Page 1


dış uçuş noktaları haritası 20

batı

boy lam

TORK HAVAVOLlARI TURKISH AIRLINES K

D

50

R a h .A I

u

e

n


international network system THY UÇAK TiPLERi VE ÖZELLiKLERi TYPE AND CONFIGURATION OF AIR~RAFT'

.

F-28

DC-9

B-727 2F2

AIABUS A-310

DC-10/ 10

24.483 kg.

48.989 kg.

86.409 kg.

142.000 kg .

195.048 kg.

7620 kg.

11.180 kg.

24.688 kg .

43 .450 kg.

66.138 kg.

9850 lb.

14.500 lb.

15.500 lb.

50.000 lb .

39.000 lb.

1887 km.

2405 km.

3518 km.

5560 km

5550 km.

(Maximum Celling)

35.000 tl

35.000 "·

42000 ll.

Azami SUrat (Maximum Speed)

825 km/h

870 km/ h

900 km/ h

929 kmfh

980 kmfh

Normal Seyir SOrali (Normal Cruise Speed)

630 km/h

796 km/ h

862 km/ h

662 km /h

875 km/h

65

1111115

167

210

345

Azami Kalkı' A{Jırhr,ı {Maximum Take of Weighl) Yakıt

Kapasitesi

(Fuel Capaclty)

Azami Menzll (Maximum Range)

Azami Uçu'

Tavanı

Kolluk Adedi (Seating Capacity)

41 .000 fl.

42000 ll .

TARiFELi UÇUŞLAR (Scheduled Flights)

-

ÖZEL i NDiRiMLI işçi SEFERLERi (Charter Flights)

~~ ''W~~----------------------------------------------· ~ o

/ O'

· ~~------------------~~---- ----------~-----rr-f ·--,;~ NikO

o~

R

: 'J'i[aspol

zooo

zı~O

i

d

e

n J<o()

"'., yunan

?

().

i!;

Kelalony~

Dr n i z i

r;p~ /

t\(erpe) 40 70

ı


Haziran/June'86 Yıl: 4 Sayı: 38 Türk Hava Yollan Adma Sahibi (Publisher) Yılmaz Oral Yaym Kurulu Başkam Flkret Gümüşdere Yazt işleri Müdürü (Managing Editor) Uçal Dalgıç Yaym Kurulu (Publishing Board) Emre Betin, Engin 6ktemer, Çetin 6zbey Yaptm (Edited By) Cenajans Reklamcılık A.Ş. Osmanlı Sok. 19 Taksimiistanbul Tel: 145 07 66, Tlx: 24713 Cnpr. Tr. Fotoğraf (Photography) Nihat Gömlekslz, Sedat Tuna, Şemsi Güner THY Reklam

Müdürlüğü Arşiv/

Grafik (Graphists) CenalansiDuygu Tamer Reklam Yönetmenliği (Advertising Representative) Cengiz Yalvaç Cenajans Reklamcılık A.Ş. Osmanlı Sokak, 19 Taksimilstanbul Tel: 145 07 66 Dizgi (Type Setting) Cenajans Reklamcılık

A . Ş.

Renk Aynmt, Filmler ve Baskt (Colour Seperation, Filmed and Printed by) Cem Ofset Matbaacı/ık San. A.Ş. Istanbul/Turkey Tel: 579 43 13 Yönetim Yeri (Head Office) Türk Hava Yolları Tamtma ve Halkla Ilişkiler Başk~mlığı Cumhuriyet Caddesi, 199-201 Elmadağiistanbui

Tel: 140 21 59

Yurttan/Dünyadan .. ... ............ ......... ... ... .. ........ .......... .. .. ... .. . 2 THY'dan Haberler ..... ....... .... ... .. .... ...... ... ........ .. ...... ........... .5 New's From THY ......... ...... ... .... ... ............. ............... .. ........ 6 Uluslararası istanbul Festivali 14 Yaşında .......................... 9 Fourteenth International Istanbul Festival ........................ 1O islamic Medical Science ............ ............. .. ................... 12-13 Türklerde Musiki Aletleri .. .... ...................................15-16-18 Turkısh Musical lnstruments ..... ..... .... ... .. .. ... .. ...... ... .. .. 20-21 Gelenek ve Göreneklerimizi Yaşatan Folklorumuz ........... 23 Folklore Reflects Turkey's Rich Traditional Culture ......... 24 Traditional Fabric for Modern Fashions Buldan Cloth.26-27 Hat Sanatında islam Ülkelerine Liderlik Yapıyoruz .. ......... 31 Calligraphy .. .. .. ...... .. .. .. ...... .. .. .. .. ....................................... 34 Meyva-Sebze ve Balık Cenneti Türkiye ....................... 37-39 Dünyanın En Küçük Çocuğu .................................... ...... .40 Land of Cornucopian Abundance ........................ ............ .42 Çiçek ve Yeşil Sevgisi ile Dolup Taşıyoruz ...................... 44 Hayvanseverliğin Böylesi .... : ...... ........... ........... ..... ... ....... .49 Ver Elini Er Meydanı .......... .............. .... .... .. .. .................... 50 How To Travel in Turkey ........ .................. .. .... .... .. .... ....... 52 Dünyanın En Şişman Adamı ... ................ .. .... ......... .... ... ... 55 Kadın ....... ... ..... ... ... .. .... ... ....... .... ................. ... .. .... ..... .... ... 57 Eğlencelik .... ... ..... .......... .... .. ............................ .. ........... .. . 59 Ünlü Fransız Mimarın istanbul izlenimleri ........................ 60 THY Büro ve Acenteleri ...... .. .............................................. .


Eski Vapurlar Çeşme'de Yüzer Lokanta Olacak eşme Belediyesi, turizm sezonunda Y.Üzer lokanta olarak çalıştınlmak üzere, lsbul'dan 30 milyon liraya iki eski vapur

~

t

aldı . Çeşme Belediye Başkanı Nuri Ertan'dan alınan bilgiye göre, yakında Çeşme'­ ye gelecek olan vapurların yeni isimleri henüz belirlenmedi. Birinin Eşme Limanı'nda, diğerinin de Ilıca ' da hizmet vereceği bildirilen vapurlar, 30 milyon liraya maloldu. Belediye Başkanı Nuri Ertan, "Tek amacımız güzel sahil ilçemiz Çeşme'nin, turizm sektörü içindeki payını arttırmaktır . Bu gibi yeniliklerle ilçemili daha cazip hale getirec~iz . Çeşme'de ilk defa uygulanacak olan yüzer lokanta sayesinde her yıl Çeşme'ye akın eden binlerce yerli ve yabancı turiste daha iyi hizmet verebileceOiz" dedi.

Dünya'nın

En Küçük

Viyoıensel ' i

Avrupa Konseyi'nin Yılın Müzesi jüri Özel Ödülü Türk ve İslam Eserleri Müzesine Verildi.

A ne

~rup~ Kon~eyi ' nin .ctüzenlect.ı Çı ı "Yılın Müzesı " varı::;masıı:ıcta geçen yı l "jürı Özel Öctülü 'lay ı k gorulen Turk ve Islam Eserlerı Muzesı. Hollancta nın Enkkuizen sehrincte yap ılan bir törenle ödülünü aldı Avrupa Konseyi Sanat Bölümü . UNESCO. !COM (Uluslararası Müzeler Konseyı) yeıkılilerı ile çeşi tli Avrupa m üze temsilcilerınin dave ıli olduğu ıörene katılan Türk ve İslam Eserleri Mü zesi Müdiresi Nazan Ölçer. Türkiye' nın ge li şmiş 8 Avrupa ülkesi müzelerini gericte bırakarak bu ödüle la y ık görüldüğünü belirtti . Tarihlerde ilk defa bir Türk müzesıne ödül verdiklerini ve bu müzenin o l ağan üstü hasarı lı bir sergileme . çok yönlü sana t ve kültür faaliyetleri. her kesimden insana seslenen çalışmalarıy l a gerçek anlamda çağdas bir müzenin nasıl olması gerek t iği ni gösterdiğini söyleyen Başkan Prof. Dr. Kenneıh Hudson. Türk ve İs la m Eserleri Mü· zes.i'nin hunları yaparken son derece vüksek hir kalite tutturduğunu da belirtti. Odül töreninden önce. H o ll anda'nın Turizm Acentaları ve Turizm Bakan lı ğ ı T emsilcileri ile Avrupa Konseyi'nin ortaklasa düzen l edığİ "M üzeler ve Turıstler" konulu hir de sem iner yapı ldı

Atatürk

Banş

Ödülü Joseph Luns'un At.at~~k Uluslararası Barış Ödülü , Nato eski Genel Sekreteri Joseph Luns 'a verildi. B i~in~i Ödulle ılgılı olarak yapılan açıklamada , değerlendırmede , ırk, dil, renk , cinsiyet, din ve

benzeri nedenlere dayalı hiçbir ayı rı m gözetilmediğ i belirtilerek, şöyle denildi : " Sadece, Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh " ilkesi doğrultusunda dünya barışı ve milletlerarasındaki dostluk, anlayış ve iyi niyelin gel i şt i rilmesine veya bu ilkeye eserleriyle, çalışmalarıyla katkıda bulunmuş olma koşuluna bakılmıştır ." Verilen bilgiye göre, Atatürk Uluslararası Barış Ödülünün ilki olan bu yılki ödül ün Nato eski Genel Sekreterine verilmesi, onbeş aylık bir çalışmadan sonra kararlaştırıldı. Adaylar ilk aşamada , hiçbir. incelemeye tabi tutulmadan Atatürk Yüksek Kurumu tarafından Ödül Kuru lu'na bildirildi. Ödül kurulunun kararı daha sonrı;ı, Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafı ndan da on(!ylandı. Birinci Atatürk Uluslararası Barış Odülü , 10 milyon Türk Lirası , plaket, rozet ve berattan oluşuyor .

- - -----

ünya ' nın en küçük viyolensel 'i bir Alman sanatçı tarafından yapıldı. Federal Almanya ' nın Berlin kentin de yaşayan Martin Zahl , uzun çalışma­

D

lar

sonunda

küçüklüğünde 15 dünya ' nın en küçük çekleştird i.

14 milimetre parçadan oluşan viyolensel 'ini ger-

Tüm çalışmalarının 8 ay tuttuğunu belirten sanatçı , en büyük üzüntüsünün küçükl olması nedeniyle, viyolensel 'ini çalamaması olduğunu söyledi.

BiR AÇIKLAMA

De rgımızın

Mart

sayısında; o tarihte abonesi

olduğumuz Türk Haberler Ajansı ' ndan olarak kullandığımız " Yaz ı lıkaya " konulu yazı ile ilgili bir açıklama ve düzeltme aldık . Dergimiz teknik olarak çok önceden hazırlandığı için , ancak bu sayımızda kullanab i ldiğ i m i z açıklamada

Ali ve

Belk ı s

Dinçol

şunları

belirtiyorlar!

- Yazıda söz konusu edilen Yazılıkaya açık hava t apınağı e st am paı iş lem i nd e k ull a n ıla n maddenin kaya yüzeyinde yüzyıllardan beri doğal olarak oluşan patina tabakasının kaldırılması sonucu yeniden hava tesi rle rın e açı lm ak dol ay ıs ı ile zarara uğramıştır . Yoksa yaz ıl dığı şekilde eserin " kaybolması " söz konusu değ i ldir .

Diğer taraftan , yazıda bu olayda tarafımızdan " yetkililer"i n " sorumsuzluk ve ihmal " ile itharn edildğ i kanısın ı uyandıracak bir ifade kullanılmış ­ t ır . Oysa, bilgi için bize müracaat eden muhabire, yurdumuzda bu konularda yetkili olan Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü ' nun bu olayda kesinlikle sorumlu tutulamayacağını bel i rtm i ş , bu teşkilat ı n kültür varlıklarımızın korun ması içi n maddi olanaklar oranında yeterl i duyarlığı her zaman gösterdiğini vurgulamış , zarar vermiş olmas ı na rağmen , adı geçen ilim adam ı nın da, kasıtlı davrandığına inanmadığımızı özellikle söylemiştik .


TÜRKiYE CUMHURiYET MERKEZ BANKASI'NCA UYGULANMAKTA OLAN

••

K •

lll

VIZ

Yurt

d1ş1nda

iŞÇi, SERBEST MESLEK SAHiBi, MÜSTAKiL iŞ SAHiBi,

olarak

ça11şan

Sız değeri ı vatandaşlarımızın . tasarrufları ıçın EN GÜVENLi sıstemdır Hıçbır vergı ve masraf ödemeden. NET olarak EN YÜKSEK DÖViZ GELiRinı elde edeceğınız bu hesap sıstemı. sıze ayrıca. BEDELSiZ iTHALATın tum kolaylıklarından yararlanarak OTOMOBiL, ZIRAi ALET, MESLEKi ALET ve MAKINALARlNlZI yurda ıthal etme hakkını da vermektedır Şım dıy e kadar gerek kredı mektubu savısının bırbuçuk mılyonu aşması ve gerekse konunun özellığı dolayısı ıle tek bır merkezden yonetılmesı zorunluluğu, elde olmayan gecıkmelere neden olmuştur Faızlerınıze ılı$kın Kred ı Mektuoıarınızın sızıere suratle ulaşması ıçın gereklı çalışmalar y apılma ktadır Bu çalışmaların sonuçlarını . Hazıran 1986 tarıhınden ıtıbaren gormeye başlayacaksınız

Değerlı vatandaşlarımızın bızı anlayışla karşılayacakianna ınanıyor. gosterdıklerı ılgı

ve yurdumuzun

kalkınma çabalarına katkılarından doıavı şukranlarımızı

Temsilcilik ve

bürolarımız aşağıdaki

sunuyoruz

adreslerinde hizmetinizdedir.

TEMSiLCiLiKLERIMIZ HOLLANDA

AMERIKA N~WYORK

RO ITERDAM TEMSILCillGI

TEMSIL C~ Gl 821 uıted ~()lll Plaza New York Nv1001 7 USA

Scnıeda1T6e

vesr 52'B 1011 Be I\IJtterdam HOLLAND

Tfi 1010114 64 BB 1010114 62 79. Telex Romer·NL24143

HAMBURG Ste1ndamm 49 2COO Harrtıurg 1 DEUTSCHLAND Tel 1040124 Ol 84 1040124 57 65

Tel1212168287 17 12121682 87 18

HANNOVER LUısen

Str 4 1000 Hamover 1 DEUTSCHLAND Tel1 0511 ı l261 05

10511 132 6106

MUNCHEN KiJI Strasse 43 Laden 1005 BCOO Murcnen 2 DEUTSCHLAND Tel 1089159 84 18 1089159 84 59

TÜRKiYE CUMHURiYET tMf ı; ı.

MERKEZ BANKA 1 m6 i if i; 1;f 6if ;• G ii; 1 6ia.tti i6a mtl ı; ı ı

J

ı ı:

ı =f ı ı ı; ı m~

ı; ı .ı ı


The TRAKYA NATURAL GAS COMBINED CYCLE POWER PLA NT Established in Hamitabat. Energr output: 3Jı billion kWh . From transformers to boilers. MAGDENLI carried 5 .000 tons. Within the next 6 nıonths . the Cnmpanr wi/1 carrr 4,000 tons more.

Right from a single screw.to transformers weighing tons ... MAGDE Lİ carries this power plant. A single transformer weighs 173 tons . The weight of a single bul b is n · ı eve n 73 grams ...

The Trakya Natural Gas Combined Cycle Power Plant. W ill produce " energy'". for our factories. for our homes. streets. avenues .. . For "a se lf-suffıcient Turkey'" .. .

We can carry this bulb too! MAGDENLİ Transportation and Trading Co. Ine . has provided our country with its services since a quarter of a century following the improved transport technology step by step . The Company sets up the best organizations possible for all transport ope rations with the help of its 400 agents in 40 countries all over the world. With its expert staff. contemporary approach. and '"right service. right price .. policy: from a single bul b to complete power plan ts ... The Company carries everything most reliabl y.

If you, too, are faced with a transportation problem, don't hesitate to contact MAGDENLİ. Get "THE RIGHT SERVICE FOR THE RIGHT PRICE".

-AA. ""4.r.jı·omd

.ı.:

"

4~, thou.wrıd to11.1"

one kilo to one

MAGDENLi NAKLiYAT ve TiCARET A . Ş . HEAD OFFICE :

BRANCH OFFICES :

Gülseren Sokak 6 1 S, Maltepe · ANKARA Tel : (4 1) 30 19 SO; Tlx : 44 182 magg

ANKARA Tel : (41) 29 91 94 Tlx : 43 182 maga

ISTANBUL Tel : (1) 144 82 22 Tlx ; 2S S44 Magı

IZ MIR Tel ; (St) 21 20 S8 Tlx : S2 104 erso

MERSIN Tel : (741) 19 684 Tlx : 67 428 magc

ISKENOERUN Tel : (881) 12 498 Tlx; 68 133 expe


No - Show ile ilgili Açıklama ilindi~i

üzere, no-show (rezervasyon) kay-

B halde gelmeyen yolcu) konusu tüm dünya sürekli dı yaptırd ı~ ı

havayollarını

meşgul

eden, ticari kayıt l arı yanısıra yolcu hizmetlerini de aksatan bir sorun halindedir. Ucaklarda rezervasyon yaptırdı!:jı halde yolcunun uçmaması veya uçarnaması durumunda no-show diye adlandırılan "ucak ta ye r yok dendi~i halde yer olması" olayı ortaya çık­ maktadır. Karşı tedbirlerin alınmaması

halinde koltuk kaybına yolacan bu konu sadece THY'na özgü bir sorun olmayıp tüm hava yollarının bir problemi olarak görülmektedir. 20 üyeli AEA (Avrupa Hava Taşıyıcıları Birli~i) hava yollarının bir yıllık taşımalarında .gelmeyen (no-show) yolcu nedeniyle 1 milyon koltuğun değerlendirilemediği, bununda, toplarnın o/o S'ine tekabul eden 200 milyon dolarlık bir kayba sebep olduğu görülmüştür. AEA, önemli mertebelere ulasan bu kayıp­ ların önlenmesi icin bir kampanya acmıs: yolcu, acente ve hava yollarının bu konuda sürekli ilgi ve eğitimini hedef almıştır. THY'da bu kampanyaya katılmış bulunmaktadır.

Sayın Yolcularımıza Rezervasyon yaptırıp

bilahare yolculuktan vazgeçmeniz veya rezervasyon değiş­ tirmeniz hallnde Iptal ve değişikliği Büro veya Acentelerlmlze önceden bildirmenizi rica ederiz. Bu şekilde , yedekte bekleyen yolcularımızın seyahat etmesi kolaytaşacak ve sizlere ayrılan koltukların değerlendirilmesi mümkün olacaktır.

ULAŞTlRMA

BAKANI VEYSEL ATASOY KONFERANS VERDi

Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy 12 Mayıs 1986 tarihinde istanbul Üniversitesi işletme Fakültesinin davetiisi olarak işletme iktisadi Enstitüsünde bir konferans verdi. Türkiye 'de Ulaştırma ve Haberleşme Politikasındaki Gelişmeler , konulu konferansta kara , deniz, havayollarının bugüne kadar gelişimini çizen Atasoy, ulaşım sektörünün bugünkü durumunu anlattı . Veysel Atasoy konuşmasında Türk Hava Yollarının son senelerde gösterdiği gelişmenin takdir edildiğini ve THY filosunun önümüzdeki senelerde daha da güçlendirileceğini belirtti. Daha sonra eğitim dönemini başarıyla bitirenlere diploma dağıtım törenine geçildi. Dönem birincisine diplomasını Veysel Atasoy verdi ve başarılar diledi. Daha soni-a sırasıyla Ulaştırma Bakanlığı Müşteşarı Ayhan Bolay THY Genel Müdürü Yılmaz Oral, (Yönetim Kurulu üv.esi ve Ulaştırma Bakanlığı M üsteşar Yardımcısı Yüksel Dinçer) THY Genel Md. Idari Yardımcısı ve Yönetim Kurulu ~yesi Fikret Gümüşder~ . THY Genel Md . Ticari Yardımcısı v~ Yönetim Kurulu Uyesi Osman Ural lst. Universitesi Dekan Yardımcısı Hayri Ulgen diplamaları başarı dilekleriyle verdiler.

THY 53.

Yılını

Kutladı

Yolları Ortaklı ­ kuruluş yıldönümünü ,

ürk Hava Anonim 53'ncü T istanbul 'da düzenlenen törenle kutğı

ladı. 20 Mayıs Salı sabahı başta Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Yılmaz Oral olmak üzere, Genel Müdür Yardımcıları , üst düzey yöneticileri , idareciler , pilot ve hasteslerden oluşan THY heyeti Taksim Anıtını ziyaret ederek, anıta çelenk koydu. Resim Taksim 'deki töreni gösteriyor.


=======-=···==========~----------------~

Statement on No-Show -ShOWis the ırade ıerm for No passengers who make reservations bul do not show up, and is

Transport Minister, Veysel Atasoy Delivers Lecture in ister of Transport, Veysel Atasoy, gave a lecture at the Institute of Management Economics on 12 May 1986 as the guest of Istanbul University Faculty of Economics. In his lecture, entitled "Developments in Transport of Communications Policy in Turkey", Atasoy gave an account of the development of road, sea and air transport and the situation today. Veysel Atasoy said that the development of Turkish Airlines over recent years had been remarkable and that the THY fleet would be further enlarged in the years ahead. When the lecture was over this year' s graduates were presented with their diplomas. Atasoy presented the diploma of the graduate who had received the highest grades this year and wished him success. The other diplomas were presented by Permanent Undersecretary for Transport Ayhan Bolay, THY General Manager Yılmaz Oral, Assistant Undersecretary for Tranport and THY Director Yüksel Dinçer, THY Assistant Manager for Administration and Director Fikret Gümüşdere, THY Assistant Manager for Trade and Director Osman Ural and Assistant Dean of Istanbul University Hayri Ülgen.

M

a constant complaint of all world airlines , causing not only financiallosses but also customer dissatisfaction . The failure of those who have made reservations to board the aircraft leads to the situation made so much of by the press, in which an aircraft claimed to be full in fact flies with vacant seats. Precautions have to be taken againts noshow to avoid reduced utilisation of seating capacity. This problem is one which seriously affects not just Turkish Airlines bul all world airlines. The Association of European Airlines, which has twenty members, has disclosed that no-show results in annual seat utilisation losses of one million , anda corresponding financial loss of 5% or $200 million . In an attempt to combat no-show, the AEA has launched a campaign to inform and educate passengers, agencies and airlines on the subject. THY too is participating in this campaign .

Please Note In case you wish to caneel or change your bookings, please inform in advance our sales Offices or Agencles to provide place for our wait-listed passengers.

THY Celebrates 53rd Anniversary urkish Airlines celebrated its 53rd anniversary with a ceremony in T Istanbul. On the morning of Tuesday 20 May, a THY delegration consisting of Chairman and General Manager Yılmaz Oral, assistant general managers, top-level executives, managers, pilots and hestesses visited the Taksim Memorial, where they placed a wreath. The photograph shows the ceremony in Taksim.


Yeni Rakı 70 cl 5 DM 37 ,5 Cl 8.-DM Whisky Whisky 100 Cl 17.-DM (White Label . White Horse. 100 Pipers .JohnnyWalker. JB. Haig, Black White . Ballantines. Long John) Exp. Samsun 13 DM Camel Ks 18 DM Marlboro 100's 18 DM Palimali 100's 18 DM Parliament 1OO 's 18 DM Salem 100's 18 DM Kent 100's 18 DM Rothmans Ks 18 DM Dunhill Ks 18 DM HB Ks 15 DM Lord Ks 15 DM Lux Ks 15 DM Y uka rıdakı

!iyatla r dergim i zııı basım tarihi ıti b ar i yle gecerlıdıı These prices are valid effect from the printing date of the magazine .


BMW Ergonomisi: KullanlClSini insan/makina sisteminde egemen, kullan1m1 bir haz yapan ba1ar1. "Ergonomi", makina/donanımın, çalıştıran insanla uyum sa(ılaması için yapılan inceleme/araştırmaların tümüdür. BMW, kullanıcısının, en ileri teknolojiye en zahmetsiz egemenli(ıini sa(ılamak üzere, kendisini çevreleyen tüm kumandaları mükemmel bir ergonomi kavramı içinde bütünleştirdi. Sonuç: -Pedallara/direksiyona oranla ideal pozisyona ayarlanan, direksiyenda daha güvenli, do(ıru kararlar alınmasını sa(ılayan, sürüş becerisini arttıran, ortopedik tasarım ile üstün malzemeyi birleştiren , sakin/rahat oturma biçimi; -Her yönden/açıdan mükemmel geniş görüş; -Kumandaların tümüne rahat/hızlı/etkili ulaşımı sa(ılayan, içbükey kontrol tablosu; -Oia(ıanüstü ısıtma/havalandırma sistemi. Otomobilin, sürekl i geliştirilen iç dizaynı , sadece zarif bir modelin yaratılmasına yönelik fantezi bir tasarımın rastlantı sonucu de(ıil, gerçek bilimsel araştırma/pratik deneylerden kaynaklanan, insan makina-çevresel etkenler arasında uyum/iletişimi mükemmelleştiren açık-seçik bir işieve yöneliktir: Kullanıcının zihinsel/fiziksel gerilimini hafifleterek, kullanımı en rahat/güvenli duruma getirmek; dolayısıyla kullanıcıyı, Insan/makina sisteminde egemen kılmak .

Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi, farklı konumlardaki insan davranışının fizyolojik sonuçlarının köklü araştırmalarını gerektirmektedir: Otomobil sporunda uzun yıllardır etkinliklerini sürdüren BMW, en çetin koşulların ça(ıdaş şövalyeleri olan otomobil yarışçılarının eşsiz deneyimini taşıyor . BMW otomobillerinde kullanma rahatlı(ıı/güvencesi, direksiyana oturuşunuzdan başlar : Her BMW modelinin sizde yarattı(ıı , "bu araba bana uygun" duygusu ...

BORUSAN OTO BORUSAN OTO Servla ve Ticaret A.Ş. BMW AG TOrkiye lthalatçıaı Meclisi Mebusan Cad. No.323 Salıpazarı/ISTANBUL Tel: 149 40 43-44 Teleks: 25587 bmwb tr.


ULUSLARARASllSTANBUL FESTiVALi 14 YAŞlNDA ...

20 Haziran - 21 Temmuz günlerini kapsayacak sanat şöleninde 128 gösteri sunulacak. Mariana Nicolesco, Dirty Dozen caz Topluluğu, Maric Maya, Leyla Gencer, Moskova Virtiözleri festivalin flaş adları.

I

stanbul Kültür ve Sanat Vakft tarafmdan düzenlenen Uluslararast istanbul Festivali bu ay 14. yaşma giriyor. Her Ytl olduğu gibi bu ytl da müzik ağtrltklt olarak haztr/anan festival programmda 128 ayn gösteri sunulacak. Orkestra konser/eri, oda müziği, resital/er, opera, pop ve caz, tiyatro, bale, geleneksel sanatlar atanmda birbirinden ilginç ve ünlü gösteriler, toptutuk ve sanatçtlar Istanbul/u sanatseverterin karştsmda olacaklar. Kültür ve Turizm

Bakanlığı

Bu ytltn açtltş konserini Paillard senfoni Orkestrast eşliğinde Güher Süher Pekinel piyano ikilisi verecek. 20 Haziran 'daki konser bu Ytl da Atatürk Kültür Merkezi Büyük salonda sunut;;,cak. Bu ytl göstefim mekanianna yenileri de eklendi. Ytldtz Sarayt saray Tiyatrosu ve Aynaltkavak Ka sn. .. 21 Temmuz akşamma dek sürecek zengin sanat şöleninin flaş sanatçt ve top/u/uk/anm özetle şöyle stra/ayabi/iyoruz: ''Çekfilarmoni Orkestrast, Amadeus uç/üsü, La seala, Metropolitan, Şikago, Viyana gibi ünlü opera sahneterinde kazandtğt başanswta bugün dünyanm ünlü sapranolan arasmda yer alan Mariana Nicotesco, yine uluslararast bir üne sahip olan dansçt, koreoqraf. vönetmen ve besteci Mario Maya, 40 ülkenin 120 kentinde başanyta gösterilerini sergileyen Japon sanatsal Fo/klor Dans Topluluğu, Moskova Solist/eri· önceki yt/tarda ülkemize gelen Vladimir Spivakov ile Vladimir Krainev'i Istanbul/u müzikseverter ayn ayn izlemiş/erdi·, Dirty Dozen caz Topluluğu, John McLaughlin ve Mahavishnu orkestrast... 14. Uluslararast istanbul Festivali'nde bu kez ilk olarak yerli toptutuk ve sanatÇIIar daha ağtrltklt otarak yer atworlar. Resitalierde Hülya Tarcan rpiyanoJ, Meral Güneyman rpiyanoJ, vokal müzikte bas ayhan Baran, soprano Leyla Gencer, tiyatroda istanbul Şehir

Devlet Klasik Türk

Müziği

Korosu

Tiyatro/an, Devlet Tiyatro/an, Ankara üniversitesi, A.S.T, batede Deli Dumrut ile Ankara Devlet Balesi, Geleneksel Sanatlarda Kültür ve Turizm Bakanltğt Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Klasik ve Tasavvuf Müziği Topluluğu, ortaoyunu, Karagöz, Meddah örnekteri sunutacak. Tiyatroda bu Ytl yalntzca bir yabanct grup var:: irene worth. Festivalin gelenekset gösterisi halini alan Mozart'm "Saraydan Ktz Kaçtrma Operast " bu ytl da üç kez· sergilenecek. Bilet ücretleri 7 bin ile bin lira arasmda değişmektedir. Dünyanın

ünlü

sapranoları

arasında ver alan Marlana Nicolesco


Fourteenth International Istanbul Festival From 20 june to 21 july the Istanbu Festival will present As 128 performances inciurling those by such world- famous ı names as Mariana Nicolesco, the Dirty Dozen jazz Group, in previous years, music is the focal point of the Istanbul International Festival. but of course there will also be plenty of theatre, ballet, folk and modern dancing. The whole gamut of music will be covered, including orchestral concerts. chamber music. recitals. opera. pop and jazz. This year the festival's traditional opening concert will be givcn by the Paillard Symphony ürehesıra with tlıe Güher and Süher Pekinel duo on piano. The festival events are hcld at a wide number of interesting historic locations all areund the city. which this year will include the Yıldız Palace Theatre and Aynalıkavak Palace. To give just a selection of sonıe of tlıis year's performers. there will he the~ Cechoslovakian Philharnıonic Orchestra. the Amadeus Trio. soprano opera sinçwr Mariana Nicolesco, dancer choreoçırapher and composer Mario Maya. the .Japanc~sc~ Arıistic Folk Daneing Group. the Moscow Virıuosos, the Dirıy Dozen jazz Group. and john McLaughlin and the Malıavishııu Orchestra. This year a greater number of Turkish musicians, theatre groups and hallct companies will participate in the~ festival.

Mario Maya, Leyla Gençer, and the Moscow Virtuosos. and there will be displays of the ıraditional Turkish Ortaoyunu and Meddah theaires and the Karagöz shadow plays. As has

become customary every year, Mozart's opera "Abduction from the Seraglio" will be performed three times.


u •anma 1

' .....orun u u ur. Bugün dünyanın 160 ülkesinde 120 milyon kişi harcamalarını en pratik, en güvenli yoldan gerçekleştirmek için VISA Kred i Kartı kullanıyor. VISA 4,5 milyon seçkin işyerinde kabul ediliyor. VISA dünyanın her yerinde para taşımadan, kolaylıkla, güvenle alı şveriş edebilme imkanıdır. VISA, bugün bir ihtiyaç, bir zorunluluktur. VISA Kredi Kartınız için iktisat'a başvurun . Kartınızı hemen alın , Türkiye'de ve Dünyada kullanın . VISA'YI

iKTiSAT

VER

lktiNt &.nk••• Kr.cfl K•rtl•rı Merkezi Tel 172 7000. Teleks 27390 ı kge tr hı.tlNıl Bankası Merkn Şube Tel 172 7000 Teleks 26021 ıkbn ır

Ikilut Bsnkası Bahçek~ Şubell Tel 512 0160 Teleks 23604 ık te tr iktlut B.,..k~ Karliköy Şubesi Tel 145 7090 Teleks 24154 ıkka tr

iktJNI Bank•ı Mecidiyeköy Şubesi Tel 172 6980 Teleks 31094 ıkbd tr

lktiut Bankası Kadıköy Şubesi Tel 338 3784 Teleks 29014

ıktk

tr

lktfNI B_,kuı Bakırköy Şubnl Tel 572 6032 Teleks 31181 ıkby tr lktlut Bank-. Ankara Şubesi Tel 17 99 82 Teıetts 46909 ıkts

ır

ikilut a.,kası lz.mlr Şubesi Tel 22 62 46 Teleks 52292 ıkbltr

Ikilut Bankası Buru ŞubHI Tel 263 30 Teleks 32145 ıkbo tr lktlut a.,ıtası Adıln. Şubesi Tel 390 87 Teleks 62800 ıkad tr lkUut Bankası Mersln Şubesi Tel 179 14 Teleks. 38050 ıkme tr

Iktisat B.,k... Gaziantep Şubesi Tel 279 65 Tefeks 69118 ıkga tr Iktisat Bankası Denizli Şubes i

iKTiSAT

BAN<ASI

Tel 165 59 Telet(s 59545 ıkta tr Iktisat Bankası iskenderun Şubesi Tel 128 44 Teleks 68157 ısıbır lktlut·Viu Change OHk:e Nuruosmanlye Tel 526 9773 Teleks 23 195 yınu tr iktıut.Yiu Change OHk:e Kuf*iası Tel 40 75 Teleks 58 536 ıkku tr

R


Islamic Medical Science ' ' Modern Europe was brought into being by a combination of two conflicting phenomena: resistance to Islam and imitatian of Islam. The Muslims were enemies, but at t~e same time examples and ' ' ınstructors .

Fernand Grenard - The Rise and Fall of Asia

·Th etraced history of science can be back in an unbroken line to the civilisations of Messopotamia and Egypt 5000 years ago. While Europe _was in the Dark Ages, and right up until the Renaissance, the Islamic world was in its golden age of science and scholarship. Taking up the thread of knowledge from the ancient Greeks, the Islamic world was also in direct contact with China and India to the East and Europe to the West. Trade and cultural exchange flourished , and Arabic became the comman language of scholarship over · Greek

works were systematically translated (nto Arabic, and Islamic scholars expanded scientific knowledge at an astounding rate in the fields ot mathematics, astronomy, optics, physics, chemistry, medicine and pharmacy. While the early Christian church took a stand against science and medicine, Islam encouraged them, regarding everything in nature as symbolising God's existence, and <>Cholarly study as a form of worship . The Koran calls on man to study nature and strive to dominate it. Meanwhile, in Mediaeval Europe, the naked body and anything involving nakedness was viewed as encouraging lust and immorality, and as a result undressing and washing as sinful. The Muslim traveller, Tartusl, who visited France in the Middle Ages, wrote that the people only removed their dothes when they were too ragged to wear any longer. The resulting absence of hygiene, a prerequisite of medicine, was in contrast to the Islamic world, where bathing was a reliçıious


obligation. In ı ı 63 Pope Alexander III forebade clerics to practice healing on the grounds that it wasted time better spent in prayer. The first teaching hospital in the Islamic world opened in Damascus in 707, and their numbers spread rapidly all over the Islamic world, from Turkistan to Andalusia. In the ı Oth century there were 50 hospitals in Cordoba alone, and students would travel from Tunisia to Iran, from the Caspian Sea to Cairo in order to study under famous doctors. The first European hospitals, such as that in Padua ( ı222) , Naptes (ı224) and Paris (ı254) were established in imitatian of the Islamic hospitals in Andalusia and those seen in the Middle East by the crusaders. As a result of their damination of world trade, the Islamic countries obtained wide varieties of herbs from different countries. Although doctors originally prepared their own medicines, the task soon became so complex, with formulas sametimes exceeding 100 ingredients, that pharmacy gradually became a separate branch of study. The first pharmacy was established in Raqhd ad in 754.

Doctor carrying out an operation on a patient.


Diğer

ülkeler mağazalarına göre daha uygun fiyatlarla 24 saat hizmetinizdeyiz.

We are at your service for 24 hours with more reasonable prices compare to the duty free shops in other countries. Atatürk Hava Limanı, Esenboğa, Çiğli, İpsala, Gürbulak


Türklerde Musiki Aletleri Türklerin

kullandıkları çalgıların birçoğu kavimlere de geçmiş ve benimsenmiştir. Bunların başında

Kopuz, zurna, Bilir, Düdük, çevgan ve Davul geliyor ...

.. rkhalk musikisi sözlü , ya da sözsüz olur. Sözlü musiki, Tu bütün türleriyle halk türkülerini ve türkülü oyun hava ı arını , sözsüz musiki ise türküsüz halk oyunlarının ezgilerini kapsar ... Türkler uzun geçmişleri boyunca, pek çok çeş i tli musiki aleti kullanmış millet lerden biridir. Değişik ver ve çağlard a ele alınmış musiki aletlerinin sayısının, 300 dolayl a rında olduğu bilinmektedir. Bu a le tı e rin yapımında en eskilerd en beri, ağaçlardan, bitkilerden, ehli hay v anıarın deri, bağ ı rsak, k ı l kemik boynuzlarından yar a rl a n ı lm ı ştır . Bu aletlerin adlandırıımasında ise başta ses-

...

Musiki Aletıeri konulu araştırmasında şu bilgileri

taklidi (onomatope> olmak üzere yapıldığı maddenin veya şeklinin dikkate alındığı , bazen de yapanın yakıştırmasından çıktığı görülüyor. Geçtiğimiz aylarda Anadolu Bankası Tünel Sanat Galerisi'nde açılan bir sergi musikimizin geçirdiği safhaları kapsaması

~çısından

ilginçti. istanbul Universitesi Musiki Araştırma Grubu 'nca düzenlenen ve 6000 yıldan bugüne gelen Türk kültürünün özelliklerini gösteren sergide orta-Asyadan gelen örneklerden yapılan nefesli, yaylı , mızraplı , vurmalı çalgılar ver aldı. Muammer özergin Türklerde

veriyor; Türklerin kullandıkları musiki aletıerinin en eski kalıntıları , Orta Asya 'daki arkeoloji kazılarından elde edilmiş olup MO 8. yüzyıldan başlar . Bunlar dümbelek, düdük, çeng , bağlama vb . tiplerindendir. Yüzyılların musiki aletleri, milletlerarası kullanılan Hornbosteı­

Sachs (1914> sınıflandırması içinde gözden geçirildiğinde, bazı tipierin zengin çeşitli olduğu görülüyor. Ezgi eşliğinde kullanılan aletıerin en basiti, el çırpma veya sert maddeleri birbirine vurmadır . " Kendisi-sesliler" in vurmalılar aıt sınıfında en eskilerden beri Gong ve Çan kullanıldı. Ortaçağ ' da ise Kase, Tas ve ıevha biçimli aletlerin bulunduğunu biliyoruz. Yeni Çağ ' da "Fincan-saz", " Şişe " vb. denilenler vardı. Vuruşturmaıııarın en eskileri ise Zil, Çalpara vb 'dir. Daha sonraları zilli-maşa, şakşak gibi aletler kullanıldı. son yüzyıllarda parmak zili, Mehter zili , kaşık kavrak ' ı biliyoruz. Başka bir aıt sınıfı oluşturan " Silkmeli-sarsmaıııar" dan çan, çıngırak , çıngırdak başta ehli hayvanıara takılmak üzere, çeşitli yerıerde kullanılagelen pek eski aıetıerdir . Mehter takımında görülen çevgan ise Chou çağından (MO 1134-249> beri bilinen eski bir alettir. Ayrı bir aıt sınıf olan Çertmeliler'de Türkler, yalnız ağız­ çengini kullanageldiler. Geçmiş yüzyıllarda pek yaygın olan bu alet, ilkçağdan beri Çeng-kopuz, Temirkopuz, Ağız-tanburası , Gupuz vb. adlarıyla bilinir. Çağımızda yalnız Türkistan'da kullanılıyor . Tasnifin ikinci kümesindeki "Derisesliler" yine ezgiye ritm katan aıetlerdir. Bunun Kasnaklılar aıt


sınıfında fazla çalg ı yoktur. anıarın da asıında Yakındoğu !Mezopotamvaı menşeli olduğu anlaşılıyor . Eski kaynaklardan

·.:~aml!ru ",

"Tef", "Tümrü" vb 'ni

ogrenıvoruz .

Kendi

buluş

ve

yapımıarı olduğu

anıaşılan Çanaklılar aıt sınıfından

aletler Türklerde çok çeşitlidir. Bunlar varımküre veya aynı görevi görecek biçimli bir gövdenin ağzına deri gerilerek yapılır. En eskileri Köbrük, Kengirek, Tümrüg, Tavıı ve Dümbelek'tir. Bunlar ortaçağdan beri çeşitli boy ve tiplerde karşımıza çıkıyor. Nakkare, Nagara. Kudüm, Kus, Tavılbaz, Davulbaz gibi. son yıllarda ise bu dümbelek tipindeki çalgıların Çömlek dümbeleği, cam dümbeleği, Yemen dümbeleği, Eyüp dümbeleği. .. gibi. çeşitleri ortaya çıkmıştır . Ezgiyi seslendiren asıl musiki aletlerinin iki kümesinden birincisi olan "Nefes sesliler"in ilkin kemiklerden yapıldığı sanılıyor. ilk

ON

Ş/ŞME

DEPOLAR

ON Şışme Depolarının ana taşıyıcı elemanı "hava"" dır Gelen hava / gıden hava prensıbı ıle ayakta duran salonun ıç basıncı( % 0.3). salona . en şıddetlı ruzgarlara bıle karşı koyabilecek esnek ve saglam bır yapı kazandırmaktadır. ON Şışme Depolarının "' alev yurutmez·· ozellıklı ortusu Polyester PVC esaslı. ozel dokuma. sentetık br andadır ve beyaz oluşu nedenıyle ışık geçırgen (translucent) bır o1ellık taşımaktadıı ON Şışme Depoları 200 m' "den 2000 m' 'yc kadar kapalı alan elde etmektc pratık ve ekonomık bır Ç07umdur.

ON

aıetıerdi.

ikinci dalı oluşturan "Düdükler" Türklerde üç tip olarak görülüyor. Bunlardan en eskisi Dikine Üflemeli aıetıerdir. Sıbızgı , sipsi gibi. Dikine üflemelilerin Damaklı olanlarını düdük ve dilli kaval olarak biliyoruz . Yandan üflemelilerin ise Türklerde pek az yapılmış ve kullanılmış olduğu anlaşılıyor . ilkçağdaki Tığ ve Şıbızgu·nun sonraları devam etmediği görülüyor. Buradaki Tığ ' ın sumer'deki dikine üflemeli "Tı-gı " ve Çin 'deki vandan üflemeli "Ti " ile benzer adlar taşıması dikkate değer.

Dilli-düdükler aıt sın ıfındaki Tekdilli olan aletıeri Türkler pek eski çağlardan beri kullanmaktadırıar. Asya Hunları ' ndaki Bilir, Ortaçağ ' daki zamr, Mızmar, son yüzyıllardaki Balaban , Nev hep aynı türdendir. Yine bu aıt sınıfdaki Tulum Yakındoğu menselidir. Çift-dilliler'in

ÇOKGEN DEPOLAR

KÖRÜKLÜ DEPOLAR

Çelık boru ve kutu profılden oluşan ON Koruklu Depolar. şıddeti ı kar ve ruzgar yuklerırıo kolaylıkla koyan bır yapıya sahıptır .

Depolama

dalı " borular" ağaç kabuğu veya metaldan yapılmış pek uzun boylu

karşı

doga koşullarına karşı koruyan ort u. yuksek. su geçırmez. alev yurutmez ozellıktc . guneş ışınları. toz ve nemden etkılenmeyen. ıkı yuzeyı PVC kaplı ozel sentetık brandadır. Koruk sıstemı sayesınde 2· 3 dakıka gibı kısa bır surede boydan boya açıiabılır / kapanabılır bır hacmını

y ı rt ı lma mukavemetı

ON Çokgen Depolar. kapalı alan sorununa. estetık. montaı ve kullanım kolaylıgını bır araya gelırerek cevap veren bir yap ı sıstemıne sahıptır. doga koşullarının kar ve ruzgar yuklerıne karşı koyar. Kapalı alanı oluşturan ıkı yuzeyı PVC kaplı sentetık branda, uzun omurlu. yırtılma mukavemetı yuksek, su geçırmez. alev yurutmez. guneş ışınları. 101 ve nemden etkı l enmeyen özel bır yapıya sahıptır.

ON Çokgen

Depoların çelık yapısı

oluşturduğu

fonksıyona sahıptır.

Yıne

koruk sıstemı sayesıııde. depo ıçeısınde yer neden olan sırkulasyon alanları ve yuklerne / boşaltma alanları bu depo sıstemınde mevcut k a ybına

degıldır.

Endüstriyel Depolama Tesisleri/Zirai Depolama Tes isleri/Eğlence Tesisleri/Gösteri Merkezleri/ Fuar ve Sergi Salonları /inşaat Şantiyeleri/Oto Porklor/Oto Golerileri/Spor Tesisleri / Eğitim Tesisleri/ Marina, Tersane Tesisleri/Turizm Tesisleri/Belediye Hizmetleri/imolathoneler.

ON

ORGANiZE AS. A.Q<ı

ÇNdQ

Sı..·• Pa ı ıııı

AydltM ~ l ı ••

149

1dk <,nı

89

Ap 1 Cj!) ı~ıa nOul

1 -l 'ı

J 4 -l2


genel

aaı zurna ' dır . zurna · nın

yakınçağlarda

Kaba . cura. Asafi. Şihabi, Acemi gibi pek çeşitli tipleri yapılarak bir ~ile meydana getirilmiştir .

1

Yine bu kümedeki Kendinden Havalılar'ı n Fırıldak, zırıltı , Civciv denilenleri yalnız ses çıkaran ve başta çocuklar arasında olmak üzere çeşitli yerıerde kullanılan

vb.

aıetıerdir . Bir " Ağız orgu " olarak tanımlanan Çıpçığ 8.-16. yüzyıllar boyunca kullanıldıktan sonra

unutuldu. Ezgi seslendiren çalgıların ikinci kümesi olan "Teli-sesliler'in ok atan yaydan geliştirildiği sanılıyor . Bunların sesleri öncekilere göre daha zayıf ama pek zengindir. Eski aıt sınıfı bağlamadır. Manzum sözlü edebiyata eşlik ettiklerinden pek yaygın kullanıldılar. ilkçağda

Kopuzıar, Ortaçağ ' da Tanbur, Tanbura, sonraki yüzyıllarda iki telli, Bulgari, Bozok, Şarkı , kara düzenden oluşan Bağlama Ailesi geldi. ortaçağ ' da aynı tipten Ud ve onun değişik boylardaki zengin ailesi çıktı. o yüzyıllardan Ud-i Kadim, Ud-i Kamil, Tarabü 'lfeth,

1

Tut:ıtefü'l-ud, Şehr-ud adlarını biliyoruz. Son yüzyıllarda görülen

Lavta ise, Avrupa 'dan dönüp bir tip idi. Çinliler, Hu eh 'in dedikleri bir tür kemençeyi , 10.yy'da Uygur Türkleri'nden aldıklarını söylerler ...

gelmiş


Opportunity knocks. The opportunities for business in Turkey are plentiful . Many of these are to be found in the Aegean region - agrobusiness , tourism , energy, industry , manufacturing , shipping .. . you name it. Smart companies worldwide are looking seriously at Turkey , and reali zing that it pays to work with a bank that

a

knows the territory : Egebank, the Aegean bank. With headquarters in izmir, the Aegean city. Twenty-five branches in 20 cities, including istanbul, Ankara and Adana. Three hundred correspondent banks all over the world. At your service, where the action is.

EGEBANK

International Banking with Regional Depth Egebank A.Ĺ&#x17E;. Head Office: Cumhudyet Bulvan 67. 35214 izmir Tel." (51) 25 03 90 (10 lmes) -14 62 39 Telex : 53602 egbm tr


Turkish Musical lnstruments urkish folk music consists both T of songs with lyrics and instrumental accompaniments to folk dances. Throughout their long history the Turks used a large wide range of musical instruments, estimated by historians at areund 300 in number. The materials used included wood, leather. hair and horn. Their names are often onomatopoetic. The earliest Turkish musical instruments have been found in excavations in Central Asla, and date from the Bth century BC onwards. Th·ey include the dümbelek, a smail drum, the whistle, the. çeng, a simple harp, and the bağlama , a string instrument. The simplest accompaniment to songs is clapping or striklng two hard

things together, such as the gong and beli. The oldest Turkish percussion instruments include the zil ıcymball and çalpara ıcastanetı. Other Turkish striking instruments included the zilli masa ıtongs and cymbalsl, şakşak ıwooden rattlel, and parmak zili (finger cymbalsl. The çevgan used by the Ottoman mehter bands, consisting of a hooked stick and a suspended bali, is recorded by the Chinese during the Chou dynasty (1134-249BCl. The mouth harp was widely used by the Turks until two or three centuries ago , but today is found only in Turkistan . Hemispherical drums with leather skins were used in wide variety by the Turks. The oldest types are the köbrük, kengirek, tümrüg , tavil and tdümbelek. The most commonly


used taday are types of dümbelek. The earliest wind instruments among the Turks were probably made of bone and ıater of bark or metal. various whistıes and pipes have aıwavs been used . The ancient Turkish tığ, whose use had died out by the Middle Ages, is interesting for the similarity of name with the sumerian ti-gi and the Chinese ti , which mav indicate a connection of origin. Wind instruments have been used by the Turks since very anclent times, the most commen type taday being the zurna, a form of oboe. The bagpipes used in some regions of Turkey are believed to be of Near Eastern origin . Stringed instruments are thought to have been developed from the bow and arrow. Manv different types have been used in Turkish musle over the ages, !ncluding the kopuz, tanbur, and bozok which are all types of bağlama , having a ıong neck and played by plucking . ın the Middle Ages the ud came to

the the The like

fore. The ancestor of the ıute , ud took manv different forms. kemençe, a smail violin played a cello has several forms , one

Istanbul'da seçkin bir yerde, değişik bir atmosferde unutulmaz saatler geçirmek Istemez misiniz.? Lokantası, Amerikan Barı, Dlskoteğl, Yazlık Bahçesi ve doyulmaz Boğsz msnzsrssı lle GARDEN 74 diirt mevsimde sizlere en Iyiyi sunuyor. GARDEN 74 'te geçlreceğlnlz saatler, unutulmaz saatter olacaktır.

of which , the hu ch 'in is recorded as having been introduced to China by the Uighur Turks in the 10th century.

GARDEN 74/s s select spot In Istanbul where you can spend unforgettable hours In s unlque atmosphere. Wlth lts restaurant, bsr, dlscoteque and summer garden overlooklng a magnlflcent vlew of the Bosphorus, GARDEN 74 offers /ts guests·the best In every season. Enjoy every moment of your time out at GARDEN 74 .

.~!m "

RESTAURANT- NIGHT CLUB

Bestekar Şevki Bey Sokak 74 Balmumcu , iSTANBUL Tel: 166 09 77- 172 96 54


Kutularda': u seçin, "AltınKutu Y ' da D ··nyaKupası n ..u yaca meşhur .. ' dun . B·m"yııçın. "Seçkın ı

UBORG UTU

BİR

. "' "AltınKutu "SeçkinBım

G enel

Da~ıtım :

~ -l§l == TOrk Tu bo rg, bir

. Yaşar

Holding

iştiriikidir.


Gelenek ve Göreneklerimizi Yasatan Folklorumuz ... , Halk ovunlanmtz, Karagöz'ümüz, sünnet düğün/eri, kma geceleri ve kurşun dökme tum can1111g1 ile Anadolu'da vaşamaktadtr... halk geleneklerini, görenekFolklor, lerini, musikisini ve çeinceleyen bir bilim

edebiyatın ı , şitli alışkanlıklarını dalıdır .

Genelllkle vazılı kuralları olmayan sözlü olarak ağızdan ağıza nesilden nesile geçen eserlerd ir. Masal, fıkra , öykü , atasözü , bilmece, halk türküleri ve dansları , seyirlik oyunlar, şiir , sanat, müzik, giyim kuşam ve takılarıa itikat ve inançlar, hukuka ve ilme ait halk bilgilerini kapsar. 1932 yılında halk evlerinin kurulması ile birlikte masal , bilmece atasözleri , deyimler, koşmaıar , deyişler , destanlar ve halk hikayeleri derıenip toplanmaya ve yayınlanmaya başla­ mıştır. Bölgelerden derıenen bu eserler yayım için açılan kurslarda katılanlara öğretilmeye başlanmıştır .

Bayramıarda , şenliklerde yapılan gösterilerde halkın ilgisi çekilerek yaygın ­ laşması sağlanmıştır. çeşitli bölgelerde dokunan halı kilim, agaçtan ve topraktan yapılan çanak çömlek ve el oyması süsıemeıerin yanı sıra mahalli dokumalardan yapılan giyim kuşam ve el yapımı takılar sergilerde ve müze-

ıerde teşhir edilmiştir .

HALK DANSLARlNDAN KARAGÖZ'E Türkiye'de falklor çalışmaları daha ziyade halk dansları ve gösterilerine kaymıştır. Bugün orta ve yüksek öğre ­ nimde ve hatta ilkokullarda falklor çalışmaları halk danslarında kendisin i göstermektedir. Ülkemizin çeşitli verıerinde halk oyunları dernekleri ve ku lüp lerı kurulmuş olup TÜRK HALK OYU.NLARINI YAŞATMA VE YAYMA DERNEGI bunlardan birisidir. Halkevlerinin yeniden açılması üzerine falklor üzerfnde daha fazla duruımuş halk oyun ları ve halk edebiyatı üzerindeki çalışmalar artırılmıştır. Bugün halk melodileri plak ve teyplerıe tespit edilm ekte olup sayıları küçümsenemiyecek artış göstermiştir . Ayrıca halk danslarıda fil m lerıe tespit edilip arşiv­ lerde muhafaza edilmektedir. son yıl­ ıarda Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde kurulan Milli Falklor Enstitüsünün çalışmaları övgüye değer faaliyetlerdir. Yapılan kültür anlaşmaları meyanında ve uluslar arası şenilkiere karşılıklı ekipler göndere-

rek yurdumuzun daha iyi tanıtııması sağlanmış musabakalara katılan ekiplerim iz göğüs kabartan sonuçlarıa dönmüşlerdir. Değişik bölgelerde oynanan halk dansıarımızın kıyafetıeride değişik olup çalgılarıda değişiktir. Çoğunluk­ la davuı ve zurna ile aynanmasına karşılık kemençe, klarnet, akordeon , tef, zil ve kaşık ile oynananlarıda pek çoktur. Oyunlar tek oynandığı gibi ekip halinde kadınlar ve erkekler ayrı ayrı

ve karısık oynananlarıda vardır . Ekip halinde oynanan oyunların bölgelere göre adlandırıımaıarıda değişiktir. Karadeniz Bölgesi oyunları "Horon " Ege Bölgesi "Zeybek", Doğu Anadolu " Halay", orta ve Güney Anadolu " Kaşık oyunları ", Trakya bölgesi oyunlarıda " Hora" adlarını alırlar. Folklorumuzda çok önemli l;>ir y~ri olan gölge oyunu ise KARAGÖZ'dur. Hayaleller perde gerisinde hünerli elleri ile Deve derisinden yapılmış ve boyanmış şekillerden ibaret canlıları oynatırken yine tek başıarına oyundaki oyuncuları mahalli sive ile konusturacak taklit kabilivetleri olan kişilerdir. Bugün bu ata oyunumuzu ıcra edecek . sanatçı yok denecek kadar azdır.


Folklore Reflects Turkey's Rich Traditional Culture

F

olklore, in the form of literature, music, and social customs, rarely has a written tradition, but is passed from generatian to generatian by word of mouth. The oral literary Iradition

includes stories, legends, riddles , folk songs, and poems, which provides rich material for sociologists, historians and all those interested in popular culture. Music, clothing, popular customs and beliefs, are also important element of folklore. In Turkey the aspect of folklore which aliracts tfÄąe most widespread interest is daneing. Turkish folk dances display astonishing variety, are colourful and entertaining to watch and fun to perform.

Folk daneing is taught in all Turkish schools, both in rural and urban districts, and public displays and daneing competitions are frequently held. Many folk daneing societies undertake research and sponsor events, and there are archives of film s and tapes of the well over one thousand known dances . The dances vary not only in form , but also in the costumes worn and the instruments which accompany them which include drum , zurna (Turkish oboe ), kemençe, clarinet, accordion, tambourine, cymbal and wooden spoons. In contrast to the lively and growing interest in folk daneing, the traditional dramatic arts, such as the Ortaoyunu, Meddah, and KaragÜz (shadow play) have sadly fallen victim to the encroachment of cinema and modern theatre. It is to be hoped that these can be revived before the traditions are totally resigned to oblivion.


UNIFREE DUTY FREE SHOPS

24 SAAT HIZMET 24 - HOUR SERVICE . . EN ZENGIN ÇEŞIT . . EN CAZIP FIYAT . . . EN IYI HIZMET - - - - -- -

Yeşilköy - Atatürk Havalimanı Antalya Havalimanı Adana Havalimanı İzmir - Çi~li Havalimanı Esenbo!:)a Havalimanı Mersin Liman Dereköy Sınır kapısı

(Giriş

1 Çıkış

(Giriş (Giriş

1 Çıkış 1 Çıkış 1 Çıkış

İpsala Sınır kapısı

(Giriş (Giriş (Giriş

1 Çıkış

Büyükdere

(Gemi

Satı ş ı

(Giriş (Giriş

1 Çıkış 1 Çıkış 1 Çıkış

Abidel Hürriyet Cad. Gökfiliz Iş Hanı Kat: 3, Mecidiyeköy - iSTANBUL Tel.: 172 96 41 -173 31 11 Teleks: 26 369 MEKS Telg: Ünlmeks - lST AN BUL


Traditional fabric for

vivid colours and natural Th ecoolness of buldan cloth have made it the ideal choice for modem summer fashions. No langer is buldan to be found in Turkey alone. Taday it is exported all over the world . from 1970 onwards this traditional

Modern fashions Buldan Cloth

handwoven cloth locally made in the district of Buldan, from which it takes its name, became popular all over Turkey. To meet demand the number of looms was increased, and manufacture of buldan spread to the Babadag district too. Thus over the past decade buldan weaving has


become the mainstay of the local economy. T oday there is hardly a household in Buldan without a loom, the estimated total of motorised looms being 5000. The weaving is Iargely done by women and gir ls. Nearly half the buldan produced in the

province of Denizli is manufactured at factories in Buldan and other local towns . If you happen to be passing near Buldan do not miss the opportunity to visit the friendly and industrious people of Buldan and see them working at their looms weaving cloth for not only for Turkey but for the countries of the world .


romsan Turizm

DUTY FREE Amerikan Sigaraları ingiliz Sigaralan Alman Sigaraları Fransız Sigaraları international Sigaralar Litrelik Viskiler 75 Cl. Viskıler • çeşitli içki ve sigaralar .k • Her çeşit elektronı aletler . • Partümen ve . kozmetik mamullerı • Oyuncaklar • Hediyelik ve . . zati eşya çeşıtlerı

Türlfsan Turizm Gümrük Hatti Dışı Eşya Satış Ma{lazalan Yurdumuza yapacağınız gi ri ş ve çıkışlardaki alışver i şi eri n izde

tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek için 24 saat hizmetinizded ir.

Türlfsan Turizm Duty Free Shops are at your service for your entrance and exit to Tu rkey, during 24 hours.

Atatü rk Havaa l an ı g iriş Ka raköy Li manı gi ri ş -çı kı ş Kapıkule giriş-ç ı kış- gar -t ı r

Dereköy gi riş - çı k ış lpsala giriş-çıkı ş

Kuşad a sı Limanı giriş - çıkış Dalaman Havaal a nı giriş-çıkış Esen b o(;ı a Hava a leını giriş-çık ı ş Antalya Ha vaa l a n ı giriş-ç ı kış Çi(;ıli Havaalanı gırış - çıkış

Türksan'a uğray1n


SUGGESTED ITINERARIES Turkey

isa country of dive rse scene ry . and hıstonc monuments and the trave lle r ıs sometimes oveıwhelm ed by the cheice of places to visit. therefore so me itineraries have been suggested below. For assis tance in organising your route consult any Turkish Tourism and information office or TURBAN. the o ffıcal trav.'. l agent of the Touris m Bank. private-tra,·ol :::ı-.ıeı ıcies in Turkey also organise package tours . clımate

TOUR 1-AEGEAN COAST: The first 3 days in Istanbul. 4th day depart by ferry boat to Yalova and on by road to Bursa. The Sth day visit the sites of Troy and Pergamon and Çanakkale . Spend the 6th day in ızmir. Visit the ruins of Ephesus, Aphrodisias on the 7th day and spend the Bth day in Pamukkale. Spend the 9th, lOth and ll th days in Bedrum and the 12th to 14th days in Marmaris. Return to Izmir on the 15th day then by air or road to Istanbul.

TOUR 2-CENTRAL ANOTOLIA , AEGEAN AND MEDITERRANEAN: From Istanbul to Ankara by air or road on the Ist day. The 2nd day in Konya, 3rd day in Göreme. The 4th day visit Kaymaklı and Derinkuyu, then on to Mersin and the Mediterranean. The Sth day from Mersin to Alanya visiting Korykos and Anamur. The 6th day in Alanya. The 7th day visit Side, Aspen dos. Perge. spending the Bth day in Antalya . The 9th day vis it Pamukkale and 1Oth day !zmir. Sites of Pergamon and Troy then Çanakkale on the ll th day and on to Bursa for the 12th day. Spend days the 13, 14 and 15 in Is tanbul.

TOUR 3-BLACK SEA, EASTERN AND CENTRAL ANA TOLIA: Istanbul to Samsun

TOUR 4-CENTRAL ANATOLlA AND MEDITERRANEAN: The ıst and the 2nd

by air on the I s t day then along the coastal road to Trabzon. The 2nd day in Trabzon. The 3rd day visi t Monestry of Sumela on the way to Erzurum . The 4th day in Erzurum. The Sth day on to the frontie r city of Kars. then on to A~rı at the foot of Mt. A~ n . The 6th day Do~ bcyazıt and Palace and Mosque of Ishak Paşa . The 7th, Bth and 9th days by the s hores of Lake Van , visiting Akdamar Island. The ı Ot h day Diyarbakır and Mardin. The ı ı th day Urfa and Adıyaman . leaving at ı a.m. of ı 2th day by jeep to Ne mrut Da~ ı for the sunrise. then on to Mala tya and Kayse ri . The ı3th and ı4th daysin Göre me . The ı St h day in Ankara by air or road to l staııhııl for the 16th. ı 7th and 1Bt h days.

days in Istanbul, 3rd day by air or road to Ankara. The 4th day in Konya. The Sth and 6th days in Göreme. The 7th day to Mersin and Mediterranean. The Bth day to Alanya visiting Korykos and Anamur. Spend the 9th day in Alanya. Visit Side, Aspendos and Pe rge on the 1Ot h day , spending the ll th day in Antalya. The 12th day retum to Istanbul by air or road.

lSTANB UL: as the form er capital of many empires. possesses numerous monuments, and the fo llowing tour possibilities are suggested for short s ı ays :

One day tour: Boarding the boat the the Sirkeci maritime station, sail along the Bosphorus to Sariyer and see the Dolmabahçe Palace, Rumeli Fortress and old wooden wiilas on the shores. After lunch retum to Sultanahmet Square •and visit the Hippodrome, Sultanahmet Mosque, Yerebatan Sarayı and Topkapı Museum , thenin the evening go to the Grand Bazaar.

3 days tour: lst day (a.m.)- Museum and St. Sophia (p.m.)- Hippodrome, Yerebatan Sarayı, Sultanahmet Mosque and Grand Bazaar. 2nd day (a.m.)- Bo~aziçi Mini-cruise (p.m.)- Süleymaniye Mosque, Museum of the Ancient, Orient, Kariye Museum, Eyüp Sultan Mosque, 3rd day (a.m .)Rüstem Paşa Mosque, Archaeological Museum, · Spice Bazaar (p.m .)- Dolmabahçe Palace, Naval Museum, Museum of Painting and Sculpture.


the sürnı f e ı bospitality

EACH OF ITS MODERNL Y DECORATED ROOMS AND SUlTES FEATURES DIRECT. DIAL TELEPHONE. COLOR TV. 3 CHANNEL RADIO. LOCAL VIDEO SYSTEM. THE RESTAURANT WHICH CA SERVE 150 PERSONS. THE BALL ROOM UP TO 500 ALSO THE SWIMMING POOLS. SAU A. TURKISH BATH. LOBBY BAR. BISTRO. BANQUET MEETI G <i.Q CO YENTION FACILITIES. CASINO. HAIR DRESSERS. GARRAGE AND THE 24 HOURS ROOM SERVICE.

* * * * * ISTANBUL

BÜYÜK SÜRMELi OTELi Saatçi Bayırı 5ok. No.3 Gayrettepe-istanbul-TURKEY Phone:( l ) 172 ll 60

(1 O Lines)·(l )172

05 15 (6 Lines) Tlx: 26656 suot tr. fax :(l )166 36 69


- HAT SANATlNDA

islam Ülkelerine . . d er k· M 1 L 11 ya P1VOr UZ

illetimizin üstun özelliklerinden biri de sanat konusunda da büyük yeteneklerinin olmasıdır. Birçok kon uıatda olduğu gjbi Hat Sanatı konusunda da sayısız ve eşsiz güzellikte eserler bırakmıştır . Türk plastik sanatıa rı nın en güzellerinden ve en güçlülerinden olan hat sanatı , birçok yabancı sanatkarı da etkilemiş ve dünya sanat tarihine altın harflerle yazılmıştır . Bu sanatı en yüksek durumuna ulaş­ tıran Türk Sanatkarıarı olmuştur . ö nce Selçuklu daha sonra da osman l ı hattatıarı ; Sülüs, Nesih; Talıyk, Reyhani, Muhakka, Tevki, icaze, eel i Dibani ve Divanı gibi yazı çeşitlerini gelişterere k en güzel derecesine ulaştırmışlardı r . Divan ı , Celi Dibani, Rık ' a ve SiyaKat yazılarını da osmanlılar icat etmiş ve hat sanatını zenginleştirmişlerdir . Tarih boyunca diğer ıslam ülkelerine bu konuda liderlik yapmışlard ır ,

Türk hattatıarının yetiştirdikleri öğ­ renciler diğer ülkelere dağılmışlardır. Böylece islam ülkeleri arasında bir Türk Hat Uslubu doğmuştur. Bu güzel ve gurur verici durum bugün de devam etmektedir. Türk sanatkarlarının üstün yetenekleri; Lati n harflerini kabul etmemizden sonra bile, bu tarihi sanatın liderliğini elinde t utmuş ve Türk uslübu hat sana t ı yaşayan hattatlarımız elinde bütün ihtişamını sürdürerek , üstün san at özellikleriyle yaşamaya devam etmektedir. Sayıları çok az olan Hattatıarımızdan biri d~_ savaş Çevik. savaş Çevik Mimar Sinan Universitesi Grafik Ana sanat Dalı'nda öğretim üyeliğinin yanı sıra etkin bir şekilde Hat çalışmalarını sürdürüyor. savaş Çevik'in hat çalışma­ larından iki örneği sunuyoruz.


RAKS VIDEO CASSffiE . ı.' ,,, ...

lt'~

•.

~


cr~

.. ·-·

_,..

:. ... •. -·_

-··~.

.. u:• . #..I L • • •• '0 LS

...

CALLIGRAPHY A traditional art in which the Turks excelled

was one of the most este· Cealligraphy med arts in the Turkish states of the and today !here is new and growing

pas ı ,

interest in the Art of Writing by modern artists. Not only a means of expressicın , callig· raphy could be a pictorial form too , the flowing lines being shaped into exquisite designs which delight even those unab· le to read Arabic script. The Latin script, although less maileable than the Arabic, has also been used by a few 20th century Turkish call igraphers. The work of Seljuk and Ottoman ca\ligraphers was among the finest of Islamic calligraphy, and many ruling sultans were skilledin this art. Turkish calligrap· hers developed the traditional calligrap· hic styles of thuluth, nesih , taliq, reyhani, muhaqqaq, tevki , icaze and celi, and also created their own unique styles, which include divani, celi dibani, rik'a and s i· yaqat. It is therefore possible for the ini· tiated to distinquish immediately between the work of Turkish and Arab calligrap· hers. In the pası many students of famo· us calligraphers travelled to other parts of the Islamic world to practise their art.


("American Express Card"1 edinme koşulları konusunda bilgi vermek üzere tüm Egebank şubeleri emrinizdedir.)

:-

EGEBANK

"American Express Card" nerede kullanılır, neler sağlar? • American Express Card• bugün dünyada 1 milyonun üzerinde kuruluş taralından kabul görmektedir. • American Express Card•, dünyanın birçok ülkesinde, seçkin oteller, restoranlar, mağazalar, seyahat acenteleri, uçak şirketleri , kiralık oto servisleri ve benzeri kuruluşlarda kabul görür. Ödemelerinizde imzanız yeterlidir. "American Express Card " ı alabilmek için bir döviz tevdiat hesabınızın bu l unması gerekir.

Yurt dı,ında sınırsız harcama olanağı

"American Express Card" ile yurt dışı seyahatlerinizde, yasal döviziniz d ışında, döviz tevdiat hesabınızdaki paranızı da dilediğinizce kullanabilirsiniz. "American Express Card" ödeme gücünüze uygun -önceden belirlen miş bir limite bağlı olmaksızın­ harcama yapmanıza olanak sağlayan tek ödeme aracıdır.

Egobonlt A .Ş. Genel MOdOriOI< Cumhurıyet Sulvan 67 35214 lzmir Tel: (51)25 03 90 (10 neı ı· 14 62 39 Teleks : 53602 egbm ır Kamlıiyo Yotklol Olon Şubeler lzmır Merkez Şube : Cumhurıyet Butvaıı 67 35210 lzmir Tel : (51 ) 25 39 50 (511al) Teleks : 53601 egek tr Istanbul Şubes; : Cumhurryet CaddeSt 30 Harbtye 80224 isıanbul Tel: (1)148 41 36 Teleks: 22782 egbn ır

Bahçekapi Şubeıu/istanbul : Vakıf Han

Sokak 10 Emınönü 34432 lsıenbul Tel: (1 ) 520 60 50 (511a1) TelekS: 23622 ebbk tr Ankara Şube&ı : S.S.K. Rant Tesisten, Zrya Gökalp Caddesi, 1. Çar'ı 17/ 9 Kızı lay 06640 Ankara Tel: (41133 -it 78 Telekl : 43136 egba tr

Mersin

Şubesf : Uray Caddesi 25 33060 Mersın Tel: (741) 21 580 Teleks: 67288 ebgm ır Adana ŞubeSI : Ziya Paşa Butvarı 122 01010 Adana Tel: (711 ı 10 714 (3 naıı Teleks: 62328 ebad ır Bursa Şubesi : lnOnü Caddeşi 127 16372 Bursa Tel : (241 ) 27 924 · 21 838 Teleks: 32268 egbu tr Gaziantep $ubest: Hürrıyet Caddesi 18 27010 Gaztentop Tel: (851 ) 23938 Teleks: 69021 ebgz tr

=~hir, Atsancatc/lzmır,

Anlatya, Bandırma, Denizli, Elaı ı C . Gazi Butvarıtızmir.

Diyarbakır,

Karşıyak&/lzmir, Kayseri, Konya, Manisa, Nazilli, Ödemiş , Salıhlı , Turgutlu.


almaları onları

cezbeden bir başka etken oluyor. Aynı kasabada oturdukları Türk işçi ­ lerinden dinledikleri Türkiye'yi bir de kendi gözleriyle görmek üzere tatile gelen üç çocuklu Alman aile ise, bir akşam gittikleri Boğaz ' daki restoranda süslenen masayı unutamıvor . Ailenin reisi cunther: - Masada o kadar çok ve birbirinden çekici yiyecek vardı ki, hepsinin birer parça tadı na bakmak isterken, bir anda bitiverdiler. o nefis vemeğin üzerine Türk kahvesini de içince , verimizden kalkamadık .

Meyva - Sebze ve Balik cenneti Türkiye ... Ülkemizi ziyaret eden turistlerin hemen tümü, Türkiye'deki meyva ve sebze bolluğuna hayret ediyor. ·lstanbuı ·a ilk kez geliyorlardı. Daha

önce hiç tanımadıkları ülkemizi ve istanbul ' u, bir dostlarının getirdiği tu rizm broşürlerinden yararlanarak, biraz olsun tanımaya çalışmışlardı. Broşürlerdeki fotoğraflar, onlara öylesine sıcak ve çekici görünmüştü ki, ya şadıkları Kuzey . ülkesinden , Danimarka'dan kalkıp , ıstanbul ' un yo lunu tutmuşlardı. Öğretim üyeleri olan genç karı koca, henüz iki günlük gezilerinde istanbuı · u sevmiş, adeta büyülenmişler­ di. Svetsson çifti , tarihi ve doğal güzellikleri yanısıra ıstanbul ' un bol mevvasına , sebzesine, çeşitli balıkları ­ na hayran kalmışlardı. Genç adam şöy­ le diyordu : - Bu kadar çeşitli mevvavı ve balığı birarada görmemiştim . Çarşıları gezerken, manav tezgahlarındaki meyva ve sebzeleri bir tablo gibi seyrediyoruz. sonra hepsinin birer, birer tadı na bakmak istiyoruz. Böyle bir ülkede yaşa ­ dıkları için Türkler şanslı insanlar ... Ayrıca , bunların ucuz olması da, biz turistler için bir başka hayret konusu , oluyor. Şimdi , sizlerin neden sağlıklı ve kilolu olduğunuzu daha iyi anl ı yorum . Danimarkalı aile gibi, Türkiye'yi ziyaret eden hemen her yabancı , ülkemizdeki meyva ve sebzelerin bolluğuna ,

lezzetli Turk yemeklerine hayran kalı­ yor. Kendi ülkelerinde tane ile aldıkla ­ rını , burada çok daha ucuza ve kiloyla


..

,

• •• , ~

,· •,' , ', .": : . ,• ,":

~

t

" -

,

,

, ., , ,

••

-

·:~ .::! : -

,

" , , ,

, ,-

,

tl

~

~

"

• ' , ,." '* ... ' . .. ..• ,·

. ..,',": . -.11, • •

.. .

.#

..

, #

,

,

• ,

,

'

• •

..

• i

~

• •. ' . -1

..

• ,

... •

, ~-

..

,

-•

,

1 ...

a ·new step towards perfection · pure Turkish tobacco, relaxing and delicious ...

1979 YILI iCRA PL. 467 TEDBIR UYARlNCA SJGARA SAGLIGA ZARARLlDlR.


iki !talyan genç kız ~atillerını geçirmek üzere geldikleri ıstanbul ' da , birden kendiLerini Çiçek Pasajı ' nda bulmuşlar. Universite öğrencisi Usa şunları anlatıyordu :

- Kaldığım ız otel Beyoğlu ' na yakındı. Otel yöneticileri Pasaj' ı önerdiler. Gerçekten çok ilgi çekici bir verdi. Hele tezgahın başına geçip yediğimiz o kari desleri unutamıyoruz . Bir de kokoreç dediğiniz yiyecek hoşumuza gitti. Bir tür kebab olmalı. .. Yalnız istanbul degil, Türkiyemizin dört bir yanı , yiyecek ve içecekleriyle, meyvalarının baliuğu ve çeşitleriyle , yabancı turistleri ülkemize çeken önemli bir unsur oluyor. Ayrıca , bu tür yiyeceklerin fiyatlarını , bize göre pahalı olan bazılarını çok ucuz buluyor ı ar.

portakal ve mandalina satan bir seyyar satıcı , yazın da kavun karpuz satarak hayatını kazanıyormuş . Geçen yıl başından geçen bir olayı şöy­ le anlatıyor: Kış aylarında

- El arabama karpuz yüklemiştim . yorgunluk çıkartır­ ken , kıyıya yanaşan motordan turistler indiler. Bir anda arabanın çevresi doldu. içlerinden biri kaç para olduğu­ nu sordu. Fiyatını söyleyince eliyle işa­ ret edereK bir dilim kesmemi istedi. o sırada rehberleri olan Türk arkadaş geld i. Bana turistleri dolandırdığımı, karpuzun bir diliminin değil , tümünün o fiyata satıldığını söyledi. Bunun üzerine, ben de dil bilmediğimden , ken dilerine bir dilim değil , bir karpuzun o kadar olduğunu anıatamadığımı izah ettim . Rehber durumu, turistlere anlatınca , arabadaki karpuzlar bir anda bitiverdi. Her turist birer karpuz alarak, kıyıya oturdular ve afiyetle yediler. Rumelihisarı ' nda

işte , meyva ve sebze cenneti Türkiye'de, turistlerden birkaçının ve bir satıcının izlenimleri . Bize kalırsa , Türkiyemizi tanıtan ve yabancı ülkelere de gönderilen tanıtım malzemelerine, daha çok sayıda bu güzelliği

gösteren fotoğraflar basarsak, hatta, karpuzıu, üzüm salkımlı , portakallı veya başka bir mevvaıı koca afişler hazır­ larsak daha iyi bir propaganda yapmış oluruz.


Dünya'nin En Küçük

çocuğu

hlanhla Makhofa üçbuçuk yaN olmasma bir oyuncak bebekten pek farkt yok. şmda

rağmen,

Makhofa, beş kilo agırlığında .... Boyu da sadece 63 santimetre... Işte, dünyanm en küçük çocuğu... Dört ağabeyisi ve ablast normal büyüklükte olan Nhlanhla, Güney Afrika'mn Mapumolo köyünde yaşwor. Annesi Joyineleni, hamileliğinin ilk yedi avmm normal geçtiğini, fakat sonra ağnlar başladtğmt oğlu­ nun iki av erken doğduğunu söylüyor. Doktorlar yeni doğmuş bir bebekten sadece 10 santimetre büyük olan Nhlanhla 'ntn h er baktmdan sağltklt olduğu ifade ediyorlar. Yalmz, bundan sonra pek büyüyeceğini de hiç zannetmiyorlar.

''BAZlLARI SOGUK SEVER'' Sıcak günler yakın!

Artık, insanın olduğu her yerde soğuk meşrubata, soğuk meşrubatın olduğu her yerde ise " LUNA" ya ihtiyaç o laca k.

TESiMA'nın mamulu "LUNA " Soğutma Cihazları, halka açık yerlerde ve işyerlerinde soğuk su ihtiyacını kolaylıkla karşılıyor. Her türlü meşrubatı soğuk ve homojen tutan "LUNA" Soğutucu Cihazlarını büfeler, pastaneler, restoranlar ... keyifle kullanıyor. Siz de ''LUNA" Soğutma Cihazlarıyla meşrubatınızı müşterinize tüm serinliği ve canl ı lığ ıyla sunun i

"SOME LIKE IT COLD" Hot days are coming soon! From now on, there is a demand for cold drink whereever isa human, anda demand for "LUNA" whereever the cold drinks are. ''LUNA" refrigerators, product of TESiMA, meet the dema nd for cold water easily in public places and work sides. The buffets, pastry-shops, restaurants are enjoying the ''LU NA" refrigerators which cool every d rink homogenously. You may also reward your customers the drinks cold and fresh owing to the " LUNA " refrigerators.

la S. ma .:;;;;;

1

Fabrika: Sıracevizler, iyiniyet Sok. 12/1 Tel: 147 37 43 Telex:25336 ETKO TR.

Şişli-ist

} ~


go

Saç dökülmesi ve saç

zay~hOı

günümüzde erkeklerin

Foltene~ bu bakım için en büyük yardımcınız, en etkin silahınız olacaktır. Başansı tüm dünyada kanrtlanmış olan Foltene~ aktif maddesi "T richosaccharide" ile saçlarınlll güçlendirir, dökülmesini önler... Canlı ve gür saçiara kavuşmanlll saOiar.

Folten~ Cri nos INT. S.p.A lisansı ile Türkiye'de Padeko Ilaç ve Kimya San. A.Ş. taralı ndan Crinos standartianna göre üretilmekte ve tüm eczaneterde satılmaktadır. ® Regsteıed Trademari<

Saç dökülmesi, yetersiz beslenme, zayıflama rejimi, dolaşım bozukluOu. kalrtımsal nedenler ya da yıpratıcı yaşam koşullarından ileri gelebilir. EOer sizin de saçlarınız her geçen gün artan bir oranda dökülüyorsa, mutlaka etkili bir bakım gerekmektedir.

%70'inin karşılaştıOı en büyük sorunlardan biridir.


The fruits of the earth grow in superabundance in Turkey. Fresh and in wide variety , visitors enjoy Turkey 's fish , vegetables and fruit . ıstanbul

hey were visiting and Turkey T for the first time, armed with brochu· res given by a friend . All they knew about the countrv was from the descriptions and photographs in these brochures, but Tur· key seemed so inviting that they cam e all the wav from their north European co · untrv of Denmark to visit ıstanbul. The young married couple were teachers. ın just two days the svetssons were under ıstanbul ' s spell. They were fascina ted not just by its history and natural beauty but aıso by its plentiful fruits , vegetables and fish available. Mr. Svetsson told us. "1 had never seen such a diversitv of fruit and fish at one time before. The green grocers· shopsarelike pictures, and we ıo -

~~bu~~~~ge[:~~~~0r0fh1i~~k6nngeaM~~:

food and d ri nk is plentiful and diverse. This The Turks are ıucky to live in such a cocornucopia of fruit and vegetables is one untry. we foreigners are aıso amazed how of the main attractions for foreign visitors. cheap foodstuffs are. Now we understand What is more, varieties which are expen· why the Turks are so healthy and robust." sive at home are cheap here, so they en· Lik e this oanish family, al most all visitors to Turkey are im pressed by the abundan- joy eating them to their heart's content . ce of fruit and vegetables and the delicioA barrow boy who earns a living seliing us Turkish food . Fruits that they buy by the plece at home they can buy by the kilo he- oranges and mandarine orangesin winter and meıons and water meıons in summer re and far cheaper. A German family with three children , told us of an ineide nt which happened to him ıast year; chose Turkey as their holiday destination because of what they had been told abo"1had ıoadedmybarrow with water me· ut the country by Turkish guest workers ıons, and was in Rumelihisar, resting and intheir home town , who persuaded them waiting for customers, when a motorbo· to come and see it for themseıves . They at drew up to the bank. A crowd of fore could not forget the table of mouth ign tourists disembarked and they all watering food decked out for them at a made straight for my barrow. one of them restaurant they visited on the Bosphorus. asked how mu ch they were. ı said what the cunther, the father of the family reprice was, and in sign language the tourıst marked. asked me to cut a slice. Then their Turkish "There were so many different, delicioguide came up and said that ı was cheating us - ıooking dishes on the table . After tas- them , that the price was not for one slice ting each one we proceeded to finish it all but for the who le meıon . ı explained that up. After drinking a Turkish coffee we weı d id not speak any foreign language and re too replete to get up for a while ." that ı had been unable to explain that the Two young ıtalian girls, who were also on price ı had given was for the who le meıon holiday in ıstanbul , visited the Çiçek Pasaj rather than a slice. When the guide expla·· or Flower Areade in Beyoğlu . Usa, a univer- ined this to the tourists they each bought sity student, explained . one and emptied the en tire barrow. They "The hotel where we were staying in Be· · sat on the shore and ate them there and yoğlu was cıose to the Çiçek Pasaj, and the then ." hotel management suggested we go the· These are some impressions of Turkey, re for ıunch . lt was really an interesting pla· the cornucopia of fruit and vegetables, re·· ce. we sat at a counter and ate shrimps ıated by foreign tourists and one street and kokoreç. The shrimps were unforget· seller. When promoting Turkey, this is one tab le and the kokoreç was delicious, akin d aspect of the countrv that needs mo re co .. of kebab ı suppose." verage in touristic literature. Not just in ıstanbul , but all over Turkey


ÇiÇEK ve •

YEŞIL

SEVGiSi iLE DOLUP TAŞIYORUZ

skiden annelerimizin, ninelerim/zin evlerin E pencerelerinde minik saksilarda yetiştirdik/eri fes/eğen/er,

sardunyalar, begonyalar, karanfiller, günümüzde yerlerini ithal çiçek/ere b1rakt1. son birkaç y11 içinde, birbiri ardma aÇilan çiçekçi dükkanlan, bugün yabanci tohumlu ve daha çok yeşil yaprakli bitkiler/e dolu. Değişen mimari ve dekorasyon anlay1şmm da etkisinde kalmarak büyük rağbet gören bu tür bitkiler/e, her konut ve çevresi bir bahçeye dönüyor. Yine, eskinin mahalle aralanndaki bostanlannda küçük bölümlerde yetiştirilen türlü çiçekler, şimdi modern seralarda yetişiyor.

Birer botan/k bahçesi gibi aÇilan seralarda tü_rlü çeşitli_ç!.çekler, . kaktüsler, sus bJtkllen ozel şekilde

yetiştirilir ve bunlar saylSlZ allCI bulurken, insanm ak/ma şu soru takJ/JYor: Toplumumuzdaki bu çiçek ve bitki merak1 birden nasil doğdu? Yetiştiriciler, bunun bir kültür olayi olduğunu söylüyorlar. Çiçek ve bitkiseverlerin artik, iyi seçim yaptJklanm, aldiklan bitkilerin latince kökenli isimlerini de bildiklerini, sözlerine ek/iyorlar. Bir bahçe miman şunlan söylüyor: - Bugün kentlerin birer beton y1ğm1 haline gelmesi ve yeşil alaniann git gide azalmasi sonucu, insanlanmiz yeşile ve bitkiye olan özlemlerini ancak saksJdakilerle gidermeye çaiJŞJYOrlar. işte, son Yillarda göru/en bu merak ve istek buradan kaynaklamyor, olmali ... Bu da başka bir tez. Her ne olursa olsun, yenilerde başlayan çiçek ve süs bitkisi sevgisi, giderek artwor. Türk toplumu, yeşil/, bitkiyi seviyor, buna bütçesinden ama az, ama çok bir pay aymyor. işte güzeli de bu...


••

Coca-Cola ve Fanta: Bildiğiniz, sevdiğiniz o güzel tatlar şimdi özel alüminyum kutularda. Kolay soğutulan , depositosuz kutular.

Taşınması kolay, içilmesi kolay. Piknikte, plajda, yolculukta kolay.


"Hepinize iyi uçuşlar...

''Ilave apleasant Dight...

...yolculuklanmzda -özellıkle yurt dışı uçuşlarınızdaEfes Pılsen 'i tercih ettiğınız için, ülkemızİn önde gelen ''bıra ' 'sı adına teşekkür edenz. Bundan sonraki Efes Pılsen'Jerde yeniden buluşmak üzere şimdi lütfen,· O'nun kırlardan gelen kokusunu içınıze çekin, o güzelim tadına hazırlanın ve Efes Pilsen'lennizi içişe hazır duruma getirm ... 11

.. .on behalf of !inest Turkish pilsner, Efes Pilsen would like to thank all passengers for their selection of Efes Pilsen beer, and hope to meet on an other sparklıng journey soon. .. 11

EFESPİLSEN

EFESPİLSEN

SUSADIKCA nBira" bu kutunun içindedir.

WHENEVER THIRSTY The"beer" is in this can.


STRENGTH RELIABIUlV INNOVATION EXPERIENCE

Tütünbank has all these important considerations you're looking for in a bank. Foreign partner

Irving Trust

The Bank at Number One waıı Street New York

!

D

HEAO OFFICE: 'INTERNATIONAL OIVISION: Atalurk Cad. 136 IZMIR TEL . (51 ) 250370 TELEX 528181udtr. 52382tubtr. 533261bmtr FACS (51 )251145

Yıldız Posta Cad Dedeman Tıcaret MerkeZI 52 K 4 Esentepe ·ISTANBUL TEL (1)1725280·1723768 TELEX 31157esıuır 27310seuıır FACS

(1)1 7241 10


Hayvanseverliğin • Evcil domuz Lisette, sahibi tara fından 1920 yılında kurulan Bouten Taksidermi şirketine getirildi. Sahibi almaya gelmeyince , Lisette şi rketin maskolu oldu .

hayvanseverler, kedileri veya köB a Zonlara lpekleri ötünce kabuııenemezıer. eden

Yıllarca

ölünce

arkadaşlık

hayvanları

"Taksidermist" den ilen, post doldurucuların atelyelerinde a lırlar. Gazeteci Pieter Van Ecker evcil hayvanlan nı doldurtan altı Hollandalıyı ziyaret ed ip, nedenierini so luğu

araştırdı.

jansen ve kızkardeşinin " Noortus" ad lı kedileri bir trafik kazasında ölünce, önce gömmüş , sonra da mezarından çıkar tı p. taksidermiste götürmüşlerdi. jansenierin diğer iki kedileri ise hala "Noortus nerede?" deyince, hareketsiz duran eski arkadaşlarına yaklaş ıyorlardı.

jansen'in kızkardeşi şöyle diyordu : Çok güzel bir kediyel i. Daha da güze ll eştir­ rnek için şimdi boyunundan kordele ile fiyonk yapıyorum . Önce beyaz denedim . fakat yakış­ madı , şimdi kırm ı z ı t akıyorum.

Bir gece Venlo'daki Bouten Taksidermist bir müşteri girdi. Kolunun altında bir domuz taşıy an adam "Lisette öld ü" dedi. Ve e kledi: -Onu doldurabilir misiniz? Anlatlığına göre, bu yavru domuz evcil olup. kedi gibi evde beslenmişti. Fakat aradan iki y ıl geçmesine rağmen, adam gelip domuzunu almadı. Şimdi, müşterinin bıraktığı domuz. şirketin maskolu oldu . Başka bir hayvansever olan Bartcn. yavnı Şirketine

Böylesi

keçiyi niçin doldurttuklarını şöy le an latıyor: -Bir kaç yıl önce keçi ye ti şt irm eye merak sard ık. Keçimiz iki yavru doğurdu. Fakat. erkek olanı zayıftı ve bir kaç gün sonra öldü . O kadar güzel idi ki taksidermis te gö türdük. Bazen satın almak İs tiyen ler geliyor, ama bir milyon için olsa dahi satmam. Wychen kasabasının veterineri , Dr. Leemans. iki başlı buzagillerinin kafalarını doldurtup sak lı yor. Muayenehanesinin g irişinde. duvara asmış. Meraklı Doktor: -30 yı ld a dört tane iki başlı buzağı doğurı­ mak epey yüksek bir rakam. çünkü bu çok ender bir olay. Çoğu veteriner arkadaş l arım böyle bir şeye hiç rastlamazlar. Tabii ki çiftçi bu olaya oldukça üzülüyor. Anne ine ği kurtarmak için iki başlı buzagiteri keserek çıkam1ak zorundayı z. Zaten doi:jumdan evvel ö lmü ş oluyorlar" diyor. Brecia'da oturan Mary Stolwerk her çeşit hayvandan hoşlanıyor. Bahçesinde tavuklar. tavşanlar, köpekler, atlar. ve ta vusk uşlan var. Tavuskuş ları esrarengiz bir ha s ta lıktan teker teker ölmeye başlamışlar. Buna çok üzülen Mary , en sevdiğ i t avuskuşunu taksidermistc~ götürüp doldurtmuş. Ancak can iı sı gibi güzel o lm adığın ı itiraf ediyor. "Ölümü kabul edemiyorum. Bunun çözümü doldu rtmak" diyor. Bay Dierderich. "Bazen dostlarımla dalga geçiyorum. Öldükten sonra taksidermis te verilip doldurıulacağımı söylüyorum . Onlar da "Seni askı olarak kullanırız " diyorlar. Diederich 'lerin de iki köpeqi doldurulmuş.

• Hayvansever Mary Stolwerk, tavuskuşlarından birini doldurttu. Ancak c anlısının yerini tutmarlığını söylüyor.


"Hüdai" idi.. Koca gövdesini strtmdaki sivri hörgücünü iki di A vana saliava saliava yürüyordu. Strtı·

na vuru/an allı, mor/u semeri, başma geçirilen süsteri ile "Hüdai" er meydanına gidiyordu.

VER ELINI ER MEYDANI süslü, püslü develer güçlerini güreşte göstererek, sahiplerine şan, şöhret ve pazar kazand1r1yor.

Sahibi, vutarmdan tuttuğu devesiv· te gurur duyuyor, durup şöyle bir bakttkça, koltuktan kabanvordu. Biliyordu ki, az sonra "Hüdai" er mevdanma çı1kacak ve tüm rakip/erini silip süpürecekti . Bahar avtanvta birlikte gelen "Deve

Güreşi sezonu" Egeli deve sahiplerine hep avnı heyecanı vaşatıvordu. Tümü de güreşçi deveterinden emin, er meydanına koşuyordu. Deve güreşteri bizterin olduğu kadar, ülkemizi ziyaret eden yabancı turistterin de ilgisini çe-

o

kiyordu. tarihlerde tatilini geçiren turist/er, soluğu güreş meydanmda atı­ yor, film ve fotoğraf makineteriyle bu ilginç güreşi tesbit ediyortardt. Deve güreşterinin bir başka heyecan kasırgası da, seyirciler arasmda düzenlenen bahislerdi. Herkes bir deve seçip, onun üzerine ovnuvordu. Deve güreş­ terindeki bu bahister, at varıştannda görülen bahisleri aratmıvordu.

"KiRALIK UÇAK SERViSi" "CESSNA 421 '"'Golden Eagle", Yurt içi ve yurt dışı seyahatleriniz için çift motorlu, kabin VIP uçağı; 450 km/st'e ulaşan sürati 6 veya 7 yolcu kapasiteli ve " ıengin"açık büfe ikramıyla her türlü hava koşulunda hizmetinizdediL

basınçlı ,

süper konforlu

"CESSNA 206" uçakları ; toprak pistlere kısa iniş öıelliğiyle, 5 yolcu veya 500 kg kargonuzu direkt taşradaki şantiyenize, • işletmenize ulaştırabileceği gibi , havadan reklam panoso çekimi , fotoğrafçılık, ambulans hizmetleri ve turistik gezileriniz için en ekonomı ..... ve filosuna yeni katılan 0027 ve CESSNA 172 uçakları ile daha da güçlenen "EMAiR", 25 yılı aşkın havacılık tecrübesiyle, yurt çapında , 24 saat hizmetinizdediL

HAVAYOLUNUZ Necatibey Caddesi 88/ 6 ANKARA Telefon: (41) 290440-(41) 290757 Telex: 43291 emto tr.


NOW YOU HAVE YOUR PRIVATE CARAND DRIVER FOR YOUR SPECIAL DAYS AND SPECIAL GUESTS.

1nter Limousine, while offering you lux-

much aware of the fact that property of first class cars may in no way be deemed sufficient. Consequently, guide-drivers who can fluently speak foreign languages It is true that Inter Limousine has a u- and who know Istanbul as they know theirnique fleet of 1985-86 model Mercedes backgarden, but most important of all who Limousines*. Stili Inter Limousine is very know how to drive, are employed .

ury , safety and comfort, also presents you something more than just a car.

INTER LIMO USINE SERVICE "GOOD CARS WITH GOOD DRIVERS"

Ph o nes: 150 30 91 - 150 24 23 ,

Afıer

lllter 1 mtousine Srn •ice is o .Nt>t 1/oldin/l,

A . Ş.

20.'" ho urs, 145 09 6 1

Subsidiar)'.

• You can also jind all makes and models oj Mercedes cars besides Mercedes de Luxe Limousines. In 1986, Cadillac Limousines wi/1 be added to the jleet.


: J;·;. ,·, ,:: ·, •

'i-i .

'.'-.'

BY AIR Turkish Airlines <THYl provides an im portant network of interi or flights from the international airports of ıs­ tanbul, Ankara and izm ir to all of the major Turkish cities. For the timetabtes and prices, inQuiries can be made at THY agencies <see useful Address.>

Transfers

There are reguıar bus connections from airport to air terminal, for ıstan­ bul, Ankara . ızmır.

BYSEA The Turkish Maritim e Lin es have severaı coastaı services providing exceı­ ıent opportunities for sightseeing. All these services depart from the Eminönü or Karaköy si des or ıstanbul ' s Ga· ıata Bridge, and it is advisable to make early reservations for touristic cruises.

Istanbul Servlces aı BoOazlçl (Bosphorusı car ferrv:

Kabataş <European sideı-üsküdar <Asian sidel, departing from both sides every 1S m ins crossing in 1S mins. BoOazlçl tour: Departing from Eminönü and zig-zagging up the Bosphorus to Anadolu Kavağı. Prlnces'lslands service: EminönüBüyükada <targest of the ısıandsl. crassing in 1 1/2 hrs.

Marmara car ferrles

- Kartat <20 km. outside ıstanbul on the Aslan side>. -Yalova csouth coast of Marmara.> crossing from both sides frequently in 1 hr. 40 mins .. ıstanbul­ Mudanya-Gemlik and ıstanbul ­ Bandırma : one service per week. - çanakkale Bağazı <Dardanellesı ferries: Gelibolu <European side>Lapseki CAsian sidel: crossing once every two hours from each si de: and Eceabat <European Sideı-çanakkale CAsian sideı , crossing once every two hours from each side in 30 mins ..

Marmara sea servlces ıstanbul - Mudanya: all year Fridays; depart ıstanbul 9.00 hours. ın summer !ieason, sundays aıso , dep. 9.00 hours. ıstanbut-Avşa : Every day in July and August, depart ıstanbul 9.30 hours. Extra service Frldays, depart ıstanbul 17.30 hours.

all year, everv 8.30 hours.

- ıstanbul-Bandırma :

day: depart

ıstanbul

ıstanbui-Karabtga: cvıa

saraytar köyü

~' ~-<.

Marmara, Avşaı Every Wednesday with saturday servicesin summer, depart 9.30 hours.

at 202S m on the Trabzon -Gümüşhane road .

all year, Fridays with sunday services in the summer depart ıstanbul 9.00 hours.

Turkish road signs canform to the International Protocoı on Road Signs. Archaeıogicaı and histarical sites are indicated by yellaw signposts.

Road slgns

ıstanbui-Gemlik :

Medlterranean cruise Istanbul-Alanya-lstanbul line

Trafflc clrculatlon Traffic circuıates on the right and the Turkish Highway Code is similar to those of European countries. Outside the cities traffic moves very freely, the ıstanbul-Ankara highway being the only one on which traffic is heavv. There isa so kph. speed li mit in urban centres anda 90 kph . limit outside urban centres, and it is best to avoid night driving.

A 10 day cruise with stops in izmir, Kuşadası, Güllük, Bodrum , Datça, Marmaris, Fethiye, Antalya and Alanya, one service a week in summer. Depart from ıstanbul on every wednesday at 14.00

Black Sea cruise ıstanbul -Trabzon - ıstanbul line, a 6 day cruise operating weekly stopping in Sinop, Samsun , Giresun and Trabzon . Reduction: 10 % on return tickets. No charge for children up to 4 and so % reduction for children from 4-12 studens and journalists. CThere are no reduction on meaı pricesı !For additicnal information contact the nearest Turkish Maritime Lines bureau see useful Addresses.ı

Repalrs

BY RAIL The wide network of the Turkish State Railways connects most major cities. The trains hava couchettes , sıeepinq-cars and restaurant cars offering first and second class service. Prices vary according to waggon type and distance between 3.S and 22.s dollars Reductions of 20 % for return tickets, 10 % for students and 30 % for l groups of more than 1S persons.

Rent-a car servlces There are several rent-a-car services in Ankara, ıstanbul and izmir and in the resorts of Antalya, Kuşadası and Marmaris !the addresses and prices can be obtained from the ıocaı Tourism and Information Bureausor traveı agents.

lnter-clty coaches

BY ROAD The road network The 26.000 km. of asphalt highways are well maintained and easy to drive on . The roads denoted as "stabilized" are of graveı chippings la id ready for asphalt. coming from Europe, the crossing of the Bosphorus to Asia has been greatıy speeded up by the completion of the ıstanbul by-pass and the Boğaziçi , Bridge , leading to the ıstanbul - izmit express road ınow compleded up to Gebzeı. The there great axis roads traversing . Turkey are those to Syria and the Lebanon CE-S ı ıraq CE-24> and ıran !E-23>. ın winter certain passes, such as the Tahir Pass !2.47S mı , between Erzurum and Ağrı , and the Kopdağı Pass !2.390 mı , between Trabzon and Aşkale are sometimes cıased due to heavy snowfall. Anather main plass is the Zlgana Pass at 202S m on the heavy snowfall. Anather main plass ıs the Zlgana Pass

There are nu mera us repair garages in towns ıgrouped aıong special streetsı and aıong principal highways. White there are official agents in Ankara, izmir and particuıarty in ıstanbul , dealing in spare partsfor foreign makes of cars, it is advisable to ıeave your country with a thoroughly serviced car a spare parts are sametimes not available.

Many private companies provide frequent, day and night services between all Turkish cities. coaches depart from the bus station "otogar" in large towns and from the centre of the town in smaller towns.

Taxls and

ı

"dolmuş"

Taxis are numerous in all Turkish cities and are recognizable by their cheQuered black and yellaw bands. Taximeters are generaly fitted . The "dolmuş " is a collective taxi which follows speclflc routes and is recognizable by its yellaw band . Each passenger pays according to the dtstance travelled and can get off at specific stops. The reıatıvely cheap fares are flxed by the munıcıpallty. The " dolmuş" provldes servıces wlthln large cıtıes, to suburbs, alrport and often to nelghbourlng towns. This ıs a verv practıcaı means of transport and much cheaper than a taxı.


PENCERE NASIL OLMALl ömrünce "ilk günkü" gibi lrullarulabilir. Dış etkilerden ve kimyevi maddelerden etkilenmez. Yanmaz, çürümez, paslanmaz ve Şişme yapmaz. Çünkü özel katkılı PI!C profilden, çelik konstrüksiyonlu olarak üretilmektedir. Özel EPDM contası,ispanyole­ ti ve menteşe sistemi ile tam bir kapanma sağlayan Pimapen, içerideki ısıyı korur ve dı­ şarıdan içeriye su,rüzgar ve soğuk geçirmez. İsteğe göre Tek ya da Çift camlı lrullanılabilir. Bunlar sayesinde Pimapen,% 40 'a varan yakıt tasarrufu sağlar.

Pimapen, Türkiye'de alışılmış pencere kavramına daha değişik bir boyut kazandırdı. Pencere de "sistemi" getirdi Pimapen Pencere Sistemi 3 yıldır Pimaş güvencesi ile, sizlerin daha rahat ve ekonomik yaşamanız için üretilmektedir. Pimapen hiç bir özel balam gerektirrneksizin binaruzın

Yapılan bilimsel araştırmalar Pimapen'in her türlü iklim koşulların­ da tam yalıtım sağladığını kanıtıa ­ mıştır. Özel deney gereçlerinde 120 km/h hızındaki rüzgar ve yağmur altında mukavemet ve izolasyon değerleri devamlı olarak ölçülmektedir. Pimapen ahşap değrama ile olan fiyat farkını 2sene gibi birzamandaamortietmektedir. Bunun yanında boya ve balam masrafı da getirmemektedir. Pimapen ölçü üzerine, tabiikasyon olarak üretilir. Pimapen Pencere Sistemi 23.241 Poz No.su ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatlarında yer al mıştu .

. 172 1910 (8 HATI

TELEKS 26 992 PMAS TR

Pencereniz PİMAPEN olmalı Başka pencere olmamalı.


The young ones... Every detail designed to make sleep ı 1 a pleasure · Bed cover sets, pillow case, bed sheets purecotton

"

HEAD OFFICE OTiM/ ORTADOGU TiC. MERKEZi BEŞiKTAŞ/iSTANBUL e TEL: 172 99 68-172 99 69 FACTORY: HIZlA REiS CAD. NO: 6 CEViZLi/ iSTANBUL e TEL: 352 63 24 - 352 58 81 e TELEX: 26482 Dame tr. ADANA BRANCH OFFICE/ATATÜRK CAD. EKMEKÇiLER APT. N0:171 KAT.3 ADANA e TEL: 41 098


GALA

uçakta iki Kişilik Yerde

uçuyor sağlığı

fazla kilonun insan üzerinde olumsuz etkileri söyleyedursun , AmeDoktorlar Albert Jackson 450 kiloluk vücuduyla tu rp giolduğunu

rikalı

bi

yaşayıp ,

gidiyor . Adeta

tıp

otoritelerini

yanıltırcasına hiçbir hastalığı bulunmayan Jackson'da ne kalp hastalığı , ne de yüksek tansiyon var. Doğduğunda 10 kilo gelen Albert Jackson , 14 ya şına gelene kadar 280 kiloyu bulmuş. sonra giderek kiloları artmış ve bugünkü " Dünyanın En Şişman Adamı " ünvanını kazanmış . Florida ' nın Tam pa kentinde karısı ve oğlu ile mutlu bir yaşam süren 45 yaşındaki Jackson , seyahatle-

rinde büyük sıkıntı çekiyor. örneğin ; uçak yolculuğu mutlaka iki kişilik yer satın alıyor.

sırasında

Open Full Week

1O·••

pm - 04·00 am. Tel (Reservatlan) : 146 58 19. 141 69 62 Address: Halaskôrgazl Cad . 127 / 1-8, Pangaltı 1 Istanbul


"§ o

u

o

c

0

N i şANTASI. R UMELi CADDESi.$AFAK SOKAK No : 27


Eller Için • Ilk Yardım 1\. ~!is bir yaz gecesinde gezmeye

1 Vgıdeceksiniz. Fakat ellennize bakın!.. ayıklamışsmız veya çiçeklerle ugra.şmışsınız. Ellerinizin durumu çok kötü. Vakit kısıtlı, bir şey yapmak gerek. Ama ne?

Sebze

Önce ellerinizi limon suyu ile ovun. Bu onları yumuşatır ve beyazlatır. Tırnaklannız çok kötüyse, en iyi çözüm, yapay tımakları, kendi tımaklarınıza yapıştınnaktır. E$er tırnak kırılmışsa da çıkar yol budur. Zaten tımaklarınız kolay kırılıyorsa, özel koruyucu oje kullanmanızda yarar vardır. Akrilli tırnak cilası, ojenizin diılıiı dayanıklı olmasını sa9lar. Bu tip cilalar renksiz olur.

Eski ojenizi silin ve törpü ile düzeltin . Kesinlikle makas kullanmayın lımpara tipi törpüler en iyisidir. Diplerden başlayıp, uca dcyru törpüfeyin ve hep aynı yöne dcynı tekrar/ayın.

Ellenniz sertleşmiş ise, her yıkadıgmızda ve yatmadan önce krem sürmeyi unutmayın .


• Adiiye Binası (Şanlıurfa) • Ajans Mar Reklamcılık A . ~--------------------------------, (İzmir) • Akdeniz Zirai Araştırma Enst. Md. (Antalya) • Aker Dış Tic. A.Ş . (İstanbul) • Aksu ·iplik Dokuma ve Boya Apre A. Ş. (İstanbul) • Ali Nihat Öztan Firması (İstanbul) • Alişan Uluslararası Taşımacılık ve Tic. A. Ş. (İstanbul) • Alpina Denizcilik ve Tic. Ltd. Şti. (İstanbul) • Arnper Elektrik İnş. ve San. A.Ş. (İstanbul) • Anap Genel Merkezi (A nkara) • Ant Demir A . Ş. (Antalya) • Arkom A. Ş . (İstanbul) • A rkom Telsiz Elektronik San. ve Tic. A. Ş . (İstanbul) • Anca Şirketler Topluluğu (Gaziantep) • Artur Turizm Ltd. Şti. (Kıbrıs) • Ataç Kozmetik ve Kimya San. ve Tic. A.Ş . (İstanbul) • Ayteks A . Ş . (Gaziantep) • Ayvalık Başbakanlık Bölge Müd . (Balıkesir) • Aziz H azır Giyim San. ve Tic. A . Ş. (İstanbul) • Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi (İstanbul) • Bari! Maden Türk A. Ş. (İstanbul) • Başbakanlık Bakan Lojmanları (Ankara) • Başer Ma deni San. (Isparta) • Başpınar Gıda San. (Gaziantep) • Bayındırlık ve İ skan Müd. Yargıtay Başk. (Ankara) • Belediye Ba şk . (Kırklareli) • Belediye B aşk . Emlak Vergi Müd. (Samsun) • Belediye Başk . Hizmet Binası (Yozgat) • Benka Genel İthalat-İhracat A . Ş. (İstanbul) • Bilkent Dış Tic. A. Ş. (İstanbul) • Bosaş A.Ş. (Trabzon) • Brederi Narin İşlemeleri Kumaş San . A . Ş . (İstanbul) • Cavit Ç ağlar (Bursa) • Ceka İnş. (Ankara) • Ç ağ-Çağ H idroElektrik S antralı (Mardin) • Çelebi Hava Servisi A.Ş. (İstanbul) • Çoban A. Ş . (İzmir) • Dilko School of English (İstanbul) • Dinçerler Paz. Kağıt San. ve Tic. A . Ş. (İstanbul) • Duru Turizm (İstanbul) • Ebi m Elektronik Bilgi İşlem San. ve Tic. A. Ş. (İzmir) • Edip Özaltın Dış Tic. A . Ş . (Adana) • Eltem-Tek Gn. Md . (Ankara) • Emek Yağ Fabrikası (Bursa) • Emlak Kredi Bank. İst. Bölge İnş . Md . (İstanbul ) • Enka Paz. (Adana) • Erler Film San. ve Tic. A. Ş . (İstanbul) • Esbank Antalya Şb. (Antalya) • Es bank Bakırköy Şb. (İ stanbul) • Esbank Genel Md.lüğü (İstanbul) • Esbank Kadıköy Şb . (İstanbul) • Es bank Karaköy Şb. (İstanbul) • Esbank Gn . Md . lüğü Odakule(İstanbul) • Gorbon Sanat-Seramik Tic. ve San. A. Ş . (İstanbul) • Göztepe Fen Lisesi (İstanbul) • Grafsan Mineral San. Ltd. Şti. (Balıkesir) • Günay İnş . Ltd. Şti . (İstanbul) • Günay İşletmeleri Alatur Seyahat Acentası (Kıbrıs) • Güney İthalat Paz. A . Ş. (İstanbul) • Hasır Turistik Tesisler ve İş­ letmeleri A . Ş . (İstanbul) • Havza Belediye Bşk . lığı (Samsun) • Hilton Gazine (İstanbul) • İbel Sanayi Ürünleri İhracat ve Paz. Tic. Ltd. Şti. (İstanbul) • İbrahim-Fuat (Bodrum) • İçişleri Bk. lığı Nüfus İşl. Gn. Md .lüğü (Ankara) • İl Veteriner Sa ğlık Merkezi (Erzurum) • İl im Fazilet Vakfı (İstanbul) • İnkişaf Tekstil (Bursa) • İnşaat A . Ş . Ziraat Bankası İnşaatı (İstanbul) • İmar Ltd. Şti. Gn. Md . lüğü (İstanbul) • İsmail Yanbul (İstanbul) • İstanbul Konteks Konfeksiyon imalat ve İhracat A . Ş . (İstanbul) • İstanbul Mensucat San. ve Tic. A. Ş . (İstanbul) • İstanbul Paz. (İstanbul) • İş Bankası Kavakhclere Ş b. (Ankara) • İş Bankası Zonguldak Şb . (Zonguldak) • İzmit Valiliği (Kocaeli) • Kanuni Ortaokulu (Trabzon) • K.C.A. Ltd. Şti. (Diyarbakır) • Kent Elektronik San. ve Tic. A . Ş . (İstanbul) • Kervan O teli (A ntalya) • Kiramithane Endüstri Meslek Lisesi (Adana) • Kıbrıs Kredi Bankası (Kıbrıs) • K.K.T.C . Baş Savcılık Bina s ı (Kıbrıs) • Maliye Bakanlığı (Ankara) • Ma pa A . Ş . ()}nkara) • Markom Reklam Hizmetleri A. Ş . ( İstanbul) • Meteoroloji Deniz Verici İstasyonu (Bandırma) • Milli Parklar Md.lüğü Ulkemizin seçkin (Çanakkale) • Mosaş A . Ş . (Adana) • Nadir Holding • Nel Elektronik (Ankara) • Nizip Belediye Bşk . lığı (Gaziantep) • Nubar "mükemmel haberleşme" için TR 40-Teleset Ç olakyan (İstanbul) • Numune Hastanesi Hızır Acil Servis (Ankara) • Odak Elektronik Ltd. Şti. (Kıbrıs) • Özel İdare Hizmet BiÖzel Elektronik Telefon Santralı kullanılıyor. nası (Balıkesir) • Özel İdare Md.lüğü (Amasya) • Öztan Makine San. ve Tic . A. Ş. Karaköy (İstanbul) • Özuğurlu Makine Tic. ve Siz de bugün Türktelefon'u arayın, San. A. Ş. (İstanbul) • Ö z Nakliyat A. Ş . (İstanbul) • Petkim Petro Kimya A. Ş . (Kocaeli) • Pelsan Düğme San. ve Tic. A. Ş . (İstanbul) kurulUŞWluzu Teleset'leyin! • Sanmal Sanayi Malzemeleri imalat Tic. ve Yatırım A. Ş. (Kocaeli) Yannın haberleşme sistemine bugünden geçin! • Sas A.Ş . - Yenişehir (Ankara) • Sedo Büro Malzemeleri San. ve Tic. A . Ş. (İstanbul) • Samerciler Kol!. Şti. (Ankara) • Sümerbank Pa z. Müessesesi (İstanbul) • Şahinler A. Ş . (Aydın) • Şentaş Madencilik (Balıkesir) • Tekfen Inşaat ve Tesisat A . Ş . Cumaovası Hava Meyd. (İzmir) • Tekfen İnşaat ve Tesisa ı A.Ş. DalamanHava Meydanı (M uğla) •Ten Tur A. Ş.(İstanbul)• Töstaş Triko Örme San. A . Ş . (İstanbul) • Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Koop. Birliği (Edirne) • Transgür International Transport Beynelminel Nakliyat ve Tic. A . Ş . (Trabzon) • TRT Ankara Radyosu Md.lüğü (Ankara) • Tügam TÜBİTAK Gebze Araştırma Merkezi (Kocaeli) • Türkimya A. Ş. (İstanbul) • Uluslararası End. ve Tic. Bank. İskenderun Şb. (İskenderun) • Uluslararası End. ve Tic. Bank. İzmir Şb. • • (İzmir) • Uluslararası Dış Tic. A. Ş. (İstanbul) • Uluslararası End. İS ve Tic. Bank. Gn. Md .lüğü (İstanbul) • Uluslararası End. ve Tic. T ANBUL, Yeni Çarşı Cad. Biltez Han No: 40 Galatasaray Bank. Şişli Şb. (İstanbul) • Vakıflar Bölge Md.lüğü (Bursa) • YaTel: 144 75 00-144 48 43 Teleks: 24 566 tele tr. kut Sigortacılık Hizmetleri A . Ş. (İstanbul) • Yasan Yassı Metal ANKARA, Tuna Cad. Çanakçı Han No: ll Kat 2 Kızılay. San.veTic. A. Ş. (İstanbul).YüksekİhtisasHastahanesi(Ankara) Tel: 3 1 41 40 Teleks: 42583 • Yüksel Ahmet Raşit Müessesesi (Kıbrıs) • Ziraat Bankası DanİZMİR, Şehit Fethi Bey Cad. Sardalar İş Ham No: 23/4 ca Şb. (İstanbul) • Ziraat Bank. Gn. Md.! ük (Ankara) • Ziraat Gümrük Tel: 25 87 70 Bank. Kuzguncuk Şb. (İstanbul) • Ziraat Meslek Lisesi 1.ı.."u"aJ..------------------------------__;...ı

..

kuruluşlannda

a s


• • o o

1

ı

't'

ı ı ı ı ı ı 1 ı ı 1 i 1 ı, ,ı-4'

1 lll ,, 11 t

ı ı ,ı'' ı ( 1 1

1 lı ı (

,. ı ı

1

ll

1

ı

ı

ı ı ı ı ' ı ı ıl ı ı ı 1 1 1 ( 1 ,ı 1

1

ı ı ı ( 1\1 ı 1

1

ı ı

1

ıı1

:r(, ı 1ı1'.1 1• '1ı

~lı

~ 1 :':

1

1

ı

ı

ı

1

1

ı

1 1

ı

ı

ı

SOLDAN SA~A : 1- Yemek odası-Avrupa' da bir başkent. 2- Dağkırlangrcr , keçisağan-Hastalık sonrası, sağlıklı duruma geçme dönemi. 3-,.Vagonlan çeken, tekerlekli , buharlı , elektrikli, termik motorlu ya da sıkıştırılmış havalı makine-Ozsu. 4- En kısa zaman parçası-Uluslararası yollarda Hollanda ' nın plaka simgesi-Radyo ve televizyon yayrmlarrnda, tiyatro oyunlarında ya da film seslendirmelerinde, devinimleri izlemesi gereken seslerin doğal kaynakların dışında , optik, mekanik, kimyasal yöntemlerle gerçekleştirilmesi-Nikelin simgesi. 5- Cilalanabilir billurlaş­ mış kireçtaşı-Bir peygamber-Bir tür çörek. 6- Ad , ün-Aidatma iş i , hile-Yazın karadan denize doğru esen mevsim rüzgarı. 7- Türkü, hava-Umutsuz, çaresiz-Lityumun simgesi-Bir nota. 8lsland ığı zaman kolayca biçimiandirilebilen yumuşak ve yağlı toprak-Kiloamperin kısa yazı i ışı­ Antalya iline bağlı bir ilçe. 9- Bektaşilik ve Mevlevilikte tarikat kardeşi-Gidiş-Güreşte bir oyun . 1O- Demiryollarında traverslerin altına, şoselerde düzeltilmiş toprak üzerine döşenen taş kırıkları-Tenis oynanan alan. YUKARIDAN AŞA~IYA: 1-·Saray, köşk ya da konaklarda erkeklerin bulunduğu ve erkek konuklarrn alındığı bölüm, haremlik karşıtı. 2- Peşin para ile, belli bir süre için bir şeye alıcı olma işi-Dileyiş, dilek, dileme. 3- Uzakdoğu'da yetişen amerikaalmasından çıkan zamk-Radanun simgesi-Parlak kırmızı renkte değerli bir taş. 4- Bir satıcı ya da kamu ku ruluşu ile alıcılar arasında yapılan anlaşma, sürdürüm-Sodyumun simgesi. 5- Birini hoşa gitmeyen ya da iyi olmayan bir davranışı dolayısıyla hakkında iyi düşünülmeyenler arasına koymak. 6- Telefonda hitap sözü-Bir işi yerine getirmek için verilen söz. 7- Bir cetvel adı-Amerikyumun simgesi . 8- (Rüzgar, kar için) Hafif, kesintili ve yavaş bir biçimde. 9- Çok güzel-Silahlı kuwı:ıtıerde, belirli bir iş ya,da hizmeti başarabilecek güçteki en küçük birliğe verilen ad. 10- Şaman-Uflemeli bir çalgı . 11- Ilerlemiş , ivegen, had, sayrılık-Seçki n . 12- Genellikle içine sulu şeyler konular kap-Hizip. 13- Sevgide aldatma, sadakatsizlik-Y.ankı. 14- Denizierin çekilmesiyle oluşan ve yurtlanmaya elverişli olan bölge-Liranın kısa yazrlışr . 15- Dini inançları olmayan kimseKorunmak üzere bırakılmış.

-1'

1

1


ARlN iSTANBUL • • • IZLENIMLERI ay istanbul'dan G dı.invaca ünlü bir mimar çıeçti. eçtiğimiz

Seksenbeş yaşındaki ünlü mımar, lstanbul'u , Mimar Murat Aykaç Erginal'la birlikte gezdl ve Incelemelerde bulundu.

Eski iran Şahı, Ağa Han, Farah Fawcett, Prenses Grace gibi ünlülerin tatil evleri ve viiialarını yapan Fransız Mimar Jacques de couııe, istanbul'da bazı incelemelerde bulundu. Organik mimarinin yaratıcısı olarak bilinen ve "Konut sadece oturmak için değil, sevretmek için de yapılabilir " sözleriyle de tanınan De couııe, Türkiye'de turizm bakımından bakir birçok alan bulunduğunu söyledi. ünlü mimar istanbul'a alt görüşlerini de şöyle ifade etti: · Dünyanın en eski kentlerinden biri olan istanbul yeterince kaybolmuş. Hiç değilse , bundan sonra elde kalanıarı iyi bir şekilde korumaıı. özellikle, Boğaz bir harika ... Tarihi yalılar kalmak kosuıuvla, tüm beton binalar yıkılıp, Boğaz'ın güzelliği açılmalı ve bol bol, yeşillendirilmelidir.


Details...

~atlıer, craft, styling and travelling all depend on details. Desa hand crafted leather luggage and personal bags leaves the travel details to you.

Retall Shops: Desa Osmanbey Halaskargazi Cad. 216 Osmanbey-Istanbul Desa Rumeli Caddesi Matbaacı Osmanbey Sok. 61 Osmanbey-Istanbul Desa Head Offlce/Factory Abdı lpekçi Cad. 56 Ba yrampaşa-lstanbullTURKEY

Desa Erenköy Cad. 318/22 Erenköy-Istanbul

Tel : 577 53 52-577 88 33-34 Tlx : 22739 desk tr Fax: 51 ı 93 16

S~ana~a Camii Sok. Akosman l şhan ı Beyazıt-ls-tanbul

Ba~dat

Desa Beyazıt

ı

-----

.


Türk Hava ABUDABI • ABU DHABI: GSA. Sultan Bin Yousul and Sons Sheikh Handan St. Tel:-<(9712) 33 87 61 32 62 60/49 ADANA: Stadyum Cad. No: 1 Tel : (711) 431 43-372 47 AMMA N: Jabal Arnman Riyadh Center 8th Floor P.O .Box 39177 Tel: (06) 65 91 02 65 91 12 AMSTERDAM : Leidsestraat 610171 PA . Tel: (020) 22 79 84/85/86/87 ANKARA : Hipodrom Cad. Gar Yanı Tel : (41) 12 49 00 /43 12 49 33 - 12 49 1o - 12 62 00/8 ANKARA : Kavaklıdere , Atatürk Bulvan 167 1 A Tel: (41) 25 52 58 33 76 27 - 12 44 90 ANTALYA: Hastane Cad . No: 66 Tel : (311) 128 30- 234 32 ATINA· ATHENS : Phileltion Str. 19, Athens 118 Tel : (01). 322 10 35322 25 69 - 324 60 24 324 59 75 BAÖDAT - BAGHDAD: Hamed Hasan ai-Obaidi Travel O ffi ce Saadoun Str. iskender Stephan Building

Yolları,

Müracaat ve Rezervasyon-Turkish Airlines, Information and Reservations

Tel : (01) 888 13 83888 21 68 - 887 50 92 BELGRAD: TRG Marksa 1 Engelsa 8 /IV. 11000 Tel : (011 ) 33 25 61 33 32 67 BERLIN: Budapester Str 18 B 1000 Berlin 30 Tel : (030) 262 40 33 262 40 34

BRÜKSEL-BRUXELLES 51 Cantersteen 1000 Bruxelles Tel: (02) 512 67 81/82511 76 76 BURSA: Cemal Nadir Cad. Kocagil Apt. Tel: (241) 218 66111 67 - 128 38 CENEVRE· GENEVA: Rue Chantepoulet No: 1 - 3 - 1201 , Geneva Tel : (022) 31 61 2031 61 29 CIDDE · JEDDAH: City Center Annex 12-13 Medina Road P.O.Box 18816 Tel: (02) 660 01 27 660 06 74 - 660 08 15660 17 43 GSA ABC Travel Ageney Medina Road Falcan Building P.O.Box 11679; Tel: (02) 653 27 84 65313 76-651 79 00 651 83 00 DAHRAN • DHAHRAN: GSA ABC , Travel Ageney King Abdulaziz St. Al Khodari Bldg. Al Khobar Dhahran Tel: (03) 895 00 44895 49 04 - 894 79 1 7

DALAMAN: Dalaman Havaalanı , Mu!lla Tel : 180 - 244 DIYARBAKlR: izzetpaşa Cad. Demir Oteli altı Tel : (831) 123 14116 74 -101 01 DOHA(KATAR • QATAR): Al - Rayan Travel Ageney GSA. Tel: (974) 82 19 10 32 12 26-41 29 09 DUBAI: Sweedan , Trading Company GSA. 63 b , Sheikh Rash id Bldg. Almaktoom Street Tel : (971 - 4) 22 60 38 DUBLIN: GSA. Aer Lingus- Upper O 'Connel Str. 40 Dublin Tel: (01) 37 77 33 DUSSELDORF: Graf Adol f Str. 41 4000 Dusseldorf 1 Tel : (0211) 37 47 99- 37 40 80 - 37 40 89 ELAZIÖ: Rızaiye Mah. Şehit ilhanlar Cad. No: 26 Tel: (811) 11576-12300 ERZURUM: Hastaneler Cad . 38 Evler, No: 26/ B Tel : (011) 119 04 134 09- 185 30 FRANKFURT: Baseler Str. 35-37, 6000 Frankfurt Main Tel : (069) 25 30 31/32/33 GAZIANTEP: Atatürk Bulvan No: 38 1 C. Tel: (851) 154 35-203 82 HAMBURG: Adenauer Allee 10 2000,

Hamburg 1 Tel: (040) 24 14 7224 14 73 HANNOVER: 3000 Hannaver Lange Laube Str. 19, Tel: (0511) 32 60 87 / 88 ISTANBUL: Abidei Hürriyet Cad . Vakıf Iş Hanı, Kat. 2, Şişli Tel: (01) 146 40 17- 146 38 48 IZMIR: Büyük Efes Oteli altı , Tel: (51) 14 12 20-25 82 80 (5 hat) KAHIRE • CAIRO: GSA. imperial Travel Center, Mahmoud Bassiouny Str . No: 26 Tel : (02) 76 17 69 - 76 oo 71 - 75 89 39 - 73 34 00 KARA,ÇI - KARACHI: PAKTURK Travel Agencies 12 Avenue Gentre Stracher Rd . Tel: (021) 52 74 71 /7252 32 49 KAYSERI : Serçe Önü Mah. Yıldırım Cad . 1 Tel : (351) 139 47- 110 01 KONYA: Mevlana Cad. Belediye Sarayı No: 39 Tel (331) 120 32- 100 00 KOPENHAGCOPENHAGEN Ved vasterport 6 1612, Tel : (01 ) 14 44 9914 51 90 KÖLN: Trankgasse 7- 9 5000 Köln- 1 Tel: (0221 ) 13 40 71/7313 44 43 KUVEYT • KUWAIT: Alkazemi Travel Agencies " Aiabrar" Salem Str. Tel : (965) 41 29 07 -45 26 20 1 1 ,2,3, LEFKOŞE • NICOSIA: Cengiz Han Sokak No: 5, Köşklü Çiftlik Tel : (520) 710 61 - 713 82 LONDRA • LONDON: Hanover Str. 11 - 12 W. 1 Tel : (01 ) 499 92 47-499 92 48 - 499 92 40 MADRID: Plaza de Espana Torre de Madrid Planla 4 Officina No: 20 Tel: (01) 463 23 12-463 23 51 MALATYA: Dörtyol Halep Cad . No: 1 Tel : (821) 119 22- 140 53 MARMARIS: Atatürk Bulvan 301 B MERSIN: istiklal Cad . 27. Sokak Çelebi işhanı No: 2, Tel : (741) 21 278- 15 232 MILANO - MILAN: Via Albricci 3; 20122 Tel : (02) 86 63 50 - 805 62 33 - 805 39 76 MÜNIH • MUNICH: 2 Bayern Str. 43 - 45 1 1 8, München Tel : (089) 53 94 15 - 53 9417/18/19 NÜRNBERG: 8500 Nürnberg Am . Pherrer 80

Tel : (0911) 26 53 01 - 26 53 02 PARIS: 34 Avenue de L'Opera 75002 et 11 Tel: (01) 742 60 85 -265 17 10 RIYAD • RIYADH: GSA ABC . Travel Ageney Al Arbaeen Str. Tel : (01 ) 477 90 03- 477 90 55 RIZE: Beled iye karşısı, Tel : (054) 110 07 ROMA· ROME: Piazza della, Republica 55- 00185 Tel : (06) 475 11 49- 475 95 35 ROTTERDAM: Weena 140 3012 Cr. Tel: (10) 33 21 77- 33 24 65 SAMSUN: Kazımpaşa Cad . No: 11/A. Tel: (361) 134 55 - 182 60 SIVAS: Belediye Sitesi 11 . Blok No: 7, Tel : (477) 111 47-136 87 SOFYA • SOFIA: Bul. AL Stamboliiski No lf-a Tel : (02) 87 42 40- (02) 88 35 96 STOKHOLM • STOCKHOLM: Vasagatan 7; 10120 Stockholm, Tel : (08) 21 85 34 1 35 STUTTGART: Lautenschlager Str. 20.7000 Stuttgart 1 Tel: (0711) 22 14 44-22 14 45 ŞAM • DAMASCUS: GSA. Al- Faradees Travel and Tourism Ageney P.O.Box 6132 Maysaloun St. Dar el Mauhandeseen , Damascus - Syrial Tel : (011) 22 72 66 - 23 21 90 (1 O hat) TAHRAN· TEHRAN: 4000 Avenue Hafez 3 rd . floor No. 7 College Crossing Tehran Tel : (021) 66 90 26- 66 46 09 TRABZON: Kemerkaya Mah . Meydan Parkı karşısı

Tel : (031) 116 80 - 134 46 TRIPOLI: Muhammed Megarif Str. Cezayir Sq. Tel : (021) 382 36-487 98 TOKYO: GSA JAL Daini Building Merunouchi Tokyo Tel : (02) 74 35 51 VAN: Enver Perihano!llu iş Merkezi, Cumhuriyet Cad . 196 Tel: (0611) 1241 - 1768 VIYANA· VIENNA: Operngasse 3, 1010 Wien, Tel: (0222) 56 37 96 - 56 37 68 ZORIH - ZURICH: Tal Str. 58 . 8001 Zu rich , Tel : (01) 211 85 67- 211 10 70/71


If your plan is '7urkey by car''

There are mountains between a car and a jeep. Beautiful mountains... lakes, sea resorts, countrysides. If you would rent a jeep in Turkey, thinkabout mountains rich with histarical sites, lakes full of beauty and seasides sunny all year raund. If you have to rush from one meeting to another, from a town to another, think about Budget, one of the large st car renfal system s in the world with 12 offices in Turkey.

V

-::::-:-"t""::~~.r:

1...,.-:r--~..::.;._- ·~

For your convenience, Budget' "Courtesy Service" will take you from the International Arrivals exit, to our Budget deskin the Domestic 'Terminal.

Budget offers quality vehicles and provides first rate service .at reasonable prices. You and your clients deserve the best of Turkey, without paying the most. Your choice: Budget, don 't give up a thing.

~ Budg~

---

- .

..

~~4

i

....

rentacar

CRmEL CAR REnTAl TOURISM AND TRADE INC.

Head Office Istanbul: lnonu Cad Kunt Apt 33/ 1 Gumuşsuyu Tel 149 57 14- 145 75 62 Telex 25908 Budg tr • Kadıkö y : Bagdaı Cad No 17717 Feneryolu Tel 345 24 51 • Istanbul Ataturk Airport Domestic Term inal : Tel 573 29 20 / ask for Budge·

Antalya Head Office: Aspendos B ulvarı No· 50 Tel· (31 1) 25046 • Downtown : Fevzı Çakmak Cad. No 57 Tel: (311 ) 26372- 13845- 13629/Telex 56195 cıra ır • Antalya Airport Terminal Tel · (311) 29680 ex 368 • Club Sali ma: Kızıltepe Mevkıı Kemer Tel: (3214) 1521 - 1524- Budge1 Alanya: iskele Cad 68 / 5 Tel : (323 1) 4400! Izmlr Head Office: Gazıosmanpaşa Bulvarı No: 1/1 E (Next to GrandEfes Otel) Tel. 25 80 12- 25 BO 13 Telex : 52876 Cbı tr. Kuşadası : Ataturk Bulvarı No 66 Tel (6361) 3202 Telex · 58524 Ctreb tr. Bodrum:ICevat Şakır Cad. No: 13 Tel · (61 41) 2070 Marmaris: Ataiurk Cad Taşa rası Sok No: 12 Tel : (6121) 2898 Telex: 52779 Ctm ır


Kaleterasit hazır sıvalar ı nın 26 değişik rengi ve 5 değişik tipi vardır. Her türlü hava şartlarına karşı dayanıklıdır. Tatbikatı çok kolaydır. Kaleterasit'i merdane ya da mala kullanarak kolayca tatbik edebilirsiniz. Binalarınızın dış cephelerini güzelleştirmek için yapacağınız en uygun seçim Kaleterasit't ir.

11Im0w7erasil"akıllı secim"

SlVA SANAYi A . Ş . abrika : Reşit Paşa Cad . No: 125, Avcılar- istanbul Tel: 573 48 87


...... ..... ·

A

/(

D N

30

o

....··

M

Boh

· 0

o

/j J

"~• voh

.•··· o- (

M J,

S1

R

..•.···

O\

····· ......

c Ytngeç dOntnctsı \

fT~~==~====~-~-~======:!: =D.: :C~-: =1=0=/1=0= ·=n .) .···

....· ./···

50

)

)


UUllltj~LlU

C:LllU

lll(Jtjl"lli::tıLlUlli:W.

lltjLW Ul•..L\.

~y~Ltjlll 60

JQ

.•.•.-·-·-·-/_... -·-·-·-·~-·-

/.

..

,/

.....

1

R

.... ······· .....


J

Yurt içinde, yurt dışında •.. ... gelişen ekonomimizin güçlü bankası:

Türkiye Iş Bankası

1986 06  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you