Page 1


U19

uyuı;;

llU..t\.UCL!C:Ll.•l lJ.ariraSl ""'%

TORK HAVAYOLLARI TURKISH AIRLINES /(

D

ll

e

sıao

,,··

E..,

3050

ROI<ı . ..-N ""->.....>.>=-.c"'-

bur.

dd:i

a \

.

0

~~ ~ lbiza .

8

~i nOrka

ayorka

Nao bur,

Formentera SI 2900

n


;ll lA:a

"l.li:lı

lJ.lU .l .l.C1ı.L .l.lt:ii.J

{f ~ ~

VV V .l.

.n.

O.J O UV .u ı.

r .,

" Azami Ka l kı' A§ı~ıgı (Maximum Take of Weight} Yak ı t

Kapasitesi

(Fueı

DASH - 7

F-28

DC-9

19.958 kg.

24-483 kg.

48.989 kg.

Capaclty)

4536 kg.

7620 kg.

11 .180 kg.

Motor GOcO (Englne Thrust)

1120 shp

9850 lb.

14.500 lb.

15.500 lb.

18.000 lb.

39.000 lb.

Azami Menzll (Maxlmum Range)

2220 km.

1887 km.

2405 km.

3518 km.

9000 km.

5550 km.

Tavan ı (Ma ıdmum CeiHng)

25.000 ft.

35.000 ft.

35.000 lt.

42000

n.

42000 lt.

42000 lt.

Azami SUrat (MaKimum Speed)

440 km/h

825 km/h

870 km/h

900 km/h

980 km/h

980 km/ h

Normal Seyir SUrati (Normal Cruise Speed)

370 km/ h

630 km/h

796 km/ h

862 km/h

980 km/h

875 km/h

65

111/115

187

189

345

Azami Uçu,

Koltuk Adedi

(Seatlng Capaclty)

50


Uçağtmtza hoşgeldiniz eyecanlı

H

oldu1)unuz ihtimalini gözönüne alarak uçak ile seyahat etmenin günümüzde en arnniyetli yol oldu1)unu hatırlatmaya gerek duyduk.

A lı şı lma mı ş bir ses sizi tedirgi n edebilir. Kalk ı ştan hemen sonra duyulan gürültü, uça1)ın uçuş pozisyonuna geçerken i niş takımlarını içeri çekmesinden gelmektedir. Uçak havalanırken normal seyrinden daha fazla kuvvete ihtiyaç vardır . Aynı şekilde uçak inişe geçti1)inde hızındaki azalma makina sesindeki de1)işim şeklinde duyulur. " Kemerlerin izi ba1)1ayınız " ve "Sigara içmeyiniz" işa retleri ya n d ı 1)ı zama n zi l ça lar. Zi l, yolculardan biri ka bin müre tlebatı nı ç a1)ırdı 1)ı zama n da çalar. Uçuş s ırasında birşey sormak , yemek, içmek veya okumak istedi1)iniz zaman uçak tipine göre başınızın üzerindeki veya koltu1)un kollu1)u üzerindeki "çeki niz" yazan yahut hestes resmi bulunan dü1)meye basarak hostesi ça1)ırabilirsiniz . Oku mak içi n ış ı1)a ihti y ac ın ı z oldu1)u zama n baş ı nızın üzerindeki veya koltu1)u n kolundaki dü1)meye b asınız . "Kemerlerinizi ba1) l ayınız" işareti yanmadı1)ı zaman elinizi yıkayabilir ve tuvalete g idebilirsiniz. "Tuvalet doludur" işareti, tuvalelin meşgul oldu1)unu gösterir.

YIYECEK VE IÇECEK SERVISI Iç hatlarda çay ve meş r u b at ücretsiz ve limitsizdir. Yemek servisi d ı ş hatlarda enternasyonal yemek saatlerine göre yapılmaktadır . Kahvali ı servisi sabah uçuşları nda, ö1)1en yeme1)i servisi gün ortası , akşam yeme1)i servisi akşa m uçuşla r ında yapılmaktadır . Uzun pa rkurlu dış hatlarda bu yemekiere ek olarak snac k servisi yapılır. Türk Hava Yolla rı ' nın aşçıla rı mutfaktaki başa r ı l a rı ile bi linirler. Günde 24 saat çalışarak Türk M u tl a1)ın ın en güzel örnek lerini modern tesislerde siz yolcular için hazırlarlar . Yemek servisi yapılan tarifel i ve charter uçuşları nda, şeker hastalarına ve vejateriyen lere sa1)1ık , felsefe ve din nedeniyle normal menüyü kabul etmeyenlere. özel yemekler temin edilmektedir. Ozel isiekierin za m anında tercihen rezervasyon ya p ıl ı rken belirtilmesi gerekmektedir. Alkollü içki ler neminal ücrete tabidir. Meşrubat tüm hatlarda ücretsizdir. hava taşımacılı1)ı talimatları uyarınca uça1)a yolcular tarafındıın getirilmiş alkollü içki lerin içilmesi yasaktır. Uluslararası

UÇAKTA SIGARA IÇMEK Uçaklarda kabinin ön tarafı sigara içmeyeniere ayrı l mışt ır . Arka koltuklar sigara içenler içindir. Tuvalelle , kalkışta, i n i şte ve "Sigara lçilmez" işareti ya nd ı1) ı za man sigara içmek yasaktır . Puro ve pipo içenl erden yanların d aki yolcuya kokusundan rahats ı z olup olma yacaklarını sormaları gerekir. ÇOCUK YOLCUL AR Çocuklar ve o nl arın rah atı biz im içi n çok önemlid ir. Onla r ı n en öze l dah i dikkatten k aç ırm amak için çaba harcanmaktad ır . Bebek ler için mama , süt vb. gibi gerekti1)inde ı sıtılmaktadır. iht i yaçla rın ı

UÇAKTA SAT IŞ Derg imizin 23. sa yf as ın da uçakta satı l a n içki ve sigara l arın fiyat listesini bula cak sınız . Alkollü içkiler ve tütünlü maddeler vergisiz sat ıl makta d ır . Ozgünüz ki uça kların stokları mutlak kapasiteleri ile limitl i oldu1)undan a rad ı1)ı n ızı her zaman bulamayabilirsiniz. Böyle bir durumda umarız ki , bir benzeri stokta vardır . DIGER HUSUSLAR Uzun zaman d ır haber l eşe m edi1)iniz arkadaşınıza neden kart veya mektup yazmak fırsatınız olmasın? Biz size ka1)ıt , zarf ve kartlar sa1)layabiliriz. THY Magazin' in bu•sayısında okuyacak pek çok şey bulabilirsiniz. Islirahat etmek için ka bin müretle b atı n dan örtü, battaniye veya yast ı k istiyebilirsiniz. Isli ra hat etmek için kab in m üretle batınd a n örtü , battaniye veya yas tık isteyebilirsiniz. DILEKLER INIZI ALAll M Uça k la rımızın içinde Yolcularımı z ı n uçuşla hoşumu za

yo lcu dilek ku tu l arı ile mektu p ka1)ıtları b u lacaks ın ız. ilgili şik ayet ve l emannileri ni almak her za man

gider. Türk Hava Yo lla rı gösterdi1)iniz güven için teşekkür eder, iyi uçuşlar dil er ve sizi tek rar k arşı lama k ta n mutluluk duyar.

il

Welcome on Board n vlew ol the poulblllty that you are IHIIng nervoua. we would Ilke to ramind you that today llylng la the salaat form ol travel.

1

You may be diaturbed by an unuaual aound. The nolae you hear lmmedlately alter tak e ol lls the sound ol the landlng gear belng pul! ed up aa the plana geta lnto lllght poaltlon. White the plan e la taking oll lt requlrea greater powerthan lt doeı white crulalng. ln the same way, aa lt preparea to lan d. the reduced apeed cauaeı a change Intheıound from theangi ne. When the "Faaten your seat bella" and "No amoklng" algns lig ht up a beli rlnga. This beli la also heard when a passenger rlnga for one olthe cabln crew. During your lllght. whenyou wlah to aa ka queatlon, or request aomethlng to eal drlnk or read, you may call the hoateaa by pressing the approprlate button. According to the type ol plana you are llylng In, th is bulton may be located above your seat or on the arm ol your chalr: and may be mark ed by a plcture ol a hoateaa. When you wlah for lig ht by whlch to read. press the awltch over your seat or on the arm ol your chalr. When the "Faaten your seat bel ta" algn la extlngulahed you may leave your seat to go to the tollet. Hthe tollet la occupled the word "engaged" wlll be aeen on the door. CATERING SERVICE

On mornlng lllghts breaklaat la aerved. on alternoon lllghta lunch la aerved, and on evenlng lllghta dlnner ls aerveıl. On long-dlstance lllghts anaeka are served In addition to theae main meala. Turkish Alrlines chela are renowned for thelr achlevementa In the kltchen. J hey work twenty-lour hours araund the clock, In modern kltchena. to prepm the most delicious examplea ol Turkish culalne for you. the pauengen on THY. On acheduled and charter lllghts apeclal lood la available on request for dlabetlca, vegalar lana. and othen who for reasona ol health, religlon or phllosophy, are unable to eat the regular meala. However, lt la easentlal to In form Turkish Alrliens olthla well Inadvance, prelerably when making your reaervation. Charges are made for all alcoholıc drlnks. Soft drlnks are free on all fllghts. According to International alr transport regulatlons passengers are forbldden to consume thelr own alcohollc drlnks.

SM OK ING One seetion ol the cabln la reaerved for non·amoken.lt ls lorbldden to am ok ewhile Inthe to ll et. during take-oll and landlng and while the "No amoklng" slgn ls on. Those wlahlng to amoke a plpe or clgar are remlnded that they should firat aat thelr nelghboura whether they have any obfectlon to the amell. CHILD PASSENGERS We are eapeclafly concerned with children and the ir comlort. We andeavour to antielpale and meet thelr every nHd. Mlik and baby lood la heated up for them when requlred, IN-FUGHT SALES On page 23 ol this luue ol our magazine you wlllllnd a list ol the drlnka and clgarettea aold on THY planea. The prlcea are alt duty-free. We regret to say that becauae ataragespace on bo ard la limited, we are unable to carry large atocka, and wemay theretare not alwaya be able to aupply what you wanl In this event we hope you wlll be able to llnd an acceptable aubatltute. OTHER POINTS Why do you not take this opportunlt to write o postcard or letter to a frlend? We can provlde you wlth wrltlng paper, envelopes and postcards. You may !Ind plenty to read In thlslssue of our magazine too.ltyou wlsh to sleep you may as k the hoste11 for a blanket and plllow.

YOUR SUGGESTIONS Inalde the plana you wlll llnd auggeation boxes and wrlting paper. We are alwaya pleaaed to recelve the complalnta and auggeationa ol our paaaangera. We thank you for your trust in Turkish Alrllnea. and wlah you a pleaaantlllghl. We look forward to seeing you agaln.


ocak/january/84

içindekiler \Contents (

Yıl:

.-t'

1 Sayı: 9

Türk Hava Yolları Adına Sahibi (Puplisher) Cengiz Sakarya lı Yazı işleri Müdürü (Managing Edltor) Uçal Dalgıç

Genel Yayın Ganışmanı (Consultant Edltor in Chief) KorayGOney Yayın

Kurulu (Puplishing Board) flyas Albayrak, Emre Betln, Engin Öktemer, ÇetlnÖZbey

Dış Temsilci ( Representatives Abrood) VOfCr KtztiOZ, TQrkay Ert<ay

Yurt Içi Haberler (NSVv'S From Home) TOrk Haberler A~ansı Yurtdışı

Haberler

(NSVv'S From Abrood)

lıBC A~ansı, Camera Press, Medla Press,ımage Press, Shottlng star Fotoğraf

(Photography) Suha Bafaran, Nihat GOmlekslz, Sedat Tuna, Şemsi GOner, THY Reklam MOdOriQOO a fllvl Grafik (Graphists) Cenajans, Ilgi. A.Ş. Duygu Tamer Reklam Yönetmeniiğ i (Advertising Represantative) Cengiz Yalvaç Cencijans Reklamcılık A.Ş. Osmanlı Sokak 19 Takslm-ıst-Turt<ey Tel: 145 07 66145 46 90 Dlzgi (Type Setting ) PaymafA.Ş.

Renk Ayırım ı. Filmler ve Bask ı ( Colour Seperation. Filmed a nd Printed by ) Cem Ofset Matbaaetlik San AŞ. ıstanbui-Turt<ey Tel579 43 13 Yönetim Yeri ( Head Office) TOı1< Hava Yolları Halkla ııı,kller Bafkanlığı Cumhuriyet caddesl 199-201 Elmadoğ/ıst/ Turkey Tel: 140 21 59

o

Ayın

Haberleri ........ .......... ...... .3 News Of The Month ... .... ........ 3 THY'den Haberler ..... ..... ..... ... .5 News From THY ..... .. ... ..... ..... .6 Pilotlarımız .. ......... .......... ....... .. 9 Evden Uçuşa Kaptanın Öyküsü ....... .. ..... .. .......... ..... ... 10 Lüksemburglu Prens William ....... .. .. ... ... .. ............ .. .. 11 Woman Artist In The Turkish Plastic Arts ...... .... ... .... ... .. ... ...13 Dinazorların Sonuncusu 14-15 Topkapı Sarayı Müzesi Harem Dairesi .. .... .. .. ........ ... ... 16-17-18 One Lan d Two Continents .. 20 Ein Land Zwei Kontinente ........... ..... .. 22-23-24 Robot Garsonlar .... ... ........ .. ..27 Müzikaller Revaçta ..... .... 29-30 THY iıe Uçanlar .... ... ...... .. ... ..32 Geleneksel Alp Güreşi ... 34-35 THY Acenteleri ........ ... .......... 37 How To Come To Turkey .... 38 Deyrulzafaran Manastırı . 40-41 The Deyrulzafaran Monastery ... .... ...... .......... 40-41 Kadın .. .. ... ... .. ... ...... .. ....... .. ..... 43 Ekonomi .. ............ .. ......... ...... .45 Hikaye ..... ..... .... .... ..... .......... .. 46 Eğlencelik .......... ............. ..... ..47 Beyaz Perdenin Ünlüleri ..... .48


ayın

haberleri /news of the month Türkiye'de de tüp bebekler doğacal ürkiye'de kadın hastalıklan nedeniyle hastanelere başvuran her üç kadın­ dan birinin kısır olduğ ve yakın bir gelecekte isteyen ailelerin tüp bebek yönteml ile çocuk sahibi olabileceği bildirildi.

T

THA muhabirinin sorulannı yanıtlayan Carahpaşa Tıp Fakültesi kadın doğum anabilim dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Erdoğan Ertüngealp Türkiye'de kadın hastalıklan yüzünden hastanelere başvuran her üç kadından birinin kısır olduğunu belirterek şunlan söyledi:

Türkiye iş Bankası'nın otomatik para ödeme makinesi "Bankamatik" gittikçe yaygınlaşıyor

Bankası ' nda hesabı olduğu Cumartesi,

olanlar "Bankamatik'1e günün her saatinde ya da benkalann kapalı Pazar ve genel tatil günlerinde hesaplanndan para çekeblliyo~ar. önemli bir ve getiren "Bankamatik" ülkemizde bulunuyor. Tüıkiye iş Bankası ' nın 1982 yılının Nisan ayında ülkemizde ilk kez uygulamasını başlattığı atam~ik para ödeme makinesi "Bankamatik" gün geçtikçe yaygınlaşıyor. "Bankama~k" , müşterilere gece ve gündüz diledikleri anda iş Bankası'ndaki hesaplanndan "Otamatik" olarak para çekme kolaylığı sağlıyor. iş Bankası 'nın Ankara, Istanbul ve izmi(deki Şubelerinde mevcut "BankamaHk" sayısı 1983 yılında 16'ya ulaştı. Tüıkiye'deki heıtıangi bir iş Bankas ı Şubesinde hesabı alan herkes, "Bankamatik" hizmetinden yara~anabiliyar. Bunun Için kendisine hesabının bulunduğu şubeden her biriyle 1O bin lira çekiebilan en az 5 adet Bankamatik Kartı veriliyor. Müşteri , para çekmek istediğinde Bankamatik Kartı 'nı makinenin özel kanalından Içeriye gönderip tuşlar aracılığıyla şifresini yazıyor ve 15 saniyede 10 bin liralık zarftar içinde diled iği miktarda para alıyor.

1~~nkacılık işlemlerine BarŞubelerinde

hız kolaylık

yalnız iş

The Histarical Zincir1i Caravanserai in Aydın Will Be Restored The seventeenth century Zincirli Caravanserai in Ayd ın will be restored and opened to the public. it was disclosed recently by the Ministry of Tourism. Tha contract for the restorotion project has been won by two contractors. Özden Akgüç and Cem Cemil Öztürk. The restorotion will be undertakan so as to preseNe the building in its original state as far as possible, and is scheduled to be completed in time for the 1984 holiday season.

YILDIZ PARKINDAKi ÇADlR KÖŞKÜ HiZMETE AÇlLDI ıldız parkında restorasvonu Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarahn. dan yapılan tarihi Çadır Köşkü Istanbul Belediye Başkanı Abdullah Tırtıl terahndan geçtiğimiz ay sonunda törenle hizmete açıldı.

V

Köşkün açılışı nedeniyle düzenlenen törende bir konuşma yapan Abdullah Tırtıl , Türkiye Turing ve Otomobil Kurumuyla yenilenen mukavele sonucunda Belediye malı olan bu eserterin onanlıp kurtanlmalanndan başka birerfonksiyon kazandınio­ rak halkın ve turizmin yaranna açılmasını sevindirici bir gelişme olarak niteledi.

Daha sonra söz alan Türkiye Turing ve otomobil Kurumu genel müdürü Çelik Gülersoy ise, köşkün iç ve dış onanmı ile bayanmasından başka kalortter tesisatı

yapıldığını ve çürümüş zemin parkelerinin tamamen değişlinidiğini bu işler için 14 milyon lira harcama yapıldığını belirterek konuşmasına şöyle devam etti: "Sarayı yaptıran Sultan IIAbdülhamit ile onun burada tutuklayıp sorguladığı Mithat Paşa ' nın yağlı boya birer portrelerini aynı odaya ve yanyana koyduk. Bunla bir olgu olarak kabul edilmesi gereken tarihin bugünün koşullanyla yargılanma­ ması , dargınilkiann ulusça unututması ve banş üretim ve daha iyi bir yaşam için, bir senteze gidilmesi tezini sergilemek üzere ilk kez böyle bir uygulama yapıyoruz ."

Kurumun 5 yıldan bu yana açtığı , Yıldız ve Emirgen parklanndaki diğer tarihi yapılar gibi Çadır Köşkü'de çay salonu kokteyl konferans yerli ve uluslararası topl antı yeri olarak hizmet verecek.

"Ülkemizde en çok rasHanan hastalık kadında rahim yollannın kapalı olmasıdır. Buda bütün dünyada olduğu gibi umudu tüp bebeğe bağlamıştır. Ancak tüp bebek çok ince araştırmalar ve mali destek isteyen bir grup çalışmasıdır. Şu anda hastanemizde tüp bebeğin birinci aşaması olan ses dalgalan ile çalışan Ultrasond kamera ile yumurtanın gelişini izlemekte bunda da büyük ölçüde başan sağlanmaktadır. Kısacası Ülkemizde artık tüp bebek çalışmalannın birinci a şaması çalışma sahamıza girmiştir. Türkiye'de ise

kadından 30'unda kısırtık vala:ısı görüldüğünü ve bunlann yansının da kısırtık tedavisi için kendilerine başvurdu­ ğunu kaydeden Ertüngealp, "Bu nedenle tüp bebek üzerindeki çalışmalanmızı yoğunlaştırdık . Nmanya'ya sipariş ettiğimiz

her yüz

araçlann gelmesi ile herkes tüp bebek sahibi olabilecek" dedi.

Excavations in the land of the Houris

E

xcavations in the viiiage of Gernevas in Nusaybin, o district of the Sauth-eastem province of Mardin, have been uncovering the ancient capital c ity of the land where the Houris lived in 1500 B.C.

The excavations, are being carried out by the M inistry of Tourism. Archaeologist, Docent Dr Hayal Erkanat, who is leading the excavations, told us, "The Houri State reached the peak of its power in this region araund 1500 B.C. Our excavations of the site of their capital city have produced a large number of valuable finds doting from that e ra. The city is situated south of the viiiage of Gemeva s. When the site is tully excavated our findings will enable us to thraw light on this i itHe-known era of history." The excavations have now been suspended for the winter and will be recommenced on 15th May 1984.

e


thy'den haberler

Türkiye-SArahistan Karma Ekonomi Komisyonu çalışmalarını tamamladı 'f'iirkive-Suucli Arabistan Karma Ekonomik Ktımisyonu Anka'ra 'efa toplanar:ık iki iilkr. a rıısmclaki ekonomik. tic:ari. sinai işbirl(ii,i. miiWahhitlik ve mühendislik hizm,t/eri. ul:ıştırma ve ha berleşme alaniannefa ilişkilt!­ rin d aha da a rtıniması y oluncia .~r.rt~kli :mlaşmava varıldı. Resimde n ev/r.t Rakımı ı ·r. R:ışb,1ka'n Yardımcısı Kaya Erdem ilt~ S. :\ralıistan Mal(ve ve Milli Ekonomi Rakıını S~·h 1\tohamet Aba/ Khailtoplantılar sllnr:ı­ s mcla Ankara 'dan ls tanbul'a .cıeçtikleri THY ıı çıı,ii,ıncl;ı .cıörülüyorlar.

THY filosuna bir Boeing 727 daha dahil etti •• r1< Hava Yollan filosundaki ucak sayısı­

~

nı artı rma k

ve daha yayg ın hizmet vermek üzere bu ay bir adet Boeign 727 tip i uçak satın a ldı. Ocak ayı nın ilk haftasında Yeş il köy'e getirilen uçak. gerekli bakım la rı yapıldık ­ tan sonra seferlere konacak. THY Bası n ve Halkla i lişk i ler Daire Başkanlığı yeni uçağ ın satın alınmasıy la. fılodak i boeign 727 sayısı nın dokuza yükseldiğ i n i belirtti.

Yoğun

sis hava ve kara trafiğini

• I

aksattı

çinde bulundujtumu z ayın ilk h afta· sınd a b aş göste re n yojt un sis kara ve hava tra fil\'ini birkaç g ün a k sa ttı. Özellikle Anka ra ve civannd a giirül en sis olayı, kara tra fij\"ind e zincirleme ka zalara yol aça rken . THY 'nin Anka ra baj\"lantılı ve çıkışlı seferleri de ya pıl a­ madı.

G örüş mesafesin in za ma n za ma n 100 metrenin a ltına dü ş tüıtü sisli h ava nedeniyle ipta l edil en THY seferl erinin yo lculan bir süre al a nd a mi safir edildikten sonra, isteyen yolcul a r için de Ankara'da konaklayacakla n yer temin edildi.

Ulaştırma Bakanı Yeşilköy' de

incelemelerde

bulundu 29 Aralık 1983 günü Yeşilköy Yeni Dış Hatları Terminali ve Türk Hava Yollan teknik ünitelerini denetleyen Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Cengiz Sakaryalı ' dan bilgi almıştır.


news from thy

The Turkish-Saudi Arabian Mixed Economic Commission The Ttırkish-Saudi Ara lıian 1\ti_n,c/J·:nm mnic Cnmmission rec:entlv com·mwcl in Ankara m dusc:uss ec:om;m ic anel tr:ıc/C' rd<11ions, industrial c:onperation. c:cmtr:ırt ­ in.ıı and enp.ineerinp, services. ;ınci C:CWfWI'a tion in thefiP.Ids n( transport anel t :o mmııni­ t:ations lıetween the twn t:ountrit'-'· .-\ profllcnl was s(~ned at the condıısion of tlw Commissinn 's wnrk. In tht' plıotop,mplı can /)(' seen Turkish Min ister o(Stalf' ancllkpııtv Prime Minister K.~y.~ E~dmn u·iilı SaiiCii Arabian Minister n( Finance anel Nat imwl f:conomy, Sheikh 1\tohamnwc/ .-1/ıa / Klwi/, tm /)()ard the Turkish Airlin es plan e whit:lı fllok them from Ankara to lstanbıı lfol/ou ·in,ıı tlw meNingç.

One more Boeing 727 for the THY Fleet increase the number of aircraft in the Turkish Airlines fleet, and so expand the service offered by the airline. another Boeing 727 has been purchased this month.

TO

The 727 was delivered to Istanbul Airport in the first week of January. and after being completely overhauled. it will be put into operation. The THY Press and Public Relations Division disclosed that Turkish Airlines now has a total of ni ne Boeing 727 a ircraft. Yeşilköy

Dense Fog Causes Delays in Air and Ground Traffic Minister of Transport Inspects

Yeşilköy

Airport

On 29th December 1983 Minister of Transport Veysel Atasoy inspected the new international flight terminal at Yeşilköy Airport and the technical service s departments of Turkish Airlines. Atasoy was briefed by THY Chairman and General Director Cengiz Sakarya/ı.

o

rnsP fog in thP first wrt>k of J a nu ar:v causpd serious dela:vs in air an d ground traffie. Pa rticu larl:v in Ankara a nd surrou nding grPas. then· were pil eup co llisio ns on tlw road s . a nd a ir traffie in a nd out of Ankara's Esenboğa Airport was s top ped.

D

Vis ihilit:v dropped a t tim es to less than I 00 m et res. P assengers stra nd ed in Ankara were put up in ho te ls in the cit:v overnigh t.


..

1

1

.......,1:

An International Minded Bank at Yesilköy International Airport Garanti Bankası Yeşilköy Airport Branch gives full banking services. Whether you come or go ... Visit Garanti first.


K

uruluş tarihiyle eski olmak, işleyiş biçimiyle sağlam olmak,

yeni kuşakların bankacılıktan beklediklerine cevap vermeyebilir. Türkiye'de çok şeyler değişmiştir. Çok şeyler bırakılmış , çok şeyler yeni kazanılmıştır. Bir dönemlerin Merkez Bankası görevini üstlenmek , ya da ilk banknot basımını gerçekleştirmek , günümüz Türkiye'sinde bir bankayı belirlemeye yetmeyebilir.

O

smanlı Bankası, işte bu görüşün itici gücüyle, genç kuşaklar için yenilenme kararı vermiştir. Eskiliğinden aldığı tecrübe ve sağlamlığından kaynaklanan güvenle, Osmanlı Bankası şimdi yeni bir döneme geçıyor. ..

-

OSMANLI BANKASI

"Ttirkiyede bir bankacılık gelenegi varrlır"


thy'den

~

o

..c.

z

üneşi , ay ile birlikte seyretmek, kısa aralıklarla kar, yağmur ve sisli havayı yaşamak herkesin kolay kolay giderneyeceği yerleri görmek... Ve bembeyaz bulutların üzerinde, fr1asmavi gökyüzünde kuşlar gibi uçmak... Işte, pilotların yaşantısından en renkli kesitter...

G

Acaba, pilotluk mesleğinden alınacak kesiller de böylesine renkli midir? Bunun cevabını THY Kaptan Pilotlanndan Erol Köksal şöyle veriyor. diğer

- Bütün bu renkli görünümü yanında pilotluk büyük sorumluluklan olan güç bir meslektir. Bir pilot herşeyden önce uçuş güvenliği için düzenli ve programlı bir yaşam sürmek zorundadır. Böyle bir yaşamı kurmak ise. pek kolay ...:eğild i r. Takdir edilir ki, pilotlar da insandır. Onla r da diğer insanlar gibi bazı şeylerden etkilenirler. Örneğin : yolcular birkaç saatlik kısa uçuşlannda iklim fc;ırklılıldanndan rahatsız olur, baş ağnsı , sinir bozukluğu gibi durumlar ortaya çıkar. Şimdi , bir de pilotlan düşünelim . Onlar, uluslararası yönetmelikte getirilen süre Içinde uçtuldannda, tıpkı yolcular gibi bölge ve iklim değ iş i kl iğ i n-

den etkilenebilirler. Aynca. uçuş rahatsızlığı da (kötü ·hava koşulları. meydan istelderinin yerinde olmayışı. ani fiziksel bozuklukla r) buna eldenince önemli ene~i kaybına uğrarlar. işte. bütün bu güç koşulların pilotu etkilernemesi ve uçuş güvenliğinin tam olarak sağlanması için, pilotlar özel yaşamlarını dengede tutmak, sağlıldannı korumak zorundadırlar. ÜLKEMiZDE PiLOTLAR NASIL YETişiYOR?

Türkiye'de sivil havacılık okulu bulunmadığın d an. pilol1anmız havacılığa ilk a dımların ı Hava Harp Okulunda atarlar. Burada önce sıkı bir sağlık kontrolünden geçen gençlerimiz. daha sonra belli bir program içinde, dünya ölçülerine göre standart eğitim görürler. Ancak, pilot yetiştirmek , onun varlığını korumak oldukça güç bir iştir. Onun için bir devre içinde eğitime alınan adayların çeşitti nedenlerle (mide bulanması , göz kararması, belli sürede reneksierin istenileni yapamaması vb. gibi.) başarılı olmadıklan da görülür. Pilot adaylan okulda. yal n ız uçakların imkön ve kaabiliyel1erini değil , geniş

kapsamlı yer eğitimine de tabi tutulurlar. Bu arada aerodinamik. hava fizyolojisi. genel meteoroloji ile birlikte standart çalışan cihaziara ait bilgileri görerek ve okuyarak öğrenirler.

Belli süredeki eğitimlerini tamamlayan adaylar pUot olarak standart brove aldık­ tan sonra. bir başka dönem başlar. Bu defa eğitim uçağı yerine. savaş veya naldiye uçaklannda uçarak kıtalannda deneyim kazanırlar. Böylece uçuş saatleri çoğalıp , daha fazla deneyim kazandıkça . pilotların değerleri de yükselir. Türk Hava Kuvvetleri'nde belli süre içindeki hizmetini tamamlavan pilol1ar. daha sonra sivH hayata döndüklerinde. belirli koşullarda Türk Hava Yolları ' nda görev üsl1enirler Türk Hava Yollan'nda çalışan pilo11ann en büyük özelliğ i. tümününde Silahi Kuvvetler'den yetişmiş olmalandır ki, günümüzdeki askeri havacılık eğitimi , sivil havacılık okullannda verilen eğitimden çok daha detaylı, köklü ve üstündür. Pilo11anmızın yaşamlarından diğer kesittere gelecek sayılarımızda deÇıineceğiz .


thy'den KAPTAN PiLOT ERCÜMENT ÖRGE ANLATlYOR. ..

Evden

uçuşa

kaptanı n

öyküsü - TK-1 08 suhunet 1O comotor çalıştırma serbest. işte sayın oku~arım , bu cümleyi işittiğim an evdeki mutluluğumun devamı

olan iş huzuru m başlar. Artık ne geç im derdi, ne mazotun bitip kalariferin yanmadığı beni ilgilendirmektedir. işaret parmağımı bastırmam ile kıpırdanmaya başlayan küçük ibreler biraz sonra tabiatın bütün doğal güzelliklerine kuş bakışı bakmak üzere olduğumu müjdeler. Şimdi , camlı köşkümde seyir halindeyim. Marmara altımda kaybolmak üzere, sağımda saçları tamamen kı~aşmış ihtiyarı andıran Uludağ . Bağlarını çözmüş, sigaralarını teliendiren yaşlı , genç, kadın, erkek, çocuklu , çocuksuz mukadderatlarını benim ellerime bağlayan 345 kişi , bu ne büyük gurur. Ve yine ne büyük zenginlik ki her an milyonların mesuliyetini üzerimde taşıyorum . Evet zenginim , çünkü milyeniarım ne çek defte~erine yazılan rakamlarda ne de üzerine üç kilitvurulmuş kasalarda , sadece iki ellerimin arasında , hem de hergün.

Biraz sonra yayına sapasını çok vuran hallacın attığı kabarık pamuk yığınını andıran beyaz bulutlara, alçalmak üzere dalıyorum. Camlı köşkün buğulanmış ve artık yer ile olan görerek temasım kaybolmuştur. Bu andan itibaren o güne kadar bana verilen mesleki bilgilerim tatbikat safhasına konmuştur.

irtifa 2100 metre. önce Anıt Kabir sonra Gençlik Parkı ve Kalesi ile Ankara altımda uzanmaktadır . -TK- 108 rüzgar sakin , iniş serbest. Mutluyum. ağır ağır aprona yaklaşıyorum , i şine yetişen işadamlarının , yakınlarına kavuşanların, uzak diya~ardan vatanına gelenlerin sevincini paytaşıyorum . Herşeyden önce vazifemi yapıyorum , yüzlerce teşekkür ve dua alıyorum , üstelik para kazanıyorum. Ben mutlu olmayayım da kim olsun? Sorarım size sayın oku~arım, bu meslek sevilmez mi? Bu mutluluğumu çoğu zaman hestes olan eşimle paytaşıyorum. Sizlere istanbul-Ankara arası 35 dakikalık uçuşumu kaptan pilot olarak ifade etmeye çalıştım . Beni dinleme zahmetine katlandığınız için hepinize teşekkür ederim.


röportaj

Lüksenıburglu

Prens

Willianı

ingiltere' deki adaşından aşağı kalmıyor Foto.~raflar:

rens Char·les ile Prenses Diana ' nın !..-üçük oğullan ve lngilteı·e tahtının ve li a hı r Pr-ens Wi lli am ' ın Avrupa Kraliyel ai le lerindrm lıiı;nde bir· ada~ı var. Lüksemburgl tı Prens Hen ri ile Prenses Maı;a Theresa ' nın oğ u llan Prens William Jean Josep h Marie ..

P

Henüz iki vaşındaki Prens William. tıpkı Ingilt ere'deki 'adaş ı gibi ü lkesinin ve Lüksemburg Dükalığ ı nın nazar boncugu .. . Giir'kemli ikametgahlan V illa de Heisdorf da elim· üzeri nde dolaşıyor. Herkes geleceğin Dük 'ü nün üzerine titriyor. Prens

William ' ın babası

Prens Henri 28.

Bennit

Gysemhe~h

annı,si Pr-enses Maı;a da 27 va~ındalar·. Son der-ece uvı.rrnlu ve mutlu biı· ~a~am sür-düren I .ükstıml;urg Dükalrğı ' nın Pı~'nsi ile Pr'tmsesi. aynı zamanda Awupa 'daki Kraliyı~ t aileleri arasında sm1len bir çift ..

Uzun Iıo.vlu . sarı~ın ve yakı~rklr Pn!ns Henri. 16 Nisan 1955 doğumlı.r. Lüksemburg ve Fmnsa'da eğitimi sürdüı-dükten sonra Cmıe\1-e Üniversitesi 'nin Sivasi Bilimler· Fakültesinden mezun oldu.' Lüksımılıuı·g Silahlı Kuvvtılltırinde Binbaşı olan Pnms I-lenri . 1975 yılında Ingilter-e'nin Sandhurst HaqJ Akademisinde Pjiitim gördükten sonra, Ekonomik Gelişme Komitesinin fahri başka­ nı olarak Avrupa ve dünyanın bir çok yerini

bir sün' gezdi. Şu sımda bir çok ulusal iirgütün hamisi giin!\inde bulunuyorve1980 .\1lından bı,.; de Dı!VII't Encümen üyesi .. EsmerGüney Anı!!rika ı.,tiizeli olan !'Şi . 22 Mart 1!176 'da Havana 'da doğdu . Eğitimini dr~arda giirdü : Ilk iince New York'ta lise '*itimini tamamla_\1p, sonra lsviçre'deki Cı'lli"Tt' Oniversitesinin Sivasi Bilimler Fakült!!sinden .. o da kocası ı{ibi mtızun oldu. Şimdi veni vatanının snsval sorunlan ile yakınd~n ilgill'niyor. Özellikle çalışan kadın­ lar·. sakatlar ve körlerin sorunlanvla ... Pn!nSI'S, Ispanyolca, Fransızca ve 'lngilizceyi anadili gibi konuşup . aynı zamanda halyanca ve Almanca_\1 da Iıiliyor.


\Varehouse Turkey-

Izdas has the keys

• Iran and steel products • Cement • Foodstuff (fresh and dried fruits and vegetables, canned foods, meat, daiıy products and fish, grains and pulses, flour products, beverages, herbs and leaves) • Marble, ceramic and other construction materials • Machineıy, equipment and spare parts • Chemicals • Textiles ...or whatever else you may require from Turkey. We are ready to

seıve

you through our Head Office in ızmir and our bureaux in Switzerland, Germany, Algeria, Iran and Iraq.

ad Oftlce: 1379 Sokak 59/7, lzmir(!URKEYTel: (SI) 14 83 34 (S lines), 2S 03 80 (S lines) The S2687 izd ır, S269S izda ır Oftlce: AıaıOrk Bulvan 199/ A-20. Kavaklıdere, Anlcara!TURKEY Tel: (41) 26 60 28, 28 ® 66, 28 70 Ol ıd>ul Oftlce: Cumhuriyet Cad 295; 5. Harbiye, lsıanbul(!URKEYTel : (!) 141 64 56, 141 64 S7 Tix: 24668 pode ır ~ OIBces Abroad: SW11ZERIAND 6 Rouıe des Ac:ıcias, 1227 Acacias, Geneve Tel: (022) 43 82 !O Tix: 421387 sıex ch GERMANY Feld Slrası;e 54, D-4000 Düsseldorf 30 Tel: (21 1) 46 S7 43 Tix: 8588744 sıex d AI.GERIA Bhd Malıamed V, No. S3, j Aoor, Algier Tel: (213) 61 86 83 Tix: S2234 izdas dz IRAN Keslıavarz Bhd No. 36, Homa sır., Teheran Tel: (98) 6S 11 65, 65 14 42 , 213744 py.ını ır ..!Bt!Q Aly Buikling Cumhuriyye sır. 19, 4ılı Aoor, Baghdad Tel: 888 1119, T!x: 21311S fıcW ık 1cır.t


art

Mt:like CeHII Eren

Eyüboğlu

WOMEN ARTISTS IN THE TIJRKISH PIASTIC T ARTS he first :mempts of Turkish M>men p:ı ­ inters to enter into :ııtisti c activities can he tr.ıced to the period when Turkish :ııtists had orienteti themselves tow:ırds and had heen influenced hv the west and from then the -numher of •;mmen :ııtists h :L~ rn>Rressively incret~l and gr:ıdu:ılly g:ıincd effa·tiveness in the :t•;soci:ıtions whidı are hi:L~ t< ıw.ırds the wesı Wiıh ı he f< ıund:ıı i< ın <ıf the Turkish Reruhlic women's rights wcrc o " ·eretl hy ceıt:ıin legisl:ıtion and they wcre gıatıtetl the right to t:ıke rxısitions in all the flelds which had heen <x·curied hy men. Women's right to mte and :ılso he elettetl hrought new horizons to the rxılitit~ıl shrere and this W:l~ refletted in ıheir sh:ıre in contemrxır:ııy nılıur:ıl :Ktivities and young Turkcy's contrihution.

Müşfik (IRR7) who is referretl to :L~ the first Turkish wtım:ın aıt isı. From time to time rrnm thcn on peıtinent :ıccount~ of cxhihitions and :ııt id es on raintings appe:ıretl in the \'arious. Aıt reviews rrming that "'~ımen had penetr:ıted this stronghold of men and wcre helring to alter trends in rainting hoth inside and out~ide

ıhe muntıy.

In snılrture and cer.ımit'S :ılso '~1ımen :ııtists ruımes were ıo he heırd during the peri<xl of the Rerublic:ınd onel~ın s.ıyıh:ıtthey h;ı,·e contrihutetl to the develorment of conıemrxır:ı~·

Turkish

aıt

in these

hr:ınches

alS< ı . Snılptors hom just~ hefore and during the yeırs following World W:ır 1Gın he considered

the pioneers in this field for \\1Jmen.

The appe:ır:ınçc ofıhe fırsı women anisıs in Turkish nil p:ıinting f:ılls into the l:ıtter qu:ııte r of the 19th century. P:ııticir:ııion of foreign women :ııtists in ıhe Exhihiıion of Finc Aıts in Turkev. side hv side with m:ıle :ııt ists can he nınsidered the tirst encouragin.ız development For examrle, the Press of lstanhul in 19Hl nuhlishes an account of an English aıtists, Miss jones, exhihiting p:ıinıings under the Turkish f)heud<>nym of " LEYlA" and in the "OTTOMAN" newsp:ıner. Alxlull:ıh Kamil mngr:ıtul:ı­ tes her on her sun·es.~ in attr:llting Turkish national :ıdmir.ıtion with her unique p:ıintings.

to cer.ımit'S and C\·en find this for their creıth·e ı:ılents. and cer:ımi cs exhihitions :ırr:ınged on the <X'l~L~ion of the c;()th Annivers:ı~' of the Turkish Reruhlic showed that women aıtists cmıld vield successful v.nrks of aıt lL~ing thelr own ·rersorı:ıl exrressi<m. followlng contemrxır:ı~· forrns.

Ina hook ruhlished in 194R in Ankar.ı hy S. under the title 'Turkish Painters" :ı shoıt hihii<>Rr.ırliy of westem- Influenced Turkish aıtist~ is listed, which indudes Mihri

The gr:ıdually inercasing alti\·ities of our women aıtists should. in f.Kt. he mnsideretl one of the guar.ıntees for the Cuhur:ıl Develorment of the Turkish Rcpublic.

Cer.ımit'S is a younger hr.ınch of aıt to snılptu re in Turkey I Iowe\'er. the numher of women aıtists engaged in this field is quite high. This multi meın that wtımen aıtists p:ıy

spa·ial

:ıttention

hr.ınch :ı malium Turkish gl:ısswork

Peıtev Bov.ır

MOfı<k

Kadri


Foto röportaj

DİNAZORLARlN

SONUNCUSU İngiliz Komedyen Andy Peters gerçeğine

pek uyan Dinaz or u ile gösteriler düzenlediği parkta heyecan yaratıyor.

Yazı

Bu pozu

ve

Foroğraf/ar: Johrı

Drysdale

ıoermek

iç-in oldukç-a ha tın sayılır bir üCTY!t ödüyoruır. Fh değer de hani.. Bir dinazorun üstünde hatıra resmi Londralı/ar

rektirmeye

soruya cevap verebilmek oldukça güç ... Oysa bu soruyu Komedyen Andy Peters şöy le cevaplıyor:

ondra'nın

Thamesmead semtindeki parka gidenler şaşı rtıcı bir manzara ile karş ılaşıyor lar. Evet son zamanlarda parkta kocaman bir Dinazor dolaşıyor. Dev gövdesi, keskin dişleri ile bu korkunç yaratığı görenler, bir anda korkuya kapılıp nereye kaçacaklarını şaşırıyor lar. Harta, kimi olduğu yerde

L

bayılıp kalıyor.

Acaba, milyonlarca y ıl önce yaşadığ ını bildiğimiz bu Dinazor, nasıl olup da günümüze kadar gelmeyi başarmış ve de Londra'nın göbeğinde nasıl salma, salma dolaşabiliyor? Doğrus u , ilk anda bu

- Uzun süre düşündükten sonra, bir Dinazor yapmaya karar verdim. Şimdiye kadar yayın l anm ı ş temsili Dinazor resimlerini inceleyip, gördüğün ü z Dinazorumu ortaya çıkardım . İşte parkta dolaşan D inazorun s ırrı ... Duyduğunuz yakın

gibi, gerçeğe son derece oyuncak bir y aratık!

Andy Peters her gün Dinazo run bir yerinden içine girip, geliştirdiği sistemle bu dev yaratığı sanki canlıymış gibi parkın içinde dolaştınyar ve meraklılara kimi zaman korkulu, kimi zaman da ho ş dakikalar geçirtiyor.


İşte, Londra'daki bir parkta serbestçe dolaşan

ve çocukları bir masal ülkesine götüren Dinazorun hikayesi ... Üç metre yüksekliğinde, beş metre uzunluğundaki Dinazoruna bir de Japon bakıcı tutan Andy, meraklıları Dinozoro

oturtup fotoğraf çektiriyor, onlarla poz veriyor ve böylece kazanç sağlıyor . Andy, yaptığı bu işin aslında çok yorucu olduğunu söylüyor ve şunları ilave ediyor: - Dinazoru süngerden imal ettiğim için içi son derece sıcak oluyor. Yine zaman, zaman seyircileri he yecanlandır ­ mak için koştuğumda, oldukça yoruluyorum. Bu yüzden s ık sı k dinlenmek gerekiyor.

DİNAZORLAR

NE ZAMAN YAŞADI? eolojik çağların dev kertenkelelerine "dinazor" adı verilir. Bu isim eski Yunanca "korkunç kertenkele" anlamına gelen "deinosauira" dan gelir. Bundan 1.10.000.000 yıl önce nesilleri tükenen dinozorlar bugüne kadar yeryüzünde Y!lŞamış canlıların en büyük/eridir. ()y[e ki bazılarının ağırlığının .50 tonu bulduğu tahmin edilmektedir.

J

Dinazorların başlıca çeşitleri şun­ lardır:

TIRANOZOR: Boyu 1.5 metre kadar olan tiranazor/arın dişleri çok iri ve keskin ayakları son derece küçük tü. BRAKIYOZOR: Dinozorların en büyüğü idi. ()n ayakları arka ayaklarından

büyük,

boyları

uzundu.

BRONTOZOR: Dinozorların en irilerindendi. Amerika 'da bulunan bir iskeletten anlaşıldığına göre boyu 22 metre. ağırlığı 30 ton kadardı. Boynu çok uzun. kafası çok küçük olurdu. DIPLODOKtlS: Brontozora benzerdi. ama yapısı daha ince. buna karşılık boyu daha uzundu. Diğer dinazor çeşitleri, trakodon, triseratops, stegozor. /guanodon anki/azor, protoseratops, alozor'dur. Dinazorlar 200 milyon yıl önce yaşa­ maya başlamış ve 60- 70.000.000 yıl devam etmişlerdir. Yok olmalarına sebep jeolojik değişikliklerdir.


turizm •

nşaasına 1475-1478 yılında başlanmış bulunan Topkapı Sarayına . Harem dairesinin ne zaman ilave edildi{! i veya mevcut binala ra bu fonksiyonun ne zaman verildi{li hiilıi bir münakaşa ko nusudur. Genel kanaat Harem yapılarının ilk inşaat devrinden oldu!;ju (15. y.y.) ancak, Harem kad ın larının buraya taşınmasının ise. daha geç bir zamanda. Kanuni veya lll. Murat zaman ı nda (16.y.y.) oldu!;~ udur.

1

Bu dairenin planında belirli bir düzen yoktur. Her gelen padişah kendi adını yaşatmak üzere bir bölüm ilave etmiştir. Her devrin inşa tarzı ve dekorasyonu ayrı bir öze~lik gösterdi!;linden. ayrıca sarayın geçirdi!;~ i iki büyük yangın ve onu takip eden onarımlar da eklenince Harem dairesinin neden belirli bir plan içinde olmadı!;ıı an la ş ı lır. Ancak çeşitli devirlerin mimari unsurları mükemmel bir şekilde yanyana gelm i ş ve bütünü teşkil ederek Harerne kendi karakterini vereb i l miştir.

Harem Dairesi genel olarak iki esas kısımdan eder. Birincisi, Hizmetkarları n. ikincisi. ile Valide Sultan. Kadın efendiler Gözdeler, Sultan ve Şehzadelerin ikamellerine ayrılan bölümlerdir. teşekkü l Padişah

Bu iki esas bölüm içinde üçyüzü aşkın oda sekiz hamam. iki cami ve bir hastane bulunmaktad ı r .

Harem ziyareti Kubbe altın ın hemen yanın ­ daki Arabalar kapısından başlar. Haremin methalini teşkil eden bu giriş üzerinde Dolaplı Kubbe Karaa!;jalar Cam ii. Gözetierne Kulesi . Muhasip ve Hazinedar Daireleriyle Kızlara!;jası Dairesi bulunmaktadır.

Dolaplı Kubbe: Harerne girişte ilk methaldir. Ismini mimari tarz ın dan alır. Kubbeyle örtülü olup, duvarları dolaplarla kaplıdır.

Ikinci methalçte Gözetierne Kulesi ve Kara a!;jalar Camii vardır. Bu kule sarayın en yüksek kulesidir. Devamlı bir nöbetçisi olup. çevreyi gözler. Karaa!;jalar Camii küçüktür. Çinilerle kaplı­ Mimarisi Fatih devrine ait oldu!;ıu halde çiniler daha geçtir. Gene bu bölümde padişahın e!;ılence işlerine bakan muhasiplere ait bir daire dır.

vardır .

Karşısında Karaa!;jaların ko{luşları vardır. Sayıları 40 kadardır. Hadım olan bu A!;ıalarkend i aralarında

4 sınıfa ayrılırlar. En alt kat zabitlerine aittir. Zabitlerine baş Kapı Gulıinı denir. Bölümün sonunda iki katlı muhteşem bir daire vardır ki Kızlar A!;jasına aittir. Haremin en yetkili kişisidir. Makamına uygun olarak da en büyük . en süslü daire ona ayrılmıştır. Bu dairenin üst katında bir oda Şehzadeler Mektebi olarak bilinmektedir. Mektebin bu daire içinde olması Kızlar A!;jas ı nın Şehzadeleri n e!;jitiminden de sorumlu oldu!;juna işaret ed iyor. Bu kısmın sonunda cümle kapısından geçilerek Harem'i n kadınlara ait olan esas dairelerine gidilir. Bu bölümde ziyaret edilen k ı sım l ar: Cariyeter Dairesi. Valde Sultan Taşlı!;ıı . Ocak lı ve Çeşmeli Sofa. Hünkar Sofası . lll. Murat Köşkü . 1. Ahmet Kütüphanesi. Yemiş Odası . Veliaht Dairesi . Altın Yol'dur. Bu daireleri de kısaca anlatmaya çalışalım : Cariyel er Dairesi açık bir avlu etrafına yerleşt i­ rilmiş bir takım binalar toplulu!;ıundan maydana gelmiştir. Çamaşırhane . hamam. ko!;juş . hastane b i nalarıyle kendi içinde bir bütündür. içinde

-

L


tourism barındırdıkianna gelince; bunlar çok küçük yaşlarda çeşitli ülkelere mensup genç kız i ard ır . ,Ço~u

Türk ve Müslüman de~ildir . Hediye olarak saraya takdim edilirler veya satın.alrnır lar . Güzel olmaları ilk şarttır . Bu dairelerde yaşlı , · olgun ustalar, kafialar tarafından e~itilerek saraya maledilirler. Bu daire sadece Valde Sultan dairesine bir kapıy l a ba~lıdır . 1iaremin en büyük ve teferruatlı dairesidir. Çünkü haremi n en önemli ka dınına aittir. Yemek odası , yatak odası , dua odası , oturma od ası taşlı~ ı ve h amamı ile burası da ayrı bir komp lekstir.

Valde Sultan Taşlı~ı : Osmanlı mimarisinde rastlanan tipte güzel bir iç avlu ö rn e~ i dir . Dört tarafı revaklarta çevriliyken bu gün sadece iki tarafı revaklıdır . Bu avlu Ocaklı ve Ç e şmeli solayla Hünkar solas ı na ba~lıdır . sık

Ocaklı Sola: Ismini sahip oldu~u büyük ocaktan alır . Sabah yanan ocaktan ate ş mangallarta di~er odalara da~ıtılırmış .

Hünkar Sofası : Haremin en büyük e~ lenc e salonudur. Dört büyük paye üstüne oturan , kubbel i bir yapıdır. Bu , klasik Türk mimarisinde (16. y .y .) görülen bir tarzdır . Fakat süs lemesi tamamen geç devirde Avrupa Baro k sa natın ın özell iklerini gösterir. Bu de~işikli~i 1665 yılla­ rında haremin geç i rdi~i büyük yangına ba~la ­ mak gerekir. Bu e~lence odas ının yanında lll. Murat Köşkü yer alıyor . Zem in katındaki h~vuzları , köşkü ve sofasıyla bu yapı Mimar S i nan ' ın en güzel yapılarındadır. Fakat köşkün sa~ına , soluna, önüne yapılan eklerleetraf ı kapanmış ve önem inden çok şey yit i rmiştir . Gene de klasik. Türk Mimarisi nin ölmez eserleri arasındadır . 111. Murat köşkünün önüne 17. y.y. da 1. Ahmet yeni bir oda yaptırmış bu gün kütüphane olarak tanınıyor. 18. y.y . da da ll l. Ahmet bunlara bir yeni oda daha eklem i ştir . Ayrı c a duvarlar ahşap üzerine devrinin özelli~i olan çiçek demetleri ve meyva dolu tabakla rta işlenmişt ir. Solanın yanına 17. y.y. da Veliaht Daireleri ilave edilmiştir. Odalardan ilki tamirat sıra s ında çok güzel bir kubbeye sahpitir. Her iki o danın çinileri 17. y.y . en güzel örneklerindendir.

Dairenin önünde Veliaht Taşlı!)ı ve taşlı~ın gerisinde bütün Haliç m anzaras ın a hakim gözdeler dairesi vardır .

THE HAREM APARTMENTS OF TOPKAPIPAIACE The constn.ıct i on of Topkapı Palace was in the years 1475 - 1478 hut the exact date at which the Harem Apartınenis were added is stili a ma tter of contoversv. It is generally aı.,rreed, however that the -actual buildings were beı.,'lln in the 15 th. century, though the women of the Harem fi rst took up residence there as Iate as the reigns of Süleyman the Magnifi cenı and Murat 111 116 th century! heı.,'Un

Each su ltan added vaıiou s room s and in the s tyle and decora tion ofhis own particular period. We may, nevert he less, divide the whole into two main section s: one for the palace servanı. the o the r for the Va lide Sultan !Queen Motherl, the ladies in waiting. the favouıit es, the Sultan and the Pıin ces. These two sec ıion s can sisi of over 300 rooms together with two mosqu es, a hospital a nd eighı hariı'am s. apartınenis


Open seven days a week from 9 a.m. to 7 p.m. Address: Nuruosmaniye Cad . 83, CaÄ&#x;aloÄ&#x;lu/istan b ul Telephone : 520 91 33 - 522 21 92- 522 55 89- 526 86 52


t,ourism

ONE LANDTWO CONTINENTS


ku sadası -

Kuşadası , " Isiand of Sirds", isa lovely ll tt le port bu lll along the shores of a glittering bay araund a tlny lslet covered In flowers. lt isa terraced viiiage overfooking the most beautlful ~~~~!11!~~~~~:,; and see ms to have been created purely for L holidaymaker, wlth lls. 6td caravanseral, l>ailıııiilii~alı,adv terraces where one can sit and sip ra kı n street llned with li ttıe shops .• ·j;,;,,,..,nif._.ı .cj,fia'tlılnoll lna bargalns.


!nterbank is Turkey's most profitable private bank, its leading wholesale bank, as well as its major specialist in import/ export finance. We work mainly with Turkey's top 100 companies and government agencies. Our internationally-qualified staff are always available by phone or telex, and are ready to travel at short notice. So if you're thinking of doing business in Turkey, let this bank b ring your success there a who le lot cl oser.

~ı~TJR~~1~~oR INTERNATIONAL TRADE ULUSlARARASI ENDÜSTRİ VE TİCAREr BANKASI Bankalar Cad. 69, İstanbul, Turkey Telephone 155 27 30 Telex 23760 ibi c tr


Space NET. .. A symbol of high technology. SpaceNET... A superior system designed and produced completely in Turkey. A Netaş product that meets the needs of Turkish businesses today and those of the world tomorrow. SpaceNET, the telephone exchange now being used by many prominent corporations who know the importance of efficient communication.

ELECTRONIC PABX EX 100 · 200

SpaceNET electronic PABX isa Al e mdağ

Caddesi Ümraniye, Üsküdar, İ s ı.

Telephonc: 335 ll 00

Te lex : 22 413 Netf tr.

Netaş

product.

lt has a capacity of, from 4 to 20 externallines, from 24

to 200 internal lines and has nearly 100 special features.


buluş

Foto!P"af/ar: Mark Sennet

Robot Garsonlar • Insanlara Taş Çıkartıyor lektonik çawnda günden güne gelişen aygıtların, artık insanları ekmek paralarından da etti~ herkesçe kabul edilen bir gerçek. Koca fabrikalar elektronik sisteme geçtiklerinde, birkaç işçi ile rahatça firetım yapabiliyor. Hatta bazı ülkelerde geliştirilen şoförsüz otomobiller, otobüsler de deneme dönemlerini tamamlamak üzere ... Kısaca elektroni~n girmedi!!i ve ses getirmedi!ji alan yok gibi ...

E

Şimdi masanıza

de Amerika'da robot garsonlar kullanılıyor. Evet bir işaretinizle kadar gelen ve siparişlerinizi aldıktan sonra da tepsi ile servis yapan ·robot garsonlar ... Bunların en ilginci California eyaJetinin Pa5adena kentindeki bir Japon lokantasında görülüyor. Adını kutup ayılarından alan iki "Panda" robot, hiçbir karışıklıga meydan vermeden müşterilere kusursuz hizmet veriyor.

Robot garsonlarla

anlaşmak

son derece kolay.

Masanızdan

seslendi-

~nizde tiz bir ses çıkartarak yanınıza geliyor. Sonra çok düzgün bir dille teşekkür ederek siparişlerinizi alıyor . Eger, çorba veya meyva suyu istedinizse tatlı bir sesle robot garson sizden ricada bulunuyor:

- Lütfen soldaki dügmeme basınız ve üstteki agızdan çorbanızı doldurunuz! Görüldü!1ü gibi robot garsonlar, bir garsonda aranılan tüm niteliklere sahip. Hatta, onlardan birkaç görrılek de üstün ... Bakalım elektronik çagı, bizleri daha na akıl almadık işlere tmık edecek?


FOR INVESI'MEN'I'AND PLEASURE The famous pure silk carpets ..-------from HEREKEandKAYSER襤 ------,

and the largest calleetion of top quality Turkish carpets.

at

~~~A.~~

~

Istanbul

~

Retail and wholesale export showrooms open 7 days a week from 9 a.m. to 7 p.m . .____._ _ _ _ _ _ _ Telephone: 521 39 65 : Telex: 23264 ac覺 tr, _ _ _ _ _ _ _ _____, While in Istanbul , you might give us a call and we 'll be pleased to send you a car for your visit to Bazaar 54.


tiyatro

MÜZiKALLER REVAÇTA .. Yabanet iann "Müzik/i Komedi " dediği bu tür tiyatro oyunlan son yıllarda ülkemizde de ilgi ile seyrediliyor.

s

on yı ll arda ülkemizde yayt,'lnlaşan ve halkmuz tamfından da ilgiyle takip edi len bir tiyatro türü var: Müzikal... Bazı ­ lannca "Müzikli Ovun ", va da vabancılann devimi ile "Müzikli Komedi " denilen .bu ti.~a tro iürü sahneleıi~ize hareket getirdi. Yorucu bir günün gecesinde tiyatro-severler, kendilerini müzikal oynanan tiyatrolam attıklannda . tümyorgunlukJan nı bir anda unuluyor ve birkaç n eşe li saat geçiri_vorlar. Işte , yorgun kafalan n ağır tiyatro eserleri seyretmek yerine, hafif, gülünçlü ve müzikli bir oyun izlemek isteği bundan doğuyor, olmalı ...

Cu mhurbaşkanımı z

Kenan Evren de t~vatmya ve sanatçı/ara biiyük if.~i Evren, fırsat bu ldııkça Ankara ve Ista nbul'da t~vatrc~va ~icl~vor, c/aha sonra da sanatçı tarla .~iiriişiiyor. Rt>.simcle Cumhıırbaşkammız, iz /ed(~i bir müzilvı lclen sonra, sanatçı larla birlikte .~öster~vor.

_ııiiriili~vor.

Şen Sazın

Bii/biiileri miizilwlinclen bir sahnt~


Beyoğlu,. Beyoğlu

müzikalinde Metin

Ülkemizde müzikli oyunlan n tarihçesine bakacak olursak. hu tiyatro tüıi.inün pek yeni olmadığı göıi.ilür. Yıllar öncesi Safiye Ayla gibi sanatçılann oynadığı , daha sonra. da operetlerin yerini aldığı müzikaller, 1961 yılında oynanan Sokak Kızı Irma'dan başlayarak birçok grup tarafından çeşitli eserlerle sergilendi. Daha sonraki yıllarda ise, müzikli oyunlann hızı kesildi. 1979 yılında bu tür tiyatro oyunlan yine sahnelenmeye başlandı . Yedi Kocalı Hürmüz, Hisseli Harikalar Kumpanyası , Hababam Sınıfı , Geceye Selam, Fantastikler ve Piaf gibi oyunlar büyük ilgi topladı. Şimdi ise, halen oynamakta olan Şen Sazın Bülbülleri ve Beyoğlu , Beyoğlu adlı iki oyunla müzikaller ıi.izgan esmekte devam ediyor. Bu konuda Türk tiyatrosuna önemli katkılarda bulunan ve pek çok müzikalin yazar ve yönetmeni olan Haldun Oormen şöyle diyor: - Yıllan nı tiyatroya vermiş biri olarak, ben de bu tiyatro tüıi.inü çok seviyorum. Yazarken de, sahnelerken de mutlu oluyorum. Aynı mutluluğu seyirciye de aktarabilirsem, işte o zaman tüm

G

Akpınar vtı

Zeki Alasya ikilisi

dünyalar benim oluyor. Bazılan müzikalleri "bu da sanat mı?" diye küçümsüyor ~ tiyatroyu dejenere eden bir tür olarak görmekte ısrar ediyorlar. Onlara acımaktan başka birşey düşünemiyorum! Öyle ya, kendilerini. bir iki saatlik mutluluk verebilecek birşeyden zorla soyutluyodar. Diğer yandan ülkemizde ikinci müzikal akırrurun başlamasına öncülük eden ve bugünedek birçok sıkıntılara katlanarak bu tür oyunlan sergilemek cesaretini gösteren Uluslararası Sanat Gösterileri A.Ş ' nin Yönetim Kurulu Başkaru Egemen Bostancı da şunlan anlatıyor: - Şan tiyatrosunu

mükemmel bir sanat yuvası haline getirirken çok sıkıntılar çektik. Ancak sıkıntılanrruz halen bitmiş değiidir. Bu salonu her dakika sanatsevedere açık tutmak amacındayız . Bu arada teknik yönden batı düzeyine de erişmiş değiliz. Tüm bu güç koşullara rağmen , oldukça pahalı prodüksiyonlar olan müzikalleri birbiri ardına sanatsevedere sunuyoruz. Amacırruz gelecekte, daha üstün eserler kazandır­ mak ve seyrettirmektir.


e

alandaki rahatlniZ ucaktaki kadar önemlidir. , Yeşilköy, Esenboğa, Çiğli

ve Dalaman havaalanlarındaki bütün lokanta, kafeterya, bar ve büfelerde size Usaş hizmet verir ; 25 yıllık tecrübesi , 1 .500'e yakın uzman personeliyle. Alandaki rahatınızın uçaktaki kadar önemli olduğunu bilerek.

UÇAK SERViSi ANONiM ŞiRKETi HANDLING VE CA TERING DALLARıNDA ÜLKEMiZDEKi TEK ULUSAL KURULUŞ Faaliyetlerimiz; • Handling ve ca tering hizmetleri • Turizm bilet ve satış acenteliği • Restaurant ve kafeterya işletmeciliği • Otobüs işletmeciliği


THY ile uçanlar Herşey

mükemmeldi alı~nıalıtıı oklujhını Alnı: ı m:ı \kııııaıi l inıi gc-..·ir nıek liZ<'rc· an:ı,: ıı:ın:ı gl'li~ gidi~ll'rinıdl' Türk l :ı'" Yoll:ı rı ik- uc: ırını . Bu kl'z vıllı:c" ı:ıı i l i

n

yk· Türkiyl' ye gddiğimdl'. c,:ok ~~~ ırdım

dı>ı:,>rusu ... Yc•ni ıc·rnıin:ıl bin:L'ı A\Tup:ı c:ıpıncb birwr olm u,. bu nd:ın g unır duydum. Ilde• f'l"nin bizleri : ııım:ıı:ın:ı ul:ı~ıımı:ıcb wrdij:ıi S<'n·is nıiikl'l1ınıl'ld i .

n

ln~ıll:ıb bu diizc·n lık· :ık.o;:ını:ıcbn gidl'r

Ahmet Çi11ili (İşçi)

Yolcunun seyahat lıkri doğdu... Ha/it

Kıvanç

(Gazeteci)

Uça uça sevdim uçmayı... y ılının soğuk bir Mart günü Yeşilköy'deki eski hav aalanında çift motorlu uçağa binerken, hem hava yolculuğu , hem de Türk Hava Yolları ile tanışıyordum.

195O

1950'den bugüne ... 30

y ılı a şkın

süre uçtum, uçtum, uçtum. Ve uça uça sevdim üç şey?" diye, birinin uçmak içimden. Bu zevki 1950'den sonra tattığımı da itiraf etmeliyim. Çocukken böyle bir arzum yoktu çünkü. Dedim ya uça uça sevdim uçma y ı. Tabii bu sevgide Türk Hava Yolları'nın rolü büyük oldu . Maç spikerliği için THY uçakları yla yurdun hemen her y anına ulaş tım . Maç spikerliği dı ş ında , çeşitli sunuculuk görevlerinde ve gazetecilik çalışmalarımda da hava yolu sayesinde yetişebiidi m onca i şe. . . Pek çok y urtdış ı gezimde THY uçakl arıyla gittim, gidebildi ği yere kadar. .. Zamanla bizde de modern uçaklar hizmete girdi. Fakat yabancının uçağının daha konforlu, imrendirecek kadar lüks olduğu dönemlerde bile kendi uçağımızı tercih ettiğim çok oldu. N edeni açıktı: THY uçaklarında kendimi " kendi evimde" hissediyordum. 1965'de İstanbu l 'dan Lizbon'a yaptığım bir yolculuğu hiç unutmam. Lizbon'daki milli maçtan seslenmeye " Ses" uçağıınızia gitmiştik . Milli futbol takımımızı taşıyan uçak havaalanına konduğunda, Lizbon'a inen ilk sivil Türk uçağı diye gösterilen ilgi çok büyüktü. Sonra l arı birçok zafer dönüş ünde THY u çaklarında ş arkılar söyledik. Kazandığımız ya da güçlü rakipiere evinde kafa tuttuğumuz maçlardan mutlu dönerken ... uçmayı. .. Şimdi sordular mı "Hayatta en çok istediğin o lduğunu , söylerim hep .. Hani pilotluk yapmak gelir

Şimdi spor anılarım gözlerimin önünden geçit yaparken, çoğunda bir kez daha uçuyorum sanki... Bir THY uçağında imişçe s ine .. .

ı llardanberi çalışma saatlerini THY tarifesine göre düzenlemek zorunda kalan bir çalışma temposu içindeyim. Sanırım baz ı aylar pilotlardan bile çok u çt uğ umu belirtebilirim. Son yıllarda kesinlikle gerçekçi nedenlerin dı şın da rötar konusunda büyük bir azalmanın olduğu açıktır. İki veya üç yı l öncesinin en çok rastlanan man zaralarından biri THY personeli ile yolcular aras ındaki bitmek tükeornek bilmeyen tartı ş maların mevcudiyeti idi. Ancak, şimdi böylesine ho ş olmayan man z araların son derece azaldığını memnuniyetle belirtebilirim . En önemli hususlardan birisinin yolcunun seyahat fikri doğduğu anda öncelikle THY rezervasyon bölümünü aramasının teminidir.

Y

Süleyman Uyar (iş adamı)


••

VARSA

Tercüman ORAIJADIR.

'' Türkiye'nin en büyük fikir gazetesi' '


spor

Iste geleneksel alp , •• • gureşı

ir zamanlar ısviçreli çiftçiler ve çobanların güç ölçme sporu olan "Schwingen", şimdi her meslek ten insanların sporu oldu .

B

İsviçre'de her yıl dü zen lenen müsabaka larda güreşçiler güçlerini ve teknik becerilerini sergileyerek birbirini yenmeye çalışırlar. Hep sinin amacı linallere geçip "Eidgenoessiches Schwing und Aelplerfest" müsabakasında güreşrnek ve belki de bu sporu n en yüksek

ünva nı

olan Schwingerkonig'i

(Güreş Kralını)

ka za nmaktır .

Bugün bu spor bir güç karşılaşmasından çok, bir !alim ve taktik spo ru o l muştur. Son birkaç yıldı r ortaya çıkan profesyonel güreşçi ­ ler atletler gibi, Jimnasyumda haftada onbeş saat çalışarak, güreş i ere üstün bir formda girmeyi amaçlarlar. Böylesine yoğun bir çalışma, bir ısviçreli dağ çiftçisinin yaşantısına uygun deği ldir . Zaten bu nedenle bugünün güreşçileri çiftçilik gibi uzun çalışma saatleri olan mesleklerden yetişiyorlar. Geçenlerde, ısviçre'nin Langenet hal kasabasında yapılan 1983 festivalinin şampiyo ­ nu , eski bir öğretmen olan Ernst Schlapfer idi. Schlaper z i raalç ılı k konusunda Zurich 'teki

Federe T eknoloji Enstitüsünde yüksek Lisans yapıyor. Schl apfer her hafta onbeş saat an treman yapı p, hemen hemen her hafta sonu talaşla kaplı minderde güreşiyor.


Schwingen'in amacı, karşısındakini iterek veya çekerek ta l aşlı yerlere düşmesini sağla ­ maktır. Gele neksel koyu renkli pantalon ve renkli gömlek giymiş olan güreşçiler , pantalonlannın üstüne Schwingenhosen ad ıyl a bilinen bol güreş pantal onları giyerler. Çuval bezinden yapılmış ve belinden kalın bir deri kemer ile tutunan bu pantalonlar sporun

vazgeçilmez bir parçasıdır . Yirmi kadar t u tuş hepsi kemerden tutunarak yapılır. Bu tutuşların adl a rı da vardır: Kurz, Hufter Latz . Kniestich ve Schungg gibi. Ödüllerden çok, yarışmacılarmeşe yaprak taç ları iç in güreşirler. Taçlar, üstün nitelikte bir oyun sergiliyenlere verilir. Ödüller konusunda eski gelenekler hala sürdürülmektedir. şek ill erinin

Kazanan güreşçiye bir öküz verilmekte, iste rse öküzü satıp , yüklü bir para elde etmektedir ki , iyi bir öküzün satış fiatı iki bin sterlin (700.000 . TL) civarındadır . Gelenekselliğini koruyan bu dağ usulü güreş as lında dostea bir spordur. Her karşılaşma sonunda galip güreşç i mağlubun sırtından talaş ı nazik bir hareketle siler. şamp i yon


guide TOrk Hava Yollari, MQracaat ve Rez81Vasyon-Turkish Alrllnes, lnfonnatlon and Res81Vatlons. ADANA: Stadyum Cad No: 1 Tel: 12399/1 9551 ABUDABI GSA: Sultan Bin Yousuf and Sons Travel Sheikh Handan St. Abu- Dhabi Tel : 33876/ 326260-49 AMMAN : GSA, Skyways T T T Sait/King Husein Road Tel : 39575 AMSTERDAM : Leidsestraat 61017/ PA Tel : (020) 227984/ 227986/ 227987 ANKARA: Hipodrom Cad Gar Yanı Tel : 124900/ 43 124900/ 33 - 12491 o 126200/ 8 ANKARA: Kavaklıdere , Atatürk Bulvan 167/ A Tel: 17086 - 255258 ANTALYA: Hastane Cad . No: 66 özet Idare lşhanı Tel: 13 830- 23432 Kargo Tel: 11 028 ATINA: Ph ileltion Str 19 Athens 118 Tel: 322 0561 / 322 1035/322 2569/ 324 6024/324 5975

BA~DAT : Hamed Hasan ai-Obaidi Travel Office Seadon Str lskender Stephan Bu iid ing Bağhdad Tel: 884755/ 881383/ 882168 BERLiN : Budapester Str 186 1000 Berlin 30 Tel: 2624033/ 2624034 BRÜKSEL: 51 Contersteen 1000 Bruxelles Tel : 512678/5126792/ 5117676 BURSA: Cemal Nadir Cad . Kocagit Apt. Tel: 21866/ 11167/ 12838 CENEVRE: 113 Rue Chantepoulet 1201 Geneva Tel: 316120/ 316129

CIDDE C/ 0 ABC: Travel Ageney King Abdulaziz St. Bahomdein Bldg Jeddah Tel : 6447274/ 644380/ 6425910 DAHRAN GSA ABC: T ravel Ageney King Abdulaziz St. Abdullah al. Khodan Bldg

Dhahran Tel : 895-0044 - 8641595 895 - 4904/ 895 - 7917 DiYARBAKlR : izzetpaşa Cad. Demir Oteli Altı Tel: 12314 - 11674 10101 DOHA-KATAR : AI Rayan Travel Ageney GSA. Tel : 329099 - 321237 323963 DUBAI : Sweedan Trading Company Tel : 660601 DUBLIN : GSA. Aer Li ngus- Upper O Connel Str. 40 Dublin Tel: 377733 DUSSELDORF: Graf Adolf Str. 41 4000 Dusseldorf 1 Tel: (0211 ) 37 4080/ 89 ELAZI~ : Rı ı; a i ye Mah . Şehit Ithanlar Cad . No: 26 Tel: 11576 - 12300 ERZURUM : Hastaneler Cad. 38 Evler No: 26/ B Tel: 11904 - 13409 FRANKFURT Baseler Str. 35-37 6 Frankfurt/

KAYSER I: Serçe Ön ü Mah. Y ı ldırım Cad. No: 1 Tel : 13947/ 11001 KONYA: Mevlana Cad Belediye Sarayı Tel : 12032/ 10000

THY UÇAKLARlNDA UYGULANAN GOMROKSOZ IÇKI VE SIGARA FIATLARI

TURKISH AIRLINES IN FLIGHT PRICE LIST FOR SPIRITS AND TOBACCOS YENi RAKI CEP WHISKY GORDONS CiN WHISKY

70 CL 37 ,5 CL 100 CL 100 CL

........ ..... ... ........... .8, ... ..................... .8, ..... ........ ........... 16, ........ ......... .... ... 17,

-

main Tel : 7061 14/ 253031 / 243032/ 253033 GAZIANTEP: Atatürk bul. No : 37 / C Tel : 15 435 - 20 382 HAMBURG: Adenaur Alee 202000 Hamburg 1 Tel: 24 14 72 24 17 73 HANNOVER : 3000 H annover Lan ge La u be Str. 19 Tel : (051 1) 326087/ 326088 ISTANBUL : Ab ide-i Hür riyet Cad. Vakıf lşhanı Kat : 2 No 154- 156 Şişli Tel : 1463848-140 2316 146 40 17 iZMIR : Büy ük Efes Otel i Alt ı Tel: 141220/ 141221/ 141222/ 141223/ 141 224/ 141225/ 141226 KAHIRE GSA : lmperial Travet Center. Mahmoud Bassiouny S tr. Tel : 74336n 33349 KARAÇI PAKTÜRK : Enterprises 9 Sea Breeze Plaza Shahran E-F aisal Karach i Tel : 514038 - 514063

DM DM DM DM

(W. Label , W.Horse , 100 Pipers, J . Walker, UB B. White, Haig Ballantines, Long John) JB B. EXPORT SAMSUN 100'S .............. .. .. ..... .... ....... ... 13,- DM MARLBORO 100'S .. ........ ....... ....... ..... ..... ... 20,- DM PARLIAMENT 100'S ..... ........ .......... ....... .. .... . 20,- DM PALLMALL 100'S .. ............ ... ... ..... ....... .. ... 20,- DM KENT 100'S ...................... ... .... ...... .. 20,- DM BENSON K.S ... ....... ............. .. ........... .... 20,- DM ROTHMANS K.S ... .. ................... ..... .......... .20,- DM DUNHILL K.S .. .. .. ............. .... ........ ~ ... .. ... 20.- DM CAMEL ... .. ......... ... ... ... ......... .. ..... ... ....................... .. ..... .... 20,- DM WINSTON 100'S ........ .. .... .. ... ... ......... .. .... 20,- DM H8 ... .... ... .. .............. ................... ................ ...... .. .. ............. 16,- DM LORD .. .. ... .. .. .. .. .......... ...... ....... ................... ..... ........... ...... 16,- DM LUX .. .... .. ....... ... .... ... ....... ... ... .............. .......... ..... .. ....... ..... . 16,- DM

KOPENHAG : Ved Vesferport 6-1612 Tel : 144999 Cophenhagne KÖLN : Deichmann Haus. Bhnhof- Vorplatz 7-9 Köln 1 Tel : (0221) 13407/ 134072 KUVEYT: Alkazemi Travel Agencies "Aiabrar" Homaizi Bu ilding. Fahat Salem Str. Kuwait Tel : 420777/ 412593/ 412907 LEFKOŞE : Cengiz Han . Sokak . No. 5 Köşklü Ç iftl ik. Nicosia Tel : (020) 71061n1382 LONDRA: 11-12 H annover Str. WIR 9 HF London Tel: 01 -49992471 4999248 MALATYA: Dörtyol Halep Cad. No.1 Satış Burosu Tel : 11922 - 14052 -

MERSIN : Mersin Belediyes i, Ulu Çarşı. No: 22/ 24 Tel : 15232 MILANO : Via Albricci 3.20122 Milano Tel : 866350/ 8056233/ 8053976 MüN IH: 2 Bayern Str. 43-45/ 1 8. M ün ch en Tel: 539415539417/ 539418/ 539419 NÜRNBERG: 8500 Nürnberg Am. Plarres 8 Tel : (0911) 265301/ 265302 PARIS: 34 Avenue de L'Opera 75002 TP.t: 2651710 RIYAD GSA ABC: Travel Ageney At Arbaeen St r. Riyadh Tel : 4779003 - 4779055 RIZE: Belediye K arşısı Tel : 1007 ROMA: Piazza della Republ ica 55 Rom e Tel: 4751149/ 4743556 ROTERDAM : Weena 140 3012 cr. Tel: 332177/ 332465 Rotterdam SAMSUN : Ka z ım paşa Cad . No: 11 / A Tel : 13455 STUTGART: Lautenchlager Str. 20.7 Stutgart 1 Tel : (0711) 221444/ 221445 STOKHOLM : Vasageton 7. 10120 Stockholm Tel: (08) 218534/ 218353 TAHRAN : 400 Aven ue Hafez 3 rd. floor No: 7 College - Crosing Tehran Tel : 669026/ 664609 TOKYO GSA JAL: Daini Building Merunouch i. Tok io Tel : 743551 TRABZON : Keme rkaya Mah. Meydan P arkı Karşıs ı

Tel: 11680/ 1.3446 TRABLUS: Muhammed Megarif Str. Cezayir Sq Tel : 38236/48798 Tripoli VAN : Env.er P e r ih anoğ ­ lu Iş Merkezi Cum huriyet Cad. 196 Tel: 1241 / 1768 VIYANA: Operngasse 3.1010 Win Tel : 563796/ 563768 ZURiH: Tal Str. 58.8001 Zurih Tel: (01) 21185767/ 2111070/ 2110071


guide

HOW TO COME TO TURKEY? BY AIR Turkish Al~ ln.es (THY) has regulor ftights in Boeing 707s, 727s, DC-9s and DC-1Os to Ankara , lstonbullzmlr,Antolyo and Dalamon from the principal copitols and the mojor cities of the wo~d .

b) Notianals of the following countries require o valid passpart only (without visa ). for stoys of up to two manths: Romonio. and Yugoslovio

lntemotlonol oi~ines : Most intemotionol oi~ines have doily ftights from European copitols to lstonbul's lntemotionol oirport. Seıvices to Ankoro's intemotlonol oirport are slighHy less frequent, but there are THY connecting ftights.

c) Notianals of all other countries require visos. which can be obta ined from the neorest Turkish Embassy or Consulote.

Fores: There are THY reductions on retum tlckets , for students and groups, for excurslons (6 doys minimum, 1 month maximum) and for lnclusive tours of Turkey orgonized by o trovel ogents.

CURRENCY REGULATIONS

BY SEA Turkish Mantime Llnes have regulor seıvices to Turkish ports from Ancono , Fomoguslo and Venice. Aport from the numerous cruises in the M ed~erroneo n , severol foreign shipping componles have regulor seıvices to the ports of istanbul , izmir and Kuşodosı. Cor terries: The Turkish M aritime Lines ' cor fenv "istanbul " solls on the Venlc& izmir-Venlce line every week from the end of Moy to the end of September. Information and reservotlons: The Turkish Momlme Lines has reductions on retum tlckets and crulses and for students, teochers, joumolists, fomilies and groups.

BY RAIL From Venlce: Doily deportura for istanbul by the "istanbul Express" vio Trieste. Belgrode, Sofio. Arriving istanbul on the moming of the third doy.Wogon-lit services twice o week. From Munich: Two doily servicesfor istanbul by the "istanbul Express" and the Express". vio Solzburg. Zogreb. Belgrode. Sofio.

"Toue~rlent

From Vienna: Doily service for istanbul by the "istanbul Express" and the "Balkan Express" vio Graz. Zogreb. Belgrode. Sofio. Bulgarian Transit visa necessary.

BY ROAD By privote cor. London - istanbul approximately 3.!XXJ km. Route: Calals or Ostend to Brussels. Cologne and Frankfurt. from Frankfurt there are two olternative routes 1) Nuremberg. Linz, Vienno. Budopest. Belgrode. or 2 ) Stuttgort. Munich. Solzburg, Ljubliona. Zogreb. Belgrade. and from Belgrade to Niş . Sofio. Edirne and istanbul. One can olso use the car fenv from Yenice or Aneona by using alternative ( 2 ) and driving south from Munich to ltoly.

BY BUS There are regulor services between Turkey and Austrio. Fronce. Germany and Switzerlond, o lso Iraq. Iran. Jordon. Soudi Arabia and Syrio. FRONTlER FORMALITES PASSPORTS AND VISAS o ) Notianals of the following countries require o valid passport only (without visa ). for stoys of up to three months. Austrollo, Austrio . Bahroin. Barbados. Belgium. Conada. Denmark. Fiji Isi .. Finland. Fronce. Gombio, Federal Rep Germany, Gibroltor. Grenado, Hollond. Hong-Kong. Iran, lrelond. lcelond. ltoly, Japon. Kenya. Kuwoit. Liechtensteln, Luxemburg, Mouritius. Malta, Morocco. Norwoy. Netherlond. New Zeolond, Omon, Portugol. Qator. Soudi Arabia. Seychelles. Spoin, Switzerland. Trinidad and Tobago. Tunisio. Ugondo. United Arob Emirotes. United Kingdom. U.SA

Li m it s: There is no li mit on the omount of foreign currency that may be brought in to Turkey, but not more than S 100'sworth ofTurkish currency may be brought into and token out of the country Exchange sl ips: The exchange slips for the canversion of foreign currency into Turkish lira should be kept, since you may be required to show these when reconverting your Turkish lira back into toreign currency and when toking souvenirs out of the country (to prove that they have been purchased with legolly exdıanqed foreign currency).


Quality products from Turkey are supplied through Mepa. Exportation Through Mepa The number of manufacturers in Turkey, who have entrusted Mepa with the task of marketing their products, ranging from textiles to construction materials, from chemicals to forestry products, has risen drastically from 26 in 1982 to more than 80 in 1983. lmportation Through Mepa Sirnilarly, more and more importers abroad and in Turkey have turned to Mepa as a reliable and effıcient supplier of best

quality products, as a result, its sales tumover has increased from 25 Million US $ in 1982 to 110 Million US$ in 1983. Cooperation Through Mepa Its elaborate organisation with domestic branches, foreign representative offıces and affıliated companies has helped Mepa to become a genuinely international trading company. Its fınancial, commercial and technical expertise has contributed to the acknowledgement of Mepa as an ideal partner for expansion in foreign markets.

THROUGH

MEPA

CENTRAL MARKETING CORP.

Head Office : Barbaros Bulvan 45

B eşiktaş/Istanbul

Turkey Tel: (90) -1-160 28 71, 160 34 81 , 161 ll 99 Tlx: 22 502 meme tr

Foreign Oflices and Representatives : Algeria Tel: (213)- 58 69 92 Tlx: 52 154 public dz • Iraq Tel: (1)- 77 26 754 Tlx: 212 575 saratel ık Iran Tel: (02 1)- 83 28 09 • Saudi Arabia c/o AI-Haykal Est. Tel: (2) 63 80 038 Tlx: 400 621 shanti sj Switzerland c/o Mepinter AG Tel: (42)- 22 21 60 Tlx: 865 425 tein ch • Egypt Tel: (2)- 98 41 37 Mepa Central Marketin g Corporation Ltd .is a participation of Türkiye İ ş Bankas ı .


tarih/history

Mardin Deyrulzafaran Manastırı

B

ugün Anadolu'nun birçok yöresinde bulunan tarih hazineleri, çeşitli zamanlarda gördükleri tahribatla, yer yer, kaybolmuştur. Bunun yanısıra çok eser de günümüze kadar korunmuştur.

Anadolu 'da tarihi eserlerden biri de Mardin'deki Deyrulzafaran Manastın ' dır. Mardin'in 8 km. doğusunda Eski Kale köyü yamacında bulunan manastır, Süryanilere ait başpiskoposluk merkezidir. Deyrulzafaran Manasrın ' nın güneyi üç yanı dağlarla çevrilidir. Manastar iki taklı büyük bir yap ı olarak kurulmuştur. Manastınn bir özelliği de duvariann alt kısmında bulunan büyük taş bloklann harçsız tutturulmuş olmasıdır. Halen tapınağın mozaik ve mihrabı aynen korunmaktadır. Diğer binalar ise düşkünevleri ve öksüzler okulu olarak kullanılmaktadır. Şu anda Süryanilerin ziyaret yeri olan manastırda, 52 Süryani Patriğin e ait mezarlar da dışında,

korunmaktadır.

The Deyrulzafaran Monastery lockB oJ stone, cut and laid with such precision that no mortar has been us ed, form the lower slopes of the mountains near Eski Kale village.

B

Two other buildings apart from the main monastery building are at present used as a hastel for the poor and an

orphanage. Ne;<.t to the monastery is a. cemetery containing the graves of fiftytwo Syriac Patriarchs. Both the manastery and the cemetery are regularly visited by Syriac pilgrims. This historic building isone of the rare few in Anatolia stili in a peıject state of preservation taday.


•1

iK iÇiN•••

Bugün, Türkiye 'de , özellikle oto lastiği ve lastik eşya sanayiine kimyasal girdi üreten bir kuruluş var: KARBOKİMYA Karbokimya'nın özelliği: Araştırıcı zihniyeti, uzmanlaşmış beyin gücü; lastik sanayiine sağladığı temel kimyasalları hiçbir yabancı kayn ağa, hiçbir yabancı teknolojiye döviz ödemeksizin, tamamen kendi imkanlarıyla üretmesi; hem de yabancı örneklere eş kalite ve maliyetlerde. Ve şimdi, Karbokimya, büyük projesini gerçekleştiriyor: Lastik s anayiinin ihtiy aç duyduğu yirmiden fazla kimyasalın tamamını kendi imkan larıyla üretecek bir

Lastik Her

Kimyasalları

şey, bağımsız

lastik s anayiimizin

Kompleksi

oluşması, gelişmesi

için!

KMBOKitf\YA A.S. "sanayie can veren sanayi;; Hüdavendigar Cad. Serdar Sok. Gökmenler Iş Ham No: 6, Kat: 3 , Sirkeci-!STANBUL Tel: 527 08 05-528 08 70-528 09 99-526 5 1 71


kadın

Moda merkezinde büy üleyici defile

Geçtiğimiz g ünlerde dünyanın m oda m erkezi Paris 'de görülmemiş bir defile düzenlendi. Fransa 'nın ünlü moda cı/arı Christian Dior Ungaro ve Pierre Balmain, değiş ik kreasyonları ile da vetiileri adeta büy üledi/er. Ozellikle gece ve akşamüstü kıyafe tle ri büy ük ilgiy le iz lendi. R esimlerde üç ünlü modacının 1984 kreasyonların­ dan bazıları görülüyo r.

Çalışan

anneler ve çocuk sorunu eçim şa rtl annın gü ç l eşti l\" i günümü zde, pek çok aıl edea nn ede ça lı ş ı yor . Bu durumd a a nn eden ya kınlık ve b a kım isteyen çocuk aca ba ne ya pı yo r! Ya d a baş k a bir dey iş l e, ça lı şa n a nn elerio çocukl a n iyi yetişebi ­ liyar mu!

G

Şunu h emen belirtelim ki, çoc uıt un u n b a kırnm a dikk at eden ve onu n iyi yeti ş m esi için gerekl i şartl a n önceden h azır l aya n bir a nn enin ça lış m asın da, h içbir sa kın ca yoktur. Oysa, bu şartl a n önceden h azırl a m aya n a nn enin ça lı ş­ m as ı son derece güçtür.

Çocuk dol\"uşta n a mineye muh taç bir yara tıktır . Çocul\" a a it olma hissini telkin edecek tek kimse de a nnedir. Dil\"er ya nd a n çocuk b a kımının so n derece güç oldul\"u ve ond a n k açı l a m ayacal\"ı dü ş ü ­ nülürse, bir a nn enin iş ind en a l acal\" ı bol p ar a nın , çocul\"un temel ih tiyaç lan karş ı sınd a n e kada r zayı f k a l acal\" ı da ap açık ortad a dır .

Da h a

ön ce de belirtti{timiz gibi,

gü n ümü zde pek çok a nn e i ş l eri n i ve gelir lerin i kaybetmemek içi n ça lı ş m a k ­ ta, elleri ne geçen pa ra nın bir kı s mı y l a d a çocukl a nn a b a k tı rm a k tadırl a r . Am a isten ildil\"i gibi bi r ba kı c ının , ya d a ya kın bir a krab a nın o lm a m ası h a linde, bu durum a nn elere üzüntü verm ektedir.

Bu yüzden , eıter a nn e, önceden çalış ­ mı yo rsa , çocuj\'u olduk tan sonra çalış­ maya b aş l a m ası , büyük bir h atadır . Çünkü , b a kım ev.l eri , ya da eve tutul acak bir ba kı cı , ç oc uğa ih ti yacı olan a nl ayışı gösteremezler . Çocuk, gerek bedenen , gerekse ruh en ge li şem ez .


Kaleterasit haz1r s1valar1mn 26 değişik rengi ve 5 değişik tipi vard1r. Her türlü hava şartianna karş1 dayan1khd1r. Tatbikati çok kolayd1r. Kaleterasit'i merdane ya da mala kullanarak kolayca tatbik edebilirsiniz. Binalarm1z1n d1ş cephelerini güzelleştirmek için yapacağ1mz en uygun seçim Kaleterasit'tir.


ekonomi Tarım

ve

hayvancılığın •• • one mı

çinde bulunduğumuz yıllarda, işletmeler, ülkeler ve hatta tüm dünya ülkeleri için geçerli olan bir gerçek, tarım ve hayvancılığa önem verenlerin önümüzdeki dönemde karlı çıkacağı doğrultu­ sundadır. Çünkü insanın otomobilini hareket ettirme, odasını aydın­ latma veya ısıtma gibi imkanlan elinden alınsa, bunlar için gerekli enerji bulunamasa dahi, kendi vücudunu hareket ettirecek enerjiden vazgeçmesi mümkün değildir. Yani insan, yiyecek maddelerine, kaynağı ne olursa olsun direkt olarak bağlıdır. İnsanın hareket edebilmesi için beslenmesi gereklidir. Çok iyi bilindiği gibi ülkemiz, kendine yeterli beslenme imkanları olan dünyanın yedi ülkesinden biridir. Tarım ve hayvancılık, çağın bütün

I

imkanları kullanılarak yapılmasa

da plan program çerçevesinde ilerlemektedir. Hayvancılık sektörü ve özellikle küçükbaş hayvan ve koyun bu konuda özel bir yer işgal etmek-

Tuncer Gürsel tedir. Çünkü gerek ihracattaki potansiyel, gerekse kendi toplumumuzun hayvansal kökenli protein ihtiyacı, büyük önem arzetmektedir. Elde edilebilen son rakamlara göre ülkemizde 50 milyon dolayında koyun, 15 milyonun üzerinde sığır ve bir bu kadar kıl keçisi bulunmaktadır. Görüldüğü gibi koyun mevcudu rakam olarak diğer kalemlerin üç mislinden fazladır . Ancak bu rakamın gerek ihracattaki hızlanma ve gerekse özellikle Arap ülkelerinin koyun eti taleplerinin büyüklüğü karşısında çok geride kaldığı görülmektedir. Türkiye'ınizde bu yararlı hayvanın daha çok yetiştiril­ mesi için her türlü koşul mevcuttur. Ülkemizde halihazırda başta Afyon, Ankara, Balıkesir, Erzurum, Kars, Konya, Nevşehir, Sivas ve V an illeri olmak üzere hemen her köşede koyun yetiştirilmektedir. Ana türler olarak, kıvırcık, dağlıç, karaman ve Merin os üretilmektedir.

Bunlar yanında mahalli ırklar olarak da sakız, Karakaya, tuj, çandır , karagül, ivesi, imroz türlerinden sözedilebilir. Ülkemizde yetiştirilen bütün koyun türlerinin et lezzetlerinin çok üstün olduğu ve özellikle Arap ülkeleri tarafından birinci derecede tercih edildikleri bilinmektedir. Bunun başlıca sebebi olarak uzmanlar özellikle çayır ve meralarda doğal beslenme imkanları ile beslenen koyunların etlerinin çok daha lezzetli olacağını belirtiyorlar. Özellikle dağ yamaçlannda kekik ve benzeri bitkilerle beslenen koyunların etleri lezzet bakımından çok farklı olmakta ve hatta Türkiye' de bu koşullarda yetişen koyunların etlerinin lezzetinde dünyanın hiçbir ülkesinde et bulmak mümkün olmamaktadır. Canlı ve kesilmiş koyun ihraç eden şirket yöneticilerinin ve Arap ülkeleri alıcılarının belirttiklerine göre sözkonusu Arap ülkelerinden talepler bu nedenle durmaksızın artmaktadır.


hikaye ondurcu soğu~a rağmen Nancy ' nın yüzü boncuk, boncuk terlemi ş­ ti. Gözlerini sonsuz bir korku kaplamıştı. Bulunduğu yerden a şa~ı­ ya bakmaya cesaret edemiyordu. Kı s a aralıklarla ba~ırıp , yard ım istemesine ra~men , çevrede bir tek canlı dahi yoktu. Sadece karş ı kaya lıklardan, kendi sesi yankılanıp , geriye dönüyordu .

D

Y.

CI

arkadaşlarından ayrıldı~ ı için, ş imdi çok pişmandı. Bir ye rsiz şakalarından s ıkılarak , otele dönmek i s tediğini söylemi ş ve da~ gezintisine tek başına devam etmi ş ti . Da~ın zirvesine yak ın bir yerdeki yassı kayaya atlamak isterken, dengesini kaybederek yuvarlanm ı ş, ancak küçük bir taş parças ına tutunarak, ölümden kıl payı kurtulmu ştu . Fakat, o andan itibaren de bu küçük kaya parça s ı üzerinde hapsolup kalmı ş tı.

Genç

kı z

arkadaşının

Ba~ırmaktan yorulan genç kı z yeni bir de~emeye karar verdi . Tekrar bütün gücüyle ba~ırmaya baş ladı : lmdaattt ... lmdaaatt .. . Kurtarın beni .. . Aynı anda yukardan bir erkek sesi duydu . Bu ses " Korkmay ın , sizi kurtaraca~ım", dedi .

Nancy ilk başta , bu sese inanamadı. Bu yankılanan kendi sesi değildi. Bir erkek ses iyd i. Baş ını yav a şça yukarı kaldırıp baktı~ında, yirmi metre kadar yukarıda, yassı bir kayanın üzerine yatarak aşa~ıya bakan adamın yüzünü gördü. Adam tekrar aş a~ıya seslendi: - Cesaretinizi kaybetmeyin. Aşa~ı ya kalın bir ip sa rkıtaca~ım. Bunu belinize s ıkıca ba~layın . Si zi yavaş, yava ş yukarı çekeceğim. Çıkıntılara tutunursanız, bana yardımcı olursunu z. Nancy, bütün vücudunun sevinçten titredi ~ini hissetti. Ölümün çok kadar gidip, geri dönmü ş tü . Az sonra aşa~ıya do~ ru kalın bir ipin y ılan gibi indi~ini gördü. Nancy yanına kadar gelen ipi beline iyice ba~ladı ve yukarıya " Tamam" diye seslendi. ya kınına

Da~cılık dene yimi olmayan Nancy, tırnakları parçalanma pahasına da olsa kayalara tutunuyor ve yavaş , yavaş y ukarı do~ru çıkıyordu. Az sonra adamın üze rinde bulunduğu yassı kayaya çıkınca , derin bir oh çekti. Birkaç dakika hiçbir şey söyleyemedi. Sonunda titrek bir ses le "Çok teşekkür ederim, hayatımı size borçluyum " dedi. Nancy'i kurtaran genç adam, belincieki matarayı ona uzatarak "Birkaç yudum için , iyi gelir" dedi.

Nancy kurtarıcısına dikkatle bakıyordu . Sade, yapmacıksız bir hali vardı. Otuzun üzerinde gösteriyordu . Yakı ş ıklı denemezdi. Oysa, bakı ş larında öylesine s ıcak ve içten bir ifade vardı ki , Nancy birden kanının kaynayıverdiğini hissetti. Kurtarıcıs ı, incelendi~ini fa rketmemiş gibi, genç kıza dönerek: - E~er kendinizde yürüyecek kadar güç hi ssedi yorsa nı z, buradan gidelim, dedi. Çünkü da~larda hava erken kararır. Aradan bir hafta geçm i ş ti . Bu süre içinde Nancy ile kurtarıcı s ı bir an olsun birbirlerinden ayrılmamış l ardı. Ad a mın adı Karl idi. O da ay nı arelde kalıyordu . Tatilini geçirmek için ge lmi ş ti . Nancy adamın hakkında bundan faz la birşey bilmi yordu . Karl'ın kendinden bahsedilmesini sev med i ~ i belliydi. Nancy'nin ratili ertesi gün biti yordu. Karl ise dört gün daha kalacaktı. O da Salzburg'a dönecekri . Ay nı kertten olduk l arını ö~renince genç adamın yüzü güldü . Ve hemen ekledi : -Orada

bulu şa bilece~imi zi

umut ediyorum. Tabii siz isterseniz ....

Nancy, Karl ile bulu şaca~ı günü , sonsuz bir sa bırsızlı k içinde geçirdi. Randevu yerine ya rım saat erken gitti . Fakat iki saat beklemesine ra~men, Karl görünmedi. Genç kı z, Karl ' ın sa mirn iyets i z li ği ne inanmamas ma rağmen , randevuya gelmeyişine hiç bir anlam da veremiyordu . Üstelik, genç adamın nerede çalı ştı~ını, adresini de bilmiyordu. Da~da ranı ş tıklarında soyadını sormadı ~ ına pişmandı. Eger so yadını bilse, telefon rehberinden adresini ve numaras ını bulabilirdi . Bunları düşünerek kızkarde şi ile paylaştıgı evine döndü. evde bir sürpriz bekliyordu. Salondaki mas anın üzerinde mektup onu, bu defa baş ka bir üzüntüye ve meraka sürükledi. Karmakarış ık duygular içinde rnekrubu okudu: Genç

kızı

bulduğu kı s a

"Nancy, bu hareket tarzımı begenmeyecegini biliyorum. Frieda da çok Fakat baş ka türlü hareker etmeme imkan yoktu . O da beni seviyor. Bu kentten kaçmaktan başka çaremiz yoktu. Biz de bunu ya pı yoru z. Beni anla ve affer GRETEL. " kızacaktır .

$

Nancy, fa rkında olmadan yüksek bir ses le "Grerel henüz çocuk sayı lır. Daha onsekiz yaş ında. Acaba kaçt ı ~ı adam kim?" diye bagırdı. Daha sonra düş ünmeye başladı. Polise derhal haber vermesi mi gerekiyordu, yoksa kı zkardeş ini bir süre daha beklemeli mi ydi ? Karmakarı ş ık duygular içinde, ram sokak kapıs ına geldi~inde , kapının yanındaki camdan bir arabanın durduğunu ve içinden kızkarde şi Gretel ile Karl ' ın indigini gördü. Bir anda donakaldı. Yıkılmış tı. Karl'ın randevuya gelmemesinin nedeni demek, buydu. Hemen koştu, salondaki koltu~a oturdu ve eline bir mecmua alarak, okur gibi yaptı . Az sonra kapı açıldı ve Gretel içeri girdi . Gözleri aglamaktan kan çana~ına dönmüştü. Yüzü de iyice solgundu . I stırap çekti~i belliydi. Nancy kırıcı olmamaya çalı şarak " Kaçmakran vaz mı geçtiniz, dedi. Belki de sevgilin yaş ının küçük olduğunu anlamış, suçlu duruma düşmernek için, seni evine bırakmıştır." Gretel, bu sözleri duymamı ş gibi abiasının koliarına atılıp, a~ lamaya Ve " O öldü, di ye inledi. O öldü ... "Nancy birden bire şaş ırdı. Kendini toparlayıp :

baş ladı.

-Bo ş una yalan söyleme dedi . Seni eve Karl'ın bıraktı~ını gördüm. Bu defa şaşı rma s ıras ı Gretel 'e gelmişti. Biraz geri çekilerek "Nas ıl , sen gazeteci Karl Günther'i tını yor musun ?" dedi . Nancy bunun üzerine şu karşı lı~ı verdi :

-Gazeteci olduğunu bilmiyorum. Fakat, O'nun iki yüzlü , ya lancının biri biliyorum.Onunla kaçmakran vazgeçtiğine de sev indim.

oldu~unu

Gretel baş ını iki yana saliayarak "Ben onunla kaçmayacaktım ki , dedi, Herman ile kaçacaktım. Oysa, arabay la yola çıktıktan az sonra, bir kamyon un altına girdik. Herman, başından agır yaralandı. O sırada gazeteci olduğunu sonradan ögrendigim Karl , Herman ile beni alarak hastaneye götürdü. Herman ' ı derhal arneliyara aldılar ama kurtaramadılar. Daha sonra Karl beni gördü~ün gibi eve getirdi. Do~ru s u bu insanlı~ını hiçbir zaman unutmayaca~ım . Dü ş ün ki çok önemli bir randevusu olduğu halde , bizi yalnız bırakmadı. "

Nancy'nin gözleri bir anda mutlu bir ifadeyle doldu . Artık ge rçeği Karl s andı~ı gibi onu atlatmamı ş, yolda tanık olduğu bir trafik kazas ında can kurtarmaya çalışmıştı. Şimdi onun soyadını da biliyordu. Ertesi gün onu telefonla arayıp , hakkında düşündükleri için özür dileyecekti.

ögrenmi ş ti .


egıencelik

A~BULMACA

o o o o o .o

o o o e G

e e SOLDAN SAGA 1- Tersi su, Tersi çok değil , Açmak fiilinin emir kipi 2- Tannya verilen isimlerden biri, Karakter, Tersi New York'un üç harfli simgesi 3- Hükümdarlık simgesi olarak başa giyilen mücevherlerle süslü başlık , Kanşık renkli 4Hayvanlardan elde edilen, Kendini ağır satan anlamında bir hanım isminin ters yazımı 5- Verme, Berilyum'un simgesi, Islak vücutta leke bırakan bir tür rüzgar 6- Su (eski dilde) , iskambilde birli, Tersi silah olarak kullanılan, ucu sivri iki ağzı keskin uzun bıçak 7- Bir nota , Tersi en küçük zaman birimi 8- Güney Amerika yerlilerinin kementi , Bir devletin başka bir devtet üzerindeki siyasal üstünlüğü veya baskısı 9- Cumhuriyet devrinde kurulmuş olan bir haber ajansının simgesi, Para veya kıymetli evrak saklanan madeni dolap, Kendine gelmek dalgınlıktan kurtulmak 10- Kışın yağan 11- Gıda, Kanı n kalpten vücudun her tarafına yayılmasını temin eden damar. YUKARIDAN AŞAGIYA 1- Kuruntu , kuşku , Alman Hava Yollannın iki harfli kodu , Alfabenin ikinci harfi 2- Tayin etme, Teli i sa ziardan biri, 3- utanma , ar, Bir peygamber 4- Baryum'un simgesi, Halk deyiminde gerçek 5- Dağlık yerlerde yaşayan leşle beslenen iri, yırtıcı kuş 6- Tersi üzüntülü olmamaktan doğan dışa vuran gönül açıklığı , 7- Romen rakamlannda 1000 sayısını ifade eden harf, Bir spor klübümüzün iki harfli simgesi, Tersi bir ünlem 8- Bostan, Tutsaklık 9- Tersi Malta halkından veya bu halkın soyundan olan kimse, Tersi gümüşü n simgesi 10- iki olguyu birbirinden ayıran zaman , Tersi Kuranın bir suresi 11- Bir noktadan çıkan iki yanm doğru arasındaki açıklık, Topun gerisini kapayan kapak, 12- Elle yapılan düz dikiş , 13- Bir müzik türü, Molib'denin simgesi 14- Ayın ve bazı yıldıziann çevresindeki ışık çevresi, Tersi dünyanın uydusu, Tersi hatıra 15- Tersi bir düşüneeye bağlı bulunmak, Gözü açı_k (eski dil)

r


sinema

eyazper e • er •• • • g ze ıç s,

••

••

yorar

G

üzellikleriyle milyonlarca sinema seyircisinin gönlüne taht kurmayı başarabiimiş Hollywood şöhretleri güzellik hakkındak i görüşle ­ rini dile getirdiler. Charlie'nin Melekleri adlı diziden tanıdı!jımı z Jaclyn Smith iyilik ve do!jrulu!jun güzellikten çok daha önemli oldu!)unu; insanın karakter gü zeliiliini fiziksel güzeliiliine tercih ettiilini söylüyor. "Güzel olmam hiçbir zaman benim için büyük bir olay olmadı. Zaten ailem de beni güzellikten daha önemli de!jerlerle büyütmeye özen gösterdi" diyor J acliyn Smith. Yine Charlie'nin Melekleri adlı TV dizisinden tanıdı!)ımız sanşın güzel Farah Fawceıt'de güzel olmak ve güzel görünrnek istemenin insa nın do!jasına uygun bir eylem oldu!junu, fakat gü zellikten kaynaklanan bencillillin ve giderek insanın salt kendisini be!jenerek narsisi duygulara kapılmasının hastalıklı sonuçlar do!juraca!jını söylüyor.

Catherine Bach "Insan sahip olduğ u güzellikler/e yetinmeli ve aşınya k aç mamalı ".

"Dynasty" (Hanedan) dizisinin güzel oyunc usu Pamela Sue Martin'e göre ise güzellik büyük bir ço!junlukla yaşça olgun ve akıllı kadınlara mahsus estetik bir kavram. Öyle ki , güzellik gençlik döneminde sa!)lıkh bir yaşam sürdürmekle elde edilebilecek bir durum . "Genç kı zların veya kadıniann ço!juna baktı!jı nızda , bunlan çok cana yakın ve sevimli olarak de!jerlendirebilirsiniz . Fakat , gerçek anlamda güzellil)i kastediyorsanız , bunu orta yaştaki olgun ve zeki kadınlarda bulabilirsiniz", diyor Pamela Sue Martin . "Dallas" dizisine taze kan bulabilmek amacıyl a yönetmenlerin bu dizide rol verdiili Elvis Presley'in dul eşi Priscilla Presley ise güzelliilin kişiden k işiye de!)işen görece bir kavram oldu!junu belirte rek , şu n lan söylüyor, "Bir kadını güzel yapan pek çok şe y vardır. Tecrübe , dikkat ve genel görünümün bütünleşmesi , hep birlikte güzelliili ortaya çıka rır . Sadece fiziksel güzellille sahip insanlann, bazen bu kılıflannın altında bomboş olduklannı , görerek, yanlannda 10 dakikadan fazla kalamayaca!jınızı da anlarsınız . Güzellik geçici bir nitelik oldu!ju için, insaniann bu nitelille aşın bir ilgi göstermelerini kınamaktan da öte ayıplıyorum " . Beyazperdenin bir başka güzeli Catherine Bac h ise insaniann güzellik u!jruna pek çok sıkıntıya girmesine tahammül edemedi!jini söyleyerek, bu tür insaniann genellikle nörotik ve stres halinde yaşadıklannı belirtiyor. " Insanın kendisini Orta Ça!jdan kalmış bir heykel gibi, korumaya çalışması , yıpranmamak ve güzelli!jini kaybetmemek u!jruna , kendisini cam kavanozdaymışçasına sakınması aptalca bir şey. O yüzden, insanın ruhsal açıdan sa!jlıklı olabilmesi için her şeyden önce güzellik açısından sahip olduklanyla yelinmesi ve sahip

Fa ra h Fawcett "Güzel olmak isiemek da!jal, kendını be!jenmek hastalıklı bir durum . olduklannı zevk alacak biçimde mesi büyük önem taş ıyor. " Sinemanın

seksi

yıldı zı

kullanmayı

ö!jren-

Cathy Lee Crosby ise

hakkında şunlan ifade ediyor, "Çok güzel ambalajlanmış bir paket içinde, açıp baktı!jınızda , hiçbir şey bu lamazsanız, bu sizi büyük halay

güzellik

kınklıgına u!jratabilir. Bu yüzden bence, önce insanın kendisini güzel hissetmesi

güzellikten ve bunu ta içinden duyması çok daha önemli. Insanın neyse o oldu!)unu kabul etmesi ve oldu!ju gibi davranmayı ö!jrenebilmiş olması güzelliktir. GOzellik do!jallıktır." Cherly Tiegs'e göre ise güzellik bol fizik egzersizle kazanılabilinecek bir nitelik. "Bir kadının kusursuz hatla sahip olmadıgı için üzülmesi ve

Jackliyn Smit "Güzellikten daha önemli de§erler uardır"

kendini çirkin hissetmesi çok yanlış . Bol egzersiz ve biraz dikkat ile her kadın güzel olabilir. Tüm bunlara a!jremn, yine de gerçek güzelliilin dışta de!)il, içte bulundu!) u görüşündeyim" şeklinde özetliyor görüş­ lerini Cheryl Tiegs.


f

1

Bir İş Bankası hesap cüzdanı sahibi olmak;

İş Bankası güvenliğinde yaşamak, yarına

güvenle

bakmaktır.

..; !1.1 ı


A

M ( M ..路路

......路

K

D

.... I I R

o'

t.

c

1 .1


t>!

UUlllt:H::Hılv

CL.llU

ı.u.liO.ı.·.ı..ı.a..l.l.ı.u.ı.ıaı.ı. .ı..ı.ou

vv

v.ı. ı~

O.J uvv.u..&.


Sevgili Gurbetçi

Kardeşlerim

' ' Tasarruflarınızı Bankarnııda açtıracağınız KREDİ MEKTUPLU DÖVİZ TEVDİAT HESABINDA değerlendirirken, bir yandan kendinize, ailenizeve çocuklarınıza yarın için emin ve huzurlu yaşamlarının temellerini atmış, diğer yandan ise Yurdumuzun kalkınmasına katkıda bulunmanın gururunu duymuş olacaksınız. Hepinize sağlık ve mutluluklar dilerim.,,

Osman Sıklar ' MERKEZ BANKASI BASKANI '

- - - - - • Yurt dışında çalışan ----­ işçi, Serbest Meslek Sahibi, Müstakil İş Sahibi vatandaşlarımiZ tasarruflarını

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI nezdinde açtıracakları KREDi MEKTUPLU DÖVİZ TEVDİAT HESABINDA döviz olarak biriktirebilir ve VERGİ VE MASRAF ALlNMAKSIZIN

Vadesiz hesaplarına senelik 12 ay vadeli hesaplarına senelik 18 ay vadeli hesaplarına senelik 24 ay ve daha fazla vadeli hesaplarına ise NET Gelir sağlayabilirler, ve

% 7 % 10 % 12 % 14

- !stenildiği an dövizlerini çekebitir veya başka bir yere havale edebilirler. - Istenildiği an o günkü kurdan Türk Lirasına çevirebilirler. -Yurda kesin olarak dönülse bile döviz hesaplarını dilerlerse ömür boyu muhafaza edebilirler. AYRlCA, Hesap açtıranlar bu hesaplarını 1 yıl müddetle muhafaza ederlerse: OTOMOBİL ve MESLEKi ALET VE MAKİNA ithal etmek hakkına sahip olabilirler.

Bu

hesabın açılışı, işleyişi

ve

sağladığı

yararlar

hakkında

daha

geniş

bilgiler

aşağıdaki

adreslerden temin edilebilir.

-----TEMSİLCİLİKLERİMİZ-----ALMANYA

İSViÇRE

İNGİLTERE

AMERiKA

FRANKFURT TEMSİLCİLİGİ Baseler Str. 37/VII 6000 Frankfurt/Main DEUTSCHLAND Tel: (0611) 23 90 91-99 (0611) 23 91 00

ZÜRİH TEMSİLCİLİGİ

Clariden Str. No. 36 8002 ZURICH - SUISSE Tel: 202 83 45

LONDRA TEMSİLCİLİGİ Representative Office 42/ 45 New-Broad Str. London EC 2 M INJ ENGLAND Tel:(Ol)- 628 31 95 (Ol) 628 31 96 (Ol)- 628 08 96

NEWYORK TEMSİLCİLİGİ 821 United Nations Plaza New York N.Y. 10017 U.S.A. Tel: (212) 682 87 17 (212) 682 87 18

------ALMANYABÜROLAR~a --------BERLİN

Europa Center 16. O.G1000 Berlin 30 DEUTSCHLAND Tel: (030) 261 ll 9

DÜSSELDORF STUTIGART HAMBURG Graf-Ado!f-Strasse 45 4000 Düsseldorf I DEUTSCHLAND Tel: (02 ll) 38 20 61

Schul Strasse 12-A 7000 Stuttgart I DEUTSCHLAND Tel: (07 ll) 29 51 15

Steindamm 49 2000 Hamburg I DEUTSCHLAND Tel: (040) 24 03 84 24 57 65

HANNOVER MÜNCHEN Goseriede 9 Anzeiger Hochhaus 3000 Hannover I DEUTSCHLAND

Karl Strasse 43 Laden 1005 8000 München 2 DEUTSCHLAND

Tel: (05 11) 32 61 05 32 61 06

Tel: (089) 59 84 58 59 84 59

1984 01  
1984 01  
Advertisement