, Oenızli, Dlyorbııkır, Eıozoo , Gazi Bulvonilzmır , Klrfoyakalizm~. Klyseri, Konys, Monlso,

Nozllli. Odemlf, SllihM, TurguUu.


Türk Hava Yolları, Müracaat ve Rezervasyon-Turkish Airlines, Information and Reservations ABUDABI o ABU DHABI: GSA. Sultan Bin Yousul and Sons Sheikh Handan St. Tel:-'(971 2) 33 87 61 32 62 60 /49 ADANA: Stadyum Cad . No: 1 Tel: (711) 431 43- 372 47 AMMAN: Jabal Amman Riyadh Center 8th Floor P.O.Box 39177 Tel: (06) 65 91 02 65 91 12 o

o

AMSTERDAM : Leidsestraat 61017/ PA, Tel : (020) 22 79 84 1 85 1 86 1 87 ANKARA: Hipodrom Cad. Gar Yanı Tel: (41) 12 49 00/43 12 49 33-12 491 0 -12 62 00/8 ANKARA: Kavaklıdere , Atatürk Bulvarı 167 1 A Tel: (41) 25 52 58 33 76 27 - 12 44 90 ANTALYA: Hastane Cad . No: 66 Tel ; (3 11 ) 128 30-234 32 ATINA o ATHENS: Phileltion Str. 19, Athens 118 Tel: (01 ) 322 10 35322 25 69 - 324 60 24 324 59 75 BAÖDAT o BAGHDAD: Hamed Hasan ai-Obaidi Travel Office Saadoun Sir. iskender Stephan Building

Tel: (01) 888 13 83 888 21 68 - 887 50 92 BELGRAD: TRG Marksa 1 Engelsa 8 /IV . 11000 Tel: (011) 33 25 61 33 32 67 BERLIN: Budapester Str 18 B 1000 Berlin 30 Tel: (030) 262 40 33262 40 34 BR0KSELoBRUXELLES 51 Cantersteen 1000 Bruxelles Tel : (02) 512 67 81 /825117676 BURSA: Cemal Nadir Cad. Kocagit Apt. Tel : (241) 218 66111 67- 128 38 CENEVRE o GENEVA: Rue Chantepoulet No: 1 · 3- 1201 , Geneva Tel: (022) 31 61 20 31 61 29 CIDDE o JEDDAH: City Center Annex 12- 13 Medina Road P.O. Box 18816 Tel: (02) 660 01 27 . 660 06 74-660 0815 660 17 43 GSA ABC Travel Ageney Medina Road Falcon Building P.O.Box 11679; Tel : (02) 653 27 84 65313 76-651 79 00 651 83 00 DAHRAN o DHAHRAN: GSA ABC , Travel Ageney King Abdulaziz St. Al Khodari Bldg. Al Khobar Dhah ran Tel: (03) 895 00 44895 49 04 - 894 79 17

DALAMAN: Dalaman Havaalanı, Mu~la Tel : 180- 244 DIYARBAKlR: i zzetpaşa Cad. Demir Oteli altı Tel: (831) 123 14 116 74-101 01 DOHAo (KATAR o QATAR): Al - Rayan Travel Ageney GSA. Tel: (974) 82 19 10 · 3212 26-41 29 09 DUBAI: Sweedan , Trading Company GSA. 63 b, Sheikh Rashid Bldg. Almaktoom Street Tel : (971 - 4) 22 60 38 DUBLIN: GSA. Aer Lingus - Upper O'Connel Str. 40 Dublin Tel: (01) 37 77 33 DUSSELDORF: Graf Adolf Str. 41 4000 Dusseldort 1 Tel : (0211) 37 47 99 37 40 80 - 37 40 89 ELAZIÖ: Rızaiye Mah. Şehit ithanlar Cad . No: 26 Tel : (811) 115 76- 123 00 ERZURUM: Hastaneler Cad . 38 Evler, No: 26/ B Tel : (011) 119 04 134 09- 185 30 FRANKFURT: Baseler Str. 35 - 37, 6000 Frankfurt Main Tel: (069) 25 30 31/32/33 GAZIANTEP: Atatürk Bu lvarı No: 38 1 C, Tel : (851) 154 35-203 82 HAMBURG: Adanauar Allee 10 2000, o

o

o

Hamburg 1 Tel: (040) 24 14 72 24 14 73 HANNOVER: 3000 Hannover Lange Laube Str. 19, Tel : (0511) 32 60 87/88 ISTANBUL: Abidei Hürriyet Cad . Vakıf Iş Hanı , Kat. 2, Şişl i Tel: (01) 146 40 17- 146 38 48 IZMIR: Büyük Efes Oteli altı, Tel: (51) 14 12 20 -25 82 80 (5 hat) KAHIRE o CAIRO: GSA. imperial Travel Center, Mahmoud Bassiouny Str. No: 26 • Tel : (02) 76 17 69 -76 00 71 - 75 89 39 - 73 34 00 KARA_ÇI o KARACHI: PAKTURK Travel Agencıes 12 Avenue Gentre Stracher Ad. Tel : (021) 52 74 71 /7252 32 49 KAYSERI: Serçe Önü Mah . Yı ldırım Cad. 1 Tel : (351) 139 47- 110 01 KONYA: Mevlana Cad . Belediye Sarayı No: 39 Tel (331) 120 32- 100 00 KOPENHAG o COPENHAGEN Ved vasterport 6 1612, Tel: (01) 14 44 9914 51 90 KÖLN: Trankgasse 7 - 9 5000 Köln- 1 Tel: (0221) 13 40 71/73 13 44 43 KUVEYT oKUWAIT: Alkazemi Travel Agencies " Aiabrar" Salem Str. Tel : (965) 41 29 07 . 45 26 20 1 1,2,3, LEFKOŞE o NICOSIA: Ceng iz Han Sokak No: 5, Köşklü Çiftlik Tel : (520) 710 61 -713 82 LONDRA o LONDON: Hanover Str. 11 - 12 W. 1 Tel : (01) 499 92 47 - 499 92 48 - 499 92 40 MADRID: Plaza de Espana Torre de Madrid Planla 4 Officina No: 20 Tel : (01) 463 23 12-463 23 51 MALATYA: Dörtyol Halep Cad . No: 1 Tel: (821) 119 22 - 140 53 MARMARIS: Atatürk Bulvarı 30 1 B MERSIN: lstiklal Cad . 27. Sokak Çelebi lşhanı No: 2, Tel : (741) 21 278 - 15 232 MILANO o MILAN: Via Albricci 3; 20122 Tel: (02) 86 63 50 - 805 62 33 - 805 39 76 MÜNIH o MUNICH: 2 Bayarn Str. 43 - 45 /1 8, München Tel : (089) 53 94 15- 53 94 17/18/19 NÜRNBERG: 8500 Nürnberg Am. Pherrer 80

Tel : (0911) 26 53 01 - 26 53 02 PARIS: 34 Avenue de L'Opera 75002 et 11 Tel: (01) 742 60 85-265 17 10 RIYAD o RIYADH: GSA ABC . Travel Ageney Al Arbaeen Str. Tel : (01) 477 90 03 -477 90 55 RIZE: Belediye karşısı, Tel : (054) 11 0 07 ROMA o ROME: Piazza della, Republ ica 55- 00185 Tel : (06) 475 11 49 - 475 95 35 ROTTERDAM: Weena 140 3012 Cr. Tel : (10) 33 21 77- 33 24 65 SAMSUN: Kazımpaşa Cad. No: 11/A. Tel : (361) 134 55 - 182 60 SIVAS: Belediye Sitesi 11 . Blok No: 7, Tel : (477) 111 47- 136 87 SOFY A o SOFIA: Bul. AL. Stamboliiski Noll-a Tel : (02) 87 42 40- (02) 88 35 96 STOKHOLM STOCKHOLM: Vasagatan 7: 10120 Stockholm , Tel : (08) 21 85 34/35 STUTTGART: Lautenschlager Str. 20.7000 Stuttgart 1 Tel : (0711) 22 14 44- 22 14 45 SAM o DAMASCUS: GSA. Al - Faradees Travel and Tourism Ageney P.O.Box 6132 Maysaloun St. Dar el Mauhandeseen , Damascus- Syrial Tel : (011) 22 72 66 -23 21 90 (10 hat) TAHRAN o TEHRAN: 4000 Avenue Hafez 3 rd . floor No. 7 College Crossing Tehran Tel : (021) 66 90 26- 66 46 09 TRABZON: Kemerkaya Mah. Meydan o

Park ı karşısı

Tel : (031) 116 80 - 134 46 TRIPOLI: Muhammed Megarif Str. Cezayır Sq Teı ·

60

so

S8 - 60

so 68 / ~ 18

TOKYO : GSA JAL. Dain i Building Merunouchi Tokyo Tel : (02) 74 35 51 VAN: Enver Perihano~lu iş Merkezi, Cumhuriyet Cad. 196 Tel : (0611) 1241 - 1768 VIYANA o VIENNA: Operngasse 3, 1010 Wien, Tel : (0222) 56 37 96 - 56 37 68 ZORIH o ZURICH: Tal Str. 58. 8001 Zurich , Tel : (01) 211 85 67- 211 10 70/71


...


Kaleterasit hazar savalarman 26 değişik rengi ve 5 değişik tipi vardar. Her türlü hava şartlarma · karşı dayanıklıdtr. Tatbikatı çok kolaydır. Kaleterasit'i merdane . ya da mala kullanarak kolayca tatbik edebilirsiniz. Binalarmızm dış cephelerini güzelleştirmek için yapacağm1z en uygun seçim Kaleterasit'tir.

117m!lm71!rasil"akıllı secim"

SlVA SANAYi A.Ş . ~ .. ıı,;ır ... Reşit Paşa Cad . No: 125, Avcılar- istanbul Tel : 573 48 87


KRISTINUS

EXTRA l.OW TAR 路 AROMATIC LIG HTS


~iÇtY~ dış uçuş noktaları haritası 40

~~: ~·

.... ····. ···· ...

A

/(

D N

i

z.

""< /.·"'···· Q \

i

\

,

•'

1


domestic and international .n etwork system 50

,.,.-------,

1 ı

A ~-TORK HAVAVOLLARI TURKISH AIRLINES 30

..................... ·-· -·-·

······· .... k ört

1 ..............

R

u

e~

i

..-···· 'fenge~ dbnenceai

ı::


If on your travels in Turkey you need a bank for any reason at all, Iet it be İş (say ISH) Bank Because we make it easy for you. We make it easy just by being there. As the country's largest commercial bank we have over 900 branches in Turkey al one and seven abroad. We make it easy because we understand the needs of the in ter-

Head Office:

Branches abroad:

Ankara, Turkey

Londo n

Foreign Department: Abdi lpekçi Cad. o. 75 804ı2 Maçka, Istanbul Tel: ( ı ) ı33 03 60 Tix : 3HJOO ısex tr

~

2 ı Aldermanburv London EC2V 7HA Tel: (oı) 606 7 1sı Tix : 8951543 tıbank g

national business community, to which we ourselves belong. The first telephone number below is your access to profound know-how, and immediare can-do. Call us, and let us prove it.

iŞ BAKIKil

' Iş', pronounced as in Turkish, means 'business'.

Frankfurt/ Main Ka i ser Strnsse 3

D-6000 Frnnkfun/ Main ı Tel : (069) 29 90 10 Tix: 4 189385 ısch d

W . Berlin Admiral Str.ısse 37 D-1QOOW_ Berlin 36 Tel : (030) 614 3034 Tix : 181481 ı schbd Branche~ in the Turkish Republic o f o nhem Cyprus : Lelkoşe

Tix: 57 123 tısb tk

Erc an Alrport (Excha nge Office) Tix: 57 123 tısb tk Magosa nx : 571 79 ısbm tk Gime nx: 57233 ısh tk

Representative Offices: W. Germany Frankfun/ Main Tix; 4 14 143 ısch d Cologne Tix: 8886609 ısch d

Hamburg Tix : 2ı73975 ıshh d Munich Tix : 528347 ısmue d Stungan Tix : 722746 ısch d Ho Uand The Hague Tix : 34259 ısban ni

1986 07  
1986 07  
Advertisement