Page 1


1

20

batı

boylam

TORK HAVAYOLlARI TURKISH AIRLINES

s"-

®

/(

D

u

e

z

n

e

~~

y

z

50

E-. ROl< ı

3050

~o

bur.

a d \. 0

-a.~ ı P. il ~inorka

<o -a. . .~

a,_a obıtr.

ayorka

Obiza

2000

;

2000

z

\<.

i(

2900

.A

c;

D

"

~

Formentera

ii

T

8

A

i A __ ....,

'Şıt~!!!~,l)~

c_:___ \. ,


AIRBUS A-310

DC-10/10

142.000 kg.

195.048 kg.

24.688 kg.

43.450 kg .

68.138 kg.

14.500 lb.

15.500 lb.

50.000 lb.

39.000 lb.

1887 km.

2405 km.

3518 km .

5560 kg.

5550 km.

25.000 n.

35.000 lt

35.000 n.

42000 n .

440 km/h

825 km/h

870 km/h

900km/h

929 km/h

980 km/h

370 km/h

630 km/h

796 km/h

862 km/ h

662 km/h

875 km/ h

50

65

1111115

167

210

345

DASH -7

F-28

DC-9

19.958 kg.

24.483 kg.

48.989 kg.

4536 kg.

7620 kg.

11.180 kg.

1120 lhp

9850 lb.

2220 km.

(Maximum Celllng) Azami Sürat (Maximum Speed) Nonnal Seyir SUrati (Normal Cruise Speed)

Azami

Kalkı, AQırlıQı

(Maximum Take of Welght) Yak ı t

Kapasitesi

(Fuel Capaclty) Motor GUcU

(Englne Thrust)

Azami Uçu' Tavanı

Koltuk Adedi (Seallng Capaclty)

Not: Flloda

-

ayrıca

2 adet B - 70 7 - 320 Kargo uçaOo

41 .000 n.

vard ır .

TARiFELI UÇUŞLAR (Scheduled Flights) ÖZEL INDiRIMLllşçi SEFERLERI (Charter Flights)

2000 ll

8

K

i r 31140

n

2010 4070

N

••04

· ~ G ir ':it 1 ll

... .

42000 n.

Kandl .

-,

d

ııı.O

i


Marl~oro 谋oo路s


iÇiNDEKiLER/CONTENTS

Ağustos/August'85 Yıl :

3

Sayı

28

Türk Hava Yollan Adma Sahibi (Publisher) Yılmaz Oral Yaz1 işleri Müdürü (Managing Editor) Uçal Dalgıç Genel Yaym Damşmam (Consultant Editor in Chief) Koray Güney Yaym Kurulu (Publishing Eloard) Emre Betin, Engin Öktem f!r. Çetin Özbey, Tuncer Gü rsıl Yurtiçi Haberler (News From Home) Türk Haberler Ajansı, A.A YurtdiŞI Haberler (News From Abroad) ABC Ajansı , Camera Press, Media Press, image Press, Shotting Star Fotoğraf (Photography) Nihat Gömleksiz, Sedat Tuna , Şemsi Güner THY Reklam Müdürlüğü Arşivi

Grafik (Graphists) Cenajans 1 ilgi A.Ş. 1 Duygu Tamer Yap1m (Edited By) ilgi T!Jnıtlm ve Çevre ilişkileri A.Ş.IIstanbul Tel: 143 BO 85 - 86 Reklam Yönetmenliği (Advertising Representative) Cengiz Yalvaç Cenajans Reklamciiık A . Ş . Sok. 19, Taksim/Turkey Tel: 145 07 66- 145 46 90 Dizgi (Type Setting) Cenajans Reklamciiık

Osmanlı

A.Ş.

Renk Aynm1, Filmler ve Baski (Colour Seperation, Filmed and Printed by) Çem Ofset Matbaacl/ık San. A . Ş . Istanbul- Turkey Tel: 579 43 13 Yönetim Yeri (Head Office) Türk Hava Yolları Halkla ilişkiler Başkanlığı

Cumhuriyet Caddesi 199- 201 Elmadağ 1 ist. 1 Turkey Tel: 140 21 59

Ayın Haberleri/News Of The Month ...................................... 2 THY'den Haberler ..... ......... .. ............................................. .. .4 New's From THY ... ......... ........ .... ....... .. ................. ............... ..6 Bir Festival Daha Geride Kaldı. .............................................9 Anather Festival ls Over ... ..... .. .. .... ..... .. ................ .... .... ... .... 1O Tarihi Türk Evleri ..................................................... ....... 12-·13 Histarical Turkish Houses ..................................................... 14 The Boats Of Bodrum ..... .. ......... ..... .. .... ... .... ... ....... ... ...... 16-17 Kayseri ............................... ............. ......... .. ...... ..... 19-20-21-22 24-25-26. The Caving Craving .... ............................ .. ............. Fet~hiye .A~d The Dead Sea T~rough Foreig~ Eyes ...... .. ..3~~$.,1 Kugu Gıbı Yatjarla Gelen Turızrn ... ... , ... ,: .: ................ .. .... 34-·35 Dünyanın En Eski Mozaikleri Antakya'da ............................ 38 Ellerden Düşmeyen Tesbih ......... .. .................. ........ ....... ... .. .40 Hotel s' In Turkey ........... ... ..... .... ...... ... ........ ....... .................. 42 Ağaç Oyma Sanatının Günümüzdeki Temsilcisi .......... ......... .46 O'da Kedi ve Köpekleri Eğiterek Şöhret Oldu ..................... .48 Kadın ........................... .. .. .. ..................................... .. .. .. .. 50-51 Eğlencelik ................ ... ............................ ....... ..... ... .............. 53 THY Acenta ve Büroları ................ .. ............................. .... .... 5..J


FiRST CLASS 'IN iLK YOLCULARI AHMET ERTEGÜN VE EŞi OLDU ilosuna dah il ettiğ i modern Ai rbus- 310 tipi uçakl arla birl ikte " First Class" (birinci s ın ıf) uygu l amasına da başlayan Tü rk Hava Yo l ları kı ­ sa zamanda büyük ilgi gördü. Başlang ı çta yalnız Londra ve Cidde hatların ­ da " First Cl ass" yolcu taşıyacak olan THY 'in bu s ın ı fta ki ilk yolcusu Am erik a'daki ün lü i şadamı­ mızAhmet Ertegün ve eşi oldu. Ertegün'ler Istanbul - Londra u ç u şlarını THY 'nin " First Class" ' ı nda yaptılar ve verilen servisten son derece memnun kaldı kla rı nı belirterek , milli havayol umuzu kutladı l ar .

F

Diğer yandan THY " First Cl ass"ta uçan en kalabalık yolcu grubu da, Istanbul Festivali " ne katılan ingiliz Kraliyet Flarmoni Orkestrası oldu.

Başbakan Özal Çin Seyahatini THY ile Yaptı Başbakan Turgut Özal, THY'nin DC-10 tipi uçağıyla Çin'e yaptığı se-

yahat sırasında gerek basın mensupları, gerekse iş adamlarıyla sık, sık sohbet etti. Başbakan bu sohbetleri sırasında Türk Hava Yolları' nın artık Uzakdoğu'ya seferler düzenlemesinin gereğine işaret etti. Gerek oradan ülkemize, gerekse Türkiye 'den Uza~doğu'ya yolcu trafiği­ nin arttığının gözlandiğini söyleyen Başbakan Ozal , havayolu taşıma­ sının THY uçaklarıyla yapılarak , buradan da önemli bir döviz sağlana­ bileceğini belirti. Resimde Başbakan uçakta basın mensuplarıyla sohbet ederken görülüyor.

OSMAN URAL' IN DEMECi THY Genel Müdür Ticari Yardımc ı sı Osman Ural " First Class 'la ilgili olarak verdiği demeçte , özetle şun l arı söyledi : -Ortaklığımızın temmuz ayında ilk olarak Cidde ve Londra parkurunda başlattığı " First Class" uygulaması k ısa zamanda büyük ilgi görmüştür . Çağda ş havayoll arı seviyesinde hizmet verilen " First Class" ın yakında yerl i ve yabancı yol c ularımı z ın daha çok ilgisin i çekeceğini ve tercih edileceğini umut ediyonı7

DÖRDÜNCÜ AIRBUS DA HiZMETE GiRDi tarifesine girmesi planlanan 1985günlerde dördüncü Airbus-31 O da istanbul 'a gelerek THY yılı

uçağı

geçtiğim iz

filosuna katıldı. Böylece , Seyhan , Ceyhan , ve Dicle'den sonra devreye giren " Fırat ' ·adlı Airbus'la , yaz trafiğinin yoğunluğu kolayca karşılandı. D iğe r

yandan günlük 10-12 saatlik utiliteknik bakımları " THY Te knik Bakım Üssü " nde yapılmaktadır. THY 'nin bu ünitesi her tip uçağın bakım ve onarım sertifikasına sahip bulunuyor. zas yonlarını gerçekleşt iren Airbus ' la rın

P.T.T ilk Gün Zarfı Çıkarttı

1

A i rbus ' ların ilk uçuşları için P.T.T özel damgalı ilk gün zarfları çıkarttı. Grafik düzenlemesi, dış ülkelerde birçok ödü l kazanan pul

ressam ı Mazhar Nejat Gür tarafından lanan zarflar, büyük ilgi gördü .

ı

1

1

hazır­ 1

Ha~a Yolları'nın

ettiği

uçakların

Türk filosuna dahil Airbus-310 tipi yedek motor ve techizatının alınması için gerekli kredi anlaşması THY ile Society National Bank arasında imzalandı. Toplam tutarı 20.5 milyon Dolar olan kredi ile General Electric firmasından CF6 tipi dört adet motor ile uçakların bazı techizatları şağlanacak. Resimde THY Genel Müdürü Yılmaz Oral ile banka temsilcileri Istanbul'daki imza töreninde görülüyorlar.


6

NEWS FROM THY

Fourth Airbus Goes into Operation fourth Airbus-31 O aircraft, which T h e will go into service in 1985, was delivered in lstan bullast month . Named afte r major Turkish rivers , the Seyhan, Ceyhan , Dicle and now the Firat w ili rel ieve the press ura of heavy summer traffic on THY capacity. The Airbuses have an average daily utilisation of 10-12 hours, and the ir technical maintenanca is be ing carried out at the THY Technical Maintenanca Base, which has certificates for the maintenanca and repair of all types of aircraft.

THY Signs Loan Agreement for Airbuses Prime Minister Özal Travelled to China by THY

urkish Airlines has signed the loan agT reement concerning the purchase of spare engines and equipment for the

During his fllght to Chlna by THY DC-10 alrcraft, Prlme Minister conversed frequently wlth members of the press and buslnessmen. In the course of these conversations, Özal mentloned the need for Turkish Alrllnes to hold regular fllghts to the Far East to meet the demands of the lncreaslng passenger trafflc In both dlrectlons. Alr transport provlded by THY alrcraft would be an important source of foreign exchange, Özal commented.

Airbus-310 aircraft recently incorporated into its fleet. The agreement was signed with the Society National Bank, and provides for credit of 20.5 million dollars to be used for the purchase of tour CF6 eng ines from General Electric and other diverse equipment.

The First Passengers to Fly THY First - Class: Ahmet Ertegün and his Wife irst- Class passen ger accommodation F has been initi ated by Turkish Airlines on the newly- acquired Airbus- 31 O aircraft. Demand for first- class tickets quickly made itself felt.

PTT

First - class seats was introduced initially Orchestra , which partic ipated in the Istanbul Festival. on flights to London and Jeddah , and the first people to fly by THY first - class were OSMAN URAL 'S ST ATEMENT was Ahmet Ertegün and his wife , who flew THY Assistant General Manager for Trade, Osfrom Istanbul to London Ertegün isa well - man Ural , said the following in his statement con known Turkish businessman resident in the cerning THY First Class: United States. The couple praised the high " The First Class service introduced by Turkish quality service provided on the flight , and j' Airlines in July on fl ights to Jeddah and London congratulated Turkish Airlines on thei r has proved extremely popular. Our First Class standards match those of other modern airl ines, success.

!

and we hope that demand for this service by TurMeanwhile , th e largest group to fly THY First ·ı kish and foreign passengers will increase Class so far, was the British Royal Phi lharmonic steadily.

T0Aııt

HAVA VOLLARI (THV)

AlAlUt Al10 lUt UCU' AllUIUSk

l.

...

7.0

BASCLER Su

1$ H

6000 FRANKFURT 1 M

FEDERAL ALMo\NYA

-ı:

ISTANBUL · FRANKFURT l" .tı NM

!t4ltl

Post Office lssues First Day Cover commemoration of the first THY Airbus

1n.flights, the Turkish Post Office issued fi rst day covers bearing special postmarks. Th e graphic design of the envelopes was the work of the stamp artist Mazhar Nejat Gür, who has won several awards for this work abroad. Dem and for the covers was high .


Kokteyl yapmak bir sanathr.

Şimdi, yeni

TAT DOMATES KOKTEYL'i kokteyl ustaları öneriyor. Dostluk için, sağlık için TAT Domates Kokteyl için.

& Türkiye' de ilk defa koloy o çıl ır (eosy open) kutularda ,

"Ad1 gibi tad1 var"


Details... :fr,ather, craft, styling and travelling all depend on details. Desa hand crafred leather luggage and personal bags leaves the travel details to you. Desa Head Oll ice/ Factory_ Abd i ıpekç i Cad . 56 . Bayrampaşa-lstanbul /TURKEY

Tel : 577 53 52 - 576 82 61 Telex: 22 739 desk tr. Cable: DESAKOL- ISTANBUL Retail Shop~ Desa Osmanbey Rumeli Cad. Matbaacı Osmanbey So k. 61 , Osmanbey- Istanbul Desa Erenköy Bağdat Cad . 318/ 22, Erenköy-Istanbul Desa

Beyazıt

Soğanağa Cami i Sok. Akosman lşhanı 2, Beyazıt-lstanbul

Tel : 526 72 48 - 528 00 18


FESTIVAL

BIR FESTIVAL • DAHAGERIDE Bı KALDI • r istanbul F.~stivali'ni daha gerilerde

bıraktık. Ulkemizin en önemli ve kültür girişimi olan "13. Uluslararası İstanbul Festivali" bu yılda zengin bir program ile arkasında yankıla r bırakarak bitti. Bu yıl ki festivalde ünleri dünyayı saran, büyük adlar, çok başarılı bale topluluklan ve orkestralar izlendi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Polonyalı müzikçi Tadeusz Strugala yönetimindeki konseri ile festivalin açılışını yaptı. Konserin solisti Idil Biret'in performansı tüm müzik eleştirmenlerince olağanüstü bulundu.

kapsamlı

Festivalin bitiminden bugüne dek hala konuşulan doyumsuz konser ve gösterilerle izler bırakan sanatçı ve topluluklar dan kısaca söz etmeyi düşündük: Piyanistilğinin ;"mısıra , oda müziği ve orkestraşe fliği alanlarında rla başarılı çalışma­ lar yapan Vladimir AsH •mazy çeşitli sanat merkezlerinde aralıksız '' onserler veriyor. Moskova Çaykovski Y · ınşması ''nda birincilik ödülü sahibi olan · . :alçı Atatürk Kül-

tür Merkezi'ndeki resitalinde Schubert ve Chopin'in bestelerini yorumladı. Özellikle Paganini eserlerinde sergilediği yorum ve anlayışıyla müzik dünyasında yer edinen İtalyan sanatçı Salvatore Accordo İtal­ ya'nın en yüksek ünvanı olan "Volan Cavoliere de gran Croce"ye sahip. Sanatçıya Bruno Canino eşlik etti. Caz konserlerinden ilkini Steve-Bonnie ikilisi verdi. İstanbullu gençlere doyumsuz bir caz konseri veren ikili ikinci akşam ise Erol Pekcan Dörtlüsü ile izlendi. Larrv CoryellPhilip Catherine İkilisi. Mirian Makeba usta grubu Tee Carson dörtlüsü ve Mary Stanlings festival akşamlannın cazcılan idi. Modem dansın en önemli adları arasında bulunan dansçı, eğitmen ve koreograf Merce Cunningham çok sayıda koreogra!i gerçek leştirdi, öğrenciler yetiştirdi, bale-dans grafığ in e yepyeni boyutlar getirdi. Festivalinen önemli topluluğu New York Filannoni ise Zubin Mehta yönetiminde dört eser dinletti; A. Dvorak'dan Kamaval Üvertürü, W.A. Mozart'dan Üfleme Çalgılan ve Orkestra için Senfoni Konsertant, Crumb'dan "A Haunted Landscape ve M.Ravel'den İkinci Daphis et Cloe suiti. Macar bale topluluğu "Györ" ise beklenileni veremedi İstanbul 'lu baleseverlere. Folklorda Don Kazakları Dans Topluluğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Halk Danslan Topluluğu en fazla ilgi gören gösteriler arasında idi. Devlet Sanatçısı soprano Suna Korad pi-

yanisı Walter Strauss eşliğinde Yıldız Saray Tiyatrosu'nda Bach, Schumann, Dellini, Rossini'nin bestelerini seslendirdi.

9

Devlet Sanatçısı soprano Suna Koradpiyanist Walter Strauss eşliğinde verdiği şan konserinde Bach, Schumann, Bellini, Rossini, Saygun, Dvorak, Cilia, Benedict, Dubuk, Mascagni, Dubuk, Proch'un bestelerini yorumladı.


T h1•

ret's sola performanca at this concert receıved exceptionally favourable reviews from the critics.

The festival opened in June with a concert by the Presidential Symphony Orchestra conducted by the Polish mu sician Tadeusz Strugala. ldil Bi-

A brief summary of the festival events will give an idea of the scope of this now wellestablished festival, of which the first was held thirteen years ago: Vladimir Ashkenazy is a pianist and conductor of international repute , who regularly gives performances worldwide. Winner of the Moscow

syear's International Istanbul Festival , Turkey's largesi and most important arts festival , is over, but its images live on in the minds of the audiences who sat enthralled through performances by top-rating Turkish and foreign musicians, daneers and singers.

Tchaikovsky Competition , Ashkenazy played music by Schubert and Chopin at his recital in the Ataturk Cultural Centre. The ltalian musician Salvatore Accordo is renovmed in particular for is interpretation of the

works of Paganini , and holds ltaly's highest decoration , the 'Volan Cavoliere de gran Croce ". Accordo was accompanied by Bruno Canino. The first of several jazz concerts on the festi val programme was that by the duo Steve and Bonnie, accompanied by the Turkish Erol Pekcan Jazz Quartet. The ir audiences enjoyed an unforgettable evening . Other jazz performers were Larry Coryell and Philip Catherine , Mirian Makeba, and the Tee Carson Quartet with Mary .Stanlings .. Modern dance enjoyed a prominent place in the festival this year, the most famous performar being Merce Cu nningham and his dance group. Merce Cunningham isa choreographer who has trained many young daneers and brought a new dimension to modern dance . The concert by the New York Ph ilharmonic Orchestra was the high point of this year' s Istanbul Festival. Conducted by Zubin Mehta, the arehesıra played for works: Dvorak's Carnlval Overtu re, Mozart 's Symphony for Wlnd and Orchestra, Crumb's A Haunted Landscape, and Ravel 's Second Daphne and Chloe Suite. The Hungarian Györ ballet company was adisappointment for many ballet lovers although the Don Kazakh Dance Group, and the Turkish tolk daneing teams were rece.ived with acclaim ., Renowned Turkish soprano Suna Korad gave a concert of works by Bach , Schumann , Deliini and Rossini in the Yıld ı z Palace Theatre , accompanied bv Walter Strauss.


su

küçügün •• soz ...

E.C.A:n1n. Türk mühendislerinin yaratıcılığı, Türk işçisinin el emeği, göz nuru, Batı'nın ileri teknoloUsini daha da geliştirdi . Yepyeni, ' E.C.A.." IIDilll!{ sıhhi te'sisat armatürlerini üretti. Bugün, teknolojisiyle, kalitesiyle, "Türk Malı" damgasına dünya pazarlarında itibar kazandıran, yurtta, dünyada söz sahibi marka E.C.A.'dır .


KÜLTÜR

GELECEGE BIRAKACAGIMIZ EN ÖNEMLİ MiRAS

••

TARIHI TURK EV ski kent yapısının, günümüzün hızlı kentleşmesi ile büyük de~işiklikler gösterdi~ine üzülürek tanık oluyoruz. Yüzyıl başına ait kartpostal ve foto~raflar bu de~işimin en açık örne~i olarak, gözler önüne seriyor. Nitekim, yanm yüzyıl öncesinde Süleymaniye 'yi kuşatan yapıların çevre ile bir uyum oluşturduklannı eski bir kartpostalın da görmek mümkün. Özellikle Bo~aziçi'nin yarım yüzyıl öncesindeki eşsiz panoramısı bugün gölgelenmiş durumda. Endüstriyel tesislerle yozlaştırılan doyumsuz güzellikdeki Bo~aziçi'nde taş ocakları , gaz depolan, tersaneler ve niceleri sıralanmış ... Pek de eskiye dayanmayan tarihlerde ardıardına yok edilen yalılar ise Bo~azi­ çi'nin ayrı bir yarası. İki yakada denizin hemen üzerine oturtutan bu ahşap yalı· lardan kimi yıkıldı, kimi yandı, kimisi de dev gemilerin hışmına u~radı. Bunlar İstanbul'dan görüntüler. Yüzyıl­ lar boyunca sırlarını özenle saklayan ve her köşede tarihi yaşatan Anadolu'ınuzun di~er yörelerinde de durum pek farklı

E

de~il. ı 6- ı 7 Şubat ı 984 de düzenlenen Kültür Mirasımızı Koruma Semineri"nde bildiri sunan İTÜ Mimarlık Fakültesi ö~re­ tim görevlisi Prof. Dr. Metin Sözen konuş­ masının bir bölümünde şöyle demişti ;" ... Sakın her yeni gelişmenin karşısında , oldu~umuz sanılmasın . Tarihsel çevrenin korunmasını isteyen bizler gelişmeden, sa~lam , köklü gelişimlerden yanayız. Geçmişe ba~naz bir tutumla yaklaşmıyo­ ruz. Tam tersine geçmişin geçerli tüm de~erlerini yeterince günümüze aktaralım diyoruz. Gelecek kuşaklarda onlarla mutlu, onlarla uzun geçmişin çizgisini yakalasın, görsün diyoruz." Ecdadımızın bizlere arma~anı olan bu tarihi de~erlerin her geçen gün artan bir ilgi ile yok edilmesine izleyici kalmak çok üzücü. G eçmişlerine sahip çıkan uluslar ayakta kalabilirler ancak. Geçmişi olan ulusun ba~lı bulundu~ gelenek ve görene~i de vardır çünkü. Ve en önemlisi tarihi, sanatı, kültür de~erleri vardır . Geçti~imiz aylarda Istanbul'da düzenlenen "3. Tarihi Türk Evlerini Koruma Haftası·· ·'Mimari Miras Savurganlı~ının''

önüne geçilmesini amaçlıyordu . Haftayı düzenleyen Türkiye Tarihi Evleri Koruma Deme~i halk arasında ve gelecek kuşak­ lara birer uygarlık öme~ olanTarihiTürk evlerini tanıtmak ve bu yönde çeşitli faaliyetler göstermek için sürdürüyor çalış­ malarını. Bu sanatsal miraslanmızın harap durumda hergeçen gün yok olmaya biraz daha yaklaştıklarını belirten Demek Başkanı Perihan Balcı "Bu evlerin tarihi özelliklerinin korunarak ananlması için kısa yoldan pratik çözümler getirilmelidir. Pratik çözümler getirilmez, bürokratik engeller devam ederse 5- ı O yıl sonra Türk evi diye bir şey kalmayacak. Bu gidişle hiçbir özelli~i olmayan beton yı~ını evleri Türk eseri diye gösterece~iz " dedi.

TARİHİ TÜRK EVLE Rİ Yarı m yüzyıl öncesi Anadolu sokaklarının uyumlu ve şirin görünümünde bü-

yük rolü olan eski Türk evleri birer çicek gibiydiler. Büyük kentlerin zamanla yutup yok etti~i bu rengarenk ahşap ev ve konaklar Osmanlı Mimarisinin en az bilinen tarafıdır. Bugün pek seyrek rastlanan ve zengin bir mimariye sahip olan Türk evlerini ancak Bursa, Edirne, Ankara, Konya, Antalya (Kaleiçi), Çanakkale gibi kentlerimizde görebiliyoruz artık. Bu konutların mimarisi her memleketin bölgesel geleneklerinden etkilenmiş­ tir. Bu nedenle çeşitli kentlerimizdeki eski evler plan ve üslupları açısından fark-


LERI lılıklar

gösterir. Buı:ıa göre Anadolu evleri, Edirne evleri ve Istanbul evleri olmak. üzere üç ayrı ev planından söz etmek mümkün. Edirne evleri daha çok Bursa evlerine yaklaşır. İstanbul evleri ise, daha farklıdır. İstanbul'un fethinden sonra, Bizanslı­ ların evlerine yerleşen Türkler bir süre sonra kadınları, erkeklerden ayıran bir plan düzeni ile konutlar yapmaya başla­ dılar. Erkeklerin bölümüne "Selamlık" kadınlarınkine ise "Harem" denildi. Konaklarda ise bu iki bölüm "Mabeyn" denilen bir koridorla birbirinden ayrılmış­ lı. Evin efendisinin, erkek konuklarını a~ırladı~ı "Selamlık Odası " küçük evlerde bile vardı. Bazan bu iki kısım birbirin-

den ayrılmış olur, birinden öbürüne asma köprü ile geçilirdi. Sokak kapısı ile evin girişi arasında geniş avlu bulundu. Büyük konaklardaki avluların çevresinde ayvaz, hadım a~ası ve kahya gibi hizmet görevlileri için odalar yer alırdı. Tencere koymak için bölmeleri bulunan mutfak da genellikle evden ayrı olurdu. Genellikle ahşap ya da kerpiçle yapılan konutların duvarlarında kimi zaman moloz da kullanılırdı. Malzeme tümüyle gösterildi~i gibi bazan da boya ile kapatılırdı. Katran siyahı , çividi mavi gibi do~al esaslara dayanan renklerle boyanan duvarlarda beyaz, harç ve alçı rengi olarak ba~layıcı zemin görevi görürdü. Çarkı felekler, serviler, minareler, mihraplar, ' kuş tasvirleri cephelere doyumsuz bir fon zenginli~i verirdi. İki ya da üç katlı evlerin cumbalan da memlekete göre birbirinden farklı olurdu. İstanbul'da evlerin üst katları ahşap kolIara ya da konsaliara dayanır balkon şek­ linde çıkıntılar yapardı. Ankara evlerinde ise üst katların tabanını yüklenen kirişler en alt katın duvarı üzerinde çıkıntı yapar, ya da iç duvarlara dayanırdı. Combalı kat görünümü alırdı. Pencereler, ise daima aynı esasa dayanırdı. Pancurlu, kafesli, ahşap parmaklık· lı, üst kısmı ise alçı çerçeveli, renkli camlı idi. Bu pencere tipi 19. yy da sade ve yukarı sürmeli şeklini aldı. MODERN Di~er

ANLAYlŞA

YAKIN

yanda ev içinde eşya yerine sedir, yüklük gibi kullanım unsurlannın bulunması ve evlerin alçak, yayvan, geniş saçaklı olmaları modem ev ve modem mimari anlayışına da uygun düşmektedir. Her odanın duvarı içine yerleştirilmiş tu~ladan yapılma bir oca~ı vardı. Bazan soka~a do~ru çıkıntı yapan ocakların üst kısımlannda dikey olarak açılan yanklar dumanın çıkması için yapılmıştı . Konutların cephelerinde kuşlar yuva

yapsın

diye konmuş küçük güvercinlikler bulunurdu. "Ya Malik el-mülk" (Ey, bu mülkün gerçek sahibi) "Maaşa Allah" (Tanrının dedi~i olur). "Ya Hafız" (Ey koruyucu) gibi Arapça ifadeler konutların cephelerine kem gözleren ( nazardan) sakınmak için yazılırdı. Eski Türk evlerinde merdivenlerin mimari önemi yoktu. Birinci kata dışarıdan yapılan bir merdiven ile çıkılırdı. Konut içindeki merdivenler ise dardı ve kimisi üst katiara çıkılınasını önlemek amacıy­ la yukarı çekilebilirdi. Duvarlarda kavukluk denilen oymalı , boyalı yaldızlı raflar bulunurdu. Eve gelince çıkarılan kavuklar buralara konurdu.


H·storical Turkish Houses rapid urbanisation of modem times The has brought about extensive and someimes undesirable changes in the sıruelu­

re of Turkish cities. Photographs daıing from early in this century spotlight these changes. A postcard of the buildings which surrounded the Süleymaniye Mosque 50 years ago shows clearly how they harmonised with the environment. . In particular the matchless panorama of the Bosphorus fifty years ago is now scarred by industrial plants, stone quarries, gasholders, and shipyards. The lovely sh o re line houses of the Bosphorus were decimated in the not long-distant pası; some being demolished and others burning down in fıres. Others ıoo have been wrecked by ships crashing into them as they negotiate this crowded waterway. The other regions of Anatolia, which for centuries carefully kept their secrets and conserved history in a host of buildings and monuments , the situation is much the same as that in Istanbul. At the Seminar on the Conservation of our Cu !tura! Heritage held on ı 6- ı 7 February ı 984, Prof. Dr. Metin Sözen of the Faculty of Architecture of Istanbul University told his audience: "Do not assume that we are opposed to every new development. We who champi-

on the conservation of the histarical environment are in favour of progress and healthy, stable development. We do not take a fanatical approach towards the pası. On the contrary we wish to convey all the valid values of the pası into the present, so that future generations may enjoy them and appredate the histarical process of development which has brought us where we are taday." lt is ca use for sorrow to see the steady destruction of the heritage of our ancestors . Only those nations which nurture !heir heritage can face the future with confidence, supported by a firm foundation of culture and· tradition. The Assodation for the Conservation of Historic Houses is an organisation aiming to promote awareness of this heritage and to contribute to its conservation. Assodation Chairman Perihan Balcı emphasises the need for practical solutions for the upkeep and repair of old Turkish houses, and places a large s hare of the blame for !heir neglect on bureaucratic obstacles. The houses which once adamed the streets of Anatolia were !ike flowers - each one unique. From the humble to the magnificent these houses were largely built of wood. Today the greaıest number are to be seen in Edirne , Ankara , Konya , Antalya and Çanakkale.

Each region had its own characteristic architecture. The houses ol Istanbul were generally divided into two sections: the harem for thewomenfaik ,and theselamlik for the menfaik. Even in modest homes, !here was at leası one selamlık room, where male visitors were received. The servants' quarters in large houses would be araund the courtyard, and the kitchen was generally a separate building. After wood, adobe was the most com mon building material, followed by sıone. Istanbul houses ofıen had protruding by windows supported on brackets or consoles, while in Ankara the upper storey often proı­ ruded enlirely over the lower storey, supported by the floor beams. The windows were shuttered and latticed and often fıtted with stained glass . Most of the fumishings were bui! ı - in and fıtted divans and cupboards were an invariable feature . This and their spacious, airy design are now characteristic of modem architectural concepts. Pigeonholes were often built in to the facades for birds to nest in, and Arabic inscriptions such as "God's will" and "0, Protecıor" were designed to ward off the evi! eye. Taday the comfortable and uncluttered design of these houses is appredated as appropriate to modem urban planning.


ringsout Tur Turkey, an emergent industrial nation, has a lot to offer to the world. From wheat to oranges, from textile to cement, to iron and steel. Meptaş has an outstanding part to play in manufacturing and marketing of the increasing output of Turkish 1ndustry. Mep taş al one exports more that 50 quality products to 20 countries all over the world. When you need to do business with Turkey, contact us. We'll deliver the best Turkey has. And Turkey has it better.

MEPT~•

• MANISALI UNIVERSAL MARKETING & TRADING CO. INC.

iZMiR/~ntnl Office: 1378 Sokak. No.: 4/1 Kat : 2/201 , Kordon iş Hanı . Alsancak, Phone: 220689, 220690, 219280. 219284, Cable : Meptaş-izmir. Telex: 52693 MPTS TR Fax: 210601 iSTANBUUBnnctı Of1iı:e : Ortaklar Caddesi Onur iş Hanı . No.: 2/5 Mecidiyeköy, Plıone : 1673010, 1673011 . Telex: 26 189 OTIM TR. , Fax: 1732242 ANKARA/Ualson Office: Atatür1< Caddesi,

No.: 85/9.

P!ıone :

341210. 341211. Telex: 43 259 MTAL TR .. Fax: 341210


.ART

odrum is more than a famous B holiday resort has also become a cultural shrine for pilgrims in search lt

of the freedom its name now signifies. The brilliant whitewashed houses are sharply outlined against the blue sky, and purple bougainvillea clamber up their walls and roofs. The scene is completed by the legendary boats of Bodrum. The demand for these locally-built boats is so high that there is a waiting list of up to three years. Prospective purchasers include many foreigners in addition to Turks. Characterised by a high freeboard , these boats are wide and strong, designed to challenge the rough seas of the Aegean in stormy weather. There are two main types-the tirandil and gulet. The stern of the tirandil is either pointed or abrupt, immediately distinguishing it from the "melon" stems of Istanbul-built boats. The gulet has a rounded stern and a low aft deck, known as the cockpit. Sametimes in the larger boats there is a cockpit in the centre too. The gulets have two masts. One of the reasons for the popularity of the Bodrum boats is these cockpits, which enable them to be used for excursions. Travel and charter agencies prefer them because they can equip the cockpits with seats so that passengers enjoy a comfortable voyage, unhampered by the

nautical parabhemalia which dutters the limited deck space on other types of craft. Yachts have a different exterior design to the typical Aegean design of. the Bodrum boats, which are not only comfortable but relatively cheap as well. The abundant pine and eectar forests around Bodrum supply the planks for the boats, a factor which reduces cost. Pinewood is a resinous and flexible wood and is generally used for the planking. Its resin is a natural filling, its pores are stable, and

17

it gives long years of use. The keel and ribs on the other hand are made of ash and oak, which are hard woods. The long waiting time mentioned above is due both to high demand for these cheap, durable and comfortable boats, and to the limited shipyard capacity. Almost none of these yards work at full capacity during the summer months awing to the intense heat, which precludes full - time working during the day.


Dünya ınotor yağı:

Bütün motor yağiart görünüşte birbirine benzer. Bir motor yağmm kalitesini anlamak için. uluslararası teknik kuruluşlartn kalite ölçümlerine bakmak gerekir. Bugün, motor yağiart için en tanmmış kalite değerlendirmesi API smıflamasıdır. API ölçümlerine göre;

SHELL SUPER PLUS Benziq ııJOtoru yat;ları arasında1 dünyada en üstün SF sındındandır.

Shell

" Teknoloji, güvence, hizmet"


ayseri Province and Region K has always been an important center of culture and trade for AnatoHan Civilizations through the centuries. The city is settled on the plain between the large curve of Kızılırmak River and the wide skirts of Mount Erciyes, and today it is one the most modern cities of Central Anatolia. Besides the natural beauties of its periphery, the City itself is a modern, well organized industrial city which also has rich touristic values together with the traces of its histarical background. HISTORY The histarical background of the Region goes back to Early Hitties Period. The mound of Kültepe has in habited from the chalcolithic age to the end of the Roman period. At the Early Hittites period Kültepe was composed of two settlement; one is Kanesh the capital of the Kingdam of Kanesh, and Karum , which was ebtablished by Assyrian merchants as a Bazaar. The commercial importance of the regi-


on started at this period, survived and developed till today. The area was authorized with different cultures through the centuries. Although the date of the fırst settlement was not exactly known, MAZAKA had gained importance when the area was under the rule ofPhyrigians. TheCity22 km to Kültepe is the origin of today's Kayseri. Mazaka had been the Capital of Capadoccia when the region was ruled by Persians, thus the Iranian Culture influenced the area and dominated through the centuries. The Persian damination was put an end

by Macedonia, until the death of Alexander the Great. The Capadoccia kingdom gained its freedom during the period whenAriarathesiii. was ruling the country. The name Mazaka at that period changed to EUSEBEIA. The Capadoccia had become the province of Rome in the 1 st B.C. The city was named as CAESAREA by Archelaos, in honour of Roman Emperor Tiberius. During the partition of the Roman Empire, the city came fırst under Roman rule then under the Byzantine Empire. Later on the city became an important

center or Christianity. In the middle of the 6th century A.C. It was occupied by Shah Sapur, the Persian Sasani King. Arab hordes continuously attacked the town between the 7 th and 9 th centuries. The City is called "KAYSERİYE" by Arabs. Following the Malazgirt Victory in ı 07 ı , İzzettin Kılıçaslan II. added " Kayseri" to the Turkish territories. In 1075, for a short period, it was ruled by the Danisments and in ı5ı5, during the reign of Yavuz Sultan Selim (Sultan Selim the Bold) it belonged the Ottoman Empire. In ı923 , "Kayseri" became the provin-


THE CITADEL. extends 800 meters from north to south and 200 meters from east to west; its has an irregular shape. The Citadel has two main gates, the North and the South gates, statues of stone are placed on the walls, at each side of the public, they are of typical examples of Seljuk sculpture. In the north-vest of the citadel there is a mosque attached to the city walls. Which shows the characteristics of Ottoman architesture. HUNAD HATUN CAMİİ (Mosque), is one of the most beautiful mosques in Kayseri. It is situated next to the medresse and the tomb of the same name. It was build in ı 23 7 in honour of Mahperi (Hunad) Hatun, the wife of Alaaddin Keykubat, its plan is in the Bazilika style of the Anatatian Seljuks. The main gate is fınely decorated. The minaret on the right has been recently built. HUNAD HATUN TOMB, is an octagonal shaped one. Each side of the tomb is crossed by a double band which is elegantly decorated with fine geometrical designs. The interior is very simple. The "Mihrab" is of stone and is one of the rarest Seljuk Mihrabs. The inscription on it is the finest "Sulüs " writing of the ı3th century A.C. HUNAD HATUN MEDRESSE is now used as a museum and was built by Hunad Hatun. Instruction was begun in this Medresse in ı239 . This medresse was a widely known cultural center during the times of Seljuks and in the fallawing periods. ULU CAMİİ (Great Mosque) was build by Melik Mehmet Gazi in ı ı 4 2. This was the greatest mosque of Kayseri in that period. The cylindirical minaret is constructed of very well designed mosaic tiles. The mosque has two domes. The wooden "Minber" is very finely carved. ce of Republic of Turkey, and the name is put as KAYSERİ. Today the modem Kayseri is settled on the area 2 km to the north of Mazaka, original settlement called Eskişehir (Old Town) or Eski Kayseri (The Old Kayseri).

Monuments in the town and in Vıcınıty

CITY WALLS, were the military monuments in the Middle Ages. Only a few interesting parts re main today. When viewed from inside tho town, they resemble Roman or Byzantine aqueducts.

KURŞUNLU CAMİİ (Leaded Mosque) was bu ild in ı 584 by Doğancı Hacı Ahmet Pasha, by the design of the famous architect Sinan. The mosque has been recently restored.

GÜLÜK CAMİ (Gülük Mosque) isa Danishment Monument and it is a complex of Medresse, Mosque and a Turkish Bath. It was restored by Adsız Elti Hatun in ı 2 ı ı. The al tar covered with enamelled tiles is an amazing artwork. HACI KILIÇ CAMİ AND THE MEDRESSE was build inı249 by AbdüliKasım Ali Tosil. The doors of the Medresse and the Mosque are finely decorated.


SAHABiYE MEDRESSE was built in 1267 by Sahipata, one of the Seljuk viziers. The geometrical carving on the top and si des of the d oor represent one of the most beautiful works of the Iate Seljuk period. GIYASİYE AND ŞiFAiYE MEDRESSES: Gıyasiye ,

ge and fine Seljuk caravansernis with its covered and open spaces and with beautiful smail mosque in the court-yard. It is one of the most beautiful caravanserais in the Middle East. KARATAY HAN (Inn), is situated in the viiiage of Karadayı in Bünyan within Kayseri Province. This one was bui! ı in ı 255 by Celaleddin Karatay,one of the Seljuk viziers. It is well known especially for the re lie fs on the walls of the tomb and on the pillars of the caravanserai. KARA MUSTAFA PASHA CARAVANSERAi is 35 kms from Kayseri. This one was built by Merzifonlu Kara Mustafa Pasha in the 13th century. A mosque , baths and a bazaar stands next to the caravanserai. ŞiMŞEK KAYA (Lightning Rock) was situated in the vicinity of Imamkulu. Here the Hittite inscriptions and carving in relief are to be observed on a large rock. FRAKTIN is 78 kms to the south of Kayseri. One of the important Hittite remains found on Yazılı Kaya (lnscribed Rock), on which hieroglyphic inscription and figures are reliefed.

the first medical school in both Anatolia and Europe, and the hospital calKÜL TEPE, the largesi city-mound in Jed Şifaiye were build in 1205 to obey the Anatolia , is located 20 kms north-east of last will of Gevher Nesibe , the daughter modem Kayseri on the road leading to Siof Seljuk ruler Giyaseddin Keyhusrev I. vas. The ruins have been successfully exThe two seperate buiidi n gs are joined by cavated by Prof. Dr. Tahsin Özgüç since a passage. The main gate is finely ı 948. The numerous finds which were decorated. brought to light in Kültepe, are among the KASBEK KÜMBET(Funeral Vault) was finest\Works of artexhibited in Archaeolobuilt in 1281 and the oldesi of Seljuk vagical Muse ums of Ankara and Kayseri. u! ts. It is octagonal with a funnel sha~d The primary importance of Kültepe lid ome. es in the fact that the earliest written doDÖNER KÜMBET (Turning Vault) was · cuments in Anatolia were discovered hebuilt in the middle of the 12th century. re. The day tablets were written in an anIt belongs to Sultan Shah Cihan. It is cient dialect, using cuneiform script. The twelve-sided ant its roof is in the shape majority are r.ommercial and economic. of a funnel. There are reliefs in the vault representing the Tree of Life or which !here are twin-headed eagles with lions under them. SIRÇALI KÜMBET (Crystal Vault) was built in 124 7 and its name is derived from the tiles with which it had been decorated. The vault is in the shape of a ey lin der. ÇiFTE KÜMBET (Twin Vaults) was buil! in 124 7. It is eight-sided and has a cone shaped roof. OTHER "KÜMBET"S (Vaults) are Ali Cafer Kümbet ı 24 7, Köşk Kümbet ı 341. Emir Sahap Kümbet ı3ıO , Emir Sultan Kümbet 1397. SULTAN HAN (Inn), stands on the Kayseri-Sivas highway. It was built by Alaaddin Keykubat. It represents the lar-

The mound of Kültepe has inhabited from 4th Millenium B.C. on, that is, from the chalcolithic age , to the end of the roman period. With its spacious buildings, its large alahaster idols, its statuettes, and its painted pottery, Kültepe was one of the important cities of Anatolia in the early bronzeage (2500-2000 B.C.).

Natural Beauties MOUNT ERCiYES: An ideal place for climbing and winter-sports. It is permanently snow-covered mountain with a height of 39 ı 6 meters. TEKİR PLATEAU: A holiday and winter-sports s pot, at the foo ı of Mount Erciyes, 25 kms to Kayseri on the road of Kayseri-Develi. It is a natural green area , and there exists a modem hotel. HiSARCIK: ı 5 kms to Kayseri on Tekir Road. There is a beautiful garden with a restaurant and swimming pool, established by the Municipality. ERKİLET: ı O kms to the south of Kayseri. An ancient settlement belonging to Hittites is found. Besides the worth seeing Seljuk Period bridge "Çokgöz Köprüsü" and Mehmet Pasha Mosque, the recreation Park and the natural beauty of the place cause Erkilet a place worth to visit. TALAS: A very attractive town, espacially in the evenings of sumer months. It is 5 ktns far away from Kayseri, where the beauty of nature is unique.

GESi: It's natural beauty and wine yards are famous also in ballads. It is 20 kms far from Kayseri. BOGAZ KÖPRÜ PARK, YAHYALI KAPUZBAŞI FALL, BÜNYAN , SARIMSAKLI

DAMS are some other excursion places worth to see when visiting Kayseri. OTHER FACILITIES: Summer, Talas, Fuar, Sarımsaklı Swimming Pools are available for swimming facilities. Hisarcık ,

HUNTING on mountains , on plain or along the River side is possible. FISHING at Kızılırmak, Sarımsaklı water, and Zamantı Rivers for trout, roach , garfish is also possible. MOUNTAINEERING AND WINTER SPORTS are anather aliractive activity in Kayseri. Mount Erciyes is very suitable both for climbing and skiing. A modern hote l is well equipped to serve the quests. HEALTH RESORTS: Yeşilhisar içmesi, Bayramhacı Kaplıcası. Tekgöz Kaplıcası , Zile İçmesi are the places convenient both for health cure and recreational purposes.


THE CAVING A

trip underground might arouse apprehensi on in some, but for others it is the best way to spend the weekend . Squeezing through narrow apertures, cl ambaring along rock galleries, scaling underground waterfalls and wading through underground streams are all part of the sport of caving. Underg-

round the concept of time ceases except on watch faces . The systems of caves and passages which attract caving enthusiasts are found in limestone terrain , where for millions of years rainwater draining into this soluble rock has bored channels and gouged out caves. Stalagmites, stalactities


TOUR/SM

CRAVING and other formations the result of lime-laden water seeping through cavern roofs and depositing their lime in the low-carbon dioxide atmosphere . In these terrains, known as karst by geologists, underground rivers po ur therough dark waterways, sametimes splashing over watartalls or spreading

into deep silant lakes. lt is a largely und iscovered world , as remote and mysterious as the planats of science-fiction . A dedicated group of cavers (speologists in techn ical terminology) from the Bosphorus University in Istanbul eagerly recounted their experiences: " The un known awaits us every time we

25

go caving. lt is a thrilling experience. In Turkey only a handful of the known cave systems have been throroughly explored, because there are so few speologists." They m ay be few in number, but their enthusiasm mora than compensates. With karst terrain constituting one fifth of Turkey's total Äąand area, Turkey has enormous potential for this sport. The odds are high on new discoveries, and attracted by this factor, many speology teams come each year from Europa. Joint expeditions with Turkish caving clubs are frequent... and great fun . This is international cooperation at its finest. No cultural barriers exist between true enthusiasts burning with caving cra-

â&#x20AC;˘


26

TOURISM

ving! Cooperation is the to uc h-word for this sport. Competition is definitely out, and the lack of it is what attracts many of those hooked on this unusual sport. Cavers say they thrive on cooperation and forge great friendships down under. Negotiating natural obbstacles at depths of maybe 200 or 300 matres below the surface and kilomatres away from the nearests exit to the open air demands trust between the team members , who have to rely heavily on one another. No caver worth his salt would consider it a slight to be the one left behind at the top ot an underground cliff, or to hold fort back at camp. These tasks are as vital as any in a sport fraught with potential dangers. Fatal accidents are not unknown , although, fortunately none have ever accurred in Turkey , and going it alone would just be foolhardy. The Bosphorus University Speology Club members m ade this po int with the following illustration . A group had gone to explore a newly discovered cave system in the Black Sea region. A labyrinth of galleries took them to the edge of a five-metre high drop. Two remaıned behind at this point to help haul the rest of the party back up on their return. Bored at the prospect of a long wait, one of the sentinels decided to go back to the cave entrance and lake a walk. Six hours later when the group had reassembled on top of the cliff there was stili no sign of the truant caver. Negotiating the narrow tunnels they emergad on the surface, only to find him collapsed in exhaustion on the ground, his face chalkwhite . lt transp ired that his lamp had failed , and feeling the way with his hands, territied of getIing lost, he had crawled the fifteen-minute journey back to the entrance in three hours! He was not deterred from caving by this experience however, bul just made su re to carry a spare torch with him in future . Caving reqwires a good deal of equipment and it is expensive to outtil an individual. Bul the Turkish clubs have got around this drawback difficulty by build ing up a stock for joint use. One wall of the Bosphorus University club room is stacked almost to the ceiling with caving paraphernal ia; oilskin suits, miners helmets, carbide lamps, caving rope, tenis, sleeping bags and rubber dinghies inflatable. The students proudly displayed a rolled-up aluminium ladder which they had made themselves at a third of the cost of a shop-bought one in Europe. Wetsuits-a stockin-trade for European or American cavers-are a luxury for Turkish cavers , who usually make do

with oilskin suits, and much specialised caving equipment just is not available. However. no ne of these practical problems deter them. Who goes cav ing? Being first and faremost a sport, physical fit ness is a requisite 1 was told . Otherwise there is no age limit and no sex barrier. Even claustrop hobia sulterers may aspire to caving , which, believe it or not, has been known to cure the complaint. New caves are frequent finds in Turkey, where there may be as many as forty thousand cavas according to an estimate by Dr. Timuçan Aygen , a well-known geologist and Turkey's leadin~ speologist. Although other speologists do ~ot lı­ ke to put the figure quite as high, everyone ı s agreed that the two thousand known and as many again known caves are probably just the tip of the iceberg. The world's largesi underground river was located here, bul unfortunately this was swallowed up by the Oymapınar Dam in 1977. At its resurgence the Duman lı River spewed an average of 25 m3, and at times as much as 125 m3 of water per second into the Manavgat Rıver ... am id a haze of spray wh ich lent the river its nametranslated " dumanlı " means " hazy" Last year reports of a cave system in western Thrace near the Bulgarian border set the speology club off on a new expedition . Alter setiing up campat the cave mouth , they shouldered their packs of equipment and refreshments and set off. For six hours they delved into the earth, exploring every gallery and mapping the cave system as they went. By now it was night time by !heir watches and they had gone 3 km from the cave mounth. At this point !here was a ru shing draught of cold air, which proved to amanale from a hole in the roof. The group decided to explore what might prove to be a second entrance to the cave system. The first caver was hoisted up into the cavity and souted down the news that he was indeed in the open. One by one they ascehded into the pitchblack night air. But as they moved tentatively ahead the ir suspicions were aroused. The "open air" was in fact an underground cavern so vast that the to urch beams failed to iliuminale the ceiling or walls! The cavern maasured 40 metres high, wide and 75 matres wide and 125 matres long, and contained a startling display of travertines, stalagtines and stalagmites. Well over an eiçıhth ot Turkey' s terrain or around 100.000 km2 is karsti c the geological term for limestone terrain honeycombed with caverns, sinkholes and underground streams. The deepst-

known ca ve in Turkey is the 330 m deep Dudencik Cave in southwestern Turkey, 50 km from the Mediterranean coast, which was discovered by a team of French and Turkish speologists in 1966. Of the many obstacles in caving, the sump-a water-filled depression-is the greatest and most dangerous. The only way to pass a sump is by diving with oxygen tanks, an expensive and risky operation. Surveys of several Turkish cave systems have been stopped short by sumps; as in the case of the Koyungobed i Cave in Antalya and the Cumayani and Cayırköy caves in Zonguldak. lt is suspected that these cave .systems continue for kilomatres on the other sıde. One of the fascinations of caving is the wierd and wonderful geological formations to be seen . The best-known of course are stalagmites and stalactities , but there are many others, such as the delicate gypsum flowers or helictites, crystal formations, magn ificent " chandeliers", sh in ing white travertines and transpareni curtains "hanging between stalagtites. The university speologists told me they had descended 250 matres down a Iraverline staircase without the assistanca of ropes or ladders in a remote cave in the foresis of Kastamonu , a Black Sea province. The travertines were discovered at the foot of a 50 metre precipice at the end of an inner cavern. This particular cave system was also a l ine example of the contribution of speology to historic and prehistoric research. The outer hall of this cave system was fo-


und to ~ontain the remains of a smail Roman or Byzantine settlement: clearly built as a temporary refuge. Here there were the remains of about fitteen dwellings and graves which had been looted at so me time by treasure hunters, who had scattered the bones around. A steep gallery leading from here into the inner cavern had been hewn into an easily negotiable zig-zagging path by these form er inhabitants. The second cavern contained the walls of a ruined temple and anatural spring with a man-made surround, from which it appeared that it had provided the settlement's water supply. Throughout history-from cavemen to Romans and Byzantines-man has frequently made his home or taken refuge in caves. In Turkey, the an· cient Asia Minor, and a crossroads of civilisati· on, such archaeological finds are commonplace. Cavers report all finds of pottery, artifacts, wall paintings, bones ete . to the universities. The ıskender-i Birkilin caves in south-aastern Turkey are one example of caves of historic and prehistoric interest. One of these huge caves contains Assyrian reliefs and inscriptions, which give accounts of the victories of the Assyrian kings Tiglatpileser and Salmanasar lll, and Alexander the Great is said to have camped here with his armies. Fortunately one does not have to be a caver to enjoy many of the most splendid natural sights of the underworld . As in many other countries some fascinating and , accessible caves have been illuminated and their entrances widened or staircases installed to enable the general public to visit them. The lnsuyu Cave in Burdur is one such cave, where there are two underground lakes. In the Döngel Caves in Maras in a 120 metre high stepped waterfall. The same caves were an important prehistoric sattıement in the Copper and Neolithic Ages; and pottery, bone impl ments and human skeletons were discovered here . Anather accessible ca ve is the surrealistic Ice Cave in Elazığ, where there are not only ice stalactites and stalagmites throughout the year, but by a quirk of nature the most ice is formed in the hattest summer months in such quantities that the local villagers coblect ice from this natural ice box for cooling purposes. The radioactive atmesphere of Turkey 's most frequently-visited ca ve-the Damlatas Cave in the Mediterranean town of Alanya-<ıffers relief for asthma sufferers, and many patients come here for three-week cures under medical supervision, besides the merely curious. who come to see the truly mangificent stalactites and other geological formations in this cave. Sea caves too abound along Turkey' s coasts . At many seaside reso rtson the Mediterranean. Aegean, Marmara and Black Sea coasts, boatmen take sightseers to caves at the foot of seabound cliffs , regaling their passengers with tales of pirate hide-<ıuts and kidnapped maidens. Since pirates were the scourge of merchants since time immemorial. and at intervals ruled antire cities in the Med iterranean region , many of these tales may be more than lagendary. But pirates apart, sea caves are often famous for superb light affects. Sunlight reflected off the sandy seabed at the Kapitas Bl ue Grotto in south-western Turkey creates a blue of startling brilliance, to .which no photograoh can do justice. In others there are shimmering phosophorescent lig ht effects, and in the Asirli Sea Cave near Demre is southarn Turkey there isa fascinating rainbow of blue, violet, red and brown mosses and algae on the rocks which are well worth seeing . One of Turkey's well-known and accessible sea caves is that on Karaada opposite the well-known resort of

Bodrum. Here a 35° thermal spring spouts from under the sea, and the warm inud within the cave is used as a beauty mask by many visitors to the cave. Caves have their own strange animal life, the best - known being the bat. This much-maligned feature of horror films and traditional superstition is in fact a timid creature which dislikes being disturbed . Bat colonies invariably migrate from caves once they have become pop ular deslinations for sightseers . Speologists report the existence of seven bat species in caves in the Istanbul area alone. Other cave-dwelling erealures are usually blind and transoarent. and inelude the cave grasshopper, the spider Metamenardi, salamanders. and fish. Discovering new caves is either a matter of coming across them or inquiring from the local villagers, nomad tribes and shepherds . Sametimes in waterlass spots they are eager to discover a hopedfor underground water source. They can also supply valuable information ; In the case of the cave with the historic temple deseribed above, the villagers not only directed speologists through pathlass forest so impenetrable that clearly they themselves rarely visited this remote spot, but also volunteered the information that traces remained of the fields cultivated by those former inhabitants, of the caves.


RAJ(SDIŞTicARETA.f.

Cumhuriyet Bulvarı 89/4 Phone: (51) 12 22 10 (8 Llnoo) Tole.: 52 572 Tksn Tr· 53 304 Telefax : (51) 142512 IZMIR.TURKEY

l'lllla Tr


F

irst thing in the morning I rushed to the window, eager to see the view: The deep waters of the Dead Sea were as stiliasa lake. Nature seemed to have poured forth all her resources, with the loveliest shades of blue and green. The peninsular surraunding the motionless waters was covered with pine forest, the trees bending down oYer the water. At the northern end of the Dead Sea a white sandy beach stretched into the distan-


TOURISM 31 ce. In Belceğiz cove the water was a brilliant, transparent turqoise. The Dead Sea was even lovelier than its photographs. Its natural beauty was exhilarating. The Dead Sea and Belceğiz are just one of the many inlets south and north of Fet. hiye. A headland known as Sand Point separates Belceğiz from the Dead Sea, and the far and of the headland forms one side of the narrow channel connecting the Dead Sea to the Mediterranean. I recognised Sand Point from photographs and had already made up my mind to walk to the far end. This area is the year-round destination of those seeking a rest from the pellution and noise of the big cities. There are many small and large camping sites at Belceğiz, consisting of twobed bungalows scattered among the trees. Meals are available at the camping site restaurants for those who do not want to cook for themselves. There are no modern conveniences, but neither does anyone feel their absence. There are openair showers and shared toilets. It would be wise to go armed against insects, as the wooded locatio n means that there are plenty around. I was assured that it is possible to swim all the year round. Fethiye Fethiye is a picturesque small town concealed among the convolutions of the Mediterranean coastline. At first sight it seemed more orderly than other towns in the area. Fethiye is sited on a fiat coastal plain. Its ancient name was Telmossos. In pre-Christian times the . people of th is ancient city warred with the Lycians before finally joining the Lycian League. The Knights of Rhodes lived here at one time and build a castle for defence against attack. In the distance one can see the Lycian rock cemeteries on the hills around Fet-

hiye, and there are the ruins of many ancient cities in the district. At the mouth of the Bay of Fethiye is Knights Island, where the local people make excursions in the summer. The group of islands in Fethiye Bay, of which Knights Islands is the First, are known as the Twelve Islands. In the summer season there are organised boat trips to these islands.

Accommodation for visitors to the area cannot be deseribed as perfect, especially where those at the nearby coves are concerned. Nevertheless, the splendid natural scenery which combines the finest blue with the green of the pine trees reaching right down to the shore, convince one that this region is not to be missed . If your expectations are modest, an unforgettable holiday is to be had in Fethiye or the surraunding coast.


..:

lll

lllilli

,_.

~ CtRASCAN:REVÖLU ..

The most im portant diagnostic tool for breast cancer detection si nce the discovery . . of X-Rays. • '~;=""- r':l:' •ı=~· "'!"'~l·~-;::-

..

• State of' the Art computerized Multi-Spectral Transillumination Lig ht Scanner : ~. ~ ":.. a ·non-X-RA Y method of examining the breast. . ·-· . _, __ .. :~~~

!f:_

;_~~p0~ ~·· ~~:=:_~:-·-

FEATURES:

..

1. Multi-spectral Light Source - i;:: 2:'1':..~ Ineresses sensitivity of • '=-': · transillumination. Provides for ',:~: · •· additic nal analytical information. 2. Digital System - Allows for freeze frame storage, image post processing, quantitative analysis and floppy disc storage. 3. Dual Image Display - Permits real-time bilateral comparisons of right vs. left breası and serial examination evaluations. 4. Color Encoding - Superimposes two types of information on one image to indicate relative tissue differences. 5. Image Enhancement - Ineresses centrast for detection of minimal lesions.

··· U.S.

PAVII.i.ION ~

IZMIR INTERNATIOi~iAii;;·İRAD Aug. 20 ~ $~pt:-- ~Ô, ·1'985


.ll 11 11111lıı

1111 l l l l l~ııı~, "l\ll\1" 1 \'1 ', ',~1 "1,

A TOTAL SERV.ICE INTERNATIONAL EXPORT-IMPORT MANAGEMENJ' COMPANY:

1 JOINT VENTURES: BTC's worldwide connections bring together powerful teams of players, the best in their fields, to bring you the knowledge and capability to make things happen. Webring the highest technology to work for you. 2 FINANCING: Strategically located in Washington, D.C., the heart of the international financial world , BTC will help you meet your financial requirements through our vast network of centacts within the private and public international finance community. Web ring project financing to you in manufacturing, construction , and tourism . 3 PROCUREMENT: BTC's extensive market intelligence and success in sourcing the very best materials and equipment needs at the most cost-effective price is unsurpassed . On the strength of the quality of the products we supply you, we will help your reputation at home and abroad . We can also put together innovative financing packages to meet your needs. 4 DELIVERY: BTC is proud of its record of prompt delivery and follow-up service. Our proven reliability and expertise in all aspects of technical coord ination and transportation logistics assure your company the success it deserves. 5 LEASING: The largest U.S. leasing companies with years of experience in internationalleasing have been brought together by BTC to meet your leasing demands. We can arrange the leasing of hospital equipment, computers, construction equipment and trucks to meet your every leasing requirement. 6 PROJECT DEVELOPMENT: A toZ turnkey operations from matching clients to conducting feasibility studies; from obtaining funding to providing on-site project management: BTC is a full service international project development firm . O O O O O O O O O O O O O

lmporting/Exporting Procurement Licensing Distributorship & Ageney Agreements Contracting Feasibility Studies Logistics/Transportation Private and Public Financing Leasing Governmental Affairs Counseling Joint Ventures Business Advisory Services Turnkey Operations

l l l l l l;'ıl l l l l~ı ı: : : :~ Head Office:

Offices in:

8200 Greensboro Drive McLean , VA 22102 U.S.A.

London Riyadh Tangiers Tehran Istanbul (under registration)

TEL: (703) 448-9770 TLX: 901777 SON TECH USA

Affiliated Offices in: Geneva Paris

Seoul Tokyo

BONTECH's Istanbul Office is now under registration . BTC is proud to be part of Turkey 's successful, dynamic economic development.


atılı

başlıca

B kaynaklarının başında gelen "Yat birçok ülkenin

döviz

Turizmi" şimdi Türkiye'de de gelişme gösterdi. Bugün ülkemizde az sayıda Marina (Yat Limanı) olmasına karşın , özellikle Ege ve Akdeniz'deki doğal limanlar yabancı yat sahiplerini Türkiye'ye çekmekte önemli rol oynadı.

Son yıllarda ülkemizde de yaygın duruma gelen yat turizmi, yabancı ülkelerde çok önceden başlamıştı.. . İnsanlar, tatil yapmak ve yeni yerler görmek özlemlerini en ekonomik

şekilde çözümlernek için, çeşitli araçlar kullanıyorlardı. Örneğin otomobillerinin arkasına taktıkları karavanlar (seyyar evler) ile seyahat etmeleri buldukları ekonomik tatil yollarından biriydi. İşte, yat olayı da buradan kaynaklandı. Küçük, ya da büyük teknele rini birer yazlık ev gibi kullananlar deniz yoluyla tatil özlemlerini en ekonomik şekilde giderirken, diğer yandan da yelken sporu yapmak imklinını elde

ediyorlardı.

Içinde

bulunduğumuz

turizm

sezonunda Kuşadası ve Bodrum yat limanları öylesine yabancı turist akınına uğradı ki; bazı tekneler ancak liman dışında yatlarına uygun yer bulabildiler. Tüm ihtiyaçlarını (yatmak, yemek ve v.b., gibi) teknelerinde karşılayan yabancı turistler, bu yaşamlarını her yerde olduğu gibi ülkemizde de sürdürüyorlar. Hemen her turist teknelerindeki sabah kahvaltısından sonra, bisiklet, yüzme gibi sporlarını yapıp, günlük ev işlerine bu defa teknede başlıyorlar. Yemek, temizlik,


gelen turizm

İşte tatillerini teknelerinde geçiren yabancı turistlerin günlük yaşamlanndan görüntüler

çamaşır onların tatillerinin bir parçası olarak devam ediyor. Günün di~er saatlerinde ise, çarşıda alış-veriş, ya da çevre gezileri yapıyorlar.

Teknesiyle tüm Akdeniz'i gezdi~ini söyleyen Fransız turist Rene Villiard şöyle anlatıyor, Türkiye izlenimlerini:

- Ülkeniz doğal ve tarihi zenginlikleriyle bir dünya cenneti. Aynca, çok da ucuz. Meyve, sebze bol, deniz ürünleri de çok çeşitli. Bu yıl Türkiye'yi seçtiğimiz için çok mutluyuz.


S1n1r Kapdar1nda (At Border Gates) Yeşilköy

Esenboğa

Karaköy Alsancak

Çiğli

Çeşme

Dalaman Adana Antalya

Bodrum .

Kuşadası

Marmaris Antalya Mersin

Habur Cilvegözü "

Öncüpınar

Kordiplomatik

ve Nato Satışiara

(Diplomatic Corps and Nato Sa~) İstanbul

- Ankara - İzmir


yaz uzun sürer. On ay süren ABu.kdeniz yazdan kala kala iki ay topraklara bir kere ayak atanlar, tabii gü-

rinden alınan insan ve hayvan resimleri göze çarpmaktadır. En iyi örnekler, II'nci ve III'ncü yüzyıldan

zelliklere değil, tarihi zenginliklere de hayran kalır­ lar. Hatay ve çevresi, kıtaları birbirine bağlayan yol-

kılma çağı ile renk, şekil

kıyılarında kışa

kalır... yalnız

kalmadır.

Roma İmparatorluğunun duraklama ve yı­ Bizans devrinden kalan eserler ise ve işçilik bakımından zayıftır.

ların kavşak noktasındadır.

Hititler, Asurlar, Persler, Makedonyalılar, Romalı­ lar, Bizanslılar, Araplar ve Türkler bu topraklarda iz ve eser bırakmışlardır. Bugün Türkiye'nin en zengin tarihi eserleriyle dolu olan Antakya Müzesi bu yüzden çok turist çeker. Hatay Müzesinin kuruluşu yenidir. Bugünkü binanın temeli 1934 yılında atılmıştır. Bir yandan da tarihi eserler toplanırken, bilim heyetleri de yeni kazı­ lar yapmışlardır. Özellikle, Princton Üniversitesi gurubunun yaptığı kazılar sonunda Antakya Müzesi dünyanın en kıymetli Roma mozaiklerine sahip olmuştur. Müzenin yapılması, düzenlenmesi 1944 yı­ lında bitmiş ve halka açılmıştır. Müzedeki mozaikler, Roma çağından kalan eserlerin en güzel örneklerinden sayılır. Bu nefis mozaikler taşların tabii renklerinden faydalanılarak çok ustaca yapılmıştır. Geometrik süslemelerin yanı sı­ ra, mozaiklerin çoğun<ia Yunan ve Roma mitolojile-

Hareketli ve canlı bir destan dünyası sunan mozaiklerin yanı sıra, Antakya Müzesinde mermer heykeller, taş, toprak, demir ve camdan sayısız eserler gözleri okşar. Antakya bugün yalnız güneşi, denizi ve yeşilliğiyle değil, dünyanın en eski mozaiklerini saklayan müzesiyle de turistleri çeker kendine ...


The largest collection of top quality Turkish carpets

,,

CA• 'Cl

ı·+.

~:N(

,,

Nuruosmaniye Cad. No.: 54 Cağaloğlu - Istanbul - Turkey Phones: 520 ll 27- 520 80 80- 81 Telex: 23 264 acı tr Retail and whotesale export showrooms open 7 days a week from 9 a.m. to 7 p.m. "While in Istanbul, you might give us a call and we'll be pleased to send you a car for your vi it to Bazaar 54"


40

SANAT

Türk el sanatlan arasında önemli bir yeri olan tesbihçilik sanatı 19'ncu yüzyılda doruk noktasına ulaştı.

D

inimizin bir simgesi olan " tesbih " önemli bir yeri vardır Türk El Sanatlan arasında. Islam dünyasının en güzel tesbihlerinin İstanbul'da yapıldıgı bilinmektedir. Buradan Osm anlı lmparatorlugu'nun her tarahna ve özellikle, her yıl hac mevsiminde Kabe'ye gönderilm iştir.

Büyük dikkat ve ustalık isteyen tesbihçilik sanatı OsTürkleri'nde 71 ve 18. yüzyaliarda gelişerek sünnüş, 19. yüzyılda doruk noktasına ulaşmıştır. Aslı nda müslüman dünyası nı n hemen her yerinde gelişen tesbih işçilgi Buhara, Iran ve Semerkant'ta daha çok kullanılan malzeme yönünden ünlüdür. En degerli tesbihler od agacı , çam kokulu agaçlardan, amber, kehribar. akik -ve mercan'dan yapılmak­ tadı r. Tesbihçilikte ku llanılan özel torna ise çok eskilerden beri kullanı lan ve kemane ile ça l ıştı rıl an ilkel tornalan n degişik şeklidir. Türk tesbihçi ustaları bu çok ilkel tornalarda en büyük ustalıkl arın ı göstennişler ve dü nyanın en zarif tesbihlerini yapmışlardır. Tesbih yapı m ının gerektirdigi koşullara sahip ilk elektrikli torna ise 1980 y ılında vefat eden Prof. Bedii Gorbon taramanlı

fından geliştirilmişti r.

ELLERDEN DÜŞMEYEN TESBİH Tesbihler çeşitli parçalardan oluşmaktadır. Bu parçalar tesbihçi ustan ın beceri ve san atını da belirler bir bakıma.

TANE; "Klasik tesbihte 99 adet bulunur. Kolay ta33 'lükler de vardır. Eskiden tekke, dergah, ibadethanelerde, dervişleri n zikr için ku ll a ndıkla rı 500 ya da 1000 "Taneli" tesbihler vardır. şınan

NİŞANE; Degişik şekillerde yapılan 33 tanede bir

İMAME; Bu sıraya uyarak dizilen tane, nişane ve pul'lann geçirildigi iplik ya da sicimin iki ucu biraraya getirilerek Imame'den geçirilir. Genellikle .3 il-e 6 cm arasında degişen çok zarif biçimle ndirilmiş lmame en önemli parçalardan biridir ve tesbihçi ustasının sanat gücünü gösterir. PÜSKÜL; Klasik a~aç tesbihlerde imameden sonra ipekten örülmüş bir " Püskül"ya da Çerkez kaytanı şeklinde örülmüş, bir kordon " Kamçı" veya "Bükme" vardır. Kordon'un en üst ucunda küçük taneler hareketli halkalar da bulunur. Bu parçalar ise "Tepelik" veya " Halime" adı ile bilinir. Tepeligin en üst ucuna ise " Çivi" adı verilen bir parça girer. Türk ustalannın yapmış oldukları tesbihler kullanı­ lan malzemelere göre sınıflandırılırl a r; "mücevher tesbihler", " murassa tesbihler", " madeni ya da hayvani kökenli tesbihler", " agaç ve meyvalardan yapıla n tesbihler" olmak üzere... Bir tesbihin işçilik degeri diger bir anlam ı yla yapan ustanın becerisini belirleyen ögeleri şöyle sıra lamak mümkün; Tanelerio şekilleri hep aynı olm a lı . delikleri olabildiSince ince açılmalı. İmameden tutularak bakıldıgında dümdüz bir görünüm venneli, tüm hatlar ince olmalı, tomanın punta izleri bulunmamalı. Tanelerio alt delikleri üst delikiere oranla daha geniş açı lmalı ...

konulmuş " Nişane"

ve tane dizisinin dışı na sarkan iki adet bulunur. Bunlara " Durak" da denir. 33'lü tesbihlerde ise " N işa ne" yoktur. Yalnızca " Pul" adı verilen küçük, yassı, mercimege benzer iki parça vardır. Tesbihlerde imameden başla yarak her iki tarafta 5 ya da 7'nci taneden sonra konulan pullar, duaların sayısını saptamak içindir.

ı

Birbirinden degerli tesbihleri yapan Mevla nakapılı Mahmut Usta, Topkapılı Sadık Usta, Eyüplü Deli Tahir, Balatlı Nuri Usta gibi sa natkarların artık tarihe kanştıgı günümüzde tesbihe iç piyasada talebin azalması , bu sanatı baba meslegi olarak sürdürenleri ihracata yöneltti.


Şimdi BİXİ ••. Şimdi gençliğe, coşkuya, •

sevince, sevgiye BIXI ... Bixi - Cola içilir.


42 HOTELS IN TURKEY

ADANA • Büyük Sürmeli Oteli, Özler Cad. Kuruköprü, Tel.: 21944 (5 hat) Tix: 62282 • Divan Ote-

li, lnönü Cad. Kuruköprü Tel: Tix: 62330

2270ı

(4 hat)

ANKARA • Büyük Ankara Oteli Atatürk Bulvar 183 Tel. : 34 49 20 / 20 hat Tlx. : 42398 GTEL-TR • Dedeman Oteli Büklüm Sok. ı Tel.: 34 49 80-5 hat Thı. : 42408 DEDE-TR • Kent Oteli Mithatpaşa Cad. 4 Tel. : 3ı2ı11 (8 hat) Tix. : 42424 KENT-TR • Bulvar PalasOteli Atatürk Bulvan ı4ı Tel. : 34 21 80-89 Tlx.: 42613 BLVD-TR • Etap Mola Oteli lzmir Cad. 27 / ı Tel. : 33 90 65 (4 hat) • Stad Oteli Surathane Mey . Ulus Tel. : ı24220 Tlx.: 42248 HOS-TR • TunalıOteliTunalıHilmiCad . 119Tel.: 278ı00-1 / 2 274082-272505 Tix.: 42142 YEL-TR . Büyük Sürmeli Oteli, Cihan Sokak Sıhhiye Tel_: 305240 (10 hat) Tix: 44110

ELMADAG • Turban Elmada!! Dagevl Yakupabdal Köyü Tel.: 34 44 20

KlZlLCADAMAM • Çam Oteli Milli Park Içi Tel. : 1065-1158

ANTALYA • Talya Oteli Fevzi Çakmak Cad. Tel.: 15600 (9 hat) Tix.: 561ll TATA-TR • Büyük Otel Cumhuriyet Cad. 57 Tel. : ll499 - ı2543 • Tatoglu Oteli Kazım Gökalp Cad. 91 Tel.: ı2ll9 - ı2798 • Turban Adalya Oteli Kaleiçi Yat Limanı Tel. : ı8066 / 67 Tix: 5624ı TBA-TR • Motel Antalya Lara Yolu 84 Tel.: ı4609 Tlx: 56231

ALANYA • Alantur Oteli Çamyolu Köyü Tel. : ı224- ı924 Tix. 56ı43 ATUR-TR • Alanya Büyük Oteli Güller Pınarı Mah. Tel. : ll38- 2172 • SananaMoteli Cikcikil Köyü Tel.: 1548- 3595 • Turtaş Motell Serap, ~~~ Mevkll Konaklı Kövü Tel. : Konaklı ı • Panorama Moteli Güller Pınarı Mah. 52 Tel.: ll8ı- 1252 • Yeni Modelinternational Keykubat Cad. Tel. : ll95

lnönü Cad. 38-42 Taksim Tel. : ı43 55 27 / 29 • Plaza Oteli Sıraselviler Cad. Arslan Yatagı ı 9 Tel.: 145 32 73 / 4 • Santral Oteli Sıraselviler Cad. Billurcu Sok. 26 Tel.: 145 4ı 20 (4 hat) Tix.: 24"625 SANT · TR. Suadiye Oteli Plaj Yolu Sok. 51 Suadiye Tel. : 358 ll 20/7 Tix. : 23ı50 MUSA - TR . • Bebek Oteli Cevdetpaşa Cad. Bebek Tel. : ı63 30 00/ 1-2 Tix: 22577 • Hilton Oteli Harbiye Tel.: ı46 70 50 Tix.: 22379 ISHI- TR. • Etap Istanbul Oteli Meşrutiyet Cad. 35 Tel: ı44 80 80 (9 hat) Tlx.: 24345 • Maçka Oteli Eytem Cad. 35 Tel. : ı40 10 53-140 31 Q3 Tlx.: 23ll4 MAKO-TR • Harem Oteli Selimiye/ Usküdar Tel: 333 20 25-29 Tix. : 22482 • Büyük Sürmeli Oteli Gayrettepe HRM-TR . Tel. : ı72 ll 60-172 05 ı5 Tlx. : 26655 Surt-tr.

ATAKÖY

BÜYÜKADA • Splendid Oteli 23 Nisan Cad. 7ı Tel.: 351 67 75 - 35ı 69 50 • Villa Rıfat Pansiyon Yılmaztürk Cad. 80 Tel. : 351 60 68

KARTAL • Dr. Erdim Tesisleri Ankara Cad. 3537887-88

ı56

Tel. :

KiLYOS ı42

02 88 Tlx .:

• Marin Oteli Silivri Yolu 6 km . Tel. :

ı02

K.ÇEKMECE -

Avcılar

• Aspendos Moteli Incekum AvsallarTel. : 04-91-92 • Incekum Motell Incekum Te1. :7-149-120• Yalı . han Moteli Incekum Tel.: 10-162

• Solu Motell Semiz Kumlar Mevkll Tel. : Slllvri 03

Ş iLE

S iDE

• Büyük Tarabya Oteli Kefellköy Cad. Tel. : 162 ı o 00- ı62 07 ı o Tlx. : 26203 HTRB-TR • Çınar Oteli Yeşilköy Tel. : 573 29 ıo Tix.: 22208 ÇIN-TRN • Divan Oteli Cumhuriyet Cad. 2 E. dag Tel. : ı46 40 20 (ı O hat) Tlx: 22402 DVAN -TR • Etap Marmara Oteli Taksim Meydanı Tel. : 144 88 50 Tlx. : 24ı37 ETMA-TR. • Sheraton Oteli Taksim Parkı Taksim Tel.: ı489000 Tlx.: 22729 SHER - TR . • Pera Palas Oteli Meşrutiyet Cad. 98 / ıOO Tel. : ı45 22 30 (ıO hat) Tix.: 24ı52 PERA - TR . • Istanbul Dedeman Oteli Yıldız Posta Cad. No : 50 Esentepe Tel.: ı 72 88 00 (20 hat) Tix: 22238 MKD -TR • Turban Cariton Oteli Yeniköy Tel.: 162 10 20-25 Tix .: 22660 CARL-TR . • Dilson Oteli Sıra ­ selviler Cad. 49 Taksim Tel.: 143 30 32 Tlx .: 24415 VD • Kalyon Oteli Sahil Yolu Sultanahmet Tel. : 526 62 50 t 5ı Tlx .: 23364 KLYN - TR . • Keban Oteli Sıra Selviler 51 Taksim Tel.: ı43 33 ıo (4 hat) • Olcay Oteli Millet Cad. ı87 Topkapı Tel. 585 32 20/ 34 Tix: 23209 OLGA-TR. • T.M.T. Oteli Gayrettepe Tel.: 1673334 • Kenndey Oteli Sıraselviler Cad. 70 Taksim Tel. : 143 40 90 / 92 • Opera Oteli

• Degirmen Oteli Hacıkasım Mah . Piaj Yolu 24 Tel.: 48- ı48 Kumbaba Oberj Şile Tel. : 38

YEŞiLKÖY • Yeşilköy Moteli Havan Sok. 4/ 6 Tel. : 573 29 95 - 97 Tix.: 22820 MYMO - TR .

i zMiR BUyük Efes Oteli Cumhuriyet Mey . Tel. : 144300 Tix .: 52341 EFES -TR. • Etap lzmir Oteli Cumhuriyet Bul. ı38 Tel. : ı44290-99 Tlx.: 52463 ANER-TR • Kısmet Oteli ı37 Sok. 9 Tel. : 217050-52 • Anba Oteli Cumhuriyet Bulvan 124 Tel.: 144380-4 Tlx.: 52449 ATAS-TR. • lzmir Patas Oteli VasıfÇınar Bul. Tel. : 2ı 55 83 Tix.: 52631 KIZ-TR . • Karaca Oteli ı379 Sok. 1/ 12. A Tel. : 144426-ı44445 - ı3ı498 Tix .: 52459 • Afacan Moteli Şakran Köyü Allaga Tei.:Şakran 30 • Balçova Oteli Tel. : ı55413

BERGAMA • Tusan Bergama Moteli Bergama-Izmir Yolu KavBergama ll73

şa!lı " Tel. :

1240- ı

Tlx .: 52268

DiKiLi • Antur Motel Isınetpaşa Mah. Tel.: ı05-269

GÜMÜLDÜR

UHLA Nebioglu Tatil Köyü Tel.: Urla / lskele 20 Tel. : !zmir ı49ı05

MUG LA • BODRUM BarazOteli Cumhuriyet Cad. 58 Tel.: Halikamas Motel Kumbahçe Mah . Cumhuriyet Cad. Tel. : ı073 T.M.T. Moteli Akçebuk P.K. 63 Tel. : 423-440 Kaktüs Motel Ortakent Tel. : ıo Aktemis Pansiyon Cumhuriyet Cad. Tel. : 53 • Datça Dorya Motel Esenada-Iskele Tel. : 35-36

57-7ı4

• TURGUTREIS Kortan Oteli Tel. : 50

• Likya Oteli Karagözler Mah . Tel. : ll69-ı690 Tix.: 53018 LKYA-TR. • Meri Motel Ölüdeniz Tel.: ı

MARMARiS Tel. : 573 86 33

ALANYA/iNCEKUM

iSTANBUL

Tel. :

FETDiYE

KUMBURGAZ

SiLivRi

• 8ide Cennet Motel Athena Side Tel.: 17 - ı67 • Turtel Moteli Selimiye köyü Tel.: 22 25.93 Tlx .: 56198 TTI. - TR .

Ilıca

TURGUTREiS

• Turban Kilyos Moteli Kilyos Tel. : 23770

Anbarlı

• Turban Çeşme Oteli OTLE-TR .

• Denizaltı Motel Tel. : Gümüldür ı9-366 Sultan Motel Özdere Köyü Tel. : Gümüldür ı40

• Otel Demirköy Ataköy Tel. : 5729580 • Ataköy C Motell Sahil Yolu tel. : 572 08 02-3 572 49 56

• Baler Motell

ÇEŞME

• Atiantik Oteli Atatürk Cad. 34 Tel. : 1218-1236 • lidya Oteli Sit eler Mah. ı30 Tel. : ıoı6- ı026-1355 Tlx.: 52540 • Marmaris Oteli Atatürk Cad. 30 Tel. : ı380-ll 73 • Poseiden Motel Kemeraltı Mah . Dergah Mevkll Tel. : Tel. : ı840-ı84ı / 42ı • Martı Tatil Köyüiçmeler Köyü Tel. : ı930 / 32 Tlx .: 52969 MAMA-TR . Tix. : 52573 MlAK-TR • Turban Marmaris Tatil Köyü Tel.: 1843 (4 hat) Tlx.: 52529 TKÖY-TR .

MERSiN • Otel Adıhan latlkllıl Caddeal No: 168 Tel.: (741) 24153 (5 hat)


Pimapen pencereden, sıcak, soğuk, yağmur, rüzgar, toz, kurum, gürültü geçemez. Hiçbir pencere, dayanıklılıkta, yalıtıcılıkta, sızdırmazlıkta

ve ekonomiklikte, Pimapen'i geçemez. Çünkü Pimapen boya ve

bakım

istemez, yapınız yaşadıkça yaşar. Pimapen, çelik takviyeli sert-PVC profilden üretilir.

Çünkü Pimapen yakıt tasarrufunda eşsizdir. ve kanatları özel contayla çevrilidir. Dilenirse çift cam takılabilir. Kasası

Siz de yapınızda Pimapen'i kullanın . Ve kazanın. Çünkü, Pimapen geçilmez.

®

PIMA.PE:IW Büyükdere Caddesi 108 Enka Han Kat 5 Esentepe İstanbul Tel: 172 19 10 (10 hat) Teleks: 23285 pmas tr

PIM4!ji'tan İZ


44 HABER

TÜRKİYE İŞ BANKASI 61 YAŞlNDA Banka'nın

6 I. Kur~luş Yıldönümü 26 ı Ağustos'ta Yurt Içindeki ve Yurt Dı şındaki Şube , Temsilcilik ve Bürolarında Yapılacak Törenlerle Kutlanacak ... ı

üyük Önder Atatür~'ün kurduğu , Cumhuriyetimizin ilk ulusal bankası Türkıye İş Bankas ı 61 yaşında ...

B

1924 yı lınd a 2 ş ubes i ve 37 personeli ile Türk halkına hizmet sunmaya baş layan Türkiye İş Bankas ı ' nın 61 . y ılında ş u ­ be say ı sı 905'e, personel say ı s ı ise 22 .500'e ulaştı. Banka. yapt ı ğ ı yatı rıml ar l a Türk ekonomisinin kurulmasın ­ da ve bugünkü durumuna ula ş m as ında başlıbaşına rol oyna -

dı. Türkiye İ ş Bankas ı'nın bugün CCim. demir-çelik. çimento, otomotiv_ lastik. gübre. şeker_ gıda ve diğer sa na yi kollarında çok sayıda iştiraki bulunmaktadır.

Türkiye İ ş Bankası, kuruluşundan bu yana mevduatı , kredileri. i ş tirak ya tırımları ve aktifleri açısından ülkemiz bankaları arasında her zaman ilk s ıralarda ye r aldı. Bu arada dünyanın en büyük bankaları içinde de yer alan banka Türk bankacılı ­ ğ ının yurt dışına aç ılmasına öncülük etti. Bankanın halen, Frankfurt. Londra. Berlin. Lefkoşe, Girne ve Magosa'da Şu ­ beleri ; Batı A lnı anya ve Hollanda'da Temsilcilikleri . Münih. Köln , Hamburg ve Stuttgart'a büroları bulunuyor. . Ülkemizde bilgisaya rlardan ilk kez yararlanan ve çağdaş bankacı lı ğın öncüsü olan Tü rki ye İ ş Banka s ı . bi lgisayar ağın ı tüm ş ubelerine

götürmek için yoğ un çalışmalarını sürdürüyor.


8~~ ~ "lçimlik" la IÇin,

lal DOmates Suyu için.

(

\

~Türkiye'de

açılır

ilk defa kolay (easy open) kutularda .

Hemen

açın,

hemen için.

TaT Domates Şuyu

"içimlik"


46

SANAT

AÖAC OYMA SANATININ GüNÜMÜZDEKi TEMSiLCiSi debiyatımızda

E tımızda

ve Türk Süsleme Sanaen çok kullanılan malzeme ağaçtır. Temeli Selçuklu Türklerine dek uzanan ağaç oymac ı lığı ise ağaca ruh ve gönül güzelliği verme sanatıdır . Orta Asya Türklerinde ağacın adeta kutsallaştırılması , Selçuklu ve Osmanlılarda ağaçtan muhteşem eserler verilmesi buradan kaynaklanmaktadır. Türklerin Orta Asya 'da ağac ı kutsal saymaları ise, Oğuz Han Destanı ile yakın i l işki li dir. Bilindiği gibi , bu destan Oğuz Han ' ın ikinci karısının ağacın kavuğundan yaratıldığını anlatır . Bun.~ Göktürk yazıtların ­ da sık sık sözü edilen Otügen Ormanların ­ daki efsanaleşmiş olayları da ekleyebiliriz. Selçuklu ve Osmanlı Türklerinde " Hakk-i Binnar" adıyla bilinen ağaç oyma sanatının ağaca ruh ve yaşam veren uygulayıcıları ise günümüzde oldukça azdır . Günümüz sanatçılarından biri de Nail Arıkdal ... Türk hat sanatının ata m i rası şa­ heserleri , Nail Arıkdal'ın özel tekniği ve ustaca yorumu ile şimdi ağaç oymalar halin-

Ağaca

hayat veren ekonomist Nail Arıkdal iki karpuzu bir koltuğa sığdırmış.

ölümsüzleşiyor . Arıkdal sanat gücünün kaynağını ve oymacılık işindeki özelliğini şöyle açıklıyor ;

de

" Sevgili Peygamberimiz, Hz. Muhammed buyuruyor ki " "Hiç kimse bir bilgi-

yi yaymaktan üstün sadaka veremez" .. Işte sanatın her türlüsü Için gerçek itici güç bu sözde özetlenmiştir. Asırlardan beri Türk hattatla~ı da bilgilerin en hası­ nı yaymak, bunu en güzel ve çekici biçimde sunmak üzere yarattıkları şaheser levhalarla bu sanatın doruğuna ulaşmışlar­ dır. Bu yazıları yeni bir görünüm içinde bugünün insanının beğenisine sunmak da benim işi m." Sayın Arıkdal kullandığınız teknikle çalı­ şan kimse yok sanıyorum , sizden başka? "Evet bu tekniği bütün dünyada yalnız ben uyguluyorum. Biraz önce sözünü ettiğim yazıları güzel desenli tahta levhalar üzerine aslına uygun olarak kopya ettikten sonra, ağacın doğal damarlarını oyup barizleştirerek yazıyı ağaç damarları ile ebruluyorum!" Özelliği nedir bu tekniğin? "Bu teknik ile yapılan ağaç oymada hattatın el hareketlerindeki kıvraklık ve yazıdaki akıcılık kaybolmuyor. Bu yolla Hat ve oyma sanatları bir arada sunuluyor. Hat ve oyma sanatı doğal bir ebru içinde bütünleşiyor. Hatta kazandırdığım bu yeni görünüm ve sunuş biçimi bunları okuyamayan yeni nesil için de cazip hale geliyor. Tabioyu seyredenler hemen yanındaki Türkçe etikette anlamını da okuyorl" iş yaşamı oldukça yoğun bir ekonomist olduğunuzu da biliyoruz. istanbul Üniversitesi iktisad Fakültesini bitirdim. ilk işim banka müfettişi ve müdürlükleri idi. Bursa Kozabirlik ve Giresun Fiskobirlik Genel Müdürlükleri de yaptım. Türkiye'de tanınmış 4 gıda sanayii'nin kurucusu ve genel müdürü olarak çalıştım. Iş yaşamımın 26 yılı genel müdür seviyesinide yönetici veya kurucu olarak geçti. Sanat aşkının kendini belli etmesi nasıl oldu? "Bilemiyorum. insanın içinde varsa bu aşk ne kadar yoğun olursanız olun, kendini belli ediveriyor. Ve sizi bir şeyler yapmaya itiyor. Son 12 yıldan beri sözünü ettiğim bu ağaç oyma tekniğini geliştiriyo­ rum. Yaşamımın 30 yılında da Mevlana'nın Mesnevisi, Buhari 'nin Hadisi Şerif ciitierini ve bin Türkçe Kur'an-ı Kerim'i karşılaştırmalı olarak okuma alışkanlığın­ dayım. 2 bin kadar Hadis'i ezbere tekrarlayabilirim? Eserlerinizin sergilenmekte olduğu müzeler hangileri? Bir kısım eserlerim. Süleymaniye Kütüphanesi ve Hat Müzesi'nde Turing Konak Otel'de bulunmakta. Yurt dışında ise Karaçl, Lah9r ve islamabat mQzelerinde FinlandiY.a Islam Camii'inde lsveç, Almanya, ısviçre özel koleksiyonlarında eserlerim var. Ayrıca Pakistan Devlet Başkanının özel davetiisi olarak Karaçi, Lahor ve Ravalpindi de sergiler açtım. Aynı zamanda eşlm ve aslstanım Zühal lle birlikte Pakistan 'da Devlet Mlsafiri olarak ağırlandık. Ekselans Ziya-ül Hak ve eşleri Begüm tarafından kabul edildik ve ödüllendlrildik.


Dünya bankalan arasında: .., Özkaynak verimJ.iliginde 6ncı IIJıı. Aktif verimJ.iliginde 7nci

.,.. Kar artış hızında 29uncu

Dünyaca ünlü ''EUROMONEY'' dergisinin Haziran 1985 sayısındaki sıralamada , Türkiye'nin büyük bankası Akbank, yine dünyanın en büyük 500 bankası arasında yer aldı .

~~Jıı. Karda 161inci

AKBANK "Güveninizin eseri,


Miller,

Hollywood'un en ünlü ve en K af ı şaşırtıcı hayvan terbiyecisidir. Genelde her terbiyeci bir ya da bir köpe~e

başka

hayvana yeni bir numara ö~retebilir . Oysa , Miller evcil hayvanlar arasında en inatçısı olarak bilinen kedilere çeşitli numaralar ö~ret­ meyi başarmıştır . Onun kedileri, yüzer, fırla­ tılan şeyi alır geri getirir, yüksek bir yere tır­ marur, kafalarına konan kuşlara aldınş etmez ve birçok daha ilginç ve inarulmaz beceri gösterirler. Karl Miller'in terbiye etti~i hayvanlar, son 20 yıl içerisinde yüzlerce film , televizyon programı ve reklam filminde oynamışlardır . Çiftliklerde birçok ailenin yanında öksüz olarak büyüyen Miller, "Küçükken hayvanları çok severdim. İneklerle konuşur, kaziara şarkı söylerdim" diyor. Ardından ilave ediyor; "Fakat hiçbir zaman hayvanlarla çalışmayı düşünmemiştim."

Miller askeri polis olarak 1958 yılında Vandenburç Hava Üssünde görev yaparken, koruma köpekleriyle çalışacak istekliler aranı­ yordu. Miller bu iş için başvurdu ve kısa zamanda çok başanlı bir köpek terbiyecisi oldu. Askerlikten aynlınca da özel bir köpek terbiye okulu açtı. Bu arada televizyon dizisinin meşhur "Lassie" adlı köpe~inin terbiyecisi Rudd Weatheıwax ' ın kardeşi jack ile tanıştı. jack, Miller'e Hollywood'a gitmesini teklif etti. Orada başka meşhur bir köpek terbiyecisi olan Frank Inn'la senelerce çalıştıktan sonra, Miller, bu defa kendi işini kurdu. Bu işin sırrının sevgi ve disiplin oldu~nun söyleyen Miller, "Başanlı köpek oyuncular, tıp­ kı insanlar gibi işlerinden hoşlanan köpeklerdir" diyor. Miller'in bir başka uzmanlık konusu ise, köpeklerin şiddeti taklit etmeleridir. Özellikle, Doberman köpekleriyle çalışan terbiyeci, "Beyaz Köpek" fılminde köpe~in bir saldırganı kovaladı~ı sahne için, haftalarca köpekle çalış­ ma yapmış. Sonunda bu zor sahne tek hata yapılmadan, çekilmiş .

Kedilere gelince; Miller, bunların terbiye etme usullerinin bambaşka oldu~unu anlatıyor. Ve ekliyor; "Terbiye etmek diyemem buna, onları daha çok kandırarak e~itiyorum. Çünkü, kediler, köpekler gibi iriSanların takdirine önem vermezler." Büyük başaniarına ra~men, Miller bu işten zengin olamamış . 1963 yılından beri mütevazi evde, karısı ve iki çocu~ ile oturuyor.


ı 1

.

ı-ı )

1

1

--------

s Turkey's International Tıide Experts Functioning as a trading bridge between Turkey and the world, İzdaş exports: • Iron and steel • Cement • Construction materials • Machineıy and equipment • Foodstuffs • TextHes • Mineral s • Chemicals • Au tomotive industry products • Durable consumer goods İzdaş also imports: • Iron and steel products • Raw materials • Heavy industrial machineıy • Pulp and paper products • Chemicals • Construction materials

-,_~ iZDAS •

!ZMIR D/S TICARET AS

"Trading Bridge of Turkey'' Head Office: 1379 Sokak 59/7. lzmir/furkey Tel: (51) 14 83 34 (5 lines), 25 03 80 (5 lines) Tix: 52687 izd tr, 52695 izda tr Ankara Office: Alatürk Bulvan 199/ A-20, Kava klı dere , Ankara/ Turkey Tel: (41) 26 60 28, 28 09 66, 28 70 Ol Istanbul OIF · ı: : Cumhuriyet Cad. Merkez Apt. 163/ 1, Harbiye, lstanbul/furkey Tel: (1) 141 64 56, 141 64 57 Tlx: 24668 pode tr Denizli Office: Ikinci Ticari Yol 48/ 2. Denizli/furkey Tel: (621) 20 436 W. Gennany Feld Strasse 54, D-4000 Düsseldorf 30 Tel: (2 11) 49 20 04 Tix: 8588744 stex d Algeria Blvd . Mohamed V No. 53 Second Floor, Algiers Tel:(213) 61 86 83 Tlx: 52234 izdas dz


50

KADlN

·

Makyaj ve Ten • Elmacık kemiklerine sürülen allık gözleri vurguluyor ve yüze sa~lıklı bir görünüm veriyor. Toz allı~ı büyük bir fırçayla sürün.

Bakımı Kıyafetin Tamamlayıcısıdır kadın gece toplantılarında güzelliğini

H

emen her

ll' Sedef parlaklıftı: Roc'un Mink krem ~aten, N.lG sedeRi pudra, pembe ve menekşe far. G6z6n kenarına menekşe ren. gi kalem sürün. Dudaıdara l'llo.30 sedeDi ve No.3lnruj.

.

\

ve cazibesini ortaya koymak ister. Bunu başarabilmek için saç ve ten bakımı en az kıyafet kadar önemlidir. Size bu konuda birkaç önemli formül verrnek istiyoruz. Teninizin güzel görünmesi için tatlı ve yağlı yemeklerden kaçırrnak , sebzeleri, ızgara etleri veya balığı tercih etmek atılacak ilk adıl)1.dır. Tabii istirahat etmeyi de unu tmamalıdır . Makyajın doğal görünmesi için de teni önceden hazırlamak gerekir. Buna göre, sık sık nernlendirici kullanmalı (özellikle göz, d udak ve boyunda) ve yüze maske sürrnelidir. Saçınız kuru ve kırılmış ise, buğday özü yağı gibi bir besleyici krern seçilmelidir. Bir toplantıya gitrnek için hazırlanmaya başlayınca, yüze bol nernlendirici sürüp, 1O dakika beklenmelidir. Sonra, fondaten sürüp iki, üç ton far kullanıp, gözün kenan kalemle belirlenmelidir. Ruj sürrneden önce de dudaklar pudralanrnalıdır ki, ruj daha uzun süre dayansın ... Ruju fırçayla sürrneli, fazlasını kağıt mendille aldıktan sonra, parlatıcı seçilmelidir. Saçın değişik olması için süslü bir saç bandı takılabilir veya file ve tarak ile saç toplanabilir. Ayrıca , burada küpeler de özenle seçilmelidir.


DOKTOR VE AV AKKABICI Doktor ay akkab ı cının hatırın ı n sordu : - Marhaba, evdekiler nasıllar , herkesin sağlıqı yerinde mi? Ayakkabı tamircis i de doktora sordu : - Hepsi iyiler .. . Ya sizin evdeki lerin bütün ayakkabı l arı sağ l am mı?

BALTAVI

TAŞA

VURMAK

Partin in sonu yaklaşıyordu . Yakışık lı bir genç elinde içki kadehi , çok güzel bir genç kıza yaklaşarak , kızı se l amladı ve sıcak bir hava estirmek icin anlattı : - Biliyor musunuz, biraz önce ne oldu? Şu tombul beyefendiye ileride duran mavi elbiseli kadını göstererek fil'e benzediğini söyledim . Meğer karısıymış . Genç k ı z, so ğ u kkanlı bir şek i lde sordu : - Peki , babam size ne dedi?

o o

e o o o

• BULMACA SOLDAN SAGA: 1- Tombul , iri yapılı , genç irisi. ·2- Buyruk- Eski Mısır ' da bir Tanrı . 3- Bir işin yapılmasına karşı olan yasal ya da yasadışı engel. 4- Yapma, yerine

o

getirme- SSCB 'de bir akarsu . 5- Tomar - Bir binek hayvanı. 6- Genelge , sirküler. 7- Tantalın simgesi - Irak . 8- Bir içdeniz . 9- Engel. 10- Kibarca olmayan , bayağı. 11- Müzikte perde işare­ ti. 12- Duru, dingin havada çıkan kuru soğuk - Molibdenin simgesi. YUKARIDAN AŞAGIYA: 1- EtkiBaşa kakma. 2- Kemiklerin toparlak ucu - ipekli peştemal Ilaç, çare. 3- Osmanlı donanmasında tümgenerale eş bir rütbe Avrupa 'da bir başkent. 4- Mesafe - Boynun iki yanında , kolların gövdeye bağlandığı bölüm - Doğada olduğu gibi kalarak işlenmemiş olan . 5- Birnota Açı!<lamalar. 6- iki şey arasında az açıklık meydana getirmek , yan açmak - Ad , ün . 7- Para, akça Bir nota.


Türlfsan Turizm GÜMRÜK HATTI DIŞI SATIŞ MAGAZALARI yurdumuza yapacağınız giriş ve çıkışlardaki alışverişierinizde tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek için 24 saat hizmetinizdedir.

Tür/isan Turizm

DUTY FREE SHOPS at your service for your exit and entrance Turkey, during 24 hours. Sınır Kapılarında

(At Border Gates)

Kapıkule-ipsala - Dereköy

Hava

Alanlarında

(At Airports)

Yeşilköy-Esenboğa-Çiğli-Dalaman - Antalya

Limanlarda (At Ports) Karaköy-Kuşadası

lARAJANS

Türksan'a •

Mağazalarımızda

Tekel

uğra}fln fiyatları uygulanır .


Türk Hava

Yolları,

Müracaat ve Rezervasyon-Turkish Airlines, Information and Reservations

BELGRAD: TRG Marksa 1 Engelsa 8/IV. 11000 Tel : (011) 33 25 61 • 33 32 77 BERLIN : Budapester Str 18 B 1000 Berlin 30 Tel: (030) 262 40 33 262 40 34 BROKSEL: 51 Cantersıeen 1000 Bruxelles Tel : 512 67 81 512 67 ~2. 511 76 76

ABUDABI : GSA. Sultan Bin Yousul and Sons Sheikh Handan St. Tel : (9712) 33 87 61 . 32 62 60/49 Satış Tel : (9712) 33 87 61 ADAN A: Stadyum Cad. No: 1 Tel: (711) 431 43 - 372 47 AMMAN : GSA. Skyways T.T.T. Sait/King Husein Str Tel : (06) 63 70 75- 219 04 AMSTERDAM : Leidsestraat 61017/PA Tel : (020) 22 79 84/85/86/87 ANKARA : Hipodrom Cad. Gar Yanı . Tel: 12 49 00/43 12 49 33 - 12 4910 12 62 00/8 ANKARA: Kavaklıdere . Alatürk Bulvarı 167/A Tel: (41) 25 52 58 33 76 27-12 49 00/69 ANTALYA: Hastane Cad . No: 66. Tel: (311) 128 30 234 32 ATINA: Philellion Str. 19. Athen s 118 Tel: (01) · 322 10 35 . 322 25 69 324 60 24 . 324 59 75 EIAÖDAT: Hameed Hasan A -Obaidi Travel Office Saadoun Str. No: 11 ıskender Stephan Building Tel: (01) 888 13 83 •888 21 68-887 so 92

BURSA: Cemal Nadir Cad . Kocagit Apt. Tel: 21 8 66- 111 67-128 38 CENEVRE: Rue Chantepoulel No. 1 - 3. 1201 Geneva Tel: (022) 31 61 20- 31 61 29 CIDDE: C/0 ABC. Travel Agency. Kıng Abdulazız St Bahomdein Bldg . Tel : 644 72 74 644 43 ao . 642 59 10 DAHRAN : GSA ABC . Travel Ageney King Abdulaz iz St . Al Khodari Bldg. Al Khobar Dhahran Tel : (03) 895 00 44 - 895 49 04 894 79 17 DALAMAN: Dalaman Havaalanı . Muğla

r

Tel : 180•- 244 DIYARBAKlR: izzetpaşa Cad . Demir Ol!lti-ailı

Tel : (831) 123 14 116 74 . 101 01 DOHA - KATAR: AI-Rayan Travel Ageney GSA. Tel : 82 19 10 321226-412909

DUBAi: Sweedan . Trading Company GSA . 63 b. Sheikh Rashid Bldg. Almakteam Street Tel : 22 60 38 DUBLIN : GSA. Aer Lingus · Upper O'Connel Str. 40 Dublin Tel : 37 77 33 DUSSELDORF: Graf Adol f Str. 41 4000 Dusseldorf 1 Tel: (0211) 37 47 99 37 40 80 . 37 40 89 ELAZI. C'ı : Rızaiye Mah . Şehit Ithanlar Cad . No: 26 Tel : (811) 115 76 - 123 00 ERZURUM : Hastaneler Cad . 38 Evler. No: 26/B Tel : (011) 119 04 134 09. 185 30 FRANKFURT: Baseler Str. 35 - 37 . 6000 Frankfurt Main

THY Uçaklarında

Uygulanan Gü mrüksüz içki ve Sigara Fiyatları

7.-DM 10 cı Yeni Rakı (Exp) 8.-DM 37,5 cı Whisky 17.-DM 100 cı Whisky (White Label , White Horse, 100 Pipers, Johny Walker, JB, Haig, Black White , Ballantines, Long John) Samsun EXP 13.-DM Marlboro 100'8 20.-DM Parliament 1OO'S 20.-DM 1OO'S 20.-DM Palimali Kent 1OO'S 20.-DM Benson K.S 20.-DM Rothmans K.S 20.-DM Dunhill K.S 20.-DM Camel Filter 20.-DM Winston K.S 20.-DM HB K.S 16.-DM K.S 16.-DM Lord Lux K.S 16.-DM Yukaf/daki fiyatlar dergimizin bastm tarih i itibariyle geçerlidir. These prices

ere

valid wifh elfeel from the printing data of this magazine.

Tel: (069) 25 30 31/32/33 GAZIANTEP: Atatürk Bulvarı No: 38/C . Tel: (851) 154 35 - 203 82 HAMBURG: Adenauer Allee 10 2000. Hamburg 1 Tel : (040) 24 14 72 22 14 73 HANNOVER: 3000 Hannaver Lange Laube Str. 19 Teı: (0511) 32 60 87/88 iSTANBUL: Istanbul Satış Müdürlü\')ü Abidei Hürriyet Cad . Vakıf Iş Hanı . Kat. 2. Şişli Tel : 146 40 17 146 38 48 Rezervasyon - Yer Ayırtma Tel : 573 35 25 (15 hat) Hilton Satış Bürosu Tel : 147 01 21 147 01 80 Taksim Sat ış Bürosu Tel : 145 24 82 Aksaray Satıs Bürosu Tel : 586 75 14 586 77 93 Kadıköy Satış Bürosu Tel : 337 18 76 337 18 91 Sishane Satış Bürosu Tel : 145 42 08 145 42 38 Sirkeci Satıs Bürosu Tel : 522 88 88 528 48 09 - 528 48 02 iZM iR: Büyük Efes Oteli altı Tel : (51) 14 12 20 25 82 80 1 1. 2. 3. 4. 5 KAHiRE : GSA. lmperial Travel Center, Mahmoud Bassiouny Str. No: 26 Tel : 76 17 69 76 00 71 - 75 89 39 73 34 00 KARAÇi : PAKTÜRK Travel Agencies 12 Avenu e Gentre Stracher Rd . Tel : 52 74 71 72- 52 32 49 KAYSERi: Serçe Önü Mah . Yıldırım Cad . No:1 Tel : (351) 139 47 - 110 01 KONYA: Mevlana Cad . Beled iye Sarayı . No: 39 Teı : 1931.1 120 32 - 100 00 KOPENHAG : Ved vasterport 6 1612 Tel : (01) 14 44 99 14 51 90 KÖLN : Trankgasse 7 - 9 5000 Köln - 1 Tel : (0221) 13 40 71/73- 13 44 43 KUVEYT: Alkazami Travel Agencies " Aiabrar" Salem Str. Tel : 41 29 07 45 26 20 /1. 2. 3 LEFKOŞE : Cengiz Han Sokak No: 5 Köşklü Çiftlik Tel : (520) 710 61 - 713 82 LONDRA : 11 · 12 Hanover Str. WIR 9 HF Tel : {01) 499 92 47 499 92 48 MADRiD: Plaza de Espana Torre de Madrid Planta 4 Officina No: 20 Tel : 463 23 12 463 23 51

MALATYA: Dörtyol Halep Cad. No: 1, Satış Bürosu Tel : 119 22-140 53 MERSIN : Mersin Belediyesi Ulu Çarşı No: 22/24 Tel : (741) 152 32 MiLANO: Via Albricci 3; 20122 Tel : (02) 86 63 50 805 62 33 - 805 39 76 MÜNiH : 2 Bayarn Str. 43-45/1 8. München Tel : {089) 53 94 15 53 94 17/18/19 NÜRNBERG: 8500 Nürnberg Am Plarrer 80 Tel : (0911) 26 53 01 26 53 02 PARiS: 34 Avenue de L'Opera 75002 et 11 Tel: (1) 742 60 85 265 17 10 RiYAD : GSA ABC . Travel Ageney Al Arbaeen Str. Tel : 477 90 03 477 90 55 RiZE: Belediye karsısı Tel : (054) 110 07 ROMA : Piazza della. Republica 55-00185 Tel : (06) 475 11 49 475 95 35 ROTERDAM : Weena 140 3012 Cr. Tel : 33 21 77-3324 65 Ratterdam SAMSUN : Kazımpaşa Cad . No: 11/A Tel : (361) 134 55 - 182 60 SiVAS: Beled iye Sitesi 11 . Blok No: 7 Teı · (477) 111 47 - 136 87 SOFYA: Ruskı Bldg. No: 27 Tel : 44 17 32 STOKHOLM: Vasagatan 7: 10120 Stockholm Tel : (08) 21 85 34/35 STUTTGART: Lautenschlager Str. 20.7000 Stuttgart 1 Tel : (0711) 22 14 44 22 14 45 ŞAM : GSA. AI-Faradees Travel and Tourism Ageney P.O. Box 6132 Maysaloun St. Dar el Mouhandeseen. Damascus-Syria Tel : 22 72 66 23 21 90 (10 hat) TAHRAN : 4000 Avenue Hafez 3 rd . floor No. 7 College-Crassing Tehran Tel : 66 90 26 66 46 09 TRABZON : Kemerkaya Mah . Meydan Parkı karsısı

Tel : (031) 116 80 - 134 46 TRiPOLI : Muhammed Megarif Str. Cezayir Sq. Tel : 382 36- 487 98 TOKYO : GSA JAL. Dain i Building Merunouchi Tokyo Tel : 74 35 51 'JAN : Enver Parihanoğlu Iş Merkezi Cumhuriyet Cad . 196. Tel : (0611) 1241 - 1768 ViYANA : Operngasse 3. 1010 Wien Tel : (0222) 56 37 96 56 37 68 ZÜRiH : Tal Str. 58 . 8001 Zurich Tel : (01) 211 85 67 211 10 70/71


Kaleterasit hazır sıvalarının 26 değişik rengi ve S değişik tipi vardır. Her türlü hava şartlarına karşı dayanıklıdır. Tatbikatı çok kolaydır. Kaleterasit'i merdane ya da mala kullanarak kolayca tatbik edebilirsiniz. Binalarınızın dış cephelerini güzelleştirmek için yapacağınız en uygun seçim Kaleterasit'tir.

I1Im!lm7E!rasil"akıllı seçim"

SlVA SANAYi A.Ş . Reşit Paşa Cad . No: 125, Avcılar - istanbul Tel: 573 48 87


A

/(

D

E

............. N

z.:.

·...

··· ...

................ .

.....-···

. I

Bohor 1Y./~oh.

o-(

a

M)/S 1 R

.......·


oo

60

40

/

.....,..

,... ---- . . .. --......... ___ _ (l

De

1

ş

t i , - - - - - - ... ,

,/

A .d' __

'V

/l-

G;/ '

,//

/

,....... .. \ ....······...~,·· ..· '''"-.~0' ''''

.

··....

\

:·.R iyod

,.,

··· ...

-----~:'-,~... -- ___ _ li

"'

.. / .. / .

t~~~

. . ... . ~

....

/

R

··...

IÇ HATLAR

j DOMESTIC ROUTES 40

11111•~ Jl . ... ---;;;,ı ... -'.?11 l:> ! o(i•if:

··..

················

u


Head Office: Ankara. Turkey Head Office-Foreign Department: Ahdi İpekç i Cad. No. 75, Maçka-lstanbul Tel: ( 1) 133 03 60 Tbc 24H ı -ı ı sfo ır Branches abroad: London 21 Aldennanbury, London EC2V 'HA Tel : (O ı ) 606 .., ı S ı T lx: R95ı543 ııhank g Frankfurt/ Main Ka i sersı rasse 3. D-6000 Frankfurt Main

ı

Tel: (069) 20 635 Tlx:

4 ı R93R5 ısch

d W . Berlin

Admiralsırasse

37, D-1000 W. Be rlin 36 Tel : (030) 6 14 3034 Tlx :

ıııı 4H ı ıschb

d

Branches in the Turkish Republic of Northern Cyprus: Lelkoşe llx: 57 ı 23 ıı sb ık Magosa Tlx: 57 179 ı sbm ık Girne Tlx: 57233 ı sh ık Representative Offices: w. Germany Frankfurt Main llx: 4 ı 4 ı 43 ısch d HoUand The Hague Tlx: 34259 ısba n ni Bureaus in W. Germany: Coıogne Tlx : HAA6609 ısch d Hamburg TLx: 21'3975 ıshh d Munich Tlx: 52R347 ı smue d Stuttgart Tlx: '22'46 ısc h d

1985 08  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you