Page 1

THE OLDEST MOSAICS IN THE WORLD KUŞADASI

e YÜZYILLARDIR KORUNAN EMANET


20

bal覺

boy lam

TORK HAVAVOLLARI TURKISH AIRLINES /(

D

u

e

z

r覺

e

y

z

50

3050

_

ll!e,~ci8

0

V11ten 11111)

\

a d 1.

a f ~

<O a .

Mayorka

O lbiza

"

liNIOt覺llf, ~

Formentera

2000

A

2000

T

L

8

Minbrka

3240

D


4: 1

DASH - 7

F-28

DC-9

B-727 2F2

AIRBUS A-310

DC-10/10

19.958 kg.

24.483 kg.

48.989 kg.

86.409 kg.

, .2.000 kg .

195.048 kg .

4536 kg .

7620 kg.

11.180 kg .

24.688 kg.

43.450 kg .

66.138 kg.

(Englne Thrust)

1120 shp

9850 lb.

14.500 lb.

15.500 lb.

50.000 lb.

39.000 lb.

Azami M enıli (Maxi mum Range)

2220 km.

1887 km.

2405 km .

3518 km.

5580 kg .

5550 km.

25.000 " ·

35.000 " ·

35.000 " ·

42000 " ·

440 km/ h

825 km/ h

870 km/h

900 km/h

929 km/h

980 km/ h

370 km/h

630 km/h

796 km/h

862 km/h

662 km/h

875 km/h

65

111/ 11 5

167

21 0

345

Azami Kalk ı ' A (lorlı(lo (Maximum Take of Welght) Yakıt

Kapasitesi (Fuel Capaeity) Motor GOcO

Normal Seyir SOrati (No rmal Cruise Speed)

50

-

ayrıc a

Not: Flloda

2 adet B . 707 - 320 Kargo

41 .000 n.

uçağı vardır .

TARIFELI UÇUŞLAR (Scheduled Flights) ÖZEL INDIRIMLllşçi SEFERLERI (Charter Flights)

zooo

e

. G i r · t

4070

N L~pedusa (ltal.)

4404

-~

42000 lt.

-

-.

, <?

I

.

ll ı<.aıpa\o s '\l tKerpe)

ııt.O

i


. 1'

Marl~oro ıoo ·s


IÇINDEKILER/CONTENTS

Temmuz 1 July'85 Yıl: 3 Sayı: 27 Türk Hava Yollan Adma Sahibi (Publisher) Yılmaz Oral Yaz1 işleri Müdürü (Managing Editor) Uçal Dalgıç Genel Yaym Damşmam (Consultant Editor in Chief) Koray Güney Yaym Kurulu (Publishing Board) Emre Set/n, Engin Oktemer. Çetin Ozbey, Tuncer Gürsel Yurtiçi Haberler (News From Home) Türk Haberler Ajansı, A.A YurtdiŞI Haberler (News From Abroad) ABC Ajansı, Camere Press, Med/e Press, Image Press, Shottfng Star

Foto(Jraf (Photography) Nihat Gömleksfz1 Sedat Tuna, Şemsi Güner THY Reklam Müdürlü~ü Arşlvf Grafik (Graphists) Cenajans 1 Ilgi A.Ş. 1 Duygu Tamer Yap1m (Edited By) ltgl Tanıtım ve Çevre Ilişkileri A.Ş.!Istanbul Tel: 143 80 85 - 86 Reklam Yönetmenli(Ji (Advertising Representative, Cengiz Yalvaç

Cenafans

Reklamcılık A.Ş. Osmanlı

Sok. 19, Taks(m/Turkey Tel: 145 07 66 - 145 46 90 Dizgi (Type Setting)

Cenajans

Reklamcılık A.Ş.

Renk Aynm1, Filmler ve Baski (Colour Seperation, Filmed and Printed I;Jy) Cem Ofset Matbaacı/ık San. A.Ş . Istanbul- Turkey Tel: 579 43 13 Yönetim Yeri (Head Office) Türk Hava Yolları Halkla Ilişkiler Başkanlı~ı

Cumhuriyet Caddesi 199 - 201

Elmada~ 1 /st. 1 Turkey Tel: 140 21 59

Ayın Haberleri/News of the Month .. ....... .. .. .................... .... 2 THY'den Haberler ... ... ........ ... .. ................... .......... ..... ...... ... 4 New's From THY .. ..... ........... .. .. ..... .. ... .. ...... .. ....... ..... ... ...... 6 ünüçüncü istanbul Festivalinden ... ....... .................. .... ....... 8

iş Bankası 1985 Büyük Ödülleri Roman, Heykel ve ~edag~jiye

verilecek ....... .... ...................................... ....... 1O The Oldest Mosaics in the World in Antakya Museum12-13-14 Kuşadası .......................... ... ......... ........ ... .... ..... ...... 16-17-18 Dünyanın Gözü Türkiye'deki Tarih Hazinelerinde ........ 20-21 Hotel's In Turkey .. ....... ... ...... ............ ....... ......... ... ... ..... .. ..23 The Eyes of the World on Turkey' s His~oric Treasury24.25.26 islamiyette Sünnet Eğlenceleri. .. : ... ... .. ...... .. .. .... ... .. ... .. 30-31 Celebrations Circumcision in lslam ........................ .. ........ 33 The S now White Of Anatolia ........................ ..... .... .34-35-36 Efes Festivali Büyük ilgi Topladı ............ .. .. .. .................... 38 Yüzyıllardır Korunan Emanet ............ .. ...... .. .. .. .............. .. .40 The Holy Mantle of the Prophet Conserved .... .. .............. .42 Maraş Dondurmas ı. ...... ..... ................. .. ... .... ..... ..... .. ..... .... 44 Soyu Tükenen Deniz Kızının Yalr. ızlığı. ........................... .46 Kadın ............... .. ..... .... .. ... ........ ... .... ..... .. .... .. ... .... .. ..... 50-51 Hikaye ....... .... .. .. ... ... .. .. .... ......... ......... ...... ....... ...... ...... ..... 52 THY Acente ve Büroları ........ ................ .... .. .... .............. ... s5


2 A YlN HABERLERI/NEW$ OF THE MONTH

Kültür ve Turizm Bakanı Taşçıoğlu

"THY Magazin"e Kutlama Mesajı Gönderdi. üçüncü D ergimizin münasebe tiyle

yaş ına g ir işi

çe şitli kuruluş ve okurlanmız dan aldı ğımız kutlama mesaj ı ve başarı dile klerine teşe kkür ederken, Kültür ve Turizm B a k a nı S ay ın Mükerrem Taşç ı oğ­ lu 'nun, Genel Müdürümüz Yıl maz Oral'a g ön de rmi ş olduğu kutlama m esaj ını yay ınlıyoru z:

Yalda 100 Bin Turiste Hizmet Verecek Cumhurbaşkanımız sı, Çamyuva köyünde

Kenan Evren tarafından hizmete açılan Antalya'nın Kemer kaza332 odalı, toplam 721 yatak kapasiteli "Çamyuva Tatil Köyü" gerek yörenin, gerekse ülkenin eksik yatak sayısını önemli ölçüde karşılayacak. Kültür ve Turizm Bakanlı~ı yetkllllerlnce, Türkiye'nin en modem tatli köyü olarak nitelendirilen teslsde, 1985 yılından Itibaren yılda 100.000 turist geeelemesi yapılaca~ı ve 5.000.000 Dolar döviz girdisi sa~lanaca~ı hesaplanıyor.

Dikili Youth Festival

Hotam Folk Daneing team which came third in the folk daneing competition held ın ıtaly in 1984, participated in the first Dikili Youth Festival on 1-7 July. Dikili Kaimakam Dündar Gültekin announced that this year the festival would be national, but that from 1987 onwards it was planned to expand the festivals to international level.

Th e T he

Restaring Side's Ancient Harbour

ancient Side Harbour is being dredged to ereale a marina for 150 yachts. The coordination board in charge of the project is chaired by the Governor of Antalya, Bahaeddin Gü· ney, and consists of officials from the State Water Board , the Harbours Department, the Ministry of Cultur.e and Tourism , museum directors, and the Ksimakam of Manavgat. The dredging and

restoration work will be undertakan jointly by the State Water Board and the Harbours Department. The project provides for the conservation and enlarging of the harbour, and has been prepared by the 8th Regional Harbours Department . New breakwaters w ili be constructed around the old harbour.

Side Antik Limam Temizleniyor Side limanı temizleniyor. Antalya Valisi A rtık D.S.I. ve Bahaeddin Güney başkanlığında

D.M.L. Bölge Müdürü , Kültür ve Turizm, Müze Müdürleri ve Manavgat Kaymakamı ' nın katılma­ sıyla toplanan kurul , koordinasyon ve i şbirliği sağ­ layarak, Antik Side Limanı temizleme çalışmala­ rını başlattı.

D.S.I. ve D.M.L. Bölge Müdürlükleri

vasıtala-

rının işbirliği ile gerçekleştirilen temizleme çalış­ maları sonucunda, meydana çıkacak Antik Side Limanı , 150 yat kapasiteli olacak.

Temizlanerek restore edilecek olan Antik Limave genişletilmes i amacıy l a inşa edilecek mendirek ve liman projesi D.M.L. 8. Bölge Müdürlüğü'nce hazırlandı. nın korunması

Restaration of the Neighbourhood of House

The

Çakırağa

housesin the neighbourhood of Çakırağa House in the town of Birgi in Ödemiş are being restored . The eleven houses, which have a unique architecturel style, have been expropriated for restoration. The restoration work is be ing undertakan by the Board of Ancient Monuments General Directorale of Museums of the M inistry of Culture and Tourism . Restmation of four houses in completed , while work on the remaining seven is underway.

THY ile yaptığım tüm seyahatlarimde büyük bir zevkle okuduğum THY Magazin 'in üçüncü yaşın da mükemmele daha da yaklaştığını görmekten duyduğum memnuniyetl belirtirken, şahsınızda derginin hazırlanışından basımına kadar emeği geçen THY mensupianna teşekkürlerimi sunanm. Turizm endüstrisinin bugünkü düzeye erişmesinde haberleşme ve ulaşım teknolojisinde kaydedilen ileriemelerin büyük rol oynaması, turizm trafiğinin ulaşım imkanları­ na paralel bir gelişme göstermesi, turizm, ulaşım ve haberleşme sektörlerinde karşılıklı bağımlılık iliş­ kisini yaratmaktadır. Bunun bilinci içerisinde hareket eden dünyanın hemen hemen tüm havayolu şirketleri söz konusu sektörler arasında çeşitli düzeylerde işbirliğine gitmişler ve ortak faaliyet alanlan geliştirmişlerdiL

THY, ülkemiz kültürel ve turistik varlıklannın tanıhimasında önemli katkısı olduğuna inandığımız bu yayını

ile sözü edilen işbirliğine iyi bir örnek teşkil etmiştir. Uyguladıdı baskı tekniği ile okuyucunun göz zevkini okşayan, içerdiği güncel ve ilginç konuların yanı sıra, çeşitli haber ve aydınlah cı bilgilerle önemli bir boşluğu dolduran THY Magazin'in daha uzun yıl­ lar yayın hayatına gelişerek devam etmesini diler, Ulusal Havayolumuz THY Genel Müdürlüğü'nü ülkemiz turizmine yaptığı olumlu katkılann­ dan dolayı tekrar kutlarım.

Mükerrem TAŞÇIOGLU Bakan


L&\----YURT ~ •= • . .

olarak

DlŞlNDA----____, İşçi ~.

···-·~

·.·•· .

.

yaptığınız çalışmalardan sağladığınız tasarrufları

.

ı

BANKAMIZ nezdinde

açtıracağınız

"Kredi Mektuplu

Döviz Tevdiat Hesabında"

döviz olarak biriktirebilirsiniz ---.-ıiiii!!!~--·»D hesaplar size-----vergi ve masraf

alınmaksızın

en yüksek döviz gelirini,

ıstediğiniz

hesabınızdan

döviz çekebilmenizi,

anda

hesabın açılışı, işleyişi ve sagladıgı yararlar hakkında daha geniş bilgiler aşağıdaki adreslerden

Bu

temin edilebilir. TEMStLCtLtKLERtMlZ ALMANYA ISVIÇRE FRANK~TRT

TEMSILCILlGI Bast•ler Str 37/ VJJ 6000 Frankfurt / Maın D~: l ' TSCHLANO ı 23 90 91

Tel t069 t069

ı

99

BOROLARlMIZ

Zl'RIH TEMSILCILlGI Clarıden Str \o :16 8002 Zurıch Sl' ISSE Tel 202 83 45

23 91 00

INGILTE RE LONDRA TE:I-1SILCILIGI Rl'prrsı·ntall\' t' Oflll't' 421 4> \t•ll ·Hro, ıd St r London EC 2 M I!IIJ EM;LA\IJ Tı• l 1011 628 31 9Ş 10 11 628 :ı ı 96 1011 628 08 96

AMERIKA

HOLLANDA ROTTERDA~1

\U\ YORK

TD1SILCILIGJ S< ·hıedJillSl' l't•>l .il ll :ıo ı ı bl' Roıtl'rd ,l m

TD1SILCILIGI 821 ı · nııed \dlıcln> l'l,lza \t• ~< York \ Y IOOi i

JIOLI..~\D

Tt•l 10101 14 ı;.ı 88 10101 14 62 iY Tt•it'\ R o mı•r . \L 2414.1

ı·

s\

Tt•l 12121 682 Ri li 12121 682 87 18

BERLIN

DUSSELDORF

EuropJ Center 16 O G 1000 Jkrlwı :ıo DElTSCHLA\0 Tel 10301 261 1ı 93

Graf·Adolf·StraS>l' 4.1 4000 Oussl'ldorr ı OElTSCHLA\D Tt• i <021 ı ı :ıs 20 sı

HAMB RG Stt•ındamm

4Y 2000 Hamburg ı OEl 'TSCHLA\0 Tt~ 10401 24 o:ı 84 10401 24 'ii 65

STUTTGART Sı · hul Stra"r 12 7000 Sıuııgarı ı

A

OEL'TSCHLANO Tl' i 10711 ı 29 51 15

HAN NO VER

MUNCHEN

Lu1srn Sır 4 3000 Hanno'...r ı Of.l 'TSCHLA\IJ Tt•l ı osııı : ıısıo; 1051 li : ıı 61 06

Ka ri sır Jssr 4:1 Laden 100> 8000 ~~ılı)(' hen 2 OEl'TSC HLAJ\0 Tr i 10891 59 84 58 10891 59 84 59


4

THY'DEN HABERLER

Airbus'lann Tarifeli Uçuş Program i Belirlendi

A

irbus-31 O tipi yeni

uçakların yaz tarifesi

uyarınca uçacakları hatlar ve sefer sabeli rlendi. Buna göre; Airbus'lar pazartesi, salı , çarşamba ve perşembe günleri istanbul-Londra-istanbul , pazartesi , salı , çarşamba ve pazar günleri istanbui-Abu Dabi-Karaşi-Dubai , salı ve perşembe gün-

y ıl arı

leri istanbui-Kahire-istanbul , perşembe ve pazar gün leri istanbui-Tripoli-istanbul , salı günleri istanbul-Ankara-Tahran, çarşamba perşem b e, cuma ve pazar gü nleri lstanbuiAnkara-Adana-Cidde-istanbul, perşembe günleri istanbui-Amsterdam-istanbul, cumartesi ve pazar günleri de lstanbuiFrankfurt-istanl;ıul seferleri yapacaklar.

THY ' nın D1 ş Hatlarda Taş1d1ğ 1 Yolcu Say1smda Art1ş Oldu yılın

beş

ayında (Ocak-Mayıs

B U 1985)ilkTürk Hava

Yolları ' nın tarifeli dış hatlarda taşıdığı yolcu sayısında , geçen yılın ilk beş ayına oranla , önemli bir artış sağlandı.

Türk Hava Yolları Genel Müdür Ticari Yardımcısı Osman Ural , bu konuda yaptığı açıklamada şunları söyledi : Uçaklarımızın bu yılın ilk beş ayında tarifeli dış hat sefe rl eri nde taş ı d ı ğı yolcu sayı­ sın d a , geçen yılın aynı dönemine göre, % 12.4 oranında bir artış temin edilm i ştir. Avrupa-Kuzey Afrika-Ortadoğu uçuşların­ da koltuk/km cinsinden sunulan hizmette % 8.4 , ücretli yolcu/km 'de ise % 12.4 seviyelerinde sağlanan artışlarla, 26 yabancı havayolu arasında , bu sektördeki en yüksek büyüme nisbeti elde edilmiştir . Tarifeli statüye geç işi, bu dönemin ortasına rastgelen Köln ve Hamburg seferleri de değerle n dirmeye alınsa idi , sağlanan büyüme oranı daha da yükselecekti .

THY ''FIRST CLASS'' UYGULAMASI NA GECERKEN AIRBUS'LAR DA SEFERE GiRDi , ürk Hava Yolları geçen ay teslim aldığı Airbus-31 0 tipi iki uçağını , 1 Temmuz'dan itibaren dış hat seferlerine dahil etti. Cidde ve Londra hat l arında çalışmaya b aşlay an uçaklarda ilk olarak " First Class" (Birinci S ınıf) uygulamas ı na da geçildi . Bu konuda düzenlenen uçak içindeki basın tolantısında , Türk Hava Yolları Genel Müdürü Yı l maz Oral , basın mensupianna Airbus'ın " First Class " için ayrılan bölümünü tanıttı. Yeni uygulama nedeniyle, yolculara verilecek özel hizmetleri de anlatan Oral , uçağın bu bölümünü " Beş Yıld ızlı Ote l" olarak niteledi. THY Genel Müdürü yaptığı konuş ­ mada şöyle dedi : " Daha iyi hizmet için THY ağlarını beş kıtaya ulaştırmak istiyoruz. 1986-87 yıl-

l arı içinde Ortado ğu' d an Uzakdoğu'ya, Avrupa'dan Amerika'ya açılmayı plan la-

T

d ı k."

Türk Hava Yolları " First Class" yo l cuları için , d iğer havayolu şirketleri nde o l duğu gibi özel setler hazırladı. Yolcuların diş fırças ı , diş macunu , kolonya , dikiş seti , tarak , tır­ nak makası , ayakkabı cilası , losyon ve sabun gibi çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak özel üretimler, bir set halinde deri kaplı kutuda sunulmaya başladı. THY Genel Müdürü Yılmaz Oral Airbus'da dü zenledlğl basın toplantısında.

Yine , " First Class ' ın yabancı yolcularına eski Türk işi " Tiryaki Fincan ları" ile de geleneksel Türk misafi rperverliği vurgulanarak , ambalajlara "Türk Kahvesi , Bir Fincan Dostluk " ibaresi konuldu . dağıtılan


Powerful and beautiful paint.

ÇBS Pazarlama ve Boya Yatırımı A.Ş. Fındıklı, Meclisi Mebusan Caddesi ÇBS Iş Hanı Istanbul- Turkey

Phone: 143 49 55 Telex: 24335 cbs tr


6

NEWS FROM THY

Airbuses Commence Scheduled Flights

T he

Airbus-310 aircraft purchased by Turkish Airlines have commencad scheduled flights. Throughtout the summer season these aircraft will fly mainly on international routes .

• -A PRIMEMINISTER ÖZAL VISITS JAPAN AND CHIA Prlme Minister Turgut özal vlslted Chlna at the end of June , his second vlslt to the Far East this year, the flrst belng to Japan. On both occaslons Özal flew by speclal Turkish Alrllnes plane. The Prlme Minister expressed satlsfactlon wlth his talks In Chlna. Upon his retum Özal commented that Turkish Alrllnes shou!d lay on scheduled fllghts to these and other long-dlstance destlnatlons. The photograph shows Prlme Minister Özal boardlng the alrcraft In Tokyo.

THY "First Class" lntroduced as Airbuses go into Operation first two Airbus-3 1O type aire raft T h e received by Turkish Airlines last month went into operation on international routes to Jiddah and London from 1 July . First class accomdation was introduce for the first time by THY on the Airbus flights . At a press centerence held on the aircraft, Turkish Airlines General Manager Yılmaz Oral showed members of the press the first class seetion and explained the services which will be provided for first class passengers. Oral deseribed this seetion of the ai reraft as a " five-star hotel ". THY wlshed to expand lts servlces to cover flve contlnents, ' ' Oral told journallsts. "We are plannlng to lntroduce fllghts to the Far East and the United States In 1986-87." Following theexampleof otherairline companies, Turkish Airlines has prepared special sets for its first class passengers. The leather-bound case contains a toothbrush , toothpaste , cologne , a sewing set, comb, nail clippers , shoe polish , lotion , soap and other useful items. · First class foreign passengers are also presented with and old-style Turkish coffee cu p, symbolising Iraditicnal Turkish hospi-

tality. On the packaging is written , " Turkish coff~e . a cup of fri end-sh ip.

The Airbuses will fly on the IstanbulLondon-lstanbul route on Mondays , Tuesdays, Wednesdays and Thursdays; lstanbuAbudhabi-Karchi-Duabi on Monday, Tuesdays Wednesdays and Sundays; IstanbulTripeli-Istanbul on Thursdays and Sundays; Istanbul-Ankara-Teheran on Tuesdays ; lstanbui-Ankara-Adana-Jiddah-lstanbul on Wednesdays, Thursdays, Fridays and Sundays ; lstanbui-Amsterdam-lstanbul on Thursday; and Istanbul-Frankfurt-lstanbul on Saturdays and Sundays.


S1cak/ havas1z/ sağhks1z odalarda bunalan müdür/er; ,; ~ yöneticiler; işadamiard Serinliğe/ temiz havaya hasret bankaCIIar! Müşteri trafiği azalan s1cak mağazalar! ~~~~iP

OTUZUNCU YILINDA kalite, telcnolo,i, sanayi öncüsü E=] ARCELiK7EN TÜRKiYE'YE ARMAGAN: ~

..

Dünyanın en

sessiz lcompresörüne sahip, _yülcselc s~ğufi!Ja güçlü lclimas1: ~'YENI" ARCELIK SUPER , Türlciye'nin ille ve telc çift lof!lcsiyonlu Jslimqş•: _ ~'YENI" ARCELIK DORT MEVSIM , ~ider Arçelik'ten iki ayn modelde, iki üstün klima ... Seçin! !~ter "Dört Mevsim" klimayt olm, yazm serinletsin, ktşm tstfsm. Ister "Süper" klimayt olm, yaz boyunca sessiz serinfiği yaşaym.

Ftstltt sessizliğinde serinlemeki temiz, çaltşmak hakkmtzdtr.

sağltklt,

havadar ortamlarda ARÇELIK

ARÇELiK KLiMANIN ÜSTÜN ÖZELLiKLERi

H Arçeiik Klima, Japon klima endüstrisinin geliştirdiği, "Daikin" lisans'Yla üretilen, dünyanın en sessiz "rotary tip" sahiptir. F1sılh sessizliğinde çahş1r. 1!1 "Dört Mevsim" modeli, Türkiye'nin iki fonksiyon/u tek klimas1d1r. Isterseniz serin/etir, isterseniz /Sifir. El "Dört Mevsim" klimanm "heot-pump" ISitma sistemi ortamdaki havoy1 ahr, JSJtorok püskürtür. Isittiği havoy1 kurutmaz. Klasik rezistansh JSJho/aro göre daha az sarliyotfa her yanı tsıhr. ll Arçelik Klima, "Süper" mocfelinde 27.000 BTU/saat soğutmçı kapasitesine, "Dört Mevsim" modelinde de, 77.200 BTU!saat soğuhna, 76.400 BTU/saat ISihnO kopasitesine sahiptir. Ikisi de çok geniş mekônlan bile mükemmel St1rinletir. Ozel filtre sistemi havodaki tozu ve zaror!J maddeleri temizler. Fazla nemi kendiliğinden giderir. fJ Havo aktmml sağo-so/o otomatik olarok yönlendiren auto-swing mekanizmasi temiz havoy1odanm her yanma eşit olorok dağ1hr. B Termostat!Jdır. Gün boyu oyorlodJğmJz ISJda, soğhğa uygun klimafizasyon soğlar. l!J Arçelik 'in yoygm ve ehliyetli servis garantisine sahiptir. Montai işçifiği ücretsiz yopd1r. ~ompresörüne

n


The Thirteenth Istanbul Festival The 1

ONÜCÜNCÜiSTANBUL , ESTiVALiNDEN ~ ıl 13. sü gerçekleştirilen Uluslararası

BU

Istanbul Festivali 'nin ilk haftasını geride bıraktık . Orkestra kanserleri , oda müziğ i, resitaller, tiyatro ve dans topluluklarının gösterileri ile dopdolu bir haftada gösteri mekanlarının birinden diğerine koşuşturan sanatseverler, şimdi festivalin geri kalan programlarını , kaçırmamaya özen göstererek takip etmeyi sürdürüyorlar. 20 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Senfonl Orkestrası ' nın konseri ile açılışı yapılan festival 'in bu ilk akşamında solist ldll Blret şef Tadeusz Strugala yönetiminde Brahms ve Çaykovskl 'nin bestelerini yorumladı . Aynı akşamın diğer programını Istanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları sundu . William Shakespeare 'In "Antonius ve Kleopatra " adlı eseri Engin Uludağ'ın rejisi ile Rumeli Hlsan'nda sergilendi . Haftanın flaş adları listesinde "1962 Moskova Çaykovski Yarış­ ması " nda birincilik alan Vladimir Ashkenazy, Blues'dan klasikiere dek birçok tanınmış yapıtı kendi uygulamaları ile dinleyicilere sunan 4 oktavlık sesi ile Bonnie ve 12 tell i elektrikli g itarı , ince harmonileri ile Steve, ilk sıraları kaptılar . Orkestra konserlerinde ise biletleri kısa sürede tükenan 160 kişilik New York Filarmoni: Orkestrası beğeni ile izlendi. Son 40 yıl içinde 160 eserin ilk seslendirilişini gerçekleştiren orkestra 44 ülkenin 337 kentinde konserler verdi . Topluluk şef Zubin Mehta yönetiminde Dvorak, Mozart, Crumb ve Ravel'in eserlerini seslendirdi. Soprano Suna Korad piyanist Walter Strauss eşli ­ ğinde verd i ği vokal müzik dinietisinde Bach, Schumann, Beliini ve Rossinl'nin bestelerini başarıyla yorumladı. Temmuz ayının

ilk resitalini ise Alexls Welssenberg verecek. Sofya'da, doğan Welssenberg, ilk piyano ve kompozisyon derslerini ünlü Bulgar müzisyen Pancho Vladiguerov 'dan aldı.

Paris, Viyana, Madrld, Mllano ve lskandlnav ülkelerinde verdiği konserlerle Avrupa'da tanındı ve üne kavuştu . Sanatçı Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon 'da izlenebilecek. Ravl Shangar ' ın gitar resitali ise 5 Temmuz'da Atatürk Kültür Merkezi 'nde sunulacak. Bu ayın bir diğer flaş adı Mlrlam Makeba ile Güney Afrika Dansçıları ve Şar­ kıcılannın birlikte verecekleri konser 8 ve 9 Temmuz günlerinde Spor ve Sergi Sarayı ' nda dlnlenebllecek. Dans toplulukları arasında ise Carolyn Carison ile Merce Cunnlngham Dans Topluluğu merakla beklenen adlar. Festival programında en fazla yer alan topluluk Don Kazakları Şarkı ve Dans Topluluğu ' nun gösterisi Açıkhava Tiyatrosu 'nda yer alacak.

13th Istanbul Festival is in to its second J week. Symphony concerts, chambermucis, recitals, and theatre and dance performancas all played to full houses throughout the week. Enthusiastic audiences greeted each event with acclaim. The festival opened with a concert by the President/al Symphony Orchestra, conducted by Tadeusz Struga/a and with soloist Idi/ B/ret. The arehestre played works by Brahms and Tchaikovsky. The other event on the opening night was a performanca of William Shakespeare 's Antony and C/eopatra by the Istanbul Municipality City Theatres company. The play was directed by Engin Uluda~ and performed at Rumeli Fortress. The stars of the opening week were Vladimir Ashkenazy, who won first place in the 1962 Moscow Tchaikovsky Competltlon; Bonnie, famed for her tour - octove voice, who sang her own arrangements of a many well - known pieces, /ncluding Blues and class/ca/ musle; and Steve whose delicate harmanfes on his 12-string guitar enraptured his audience. Tickets for the concerts by the 160 - man New York Philharmonic Orchestra were so/d out early on. Over the past forty years this orchestra has played 160 musica/ works for the first time and given concerts in 337 towns in 44 countries. Conducted by Zubin Mehta, the orchestra played works by Dvorek, Mozart, Crumb and Rave/. A recital of vocal musle by Bach, Schumann, Beliini and Rossini sung by soprena Suna Korad and accompanied by pianist Walter Strauss was received with acclaim. The first recital of July wi/1 be given by Alexis Weissenberg, who was bom in Sofya and took piano and composition lessons from the famous Bulgarian musleian Pancho Vladiguerov. Weissenberg has won renown in Paris, Vienna, Madrid, Mi/an and the Seandinav/an countries. His concerts wi/1 take place in the main auditorium at the Atatürk Cu/tura/ Centre. Ravi Shankar's gitar recital wi/1 take p/ace on 5 July at the Atatürk Cu/tura/ Centre. Other tamous names of that week are Miriam Makaba and the South African dance and song group, which will perform on B and 9 July at the Sports and Exhibition Hall. Audiences expectantly await the dance performancas by Carolyn Carison and the Merce Cunningham Dance Group. The largest number of performancas will be given by the Don Kazakhs Song and Dance Group at the Open - air Theatre . On the last two evenings of the festival, the Royal Philharmonic ·orchestra wi/1 give leagerlyawaited concerts conducted by Sir Charles Groves and with soloist Robert Cohen. The orchestra wi/1 perform works by Smetana, Tchaikovsy, and Vaughn Williams. On the second evening the orchestra will perform works by Liszt, Rahmoninof, and Dvorak, conducted by Cem Mansur and with soloist Peter Donohoe. Both concerts wi/1 take place In the Sports and Exhibition Hall.


1

\

~,. . , ...,.

Hemen

...... dolo '""' ""'" (eosy open) kutulcudo .

a癟覺n,

hemen i癟in.


(Soldon Sağa) İş Bankası Gene l Müdürü B.Karagöz, Prof.Dr .Şükrü Elçin, Başbakan Turgut Özal, Prof. Emin Bann tören sırasında görülüyorlar.

.. Iş Bankası 1985 Büyük Odülleri Roman, Heykel ve Pedagoji'ye verilecek T

ürkiye İş Bankası ı 984 Büyük Ödül- da hizmet vermeye yönelten etken, Yüleri, ı 5 Mayıs ı 985 tarihinde, ban- ce Önderimizin bu buyru~ olmuştur. Bukanın Genel Müdürlük Salonunda yapı­ nun içindir ki, Kültür Yayınlarımız , çeşit­ lan törende , Başbakan Turgut Özal tara- li koleksiyonlanmız, resim galerilerimiz, fından sahiplerine verildi. Törene Başba­ film arşivimiz, yanşmalarımız ve Büyük kan'ın yanı sıra Bakanlar, askeri ve mülÖdüllerimizle Türk kültür, sanat ve biliki erkan, kordiplomatik ve di~er davetli· mine hizmet vermeyi milli bir görev sayıyoruz. " ler katıldı. Kültür sanat ve bilimin, milletierin haTürkiye İş Bankası ı 984 Büyük Ödülyatında en de~erli varlıklar oldu~nu belerini, Süsleme dalında "Ya Rahim" yalirten İş Bankası Genel Müdürü Karagöz, 1 zılı eseriyle Hattat Prof. Emin Bann, Halkkonuşmasında özetle şöy le dedi: bilim dalında "Halk Edebiyatma G iriş" "Yüce Önder Atatürk'ün ifade buyur- adlı eseriyle Prof. Dr. Şükrü Elçin aldılar. duktan gibi, "Sanatsız kalan bir milletin Türkiye İş Bankası ı 985 Büyük Ödülhayat damarlanndan biri kopmuş demek- leri Edebiyat alanında "Roman"a, Sanat tir." İşte , Türkiye İş Bankası 'nı bankacı­ alanında "Heykel"e, Toplum ve İnsan Bilık ve sanayi alanındaki asıl görevleri yalimleri alanında da 'Pedagoji " ye nında kültür, sanat ve bilim alanlannda verilecek.

Europe's famous

6/ter cigarette


su

küçügün •• soz...

E.C.A:n1n. Türk mühendislerinin yaratıcılığı , Türk işçisinin el emeği , göz nuru, Batı ' nın ileri teknoloij sini daha. da geliştirdi . Yepyeni, • ~";; sıhhi tesisat armatürlerini üretti . Bugün, teknolojisiyle, kalitesiyle, "Türk Malı " damgasına dünya pazarlarında itibar kazandıran, yurtta , dünyada söz sahibi marka E.C.A . ' d ır.


Pınar'ın Sucuk,Salam,

Sosis cesitleri, üstün kaliteli daria ve

koyun etinden y................... ----Saftır,l.""'~....................

Şarküterilerde,

yüzlerce ürün var. Adları farklı, tatları farklı. ~~a:.:.;~e=~..;:rı.ıo__.

" Acaba ne eti kullanılmış?" yetiştirilmiş, sağlıklı, kaliteli, birinci "Hangisine güvenebilirim?" sınıf dana ve koyun et!nden Adı Pınar'sa, hiç tereddüt etmeyin yapılmıştır. içinde sterilize edilmiş BIAAB ~ alın, çoluk çocuğunuzia birlikte Avrupa baharatı kullanılır . • .... ~ .ıii 1 afiyetle yiyin. Başka hiçbir katkı maddesi "sağlık, güven, lezzet" yoktur. Çünkü, Pınar'ın sucuk, salam, Pınar Entegre Et ve Yem Sanayli A.Ş . Yüzde yüz saftır. sosis çeşitleri, özel olarak Ankara Aslaltı 25 km Kemalpasa · IZMIR. Tel 1660 ~ Genel Dağıtım :

§: ;: YAPA Ş T üket ı m M alları Pazarlama A Ş ~ - Jl 1643 Sokak No 98 Ba yra klı · IZMIR § § Tel 16 7 1 76 (4 hal)

§ P ınar

E ı. bır Yasar H o ldınq ıslıriıkıoıı


THE OLDEST MOSAICS IN THE WORLD IN ANTAKYA MUSEUM Museum is one of the world 's foA ntakya remost specialist museums, custombuilt to house and exhibit large mosaic panels. Si nce 4000 BC a series of different civilisations have flourished in the area of Hatay in southeastarn Turkey. Scientific excavations were first carried out in the region in 1932, revealing finds of considerable archaeological value. At the suggestion of the ıskenderun lnspector of Antiquities, the Frenchman M. Prost, it was decided to construct a museum in the city of Antakya to house all local finds. The designs were drawn up by the architect Michelle Ekocherde, and building commenced in 1934. The museum was completed in 1939. The same year Hatay was devolved to Turkey by the French, and Turkish curators took over the task of classifying the items stored in the newly-finished museum. This task took nine years. The museum was opened on 23 July 1948, on the anniversary of the liberation of Hatay. However, it was not long before the museum became too smail to house the everincreasing number of exhibits, and in 1969 construction of an annex began. With the opening of this annex on 18 December 1974, the number of exhibition rooms rose from five to eight, enabling the allocation of separate rooms for Hittite and Assyrian works, miscellaneous smail items and gold items. The most interesting teatura of this museum is the fact that the rooms containing the mosaic panals have been designed especially for them . The majority of the exhibits were discovered by three different archaeological teams ; that of the Chicago Oriental lnsitute during excavations from 1933 to 1938 on the Amik Plain, at Cüdeyde, Dehep, Çatal Höyük and Tainat: a British Museum ı team led by Sir Leonard Wolley in 1936, which carried out excavations in the El-Mina district of Samandağı in 1936, and subsequently spent eleven years excavating the Açsana tumulus: and a Prince-

ton University exeavation team which excavated in the Antakya region . The finds of

Photographs By: Em in Hakarar

Dt


this last team constitute the major exhibits of the museum . Most of the mosaics in the museum were floors in the many Roman villas which once stood at Harbiye near Antakya. Since most of these buildings were made of dres-. sed stone , making it virtually impossible to fix mosaic panels to the walls , this form of decoration was reserved for the floors. Other items found during the excavations in Harbiye are also on exhibit at the museum . 23 of these mosaic panels date from the 2nd century AD, 28 from the 3rd century, 23 from the 4th century , 26 from the 5th century, and 2 from the 6th century . While some of the panels consist of purely geometric designs, for the most part they depict scenes from Greek mythology. Their condition ranges from the badly damaged to the almost per.fectly preserved, which are astonishingly beautiful. Visitors to Adana and Mersin should not miss the opportunity to visit the museum in Antakya, a two-hour bus ride from Adana. Antakya was also one of the earliest centres of Christianity, and the cave church here is believed to be the oldest in the world .


Sanar Kapalannda

Umanlarda

(At Border Gates)

(At Ports) Yeşilköy

Esenboğa

Habur Cil'Vegözü

Karaköy Alsancak

Çiğli

Çeşme

Dalaman Adana Antalya

Kuşadası

Bodrum Marmaris Antalya Mersin

Öncüpınar

Kordiplomatik ve Nato Sataşiara (Diplomatic Corps and Nato Sa~) . İs tanbul - Ankara·- İzmir


İnönü Cad. No· 151 Tel: 22 701 (4 h.at) ADANA Telex: 62 330 sutu-tr

Istanbul Büyük

..

Gayrettepe - lSTSurmeı; Oteli 172 ı ı rıo H ANBUL 172 OS 60 IS 16 Ha~ı') Tclex: 26 655 SUrt-tr

BüYüK SÜRMELi OTELi ..\n..\ N..\ 1 ANKARA /İ~T A NRI TT~

Yakında açılıyor Qpening soon


şa

a

the Eyes of Fo ign Tourists ı

uşadası

enjoys a reputation all its own ın tourism literature. The establishment of the first of the renowned Club Mediterranee holiday villages here contributed to Kuşadası's fame. The holiday season in this popular holiday resorts lasts from May to Oclober. Anather major attraction in Kuşadası is the modem marina. Large numbers of seabome tourists arrive by yacht and cruise ships to visit Ephesus and the other antique remains in the region. One foreign tourisı deseribed Kuşadası in the fallawing words: "The road to Kuşadası winds among olive groves and tobacco fields. The casetle tape never ceases playing on the bus for the two-hour joumey. As you leave Ephesus behind in the distance you tum a bend and suddenly the intense blue of the Aegean comes in to sight at the foot of the steep cliffs to which the road clings. "That first sight of Kuşadası leaves an indelible impression. Having descended to sea !eve! the road proceeds along the shore, pası severalluxury hotels and in to the town itself. " "Taday Kuşadası is a holiday resort which attracts visitors just for this reason.Thetown has only two buildings of histarical signifıcan­ ce: the Mehmet Pasha Caravanserai, which

Kworld

-.

..

Photographs By:

Şemsi

Güner


History of

Kuşadası

Kuşadası Yılancı

is not known when and by whom was originally founded. It According to some historians the headland near was the site of Neapolis, a city under the damination of Ephesus established before Christ Kuşadası

by the lonians. At the turn of the fifth century BC the area fell under Persian domination, but in 448 BC regained its independence under the protection of Athens. In 334 BC during the Asian campaign of Alexander the ureat, the city became a part of the Macedonian Kingdom. Periods of Roman and Byzantine rule followed, and subsequently the Genoans and Venetians settled in the area. In 1413 the area was taken by Mehmet Chelebi I and came under Ottoman domination. It has been in Turkish hands ever since. Kuşadası' s fame budded in 1954, and since then the town has steadily increased its reputation. The name Kuşadası, or "Bird Island", derives from the name "Pigeon Island" given to the nearby peninsular, which was a position of strategic importance serving as a military base for both the Venetians and the Ottomans.

has been converted in to a hotel, and the small castle on the isiand in the bay. This castle has been restored and is now used as a nightclub and discoteque. There are many gardens promenades, restaurants, sandwich bars and gift shops on the island." "The beaches in and near the town are small, and many people swim between the docks and small harbours. The town is a pleasant place to stroll in the daytime, and the pace speeds up at night, when the discoteques and night clubs open. But do not let the mention of large hotels and nightclubs put you off. Despite it Kuşadası remains a small picturesque Aegean fishing and market town."


set:;ur-ı

TİTİZLİK, GÜVEN, HİZMETve d1ş turizm organizasyonlan Kongre organizasyonlan Marina işletmeciliği puty Free Shop işletmeciliği ~ç ve d1ş otel rezervasyonlan Ic. ve d1s. bilet sat1slan .

• iç • • •

• •

set:;ur Duty Free Shop ' ları yurda GiRiŞTE ve ÇIKIŞTA Kapıkule sınır kapısında ; Karaköy , Kuşadası , Marmari s deniz liman l arında ; Yeşilköy , Esenboğa , Çiğli , Dalaman ve Antalya gibi uluslararası havalimanlarımızda hizmetinizdedir. Bol çeş i t bulacağınız bu mağazalarımızda , içkiden sigaraya, elektronikten oyuncağa ve kozmetikten partümeriye kadar herşeyi en ucuza dövizle temin edebilirsiniz . Duty Free Shop işletmeciliğ i yanısıra ; Marina işletmeciliği , yurt içi ve dışı turizm , kongre , seminer organizasyonların ız , yurt içi ve dışı otel ve bilet rezervasyonlarınız için de emrinizdeyiz.

iSTANBUL Cumhuriyet Cad . 107 HARBiYE Tel. : 148 50 85- 148 77 15 Teleks: 22 718- 22 783

ANKARA (Acenta} Kavaklidere Sok . 5 1 B KAVAKLIDERE Tel. : 27 71 13-28 56 83 Teleks: 46 190 (Bond Store} Tunus Cad. 9 BAKANLIKLAR Tel. : 25 44 62- 18 02 35 Teleks: 43 236

iZMiR Atatürk Cad . 294 1 A ALSANCAK Tel.: 21 55 95- 21 55 96 Teleks: 52 183

ANTALYA Talya Oteli Tel. : 16 938-20 513 Teleks: 56 111


ARAYBURNU, İstanbul'un en manzaralı yeri sayılır. Bir yanda "Altın Boynuz" Haliç, bir yanda Boğaziçi , bir yanda Marmara Denizi burada kara ile kucaklaşır, Karşıda , Asya kıtasının Üsküdar'ı Sarayburnu'na göz kırpar. Bu, yalnız geçmişin "imparatorlar Şehri" olarak değil, bugün için de böyledir. Fatih, bu yüzden Sarayın temellerini bu burunda atmış ve yerin adı da Sarayburnu olmuş­ tur. Sarayburnu'nun en seçkin yerini kaplayan Topkapı Sarayı tarih hazineleriyle doludur. Osmanlı Sultanlarının dört yüz yıldan fazla oturduğu saray, dünyanın en zı=:mgin müzesi olarak önemini korur. Burc.da saklanan bir eserin d eğeri bazen bir

S

küçük devletin bütçesi ile ölçülebilir. Ama, gerçekte Topkapı Sarayı ne bir kuyumcu, ne de bir antikacı dükkanıdır. Burada saklanan eser, tarihin damgasını yiyerek ölçülemez bir kıymete ulaşır. Yıllar ve yıllar boyu buradaki eserler kıskançlıkla saklanmıştır. Yüz binlerce ziyaretçi çeken Topkapı, dikkatierin eksiimediği

bir yerdir.

Kıymetleri

ölçülemeycek eserler vardır eski dünyanın en büyük imparatorluklarından birinin, Osmanlıların damgasını taşır.Onlar tarafından kullanılmış , ya da onlara hediye Topkapı Sarayında. Çoğu,

ed ilmiştir .

BİR T AHTIN HİKA YESİ Bu paha biçilmez ese_rler, hikayeleri ile ayrı bir değer taşırlar . Işte Şah ısmail ' in tahtı. Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran Seferi sırasında ganimet olarak aldığ ı bu tahtın, aslında Şah İsmail'e değil , diğer bir İran hükümdan Nadir Sah'a ait olduğu ortaya çıkarılmıştır. İran yapısı olmayıp Hint sanatının güzel bir örneğini teş­ kil eden tahtın ı 7 46 yılında Nadir Şah tarafından Sultan ı 'inci Mahmut'a hediye edildiği anlaşılmıştır.Kendisi de Türk asıllı olan Nadir Şah , Delhi seferi sırasında bu tahta sahip olmuş ve Türk-İran savaşia­ rına bir son vermek için onu Osmanlı Sarayı ' na hediye göndermistir.


nin mahsulatı, yani inci ile işli bir taht hediye ettiğini belirtmiştir. BAYRAM TAHT! Diğer kıymetli tahtlardan birisi de bayramlarda ve Padişahların tahta çıkışların­ da kullanılan ve pek çok minyatür ve tablolarda Padişahların üzerinde oturduğu görülen Altın Taht_'tır. Bunun da hi~ayesi şöyle: Mısır Valisi Ihrahim Paşa i585'te bu tahtı Sultan III. Murat'a hediye etmiş­ tir. Yusuf Kamil Paşa'nın "Tarih-i Siyasi" sinden öğrendiğimize göre Paşa , bu tahtı yap ıırabilmek için 80 bin düka altını erittirm iştir.Ancak kayıtlara göne ince bir kalem işi , yakut, elmas, zümrüt gibi kıy­ metli taşlarla süslü olduğu belirtilen bu

taht ile bugünkü

"Altın"

veya "Bayram

Tahtı" arasında çok fark vardır. Şimdiki tahtta kalem işleri ve kıymetli taşiara rastlanmayıp, basit bir-altın kaplama ve zebercet taşlarıyla süslüdür. Tahminler bu Altın Taht'ın Mısır'dan gönderilen olmayıp, onun yerine sonradan yapıldığı sanısını uyandırıyor. Asıl tahtın ise Sarayda sökülerek altın ve mücevherinin başka yerde kullanıldığı tahmin edilmektedir. Kıymetli

eserlerin bir diğeri de

"Kaşıkçı

Elması" diye bilenen 86 kıratlık elmastır. Elmasın bulunuşu hakkında üç deği­ şik hikaye vardır : ı- Fakir bir balıkçı, Yenikapı açıkla­ rında çöplükleri karıştınrken bu elması bulmuş, bir süre sakladıktan sonra bir kuyumcuya götürmüş. Kuyumcu adama elmas karşılığında üç tane kaşık verdiği

O devrin tarihçilerinden izi Süleyman bu konuda şunları yazıyor: Hanan-ı İran'dan Mustafa ile Halife-i Hülefa Mehmet Mehdi Han namı şahıs­ ların Nevruz-u Sultani'den sonra tarafı Devlet-I Ali'ye'ye sevk olunmak üzere yol masrafları verilip büyük elçi tayin ve tah3is olunduklarını ve atabey-! aliye-i cihandar-iye hediye namıyla taraf-ı Şahı­ den yakut ve inci ile tezyin edilmiş Hinkari bir altın taht ve vafir nevzuhur kumaşları ile 14 zincir filin gönderilmekte olduğu Ba?;jdat Valisi Ahmet Paşa tahrikitabında ,

ratıyla İstanbul'a bildirilmiştir . Yazıda sözü yazdığı

da

Osmanlı

geçen Mehmet Mahdl Han tarihte Nadir Şah'ın Padişahına Umman Denizi'-

için ona " Kaşıkçı Elması" denmiştir. 2- Şekil bakımından kaşığa benzemektedir. 3- Yıllar önce Şikago'daki "Kıymetli Taşlar Cemiyeti"nin yayınladığı bir bildiriye göre, ı 77 4 yılında Pigot isimli bir Fransız subayı Hindistan'da, Madras Mihracesinden bu elması almış ve Fransa'ya getirmiş. Yıllarca müzayedelerde, sahip değiştiren bu elmasa, Kazanova da ilgilendiği için "Kazanova Elması " adı verilmiş. Yine böyle bir müzeyadede Napoleoun'un annesi elması satın almış, fakat oğlunun sürgüne gönderilmesi üzerine mücevherleri arasında bu elması da satmış. O zamanlar Mora Valisi olan Tepedelenli Ali Paşa bir adamı vasıtasıyla ı 50.000 altına bu elması satın aldırtarak etrafına çift sıra halinde 49 tane çok nadide pırlanta geçirierek sorgucuna yerleş­ tirmiştir. Sonunda Paşa isyan çıkardığı gerekçesiyle hapsedilmiş , bütün hazinesine, dolayısıyle bu elmasa da el konularak Saraya getirilmiştir. Hazinedeki, tahtlar, sorguçlar ve kıy­ met biçilemeyecek ziynet eşyası sayıla­ mayacak kadar çoktur. Mesela üzeri kıy­ metli taşlarla süslü altın mahfaza içinde

saklanan Hazret-i Yahya'ya ait olduğu söylenen el ve kafatası parçası bunlardan birisidir. Breyger firması tarafından yapıl­ mış olan murassa saat da kendisinin en kıymetli örneğidir. Dünyada 8 tane olan bu saatlardan birisi de Ingiltere Kraliçesi Elizabeth'in çalışma masasındadır. Bu saat o zamanlar 35 bin altın franga sa tılmış tır . Dünyanın en zengin Çin porseleni koleksiyonunu bünyesinde taşıyan Topkapı Sarayı ' na bu kadar çok parselenin nasıl geldiği kesinlikle bilinemiyor. Bir kıs­ mı Saray'da kullanılan bu porselenlerin halen 4 584 tanesi teşhirde , 5. 928 tanesi de depodadır. Kronolojik bir sıraya göre teşhir edilen Çin porselenlerinin en eskileri IX-XII. yüzyıllarda yapılmış olan Sung Sülalesi devrine ait Seladon'lardır . Onları XIV-XVII. yüzyıllardakiMing devri eserleri ve diğerleri izler. Ayrıca Beykoz ve Yıldız Fabrikaların­ da yapılmış olan Türk işi çemibülbüllerin değerleri bugün tartışılamayacak kadar yüksektir. Müzedeki eşyalar ilk defa XlX. yüzyıl­ da, Abdiliaziz zamanında Viyana'da Türk eserlerini tanıtmak amacıyle dışarı çıka­ rılmış ve bu adet o günden bugüne süregelmiştir.


~

In Istanbul, in Desa shops.

Climax of perleetion for functional purposes in form ladies' and men's bags, luggage and other accessories.

Handmade leather bags. "

For

ınterna t ıonal

calls:

dıreel dıa/ıng

code for Istanbul

Desa Beyazıt So!)ana!)a Camii Sok . Akosman işhanı 2, Be yazıt-lsta nbul Tel: 526 72 48 - 528 00 18

Desa Erenköy Ba!)dat Cad. 318/22 , Erenköy-Istanbul

Retail Shops: Desa Osmanbey Rumel i Cad. Matbaacı Osmanbey Sok. 61 , Osmanbey-Istanbul

ıs

901

Desa Head Office/ Factory Cad . 56, Bayrampaşa-lstanbul/ TURKEY Tel 577 53 52-576 82 61 Telex· 22 739 desk tr. Cables DESAKOL-ISTANBUL Abdı lpekç ı


HOTELS IN TURKEY ADANA • BUyük SUrmell Oteli, Özler Cad. KuruköprU, Tel. : 21944 (5 hat) 11x: 62282 • Divan Ote-

li , lnönU Cad. Kuruköprü Tel: 22701 (4 hat) Tix: 62330

ANKARA • BUyük Ankara Oteli Atatürk Bulvar 183 Tel.: 34 49 20/ 20 hat Tix.: 42398 GTEL-TR • Dedeman Oteli Büklüm Sok. 1 Tel.: 34 49 80-5 hat Tlx .: 42408 DEDE-TR • Kent Oteli Mithatpaşa Cad. 4 Tel.: 312ı11 (8 hat) 11x. : 42424 KENT-TR • Bulvar Palas Oteli Atatürk Bulvan ı4ı Tel. : 34 2ı 80-89 Tlx.: 426ı3 BLVD-TR • Etap Mola Oteli lzmir Cad. 27 /1 Tel. : 33 90 65 (4 hat) • Stad Oteli Surathane Mey. Ulus Tel. : ı24220 Tlx.: 42248 HOS -TR • Tunalı Oteli Tunalı Hilmi Cad. 119 Tel.: 278100-ı /2 274082-272505 Tlx. : 42142 YEL-TR . BUyük SUrmell Oteli, Cihan Sokak Sıhhiye Tel: 305240 (ıO hat) Tix: 44110

ELMADAG • Turban Elmadag Dagevi Yakupabdal Köyü Tel. : 34 44 20

KIZILCAHAMAM • Çam Oteli Milli Park Içi Tel.: 1065-1158

ANTALYA • Talya Oteli Fevzi Çakmak Cad. Tel.: 15600 (9 hat) Tix. : 56ıll TATA-TR • BUyük Otel Cumhuriyet Cad. 57 Tel.: 11499 · ı2543 • Tatoglu Oteli Kazım Gökalp <..ad . 9ı Tel.: ı2119 . ı2798 • Turban Adalya Otelı '<aleiçi Yat Limanı Tel.: 18066/ 6711x: 56241 TC!\-TR • Motel Antalya Lara Yolu 84 Tel.: ı4609 Tlx: 56231

ALANYA

lnönü Cad. 38-42 Taksim Tel. : ı43 55 27 / 29 • Plaza Oteli Sıraselviler Cad. Arslan Yatagı ı9 Tel. : ı45 32 73 / 4. ~ Santral Oteli Sıraselviler Cad. Billurcu Sok. 26 Tel.: 145 41 20 (4 hat) Tix. : 24625 SANT- TR . Suadiye Oteli Plaj Yolu Sok. 51 Suadiye Tel.: 358 ll 20/7 Tix. : 23ı50 MUSA . TR . • Bebek Oteli Cevdetpaşa Cad. Bebek Tel. : 163 30 00/ 1-2 Tix: 22577 • Hilton Oteli Harbiye Tel.: 146 70 50 Tix.: 22379 ISHI- TR. • Etap Istanbul Oteli Meşrutiyet Cad. 35 Tel: ı44 80 80 (9 hat) Tlx.: 24345 • Maçka Oteli Eytem Cad. 35 Tel. : 140 ı o 53-140 31 ~3 Tix.: 23114 MAKO-TR • Harem Oteli Selimiye/ Usktidar Tel: 333 20 25-29 Tix.: 22482 HRM-TR.

• Otel Demirköy Ataköy Tel. : 5729580 • Ataköy C Motell Sahil Yolu tel.: 572 08 02-3 572 49 56

BÜYÜKADA • Splendid Oteli 23 Nisan Cad. 71 Tel.: 35ı 67 75 · 35ı 69 50 • Villa Rıfat Pansiyon YılmaztOrk Cad. 80 Tel.: 35ı 60 68

KARTAL • Dr. Erdim Tesisleri Ankara Cad. 3537887-88

ı56

Tel.:

KILYOS

DIKILI • Antur Motellsmetpaşa Mah . Tel. : ı05-269

GÜMÜLDÜR

UHLA Nebioglu Tatil Köyü Tel. : Urla / lskele 20 Tel. : mir ı49ı05

!z-

MUG LA • BODRUM BarazOteli Cumhuriyet Cad. 58 Tel.: 57 -714 Halikarnas Motel Kumbahçe Mah . Cumhuriyet Cıtd. Tel. : ı073 T.M.T. Moteli Akçebuk P.K. 63 Tel.: 423-440 KaktOs Motel Ortakent Tel. : ıo Aktemis Pansiyon Cumhuriyet Cad. Tel.: 53 • Datça Dorya Motel Esenada-Iskele Tel. : 35-36

TURGUTREIS

• Turban Kilyos Motell Kilyos Tel. : 142 02 88 Tlx. : 23770

• TURGUTREIS Kortan Oteli Tel. : 50

FETHIVE

KUMBURGAZ

• Baler Moteli

ALANYA/INCEKUM

SILIVRI

• Aspendos Moteli Incekum Avsallar Tel.: 04-91-92 • Incekum Moteli Incekum Te1.:7-149-120• Yalı . han Moteli Incekum Tel.: 10-162

• Solu Moteli Semiz Kumlar Mevkii Tel.: Silivri 03

• Marin Oteli Silivri Yolu 6 km . Tel. :

ı02

• Likya Oteli Karagözler Mah . Tel.: 1169-ı690 Tlx.: 530ı8 LKYA-TR. • Meri Motel Ölüdeniz Tel. : ı

K.ÇEKMECE Anbarlı- Avcılar

MARMARIS Tel. : 573 86 33

Ş ILE

S IDE • Degirmen Oteli Hacıkasım Mah . Plaj Yolu 24 Tel.: 48 • ı48 Kumbaba Oberj Şile Tel. : 38

YEŞILKÖY

ISTANBUL • Büyük Tarabya Oteli Kefeliköy Cad. Tel.: ı62 10 00- ı62 07 ı o Tlx.: 26203 HTRB-TR • Çınar Oteli Yeşilköy Tel.: 573 29 10 11x. : 22208 ÇIN-TRN • Divan Oteli Cumhuriyet Cad. 2 E. dag Tel.: 146 40 20 (10 hat) Tlx: 22402 DVAN -TR • Etap Marmara Oteli Taksim Meydanı Tel. : ı44 88 50 Tix.: 24137 ETMA-TR . • Sheraton Oteli Taksim Parkı Taksim Tel.: ı489000 Tlx.: 22729 SHER . TR. • Pera Palas Oteli Meşrutiyet Cad. 98 / ıOO Tel. : 145 22 30 (ıO hat) Tix.: 24ı52 PERA . TR. • Istanbul Dedeman Oteli Yıldız Posta Cad. No: 50 Esentepe Tel. : 172 88 00 (20 hat) Tix: 22238 MKD · TR • Turban Cariton Oteli Yeniköy Tel. : ı62 10 20 · 25 Tix. : 22660 CARL-TR. • Dilson Oteli Sıra ­ selviler Cad. 49 Taksim Tel.: ı43 30 3211x.: 244ı5 VD • Kalyon Oteli Sahil Yolu Sultanahmet Tel. : 526 62 50/ 5ı11x .: 23364 KL YN - TR. • Keban Oteli Sıra Selviler 5ı Taksim Tel.: ı43 33 10 (4 hat) • Olcay Oteli Millet Cad. 187 Topkapı Tel. 585 32 20/ 34 Tix: 23209 OLGA-TR. • T.M.T. Oteli Gayrettepe Tel.: 1673334 • Kenndey Oteli Sıraselviler Cad. 70 Taksim Tel.: ı43 40 90 / 92 • Opera Oteli

• Turban Çeşme Oteli Ilıca Tel.: 1240-1 11x.: 52268 OnE-TR.

• Denizaltı Motel Tel. : GOmOidOr ı9-366 Sultan Motel Özdere Köyü Tel.: GUmUidOr 140

ATAKÖY

• Alantur Oteli Çamyolu Köyü Tel.: 1224 . ı924 Tix. 56ı43 ATUR-TR • Alanya BUyük Oteli Güller Pınan Mah . Tel. : 1138-2172 • BananaMoteli Cikcikil Köyü Tel.: ı548- 3595 • Turtaş Moteli Serap~~~ Mevki! Konaklı KövU Tel.: Konaklı ı • Panorama Moteli Güller Pınarı Mah . 52 Tel. : 1181 · 1252 • Yeni Model international Keykubat Cad. Tel.: 1195

• Side Cennet Motel Athena Side Tel. : ı7 . ı67 • Turtel Moteli Selimiye köyü Tel.: 22 25 . 93 Tlx .: 56ı98 TIL - TR .

ÇEŞME

• Yeşilköy Moteli Havan Sok. 4/ 6 Tel. : 573 29 95 · 97 Tix. : 22820 MYMO . TR .

IZMIR Büyük Efes Oteli Cumhuriyet Mey . Tel. : 144300 Tix.: 52341 EFES · TR . • Etap lzmir Oteli Cumhuriyet Bul. ı38 Tel.: 144290-99 Tix.: 52463 ANER-TR • Kısm et Oteli 137 Sok. 9 Tel. : 2ı7050-52 • Anba Oteli Cumhuriyet Bulvan ı24 Tel.: ı44380-4 Tlx .: 52449 ATAS-TR. • !zmir Palas Oteli Vasıf Çınar Bul . Tel.:2ı 55 83 Tix.: 5263ı KIZ-TR . • Karaca Oteli ı379 Sok. ı ; ı2 . A Tel. : 144426- ı44445-ı3ı498 Tix.: 52459 • Alacan Moteli Şakran Köyü Aliaga Tei.:Şakran 30 • Balçova Oteli Tel.: ı554ı3

BERGAMA • Tusan Bergama Moteli Bergama-Izmir Yolu KavTel.: Bergama 1173

şa!lı

• Atiantik Oteli Atatürk Cad. 34 Tel.: 1218-1236 • Lidya Oteli Siteler Mah. 130 Tel. : 1016-1026-135511x.: 52540 • Marmaris Oteli Atatürk Cad. 30 Tel.: 1380-1173 • Poseiden Motel Kemer altı Mah. Dergah Mevkii Tel. : Tel.: 1840-184ı /421 • Martı Tatil Köyü Içmeler Köyü Tel.: 1930/ 3211x.: 52969 MAMA-TR . Tix .: 52573 MlAK-TR • Turban Marmaris Tatil Köyü Tel. : 1843 (4 hat) Tlx.: 52529 TKÖY-TR .


The Eyes of the rld on Turkey's Historic Treasury

his speech on the occasion of the opening of the 1985 Iasfltourism season, President Kenan Evren deseribed Turkey the protector of priceless historic treasures on which the eyes of the world are turned. An exhibition the works of art of the many civilisations for which Turkey has been the hometand in the past travelled to • • ' japan and Germany thıs year attractıng unprecedented interest among visitors and the media. Below we give an account of some of the invaluable treasures housed at Topkapı Palace.

Set?n a headl_an,d known in Turkish as Palace ~oın_t , Topkapı Palace commands a splendıd vıew of the Golden Hom, the Bosphorus and the Marmara Sea. this sırategic site was chosen by Sultan !'"lehmet the Conqu~ror, :vho captured the cıty from the Byzantınes ın 1453, for the new Ottoman paİace . The treasures and works of art seen by vısitors to the palace today were accumulated.

3t


over the four centuries in which this palace was the seat of the Ottoman sultans Carefully conserved over the centuries, each of the many thousands of items is of incalculable historic and material value . While many were gifts from foreign states, most were the work of Ottoman craftsmen througl'ıout the history of one of the world's greatest empires.

The Story of a Throne The histories of these works of art are often fascinating, as in the case of the Shah Ismail throne. This throne was originally belie-

ved to have been a spoil of war, bought to Istanbul by Sultan Selim the Stern after the Chaldiran Campaign. Although it is stili called the Shah !smail Throne, in fa ct it was la ter established to be the throne of Nadir Shah of Iran presented asa gift to SultanMahmut I in ı 746 This beautiful throne was made by Indian craftsmen and taken to ıran by Nadir Shah during his Delhi Campaign. The comtemporary histerian Izi Sueiman wrote that the Shah of Iran appointed two arnhassaders to take gifts to the Ottoman sultan, consisting of a gold throne of Indian workmanship decorated with rubies and pearls, precious fabrics, and fourteen chains of elep-

hants . One of these ambassadors, Mehmet Mehdi Khan, wrote book in which he records that a throne decorated with 'the product of the Oman Sea' (pearls) was presented to the Ottoman sultan.

The Bairam Throne Another famous Ottoman Throne is the Gold or Bairam throne, used at bairams (religious festivals) and investitures. This throne is illust rated in many miniatures. It was thought to have been presented to Sultan Murat III in ı 585 by the Govemor of Egypt, Ihrahim Pasha. In his Political History, Yusuf Kamil Pasha tells us that this throne was made on the orders of Ihrahim Pasha at a cost of eighty thousand gold ducats. However, from this and other records we leam that the throne was finely engraved and set with rubise, diamonds, emeraids and• other precious stones whereas the gold-plated throne we wee today has no engraving and is set only with semi-precious olivines. Historians have therefore suggested that the Bairam Throne in Topkapı Palace is oflater manufacture, and that the original throne sten from Egypt was taken apart and the precious stones and gold used for other purposes.

The Spoon Diamond Three different accounts are given of how this 86 carat diamond got its name: 1- A poor fısherman found this diamond among a pile of refuse at Yeni kapı. He took it to jeweller, who gave him three spoons in retum for it. 2- The name derives from the d.iamond's resemblance to the bowl of a spoon. 3- According to a paper published several years ago by the Precious G~ms Society of Chicago, a French officer named Pigot purchased this diamond from the Maharaja of1. Madras in ı 77 4 and brought it to France. After changing hands many times, the diamond became known as Casanova's diamond, because of his desire to possess it. It was la ter purchased by Napoleon's mother, but she was forced to sell her jewels when her son was sent in to exile. Tepedelenli Ali Pasha, then Govemor of Morea, had the ctiamond purchased in his name and then set with 49 brilliants. After Ali Pasha was imprisoned of leading an uprising, his fortune was seized and brought to the palace. The Treasury of Topkapı Palace, with its thrones, jewellery and other precious items and works of art, is the seetion visitors usually make for first. Among them for example are gold cases set with precious stones, containing a hand and piece of a skull, purported to be those ofjohn the Baptist. Thejewelled clock made by Breyger is one of eight in the world, one of which is used by Queen Elizabeth of Britain. At the time this clock cost 35 thousand francs . The eelleetion of Chinese porcelaine at Topkapı Palace is the largesi in the world. Less than half of the over tne thousand pieces of porcelaine are on display, due to lack of space. It is not known for certain how such a large quantity of porcelaine was accumulated.


Dünya ınotor yağı:

Bütün motor yağlan görünüşte birbirine benzer. Bir motor yağmm kalitesini anlamak için. uluslararast teknik kuruluş/ann kalite öteüm/erine bakmak gerekir. Bugün, motor ya(Jian için en tanmmtş kalite de(Jerlendirmesi API smtflamastdtr. API ölçümlerine göre;

SHELL SUPER PLUS Benzin ıııotOI'u yağları al'aSincla, dünyada en üstün SF sınıfınclandır.

Shell

"Teknoloji, güvence, hizmet"


RAKS DI$ TICARET AŞ Cu mhuriyet Bulvan

tll4

Phone: (51) 12 22 10 (1 L-l Tele.: 52 572 Tkin Tr- 52 IS!i - T r Teletu: (51) 142512 IZMIR.TURKEV


İSLAMiYET'TE SÜNNET EGLENCELERİ

D

oğuşundan

bu yana İslamiyet'te "sünnet"

başlı başına bir olay olarak görülmüştür. Erkek çocukların sünnet ettirilrneleri, çeşitli devirlerde, değişik törenlerle kutlanrnıştır. Yine, sünnet, çocukluk dönerninden çıkış ve erkekliğe ilk adım atış şeklinde yorumlanmıştır .

Bugün tüm İslam aleminde olduğu gibi Türkiye'de de, sünnet törenleri yörelere göre farklı şekillerde yapılmaktadır . Ama tümünün temelinde, sünnet olmuş çocuğun acısını hafifletmek, ona o gün hoşça vakit geçirtrnek amacıyla eğlence düzenlemek, yatmaktadır. THY Magazin bu sayısında III. Ahmet zamanında şehzadeler için düzenlenen ve ı 5 gün, ı 5 gece süren sünnet eğlencelerini , o

günkü rninyatürlerden veriyor. İstanbul Topkapı Kütüphanesinde bulunan "Surrnarne-i Vehbi" adlı eserlerden alınan bu rninyatürler ilk defa yayınlanrnaktadır. Sarayı


calleetion of top quality Turkish carpets

.,

. •:

Nuruosmaniye Cad. No.: 54 Cağaloğlu - Istanbul- Turkey Phones: 520 ll 27 - 520 80 80 - 81 Telex: 23 264 acı tr

"While in Istanbul, you might give us a call and we'll be. pleased to send you acar for your visit to Baıaar 54" . "

BAZAAR 54 BELONGS TO NET GROUP OF COMPANtES


TRADITION

33

Celebrations Circumcision in Islam

S

ince the birth of Islam, circumcision has featured as a important aspect of religios observance. Each per覺od ot n覺story is characterised by different circumcision ceremonies, but the theme of iniHation in to manhood and an end to childhood, has always been dominant. As in the rest of the Islamic world. circumcision ceremonies in Turkey vary from region to region. Yet they all involve entertainments designed to make the child forget the pain and enjoy the occasion. In this issue, THY Magazine publishes some of the contemporary miniatures illustrating the circumcision celebrations for the sons of Sultan Ahmet III, which went on for fifteen days and fifteen nights. These miniatures, taken from the Surnam-i Vehbi in Topkap覺 Palace Library, are be ing reproduced for the f覺rst time.

~ <

r

,_

1

....~

~. ff i"

... ..~


. i

34

.

..

.~.-

...

~ .. _,.•1 .....~-::...~


n la nd from the southern Aege1 an is a rolling green plateau in which is the city of Denizli, Known formerly as La dik after the Roman ciry of Laodicia, whose ruins mav stili be seen 6 Km north of the city. According to historians the eriglnal Turkish name for the city was Tonguzlu, named after the Turcaman Tonguzlu tribe which established a city here in Seljuk times. ın time "Tonguzlu" became "Tonuzlu", and then "Denizli" . However, the great Turkish geographer Katip Chelebi claims that the name "Denizli" meaning "having sea", derives from the abundance of water in the region. There is also a legendarv account how of the city got its name, according to which the plains of Denizli were originally an iniand sea, on the shores of which an elderly woman and her young son lived in a poor fisherman 's hut. The boy would go out fishing, and his mather would watch him go and wait anxiously for his return. one Winter's day he took his net, jumped into his boat and went fishing. While he was out thunder began to roar, the waves reared up, and lightning split the heavens. The boy's boat overturned in the violent storm and he was lost farever in the sea. Burning

with griefat the death of her son, the elderly mather declaimed a curse: Let the sea be mountaln rock above And fire below. Let the sea be trapped Between fire and rock. Let your heart burn as mine does, Let steam rlse and your waters bolll The curse of a mather was powerful. Suddenly that huge sea was sucked in to the bowels of the earth. Above it was rock, below was fire. water boiled and steamed from crevices in the earth . From that time on, the cıtv founded there was Known as "Denizli". The steam which today spurts from a depth of 300 m on a hill west of Denizli burns Ilke the anguish of a mother'S heart. There are many hot water springs and spas in the Denizli region , the best-Known of which is that at Pamukkale. Pamukkale was Known in ancient times as Hierapolis, meaning "sacred city". lt is situated 21 Km north of Denizli in the foothills of the Çökelez Mountaıns. The hot mineral waters which emerge from these mountains deposit lime on the rocks over which they flow, creating the famous the snow-white travertines. The TurKish name "Pamukkale" derives from this lovely natural sight and means "cotton castle" . The local people love to relate the following legend about this place: The storv of the woodcutter•s Daughter once a poor woodcutter lived here with his ugly daughter. The girl did not mind being poor, but she was ashamed of her ugllness. Although she was or marriageable age, she had no suitors. "Rather" than live Ilke this, ı had better not live at all!" she cried, and early one morning she elimbed Çökelez Mountain and threw herself off a cllff. That morning the son of the Prince of Denizli had gone out hunting. When he looked down from the top of the cliff he saw the body of a beautiful young girl besidea pool of hot water. He rushe d down, gathered the girl into ~


his arms and ııstened to her heart. She was unconscious but stili alive. He carried her to his horse and galloped back to the palace. The storv ends happily wlth a wedding lasting fortly days and nights. That is the storv of the transformatian of the poor woodcutter's ugly daughter by the health-giving waters of Pamukkale. According to historians Hierapolis was founded in 190 BC, and called after Hiera, the beautiful wife of the Mycenaean King Telephos. Denizli and its environs passed· in to Turkish han ds during the Seljuk incurslons. ın 1147, at the time of the Second crusade, the French King Louisıwas defeated in a battle against the Seljuk army at Kazıkilbel near Denizli. The king escrusades abound . During one of caped under cover of darkness the wars with the crusades aboand fled to Antalya. und.During one of the wars with the crusaders, a girl by the name oenlzll's Olrl Salnt of Fatma Yıldız Hatun of the DenizLegends of the herale defence li Turcaman tribe fought in the put up by the Turks durıng the advance guard of the army of the

Seljuk Sultan Mesut ı. Sh e outmatched the most renowned warriors in horsemanship, archery and sword fighting. As the crusaders poured into Anatolia, she gathered all the Turcaman tribes u nder her leadership and joined the Seljuk army. Fatma Yıldız Hatun and her forces contributed to the victorv of the Turks over the crusaders in many battles. Referred to by historians as the Turkish Jean of Are, the people of Denizli stili speak with pride of the ir "Girl saint", as they call her. ın Iate Seljuk times Denizli was the capital of the ınanchid Principality. This was succeeded by the Germianid Principallty, whose ruler Süleyman Shah lived in Kütahya in the winter and Denizli, then known as Ladik, in the summer. ın 1381 , when Süleyman Shah's daughter Devlet Hatun married the ottoman Sultan Beyazıt the Thunderbolt, he gave Denizli and its environs to the ottomans as a wedding gift. After coming under Ottoman ruıe, Denizli became a centre of art and culture, and many fine buildings were constructed here. The roses of Denizli are Ilke no others. Known as the Bahtlyari !good fortune> their coıour and fragrance are unique. seven large bıooms flower on each branch, and they are believed to bring happiness to the grower. According to legend there was once a gardener, in the palace of the Prlnce of Denizli, bY the name of Bahtiyar who hadfallenin love with a beautiful girl. When his love went unrequited, he turned to his roses for solace and endowed them with the colour of his burning heart and the fragrance of the flame of his love. He took such çare that they should not fade thathis roses flowered throughout the ·fo ur seasons. Bahtiyar di d not atta in his desire, but those who grew his roses after him were granted good fortune. Their sons found wives and their daughters husbands. This belief ıs inherent in the traditional rose festival stili held ın Denizli taday, in whlch the young glrls and boys dance araund bouquets of roses.


00

SIVI MADDELER SANAYi VE PAZARLAMA A. Ş . TEL: 172 39 32 (3 Hat) Teleks: 26300 ISHT TR FABRiKA: Pozantı Alpu Köyü mevkii ADANA Tel : Pozantı 291


38

FESTIVAL

Her

yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisli n ilgi ile takip ettigi "Uluslararası Efes festivali"nin, bu yıl 22'ncisi yapıldı.

Tarihi Efes şehrinin Koressos ve Magnesia kapıları arasında uzanan mermer cadde üzerindeki tiyatroda düzenlenen sfu!erilere çeşitli ülkelerden, folklor ekipleri katıldı. Roma Imparatoru Kladius ve Traianus zamanlarında birinci yüzy ılda yapılan 24.500 kişilik antik tiyatro, yüzyıllar sonra başka bir insan kalabalıgı ile yeniden ca nl andı. festival izleyicileri arasındaki binlerce yabancı turist, özellikle mahalli giysileri içindeki genç kızlara ve yöre halkına büyük ilgi duydu. Yine. Selçuklular her yıl oldugu gibi , bu yıl da turistleri en iyi şekilde agırlamak için birbirleriyle yarışa girdiler.


Açın, sağlığınıza ıçın; açın, dostluğa ıçın.

TAT DOMATES KOKTEYL

Türkiye' de ilk defa kolay açılır (easy apen) kutularda.

r"


Yüzyiliard Muhafaza Kutsal H1r azreti Muhammed, dünya malına önem vermezdi. Ölümünde pek az malı kaldı. Vasiyeti gereğince bunlar yakınlarına , sevdiklerine ve halka (beytülmal) verildi. Peygamberimiz, hırkasının , kendisine g,\}rmed.en ve görüşmeden iman edip , bağlanmış Uveys lbni Amirül - Karani 'ye (Veysel Karani'ye) verilmesini vaşiyet etmişti. Bu vasiyet, Hazreti Ali ve Hazreti Omer tarafından yerine getirildi. Üveys adı, halk dilinde " Veys " olarak kısaltıl­ mıştır . Veys, Yemenliydi. Karn şehrinde doğdu ­ ğundan bizde Veysel Karani diye anılır . Veysel Karani, görmeden Hazreti Peygambere iman etmişti. Onu görmek için anasından izin alıp , Mekke'ye geldi ama, Hazreti Muhammed başka bir yerde q)duğundan bir türlü Peygambere kavuşa­ madı. Uzgün halde Yemen 'e döndü . Aradan zaman geçti. Hazreti Muhammed dünyasını değiştirdi. Yakınlannın kendisine nasıl bağlı olduklannı anlattıklan Veysel Karani'yi unutmadı ve bugün Islam alemince kutsal bir emanet sayıl~n hırkasının ona verilmesini vasiyet etti. Islamiyel her yana yayılmıştı . Yemen ' in Karn kabilesi de Hac için Mekke'ye gitti. Hazreti Ali ile Hazreti Ömer, Veysel Karani'yi arayıp , buldular ve Peygamberin hırkasını kendisine vererek ha-

H

yır duasını a ld ılar .

Veysel Karani , hayatı boyunca Hırkaişerif'i mukaddes bir emanet olarak sakladı. Annesinin ölümünden sonra Veys, Yemen 'den ayrıldı. Hazreti Muhammed 'in evlat ve sülalesine hizmet etmek için Hicaz'a göç etti. Onun bu göçü , büyük islam fütuhatının başladığı ikinci Halife Hazreti Ömer zamanına rastlar. Daha sonra Veysel Karani , Küfe'ye yerleşti. islam mücahitleri arasında yer aldı ve Muaviye ile yapılan Sıf­ feyn Savaşı'nda, Hazreti Ali 'nin yanında şehit düştü . Kabrin in yeri pek belli değildir : Türkiye 'nin muhtelif yerlerinde makamı olduğu söylenir. Bunlardan Siirt'in Baykan kazası dahilindeki makamının bir ziyaretgah olarak ünü vardır . Kendisini Tanrı ' ya ve onun elçisi Hazreti Muhammed 'e adayan Veys, evlenmedi , çocuğu yoktu. Olümünden sonra Hırkaişerif , kardeşlerinden Şahabeddini Şükreverdi 'ye geçti. işte Veys sülalesi bu şahsın evlat ve torunlanndan gelmekted ir. Hırkaişerif bu sülale eliyle önce izmir'e, sonra da 1611 yılında Osmanlı Padişahlanndan ı. Sultan Ahmet 'in fermanıyla bugün istanbul 'da muhafaza edildiği makama getirildi. HIRKAiŞERiF CAMiiSi : Hırkaişerif, bugün Karagümrük'teki Hırkaişe­ rif Camisinin müştemilatından olan " Küçük Hırkaişerif " denilen tek odalı bir hücrede muhafaza edilmektedir. Bu bina, Sultan ı. Abdülhamit tarafı nd an , mukaddes amanetin korunması ve ziyareti için yaptırılmıştı. H ırkaişerif in ilk defa belirli bir yerde ziyaretinde 1780 yılında başlandı. Daha sonra, bina Sultan ll. Mahmut tarafından yeniden yaptınldı. Daha sonra, Sultan ı. Abdülmecit mübarek Hırkaişerif ' in bulunduğu mahallin ihtiyaca yetmediğini düşünerek , burada bir cami yapılmasırtı tasarladı. italya ' nın en ünlü mimar-

lanndan fikir alındı ve 1851 'de bugünkü Hırkai ­ Camisi yapıldı. Caminin yap ı lmasından sonra, Hırkaişer i f'in hücrede ziyarete açılması,, Veysel Karani sülalesinden Mustafa Necibül Uveys'le başladı. H ırkaişer if Camisinin kubbe ve duvarlan birer netaset harikası ol'!-n yazılarla süslüdür. Bunları Kazasker Mustafa lzzet ve Mehmet Esat Yesan şerif

yazmışlardır .

VE HIRKAiŞERiF Hazreti Muhammed'in kutsal emaneti , katlanmış olarak önce Kabe bohçalar ın a , sonra da atlas sırma işlemeli bohçalara sarılıdır. Bu bohça, madeni bir çekmecede ve hücredeki dolap içinde muhafaza edilir. Hırkaişerif , deve tüyü renginde ve Şam hırka­ sı şeklindedir . Kumaşı pamuk ipliğinden olduğu halde, çok ince , tığla i şlenmiş dantel gibi zarif durur. Caminin yapıldığı tarihten bu yana, Hırkaişe­ rif, ramazanın on beşinci gününden , arife gününe kadar öğ l e namazından sonra ziyarete baş­ lanır ve ikindi namazından sonra son bulur. Ziyaret sırasında , Hazreti Muhammed 'in hırkasına el ve yüz sürülmez, yalnız salavat getirilir.


... ~ ı ")

Aynca bir programa gerek kalmadan, işletme grafiklerinizi ve Hewlett Packard PC'Ierle renkli olarak hazırlayabilirsiniz.

ıl

şemalannızı

da

müşteri kayıtları ...

ister stok kontrol, ister muhasebe, ister Hangi nedenle olursa olsun, eğer size bir PC gerektiğine inanıyorsanız Hewlett Packard PC'yi tanımadan PC

• Hewlett Packard PC'Ier Türkiye'de Saniva'nın servis güvencesiyle

almayın.

•Ihtiyaca uygun program desteği ve Saniva tarafından sağlanmaktadır.

işte önemli sebeplerden bazıları: • Hewlett Packard dünyanın önde gelen bilgisayar üretim şirketlerinden birisidir. • Hewlett Packard (belki şaşıracaksınız ama) dünyada PC türü bilgisayarları ilk üreten bilgisayar şirketidir. • Hewlett Packard, PC konusunda yenilikleriyle tanınan bir kuruluştur. (Dokunmalı Ekran' lı kullanımı son derece kolay PC ile gerçek anlamda portatif, taşınabilir PC Hewlett Packard yenilikleridir.) • Hewlett Packard PC'Ierinin öğrenmesi ve kullanması son derece kolaydır.

pazarlanmaktadır.

eğitim

Eğer

size bir PC gerekliyse, seçiminizi Hewlett Packard PC'yi tanımadan PC almayın. Size en yakın Saniva ofisini bugün arayın. gözü

kapalı yapmayın.

Ffıdl HEWLETT

a! ~ PACKARD Merf(ez Büyükdere Cad. 103/6 Gayrettepe, istanbul Tel: (1) 172 70 30 Teleks: 26345 sani tr

Bilgisayar

Ankara Şubesi Çevre Sokak 21 Çankaya, Ankara Tel: (41) 26 34 22 Teleks: 43280 snva tr

Sis~emleri A.Ş.

lzmır Şubesi 1379.Sokak 7/A Alsancak, izmir Tel: (51) 21 45 36


42

HISTORY

The Holy Mantle of the Prophet, Conserved in Istanbul for Centuries The

Prophet Muhammed attached no importance to matarial goods. At his death he had few possessions and these he bequeathed to his fami ly, friends and the people . His mantle he left to Üveys lbni Amirui-Karani , who avowed faith and loyalty to the prophet without even seeing or meeting him . This be.quest was carried out by the Lord Ali and Lord Omer. Üveys lbni Amürüi-Karani, was bornin the city of Karnin the Yemen, and is known to the Turks as Vaysel Karani. Having avowed faith in the prophet he desired to see him, and taking leave of his mother he travelled to Mecca. However, the Prophet was not in the city at the time, and Veysel returned sorrowfully to Yemen. The Prophet's followers told him about the devotion of Vaysel Karani, and the Prophet did not forget him. Betore his death hecommanded the m to give Veysei his mantle. Islam spread far and wide , and the Karn tribe of Yemen made the pilgrimage to Mecca. The LordsAli and Omer sought out Veysel Karani and gave him the Prophet's mantle, upon which he gave them his"blessing .

Vaysel Karani conserved this Holy Mantle (Hır­ for the rest of his life.

kaişerif)

Following his mother's death, Vaysel left Yemen and migrated to the Hejaz to serve the family of the Prophet Muhammed . This journey coincided with the time of the second Cal iph Ömer, which marked the start of the era of great lslamic conquests.Subsequently Veysel Karani settled in Küfe, where he joined the lslamic forcas and died fighting by the side of the Lord Ali in the Siffeyn War against Muaviye. The location of his grave is not known for certain . There are several shrines in his name in Turkey, the most famous of which is that in the Baykan district of Siirt. Veysel devoted his life to God and his Prophet. He never married and had no children .After his death the Holy Manlle passed into the hands of one of his brothers, Şahabettin Şükreverdi. The Holy Manlle was passed from genaration of this family, whose descendents brought the Holy Manlle to ızmir. In 1611 Sultan Ahmet 1ordered that this mantle be brought to Istanbul.

The Hı rkalşe rlf (Holy Mantle) Mosque The Holy Mantle is today kept in a single room in the grounds of the Hırkaişerif Mosque in Karagümrük. This building, known as the Smail Hırkaişerif , was constructed by Sultan Abdülhamit 1 tor theconservation of the Holy Manlle. Ritual visits to the Holy Mantle began in 1780. The building was reconstructed by Sultan Mahmut ll. Subsequently Sultan Abdülmecid 1decided that this room was not large enough to cater for thEI many visitors to the mantle, and hedecided to have a mosque built here. In consultation with ltalv's most famous architects of the era , the present Hırkaişerif Mosque was built in 1851 . The first visitor to the Holy Manlle following the contruction of the mosque, was one of Veysel Karani 's descendents, Mustafa Necibül Üveys. The dome and walls of the H ırkaişerif Mosque are adorned with superb inscriptions, the work of the calligraphers Kazasker Mustafa izzet and Mehmet Esat Yesari. The Holy Mantle The Holy Manlle of the Prophet Muhammed is folded and wrapped in Kaaba cloths, and then in gold-embroidered satin cloths. lt is kept in a drawer in a cupboard in the room . The Holy Mantle is the colour of camel hair and the shape of Damascus cloaks. Although it is woven of cotton thread, it is as l ine as crochet lace. Si nce the Mosque was bui lt it has become traditional for visits to the Holy Mantle to commence on the fifteenth day of Ramadan after the noon prayer and to continue each afternoon until the last day of Ramadan . Visitors do not touch the mantle, but recite prayers in its presence.


GÜNES- VE RENKDiYARI A NTALYA'DA

-YEPYENi BiR OTEL ... Antalya'da, şehir merkezinde yepyeni bir otel var şimdi:

~-........--~

ANTAL YA STAR OTEL .. Merkezi sistem soğutma ve tsttmaya sahip otelde her türlü konfor var: Her odada video .. çift kanal tv.. 4 kanal müzik.. disco .. gece klübü.. oyun salonu.. restaurant.. american bar.. 120 yatak kapasiteli Antalya Star Otel tüm konforuyla hizmetinizde...

Rezervasyon:

1

Tel : (311 ) 11280-26592 Telex : 56554 emp Tr

~


OND URMA BAŞKA

OND URMA Maraşlı dondurrnacılar,

caddelerde turistlere, gösteri yapıyorlar .

'T"ürkiye'nin "İstikl§.l Madalyalı" tek ili .1 olan Kahramanmaraş, çeşitli özellikleri yanısıra dondurmasıyla da ünlüdür. Bugün " Maraş Dondurması " nın ünü, ülkemiz sınırlannı da aşmıştır. Özellikle, yöreye gelen yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken dondurma yapımı , gerçekten görülmeye de~erdir. Maraş ' ta yapılan dövme dondurma, dünyanın hiçbir yöresinde görülmemiş biçimdedir. Buranın dondurması, sakız kıvamında oldu~ndan, çengellere asıla­ rak satılır. Gere~inde iki kişi tarafından

elle çekilerek caddenin bir yanından, di~er yanına uzatılır. İşte, bu gösteri yabancılann son derece dikkatini çeker.

Ice Cream with a Difference The ice cream makers of Maraş give street demonstrations for tourists

K:dal, but alsa for /ts Ice craam.

ahramanmaraş ls not only ranowned as the so/e Turkish province to ho/d the Indepandance Me-

Taday the fame of Maraş Ice craam raaches beyond the Turkish borders, and tourlsts to this southeastam region of Turkey ara fascinated by the way In which it ls made as well as belng delighted by its flavour. This unlque Ice craarn ls made nowhere else in the world. /ts th/ck g/utlnous consistency means that it is so/d in the form of ropes hung on hooks. When two people take ho/d of aither and of one of these ropes they can stretch lt from one side of the road to the other, and these demonstratlons attract' crowds of /ocal and foralgn onlookers. The delicious f/avour and fragrance of Maraş Ice craam, wh/ch is produced by hand - chuming, ls dua to the main lngredlent, sa/ep. Sa/ep is made from the tubers of a certain species of orchid, which ara gathered espec/a//y for the Ice craam makers of Maraş and ground to powder. The second lmportant ingradiant ls the rich mlik of the sheep which graze in the fertlle pasturas of the province. The wl/d plants on wh/ch the sheep graze glve ttı/s mlik a unlque and delicious flavour, wh/ch ls alsa imparted to the ice craam.

Maraş dövme dondurmasının kokusu ve tadı, yapımında kullanılan "sahlep"in, özel olarak toplanıp, öğütülmesinden gelmektedir. Yine, Maraş'ın bereketli otlaklannda büyüyen koyunlann sütü, dondurmanın ana maddesi olarak büyük rol oynamaktadır. Aynı zamanda yaylalardaki ot çeşitleri sütün yapısına güzellik katıp, de~işik bir tat vermektedir.


WE do the im[]ıos:s• •. • but, a miraele


46 FOTO RÖPORTAJ

Soyu Tüke nen Deniz Kızmm Yalnızlığı "Bu tterball" adındaki nesli tükenmekte olan balık, ölümden dönerek, yeni bir hayata başladı.

San

Francisco'nun Golden Gate Parkındaki " ·Steinhart Akvaryumu"nda çalış a n Marianne Brick'in ilginç bir görevi var. Marianne haftanın be-

lirli saatlerinde ''Butterball'' adında genç bir erkek "manatee" balığına arkadaşlık ediyor. Denizcilerin' 'Deniz Kızı ' 'dedikleri, bu genç manatee balığının bir de öyküsü var; " Butterball" futbol topundan biraz daha büyük, 25 kiloluk bir yavruyken , Brezilya ' nın Amazan nehrine yakın bir

balık pazarında bulundu. Zavallı yavru balıkçılar tarafından zıp ­

manatee, yerli

kınla yakalanmış ve yiyecek olarak satı ­ lıyordu . Hayret ve dehşet içinde onu gören Golden Gate Parkı yöneticilerinden biri hemen balığı satın aldı. Yarasını iyileştirdi ve özel bir sandık yaptırıp, San Fransisco'ya götürdü . Böylece "Butterball " adı verilen yavru, yeniden hayata dönerken, türünün Kuzey Amerika'daki tek temsilcisi de oldu . Florida, Orta Amerika, Güney Amerika ve Afrika ' nın sığ kıyı sularında bulunan ve soyları hızla tükenen manatee için, Steinhart akvaryumu yetkilileri bir eş bulmaya çok uğraştıkları halde, bunu başaramadılar . 1ki yıl önce görevlilerden Marianne Brick," Butterball" arkadaşlık etme işini üstlendi. Biyoloji mezunu olan Marianne ,, haftada iki gün birkaç saat onunla birlikte yüzüp, yalnızlığını gidermeye çalışıyor. Ayrıca havuzunu temizliyor ve ona yemek veriyor. Manateeler su bitkilerini yedikleri halde, " Butterball" un gı ­ dası yeşil salata, lahana, ıspanak ve kerevizçien oluşuyor. Bunl;:ırdan günde 20 kilo yiyen "Butterball" un y ıllık y iyecek masrafı da böylece 7 bin doları buluyor.


OLUKLU MUKAVVA KUTUYU BiR

DJ!HAu··,a·u~·,a•

DUŞ .., •"··

!

UNIP~C

h riyet Ca d · No . 37 . MERKEZ : Cum u . t Apt. Daire 3

ISE;

Cumhurıye

. ;·ısTANBUL Taksım

2 62/8 Hat Te l. : 150 8 24724 sus i tr Tlx : 24312 nadr tr

'

-

.'

-,

HiÇ · ··sÜNMEYIN. DU .


~'in

Jet ve helikopterlerden oluşan modern filosu "first class" servisi ile

Türk/Yabancı

işadamları

ile Devletin resmi hizmet seyehatleri için, Devletin ve iş alemimizin hizmetine hazır lan ma ktadır . Fly ~ jets and helkopters for your domestic and international flights. ~ has the most qualified flight personnel and ground techhicians.

... ~

Q

Adres : Londra Asfaltı Florya istanbul Tel: 579 07 24 (4) Telex: 28 776 Lale Tr. 28 777 Koko Tr.


50

KADlN


15 Dakikalık Isınma

Hareketleri

t:'Dakikalık bu ısınma programı, kolay J ve eglenceli olup tüm vücudunuza esneklik ve güç kazandırıyor. Müzi$i açın ve baş/ayın! Vaktiniz ve enerjinize göre haftada bir, iki kez veya hergün yapın. Kendinizi zorlamayın. Bir yerinizin eyrıdı$ında programı kesin. İlk olarak ayaklarınızı yanyana getirip, parmaklannızı yukarıya dcynı uzatarak gerinin. Dizlerinizi kırıp, kollannızı önden başlayarak iyice arkaya dcynı sal/ayın. Mümkün oldeyu kadar dizlerinizi kırdıktan sonra, vücudunuzu önden arkaya saliayın ve kollarınızı öne dcynı sallayıp ilk durumunuza dönün. Bu hareketi 8 defa tekrar/ayın .

1

Gerinme Egzersizi

Kol, Omuz ve Kürek Kemikleri Için • Kollarınızı öne dof1nı uzatın ve hızlı kısa hareketlerle sırayla bir kolu dif1erinin üzerine getirin. 8 defa tekrar/ayın. Dirse$inizi kırıp arkaya dcynı yak/a.ştırmaya çalışır gibi yapın. 8 defa tekrar/ayın. Elinizin avuçlarını açın ve önce saat yönünde sonra ters yönde daire çizer gibi hareketler yapın . Her iki yönde 8 defa tekrar/ayın. Baştan başlayıp kollannızı daima kemik kürek/en'nizin hizasında tutmayı unutmayın. (Resim 4-5)

Karını

kuvvetlendirip düz/eştirrnek için • Sırtüstü yatıp kol/arınızı yanınıza getirin. Ayaklarınızı biraz açıp dizlerinizi kırın ... Kann kaslannızı gerin böbreklerinizin üstüne gelen

kısmını

yere dcyu itin. Vücudunuzun üst yerden kaldırıp nefesinizi verin. Birkaç saniye bu pozisyonda kalıp, eski pozisyonunuza dönerken nefes alın. 8 defa tekrar/ayın. Bu arada başınızı veya boynunuzu germeyip, sadece kann kaslarınızı kullanarak vücudunuzu kaldırın. (Resim 6 - 7) kısmını

Sırt

için

• Yüzükoyun yatarak a/nınızı yere koyun. sol kol ve saf1 bacaf1ınızı, sonra saf1 kol ve sol bacaf1ınızı kaldırın. Bu arada başınızı hep yere dcynı tutun. 8 defa Sırayla

tekrar/ayın .

Kalça ve uyluk için iyi bir egzersiz; Dize çöküp başınızı ellerinizin arkasına dayayarak yere koyunuz. Saf1 el bacaf1ınızı kaldırıp sırtımza paralel gelecek şekilde arkaya dcynı uzatın . Bacaf1ınızı kırıp tekrar uzatın. 8 defa tekrar/ayın. Şimdi öbür bacaf1ınızla tekrar/ayın. (Resim- 8)

O

• Ayaklannızı birbirinden hafifçe açarak kollannızı yukanya kaldırın. Sırayla kollarınızı yukarıya dof1u sanki ipe tımı1lllıyormuşsunuz gibi gerin. Her ko/la 8 defa tekrar/ayın. Sonra ayaklannızın ucunda aynı egzersizi tekrar/ayın. Sonra saf1 kolunuzu yukanya dcynı iyice uzatarak belinizin çekildiSini hissedin. Şimdi aynı hareketi sol kolunuzia yapın. (Resiml - 2) • Ayaklarınızı iyic,e açıp kollannızı yana sarkıtın. Kamınızı içine çekip, dizlerinizi kırmadan ve öne dcynı egilmeden, yana dcynı egilin. Eliniz baceyınızın yanından kaysın. Her iki tarafa 8 defa tekrarlayın (Resim J)

Günlük Ev İşleri de Sizi Zayıftatabilir bünyelerde kilolarvücudun belirli yerlerinde yerleşir. Öme~in . üst

Bazıkısmı normal kaldı~ı halde; aldığı fazla kilolann yalnız bacak ve

baldır kısımlannı kalınlaştırdığını söyleyen bir hanımın, çiğ yiyeceklerden, alkolden, nişasta ve şekerden mümkün olduğu kadar kaçınması gerekir. Çünkü alınan besinleri yağ halinde dönüştüren , şekerli ve nişastalı gıdalardır . Aynca özenli bir zayıflama rejiminden sonra, normal besinleri almaya baş­ ladığımiZ zaman, tekrar eski kilolan almamak için, günlük egzersizlere ve sportif hareketlere devam etmek önemlidir. Çünkü aldığımız fazla besinierin yağ haline dönüşmeden harcanması , ancak bu yolla mümkündür. Özellikle şeker: hemen harcanmazsa, karar.iğer tarafından stoklanır ve yağ haline dönüştürülür. Normal bir ev işi , kadına günde 1500 kalori harcatır . Ev işini severek yapıyorsanız , vücudunuzun formunu korumak için çamaşır yı­ kamak, ütü yapmak, yer silmek gibi işleri kendiniz yapmaya çalışın.


52 HiKAYE

KONCiNALAR , Haldun Taner

.

sevdiğim kağıtların­

destesinin en Io skarnbil dan. biri , üzerine The Jolly Jocker o o biraz cambaz , biraz yazılı,

delışmen ,

uçarı ,

sihirbaz, bir miktar da düzenbaz, ama neşe dolu , hayat ve hareket dolu kanı-sıcak delikanlıdır. Ne yazık ki , Joekar'lere Kanasta 'dan, Kumkan 'dan , Remi 'den başka

oyunlarda pek yer verilmiyor. Verilse , her girdikleri oyuna renk ve hareket, canlılık ve şaklabanlık katarlardı.

Jolly Joekarler bir yana, destenin en itibarlı kMıtları, bilindiği gibi , Beyler yani As-

lar oluyor. Ayıp değ i l ya, ben Aslardan oldum bittim hoşlanmam. Belki kendim hiçbir zaman As olamadığım , As olamıyacağım için . Kabul etmeli ki onların dördünde de bir Kral havası , bir Padişah cakası vardır . Hele bazı takımlarda bunları daha da bir şata­ fatlı resmederler. Karamaça Beyinde meşum bir şeyler sezilir. Onun sarayında herhalde birtakım karanlık dalavereler dönüyor, gece , mahzenler.inde, bir sürü kelleler uçuyor olmalıdır . lspati beyini ben bir Bizans Prensine benzetirim . Bunlara kıyasla , Kupa Beyi daha bir bizden gibidir. Kupa Beyi herhalde Osmanlı Hanedanına mensup olmalı. Karo Beyine gelince , bakınız , o bir Selçuk Sultanıdır . Çelebi , zarif, nazik ... Aksi gibi , Tekel damgasını da hep onun üstüne vururlar. Buna rağmen öylesine asil ve kibar bir havası vardır ki, bu damga bile onu çirkinleştirmez , inadına daha bir açar, daha bir sevimli yapar. Öyle ki , damgası olmayan bir Karo Beyi görsek, bayağı yadırgar , bir eksiklik duyarız . Resimli kağıtlar içinde kanım en çok Kupa Kızına kaynar. Kupa Kızı , etine dolg.!.Jn , duru-beyaz hamın-hanımcık bir tazedir. Universiteyi filan bir kalem geçin , güç hal ile bitirdiği ortadan sonra liseyi bile okuyamamış­ tır . Olsa olsa sanat enstitüsü mezunudur. Herkesin okumağa merakı olmaz a, buncağızın da başka marifetleri var; Dikişle nakışın her türlüsü , örgü işlerinin daniskası .. . Eteği belinde , bütün evi o çeviriyor. Yeni yetişirken mahalledeki oğlanlarla mektup alıp verdiği olmuş gerçi . Cahillik işte . Hoş görmeli. Ama evlenince eşi bulunmaz bir hayat arkadaşı olacaktır . Buna eminim . Bir kere kocasına ukala ukala karşılık vermez. Sonra bu cins kadınlar çocuklarına da düş­ kün olurlar. Daha ne? Onunla evlendiğiniz takdirde , kaynınız Kupa Oğlu olacaktır ki, Allah için , uslu akıl­ lı , yumuşak başlı , kendi halinde bir çocuktur. Babaları Kupa Papazınagelince , sizden iyi olmasın, pek babacan pek cana yakın bir adamdır . Hoş fıkralar anlatıp göbeğini hopIata hoplata güler. Daha coşarsa , küt küt karşısındakinin sırtına vurur. Evde teklif tekellüf hak getire .. . Sen de sen , ben de ben . Candan insanlardır vesselam . Öyle bir aileye damat girmek isterim .

ispati kızına gelince, bakın ondan her türlü sinsilik umulur. Siz onun öyle sakin ve masum göründüğüne bakmayın , o ne hin oğlu hi.ndir o, o ne içinden pazarlıkil aşifte­ dir o... Iskarnbilin üstünde gördüğünüz onun bayramlık resmi. O, bu masum bakire pozunu , fotoğrafçıdaresim çektirirken bir, bir de pazarları kiliseye giderken takınır . Şöy­ le kulağınızı verin de bir dinleyin mahalleyi . Maçanın Oğlu ile sinema localarında , plaj ~abinl~rinde y~pmadığı kAlmamış. H~l böyle ıken , yıne de bılmeyeniere karşı kendini dirhem , dirhem satar. ispatinin Oğlu abiasının kirli çamaşırlarını herkesten iyi bilir, bilir ama gel gör ki abiası da onun kumar borçlarını öder, evden şunu bunu götürüp satışını gizle~ . B~~alar~ da zaten itin biri. Bu yaşa gelmış hala sefıh , kumarbaz, bir gün olsun ayık gezdiği görülmemiş. Tencere dibin kara hikayesi , kimin kime ne derneğe hakkı var. Karolara gelince, onlar kişizade , görmüş geçirmiş bir ailedir. Bakmayın şimdi biraz düştüklerine . Babaları Hariciyeden emekli. Zannedersem Şehbend~rmiş . Eski usul, mukafta ve musanna bir Istanbul Türkçesi konuşur. Kızları , nörsler, matmazellerle,,el bebek gül bebek büyütüldü . Beş senedir Ingiliz Filolojisine gidiyor, bitiremed i. Bitiremez de elbet. Allahın günü kantinde ha ha ha, hi hi hi , akşamüstü de oğlanlarla altı buçuk matinesi .. . Erkek kardeşini sorarsanız al onu vur ona. Karonun oğlu da, hoppala paşam , hoppala beyim dadılar tayalarla şı­ ~art.~lmış , I«Jş sütüyle beslenmiş , beyaz, tuysuz, oğlandan çok kıza yakın , tasvir gibi bir civan . En iyi mekteplere verdiler, okumadı. Günahı boynuna, bir takım uygunsuz, meymenetsiz heriflerle geziyormuş . Allah bilir, eroin de çekiyordur. Gözlerinin her daim mahmur bakışını ben pek hayra yoram ı ­ yorum . Öyle efendi babanın çocuğu böyle soysuz çıksın , yazık , çok yazık ... Maçalar bir Ermeni ailesidir. Gedikpaşa '­ da oturuyorlar. Peder koyu bir katelik papazı. Bas-bariton , tomturaklı bir sesi va rd ı r . Oğlu Mahm!.Jtpaşada bir tuhafiye mağaza­ sı i şlet i yor . lspati kız ı ile macera l arına yukarda az buçuk dokunduk. Abiası Maça Kı ­ z ı , esmer, kara kaşlı , kara gözlü , bazı yerleri muhakkak ki aşırı tüylü , gerçi sıcak , gerçi güzel, ama neme lazım , duasında niyazı nda , dinibütün bir tazed ir. Belli ki babasına çekmiş . istavrozunu bir gün gÖCısün­ den eksik etmez. Kardeş i n i n lspati kızıyla yaptıkla_r ını duysa, utancından yerin dibine geçer. Oylesine kaba-sotu ki , malum günlerde erotik rüyalar gördüğü zaman bile, şu ­ uraltısın ı n kend ine o y nadığı bu oyuna içerler, sabahleyin alalacele banyo yapıp tövbe istiğfar eder. Iyi bir drahoması var . Ş i m ­ di genç değil şöyle , kırkını , kırkbeşini aşmış , efendiden ağırbaşlı bir kısmet bekliyor. Hayırlısı.

Resimli kağıtlardan sonra, ilk ağ ızda , Onlularla Dokuzlular gelir. Onlularla Dokuz! ular, resimsiz kağıtlar içinde öneml i oyun lara katılma i mtiyazına sahip , başlıca kağıtlar-

dır . Bundan ötürü de hallerinde görgüsüzce bir çalım , budalaca bir kurum sezilir . Haydi Onlular Asiarın halktan yetişme vezirleridir diyelim . Ya Dokuzlulara ne buyurulur? Bunlar, kendilerini sayıdan bile saymadıkları halde yine de oyunlarına alan , oyunlarına alıp onlara öbür resimsiz kağıt­ lardan üstün bir değer sağlayan aristokrat kağıtlara yaranmaktan , siftinmekten hoşla­ nırlar. Bu halleriyle Dokuzluları , Efendilerinin önünde yerlere kadar eğilen ama saray parmaklıkları dışındaki halka tepeden bakan, mabeyinciler veya stile uşaklar makulesinden saymak yanlış olmaz sanırım. Dokuzlular mabeyinci veya stile uşak olursa Sekizlilerle Yediiiiere de, el ulaklığı , bahçıvan yamaklığı gibi daha aşağılık işler düşüyor .

Bütün bunlardan sonra sıra nihayet Konçinalara gelir. Konçina diye , bil i ndiği gibi , Altılıdan aşağı kağıtlara deniyor. Konçinalar, ismi üstünde işte , Konçinadırlar . Geçin Bezik gibi, Poker gibi kibar oyunları, Aşçı iskambili gibi en pespaye oyunlarda bile hiçbir işe yaramaz , üzgün ve küskün , oyunu dışardan seyrederler. Diyeceksiniz ki , Pı­ nakl 'da, Kanasta'da oyuna al ın ı yorla r ya .. . Ben ona oyuna alınmak mı derim. Zavallı ­ lar, çıtır kozların at aynatt ı ğ ı meydanlarda habire gelir gider, ayak altında dolaşıp trafiği tıkar , itilip kakılır , muştalanır dururlar. Hasılı aburcuburdurlar. Böyle oynamaktansa ben yeşil çuhanın üstüne kapanıp , yüzüstü uyuklamayı tercih ederim. Konçinalar bu bakımdan iskambillerin Paryasıdırla r . Var oluşlarının sebebi sırf öbür kağıtlara basamak olmak , onların üstün mevkiini sağla­ maktır. Alt basamak olmasa ·üst basamak neye, kime öğünecek? Konçinaların bu içler acısı durumu bana oldum olasıya dokunmuştur . Kaldı ki , deste içinde hüküm .süren bu derebeylik rejimini bugüne bugün Insan Hakları Beyannamesi ile uzlaştırmağa da imkan yoktur. Nitekim , usta oyuncu geçindiği m sıralarda onları Paryalıktan kurtarıp eşitliğe kavuşturacak , böylece desteyi de iyi kötü çağımızın demok.rasi gidişine uyduracak yeni oyunlar aradı ­ ğım oldu . Hatta, öyle bir oyun bulayım ki diyordum , orada birliler asıl değerlerine indirilsin , beşliler kızları , dörtlüler oğlanları alabilsin , alay bu ya, icabında bir kılkuyruk üçlü dört papazı birden sustaya durdurabilsin . Fakat olmuyor beyler. Asiarda o küçük dağ­ ları ben yarattım diyen heybet, Papazlarda o bütün güvenini sakaldan , asadan , baltadan alan azarnet varken , o güdük, o sümük, o boynu bükük Konçinalar onlara bir türlü el kaldıramıyorlar . Sinmiş bir kere içlerine. Alışkanlık deyin, çekingenlik deyin , aşağı­ lık daha doğrusu . Konçinalık kompleksi deyin , yapamıyorlar işte , ellerinden gelmiyor. Bunu anladığım günden beri yeni oyunlar aramaktan, eskilerini de oynamaktan vazgeçti m. Her kağıda eşit değe r tanıyan biricik oyun olduğu için ş i mdi yalnız Pasyans aç ı yorum.

12 Mart 1953


Türlfsan Turizm GÜMRÜK HATTI DIŞI SATIŞ MAGAZALARI yurdumuza yapacağınız giriş ve çık ı şlardaki alışverişierinizde tüm ihtiyaçların ız ı kar ş ılayabilmek için 24 saat hizmetinizdedir.

TOrlfsan Turizm

DUTY FREE SHOPS at your service for your exit and entrance Turkey, during 24 hours. Sınır Kapılarında (At Border Kapıkule-ipsala-Dereköy

Hava

Alanlarında

Gates)

(At Airports)

Yeşilköy-Esenboğa-Çiğli-Dalaman-Antalya

Limanlarda (At Ports) Karaköy-Kuşadası

BARAJANS

Türksan'a •

Mağazalarımızda

Tekel

uğraYin fiyatları uygulanır .


Türk Hava ABUDABI : GSA. Sultan Bın Yousul and Sons Sheikh Handan St. Tel: (9712) 33 87 61 - 32 62 60149 Satış Tel : (9712) 33 87 61 ADANA: Stadyum Cad . No: 1 Tel: (711) 431 43 - 372 47 AMMAN : GSA. Skyways T.T.T. Sait/King Husein Str Tel : (06) 63 70 75 - 219 04 AMSTERDAM : leidsesfraat 610171PA Tel : (020) 22 79 84185186187 ANKARA: Hipodrom Cad . Gar Yanı. Tel: 12 49 00143 12 49 33 - 12 4910 12 62 0018 ANKARA : Kavaklıdere . Atatürk Bulvan 1671A Tel : (41) 25 52 58 33 76 27 - 12 49 00169 ANTALYA: Hastane Cad . No: 66. Tel : (311) 128 30 234 32 ATINA : Philellion Str. 19. · Athens 118 Tel: (01) 322 10 35 - 322 25 69 324 60 24 - 324 59 75 EIAGDAT: Hameed Hasan A -Obaidi Travel Office Saadoun Str. No: 11 lskender Stephan Building Tel: (01) 888 13 83 •888 21 68- 887 50 92

Yolları,

Müracaat ve Rezervasyon-Turkish Airlines, Information and Reservations

BELGRAD: TAG Marksa 1 Engelsa 811V . 11000 Tel : (011) 33 25 61 - 33 32 77 BERLIN : Budapester Sir 18 B 1000 Berlin 30 Tel : (030) 262 40 33 262 40 34 BRÜKSEL: 51 Cantersteen 1000 Bruxelles Tel : 512 67 81 512 67 ~2 - 511 76 76 BURSA : Cemal Nadir Cad .

Kocagit Apt . Tel: 218 66-111 67-128 38 CENEVRE: Rue Chantepoulet No. 1 - 3. 1201 Geneva Tel: (022) 31 61 20- 31 61 29 CIDDE: CIO ABC . Travel Agency. King Abdulaz iz St. Bahomdein Bldg. Tel: 644 72 74 844 43 842 s9 10 DAHRAN : GSA ABC. Travel Ageney King Abdulaziz St. Al Khodari Bldg. Al Khobar Dhahran Tel: (03) 895 00 44 - 895 49 04 894 79 17 DALAMAN : Dalaman

aa-

Havaalanı. Muğla

Tel : 180'- 244 DIYARBAKlR: izzetpaşa Cad . Demir Otıı!i-atlı

Tel : (831) 123 14 116 74 - 101 01 DOHA - KATAR: AI-Rayan Travel Ageney GSA . Tel : 82 19 10 321226 - 412909

DUBAi: Sweedan . Trading Company GSA . 63 b. Sheikh Rashid Bldg. Almakteam Street Tel : 22 60 38 DUBLIN : GSA. Aer Lingus - Upper O'Connel Str. 40 Dublin Tel : 37 77 33 DUSSELDORF: Graf Ado lf Str. 41 4000 Dusseldorf 1 Tel : (0211) 37 47 99 37 40 80 - 37 40 89 ELAZI.G: Rızaiye Mah . Şehit tlhanlar Cad . No: 26 Tel : (811) 115 76-123 00 ERZURUM : Hastaneler Cad . 38 Evler. No: 26/B Tel : (0 11 ) 119 04 134 09- 185 30 FRANKFURT: Baseler Str. 35 - 37 . 6000 Frankfurt Main

THY Uçaklarında

Uygulanan Gü mrüksüz

içki ve Sigara Fiyatları

8 .-DM 10 cı Yeni Rakı (Exp) 8.-DM 37 ,5 cı Whisky 17.-DM 100 cı Whisky (White Label , White Horse, 100 Pipers, Johny Walker , JB , Haig , Black White , Ballantines , Long John) Samsun EXP 13.-DM Marlboro 1OO 'S 20.-DM Parliament 1OO 'S 20 .-DM 1OO 'S 20.-DM Palimali Kent 100'8 20 .-DM Benson K.S 20.-DM Rothmans K.S 20.-DM Dunhill K.S 20.-DM Camel Filter 20.-DM Winston K.S 20.-DM HB K.S 16.-DM Lord K.S 16 .-DM Lux K.S 16.-DM Yukandak i fiyatlar derg imizin bastm tarih i itibariyle geçerlidir. These prices are valid with effect from the printing data of this magazine.

Tel : (069) 25 30 31/32/33 GAZIANTEP: Atatürk Bulvan No: 38/C . Tel : (851 ) 154 35-203 82 HAMBURG: Adenauer Atlee 10 2000. Hamburg 1 Tel : (040) 24 14 72 22 14 73 HANNOVER: 3000 Hannaver Lange Laube Str. 19 Tel : (0511) 32 60 87/88 iSTANBUL: istanbul Satış Müdürlüğü Abidei Hürriyet Cad . Vakıf Iş Hanı . Kat. 2. Şişli Tel : 146 40 17 146 38 48 Rezervasyon -Yer Ayırtma Tel : 573 35 25 (15 hat) Hilton Satış Bürosu Tel : 147 01 21 147 01 80 Taksim Satış Bürosu Tel : 145 24 82 Aksaray Satış Bürosu Tel : 586 75 14 586 77 93 Kadıköy Satış Bürosu Tel: 337 18 76 337 18 91 Şişhane Satış Bürosu Tel : 145 42 08 145 42 38 Sirkeci Satıs Bürosu Tel : 522 88 88 528 48 09 - 528 48 02 iZMiR : Büyük Efes Oteli altı Tel : (51) 14 12 20 25 82 80 1 1. 2. 3. 4. 5 KAHiRE : GSA . lmperial Travel Center, Mahmoud Bassiouny Str. No: 26 Tel: 76 17 69 76 00 71 - 75 89 39 73 34 00 · KARAÇi: PAKTÜ RK T ravel Agencies 12 Avenue Gentre Stracher Rd . Tel : 52 74 71 72-52 32 49 KAYSERi : Serçe Önü Mah. Yıldırım Cad . No:1 Tel : (351) 139 47 - 110 01 KONYA: Mevlana Cad . Belediye Sarayı. No: 39 Tel : 1931) 120 32 - 100 00 KOPENHAG: Ved vesterport 6 1612 Tel : (01) 14 44 gg 14 51 90 KÖLN: Trankgasse 7 - 9 5000 Köln - 1 Tel : (0221) 13 40 71/73- 13 44 43 KUVEYT: Alkazemi Travel Agencies " Aiabrar" Salem Str. Tel : 41 29 07 45 26 20 1 1. 2. 3 L EFKOŞE : Cengiz Han Sokak No: 5 Köşklü Çiftlik Tel : (520) 710 61 - 713 82 LONDRA: 11 - 12 Hanover Str. WIR g HF Tel : (01) 499 92 47 499 92 48 MADRiD : Plaza de Espana Torre de Madrid Planla 4 Officina No: 20 Tel : 463 23 12 463 23 51

MALATYA: Dörtyol Halep

Cad. No: 1, Satış Bürosu Tel: 11g 22-140 53 MERSIN: Mersin Belediyesi Ulu Çarşı No: 22/24 Tel : (741 ) 152 32 MILANO: Via Albricci 3; 20122 Tel : (02) 86 63 50 805 62 33 - 805 39 76 MÜNiH: 2 Bayern Str. 43-45/1 8. München Tel : (089) 53 94 15 53 94 17/18/19 NÜRNBERG: 8500 Nürnberg Am . Plarrer 80 Tel : (0911) 26 53 01 26 53 02 PARiS : 34 Avenue de L'Opera 75002 et 11 Tel : (1) 742 60 85 265 17 10 RiYAD: GSA ABC . Travel Ageney Al Arbaeen Str. Tel : 477 90 03 477 90 55 RiZE : Belediye karşısı Tel : (054) 110 07 ROMA : Piazza della. Republica 55-00185 Tel : (06) 475 11 49 475 95 35 ROTERDAM: Weena 140

3012 Cr. Tel: 33 21 77-3324 65 Ratterdam SAMSUN: Kazımpaşa Cad . No: 11/A Tel : (361) 134 55 - 182 60 SiVAS : Belediye Sitesi 11 . Blok No: 7 Tel : (477) 111 47- 136 87 SOFYA : Ru skı Bldg. No: 27 Tel : 44 17 32 STOKHOLM : Vasagatan 7: 10120 Stockholm Tel : (08) 21 85 34/35 STUTTGART: Lautenschlager Str. 20.7000 Stuttgart 1 Tel : (0711) 22 14 44 22 14 45 ŞAM: GSA. AI-Faradees Travel and Touris-n Ageney P.O. Box 5132 Maysaloun St. Da el Mouhandeseen . Damascu s-Syria Tel : 22 72 66 23 21 90 (10 hat) TAHRAN : 4000 Avenue Hafez 3 rd . floor No. 7 College-Crassing Tehran Tel : 66 90 26 66 46 09 TRABZON: Kemerkaya Mah . Meydan Parkı karşısı

Tel : (031) 116 80 - 134 46 TRiPOLi : Muhammed Megarif Str. Cezayir Sq . Tel : 382 36- 487 98 TOKYO: GSA JAL. Daini Building Merunouchi Tokyo Tel : 74 35 51 )1 AN : Enver Periha noğlu I ş Merkezi Cumhuriyet Cad . 196. Tel : (0611) 1241 -1768 VIYANA: Operngasse 3. 1010 Wien Tel : (0222) 56 37 96 56 37 68 ZÜRiH: Tal Str. 58. 8001 Zurich Tel : (01) 211 85 67 211 10 70/71


Kaleterasit hazır sıvalarının 26 değişik rengi ve S değişik tipi vardır. Her türlü hava şartlarına karşı dayanıklıdır. Tatbikatı çok kolaydır. Kaleterasit'i merdane ya da mala kullanarak kolayca tatbik edebilirsiniz. Binalarınızın dış cephelerini güzelleştirmek için yapacağınız en uygun seçim Kaleterasit'tir.

11Ifffl!Jm7E!rasil"akıllı seçim"

SlVA SANAYi A . Ş. brika: Reşit Paşa Cad . No: 125, Avcı l a r - istanbul Tel : 573 48 87


1, 1

i

1

!

,' )

'

Head Office: Ankara, Turkey Head Office-Foreign Department: Abdi lpekçi Cad. No. 75, Maçka-lstanbu l Tel : (ı) 133 03 60 Tlx: 24RI4 ısfo tr Branches abroad: London 21 Aldeımanbury, London EC2V 7HA Tel : (Ol) 6o6 7151 Tlx: R951543 ııbank g Frankfurt/ Main Kaiserstrasse 3. D-6000 Frankfurt/ Main I Tel: (o69) 20 635 Tlx: 4 1893R5

ısch

d W. Berlin Adm iralstrasse 37, 0 -1000 W. Berl in 36 Tel : ( 030) 614 3034 Tlx: 1814R ı

ı sc hb

d

Branches in the Turkish Republic of Northern Cyprus: Lefkoşe 11x: 57 123 tı sb tk Magosa TLx: 57179 ısbm tk Girne Tlx: 57233 ısh ık Representative Offices: W. Gennany Frankfurt/ Main 11x: 4 14 143 ısch d Halland The Hague Tlx: 34259 ısban ni Bureaus in W. Germany: Cologne TLx: R8R6609 ısch d Hamburg Tlx: 2173975 ıshh d Munich Tlx: 52R347 ısmue d Stuttgart 11x: 722746 ısch d


T ····...

···.. A

/(

·.:;

D N

z. ····...

·.,

.......·· ·.............··

·········

··.

. .......... .... .·........

·······;

/

'· /1

c Yenge~ döntncesi

<(

,.··

.J

......

·· ~-·-, 1

1\

11 ~

/' 1

<1

\ '

f

' \

,._

\ ...

\~

\"

'


40

-28

··~

...

. ::. ___.....

-

...

'.Riyad --...... .2::.......

-""-( { ---·

- .,.>-'-

rıJ

ll'.!_o

/ 1

j

1

-- -~-·</

'"

i oOaif:

b

/

/

--._ -;:.

yi~~~~ . ---·-·····

R


1985 07