Page 1

KASIM

/

NOVEMBER

2007

• ALABİLİRSİNİZ

• Y O U R C O M P LI M E N T A R Y C O P Y

TURKISH AIRLINES T Ü R K H A V A YOL LARI

www.thy .com

Kafdağfnın gözleri - A mountain vvith eyes N E M R U T Güz patikaları - T h e p a th s o f a u tu m n B e y a z ş©hir - Th© W h it6 C ity B E L G R A D / B E L G R A D E


H e ry e rd e bir n u m a ra o lm a k


skylife Y Ö N E T İM / M A N A G E M E N T

Y ön e tim K urulu Başkanı C h airm a n o f the B o a rd C a nd a n Karlıtekin T ü rk Hava Yolları A dına Sahibi P u b lish e r o n b e h a lf o f Turkish A irline s G enel M ü d ü r ve Y ön e tim K urulu Üyesi CE O a n d M e m b e r o f th e B o a rd T e m e l K otil

KAPAK

T a nıtm a ve Halkla İlişkiler Başkanı S e n io r Vice P re sid e n t P u b lic R elations H a m d i Irm ak Tel: [02 1 2] 4 6 3 6 3 6 3 / 1150

/ CO VER

AYKUT

İNCE

00

H alkla İlişkiler M ü d ü rü / P u b lic R e la tion s M a n a g e r M e h m et Dinler Tel: [02 1 2] 4 6 3 6 3 6 3 / 1164 - 2 07 8 D icle Y ü rü r d yurur@ thy.com A ysun U lusu a ulusu@ thy.com A h m e t M . M ü ftü o ğ lu ahm etm @ thy.co m

I— z LU

T ü rk H ava Yolları G enel Y ön e tim Binası A ta tü rk H ava Lim anı 3 4 1 4 9 İSTANBUL Y A Y IN / P U B L IC A T IO N Y a p ım / P r o d u c tio n G enel Yayın Y ö n e tm en i / P u b lish in g D ire cto r Dr. A rif N ihat D ursun n ih a t.d u rsu n @ co rd isg ro u p .co m .tr Yayın K o o rd in a tö rü (Sorum lu) / E d ito ria l C o o rd in a to r Neslihan P e kd e m ir n eslih a n .p e kd e m ir@ d isku s.co m .tr E d itö r / E d itö r A yşe B ilg iç a yse .b ilg ic@ d isku s.com .tr S an a t Y ö n e tm e n i / A rt D ire c to r Feyza Y ap u lu feyza .yap u lu@ d iskus.co m .tr

O O ÛC LU _ I

G ra fiker / G ra p h ic A ssista n t U laş K arata g u la s.ka ra tag @ d isku s.com .tr İngilizce E ditö rü / E nglish E d itö r V irginia Ta ylo r Saçlıoğlu B askı-T a kip Ali O sm a n Ş en türk a li.osm an @ a n d.co m .tr R e k la m / A d v e r tis in g

LU D

G enel K o o rd in a tö r / G e n e ra l C o o rd in a to r Tülin Ç im tu lin .cim @ re ka n d .co m .tr R eklam D irektö rü / A d v e rtis in g D ire cto r S im g e Yılm az B ozloy sim g e .yilm a z@ reka n d.co m .tr R eklam M ü d ürü / A d v e rtis in g M a n a g e r M u stafa B ilgiç m u sta fa .b ilg ic@ re ka n d .co m .tr Tel: [02 1 2] 2 6 9 4 5 27 Faks / Fax: [02 1 2] 3 2 5 01 43

r/ cordisgroup L event M ah. 4. G aze teciler S itesi Ebulula M a rd in C ad. Ülgen S ok. 15 A /2 A katla r / İstanbul skylife @ co rd isg ro u p .co m .tr h ttp ://w w w .c o rd is g ro u p .c o m .tr Tel: [02 1 2] 3 2 5 01 5 0 - 5 1 - 5 2 Faks: [02 1 2] 3 2 5 01 43 B a s k ı- C ilt / P r in t in g - B in d in g

30

Beyaz şehir Belgrad The VVhite City Belgrade Sürrealist bir dahi A genius o f the surreal Nejat Uygur

O 58

Göl, dağ ve huzurun rotası Eğirdir'den Kovada'ya A tranquil route to mountain and lake From Eğirdir to Kovada

PRO^ MAT

P ro m a t B asım Yayın S an.ve Tic. A.Ş. Tel: [02 1 2] 4 5 6 63 6 3 h ttp ://w w w .p ro m a t.c o m .tr R e n k A y rım ı / C o lo u r S e p e ra tio n Y e d ire n k G ra fik ve R enk Ayrımı H izm etleri Tic. A.Ş . Tel: [02 1 2] 2 8 2 59 44 7 renk@ 7renk.com Skylife dergisine internette, w w w .thy.com üzerinden SKYLİFE ikonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. / Access SKYLİFE magazine on the internet b y clicking the SKYLİFE icon in www.thy.com Skylife dergisi ile ilgili öneri ve şikayetleriniz için customer@ thy.com adresine mail gönderebilirsiniz. / Any suggestions or complaints about Skylife magazine are welcomed and should be addressed to customer@thy.com. Dergimizde yayımlanan yazı ve fotoğraflardan yayıncının izni alınmadan, kaynak belirtilmeden tam veya özet alıntı yapılamaz. Neither, text nor photographs from this publication may be reproduced either in full o r summary without acknowleding the source and without prior permission from the publisher. Skylife, THY tarafından ayda bir yayımlanır. Skylife is published monthly b y Turkish Airlines.

6 C ityscope 128 Rehber / Guide 158 Bilgi / Info 196 Bulmaca r o

m

^


74

86

112

Kafdağı’nın gözleri A mountain with eyes Nemrut Ankara’nın saklı güzelliği Kale İçi Ankara’s hidden beauty The Inner Citadel

120

98

Osmanlı kıyafetleri Ottoman Costumes Şifa ve afiyet niyetine For health and appetite Tahin&Pekmez

Güz patikaları The paths o f autumn

198 Oyunlar / Puzzle 202 Video ve Müzik / Video and M usic 208 Ayın Konuğu / Guest o f the M onth


“ H er işte o ld u ğ u gibi h a va cılıkta d a en y ü k s e k d ü z e y d e , g ö k te seni b e k le y e n yerini az z a m a n d a d o ld u ra c a k s ın . B u n a g e rç e k d o s tla rım ız s e v in e c e k , T ü rk u lusu m u tlu o la c a k tır .”

“As in ali other fields, in aviation too you are soon going to fiil the high place t hat is vvaiting for you in the sky. Our true friends will rejoice in this, and the Turkish nation will be gratified. ’’ M u s t a f a K e m a l A ta tü r k

Ulu ö n d e r A ta tü rk ’ü saygı ve sevgiyle anıyor, g ö s te rd iğ i y o ld a on un ışığıyla yü rü y o ru z. 1N e rem em ber the g reat leader A tatürk with love an d resp ect as

we continue to m ove forw ard in his light along the path he shovved us.


HOŞGELDİNİZ VVELCOME ABOARD

Sayın Konuklarımız,

Dear Guests,

Türk Hava Yolları olarak, dünya havayolları arasındaki yerimizi her geçen gün

We at Turkish Airlines are proud to be further consoiidating our position among the

daha da sağlamlaştırmanın gururunu taşıyoruz, Bu gurur ve mutluluk bizleri

world's airlines with each passing day. The pride and happiness this brings also gives us heart tor v/hat we plan to accomplish in the future.

gelecekte yapacağımız çalışmalar için de yüreklendiriyor. Havayolu şirketleri ve havalimanlarına verdikleri hizmet ve kalite

Skytrax is a firm that assesses airlines and airports in terms of their

standartları yönünden değerlendiren Skytrax şirketi, Türk Hava

quality standards and the services they provide. Recently the firm raised

Yolları’nın yıldız sayısını 4 ’e çıkardı. Bu sonuçla THY, dünya

Turkish Airlines to four stars, putting us among the most prestigious

havacılığının en prestijli markaları arasındaki yerini almış oldu. Bundan

names in world aviation. Our next quality target is to become Europe's tirst five-

sonraki kalite hedefimiz Avrupa'nın ilk beş yıldızlı hava yolu olmaktır. Sizlerden gelen uyarılar ve görüşler doğrultusunda gerek kabin içinde yaptığımız anketler,

star airline. İn iine with your opinions and suggestions we are going to continue our efforts not to compromise quality through our volunteer observer and mystery

gerek fahri gözlemci ve gizli müşteri uygulamalarımız ile kaliteden ödün vermeme

shopper programs as well as through the in-flight surveys we conduct. We have

gayretimizi sürdüreceğiz. Çalışmalarımızın bir mükâfatını da, Türkiye Müşteri Memnuniyeti

already reaped the benefits of those efforts in the results of the Turkey

Endeksi (TMME) sonuçlarıyla aldık. Müşteri memnuniyetinin zaman içindeki

satisfaction över time, TMME provides key intormation regarding customer loyalty

eğilimlerinin izlenmesi, müşteri sadakati, buna bağlı olarak kârlılık ve rekabet

and its reiated parameters, profitability and competitiveness. This year tor the first

edebilirlik hakkında önemli bilgiler veren TMME, havayolu sektöründe ilk kez bu yıl ölçümlendi. Buna göre; THY, Kalite Derneği (KALDER) tarafından

time TMME assessed the aviation sector. And the results, released by the KalDer Cluality Association, show that Turkish Airlines is number one.

Customer Satisfaction lndex (TMME). Monitoring trends in customer

açıklanan TMME sonuçlarına göre birinci oldu.

Here at Turkish Airlines we have carried out a number of projects to further

Türk Hava Yolları olarak yolcularımızın memnuniyetini daha da artırmak üzere

enhance the satisfaction of our customers. We review our situation every day and

birçok projeyi hayata geçirebildik. Her geçen gün mevcut durumumuzu gözden

strive continuously to deveiop ourselves. Another recent success has to do with

geçiriyor ve sürekli geliştirmek için çaba sarf etmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda; diğer bir başan da uçak içi hizmetlerine yönelik yaptığımız

our in-flight services. The results of this year's 19th annual 'Avion Awards',

çalışmalarla geldi. Bu yıl 19’uncusu düzenlenen uçak içi hizmetlerine

Conducted by Skytrax and the WAEA, two of the vvorld's most respected

which are given for in-flight services, were announced recently.

yönelik verilen ‘Avion Ödülleri’ de sonuçlandı. Dünyanın saygın

consultancy and inspection firms, the voting took place on-line över their

denetleme ve danışmanlık kuruluşlarından Skytrax ve WAEA tarafından

joint website with participation by airline passengers around the world.

ortaklaşa hazırlanan web-sitesi kanalı ile dünyanın dört bir yanındaki

And Turkish Airlines came in third.

uçak yolcularının katıldığı oylama sonucu THY en iyi 3. havayolu olma

As you know, our airline has introduced the AVOD digital system for in-flight

başarısını elde etti. Bildiğiniz üzere, Ortaklığımız uzun hatlarda hizmet veren A-

entertainment on its A-330 and A-340 aircraft, which operate on long-haul flights.

330 ve A-340 tipi uçaklarımızda kabin içi eğlenceye yönelik AVOD dijital sistemi

The system enables Business Class passengers to choose the application they

uygulamaya koymuştu. Bu sistemle birlikte yolcularımız, Business Class'ta

want by remote control, vvhile Economy Class passengers have the option of

uzaktan kumanda, Ekonomi Sınıfı'nda ise hem uzaktan kumanda hem de

using either remote control or a touch screen. Furthermore, the entertainment

dokunmatik ekran yardımı ile istedikleri uygulamayı seçebiliyorlar. Ayrıca, eğlence başlığında yaklaşık 30 film, çizgi film ve belgesellerden oluşan 40 kanal, her tarz

menü offers passengers a choice of 40 different channels with close to 30 films,

müziğin yer aldığı 250 CD'lik albüm, devamlı güncellenen haber metinleri ve oyun kanallarıyla eğlenceli bir yolculuk yapabiliyorlar. Bunun yanında elektronik

continuously updated news texts as well as game channels. Passengers can also send electronic mail and enjoy text messaging.

cartoons and documentaries, a 250-CD albüm with music of ali kinds, and

posta gönderimi, kısa mesaj gibi iletişim imkânlarından faydalanabiliyorlar. Bütün

While these successes are indication enough that ive are on the right path, I

bu başarılar doğru yolda olduğumuzun bir kanıtı olmakla birlikte, THY'nın bu gelişmeleri kalite gücü ile gerçekleştirdiğini, başarılarımızda siz değerli

would nevertheless tike to share with you that these developments were realized thanks to our superior quality and that you, our valued customers and personnel,

yolcularımız ve personelimizin büyük pay sahibi olduğunu paylaşmak isterim. Değerli konuklarımız, başarılı bir havayolunun çalışanları olarak her ay bu

As employees of a successful airline, we take great pleasure in passing along our

sayfalarda güzel haberlerimizi sizlere iletmek bizlere büyük mutluluk veriyor. Kış tarifemizde önemli yeniliklerimize 30 Ekim’de açılan Istanbul-Medine seferlerimizi ekledik. THY, hizmete giren bu hatla dış hat uçuş noktasını

had a big hand in that success. good news to you every month. İn an important innovation, we added flights between İstanbul and Medina to our winter timetable on 30 October. With the addition of this route, Turkish Airlines has raised its 'International flight

1 0 7 ’y e çıkardı. Ayrıca, yılın ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre

destinations to 107. İn the first nine months of the year we also increased our

yolcu sayısını % 15.5 artırarak 15 milyona yükseltti. Çalışmalarımız ve gayretlerimiz bundan ibaret değil; önümüzdeki aylarda ve bu

number of passengers 15 million by 15.5% över the same period last year.

yılın sonuna kadar birçok projemizi ve uygulamamızı sizlerle paylaşmaya devam

projects and programs with you in the months ahead, right up to the end of the

edeceğiz. Hepinize iyi uçuşlar diliyorum.

year. I wish you ali a pleasant flight.

Doç. Dr. Temel KOTİL Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

CEO and Member of the Board

But these are not ali of our efforts. We are going to continue to share many new

Temel KOTİL, Ph.D.


CİTYSCOPE

SERGİ EXHIBITIONS

Panoramik bir rüya

A panoramic dream

P anoram ik fo to ğ ra fçılıkta T ü rkiye ’nin önde gelen

One o f T urkey’s le ad ing nam es in p a n o ra m ic

isim lerinden Tam er Hartevioğlu, ‘ Panoram ik Bir Rüya'

p h o to g ra p h y, Tam er H artevioğiu is b rin g in g a rt iovers

sergilerinin P aris’ten sonra ikinci şehri olan Venedik

his p h o to g ra p h s o f Venice, the se c o n d c ity a fte r Paris in

fotoğ raflarıyla sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Italyan

his exh ib ition s e n title d ‘A Pan o ram ic D re a m ’. M o u n te d

Kültür M erkezi ve İstanbul Büyükşehir B e le d iy esi’nin

jo in tly b y the Italian C ulture Ç e n te r a n d the İstan b u l

işbirliği ile hayata geçirilen sergi, 2 0 0 7 ’de İstanbul ile ‘kardeş şe h ir’ ilan edilen V en ed ik’i ba m başka bir boyuta

M etro p o litan M unicipality, the e xh ib ition io o ks tike

taşıyacağa benziyor. F otoğraflar 6 -2 7 Kasım tarihleri

dim ension. From 6 -2 7 N o ve m b er a t the Taksim A rt

arasında Taksim S an at G aleris i’nde görülebilir.

Gallery.

Tel: (0212) 245 20 68

Tel: (0212) 2 4 5 2 0 68

takin g is ta n b u i's s is te r-c ity Venice to an en tireiy new

Değişim ve özgürlüğün sergisi

An exhibition of change and freedom

Hobi S anat G alerisi sezonun ilk sergisini

H o b i A rt G allery is op e n in g its first

Gül E ra li’nin seram ik eserleri ile açıyor.

exh ib ition o f the season w ith the w o rks o f

S ergisinde ‘d e ğ iş im ’ ve ‘ö zg ü rlü k’

cera m ic a rtis t G ül Er ali. Treating the

tem alarını işleyen seram ik sanatçısı,

them es ‘c h a n g e ’ a n d ‘fre e d o m ’ in her

yapıtlarındaki özgün form la r ve canlı renkler

exhibition, Erali p ro b e s the e ffe cts o f

ile değişim in birey üzerindeki etkilerini

change on the in dividu al throu gh her

sorguluyor. Sergiyi 7 K asım ’a dek Hobi

origin al shapes a n d vibrant colors.

S an at G aleris i’nde izleyebilirsiniz.

Through 7 novem ber.

Tel: (0212) 225 23 37

Tel: (0212) 2 2 5 2 3 3 7

Galeri Apel’de bir İspanyol

A Spaniard at Galeri Apel

Ispanyol sanatçı Juan Botella Lucas, ‘Aklını

Spanish artist Juan Botella Lucas is opening

O ynatm alar’ (Bailes de Mente) adlı kişisel

a one-m an sho w titled, ‘Going Out o f Your

sergisiyle sanatseverlerin karşısına çıkıyor. İstanbullu sanatseverlerin kişisel ve tem atik

art İovers for his exhibitions on specific

M in d ’ (Bailes de Mente). Known to İstanbul

sergileriyle yakından tanıdığı Lucas'ın, aynı zam anda 10. Uluslararası İstanbul Bienali

themes, Lucas is showing another o f his

kapsam ında ‘Hafriyat’ın Karaköy’deki

works at the ‘H afriyat’ venue in Karaköy as

mekânında bir eseri de sergileniyor. Berlin

p a rt o f the 10th International İstanbul Biennale. Chosen as a ‘M eister S chüler' a t the Berlin

Güzel Sanatlar A kadem isi’nden 1999 yılında

A cadem y o f Fine A rts in 1999 and currentiy a

'M eister S chüler’ unvanı alan ve halen Mersin

faculty m em ber in the Sculpture Departm ent

Üniversitesi Heykel Bölüm ü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan sanatçının eserleri, 17 Kasım ’a kadar görülebilecek.

o f Mersin University in Southern Turkey, Lucas

Tel: (0212) 292 72 36

Tel: (0212) 2 9 2 72 36

6 SKYLİFE 1 1 /2 0 0 7

will be show ing his w ork in İstanbul through 17 November.


CİTYSCOPE

SERGİ EXHIBITIONS İç dünyamızda bir yolculuk A journey through our inner vvorld Helikon Sanat G alerisi 2 0 0 7 -2 0 0 8

A n k a ra ’s Helikon A ri G allery is

sezonunu, fig ü ra tif resm in önem li

opening the 2 0 0 7 -2 0 0 8 season with

tem silcile rind en M ah ir G ü ven ’in

pre vio usly unexhibited w orks b y M ah ir Güven, a leading

bugüne dek sergilenm em iş yapıtlarından oluşan bir sergiyle

representative o f the representational

açıyor. Daha ç o k suskun, hüzünlü

sch o o l o f painting. The artist, whom

kadın figürleriyle tanıdığım ız M ahir

we k n o w m ore fo r his sad, quiet

Güven bu sergisinde de izleyiciyi iç

wom en figures, in this exhibition again

dünyasında bir yolculu ğa çıkarıyor. Sergi 1 A ralık’a d ek izlenebilir.

takes the viewer on a Journey in to the inner vvorld. Through 1 Decem ber.

Tel: (0312) 441 78 01

Tel: (0312) 441 78 01

Keyifli poşad’lar Yağlıboya resim lerinin yanı sıra,

K now n fo r his sculpture s

cam altı resim , heykelleri ile

a n d p a in tin g s un d e r glass

tanınan M evlut Akyıldız, bu

as w ell as his p a in tin g s in oil, M e v lu t A kyıldız this

kez p o ş a d ’larıyla (kağıt üzerine yağlıboya resimler) AnkaralI

tim e is b rin g in g A nkara art

sanatseverlerle Nurol Sanat

İovers his p o ch a d e s (oil p a in tin g s on paper).

G aleris i’nde buluşuyor. Çalışm alarında ana m alzem e

Taking p e o p ie as his

olarak insanı kullanan

p rin cip le subject, this a rtis t

ressam ın, yaşamın hüzünlü ve

takes up the pleasurable

karam sar yanından çok, keyifli

side o f life ra th e r than the

yanını ele aldığı eserlerini 30

sa d a n d pessim istic. Through 30 Novem ber.

K asım ’a d ek görebilirsiniz. Tel: (0312) 468 86 70

Ankara’da Ankara' sergisi

An Ankara’ exhibition in Ankara

‘A n ka ra ’ başlığını taşıyan sergisinde M u rat Akagündüz,

İn his exh ib ition title d ‘A n k a ra ’, M u ra t A kag ün d üz

başkentin tem sili m ekânları ve

exam ines the h isto ry o f

figürleri aracılığıyla

m od ern izatio n through

m odernleşm enin tarihini

figures a n d venues

sorguluyor. A kag ü n d ü z'ü n 26

rep rese nting the Capital city,

E kim ’de A nkara G aleri N e v ’de açılan sergisinde, politikanın

w ith sp e cia l em phasis on the K afkaesque spa ces o f

K afkaesk m ekânları izleniyor. Sergi 21 K asım ’a dek devam

p o litic a l life. From 2 6 O cto b e r to 21 N o ve m b er a t

edecek. Tel: (312) 437 93 90

A n k a ra ’s G aleri Nev.

8 SKYLİFE 1 1 /2 0 0 7

Tel: (0312) 4 3 7 93 90

Fun pochades

Tel: (0312) 4 6 8 86 70


KUSURSUZ,

ÇEKİCİ

LÜKS A N L A Y I Ş I N I Z I

VE K E S İ N L İ K L E GÖZDEN

SI R A D I ŞI .

GEÇİRMEYE

HAZIR

OLUN

JA G U A R

O R T A K L A R OTOMOTİV I T ü r k iy e G e n e l D is tr ib ü tö r ü


LU Q -

O O

SERGİ EXHIBITIONS Viyana’da Doğu rüzgârı An eastern air in Venice

cn Ebru tekniği ile resim yapan ender

Thirty-two works by Ahm et Saral, one

t

sanatçılardan biri olan Ahmet Saral’ın 32 eseri

o f the rare artists using 'ebru' o r paper

o

Avrupa’nın kültür ve sanat merkezlerinden

marbting technique today, are being

Viyana’da sanatseverlerle buluşuyor. ‘Doğu

exhibited in European cultural and art

Rüzgârı-Ebru Sanatının Gizemli Dünyası’

Capital Vienna. Titled ‘Ostvvind: Die

(Ostwind-Die geheimnisvolle Welt des Ebru)

geheimnisvolle Welt des Ebru’, the

başlığını taşıyan sergi 14 Kasım’a dek ÖBV

exhibition runs through 14 Novem ber

Atrium Galerisi’nde (Atrium Galerie) görülebilecek. Kırk yıldır ebru ve resim sanatı

a t the city's Ö BV Atrium Galerie. Saral, who has w orked in ebru for forty

ile iç içe yaşayan Saral sergisinde, son iki yıldır

years, is also showing thematic works

oluşturduğu tematik eserlerere de yer veriyor.

he created in the pa st tw o years.

1010 VVİen, Grillparzerstr. 14

1010 VVİen, Grillparzerstr. 14

‘Abidin Dino-Bir Dünya' 'Abidin Dino-A VVorld’

Fransa’da Türkiye Kavşağı' The Turkey Junction’ in France

S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi (SSM),

Sabancı University’s Sakıp Sabancı

24 Kasım-27 Ocak tarihleri arasında ‘Abidin Dino-Bir Dünya’ başlıklı

exhibition titled ‘A bidin Dino-A VVorld’

sergiye ev sahipliği yapacak. Sergide,

from 24 November to 2 7 January.

Museum (SSM) will be hosting an

14 yıl önce aramızdan ayrılan çok

Included in the comprehensive

yönlü kültür ve sanat adamı Abidin

exhibition are works that Dino, a multi-

Dino’nun başta Türkiye ve Fransa

faceted artist and man o f culture who

olmak üzere farklı ülkelerde geçen

died 14 years ago, made throughout

yaşamı ve 80 yıllık ömrü boyunca

his 80 years in Turkey, France and

gerçekleştirdiği çalışmaları yer alacak.

other countries. Dino, who left his mark

Çizgileri ve yazılarıyla kültür-sanat

on the world o f art and culture with his

dünyasında önemli izler bırakan

drawings and writings, produced

Dino’nun yüzlerce yapıtının, fotoğraflarının ve yaşamının değişik

hundreds o f works, many o f which will be included in the exhibition together

evrelerini yansıtan dokümanların yer

with photographs and documents

alacağı sergi, sanatçıyı geniş bir

chronicling the various periods in his

çerçevede değerlendiriyor.

life.

Tel: (0212) 277 22 00

Tel: (0212) 277 22 00

Fransa Rennes Belediyesi tarafından ‘Kültürel Buluşma’ (Convergences

Seven Turkish photographers are taking pa rt this year with photographs

Culturelles) adı altında birkaç yıldır

o f Turkey in the events organized every few years by the French

düzenlenen etkinliklerde bu yıl 7 Türk fotoğrafçı, Türkiye fotoğraflarıyla yer alıyor. Rennes Belediyesi

town o f Rennes under the name ‘Convergences Culturelles’.

sponsorluğunda gerçekleşen etkinlik, 12-15 Kasım 2007 tarihleri arasında

Sponsored by the Rennes municipaiity, the event will run from

gerçekleşiyor. Küratörlüğünü Timurtaş Onan’ın üstlendiği ‘Türkiye Kavşağı’

12-15 November. Photographs o f Turkey by İzzet Keribar, Nadir Ede,

(The Turkey Junction) adlı sergide İzzet

Yusuf Tuvi, Sadık Demiröz, İbrahim

Keribar, Nadir Ede, Yusuf Tuvi, Sadık

Zaman, Haluk Uygur and Timurtaş

Demiröz, İbrahim Zaman, Haluk Uygur

Onan are being shown in the

ve Timurtaş Onan’ın Türkiye fotoğrafları

exhibition, which is titled ‘The Turkey

sergileniyor.

Junction’ and was curated b y Onan.

Tel: 00 33 2 23 62 21 63

Tel: 00 3 3 2 2 3 6 2 2 1 63


pierre cardin HALI

Halı modasının yeni öncüsü P ie rre Cardin, ‘Havana C o lo rs ’ koleksiyonu ile, I Royal Halı satış mağazalarında n ve tü m seçkin bayilerde...

P

P ie rre C a rd in is n o w a t th e fo re fro n t o f c a rp e t fa sh io n w ith th e 'Havana C o lo u rs co lle c tio n available n o w fro m a li R oyal a n d exclusive c a rp e t s to re s .

KONSEPT M AĞ AZALAR A nkara 41. Cadde No: 5 /3 9 ÇUKURAMBAR (0312) 2 8 6 2 4 4 4 Bursa Yeni Yalova Yolu No: 4 0 8 OSMANGAZİ (0 2 2 4 ) 211 10 65 G aziantep Batıkent Mah. Kürşat Tüzmen Blv. Özen Apt. A ltı ŞEHİTKAMİL (0 3 4 2 ) 321 2 5 2 6 İstanb ul Bağdat Cad. No: 113/1 FENERYOLU (0216) 3 4 7 7 9 9 0 Samsun Samsun-Ordu Karayolu Kirazlık Mah. Atatürk Blv. No: 6 6 (0 3 6 2 ) 2 6 6 53 31 Kıbrıs Osmanpaşa Cad. No: 4 3 LEFKOŞA (0 3 9 2 ) 2 2 9 03 20 SHOWROOM MAĞAZALARI Afyon Kurtuluş Cad. No: 141 (0 2 7 2 ) 212 22 6 6 A ntalya Fener Mah. Özgürlük Blv. 1912 Sok. Ertuğrul Sitesi A/1 Blok (0 2 4 2 ) 3 2 4 62 4 2 Bursa Yeşil Mah. Yeşil Cad. No: 4 2 YILDIRIM (0 2 2 4 ) 3 2 9 5 4 5 0 İnegöl Cuma Mah. Bedesten Sok. No: 5 İNEGÖL / BURSA (0 2 2 4 ) 715 14 15 Çorum Gülabi Bey Mah. 1. Veli Paşa Sok. No: 15/B (0 3 6 4 ) 2 2 5 2 9 2 8 Denizli Akkonak Mah. Devrim Cad. No: 18 Zemin Kat (0 2 5 8 ) 2 6 5 47 8 5 Eskişehir Asarcıklı Cad. No: 112 (0 2 2 2 ) 2 2 0 53 11 Gaziantep Gazi Mah. Ömer Asım Aksoy Cad. Nisa Apt. Altı ŞEHİTKAMİL (0 3 4 2 ) 339 9 9 4 6 - Karataş Mah. 4 0 0 No'lu Cad. No: 8 Oska iş Merkezi No: 13-14 ŞAHİNBEY (0 3 4 2 ) 371 5 0 4 0 İz m it Karabaş Mah. Akça Camii Cad. No: 8 8 (0 2 6 2 ) 3 2 5 4 8 8 7 M alatya Milli Egemenlik Cad. No: 2 6 (0 4 2 2 ) 3 2 5 81 8 5 Nevşehir Nar Cad. No: 53 (0 3 8 4 ) 213 19 39 Ordu Yeni Mah. İsmet Paşa Cad. No: 71 (0 4 5 2 ) 2 2 5 33 63 Rize Ekrem Orhan Mah. Cumhuriyet Cad. No: 167 (0 4 6 4 ) 217 11 4 0 Samsun Yeni Terminal Karşısı Afra Alışveriş Merkezi (0 3 6 2 ) 431 4 5 72 Yalova İstanbul Cad. No: 15 (0 2 2 6 ) 812 8 0 57 w w w . p i e r r e c a r d i n - h a l i . c o m w w w . p i e r r e c a r d i n - c a r p e t . c o m


CİTYSCOPE

SAHNE STAGE

Peter Pan buz pistinde

Peter Pan on ice

Dünyanın en bü yük buz gösterisi to p luluğu H oliday On

VVorld leader in ice entertainment, Holiday On İce is in

İce, ünlü ço cu k hikayesi Peter Pan'i sahnelem ek üzere

İstanbul to stage the famous children ’s story Peter Pan.

İstan b u l’d a... B K M ’nin organize ettiği gö steri ile

Organized by BKM, the show will bring a new interpretation

defala rca sinem aya ve tiya tro ya aktarılan bu edebiyat

to this children's classic which has been adapted tim e and

klasiğine yeni bir yorum getiriliyor. İki yılda 20 ülkeyi

again for stage and screen. Holiday On İce, which will tour

do la şarak Peter P an’i sergileyen Holiday On İce, ünlü

2 0 countries in tw o years with its Peter Pan show, is

ço c u k kahram anını büyüklere de sevdirecek. G österi

guaranteed to delight aduits as well as children with the

bo yun ca bol bol uça cak olan Peter Pan ve arkadaşları,

familiar b o y hero. Set to do a lo t o f flying throughout the

rengârenk kostüm leriyle de ilgi çekecek. H oliday On İce,

show, Peter Pan and his friends will stun audiences with

8 -1 8 Kasım tarihleri arasında top lam 18 gösteri

their costum es as well. Holiday On İce will present a totai o f

yapacak.

18 shovvs in İstanbul between 8 and 18 November.

Tel: (0212) 236 18 18

Tel: (0212) 236 18 18

Maslak’ta iki muhteşem Two magnificent shovvs Maslak

Tim Show Çenter 7-11 Kasım

The Türker Inanoğlu M as la k

tarihleri arasında m uhteşem bir şova ev sahipliği yapıyor: ‘Fuego!’ .

(TİM ) Show Ç e n te r is h o stin g a

Bir bale, müzikal, m üzik ve şov

m a g n ifice n t sh o w 7-11 Novem ber. A com b in a tio n

birleşimi olan gösteride; canlı

o f b a lle t a n d m usical, ‘F u e g o !’

Flamenko m üziğinin tınıları, The

b rin g s to g e th e r the strains o f tive Dire S traits’in Private Investigation’ı F lam enco a n d the su b tle sou nd s ve Cari O rff’un C arm ina Burana’sı

12 SKYLİFE 1 1 /2 0 0 7

o f le ge nda ry co m p o sitio n s tike

gibi destansı bestelerin zariflikleri,

Dire S tra its ’ P rivate Investigation

dansçıların göz alıcı kostümleri,

a n d C ari O rff's C arm ina Burana

güçlü bir koreografi ile birleşiyor.

w ith eye-dazzling co stu m e s a n d

1,5 saatlik 2 perdeden oluşan

p o w e rfu l choreography. İn tw o

gösteri altı kez sahnelenecek.

a cts la stin g an h o u r a n d a half,

Türker Inanoğlu Maslak Show

the sh o w w ill be s ta g e d a to ta l

Ç enter ayrıca, 23 Kasım -2 Aralık tarihleri arasında Çin Ulusal

o f six times. TİM is also ho sting the China N a tion al A c ro b a tic

Akrobasi Toplululuğu nu

Troupe from 2 3 N o ve m b er to

ağırlayacak. Denge kavramına ve

2 D ecem b er. ‘C hina S o u l’ is

yerçekim ine m eydan okuyan

sure to take y o u r b re ath aw ay

‘China S o u l’ gösterisi nefesleri

w ith its g ra vity-d e fyin g an d

keseceğe benziyor. Tel: (0212) 286 66 86

ba la ncin g feats. Tel: (0212) 2 8 6 66 86


Hiç, bir g o lf sahasında yaşamayı hayal e ttin iz mi ? Sueno Hotels G o lf Belek'te PGA Design C onsulting tarafından dizayn edilm iş 36 çukurlu şam piyona g o lf sahasına bir vuruş kadar uzaktasınız! İki golf sahasının tam kalbinde kurulu olan 174 odalı otelim izin pencerelerinden g o lf vuruşlarınızı hayal edebilirsiniz. Odanızdan, restoranlardan, SPA'dan, jim nastik salonundan g o lf sahalarını seyrederek; g o lf oyununuzun stratejisini planlayabilirsiniz. G olften ayrı kaldığınızda ise açık-kapalı havuz, Türk ham am ı, sauna, masaj ve eğlence sizi bekliyor.

Sueno H O T E L S G o lf B e le k ★★★★ ★ Taşlıburun Mevkii 07525 Belek Antalya Türkiye Tel: +90 242 725 50 52 • Fax: +90 242 725 60 52 www.sueno.com .tr TELERK0


CİTYSCOPE

FESTİVAL FESTİVAL Eskişehir’de festival var! Festival in Eskişehir! 13. Uluslararası Eskişehir Festivali,

The 13th In te rn atio n al Eskişehir

1 7 -2 5 Kasım tarihleri arasında 4 5 0 ’yi

F estival is h o stin g öve r 4 5 0 a rtists

aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı

Turkish a n d foreign in the c ity on

E skişehir’de ağırlıyor. Eskişehir Kentsel

17 -2 5 N ovem ber. O rganized jo in tly b y

Gelişim Vakfı ve Zeytinoğlu Eğitim,

the E skişehir Urban D e ve lo p m en t

Bilim ve Kültür Vakfı işbirliğiyle

Fou n datio n a n d the Zeytin oğ lu

gerçekleşen Uluslararası festivalde bu

Fou n datio n fo r Education, S cience

yıl, 9 gün içinde 5 klasik müzik, 5 caz-

an d Culture, this y e a r's festival in ciud es a to ta l o f 3 0 events in 9 days

rock, 1 fado, 1 T ürk m üziği konseri, 2 kara tiya tro gösterisi, yetişkinle r için 3,

v/ith 12 co n certs - 5 classical, 5 ja zz-

ço cu kla r için 4 tiya tro ve gölge oyunu, 3

rock, 1 fado a n d 1 Turkish m usic, 2

sergi ve 6 atölye olm ak üzere top lam 30

th e a trica l pe rfo rm an ces, 7 shadovv

etkin lik yer alıyor. Klasik m üzikten caza,

plays - 3 fo r a d u lts a n d 4 fo r children,

resim den tiya tro ya kad ar geniş bir

3 exh ib ition s a n d 6 vvorkshops.

yelpazede oluşturulan program da, her

C overing a b ro a d sp e ctru m from

yıl oldu ğu gibi gösterilerden atölye

cla ssica l m u sic a n d ja z z to th e a te r a n d

çalışm alarına uzanan, birbirini tam am layan ve besleyen bir dizi faaliyet

pa in ting, the festival is aw aitin g

Eskişehirli sanatseverleri bekliyor.

everybody.

w w w .e skfe st.o rg

w w w .e skfe st.o rg

E skişehir a rt İovers w ith som e th in g for

Blues rüzgârı esmeye başladı

The blues come to Turkey

Efes Pilsen tarafından Pozitif organizasyonuyla bu yıl 18. kez

W ith organization b y Pozitif, this y e a r’s 18th an n ual Efes

düzenlen ecek olan Efes Pilsen Blues Festival, Türkiye

Pilsen Blues F estiv al is b rin g in g the blues to Turkey in a

genelinde 20 şehirde, 23 konserle blues rüzgârı estirecek.

to ta l o f 2 3 co n c e rts in 2 0 cities. S ta rtin g o u t from Sam sun,

S am su n’dan yola çıkacak blues'cular, Trabzon, Erzurum,

the blues a rtists w ill travel to Trabzon, Erzurum , Cyprus,

Kıbrıs, Antalya, Denizli, Konya, Kayseri, Mersin, Adana,

Antalya, Denizli, Konya, Kayseri, M ersin, Adana, G aziantep,

G aziantep, Diyarbakır, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir,

Diyarbakır, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, Çanakkale,

Çanakkale, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ illerinde blues

Koceli, İsta n b u l a n d Tekirdağ. F estival g u e sts in clud e big

severlerle buluşacak. Blues m üziğin dev isim lerinden Bernard

nam es in blues tike B ern ard Allison, John P rim e r and

Allison, John Prim er ve Adolphus Bell i konuk edecek

A dolphus B ell as w ell as Larry G arner, Larry M cC ray,

festival, Larry G arner, Larry M ccray, Sharrie VVilliams, Sox Gordon gibi isimleri de 2 Kasım-11 Aralık ağırlayacak.

Sharrie W illiam s an d Sox Gordon. From 2 N o ve m b er through 11 D ecem b er.

w w w .e fe s k e y fi.c o m ,w w w .p o zitif.in fo

ww w. efeskeyfi. com , ww w. po zitif, info

2 Kasım - 11 Aralık 2007 • 20 şehir • 23 konser

14 SKYLİFE 1 1 /2 0 0 7


Herkesten önce okunan Pazar eklerinde Beyaz atlı prensi beklerken hayallerde

Canın boğazdan geldiği öğünlerde

Günün en verimli saatlerinde

Bir türlü atılamayan ilk adımlarda

Öğrenmek isteyen meraklı gözlerde

Yukarıdan aşağı 3. soruda Kulaktan kulağa fısıldanan sırlarda'

haberde

Canlanan anılarda Derslerden kalan boş zamanlarda

Filmin (^ 7 en heyecanlı sahnesinde

Uzaklardan

^elen

Ali'nin masal kitabında

işin başa | düştüğü .anlarda

/ Dedenin, torundan öğrendiklerinde

f

Laflarken bilgisayar başında

f

İçindeki çocuk ortaya çıktığında

A nne^^ şefkatinin ■ sıcaklığında

Esra'nın / havuz 'problemlerinde

Sevgiliden gelen mesajlarda :-)

Şampiyonluk sevincinde

Paylaşılan kahvaltılarda

Tam kadro aile fotoğraflarında

Siestanın en tatlı yerinde

5 çayı için hazırlanan keklerde Kahve kokan sohbetlerde

Anneler P gününde t

E lifin sabah kahvaltısında

Eski dostlarla bir arada

Bayram ziyaretlerinde

Ufaklığın ilk kelimelerinde Ev ödevi için masa başında Nice gümüş .yıldönümlerinde

Yaramazlığa beş kala

Yepyeni I başlangıçlarda

Keşfedilmeyi bekleyen fırça darbelerinde

50 yıldır ürettiğimiz mutluluk,

istiKbal

sizlerle büyüyor. 50 yıldır ürettiğimiz mutluluk, her yeni gün yaşanan ilkler ve heyecanlarla büyümeye devam ediyor. Birlikte geçireceğimiz daha kocaman bir gelecek var önümüzde... Nice mutluluk ve anılarla süslenmeyi bekleyen, hayatın an la m

Boydak

www.istikbal.com.tr

k a z a n d ığ ı y e rd e , m u tlu lu ğ u n

m e rk e z in d e , e v in iz d e ...


LU û .

O O cn

ETKİNLİK EVENTS Kasım konserleri November concerts

E o

İstanbul Devlet Senfoni O rkestrası

The İstanbul State Sym phony Orchestra

kasım ayında m üzikseverlerin karşısına

is bringing m usic İovers a program chock

d o p d o lu bir program la çıkıyor. 4 ve 9

full o f g o o d things in November. On 4 and 9

Kasım 'da Şef M ark Kadin yönetim indeki

Novem ber there will be an ‘Atatürk

‘A tatürk K onseri’ AKM Büyük S a lo n ’da

Concert’, conducted by M ark Kadin, at the

gerçekleşecek. 10 K asım ’da Kültür

Atatürk Culture Çenter. The program for the

Ü niversitesi’nde tekrarlanacak konserde

concert, to be repeated at the Culture

G ustav M ahler ve Franz Liszt’in eserleri

University on 10 November, consists o f

seslendirilecek. A leksandr G lazunof’un ‘Bir

works by Gustav M ahler a nd Franz Lizst as

Kahramanın Anısına’ adlı eseri T ürkiye’de

well as Alexander Glazunov's ‘İn M em ory o f

ilk kez sanatseverlerle buluşacak. Şef Dvorak kem an konçertosu, 5. 16, 17

a H e ro ’, to be perform ed in Turkey for the first time. Antonin Dvorak's violin concerto, conducted b y Fedor Glushenko, on 5, 16

Kasım; Şef Rengim G ökm en yönetim inde

a nd 17 Novem ber; B rahm s’ second piano

Fedor G luşenko yönetim inde Antonin

Johannes Brahm s piyano konçertosu, 6.

concerto perform ed under conductor

23, 24 Kasım; Şef Alexander Rahbari

Rengim Gökmen on 6, 23 and 24

yönetim indeki Cemal Reşit Rey, C. Saint-

November; and Tchaikovsky’s 5th

Saens ve P. I. Ç aykovski’nin eserlerinin

sym phony as well as works b y Saint-Saens

yorum lanacağı konser ise 7. 29 ve 30

a nd Cemal Reşit Rey on 7, 29 and 3 0

Kasım tarihlerinde m üzikseverlerin

Novem ber are ju s t som e o f the concert

karşısına çıkacak.

offerings for the month.

Tel: (0212) 243 10 68

Tel: (0212) 243 10 68

w w w .id so .g o v.tr

w w w .idso.gov.tr

7 mekân 7 modacı 7 venues, 7 fashion designers Fashion TV Türkiye ve T .C . Kültür Ve Turizm Bakanlığı

The ‘7 venues, 7 fashion d e s ig n e rs ’ p ro je c t is a

işbirliği ile gerçekleştirilen ve çekim m ekânları T.C. Turizm

co o p e ra tive e ffo rt o f Fashion TV Turkey a n d the M inistry o f

Bakanlığı tarafından seçilen ‘7 M ekân 7 M o d a c ı’ projesi,

C ulture a n d Tourism. Film ing venues fo r the p ro je c t have

yedi farklı coğrafi bölgede, farklı birer m odacı ve her

been se le cte d b y the M inistry. S hot in seven d iffe ren t

m odacının o bölgede yedi parçalık koleksiyonlarını

g eo g rap h ica l regions o f Turkey, it features seven diffe re nt

sergilem esini esas alıyor. Y önetm enliğini Ali Rıza C ankorur,

fashion designers, each w ith a s e v e n -p ie c e collection.

g ö rün tü yönetm enliğini Erkan U m u t'un yaptığı '7 Mekân 7

D ire cte d b y A li Rıza C a nko rur w ith Erkan U m ut as D ire cto r o f

M o d a cı’ videoları, yabancı m edya organlarından ve Fashion

P hotography, videos o f the p ro je c t w ill be b ro a d c a s t to a

TV International televizyon kanalından T oplam 202 ülkeye

to ta l o f 2 0 2 co u n trie s b y foreign m edia organs a n d Fashion

yayınlanacak. İstanbul Beylerbeyi Sarayı, M ardin, Tuz Gölü,

TV international. Venues fo r the sh o o ts are İstanbul

Van A kda m ar Adası, Sinop Erfelek Şelaleleri, Aizanoi A ntik

B eylerbeyi Palace, M ardin, the S alt Lake, A kd a m a r Islan d in

Kenti çekim lerin yapılacağı m ekânlar olurken, Atıl Kutoğlu,

Van, Erfelek W aterfall a t S inop a n d the a n cie n t c ity o f

Rıfat Ö zbek, Dice Kayek, Bora A ksu, Özlem Süer ve Arzu

Aizanoi. P a rticip a tin g desig ners in clud e A tıl K utoğlu, Rıfat

Kaprol ise koleksiyonları çekilen m odacılar arasında yer aldı.

Özbek, D ice Kayek, Bora A ksu, Özlem S üe r an d A rzu Kaprol.

18 SKYLİFE 1 1 /2 0 0 7


Her mum aynı ışığı vermez!

K urum sal g ü cü , h iz m e t ka lite si, d in a m ik yapısı ve d e n e y im iy le y a tırım d a fa rk yaratan İş Leasing, T ü rk iy e g e n e lin d e tü m b ö lg e te m s ilc ilik le ri ile ya n ın ız d a .

İş Leasing^ " g ü ç lü iş o rta ğ ı" İş Finansal Kiralama A.Ş. İş Kuleleri, Kule 2, Kat 10, 4. Levent 34330 İstanbul Tel: (212) 350 74 00 Faks: (212) 350 74 99 İç Anadolu Bölge Tel: 0312 446 68 3 0 Ege Bölge Tel: 0232 483 22 04 M arm ara Bölge Tel: 0224 452 56 52 Güney Anadolu Bölge Tel: 0342 230 44 49 Akdeniz Bölge Tel: 0242 316 91 34

w w w .isleasing.com .tr


CİTYSCOPE

ETKİNLİK EVENTS

Bu fimler geziyor

Traveling films

A nkara Sinem a D erneği’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı,

With contributions by the M inistry o f Culture a n d Tourism,

Kars Belediyesi, Statoil ve Akm an H o ld in g ’in katkılarıyla

the M unicipality o f Kars, Statoil a n d Akm an Holding, the

düzenleyeceği 13. A vrupa Filmleri F estivali-G ezici

Ankara Cinema Society is holding its 13th annual

Festival, bu yıl 2 -2 5 Kasım tarihleri arasında

European Film Festival and Traveling Festival this year

gerçekleşiyor. Y olculuğu na 2 K asım ’da A n kara'd a

on 2 -2 5 November. Starting out from Ankara on 2

başlayacak olan festival, 9 -1 5 K asım ’da Kars’a, 17-20

November, the festival will be in Kars 9-1 5 November, in

K asım ’da S am su n ’a ve 2 1 -2 5 K asım ’da S araybo sn a'ya

Samsun 17-20 November, and in Sarajevo 21 -25 November. This y e a r’s festival includes acciaim ed feature-

uğrayacak. Festivalde övgüye değer bulunan uzun m etraj, kısa ve belgesel film gö sterim lerinin yanı sıra söyleşi, panel, konser, atölye ve sergi gibi pek ço k yan etkin lik de yer alıyor.

length films, shorts and documentaries, as well as intervievvs, panel discussions, concerts, exhibitions,

Tel: (0312) 466 34 84 / 466 47 28

vvorkshops and a num ber o f other related events. Tel: (0312) 466 34 84 / 466 4 7 28

w w w .e u ro p e a n film fe stiva l.co m

www. europeanfilmfestival. com

Dünya Felsefe Günü bu yıl Türkiye’de VVorld Philosophy Day in Turkey this year UNESCO ’nun aldığı bir kararla, 2002 yılından beri her yıl kasım ayının üçüncü Perşem be gününde dünya

C e leb rated annually sin ce 2 0 0 2 on the th ird T hursday o f N ovem ber

düzeyinde kutlanm aya başlanan

fo llow ing a UNESCO decision, VVorld Philosophy D ay was

Felsefe Günü, 2005 yılında Ş ili’de,

ce le b ra te d in Chile in 2 0 0 5 a n d in

2006 yılında Fas'ta kutlanmıştı. Bu yıl ise T ürkiye’nin ev sahipliğinde

M o ro c c o in 2006. This y e a r ’s h ost

İstan b ul’d a 22 -2 3 Kasım tarihlerinde

is Turkey, vvhere festivities w ill be h eld in İstan b u l 2 2 -2 3 N o ve m b er in a c o o p e ra tio n betvveen UNESCO,

UNESCO, UNESCO Türkiye Milli Kom isyonu ve Türkiye Felsefe K urum u’nun işbirliğiyle düzenlenen

C om m ission a n d the P h ilo soph ica l

etkinliklerle kutlanacak. Felsefenin

A sso cia tio n o f Turkey. A im e d a t

kişilere sağlayabileceği görme,

dravving a tte n tio n to the p o ssib ilitie s

düşünm e ve eyleme olanaklarına

fo r seeing, thin kin g a n d a ctin g tha t

d ikkat çekm e amacı taşıyan Dünya

p h ilo so p h y can im part, VVorld

Felsefe Günü etkinlikleri, Atatürk Kültür M erkezi ve The M arm ara

p ia c e a t the A ta tü rk C ulture Ç e n te r

O teli’nde gerçekleştirilecek olup,

a n d The M arm a ra Hotel. Everyone

katılım herkese açıktır.

is vvelcome.

w w w .w p d 2 0 0 7 o rg

ww w. w p d2 007 . org

18 SKYLİFE 1 1 /2 0 0 7

22 November/Kasım 2007

the UNESCO Turkey N ational

World Philosophy Day Dünya Felsefe Günü

P h ilo soph y Day activities w ili take

İsta n b u l


NEWS

TURK HAVA YOLLARI HABERLER

THY uçak içi eğlencede Avrupa üçüncüsü Turkish Airlines is third in Europe in in-flight entertainment Bu yıl 19’uncusu düzenlenen uçak içi eğlence hizmetlerine

This year’s 19th annual ‘Avion Aw ards’, given for in-flight

yönelik olarak verilen ‘Avion Ödülleri’ sahiplerini buldu.

entertainment services, have found their recipients. Organized

Dünyanın en saygın denetleme ve danışmanlık kuruluşlarından

jointly b y Skytrax and the VVorld Airline Entertainment Association

Skytrax ve VVorld Airline Entertainment Association (VVAEA)

(VVAEA), the w orld’s m ost respected airline inspection and

tarafından ortaklaşa hazırlanan, web-sitesi kanalıyla dünyanın dört bir yanından uçak yolcularının katılımıyla gerçekleşen oylama

organization’s website with participation b y airline passengers

sonucu; Avrupa’da ('Best Region İn Europe’), British Airvvays ve

around the world. Turkish Airlines won third place in Europe

consultancy agencies, the voting took place över the

Swiss International Airlines’ın ardından THY, üçüncü sırada yer

(‘Best in Region') behind British Airvvays and Svviss International

alma başarısını elde etti.

Airlines. Turkish Airlines has introduced the AVOD digital

Türk Hava Yolları, uzun uçuş hatlarında hizmet veren A330

system for in-flight entertainment on its A330 and some A340

ve bazı A340 tipi uçaklarında kabin içi eğlenceye yönelik

type aircraft, which operate on long-haul flights. The system

AVOD dijital sistemini uygulamaya koymuştu. Yolcular, bu

offers Business Class passengers the application o f their choice

sistemle Business Class’ta uzaktan kumanda, Ekonomi Sınıfı’nda

by remote control; Economy Class passengers have the options

ise hem uzaktan kumanda hem de dokunmatik ekran yardımıyla

o f both remote control and a touch screen. Applications under the

istedikleri uygulamayı seçebiliyor. Sistemde ‘iletişim’ başlığı

‘Com m unications’ menü enable passengers to send SMS as well

altında yer alan uygulamalarla, kısa mesaj ve elektronik posta

as sending and receiving electronic mail. The system also offers

gönderimi ve alımı imkânı sağlanıyor. Ayrıca sistemde yer alan ve saat başı güncellenen ekonomi, magazin, finans, hava durumu

passengers hourly updates o f economic, financial and celebrlty

haberleri metin halinde yolculara sunuluyor. 'Bilgi’ başlığı altında,

about the fleet, cargo, the Miles&Smiles frequent flyer program, a

news and vveather reports. The ‘Information’ menü provides data

filo, kargo, Miles&Smiles özel yolcu programı, destinasyon

destination guide, a Turkey guide, a passenger survey, an airport

rehberi, Türkiye bilgi rehberi, yolcu anketi, havaalanı haritası,

map, a passenger m ap and a flight camera allovving ali

yolcu haritası, uçuş kamerası yer alıyor ve tüm yolcular bu

passengers to view takeoff and landing. The 'Entertainment’ menü

uygulamayla iniş ve kalkışı izleyebiliyor. ‘Eğlence’ başlığında ise

has 30 films, including current, classic, International and children’s

vizyon, klasik, uluslararası ve çocuk filmlerinden oluşan 30 film;

films; a channel offering 40 shorts, including TV series,

dizi, belgesel, çizgi filmden oluşan 40 kısa program kanalı; her türden müziğin yer aldığı 250 CD'lik albüm, 17 adet oyun kanalı,

documentaries and cartoons; a 250-C D albüm o f music o f every variety; and a channel vvith 17 games, an audio-book and duty

sesli kitap ve duty free alışveriş seçenekleri bulunuyor.

free shopping selections.

Business Class'ta daha rahat koltuklar,.. More comfortable seats in Business Class... Geçtiğimiz hafta Skytrax’in yaptığı

Entering the ranks o f the fo u r-star

değerlendirme sonucu ilk kez dört yıldızlı havayolu şirketleri arasına giren

airlines fo r the first tim e follow ing S kytrax re ce n t assessm ent

Türk Hava Yolları orta menzil uçuşlarda

a n n o u n ce d la st week, Turkish Airlines

kullandığı Boeing 737-800 uçaklarındaki

is re p la cin g the Business Class

Business Class koltuklarını yeniliyor.

se ats on its B oe in g 7 3 7 -8 0 0 a ircra ft

THY Teknik A.Ş. tarafından

use d fo r m edium ran ge flights. The

gerçekleştirilen yenileme işlemi sonrası sekiz adet Boeing 737-800 uçağında 20

change, w hich is be in g ca rrie d o u t b y

kişi kapasiteli geniş business koltuklan

A irline ’s pa ssen ge rs 2 0 w ide business class seats on its e ig h t B oeing 737-

THY yolcularının hizmetine sunulacak.

Turkish Technic, Inc., w ill o ffe r the

Astana, Londra, Nice, Taşkent, Karaçi,

8 0 0 planes. A m o n g the de stina tion s

Alma Ata gibi uçuş noktalarında hizmet

serve d b y the B oeing 7 3 7 -8 0 0 are

verecek uçaklarda THY yolcuları çok daha

Astana, London, Nice, Tashkent, K ara chi an d Alm aty.

konforlu seyahat edebilecek. 20 3KYLIFE 1 1 /2 0 0 7


K

A

B

I N

A

S I w

3

o te D izel şim di Tü rkiye

İM O T

e.

D İZ E L 6 ^ Ç ift yüzlü fo n k s iy o n e l (F le x ib o a rd ) ba g a j pa neli l y j K o ltu k a ltın d a d a o lm a k üzere to p la m 1 3 akıllı s a kla m a ü n ite si 9 litre lik ıs ıtm a lı/s o ğ u tm a lı to rp id o g ö zü Nissan Note Dizel, benzersiz özellikleri ve yerinde duram ayanlara Nissan bayilerinde. Hem en bir Nissan bayisine gelin, N ote Dizel keyfini ge niş ge niş yaşamaya başlayın.

S H I FT_expectations

D a h a f a z l a bilg i, d a h a f a z l a e ğ l e n c e için

w w w .y en i nissannote.com

NISSAN G Ü L Ü M S E M E H A T T I 021 6 651 84 20

Raylı ve Katlanabilir Arka Koltuklar Note Dizel, işlevselliği ve kaydırılarak ayarlanabilen koltuklarıyla hayatınızı kolaylaştırıyor.

Nissan O tom otiv A.Ş.

Bluetooth Bluetooth aracılığıyla, cep telefonunuzun “Handsfree" (eller serbest) özelliğini kullanarak özgürce konuşabilirsiniz.

Mp3 Bağlantı Ünitesi* Mp3 çalarınızı bağlayarak, müzik eşliğinde keyifli yolculuklar geçirebilirsiniz. *M p 3 Bağlantı Ünitesi, araçta M p 3 çalan çalıştırmak için kullanılan bir aparattır.

4


NEVVS

TURK HAVA YOLLARI HABERLER

THY prestij liginde dört yıldıza yükseldi Turkish Airlines rises to four stars in the prestige league Havayolu şirketleri ve havalimanları™, verdikleri hizmet ve kalite

Skytrax assesses airports and airlines for their quality

standartları yönünden 750 parametrede değerlendiren Skytrax

standards and the services they provide based on 750

Şirketi, Türk Hava Yolları’nın yıldız sayısını dörde çıkardı. Bu sonuçla THY, dünya havacılığının en prestijli markaları arasındaki yerini

different parameters. İn a recent assessment the firm raised

aldı. Daha önce yapılan denetlemede üç yıldız elde eden THY, kalite

m ost prestigious names in world aviation. As a resuit o f its

Turkish Airlines from three to four stars, puttıng it am ong the

yolunda gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde; geliştirdiği hizmetler ve

custom er-oriented phiiosophy and its efforts to improve its quality

müşteri odaklı felsefesiyle, havacılık sektörünün yakından takip ettiği bu

and the services it provides, the airline has risen to a prom inent

listede dört yıldızla çok önemli bir konuma yükselmiş oldu. Şirket,

position on the list, which is closely followed b y the aviation

THY’nin bu başarısını 4 Ekim 2007 tarihinde

sector. Skytrax announced Turkish Airlines' success around the

http://www.airiinequality.com/ sitesinde anasayfada tüm dünyaya

vvorld on its vvebsite, http://w ww.airlinequality.com , on 4 October.

duyurdu. Skytrax şirketi 210 havayolu şirketi ve 65 havalimanına

Skytrax provides consultancy and inspection services to 210

danışmanlık ve denetleme hizmeti sunuyor. Avrupa’da hiçbir

airlines and 65 airports. Only five airlines worldwide have earned

havayolunun alamadığı beş yıldıza, dünya çapında sadece beş

five stars, none o f them European airlines. Turkish Airlines’

havayolu şirketi sahip bulunuyor. Türk Hava Yolları Genel Müdürü

President Temel Kotil, Ph.D. emphasized that since he took

Doç. Dr. Temel Kotil, göreve geldikleri günden bugüne ilke edindikleri

Office the airline have developed a num ber o f projects and

müşteri memnuniyeti ve kalite çizgisinin daha fazla geliştirilmesi

engages in continuous efforts to further improve quality and

noktasında sürekli çalışmalar yaptıklarının ve çok sayıda proje geliştirdiklerinin altını çizdi. Kalitenin sadece bir yıllığına değil, gelecek

custom er satisfaction as a m atter o f principle. Stressing that quality is the basis o f Turkish Airlines' service concept not ju s t for

vizyonu çerçevesinde THY’nin hizmet anlayışının temeline oturtulmuş

the year b u t for its Vision o f the future, Kotil added, "By listening

olduğunu vurgulayan Kotil: “Yolcularımızın sesine kulak vererek, daha

to what our passengers had to say, we developed a num ber o f

iyi hizmet anlayışı mantığıyla birçok proje geliştirdik. Fahri gözlemci ve

projects aim ed at better service. Using volunteer observers and

gizli müşteri uygulamalarıyla gelen bilgiler çerçevesinde hizmet

hidden custom er program s to amass data, we placed custom er

anlayışımızda müşteri memnuniyetini ilk sıraya koyduk. Yapılan çalışmalarla Türk Hava Yolları’nı beş yıldızlı bir şirket haline

satisfaction in the first ranks o f our concept o f service. We believe that these efforts are going to m ake Turkish Airlines

getireceğimize inanıyoruz ” dedi.

a five-star airline. ”

İstanbul-Medine seferleri başladı Istanbul-Medina flights get under way Türk Hava Yolları, 17 Eylül’de başlattığı

Following the Istanbul-Johannesburg-Cape

Istanbul-Johannesburg-Cape Town

Town flights introduced on 17 September,

seferlerinin ardından kış tarifesiyle birlikte

Turkish Airlines also started flying to Medina

Medine seferlerine başladı. 28 Ekim’de

in Saudi Arabia on its new winter timetable.

açılan İstanbul-Medine hattı uçuş tarifesi şöyle:

Times for the flights, which g o t under way on

İstanbul’dan M edine’ye her gün 10:15,

28 October, are: Istanbul-Medina daily at

M edine’den İstanbul’a her gün 14:25.

10:15 a.m., M edina-lstanbul daily a t 2:25

Ayrıntılı bilgi için 444 0 849 (THY) veya

p.m. For details, 444 0 849 (THY) or

www.thy.com

www.thy.com

THY.com’dan bir avantaj daha

Another advantage from THY.com

Türk Hava Yolları ‘Biletleme Hizmet Ücretleri’ni sabitliyor. THY’nin

Turkish Airlines is fixing its ‘Ticketing Service F ees’. A

resmi web sitesi www.thy.com adresinden satın alınan ‘yurtdışı çıkışlı’ tüm biletlerden, bilet başına 10 Avro veya bunun karşılığı mahallî para

equivalent will be collected on ali ‘dom estic origin' tickets

Ticketing Service Charge o f 10 euros o r its local currency

birimi Biletleme Hizmet Ücreti tahsil edilecek. Web sitesinden satın aldığınız biletlerle ilgili olarak THY satış ofislerinde yaptıracağınız

purchased över the Airline’s official website,

rebooking ve rerouting işlemleri için ilgili Biletleme Hizmet Ücreti tahsil edilirken, Refund (iade) işlemlerinizde bu ücret alınmayacak.

issued when rebooking or rerouting a t Turkish Airlines’

w ww .thy.com . No charge will be collected on refunds sales offices any tickets previously purchased on line. İn

Rezervasyonun web sitesinden, ödemenin satış ofislerinden yapıldığı

the case o f reservations m ade över the website for tickets to

biletlerde ise; ilgili bölge için belirlenmiş olan Biletleme Hizmet Ücreti

be purchased a t a sales Office, the Ticket Service Fee for the

uygulaması geçerli olacak. Bu uygulama sadece ‘Biletleme Hizmet

specified region will apply. This will apply only a t points where

Ücreti’ uygulaması olan noktalarda uygulanacaktır.

‘Ticketing Service Fees' are charged.

22 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7


GIANT GE

S p e c ific a tio n s

18.60 m

L c n g th overall:

Beam :

5.05 m

Displacement:

31 tonnes

E n g in c s :

2 x 1100 h p M A N

Fuel capacity:

5000 İt

Freshwater capacity:

Elegant and PowerfuI!

1500 İt

Holdingtank capacity

1200 İt

Speed range:

30 / 32 knots

^W'

elegan For more information please visit www.elegangroup.com or contact phone: +90 212 225 04 09, fax: +90 212 241 38 13 e-mail:info@elegangroup.com Elegan Yachting is an A company (•/p g O H

g ro u p

y c ic h tir ig —^ .

— _

I

tMotoryacfts


NEVVS

TURK HAVAYOLLARI HABERLER

THY müşteri memnuniyetinde 1 numara Turkish Airlines is Number One in customer satisfaction Kalite Derneği (KalDer) tarafından açıklanan, Türkiye Müşteri

According to a Turkey custom er satisfaction index (TMME)

Memnuniyeti Endeksi (TMME) sonuçlarına göre havayolu

recentiy announced by KalDer Ouaiity Association, Turkish

sektöründe THY, 78 puan alarak birinci oldu. Müşteri

Airlines is num ber one in the country’s aviation sector with

memnuniyetinin zaman içindeki eğilimlerinin izlenmesi, müşteri

78 points. TMME assessed the aviation sector this year for the

sadakati, buna bağlı olarak kârlılık ve rekabet edebilirlik hakkında

first time, providing im portant information about trends in

önemli bilgiler veren TMME, havayolu sektöründe ilk kez bu yıl

custom er satisfaction över time, custom er loyalty and the related

ölçümlendi. THY aldığı 78 puanla, Türkiye ortalaması olan 74,1 ’in

parameters o f profitability and competitiveness. With 78 points,

üzerinde yer aldı. Müşteri memnuniyetinin önemine dikkat çeken

Turkish Airlines was 74.1 points above the Turkey average.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil konu ile ilgili

Drawing atiention to the importance o f custom er satisfaction,

açıklamasında, TMM E’de birinci sırada yer almaktan büyük

Turkish Airlines’ President Temel Kotil, Ph.D., expressed its

mutluluk duyduklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Türk

great pleasure in taking first place in a statem ent he made on the subject: “We a t Turkish Airlines have carried o ut several projects

Hava Yolları olarak yolcularımızın memnuniyetini daha da artırmak üzere birçok projeyi hayata geçirdik. Her geçen gün durumumuzu gözden geçiriyor ve kendimizi sürekli geliştiriyoruz. TM ME’de

to enhance the satisfaction o f our passengers, ” Kotil added. "We review our situation daily and are continuously developing

aldığımız bu puanı, doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz.” .

indication that we are on the right path. ”

THY’den duyuru Turkish Airlines’ announcement M&S El ite ve El ite Plus üyelerine duyuru Announcement to M&S Elite and Elite Plus members

ourselves. I see these points we earned on TMME as an

Türk Hava Yollan, tüm yolcularına Madrid

Turkish Airlines would like to announce a

Havaalam’ndaki terminal değişikliğini

terminal change a t M adrid Airport. A s part o f

duyurur. THY, Star Ittifakı’na geçiş süreci

its transition to full membership in the Star

dahilinde, 28 Ekim 2007 tarihinden itibaren

Alliance, Turkish Airlines began serving

Madrid Barajas Havaalanı’nda

passengers from M adrid Barajas Airports ’s

1 .Terminal’den hizmet vermeye başladı.

Terminal 1 as o f 28 October.

M&S Elite ve Elite Plus üyesi olan Türk

Turkish Airlines M & S Elite an d Elite Plus

Hava Yolları yolcularından kredi kartı

m em b ers w ill n o t b e p ro m p te d to give

ibrazı istenm eyecektir. Ö dem e yapılan

th eir c re d it ca rd num bers when m aking

kredi kartı sahibinin Miles&Smiles Elite

p aym en ts on line. The co n d itio n s so u g h t in

veya Elite Plus üyesi olması durum unda kredi kartı ibrazı ile ilgili işbu m addenin 3.

pa ra g ra p h s 3 a n d 4 o f the a rticle on c re d it

ve 4. bentlerinde aranan şartlar

case o f M iles&Sm iles Elite a n d Elite Plus m em bers. M iles&Sm iles m em b ers are p ro m p te d to e n te r the ir m em b ersh ip an d

aranm ayabilir. M iles&Smiles üyesinin, bilet satın alma işlemi sırasında üyelik ve PIN

c a rd p ro m p tin g m ay n o t be so u g h t in the

numarası girm esi zorunludur.

PIN n u m be rs when p u rch a sin g tic k e ts on

Miles&Smiles üyelik numarası ve PIN

line. S uch nu m be rs are unique to the

numarası kişiye özeldir, üçüncü kişilerle

ca rd h o ld e r a n d sh o u ld n o t be sha red with

paylaşılmaz. Doğru üyelik numarası ve PIN numarası kullanılarak yapılan işlemler,

th ird parties. A li transa ction s c o m p le te d using c o rre c t m em b ersh ip a n d PIN num bers

Miles&Smiles üyesince yapılmış sayılır ve

are re g a rd e d as m ade b y the M iles&Sm iles

kural dışı kullanım durum unda her türlü

cardholder, w ho w ill be resp on sible in case

sorum luluk üyeye ait olup, T H Y ’nin diğer

o f any illegalities. Turkish A irlines reserves

yasal yollara başvurm a ya da

the rig h t to take legal a ctio n o r a p p ly o th e r

M iles&Smiles program koşullarındaki diğer

sa n ctio n s un d e r the term s o f its

müeyyideleri kullanm a hakkı saklıdır.

M iles&Sm iles program .


Özel ofisler için, çok özel tasarımlar... B ü r o tim e 'd a n iş h a y a tın ın t e m p o s u n a a y a k u y d u r a n , fa r k lı, ç e k ic i v e k o n f o r d o lu ta s a rım ç ö z ü m le ri...

w w w .burotim e.com • T: 0332 239 00 17


NEVVS

m m. +VO0AIII Bili'.M i:muahkaiion

TURK HAVA YOLLARI HABERLER

et (İM *T) (Nama)

" ...

m

22

it

r

ru S u ^

ADM jfflîS S S ÎfîiS 5

3

ift

£ n -S |

(m t -) (Nm iu )

n —..................... — ............ r.--------------------------------------- 1

«

GK 1 2 7 0 0 2 1

21

A p \ | E P K tK f:At>lN SOYADI î t »r n rı I "*tSx M»"«•'* _ v* r »1 m r a •:?:> Oala of Mlrlh| ~TA~R t H î 1 m— W ___ ___ „ | ^L.vaiJT | M E S LE K Homn Aıidrotca " T 0 R K \ Y B . ' D t > c ı “ / \D R E S * M m m H 1 > YM? Paupoıl nurııbor PASAPOPT N U M A R A S I | I—I Mim ı—ıMUtBMn r—ı b 9 > V v b I H*>W» ^ İE M tR ~ J-J Tourl»m 1—Ijluainaaa '—' VlalHnfl ralaHvaa Tntna» v | ___tritonuoa longlh <?'. »|ayJn,-j OP^ --x tt b n f’uınoaa o( vlall b S ? ™ » .’! iîy w t î 3 s ü te ?

S O Y A D I

« ■ İıfa i m

........

naAADDtı'.M DiaCMDARKATlONCAHDPORFOflElÛNfc'R CO

ron roıı»«iHHi

GK 1 2 7 0 0 2 1

a

j a ^ î s 1*

İ H Z A

J A p o H T A ' t>A

KALACAĞI

A t> lt S

mıhı s m r < /? « w*. s«® ıı«<* »>ook —

L-VİT^tN ARKA'fA fcA^lNlZ•KAıGKI?700?t?7*

•KAİGK1 ?70021? 1•

JU ?-</>WmU.'OV'-C. A ^ ııS ıd ıık i

a o r u ln r n

* t ,< O U :e i«? lR A L .* C < cuvap

v o r ir k o n

J b / ifc h t. Si*

o la n

ııııgolluiKİi

« t'

. v o r lo r o

t A ig n r n t.iııi

IH B M M t lr . J : O UlDD L / t . r . <L ,

lıiç Jupauyıı'duıı Hioırdışı «dildiniz

Kirişiniz

ııv K iın

h ,

y»ı dn

X II.

koyun uz. H 5 «c - ~ e 0 .h »«r «ît «?

r . & / **> O

omir uynnncn lllkomiulon nynidınız mı

V

voyn

«Tnponyn’jı

atnşli

ailnlı,

mi ?

E vet

*□

l/'V 'A .

b ir

U lk n d o

H a y ır

t ***>»> îfc-****? S i*

Japonya

IİV '

voya

lıo r h a n g i

l&vot

O A l».

9 lt£ . Si*

şimdi

lııçıık

voyn

barut

t'V'A

a ld ın ız

ııarnr,

mı ?

ITayır

nflyoıı,

J lM IN itt l~ < « A * W 4 r W r W uyanıl

ilnç vo bonıari

kontrollü

ilnçlnr,

ka ç

ı

yn

dn

V

d u rm ıık tn in in im * ? IH V'V'J*. I I uy i r

U: t/>

*>

*•. « m rı. >*.& *TV■>< t . » ı W u ■ (f* l J a p o r

'* 1 'i» » ? 9 i m d l s i» İ li. $ A B D D o la rı.

m *.

Japonya yolcularına önemli duyuru

k ara n

* > '- - A s & U < n m n i ı,

uyıışlıırıııııı nıuıldo,

ICvot

m a h k u m iy e t ,

o ln rn lc

'onu, >c Çin Yı

b u lu n m a k ta d ır ? *rcDfflı D ifto r (

t) îfc-UAs. Y ııku nd n İM Z A

kıılm l

i'il iyo rıı II

20 Kasım’dan itibaren, Japonya’ya seyahat eden tüm yolcularımızın (Japon vatandaşları hariç), Japonya’ya giriş yaparken uygulama gereği parmak izleri alınacak ve fotoğrafları çekilecektir. Ülkeye girişte beyan edilmesi gereken Embarkkation/Dısembarkation kartları/formları yolcularımızın tarafından havaalanına varmadan, eksiksiz doldurularak yetkililere teslim edilmelidir. Örnekte paylaşılan doğrultuda kartların/formların doldurulması ve yolcularımızın bu konuda hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur. Kartların (formların) yolcularımıza dağıtımı uçakta seyahat esnasında yapılmaktadır.

Important announcement for passengers to Japan .As o f 2 0 N ovem ber, ali our passen g ers flyirıg to Japan (Japanese citizen s ex c e p te d ) are req u ire d to be fin g erp rin ted an d p h o to g ra p h e d when en terin g Japan. The E m ba rkatio n/D ise m ba rkation U > . u '

c a rd s /fo rm s req uıred fo r en terin g the

( . I I - M (t (.<01. 1/ » t * A u ( < t : P l o a s o clıock ihoappicaM o ıioms

c o u n try m u st be filled o u t c o rre c tly a n d

ıflM’îî 1Hr»J«. o lll^fTiHr» I II u. ı

I I «- /> • «SAÎMI •>»>/“.. «I *. V iî El* I t t U b f i <* h t .*t i Have you ovor boon deported Irorn Japan. have yoıı ovor dopartod from Japan under a doparturo ordo' or have you ever boon domed enlry to Japan0

By.

tu rn e d öve r to the a u thorities before

MillMft V.-ftîW•&MII*0»iH

rea ching the airport. P assengers are

n Yos ti I l'V 'Â No fi 2 AV f IJ U<sÜUX.tJ n*BMW<0DBı. * i ' W♦*11 TmPUli* f t 1;» A r t l f & H t f A? Hhvo you ovor boon tound gutlly in a cnmınal caso İn Japan or in anothor country? •uı cı 1 1 1 - 4 o 1 1 * n n f m * ı v ı.' » v -ı w»j »mu mf i w u n« mit ■ I iJv' Yot. V I v 'l'< Ko I A 'i/ . u . IR fl.lU » . A » *> NAf ı w < U » l'> '« » ı'> « M t« !V lJ ttl9 r. . < IJ A * M * HiM I- ( I * * İ M Do you pıosontly lıavn in your jKissossion narcollcs, manjuıınjı. optum, stlrııulants. or othoı drugs 8Woıds. oxplosivos or othor such ılems?

îtHİH Ut.' VC» 4 ktitzZ wn.

l*

K». «»i. X.6ım#&. V'V'A No :*J v'< V»WİHUT1.'* Tir?

kindly re q u e s te d to be sensitive to this re q u ire m en t a n d fiil in the form s as show n in the exam ple. The card s (form s) w ill be d is trib u te d to

/Jfi».*•

,

p a ssen ge rs du rin g the fiight.

How much morey ın cash do you prcscrtty have m your possossjon’ % r_ ,v fom o» *» fc v * K ’ • •• ■ ıv-. *=-.■ i'j t •■'.'t'tJt’.K c • '* ' t K IJ> " i (' A | hereby dociaro (hal Iho slalomonl <jıvnn abovo ıs iruo and accuralo I J I Wr*flıM KM i: VıV

*?■

Sıgnalum

26 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7

v,,.,.

n

Mor,ıh

n

t)a»

l


THY Dağcılık Federasyonu’nun ulaşım sponsoru Turkish Airlines is transportation sponsor of the Mountaineering Federation Türk Hava Yollan, Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun

Turkish Airlines has becom e transportation sponsor for the

ulaşım sponsoru oldu. Dağcılık Federasyonu'nun Ağustos

Mountaineering Federation o f Turkey. in August it provided the

ayında Kırgızistan’ın Lenin (7105 metre) ve Ç in’in M ustag Ata

Federation with transportation support to Kyrgyzstan, where it

(7546 metre) dağlarına yapmış olduğu başarılı zirve

successfuliy scaled two peaks, Lenin (7105 m) and China (7546 m).

tırmanışlarına THY ulaşım desteği sağladı. Her yıl düzenli

The Federation, which conducts training and climbing activities

olarak eğitim ve tırmanış faaliyetlerini yıllık programları

regularly every year in the framevvork o f its annual programs, is

çerçevesinde yürüten federasyon, dağcılık eğitimleri, eğitim

completing its sum m er and winter search&rescue training in a total

yönetmeliği doğrultusunda, yaz ve kış koşulları olarak temel,

o f eight separate camps follovving completion earlier o f basic,

gelişim ve ileri eğitimlerin ardından yaz ve kış aram a/kurtarma eğitimleri ile toplam sekiz ayrı kam p dönemiyle tamamlanıyor.

intermediate and advanced level training under sum m er and winter

Bu yıl da tırmanışa iki ekip halinde katılan 21 sporcu,

conditions, ali in line with the regulation governing mountaineering training. The 21 mountaineers who joined this year’s climb in

İstanbul’dan THY tarifeli seferi ile Kırgızistan’ın

two teams flew from İstanbul to Kyrgyzstan on a scheduled

başkentine ulaştı.

Turkish Airlines flight.

111 ’s of the month

Ayın 111 Meri Türk Hava Yolları Ekonomi Sınıfı 111 Avro, Business Sınıl

Turkish A irlines’ list o f flights for 111 euros Econom y and

333 A vro ’luk uçuşları Kasım ayı listesi şöyle; Helsinki,

333 euros Business Class in N ovem ber is: Helsinki,

Şam , Doha (1-7 Kasım); Lyon, Tunus, Sofya (8-14

Damascus, Doha (1-7 November); Lyon, Tunis, Sofia (8-

Kasım); Abu Dhabi, Ljubljana, Donetsk (15-21 Kasım),

14 November); Abu Dhabi, Ljubljana, Donetsk (15-21

Oslo, Strasburg, Bahreyn (22-30 Kasım). Ankara ve

November); Oslo, Strasbourg, Bahrein (22-30 November).

İzm ir’den yapılacak seferlerde fiyatlara 50 Avro, T ürkiye’nin

A d d 50 euros for travel originating in Ankara o r İzmir a nd 80

diğer çıkış noktalarından ve KKTC Ercan'dan gerçekleşecek

euros for travel originating from other po in ts in Turkey o r from Ercan in Northern Cyprus. Tickets available for a

seferlerde ise 80 Avro eklem e yapılacak. Biletler sınırlı sayıda koltuk için geçerlidir. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için: 444 0 849 (THY) veya w w w .th y.co m

lim ited num ber o f seats only. For details and reservations, 444 0 840 (THY) o r w w w .th y.co m .

Priştina seferleri artıyor Increasing flights to Prishtina Türk Hava Yolları, haftada dört gün

On 3 N ovem ber Turkish Airlines

gerçekleştirdiği İstanbul-Priştina seferlerini,

a d d ed Saturdays, thereby upping its

3 Kasım itibari ile cumartesi günlerini de

Istanbul-Prishtina flights to five days

ekleyerek haftada beş güne çıkardı. Buna

a week. The new tim etable is as

göre hattın tarifesi karşılıklı olarak; İstanbul'dan

follows: Mondays, Wednesdays,

pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri saat 13:40, Priştina’dan saat 15:15’te gerçekleşecek. Ayrıntılı bilgi için:

Fridays, Saturdays a n d Sundays at 1:40 p.m . from İstanbul and 3:15 p.m.

444 0 849 (THY) veya www.thy.com

(THY) o r w w w .th y.co m .

from Prishtina. For details, 444 0 849

1 1 /2 0 0 7 SKYLIFE 27


TOSKANA VADİSİNDE OTURDUĞUNUZ YERDEN KAZANIN! EMAAR T Ü R K İ Y E ’N İ N İLK PROJESİ T O S K A N A VADİSİ; EŞ S İZ D O Ğ A S I , M İ M A R İ S İ , YAPI KALİ TESİ , S O S YA L M E K A N L A R I VE K O N U M U İTİBARİYLE B E N Z E R S İZ B İR YAŞAM ALANI S U N U Y O R T O S K A N A V A D İ S İ , T Ü R K İ Y E ’N İ N Ö N D E G E L E N B A N K A L A R I N D A N K R E D İ L E N D İ R M E VE E M A A R ’IN A N L A Ş M A L I O L D U Ğ U F İ N A N S KU R U M L A R I N D A N L E A S I N G İ M K A N L A R I İLE “B E N Z E R S İ Z ” Ö D E M E K O Ş U L L A R I Y L A S A TI Ş A S U N U L U Y O R

T Ü R K İY E ’DE Ç O K UYG U N KRED İ VE Ö D E M E KOŞULLARIYLA %30 PEŞİN, %70 ANA H TA R T ESLİM İN DE.

•I?

SATIŞ OFİSİ: 0212 889 10 00

OSKANÂ

B ü y ü k ç e k m e c e S ırtkö y Mevkii

VA D İ S İ

ARMANI HOTELS & RESORTS

w w w .to ska n a va d isi.co m

HAMPTON S INTERNATIONAL

JOHN LAING HOMES

RAFFLES CAMPUS

TURNER INTERNATIONAL MIDOLE EAST LTD

Turkey

EMAAR TURKEY EMAAR PROPERTIES PJSC VE ATASAY KUYUMCULUK ORTAK GİRİŞİMİDİR


Beyaz şehir The vvhite city

Belgrad Belgrade H

Z. H EYZEN A TEŞ @

S A V A Ş KESKİNER |


Sırbistan'ın başkenti Belgrad, iki nehrin birbirine kavuştuğu noktada yeniyle eskinin, mimariyle doğanın iç içe geçtiği bir şehir. Serbia's Capital Belgrade is a city vvhere old and new, architecture and nature interm ingle at the confluence of two rivers.

32 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7


T

arihi eskilere dayanan şehirlerin o rta k noktası suya yakın

A

c om m o n feature o f c itie s th a t g o w ay b a c k in h isto ry is th a t

olmalarıdır, iki ırmak üzerine

the y are io c a te d n e ar water. S o it's

kurulm uş B elgrad'ın tarih boyunca

n o t d iffic u lt to im agine w hy Belgrade,

nasıl olup da bu kadar akına

s itu a te d at the con flue nce o f tw o

uğradığını, bir kültürden diğerine,

rivers, s u ffe re d so m an y invasions

her daim uygarlıklara ev sahipliği

th ro u g h o u t h isto ry a n d h o s te d first

yaptığını tahm in etm ek zor

one cultu re a n d then a n o th e r in ra p id

olm ayacaktır. Taş devrinde tanrıların

succession. D eem ed a g ift o f the

to p ra ğ a hediyesi olarak görülen

g o d s to the Earth in the S ton e Age,

Sava ve Tuna ırmakları her zaman

the Sava a n d the D anube were t his

canlı kalmasını sağlar bu şehrin.

c ity 's ete rn al gu ara ntee o f survivai.

Sonrası mı? Sonrası hepsi de

W hat then? Then cam e the Ceits,

oradaki varlıklarına dair izler bırakan

the Romans, the Buigars, the Byzantines, the O ttom ans, Austria,

Keltler, Romalılar, Bulgarlar, Bizans, Sırbistan...

Yugosiavia a n d Serbia, ali o f w hom le ft traces here.

N eredeyse 6 bin yıllık geçm işi

Its a lm o st s ix-th o u sa n d -ye a r p a st

ayaklarınıza seren, nice badirelere

s p re a d o u t beneath y o u r feet,

Osmanlı, Avusturya, Yugoslavya ve

rağm en varlığını korum uş, yıllara,

B elgrade is a c ity tha t has d e fend ed

hüküm etlere, doğal felaketlere karşı

its e lf a g a in st cou ntle ss threats,

koym uş bir şehir B elgrad. Asaleti

h o ld in g its ow n a g a in st time,

asiliğinde yatan, sosyal ve tu ris tik

go vern m ents a n d n a tural disasters.

yapısıyla özellikle son yıllarda büyük

A c ity w hose n o b ility lies in its

ilgi çeken ve klasik seyahatlerden

rebellion a g a in st authority. W ith its

farklı beklentileri olan gezginler için

so cia l a n d to u ris tic fabric, it has

alte rna tif bir istika m et sunuyor.

dra w n a lo t o f a tte n tio n re ce n tly and m akes an a ttra ctive alte rna tive for

ŞEHRİN KAÇIŞ NOKTASI

travelers w ho e x p e c t som e th in g

G eçm işi bu kadar eskilere dayanan

d iffe re n t from the usual to u ristic

ve on ca savaşa rağm en dokusunu

offerings. C>

Belgrad'ın kalbi Knez Mihajlova. Trafiğe kapalı olan cadde Belgradlıların buluşma noktası (üstte). Kalemegdan, şehri ikiye bölen Tuna Nehri manzarasına da sahip (sağda). A pedestrian zone in the heart of Belgrade, Knez Mihajlova is a popular meeting place with the city's residents (above). Kalemegdan offers a view of the Danube, which runs through the middle of the City (right). 1 1 /2 0 0 7 SKYU FE 33


pa rça parça da olsa korum ayı başarm ış şehirlerden bahsederken insanın nereden başlayacağına karar

Kent içindeki Ortodoks kiliselerinden biri. One of the city's Orthodox churches.

PLACE OF ESCAPE

the K alem egdan, w hich

S peaking o f c itie s whose

d a tes to the 1st ce n tu ry an d

h isto ry da tes far back, citie s

is re g a rd e d as the c ity 's

th a t have m an ag ed to

h isto ric çenter. O riginaiiy

d e fe n d them selves ag ainst

b u iit b y the R om ans in the

verm esi kolay değil. Bu

dozens o f wars, a lb e it in

first ce n tu ry A .D ., B elgrade

nedenle gezinize kron olojik

tatters, a p e rso n has troubie

F ortress was la te r re sto re d

bir sıra izleyip şehrin tarihi

d e cid in g e xa ctiy where to

m a n y tim es, m o s t n o ta b ly

m erkezi kabul edilen, I.

start, i w o u id s u g g e st th a t

by the Byzantines a n d the

yüzyıldan kalm a

yo u take a c h ro n o io g ica l

O ttom ans. B y the 1 9 8 0 's

Kalem egdan (Kalem eydan)'dan

a p p ro a ch a n d begin w ith

the area a ro u n d it h a d been tu rn e d in to a p a rk a n d the

başlamanızı öneririm , ilk olarak I. yüzyılda Romalılar tarafından yapılan Belgrad Kalesi, sonraki dönem de

fortress i t s e lf c o n ve rte d in to a haven b o th fo r foreign tou rists a n d fo r locals lo okin g to sp e n d a q u ie t

ba şta BizanslIlar ve

w eekend. W ith its fortress

O sm anlIlar olm ak üzere

a n d m ilita ry m useum s, the

defalarca yenilenm iş,

Cvijeta Z u zo ric fo r a rt buffs,

19 80 'lere gelindiğindeyse çevresindeki alan parka

its zo o a n d its restaurants,

dö nü ştü rüle rek hem tu ristle r hem de şehir halkı

y o u g o to Belgrade.

için kaçılabilecek bir tü r sığınak haline getirilm iş.

from above, the fortress

K alem egdan is a m u st-se e if G azing d o w n on the c ity m akes an im pressive

Kale ve askeri m üzeleri,

appe aran ce re n d e re d even

sanatla ilgilenenler için

m ore in te re stin g b y a fo lk >

34 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7


h e ar it hit bo tto m . W hat

C vijeta Z uzoriç, hayvanat

dönem inden kalm a

le ge nd vvhich has it th a t the

bahçesi ve restoranlarıyla

delhizlerle kaplı olduğu

h ill is co ve re d with

c o u id be b e tte r than a

Kalem egdan, B e lgra d'a

söylencesiyle daha da ilginç

du ng eo ns da tin g b a c k to

b o tto m le ss w eli fo r m aking

g id ildiğin de m utlaka görülm esi gereken başlıca

bir hal kazanıyor. Kale'nin

the Rom an period. When

vvishes? i f yo u ‘re g o in g t o

içine girdiğinizde bu

yo u e n te r the fortress, you

sp e n d som e tim e in

yer.

söylentiyi desteklercesine varlığını sürdüren ve içine

can see fo r yo u rs e lf the Rom an Well, whose

B elgrade, yo u sh o u ld also see K alem egdan b y night.

bozuk para attığınızda

Şehre tepeden bakan kale etkileyici gö rün üm ün ün yanı

With the illum ination, yo u 'II

sıra, halk arasında dolaşan

düşüş sesini duyam adığınız

existe nce co rro b o ra te s the legend. If yo u d ro p a coin

feel yo u 're visiting a

ve tepenin zem ininin Roma

Rom a K uyu su'nu da

in to it, yo u w o n 't be able to

com p le te ly diffe re nt place. AN ARCHITECTURAL FEAST If you h e a d s tra ig h t fo r the he art o f the city, it m akes

KEREM

UZEL

Kalemegdan'dan Belgrad'ın gerçek siluetini görmek mümkün (üstte). Kale civarındaki park, hem turistler hem de şehir halkı için bir kaçış ve dinlenme yeri (solda).

36 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7

The Belgrade skyline, vievved from Kalemegdan (above). The park around the Fortress is a pleasant refuge for tourists as well as residents (left).

sense to fo llo w the Knez M ihajlova, an avenue clo se d to vehicle traffic. You can 't m iss it. There is one thing a lm o st ali the vvorld's big citie s have in co m m o n : a Central p e d e stria n zone. İn B elgrade this is the Knez M ihajlova or, if yo u have a m ap in English, Prince M ich ae l o r M ikhailo Avenue, the venue o f c h o ice fo r >


Tüm

b ile tle ri

S S İS S 15 Temmuz - 31 Aralık tarihleri arasında biriktireceğiniz MaxiPuanları kullanarak, dilediğiniz havayoluyla, dilediğiniz yere uçak biletinizi 3'te 1 fiyatına alabilirsiniz,

SSmülü

Biletinizi < almak için Maksimum Uçuş Merkezi'ni aramanız yeterli. Ayrıntılı bilgi: maximum.com.tr

mağmum Maximum Kart müşterilerimizin müşteri numarası altındaki geçerli tüm kredi kartlan ile yalnızca 15.07.2007 - 31.12.2007 tarihleri arasındaki alışverişlerinden biriktirdiği MaxiPuanlar uçak bileti alımında kullanılacaktır. Kampanya döneminde biriktirilen MaxiPuanlar, standart MaxiPuan kullanma işlemi olarak Maximum işyerlerinde bozdurulduğunda mevcut değerleri üzerinden; uçak bileti alımında bozdurulması halinde ise 3 katına kadar değerli olarak kullanılacaktır. Kampanya dönemi içinde düzenlenecek diğer kampanyalardan kazanılan ilave MaxiPuanlar, kampanya kapsamında uçak bileti alımında kullanılamayacaktır. Bilet talep etme süresi 31.01.2008 tarihinde, biletin uçuş tarihi ise 31.03.2008'de sona ermektedir. Bilet alabilmek için 15.07.2007 - 31.12.2007 tarihleri arasında Maximum Kart ile alışverişlerde asgari 31 YTL MaxiPuan biriktirmek gerekmektedir. Bilet alımı sırasında, alınan her bir bilet için 31 YTL MaxiPuandan az olmamak üzere havayolu servis ücreti dahil bilet fiyatının 1/3'ü müşterinin biriktirmiş olduğu MaxiPuan'dan karşılanacaktır. Kampanyada fiyatı 31 YTL'nin altında olan uçak biletleri satılmayacaktır. Yurt dışı biletler gidiş dönüş olarak düzenlenecektir. Tüm uçak bileti fiyatlanna havaalanı vergileri ve diğer ücretler dahildir. Bir müşteri en fazla 20 adet yurt içi tek yön veya 10 adet yurt içi / yurt dışı gidiş-dönüş bileti alabilecektir. Açık tarihli bilet verilmeyecek, satın alınan biletin kullanılmaması ve/veya iptali durumunda MaxiPuan iadesi yapılmayacaktır. Uçak bileti taleplerinin karşılanması, ilgili seferlerdeki müsaitlik durumuna bağlıdır. Düzenlenen tüm biletlerde ilgili havayolunun yolcu taşıma kurallan esas alınır. Bilet verildikten sonra yapılacak değişikliklerde havayolu kurallan geçeriidir. Değişiklik nedeniyle doğacak ceza, fiyat farkı ve ek yükümlülükler kart hamiline aittir. İstanbul dışından gelen uçak bilet taleplerinde seyahat tarihine 7 gün veya daha az kalan durumlarda PTA veya kargo masraflan kart hamiline aittir.Kampanya, T. iş Bankası A.Ş tarafından önceden bildirilmek koşuluyla hertiangi bir neden gösterilmeksizin durdurulabilir, uzatılabilir, koşullan, MaxiPuanlan ve MaxiPuan değerleri değiştirilebilir. Şirket kredi kartı, bayi kart sahipleri ve kampanya dönemi içerisinde kredi kartlannı kullanmalannı engelleyen bir durumu bulunan kredi kartı sahipleri ile MaxiPuan kazanma ve kullanmasına engel bir durumu olan müşteriler kampanyadan yarartanamaz. Bilet taleplerinin uçuş tarihinden en az 7 gün önce Maximum Uçuş Merkezine iletilmesi gerekmektedir. Kampanya döneminde yapılan taksitli alışverişlerin kampanya dönemine yansıyan taksit tutarian üzerinden kazanılan MaxiPuanlar uçak bileti alımında kullanılabilecektir, iade, iptal veya itiraz edilen veya kart hamilinin iradesi dışında üçüncü şahıslar tarafından yapılan alışveriş işlemleri üzerinden kazanılan MaxiPuanlar uçak bileti alımında kullanılamayacaktır. Kullanıldığının tespit edilmesi halinde, uçak bileti bedeli kart hamiline borç kaydedilecektir. Kampanya kapsamında MaxiPuan ile alınan biletlere istinaden hiçbir şart altında nakit iadesi yapılmayacaktır. Kampanya kapsamında uçak bileti verme işlemlerinde bir seyahat acentasından hizmet alınmaktadır.


görebiliyorsunuz. Dilek dilem ek için dipsiz kuyudan daha iyisi mi olurm uş?.. Eğer B e lg ra d 'd a uzun süre kalacak iseniz, K alem egdan'ı bir de gece görm elisiniz,

Belgrad'ın devlet daireleri, kentin 20. yüzyıl mimarisinin önemli örneklerinden (üstte). Kiliselerin kapıları şehrin geçimişindeki zenginliği ve ihtişamı yansıtıyor (altta).

's government offices are the leading examples of the city's 20th century architecture (above). The impressive doors of the city's ohurches reflect the pomp and splendor of the past (below).

sh o p p in g o r a coffee break. F or one thing, if yo u ‘ve gone in to the city, yo u d o n ‘t have to cho ose a Street o r a d ire ctio n be cau se the re 's so m e th in g t o see no m a tte r

aydınlatm alarıyla bam başka

w hich w ay yo u go. B elgrade

bir yeri ziyaret ettiğiniz

b o a sts exam ples o f every

izlenim ine kapılacaksınız.

a rc h ite c tu ra l m ove m en t th a t has ever sw e p t Europe.

BİR M İM ARİ ZİYAFET Şehrin m erkezine doğru inecek o lu rsa k... Araçlara

Classical, neoclassical, B aro qu e... yo u can even find A rt Nouveau b u ild in g s here.

kapalı bir ca d d e olan Knez

Consequently, vvherever you

M ihajlova'yı ta kip etm ek en akıllıcası -zaten kaçırm anız

happen to be in the c ity y ou s h o u ld n o t on ly w atch where

m üm kün değil. Dünyanın

y o u 're ste p p in g b u t also io o k

neredeyse bütün büyük

up as yo u w aik to see the

şehirlerinin o rta k bir özelliği

facades o f the build in gs

vardır: H epsinde de yaya

ab ove the sh o p s a n d cafes.

trafiğine genelde kapalı olan

S kadarlija (Skadarska S tree t

bir a n a /tu ristik ca d d e bulunur. Belgrad için bu ca d d e Knez

in the o ld city), the O ld Palace, St. M ich ae l's

M ihajlova (elinizde İngilizce bir harita varsa Prince M ichael ya

C athedral, the Vuk

da Mihailo) C addesi. Alışveriş

office on K osovsa Street, St.

yap m ak ve bir nefes alm ak

M a rk 's Church, a w o rk o f >

38 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7

F oundation, the o ld p o s t


"n. Buradan çıkış yok!

Peşin fiyatına 12 ay vadeli L İL Y U M

Lagün’lü olmanın ayrıcalıkları: • içinde 29 göl bulunan 70.000 m2 yeşil alan • Her eve 2 araçlık kapalı otopark • 2 km yürüyüş parkuru • Zen Club’ta fitness'tan yüzme havuzuna renkli aktivitelerle dolu bir sosyal hayat • 24 saat kameralarla izlenen güvenlik sistemi • Ortak alanlarda wireless internet erişimi

Teras Ev Örnek Ödeme Planı"

P E Ş İN A T

19.200 YTL

Lagün’ün gelişim alanında;

2 AY SONRA

38.400 YTL

• Evlerin de Lagün'ün butik oteli Lagün Otel-Residence’ın sunduğu babysitting, housekeeping, room service gibi pek çok VIP hizmetinden yararlanma imkanı • Su ve doğanın lüksünü sunan Wellness & SPA

A Y L IK T A K S İT

Lagün Binicilik Kulübü Anadolu yakasının en köklü atlı spor kulübü Lagün’de hizmetinizde.

(12 ay/ayda)

3.850 YTL

AĞ USTOS 2008*

280.400 YTL

T O P L A M S A T IŞ B E D E L İ

384.200 YTL

' Ağustos 2008'deki ara ödemenizi dilerseniz 60 ay vadelendirme imkanı. '* 384.000 YTL ile 1.672.000 YTL arasında değişen fiyatlarla, 209 nv'den 749 rtf'ye teras ev. bahçeli ev ve müstakil villa seçeneklerini sorunuz.

Lagün Bahçeli Ev

G Y O j

Satış Ofisi: (0216) 311 40 93 w ww .sinpasgyo.com .tr

| www .sinpaslagun.com

TEM Otoyolu Kartal-Samandıra gişelerinden çıkınız. 1 km sonra Lagün’desiniz. (Şamandıra ve Lagün levhaları sizi yönlendirecek.)


the P e ta r a n d B ran ko K rstic b ro th e rs b u ilt öve r the fo rm e r G racanika M onastery, the Serbian Parliam ent buildirıg a n d S veti Sava Tem ple are ju s t som e o f the m ust-see b u ild in gs th a t have m an ag ed to survive. A CITY REBORN B e lg ra d e 's n e tw o rk o f streets a n d squares was entirely red e sig n e d in the 19th ce n tu ry a n d the areas a ro u n d the squares reo rga nize d like those o f o th e r o ld European cities. The o id e s t o f these squ are s is R epublic Square, c re a te d b y dem olishing the 18th ce n tu ry S ta m b o l G ate b u ilt b y the H absburgs. The N ational Theater, d e sig n e d b y A le xan der Bugarski, a n d the sta tu e o f P rince M ikhailo adına m ola verip kahve

Sırp Parlam ento Binası ve

içm ek için tercih edile bilece k ilk yerlerden. Bir

St. Sava Tapınağı dokularını ve varlıklarını korumayı

kere şehre indiniz mi de

başarm ış kaçırılmaması

geriye yol ve yön seçm ekten

gereken yapılar.

başka birşey kalm ıyor çünkü, ne tarafa gitseniz

YENİDEN DO Ğ M UŞ

gö rülecek birşeyler

BİR KENT

buluyorsunuz. Belgrad

19. yüzyılda sokak-m eydan

A v ru p a 'd a kendini gösterm iş

dokusu yeniden tasarlanan

bütün m im ari akım lardan

Belgrad, eski Avrupa

örn ekler içeriyor. Klasik,

kentleri gibi m eydanlar

neoklasik, ba rok ve ha tta art

çevresinde düzenlenm iş. Bu

nouveau binalar gö rm ek

m eydanlardan en eskisi 18.

m üm kün. Bu yüzden şehrin neresinde olursanız olun

yüzyılda H absburg hanedanı tarafından yaptırılan

sad ece önünüze değil,

S tam bol (İstanbul) Kapısı'nın

başınızı kaldırıp yukarıya,

yıkılm asıyla oluşturulan

binaların mağazaların ve

Republike Meydanı.

kafelerin üzerlerinde kalan

A lexander Bugarski

kısımlarına da bakarak

tarafından tasarlanan Ulusal

yürüm elisiniz. Skadarlija, Eski Saray, St. M ichael

T iyatro Binası ve Floransalı m im ar Enrico Pazzi

(Mikail) Katedrali, Vuk Vakıf

tarafından yapılan Prens

Binası, Kosovsa

M ikhailo O brenovic heykeli

S oka ğı'nda ki eski postane binası, G racanika Manastırı

şehirleri detaylıca gezm eyi sevenler için ilginç

üzerine inşa edilen, Petar ve

olabilecek yapılar. Ne yazık

B ranko K rstiç kardeşlerin

ki 2. Dünya Savaşı

eseri olan St. M ark Kilisesi,

esnasında bu bölgedeki

40 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7

Knez Mihajlova Caddesi (üstte). Restore edilerek restorana dönüştürülen eski Yugoslav yapılan turistlerin vazgeçilmezlerinden (altta). Knez Mihajlova (above). The old Yugoslav-era buildings restored and converted into restaurants are always popular with tourists (below).

O brenovic b y the Florentine a rc h ite c t E nrico Pazzi m ig h t also be o f in te re st to those w ho w a nt to explore the c ity in m ore detail. U n fo rtu na te ly m o s t o f the b u ild in g s in this p a rt o f the c ity were irre para bly d a m ag ed in the S e co n d VVorld l/l/ar and, de e m e d b e yo n d restoration, were eventually razed. Som e o f the o ld b o m b d e p o ts on the o th e r >


ARAÇ TAKIP VE FİLO YÖNETİM SİSTEMLERİ Arvento 2006 ve 2007 yıllarında “Türkiye’nin En Başarılı Kurumsal __ Mobil Veri U yg u lam ası^ seçild i^ 25.000'in üzerinde araç ve 1500'ün üzerinde müşteri referansı, 81 ilde yetkili servis ve satış ağı ile Türkiye'nin en çok tercih edilen a raç takip sistemi olarak bu yıl d a liderliğini sürdürdü. ____ Yerli üretim olan Arvento Türkiye'deki başarısını yurtdışında da sürdürerek beş ayrı ülkede gerçekleştirdiği ihracatlarını arttırdı. Arvento 2006 yılının en hızlı büyüyen 3. bilişim şirketi oldu

Şu a n d a n ere d e ? Kaç km süratle gidiyor? Hız limitlerini aşıyor m u? S aa t k a ç ta h areket etmiş? Kaç s a at çalışmış? Toplam k a ç km yol yapm ış? Rotası v e ya bölgesi dışına çıkmış mı? N erelerd e ve ne k a d a r duraklam ış? N e k a d a r rö lan tid e çalışmış? ve d a h a birçok sorunun c e v a b ı ....

arvento Arvento Bilişim Mobil Otomasyon Sistemleri www.arvento.com

TURKCELL

GOLDEN PARTNER


a LpHA BANK

İBG'737'5051

yapıların çoğu onarılam ayacak ö lçüd e hasar görm üş ve restore edilem eyecek halde olduklarından yıkılmışlar. Diğer taraftaysa bir zam anların bom ba depoları kebapçılara dönüştürülm üş, askeri sığınaklar başka işler için kullanılm aya başlanm ış; kısaca şehir kendi dokusunu yeniden tanım lam aya başlam ış. B e lg ra d 'a g ittiğ in izde bu şehrin bir zam anlar kutu lard a kaçak olarak gaz satılan bir şehir olduğuna inanamayacaksınız. Bir zamanların karanlık geceleri artık hayat dolu, renkli m aceralar haline gelmişler. TUNA ÜZERİNDE BELGRAD GECELERİ Bir zamanlar ayrı bir şehir olan ama sonunda Sırbistan'ın başkentine bağlanan nehir kıyısındaki Zemun oldukça popüler bir kasaba. Bütün Avrupa'nın bu bölgeyi konuşuyor olmasını bir tarafa bırakacak olsak bile yine de bir tepenin çevresinde konuşlanmış olan Zemun, Belgrad'ı gezmeye gelenlere Barok mimarisi, dar sokakları ve 18. yüzyıl evleriyle şehrin hem dışında hem yakınında 42 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7

Şehrin merkezine doğru gittikçe yoğunlaşan trafiğiyle Belgrad caddeleri (üstte). Elektrikli tramvay, ulaşımda ilk tercihlerden (altta). Belgrade's thoroughfares grow more congested towards the city çenter (above). The electrically povvered tram is the preferred mode of transport (below).

h a n d were co n ve rte d in to

N İG H TS ON THE

ke b a b shops, a n d the

DANUBE

b o m b shetters taken över

O nce a se p a ra te c ity b u t

fo r o th e r purposes. When

jo in e d n o w t o the Serbian

yo u to go B elgra de you are n o t g o in g to believe

capital, Z em un is a p o p u la r to w n on the

t h a t t his was on ce a c ity

ba n ks o f the Danube.

where b la c k -m a rk e t

B e yo n d the fa c t th a t it's

kerosene was s o id in cans. Its on ce da rk nigh ts

the ta lk o f a li Europe,

are fuli o f life a n d gay

h illto p Z em un is a p e rfe c t ch o ice fo r tho se w ho

a d ven tu re now.

have co m e to to u r >


H aya ta geçirmek.

Aklından geçirm ek.

/

.i

Çiti Kredi K a r t ı 'n ı z h a y a lle rin iz i g e r ç e k le ş t i r m e n iz için, size g ö k y ü z ü n d e k a z a n d ır a n Çiti P a r a U ç a k t a 'y ı su n uy or. U ç a k biletin iz i Çiti Kredi K a rt ı'n ız la alın, t a m 4 k a t d e ğ e r le n e n Çiti P a r a l a r ı n ı z l a ödeyin. H e m de d ilediğiniz h a v a y o lu y la u ç a rk e n , b iletin iz in Çiti Para ile ö d e m e d iğ in iz kısmını 2 t a k s i t e b ölerek!

Çiti Para Uçakta. Gökyüzünde 4 kat değerlenen Çiti Para, Çiti Kredi Kartları'ndan.

444 0 500 w w w .c itib a n k .c o m .tr

Ç iti v e Y a y D iz a y n ı C itig r o u p In c .'in t e s c illi h iz m e t m a rk a s ıd ır. C itip h o n e , C itib a n k N .A .'n ın t e s c illi h iz m e t m a rk a s ıd ır. " B ir lik t e b a ş a ra lım " C it ig r o u p In c .'in t e s c illi m a rk a s ı " L e t 's g e t it done'M n T ü rk ç e k a rş ılığ ı o lu p , h e r t ü r lü k u lla n ım h a k k ı C itig r o u p In c .'e a it t i r . B a n k a , bu h iz m e t ile ilg ili k o ş u l v e ş a r t la r ı ö n c e d e n b ild irm e k s iz in te k t a r a f lı o la ra k d e ğ iş tir m e ya da h iz m e ti d u r d u rm a h a k k ın ı sa klı t u t a r . Bu h iz m e t h a k k ın d a d e ta y lı b ilg i v e k o ş u lla r a w w w .c itib a n k .c o m .tr a d re s in d e n y a da h iz m e te a it b ro ş ü rd e n u la ş ıla b ilir .

b irlik te b a ş a ra lım


olan harika bir seçenek oluşturuyor. Ve bir de 'splavovi'siyle elbette. Splav'lar, yılda yaklaşık 280 bin civarında

Şehrin merkezi Knez Mihajlova'daki kafeler özellikle gençlerin uğrak yerlerinden.

turist ağırlayan yüzen gece kulüpleri. Aralarında yemekli olanları da var ancak daha çok Tuna üzerinde gezinirken eğlenm ek için tercih ediliyorlar. 44 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7

The cafes along Knez Mihajlova in the city çenter are especially popular with young people.

Belgrade. O utsid e ye t

them a lso serve dinner,

n e ar the city, it b o a sts

b u t m o s t p e o p le g o ju s t

B aro qu e a rch ite ctu re ,

fo r the e n te rta in m e n t

n a rro w stre e ts a n d 18th

vvhile flo a tin g on the

c e n tu ry houses. A n d o f

river. The splavs c o u ld

co u rse the 's p la v o v i' o r

be sa id t o be B e lg ra d e 's

flo a tin g n ig h tc lu b s tha t h o s t a ro u n d 2 8 0 ,0 0 0

ansvver to Paris 's

to u rists a year. S om e o f

w o u ld re co m m e n d th a t

B ate aux-M o uch es. I


Paris'in 'Bateaux-M ouche'ları

yo u b o a rd one to w a tch the

varsa Belgrad'ın da 'splavovi'si

sun rise o r s u n se t in

var diyebiliriz. B elgrad'da gün

B elgrade.

batımını ya da doğum unu izlemek için de m utlaka bir

TASTES OF BELGRADE

tanesine binmenizi öneririm.

B u t le t's turn n o w t o m y

BELGRAD’IN LEZZETLERİ

B alkan cuisine, S erbian fare

favo rite pa rt, the food. Like Gelelim, işin benim en sevdiğim

e xh ib its traits o f O ttom an

kısmına, yemeklere. Sırp

a n d G erm an o-H ung arian

yemekleri aynı Balkan yemekleri

coo kin g. The ke b a b s knovvn

gibi O sm anlI'dan ve Macar-

as 'C e v a p c ic i' are the m o st

Alman m utfağından izler taşıyor. 'Cevapâiçi' denilen kebaplar en

po p u la r. This is a cuisine b ig on m ea ts a n d sau ces in

sevilen yiyeceklerden. Genellikle

general. F or b re a k fa s t yo u

yemekler bol etli ve soslu.

can eat savo ry 'b u re k ' o r

Kahvaltıda burek (börek) ya da

'p o g a c ic e ' a n d sam pie the

pogaâice (poğaça) yiyebilir, enfes

d e licio u s ja m s. F or lu nch I

reçellerin tadına bakabilirsiniz.

w o u ld re co m m e n d

Öğle yemeğini iki tür çorbadan

so m e th in g lig h t like one o f

biriyle (supa ya da âorba) hafif

the tw o soups, supa o r

geçirebilir ve akşam yemeğinde

çorb a, a n d fo r d in n e r a

de rostilj'lerden birini

tra d itio n a l 'ro s tilj', o r g rille d

deneyebilirsiniz.

m e a t w ith beer.

Zam ana çok çabuk ayak

İn ste p w ith the times,

uydurm uş, geçmişin

B elgra de has sh e d its w eary

yorgunluğunu üzerinden atmış

p a s t a n d th ro w n its e lf n ig h t

olarak, gecesi ve gündüzüyle

a n d d a y in to the arm s o f

kendini yeni bir çağın ellerine

the n e w age. B y its real

bırakmış bir şehir asıl adıyla ‘Beyaz Şehir B eograd’. Ve

nam e, B elgrade, the W hite

turistlere boğulmamış şehirlerde

p re fe r to visit citie s n o t

gezmeyi sevenleri bekliyor.

overrun w ith tou rists. □

City, it a w a its tho se w ho

Gürbüz

BEOGRAD METRES

[RCOL n e b o jSa

KULA

f

ZAVOO 2A ZASTTTU 'SPPOMLNIKA KÜLTÜRE

MUSEJ

Türk Hava Y olla rı’ nın B e lg ra d ’a pazartesi, çarşam ba ve cum a günleri karşılıklı seferleri bulunuyor. Turkish A irlines flies ro u n d trip to B elgrade on M ondays, W ednesdays a n d Fridays.

ITMNTfifr

CtNTAR SAVA

1 1 /2 0 0 7 SKYLIFE 45


Alkent 2 0 0 0 Göl Malikaneleri giriş fotoğrafı

Alkent 2000 Göl Malikaneleri'nin


kapıları açıldı Alkent 2000 Göl Malikaneleri mutlu sona erdi. İstanbul'da ilk defa denizle gölü; sayısız sosyal olanaklarla geniş, rahat yerleşmiş evleri aynı yerde birleştiren proje tamamlandı. Büyükçekmece Gölü'nün kıyısında, sadece 63 malikaneyi içine alan bir vizyon gerçekleşti: 8 ayrı mimariye sahip malikaneler, geniş bulvarlarına, peyzajına, rekreasyon alanına kadar bitirildi. Artık giriş kapısından güvenliğine kadar hizmetinizde. Alkent 2000'i gelip gören seçkin aileler, çoktan malikanelerine kavuştular. Şimdi alabildiğine geniş bahçelerinin, özel otoparklarının, 1250mJ'ye varan iç alanlarının dekorasyonunu da, yine kendi zevklerine, kendi kullanımlarına göre yaptırıyorlar. Yeni yıla yeni evlerinde girecekler. Siz de Alkent 2 0 0 0 'e gelin. Bir vizyonun nasıl gerçekleştiğini görün. Yeni yılda malikanenizde oturun. Palazzio : Tamamı satılmıştır Lina : 714 m Dalia : 1237 m Grandezza: Tamamı satılmıştır

Tampa Magnifico Laguna Adella

607 m' 735 m ' Tamamı satılmıstır 759 m

H ep si b irb irin d e n o la ğ a n ü s tü 8 fa rk lı m a lik a n e ...

w A L K E N T 2000

GÖL MALİKANELERİ Tel: 0212 889 34 35 pbx Faks: 0212 889 38 74 Gsm: 0532 767 99 12 E

m

e

n

c e

®

GYO. projesidir.

w w w .a lk e n t2 0 0 0 .c o m .tr

2008'de Alarko inşaat kalitesi ve güvencesi ile malikanenizde yaşayın.


S端rrealist bir dahi A genius of the surreal

NEJAT UYGUR FATM A O NAT


( f Ne kadın sesi, Ne su sesi, Ne para sesi... Seslerin en güzeli pervaneli teyyare sesi" sözlerinin yazarı, m ahallesinde 'P ilo t N e jat’ diye de tanınıyordu. Onu bu havacılık sevdasından vazg eçirecek te k bir şey vardı belki de: Bir o kadar sevebileceği başka bir işi, yani oyunculuğu yapabilm e şansı elde edebilm ek... D oğduğu yıllar; T ürkiye nüfusunun 14 m ilyonu geçm ediği, sinem a tarihinin ilk sesli film ine kavuştuğu, Fenerbahçe K u lü b ü ’nün 20. yılını kutladığı, M uhsin E rtuğ ru l'un D arülbedayi'nin başına getirildiği 1927 yılına te sa d ü f eder. K ilis’te subay bir baba ile öğretm en bir annenin ikinci çocu ğu , düzenli hayat sakin bir ço cu klu ğ u şart koşm adığından içine yerleşen m uzurluğu icra edecek zem in de bu lu r kendine. P ilotluk hayaliyle tu tu ştu ğ u yıllarda m aket uçak yapm a hevesiyle evdeki cibinlikleri ve ince kum aşları ziyan ettiğinde, annesinin yükselen sesi onu durdu rm aya yetm ez. Y atak çarşaflarıyla yüksek yerlerden atlam a projesini hayata geçirm eye çalışır. Evin ortan ca ço cu ğ u d u r Nejat Uygur. En bü yük olmanın ağırbaşlılığıyla en küçü k olm anın haylazlığı onda harm anlanıp ço k yönlü bir orta n ca ço cu k kim liği yaratır. Yaram az am a duyarlı, hınzır am a ne istediğini bilen, um ursam az gözüken am a aile oto rite sin in dışına da çıkm ayan, belirlenen çizgilere sadık kalm a özenini gösteren biridir. Yıllar sonra yetişkin olunm aya başlandığında üç kardeş kendi belirledikleri kulvarda en iyi olm aya do ğru uzun bir yol alacaklardır.

Hevesi pilot olm akken hayatı sahnelerde geçen tiyatro ustası, duayen Nejat Uygur son olarak yer aldığı bir sinema filminde sevenleriyle buluşuyor.

( ( The m ost beautiful sound is neither the voice o f a woman, n o r the burble o f water, n o r the jingle o f money. The m ost beautiful sound in the w orid is the beat o f a propeller plan e." The writer o f these vvords was know n in his neighborhood as 'Pilot Nejat'. There was perhaps only one thing that could distract him from his passion to becom e a pilot. A n d that was another k in d o f w ork that he cou ld iove ju s t as m uch: becom ing a stage actor. Uygur ıvas born in 1927, when Turkey h ad a population o f only 14 million and had ju s t seen the

Follovving a boyhood aspiration to becom e a pilot, dean of Turkish theater Nejat Uygur spent his life on the stage. Now he is delighting fans in a film.

first talkie in cinema history, when the Fenerbahçe Soccer Club celebrated its 20 th year a nd Muhsin Ertuğrul was m ade head o f the İstanbul City Theater. The seco nd child o f an arm y officer father a n d schoolteacher m other, Uygur was born in Kilis near the Syrian border. B ut even a regular hom e life does n o t guarantee a quiet childhood, and he found plenty o f opportunity for mischief. When his dream o f being a p ilo t p eaked a n d he vvasted yards o f thin cloth and m osquito netting in his


Öyle ki; kardeşi uzay bilim lerine, ağabeyi beyin cerrahisine yönelip bilim sel araştırm alarla hayata büyük katkılar yap m a çabası içine

\\\\1 W )N II2

NEJAT UYGUR

enthusiasm for buildirıg m odel

A n d thus the Uygur family

airplarıes, even his m other's

pro d u ce d a space scientist, a

rising voice was n o t enough

m edical scientist, and a

to stop him. He even

‘scientist o f the em otions'.

attem pted to fly b y jum ping

girerken, o da insanlarla

o ff a high ptace with a

’LOVE’S A M ANY-SPLEN-

bire b ir tem as halinde olacağı,

bedsheet as parachute. Nejat Uygur vvas the m iddle child o f

DORED T H IN G ’

hissiyatlarına şekil verebileceği, duyguları istediği yöne çekebileceği, d ra m atik bo yutu ön planda

*

his family. Blending the gravitas o f the eldest with the

....

Beginning his studies in the S culpture departm ent o f the Academ y o f Fine Arts, Uygur

1 9 4 5 '

unruliness o f the youngest,

soon transferred to theater as

CiBAli L

he struck a happy m edium as

his majör. Like every young

a well-rounded m iddle child.

person starting out on the

Naughty yet sensitive, bratty

stage, he was eager for

güld ürm e yolunu seçer.

yet single-minded, outvvardiy

recognition and vvas in

Böylece ailede bir uzay, bir

nonchalant yet never straying

constant contact with people

tıp, bir de duygu bilim cisi

outside the family authority,

who could help him realize

olacaktır.

he was alvvays careful to vvalk

his dream. İt vvas around that

olan bir m eslek gru bu içine girip en güler yüzlü olan tarafa kayarak sahnede

'I H I M I

K O M ID İ

the üne. Years iater when

time that he m et a person

‘AŞK G ÜZEL Ş E Y D İR ’

they began to mature, ali

Ö nceleri Güzel Sanatlar

three brothers w ould strive to

who vvould have a pro fo un d influence on his life: “I vvas

A ka d e m isi’nin Heykel

rise to the top in vvhatever

vvalking from Büyükdere to

bö lü m ünd e okum aya

career they h a d chosen.

Sarıyer one day vvhen I ran

başlayan fakat kulvarını tiya tro olarak belirleyen

VZhile his younger brother

into a beautiful girl vvalking a

o p te d for space Science and

dog. l ' d love to be that

Uygur, sahnedeki ilk

his elder bro th er becam e a

d o g '... I said, ju s t to make

yıllarında her genç gibi

brain surgeon, both m aking

conversation... ” The young

tanınm ak isteğ in ded ir ve

im portant contributions

girl vvas quite p u t o ff but,

yolda yürürken bu isteğine

through their scientific

after Uygur's earnest

karşılık bulm ak için insanlarla

research, Nejat chose a

attem pts to break the ice,

sürekli göz tem ası kurar. Hayatına büyük etkisi olacak

profession in which the

finaliy broke dow n and

dram atic elem ent vvas in the

smiled. 'Love's a Many-

forefront, in vvhich he vvould

splendored Thing' vvas

be in one-on-one contact

shovving in the movie theaters at the time, and soon its t itle

kişiyle de bir yol boyunda karşılaşır zaten: “ Bir gün

Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un büyük ilgi gören oyunlarından afişler ve görüntüler.

B ü yü kd e re ’den Sarıyer’e do ğru yürüyorum , karşıdan köpeğini gezdiren ç o k güzel bir kız geliyor. Ben de laf

with people and able to Posters and other scenes from master actor Nejat Uygur's most popular plays.

shape their feelings a n d pull them em otionally in the direction he wished. Going

tune, vvhistled b y Nejat, becam e the signai for his

attım , ‘O köpeğin yerinde

for the com edy side o f it, he

girlfriend to step outdoors and walk the dog. Those

ben olm ak is te rd im ’ d iy e ...”

chose to m ake people laugh.

innocent rendezvous >

RMÎKYAPILMAZ

5 0 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7


Türkiye’nin en küçüğüyüz. 0*1} 1BAŞVURU

tü m işlem ler ücretsiz.

Türkiye'nin en küçük şubesi, Garanti Cep Şubesi: w ap.garanti.com .tr Avrupa'nın en iyi internet şubesi artık cebinizde. Üstelik tüm işlemler ücretsiz.* Herhangi bir uygulama yüklemeye gerek olm adan, tüm telefon ve operatörlerden anında girin, işlem yapmaya hemen başlayın, piyasa bilgilerine anında ulaşın. Başka b ir arzunuz?

Ş* Garanti

ı

cep şuöesi

* G a ra n ti Cep Şubesi’ nde hisse senedi işle m le rin ize u ygu la na ca k ko m isyo n o ra nı G aranti İn te rn e t Şubesi ile aynıdır, vva p .g a ra n ti.co m .tr'ye b a ğ la n tı, k u lla n m a k ta o ld u ğ u n u z ta rife y e g ö re o p e ra tö rü n ü z ta ra fın d a n ü c re tle n d irile c e k tir.

w a p .g a r a n N .c o m . İr


Haliyle ço k sinirlenir genç

başarısını yukarı çekerken

kız ama, karşısındaki öyle

tiyatroyu her m ekâna

içten ve şirin bir üslupla kon uşm a kta dır ki, birkaç

taşım ak için bütün ekip

cüm lenin ardından yaşadığı heyecana yenik dü şü p narin

Kestane m i? ’ ve ‘Cibali

çabalar. ‘H astane mi

narin gülüm ser. S onrasında

K ara kolu’ , seyircinin te kra r te kra r oynanm asını istediği

o dönem gö sterim d e olan

oyunlar olurlar. T iyatrod a

‘ Love Is a M any S p le n d o re d ’ (Aşk Güzel

seyircisine kahkahalar

Şeydir) film inin m elodisiyle

kanalların yayına başladığı

attıran çoğu oyun, özel

çaldığı her ıslık, aşık olduğu

ilk yıllarda beyaz cam a

kızın köpeğiyle sokağa

taşınıp en ç o k izlenen

çıkmasını sağlayan bir işaret

pro gra m lar haline gelirler.

diline dönüşür. Bu naif

Refik Erduran “ Nejat Uygur,

buluşm alar uzun yıllar

dünya çapında sürrealist bir d â h id ir” der. A nca k yapılan

sürecek, Süheyl, Süha, Ahm et, Kemal ve Behzat

profesyonel yorum lardan

adlı beş çocu ğu n dünyaya

çok, seyircinin ilgisi ve

gelm esini sağlayacaktır. Ve

ayaktaki alkışı hep doğru

sonrasında torun la rla aile tab lo su n u genişletece k bir

Zaten alkışların kendisine

birlikteliğ in tem eli olarak

yettiğ ini, enerjisini seyirciden

kalır N ecla-N ejat Uygur çiftinin hayatında.

aldığını da her söyleşisinde m utlaka vurgular.

S E YİR C İSİZ KALMAYAN

HER MEKÂN BİR SAHNE

TİYATRO

Alkışlara kaynaklık eden

Turnelerde geçen bir

oyunlar birkaç taneden

yaptığı hissini besler içinde.

yaşam dır onlarınki. Öyle ki

ibaret değil Nejat Uygur

babalarıyla aynı m esleği

T iyatrosu kronolojisinde.

yapan Süheyl ve Behzat, turne de dünyaya gelirler.

Halkın nabzını tutm ayı iyi başaran U ygur ‘Son

Oynanan her oyun gişe

Um udum Milli P iyango’da

Tiyatroya hayatını adayan Nejat Uygur, oyunlarında canlandırdığı karakterlerle seyircilerin gönlünde taht kurdu. Dedicating his life to the theater, Nejat Uygur won the hearts of his audience with the oharacters he played.

w ould g o on for years, and the couple w ould eventually bring five children into the wortd, Süheyl, Süha, Ahmet, Kem al a nd Behzat. A n d that manysplendored love vvould alvvays remain in the life o f Necla and Nejat Uygur as the cornerstone o f a union blessed with grandchildren. F U L LH O U S E Their life was spent on tour. Süheyl and Behzat, both o f whom follovved in their father's footsteps, were even born on tour. When every play in which they appeared vvas a bigger box Office success than the last the entire team pulled together to take the theater to new locations. 'Hastane m i Kestane m i' an d 'Cibali K arakolu' were perennial audience favorites. A n d when Turkey's private channels first started broadcasting, m ost o f the plays that had brought the house dow n with laughter were also shown on TV vvhere they again earned the highest ratings. Veteran a cto r and playvvright Refik Erduran has dubbed Nejat Uygur, "a vvorld-class genius o f the surreal." B ut beyond the opinions o f the professionals, it vvas the interest o f the audience and the standing ovations that convinced Uygur he >

52 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7


s/iM sm c

Efsane Devam Ediyor

Siiıtfsk 512 mb

m£2

H a fız a K artı, D a ta K a b lo s u ,

• Stereo FM Radyo • 2 Megapiksel Kamera • 262.144 Renkli 2.0” TFT Ekran

t a

i o

Cep Telefonu

s

y Uzmanı

• PovverZoom, uGO, uMENU • Bluetooth 2.0 / USB 1.1 / EDGE • Bluetooth ile Yazıcıdan Çıktı Alabilme

w w w .telpa.com

Y a z ılım C D 's i, K u la k lık lı M ik ro fo n H e d iy e li!


was on the right track. A n d

there is hardly a role that man

he has never failed to po in t

with the boyish buitd d id not

o ut in every interview that he

rise to över the years. A n d

derives his energy from his audience and their appiause

laugh, there were times when

was ali he ever needed.

while he always m ade people the audience co u ld n 't hold back the tears either. A t the

hayatı şans üzerine otu rtm a ya çalışan insanların aynası olur adeta. Biri sıradan bir halk kişisi, diğeri Osmanlı sarayına dayanan kim liğiyle asaleti sim geleyen iki adam ın iletişim inden doğa n kom edinin tem el oluşturd uğu ‘ H ane dan’da ise zıtlıklardan doğan mizahı aktarır izleyicisine. Kılıktan kılığa girer

Nejat Uygur, bu ay gösterim e girecek 'Beyaz Melek' adlı film de Kore Savaşı'na katılmış bir gaziyi canlandırıyor. Nejat Uygur plays a Korean War veteran in 'White Angel', which is scheduled to open this month.

EVERY VENUE A STAGE

end o f "The Soldier Who

The Nejat Uygur Theater has

G rew Flowers in His Helmet",

m ore than a few highly

for example, even who have

acclaim ed plays under its

been laughing uproariously

belt. A pa st m aster a t judging

from the start have a lum p in

audience response, Uygur

their throats b y the end. This

ıvas a Virtual m irror o f the

is a process engendered

working class m an who risks

naturally b y the play's

his ali in the play, 'The

dram atic structure. For

National Lottery is M y Last

dram atic effect Uygur will

Chance'. A n d 'Dynasty', a

occasionally create a

com edy based on the

deliberate em otional ebb and

relationship between two

flow, for he is well aware that

men, one an ordinary bloke,

sudden fluctuations o f feeling

the other an aristocrat with

are what p u t people in touch

credentials going back to the Ottom an palace, amuses with

with themselves and enable

its com ic contradictions.

least, to briefiy suspend

them, relatively speaking at

Changing costum es and

reality. So m uch so that he

identity in every new play, in

believes it is his responsibility

'Minti, M in ti' Uygur played the

to make it happen in real life

role o f a m entaily ili man

as well. That is why he tries

her yeni oyunda. ‘ M inti

trying to pass him self o ff as a

t o bring theater to people in

M in ti’de, yaşam aya başladığı

child to the people in the

different venues, creating a

evdeki ahaliye kendisini ço cu k

building vvhere he has taken

stage for him self wherever he

olarak tanıtm aya (kaba

up residence. Thanks in part

can, be it a t a school o r in a

tabiriyle yutturm aya) çalışan

to his ‘m ignon '-like

prison. Every venue he can

akıl hastası rolündedir.

appearance perhaps, Uygur

transform into a stage brings

M inyon görünüm ünün de

carried o ff the role o f the

him that m uch closer t o

katkısıyla belki, ço c u k rolünün

child with conviction. Indeed

people.

altından büyük bir inandırıcılıkla kalkar. O naif bedenin girm ediği kılık kalmaz yıllar boyu. Hep gü ld ürse de öyle durum la r vardır ki seyircinin gözünden yaş da dam lar oyunun akışı içinde. Ö rneğin ‘M iğferine Ç içek Eken A s k e r’de oyun boyunca kahkaha atanların finalde boğazlarına acı bir düğüm yerleşir. Bu durum oyunun d ra m a tik yapısının yaşattığı bir süreçtir. Uygur bazen de olsa seyirciye gelgit yaşatmayı o yu ncu luk halleri adına ço k önem ser. Çünkü anlık duygu değişim lerinin insanları kendine ge tirdiğin in, nispeten gerçeklikten kopm am alarını 54 5KYLIFE 1 1 /2 0 0 7


sağladığının da çok

denem esi olan ‘Beyaz

FİLM SECONDARY

farkındadır. Öyle ki gerçek

M elek’te Kore Savaşı 'na

U ygur is so b u sy with the

yaşam da hayata geçirm esi

katılmış bir gaziyi oynar

theater that he rarely has

gereken başka

Uygur. Bir açıklam asında: "Bu

tim e to m ake a film.

sorum lulukları o ldu ğun a da

film benim için ço k önemli,

Foilow ing a handful o f films

inanır. T iyatroyu farklı

senaryoyu ço k beğendim ve

in the 1970's, he finally

m ekânlardaki insanlara

de oyuncu kadrosunda

appe ared in 'Vizontele

ulaştırm a çabası da

bulunan arkadaşlarla birlikte

Tuuba'da Hacı Z ü b e yir' in

bundandır. Bazen bir okulda

olm ak çok güzeldi. Bu film de

2004. Those who find him

bazen de bir cezaevinde

oynamamı isteyen rejisör

hilarious on stage were n o t

sahne yaratır kendine.

zaten benim oğlum gibidir.

d isap pointed b y his

Sahneyi taşıdığı her mekân

O nunla çalışm ak çok

onu insanlara daha çok

g ü z e ld i...” der.

pe rfo rm an ce on screen. VVhile the film raised hopes

Sinem a dünyasının m erakla

th a t w e m ig ht see Uygur

beklediği ve özellikle

m ore frequently on screen,

Sahneyle o kadar m eşguldür

m üzikleriyle de çok konuşulacak film 16 K asım 'da

he him self w a sn 't interested, as is evidenced b y the fa ct

ki, usta oyuncuyu sinem ada

vizyona girecek.

that he stayed aw ay from the

that it will be m uch talked

görm ek pek m üm kün olmaz.

Filmin galasını heyecanla

cinema again until his m ost

about for its m usic as well.

yaklaştırır. S İN E M A İK İN C İ PLANDA

7 0 ’li yıllarda oynadığı birkaç

bekleyen oyuncu Nejat Uygur

recent appearance in ’VVhite

VVhile eagerly avvaiting the film

film in sonrasında 2004

geçtiğim iz ay rahatsızlanarak

AngeT. A 2 0 07 production

gala, acto r Nejat Uygur was

yılında ‘Vizontele T u u b a ’da

hastaneye kaldırıldı. Sağlık

a nd Mahsun Kırmızıgül's first

suddenly taken ili last month

Hacı Z übeyir ile çıkar seyirci

durum u iyiye doğru giden,

and rushed to hospital. As his

karşısına. Sahnede onu

tiyatro özlem ini hastane

attem pt at directing, 'White A ngel' is a film in which Uygur

izlerken kahkaha atanlar

odasını sahneye çevirip, gelen

plays a Korean War vet. “This

im prove, U ygur has turne d his

beyazperde de aynı keyiften

her ziyaretçiyi oynanan bir

film was very im portant for

h o spita l room in to a stage

m ahrum kalm azlar. Bu film ,

oyuna dahil ederek giderm eye çalışan duayen,

me, ” he says. “i really iiked

vvhere he quells his longing for

the script and it was great

the theater b y draw ing every

daha uzun süre herkesi kahkahalara boğacağa

vvorking with the cast. The director who asked me to be

İt looks as if he'II be keeping

oyuncunun sinem a perdesinde daha sık görülebileceği ihtim alini

con dition continues to

visitor in to a p la y in progress.

yaratırken, kendisi böyle bir

benzer. Zaten gönüller de

in the film is like a son to me

us in stitches fo r a long time

kaygı taşım adığından en son

bunu istem ektedir en büyük

anyway. İt was great working

to com e. A n d th a t‘s w hat

oynadığı ‘ Beyaz

içtenlikle.

with him ..."

w e're ali h o ping from the

Impatiently avvaited by

b o tto m o f o u r hearts. □

M elek’film ine kadar tekrar uzak kalır sinem adan. 2007

Katkılarından dolayı Beşiktaş

cinema buffs, 'White Angel',

yapımı, Mahsun

Kültür Merkezi ve TÜ RVAK’a

Kırm ızıgül’ün ilk yönetm enlik

teşekkür ederiz.

is com ing to theaters on 16 November. Expectations are

We would like to thank Beşiktaş Cuiturai Çenter and TÜFtVAK.

1 1 /2 0 0 7 SKYLIFE 55


w w w .la c o s te .c o m

R e n 6 L a c o s te W o r ld N o . 1 te n n is p la y e r in 1 9 2 6 a n d 1 9 2 7 . F o u n d e r o f L a c o s te .


LACOSTE


A tranquil route to mountain and lake

FromEÄ&#x;irdir toKovada


Kovada Gölü'nde balıkçılar (açılış sayfası). Barla sadece manzarası için değil, yöresel mimari örnekleri için de ziyaret edilmesi gereken bir yer (karşı sayfa). Fishermen on Lake Kovada (opening page). Barla is a must-see not only for its landscape but atso for Its examples o f the local architectur»' (facing page).


O

tuz beş santime, kırk santimlik bir harita paftasına bakıyorum. En

küçük noktaları birleştirerek bir çıkış arıyorum, yukarılara ve sonra tekrar su kenarlarına doğru. Birazdan marşa bastığımda, üç boyutlu âleme geçecek olan noktaları birleştirme oyunu bu sanki. Toz, toprak ve dolambaçlı yollarda geçecek bir oyun... En küçük noktaların bile olmadığı yerlerdeki incecik çizgiler: Köy yolları. Bu ince çizgilerin dahi olmadığı koyu kahverengi yerler: Dağlar. Ve neredeyse küçük birer deniz kadar büyük maviler: Göller. Önümdeki on gün boyunca oynayacağım oyunun üç kuralı işte bunlar. Biraz kuzeye yöneldiğinizde iç Anadolu'nun düzlüklerine, biraz güneye indiğinizde Akdeniz Bölgesi'nin dağlarına sırtını dayayan sınırlara sahip İsparta. Kuzey düzlüklerinde rüzgâr artıyor olsa da Konya kadar sert değil, aşağıya doğru ısınsa da Antalya sıcaklarına ulaşmıyor. En azından sonbaharda ılık bir yayla havasında seyahat ediyorsunuz. Rakım arttıkça yazları serin ve tabi kışları sert geçiyor buralarda. GÜLLERE UZAK GÖLLERE YAKIN İsparta dendiğinde ilk akla gelen güllerden uzaklara gidiyoruz bu sefer.

Pek de bilinm eyen bir İsparta'nın peşindeyiz. Köy yollarından geçip dağ eteklerinde, göl kıyılarında dolaşan bir rotayı ta kip ediyoruz.

rota önermek. Kentten çıktıktan durağımız Türkiye'nin dördüncü büyük gölü Eğirdir'den ismini alan kültürel ve turistik bir merkez: Eğirdir ilçesi. Anakarayla birleştirilmiş 'ada'sı meşhur manzara noktalarından. Kent merkezinden gölün göğsüne doğru uzanan bir gerdanlık gibi dururken,

I lo o k fo r a w ay out, firs t in the highlands, then again a t the edge o f the water. İt's tike a ga m e-a gam e p la ye d on d u sty w inding d irt roads. İn a m inute, when I ste p on the gas, the d o ts w ill jo in to g e th e r a n d take m e in to a threedim en sion al world. The fine lines in areas

Amacımız, size sessiz ve huzurlu bir yaklaşık 35 kilometre sonraki ilk

'm lo o kin g a t a 3 5 -4 0 cm s q se ctio n o f a large m ap. Joinin g the sm allest dots,

VVhat vve're after is a lesser knovvn side of İsparta, follovving a route över country roads through the foothills of m ountains and along the shores of a lake.

where there aren 't even any d o ts are the c o u n try roads. A n d the da rk brovvn areas where there aren 't even any fine lines are the m ountains. The b ig blue expanses th a t lo o k a im o st like sm all seas are the lakes. These are the three rules o f the gam e l'm g o in g t o p la y fo r the ne xt ten days. If you turn slig h tly north, you com e to the

geceleri Eğirdir ışıklarını alabalık

C entral A na tolian p iain s; a iittle to the

ziyafetinize katacağınız lokantalarıyla da biliniyor.

sou th is İsparta, b o u n d e d b y the m ou ntains o f the M editerranean region.

Sabah ve akşam ışığında farklı lezzette

A lth o u g h the w in d p ic k s up on the

olan göl manzarasının tadına bakmak için, Eğirdir'de bir sabah ve bir de

no rth ern piains, it's n o t as harsh as at Konya; a n d though it w arm s up to the

gece geçirmeniz önerilebilir. Çıkış

south, it's n o t as h o t as Antalya. A t least

sabahınızın ve dönüş akşamınızın

yo u are traveling in au tu m n in tem pe rate

ilçeye denk geldiği bir rota size bu imkânı verecektir. 'Büyük Sivri' denilen

h igh lan d weather. The h igh er you go, o f

tepenin eteklerinden yukarıya

ha rshe r the w inters here. >

course, the c o o ie r the sum m ers a n d the

1 1 /2 0 0 7 SKYLIFE 61


yükselecek herhangi bir

YAŞAM DÖ NG ÜSÜNÜN İÇİNDE

FAR FROM THE ROSES

o f Eğirdir. This 'isla n d '

mahalle yoluna sapmak ya

This tim e we are go in g a

jo in e d to the m ainiand is

da bir Yörük köyü olan Akpınar'a çıkmak, gün

Eğirdir G ölü'nün batısındaki

lo t farthe r tharı the roses

ana yoldan kuzeye doğru

th a t first sp rin g to m in d a t

fam ous fo r its iandscape. Lıke a iong n e ck extending

batımı ve doğumu için en

ilerledikçe, 500

the m en tion o f İsparta.

from the c ity çe n te r to the

uygun noktalar. Şirin

kilom etrekarelik alanıyla ufak

W hat we have in m in d is to

heart o f the lake, E ğirdir

pansiyonlar, daha konforlu

bir il büyüklüğünde olan bu büyük su birikintisinin, insan

su g g e st a quiet, tranq uii

b y nigh t is kno w n fo r its

ve manzaralı oteller, alabalık

route. O ur first stop,

superb tro u t restaurants

lokantaları ve kordon

yaşamına ve doğaya nasıl

aim o st 3 5 kilom ete rs a fte r

un d e r the lights.

boyunca uzanan çay

şekil verdiğine tanık

ieaving the city, is a

To enjoy the lake

bahçeleriyle ziyarete

oluyorsunuz. Barla'ya kadar

cuttural a n d to u ristic

İandscape, vvhich varies by

ayırdığınız gününüzü dolu

dağın etekleri ile göl kıyısı

ç e n te r th a t takes its nam e

dolu planlayabileceğiniz bir yer Eğirdir. Barındırdığı

arasına sıkışmış biçim de

from T urkey's fourth

m orn ing a n d evening light, we sug ge st th a t you

ilerleyen yol boyunca,

ia rge st lake: the tow n ship

sp e n d a m orn ing a n d C>

üniversite kampüsü ve Konya'ya giden yolun bağlantı noktalarından olması, sürekli bir hareket ve heyecan yaratıyor ilçe içinde. Hemen girişteki Baba Sultan Türbesi, çarşı merkezindeki Ulu Cami, medrese ve kale manzarasını kaçırmayın. Eğer pazar günü kurulan

Kızıldağ'ın zirvesinden (1840 metre) Beyşehir Gölü (üstte). Psidia A ntiocheia kentine su taşımış kemerler, ören yeri dışında Yalvaç'a da hakim konumda (sağda).

açık pazara denk gelebilirseniz biraz alışveriş ve bolca muhabbet fırsatını hemen değerlendirmelisiniz. Çünkü İsparta'dayız, burada herkes güler, herkes bir muhabbete, bir sofraya buyur etmeye hazırdır. 62 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7

Lake Beyşehir from the summit of Kızıldağ (1840 meters) (above). The aqueducts that carried water to Psidia Antiocheia overlook Yalvaç as well, vvhich lies outside the ruins (right).


SAMSUNG

SAMSUNG

Hayalinizdeki Metalik Güzellik Samsung U700 ve D900İ telefonlarının metalik tasarımları içinizdeki tutku ve güzelliği dışa vuruyor. Yeni nesil Samsung Metal Silver serisiyle stilinizi yansıtın! U700

J

M

»•' U700

™ D900İ

BA ŞA R I

D900İ

3G, HSDPA 3.6 Mbps veri aktanm hızı 3.2 megapiksel kamera 12.1 mm incelik Netfront Internet tarayıcı

www.samsungmobile.com.tr www.basariticaret.com

Ouad band, EDGE 3.2 megapiksel kamera 12.9 mm incelik FM radyo


özellikle korum a altına alınmış

üzerinden gölü ve hemen

a n ig h t in Eğirdir. O ur rou te

ga rde ns aion g the

sulak alanlara dikkat edin.

karşı kıyıda yükselmeye

w ill o ffe r y o u th a t possibility.

esplanade, E ğirdir is a place

Sazlıkların adeta birer orman

başlayan Dedegöl Dağları'nı

One o f the b e s t ways to

where you can plan to

gibi yayıldığı bu alanlarda

göreceksiniz. Unutmayın,

view the sun rise a n d sunset

sp e n d a full day. İts

kuşlarla ve boylarınca

buralarda uzaklan görm ek

is to take any lo c a i ro a d up

un ive rsity cam p us an d

derinlikteki suda beslenm ekte

istiyorsanız, biraz yükselmek

in to the foo th ills o f ‘B üyük

lo ca tio n a t the in te rse ctio n

olan ineklerle, atlarla

ve gün batımı ya da gün

Sivri', o r t o go up to

w ith the Konya highvvay

karşılaşabilirsiniz.

doğum una yakın saatlerde

Akpınar, a viliage s e ttie d b y

m ake fo r a lively and

Barla sapağına yaklaşırken,

yolda olm ak size daha fazla

fo rm e r Turkish nom ads.

sizi kara içine doğru

şans getirecektir. Barla,

W ith its charm ing

buzzing atm osphere. Don 't m iss the Baba Sultan Türbe

yöneltecek olan ana yoldan

manzaraya hâkim konumuyla, bahsi geçen bu

bed& breakfasts, co m fo rta b ie ho teis w ith

a t the entrance to the city, the G reat M osq ue in the

uygun bir saatteyseniz elma

düzlüğün hemen ardında

vievvs o f the İandscape,

c e n tra l m arket, o r the

bahçelerini, tarlaların

yükseliyor.

tro u t restau ran ts an d tea

m edrese a n d the view from

doğu tarafına baktığınızda;

the fortress. If yo u ha ppen to be there on a Sunday,

I

*

*

' j «y* V I

n

u

r

i

t

Geri çekilmiş sular, son 50 yılda yerlerini tarlalara bırakmışlar (üstte). Koruma altına alınmış sulak alanlar, bölgedeki hayvan yaşamıyla ilgili detaylar sunuyor (solda).

the d a y o f the open m arket, yo u s h o u ld d e finite ly take the o p p o rtu n ity fo r a little sh o p p in g a n d m uch ple a sa n t conversation. For this is İsparta. People laugh here. They're alvvays up for a c h a t a n d rea dy to invite

The waters have retreated över the last fifty years, giving way to fields (above). Taken under protection today, the wetlands offer clues to the region's vvildlife (left). 64 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7

yo u to dinner. THE CYCLE OF LIFE If yo u p ro c e e d n o rth on the m ain ro a d w est o f Lake Eğirdir, yo u w ill see h o w this large expanse o f >


T: +90 212 630 977U simferrasersimfer.com E xport: +90 212 438 2638 ferraferinternational.com

FREE-STANDING & BUILT-IN C00KERS, OVENS, HOODS


water - 500 sq km - the size o f a small township has shaped nature and human life. Ali along the road, squeezed between the lake shore and the foothills o f the mountains as far as Barla, pay attention especially to the vvetlands, which have been taken under protection. İn these areas where the reedbeds abound like forests, you will encounter not only birds but horses and cows feeding in w ater up to their necks. As you approach the turnoff for Barla, look eastvvards from the main road going inland and, if the time is right, you will see across the fields and apple orchards the lake and the Dedegöl Mountains rising directly on the opposite shore. Remember, if you want to get a goo d view from here, you'II be better o ff driving up into the hills and being on the road at

ELMALAR ve ŞİFALI SEDİRLER Kuzeye doğru kıyıdan devam ettiğinizde Barla Dağı ve Akdağ'ın birbirlerine oldukça yaklaştıkları boğaz, artık gölün Hoyran denilen bölgesine geçmeye başladığınızın göstergesidir. Artık buralara kadar ulaştığınıza göre akşam üzeri olmalı yani gece nerede uyuyacağınızı düşünmeye başladığınız zamanlar... Eğer kamp yapmaya hevesliyseniz, Aşağı Tırtar Köyü sınırları içerisinde 'Ali Cinler' denilen sazlık alanda güneşin batışını yakalayabilirsiniz. Sabah olduğunda tepelerdeki kaya mezarlarını ziyaret edip Yalvaç'a doğru devam edebilirsiniz. Üzerlerinde bir dam olmasının rahatlığıyla uyumak isteyenlerse Yalvaç veya Şarkikaraağaç yönüne devam etmeliler. Yalvaç'a gidişiniz, solunuzda iç Anadolu'nun düzlüklerini andıran kıyılarını ve sağınızda Göller Bölgesi'nin renklerini bulacağınız bir yolculuk olacak. Özellikle kıyı tarafındaki bahçelerin birinin yanında duruverin, işte buralarda sizin mahallenin manavında son bulacak hummalı bir çalışma devam ediyor... Kırmızı yeşil elmalar toplanıyor. Size sunulan elmalarla yeterince vakit geçirdikten sonra eğer müze kapanış 66 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7

Psidia Antiocheia'dan çevre köylerin yemyeşil görüntüsü (üstte). Yol boyunca göreceğiniz bahçelerin ürünleri: Tonlarca elma (sağda). A view of the verdant neighboring villages from Psidia Antiocheia (above). Apples by the ton, Products of the orchards along the roadside (right).

the hours close to sunrise or sunset. Dominating the İandscape, Barla rises directly behind this plain. APPLES AND THERAPEUTIC CEDARS

As you continue northvvards along the shore, the gorge where Akdağ and Mt. Barla are in close proxim ity is a sign you are entering the lake region known as Hoyran. Since you've come this far it m ust be close to dusk and time for you to start considering where you want to spend the night. If you like camping, you might catch the sunset in the marshy area knovvn as 'Ali Cinler' in the village o f Aşağı Tırtır. İn the morning you can visit the rock tom bs on the hill and then continue on to Yalvaç. Those who prefer sleeping with a ro o f över their heads can proceed directly to Yalvaç or Şarkikaraağaç. C>


^zirvedeki

mimozalar

mutluluğu müjdeliyor... Zirvekent Konutları'nın son etabı Mimoza Sitesi'nde satışlar sürüyor. Mimoza Sitesi; 24.590 m2,lik arsasında, 3 blokta toplam 204 konutu ile yine Ankara'ya çağdaş bir yaşam alternatifi getiriyor. 3+1 brüt 147 m2 dairelerden, 5+1 brüt 305 m2 dubleks dairelere kadar toplam 8 farklı tipte daire seçeneği ile Mimoza Sitesi size, konforu zirvelerde yaşatıyor.

BM BİNASI

Z İR V E K E N T K O N U T L A R I

OYAK İNŞAAT Tanıtım Ofisi: Birlik Mahallesi 5. Cadde 06650 Çankaya Ankara Tel: 0.312 495 74 01 (4 hat) Fax: 0.312 495 74 07 e-mail: zirvekent@oyakinsaat.com.tr www.oyakinsaat.com.tr


saatinden önce

ederek Kızıldağ Milli Parkı'nın

Your w ay to Yalvaç w lll be

yetişebilecekseniz Yalvaç

şifalı sedir ormanlarındaki

a jo u rn e y be tw ee n shores

d ire ctio n to the tovvnship o f Ş arkikaraağaç an d

Müzesi'ne ya da doğrudan

bungalovlarda da

Psidia Antiochia ören yerine

konaklayabilirsiniz.

rem inisce rıt o f the C entral A na tolian p iain s on y o u r

s p e n d the n ig h t in a b u n g a lo w in the fo re st o f

geçebilirsiniz. Tapınağı, kiliseleri, tiyatroyu ve hamamı

le ft a n d the İandscape o f

th e ra p e u tic ced ars a t

VE BEYŞEHİR GÖRÜNDÜ..

the Lake D is tric t on y o u r

Kızıldağ N a tion al Park.

right.

görür, antik kentin taş

Kızıldağ'daki sabah güneşi

yollarından yürüyüp büyük

önerimizse, tepedeki yangın

M ake a p o in t o f s to p p in g

AND BEYŞEHİR

kapıdan çıkar ve güneşe su

gözetleme kulesine çıkmanız

a t one o f the o rch a rd s on

A P PEA R S...

kemerlerinin ardından veda

olacaktır. Yolu bozuk, bolca

O ur sug ge stion fo r seeing

edebilirsiniz. Bu arada,

taşlı ve tozludur. Büyük kısmı

the shore. A flurry o f a c tiv ity is un d e r w ay here

güneydoğu yönündeki

Konya ili sınırlarında olan

th a t w ill e n d a t the io ca l

Kızıldağ is th a t yo u clim b

Şarkikaraağaç ilçesine devam

Beyşehir Gölü ile ilk

p ro d u c e m a rke t: the

the fire to w e r on the hill.

Büyük bölümü ormanlarla kaplı İsparta'nın yüksek zirveleri yangın gözetleme kulelerine de ev sahipliği yapıyor (üstte). Dağ köylerindeki ahşap evlerden biri (solda).

p ic k in g o f re d a n d green

The ro a d is rough, d u sty

apples. When y o u 'v e h a d y o u r fiil o f the apples

a n d strevvn w ith rocks.

o ffe re d to you, you can eith e r g o to the Yalvaç

Here yo u 'II m ake y o u r first e n co u n te r w ith Lake Beyşehir, m o s t o f w hich

M useum if y o u can g e t there b e fore c lo sin g time,

lies in ne ig h b o rin g Konya p rovince. On y o u r rig h t in

o r h e ad stra ig h t fo r the

the d ista nce yo u 'II see M ada Islan d a n d a

ruins o f Psidia A ntiocheia. See its tem ple, churches, the ater a n d bath, s tro ll

Largely covered with forest, Isparta's high peaks are dotted with fire towers (above). A timber dvvelling typical of the mountain villages (left).

the m o rn in g sun a t

p a tc h w o rk o f fields on the b ro a d plain alon g the

alon g the a n cie n t sto n e p a ve d ways, e xit via the

shore. Virtual p a tc h w o rk

g re a t ga te a n d b id farew ell

yellow , care fu lly s titc h e d to g e th e r b y a dilig en t

to the sun from b e h in d the aq ue du cts. You can then con tinu e in a sou thea ste rly

q u ilts in m yria d shades o f

housevvives a n d sp re a d o u t e n d to e n d leaving >


Şehir yaşam ından uzaklaşmadan, her günü tatil gibi geçecek bir hayat hayal ediyorsanız, sizi geleceğin yaşamıyla tanıştıralım : Ispartakule - Yeni Bir Şehir. 1.000.000 m etrekarelik alan üzerine kurulu, güneşe göre konumlandırılmış konut ve yaşam alanlarıyla Ispartakule, huzuru güveni ve mimari estetiği bir arada sunuyor. Üstelik uydu kent yapımında uzm anlaşm ış TOKİ ve Emlak Konut Pazarlama: Fideltus ve Öztaş ortaklığı güvencesiyle.

Her günü tatil gibi geçecek bir hayata karlı bir yatırım için, bugün bizi arayın İTÜ onaylı Geliştirilmiş Deprem Güvenlik Sistemi • 13 adada 9 farklı konut blok tipi, her adada özel kullanımlı sosyal tesisler ve çocuk oyun alanları • 120.000 metrekarelik kapalı alana sahip Ispartakule AVM ve bölgenin en seçkin iş merkezi Ispartakule Tower • Özel Ispartakule - TEM çıkışı ve gişeleri • Yarı olimpik açık ve kapalı havuzlar, çocuk havuzları • Tenis kortu, voleybol ve basketbol sahaları • Squash, Sauna, Fitness Çenter, Vitamin Bar

Ortak alanlarda iNet Yüksek Hızlı Kablosuz Internet Hizmeti • Çocuklar için Lego Kent • Kütüphane, kuaför, mini market • Profesyonel çevre ve peyzaj mimarisi • 7 gün 24 saat güvenlik hizmeti, İSec Kapalı Devre Kamera Sistemi, giriş çıkış kontrol noktaları • Ortak mekanlarda jeneratör altyapısı • Uydu yayın sistemi • Bölgede TOKİ tarafından ihale edilip, inşa edilecek beş ilkokul, üç o rtao kul, üç lise, cami, hastane ve Ispa rta kule B elediye Sarayı

Bahçeşehir’in hemen yambaşında

# :• TÖKİ

^ ag g O K

Afin,.s ortak girişim

4 4 4 =

9 7

9 7

www.ispartakule.eom

IS P A R T A K U L E Y E N İ BİR Ş E H İR --------------


karşılaşmanızı yaşayacaksınız.

Kooperatifi'ne uğramayı da ihmal

Uzaklarda sağda Mada Adası'nı ve

etmeyin. Bu anayolun sizi götüreceği

tüm kıyıyı oluşturan geniş düzlük boyunca el oyaları gibi işlenmiş

yer Yenişarbademli ilçesidir ki,

tarlaları göreceksiniz. Sanki her evin hanımı, sarının farklı tonlarında

Melikler Yaylası ve Pınargözü Mağarası'nı sınırları içinde barındırıyor. Dağlar ve göllerin yüksek

örtüler dikmiş ve uçları tam birbirine

yaylalarla buluştuğu, yörük yaşamının

denk gelir şekilde yerlere yaymış

içinde kamp yapabileceğiniz sulak

gibi. Beyşehir Gölü'nün batısındaki

düzlükleriyle aklınızdan asla çıkmayacak bir yerdir.

yoldan güneye doğru inmeye başladığınızda yol boyunca karşınıza; sayısız balıkçı barınağı, göldeki insan yaşamını

ROTA TAM AM LANIYOR Sizi batıya götürecek yolu izlediğinizde, Roma döneminde

Eğirdir Gölü'nün en kuzey bölümü Hoyran adıyla anılır (üstte). Pınargözü Mağarası ve çevresi mola vermek isteyebileceğiniz noktalardan (sağda).

no s p o t uncovered. When yo u s ta rt y o u r d e sce n t so u th w a rd s on the ro a d to the w e st o f the lake, cou ntle ss fishe rm en 's hu ts w ill a p p e a r to g e th e r w ith o th e r in te re stin g sp o ts

The northernmost section of Lake Eğirdir is known as Hoyran (above). Pınargözü Cave is one spot where you might like to take a break (right).

where yo u can observe the life o f the lake dw ellers. G ed ikli is a fishing village w orth visiting fo r its tra d itio n a l d w ellin gs th a t g o against

gözlemleyebileceğiniz renkli yerler çıkacak. Gedikli, betonlaşmaya

dinsel amaçlar ve sığınak olarak da

the universal tre n d to

kullanılmış olan Zindan Mağarası'nı

co n cre te co n stru ctio n . Be

direnen geleneksel konut yapılarıyla özellikle ziyarete değer bir balıkçı

görebileceğiniz Aksu ilçesi'nden

sure to stop, too, a t the

geçersiniz. Artık rotanızı güneye

F ishe rm en 's C ooperative

köyü. Kıyısındaki Balıkçılar

yöneltip, Sütçüler sınırları içerisinde

on the shore. The

70 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7


olan Adada antik kentine ve

highvvay w ill take yo u t o

as m o u ntains to the

oradan Yazılı Kanyon'a

the tovvnship o f

hum an ey e. B u t it's

ulaşabilirsiniz. Ama bizimle

Y enişarbadem li which

d isco n ce rtin g when you

gelirseniz, biz Kovada Gölü

b o a sts M elikle r H ighlarıd

talk w ith a lake d w e lle r

kıyısından geçip Akpınar Köyü'ne,

a n d Pınargözü Cave. Lake,

only a b o u t s ix ty years

kıpkırmızı Eğirdir güneşini

m o u ntains a n d highlands

o ld to hear th a t the

yakalamaya gideceğiz ve bir

co m e to g e th e r here in a

p la c e where fish were

daireden oluşan rotamızı

İandscape w hich is u n fo rg e tta b le w ith its

ago is a m arsh tod ay

Göller her ne kadar insan gözünün

vvetland p ia in s where you

a n d where p e o p le used

algıladığı ölçülerde 'dağlar kadar'

can ca m p o u t in no m ad ic styie.

to sw im 3 0 years ago

tamamlamış olacağız.

büyükmüş gibi görünse de, yaşı çok değil 60 civarlarında bir göl

ca u g h t on ly 15 years

there are n o w only fields. İn o th e r vvords,

insanı ile biraz sohbet ettiğinizde;

C O M P L E TIN G

the lake is co n tin u in g to

sadece 15 yıl önce balık tutulan

THE C IR C LE

d ry up a t a rate

yerlerin bataklık olduğunu, 30 yıl

If yo u follovv the ro a d g o in g

p e rc e p tib le in a single

kadar önce yüzülen yerlerinse

west, yo u w ill p a ss through

life span. A n d yet,

bugün tarla olarak sürüldüğünü

the tovvnship o f A ksu

e c o lo g ica lly speaking, it

öğrenmek insanı ürpertiyor. Yani

where you can see Z ind an

rem ains a m a jö r sou rce

bir insan ömrü boyunca gözlenebilen bir grafikle kurumaya

Cave, w hich was u se d as a refug e a n d fo r religious

region. F o r a lake m eans

o f fe rtility to a b ro a d

devam ediyorlar. Ekolojik

p u rp o se s in the Rom an

fishing, apples, fields,

hassasiyeti bakımından çok önemli

p e rio d. Turning sou th now,

insects, reeds, a n d jo b s l

ve geniş bir alana bereket

y o u w ill co m e first to the

A life cycle o f m in d-

sunuyorlar. Çünkü göl demek; balık

a n c ie n t c ity o f A da d a in

b o g g lin g m ag nitu de

demek, elma demek, tarla demek,

S ü tçü le r tovvnship, a n d

seem s to be

böcek demek, saz demek, emek

then to Yazılı Canyon. B u t

disap pea rin g q u ie tly

dem ek... İnsan aklının alamayacağı

if you co m e w ith us, we 're

b e fore o u r very eyes.

büyüklükte bir yaşam döngüsü,

g o in g to follovv the shores

Yet it g o e s un noticed.

insan gözünün fark edemediği bir

o f Lake K ovada to the

D o n 't fo rg e t w h at you

yavaşlıkta geri çekiliyor sessiz

village o f A kp ın a r to ca tc h the fiery re d E ğirdir sun,

yo u g e t hom e. D o n 't

sessiz. Buralarda gezerken fark

have seen here when

ettiklerinizi, eve döndüğünüzde de

th e re b y co m p le tin g the

fo rg e t the fertile fields,

unutmayın. Bereketi unutmayın

circle.

b u t re m e m b e r the a rid

ama kuraklığı hatırlayın...

Lakes m ay a p p e a r as big

p a tc h e s as well... □

luzlukçu

Kumdcinlı

Menleş * — Kızılören

Yalvaç Akşehir

•Haydnrjı

Doganhisar Uluborlu

Keçiborlu

iarkikaraagaç

Gönen Atabey

,□ İSPARTA

B*y\chiı .Ynly.ıvç.V'' f,

,

GM ı

Yenişarbadem li

Kasım lar

Sütçüler

o

Uzumlü

1 1 /2 0 0 7

71


RESID0SICE <£

Seçkinlerin yaşam tercihi...

Tel: 0.212.886 54 95 Göl Mevkii, Alman Lisesi yolu üzeri

Büyükçekm ece / İstanbul www.pelicanhillevleri.com


8 Farklı yaşam stiline uygun M alikaneler.

Yaşamınıza yatırım yapın...

1 +1, 2+1,3+1,4+1 oda sayıları 100 m2 - 220 m2 aralığında, Banka kredisine uygun ödeme koşulları ile farklı daire seçenekleri.

KKG i] M i l i M

Keleşoğlu, Kameroğlu Gül İnşaat ortak girişimidir.


Arsameia'djfcJVıİTOcrmSte Herakles'ı el ele sıkışırken göş$çf«ri kabartma (sağda). Tanrı heykellerinin başları, ■J^giyuvarlandıklan tepenin pP ^İeteğinde duruyor (karşı sayfa). A relief at Arsemaia, depicting Antiochus shaking hands with Heracles (right). The heads of the statues of the gods He scattered on the hillside (facing page).


A

sırlardır sayısız uygarlığa can veren Fırat'ın mavi sularının

kuzeybatı ucuna kurulm uş Adıyam an'ın kü çü k ilçesi Kâhta, şöhretini en ço k N em rut D ağı'ndaki tanrı heykellerine bo rçlu olsa gerek. Oysa, Doğu T oroslar'ın keskin vadileri arasına gizlenm iş bu tarihi ilçe, doğal do kusu ve kültürel zenginlikleriyle A na d o lu 'n u n nadide köşelerinden biri. Bölge, ge çtiğim iz gü nlerde bir yelken yarışına da ev sahipliği yaptı örneğin. Türkiye Yelken Federasyonu tarafından bu yıl İkincisi düzenlenen Doğu ve G üneydoğu Bölgesi O ptim ist Yarışları, 6 -9 Eylül tarihleri arasında K â h ta 'd a gerçekleşti. Adıyam an, Bitlis, Şanlıurfa ve V an'dan gelen sporcuların katılımıyla A ta tü rk Baraj G ö lü 'n d e gerçekleştirilen yarışlar yöre halkının da yoğun ilgisiyle âhta is a small tovvnship in Turkey's

Yüce bir dağın te p e sind e görkem li tahtlarına kurulm uş tanrıların taştan bakışları; yelken yarışları, m üzik dinletileri ve ören yerleriyle yeniden keşfedilen yörenin konuklarını selamlıyor.

K

başı yeni bir ören yeri ya da tarihi

by the Yacht Federation o f Turkey, took piace

kalıntı ile karşılaştığınız Adıyam an ili sınırları içerisinde, henüz hiç kazı

The stone faces of gods ensconced on m agnificent thrones atop an im posing mountain greet visitors to this newly discovered region vvith its yacht races, concerts and ruins.

at Kâhta on 6-9 September. Held on the A tatürk Dam Reservoir vvith participating

ta kip edildi. ESKİ KÖYE YENİ KALE N em rut Milli Parkı'nın 10 kilom etre güneyindeki K â h ta ’nın çevresi ge rçek bir açıkhava müzesi. K âhta'yı geride bırakıp, Nem rut Dağı Milli Parkı sınırları içine girer girm ez, görkem li bir uygarlığın etkisine hemen kapılıyor insan. Pem be zakkum ların süslediği vadiler, yüksek kaleler, tanrısal bir varoluşun işaretleri sanki. Adım

çalışması yapılm am ış arkeolojik alanlar bulunuyor. Buna karşın 167 olan tescilli eser sayısı, son d ö ne m de bulunanlar ile birlikte 1 7 7'ye yükselm iş. Adıyam an İl Kültür ve Turizm M üdürü Abdullah Güven, K om m agene Uygarlığı'nın en büyük şehirlerinden biri olan Perre H a rab ele ri'nde bulunan yeni nekropol alanlarının ve taban m ozaiklerinin yöre tarihine ilişkin

southeastern province o f Adıyaman, situated a t the northvvestern tip o f the biue Euphrates, which has nourished countiess civiiizations över the centuries. its main d a im to fame are the statues o f the gods on M ount Nemrut. B u t this historic tovvnship hidden avvay in the steep vaiieys o f the A n ti Taurus is one o f the rare corners o f Anatoiia vvith its cuiturai riches and naturai setting. Recentiy, for exampie, the area ho sted yacht races. The South and Southeast Regionai O ptim ist Races, organized this year for the second time

yachtsm en from nearby Adıyaman, Bitlis, Şanlıurfa and Van, the races were follovved closely by the locals as vvell. NEW CASTLE FOR AN OLD VILLAGE Located 10 kilometers from Nemrut National Park, Kâhta and its environs are a Virtual open air museum. The minute you leave Kâhta behind and enter the confines o f the National Park, you immediately fail under the spell o f a oncemagnificent civilization. Tovvering castles and > 1 1 /2 0 0 7 SKYLIFE 77


yeni bilgiler taşıdığını belirtiyor. Bölgenin en ilgi çekici yerlerinden biri olan Karakuş Tüm ülüsü, iki bin yüz küsur yıl önce kurulm uş, çağının en küçük am a en barışçıl krallığı K om m agene'nin ilk görkem li anıtı. A ntik sütunlar, heykeller ve kabartm alarla süslü 35 m etre yükse kliğ in de ki tüm ülüsten kuzeydoğuya devam eden yol, kıvrım larla bir vadi yatağına do ğru alçalıyor. Kıraç tepelerin arasında insanın içini serinleten C endere Çayı üzerindeki taş kem erli köprü, A na do lu'n un kullanılabilir durum d a olan belki de te k orijinal Rom a köprüsü. C endere K ö p rü sü ’nden doğuya dö n ü p kurak tepelere tırm anm aya başlayan yol, 5 kilom etre sonra zakkum larla bezeli bir başka vadiye çıkıyor. Kâhta Çayı'nın üstüne tarihin gölgesi gibi düşen Yeni Kale, yörenin en eski yerleşim alanlarından biri olan Eski K âhta'nın ilk kuruluş yeri, ilk yaşam izlerinin an tikçağ a dek uzandığı yöredeki görkem li kaleye neden 'yeni' dendiği ise bir soru işareti. 1 9 30 'lu yıllara

Genç Kral Antiochos'un baş heykeli. A head of King Antiochus as a young man.

78 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7

Nemrut Dağı'ndaki kutsa! alanda Kommagene tanrıları asırlardır yan yana. The Commagene gods have lain side by side for centuries in the sacred precinct on Mount Nemrut.

valleys decked vvith pink

ancierıt columns, statues and

oleander seem to point to a

reliefs wınds down into a river

divine existence. İn the

bed. The arched stone bridge

province o f Adıyaman you will find a new ruin o r historic

över the Cendere River, a source o f refreshment am idst

remains at every step, and

the arid hills, is perhaps the

there are stili archaeological

only original Roman bridge in

sites where no excavations

usable condition in ali Anatolia.

have yet been carried out. At

Turning eastward from the Cendere and climbing up into

the same time hovvever the num ber o f registered monuments, previously numbering 167, has risen to

the parched hills, the road emerges 5 kilometers later into a valley bursting vvith oleander.

177 vvith the addition o f the

The New Castle, which looms

recent discoveries. Abdullah

över the Kâhta River like the

Güven, Adıyaman Province

shadovv o f history, is the

Director o f Culture and

original site o f Old Kâhta, one

Tourism, says that the new necropolises and floor mosaics found at the ruins o f

o f the area's oldest places o f setttement. Here, where the earliest traces o f settlement go

Perre, one o f the largest cities

back to antiquity, why this

o f the Commagene civilization,

magnificent castle is referred

yield important clues to the

t o as 'new ' remains a mystery.

history o f the region. The

A m ajör administrative district

Karakuş Tumulus, one o f the

(kaymakamlık) until the 1930's,

m ost fascinating areas in the

Kâhta was rebuilt on level

region, was form ed some

ground, leaving Old Kâhta an

2,100 years ago and is the

isolated village o f 30-40

first splendid m onum ent o f the

households. The edge o f the

Commagene kingdom, the smallest yet m ost peace-

precipice on the south bank o f the Kâhta River was the

loving o f its day. The road that

sacred precinct o f the

continues northeast from the

Commagene dynasty, known

35-m eter-high tumulus vvith its

as Arsameia. Covered vvith t>


w w w .to y o ta s a .c o m .tr

Toyota Camry. Konforu ve lüksü yalnızca evinizde ve iş yerinizde değil; evle iş arasında da yaşayabilirsiniz. Camry'nin ister ön, ister arka koltuğunda oturun, ayrıcalıklı olduğunuzu hemen hissedersiniz. Eğer Camry ile henüz tanışmadıysanız, sizi onun çok özel dünyasını yakından görmeye Toyota Plazalara bekliyoruz.

&

TO YO TA © O

T O D A Y TOM ORROVV TO Y O TA

O O


pine trees, Arsameia can be reached after you pay the fee to enter the National Park. Based on the seashells and fossils found in the area, which was home to the palaces o f the Commagenes in the 2n d century B.C., it has been suggested that it was once an inland sea. The road, vvhich turns steeper after Arsameia, winds on through fields where the pervasive scent o f burning stubble stings the nostrils. ANATOLIAN PYRAM ID Everything seems to turn more yellovv at every kilometer on the road to Nemrut: the houses, the rocks, even the birds. Conditions on this road, vvhich is windy and intimidating even in the hot summer months, are even m ore difficult in the vvinter snows. The peak is another 500-m eter climb from the highest point accessibie by vehiclea surreal İandscape dom inated by kadar koca bir kaym akam lık

A raçla tırm anılan son

olan Eski Kâhta, yenisi

noktadan sonra, yaklaşık

dü zlü kte ki araziye kurulunca

500 m etrelik bir yürüyüşle

3 0 -4 0 haneli yalnız bir köy

ulaşılan N em rut Dağı'nın

olarak kalmış. Kâhta

zirvesi; dev insan ve kartal

Çayı'nın güney yakasındaki

başlı tanrı heykellerinin

uçurum un kıyısı, Arsam eia olarak anılan Kom m agene

gö vdelerinden ayrılıp yere yuvarlanm ış halleriyle

Krallığı'nın kutsal alanı. Milli

gerçeküstü bir atm osfere

Park'ın ücretli girişinden

sahip. Kom m agene Kralı

geçerek ulaşılan Arsam eia,

A n tio ch o s'u n UNESCO

Girişinde karşılıklı ikişer sütun yükselen Cendere Köprüsü (üstte). 35 metre yüksekliğindeki Karakuş Tümülüsü'ne adını veren antik sütunlar (altta). Cendere Bridge vvith its pairs of opposing columns at either end (above). The ancient columns for vvhich the 35-meter-high Karakuş Tumulus is named (belovv).

colossal statues o f men and eagleheaded gods vvhose heads have tum bled to the ground. The monumental tom b o f the Commagene King Antiochus has been included on the UNESCO VVorid Heritage List and continues to sieep as it has for centuries like a mysterious treasure chest above the clouds. The religious and administrative ceremonial precinct o f

çam ağaçlarıyla örtülü. MÖ.

Dünya Kültür Mirası

the Commagene Kingdom, M ount

2. yüzyılda K om m agene

Liste si'ne dahil edilen anıt

Nemrut offers visitors an opportunity

krallarının saraylarına ev

mezarı, gizem li bir hazine

sahipliği yapan bölgede

sandığı gibi bulutların

to view the Commagene Valley and the Atatürk Dam Reservoir in the >

bulunm uş deniz kabukları ve

üzerinde uyum aya asırlardır

fosillere bakılarak, buranın

devam ediyor. K om m agene

bir zam anlar bir iç deniz

Krallığı'nın dini ve idari tören

oldu ğu ileri sürülüyor.

alanı olan N em rut Dağı,

Arsam e ia 'd an sonra giderek

konuklarına T oroslar'ın 2 bin

sarplaşan yol, tarlalardan

150 m etre yüksekliğinden

yayılan anız dum anlarının

Kom m agene V ad isi'n i ve

genizleri yakan kokusu

uzaklardaki A ta tü rk Baraj

eşliğinde uzayıp gidiyor.

G ölü 'n ü seyretm e fırsatı sunuyor. K om m agene'nin

ANADOLU PİRAM İDİ N em rut yolunda sanki her kilom etred e her şey daha da

çılgın kralı A ntio cho s, dağın üzerindeki 200 bin m etrekü plük bir kaya

sararıyor: Evler, kayalar,

bloğunu elle yo n ttu rm u ş ve

ağaçlar hatta kuşlar... Sıcak

burada kendisi için görkem li

yaz aylarında dahi rüzgârlı

bir anıt m ezar yaptırm ış.

ve ürp ertici olan N em rut

Vadiden buraya taşınan taş

yolunda karlı gü nlerde

bloklardan yon tulm u ş her

koşullar biraz daha zor.

biri 6 to n ağırlığındaki

80 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7


Creme de la Marenegro V illa R e in o r i A

V illa R e in o r i

V illa R e in o r i

Şehir hayatım biçimlendiren, renklendiren özel insanlar Marenegro’da... Marenegro; Avrupa yakasının iş ve alışveriş merkezlerinin arka bahçesi sayılan Zekeriyaköy’e sadece 4 dakika mesafede ve Zekeriyaköy’de bulamayacağınız olanaklarla... Deniz kıyısında olmanın ayrıcalıklarını yaşayabileceğiniz, iş hayatının stresinden arınabileceğiniz W ellM are ve SilenceM are, şehirden uzaklaşmadan, doğanın kucağındaki LakeMare gibi sosyal alanlarıyla Marenegro; İstanbul’un yeni yaşam trendi... Her biri açık ve kapalı yüzme havuzlu villalarıyla, 24 saat özel güvenliğiyle Marenegro; yazlık ev, kışlık ev, hafta sonu evi ayrımını da ortadan kaldırıyor. Gelin, hu hafta sonu İstanbul'un villa yaşamına yepyeni bir yorum katan M arenegro’yu yerinde keşfedin.

V

M a re n e g ro «»irişi

B ir villa b a h çesin d e n M a re n e g ro m an zarası

Z e k e r iy a k ö y s a d e c e

4

d a k ik a !

Z e k e r iy a k ft y ’d e n K i ly o s ’a ile rle y in , s a d e c e 4 d a k ik a s o n r a M a r e n e g r o ’d a s ın ız !

B ir villa b a h çesin d e n M a ren eg ro m anzarası

••••:•

2 8 8

3 3 3 . 0 0 0 € ’d a n

m !’d e n 3 8 0

••••:•

6 0

aya va ran

m 2' y e k a d a r d e ğ i ş e n v i l l a s e ç e n e k l e r i

4 5 5 . 1 0 0 € ’y a k a d a r d e ğ iş e n

v a d e li ö d e m e fır s a t ıy la

fiy a t la r

V W

Marenegro’da yaşam başlıyor...

W e llM a re C lu b ’ta n ...

H e m e n te s lim S a t ıj Ofisi 0 2 12 2 0 12 3 4 6 -4 7

1 w w w .m a re n e g ro .c o m j w w w .s i n p a s .c o m .t r


distance from 2,150 meters high up in the Taurus. The m ad Commagene king Antiochus had a 200,000-cubic-m eter block o f stone carved b y hand on the top o f the mountain and a magnificent monum ental tom b erected for himself here. The statues, each one vveighing 6 tons, carved from the stone blocks brought up here from the valley are 10 meters tali. /\ conical tumulus o f loose stone some 50 meters high and 150 meters in diam eter covers further tombs. Although tunnels were dug through it in various periods including the Roman, it has so far proved impossible to reach the royal graves. The tom b o f Antiochus, thought to have been as rich as the famous Egyptian pharaoh Tutankhamun, is a world legacy that has m anaged to remain in situ in the heart o f heykellerin yüksekliği 10

K om m agene Devleti, Fırat'ın

m etreyi buluyor. Üzeri 150

batı yakasında; Adıyam an,

m etre çapında ve 50 m etre

G aziantep ve

yükse kliğ in de kırma

Kahram anm araş illerini

taşlardan koni şeklinde bir

kapsayan sınırlara sahip

tep eyle örtülü m ezarlara

olm uş. Kom m agene

Rom a dönem i de dahil

U ygarlığı'na altın çağını

olm ak üzere, farklı

yaşatan A ntio cho s, iktidarı

döne m lerd e tünel açılm ışsa

döne m ind e ço k zo r bir

da, kral m ezarlarına şim diye

seçim le karşı karşıya kalmış.

d e k ulaşm ak m üm kün

Devletin batı sınırına

olm am ış. Ünlü Mısır firavunu

dayanan Rom a ve doğu

T utankham on kadar zengin

kıyısındaki Pers

oldu ğu sanılan A n tio ch o s'u n

im paratorlukları, bitm eyen

Mezarı, onun zekâsı

savaşlarıyla K om m agene'yi

sayesinde belki de

araya sıkıştırmış.

A n a d o lu 'n u n bağrında hâlâ

A n tio c h o s 'u n devletini

oldu ğu yerde kalabilm iş bir

yaşatm ak uğruna te k bir

dünya mirası.

seçeneği kalmış önünde: iki devlet arasında uzlaştırıcı

DAĞLARIN DENİZİ

olm ak. Bin yıldır süren

N em rut D ağı'nda, d ö rt bir

d o ğ u -b a tı çekişm esinin tam

yanda dağlar uzanıyor

ortasında kalan A ntio cho s,

kud urm u ş bir denizin

bir kü ltü r reform una

dalgaları g ibi... Bir yanda

soyunarak, kültürel ilişkiler

K om m agene tanrılarının

ve evlilikler yoluyla

taştan gözleri, bir yanda

çatışm aların uzağında

sonsuz da ğlar denizi...

kalabilm iş uzun yıllar.

N e m ru t'a çıkıp da Kral

Tarihin bu ilginç kralının

A n tio c h o s 'u n m ezar yeri

ülkesi, bugün hâlâ dünyanın

seçim ine hak verm eden

hem en her yerinde ilgi

edem iyor insan! MÖ 2. ve 1.

top lam a ya devam ediyor.

yüzyıllar arasında yaklaşık 250 yıl hüküm süren

G eçtiğim iz yıl N e m rut'u ziyaret eden tu ris t sayısı 95

82 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7

Gün boyu güneşin ışıklarıyla yıkanan dev heykeller renkten renge bürünüyor.

Anatolia thanks, perhaps, to the king's own intelligence. SEA OF VVAVES

Awash in the sun's rays ali day long, the colossal statues are constantly changing color.

Mountains surround M ount Nemrut on ali four sides like the vvaves o f a raging sea. On one >

Dev aslan ve kartal heykelleri, Kommagene Mitolojisi'nin iki önemli figürü. Giant statues of a lion and an eagle, two majör figures in Commagene mythology.


Türkiye’nin en güvenli arabası... Prensip şu. Ne yapacaksan yap, en iyisini yap. Onun için, Kiler mağazalarında güvenli alışveriş satın alma aşamasında başlar. TümTürkiyeden titizlikle seçilen binlerce ürün Kiler raflarında boy göstermeye hak kazanır. Aldığınız hiçbir üründe gözünüz arkada kalmaz. işte güvenli alışveriş budur.

ÜstelikTürkiye'nin en ucuzfıyatlannı mağazalarımızda bulursunuz. Türkiye'nin ekonomisi böyle kurtulur.

Gelin Kiler mağazalanna, en ucuz, en güvenli arabalann keyfini çıkann.

Skiler "kazançlı alışveriş ’

www.kiler.com.tr ÜCRETSİZ MÜŞTERİ HATTI

0800 219 65 15


Adıyaman, Gaziantep and Kahramanmaraş. Antiochus, under whom it enjoyed a golden age, faced a difficult choice during his reign. The Romans on its vvestern borders and the Persians in the east harried the Commagenes vvith endless wars. Antiochus had only one alternative if he vvanted to keep his state intact: assuming the role o f m ediator betvveen the two empires. Caught sm ack dab in the m iddle o f a thousand-year east-w est tug-of-war, Antiochus launched a cultural reform and m anaged to stay out o f the fray through a netw ork o f cultural relations and strategic marriages. The land o f this fascinating king continues to attract interest around the vvorld even today. Some 95,000 tourists visited bin civarındayken, bu yılın ilk

Gün batımında fotoğra f çekme telaşı, Nemrut Dağı'na özgü klasik bir manzara.

sekiz ayındaki ko n u k sayısı 100 bine ulaşmış, ilginç olan ise yöreye en ç o k turistin U zakdoğu ülkelerinden

A flurry of photograph-taking at sunset in the inimitable Nemrut İandscape.

geliyor olm ası. G üney Kore, Japonya, Tayvan gibi uzak ülkelerden turist çeken ören

side the stone eyes o f the

Nemrut last year and this year

Commagene gods, on the

the num ber exceeded

other an endless sea o f

100,000 already in the first

waves. If you clim b up Nemrut

eight months. The interesting

you ca n 't fail to be impressed

part is that by far the m ost

by King Antiochus for

tourists to the area com e from the Far East. Drawing tourists

choosing this as the location o f his tom b! The Commagene state, vvhich ruled for

from faravvay countries like South Korea, Japan and

approxim ately 2 5 0 years in the 1st and 2 n d centuries

attract visitors from vvestern

ülkelerinden de ziyaretçi almaya devam ediyor.

B.C., was on the vvestern

countries like Germany,

bank o f the Euphrates and

France, Holland, Italy, Spain

C ivardaki konaklam a tesislerinde geceleyip, gün

included today's provinces o f

and the U.S. as well. Staying

yeri; Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, ispanya ve Am erika gibi batı

overnight in one o f the nearby

doğum unu Tanrıların

facilities and vvatching the Y orpuzlu

D ağı'nda karşılam aksa artık bir Nem rut klasiği. 2 0 00 'li yıllardan itibaren her yıl yapıldığı gibi, bu yıl da 14

Alancık

Kocatusar. Çobijnpifüin ’o

Kuyucak Yelkovan Yaylakonal^

2116. yıldönüm ü kutlandı.

Haşarıcık

devam ediyor. 84 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7

Ballı Bostanlı 73 •

^Oluklu

»İkizce

•B o rq aç

Tnskuyu

[Akpınar

■ • Bayırlı

I lacıhaîjl

jAkbuda(^ f

f,/n

Kuyulu

•S ırataş lo r Koçhısar

O Samsat

G elenek

® «D u tlu ca

for the king are occasionally o f live music. A nd A ntio chu s's splendid tom b

Bağpınar

Atatürk Barajı

14th July. H eld at sunset, the

enhanced b y perform ances

«U çgo*

B a ğ p ın a r

o f the coronation o f King Antiochus was celebrated on com m em orative ceremonies

S am ba yal

Yeryüzü varolduğu sürece

onun kızıllığında kutsanm aya

2000, the 2 1 16th anniversary

N a rin c e

'Ç a la lte c e

o

sunrise on the Mountain o f the Gods has becom e a Nem rut institution. This year, as every year for the last

^ A k ın c ıla r

perform anslarıyla renkleniyor.

güneş doğarken ve batarken

D a m la cık

>Kâhta

«{<öselı

Gün batımında gerçekleştirilen Kral

A ntio cho s'u n görkem li yapıtı,

ıı

1 o K oça Ii

A ntio cho s'u n taç giyişinin

kimi zaman canlı müzik

O s in c ik

Çelikhan

Tem m uz'da, Kral

A n tio ch o s'u anm a etkinlikleri,

Taivvan, Nemrut continues to

Kovancı

°O v a c j

will continue to be blessed by the s u n ’s red g low as it rises and sets for as long as the earth endures. □


Siz uçaktasınız

araçlarınız nerede? En iyi Yöntem ; Uydu Kontrollü A raç İzlem e Sistem i!

Yöntem Uydu Kontrollü Araç İzleme Sistemi'yle araçlarınızı GPS uyduları sayesinde sayısal haritalar üzerinde izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergâhı, duraklama yaptıkları yerleri ve sürelerini görebilirsiniz. Bu etkili sistem, Siemens veri aktarım terminalleri sayesinde işler. Kaç aracınız olursa olsun, bu sistemi ister kiralayın, ister satın alın; güvenilir maksimum kazanç için her koşulda kontrolü elden bırakmayın.

YON TGzM İ Z L E M E

w w w .y on tem izle m e.co m YÖNTEM FİLO YÖNETİMİ, ARAÇ İZLEME SİSTEMLERİ, İLETİŞİM TİC. A.Ş. İSTANBUL: Bayar Caddesi, Gülbahar Sokak Perdemsaç Plaza No.17/129 Kozyatağı • Tel. 0 216 410 26 26 (pbx) • Faks. 0 216 410 65 44 İZMİR: 1587/1 Sokak, No.8 D.504 Çınarlı • Tel. 0 232 4 3 5 4 4 0 0 (pbx) • Faks. 0 232 43 5 93 31

V ________________________________________________________________________________________________________________________________


« P


Ankara Kalesi ve civarı, 'Eski Ankara'yı sokaklarında, konaklarında ve ayrıntılarda hâlâ yaşatıyor. Salman Sokak’ta bakırcıların tık tık’ları keşfinize eşlik ediyor (karşı sayfa). ‘Old Ankara' lives on in the streets, traditional houses and other details o f the Ankara Citadel and its environs. The tap-tap of the coppersmiths will accompany you as you explore Satman Street (facing page).


azı şehirler vardır insanı

B

kendiliğinden büyüleyiverir,

İstanbul gibi, Venedik gibi. Herhangi birinin böyle bir şehrin güzelliği hakkında kuşkuya düşmesi neredeyse imkânsızdır. Oysa kimi şehirler kendiliğinden değil, ancak dikkatli bakışlarla yücelirler. Kendini hemen ele vermeyen bir güzelliğin büyüsü vardır onlarda ve Ankara böyle bir şehirdir. Kentin umarsız bakışlara pek de çekici gelmeyen doğası üzerine ilginç anekdotlar bile vardır; şair Yahya Kemal Beyatlı’nın “Ankara'nın en çok, İstanbul'a dönüş yolunu severim" sözü, bu tür bir ilgisizliği yansıtır örneğin. İstanbul'dan gelip bu şehre yerleşmiş öğrencilerin dillerinde de, henüz bu şehri keşfetmemişlikten kalan acı sözler dolaşır durur, içinde 'çorak', 'bozkır' kelimeleri geçen kırıcı ifadeler taşır bu sözler... Ankara’yı keşfetmekle kastettiğim, bildik müzelerini, çay bahçelerini, örneğin bir dönem dillerde dolaşan Tunalı Hilmi gibi caddelerini bulmak, bu şehri, zihinlere hemen geliveren yönleriyle tanımak değil elbette. ÇOK RENKLİ VE SESLİ BİR KÖŞE Ankara Kale Içi’ni bilmeyen yoktur kuşkusuz, hatta burası özellikle de turistlerin gözdesidir. Yerleşim bakımından At Pazarı olarak bilinen mevkide, Mahmut Paşa Bedesteni ile Kurşunlu Han’dan devşirilen Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin hemen üstünde, şehre hâkim bir konum da yer alır. Davulcular Hanı, Çengelhan, Pirinçhan gibi öteki han ve bedestenler, Arslanhane Camii, Celali Kaddani Camii, Hacıbayram Camii, Ahi Şerafettin Türbesi gibi dinî yapılar ve eski kale konakları

A nkara Kalesi koca duvarları ardında; konakları, hanları, ham am ları, sepetçileri, bakırcıları ve ilginç m üzeleri ile başka bir A nkara saklıyor.

T

here are cities that automatically cast a spell över you, like İstanbul, and Venice. It’s almost

unthinkable that anybody would dispute the beauty o f such a city. A n d then there are other cities that only rise in your estimation upon closer inspection, cities whose beauty is not readily apparent. Ankara is one o f them. There are even anecdotes about how Ankara does not recom m end itself to the casual glance. Reflecting this dismissive attitude, the early 20th century po et Yahya Kemal Beyatlı p u t it like this, “What I like m ost about Ankara is returning to

Behind the great walls of the Ankara citadel another Ankara lies concealed, of stately m ansions, ancient inns and baths, fascinating museurms, basketvveavers and coppersm iths.

İstanbul!" Students who have com e from İstanbul to study in Ankara refer to it as ‘an arid vvasteland' or ‘the steppe', disparaging terms that betray their failure as yet to discover the city. What I mean b y ‘discovering’ Ankara is o f course not finding its well-known museums and tea gardens, its once celebrated streets like Tunalı Hilmi, o r getting to know its immediately accessible aspects. A COLORFUL AND POLYPHONIC OUARTER Everybody knows about Ankara's Inner Citadel; indeed this spot is a favorite with tourists. Situated directly above the Museum o f Anatolian Civilizations, > 1 1 /2 0 0 7 SKYLIFF 89


which was converted from the former M ahm ut Paşa Bedesten and Kurşunlu Khan, it stands on a hill that dominates the city in the area known as A t Pazarı, o r the Horse Market. Medieval inns such as the Davulcular Khan, Çengelhan and Pirinçhan, other khans and bedestens (markets), religious buildings such as the Arsianhane Mosque, Celali Kaddani Mosque, Hacıbayram Mosque and the Ahi Şerafettin Türbe, and severai stately old mansions make up its touristic infrastructure. But the Inner Citadel is too vibrant to be entrusted to touristic brochures a nd too polyphonic to be done justice in the memorized spiel o f a tourist guide. Instead it is like a closed box, full o f mysteries waiting to be piumbed. Historian llber Ortaylı briefly sums up the history o f this old and small town in an art id e tltled, ‘The Ankara bu mekânın turistik altyapısını

geçerken, şehrin artık metruk

oluşturur. Ama Kale İçi, şehir

kalan bu kesimi ise yeni ev

broşürlerine emanet

sahiplerini bulacaktı.

edilmeyecek kadar renkli, ezbere bilgiler döken

BİR M ÜZE MAHALLE

rehberlerden dinlenmeyecek

Şimdiki Kale İçi yukarıda

kadar çok sesli bir köşe,

çizilen tarihsel arka planın bir

anlaşılmayı bekleyen sır dolu

sonucu elbette. Bakırcılar, sepetçiler, rehber çocuklar,

bir kapalı kutu gibidir. Tarihçi llber Ortaylı ‘Ankara

işlerini kapı önlerine seren

eski ve küçük şehrin tarihini

kadınlar, ilgili entelektüel

Citadel': ‘‘Galatian Capital, Roman garrison, and strategic point from which the Byzantines marched eastward and the Ottomans to Baghdad and Syria." İn the same article Ortaylı says that the city was restored in the Byzantine period, adding, “With a population o f only

Pirinç Han vvelcomes those who want to take a breather in its charming tea garden (above). Every house, every Street has a story to teli in Ankara’s oldest and most touristic quarter (below).

25-30 thousand, the Capital o f the great province o f Ankara spread to the lower slopes o f Hacettepe from mansions inside the fortress. İt was a humble provincial capital. Humble

birkaç cümleyle şöyle özetler:

bakışlar, bu bakışlara karşılık

“Galatyalılar'ın başkenti, Roma

veren Romanlar, MalatyalIlar...

ordusunun toplandığı bir merkez, Şark'a yürüyen

Kale Içi’nin dokusu, birden

their spacious mansions and

fazla ilginç ayrıntıya dayanıyor

pleasantly courtyarded houses. >

Bizans’ın, Bağdat ve Suriye’ye yürüyen OsmanlI’nın

şaşaalı günlerini kaybeden

soluklandığı stratejik bir nokta.’’ Aynı yazıda Ortaylı,

aslında. Muhit sakinlerinin eski harikulade kerpiç konaklarını

şehrin Bizans devrinde restore

terkettiğinden beridir burası, göç alan bir büyük şehrin

edildiğini de söyler ve devam

sığınma evi âdeta. Büyük

eder: “ Koca Ankara vilayetinin

konakların sivil müzelere, şık

merkezi 25-30 bini ancak bulan nüfusuyla kaledeki

restoranlara dönüştüğü muhitin yeni sakinleri, bu

konaklardan Hacettepe

görkemli konakların etrafında

eteklerine yayıldı. Mütevazı bir eyalet başkentiydi.

90

okuldan dönen çocuklar, el

Kalesi' başlıklı yazısında bu

Pirinç Han, biraz soluklanmak isteyenleri şirin çay bahçesinde ağırlıyor (üstte). Ankara’nın en eski ve en turistik bölgesindeki her köşe, her sokak kendi hikâyesini anlatıyor (altta).

kümeleşen eski Ankara

Mütevazıydı ama renkliydi...

evlerine, sırf şehrin merkezinden çok daha ucuz

AnkaralIlar koca konaklarına

diye yerleşmişler. İlginç olan

ve hoş avlulu evlerine pek

ise, Ankara üzerine

tutkundular. 1970’lerde, eski

araştırmalarıyla tanınan Özer

apartman hayatına pek

Ergenç’in '16. Yüzyılda

gönülsüz geçtiler’’. Eski

Ankara ve Konya’ başlıklı

AnkaralIlar apartman hayatına

kitabında o zamanlar Kale

İKVI FE 1 1 /2 0 0 7

yet vibrant... A nd very enamored o f


İstanbul'da Akdeniz'i yaşamak... Hayat tarzıyla, mimarisiyle, özel anları, özel olanaklarıyla Akdeniz, İstanbul'da Bahçeşehir'de... Spradon Teras Evler'de... Sauna'lı şok havuzlu 6+1, kış bahçeli 5+1,4+1 ve 3+1 'ler. Siz ne kadar Akdeniz istiyorsanız, o kadar Akdeniz Teras Evler'de... Mimari kaliteye, yaşam kalitesine gelince... Biz Spradon'a zaten Bahçeşehir'in zirvesi diyoruz...

Hayat, sadece h a y a t! Bahçeşehir'in zirvesinde, Spradon 'd a ,,.

or

• •• • ı•

^ | ı j i ■a T .o ^.uîJ

Bahçeşehir'in Zirvesi SPRADON, TOKİ kaynak geliştirme uygulam aları kapsam ında yapılm aktadır.

0212 444 58 98 • www.spradon.com

<k> KUZU GR U P

• Toplam 33.000m2yerleşim ve %80 peyzaj uygulama alanları • 6+1,5+1,4+1 ve 3+1 daireler • Yüzeyde araç geçişi olmayan, konut erişimli jetfan sistemli yeraltı otoparkı • Yüzme havuzu, güneşlenme terası ve kafeterya • Tartan pistli koşu yolu, fitness çenter» Türk hamamı ve sauna • Görüntülü intercom sistemi


Içi’ndeki, yani ‘yukarı şehirde'ki evlerin, ‘aşağı şehir'dekilere nazaran daha çok rağbet gördüğünü öne sürüyor olması. Şehrin ileri gelenleri, örneğin Ankara müftüsü gibi muteber kimseler Kale Içi’nde oturmayı tercih ederlermiş o dönemlerde; şimdi ise Kale İçi birbirine karşıt iki kesimi de barındırıyor içinde. Bir tarafta şehirde tutunamayanların evidir Kale İçi, öte yandan yüksek sınıfın entelektüel ihtiyaçlarını karşıladığı bir müze mahalle. M U H İT İN M İN İK REHBERLERİ Kale İçi ve çevresi bugün sivil müzelerin, şık restoranların yurdu; tarihçilerin, edebiyatçıların romantik bakışlarının odağı; betonarmeye alışmış gözlere arkaik evler veya turistlerin Ankara Kalesi; ama muhitin sosyo-ekonom ik gerçekliği her bir yanda sizi bekliyor... Nasıl mı?

Görkemli kale surlarının altında bugünün Ankara’sı boylu boyunca uzanıyor (üstte). Kaleiçi'ndeki Anadolu Medeniyetleri Müzesi içinde, Anadolu’nun binlerce yıllık serüvenini barındırıyor (altta).

Kale Içi’nde dolaşmaya başlar başlamaz, dar bir tahta kapı arkasından ya da henüz dönülmemiş bir köşeden, turistseniz İngilizce, hatta Japonca ezberlenmiş cümlelerle, yok değilseniz Türkçe, ama çok kibar ifadelerle, 10-12 yaşlarında

Modern Ankara extends for miles below the citadel's magnificent walls (above). The Museum of Anatolian Civilizations in the Citadel harbors the millennia-old history of Anatolia (below).

bir çocuğun yanınıza sokulduğunu görür; ve ona asla ‘hayır’ diyemezsiniz. Çocuğun o gü nlük talihi, sizin herhangi bir bro şürd en edinebileceğiniz

*

|

1

1

,

Longstanding residents in the

old Ankara houses huddled

1 9 /0 ’s did not take vvillingly to apartment living. ” A nd as they

around the mansions merely

made the transition, this now-

expensive than a place in the

because it was m uch less

abandoned sector o f the city

city çenter. İt is interesting that

wouid find new residents.

Özer Erginç, a well-known

A M USEU M DISTRICT

suggests in his book, 'Ankara

Today’s Inner Citadel is o f

and Konya in the 16th

researcher on the city,

course the outcom e o f the

Century’, that the houses in

historical background outlined above. Coppersmiths,

the ‘upper c ity ’, in o t her words, in the Inner Citadel,

basketvveavers, tourist guide

were far m ore popular than

kids, women who display their

those in the ‘lower city’ at that

embroidery on their doorsteps,

time. Prominent residents in

the looks o f interested

those periods, a vvorthy

intellectuals, and the Romans and Malatyans staring back at

personage like the m ufti o f Ankara for example, preferred to live in the Inner Citadel.

them ... The fabric o f the Inner Citadel actually depends on

Now the area harbors two

more than one fascinating

disparate sectors as hom e on

detail. Ever since the old-time

the one hand to those who

residents abandoned their avvesome brick-and-m ortar

can 't afford a place in the city, and on the other a museum

mansions and left the opulent

district that caters to an elite

old days behind, this place

inteliectual class.

has been a Virtual refuge for

92 SKVLIFE 1 1 /2 0 0 7

rural m igrants to the big city.

C H ILD TOUR GUIDES

The new residents o f the quarter, whose once

The Inner Citadel and its environs today are a place o f

magnificent mansions have

m useum s and upscale

n ow been converted into museums and fashionable

restaurants; a focal p o in t for the rom antic views o f

restaurants, settled into the

historians a n d literati; the >


Perfect details... Kusursuz detaylar...

DURM A

51 yıldır saca hayat veriyoruz.

Lazer Kesme Makineleri Punctı Presler Plazma Kesim Makineleri Hidrolik Abkant Presler Hidrolik Makaslar Kombine Makaslar Köşe Kesme Makaslan

Büküyoruz, kesiyoruz, deliyoruz... Kusursuz detaylar üzerinde çalışıyoruz. Dünyanın en büyükleri, Durma makineleri ile mükemmel iş sonuçlan elde edebilsin diye yeni bilgiler, yeni teknolojiler edinerek büyümeye ve daha iyi sac işleme makineleri üretmeye devam ediyoruz. Dünyanın daha iyilere ihtiyacı var...

L a s e r C u t t ı n g M a c h in e s

Since 51 years we are shaping the Steel.

P u n c h P re s s o s P la s m a C u tt ın g M a c h in e s H y d r a u lc D o iM is t r o k jn g P rı H y d r a u l ic S h e a r s Iro n V V o rk e rs C o m e r N o tc h e r s

sbreak

Bending, cutting, and punching...

We are vvortong on perfect details. To serve to the biggests of the vvortd, and to get them to the best results, we are growing with increasing knowledge and the new technology to produce more sheet metal vvorking machines. The vvorld needs better ones.

u rm a z la n Durmazlar Makina San. ve Tic. A.Ş. OSB 75.YH Bulvarı Bursa 0 224 21918 00 www.durmazlar.com.tr durma@durmazlar.com.tr


C itadel o f tou rists a n d old houses that charm eyes inured to concrete. B u t the q u a rte r’s so cio-e cono m ic reality aw aits you vvherever you turn. H ow ? The m inute you begin you r s troll through the Inner C itadel you'II find a 10-12-year-old ch ild sidling up to you from ro u n d a corn er o r be hind a na rrow wooden door. If you 're a tou rist he'II address yo u in rote-lea rned English, o r Japanese, if not, then in Turkish b u t alvvays politely; and yo u vvon't be able to say ‘n o ’. You'II m ake that ch ild 's day with the cou ple o f coins you thrust in to his hand, im pressed b y the inform ation he im parts that you vvon’t fin d in any guidebook. A n d if you ask the rig h t questions, there isn ’t anything you can ’t learn ab ou t the residents o f this quarter. bilgileri seslendirm esinden

Içi'ne tu ris tik bakıştan öte

etkilenm enizdir. Am a doğru

bir derin lik kazandırıyor.

soruları sorarsanız, o tu ristik

Ü zerindeki kitabeden 1522-

mekânın sakinleri hakkında

23 yıllarında yaptırıldığı

öğ renem eyeceğiniz şey yok

anlaşılan dönem in işlek

gibid ir. M ahallede kim

hanlarından Çengelhan da

kim inle kavgalıdır, en iyi

bugün bam başka bir kim liğe

ço cu k rehber kim dir, kaç

bürünm üş ayakta kalmayı

para kazanır?.. Her şeyin

sürdürüyor. Aradaki

görerek, duyarak, sezerek

yüzyılları atlarsak, Rüstem

anlaşıldığı; ilgili tavırlar,

Paşa evkâfından Rahmi Koç

m eraklı gözler yerine, acem i

evkâfına doğru ilginç bir

konuğunu âdeta tem aşaya

dönüşüm gözlem lenebilir

(derin derin düşünerek

burada. Ç engelhan artık bir

seyretm e) çağıran bir tuh af

teknoloji ve te kn o lo jik m aket

m ahalledir burası.

m üzesi. Birinci ve ikinci

Kale İçi her yanıyla nostaljik bir serüven sunuyor. Gramofonlar, eski taş plaklar mekânların dekorasyonunda veya dükkânlarda kendilerine yer buluyorlar. Every aspect of the Inner Citadel is steeped in nostalgia. Gramophones and old vinyl records find a place in the shops and decor of the touristic venues.

dünya savaşından kalm a TATLI TUHA FLIKLA R M EKÂ NI

silah parçaları, lokom otifler, buharlı gemi m aketleri, el

Kale Iç i’ndeki müzeler, sivil m üzelerdir. Çünkü bildik

yapımı kayıklar, rus denizaltı başlıkları, m erm iler, sürat

m üze tanımlarının ötesinde,

teknesi m aketleri...

resto ra n -ca fe -m ü ze -a n tika dükkânı karışımı m ekânlardır bu sivil müzeler. Kınacızade

AYNI ANDA FARKLI ZAM AN LA R

K onağı’nın şu sıralar,

Öyleyse artık üst üste

ülkenin belki de gelm iş

binm iş zam anları Kale

ge çm iş en önem li tarihçilerinden birinin, Halil

iç i'n d e yaşadığımızı iddia etm enin tam da sırası.

Inalcık’ın söyleşilerine, Y urdusev Arığ gibi bir

uzanan, Bizans, Selçuklu

<

hanım efendinin Osmanlı kıyafetleri m üzesine ev

Osmanlı devirlerini geçirm iş

?

Kale İç i’nde bir 2. Dünya

|

sahipliği yapm ası, Kale

Savaşı m erm isi ya da Henry

m

94 ‘ İKYLIFE 1 1 /2 0 0 7

Kökleri G alatyalılar’a kadar

Who is on the ou ts with w hom ? Who is the be st child gu id e? H o w m uch does he m ake? This is a neig hbo rho od vvhere everything is u n de rsto od b y seeing, feeling, sensing; a strange n e ig h b o rh o o d that, ra th e r than a m ere in te rested expression o r a curious glance, invites the novice visito r to take in a Virtual spectacle, ali the vvhile lo s t in contem plation. t>


TurkcellMobilİmza:

Cepte taşınabilen imza şifre girerek imzalayın: :+: * * * * +

E JT7 Tek bir şifreyle tüm işlemlerinizi sıra beklemeden, güvenle ve kolayca yapın. T u rk c e llM o b ilİm z a ’yla h e r a n , h e r y e rd e u z a k ta n im za a ta b ilir , sade ce s iz in b ild iğ in iz ş ifre n iz le iş le m le rin iz i g ü v e n le y a p a b ilir s in iz .* T u rk c e llM o b ilIm z a ’ n ızı; • in te rn e t ve W AP b a n k a c ılığ ın d a , • A T M ’ le rd e n k a rts ız n a k it ç e k m e k iç in , • E -b e le d iy e ve d iğ e r e -d e v le t u y g u la m a la rın d a , » A n la ş m a lı b a n k a la rd a n a n ın d a b ire y s e l n a k it k re d i k u lla n ım ın d a , • S ifre /im z a g e re k tire n b irç o k iş le m d e k u lla n a b ilir s in iz . U n aV ıîS ? Ü s te lik se rvise a b o n e o ld u ğ u n u z d a 50 k o n tö r/1 5 d a k ik a h e d iy e ! ^TurkcellMobilİmza, 5070 sayılı Elektronik imza Yasası'na göre Telekomünikasyon Kurum u’nun denetim indedir.

TurkcellMobilİmza’mzı kullanabileceğiniz kuruluşlar:

A K B A N K Ku

YapıKredi

v e y t tu jr k

r *

B A N K ASYA

Ş e k e rb a n k ^

D e n iz B a n k ^

9

TEB

Garanti TÜRKİYE F İN A N S

A K Y a tın ım

HSBC <Z> TÜ R K İY E ' K BANKASI

$■

Tûrknr'nln lhınhı-ı

lm Kim citik.com l i f l i lE llll VE S İ

((§)) TURKCELL

Ayrıntılı bilgi: w ww .turkcell.com .tr <»M» 0 532/TurkcellExtra’ lar


o f Ottoman costumes from the wardrobe o f a prominent lady like Yurdusev Arığ. A nd one o f the period's busiest inns, the Çengelhan, whose inscription telis us it was built in 1522-23, has managed to remain standing by assuming a brand new identity. İf we skip över the intervening years, an intriguing transformation is evident here, from the Rüstem Paşa foundation to today’s Rahmi Koç foundation. Rüstem Paşa was Suleiman the Magnificent’s grand vizier, Rahmi Koç is one o f Turkey’s ieading industrialists. The Çengelhan today houses a technology museum, founded by Koç, with scale models o f everything from locomotives and steam engines to vveapons and ammunition, hand-crafted caiques, Russian submarine parts, and speedboats. DIFFERENT T IM ES İN ONE It’s high time we pointed out that in the Inner Citadel we F o rd ’un 1 9 0 8 'd e imal

Kale Içi'nde bir âlem atölyesi (üstte). Hasırcılar, incik-boncukçular, baharatçılar ve pek çok zanaat atölyesi Kale Içi’nin diğer renkleri (altta).

edilen ve yaklaşık 15 m ilyon satan ünlü ‘ M odel T ’ adlı o to m o b ili ile bir zam anların oyun bilgisayarı şaheseri C o m m o d o r 64,

A workshop in the Inner Citadel (above). Basketvveavers, bauble and bead sellers, spice vendors and numerous other craftsmen make the Inner Citadel a colorful place (below).

elinde çantası, önlüğü, az sonra rehberliğe soyu na cak olan kim i kü çü k çocukların önünden ge çip g ittiğ i bir binada sergileniyor. Kınacızade Konağı içinden Osmanlı

experience many layers o f time

The citadel is cultural venue.

one on top o f the other. With

A mix o f restaurants, cafes,

roots going back to the

museums and antique shops

Galatians, followed by the

that goes beyond the

Byzantine, Seljuk and Ottoman

conventional museum concept.

periods, the Inner Citadel boasts

Deiving deeper than the casual

displays o f items ranging from a

touristic glance, the Kınacızade

VVorld War II shell and Henry

Konağı, for example, is currently

Ford's famous ‘Model T,

hosting a series o f intervievvs

manufactured in 1908 with sales

with Halil İnalcık, one o f Turkey’s

o f close to 15 miilion, to the once

m ost respected Ottoman

state-of-the-art Commodore 64

historians, as well as a collection

gameboy, ali in a building in front

tarih in e yön verm iş Halil

o f which school kids in smocks

İnalcık, elinde kitapları sallana sallana devşirm e

with schoolbags in hand are clamoring to be your guide. Halil

taşlı kale duvarları

İnalcık, who shaped the study o f

önünden iniyor yokuş

Ottoman history, descends the

aşağı, iki sevgili ellerinde

steps front o f the fortress’s thick

defter, kalem not alıyorlar,

stone walls, jotting down notes

Ayaş şivesiyle konuşan Bakırcı am canın ağzından

in a small notebook he carries in his hand. Perhaps to record a

Kale Iç i’ne ilişkin birkaç

few words about the citadel

cüm le alabilm ek için, belki

from the m outh o f an elderly

de şu yazının kalem e

coppersmith, perhaps so that this article can be written... İn a

alınabilm esi için... Her şeyin her zam anın aynı

z

anda olabildiği bir yerde, Kale Iç i’nde, bu tu h a f saklı ülkede... 96

CHARM ING LY O UIRKY

SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7

5

place where ali time and ali things can be as one, in this strange hidden country, that is in the Inner Citadel... □


wvwv.nokia.com.tr

Nokia N95. Navigasyon artık böyle bir şey. Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Nokia N95, GPS ile yerinizi bulsun. Nokia MAPS Navigasyon Servisi’nden faydalanın, N95 size yolunuzu söylesin.

IMOKIA Nseries


Güz patikaları The paths of autumn ( ? ) H A L İM Y A L Ç IN D İK E R


v '


Dağları saran orm anların ortasındaki A bant Gölü, yaylalarında da doğayla b ütünleşm iş bir zam an dilim i vaat ediyor. Surrounded by vvooded mountains, the highlands of Lake Abant prom ise a slice of time integrated vvith nature.

100 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7


İ

lk keşfimdi Abant, ilk göz ağrım... Zümrüt yeşili ormanlarla kaplı Bolu

L

ake A bant was m y first love, m y first discovery... A childlike jo y would fiil

Dağı’nda yükselirken çocukça bir

m y heart as I ascended Bolu Dağı with its

sevinç kaplamıştı içimi. Ciğerlerimi, orman nemiyle harmanlanmış nefes

emerald green forests. M y lungs vvould fiil with its fresh-scented air m ingled with the

kesen bir koku. Osmanlı saraylarına

forest damp. You know what I mean. The

giren ziyaretçilerin genizleri yanarmış ya

way the nostrils o f visitors to the Ottoman

çiçek kokusundan, Bolu da öyle

palaces would burn with the fragrance o f

karşılamıştı beni. Genzim yanmıştı

flovvers. Well, that's how Bolu was for me.

yeşilin kokusundan. Sabahın ilk

İts green stung m y nostrils. İn the early

saatlerinde, köy minibüslerinin

morning hours, I would quell m y trembling

bekleştiği garajın çay ocağında sıcacık

with a glass o f piping hot tea at the

bir bardak çayla dindirmiştim titrememi.

garage where the minibuses to the

Gün ışırken hareket eden minibüs beni

villages were vvaiting. Starting out ju st as

Abant Gölü’ne getirmişti nihayet.

it was beginning to get light, the minibüs

Araçtan inip göl kıyısına yaklaştığımda bu sefer heyecandan bacaklarım

vvould eventually bring me to Abant. When I g o t out and approached the lake

titriyordu. Dağları saran ormanların

shore, this time it was m y legs that were

ortasında masmavi gölün büyüsüne

trembling with excitement. I was caught in

kapılıp gitmiştim. Göl kıyısında turlayan

the spell o f a deep blue lake surrounded

faytonların sesi, cıvıl cıvıl kuş sesleri

b y vvooded mountains - so overcome

öylesine sarmıştı ki beni. O gün, siyah iri benekleri, gümüş gibi

sound o f the phaetons plying the lake

parlayan pullarıyla ilk alabalığımı

shore...

was I by the chirping o f the birds and the

tutm uştum Abant’tan. Göl yüzeyinde

I caught m y first trout that day in Lake

her esintiyle dans eden beyaz nilüferleri

Abant. A fish with sparkling silver scales

ilk burada görmüştüm, ilk çadırımı

a nd big black spots. İt was here too that

kurmuştum kıyısına. İlk yalnız gecemi

I saw m y first vvhite vvater lilies, dancing

geçirmiştim kamp ateşinin başında.

on the vvater’s surface in the breeze. I

Sabah köylülerden aldığım beyaz peynir

spent m y first night avvay from hom e by

ve yaban çileği reçelini sıcacık köy

a cam pfire here. İn the morning I ate the

ekmeğine katık etmiştim. Tatlı suya

fresh village bread with vvhite cheese >

Abant Gölü (açılış sayfası). Hem A bant’a hem de Düzce’nin dağlarına hakim en yüksek tepede kurulu Sakarca Yaylası (üstte). Mavi gölün faytonları yaz-kış demeden ziyaretçilerini gezdiriyor (sağda). Lake Abant (opening pages). Sakarca Highland, perched atop the highest hill overlooking Abant and the mountains of Düzce (above). Phaetons ferry visitors around the lake summer and winter (right). 1 1 /2 0 0 7 SKYLIFE 101


I

PPPP

l

g

Ü B İIB İE B B B B Fîî RS R S RS g

3 5 5 1

i l i l S S S S il

g ESI P l P l ^ g

BE R î RS ES g

g

g

EEEE

na b i r a b i

e s bs

e ; s i Si Si

EI EE

fîs fi-, m r s 5 ™

bi e :

ES 5 i Fst e s r=: E5t e ™

sı E E I E

b i m Bî S iıS î Sî ese er B î n S i S i b i s bi

S g ilB i liE B B B B B S S B İlg liii iB

=

=■”

B

=

= '= ■ = .=

=

= ! =■ =■ B i r a i =■ = ' = ' B

g

Ill

H Ib ie ie ib ib ib I b ib i b ib i !Bî Hî Bilil B! K USH! |;i İ l Bİ Bİ Bi 13 Bi s ı p p p p B i B i p p p p r a e ı p b ib i P P P P B I H P P P P ■ P P bİE i e i e i P P e is ie ib i P P ri I I B P n n B in p P B i B i n t a bi b ib i b ib is i b ib i b ib i H ■ ■ F il'' llp p p p fls ip p p p p p p p

l

=

51B Bİ SI i l Bİ i l i l i l i l 3 B i l i l 3 :

EEE

El El El

EEE

Bİ Bİ B 3

B i n El SSSSSS El El El B İB İS İ El El El | El B İ El

S B ilB B B il i l i l i l 3 9 i l il I I *


Y ÜKS EK BİR Y A Ş A M KALİTESİ FARKLI BİR T A S A R I M • İstanbul dönüşüyor, küresel

• Canan Residence'ın konut blokları

• Canan Residence, ana girişten

dünyanın merkez m etropollerinden

10.000 m2'ye varan özel bir peyzaj

başlayarak tüm binalarda ve

biri olm a yolunda hızla ilerliyor.

düzeni içinde konum lanıyor.

otopark alanında 24 saat tam

Bu dönüşüm sürecinde İstanbul’ un

Yeşilin, suyun ve ahşabın arm onik

güvenlik altında. A ydınlatm ayla

Asya yakası, özellikle de Kadıköy

b irle şim iyle oluşturulan peyzaj

donanmış merkezi güvenlik

bir cazibe noktası olarak

düzeni içinde farklı aktivite alanları

denetim i CCTV kamera sistem iyle

d ikkatle ri üzerine çekiyor.

yer alıyor. Tüm düzenlem enin de

destekleniyor. Tüm daireler ve

işte, Canan Residence, İstanbul'un

ana ekseninde konum lanan yarı

sosyal te sisle r sprinkler söndürme

yıldızı parlayan yakasında,

olim pik yüzme havuzu aynı zamanda

siste m iyle donanmış.

Kadıköy'de, A ta şe h ir'in yakınında

genel su kom pozisyonunun bir

• Anadolu yakasının en sağlam

yer alıyor. Eşsiz panoram ik

parçasını oluşturuyor.

kaya zemine sahip bölgesinde inşa

m anzarasıyla bir yandan M arm ara

• Canan Residence, her ailenin

edilen Canan Residence deprem

D enizi'ni ve A d alar'ı, diğer yandan

ihtiyacına cevap verecek farklı tip

yönetm eliğine uygun olarak

Çamlıca ve K ayışdağfm görüyor.

ve büyüklükteki daireleriyle, tem sil

tasarlandı. Betonarm e ve sta tik

• Canan Residence'ın sunduğu

e ttiğ i yaşama kültürünü konutların iç mekânına da yansıtıyor.

projeleri Prof. Dr. Zekai Celep danışm anlığında hazırlandı ve

yaşam k a litesi öncelikle m im ari tasarım ın ve peyzaj düzeninin

Her daire öncelikle en gelişm iş

İTÜ inşaat Fakültesi tarafından

n ite liğ iy le kendini gösteriyor.

teknik donanıma sahip.

onaylandı.

Canan Residence, Adnan Kazmaoğlu yönetim inde M im arlık Araştırm a M erkezi'nde tasarlandı. Peyzaj düzeni ise Trafo M im arlık tarafından p roje le n d irild i.

[HflFirUiliil

CANAN RESİDENCE ATASEHİR CANAN RESİDENCE TA NITIM OFİSİ

Hendem Cad. No: 54 Şerifali - Ümraniye 34775 İstanbul Tel: 0216 499 93 27-28 Faks: 0216 499 21 58 E-posta: bilgi@cananresidence.com • www.cananresidence.com


dalıp, akvaryum kadar temiz

kaynak suyuyla susuzluğumu

and wild straw berry ja m that

THE BLUE LAKE

sularını, balıklarını izlemiştim

giderip kâh kestirm e patikayı,

I bo ught from the villagers.

HIGHLANDS

Abant’ın. Sonrasında da arkası

kâh yolu takip ederek yirmi

I dived into A ba nt's fresh

I reached the shore o f the

kesilmedi Abant ziyaretlerimin.

dakikalık bir yürüyüşle

vvaters, as clean as an aquarium, and observed its

blue lake in the first rays of morning. Beech trees

Her defasında benim için yeni

civardaki büyük yaylalardan

olan bir köşesini keşfettim mavi

Bulanık’a ulaşıyorum. Yaylada

fish. There was no end to m y

gölün. Bu defa sonbaharın renkleriyle harmanlanmış

hummalı bir faaliyet: Ormandan

Abant visits after that, and

scattered am ongst the dark green firs, their leaves drifting

kesilen kerestelik ağaçların

each time I discovered a - for

slowly down, blow n to left

ormanda birkaç gün geçirerek

artıkları köylülere dağıtılmış,

m e - new corner o f this biue

and right, m ade for a

yaylalarını keşfetmekti amacım.

onlar da odunlarını traktörlere

lake. B ut this time I w anted to

yükleyip evlerine taşımakla

explore the highiands by

bittersv/eet moment. A bant was the color o f au tum n...

MAVİ GÖLÜN YAYLALARI

meşgul. Diğer tarafta bir koyun

spending a few days in their

Samat is the best-know n

Sabahın ilk ışıklarıyla ulaşmıştım

sürüsü ağır ağır hareket

forests o f turning autumn

highland at Abant, a small

mavi gölün kıyısına. Koyu yeşil

ediyor...

leaves.

a nd charm ing village with t>

köknarların arasına serpilmiş kayın ağaçları, yavaş yavaş düşen, sağa sola uçuşan yapraklar, hüznü ve sevinci aynı anda yaşatıyor insana. Abant güzün renklerine bezeniyor... Samat, A ba nt’ın en tanınmış yaylası. Bakkalı, ahşap camisi, kimi ağaçtan kimi biriketten yapılmış evleriyle küçük, şirin bir köyü andırıyor. Göle yakın olması nedeniyle faytonculuk ek bir uğraş olmuş Samatlılar için. Bu yüzden, kışı burada geçirenler de oluyor. Buz gibi 104 SKYLIFh 1 1 /2 0 0 7

A bant’ı çevreleyen dağların tepeleri seyrine doyum olmayan manzaralar sunuyor (üstte). Abant Yaylaları’nda koyunlar yemyeşil otlarla beslenir, kaynak sularıyla susuzluğunu giderir (sağda). The mountains that encircle Abant offer views you'II never tire of (above). Sheep graze on the lush green grass of the Abant Highiands and slake their thirst with spring water (right).


V

ötjKÜ |

BUYUK SANAYİ KUR U LU ŞU

peynir, kek ya da aperitif

için değil, mobilyalara kalite, şıklık ve renk katmak için. Onun lezzeti tadında değil, yaşama kattığı güzellikte... Sihrinin sırrı ise, Türkiye'nin lider, dünyanın en büyük 3 mobilya bileşenleri üreticisinden biri olan A G T de...

w w w .agt.com .tr

□ AGT F u rn itu re

C o m p o n e n ts

INTERMOB TÜYAP 10 - 14 Kasım 2007 Stand 710, Salon 7 * 1 7 . M ED EX& H O FEX Uluslararası Ev ve O fis M o b ilya la rı Fuarı Tahran, İran 06 - 09 A ra lık 2007 • ZOW İstanbul Fuar M e rke zi (C N R yanı) 31 O cak - 03 Şubat 2008


a grocery store, wooden

the highiands in sum m er

som e m ade o f timber, others

m ake their way slovvly down

o f brick. Due to its proxim ity

to the villages, and the highiands are abandoned for

to the lake, m any o f the

YAĞMUR EŞLİĞİNDE DERİN BİR UYKU Bulanık, Samat, Dereköy yaylaları

Abant Gölü girişindeki pazar yerinde yaylalarda üretilen yiyecekler satılıyor.

Mudurnu’nun köylerine bağlı üç yayla. Yaz aylarında yaylalarda otlatılan sürüler kışa doğru yavaş yavaş köylere iniyor, yaylalar sessiz

Highiands food products are sold in the marketplace at the entrance to Lake Abant.

vvinter the herds that graze in

m osque and tiny houses,

residents m oonlight as

this cold, quiet season.

phaeton drivers. A n d so there

Dereköy Highland is located

are som e who even spend

directly beiovv the television

the vvinter up here.

transm itter atop the highest

Ûuenching m y thirst on the icy spring water, I follow

hill in the area. As in ali the neighboring highiands, raising

som etim es the road,

sheep is the inhabitants’ m ost

som etim es a shortcut, and

im portant source o f livelihood.

after a twenty-m inute walk

I notice that the day is quite

com e to Bulanık, one o f the

advanced a nd turn once

biggest highiands in the

again to the hill vvhere I settle

vicinity. There's a feverish

in a t the sum m it to vvatch the

activity under way here.

sunset. Opposite me, huge

VVaste from the trees that have been felled here for

masses o f cloud, tinged red by the setting sun, roll down

lum ber has been distributed

from Bolu Dağı to Mudurnu

to the villagers who are busy

Plain like vvater över a burst

hauling it aw ay to their homes on tractors. A flock o f sheep

dam. When night finally draws its dark curtain and the

moves slovvly past.

spectacle ends, I return to Bulanık the same way I came,

SLEEPING TO THE

flashlight in hand. There is no

FALLING RAİN

sign no w o f the m orn ing’s

Bulanık, Sam at and Dereköy

activity a nd the highland is

are three highiands attached

literally deserted. After

to the villages o f M udurnu

pitching m y tent in the garden

province. A t the approach o f

o f the village house vvhere >

ve serin bir mevsim için yalnız kalıyor. Bu civardaki en yüksek tepeye kurulu televizyon vericisinin hemen aşağısında Dereköy Yaylası yer alıyor. Koyun yetiştiriciliği, çevredeki bütün yaylalarda olduğu gibi Dereköylülerin de en önemli geçim kaynağı. Saatin oldukça ilerlediğini fark edince tekrar tepeye yönelip gün batımını seyretmek üzere zirvedeki yerimi alıyorum. Karşımda Bolu Dağlarfndan gelen, güneşin kızıla boyadığı büyük bulut kütleleri, bendi yıkılmış baraj gibi dağların üzerinden aşağıya, Mudurnu Ovası’na akıyor. Gecenin karanlık perdesi çekilip, gösterinin sona ermesiyle el fenerimin ışığında geldiğim yoldan Bulanık’a

W

-

up

geri dönüyorum. Sabahki hareketten eser yok, yayla adeta terk edilmiş gibi. Daha önce sırt çantamı koyduğum yayla evinin bahçesine, çadırımı kurduktan sonra gökte asılı kandiller gibi göz kırpan yıldızları seyrederek tatlı yorgunluğuma teslim 106 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7

Gür kayın ormanımda yer alan Sinekti Yaylası sonbahar yürüyüşleri için en güzel rotada yer alıyor. Sinekli Highland- ivith its dense beech forests is ideal for an autumn hike.


100 % NATURAL PRODUCTS

-

% 100 DOĞAL ÜRÜNLERİMİZ

COLD PRESSED EXTRA V IR G IN O LIVE O IL - SOĞUK SIKMA SIZMA ZEYTİNYAĞI H AND M ADE O LIVE OIL SOAP - EL YAPIM I ZEYTİNYAĞI SABUNU H AND M ADE DAPHNE O IL SOAP - EL YAPIM I D EFN E YAĞI SABUNU HAND M ADE THYM E O IL SOAP - EL YA PIM I KEKİK YAĞI SABUNU L IQ IU D HAND SOAP - S IV I EL SABUNU P IN E HONEY - FLOWER HONEY - ÇAM B A LI - ÇİÇEK BALI JAM - SESAME OIL - GRAPE MOLASSES - REÇEL - TAHİN - PEKMEZ AROMATIC O IL S -A R O M A T İK YAĞLAR

w ww. tbtltd. com.tr


I teft b y b a ckp a ck earlier,

picking. "Look,” he says,

I abandon m yself to a

show ing m e an orange-tinted

pleasarıt sense o f

variety, “this is the ‘kanlıca’.

exhaustion, ali the while

İt has a pleasant sm ell and

vvatching the stars that

you can find it under the

tvvinkle like lanterns in

beech trees a t the vvater's

heaven. Barking dogs, the occasional h o o t ow l an d the

e d ge ." The m ushroom s give

chirping o f crickets com bine

o ff a m ildly citrus scent. Judging b y their co lo r and

to make the night

sm ell t hey are excellent.

unforgettable. Suddenly the

I advance dow n a pa th that

lo w ho w l o f a w o lf rends the

follovvs the stream form ed by

darkness, instantly silencing

the vvaters that flow dow n

ali the oth er sounds. The

from Bulanık and Sam at

crackling o f the cam pfire is

highiands. Even though I try

only thing audible no w in the night. When black rain

n o t to m iss even the slightest crackle am ong the trees,

clouds b lo t o u t the stars it's

nothing is audible b u t a few

time for m e to w ithdraw into

branches snapping in the

m y tent a n d go to sleep.

d e pths o f the forest.

Soon Tm so u n d asleep to

The A b a n t forests are a

the falling rain.

habitat for deer and I vvould so like to see one. The

FRAGRANT VVHITEoluyorum. Köpekler ve ara sıra öten puhu kuşları, çekirgelerin sesleriyle birlikte geceyi daha da unutulmaz kılmaya başlıyor. Bir anda boğuk bir

Ormandan toplanan alıçlar ipe dizilerek pazar yerine götürülm eye hazırlanıyor.

kurt uluması yankılanıyor dağlarda. Uluma tüm seslere bir anda son veriyor. Artık gecenin tek sesi kamp ateşinde çıtırdayan odunlarınki.

Thorn apples gathered from the forests are strung up to be taken to market.

vvhere they hang o u t in the

İn the m orning I awaken to a

largest numbers. I d id n ’t see

w et an d foggy day. M y

any. B u t I do sp o t the

destinations today are the

m ushroom s that have sprung

Sinekli an d Sakarca

up am ong the rocks a t the

highiands. I m eet an o ld man

side o f the road. Those vvith

p icking m ushroom s along

the vvhite caps are

the road a nd he describes a

consum ed b y the highlanders, and I

Kapkara yağmur bulutları yıldızları

shortcut through the vvoods

örttüğünde çadıra girip uykuya dalmanın vakti de geliyor. Az sonra

by-passing the lake. I ask him vvhich m ushroom s he's

yağmurun eşliğinde derin bir uykuya dalıyorum. BEYAZ ŞAPKALI HOŞ KOKULU MANTARLAR Sabah, soğuk ve sisli bir güne uyanıyorum. Bugünkü hedefimse, Sinekli ve Sakarca yaylaları. Abant Gölü’ne hiç uğramadan, orman içerisinden giden kestirme bir patikayı tarif ediyor yolda karşılaştığım bir dede, yabani mantarlardan toplarken. Hangi mantarlardan topladığını soruyorum. “Bak,” diyor “bu kanlıca", hafif turuncu bir mantarı göstererek. “Pek hoş kokar, su kenarlarındaki kayın ağaçlarının altında bulursun onları.” Hafif bir turunçgil kokusu geliyor mantarlardan. Rengi ve kokusuyla nefis görünüyorlar... Bulanık ve Samat yaylalarından gelen suların oluşturduğu dereyi 108 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7

villagers to ld m e this is

CAPPED M USH RO O M S

Abant G ölü’ne 15 dakikalık bir yürüyüşle ulaşılan Bulanık Yaylası orman içerisindeki en güzel yaylalardan.

im m ediately p ic k a few for m y evening repast. I>


Yırtıcı güç Isuzu D -M ax 4x4 şim di d ah a çevreci, daha a ta k , çok d ah a güçlü. 163 beygirlik* Euro 4 Com m on Rail m otora sahip D -M ax 4 x 4 ’le siz de m aceraya a tılın . A n ad o lu G rubu

w w w .is u z u .c o m .tr/d m a x * D -M a x 4 x 4 o to m a tik v ite s 1 6 3 b e y g ir, d ü z v ite s 1 3 6 b e y g ird ir.


THE ABANT HIG HLANDS AVVAIT VVİNTER Sinekli Highland finally reveals itse lfa t the end o f a large clearing that I reach after hiking steadily through the forest for 25 minutes. No one is left up in the highiands, and everything is tinged with autum n’s sad yellow hue. Leaving the deserted houses to their solitude, I advance through the forest. The path foliovvs the river and I encounter kanlıca m ushroom s ali along its banks. A feast o f mushrooms grilled över hot coals avvaits m e in the evening. I go on vvalking until a stone fountain blocks m y path. Again I quench m y thirst with the refreshing spring vvater. Follov/ing the path another fifteen minutes, I arrive at Sakarca, the highland with the m ost beautiful view around, also accessible by vehicle from Düzce. takip eden patikadan

ormanda ilerlemeye devam

ilerliyorum. Ağaçların

ediyorum. Yol boyunca

arasındaki en hafif çıtırtıyı bile

uzanan dere kıyısında da

kaçırmamak için çaba sarf

kanlıca mantarlarıyla

etmeme rağmen, ormanın

karşılaşıyorum. Akşama

derinliklerinden gelen birkaç

közde mantar ziyafeti bekliyor

dal kırılmasından başka bir şey

beni.

duyulmuyor. Geyiklerin yaşam

Yürümeye devam ederken taş

alanlarından olan Abant

çeşm e kesiyor yolumu.

ormanlarında onlardan birini

Susuzluğumu lezzetli kaynak

görebilmeyi öyle çok istiyorum

suyuyla dindiriyorum. On beş

ki. Köylüler en fazla geyiğin bu

dakika daha patikayı takip

civarda dolaştığını söylemişti

ederek civardaki en güzel

Kış mevsimi kendini hissettirmeye başladığında Abant Gölü çevresi, kardan örtüsünü yavaş yavaş kuşanmaya başlar. Her kar beyazı, göl mavisine boyanır (üstte).

Lake A bant and the Samat and

With the approach of vvinter, the area around Lake Abant slovvly retreats under a layer of snow. Even the vvhite snow is tinged lake-blue (above).

virtually set the mountains on fire.

Bulanık highiands are ali visible from this highland vvedged against the mountains. Drifting through the trees at sunset, the pale rays o f the sinking sun A heavy fog mingled with the su n ’s dusty rose rises from the earth. Their lives spent, the autumn leaves fail one by one to the ground. The A bant mountains and highiands take on their red and yellovv autumn hues as

oysa. Geyikleri göremedim.

manzaralı, Düzce üzerinden

Am a yol kenarındaki taşların

araçla da ulaşılabilen yaylaya,

the blue lake's highiands slovvly begin the countdovvn to the first

arasından başını çıkarmış

Sakarca'ya ulaşıyorum. Dağın

snovvfall. □

mantarları kaçırmıyor gözlerim.

sırtına yaslanmış yayladan

Beyaz uzun şapkalı pösteki

Abant Gölü, Samat ve

mantarları yaylada

Bulanık yaylaları kendini

yaşayanların da tükettiği bir mantar türü. Akşam yemeği için hemen onlardan

gösteriyor.

topluyorum.

Gün batımında ormanların

G ürbüz

ID.ıdii

Kabalak;

»i

C u m a y e ri

Yığılca

rtRuyu

.*

fhuantor

Şokç(»$..ç

Banıjı

Ç

Mengen Pazarkoy

arasından süzülen güneşin soluk ışıkları etraftaki dağları adeta yangın yerine çeviriyor.

bsloçafla

(fiyaka Vunusefondı

Kaynaşlı

G erede

Yeniçağa

.

Dlpsızgol

45

Omerler

ABANT YAYLALARI KIŞI

Güneşin toz pembesine

BEKLİYOR

bulanarak koyu bir sis

Yirmi beş dakika boyunca

yükseliyor. Ömrünü

orman içerisinde, sürekli

doldurm uş güz yaprakları,

yükselerek ulaştığım büyük

birer birer toprağa düşüyor.

düzlüğün sonunda Sinekli

Sonbahar, kızılın, sarının

Yaylası kendini gösteriyor.

rengine buluyor Abant

Yaylada kimseler kalmamış,

dağlarını, yaylalarını. Mavi

sonbaharın hüzünlü sarı rengi

gölün yaylaları beyaz örtüye

kaplamış her yanı. Boş evleri

kuşanm ak için gün saymaya

yalnızlığıyla baş başa bırakıp

başlıyor yavaş yavaş...

110 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7

Dörtdivan

BOLU

Orlokoy

Millik

K,ıı apaz.

OMudurnu Kıbrısçık

Seb en O

K a ra şar

Hükatep O B e ydıli

B eypazar^


11 1

Y IL D A

M İL Y O N

9 3

Ü L K E D E N ,

F A R K L I

B A K IŞ

dünyagöz GÖRDÜKLERİNİZDEN

AMSTERDAM

BERLİN

ATAKÖY

DAHA

FAZLASI

LEVENT | ALTUNIZADE j FENERYOLU

MALTEPE

ETİLER

GAZİOSMANPAŞA

TURKIYENİN HER YERİNDEN

$ ___________ VJISSIO N II________ AM E R İK A N KALİTE BELGESİ S

ACIS

444 4 4 6 ?

zorgverzekeringen

www.dunyagoz.com


, /7 \* v ^ *

C ©H>-

-

CO i3

■■

• ij"

: : .

o

*

j

“ V .

/

• ••

* .v i> t

. - *

( * •j

'*

* \ j ( :

( /

-> •• * .:. %

1j

?>

*

.

-•

v

;*••.'« *

»

• * • '• : .

^

<

": i* - • #

X

^

^

> > / '

> •

v . :

^

.* ;*? 2 >

^ ■

fi »

K O LEK SİY O N

- -k • /• V '

-A V

•■• ■- y ..i

13

'• v - S r

v * * (C h

Ş /*

M

'

♦ V

^

V ( *

-S- .

*

“V 4 #

,.tv ► - .

r

;t ,f

C

^•

»

- 5 'ı

r \

i*

" A

A r;A -

- <' / - * ; .A

' ^ A

4 ff

J Ç

I % v‘ W V

s*.

« V

V

/>’

* .

*• y -t

O

t *

\!

>.-r* \ k â > . c

• v '

Ç e y iz

s a n d ık la r ın d a n

F ro m

h o p e

O

s m

c h e s t to

a n l ı

m ü z e y e m u s e u m

k ı y a f e t l e r i

Ottoman costumes =1 N E S L İH A N P E K D E M İR


H alkbilim ci Esat Uluumay, A nadolu ve R um eli’ye ait 70 kıyafet ve 400 parça takıdan oluşan koleksiyonunu Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları M ü zesi’ nde sergiliyor. Folklorist Esat Uluumay is exhibiting his collection of O ttom an folk costum es - 70 garm ents and 400 pieces of jevvelry - at the Museum of O ttom an Folk C ostum es and Jevvelry.

G

iyim, insanoğlunun varlığından itibaren onun ayrılmaz parçası

C

lothing has alvvays been an inseparable part o f human existence,

olm uş; zam an içinde renklilik ve

continuously transformed över time into a

çe şitlilik gösteren bir olguya

phenomenon o f colorful diversity. İn pre-

dö nüşm üş, dönüşm eye de devam

history men fashioned pleated skirts o f

ediyor. Tarih ön cesinde kendine

tree bark and occasionally covered

ağaç kabuğundan pilili etek

themselves with animal skins. Further

yapm ış, bazen deri bazen post ile

developments followed över the centuries

örtün m üş, yüzyıllar g e çtikçe de

parallel with conditions ofg eog rap hy and

coğrafyaya, iklim e, dokum a tekn olo jisine paralel gelişm eleri

climate, and o f weaving technology. While clothing was originally intended merely as

takip etm iş. Ö nceleri doğal

a protective covering from the elements,

olaylardan koru nm a k için sadece

in time it becam e synonymous with

örtün m e am açlıyken; zam anla

personal identity, symbolizing culture,

kültürü, gelenekleri, top lum sa l statüyü, eko no m ik düzeyi tem sil

tradition, social status and economic level. As human beings m oved about on

eden bir kim lik haline gelm iş. Tarih

the stage o f history and migration

sahnesinde insanlar yer

brought them into contact with new

d e ğ iştird ikçe ya da gö çle r onları

peoples, they shared their traditions with

yeni uluslarla bu lu ştu rdukça , kendi geleneklerini diğerleriyle

others o r adopted designs o r motifs from

paylaşm ışlar veya onlardan kendilerine bir desen ya da bir

them. İn this sense, m any costumes we term ‘folkloric’ virtually constitute a colorful albüm o f history.

m o tif katm ışlar. Bu açıdan

The history o f clothing in Anatolia goes

bakıldığında ‘fo lk lo rik ’ dediğim iz

back thousands o f years with roots in the

pek ço k kıyafet aslında bize, renkli

many civilizations that have made it their

1 1 /2 0 0 7 SKYLIFE 113


bir tarih albüm ü öneriyor... A nadolu, üzerinde yaşamış uygarlıklar kadar köklü ve kökeni uzun yıllar öncesine dayanan bir giyim tarihi içeriyor. Yörelerin h a tta daha kü çü k birim lerin bile kendine ait kıyafet tercihi, zengin b ir kaynağın parçalarını oluşturu yor. Ö rneğin, bir Türkm en ya da Y örük köyüne gidildiğin de kim in evli, kim in nişanlı, kim in dul olduğu başlığından, kıyafetin

19. yüzyıla ait erkek kıyafeti, BurdurAziziye Köyü (sağda). Edirne genç kız kıyafeti, 18. yüzyıl (sağda).

renklerinden anlaşılabiliyor. Kişisel özellikler de giyim kuşamın oluşm asını büyük ö lçüd e etkiliyor. Kişinin dini, m ezhebi, tarikatı, m esleği, eğitim i, kültürü, eko no m ik düzeyi, genç veya ihtiyar oluşu, kıyafetin önem li

19th century man's costume, village of Aziziye in Burdur province (right). Costume of a young girl, Edirne, 18th century (right).

günlere özgü oluşu, gündelik, ev içi ya da sokak kıyafeti olması gibi hususlar giyim kuşamın biçim ini oluşturuyor. O S M A N LI’DA G İYİM O sm anlı sultanları giyim e oldukça önem veriyordu. Sarayda oluşm uş; ölen sultanların kıyafetlerini bo hçalam a geleneği, bugün dönem lerin sosyal tarihini

19.yüzyıl Çanakkale-Biga yöresine ait gelin kıyafetinin arkadan görünümü (açılış sol sayfa). Aynı gelinliğin önden görünümü (açılış sağ sayfa). Genç evli erkek kıyafeti, Bursa (altta).

ortaya koyuyor. Kaliteli giyinm eyi seven sultanlar saray bünyesinde do kum a atölyeleri kurdurm uşlardı. Hassa nakkaşları tarafından hazırlanan desenler bu atölyelerde özenle dokunurdu. Saray atölyeleri yetersiz kaldığında İstanbul ve B u rsa ’daki

View of the back of a bridal costume from the Çanakkale-Biga area, 19th century (opening page left). Frontal view of the same bridal costume (opening page right). Costume of a young married man, Bursa (below).

home. İts various regions and

wrapping a deceased sultan's

smaller geographical units are

clothing in a cloth bundle is an

a rich source o f unique costumes. Ify o u g o , for

indicator today o f the social

example, to a Türkmen or

our own. Enamored o f dressing

nom adic village, it is

well, the sultans had textile

history o f periods other than

immediately apparent from the

vvorkshops set up in the palace

color o f their garments who is

itself where fabrics specially

married, vvho is engaged and

designed b y palace miniaturists

who a widow.

were woven with care. When

Personality traits are largely

these vvorkshops vvere unable

responsible for the nature o f a person 's vvearing apparel.

İstanbul and Bursa stepped in

Religion, sect, occupation, educational level, culture and

to m eet demand, those in to fili the gap. Bursa especially was a m ajör çenter o f the

economic status, age, special

textile industry, and raw silk

occasions, and intended use,

im ported from Iran was woven

vvhether for everyday o r dress-

there.

up, are ali important

The Ottoman palace was the

determinants o f how a person

leading light o f the İstanbul

dresses.

fashion vvorld in the 15th century. While the c ity ’s

OTTOMAN VVEARİNG

114 S K Y LIF li 1 1 /2 0 0 7

residents wore expensive,

APPAREL

ostentatious clothing, the

Dress was extremely

peoples o f the tovvns and

im portant to the Ottoman

villages o f Anatolia and Rumelia

sultans. The tradition that developed in the palace o f

dressed m ore simpiy, shunning fussiness and decoration.


Gumûş aksesuarlarla suslu Türkmenistan geleneksel kıyafeti. Ham ipekten yapılmış kıyafet bugün hâlâ giyiliyor (solda). 18.-19. yüzyıllara ait Ege bölgesinden başıbozuk kıyafeti (sağda). Aynalı işlemeli şalvarı ve süpürgeli üç eteği ile gelin kıyafeti, Kütahya 16. yüzyıl (en sağda).

Tradıtıonal Türkmenistan costume adorned with silver accessories. Made of raw silk, such costumes are stili w orh today (left). Costume of an irregular soldier from the Aegean region, 18th-19th century (right). A bridal costume of ‘şalvar’ embroidered with mirrors and a three-paneled robe with a train, Kütahya, 16th century (far right).

yüzyılda en yüksek düzeyine ulaşmıştı. 17. yüzyılda im paratorluğun eko no m ik du rum u na paralel olarak dokum aların kalitesi atölyeler devreye girerdi.

düşm eye başladı. Aynı

The outstanding characteristic

Ö zellikle Bursa bu konuda

d ö ne m de kıym etli

o f Ottoman costumes was

önem li bir m erkezdi;

m adenlerin kullanımı

that they were long and

İran’dan ithal edilen ham

yasaklandı...

capacious and covered the entire body. VVomen wore

ipek bu rad a dokunurdu. 15. yüzyılda Osm anlı sarayı, başkent İsta n b u l’un giyim

BURSA’DA ZENG İN BİR

'şalvar' o r baggy pantaloons,

KOLEKSİYON

doaks, shirts and govvns,

exhibited today at Bursa’s

kuşamını yönlendiren bir

2004 yılının eylül ayında

vvhile men donned the male

Uluumay Museum o f Ottoman

m erkez konum undaydı.

açılan Uluum ay Osm anlı

version o f şalvar and wore

Folk Costumes and Jevvelry

İstanbullular gösterişli,

Halk Kıyafetleri ve Takıları

rawhide sandals. Each

vvhich opened in September

pahalı kıyafetler giyerken,

M üze si'nd e halk kıyafetleri

occupatlonal group had its

2004. The collection contains

A nadolu ve R um eli’nin

ve aksesuarlarını tanıtan

ow n characteristic style o f

pieces from areas o f the

köylerinde, kasabalarında

özel bir koleksiyon

dress. Every possible art and

Ottoman geography stretching

halk sade kum aşlar ve

sergileniyor. K afka sya’dan

craft was represented in the

from the Caucasus to Bosnia-

süsten uzak kıyafetlere yöneliyordu. Osmanlı kıyafetlerinin en

B osna H e rsek'e ve A rabistan Y arım adası'na kadar, Osmanlı coğrafyasına

önem li genel özelliği bol dö küm lü, örtülü ve uzun

ait hem en tüm yörelerden parçaları içeriyor.

olm alarıydı. Kadınlar şalvar, hırka, göm lek, entari; erkekler şalvar ve çarık

Empire, and ali reached their

Herzegovina and ali the way to

zenith in the 16th century. İn the 17th, parallel vvith the em pire's deteriorating

the Arabian peninsula. The museum, vvith its exhibits o f

econom y the quality o f its

jevvelry, also boasts examples o f

70 kıyafet ve 400 takının

textiles also began to decline.

blue bead accessories,

sergi m ekânlarına

The use o f precious metals

embroidery, coin purses, prayer

yerleştirildiği m üzede ayrıca;

was prohibited in the same

rugs, ‘b o hça s’ (pieces o f cloth

giyerlerdi. Her m eslek

b o n cu k kıyafet aksesuarları,

period.

used to vvrap other items for

grubu nun kendine ait bir

oyalar, keseler, seccadeler,

kıyafeti bulunuyordu,

bohçalar, yazm alar,

A RICH CO LLECTION

Rumeiian knitted socks, Bursa

im p a ra to rlu k her tü rlü sanat

yağlıklar, A nadolu ve Rumeli çorapları, Bursa ipeklileri, erkek ve kadın başlıkları,

İN BURSA

silks, m en's and vvomen ’s

A special collection o f folk costumes and jevvelry is being

headgear, saddle bags, ‘çuvals’

ve zanaatte oldu ğu gibi giyim kuşam da da 16.

70 costumes and 400 pieces o f

storage), napkins, Anatolian and

(the large sacks used b y > 1 1 /2 0 0 7 SKYLIFE 115


GÖKYÜZÜNE UZANAN ÖZEL BAHÇELİ REZİDANSU\R


ŞEHRİN ÜZERİNDE YENİ BİR YAŞAM ÜKSELİYOR

www.istanbulsapphire.com


nomads for transporting their

Byzantine through the Selçuk

belongings), imptements for

and Ottoman periods,

making Turkish coffee, Turkish

bangles, chains, armlets,

bath accoutrements, equestrian and horse

bridal c o stu m e s-a ll used

trappings, framed calligraphic

between the 8th and 16th

inscriptions, door decorations,

centuries in Bursa and its

Ottoman weapons, kitchen

surrounding villages, and in

utensils and braziers, and

Manisa, Aydın, Yatağan,

musıcal instruments.

Afyon, Eskişehir, Kütahya,

The m useum ’s founder,

Denizli, Çanakkale, Edirne, Kırcaali, Üsküp, Bosna,

folklorist Esat Uluumay, explains how he g o t the idea

Gümülcine, Bartın, Erzurum

o f developing a collection:

and several other locales.

“I learned the m ethods o f

Being worn every day, such

folklore and ethnography from

clothing wore out quickly,

Ord. Prof. Dr. Ziyaddin Fahri

explains Uluumay. Little

Fındıkoğlu and Prof. Dr. Cavit

survived to the present and

Orhan Tütengil. Ali the folklore

m ost o f the pieces in the

societies in Turkey assisted

collection were purchased from antique dealers.

me in m y research. During this lengthy process, when I saw

heybeler, Y örük çuvalları, Türk kahvesi ve Türk hamam ı eserleri, at ve binicilik aksesuarları, levhalar, kapı aksesuarları, Osmanlı silahları, m utfak eserleri m angallar, m usiki aletleri de yer alıyor. M üzenin kurucusu, H alkbilim cisi Esat Uluum ay, koleksiyonun oluşum fikrini şöyle anlatıyor: “Ord. Prof. Dr. Z iyaddin Fahri Fındıkoğlu ve Prof. Dr. Cavit Orhan T ü te n g il’den fo lklo r ve etnografyayı araştırm a m etotlarını öğrendim . A raştırm am da T ü rkiye ’deki bütün de rne kler kılavuzum du. Bu uzun süre çte halkın el em eği göz nuru ile ürettiklerini görünce, onlara sahip olm a arzusu uyandı. Zam anla da bulduklarım ı sergilem e fikri d o ğ d u ” . KO LEKSİYONDA NELER VAR? K oleksiyonda 8. ve 16. yüzyıllar arasına tarihli Bursa ve köyleri, M anisa, Aydın, Y atağan, Afyon, Eskişehir, Kütahya, Denizli, Ç anakkale, Edirne, Kırcaali, Üsküp, Bosna, G üm ülcine, Bartın, Erzurum ve daha b irço k yörede kullanılan cepkenler, yelekler, takkeler, çoraplar, keseler, Roma, Bizans, Selçuklu ve O sm anlılar’a kad ar kadın ve erkeklerin kullandığı takılar, halhallar, köstekler,

118 SKYLIFF 1 1 /2 0 0 7

I.

Mahmud dönemine ait kaptan paşa kıyafeti, 18. yüzyıl (üstte). Farklı dönem ve yörelerden erkek başlıkları (altta). A naval admiral’s uniform from the period of Mahmud I, 18th century (above). Men’s headgear from various regions and periods (belovv).

belts, slippers, clogs, and

what the local people had

Uluumay had this to say about the över 400 pieces o f jevvelry

produced in a labor o f love,

in the collection: “Human

I was m oved to lend them m y

beings have worn jevvelry ever

support. A n d in time I g o t the

since they first appeared on

idea o f exhibiting what I

the earth. To protect

found."

themselves from natural phenomena they either could

VVHAT’S İN THE

not prevent o r did not

COLLECTİON?

understand, to vvard o ff the ‘evil ey e', and for reasons o f

The collection consists o f items such as embroidered

religious belief. The use o f

jackets, vests, skullcaps,

jevvelry expanded as well with

stockings, coin purses, jeweiry

the instinctive human desire to

worn by women as well as

own, and to shovv off, items o f

men from the Roman and

value, and to make >


^ \

>■' *

i, k | .

N

Vr.

- r

i ,

* f'-

V

■»

-+

Akdeniz bölgesinin en büyük alışveriş ve yaşam merkezi açıldı.

Forum Mersin; 200 mağazası, Migros, Koçtaş, Media Markt, 9 salonlu Cinebonus sinemaları ve 2000 araçlık otoparkı ile yepyeni bir alışveriş deneyimi için sizi bekliyor.

a .

U n io n In v e s tm e n t

Güvenevler Mahallesi 20. Cadde No: 3-5 Yenişehir - Mersin www.forummersin.com

FORUM V

MERSİN


pazubentler, kem erler,

takıcılıkta altın, güm üş,

terlikler, nalınlar ve gelin

platin gibi değerli m adenler

kıyafetleri bulunuyor.

ve elm as, yakut, züm rüt

K oleksiyonu oluşturan

gibi değerli taşlar

eserlerin bir özelliği de;

kullanılm ıştır. Halk takıcılığı

kıyafetlerin yörenin ve

eserlerinde ise, yöre ve

giysinin g e rektird iği gibi

sahiplerinin eko no m ik

başlığından ayakkabısına,

özelliklerine göre,

silahından çorabına tüm

m alzem eler dü şü k ayar

aksesuarlarıyla sergileniyor

altın, güm üş gibi m adenler,

olm ası. Ç ok kullanıldığından

bafon, pirinç, bro nz gibi

ça b u k yıprandığı için

alaşım lar veya sadece

günüm üze az sayıda

b o n cu kla r şe klin d e d ir.”

gü nd elik kıyafet örneğinin

Esat U luum ay’ın en sık

ulaşabildiğini ifade eden

karşılaştığı soru ise

Uluum ay, koleksiyonundaki

kıyafetlerin nasıl bu kadar yeni kalabildikleri. Uluum ay

çoğ u parçayı B u rsa ’daki antikacılardan edinm iş. K oleksiyonunda yer alan

bu soruyu şöyle yanıtlıyor: ‘‘iki önem li geleneğim iz

4 0 0 ’den fazla takı içinse

vardır. B irincisi Anadolu

Uluum ay şunları söylüyor:

halkının ‘yab an lık’ veya

“ insanlar takıyı yeryüzünde

‘ad am lık’ denilen, her

var olm aya başladıklarından

kadın ve erkeğin önem li

beri kullanm ışlar. Karşı

günlerde giym ek üzere özel

koyam adıkları ya da anlam

kıyafetlere sahip olması.

verem edikleri doğa

İkincisi ise, bu özel

olaylarından korunm a,

kıyafetleri çeyiz

nazardan sakınm a ve dini

sandıklarında saklam aları...

inanışlar gibi sebepler yanında, değerli m ala sahip

Dolayısıyla pek ço k kıyafet bugüne özenle korunarak

olm a ve bunu gö sterm e ya

ulaşabilm iş” .

da kendini beğendirm e

Bu değerli koleksiyonu,

içg üd üsü neticesinde ortaya

B u rsa ’nın M uradiye

çıkan süslenm e ihtiyacı

sem tinde, Fatih Sultan

takının kullanım sahasını

M e h m e d ’in vezirlerinden

genişletm iş. Osmanlı

şair A hm et Paşa tarafından

takılarını iki ayrı başlıkta

1475 yılında yaptırılan

değerlendirebiliriz. Saray

m edrese binasında görm ek

kuyum culuğu denen

m üm kün.

18. yüzyıla ait Makedonya genç kız kıyafeti (üstte). 17., 18. ve 19. yüzyıllara ait el işlemeleri, Bursa (altta). Young Maoedonian girl's oostume, 18th century (above). Examples of embroidery from the 17th, 18th and 19th centuries, Bursa (below).

oneself m ore attractive by using adornments. Ottoman jevvelry can be divided into two main groups. Precious metals such as gotd, silver and platinum and precious stones such as emeralds, rubies and diamonds were used in what is known as paiace jevvelry. The com m on folk in contrast, depending on their locale and the owners' economic status, used materials o f lower quality such as silver and lovver carat gold, alloys such as brass, bronze and ‘German silver’ (an alloy o f copper and nickel with a silvery appearance), o r simply beads. ” The m ost frequently asked question, expiains Uluumay, is how the clothing stayed looking so new. His ansvver: “We have two m ajör traditions. The first is that every man and vvoman in Anatolia has special clothing, knovvn as ‘yabanlık’ o r ‘adam lık’, that they wear only on special occasions. The second is that these costumes are preserved in hope chests... A nd that is why so m any costumes have been carefully preserved up to the present." This priceless collection can be vievved in the medrese building, com m issioned by one o f Mehm ed the Conqueror's viziers, Ahm et Paşa, in 1475, in the Muradiye district o f Bursa. □

120 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7


Epson Stylus D120; işinizin beklentilerini karşılar. ( Y a zıc ı Ayarları

B f Hızlı

B f 750 Sayfa Baskı Kapasiteli

Kaliteli

Enerji Tasarruflu

Renkli

3 Yıl Garantili

YAZDIR

• Hızlı; dakikada 37 sayfaya kadar baskı hızı ile sınıfındaki en hızlı mürekkep püskürtmeli ofis yazıcısıdır • Kaliteli; kullandığı Epson DURABrite Ultra mürekkep suya, dağılm aya ve solm aya karşı dayanıklı, lazer görünüm lü baskılar sunar • Renkli; siyah m etinlerden renkli belgelere, hatta parlak fotoğraflara kadar her şeyi mükemmel basar • Ekonomik; 750 sayfaya varan siyah baskı kapasitesi ile büyüleyici. Ü ste lik her renk için ayrı m ü re kke p ka rtu şla rı ile ya ln ızca b ite n ren gin ka rtu şu d e ğ iş tirilir • Enerji Tasarruflu; Norm al bir am pulün % 2 5 ’i oranında enerji tüke te rek yalnızca 15W kullanır Uzun sözün kısası; Epson Stylus D120 işinizin beklentilerini karşılar.

EPSON

EXCEED YOUR VISION

www.epson.com.tr

ı

E p s o n y a z ı c ı l a r ı n ı a ş a ğ ı d a b e li r t i l e n ' E p s o n B e s t S e l l e r * B a y i G r u b u 'n d a n v e T ü r k i y e 'n in h e r y e r i n d e k i s a y g ı n b il g is a y a r f i r m a la r ın d a n s a t ın a l a b i l i r s i n i z .

ADANA (0322) Seyhan-POLEN 457 73 65 A N KAR A (0312) NOKTA 311 00 60 Sakanlıklar-DEMO 419 21 23 Kavaklıdere-TOTAL 467 31 91 Öveçler-CEP 472 89 89 TEKNOPARK 472 74 76 ANTALYA (0242) ATOM 322 28 48 IŞIK 244 83 05 BALIKESİR (0266) NEONN 244 70 66 BOLU (0374) ŞAHİNOĞLU 212 70 86 BURSA (0224) PROGEM 252 88 81 SİSTEMAR 250 03 40 O sm angazi-M S ECS 221 59 74 D E N İZ L İ (0258) NO KTA 265 65 05 O N -E M 2 65 65 02 EDİRNE (0284) TANINMIŞLAR 235 56 16 ESKİŞEHİR (0222) DATA-ES 233 08 01 GÜNAYDIN 221 16 11 KUTLU 221 35 65 GİRNE (0392) GOLD 366 59 79 İSTANBUL (0212) Avcılar-AKÇAY 509 20 21 Bakırköy-ARMA 583 91 23 B eşiktaş-B İD Ü N Y A 227 15 10 Levent-AY TECHNOSTATION 325 70 07 M ecidlyeköy-A L-DO 211 94 41 ASIR 211 91 32 BAREL 216 17 84 OKSİD 347 70 90 ŞAHİN OZALİT 213 48 95 Okmeydanı-ARI 220 70 30 EKOL 320 00 32 Sirkeci-PROMARKET 513 02 40 Şişhane-KEMAL CEVİZLİ 244 13 02 Şişli-ARTI 247 53 26 VİVA 216 90 10 İSTANBUL (0216) Kadıköy-EKSA 418 92 00 EKSEN 418 00 21 KARMA 464 03 92 TEKNOTEK 450 51 80 YÜCEL 449 18 54 Kozyatağl-SOHO 416 00 71 Üskûdar-MATRİS 574 12 60 İZM İR (0232) Çankaya- EGESİS 425 74 14 OLBİM 483 57 49 K AY S ER İ (0352) AKADEMİ 222 88 83 T&T 222 01 74 K IR K L A R E Lİ (0288) L üleburgaz-G O LD NET 412 48 78 K O C A E L İ (0262) G ÜLKAR 322 39 37 MİSBAH 325 45 10 G ebze-ASYA 642 86 19 BÜRO UYSAL 641 14 14 K O N YA (0332) ALAM AÇ 320 65 20 BADEL 320 66 99 KÜTA H Y A (0274) BOĞAZİÇİ 223 58 02 RİZE (0464) UĞUR 214 83 19 S A M S U N (0362) A K A 4 3 3 08 92 SİSTEM 432 80 07 VEB 231 2 7 70 T E K İR D A Ğ (0282) Ç o rlu -G O L D NET 6 56 26 27 T R A B Z O N (0462) E -S İS TE M 3 22 21 47


G A S TR O N O M Y GASTRO N O M İ

Şifa ve afiyet niyetine For health and appetite

Tahin&Pekmez IH VEDAT BAŞARAN @ Ö N D E R DURMAZ


R

amazan ayından sonra m utfaklarda artık kış hazırlıkları

telaşı başladı. Turşular, salçalar, reçeller, tarhanalar, sebze ve meyve kuruları, bakliyatlar kilerdeki veya raflardaki yerlerini aldı. Aslında bu çeşitlerin hepsi artık tüm yıl boyunca, yaz veya kış tüketilebildi, fakat bazıları var ki, onlar için soğuk kış günlerinin gelm esini beklem ek gerekti: Tahin ve pekm ez gibi. T ürkiye'de, köyleri ile ilişkisi hâlâ devam edenler, şu aralar pekm ezin iyisini elde etmenin gayretindedir. Asırlar öncesinde bal gibi doğal şeker m addesi olarak kullanılan pekm ezi artık, kimi şifa niyetine, kimisi katık niyetine sofrasından eksik etm iyor çün kü... BİR SAKLAMA YÖ NTEM İ Nasıl ortaya çıktığı ile ilgili kesin bir bilgi olm asa da, A na do lu'd a pekm ez hâlâ yoğunlukla tüketilen değerli bir besin kaynağı. Bahar ve yaz aylarında yetişen meyvelerin tüketim fazlasını değerlendirm ek için üretilen önem li bir gıda saklam a ve değerlendirm e yöntem i aynı zam anda. Ürün fazlasını değerlendirm ede uygulanan diğer yöntem ise lokum cinsi şekerlemelerin atası olarak bilinen pestil. Asırlar öncesi yaşamlarını sürdürebilm ek için doğadaki her ürünü her koşulda m üm kün olduğunca tüketm eye çalışanlar, bu gayretlerinin sonunda pekm ez ve pestil gibi yöntem leri kullanarak kara kış şartlarının üstesinden gelmeyi başarmışlardır. Pekmez ve pestil, doğal gıda değeri taşıdığı kadar lezzet ve nefaset değeri de taşırlar. G astronom ik anlam da her türlü değere sahip olan pekm ez ve pestil nedense uluslararası arenada, gıda tarihi ve gastronom i üzerine yazılmış eserler içinde hak ettiği kadar yer almaz. Bu bağlam da, sağlıklı beslenm enin sürekli desteklendiği günüm üzde, araştırmacıların

Biri üzüm den, biri susam dan elde edilir. Biri ço k tatlıdır, diğeri hafif acı. ikisi de süzüle süzüle uzun yollardan gelir, soğuk kış günlerinde sofralarda buluşurlar. One is made from grapes, the other from sesam e seeds. One is very sweet, the other slightly bitter. Both involve a long distillation process, and both grace the table on cold vvinter days.

A

fturry o f preparation for vvinter has com m enced in the kitchen follovving the

month o f Ramazan. Pickles, tomato sauce, jams, 'tarhana', dried fruits and veggies, and legumes have ali taken their place on the pantry shelf. Ali can, in fact, be consum ed throughout the year sum mer o r vvinter, but there are some, Tahin and Pekmez, that have to await the arrival o f the cold vvinter days. İn Turkey, those who maintain connections with the villages try to obtain the best pekm ez around this time o f year. Used as a naturaI sweetener like honey centuries ago, pekm ez stili graces the table today, as either restorative o r additive. A M ETHO D OF PRESERVATION Although nothing is known for certain about how it came into being, in Anatolia pekm ez (grape molasses) is a valuable source o f nutrition stili consum ed in large quantities. A t the same time it is an im portant m ethod o f preservation that makes use o f uneaten spring and summ er fruit. Another similar m ethod is 'pestil', pressed sheets o f dried fruit a nd the forerunner o f Turkish delight. Our ancestors who centuries ago tried to consume as much as possible o f every product offered b y nature for their sheer survival


geleneksel üretim tekniklerine

molasses, flies will rush in from

de gerekli ilgiyi gösterm esi gerekir diye düşünüyorum .

as far as Antalya", vvhich goes to show the local people's

Pekmezle ilgili A nadolu'da

fondness for this svveetener

güzel bir deyiş vardır:

and its high value in their

“ Pekm ez gibi malın olsun,

estimation.

A ntalya'dan sinek gelir” derler. Anadolu insanının pekm eze

THE VARIETIES OF PEKMEZ

olan düşkünlüğünü ve pekm ezin değerini gösterir bu

One o f Turkey's traditional

deyiş...

made from grapes. But there

foodstuffs, m ost pekm ez is are also varieties made from

PEKM EZ ÇEŞİTLERİ

mulberries, carob,

Geleneksel gıda

vvatermelon, plums and

m addelerim izden pekmezin

elecampana. Even the tart and

önemli bir miktarı üzüm den

viscous juices o f the

yapılır. Dut, keçiboynuzu,

pomegranate and sumac can

karpuz, andız ve erikten elde

be regarded as forms o f

edilen pekm ez çeşitleri de

pekmez. Pekmez is produced

vardır. Nar ve sum ak ekşisi de

vvherever grapes are grovvn in

bir nevi pekm ez sayılır.

Turkey, but production is m ost

Ülkem izde bağcılık yapılan her

intensive in the cities o f Tokat

bölgede pekm ez de üretilir.

(Zile), Kahramanmaraş,

Tokat (Zile), Kahramanmaraş,

Gaziantep, Afyon, Amasya,

G aziantep, Hatay, Afyon,

Balıkesir, Kırşehir, Kayseri and

Amasya, Balıkesir, Kırşehir,

Malatya and in the Hatay

Kayseri, Malatya gibi

region. Am ong them that o f

şehirlerim izde daha yaygın üretim gerçekleşir. Bunların

Zile, made b y the 'çalma' method, is the only hard,

içinde Zile Pekmezi çalm a

vvhite pekmez. The varieties o f

yöntem i ile yapılan tek beyaz

pekmez have regional names

katı pekm ezdir. Yapılarına

depending on hovv they are

göre bölgesel isimler alırlar.

made. Liquid pekmez is

Pekmezin sıvı olanına

knovvn as 'nardenk', solid

'nard en k', katisına 'ravenda',

pekm ez as 'ra v e n d a a n d

doğrudan güneşte koyulaştırılan pekm eze 'gün balı' denilir.

Tahin ile pekmez, bazen süsleme için de kullanılır, yukarıdaki leziz profiterol gibi.

succeeded in vveathering the harsh winter season by using

pekmez that thickens in direct sunlight as 'gün balı' o r day

preservation methods such as

honey.

pestil and pekmez. TAHİN PEKM EZİN SEVGİLİSİDİR Pekmez günüm üzde genellikle tahinle karıştırılarak tüketilir.

Tahin and pekmez are sometimes used for decoration, as in the delicious profiterolles above.

Both are as outstandingly

THE LOVE OF TAHİN AND

tasty as they are high in nutritional value. Prized in

PEKMEZ Pekmez today is usually

Bu yüzden de dükkânlarda

general gastronomically speaking, pestil and pekm ez

and the two are therefore sold

consum ed m ixed vvith tahin

tahin ve pekm ez ikiz paketler

for some reason d o n 't enjoy

in twin packets in m ost shops.

şeklinde satılır. Tahin deyince akla pekm ez, pekm ez deyince

the status they deserve in works on gastronom y and the

Indeed, one immediately comes to m ind at the mention

tahin gelir aslında.

history o f food. İn a time like

Kahvaltılarda ekm eklerin üzeri

ours vvith a constant emphasis

o f the other. A t breakfast, bread is spread vvith this two-

iki renkli hafif acı ve çok

on healthy eating, I believe this

tatlının bu birleşim iyle süslenir.

is due to researchers failing to

Tahin ülkem izde yoğunluklu

take a proper interest in the traditional production

production continues in Turkey

techniques. There is a clever saying about pekm ez in

the Bozkır tovvnship o f Konya province and employing the

Anatolia, “Ify o u h a v e

age-old technigues. İt is

olarak Konya'nın Bozkır ilçesinde ve hatta eski teknikler ile üretilm eye devam eder. Tahin, susamın

124 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7

tone mixture o f very svveet and slightly bitter tastes. Tahin today concentrated mainly in


öğütülm esi ile elde edilir. İşin

farklı helva çeşidi yapılır.

obtained by grinding up

uzmanları susamın iyisinin

Fakat helva dışında tahin; Akdeniz, Doğu Akdeniz ve

sesame seeds. Experts in the

tahin is also a com ponent o f

field daim that the best

several dishes from sweets to

yetiştiğini söylerler. Yıllar

G üneydoğu A na do lu'd a

sesame is grown a t Manavgat

savories in Southeast Anatolia.

önce Bozktrlılar M anavgat'a

tatlıdan tuzluya, m utfakta

in Antalya. Years ago the

The love o f tahin and pekmez

üzüm götürürler, dönüşte

birçok yem eğin içinde de değerlendirilir.

people o f Bozkır took grapes to Manavgat and brought

continues undiminished today. Before turning to the tahin-

Tahinle pekm eze olan sevgi işte böyle gü çlü dür ve hâlâ

back sesame so their camels would not return empty.

pekm ez recipes, let us leave you now with some lines by

am a ne rastlantıdır ki, bu iki

sürm ektedir. Şim di Yozgat'ın A km ağdeni'nden Hakkı

Whether the story is true or not, once processed the two

in Yozgat province: “We used

ürün işlendikten sonra tahin

Y urtlu 'n un pekm eze yazılmış

m et again a t the table as

to bring grapes to the village

pekm ez olarak sofralarda

dizelerine ve tahinli pekmezli

'tahin pekmez'. With the m ost

b y oxcart / Pressing the

tekrar buluşurlar.

tariflerin tadına bırakıyoruz

advanced milling techniques in

grapes beneath the saddles /

Değirm enciliğin gelişmiş

sizleri: “ Kağnılarla getirirdik

Turkey, the Bozkır region

To purify them we brought

olduğu Bozkır bölgesi tahinin

üzümleri köye / Havtlarda

produces som e o f the best

special soil from the quarry /

Antalya M anavgat'da

develer boş kalmasın diye yerine susam yüklerlerm iş. Üzüm ile susam arasında böyle bir değiş to ku ş olur

Besides being used in helva,

Hakkı Yurttu from Akmağdeni

en iyi üretildiği bölgelerden

ezilirdi üzüm ler / Pekmez

tahin. A nd a large part o f the

The molasses would boil till

biridir. Tahinin önemli bir

toprağı getirirdik ocaktan /

production is used to make

morning / İn basins and big

miktarı helva yapımında kullanılır. Üstelik T ürkiye'nin

Sabaha kadar pekm ez

'helva', o fw h ic h thereare,

cauldrons with handles / A nd

kaynardı / Teştlerde, kulplu

again, m any varieties ali över

our mothers and

tam am ında; Karadeniz'den

kazanlarda / Tandırda

Turkey from the Black Sea to

grandmothers would wait up

Akdeniz'e, M arm ara'dan

sabahlardı, nineler,

the Mediterranean, from the

ali night in the tandoor

G üneydoğu'ya, her bölgede

a n n e le r...”

Marmara to the Southeast.

öven." □

T a r if i R e c ip e

Pekmez Helvası Malzemesi:

P e k m e z H a lv a

Ingredients:

1/2 su bardağı sadeyağ

1/2 cu p m e lte d b u tte r

(eritilm iş tuzu alınmış)

(unsalted)

1/2 su bardağı un 1/2 su bardağı süt veya un

1/2 cu p flour 1/4 cu p m ilk o r w a te r

1 su bardağı pekm ez

1 cu p p e km ez

Hazırlanışı:

Preparation:

Ç ok hafif ateşte yağla un

B le n d the flo u r w ith the m e lte d

pembeleşinceye kadar yaklaşık 45-50 dakika

b u tte r a n d brovvn slovvly öve r a lo w fire fo r 4 5 -5 0 m inutes. İn

kavrulur. Ayrı bir kapta süt

a n o th e r p o t b rin g the m ilk to a

kaynatılır, pekmez karıştırılır.

b o il a n d a d d the pekm ez. A d d

Kavrulmuş meyane ateşten

the brovvned b u tte r a n d flou r

alınarak süt ve pekmez

m ixture to the m ilk-pekm e z

dökülür, tekrar ateşe

m ixture a n d return to the fire,

konulur. Tencereye

stirrin g co n s ta n tly u n til it sto p s

yapışmayıncaya kadar

stickin g to the p o t. L e t sta n d

karıştırılır. 15 dakika

fo r 15 m inutes. Shape in a m old, o r heap up on a plate

dinlendirilir. İsteğe göre şekil vererek servis edilir.

a n d serve.

1 1 /2 0 0 7 SKYLIFE 125


SIZIN KREDİ KARTINIZ, BULUNDUĞUNUZ ENLEMDEKİ ÜLKELERDE, EKSTRA İNDİRİMLER H SUNUYOR MU?

HSBC Bank A.Ş. tarafından yayımlanmıştır. Premier, HSBC Bank A.Ş.'nin sunduğu bir hizm et/ürün paketidir.


İSTANBUL GUIDE

■ H o te ls / Oteller

ABANT OTEL

m

CROVVNE PLAZA İSTANBUL (*****)

ELITE HOTELS DRAGOS (*****)

HOLIDAY INN İSTANBUL CITY TOPKAPI (***'*)

A IR P O R T H O TE L, İS T A N B U L (“ ***)

T e l [0374] 224 50 33 F a k s / F a x [0374] 224 50 31 A d r e s / A d re s s e s

T e l [212] 560 81 00 F a k s / F a x [212] 560 81 55 A d r e s / A d re s s e s

T e l [0216] 441 61 60 F a k s / F a x [0216] 441 38 81 A d re s / A d re s s e s Piri Reis Cad.

T e l (0212] 530 99 00 F a k s / F a x [0212] 530 99 24 A d r e s / A d re s s e s

14031 Abant / Bolu buyukabantoteli@buyukabantoteli.com http://www.buyukabantoteli.com.tr

Sahil Yolu, 34710 Ataköy No:3 Maltepe/İstanbul reservalions@crowneplazaistanbul.com.tr reservation@elitehotels.com .tr http://w w w .crovvneplaza.com/istanbul http://www.elitehotels.com.tr

T e l [0212] 425 73 73 Fa ks / F a x [0212] 425 73 63 A d re s / A d r e s s e s E-5 Karayolu Üzeri

Millet Cad. 187 Topkapı İstanbul info@hiistanbulcity.com

34295 Sefaköy/lstanbul istanbul.turkey@radissonsas.com http://www.istanbul.radissonsas.com

AKGÜN İSTANBUL HOTEL (*****)

ÇINAR OTEL

RAMADA PLAZA İSTANBUL

m

T e l [0212] 444 02 7 2 - 3 1 5 44 44 F a k s / F a x [0212)315 44 45 A d r e s / A d r e s s Halaskargazi Cad. No:

GRAND CEVAHİR OTEL ve KONGRE MERKEZİ (*****)

R A D IS SO N S AS C O N FE R E N C E &

T e l [0212] 663 29 00 F a k s / F a x [0212] 663 29 21 A d re s / A d r e s s e s Şevketiye Mah.

T e l [0212] 314 42 42 F a k s / F a x [0212] 314 42 44 A d re s / A d re s s e s Darülaceze Cad.

KAYA RAMADA PLAZA OTEL ve KONGRE MERKEZİ (*****) Tel [0212] 866 23 23 Faks / Fax [0212] 886 17 85 Adres / Adresses E5 Otoyolu

Bulvarı (Vatan Cad.) Topkapı İstanbul sales@akgunhotel .com http://www.akgunhotel.com

Fener Mevkii 34149 Yeşilköy reservation@cinarhotel.com .tr http://w ww.cinarhotel.com .tr

No:9 Şişli / İstanbul sales@gch.com.tr http://www.gch.com.tr

Tüyap Yanı Büyükçekmece info@kayaramada.com http://www.kayaramada.com

139-151 34373 Osmanbey-Şişli/lstanbul info@ramadaplazaistanbul.com http://www.ramadaplazaistanbul.com

BARCELÖ ERESİN TOPKAPI HOTEL (*****)

DEDEMAN İSTANBUL

HYATT REGENCY İSTANBUL

(**“ *)

KEMPINSKI RESIDENCES ASTORIA İSTANBUL (*****)

RICHMOND NUA VVELLNESS & SPA (*“ **)

T e l [0212] 631 12 12 F a k s / F a x [0212] 631 37 02 A d re s / A d re s s e s Millet Cad.

T e l [0212] 337 45 00 F a k s / F a x [0212] 275 11 00 A d re s / A d re s s e s Yıldız Posta Cad.

Tel [0212] 368 12 34 F a k s / F a x (0212] 368 10 00 A d re s / A d re s s e s Taşkışla Cad.

T e l [212] 370 00 00 Fa ks / F a x [212] 370 00 70 A d re s / A d re s s e s Büyükdere Cad.

T e l [264] 582 21 00 F a k s / F a x [264] 582 21 01 A d r e s / A d re s s e s

No: 186. 34104 Topkapı/lstanbul eresintopkapi@barcelo.com http://www.barceloturkey.com

50 34340 İstanbul istanbul@dedeman.com http://www.dedeman.com

No. 1 34437 Taksim istanbul@hyattintl.com http ://www. İstanbul.hyatt .com

No: 127 Esentepe / İstanbul info.astoria@kempinski.com http://www. kempinski -astoria.com

Sahilyolu Sapanca / Adapazarı info@richmondnua. com http://www.richmondnua.com

BYOTELL

DİVAN İSTANBUL OTELİ (**“ *)

HİLTON İSTANBUL

MÖVENPICK HOTEL İSTANBUL (*****)

SHERATON İSTANBUL MASLAK HOTEL (*****)

T e l [0216] 571 61 00 F a k s / F a x [0216] 571 61 10 A d re s / A d r e s s e s Kozyatağı

T e l [0212] 315 55 00 pbx F a k s / F a x [0212)315 55 15 A d re s / A d re s s e s Cumhuriyet Cad.

T e l [0212] 315 60 00 F a k s / F a x [0212] 240 41 65 A d r e s / A d re s s e s Cumhuriyet

T e l [0212] 319 29 29 F a ks / F a x [0212] 319 29 00 A d r e s / A d re s s e s Büyükdere Cad.

T e l [0212] 335 99 99 F a k s / F a x [0212] 285 09 51 A d re s / A d re s s e s Büyükdere Cad.

Saniye Ermutlu Sok. No: 3 Kadıköy / İst info@byotell.com.tr http://www.byotell.com.tr

No:2 34437 Elmadağ / İstanbul divan@divan.com.tr http://www.divan.com.tr

Caddesi Harbiye 34367 İstanbul sales.istanbul@hilton.com http://w w w .istanbul.hi Iton.com

34330 4. Levent / İstanbul hotel.istanbul@moevenpick. com http://www.moevenpick-istanbul.com

No:49 34398 Maslak / İstanbul info@sheratonistanbulmaslak. com http://www.sheraton.com/istanbul

CONRAD İSTANBUL

DEDEMAN ŞİLE

m

Tel [0216] 712 24 24

HOLIDAY INN İSTANBUL AIRPORT NORTH (*****) Tel [0212] 446 64 64

F a ks / F a x [0216] 712 24 29 A d re s / A d r e s s e s Kumbaba

F a k s / F a x [0212] 446 84 36 A d re s / A d re s s e s f .1ahmutbey Mah.

RADISSON SAS BOSPHORUS HOTEL, İSTANBUL (*****) Tel [0212] 310 15 00

SÜRMELİ İSTANBUL HOTEL

r*~ )

Mahallesi Uygur Sokak No: 40 Şile sile@dedeman.com http://www. dedeman .com

Taşocağı yolu No:35 34217 Bağcılar info@hiistanbul-airportnorth.com http://www.hiistanbul-airportnorth.com

T e l [0212] 534 48 79 (20 Hat / Lines) F a k s / F a x [0212] 534 91 26 A d r e s / A d r e s s e s Adnan Menderes

m

T e l [0212] 227 30 00 F a k s / F a x [0212] 259 66 67 A d re s / A d re s s e s Yıldız Cad. 34353

Beşiktaş / İstanbul istanbulinfo@conradhotels.com http://www.conradistanbul.com 128 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7

©

F a k s / F a x [0212] 310 15 15 A d re s / A d re s s e s Çırağan Cad.

T e l [02*2] 272 11 60 pbx - 6 hat F a k s / F a x [0212] 272 05 16 A d re s / A d re s s e s Prof.Dr,Bülent

No:46 34349 Ortaköy/lstanbul ortakoy.istanbul@radissonsas.com http://www.radissonsas.com

Tarcan Sok. No:3 Gayrettepe,İstanbul reservationistanbul@surmelihotels.com http://www.surmelihotels.com

Telephone: International co de fo r Turkey: 90. İstanbul area codes European side 212, Asian side 216. “or intercity calls vvithin Turkey firs t dial '0‘, then the area code. and then the local number. For intem atio na l ca lls first dial '00'.


n ü k

hotbl

n

m

i

SWISSÖTEL THE BOSPHORUS, İSTANBUL (----- ) T e l [0212] 326 11 00 F a k s / F a x [0212] 326 11 22 A d r e s / A d re s s e s Bayıldım Cad.

No:2 Maçka 34357 Beşiktaş istanbul@swissotel.com http://www.swissotel.com

T

h e

M

' '

EL İSTANBUL (****) Tel [0212] 638 58 58

ı

ERESİN TAXİM HOTEL

LARESPARK HOTEL

BEST VVESTERN THE PRESIDENT HOTEL (****)

(****)

F a k s / F a x [0212] 638 58 65 A d r e s / A d re s s e s Ordu Cad

T e l [0212] 256 08 03 F a k s / F a x [0212] 253 22 47 A d re s / A d re s s e s Topçu Cad. No: 16

T e l [0212] 313 51 00 F a k s / F a x [0212] 313 51 51 A d re s / A d re s s e s

T e l [0212] 516 69 80 F a k s / F a x [0212] 516 69 98 A d re s / A d re s s e s

Sekbanbaşı Sok. No: 10 Beyazıt info@antikhotel.com http://www.antikhotel.com

Taksim 34437 İstanbul - Türkiye eresin@eresintaxim.com.tr http://www.eresintaxim.com.tr

Topçu Cad. No: 23 Taksim reservation.istanbul@laresparkhotel .com http://w ww.laresparkhotel .com

Tiyatro Cad. No: 25 Beyazıt sales@thepresidenthotel .com http://www.thepresidenthotel.com

BARCELÖ SARAY

ERESİN TAXIM PREMIER

NOVOTEL İSTANBUL

YENİŞEHİR PALAS

a r m a r a

THE MARMARA İSTANBUL (*****)

r~ )

(****)

r~ )

T e l [0212] 251 46 96 F a k s / F a x [0212] 244 05 09 A d r e s / A d re s s e s

T e l [0212] 458 98 00 F a k s / F a x [0212] 458 98 30 A d r e s / A d re s s e s Yeniçeriler Cad.

T e l [212] 256 08 03 F a k s / F a x [212] 253 22 47 A d re s / A d re s s e s Topçu Cad. No: 16

T e l [0212] 414 36 00 F a k s / F a x [0212] 414 36 36 A d re s / A d re s s e s Kazlıçeşme Mah.

T e l [0212] 252 71 60 (10 Hat-10 Lines) F a k s / F a x [0212] 249 75 07 A d re s / A d re s s e s Meşrutiyet Caddesi

Taksim Meydanı Taksim İstanbul -info@themarmarahotels.com http://www.themarmarahotels.com

No:85 34130 Beyazıt İstanbul saray.res@barcelo.com http://www.barceloturkey.com

34437 Taksim / İstanbul eresin@eresinpremier.com.tr http://www.eresinpremier.com.tr

Kennedy Cad. No: 56 Zeytinbumu http://www.novotel .com http://www.accorhotels.com

Oteller Sk. No: 1-3 80050 Tepebaşı yenisehirpalas@yenisehirpalas.com http://www.yenisehirpalas.com

THE RITZ-CARLTON, İSTANBUL (*****)

BEST VVESTERN SENATÖR HOTEL (****)

GRAND YAVUZ

RICHMOND İSTANBUL

AKGÜN HOTEL

m

r~ )

Te l [0212] 528 18 65 Faks / F a x [0212] 522 73 93 A d re s / A d re s s e s Gençtürk Cad.

T e l [0212] 5171712 Fa ks / F a x [0212] 5178269 A d re s / A d re s s e s

D

T e l [0212] 334 44 44 F a k s / F a x [0212] 334 44 55 A d r e s / A d re s s e s Süzer Plaza,

T e l [0212] 252 54 60 F a k s / F a x [0212] 252 97 07 A d re s / A d re s s e s İstiklal Cad.

T e l [0212] 638 28 38 F a k s / F a x [0212] 638 28 60 A d re s / A d re s s e s Ordu Cad.

Elmadağ 34367 Şişli / İstanbul rc.istrz.reservations@ritzcarlton.com http://www.ritzcaiiton.com

Şirvanizade Sok. No. 7/11 Şehzadebaşı/lst info@senatOfbotel.com http://www.senatorhotel.com

Piyerloti cad. No:71/b 34126 Sultanahmet İstanbul http://www.grandyavuzhotel .com

No: 445 Tünel Beyoğlu info@richmondhotels.com.tr http://w ww. richmondhotels. com .tr

Hazinedar Sok. No:6 Beyazıt İstanbul akgunlaleli@superonline.com http://www.akguntravel.com

DİVAN CITY İSTANBUL

HOLİDAY INN İSTANBUL ATAKÖY (****)

TAKSİM SOUARE HOTEL (****)

T e l [212] 560 41 10 F a k s / F a x [212] 559 49 05 A d r e s / A d re s s e s

D

T e l [0212] 292 64 40 pbx Fa ks / F a x [0212] 292 64 49 A d re s / A d re s s e s

WORLD PARK HOTEL

m

r~)

T e l [0212] 337 49 00 T e l [0212] 527 67 67 F a k s / F a x [0212] 519 87 63 F a ks / F a x [0212] 337 49 49 A d re s / A d re s s e s Hobyar Mah.Hamidiye A d re s / A d re s s e s Büyükdere Cad.

Cad. No:64 Eminönü 34450 / İstanbul info@wor1dparkhotel .com http://www.wor1parkhotel.com

No:84 34398 Gayrettepe/İSTANBUL divancity@divan .com .tr http://www.divan.com.tr

IBIS İSTANBUL T e l [0212] 414 39 00 F a ks / F a x [0212] 414 39 29 A d r e s / A d re s s e s Kazlıçeşme Mah.

Sahil Yolu, 34710 Ataköy Sıraserviler Cad. No: 15, Taksim reservations@crowneplazaistanbul.com.tr info@taksimsquarehotel.com.tr ı.tr

Kennedy Cad. No: 56 Zeytinbumu http://www.ibishotel.com http://www.accorhotels.com

»ini AIRPORT ADELA HOTEL

r~ )

DORUKKAYA SKI&MOUNTAIN RESORT (****)

HOTEL MONTE BAIA

THE M ARMARA PERA

(****)

(****)

T e l [0212] 503 31 33 F a k s / F a x [0212] 503 42 72 A d r e s / A d re s s e s

T e l [0374] 234 50 26 F a k s / F a x [0374] 234 50 25 A d r e s / A d re s s e s

Tel [0224] 285 23 83 Faks / Fax [0224] 285 22 02 Adres / Adresses 2. Oteller

Londra Asfaltı No: 38, Ataköy info@adelahotel.com .tr http://www.adelahotel.com.tr

Kartalkaya Mevkii. Kartalkaya / Bolu http://w ww.kayatourism.com .tr

Bölgesi, Uludağ / BURSA monte@hotel-baia.com http://www.baiahotels.com

TAŞLIK HOTEL

D

T e l [0212] 251 46 46 F a k s / F a x [0212] 249 80 33 A d re s / A d re s s e s Meşrutiyet Cad.

T e l [0212] 227 83 10 (4 hat) F a k s / F a x [0212] 227 83 14 A d re s / A d re s s e s Süleyman Seba

Tepebaşı 34430 pera-info@themarmarahotels.com http://www. themarmarahotels.com

Cad. No: 75 Valideçeşme Maçka info@taslikhotel.com http://www.taslikhotel.com 1 1 /2 0 0 7 SKYLIFE 129


H otels /' Oteller

GUIDE

■ R estaurants / Restoranlar

İSTANBUL

BEBEK 15 ITALIAN FOOD

ERESİN CROVVN HOTEL (S)

ADANA YÜZEVLER RESTAURANT ETİLER

BEBEK 15 ITALIAN FOOD

BORSA RESTAURANT İSTİNYE

T e l [0212| 201 12 51 F a k s / F a x [0212] 201 12 66 A d re s / A d re s s e s Kale Cad.

T e l [0212] 638 44 28 F a k s / F a x [0212] 638 09 33 A d re s / A d re s s e s Küçük Ayasofya

T e l [0212] 287 01 01 F a k s / F a x [0212] 358 60 60 A d re s / A d re s s e s Nispetiye Cad.

T e l [0212] 265 20 20 F a k s / F a x [0212] 265 15 25 A d r e s / A d re s s e s

T e l [0212] 345 53 33-34 F a k s / F a x [0212] 345 53 36 A d r e s / A d re s s e s Istinye Park

No: 21/1 Kilyos / Sarıyer info@guruphotel.com.tr http://www.guruphotel.com.tr

Cad. 40 Sultanahmet İstanbul eresin@eresincrown.com.tr http://www.eresincrown.com.tr

No: 70 Etiler / İstanbul info@adanayuzevler.com.tr http://www.yuzevler.com.tr

Cevdetpaşa Cad. No: 15 Bebek / İstanbul http://www.bebek15.com

Alışveriş Merkezi Sarıyer / İst info@borsarestaurants.com http://www.borsarestaurants.com

AIRPORT HOTEL TAV (S)

HOTEL SULTANHAN (S)

BEYTİ RESTAURANT

CAHİDE CABARET

T e l [0212] 465 40 30 F a k s / F a x [0212] 465 47 30 A d re s / A d re s s e s Atatürk Havalimanı

T e l [0212)516 32 32 F a k s / F a x [0212] 516 59 95 A d re s / A d re s s e s Ryerloti Cad.

ADANA YÜZEVLER RESTAURANT GÖZTEPE Tel [0216] 355 18 80 Faks / Fax [0216] 467 59 08 Adres / Adresses Tütüncü Mehmet

Dış hatlar Terminali Yeşilköy/İstanbul airporthotel@bta. com .tr http://www.airporthotelistanbul.com

No: 15 34122 Sultanahmet /İst info@hotelsultanhan.com http://www.hotelsultanhan.com

Efendi Cad. No: 21 Göztepe / İstanbul info@adanayuzevler.com.tr http://www.yuzevler.com.tr

No: 8 Florya / İstanbul beyti@beyti.com http://www.beyti.com

ANSEN 130 SUITES HOTEL & RESTAURANT (S) Tel [0212] 245 88 08 Faks / Fax [0212] 245 71 79 Adres / Adresses Meşrutiyet Cad.

LUSH HOTEL (S)

ADANA YÜZEVLER RESTAURANT ADANA

5. KAT RESTAURANT & BAR

CHANGA RESTAURANT & BAR

T e l [0212] 243 95 95 F a k s / F a x [0212] 292 15 66 A d re s / A d re s s e s Siraselvıler Cad.

T e l [0322] 454 75 13 F a k s / F a x [0322] 459 47 37 A d r e s / A d re s s e s Ziyapaşa Bulvarı

T e l [0212] 293 37 74 F a k s / F a x [0212] 249 66 08 A d re s / A d re s s e s Sıraselviler Cad.

T e l [0212] 249 01 81 F a ks / F a x [0212] 249 11 57 A d re s / A d re s s e s Sıraselviler Cad.

Ansen 130 34430 Tepebaşı Tünel info@ansensuites.com http://www.ansensuites.com

No: 12 Taksim / İstanbul reservations@lushhotel.com http://www.lushhotel.com

Yüzevler Apt. Zemin Kat. No:25/A Adana info@adanayuzevler.com.tr http://www.yuzevler.com.tr

Soğancı Sok. No:3 Kat: 5 / Taksim info@5kat.com http://www.5kat.com

No: 47 Taksim / İstanbul changaıstanbul@turk. net http://www.changa-istanbul.com

BEBEK OTEL (S)

TAN HOTEL İSTANBUL (S)

AL JAMAL

BUZ RESTAURANT & BAR TEŞVİKİYE

SAMATYA-KALAM IŞ-ETİLER-M ARİNE

T e l [0212] 358 20 00 F a k s / F a x [0212] 263 26 36 A d re s / A d re s s e s Cevdetpaşa Cad.

T e l [212] 520 91 30 F a k s / F a x [212] 526 30 82 A d re s / A d re s s e s

T e l [0212] 291 00 65-66 F a k s / F a x [0212] 241 33 98 A d r e s / A d re s s e s

T e l [0212] 529 08 33-34 F a ks / Fa x [0212] 529 08 11 A d re s / A d re s s e s Sarnatya Merkez

No: 34 80810 Bebek / İstanbul bebekhotel@bebekhotel.com.tr http://www.bebekhotel.com.tr

Dr. Eminpaşa Sk. No:20 Sultanahmet / İstanbul http://www.tanhotel.com

Maçka - İstanbul / Turkey http://www.cahidecabaret.com

Abdi İpekçi Cad. No: 42 /2 Teşvikiye / İstanbul buzgrup@hotmail .com

Gümüşyüzük Sok. No: 7 Sarnatya / İst samatya@develikebap.com http://w w w .develikebap. com

ETİLER ŞAMDAN RESTAURANT

GURUP HOTEL

n

B e s t L e b a n e s e re s ta u ra n t & c lu b w ith b e lly d a n c e r s T e l [0212] 231 03 56 A d r e s / A d re s s e s

T e l [0212] 663 29 90-91-92 F a k s / F a x [0212] 663 29 95 A d r e s / A d re s s e s Orman Sok.

th e c it y ’s o n e a n d o n ly n ig h t s p o t, b o th a re s ta u ra n t & c lu b p e rfo rm in g d ra g s h o w s T e l [0212] 219 65 30 A d re s / A d re s s e s

Maçka-İstanbul / Turkey http://www.cahidecabaret.com

DEVELİ RESTAURANTS

BENTLEY OTEL (S)

THE PERA SUITES (S)

ANGEL BLUE BALIK RESTAURANT

BOĞAZİÇİ BORSA RESTAURANT

T e l [0212] 291 77 30 (pbx) F a k s / F a x [0212] 291 77 40 A d re s / A d r e s s e s Halaskargazi Cad.

T e l [0212] 252 50 50 F a k s / F a x [0212] 252 99 00 A d r e s / A d re s s e s Meşrutiyet Cad.

T e l [0212] 229 25 25 F a k s / F a x [0212] 229 66 00 A d r e s / A d re s s e s Rumeli Hisarı

T e l [0212] 263 48 98 Te l [0212)232 42 01-02 F a k s / F a x [0212] 263 27 55 F a k s / F a x [0212] 296 48 74 A d re s / A d re s s e s I jütfü Kırdar Uluslararası A d re s / A d re s s e s Nispetiye Cad.

No: 75 80220 Harbiye istanbul@bentley-hotel.com http://www.bentley-hotel.com

Apaydın Sok. No. 17/A info@theperasuites.com http://www.theperasuites.com

Baltalimanı Caddesi No: 82 Sarıyer / İst info@angelblue.com.tr http://www.angelblue.com.tr

Kongre ve Sergi Sarayı Harbiye / İstanbul info@basarestaurants.com http://w ww.borsarestaurants.com

130 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7

No: 92 Etiler / İstanbul info@etilersamdan.com http://www. etilersamdan.com


G E L İK RESTAURANT Tel [0212] 444 7 999 Faks / Fax [0212] 560 72 85 A dres / Adresses Kennedy Cad. Ataköy Sahil Yolu Ataköy / İstanbul gelik@gelik.com.tr http://www.gelik.com.tr

KÖŞEBAŞI RESTAURANT LEVENT Tel [0212] 268 05 30 Faks / Fax [0212] 325 67 55 Adres / Adresses Çamlık Sok. No: 15 3. Levent / İstanbul info@kosebasi.com.tr http://w ww.kosebasi.com .tr

M E D IT R IN A RESTAURANT Tel [0212] 261 89 20 Faks / Fax [0212] 260 72 51 A d res / Adresses Salhane Sok. No: 3 Kat: 1 Ortaköy / İstanbul meditrina@primedininggroup.com http://www.ristorantemeditrina.com

THE M OO N RESTAURANT Tel [0212] 297 21 78-79 F a k s /F a x [0212] 238 52 01 Adres / Adresses Cartoon Hotel Roof. Tarlabaşı Bulv.No:36-38 Taksim/İst info@themoonrestaurant.com http://www.themoonrestaurant.com

PEARL BEBEK R ESTAUR ANT & BAR Tel [0212] 263 87 00 Faks / Fax [0212] 358 30 57 A d res / Adresses Cevdet Paşa Cad. No: 119 Bebek / İstanbul pearl@pearlbebek.com http://www.pearl.com.tr

G Ü L İZ A R RESTAURANT T e l [0216)571 61 00 F a k s /F a x [0216] 571 61 10 A d res / Adresses Saniye Ermutlu Sok. No: 3 Kadıköy Byotell / Kozyatağı info@byotell.com.tr http://www.byotell.com.tr

L A C İV E R T RESTAUR ANT & BAR Tel [0216] 416 37 53 Faks / Fax [0216] 425 19 74 A d res / A d resse s Körfez Cad. 57/A Anadolu Hisarı Beykoz / İstanbul info@lacivertrestaurant.com http://www.lacivertrestaurant.com

M IR R O R A N K A R A RESTAURANT Tel [0312] 219 64 20 Adres / A dresses Cepa Alışveriş Merkezi Eskişehir Yolu 7.Km Söğütözü / Ankara mirror@mirrorbistro.com http ://www. mirrorbistro. com

3 6 0 İS T A N B U L RESTAURANT & BAR Tel [0212! 251 10 42 Faks / Fax 10212] 249 24 38 A dres / Adresses İstiklal Cad. Mısır Apt. No: 311 Beyoğlu / İstanbul 360istanbul@360istanbul.com http://www.360istanbul .com

PERA THAI RESTAURANT Tel [0212] 245 57 25-26 F a k s /F a x [0212] 245 57 21 Adres / Adresses Meşrutiyet Cad. No: 74 / A Tünel / Beyoğlu info@perathai.com http://www.perathai.com

K A N D İL L İ B O R S A RESTAURANT Tel [0216] 460 03 04 Faks / Fax [0216] 460 03 10 Adres / Adresses Kandilli Mah. Vaniköy Cad. No:12 Üsküdar / İstanbul info@borsarestaurants.com http://www.borsarestaurants.com

L A M A IS O N RESTAURANT Tel [0212] 227 42 63 Faks / Fax [0212] 227 42 78 Adres / Adresses Müvezzi Cad. No:63 Çırağan Beşiktaş / İstanbul mail@iamaison.com.tr http ://www. lamaison .com. tr

M IR R O R İŞ K U L E R ESTAURANT T e l [0212] 283 63 67 Işbankası Kuleleri Kule 3 Giriş Kat: 4. Levent / İstanbul mirror@mirrorbistro.com http://www.mirrorbistro.com

N A Z T U R K IS H C U IS IN E RESTAURANT Tel [0212] 326 11 75-76 Faks / F a x [0212] 326 11 76 A d res / Adresses Swiss Otel The Boshporus Maçka / İstanbul naz@nazturk.com http://www.nazturk.com

P IC A N T E O R T A K Ö Y T E X -M E X C U IS IN E Tel [0212] 236 17 35-36 A dres / A dresses İskele Cad. Salhane Sok. No:2 Ortaköy / Beşiktaş ulucyuca@gmail.com http://www.picante.com.tr

KO NYALI LO KAN TASI

M IR R O R S U A D İY E RESTAURANT Tel [0216] 464 27 10 Adres / A dresses Suadiye Park Plaj Yolu A Blok Kat: 2 Suadiye / İstanbul mirror@mirrorbistro.com http://www.mirrorbistro.com

O SM ANİ RESTAURANT İS T İN Y E P A R K Tel [0212] 345 56 04 Adres / A dresses Istinye Park Alışveriş Merkezi Istinye / İstanbul info@osmani.com.tr http://www.osmani.com.tr

R E IN A RESTAUR ANT & C LU B

Tel [0212] 353 04 50 Faks / Fax [0212] 353 04 49 A dres / Adresses Kanyon - Büyükdere Cad. No: 185 Kat: 1 Levent / İstanbul kanyon@konyalilokantasi .com http://w ww.konyalilokantasi.com

LU CCA RESTAURANT Tel [0212] 257 12 55 Faks / Fax [0212] 257 12 66 Adres / Adresses Cevdet Paşa Cad. No: 51/B Bebek /İstanbul info@luccastyle.com http://w ww.Iuccastyle.com

KIYI RESTAURANT Tel [0212] 262 00 02 Adres / A dresses Kefeliköy Cad. No: 126 Tarabya Sarıyer /İstanbul http://www.kiyi.com.tr

M A B E Y İN RESTAURANT Tel [0216] 422 55 80 Faks / Fax [0216] 321 46 48 A dres / Adresses Eski Kısıklı Cad. No: 129 Kısıklı / İstanbul info@mabeyin.com http://www.mabeyin.com

İstanbul Europe [0212] 284 84 78-233 35 40 İstanbul Asia [0216] 467 32 47 Ankara [0312] 426 01 41 İzmir [0232] 388 01 30 Bodrum [0252] 377 01 60 Athens - Greece [0030] 210 808 44 18 Tel Aviv - Israel [00972] 9 972 81 91

P A P A L İN A B A L IK RESTAURANT Tel [0212] 560 12 70 Faks / Fax [0212] 560 1282 Adres / A dresses Ataköy Marina İstanbul http://www.papalinarestaurant.com

REVAN PERA RESTAURANT Tel [0212] 243 65 65 Adres / A dresses Refik Saydam Cad. No: 15/A - 17/A Tepebaşı Beyoğlu http://www. revan.com .tr

A d re s / A d re s s e s

Tel [0212] 259 59 19-21 Faks / Fax [0212] 260 10 83 Adres / Adresses Muallim Naci Cad. No:44 Ortaköy / İstanbul reina@reina.com.tr http://www.reina.com.tr

w w w . t l k e . c o m . t r

1 1 /2 0 0 7 SKYLIFE 131


İSTANBUL GUIDE

■ Restaurants / Restoranlar A ssociatio n of Turkish Travel A gencies / Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) Dikilitaş Beşiktaş, Tel: 259 84 04 tursab@tursab.org.tr SUNSET G R IL L & B A R T e l [0212] 287 03 57 Faks / Fax [0212] 287 03 58 A d res / Adresses Adnan Saygun Cad. Yol Sok. No: 2 Ulus / İstanbul info@sunsetgrillbar.com http://www.sunsetgrillbar.com

VAGAM AM A RESTAURANT Tel [0212] 353 04 74 Faks / Fax [0212] 353 04 75 A d res / A dresses Kanyon Alışveriş Merkezi No: 185 Levent info@vagamama.com.tr http://www.vagamama.com.tr

The Turkish Touring and A uto m obile Club Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (Head Offıce-Merkez) Tel: 282 81 40 ■ M useum s / Müzeler

S A R D U N Y A F IN D IK L I R ESTAUR ANT & BAR Tel [0212] 249 10 92-249 04 92 F a k s /F a x [0212] 249 06 52 A d res / Adresses Meclis-i Mebusan Cad. No:22 Salıpazan İstanbul findikli@sardunya.com http://www.sardunyafindikli.com

Z A R İF İ RESTAURANT T el [0212] 293 54 80 F a k s / F a x [0212] 293 54 84 A d res / A d resse s Çukurlu Çeşme Sok. No: 13 Sıraselviler Beyoğlu / İstanbul halklailiskiler@zarifi.com.tr http://www.zarifi.com.tr

■ E m e rg e n c y

S İY E B İY E K E B A P RESTAURANT T e l [0212] 279 74 74 A d re s / A d re s s e s

Nispetiye Cad. No:21 1. Levent info@siyebiye.com http://www.siyebiye.com

A m bu la nce Tel: 112 (Ali över Turkey) P oliçe Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire Tel: 110 (Ali över Turkey) T o urism p o liçe Tel: 527 45 03 G endarm e Tel: 156 (Ali över Turkey) C o a st G uard Tel: 158 (Ali över Turkey) ■ T o u rism In fo rm a tio n Turizm Danışma

U L U S 29 RESTAURANT Tel [0212] 358 29 29 Faks / Fax [0212] 265 22 42 Adres / Adresses Adnan Saygun Cad. Ulus Parkı İçi No: 1 Ulus / İstanbul ulus29@ulus29.com http://www.ulus29.com

Venge VENGE RESTAURANT T e l [0212] 281 93 83 F a k s / F a x [0212] 281 87 39 A d re s / A d re s s e s Akasyalı Sok.

No: 2 4. Levent / İstanbul info@venge.com.tr http://www.venge.com.tr 132 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7

A tatürk A irp o rt Atatürk Havaalanı (Yeşilköy) Tel: 465 30 00 H arbiye Tourism Inform ation Tel: 233 05 92

A rche ological Museum İstanbul Arkeoloji Müzeleri Osman Hamdi Bey Yokuşu Gülhane, Tel: 520 77 40 09.00-16.30, closed Mondays / pazartesi kapalı The museums, each of vvhich consists of a main building and annex, house rich collections extending from prehistory to Byzantium and including the sarcophagus of Alexander the Great as well as finds unearthed at Troy. Ana bina ve ek bina olmak üzere iki ayrı yapıdan oluşan müzeler, prehistoryadan Bizans'a uzanan, aralarında İskender Lahti'nin ve Troya buluntularının da yer aldığı çok zengin bir koleksiyona sahip. A tatürk Museum Atatürk Müzesi Şişli, Tel: 240 63 19 A viation Museum Hava Kuvvetleri Müzesi Yeşilköy, Tel: 662 85 52

S irkeci Tourism Inform ation Sirkeci Turizm Danışma Müdürlüğü, Tel: 511 58 88

Byzantine G reat Palace M osaic M useum Büyük Saray Mozaikleri Müzesi Torun Sokak, Arasta Çarşısı, Sultanahmet, Tel: 518 12 05 09.00-16.30, closed Mondays / pazartesi kapalı

S ultanahm et Square Sultanahmet Meydanı, Tel: 518 18 02

C alligraphy Museum Hat Sanatları Müzesi Beyazıt, Tel: 527 58 51

Karaköy Sea Port Karaköy Limanı, Tel: 249 57 76

Church o f St. S aviour in Chora Kariye Müzesi Edirnekapı, Tel: 631 92 41 09.00-16.30, closed VVednesdays / çarşamba kapalı Doğançay Museum Doğançay Müzesi Beyoğlu, Tel: 244 77 70 Haghia Sophia Ayasofya Müzesi Sultanahmet, Tel: 522 09 89 İstanbul M odern Meclis-i Mebusan Cad. Liman İşletmeleri Sahası Antrepo No: 4 Karaköy, Tel: 243 43 18 10.00-18.00, closed Mondays / pazartesi kapalı İn Istanbul's first modern art museum you will find a selection of Turkish modern and contemporary works ranging from the turn of the 20th century to the present day. İstanbul'un ilk modern sanat müzesinde, 20. yüzyılın başından günümüze Türk modern ve çağdaş sanatının seçilmiş yapıtları sergileniyor. İstanbul Toy Museum İstanbul Oyuncak Müzesi ömerpaşa Cad. Dr. Zeki Zeren Sok. No: 17 Göztepe Tel: (0216) 359 45 50 closed Mondays / pazartesi kapalı M ilitary Museum Askeri Müze Harbiye, Tel: 232 16 98 09.00-16.30, closed Mondays and Tuesdays / pazartesi ve salı kapalı This museum is host to regular concerts by the Mehter band playing Ottoman military music. Müzede düzenli olarak Mehter takımı konser veriyor. M iniaturk Imrahor Cad. Sütlüce, Tel: 222 28 82 (pbx) 10:00-18:00, open daily

/ her gün açık Miniaturk is the world's largest miniature city, with models — on a scale of 1:25—of 105 historical structures. From classical antiquity to Byzantium, from the Seljuks to the Ottomans, many periods are represented. Dünyanın en büyük minyatür kenti olan Miniatürk'te, antikçağdan Bizans'a, Selçuklu'dan OsmanlI'ya uzanan tarihin önemli 105 eserinin 1/25 oranında küçültülmüş maketleri yer alıyor. Museum o f Painting and S culpture Resim ve Heykel Müzesi Beşiktaş, Tel: 261 42 98 Museum o f Turkish and Islam ic Art Türk ve İslam Eserleri Müzesi İbrahim Paşa Sarayı Sultanahmet, Tel: 518 18 05-06 08.30-16.30, closed Mondays / pazartesi kapalı Naval Museum Deniz Müzesi Beşiktaş, Tel: 327 43 45 09.00-17.00, closed Mondays and Tuesdays eve salı kapalı Orhan Kemal Museum Orhan Kemal Müzesi Akarsu Caddesi No/32 Cihangir Tel: 292 92 45 10:00-17:00, open daily / her gün açık Pera Museum Pera Müzesi Meşrutiyet Cad. No: 141 Tepebaşı Beyoğlu, Tel: 334 99 00 Proje 4L Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi Proje 4L Elgiz Contemporary Art Museum Harman Sok. Harmancı Giz Plaza Gültepe Levent, Tel: 281 51 50 The Post, Telephone and Telegraph (PTT) Museum


PTT Müzesi Postane Sok. Hobyar Mah. Zaptiye Cad. Eminönü (Büyük Postane’nin içinde / in the Great Post Office) Tel: 519 19 99 Rahmi M. Koç Industrial Museum / Rahmi M. Koç Sanayi Müzesi, Hasköy, Tel: 369 66 00 - 01 02 10.00-17.00 weekdays (closed Mondays) / hafta içi (pazartesi kapalı); 10.00-19.00 vveekends / hafta sonu O ttom an Bank Museum Osmanlı Bankası Müzesi Voyvoda Cad. (Bankalar Caddesi) Karaköy, Tel: 334 22 70 Sakıp Sabancı Museum Sakıp Sabancı Müzesi Emirgân, Tel: 277 22 00 Sabri Artam Classic A uto m obile Museum Sabri Ataman Klasik Otomobil Müzesi Natoyolu Bosna Bulvarı No: 104 Çengelköy Üsküdar Tel: (0216) 329 50 30 09.00-17.00, closed Mondays / pazartesi kapalı Sadberk Hanım Museum Sadberk Hanım Müzesi Sarıyer, Tel: 242 38 13 The Tanzim at Museum Tanzimat Müzesi Gülhane Parkı, Tel: 512 63 84 Topkapı Palace Museum Topkapı Sarayı Müzesi Sultanahmet, Tel: 512 04 80 09.00-17.00, closed Tuesdays / salı kapalı Reflecting the glory of the Ottoman era, the palace was built by Mehmet the Conqueror immediately after the conquest of İstanbul. İt consists of pavillions surrounded by four large courtyards, with the Treasury and the harem being of particular interest. Also open to visitors is the 6th-century Church of St.

İrene in the palace grounds. Osmanlı döneminin görkemini yansıtan saray, İstanbul’un fethinden hemen sonra Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılmıştır. Dört büyük avlu ile çevrili köşklerden oluşan sarayda, Hazine Dairesi ve harem özellikle dikkat çekiyor. Sarayın bahçesindeki 6. yüzyıldan kalma Aya İrini Kilisesi de ziyarete açık. TÜRVAK Cinem a and Television Museum TÜRVAK Sinema ve Televizyon Müzesi Beykoz, Tel: 425 19 00 Ural Atam an Classic A uto m obile Museum Ural Ataman Klasik Otomobil Müzesi Nuripaşa Cad. No: 81 Ferahevler / Tarabya Tel: 299 45 39 - pbx 11.00-18.00 only on Saturdays / sadece cumartesi günleri Yıldız Palace Museum Yıldız Sarayı Müzesi Beşiktaş, Tel: 258 30 80 ■ Palaces / Saraylar Beylerbeyi Palace Beylerbeyi Sarayı, Beylerbeyi, Tel: 321 93 20 D olm abahçe Palace Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş, Tel: 258 55 44 - 236 90 00 09.00-17.30, closed Mondays and Thursdays / pazartesi ve perşembe kapalı Construction of the palace began in 1842 at the command of Sultan Abdülmecid, and the edifice contains 43 salons and 285 rooms. With its inlay and marble, vvalls hung with oil paintings, and crystal marble bannisters, the palace has a dream-like atmosphere. inşaatına 1842'de Sultan Abdülmecid'in emriyle başlanan sarayın 43

salonu ve 285 odası bulunuyor. Saray, kakma ve mermer işleri, duvarlardaki yağlıboya tabloları ve kristal mermer trabzanları ile düşsel bir mekâna dönüşüyor. Ihlamur Kasir / Ihlamur Kasn Beşiktaş, Tel: 261 29 91 M aslak Kasirs / Maslak Kasırları Maslak, Tel: 276 10 22 Yerebatan (Basilica) Cistern Yerebatan Sarayı Yerebatan Cad. No: 13 Sultanahmet, Tel: 522 12 59 09.00-17.30, open daily / her gün açık Yıldız Kiosks: Şale, Malta and Çadır Yıldız Köşkleri: Şale, Malta ve Çadır Yıldız Parkı, Tel: 276 10 22 ■ Mosques / Camiler Blue M osque Sultanahmet Camii Tel: 518 13 19 Süleym aniye M osque Süleymaniye Camii Prof. Sıddık Sami Onar Cad. Vefa, Tel: 514 01 39 Yeni M osque / Yeni Cami Yeni Cami Meydanı Eminönü Among the most majestic of the 'sultan' mosques on the seashore, this mosque is also known for the pigeons which crovvd its courtyard, and for the people who feed them. Deniz kıyısındaki sultan camilerinin en görkemlilerinden olan yapı, avlusundaki güvercinler ve onlara yem verenlerle de bilinir. ■ Churches and synagogues Kilise ve sinagoglar Ayios Yeorgios (Greek O rthodox Patriarchal Church o f St. George) Sadrazam Ali Paşa Cad. 35 Fener, Tel: 531 96 70-6

İstanbul Presbyterian Church Yusuf Kamil Paşa Sok. Moda, Tel: 449 39 74 Neve Shalom (Synagogue) Şişhane, Tel; 244 75 66San Antonio di Padova (Catholic) Beyoğlu, Tel: 244 09 35 Sunday service in English, Italian, Polish. Armenian Patriarchate Kumkapı, Tel: 516 25 17

■ Sightseeing Gezinti Bosphorus Cruise Boğaz turu İstanbul lies where two continents and two seas meets, and its main artery is the Bosphorus. Fine shoreline houses known as yalıs grace its shores, while boat cruises and special ferry runs are a matchless way to enjoy the pleasures the Bosphorus has to offer. İki kıtanın ve iki denizin buluştuğu yerde kurulan İstanbul’a Boğaz hayat verir. Yalılar bir dantel gibi kıyılarını süsler. Tekne turları ya da özel sefer yapan vapurlar, Boğaz’ın keyfini çıkartmak için birebirdir. Galata Tower Galata Kulesi Büyük Hendek Sok. Beyoğlu, Tel: 293 81 83, 09.0020.00, open daily / her gün açık İstiklal Caddesi With its historical streetcar running up and down the avenue from Taksim to the Tunnel, İstiklal Caddesi hums with culture and entertainment that make it the heart of Beyoğlu and indeed of İstanbul. Taksim’den Tünel’e gidip gelen tarihi tramvayıyla İstiklal Caddesi, kültür ve eğlence açısından Beyoğlu'nun ve hatta İstanbul’un kalbidir. 11/2007 SKYLİFE

133


'

HABIBLflS

GAZİOSMANI

' "* Ç

ÇIRÇIR İfVeSILPHN»^:,

FEVZİ ÇAKM AK

*

-''°Seyrt fi, Ç IR P IC I

B ahçeköy

İL M g

-

riRBAŞi;

o«A«aTH >

V rv

Haydarpaş Kadıköy

Kuru\

;

ÇUBUKLU®*® BEYKOZ

KANLICA. HİSARI

\

^ A NAİLLİ v a n ik ö y

[U L C tf

K IS IK LI

'B U L G U R L U ,

KO

'ENİSAHİ

S^UAt

çavuşi

Ü M R A N İY E

Burg atad a

\ ŞTAN CAOOEBO

Kınalında

Erenköy İsı \

FENERYOLU

roLu

KÜ P L Ü C E -

Çengelköy

iC A D r

33

A rna vutköy

İRGAT*.'

is t in y e

^IRECBURNU // w ■fV TARABYAW -<J*_ 0 ,

-.URTUL .-•£

S'SM ^ERlKöVV

GÜtTfePE :a ğ l a y a n

SJpÇZ' -7

İ

B E Y O Ğ L U (T

>J

J r

Kabtfaş

■*' « s * »

f j S 5 , te (, , |

h - î ^ - iî ll

) f ^ £ r „ i l

E M İN Ö N Ü EmVet M„ rgy o

w \*iır> / / * ' ^

İ

P A Z A R f^ S 'S V

" " ^ » t f ^ 'Y fL - b l Z T A J

B A Y R / “

O AZ?^

S.- '

S B L

fonattepc

•.f— » Y

CevuHbağ ,

d ^ jT P A S A

Bakırköy

;

i# 4 ^ İ İ V t . İ « P M R M Ö ^ = '

ms™

GÜNGÖREN

iğ c ila r

-

G A Z İO S M A N P A Ş A

»C&flHk S U LTA N Ç IF T L tö l

, 0 0 . YIL

V 'ESENLE#^

ÜÜNESU

B A Ğ C IL A R

SINAN

b w Ür k 6 y L

BAHÇELIEVLER

ı;

YEŞİLKÖY

Gürbüz

-D

/

C ekm eköy

(I ÇAMLICA j

^jÖLSUYU

Büyûkada

Mâkeee İst

KA YIŞ D A Ğ I .K A L K O ® L v

H eybelıada

Alemdar

THY Sat ış Ofisi (Turkish Airlines Sales Office) Cadde (Road)

I r

Metro Duracı (Metro Stop)

İSTANBUL 0 KM 3

Hafif Metro (LifthtTube) Metro (Metro)

Trarmay Duracı (Tram\vayStop)

0

Tramvay (Trarmvav) Demiryolu (Railvvay)

Tren Durağı (TralnStation)

HARMANDERE

KURTKOI

PENDİK

G Ü L L Ü ^ İG İA F

N E C İP F AZIL

Hafif Metro Duracı (LijJhtTubeStop)

Otoyol (Motorıvay)

FATİH

Otoyol Numarası (Road Mumbers)

Jbdurrahman SUL' B GAZI

Y e n id o g a c ı

KARTAL

Rahmanlar İst.

RAHMANLAR

Karta!


Ankara’da aklınız kalacak.

ANKARA

* Toplam 92 oda Terrace Restaurant, Plaza Cafe, Vitamin Bar Sağlık Kulübü-Sauna,Türk Hamamı, Fin Hamamı, Jakuzi, Fitness Çenter, Masaj * Açık-Kapalı Otopark 70-400 kişi kapasiteli toplam 5 toplantı salonu Bestekar Sok. No: 5 Kavaklıdere / Ankara Tel: O (312) 419 0 400 Faks: 0 (312) 4191019 info@ankaraplazahotel.com www.ankaraplazaliotel.coni


ANKARA

- KAPADOKYA

GUIDE

I H o te ls / Oteller

m etrop olıtan

A K T İF M E T R O P O L IT A N H O T E L (*****) Tel [0312] 295 45 45 Faks / Fax [0312] 284 42 42 Adres / A d resse s Oğuzlar Mah. 48. Sok. No.28 06520 Balgat-Ankara info@metropolitanhotel.com .tr http://www.metropolitanhotel.com.tr

D E D E M A N C A P P A D O C İA H O T E L & C O N V E N T IO N Ç E N T E R (*"* * ) Tel (0384) 213 99 00 Faks / Fax [0384] 213 21 58 Adres / Adresses Ürgüp yolu 2. km. 50200 Nevşehir kapadokya@dedeman .com http://www.dedeman.com

A N K A R A H O T E L B E S T (****)

A N K A R A P LA ZA HO TEL

H O T E L M İD İ

Tel [0312] 467 08 80 [0312] 444 best (2378) Faks / Fax [0312] 467 08 85 A d res / A dresses 195 Atatürk Bulvarı Kavaklıdere reservation@besthotel.com.tr http://www.besthotel.com.tr

r~ )

r** )

Tel [0312] 419 04 00 Faks / Fax [0312] 419 10 19 Adres / Adresses Bestekar Sok. No:5 Kavaklıdere / Ankara info@ankaraplazahotel .com http://www.ankaraplazehotel .com

Tel [0312] 409 64 34 Faks / Fax [0312] 409 64 00 A d res / Adresses Karyağdı Sok. No: 40 Çankaya rez@midihotel.com

A N K A R A ETAP A L T IN E L H O T E L (*****) Tel [0312] 231 77 60 Faks / Fax [0312] 230 23 30 A d res / Adresses GMK Bulvarı No. 151 Tandoğan / Ankara info@altinelhotels.com.tr http://www.altinelhotels.com.tr

SHERATO N HO TEL & C O N V E N T IO N Ç E N T E R (*****) Tel [0312] 457 60 00 Faks / Fax [0312] 457 61 00 A d res / Adresses Noktalı Sok. Kavaklıdere 06700 Ankara sheraton@sheratonankara.com http://www.sheraton.com/ankara

A N K A R A M A R İN E M H O T E L (****) Tel [0312] 431 59 80 Faks / Fax [0312] 431 10 83 Adres / Adresses Bayındır 2 Sok. No:35 Kızılay / Ankara info@marinemhotel .com http://www.marinemhotel.com

R E S C A T E B O U T IÛ U E HO TEL Tel [0312] 442 65 06 F a k s /F a x [0312] 442 95 65 Adres / Adresses Rabindranath Tagore Cad. No:80 Yıldız/Çankaya/Ankara info@rescatehotel .com http://www.rescatehotel.com

L Y K IA L O D G E K A P A D O K Y A

A N K A R A H İL T O N S A

SÜ R M ELİ A N K A R A HO TEL

APAR T HO TEL BEST

B U S IN E S S P A R K O T E L

r*~ )

m

r** )

r~ )

Tel [0312] 455 00 00 Faks / Fax [0312] 455 00 55 A d res / Adresses Tahran Caddesi 12 06700 Kavaklıdere Ankara sales .ankara@hilton.com http://www.ankara.hilton.com

Tel [0312] 231 76 60 pbx - 10 hat Faks / Fax [0312] 229 51 76 Adres / Adresses Cihan Sok. No:6 06430 Sıhhiye/Ankara reservationankara@surmelihotels.com http://Mvw.surmelihotels.com

Tel [0312] 446 80 80 Faks / Fax [0312] 446 80 90 A d res / Adresses Uğur Mumcu Sok. 71, G.O.P reservation@bestapart.com .tr

Tel [0312] 232 48 00 Faks / Fax [0312] 231 68 38 A d res / A d resse s Necatibey Caddesi No:35 Kızılay - ANKARA info@businessparkhotel.com http://www.businessparkhotel.com

Tel [0384] 213 99 45 Faks / Fax [0384] 213 50 92 Adres / Adresses P.O. Box 48, TR-50200 Nevşehir/Türkiye info@lykialodge.com http://www.lykialodge.com

PERİ T O W E R H O TE L C A P P A D O C IA (****) Tel [0384] 212 88 16 Faks / Fax [0384] 213 90 28 Adres / Adresses Adnan Menderes Blv. Otel Cad. No: 13 Nar Kasabası Nevşehir .com

W

B İL K E N T O T E L VE K O N F E R A N S M R K . (*****)

S V V IS S O TE L A N K A R A

Tel [0312] 266 46 86 Faks / Fax [0312] 266 46 79 A d res / Adresses Bilkent 1 .Cad. 06800 Bilkent/Ankara info@bilkentotel.com.tr

DEDEMAN ANKARA

m Tel [0312] 417 62 00 Faks / Fax [0312] 417 62 14 Adres / Adresses Akay Cad. Büklüm Sokak 1 06660 Ankara ankara@dedeman.com http://www.dedeman.com 136 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7

C A P IT A L P L A Z A H O T E L

B W H O TE L 2000

RAM AD A ANKARA

r** )

m

m

Tel [0312] 409 30 00(Pbx) Faks / Fax [0312] 409 33 99 Adres / A d resse s Yıldızevler Mah. 21. Sok. No: 2 06550 Çankaya Ankara reservations.ankara@swissotel .com http://www.ankara.swissotel.com

Tel [0312] 287 60 65 Faks / Fax [0312] 284 44 34 A d res / A dresses Konya Yolu No: 84 Balgat reserv@hotelcapitalplaza.com http://www.hotelcapitalplaza.com

Tel [0312] 419 90 01 Faks / Fax [0312] 419 90 16 Adres / A d resse s Bestekar Sok No: 29 Kavaklıdere 06680 / ANKARA otel2000@otel2000.com

Tel [0312] 428 20 00 Faks / Fax [0312] 428 47 27 Adres / Adresses Tunalı Hilmi Cad. No:66 06680 / Ankara ramadaankara@ramadaankara.com http://www.ramadaankara.com

D İV A N M O M E N T A N K A R A (****♦) Tel [0312] 457 40 00 Faks / Fax [0312] 457 40 40 Adres / Adresses Tunalı Hilmi Güniz Sok. No:42 06700 Kavaklıdere/Ankara divanankara@divan.com.tr http://www.divan.com.tr

A K A R IN T E R N A T IO N A L H O T E L S (****) Tel [0312] 232 10 10 Faks / Fax [0312] 232 20 06 Adres / Adresses Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 111 Maltepe Ankara info@akarhotel .com http://www.akarhotel.com.tr

C LASS HO TEL

İB İS H O T E L

r~ )

D

Tel [0312] 466 18 50 Faks / Fax [0312] 426 99 85 Adres / Adresses Bestekar Sokak No.64 06680 Kavaklıdere / ANKARA info@classhotel.com.tr http://www.classhotel.com.tr

Tel [0222] 211 77 00 Faks / Fax [0222] 211 77 11 A d res / A dresses Hoşnudiye Mah. Siloönü Sok. No:5 26130 Eskişehir http://www.ibishotel.com

Telephone: International co d e fo r Turkey: 90. Ankara area code: 312. For intercity calls vvithin Turkey firs t dial 0’, then the area code. and then the local number. For intem atio na l ca lls first dial '00'.


C A P P A D O C IA C A V E S U IT E S (S) T e l [0384] 271 28 00 F a k s / F a x [0384] 271 27 99 A d re s / A d re s s e s Gafferli Mah. Ünlü Sok. No: 19 Göreme Nevşehir info@cappadociacavesuites.com http://www.cappadociacavesuites.com

M U SE U M HO TEL

(S) T e l [0384] 219 22 20 F a k s / F a x [0384] 219 24 44 A d re s / A d re s s e s Tekelli Mah.

No. 1 50240 Uçhisar / Nevşehir info@museum-hotel.com http://www.museum-hotel.com

■ E m ergency A m bu la nce Tel: 112 (Ali över

G O R D IO N H O T E L

(S) T e l [0312] 427 80 80 F a k s / F a x [0312] 427 80 85 A d re s / A d re s s e s Tunalı Hilmi Cad.

Büklüm Sok. No:59 Kavaklıdere/Ankara ef ıdan@gordionhotel.com http://www.gordionhotel.com

Turkey) Poliçe Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire Tel: 110 (Ali över Turkey) T o u rism p o liç e Tel: 527 45 03 G endarm e Tel: 156 (Ali över Turkey) C o ast G uard Tel: 158 (Ali över Turkey)

İL C İ R E S ID E N C E H O T E L (S) T e l [0312] 230 86 86 F a k s / F a x [0312] 229 23 24 A d re s / A d re s s e s G.M.K Bulvarı

No: 135 Tandoğan ANKARA 06570 Ankara info@ilciresidence.com http://www.ilciresidence.com

■ T o urism In fo rm a tio n Turizm Danışma M inistry o f Culture and Tourism Kültür ve Turizm Bakanlığı Bahçelievler, ismet İnönü Bulvarı 5 Tel: 212 83 00

L IM A K A M B A S S A D O R E H O T E L (S) T e l [0312] 428 48 48 F a k s / F a x [0312] 428 34 34 A d re s / A d r e s s e s Boğaz Sokak No: 19 06700 Kavaklıdere Ankara ambassadore@limakhotels.com http://www.ambassadorehotel.com

Provincial D irectorate Ankara İl Turizm Müdürlüğü Eski Adliye Binası Anafartalar Cad. No: 65 Ulus, Tel: 310 68 18 Tourism Inform ation

M E G A R E S ID E N C E H O T E L A N K A R A (S) T e l [0312] 468 54 00 F a k s / F a x [0312] 468 54 15 A d re s / A d re s s e s

Tahran Cad. No:5 Kavaklıdere ankara@megaresidence.com http://www.megaresidence.com

Turizm Danışma Maltepe G.M.K Bulvarı 121, Tel: 231 55 72 Esenboğa A irp ort International Term inal Esenboğa

Havaalanı

Komutanlığı

Dış Hatlar Terminali Tel: 398 00 0 0 / 1 5 7 8 398 03 48

Anıttepe, Tel: 231 79 75 This museum presents the battles of the Dardanelles and Sakarya, the Great

Tourism Poliçe Turizm Polisi Ankara Emniyet Müdürlüğü, Tel: 384 06 06 ■ M useum s Müzeler

Offensive and the battle of Dumlupınar (dubbed the Battle of the Commanderin-Chief), together with the founding years of the Republic of Turkey and the period of Atatürk in a series of striking dispiays. Müze: Çanakkale, Sakarya, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık muharebelerini, Türkiye'nin kuruluş yıllarını ve Atatürk dönemini çarpıcı biçimde sunuyor.

Ankara State Museum of Painting and S culpture Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Opera - Ulus, Tel: 310 20 94 09.00-12.00; 13.0017.00, closed Mondays / pazartesi kapalı

Çengelhan Rahmi M. Koç Museum Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi Sutepe Mah. Depo Sok. No:1 Altındağ, Tel: 309 68 00

This museum, which houses works of Turkish painting and sculpture, also organizes temporary exhibitions by local and foreign artists. Türk resim ve plastik sanatına ait yapıtların yer aldığı müzede, yerli ve yabancı sanatçılara ait geçici sergiler de düzenleniyor. A ta tü rk ’s Mausoleum Anıtkabir Müzesi Anıtkabir Komutanlığı, Anıttepe, Tel: 231 79 75 09.00-16.00, open daily / her gün A museum devoted to various objects belonging to Atatürk and the gifts presented to him by visiting men of State. Atatürk’e ait çeşitli eşyalar, kendisini ziyaret eden yabancı devlet adamlarının sundukları armağanların sergilendiği bir müze. A tatürk and the W ar of Independence Museum Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi Anıtkabir

E thnographic Museum Etnografya Müzesi Talat Paşa Bulvarı Ülkü Sok. No: 4 Opera, Tel: 311 30 07 08.30-12.30; 13.00-17.00, closed Mondays / pazartesi kapalı The museum has examples of Turkish art from the Seljuk period until the present day. Müzede Selçuklu döneminden günümüze Türk sanatından örnekler sergileniyor. G ordion M useum Gordion Müzesi Yassıhöyük köyü Polatlı, Tel: 638 21 88 08.30-17.00, open daily / her gün Ancient pottery, tools of textile production and other items are exhibited here in a space in vvhich examples typical of each period are represented. Her dönemin karakteristik örneklerle temsil edildiği mekânda, eski çağlara ait çanak-çömlekler, tekstil üretim aletleri vb. eserler yer alıyor.

MTA, Natural History Museum MTA, Tabiat Tarihi Müzesi Eskişehir Yolu, Balgat, Tel: 287 34 30 09.00-17.00, open daily / her gün The museum exhibits fossils, minerals and rock examples from ali geological eras. Here you can see the assembled original skeleton of the Maraş elephant (Elephas indicus) dating from the second half of the first millenium BC, and the fossilized footprints found in Manisa belonging to people who lived in Anatolia approximately 25,000 years ago. Müzede, yerbilimlerinin tüm evrelerine ait fosil, mineral ve kaya örnekleri sergileniyor. Burada MÖ 1000. yılın ikinci yarısında yaşamış olan Maraş filinin (elephas indicus) orijinal iskelet montesi ile yaklaşık 25 bin yıl önce Anadolu'da yaşamış insanların, Manisa'da bulunan fosil ayak izlerini görebilirsiniz.

Museum o f Anatolian C ivilisation s Anadolu Medeniyetleri Müzesi Gözcü Sok. No: 2 Ulus, Tel: 324 31 60-62 08.30-17.00, open daily / her gün Anatolian archaeological remains starting from the Palaeolithic Period are exhibited at the museum in chronological order, and include artifacts from the 1 1 /2 0 0 7

SKYLIFE 1 3 7


GUIDE

Neolithic city of

- KAPADOKYA

and Urartians.

ANKARA

Paleolitik çağdan

Hacı Bayram Veli. 15. yüzyılın başlarında, Hacı Bayram Veli adına yaptırılan cami, Selçuk stilindedir.

■ Sightseeing / Gezinti

Çatalhöyük, and sites dating from the Hittites Müzede, aralarında Çatalhöyük, Hitit ve Urartulara ait buluntuların da yer aldığı Anadolu arkeolojik eserleri, başlayarak günümüze kadar kronolojik bir sırayla sergileniyor. Museum o f the Republic Cumhuriyet Müzesi II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası Cumhuriyet Caddesi, No: 22 Ulus,

Ahi Elvan M osque Ahi Elvan Camii Ahi Elvan Mah. Pirinç Sok. Koyun Pazarı The mosque was built after the Seljuks, either in the Akhi or early Ottoman periods (the end of the 14th and beginning of the 15th century). The mosque's pulpit is interesting because of its wood carving and form. Selçuklulardan sonra Ahiler veya OsmanlIların ilk devirlerinde (14. yy sonu, 15. yy başı) yapılmıştır. Caminin minberi ahşap işçiliği ve şekliyle ilgi çekicidir.

Tel: 310 53 61 09.00-17.00, closed Mondays pazartesi kapalı The Meeting Hail of the

guarded the city for centuries, is now a symbol of Ankara and its history is as old as the city itself. Today vvithin the castle walls there are a number of Ottoman-style houses dating as far back as the 17th century. Asırlardır kentin bekçiliğini yapan ve tarihi kentin tarihi kadar eski olan Ankara Kalesi, kentin sembolüdür. Kale içinde 17. yüzyıldan bugüne kalan ve Osmanlı mimarisini yansıtan Ankara evlerini görebilirsiniz.

National Assembly with its original furnishings, the chambers where the Atatürk reforms were hammered out, and documents and certain personal objects reflecting the periods of

Aslanhane M osque

the first three presidents,

Aslanhane Camii Ahi Şerafettin Mah. Atpazarı Yokuşu The interior of this 13th century mosque is in contrast to the restrained exterior, and it is one of the most beautiful examples of Seljuk mosques. The stucco mihrap with its faience mosaic is spectacular. 13. yüzyılda yaptırılan caminin iç mekanı, dış görünüşünün mütevazılığına tezat, Selçuklu camilerinin en güzellerinden birini teşkil eder. Mozaik çinili, alçı mihrabı göz kamaştırır.

Atatürk, İsmet İnönü and Celal Bayar.Özgün eşyaları ile Meclis Toplantı Salonu, Atatürk ilke ve inkılaplarının anlatıldığı odalar, ilk üç cumhurbaşkanının, Atatürk, İsmet İnönü, Celal Bayar dönemlerini yansıtan belgeler ile bazı şahsi eşyaları sergileniyor. W ar o f Independence Museum Kurtuluş Savaşı Müzesi I. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası Cumhuriyet Caddesi No: 14 Ulus, Tel: 310 71 40 08.30-12.00 / 13.3017.00, closed Mondays pazartesi kapalı 138 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7

Ankara Citadel Ankara Kalesi Hisarparkı Caddesi The castle, which has

Beypazarı Located 99 km from Ankara, Beypazarı's history goes back to the Hittites and Phyrgians. This charming district is famous for its historical houses, silver craftsmen and for its carrots. Ankara'ya 99 km uzaklıkta bulunan Beypazarı'nın tarihi Hitit ve Friglere kadar uzanır. Bu şirin ilçe, tarihi evleri, gümüş işçiliği ve havucu ile ünlüdür. Hacıbayram M osque Hacıbayram Camii Ulus, next to the temple of Augustus / Antik Augustus tapınağının yanı This mosque was built in the early 15th century in Seljuk style, in honor of

Kocatepe M osque Kocatepe Camii This is a recently constructed mosque of great size in classical Ottoman-style with four minarets. Yakın zamanda inşa edilen dört minareli bu büyük cami, klasik Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşıyor. M othe r M ary Church (Catholic) Birlik Mah. 3. Cad. No: 35 Oyak, Çankaya (Beside the Vatican Embassy), Tel: 495 35 23 Roman Baths Roma Hamamları Çankırı Caddesi, Ulus, 08.30 - 1 2 .3 0 / 13.30 17.00, closed Mondays pazartesi kapalı The baths, built in the 3rd century AD in honor of Asklepion, the god of medicine, sit on a platform about 2.5 m above the Street. Caddeden 2.5 metre kadar yükseklikte yer alan Roma Hamamı, MS 3. yüzyılda sağlık tanrısı Asklepion adına yapılmış. St. Paul’s Church (Catholic) Atatürk Bulvarı No: 118 Kavaklıdere Tel: 426 65 18 St. Theresa Church (Catholic) Işıklar Cad. Kardeşler Sok. No: 15 Ulus, Tel: 311 01 18 Samanpazarı Synagogue Sakalar Mah. Birlik Sok. 8, Samanpazarı, Tel: 311 62 00


Zirve Yolunda Omuz Omuza! Yolumuz Açık Olsun! Erden Eruç, kürekle Pasifik'i geçerek ülkemizin adını global platformda yeniden duyurmaya hazırlanıyor!

Shoulder-to-shoulder to victory! Erden Eruç is once again preparing to carry our nation's name to the global platform vvith his single-handed rowing journey across the Pacific Ocean!

g r o v jp

1 93 8'de n beri hava süspansiyon sistemleriyle ic ve dı$ p aza rla rd a zirveye oynayan Aktas G roup, bir başka zirve yolcusu olan Eruc'un 7 ay sürecek okyanus geçişi boyunca ona destek verecek.

Leading the a ir springs m arket since 1 9 3 8 , Aktas G ro u p vvill be b ehind Erden as the official sponsor o f his Pacific jou rn ey that vvill take a p p ro x im a te ly 7 months. Erden m a y struggle with vvaves an d storms across the Pacific,

Kimi zaman d a lg a la rla boğuşacak, kimi zaman fırtınalara meydan okuyacak olan Erden Eruç, Aktas G roup'dan gelen tam destekle "yeni bir ilk"e imza atacak.

G özüm ü z Z irved e, Yolum uz A cık Olsun!

but with full support o f Aktas G ro u p ali through his journey, he vvill no d o u b t ac h ie ve a n o th e r b reakth ro ug h victory!

Time to slip anchor vvith A k ta ş G ro u p ...

Aktas Group, Erden Eruc ve Altı Zirve projesi kapsamındaki kürekle Pasifik geçişi hakkında daha fazla bilgi için:

w w w .a kta sg ro up .co m w w w .K a slaG it.co m

For more information on Aktas Group, Erden Eruç and the Six Summits project, please visit:

' *

w w w .arp u n d -n -o verıflrg

KÜREKLE PASİFİK GEÇİŞİ RESMİ SPONSORU R O W IN G ACROSS THE PACIFIC OFFİCİAL SPONSOR

AKTAS G R O U P


Embassies / Elçilikler

a

S

A fg h a n is ta n / Afganistan Çankaya, Tel: (0312) 442 25 23

E s to n ia / Estonya Gaziosmanpaşa. Tel: (0312) 405 69 70

L ib y a Çankaya. Tel: (0312) 438 11 10-14

S lo v a k R e p u b lic Slovak Cumhuriyeti Kavaklıdere, Tel: (0312) 467 50 75

A lb a n ia / Arnavutluk Çankaya. Tel: (0312) 441 61 03

E th io p ia / Etiyopya Gaziosmanpaşa. Tel: (0312) 436 04 00

L ith u a n ia / Litvanya Gaziosmanpaşa. Tel: (0312) 447 07 66

S lo v e n ia / Slovenya Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 405 60 07

A lg e ria / Cezayir Çankaya, Tel: (0312) 468 77 19

F in la n d / Finlandiya Gaziosmanpaşa. Tel: (0312) 426 19 30

M a c e d o n ia / Makedonya Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 446 92 04-05

S o u th A fric a / Güney Afrika Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 446 40 56

A rg e n tin a Arjantin Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 446 20 61-62

I I

F ra n c e / Fransa Kavaklıdere. Tel: (0312) 455 45 45

M a la y s ia / Malezya Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 446 35 47-8

S o u th K o rea / Güney Kore Çankaya. Tel: (0312) 468 48 21-23

T IR

G e o rg ia / Gürcistan Çankaya. Tel: (0312) 442 65 08

M e x ic o / Meksika Çankaya, Tel: (0312) 442 30 33

S p ain / Ispanya Çankaya. Tel: (0312) 438 0 3 92

A u s tria / Avusturya Kavaklıdere, Tel: (0312) 419 04 31-33

F ederal Rep. o f G erm any Almanya Kavaklıdere, Tel: (0312) 455 51 00

M o n g o lia Moğolistan Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 446 79 77

Sudan Çankaya. Tel: (0312) 441 38 84-85

A z e rb a ija n / Azerbaycan Oran. Tel: (0312) 491 16 81-83

G ree ce / Yunanistan Gaziosmanpaşa. Tel: (0312) 436 88 60

M o ro c c o / Fas Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 437 60 20-21

Svveden / İsveç Kavaklıdere, Tel: (0312) 455 41 0 0 (pbx)

B a n g la d e sh / Bangladeş Çankaya. Tel: (0312) 439 27 50-51

H u ngary / Macaristan Yıldız-Çankaya. Tel: (0312) 442 22 73

N e th e rla n d s Hollanda Yıldız. Tel: (0312) 409 18 00

B e la ru s / Beyaz Rusya Çankaya Tel: (0312) 441 67 69-70

In d ia / Hindistan Çankaya, Tel: (0312) 438 21 95-98

N e w Z e a land Yeni Zelanda Kavaklıdere. Tel: (0312) 467 90 54

S y ria / Suriye Çankaya, Tel: (0312) 440 96 57-58

B e lg iu m / Belçika Gaziosmanpaşa Tel: (0312) 446 82 50

In d o n e s ia / Endonezya Çankaya, Tel: (0312) 438 21 90-92

N ig e ria Gaziosmanpaşa Tel: (0312) 448 10 77-78

T a jik is ta n / Tacikistan Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 446 16 02

B o s n ia & H e rze g o via Bosna Hersek Gaziosmanpaşa, Tel: (0312)427 36 02

Iran / Iran Kavaklıdere. Tel: (0312) 468 28 21 (pbx)

Norvvay / Norveç Çankaya. Tel: (0312) 405 80 10

B ra zil / Brezilya Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 448 18 40-4 1 -4 3

Ire la n d / İrlanda Gaziosmanpaşa. Tel: (0312) 446 61 72

O m an / Umman Gaziosmanpaşa. Tel: (0312) 447 06 30-31

B u lg a ria / Bulgaristan Kavaklıdere. Tel: (0312) 467 20 71

Israe l / İsrail Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 446 36 05

A u s tra lia / Avustralya Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 459 95 00

B H -

E

C a n a d a / Kanada Çankaya. Tel: (0312) 409 27 00

Ita ly / İtalya Kavaklıdere, Tel: (0312) 4 2 6 54 60-63

C h ile / Şili Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 447 35 82

J a p a n / Japonya Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 446 05 00

C h in a / Çin Halk Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa. Tel: (0312) 436 06 28

J o rd a n / Ürdün Çankaya, Tel: (0312) 440 20 54

C ro a tia / Hırvatistan Gaziosmanpaşa. Tel: (0312) 446 08 31

K a z a k h s ta n Kazakistan Oran. Tel: (0312) 491 91 0 0 (pbx)

C u b a / Küba Çankaya. Tel: (0312) 442 89 70-71

Kuvvait / Kuveyt Gaziosmanpaşa. Tel: 445 05 76-80

C ze ch R e p u b lic Çek Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa. Tel: (0312) 446 12 44

K y rg y z R e p u b lic Kırgızistan Yıldız, Tel: (0312) 491 35 06

I D e n m a rk / Danimarka Gaziosmanpaşa. I Tel: (0312) 468 77 60 (5 Lines) | E g y p t / Mısır Kavaklıdere, I Tel: (0312) 468 22 40

140 SKYLIFE 1 0 /2 0 0 7

H n m

M n i

B

1

1

P a k is ta n / Pakistan Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 427 14 10-13

B

-4-

Svvitzerland / İsviçre Kavaklıdere, Tel: (0312) 467 55 55-56

T h a ila n d / Tayland Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 467 34 09 T u n is ia / Tunus Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 437 78 12 T u rk is h R e b u p lic o f N o rth e rn C yprus / Kuzey Kibns Türk Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa. Tel: (0312) 446 01 85

m

S ta te o f P a le s tin e Filistin, Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 436 04 23 P h ilip p in e s / Filipinler Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 446 58 31 P o la n d / Polonya Kavaklıdere, Tel: (0312) 467 56 19

a

T ü rk m e n is ta n / Türkmenistan Çankaya, Tel: (0312) 441 71 22-24 U k ra in e / Ukrayna Çankaya, Tel: (0312) 441 54 99

B

U n ite d A ra b E m irates Birleşik Arap Emirlikleri Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 447 68 61-62

P o rtu g a l / Portekiz Gaziosmanpaşa. Tel: (0312) 446 18 90-91

U n ite d K in g d o m / Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Çankaya. Tel: (0312) 455 33 44

Q a ta r / Katar Oran,Tel: (0312) 490 72 74

U n ite d S ta te s o f A m e ric a Amerika Birleşik Devletleri Kavaklıdere. Tel: (0312) 455 55 55

R o m a n ia / Romanya Çankaya. Tel: (0312) 427 12 43

U z b e k is ta n Özbekistan Çankaya, Tel: (0312) 441 38 71-72

T he R ussian F e d e ra tio n Rusya Federasyonu Çankaya. Tel: (0312) 439 21 22

L a tv ia / L e to n y a Gaziosmanpaşa I Tel: (0312) 405 61 36

S a udi A ra b ia Suudi Arabistan Gaziosmanpaşa T p I- (0.91 0\ AP.P, AO-AO

Leb a n o n / Lübnan Gaziosmanpaşa. I Tel: (0312)446 74 85-8

S e rbıa and M o n te n e g ro Sırbistan-Karadağ Kavaklıdere. Tel: (0312)426 02 36

I

V e nezuela Gaziosmanpaşa. Tel: (0312) 447 81 31 -4 4 7 85 01

S •

Yem en Gaziosmanpaşa. Tel: (0312) 446 31 78


Tarabya park K

IN 5 R R T

Haşan Ali Yücel Sk. Nilgün Apt. No:3 D:1 Çiftehavuzlar - İstanbul Tel: 0216 467 11 55-467 54 37 Faks: 0216 368 46 94 w w w .3 S g r o u p .n e t

o n a k l a r ı

Tarabya park

K o n a k la r ı

Tel: 0212 299 33 28 Faks: 0212 299 35 53


Otovol Numarası (RoadNumbers)

(Motorvvav) Devlet Yolu (State Road)

Otovol

(RalKvav)

Demiryolu

Hafif Metro (UghtTube) Metro (Metro)

ANKARA

YEŞİLO VA

THY Satış Ofisi (Turkish Airlines Sales Office» Cadde (Road) Hafif Metro Duracı (LightTubeStop) Metro Duracı (Metro Stop) Tramvay Durağı (Tramv\av Stop) Fren Durağı (TralnStation)

ETİMESGUT

SÜ V A R İ

YE N İKEN T

'■ ............................ '

VYYOLU

KE M A L

A V C ILA R

KARŞ IYA KA

OAYRŞT

ÇÜKUj

:NİÇA<

E M N İY E T ,

YAYLA

IŞ IN LA R

AKAR

;k ö p r i

/

7 ÇANKAYA (RNİAK

OSM/

kNATORYl

'ILDIZE

METİN AKKUJ İL KER

>EMLIW"

Ç tiÜ Ç L t

SIĞ IN A» IÇ K A L E j

PUR SA Kl

'MECÛOERES

'X b i d i n p )

r

iÜUyE RE N

( A İR P O R T )

ESENBOĞA HAVALİM ANI

HÜSEV»N<

G ULSK-fifeN

•Y U N U S EM RE

Fg u l p i n a r

-'""SaĞ LA R BU

flN A N

rfJMAR tu

\\B E M IT < ) /T O P E L

IP R A K L IK

SM ANP/

(0 2 1 6 )5 7 4 2 4 4 4

YAYINLARI

Gürbüz


ıs tü u ^

TAŞIT ARAÇLARI YANSANAYİCİLERİ DERNECi

<© >

w w w . t u y a p . c o m . t r

©

OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ

ocuscid ASSOCIATIONOF AUTOMOTIVT PARTS î COMPONENTS İANUfACTHtflS

AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION

İ ş b i r l i ğ i ile / İn C o o p e r a t i o n With

İSTANBUL TİCARİ ARAÇLAR VE YAN SANAYİ FUARI İSTANBUL COMMERCIAL VEHICLES AND COMPONENTS FAIR 2 1

- 2 5

K a s ım

/ N o v e m

b e r 2 0 0 7

www.cvistanbul.com w?

s # ) • Küresel Fuar Endüstrisi Birliği The Global Assoclatlon o t the Exhlbltlon tnduatry

ufi

Üye Kuruluş Uluslararası Kongreler Birliği International Congress and

TÜYAP TÜM FUARCILIK YAPIM A.Ş. / FUAR ALANI VE MERKEZ OFİS T Ü YAP FA IR S A N D E X HIBITIO NS O RG A N IZ A TION IN C. / F AIR A R E A - H E A D O FFIC E

jy a p Fuar ve Kongre Merkezi Internet ıyap Fair, Convention and www.tuyap.com .tr ongress Çenter 4522, 522. Beylikdüzü. Beylikdüzü, Büyükçekmece E-posta/E-m ait. tanbul ' ul - Türkiye Y urtiçi Satış/Dom estic Sales: el / P hone: 90 (212) 886 68 43 yurticısatis@ tuyap.com.tr aks I Fax : 90 (212) 886 66 98 886 6 7 1 5 Yurdışı Salış/Overseas Sales sales@tuyap.com.tr

Yurtdışı F m \a rlO ve rs e a s Fairs: tuyapoverseas@ tuyap.com .tr Fuar Alanı / F a ir Area fairarea@tuyap.com.tr Tanıtım ve Halkla İliş k ile r Prom otlon and Public R elatlons tanitim @ tuyap.com.tr

BU F U A R 5174 S A Y I L I BO RSA LAR B İR LİĞ İ

TÜRKİYE FUAR YAPIMCILARI DERNEĞİ TURKİSH FAİR ORGANIZERS ASSOCIATION

TÜYAP YURT İÇİ OFİSLERİ LO C A L O FFIC ES O F TÜYAP

OV ER SEA S O FFIC ES O F TÜYAP

Tüyap A d a n a : tuyapadana@ tuyap.com.tr

Tüyap İz m ir : tuyapizmir@ tuyap.com .tr

Tüyap Moskova / Moscow. tuyapm oscow@ tuyap.com .tr

Tüyap T iflis I Tbilish tuyapgeorgia@ tuyap.com.tr

Tüyap Ankara: tuyapankara@ tuyap.com.tr

Tüyap K a y s e ri: tuyapkayseri@ tuyap.com .tr

Tüyap Sofya / Sofi?. tuyapsotia@ tuyap.com .tr

Tüyap Tahran / Tehran: tuyaptehran@ tuyap.com.tr

tuyapbursa@ tuyap.com .tr

fuyaapPkonyay@t'uyap .com .tr

Tüyap Halep I Aleppır. tuyapaleppo@ tuyap.com.tr

Tüyap G aziantep: Tüyap S a m s u n : tuyapgaziantep@ tuyap.com.tr tuyapsamsun@ tuyap.com.tr

KANUN (TO BB)

j

TÜYAP YURT DIŞI OFİSLERİ

j J L

E-posta/f-m a/'A

E -posta/f-m a//:

TS EN ISO 9 0 0 1 :2 0 0 0

.

Hintli!! I£ tîîiti:

Beylikdüzü

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

G ER EĞ İN C E T Ü R K İY E O D A LAR VE İZ N t İL E D Ü Z E N LE N M EK T E D İR .

Fair, Convention and Congress Çenter

THİS F A İR IS H E L D U P O N TH E A U TH O RIZA T IO N O F TH E U N IO N O F CH AM BERS A N D C O M M O D IT Y E X C H A N G E S O F TURKEY, IN A C C O R D A N C E W IT H L A W N U M B E R 5174.

Beylikdüzü, Büyükçekmeceİstanbul, Turkey


GUIDE

■ H o te ls / Oteller

AROUND

İZMİR

■ Museums / Müzeler

A L T IN Y U N U S H O L ID A Y R E S O R T (HV1) T e l [0232] 723 12 50 Faks / Fax [0232] 723 22 52 A d r e s / A d re s s e s

Boyalık Mevkii. Çeşme İzmir info@altinyunus .com.tr http ://www. altinyunus.com .tr

H İL T O N İZ M İR

SV V IS S Ö TE L G R A N D E F E S İZ M İR ( " * * * ) T e l [0232] 483 97 61 F a k s / F a x [0232] 441 04 94 A d r e s / A d re s s e s Şehit Nevres Bulvarı No:1 35210 Alsancak / İzmir izmir@swissotel.com http://www.swissotel.com

m Tel [0232] 497 60 60 F a k s / F a x [0232] 497 60 00 A d re s / A d re s s e s Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 7 35210 İzmir sales. izmir@hilton.com http://www.izmir.hilton.com

O TEL KARACA

D

T e l [0232] 489 19 40 F a k s / F a x [0232] 483 14 98 A d r e s / A d re s s e s 1379 Sk.

No:55 Alsancak/lzmir info@otelkaraca.com .tr http://w ww.otelkaraca. com .tr

Archeological Museum Arkeoloji Müzesi Bahri Baba Parkı, Konak, Tel: 483 72 54 09.00-12,00/13.0017.00, closed Mondays / pazartesi kapalı Atatürk Museum Atatürk Müzesi Birinci Kordon, 148, Tel: 464 48 05 09.00-17.00, closed Mondays pazartesi dışında her gün Bergama Museum

AO UAFANTASY AO UAPARK h o te l & sp a r n T e l [0232] 893 11 11 (pbx) F a k s / F a x [0232] 893 11 10 A d re s / A d re s s e s Ephesus Beach (Pamucak Oteller Bölgesi) Selçuk info@aquafantasy.com http://www.aquafantasy.com

KO R U M AR HO TEL D E L U X E (-------) T e l [0256] 618 15 30 F a ks / F a x [0256] 618 11 10 A d r e s / A d re s s e s Gazi Beğendi Mevkii 09400 Kuşadası/TÜRKİYE info@korumar.com.tr http://www.korumar.com.tr

EGE P A LA S

R IC H M O N D

m

P A M U K K A L E S P A (****) T e l [258] 271 46 06 F a k s / F a x [258] 271 40 78

T e l [0232] 463 90 90 F a k s / F a x [0232] 463 81 00 A d re s / A d re s s e s Cumhuriyet Bulvarı

No:210 35220 Alsancak / İzmir info@egepalas.com.tr http://www.egepalas.com.tr

A d r e s / A d re s s e s

Karahayıt Pamukkale Denizli info@richmondhotels .com.tr http://www. richmondhotels.com .tr

■ Emergency

C O LO SSAE TH E R M A L HO TEL ("***)

M Ö V E N P İC K H O T E L İZ M İR (** * ~ )

O T E L K A Y A P R E S T IG E

T e l [0258] 271 41 56 pbx F a k s / F a x [0258] 271 42 50 A d r e s / A d re s s e s Karahayıt -

T e l [0232] 484 80 80 F a k s / F a x [0232] 484 80 70 A d r e s / A d re s s e s Cumhuriyet Cad.

T e l [0232] 483 03 23 F a k s / Fa x [0232] 489 22 99 A d r e s / A d re s s e s 1371 Sk.

Pamukkale Mevkii/DENİZLİ colossae@colossaehotel .com http ://www.colossaehotel.com

138. 35210 Alsancak / İzmir hotel.izmir@moevenpick. com http://www.moevenpick-izmir.com

No: 7 Çankaya/İzmir info@kayaprestige.com.tr http://www.kayaprestige.com.tr

r~)

Ambulance Tel: 112 (Ali över Turkey) Poliçe Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire Tel: 110 (Ali över Turkey) Tourism poliçe Tel: 527 45 03 Gendarme Tel: 156 (Ali över Turkey) Coast Guard Tel: 158 (Ali över Turkey)

Tel: 445 73 90-489 92 78 Bergama, Tel: 631 28 51

Ephesus Museum Efes Müzesi Atatürk Mahallesi, Kuşadası Caddesi, Selçuk, Tel: 892 60 10 08.30-12.00/13.0016.30, open daily / her gün açık The most visited museum in İzmir exhibits artifacts found in excavations of the ancient city of Ephesus. The museum is organised into the Hillside Houses and the House Artifacts Room, the Coins and Treasury Section, the Tomb Artifacts Room, the Ephesus Artemis Room and the Emperor Cults

Çeşme, Tel: 712 66 53 Foça, Tel: 812 12 22 Selçuk, Tel: 892 63 28-892 69 45 Tourism Poliçe / Turizm Polisi Turizm Şube Müdürlüğü, Tel: 417 37 85

Room, and there are numerous architectural elements and sculptures in the inner and central gardens. İzmir'in en çok ziyaret edilen müzesinde Efes

■ Tourism Information Turizm Danışma CR O VVN E P L A Z A İZ M İR

m T e l [0232] 292 13 00 F a k s / F a x [0232] 292 13 13 A d r e s / A d r e s s e s Inciraltı Cad.

No: 67 Balçova / İzmir http://www.crowneplaza.com http://www.cpizmir.com

F A N T A S IA H O T E L D E L U X E KU ŞADASI ("***) Tel [0256] 622 05 50-622 06 00 Fa ks / F a x [0256] 622 07 65 A d re s / A d re s s e s Yavansu Mevkii, Söke Yolu. 5. Km. PK 134 90400 Kuşadası info@fantasia.com.tr http://w/wv.fantasia.com.tr 144 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7

İZ M İR P A L A S O T E L

R IC H M O N D E P H E S U S R E S O R T (*****) T e l [0232] 893 10 60 F a k s / F a x [0232] 893 10 54-55

r*)

A d r e s / A d re s s e s

T e l [0232] 465 00 30 F a k s / F a x [0232] 422 68 70 A d r e s / A d re s s e s Vasıfçınar Bulvarı

Pamucak-Selçuk ephesus@richmondhotels.com.tr http://www.richmondhotels.com.tr

No: 2 Alsancak info@izmirpalas.com.tr http://www.izmirpalas.com.tr

S Ü R M E L İ E FES R E S O R T H O T E L & C O N V E N T IO N Ç E N T E R ( * "* * ) T e l [0232] 893 10 96 pbx - 10 hat F a k s / F a x [0232] 893 10 95 A d re s / A d re s s e s Efes Antik Şehir Plajı Pamucak Mevkii. 35920 Pamucak/lzmir reservationefes@surmelihotels.com http://www.surmelihotels.com

K İL İM O T E L

r*) T e l [0232] 484 53 40 F a k s / F a x [0232] 489 50 70 A d re s / A d re s s e s Atatürk Blv.

Kazım Dirik Cad. No:1 Alsancak/lzmir kilim@kilimotel.com.tr http://www.kilimotel.com.tr

Bergama Müzesi Zafer Mah., Cumhuriyet Cad. No: 6 Bergama, Tel: 631 28 83 08.00-12.00/13.0017.00, closed Mondays / pazartesi kapalı The museum with a large collection of material from Stone Age to Byzantine times, is in the centre of the modern town. Şehir merkezinde yer alan müzede, Erken Tunç döneminden Bizans'a kadar değişik dönemlere ait arkeolojik eserler sergileniyor.

Adnan Menderes Airport Tel: 274 22 14 - 274 21 10 Provincial Director of Tourism İl Turizm Müdürlüğü Tel: 483 51 17-483 62 16 Alsancak,

Telephone: International co d e fo r Turkey: 90. İzmir area code: 232. Kuşadası (area code for province of Aydın): 256. For intercity calls within T urkey firs t dial '0'. then the area code. and then the local number. F o r in tem atio na l c a lls first dial '00'.


antik kentinde yapılan kazılarda bulunan eserler sergileniyor. Yamaç Evler ve Ev Buluntuları Salonu, Sikke ve Hazine Bölümü, Mezar Buluntuları Salonu, Efes Artemisi Salonu, İmparator Kültleri Salonu olarak düzenlenen müzenin iç ve orta bahçelerinde de çeşitli mimari eserler ve heykeller yer alıyor. Ethnographic Museum Etnografya Müzesi Bahri Baba Cad. No: 4 Konak, Tel: 483 72 54 09.00-12.00/13.00-17.00, closed Mondays / pazartesi kapalı The Ethnographic Museum that is situated next to the Archaeology Museum contains folkloric artefacts, which include a fine collection of Bergama and Gördes carpets, traditional costumes and camel accessories. Arkeoloji Müzesi'nin yanında yer alan müzede, Bergama ve Gördes halı koleksiyonu, yöresel kıyafetler ve develere takılan aksesuvaların da yer aldığı geleneksel el sanatları sergileniyor. Museum of Painting and Sculpure İzmir Resim ve Heykel Müzesi Mithat Paşa Cad. No: 94 Konak, Tel: 482 03 93 08.00-17.00, closed Sundays / pazar kapalı Ödemiş Archeological Museum ödemiş Arkeoloji Müzesi Birgi yolu, No: 88 ödemiş, Tel: 545 11 84 08.00-12.00/13.00-16.30, closed Mondays / pazartesi kapalı

■ Sightseeing / Gezinti Alsancak O uarter This perfectly lovely quarter contains restored tradition­ al houses as well as amusements and entertainment including bars, cafes and restaurants. Kentin en canlı eğlence ve ticaret merkezlerinden biri

olan bu popüler bölgede restore edilmiş çok sayıda Levanten ve Rum evleri de bulunuyor. Balçova Thermal Springs Balçova Kaplıcaları İzmir province abounds in mineral and thermal springs, those at Balçova being just 15 kilometer from the city centre. İzmir çevresinde çok sayıda kaynak suyu ve kaplıca bu­ lunuyor. Bunlardan Balçova kaplıcaları kent merkezine sadece 15 km uzaklıkta ve kent içi toplu taşıma araçla­ rıyla ulaşmak mümkün. Beaches Plajlar The province of İzmir has a huge coastline on the Aegean, vvith beaches and areas for vvatersports easily accessible from the city by private or public transport from Üçkuyular bus station. Good beaches include Selçuk-Pamucak, Urla, Gülbahçe, Çeşmellıca, Altınkum, Foça and Dikili. Ege Denizi'ne çok uzun kıyısı bulunan İzmir'in pla­ jları su sporlarına da olanak tanır. Plajlara özel araçla ya da Üçkuyular garajından kalkan taşıtlarla rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Selçuk-Pamucak, Urla, Gülbahçe, Çeşme-llıca, Altınkum, Dikili ve Foça, kumsallarının güzelliği ile öne çıkanlar plajlar arasındadır Birgi Çakırağa Mansion Birgi Çakırağa Konağı Birgi, Ödemiş, Tel: 531 52 05 08.00-12.00/ 13.00-17.00 closed Mondays / pazartesi kapalı Ephesus Efes VVİthin easy reach of İzmir (72 km) and Kuşadası (18 km), the spectacular buildings and streets of ancient Ephesus have an unforgettable charisma. İn nearby Selçuk there is the basilica of St.

John (6th century), a superb museum and Isa Bey Mosque. Also in the vicinity is the House of the Virgin Mary, and the Cave of the Seven Sleepers. İzmir'den (72 km) ve Kuşadası'ndan (18 km) ko­ laylıkla ulaşılabilen olağanüs­ tü ilginç, caddeleri ve yapıla­ rıyla bugün de benzersiz bir atmosfere sahip antik kent. Efes'in çok yakınında St. Jean Bazilikası, Meryem Ana Evi, Yedi Uyurlar Mağarası, Selçuk Isa Bey Camii gibi başka tarihsel ve turistik ge­ zi yerleri bulunuyor.

outskirts of the tovvn of Bergama the Asklepion or health centre dedicated to Asklepios the god of health are in a remarkable State of preservation. The site is open daily betvveen 08.30 and 18.30. İzmir'in 105 km kuzeyindeki bu ilçesinde antik çağın bü­ yük uygarlık merkezi Pergamon’un kalıntıları bulunuyor. Görkemli bir tepedeki akropolis ve amfiteatrın yanı sıra, ilçenin girişinde sağlık Tanrı­ sı Asklepios adına inşa edi­ len ve günümüzde bütün özellikleriyle ayakta duran sağlık merkezi her gün 8.30-18.30 arasında ziyarete açık. ■ Mosques / Camiler

Kadifekale Fortress Kadifekale The fortress overlooking İzmir has sections dating from Hellenistic, Roman and Byzantine times. The 20-25 metre high vvalls vvere originally 6 km in length. Today the fortress is a famous excursion spot vvith pleasant tea gardens, commanding a fabulous vievv of the city. İzmir'in içinde, kente hakim bir tepedeki bu kale Helenistik, Roma ve Bizans izlerini taşıyor. Yüksekliği 20-25 metre olan duvarları­ nın uzunluğu eski dönemler­ de 6 km'yi buluyordu, Gü­ nümüzde çay bahçeleri ve olağanüstü kent manzara­ sıyla ünlü bir gezinti yeri. Pergamum Bergama The ruins of Pergamum, a majör centre of civilisation of the ancient vvorld, are situated 105 km from İzmir. The acropolis and amphitheatre perched on a tovvering hilltop, and on the

Hisar Mosque Hisar Cami Hasanağa Mah. Hisarönü Mevkii 899 Sok. Konak The mosque was constructed in the 16th century and is one of the most imposing in İzmir. 16 yüzyılda inşa edilen cami, İzmir'in en gösterişli camilerinden biridir. Kemeraltı Mosque Kemeraltı Camii The entrance to Kemeraltı Bazaar / Kemeraltı çarşı girişi This 17th century structure has beautiful illuminations dating from the 18th century. / 17. yüzyılda inşa edilen yapının 18. yüzyıldan kalma kalem işi süslemeleri görülmeye değer. Salepçioğlu Mosque Salepçioğlu Camii 850 Sok. No. 48 Konak Izmir's largest domed mosque was built by Salepçizade Hacı Ahmet Efendi in 1906 and features an elegant slender minaret. 1906 yılında Salepçizade Hacı Ahmet Efendi tarafından İzmir’in en büyük kubbeli camisi olarak inşa edilen yapı, ince yapılı, zarif bir minareye sahip. 1 1 /2 0 0 7 SKYLIFE 145


BA LA TÇ IjK İZ K E N T

G Ü Z E LT E P E

EV-KA 0

ÖRNEKKÖY PO S T A C IL A R

YAM AÇ

GÜRMAN SOĞUKKUYI R EFİK ŞEVKJ

'•^ E M İK L E R '

K IZILA Y

M U H İT T İ

F İK R İ A Lİ

GÜM ÜŞPJ

ATAKEN T

F U AT E D İP B A K 3 I

. ATAKEN T BA YR AK LI

Karşıyaka K A Z IM D İR İK

'B ostanlı

M EV LA N A

R AFET PA ŞA S /

Y E ŞİLO VA

A lsancak ■RSINLI ■M ALPAŞA

İZM İR KÖRFEZ!

tuna

\ c>

Y E *L O V A

H A L K A P IN / Y E N İŞ E H İR

G Ü R P IN A R

ISULTAN C E N G İZ T O P E L ’

Konak

:iN A R T E P E

U çkuyular Ç AN KA YA

LG Ü N E Ş Ü

B AHÇELERAl Tl

U FUK Ş IR IN K A P I

P O LİG O N

A K S IN I

M E T İN OKTAY

ceJ

S A R IY T AH SİN

ŞE H İT LER

A Ş IK

S A LİH O M U R T A I

> ) Ç E T İN

B A R IŞ GÜNALTAY UMUT

FIR AT

YEMGÜN,

K İBAR İM R E /

Y E Ş IL B A Ö L A I

Ç A M L IK U L E

Y IL D Î

A B D I İP E K Ç İ A YDIN

GÖKSU

fA Z EVLER 9 EYLÜ L

A Z IE M IR

FATİH

İZMİR Metro ’ (Metro)

THY Ofis (Turkish Airlines Office)

Demiryolu (Railvvav)

Cadde (Road)

Otoyol (Motorvvay) Devlet Yolu (State Road)

Metro Durağı (Metro Stop)

Otoyol Numarası (RoadNumbers)

Tren Durağı (TrainStation)

Tramvay Duracı (TramvvayStop)

TORBALlı

ADNAN MENDERES HAVAALANI (A IR P O R T )

Gürbüz YAYINLARI (0216) 325 78 74


Tam anlamak için, tamamlamak için...

Anayasa taslağına karşı çıkanlar haklı diyorlardı ama yıllar önce benzerini kendileri hazırlamışlar! ^


GUIDE

Hotels / Oteller

★★★★★

ANTALYA

CRYSTAL HOTELS RESORTS & SPA KEMER • BELEK • SİDE

C L U B M A R C O PO LO (HV1) T e l [0242] 824 63 36 pbx F a k s / F a x [0242] 824 63 46

A M A R A C L U B M A R IN E

B L U E VVATERS C L U B

m

m

C R Y S TA L HO TELS K E M E R /B E L E K /S İD E ( " * * * ) T e l [0242] 340 60 50 F a k s / Fa x [0242] 340 53 36 A d r e s / A d re s s e s Serik Cad. 371 07230 Altınova/ANTALYA sales@crystalhotels.com.tr http://www.crystalhotels.com.tr

F A N T A S IA H O T E L D E L U X E K E M E R {* * " * ) T e l [0242] 824 51 51 F a k s / F a x [0242] 824 51 73 A d r e s / A d re s s e s PK.15 07981 Çamyuva-Kemer/Antalya kemer@fantasia.com.tr http://www.fantasia.com.tr

DEDEM AN A N TA LY A HO TEL & C O N V E N T İO N Ç E N T E R (*****) T e l [0242] 316 20 20 F a k s / F a x [0242] 316 20 30

(

A d re s / A d re s s e s

T e l [0242] 824 85 00 F a k s / F a x [0242] 824 80 52 A d r e s / A d re s s e s Çifteçeşmeler Mah.

Çamyuva, Kemer info@marcopolo.com.tr http://www.marcopolo.com.tr

Atatürk Cad. Beldibi 3 Kemer/Antalya clubmarine@amaraworld.com http://www.amarawortd.com

Sagun, 07601 Side / Antalya bw@bluewaters.com.tr http://www.bluewaters.com.tr

KAYA SELEC T RESO RT & S P A (HV1) T e l [0242] 725 54 90 F a k s / F a x [0242] 725 55 40

A M A R A D Ö L C E V IT A

Ç A L IŞ T A L U X U R Y R E S O R T

m

m

A d r e s / A d re s s e s

T e l [0242] 821 40 04 F a k s / F a x [0242] 821 40 19 A d r e s / A d re s s e s 07980

T e l [0242] 710 01 01 F a k s / F a x [0242] 710 01 10 A d r e s / A d re s s e s

A d re s / A d re s s e s

T e l [0242] 710 06 00 F a k s / F a x [0242] 715 15 25 A d r e s / A d re s s e s

Üçkum Tepesi, Belek ksrs@kayatourism.com .tr http://www.kayatourism.com.tr

Tekirova Antalya / Türkiye dolcevita@amaraworld.com http://www.amaraworld.com

Taşlıburun Mevkii Belek / ANTALYA http://www.calista.com.tr

Lara yolu 07100 Antalya antalya@dedeman .com http://www.dedeman.com

Acısu Mevkii Belek/ANTALYA info@gloria.com.tr http://www.gloria.com.tr

S U N R IS E P A R K R E S O R T & S P A (HV1 /*****)

A M A R A BEACH RESORT T e l [0242] 763 73 00 F a k s / F a x [0242] 763 73 09 A d r e s / A d re s s e s Gündoğdu Mevkii

C LU B HO TEL SERA C IT Y & R E S O R T H O T E L (•****) Tel [0242] 349 34 34 (pbx) F a k s / F a x [0242] 349 34 54

D E L P H İN P A L A C E D E L U X E C O L L E C T İO N (**“ *) T e l [0242] 352 25 52 F a k s / F a x [0242] 352 25 50-51

G L O R IA V E R D E R E S O R T

T e l [0242] 748 70 10 F a k s / F a x [0242] 748 70 31 -37 A d r e s / A d re s s e s Side Kızılağaç

A d re s / A d re s s e s

A d r e s / A d re s s e s

07600 ANTALYA info@sunrise.com.tr http://www.sunrise.com.tr

PK: 139 Çolaklı Manavgat / Antalya beachresort@amaraworld.com http://www.amaraworld.com

T e l [0242] 710 05 00 F a k s / F a x [0242] 715 24 19 A d re s / A d re s s e s lleribaşı Mevkii.

Lara Beach 07003/Antalya info@clubhotelsera.com.tr http://www.clubhotelsera.com.tr

Lara Beach Antalya/Türkiye info@delphinpalace.com http://www.delphinpalace.com

Belek/ANTALYA info@gloria.com.tr http://www.gloria.com.tr

ULUSO Y KEM ER H O L ID A Y C L U B (H V1) T e l [0242] 815 14 50 F a k s / F a x [0242] 815 14 65

A M A R A W IN G R E S O R T

C O N C O R D E DE LU XE R E S O R T f* * * * ) T e l [0242] 352 26 26 F a k s / F a x [0242] 352 26 00 A d r e s / A d re s s e s Lara Turizm Merkezi Lara-Antalya/TÜRKİYE info@concordehotel.com .tr http://www.concordehotel .com.tr

D İV A N A N T A L Y A T A L Y A (*****) T e l [0242] 248 68 00 F a k s / F a x [0242] 241 54 00 A d re s / A d re s s e s Fevzi Çakmak Caddesi No: 30/ANTALYA info@talya.com.tr http://www.talya.com.tr

G L O R IA S E R E N IT Y R E S O R T (*****) T e l [0242] 710 23 00 Faks / Fax [0242] 710 23 23 A d r e s / A d re s s e s Acısu Mevkii Belek/ANTALYA info@gloria.com.tr http://www.gloria.com.tr

SİDE (*****)

m

A d r e s / A d re s s e s

T e l [0242] 814 69 79 F a k s / F a x [0242] 814 42 12 A d re s / A d re s s e s Atatürk Bulvarı

Göynük, Kemer info@kemerholidayclub.com.tr http://www.kemerholidayclub.com.tr

Yenimahalle No:26 Kemer / Antalya wingresort@amaraworld.com http://www.amaraworld.com

T e l [0242] 756 94 64 F a k s / F a x [0242] 756 95 56 - 57 A d re s / A d re s s e s Titreyen Göl Mevkii

G L O R IA G O L F

)

£ L A O JJA LIT Y RESORT H O T E L A D O R A G O LF RESO RT

<

)

T e l [0242] 725 40 51 F a k s / F a x |0242| 725 40 71 A d r e s / A d re s s e s Belek Turizm

Merkezi 07500 Serik/Antalya-Türkiye info@adora.com.tr http://www.adora.com.tr

BARC ELO TA T BEAC H & G O L F R E S O R T H O T E L (*****) Te l [0242] 725 26 35 Faks / Fax [0242] 725 44 17 A d re s / A d re sse s Üçkumtepesi Mevkii Belek Turizm Merkezi 07507 Belek / Antalya tatbeach.res@barcelo.com http://www.barcebturkey.com

C O R N E L IA D E L U X E R E S O R T {****•) Tel [0242] 710 15 00 F a k s / F a x [0242] 715 25 05

E L A O U A L IT Y R E S O R T H O T E L (****') T e l [0242] 710 22 00 F a k s / F a x [0242] 715 27 75

A d re s / A d re s s e s

A d re s / A d re s s e s

T e l [0242] 725 55 00 F a k s / F a x [0242] 725 52 27 A d r e s / A d re s s e s

lleribaşı Mevkii, Belek sales@comeliaresort.com http://www.comeliaresort.com

İskele Mevkii. Belek / Antalya info@elaresort.com http://www.elaresort.com

Üçkum Tepesi, Belek dkreservation@kayatourism.com.tr http://w ww.kayatourism.com .tr

KA YA BELEK O TEL

m

148 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7 Telephone: International co de fo r Turkey: 90. Antalya area code: 242. For intercity calls within Turkey firs t dial 'O', then the area code, and then the local number. For International ca lls first dial '00'.


MUĞLA

GUIDE

■ Hotels / Oteller

CLUB HOTEL ERSAN (HV1)

DIAMOND OF BODRUM (*****) (12 AY AÇIĞIZ)

KEMPINSKI HOTEL BARBAROS BAY (*****)

m

ECESARAY MARINA & RESORT (S)

Tel [0252] 316 89 80 - 313 73 00 Faks / Fax [0252] 316 89 89 A d res / Adresses İçmeler Mevkii PK: 357 / 48400 Bodrum / Muğla ersan@ersan.com.tr http://www.ersan.com.tr

Tel [0252] 3 1 6 02 02 Faks / Fax [0252] 3 1 6 11 20 A d res / Adresses Kumbahçe Mah. Atatürk Cad. No:116 Bodrum/Muğla diamond@diamondofbodrum.com .tr http: //www. diamondofbodrum.com .tr

Tel [0252] 311 03 03 Faks / Fax [0252] 311 03 00 A d res / Adresses Yalıçiftlik/Bodrum reservations.barbaros@kempinski.com info.barbaros@kempinski.com http ://www. kempinski - bodrum.com

Tel [0252] 313 85 00 Faks / Fax [0252] 313 45 30 Adres / Adresses Kavaklı Sarnıç Cad. Dedeman Sok. No: 1 48400 Bitez/Bodrum bodrurn@dedeman.com http://www.dedeman.com

Tel [0252] 612 50 05 Faks / Fax [0252)614 72 05 A d res / A dresses 1. Karagözler 48300 Fethiye info@ecesaray.net http://www.ecesaray.net

DEDEMAN BODRUM

F L I P P E R

■ Emergency

DİVAN MARES

HILLSIDE BEACH CLUB (HV1)

m

Tel (0252J 614 83 60-0212 362 30 30 F a k s /F a x [0252] 614 14 70 Adres / Adresses Kalemya Koyu P.K. 123 48300 Fethiye hbc@hillside.com.tr http://www.hillside.com.tr

Tel [0252] 455 22 00 Faks / Fax [0252] 455 22 01 A d res / A d resse s Pamucak Mevkii 48700 Marmaris / Muğla hotel@mares.com.tr http://www.divan.com.tr

LA BLANCHE RESORT & SPA (**•**) Tel [0252] 382 00 00 (pbx) Faks / Fax [0252] 382 01 00 Adres / Adresses Bahçelievler Cad. No:69 48960 Turgutreis - Bodrum info@lablanche.com.tr http://www.lablanche.com.tr

Am bulance

HOTEL FLIPPER r**)

Tel: 112 (Ali över Turkey)

Tel [0252] 385 33 33 Faks / Fax [0252] 385 33 50 A d res / Adresses Gökçebel Mevkii 48400 Yalıkavak/Bodrum info@hotelflipper.com.tr http ://www. hotelflipper. com.tr

Poliçe Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire Tel: 110 (Ali över Turkey) Tourism poliçe Tel: 527 45 03 Gendarm e Tel: 156 (Ali över Turkey) Coast Guard Tel: 158 (Ali över Turkey)

LYKIAVVORLD ÖLÜDENİZ (HV1/****)

DİVAN PALM İRA DELUXE (***♦*)

MÖVENPICK RESORT BODRUM (*****)

ROYAL MARIS HOTEL MARMARİS (****)

Tel (0252)617 02 00 Faks / Fax (0252) 617 03 50 Adres / A d resse s P.O.Box 102 48340 Ölüdeniz/Fethiye lykia@lykiaworld .com http://w ww.lykiaworld.com

Tel [0252] 377 56 01 Faks / Fax [0252] 377 59 52 A d res / Adresses Keleşhanm Cad. No: 6 Göltürkbükü - Bodrum / Muğla divan@divanpalrnira. com .tr http://www.divan.com.tr

T el [0252] 311 10 20 Faks / Fax [0252] 311 10 30 A dres / A d resse s Gündönümü Mevkii Bitez 48400 Bodrum resort.bodrum@moevenpick.com http://www.moevenpick-bodrum.com

Tel [0252] 412 83 83 F a k s /F a x [0252] 412 41 12 A d res / Adresses Atatürk Cad. No: 34 Marmaris / Muğla info@royalmarishotel.com http://www.royalmarishotel.com

T heM arm ara

■ Tourism Inform ation Turizm Danışma Bodrum Barış Meydanı, Tel: 316 10 9 Dalaman Havalimanı, Tel: 792 52 20 Dalyan Ortaca,

AEGEAN DREAM RESORT HOTEL

HAPIMAG RESORT SEA GARDEN

THE MARMARA BODRUM

MONTANA PINE RESORT

<— )

Tel [0252] 382 88 98 Faks / Fax [0252] 382 22 47 A dres / A d resse s Bahçelievler Mevkii 48400 Turgutreis/Bodrum info@aegeandream.com http://www.aegeandream.com

Tel [0252] 368 90 10 Faks / Fax [0252] 368 90 56 Adres / A dresses Yalıçiftlik Bodrum sales.bodrum@hapimag.com http://www.hapimag-seagarden.com

m

Tel [0252] 313 81 30 Faks / Fax [0252] 313 81 31 A dres / A dresses Yokuşbaşı Mevkii Bodrum bodrum -info@themarmarahotels.com http://www.themarmarahotels.com

Tel [0252] 616 71 08 Faks / Fax [0252] 616 64 51 A d res / Adresses ölüdeniz - Fethiye info@montanapine.com http://www.montanapine.com

r~ )

Tel: 284 42 35

Datça Hükümet Binası, İskele Mahalle, Tel: 712 31 63 Fethiye İskele Meydanı 1,

• -d

Tel: 612 19 75

» • km-

BAIA BODRUM

(

)

Tel [0252] 387 92 93 Faks / Fax [0252] 387 76 25 A dres / A d resse s Kızılburun Mevkii Gündoğan/Bodrum baia@hotel-baia.com http://www.baiahotels.com 154 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7

YASMİN BODRUM RESORT

HOTEL & SPA

(

)

Tel [0252] 317 21 40 Faks / Fax [0252] 317 21 56 A d res / Adresses Gümbet / Bodrum reservation@isis. com .tr isis@isıs.com.tr http://www.isis.com.tr

T el [0252] 311 03 30 Faks / Fax [0252] 394 30 38 A d res / Adresses Kadıkalesi Mevkii Turgutreis / Bodrum info@yasminbodrum.com http://www.yasminbodrum.com

4 -

EV (DESIGN HOTELS) Tel (0252) 377 60 70 Faks / Fax (0252) 377 55 66 A d res / A dresses T ürkbükü/Bodrum http://www.evhotels.com.tr http://www.designhotels.com

Köyceğiz Atatürk Kordonu, Tel: 262 47 03 Marmaris İskele Meydanı 1 Tel: 412 10 35

Telephone: International co d e forTurkey: 90. Muğlaarea code: 252. For intercity calls vvithin Turkey firs t dial '0', then the area code, and then the local number. For intem atio na l ca lls first dial '00\


18th Hotel, Restaurant, Gastrorfomy Equipment and Technologies Fair K fc Q N R :E?XPO

tjF ;

M

v

s h o w a C tiv itie s

9u

\'Speçial Turkish “Spice Bazaar" Cohcept Foreign Chefs’ Turkish Cuisine Young Chefs’ Show of Fusion Cuisine M uhtar Katırcıoğlu’s Collection of Antigue Menus

TURKİSH FOOD SEKVtCf, UUHDRY S T U

S

i D

] J

service eouipment manufacturers s

BUSINESSMEN ASSOCIATION

Yeşilköy 34149 İstanbul, Turkey Tel: +9 0 (212)46574 10 Fox: +901212)465 65 90 w w w .c n r-tu s id .c o m

e *m a il: in fo @ c n r-tu s id .c o m

(

(

VV

fa S T 'I

r»**-ll

\n I N

o )

r -

E

II f\\ (JTI te

-------- 1" e k s p o t r a d e f a i r s

Membe.

THİS FAIR IS ORGANIZED WITH THE PERMISSION OF THE UNION OF CHAMBERSAND C0MM0DITY EXCHANGES OF TURKEY, İN ACC0RDANCE WITH THE LA\V NUMBER


uoveçıiK

43

Çukurköy

D E N İZ L İ^ 73

W ar

J

I

>0 ,

Honaz

ıKızılyer •

^ Cuma|ı İnceler

Yeşilyuva

Hayriye .

o u ney

- ____ t ; fi 63

.D e re k ö y

Acıpayam

* Uçarı

tYassıhüyük

^ 11

A şa ğ ıka ra ça y ____Beylerli •

A la a ttin \\ '5 3

^ debağ'-

Ö renköy ^

Büyükkonak O Akalan

y /

Kızılca

^^Tavaş

K ız Ü c a b ö lü k

\ \

H o rasa nlı»'

^B aha rlar

L

<7

i

G üneyköy-^Kuzören * o * 37 A k ş a r . K e le k ç i *

Karakent Dereköy •O rhanlı Harmanlı • Boğazıa

O lbasa

^

lacılar

S

Kayaaltı

Büğdüz

Korkuteli ^ CL |Tatköy> "GJ:îjc Da§ı MffiPart-

İmecik

Savköy

İSPARTA

"e-rressos ,1 Mı!!- Farkı Term essosv

0

Ç a k ır la r t

o Kem er •Ç am yuva M ekirova

Doyran

112 V

Koyok Merkezi

'Tsoklıtaa ^

Gölcük

A ltın y a k a /

i O lym pos

Karaca Yarımadası

CYardımcı Burnu

ımluca

/

s?i •

Sarıcasu

\

mLimyra

Finike K örfezi

Demre

Turunçova

M^fvtı v*; ^Vfeılnız (/ r

rykandaoinrpos

\> Snüasa-

o G ö lo v a

K ız ılc a d a ğ

Elmalı O &

'ke

Kemer

Kağılcık

.Yeşilova

Soğu^»^

Bekçiler Kayabaşı

0 > w

, «Yılmazlı

V ü d e n k ö y ji

,

K öşkerlen

o A k çay

g ekj

J

.YuSufçaY6^ ^ " ^ Ihısar ' fc> ^ )ç avd|r

n

Altınyayla 0

/Bubon

• Ibecık

Kovalık

Sütleğen

K em erköy

( te y la n k ö y ^ V ,

fc&^.Ballık

Soğütlüdepe

•A rp a cık In c ir k ö y . İncırkoy

Üzümlü

• Çavdır

•Palamut

'Çamurköy.

K e m e ıT B a y ırk ö y 1

Ö ren*

jf jg

Kadyanda

Ü z U m lÜ o

D

»Elmalı

Karabayır

'

G ö lc ü k »

*

Derinkuyu

/k o zlar

• Bozbel

^

• Çöğmen fî O N Q u K

]n 1J2 X Kauno;

Telmessos.

Yedi Burun Xanthos 1

Patara/ A n tip h e llo s _ . ’ ^

MeisAdası ' Megisti

E ğ î% / ^>lk,n*

Q j,

Yenıaogan

Sadıkhacı

° Ü züm lü

• Üstünler

Beyşehir Gölü

O .G ölyaka

Yenişarbademli O Kurucuova*

^

Yeşildağ* Kayabaşı

KıznotSL

,,

Bademli

o C evizli

Yarpuz 128^1^

S a ğlık*

/

c

Bozkır

4-

K ızılören

May Barajı

K ö p rü li

Ortaköy

alıhöyül

Akkise

Ortakaraören

Ketenli

° D oğanbey

îevrekli

A

Bostandere

G ü z e ls u o

. Umutlu

Gündoğmuş

G ü z e lb a ğ °

Güneycik

..

/

)emirta

lf 5

ıKargıcak

HaruJ‘ Gümüşkâvc

Dimçay

SKTTIAMKNTS

M ahm utlâ

S ^ 8 °y Ç am y

-\ ^

Tü™ ® y P ^ ^ 4 0 8

Okurcalar « rw»knv Avsallar ^ ^ . Dereköy V ’/ l • Toslak • Mahmutseydi

AlaraHan

Ibradı

Kuyucak

Seydişehir' Derebucak

G en cek,

Akça belen

Başlar*

O ymşpınar

/

J Ş ^ f la n a v g a t

^S arılar

j"cak°C r^ ı

•Yeşilbağ

Kesme

Yakaavşar

, o Aksu

• üokçehuyuk Bağıllı •

Ayvalıpmar 48

Kovada Gölü

A N T A L Y A

ıW

o Kem er

Dereköy

Q i< - 4 û O lU c

(0216) 574 24 44

YAYINLARI

G ürbüz

ı*2ıS/*«v.

Bucak merkezi S ııM iuricıcrııtet

□ A N T A LY A ^,

Y E R L E Ş İM

Kon%

T H Y Silil-, Ofisi lınkıslı Aittin?*

İŞARETLER SIGNS

® Salt*Oflkn

O

M.ıhılı/c\«»l

Aspendos

l \pluılı /*««■»/ rmıtl

Milli park SıiiiıHMİ ı* ırl

11

K ı ıııp Jİanı

( mııiıiü

SlaİHİi:etf nm ıl İL Y O LLV R I P ro v in c ia l Roads Asfalt vul A ip lu tlı iu n vtl nnul

I IİC E R Y O L L A R O lh t r Roads „ _ IkmıiYOlu


stream of the same name.

offers a refreshing tour

rinden kalma bir açıkhava

life in the castle in the first

With its thunderous

on Antalya's searing

müzesi.

half of the 19th century are

cascade and icy waters,

summer days.

this vvaterfall, located in

Antalya, Konyaaltı'nda,

Phaselis

Antalya's Manavgat

55 bin metrekareye kurulu

Situated at the foot of Mt

tovvnship, is a haven of

Minicity, Anadolu

Tahtalı (Olympos), 15 km

tranquility.

uygarlıklarının öykülerini,

south of Kemer, the three

Yazın sıcak ve bunaltıcı

25'te bir oranına küçültülen

harbors of Phaselis were

günlerinde serinlemek

minyatür

the reason for its historical

isteyenlerin bir numaralı

modellerle anlatıyor. Hitit,

adreslerinden biri; her

Asur, Lidya, Frigya, Troya,

mevsim bol suyu olan

Kapadokya, Halikarnassos,

Manavgat Çayı’nın

Efes, Roma, Selçuk,

oluşturduğu bir doğa

Osmanlı

yer alan antik kent, üç

ve Modern Türkiye'nin

limanı ile zamanının önemli

binlerce yıllık geçmişten

bir ticaret merkeziydi.

harikası: Manavgat Şelalesi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bu şelale, gümbür gümbür sesi, buz gibi suyuyla insana huzur veren bir cennet adeta.

yadigâr kalan eserleri bir araya geliyor. Havuzlar ve suyollarıyla donatılan Minicity, Antalya'nın sımsıcak ikliminde, serin bir gezinti sunuyor. Old O uarter Kaleiçi The historic nucleus of Antalya. This district is now restored and has became an attractive touristic centre vvith its taverns, hotels, restaurants and entertainment facilities. İts narrovv streets lead down to the old harbour (today an international

M in icity Konyaaltı, Tel: 228 92 28 09.00-23.00, open daily / her gün

exhibited vvith special

role as a commercial çenter. Tahtalı Dağı'nın eteklerinde, Kemer’in 15 km güneyinde

Side

effects in the Museum's first section, located inside the defense vvalls. The second section, an ancient church, houses an exhibition of cultural artifacts and vvorks of art from the Suna and İnan Kıraç collection. Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli iki binada yer alan Suna-lnan Kıraç Kaleiçi Müzesi’nin birinci bölümünde,

At this lively resort east of

19. yüzyılın ikinci

Antalya, the houses and

yarısına özgü Kaleiçi

ancient ruins are inextricably intervvined. There are two agoras, an

yaşamından kesitler özel efektlerle birlikte sunuluyor.

amphiteatre and a museum

Müzenin eski bir kilise

in which statues and other

binası olan ikinci bölümde

works of art found here are

ise, Suna-lnan Kıraç

exhibited. Antalya’nın doğusundaki bu

koleksiyonuna ait kültür ve sanat eserleri sergileniyor

turistik kıyı kasabası antik

Undervvater Kaş

kalıntılarla içiçe. İki büyük

Sualtındaki Kaş

agora, geniş bir amfiteatr

With its cold undervvater

ve burada gün ışığına çıka­

springs, crystal clear

rılan heykel ve öteki eserle­

vvaters and first-rate

rin sergilendiği bir müze.

undervvater visibility, Kaş is a number one address for

yachting marina).

Term essos

Şehrin tarihi çekirdeği olan

Perched 1050 m above

Kaleiçi; restore edilmiş hali,

sealevel, this is an ancient

otel ve pansiyonları, resto­

city and a national park

neden olduğu soğuk

ranları ve eğlence olanakla­

northvvest of Antalya. There

suyuyla dünyanın en berrak

diving buffs. Sualtı kaynaklarının

rıyla turistik bir merkez. Dar

is a natural history museum

ve görüş mesafesi en uzun

sokaklardan inilen eski li­

at the park entrance.

denizaltı coğrafyalarından

man ise bugün uluslararası

Denizden 1050 m yüksek­

birine sahip olan Kaş, dalış

stories of the Anatolian

likte, inanılmaz bir manzara,

tutkunlarının birinci adresi

civilisations in a series of

şaşırtıcı bir antik kent ve

Built över 55,000 square meters at Konyaaltı in Antalya, Minicity telis the

miniature 1:25 scalemodels. The mini-monuments

bir marina.

Perge The origins of this ancient

doğa müzesiyle bir ulusal

Fluted M inare

park.

Yivli minare

city 18 km north-east of

Fluted Minare is the

chronicle the millennia-old

Antalya go back to 1000

The Suna-lnan Kıraç

Symbol of Antalya and the

past of the Hittites,

BC, but the surviving

Kaleiçi Museum

city’s oldest Seljuk

Assyrians, Lydians,

remains are Hellenic and

Suna-lnan Kıraç

monument, dates from the

Phrygians, Troy, Cappadocia,

Roman. An exceptional

Kaleiçi Müzesi

reign of Sultan Alaeddin

open-air museum.

Kaleiçi, Tel: 243 42 74

Keykubad (1219-1238).

Halicarnassus, Ephesus,

Antalya'nın 18 kilometre

Museum consists of two

Antalya'nın sembolü sayılan

the Byzantines, Seljuks,

kuzeydoğusundaki bu antik

buildings, each one of

Yivli Minare, Sultan

Ottomans, and

kentin geçmişi MÖ 1000

vvhich deserves

Alaeddin Keykubad (1219-

modern Turkey. With its

yılına kadar uzanıyor. An­

designation as a cultural

1238) döneminden kalma,

pools and vvatervvays,

cak bugün gezilen kalıntılar

asset vvith protected

kentin en eski Selçuklu

Minicity

Helen ve Roma dönemle­

status. Cross-sections of

yapısıdır. 1 1 /2 0 0 7 SKYLIFE 151


ANTALYA

GUIDE

■ H o te ls / Oteller Alanya, Çarşı Mah.,

ilgisini çekecek bir salon

Tel: 513 12 40

bulunan müzeyi tarih

National Park

meraklıları mutlaka

Köprülü Kanyon

Kaş, Cumhuriyet Meydanı Tel: 836 12 38 Kemer, Belediye Binası XANADU RESORT H O T E L (***“ ) T e l [0242] 710 00 00 Faks / Fax [0242] 715 17 33 A d r e s / A d r e s s e s Acısu Mevkii, PK 49 Serik Belek sales@xanaduresort .com .tr http://www.xanaduresort.com.tr

Tel: 814 15 36-814 11 12 Tourism P o liç e /Turizm Polisi Kaleiçi Yatlimanı, Tel: 243 10 61 ■ S ig h tse e in g / Gezinti

gezmeli. Aspendos A majör port and commercial centre in antiquity. Aspendos today lies inland, 48 kilometer east of Antalya, İts magnificent amphiteatre is the best preserved in the vvorld and knovvn for its superb acoustics and is stili used for concerts. Antalya'nın 48 kilometre

Alanya Citadel Alanya Kalesi This splendid Byzantine

doğusunda, antikçağın önemli limanından kalma muhteşem bir amfiteatr.

Köprülü Canyon

Milli Parkı The Köprülü Canyon National Park is vvithin the boundaries of Manavgat, a 14 km long and 100 m vvide valley betvveen Bolasan village and Beşkonak.lt is thickly covered in cedar trees and its resemblance to the ‘fairy chimneys' of Cappadocia, albeit in the from of nature, is striking. Manavgat sınırları içerisinde

B E S T VV ESTERN K H A N

citadel surmounting the

(****)

rocky peninsula is vvalled

korunmuş olması nedeniyle

(8 km). The 'Red Tovver'

bugün de konserler için

14 km uzunluğunda,

kullanılıyor.

100 metre derinliğinde bir vadidir. Gür sedir ormanları

T e l [0242] 248 38 70 F a k s / F a x [0242] 248 42 97 A d r e s / A d r e s s e s Elmalı Mah.

Kazım Özalp Cad. No:55/ANTALYA ınfoakhanhotel .com http://www.khanhotel.com

■ E m ergency

was built by the Seljuk's

Olağanüstü akustiği ve iyi

Sultan Keykubad in 1226.

yer alan park, Bolasan köyü ile Beşkonak arasında

Today it is a small museum

ile kaplı

containing etnographical

vadide, Kapadokya'daki

collections.

peri bacalarına

Bizans zamanından kalma,

benzeyen ilginç doğal

'Kızıl Kule'si 1226’da

oluşumları

Tel: 112 (Ali över Turkey)

Sultan Alaaddin Keykubad

görebilirsiniz.

Poliçe

tarafından

Tel: 155 (Ali över Turkey)

A m bu la nce

inşa ettirilen görkemli

Karain Cave

Fire

Alanya Kalesi şehri ikiye

Karain Mağarası

Tel: 110 (Ali över Turkey)

ayıran bir yarımadanın

The caves are 27 kilometer

T o urism p o liçe

üzerinde yer alıyor. Kızıl

northvvest of Antalya. İt is the largest cave in Turkey

Tel: 527 45 03

Kule, bugün etnografik

G endarm e

eserlerin sergilendiği küçük

Düden Falls

Tel: 156 (Ali över Turkey)

bir müze.

Düden Şelalesi

C o ast G uard Tel: 158 (Ali över Turkey)

A very beautiful vvaterfall A ntalya Museum

(12 km north of the city

Antalya Müzesi

centre).

■ T o urism In fo rm a tio n

Kenan Evren Bulvarı,

Kent merkezine kuzey

Turizm Danışma

Konyaaltı,

yönünde 12 km uzaklıkta çok

Tel: 241 45 28

güzel bir şelale. Piknik için

T ourist Inform ation

08.30-17.30, closed

mükemmel bir tercih.

Phone

Mondays / pazartesi kapalı

Alo Turist Hattı

H adrian’s Gate

Tel: 0 800 511 07 07

Antalya Museum covers an area of 30.000 square

Hadrian Kapısı

0 800 511 07 08

metres with thirteen

The beautiful decorated,

galleries, an open-air

three-arched gate was built in honour of Hadrian when

to have been inhabited. Finds from these remarkable caves go back to the paleolithic, some 30,000 years ago. Antalya'nın 27 kilometre kuzeybatısında yer alır. Türkiye'nin içinde insan yaşamış en büyük mağarasıdır. Yapılan arkeolojik kazılarda elde edilen buluntular, paleolitik çağlara, yaklaşık 30 bin yıl önceye tarihlenmektedir.

Provincial D ire cto r of

gallery, a children’s gallery

Tourism

(where children may be

he visited the city in 130

M anavgat VVaterfalI

İl Turizm Müdürlüğü

left) and a wide yard.

A.D.

Manavgat Şelalesi

Tel: 343 27 60-61

Antalya Müzesi çok geniş

MS 130 yılında imparator

A priority address for those

bir alanda 13 teşhir salonu

Hadrianus'un Antalya'ya

who want to cool off on

Antalya,

ve bir açıkhava

gelişi onuruna yapılan

the hot, svveltering days of

Cumhuriyet Mah.

galerisinden oluşuyor.

üç kemerli kapının oyma ve

summer,and a natural

Tel: 241 17 47

Çocuklar için de, onların

kabartmaları olağanüstü.

wonder created by the

150 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7


K A Y A S İD E O T E L

m Tel [0242] 756 90 90 Fa ks / F a x [0242] 756 90 95

Adres / Adresses Titreyengöl Mevkii P.K: 26 Manavgat skres@kayatourism.com.tr http://www.kayatourism.com.tr

KEM ER RESO RT HO TEL

m

T e l [0242] 814 31 00 F a k s / F a x [0242)814 55 30 A d r e s / A d re s s e s

Atatürk Bulvarı Kemer resort@kemerresort.com http://www.kemerresort.com

LY K IA V V O R LD & L IN K S G O LF A N T A L Y A (* ™ ) T e l [0212] 256 85 61 F a ks / F a x [0212] 256 63 43 A d re s / A d re s s e s

Denizyaka Mevkii Antalya lykia@lykiaworld.com http://www.lykiaworld.com

LA R E S P A R K HO TEL T e l [0242] 352 00 11 F a k s / F a x [0242] 352 00 55 A d re s / A d re s s e s

Güzeloba Mevkii. Lara Sahili info@laresparkhotel.com http://www.laresparkhotel.com

M IR A C L E R E S O R T OTEL T e l [0242] 352 21 21 F a k s / F a x [0242] 352 21 11 A d re s / A d re s s e s Kopakçayı Mevkii 07230 Lara Antalya info@miracleotel.com http://www.miracleotel.com

ORANGE CO UNTY R E S O R T H O T E L (*****) T e l [0242] 814 72 00 F a k s / F a x [0242] 814 72 33 A d re s / A d re s s e s Atatürk Bulvarı Yenimahalle Kemer/Antalya sales@orangecounty.com.tr http://www.orangecounty.nl

S H E R A TO N V O Y A G E R A N T A L Y A HO TE L, R E S O R T & S P A (“ ) T e l [0242] 249 49 49 Fa ks / F a x [0242] 249 49 00 A d re s / A d re s s e s 100. Yıl Bulvan, Konyaaltı Beach 07050 reservations.voyager@starwoodhotels.com http://www.sheraton.com/antatya

S U N G A TE P O R T R O Y A L DE LU XE R E SO R T H O TE L (***~) T e l [0242] 824 00 00 F a ks / F a x [0242] 824 97 55 A d re s / A d re s s e s Çifteçeşmeler Mevkii 1. Beldibi-Kemer Antalya info@portroyalantalya.com

L IM A K A R C A D IA G O L F & S P O R T R E S O R T (**“ *) T e l [0242] 715 11 00 F a ks / F a x [0242] 715 10 80 A d re s / A d re s s e s İskele Mevkii. Belek / ANTALYA info@arcadiahotel.info http://www.arcadiahotel.info

O U E E N E L IZ A B E T H E L IT E S Ü İT E H O T E L & S P A (*****) T e l [0242] 813 50 00 F a ks / F a x [0242] 815 26 66 A d re s / A d re s s e s Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. Göynük/Kemer/Antalya info@queenelizabeth.com.tr http://www.queenelizabeth.com.tr

S İL E N C E B E A C H R E S O R T

SÜ SE Sİ D E LU XE R E S O R T & S P A (*“ **) T e l [0242] 715 11 99 F a ks / F a x [0242] 715 33 99

Manavgat Antalya info@silenceresorts.com http://www.silenceresorts.com

Belek / Antalya info@susesihotel.com http://w ww.susesihotel .com

L IM A K A T L A N T IS H O T E L & R E S O R T (*****) T e l [0242] 710 07 00 F a ks / F a x [0242] 715 23 75 A d re s / A d re s s e s lleribaşı Mevkii. Belek / ANTALYA info@atlantishotel.info http://www.atlantishotel.info

R IX O S H O T E L P R E M IU M B E L E K (*****) Tel [0242] 742 20 00 Faks / Fax [0242] 710 19 19 A dres / A dresses lleribaşı Mevkii Pk: 116 Belek-Serik / Antalya http://www.rixos.com

S IL L Y U M G O L F R E S O R T & M A R E K V IL L A S (*****) T e l [0242] 715 21 00 Fa ks / F a x [0242] 715 21 69

TH E M A R M A R A AN TA LY A

L IM A K L A R A D E L U X E H O T E L & R E S O R T (*****) T e l [0242] 352 27 00 F a ks / F a x [0242] 352 26 58

R IX O S H O T E L T E K İR O V A

S IM E N A S U N C L U B

im

A d re s / A d re s s e s

T e l [0242] 821 40 32 F a ks / F a x [0242] 821 40 44 A d re s / A d re s s e s Tekirova Beldesi

(*"**)

Lara / Antalya info@larahotel.info http://w ww.larahotel.info

PK: 137 07995 Kemer/Antalya sales@rixos.com http://www.rixos.com

Çamyuva Kemer / ANTALYA sales@simenasunclub.com http://www.simenasunclub.com

T IT A N IC B E A C H & R E S O R T H O T E L (*****) T e l [0242] 352 02 02 F a ks / F a x [0242] 352 02 38 A d re s / A d re s s e s Lara Turizm Merkezi Lara / Antalya info@titanic.com.tr http://www.titanic.com.tr

S U EN O H O TE LS B E A C H S İD E (*****) T e l [0242] 744 10 00 F a ks / F a x [0242] 744 10 31 A d re s / A d re s s e s Sorgun Side 07330 Antalya / Türkiye info@sueno.com .tr http://www.sueno.com.tr

T U R K IZ H O T E L T H A L A S S O C E N T R E & M A R IN A (***” ) T e l [0242] 814 41 00 Fa ks / F a x [0242] 814 28 34 A d re s / A d re s s e s Yalıcaddesi No:3 07980 Kemer / Antalya gmasst@turkiz.com.tr http://www.turkiz.com.tr

m

T e l [0242] 744 00 00 Fa ks / F a x [0242] 748 76 55 A d re s / A d re s s e s Kızılağaç Mevkii

A d re s / A d re s s e s

lleribaşı Mevkii. Belek info@hotelsillyum .com http://www.hotelsillyum.com

T e l [0242] 824 51 11 F a ks / F a x [0242] 824 51 41 A d re s / A d re s s e s 07981

A d re s / A d re s s e s

m Tel [0242] 249 36 00 F a ks / F a x [0242] 316 81 04 A d re s / A d re s s e s Eski Lara Cad. No: 136 Şirinyalı 07100 Antalya/Türkiye antalya- info@themarmarahotels .com http ://www. themarmarahotels.com

PAPILLON H O T E L S ------RESORT& SPA LO NG BE AC H RESO RT HOTEL D E LU X E & S P A (*****) Alanyadaki Tatil Lüksünüz T e l [0242] 534 10 10-534 10 30 F a k s / F a x [0242] 534 10 23-24 A d re s / A d re s s e s Kargı Mevkii Türkler Alanya / Antalya http://www.hotellongbeachresort.com

L IM A K L IM R A H O T E L & R E S O R T (*****) T e l [0242] 824 53 00 F a k s / F a x [0242] 824 77 78

P A P ILLO N H O TE LS

m

A d re s / A d re s s e s

T e l [0242] 710 09 00 F a ks / F a x [0242] 710 09 39 A d re s / A d re s s e s Taşlıburun Mevkii

No: 15 Kiriş Kemer / ANTALYA info@limrahotel.info http://www.limrahotel.info

Belek / Antalya sales@papillon.com.tr http://www.papillon.com.tr

1 1 /2 0 0 7 SKYLIFE 149


M ilas-B od rum

■ S ig h ts e e in g Gezinti

lü'nü Akdeniz'e bağlayan beş mil uzunluğundaki

Milas-Bodrum Havalimanı,

kanaldan alıyor. Dalyan

Tel: 523 00 66

B odrum C astle Bodrum Kalesi

kanalı kıvrımlarıyla,

Muğla Marmaris Bul., 24,

This castle dedicated to

sazlıklarıyla gezilecek bir

Tel: 214 12 61

St. Peter was built by the

doğa harikası.

Knights of Rhodes in the ■ M use um s

15th century. Located on

D atça

Müzeler

the edge of the harbour, it

Datça lies on the Reşadiye

lardan gelen Dorlar

covers an area of

Peninsular, vvhich in

tarafından kurulmuş.

The B odrum M useum o f

approximately 30,000

geographical terms marks

Şehirde Apollon ile

Undervvater A rch e o lo g y

square metres, and has

the confluence of the

Venüs'e ait çeşitli

Sualtı Arkeoloji Müzesi

fi ve tovvers.

Aegean and

mabetler, amfiteatr gibi

Tel: 316 25 16

15. yüzyılda Rodos

Mediterranean. At the

kalıntılar var.

09 .00-1 2.00 /

şövalyeleri tarafından

vvestern tip of the

02:00-07.00, closed

St. Peter adına inşa

peninsular is the ancient

M arm aris

Mondays / pazartesi kapalı

edilen kale limana hakim

city of Knidos, vvhere

Lying on a large bay

Remarkable ancient

durumda. Yaklaşık

traces of almost ali the

encircled by pine covered

artefacts

30 bin metrekarelik alana

periods of vvestern

hills, Marmaris enjoys one

and ships discovered by

sahip olan kalede beş

Anatolian history are to be

of the most beatiful

sponge divers and

kule mevcut.

seen. From Datça on the

settings of any Turkish

coast there are also day

resort. İt is close to such

nautical archaeologists on the seabed along the

C aunos

trips by boat to the bays

ancient ruins as Physkos,

southwestern Turkish

Kaunos

of Kargı, Kızılbük,

Saranda, Amos and Loryma.

coast are exhibited in this

The ruins of this ancient

Palamutbükü, Domuzbükü

museum, vvhich is located

city lie on the Dalyan river.

and Hayıtbükü.

İlçede gezilip görülmeye

in Bodrum Castle.

The first settlement here

Datça ya da Reşadiye

değer Physkos, Saranda,

Bodrum Müzesi içinde,

has been traced back to

Yarımadası, Ege ile

Amos, Loryma gibi antik

sünger avcıları

3000 BC, and later

Akdeniz'in coğrafi olarak

kentler bulunuyor.

tarafından ve çeşitli

became a provincial

birbirinden ayrıldığı yer.

sualtı kazılarında çıkarılmış

Capital located betvveen

Antik Knidos kenti de, Batı

Ö lüdeniz

olan eserlerin sergilendiği

Lycia and Caria.

Anadolu tarihinin hemen

Lagoon

bir müze.

Antik kent, göl ile deniz

hemen bütün izlerini

With its clear turquoise

arasında, kanalın

barındıran bu yarımadanın

vvaters this lagoon 15 km

Fethiye M useum

kenarında kurulmuş.

tam ucunda. Datça ilçe

south of Fethiye is one of

Fethiye Müzesi

Tarihi MÖ 3000 yıllarına

merkezinden kalkan

Turkey's most renovvned

Kesikkapı Mah.

kadar uzanıyor.

teknelerle Kargı Koyu,

natural sites.lt is

Okul Sok. Fethiye,

Lykia ve Karia arasında

Kızılbük, Palamutbükü,

surrounded by sand

Tel: 614 11 50

kurulmuş bir eyalet

Domuzbükü ve

beaches and pine vvoods

merkezi olduğu

Hayıtbükü'ne günübirlik

and is a conservation

belgelerden

gezi yapmak mümkün.

area.

M ilas Museum Milas Müzesi

Fethiye'ye 15 kilometre

anlaşılıyor.

Hayıtlı Mah. Köprüler Cad.

K nidos

uzaklıkta, Türkiye'nin bili­

No: 6 Milas,

Dalyan

Knidos at the vvestern tip

nen en önemli koylarından

Tel: 512 39 70

This village southeast of

of the Datça was founded

biri. Bir benzerine az rast­

Archaelogical finds from

Muğla is named after the

by Dorian migrants from

lanan ölüdeniz, hareketsiz

ancient cities in the

river vvhich links Lake

the Aegean islands in the

özelliği, deniz ürünleri ve

province of Milas Such as

Köyceğiz to the

7th century BC. There are

kumsalıyla ilgi çekiyor.

Labranda, Herakleia,

editerranean. The

several temples, including

lassos, and Euromos can

channels of the river wind

one dedicated to Apollo

be seen here.

through the reedbeds of

and another to Venüs, an

Milas çevresindeki Labran­

the estuary amidst

amphitheatre and other

da,Herakleia, lassos, Euro­

spectacular mountain

buildings.

mos gibi antik kentlerde ya­

scenery.Ortaca ilçesine

Datça’ya 39 km

pılan kazılarda çıkan eserle­

bağlı küçük bir yerleşim

uzaklıkta bulunan antik

rin sergilendiği bir müze.

yeri. Adını Köyceğiz Gö­

kent MÖ 7. yüzyılda ada-

1 1 1 /2 0 0 7 SKYLIFE 155


^

v

I *

/

Atbutflaz /

'vKarine ,\ *

A i n

f

r 1 , ^

O

-

^altaköy

Dalama Alamut s

BozdoğanO

Ç °® -

^

» ^

20

?5

i

İ n

\

7

M

* *

Barajı

Y a z ır\

#

. V

®

> E b e c ik

>

G.oveçiik\

X-

\

j1

/

O

«Kozlar

.

l'

B eya ğ a ç

f

\

_ .«

,

«t __

2

Kocabaş,

46

B e y le H İ

G em

Ç altı

O rh an lı.

Güney 63

*

Y^ŞMt \

Y

'W^^Kum)

. - ^ >°

\

A ltın y a y la

71^V

&£}

g g ^.

v

Soğu.

,22

^

* 29

»Yumrutaş K a * a m a n lt

.D e r e k ö y

(

cm

'*lw* ,*v

.Y e şily u v a

"

ibecık

İBall.k

M .

»Dereköy

^ a y #Gombe

^

V u v â » 4^ TUva^ x c' ı , ^ o i ıf ?

f/ n n-Cpvlanj f f viar'j* ^ i ' w » , ««

* l A*.

* C u m a lt

___ »JJambaşı

B o zk u rtD

X. ıraklık

K lZ''y e ;

•j \

1T ~ _ ~ ^

V

A

\

V

53

.<? A c ıp a y a m

V

Akalan.

22

, ^

Dedebağı*

^Örenköy

n

Beylerli

Colossae, . r İn c e le ş \ İnceleş

* A c a n . L a r a r f lv & A ş a ğ ık a r a ç â y

H onaz ViF

Ç ukurko >* 1

1 ^ J(<>

W

*

Kibvrfl

.

Bubon

Kşlmkoz

o ™ - .

’ ’ \Büyükkonak

^

w

Ç a m e lio

• Elmah

•Karabay.r M

D D ^ ^G

u ıtlü ı u udteJ re it: Şo öu ğy ü

/ t.

^ '

^

_J Oınoanda ' s

. . . w . . . , .incirköy

°

Ö r e n »*

13

Karanıılha

• »Eldirek E ,d ir e k KKe e mme re/ * /.B. aByayırköy ırk ö y

y

.i '

»

Â

158

A

s u ,ıe ğ e n *

Arsaköy ^

KabaağaçM i^ m u rk ö y *

j/

J .Palamut

.. . .

.Çavdır

•U.zumlu

^

’ ->-^

P K İ ^ j^ ^ y >ptiphe||S|

o

YeşilkoTTN Kalkan

Pataro V __ - lslamlar

Ovaköyl

K ın ık f

Xanlhosl

Golbent £

0S*

° F e « ^ T ^

^

Ü z ü m llüü 0-

Knnunnnn Radyonda

fi. O O // \ // C C U U K

1

V- » KargfVA

'

Patlangıç

Te«

Yedi Burun T

/

lc«bolol^&v. ^ > S p s.rinhisa,

A vdan’ K » . ^ ^ u la r i^ N

g

B ab a d a ğ 0

e y re

*pwisi“ Karago*

"

l

Beyobası,^ç

+ Z

la m a n

G ö c ek 12 2

O OIrta r t a cc aa r^ \ _ \

• Z

iblisBurnu

f

y -h * (

L

İ

Çöğmen Çöğmen

\^ B o z b e l

%k

/

< ^ \ \ «Baharlar Horasanı, *

* Kara^ _ > < * » * * ?

"V -

_

Neapolis _ K a ra c a s u ^ -

”” ”

Kemer Barajı

û

^erin kuyu

Gökt epe

^

,

Kayabaşı

^ 3/

Ka l e K a ,e £ _ ^JÜ E a w\

M uratl a j ^ ^

* * .

> C X e n d e re

3^ > —

^

Gökçeören

;o D K k a v a k lıd e re

M UĞ LA

. T

E

,Ö ^

ÎT y .

13 f • Karabogurtien

Cötö

Daiyan °.k

dal«™ .

KOUIIOS

D

p

Karaçam ı Ötmanlar. İ / J

I

"Ş ^ Toparlar 53

{_

kiiyceğiz

<«^aka * ®

A A A ..

Y d a n c ık

K

Kurtoğlu Burnu

A

D em M iL %

+

A

skylife

N

K ö y c e ğ i z o ’N

J

_

IV' y ,J U ”

^

V”

C 7

%

£

Ça> Ç• yboyu

»

CinV o““ d0flano \

k m

tOan

;; 5 ^ ■

\ \ .

Lagina

V

Y a t. ğan

^ - ^

^

G ökova / '. ’f

y . , k. s lfc

1

i

Yeşilyurto Y e s ıl^ r t.N ,"

L£t^

BayııV

%

'“İÜ Verga

"

3U6r 9Ut ° «r

Bencik

" T

A K a«^ .

-Turunç

* Içmefer

Beldibi Y M a r m a r is {

?

9 8 /> ^ T r m u ^ la n ,

»-

ı/„ rt„ k « r

,• Söğüt 8/»Taşlıca loryma

,

Jk ^_

Gök o v a K ö r f e z i

^ reno 1 Keramos

.

*

' w " 'T ^ —

'

^ J^AĞL a d i, LLabraunda ab,. rau l /a^ r . nd .OtT rta kM öy ğ L n/ C“ ,im iy e r*

S

j^eçirı

A

+

rv.-

-

m a ’c U L Ü

f

3 0 KM

IhsUmctil pİM'f 1

SETTLEM ENTS

~

Emecik.

1

K/lazıköy

o Karaova

® £

* r

YERLEŞ!M

M a r m a r is T u rg u t İç m e le r

15

YAYINLARI

"7 ^

(0 2 1 6 )5 7 4 2 4 4 4

GiirbUz

=4=

Didyma

&

.

A k ç a o < W a y^ Ç30V

M İnt*a°K a rp u z lu

* «

Cinci‘ Ça

'"Koçarlı

*

**Çavdar

. ( , BaÖara* *O^S'

o

^

k <*■*

4 ? Herakleia ^

,

? >

Euromoi

'

48ye

K a ra A d a J L

Kamp alanı t umpııiK

□ M UĞ LA

İnce Burun

S IG N S

j »

Yazıköy^ ■».

İŞ A R E T L E R Uman Seaport

S olak itiılrrlall

Doj»l tu/c Plaj

Salu ral him /

Havaalanı A ırptn

Httith ± 1

/A

M

■0

" Halikarnassos

B o d ru m

j J ™ Güllük*,«AY*

Teithiussa'

*

k « m

Ç a m iç i)

’ U * ™M â [ T

i d

sSMb* D

Yalıkayak # i r Î

G ü llü k K ö r fe z i

/

D idym & ^ ^ y m

f c

L

K n i& s

;o^ T A k yarlar,

° K YO LLAR /m t / t f

StabUized ntad

Sl.ıl>ılı/c yol

Asfall vol Asfthah ptn n i u t u l

Çok yenili yol Muin Um? nxul

D EVLET YO LLARI S tate R o a d s __________ ......

İL Y O L L A R I P m r im d a l R o a d s Ai/'h ıilı pavrd ıthitl Stabilize vol SıoM uctl nhitl Ko\ yolu I lllagc riMuh

IX-mıı>«lu

D K İK R Y O L L A R ( k h e r R oads

/


Kil-.:,'-, ...

Şr$ tVy-v ' • tk r ,

Regnum

j

Bargylia Evini

Reöm m »

b a re y lıa

U a rg y lia , G ü v e rc in lik ’t e g ü z e l b ir k o y d a , d e n iz e

BO D R U M

K o n u t K r e d ili ö d e m e Ö rn e k le ri (YTL)

D aire Tipi D ublex

K re d ili F iy at A ralığ ı (YTL)

1 5 8 .7 0 0 -2 3 0 000

81 m' S in gle

185 5 0 0 - 2 3 3 500

81 m: T rip le x

2 4 3 .8 0 0 -3 0 2 900

122 m'

P e şina t (YTL)

48 Ay vadeli kredinin aylık taksitleri

79350

1 653

1 3 23

60 A y vadeli kredinin aylık taksitleri

120 A y vadeli kredinin aylık taksitleri

KREDİ FAİZ ORANLARI {% )

891

47610

2.406

2062

1 414

92 750

1,932

1,546

1,041

55,650

2,813

2,410

1,653

121 900

2.540

2.032

1,368

73140

3,697

3186

2,173

VADE 36 Aya kadar 48 Ay

Tablodaki fiyatlar kredili satışlar için olup, peşin satışlarda % 1 5 in d irim uygulanacaktır

60 Ay 120 Ay

Konut bedelinin Konut bedelinin %70'i kredili %50'si kredili 0 0 0.16 0 0.36 0.76

0 0.52

Fiyatlara KDV, ta pu harç ve m asrafları d a h ild ir Fiyatlar 30 11 2007 ta rih in e kadar geçerlidir T ablodaki konut k re d ili ta ksitle nd irm e en düşük fiyata göre yapılm aktadır

Evleri y e rin d e gö rm ek ve seçmek is te y e n le re ü c re tsiz uçakla g id iş - dön ü ş im kanı!*). * Ücretsiz uçak bileti, kaporalı rezervasyon yaptıran ve kesin alım yapan müşteriler için geçerlidir

• Su sorununa deniz suyu arıtma tesisi çözümü • Özel iskele ve beach club • Golf antrenm an sahası • Çocuk oyun alanları

cf

• • • •

330 m2 dev havuz ve çocuk havuzu Full beyaz eşyalı ve klim alı Fitness salonu Sauna

• • • •

Tenis kortu Market ve Kafeterya Kameralı güvenlik sistemi Deprem güvenliği sağlanmış altyapı

www.regnum.com.tr Bodrum Satış Ofisi: Neyzen TeyfikCad. No: 116 Tel: 0252 316 01 30 İstanbul Satış Ofisi: Enverpaşa Cad. Esenkent Tel: 0212 605 04 24

Bodrum H a v a lim a n ı’ na ve Bodrum şehir m e rk e zin e 20 d a k i k a mesafede

R e c in u m ö

^

^


NE NEREDE? PU\N OF THE INTERNATIONAL TERMİNAL AT THE ATATÜRK AIRPORT ATATÜRK HAVALİMANI DIŞ HATU\R TERMİNALİ’NDE

İN İSTANBUL

«tom

Check-in Desk

GELİŞ KATI / ARRIVAL

S e r v ic e s

E | Airlines Lost Baggage' V

visa Office

Î

Escalators

Information Desk Elevator

* e

Toilets Customs Florist Pharmacy

ö

A

Baggage Claim

Meeting Point Underground Shuttle / Bus Taxi Parking

Hotel Claim

►z< Post Office

Baggage Custody

5

Rent A Car

Smoking Area

$

Bank Exchange Office

Domestic Transit

m Tourist Information

Legend

Duty Free Preorder Piok-up Desk Duty Free Shop A1 (Classic) Duty Free Shop A2 (Classic) Duty Free Shop A3 (Vintage Express Counter) 158 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7

Food & Beverage Green Fields Bar

|

|

Duty Free

Food & Beverage

Public Area

Non-Pubüc Area

Passaport Control

Yellovv Parking Area

Blue Parking Area

Red Parking Area

Services

Gloria Jeans Botanik Cafe Starbucks Cafe

|

Lounge


(X ) THY CİP - Lounge

(S) Business Class

Food & Beverage

GİDİŞ KATI / DEPARTURE

Services

Delights Information Desk

Gloria Jeans

Duty Free Yenileniyo / Renovation

m

Main Duty Free Shop Empire Setur Bazaar

Elevator

Tonton Pide Lahmacun

Toilets

Tonton Döner

Customs

Basilico

Terminal Lost&Found

Divan Pub Lipton Baggage Claim Efes Flight Point Check-in

Vakko

Frito-Lay Baggage Custody

Salvatore Ferragamo&Versace Bvlgari Hermes

Coca-Cola

Domestic Transit

Algida

o

Airlines Lost Baggage Claim&Found Conference Rooms

Lounge Duty Free Shop

Flags Cafe

Atasay

Secure Wrap

Airport Hotel

Mavi Jeans

Hairdresser

Preorder Pick-up Desk

Burger King

l

88 c

Starbucks

Ticket Sales

Delights 2

Taxi

Douwe Egberts

Parking

Kayra Kiosk

Post Office

Coca-Cola Kiosk

Medical Aid

Kiosk

Bank Exchange Office

Mey Kiosk

Tax Free British Ainvays Terraces Lounge

Flags World of Food

D&R

T H Y C İP L o u n g e

Prime Class Lounge

İstanbul Cafe Gloria Jeans

Escalators

Last Minute Gate Shops

I Advantage Club Lounge

Coca-Cola Bus Lounge

Smoking Area

Massage Çenter

D&R

Isbank Millemium Lounge

Burger King

fjjjfl Shopping

Empire

Desa

Efes Beer Port

Coca-Cola Kiosk Burger King

1 1 /2 0 0 7 SKYLIFE 159


& RESERVATİON INFORMATION

DANIŞMA & REZERVASYON

■ Dış Bürolar International Offices ABU DABİ - ABU DHABI Salem Travel Agency Hamdan Street, Sultan Bin Yousef Bldg. P.O. Box 346 Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES Tel: (971-2) 6261010-6267771 auhsales@turkishair1ines.ae auhstation@turkishair1ines.ae Tel: (971-2) 6218000-6211116 travels@salemtravelagency.com AD D IS ABABA

CAPE TOW N MSP 1 LOBYA Ground Floor Cape Town International Airport Tel: 0027-(0) 936 34 40-41 -42-43

BARSELONA - BARCELONA Aeropuerto de Barcelona, Terminal A Modulo 5, Planta 2° Numero: 24 08820 El Prat de Llobregat Barcelona SPAIN R/Tel: (34 93) 2984170-2984331 bcnreservation@turkishair1ines.com.es bcnairport@turkishairlines.com .es

Heritage Plaza, 2nd Floor, Number: 2231 Kebele 03, Addis Ababa ETHIOPIA S/R Tel: (251 -11) 6627781/82 turkishairiines@ethionet.et

Flughoff Flughafen Basel 4030 Basel SVVTTZERLAND Tel: (061) 3254959

AL M ATİ - ALM ATY

BATUM Georgia Tel: (00) 995 222 35110 zekaia@thy.com

Furmanova Str. No: 100 480091 G. Almaty KAZAKHSTAN S/R Tel: (7-3272) 506773-506774506220-501067 sales@turkishairlines.kz AMMAN Jabal Amman Third Circle A. Riyadh Centre 8th Floor P.O. Box 39177 Amman JORDAN S/R Tel: (962-6) 46591024659112 thy@go.com.jo A M STERD AM Terminal West, Room D716, Schipol Airport 1118AA Amsterdam NETHERLANDS S/R Tel: (31-20)405 96 36405 36 45 info@turkishair1ines.nl ASTANA JSC International Airport Astana New Passenger Terminal on the 2nd Floor No: 2043 Astana KAZAKHSTAN Tel: (7-3172) 777020-777021 -777881-777882 AŞKABAD - ASHGABAD Magtymguly Ave. No: 73 7444000 Ashgabad TÜRKMENİSTAN S/R Tel: (993-12) 392919-356612 A TİN A - ATHENS Athens International Airport Building 17th, 5th km Spata-Loutsa Avenue 190 04 Athens GREECE Tel: (30-210) 3537280-81-82 thyoffice@athensairport.gr BAHREYN - BAH RAİN Manama Travel Centre VV.L.L., The Diplomat Radisson Hotel (Lobby Area) Building 59, Road 1701 Manama 317 KINGDOM OF BAHRAIN Tel: (973) 17211896-1722264717222648 turkair@batelco.com.bh B A K 0 - BAKU Husi Hacıyev Cad. No: 11 Baku AZERBAIJAN Tel: (99-412) 977300-975438 thy.baku@azeurotel.com BANGLADEŞ-BANGLADESH GSA: Air Solutions (PVT) Ltd. Red Crescent Concord Tower, 16th floor, 17 Mohakhali C/A, Dhaka 1212 BANGLADESH Tel: (88 02) 9886874

160 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7

BANGKOK Gulf Express Transport Agency Ltd.CP Tower 3rd Floor, 313, Slom Road 10500 Bangkok THAJLAND Tel: (66-2) 2310300-07 tksales@thy.co.th

BASEL

BELG RAD-BELGRADE Turkish Airlines Inc. Knez Mihailova 30/V 11000 Belgrade Republic of Serbia Tel: (00) 381 303 61 95 stationmanager@turkishairlines.co.yu

CENEVRE - GENEVA Geneva International Airport 1215, P.O. Box 825 Geneva 15 SVVTTZERLAND Tel: (41-22) 7316120 (3 Lines) S/Tel: (41-22) 7312194 thyai rport_gva@freesurf.ch C E ZAY İR - ALGIERS

EKATERINBURG Lenina prospect 36 Ekaterinburg RUSSIAN FEDERATION Tel: (7-343) 3711033 FR ANKFURT Baseler Str. 35-37 60329 Frankfurt-Main GERMANY

30 Rue Hassene Benamene Les Verger, Bir Mourad Rais ALGERIA

R/Tel: (49-69) 65007411-17 fra@tkgermany.com

Tel: (213-21)541313-446866 GSA: Four Winds Travel FWT 01 Avenue Pasteur Algiers Tel: (213-21) 739340-739342 C İD D E - JEDDA H City Çenter Bldg. Annex 12/13 Medina Road. P.O. Box. 11563 21425 Jeddah SAUDIARABIA S/R Tel: (966-2) 6600127 thyinc@awalnet.net.sa GSA: ABC Travel Agency Gulf Plaza Çenter Medina Road P.O Box: 11679 Jeddah 21463 Tel: (966-2) 6637683-6636787

BERLİN - BERLİN Budapester Strasse 28-30 10787 Berlin GERMANY S/R Tel: (49-30) 2624033-35 ber@tkgermany.com Schoenefeld Airport Tel: (49-30) 60915500 Tegel Airport Tel: (49-30)41013412/13

CO LO M BO GSA: Pership Holidays Pvt. Ltd. Pership House Level 4, 35 Edward Lane Colombo 03 SRİ LANKA Tel: (94-11) 2559884-2553689-5360143

GSA: JOY International Tours and Travel, Nativity Str. P.O. Box 630 Bethlehem PALESTINE AUTHORITY Tel: (972-02) 2770130 - 33 B E YR UT-BE IR UT Emir Bachir Str. Lazarists Bldg. A2-2 Block Mazzenine Floor Al Bashoura-Central District, Beirut LEBANON Tel: (961-1) 999849-999848-999850 thybey@magnarama.com BİŞK EK - BISH KEK Sovyetskaya 136 Bishkek KYRGYZSTAN S/R Tel: (996-312) 660008/9-660011 603561-603171 thyfru@elcat.kg BRÜKSEL - BRUSSELS 51. Cantersteen, 1000 Brussels BELGIUM S/R Tel: (32-2) 5001932-5117676 sales@turkishairtines.be BU DA PEŞTE - BUDAPEST Apaczai Csere Janos U. 4 1052 Budapest HUNGARY Tel: (361) 2664269-2664291 turkishairiines@axelero.hu BUENOS AİRES GSA: Intercontinente S.A. Av. Santa Fe 1114-1 Floor B Buenos Aires ARGENTINA Tel: (54-11)48162307 turkishbue@speedy.com .ar BÜKREŞ - BUCHAREST BD. N. Balcescu 35-A Bucharest ROMANIA S/Tel: (4021) 3112410-3113210 thy@mb.roknet.ro

HAMBURG Hermannstr. 46,20095 Hamburg GERMANY Tel: (49-40) 325805-0 S/R Tel: (49-40) 32580511-13-14-15 ham@tkgermany.com HANNOVER Flughafen Hannover Terminal A 30662 Hannover GERMANY S/R Tel: (49-511)3048210 / 4 Unes haj@tkgermany.com HA RTUM - KHARTO UM GSA: Sudatürk for Travel and Tourism Agency Afriqiya Street, Mzk Afra Shopping Çenter, First Floor, No: 32 Khartoum SUDAN R/Tel: (249) 15-5180111 Tel: (249) 18-3250485/86 sudaturkaviation@gmail.com

GSA: ABC Travel Agency King Abdulaziz Str. 25th Cross P.O. Box: 739 Alkhobar 31952 Dhahran SAUDI ARABIA

HELSİNKİ Lentâjântie 1, 01530, Vantaa, Helsinki, FINLAND Tel: (358) 9 75 99 81 13/10 Lines Airport tel: (358) 9 75 99 81 17 sales@turkishairlines.fi

Tel: (966-3) 8670044-8676269

operations@turkishair1ines.fi

D İNY EP ER DNEPRO PETRO VSK Airport 42, 1st Floor, Turkish Airlines Inc. Rep. 49042 Dnepropetrovsk UKRAINE Tel: (380) 562395557 director@tyh.dp.ua

HONG KONG Best Holidays Ltd.. Room 1805 Jubilee Centre 18, Fenvvick Str. VVanchai Hong Kong P.R. CHINA Tel: (852) 31010592 thyhkg@netvigator.com GSA: Best Holidays Ltd., Room 1805 Jubilee Centre 18, Fenvvick Str. VVanchai Hong Kong P.R. CHINA Tel: (852) 8613111 bestholidays@iawhk.com.cn

DAHRAN - DHAHRAN B E THLEHEM

DUSSELDORF Graf Adolf Str. No: 21 40212 Dusseldorf GERMANY S/R Tel: (49-211) 373062-3854260 dus@tkgermany.com

D O HA KA TA R-DO HA OATAR GSA: Trans Orient Agency P.O. Box 363 Trans Orient Travel & Tourism Centre Bldg, Doha OATAR Tel: (974) 4437027/4437028 D O NETSK Donetsk Airport, 2nd Floor, Turkish Airlines Inc. Rep. 82021 Donetsk UKRAINE Tel: (380-62) 3120516 / 3120526 / 3120824 / 3120892 DUBAİ Al Sholala Building, A Block No: 608 P.O. Box 1200 Dubai UAE S/R Tel: (971-4) 2940099-2957467 sales@turkishairlines.ae customer@turkishairlines.ae GSA: Al Naboodah Travel&Tourism Al Shoala Complex-Alittihad Street P.O.Box: 1200 Dubai UAE DUBLİN Dublin Airport Arrival Floor Co Dublin IRELAND S/Tel: (353) 18447920 Tel: (353) 18447922 sales@turi<ishairiines. ie DUŞANBE - DUSHANBE GSA: Kaynak Ltd. Şti, Bokhtar Cad. No: 37/1 (Vefa Çenter) Dushanbe TAJIKISTAN Tel: (992) 487011501/02/03474410721/22 thydushanbe@mkf.tj

ISLAMABAD GSA: Pakturk Enterprises 64/E Masco Plaza Jinnah Avenue Blue Area Islamabad PAKİSTAN S/R Tel: (92-51) 2277595-99 JAKARTA GSA: Pt Dharma Buana Experindo Mayapada Tovver 16th Floor Jl Jend Sudirman Kav 28 Süite 16-05 Jakarta 12920 INDONESIA Tel: (62 21) 5212029 JO HANNESBURG Rosebank Comer 191, Jan Smuts Avenue, Johannesburg Tel: (27 11) 447 34 44 KABİL - KABUL GSA: Arya Tourism Travel & Cargo Services Co. Ltd. Shar-e-naw, İnsaf Hotel 1st Floor, Ansari Waat Kabul AFGAN­ İSTAN S/R Tel: (93) 799418542799394465 thy@aryatourism.com K AHİRE - CAIRO Nile Hilton Commercial Çenter 2nd Floor, Suit No: 32-33 Tahrer Sq. Cairo EGYPT S/Tel: (202) 5749009 turkish@turkish -eg .com GSA: Imperial Travel Çenter 21, Mahmoud Basiouny Str. Cairo EGYPT Tel: (20-2) 5759102-5743336


:L: +90 242 2 8 8 10 10 FAX:+90 242 258 10 20 w w .a n te k s .c o m .tr-d o k u m a @ a n te k s .c o m .tr


& RESERVATİON INFORMATION

DANIŞMA & REZERVASYON

KARACI - KARACHI Jinnah International Airport Level 5, Room 5057 Karachi PAKİSTAN S/Tel: (92-21) 4599210-4599215 R/Tel: (92-21) 5685922-5685487 thykhi@cyber.net.pk GSA: Paktürk Enterprises Nacon House, Strachen Road Karachi 74200 PAKİSTAN Tel: (92-21) 5685922 KAZABLANKA-CASABLANCA Tour des Habbous, 7 eme Etage. Avenue des F.A.R. Casablanca 20.000 MOROCCO Tel: (0212) 22 538 121 R/Tel: (0212) 22 464500 (3 lines) casasales@turkishairlines. ma KAZAN Pravo - Bulachnaya Str. 35/2 Floor: 2 Office: 213 420111 Kazan REPUBUC OF TATARSTAN /RUSSIAN FEDERATİON Tel: (7-843) 5331930 kzntztk@yandex.nj KİEV 10 Pushkinskaya Str. Apt 1 P.O. Box 540, 252001 Kiev UKRAINE S/R Tel: (380-44) 49059332296461 -2352562 kiev.sales@thy.com.ua KİŞİNE V - CHISINAU Chisinau Buld. Dacia 80/3 Airport REPUBUC OF MOLDOVA S/Tel: (373-22) 525472-525095 kivoperation@thy.md KOPENHAG - COPENHAGEN Kastrup Lufthavn Terminal 2, Departure Hail, Ground Floor 2700 Kastrup DENMARK S/RTel: (45-33) 144055 info@turkishairlines.dk KÖLN - COLOGNE Am Hof 28 50667 Cologne GERMANY S/Tel: (49-221) 272480 R/Tel: (49-221) 27248200 cgn@tkgermany.com KUVEYT - KUW AIT Al Shuhada Str. Aliaa Çenter, PO Box 23959 13100 Safat KUVVAIT Tel: (965) 2447847024475030 thy_kwi@hotmail.com GSA: Al-Kazemi Travel Agencies Fahad L-Salem Str. Abrar Bldg. P.O.Box: 23959 13100 Safat KUWAIT Tel: (965) 2450655 (11 Lines) LAGOS 25A, Karimu Kotun Str. Victoria Island Lagos NIGERIA Tel: (234-1) 7610246 GSA: Vefa Tourism & Travels Ltd. Plot 152 Ahmedu Bello Way By Kashim İbrahim WayWuse II. P.O.Box: 4473 ABUJA

162 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7

LAHORE

M İN SK

GSA: Pakturk Enterprises. National Towers 28. Egerton Road Lahore PAKİSTAN S/R Tel: (92-42) 6309926/9

Yanki Kupali S.25 204/1 Minsk BELARUS Tel: (375-17) 2066878-2273713 msqmanager@gmail.com

LEFKOŞA - LEFKOSA Mehmet Akif Cad. 52 Lefkosa TURKİSH REPUBUC OF NORTHEN CYPRUS S/R Tel: (392) 2271061-2271382 kibrismd@thy.com

MOSKO VA - MOSCOW B. Dimitrovka 7/5, Building 2, 2nd Floor Moscow RUSSIAN FEDERATİON Tel: (7-095) 980 5202 sales@turkishairlines.ru

LÜBYANA - LJUBLJANA Turkish Airlines Inc.. PO Box: 76 Zgomji Bmik-130a 4210, Bmik-Aerodrom Ljubljana SLOVENIA Tel: (386 4) 2061680 thyljubljana@siol .com

MUMBAI GSA: Interglobe Travel 1st Floor, Podar House, 10 Marine Drive Mumbaı400020 INDIA Tel: (91-22)22821591 farfıad.kuka@interglobe.com

LİZBO N - LISBON Av. Fontes Pereira de Melo, No: 35-4 H 1080-118 Usbon PORTUGAL Tel: (351)210078800 jdias@tkportugal.com LONDRA - LONDON 125 PalI Mail SW 1 Y 5EA London UNITED KINGDOM S/R Tel: (0) 844 800 66 66 info@turkish-airlines.co.uk Heathrow Airport Tel: (44-20)88971731-3614 Stansted Airport S/Tel: (44) 1279 681822 Tel: (44) 1279 681450 LYON 59 Boulevard Marius, Vivier Merle 69429 Cedex 03. Lyon FRANCE R/Tel: (33-4) 37916670 thy. lyon@wanadoo.fr M AD RİD Avda. Gran Via, 69-3-303 28013 Madrid SPAIN S/R Tel: (34)917582335 marketing@turkishairlines.com.es reservation@turkishairiines.com.es M ALTA GSA: Arrigo Group Ltd. 248 Tower Road Sliema MALTA S/Tel: (356)21345271-5 M AN CHESTER Olympic House. Room 1012 Manchester Airport. M90 1QX UNITED KINGDOM S/R Tel: (0) 844 800 66 66 info-uk@thy.com M AN İLA GSA: Citadel Air Services Corp. G/F SGVII Building 6758 Ayala Avenue Makati City 1200 PHIUPPINES Tel: (63-2) 812 7711-18

M USK AT - M USC AT GSA: Sunrise Travel and Tourism LLC P.O. Box 884 Wadi-Kabir 117 Muscat SULTANATE OF OMAN S/R Tel: (968) 24478470-24475030 M Ü N İH - M UN IC H Bahnhofsplatzl (Eingang Bayerstrasse) 80335 Munich GERMANY S/Tel: (49-089) 51410931-32 R/Tel: (49-089) 51410920-25 muc@tkgermany.com NAİROBİ GSA: Imaan Air Ltd. Şasini House, 1st Floor, Loita Str. P.O. Box 41127 Nairobi KENYA Tel: (254-20) 240024-253029-340357 NEW YORK John F. Kennedy International Airport Terminal One Jamaica 11430 New York USA S/Tel: (1-718) 7512601-7512618 Local S/R Tel: (516) 2475402 Toll free no: 1 -800-8748875 passengerservices@tknyc.com info@tknyc.com NİCE Aeroport Nice, Cote D’Azur Terminal 1 06281 Nice Cedex 3 FRANCE S/Tel: (33-4) 93214479 (3 ünes) nice@turkishair1ines.fr NÜRNBERG - NUREM BERG Fluggast Terminal, Flughafen Strasse 100, 90411 Nuremberg GERMANY R/Tel: (49-911) 9297212-14/16 S/Tel: (49-911)9372011/12 thynue@t-online.de

GSA: ABC Travel Agency, Mansur Str., Al Khazindar Bldg. P.O. Box 3844 Mecca SAUDI ARABIA Tel: (966-2) 5434887-5476052 M İLA NO - M ILA N Piazza Fontana 6. 20122 Milan ITALY S/R Tel: (39) 0272008078-028056051 v.giudici@turkishairlines.it mxp@turkishairlines.it

PARİS 58 Rue La Boetıe 75008 Paris FRANCE Tel: (33-1) 56693350 info@turkishair1ines.fr P E K İN - BEIJING W103, Kempinski Çenter, 50 üang Ma Qiao Road, 100016. Beijing P.R. CHINA Tel: (86-10)64651867-70 bjssales@thy.com PRAG - PRAGUE Vaclavske Namesti 19/1, Praha 1 Prague CZECH REBUBUC Tel: (420) 234 708 708-715 info@turkishairlines.cz prg.sales@turkishairlines.cz PR İŞ TİN A - PR ISTIN A Bob Doll Str. O.T.Perparimi Nr: 45 Prishtine Tel: (381 -38) 247711 -247696 GSA: AMK International Lidhja E Pejes-Drini, Ibardhe Str. No: 45 Pristina KOSOVA Tel: (381 -38) 502052-55 thypm@pm.ipko.net RİGA Riga Airport 3rd Floor, Riga 10053 LV LATVİA Tel: (37) 17359444 / 17359445 sales@turkishairiines.lv RİYAD - RIYADH King Faisal Foundation, P.O. Box 25194, 11466 Riyadh SAUDI ARABIA Tel: (966-1) 4631600-4632087 turkishairiines@sol.net.sa RO M A - ROM E Via Barberini 47, 00187 Rome ITALY R/Tel: (39-06) 42014491 roma@turkishairlines.it ROSTOV Sholokhova Prst. 270/1 (İn the building of the New Air Terminal) 2nd Floor, 344066 Rostov-on-Don RUSSIAN FEDERATİON Tel: (7-863) 2688231 rovkztk@rambler.ru SAN’A GSA: Universal Travel & Tourism P.O.Box: 18266. 60. Meters Road San'a YEMEN Tel: (967) 1 445970 (4 hat / lines) iktk@universalyemen.com

Pushkinskaya 19/17 Odessa UKRAINE Tel: (380-482) 347906-08 thy_odstztk@far1ep.net

SARAYBOSNA - SARAJEVO Ulica Kulovica Br. 5 Sarajevo BOSNIA & HERZEGOVINA S/R Tel: (387-33) 212 938-666092206241

OSAKA Kansai International Airport, Room 0220, Airlines Office-North 2F 1, Senshu -kuko Kita, Izumisano-shi, Osaka 549-0001 JAPAN Tel: (+81) 72-456-5287 kansai@turkishairiines.co.jp

SEUL - SEOUL GSA: E&M Air Service Co. Ltd. 904 Seoul Çenter Building, 5GA Sokong-Ro, Jung-Gu Seoul KOREA S/Tel: (822) 7570280 R/TEL: (822) 7777055 seltztk1@komet.net

ODESSA M EK K E - M ECC A

OSLO Gardermoen International Airport Departure Hail, 2061, Oslo NORVVAY S/Tel: (47) 648 20 530 (4 hat/lines) R/Tel: (47) 648 20 531


*

v ~

"

X Bodrum,to ^

/

cw a g d a sm

i n şm a a t

w w w . c a g d a s h o ld in g . c o m

H e r z a m a n d e ğ e r k a z a n a n adresler yarattık! ç a ğ d a ş in ş a a t B o d ru m Ç a ğ d a ş H o ld in g , Yalıkavak Yolu 4 8 4 0 0 B O D R U M / M U Ğ U \ • Tel: + 9 0 ( 2 5 2 ) 3 1 3 5 4 7 0 - 71 İs ta n b u l S ağ lık Cad, İde İş M e rk e z i No: 1 3 /1 5 K :4 G ö k tü rk B e ld e s i Eyüp / İS T A N B U L • Tel: + 9 0 ( 2 1 2 ) 3 2 2 4 8 4 0 e - p o s ta in fo @ c a g d a s h o ld in g .c o m


& R E S E R V A T İO N INFO RM ATION

& REZERVASYON DANIŞMA

603/16 Barrack St. 2000

ŞİKAGO - CHİCAGO 625 North Michigan Avenue,

Sydney, NSW, AUSTRALIA Tel: (612) 92998400 (3 Lines) turkair@turkishairlines.com.au

Süite 1400 Illinois 60611 Chicago USA Tel: (312) 9437858 (8 ünes) info@tkchi.com

SIM FER OPO L

TAHRAN - TEHRAN Ostad Motahari Avenue No: 239 Tehran IRAN S/R Tel: (98-21) 88737464 / 88748450-1 / 88737381/82-5 tbzkztk@thy.ir

SİD N EY - SYDNEY

Simferopol Airport Crimea, 95491 Simferopol UKRAINE S/R Tel: (380) 652248163 turkish@pop.cris.net SİNG APUR - SINGAPORE 150 Beach Road 15-04 Gateaway West 189720 SINGAPORE Tel: (65) 67324556-67324557 sales@thy.com.sg SOFYA - SOFIA Saboma Str. No: 11 -A Sofıa BULGARIA Tel: (359-2) 9883596-9874220 thy-sof-sat@medicom.bg ST. PETERSBURG 17 Startovaya Str. Airport Comp. Pulkova 2, Central Terminal, Office 241, 196210 St. Petersburg RUSSIAN FEDERATİON Tel: (7-812)3318967/3318968 STOCKHO LM Turkish Airlines Inc. Arianda International Airport Terminal 5, Departure Hail, PO Box: 172 19046 Arianda SWEDEN Tel: (46-8) 7977258 turkishair1ines@telia.com tksales@telia.com STRAZBURG STRASBOURG 2 Allee De La Robertsau 67000 Strasbourg FRANCE R/Tel: (33-3) 88521413 thy.strasbourg@fr.oleane.com

TA IPEI GSA: Golden Foundation Tours Corp. 8/F, 134 Chung Hsiao E. Road Sec. 4 Taipei TAIWAN R.O.C. Tel: (886) 227733266 alan@gftours.com .tw TRABLUS - TR İPO Lİ GSPLAJ P.O. Box 4565, Elfateh Tower, 16th Floor Office Nr: 161 Tripoli UBYA S/R Tel: (218-21) 3351352/53 thytip@yahoo.com TA ŞKENT - TA SHK EN T Navaiy Cad. No: 11/A Tashkent UZBEKISTAN Tel: (998-71) 1367989/90/92 thytasmng@sarkor.uz T E B R İZ - TA B R IZ Tabriz International Airport Turkish Airlines Tabriz IRAN Tel: (98-411)2670151-5 tbzkztk@thy.ir T E L AVİV Hayarkon Str. No: 78, 63432 Tel Aviv ISRAEL Tel: (972-3)5172333-35 sales@turkish.co.il TİFLİS - TB ILISI 147, David Agmashenebeli Avenue Tbilisi GEORGIA S/R Tel: (99532) 959022-940703 thytbs@access.sanet.ge

ÜSKÜP - SKOPJE Dame Gruev 3/2 Skopje MACEDONIA Tel: (389-2)3117214-31161493148670 thyskp@mt.net.mk VARŞOVA - WARSAW Al Jerozolimskie 123, Millennium Raza, IX Floor 02-017 Warsaw POLAND Tel: (4822) 5297700/01 director@turkish.pl V E N E D İK - VENICE Turkish Airlines Marco Polo Airport 2nd Floor Via Luigi Broglio, 8 30300 Venice ITALY Tel: (39-41) 2698190 vce@turkishairlines.it VİYANA - VIENNA Opemgasse 3 A -1010 Wien AUSTRIA S/R Tel: (43-1) 5862024 office@thy.at Y ENİ D E LH İ - NEW DELHİ GSA: Interglobe A r Transport Thapar House 1st floor No: 124 Janpath New Delhi INDIA R/Tel: (91 11)43513230-35 S/Tel: (91 11)43513236-40 del.tkres@interglobe.com ZAGREB Jurisiceva 12, 10000 Zagreb CROATİA Tel: (385-1) 4921854/55 turkish-airiines@zg.htnet.hr ZÜ R İH - ZÜ RİCH Talstrasse 58-8001 Zürich SVVTTZERLAND R/Tel (41-1) 2252323 zrhtk@bluewin.ch

Û

Atatürk Bulvarı No: 154 Kavaklıdere Tel: (312) 4280200 (5 Lines) S/R Tel: 444 0 849 (7/24) abayka@thy.com ANTAKYA GSA: Ant-Tur Antakya Turizm ve Seyahat Acentası İnönü Cad. Rana Apt 15/D Tel: (326) 2149497-2160150 ANTALYA Konyaaltı Cad. Antmarin İş Merkezi No: 24 (Telsim yanı) Tel: (242) 2434383 pbx S/R Tel: 444 0 849 (7/24) aytsatmd@thy.com ARDAHAN Sınır turizm Seyahat Acentesi GSA: Kazım Karabekir Cad. No:32 Ardahan Tel:(478) 211 57 58 BALIKESİR GSA: Konak Arda Turizm Seyahat Acentası, Eski Kuyumcular Mah. Çavuş Sok. İnal Apt. No: 15/1 Tel: (266) 2424462-2398575 konak.arda.tours@superonline.com BATM AN GSA: Bat-Ar Turizm ve Sey. Ace. Meydan Mah. Yeni Belediye Karşısı No: 22 Tel: (488) 2139149-2139200 BİNGÖL GSA: Tütünen Turizm ve Sey.Acentası Yenişehir Mah. Genç Cad. Polat İş Hanı Kat: 4 No: 4 Tel: (426) 2135767 BİTLİS GSA: Öztaç Turizm Seyahat Acentası Nato Cad. Vakıflar Işhanı No: 1 Tel: (434) 2260707

444 0 849

U ç u ş H a ttı F lig h t L in e

ANKARA

İç B ü r o la r

D o m e s t ic O f f ic e s

BO DRUM Kıbrıs Şehitleri Cad., Oasis Kültür ve Eğlence Merkezi, (Gümbet Kavşağı Karşısı) No: 8217/2 Tel: (252) 3171203/04 S/R Tel: 444 0 849 (7/24) Bodrum Milas Havalimanı / Arport Tel: (252) 5230129-5230132 bodistmd@thy.com

T İRA N - TİRA NA STUTTG ART Büchsenstrasse 15, 70173 Stuttgart S/R Tel: (49-711) 225820 / 7 lines thystr@t-online.de GSA: Noura VVings Tourism TravelTajheez.Monatabi Str. Damascus SYRIA Tel: (963-11) 44685032/33 ŞAM - DAM ASCUS

164 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7

Kam Int. S.H. P.K., Tirana Int. Hotel, Business Hail Skanderbeg Square Tirana ALBANIA Tel: (355-4) 234902-240964 thytia@icc-al.org

ADANA

Tel: (322) 4332121-4331052-4359175 byilmazturk@thy.com

BURSA Stadyum Cad. Ulusoy Apt. No: 22 Tel: (224) 2542728-2542778-2543427 S/R Tel: 444 0 849 (7/24) bursasatis@thy.com.

TOKYO Toranomon Rapport, 4th Floor, 16-6 Toranomon 1-chom, Minato-Ku 105-0001 Tokyo JAPAN

AD IYAM AN GSA: İnandı Turizm ve Seyahat Acentası, Atatürk Cad. No: 10/A Tel: (416) 2161436/37/38/39 inanditurizm@mynet.com

CİHANBEYLİ GSA: Vatan Turizm Seyahat Acentesi Ankara Cad.Ayvaz Pasajı No:41 Cihanbeyli KONYA Tel: (332) 6732306

R/Tel: (81-3)52511551 S/Tel: (81-3)52511511 sales@turkishairiines .co.jp

AĞRI GSA: Ağrı Mefser Turizm

ÇANAKKALE GSA: Sudalar Turizm ve Tıc. A.Ş. Anafartalar Oteli İskele Meydanı Tel: (286) 2123366

Abu Faddel Elmurady Str. 32 Damascus SYRIA S/Tel: (963-11) 2212263-2457277 GSA: Noura VVings Tourism Travel Tajheez, Monatabi Str. Damascus SYRIA Tel: (963-11) 44685032/33

TO RO NTO GSA: Stellar Travel Inc. 100 University Ave. Süite 100 Toronto ON M5J 1 V6 CANADA Tel: (416) 596-6886 info@thycanada.com

ŞANGAY - SHANGHAI RM 342, Shanghai Centre, 1376 West Nanjing Road 200040 Shanghai, P.R. CHINA S/R Tel: (86-21)3222002262798392 shasales@thy.com

TU NU S - TU N IS Complexe Hotel El MechtelBloc Ctkd Blvd. Ouled Haffouz, 1 ler Etage 1005 El Omrane Tunis TUNISIA S/R Tel: (216-71) 787033-786473 turkish.airlines@planet.tn

Şakirpaşa Havalimanı Kargo Terminali 01010 Seyhan

Vali Konağı Cad. No: 1 Tel: (472)2159297-2151371 AKSARAY GSA: Aksaray Turizm ve Seyahat Acentası Use Karşısı, Kütüphane Sok. D: 2 Tel: (382) 2132332-2127509 AM ASYA GSA: Ayşafak A r Turizm Seyahat Acentası, Hacı llyas Mah. Yeniyol Cad. Saatçi Apt. No: 112/1 Tel: (358) 2122228 thyamasya@ttnet.net.tr

ÇORLU GSA: Trakya Turizm ve Seyahat Acentası Çorlu Belediye Karşısı İş Merkezi No: 9 TEKİRDAĞ Tel: (282) 6530477/78 ÇORUM GSA: Çavuşoğlu Turizm ve Seyahat Acentası, Gazi Cad. Kesim Işhanı, No: 22 Kat: 3 Tel: (364) 2243928 cavusoğlutur@ttnet.net.tr


Mutlu yıllar Migros Sanal Market!

"Alışverişe vaktim yo k" diyen m üşterilerim iz için evden, işten, hatta istedikleri her yerden sipariş verebilecekleri bir hizm et var: M igros Sanal M arket.1997'den beri e lektron ikten yiyeceğe, giyim den tem izliğe kadar aklınıza gelen her ürünü neredeyseniz oraya getiriyor. Migros, sanal alışveriş keyfinin 10. yılını kutluyor. Daha nice yıllara!

SANAL MAfiKCT

d

w w w .kan gu ru m .com .tr

wap.kangurum .com.tr

4 4 4 10 4 4


DALAMAN Tel: (252) 7925395 S/R Tel: 444 0 849 (7/24) aturut@thy.com

o > co

< >

cc

LU

N

LU

CC

o ı— < >

cc LU co LU CC

< c /y

z

O H < cr O

< û

D E NİZLİ İstiklal Cad. No: 27/B Tel: (258) 2648661-2648671 S/R Tel: 444 O 849 (7/24) DİYARBAKIR Sivil Havaalanı Terminal Binası Bağlar Tel: (412) 2355714 -2368960-61

S a tış M ü d ü r lü ğ ü

E D R E M İT DHMİ Körfez Havaalanı, Edremit Tel: (266) 3761399 Tel: (224) 2211167 bursasatis@thy.com ELAZIĞ Nailbey Mah. Vali Fahribey Cad. No:39 Tel: (424)2181576-2182300 S/R Tel: 444 0 849 (7/24) ezstk@ttnet.net.tr ERZİNCAN Polat Turizm ve Sey. Acentası, Kızılay Mah. Süleyman Demirel İş Merkezi No: 4 Tel: (446) 2146784 THY Tel: (446) 2262114

4 . G e n e l Y ö n e tim S a tış B ü ro s u

Yeşilköy Tel: (212) 4636363 Ext.3111-3119 Kurtköy Tel: 5855850/51-52-53 İZ M İR Halit Ziya Bulvan No: 65 Çankaya Tel: (232) 4841220 (5 Lines) S/R Tel: 444 0 849 (7/24) thyizm@thy.com K A HRAM ANM ARAŞ G S A : Döngel Turizm Sey.Acen., Trabzon Cad. No: 66/A Tel: (344) 2234181-2254037

GSA:

ESKİŞEH İR Anadolu Üniversitesi İki Eylül Kampüsü Muttalip Yolu Üzeri Eskişehir Tel: (222) 323 68 69 G AZİAN TEP Atatürk Bulvarı No: 30/B Tel: (342) 2301563/64 S/R Tel: 444 0 849 (7/24) gztsatis@thy.com GİRESUN G S A : Çotanak Turizm Seyahat Acentası Atatürk Bulvan No: 9/A Tel: (454) 2124880-2162890 HAKKARİ G S A : Oğuzkurt Turizm Sey .Acentası. Bulvar Cad.Oğuzkurt Apt. Kat: 1 Tel: (438) 2115257 İĞDIR Eger Turizm Sey. Acentası Belediye Parkı Karşısı No: 179 Tel: (476) 2279435/3231 GSA:

İSKENDERUN G S A : Rende Tia Tour Sey. Acentası, Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kilise Dükkanları No: 21/B Tel: (326) 6138383-6134294 tiatur@superonline.com İSTANBUL Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcılığı (İç) Cumhuriyet Cad. No: 199-201 Kat: 3, Elmadağ. Harbiye Tel: (212) 2250556 S/R Tel: 444 0 849 (7/24) Satış Büroları - Sales Offices 1.

K a d ık ö y S a tış M ü d ü r lü ğ ü

Recep Peker Cad. No: 27 Kızıltoprak Tel: (216) 4184486 S/R Tel: 444 0 849 (7/24)

KÜTAHYA Serhat Turizm Seyahat Acentası Atatürk Bulvan Arel Apt. No: 29/1 Tel: (274) 2123041 G SA:

3 . H a r b iy e S a tış M ü d ü r lü ğ ü

Cumhuriyet Cad. No: 199-201 Kat: 3 Elmadağ Tel: (212) 2250556 (6 Lines) S/R Tel: 444 0 849 (7/24) harbiyesatis@thy.com

G S A : S a b i h a G ö k ç e n H a v a l im a n ı

ER ZUR UM Caferiye Mah. Cumhuriyet Cad. Eren İş Merkezi No: 88/3 Tel: (442) 2136718-19 S/R Tel: 444 0 849 (7/24)

166 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7

2 . T a k s im

Cumhuriyet Cad., Gezi Dükkanları No: 7 Taksim Tel: (212) 2521106 (6 Lines) S/R Tel: 444 0 849 (7/24)

KARAMAN G S A : Cicitur Seyahat Acentası Haşan Ali Yücel Cad. Güzelzade Apt. No: 55 Tel: (338) 2120680-2142488

MALATYA Kanalboyu Cad. No: 10 Orduevi Karşısı Tel: (422) 3248001 -3248008 S/R Tel: 444 0 849 (7/24) mlztztk@ttnet.net M AN İSA G S A : Yoltur Seyahat Acentası Anafartalar Mah.Gaziosmanpaşa Cad. Merkez Işhanı No: 54/13 Tel: (236) 2346311-2386649 MARDİN G S A : Bilen Turizm ve Seyahat Acentası Karayollan Karşısı Yenişehir Tel: (482) 2133773-74 M AR M A RİS Atatürk Cad. No: 26/B Tel: (252) 4123751/52 S/R Tel: 444 0 849 (7/24) marmarissatis@thy.com M UŞ Nurevsan Kamiloğlu Sitesi Atatürk Bulvan İstasyon Cad. No: 127 Tel: (436) 2128682/83 G SA:

KARS Sınır Turizm ve Sey. Acentası, Atatürk Cad. No: 80 Tel: (474) 2123838/39/40 G SA:

KAYSERİ Gevher Nesi be Mah. Tekin Sok. Hukuk Plaza Altı No: 6/C Kocasinan Tel: (352) 2223858 S/R Tel: 444 0 849 (7/24) kayserisatis@thy.com KIRKLARELİ Komr Turizm ve Seyahat Acentası, Karakaş Mah. Karakaş Bey Sok. No: 14 Tel: (288) 2122066 GSA:

KIRŞEHİR G S A : ÇavuşoğluTurizm ve Sey. Acentası. Atatürk Cad. Tüccarlar Işhanı No:7/2 Te!: (386) 2121172-2121718 m.inal@kaynet.net

K IZILTE PE G S A : Bilem Turizm Seyahat Acentesi Hükümet Konağı Karşısı No: 31 Kızıltepe MARDİN Tel: (482) 3125086 KONYA Mevlana Cad. No: 9 Kat: 1/106 Tel: (332) 3512000-3512032 S/R Tel: 444 0 849 (7/24) KUŞADASI G S A : Osman Turizm Seyahat Acentası Sağlık Cad. Akdaş Apt. No: 63 AYDIN Tel: (256) 6144205-6149382 KULU Orhangazi Yıldız Seyahat Acentesi Atatürk Cad. Emniyet Sok. No: 10/B Kulu KONYA Tel: (332) 6416710 GSA:

NEVŞEHİR Argeus Turizm Seyahat Acentası, 350 Evler Türbe Sok. No: 4 NEVŞEHİR Tel: (384) 2142800 G SA:

NİĞDE G S A : Sobek Turizm Sey. Acentası, İstasyon Cad. No: 67 Tel: (388) 2132117-2321507 ORDU G S A : Çotanak Turizm Sey. Acentası. Şarkiye Mah. Belediye Sarayı Altı, No: 1/A Tel: (452) 2252054 O SM ANİYE G S A : Osair Turizm Seyahat Acentası. Alibeyli Mah. Orgeneral Cevdet Sunay Cad. Şehitlik Karşısı. Sankatipoğlu Pasajı, No: 2 ADANA Tel: (328) 8149229-8133404 SAKARYA G S A : Sakarya Turizm Uzunçarşı No: 1 Kat: 2, Adapazan Tel: (264) 2749688 SAMSUN Kılıçdede Mah. Abdülhak Hamit Cad. No: 11/2 Tel: (362) 2305877 S/R Tel: 444 0 849 (7/24) SİİR T G S A : Bat-Air Turizm Sey. Acentası, Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet Cad. Erdef Oteli Altı, No: 2 Tel: (484) 2237574 - 2237584

SİVAS G S A : Sivas Turizm Seyahat Acentası örtülüpınar Mah. Büyükotel Arkası

No: 10/B Sivas Tel: (346) 2211147-2244624 sivas@sivasturizm.com.tr

ŞANLIURFA G S A : Kaliru Turizm Seyahat Acentası, Sarayönü Cad. No: 74/A Köprübaşı Tel: (414) 2153344-2154548 ŞEREFLİK OÇ HİSA R G S A : Çavuşoğlu Turizm Seyahat Acentası Ankara Cad. Çavuşoğlu Sok. No: 1/B Şereflikoçhisar Ankara Tel: (312) 6872383 unsalinaltekin@ttnet.net.tr TATVAN G S A : öztaç Turizm Seyahat Acentesi Yeniçarşı No: 68 TATVAN BİTLİS Tel: (424) 8279910

TEKİRDA Ğ G S A : Trakya Turizm ve Seyahat Acentası, Orta Cami Mah. Hükümet Cad. Belediye İş Merkezi K: 1 D: 1 104 Tel: (282) 2618438 TO KA T G S A : Ay Şafak A r Turizm Seyahat Acentası Gaziosmanpaşa Bulvan Akyıldız Apt. No: 206/4 Tel: (356) 2147254 ay- safakair@ttnet.net.tr TRABZON Trabzon Havalimanı Tel: (462) 3256738 - 3257536 UŞAK G S A : Vatan Seyahat Acentası Durak Mah. Fatih Cad. No: 12/A Tel: (276) 2152033-2125129 ÜRGÜP G S A : Argeus Turizm Seyahat Acentesi İstiklal Cad. No: 13 Ürgüp NEVŞEHİR Tel: (384) 3414688 VAN Kazım Karabekir Cad. Serhat İş Merkezi Altı No: 1-2 Van Tel: (432) 2155353/2155354 S/R Tel: 444 0 849 (7/24) vansatis@thy.com YALOVA G S A : Oba Turizm ve Seyahat Acentası Huzur Sok. Balkan Işhanı 19/B Tel: (226)8141342 YO ZG AT G S A : Çavuşoğlu Turizm Sey. Acentası, Lise Cad. Vali Konağı Yanı, No: 49 Tel: (354) 2129193 (4 Lines) binaltekin@turk.net

R : Rezervasyon / Reservation S : Bilet Satış / Ticket Sales G S A : Genel Satış Acentası General Sales Agency


December

1 3

-1 5 , 2

0 0 7

1 3 - 1 5

Aralık

2 0 0 7

K O M P O Z IT • İS T A N B U L

K O M P O IS T

K O M P O Z I T Ü R Ü N L E R V E H A M M A D D E L E R İ F U A R’ I

0

7

W

C o m p o s i t e P r o d u c t s and R a w M a t e r ia ls T r a d e F a ir

H a r b iy e A s k e r i M üze ve K ü lt ü r S it e s i İ S T A N B U L H a r b iy e M ilit a ry M u seu m and C u lt u r a l Ç e n t e r İ S T A N B U L CTP-SANDER

’ Y a p ı U y g u la m a la rı Construction Applications

C a m e ly a f T a k v iy e li P la s tik S a n a y ic ile ri D e rn e ğ i

K a ra y o lla r ı v e O to m o tiv - T a ş ım a c ılık Highvvays & Autom otive - Transportation

* Sa vu n m a San ayi ve H a v a c ılık Defence Industry & Aeronautics

A ğ ır sanayiden belediye hizm etlerine, otom obilden m utfağınıza, aklınıza gelen h er yerde

• D e n iz c ilik Marine Applications

• K o ro z y o n ve A lty a p ı Corrosion & Infrastructure

From heavy industries to m unicipal services, from auto m o tive to yo ur kitch en , com posıtes are everyw h ere you can im agine.

’ E le k t r ik - E le k tr o n ik Electrical & Electronical Applications

■Şe h ir M o b ilya ları C ity Furniture

>D iğ er U y g u la m a la r O th e r Applications

w w w .k o m p o ist.co m V is it in g H o u r s / Z iy a r e t S a a t le r i 13-14

/

12 /

15 / 1 2

/

2007

I 0 :0 0 - I 9 :0 0

2007

1 0 :0 0 -1 8 :0 0

ÜİSCNTCZ

B A S IN S P O N S O R U Fener Kalamış Cad. Oniki Apt. No: 18/8 K A D IK Ö Y - İSTANBUL

! • • • • • ULUSLARARASI FUAR ORGANİZASYON A.S. Tel:02l6 338 12 60 pbx • Faks:02l6 338 33 40 • info@sentezfuar.com

Referans T Ü R K İ Y E ’N İ N

İŞ G A Z E T E S İ

B U F U A R 5174 S A Y I L I K A N U N G E R E Ğ İN C E T O B B ( T Ü R K İ Y E O D A L A R V E B O R S A L A R B İ R L İ Ğ İ ) İZ N İ İL E D Ü Z E N L E N M E K T E D İR


BİLGİ INFO

D o

n o t!

Yapmayın! U Ç A K İÇ E R İS İN D E , İN İŞ T E , K A L K IŞ T A VE T Ü M U Ç U Ş B O Y U N C A K U L L A N IL M A S I, A Y R IC A A Ç IK B IR A K IL M A S I Y A S A K C İH A Z L A R E O U IP M E N T VVHİCH İT IS F O R B ID D E N T O U SE OR T U R N ON D U R IN G T A K E -O F F O R L A N D IN G , A N D T H R O U G H O U T T H E F L IG H T

■ S ay ın Y o lc u la rım ız , Cep telefonları uçağın uçuş aletlerini olumsuz yönde etkilemekte ve uçuş emniyetini tehdit etmektedir. Uçaklarımızda uçuş emniyeti ve can güvenliği açısından cep telefonlarının uçuş boyunca 'flight mode1da olsa dahi, şirket kuralları gereği kullanılması yasak olup kapalı tutulması gerekmektedir. S ayın Y o lc u la rım ız,

Uçuş emniyeti için inişte, kalkışta ve kemer ikaz ışıkları yanarken; kaset çalar, elektronik oyunlar, taşınabilir bilgisayar, disk çalar, radyo ve televizyon alıcıları, taşınabilir video aletleri, DVD, VCD ve benzeri batarya ile çalışan elektronik ve elektrikli aletler kullanılamaz. Uçak içinde tüm uçuş boyunca; radyo ve telsiz vericileri, taşınabilir telefonlar, uzaktan kumandalı oyuncaklar ve elektromanyetik dalga yayan tüm aletlerin kullanılması yasaktır. S ayın Y o lc u larım ız,

Tüm uçuş boyunca, lütfen sigara, pipo, puro ve sigarillo içmeyiniz. Ü Z E R İN İZ D E V E E L B A G A J IN IZ D A T A Ş IM A Y IN IZ ! D O N O T C A R R Y O N Y O U R P E R S O N A N D İN Y O U R C A B IN B A G G A G E !

168 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7

B A V U L U N U Z D A V E E L B A G A J IN IZ D A R İS K T A Ş IM A Y IN ! D O N O T C A R R Y R İS K İN Y O U R C A B IN A N D C H EC KED BAG G AG E!

■ D e a r P a s s e n g e rs , C eli phones have an adverse effect on the flight Instruments a n d com prom ise flight safety. For the safety o f o u r passengers, the use o f celi phones is strictly prohibited fo r the duration o f the flight in iine w ith o u r com pany regulations, a n d such phones m u st therefore be svvitched o ff when boarding. Ladies and Gentlemen, The operation o f the foilovving item s is forbidden during take off, landing and w hen the seat b e lt sign is on: Casette players, electronic games, portable com puters, co m p a ct disc players, radio a n d TV receivers, portable video equipment, DVD, VCD o r similar battery p o w e re d electrical and electronic equipment. The operation o f the following item s is forbidden during the entire flight: Radio a n d TV transmitter, portable phones, walky talkies, rem ote controlled toys, o r any other electronic eçuipm ent transm itting electrom agnetic waves. Ladies and Gentlemen Please refrain from smoking cigarettes, pipe s an d cigars during the flight. A M E R İK A S E F E R LE R İN D E Ç A K M A K . K İB R İT VE B E N Z E R İ T U T U Ş T U R U C U L A R I Ü Z E R İN İZ D E , EL B A G A J IN IZ D A VE B A V U L U N U Z D A T A Ş IM A N IZ K E S İN L İK L E Y A S A K T IR . FOR U .S . F L IG H T S , İT IS S TR İC TLY FO R B İD D E N TO C A R R Y LIG H T E R S AN D M A T C H E S O N Y O U R P E R S O N . İN YO UR C A B IN A N D CH E C K E D B A G G AG E .


O y ıld ır

30 yıl önce Türkiye ekonomisine yeni bir güç kattık. Türkiye ürettikçe biz de ürettik. Her sektöre, her ürüne özel taşım a çözümleri geliştirdik. D a ya n ıklı ü rü nlerim iz, yayg ın servis a ğ ım ız ve sorum lu h izm et an layışım ızla ihracatın taşıyıcı gücü olduk. T ü rkiye’nin lider treyler üreticisi olmanın verdiği gururla daha da hızlandık, Avrupa’nın zirvesini hedefledik. Şimdi hed efim ize çok y a kın ız, çünkü çok çalışıyoruz. Tam 30 yıldır Türkiye için...

Nice 30 yıllara! 7

t

i

r s

a

n

Türkiye’nin taşıyıcı gücü

URSAN TREYLER SAN. TİC. VE NAK. A.Ş. Osman Gazi Mah. Yıldızhan Cad. PK:34887 Samandıra/İST. ISDN Tel: (0216) 564 02 00 e-mail: info@tirsan.com w w w .tirs a n .c o m


Türk Hava Yolları

Bilgi Turkish Airlines Info

■ B e b e k l e r iç in

Bebek maması, uçuşlarımızda "özel yemek” kapsamındadır. Rezervasyon sırasında ve tarifeli kalkış saatinden en az 24 saat once; özel yemek (BBML Bebek Maması) talebi yapılmalıdır. Cam kavanoz içinde yüklenen mamalar 2 çeşit olup, meyveli ve sebzelidir. Talebin yapılmadığı durumlar için ise; İST ve ESB çıkışlı iç hat ve tüm dış hat uçuşlarımızda, uçaklarımızda kısıtlı miktarda ekstra bebek maması bulundurulmaktadır. Yoğun talep nedeni ile bu ürünümüz tükenmiş olabilir. Kabin ekibimizle talebiniz konusunda lütfen temasa geçiniz. Kabin girişinde, sağ, sol veya orta sıra koltukların önünde sadece düz uçuş sırasında duvara monte edilebilen pusetleri kullanmak için, yer numaranızı alırken, bebeğinizin olduğunu ve önde oturmanız hususunu hatırlatmalısınız. Bebeğin altını değiştirmek için, kabindeki koltuklar yerine, bu işlemi kolaylaştıran özel modifikasyonlu tuvaletleri denemenizi tavsiye ediyoruz. ■ H a s t a v e h a m ile y o l c u l a r iç in

Hasta yolcu için bilet alınırken 'Hasta Yolcu Formu' düzenlenerek bilet kapağına mutlaka iliştirilmesi gerekir. Hasta yolcunun uçması için hastalık türünü belirten ve bu hastalığın 170 SKYLİFE 1 1 /2 0 0 7

uçak yolculuğuna engel teşkil etmeyeceğine dair bir doktor raporu gereklidir. Bu raporun tarihi 10 günden eski olamaz. Hasta yolcu, beraberinde doktor raporu getiremezse, DHMİ Genel Müdürlüğü İşletme Hekimliği Meydan Doktoru'ndan uçabileceğine dair onay alınır. Bakıma muhtaç hasta olan yolcu beraberinde refakatçi getirmezse uçurulmaz. 7 ayını (28 hafta) bitirmiş hamile yolcunun kendi doktorundan veya DHMİ Genel Müdürlüğü İşletme Hekimliği Meydan Doktoru’ndan aldığı “uçakla seyahatinde sakınca yoktur" ibaresi bulunan raporu ile uçuşuna müsaade edilir. Bu raporun tarihi yedi günden eski olamaz. ■ E v c il h a y v a n l a r iç in

Uçak kabininde evcil hayvan taşınması için rezervasyon yapılması gerekir, Evcil hayvan, yolcu tarafından getirilen uygun özel bir kafes, kutu ya da çanta içerisinde kabine alınır. Yolcu tarafından getirilen Ortaklık standartlarına uymayan muhafazalar kabul edilmez. Kabine alınacak evcil hayvanın geçerli bir sağlık belgesi, kimlik cüzdanı, aşı kağıdı yolcu beraberinde mevcut olmalıdır. Evcil hayvanlar kabinde oldukları süre içinde bulundukları muhafazalarından çıkartılamazlar ve muhafazalar sahiplerinin oturdukları koltukların önünde kabin içindeki gidiş ve gelişe engel olmayacak şekilde yerleştirilir. Yolcu kabininde taşınması mümkün olmayan ve yolcu beraberinde seyahat eden evcil hayvanlar ise, yolcu tarafından gerekli şartlara uygun muhafazaların içinde, kargo kompartmanında taşınır.

■ In fa n t P a s s e n g e rs Baby food falls into the category of ‘special food' on our flights. Requests for special food (Baby Food) must be made either when making a reservation, or at least 24 hours before scheduled takeoff. Two types of baby food, fruit and vegetable, are available in jars. İn case of failure to request in advance, a limited amount of extra baby food is available on flights originating from İstanbul and Ankara airports. Due to high demand, hovvever, we may run out of baby food. Please contact our cabin crew for your request. To use the cribs, vvhich can be hung only vvhile the aircraft is cruising on the vvalls at the entrance to the cabin in front of the right, left and central rovvs of seats, you must specify that you have an infant with you at check-in so that you can be placed in the front row of seats. To change your baby’s nappy we suggest that you try using the specially modified lavatories which facilitate this task, rather than the cabin seats. ■ S ic k P a s s e n g e r s a n d e x p e c ta n t m o th e rs When purchasing their ticket sick passengers should fiil in a Sick Passenger Form, vvhich must be attached to the cover of the ticket. A doctor's report specifying the nature of the illness from vvhich the passenger is suffering and declaring that there are no reasons why the person concerned should not fly is also required. This report must not be dated more than 10 days prior to the flight date. If the sick passenger is

unable to submit a medical report, then the State Airports Administration Medical Office will consult the passenger's physician for confirmation that the passenger is fit to fly. Passenger vvhose illness is severe enough to require care cannot fly unaccompanied. Pregnant passengers in the 7th month (28th week) or more of pregnancy will only be permitted to fly with a statement from their own doctor or the State Airports Administration Medical Office declaring that air travel poses no risks for them. This report must be no more than seven days old on the day of the flight. ■ D o m e s t ic p e t s Reservations are required for domestic pets. Passengers may carry domestic pets in the cabin only if they are in cages vvhich meet airline specifications. Domestic animals flying in the passenger cabin must possess a valid and up-todate record of health and vaccination. VVhile on the aircraft domestic pets may not be allovved out of their carrying containers, vvhich must be placed in front of the ovvner's seat so as not to obstruct movement vvithin the cabin. Domestic pets accompanying passengers and vvhich cannot be carried in the cabin can be carried in the hold in appropriate containers supplied by their ovvners.


SEM ERKAND

YAPI

e ıe c t YalıkavakJBodrum

Masmavi Ege ve doğanın mucizesi: Bodrum ... The Blue Aegean and the Miracle o f Nature: Bodrum . .. Semerkand Yapı'dan dünyaya armağan: Villa Select...

Ö z g ü n m im a ri, kalite, k o n fo r v e prestijin yeni s e m b o lü V illa S e le c t'te

B o d ru m 'u n keyfi şim d i b a m b a ş k a ... V illa S e le c t d e n iz e sıfır, ‘ y ıld ızla rla sü slü 1 8 0 -2 7 0 m 2 d u b le k s /trip le k s villa v e 8 5 m 2 d a ire se ç e n e k le riy le , ö zel plaj v e isk elesiy le ç o k ö zel 3 2 sakin in i b ekliyo r. * Villa Select dubleks ve tripleks villa ebeveyn odaları uzaktan kumandalı panaromik cam tavanlıdır.

A present from Semerkand Yapi to the vvorld: Villa Select...

W ith th e u n iq u e a rch ite ctu re , quality, a n d co m fo rt, th e n e w p restig e

s y m b o l V illa S e le c t g iv e s a c o m p le te ly d iffe re n t ta s te o f B o d ru m . S itu a te d a t s e a s id e vvith p riv a te b e a c h a n d pier, V illa S e le c t is vvaiting fo r th e s e le c te d 3 2 re s id e n ts vvith th e a lte rn a tiv e s o f s ta r fa n c ie d * d u p le x /trip le x villas fro m 1 8 0 -2 7 0 m 2 to 8 5 m 2 flats. * Villa Select offers Panoramic Roof vvith remote control at parent rooms of duplex and triplex villas.

w w w . s e m e r k a n d y a p i .c o m

E g e r ia Semerkand Yapı'dan yepyeni bir şaheser: Egeria Suites... E g e ria S u ite s farklı b ekle n tile ri olanların p ro je si... İster d aire ister d ub leks y a d a tripleks, d ile d iğ in iz y a ş a m s e ç e n e ğ i B o d ru m 'u n kalbi İç m e le r'd e ... Lüks yolcu g em ilerinin u ğrak yeri o la c a k y e p y e n i bir lim a n a v e B o d ru m 'u n m e rk e z in e y ü rü m e m e s a fe s in d e olan E g eria S u ite s , kalitesi, ko n foru ve ö zg ü n m im a risiyle d e ğ e rin e d e ğ e r k a ta c a k .

Egeria Suites, a project for people having different expectations... A n e w lifestyle m e e ts yo u in th e h e a rt o f B o d ru m vvith th e c h o ic e s o f sin g le, d u p le x , a n d trip le x fla ts ... E g e ria S u ite s , a w a lk in g d is ta n c e to th e ç e n te r o f B o d ru m an d th e n e w s e a p o rt bringing th e luxurious cruises, vvill a d d a g re a t v a lu e to itself vvith its q uality, co m fo rt, a n d its u n ig u e a rc h ite c tu re .

Merkez Satış Ofisi (Head Sales Office) / İstanbul

P h o n e: 0 2 1 2 6 7 2 4 8 4 6

Yalıkavak / Bodrum

P h o n e: 0 2 5 2 3 8 5 5 3 6 2


Siz ve

bagajınız You and your

baggage ■ Seyahat etmek üzere seçtiğiniz

■ Bagaj/bagajlarınızın teslim

■ Please check destination to

havayolu şirketinden bagajınızı

işlemlerini kendi adınıza yaptırınız

which your baggage should be

■ Present your baggage in your

hangi noktaya kadar

ve teslim ettiğiniz

labelled and the weight limit

own name, and check the information on the baggage

to pay additional charges.

etiketleyeceğini ve kaç kiloya

bagaj/bagajlarınız için size

permitted by the airline you are

kadar taşıma hakkınız olduğunu

verilen etiket kuponları üzerindeki

flying with. Also check the weight

mutlaka öğreniniz ve biletinizden

bilgileri kontrol ediniz. Bagajınızı

limit marked on your ticket.

receipts given to you at check-in. Do not register your

kontrol ediniz.

bir başka yolcu adına

■ Check the size and weight

baggage in the name of another

■ Kabin içine alabileceğiniz

kaydettirmeyiniz, aksi halde kayıp

limits for hand baggage allowed

passenger. Remember that in

el bagajlarına ilişkin ebat ve kilo

veya hasar durumunda tarafınıza

in the cabin for the airline you are

this event you will not be able to

sınırlamaları hakkında bilgi

tazminat ödenmesi mümkün

flying with. Turkish Airlines allows

claim for lost or damaged

edininiz. Türk Hava Yolları

olmayacaktır.

one piece of cabin baggage

standart boyut ve ağırlığı

■ Uçağa binmeden önce bagaj

measuring 20x40x60 cm and

20x40x60 cm ve 8 kg'dır,

gösterme uygulaması var ise

weighing a maximum of 8 kg.

■ Bagajınızın üzerine ad/soyad,

bagaj/bagajlarınızı görevlilere

■ Every piece of your

telefon numarası ve adres gibi

gösteriniz.

baggage should be labelled with

bilgileri içeren isim etiketini

■ Varışınızda; bagaj bandından

your name, telephone number

mutlaka takınız. Etiketler

size ait bagaj/bagajları alırken

bankolarımızdan temin edilebilir.

yanlışlıkla benzer bagaj

and destination adress. Tags are available from our check-in desks.

baggage. ■ You may be required to identify your baggage before boarding the aircraft. Please point out each piece of your baggage to the staff member on duty. ■ On arrival, be careful not to collect baggage resembling your own by mistake. ■ Should you find that your

■ Daha önceki seyahatlerinize ait

almamaya dikkat ediniz.

etiketlerinizi bagaj üzerinde

■ Varışınızda teslim alamadığınız

■ Remove any tags and labels

bırakmayınız.

bagaj/bagajlannız için Kayıp ve

from previous joumeys.

■ Havayolumuz, bagajınızda

Bulunan Eşya ofisine yapacağınız

■ Our airline is not responsible

bulunan para, ziynet eşyası,

başvuruda seyahat biletiniz ve

for cash, jewellery, samples,

numune, değerli evrak, elektronik

bagaj etiketinizi/etiketlerinizi ibraz

valuable documents, electronic

eşya, bozulabilir/kırılabilir madde

ediniz ve görevlilere bagajınızın

devices, perishalbe/fragile items,

ve diğer değerli eşyalardan hiçbir

rengi, tipi, markası ve içindekilerle

or other valuables in your

şekilde sorumlu değildir.

ilgili bilgileri bildiriniz. Size verilen

baggage.

■ Çuval, naylon torba, teneke

bagaj aksaklık raporu, seyahat

■ Baggage packed in

kutu, bidon vs. bagaj niteliği

bileti ve bagaj etiketinizi/

sacks, plastic bags, plastic

taşımayan eşyaların uçağın bagaj

etiketlerinizi muhafaza ediniz.

containers, tins and other

bölümüne ve kabin içine kabul

■ Bagajınız 5 gün içinde

unsuitable packaging will not be

edilmeyeceğini unutmayınız.

bulunamadığı takdirde lütfen

allowed either as check-in or

■ Çakı, bıçak, tırnak makası,

verilen bagaj talep formu, orijinal

cabin baggage.

çakmak vs. gibi kesici, delici ve patlayıcı eşyaların kabinde

biletiniz, bagaj etiket(ler)iniz, -

■ Knives, penknives, nail

varsa- fazla bagaj biletiniz ve

scissors, cigarette lighters and

bulunması güvenlik açısından

hüviyetiniz ile birlikte en yakın

other cutting, piercing and

sakıncalı olup, kabul edilmediğini unutmayınız ve

THY ofisine veya Bagaj

explosive items are not allowed

Aksaklıkları Takip Merkezi

in the cabin for security reasons,

yanınızda bulundurmayınız.

Müdürlüğü’ne müracaat ediniz.

so please check that you are not

■ 32 kg'ı aşan bagajlar hiç bir

■ Bagajınız, THY'nin bilgisi

carrying any such items in your

şekilde check-in işlemi esnasında

dışında size ulaştı ise, lütfen

hand luggage.

kabul edilmemektedir.

+90 212 444 0 84 9 irtibat

■ Do not overfill your suitcases

Bagaj/bagajlarınızın taşıma

numarasına haber veriniz ve/veya

and bags beyond their weight or

esnasında fazla doluluktan dolayı

+90 212 465 23 87 'ye faks

zarar görmemesi ve sapının

çekiniz.

volüme capacity. This can lead to the handle breaking and other

ve ağırlık taşıma kapasitesini

Unutmayınız ki, bagajınızı internet

Therefore, baggage exceeding

zorlamayınız. Taşıma hakkınızı

üzerinden takip etmeniz size

32 kg. will not be accepted in

aştığınız takdirde fazla bagaj

zaman kazandıracaktır.

THY flights. If your baggage

ücreti ödemeniz gerektiğini

Web adresimiz: www.thy.com

exceeds the weight allowance,

kopmaması için genişlik sınırlarını

unutmayınız. 172 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7

baggage has not arrived to your destination, please inform the lost and found Office show the staff member your ticket and baggage receipt/s, and give details of the colour, type, brand and contents. Please keep the passenger irregularity report, your ticket and ticket receipt/s, as these will be needed to claim your baggage when it arrives. ■ Should your baggage not be traced within 5 davs. please apply to the nearest Turkish Airlines Office or Baggage Tracing Çenter with your Property İrregularity Report, original ticket, original baggage receipt(s), excess baggage receipt (if any) and a valid Identification document. ■ If a third party delivers your baggage, please inform us by calling +90 212 444 0 849 and/or faxing +90 212 465 23 87

damage to your baggage.

remember that you will be liable

Please note that tracking your baggage via the Internet will save you valuable time.

Our web address is: www.thy.com


ÇAGDAS

YAŞAM

P R O J E L E R İ - 1

“Ankara Kriterleri”ni imzaladık!.. 1

H erkes, sağlıklı, te m iz ve yeşil b ir çevred e, ko n fo r ve g ü v e n lik esasıyla inşa e d ilm iş ko n u tlard a y a ş a m a h a k k ın a s a h ip tir.

2

S atış işlem in in ta m a m la n m a s ın d a n sonra “ ta p u y a s a h ip o lm a ” h akk ı h erk es e s a ğ la n m a lıd ır.

3

Evinden iş in e -iş in d e n e v in e en k o la y ve h ızlı b iç im d e u la ş a b ilm e h a k k ı h e rk e s için o rta k tır.

4

K onut a la n la rın d a b u lu n a n sosyal d o n a tıla r “ S P A , fitn e s s ç e n te r, y ü z m e h avu zu , te n is ko rtu , y ü rü y ü ş y o lla r ı, e c z a n e , ilk y a rd ım ü n ite s i, m a rk e t, k u a fö r” s a lo n la rı, “ lü k s ” d e ğ il, s a ğ lık lı ve k o n fo rlu b ir y a ş a m ın a y rılm a z p a rç a la rı o la ra k h e rk e s in k u lla n ım ın a a ç ık tır.

5

E le k trik -s u -d o ğ a lg a z g ib i k u lla n ım a y ö n e lik e n e rji k a y n a k la rı h e rk e s e

“24 s a a t

k e s in tis iz ”

6

Ç o c u k la rın s a ğ lık lı g e liş im i için y e ş ille b ü tü n le ş m iş o yu n ve p a rk a la n la r ı, k re ş -y u v a g ib i b a k ım ü n ite le ri h e r a ile için ö n c e lik li h a k tır.

7

K o n u tla rın “ d e p re m e d a y a n ık lılık ” b aşta o lm a k ü ze re en ile ri in ş a a t te k n iğ iy le inşa e d ilm iş o lm a la rı; ileri d e re c e d e ısı ve ses y a lıtım ı s a ğ la m a la rı e s a s tır.

8

ile tiş im a la n ın d a k i son y e n ilik le ri kapsayan “ in te rn e t, d a ta ve T V a lty a p ıs ın d a n ” y a ra rla n m a k h e rk e s için e ş it b ir h a k tır.

9 10

O to p a rk la rd a h e r a ile için, y e te rli o to m o b il p a rk a la n ı a y rılm a s ı z o ru n lu d u r. T e k n o lo jiy e d a y a lı “ g ü v e n lik h iz m e ti, y a n g ın a la r m ı, g a z k a ç a ğ ı a la r m ı, su b a s k ın ı ih b a r s is te m i, h ırs ız a la r m ı,

11

24 s a a t

k e s in tis iz ” y ü rü tü lm e lid ir.

M u tlu lu k ve h u z u r h e rk e s için en y a ş a m s a l b e k le n tid ir ... Bu d o ğ ru ltu d a , ö n c e lik li h e d e f o la ra k ve “ h e rk e s için e ş it” d ü z e y d e s a ğ la n m a k z o ru n d a d ır.

parkvadi evleri, size yukarıda özetlenen “ sözleşme” doğrultusunda... ve “ Ankara’daki Avrupa” da yaşama fırsatının kapılarını açıyor...

Farkımızı farketmek için sizi de bekliyoruz!..

evleri A N K A R A 'D A K İ

AVR U PA

0 3 1 2 444 82 34 / w w w .p arkv ad i.co m

f ik ir e v im

b iç im d e s u n u lm a k z o ru n d a d ır.


T ürk Hava Yolları w ebsitesi

Sizi internetten uçuruyoruz! VVe’ll fly you on line!

T urkish A irlin e s ’ vvebsite

www.thy.com

w w w .thy.com

Uçuşunuzu planlayabilirsiniz. You can plan your flight.

A yrıca interneti kullanarak: U sing th e internet you can:

[ •

Rezervasyonunuzu yapabilirsiniz. You can m ake your reservation.

Farklı ö dem e seçenekleriyle b ile tin iz i s a tın a la b ilir s in iz . (kredi kartı, EFT/Havale, w e b bankacılığı) You can p u r c h a s e y o u r t ic k e t by the paym ent m ethod o f yo ur choice. (cre d it ca rd , E F T/transfer, in te rn e t banking) Kalkış varış bilgilerini gözden

>

'

C heck-in işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

geçirebilirsiniz You can revievv your departure and arrival tim es.

Iv T

You can check in.

s.

K oltuğunuzu ve yemeğinizi seçebilirsiniz. You can choose your seat and your meal. M ile s& S m ile s üyeliğinizle ilgili

Biniş kartınızı yazıcınızdan bastırabilirsiniz.

pek ç o k işlemi

You can print your boarding pass on your

on line yapabilirsiniz Many on line

ow n printer.

transactions related

Hiçbir yere uğramadan doğruca biniş kapısına gidip konforlu ve güvenli bir şekilde uçabilirsiniz.

to your Miles&Smiles m em bership are

available. 174 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7

M

You can proceed directly to the gate.


N o k ta f o r

y o u r

d r e a m

in v it e s

H o lid a y

y o u

to

h o m e

a

w

a n d

o r ld

o f o p p o r tu n itie s

in v e s tm

e r ıt!

3 0 % in a d v a n c e , 7 0 % on d e liv e ry for o ff plan projects 10% disco u n t on cash paym ents M o r tg a g e p ro v id e d , hassle free Ali purchase costs inclu d ed to the price Re- sale g u a ra n te e Rental g u a ra n te e 2 0 years construction g u a ra n te e

K A P S ® M

• • • • • • •

P r o p e r t ie s

M yndos C ountry - II

Sunset Residence - I EL &

100% ÛUALITY CONTROL

|B |

INTEGRATED WHITE GOODS

0

AIR C 0N D IT I0N +

İ 3

INTERCOM SYSTEM

M

SATELLITE SYSTEM

POOLBAR

İAC U ZZI

UNDSCAPE

TO SHOPPING CENTRE

SW IM MING POOL

SECURITY

ü

DOUBLE GLAZED W IN D 0W

Atatürk Bulvan No: 2 5 2 / 9 -1 0 K o n a c ık

- B o d ru m - T u rk e y

ma rketi ng@nokta properties .com

w w w .n o k t a p r o p e r t ie s .c o m

SAUNA

n ftn

s a fe

TURKİSH b a t h

B U i

NOKTA

CHILDREN SW IM MING POOL

CARPARK AREA

W ALKING DISTANCE

MAINTENANCE

a &

Gsm Gsm

TAXI

+ 9 0 .5 3 3 .2 9 1 3 8 0 4 + 9 0 .5 3 3 .3 9 6 51 0 6 + 9 0 .2 5 2 .3 1 9 19 2 0

Tel U K

CUSTOMER CARE

Tel

: 0

8 0 0

0 3 5

2 6

5 4


w w w .thy.com adresinde bulunan ‘O n lin e İş le m le r’ linkini kullanarak biletlenmiş rezervasyonunuza O n lin e C h e c k -in yapabilirsiniz. By using ‘O n lin e s e rv ic e s ' link from ww w.thy.com you will be able to c h e c k -in o n lin e for ali ticketed reservations.

Online

Check-in

O n lin e c h e c k -in işlemlerinizi, uçuşunuzun kalkış saatinden 2 4 s a a t öncesinden başlayıp 9 0 d a k ik a kalıncaya kadar

V

gerçekleştirebilirsiniz. O n lin e c h e c k -in is available 2 4 h o u rs before and 9 0 m in u te s up to departure time of flight.

□000 U İİD Ü

0

İrf

O

Online check-in ile ilgili d iğ e r tü m d e ta yla r için w e b sayfam ızın

ffi* ®

O n lin e c h e c k -in işlemlerinize, isim ve soyadı bilgilerinizin yanı sıra, uçuş numarası ve tarih ya da re ze rv a s y o n k o d u n u zu (PN R )

yazmak suretiyle başlayabilir, Beside the name information, you can get your reservation record by using either flight number and flight date or re s e rv a tio n c o d e (P N R ) only.

Rezervasyon kaydınızdan check-in yapmak istediğiniz yolc u ları s e ç e b ilir, You can s e le c t p a s s e n g e rs whom you intend to check-in online from your reservation record. Bağlantılı tüm uçuşlarınıza c h e c k -in y a p a b ilir, You will be able to check-in online through to th e la s t d e s tin a tio n .

vm

‘Sıkça Sorulan Sorular’ linkind en bilgi alabilirsiniz. Y o u ca n g e t ali o th e r d eta ils

W

Tüm uçuşlara ait ko ltu k la rı s e ç e b ilir, You will be able to select y o u r s e a ts for every flight you intend to check-in online.

b y clickin g

‘Frequently Asked

‘K o ltu k d e ğ iş tirm e ’ imkânından faydalanabilir, You may also use seat change facility.

Ouestions’ link in o u r w e b page.

M ile s & S m ile s kart bilginizin sisteme işlenmesini sağlayabilir, You can also enter your M ile s & S m ile s card number if it has not been recorded in your reservation.

Uygulamanın geçerli olduğu istasyonlardan başlayan uçuşlarınız için b in iş k a rtı b as a b ilir,

You will also be able to p rin t y o u r b o a rd in g c a rd s beginning from departures where this application is in use. Biniş kartınızı bastıktan sonra doğrudan biniş kapısına

*

g id e b ilirs in iz. (Elektronik biletli yolcularımız içindir.) You can directly proceed to th e b o a rd in g g a te with your online

printed boarding passes. (Only valid for electronic ticket holders.)

Bagajınız v a r ise! Baggage deliver! O n lin e c h e c k -in kontuarlarından b a g a j iş le m le rin izi tamamlayabilir,

İ li 176 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7

biniş kartlarınızı da bu kontuarlardan temin edebilirsiniz. You may get your boarding pass and com plete your b a g g a g e o p e ra tio n from o n lin e c h e c k -in desks at the airport.


Fikirleriniz bizim için önemli.. Y o u r

id e a s

a re

im p o r ta n t

to

u s

S ize d a h a iyi h izm e t v e re b ilm e m iz için lü tfen a rk a s a y fa d a k i fo rm u d o ld u rd u k ta n s o n ra d e rg id e n a y ıra ra k kab in e k ib im iz e ile tin iz. Ö n eri ve g ö rü ş le rin iz M ü ş te ri İliş kile ri M ü d ü rlü ğ ü ta ra fın d a n ö z e n le d e ğ e rle n d irile c e k tir.

İn o rd e r th a t w e can serve you b e tte r, ple a se c o m p le te th e fo rm on th e b a c k and ha nd it to on e o f th e c a b in cre w . Y o u r vievvs and s u g g e s tio n s vvill be given ca re fu l c o n s id e ra tio n by C u s to m e r R e la tio n s M a n a g e m e n t.

T U R K İS H A IR L IN E S TÜ R K H A VA YOLLARI


T U R K İS H A IR L IN E S / V \ TÜ R K H A VA YOLLARI

M Ü Ş T E R İ İL E T İŞ İM F O R M U C U S T O M E R C O M M U N IC A T IO N FO R M

]

T ü r k H a v a Y o lları'n ı s e ç t iğ in iz için t e ş e k k ü r e d e riz . Thank you for choosing Turkish Airlines. □ U ç u ş la ilg ili m e m n u n iy e tim i p a y la ş m a k is tiy o ru m . / 1 vvould like to share my pleasure regarding the flight. □ Ö n e r id e /y o r u m d a /ş ik a y e tte b u lu n m a k is tiy o ru m . / 1 vvould □ Y o lc u lu ğ u m ile ilg ili b ir o la y ı a k ta r m a k is tiy o ru m . / 1 vvould

O g e c ik m e /d e la y

O iptal/cancellation

like to make a suggestion/comment/complaint. like to inform you about a situation concerning my trip.

O b a g a j/lu g g a g e

O d iğ e r/o th e r

A ş a ğ ıd a k i a la n la rı d o ld u rd u k ta n s o n ra , fo r m u d e rg id e n a y ıra ra k k a b in e k ib im iz e te s lim e d e r s e n iz m e m n u n o lu ru z . F o rm , M ü ş te ri İliş k ile ri M ü d ü r lü ğ ü m ü z 'e ile tile c e k tir.

We vvill be pleased, if you vvould hand this form över to our cabin crew, after completing the belovv fields. The form vvill be passed on to our Customer Relations Management.

□ B ay

/ Mr

S o y a d ın ız A d ın ız

□ B a y a n / Ms, Mrs

U ç u ş N u m a ra n ız

/ Surname : ......................................................

/ Firstname : ......................................................

T ü r k H a v a Y o lla rı Ö z e l Y o lc u P r o g ra m ı M ile s & S m ile s Ü y e lik N u m a ra n ız

/ Turkish Airlines Frequent Flyer

U ç u ş T a r ih in iz

/ Flight Date

K a lk ış N o k ta n ız V a rış N o k ta n ız

/ Flight Number

/ Departure City

/ Arrival City

S e y a h a t S ın ıfın ız

/ Travel Class

Program Miles&Smiles Membership Number: T K ............................................................ K a rt T ip i

□ Elite Plus A d r e s in iz

□ Elite

U ç a k T ip i

□ Classic Plus

............................... ............................... ............................... : □ Business Class □ Economy Class

K o ltu k N u m a ra n ız

/ Card Type:

: ..............................

/ Seat Number : ..............................

/ Aircraft Type

...............................

□ Classic

/ Address : ....................................................

E -p o s ta T el

/ E -m ail:...............................................................

/ F a k s / Fax : ...............................................................

T ü r k H a v a Y o l l a r ı h i z m e t l e r i m i z ile ilgili ö n e r i v e

For your suggestions and complaints regarding Turkish Airlines services: E - p o s t a / E-mail : c u s t o m e r @ t h y . c o m T e l : +90 212 465 22 69 F a k s / Fax: +90 212 465 22 63 A d r e s / Address: T ü r k H a v a Y o l l a r ı A . O . şik a y e tle r in iz için /

M ü ş t e r i İ li ş k il e r i M ü d ü r l ü ğ ü G e n e l Y ö n e tim B in ası, Y e şilk ö y 3 4 1 4 9 İstanbul T ü rkiye

THY KYS Form no:FR.16.0600.Rev.01

www.thy.com internet sitemizdeki "PAYLAŞALIM" başlığı altında bulunan, teşekkür, öneri ve şikayeti simgeleyen ikonlardan birine tıklayarak da öneri ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz. Click on one of the icons for thanks, suggestions or complaints under the "LET'S SHARE" menü on our web-site at www.thy.com for your suggestions and complaints.


Havalimanına ulaştığınızda S e lf C h e c k -in cihazlarıyla buluşabilirsiniz. Follovving your arrival at the airport you can easily locate the S e lf C h e c k -in devices.

S e lf

Ekrana dokunarak uygulamayı b aş la ta b ilirs in iz. You can simply activate th e to u c h s c re e n to initiate your check-in.

Check-in

M ile s & S m ile s veya herhangi bir banka kartınızı kullanarak bir sonraki adıma ile rle y e b ilirs in iz. (Biletini internet üzerinden kredi kartı ile alan yolcularımızın check-in yapabilmeleri için ödemeyi yaptıkları kredi kartını kullanmaları gerekmektedir.)

By entering your M ile s & S m ile s or any credit/debit card to proceed to th e n e x t ste p . (Passengers w ho have purchased their tickets via the internet using a credit card m ust use the same card to be able to check-in.)

Uçuş numaranızı veya rezervasyon kodunuzu (PNR) girerek u ç u ş u n u za u laşab ilir. By punching in your flight number or reservation code (PNR) you can v ie w y o u r flig h t itin erary.

Listeden kendinizi ve/veya beraberinizdeki check-in yapmak istediğiniz y o lc u la rı se ç eb ilir, You can select yourself and/or accom panying passengers that you intend to c h e c k -in .

Koltuğunuzu se ç eb ilir, You can select your seats.

Bagajınız va r ise! Baggage deliver!

Biniş kartınızı b as tıra b ilir, You can print your b o a rd in g card s.

B a g a j iş le m le rin izi

İ li

check-in bankolarından ya da ‘B a g a j T e s lim B a n k o s u ’ndan

tamamlayabilirsiniz. You may com plete your b a g g a g e o p e ra tio n from check-in desks or if exist from ‘B a g g a g e

X GATE

İl J

Doğrudan uçuş kapısına g id e b ilirs in iz. Please proceed directly to your boarding gate once your check-in has been c o m p le te d .

D ro p O ff’.

1 1 /2 0 0 7 31-

177


Telefon ve faks hizmetleri

Telephone and fax transmission services

G e ç e rli K re d i K artları Am erican Express, Visa, Diners Club, JC B ve M a stercard/E urocard. Telefon görüşm esinin dakikası 9 .9 0 USD'dir.

C re d it C a rd s an d C h a rg e s A m erican Express, Visa, Diners C lub, JCB and M asterca rd/E urocard are a cce p te d . The cha rge fo r a cali is USD 9 .9 0 per m inute or part thereof.

Y ardım M ü şte ri H izm etle ri Telefonla görüşm e konusunda herhangi bir sorunla karşılaşırsanız '1 2 + 'i tuşlayınız. Bu durum da AIRCOM M üşteri Hizmetleri M erkezi’ne bağlanm ış olacaksınız. Bu arama için ücret ödem eyeceksiniz.

A ssistan ce C u s to m e r S ervice s If you en co u n te r any d ifticu ltie s w ith your cali, please dial 12+. This will co n n e ct you to AIRCOM S ervice S upport S ervices C entre. No cha rge vvill be m ade for this cali.

A yrıntılı bilgi için: e-m ail: aircom @ sita.aero Tel: + 1 5 1 4 3 2 4 7 26 6 (Bu num araya yapılan aramalar ücretlidir.)

For fu rth e r in fo rm a tio n , please co n ta ct: e-m ail: aircom @ sita.aero Tel: +1 5 1 4 3 2 4 7 26 6 (Please no te that this num ber is no t free of charge.)

■ Faks hizmetleri

■ Fax transm ission

Başlamadan önce faks

First remove any elips,

çekeceğiniz kağıt üzerindeki

staples or other paper

klipsleri, zımba tellerini ve

attachments from the

diğer kağıt tutucularını çıkarın,

sheets you wish to fax.

Kağıdın kuru olduğuna ve

Check that the paper is dry

üzerinde yiyecek, içecek

and elean. Make sure that

veya yapışkan maddelerin

the povver switch at the

olmadığına dikkat edin. Faks cihazınızın arkasındaki Power anahtarının "ON" konumunda olduğundan emin olun.

■ Telefon Hizmetleri

■Telephone Services

Filomuza yeni eklenen A-330 uçaklarımızın Economy ve Business Class koltuklarının hepsinde; tüm A340 uçaklarımız ile A -310 GÖKSU uçağımızın Business Class koltuklarının her birinde telefon mevcuttur. Tüm yolcularımızın kullanımı için A-310 GÖKSU uçağımızın Economy Class kabininde 2 adet, A -340 uçaklarımızın Economy Class kabininde ise 4 adet telefon bulunmaktadır. İhtiyaç duymanız halinde size yardımcı olması için kabin memurunu çağırabilirsiniz.

Telephones are available at ali Economy and Business Class seats on the new A -330 aircraft that are being added to our fleet, and at each Business Class seat on our A -310 GÖKSU plane as well as on ali our A340 planes. İn addition for other passengers there are tw o telephones in the Economy Class Cabin of the Göksu A-310, and four telephones in those of our A -340 aircraft. You may cali the flight attendant to assist you if necessary.

Nasıl kullanılır? a. Telefonu kaldırın. b. İngilizceyi seçm ek

Instructions a. Lift the handset b. To cho ose English için

"1" tuşuna basınız. c . Türkçeyi seçm ek için "2" tuşuna basınız. d. Ekran üstüne gelen m enüden " 1 "i seçiniz. e. Kartınızı, manyetik kısmı telefonun sol tarafına bakacak şekilde yerleştiriniz ve size do ğru kaydırınız. Ekranda "kart kabul edildi" yazısını göreceksiniz. Bu kartınızın kabul edildiği anlamına gelir. Telefon numarasını tuşlayınız. Sonra "+" tuşuna basın, arama başlayacaktır. Ekranda "telefon bağlandı" yazısını gördüğünüz zam an telefonla görüşm e yapabilirsiniz. G örüşm eniz bittikten sonra "End Cali" tuşuna basın. B aşka bir numarayı daha aram ak isterseniz kartınızı tekrar kullanmanıza gerek yoktur. "End Cali" tuşuna bastıktan sonra görüşm e ücreti duracaktır. 178 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7

press 1. c . To ch o o se Turkish press 2. d. S elect I from the m enü on the screen. e. Place your credit card with the m agnetic strip facing left, and slide it tovvards you. W hen you see the m essage “C ard acce pted " on the screen, enter the num ber you w ish to cali. Then press the '+ ' key. W hen the m essage "Cali con necte d" appears on the screen, you m ay have your cali. W hen the cali is com plete press the End Cali button. To place additional calls there is no need to reinsert your credit card. Merely enter the new num ber and press the '+ ' key again. C harging sto p s w hen the handset is returned to the cradle.

1. Kağıdı ön yüzü yere bakacak şekilde, terminal onu tutup kavrayıncaya kadar kağıt kılavuzuna yerleştirin.

back of the facsimile machine is in the ON position. 1. Hold the paper face downwards and place it in the paper guide. VVhen correctly positioned the terminal will grip it.

2 . Kredi kartını manyetik kısmı sağ tarafa bakacak

2 . Place your credit card in

şekilde kredi kartı

the slot with the magnetic

okuyucusuna yerleştirin ve aşağıya doğru kaydırın.

and slide downwards.

strip facing to the right

3 . Kredi kartınız geçerli ve

3 . If your credit card is

faks terminali tarafından kabul

valid and accepted the

edildiyse "PLEASE WAIT"

PLEASE WAIT light vvill go

ışığı yanacaktır. Çevir sesi ile

on. VVhen the dialling tone

birlikte "ENTER NUMBER" ışığı yanıp sönmeye

begins and the ENTER

başlayınca, 00+ülke

flashing enter 0 0 + country

kodu+alan kodu+faks

code + area code +fax

numarasını tuşlayın.

number.

Not

a. Eğer kart geçersiz

ise,

kabul edilmemişse veya cihaz onu okuyamıyorsa "ERROR" ışığı yanacaktır. Bu durumda "STOP/C" tuşuna basarak yeniden deneyiniz.

b. Meşgul

sinyali

duyuluyorsa "STOP/C" tuşuna basarak yeniden

NUMBER light starts

N o te s a. If your card is invalid, not accepted or unreadable the ERROR light vvill com e on. İn this case press the STOP/C button.

b. If the

number is engaged

press STOP/C button and try again.

deneyiniz. 4 . VVhen the connection is 4 . Bağlantı sağlanınca yeşil “PLEASE WAIT“ ışığı yanacak ve gönderme başlayacaktır. İhtiyaç duymanız halinde yardımcı olması için kabin memurunu çağırabilirsiniz.

made the PLEASE WAIT light vvill com e on and transmission begin. You may cali the flight attendant to assist you if necessary.


'Bilet almanın kolay yolunu arayın! 444 0 849 (THY) tCall the easiest way to buy tickets! 444 0 849 (THY)

Y o l c u l u k l a r ı n ı z d a s iz e k o l a y l ı k s a ğ la y a c a k v e z a m a n k a z a n d ı r a c a k b u h i z m e t t e n y a r a r l a n m a k i ç i n t e k y a p m a n ı z g e r e k e n 4 4 4 0 8 4 >'u a r a m a k . K r e d i k a r t ı n ı z l a ö d e m e n iz i y a p t ı k t a n s o n r a b i l e t i n i z e l e k t r o n i k o l a r a k d ü z e n l e n i r v e b i l g i l e r S M S y o l u y l a v e y a e l e k t r o n i k p o s t a ile s iz e i l e t i l i r . B ö y le c e s a tış o f i s i n e u ğ r a m a d a n s a d e c e u ç u ş g ü n ü h a v a a la n ı n a g i d e r e k c h e c k - i n y a p t ı r a b i l i r s i n i z . Ş im d i d e n i y i y o l c u l u k l a r d i l e r i z . . . The easiest tvay to p u rck ase a fligh t tickct is to cali our C ali Ç enter at *-'>0 212 4 4 4 0 This service saves you time. You can p u ren ase y o u r tickct \vith y o u r credit ca n i. Your tickct w iII be issued eleclıon icallv You w iII ıcceive y o u r confirm ation eithcı by an e-m ail o r SM S. You can go straigh t to the check-in counter on the d ep artu re dav. H ave a p leasan t flight...

w w w .th y .c o m | 4 4 4 O 849

TURKİSH AIRLIN ES / V \ T Ü R K HAVA YOLLARI


www.TKCargo.com

Türk Hava Yolları

t u r k is h

c a r g o

Kargo Turkish Airlines Cargo ■ Türk Hava Yolları Kargo’yu Ne Kadar Tanıyorsunuz?

Değerli Yolcularımız, Rahat ve konforlu koltuklarınızda seyahat ederken, Uzakdoğu'dan Amerika'ya, Avrupa'dan Ortadoğu ve Afrika'ya aynı uçakta sizlerle birlikte kargo taşıdığımızı biliyor musunuz? ■ Yolcu uçaklarının kargo kompartımanlarının yanı sıra 36 ton kapasiteli A310-304 kargo uçağı ile de kargo hizmeti sunan THY Kargo, tarifeli kargo seferleri düzenlediği Frankfurt, Maastricht, Londra, Tel Aviv, Almata ve Yeni Delhi gibi noktalara sizlerden gelen talepler doğrultusunda yenilerini ekleyecektir. ■ Tekstil ürünleri, yedek parça, makine akşamı, hi-tech ürünler, çiçek, canlı hayvan, deri, yaş sebze, meyve, değerli eşyalarınız... Kargonuzun cinsi ne olursa olsun, nereye göndermek isterseniz isteyin, yapacağınız tek şey gönderinizi Türk Hava Yolları Kargo'nun güvenilir ellerine teslim etmek. ■ 24 saat/7 gün Internet üzerinden, www.TKCargo.com adresinden kargolarınızı sürekli takip edebilir, iç hat kargo ücret ve tarife bilgilerimize ulaşabilirsiniz. Ayrıca Alo Kargo Servisimiz vasıtasıyla 24 saat telefonunuzun tuşlarını kullanarak, konşimento numaranız ile kargonuz hakkında her türlü bilgiyi öğrenebilirsiniz. 180 SH

I II fc 1 1 /2 0 0 7

Alo Kargo erişim numaraları: (+90) 212 465 25 25 / 7 hat ■ Türkiye’den yurtdışına kargo göndermek istediğinizde, size gümrük işlemleri, konşimento kesimi, ücretlendirme, paketleme vs. konularında yardımcı olacak IATA (Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği) üyesi kargo acentelerimize başvurmalısınız. IATA üyesi kargo acentelerimizin erişim bilgilerine, (+90) 212 463 63 6 3 /5 3 1 4 -5 8 0 8 no'lu telefonlardan ulaşabilirsiniz. Yurtdışından Türkiye’ye kargo göndermek istediğinizde ilgili ülkedeki satış ofisimizle bağlantı kurmanız gerekecektir. ■ Kargonuzu, tarifeli yolcu ve kargo uçak seferlerimizin yanı sıra, özel kira (charter) seferlerimiz ile istediğiniz gün ve saatte, istediğiniz yere taşımamız mümkün. Özel kira taleplerinizi (+90) 212 465 24 67 ve (+90) 212 463 63 63 / 5311 / 5807 / 5818 no’lu telefonları arayarak, (+90) 212 465 24 74'e faks çekerek ya da cargocharter@thy.com adresine mail göndererek yapabilirsiniz. ■ Sabiha Gökçen Havalimam’ndan, iç hat noktalarına haftanın her günü minimum kargo taşımaları gerçekleştirilmektedir. Daha ayrıntılı bilgiye (+90) 216 588 02 09 (+90) 216 585 59 34 (+90) 216 585 59 35 no’lu telefonlardan ulaşabilirsiniz.

■ H ow fam ilia r are you with

Alo Cargo Service access

Turkish Airlines C argo?

numbers: (+90) 212 465 25 2 5 / 7 lines and ■ If you want to send cargo

Dear Passenger, Did you know that while you are traveling in your comfortable seat in the cabin we are transporting cargo from the Far East, the Middle East and Europe to America and Africa on the same plane as

abroad from Turkey, you may consult our cargo agents. As members of IATA (International Air Transporters Association), they will assist you with customs formalities,

you?

airwaybill issuance, rates, packaging and other

■ İn addition to the cargo compartments of its passenger aircrafts, Turkish Airlines Cargo also offers cargo services with its 36 tons capacity A310-304 cargo aircraft which is scheduled to fly from İstanbul to Frankfurt, Maastricht, London, Tel Aviv, Almaty and New Delhi. İn line with demands coming from you, its customers, it is now going to add new destinations to those. ■ Textile products, automobile and machinery spare parts, hitech products, fresh flowers, live animals, leather, fresh fruits

questions. You may reach our lATA-member cargo agents by telephone at (+90)212 463 63 6 3 /5 3 1 4 -

and vegetables, valuable goods—whatever your cargo and wherever you want to send it, ali you need to do is turn it över to our reliable Turkish Airlines Cargo staff, ■ As well as accessing our domestic cargo rates, scheduless and other details, you may also track your cargo once you have sent it över the Internet any time 24/7 on our website www.TKCargo.com). You may also cali our Alo Cargo Service 24 hours a day for information by punching in your airwaybill number on your touch-tone phone.

5808. If you want to send cargo to Turkey from abroad, you will need to contact our sales offices in the country from which you are sending. ■ If you want to send your cargo not on one of our scheduled passenger or cargo flights but on a special charter flight, we can transport it any day and any time to any place you wish. You may submit your special charter requests by calling either (+90) 212 465 24 67 or (+90) 463 63 63 / 5311 / 5807 / 5818, by sending a fax to (+90) 212 465 24 74 or by sending e-mail to cargocharter@thy,com. ■ Minimum cargo transport service is given daily to domestic destinations from IstanbuTs Sabiha Gökçen Airport. For further details, please cali (+90) 216 588 02 09 (+90) 216 585 59 34 (+90) 216 585 59 35.


A frik a 'n ın g iz e m li v e eşsiz g ü z e llik le rin i T H Y ile k e şfe d in !

Cape Town ve Johannesburg seferleri başladı.

Türk Hava Yolları konforu ve kalitesiyle İstanbul'dan Cape T o w n ve Johannesburg seferleri başladı. Siz de Afrika'nın bu gizem li ve eşsiz kentlerinin güzelliklerini Türk Hava Yolları m isafirperverliği ile keşfedin.

w w w .th y.co m

UUU O 849

TÜ RK HAVA YOLLARI


U.S. Departm ent o f Justice Immifrralion and Naturallıation Servin.

OMB No. 1116 0148

W elc o m e to th e U n ite d S tates I 91W Noniınfiligranı Vlaa Walver A rrival/ Dcparture Form

2lV*TS»*»irSncc«n

C™

Typeor prınl legıbly »ılh peo inALLCAPITAI. IÜTTERS. UHK KNUUMII

D o a n y o f Ih e f o lI o w in g a p p ly t o y o u ? ıA m w r >V«o dıaJrder;ur are youadrug abılaer o n iİd lr tf *

m

Thıa form i» in tw up .rU 1’leâM complele bulh Ou Arrival Kocord, İteni» 1 tbrough 11and thp Drpurturc Kccurd. iu m ı H lhrouBh U Tbc revene >tJc of Üıiı form muti be aıgned and datod. Chlldren under ılır aga " I fourUcu muM

Göçmen

Hava you avor İman or arc you now mvolved in eopıonaga or nabolaga. or üı larroria» acUvitlca; or gelKKİdt; or bel»een 1933 and 1945 wer* you mvolved, in anv «ay, in poraccutionı Narı Germany or ila allım? □ Yat |}{nu

Artm ission Number

bbaae^ibi *o

yönetmeliği

Are you «eeking lo work in ıha U.S.; or lıavc you ever been ciclıidod and deporiad; or baaıı pmvioualy rcınoved from the United Sı*ten; or procured or altrmpled lo procuro a viaa or •ntryinU ılhuU.3. by fraud or ınlarepreaenuıion? □YoaJjN o

Immigration and Naturatiıallon Service HormI 94W<0S 29-911 A rrival Record VISA W AIVKR

İlave you avar been daniec bad ■ llü .v ıu caııcctcd? I «han?_______________ı

T,*, r,L,A,rf,

Immigration

IM POKTANT: Ifyou ana«.n*l "Ya»- lo aııy uTUıc abovc. please cuntacı ıhc Aıncrtcan Kmbauy HKFOHK yuu travrl u. tlıc US. »İnce you may bc rvfuaod admiaaion ınlu ıh* United Suira.

regulations

KânOf.miZ ıU ?1_L ...............

*ı f ıfr i 7ı

t,o,wX

(iovernm ent Uae Only

------ . 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 Departure Number

b b 2 0 2 S "lb l 10 Immigration and Naturalııalıoa Service Komi 194W(05 29 911• Uaparlure Kecord VISA W AIVEK

İT (aulolfCmaau*

Se«o«h.rSWe

A B D 'ye uçakla gide n bütün

If you are flying to the U nited

yolcuların (ya da her aileyi

S tate s, please note that ali

tem sile n yalnızca bir kişinin)

pa ssenge rs (or one

G üm rük Deklare Formu

p a s s e n g e r pe r fam ily) m ust

doldurm ası ge rekm e ktedir.

c o m p le te a C u sto m s

A BD vatandaşları, ikam et

D eclaration Form. A part from

kartı (yeşil kart) sahipleri,

US citizens, g re e n -c a rd

K anada vatandaşları ya da

holders, C anadian citizens

yeni gö çm enle rin dışında,

and new im m igrants,

geçerli bir ABD vizesine

ali passenge rs travelling to

sahip ve son varış noktası

the U nited S tates, vvhether

A BD ya d a A B D ’nin dışındaki

as th e ir final d e stination o r in

bir ülkeye tra nsit olan

tra nsit to anothe r cou ntry, are

yolcuların her biri tarafından

ob lig e d to fiil o u t the vvhite I-

beyaz renkli 1-94 form unun

94 form . The green

doldurulm ası zorunludur. A şağıda adı geçen ülkelerden birine ait bir

I-94VV form m u st be c o m p le te d if you hold a p a s s p o rt from one o f the

p a saport taşıyıp giriş

follow in g c ou ntries: A ndorra,

yapıyorsanız ya da ABD vizesi

A ustralia, A ustria, Belgium ,

olm adan (vize m uafiyet

D enm ark, Finland, France,

program ı altında) tra nsit yolcu

G erm any, G reat Britain,

gibi konaklıyorsanız yeşil

Iceland, Italy, Japan,

renkli 1-94W form unun

L iech teste in , Luxem bourg,

doldurulm ası ge rekm e ktedir.

M o naco, N eth erlan ds, N ew Zealand, Norvvay, San

Ülkeler: Andorra, A vustralya, Avusturya, Belçika,

M arino, Spain, Svveden or S w itzerland, and are either

D anim arka, Finlandiya, Alm anya, B üyük Britanya,

en te rin g the U nited S tates

İzlanda, İtalya, Japonya,

or m aking an interm ediate

Liech tenstein, Lüksem burg,

sto p there as a transit

M onako, H ollanda, Yeni

pa s s e n g e r w ith o u t a U.S.

Zelanda, N orveç, San M arino,

visa u n der the visa vvaiver program .

Ispanya, İsveç ve İsviçre. 182 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7

Staple Here

snoferiat

----


Sabiha Gökçen Havaalanından uçuran fiyat!

•-

X Sabiha G ökçen Havaalanı

- «

s

Ankara •Trabzon Van. Diyarbakır Erzurum . Adana . İzmir. Antalya Sivas • Kars

*Vergiler ve harçlar dahil değildir. Fiyatlar 59 YTL'den başlamaktadır. Bu fiyatlar tek yön gidiş fiyatlandır. Sınırlı sayıda koltuk için geçerlidir.

w w w .t h y . c o m | l*UU O 8 4 9

TÜ R K HAVA YOLLARI


Şimdi üye olun... T ü rk H ava Y o lla rı’nın Ö zel Y o lcu Program ı M ile s& S m ile s ü yesi olu n, b irik tireceğ in iz her m il ile d ü n yayı k eşfin k a p ıla rın ı aralayın.

Jo in now... B ecom e a m e m b e r o f T u rkish A ir lir ıe ’s F a b u lo u s F req u erıt F ly e r P ro g ra m m e M ile s & S m ile s an d let the m iles y o u collect open the do o r to ex p lo re the w orld.

M i l e s & S m i l e s P r o g r a m ı n a w w w . t h y . c o m / s m i l e s a d r e s in d e n , T ü r k H a v a Y o l l a n s a tış o f i s l e r in d e n , G a r a n t i B a n k a s ı ş u b e l e r i n d e n , y e t k i l i a c e n t e l e r i m i z d e n v e y a k a b i n p e r s o n e li m i z d e n t e m i n e d e b i l e c e ğ i n iz b a ş v u r u f o r m u n u d o l d u r a r a k a n ı n d a ü y e o l a b i l i r s i n i z . Becom e a m e m b er v i a w w w .th y .c o m /s m ile s a n d st a r t b e n e fittin g jo r m m e m b ersh ip p ıiv ile g e s stra ig h t aw ay . You can a ls o becom e a m em b er by fillin g out an a p p lica tio n fo r m , a v a ila b le a t a li T urkish A irlin es s a le s o ffices. G a r a n t i B an k b ran e h e s, tra v e l a g e n ts o r y o u can re q u e st a fo r m fr o m o u r ca b in crew .

M

i l e

s &

TURKİSH AIRLINES T Ü R K H AVA YO LLA RI

S

m

i l e

s www.thy.com/smiles

+90 212 444 0 849


M

i l e

s

&

S

m

i l e

TURKİSH AIRLINES T Ü R K HAVA YO LLA R I

s

Özel Yolcu Programı

w w w . t h y . c o m / s m il e s

O

+90 212 444 0 849

Frequent Flyer Programme

M iles Smiles as-sisa!® i ^

.

mi » ı

T ü rk H ava Y o lla rı’n ın Ö zel Y o lcu P rogram ı M ile s & S m ile s ... Miles&Smiles’m en büyük farkı, program başlangıcından itibaren uygulamada olan “Classic" ve “Elite” kanlarımıza 2 yeni kartımızın ilave edilmiş olmasıdır. Kartlarımız Classic, Classic Plus, Elite ve Elite Plus olarak isim lendirilm iştir. Özel Yolcu Programı üyelerim izin bugüne kadar kazanılmış hakları ise aynen devam etmektedir.

M il K azan ım ı... Miles&Smiles üyeleri, T ürk Hava Yollan ve American Airlines ile gerçekleştirdikleri uçuşlardan, programımıza ortak olan otel ve araba kiralama şirketlerinden, Shop&Miles Kredi Kartı ile yapılan alışverişlerden m il kazanmaktadırlar. T ürk Hava Yolları tarifeli uçuşlarından Club M il, program ortaklarıyla olan aktivitelerden Bonus M il kazanılmaktadır. Sadece Club M illeri b ir üst kart seviyesine yükselmek için geçerlidir.

Ö d ü ller... Üyelerimiz kazandıkları m iller karşılığında, T ürk Hava Yolları ve American Airlines ile yapacakları tarifeli uçuşlarda ücretsiz bilet, refakatçi bileti ve Business Class’a geçiş (upgrade) ödüllerinden kendileri ve diledikleri kişiler için yararlanabilirler.

Ü ye liğ in iz H em en B a şlıy o r... Miles&Smiles Programı’na www.thy.com adresinden veya THY satış ofislerinden, Garanti Bankası şubelerinden, ye tkili acentelerimizden veya kabin personelimizden tem in edilebilecek başvuru form unu doldurarak anında üye olabilirsiniz. T ürk Hava Yolları ile ilk uçuşunuzdan ya da program ortaklarıyla gerçekleştirdiğiniz ilk aktivitenizden sonra kartınız adresinize gönderilecektir.

T ü m M ile s & S m ile s Ü y e leri... • • • • • •

Self-service check-in, O n-line check-in, Yedek rezervasyonda öncelik, Program ortağı araba kiralama şirketlerinden in d irim li araba kiralama, Özel yemek tercihi imkânlarından yararlanabilirler. Classic Kart haricindeki tüm üyelikler 2 yıl geçerlidir.

T u r k is h A ir lin e s ’ F r e q u e n t F ly e r P ro g ra m m e , M ile s & S m ile s ... Our newfrequent fly e r programme Miles&Smiles has been desigtıed to cater f o r our members who spend rnost o f their time “ on board” . We rıow have 4 types o f membeıship: Classic, Classic Plus, Elite and Elite Plus, providing even more benefits. We have also kept the gained rights o f our frequent fly e r members. M ile a g e A c c r u a l... As weII as earning miles from Turkish Airlines and American Airlines scheduled flights, members can e a m fu rth e r mileage from our programme partner hotels, car rental compaııies and Shop&Miles credit card expenditures. Miles&Smiles members earn Club Miles from Turkish Airlines flig h ts and Bonus Miles fro m programme partners. Membership starts at Classic level. Only Club Miles count towards moving up to the next statııs card. A w a rd s ... Once enough miles are collected, members can benefit from free tickets, companion tickets or upgrades, on ali Scheduled Turkish Airlines or American Airlines flig h ts fo r themselves or their loved ones.

M e m b e r s h ip . . . Become a member via www.thy.com and start benefittingfrom membership privileges straight away. Your permanent membership card is sent to you after your firs t activity with Turkish Airlines or one o f our partner companies. You can also become a member by fillin g out an application form , available at a li Turkish Airlines sales offices, Garanti Bank brançhes, travel agents o ryo u can request a form from our cabin crew. A l i M ile s & S m ile s m e m b e rs b e n e fit f r o m . . . • Self-service check-in, • On-line check-in, • W ait list p rio rity, • Discounted car rental with our partners, • Special Meal requests, • A li membership levels, except Classic, are valid f o r 2 yeaıs.

Program Ortaklarımız/Programınc Partners

A*A

AW S d

e

c

a

r

DİVANESE S

İ

~

î'Garanti K

R affl»

@

Sorularınız için/Joryour gııestioııs: Ç a ğ r ı M e r k e z i T e l: 4 4 4 O 8 4 9 ( H e r g ü n 0 7 : 0 0 - 2 2 : 3 0 ) F a k s : 0 2 1 2 4 6 5 2 3 0 6 C a li Ç e n t e r P h o n e : 4 4 4 0 8 4 9 ( E v e r y d a y 0 7 : 0 0 - 2 2 : 3 0 ) F a x : 0 2 1 2 4 6 5 2 3 0 6

«AMADA

StX T

swiSSOtel


M ille r in iz e k s ik ka lm a s ın !

Claim your missirıg miles online!

ile uçtukça *11 • • kazandığınız milleri internetten hesabınıza işlemek çok kolay! -

R egisterin g y o u r m issirıg m iles to y o u r accourıt online is very sim ple.

M ile s & S m ile s 1

1

w

K a z a n d ığ ın ız h e s a b ın ız a

m ille r i, 3

k o la y

a d ım d a

n a s ıl iş le r s in iz ?

How to register your miles into your accourıt in 3 easy steps:

1- www.thy.com/smiles adresine giriniz.

1 - G o t o w w w . t h y . c o m / s m i le s

2- Eksik uçuş sorgulama bölümüne tıklayınız.

2 - C l ic k “ C l a i m m is s in g m il e s "

3- Açılan sayfaya biletinizdeki;

3 - O n th e p a g e t h a t a p p e a r s , e n t e r th e f o l l o w i n g m i s s i n g f l i g h t d e t a ils :

• • • • •

Tarih Kalkış ve varış noktası Uçuş numarası Sınıf kodu Bilet numarası

• F lig h t d a te • D e p a r t u r e a n d a r r i v a l p o in t s • F lig h t n u m b e r • B o o k in g c la s s • T ic k e t n u m b e r

b i lg i le r in i z i y a z a r a k m i l l e r i n i z i h e s a b ın ız a iş le y in iz .

and easily register your missing miles. S«d«f Dankta* Dlu

TÜRK H AVA YOLLARI Anasayfa

T U R K İS H A IR L IN E S ' • s&Smilas

Onlina Ijlamlaı

Kurumsal

C laim M issing Mile

E k s ik M il İş le n te M i/c s S n ıi lc s E k sik u ç u ş ların ız ı b ild irin , e n kısa s ü re d e h e s a b ın ız a e k le n s in .

CîiMSSÎŞ,

i n f o r m us o f y o u r m issing m iles a n d m a k e su re th e y w ill be re g is te re d to y o u r ac c o u n t.

Sadece Tıirk Hava Yollan uçuşlarınız için online sorgulama yapabilirsiniz. Program Ortağımız olan havayollarına ait uçujlannızm ışleneoılmesi için orijinal bini} kartı ve bilet fotokopilerinizi 'Türk Hava Yolları Genel YOnebm Binası Kat:7 Ürün Geliştirme Müdürlüğü 34149 Yeşilköy, ISTANBUL'adresine göndermeniz gerekmektedir. Miles&Smiles Program kurallarımız gereğince eksik uçu> taleplerinizde, en fazla 12 ay geriye dflnuk işlem yapılabilmektedir.

Only Turkish Airlines flights can be daimed online. You need to send your original boarding passes and the ticket copıes to Turkish Airlines Head Office 7th floor Product Development Management 34149 YejılkOy, İSTANBUL TURKEY in order to earn mıleage credit for flights flov»n on our Program Partner Airlines. Retro daıms are only allowed for actıvıtıes that have taken place »ıthın the last 12 months.

O

Harcadığınız Millar Tarih : Kalkış Noktası : Vans Noktası :

114 M i Ağustos ■ | [ 20b T g l< ? ) İstanbul ( Atatürk ) 1Abu Dhabl

H*?aIJfa,,*d* ltln Date :

Ü i(> )

Origın :

M ] (?)

Oestınat

Uçuş Numarası :

pn O H l

Sınıf Kodu :

1(?) Flight :

Bilet Numarası :

<?> I(?)

Ödül bılat kullanmak için gcraklı olan mil miktannı kandınız hesaplayabilirsiniz. Bunun ifin, "Mil Harcama* bslûmundan . kullanılacak Ad

llculate t* d type. the "Redemptioı

noktalarınızı girerek sor konusu ödül ipr. na kadar mil garakbğlni gOruntülayabilırsmı Bu uygulama sadaca Türk Haı Yollan upjflan va American AıHmas ila gerçekleştirilen ortı uçuklar için g«(tr1ıdlr,

I I Hat*jım I Bilgi Edinme Bini

TURKİSH AIRLINES T Ü R K H AVA YO LLARI

www.thy.com/smiles

©

444 O 849


Double your miles vvith M iles S m ile s and Europcar Rent any car category vvith minimum 3 days and enjoy an unforgettable drive around the European countries that you alvvays vvanted to discover. Earn 1000 bonus miles Offer validity: From 01/11/07 till 31/01/08 Rates include: Collision &Theft Waiver, local taxes and Unlimited Mileage except any special equipment and options. Booking : www.europcar.com/turkish T e l: + 90 216 427 0 427

ve Europcar ile Millerinizi ikiye katlayın.

M iles Sm iles

İstediğiniz otomobili en az 3 gün kiralayın ve Avrupa'nın düşlediğiniz ülkelerini Europcar ile keşfedin.

Experience the A dventure o f Something Different

1000 bonus mil kazanın Bu kampanya 01/11/2007 - 31/01/2008 tarihleri arasında geçerlidir. Fiyatlara sınırsız km. kullanım, kaza & hırsızlık sigortası ve vergiler dahil olup, ek hizmetler ve seçenekler hariçtir. Rezervasyon için: www.europcar.com/turkish veyaTel : + 90 216 427 0 427

M ile s & S n ıile s m em b ers can novv earn 500 b o n u s m iles p e r e lig ib le s ta y at ali H yatt H otels & R e s o r t s ™ w o rld w id e , H y a tt P la c e ™ an d H y a tt S u m m e rfie ld S u ite s ™ . VVe in vite y o u to d isc o v e r the w o rld o f I Iyatt at w w w .h y a tt.c o m

Parklı Birşeyler Denemenin Heyecanım Yaşayın M ile s & S m ile s ü y ele rin in H y a tt H otels & R e s o rts ™ , I Iyatt P la c e ™ v e I Iyatt Su m m e rfie ld S u it e s ™ 'd e y a p a c a k la rı geçerli h er k a lış için 500 b o n u s m il k a za n ab ilecek lerin i d u y u rm a k ta n g u r u r d u y a rı/. S izleri w w w .h y a tt.c o m 'd a n H y a tt d ü n y a sın ı k eşfe tm e y e d a v e t e d iy o ru z

MilessStniles

TURKİSH AIRLINES T ÜR K H A V A YOLLARI

Member must bc a registered guest at a participating hotel and choose M U es& S ntIleS miles for their stay. G uest must present a valid \U le s x S tttile s membership card at cİıeck-in and pay an eligible rate. O nly one mileage aw arıİ for one member per room p rr «Uy. l or rom plctc terim and rond ıhon v p lr a v vinit golilpavport.com . H Y A T I name, design and rrlated mark* are trademarks of Hyatt Corporation. ©2007 Hyatt Corporation. Ali rights reserved.

TURKİSH AIRLINES M İ L K A Z A N I M T A B L O S U (G e l i ş v e G i d iş le r d e ) / M İL E S E A R N İN G T A B L E (F r o m o r to c i t y ) TÜRK HAVA YOLLARI Varış İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL ISTAN BUL ISTAN BUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL

ABU DHABI AD AN A ADDIS ABABA (AD D ) AD IYA M A N AĞRI ALM ATY A M M AN AMSTERDAM AN K AR A A N T A L YA AS TA N A AŞKABAD/ASHGABAD ATINA/ATI IENS BAHREYN/BAHRA1N BAKU/BAKU BANGKOK BARSELONA/BARCELONA BASEL BATMAN BELGRAD/BELGRADE BEYRUT/BEIRUT BERLIN/BERLIN BİŞKEK/BISHKEK BODRUM BRUKSEL/BRUSSELS BUKREŞ/BUCHAREST Bl PAPEŞTE 1U PAPEST CENEVRE/GENEVA CEZAYI R/ALGIERS CIPPE/JEPPAH PALAM AN PE N IZLI PNEPRO PETRO VSK (PNK> PIYARBAKIR P O H A (P O H ) PO NE TSK PUBA1 PUBL1N (P U B ) PU SA N BE/PUSHAN BE PUSSELPORE EKATERINBURG (SVX) ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM FRANKFURT G AZİANTEP HAMBURG H AN NO VER

Mil ] G E 1867 443 2294 562 753 2439 754 1373 227 301 2128 1582 345 1607 1108 4647 1387 1144 690 507 614 1076 2328 265 1347 283 652 1189 1405 1477 296 226 596 642 1698 657 1868 1832 2116 1267 1791 579 571 653 1157 540 1236 1198

2JI

İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL ISTAN Bl 1 İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL

Vanş HELSİNKİ (H E L) H O N G KO NG İZMİR KAHIRE/CAİRO KAHRAM ANMARAŞ KARAC1/KARACH1 KARS KAYSERİ KAZABLAN KA/CASABLANCA K AZAN KHARTOUM (K R T) KlEV KIŞ1NEV/CHISINAU KONYA KOPENHAG/COPENHAGEN KOLN/COLOGN E KUVEYT/KU W A 1T LAGOS LEFKOŞE/LEFKOSA LİZBON/LISBOA LJUBLJANA LO N PR A/LO N P O N LYON M AP R IP /M AP R IP M ALATYA MANCHESTER M AR PİN M İLANO/M ILAN MİNSK M OSKOVA/M OSCOW MUMBAI M USCAT (M C T ) MUŞ M UNIH/M UNICH NE W YORK NİCE NÜRNBERG/NUREMBERG OPESSA OSAKA OSLO PARİS/PARİS PEKIN/BE1J1NG PRAG/PRAGUE PRIŞTINE/PRISTINA RİGA (R1X) RIYAD/RIVAPH ROMA/ROME ROSTOV

M i l i [K a lk ış 1347 4977 196 764 495 2459 747 389 2057 1374 1771 656 412 288 1249 1240 1349 2849 476 2003 804 1552 1233 1687 523 1674 684 1034 893 1091 2995 2099 618 978 5009 1117 1042 393 5652 1522 1392 4398 943 412 1124 1510 852 696

İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL ANKARA ANKARA ANKARA AN K AR A AN K AR A AN K AR A AN K AR A ANKARA ANKARA A N K AR A AN K AR A ANKARA A N K AR A AN K AR A

Vanş SAMSUN SANAA SARAYBOSNA/SARAJEVO SEUL SIMFEREPOL SINGAPUR/SINGAPORE SİVAS SOFYA/SOF1A STOCKHOLM ST PETERSBURG (LE P ) STRASBURG STUTTGART ŞAM/PAMASCUS ŞANGAY/SHANGHAİ ŞANLIURFA ŞIKAGO/CHICAGO TAHRAN/TEHRAN TAŞKENT/TASHKENT TİFL1S/TBILIS1 TEL AVİV TEBRİZ/TEBRİZ TİRAN/TİRANA TO K YO TRABZON TRABLUS/TRIPOLI TUNUS/TUN1S USKUP/SKOPJE VAN V E N E PİK V İYAN AAT E N N A VARŞOVA/VVARSAVV YENİ PELHl/NEVV PELHI ZAGREB ZURIH/ZURICH APANA AP1 Y AM AN AGRl AM STERPAM A N T A LYA BATMAN BERLİN BRÜKSEL PIYARBAKIR PUSSELPORE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM FRANKFURT

Mil l W Kalkış 393 1992 569 5198 382 5390 440 304 1364 1304 1159 1095 672 4999 601 5477 1270 2090 832 701 948 470 5755 572 1027 1038 387 789 885 779 858 2834 720 1096 250 338 533 1575 257 462 1259 1555 416 1471 353 347 434 1365

AN K AR A ANKARA ANKARA AN K AR A ANKARA AN K AR A ANKARA AN K AR A AN K AR A AN K AR A AN K AR A AN K AR A ANKARA AN K AR A AN K AR A AN K AR A APANA APANA C H İC AG O C H İC AG O C H İC AG O C H İC AG O C H İC AG O C HİC AGO C H İC AG O C H İC AG O C H İC AG O C H İC AG O C H İC AG O C HİC AGO C H İC AG O C H İC AG O C HİC AGO C HİC AGO C HİC AGO C H İC AG O NEYV YORK NE W YORK NE W YORK NE W YORK N E W YORK NEVV YORK N EW YO RK NEVV YORK NEVV YORK NEVV YORK

Vanş GAZİANTEP HANNO VER İZMİR KAHRAM ANMARAŞ KARS KÛLN/COLOGNE M ALATYA M AR PİN M UNIH/M UNICH MUŞ SAMSUN STUTTGART ŞANLIURFA TRABZON VAN V İY A N A A 'lE N N A BERLİN CIPPE/JEPPAH A T LA N T A BALTİMORE C LEVE LAN P PALLAS PENVER PE TR O IT HOUSTO N LAS VEGAS LOS ANGELES M LAMI M INNEAPO LİS O R LAN PO P1TTSBURGH RALEİGH PU R H AM SAN PIE G O SAN FRANCİSCO SEATTLE ST LOUIS BOSTON PALLAS LOS ANGELES M1AM1 RALEİGH PURH AM SAN PIE G O SAN FRANCİSCO SEATTLE ST LOUIS VVASHİNGTON

O Mil 326 1391 339 278 533 1445 297 459 1189 471 250 1308 380 362 564 982 1505 1096 599 611 307 801 907 237 935 1519 1746 1190 344 990 403 637 1727 1851 1726 257 191 1378 2459 1092 425 2432 2572 2406 882 215

A m e r ik a n A ir lin e s ta r ife s in d e N e w Y o r k v e Ş ik a g o b a ğ la n tılı u ç u ş la r d a z a m a n z a m a n d e ğ iş ik lik le r o la b ilm e k te d ir . G ü n c e l b ilg i iç in s a tış o fis le r im iz e d a n ı ş a b ilir s in iz . Y u k a n d a k i m i l d e ğ e r le r i U lu s la r a r a s ı S iv il H a v a c ılık T e ş k ila tı'n ın ( I A T A ) b e lir le m iş o ld u ğ u m i l d e ğ e r le r i o lu p , M ile s & S m ile s P r o g r a m ı n d a b u m i l d e ğ e r le r i k u lla n ı lm a k t a d ı r . B u m ille r " u ç u ş b il g i l e r i " s a y fa s ın d a b e lir t ile n m il d e ğ e r le r in d e n fa r k lıd ır . A m erican A irlin es flig h ts which have connections with N e w York an d C h ic ag o a re subject to sehedule ch an ges, p le ase contact o u r sale s o ffic e sfo r recent updates. The distan ce in m iles specified a r e those laid dow n by the in tern ation al A ir T ran sp o rt A ssociatio n (IA T A ), an d used f o r M ile s& S m ile s P ro gram m e. These m iles d iffer fr o m those given on the flig h t in fo n n atio n page.


M

i l e

s

&

S

m

i l e

s

Türk Hava Yolları tarifeli seferleriyle seyahat eden Classic Plus, Elite ve Elite Plus üyelerimiz, aynı uçuşta olmaları şartıyla, aileleri (eş ve çocuk) veya 1 misafirleri ile birlikte CİP salonlarımızı kullanabilirler... Classic Plus, Elite and Elite Plus members travelling on Turkish Arlines scheduled flights, may enter our CİP lounges w ithfam ily members (spouse and children) or 1 guest, as long as they are travelling on the sam e flight.

Iç ve dış hat C İP salonları

Domestic and International CİP lounges

Iç hat C İP salonlari

Only domestic CİP Lounges

T U R K İS H A IR L IN E S T Ü R K H A V A YOLLARI

www.thy.com/smiles

+90 212 444 O 849


■ Türk Hava Yolları Uçuşları ve Mesafeler

T u rkis h A irlin e s F lig h ts a n d D is ta n c e s

(Dış Hatlar-lntem ational Flights) Km

İ s t a n b u l 'd a n / F r o m İ s ta n b u l

2174

A D D IS AB .A B A A D D

M A D R İD M A D

2821

1523

A LM A ^ ALA

4145

2238

M ANCHESTf R M A N

2785

1504

A M M A N AMM

1528

825

M E D İN E / M E D IN A M E D

2399

1295

AM STERDAM A M S

2356

1272

M İL A N O / M IL A N M X P ( M İL )

1735

ASTAN A T S E

3902

2107

M İN S K M S Q

1561

843

2636

1423

M O S K O V A / M O S C O V V S V O (M O W )

1932

1043

580

313

M UMBAI B O M

5014

2707

2787

1637

884

N E W Y O R K J F K (N Y C )

8575

4630

BA RC ELO N A B C N

2278

1230

N İC E N C E

1983

1 0 71

BASE

1963

1060

1 '2 2

606

893

482

1858

1003

BSL

B A T U r.' B U S

1046

565

B İŞ K E K / BIS HKE - F R U

4047

2185

BR ÜKSEL / BR U SS ELS B R U

2228

1203

BUDAPEŞTE / BU D APf

1189

642

576

311

9185

4959

BEY

BUD

B Ü K R E Ş / B U C H A R E S İ O T P (B U H ) CAPE TOW N C P T

1952

1054

C E Z A Y İR / A L G IE R S A L G

2471

1334

C İD D E / jE D D A t ] J E D

2584

1395

D İN Y E P E R / D N E P R O P F T R O V S K D N K

1009

545

DOHA DOH

3122

1686

DONETSK D O K

1150

621

GVA

DUBAİ D X B

3274

1768

D U B L İN D U B

3033

1638

DUŞANBE / DUSHANBE DYU

3587

1937

D Ü S S E LD O R F D U S

2182

1178

E K A T E R IN B U R G S V X

3035

1639

FRANKFURT F R A

1909

10 31

HAM BURG H AM

2180

1177

HANNOVER H A J

2061

1113

2963

H E IS IN K H E L HONGKON

HKG

JO H A N N E S B U R ( 3 J N B K A H İR E / C A İR O C A I KHI

monitors give the actual distance flovvn by the aircraft through the air, including adjustments of direction to com pensate for wind, and other vveather conditions. ■ Türk Hava Yollan Özel Yolcu Programı Miles&Smiles’da uygulanan mil değerleri ise, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (IATA) yayımlamış olduğu rakamlar olup yukarıda yazılan mil değerlerinden farklıdır.

P A R İS (O R i

O R Y (P A R )

P E K İN / B E IJ IN G B J S PRAG / PRAG Uİ

2358

1273

7690

4152 871

1613

PRG

P R İŞ T İN A /P R IS T 1 N A P R N R İG A R IX R IY A D / R IY A D H R U H R O M A / R O M E (FIUMICINC

FCO

860

464

1866

1008

2602

1405

1489

804

R O STO V ROV

1379

745

SA NA SAH

3550

1917

S A R A Y B O S N A / S A R A JE V O S J J

14 6 1

789

S E U L / S E O U L IC N (S E L )

8708

4702

659

356

9172

4953

S IM F E R O P O L S I P S İN G A P U R / S IN G A P O R E S IN S O F Y A / SO F1A S O F

574

310

S T . PE TER SBU R C i L E D

2253

1217

S T O C K H O U .' A R N (S T O )

2408

130Ç

STRASBOURG S X B

1952

1054

STUTTG AR T S T R

1830

988

1193

644

Ş A N G A Y / SH AN G HAJ P V G

8975

4846

9204

4970

ŞA M / DAM ASCUS

DAM

1238

Ş İK A G O / C H IC A C İ

TAHRAN / TEHRAN T H R

2165

1169

7920

4276

1899

1293

698

4210

2273

O R D (C H I)

T A Ş K E N T /T A S H K E N i T A S

3517

T E B R İZ / T A B R IZ T B Z

1552

838

T E L AV İV T L V

1 2 61

681

T İF Ü S / T BILIS I T B S

1873

T İR A N / T İR A N A T I A

2109

1139

TO KY

777

1439

N R T (T Y O )

872

471

10149

5480

724

391

T R A B L U S / T R İP O L İ T I P

1 9 41

1048

1109

599

T U N U S / T U N IS T U N

1796

970

K Ö LN / C O LO G N E C G N

2146

1159

Ü S K Ü P / SK O PJt

704

380

KUVEYT KW I

2632

14 2 1

VARŞOVA / W AR SAW W A W

1446

781

LA G O S LO S

4852

2620

V E N E D İK / V E N IC E V C E

1510

815

837

452

V İY A N A / V IE N N A V IE

1356

732

3484

1881

K IV K lf

K B P (IE V )

ECN L O N D R A / L O N IX r . L O N ( L H R , S T N )

2580

1393

l . IU B L J A N A U U

1337

722

SKP

4841

2614

ZAG REB ZA G

1198

647

Z Ü R IH / Z U R IC t • Z R H

1830

988

DEL

■ Türk Hava Yolları Uçuşları ve Mesafeler - T u rkis h A irlin e s F lig h ts a n d D is ta n c e s (iç Hatlar-Dom estic Flights) İ s t a n b u l ’ d a n / F r o m İ s t a n b u l ( A t a t ü r k A ir p o r t )

Km

A n k a r a ’ d a n / F ro m A n k a r a ( E s e n b o ğ a A ir p o rt )

Km

ADANA A D A

824

ADANA A D A

439

955

A D IY A M A N A D F

600

A D IY A M A N A D F

1244

AĞRI A JI ANKARA ESB

419

ANTALYA A Y T

535 1144

BATMAN B A L B O D R U M / M İL A S B J V

526

D ALAM AN D L M

648 46 1

D E N İZ ! I D N Z

1087

D İY A R B A K IR D IY E L A Z IĞ E Z S

961 987

ER ZURUM E R Z

10 91

E S K İŞ E H İR A O E

305

G A Z İA N T E P G Z T

983

İZ M İR A D B

419

Association (IATA) and therefore they are different from the

1476

4902

E R Z İN C A N E R C

distances in miles noted above.

2734

2292

Frequent Flyer Programme by the International Air Transport

O S LO O S L

9078

The miles used by Turkish Airline’s Miles&Smiles are those published

358 5689

1216

L İZ B O N / L IS B O N L IS

The figüre shown on the cabin

663 10536

3469

CPH

936

1733

O S A K A K IX

2252

■ Uçaklarımızın içindeki uçağın havada katettiği mesafedir.

ODESSA O D S

K A Z A B L A N K A /C A S A f ! A T . A C M N (C A S )

The distance in kilometres

monitörlerde görülen rakam ise,

1600

NÜRNBERG / NUREMBERG NUE

KAZAN K Z N

and nautical miles in the table on

flown by the aircraft.

1907

M Ü N İH / M U N IC t i M U C

4222

takip ettiği rotanın yer üzerindeki iz

on the ground for the route

3531

996

7819

HARTUM / KH AR TO U M K R T

this page is the projected distance

M USKAT / M USCAT M C T

1845

BANG KOK B K K

CENEVRE

düşümünün ölçülen mesafesidir.

1505

937

B A K U / B A KU G Y D (B A K )

B E Y R U T / B E IR I

değerleri, uçağın uçtuğu irtifada

1174

AŞKABAD / ASHGABAD A S B

B E R L İN T X L

yayımlanan km ve mil (deniz mili)

N . M ile s

LY O N L Y S

B E l GRAT j / B E L G R A D E B E G

■ Dergimizin bu sayfasında

Km

1753 2125

B A H R A JN B A H

Flight information

İ s t a n b u l ’ d a n / F r o m İs t a n b u l

3246 3935

A T İN A / A T H E N S A T H

Uçuş bilgileri

N . M ile s

A B U DABİ / A B U DHABI A U H

KCM KARS KS Y KAYSERİ A S R KONYA KY A

874 1265 696

AĞRI A J I ANTALYA A Y T

454

BATMAN B A L D İY A R B A K IR D IY

696

E L A Z IĞ E Z S

596

E R Z İN C A N E R C ERZURUM E R Z G A Z İA N T E P G Z T

553

İS T A N B U L İS T - S A W

420

İZM İR A D B

643

KAHRAMANM ARAŞ K C M KARS K S Y

933

M ALA TYA M L X

502

M A R D İN M Q M

772

MUŞ M SR

802

Ş A N L IU R F A G N Y

757

TRABZON T Z X

604

VAN V A N

943

530

M ALA TYA M L X

861

M A R D İN M Q M

1140

M UŞ M SR

116 8

İs t a n b u l’ d a n / F r o m İs ta n b u l ( S a b ih a G ö k ç e n A ir p o r t )

Km

N E V Ş E H İR N A V

635

ADANA A D A

776

SAMSUN SZF

698

ANKARA E S B

S İV A S V A S

734

ANTALYA A Y T

Ş A N L IU R F A G N Y TRABZON T Z X VAN VAN

1072 974 1304

ER ZU R UM E R Z

90 1

İZM İR A D B

43 1

Km

KARS K S Y

TRABZON T Z X

965

TRABZON T Z X VAN V A N

1109

1068

G A Z İA N T E P G Z T

B u r s a ’d a n / F r o m B u r s a ( Y e n iş e h ir A ir p o r t )

ERZURUM E R Z

489

D İY A R B A K IR D IY

S İV A S V A S

1216

1287 734

1 1 /2 0 0 7 SKYLIFE 189


Number o f aircraft U ç a k a d e d i: 7 Maximum take o ff vveight A z a m i k a lk ış a ğ ır lığ ı: 2 5 7 . 0 0 0 k g

Passenger capacity Y o lc u k a p a s it e s i: 2 7 1

(A 3 4 0 -3 1 1 ), 2 6 2 .0 0 0 k g (A 3 4 0 -3 1 3 )

Seat pitch (inch) Koltuk a r a lığ ı : 3 3 , 3 4 ( E C ) ; 5 4 ( B C )

W in g span K a n a t a ç ı k lı ğ ı : 6 0 . 3 0 m

Maximum cruising altitude A z a m i y a ta y uçuş y ü k s e k l i ğ i : 4 1 . 1 0 0 ft

Length G ö v d e u z u n lu ğ u : 6 3 . 6 9 m

Maximum passenger range A z a m i m e n z il: 1 1 . 9 5 2 k m

Height Y e r d e n y ü k s e k liğ i: 1 6 . 8 5 m

Maximuın cargo capacity A z a m i k a r g o k a p a s it e s i: 4 4 . 8 3 6 k g / 1 5 2 . 8 0 m î

Cruise speed Y a ta y u ç u ş s ü r a t i: 8 9 0 k m / h

A 330-203 N u m ber o f aircraft U ç a k a d e d i: 5 Maxim um take o ff w eigh t A z a m i k a l k ı ş a ğ ı r lı ğ ı : 2 3 3 . 0 0 0 k g

Passenger capacity Y o l c u k a p a s it e s i: 2 5 0

W in g span K a n a t a ç ı k lı ğ ı : 6 0 . 3 0 m

Seat pitch (in ch ) K o l t u k a r a lı ğ ı : 3 3 ( E C ) ; 6 1 ( B C )

Length G ö v d e u z u n l u ğ u : 5 8 . 8 0 m

M axim um cruising altitude A z a m i y a t a y uçuş y ü k s e k l i ğ i : 4 1 . 1 0 0 f t

H eight Y e r d e n y ü k s e k l i ğ i : 1 7 . 4 0 m

M axim um passenger range A z a m i m e n z i l: 1 0 . 3 7 1 k m

Cruise speed Y a t a y u ç u ş s ü r a t i: 8 9 0 k m / h

M axim um cargo capacity A z a m i k a r g o k a p a s it e s i: 3 7 . 5 2 8 k g / 1 0 5 . 9 5 m ’

A 310-304/203 Num ber o f aircraft U ç a k a d e d i: 6 M axim um take o ff w eigh t A z a m i k a l k ı ş a ğ ı r lı ğ ı :

Passenger capacity Y o l c u k a p a s it e s i: 2 1 0 / 2 0 8 ( T C - J D B )

1 5 3 .0 0 0 /1 5 7 .0 0 0 k g (T C -J D B )

Seat pitch (in ch ) K o l t u k a r a lı ğ ı : 3 1 , 3 2 ( E C ) ; 3 8 ( B C )

W in g span K a n a t a ç ı k lı ğ ı : 4 3 . 9 0 m

M axim um cruising altitude A z a m i y a t a y uçuş y ü k s e k l i ğ i : 4 1 . 0 0 0 ft

Length G ö v d e u z u n l u ğ u : 4 6 . 6 6 m

M axim um passenger range A z a m i m e n z i l: 8 . 1 0 0 / 8 . 9 8 0 k m ( T C - J D B )

Height Y e r d e n y ü k s e k l i ğ i : 1 5 . 8 0 m

Maximum cargo capacity A z a m i k a r g o k a p a s it e s i: 2 4 . 9 9 5 - 2 1 . 8 2 0 k g / 6 8 . 2 0 - 5 4 . 1 6 m ’

Cruise speed Y a t a y u ç u ş s ü r a t i: 8 6 0 k m / h

T U R K İS H

A 321-111/231/211

--------------------

I

'^

a

r

N u m ber o f aircraft U ç a k a d e d i: 1 2 M axim um take o ff w eigh t A z a m i k a l k ı ş a ğ ı r lı ğ ı :

Passenger capacity Y o lc u kapasitesi: 1 5 5 / 1 8 1 / 1 8 6 / 1 9 5 / 2 0 2

8 3 .0 0 0 /8 9 .0 0 0 k g

Seat pitch (in ch ) K o l t u k a r a lı ğ ı : 3 0 , 3 1 , 3 2 , 3 3 ( E C ) ; 3 3 , 3 4 , 3 6 ( B C )

VVing span K a n a t a ç ı k lı ğ ı : 3 4 . 0 9 m

Maximum cruising altitude A z a m i y a t a y uçuş y ü k s e k l i ğ i : 3 9 . 0 0 0 / 3 9 . 8 0 0 f t ( T C - J M G )

Length G ö v d e u z u n l u ğ u : 4 4 . 5 1 m

M axim um passenger range A z a m i m e n z i l: 2 . 2 5 0 / 3 . 2 0 0 k m

Height Y e r d e n y ü k s e k l i ğ i : 1 1 . 7 6 m

M axim um cargo capacity A z a m i k a r g o k a p a s it e s i: 1 2 . 8 3 7 - 1 1 . 5 4 8 k g / 5 8 - 4 6 . 4 9 m3

Cruise speed Y a t a y u ç u ş s ü r a t i : 8 3 5 / 8 4 4 k m / h


B 737-800 Num ber o f aircraft Uçak adedi: 41 M axim um take o ff vveight Azami kalkış ağırlığı: 79.015 kg

Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 165

W in g span Kanat açıklığı: 34.31 m/35.78 m

Seat pitch (in ch ) Koltuk aralığı: 30 (EC); 31 (EC); 35 (BC)

Length Gövde uzunluğu: 39.47 m

M axim um cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 41.000 ft

H eight Yerden yüksekliği: 12.55 m

M axim um passenger range Azami menzil: 4.755 km

Cruise speed Yatay uçuş sürati: 858 km/h

M axim um cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 8.408 kg/45.05 m 3

A 320-214/232 Nu m ber o f aircraft Uçak adedi: 15 M axim um take o ff vveight Azami kalkış ağırlığı:

Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 150/156/159/167/168

73.500/75.500/77.000 kg

Seat pitch (in ch ) Koltuk aralığı: 30, 31 (EC); 32, 33 (BC)

W in g span Kanat açıklığı: 33.91 m/34.09 m

M axim um cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 39.000/39.800 ft

Length Gövde uzunluğu: 37.57 m

M axim um passenger range Azami menzil: 2.963/3.350 km

H eight Yerden yüksekliği: 11. 91 m/11.76m

M axim um cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 9.435 kg/37.06 m3

Cruise speed Yatay uçuş sürati: 858 km/h

B 737-400 N u m ber o f aircraft Uçak adedi: 10 M axim um take o ff vveight Azami kalkış ağırlığı:

Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 148/150/152

68.038/ 65.090/64.637 kg

Seat pitch (in ch ) Koltuk aralığı: 29, 30, 31, 32 (EC); 34, 38 (BC)

W in g span Kanat açıklığı: 28.90 m

M axim um cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 37.000 ft

Length Gövde uzunluğu: 36.40 m

M axim um passenger range Azami menzil: 3.350 km

Height Yerden yüksekliği: 11.125 m

M axim um cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 7.491 kg/39.22 m3

Cruise speed Yatay uçuş sürati: 797 km/h

A 319-132 Nu m ber o f aircraft Uçak adedi: 2 M axim um take o ff vveight Azami kalkış ağırlığı: 70.000 kg

Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 126

W in g span Kanat açıklığı: 34.10 m

Seat pitch (in ch ) Koltuk aralığı: 33 (EC); 37 (BC)

Length Gövde uzunluğu: 33.84 m

M axim um cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 39.800 ft

H eight Yerden yüksekliği: 11.75 m

M axim um passenger range Azami menzil: 3.704 km

Cruise speed Yatay uçuş sürati: 844 km/h

M axim um cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 6.786 kg


Y A Y IN L A R I {0 2 1 6 } 574 24 44

Eufopean Routes

A v ru p a U ç u ş la rı

750 km

-“temtlourğyî FRAI ^^BOURc< STutr^

. s

«

l v

cm ( > ;-—

Sea ~~

Nap/es,. Ü ^ r ifııı/t/,,

S WED f/ v

Kiruna

'

'T a llin n E S T O M A

TVI A

yjtsyebsk

:FİROPETB(!

RA '

HonweV

V \ N " n S v m ^ hv0'*

LITHUAÇIjA . ssı\

Thess<

ATH£fiŞN

cR E E t E,

ARSAW

N D

/( İkilik Scu " V lu ıu l l\ ionıholm Is.

RFPU

Bratisl

BOSVTVA^t) HtR7fcGOU,V

Adruıüc’ J V«/

5 /c//y Is.

^ ° SVJ

r"


Bc

Au

fo r t

H tınLs,

S c a.

/

/ P r in a ■ C h urk-s I )

K A

/ j.

Fairbanks

StHH İuınıpiıın f\.

/K e n o Hill

/

Tanacfoss ,,W dM

Whıtohorse

C {•. is m im *

ı

/

•-

Stovvar? -

'

DavvsonCr^ok . y J

o Prirtce Rupert

cfiarlııtU'!\

A

N

j

.\ '

„ Pıinca G n o ^ e

/

A McMurray

D

Churchıll,

'

<y>eace River r , E d m o nton •

(Vanco uva r

Thunder Bay

Victoria:

Chicoulimi oRouyn Noıth Bay O tt a v v a .

U iM I T E

N İo n tr e a l

T o ro n lo , Miclııu.ın I MİIwaııkoe ,D e tro it_ _ le v e la n d

NEW YORK Baltim ore Ish in g to n D C

S a n F ran c is co

irfolk l e i g h D u rh a m Los A n g e le s S a n p ie g o *

>uston

i N e w Orleaııs

Tampa<

G ıilfo f Mçvico

M onterrey

M ia m l H avana

Merida

^ ,B A '

M e x ico C ity

- ijA lT I

'V

Acapıılco Villahoıitıosa

B e lm o p a n BEUZt

ts5s * C

A

D O M IN K A M

-*-*P .rt-a u -.j5 a ıto REP. tfn n c r U o n to y o San Jua n

K

7 ' / / vT ! ‘ f r

1 » |b

li A

N

S I; A

v A

S T V I\a \T

U8s \lV \D O R

N IC AR AG U A

T T mS aan ^J o c a se P anam a

w»c.,b„ M a ra^dib o

C it y

P A N IA M A Bucarainanga

j.

P<

VENEZUELA

M e d e llin * ! ' B o g o ta

COLOMBIA FCÜAl G u a y a g u ilı

Chimbote1, W E S T S A M O A

TONGA

° S u c ri!

AntofagasTs,

Kıtalararası Uçuşlar Intercontinental Routes

C ordo ha

TURKİSH AIRLINES TÜRK HAVA YOLLARI \

\

Code share flights by American Airlines

J ııu ıı l ı rıu ıiH İc : İ s i. 1 S a n tia g o

c


F t a ıı: J o s e f L a ıid h taıuls tNor.)

(DENMARK)

ICELAN R e y k ja v ik

FINLAND

S t.P e te rs b u rg

T a llin n

ESTONIA

U N IT F D

EK A TE RIN B U RG

K IN G D O M

A\YA B il AR I S

Hamburg 1 Hdivum

•fobim

ioımdlımd

POLAND

Berlin

Prat

M in s k

•odavv W a rs a w Uratsk U

K R A I N l VM )IIX)VA ‘ Chiftinau DneP,°Petrovsk

M a d r id

TÜRKM EN £ibrjtartUKI Tangıer ı

A lg ie rs

T R İP O L İ

Al A youn ı j

DOHA >

> '*

DUBAİ

A r,yadh-J'1'*,

TamanraŞMt

IR FIRÇA N ia m e y

B a n ju l n ^viB lA B iss au ( l ^

BAGO

Ya m o u s s o u k ro Abicljan

UGANDA G A B O N C 0 \fİ0

Bolcııı

[

Bra 2 z a v |le r ABINDA (Ant).)

K İıû h a sa ; w

D odom a

,D ar o s S aliiaııı

( A N / Â N I A

lu sa k a H a ra ra H o ru o n te

/

U B \B N \l

ü

Toamnsin.ı A n ta n a n a r iv o

P ° r t L o u is

MAUfclTH BO TS VV AN A

• R i o d e Jan eiro

VValvis 6 ay

Paulo

ncion

R E U N IO N

*Curitiba Johannesburg! X

rfpu blic / m

Kimberte^''

S O J S İH A l R İ C A

Cape Town Trisnııı da Cııııha M.

Ik

Cııpc of GooJ Hope

Cni:*/İsi. ıh


Kortıevnikovo

Kansk N ovosib irsk °Barnaııl

Saklıalin Is.

Ust’-Kamenogorsk U la n B a to r

>

A LM A T Y

-i *

KYRC.1 T ASH KEN T B E IJIN G

1A JIK IS I A N

BAD

* „

DUSH Af

T aiyuan

Jin a n

^

Jammu & Kashmir

K a b u l» A N IS I A N Pe6h a *a r I s la m a b a d

;

L a h o re *

V

TOKYO

'Y o k o h am a

:

Ki ta-Ky tıslıu .

n s,sag,eeme.

Fukuoka SHANGHAI

N EW DELHİ

'

I i 1 s t C h i n ;ı

A K IŞ T A N Fu ?h ou a

^Patna

T a ip e i

BANGLAOESH

—__^Dhaka

A h in a d a bati

N antım g

Calcuttâ

N D I Hyderabad

Bang.lore, Madras

inoi

HONG KONG

Vientiane

Halının Is.

R angoon T H Al LAN D

^

B ANGKO K

't- \Hudutlun /'

FEDERATION STATES OF MICRONESIA * D av ao

C o lo m b o M L A K u ala L u m p u r > 1

Y

BRUNFI S I A

S IN C .A P O R f

lalllU lİH'm i\

Ireland İsi.

js '^Âİoİua.V)İ'I PAPUA N E W G U IN E A

B r ilu in h I.

Tıııınr Is. T im o r S c ;

Wyndhanıc

’Noumea

Perth

’ Adelaide

Attıslcnluııı İsi. •St.Paul Is. (Fr.

Tasmania Is.

°Hoba»t

°D uncdnı

Kerkiden İsi. (Fr.

Y A Y I N L A R I d mine 19^? SMlA Agteemert Oooeoİme ıap»esen(s. (jtoafTuUly Theime of Cortroi mJ»nmu *fx) [ ag<“wl uponByihe paıtes. fHulusun Ihe fıoal stalır. ot Jjmnuuna Kashm*

(0216) 5 7 4 2 4 44


T E K İR D A Ğ

E D R E M İT

M A N I'

'BODRUM MUĞI

t

İSTANBUL Sabiha Gok(en

KÜTAHYA

'ANTALYA

■ İS P A R T A

k fY O N K A R A H İS A R

BUROUI

DENİZLİ

DALAMAN

\nlalvuBn\

ZO N G U LD AK

B A R T IN

KONYA

KASTAM ONU

M E R S İN

AKSARAY

.K A R A M A N

II RKI5H RlPt BIK Of \ORIH»R\ OPRt S

CASİ

RÎÖİÎb*.

SAMSUN

<?) T

AM ASYA

ANTAKY>

A D A N A ös^ ianİye

YO ZG AT

.NİÛDF

(ıKIfK CYPRIOI Al)\M\ISlRAIIO\ Ol SOI İH IR \ O P R IS

SİVAS

İAZİANTEP

B A Y ^U R I

TRABZON

■—

■C Ü M ÜŞ HA N E ^

IRZİNCAN

DİYARBAKIR

ELAZIĞ

;a n l iu r f a

\itini11Dunı

A R T V İN

ERZURUM

T ü r k iy e içi

A R M E N IA

U ç u ş la r

Turkey Air Routes

Y A Y I N L A R I

G ü rb ü z

(0216) 574 24 44


W ith chocolate, w ith w afer, with cake,

M THE M MIRACLENUT

w ith biscuit, with cookie, with ice cream...

HAZELNUT

ister çikolatalı olsun, ister gofretli, ister

MUCİZE KURUYEMİŞ

pastalı olsun, ister bisküvili, ister kurabiyeli,

If it's hazelnut, no m a tte r w hat's with it.

ister dondurmalı olsun.... Fındık olsun da neli

Apparently, w ith its w onderful tas te the

olursa olsun. M alum , o m üthiş lezzetiyle

hazelnut gives e n e rg y . İt's also good fo r blood p ressu re, ch o le ste ro l, an em ia, insom nia, and nerves; it re ju v e n a te s th e skin, enhances th e bones, and m akes th e te e th stro n g er. And also... N ooky-nooky!

C O M E S FINDIK FROM DİYARI TURKEY TÜRKİYE

fındık tansiyona, kolesterole, kansızlığa, uykusuzluğa, sinir bozukluğuna iyi gelir. Enerji verir, cildi gençleştirir, kemikleri güçlendirir, dişleri kuvvetlendirir. Ayrıyyeten... Aganigi-naganigi!

If it's Fındık hazelnut, olsun da no matter neli olursa vvhat's with it. olsun.

M3i V


oîrobic/ UÇUŞ - EG ZER S İZ PR O G R A M I / IN F L IG H T E X ER C IS E PRO GRAM

A ş a ğ ıd a

g ö r e c e ğ in iz

u ç u ş - e g z e r s iz

p r o g r a m ı A ir o b ic s ,

T ü rk Hava Y o lla n ve H ills id e City Club işb irliğ i ile ha zırlanm ıştır.

A irobics'e ayıracağınız birkaç dakika ile uzun süren yolculuğunuza h a re k e t ka ta c a k ve ke n d in iz i çok daha zin de h isse d e ce ksin iz. A ir o b ic s , th e in f lig h t e x e r c is e p r o g r a m belovv h a s b e e n d ev e lo p e d by T u rk is h A irlin e s and H ills id e City Club of İs ta n b u l. By c o m m ittin g ju s t a fe w m in u te s fo r A iro b ic s , you can tu rn y o u r long jo u rn e y into a m uch m o re e n e r g e tic and re fre s h in g o n e . N o w p le a s e fo ld up y o u r t a b le , b rin g y o u r s e a t to th e u p rig h t p ositio n and r e la x y o u r body.

KAN DOLAŞIMINI DÜZENLEYİCİ AYAK ve BACAK EGZERSİZLERİ LEG & FOOT E X E R C I5 E S TO R E G U LA TE BLOOD C IR C U L A TIO N 1. K oltuğunuzda dik o tu ru r pozisyonda, a y a k la rın ız y e r d e y k e n parmaklarınıza basarak topuklarınızı yukarı kaldırın, te k r a r ye re basın, topuklarınıza basarak ayaklarınızın ön kısmını yukarı doğru kaldırın ve geri indirin. Bu hareketleri arka arkaya 3 kez tekrarlayın. (U z m a n la r, uçuş esnasında bu egzersizi sık sık uygulamanızı önerm ektedirler.i 1. Sit straight in your seat, vvith your feet flat on the floor. First lift your heels keeping your toes on the floor, then lovver your heets till your feet are flat on the floor. Lift your toes keeping your heels on the floor and then lovver your toes till your feet are flat on the floor again. Repeat 3 times. (Doctors recommend that you repeat this exercise as often as possible during your flight.)

2. Önce sağ ayağınızı hafifçe kaldırarak öne doğru uzatın. Ayak bileğiniz ile önce içten dışa doğru, sonra dıştan içe doğru daireler çizin (3'er k e z]. Aynı h a re k e ti sol a y a ğ ın ızla da uygulayın I3 'e r kez], 2. First stretch out your right leg and raise your foot just a littte. Rotate your ankte ctockwise (3 times] and then counter clockvvise (3 tim e s ). Repeat the sam e vvith you r le ft ankle (3 tim es fo r each direction). 3. Sağ dizinizi karnınıza doğru çekin ve indirin (3 kez). Aynı hareketi sol dizinizle de uygulayın (3 kez). 3. Pull your right knee tow ards your chest and move it down again (3 t im e s ). Do th e s a m e vvith y o u r l e f t k n e e (3 t im e s ).

GERME VE GEVŞETME EGZERSİZLERİ / / S T R E T C H IN G A N D R E L A X A T IO N EX E R C IS E S ti. Om uzlarınızı yukarı doğru kaldırın ve indirin 13 kez). U. Raise your shoulders and lovver them . Repeat 3 times.

5. O m u z la rın ız la önden a rk a y a doğ ru doğru 3 kez olmak üzere daireler çizin.

3 kez ve a rk a d a n

öne

5. Roll your shoulders backvvards |3 times) and then forvvards (3 tim es).

6. Başınızı, göğsünüze doğru yavaşça indirin. 3'e kadar sayın ve tekrar yavaşça kaldırın. Başınızı kaldırırken arkaya atmamaya dikkat edin (3 kezl. 6. Keep sitting up straight. Slowly lovver your head tovvards your chest. Count to 3 and raise your head gently. As you raise your head, be c a re fu l not to je r k backvvards. R e p e a t 3 tim e s .


I

7. Karşıya bakar pozisyondayken, basınızı hafifçe öne eğerek sağ omzunuza doğru çevirin, gözleriniz omuz basınıza baksın ve yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün (3 kez). Aynı hareketi sol omzunuza doğru te kra rla yın (3 kez). 7. Look ahead. Slightly lovver your head and gently turn your head towards your right shoutder. You should be looking at the end of your shoutder. Then return to the starting position with the same movement (3 times). Repeat the same exercise tovvards your left shoutder and return slowly to the original position (3 tim es).

8. E lle rin iz i avuç iç le ri yu ka rı bakacak ş e k ild e b a ca kla rın ızın ü z e rin e ko yu n ve k e n d in iz i ra h a t b ıra k ın . D ir s e k le rin iz i, parm aklarınız omuzlarınıza değecek şekilde kıvırın ve açın (3 kez). 8. Rest your hands on your thighs with your patms facing up and relax. Touch your shoulders w ith your fingers and return y o u r hands to th e o r ig in a l p o s itio n . R e p e a t 3 tim e s .

9. Ellerinizi avuç içleri yukarı bakacak şekilde bacaklarınızın üzerine koyun ve y u m ru k ş e klin d e iyice sıka ra k kapatıp, açın (3 kez). 9. Rest your hands on your thighs, palms up. Close your hands tightly into a fist and open. Repeat 3 times.

SOLUNUM EGZERSİZLERİ / / B R E A T H IN G EX ER C IS E S 10. B ir elinizi göğsünüzün, diğer elinizi midenizin üzerine yerleştirin. B u rn u nu zd a n de rin nefes alın. Göğüs ka fe sin izin iyice ş iş tiğ in i hissedin. N efesinizi ağzınızdan yavaşça dışarı verin. Aynı şekilde b ir kez daha b urnunuzdan d erin nefes alın, ancak bu kez karın bo şlu ğ un u zu n ş iş tiğ in i h issedin. N e fe sin izi ağzınızdan yavaşça dışarı verin.

10. Put one hand on your chest, the other on your abdomen. Take a deep breath through your nose. Feel your chest expand. Slovvly exhale through your mouth. Inhale deeply again through your nose, but this tim e feel your diaphragm fiil with air. Exhale again slovvly through your mouth.

GEVŞEME EGZERSİZİ / / R E L A X A TIO N E X ER C IS E 11. Ellerinizi avuç içleri yukarı bakacak şekilde bacaklarınızın üzerine koyun. Bu egzersize önce e llerinizi yum ruk şeklinde sıkarak başlamalısınız. Sonra sırasıyla kollarınızı ve üst gövdenizi sıkın. Sıkma işlemine kalçanızla, sonra bacaklarınız ve ayaklarınızla devam edin. Ve şimdi aynı sırayla yavaş yavaş tüm vücudunuzu gevşetin. Önce eller, sonra kollar, üst gövdeniz, kalçanız, bacaklarınız ve ayaklarınız. Her birini gevşetirken kanınızın gevşettiğiniz bölgeye dolduğunu hissedeceksiniz. 11. Put your hands on your lap, palms up. Start this exercise by clenching your fists, then tense your arm s. Slovvly continue to tighten your entire upper-body, follovved by your hips, right dovvn to your legs and feet. Now in the same order, slovvly re la x your body starting with your hands, then arm s, upper-body, hips and finalty your legs and feet. As you relax, you w ill fee l the blood ftovv through every part of your body.

U z u n y o lc u lu k la r d a s a ğ lığ ın ız iç in

H e a lt h y tip s f o r lo n g - h a u l f lig h t s

h a tır la n m a s ı g e r e k e n l e r :

1. Bol bol su için. 2. A lkollü içeceklerden uzak durun. 3. Mümkün olduğunca az tuz tüketin.

1. Drink plenty of vvater. 2. Avoid alcoholic beverages. 3. Keep salt consumption to a minimum.

U. Airobics e g ze rs izle rin i m üm kün olduğunca sık

a ra lık la rla te k ra rla y ın (ö z e llik le 1 ve 2 nolu e g z e rs iz le ri.

4. R epeat Airobics exercises as fre q u e n tly as possible (p a rtic u la rly exercises 1 and 21.

5. Uçuş esnasında sık sık kısa yürüyüşlere çıkın. 6. Rahat ayakkabılar giyin. 7. H areketlerinizi kısıtlayan dar giysilerden kaçının.

5. During the flight, take frequent short vvalks. 6. W ear comfortable shoes. 7. Avoid tight clothing.


BULMACA

Belirli bir kurala dayandırma

Kamufle etme

Sinirlilik

Fasıla

Değer, derece skambilde bir kağıt

Boyut

Şeytanın bir adı Beyaz Soyluluk

Tayin etmek

Edebiyat (kısaltma)

Rütbesiz asker

Yüce, yüksek

3ir element, nitrojen

Kaza sonucu, kazaen

Ağ tabaka Telli bir çalgı Uzaklık anlatır

İlgili Mitoloji

Tutsak, tutak

Zorla

Kırmızı

Kader, alın yazısı Limon şerbeti

3aryumun simgesi

Çobanaldatan

Bir tür ngiliz birası Bir bağlaç Yedinci sanat

Yağhane Flu olmayan Edebiyat, yazın

Duman lekesi

Fakat, lâkin Eli açık, cömert

Hektar (kısaltma) Irat, varidat

Yabancı

Sanat

Balçık Bir salata malzemesi

Bir enzim

Yıl

Köpek

istenilen sonuç, verim

Gülmece

Bir zaman birimi

Akıtma

Emreden, buyuran

Tedavi

Tekin olmayan

Notada duraklama

Milimetre (kısaltma)

Metal parlaklığı verilmiş deri

Beylik

İnak, Brerdogma kekai

Ticaret malı

Bayağı, sıradan Tazelik

Bir tahıl ölçeği

En üst düzey il yöneticisi

Coşkulu, ilhamla dolu

Uygun, yerinde Aşama, merhale

En üst düzey deniz subayı Tantalin simgesi Bir yağış türü

Z o ru n lu lu k

Aids testi

H itit

Antimonun simgesi

Aza

Bir tür pamuk 3r peygamber

Meydan, saha

Karakter, seciye Boğa güreşi alan Kurosava' (Ran filmi yönetmeni)

Açıklık, aralık

Genişlik

Aldatma işi, hile

Birdenbire Bir organımız Bir bağlaç

Ödünç alınan şey Parola

En kısa zaman süres

Gelir, akar

Tannya göre insan Ad, şöhret

Taneli bir meyve Yanardağ püskürtüsü

Nikelin simgesi

Herkesin gözü önünde

Olumsuzluk veren br ön ek

plaka işareti

Şaşkınlık belirtir

Mısır’ın

Boru sesi

İyilik, lütuf

Asya’da bir ırmak

Voltamper (kısaltma)

Keman yapımıyla ünlü Italyan aile

Çözüm ü sayfa 198 196 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7


Değerli yolcularımız,

8

8

Bulmaca veya anket sayfalarını

7

doldurduğunuz takdirde dergimizin

8

8

kapağının sağ üst

PUZZLE

8

veya katlamanızı rica ederiz. D ear passengers,

8

7

If you work the puzzle, or fiil in the

7

8

OYUN

köşesini koparmanızı

questionnaire, we vvould like to ask you

7

please to fold down

7

7

the top right-hand cover of the cover of our magazine.

r*

8

7

8

7

8

Nasıl oynayacaksınız?

8

3

7

Sudoku'yu toplam 9x9=81

7

adet kareye bölünmüş alanları l'den 9'a kadar rakamlar yerleştirerek

7

8

oynayabilirsiniz. Her bir rakam, her bir satırda ve sütunda sadece bir kez yer

8

alabilir. Bir rakam her bir kutucukta (3x3) da sadece

7

bir kez yer almak zorundadır.

7

7

8

3

8 6 6 4 3 3 8 4

3 5

3 2

4 9 3 8 2 1 6 7 9 8 9 5 3 l 6

zor (***) gibi farklı zorluk seviyelerinden birini tercih edebilirsiniz.

8

1

2

7

Oyunun kolay (*), orta (**) ve

7 7

How t o play Sudoku is played on a 9x9 grid with 81 squares using

8

the numbers 1 to 9. Each number can be used only once per iine and coiumn, and any given number can be used only once in each 3x3 box. The game has

7

three levels of difficulty, Easy (*), Medium (") and Difficult (***), and you can choose the one best for you.

8

Çözümü sayfa 198 1 1 /2 0 0 7 SKYLIFE 197


i i

198

SKYLIFE i 1 -1 a: S I

■ İ l li Ü İl 1

I-

> -) > z

< O

JD >

m

m

0)

> H o ||m r-

> | ■ m | ca > ( / ) > ( / ) m >

m

—ı >

c

m

>

u n

<

> |

m

>

m

> M

c x

=3 03»=3 d ^“

=y

O"

l ı

O N

N > N >

w

■ ■ ^ > H >

J3 >

- * - ■

od

ı- > J ^

> 1“

U

r~

OD ■ -

> ■

x

tn

O r-

> s m z ■ X m h — r ■ * H > ■ > ■ > < m ^ — N m ■ > m ^ m w H m f ■ H > ı- > co ■ ■ - r~ m O ■ ü m H m z — I m

> H > S

o > -< -

>

N

r~ >

J3

-

* JJ >

30

■ '

>

c/) > > ■ - ■ m z l ” ■ > 5 > S > w > CD ■ > ^ > r~ O > Ş * ■ * - s > > -1 m JJ

m > I-

> z ■ 3 ■ m 1“

H m ■ < > r~ ■ m Z

m

> ■ m JJ >

> z

■ > Z

H

> -< ■ X —I m DO c

-

o ^

£

Ço Co to O. "ö n

aT ^

C/D O r~ C H O z

C/D o 0=

^

^

®

üs zr </> 03

o =i, er

03

0D & 3: rr

9

o5 D

ço d

CD £

MEŞHUR TATLISI FAMOUS DESSERT

q (t g

o 3 3 J ~ Û3 O D ■< “ ®

s. s

fi

f

1 2*

£

İPUÇLARI 1. Beyaz Har

O

& 2 2? O. 3 S 3 I D İ

O© Ö P1 03 =r “ cd §" Ç? R m û) < ' 2.

<0

3 m ® =: D

(D

® 2’ ğ ST “ D K 2.

?I f s

C

S İ S 3 SJ

rr ^ Ç , o , $ ,

N O

0-.

-> C co 03 3*

.

5 2. 1 o. e

5tu |û) =- <T) *o Ç0_ )

03 a . 5 (D 03 O w CL

03

w

■< o

(D 3 3 /. i? c

AŞÇIBAŞI CHEF

■» (rt 5 a §

3

§

a (t>

f i

LOKANTTA RESTAURANT

o

C —l </)

3 a> 0 <o

1 o l ı û) c w W i3' l ® ® 7 s 51

a

OYUN PUZZLE

Iskenden Döner / Lamb on a Spit, Thinty Süced

Kaburga Dolması

Kamryank / Baked SJashed Eggpiant VVith Gnound Beef

Kuzu Kaplama / Spring Lamb VVith Lettuce Leaves

Keşkek / P ounded M eat and VZheat Dish

Baklava

Dilber Dudağı / B elle Lips

Revani / Cake M ade VVith Farina

Güllaç / Starch VZafer in Rosewater-F1avored Syrup

O. •O

Q) 3

S

D

~ S W 3 = =• 3 Î2 T O" 3 3 K a 3

OD Û3. *

g

*< 3 !• o) a. û. (0

r« ^

ft <

W

o- S'

1 ?! 3

w 3T o

5

S- n O sr‘

-ot

N 3 <D 3 n o a, 3 1 3 5' <™d ™ cj ft> 2. Sî. 3 v ^I » ?r İÇ0 — 77 T. * ®

§• e

PT m *< O:

Sakız Muhallebisi / M ilk Pudding VVith Gum A rabic

Kadir

Mustafa

Münevver

Nergis

î

1 < & 2 />

5.

Nizam

iIII D

n> a>

°

(D

S

JN S -®

a §. 5 9 §= ° 2. ? o 3 ^ 5

S n>

§. sr t D i (O <o ^ Ç 3 3û) ^

1

o' ^ S 3 £ !” S **

a-

i

5“

X

Ç>

I

£ <n % c1 o C 33 CO -< D m

11/2007


Bu fırsat dünyada kaçmaz! Her hafta farklı noktalara

Şimdi dünyanın farklı noktalarına Türk Hava Yolları kalitesiyle ve çok cazip fiyatlarla uçmanın keyfini siz de yaşayın. A yrın tılı b ilgiyi thy.com ’dan öğrenebilirsiniz. 1J> o İ£.

0 1 -0 7 K a s ım 2 0 0 7

H E L S İN K İ. S A M . D O H A

§

0 8 -1 4 K a s ım 2 0 0 7

LY O N . T U N U S . SOFYA

15-21 K a s ım 2 0 0 7

A B U D HAB1. L JU B LJAN A, D O N E T S K

O

2 2 -3 0 K a s ım 2 0 0 7

O S LO , STR ASBO U RG . BAHREYN

*Bu fiyat. İstanbul çıkışlı u çuşlarım ızın ekon om i sınıfında gıdış-tlonıış için geçerlidir ve yetişkinler içindir Çocu k ınd ın m ı uygulanm am aktadır Bebek ınd ın m ı % 10 'd u r V ergi ve harçlar bu fiyata dahil değildir Seyahat başlangıç tarihi, belirlenen halta içinde o lu p en fazla kalış suresi 8 gUndur Bu kam panya dıger indirim lerle bırleştınlem ez Uçaklarda kısıtlı sayıda koltuk ayrılm aktadır

www.thy.com ! UUU O 849

TU R K HAVA YOLLARI


facebook

1. Bu yıl ekim ayında New York'ta gerçekleştirilen Türk

1. VVhich film b y famous Turkish director Reha Erdem

Filmleri Festivali’nde, ünlü Türk yönetmen Reha Erdem'in

was show n at the Turkish Film Festival held in N e w York in

sinemaseverlerle buluşan filminin adı neydi?

O ctober?

a. Mayıs Sıkıntısı

a. Clouds o f M ay (Mayıs Sıkıntısı)

b. Mutluluk

b. Bliss (Mutluluk)

c. Kaç Para Kaç

c. A Run for the M oney (Kaç Para Kaç)

d. Balalayka

d. Balalaika

(Balalayka)

2. Küresel ısınma sonucu buzulları eriyen dağların aksine

2. A t över 2 0 0 0 meters above sea level, whıch o f

yüksekliği iki metre artan Batı Avrupa’nın en yüksek dağı

the following is VVestern Europe's highest

hangisidir?

mountain?

a. M ont Blanc

a. M ont Blanc

b. Mourne

b. M ourne

c. Zermatt

c. Zermatt

d. Livigno

d. Livingo

3 . Bu yıl kapılarını herkese açarak tüm dünyada

3. Y/ho is the founder o f Facebook, the popular website for social

popülerleşen sosyal iletişim sitesi Facebook’un

netvvorking which this year o pened its doors to everybody around

kurucusu kimdi?

the world?

a. Bili Gates

a. Bili Gates

b. Mark Zuckerberg

b. M ark Zuckerberg

c. Jeff Raıkes

c. Jeff Raikes

d . Larry Page

d. Larry Page

4. Jüri başkanlığını Ingiliz yapımcı Stephen Frears’ın

4. VVhich well-known Turkish writer was a m em ber o f the jury,

üstleneceği 60. Cannes Film Festivali’nde jüri üyeliği

chaired by English director Stephen Frears, at the 60th Cannes

yapan ünlü Türk yazarı kimdi?

Film Festival?

a. Selim ileri

a. Selim ileri

b. Ayşe Kulın

b. Ayşe Kulin

c. Orhan Pamuk

c. Orhan Pamuk

d . Yaşar Kemal

d.

Yaşar Kemal

5 . 44. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin bu yılki onur

5. W hat is the name o f the celebrated actress w ho was guest o f

konuğu olan ünlü kadın aktristin adı neydi?

honor at this year’s 44th Antalya G olden Orange Film Festival?

a. Linda Hamilton

a. Linda Fiamilton

b. Elizabeth Hurley

b. Elizabeth Hurley

c. Uma Thurman

c. Uma Thurman

d . Jacgueline Bisset

d. Jacqueline

Bisset p -g ’o 't7 ’q ’£ ‘e 'g ‘o ' t :su0i}n|0S / J3|wnzç>5


Official Carrier of Turkish Golf Federation

Supporting sports for many years, Turkish Airlines is proud to carry the sportsmen to more than 150 destinations. Turkish Airlines is also the official transportation sponsor o f Turkish G o lf Federation vvith its young fleet o f 100 aircrafts. For ali the g o lf addicts around the w orld, Turkish Airlines is keeping up its hospitable service in Turkey; one o f the richest countries o f g o lf courses.

www.thy.com

+90 212 UUU 0 849

TURKİSH AIRLINES


PROGRAMI FILMS ON FLİGHTS THY VİDEO

A330 ve bazı A340 tipi uçaklarımız ile gerçekleştirilen belirli hatlarda, kabin içi eğlenceye yönelik AVOD (Audio Video On Demand) dijital sistemi kullanılmaktadır. Business Class yolcularımız program seçimlerini koltuklarına yerleştirilmiş olan kumanda yardımıyla yapabilirler. Ekonomi Sınıfı yolculanmız ise programlan koltuklarına yerleştirilmiş olan kumanda yardımıyla ya da ekranlarına dokunarak seçebilirler. AVOD sisteminde yer alan programların ana başlıkları, 'Bilgi', 'Eğlence' ve lletişim’den oluşmaktadır. Eğlence bölümünde: Klasik, Vizyon, Uluslararası ve Çocuk filmlerinden oluşan 30 film; dizi, belgesel, çizgi filmden oluşan 40 kısa program kanalı; Pop, 80’ler, Pop&Rock, Jazz&Blues, Klasik, Latin, New Age, Unutulmayanlar, Dünya Müziği, Türk Sanat Müziği, Nostaljik Pop, Türkçe Rock, Modem Folk, Tasavvuf, Türk Halk Müziği, Arabesk bölümlerini içeren 250 cd'lik albüm; Jazz, Pop, Türk Halk ve Türk Sanat Müziği, Hafif Müzik, New Age, Türk Konuk Sanatçı, Türkçe Pop’tan oluşan radyo kanalları yer almaktadır. Ayrıca bireysel ve çoklu oyunculu 17 adet Oyun Kanalı, Çocuk Kanalı, Sesli Kitap, uçak içerisinde satışı yapılan Duty Free ürünlerin tanıtımına ilişkin Alışveriş Kanalı mevcuttur. İletişim bölümünde: Kısa mesaj/elektronik posta gönderebilme ve karşı taraftan cevap alabilme imkânı bulunmaktadır. Sistemde yer alan haber kanalında ekonomi, magazin, finans, hava durumu vb. içerikli dünya haberleri text halinde yolcularımıza sunulmaktadır. On-line gerçekleştirilen yayında hava durumu haberleri dört saatte bir, diğer haberler ise saat başı yenilenmektedir. Bilgi bölümünde: Filo, Kargo, Türk Hava Yollan Özel Yolcu Programı, Destinasyon Rehberi, Türkiye Bilgi Rehberi, Yolcu Anketi, Havaalanı Haritası, Uçuş Haritası, Uçuş Kamerası yer almaktadır. Uçağın önünde ve altındaki iki kamera ile tüm yolcularımız iniş ve kalkışı izleyebilmektedir.

202 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7

The digital AVOD (Audio Video On Demand) in-cabin entertainment system is in use on certain routes served by our A330 and some A340-type aircraft. Business Class passengers can make their program selections from a panel located in the arm o f their seat. Economy Class passengers can select their program either from the panel in the arm o f the seat or simply by touching the screen. Programs the AVOD system fail into three main categories: Information', 'Entertainment' and 'Communications'. The Entertainment section includes a selection o f 30 Classical, Feature, International and Children's films; a channel vvith 40 short films induding series, documentaries and cartoons; and a 250-CD albüm vvith Pop, 80s, Pop&Rock, Jazz&Blues, Classical, Latin, NevvAge, Oldies, VZorld Music, Classical Turkish Music, Nostalgic Pop, Turkish Rock, Modem Folk, Turkish Spiritual, Traditional Turkish Folk, and Arabesçue selections, as well as radio stations featuring Jazz, Pop, Traditional Turkish Folk and Classical Turkish Music, Easy Listening, New Age, Turkish Guest Artist and Turkish Pop music. Also avaiiable are a Game Channel vvith games for single or muİtipie players, a Children's Channel, AudioBooks and a Shopping Channel advertising the Duty Free products sold in flight. The 'Communications' section enabies passengers to send and receive SM S/ E-Mail, vvhile the nevvs channel presents vvorld nevvs in text format vvith economy, magazine, financial and vveather report content. An on-line broadcast gives a vveather report every four hours, and other nevvs is updated on the hour. The 'Information' section includes the follovving choices: Fleet, Cargo, Turkish Airlines' Freguent Flyer Program, Destinations Guide, Informative Guide to Turkey, Passenger Survey, Airport Map, Flight Map, and Flight Camera. Ali passengers can vvatch takeoff and landing on tvvo cameras mounted in the front and back o f the piane.

H A IR S P R A Y O y u n c u la r / C ast:

John Travolta, Michelle Pfeiffer, Christopher VValken, Amanda Bynes Y ö n e tm e n / D irector: Adam Shankman

Baltimore’da geçen filmde fazla kilolu liseli bir genç kız olan Tracy, Corny Collins Shovv'un yıldızları arasına katılma fırsatı bulur. Tracy burada, yakışıklı Link Larkin’in kalbini kazanır. Set in Baltimore during the 1960s dance TV craze, a zaftig high school hair-hopper, Tracy, graduates from outsider to celebrity trendsetter and stars on ‘The Comy Collins Show’. There, she wins the heart o f hunky man, Link Larkin.


THE SEAT FİLLER

NO RESERVATIONS

Duane Martin, Kelly Rovvland, Melanie Brown Y ö n e tm e n / D ire c to r: Nick Castle

O y u n c u la r / C ast:

O y u n c u la r / C ast:

Catherine Zeta-Jones, Aaron Eckhart Y ö n e tm e n / D ire c to r:

Hukuk öğrencisi Derrick, koltuk doldurucu olarak ödül törenlerine de gitmektedir. Bir gün yanına oturan güzel pop yıldızı Jnelle, onu ünlü bir iş adamı zanneder! Derrick bu durumu devam ettirmeli midir yoksa bu yanlış anlamayı düzeltmeli midir?

Scott Hicks

Manhattan’da ünlü bir lokantada şef aşçı olan Kate Armstrong hayatından memnundur. Yeğeniyle arasında bir bağ kurmaya çalışan Kate, yeni ve acemi sos şefiyle çalışmak zorunda kalınca, mükemmeliyetçi yaklaşımı zorlanmaya başlar. T H E S IM P S O N S M O V IE S e s le n d ire n le r / V oices:

Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy Cartvvright, Yeardley Smith Y ö n e tm e n / D ire c to r: David Silverman Homer yaratıcı olduğu kadar da yıkıcıdır. Bart, Marge, Homer, Lisa ve Maggie’nin, Springfield’den çok uzaklarda sağ kalma savaşı verdiği bu filmdeyse, Homer’in işi felaketler yaratmaktır. Simpson'ların sonu ne olacaktır? Homer is the great creator and destroyer. Creator o f disasters, that is, in this longavvaited epic Simpsons story in which Bart, Marge, Homer, Lisa and Maggie embark on a mission o f sun/ivai far beyond Springfield. What will become ofthem ?

Derrick is a iaw student who takes a jo b

M aster Chef Kate Arm strong lives her life

as an awards show seat filler to make

like she runs her kitchen a t a trendy

ends meet. One day he's seated next to

Manhatten eatery. Her perfectionist

the beautiful popstar, Jnelle, who mistakes

nature is p u t to the test when she m ust

him for an industry executive! Should he

contend vvith a brash new sous chef,

keep up the charade o r come clean?

while trying to bond vvith her niece. 1 1 /2 0 0 7 SKYLIFE 203


PROGRAMI FILMS ON FLİGHTS THY VİDEO

A Y IN K A R A N L IK Y Ü Z Ü O y u n c u la r / C ast:

Ali Poyrazoğlu, Sanem Çelik, Memet Ali Alabora Y ö n e tm e n / D ire c to r:

Biket Ilhan Tarihi eser kaçakçısı, banka hortumcusu, töre cinayetinden hükümlü ve tetikçi... Cezaevinden kaçan bu dört mahkum, yanlarında bir tabutla fırtınaya yakalanır ve hayalleri suya gömülür... Sığındıkları ada onları geçmişle THE CONTRACT

geleceğin hesaplaşmasına sürükler.

O y u n c u la r / C a s t: John Cusack,

birbirlerine tutkuyla bağlanırlar.

Katil ile adalı bir kadının yolları kesişir,

LIVE FREE O R D İE H A R D O y u n c u la r / C ast:

Bruce VVİllis, Timothy Olyphant, Justin Long, Cliff Curtis Y ö n e tm e n / D ire c to r: Len VVİseman

Morgan Freeman, Jamie Anderson

4 Temm uz'da ABD’nin bilgisayar

Y ö n e tm e n / D irector: Bruce Beresford

altyapısı saldırıya uğrar ve ülkenin tüm sistemleri çökmeye başlar. Olayın

Keskin nişancı Frank Cordell, yaralı bir

arkasındaki kişi her şeyi düşünmüştür

polis memuruna kelepçeli halde nehirde

ama John McClane olarak geri dönen

sürüklenerek, küçük bir kasabaya gelir.

Bruce VVİllis’i hesaba katmamıştır.

Onu bulan eski polis Ray Keene, Cordell görevini gerçekleştirmeden önce onun

On 4th July, the vulnerabie United States

hedefini bulup işi durdurmaya karar

infrastructure comes under attack and

verir.

begins to shut down the nation. The figüre

Pro hit-man Frank Cordell washes

behind the scheme thinks he's figured out angle.. Bruce VVİllis is John McClane. No

down-river to a small town, handcuffed

mask. No cape. No problem.

to an injured U.S. Marshall. H e ‘s discovered by ex-cop Ray Keene, who

H AR RY PO TTER AN D THE O RDER

takes it upon h im self t o foil Cordell's contract by finding his target before the

O F T H E P H O E N IX

hit happens.

O y u n c u la r / C ast:

Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma VVatson, Helena Bonham Carter Y ö n e tm e n / D ire c to r: David Yates

This is the story o f four adventurous men who have escaped from prison, the historic artefact smuggler, the bank svvindler, honour murderer and the hired gun man. They ali find refuge on an island and vvhile they confront their pasts, one o f them crosses paths with an islander lady. 204 SH

1 1 /2 0 0 7


Harry, kötü büyücü Lord Voldemort ile

öncesi kursu geçemezlerse onları

aslında karşılaşmamakla

evlendirmeyecektir. Bu kurs ise korkunç

suçlanmaktadır. Üstelik, Karanlık

etkinlikler içermektedir!

Sanatlar öğretmenine karşı yeni bir Ben Murphy and Sadie Jones are on a

savunma saptanmıştır ama ‘Sihir Bakanlığı’nın onayladığı sihirler genç

quest to live happily ever after. The

büyücüleri koruyamamaktadır.

problem is that Reverend Frank w on’t

Harry’s irıtegrity is under fire when his

patented, ‘foolproof marriage prep-

encounter with the Evii Lord Voldemort

course, consisting o f outrageous activitiesl

bless their union until they pass his

is questioned. VVorse, a new Defence against the Dark Arts teacher is

M R . B E A N ’S H O L ID A Y

appointed, but his ‘M inistry-approved’

NANCY DREW

O y u n c u la r / C ast:

O y u n c u la r / C a s t: Emma Roberts,

course o f defence magic leaves much

Rowan Atkinson, VVİllem Dafoe,

Tate Donovan, Josh Flitter, Max Thieriot

to be desired.

Jean Rochefort, Emma de Caunes

Y ö n e tm e n / D ire c to r: Andrevv Fleming

Y ö n e tm e n / D ire c to r: Steve Bendelack

Rowan Atkinson Bay Bean olarak tekrar karşımızda! Filmin devamında Bean, Güney Fransa'da tatile çıkıyor. Seyahati sırasında, RomanyalI bir film muhabirinin genç oğlu ve yıldızı yeni parlayan güzel bir Fransız yıldızıyla yolu kesişiyor.

S H R E K T H E T H IR D S e s le n d ire n le r / V oices:

Mike Myers, Cameron Diaz, Eddie Murphy, Antonio Banderas, Y ö n e tm e n / D ire c to r: Chris Miller Kral Harold hastalanınca, bataklığından

Rowan atkinson is back as Mr. Bean! İn this sequel Bean takes a hoiiday in the south o f France. He gets tangied up in a road trip involving a Romanian film journalist's young son and a beautiful upand-com ing French starlet. L IC E N S E T O W E D O yun cular / Cast: Robin VVİlliams, Mandy

Los Angeles'e yeni gelen Nancy Drew, bir film yıldızının gizemli ölümüyle ilgili çözülmemiş eski bir vaka keşfeder. Hollywood sosyetesinin sırlarını çözmeye çalışan Nancy tüm becerilerini kullanmak zorunda kalır. Los Angeles nevvcomer, Nancy Drew,

vazgeçmek istemeyen Shrek, taht için

Moore, John Krasinski, Christine Taylor

discovers a long-unsolved case involving

başka bir varis aramaya başlar.

Y ö n e tm e n / D ire c to r: Ken Kwapis

a movie star's mysterious death. Nancy's resourcefuiness is p u t to the

Fiona'nın asi ruhlu kuzeni Prens Artie'yi ikna etm ek için, Eşek ile Çizmeli Kedi'den yardım ister. Ama bu pek kolay olmayacaktır. VVhen his new father-in-law, King Harold

Ben Murphy ve Sadie Jones evlenmek niyetindedirler. Ama bir sorun vardır; Rahip Frank, kendi geliştirdiği evlilik

test as she unravels secrets vvhile navigating the trendy culture at Hollyvvood High. m V ideo gösterimleri sadece Boeing 737800, A 340, A 310, A 319, A 320, A321 tipi

falls ili, Shrek is expected to become the

uçaklarımızın video sistem i olanlarında, uzun

new heir t o the land o f Far, Far Away. Not

mesafeli uçuşlarımız ile bazı A vrupa sefer­

one to give up his beloved swamp, Shrek

lerinde yapılmaktadır. U çuş süresine göre film

recruits his friends Donkey and Puss in

adetleri değişebilir.

Boots to persuade Fiona's cousin Artie, an underachieving Medieval high school slacker, to take the crown, but this proves to be more o f a chalienge than they bargained for.

■ Video programmes are only shown on iong distance flights and some flights to Europe on our Boeing 737-800, A340, A310, A319, A320, A321 type of aircraft that are eguipped with the video system. 1 1 /2 0 0 7 SKYLIFE 205


PROGRAMI MÜZİK ON FLİGHTS THY

U Ç A Ğ A G İR İŞ M Ü Z İĞ İ -

C A Z - JA ZZ

BOARDİNG MUSİC

Kim W aters ■ For The Love O f

Ayhan Günyıl ■ Gökyüzü Ethno D ance A Crossover P roject-H arem III ■ Jhariye's Dream Best of Ethnic Music

There Delilah Rihanna ■ S hut Up

You Kashif Brooklyn Breezes

Fernando Farinha ■ (Fado)

and Drive Taylor Svvift ■

Chuck Loeb ■ Levame M arion

Belos tem pos Jasbir'Jassi ■

Teardrops O n My Guitar Hannah

M eadow s ■ Miss K now İt Ali

Dil Lay G ayee Tchen Tchen ■

M ontana ■ N obo dy's Perfect

Mings B aby M arcos Valle ■

■ Serap 1 Ayhan Günyıl ■ Gitti

Larry Carlton ■ Fingerprints David Sanborn ■ Sm oke Gets

Tim baland ■ T h e VVay I Are Huey ■ Pop Lock & D rop İt T-

Gideli Tuluyhan Uğurlu ■ Aşk

İn Your Eyes Rick Braun ■ Sao

Ravi Chavvla VVaterbone ■

pain (ft Young Joc) ■ Buy You

Loreena M cK ennitt

Paulo Count Basic ■ Strange

Vision of Matı Toires (ft Irina

A Drank (Shavvty Snappin) Big

Mentira Z anana Reflections ■

K echaritom ene Y ansım alar ■

Life Paul Hardcastle ■ Stili

M ikhailova) ■ Dereye Ashoo ■

S enden Kalan Furtuna ■ Keyif

Thinking Kim VVaters ■ Sax

Punjabi ■ Biilo Gorı Thievery

and Rich ■ Lost İn This M om ent Ne Y o ■ B ecause O f Y ou Sean

Göksel B aktag ir ■ Sıla İn c e ­

Appeal Boney Jam es

saz ■ istanbula Dair Ayhan Günyıl ■ Yalnızlığım

(ft George Benson) ■ Hypnotic Roy Ayers Bags Norman Brovvn Every Lıttle Thing

Corporation ■ Suprem e lllusion (remix; Gasoline (ft M aki Ito) ■

Kingston ■ Beautiful Girls Chris Law yer and Tom m y ■ W e

Geisya Jia Peng Fang ■

G onna Feel İt

K L A S İK M Ü Z İK

Althea Rene ■ More Than You

CLASSİCAL MUSİC

Knovv Chuck Loeb ■ Listen

Johann Sebastian Bach ■ Prelüde from Süite No.1 in G m ajör for Çello Johann

Sebastian Bach ■ A ndante from C once rto for Violin in A m inör VVolfgang Am adeus

MUSİC

Freedom Plain VVhite TS ■ Hey

D Ü N Y A M Ü Z İĞ İ VVORLD M U S İC

M o za rt ■ S ym ph ony No. 3 3 in B flat m ajör KV 3 1 9 - II A ndante M o derato VVolfgang Am adeus

M o z a rt ■ S ym phony No. 3 3 in B flat m ajör KV 3 1 9 - III M enuetto

Balakirev ■ S ym phony Nr. 1 İn B ohem ia O verture King Lear- V. O verture King Lear P e te r llyich

Tchaikovsky ■ Fantasy O verture 'R om eo and Juliet' (1 869 version) Franz Schubert ■ S ym ph ony #2 - III. Allegro vivace Franz S chubert ■ S ym ph ony # 6 - I. A dagio

Chris Standring ■ M um bo Jum ty Sm ooth Jazz Does The

Divas ■ O n & O n Kim VVaters ■ Vision O f Love Paul Jackson Jr ■ Never Too Much

Sirius From Faravvay The Brave

■ Derviche Dao Dezi ■ Ti Eliz Iza M ory Kante ■ Yeke yeke Anggun «Yang Kutunggu VVaterbone ■ Hymn To Isis Rabasa a îin tc Andy Palacio & The Garifuna ■ Collective Nara ■ M ichiko Tanaka

HAFİF M Ü Z İK EASY LISTENING Kenny Rogers ■ Lady Lauren Christy ■ The C olor O f The Night Rita Coolidge ■ Ali T m e Fligh Simply Red ■

LATİN M Ü Z İĞ İ LATİN M U S İC Pink M artini ■ Tem po Perdido

Sunrise Linda R onstat & Aaron

Neville ■ I D on't Knovv M uch, But I Knovv I Love You Marvin

Laura Fygi ■ C uan do Vuelva A

Gaye and the Com m odores ■

Tu Lado (Rumba) Gloria Estefan

Night Shift Kenny Rogers &

■ No m e dejes de querer

Sheena Easton ■ W e've Got Tonight Air Supply ■ Lost İn

Abrazame(1) L o s Tem erarios ■

Alejandro Fernandez ■

Love Frankie Goes To

Gitana Baila M ana ■ Mariposa

PO P - H ITLIN E

Traicionera Paco ■ A m or De Mis

M a r o o n ö ■ M akes Me VVonder

A m ores Ricky M artin ■ Casi Un

Amy VVinehouse (ft Jay Z) ■

Bölere Gotan Project ■ Una

N o 2 - O verture O p 16-

Hollyvvood ■ The Povver O f Love Bette M idler ■ From a Distance Celine Dion (ft Clive Griffin)

Intermezzo - Allegretto

■ VVhen i Fail İn Love Chaka

Rehab Fail O ut Boy ■ Thnks fr

M usica Bruta Pepe Aguilar ■

Beethoven ■ S tring Û uartet

Khan ■ Through The Fire Phil

th m m rs (the lindbergh palace

M iedo Pablo M ontero ■ Hay

N o .5 in A majör, o p 1 8 , 5 - 1

radio edit) Fergie ■ Big Girls

Otra En Tu Lugar L o s

D on t C ry Rihanna (Ft Jay Z) ■

Tem erarios & Julio Iglesias ■

The Four S easons - A utum n I -

Collins ■ O ne M ore Night Roxette ■ İt M ust Have Been Love George M ichael ■

Umbrella Bon Jovi

Esos A m ores Ricky M artin &

Allegro Antonio Vivaldi ■

Covvboys and Angels Anggun ■

W ant To) Make A M em ory

Cristina Aguilera ■ S olo Ouiero

The Four S easons - A utum n II -

La Neige au Sahara Elton John

Lifehouse ■ Disarray Enrique

Am arte Kumbia Kings vvith

Juan Gabriel ■ No Tengo Dinero Ricardo M ontaner ■ La M ujer

Arensky ■ S ym ph ony No 1 &

Allegro Antonio Vivaldi ■

■ (You

A dagio Antonio Vivaldi ■

■ Circle of Life (The Lion King

Iglesias

A ntonio Vivaldi - The Four

Soundtrack) Lionel Ritchie &

Ping Pong Song) Boys Like

S easons - A utum n III - Allegro

the Com m odores ■ İ m Easy

Girls ■ The Great Escape

De Mi V id a L o s Tem erarios ■ Mi

Joaquin Rodrigo ■ C oncierto

Like S unday M om ing M ark

R Kelly (duet vvith Usher) ■

Vida Eres Tü Linda R onstadt ■

De Aranjuez - II. A dagio

Knopfler (ft Jam es Taylor) ■

S am e Girl (albüm version)

Perfidia Xtrem e Adonde ■ Se

Eric Satie ■ G ym n ope die -

Sailing To Philadelphıa Sting ■

Nickelback ■ R ockstar (Version

Fue La O reja de Van Gogh ■

No 1

Fragile

2) Bob Sinclar ■ S ound of

M ariposas M onica M olina ■ Oh

■ Do You K now T h e

Müzik programları sadece Boeing 737-800, A340, A310, A319. A320, A321 tipi uçaklarımızın müzik sistemi olanlarında, uzun mesafeli uçuşlarımız ile bazı Avrupa seferlerinde dinlenebilir. 206 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7


amores Shakira (ft Alejandro Sanz) ■ La Tortura Los Lobos ■ Cumbia Raza Daniela M ercury ■ Mutante

The O Jays ■ If You Dont Know

Okan M urat Ö ztürk ■ Kuş

Bendeniz «Tövbe De Burak

Me By Now Andy Gibb (with Bee Gees) ■ I Just Want to be Your Everything Barbra Streisand ■ Evergreen (Theme From "A Star Is Born") Julio Iglesias ■ Vaya con dios Olivia Nevvton John) ■ Suddenly The Tem ptations ■ BalI Of Confusion (that's what the world is today)

Uçtu Yavri Kaldı Sabahat

Kut ■ Komple Burcu Güneş ■

A kkiraz & O rient Expressions

Kaybol Benle Hande Y en er ■ Kibir Yanmam Lazım Grup Hepsi ■ Kalpsizsin Nil Karaibrahim gil ■ Bu Mudur Fatih Erkoç ■ Ellerim Bomboş Kerem cem ■ Kalenin Fethi Gülşen ■ Ruhumu Asla Sertap Erener ■ Mecbursun Barış Akarsu ■ Vazgeçme Özgün ■ Kıpır Kıpır Bengü ■ Sensiz Kaldım Kutsi ■ Dertlerimi Zincir Yaptım M urat Boz ■ Beni Bana Bırak Burak Kut ■ Sonbahar Gülşen ■

N EW AGE Clannad ■ A Dream İn The Nigf- • Loreena M cK ennitt ■

UNUTULM AYANLAR O LD IE S Nat King Cole «L-O-V-E Tom Jones ■ İt's Not Unusual Doris Day ■ Summertime Dean M artin «Volare Engelbert Hum perdink ■

Ouando Quando Nat King Cole & Dean M artin ■ VValking İn A VVinter Wonderland The Platters ■ Twinlight Time Dean M artin ■ Everybody Loves Somebody The Imperials ■ Tears On My Pillow Englebert H um perdink ■ After The Lovin The Beatles ■ Yesterday Elvis Presley ■ I Cant Help Falling İn Love VVith You The Platters ■ The Great Pretender N at King C ole ■ Mona Lisa Engelbert Hum perdink ■ Am I That Easy To Forget Frank Sinatra ■ Strangers in the Night Roy Orbison ■ Only The Lonely Diana Ross & the Suprem es

■ You Can't Hurry Love Otis Redding ■ These Arms Of Mine Dinah VVashington ■ Mad about the boy The Beatles ■ Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Intro) The Beatles ■ VVith A Little Help From My Friends Shaun Cassidy ■ Da Doo Ron Ron Elvis Presley ■ Are You Lonesome Tonight

The Gates of İstanbul Enya ■ Amarantine B-Tribe ■ Hablame Rue Du Soleil ■ Angel Eyes Slaven Kolak ■ Panonla Moya Brennan ■ No One Talks C antom a ■ Essarai Secret Garden ■ Prayer Suzanne Ciani ■ L Azzurro Enigm a ■ Once in a lifetime Sarah ■ Brıghtman Deliver Me Night Session ■ South Country Loreena M cK ennitt ■

Kecharitomene B-tribe ■ Spiritual Spiritual Cirque du Soleil ■ Pokinoı B lackm ore's Night ■ Shadow Of The Moon Nightnoise ■ Night in that Land Friedem ann ■ Sunshower T Ü R K HALK M Ü Z İĞ İ T R A D IT IO N A L T U R K İS H FOLK T H M Korosu ■ Bülbüller Düğün

Eyler Birol Topaloğlu «Tara Saçını Tara M uazzez Abacı ■ Misket Elif Yıldız ■ Kalenin Bedenleri Fuat S aka ■ Geçti Dost Kervanı Ö zgür Akdem ir ■ Zello İzzet Altınm eşe ■ Yunus Emre Süiti Sabahat A kkirazO rient Expressions ■ Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum (Temir Ağa) Beste Tem ur «Adanalı İsmail Türüt *Vona (Ordu'nun Işıkları) Serpil Yam an ■ Gesi Bağları Birgitay A ktaş ■ izmirin Kavakları Ö zgür Akdem ir ■ Urfa'ya Paşa Geldi Adem Sevinç ■ Yaylanın Soğuk Suyu

■ Ben Melamet Hırkasını Giydim (Leylim Leylim) M u rat Yıldız ■ Zeytin Yaprağı Yeşil Figen Genç ■ Çayır Çimen Geze Geze Ali Altay ■ Hekimoğlu Fuat Saka ■ Karadır Kaşların Serhad Rasa ■ Yaylanın Çimenine Okan M urat Ö ztürk ■ Sabahın Seherinde (Enstrümental) Ö zgür Akdem ir ■ Tombalacık Halimem T Ü R K SAN AT M Ü Z İĞ İ C LA SSIC A L TU R K İS H M U S IC Zeki M üren ■ Sevemez Kimse

Sen İsmail Hakkı Fencioğlu ■ Leyla Bir Özgecandır M uazzez Ersoy ■ Elbet Birgün Buluşacağız Neveser Gerginok ■ Ben Güzele Güzel Demem

Önce Sen Sev Funda Arar ■ Beni Benle Böyle Barış Akarsu ■ Vurdum En Dibe Kadar Kıraç ■ Sana Mecburun K erem cem ■ Aşıksın Gidiyorsun

M üzeyyen Senar (düet Levent Yüksel) ■ Keklik Aylin Vatankoş ■ Niçin Baktın Bana

öyle Y ılm az M orgül ■ Özledim Filiz Şatıroğlu ■ Gül Açar Bülbül ÖterBülent Ersoy ■ Baharı Bekleyen Kumrular Gibi Ufuk Caba ■ Beklerim Yolunu M üzeyyen Senar ■ Feraye Emel Sayın ■ Feride Tuğçe Pala ■ Aşkı Seninle Tattı Hicranla Yandı Gönül Z eki M üren ■ Elveda Meyhaneci Hakan Özlev ■ Erdi Bahar Sardı Yine Müzeyyen Senar ■ Benzemez Kimse Sana Çetin - Nesrin Körükçü ■ Potpori Hülya Sözer ■ Güney İllerinden Gelen Turnalar Koray Safkan ■ Baharın Zamanı Geldi Emel Sayın ■ Bak Yeşil Yeşil Haşan Çanakkaleli ■ Hastayım Yaşıyorum Zeki M üren a İntizar Serdar Kaşıkçılar ■ Geçti Sevdalarla Ömrüm Ahm et Özhan ■ Duydum ki Unutmuşsun Zara ■ Sarmaşık Gülleri T Ü R K PO P M Ü Z İĞ İ T U R K İS H POP Niran Ünsal ■ Hayranım

P O R TR E - P O R TR A IT A hm et Özhan

Rüzgar Söylüyor ■ Hüzün Çiçeğim ■ Yalan ■ Enginde Yavaş Yavaş Şimdi Uzaklardasın ■ Bakmıyor Çeşmi Siyah ■ Kimseye Etmem Şikayet ■ İnleyen Nağmeler ■ Dün Gece Mehtaba ■ Ben Seni Unutmak İçin a Leyla Bir Özge Candır ■ Saçların Tarumar ■ Nihansın Dideden ■ Eski Dostlar ■ Bir Sevgi İstiyorum ■ İmkansız ■ Bu Akşam Yne Dertlerimle ■ Çiçek Nedir Görmeden ■ Ben Seni Unutamam ■ Gizli Aşk ■ Manolyam ■ Günlerdir İçime Çöktü Aynlık ■ Ah Le Yar

Musıc programmes can be istened toortytong distance »ıghts and some flights to Europe on our Boeing 737-800. A340. A310. A319. A320. A321 type of aircraft that are equ,pped with the music system 11/2007

SKYLIFI 2 0 7


AYIN KONUĞU GUEST OF THE MONTH

Bir soprano ile uçmak Flying vvith a soprano ü

ALİ KONYALI, fotoğrafçı-kültür ve sanat araştırmacısı photographer-culture & art researcher

Bugün duvarımda asılı olan,

1995 sonbaharı, çantamda fotoğraflar, bir süredir gidip

sağ alt köşesinde ‘Semiha

İt was the fail o f 1995, and I was again on a Turkish Airlines plane,

so emerged the picture o f me vvith a big smile on m y face that

geldiğim New York’a uçmak üzere yine bir THY uçağındayım.

Berksoy, 1995, uçak’ yazılı

about to fly to New York to which

gülümseyen portrem ortaya

Td been shuttiing back and forth

stili hangs on m y wall today, inscribed in the bottom righthand

Hep ilk seferki kadar heyecanlı

çıkıyor. “Beni Jean de Buffet

for some time. İn m y bag were

corner, ‘Semiha Berksoy, 1995,

ama biraz da, birçok seferden

takdir etti.” diyor ressamlığını

photographs. Putting on my

plane'. “Jean Dubuffet discovered

sonra edinilen tecrübeli yolcu

anlatırken. Arkasından New

‘experienced flyer' expression even

me, ” she said, explaining how she

ifademi de takınarak pencere

York'un en önemli modern

though I was as excited as if it

happened to take up painting.

kenarındaki koltuğuma

sanatlar müzesini soruyor.

were m y first time, I settled into m y

Then she asked m e what was the

yerleşiyorum. Çantamda bu defa

“MOMA” diyorum. “Tamam,

seat by the window. İn m y bag this

m ost important museum o f m odem art in New York.

önceki temaslarıma dayanarak

beni oraya götür. Orada

time was a new albüm o f Anatolian

oluşturduğum yeni bir Anadolu

sergi açacağım.” diyor.

Civilizations photographs vvhich l ’d

“MOMA", I replied. “Okay, take

Medeniyetleri fotoğrafları albümü

Randevu yok, CV yok.

p u t together based on m y previous

me there, ” she said. “l'm going t o

var. Anadolu'nun hatta insanlığın

“Semiha Hanım bu işler

contacts. Photographs that bore

hold a show there." But she had

15 bin yılına tanıklık eden

böyle olmaz! Bu en önemli

vvitness to the 15,000-year-oid

no appointment, no CV. “But

fotoğraflar. Hedefim New

müze, şu lâzım, bu gerekir.”

history o f Anatolia, to the History o f

Semiha Hanım," i remonstrated,

York'tan başlayarak Neolitik

diye anlatmaya çalışıyorum.

Man. M y aim was to prom ote the

“these things d o n ’t vvork that way\

çağlardan OsmanlI'ya uzanan

Bana kızıyor: “Ben

Anatolian cultural heritage from the

This is a very important museum.

Anadolu kültürel mirasını fotoğraf

Atatürk'ün sanatçısıyım."

Neolithic up to the Ottomans

They require certain things." I tried

sergileri ile tanıtm ak... Yolcuların hepsi neredeyse bindi.

diyor yerinden doğrularak.

starting from New York.

to explain it to her, b u t she got

Gözünde başka bir kıvılcım

Alm ost ali the passengers had

cross vvith me. “i was A tatürk's

Yan koltuğum hâlâ boş ve iki hostesin nezaretinde kırmızı

beliriyor. ‘Küllerinden Doğan

boarded. But the seat next to me

artist, ” she said, straightening up

Anka Kuşu’nu anlatıyor

was stili vacant when the great

in her seat. But there was a

boyalı yanaklarıyla büyük

ardından. “Ben” diyor, “Anka

soprano with rouge red checks

tvvinkle in her eye. A nd then she

soprano beliriyor. “Acaba mı,"

Kuşu gibiyim. Sanatım ile

suddenly appeared flanked by two

told m e the story o f the Phoenix

diyorum. Ve yanımdaki boş

hep yeniden doğuyorum ” .

hostesses. “Coutd it be?’’

rising from its own ashes. “I, ” she

koltuk sahibini buluyor. Hemen

Sürekli üretmenin sanatın,

I vvondered. The seat next to me

said, “am like the Phoenix. I am

ayağa kalkıp oturmasına

had found its occupant!

constantly being reborn in m y art. ”

yardımcı oluyorum. Artık

sanatçılığın ne olduğunu anlatıyor. Esas olan

I immediately stood up to help her

She told me vvhat continuous

önümdeki on saatlik yolculuktaki

üretmektir diyor ardından.

sit down. M y partner for the ten-

production means for art and

seyahat partnerim belli: Ünlü

New York’a yaklaştığımız

hour flight ahead o f us was finally

being an artist. Producing is the

soprano Semiha Berksoy ile

dakikalarda Semiha Berksoy

clear: i was flying to New York vvith

basis for everything, she said. in

New York'a uçuyorum.

son noktayı koyuyor: “ Ben

the renovvned Turkish soprano

the final moments as we were

Semiha Hanım, New York'taki Türk evinde bir resim sergisi

'do' sesini verdim, ölümü yendim" diyor.

Semiha Berksoy.

approaching Nevv York, Semiha

Semiha Hanım was fiying to

Berksoy vvound up her pep talk. “I

açmak ve bir performans

Bir hafta sonra kolumun

America on her own a t the age o f

hit a high C ”, she said, “and i

sergilemek üzere, seksen yedi

altında fotoğraf portfolyom

eighty-seven to open a painting

defeated death. ”

yaşında ve tek başına

galerinin kapısından girerken

exhibition at the Turkish House in

Those vvords were stili echoing in

Amerika’ya uçmakta. Yolculuğumuzun ilk dakikalarında annesine ithafen

bu söz kulağımda

N ew York, and to give a

m y ears a vveek iater as I was

yankılanıyordu. Teşekkürler Semiha Berksoy, teşekkürler

performance. During the first

entering a gallery vvith m y

mom ents o f our flight she read to

photograph portfolio under m y

yazdığı 'Mezardan Gelen

THY; beni böyle olağanüstü

m e from a story titied ‘Letter from

arm. Thank you, Semiha Berksoy.

Mektup' adlı öyküsünü okuyor

bir sanatçıyla uçurduğunuz için...

the Grave’ that she’d vvritten for

Thank you, Turkish Airlines, for ietting m e fly with such an

Semiha Berksoy doksan

her mother. "Turn this story into a film ,” she said, quickly adding,

dokuz yaşında aramızdan

“and w e ’ll win a lot o f avvards. ” As

Semiha Berksoy died a t the age

ayrıldı “MOMA”da sergisini açtığında seksen sekiz yaşındaydı.

our journey continued, she asked

o f ninety-nine. She was eighty-

m e for pen and paper saying, “l'm

eight when she held her show at MOMA. □

bana. “ Bu hikâyeyi sen filme çek. Bu filmle gider birçok ödül alırız” diye de ekliyor ardından. Yolculuğumuz devam ediyor. Kâğıt kalem istiyor “Senin portreni yapacağım” diyor. 208 SKYLIFE 1 1 /2 0 0 7

going to sketch your portrait." And

extraordinary artist...


With health and confidence

KUCUKBAY OIL INDUSTRY CO. INC. Ankara St. 102 Bornova 35030 İzmir - TÜRKİYE Phone: +90 (232) 388 2557 Pbx • Fax: +90 (232) 388 3792 www.orkide.com.tr • e-mail:orkide@orkide.com.tr


Sheraton Ankara, Sheraton Heliopolis Cairo, Sheraton Righa Royal Hotel Waseda, Righa Royal Hotel Osaka, P a r to p ia H o t^ K a k a j ’Conrad İstanbul, Conrad Dublin, Grand Hotel Royal Budapest, Hofel David Inte rcon tinental Telaviv, Intercon tinental A n n m a ^ F İ ı ^ ^ f c # ^ Hyatt Almaty, Hyatt Regency İstanbul, Grand Hyatt Amman, ± ty a ttA ^ e n c ^ H ya tt Regency Baku, Hanshin Fukushima H o te l O s a k a l j i y ^ F g i y » Sandy Lane H otel Barbados, Ada G o lf Club Stockholm, d o rne l^P ^nta!! Svvissötel İstanbul, Swissötel Grand Efes İzmir, Hilton İstanbul, Style Hotel W ien, Xanthe Resort, Barut Lara Resort, Rena|s s a n ç jj2 3 ıC j Le Meridien VVİen, Le M e rid ie n B a rc e lo n a , M ö v e n p ic k S tc P ffg a rt M andarin O rie n ta l Prague, M andarin O rie n ta l M unich, Calista i d İ S T A N B U L

T:

+90

212

324

36

00

A N K A R A

T;

+90

312

#17

sn

An

''3

2007-11  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you