Page 1

TÜJU[ Jl&VA YQI.I.ARI/'rURKISH AillLI1IIJ8

ı


ağustos 1august

içindekiler \Contents Ayın

Haberleri . . . . . . . . . . . . 2

News of the Month . . . . . . . . 3 THY'den Haberler . . . . . . . . . 5 News From THY . . . . . . .. . . . 6 A Paradise of Gastronomy: Istanbul . . . . . 9 TaşımacılıOının Başlangıç Noktası:

Havayolu

Rezervasyon .......... 1O- 11 Pencereler . . . . . . . . . . . . . . 13 Dünyamn En Ilginç Bastonlan ............... 14 AOaçlar Birbirleriyle Haberieşiyar ... . . : . . . . . . . 15 Rekorlar Kitabına Geçen DüOün ... . ..... . . 17 National Parks In Turkey . . . . . . . . . 21-22-23 Dünya Için Kalıba Dökülen Çanlar . . . . . . . . . . 27 Sumela

Manastırı

. . . . . . . . 28

~erliyolcuJ.a.rmuz rt.a.k1.$mızın satış büroları ve hava alanlarındaki yolcu kabul bölümlerinde Asala'nın

O

düzenled:igi katlla.ma geçen ay içinde bir yeniBi Orly hava alanında ekleruniştir. Ha.lkına

hizmet

etmek~

devletine ekonomik

katkıda bulunmak üzere gorevlend1r1len THY'nin üç kıtada bayr~ gezdirmesi, ispat

vari®m

etmesi ve gelişmesinin hassas ve Onemli bir yapı olarak ASALA.'nın dikkatini çe~i, Türk ekonomisine sa.botaj düzenlemek için de hedef olarak seçtlctıgi b1linmekted1r. Tarih boyunca teröriZine karşı olan ve bu tip olayları da.1ına. kınayan Türk milleti ve devleti, ASALA. katl1amımn gerisindeki ctaşü.ncelerin, asılsız bir takım iddia ve hedeflerin b1linciiçinde bulunmaktadır.

Tourism ........ 32-33-34-35

Bu bil1n.Qle oluşturulan beynelmtlel kamuoyu ve uygula.nma.ya konan tedbirler manzumesi lle terörün kısa. bir süre içinde Onlenecegi, yaşam ve seyahat hürriyetlerinin ülkelerce hassasiyetle korurı.a.catının 1na.n.Q ve güvenciiçinde bulunuyo-

Ölürken DoOum Yapan Anne ................... 38

Cengiz Sakarya1ı

Kadın

............. .. .... 30

Tıp Dünyasından

. . . . . . . . 31

ruz.

EOiencelik . .. .. .. .. .. .. . . 39 Fındık

.. . ........ . ....... 40

Cirit .................... 41 Jereed .... .... ......... . 42 Guide ... . ............... 43 THY Route Map . . . . . . 44-45 Uçuş Yollan Haritası . . • . . . . .

THY

. . . . . . 44-45

Sinema . . . . . . . . . . . . 46 - 47

Yıi:1/Saya:4 Türk Hava Yolları adına Sahib i ( Publisher) Cengiz Sakaryalı/Yazı işleri Md. (ManagingEditor): Uçal Dalgıç/Genel Yayın Dan ışmanı ( Consultant Editar in Chief): KorayGüney/Yayın Kurulu (Publishing Board. .. ): lıyos Albayrak, Emre Betln, Engin Öktemer; Çetin ÖZbey/Dış Temsilci ( Representa tives Abroad): Yatar KızıiOz, TQrkay Erkay/Yurtiçi Haberter (News From Home): TOrk Haberler Alansı/Yurtdışı Haberler (News From Abroad): ABC Alansı, Camera Press, Medla Press, lmages Press, Shootlng Starlotoğraf(Photography) : SUha Bataran, Nihat GOmlekslz, Kutlu Ertuna, Seetat Tuna, Şemsi GOner, THY Rektam MOdOriO{IO ar,M/Grafik (Graphists): Cenajans, Ilgi A.Ş., Duygu Tamer/Reklam Yönetmenl iği (Advertislng Representative): Cengiz Yalvaç, Cenajans Rek. A.Ş. Osmanlı Sok. 19 Taksim-lstanbulTURKEY Tel: 145 07 66 - 145 46 90/Dizgi (Type Settlng): Payma, A.Ş./Renk Ayırımı (Colour Seperation): /Filmler ve Baskı (Filmed an~ Printed b y): CemOfsetMatbaacılıkSan.A.Ş. Istanbul-TURKEY Tel: 579 43 13/Yönetim YERI (Head Office): TOrk Hava Yolları Halkla lllfkller Bafkanlı{lı Cumhuriyet Cad. 199-201 Elmada{l-lstanbui-TURKEY Tel: 140 21 59


ay1n haberleri KONYA'NIN IKIILÇESINDE SlCAK YERALTI SULARI BULUNDU... anya'ya bCJOiı EreCil lçesi Me Hadım lçesi sını~an Içinde sıcak yeraltı sıJann bulund~u bldlr11dl.

K

Vali w Belediye Bafkanı lütfi Tuncel, lı Koordinasyon KurıJu Toplantısında yapl(lı açık­ lamada, EreOIIIIçeslnln Akhuyuk köyü w Hadım Uçeslnln AladaQ Göksu'da bulunan sıcak yerallı sulanndan yara~an•acaOını söyledi.

r;

Vali Tuncel, bu konudald

çalıfiTlalara

bu

~

aoı~ık wrleceOinl \19 jeotermal enerji üretımiiçin MTA'nın görelltendlrlldiOinl sözlerine ekledi.(THA)_

Türkiye'nin en büyük tünel i önümüzdeki y1l tamamlanacak. lbrahimp~a Sarayının

kahvesine

bir bölamü 16. yazyıl Türk kahvsine döntıştürüldü. Fototrafta Türk kahveyle birlikte tarihi Türk lokumu ikram edilirken görülayor.

döntıştarülen köşkte

TÜRK KAHVESiNDE LOKUM İKRAM EDİLİYOR ... nadolu Medeniyetleri Sergisi için, restorasyonu tamamlanan İbrahim Paşa Sarayı'nın bir bölümünde hazırlanan Türk kahvesinde, kahve içenlere bir de lokum ikram ediliyor. 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman zamanında Sadrazam İbrahim Paşa için yaptınlan sarayın restorasyonunun yaklaşık 200 milyon lira harcanarak tamamland.ıgıru belirten yetkililer, "İbrahim Paşa Sarayı nda bir de Türk kahvesi kuruldugunu ve kahvede ilk kez lokum ikramı yapıldı/Pm " söylediler. Aynca sarayı ziyaret edenlere de, Türk kahvesine girmeden yapamadıklannı ve nargile ile kahve içmenin yarusıra lokum ikram edilmesinin de çok güzel bir davranış oldugunu, "Türk konukseverligini" simgeledi~ni vurguladılar.

A

rabzon'dan iran ve lrak'a yapılan transit taşımacılığa büyük yarar sağlayaı­ cak olan Zlgana Tünell'nln. hafrtyat ve betonlama çalışmalan sona erdi.

T

Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünden verilen bilgiye göre. 1974 yılında yapımına başlanan, 1690 metre uzunluğundaki Zlgana Tünell için şlmdlye kadar 3.5 milyar lira harcama yapıldı . Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü yetkilileri. HopaveTrabzon Ilmanlarından transit taşımacılık yapan TIR ve kamyonların Zlgana dağlarında çok zorluk çektiklerini, transit taşımacılığı hızlandıracak olan Zlgana Tünell'nln yüzde 80'1nln tamamlandığını söylediler. Ülkemizin en bQyük tünell olan Zlgana tünell önümüzdeki yıl ulaşıma açılacak. (nıA)

TÜRKIYE VE ÜRDÜN'DE TORK ENSTIYOLERI

KURULACAK •• rdün Yüksek Öğretim Kurulu Genel Sekret&-

U

rl Muhammed Nuri Shafıg. temaslarda bulunmak amacıyla geçen oy Ankara'ya ~eldi. Bir açıklama yapan Shafıq . Türl<lye ve Urdün'de 'iür1< Enstıtüleri" kurulmasına çalışıldı­ ğını ve bu enstltülerde. Tür1< tarihinin lncelenlp. yeniden derleneceğlnl söyledi.

OYUNCAK DE~IL, GERÇEK BIR UÇAK on derece sade w oyuncak gibi görünen bu lginç uçak tüm uçakseYe~erln vüreOinl hoplatıyor. Sahibinin "C~c~" adını verdJOI uçaOın bir özeiiiOI de parçalara ayni ıp tekrar biraraya geliriebMme-

S

s ı...

Muhammed Nuri Shatı<f ziyaretinin bir başka

amacın ı n da. YÖK'ün çalışmalannı yennde

Incelemek oldui).ınu bildirdi. Tür1< üniversitelerinde Arapça dil öğrenimi konusuna da değinen Shatıg . "Tür1< üniversitelerinde Arapça dil öğr&­ nlmlne katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. bu konuda gerekli hertürlü yardımda bulunacoOız" dedi. (lHA)

hk kez Fransa'da Imal edNdlklen sonra, pek çok hayranı, bu mlnyatür Fransız uçaOından yapmayı denedUer. Uçak tek kişilik olup, kanattan çok alçak. Oturulacak yer eşıt kena~ı bir kulu ~eklinde w üze~nde, sonradan yapıştınlan, kapalı, şeflaf bir başlık var. Kuyruk, "f' biçiminde. Fransa'dan getirten Iki motor da 15'er t>evglr gücünde. Uçak konstrüksiyon planına göre sÖkülüp, bl~eştlrtlebllyor. UzunluOu 3,9 metre olan uçaOın kanattan Ise bir uçlan diOer uca 5 metıeyt buluyor. Uçak saatte azami 220 km. yapabUiyar. 4500 metre yüksekiiOe çıkabHiyor. Uçuş menzlll de 400 km. dolayında . Işte, uçak5811e~erln en az bir kez uçmak Istedilderi çaOın en küçük uçaOı.


news of the month

ANCI ENT TURKISH EMBROIDERY EXHIBITION OPENED IN MUNICH "Aowers in the Aneleni Turkish Embrolcıery Extılbition " ls opened at " ıntemational Gartenbauhaussetellung" in Munıch . Federal Republic of Germany. Grranged by the M Inistry of Cuıture and Touı1sm , the exhibltion tooJ< place at the Turkish pavtllon of the lntematlonal Agı1cuıture Exhibilion. From Ms. Sevtm Ayral's colleclion of ftower embroidery, toweıs . napkins. bundles, crochetworks. purses and handkerchiefs ar being displayed at the exhlbilion Ms Sevim Ayral's pnvate couechon ıncludes complled from vaı1ous regions of Anatolla. belonglng to 18th and 19th centunes. The collection was exhibited in 1982 at the Carolina State Museum in the unıted States by the Ministry of Foreign Alfairs for the 1OOth Birthday Annlversary of Atatürk embroideı1es

Souvenircoinsand locketsare prepared fortheAnatolianCMii zations Exhibition Gene ra ı Manager of the Turkish Mint. Mr. Salih Yardımcı. showing the lockets.

SOUVENIR COINS AND LOCKETS ARE PREPARED FOR THE ANAYOLIAN CIVILIZATIONS EXHIBITION

S

The coUeclion ls the resuıt ofa 20years reseaıch ın the Anatolian vıllages and towns. "Ships ın the Turkish Embroldery" sectıon of the c ol leelion was transferred to the Foreign Vlsltors" Klosk. and "Purses in the Turkish Embroldery" seelion to ~ Bank.

TURKISH DEUGHT SERVEDAT THE TURKISH COFFEE-HOUSE

ouvenlr colns and lockats are prepored for the 18th European Art Exhibition: "Anatolian CMIIzatıons" which has opened in Istanbul on May the 22nd, 1983.

At o meettng, General Manager of the Turkish Mint Mr. Salih Yardımcı said that the purpose ıs to Immortalize the Alıotolion CMIIzatıons Exhlbition. Design of the ftrst golden token made in Anatolla ls used for the colns which are prepored ın two dil'lereni klnds. Printed by Lydlan King ın Anatolla the colns whlch consist ot ııon's and bull's heads were In cunency for 216 years. The design and the ouHines of the coins ma de from cupreous nickel are the same as the original, and the golden ones are smaller. lt has been stated that 50 thousand pieces ot printed cupreous nickel coins will be sol d for 500 TL each and outside the country this price wtll be USD 3. 2 thousand pieces of pı1nted golden colnswlll be sol d at o pı1ce of50thousand TL and in othercountı1es they wlll be sold for USD 250. SELLING THE FIRST SOWENIR LOCKET 1 For the Anatollan Clvllzattons Exhlbltton o total of 4 thousand golden and bronze plated souvenlrlockets have been prepored. General Manager of the Turkish M int Mr. Salih Yardımcı said thatthese souvenirlockets are the ftrst lockats to besold by the mint management. There are the symbols ot the Anatollan CMIIzattons Exhlbıtton : Double ldols, on the oxldlzed bronze and golden plated lockets. 2 thousand oxldlzed bronzelocketswlll be sol d wtth each one eastıng 3 thousand T.L.. A same amount of golden plated lockats are pı1nted and each one wtll be sold for 6 thousond T.L.

OPEN-AIR MUSEUM OPENED IN BODRUM n Open-air has been set up in the Mausoleum in Bodrum. The Ministıy of Culture and Tourism Councilor Mr. Kemal Gökçe, who made a speech at the opening of the museum, said

A

that: -"To have this Mausoleum which is one of the Seven Wonders of the World, as an Openair Museum is a great pleasure. But it is also a great pity that important

pieces of this monument are at the British Museum in London." Mr. Gökçe added,

-"Development of the site as an open-air museum started in 1979. With 2. millions in 1979, 2 millions 600 thousands in 1980, 4 ınillions 550 thousands in ı 981 and 6 millions 377 thousands in 1982, a total amount of 15 million Turkish ı .iı·as were spent. "

clelighı is seı,·ed to tl10~e who coffee at the tıaditiunal cofteehnuse in the llwahim Pasha Palace which has been restureli li"Jr the Aııotolian Civilizations Exlıibitioıı

T

urkish

dıink

The restımıtion of the palat"e built li.ır Grand Vizieı · Ihrahim Pasha in tlıe 16 ılı Century, duıing the ı-eıgıı ot Süleyman the Magııificeııt , took 18 year.. J'lıe uftkıals statecl that 2110 million ·ı uı·kı~h l.iı'as ha\ e beeıı spent for· the resturation aııd a Turkish coftee-house has lıeeıı set ııp in the llwahiın Pasha Palaca where Tuı'kish delight b seıved with coffee. People who conı e to the Palace ı.tateıl that they could not leave without visitiııg the Tuı·kish cııffee- house and that .ılı e Tuı·kish delight seıvice along with the wateı·- pipe and coftee was a good syınlıol ol Tuı·ksilı hospitality. Opened to visitoı·s as a parı of the Anntolian Civilizations ~~xhilıitioıı pıugmm­ me, lbıahinı Pasha PaJaca has those huuses aııd sections wlıeı-e the li.ıllowing exhilıits take place, "'Turkish caıpets- kiliıns, tı·aditiu­ nal Turkish clııthes, Turkish ııoınad teııts. pon.:elaine tahleware . Tuı'kish coftee- hııuse. circumcision - trousseau -bıidal chambers and Turkish bat h ." ITHA l


Whenyou're doing business withTh覺k~

onlyonebal覺k

makesyou feel this close. Whatever your business, you need the finest bank to look after your interests. You need !nterbank: the international bank specialising in finance for trade and commerce.

Founded in 1888 as Banque de Salonique, we are now Turkey's leading wholesale bank, with a particular interest in export and import. We're strong. We're growing fast. And we're highly profitable. Our outstanding financial results reflect our high-volume transactions and low overheads. !nterbank is your natural and best possible banking partner. Talk to us- and you're in business.

~!NTERBANK

~THETUruGSHBANKFOR INTERNATIONAL TRADE

For more information on !nterbank and a copy of our annual report, audited by Arthur Andersen Ltd., please contact International Bank For lndustry And Commerce, (Uluslararas覺 Endustri Ve Ticaret Bankas覺) Bankalar Cad. 69lstanbul, Turkey. Telephone 145 00 30 Telex aa 760 lbic tr.


THY'den haberler THY artan turizm potansiyeline bağli olarak seferlerini artud1. ürk Hava Yollan llgiHeıt, turtzm sezonunun canlanması üzeı1ne, bazı sefeı1eı1n sayısını artırdıklannı blldlrdler.

T

Türk Hava Yollanndan yap•an açıklamaya haftada Iki sefer olarak yap~an Dalaman biri Ankaro-Dalaman olmak üzere haftada dört selere çıka~dı .

göıe,

uçuşlan ,

Antalya-lstanbul arasındaki sefe~er Ise, haftada Iki kez olarak taıffeye alındı. Özelllkle hafta sanlanndaki seferterde artan yolcu sayısına paralel olarak, büyÜk uçaklar uçuşa verldl. Bu sele~eı1n yanısıra, Ankara ba~lan~t Malatya-lstanbul uçak se~eı1 de haftada üç güne çıka~dı. Daha önce haftada Iki gün olan bu seferter, Scılı, Perşembe ve Cumartesi günlert uygulanmaya başladı. Bu arada, 1977 ~ında, plstın büyük uçaldann lnlflne müsait olmaması nedeniyle Iptal edHen, Bursa-lstanbul uçak sefeı1eı1 eleyeniden başladı . Sefe~er haftada dört gün ka~•ıklı Ikişer, Iki gün de ka~dıklı tek sefer olarak, düzenlendi. Uçu;ar, Kanada'dan Idralanan Dash-7 11pl pervaneli uçakla yap~ıyor. lık selerde, Dash-711pl pervaneli uçak, Içinde 16 yolcusu, Ulaştırma Bakanı Mustafa Aysan ve THY Genel Müdürü Cengiz Sakaıyatı ne bl~lkte 7.40'da Istanbul'dan havalandı ve 8.15'de Bursa'ya Indi. Uçak 8.55'de yine 16 yolcusu le lstanbul'a döndü.

Yeni uygulamaya göre, Pazartesi, Scılt-Çar­ tomba ve Perşembe günleri Ikişer, Cumartesi ve Pazar günleı1 Ise ka~dıklı tek sefer var. Yalnız POlar günü, ka~•ıldı otarak Istanbul kcılkışı17.40, Bursa kalkışıise 18.45 otarak tek sefer bulunuyor.

BAŞBAKAN ULUSU'NUN MACARiSTAN VE ROMANYA

ZIYARETi aşbakan Bülend Ulusu 29 Hozlron-4 Temmuz tarihleri arasında Macaristan ve Romanya'yı resmen ziyaret etti. Her lkl ülkenin DevletBaşkanlan ve Boşbakanlan lle görüşen Boşbakan Ulusu, dahasonraçeşıtli kuruluşlarda Incelemelerdebul undu. Ulusu, bu ziyareti sırasında Türk Hava Vollan ne seyahat etti.

B

THY Ankara-Esenboğa Yolcu Taş1mas1n1 Yeniden Düzenledi Türk Hava Yollan Esenboğa-Ankoro yolcu taşımasına yeni bir düzen getirdi. Buna göre, THY yolculan meydan ve terminal arasında , USAŞ taratındon satın alınarak hizmete konulan yeni otobüslerle arasındaki

toşınocoklor.

Edlnlen bilgiye göre, Uçak Servisi AS. (USAŞ) tarafından, Otomorson'don alınon araçlar, O klometre ve 39 yolcu kopasıteli bulunuyor. TOrk Hava Yolları'nın uzun bir aradan sonra yeniden setere açtıOı Bursa -Istanbul uçutlarının likine Ulottırma Bakanı Prof.Dr. Mustafa Aysan lle THY Genel MOdOrO Cengiz Sakaıyalı da katıldılar. Resimde, Bakan ve Genel MOdOr baraberlerindeki heyet lle Bursa hava alanında gOrOIOyarlar.

Söz konusu aroçlonn hizmete girmesi nedeni lle THY terminall önünde bir tören dlizenlendl.


news from thy IN ACCORDANCE WITH THE GROWING TOURISM POTENTIAL THY HAS INCREASED THE NUMBER OF ITS FLIGHTS urklsh Alrllnes omelois stoted that the number of certoln ftlghts has been lncreosed due to the hlgh seoson In tourlsm.

T

According to the Information giYen by the Turkish Alrllnes, ftlghts to Dalamon whlch took ploce twlce o week prevlously are now mode tourtimes o weektogetherwlth one Ankaro-Dalamon ftlght. Alghts between Antalya and ıstanbul have been scheduled os twıce o week. Large plones are put lnto ftlght especlolly on weekends becouse of the lncreosed number of possengers. In addition to these, Mcılotyo-lst(lnbul lllghts vlo Ankara have gone up to three times o week. Prevlously mode twlce o week, these ftlghts are scheduled on Wednesday, Thursday and Soturday.

G

·

ennan Prince Peter Hohtffllohttt andl"rlnceee Dimiif ~*"'""••..,.. fli/ the European jet-~~et, ctıa.e to fly Illiith Turtislı Aifflnes.

After flying from Zurich to lıunir on Turki6h Airllnea jlighı number 'l'K..ftS, the Prince and the Princeas went ona "b/ue voyqe" on ayachı K#ıich they nmtedftvm lamir.

Peter and Dimut Holıenlohe lltııted that they were very pleıJMJd Illiith the Jlllltr and the extraordinary llhvice.

Meonwhle, Bursa-ıstonbul lllghts whlch were concelled due to the unsuıtoble condıtıons ot Bursa olrport for the londlng of large plones, have storted ogoln. Twowoy llghts are scheduled twlce o daytour times o week. and one two-way•lght twlce o week. Dosh-7 propeller plones have been rented from Canoda fortheseftlghts.

On the nrst ftlght of the seoson, Dosh-7 propeller plone deported from Istanbul ot 7: 40o.m . and londed In Bursoot8: 15o.m. On bOord were 16 passengers In all wtth Mr. Mustafa Ayson, Minister of Transport, and Mr. Cengiz Sokoryolı, General Monoger of Turkish Alrllnes. The plone retumed to ıstanbul ot 8:55 o.m. wtth ıts possengers. According to the new schedule, there wll be two woy ftlghts twlce o day on Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday. Only one two-woy ftlght per day has been scheduled for Saturday and SUnday. Deportura ttmes on SUnday are 17:40 from ıstanbul and 18:45 from Bursa.

THY lmprc..,ves Pa. ~~nger Transport BetwE:en Ankara o. : Esenboga Airport W • has arranged o new passenger trpnsport system bel\.d911 EsenboQ<ı Alrport and the ctty terminal ofMkoro . THY passengers wııı now be transported to and from the airport and terminal by new busses procured ond put to service by USAŞ .

A ceremony wos held In front of the terminal bulldlng to celebrate the start of the service. (THA)


Sheraton sets the style

inistanbul

;- -~. Istanbul lS) Sheraton Hotel * . HOTELS. INNS & RESORTS WORLDWIDE TAKSIM PARK- ISTANBUL, TURKEY TEL 148 90 00 - 60 LINES- TELEX: 22 729 SHER TR


alandaki rahatlniZ ucaktaki kadar önemlidir. , Yeşilköy, Esenboğa, Çiğli

ve Dalaman havaalanlarındaki bütün lokanta, kafeterya, bar ve büfelerde size Usaş hizmet verir; 25 yıllık tecrübesi, l.500'e yakın uzman personeliyle. Alandaki rahatınızın uçaktaki kadar önemli olduğunu bilerek.

UÇAK SERViSi ANONiM ŞİRKETİ HANDLING VE CA TERING DALLARINDA ÜLKEMiZDEKi TEK ULUSAL KURULUŞ Faaliyetleri miz; • Handling ve catering hizmetleri • Turizm bilet ve satış acenteliği • Restaurant ve kafeterya işletmeciliği • Otobüs işletmeciliği


A paradise

of gastronomy:

Istanbul • I

stanbul is a paradise of gastronomy. Here, you can at any moment, find old and new savours together. However, the "Istanbul cuisine" is an event all by itself. The honour of the Turkish cookery, which is considered, together with the Chinese and French cuisines, to be those of the richesi variety of the world, is conferred on Istanbul. This is not due to its merely being an "imperial cuisine," but also to Istanbul's natural riches, its possesion of most fertile waters and gardens. In that sense, the utmost speciality of Istanbul is its "stewed cookery," this "stewed" cuisine, in which, for instance, sKilled hands arrange stuffed meals ina row wit ıı special care, or in which meat and vegetables come together in countless combinations, is not only an example of the Istanbul taste and palate, but also that of skill, mastery, and elegance. A great many of the se characteristic from disher of Istanbul bear names taken either from the social life or emanating a fable, such as "Hünkar beyendi" (the Sultan ap preciated), "Imam bay~dı" (the imam was delighted), "Vezir parmağı " (Vizier's finger) , "Hanım duda!jı" (Lady's lip), Eggplant, mor e than all, is the most appreciated vegetable of Istanbul. In times pası, so as to relish thoroughly a dish of eggplant duly fried on a brazier, many an inhabitant of Istanbul caused fıres to break out, which fires are referred to as "Eggplant fıres" in the history. However, when one thinks of Istanbul, what basically comes to mind as its "gastronomical feast"is fısh and raki. Just as the wish expressed by Orhan Veli, famous poet and a lover of Istanbul, by his proper words, '1f I were a fish in the raki bottle," fısh and raki form an inseparable particularity of Istanbul, and as one comes upon this tandem mostly in the "meyhane" (boozingshops), we may, in this respect, as well call Istanbul the "city of boozing·shops." It is a Iradition to drink in these "boozing· shoys," which, we are told, could for example, be counted to be approximately two hundred in a single district of the city in the pası. To drink at these places while tasiing the "meze" (special snack disher) characteristic of each season, getiing deeper and deeper in the chat, to drink slowly but enjoying it fully, all this isa deed of "specialist" all by itself. It differs with each person and also with the time, which is usually quite long, that one takes to drink, when and with what the raki is to be drunken. Istanbul is not famous only for its raki· drinkers, but also for its wine-drinkers, and in our day, particularly for its beer-drinkers. (quotad from In/ormani)

"Enjoy staying at the Kalyon" • By the Sea of Marmara as well as in

"Kalyon'da

• Within walking distance from the

mos t important his tarica l and cultural places. such as

Topkapı

Palace Museum . the Old Hippodrome. Archeological Muse um. Bl u e Mosque . Sı. Sophia Museum, and the main shopping center Covered Bazaar.

• Room s with panoramic view of both the Bosphorus and the Sea of Marmara. • With its charming Terrace Restaurant and Bar , meeting and conference room s, d ining room.

• Parking facilities, petrol and service station.

• Exchange, telex and mailing servıces .

• Open throughout the year .

keyfi "

• Deniz kıyı s ında, a ynı zamanda

the center of ancient part of the cıty .

kalmanın

şehır merk ez ın de

• TUm ış merk ez lerıne çok yakın . • Havaalanı'na kolay ulaşım . •

R a h a t ve üc r c t s ız o topa rk - Mobıl

Serv ı s Istas yonu . • lş yemeklerı, oze l toplantılar ve se mın e rl e r ıçın muhtelif salonlan • Tanınmış mu tfağı ve müstesna se r vısı ıle Restoran 'ı. • Ciddiyeti, t e mizl ıği ve di~er üstün nit a lıkl e ri ile yıl boyunca hızm e tinizde .

~KALYON

~HCITEL

Sahilyolu, Sultanahmet-!s tanbul, Turkey Tel : 526 62 50 Telex : 23364 Klyn- Tr


röportaj

Havayolu Taşımacılığının Noktası: Rezervasyon

Başlangıç

Eğitim Bölümü selVisin kendi bünyesi içinde ve C.R.T. kompütür başında gereken tüm eğitim unsurları ile ilgileniyor.

Ayşe Çağan

Sedat Twıa

insanı,

içinde bulunduğu yaşam koşullarını dikkate alarak, vaktini iyi kullanmak ve bazı kolaylıklara sahip olmak istiyor. Çağın en kolay, en çabuk ulaşım aracı ise uçaklar. Onun için, insanlar kısa zamanda, rahatlık­ la bir yere gitmek istediklerinde, havayolunu tercih ediyorlar. Havayolu taşımacılığı ile yolcuya verilen hizmetin başlangıç noktası ise, rezervasyon ... Rezervasyon yapmak kolay bir olay gibi görülüyorsa da, aslında sorumluluğu büyük bir iş... Eskiden olduğu gibi rezervasyon görevlisinin bir yanlışı, gereğinde hir dolu sorun cıkartabiliyor. İşte Türk Hava Yolları, bu sorumluluğu büyük görevi gereğince ve aksatmadan yürütebiirnek için, kompütür kullanıyor. Böylece rezervasyonlarda en küçük bir yanlışlığa meydan verilmiyor. Onun için, çok sık rastlanan türden konuşmalar yapmak da boşuna... Eğer, rezervasyon görevlisi o gün ve o uçuş için "yer yok" diyorsa, ...bu onun değil kompütürün verdiği bilgi oluyor. Çünkü, her bilet satış ofisinin yapnğı rezervasyon, anında merkezdeki bilgisayarlara kaydediliyor ve bu kayıt esas yolcu listelerini oluşturuyor. Merkezi İstaııoul , Gümüşsuyu 'nda bulunan lHY Rezervasyon Müdürlüğü, işte böylesine önemli ve hassas bir görevi üstlenmiş durumda. Rezervasyon Müdürü İsmet Karaoğlu' nun verdiği bilgiye göre, müdürlük beş

G

ünümüzün

Röportaj: Fotoğraflar:

THY Rezervasyon Müdürü lsmet Kartl()ğlu (üstte), servisinin çokdüzenli çalışttgını, bilgisayarla rezeroasyonda hemen biç hata yapılmadtgını lxılfrtiyo~

®

11lY Bilgisayar Sistemi ile

345 Gün Sonrasına Dahi Rezervasyon Yapıyor. ana selVisden oluşuyor: Önce, yolcunun telefonla ilk kontağı kurduğu Telefonla Rezervasyon (satış) Bölümü, tüm uçuşla­ rın koltuk yani yer kontrollerini yapan Yer Kontrol Servisi, Eğitim Bölümü, Yöntem Büro Seıvisi ve personelin idari işleri ile uğraşan Personel Servisi. Telefonla gelen rezervasyon isteği, yer kontrol servisine bağlı olarak gerçekleşi­ yor. Yer kontrol servisi, mesaj yönlendirme, grup yolculuklar (tur, acenta v.b. gibi), iç ve dış hat uçuşlarına ait tüm bilgileri saniyesinde bilgisayarla saptıyor ve kaydediyor.

Yöntem Büro Servisi ise, hem sistemin yönlendiricisi olarak faaliyet gösteriyor, hem de K.LM. Amsterdam Kompüter Merkezi ile olan tüm havayolları rezervasyon işlemleri ve sorunlarını yürütüyor. Bu sistem çerçevesinde, lHY Rezervasyon'u arıyan her yolcunun müracaatı, kendisi tarafından iptal edilene kadar titizlikle ele alınıyor. Uçuştan 6 saat öncesine kadar iptal edilen bilet ücreti tamamen, 6 saat içinde olursa yüzde otuz eksiğiyle ödeniyor. Yedek yazılan yolcu, yer durumu uygun hale geldiğinde, otomatik olarak asıl listeye geçiyor ve eğer yolcu bir telefon numarası bıraktı ise, anında aranarak haberdar ediliyor. Tüm işlemleri , Charter seferleri hariç, kompüter aracılığıyla yapan Rezervasyon Müdürlüğü, 345 gün sonrası için rezervasyon da alabiliyor.


Şu

anda iki vardiya ile çalışan 105 elemanın görevyaptığı müdürlük, bugünkü modem dÜZeye üç aşamadan geçerek gelmiş. Önceleri Şişhane'de dönme dolap sistemi ile çalışan, yani elemanların hem

telefona cevap verip, hem de uçuş tarife panosuna bakarak not aldıkları devreden sonra, telefon satış ve yer kontrol servisleri ayrılmış. Daha sonra da, mesajlar konveyörlere verilmeye b~lanmış. Çağın geliş­ melerini yakından izleyen Türk Hava

Yolları, bazı

rezervasyon görevlilerini şu anda sisteminin bağlı olduğu K.LM. Kompüter Merkezinin Amsterdam'daki eğitim kursuna göndererek, bugünkü elektronik satış sisteminin ilk adımı atılmış.

lkit'Ordlya halinde I 05 elemanın çalışll/lt THY Rezen~l()n Sen 'isi yurt dışında bu konuda e(litim g(jmıüş elemaniardatı kurulu ...


QUALITY BEER ON EVERY TABLE IN TURKEY:

EFES PİLSEN Interests in life may vary greatly ... But pleasures of beer remain constant: With Efes Pilsen. Brewed and bottled to suit premium taste it is the welcome you lo ok for ... .. .the luxury you deserve. Efes Pilsen: Turkey's finest and best known be er.


foto röportaj Evlerin Gözleri:

CER imine göre, evlerin doğaya açılan gözleridir, pencereler. lşığa, karanlığa, güzele çirkine açılan gözleridir. Kimine göre de, evlerin gizleri, pencerelerde saklıdır.

K

Gün gelmiş kafesler, demirler örtmüştür, pencereleri. Gün gelmiş kanatları sonuna kadar açılmıştır. Öyle ya da böyle gözlerin en güzelidir. konu,şairlere ilham kaynağı olmuş pencereler, ne yazık

Türkülere

ki, günümüz mimarisinde eski romantizmini kaybetmiştir. Çağın gereksinimleri düşünülerek çizilen pencerelerde, ekonomik dürtüler de vardır. Ahşap olup çürümesin, maden olup sıcağı soğuğu geçirmesin düşünceleri şimdiki pencerelerden alıp götürmüştür, o romantizmi ve de sanatı ... Artık

kentlerin eski mahallelerinde, köylerde kalmıştır, eski pencereler. O her bir yanı oymalı, kakmalı, aşı boyalı ve de önleri toprak saks~ı pencereler ... Işte sayfamızı süsleyen bu fotoğraflarda arkadaşımız Şemsi

Güner, objektifiyle eskiyi dondurup, olduğu yerde bırakmak istemiştir. Pencerelerin güzelliğini, çevreye bakışını yakalamıştır. Adeta onlan esir almıştır, içindeki insanlarla birlikte ...


koleksiyon

DÜNJAN~N EN iLGiNÇ BA~TONLARINA SAHIP IKI HlRSLI KOLEKSIYONCU ... BU KOLEKSiYONDA, MAKYAJ BASTONLARI, ARTiST BASTONLARI, TELESKOP BASTONLARI, PORTATiF KOL BASTONLARI GiBi YÜZLERCE PARÇA VAR. ürüyüş bastonlannın tanhllnsanlık tanhl kadar eskldlr. Tanh öncesilnsan lik defa arka ayaklan üzerinde bir ağaç dalının yardımıyla durmaya başladığında bu dalı yalnız denge-,1 sağlamak ıçın değil, kendini korumak, kablle Içinde saygınlık kazanmak ve saldırmak Için de kullandı. Insan, ağaç dalını sivri taşlarla yontarak bır dizayn yaratırken, Ilkel yür\iyüş bestonunı-ın da tarihini başlatmış oluyordu.

Y

aston, Asunler, Mısırl~ar, Romal~ar ve asliler He politik ve dini ünvan sahiplerinin slmgeslydl. Orta Çağ'da modası geçen bestonlar daha çok çarpışma silahı koymak Için oyularak genç ve güzel bayaniann kucağına atılırdı. 14. Louis zamanında Ise abanozdan yap~mış şık bestonlar modaydı.

B

Yunanlılarda

Değer11 taşlana lşlenip meşhur arttstıerce

bastonlar, Rlchelleu Saltanatı' nda sanat şahesen olarak lhtlşamının zlıveslne vardı ... ransız Devrimille blr11kte asalet bestonlannın değeni taşlan söküldü, yakıldı . Napolyon zamanında bestonlar ana hatlarıyla bugünkü durumlannı aldılar. ugün, dünyadakl en büyük beston kollekslyonu, Fransa'nın Rouen şeh­ rinde yaşayan Miguel ve Jean-GII boyanmış

F

B

W e are the leading exporter of hand made Turkish Carpets in wool,artifical silk and pure silk Specialists in Turkish and orient al Carpet Repairs

Segas kardeşlere aittir. 1O yılda 500 tane benzersiz beston toplayan Segas kardeş­ ler, bir bestonun fiyatının 1000 dolardan başlayarak, 7000 dolara kadaryükselebUdiğini sö'fiüyarlar. astonun yapımında kullandan Ilginç maddeler arasında flldlşl, abanoz, hipapotam densl, at nalı, kaplan dişi, gümüş, Inci ve kr1stal de bulunuyor. "Dumontler & Antolne" gibi meşhur Imzalar taşıyan bestonlar da çok değerli. Segas kardeşlerin 250 sisteme ayırdıldan beston çeşıtlan arasında şemslyeler, kılıç­ lar, hanımlar Için makyaj malzamelen ve artıstler Için boya takımı banndıran portattı kollar da bulunuyor. Yalnız kollekslyonculann değM. merakl~ann da llgllennl yöneltaeelden bir uğraş ....

B

Segas kardeşler (en üstte) dünyanın en Uglnç kolaksiyonuna sahipler. Işte, bunlardan birkaç ömek (üstte).


doğa Inanması güç, bir Iddiayı kanıtlamaya çalışıyorlar.

AGAÇlAR

HABERLEŞ i W cshington Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Dr. Gordon Orians ile Dr. David Rhoades, ağaçların birbirleriyle haberleştlğine kesinlikle inandıklan gibi, bu inançlarını bilimsel gerçek düzeyine çıkarmak için inatla çalışmalarını sürdürüyorlar.

Ulusal Bilim Vakfı taratından desteklenen iki bilgin, söğüt ve akçaağaçlann, yaprak yiyen böceklerin saldınsına uğrayınca, birbirlerini tehlikeye karşı uyardıklarını belirledi. Gordon Orians bu

inanılmaz olayı

şöyle açıklıyor:

"Biliyorum herkese masal gibi gelecek, ancak bazı olaylar var ki, tek açıklaması bu ... Dört yıl önce Dr. Rhoades lle yoğun böcek saldırısına karşı ağaçların tepkisini incelemeye başladık. Söğüt ve akçeağaçların dalianna 700 kadar böcekten oluşan kolonller yerleştirerek ağaçların nasıl bir savunma mekanizması oluşturacağını beldemeye başladık."

Dr. Orians' ın anlattığına göre, böcekli ağaçlar, yaprakları böcekler için tatsız duruma sokan alkaloidler ve terpanoidier üretmeye başlıyor. Ağaçların yaprakianna toplanan bu kimyasal maddeler yaprakların böceklerce yenmesini önlüyor. Olay bu kadarla da kalmıyor, ağaçların ürettiği ve böceklerin beslenmesini sağlayan ana kaynak olan protein de böceklerin sindiremiyeceği biçimde değişikliğe uğruyor. Böcekler protein açlığı çekmeye ve giderek proteinsiziikten ölmeye başlıyor.

Ağaçların haberleştiği

bu aşamada Dr. Orıans'a göre. Bu ağaçlardan uzakta ve dallarında böcek bulunmayan ağaçlar da aynı savunma mekanizmalarını geliştirmeye başlıyor. iki araştırmacı, önce saldırıya uğrayan ağaçların kökleri aracılığıyla öteki ağaçları ortaya

çıkıyor,

uyardığını tahmin ediyor, ancak bu yöndeki araştırmalar hiçbir sonuç vermiyor. Bundan sonrasını gene Dr. Orians'ın ağzından dinleyelim: "Böceksiz ağaçlar ötekilerden 30-40 metre kadar uzaktaydı ve sonunda böcekli ağaçlarla hiç bir kök bağlantısı kurmadıkimını kesinlikle belirledi!<. saldırıya uğrayan ağaçların bir kimyasal madde salgılayarak öteki ağaçları bir saldırı başladığı yolunda uyardıklarını

kabul etmek zorunda kaldık. iki bilgin, ağaçların haberleşmede kullandığı kimyasal maddeyi henüz belirliyemediklerini ancak çalışma yöntemini artık saptadıklarını belirtiyor. Dr. Rhoades bundan sonraki aşamada, bir sera iÇine ağaçlar dikeceklerini, bunlardan böceksiz ağaçlara doğru giden tüpler aracılığıyla, haberleşmede kullandıkları kimyasal maddeyi ele geçireceklerini açıkladı.


Yılın

dütfinüne ll metre yükseklitinde pasta yapıldı.

REKORLAR KİTABINA

GEÇEN DÜGÜN animarka seyahat acentalan kralı, 6ı yaSmion Spies,ile 20 yaşındaki kasiyer Janni Brodersen, geçtiğimiz ay dünyaevine girerken, bu olay 'Yılın DOğünO " olarak, rekorlar kitabına da geçti.

D

şındaki

Yaklaşık ıo.ooo davetli, yılın düğünOne katılmak Ozere, Avrupa' nın dört bir yanından gelerek Kopenhag'da buluştu. Bu arada, bu düğüne sahne olan Kopenhag'daki Holmens

Krike Kilisesi çevresinde, töreni izlemek için toplanan, sayılan ı2.000 den fazla meraklı , trafiği tıkayarak, kargaşalık yarattılar. Kilisede ise, ıOOO'i aşlan çok önemli kişi , dOnyanın en zengin bekarlanndan Simon Spies ile Jannni birbirlerine resmen "evet" derken, Simon'un genç geline ı milyon Danimarka Kronu (24 milyon 11..) değerindeki nefis bir pırlanta yOzOk talaşına da tanık oldular. Daha sonra, Kopenhag Hav.ıalanındaki, Conalr Hangannda verilen partiye katılan 900 kişi ise, "Rekorlar Kitabı"ndan bir görevlinln, düğün pastasını yapan şef Gert Soerensen'e, dOnyanın en bOyOk düğün pastası sertifikasını verişini de izlediler. Pasta ı ı metre yOksekliğindeydi.

Işte,

Rekorlar Kitabına

geçen

Simon Sp/es, 26 yılbJI 4 bayatı acentabgında gerçek bir t~un sablbt.. Pek çok hotel ve ~n yanısım, satlt!u na/dt serveti 24 7Wiyon Tflrlı Yıbn damadı

sonucu bugQn, seyabal

Urasım

buluyor.

Bu dev pasta, 48 kekin kremayla biraraya getirilmesi ile oluşmuştu ve 5 ton ağırlığınday­ dı. Gert Soerensen pasıayı yaparken, 2000 kilo şeker, ıooo kilo un ve 1000 tane yumurta kullanmıştı . Pasta 2.400 .000.-TI..sına malolmuş­ tu. Düğün töreninin toplam masrafı ise 240 milyon n. sına ulaşmıştı. Ancak, Simon Spies gibi biri için, bu hiç de problem değildi!

yıbn diJg(Jnilne

yapılan

pasta. Boyu ll . metre olan pasta fçtn 2.400.000.-lL barcanmq...

®


yaşam

.•

...- ·~! .. :

,_

.:

. ~ . -:.

,.

... --. ::_. :;.;

...:

Anneler ve Yavrular

YAŞAMlA iLK BULUŞMA ••lsviçre'nin Basel kentindeki hayva-

l

not bahçesinde görüntülendiği gibi, doğumlar hayatın en heyecanlı ve en büyük olayıdır. Anneyle yeni doğan yavrunun ilk teması , yalnızca bir hareket olayı değil, birbirini tanıma

ve kaynaşma duygusunun en anlamlı tepkisidir. Doğum sancilanna katlanıp , doğum acısıyla bitkin düşmüş anne, o anda yorgunluktan çok, yaşama

gözlerini yeni açan yavrusunu nasıl doyuracağıl'}ı . onu nasıl koruyacağı­ nı düşünür. Ozellikle, daha önceden belli bir aile yaşantısı görmeyen, hatta yavrunun nasıl emzirildiğini bile bilmeyen anneler, birden ortaya çıkan

• ..


bu büyük sorumluluğu nasıl taşıya­ önceden kestiremez ve yavrunun yüzünü gördüğünde adeta şok

cağını

geçiri~er.

Ancak, doğumun hemen ardın­ dan ilk temas ve anneyle yavru arasında kurulan içgüdüsel köprü, sağlam bir bağ oluşturur. Hayvanlar yavrulanyle birbi~erini tanımada , karşılıklı olarak, ses ve kokudan yara~a­ nı~ar ve bu birkaç dakika sürer. Hayvaniann çoğunda, annenin yavrusunu yolaması kah ve serttir. Böylece, anne bebeğin derisi veya kürkündeki kokuyu daha kolay alır. Anne sürekli yavruyle ilgilenirken, yavru da gelecekte kendisini gözetecek, her tü~ü şeyden koruyacak annesini tanımayı öğrenir. Doğadaki tüm canlılar bu evrelerden geçe~er. Açıkta doğum yapan hayvaniann yavrulan, birkaç saat içinde anneye alışırken, daha güvenli ve kapalı bir ortam içinde dünyaya gelenlerin anneyi tanıyıp alışması haftalar alır.

Bundan dolayı anne içgüdüsel olarak yavrusunu rahatlatmaya, sakinleştirmeye çalışırken, kendisi ise son derece hassas ve tedirgin bir durumdadır. Hatta, eğer başka bir

hayvan, yavrusunu rahatsız etmeye kalkar, ona bir zarar verirse aniden saldırganlaşır. Ve bu panik içersinde yavrusunu bile öldürebilir. Kısacası, hayvanlarda anne ve arasındaki ilişkinin uyumlu ve sağlam bir şekilde gelişebilmesi için

yavru

öncelikle annenin güvenli bir ortam içinde olduğunu hissetmesi gerekir. Yoksa, Basel Hayvanat Bahçesindeki gibi uysal ve ehlileştirilmiş olmasalar, değil yaşama yeni başlayan yavruyle annesi arasındaki ilk teması görüntülemek, yanianna bile yaklaştırmazlar. Ve en sakin kedi bile aslan kesilir.


So, you're in Turkey. How about having your own Oub, now?______......,

That is, a luxurious Mediterranean resort offering recreation and entertainment at the sea shore. Combining splendor and elegance. With four different swimming pools in addition. With 200 deluxe spacious rooms, senior and presidential suites, all with private bathrooms and telephone. With exquisite dining rooms featuring gourmet Turkish cuisine. With lobby and cocktail lounges, terrace, bars, cafe, nightclub and discotheque. Windsurf... tennis courts ... table tennis ... miniature golf, meeting and congress hall for 200 people.

o

8

A · 753

Oub Alantur is owned by Antur. The tourism and travel ageney assuring as well, in its Istanbul offıces: - lATA Ticketing Services - Sightseeing Tours - Hotel Reservations - Rent-a<ar Facilities - V.I.P. Service (e AlP-Hotel transfers and vice versa,

Oa~t~:~: ANTIJR TOURISM S.A. Büyükdere Cad. 42/C Mecidiyeköy-Istanbul Phone: 67 74 78-67 74 79-67 60 40 Telex: 24 887 ANTT TR ANTIJR TOURISM and CLUB ALANTIJR are owned by DOOUŞ INVESTMENT Group.


tourism

hat are the choices for taday's man who wants to get away from the strains of urban life? Where can he go for rest in nature or take a relaxed breath in natural areas which are not yet invaded by technology, in areas which we have ourselves developed and painstakingly protected their special qualities?

W

National Parksin Turkey

The faremost areas which can offer this pleasure to their visitors are, of course, national parks. In fact. large areas of great scientific and aesthetic value and worthy of being national parks are set aside and protected for more ' than recreational purposes. Indeeel those naturgl characteristics of national parks which are preserved to benefit the scientific studies, !'esearch and education qf present and future generations, actually engender national and international tourist activity. Such a recreation function is catered for in certain national parks u nder the rules set by park managements. National parks are exceptional areas salvaged from external encroachment to augment the natural, cultural, histarical and recreational resources of the world which man, as a biological being will always need.


guide KUŞCENNETi

~~================================~' NATIONAL PARK

LOCATION Kuşcenneti is at the en d of a 2 km. long cu l-de-sac which from Bandırma- Balıkesir Highway, The former

branche off at the 16th km name of the lake, on the northeastem shores ofwhich it is located, is "Lake Manyas", and the current name is "Lake Kuş" (Lake Bird).

CHARACfERJSfiC S Kuşcenneti (Bird Paradise) consists of a smail woodland of willow trees ana smail reedy marshland boıh of which cover 52 hectares of land. Sığırci Stream, running between the willow woods and reedy ground, empties its waters into the lakeshares which remain within the boundaries of the national park. Towards the end ofwinter, the water level of the lake rises, hence, surraunding areas are flooded. Just in that season, at the beginning of spring, great numbers of migratoıy birds which winter in the south, flock to this site, build their nests, lay and hatch eggs in this secure habitat and luxuriant feeding ground, consisting of flooded willow woods and reedy marshland. Young birds spend the criticoal preflight period oftheir early lives within the rich food sources, tranquility and security of the National Park Eveıy year Kuşcenneti National Park becomes a stop-over sanctuary for about 2-3 million birds consisting of a total of 239 number of bo! h migatoıy and wintering species, faremost of which are spoonbills, herons, glossy ibises, cormorants, pelicans, swans, geese, ducks and reed warblers. There are neither day-use nor over-night fucilities in the National Park.

YEDİGÖLLER NATIONAL PARK LOCATION The National Park lies to the northeast of Bolu Province and to the south of Zonguldak. ·ıt is accessible from boıh Bolu via a 40 km. long gravel road which is open only in good weather conditions or hy taking the State Highway branching off State Highway No. E5 at Yeniçağa which is 152 km. from Ankara towards Istanbul and reaching Zonguldak via Devre k, and then following the route from Yeniçağa to Mengen-Kaynarca Han-Dirgine-Yedigöller. CHARACfERJSfiCS The National Park covers 1700 hectares of undulating terrain in the Westem Black Sea region, amidst Turkey's most meautiful forests, which extend as fur as the eye can see. The seven smail lakes, after which the National Park is narned, have been formed as a result of b lockage of narrow necks of the va ll ey by Iandmasses which slid along the valley due to earth movement. There is about 50-60 meters of difference in altitude beıween the upper and lower lakes and some ofthem are connected to each other through underground seepages. Cool waters in the lakes have made this higher seetion of Karasu Valley a trout paradise. In the National Park, between Ist May and 30thSeptember, sports fishing for limited numbers is allowed. There is limited ovemight accomodation witfı a veıy smail bed capacity in the National Park, but camping is also possible.

ULUDAG NATIONAL PARK LOCATION The National Park is accessible via a 36 km. long, well-maintained allweather highway miginating from Bursa, the city which lies on the northem fooıhills of U ludağ. l'wo plateaux in the National Park, name Iy Sarıalan and Çobankaya can be reached sswiftly by cabinlift (telefırique) from Bursa. CHARACI'ERISTICS Although for the public Uludağ is famed asa winter- spoıts centre anda summering plateau which provides mountain cures for the people ofBursa, an area of 1 1.338 hectares ar the upper part of the Mountain was set as ideasa national park in ı% ı because of the scientific s ignific-.ınce of its geomorpholigical structure, related to the mountani's geological formatian and the luxuriant flora covering it. Laureıum Beit consisting of most Iy Bay, Olive and other Maquis plan ts native to the Mediterranean Region, (between the alt itudes ofO.OO m-350 m). Castanetum Beit where chestnut, sweet chestnut, elm, oak plane and hazelnut trees are widespread, (beıween the altitudes of 350 m-750 m). Fagetum Beit where beech trees dominate, (750 m-1000 m). Pinetum Beit which is emphasized by Ausrrian pines. Abietum Beit where fırs, junipers and aspens are common. (Between the altitudes of I 000 m-2000 m); and above the altitude of2050 m., Alpinetum beit where dwarf junipers and alpine flora flourishes. The Mountain of Uludağ iscovered with snow between December and May. Depth of snow reaches up to 2-3 m. Owing to a 150 days long snowy period per year, depth of snow and other features of the National Park, numerous hoteis with more than 3500 bed capacity, restaurants, entertainrnent places and ski facilities have been developed in the ski zone of the national park.

@

1


DİLEK YARIMADASI NATIONAL PARK LOCATION It is on the Aegean Coast, within the Provincial boundaries of Aydın. The 19 km. long road branching off southwesı to Davutlar Village, at the ninılı km. of highway linking Kuşadas ı to Söke, takes you to Dilek Yarımadası (Dilek peninsula). The National Park is 28 km from Kuşadası and 48 km . from the classical city ofEphesus, southbound from both. CHARACTER!SfiCS

Dilek Yarımada~ı is the west end ofSamsun Mountain, pan of the Mass of Menderes (Meander Mass), extending inıo the Aegean Sea !ike a fınger. The peninsula, with an average alıiıude of600 m. and the peak (Dilek Tepesi) 1237 m., is hroken with valleys and canyons and surrounded wiıh sandy and pebhly beaches, tlaı and high shore forrnations . The surface area of the National Park is 10985 hectares. Nonhem and souıhem slopes of the peninsula have vegetation covers which are completely differenı from each other. Conırary to the monotonous red pine and Austrian pin e foresıs of the south em slopes, the nothem si de of the peninsula is covered with very luxurianı and he-.ılıhy maxuis a~sodations . It iss impossihle to fınd anather place in the whole Mediterranean region where so many species of maquis tlora (X:cur within a proıected are-J. Although Kavak! ı he-Jche ofDilek Peninsula have been fumished for day-use; ı here are no ovemight facilities.

TERMESSOS NATIONAL PARK LOCATION The National Park. which falls within the proncial houndaries of Antalya, is accessible via. Antalya-Korkuteli sıaıe Highway The signposted gaıeway of the Park branches off souıhwards at 20th km. (from Antalya) of the said highway. The National Park is only 30 km. from Antal~·J (City), the Provincal cenıre. CHARACTERISTICS

Terrnessos National Park has outStanding phenomena from both human and natural history The wesıem Taunıs Range, rising ahnıpıly from the AntalyJ travenine terrace approximately 200 m. ahove se-J level. reaches 126'5 m. at Top Tepe tTest on Güllük Mountain, Termessos. Yenice Valley and Canyon-valley of Mecene with iıs Sü0-600 m. high walls are wonh mentioning among the magnifıcenıly nıgged land'i<.-apes of the National Park The Ruins ofTermessos, covered in unıouched overgrowth on the slopes of Güllük Mountain, are in a wild seıı ing gre-Jıly admired hy visiıors. Those who visiı Termessos, which was huilı hy Sol~m in ias, a fıercely independent group of Anaıolian people, will fınd it mor meaningful if they follow the signposted trail in nurnerical order with the relevanı Park pamphleı. Ttıere are only picnic and t-amp ground~ in the National Park.

OLYMPOS-BEYDAGIARI COASTAL NATIONAL PARK LOCAT10N The National Park covers 70.000 ha1ares of !and including a young coastal range running dose to the se-.ıshore, the magn ifıcenı Beydağlan Mountains which horder the west coa~ı of Antalya Bay from nonh to south. The Antaly-J·Kemer-Kumlut-a Staıe Highway crosses the emi re National Park. panly along the shores, panly inland. This road is pan of the Mersin -Antalya-Muğla coastal highway. CHARACTER!Sf!CS The prominent geological. biologic-Jl, cultural and retTeational fe-Jtures of this National Park are the ever-fascinating oregenic sırut1ure of Beydağları Range. which reas solemnly up out of the Mediterrane-Jn Sea to the west of Antalya; the luxuriant tlora which covers the mountainside from the shores up to the peaks attaining 2366 meıres ; the wildlife which has rrıade this vJst habitat iıs home; the relics ofcilizationswhich had thrived fom prehistoric to classk-al ages; and beaches of a coast stretching 138 km. within the boundaries of the National Park, adomed with eiıher pine forests or orange ordıard~. Alogn with historical poinıs of interes, !ike Beldihi, cave, there are the clas.sit-al cities of Idyros, Phaselis, Olympos, Gagae and the ever-huming naturJI gas of mythology at ChimerJ ( Ç ıralı ) anel its environs. The natural be-Jches, from nonh to south, of Çatlıc-Jk, Beldibi, Tekerlek Tepe. Kındıl Çeşme. Kemer, Kiriş, Phaselis, Tekirova, Olympos, Adrasan, Aktaş are a!wJys open to those who would !ike to spend a holiday in an absoluıely dean sea. There are numerous over- nighı accomodation places, a limited number of pknic and camp ground, and other dayuse facilities in the National Park New vis it or facilities are be ing developed wiıhin the framework of the Southwest Antalya Tourism Development Proja1.


1

•• SpaceNET, ileri teknolojinin üstün ürünüdür .... lOO 'ü aşkın ilginç özelli~iyle , kuruluşların haberleşme gereksinimlerini hızlı , ekonomik ve sistemli şekilde karşılar .

ileri teknoloji ... güclü se


space 4 dış, 24 iç hatlık ve 20 dış, 200 iç hatlık kapasitesi gerekti~inde artırılıp azaltılabilir ... En zorlu çevre ·koşullarında bile, yıllarca

aynı

etkinlikte

çalışır.

vis ... zengin özellikler...

Alemdağ Caddesi 1 ümraniye, Üsküdar, IST. Teleks: 22413 Netf TR. Tel: 335 11 00


görüş

Gıda

Sorunu, Dünya ve Türkiye

ünya' nın çeşitli yayın organları tarafından

hemen ve önemi dile getirilmeye çalışılan, çeşitli araştırma kuruluşlarınca üzerinde biteviye çalışmalar yapılan gıda sorunu önemini giderek arttırıyor. Günümüzde büyük bir sanayi dalı haline gelen bu konunun çağdaş teknoloji imkanları ile ele alınışına baktığımızda 40 ila 50 yıllık bir geçmiş dönemle karşılaşıyoruz. 1930'lu yıllarda, insanların tükettikleri gıda maddelerinin, sanayi üretiminin konusu olmaya başladıgını görüyoruz. Bu konudaki gelişmelerin ülkemizde ilk başlayışı ise 1960'lı yıllar. Türkiye' de yaklaşık 20-25 yıllık bir geçmişe sahip olan bu sanayinin gelişmesi ise çok hızlı ve uruulanın üzerinde. Ancak. 1975'den itibaren görülmeye başlayan yatırımın durgunluğu ile yurtdışı ve yurtiçi tüketim ile üretim dengeye kavuşmuştur. Zaten bütün bu hızlı tırmanışa rağmen, gıda sanali ürünlerinin ham madde açısından tarımsal ürün potansiyeli ile kıyaslaması yapılır ise, çok küçük kaldı@ görülüyor. Çünkü ülkemizde ham tarım ürünlerinin ancak % 10'u gıda sanayimize girdi olabilmektedir. Bu oran gelişmiş ülkelerde % 50

D

hergün ele

alınan

dolayındadır.

Daha önceki dönemlerde Türkiye'nin tarımsal ürün ihracatına bakıldı@nda, daha ziyade ham tarım ürünü satışına dönük bir temayül görülmektedir. Oysa hemen her konuda olduğu gibi gıda sanayiinde de, değerlendi­ rildikten sonra ihraç edilen ürünlerde, katma değer en az iki kat olmaktadır. Buğday satmakla, un, irmik. makarna, bisküvi satmak arasında katma değer farkı sekiz katına kadar çıkmaktadır. Ülke yararı açısından bu noktalar dışında, giderek açlıgın arttı@ dünyada ve %2.4 nüfus artışı olan ülkemizde gıda sanayiinin önemi daha da belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ülkemizin genel ihracat rakamları içinde gıda sanayii ürünlerimizin payı, son üç yıl rakamlarına göre % 6-7 dolayında seyretmektedir. Ancak. 1981 yılında genel ihracatımızda meydana gelen % 40 dolayında olan patlama içinde gıda sanayii ürünlerinin payı % 1.3 olabilmiştir. Genel olarak son yıllarda, gıda sanayii ürünlerimizin ihracatından yaklaşık 400 milyon dolar düzeyinde, hiç de küçümsenmeyecek rakamlar elde edilmektedir. Gıda sanayimizin, ilk sıçrayışından sonra, beklenen gelişmeyi gösteremernesi bazı sorunlardan kaynaklanmaktadır.

Bu sanayiin gelişmesi, beraberinde bazı sorunları getirmiştir. Tabii ki en önemli sorun da ham maddedir. Gıda sanayii teknolojisinin gerektirdiği, bir standart vardır. Bu standartın tutturulamaması, kalitesiz üretime ve üretim kesikliklerine neden olmaktadır. Mevzuat ve denetim kurumları açısından kontrol çeşitliliği, kalite kontrolünü engellemektedir. Yurt içinde tüketicinin korunması açısından daha çok önem arzeden ve bu nedenle üzerinde denetim çalışmaları geçen yıl

@

Thncer Gürsel

yoğunlaştırılan

gıda sanayiinde, ihracat sözkonusu olunca, uluslararası standart kontrolunda istenen düzeye gelinememiş tir. En önemli faktörlerden biri olan ambalaj konusunda son yıllarda kapasite ve kalite olarak istenen düzeye ulaşıldığı söylenebilir. Bununla birlikte ambalajın başka gelen girdileri olan tahta, karton ve plastikte, ambalaj üreticisinin sorunları devam etmektedir. Bunların kısa dönemde çözüme kavuşması ile, gıda maddeleri ihracatımızın, genel ihracatımiZ içindeki payı mutlak surette giderek artacak ve 400 milyon dolar dolayıdaki yıllık rakam, en azından iki üç katına çıkacaktır.

Dünya' nın gıda alıcının yapısında giderek artacaktır.

sorunu giderek artmaktadır. Yani bir değişiklik olmayacaktır. Talep de

Türkiye'nin böyle bir sorunu yoktur ve tarım sektörüne son yıllarda verilen önem dolayısı ile sorunu da olmayacaktır. İş bize düşmektedir. Türkiye'nin en büyük potansiyelinin satılamaması için hiçbir neden yoktur.

MAVi GÜNLER ... MAVi HAFTALAR ... EN GÜZEL SERViS, EN GÜZEL YATLAR ...

BOBRUMTOUR "tatilinizi

değerlendirir"

SOORUM TURiZM TiC.VE SAN. AS. Cumhuriyet Cad . !;gel Han No 22124 Elmada!! , Taksim · ıstanbul Telg . Bodrumtour-istanbul Telex . 22 723 boto tr Tel.1401850·1416518· 19 1473681

.ltitii ....,. . •

r.•..,tl ~

BODRUMTOUI


SÜMElA MANASIIRI Meryem Ana adına yapılan manastır dik kayalar üzerine oyularak inşa edilmiş anunl Sultan Süleyman'ın ~uOU U olan Trabzon, doğ:ıt güzelliklerinin yanısıra, birbirinden Ilginç w deQeıll pek çok tarihi eseri de barındırır. Özellikle, şehrin Moçka Ilçesi boşlıboşına bir tarih hazlnesldlr. Maçka'da dikkat çeken en önemli eski yopı11ordon biri de Meıyem Ana adına yaptııian "Sümelo Monostın"dır.

K

Maçka'nın güneydo~usuno düşen, çam o~on Ue kaplı do~lor orasında bir vodlde yerolon w büyük kısmı koyalar üzerinde kolon bu monostır, 220 metre yüksekl~ ulaşır. Milatta n sonra beşinci yü~do yopımına boşlanılan manostır, onlkl vevo onüçüncü yü~do bugünkü durumuna gelmiştir. 1924 yılında boşalhan monostır, bu orada bir yangın sonucu hasar görmüştür. Yetmişiki odası olon bu göıkemll yapı, dimdik kayalara oyulmuş olup, bu heybelli ve azamelli görünümüyle büyük ilgi toplamaktodır.


sanat 1

DÜNYA İÇİN KALIBA DÖKÜLEN ÇANLAR ondra'nın do!ju yakasında bulunan Whitechapel Çan Dökümhanesi, Ingiltere'nin en eski imalathanesidir.. . Yapı ­ lan son bir araştırmaya göre bu şirketin kuruluş tarihi 1420 olarak gösteriliyorsa da senelde bu tarih 1570 olarak kabul edilir. Işçiler 200 yıllık aile geleneğini takip ederek burada ömür boyu kalmaya eğilimlidirler ... En uzun süreyle kalan kişi 1982'den beri bu fabrikada çalışmaktadır_

L

talebi çok azaldı . Ancak şimdi işler tekrar yoluna girmeye başladı ve Whitechapel'deki imalat normale döndü.

Ancak Whitechapel kesinlikle tüm bu gibi medası geçmiş , antikalaşmış, eski bir atelye değildir. örneğin ; çalışanların ço!ju 30yaşlarındadırlar. Dökümhane 16., 17., 18. ve 19. yüzyıllarda oldu!ju gibi 20. yüzyıl ticaretinin rekabet dünyasında da yarışı başarıyla sürdürebilmektedir.

Bir süre önce Londra Adiiye'sinin kilisesi, Old Bailey'deki St. Sepulchre'in 10 çanının durumu hiç de iyi değildi. lık defa 1739'da Hembom'lu Mr. Samuel Knight adında biri tarafından kalıba dökülen çanlar, geçenlerde temizlenmek üzere Whitechapel' e getirildi. Bu dökümhaneye hiç de yabancı olmayan bu çanların tenor, tiz ve 6. ve 7. çanlan 19. yüzyılda burada kalıba dökülmüştü . Çanlar çok görkemliydi. Melodik nağmeleri bir zamanlar "Oranges and Lemons" adlı tekerlernede şu satırların yazılmasına ilham kaynağı olmuştu : "When will you pay me/ Said the bells of Old Bailey" ... "Ne zaman bana ödeyeceksiniz/ Dedi Old Bailey'in çanları " ...

Ingiltere'nin yalnız iki çan dökümhanesinden biri olan Whitechapel (ötekisi Leicester' deki Taylor's'dur) Dökümhanesi'nin işlerinin yarısı ihracat siparişlerine bağlanmıştır. Dünyadaki tüm ülkelerden, hatta Japonya'dan dahi çan takımı için sipariş alınır. Son yıllarda iş dünyasındaki durgunluk tüm dünya ticaretini olduğu gibi, çan ticaretini de baltaladı. 1982 sonunda da en düşük noktasına erişerek çan

Ne yazık ki bazılan kırılan ve yeniden dökülmeye ihtiyacı olan bu tarihi kilisenin çanlarını tamamiyle yenilernek için gerekli olan büyük miktardaki para şimdiye kadar toplanabilmiş değil. Para toplanıncaya kadar "Old Bailey'in çanları " Whitechapel Dökümhanesi'nin bir deposunda kalmaya mahkum oldukça, kilisenin çan kulesi tozlu sessizliğine gömülüp kalacaktı .

_olguların düşündürebileceği

Işte, Ingiltere'nin ve dünyanın en ünlü çan

dökümhanesi Whitechapel'deki üç görünüş .

çalışmalardan

®


UL

HOTEL

Address: Yeşilköy-istanbul Tel: 5 73 2910-5 738690 Telex: 22208 Çın tr


kadin

tisörtler

bU yıl

zirvede ın satın alınacak

ilk şey, kuşkusuz bir oluyor. Her bahar yeniden açan papatya örneğ i , tişörtler de renk ve yeni modellerle ortaya çıkıyorlar. ışört

Hafif, kolay yıkanabilen ve genellikle diğer eşyalanna nazaran daha ucuz olan tişört ler, bugün ideal günlük giysilerin başında geliyor. Bir kucak tişört , tüm yaz boyunca giyim ihtiyacını karşıladığı gibi, büyükçe bir el çantasına girip, rahatça taŞınabiliyor da ...

giyim

Bu yılın modasını yansıtan tişörtler, cazibe li ve seksi çizgiler ıaşıyor. Geçen senelerin, sağlıklı ve atietik görünüme sahip modelleri çoktan unutuldu. Daha çok 1950'li yıliann havasını yaşatan penyeler, dar eteklerle, şortlarla , yüksek ökçeli ayakkabılada ve gözleri bir bant gibi saran güneş gözlükleri ile tamamlanıyor. Boyundan bağlı t işörtler de, sırt tamamen için, güneşten yanmış teni olanca güzelliğiyle ortaya çıkanyor. açık bıraktığı

Vahşi hayvan kürklerini anımsatan desenler ise, hem gece hem de gündüz giysilerine ginniş durumda.

Genç giyimin tanınmış ismi Zwei, yılın gözde kreasyonlannı ipek jarsenin yanısıra bildiğimiz koıon kumaşlarla üretiyor. Daha spor bir görünüme sahip, delikli ve file tişörtler ise ]apon dizaynıciann buluşu. Bu tip tişörtler, herşeyle birlikte giyilebiliyor. Canlı turkuaz tişörtün üzerine giyilmiş, kolsuz delikli bir beyaz t işört, kıvnlmış kollar. Işte, sade çizgilerle bu seneki, moda örneklerinden biri.

Bu yrbn g<Jzde mcdellerlnden, siyah ve kahverengi ııabşl bayt<ın desenJJ, reg/an koUu, penye tiş(}rt.

FJII'Ii yıliann <Jzelligtnl taşıyan aslııb, bej koton janeden yapılmış bu model de Zwel etlketli.

KADlN AYAKKABilARININ YÜZDE 95'i SAGLıGA UYGUN DEGiL rtopedi uzmanı Prof. Dr. Veli Lok, bayan ayakkabılınnın yüzde 95' inin sagııga uygun olrnadıginı belirterek "Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıgı bazı formlar geliştirerek, hatalı ayakkabı imalatını önlemelidir" didi.

de yüzde 75 ortopedik görülüyor.

Ortopedi uzmanlarından Prof. Dr. Veli Lok, TifA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada yurdumuzda her bin kişiden l'inde doguştan ayak çarpıklıgı bulundugunu, ayakkabı kusuruna bağlı olarak ileriki sürelerde bir çok kişide şikayetler görüldüğünü belirtti.

yapılıyor.•'

O

Prof. Dr. Lok, sağlıksız ayakkabı imaline SSYB'nin el atması gerektiğini, kaydederek şöyle devarn etti.

"Bugüne kadar bu konuda tedbir hatalı ayakkabı giymenin sonucu bayanlarda yüzde 90, erkekler-

alınmarnış,

rahatsızlık

çocuk saglığına verdiği önem Çocuk ayakkayüzde 95'i ise sağlığa uygun

Halkın

ayakkabılarada yansıyor. bumnın

Prof. Dr. Veli Lok, ayakkabı bozuklugundan doğan ayak rahatsızlıklarının başında, baş pannağın dışa çarpıklıgi­ nın

pannakların egriliklerinin gelbildirerek bunun yanı sıra darnarlar sıkışarak ayagin beslenmesini önlediğini ve nasırların oluşmasına yol açtıginı söyledi.

ve

diğini

Prof. Dr. Veli Lok, saglığa uygun üretimine başlarunasının yanı sıra halkın ayakkabı alırken modadan çok ayak sağlığına önem vermeleri gerektiğini sözlerine ekledi. ayakkabı


t1p dünyasindan

MUTSUZ EVLILIKLER, AİLE SORUNLARI, KADlNLARI ALKOL KULLANMAYA İ'I'İYOR... Yıldırım Aktuna, hanıml;tnn özellikle belirli günlerde düzenledikleri toplantılarda çay, kahvenin yerine alkol almalannın giderek alışkanlık yarattığına da dikkat çekti.

utsuz evlilikler, giderek artan ekonomik ve ailevi sorunların kadınları alkol kullanmaya ittigi ve bu yüzden son yıllarda alkol tedavisi gören kadınların sayısında iki kat artış oldugu ögrenildi.

M

Sıtma TesbitEdilen Hastalar, 14Günİlaçlarmı Mutlaka Eksiksiz İçınelidirler.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıklan Hastanesi Başhekimi Dr. Yıldırım Aktu-

na THA muhabirine yaptıgı açıklamada. "Son iki buçuk yıla kadar, hastanede yatan alkol tedavisi gören kadınların sayısında iki kat artış oldugunu" söyledi.

S

ıtma Eradikasyon İstanbul Bölge

Dr. Muzaffer Tuncay, "aıt­ ma tesbit edilen hastalar 14 gün ilaçlannı mutlaka eksiksiz içmelidirler," dedi. Dr. Muzaffer Tuncay, muhabirimizin sorularını cevaplandırırken , "sıt­ manın insan gücünü kıran, ekonomik gelişimi engelleyen bir hastalık olduAunu" söyledi. Sıtmanın genellikle yüksek ateş , titreme ve terlemeyle sonuçlanan höbetler şeklinde görüldüıtünü bildiren sıtma Eradikasyon İstanbul Bölge Başkanı Tuncay, şunları söyledi:

Alkol kullanan kadıniann sayısında­ ki artışın erkeklere göre daha az oldugunu vurgulayan Dr. Yıldırım Aktuna, hastaneye yatanlann dışında toplumumuzun yapısı itibariyle gizli alkolik kadıniann sayısının saptanamadıgını belirtti. Kadınlan alkol e iten başlıca nedenler olarak mutsuz evlilikler, ekonomik ve ailevi sorunlan gösteren Dr. Aktuna şunları söyledi:

Başkanı

"Sıtma teşhişi konan kişiye 14 gün süre ile ara vermeden "Klorokin, Primakin" isimli ilaçlar yaşına göre verilir. Verilen bu ilaçlar da hasta tarafından mutlaka eksiksiz içilmelidir." Sıtma bulunan Çukurova ve Güneydoku illerine, ayrıca aıtmalı ülkelere gidip gelenlerin kan tetkikiyaptırmalan gerektikini vurgulayan Tuncay, "sıtma­ yı nakleden ve halkı rahatsız eden sivrisineklerle mücadele için, su birikintilerini kurutmak, kirli havuz, fıçı bidonlarda su bekletmemek ve çevredeki su birikintilerine haftada bir defa az miktarda mazot ve yanık yak! atılmalıdır.

OYUN, ÇOCUGUN HEM BİYOLOJİK HEM DE PSİKOLOJİK GELİŞİM SEVİYESİNİ YANSlTlYOR

Türk toplumu büyük bir geçiş dönemi içerisindedir. Baskı ve yasaklar içinde büyüyen kadın, ekonomik ve sosyal bazı özgürlüklere sahip olmuş ama, bu faktörlerin yarattıgı bunalımia­ nn içine girmiştir. Bunun sonucunda mutsuz evlilikler evin yükü, çocuklann problemleri varsa, kadın alkolü rahatlatıcı olarak benimsemeye başlar"

ocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı ögretim üyesi Prof. Dr. Ülviye Etaner, oyunun, çocugun hem biyolojik, hem p ikolojik ge lişim seviyesini yansıttıgını belirterek, "oyun zamanının tayını, çocuga bırakılmahdır" dedi. Oyunun çocuk için önemi konusundaki görüşmelerini yankı dergisine açıklayan Prof.

Ç

:f#==~~~-:::~)(.$!«-m*.=~:*:::.O:::%".::*»:

i

Etaner, "oyun çocugun kendi dünyasıyla çatışması, onu tanıması demektir" dedi. Prof. Etaner, çocugun oyun sırasında yalnız eglenmek, boş vakit geçirmekle kalmadıgını , kızgınlıgı ve öfkesini yenmeyi, korkusunu gidermeyi, tecrübeler kazanmayı , şahsiyetini kuvvetlendirmeyi ve başkalaoyla anlaşma yollannı ögrendigini söyledi. (THA)

~*-'W~'****mm~~~'11.=~=t.=>»~>":::~:=:::=::m.:::::mm=m-m:=~m~,.

~ KALP HASTALIKLARINI AR1TIRIYOR ..

1

1

ıı

orveç'te yapılan bir araştırmaya göre, fazla miktarda kahve içilmesi vücutta N'kolestrol artışına ve kalp hastalıklarına yol açıyor.

~

i

Tromso tlniversitesinde yapılan araştırmada, günde 4 fincan kahve içenlerin vücutlarındaki kolestrol miktarının, kahve kullanmayanlara göre yüzde 5 oranında daha fazla oldugu belirtildi.

i'~l

~ ~

~

Günde 5 lincanla 8 fincan arasında kahve içenterin kolestrol miktarı ise içmeyeniere göre ytızde 9 'lık fazlalık gösteriyor.lçilen kahve miktarı9 fincanıgeçtigi zaman, kolestrol miktarında içmeyenZere oranla ytızde 12'lik bir fazlalık görülayor.

~

~.'·,

..[·]·«

: " \, .

New Egland Tıp dergisinde perşembe günü yayınlanan Tromso tlniversitesinini miktarda kahve kullanımının kolestrol artışına ve damar tıkanıklarına yol açtıAı, bunun kalp çarpıntısı ve krizine neden oldugu öne s ürüldü. araştırmasında aşırı

1

~ ~

ı ~.· ;;

1

j

~:;~»*W.:::N:::~::::::::=::t::.':='.:::::::·~~:,.~:::;::::>;::::::=»::r:~'»X::i::~W,:X::~~:;::o-h~:-~;::;•::=::::~;>;;::;;:;::=:;,:;{:~~;:;:;:z;::;~«':::.:::.~~:::::'.;.";"~::;;:;::;z;:;::;:;~'i::~::::t~;~:;:;::t::::::.ı:::::;:;:::_<;:;:;:::;~:;:::::;:;:~


tourism

isaparadise isüınd ncomparable natural beauty and bistorical richness situated in the turquoise waters of the Eastern Mediterranean, 70 km. to the south of Turkey. After Scily and Sardinia it is the third üırgest isüınd in the Mediterranean, with mountains covered in pine, olive and carob trees, green valleys, and miles of golden sandy beaches along the coast. Luxury hotels, natural beaches and the traditional Turkish hospitality, along with the smail but clean restaurants serving various seasoned kebabs and piüıfs, "dolma" (stuffed vegatabtes), and desserts, combine to make Cyprus an ideal holiday isüınd. @

by Eınre Betin

WE 1URKJSH FEDERATED STATE OF CYPRUS

AN IDEAL HOLIDAY ISIAND CUMATE

The climaıe of Nonhem Cyprus is typically Medi ternınean with long dry surnıners and shon, rainy wimers. lt reminds us of the Eastem Mediterranean type climate. The wimerweaıher is very mild andıhere is an average annual rainfull of <;()() mm. VEGATATION The peaks of Beşparmak Moumains and the nonh· fucing slopes are covered in pine forests while the south-fucing slopes of the inner seetion are almost hare. The Karpas peninsula and the south fucing moumain slopes ae covered in bmslı ( wild olive and tamarisk) ( maki ). As regards the cultivated vegeıaiıon. olive and carob are the most ıppical of this soil. In the Güzelyun, Gazi Magusa and Gine regions are cittus ırees and almond trees In places. Along the length of the river banks are such plants as white oleander, ıamarisk, reeds and rushes. The foresıs of l.apta, Balabayıs, Bufuvemo, Kanıara and Kanal are the principıl forests of the Nonh. In higher places the

Aleppo Pine and the Mediterranean Cypress and dominant. Altq!etheran area ofi20 sq mis. iscovered by forest. Along the coast, especially araund Salarn is, are acacia woods and eu(-alypıus ırees. !EFK~

( NICOSIA)

The fo undation of the city daıes back araund 2.250 years and it is now the capital of the Isiand with a population of araund ı ıo.ooo, and was developed main Iy during the Luslgnan period. The city is divided imo Turkish and Greek sectors by a boundary known as the "green line" which runs in an east-wesı dlrectlon The rempıns, which were builı by the Venetians in ı 570 to proıea the city from the Turks, are ıh ick and high. They encircle the city and are 4.5 km. in length with ı ı ıowers. Inside the ciıy walls are numerous remains of the Middle Ages and Iaıer periods. Outside the walls are no remains whaısoever of the Middle Ages since


111:1terials from buildings outside of the walls have been used in the restcıation of the remparts at various times. Inside the dty walls are beautiful examples of Gothic and Onoman architectural fomıs, among which are the Selimiye Mosque (Sı. Sophia Cathedral), Bedesıen (covered bazaar-St. Geoqıe Cathedral), a l.apidaıy Museum set in an old Yenerian house and an obelisk, while belonging to the Onoman period are the Arabahmet Mosque, the BOyOk Han ( Grand Inn), the Kurnarcılar Han ( Gamblers' Inn), the Sultan Mahmut ll Ubraıy, and countless other monumenıs. !ike the other ıowns of Cyprus which remalned Ottoınan rule for more than 300 years, Lefkoşa ıoo is a ıypically Tuıkish ıown in character. GüZELYURT Situated In the north wesı of Cyprus surrounded by lovely cltrus goves is the town of GOzelyun, which means " beauıiful country " in Tuıkish, with a population of 10.000 atıd, as the name implies, it is a lovely ıown. The Güzelyurt region is very fertile with numerous undeqıround springs In this region oranges, grapeliiuı. melen, watermelen and vegetables are gown. A laqıe proportion of the dtrus frults are exported and the remainder are made into fruiı juice and canned for local consumpıion and export. In spring the light breezes seatter the white orange blossorns and fragrance areund the ıown in other seasons the golden oranges and lemons shine on the trees. It's an ideal picnic spot for those who want to escape from the noise and rush of city life and spend the day in the peace qulet of beautiful natural surroundlngs. The region abounds in natural beaches cassions. A1so In the BayofGOzelyurt isıheport ofGemikonakwhich is visiıed regularly by small comrnerdal ships. I..EFKE

This is a beautlful ıown set among the lernon groves on the skins of the Tredos Mountains, 74 km. from Lefkoşa, in ılle north- wesı of the island. Si nce the Lefke region has paritcularly rich soil and plenıy of water along with quite a laqıe reservoir, the dtrUS fruits of this region are the julciest and most delicious of the isiand The resetvlor is popular with the people of Lefke asa picnic spot.Just 1 km. outside of the ıown is the major copper mine of the island. GIRNE (KYRENIA) siıuated on the north coası of Cyprus, Gime, with ııs 6000 year long pası unique remains from countless civilizations, kilometers of natural beaches, calm sea and mild climate, isa lovely s.easide resoıt. Bounded in the north by the sea and in the south by the Beşparmak Mountains offering the benefiıs of both sea and mountain ari, it ls an ideal resort for health and relaxation, and ıhus many foreigners have retlred and sertled in this resort The green hills and woods of the Beşparmak Mountains make paııicularly good picnic spoıs. The naıur.ıl beauıy and picnic spoıs areund the resort guarantee the kinci of aunosphere that ıourists are searching for.

PIACES OF I~ (Girne) Casıle

of Glme

Daminating the harbour and builı ona four-cornered basic plan, the presenı form of this casıle dates back to Yenerian times. Generally thought to be an exarnpie of the I..uslgnan period, it acıually belongs o riginally to the Byzantine period. The castle was builı by the Byzantines in the 17th cenıuıy AD. in order to defend the city againsı the frequenı Arab ı-aids. The casıle ls entered via a modem arched bridge and a corridor leads to the Luslgnan casıle; over the entrance one noıices the arms of the I..usignas. Al. the former entrance is the tornb of the Turkish Admiral from Algeria. Sadık Paşa, who surrenderedat Glrne without battle in 1570. Also within the castle walls is the Shipwreck Museum.

Slıipwreck In this museurn are exhibited the goods of the oldesı comrnercial ship to have ever been

recovered from the bottom of the sea Al the time of Alexander the Greaı and his successors this ancienı ship is believed to havesunkin the open sea during a sıorm about one mile from the Haıbour ofGime at 300 B.C. Work on this museurn was sıaıted in 1967 and completed in 1976. Inside the museurn are displayed the goods carried by the ship on it's last voyage; 4000 WINE AMPHORAS INSIDE OF WHICH WERE 9000 almonds, and millstones four wooden spoons, four vessels of oil, four salt poıs, four casks of alchol, and other recoveries. The museum ls siıuated within the casıle walls. Museurn of Decoıative Arts and Pa inting In this museurn are housed European palntings, handiwork examples from the Far East, panels, and European and China porcelian. Museum of Folk Arts This museum has been opened in a typical Cypriot house at the haıbour ofGime and the building isa fıne exarnple resresenıing the kind of houses lived in by the people from before the !Bth century up until the recenı pası.

The lawer Hoor of this three-storeyed building overlooking the haıbour of Gime is divided inıo ıwo sections by a pointed arch Iocaıed just under the main entrance door, and was used as a bam and granary. On the firsı soch implemenıs used by the fo lk as an o il mill, a grinder, a plough, agriculıural ıools, laqıe eaıtenware poıs and weaving loorns are on display. On plain appearance, on the second Hoor is located what is geııerally aa:epıed as being either a small


sitting nxım or an are-d connetting the upper and lower floors. On ıhe third flıxx ·are displayed examples of mx:het · work, hedspreads, tahledoıhs, s<:a ıvesand pillow·slips all e mhroidered in hrightly nılo ured or silver and gol d ıhread from ıhe ditferent regions of Cyprus. Also on this fi <Xlf are displayed ki tt·hen implemenıs bedo;ıe-ads , and men's and women's outfııs. Mosque of Cafer

Paşa

Built near the haıtxıur in a tiıirly high place, this mosque has a particularly heautiful minaret and is an example of Onoman archiıetture. Hz. Ömer Mausoleum )usı

6.5 km eası of ıhe ıown of Gi me, on ıhe ması, seven Muslim victrns are buried in this mausoleum. Bella Pais Abbey

To ıhe north·eası of Gime,set on the side of a mountain , this monastery was built in the ı 2th century and is the most heautiful example of Gothic work during the Lusignan period. The abbey is situaıed jusı 4 mies from the town and comprises a church, refecıory, dorrnitory, and sıorage roorns grouped araund an inner couıyard. lı was known as ıhe Abbee Blanche o r White Abbey, perhaps due ıo the tiıct that ıhe monks of th is abbey always wore white hahiıs. ıt· i~a lso reported that, of those fırst ahbeys near la on, this abbey at premontre was one of the firsı connected to the Norberting religious order which was fo unded by St. Norbert in the 11 20's. The ch urt·h ofthe abbeyalongwith the e ldest Settions, are very well preserved, built in the arch itetıura l sryle of the 13th century. Despite ıhe fiıct that many tiımous persons induding Hugues lJI de Peiters·Lusignan were huried at the abbey, reamins of the tom bs have n ıx yeı been found. The refettory of ıhe abbey is one of the mosı beautiful examples of Goıh ic fı:xm ; it was built by Hugh IV and is 90 feet (27 metres) in length and 32 feet (9.60 metres) in width. Over the 13ıh century sryle enırance door is the emblem of the lusignans on marble. There are six windows in the northem wa ll fom which views of the se-d and the Toros mountains of mainland Turkey on the horizon can be seen. GAZI MAGUSA (FAMAGUSTA) Originally a smail commercial port and fıshing vi! !age, Mağusa was devekıped in the 13th century during the Lusignan period, when it het-ame a major C<xnmercial centre of trading between Easi and Wesı . W ith iıs 365 places of worship and palaces belonging to the nobles of ıhe period, it het-ame the rit· hesı ciry . of the Mediten-anean. Of the numerous caıhedrals a remarkahle example in Gothic sryle is the Sı. Ncholas Cathedral, where the crawning of the Lusignan kings used ıo take place. The basic archiıetıural form of ıhe t-athedral was not changed after the conquesı by the Ottomans, hut one minareı, a mimber and mihrah ( pulbit and altar of a mosque ) were added and it was converted into a mosque and named Lala Mustafa Paşa. In 1489, in order to resisı possihle attacks on the ciry, the Veneıians who were nı !ing Cyprus aı ı he time bui lı impressive walls around the city and ıhesse are the best preserved and fınest example of Middle Age architetıure that t-a n be seen ıoday. Bet-ause of ıhese walls, in 157 ı the Ottomarr Turks only managed to conquer Mağusa afier a hard fo ur·month siege. )usı to the south of the old city which in set inside the city walls, is the modem city of Yeni Mağusa (New Famagusta) also known· as Maraş.

RUINS OF SALAMIS An:ording ıo mythology the founder of the city was Tefkros, one of the heroes of Troy, who was exiled from the counıry by his tiıther, the King ofSalamis, for

n<M pre,·eı i ng his bnxlı er Ajax. from nımmittinı.t suicide. He mme with a wmıp of t-:ıpıin~s from ıhe Tro)an War ıo Salamis. ılıen known as ılıe Akala nıust. and senieti ılıere ıo he..·ome kno\\TI n< X onlv as the founde r of Salarn is, huı also as founde r of ıhe Zeus Temple and of the royl line.

KARPA~

PDIINSl llA

The Karpas peninsula siıuated on ıhe e-astern pan of ı he Isiand strching ımvard.s Turkey. As a resulı of the Isiand havinı.t suhmerged under ıhe sea in the olden ages. ıhe amounı of sea fossils ıhaı are found are e-anchanting ıhe onlıxıkers.

Art·haeologit-al Reamins Walls and hamovr Origina lly only the south and wesı of the old town were surrounded hydefensive walls. ln the 7th century AD. walls surraunding the city as well as interi or wa ll s were bui lt in o rtler to defend the city and pcx against Arah raids. The interior walls can sıill he seen sıxm afier the entrance. To the south·eası is the old harhour, the north and sııuth ends of whk'h were protetıed by hre-akwaters. Towards the e nd of the Roman period this hamourwas ahandoned anda new one was huilt ıo the north of the city. Traces öf the hreakwaters t-an sı ili he seen.

The area is rich with suhıen-ane-Jn water reservois lahaı:nı and kı~okas is grown in ahundance in the areas of Maltepe and Yesilk<iy. Another mansourt·e of ineome apan fnım agricu lıure in ıhisaera is fishing lı is the fıshing cente r of Cypus and Boğaz and Kumyalı have !(Ol p lenıy of ıourisıic esıa hlishmenıs. On the north of the peninsu la in Kaplıt-a as the name imlies has goı health therrnal spas. Apan from Kaplıca spas Kanıara Ca•tle. daıing frtım Byzantine area and ıhe monastery of St. Andre-as are places of interest. Minor forest interspre-Jd all along ıhe area ideal excursion places.


guide USEFUL INFORMATION -Customs Personal dolhlng and persanal belonglns, lntended for the vlsltor's own use, ae not llable to duty nused. Each adult vislter ls ailewed to b~ng 200 clgaretes, or !heir equlvalent In clgars or tobacco, togelher wlth 1 batHe of splr1ts and 1 batHe ofwlne and o reasonable quanttty of pertumeryj tolet waters. - Accommodatlon Hotels are dasslfted to o system of 5 catego~s . Hotels In N. Cyprus eller o wlde variety of accomodatlon ranglng from the luxury class to modes! bul comfortabla establlshments. Fumlshed holiday ftats and viilos are also available. - Beoch Establlshments. Bathlng ls safe anywtıere around coasts (no tldes). Sea temperature averages 21 .7 C between May and October. Beoch establlshments In the hlgh season, between May and October, are equlpped wlth bar, restaurant, changlng cablns, showers, umbrellas and other tacHitles. On some beaches, facllltles exlst for the hlre of self-drtve speed baats. - Frult There ls o goodvarietyoftreshtrultavolable The best Cyp~ot trult are oranges (December to March) and grapes. Also delicious are strawbemes, melons, mulberTies, tangerines, pomegranetes and ftgs. - Souvenlrs N. Cyprus weave, pottery, ceramlcs, dolls, copper and brass artlchels, N. Cypurs ls renowned - for lts hand-made lace. - Telephone Communlcatlons Overseas calls may bemade to nearty all ports oflhewo~d .

car ferı1es saliing between Taşucu-Gime and Mersln-Gime. For turther Information and reservaHons contact T.C. MariHme Bank (Denizcilik Bankası) TA.O. General Agents of the Turkish Ma~ffme Unes, and travel agents.

HOW TO GET TO NORTH CYPRUS By Alr Cyprus Turkish Al~lnes has scheduled ftlghts on ceıtaın days of the week from Istanbul, Ankara and Adana to the Ercan Alrport (Lefkoşe) In the Turkish Federated State of Kıbns . There are also scheduled ftlghts on certaln days ot the week, London-Istanbul-Ercan. For reservotlons and detaled Information contact the addresses below. o) Any of the Turkish Al~lnes Bureaus (THY) abroad. b) Tourisi and trovel agenst ın the Turkish Federated State of Kıbns and In Turkey. c) General Directorale of the Cyprus Turkish Alrways-lstanbi.JI-Turkey

TELEPHONE CALLS Usetul Telephone Numbers

Lefkoşe

Gazi Mogusa Gl me Güzelyurt Letke Y. Iskele Lôpta Aksaray

BySea

The Cyprus Turkish MartHme Llnes, car femes sali between Famagusta and Mersin all year round. During the hlgh seeson !here are two additicnal

Gemlkonal:jı

Pollce

Rrst-Aid

020-71311 036-65310 081-52014 071-42140 07S.17423 037-12333 082-18512 037-13448 077-17322

020-73441 036-65328 081-52266 071-42125 07S.17757 037-12319 082-18322 037-13316 077-17351

Antalya eski liman& yeni bir yaşam!

-Transport (Publlc) All towns and vlllages In the Isiand are llnked to the capital by frequent bus seıvlces . -Water Tap dringklng woter ls perfecffy safe. - Wine-Beer There ls a wlde variety of gaod and lnexpenslw Turkish wlnes and beer. -Caslno French and Ame~can Roulette, Baccarat (Chemln de Fer), Black-Jack are played accordlng to lntematlonal rules at the caslons. - DrMng Ucence A valid lntematlonal drivlng llcence ls acceptable.

e

K Lİ MALI , RADYO ve TELEFONL U ODA L AR

- Rent-A-Car Seıvlces are aval able In main towns. -VIsas Vlsltors to the Turkish Federated State of Kıbns can obtaln a three monlh vlsa slmply byftllng a form. Nelther o photograph ls requlred nor o fee charged for the granatlng of a vlsa. -Vehldes A permit ls lssued to vlsltors wlshlng to lmport !heir vehlcles lnto the Turkish Federated State of Kıbns wlthout paying any customs duty. A three monlh permit ls granted and lt can be renewed f!N9ry three monlhs for o pe~od not exceedlng a year. Vehldes must be accomponled by lnsurance valid In the Turkish Federated State o f Kıbns

•• REZERVASYON TURBAN AD A L YA OTELI Kaleiçi - A TA!._ YA Tel: 18066 - 18067 Telex: 56241 TBA TR T_c_ TURİZ M B AN KASI A_ş_

....'


TEKPA DIŞ TICARET A.Ş. CUMHURIYET BULVARI 69/4 • IZMIR • TURKEY PHONES • 1511 12 2210 1 B LINES J TELEX • 52 572 TKSN TR 52 855 TKPK TR TELEFAX • 1511 14 2512


TEKPA DIŞ TiCARET A.Ş. CUMHURIYET BULVARI 69/4 • IZMIR •TURKEY PHONES • ı 511 12 22 10 ı B LINES 1 TELEX • 52 572 TKSN TR 52 855 TKPK TR TELEFAX • ı511 14 2512


yaşam

..OLURKEN .. DOGUM YAPAN Yaşam Makinasını Durdurdular ve {jldü.

~

ANNE Fotoğraflar:

ANDREW VARLEY (D\MERA PRESS WNDONI

• I

ngiltere'de Leeds'deki bir hastanede, talihsiz anne Beverley Brooke yaşam makinasına bağlı durumdayken 2.5 kg ağırlığında bir oğlan çocuk doğurdu . Doktorlar doğumdan 24 saat sonra makinayı durdurdular ve Beverley'nin yaşamı sona erdi.

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre sezaıyenle doğan mucize bebek Michael iyi durumda ve çok sağlıklı . Talihsiz bebeğe anneannesi Bayan Noelene Colley bakacak. 38 yaşındaki Bayan Colley, Michael'ı sabırsızlıkla beklediğini belirtti. Bayan Colley doğum sırasında Beverley' nin ölüden farksız olduğunu , çünkü makina sayesinde yaşatıldığını, Michae l'ın da hayatta kalabilmesinin bir mucize olduğunu söyledi. 19 yaşındaki Beverley bir doğum kliniğinde rahatsızianmış ve beyninin ciddi bir şekilde zedelendiği ortaya çıkmıştı . Annesi, Beverley'nin öleceğini kesinlikle bildiğini ama buna rağmen bebeği

doğurmaya

kararlı

olduğunu

açıkladı . Doğumun

gerçekleştiği hastanedeki Beverley'nin ancak doğum yapana kadar yaşadığını, ama bunun bilincinde olamayacağını belirttiler. hemşireler

Talihsiz anne Beverley BrookeZ.S ksa8ırlığında bir agtan doğurana kadar yaşayabildi. oagumdan 24 saat sonra Ingiltere 'de Leeds 'deki bir hastanenin doktorlan yaşam makinasını durdurdular ve genç kadın

(J/diJ .

Annesi yaşam makinasına baSh durumdayken sezaryen/e dilnyaya gelen mucize bebek Michael hastane doktorlan tarafından çok sa8lıkb olarak nite/endiri/di.


eğlencelik

~~ BULMACA

(')

0)

0

(•)

~" . 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 @

0 ®

Soldan Sağa: 1- Bircins tatlı su balığı . 2- Bir ilçemizin adını taşıyan çok kıymetli bir halı . Tanrı­ b ir söyleniş şekli. 3- Duadan sonra söylenen. Çeşitl i nedenlerle c ilt üzerinde oluşan tahribat. 4- Tersi B i rleşmiş Milletler'in kısaltı l mışı . Yiyecek 5- Bir haber ajansımız. Bir renk. Beyaz. 6- Bir harf. Hatırlama. Tersi bir hayvan. 7- Dolabın katlarını oluşturan tahtalardan herbiri. Başına H geldiğinde. iri ve hareket imkanı olmayan. ağır nesne olur. 8- Aynı yaşta olan. dalaylı olarak bir şey anlatmaya çalışmak. 9- Kuzey Afrika'da b ir sıradağ. Namus. 10- Bir hesaptan arta kalan. 11- Kaba ve kalın b ir kumaş, üzerinde demir dövülür. 12- Bir nota. Mühim . nın

Yukarıdan Aşağıya:

1- Bir tekne tipi. Arılar yapar. 2- Ayd ı nlatma araçlarının genel adı . Aynı soydan gelen. hısım . 3- Basit. bayağı . Bir kıta . 4- Yapı , Tersi bir işi yapmak. 5- Bir renk. Vakit. Bir şeyin yüzlerinden herhangi b irinin baktığı taraf. 6- Bir sürüngen En küçük akarsu. 7- Uzak olan. Boru sesi. Samaryum'un simgesi. 8- Biryağış türü. Eski Türklerde başkan . 9- Ekonomide para akımını temin eden merkezler. kredi kuruluşlarının çoğulu. Bir nota.

e

ŞAMPANYA

Ünlü Fransız film yıldızı Brigitte Bordot. bir gezi için Londra'ya gittiği zaman ingiliz gümrük memuru kendisine sordu: - Konyok. llkör, sigara? .. Brig itte Bordot gümrük memuruno bir gözünü kırpara k cevap verdi: - Mersi mösyö, birbordak şampanya lütfederseniz memnun olurum.


ürün Karadenizli'nin geçim kaynağı:

baslıca

'

FINDIK herkesin severek yedi~, günlük yaşantımıza bir yemiş fındık ... Ezmesi kalıvaltı sofralarında, kendisi çerez olarak masalarda ve daha birçok yerde kullanılıyor . Son derece besleyici olan ve enerji veren bu yemiş aynı zamanda da ülkemizin ihracat payında önemli bir yer tutuyor. Fındı~ anayurdu Anadolu'dur. Avrupa ülkelerine ve Ortado~ 'ya Türkiye'den gitmiştir. Özellikle Karadeniz'in nemli havasını seven fındık, bu bölgemizde bol miktarda yetişiyor . Karadeniz bölgesi halkının, önde gelen bu geçim kaynağı ağaç haline gelene kadar fazla emek istemiyor. Killi-kuırılu toprak buldu mu, gelişip, büyüyor. Bugün, Karadeniz yöresindeki hemen her evin bahçesinde bulunan fındık, A~stos ayında toplanıyor. İşte, fındığın en güç dönemi de bu .. . Toplamak, kururmak ve ayırmak ... Çok geni ş bir zemin üzerine, bir tabaka halinde serilerek kurutulan fındık daha sonra, boylarına göre ayrılıyor ve çuvallara konularak, bir kısmı ihraç ediliyor, diğer bir kısmı da yurdumuzda tüketiliyor.

Y

ediden

yetmişe

girmiş,

HOTEL &VACATION VIUAGE CHAIN


gelenek

Bir Başka Er Meydant, Bir Başka Heyecan Ka.strgast ünüınüzde birtakım öıfve adetl erimizi

uygulamakla güçlük çekinemize ~ag­ men , özellikle geleneksel spo~ dalla nnda, eskiyi yaşatıyoruz . Omeğin, yaglı ve karakucak güreş, okçuluk. binicilik vt> cirit gibi sporlar halen ülkemizde yapılmakta olup, kuşaktan kuşağa da geçiyor

G

Cirit de, yüzyıllardan beri Türklerin önem verdikleri bir spor dalıdır. Bugün büyük kentlerimizde olmasa dahi, Anadolu ' nun çok yöresinde belirli zamanlarda cirit müsabakalan düzerıleniyor. Son derece hareketli ve seyredenleri heyecandan heyecana sürükleyen cirit, aynı zamanda cesaret ve maharet isteyen bir oyun ... Bizlerin

yanısıra,

ülkemizi ziyaret eden da büyük ilgiyle izledikleri cirit, gelecekte diger geleneksel spor branşlan gibi, federasyon kapsamına alındıgında, hiç kuşkusuz bu spor adına ve gönül verenlerine büyük yararlar saglayacaktır.

yabancılann

CIRIT NEDIR. NASIL OYNANfR?

Türklerin en eski atlı spor oyunlanndan biri olan ciritin kökeni Orta Asya 'ya kadar uzanır. Ciritin Cengiz Han zamanında

CIRIT oradan Anadolu 'ya

getirildi~i

söylenir.

Adını bu spora veren cirit ise hir nı ptı·e uzunlugunda, kurutulmu ş meşe veya suvul muş hurma dalından yapılmış, o ldukça agır ve kalın bir sopadır. Oyuna k.1tılaca k kişiler iki takım halinde aralannda 100 m . bu·akaı·ak karşılıklı dizilirler. Bu takımlardaki atlılardan biri, atını ileriye dogru sürerek. karşıdakiler­ den birinin adını çagırır. Böylece oyun haşlar. Atını öne süren oyuncu, elindeki ciriti de firlatarak. geıive dogru kaçmaya başlar. üzerine cirit firl a t ı lan atlı da onu kovalar, ve ciritini fırlatır. llu sıı-ada , önde koşanın takımından bir başka oyuncu da. arkadaşını kovalayanın peşine düşer. Oyun böylece sürer Cirit oyununda lt'k lıı·cle f, a tın sırtmdaki

binicidir. Cirit ata isabet ederse, savuran oyun dışı bırakılır. Bu yüzden atlılar, kendilerini hedef alan ciritlerden korunınak içiri at üzerinde çeşitli hareketler yaparlar; egilirler, dörtnala giden atın iki yaruna sarkarlar, hatta usta oyuncular, akrobatik hareketler bile yaparlar. Her isabet bir puan kazandınr. Bütün oyuncular ellerindeki ciritleri savurduktan sonra. takımlann elde ettikleri isabet sayısına göre, yenmiş veya yenilmiş olurlar. Cirit, özellikle Osmanlılar zamanında, 16 ve 19. yüzyıllarda çok yaygınlaşmıştır. Tehlikeli olması nedeniyle, ll. Mahmud zamanında 11826) yasaklandıysa da, halkgizli gizli oynamaya devam etmiştir. Hatta; cirit meydanında ölo>nler şehi t kabul edilmiştir. Avrupa 'da tumuVd adı a ltında yapılan düellolarla kanştırtlan bir çeşit mızrak oyunu da cirit e benzerliğiyle dikkat çeker. 15 yüzyılda yaygınlaşan bu oyunda. iki atlı, sol ellerindeki ucu küt uzun ciritlerle birbirleri ne. attan devirmek amacıyla saldırırlardı. 17. yüzyı la kadar, özellikle Almanya'da çok ilgi gören bu oyun, Fransa Kralı ll. Heliri'nin ölüınüyle, Fransa'da yasaklaıımıetır.


Iradition Another Field for the Brave Another Sto rm of E~citement

JEREED ven ifwe have :ı haru time to apply soıııe rı·:ıdi tions and nL,toms to presem day. we keLjl :ılive the pası speı: i:ılly in the trauitional spons. For example, oil and .. karakııcak.. kind of \\Te<tlin)!s. :ırchery. horse ridin)! :ınd jereed arespons ıhat arestili perfonııed in oıır coııntry and pa.o;,' ıhrııııJ!h the

E

~encmtitms

.Jerccd is one of the sport.~ that Turks ~h·t• gre.ır iınıxnıancc since the ccmuries. Tl><.tıy. ınaylw nor in

the bi)! dties hııı in

ıııany proviıKe<

ofAnatolia. jerecd

compctitions are beinJ( or~anize<.l only at ccn~ıin tiıııes. jereed whidı

dri\·e; the ,·iew"rs ITonı ıhrillnıem to thrillnıent isa ver,• fa.,t )!anıe tlı:ıt need' hnıvery and ıalenı.

Jerecd is w:ııdıeu with RfC'<ll interesı by the foreign visiıors tıxı. Uke ıhe <Mher ımuitional spons. jereed will pnJ\·ide )!fe'Jt advant:tReS to those who )!ive the ir

the ri\'al te-Jnı. ThL' ılı e R<tnıes sıans. The man who rııde his lıorse fon h ılırows his jereed ıowardsthe riva! and sı.ın' nın n in)( away The riva! horseıııaıı rides after him and ılın"'" his jer<-ed Meanwhile, anoıher rider ITonı the ı canı of the fırsı horsenıan goes after the ri\'al rider who is fiıllowin)! his ITiend. The !!"Ille J!OCS on !ike that . ·nı e 'mly !<tr)!<'! in ı he K<• nı e of jerecd is the horsenıaıı . The jereed ılın"""' is expelled if the jereed sı ri kes the horse llıerefore. ı~·iııg to pnıeı1 ıheııısclve; ITcMlı jereed' aimed at ılıenı . the horsemen do -.ırious ac1s; ıht'\' hend. duck to the side; of the horse and also soııie of ı hem nıake acrohaıic ııırn•emenıs. Every hiı nıunıs a point. After all ı he playersthmwıheir jereeds,

thl'1' win or losc accord in~ h ı the tocal nf the team's r>oints.

Jcreed "~l' widespr<'lli duriıı)( ıhe Oıınıııaıı periııd. spcci:ıll\· hetweeıı ı he 16ıh and 19ıh ,·entıırie<.

he::ırts to the sport and to the sporı iıself. when il is Mahnıtlll

n ıınpriset._l hy a fedcmtion.

ll ( IH26) prohihitnl jereed. heGıuse iı was

c.:onsidered ~ll;j a dangcrous g.ımc; hut r~eople sa:retly

WIIAT

L~JEREED'

Jerecd is one of the oldest

IIOW

n· IS I'IAYEIY

horsch:ıck

spon.,

a<1i,· iıies

ofTurko,; and its ori~ins comc from Central A"\ia .. lt has hecn said that jcrecd W<l' hrou)(ht ı o An:ıtolia fn Mll

Central

A'i:ı

in Jc·n)(hi7 Khan·s

tiıııe.

~Iade IT<Mıı

dried oak' and peeled d:ııe hrandı,·s . jereed is a one meıer i< ın)!. hea\y st kk that J!ive< its name ıo the !!"Ille. LC'Jvin)! 100 nı . in hcıween . ı he ıwo tt.'. Ull~ whit · lı ctınsist tlfpt"(lplewilling to play the ~am c li ı w up f:ıcin~ e:ıch ne her <>nt• of the hnrst'llll'll in ıht''l' tc:ııns ri dt'' his htli"Sl' antll-;tll~ t nıt .ı name fn ım

kept on pbyin)! and those who died <Ml the jereed field' were an·epted a.' nıanıı-s. Alance duel playedu nder the name nftmınıaıııent in F.uropc. draw!' attention hy its rescnıhlancc to the jerecd )(:uııe. In ı lt;, xaıııe, \vlıidı "'~•' widespre-.ıd in the l~th centurv. ıwo horsemen aıı:ıck e:ıdı oılıer fiır the purıx= of thnJ\vin)( dowıı the ri\Otl IT<ını tlıt' ltorseback with the hlunı. Inn)( jcrC'Cd' in tlıeir left han d,. ·nıe

~ame

which drew ancntion p:ırtil · ularly in

Gt•rmany till the l..,th

lt.'ntı ıry .

h:L' ht•t•n prnhihitl'd in

France afi:er the death of lll'nri ll


Türk Hava Yolları, Müracaat ve Rezervasyon.- Turkish Airlines, Information and Reservations. ADANA: Stadyum Cad No: 1 Tel : 12399/ 19551 ABUDABI GSA: Sultan Bin Yousuf and Sons Travel Sheikh Handan St . Abu- Dhabi Tel : 33876/326260-49 AMMAN: GSA , Skyways T T T Sait/King Husein Road Tel : 39575 AMSTERDAM : Leidsestraat 61017 / PA Tel : (020) 227984/ 227986/ 227987 ANKARA: Hipodrom Cad Gar Yanı Tel : 124900/ 43 124900/ 33 - 124910 126200/ 8 ANKARA: . Kavaklıdere , Atatürk Bulvan 167 /A Tel : 17086 - 255258 ANTALYA: Hastane Cad. No: 66 Tel : 11028 - 12830 ATINA: Phileltion Str 19 Athens 118 Tel: 322 0561 / 322 1035/322 2569/324 6024/324 5975

BAG DA T : H amed Hasan ai-Obaidi Travel Office Seadon Str iskender Stephan Buiiding Bağhdad Tel: 884 7 55/ 881383/ 882168 BERLiN : Budapester Str 186 1000 Berl in 30 Tel: 2624033/ 2624034 BRÜKSEL: 51 Contersteen 1000 Bruxelles Tel : 512678/ 5126792/ 5117676 BURSA : Cemal Nadir Cad. Kocagil Apt. Tel : 21866/ 111671 12838 CENEVRE: 113 Rue Chantepoulet 1201 Gemeva Tel : 316120/ 316129 CIDDE C/ 0 ABC: Travel Ageney King Abdulaziz St. Bahomdein Bldg Jeddah Tel : 6447274/ 644380/ 6425910 DAHRAN GSA ABC : Travel Ageney King Abdulaziz St. Abdullah al. Khodan Bldg

Dhahran Tel : 895-0044 - 8641595 895 - 4904/ 895 - 7917 DiYARBAKlR : izzetpaşa Cad. Demir Oteli Altı Tel: 12314 - 11674 10101 DOHA-KATAR: AIRayan Travel Ageney GSA. Tel : 329099 - 321237 323963 DUBAI : Sweedan Trading Company Tel : 660601 DUBLiN : GSA. Aer Lingus-Upper O Connel Str. 40 Dublin Tel : 377733 DUSSELDORF: Graf Adolf sır . 41 4000 Dusseldorf 1 Tel : (0211) 374080/ 89 ELAZIG : Rızaiye Mah . Şehit i lhanlar Cad . No: 26 Tel : 11576 - 12300 ERZURUM : Hastaneler Cad . 38 Evler No: 26/ B Tel : 11904 - 13409 FRANKFART: Baseler Str. 35-37 6 Frankfurt/

THY UÇAKlARlNDA UYGUlANAN GÜMRÜKSÜZ iÇKi VE SIGARA FiYATlARI 70CI. 37.5 cı. 100 cı. 100 cı.

8.- DM 8.-DM 16.- DM 17.- DM

(W. Label, White Horse, 100 Pipers, J. Walker. J.B .. B.White. Haig, Ballantines. Long John)

EXPORT SAMSUN MARLBORO PARLIAMENT PALLMALL KENT BENSON ROTHrv1ANS DUNHILL CAM EL WINSTON HB LORD

13.- DM

100'S 100'S 100'S 100'S K. S. K. S. K. S. 100'S

18.- DM 18.- DM 18.- DM 18.- DM 18.- DM 18.-DM 18.- DM 18.- DM 18.- DM 15.- DM 15.- DM

Tel : (040) 244052/ 244053 HANNOVER : 3000 HannoverLangeLaube Str. 19 Tel : (0511) 3260871 326088 iSTANBUL : Cumhuriyet Cad . No: 131 Harbiye Tel : 1457055 iZMiR : Büyük Efes Oteli Altı Tel: 141220/ 141221 / 141222/ 141223/ 141224/ 141225/ 141226 KAHiRE GSA: lmperial Travel Center. Mahmoud Bassiouny S tr. Tel : 74336/ 733349 KAR'AÇI PAKTÜRK : Enterprises 9 Sea Breeze Plaza Shahran E-F aisal Karachi Tel : 514038 - 514063 KAYSERi : Serçe Önü Mah . Yıldırım Cad . No : 1 Tel : 13947/ 11001 KONYA: Mevlana Cad Belediye Sarayı Tel : 12032/ 10000

TURKISH AIRLINES iN FLIGHT PRICE LIST FOR SPIRITS AND TOBACCOS YENi RAKI CEPWHISKY GORDON'S CiN WHISKY

main Tel : 706114/ 253031 / 243032/ 253033 GAZiANTEP: istasyon Cad . No : 8/ A Tel : 15435/ 20382 HAMBURG :. Adenaur Alee 202000 Hamburg 1 .

auı•ft:o.ı•

KOPENHAG : Ved Vesferport 6- 1612 Tel : 144999 Cophen hagne KÖLN : Deichmann Haus. Bhnhof-Vorplatz 7-9 Köln 1 Tel : (0221) 13407/ 134072 KUVEYT: Alkazemi Travel Agencies "Aiabrar" Homaizi Building . Fahat Salem Str. Kuwait Tel : 4207771412593/ 412907 LEFKOŞE: Cengiz Han Sokak . No. 5 Köşkl ü Çiftlik . Nicosia Tel : (020) 71061 / 71 382 LONDRA: 11-12 H annover Str. WIR 9 HF London Tel : 01 -4999247/ 4999248 MALATYA: Dörtyol Halep Cad. No .1 Satış Burosu Tel: 11922 - 14052 -

MERSiN: Mersin Belediyesi , Ulu Çarşı. No : 22/ 24 Tel : 15232 MiLANO: Via Albricci 3.20122 Milane Tel : 866350/ 8056233/ 80539711 MüNiH: 2 Bayern Str. 43-45/ 1 8. München Tel : 539415539417/ 539418/ 539419 NÜRNBERG : 8500 Nürnberg Am. Plarres 8 Tel : (0911) 265301 / 265302 PARiS : 34 Avenue de L'Opera 75002 TP.I : 2651710 RiYAD GSA ABC : Travel Ageney Al Arbaeen Str. Riyadh Tel : 4779003 - 4779055 RiZE: Belediye Karşısı Tel : 1007 ROMA: Piazza della Republica 55 Rome Tel : 4751149/4743556 ROTERDAM : Weena 140 3012 cr. Tel: 332177/ 332465 Retterdam SAMSUN : Kazımpaşa Cad. No: 11 / A Tel : 13455 STUTGART: Lauten chlager Str. 20.7 Stutgart 1 Tel : (0711) 221444/ 221445 STOKHOLM : Vasagaton 7. 10120 Stockholm Tel : (08) 218534/ 218353 TAHRAN : 400 Avenue Hafez 3 rd . floor No: 7 College - Crosing Tehran Tel : 669026/ 664609 TOKYO GSA JAL: Dain i Bu ilding Merunouchi. Tokio Tel : 743551 TRABZON : Kemerkaya Mah . Meydan Parkı Karşısı

Tel : 11680/ 13446 TRABLUS : Muhammed Megarif Str. Cezayir Sq Tel : 38236/48798 Tripeli VA.N: Enver P er ihan o ğ ­ lu Iş Merkezi Cumhuri yet Cad . 196 Tel : 1241 / 1768 ViYANA : Operngasse 3.1010 Win Tel : 563796/ 563768 ZURiH : Tal Str. 58 8001 Zu ri h Tel : (01) 21185767/ 2111070/ 2110071

@


TORK_HAVAVOLLARJ/

. DIŞ HATLAR ~~INTERNATIONAL ROUTES


TURKISH AIRL;INES

IÇ HATLAR

j DOMESTIC ROUTES

-(

';

:1

DC-9 Azami

Kalkı' AQırtı Qı

24.483 kg.

48.989 kg .

4536 kg.

7620 kg.

11 .180 kg.

24.688 kg.

72.488 kg.

66.138 kg.

(Englne Thrust)

1120 shp

9850 lb.

14.500 lb.

15.500 lb.

18.000 lb.

39.000 lb.

Azami Menzll (Maximum Range)

2220 km.

1887 km.

2405 km.

3518 km.

9000 km.

5550 km.

Azami Uçuf Tavanı (Maximum Celling)

25.000 ff.

35.000 lt.

35.000 ff.

42000 ff.

42000 ff.

42000 ff.

440 km/h

825 km/h

870 km/h

900km/h

980 km/h

980 km/ h

370 km/ h

630 km/h

796 km/h

862 km/h

980 km/h

875 km/h

so

65

111/115

167

189

345

(Maximum Take of Welght) Yakıt

19.958 kg.

195.048 kg.

Kapasitesi

(Fuel Capacl1y) Motor GOcU

Azami Sürat

(Maximum Speed) Nonnal Seyir SOrati

(Normal Cruise Speed) Koltuk Adedi (Seatlng Capaclty) Flloda Mevcut Adet (Number of Alrcrafts)

DC-10/10

B-727 2F2


sinema

DUSTI N HOFFMAN BU KEZ KENDi HAYATINI OYNADI Sanat gücüyle Atiantik'in iki milyonlarca izleyleiye kendini kabul ettirmiş, sevdirmiş olan Dustin Hoffman, şimdi de, çocuğunun arabasını süren müşfik bir baba rolünde. Ancak bu filmden alınmış bir sahne değil ve arabadaki çocuk da Iki yaşındaki oğlu Jake ... yakasında

"The Graduate" filminde beceriksiz, savruk bir öğrenci, "Papillon" da gözJüklü kahraman , "Kramer Kramer'e Karşı"da acı çeken baba ve "Tootsle" de uçan bir kadın rollerini başanyla canlandıran Hoffman, gerçek hayatında muttu bir ev erkeği. Dustin'in ilk e'ı1111ğlnden Karina (16) ve Jenna (12) adlannda iki kızı, ikinci eşi Usa'dan ise Jake adında bir oğlu ile, 3 aylık bir çocuğu daha var.

Dustin, Usa ve Jake, geçenlerde "Tootsle" filmi Için gittikleri Londra'da, hem alışveriş yaptılar, hem de neşeli bir gün geçirdiler. Ünlü kişilerin mağazası olan Harrods'dan bol bol alışveriş eden sanatçı ve ailesi, Barclay Hotel'de kaldılar .

Hoffman, çekimierin büyük bir bölümünün londra'da gerçekleştiriidiği "Tootsle"deki Ilginç rolünün üstesinden başanyla geldi. Sanatçı filmde, kimi zaman erkek, kimi zaman da hava! bir kadın görünümündeydl. Makyajı, yürüyüşü ve hareketteriyle gerçek bir kadın kılığına giren, erkeklerin bile cazibesine kapıldığı Dustln, bu rolde çok zorlandığını söylemesine rağmen, lllmin Ingiltere ve Amerika 'da kazandığı başan, çekilen sıkıntılara değdiğini kanıtlıyor.

Londra'nın gri IOkaklonndon birinde aıtcasında lanınmayan Duatin Hoflman,

fooille filminde, binlerce MY!rclyl gOlrnekten lanp geçiren Hoflman, undl oOiunu ej)lendlrmelde eteaynı dereceete bcıfonlı . Karısı L110'do, onıon Izle~ en mutlu Mylrcl.

mutlu bir one votanlıllndon ~nom. Siyah gOıiOklerln kan sı Llecı ... oOiu Jou'ı.ICnlghhbrldge'e olıtwrlfe gidiyor.


Fllmln en tıeyeccınlı tahnelerinden birinde, Y• fll Ş6Yalye ve sır Gawaln OIOm-kalım IOYCJfın­ dalar.

Bond filmlerinin aletOrO sean Connery, son filminde efianevi Yetll Ş6Yalye'yt eanlandırıyor.

oıceen.. "Kahramanın Kılıcı• lllmindeki ..vglllll Line! (Cyrlelle Clalre) lle birlllete g6r010yof.

Mlle1

gOıel

TARZAN FiLMiNiN YILDIZI MiLES ŞIMDi DE ŞÖVALYE ROLÜNDE lnamoseveıteıfn '1arzan Maymun Adam" lllmineten tanıcııcı yakışıklı aktör Mles O'kee!Je, şimdi ete "Kahramon'ın K•ıcı" adlı yeni lllminete deS)Işlk bir rolete karşmıza çıkıyor. Mlles'ln Ilimdeki diS)er rol arkadaşı Ise Yeşil Şövalye'yl canlandıran, Bond Ilmiertnın unutulmaz yıldızı Sean Conneıy. Bu lginç lllmin konusu, OrtaçaOda yaşanmış, efsanevl bir kahramanlık hikayesini andırıyor ve oldukça sürükleytcl... Senaıyoyu, Phllp M. Breen ve Howard C. Pen le birlikte yazan Stephen Week, aynı zamonda Ilmin yönetmeniiS)Inl de

S

yapıyor.

Yönetmen W9eks'ln, uzay lllmlerinin kanıksanmaya ba-andıS)ı şu dönemde, enteresen konusu le çok lgi görec~lnl bellrttiS)IIIm şöyle gelişiyor: Mistık bir devtrde, çok uzaklardaki bir krallıkta yaşayan , yakışıldı ve asi bir genç

olan Sir Gawaln (MIIes O'keelfe), Yeşl Şövalye (Sean Conneıy)'nln kendisine verdl$)1 bl meceyl çözmek zorundadır. Aksi takdirde hayatını kaybedecektir... EJderhatar ve şatolar, şövcılyeler ve güzel leydUer devrinde bir Noel zamanıdır. Camelot şövalyeleıf, taş duvarlı ziyafet salonunda eS)Ienmektedlr. Eskiden büyük kahramanlıklar serglemlf olon şövafyel&­ rln tlmdlkl durumu lçler ocısıdır. Kral Ise şövalyeleıfn tembelilCine müthiş slnlrlenmektedlr. Birden şatodo ürpertıcl bir rüzgar eser. Ziyafet salonunun kocamon kap•an ardı­ na kadar aç•ır ve yeşl ışıklor saçan, hayalet gibi bir görüntü belirir. Veşl şövafyedlr bu ... Dev gibi yefl atının sırtında, korku Içindeki davetıHerln üzeıfne clo(3ru leıfer. Ve kibirli bir eda le etrafındakilerden birinin, balta le ensesine vurmosını Ister. ES)er bundan sonra gücü hala yerindeyse,

daıbeyl satdırgana Iade edecektir. Kimse yerinden kıpırdamaz. Kral Ise öfkeden kendini kaybetmek üıef8dlr. Birden genç bir uşak olon Gawaln'ln sesi duyulur. Kral Gawaln'ln cesaretinden çok etidienmiştır ve ono hemen fÖYOIYellk ünvanı verir. sır Gawaln bir vuruşto Veşl Şövalye'nln başını vücudundan ayınr.O onda herkesin sevinci, bireten dehtete adnütür. Yetl Şövalye' nln vücudu ayaS)a kalkarak kafasını yerden alır. Şimdi sıra ono gelmittir. Ancak tom Gawaln'l öldürecekken, birden duraklor. Böylesine genç ye korkusuz bir ınsana kıymak Istemez. Ondan sonra, Yetl Şöval­ ye Gawaln'e bit blmece verir. Gawaln ~bir~ Içinete bu blmeceyl çözemezse hayatını kaybedecektir. lşte, film böylesine bir maceralar zlncalrl teklinde, garip diyariara yolculuklor, serüvenler ve aşkla devam ediyar ve mutlu bir sonia noktolanıyor.

®


Kaleterasit haz1r s1valanmn 24 değişik rengi ve 5 değişik tipi vard1r. Her türlü hava şartianna karş1 dayamklld1r. Tatbikati çok kolayd1r. Kaleterasit'i merdane ya da mala kullanarak kolayca tatbik edebilirsiniz. · Binalarm1z1n d1ş cephelerini güzelleştirmek için yapacağ1mz en uygun seçim Kaleterasit'tir.

.-==--

117fll!l[]]7E!Iasil"akıllı secim" SlVA SANAY i A . Ş. Cad . No: 1 25 Avcılar ; Tel: 573 48 87

Reşitpaşa


Sevgili Gurbetçi Kardeşlerim

''Yurt dışında vatan hasretiyle çalışan ve alın terlerini kendi öz vatanlarında isteyen siz kardeşlerimize dünyadaki hiçbir Merkez Bankasının uygulamadığı aşağıda açıklanan tasarruf sistemini sunmakla gurur duyar, hepinize sevgi ve saygılar sunar, hayırlı ve mutlu yarınlar dilerim.'' değerlendirmek

Osman Sıklar MERKEZ BANKASI BASKANI '

----·Yurt

dısmda calısan ----• ' ' '

İşçi .Serbest Meslek Sahibi. M~takil iş Sahibi vatandaslarımız tasarruflarını

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI nezdinde açtıracaklara "KREDİ MEKTUPLU DÖVİZ TEVDİAT HESABlNDA"

döviz olarak biriktirebilir ve Vergi ve ~asraf alınmaksızın tasarnıflara en yüksek geliri sağlamak, Istenildiği an dövizini çekmek veya havale etmek, Yine istenildiği an talebedilen miktarda cari kurdan Türk Lirası almak, Yurda kesin olarak dönillse bile mevcut döviz hesabına isteğe bağlıolarak ömür boyu tutabilmek, Yapılacak tüm hizmetler için masraf ve komisyon ödememek, Hesap açtıranlar yurda bedelsiz otomobil, mesleki alet ve makina ithal etmek,imkanına sahip olabilirler.

Bu hesabın açılı şı, işleyişi ve sağladığı yararlar hakkında daha geniş bilgiler aşağıdaki adreslerden temin edilebilir.

---------TEMSİLCİLİKLERİMİZ --------

ALMANYA

İSviÇRE

F R ANKFU RT TEMS İL C İ L İ G İ Baselcr Sır . .17/V II (ı()()O Frankfurt / Main DEUTSCHLAND Tel: (06I I ı 23909 1-99 (O(ı ı ı ı 239 1 ()()

ZÜ RİH TEMSİLCİLİGİ

C laridcn Sır. No : .16 R002 Z0RİCH-SU ISSE Tel: 202R.145

İNGİLTERE LONDRA TEMSİLCİLİGİ Rcpresentative Office 42/ 45 New-B road Sır. London EC2MINJENGLAND Tel: OI-62K .1 195 01-62K .1196 O1-62!< OR96

AMERiKA NEW YO RK TEMSİLCİLİGİ R2 1 United Nat io ns Pl aza New York N.Y . I0017 U.S.A Tel: (212) 6!<2 8717 !2 1 2ı6R287JR

- - - - - - - -ALMANYA BÜROLARIMIZ- - - - - - - BERLİN Europa Center 16. O.G 1000 Berlin 30 D EUTSCHLAND Tel: (030) 21i l 1193

DÜSSELDORF STliTfGART Graf-Adolf-S trasse 45 4000 Düsseldorf 1 DEUTSCHLAND Tel: (021 1ı 38 20 (ı l

Schul Strasse 12-A 7000 Stuttgart 1 DEUTSCHLAND Tei:(0711)2951 15

HAMBURG

HANNOVER MÜNCHEN

Steinda mm 49 2000 H a mburg 1 DEUTSCHLAND

Goseriede 9 Anzeiger H ochhaus 3000 H annaver 1 D EUTSC HLAND

K arl Strasse 43 Laden 1005 8000 M ünehen 2 DEUTSCHLAND


Whenever you need a bank in Turkey, look for the İş Bank sign, the sign of Turkey' s No. 1 commercial bank. And with 897 branches throughout the countıy, you shouldn't have to look too hard. Inside, you'li not only find a warm welcome, but also a full range of modern professional banking ·

f

seıvices.

So the next time you want to change money, or need any of our other facilities, just pop in where you see our sign.

iŞTBAI\IR' O "Iş".

as in Turkish , means business.

Head Office: Atatürk Bulv-.m 19 1, Ankara. Head Office, Foreign Department: Voyv<xla Caddesi 27. Kar.ıküy, istanhul. Tel : 1 4.~ 30 00. Branches in London, Fr.ıntdıırt/Main. Lefkoşe, Magosa and Gime. Representative Office in Frankfurt l Main and Bureaus ı n W. Berlin, Cologne, tlaınhurg and Munich.

ı

~ 1

1983 08  
1983 08  
Advertisement