Page 1


TORK HAVAYOLLARI TURKISH AIRLI ES K

/)

u

e

~

~

\

t:::J

-,

~

/

'-..

?_oo

.,_ --覺::

'-

s覺c覺o

-..覺

1 3050

a d 1. ., ll

~Minorka .

ayorka

n


·:-ıernatıonaı

net worK systeııı

~-

{f " 'qo

i' " " Azami Kolkı' AQırlıQı (MaKimum Take of Welghl) Yakıt

DASH - 7

F-28

DC-9

19.958 kg.

24.483 kg.

48.989 kg.

4536 kg.

7620 kg.

11.180 kg.

1120 shp

9850 lb.

14.500 lb.

15.500 lb.

18.000 lb.

39.000 lb.

2220 km.

1887 km.

2405 km.

3518 km.

9000 km.

5550 km.

KapasUni

(Fuet Capaclly)

25.000 lt.

35.000 ll.

35.000 ll.

42000 ll.

42000 ll.

42000 ll.

Azami SUrat (MaKimum Speed)

440 km/h

825 km/h

870 km/h

900 km/h

980 km/h

980 km/h

Normal Seyir SOrall (Normal Cruise Speed)

370 km/h

630 km/h

796 km/h

882 km/h

980 km/h

875 km/h

50

65

111/ 115

167

189

345

Kolluk Adedi (Seallng Capacily)

1 5(X)ın

IOOO m

500m

OO() m

IOO m

Om

700 m

z

2000 m

40Q() m


Uçağ1m1za hoşgeldiniz e yeca nlı

oldu(lunuz ihti malini gözönüne alarak uçak ile seyahat etmenin günümüzde en emn iyeti i yol otdu(lunu hatırl atmaya gerek duyduk.

H

Welcome on Board n vlew of the poulblllty that you are faaling nervous, we would Ilke to ramind you that taday flylng ls the safaat form of travel.

1

Alışılmamış bir ses sizi tedirgin edeb ilir. Kalk ı ştan hemen sonra duyulan gürültü, uça(lın uçuş pozisyonuna geçerken i n i ş takımlarını içeri çekmesinden gelmektedir. Uçak havatanırken normal seyrinden daha fazla kuvvete ihtiyaç vardır . Aynı şeki l de uçak i nişe geçti(linde hızındaki aza lma makina sesindeki de(l i ş lm şekl i nde duyulur. " Kemerlerinizi ba(llayınız" ve "Sigara içmeyin iz" i şaretleri yand ı (~ ı zaman zil çalar. Zil, yolcutardan biri ka bin müretlebatın ı ça(l ı rd ıQı zaman da çalar. Uçuş s ıras ı nda birşey sormak , yemek , Içmek veya okumak istediQ iniz zaman uçak tipine göre başınızın üzerindeki veya kottuQun kolluQu üzerindeki "çeki niz" yazan yahut hostes resmi bulunan düQmeye basarak hostesi ça(lırab ill rs l n i z . Okumak için ışı(la i htiyacınız oldu(lu zaman başın ı zın üzerindeki veya koltuQun kolundaki dü(lmeye bas ınız. "Ke merlerin izi baQiay ınız " işaret i yanmadı(lı zaman el inizi y ı kayabilir ve tuvaiate gidebllirsiniz. "Tuvale! doludur" i şaret i, tuvalelin meşgul oldu(lunu gösterir.

When the "Fasten your mı bella" and "No smoklng" slgns lig ht up abeli rlnga. This beli ls als oheard when a passenger rlnga for one ol! he ca bin crew. During your fllght, when you wlah to aa k1 questlon, or request aomethlng to aat. drlnk or read, you may ca ll the hoateaaby pressing the approprlate button. According to the type of plana you·are flylng In, this bulton may be located ab ova your seat or on the ar mof your chalr: and may be mark ed by 1 plcture of a hoateaa. When you wlah for lig ht by whlch to read, press theswltch over your seat or on the arm of your chalr. When the "Fasten your seat bella" slgn la extlngulahed you may leave your mı to go to the tollet. If the tollet ls occupled the word "engaged" wlll be sean on the door.

YIYECEK VE IÇECEK SERVISI

CATERING SERVICE

Iç hatlarda çay ve meşrubat ücretsiz ve limitsizdir. Yemek servisi dış hatlarda enternasyonal yemek saatlerine göre yap ı lmaktadır . Kahvelt ı sefvis i sabah uçuşları nda, ö(llen yeme(l i servisi gün ortası, akşam yemeQi servisi akşam uçuşlarında yapılmaktadır . Uzun parkurl u dış hatlarda bu yemekiere ek olarak snack servis i yapıl ı r. Türk Hava Yolları ' n ı n aşç ıları mutfakteki başarıları ile bilin irler. Günde 24 saat ça lı şarak Türk Mutfa(l ının en güzel örneklerini modern tes islerde siz yolcu lar için haz ı rlarlar. Yemek servisi yapıtan tarifel i ve charter uçuşlarında , şeker hastal a rına ve vejateriyenlere saQiık , felsefe ve din nedeniyle normal menüyü kabul etmeyenlere, öze t yemekler tem in ed ilmektedir. özel istekterin zamanında tercihen rezervasyon yapılırken bel irt ilmesi gerekmektedir. A lkoll ü içkiler nem inal ücrete tabid ir. Meşrubat tüm hatlarda ücrets izd ir. hava taşımacılı(lı talimatları uyarınc a uçaQa yolcular tarafınd an getir il m i ş alko llü içkilerin içilmes i yasaktır . Ulustararas ı

UÇAKTA SIGARA IÇMEK Uçaklarda kabinin ön tarafı sigara içmeyen iere ayr ılmıştır . Arka koltuklar sigara içenler içindir. Tuvaletle , k alk ı şta , i n i şte ve "Sigara lçilmez" i şareti ya nd ı(lı zaman sigara içmek yasaktır . Puro ve pipo içenlerden yanlarındak i yolcuya kokusundan rahats ı z o lup olmayacakların ı sorma l arı gerekir. ÇOCUK YOLCULAR Çocuklar ve onların rahatı bizim için çok öneml idir. Onların en özel i htiyaçlarını dah i dikkatten kaçırmamak için çaba harcanmaktadır . Bebek ler için ma ma , süt vb. gibi gerekti(~ inde ısıtı lmaktadır . UÇAKTA SATIŞ Dergim izin 23. sayfasında uçakta satılan içk i ve sigara l arın fiyat listesini bulacaksın ı z . Alkollü içk iler ve tütünlü maddeler verg isiz sat ı lmaktad ı r . üzgünüz ki uçakların stokları mutfak kapasiteleri ile limitli olduQundan aradıQınızı her zaman bulamayab ilirsiniz. Böyle bir durumda umarız ki , bir benzeri stokta vardır . DIGER HUSUSLAR Uzun zamandır haberleşemed i Q i n iz arkadaşınıza neden kart veya mektup yazmak f ı rsatınız olmasın? Biz size kaQıt , zarf ve kartlar saQiayabili riz . THY Megazin'in bu sayısında okuyacak pek çok şey bulabilirsin iz. Isıirahat etmek için kabin müretlebatından örtü, battan iye veya yastık ist iyebili rs iniz. Islirahat etmek için kab in müretle batından örtü , battaniye veya yastık Isteyebilirsiniz. DILEKLERINIZI ALALlM Uçaklarımızın iç inde Yolcularım ı zın uçuşla hoşumuza

yolcu dilek kutu l arı ile mektup kaQıtiarı bulacaksınız . Ilgili ş i kayet ve temenn ilerini almak her zaman

gider. Türk Hava Yo lları gösterdiQin iz güven için teşekkür eder, iyi uçuşlar d ilerve sizi tek rar karşılamaktan mutluluk duyar.

You may be diaturbed by an unusuat sound. The nolse you hear lmmedlately alter lake of lls thesound of thalanding gear belng pulled up as the plana getslnto fllght poaltlon. While the plan e11 taking ofl lt requlrea greater power than lt don while crulalng. ln the uma way, aa lt prepares to lan d. the reduced speed causea achange in thesound from the englne.

On mornlng fllghts breaklası ls served, on afternoon fllghts lunch ls aerved, and on evenlng fllghts dinnar ls served. On long-dlstance fllghts anaeka are served In addilion .to theae main meala. Turkish Alrllnes chefs are renowrıed for thelr achlevementa In the kltchen. Jhey work twenty-four hours araund the clock, In modern kltchena, to prepare the most delicious examplea of Turkish culslne for you, the pamngera on THY. On acheduled and charter fllghta speclal food la available on request for dlabatlca, vegetarlana. and othera who for reasona of health, rellglon or phllosophy, are unable to eat the regular maa la. However, lt ls easentlal to lnform Turkish Alrllena ofthla well In advance, preferably when making your reservatlon. Chargea are made for all atcoholıc drlnka. Sol! drlnka are free on eli lllghta. According to International elr trenaport regulatlona passengers are lorbldden to conaume thelr own alcohollc drlnka.

SM OK ING One seetion of the cabln 11 ruerved for non-smoken.lt ls forbldden to smoke whlle In the tollet. during take-all and tanding and whlle the "No amoklng" slgn ls on. Those wlahing to smoke a plpe or clgar are remlnded that they should firat nelghboura whether they have any objectlon to the smail.

ası

thelr

CHILD PASSENGERS We are eapeclally concerned with children and the ir comfort. Weendeavourto antielpale and mealiheir every need. Mlik and baby food la heated up for them when requlred, IN-FLIGHT SALES On page 23 of thlaluue of our magazine you wlll ll nda list of the drlnkaand clgarettea sold on THY planes. The prlceaare all duty-free. Weregret to uy that becaun atarage space on bo ard la limited. weare unableto carry large atocka. and wemay theretare not alwaya be ab le to aupply what you wanl In this event we hope you wlll be able to llnd an acceptable aubathute. OTHER POINTS Why do you not lake this opportunlt to write o poatcard or telter to a lrlend? We can provlde you wlth wrltlng paper, envelopea and poatcarda. You mey llnd plenty to reed In thlalaaue ol o ur magazine too.lı you w lah to aleep you mey eak the hoateu for a blenket and plllow.

YOUR SUGGESTIONS Inalde the plana you wlll flnd auggeatlon boxea and wrltlng paper. We are alwaya pleased to recelve the complalnta and auggutıona of our punngen. We than k you for your trust in Turkish Alrllnea. and wlah you a pleaaant fllght. We look forward to seeing you agaln.


mart/march/' 84

Yıl:

1

Sayı:

11

Türk Hava Yolları Adına Sahibi (Publisher) Cengiz Sokaryalı Yazı i şl eri Müd ürü

(Managing Editor) Uçal Dalgıç Genel Yayın Danışmanı (Consultant Editer in Chief) KorayGüney Yayın

Kurulu (Publishing Board) r1yas Albayrak, Emre Belln, Engin Öktemer. ÇetlnÖzbey

Dış Tem silci ( Representatives Abroad ) Yaşar Kızılöz, Türkay Erkay

Yurt içi Haberler ( News From Home) Türk Haberler Ajansı Yurtdışı

Haberler (News From Abroad) ABC Ajansı, Ca mera Press, Med la Press, Image Press, Sholtlng Star Fotoğraf

( Photography) Nihat Gömlekslz, Seelot Tuna, Şems i Güner, THY Reklam Müdürlüğü

orşlvl

Grafik (Graphists) Cenajons, lıgl. AŞ. Duygu Tamer Reklam Yönetmenliğ i (Advertising l~epresantative) Cengiz Yalvaç Cenajans Reklamc ı lık AŞ. Osmanlı Sokak 19 Taksim-Isi·rurkey Tel: 145 07 66 145 46 90 Dizgi (Type Setting) PaymaşAŞ.

Renk Ayırımı. Filmler ve Baskı (Colour Seperation. Filmed and Printed by) Cem Ofset Matbaocılık San AŞ. tstanbui-Turkey Tel57943 13 Yönetim Yeri ( Head Office) Türk Hava Yolları Halkla Ilişkiler Başkanlığı Cumhuriyet caddesi 199·201 Elmadağ/ lst/ Turkey Tel: 140 21 59

o

iÇiNDEKiLER! CONTENTS Aym Haberleri/News Of The Month .... ....... ................ ... .... ... 3 THY 'den Haberler .... ...... ................ ..... .. ..... .... .. ........ ... .... ... .... 4 News From THY ........... ... .... ................... ...... ......... ..... .. ..... .... 6 istasyonlanmiz ... ...... .. ... ..... ... .............. .... ....... ..... .... ... ... .... 9- 1O ingiltere 'de Prensi n Avc111ğ1 Ortaliği Kanşt1rd1 .. ... ... ... . .. . . .. . 11 Ebru Sanati . . .. . ... . . .. . . .. . . .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. . . ... . . .. . .. . .. . . .. . . 13 Planöreün ü n Dünyasi .... ................................................. 14-15 istanbul 'un Kültür Varltğ1 ve Değerlendirilmesi .. 16-17- 18-20 istanbul's Living Pa st .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 22 How To Come To Turkey? ....................... ........ ...... .. ...... .... 26 Kapadokya 'mn Masal Kenti .......................... ... ... ....... .... ..... . 33 KIZliderili/erin Ruhunu Resmediyor ....................... ... ..... 34 -35 Belediye Çöplüğü Değil Bu Bir Evdir ... .. .... ..... ..... ........ ...... 37 Eskiler Yine Yanştyor ........................ ........ ........ ....... .. .... 38-39 Gönlünüzce Uçuşlar ...... .. ...... ................... ... ... ..... ... ... .. .. ... ... 41 Sinema ......... , ....... .. ...... .................... ......... ... ..... .... ... ........ 42-43 Kad1n ...................... .. ..... .. .. .... ............................................... 45 Eğlencelik . .. . . .. .. . .. . .. .. . .. . . .. .. . . .. . .. . .. .. . . .. .. .. . . .. . . .. . . .. . ... . . .. . .. . .. . . .. . 46 Hikaye ....... .. .. ......... ........... .... ..... ............... ........ ... ... .. ... .... .... . 47 THY Acente ve Bürolan .... ............... ...... .. .. .. .... ..... .. .... ........ 48


ayın

haberleri ;news of the month Van Kalesinde U rartulara ait sarnıc bulundu an Kalesinde yap ıl an bir kazıda . Urartulara ait bir su sarnıcının bulunduğu

V

açıklandı.

THA Muhabirinin edindiği bilgiye go re. M.ö . 600 yılında Urarlu Hükümdarı Tusba tarafından inşa edilen ve Van Kales inde deline aramak için ruhsat alan Çetin H andanoğlu ' nun yaptırdığı kazı l ar sırasında bir su sarnıc ın a rast la nd ı. Deline ararken açtıkları bir dehlizden merdi venle inen Çet in Handanoğl u ve arkadaşları merdivenlerin sonunda su olduğunu gererek . durumu M üze Müd ürlüğü'ne haber verdiler. Daha sonra Arkeologlar denet imin de surdürülen kazıda susarnıcı tamamen ortaya çıkartıl­ dı.

Müze yetkilileri . kaleyle ilgili tarihi bilgilerde Su Samıcından soz edildiğini . ancak daha önce yerinin belirlenemediğini söylediler.

Koyunqğulu

Müzesi, yeni binas1na taş1nd1 hmet R asıh Koyun oğ l u tarafın­ dan kurulan ve daha sonra Konya Belediyesine devredilen müze için yaptırılan yeni bina hizmete girdi.

A

Topraklı semtinde 5000 metrekarel ik bir alan üzerinde üç katlı olarak yaptırılan müzed e. 29 bin A krolojik etnog rafi eser. 20 bin kitap ve 30 Konya ha l ı ile kilim seksiyonu . çeşitli maden fosiller ve Roma taş devri eserleri sergileniyor.

Treasure Hunter Discovers Urartu Water Ci stern

ÜNLÜLERiN HEYKELLERi Londra'da bir mağaza ünlü sinema ve müzik sanatçılannın minyatür heykellerini satmaya başlad ı. Büyük rağbet gören heykelciklerln içinde satış rekoruElvis Presley'in modelinde ... Işte, heykelin yapımcısı ve elinde Presley... Bakalım bu merak bize ne zaman sıçrayacak?

Koyunoğlu

T

Museum in Konya is Rehoused

he M useum founded by Ahmet Rasih Koyunoğlu and later transferred to Konya City Cou ncil . has moved to a new building in Kony a.

The new three-story m use um building is ona 5000 square metre plot of lan d in Topraklık . The Museum contains 29 thousand archaeological and ethnographic items. 20 thousand books. 30 Konya carpets and rugs , fossils and stone-ageartifacts.

T

he caslle of Van in eastern Turkey was .built by the Urartu King T uzba in the year 600 B .C . A treasure hunter by the name of Çetin Handanoğlu uncovered a water cistern in the caslle while search ing for buried t reasure. Handanoğlu had obtained a license to search for treasure from the authorities. He discovered the water cistern wtıile descend ing the tunnel he had dug , and in formed the local museum . Archaeologists seni by the museum co mpletely uncovered the ancient water cistern . They said that although the ex istence of a cistern was known from conte>mporary documents . !here had been no clue as to its wh erea bouts .


thy' den haberler

Kenan Evren Suudi Arabistan'ı Ziyaret Etti Cumhurbaşkanı Kenan Evren Şubat ayının son haftasında Suudi Arabistan'ı ziyaret etti. Kral Fahd Bin Abdülaziz'in resmi konuğJ,J olarak kardeş ülkeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı­ mız , burada beraberindeki hükümet üyeleri ve heyet lle bl ~ikte önemli ikili toplantılara katıldı. Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki dosttuk, ticari ve kültürel münasebetteri pekiştiren ve geliştiren Evren , seyahatten memnun döndü. Resimde, Cumhurbaşkanımız Ankara'ya dönüşlerinde Millet Meclisi Başkanı Karaduman terahndan karşılanırken görülüyor.

THY 1984 YAZ TARiFESi MART SONU BAŞLIYOR yaz tarile dönemine kıyas­ la toplam Işletme uçuş saati olarak 'k 6.8 kapasitede (koltuk-km) Ise 'k 6.0 nlspetlnde büyüme lle planlanan 1984 yaz tarifesinde yeni iç ve dış haMor uçuş şebekemlze dahil edilmiş , birçok hattın frekans ve kapasneleri artınlmıştır.

19 8 3

Ortaklığımız toplam Işletmesinde en büyük paya sahip olan ve en olumlu gelişmeleri gösteren tarifeli dış hat sektörümüzde bir önceki döneme göre kapasitede 'k 4,6 yolcu sayısında ise % 4.3 artış öngörülerek yaz tarifesi düzenlenmesi planlanmıştır.

Thy izmir ve istanbul Rezervasyon Numaraları Değişti prk Hava Yolları ' nın istanbul ve ızmir'deki Rezervasyon Merkezlerinin telefon numaraları 26 Şubat 1984 tarihinden itibaren değişti­ rildi.

T

Buna göre istanbul Rezervasyon Merke~i'nin numarası

Hat),

ızmir

573 35 25 (15

Rezervasyon Merkezi'nin numarası ise 25 82 80 (6 Hat) oldu .

iSTANBUL - ŞAM SEFERLERi BAŞLADI Ortaklığımızın Şam ' a yaptığı ilk sefer Damascus Meydanında T.C Büyükelçiliği Ticaret Ateşes i, Büyükelçiliğimizin üst düzey yetkilileri ve Şam Genel Satış Acentemiz Al Farades'

yöneticileri terahndan karşılanmıştır. Otel Meridien'de verilen kokteylde uçuş ekibimiz ve Ortadoğu Bölge Müdürümüz Türkay Erkay T.C Şam Büyükelçisi Orhan Ata tarafindan karşıianmış ve kokteyle Suriye Sivil Havacılık yetkilileri, Suriye Hava Yollannın üst düzey yöneticileri, genel satış acentemiz yetkilileri ile Şam ' da bulunan acentelerin Idarecileri iştirak etmiştir.


~

Dısında Çalısan

Yurt

Değerli Vatandaşlarimız; "KREDi MEKTUPLU DÖVİZ TEVDİAT HESABI" açtırarak. Bankamıza ve Türk ekonomisine gös termi ş olduğu nu z güven için ş ükranlarımızı sunuyoruz. Özellikle Ocak 19S4 tarihinden itibaren, tasa rruflarınızı gittikçe artan bir tempo ile Bankarnııda açtırmakta olduğunuz "KREDi MEKTUPLU DÖVİZ TEVDİAT HESABI"nda değerlendirirken , hem kendinize , ailenize ve çocuklarınıza yarın için emin ve huzurlu y aşa mlarının temellerini atmış hem de Yurdumuzun kalkınmasına katkıda bulunmanın gururunu duymu ş olacaksınız. Hepinize sağlık ve mutluluklar diliyoruz . TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI adına

YAVUZ CANEvi Başkan

Yurt dısın~....

vatanWıslaiıınıZ: -

(İşçi, Serbest Meslek Sahibi, Müstakil İş Sahibi) tasarruflarını TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI nezdinde açtıracakları KREDİ MEKTUPLU DÖVİZ TEVDİAT HESABI'nda döviz olarak biriktirebilir ve VERGİ VE MASRAF ALlNMAKSIZIN 2 y ıl vadeli hesaplarına yı llık % 14 hesabıyla, iki yılın sonunda

Döviz olarak %28 Net gelir saglayabilirler. AYRlCA, Hesap

açtıranlar

bu

hesaplarını

1

y ıl

müddetle muhafaza ederlerse,

OTOMOBİL MİNİBÜS ve kullanılmış olanlarda dahil olmak üzere MESLEKi ALET VE MAKİNA ithal etmek hakkına sahip olabilirler.

Bu

hesabın açılış ı , işleyişi

ve

sağladığı

yararlar

hakkınd a

da ha

geniş

bilgiler

aşağıdaki

adreslerden temin edilebilir.

------·TEMSİLCİLİKLERİMİZ ------ -----AL~ABÜROLAR~U ----ALMANYA

İSVIÇRE

İNGİLTERE

AMERiKA

FRANKFU RT TEMSILC ILlGI Daseler Str. 37/VII

ZORIH T F.MSILC ILI G I Clariden Str. No. 36 8002 ZURIC H- SU ISS E Tel: ıoı 83 45

LONDRA TEMS ILCILlGI ReprCRntative Office 42/45 New-Broad Sır . London EC 2 M INJ ENG LAND Tei :(Oil- 628 l l 95 101) 628.1 1 96 ıoıı- 62R 08 9ti

NEWYORK TEMSILCILlG I 821 Unı t ed Natı o n s Pl aıa New York N.Y. 100 17 U.S.A. Tel: (212) 682 87 17 !l ll) 682 87 18

6000 Franld'un/Main DEUTSCHLAND Tel: (061 1) ll 90 91 - 99 lll611l l l 9100

BERLIN Euro pa Center 16. O.G 1000 Berlin 30 DEUTSCHLANO Tel: (030) 261 ll 93

D ÜSSELDORF STUTIGART HAMBURG Graf-Adolf-Strassc 45 4000 DUsscldorf 1 DEUTSCHLAND Tei : (Ol 11 ) 38206 1

Schul Sır atse 12-A 7000 Sıuuaa rt 1 DEUTSCHLAN D Te1: (07 11 )2951 15

Stcinda mm 49 2000 Hamburg 1 DEUTSCHLAND Tel: 1040l 24 0l 84 24 !17 M

HANNOVER MÜNCHE Oos crıedc

9 Hochh aus 3000 Hannaver 1 DEUTSCHLAN D

Karl St rassc 43 l adcn 1005 8000 M Onehen DEUTSC HLA;

Tel: 10!111) 32 61 O!l 32 61 Ofı

Td · i089J Yi84 S9 84

Anıe iacr

~ ~


Turkish President Kenan Evren Visits Saudi Arabia urkish President Kenan Evren pa id o state vis it to Saudi Arabia in the last week of February. As the official guest of King Fahd Bin Abdülaziz of this fratemal Muslim nation , President Evren Attended o series of important meetings, accompanied by members of the Turkish govemment and o large delegation. The President has made vital contributions to the consolidation and development of trade and cultural relations between Saudi Arabia and Turkey, and left Saudi Arabia pleased with the success of his visit. The photograph depicts President Evren being welcomed home upon his arrival back in Ankara .

T

THY's izmir and istanbul Telephone Numbers Change he telephone numbers of THY'sizmir and istanbul reservations offices havechangedas of 26 February 1984. The izmir number is now 25 82 80-85, and the istanbul number is now 573 35 25-39.

T

TÜRK HAVA YOLLARI (THY) ISTANBUL - ŞAM iLK UCUŞ

ISTANBUL, 22.2.1984

TRAVEL AGENTS VIS IT NEWTERMINAL ifty-thrtt: L<\T,., travel agents visited the new Yeş ilköy Terminal Building an 30 Januarv. on the invitation of Istanbul Sales Office . Afler being shown areund the terminal. the agents attended o cocktail porty in !heir honour in the VIP lounge. Discussions were held on the subject of improving the working relalions between Turkish Airl ines and Iravet agencies, and inc reasing services provided for possengers. Both THYotficials a nd the IATA representatives wished each other mutuaı success and best wishes .

F

The photograph shows THY Sales Office offic ial s. sales staff and travel agents.

istanbui-Damascus Rights Go ınto Operation urkish airl ines flights between Istanbul and Damascus have gone into operation. The first flight by o DC-9 airc raft returned from Damascus with ninety-four possengers. This is Turkish Airlines fiftieth flight route. and is expected to meet o large potential demant. porticularly in the tourist season. The outword and return flights operate once o week.

T


ı

mensa gömleldil< ... bir luımaşın olaganüstü dönüşümü

~kalite ve

estetik dokur~

M ENSUCAT SANAYi ve TicARET A .Ş. Mersin Asfaltı 14. km . P.K . 560 Adana


ED CASSETTES

C T BULVARI 69/ 4 IZMIR • Y ~=-- PHONE : (51) 122210 (8 LINES ) TELEX : 52 572 TKSN TR e 52 855 TK PK TR TELEFAX : (51) 142512

COmJ?are RAKS® with the best cassettes -of the world.

tn

\


thy'den

ISTASYONlARlMIZ Yolculara daha iyi hizmet verebilmek, onların sorunlarına çözüm getirmek için çaba sarfeden istasyon görevlileri birer sabır taşı gibidir... ivil havacılıkta tüm hava volu ş irketleri aynı tip uçaklan kullanır: bunlara göre hazırlanmış gereç ve donanımlarla hizme t verirler. Yine tüm hava volu ş irketleri uçuş güvenligi ilkesini ilk planda tutarlar. Işte bütün bunlan gerçekleştirirve birbirleriyle bir tür ya nşa girerken. hiç kuşkusuz bu yanştaki en önemli faktörçalışanlardır. Yani o havayolu kuruluşunun her bölümünde hizmet veren insanlar. Kısaca, sivil havacılıkta da insan faktörü , en az diger faktörler kadar önemlidir. Türk Hava Yollan da kuroldugundan bugüne, söz konusu bu gerçeklerin bilincinde hizmet verir. bahlı rakipleriyle yanşı r. Milli hava yolumuzun hizmet ünitelerin -

S

den biri de " lstasvonlar" dır. Yolculann van~\'(' kalkışlarda her tÜrlü işlemler. çeşitli clilekled!' başvurduklan istasyonlar... Istasyonlardaki · THY çalışanlan, hizmPI zincirinin bir halkasını teşkil eden bu görevlerini eksiksiz yerine getirmek için sonsuz çaba sarfederler. Oysa, bu pek kolay dı>.gildir. Çünkü, istasyon görevlisinin sadece çaba sarfetmesi vetmez. Onlar son derece sogukkanh. son d~rece sabırlı olmak zoru ndadırlar.

Düşünün bir kere ... Hangimiz. şimdiyedek bir istasyon görevlisine haksız yere çıkışma ­ mış , onu çileden çıkartmamışı zdır. Ömegin. kötü hava koşulu yüzünden birseferin tehirini


Umanz ki, kısa da olsa THY'nin istasyon görevlilerini tanıtmış , onlann birbirinden farklı sorumluluklannı , özetlemiş olduk. -Lütfen Dikkat Türk Hava Yollan TK 108 Ankarayolculannın bilet ve bagaj kontrolü için üç numaralı bankoya gelmeleri ve bütün el bagajlannı da beraberlerinde getirmeleri rica olunur. " Bundan böyle, bizleri uçağa davet eden bu sesi duyunca o istasyon görevlisinin omuzundaki agır yükü, sorumluluklannı düşünerek. kendisine daha anlayışla başvuracağımızı saruyonız .

1

bildiren istasyon görevlisini. gereksiz

sonı

yağmunına tutmuşuzdur.

- Kardeşim, Ankara uçağı neden yan m saat geç kalkacak? - Esenboğa'daki kötü hava koşullanndan efendim ... -Kar mı yağıyarmuş Esenboğa ' da'' -Bilmiyorum efendim, meteorolijinin ra· poruna güre tehir edildi.. -Siz ne bilirsiniz ki zaten'' Işte. böyle sürüp t-.tider tatsız, gereksiz konuşmalar. Burada istasyon gürevlisinin suçu nedir? Kendisine kötü hava koşulundan seferin !ehir edildiğini yolculara duyurması söylenmiştir, o kadar ... Acaba. Esenboğa ' daki kötü hava koşullan nı yaratan istasyon görevlisi midir, yoksa doğanın bir azizliği midir? Görüldüğü

gibi istasyonlarda yalnız o görevlisi değil. bir sefer için gerekli birbirinden farklı otoriteler de hizmet vennektedir. Örneğin , Istanbul istasyonunda bu kuruluşlann savısı yirmivi bulmaktadır. Buna göre, o sıra da i siasy~nda görevli bulunan .virmi kuruluşun da sözcülüğünü üstlenmiş olmaktadır, bir bakıma .. Istasyon görevlileri yölculann , bilet ve bagaj kontrollan yapar. seyahatle ilgili .v olcu nun tüm sorunlannı çözmeye çalışır. gerekli anon slan yapar. Yine, istasyon görevlileri. u çağın yolcu kabulüne hazır duruma getirilmesi için, istasyon hareket servisleri ve tüm meydan kuruluşlan ile koordinasyon kurarak planlama görevini yerine getirir. Diğer yandan. istasyonlarda çalışaniann bir başka önemli görevleri de, uçaklann kalkış ve inişlerinin ı-.tüvenli bir şekilde gerçekleşmesi için, belirli hesaplamalan yapmaknr. Buna göre, uçaktaki yolcu sayısı , yakıt miktan, kargo, posta ve bagaj agırlıklan ayn ayn hesaplanır. Bu titiz hesaplama sonucu, uçağın yükleme planı yapılır. Işte bütün bunlar da istasyon görevlilerince üstlenilmiştir. lıülümün

Meydan İşlemleri konusunda önemli notlar e Uçağın tarifeli kalkışından iç hat seyahatlerinizde bır, dış hat seyahatlerir:ıizde en az iki saat önce havaalanında

bulunmanız

gereklidir. Bu konuda

göstereceğiniz

hassas(vet . sakin ve acelesiz

baş/amanızı sağlayacaktır.

e Biletinizi pasaportunuzia birlikte kontuarda gürevli personelimize verirı1z:; tBcbek bekle,ven yolcu/ann uçak ile sepahatinde bir mahzur olmadığını bildirir uzman doktor raporu ile kontuara müracarlan şarttır. Hamilelik döneminin ilk 7. ayı içerisindeseyahat edecekyolculardan Doktor raporu istenmez.

e Sedye/i hastalardan uygulanabilir ücretin iki katı, refakatçiden uygulanabilir tek bilet üc.reti, sedveli hasta bebek ise, iki çocuk ücreti alınır. Sec:(veli hasta taşımasında, yolcuya uygulanabilir serbest bagaj hakkının iki katı tanınır. e Bag~j/annız tartıldıktan sonra, beraberinize ancak makul büyüklük ve ağırlıkta olan bir tek el baga}ınızı alabilirsiniz. Bilet aldığınız sırada büromuz ve,va acentemiz tarafından size verilmiş olan isim adres etiketini bag~jınıza yapıştı np, yapıştırmadığınızı kontrol cdini7. Sa.vet ~J:~gajınıza isim ve adres etiketi yapıştırmamış iseniz ve_vahut a lmış olduğunuz etiketleri yanınıza almayı unutmuş iseniz, lütfen kanıuar görevlimizden yeniden isteyiniz. e Biletinizin bagııi hanesine kaç parça ve kaç kilo bagııi iş leni/diğine dikkat ediniz. Bu konuda sonradan _vapacağımz itiraz/ann geçer/i olmayacağını unutmayınız. e Personelimizin size vereceği bagaj etiketlerini mutlaka sayınız. Teslim etmiş olduğunuz bagajınızın parça adedi kadar etiketin size verilmiş olması gerekmektedir. Bu etiketleri bagııjlannızı tekrar teslim a/ıncava kadar saklavımz. e Bilet ve bagaJ işleminizin sdnunda personelimizin ,çize iade ettiği biletinizin üzerinde kalması gerekli uçuş kuponlannı kontrol ediniz. Yanlışlıkla dönüş seyahatinizde kullanacağınız uçuş kuponunuzun da alınmış olması mümkündür. Bö.vle bir hata dönüşünüz için sizi .veniden bilet alma mecburivetinde bırakabilir. e uÇağa davet anonsu yapılı nca, belirtilen çıkış kapısı önüne giderek sıraya giriniz. e İnişi müteakip bagajlannızın dağıtımını beklemekte,vken lütfen bagaj etiketlerinizi elinizde bulundurunuz. Baga,jınızı atmadarı önce üzerinde bulunan etiket/e, elinizde bulunan etiket numarasını mutlaka karşılaştınnız. Yapacağınız bu küçük kontml başka bir yolcuya ait olan bir bagajı yanlışlıkla atmanızı ön/eyecektir. Se,vahat bagajlannızdan bir tanesi eksikse derhal salondaki görev/imize müracar ediniz. Bagııjınızın takibi ve bulunamaz ise muhtcv(vatı bedelinin tarafimza ödenebi/mesini teminen vanş terminalinden aynlmadan ilgililere /üzumlu zabıtı tutmalan için müracaatınız şarttır. e Vanş salonundaki problemleriniz ve aktarma işlemleriniz için salonda bulunan görevlilerimiz emrinizdedir. e Ülkemizde bulunan havaalan/annda iç ve dış hat terminalleri genelde birbirine çok yakındır. Yeşi/köv Havalimanımızda ise, bu iki terminal arasında çalışmakta olan Tiirk Hava Yollan araçlan sizi bagajlinnızla birlikte ücretsiz taşıyacaktır. e Dönüş rezervasvonunuzu bu arada kontrol ettirmeniz, sizi sonraki sevahatinizde bir takım sıkıntılardan kurtaracaktır. Bu kontrolü _vaptırabileceğiniz ve se_vahatiniz fle ilgili tüm bilgileri alabileceğiniz bürolanmız emrinizdedir.

e


fotohaber

IngUtere'de Prensin avcı~ı ortaııiı karıştırdı • ngiltere

KraJ.lyet Aileoi, etiger asiller gibi, avcılık ve balıkçı.JJ.ga çok mera.klıdırlar . Geçenlerde hayvansever İngilizler, küçük Peter Phillips'in, vurulmuş bir sülün kuşunu elinde tutarken çekilen resmini gazetelerde görünce şru;n.rc:lllar .

I

Olay, kı..ş tatillerini dof;u İngiltere' deki saraylarında geçiren kraliyet ailesinin ava çıktıkları sırada , gazetecilerin gelip uzaktan resim çekmeler·i üzerine ortaya çıktı. ~ta Kraliçe olmak üzere, Krallyet Ailesi buna çok kızdı . Oysa kızgınlık karşılıklıydı! Ava karşı mücadele eden İngilizler'de küçük bir çoet®ın ava götürülmesini vahşilik olarak nitelendirdiler. Şunu

hemen belirtmek gerekir ki,

Babası ateş

Peter yeni

vurulmuş

sülünü

İngilizler, KraJ.lyet Alesi konusunda sabit fikirlidirler. Onlara göre Prens

ederken Peter Philips dikkatle onu seyrediyor . .

babasınan

elinden

alıyor .

ve Prensesler zarif, güzel, ve şık g:ty1nm.1Ş olmalıdır . Aile mensupları, sık sık halkın arasına çıkmalı ve samimi davranmaJ.ıdır. O yüzden halkın bu isteklerini büyük çapta yerine getiren KraJ.lyet Ailesi, davranışıarına çok dikkat etmek zorundadır. Aksi takdirde av gibi tartı.ş:m.a.lı bir konu yüzünden, İngilizlerin sevgisi birden kız~a dönüşebillyor.


sanat

ski Türk güzı~l sanaılanndan ~·oğu günümüz de .vok olıııayayi"ız ıuııını ~ . ancak mCıze l nıiınizdn iinwklnıi kalmı ~lır. Bunun ba ~ lı ı-a nPdımi . o sana l dallannda vetr>riııcP saııaı~' ının vn li ı~;nıı~ınPs i ve zanıanıı;da kiikli"ı lıir eğilinıiıı. kuıı.ılmaıııı ıı

E

ohııasıdır.

lııı e Inı

sa nal dallarından lıil"i d e ''Eiwu ·· kitap VI' deftpr kaplannda . kuınaıılarcla kull a ndığ ı Ebrt ı ' l ar çnıı itli motif: leı·l e süslüdü r. Çoklukla dalga \ '1' lıar1• ~eklinde yapılan F. lııı.ı ' ların üzPrindP çiçPk

dur.

Tüı·klel"iıı

moıiflel'i

Öme~tin

yaygın

!ale

bi çi ınd P

moıifli

kullanılıyordu .

Ebıı.ı ' l am

d ıi lı a

~·ok

nıs ılanıvnr·du .

Ebru sanatı olduk~'" güçtüı·. BPIIi lıir u sta!ık. dikkal ve sab ı r ister. Özellikle. kitn~l i suyun üze rine boyaları ,va.\ııı ak süpü ı·gp çöpüyi n elesenleri ~·iıw suy un üzpı·indP geliııtirmek. ba ıılı ba ~ına ustalıktll'. Daha sonra ise.

kağıd ı

s uy un

iizeıinP

anc-ak ho_v a

a lacak ve ııeki llt !!' l xızulmavacak lıiçiındı• de{(cliınıek Elıru sana tını n e;ı güç t'\l'f'lı•riıı­ den bir·idir.

Cüııüınüz d e lıirkaç

sa n atçı

Ebru

sa n atını

sünli"ınm

vm'tlıı-.

Oıılanıı

aınatiirt'l'

ya ptıklan ça lı ıı malar

ne

.vaz ık

ki. gelecekte .v e ni saııa t çı l anıı .vntiıımnsine yn t ecekyoğu nluk ta dP~tildir. Dilı,~tiıniz . lıu eski 1Yıı·k sa naııııın ge lı,cek ku ııa klara d eğin s ürmesi VI' .\·en i sa nat ~' ılann yeti ıımı$ i için gemkım ilginin Inı sanat dalına giisteıi lmesidiı'.


spor

unan mitolojisinde Ikarus güneşe doğru uçmak hevesine kapılm ı ştı. O yapamadı. Fakat yüzy ı llar sonra başka insanlar bunu başardılar.

Y

Planörcülük uçmanın çıkış noktası ... Havacılık önce planörle başlıyor. Bunu uçak takip ediyor. Bugün planörle uçmaktan zevk alan onbinlerce insan var. İşte buna bir örnek: Bu fotoğraflar Doğu Hollanda' daki "Teri et Ulusal Planörcülük Merkezinde" çekildi. Planörcülük önce planör "Pianör

öğretmeni Henk Frowein hakkında genel bilgi verdi .

kanatları

sayesinde havada hava

kalır. Kanatların altındaki


akıntıları

planörü destekleyerek

yavaş inmesini sağlar. inerken

"Termal"

adıyla

yavaş,

bilinen hava

akıntılarından faydalanılır. Planörün iniş hızından fazla olan akıntılara rastlanırsa, planör yükselmeye başlar. Planörcülüğün ustalığı bu termalleri

bulmakta yatar." Planörcülük genelde tehlikesiz bir spor sayılırken , ender olarak kazalar da

oluyor. Frohwein: "Genellikle hata pilotta oluyor. Teknik arızalar çok ender rastlanan bir olaydır. Pilot, yükselen termal akıntısını bulduktan sonra, en çok 400 metre uzaklığında inmeye müsait bir alan bulurum ümidiyle, inecek bir yere doğru gitmezse, o zaman ağaçlı veya engebeli yere zorlu iniş yapar ki, bu da kazaya yol açabilir" diyor.

Planörü havalandırmak için altına 100 metrelik bir kablo bağlanır . Vinçle pistten çekilir ve hızlanıp havaya kaldırılır. Güneşe doğru uçan planörden gelen tek ses, kanatlara sürtünen havanın vızıltısıdır. Sonra o da kesilir. "Yüksekliklerde tek başına uçmak nefis bir duygudur," diyor, Max Jonkman. Karısı Josje Jonkman, ise 23 yıl önce kocasından esinlenerek planör derslerine başlamış. O da " Hastalık gibidir diyor, tutuldum mu vazgeçemiyorum." Kalbirn hızlı çarparak, dizlerim de titreyerek, iki k işilik bir planöre bindim. Birkaç saniye sonra saatte 90 kilometre hızıyla yükseliyorduk. 100 metre, 200 metre yüksekliğe geldik. Manzara son derece güzeldi. Aşağıda Ren Nehri'nin parlayan şeridini, yeşil ormanları ve karayollarını görüyorum. F rohwein ile konuşmuyoruz . Planörcülüğün zevki zaten sessizliğinden doğuyor.


â&#x20AC;˘

ls.ta .


kültür

Varhğ1 ve Değerlendirilmesi

Kültür

Çelik Gülersoy oma'ya. Blzans'a ve Osmanlı'ya başkentılk etmiş olan şehrin. 3 bin yıla yaklaşan tarihinden kalan bir kültür mirasına sahip olmasından daha tabii ne olabilir? Roma'nın. kendisinden önceki uygarlıkların kalıntı­ larını ve değerli parçalarını da buraya taşımış olması lle. bu miras. tarih olarak arkalk devlrtere; coğrafya olarak da. Afrika ve Asya'ya kadar uzanır . Ozelllkle Osmanlı ' nın anıt-bina anlayışı. estetik duyguları ve değer yargıları. bu kente kendi damgasını . mühürUnU basmıştır. Istanbul'da nereye bakaanız. bu derin kültürün eserlerini görürsünüz: Çünkü kente egemen olan tepelarin hepsine birer anıtsal cami kompleksi oturtulmuş. atraleflk her köşeyl , bir çeşme. bir aebll. bir türbe tutmuştur. Istanbul'un dış dünya lle asıl bağlantısını uzun yıllar oluşturmuş olan deniz yolu lle. Marmara'dan gelindiğin­ de. yabancıların Mavi Cami adını verdiği Sullanahmet Camii. Ayaaofya ve Topkapı Sarayının allüetlerl. peyzata hlklmdlr. Hele Topkapı Sarayı . yabancı gözleri hayran kılan sayısız kubbelerl. kulelerl. konaerlerl. kemerleri. onların arasına giren aervllerl. ve çınariarı lle büyülü bir 1001 gece sarayı tablosu çizer. Bir yarımada'nın Boğaziçine doğru uzantısı üzerine oturtutmuş olan bu tatlı . hareketli. lylcene soylu. "taş ve yeşil örtü dokusu" Insana. ldela sırf bu Saray buraya yapılsın diye bu yarımadanın böyle biçim almış olacağını düfündürür. Beyoğlu yakasından ve Hallç'ten bakıldığında Ise. karşı sırtları Süleyman ve Sinan'ın ortak eserleri

R

ıa,ıandırır.

Inaanı ezen bir büyüklük lle ruhu çeken. doal bir üsiObun. baş döndüren ve.bulutlarla yarı,an yükseklik· ler lle. yere ve cana yakın lığın. süalemelerln en soyluları lle. dümdüz sadelikterin bu kadar başarı lle bağdaştırı­ labllmesl. ancak adı~a Sinan denen. 16. yüzyıl ustasının

sanatıdır ve onun da. son Iki faheserlnden biri olan bu anıila perlekalyonuna çıkmıştır. Hele geceleri. Süleymaniye ışıklandırıldığında. ya da

bayram ve ramazan geceleri minarelerinin balkonları harflerle o geleneksel yazılar yazıldığında. Süleymaniye büsbütün kendini gösterır. herşey auaar ve o. 4 yüzyıllık öyküsünü anlatmaya koyulur. zaten her zaman Için az ışıklı olan kentte (Iyi ki öyledir. çünkü sadece anıtlar ve gökte yıldızlar görülür). yamaçlarında­ ki yapılar dünyası . karanlığın Içinde büsbütün alllnlr. Aşağıda Hallç'ln ışıklara vurmuş au aynaaı lle. yukarıda Süleymaniye'nin aydınlanmış kubbelerl baş­ başa kalırlar. Koca yapı. denız üstünde gökyüzüne yakın bir yere akıl almaz bir platform çekilmiş de. onun üzerine yapılmış gibi gelir. Bu resmi. kara tarafına doğru . Bizans' ın Pantokrator Kilisesi. sonra Selim ll Camii. lacivert zemin üstüne yıldızlar düşmüş gibi. sürdürür ve tamamlar. Galata Köprüsünden Asya yakasına baktığımızda da. hep aynı resim konuşur: Tatlı tepeler. hafif yamaçlar. Marmara dalgalarının yıkadığı kıyılar boyunca. anıtsal yapılar.lrlll ufaklı cam ller. dizilir durur. Haydarpaşa' nın Alman beğenisille yüksellllmiş doğu-batı karışımı koca gar binası. sonra Abdülhamld devrının HInd özenilli kule ve kubbelerl lle hastahane ve okulları. sonra Abdülmecld'ln küçük bir şehir hallnde oturan. upuzun. kocaman kunt. anıtsal kışlaaı : Sellmlye. Boğaz boyunca da. kuzeye doğru Iki kıyıya, Iki keçell. su kanarı evleri dizlll dir. Klmlai1B. ve 19. yüzyıl kilsik Türk mimarisinde ahşap kepenkll. alaturka klremll çalılı yalılar. klmlal Avrupa etkisinde geçen yüzyıl Jonu ve bu yüzyıl başında Chalet üsiObunda yapılmış. bazısı şato benzeri ya da Art nouveau vlllalar. arkalarındaki yeşil fonları lle uzanır gider. Tam bir karışım . Dünkü. kıt'aları birleştiren Imparatorluğun başkentınin bu kozmopolit bünyesine ve politiğine uygun. bir sentez. Aynı sentez. tabii. şehrin Içinde de birçok meydanlar ve sokak başlarında karşımıza çıkar. Şehrin ana arasına ışıklı

Çelik Glllersoy odaklarından biri olan. Roma döneminden devraldığı Beyazıt Meydanı 'nın bir köşeslnl. Theodoslus Anıtının masif kalıntıları süslerken. karşılıklı Iki yönünü. 2. Bayazıd'ın adını taşıyan. 15. yüzyılı yapısı . heybelli bir camii ve onun eski okulu-kltaplığı cepheleştlrlr. Meydanın kuzey kenarında Ise. 19. yüzyıl başlarının Hlnd mimarisinden eslnlenmlş bir uygulaması . anıtsal kapıyı yükseltir. Aynı baş döndüren karışım . eski şehrin 2000 yıldan fazla zaman ağ ırlık merkezini oluşturmuş olan hlpodrom Için de bahls konusudur. Meydanın ortasını . putperaat Mısır'ın ve Yunan' ın diklll taşları süslerken. bir ucunda eski katedral. Bizans şaheseri Ayasofya. bir dağ gibi yükselir. güney cephesini boydan boya 16. yüzyılın mavi bir rüyası olan. genç Sultan Ahmet'In camisi tablolaştırır.

bir

Batı yakasında Ise. 19. yüzyıl sonlarının eklektik batı stillerini yansıtan eakl bir nezaret binası kapatırken . kuzey yönünü yine bir Osmanlı yapısı. eakl bir saray-

depo karı, ımı . masif taş yapı kaplar. Bütün bu şehir tabloları. 3000 yıla yaklaşan kent tarihinin. üstüste düşen medeniyetler macerasının en canlı. elle tutulur hikAyeleri ve özellerldlr. Istanbul. bir " başkent" olma niteliğini. 1923 yılında kaybettikten sonra. politik ve Idari yeni merkez Ankara'dan önce. sınırları daralmış yeni ülkenin. genç

~


bir cumnurlyetln. tabii. kültürel başkenti olma özelliğini sürdürdü. Sanat ve basın ağırlığı da. doğal olarak her zaman Istanbul'da kaldı. Fakat. cumhuriyet yıllarının başlangıcında. zayıflamış . hafta çökmüş olarak devral ı · nan ekonomik yapı . bu akıl almaz derecede zengin bulunan eski mirasın . yeterince değerlendirilmesine . uzun süre Imkan vermedi: Istanbul'daki miras. varlıklı bir Imparatorluğun . merkezi Avrupa' nın yemyeşil ormanlarından . Balkanlar· ın Akdeniz'deki uç noktasını yalıyan mavi sulara kadar: Istanbul'dan Iran ortalarına ve kızgın Arap çöllerine kadar. Afrika ' nın da Atlantlk'e uzanan bütün kuzey ülkelerini kaplayan topraklarına dağılmış sayısız ve çeşitli gelir kaynaklarından. yani. o zamanki ekonom lle· rln ana malları olan tarlalar. çlftllkler. değlrmenler . pazarlar ve kapalı çarşılardan lstanbul'a akmakta olan altın gelirleri lle. sulanmak ve beslanrnek üzere yüksellllmiş anıtlardı. Imparatorluğun. bir yüzyıl Içinde dağılması lle. bu uzak topraklar ve onlardan gelen olukların altın suları kesilince. Doğu ' nun bu nazlı başkentind e. yüzyıllar boyu birlkebitmiş olan. çeşitli karakterdeki sayısız eser. ulu· ulu camll'lerden. kocaman hamamlara. su kemerlerln· den, altın yapraktarla süslenmiş yazmaları Içeren kitaplıklan kadar, birçok yapı , suyu kesilmiş değirmen ­ ler gibi kaldılar. Durum. bütün ülke Için aynıydı . Fakat Istanbul. Doğu Roma. Bizans ve Osmanlı ' nın en zengin çehlz sandığı . en büyük kollekslyonu. en kesintisiz sergisi halindeydi. D yüzden. dram burada daha toplu olarak ve elle tutulur bir canlılıkla yaşanıyordu .


YAPl-KREDi BANK "Tum Us To Your Advantage" Orcall us on one ofthese phones:Bahraln 270 089 NewYori< 7511135. London6Z8Z907. Z覺rid覺 Z1193ZZ.Franldl.覺rt Z3 3395.CologneZ42713 Munldl 59 7790. Hamburg Z8 03 453. Stuttgart Z4 8177


Genç cumhuriyet bu yüzden. ama biraz da bu ekonomik aebebln yanında . geçmiş kültürlerden. yakın tarihte yaşanan politik trajedllerln bir sonucu olarak. duygusal olarak da uzaklaşmanın yol açtığı bir ortam yüzünden, elindeki kültür mirasını gereğince ve yeterince. hem koruyamadı . hem değerlendlremedl. Süslü sarayların. konakların ve yalıların pek çoğu, 1900'1erln başlarında . sahipler ince, bina vergisi vermemek Için sökülerek. ana haline getirildi. Tavanları nakışlı duvarları buket-buket resimli. bir çok büyük ev, o zamanlar ekonomisinin başlıca temalarından biri olarak. tütün balyaları Için depo haline getirildi. Aynı yapıların bir bölümü. okula çevrlllp, zaten ahşaptan yapılma, 1OO'er-150'şer yıllık yorgun vücutları. genç ayakların canlı ko,uşmalarına bırakıldı. Bir kısmı da. hastahane yapıldı .

2. Cihan Savaşı ' nın. Istanbul'da bombardımansız . fakat kaygılı . yok·sulluklu geçen yıllarından sonra. 1950'1erden Itibaren. dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye ekonomisi de canlanma ve düzelma dönemine girerken. ülke çapında . harabeye dönüşmüş bir kısım yapıların kurtarılması hamlesi de olaysız.

başlatıldı .

Ekonomideki bu canlılık, camii ve karvansaray gibi büyük tarihi yapılarının varlığını kurtarmada olumlu bir rol oynarken, nüfus artışında gözlemlenan hızlanma ve onun sürüklediği olaylar olarak. eski şehirlerin bünyesindeki değişiklikler . özelllkle sivil mimarlde çok olumsuz geıı,melerl, beraberinde sürükledi. Birçok ıa,ra şehri gibi. Istanbul'da da. büyüyen konut sorunu. toplu ve büyük yerıe,ımlere artan Ihtiyaçlar. ulaşımdaki sıkışıklıklar yüzünden açılan geniş trafik damarları . sayısız denecek miktardak eski evlerin klşlllkll. tipik. sağlıklı tahta yerleşimi erin. çeşme ve se bil gibi küçük ve lddlasız. fakat soylu ve değerli birçok özel eserin tahribine ve ortadan kalkmasına yol açtı. Türkiye ve Istanbul. 1970'11 yıllara gelindiğinde. böylece bir yandan olumlu. öbür yandan çok olumsuz, Ikilemleri bir arada ya,amaktaydı . Bu yıllar. eski kültür mirasını "korumak kadar. değerlendlrmenln" de bir yandan gerekliliğini. öbür yandan yararlılığını ortaya koyan yeni gelişmelerin ba,ıangıcı olarak tarihe geçecektir. Ozamana kadar. eski bir eserin. eski zamanlara alt bir ürünü olarak, kendi hayatını yaşaması gerektiği. bunun Için Ise. ancak korunma durumunda kalacağı düşünülmüşken. eski hayatın öncüsü bulunan Istanbul' da başlayan bir hareketle. bu kültür yapılarının. bir şehre kişiliğini uğlayan engin ve zengin bir miras olduğu Inancından hareketle. hepsinin bünyelerlne. konumlarını ve durumlarına uygun çözümlerle. yeni hayatlarımızın ve günlük yaşantımızın da birer parçası olabileceği , vücutlarını uygun düşecek kullanımlar bulunmuıyla. hem onların ömürlerinin uzatılmış olacağı , ama hem de yaşayan kuşaklara ve bizden sonra geleceklere, hayatlarını renklendiren. anlam ve sağlıklı· lık kazandıran senteziere gidilmiş olacağı tezi ortaya atılmış ve her yıl sessizce sayısı artmakta olan örneklerle, bu kanıtlanmaya başlanmıştır. Batı'da hiç değlise 100 yıldır söylenip yazılmış ve zengin şeklide uygulanmış doktrlnden ve yaşam biçiminden etkilanmiş olan. Istanbul'daki bu hareket. 1979'dan Itibaren. bu satırların yazarı tarafından . Türkiye'nin ulusal ve amatör. köklü bir turizm kuruluşu olan (1923) Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nun. mill Imkiniarı eliyle gerçekleştirilmektedir. Terkedilmiş birçok yapı . bir kısmısökülüp yeniden aynen yapı l arak . bir kısmı sadece restore edilerek. konumlarını ve bulundukları şartlara uygun düşen çözümlere kavuşturulmakta. lçlerı. devrinin eşyası bulunup toplanarak, veya aynı stilde çlçeklendlrıtmekte. varsa. onları kuşatan yeşil doku da ıslah edilerek. bakım altına alınmaktadır .

Bu program Içerisinde. şimdiden 12 yapı ve şehir çay-puta salonu. kır kahvesı. kokteyl ve konferans mahalli haline getirilmiş , bir tanesi. tipik bir otel. öbürü. oda müziği konserlerinin ıcra edildiği bir müzik sarayı durumuna sokulmuştur . Hepsinin sosyal ve geniş kapsamlı bir liginin merkezi ve toplumda bir Iyimserlik ve yaşama sevinci rüzgArlarının estiği odaklar haline gelmiş olması . hem bu konuda birikmiş bir potansiyelin bulunduğunu, hem de bu örneklerin yaşaması ve sayılarının artması şansının olduğunu göstermeye yetmektedir. köşesi.

G

Bu satırıarı yazan kişi , daha Istanbul'un yaşamaya devam eden birçok yapısı Için. bunların arasında. evierden sarnıçlara kadar. bir dizi ve çeşitli karakterdeki bina bulunmak üzere, aşağıdaki bir sıra tatlı . renkli. olumlu ve ümltil kullanım konularını açıklamaktadır : Müze. kütüphane. enstitü. konservatuvar, müzik salonu. dernek merkezi. reslmyontu atölyesl. bilimsel

akademi, lokanta, çay-pasta salonu. caf6. yapma çiçek merkezi. sera. limon luk. çlçekçl. kltapçı , antlkacı. mez.at yeri. tablo galerisi. otel-panslyon. kiralık-yazlık enformasyon bürosu, konferans. seminer binası. nlklh dairesi. düğün-nişan salonu. tiyatro. dantel. cam eşya , seramlk. halı gibi el sanatiarı. hatıra eşyası yapım ve satış yeri....


culture

Istanbul' s Living Past The nostalgia of the distant past pervades this fascinating city. The cobwebs of dust and neglect are being swept away from the myriad of historic buildings in Istanbul. Palaces once glimpsed through rusty railings and overgrown weeds have been rejuvenated and opened to the public. By Çelik Gülersoy

O

ver its pasi. stretching back nearly three thousand years in time. Istanbul has been. the capital of three em pires- the Roman. B,vzantine and Ottoman.

Wherever you are in Istanbul y ou can see the remains and monuments of thi svastand diverse culture. On each of the c ity's hilltops is a magnificant mosque and its associated complex of buildings. On every busy comer is a water fountain or tomb. As you approach Ista nbul by sea, the traditional route to_the city, the view is dominated by the silhouettes of the Blue Mosque. Saint Sophia Church and Topkapı Palace. The innumerable domes. turrets. and arehes ofTopkapı Palacc leavc the obser.•e r spellbound. Interspersed with graceful plane trees and cypresses, the palace resembles an enchanded caslle out oftheArabian Night s. Se t on a peninsular which extends out to the mouth of the Bosphorus, the greenery and mellow stone walls of this fabulous palace comman d the skyline, a golden d ome winking in the sunlight high above. At night the waters of the Golden Hom be low lie !ike a mirror, while in the background the noble line s of the Suleymaniye Mosque ıise up to the sky. its domes and minaret s illuminate d and glowing. To one sid e the Byza ntine Pantokrator Church and the Selim ll Mosque are set !ike stars on a dark blue velvet background. Sailing now up the Bosphorus, the shoreline on either side is lined with old houses, set against the backdrop of the green hill slopes. Those houses daling from the eighteenth and nineteenth cen tuıi es are in dassic Turkish style. with wooden shutters and red tile roofs. Those built at the tum of the century preseni an architectural composite of chalets. chateaus and art nouveau villas. This synthesis of style is in keepingwith the cosmopolitan nature of this city, which bıidges two continents. These multifaıiou s cityscapes are living illustrations of the fascinating chronicle of the c ivilisations which have ıi sen and fall en over the three thousand years of Istanbul' s hi story. The upkeep of these monumen ts u sed to begenerously provided for when Istanbul was the capital ofthese pasi empires. With the fal! of the Ottoman Empire however, the flow of monev ceased and these monument s- the ı.,treat baths, aqu educ ts, libraıi es. mosques and palaces- were !efi unpro\~ded for, !ike a watermill whose' s trearn has run dry. To day Turkey has awakened to the rea lisation that these monun ıents should not be lifelessly p reserved. but, asa rich heıi tage w hich gives the city its charac ter, should be part of our daily lives in thi s modem age. They mu st be u sed to ad d colour to the lives of preseni gen eration s and those to come. The Turkish Automobile and Touring Assodation has embarked on an ambitiou s programme of restoration and rejuvenation of Istanbul' s histoncal buildings. Their neglected gardens have been planted with flowers. their inteıiors filled with antique fumi shings. Well-cared-for and flouıishing as they di d in their h eyday , these buildings are now among the favouıite haunts of tourists a nd Turkish sightseers. Th eir inteıiors. terraces and co n serva toıi es are now used as cafes, tea garden s and cocktail lounges, conference halis. hotels and concert rooms. Unspoilt. yet once more part of our lives, as one sits or roams through these old buildings, the pasi springs alive with h aunting nostalgia.


<<the world

is smaller with us »

KALAFATDilU TRANSIT- TRANSPORT, TRADE AND TOURISM INC.

KALAfATDILU INTERNATIONAL TRADING AND SHIPPING LTD.

~ KAlAFATDilU

GROUP COMPANIES

TRANSKAL

(TRANSEGE KALAFATOGLU)

TRANSPORTATION AND TRADE INC.

TRANS-HORüN TRANSPORT AND TRADING INC.

DE-KA

HEAD OFFICE - TRABZON : Iskele Cad. No . SS

TRANSPORT, TOURISM AND TRADING LTD.

Telex : 83130 kafk tr

Cables - KALTRANSIT

Phones : 12095-14375 BRAN CH OFFICES-ANKARA: G.M.K. Bulvan 21/12 Demirtepe Telex : 42133 katn tr. Cables - KALTRANSIT Phones: (41) 29 97 80-29 9812 - 29 98 22-29 98 26 ISTANBUL: Millet Cad. 110/3 Çapa Telex : 22296 katt tr. Cables-KALTRANSIT Phones: (1) S24 2S OS - S2S 75 64

j


ekonomi dünya yüzünde ipekli üreten ancak birkaç ülke ki, bunlardan biri de TOrldye'dir. Yurdumuz

vardır

bu alanda son yıllarda gelişen teknolojjye de cwak uydurarak üretimini arttırmış , kaliteyi daha da düzeltmiŞtir.

İpek tarihte ilk kez Uzak Dog"u'da bulunmuştur. TOrk kenti tarihe ipeklinin yapıldıgı ilk yer olarak geçmiştir. İpekçilik daha sonra Şantung'dan batıya de>gru yayılmış , iki din adamı Hatarı adlı

ll


ka.naJJyla Bizans'a gelmlştir. Anadolu'da ise ipekQilik 14'üncü yüzyıl sonlarında b~larnış , 16 'ıncı yüZyılda en verimli ve gelişmlş çagını. y~arnıştır . Osmanlılar döneminde de Bursa, bugün oldue;tı gibi ipekçıil:igin merkezi olmuştur . Günümüzde, Bursa'da yogun biçimde yapılan ipekçilik, zaman zaman darbegaziara girmesine r~men, ülkemiz için önemli bir ihraç ~ı olmakta devam etmektedir. Diger yandan özellikle Hereke'de üretilen ipek Türk haJıları ise, bu alanda adırruzı dünyanın dört bir yanına duyurmuş , üretimlerimiz her yerde aranır olmuştur.

'lüm teknolojik gelişmelere r~men ipekçilik yine basit ve el emegine d.aJralı bir endüstri kolu olarak gelişmesini sürdürmektedir. Koza yetiştirme , kozalardan iplik çekme, ve böcekçilik safhaları halen iptidai yollarla yapılmaktadır. Ancak, bazı işletmeler bunu modern yöntemlerle geliştirmlşlerdir .

Bütün bu güç koşullara r~men, yurdumuzda ilk ipek fabrikasının kuruldugu 1838 yılından bu yana Türk ipeklllerinin ünü gün geçtikçe yBiYJ.].mı.ştır.

.

..

Ipek Ureten İpek Böcegi 1r ç~it kelebegin tı.rtıh

B ~iı::e~:ıı~,==

dır. Dut yapraiı

ile beslenir. Yumu.rtlayan kelebek 3-4 gün sonra

ölür. Babarda beyaz dut aiaçlarıııın yaprakları göriinmeye baflach-

ilk

iuıda,

yetlftiriciler yumurtaları

Mkl•d•kları

özel lar.

yerden

çıkartarak

kuluçıra makinelerine koyarYumurtaıardan küçük kurt-

Buıı1ar son derece Çok çabuk büyürler. Durmadan taze dut yapraiı yerler. ~ hafta sonra 7 .B ııantimi bulurlar ve koza yapacak hale gelirler. Hücrelerine yerleftiriliııce de üst dudaklarmdald delikten iplik haliDde bir tür liiUDk ç~ kozaaııu yapmaya baflarlar. ÖJı.ce kozanın dı.t lnımı•nı yaparlar. Sonra da kımd.i VÜcu4UDWl etratım

çuklar

çıkar.

lftahlıdırlar.

sararak küçülür, göriimnez olurlar. Koza kımd.i haline bırakılıraa 8-3 hafta içiDde tırtıl kelebek olur, kozayı delerek çıkar. Yetlftirici b1ma olaDak vermeden kozaları sıcak ınıya atar ve kızgın buhara tutarak, tı.rtıh öldiiriir. Böylece ipek kozaları elde edilir. Bir kı.lmı da yumurta yapmak ü.sere ayrılır. Soııra, özel araçlarla kollllların iplikleri açılarak, ipek yumakları haline getirilir . .ArdıD4an, biiküm deDilan lflemle daha dayanıklı ipek ipı.Jli elde edilir.


YÜCE BiR HEDEFE DOGRU ...

Karbakimya L.csti 1ar1 Karbokimya, Türkiye'nin ilk lastik üreticisi. on iki yıldır Türk sanayiine Türk teknolojisi, Türk sermayesi ve Türk emeğiyle kimyasal girdi üretiyor. ve şimdi, Karbokimya, bu alanda dev bir kimyasalları

girişim başlattı:

Bir " Lastik Kimyasalları Kompleksi " kurdu. Kısa zamanda, lastik sanayiimizin ihtiyaç duyduğu kimyasalların tümünü Türkiye'de üretmek için . Bağımsız lastik sanayiimizin oluşmasına katkıda . bulunmak için. Karbokimya, bu yüce hedefe, her geçen gün daha büyük adımlarla yaklaşıyor.

K"sanayle KMBOKitf\fA can veren sanayi" ı___ _ _ _ _ _ _ _ __

MERKEZ: Hüdavendlgar Cad .. Serdar Sokak , Gökmenler iş Hanı . No: 6. Kat: 3. Slrkecl-istanbul Tel : S27 08 05-528 08 7Q-528 09 99-526 51 71 Teleks: 22627 lstg tr Box 196 Telgraf: Karbokimya-istanbul . P.K. 1075. Karaköy _ _ FABRIKA: şııe Asfaltı üzerı . örnerli Köyü , istanbul . Tel : 33-66 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- J


SpaceNET... A symbol of high technology. SpaceNET... A superior system designed and produced completely in Turkey. A Netaş product that meets the needs of Turkish businesses taday and those of the world tomorrow. SpaceNET, the telephone exchange now being used by many prominent corporations who know the importance of efficient communication.

ELECTRONIC PABX EX 100 · 200

Caddesi Ümraniye, Üsküdar, İst.

Alemdağ

Telephonc : 335 ll 00

Telex: 22413 Netf tr.

SpaceNET electronic PABX isa Netaş product. Ithasa capacity of, from 4 to 20 external lines, from 24 to 200 internal line s and has nearly 100 special features .


foto röportaj

Turları " gittikçe yaygınlaşan bir tatil türü oldu. Alışage/enden bir tatil arayan insanlar için Yugoslaıya 'nın Tara Nehrinde üç günlük heyecanlı bir yolculuk biçilmiş kaftan. .. Altı kişilik lastik botlarda, hızlı akan sular, dik kayalıklar ve yeşil vadiler arasında seyir etmenin zevkini tatmak isteyenler günden güne artıyor.

"Macera değişik

•• O

nümüzdı ! u ı; unım

an iden da m lı vor. Kavalıkiara \'lımn su. hm•ava ti şkın · vo;·. Yakla~ ınca ivin li vmi n.i n kend i· ne iizl-(i:ı 1-(Ürülı ü sü ku l ağımı ~a !-(eliyor. Iki gündür Yul-(os l mya ' nın Tara Ne hıind eyolcu · luk e d iyoıı. ı z . Biı· küregin kayimim as ı ve, diııı i zdeki lıirka ı; kalıarı : ıkl an lıa~ka zarar almadan , 1-(irdaplaı'. kayalar. ivinl i _vı !rleri V!! dar 1-(ı!Çillıwdım lıum,va kadar 1-(ı! ldik. Fa kal su

l dılikı!ler

çı!\ıi nlisi ilı!

kallanıyor.

daha hilmi ~ değil. Ani lıir bolumuz ıslak bi r lıez 1-(ilı i

Herkı !s

i~lıirlij;ti

yapıp

lıoıu

düzelimeve çalış ı rkım bir kişi suva dü ~üvor. Bu olay ı.:Ô iünm:ek !-(ibi d egil. MaYıs ortası;.,da bile Tru·a Nehri nin ı s ısı sadece 12 den!ce ve kavalık lıir su va ı agı üzerinde hızla a kı vor. Akın ıı va karşı ·viizmek olanaksız . And~'_ve


ipi atıp 200 nıntre soıwa onu çekmeye lıa~anyoru z. Hiç lıir ~c.'~ yok. Daima cankurtaran yclc{,ti ve kask giym ı ~miz i.~ lıir tcdhir. lıir kurtanııa

Hil'iıı!'i güııılı~

lıot a

~ i~e mı kaliwli ~:arp ıp kınlması

dii ~mckza ten maceranın pa rças ı s ıyı lıyor. Dört ~i~irilcn lastik hotla

Aradabir suya

bir yolc uluk eden 25 ki ~i lik grubumuz için lllı zo ı· anlar tatilin t a dı tu zu o luvor!Saravlıosna ~nlırinn yakı n olan Ourde~~ca " da ·bo tlara lıinmi ~ tik ve gidece{,timiz Foca'ya kadar bir kaç çobandan ha ~ka insan yüzü göremeyecektik. En ya kın köy ise üç gün u zak t aydı. Tara koyağının sarp kayalıkianna ancak su yoluy la gi dilehilir. Bize .nelı irdn .vol cu h; k iç in gereken izin helgelerini diizenlnyım polis. "En az iki kisi\~ kavhndcrsiniz." diw -Üyannıştı . Fakat polisi~ bu korkutu~u ikazııı a ra{,'lllen bu spor ciddi bir tehlike t e~ki l e tmiyor. En kötü iht-imal suya dü~iip ı slanm a k . Ka~ ılıgıııda da muht e~em manzaralar göri.ip seri.iven ya~a k . Şe hrin tckelii ze h ava tında n bıkanlar için Tara Nehri dogay; doya doya yaşama fırsatı veriyor. Içme suyumuz u çıp l ak kayalardan püsküren bir pınardan tem in ettik. Yosunltı kayalar üzerinden akan şelal e l erd en fı~kıran su, yagmu r gibi düşüyordu . Ye~il düz t ahan lı vadi ler ile dar ve sarp koyak.lan sırayla birbirini takip e tti. Yolculu{,'Umuzun ilk bir kaç saatinde, biz daha kürok.lerimizi çekme.~ ögronirken, bol kendi kendine yön verdi. Fakat çok geçmcden tccri.ihe li gemiciler gibi kürek çekiyorduk.

moralimizi bozan sadı~ce ı s Yugoslav ~arabııı kayalam idi.

Bıık.lennıcdik olavlara ka~ı çarelı-w bulmak macera tur kmı~nıının lıir par(,:ası. Çakı il n bir çok i~ görül eb ilinııi ~ . Biicek sokıııa l aı·ı .

sıyl'lk

ve

Ço{,'l.ı

bernleıi

biraz

krenıle lıalloluyordu .

tu ristlerin hi ç gitmedi{,ti ıssız yerlere ı.,titnıcnin zevkin i lattık . Nihayet üç gün sonra bollardan kar-dya iııdiğimizdıı. yer sanki sa ll anıyordu. O zaman lıakikaten o lagandı~ ı bir deney yaşad ı ğ ımızı an l ad ık .


guide

HOW TO COME TO TURKEY? BYAIR Turkish Al~ln.es (THY) has regulor ftlghts ı n Boelng 707s, 727s, DC-9s and DC-1Os to Ankara , lstonbul lzmlr,Anlolyo and Dalamon from the princ ipal copllols and the mojor c llles of the wo~d .

b ) Notianals of the followlng countries require o valid passport only (wlthout visa) . for stays of up to two months: Romanlo . and Yugoslovio

lntemollonol o l ~lnes : Most lntemotlonol ol~lnes have dolly ft lghts from European copltols lo lslonbul's lnlemotlonol o lrport. Servlces to Ankoro's lntemotlonol o lrport are sllghlly less frequenl, bul !here are THY connectlng ft lghls.

c ) Notianals of all other countrles requlre v isas, whlch c an be obtained from the neorest Tuıl<lsh Embassy or Consulote.

Fares: There are THY reduction s on retum tlckets, for students and groups, for excurslons (6 doys m inimum, 1 month maximum) and for lncluslve tours of Turkey orgonlzed by o trovel ogents

CURRENCY REGULATIONS

BYSEA Turkish Marttime Unes have regulor servlces to Turkish paris from Ancono, Famagusto and Venlce. Apar! from the numerous crulses In the Mednerroneon, severol foreign shlpplng componles have regulor servlces to the paris ot Istanbul, lzmlr and Kuşodosı . Cor terrles: The Turkish Marttime Llnes' cor terıv "Istanbul" solls on the Venlc& lzmlr-Venlce line f!Nery week from the end o f May lo the end of September. Information and reservatlons: The Turl<ish Mortnlme Llnes has reductlons on retum tlckets and crulses and for students, leochers, jo umallsts, fomllles and groups.

BY RAIL From Venice: Dally deportura for istanbul by the "istanbul Express" via Trleste. Belgrade, Sofia . Arrivlng istanbul on the maming of the third day.Wagon-111 servlces twice o week. From Munich: Two daily services for istanbul by the "istanbul Express" a nd the "Ta uem-Orlent Express", via Salzburg. Zagreb. Belgrade, Sofia. From Vienna: Daily service for istanbu l by the "istanbul Express" and the "Balkan Express" via Graz. Zagreb, Belgrode, Sofla . Bulgaria n Transit visa necessary.

BY ROAD By privote car. London - istanbu l approximately 3.CXXJ km. Route: Ca la ls or Ostend to Brussels. Cologne and Frankfurt, from Frankfurt there are two altematlve routes 1) Nuremberg. Linz. Vlenna. Budapest. Belgrade. or 2) Stuttgart. Munich. Salzburg. Ljubliana. Zogreb. Belgrode. andfrom Belgrade to Nlş, Sofıo. Edime and istanbul. One can a lsa use the cor ferry from Yenice or Aneona by uslng a ltemative ( 2) and driving south from Munlch to ltaly.

BY BUS There a re regulor services between Turkey and Austria, Fronce. Germany and SWitzerlo nd. o lsa Ira q. Iran. Jordan. Saudi Arab lo and Syrla . FRONTlER FORMALITES PASSPORTS AND VISAS o) No tianals of the following countries require o valid passport only ( without visa). for stays of up to three months. Austro lia. Austrlo , Bahrain. Barlbodos. Belg ium. Conada. Denmark. FIJI ı sı .. Flnlo nd. Fronce. Gambio. Federa l Rep Germany, G lbroltor. Grenada. Hollo nd, Hong-Kong. Iran, lrela nd. lceland. lta ly, Japon. Kenya, Kuwoit. Llechtensteln. Luxemburg. Ma uritlus. Malta. Morocco. Norway, Netherland. New Zeolo nd. Oman. Portugol. Qator, Saud l Ara bia. Seychelles. Spoin, SWitzerlo nd, Trlnldad a nd Tobago. Tunisio. Ugo nda. United Arob Emlrates. United Kingdom, U.SA

Lim its: There is na ll mit on the amount of foreign currency that may be brought into Turkey, but not more than S 100's worth ofTurklsh c urrency may be brought Info and taken out of the country Exchange sllps: The exchange slips for the canversion of foreign currency into Turkish lira should be kept, slnce you may be requlred to show these when reconverting your Turkish lira back lnto foreig n currency and when ta king souven irs out of the country ( to prove that they have been purchosed with legolly exchanqed foreign currency).


yöre

KAPADOKYA'NIN MASAL KENTI

Emrullah

Giıney

duvarlı

yarlar ortaya çıkmış .. Ekme!jini taştan yiyen Kapadokya i nsanı almış eline aracını ve gerecini kayaları ev eylemiş ve dahi sütünü içti!ji keçisine a!jıl eylemiş . Eşkiya vadiden geçip gidedursun. Nesini alacak garibin. Zaten kayadan sürgü kapıyı da yuvasına sürüp ardına takozu koydu mu, gel keyfım gel.. Yemiş bulgur pilavını , içmiş ayranını , ça!jlar boyu yaşayıp bugüne gelmiş . En eski adı Osianadır. Sonradan Ürgüp olmuş. Öz türkçe bir sözcük bu . Taşı çok, kayalık demek .. Selçuklular ça!jında bir ara Başhisar adıyla da söylenir olmuş .. Bugün Nevşehir ilinin bir ilçesi .. Küçücük çarşısı yazın turist kaynar. 6000 kadar olan nüfusu yine yazın artar. Otelleri tıklım tıklım dolar da tedbirsiz gelenler, yani önceden yer ayırtmayanlar arabalarındayatmak zorunda kalırlar . Ama etelde yer yokmuş ne gam? Gelenler Ürgüp'lünün konu!judur. Her mevsim ayrı güzeldir Ürgüp .. likbahardan başlayalım .. Kayısılar çiçek açanda görün burayı, ve erikler ve bademler.. Bir nisan ya!jmurunun ardından bu!ju bu!ju toprak kokarken, da!j taş , do!ja bir esrik başdönmesi içindeyken .. Bir de güneş çıksın ardından. Tozsun topraksız tertemiz.. Aşık olursunuz . Bir küçük saniyesini bile araya vermeden yudum yudum yaşamak istersiniz.. Hiç geçmesin o an istersiniz .. Temmuzda i!jdeler çiçekteyken görmeli bir de .. Cümle börtü böcek, cümle kurt kuş sarhoştur. O kendi kendine yetişen a!jacın sarıca çiçekleri var ya. Do!jurganlık bahşeder canlılara. Sarhoş eder. Çılgınca bir sevişme nöbetidir ki bu, sar'a tutar sanki do!jayı .. Ve saman tozları uçuşurken Ürgüp .. Peribacalarının boz rengine sarı karışır.. Ya üzüm zamanı. . Gül üzümü, parmak üzümü, dökülgen, nefer, dirmit, buludu, horoztaşağı, emir, kareser karası.. Kehribar gibi kızarırken üzümler ve her bir tane balını direm direm sızdırırken toprağa .. Evet , Ürgüp demek üzüm demektir, şarap demektir .. Pekmezler kaynatılırken gezmeli Ürgüp'ü bir de. Buğu bu!ju o tadına doyum olmaz koku sarmıştır Ürgüp göklerini .. Reyhan otunun o enfes kokusu karışmıştır pekmeze .. Ve karlar altında Ürgüp .. Ayda n görünümler daha değişik de!jil.. Anlata anlata, söyleye söyleye bitmez Ürgüp ..

yontma rta Anadolu'da, Kızılırma!jın ikiye böldü!jü yörenin ilk ça!jlardaki adı Kapadokya imiş . An lamı da "Cins at diyarı" .. Şundan ki, bu yüksek yaylalarda bozkırlarda güzel atlar yetiştirirmiş halk .. Roma stadyumlarında bu diyarın atları yarıştırılırmış . Ve rivayet olunur ki, buranın halkı vergisini para olarak de!jil, at olarak ödermiş .. Kapadokya böyle .. Ama asıl önemlisi bu yörenin içinde yeralan bir üçgen .. Nevşehir , Avanos, Ürgüp üçe ni.. Üçgeni oluşturan üç noktadaki kentler kadar ortada kalan yerler de büyük önem taşıyor . Neden mi? Görerne burada yeralıyor da ondan .. Hristiyanlı!jın bunalımlı ça!jlarında insanların kaçıp sı!jındı!jı, barındı!jı bu yöre do!janın do!jurganlı!jı kadar, insano!jlunun da yaratıcı gücüyle ortaya çıkarılmış .. Peri bacalarının içi ev olmuş, kilise olmuş , şarap yapım yeri olmuş .. Peribacaları ormanı insan elinin de!jmesiyle dörder, beşer katlı evierden oluşmuş bir kocaman kente dönüşmüş .. Do!ja yapmış yapısını , insan yapmış kapısını. Ama biz bu kez üçgenin bir köşesini oluşturan Ürgüp'ü ele alalım dedik, ve başladık ol güzel kenti anlatmaya .. Ürgüp .. Güpegündüz bir rüya görmek mi istersiniz? Ürgüp' e koşun .. Ama en iyisi ortal ık kararırken , günün son ışıkları ol kentin kayalıklarını nar gibi kızartırken inmiş olun Ürgüp'e .. Geceleyin de olur.. O zaman dünyada mıyım , yoksa yanlışlıkla aya mı indim diye kuşkuya düşersiniz .. Kayalar, kayalar ve ma!jaralar .. Ikibine 23 kala, ma!jaralarda insan yaşamını gözlernek isterseniz koşun gelin .. Ama bu ma!jara insanları televizyonlu .. Boş vakitlerinde modern Ürgüp'e tepeden bakan türden insanlar.. Kafile kafile turist indiren otobüsleri tepelerden gözleyen insanlar.. Oturdukları evler.. In desek de olur, ma!jara desek de .. Turistlerin a!jzının suyu akar, bakar da bakar.. Binlerce yıl önce 85 km do!judaki Erciyas püskürdükçe püskürmüş. Tüf dedi!jimiz o parçalar, ıozlar, volkanik küller birike birike yüzlerce metrelik kalınlı!ja

O

ulaşmışlar..

Darnsa Çayı vadisini

kazmış. Aşınma

çok

hızlı .

Kayalar yumuşak. . Dimdik


sanat

Kızılderiiii e

Ruhunu Resmediyo l'a7.r \ 't~ Fotc~rn.nar: .lcmathan J\lt~n·rs fC ·\Aif;lt-\ I'Hf:<;s J.ONJ)()N I meıiki.ı ' rıııı kızıldeıilih~ıi sadıwı~ ko\'ho,v filimlminin gerekli bir urısuıı.ı değil. he_vozlar gelıııedı~n ~'ok iirıce dağlar \'e ovalam hakim oları ı~ski lıir kültürün miı·as~'!sıdıı·. Resimiminde Raıı:v Tinklm· kızıld e ıilileıin h ı zla ka.vlıoları kültür

A

biıikiıııiniıı t~fsaıu~Jmi yıw.

Tinklı" ·

ve nıitlmin i rı:'snıt~di ­

il e riiportaj yapan Jonathan

Me_vm'S senıbolik resinıledııirı bazılarının f(ıtoı:,rra tl anrıı ı;ek ti . Günevbatılı

ressam

llaıı>'

Tinkler kendi

' ifadı~si,vl~ mistik ' '" gen;ekı;.i resinılpı· yapı ­ yor. Ilir

ıı:~smin ger·ı;ekı;i liği vı~ dı~ ta_vlaıı

ili'

tas\~r ı ~tnw tekniğinin varırsıra konulaııııırı

ı;oğu lıayalidir. Raııy' ~irı ı·esim lmi ~'<ıı·pıı·ı

niteliktedir·. Baıı:v "1\u ~eftiıf giiri'ırıi'ııııü tl'k ile elclP ı~ dı ~rinı ," divor. Ressamın ilgi nı; l;ir ,va~anı ii,vküsü de ,.,;r_ ka tlı lıova lla ıry

Houstan ·a

küı;ü kkı~ n.

1!142 yılı nda ai lı~si_vle sonra. ı;oc uk ldciıw

_ver-iı'!itik t erı

yakalanını~

vt~

hir yı l

boy unca ya lına s ı

gen~ kıııi~ . Arırıı~s i . ovalarısın

diye ona kitap. ve ı;a nnıı· a lmı~ . "Sanat beni o sa r'<lı. .. di.v or Barr:v ve ilav« ~ ediyor: Bol

lıoya kalımıimi zanıan

"Ytmi

Mt,ksik;ı 'rıın

kızılcft,dlinin

Ruhu ".

/);11ıs

t,cfmı

kollanncfıı k:ınııtlıır

mr.

kitap oku.vup.

ı;anıui'Cları lw_vke lciklı"·

tun

r ·esinıh~ıini t; i zctinı . Annt ~ nıin

VP

dinazor

di' sarıata ki.ırşı kalıili_ve ti etkiledi sanı.voıı.ını .

vanlı

.v ap-

ve lııı da beni

He~irıci sırııfta_vkı-,n llaıı:v lnır·s kazanaı ·ak

Houstan 'daki Güzd Sanatlar Müzl'sirıdP n~sim kursuna lıa~ladı. Üniversitn_vi hitir·incı ,. _ve ki.ıdar lıu kıwslam dı-,vam ett i. " l.isedı~_vkmı hü.vüklı~r için a ç tıklan kw·sa gl!Çtim w~ ımıda çıplak modelimin msinı lmini yapı_vonluın . Fakat Inı iı; uzun sürmed i. Biıi Inı i~i iiğn~ııiııcn Eğitim Kuıı.ıluııa ~ikiıyet ntti w liselilı-,ıin ç ıplak modelden çalı~malaıı yasak ndildi . Yıl l!lS2 idi." diyoı· Bany. l.isı ~dP.v keıı yağ lı lıo_va kullanmaya lıa~la ­ _van Tinklnr·. ünivnı·sitedmı m ezun olduktan sıınra on _vıl gece msinı kıwslaıırıda iiğmt ­ menlik yaptı. "Fakat kendi msinılerimi sa t anıı_vordum . l!HiS yı lında kompütı"· progmnılaınasını iiğn-,ndim vı~ işı~ girdim. Resim _vapamadığım için çok üzülü_vıwdum ." diyor. "Aytaşr

1\tr ... Rııny

Tinkler.

Tinklı~r. Snnı-a

lıir

mssam

arkadaşı

onu

Yı~ııi


Meksika eyaJetine çagınnış . Orada galerisi varmış . Barry "O bana şevk verdi. Mutlaka ne olursa olsun resim yapmalıydım . Houston 'a döndügürnde üniversitede çizim kursu öğretmenligi yaptım . Bu arada şansım açıldı ve iş teklifleri almaya başladım . Iki banka

hana yetmiş tane resim yaptırdı. Arkası çorap sökügü gibi geldi. Resimlerimi isteyenler çogaldı. Eski bir okul otobüsü aldım ve birkaç yıl hem stüdyo. hem de ev olarak kullandım ." diyor. ve devarn ediyor: - 1979 yılında tuvaiden vazgeçip panolar-

"Çalıştığı dünyayı

da resim yapmaya başladım . Sonra kızılderili temasını geliştirdim. Bu konuda kendimi nihayet buldum. Söylemek isteyip o zamana kadar söyleyemediğim şeyleri bu konu sayesinde ifade edebildim. Artık başanlı bir ressam olmuştum .

resmin önünde ressam Harry Tinkler göriilüyor. yeniden keşfetmeye çalışıyor.

Kaybolmuş

bir


"22nd Year In Sea Trade "

If The Matter ls Sea Transportation ...

Do Not Panic! Always A Welfare Here.

With tour monthly voyages between Spanish and Turkish ports and vice versa, we present you the fastest LINER SERVICE in general cargo shipments under best economic conditions. In TRAMP OPERATIONS, particularly in exportation of agricultural products and mineral ares, and alsa, from the first step of import-export agreement up to the delivery of the last party, we are with you.

L

For the TRANSSHIPMENT of any quantity of goods to the ports beyand reach of direct voyages, we accept cargoes from Istanbul, ızmir and Mersin. With our overseas representatives in addition to our offices and agencies in Turkish ports as well as shipping centers abroad, we are at the disposal of im portersi exporters and shipownersfor all MATTERS OF SEA TRADE.

ADDRESSES:

REPRESENTATIVES ABROAD:

Istanbul (Head Office) :

Switzerland:

Rıhtım Cad. Denızciler Sok. 13. Bayraktar Han, Kat 2. Karaköy, Istanbul Phones: 143 61 51-143 61 52-143 29 12-145 68 39-143 78 91 Telex : 22 314 rans tr - 24 621 agen ır

Scheuermattstrasse 6. Ch. 6330 Cham Phone : (042) 363729 Telex : 862548 ubl

Mersin Branch :

Greece:

Çankaya M ah. Soguksu So k. 8 / 12. Kal 3. No. 15, Mersın Phone· 15 120-22 403

11 7 Notara Str. Piraeus Phones: 4527771 -4528250-4514411 Teiex : 213087 -211514-213174

izmir Branch:

Spain:

Cumhuriyet Bulvarı. 125. izmır Phone: 21 1O 02 Telex : 52 365 adal tr

Via Layetana 6, Entlo 1a. Aparlada 938: .Barcelona-3 P~one: 3191358-62 Telex : 54534-50313


röportaj

eksenbir yaşındaki Amerikalı Art Beal Kaliforniya'daki evini akla hayale gelmeyen malzemelerle kendi Inşa etmiş. Ev değ i l , birçöplük sanki! Kullan ı ­ lan malzemeler arasında eski lastikler, bira kutuları , taşlar, kereste parçaları, tuvalet kapakları , deniz kabukları , eski oto parçaları, bisikletler ve şişeler var.

S

Beal , evinin

yapımına

1928

yılında başlamış. lıkzamanlar bir kayalığın dibinde denizden aldığı kayalarıo ev yapmaya koyulmuş. Bugün ev on katlı bir kale halinde. Beal 'in kırksekiz

sarp

yıldır uğraştığı

bir eser, tamamen çöp veya sahilden toplanan malzemelerle yapılmış. "Kendimi esir gibi calıştırdım , "diyor Beal." Bu evi, depremler,

seller ve başka doğal afetler bile Eve şaşkınlıkla bakanlar, "Bu ev mi, çöplük mü?" diye sorunca Beal son derece memnun oluyor.! yıkamadı.


s poı Yazı Ronald Fotoğraflar:

Sonderegger Glorglo Keller

ESKILER YINE YARIŞIYOR

eski model otomobille~ e yapılan yanşlar özelli kle Avrupa'da pek revaçtadır. Daha çok orta yaş grubuna giren otomobil meraklısı erkekler, boş zamanlannı tamamen bu habilerine ayırıyo~ar. Bu tür arabalar arasında düzenlenen yanşlar ise, oldukça seyirci topluyor.

E

Yaşı ellinin üzerindeki otomobille~e yapılan bu tür spor, oldukça pahalı bir merak ... Eski otomobilleri korumak, onlan daima çalışır halde tutmak, herkesin harcı değil. .. Onun için bu spora gönül verenler çoğu kez va~arını yoklarını eski otomobillerine yatırmak zorunda kalıyo~ar.

işte, bu spora gönül verenlerden biri de isviçreli Kurt Sommer.

Kurt'un oto yanşlarına m.~rakı, eski arabalara duyduğu ilgi başlamadan da vardı. Onceleri gokart yanşçısı olarak başlayan Kurt, sonra araba yarışcılığına geçti. Sonradan isviçre'nin "Eski Arabalar Yarış Külübü"ne üye oldu ve özel bir imtihanı kazandıktan sonra, eski arabala~a yarışiara katılma­ ya başladı. Şimdi Kurt Sommer bu sporun Avrupa Şampiyo­ nudur. Kurt, "Meşhur pistlerde yarışmak, benim için büyük bir sevinç kaynağıdır. Çok pahalı bir spor olmasına rağmen Avrupa'da gittikçe yaygınlaşan bu yeni spora uzun yıllar hizmet etmek istiyorum" diyor.

Eski şanlı gOnler yeniden yaşatılıyor. Ingiliz John Harper, Connaught 3500 arabasında görOIOyar. OstOn kaliteli bu araba 1950 yıllarının gözde olan yarış arabasıydı.


·- -

Mücadele başladı . Almanya'nın Helmut Schnellenberg, yeşil Bugattl 35C arabasıyla, yurttaşı Erwln Freler'ln mavı Adler-Trumpf Junlor arabasını geçiyor.

Oscar Formula Junlor arabasıyla Kurt Sommer görülüyor. Herkes gibi para Için değil eğlence Için yarışıyor. Tehlikesi olmayan bu sparda kazalar ender rastlanan bir olavdır


thy ile uçanlar Türk Hava Yollan atakta

T

Hava Yo ll a ıı . son _l'lllarda ortaya koyduile ade ta kımeli ile .va n ~ makıadır... R ö ıarl ar süı-a ıl e ka_l~lOimakıa

Cırk

ğ u "ymıile nnı e hı zı "

_vp r ve uç ucu Pk.iplerd e hi ~m c t ve ça lı şnıa ciddi.ve ti gözle gürii llir·ü aşıp elle tutulur noktaya do~ n ı

si11ilmekted ir... Bir ulu s l am rası taş ınıac ılık ş irknJi sa hibi \ 'O diger i ş i eri rnin f.{W"t~{( ind e k.i hir i ş ada mı olarak "en çok uça n" yo l•:u lar kategorisinde sa.VJl a biliriın . Sami mi.ve ıl e

giiım ekıe_vim

'' küskiin yolcu lan "

ki

geç mi ş

demt~miz gen~ kt-~ n

ve

.l'lllann _vaba n cı

uçma.l'l ader haline geti mı i ~ muhte lif i ~ tamamen kendi mi lli hava vollan ile uçmava lıa~ l amış l a rdı r... Bu sevin diıiei ge liş m ede giis ıc;,ekı edir ki Türk Hava ~ irke ıl e l'l e

ada mı arka da~ l a nnı a~a{(ı .''lıkan

Yollan

i_vi

yold adıı·

ve

ge li ş nı e lt-!r hızla

de va nı

edecekt ir. Bi zim havc.1volumu zun eksikleri yok mudur ... '!

Ta hi i ki vardır.: Yurt dı ~ ı ve vurt içinde ~'t' ni harlar

"özel likle vurcia diinüşte " voleuva tatnıin ed id

nıi ktaı-da ı,-tinlük gazete da{(ıiılma;ı. iç harlarda içki servi sin in gcrçc kJ ~t irilnıesi ise kı sa sürede ya pıl ­ ması tcmenni edilen dilekJerimizdir. Biz 'J'ü rkyolcusuna dü~en milli hava yolumuzu titi z likJH dcstekJ em emizdir. Hava

aç ılmas ı . fil on un .vt~ ni ve ı~ nt uçak.larla takviyesi.

K

f i.ş Adam ı !

Huzur Doluyar

irn ne derse ch~sin , bi z sa nat t.,~ ılar ra -

hatınııza dü ~künü zdi"ıı·.

gils tt ~ ri ::,; i se\'t ~ ı iz .

Eh hira z d a

Bir za nıarıl a r .v urt -

dı ~ ı sPvaha ti P ıind P. " Jıp n liıl a n ca havayo ll a ıı

ih' u ~: L.ıvonını " gilıi J pı·dpn ca ka a tan I'P lıunu lıiı-ııPy ~a nan lar l'ıu·dı. Sanki . .va lıanl'ı h ir hava volu ~ i rkPti ii P u ç nıak in sa n a ola{(a nü s tü ~'C.ll"a rl ar sağ' lı.vo r ve ch~ hir1::j(~.v ka za ndııı.vor. ' 1\'(~VS(~. niv( ~ tinı d Pdi- koch ı va pnıak. va da o nu . ·hunu · ~:Pki~tiıııwk d Pg il ta h ii... lk n Sl ~ vahath ~ ıinıi tar·ih \ '( ~ saatkıi u.v gun oldu {(L;nda hPp Tl'll'k Hm·a Yollıııı ii P .va paıı nı . Eski dı ' n Inı yana milli duygulaıını lwr o layda haskın ç ıka ı·. Bundan dol a.1~ THY ih' u ~: tu{( umda içimP hu zur dola r. A_11ıca . ~ Lıııu da lıP iiı· tı!\~m ki. THY 'nin son \~ ll arda , .ı, rrli{(i sP"is. uÇa klaıınııı ra ha tlıg; VP f,'Ü I'Pnli{( i gm-çpk tPn kı1 ·anç duyulacak lıir gı' li ~ nı Pdiı ·.

N iiklwt Ourıt !Sanatçi !

BİR TEŞEKKÜR Pn 61! va~ ıııcla . diiı ·t tonın salıihi hir annP_v im . O{(u llaıımdan hi ri i~ i gereği ftalva 'da lıulunuvor. Gı,ç P nhwd P isı·aı-laıın ı ~ramadııı ve .Türk- Hava Yollaıı taxva ı ~'si ile Mi lan n 'ya gittim. Bu lııminı ilk l'lıı't dı ~ ıııa ç ıkı ~ ını VP ilk uça{,'a hini ~i nı ~ı lu vonlu . Aman pl(,n dim . o hanını kı z lar n e mı,~gLı l o ldul ar... Nı' hı,yı,ca nım kaldı. n P d P kıwkunı . Bir a nda haktım ki lıalvıı',va innıi ı; iz . Bu dı'J }(ini z vas ıt ası.vla T ürk ı-ım ·a Yo ll aıı ­ nın pilotlaıına . h os tPs kı z laııma vı• nw.v dandaki (:a lı ı;a nlaıına t Pı;P kkür e tnwyi lıir lıo rı_:

B

lıiliyonını . Pli'lıc l im .

Türk Hava

Yollanın

Daha da Güçlendirelim

~: akla seya ha t edmı yolcular· iç in en ö n e mli olanı f-,'ÜVenli u ç u ı; tw·. nıak i sı ,, h e r lıa va yolu ~irketinin birinc i pren s ibi dir.

U.

Bu güvenliği sa{,'la-

(;iimlim gen'{( i yr ll ardll'çeı;it li u çak ~ irketlmi.v l e seyahat ederim. Şunu h e m e n lıelirtm e k is teri m ki . T ürk Hava Yollan ile u ç tuğumda ke ndimi daha f-,>"ÜVe n ced e hi ssed e rim . Bu mill i h ava yolu ~ irke tim olmasının ya nınd a . T ürk pilotla ıının bilhassa ini ~ ve kalkışlardaki m a lıaı ~· tl erind en ka_vııakl a nıyor olm a lı . sanıyorum . Ha tta ç oğu kez nasıl ind iğ imi zin farkında da,hi o lrmı_vorum . Hnle _vurdı ı; ından lilknmizn d ö nü ş l erd e yolcula nn pilotl a ıımızı al kı ı; l ac!ık.laıı h e pimizin malumudur. Tüı·k Hava Yo lla n 'ndaki gnliı;mı'.~ yakı nd a n takip e diyorum . Bence. bu ge li ı; ın nye gli ç I 'P ı~'cı' k olan lar sık . sık _vur-ı dıı;ına seyahat n dı' n i şa d a ml a ıı ve yurt dışınd a ça lı şa nl a ıınıı z dı r. Onla r sP_va hati P ıi nc! n mi'rnıki'rn o lduğ u kadaı· T ürk Hava Yollaıı ilı' u çarlarsa . milli hava yolumu z da o denli gliç lenir. Di l ıi( im T HY 'nin giirlilı'n ba z ı aksak.lık.Jaıını da c!i'r zı , ltı'n'k ı' n mlikemm e li o lma s ıdı r.

N ure ttin Ça rmtklt N urinnisa Selçuk !El' Kiıdm t l

ise

E rdoğan Şenay

haklm tekniA:inin çaAd aş l aştı nlm as ı. hiz yolnıl a nn içi nch•n geiPn teknik IPm PıHı ii Pı'tlir Bu <ıra d a

İçime

Yo ll a nmı z

.v ukanda da sa.vd ı{,'ımı z özellikll'ri ili' yaba n c ı ~irke tl e rle l'e "zama nla" mükemmel ~ckild l' ya n ş­ ma ktadır.. Hem elimizdeki şu slas dergi "Tü rk Hava Yo llan " nın ça{(da~ l a~nıa_l'l aı-a_l'l ~ ını n a ç ık h ir delili dP.ğ il midir.. .'?

fiş Ada mı !


Gönlünözce

uçuşlar...

- Psikolog Suna Tanaltay -

e güzel şeydir uçmak ... Tüm dertleri geride bıra­ kıp, bulutlara doğru süzülüp uçmak. .. Yerçekimine karşı koymuşçasına .. . Tatlı bir ürperti doldurur yüreğinizi: hafifler, boşalır, arınırsıız ... ... Bıraktığınız kent, gittikçe küçülür. Yol kıvrımları, damlar, alanlar oyuncak gibi olur. Sevgi ile izlersiniz. Denizin ürpertisi, güneşli havada bir başka türlü olur ... Ve, topraktan uzaklaştıkça tüm güzelliklerini içinizde yaşarsınız, bir bir ... Biraz sonra, bulutların üzerindesiniz. Pamuk tarlaları gibi yumuşacık bulutların ... Onları aşan kuşları okşarlar, severler sanki ... Seyrine doyum olmaz. ama bazıları uçaktan bakmayı hiç sevmez. "A. Harndi Tanpınar"ın diliyle: "Ne içindeyim zamanın - Ne de büsbütün dışında ..." gibi bir duygudur bu... Aşağı bakmaktansa, uçağın atmosferi, hastesterin tatlı gülümsemeleri tercih edilir. Sıcak bir fincan çay ya da kahve çok iyi gelir. Dostluğu , ilgiyi yansıtan her yaklaşım insanın içini ısıtır. İlk kez uçağa binen kimse, kendisini tedirgin hissedebilir ... Bu duygu, her yeni durumda az ya da çok vardır. Önemli olan, uyumu ve alışkanlığı geliştirip , bu tedirginlikten korkmamaktır. Ama siz, koltuk kenarını sıkı sıkı tutan yolcumuz, pek inanmış görünmüyorsunuz .. . Oysa, dünyanın her yerinde iş ya da gezi nedeniyle insanlar uçmaktadır. Pilotlar. ho~tesler, görevililer uçuş sayılarını bile unutmuş-

N

!ardır. Bir gün önce, ya da bir sefer sonraki yolcudan hiçbir ayrıcalığımız yoktur. Birbirimizi görmesek, bilmesek de

bulutlardaki aynı tadı paylaşmışızdır. Üstelik bu yolculuk, yeryüzündekinden daha emin ve daha rahattır. "Kuş olup uçsam ... " derler, hani ... Kısacık bir sürede istenilen yere uç u vermek ne güzel... Hem bu kocaman kuş ta yalnız da değiliz . Yol arkadaşımızla sohbet ediyorsak, zaman su gibi akıp geçer. Sırasında, bir gülümseme, bir tatlı bakış bile yeterlidir. Kaptan pilotun güvenli sesi ise, genellikle herşeyden iyi gelir ... Bütün bunlara rağmen yine de sıkılıyor musunuz? .. Rahat oturun, yakanızı gevşetin ve kendinizi serbest bırakın . Gazete, dergi karıştırın. Sonra, varacağınız yeri ve kavuşacağınız Kimseleri düşünün.Gözlerinizi bir an kapatıp, en sevdiğiniz kişiyi yanınızda hissedin. Sıcak bir şeyler yayılacak içinize... Şu anda kuşlar kadar özgür 9eğil misiniz? .. Yeryüzü kuralları bazen istekterinizi engeller. Öyle gerekir, ya da öyle gerektiğine inanı rsınız. Işte şimdi, bulutlardaki kendi ülkenizde, kendi kurallarınızla yaşıyorsu­ nuz .. . Düş gibi, masal gibi bir şey ... Gökyüzü kurallarının tümü özgürlükten geçer. Hayal etmek de uçmak değil mi? .. Evet, ne güzel şeydir, uçmak. .. Yerçekimine karşı koymuşçasına . Bulutlara, göklere, özgür düşlere uçmak. .. Böyle bir güzellikte, tedirgin edici korkulara yer yoktur. Kendinizi rahat bırakın ve güzel şeyler düşünün ... Düş gibi, masal gibi, sevgi gibi, mutluluk gibi ... Gönlünüzce uçuşlar dileğiyle , efendim.


sinema

Amerika'nın ünya sinemasında "Emanuelle" ve "O 'nun Hikayesi" adlı filmler/e haklı bir şöh ret yapan yapımcı Just Jaeckin son filmi · "Gwendoline"in baş kadın oyuncusunu bir rastlantı sonucu buldu.

D

S

Yeni ilahesi (

imdiyedek sinema dünyasına yeni ve tanınmamış oyuncuları

kd!andırmakla bilinen Jaeckin,

son filminde başrol aynattığı Tawny Kitaen'i de San Diego'da keşfetti. Yalnız Amerika 'da değil, Avrupa'da da yeni yıldız adayları arayan ve uz unca süre g ezen yapımcı, Tawny'i görünce aradığını bulduğuna inandı. Genç kız la anlaşması kolay oldu ve hemen kontrat imza/adı. aha sonra "Gwendoline" film inin çekimi için önce Filipinler'e, ardından Fas'a gidildi. Genç yıldız adayı öylesine rahat ve başarılı oynadı ki, kameranın arkasındakilere parmak ısırttı.

D

G

eçenlerde çekimi tamamlanan {ilmin Paris 'te galası yapı ldı. Galaya, Tawny Kitaen ile birlikte gelen Just Ja eckin k endilerini gazete ue TV muhabirierinin elinden güçlükle kurtardı/ar. Ama Unimedia muhabiri Dominique Migoun genç kızın peşini bırakmadı . Ve ertesi gün Amerikan sinemasının yeni ilahesi Tawny 'nin bu fotoğraflarını çekmeyi başardı.

G


Jeanne Moreau , Paris'in dünyaca ünlü Louvre Müzesini destekliyor. Yıldız Rayrnond Gerome ile hirlikte rnüze ile ilgLI i yeni Lelevi:;oyon dizisinin hir hölürnünde h~rolü q\muyor.

••

nlü Fransız oyuncu, yazar ve y.önetmen Jea.nne Moreau, Paris'teki Louvre Müzesinden esinlenerek hazırlanan televizyon dizisinin bir bölümünde bru;ırolü oynama teklifini geri çevirmedi. "Le Louvre" adlı dizi, bir buçuk saatlik altı bölümden oluşuyor. Her bölümde bir ünlü çtlt, meşhur bir resim veya heykelle romantik bir h:ik.B.yede oyil.BiVaC8.klar. Moreau ve Gerome, ünlü ressam La Tour'dan esinlenecekler. Poussin ve Lorrinare onların ünlü ortakları arasında yer alacaklar. Jea.nne Moreau'a göre Louvre Müzesi İspanya'nın çi1tliklerine benziyor. Bazı ziyaretçiler günler kalıp dünyanın tanınmış şaheserlerini inceliyorlar. Bazıları ise bir şey görüp hissetmeden gelip gidiyorlar.

U

Yüzden fazla filimde oynamış ve sekiz filmin yönetmenl:tgini yapmış Moreau'nun oynayl1Catı yeni dizinin yönetmenligini Carlos Villarderos üstleniyor.


guide TOrk Hava Yollari, MOracaat ve Rezervasyon·Turkish Alrllnes, Informalton and Reservattons. ADANA: Stadyum Cad No: 1 Tel: 12399/ 19551 ABUDABI GSA: Sultan Bin Yousul and Sons Travel Sheikh Handan St. Abu- Dhab i Tel: 33876/ 326260-49 AMMAN: GSA , Skyways T T T Sait/King Husein Road Tel : 39575 AMSTERDAM : Leidsestraat 61017 / PA Tel : (020) 227984/ 227986/ 227987 ANKARA: Hipodrom Cad Gar Yanı Tel: 124900/ 43 124900/33 - 124910 126200/ 8 ANKARA: Kavaklıdere , Atatürk Bulvarı 167/ A Tel: 17086- 255258 ANTALYA: Hastane Cad No: 66 Özel Idare lşhanı Tel: 13 830 - 23432 Kargo Tel : 11 028 ATINA: Phi leltion Str 19 Athens 118 Tel : 322 0561 / 322 1035/ 322 2569/ 324 6024/ 324 5975 BAGDAT: Hamed Hasan ai-Obaid i Travel

Office Seadon Str lskender Stephan Buiiding Bağhdad Tel : 884755/ 881383/ 882168 BERLIN : Budapester Str 186 1000 Berlin 30 Tel : 2624033/ 2624034 BRÜKSEL: 51 Contersteen 1000 Bruxelles Tel : 512678/ 5126792/ 5117676 BURSA: Cemal Nadir Cad . Kocagil Apt. Tel : 21866/ 11167/ 12838 CENE\IRE: 113 Rue Chantepoulet 1201 Geneva Tel : 316120/ 316129 CIDDE C/ 0 ABC: Travel Ageney King Abdulaziz St. Bahomdein Bldg Jeddah Tel : 6447274/ 644380/ 6425910 DAHRAN GSA ABC : Travel A9ency Kıng Abdtilaz iz Str Al Khodarı Bldg Al Khobar Dhahran Tel (Memleket Dah ili) 03-8947917 / 8954904/ 8950044 DIYARBAKlR : lzzetpaşa Cad. Dem ir Oteli Altı Tel : 12314 - 11674 10101

DOHA-KATAR : AI Rayan Travel Ageney GSA . Tel : 329099 - 321237 323963 DUBAI : Sweedan Trading Company Tel : 660601 DUBLIN : GSA, Aer Lingus-Upper O Connel Str. 40 Dubl in Tel: 377733 DUSSELDORF: Graf Adolf Str. 41 4000 Dusseldorf 1 Tel : (0211) 374080/ 89 ELAZIG: Rıza i ye Mah. Şehit i lhanlar Cad . No: 26 Tel: 11576-12300 ERZURUM : Hastaneler Cad . 38 Evler No: 26/ 8 Tel: 11904- 13409 FRANKFURT Baseler Str.35-37 6 Frankfurt/ main Tel: 706114/ 253031/ 243032/ 253033 GAZIANTEP: Atatürk bul. No : 37 / C Tel : 15 435-20 382 HAMBURG: Adenaur Alee 202000 Hamburg 1

Tel : 24 14 72 ·24 17 73

THY UÇAKLARlNDA UYGULANAN GÜMRÜKSÜZ IÇKI VE SIGARA FIATLARI

TURKISH AIRLINES IN FLIGHT PRICE LIST FOR SPIRITS AND TOBACCOS YENi RAKI CEP WHISKY GORDONS CiN WHISKY

70 CL 37 ,5 CL 100 CL 100 CL

............ .... ............ 8, - DM ...... .... .... ........... 8, - DM ................ .. .... .. 16, - DM .. .... .. .......... .. .. .. 17, - DM

100 Pipers, J. Walker, US B. White, Haig , (W. Label , W. Horse , Ba llantines. Long John ) JB B. EXPORT SAMSUN 100'S .. .. ...................... .. ......... 13,- DM MARLBORO 100'S ............... .. ,.... .... ....... .. .. 20 ,- DM PARLIAMENT 100'S .... . .. ................ ... , .. .... 20 ,- DM PALLMALL 100'S ........ .. .. .... .... ........ .. .... ... 20 ,- DM 100'S ............ .. ..... .. ...... ......... 20,- DM KENT BENSON K.S... .. .. .. ............................... 20,- DM ROTHMANS K.S ....................... .... .. .. .... ..... 20,- DM DUNHILL K.S . .. ....................... .... .......... 20,- DM CAMEL ........... .. ... .... .. .... .. ...... ........... .................... 20,- DM WINSTON 100'S .......... ................... ..... 20 .- DM HB .. ... . .. .. . ..... .. .. .... ..... .......... .. .. .... ....... .... .. .. .... .. ..... ... .. . 16,- DM LORD ...... .. ...... ........... .... .......................... .... ..... .... .. ...... .. . 16,- DM LUX . ... ................ ............ .. .. . ... ...... .. ...................... .. ....... 16,- DM Yukardaki fiyatlar derg imizin bas1m tarih i itibariyle geçerlid ir.

HANNOVER: 3000 HannoverLangeLaube Str. 19 Tel : (0511) 326087/ 326088 ISTANBUL: Abide-i H ür riyet Cad . Vakıf lşhanı Kat : 2 No 154 156 Şişli Tel : 146 38 48 140 23 16 146 40 17 iZMIR : Büyük Efes Oteli Altı Tel : 141220/ 141221 / 141222/ 141223/ 141224/ 141225/ 141226 KAH IRE GSA: lmperial Travel Center. Mahmoud Bassiouny S tr. Tel : 74336n33349 KARAÇI PAKTÜRK: Enterprises 9 Sea Breeze Plaza Shah ran E-F aisal Karaehi Tel: 514038- 514063 KAYSERI : Serçe Önü Mah . Yıld ır ım Cad . No: 1 Tel : 13947/ 11001 KONYA: Mevlana Cad Belediye Sarayı Tel : 12032/ 10000 KOPENHAG : Ved Vesferport 6-1612 Tel : 144999 Cophen hagne KÖLN: Deiehmann Haus. Bhnhof-Vorplatz 7-9 Köln 1 Tel : (0221) 13407/ 134072 KUVEYT: Alkazemi Travel Ageneies "Aiabrar" Homaizi Building . Fahat Salem Str. Kuwait Tel : 420777/ 412593/ 412907 LEFKOŞE: Cengiz Han Sokak. No. 5 K öşklü Çiftl ik. Nieos ia Tel : (020) 71061 / 71382 LONDRA : 11-12 H annover Str. WIR 9 HF London Tel : 01-4999247/ 4999248 MALATYA: Dörtyol Halep Cad. No .1 Satış Burosu Jel : 11922 - 14052 MERSiN : Mersin Belediyesi , Ulu Çarşı. No : 22/ 24 Tel: 15232 MILANO : Via Albrieei 3.20122 Milane Tel: 866350/ 8056233/ 8053976 MüNIH : 2 Bayern Str. 43-45/ 1 8. Münehen

Tel : 5394155394171 539418/ 539419 NÜRNBERG: 8500 Nürnberg Am. Plarres 8 Tel : (0911) 265301 1 265302 PARIS : 34 Avenue de L'Opera 75002 Tel: 2651710 RIYAD GSA ABC: Travel Ageney Al Arbaeen Str. Riyadh Tel : 4779003 - 4779055 RiZE: Belediye t\arşısı Tel: 1007 ROMA: Piazza della Repub liea 55 Rome Tel : 4751149/4743556 ROTERDAM : Weena 1403012er. Tel: 332177/ 332465 Retterdam SAMSUN : Kazımpaşa Cacl. No: 11 / A Tel : 13455 STUTGART: Lautenehlager Str. 20 .7 Stutgart 1 Tel: (0711) 221444/ 221445 STOKHOLM : Vasagaton 7. 10120Stoekholm Tel: (08) 218534/ 218353 ŞAM

(Damascus ) GSA AI-Faradees Travel and Tourism Ageney P.O. Box 6132 Hayssalon st. Dar el Mohandiseen Damascus-Syria

TAHRAN : 400 Avenl·e Hafez 3 rd. floor No: 7 College - Cros ing Tehran Tel : 669026/ 664609 TOKYO GSA JAL: Daini Building Merunouehi. Tokio Tel: 743551 TRABZON : Kemerkaya Mah . Meydan Parkı Karşısı

Tel: 11680/ 13446 TRABLUS: Muhammed Megarif Str. Cezayir Sq Tel : 38236/ 48798 Tripel i VAN : Enver Par i hanoğ­ lu iş Merkez i Cumhuriyet Cad . 196 Tel: 1241 / 1768 V lYANA: Operngasse 3.1010 Win Tel: 563796/ 563768 ZURiH : Tal Str. 58.8001 Zurih Tel : (01) 21185767/ 2111070/ 2110071


kadın

Kısın ,

Cildi

Korumanın

ışın ayazı nda, soğuk

rüzgarlar eser· ken veya kar lapa lapa yağarken, cil· dinizi kor um anı z gerekir. Kötü hava· larda mu tlaka enli bir yün atkı ile yüzünüzü kapatı n.

K

Kış tatilinizi dağ l a rda kayak yaparak geçirecekseniz m akyajı nı zın alt ında nemlendi· rici bir krem şar ttır. Hatta hava gü n eşli ise güneş ışı n ların beyaz karlara ya n sıdığı için , cildinizi tıpkı yaz güneşi nde n korur gibi koruıınanı z gerekir. Onun için , nemlendirici yerine güneşi engelleyici bir krem kullanın. Üstüne de koyu bir fondaten sürün. Dudakl arı nı z ın çatlama m ası için koruyucu krem veya vazelin sürün.

yağlı

Y o Ilan

e Banyodan sonra havluyu teninize sürterek kuru /anın . Böylece hem kon doloşımınız hızlandırıl · mış olur hem de ölü deri hücrelerini çıkortırsınız .

e Her gün yıkandıktan sonra tüm vücudunuza nem· lendirici krem sürün.

e Rüzgarlı havalarda hem nem/endirici hem de fon · delen

kullanmayı

ihmal etmeyin.

e Kalari/er

havayı kurutur ue dolayısıyla cildiniz bozulabilir. Bu nedenle evinize bir hava nem/en· dirici cihazı o/ın ue özellikle yatak odasında kul· /anın .

e

Dudaklannızı

koruyan bir dudak

parlotıcı

ku/la·

nın .

bir

~oğ uk akşaml ar küveti doldurup banyo yapmaktan hoşlanıyo rsa nı z , suyun fazla sıcak olma masın a dikkat edin. Fazla sabun kullan· mayı p , banyodan çıkm adan evvel mutlaka d uş un altı nda sabun kal m ayıncaya kadar vücudunuzu iyice dur ulayın . Sonra kurulan· madan tü m vücudunu za nemlendirici bir krem veya yağ sürün. Bu, bebek yağı olabilir.

Kış Cilt Bakımı Için Tausiyeler e

Yıka nırken

e

Çıplak

e

Ellerinizi sık giyin.

suyun fazla sıcak olmamasına dikkol edin. Fazla sabun kullanmoyın. tene yünlü ueya meyin . sık

tahriş

edici kumoş/ar giy·

kremleyin ve dışarda iken eldiuen

e Sabun kulla ndıktan sonra iyice duru/anı n.

Anıpulleri aoQunıadan yıklnıayın ...

Içinda uçu,an toz zerrecikleri ampullarin üzerinde birikerek. dı' yüzaylarını adeta Inea bir zar teklindi kaplll'lar va bu tabakl temizlenmedili taktirde. z1111anla kllınla..rak ampuiOn lflk gOcOno linemil llçOde azahır. Bizlerimizin aıhlll bakımından bu durum oldukça Zlrarlıdır. Ampuller ayda bir kan •••Oıda belirtilen flkllda tamlzlendiQI taktirde hem lfıQın gllçlerlnden dlhl çok laydalanılmı,. him da gizler klltD aydınlatmadan llwl galibilecek rahatllzlıklardan korun· mu, olur. Elekilrili kapadıfun aonra. ampul yuvalindan çıkwılır. Oıice bir baz parçaliyia tozu alınıp. yarı au. yarı alkol lle hlzırlanmıf bir aıvılle güzelce yıkanır. Yıkama lfllllll tamamlanınca. dlkkllle kurulanıp yerıne takılır. Iyice kurudulundan emin olduklin aonn. kullanılmaya b"lanablllr. Flouruan ampullar da aynen. normal anıpullw gibi tamlzlenlrler. Odanın

DIKKAT: Ampullerı yıkarken tamamen aoQumu• liZilllkle dikkil adin: akal taktirde elinizde pllflyablllrler.

olmalarına

sı ..ı .. ın

temlzlenmul ...

temizilli Içlerinde bulunan maddelerin clnalne glln yapılır. Şarap. alrke. alkollü Içkiler lle dolu ,ı .. ıwı temizlemek Için: Içlerine bol miktarda tuz atınız şı,aıarln

va dOrtta birini bOf bırakacak fakilde aıcak au doldurunuz. Iyice aalladıktan aonra. birkaç kere, tamlz auyla doldurup botaltank çalkalayınız. Elar ,ı,anlz. Iatediliniz gibi. temlzlanmemı, ıae bu ı,ıeml birkaç kere tekrarlayın ız. Zeytlnyalı. aDI v.a. gibi·maddelerle dolu olan ,ı,eıerl temizlemek Için: Içine biraz aıcak au daldurarak Iyice aallayınız. ŞI" tamamen temizlanane kadar. temiz ve aoQuk auyla doldurup boflltank çalkalayınız.

• Taneerenin dlbllutmupl... Taneerenizin dlbl tutmupa. çllal. bıçak v.a. glblaert madeni analarli kazıma yoluna gltmeylnlz. Bunun yerine Içine bir miktar dıınlz tuzu atacalınız tııncerenlzl kaynar auyla daldurarak bir aU re bekletlnlz. Bu uauıı,a yaramıyona. Içinda alrka. alkol vaya çama,ır auyu kaynatank daha aonn. ovmanız gerekir: pırıl pırıl olduklarını gllracakllnlz. • Llkl "ya üzerindaki Ilkeler...

Uka "ya üzerindeki kir ve lekeleri temizlemek Için keten yalı lle aynılllçOde tanbentın 111n11 karı,ıırılır. Yumu,ak bir baz bu karı,ıma biiırıiarak temizlanecek "yanın üzerı ovularak alllnlr. kurumaya bırakılır. lylce kuruduklin aonn da yünlü bezle parlllılır. Bir blfkl temizleme yolu da tu dur: Keten yalın• batırılan baz. una daldırılır ve bununla leke yav•• yava,

alllnlr. aonra lanila parçası Ila ovulur. • Slrke ne ı,ıere yarar? OrUmcak ve alnek ıaırmalarında alrkeye batırılmıf pamuk. ııırılan yerdeki acıyı halllletlr. kabarnıaları önler. • Mobilyalar nasıl temlzlenlr? Elblıa dolabı. gardrop. fllonlyer ve karyola gibi genlf yüzeyil mobllyalarınızın Uzerine biriken kirleri temizlemek Için Iki kafık zeytlnyaQı. dllrt katık alrke. Oç klfık da terebentin uaaını Iyice karıftırank bir lanila parçuı lle bu yüzeyleri allln. • Klipüklü blra Içmek Için... Buzdolabından çıkarıp açtıQınız aoQuk birada bir lazzetaizli k varaa ve kllpOrmOyoraa. kabahat alzde deQII. kullandıQınız bardaktadır.

Blra bardaklarını hiçbir Zlman aabunla yıkayıp bazle kurulamayınız. Sabun kalıntılarını. binnın kilpürmulnl engeller. Ayrıca. lazlaaoQukta kllpürmeye· ceQI gibi. bin bardaQılleaDI lçllml{ll. ne denli yıkanu. yaQ bardaktan kolayca çıkmayacaQı Için blra yine Iyi kilpOr mu. Birayı tadında Içmek Için yapılacak en Iyi fiY. blra bardaklarını sadalı aıcak au lle yıkayıp Iyice çalkalamak ve teraine kapiiıp kendiiiQinden kurumaaını beklemek·

tır.


egıencel:ik

~~ BULMACA

1

ıı

!Nf:ORMATION

1\

o o o

o o

CENNET

SOLDAN SAGA: 1-Bir ülkeden, yabancı bir ülkeye mal satmak, Anlama yeteneği. 2-Us, bir kıta , Namus. 3-Sene, Bağırsaklar (Eski Dil) . 4-Nemli, suya girmiş , Kanşık renkli . 5-Tersi birsıfateki , Birdoğa olayı , Tersi Kayak (Eski Dil) , Bir !çki. 6-Basit bir su taşıtı, Yeryüzündeki beş kara parçasından her biri. 7lskambilde koz, Bir kıta , Asker1ikte takımın kısa yazılışı. 8Kunduracılann kullandığı ucu sivri delici, Bir tahıl. 9-Ekmek (Eski Dil) , Bir olayı detayiandı np programlama 1O-Dayanak 11 -Bir işi doğru , uygun bulmak, Vansıma (Eski Dil) 12-Bir sıfat takısı , Bir işi başka bir tarihe bırakmak. YUKARIDAN ~AGIYA: 1-Hissiz, Futbolda kazanılan sayı 2-Hararet, Roma imparatorluğunu kurmuş , ve ilkçağın sonlannda ortaya çıkm ış b üyük bir kavim 3-Bir sıfat takısı , Efelek 4-Tersi asmaktan emir, Nazi Almanyası ' nda gizli bir teşkilat, Mektup (Eski Dil) S-Operasyon, Uçurum 6-Birbirine değme , dokunma , Antlaşma 7-Uzak, Dünyanın Uydusu, Tersi uluslararası trafikte Hollanda'nın simgesi 8-Bir nota, Anne, valide, Çok gerekli, aceleci 9-Erkek ceketinin yakasında göğüse inen devrik yan , Gelenek 10-Bir haber ajansımızın simgesi, Yabancı bir erkek adı , işaret 11-Siyah, Binalarda ahşap parçalı döşeme 12-Galyum'un simgesi, Vasat, Beyaz 13-Türkü söylemek, Otonun bir parçası.

Temel ölür, Cenaze töreninden sonra dul kalan karısı Fadime, hocaya yanaşır: - Hoca efendi , Temeluro neriyedur şimdi? - Herhalde cennetun ka· pisuunadu . - Niçun kapisina . Daha içeri cirmemiş midur? - Yok, nasıl cirsun, öyle boynuz takdurdun ki o~a kapıyı yükseltiyler.


h:ik.aye doğar doğmaz çocuğunu bana Nasıl7 Kabul ediyor musun?"

Sen

SAAT

Bir süre dalgın dalgın düşünen genç teklilinizi kabu l ediyorum. " Cebinden

"Tutun! Yakalayıni Kaçıyoıf ' Cadde bir ana baba gününe dönmüştü . Mağazadan fırlayan Iki memur. uzun boylu genç bir kızı kovalamaya başlamıştı . Kaldırımdaki halkın lik şaşkınlığı geçince. memurların yardımına koşanlar olmuştu. Kaçan genç kızın yolu üzerinde olan orta yaşlı bir adam. durumu aniayarak birdenbire Iki kolunu yana açarak. onu yakalayıvermiştl . Genç kız ağlayıp . yalvarmaya başladı . Bu sırada oraya gelen mağazanın memurlarından biri polise " Pırlanta Işlemeli bir kol saatini çalıp kaçtı ." dedi. "El çantasına bakın ..." Polis. genç kızın elinden çanlayı aldı. Açtı . Içine baktı. Pırlanta işlemeli nefis bir kol saatini çıkartarak sordu: "Bu mu7" bakalım. kızımi

Seninle karakolda biraz

konuşalım ... "

Sonra. mağazanın memurlarına dönen polis. sözlerine devam etti: "Içinizden birisinin de benimle beraber gelmesi gerekiyor..." Işte bu sırada hiç beklenmedik bir şey oldu. Pollsle genç kızın yanına yaklaşan kıyafetll uzun boylu. yakışıklı genç bir adam: "Bu genç kız suçsuzdur" dedi.

zarif

Orada bulunan herkes genç adama hayretle bakt ı. Fakat o aldırış etmeden sözlerine devam etti: "Yani .. Bu suçu bilerek ve Isteyerek I şlemediğine eminim. lütfen onu serbest bırakın . Saati Iki misli ücretle satın alıyorum ." Uzun boylu. yakışıklı genç adam. ciddi bir tavırla: "Bu hiç bir şey ispatlamaz" diye ısrar etti. "Saati. başka birisi onun çantasına koymuş olabilir .. " Polis. yakaladığı genç kızı bırakmak istemiyordu. Genç adama. alaycı bir sesle sorou: "Saati bu kızın çantasına kimin koyduğunu da lütfen söyler misiniz?" Genç adam. sakin bir

tavırla :

"Ben" diye cevap verdi.

Tartışma uzayıp gldeceğe benziyordu. O sırada . olay yerine gelen mağaza sahibi tartışmayı yarıda kesti. Hadisenin büyüyüp genişlemesini istemediği belli oluyordu. Genç adamla genç kız ı yanına alarak mağazasına döndü. Genç adam. pazarlık etmeden saati aldı . Sonra. genç kızla beraber mağazadan çıktıktan sonra: "Otomoblllm şurada duruyor" dedi. "Bir an önce buradan uzaklaşalım .. Daha sonra konuşuruz. "

Genç kız. genç adamın arkasından sessizce yürüdü. Otomobile bindiler. Genç adam motoru çalıştırdı. Mağazanın önünden süratle uzaklaştılar .. Kapının yanına büzülmüş olan genç kız . çeklngen bir tavırla : " Teşekkür ederim" diye mırıldandı. "Beni kurtard ın ız . Fakat doğrusunu Isterseniz. buna layık olmadığımı biliyorum." Genç adam. cevap vermedi. Kısa bir sessizlikten sonra genç k ız konuşmaya devam etti: "Niçin yaptınız bunu7 Tekrar ediyorum .. Bu cömert davranışalayı k değilim .. Ben. gerçekten hırsız bir k ı z ım . Osaati. satmak Için çalmıştım. " Genç adam en nihayet konuştu : "Onu ne maksalla çaldığınıtahmin ediyorum .. Fakat. seni kurlarmarn gerekiyordu .. " " Kurtarmanız mı

gerekiyor du7

Anlayamıyorum ..."

·otomobili yolun tenha bir köşes i ne çekip. durduran genç adam. vücudunun tamam iyie dönüp. genç k ızın yüzüne kısa bir süre dikkatle baktıktan sonra: "Hiç bir şey karşılık düşünülmeden yapılmaz " dedi. " Nasıl

bir

karşılık bekledlğlnizi

kız .

gülümseyerek. "Demek ki. bana bunun için

acıdınız. "

dedi.

Başını Iki yana sallayan genç adam: " Hayır " dedi. " Acıdığım için kurtarmadım seni .. Bu benzerlik. kalamın Içinde bir planın süratle gelişmesine sebep oldu. Karım . bir kaza geç i rdiği Için. çocuk sahibi alamıyor. Halbuki. mutluluğumuzun tam olması için. muhakkak bir çocuğumuzun olması gerek. Karımın sağlık durumu da buna bağlı .. Şimdi. sana bir tekliflm var .. Ben. çok zengin bir Insanım . Senin de paraya ş i ddetle I htiyacın olduğu belli. Ben seni ömrünün sonuna kadar refah Içinde yaşatacak bir para vereceğim . Sen de bana bir çocuk vereceksin ... "

Kirpiklerini kırpıştırarak genç adamın yüzüne bakan genç kız. itiraz etti: "fakat. benim yok ki..." "Tek lllimi kabul edersen. çocuğun olabilir. Fakat daha önce bir anlaşma lmzalayacağız .

çocuğum

saati

çıkarıp

mücadeleden

bıktım .

Bunun Için de

uzatan genç adam: "lik olarak bunu al," dedi.

Sonra cebinden çıkarttığı . portföyden. bir deste para aldı. Saydı. Genç kıza uzatırken: "Bu da ikinci avans" diye devam etti. "Hamile kaldığını resmi doktor raporuyla bildirince. bir miktar daha vereceğim. Çocuğunu teslim edince. tam iki milyon dolar daha alacaksın .. " Gözleri irileşen genç kız: "Iki milyon dolar.." diye mırıldandı. "fakat..

adınızı

bile bilmiyorum ... "

"Bu. o kadar önemli değil .. Istersen. bana Rupert diyebilirsin7" "Bunun uydurma bir isim olduğuna eminim. Fakat. Benimki. Gladys ... "

ısrara etmeveeeğim

ve

adım ı

Aradan Iki buçuk yıl geçmişti . New York'un sayliye semtlerinden birinde. şahane bir vi ll ada. genç bir karı koca. henüz bir buçuk yaşındaki bir erkek çocuğunun kendi kendine oynayışını . mutlu bir tebessümle seyrediyordu. Erkek. iki buçuk yıl önce hırsız bir kızı kurtaran ve kendini Rupert adıyla tanıtan genç adamdan başkası değildi. Gerçek adı . Oouglas Fremont'lu. Hırsız kıza Ikiz kardeşlymiş gibi benzeyen karısının adı ise Caroll 'du. Amerika ' nın sayılı zenginlerinden biri olan Douglas Fremont. istediğini elde etmiş . genç kızdan çocuğunu almıştı. Halının üzerinde oyuncaklarıyla oynayan çocuğu bir süre mutlu bir ifadeyle seyreden Caroll. bakışlarını kocasına çevirerek: "O kadının çocuğunu geriye almayacağından emin misin7" diye sordu. "inan bana. Douglas. Geceleri hep bu korkuyla uyanıp. Jill'in yatağına gidiyorum .. Eğer. Jlll'i benden almaya kalkarlarsa. imkanı yok yaşayamam ..."

Karısının elini sonsuz bir sevgiyel okşayan Douglas " Boşuna endişeleniyorsun . sevgili ml" dedi. "Okadın . çocuğunu görmedi bile .. Jill doğar doğmaz bana teslim edildi. Ozel klin iktekiler bile kim olduğumu bilmiyorlar. Ostellk o kadın. öylesine paraya muhtaç durumdaydı ki .. Iki milyon doları aldıktan sonra. ne beni. ne de çocuğunu düşünümeyecektir. Bu parayla kendine şahane bir hayat sağlamıştır. Eğer evlenmedlyse. maceradan maceraya koşuyordur ..."

Douglas Fremont'un tahmin lerinin çok az bir k ısm ı gerçeğe uygundu. Çocuğunu Iki milyon dolara satan Gladys Hil beri. maddi selaletten kurtulmuş. manevi selaletin uçurumuna yuvarlanmış durumdaydı. lüks bir hayat içinde selaletti bu ... Genç kadın . aldığı iki milyon doları mükemmel bir işe yatırmış. geliriyle kendisine şahane bir yaşantı sağlamıştı. Fakat. çocuğunu para karşı lı ğında başka birisine vermiş oluşunu bir türlü unutamıyordu . Hayatına birkaç gün girmiş olan yakışıklı erkeği de hayalinden uzaklaştıramıyordu . Pırlanta işlemeli saat çalmaya ka l k ıştığı ve o adamın teklifini kabul ettiği için öylesine pişmandı ki.. Çocuğun un. erkek mi7 Yoksa kız mı olduğunu bile bilmiyordu. Sokaklarda. parklarda rastlad ığ ı çocuklara ısrarlı bir dikkatle bakıyor . onlara tatlı tatlı gülümsüyordu .. Hatta bu çocuklar la konuşmaya teşebbüs ettiği bile oluyordu. Bu arada. Oouglas Fremont'un hayatında da büyük değişiklikler olmuştu . Karısı bir kır gezintisinden dönerken. otomobil kazası geçirerek ölmüştü. Oğlu Jill ise. bu kazadan en basit bir sıyrık bile almadan kurtulmuştu . Bu sırada iş seyahatinde olan Oouglas Fremont. iki gün sonra New York'a dönünce. felaketi öğrenmiş. çıldıracak gibi olmuştu . Neyse ki. oğlu hayaıtaydı . Ancak oğlunun yanında oluşu . ona yaşama gücü verebilmişti. Bütün bu olayların üzerinden beş yıl geçmişti. Artık Jill. çevresindeki her şeyi aniayabilecek bir yaşa gelmişti. Bir gün. dadısıyla beraber parktan dönünce. Dou glas'a: "Annemin resmine benzeyen bir kadın . benimle konuştu .' ' dedi. " Yarın tekrar parka gelecek. Benimle oynamak istiyor..." Yabancılara ka rşı son derece hırçın bir çocuk olan Jill'in bu kadına yakınlık duyması. Oouglas'ı düşündürdü . Acaba Jill. gerçek annesiyle ml karşılaşmıştı7 Hayatta her şeyin olabileceğine inanan Oouglas. ertesi gün parka oğluyla beraber gitmeye karar verdi. Fakat. kendini göstermeden onları seyredecekti. D kadının santaj yapmasına asla fırsat

vermeyecek!!.

sorabilir mlyim7"

Birkaç saniye düşünen genç adam. kelimeleri itinayla seçerek cevap verdi: "Tesadüfen. oradan geçlyordum. Kaçlığını gördüm. Kovalayanların bağınşların duydum. Bir şey çalıp . kaçtığın belllydl. Senin yerinde başka birisi olsaydı . aldırış etmez. yoluma devam ederdim ... Fakat sen. o anda benim Için laleliayin birisi değildln . Karıma şaşılacak derecede benzlyordun. Ancak Ikiz kardeşi olsaydın. bu kada r benzeyebllirdln." Genç

pırlanta

kız : " Artık .

parayı vereceğ i m .

gizlemeyeceğlm.

"Evet..." "Gel

vereceksin. Ben de sana. vaat ettiğim

Ertesi gün bir ağacın gerisine gizlenerek. Gladys'le Jlll'i uzaktan seyreden Oouglas·ın düşüncelerinde büyük bir değişiklik oldu. Genç kadının hareketleri ve konuşma tarzı . gerçeği bilmediğini açıkça belli ediyordu. Genç kadın . çocuk sevgisini. kendisine yakınlık gösteren Jill'in kişiliğinde toplamıştı. Bu lamamlyele lçgüdülere bağlı. ruhsal bir olaydı . Buna kesinlikle kanaat geliren Douglas. Gladys'le oğlunun yanına yaklaştı. Genç kadın onu görünce birdenbire heyecaniand ı. Ellerini göğsünün üzerinde birleştirerek . kısık bir sesle: "Rupert" diye mırıldandı . "Evet... Benim .. .'' Bu sırada Jill de babasının boynuna atılmıştı. Genç kadın. birdenbire gerçeği anlayarak. sapsarı olmuştu . Bayrimak üzere olduğu görülüyordu. Genç kadının yanına oturan Douglas: "Bu akşam. yemeğe bize gelir misin?" diye sordu. "Kabul edecek olursan. ben de Jlll de buna çok memnun olacağız ..'' Jlll. bir gün önce. annesinin öldüğünden bahsetmişti . Oouglas ' ın onu akşam yemeğine genç kadın için zayıf da olsa bir ümit sayılırdı . Yanaklarına süzülen birkaç damla yaşı fark edemedi bile .. Oyleslne heyecanlıydı ki... çağırması.


Kaleterasit haz1r s1valarm1n 26 değişik rengi ve 5 değişik tipi vard1r. Her türlü hava şartianna karş1 dayan1khd1r. Tatbikati çok kolayd1r. Kaleterasit'i merdane ya da mala kullanarak kolayca tatbik edebilirsiniz. Binalarm1zm d1ş cephelerini güzelleştirmek için yapacağ1mz en uyg u n se çi m Kaleterasit'ti r.


.......... A

/(

j)

i ........ ··.........

M

o- (

~· ··"'"'

""<

o\

"'

~'

O•

O()()() m

1500m

IOOOm

500m

O()() m

IOOm

Om Çukuf luk

O()() m

OOOOm

'

··.

1


UUlllt:H::>Llli C::LllU lllLt:l"l.lö,LlUlli::Ll llö L W Ul"l\.

ı::;y t:HıölH bO

-~

-28

...... ';)

··.:;-·

ll


1984 03  
1984 03  
Advertisement