Issuu on Google+

NİSAN

/

APR IL

2008

A L A B İL İR S İN İZ

• YOUR CO MPLIMENTARY COPY

TURK HAVAYOLLARI TURKISH AIRLINES A S T A R A L L IA N C E M E M B E R

v '

W

Kendinizi star gibi hissedeceksiniz - You vvill feel like a star Türk Hava Yolları Star Alliance’ın yeni üyesi T urkish Airlines a n e w m e m b e r o f th e S tar A lliance netvvork


S a n ta fe

Pro Gama - A

www.bia.com.tr

Pro Gama - B

T U S .D

|>

w

w

n

Q TS EN ISO 9001:2000

SANDALYECL

İzm ir: +90 232 254 80 00 İstanbul: +90 212 675 18 83

ww w .sandalyeci.netinfo@ sandalyeci.net


yflnkerileriniz ve ptığınız şirketlerle Şidece 8,5 YTÜ'yfe 50 saatten fazla ücretsiz konuşun.

ŞiRKETLERiÇiN

Ücretsiz konuşma süreniz 3200 dakikadır ve tüm faturalı Avea Kurumsal hatları ile yaptığınız görüşmeler için geçerlidir. Ay içinde kullanmadığınız ücretsiz dakikalarınız bir sonraki aya devredilemez. Tüm yurtiçi aramalarınızın dakika fiyatı 24,5 YKr'dir. Kampanya fiyatları 1 Ocak 2009 tarihine kadar geçerlidir. Fiyatlara KDV dahil, ÖİV hariçtir.

Detaylı Bilgi için: k k h 1 5 5 0 | w w w .a ve a .co m .tr | Avea Bayileri


Y Ö N E T İM / M A N A G E M E N T Y ön e tim K urulu Başkanı C h airm a n o f the B o a rd C a nd a n Karlıtekin Tü rk H ava Yolları A dına Sahibi P u b lish e r o n b e h a lf o f Turkish A irlines G enel M ü d ü r ve Y ön e tim K urulu Üyesi C E O a n d M e m b e r o f the B o a rd Tem el K ot il

K A PA K / COVER A R T G R U P

Tanıtm a ve Halkla İlişkiler Başkanı S e n io r Vice P re sid e n t P u b lic R elations H a m d i Irm ak Tel: [02 1 2] 4 6 3 63 6 3 / 1150

co

H alkla İlişkiler M ü d ürü / P u b lic R e la tion s M a n a g e r M e h m et Dinler Tel: [02 1 2] 4 6 3 63 6 3 / 1164 - 2 07 8 A ysun U lusu aulusu@ thy.com A h m e t M. M ü ftü o ğlu ahm etm @ thy.co m G ö kçe n A ta g o kce na ta@ thy.co m

h -

LU

T ü rk Hava Yolları G enel Y ön e tim Binası A ta tü rk Hava Limanı 3 4 1 4 9 İSTANBUL Y A Y IN / P U B L IC A T IO N Y a p ım / P r o d u c tio n G enel Yayın Y öne tm en i / P u b lish in g D ire cto r Dr. A rif N ihat D ursun n ih a t.d u rsu n @ co rd isg ro u p .co m .tr Yayın K o o rd in a tö rü (S orum lu) / E d ito ria l C o o rd in a to r N eslihan P ekd e m ir n esliha n .p e kde m ir@ d isku s.co m .tr

GC

S an a t Y ön e tm en i / A rt D ire cto r Feyza Y ap u lu feyza .yap u lu@ d iskus.co m .tr

LU

G ra fiker / G ra p h ic A ssista n t B urak Yılm az b u ra k.yilm az@ diskus.co m .tr

— I

40 48

İngilizce E ditörü / E nglish E d itö r V irginia Ta ylo r Saçlıoğlu B askı-T a kip Ali O sm a n Ş en türk a li.osm an @ a n d.co m .tr

*

LU

Yeni bir yıldız daha Another new star Yeni açan çiçek New flovver Addis Ababa

R e k la m / A d v e r tis in g G enel K oo rd in a tö r / G en e ra l C o o rd in a to r Tülin Ç im tu lin .cim @ re ka n d .co m .tr R eklam D irektö rle ri / A d v e rtis in g D irecto rs S im g e Yılm az B ozloy sim g e .yilm a z@ reka n d.co m .tr M u stafa B ilg iç m u sta fa .b ilg ic@ re ka n d .co m .tr Tel: [02 1 2] 2 6 9 45 27 Faks / Fax: [0212] 3 2 5 01 43

r cordis

z

'o 64

dis Levent M ah. 4. G aze teciler S itesi Ebulula M ardin Cad. Ü lgen S ok. 15 A /2 A katla r / İstanbul skylife @ co rd isg ro u p .co m .tr h ttp ://w w w .c o rd is g ro u p .c o m .tr Tel: [02 1 2] 3 25 01 5 0 - 5 1 - 52 Faks: [02 1 2] 3 2 5 01 43 B a s k ı- C ilt / P r in t in g - B in d in g

Û

Gözü yükseklerdeki gazeteci A reporter vvith his eyes on the sky Uğur Cebeci

PRO'pMAT

P ro m a t B asım Yayın S an.ve Tic. A.Ş . Tel: [02 1 2] 4 5 6 63 6 3 h ttp ://w w w .p ro m a t.c o m .tr R e n k A y rım ı / C o lo u r S e p e ra tio n Y ed ire n k G rafik ve R enk Ayrımı H izm etleri Tic. A.Ş. Tel: [02 1 2] 2 82 5 9 44 7 re nk@ 7renk.com Skylife dergisine internette, www .thy.com üzerinden SKYLIFE ikonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. / Access SKYLİFE magazine on the internet b y clicking the SKYLİFE icon in www.thy.com Skylife dergisi ile ilgili öneri ve şikayetleriniz için customer@ thy.com adresine mail gönderebilirsiniz. / Any suggestions or complaints about Skylife magazine are welcomed and should be addressed to customer@ thy.com. Dergimizde yayımlanan yazı ve fotoğraflardan yayıncının izni alınmadan, kaynak belirtilmeden tam veya özet alıntı yapılamaz. Neither, text n or photographs from this publication may be reproduced either m full or summary without acknowleding the source a nd without prior permission from the publisher. Skylife, THY tarafından ayda bir yayımlanır. Skylife is published monthly b y Turkish Airlines.

14 C ityscope 144 Rehber / Gülde 171 Bilgi / info 196 Bulmaca


72

88

112

Dünya: Çocukların oyun bahçesi The world as playground İstanbul ormanlarında ilkbahar Spring in Istanbul's forests

124

102

incelik ve zarafetin eserleri VVorks o f elegance and refinement

Suyun altındaki hazine Treasure under the vvater Yerkürenin dansı Dance o f the earth

138

Bir lezzet oyunu Ceviz A play o f flavors The VValnut

196 Oyunlar / Puzzle 202 Video ve Müzik / Video and M usic 208 Ayın Konuğu / Guest o f the M onth


A IR C A N A D A

0

@

H I R C H IN H

/3 _ A IR NEW ZHALAND

ANAM • 7 ASIANA AIRLINES '

Austrian 7 ^

bmi U J T P O L İ S H A IR L IN E S

©

IT’S N O W E A S IE R T O DO M O R E BUSINESS ÖVER COFFEE. T U R K İS H STYLE.

L u fth a n s a

Scandinavian Airlines

S H A N G H A I A IR L IN E S

S in O A P O R E A IR L iriE S

T u r k i s h A i r l i n e s h a s jo in e d th e

S

o u t h

A

f r ic a n

A

ir w a y s

S ta r A llia n c e n etvvo rk, so n o w it’s + & * S p a n a ir

e v e n e a s ie r to d o b u s in e s s in o n e o f th e vvo rld ’s la r g e s t e m e r g in g m a r k e t s -

H 9 SWİSS

m a y b e ö v e r a T u rkis h c o ffe e .

/P

G r e a t th in g s h a p p e n w h e n 2 0 a irlin e s g e t to g e th e r .

TAP PORTUGAL

<sgTHAI

To s e e how , visit w w w .s ta r a llia n c e .c o m T U R K İS H A IR L IN E S

f UNITED

STAR A L L İA N C E V > THE W A Y T H E EARTH C O N N E C T S

^

m

U S A l RW AYS


HOŞGELDİNİZ VVELCO M E A B O A R D Değerli konuklarımız, Son yıllarda yaptığımız büyük hamleler ve elde edilen başarılarla

Dear Guests,

dünya havacılığının önemli aktörlerinden biri haline gelen Türk

strides and achieving much success İn recent years, this month

Having become an important actor in global aviation after making great

Hava Yolları, bu ay önemli bir adım daha atıyor,

Turkish Airlines takes another very important step.

Dünyanın ilk ve en büyük havayolu ittifakı Star Alliance ile 9 Aralık 2006 tarihinde imzaladığımız ön katılım protokolünün

İn the 16 months since we signed an integration protocol on 9

üzerinden geçen 16 ayda çalışmalarımızı hızla tamamladık.

alliance, we've svviftiy com pleted our preparations to join. As you read

Sizler bu yazıyı okurken Türk Hava Yolları 1 N isan’da

this piece, Turkish Airlines will have formally join ed S tar Alliance

Decem ber 2 0 0 6 vvith Star Alliance, the vvorld's first and largest aırline

İstan b ul’d a gerçekleşen im za töreniyle birlikte Star

follovving a signing cerem ony in İstanbul on April 1 s t . Turkish

A lliance’a tam üye oldu. Böylece Türk Hava Yolları olarak

Airlines has extended its ability to offer passengers safe flight and

yolcularımıza sunmakta olduğumuz emniyet ve kaliteli uçuş

quality service vvith truly global reach. We join Star Alliance as its 20th

imkanımızı dünya çapında erişimle zenginleştiriyoruz. Türk Hava

member, and as a result o f our membership in the alliance, Turkish

Yollarfnın 20'nci üye olarak katıldığı Star Alliance İttifakı ile

Airlines passengers wiil have the benefit o f choosing from

işbirliği sonucu yolcularımız, 162 ülkede 965 havalimanına,

am ong more than 17,500 daily flights to reach 965 airports in

günde 17 bin 500’den fazla uçuş olanağına kavuşacak. Üye

162 countries. İn addition, passengers v/ho are enrolled in member

havayollarının mil programlarına dahil olan yolcular ise

frequent flyer programs wiil be able to use their mileage points withln a

kazandıkları milleri daha geniş bir yelpazede kullanabilecek.

wider network. Owing to the travel options and comfort afforded to

Bilindiği gibi Star Alliance, üye havayollarıyla yolcularına

member airline passengers, Star Alliance was named the "Best Airline

sağladığı seyahat olanakları ve konforuyla 2003 ve 2006 yılında

Alliance" b y Business Traveller Magazine in 20 03 and 2006 and by

Business Traveller Magazine tarafından, 2003 ve 2005 yıllarında

Skytrax in 20 03 and 2005.

da Skytrax tarafından ‘En iyi havayolu ittifakı’ ödüllerine layık

IVe regard m embership in S tar Alliance as an important

görüldü.

milestone in the history o f Turkish Airlines, which wili celebrate

Bu yıl 7 5 ’inci kuruluş yıldönüm ünü kutlayacak olan Türk Hava Yo lları’nın tarihindeki en önemli adım larından biri

its 75th anniversary this year, and we believe that it will ad d

olarak gördüğüm üz Star Alliance üyeliği aynı zam anda Asya ile A vrupa’yı birleştiren İstan b ul’a da büyük bir

the “Bosphorus B ridge” o f worid aviation. As Turkish Airlines employs its vision, experience and service quality to becom e more

değer katacak ve İstanbul artık dünya havacılığının

effective in the global market, the synergy created by Turkish Airlines'

value to İstanbul, a city straddling Asia and Europe, making it

‘Boğaziçi Köprüsü’ olacak. Sahip olduğu vizyon, deneyim ve

membership in Star Alliance is certain to further strengthen this great

hizmet kalitesiyle küresel pazarda daha etkin olmayı hedefleyen

alliance. i wish this to be an auspicious union tor Turkish Airlines, Star

Türk Hava Yollarfnın Star Alliance üyeliğiyle oluşacak sinerji bu

Alliance and tor Turkey.

büyük kulübe güç katacak. Bu birlikteliğin Türk Hava Yollan,

Parallel vvith our alliance-related efforts, in order to improve our

Star Alliance ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

product, ıA/e continue to broaden our netvvork o f destinations and

İttifaka ilişkin yoğun çalışmalarımıza paralel olarak ürün kalitemizi

increase our flight freçuencies. We shall com m ence flights betvveen İstanbul and Aleppo on M ay 15th as the first o f 11

zenginleştirmek için her geçen gün uçuş ağımızı büyütmeye ve frekans sayımızı artırmaya devam ediyoruz. 30 Mart'ta başladığımız 2008 yaz tarifesinde daha önce duyurduğumuz

previously announced new routes that will be inaugurated during the 2 0 08 summ er timetable, vvhich took eftect on March 30.

11 yeni uçuş noktasından ilki olan Istanbul-H alep

The 'Volunteer Observer Program', vvhich vvas started as part o f our

uçuşlarına 15 M ayıs’ta başlayacağız.

efforts to offer customer-focused services, has com pleted its first year.

Müşteri odaklı hizmet sunma çalışmaları kapsamında

On the occasion, last m onth we gathered together vvith our Turkish

başlattığımız 'Fahri Gözlemci Programı' birinci yılını doldurdu. Bu

Airlines (THY) Volunteer Observers at the Assembly o f THY Friends

itibarla THY Fahri Gözlemcilerimiz ile geçtiğimiz ay THY Dostları

meeting. We listened to the observations and suggestions o f THY

Buluşması’nda bir araya geldik. THY Dostları'nın gözlem ve önerilerini dinledik ve yıl boyunca gözlemciler tarafından bildirilen

Friends, and we shared Information about our vvork and improvements Inltiated based on topics raised b y our observers över the past year. I would like to share vvith you that we aim to be able to ascertain hovv

konular üzerine yapılmış olan çalışmalar ve iyileştirmeler hakkında bilgi verdik. Fahri gözlemcilerin sayısını artırarak,

our passengers perceive our service quality and make improvements

sunduğumuz hizmet kalitesinin siz yolcularımız tarafından nasıl algılandığını belirlemeyi ve hizmet kalitesini bu yönde geliştirmeyi

accordingiy by increasing the number o f participants in the Volunteer Observer Program.

hedeflediğimizi de sizlerle paylaşmak isterim.

During this month in vvhich Turkish Airlines makes important strides, vve

Türk Hava Yollarfnın önemli atılımlarını gerçekleştirdiği bu ay

will aiso celebrate a holiday set aside for our children, who are the

içinde geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramı da

promise o f our future. I would like to take this opportunity to honor the

kutlanacak. Bu vesile ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlar, hepinize iyi yolculuklar dilerim.

April 23rd National Sovereignty & Chiidren's Holiday, and I vvish you ali a pieasant voyage.

Doç. Dr. Temel Kotil, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

Temel KOTİL, Ph.D., CEO and Member o f the Board


^ V A D İD E N HABERLER...

Spordan Spa'ya Her Metrekaresinde Enerji Yüklü! Sakinlerine yepyeni bir yaşam

tenis, sguash, basketbol ve

tarzı ve geniş sosyal imkanlar tanıyacak olan Toskana Vadisi

futbola kadar tam donanımlı pek çok fasilite yer alıyor.

Evleri'nde yaklaşık 4500 m2

İleri teknoloji kullanımıyla inşa

kapalı ve 10.500 m2'ye varan açık

edilmekte olan 4500 m2’ lik

rekreasyon ve sosyal tesis

rekreasyon alanı, farklı bir

alanları bulunacak. Projede,

konsept ile Mimar Mahmut Anlar

açık-kapalı yüzme havuzlarından

imzası taşıyacak.

*i? VADİDE YAŞAM

Toskana Sokağı Markalarıyla Buluşuyor! Toskana Vadisi'nin cazibe merkezi

Farklı lezzetleri içerecek restoran

haline gelecek olan Toskana Sokağı hayatın tüm renklerini yansıtmaya hazırlanıyor. Mimari tasarım ıyla Toskana'yı birebir yansıtan Toskana Sokağı'nda,

ve kafe zincirlerinin yanısıra Toskana Sokağı hem bir lezzet hem de alışveriş mekanı olacak. Toskana Vadisi'nin konseptine uyumlu butik tarzda markalar Sokak'ta yerlerini

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen markaları Mayıs ayından itibaren yerlerini almaya hazırlanıyor.

almak üzere proje yönetimi ile temasa geçmeye başladılar. Başvurular Mayıs ayına kadar değerlendirilecek. Siz de yerinizi

Toskana Sokağı ev sahiplerinin her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde tasarlanıyor.

almak için acele edin.

Tadıyla, Dokusuyla Akdenizli Bir Yaşam...

İstanbul’un değerlenen bölgelerinden Büyükçekmece'de

2 km. boyunca ağaçların size eşlik ettiği Lineer Park'ın yanı

yeni bir yaşam alanı sunan

sıra, Toskana Vadisi'nde hemen

Toskana Vadisi Evleri,

yanı başınızdaki binicilik

Büyükçekmece Gölü ve Marmara

merkezinde at binebilir, doğa

Denizi'nin etkileyici manzarasına

sporları kulübünde rüzgar sörfü,

hâkim olmasının yanı sıra, yürüyüş ve koşu parkurları, geniş

aktivitesine katılabilirsiniz.

ortak yeşil alanları, sosyal ve rekreasyon merkezleri ile renkli bir yaşam sunmaya hazırlanıyor.

kano, kürek gibi birçok farklı spor Toskana Vadisi'nde sağlıklı ve zinde bir hayatı yakalayacaksınız.

Toskana Sokağı, restoran ve kafe, süpermarket, patisserie, şarküteri, eczane, kuaför, kuru temizleme, cafe shop, çiçekçi, hediyelik eşya, kuyum ve aksesuar mağazalarıyla gündelik

hayatın her türlü ihtiyacına cevap verebilecek. Toskana Sokağı, farklı renkleriyle ev sahiplerinin hemen yanı başında yer alarak hayatlarını kolaylaştıran imkanlar sunacak.


2008/03

&TOSKANA VADİSİ HAYALLERİNİZ HAYATINIZ OLUYOR! Emaar Türkiye'nin ilk projesi Toskana Vadisi; eşsiz doğası, mimarisi, yapı kalitesi, sosyal mekanları ve 8 farklı villa seçeneğiyle benzersiz bir yaşam alanı sunuyor.

Dünyanın önde gelen gayrim enkul şirketi EMAAR, vizyonunu ve uzm anlığını Türkiye'deki ilk projesi Toskana Vadisi ile İstanbul'a, doğayla m odern hayatın kaynaştığı kusursuz bir yaşam a taşıyor... Büyüklükleri 3 95 m 2 ile 9 4 0 m 2 arasında 8 farklı tip te ve dünya stan d artlarınd a tasarlanan bu Akdenizli evler her ayrıntın ın , lüks ve m odern yaşam ı yeniden tanım ladığı bambaşka bir dünyayanın kapılarını aralıyor. Akdenizli solukla nefeslenen özgün bir hayatı seçkin sahiplerine sunan Toskana Vadisi'nde hayallerinizin evine sahip olm ak için, % 3 0 ön ödem enin % 15 tutarını Türkiye'nin önde gelen bankalarının sağladığı çok özel koşullarla kredilendirebilir, evinizin anahtarını aldıktan sonra kalan % 7 0 tu tarın d aki bedeli peşin ya da banka kredisi ile ödeyebilirsiniz.

BENZERSİZ KREDİ VE ÖDEME KOŞULLARIYLA %30 PEŞİN, %70 ANAHTAR TESLİMİNDE... İSTANBUL

SATIŞ OFİSİ: 0212 889 10 00

F a tih Ü n iv e rs ite s i T ab elası

K ü ltü r Koleji

jr

w w w .to s k a n a vad isi.co m w w w .e m a a r.c o m B ü y ü k ç e k m e c e S ırtköy M evkii

-------------- M ı

EDİRNE IX ) S k \ V \

ü b û m

V A D İS İ

Turkey EMAAR TURKEY ARMANI HOTELS & RESORTS

HAMPTON S INTERNATIONAL

JO HN LAING HOMES

RAFFLES CAMPUS

TURNER INTERNATIONAL MIDDLE EAST LTD

ATASAY K U Y U M ^ L U kT

t AI<I|RISİMIDIR


k ile r

TABANUOĞLU

"M

GÖKYÜZÜNE UZANAN ÖZEL BAHÇELİ REZİDANSLAR

k ile r h o ld in g

kuruluşudur


ŞEHRİN ÜZERİNDE YENİ BİR YAŞAM YÜKSELİYOR

www.istanbulsapphire.com

J

S A P P H I R E


Yepyeni bir yaşama hazır mısınız? M arm ara Denizi ve Büyükçe km ece Gölü manzaralı, 2000 m2 ile 4000 m2 arasında değişen özel bahçeleri içinde, 4 tipte 620 m2,den 1342 m2'ye kadar kullanım alanına sahip modern çağın konakları... İstanbul'un yükselen beldesi Büyükçekmece'de Fatih Üniversitesi, IICS, Kültür 2000 Koleji ve Al kev İlköğretim Okulu ile komşu...Havuz, kapalı otopark, sosyal tesis, 24 saat güvenlik ve akla gelebilecek her tür gereksinimin düşünüldüğü yaşam alanları... Sizi Günışığı Konakları'nda bekliyor.

Güvensa Yapı inşaat A.Ş. Karaağaç Köyü Yolu, Fatih Ü n ive rsite si Yanı, Günışığı Konakları B ü yü kçe k m e ce İstanbul Tel: ( 0 2 1 2 ) 8 89 19 95 (5 h a t) w w w .g u n is ig ik o n a k la ri.c o m


CİTYSCOPE

SERGİ EXHIBITIONS

Dünyanın karanlık yüzü The dark side of the vvorld İbrahim Göksungur’un Afrika fotoğrafları, 11 Nisan-10 Mayıs

İbrahim Göksungur’s A f rica photographs will be at İstanbul's

tarihleri arasında İstanbul Fransız Kültür Merkezi’nde. Göksungur

French Culture Çenter 11 April to 10 May. Says Göksungur o f

sergideki çalışmaları için; ‘“ Gerçekte ayın karanlık yüzü yoktur’ der

his works in the show: “A t the end o f his famous albüm, “The Dark

Pink Floyd, ünlü 'The Dark Side of The Moon' albümünün

Side o f the Moon", Pink Floyd asks if the moon reaily has a dark

bitiminde. Peki dünyanın karanlık yüzü var mıdır? Karanlıkta kalmış,

side. So, does the vvorld have a dark side? A face o r faces that are

görülmeyen, görülmek istenmeyen yüzü, yüzleri... İşte 2006 yılında

not seen, preferred not to be seen, left in the dark? This is what I

Afrika kıtasının göbeğinde, Mali ve Burkina Faso’da, siyah tenleriyle

vvondered in the heart o f A f rica in 2006 when I encountered in Mali

dünyanın karanlık yüzünü oluşturan, alabildiğine aydınlık insanlarla

and Burkina Faso eminently enlightened people vvho, with their

karşılaştığımda bunları düşündüm ister istem ez..." diyor.

black faces, make up the dark side o f the vvorld."

Tel: (0212) 334 87 40

Tel: (0212) 334 87 40

Yarının Şafağı The Dawn of Tomorrovv Proje4L / Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi, ‘Yarının

Proje4L/Elgiz Museum o f C ontem porary A rt is

Şafağı/İtalyan Koleksiyonlarından İtalya Güncel Sanatı’ adlı özel seçkiyi sanatseverlerle

bringlng art lovers a special selection titled Dawn o f Tomororvv/ltalian Contemporary Art from Italian

buluşturuyor. Bizzat koleksiyonerleri tarafından

Collections’. Personally selected b y the collectors,

seçilen eserler, ilk kez bir araya getiriliyor. Projenin

the vvorks are being brought together for the first

bir parçası olarak Elgiz Koleksiyonu’ndan bir seçki

time. A selection from the Elgiz Collection will also be

de Venedik’te izleyiciye açılacak. Italyan

exhibited in Venice as part o f the project. M ounted

Büyükelçiliği himayelerinde Türk Hava Yolları ve

under the auspices o f the Italian Embassy vvith

Nuova Icona / Venice desteği ile hazırlanan sergi,

backing by Turkish Airlines and Nuova Icona/Venice,

26 Nisan’a dek görülebilir.

the exhibition runs through 26 April.

www.elgizmuseum.org

www. elglzmuseum. org

İstanbul Finlandiya'da İstanbul in Finland T.C. Helsinki Büyükelçisi Reha Keskintepe'nin

With contributions b y Turkish Airlines, Turkey’s

tarihi İstanbul kartpostal koleksiyonundan

Em bassy in H elsinki is taking 19th and 20th

derlenen ‘Boğaziçi’nin Gizemi’ başlıklı sergisi

century İstanbul to Finland vvith Turkish

ile Suna-lnan Kıraç Vakfı'nın tarihi fotoğraf

A m ba ssad or Reha Keskintepe's exhibitlon o f

koleksiyonundan bir seçki olan ‘İmparator

historic İstanbul p o stca rd s titled ‘The M ystery

Kent: İstanbul’ sergisi 19. ve 20. yüzyıl

o f the Bosphorus ’ an d a selection titled ‘İstanbul: Im perial C ity ’ o f historic

Istanbulu'nu, Türk Hava Yolları'nın katkılarıyla

14

Finlandiya'ya taşıyor. Sergi, 12 Nisan-18 Mayıs tarihleri arasında kuzey Finlandiya'nın

ph otog rap hs from the Suna-lnan Kıraç

Oulu kentinde bulunan Kuzey Ostrobothnia

the North O strobothnia M useum in the Finnish

M üzesi’nde izlenebilecek, www.posti.fi

city o f Oulu 12 April to 18 May. w w w .posti.fi

iKYLII-t 4 /2 0 0 8

Foundation.

The exhibition can be vlewed at


3ollyw ood yıldızları Türkiye'de...

Don Johnson

B Jackie

TriStar

S E T Villaları - Kuşadası www.tristar-com panygroup.com

Europe Headquarters: 18 Avenue Louis-Casaî ■ 1209 Geneva - Svvitzerland Phone: +41 (0) 22 747 7869 Fax: +41 (0) 22 747 7999 USA Headquarters: 405 Lexington Avenue Chrysler Building,25&26th FI.NY New York 10174 USA Phone: +1 212 907 6 5 2 8 /6 5 2 9 Fax: +1 917 368 8005

Türkiye Headquarters: Metro City Biiyükdere Cad, C Blok D: 49 34330 1, Levent • İstanbul • Türkiye Tel: +90 212 344 04 29 / +90 212 344 05 90 Türkiye Branch: Fatih Cad. Akasya Sk, Dirican iş Merkezi No: 7/16 34010 Merter • İstanbul • Türkiye Tel: +90 212 637 45 60 pbx Fax: +90 212 637 49 34

United Kingdom • USA • Germany • Switzerland • Cyprus • Serbia

Türkiye


CİTYSCOPE

ETKİNLİK EVENTS Fuayede sergi Exhibition in the foyer Peyam i Gürel'in altıncı

P eyam i G ü re l's sixth one-

kişisel sergisi 1-1 5 Nisan tarihleri arasında Cem al

m an sh o w w lll be on h a n d for a rt lovers in the fo yer o f the

Reşit Rey fuayesinde

C em al R e şit R ey C o n cert

ziyaretçisi ile buluşacak.

H ail 1 -1 5 April. İn the

O rganizatörlüğünü İstanbul

exhibition, org an ized b y the

Sanat Evi'nin yaptığı sergide,

İsta n b u l Sanat Evi, the a rtis t w ill be sho w in g 2 5 w orks

sanatçı 2 0 0 3 ’teki 'K uu n' sergisi sonrasındaki sürecini 25 eserle aktaracak.

p ro d u c e d since his pre vio us

Tel: (0216) 352 93 65

Tel: (0216) 3 5 2 93 65

exhibition, 'K uu n', in 2003.

H attuşa’nın kitabı Book on Hattusha Tarihi Milli Park olan ve Unesco Dünya Mirası listesinde bulunan

A first in arch a e o lo g y has been

H a ttu şa ’daki H itit Surları'nın orijinal

re co n stru ctio n o f the H ittite C ity Walls

yapısına bağlı kalınarak ayağa

a t H attusha, an H isto ric N a tion al Park

a ch ie ved with the co m p le tio n o f the

kaldırılm a çalışmasının

a n d UNESCO W orld H eritage Site.

tam am lanm ası ile arkeolojide bir ilk

C o n d u cte d b y the G erm an

gerçekleşti. Alm an Arkeoloji

A rch a e o lo g ica l Institute, the p ro je c t

E nstitüsü tarafından sürdürülen bu

has been p u b lish e d as a book, ‘A

proje, H attuşa eski kazı başkanı

M u d b rick C ity W all a t H attusha:

Dr. Jürgen S eeh er tarafından

D iary o f a R e c o n s tru c tio n ’, b y Dr.

‘H a ttuşa Kerpiç Kent Suru’ adıyla

Jürg en Seeher, form er d ire c to r o f the

kitaplaştırıldı. H itit dönem indeki

H attusha dig. The 2 3 2 -p a g e book,

planlam a, organizasyon ve

w hich gives com prehensive in fo rm atio n on planning, organization

uygulam a kon usu nd a da kapsam lı bilgi içeren 232 sayfalık kitap, Ege

a n d p ra c tic e in the H ittite period, was

Yayınları’ndan çıktı.

p u b lis h e d b y Ege Yayınları.

Hattuşa K e r p iç K e n t S u ru Bir Rekonstrükiiyon Çalışman

Fotoğraf günleri yaklaşıyor Photography days approaching F otoğraf Dergisi tarafından

Organized b y Fotoğraf Dergisi

düzenlenen ‘1. Ulusal Fotoğraf G ü n leri’ 1 0 -1 2 Nisan tarihlerinde Italyan Kültür M e rk e z i’nde

(Photography Magazine), İstanbul's ‘1st National Photography Days' will be 10-12 April. Seventeen artists, 18

karm a gösterileriyle, 17 fo to ğ ra f

photography clubs and five universities

sanatçısı, 18 fo to ğ ra f derneği ve

will take pa rt in the event with jo in t and

5 üniversite yer alacak. 10 Nisan

one-man shows. Personal shows by five

Perşem be günü ‘ U stalara Saygı'

masters o f Turkish photography will make up the first evening o f the event,

bölüm üyle açılacak etkinliğin ilk gecesinde, T ürk fotoğrafının beş

16 SKYLİFE 4 /2 0 0 8

held a t the Italian Culture Çenter

yapılacak. Etkinlikte, kişisel ve

usta ism inin kişisel gösterileri

which will open on Thursday 10 April with the category, ‘Homage to the

olacak. 11 Nisan C um a günü

Masters'. There is no charge for the

1 7 :3 0 ’da, 12 Nisan C um artesi günü

shows which will begin a t 5:30 p.m. on

ise 1 4 :0 0 ’da başlayacak olan

Friday, 11 April, and a t 2 p.m. on

g ö steriler ücretsiz izlenebilecek.

Saturday, 12 April.

Tel: (0212) 256 92 58

Tel: (0212) 256 92 58


görkem li z e n g in liğ in

oykusu

Altının tarihteki görkemli çağından*, altın taşıyan nehir Paktolos’un Lidya’ya zenginliği ve güzelliği getirdiği dönemden günümüze yansıyan eşsiz çizgiler... Yaşayan Anadolu Takıları 3, gözalıcı tasarımları ve sonsuz ruhuyla Atasay’da.

M YKAS İA D O L U TA KILA R I

' Taşıdığı altın tozlan ile Lidya Krallığının zenginliğinin kaynağı olduğuna inanılan Paktolos Nehri sayesinde, bu bölgedeki insanlar tarihteki en ihtişamlı dönemi yaşamıştır.

İSTANBUL • N E W Y O R K • M ILAN • LO N D O N • DUBAİ • M EXIC O CITY HONG

KONG

GUANGZHOU

MOSCOVV

SHENZHEN

T + 9 0 (212) 652 33 66

www.atasay.com shop.atasay.com


CİTYSCOPE

FESTİVAL FESTİVAL Adana'da festival Festival in Adana 10. Sabancı Uluslararası A dana

The 10th S ab ancı In te rn atio n al Adana

T iyatro Festivali, Kültür ve Turizm

T h eater Festival, in a co o p e ra tio n

Bakanlığı, Devlet Tiyatroları Genel

be tw ee n the C ulture a n d Tourism

M üdürlüğü ve Sabancı V akfı’nın

M inistry, the Turkish S tate Theaters a n d

işbirliğiyle 27 M a rt-2 7 Nisan tarihleri

the Sabancı F oundation, w ill h o s t a

arasında pek ç o k yerli ve yabancı tiyatro

nu m b e r o f Turkish a n d foreign theater

to p lu lu ğ u n a ev sahipliği yapacak. Her yıl

g ro u p s from 2 7 M arch to 2 7 April. A t the

yaklaşık 20 bin seyirciye ulaşan Sabancı

festival, vvhich reaches a ro u n d 2 0 ,0 0 0

Uluslararası Adana T iyatro F estivali’nde

sp e cta to rs every year, seven foreign a n d

bu yıl 7 ’si yabancı 15 tiya tro top luluğu ,

15 Turkish th e a trica l ensem bles will

top lam 18 oyun sergileyecek. Festival

p re s e n t a to ta l o f 18 plays this year.

süresince üç yabancı ve iki yerli tiyatro

Three foreign a n d tw o Turkish the ater

to p lu lu ğ u Sabancı Üniversitesi G österi

g ro u p s w ill sta g e plays for İsta nb ul

M erke zi’nde oyunlarını sahneleyerek

th e a te r-g o e rs a t the Sabancı U niversity

İsta n b u l’daki tiyatroseverlerle buluşacak.

S h o w Ç e nter th ro u g h o u t the festival.

w w w .va ksa .o rg

w w w .vaksa.o rg

£7 MART 28 NİSAN

c?008 ADANA

Ankara festivali 25 yaşında! Ankara festival marks 25th year! 24 yıldır Ankara ile özdeşleşen Uluslararası Ankara Müzik

S ynonym ous w ith A nkara fo r 24 years, the Intern ation al Ankara

Festivali bu yıl 2 5 ’inci festival ile güm üş yılını kutluyor. 4-26

M usic F estival is ce leb rating its silver anniversary this year. The

Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan 25. Uluslararası

25th In te rn atio n al A nkara M u sic Festival, w hich w ill take

Ankara Müzik Festivali, Türkiye dahil 18 ülkenin sanatçılarını

p la c e 4 -2 6 April, is brin g in g reside nts o f the Capital a to ta l o f

toplam 23 etkinlikte başkentlilerle buluşturacak. Hırvatistan'dan Zagrep Ouartet, Almanya'dan Leipzig Ouartet,

2 3 events featuring pe rfo rm e rs from 18 countries, in clud in g

Avusturya’dan Strauss Octette, Ispanya'dan Pedro Navarro

S e rb ia 's Z agre b O uartet, G erm any's Leipzig O uartet, A u s tria 's

Trio ve siyah-beyaz Paris görüntüleri eşliğinde Poulain Trio ise,

S trauss O ctette, S p a in ’s P edro Navarro Trio, a n d the Poulain

Turkey. A m o n g the festival ch a m b e r m usic offerings are

festivalin oda müziği etkinlikleri arasında yerlerini alıyor.

Trio a cco m p a n ie d b y b la c k -a n d -w h ite scen es o f Paris. B esides

Ankara’nın festivali, geleneksel salonların dışında üniversite ve

the tra d itio n a l c o n c e rt halis, the seven venues fo r this y e a r’s

farklı kurumların ev sahipliği ile bu yıl yedi ayrı salonda

A nkara F estival aiso in clud e universities a n d o th e r in stitu tion s.

etkinlikler sunuyor. Dünyaca ünlü flüt solistimiz Şefika Kutluer 25. Uluslararası Ankara Müzik Festivali çerçevesinde 6 Nisan

A c c o m p a n ie d b y S w edish p ia n ist G eorg O quist, T urkey's w o rld -re n o w n e d flüte soloist, Şefika Kutluer, w ill give a

Pazar günü saat 17:30’da Devlet Resim ve Heykel Müzesi

recital, 6 A p ril a t the c o n c e rt hail o f the S tate M useum o f

Konser salonunda İsveçli piyanist Georg Oquist eşliğinde bir

P ainting a n d S cu lp tu re as p a rt o f the 2 5 th Intern ation al A nkara

resital verecek. Reinecke’den Poulenc’a Cezar Frank'dan

M usic Festival. The p ro g ra m in clu d e s a n u m b e r o f w orks from

G luck'a romantik flüt repertuarının birbirinden güzel ve

the R o m an tic flüte rep ertoire b y co m p o se rs from R einecke an d

duygulu eserlerini seslendirecek.

G luck to P oulenc a n d C esar Franck.

www.ankarafestival.com

ww w. ankarafestival. com

18 S K Y LIFt 4 /2 0 0 8


pierre cardin H A LI CONCEPT STORES ANKARA 41. CADDE NO: 5 /3 9 ÇUKURAMBAR (0312) 286 24 44 B U R S A YEKİ YA10VA YO LU NO: 408 0SMAN6AZİ (0 2 2 4 ) 211 10 65 GAZİANTEP B AT IKEN T HAH KÜRŞAT TÜ7MEN B L V . ÜZEN APT . A LTI Ş E H İT K A M İL (03 4 2 ) 321 25 26 İSTANBUL BAC D AT CAD. NO: 113 /A -B F E N E R Y O L U (0216 ) 347 79 9 0 SAMSUN S A M S U N -O R D U K A R A Y O LU K İR A Z L IK HAH A T A T Ü R K B L V . NO: 66 (0 3 6 2 ) 266 53 31 KAYSERİ M U S T A F A Ş İM Ş E K B L V . NO: 113/C (0 3 5 2 ) 224 9 9 99 KIBRIS O S M A N P A Ş A C A D . NO : 4 3 IE F K 0 Ş A (0 3 9 2 ) 229 0 3 20

SHONROOM STORES ADANA K A R A S O K U M A H . A BİD İN P A Ş A C AD . NO: 10 (0 3 2 2 ) 351 50 76 AFYON K U R T U L U Ş C A D . NO: 141 (02721 212 22 6 6 ANKARA İR FA N B A Ş T U Ğ CAO . 203/B H A S K Ö Y (0312) 338 27 40 - B İR L İK M A H . 8. C AD . NO: 21/A Ç A N K A Y A (0312) 495 68 70 A N T A L Y A FE N E R M A H . Ö Z G Ü R L Ü K B L V . 1912 S O K . E R T U Ğ R U L S İT ES İ A /1 B LO K (0 2 4 2 ) 324 62 42 B O LU İH S A N İY E M A H . E R T U Ü R U L S O K . Ö R N E K B A Ş İŞ M E R K E Z İ NO: 21 (0 3 7 4 ) 215 6 1 5 7 BURSA B U R S A C A D . NO: 20 M . K E M A L P A Ş A (0 2 2 4 ) 614 08 58 - C U M A M A H . B ED EST EN SOK. NO: 5 İN EGÖ L (022 4 ) 7 1 5 1 4 15 ÇORUM G Ü LA B İ B E Y M A H . 1. VELİ P A Ş A SO K . NO: 15/B (0 3 6 4 ) 225 29 28 D EN İZLİ A K K O N A K M A H . D EVR İM CAO . NO: 18 Z E M İN KAT (025 8 ) 265 96 85 - Ç A M LIK M A H . Ç A M LIK C A D . 2595 S K . G Ü R C A N A P T . NO: 1 (0 2 5 8 ) 213 23 24 ES K İŞ E H İR A SA R C IK LI C AD . NO: 113 (0 2 2 2 ) 2 2 0 5 3 11 G A Z İA N T E P GAZİ M A H . Ö M ER A SIM A KS O Y CAD. N İSA A PT . ALTI Ş EH İT K A M İL (0 3 4 2 ) 339 99 4 6 - K A R A TA Ş M A H . 4 0 0 N O 'L U CAO . NO: 8 O SK A İŞ M ER K EZİ NO: 13-14 Ş A H İN B E Y (03 4 2 ) 371 5 0 4 0 • B İN E V L E R M A H . ÜN İVER S İTE B U L V . NO: 172 Ş A H İN B E Y (0342 ) 3 3 6 1 0 2 0 İZM İR YE Ş İL L İK C AD . NO: 241 K A R A B A fiLA R (0232 ) 254 4 6 6 6 - KİPA A LIŞ V ER İŞ M ER KEZİ B O R N O V A (0232 ) 373 73 10 KOCAELİ K A R A B A Ş M AH . A KÇ A C AM İİ CAO . NO: 88 İZMİT (0 2 6 2 ) 325 4 8 8 7 M A L A T Y A M İLLİ E G EM EN LİK CAD. NO: 26 (0 4 2 2 ) 3 2 5 81 8 5 N E V Ş E H İR A T A T Ü R K C AD . NO : 3 8 (0 3 8 4 ) 2 1 3 1 9 39 O R DU YEN İ M A H . İSM ET PA Ş A C A D . NO: 7 1 /» (0 4 5 2 ) 225 3 3 6 3 R İZE EK R E M O R H A N M A H . C U M H U R İY E T CAO . NO: 199 (0 4 6 4 ) 2 1 7 1 1 4 0 S A K A R Y A S ED AT K IR T A T E P E C A D . Ş E K E R M A H . R Ü Ş E N SO K . NO: 22 DSİ YA N I A D A PA ZARI (026 41 2 7 2 52 56 S A M S U N YEN İ T E R M İN A L K AR Ş ISI A FR A A LIŞ V E R İŞ M ER KEZİ (036 21 4 6 5 5 9 8 0 - 1 9 M AYIS M A H . GAZİ CAD . NO : 104 (0 3 6 2 ) 431 6 3 0 8 - KALE M AH . BAĞ DAT C AD . NO: 19 (0 3 6 2 ) 4 3 5 0 3 0 6 Y A LO V A İST A N BU L C AD . NO: 15 (0 2 2 6 ) 812 8 0 57 S H O P P IN G CENTERS İS T A N B U L A R M O N İ PA R K O U T LET Ç E N T E R T EV FİK B E Y M A H . H A LK A LI C A D . NO: 132 B B 15 K Ü Ç Ü K Ç E K M E C E (0212 4 2 6 71 2 9 )

w w w . p i e r r e c a r d i n - h a l i . c o m w w w . p i e r r e c a r d i n - c a r p e t . c o m


CİTYSCOPE

FESTİVAL FESTİVAL

V

Ç ocuklar filmlerle buluşuyor Films for children Türkiye Sinem a ve A udiovisuei Kültür Vakfı (TÜRSAK) ile

The fifth G aranti M ini B ank In te rn atio n al C hildren's

G aranti B ankası’nın işbirliğiyle düzenlenen G aranti Mini Bank

Film Festival, o rg an ized jo in tly b y G aranti B ank an d

Uluslararası Ç ocuk Filmleri F estiv ali’nin beşincisi, 2 5 -2 8

the Turkey Cinem a a n d A u d io visu a l C ulture Foundation

Nisan tarihleri arasında İsta n b u l'd a gerçekleştirilecek. Bu yıl

(TÜRSAK), w iil take p la c e in İstan b ul 2 5 -2 8 April.

ilk defa A nkara ve İzm ir’e de kon uk olaca k festival boyunca

D uring the festival, w hich w ili also visit A nkara a n d

çocu kla r, dünyanın b irço k ülkesinden, aralarında çizgi ve

İzm ir this yea r fo r the first time, childre n w iil have an

kukla film lerinin de bulunduğu uzun ve kısa metrajlı 3 0 ’un

o p p o rtu n ity to w a tch öve r th irty fe a tu re-le ng th film s

üzerinde film i izlem e olanağı bulacak. A n ka ra’da 2 -4 M ayıs,

a n d shorts, am o ng them ca rto o n a n d p u p p e t films.

İzm ir’de ise 9-11 M ayıs tarihleri arasında izlenebilecek

The festival, vvhich w ill be in A n kara 2 -4 M a y an d in

festival, çocukları dünya sinemasının örnekleriyle

İzm ir 9-11 M ay, w ill b rin g children exam pies o f w o rld

buluşturacak.

cinema.

h ttp ://c o c u k fe s tiv a li.tu rs a k .o rg .tr/

h ttp ://c o c u k fe s tiv a li. tursak, org. tr

Dünya müziğinin kalbi Antalya’da Heart of vvorld m usic beats in Antalya

20 SKYLIFE 4 /2 0 0 8

Devlet O pera ve Balesi Genel

This y e a r’s Annual M eetin g and

M üd ü rlü ğ ü 'n ü n önem li uluslararası

C onference o f the European

projeleri arasında yer alan A spe nd os

Festivals Association (EFA), am ong

Uluslararası O pera ve Bale F estivali’nin üye olduğu A vrupa

whose m em bers is the A spendos International Opera a n d Ballet

F estivaller B irliği’nin (EFA) bu yilki

Festival, one o f the Turkish State

Genel Kurulu ve Konferansı, Nisan

Opera a n d B alle t's m ajör International

ayında A n ta lya 'd a gerçekleştirilecek.

projects, will take place in Antalya in

2 4 -2 7 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Genel Kurul ve Konferans; Kültür ve Turizm Bakanlığı

April. To be he ld betw een 24 an d 2 7 April, the A nnual M eeting and Conference will be realized w ith the

Tanıtm a Genel M ü d ü rlü ğ ü ’nün

s u p p o rt o f the P rom otional

desteği ve Devlet O pera ve Balesi

D epartm ent o f the M inistry o f Culture

Genel M ü d ü rlü ğ ü ’nün

a n d Tourism with organization

organizasyonuyla gerçekleşecek. EFA

p ro vid e d b y the Turkish State Opera

üyesi A spendos Uluslararası O pera

a n d Ballet. An EFA m em ber, the

ve Bale Festivali bu yıl 7 H a ziran -3

A spendos International O pera and

T em m uz tarihleri arasında

B allet F estival will take p la ce this

gerçekleştirilecek. 15. yaşında tüm

y e a r from 7 June to 3 July. The

dünyanın tanıdığı önem li bir sanatsal

18 00-year-old A spe nd os A ncient

e tkin lik haline gelen festivale, 1800

Theater w ili ho st the festival, a m ajör

yıllık A spe nd os A ntik T iyatrosu ev sahipliği yapacak.

w orld-scale a rtistic event no w in its

Tel: (0312) 310 78 33

Tel: (0312) 3 1 0 78 33

15th year.


CONCEPT STORES ANKARA 41. CADDE NO: 5 /3 9 ÇUKURAMBAR (0312) 286 24 44 BURSA YENİ YALOVA YOLU NO: 40B OSMANGAZİ (0 2 2 4 ) 211 10 65 GAZİANTEP BATIKENT MAH. KÜRŞAT TOZMEN BLV. ÖZEN APT. ALTI ŞEHİTKAMİL (0 3 4 2 ) 321 25 26 İSTANBUL BAĞDAT CAD. NO: 113/A-B FENERYOLU (0216 ) 347 79 9 0 SAMSUN SAMSUN-ORDU KARAYOLU KİRAZLIK MAH. ATATÜRK BLV. NO: 6 6 (0 3 6 2 ) 266 53 31 KAYSERİ MUSTAFA ŞİMŞEK BLV. NO: 113/C (0 3 5 2 ) 224 9 9 9 9 KIBRIS OSMANPAŞA CAD. NO: 43 LEFKOŞA (0 3 9 2 ) 229 0 3 20 SHOWROOM STORES ADANA KARASOKU MAH. ABİDİN PAŞA CAD. NO: 10 (0 3 2 2 ) 351 5 0 76 AFYON KURTULUŞ CAD. NO: 141 (0 2 7 2 ) 212 22 66 ANKARA İRFAN BAŞTUfi CAD. 20 3/B HASKÖY (0312) 338 27 40 - BİRLİK MAH. 8. CAD. NO: 21/A (ANKAYA (0312) 4 95 68 70 ANTALYA FENER MAH. ÖZGÜRLÜK BLV. 1912 SOK. ERTUĞRUL SİTESİ A/1 BLOK (0 2 4 2 ) 32 4 62 42 BOLU İHSANİYE MAH. ERTUfiRUL SOK. ÖRNEKBAŞ İŞ MERKEZİ NO: 21 (0 3 7 4 ) 215 61 57 BURSA BURSA CAD. NO: 20 M . KEMAL PAŞA (0 2 2 4 ) 614 08 58 - CUMA MAH. BEDESTEN SOK. NO: 5 İNEGÖL (0 22 4 ) 7 1 5141 5 ÇORUM GÜLABİ BEY MAH. I. VELİ PAŞA SOK. NO: 15/B (0 3 6 4 ) 225 29 28 DENİZLİ AKKONAK MAH. DEVRİM CAD. NO: 18 ZEMİN KAT (0 2 5 8 ) 265 96 85 - ÇAMLIK MAH. ÇAMLIK CAD. 2595 SK. GÜRCAN APT. NO: 1 (0 2 5 8 ) 213 23 24 ESKİŞEHİR ASARCIKLI CAD. NO: 113 (0222) 220 5311 GAZİANTEP GAZİ MAH. ÖMER ASIM AKSOY CAD. NİSA APT. ALTI ŞEHİTKAMİL (03 4 2 ) 339 99 46 - KARATAŞ MAH. 400 NO'LU CAD. NO: 8 OSKA İŞ MERKEZİ NO: 13-14 ŞAHİNBEY (0 3 4 2 ) 3 7 1 5 0 4 0 - BİNEVLER MAH. ÜNİVERSİTE BULV. NO: 172 ŞAHİNBEY (0 3 4 2 ) 3361 0 20 İZMİR YEŞİLLİK CAD. NO: 241 KARABAŞLAR (0232 ) 254 46 66 - KİPA ALIŞVERİŞ MERKEZİ BORNOVA (0232) 373 7 3 1 0 KOCAELİ KARABAŞ MAH. AKÇA CAMİİ CAD. NO: 88 İZMİT (0262) 325 48 87 MALATYA MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO: 26 (0 4 2 2 ) 325 81 85 NEVŞEHİR ATATÜRK CAD. NO: 38 (0 3 8 4 ) 21319 39 ORDU YENİ MAH. İSMET PAŞA CAD. NO: 71/A (0 4 5 2 ) 225 33 63 RİZE EKREM ORHAN MAH. CUMHURİYET CAD. NO: 199 (0 4 6 4 ) 2 17 1140 SAKARYA SEDAT KIRTATEPE CAD. ŞEKER MAH. RÜŞEN SOK. NO: 22 DSİ YANI ADAPAZARI (02 6 4 ) 272 52 56 SAMSUN YENİ TERMİNAL KARŞISI AFRA ALIŞVERİŞ MERKEZİ (03 6 2 ) 465 59 80 -1 9 MAYIS MAH. GAZİ CAD. NO: 104 (0 3 6 2 ) 4 3 1 6 3 08 - KALE MAH. BAĞDAT CAD. NO: 19 (0362 ) 435 03 06 YALOVA İSTANBUL CAD. NO: 15 (02 2 6 ) 812 8 0 57 SHOPPING CENTERS İSTANBUL ARMONİ PARK OUTLET ÇENTER TEVFİK BEY MAH. HALKALI CAD. NO: 132 B B 15 KÜÇÜKÇEKMECE (0212 426 7 1 2 9 )


CİTYSCOPE

ETKİNLİK EVENTS Borusan’da bu ay This m onth at Borusan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Nisan ayı konserinde AvusturyalI Orkestra Şefi Sascha

under Austrlan conductor Sascha Goetzel wlll

Goetzel yönetiminde Franz Schubert, Max Bruch

be performing works o f Franz Schubert, Maz

The Borusan İstanbul Philharmonic Orchestra

ve Antonîn Dvorâk'ın eserlerini seslendirecek.

Bruch and Antonln Dvorak a t its April

Konser, 2 Nisan’da Caddebostan Kültür

concert. Venues for the concerts are

Merkezi'nde, 3 Nisan’da Lütfi Kırdar Konser

Caddebostan Culture Çenter on 2 April, and Lütfi Kırdar Concert Hail on 3 April. The

Salonu nda sahnelenecek. Borusan Oda Orkestrası bu ay ayrıca; gerek seslendireceği

Borusan Chamber Orchestra this m onth is

eserler, gerek bugüne kadar dünyanın dört bir

also getting ready for a concert twhich is

yanında tanınmış orkestralara eşlik eden piyanist

noteworthy both for the vvorks to be piayed

Jonathan Biss ile dikkat çeken bir konser

and for pianist Jonathan Biss, who has

vermeye de hazırlanıyor. Orkestra konserde

perform ed with well-known orchestras

Robert Schumann ve VVolfgang Amadeus

around the vvorld. The program includes

Mozart'ın eserlerini seslendirecek. Konser,

vvorks o f Robert Schumann and VVolfgang

10 Nisan’da Cemal Reşit Rey Konser

Amadeus Mozart. A t Cemal Reşit Rey

Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak.

Concert Hail on 10 April. www. borusansanat. com

www.borusansanat.com

M ona Lisa İstanbul’a geldi

M ona Lisa com es to İstanbul

Sadece bir adet üretilen ve dünyada bir eşi olmayan Mona Lisa bebeği şair Sunay Akın tarafından İstanbul'a

The unique, o n e -o f-a -k in d M o nalisa d oll has been b ro u g h t to İsta n b u l b y p o e t Sunay Akın

getirildi. Mona Lisa bebeği İstanbul Oyuncak

a n d is on view now fo r visitors to the

M üzesi’nde ziyaretçileriyle buluşmaya başladı.

İstan b ul Toy M useum . First p ro d u c e d in 1954

Amerikalı ünlü porselen bebek yapımcısı Fawn

Fawn Zeller, a fam ous p ro d u c e r o f dolls, the M onalisa d o ll cap tures

Zeller tarafından 1954 yılında üretilen Mona Lisa bebeği büyük küçük herkesin ilgisini çekiyor. Başı porselenden yapılan bebeğin önemli özelliklerinden birisi

the in te re st o f p e o p le yo u n g a n d old. One o f the m o s t o u tsta n d in g features o f this doll, w hich has a p o rcelain head, is its clothes, vvhich are b a s e d on

de giysilerinin Mona Lisa

Leon ardo 's fam ous p a in tin g a n d

tablosundan örnek alınarak

refle ct R enaissance fashions

1500’lü yılların modasını

from the 1 5 0 0 ’s.

yansıtması. Tel: (0216) 359 45 50

Tel: (0216) 359 45 50

Sarıkamış’ta kar festivali S now festival at Sarıkamış

22

Adını kış turizmi ile duyurmaya başlayan Sarıkamış,

Starting to make a name for itself in vvinter tourism,

kış sporlarına imkân tanıyan pek çok kayak merkezi

Sarıkamış is in a position now to vie vvith many

ile boy ölçüşecek seviyeye ulaşmış durumda. Bugün Sarıkamış’ta sadece kayak faaliyetleri değil;

skiing, b u t a num ber o f ambitious program s are

ülkemize ve dünyaya kaliteli sporcular yetiştirmede

being implemented at Sarıkamış today to train

other ski resorts that offer vvinter sports. N ot oniy

de iddialı ve kararlı bir şekilde programlar

quality athletes for Turkey and the vvorld. Enjoyable

yürütülüyor. Mart ayının ikinci haftası düzenlenen ‘Kar Festivali’ kapsamında ilçede eğlenceli bir

activities were organized in the tovvnship for the ‘Snow Festival' held the second week in March,

etkinlik düzenleniyor ve ülkenin dört bir yanından ziyaretçiler ağırlanıyor. Bu yıl dördüncü kez

and visitors v/ere vvelcomed from ali över Turkey. A t the festival, vvhich took place this year for the

düzenlenen festivalde, 300 kayakçı tarafından Kars

fourth time, the flag was passed to Kars governor

Valisi Sayın M.Ufuk Erden’e bayrak teslim edildi ve

M. Ufuk Erden b y 300 skiers and competitions

yarışmalar düzenlendi. Sarıkamışlıların yanı sıra, ülkemizin çeşitli yörelerinden gelen katılımcılar ile

vvere held. A genuine festival atmosphere reigned vvith participants com ing not oniy from Sarıkamış

tam bir festival havası yaşandı.

but from m any different parts o f Turkey.

îKVLIFE 4 /2 0 0 8


EXPO GATEVVAY TO IRAQ l

ı

P fp £ :

/

I r a

k 't a

y a t ı r ı m

v e

in ş a a t . . .

Investment and Construction in*lraq jfcjkulusJcjrcM S

r r

r “ m Jm

Ira cj İnrernarı on al ra ır şKJpmsp UncjcJoğu ruar I

G c ı z ı c ı n b f j M k ld le ; B c ıs r E A ] j r j j f h n

C z n re r

G a zia n te p -TU R K İY E^ j J |

$TM T.C. BAŞBAKANLIK DIS TİCARET MÜSTESARLIGI

TO BB

KOSGEB FORUM Fuarcılık ve Geliştirme A.5. Fairs & Promotions Co. Inc.

w w w .fo r u m fu a r .c o m GAZİANTEP BUYUKSEHİR BELEDİYESİ GAZİANTEP METROPOLITAN MUNICIPALITY GAZİANTEP ŞAHİNBEY BELEDİYESİ

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ

GAZİANTEP ORGAZİNE SANAYİ BÖLGESİ

ŞAHİNBEY MUNICIPALITY

ŞEHİTKAMİL MUNICIPALITY

INDUSTRIAL ZONE

M e r k e z / H e a d O ffic e T e l:+90 (312) 473 60 00 (pbx) forumfuar@forumfuar.com GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ SOUTHEASTERN ANATOLIA EXPORTERS UNION

GAZİANTEP TİCARET BORSASI

GAZİANTEP SERBEST BÖLGESİ

COMMODİTY EXCHANGE

FREEZONES

Fax: +90 (312) 473 60 10

İs ta n b u l O fis/İs t a n b u l O ffic e Tel: +90 (212) 275 42 48 (pbx) • Fax: +90 (212) 274 70 96

BU FUAR 5174 SA YILI KANUN G EREĞ İN C E T Ü R K İY E ODALAR V E BO RSA LA R B İR LİĞ İ (T O B B ) İZNİ İLE DÜZEN LENM EKTEDİR. T H İS FAIR İS O R G A N İZED W ITH TH E PE R M ISSIO N O F TH E T U R K İSH UNION O F C H A M BER S AND C O M M O D İT Y EX C H A N G ES (T O B B ) İN A C C ORD AN CE W ITH TH E LAW N U M BER ED 5174.


NEWS TURK HAVA YOLLARI HABERLER

TH Y’den duyuru Announcem ent from Turkish Airlines Türk Hava Yolları’nın Orly Havalimam’ndan gerçekleştirdiği

S tarting vvith the su m m er tim etable, Turkish A irlines’

Paris uçuşları, bu yaz tarifesinden itibaren Charles De Gaulle

Paris flights to Orly A irport will land instead a t Charles de

Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek. Fransa’nın ulusal havayolu olan Air France’ın da uçuşlarını gerçekleştirdiği havalimanı olan

handles the flights o f the French national airline, A ir France,

Charles De Gaulle Havalimanı’nın kullanımı, Paris bağlantılı transit olarak seyahat edecek yolcularımız için de kolaylık sağlayacak.

con ne cting flights in Paris.

Paris uçuş programı şöyle; haftanın her günü İstanbul’dan Paris’e

is as follovvs: Istanbul-Paris daily a t 7:40 a.m., 1:25 p.m . and

Gaulle Airport. The use o f Charles de Gaulle Airport, vvhich will m ake travei easier for our transit passengers vvith The tim etable for the Paris flights

07:40, 13:45 ve 18:20’de; Paris'den İstanbul’a 08:00, 11:25 ve

6:20 p .m .; P aris-lstanbul daily a t 8 :0 0 a.m ., 11:25 a.m. and

17;35’de. Ayrıntılı bilgi için ww w.thy.com veya 444 0 849

5:3 5 p.m . For details w w w .th y.co m veya 444 0 849

Anadolujet uçuşlarına başlıyor Anadolujet to start flights Türk Hava Yolları’nın alt markası Anadolujet, 23 Nisan itibari ile

Turkish Airlines’ subsidiary Anadolujet is starting flights on

uçuşlarına başlıyor. Ekonomi sınıfı konfigürasyonu, sade ikram

23 April. Headquartered in Ankara, Anadolujet will offer a

hizmeti, farklı bagaj konsepti gibi özelliklerle farklı bir hizmet anlayışıyla uçuşlarına başlayan Anadolujet’in uçuş merkezi başkent

different approach to service with Econom y class configuration, simple inflight meals and a different concept o f luggage.

Ankara olacak. Uçuş faaliyetleri tamamıyla Türk Hava Yolları’nın

Operating entirely under a Turkish Airlines’ license, A nadolujet’s

işletme ruhsatı altında yürütülecek olan Anadolujet’in marka

tradem ark management, aircraft maintenance, flight safety and

yönetimi, uçak bakımı, uçuş güvenliği ve taşıma yükümlülükleri de Türk Hava Yolları sorumluluğu ve güvencesi altında bulunuyor.

transport obligations will carry the Turkish Airlines’ guarantee, and its quality o f maintenance and safety will adhere one-on-

Anadolujet’de güvenlik ve bakım kalitesi de birebir Türk Hava Yolları standartlarında uygulanacak. Yolcuya sunulan ilave servisleri

one to Turkish Airlines standards. The cost benefit gained b y

basitleştirerek ve ekonomi sınıf konfigürasyonu ile elde edilen

sen/ices offered to passengers will be reflected in ticket prices,

econom y class configuration and simplification o f the additional

maliyet avantajı bilet ücretlerine yansıtılacak. Böylelikle daha geniş

thus creating a ’lo w -c o s t’ business m odel enabling broad

halk kitlesinin hava ulaşım hizmetinden istifade edebilmesine imkân

masses o f people to use air transport services.

tanıyan ‘low cost-düşük maliyetli’ bir iş modeli tatbik edilecek.

Making dom estic flights from its Ankara base in the initial

Ankara merkezli olarak iç hat uçuşları yapan Anadolujet, yine

phase, Anadolujet in time will also introduce International

Ankara merkezli olarak dış hat uçuşlara da başlayacak. Anadolujet

routes, again from its Ankara headquarters. İn the first phase,

uçuşlarını, ilk aşamada 6 adet Boeing 737-400 uçağı ile

Anadolujet will be flying six Boeing 737-400's. The planes'

gerçekleştirecek. Uçakların ekonomi sınıfı konfigürasyonu 23 Nisan

econom y class configuration will be com plete by 2 3 April.

tarihine kadar tamamlanmış olacak. Erken rezervasyonda daha

Anadolujet's flights, which wili be m ade m ore attractive through cam paigns offering low er fares for early reservations, constltute

uygun fiyata uçma fırsatı sağlayacak kampanyalarla daha da cazip hale gelen Anadolujet uçuşları, Türk Sivil Havacılığı’na yeni bir açılım

a new departure in civil aviation in Turkey. Anadolujet is starting

getirecek. Anadolujet uçuşlarına bir kampanya ile başlıyor: İlk hafta

its flights with a cam paign: Ali seats on ali flights during the

bütün uçuşlarda bütün koltuklar vergiler hariç 29 YTL olacak. İlk

first week will cost YTL 29 before taxes, and starting the

haftadan sonra da her uçağın ilk 29 koltuğu yine vergiler hariç 29

second week the first 29 seats on each plane will again seli for

YTL’ye satışa sunulacak.

YTL 2 9 before taxes.

Yeni Zelanda Havayolu ile mil ortaklığı Miles partnership vvith Air Nevv Zealand

Türk Hava Yolları, Yeni Zelanda Havayolu

Turkish Airlines is starting a miles

(Air New Zealand) ile mil ortaklığına başlıyor.

partnership with Air New Zealand.

3 Mart itibariyle geçerli olacak anlaşmaya göre;

Under the agreement, which goes into

her iki havayolunun özel yolcu programına dahil üyeler, her iki havayolundan da mil

effect in 3 March, members o f the two airlines' frequent flyer program s will be

kazanabilecek ve kazandıkları milleri ödül olarak

able to earn and redeem miles on both

kullanabilecekler. Böylece Miles&Smiles üyeleri

airlines. Miles&Smiles members and

ve THY resmi kredi kartı Shop&Miles sahipleri

holders o f Turkish Airlines' official

daha geniş bir uçuş yelpazesinin sağlayacağı

Shop&Miles credit cards will also enjoy the

avantajlardan yararlanacaklar. Miles&Smiles program ortaklığı anlaşmaları 2007 yılında

benefits o f a wider range o f flights. Miles&Smiles partnership agreements

Lufthansa, Avusturya Havayolları, Swiss International Air Lines, Asiana Havayolları ve

were forged with Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss International Airlines, Asiana

TAP (Air Portugal) ile yapılmıştı.

Airlines and TAP (Air Portugal) in 2007.


AVV139

Amacınıza Uygun Çözümler Dünya helikopter üretim inde lider AgustaW estland, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarından büyük şirketlere, offshore taşım acılığından aram a-kurtarm a ve ilkyardım operasyonlarına kadar “ size özel” çözüm ler sunar...

AW 139

AVV139

AW 139

AW 109 GRAND

AVV109 G R A N D

A W 1 0 9 P O W ER

AW 119K0ALA

AW 119KO ALA

Agusta Helikopterleri kategorilerinde en hızlı, en güçlü, en uzun menzile sahip helikopterlerdir.

www.kaanair.com 0216 578 3700 Kaan Havacılık, AgustaWestland Türkiye sivil satış ve satış sonrası tek yetkili distribütörüdür.

KAAN Air

Kaan Havacılık bir Başarı Holding kuruluşudur.

AaustaVVestlarıd A n n m e c c a n ic a

C om pany


NEVVS TURK HAVA YOLLARI HABERLER

Türk Hava Yolları’nın çevre hassasiyeti Turkish Airlines’ environmental sensitivity Türk Hava Yolları, GE Havacılık’ın m aliyetli ve nadir bulunan rhenium elem entinin geri dönüşüm ünü am açlayan ‘Parça

Turkish Airlines is the first cu sto m er to p a rticip a te in GE A via tion 's n ew serap reclam ation program , aim ed

Dönüşüm P ro g ram ı’na katılan ilk m üşteri oldu. General

at recycling hardvvare containing the rare a n d co stiy

E lectric Ş irke ti'n in operasyonel birim i GE Havacılık tarafından

elem ent rhenium. The p ro je c t was initiated last year by

geçen yıl başlatılan proje, yüksek m aliyetli ve dünyada nadir

G E Aviation, an operational unit o f the G eneral Electric

bulunan rhenium elem entinin geri dönüşüm ünü am açlıyor.

Com pany. Under the program , custom ers will return to

P rogram kapsam ında T ürk Hava Yolları uçaklarına ait küçü k

GE Aviation their serap high pressure türbine (HPT)

parçalar, GE Havacılık tarafından rhenium içeren nikel süper

blades m ade from nickel süp er alloys that contain

alaşım larından yüksek basınç türbinleriyle plakalara

rhenium. The m aterial w ill then be cleaned a n d m elte d

dö nü ştü rüle cekler. M ateryeller, HPT plaka im alatında yeniden

dow n for re-use in H P T blade m anufacturing. The

kullanım için tem izlenecek ve sıkıştırılacak. Söz konusu proje, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem i belgeli TH Y Teknik A.Ş.

p ro ject will be realized by Turkish Technic Inc. on an ISO 14001 Environm ent M an ag em en t System license.

tarafınd an g erç ek le ştirilece k. T H Y 'nin yüzde 100

Expressing his p rid e in pa rticip a tin g in the pro gra m and

serm ayedarı oldu ğu Teknik A.Ş Genel M üdürü İsmail Demir,

spearheading this environm entally friendly project, İsm ail

pro gra m a dahil olm aktan ve bu çevre do stu projeye öncülük

Durur, P resident o f Turkish Technic, Inc., a 100% Turkish

etm ekte n gu rur duyduklarını ifade ederek “ Bu adım, T ürk Hava

Airlines-ovvned subsidiary, said: “This step is p ro o f o f

Y olları’nın geleneksel çevreye ve ekolojik m irasa hassasiyetini

Turkish A irlin e s' traditional sensitivity to the environm ent

ve koru m ad a karşılıklı kazanç sağlayan projelerde yer alma

a n d the ecological heritage and its desire to be ineluded

isteğini kanıtlam aktadır" diye konuştu.

in pro je cts to preserve that heritage. ”

THY Pazarlama Zirvesi 2 0 0 8 Turkish Airlines Marketing Sum m it 2 0 0 8 Türk Hava Y o lla rı’nm 2008 P azarlam a Zirvesi, 22 -2 4

Turkish A irlin e s ’ 2 0 0 8 M arke tin g S u m m it co n ven ed a t

Ş u bat tarihleri arasın d a A ntalya B e le k’teki Xanadu

the X an adu R eso rt H o tel in A ntalya B elek on 2 2 -2 4

R esort O te l’de yapıldı. Y urtdışından 107, yurtiçind en de

F ebruary. S peakers a t the sum m it, vvhich was a tte n d e d by

31 THY ofis m üdürünün katıldığı THY 2008 Pazarlam a

107 Turkish A irlin e s' office m anagers a b ro a d a n d 31 in Turkey, were the Turkish A irlin e s ' B o a rd Chairm an, Dr.

Z irvesi’nde THY Yönetim Kurulu Başkanı Dr. C andan Karlıtekin ve THY Genel M üdürü Doç. Dr. Tem el Kotil de

Candan Karlıtekin, a n d the A irlin e 's P reside nt Temel K o til

konuşm acı olarak yer alırken Genel M üdür Yardımcısı (Ticari)

Ph.D., V ice-P resident (Com m ercial) O rhan Sivrikaya ou tlin e d

O rhan Sivrikaya, TH Y 'nin 2 0 0 7 -2 0 0 8 dönem i için koyduğu ticari hedefleri anlattı. Türk Hava Yolları bünyesinde yer alan

Turkish A irlin e s ' co m m e rcia l targe ts fo r the 2 0 0 7 -2 0 0 8 period. The heads o f M arke ting a n d Sales, Business

Pazarlam a Satış, İş G eliştirm e, Kargo, Uluslararası İlişkiler,

D evelopm ent, Cargo, Intern ation al Relations, A llian ces an d

İttifaklar ve Kabin Hizm etleri başkanlarının kendi çalışmaları

Cabin Services also b rie fe d p a rtic ip a n ts on their ow n

ve pazarlam a stratejileri konusunda bilgiler aktardığı zirveye,

p ro je c ts a n d m a rke tin g stra te g ie s a t the sum m it, whose

ünlü iki akadem isyen de konuşm acı olarak kon uk oldu. Prof.

g u e st spe ake rs in elu de d tw o w e ll-kn ow n aca de m ics: Prof. Dr. A rm an Kırım to u c h e d on the to p ics o f ‘Innovation in

Dr. Arm an Kırım 'P azarlam ada innovasyon ve Deneyim Dökm en ise ‘Yaşam ve Çalışm a S evinci', ‘Uçan yolcuyla ayakları yere basan iletişim ' konularında katılım cılara bilgi

M arke ting a n d E xpe rim e ntal Inn ovatio n', a n d Prof. Dr. Üstün D ökm en b rie fe d p a rtic ip a n ts on ‘J o y o f Living a n d VVorking' a n d ‘F e e t-o n -th e -g ro u n d C o m m unicatio ns vvith

verdi.

P assengers in the A ir'.

Innovasyonu' konularına değinirken, Prof. Dr. Üstün

26

SKYLIFE 4 /2 0 0 8


J V U I0 3 'S 6 r/\ A M M

r

SD!


NEVVS TURK HAVA YOLLARI HABERLER

Halep seferleri başlıyor Aleppo flights get under way Türk Hava Yolları, Istan b u l-H a le p hattını 15 M a y ıs ’ta h izm ete açıyor. H aftada üç sefer planlanan uçuş hattında,

Turkish A irlin es' Is tan b u l-A lep p o service is g ettin g u nd er w ay on M a y 15. O ne -w ay tickets will s ta rt a t 79

İsta nb ul'da n H a lep 'e vergiler hariç tek yön ücret 79

euros on the flights, vvhich are sla te d to o p era te three days

A vro ’dan başlayacak. Y olcular Ankara, İzmir ve D enizli’den

a week. Passengers m a y fly o n e -w a y to A le p p o from

H a lep’e te k yön 20 Avro; T ü rkiye ’nin diğe r noktalarından ise

Ankara, İzm ir a n d D enizli fo r 2 0 euros; an a d d itio n a l charge

te k yön 40 Avro fa rk ödeyerek uçabilecekler. Tarifesi ise şöyle olacak: İs ta n b u l’dan H a lep’e pazartesi, perşem be ve

o f 4 0 euros w ill be a d d e d fo r flig hts from o th e r p o in ts in

cum a rte si günleri 23 :50; H a lep’ten İsta n b u l’a salı, cum a ve pazar günleri 03:45.

M ondays, Thursdays a n d S aturdays a t 11:50 p .m ., A le p p o -

Kargo acenteler gecesi Cargo agents’ night

Turkey. The sche du le is as follovvs: Ista n b u l-A le p p o on Ista n b u l on Tuesdays, Fridays an d S undays a t 3 :4 5 a.m.

S unduğu hizm etin her aşam asında

Turkish Airlines gives p rio rity to its

önceliği, m üşterilerini tanım aya ve

custo m e rs a n d to m eeting their changing

değişen beklentileri karşılam aya veren,

exp ectatio ns in every ph ase o f the service

çalışanlarını ve yöneticilerini m üşteri

it offers, vvhile a t the sam e tim e aim ing to

odaklı hizm et durağında buluşturm ayı

b ring its em ployees a n d m anagers tog ether

hedefleyen T ürk Hava Yollan, satış sıralam asın da ilk 3 0 ’a giren kargo

in cu sto m e r-o rie n te d service. To this end, the Airline rece ntly h o s te d a d inn er a t the

ac en telerin e C onrad H o te l'd e bir yem ek

C onrad H o te l for the top thirty cargo

düzenledi. Davete, THY Genel M üdürü

agents by saies. A m on g the in vited guests

Doç. Dr. Temel Kotil, Başkan Vekili

were Turkish Airlines P reside nt Temel Kotil,

Ham di T opçu, Kargo Başkanı A tilla Lise

Ph.D., Vice-P resident H a m di Topçu, Cargo

ve ace nteler katıldı. Tem el Kotil ve Atilla

President Atilla Lise a n d the cargo agents.

Lise'nin açılış konuşm asını yaptığı

A g e n ts ’ pro blem s an d p ro p o s e d solutions

gecede, acentelerin sorunları ve çözüm

vvere taken up a t the din n e r a t vvhich K otil

önerileri üzerinde duruldu. T ürk Hava Yolları'nın 75. yaşını kargo acenteleri ile

a n d Lise vvere g u e st speakers. İn ad dition

birlikte kutlam a, yıllar boyu gösterilen

anniversary o f the Airline ’s founding and

to celebrating vvith the agents the 75th

de stek ve d o stlu k için kargo acentelerine

thanking them fo r the ir friendship and

teşe kkür etm e fırsatının elde edildiği davette, satış sıralam asında ilk beşe

s u p p o rt öve r the years, the Airline also p res en ted plaqu es to the top five

giren ac en telere plaket verildi.

agents.

Ayın 111 ’leri 111 ’s of the month

28

T ürk Hava Yolları Ekonom i Sınıfı 111 Avro,

Turkish A irlin e s ’ A p ril bargain flights a t 111

Business Sınıfı 333 A vro ’ luk uçuşları Nisan ayı listesi şöyle; Hannover, O slo, Dublin

euros E con om y a n d 3 3 3 euros Business

(1-7 Nisan); Berlin, Kazan, Doha

(1 -7 April); Berlin, Kazan, Doha (8-14

(8-14 Nisan); S tu ttgart, Belgrad,

A pril): S tu ttgart, B elgrade, D o n etsk

D onetsk (15-21 Nisan); Münih, Z ag rep , D n ep ro p etro vsk (22-30 Nisan). Ankara ve

(15-21 April); M unich, Z ag reb ,

İzm ir’den yapılacak seferlerde fiyatlara 50

euros fo r travel origin atin g from A nkara an d

Avro, T ürkiye 'n in diğe r çıkış noktalarından

İzm ir an d 8 0 euros for travel originating

ve KKTC E rcan 'd an gerçekleşecek

from o th e r p o in ts in Turkey o r from Ercan in

seferlerde ise 80 Avro eklem e yapılacak.

the Turkish R epublic o f N o rth ern Cyprus.

Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için: 444 0 849 (THY) veya w w w .th y.co m

F or details a n d reservations: 444 0 849 (THY) o r ww w. thy. com

JKYLIFE 4 /2 0 0 8

Bu fırsat dünyada kaçmaz! H er hafta farklı noktalara

Class in clud e: Hannover, Oslo, Dublin

ftidiŞ- - dönüş

D n ep ro p etro vs k (22 -30 April). A d d 50

y

i v f(IR &


Bodrum'un en güzel koyunda yaşamak, en özel gün batımını izlemek, şehir merkezine 20 dakikada gitmek, havaalanından 20 dakikada eve dönmek, Bodrum'da keyifle yaşamak, huzurlu olmanın tadını çıkarmak istiyorsanız olmanız gereken tek yer; Regnum Bargylia.

163.000 YTL'den başlayan cazip fiyatlar ve ödeme seçenekleriyle.

Regnum

www.regnum.com.tr


NEVVS TURK HAVA YOLLARI HABERLER

Antalya’dan M oskova’ya direkt sefer Direct flights from Antalya to Moscovv T ürk Hava Yolları, yoğun talep üzerine 4 Nisan itibariyle

To m ee t the existing high dem and, Turkish Airlines is

A n talya -M o s ko va direkt uçuşlara b aşlayacak. H aftada

in tro d u cin g direct Antalya-M oscovv flights on 4 April.

d ö rt seferle başlayacak A nta lya-M o skova uçuşları 30

S tarting o u t a t fou r days a week, the flights will be increased to every day on 3 0 June.

H aziran’da her güne çıkarılacak.

A n ta ly a -M o s k o v a ha ttın ın tarifesi ise şöyle:

S

Flight times on the Antalya-M oscovv route:

2 9 Haziran 2 0 0 8 tarihine kadar;

Until 29 June:

A n talya -M o s ko va

Kalkış

Varış

Antalya-M oscovv

Departure

Pazartesi, Cuma

01 :05

05:35

M onday, Friday

1:05 a.m.

Cumartesi, Pazar

Arrival 5:35 a.m.

Saturday, Sunday

A n talya -M o s ko va

Kalkış

Varış

Antalya-M oscovv

Departure

Arrival

Pazartesi, Cuma

04:40

07:20

M onday, Friday

4:40 a.m.

7:20 a.m.

Cumartesi, Pazar

Saturday, Sunday

3 0 H aziran 2 0 0 8 itibariyle;

| From 30 June:

A n talya -M o s ko va

Kalkış

Varış

Antalya-M oscovv

Departure

Her gün

01:05

05:35

Daily

1:05 a. m.

Arrival 5:35 a.m.

A n talya -M o s ko va

Kalkış

Varış

Antalya-M oscovv

Departure

Arrival

Her gün

04:40

07:20

Daily

4:40 a.m.

7:20 a.m.

Zagrep ve Ljubljana seferlerinde artış Increase in Zagreb and Ljubljana flights T ürk Hava Yolları Z ag rep ve Ljubljana uçuşlarında

Turkish A irlines has in c re ase d the altern a tives it offers on

sunduğu seçenekleri artırdı. 30 M art tarih in de başlayan

its Z ag reb an d Ljubljana flights. O ffering its p a ssen ge rs a

yaz tarifesinde yolcularına pek ço k hatta geniş imkân sunan T H Y ’nin Z agrep ve Ljubljana hatlarının tarifesi

w id e r range o f o p p o rtu n itie s on m an y ro u te s on its sum m e r tim etable, vvhich go es in to effe ct on 3 0 M arch, Turkish

şöyle;

A irlin e s ' Z agre b a n d Ljubljana flig ht tim etable is as follovvs:

( Is tan b u l-Z ag reb

İs ta n b u l-Z a g re p G ünler

Kalkış

Varış (saatler lokaldir)

Days

D epartu re

A rrival (local time)

Salı, Perşem be

11:00

13:45 (1 durak Ljubljana)

Tuesday, Thursday

11:00 a.m .

1:45 p .m . (one stop Ljubljana)

Ç arşam ba, Cum a 12:25

13:35 (Duraksız)

VVednesday, Friday

1 2 :2 5 p .m . 1 :3 5 p .m . (non-stop)

Pazar

15:10 (Duraksız)

S unday

2 :0 0 p .m .

14:00

Z a g re p -İs ta n b u l

3 :1 0 p .m . (non-stop)

Z a g re b -ls ta n b u l 1 7 :35 (Duraksız)

Tuesday, Thursday

2 :3 5 p .m .

5 :3 5 p .m . (non-stop)

Ç arşam ba, C um a 14:20

18:50 (1 durak Ljubljana)

VVednesday, Friday

2 :2 0 p .m .

6 :5 0 p .m . (one stop Ljubljana)

Pazar

19:05 (Duraksız)

S unday

4 :0 5 p .m .

7 :0 5 p .m . (non-stop)

Salı, Perşem be

14:35

16:05

Is ta n b u l-L ju b lja n a Salı, Perşem be

11:00

Istan b u l-L ju b lan a 12:15 (Duraksız)

Tuesday, Thursday

1 1 :0 0 a.m. 1 2 :1 5 p .m . (non-stop)

Ç arşam ba, C um a 12:25

15:00 (1 durak Zagrep)

VVednesday, Friday

1 2 :2 5 p .m . 3 :0 0 p .m . (one stop Zagreb)

Pazar

14:30 (Duraksız)

S unday

1 :1 5 p .m .

2 :3 0 p .m . (non-stop)

Tuesday, Thursday

1 :0 5 p .m .

5 :3 5 p .m . (one stop Zagreb)

13:15

L ju b lja n a -ls ta n b u l Salı, Perşem be

13:05

L ju b ljan a-lsta n b u l 1 7:35 (1 durak Zagrep)

Çarşam ba, Cum a 15:45

18:50 (Duraksız)

VVednesday, Friday

3 :4 5 p .m .

6 :5 0 p .m . (non-stop)

Pazar

18:35 (Duraksız)

Sunday

3 :3 0 p .m .

6 :3 5 p .m . (non-stop)

30 SKYLIFE 4 /2 0 0 8

15:30


Bir pick-up’tan beklediğiniz her şey ve fazlası... • 3 tonluk çekiş kapasitesi • 163 beygirlik* motor gücü • Common Rail Turbo Dizel Intercooler motor • Tek tuşla 4x4 sürüş keyfi • Elektronik aydınlatm alı gösterge paneli • Katlanabilir ısıtm alı yan aynalar A

n a d o iu

G

rubu w w w .i s u z u .c o m .t r

|

Ü c r e ts iz M ü ş te r i B ilg i H a t t ı : 0 8 0 0 2 6 1 2 6 5 1 - 5 2

* D - M a x 4 x 4 o t o m a t ik v i te s 1 6 3 b e y g ir , d ü z v i te s 1 3 6 b e y g ird ir.


NEVVS TURK HAVA YOLLARI HABERLER

THY Milli Takımlar Ana Sponsoru Turkish Airlines is primary sponsor of national team s THY A.O ile Futbol Federasyonu sponsorluk sözleşmesi

Turkish Airlines has signed a sponsorship agreem ent

imzaladı. Türk Hava Yolları, havacılık alanındaki başarısını sosyal,

vvith the Football Federation as part o f its continuing efforts

kültürel ve sportif alanda da Türkiye’ye fayda sağlamak adına çeşitli

to combine its success in aviation vvith social, cultural and

faaliyetlerle birleştirmeye devam ediyor. THY Teknik Hangar'da 25

sports activities that will benefit Turkey. The signing

Mart 2008 tarihinde düzenlenen imza töreni, Türk Hava Yollan Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Candan Karlıtekin, Türk Hava Yolları

2 5 March, was attended b y Turkish Airlines Board Chairman

Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu

Dr. Candan Karlıtekin, President Temel Kotil, Ph.D., deputy

Başkan Vekili Hamdi Topçu, Futbol Federasyonu Başkanı Haşan

chairman o f the board H am di Topçu, Football Federation

Doğan, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Milli takım oyuncuları ile

President Haşan Doğan, the Football Federation board o f

teknik heyetinin katılımıyla gerçekleşti. İmzalanan protokol

directors, and National Team members and technical support

ceremony, vvhich was held at the Turkish Technic hangar on

çerçevesinde THY, bir yıl süresince federasyonun Milli Takımlar Ana

staff. Under the protocol that was signed, Turkish Airlines

Sponsorluğu karşılığında, tüm milli futbol takımları, hakemler,

guarantees that ali players, referees, observers and other

gözlemciler, federasyon tarafından görevlendirilmek kaydıyla

employees o f the Federation’s National Teams traveling either

çalışanlarının ferdi veya grup olarak yapacakları seyahatler ile Turkcell

individually or in groups, as well as players, managers and

Süper Ligi’nde yer alan kulüplerin futbol şubelerinin oyuncu, yönetici

members o f the football branch clubs in the Turkcell Süper

ve mensuplarından oluşan en az 16 kişilik kafilenin uçuşlarında

League flying in contingents o f a t least 16 persons, will

sözleşme şartlarından yararlanmalarını sağlayacak.

benefit from the terms o f the agreement for one year.

Ankara-Hatay seferleri başlıyor Ankara-Hatay flights starting T ürk Hava Yolları Ista n b u l-H a ta y’dan sonra A n k a ra ’dan

Follovving its Ista n b u l-H a ta y route, Turkish A irlines is

H a ta y ’a, 31 M art itibariyle h aftad a d ört frekans

opening an A n k a ra -H a ta y route on 31 M arch a t a

uçm aya başladı. Hattın tarifesi şöyle; A n ka ra ’dan H a ta y’a

fre q u en cy o f four tim es a week. The sche du le is as

pazartesi, çarşam ba, perşem be ve cum artesi günleri

follovvs: A n ka ra -H a ta y M ondays, VVednesdays, Thursdays

12:25; H a ta y’dan A nka ra'ya ise aynı günlerde 14 :15 ’te yapılacak. Yeni seferlere ilişkin ayrıntılı bilgiler T ürk Hava

an d S aturdays a t 12:25 p.m ., H atay-A nkara a t 2 :1 5 p.m . on the sam e days. F or in fo rm atio n re g ard ing the ne w

Y olla rı’nın satış ofislerinden, 444 0 849 nolu tele fond an ve

routes, c o n ta c t any Turkish A irlines sale Office, o r cali

w w w .th y .c o m adresinden alınabilir.

444 0 849, o r visit the vvebsite a t w w w .th y.co m

18 Mart Şehitler Günü 18 March M artyrs’ Day

18 M art Şehitleri Anm a Günü dolayısıyla Türk Hava Yolları,

Edirnekapı Cemetery to mark M artyrs’ Day

Edirnekapı TH Y Şehitliği’nde bir

on 18 March. Soldiers who fell in the Battle o f

tören düzenledi. İstanbul Valisi

Gallipoli were remembered a t the ceremony,

M uam m er Güler, İstanbul

which was attended b y the governor o f İstanbul

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir

province, M uam m er Güler, the m ayor o f the

Topbaş, THY Genel M üdürü Temel

İstanbul Metropolitan Municipality, Kadir

Kotil ile çok sayıda THY personelinin

Topbaş, Turkish Airlines President Temel Kotil,

ve vatandaşın katıldığı törende

Ph.D., and a large num ber o f Airline personnel

şehitlerimiz rahm etle anıldı. Saygı

and other individuals. Following a m om ent o f

duruşundan sonra Türk Hava Yolları,

silence, Turkish Airlines conveyed its condolences to the families o f the fallen.

şehit ailelerine taziyelerini iletti. 32 SKYLIFE 4 /2 0 0 8

Turkish Airlines held a ceremony a t the


Kredi kartıyla portakal alınıyor da neden fon alınmasın? Şimdi Maximum Kart’la İş Bankası yatırım fonu almak ve yatırım yapmak çok kolay! Siz de hemen Maximum Kart’ınızdan otomatik alım talimatı verin, hem MaxiPuan kazanın hem de birikimleriniz profesyonel portföy yönetimiyle değerlendirilsin.

A y rın tılı bilgi a lm a k ve m a k sim u m b irik im y a p m a k için : www.isb ank.co m.tr | 4 4 4 0 2 0 2 | Şubelerimiz

$ is bank.com .tr


NEVVS TURK HAVA YOLLARI HABERLER

//»{f/istanbul 3 1 st IRU WORLD CONGRESS 15-16 M ay 2 0 0 8

İstanbul’da bir dünya kongresi A vvorld congress in İstanbul iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Karayolu

H e ld every o th e r year, the W orld C ongress o f the

Taşım acılığı Birliği (IRU) Dünya K o n greleri’nin

In te rn atio n al R o ad Transport Union (IRU) is

3 1 'incisi 15 -1 6 M ayıs tarih lerin de, Türkiye O dalar

convening this y e a r fo r the 31 s t tim e on 15 -16

ve B orsalar Birliği (TOBB) ön cülüğü nd e, Uluslararası

M arch in a c o o p e ra tio n be tw ee n the Intern ation al

N akliyeciler Derneği (UND) ve Türkiye O to bü sçüle r

T ra n sp o rte rs' A sso cia tio n a n d the Bus D riv e rs ’

Federasyonu (TOFED) işbirliğiyle gerçekleşecek. Söz

F ederation o f Turkey, spe arh ead ed b y the Union o f

konusu kongreler, karayoluyla eşya ve yolcu

C ham bers a n d S to c k M arke ts o f Turkey. B ringing

taşımacılığının liderlerini buluşturan, sektörün

to g e th e r the leaders in ro a d tra n sp o rt o f g o o d s a n d

m evcut durum u ve geleceğinin de şekillendirildiği,

passengers, the con gre sses co n s titu te an

taşım acılık ile ilgili hüküm etlerin de gündem ine

Intern ation al p la tfo rm where the s e c to r’s cu rre n t

yansıyabilecek konuların tartışıldığı uluslararası

situ a tio n a n d future are sh a p e d a n d where tra n s p o rt-

platform lardır.

re la te d issues tha t c o u ld be re fle cte d on go vern m ent

31. IRU Dünya Kongresi, uluslararası karayolu

agendas are discussed. The 31 s t IRU VVorld

taşımacılığı sektö r liderlerinin kendi aralarında

C ongress aim s to enable s e c to r leaders in

tecrüb elerin i ve beklentilerini paylaşm alarını,

Intern ation al ro a d tra n sp o rt to share the ir experiences

karşılaştıkları sorunların çözü m ün deki yenilikler ve

an d exp ectatio ns, to g e t in fo rm atio n a b o u t

değişik uygulam alar hakkında bilgi edinm elerini ve

in no vation s a n d diffe re n t ap p ro a ch e s to solving the

ikili iş ilişkileri kurm alarını m üm kün kılmayı hedefliyor. 7 0 ’i aşkın ülkeden yaklaşık 1.500 delegenin katılımıyla gerçekleştirilecek kongre

p ro b le m s they face, a n d to establish bilate ral

kapsam ında, dünyanın d ö rt bir yanından ulaştırm a

a tte n d e d b y tra n sp o rt m inisters a n d their

bakanları ve tem silcilerinin katılacağı bakanlar

rep rese ntative s from a ro u n d the vvorld as p a rt o f the

toplantısının tem ası 'Yeniden Canlanan İpek Y o lu ’ olacak. ‘31. IRU Dünya K ongresi-LO G IS T *- Karayolu

fair, vvhose p a rtic ip a n ts w ill in clud e 1,500 delegates

ÎKYLIFE 4 /2 0 0 8

from öve r 70 countries. The 31 s t ‘IRU VVorld

Taşımacılığı, Interm odal Sistem ler, Yüklem e,

C o ng ress-LO G IS T ’ w ill be he ld in p a rallel vvith the

Boşaltm a, İstiflem e, D epolam a ve Lo jistik Endüstrisi

congress. LO G IST is a R oad Transport, In term o dal

Fuarı’ kongreye paralel olarak düzenlenecek. Türk

System s, Loading, U nloading, S tacking, S torin g an d

Hava Y o lları’nın ulaşım sponsorluğunu üstlendiği kongre, Lütfi Kırdar K ongre ve Sergi S aray ı’nda

Lo g istics In d u stry Fair. The congress, fo r vvhich Turkish A irlines is transpo rtatio n sponsor, will

g erç ek le ştirilece k. K ongre iie ilgili olarak detaylı

take p la c e a t the Lütfi K ırd ar C ongress and

bilgi için h ttp ://w w w .to b b .o rg .tr/iru _ k o n g re .p h p

Exhibition Çenter. For details, yo u m a y visit the vvebsite a t h ttp ://w w w .to b b .o rg .tr/iru k o n g re /p h p

adresini ziyaret edebilirsiniz.

34

bu sin ess relations. ‘The R evival o f the Silk R o a d ’ will be the them e o f the p u b lic m in isteria l session to be


Ya p id a N e Va r s a H e p s İ Bu Fu a r d a !

YAPI İSTANBUL FAİR 2008 BUILDING, CONSTRUCTION MATERIALS AND TECHNOLOGIES TRADE SHOW

100.000 visitors • 850 exhibitors • 60.000 sqm fa ir area • 3.000 brands • 11.500 products fro m 50 countries

30

Nİs a n / A p r il -

04 M a y i s / M a y

1 1 :00-19:30 Tüyap Fuar M erkezİ

BEYLİKDÜZÜ

www.turkeybuildistanbul.com

2 E E C û Fair Fulya Mah. Yeşüçimen Sok. No: 4/430 (Polat Tovverside) 34394 Fulya I İstanbul - Turkey Phone +90 212 266 70 70 Fax +90 212 266 7010 Bu Fuar 5174 sayılı Kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle düzenlenmektedir.

^ ) ü fİ A pproved Event


NEVVS TURK HAVA YOLLARI HABERLER

THY, ITB Berlin Fuarı’ndaydı Turkish Airlines at Berlin ITB Fair Dünyanın en büyük turizm ve seyahat fuarı ITB Berlin,

The vvorld's larg est tourism an d travel fair, ITB Berlin

5 -9 M art tarihleri arasında 42. kez d üzenlendi. 26

was h eld fo r the 42 n d tim e on 5 -9 M arch. Som e

salonda top lam 160 bin m etrekarelik alanda gerçekleşen

12,000 firm s from 186 cou ntrie s h a d sta n d s a t the fair,

fuara, 186 ülkeden 12 .000 firm a standıyla katıldı. Bu yıl

vvhich was sp re a d throu gh 2 6 halis cove rin g a to ta l o f

25 58 m etrekarelik stand alanında hazırladığı yeni bölgesel

2 5 5 8 squ are m eters. W ith its n e w c o n c e p t o f regional

tanıtım kon sep ti ile Türkiye, gerek profesyonellerin, gerekse

tourism , T urkey’s s ta n d was a focu s o f intense in te re st

katılımcıların yoğun ilgisini topladı. Fuarda ayrıca, Türkiye

vvith b o th p ro fe ssio nals a n d n o n -p ro fe ssio n a l visitors. Turkey vvas also d e c la re d ITB 2 0 1 0 ’s ‘g u e s t country',

ITB 2 0 1 0 ’un ‘konuk ü lke’si ilan edildi. Bu güzel haber, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul G ünay tarafından

a p ie ce o f g o o d new s th a t vvas sh a re d vvith ali

im zalanan pro to ko l ile tüm katılım cılarla paylaşıldı. ITB’nin yıl bo yun ca yapacağı tüm duyuru ve etkinliklerde T ürkiye 'n in p a rtn er ülke olarak yer alması, A lm a nya’da ve

p a rtic ip a n ts in a p ro to c o i sig ne d b y Tourism a n d C ulture M in ister E rtuğ ru l Günay. This decision b y Turkey, vvhich v/ill be a p a rtn e r in ali IT B ’s a ctivities a n d decla ration s

dünyada tanıtım ım ız açısından ç o k önem li ve stratejik bir

d u rin g the year, vvas vievved as s ig n ifica n t a n d stra te g ic

karar olarak değerlendirildi. T ü rkiye’den 65 kuruluşun yer

fo r p ro m o tin g the c o u n try in G erm any a n d th ro u g h o u t

aldığı fuara, Türk Hava Yolları 100 m etrekare standıyla

the vvorld. Turkish Airlines h ad a 100 s q u a re -m e te r s ta n d a t the fair, in vvhich 65 co m p an ies from Turkey

katıldı. 1993 yılından beri ITB Berlin katılımcısı olan Türk Hava Y olları’nın pazardaki güçlü konum u, m evcut sefer

took p art. Turkish A irlin e s ’ B o a rd C hairm an Candan

sayılarındaki artışlar ve yeni projeler hakkında, THY

Karlıtekin, Dr., an d P reside nt Tem el Kotil, P.h.D., he ld a

Y önetim Kurulu Başkanı Dr. Candan Karlıtekin ve Genel

p re ss con feren ce to b rie f listeners on the stro n g m arke t p o sitio n, in crea sing nu m b e r o f flights, a n d ne w p ro je c ts

M üd ür Doç. Dr. Tem el Kotil tarafından düzenlenen basın toplantılarıyla bilgi verildi. Standı ziyaret eden konuklara

o f Turkish Airlines, vvhich has p a rtic ip a te d in ITB Berlin

THY ve T ü rkiye ’yi hatırlatan hediyeler verilerek, fuar

since 1993. Visitors to the A irlin e ’s s ta n d vvere given

süresince düzenlenen yarışm a program ıyla ziyaretçilerin

souvenirs o f Turkey, a n d the quiz p ro g ra m on o ffe r fo r

hoş vakit geçirm esi sağlandı. ITB Berlin 2009, 1 1 -1 5 M art

the d u ratio n en sure d tha t a g o o d tim e vvas ha d b y a li

tarihleri arasında düzenlen ecek.

ITB Berlin 2 0 0 9 will be h eld 11 -1 5 M arch.

36 SKYLIFE 4 /2 0 0 8


HAYALİNİZDEKİ BO D RU M ’U N KAPILARI AÇILIYOR.

« « ! •

s


MONARCH COURT YALI KAVAK

Ru h u n u z u

ve

Be d e n i n i z i Ta z e l e y i n .

Gökçebel - Kızılburun bölgesinde toplam 18 bin metrekare alan üzerine denizle iç içe kurulan Monarch Court Yalıkavak projesi size rüya gibi tatiller yaşatmak için özel olarak tasarlandı. Doğayla iç içe 1 2 0 özel dairenin yer aldığı Monarch Court Yalıkavak'ta dilerseniz yeşillikler içinde bulunan 3 farklı havuzda serinleyebilir, dilerseniz Ege’nin pırıl pırıl maviliğinin keyfini kendi özel iskelenizde çıkarabilir ya da teknenizle bölgenin el değmemiş güzelliklerine yelken açabilirsiniz. Monarch Court Yalıkavak'ta geçirdiğiniz her dakika doğayla bütünleşecek, bu büyülü atmosferde ruhunuzu ve bedeninizi tazeleyeceksiniz.

■ -

' ~' <r

;.V


MONARCH COURT H E B İL

DOĞAYLA EĞLENCEYİ BİR ARADA Ya ş a m a y i H a y a l E d e n l e r e ... Monarch Court Hebil benzersiz doğasıyla Bodrum yarımadasının en güzel koylarından Hebil Türkbükü'nde. 10 bin metrekare alan üzerinde, yeşillikler içinde kurulu Monarch Court Hebil'de modern bir anlayışla tasarlanmış 36 özel konut bulunuyor. Üstelik, hepsinin kendi iskelesi ve plajı var. Deniz ayaklarınızın altında, Türkbükü'nün seçkin eğlence merkezleri, restoranları, beach clubları hemen yanı başınızda...

KIBRIS ŞEH İTLERİ CA D D ESİ Y Ü K SEL ÇA Ğ LA R İŞ M ERKEZİ N O: 32 4 8 4 0 0 BODRUM - T Ü R K İY E T. (0252) 313 57 40-41 F. (0252) 313 57 42 GSM. (0530) 40 9 22 20 w w w .m o n a rch -co u rt.co m


Yeni bir yıldız daha!

Another new star! T ürk Hava Yolları 1 Nisan itibariyle, 19 üye havayolu ile 160 ülkede 8 97 noktaya ulaşan Star A lliance'a katılarak küresel uçuş ağının önem li bir parçası olm aya hazırlanıyor. Turkish Airlines is preparing to becom e an important part of the global flight netvvork on April 1st by joining the Star Alfiance, vvhose 19 m em ber airlines fly to 897 destinations in 160 countries.


■ ■'■M»

*

t * . */ m u c m u H Şii

990'ların ortalarından itibaren küresel seyahat hızla

lobal travel began increasing rapidly starting in the

1

G

daha fazla yolcuyu daha fazla noktaya ulaştırmak için

companies had to make more frequent flights in order

artmaya başladı. Bu gelişme havayolu şirketlerinin

m id-1990's. This development meant that airline

daha sık uçuş yapması anlamına geliyordu. Özellikle

to bring more passengers to more destinations.

yolcuların seyahat ağını genişletmek, gün geçtikçe

Expanding the travel netvvork o f passengers in

zorunlu hale gelmişti.

particular became more imperative by the day. On 14

14 Mayıs 1997 tarihinde Almanya'nın Frankfurt şehrinde, dünyanın önde gelen havayolu şirketlerinden oluşan bir

May 1997 in the German city o f Frankfurt, a group o f

grup, daha önce tecrübe edilmemiş bir iş

the world's leading airline companies came together to realize something that had never been tried before. The

gerçekleştirmek için bir araya geldi. Amaç; ağ

purpose: to enhance passengers' travel quaiity and the

sistemlerini, loca girişlerini, check-in hizmetlerini, bilet satışı ve hizmetlerini birleştiren bir ittifak kurarak

efficiency o f carriers by forming an ailiance that would link up their network systems, their waiting lounges,

müşterilerin seyahat kalitesini ve taşıyıcıların verimliliğini

their check-in services, and their ticket sales and

artırmaktı.

services.


Türk Hava Yolları'nın da dahil olduğu Star Alliance'a üye havayollarının hostesleri bir arada. Hostesses of member airlines of the Star Alliance, vvhich novv inoludes Turkish Airlines among its members.

EN GENİŞ HAVAYOLU İTTİFAKI

LINKED W ITH THE VVHOLE VVORLD

THE LARGEST AİRLİNE

güzergâhtan başka bir güzergâha (point-to-point)

Star Alliance, dünyanın en

M em ber airlines linked to

nakleden havayolu şirketleri, bir

ileri durum daki uluslararası

each other by the hub and

Star Alliance is a group that brings together the vvorld's

yolcunun uçabileceği noktaların

havayolu şirketlerini bir araya

spoke system are able to

m ost advanced 'International

sayısını artırmak amacıyla

getiren bir grup. Bu

offer passengers a global

airline companies. These

merkez üsleri (hub and spoke)

havayolları, sıkça uçak

itinerary. Any airline

airlines exhibit a comm on

sistemini geliştirdi.

seyahati yapan yolculara

passenger on an alliance

resolve on points such as

Star Alliance merkez üs sistemi,

dünya genelinde sürekli bir

m em ber is considered a

according continuous

her bir havayolu şirketini ittifak

tanınm a ve statü, dünyanın

custom er o f any other airline

worldwide recognition and

üyesi diğer havayolu

her noktasına rahat ve

vvhich is a m em ber o f the Star

status to frequent flyers,

şirketleriyle bağlantılı hale

güvenli seyahat, sorunsuz bir

Alliance.

ensuring safe and comfortable

getirdi.

hizmet sağlama noktasında

Establishing links with several

travel to ali points in the vvorld,

ortak bir kararlılık taşıyor.

cities around the vvorld, the

and providing smooth,

TÜM DÜNYAYLA BAĞLANTI

İttifakın üyeleri bugün,

alliance joins 89 7 points in

trouble-free service. Alliance

Merkez üs sistemiyle birbirine

rekabet edilem eyecek kadar

160 countries and enables

members today are able to

bağlanan ittifak üyesi havayolu şirketleri, yolcularına

fazla sayıda noktaya uçuş gerçekleştirebiliyor. Başlıca

m em ber airlines to reach regions beyond those vvhere

beat the competition by flying

küresel bir güzergâh sunabiliyor. İttifaka üye

am aç ise, seyahat

they can fly on their own.

alliance. The primary purpose

tecrübesini yolcular için daha

Previously when transporting

here is to make the travel

herhangi bir havayolunun yolcusu, Star Alliance üyesi

kolay ve keyifli hale getirmek.

experience easier and m ore

Bugün dünyada üç büyük

their passengers point-topoint, airline companies

olan başka bir havayolu

havayolu ittifakı bulunuyor.

developed a hub and spoke

There are three m ajör airline

şirketinin müşterisi sayılıyor.

1997 yılında kurulan ve

system for the purpose

alliances in the vvorld today:

Dünya genelinde birçok şehirle bağlantı kuran ittifak,

Avrupa'da Lufthansa'nın

increasing o f the num ber o f

the Star Alliance, founded in

başını çektiği Star Alliance;

destinations to vvhich a

1997 and spearheaded by

160 ülkede 897 noktayı

1998'de kurulan ve Avrupa'da British Airvvays'in

passenger could fly. The Star

Lufthansa: Onevvorld, founded in 1998 and spearheaded by

başını çektiği Onevvorld ve 20 0 0 'd e kurulan, Avrupa'da

system linked every airline that vvas a m em ber o f the

Daha önce müşterilerini bir

birbirine bağlayarak üye havayolu şirketlerine tek başına gidebileceklerinin ötesindeki bölgelere ulaşma imkânı sağlıyor. 42 SKYLIFE 4 /2 0 0 8

Alliance hub and spoke

ALLİANCE

to more points than any other

enjoyable for the passenger.

Air France'ın başını çektiği

alliance to the other m em ber-

British Airways; and Sky Team, founded in 2000 and spearheaded by Air France.

Sky Team.

airlines.

The Star Alliance netvvork is >


MERHABA TÜRKİYE! Chery. Mermerler Otomotiv tecrübesi ve güvencesiyle artık Türkiye’de. Küçük şehir otomobilinden arazi aracına, geniş model gamı ve yüksek üretim kapasitesiyle Türk Otomotiv Sektörü’nün en yenisi. Şimdi tüm Türkiye ile tanışmak için sabırsızlanıyor. I

Chery, otom otiv sektöründe 60 yılı deviren M erm erler Ş irketler G rubu’nun satış ve satış sonrası güvencesindedir. M ERM ERLER OTO M O TİV

M e rm e rle r O to m o tiv Ch ery Tü rk iy e ve K . K . T . C . G e n e l D istrib ü törüd ür.

w w w .c h e r y .c o m .t r

M e r m e rle r O to m o t iv T a ş ım a c ılık T u r i z m Tekstil İnşaat G ıda ve P a z a r la m a A . Ş

c h e ry @ c h e ry .c o m .tr

Balm um cu, Barbaros Bulvarı No: 155 Beşiktaş, 34349 İstanbul Tel: (+90) 212 274 55 50 Faks: (+90) 212 266 35 96

CHERY


TURKİSH AIRLINES M EM BER SHIP PROCESS Follovving a decision by the B oard o f Directors in 2004, Turkish Airlines set itself the strategic goal o f joining a global airline alliance and form ed a sub-com m ission to look into the subject. Starting in m id-2005, negotiations vvere held in Turkey and abroad vvith representatives o f both Star Alliance and Sky Team, and Information and docum ents vvere collected on topics deem ed to be important. İn line vvith the analyses and assessments that vvere made, it vvas decided to begin negotiations Star Alliance ağı, dünyanın önde gelen 19 havayolunun

ve belgeler toplandı. Yapılan analiz ve değerlendirmeler

(ve üç bölgesel üyenin) ürün

doğrultusunda; rekabet avantajı, m addi kazanç,

service netvvorks o f nineteen

such factors as com petitive

o f the vvorld's leading airlines

advantage, material gain, the

bağlayan en geniş havayolu

küreselleşen dünyaya daha

(and three regional airlines). Air

opportunity o f opening up

ittifakı, Air Canada, Air China

fazla açılım imkânı ve

Canada, Air China, A ir New

further to the globalizing

Air New Zealand, ANA,

THY'nin orta ve uzun vadeli

Zealand, ANA, Asiana Airlines,

vvorld, and the reaiization o f

Asiana Airlines, Austrian,

diğer stratejik hedeflerinin

Austrian Airlines, bmi, LOT

Turkish Airlines' other medium

bmi, LOT Polish Airlines,

gerçekleştirilm esine katkısı

Polish Airlines, Lufthansa,

and long-range strategic goals.

ve hizmet ağını birbirine

the largest airline alliance,

aim ed at joining the Star

linking the products and

Alliance, taking into account

Lufthansa, Scandinavian

göz önüne alınarak Star

Scandinavian Airlines,

Airlines, Shanghai Airlines,

Alliance'a katılma amacıyla

Shanghai Airlines, Singapore

Singapore Airlines, South

görüşm elere başlam a kararı

Airlines, South African

A M ILESTO NE

African Airvvays, Spanair,

verildi.

Airvvays, Spanair, SVVISS, TAP

Pointing out that vvith its

SVVISS, TAP Portugal, THAI,

Portugal, THAI, United, and

Vision, experience and service

United, US Airvvays, Star

BİR KİLOM ETRE TAŞI

US Airvvays are among Star

Alliance'ın üye koruluşları

T H Y ’nin sahip olduğu vizyon,

Alliance's members. The

quality Turkish Airlines aims to becom e m ore active in the

arasında bulunuyor. Bölgesel

deneyim ve hizmet kalitesiyle

regional carriers include Adria

global market, Board

taşıyıcıları ise Adria Airvvays,

küresel pazarda daha etkin

Airvvays, B lu e l and Croatia

Chairman Dr. Candan

B lu el ve Croatia Airlines.

olmayı hedeflediklerini

Airlines. Flying to 897 points in

Karlıtekin regards the agreem ent as a milestone:

160 ülkede 897 noktaya

belirten THY Yönetim Kurulu

160 countries, Star Alliance

uçan Star Alliance günde

Başkanı Dr. Candan

makes more t han 17,000

"Turkish Airlines' target is to

17 binden fazla uçuş

Karlıtekin, bu anlaşmayı bir

flights a day.

becom e a vvorld trademark >

gerçekleştiriyor. TH Y'N İN KATILIM SÜRECİ 2004 yılı sonunda alınan Yönetim Kurulu kararı gereğince küresel bir havayolu ittifakına katılmayı kendisine stratejik bir hedef olarak seçen Türk Hava Yolları, bir alt komisyon kurarak çalışmalara başladı. 2005 yılı ortalarından itibaren gerek Star Alliance, gerekse Sky Team tem silcileri ile yurtiçi ve yurtdışında karşılıklı görüşm eler yapıldı, önemli görülen konulara yönelik bilgi 44 SKYLIFE 4 /2 0 0 8


the destination in İSTANBUL!

291 stores, 46 restaurants, a boutique square with 160 trees, a giant dome, and a Turkish bazaar...

M

T

k jk

ARMANI * A U TH EN TIC TU R K İSH FOOD BAZAAR * BCBG MAX AZRIA * BEYM EN BOTTEGA VENETA * BURBERRY * C ELİN E * CHLOE * COACH * D&G * DIOR * DKNY DOLCE&GABBANA * ER M EN EG ILD O ZEGNA * ETRO * F E N D İ * FU RLA * GİLAN GUCCI * H IL L S ID E C ITY CLUB * HUGO BOSS * JIM M Y CHOO * LOUIS VUITTON MANGO * MAX MARA * MOSCHINO * PATRIZIA PEPE * PAUL SMITH * PRONOVIAS RAINFOREST CAPE * ROLEX/CARTIER * SEPHORA * VAKKO * YVES SAINT LAURENT * ZARA

İstinyePark

and many Turkish and intemational brands.

The S h o p p in g E xperience.


kilom etre taşı olarak

havayolu kim liği tam

in its sector. We therefore see

are going to clinch its identity

değerlendiriyor: “TH Y'nin

anlamıyla perçinlenecek.

ourselves as a part o f the

hedefi, kendi sektöründe bir

Türk Hava Yolları'nın Star A lliance'a katılımı, yolcularına

international competition. We are m oving forward slowly b ut

as a global airline in the full sense o f the word.

surely tovvards a position

Turkish Airlines' accession to the Star Alliance is going to

kendim izi uluslararası

dünya genelinde daha fazla noktaya uçm a, ittifaka üye

where we can com pete with

ensure its passengers

rekabetin bir parçası olarak

diğer havayollarında mil

the vvorld's giants.

im portant opportunities such as

görüyoruz. Dünya devleriyle

kazanma ve harcama,

Membership in Star Alliance is

flying to m ore points around

rekabet edebilecek bir

Business Sınıfı'nda birtakım

therefore a development o f

the vvorld, earning and

dünya markası haline gelebilm ektir. Bu do ğrultuda

46

konum a gelm e yönünde

ek öncelikler, CİP

historic significance for us, a

redeeming miles on other

emin adımlarla ilerliyoruz. Bu

Lounge'lardan ve diğer

milestone. İstanbul, vvhich has

alliance-m em ber airlines,

nedenle, Star Alliance üyeliği, bizim için tarihi

ayrıcalıklardan yararlanm a

joine d Europe and Asia for

numerous additional privileges

gibi önemli im kânlar

centuries, is now going to

in Business Class, and the

önem e sahip bir gelişme, bir

sağlayacak.

becom e the 'Bosphorus

opportunity to enjoy CİP

kilom etre taşıdır. Yüzyıllarca

Filosundaki 101 uçağıyla,

Bridge' o f vvorld aviation. ”

Lounges and other distinctions.

Avrupa ve Asya'yı birbirine

Avrupa, Am erika, Asya ve

bağlayan İstanbul, artık

Afrika kıtalarında 139

WHAT THE ALLİANCE

Airlines, vvhich already flies to

dünya havacılığının da

noktaya uçuş yapan THY,

W ILL BRING

139 points on the European,

'Boğaz Köprüsü' olaca k.”

ittifaka katılarak yolcularına

Various steps tovvards

American, Asian and African

162 ülkede 965

membership are continuing to

İTTİFAK NELER

be taken successfully in areas

continents vvith a fleet o f 101 airplanes, is going to offer its

GETİRECEK?

havalimanına günde 17 bin 50 0 'd e n fazla uçuş imkânı

such as information

passengers m ore than 17,500

ittifaka hazırlık ve uyum

sağlayacak. Bu birliktelikle

technologies infrastructure,

flights a day to 965 airports in

sürecinde bilgi teknolojileri

Avrupa ve Asya arasında bir

marketing, sales, custom er

162 countries. Serving as a

altyapısı, pazarlam a, satış,

köprü vazifesi görecek olan

services and ground

bridge betvveen Europe and

m üşteri hizmetleri, yer

Türk Hava Yolları'nın merkezi

operations, during the

Asia, Turkish Airlines İstanbul

işletm e gibi alanlardaki çeşitli

olan İstanbul, bir hub

process o f preparation for

headquarters is going to

üyelik adımları başarıyla

konum una gelecek. Birçok

and harmonization vvith the

becom e a hub. By linking

By joining the alliance, Turkish

atılmaya devam ediyor.

uçuş ayağını birbirine

alliance. VVhen this process is

together several flight

Süreç tam am landığında, THY yolcuları dünyanın

bağlayacak İstanbul, Star

complete, Turkish Airlines

netvvorks, İstanbul is n o t oniy

Alliance'ın O rta Asya ve

passengers will have the

going to becom e Star

hemen her noktasına tek

O rta do ğu'ya açılan kapısı

acquired the possibility o f

Alliance's gatevvay t o the

biletle seyahat etm e imkânını

haline geleceği gibi aynı

traveling to alm ost every point

M iddle East and Central Asia,

elde etm iş olacak.

zam anda Türkiye'nin yeni

in the vvorld on a single ticket.

b ut is also going to make

Sunulacak seçenek, imkân

bölgelerine de uçuş imkânı

The alternatives, opportunities

flights possible to the new

ve fırsatlar ile küresel

sağlayacak.

and possibilities to be offered

regions o f Turkey. □

SKYl IFE 4 /2 0 0 8


4 4 4 ^ 8 4 5

'D ö k m

e y i»

Atık yağları temiz bir çevre için biz topluyoruz Biodizel’e dönüştürüp ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz Lavabodan dökülen 1 litre bitkisel atık yag, 1 milyon litre suyu kirletmektedir ve yeraltı su kaynaklarına sızarak doğal yaşam ın dengesini bozmaktadır. Bitkisel atık yağlar, atık su toplam a sistem lerinde (kanalizasyon ve kollektör) daralma ve tık an m alara n ed en olm akta, d enizlerd e d en izan ası oluşum unu artırarak çev re kirliliğini hızlandırm aktadır. Nüfus artışı ve su kaynaklarının mevcut potansiyeli dikkate alındığında, ülkemizin yakın gelecekte önemli derecede içme ve kullanma suyu sorunu ile karşı karşıya kalacağı kaçınılmazdır. Birleşmiş milletler raporunda, 2025 yılında dünya nüfusunun üçte birinin temiz içme suyu sıkıntısı çekeceği belirtilmekte ve bu bildirge su kaynaklanmızı özenle korumamız gerektiğini göstermektedir. Ülkemiz, yıllık 1.650.000 ton bitkisel yag tüketim iyle Avrupa’nın üçüncü bitkisel yag kullanan ülkesidir. Buna istinaden her yıl 350.000 ton bitkisel atık yag doğaya bırakılmaktadır. Bu miktardaki bitkisel atık yağı toplayarak biodizele dönüştürüp, yıllık 750 milyon USD petrol ithalatını önlemek ve bu şekilde doğayı korumak elimizde... Bu konuyla ilgili, 4 4 4 2 8 4 5 numaralı “A lo A tık H a ttı"n d a n bize ulaşın, biriktirdiğiniz 5 İt. ve üzeri bitkisel atık yağlarınızı, özel aracım ızla ad resinizd en alalım

B i t k i s e l a t ık y a ğ l a r ı , b io d iz e le d ö n ü ş tü r ü p g e l e c e k n e s il l e r e y a ş a n ı l ı r b ir ç e v r e b ır a k a l ım ...

Temiz bir çevre, yaşanılır bir dünya için

yaşam mucizesi suyumuzu kirletmeyelim Bitkisel atık yağlarınızı lütfen lavabolara dökmeyiniz!..

E z ic ■

ULUSAL

BİTKİSEL ATIK YAĞ ve AMBALAJ ATIKLARI TOPLAMA AYRIŞTIRMA GERİ KAZANIM NAK. TİC. LTD. ŞTİ.

i

i

M ip ı z e l

I

Ezici Yağ Sanayi Biodizel ve Enerji Üretimi Paz. Lab. Hiz. A.Ş.

ezici.com.tr info@ezici.com.tr

» M kanalizasyon borularındaki atık bitkisel yağlar


Yeni aรงan รงiรงek / New flovver

FARU K BU DAK


A ddis Ababa'nın en hâreKetlj ticari merkezlerinden M arcato bölgesinde iki genç rrluz satıcısı (açılış sayfası). A ddis Ababa şehit" merkezi dışında geniş tanm alanlarına

Two young banana vendors in. the Marcato, one of A ddis Ababa 's busiest com m srdial centers (opening page). Vast farmland surrounds the A ddis A baba c ity çenter.

A

frika kıtası, A kdeniz kıyılarında yer alan ülkelerinin

tanınmışlığını saym azsak, bilinm ezlerle dolu bir yer. Tüm önyargıları bir kenara bırakıp

M avi N il’ in kıyısındaki y e m y e ş il A d d is A b a b a , b ilin m e z lik le rle d o lu E tiy o p y a ’nın şaşırtıcı g ü z e llik te k i b a ş k e n ti.

derinliklerine doğru inmeye başladığım ızda A frik a ’nın zenginliklerle dolu oldu ğu gerçeği yüzüm üze çarpıverir. Doğa ve vahşi yaşam tutkun lan için belgesel gö rün tü ler sunan tüm Afrika ülkeleri içinde Etiyopya, tarihsel, kültürel ve arkeolojik zenginlikleri

I

f we ove rlo ok the w eti-know n countries on its M editerranean

coast, the A frican con tine nt is a land fraught vvith mysteries. But when we p u t aside o u r prejudices a n d delve m ore deeply in to it,

On the banks of the Blue Nile, verdant Addis Ababa is the astonishingly beautiful Capital city of Ethiopia, land of mysteries.

A frica suddenly hits us in the face vvith its abundance o f riches. A n d am ong ali the African countries that offer do cum entary-type im ages fo r nature buffs an d wildlife enthusiasts, Ethiopia, vvhose cultu ral a n d archaeological riches

ile farklı bir platform da

p u t it in a different league

değerlendirilm esi gereken,

altogether, is a priviie ge d cou ntry

ayrıcalıklı bir ülke. Kuzey Afrika

indeed. If we m ake an exception o f

ülkelerindeki Eski Rom a ve Mısır

the ancient Rom an and Egyptian

m edeniyetlerini hariç tu ttu ğ u m u zd a

civilizations in the countries o f

Etiyopya; tüm A frika kıtasında tarihsel geçm işi, m itolojisi, renkli

N orth Africa, Ethiopia ranks first on the African con tine nt for its historic

dinsel serem onileri, festivalleri ve

past, its m ythology, its vibrant

doğal zenginlikleri ile ilk sıralarda yer alır. Bu nedenledir ki son

religious cerem onies an d festivals,

yıllarda kültü r turlarının bir numaralı destinasyonu olm a yolunda

reasons it is on the way to

ilerlem ektedir. 50 SKYLIFE 4 /2 0 0 8

a n d its naturaI riches. For ali these becom ing a nu m be r one destination fo r cultural tourism . >


EVERY D襤NNER BECOMES A FEAST

T : +90 212 6 30 9 77 4 s im fe rr a s e rs im fe r.c o m E x p o r t : +90 212 438 2 63 8 f e r f9 fe r in te rn a tio n a l.c o m

FR E E -S T A N D IN G & B U IL T -IN COOKERS, OVENS. HOODS

simfe覺


Addis Ababa, dağlık bir araziye kurulu yüksek bir başkent. Etiyopya, gezginlere otantik bir tatil seçeneği sunuyor (altta). Addis Ababa is a high-altitude Capital in a mountainous setting. Ethiopia offers visitors an authentic holiday (belovv).

BİR KAVŞAK NOKTASI

yaşamanızı sağlayabilir. Günlük

A CROSSROADS

Conseçuently, the best way to

Eski adıyla Habeşistan

turlar ayrıca eski Etiyopya

By its ancient name Habesha,

discover Addis Ababa is to

günümüzdeki adıyla Etiyopya,

kültürü hakkında fikir

o r its present-day name,

walk, because traveling by car

80'li yıllarda dünya

edinebileceğiniz programlara da

Ethiopia proves that it is a far

you m ight ju s t miss a lot o f the local flavor. We recom m end

medyasında yer aldığı

sahip. Kiliselerin yoğunlukta

görüntüsünden çok farklı

olduğu Lalibela veya prehistorik

cry today from its image in the vvorld media o f the 1980s. As

olduğunu kanıtlıyor. Ülkede

döneme ait kalıntılarıyla Tiya iki

you tour the country, the lush

tours from the city to the

dolaşırken başkentin yeşilliği, iri

önemli güzergâh olabilir.

greenery o f the Capital and the

nearby crater lakes. Mt.

that you join one o f the day-

muz ağaçları ve palmiyelerle

Nil’in iki büyük kolundan Mavi

emerald green flora dominated

Zuqualla Lake, Lake VVonchi

dolu yemyeşil florası karşısında

Nil’in geçtiği bu farklı Afrika

b y palm s and enormous

and the crater lakes near

şaşırabiliyorsunuz. Bu nedenle,

coğrafyasındaki yemyeşil

banana trees will astonish you.

Debre Zeit are ju s t some o f

Addis Ababa’yı keşfetmenin en iyi yolu yürümek. Bir araçla

the points on these tours. The hot mineral springs a t Sodere,

seyahat ederken

Am bo o r VVeliso can also offer

kaçırabileceğiniz pek çok lokal tadla karşılaşmanız an

you a different African

meselesi çünkü. Addis

have programs that can give

Ababa’dan günlük turlara

you an idea about ancient

experience. And day-tours

katılarak yakındaki krater

Ethiopian culture as well.

göllere uğramanızı tavsiye

Lalibela vvith its m any

ederiz. Zuqualla Dağı gölü,

churches o r Tiya vvith its

VVonchi Gölü veya Debre Zeit

prehistoric ruins are two possible important itineraries. Verdant Capital o f

yakınındaki krater gölleri tur programlarına dahil noktalar arasında. Veya Sodere, Ambo veya VVeliso’daki kaplıcalar, farklı bir Afrika deneyimi 52 SKYLIFE 4 /2 0 0 8

this unusual African land through vvhich the Blue Nile, one o f the great river’s two >


www.nokia.com.tr

Nokia Maps varsa, artık kaybolmak yok... Nokia N95 ve Nokia N82 multimedya bilgisayarları

*

Nokia Maps Sesli Navigasyon Servisi*’ni deneyebilmeniz için

j

Aylık

*\

1 sesli navigasyon

l

hediyeli

J

N O K IA

-—uUseries

Nokia Maps Sesli Navigasyon Servisi. İstanbul ve Ankara Hleri İle «ana yolları kapsamaktadır.

K i

'

P

Nokia Maps Navigatton *; Jp 1° ©2007 Nokia. Tüm haklan saklıdır. Nokia. Nserles ve N9S: Nokia Corporationa a» titâri markalar veya tescilli ticari m ark.ıljr{ü\ Internet ve veri aktarjftflmpSblaniılı »la^kortaya cılSbilecek maliyetler mobıl telefon operatörünü; veya servis sağlayıcınız tarafından faturalandırılacaktır. Ücret mobil telefon operatdrt£veya servis sağlayın »»Jk, yebocıhııi.ıtak^HflılılAIIIIDrebilır Bir VVLAN bağlantısı veya bir UMTS sabit ücret tarifesinin kulfanılması tavsiye edilir. Veri aktarımının gerçekleştiği zamanlar yanıp sönen bir sım g#® bemRecettır. Ay^ua. ayarlarTverl aktafflnınr bloke edecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Batı Avrupa bölgesi aşağıdaki ülkeleri kapsar: Avıjjnıryi. Belçika. İsviçre, Almanya. Danimarka. Ispanya. Fransa, Finlandiya, IngıKere. İt Aya. Luk#mburg. İrlanda. Norveç. Hollanda. Portekiz. ** Servis sağlayın veri aktanm ını ücretlendirebilir. Ayrıntılar için lütfen servis sağlayıonızla li.iCil.iwVa gegiro? Belli ıkön ve seıvKlenh kullanılabilirliği bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar Kin lütfen Nokia satıcınıza başvurunuz. İşlemler, servisler ve bazı özellikler, kullanılan cihanların va^esteklenen içerik Mflmlennin uyumluluğunun lanı sıra, şebeke ve/veya SİM karta da bağlı olabilir. Bazı servisler ayn ücrete tabidir, özelliklerde bildirimde bulunulmadan değişiklik yapılabilir Hama kapsamı ülkeden ülkeye farklılık göstereMIr. Pl j y l kartografinin neredeyse tamamı bir dereceye kadar hatalı ve eksiktir. GPS ve ilgili servisler, başka şeylerin yanı sıra kablosuz ağMr<ve uydu sistemlerine bağımlıdır. Asla yalnızca, bu l^infcJjMjlanılmak üzere sağlanan haritalara ve GPS alıcısından gelen konum verilerine bağh kalmayın. Uyumlu ürünlerin tam ve güncel listesi için lütfen maps.nokia.com adresim ziyaret edin.

Nokia N95


başkent Addis Ababa, kıtanın en güneyindeki Cape Town

dilinde ‘yeni açan çiçek’

şehrinden, kıtanın en

almış.

anlamında Addis Ababa adını

kuzeyindeki Kahire’ye kadar kuzey-güney hattında, Kızıl

İLK İNSANIN İZİNDE

Deniz kıyısındaki Cibuti’den kıtanın iç kesimlerindeki Sahra

Addis Ababa’da mutlaka görülmesi gereken yerlerin

ülkelerine kadar uzanan doğu-

başında Ulusal Müze geliyor.

batı hattında önemli bir kavşak

Etiyopya'daki değişik

noktası.

kabilelere ait etnografik

EN YÜKSEK BAŞKENTLERDEN BİRİ

Bir Ortodoks kilisesinde tören anı (üstte). Hem Afrika hem de Etiyopya için ilginç bir mimariye sahip olan The Holy Trinity Cathedral’in vitraylarla süslü pencereleri (altta).

m ajör tributaries, flovvs, Addis Ababa is an important crossroads on a north-south axis that stretches from the continent’s southernmost city o f Cape Town to Cairo in the

A ceremony in the Ethiopian Orthodox Church (above). The stained glass windows of The Holy Trinity Cathedral, an interesting example of architecture for both Ethiopia and Africa in general (below).

far north, and aiong an eastwest axis from Djibouti on the shores o f the Red Sea to the iandiocked countries o f the Sahara. ONE OF THE W ORLD’S

2500 metreye kurulu kent,

HIGHEST CAPITALS

Bolivya'nın başkenti La

A t 2500 meters above sea

Paz’dan sonra dünyanın en

ievei, Addis Ababa is the vvorld's second highest city

yüksekteki ikinci başkenti. Şehrin kuruluş öyküsü de oldukça ilginç: Okaliptüs

after the Bolivian capital o f La Paz. The story o f the c ity ’s

ağaçlarıyla süslü şehir, 1886

founding is o f interest as well:

yılında soyu Saba Melikesi

adorned vvith eucaiyptus trees,

soyundan gelen İmparator II.

it vvas chosen in 1886 as the

Menelik’in eşi imparatoriçe

new seat o f a new dynasty by

Taytu Betul tarafından yeni

the Empress Taitu Betul, vvife

hanedanlığın yeni şehri olarak

o f Emperor Menelik II, a

seçilmiş ve yerel Amhara

descendent o f the Queen >

54 oKYLİFE 4 /2 0 0 8


PETER DELARUE/AFP

malzemelerin yanı sıra

çarşılarından biri olan Addis

o f Sheba, and was named

valuable finds on the earliest

müzede, Afrika’nın

Addis Ababa, o r ‘new fiower',

species o f humans vvhich

güneyindeki Mozambik’ten

Ababa’nın Marcato’su da şehir gezintilerinde atlanmaması

başlayarak O rtadoğu’daki Lut

gereken bir yer. Kayatuzu,

in the local Amharic language.

vvere obtained in studies carried out över the last thirty

G ölü’ne kadar uzanan

bakliyat, bal, kamyon lastiği,

İN THE FOOTSTEPS OF THE

years b y anthropologists in the

coğrafyadan, Rift Vadisi’nin

sebze, meyve veya sandal gibi

EARLIEST HUMANS

part o f the Rift Valley that falls

Etiyopya sınırları içerisindeki

aklınıza gelebilecek her şeyin

The National Museum heads

bölümünde antropologların

satıldığı standların arasında

the list o f Addis Ababa's

inside the borders o f Ethiopia in a geography stretching from

son otuz yıldır yaptığı

dolaşmak Afrika ruhunu içinize

must-see's. Besides

Mozambique in the south to

çalışmalar neticesinde elde

sindirebilmek açısından iyi bir

ethnographic materials relating

the Middle East’s Dead Sea.

edilen ilk insan türlerinin ortaya

fırsat sunuyor.

to the various tribes o f

B ut the m ost prized item in

çıkışına ait değerli buluntular

Şehirde görülmesi gereken

Ethiopia, also exhibited are

the museum is the m um m y O

sergileniyor. Müzedeki en ilgi çekici obje, 1974 yılında bulunan ve bilim dünyasında '3,2 milyon yıllık babaannemiz' olarak adlandırılan bir hominid mumyası, ilk ortaya çıkarılışı sırasında, tesadüfen Beatles’ın efsanevi şarkısı 'Lucy İn The Sky With Diamond'ın çalıyor olmasından dolayı ‘Lucy’ olarak adlandırılan bu mumyayı görmek için bile müzeye zaman ayırmaya değer. AFRİKA’NIN RUHU Afrika’daki en büyük 56 SKYLIFE 4 /2 0 0 8

2006’da Addis Ababa’da düzenlenen Büyük Etiyopya Yanşı’na 25 binden fazla maratoncu başvurmuştu (üstte). Etiyopya'nın çoğu bölgesinde kabile yaşamı ve kültürü tüm doğallığıyla sürdürülüyor (altta). Över 25,000 marathon runners entered the Great Ethiopian Run held in Addis Ababa in 2006 (above). A vibrant tribal life and culture persists in most of Ethiopia (below).


w w w .t o y o t a s a .c o m .t r

IİNSANA SAYGI TRAFİKTE

iSAYGI

J

)

T oyota RAV4. Kente özel 4 x 4 . Şehirli 4x4 RAV4 en zor doğa koşullarıyla başa çıkabiliyor. Sınıfında yalnızca onda olan Entegre Aktif Sürüş Sistemi kusursuz bir yol kontrolü sağlıyor. M ükem m el bir sürüş keyfi sunuyor. Dağları, tepeleri zorlanmadan aşan RAV4'e şehrin virajları, yokuşları vız geliyor. Sizi onu yakından tanımaya Toyota Plazalara bekliyoruz.

TOYOTA©©

Toyota İletişim Merkezi: (0212) 354 0 354

— © O —

TO D A Y T O M O R R O V V T O Y O T A


yerlerden diğer ikisi de,

önemli yere de sahip. Bunun

başkentin kurulmasından kısa

en çarpıcı göstergesi olarak,

süre sonra tamamlanan St.

UNESCO’nun Dünya Kültür

Georg Katedrali ve imparator

Mirası olarak ilan ettiği yerlerin

II. Menelik’in Sarayı. Saray,

sayısı açısından Mısır’ı ve tüm

Etiyopya’nın imparatorluk

Afrika ülkelerini geride bırakmış

dönemi ile ilgili pek çok eseri

olmasını hatırlatabiliriz. Simien

barındırıyor.

Ulusal Parkı, Afrika’nın Petra’sı olarak bilinen kutsal hac

BAŞKENTİN DIŞINDA

merkezi Lalibela’daki kaya

Etiyopya, başkentin dışında görülmesi gereken birçok

oyma kiliseler, G ondar’daki kale saraylar, eski imparatorluk

Addis Ababa'nın kuzeyindeki pazar yerinde sergilenen geleneksel Etiyopya şemsiyeleri ve el sanatlarından örnekler (üstte ve altta sağda). Tropik iklimin en güzel meyvelerini Etiyopya’da her yerde bulmak mümkün (altta solda).

o f a hominid found in 1974 a nd known in the scholarly world as ‘our 3.2 million-yearold grandm other'. İt is worth visiting the museum ju st to see this mummy. vvhich has been nam ed Lucy since its

Examples of traditional Ethiopian parasols and handicrafts on display in a market place north of Addis Ababa (above and belovv right). The finest tropical fruits are available ali över Ethiopia (belovv left).

discovery coincided vvith the period vvhen the Beatles' legendary song ‘Lucy İn The Sky With Diam onds' vvas high on the charts. THE SOUL OF AFRİCA One o f Africa's largest bazaars, Addis A b a b a ’s Marcato is another must-see on any city tour. Strolling am ong the stands that seli everything from fruits and vegetables to honey, legumes, rock salt and even sandals and automobiie tires, the Mercato gives you an excellent opportunity to absorb the soul o f Africa. Two other mustsee's in the city are the Cathedral o f St. George, vvhich vvas com pleted t>

58 SKYLIFE 4 /2 0 0 8


BİNLERCE YILA YAYILAN BİR GELENEĞİN BÜTÜN BÜYÜSÜNÜ HİSSETM ENİN İKİ YOLU VARDIR; ESTETİĞİ DORUKLARA VARAN BİR YORUMLA İZLEMEK VEYA

Bizzat yaşamak

G LÖ R IA

HOTELS & RESORTS g lo ria .c o m .tr

A n ad o lu A teşi

YILBO Y U H ER HAFTA 2 G Ö ST ER İ

(iloria Screnity Resort

OF THE WORLD


JOSE CENDON/AFP

merkezlerinden Aksum, Avaş ve Omo vadileri, hiçbir uygarlıkla ilişkilendirilemeyen Tiya’daki 36 tane stelin bulunduğu mezarlık bölgesi ve

Addis Ababa’dan pazar yeri manzaraları. Şifalı bitkiler, bakliyatlar, baharatlar...

2006 yılında listeye alınan Harar birer kültür mirası. Harar, iki-üç insan boyu yüksekliğindeki kerpiç sur

Vievvs of a market place in Addis Ababa. Medicinal herbs, plants and spices.

shortly after the founding o f the

and indeed ali the African

capital, and the Palace o f

countries in terms o f num ber o f

Emperor Menelik II, vvhich

UNESCO VVorld Cultural

houses a num ber o f interesting

Heritage sites. Simien National

artifacts from Ethiopia ’s imperial

Park, the rock-hewn churches

age.

o f Lalibela, a sacred place o f pilgrimage knovvn as ‘Africa’s

OUTSIDE THE CAPITAL

Petra', the castle-palaces at

duvarlarının arkasında eski bir

Ethiopia also has m any places

Gondar, Aksum, one o f the old

yerleşim yeri. Daracık sokakları,

worth seeing outside the Capital,

imperial capitals, the Avash

pazar yerleri, yüksek duvarların

the m ost striking indication o f

and Omo valleys, and the

arkasındaki tek katlı evleri ile

this being that it outstrips Egypt

burial site vvith its 36 stelae at Tiya, vvhich has so far defied a link with any knovvn civilization, as vvell as Harare, vvhich vvas added to the UNESCO list in 2006, are ali part o f the cultural heritage. Harare is an ancient

JIM HOLMES / AXIOM

PHOTOGRAPHIC

AGENCY / GETTY IMAGES

settlement behind sun-dried

60 SKYLIFE 4 /2 0 0 8

brick walls 2 -3 times the height o f a man. VVİth its narrovv lanes, m arket places, and single-story dvvellings behind high walls, it is a fascinating town that can make a person feel as if he has traveled backvvards in time. TRADITIONAL TASTES To capture a traditional taste you can try 'shuro' in one o f the local restaurants. Served on a 35 -4 0 centim eter C>


burtttıme “

'— —

'

~H r

OFFICE

FURNITURE

w w w .b urotim e.com • T: 0 3 3 2 2 3 9 0 0 17

.................

Designed by Murat Erriyas

Özel ofisler için, çok özel tasarımlar... Bürotime’dan iş hayatının temposuna ayak uyduran, farklı, çekici ve konfor dolu tasarım çözümleri...


4 ! ■-

oldukça ilgi çekici bir kasaba, insana bir zaman tünelinde seyahat ediyormuş hissi veriyor. GELENEKSEL TATLAR Geleneksel bir tad yakalamak için

Etiyopya bayrağı renklerine boyanmış bir vosvos Addis Ababa sokaklannı arşınlıyor.

enamel tray, shuro is prepared

A VW painted the oolors of the Ethiopian flag speeds through the streets of Addis Ababa.

the size o f the tray. O f these

make its acçuaintance. This

might cali it an Ethiopian

by placing a small ladleful

version o f India’s ‘tali’.

each o f four different vegetabie dishes on a piece o f

Ethiopia and its beautiful ‘new flower' offer a very different

filo pastry called ‘injara’ about

Africa to those who want to

dishes, one is made o f

mosaic o f cultures will draw

'şuro'yu deneyebilirsiniz. 35-40

potatoes and one o f red

you right in vvith a richer history

santimetre büyüklüğünde bir

lentils, and the other two are

emaye tepsi ile servis edilen

dishes unigue to Ethiopia. We

and mythology than that found in any other African country. □

yerel restoranlardan birinde

şuro, tepsi büyüklüğündeki ‘injara’ denilen yufkanın üzerine

Türk Hava Y olla rı’nın A dd is A b a b a ’dan İsta n b u l’a salı, perşem be, cum a ve pazar günleri; İs ta n b u l’dan A ddis A b a b a ’ya pazartesi, çarşam ba, perşem be ve cum artesi günleri direkt seferleri bulunuyor.

birer küçük kepçe dört farklı sebze yemeği konulmasıyla hazırlanıyor. Bu dört farklı yemekten biri patatesli, diğeri kırmızı mercimekli oluyorken diğerleri ülkeye özgü başka yemeklerden birer kepçe şeklinde olabiliyor. Hindistan’daki

Nek'emte

‘tali’nin Etiyopya versiyonu diyebiliriz.

Dembi Dolo

i

Tor

K om .

Ma?*b.b,

c Gore

Etiyopya ve onun güzel ‘yeni

Hara Fanna El Goran

X —

” Guba

gelen bu kültürler mozaiği, hiçbir

62 SKVLIFE 4 /2 0 0 8

o

'-İNogele

sunuyor. Yüzyılların ötesinden

ile sizi içine alıveriyor.

Danan

İmi o

açan çiçeği', onu tanımak isteyenlere çok farklı bir Afrika

Afrika ülkesinde görülemeyecek kadar zengin bir tarih ve mitoloji

Golokha

°8ba

°P<jP 0 d o

Mantara

G ü rb ü z

DS Gİ W) V

o GelBdi

vveraer

Turkish A irlines flies from İsta n b u l to A dd is Ababa on M ondays, IA/ednesdays, Thursdays a n d S aturdays and from A d d is Ababa to İsta nb ul on Tuesdays, Thursdays, Fridays and Sundays.


444 0 724

www.railandmiles.com

J

VakıfBank TCDD

RAIL& v r \Mr , İL ES r \

B ife u D D )

J İLPRR

UYGUR

V

I S

A

Tren bileti k a za n d ıra n t e k kredi kartı. Rail&M iles Kredi Kartıyla alışverişlerinizde VakıtPara, tren bileti atımlarında ise M ilPara kazanın. Dilerseniz VakıfParalarınızı MilPara'larınıza ekleyerek tren bileti alın.

* T C D D

©

V akıfB ank Burası sizin yeriniz


SÖYLEŞİ INTERVİEVV

Gözü yükseklerdeki gazeteci A reporter vvith his eye on the sky

U ğ u r

C e b e c i I I

imya mühendisliği okurken bir gazete

K

ilanı görüyor Uğur Cebeci, ilanda,

“ M uhabir olm ak istiyorsanız şu posta kutusuna başvurun” yazıyor. Hangi gazete olduğunu bilmeden başvuruyor. Üç bin kişi arasından seçilen dört kişiden biri oluyor. Hürriyet gazetesinde çalışmaya

A R İF

N İH A T D U R S U N

Uğur Cebeci on iki yıldır Hürriyet gazetesinin havacılık editörlüğünü yapıyor. Yarattığı Kokpit markasını televizyona da taşıyan Cebeci, havacılık denince akla gelen ilk isimlerden.

başlıyor tam otuz iki yıldır da bu işe devam ediyor ve gazetecilik için şunları söylüyor: "Bence gazetecilik ve hele m uhabirlik dünyada bir insana lütfedilmiş en güzel meslektir, iyi insanı daha iyi insan yapar. Doğaüstü bir iştir. Krom ozom yapınızda olmayan bir hızla geliştirir sizi. M ükemm ele koşarsınız. Özel hayatınızı şekillendirir. Hayatın çaresizliklerini yok eder. Sizi döver. Güçlendirir. Yıkılmaz hale

Uğur Cebeci has been aviation editör of the daily Hürriyet for tvvelve years. Cebeci, who has taken his trademark ‘Cockpit’ column on television as vvell, is one of the first names that springs to mind at the mention of aviation in Turkey.

getirir.” Havacılığa ilginiz ne zam an başladı? Hobiniz nasıl bir işe dönüştü sizin için?

U

ğu r Cebeci was a chemical engineering student when he saw an ad in a newspaper. "If you want to be a reporter, ’’

said the ad, “write to this p o st Office b o x." He applied without

Ç ocukluğum Sam sun’da geçti. Şimdi

even knovving which paper it was and was one o f four

kullanılmayan bir havaalanı vardı.

selected from among three thousand applicants. He started

Pervaneli Fokker F-27 uçakları gelirdi.

vvorking a t Hürriyet, one o f Turkey's highest circulation dailies,

Sahilde durup onların yaklaşmalarını, iniş-

and has been there for the last tvvelve years. Says Cebeci o f

kalkışlarını izlerdim. Ç ok keyif alırdım. Kötü bir örnek ama, babamın yaptırdığı

journalism: “To m y mind, journaiism, being a correspondent

inşaatın ikinci katından kollarımı açıp

a g o od person even better. I t ’s an extraordinary job. İt

especiaiiy, is one o f the best professions in the vvorld. İt makes

aşağıdaki kum tepesine atlamaya da o

develops you at a speed you vvouldn’t knovv vvas there in your

yıllarda başlamıştım. Ayağım yerden kesildiğinde yaşadığım keyfi anlatamam.

personal life. İt makes you resourceful. İt beats you down and

Havacılık, küçük-büyük çılgınlık arzuları ile

makes you stronger. İt m akes you indomitable. ”

chromosomes. You strive for perfection. İt shapes your

başlıyor. Hayranlığım uçakların mühendisliğine, tasarımlarına doğru yol

When did you first get interested in aviation? How did

aldı. Sanırım 1980'li yılların başıydı;

vvhat started out as a hobby becom e a job?

Boeing'e bir m ektup yazdım. Gazeteci olduğum u ama havacılılığın teknolojisi ile

no longer used today. Propeller Fokker F -2 7 ’s used t o land

ilgilendiğimi belirttim . Ü ç-dört hafta sonra davet ettiler. Boeing’in merkezi Seattle’a

landing and taking off. İt vvas great fun. But it set a bad

gittim . Bir uçağın imalatını başından sonuna gördüm , imalatın her aşaması 64 SKYLIFE 4 /2 0 0 8

I spent m y chiidhood in Samsun. There vvas an airport vvhich is there. I used to stand on the shore and vvatch them approach, example because around that time I also started jum ping from the second story o f the house m y Dad built b y spreading m y


ilgimi çekti. Hayalim de kimi

şehrine gidip ‘A3XX’ diye

arms out and throvving myself

I ’ve p u t in hundreds o f

parçaları kollanma taktım , artık

başlayan çalışmayı izledim

down on a sand dune. I c an 't

thousands o f miles. When I go

uçuyordum ...

bilmiyorum. Bir hava gemisi

teli you how great it felt when

up, I feel m ore a t peace than

fikri başından beri beni

m y feet left the ground. M y

when l ’m on the ground. You

ürkütm edi. Teknolojinin

interest in aviation started with

know, when they announce,

Sanırım havalanabilen her şeyle uçtunuz. Son olarak

gücüne hep inanmışımdır.

that crazy desire to fly and

“VVe’re descending to land in

da dünyanın en büyük yolcu

A 380'le ilk defa

then spread to aeronautical

New York City”, well, tha t’s

uçağı Airbus A380 ile uçan

Toulouse'dan uçtum , iki saat

engineering and aircraft

the saddest m om ent o f ali for

ilk yolculardan biriydiniz...

sürdü, ikinci uçuşu Frankfurt-

design. İt was at the beginning

me. I want it never to end.

Yerden kesilme yapısına sahip

VVashington DC arasında

o f the 1980’s,

her şeyle uçtum evet.

yaşadım. M aksim um kalkış

I think, that I wrote a letter to

You vvere going to teli us

Planörden tek m otorluğu

ağırlığı 560 ton olan bir

Boeing. Three o r four weeks

about flying on the Airbus

uçağa, C o ncorde'dan iş

uçakla havalanmak hem çok

later they invited me. .

A 380.

jetlerinin her çeşidine... Yüz binlerce mil yaptım. Yukarı

hoş hem de çok

I went Seattle and saw how

I started follovving the A 380

ürkütücüydü. Düşünün, doğanın en büyük

an airplane is manufactured from start to finish. I vvas

when it vvas ju st entering the project phase. I don ’t know

daha huzurlu olurum. Hani,

güçlerinden biri yerçekim idir.

interested in every phase o f

how m any times I went to the

“ New York için alçalmaya

the production process. Flying

com pany headquarters in

başlıyoruz” anonsu yapılır ya,

A 3 8 0 ’e Frankfurt Havalimanı'ndan bindik.

at last, so to speak!

işte benim için en hüzünlü

Uçak, uzun bir koşudan

Toulouse to m onitor this project vvhich started out as

zaman o andır. Hiç bitm esin

sonra yerden kesildi. Mağrur,

You’ve fiown in everything

the ’A 3XX’. l ’ve never been

isterim.

kendine güvenli, yan

that can fly. You vvere one o f

p u t o ff by the idea o f an air

rüzgârları um ursamayan,

the first passengers on the

ship. Tve alvvays believed in

A380 uçuşunuzu

dünyayı ben yarattım

anlatacaktınız. Oraya

edasıyla... iki katlı, 555

Airbus A380, the vvorld’s largest passenger plane.

first flight on the A 380 vvas

çıktığımda, yerde olduğum dan

the povver o f technology. M y

gelelim mi?

koltuklu dev uçak irtifasına

Yes, l ’ve flown on everything

from Toulouse. The second

A 3 8 0 ’i daha başlangıç

çıktığında bir transatlantikte

that can becom e airborne,

projesinde izlemeye başladım.

olduğum u anladım. Kokpitte

from hang gliders and single-

time, I flew FrankfurtVVashington, D.C. Becoming

Kim bilir kaç kez Fransa’da

test pilotu, elinin altındaki

engine planes to the

airborne in a plane vvith a

şirketin merkezi Toulouse

dev ‘m ouse’ ile onu

Concorde and business jets.

maximum takeoff vveight o f >

6 6 SKYLIFE 4 /2 0 0 8


Çift Sim Kartlı Windows Mobile Cep Telefonu m

/f/ i W indows Un. Mobile Microsoft Windows Mobile 6 for Pocket PC T e k n o lo ji

Ç ift Sim Card

İşle tim Sistem i

M ic ro s o ft W in d o w s M o b ile 6 Crossbow Pocket PC E d itio n

İşlemci

Tl O M A P850 200M H z + D rag on Fly 104MHz

Frekans

" OMAP:GSM850/900/DCS 1800/PCS1900 EDGE D ra g o n fly : GSM900/DCS1800/PCS1900 EDGE"

Ekran

2 .8 " Q VG A LCD d o k u n m a tik e kran 240 x 320 , 65k renk. Y ata y ve D ikey K u llan ım

Î.O m p

O Bluetooth OCR VCard reader

GPRS

D ual EDGE GPRS

B lu e to o th

B lu e to o th 2.0

W AP

Var

MMS

Var

Kam era

2.0 M egapiksel

H afıza

ROM : 256 MB - RAM : 64 MB

A ğ ırlık

143.6 gr.

Ebat

117m m (L) x 61 m m (W ) x 18.1 m m (T)

K on u şm a Süresi

4 saat

B eklem e Süresi

150 saat

Ses Kaydı T itre şim

V ar V ar

A h izesiz G örüşm e

V ar

H afıza K artı D esteği T ip ik Ö ze llik le r

Bar S tili PDA te le fo n

M icro SD Card 2GB OCR K a rtv iz it o ku m a & DST (D ou ble Sim Card) PC Senkr. O fis P ro gram ları (MSN, W o rd , Excel, P ow er P oint) MPEG4, 3GPP,WMV MP3, W A V , W M A , ASF, AM R, M IDI

&

SençceLL

2 S İM 1 T e le fo n d a aynı anda ikisi de aktif

güven ces iy le

GENERRL fTIDBlLE w w w .g en eralm o bile.co m .tr

w w w .g e n c c e ll.c o m

CAGRI MERKEZİ 0 21 2 495 24 24


You have in ven te d a tradem ark: C ockpit. A first in Turkey. H o w d id this com e a b o u t? M y interest overlapped vvith that o f Ertuğrul Ûzkök, the editör o f Hürriyet. The proposal to do an aviation page came from Ûzkök. A t the end o f the first week everybody vvas saying, “VVhat's he going to find to vvrite next week?" But the Cockpit page has appeared in Hürriyet every Sunday for exactly tvvelve years now. And the Cockpit program has been broadcast on Channel D every two vveeks for eleven years. Your h o b b y has b ro u g h t yo u recognition. yönetiyordu. Uçak

ne bulacak” diyordu. Tam 12

560 tons is both fun and

Yes. Tm currently General

büyüklüğünü ve gücünü

yıldır Kokpit sayfası

scary. Gravity is one o f

Manager o f Doğan News

pilotun avucunun içinde

H ürriyet'te her pazar

nature's m ost powerfui forces.

kaybetm işti. Son 30 yılın

yayımlanıyor. 11 yıldır da, her

We boarded the A380 at

Agency, and I derive incredible pleasure from that. I vvas just

havacılık teknolojilerinin en

15 günde bir Kokpit

Frankfurt. The plane became

saying to the Human

gelişmiş türleri A380

program ı Kanal D ’de yayına

airborne after a iong run. in

Resources department, “When

kokpitinde yerini almıştı. Ben

giriyor.

the cockpit the test pilot vvas

we hire a reporter, let's not

kendim i hayranlıktan

maneuvering it vvith a huge

vvork vvith anybody who doesn ’t

‘mouse'. He had the plane’s

have a hobby." Hobbies

kaybettiğim için tam

Hobiniz sizin çok

hatırlamıyorum ama yedi

tanınm anızı da sağladı.

vvhole enormous size and

nurture people. They expand

saatten fazla bir süre uçtum.

Evet şu an Doğan Haber

strength under the palm o f his

their horizons and elevate them.

Türbülanslarda bile m ağrur

Ajansı’nın Genel

hand. The A 380 cockpit is

They make him a better person.

bir sallanışı vardı. Dev gövdesi, güçlü motorları,

M üdürü'yüm . Bundan

eçuipped vvith the m ost

Cockpit is not a jo b that keeps

inanılmaz bir keyif alıyorum.

advanced aviation technology

me solvent. It’s an enthusiasm I

hantal yapısından

Şimdi insan Kaynakları

o f the last thirty years. Even in

share vvith others. A hobby. But

beklenmeyen kıvraklığı

bölüm üm üze de söylüyorum:

turbulence the plane had a

also a way o f life...

m ükem m eldi. Hiç inmesem,

“ M uhabir alırken hobisi

pro ud sway. İt had perfect

sonsuza kadar yol alsam, gün doğuşları ve batışları

olmayan kimseyle

maneuverability out o f keeping

You’ve also follovved the

çalışmayalım” diye, insan

vvith its giant body, povverful

de velopm e nt o f Turkish

birbiri ardına yaşasam ... çok

hobilerinden besleniyor.

engines and ungainly

A irlines very closely. VJhere

isterdim.

Ufkunu genişletiyor,

appearance. I vvould have

do y o u see it tod ay?

yükseltiyor.

iiked it to keep going forever

l ’ve alvvays said that “Turkish

Bir m arka yarattınız; Kokpit. Türkiye’de bir ilk.

Konsantrasyonunu ve kendine güvenini artırıyor.

and never to land.

Airlines is Turkey's number >

Hem Hürriyet’te tam bir sayfa, hem de Kanal D ’de

Kokpit beni ayakta tutan bir iş değil. Paylaştığım bir

bir program yapıyorsunuz.

heyecan. Hobi. Am a yaşama

Bu serüven nasıl

biçim i...

gerçekleşti? Benim ilgim, H ürriyet’in Genel Yayın Yönetmeni

Sanırım Türk Hava Yolları'nın da bütün

Ertuğrul Ö zkök'ün ilgisi ile örtüştü. Teklif Ö zkök’ten

gelişimini en yakından siz

geldi; “Gel bir havacılık sayfası yapalım” dedi.

nerede?

izlediniz. Sizce THY Her zaman şunu söyledim:

Şekillendirdi, yol verdi, ilk

“THY Türkiye’nin bir numaralı

haftadan sonra herkes

markasıdır” , bunu inanarak

“ bakalım ikinci hafta yazacak

ve gururla söyledim . Çok

SKYLIFE 4 /2 0 0 8


Busbuilder of the year at Busvvorld İstanbul. W e vvorked hard and launched 1 4 new models within a significantly short period of time. O ur customer base spreads to över 4 0 countries on various continents. The “Busbuilder of the year 2 0 0 8 " avvard, proves the success w e have achieved once again. N ow let’s meet at Busvvorld İstanbul 2 0 0 8 for a better future built on genuine solutions.

D IA M O N D

T E M S A Booth Hali 1 / Stand 1- A01 CNR EXPO Exhibition Çenter

ww w .te m s a .c o m in fo @ te m s a .c o m

t

e

m

0

Q

Bus & Coach Masters

O © ------------------------------------------------------------------


sayıda uluslararası şirketimiz oldu ama THY hep bir

zam anlarda farklı milletlerden

one trademark". I believe this

insanlar THY için çalışırlar.

and I say it vvith pride. W e’ve

Airlines a t different times ali över the vvorld. This alone is

numaralı m arka kaldı. Varlığı

Bu bile tek başına ne çok

had a large num ber o f

reason for excitement.

hayatımızı çok etkiledi. Bizi

heyecan verir.

International firms in Turkey,

buluşturdu. Havacılığın bütün

T H Y ’nin de b ü tü n ilk le rin i

aivvays been num ber one. it

Turkish A irlin e s ’ ‘firs ts '.

gelişmiş teknolojilerini

ya şa dınız. Size en ç o k

Türkiye’ye taşıdı, inanılmaz

W hich one th rille d y o u the m o s t?

dünyanın her yanı ile

70

but Turkish Airlines has

You have e x p e rie n c e d a li o f

he yeca n vere n g e liş m e ne

has brought us in contact vvith every p a rt o f the vvorld

bir insan gücünün merkezi

o lm u ş tu ?

and introduced advanced

oldu. Mükemm el teknisyenler

technologies in Turkey. İt has

Naturally, vvhen the first Airbus A 3 10 vvas purchased,

yetiştirdi. Bir A340 uçağının

Ç ok doğal, ilk Airbus A310 uçağı alındığında Hamburg

becom e an incredible

I vvas the oniy civilian in the

kabinini sıfırdan yapm ak

M B B ’den T oulouse’a yapılan

manpovver çenter training

vvhole cabin on the test flight

bilinen bir iştir artık. Am a onu

flavvless technicians. Building

that vvas m ade from Ham burg

söküp yeniden yapm ak ve

test uçuşunda koca kabinde tek kişiydim. Test pilotları ile

an A 34 0 cabin is a routine jo b

M BB to Toulouse. I spent two

bunu kusursuz

iki gün geçirdim , onlarla aynı

novvadays. B ut taking one

days vvith the test pilots, even

gerçekleştirm ek, fabrika

yemekleri yedim. 41 bin

apart and pu tting it back

sharing the same food. I saw

dışında bir yerde yapm ak

fee t'e çıkılıp kabin tazyikinin

together again, and doing it

ho w they took the plane up to

THY Teknik’in ulaştığı zirvedir

boşaltılmasını izledim. En

41 ,000 feet and

bence. THY şimdi kendi

tehlikeli denemeleri keyifle

flavvlessly out side the factory - Turkish Technic Inc. has

kurduğu okulda da pırıl pırıl

yaşadım. Sonra Fransa’da

gençler yetişiyor. Bu pilotlar

de-pressurized the cabin. VVhen it vvas över we landed

fabrikanın önündeki piste inip

achieved that capabiiity in m y opinion. Turkish Airlines is

on a runvvay and I went to m y

T H Y’nin zenginliğidir. En

otele gittim . Sabah bir

now training bright and

hotei. İn the m orning the

büyük mal varlığıdır.

Fransız polisi otele gelip

shining young persons a t its

French poliçe cam e and

Dünyada havayollarının ortak

kahvaltıda beni buldu. Selam

own school that it set up

found m e at breakfast.

derdi kabindeki

verip “ Fransa’ya hoş

itself. These pilots are

"VVelcome to France!" they

mekanikleşme, TH Y 'de hiç

geldiniz" dedi. Sınırlardan

Turkey’s greatest asset. Our

said. İt seem s I had crossed

olmamıştır. Kabin memurları

geçm eden giriş yapmıştım.

cabin supervisors are past

the bo rde r vvithout going

geleneksel Türk

Pasaportum u verdim.

masters a t com bining

through passport control! I handed över m y passport and

konukseverliğini her zaman

Kahvaltı tabaklarının arasında

traditional Turkish hospitality

aldıkları eğitim le çok iyi birleştirm işlerdir. Dünyanın

bir yerde giriş mührünü bastı.

vvith the training they receive.

they stam ped it betvveen the

Hem polis hem ben çok

breakfast plates. VVe ali had a

her yanında, farklı

gülm üştük...

People o f different nationalities w ork for Turkish

;K> ! II I 4 /2 0 0 8

g o o d laugh. □


••

••

FON LEASING RÜZGARININ GÜCÜNDEN YARARLANMANIN ŞİMDİ TAM SIRASI...

şimdi yatırım yapmayacaksını ne zaman yapacaksınız? J

.

FO N LEASING

Benzersiz avantajlarla yatırım yapmak, hangi sektörde olursanız «luıı gücünüze güç katmak ve bunu da en akılcı yoldan gerçekleştirmek, sınırsız Fon Leasing avantajlarıyla

"S ın ırs ız L e a s in g "

sizin elinizde...

444 0 366

www.fonleasing.com

Foıı Leasing'iıı avantajlarından siz de yararlanın, kazançlı çıkın. Unutmayın: Başarılı şirket, fırsatları iyi değerlendiren şirkettir.


TekörlĞk, o y u n c a k olsun 'd iy e ic a t e d ilm iş ti. T ru v a ) âti, ç ö c u k la r a ğ la m a s ın , d i y e k e n te a lın m ıştı. İlk >'■ yazılı k ita b e le r ç o c u k la rı a n la tm ış tı... H e r şey ç o c u k o lm a k la b a ş la d ı, o n la rla d e v a m e d e c e k .

The vvheel was virtually irıvented to be a c h ild ’s toy. The Trojan horse allovved into town to keep the children from crying. The earliest inscribed RP* tablets were about children. İt ali started with children, and will continue Y with children.


TaylandlI muzırtar (açılış sayfası). Safranbolulu kızın bakışını, bebeğinin gözleri tamamlıyor. Kars'ta üç günlük kaz yavrularının güzelliği ile çocuklann güzelliği birleşir (altta). Two Thai brats (opening page). Similar expressions on the face of a girl from Safranbolu and her stuffed animal. Children and three-day old goslings in Kars, each as delightful as the other (below).

T

ürk Hava Yolları, çağın, bilim in ulaştığı en ileri no ktada ki uçaklarla

>KYI iFE 4 /2 0 0 8

urkish A irlines flies the m o st a d va n ce d planes kno w n to

uçuyor. Uygarlığın tüm izlerini,

Science, the m o s t ad va n ce d

keşiflerini taşıyan insanlık harikası bir

p lan es o f o u r age. When y o u fly,

aracın, uçağın içindesiniz. Unutm ayın

yo u are in a c ra ft w hich is a

ki, sizi varm ak istediğiniz yere

m iracle o f hum an creation,

kavu şturaca k olan yine de, uçağınızın

e xh ib iting a li the m arks a n d

gö ğsü nd eki tekerlekleridir. O tekerlek ki, insanın aydınlanm a serüveninde

in ven tions o f civilization. A n d d o n ’t fo rg e t eith e r th a t the thing th a t is

pek ço k bilim insanı tarafından

g o in g to take yo u to the p la ce you

başlangıç noktası olarak kabul edilir.

w a nt to g o is none o th e r than the

Sahi, ilk insan tekerleği neden icat

vvheels in the be lly o f the plane.

etm işti? Onu takacağı bir arabası var

The wheel vvhich is re g a rd e d b y

mıydı?

m an y m en o f S cience as the

T ekerlek bir oyu nca k olarak

sta rtin g p o in t in the p ro c e s s o f

d o ğm u ştu r. O nunla ço cu kla r yüzyıllar

hum an enlightenm ent. B u t really,

bo yun ca oynam ış, çe m b e r çevirm iştir.

w hy d id m an invent the w heel? D id

S onradan, ç o k sonradan insanoğlu

he have a c a rt to a tta ch it to? The vvheel was b o rn as a toy!

tekerleğin taşım a gücünü keşfetm iş ve

74

T

onun sayesinde yolculu ğa çıkm ış ve

Children p la ye d w ith vvheels an d

de içinde bu lunduğunuz uçağa kadar

ro lle d ho op s fo r centuries. O nly

g elm iştir!..

m u ch la te r d id m a n kin d d iscove r

Ç ocukların penceresinden

the w h e e l's carrying povver and,

baktığım ızda, teke rlek örneğinde

thanks to that, em b ark on a qu e st

oldu ğu gibi büyüklerin dünyasından

tha t vvould culm ina te in the

uzak, ço k farklı öyküler üretiriz.

airplane yo u are flying on tod ay! C>


W ith the global and local knovvledge and experience, HSBC's Expatriate Banking p rovides m a n y ad van tag es and services th a t m ake y o u r life easier in Turkey.

Click w w w .h s b c .c o m .tr

HSBC <J>

C o m e in to yo u r local branch

The vvorld's local bank

Cali 444 0 111


When we lo ok o u t the w in d o w w ith the eyes o f children, we in ve n t storie s th a t are very d i fferen t a n d very far from the w o rld o f grovvnups, as in the case o f the wheel. Why d o y o u think the Trojans a llo w e d in to their c ity a w ooden horse ha rb o rin g enem y soldiers th a t w o u ld vvreak d isa ste r on the ir tovvns? The reason is q u ite sim ple: the y cou ld n 't b e a r to h e ar the children 5-

J. * 1 S> > *» ■

cry in g l The children o f Troy vvanted to p la y w ith the

4! İ

horse, a n d their m othe rs a n d fathers c o u ld n o t re sist their

'

.

k

J

' C

f

ı K

r

*

pleas. T here’s alvvays a ch ild sm iling o r cryin g in a t least one o f the m any sna psh ots

, W

we take on trips. M o st likeiy to ta lly ob iiviou s to the fa ct th a t his p h o to was being taken. So can we a d u lts ju s t

Truvalılar, içine düşm an

1 7 9 2 'd e yayım lanan ‘ Em ile’

askerlerinin gizlendiği ve

adlı eserinde çocu ğu n kendi

Trabzon’un Maçka yaylalarında sisli bir günde köpekleriyle oynayan bir sürü çocuk görürsünüz.

for on ce lo o k a t history, na ture a n d life throu gh the ir

kentlerinin fela ketin e neden

başına bir değer olduğunu,

olan ta h ta atı neden içeri

yetişkinin dünyasından ço k

aldılar sanıyorsunuz? Nedeni

farklı ve özgün psikolojisi

ço k basit: Çocuklarının

olduğunu öne sürer.

ağlam alarına dayanam adılar!

R ousseau'ya göre her

Truvalı ço cu kla r ta h ta atla

çocu k, do ğa da kendi başına

oynam ak istediler, anneleri,

büyüyen vahşi çiçe kler

babaları da kıramadı

gibid ir. Dünyanın değişik

M id dle A ge s a c h ild was

onları...

ülkelerinde çekilen ço cu k

c o n sid e re d an in fa n t to >

e ye s? FLOVVERS OF THE VVORLD

You're sure to see a flock of children playing with their dogs on a misty day in Trabzon's Maçka Highlands.

The h isto ry o f thinking a b o u t a n d trying to un d e rsta n d childre n a n d c h ild h o o d is very n e w to us adults. İn the

S eyahatlerim izde çektiğ im iz fotoğrafların hiç değilse bir karesinde bir ço cu k gülüm ser ya da ağlar m utlaka. Belki de fotoğrafının çekildiğinin farkında bile değildir. Peki ya bizler, biz bü yükler bir kez olsun onların gözünden bakar mıyız tarihe, doğaya, hayata?.. DÜNYANIN ÇİÇEKLERİ Ç o cuğ u ve çocu klu ğu düşünm enin, anlam aya çalışm anın tarihi biz yetişkinle r için ç o k yenidir. O rta ç a ğ 'd a ço cu ğ a yedi yaşına kadar bebek, ondan sonra da bir yetişkinin acem i, küçü k bir kopyası olarak bakılıyordu. Fransız d ü şün ür J.J. Rousseau, 76 SKYLIFE 4 /2 0 0 8

Umman'da Sallallah kumsalındaki küçük kız, birazdan kumların içinden çıkan yengeçleri kovalamaya başlayacak This little girl on the Sallallah beach in Oman is about to start chasing the crabs poking out of the sand.


Hayalinizdeki s tilin y a n s ı m a s ı • 1.3 Megapiksel Kamera • ( bin Renkli TFT Ekran • MP3 Çalar

taipa C e p T e le fo n u y U z m a n ı

BAŞARI

www.telpa.com

• Stereo FM Radyo • Hafı/a Kartı Desteği (microSD) • Bluetooth, USB 2.0


TEOMAN ALEMDAR

barışm aları uzun sürmez,

age seven, a n d a fte r that

ge tirdiğim izde, Fransız

kin tutm azlar, aralarında

a sm aller, a d e p t c o p y o f

from th a t o f an adult.

yazarı haklı çıkarırız. O

nefreti barındırm azlar. Biz

an adult. The French

A c c o rd in g to Rousseau,

fo to ğ ra fta ki ço cu kla r

yetişkinlerin dem okrasi,

thin ker Jean Ja cçu e s

every c h ild was like a w ild

renkleri, kokuları, kıyafetleri

özgürlükler, insan hakları

R ousseau s u g g e ste d in

flovver g ro w in g

ne kadar farklı olursa olsun

de diğim iz değerleri onlar

his w o rk 'Em ile',

in d e p e n d e n tly in nature.

birer çiçe ktir; yetiştiği

yaşam aktadırlar zaten.

p u b lis h e d in 1792, th a t a

When we bring to g e th e r

toprağın, kültürün tüm

Lo n d ra ’da bir ço cu k

c h ild was a be in g in a n d

p h o to g ra p h s o f children

zenginliğini, güzelliğini

parkında fark etm iştim ;

o f its e lf w ith a unigue

taken in the diffe re nt >

üstü nde taşıyan çiçe kle rd e n ... ÇO CU K GİBİ O LABİLMEK Ç o cukla r, doğallığı bozulm am ası, korunm ası ve daha da önem lisi yüceltilm esi gereken bir insanlık mirasıdır. Bu yüzden 'ç o c u k gibi davranm a' ya da ‘ço cu klu k yap m a' sözleri son derece yanlış ve insanın özüne aykırıdır. Ten rengi, dili, dini ne olursa olsun ço cu kla r birbirleriyle kolayca kaynaşır, arkadaş olurlar. Kavga etseler bile 78

p s y c h o io g y very diffe re nt

fotoğraflarını bir araya

4 /2 0 0 8

Pekin’in yağmurlu bir gününde Çinli minik kız, boyundan büyük şemsiyesiyle oynuyor. Güney Afrikalı kızın öyle hüzünlü duruşuna aldırmayın, iki saniye sonra sizin bir yabancı olduğunuzu unutup gülümseyecek. A tiny Chinese girl on a rainy Beijing day, playing with an umbrella taller than she is. Pay no attention to this South African girl’s sad look; she'II soon forget you're a stranger and break into a big smile.


ECMBLE SUNFLOWERS£ED

KUCUKBAY OIL INDUSTRY CO. INC. Ankara St. 102 Bornova 35030 İzmir - TÜRKİYE Phone: +90 (232) 388 2557 Pbx • Fax: +90 (232) 388 3792

!€ ♦

www.orkide.com.tr • e-mail:orkide@orkide.com.tr

m

K İ


Kadıga Yaylası’ndaki küçük sığırtmaçlar inekleri çayıra yaymışlar, fotoğraf çektirmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Filipinli öğrenciler derse girm eden az önce poz vermeyi ihmal etm iyorlar (altta). Little shepherds leading their cows to the meadovv in the Kadıga Highlands are delighted to have their picture taken. Filipino students, eager to pose for the camera on their way to class (below).

Hintli, Çinli, M eksikalI, Afrikalı

cou ntrie s o f the world, we

anne ve babalar birbirleriyle hiç

see th a t the French sch o la r

konuşm adan ba nklarda

w as s p o t on. N o m a tte r

oturuyorlardı. O rtalarındaki

h o w d iffe re n t the coiors,

kum havuzunda ise çocukları

smells, a n d clo th in g o f the

birbirleriyle kaynaşm ış, neşe

childre n in those

içinde oynuyorlardı. Bankta

ph o to g ra p h s, each one is a

oturan suskun ‘b ü y ü k ’lerden

flow er, a flovver e xh ib iting ali

biri de bendim . Ç ocukların

the b e au ty a n d richness o f

arasında oğlum da vardı!..

the la n d a n d cultu re in w hich he was raised.

MASALLARIN İPUÇLARI

80 SKYLIFE 4 /2 0 0 8

Yazının ilk örneği olan Süm er tab letle rind e bile 'ç o c u k ' çıkar

BEING LIKE A CHİLD

karşımıza. B ir Süm erli baba

le ga cy w hose nature needs

şunları söylem e kte dir çocu ğu na : “Adam ol,

to be pre se rve d unspoiled, even m o r e im p ortan tly, t o

soka kla rda dolaşm a, bak, seni

b e exalted. C o nse çuen tly

hayatım da hiçbir zam an

expressions such as 'being

Children are a hum an

tarlam a kazm ak için

c h ild is h ' a n d ‘behaving like

gönd erm ed im . Senin gibiler çalışarak ailelerini

a c h ild ' are co m p le te ly

geçindiriyorlar. Ben bir g��n bile 'g it, ça lış’ d e m e d im ” ...

hum an nature. R egardless

Her kıtada ço cu kla ra anlatılan m asallar, öyküler vardır...

c o lo r o f skin, children

w ro n g a n d g o ag ainst o f language, religion o r m ingle readily w ith one >


Y E N İ N IS S A N X -T R A IL Ş İM D İ Ş E H İR D E

KAYGAN YÜZEY TORK D A Ğ I L I M Î nÎ

a YARLA

Y E N İ N IS S A N X -T R A IL Y E N İ A L L -M O D E 4 x 4 i Ç E K İŞ SİS TEM İ • VDC - Gövde D engi Kontrol S istem i ■ ESP - Elektronik Denge Programı ■ U S S - Tepe Çıkış S e s te k S istem i ■ D D S - Tepe İniş Kontrol Sistem i Zekâsı, sizinle bütünleştiğinde engel tanımayacaksınız... G elişm iş teknolojisiyle en zorlu şartlarda üstün perform ans gösteren yeni Nissan X-Trail şimdi Türkiye'de! Üstellik, 1 5 0 hp g ü cü n d e 2.0 İt. o to m a tik vitesli D izel m o to r seçeneğiyle... .n issan .com .tr | ww w .yenixtrail.com | N IS S A N g ü l ü m s e m e H A T T I 0 2 1 6 651 8 4 2 0

N is s a n O to m o t iv A .Ş .

S H IF T _ e x p e c ta tio n s


Y etişkinler tarafından üretilen bu eserler çocukları eğlendirirken, biz büyüklerin dünyasının da ipuçlarını verir. Ç ocukların kendi dünyalarını yansıtan öyküler ise bizim kilerden daha bilge, daha güzel ve daha aydınlatıcıdır. Ö rneğin, Skylife okurlarının yakından tanıdığı A kgün Akova bir gün yolda giderken, arka ko ltu kta oturan beş yaşındaki oğlu Fırat, panik içinde bağırır:

Laoslu çocuklar, evlerinin balkonunda gelip geçenlerle eğleniyor (üstte). Annesi devekuşu tüyleri satıyor, o ise merak ve şaşkınlıkla bakıyor yoldan geçenlere O udtshoorn’da, Güney A frika’da (altta). Laotian children, hamming it up on the balcony of their house (above). His mother selis camel hair while he looks on curiously at passersby in Oudthoorn, South Africa (belovv).

an o th e r a n d m ake friends.

m y life d id I se n d yo u to dig

Even if they quarrel it

in m y field. O ther b o ys like

do esn 't take them lo n g to

you s u p p o rt the ir fam ilies by

m ake up. They don 't h o ld

vvorking. B u t I never once

grudges, n o r do they nu rtu re h a tre d am o ng

to ld yo u to g o o u t an d w o rk..."

them seives. in a children 's

S tories a n d fairy tales a b o u t

p a rk in Lo n d o n I n o tic e d

childre n are to ld on every

h o w Indian, Chinese,

continent. While these

M exican a n d A frican pa re n ts

stories, the w ork o f adults,

sa t side b y side on benches

en tertain children, they also

vvithout spe aking to each o th e r whiie their children p la ye d h a p p ily to g e th e r in a

pro vid e clues to the vvorld o f us grovvnups. S tories rep rese nting c h ild re n 's ow n

sa n d b o x in the m iddle. I

vvorlds are better, w iser a n d

m yse lf vvas one o f those

m ore Ulum in a t ıng t han ours.

silent ‘g ro vvnu ps' on the

A kgü n A kova, fo r exam ple,

bench. A n d m y son was

w ho is w e ll-kn ow n to Skylife

one o f the k id s!

readers, vvas driving do w n

FAIRY TALE CLUES

five -ye a r-o ld son Fırat ca lle d

the Street one day when his

8 2 SKYLİFE 4 /2 0 0 8

We e n co u n te r a c h ild even

ou t in from the b a ck sea t in

in the cla y tab lets o f Sümer,

a p a n ic : "The m oo n w ent

the first exam ple o f vvriting

in to a cloud, D a dd yl The

in the vvorld. A Sum erian

m oo n w e nt in to a c lo u d !"

fa th e r telis his son: “B e a

“Let it go, m y b o y ," re p lie d

man. Don 't hang o u t in the

A kova, "W ha t's to w o rry?"

Street. Look, never on ce in

Upon w hich his son >


İstanbul'da böyle bir alışveriş merkezi yok. Çünkü Forum Çamlık, Denizli’de.

Forum Bornova ve Forum Mersin'den sonra Forum Çamlık 18 Nisan’da kapılarını açıyor. Forum Çamlık. D en izli’de yem bir alışkanlık. C a m lık Mah. D oğan D e m irc io ğ lu Cad. No: 2/20020 D enizli • w w w .fo ru m c a m lik .c o m M ig ro s , B o y n e r, C in e b o n u s , T e kn o s a , LC W a ik ik i, M udo, K o to n , P la y la n d , Accessorize, Adidas, Adil İşık. Alexi Andriottı, A ltın b a ş , A s s o rtie , A tasay, Avea, B s to re . Bek T obacco, Benetton/Sisley, Berk, Bernardo, Big Blue, Bimeks, Burger King, Cacharel, Cafe Crovvn, Ceylan Bebe, Colin's. Collezione, Coquet, D&R, Daily Fresh, Damat İADVI Tween, Deichmann, Derimod/Bata, Desa, Divarese, Douglas, Dry Çenter. Dufy, Ekm ekiçı. Ekol, El Mexico, Erişkin Optik. Esse. Euromoda. Fabrika - Altınyıldız. Faik Sönmez. Fashion&Trends, Fenerıum . Filicori Cafe, Fısho. Gant, Gloria Jean s, GNC, Goldaş, Gönül Kahvesi, Göz Grup, Gülaylar,

HD İskender, Hotiç. HSBC, İnci. İpekyol, Kahve Evi - Kocatepe, Kiğılı, Konyalı Saat. Kösebası, Lacoste, LahMCN, Mado, Mavi Jeans, McDonald's. M ehm et Tatlı, NetVVork. Nike. O prnar Optik, Otantik Kum pir. Özsüt, Panço, Penti. Pideköy. Pıerre Cardın. Pizza House, Popeyes, Puma, Ramsey, Roman. Sarar. Sbarro, Second Cup, Seven Hill. So Chic, Sony, Spazio, S ultanahm et Köftecisi, Süvari. Swatch, $isko Fast, Tappıto's. Tatlıcı Tombak. T-box, Tchibo. Tefal, Tiffany, Tılsım Terzi. TNC Plus. Tom m y Hılfiger, Toyzz Shop. Turkcell. Twigy, U.S. Polo, Vero Moda, Vestel, Watsons. Wıng Stop. Yatakevı. Yeşil Kundura, Yves Rocher, Zen Diamond, Zen Elektronik

FORUMCAMLIK


answ ered, “B u t Daddy, on the Turkish flag the m oon alw ays stan ds a lo n e !” NATURE AS CHİLD Even na ture has its childlike sides. Do n o t the w inds th a t cause g re a t sto rm s a n d gales be com e children again when turning a pinvvheel in a c h ild 's ha nd ? A re n o t the g ia n t ocean vvaves b re aking on the sa n d like an o b stre p e ro u s ch ild playin g w ith p e b b le s ? A n d w hat a b o u t avalanches? Are you sure they aren 't big sno w b alls throw n b y a m ou ntain? N ature is a c h ild 's toy... be he A frican, European, A sian o r A m erican. We when lo o k at p h o to g ra p h s o f the w o rld 's children, we s h o u ld recognize th a t every p la c e we ca li ‘o u r ’ c ity o r c o u n try o r co n tin e n t is in rea lity ju s t one b ig p la y g ro u n d where we ad ults are on ly guests. B efo re bovvling p in s were a u to m a tica lly rese t by m achines, children p e rfo rm e d “ Baba, ay bu lu ta girdi, ay

olm asın?..

bu lu ta girdi!" Akova: “ G irerse girsin oğlum , ne var

ister Afrikalı olsun, ister AvrupalI... ister Am erikalı

b u n d a ? ” deyince, küçük

olsun, ister A syalı... Doğa çocu ğu n oyuncağıdır.

Fırat şu karşılığı verir: “Am a baba, bayrağım ızdaki yıldız

Dünya çocuklarının

yalnız ka la ca k!,.”

fotoğ raflarına bakarken,

DOĞANIN ÇO CU K HALİ

bizim şehir, ülke, kıta de diğim iz yerlerin aslında

Doğanın da ço cu k halleri

büyük bir oyun bahçesi

vardır. Fırtınalar, tufanlar

olduğunu gerçeğini

yaratan rüzgâr, bir çocuğun

görm eliyiz. Biz büyükler,

elindeki fırıldağı dö nd ürürke n, çocu klu ğun a

çocuklarım ızın oyun bahçesindeki m isafirlerden

dönm üş değil m idir?.. Ya da

başka bir şey değiliz.

okya nu sta devleşen dalgalar, kum sala

Bovvling oyununda devrilen kukaları kaldıran o to m a tik

vardıklarında çakıl taşlarıyla

sistem yokken, bu işi

oynayan bir ç o c u k gibi

ço cu kla r yapm aktaydı.

uysallaşm azlar mı? Çığ de diğim iz de sakın, bir

Kukaların üstündeki tah ta sıraya oturan çocu k, her

dağın ovaya attığı kartopu

atış sonrasında devrilenleri

84 SKYLİFE 4 /2 0 0 8

Laos’da bugünün eğlencesi bir röm ork olmuş, yarın mutlaka başka bir şey bulunacak (üstte).

this task. S ea ted on a vvooden be n ch ab ove the alley, the ch ild vvould rig h t the to p p le d p ins a fte r each b o w le r’s turn

A tractor provides the excitement of the day in Laos; tomorrovv it will be something else (above).

a n d then sp ring b a c k in to his place. A n d funnily, the jo b >


S

U

’D

A

Y E N

İ L E N

M

G İ B İ S İ

Y

E K O

K

Yoğun ve yorucu geçen bir kışın ardından yazı Hillside S U ’da karşılayın. Deniz ve güneşin tadını yenilenerek çıkarın!

design

hotels

HİLLSİDE SU HOTEL

T.0242 2 4 9 0 7 0 0

ANTALYA

hillsidesu.com

hillside


Güneydoğu Anadolu'nun sarı mimarisini rengârenk kıyafetleriyle m inikler tam am lar (üstte). Urfalı ufaklığın, evinin duvarındaki çiçekten pek bir farkı yok gibi (altta). Children in colorful costumes complement the ochre hue of Southeast Anatolian architecture (above). A little one in Urfa, a 'flovver' like those in the pots on the wall (below). 86 SKYl li

4 /2 0 0 8

d o ğ ru ltu yo r ve sıçrayarak

o f p u ttin g the vvorld a rig h t

yeniden yerine oturuyordu.

a fte r w ar a n d de vastatio n

Ne garip, savaşlar, yıkımlar

s tili falls on the sho ulders

sonrasında da insanlığı

o f the vvorld's childre n!

yeniden ayağa kaldırm a, dik

A s ix -y e a r-o ld g irl touring

tu tm a görevi hâlâ çocukların om uzunda!

s to p s in fro n t o f one o f the

Altı yaşındaki kız çocuğu,

shovvcases to take a

İstanbul O yuncak M üzesi'ni

c a re fu l look. E xh ib ite d in

the İsta n b u l Toy M useum

gezerken bir cam ekânın

the case are tw o soldiers

ön ünde du rur ve dikkatle

sta n d in g o p p o site each o th e r v/ith the b u tts o f their

bakar. C am ekânda, tüfeklerinin dipçiklerini karşılıklı olarak kaldırm ış iki

rifles raised. "Look, M o m m y!" says the little girl,

asker sergilenm ektedir.

“ They are b re aking their

K üçük kız, annesine dönerek

rifle s!" “No. little on e "

“Anne bak tüfeklerini

replies the m other, “yo u 're

kırıyorlar” . Anne, karşılık

m istaken. They aren ’t

verir: “Yanılıyorsun yavrum.

bre aking the ir rifles. They're

Tüfeklerini kırmıyorlar. M erm ileri bitm iş, tüfekleriyle b irbirlerinin kafalarını

o u t o f shells so the y're g o in g to break each o th e r's

kıracaklar” . Ç ocuk, annesine dö ne r ve yüksek sesle de r ki:

heads vvith their rifle s!" B u t the g irl turns to h e r m o th e r a n d declares sto u tly: “No,

“ Hayır anne. O nlar barış

M om m y. They w ant

istiyo r!”

p e a c e !" □


J

f

s

a

a

b

i

z

i

t

l

e

l

e

r

i

d

i

k

Çankaya'nın zirvesinde, A nkara’nın en prestijli projesi' Je ayrıcalıklarla dolu bir yaşam sürm eniz için herşeyi hazırladık... colay ö d e m e planı için faizleri de sabitledik

Ö rn e k d a ire m iz le d e, faiz oranlarım ızla d a Orne

o ld uk, m utlu yuz..

fikirevim

G örün, seçim inizi yapın

©VakıfBank Hoşdere Caddesi Dikmen Vadisi Rekreasyon Alanı 5. Kapı Girişi Çankaya / Ankara

u lu b o l

parkvadi I

®

e v l e r i A N K A R A ' D A K İ

A V R U P A

0312 4 4 4 82 34 www.parkvadi.com


KCAN


Boğaz’m hem güzelliği hem simgesi erguvanlar. The Judas trees, a symbol of the beauties of the Bosporus.

O rm a n la r, e n d e m ik b itk ile r ve y a b a n hayatı İs t a n b u l’un d iğ e r y ü zü n ü an latır. B a h a rla b irlikte bu y ü z e renk gelir, ca n la n ır, şehrin bilindik fo to ğ ra fı değişir.

Forests, endemic plants and wild life represent another side of İstanbul. And with spring, this aspect of the city becormes vibrant and colorful and the familiar picture changes. S K Y l IH

4 /2 0 0 8

O

rm an Genel M üd ürlü ğü 'n ün korum a ve kontrol

h e liko pterind en, Korum a Şube M üdürü Yüksel Yüksel ile birlikte İsta nb ul'u

W

e are gazirıg down on İstanbul from one o f the Forestry D epartm ent’s

helicopters. Wlth us is Yüksel Yüksel, Director o f Forest Protection. Below us

seyrediyoruz. Hiç sonu gelm eyecekm iş kad ar büyük, hiç uyum ayacakm ış

lies a spravvling city so huge it appears

kad ar canlı, kocam an bir kent duruyor

sleep. A city surrounded b y forests on

endless, so busy it appears never to

aşağım ızda... Etrafı -da ha ço k kuzeyi-

the north and water on the south. An

orm anlarla, güneyi denizlerle çevrili bir kent, içinde barındırdığı küçü k korular

historic metropolis that breathes through

ve parklarıyla nefes alan tarihi bir

within it. İn a little vvhile we will land deep

m e tro p o l... Birazdan, bu koca kentin pek de görünm eyen yeşil yüzünün,

in nature, in this enormous c ity ’s rarely

endem ik bitkilerinin, çiçeklerinin ve

the tiny parks and groves it harbors

seen green area with its endemic vegetation and flovvers.

doğasının derinliklerine ineceğiz. MEDITERRANEAN AND A K D E N İZ VE K A R A D EN İZ ETKİSİ

BLACK SEA INFLUENCE

M arm ara Bölgesi, A kdeniz ve

The Marmara region is characterized b y a

K aradeniz iklim i arasında bir geçiş

transitional climate, m idway betvveen that

iklim ine sahip. Bu durum bitki

o f the Mediterranean and the Black Sea.

coğrafyasına da yansır; her iki flora

This is also reflected in its plant

bölgesinin bitki elem anları birlikte

geography since flora o f both regions

burada can bulur. İstanbul,

flourish here. İstanbul is one o f the

M arm a ra’nın bu özelliğini en iyi

provinces that best illustrates this aspect o f the Marmara. Thanks to the dam p

yansıtan illerden biridir. Ö zellikle Karadeniz kıyısına yakın kuzey

climate, plants o f the Europe-Sibiria

kesim lerde, nemli iklim in etkisiyle

region are concentrated here, t>


K a z a n d ıra n y o l d o s tu n u z !

J

A7KA-3AHÇE

AdBee

J

J

^ N E Z İR O C L Ü "

Siz siz olun; işletme serm ayenizi ve b ecerilerin izi asıl işiniz dışında kullanıp, boşa harcam ayın! A raçlarınızın satın a lm a yükü. KDV. am ortism an, sigorta, m o to rlu taşıtlar vergisi ve benzeri gid e rle rin d e n ; aracınızı yenilerken yaşadığınız değer kaybından artık ku rtu lu n ! G elin araç parkınızı satın alalım ; hem na ktiniz olsun, hem de uydu takip sistemiyle filo n u z h e r an elinizin altındayken, için iz ra h a t olsun. Uzun dö n e m li ara ç k ira la m a ile fin a n sa l kaynaklarınızı, iş g ü c ü v e rim liliğ in iz i ve iş yaşam kaliten izi artırın, kâra ge çin ! Üstelik, sabit YTL ödem e av an tajıyla önünüzü g örm e im kanı sağlayan ve sizi kur riskine karşı koruyan b ir yol o rtağ ın ız olduğunu bilerek...

A m iral den uzun dönem araç kiralayın, yol ald ıkça kazanın...

A M İ R A L F İ L O 0 3 1 2 2 8 5 2 2 0 0 www.amiralfilo.com.lr

Y Ö N E T İ M İ

"Kazandıran yol ortağın ız"


A vrup a-S ibirya flo ra bölgesine ait bitki elemanları yoğunlaşır. Güneye doğru, Boğaziçi, M arm ara kıyıları ve A d a la r’da artan sıcaklıkla birlikte A kdeniz elemanı bitkilerd e

İstanbul ormanları nadir rastlanan birçok bitkiye ev sahipliği yapıyor. Anadolu'da daha yaygın olan kırmızı kantaron (Centaurium erythraea] bitkisi gibi (altta).

artış gözlenir. Erguvan (Cercis siliquastrum ) ve Fıstık çamı (Pinus pinea) ço k iyi uyum sağlam ış tip ik A kdeniz elemanları olarak B o ğ a ziçi’ne renk katarlar. İSTANBULLU Ç İÇEK LER Farklı iklim, to p ra k ve je om o rfo lojik yapılar, her iki bitki flora elem anlarının aynı alanda yaşam asına olanak tanır. Yaklaşık 25 00 civarında doğal bitki türüne sahip İstanbul bu özelliği ile Hollanda, İngiltere ve İsviçre gibi A vrup a ülkelerini te k başına geride bırakabilir du rum dadır. Bu aynı zam anda ülkem izde doğal olarak yetişen on binden fazla bitkinin, yaklaşık 1 /4 ’ünü İsta n b u l’da gö reb ile ceğ im iz manasını ge lir ki daha önem lisi; bu bitkilerden bazıları endem iktir, yani tüm dünya üzerinde sadece İsta n b u l’da yaşam aktadır. Bazılarının ise 92 SKYLİFE 4 /2 0 0 8

especiaiiy in the northern

pistachio pine (Pinus pinea)

areas near the Black Sea

a d d color to the Bosphorus

coast. An increase in

as typical Mediterranean trees

Mediterranean flora is

that have adapted well here.

observed in the warmer areas to the south along the

Istanbul's forests are home to a number of rare plant species. Red centaurium (Centaurim erythraea) is more common in Anatolia (belovv).

ISTANBUL’S FLOVVERS

Bosphorus, the Sea o f

Different soil, climatic and

Marmara and on the Prince’s

geom orphological structures

Islands. The Judas tree (Cercis siliquastrum) and

make it possible for elements o f flora o f both kinds to >


VICEMCLASSIC

O w n t h e d re a m

H a n d c ra fte d b y T u rkish a rtisa n s to s u rp a s s ali o th e r y a c h ts in its cla ss, ea ch V ice m y a c h t c o m b in e s u n c o m p ro m is in g q u a lity w ith e x q u is ite d e ta il. V ice m m e rg e s o ld -w o rld c ra fts m a n s h ip and m o d e rn te c h n o lo g y to p ro d u c e a s u p e rio r c ru is in g e x p e rie n ce . A d d a c o m p re h e n s iv e list o f in c lu d e d o p tio n s , and p ric e s th a t re p re s e n t th e b e s t va lu e in th e in d u s try , and it b e c o m e s c le a r-n o o th e r y a c h t ca n co m p a re .

Vicem Shipyard Ä°stanbul: Organize Deri San. 1. Yol H1 Parsel 34957 Tuzla-istanbul/Turkey P: +90 216 394 04 50-51-52 F: +90 216 394 02 04 E-mail: info@vicem.com.tr www.vicemyacht.com Vicem Shipyard Antalya: Antalya Serbest BĂślgesi C Ada 17-18 Parsel Yeni Uman / Antalya P: +90 242 259 17 72 pbx E-mail: info@vicem.com.tr Vicem Yachts U.S.A: 2015 S. W 20th Street Suite#200 Fort Lauderdale, Florida 33315 P: +1 954 713 0737 F: +1 954 713 1499 E-mail: info@vicemusa.com


thrive here. With around 2500

İstanbul sadece çiçekli bitkiler değil, onlarla beraber yaşayan kuş, böcek (kelebek), / ' mantar, yosun, eğrelti» m ve likenler ba kım ınd^ı _ da ayrı bir zenginliğe sahip.

different natural plant species, İstanbul alone puts European countries such as Holland, England and Switzerland in the shade in this respect. Even more importantly, this means that you can find in İstanbul approximately

İstanbul is rich not only ıı flowering plants but also ın the birds. insects 1 Ibutterflies), mushrooms, mosses, ferns and lichens that live among them.

one-fourth o f the m ore t han ten thousand plants that g ro w naturally in Turkey; some o f these plants are endemic, in other words, they live only in İstanbul in the whole worid. The habitats o f others have shrunk drastically, indeed they are under threat o f extinction. The İstanbul crocus (Crocusa olivieri subsp, istanbulensis), the Colchicum micranthum, which has no com m on name in English since it is endemic to Turkey, the Mor çiçekli orman gülü (Rhododendron ponticum), Karadeniz florasının adeta gösterge bitkisidir (altta).

snow drop (Galanthus plicatus

The purple rhododendron (Rhododendron ponticum) is Virtual indicator of Black Sea flora (below).

Taraxacum aznavourii, a kind o f

yaşam alanları son derece

Kayışdağı soğanı (Allium

daralm ış ve ha tta nesli teh like altındadır. İstanbul

peroninianum ), Üm raniye çiğdem i (C rocus

çiğdem i (C rocus olivieri

pestalozzae), C ro cus flavus

subsp. istanbulensis), Narin

sub sp. dissectus,

acı çiğdem (C otchicum m icranthum ), Kardelen

Yarım burgaz hardalı (Erysim um degenianum ),

(G alanthus p lic a tu s subsp.

Erysim um aznavourii, E.

endem ic plants vvithout com m on

byzantinus), İstanbul

sorgerae, İstanbul

names in English, Centaura t>

ballıbabası (Lam ium

b in b ird e liko tu (H ypericum

p u rp u re u m subsp.

avicularifolium subsp.

aznavourii), İstanbul

byzantinum ) İstanbul

Karahindibası (Taraxacum

nazendesi (Lathyrus

aznavourii), Kum ul çivito tu

undulatus), Trakya

(Isatis arenaria), Pendik

karahindibası (Taraxacum pse ud ob ra chyg lo ssum )

sarıotu (Buplerum pendikum ), Ç atalca peygam ber çiçeği

A vrup a ölçeğ ind e nesli tehlike altında olan

(Centaurea hermannii),

İsta n b u l’un endem ik

Kilyos peygam ber çiçeği

bitkileridir.

(Centaurea kilaea), Boğaziçi Keteni (U num tauricum

İS T A N B U L ’UN A S L İ

sub sp. bosphori), İstanbul

B İT K İS İ: O R M A N

kekiği (Thym us aznavourii),

İsta n b u l’un bitki coğrafyası

Sahil sığırkuyruğu

bakım ından asli bitki

(Verbascum degenii),

form asyonu tipi, orm andır.

Boğaziçi kafesotu (S ym phytum

Bu asli orm an tipinin örneklerini B o ğ a z’ın her iki

pseud ob uib osu m ),

yakasında da halen doğal

Karadeniz salkımı (Silene

olarak gö rm ek m üm kün.

sangaria), Sahil asperulası

A nadolu yakasındaki

(Asperula littoralis) ve Çokbaşlı köygöçüren (Cirsium polycephalum )

A vrup a yakasındaki Belgrad orm anları nemli karakterdeki

A lem dağ orm anları ve

küresel ölçekte nesli tehlike altında olan endem ik

yapraklı karışık orm anlardır.

bitkilerd en bazılarıdır.

ağaç türü m eşedir. Özellikle

SKYLİFE 4 /2 0 0 8

Bu orm anlardaki hakim

subsp. byzantimus), the purple dreadnettle (Lamium purpureum subsp. aznavourii), the aster, the Isatis arenaria and Bupleurum pendikum, two more


A .H a lu k ÇİL

h e r

z a m

a n

M a k in e M ü h e n d is i

A LG ID A S O Ğ U K ZİN C İR M Ü D Ü R Ü

e lin iz in a lt ın d a

İğ d ır'd a k i a racım ızın içindeki sıcaklığı İstan bul'dan ta k ip ed eb iliyo ru z... A lg id a o la r a k T ü rk iy e 'n in h e r kö şe sin e d o n d u rm a d a ğ ıtıy o ru z . T a bii ki b u b ü y ü k b ir o rg a n iz a s y o n ve iyi b ir o p e ra s y o n y ö n e tim i g e r e k tir iy o r . 1 .0 0 0 a r a ç lık filo m u z u n ta k ib in d e b ir yılı aşkın s ü re d ir A rv e n to A ra ç T a k ip v e F ilo Y ö n e tim S is t e m le r in i k u l l a n ı y o r u z . B u s is te m s a y e s in d e d e p o la rım ız d a k i ve a ra ç la rım ız d a k i sıcaklık s e v iy e le rin i o n - lin e o la r a k g ö re b iliy o ru z . İs te rs e k GPS u y d u la r ı ü z e r in d e n ; a ra ç la rım ız ın n e re d e o ld u ğ u , ka ç km s ü ra tle g ittiğ i, h a n g i y o lla rı ta k ip e ttiğ i, n e re le r d e n e k a d a r d u r a k la d ığ ı g ib i b ilg ile r i sayısal h a rita la r ü z e rin d e 7 g ü n 2 4 s a a t iz le y e b iliy o ru z . B öylece ü rü n le rim iz in ü re tim d e n satış n o k ta la rın a u la ş a n a k a d a r g e çe n s ü re c in i ta m b ir o to m a s y o n iç in d e k o n tro l e d iy o ru z . H e rh a n g i b ir a ra c ım ız d a ve ya d e p o m u z d a o la ğ a n dışı b ir sıcaklık d e ğ iş im i o ld u ğ u n d a sistem bizi a n ın d a u y a rıy o r. Bu da hem i ş i m i z i iy i y a p a b ilm e m iz h e m d e k a lite m iz i m ü m k ü n o la n e n ü s t d ü z e y d e t u t a b ilm e m iz a çısın d a n b ize b ü y ü k a v a n ta j sağ lıyor.

D o n a n ım la rı ve ya zılım la rı T ürkiye'de ve Türk m ü h e n d is le ri ta ra fın d a n ü re tile n A rv e n to Araç Takip Sistem leri Turkcell ta ra fın d a n 2 0 0 6 ve 2 0 0 7 yılla rın d a "T ü rkiye 'n in En Başarılı K urum sal M o b il Veri U yg u la m a sı" seçildi. 1,6 0 0 'ü n üzerin d e m üşteri ve 3 2 .0 0 0 'in üzerin d e araç referansı ile pazar lid e ri o la n A rve n to , T ürkiye'de 81 ile yayılm ış satış ve servis ağı ile | l h izm e t veriyor, b u g ü n itib a ri ile ü rü n le rin i 7 ayrı ülkeye ihraç ediyor.

ARVENTO ARAÇ TAKİP VE FİLO YÖNETİM SİSTEMLERİ

TURKCELL

GOLDEN PARTNER

arvento / O M o b ile Systems


hermannii and Centaura kilaea,

ISTANBUL’S TR U E PLANTS:

both cornflovvers, Unum

T H E FO R EST

tauricum subsp. bosphori,

But in terms o f İstanbul's plant

İstanbul thyme (Thymus

geography its true plant type

aznavourii), a specles o f verbascum (Verbascum

is the forest. İt is possible to see examples o f pristine forest

degenii), Symphytum

on both shores o f the

pseudobulbosum, a specles o f

Bosphorus today. The

borage, Silene sangaria and

Alemdağ forests on the

Asperula littoralis, two more

Anatolian side and the

species without common names in English, and Cirsium

Belgrade forest on the European are damp, mixed-

polycephalum, a species o f

leaf forests. Their dominant

thistle, are endemic plants that are under threat globally. The

species o f which - English

tree species is the oak, three

Kayışdağı onion (Allium

oak, sessile or durm ast oak,

peroninianum), Ümraniye

and Hungarian oak - are

crocus (Crocus pestalozzae)

spread över a broad area.

and another crocus (Crocus

Oriental beech is observed in

flavus subsp. dissectus),

areas near the Black Sea

Yarımburgaz mustard

coast. Other species entering

(Erysimum degenianum),

into the mix in these damp

Erysimum aznavourii and E. cress, İstanbul hypericum

forests include hornbeam, Anatolian chestnut, quaking aspen, alder, com m on hazei,

(Hypericum avicularifolium

hedge maple, beech-maple,

subsp. byzantinum), Dyer’s

sm ooth elm, field elm, broad

sorgerae, both species o f

m adder (Euphorbia

leaflinden, goat willow and

amygdaloides, Persian

grey willow.

Everlasting Pea (Lathyrus üç meşe türü (Saplı meşe, Sapsız meşe ve M acar meşesi) geniş yayılış alanı bulur. Karadeniz

Katırtırnağı (Spartium junceum), Akdeniz flora bölgesinin elemanıdır (altta).

kıyısına yakın alanlarda doğu kayını görülür. Bu nemli orm anlarda karışıma giren diğe r tü rle r ise; Adi gürgen, Anadolu kestanesi, T itrek kavak, Kızılağaç, Adi fındık, Ova akçaağacı, Kayın gövdeli akçaağaç, Ova karaağacı, G üm üşi ıhlamur, Keçi söğüdü ve Boz söğ üttür. İS T A N B U L ’ U N M A K İL E R İ

O rman form asyonu dışında, m akilik ve fundalıklar da İstanbul’da geniş yer tutarlar. Karadeniz kıyılarındaki m akilikler türce az, fakat gürdür. Buralarda herdemyeşil kocayem iş, defne ve akçakesm e yoğunluk gösterir. Maki elemanlarıyla birlikte yaprak döken, sarıçiçekli kızılcık, adi fındık, geyikdikeni, muşmula, çakaleriği, adi böğürtlen, kurtbağrı ve ayı üzümü türleri de bulunur. Pseudom aki (yalancı maki) olarak bilinen maki tipi, Karadeniz kıyısı SKYLİFE 4 /2 0 0 8

Broom (Spartium junceum) is an element of Mediterranean flora (below).

undulatus), and Thracian black

ISTANBUL’S S C R U B LA N D

chicory (Taraxacum

A part from forest formation,

pseudobrachyglossum)

scrub and heath also cover a

meanwhile are species endemic t o İstanbul that are

large swath o f İstanbul. Scrub

under threat o f extinction

in species b u t thick, with

throughout Europe.

helichrysum, arbutus, laurel, t>

on the Black Sea coast is few


»ünyanın En İyi Performanslı 'ift Sim Kartlı Cep Telefonu stalık tasarım ı, eğim li kesimleri parla k v e a y n a gibi yansıtıcı k a p la m a sı ile N G -622 D u o stil sahibi obil kullanıcılar için tasarlandı... D ü n yanın ilk k a y a r ka p a k lı d u a l b lu e to o th özelliğine sah ip çift ıtlı tele fo n u o la n N G -622 Duo, D u al B lu eto o th özelliği ile sizi ç o k d a h a fazla e tk ile y e c e k , lal B luetooth - 2 M e g a Piksel K am era - V id e o O ynatıcı - Sesli V id e o Kayıt îre o M p3 Ç a la r - Karaliste - Uçuş M o d u - Düşük B atarya Tüketimi

NG-600 Touch

NG-M8 Aura

Sadece NG-600 Touch Size Yeter!

En iyi ve en şık siz görünün! Özel çizilmez metalik tasarımı ile kendi çizgisi olanlar için tasarlandı!

ieni Nesil için Yeni Nesil Teknoloji...

2

Sim Kart Bluetooth

NG-688 Nano Türkiye'nin EN KÜÇÜK çift sim kartlı c e p telefonu!

N N EX T GENERATION

SU flTEC

www.ng-mobile.com

0216 415 70 70


Ormanların zarif bitkisi, Güzel Başlı Karanfil (Dianthus calocephalus) (solda). Dam koruğu (Sedum) ‘yıldız’ şeklinde açan çiçeklerinden dolayı bu isimle de anılır, (altta solda). Güzel başlı karanfil ve Katırtırnağı bir arada (altta sağda) A delicate forest plant, the Dianthus calocephalus is a wild flower with no common name (left). Stonecrop (Sedum) is also knovvn as the 'star' flower for the shape of its blossoms (below left). Broom together with Dianthus calocephalus (below right).

98

boyunca tüm Avrupa yakası

D O Ğ A L VE YAPAY

and phllyrea exhibiting density

forests is not limited to their

kıyı şeridinde gözlenir.

O RM ANLAR

in the area. Together with

B oğ az’ın sığ topraklı yam aç

G ünüm üzde 5.4 4 2 hektar

scrub, deciduous species

flora; they are interesting for their wild life as well. Despite

ve sırtları ile İstanbul

büyüklüğündeki Belgrad

such as yellow dogwood,

Adaları’nda fazla tahrip görm em iş alanlardaki maki

Ormanı, İsta n b u l’un en

com m on hazel, buckthorn,

önem li orm anlık

medlar, sloe, blackberry, privet

wild boar, otters, badgers and

ise boylu ve sık topluluklar

alanlarındandır. Bir görüşe

and bearberry are also found.

a very small number o f wolves

oluşturur. Herdemyeşil

göre MS 3 7 5 -3 9 5 yıllarından

A type o f scrub knovvn as

continue to inhabit the c ity ’s

kartopu ve Delice özellikle

bu yana kentin su ihtiyacının

pseudomaquis o r 'faise scrub'

forests.

Büyükada'da sıkça bulunur.

karşılanm asına hizm et

is observed aiong the entire

ali o f today’s threats, deer, roe deer, wild cats, foxes, jackals,

NATURAL A N D A R T IFIC IA L

İstanbul ormanlarının önemi

etm esi, buraya özel bir

European section o f the Black

yalnızca floristik (bitkisel)

önem kazandırm ıştır. Bugün

Sea coastal strip. Scrub forms

FO R ESTS

özelliği ile sınırlı değildir,

İsta n b u l’un su ihtiyacını

tali, dense thickets on the

A t 5,442 hectares today, the

yaban hayatıyla da ilgi

karşılam aktan artık çok

Bosphorus hills and ridges

Belgrade Forest is one o f

çekicidir. Bugün bütün

uzak olduğu için daha ço k

with their thin soil covering

İstanbul’s m ost important

tehditlere rağm en geyik,

rekreasyonel özellikleri ile

karaca, yaban kedisi, tilki,

ön plandadır. Benzer

according to one view, it has

çakal, yaban dom uzu,

yapıdaki Ç atalca, Kanlıca ve

and in the as yet unspoiled parts o f the Prince’s Islands. Helichrysum, viburnum and

susam uru, porsuk ve çok az

Alem dağ orm anlarında

darnel are found frequently

needs since 375-395 A.D.

sayıda kurt, şehrin

yapacak ve yaka cak am açlı

especially on the largest o f the

lends it a special significance.

orm anlarında yaşamayı

odun üretim i amacı

islands, Büyükada. But the

Far from supplying any water

sürdürüyor.

sürm ektedir.

importance o f Istan b u l’s

needs today, hovvever, it is >

;KV, IFE 4 /2 0 0 8

forested areas. The fact that, supplied the city’s water


B U R O S A N

35 Y覺ld覺r ofisinizin standartlar覺n覺 belirliyoruz

444 55 88 www.burosan.com


Yangınlarla yalnızca ağaçlar değil, tüm canlı ekosisteminin yapısı bütünüyle değişmektedir. Kestane çiçekleri ve yaprakları (Castanea sativa) (altta). Not only the trees but the entire forest ecosystem is altered by fires. Sweet Chestnut

(Castanea sativa) blossoms and leaves (belovv).

İstanbul orm anları yalnızca

yapraklı ve karışık orm an tiplerine dönü ştü rm e

used m ore as a recreationai area. Similar in structure, the

tree, has however unfortunately

bu doğal orm anlardan ibaret değildir. Özellikle

Çatalca, Kanlıca and Alemdağ forests continue to produce

results. General Director o f Forests Osman Kahveci, vvhose

failed to produce the desired

1 9 6 0 ’lı yıllardan sonra

çalışm alarım ız devam e d iyo r.”

geniş çıplak arazilerde,

Hızlı büyüm e ve gelişm e

firewood and lumber.

views we sought on the subject

orm an teşkilatının değişik

içindeki bir kentte, hiç

B ut the İstanbul forests are

o f such artificial forests, had

birim leri, hızlı gelişen

şüphesiz en ç o k doğal

not lim ited only to these

this to say: ‘‘İstanbul is 44%

eg zotik (yabancı) türlerle

alanlar te h d it altındadır. Bu

natural forests. Since the

forest. These areas are quite

ağaçlandırm alar yapmayı

gerçekten hareketle, en

1960's especially, various

rich in tree species, herbal

denem iştir. Tüm dünyada

önem li doğal

units o f the forestry service

hızlı büyüyen endüstriyel

kaynaklarım ızdan olan

have been experimenting with

plants and wild life. A significant portion o f them are

orm an ağacı olarak bilinen

orm anlar üzerindeki

different types o f reforestation

areas reclaimed through the

sahil çamı (Pinus pinaster)

teh ditle ri (yangın, açm acılık,

with fast-growing exotic

reforestation efforts o f the forestry service. A m ajör part o f

ağaçlandırm alarından, ne

hava kirliliği, aşırı

(foreign) species in the c ity ’s

yazık ki istenen verim

faydalanm a vb.) azaltm aya

vast vacant areas.

these forests, which were

alınam am ıştır. Bu tü r yapay

yönelik bireysel ve toplum sal

Reforestation with the

produced through

orm anlarla ilgili görüşlerini

çabalara de stek olm ak, yaşadığım ız kente saygının

maritime pine (Pinus pinaster), known throughout the world

reforestation, consists o f exotic

aldığımız Orman Genel M üdürü O sm an Kahveci

en büyük ifadesidir.

as a fast-growing industrial

continuing to convert these

şunları söylüyor:

species o f pine. Our efforts are needle forests, which are

‘‘İs ta n b u l’un % 4 4 ’ü

vulnerable to fire, into

orm anlıktır. Bu alanlar ağaç

deciduous and m ixed forests

türleri, otsu bitkiler ve yaban hayatı bakımından

with a natural plant cover."

old u kça zengindir. Önemli

natural areas are the ones

bir kısmı orm an teşkilatının

m ost under threat in a city

There is no doubt that the

yaptığı ağaçlandırm a

undergoing rapid grovvth and

çalışm aları ile sonradan

development. Supporting

kazanılm ış alanlardır.

individual and public efforts to reduce the threats against our

A ğaçlandırm a ile elde edilen bu orm anların önem li bir kısmı eg zotik

pollution, overuse), which are

çam türle rind en oluşur.

our m ost important natural

forests (fire, clearing, air

Yangına hassas olan bu

resource, is a fitting expression

iğne yapraklı orm anları,

o f respect for the city in vvhich

doğal bitki örtüsü olan

we live. □

100 SKYLİFE 4 /2 0 0 8


A k a d e m ik P ro g ra m lar B a n k a c ılık B iliş im -Y ö n e tim B ilg is a y a r P ro g ra m c ılığ ı H a lkla iliş k ile r iş le tm e M uhasebe P a z a rla m a E n d ü s triy e l E le k tro n ik T u rizm , K o n a k la m a v e O te l İş le tm e c iliğ i K o z m e tik T e kn o lo jile ri A d a le t M e s le k Y ü k s e k O k u lu ***

S p o r Y ö n e tim i R e k re a s y o n Y ö n e tim i D E N İZ C İL İK G ü v e rte P ro g ra m ı ” * U la ş tırm a v e L o jis tik İS L E T M E V E E K O N O M İ F A K Ü L T E S İ B a n k a c ılık v e F in a n s m a n Y ö n e tim B iliş im S is te m le ri Ekonom i İşle tm e U lu s la ra ra s ı iş le tm e S iy a s e t B ilim i v e K a m u Y ö n e tim i U lu s la ra ra s ı iliş k ile r P a z a rla m a M uhasebe K o n a k la m a v e T u riz m iş le tm e c iliğ i D o ğ a l K a y n a k la r v e Ç e v re E k o n o m is i K ırs a l K e s im le rd e A g ro E k o n o m is i * * ' H a v a c ılık iş le tm e c iliğ i **’

Avrupa’nın en büyük Amerikan Üniversitesi INTERNATIONAL ASSOCIATION OF UN.VtBSltltS

B ilg is a y a r M ü h e n d is liğ i E n d ü s tri M ü h e n d is liğ i E le k trik -E le k tro n ik M ü h e n d is liğ i M im a rlık İç -M im a rlık G ra fik T a sarım M e d y a T a s a rım ’ ”

B ilg is a y a r v e ö ğ r e tim T e k n o lo jile ri ö ğ r e tm e n liğ i İn g iliz c e D ili ö ğ re tm e n liğ i T ü rk D ili v e E d e b iy a tı ö ğ re tm e n liğ i T ü rk ç e ö ğ re tm e n liğ i P s ik o lo jik D a n ış m a n lık v e R e h b e rlik *”

P s ik o lo ji İn g iliz D ili v e E d e b iya tı M ü te rc im T e rc ü m a n lık

ı ı

H a lkla İliş k ile r ve Ta nıtım B a sın -Y a yın R a d y o T e le vizyo n ve S in e m a

H u k u k "*• U lu s la ra ra s ı H u k u k

İş le tm e Y ö n e tim i (M B A ) U lu s la ra ra s ı İş le tm e (M B A ) F in a n sa ! Y ö n e tim (M B A ) P a z a rla m a (M B A ) Y ö n e tim B iliş im S is te m ie n (M B A ) U lu s la ra ra s ı İliş k ile r (M s c ) B a s m -Y a y ın (M s c ) H a lk la İliş k ile r (M s c ) T u riz m ve K o n a k la m a iş le tm e c iliğ i (M sc) U lu s la ra ra s ı H u k u k (L L M ) E n d ü s tn M ü h e n d is liğ i (M s c ) B ilg is a y a r M ü h e n d is liğ i (M s c ) E le k trik -E le k tro n ik M ü h e n d is liğ i (M s c ) İç M im a rlık (M A ) T u rk D ili ve E d e b iy a tı Ö ğ re tim i (M A ) İn g iliz Dtlı Ö ğ re tim i (E L T -M A ) E ğ itim d e P ro g ra m G e liş tirm e v e Ö ğ re tim (M A ) M a te m a tik ö ğ r e tm e n i ğ> (M A ) E k o n o m i (M s c ) Yapı Y ö n e tim i (M s c ) M im a rlık (M a rc h ) O rta ö ğ re tim A la n ö ğ r e tm e n liğ i (T e zsiz) (M A )” * E ğ itim Y ö n e tim i ve D e n e tim i (M A )* ” S o s y a l P sik o lo ji*** T o p lu m sa l c in s iy e t ç a lış m a la rı *” A v ru p a B ıriiğı Ç a lış m a la rı (M S E ) (T e zli v e T e zsiz)*' S a ğ lık K u ru m la rın ın Y ö n e tim i (M S E )” * B ilg is a y a r v e ö ğ r e tim T e k n o lo jile ri E ğ itim i (Te zsiz)

iş le tm e Y ö n e tim i ” * Y ö n e tim B r ş ı m S ıste m e ri *** T u riz m v e K o n a k la m a İşle tm e c iliğ i E ğ itim B 'iım le n *” İle tişim Y ö n e tim i” * Y apı Y ö n e tim i” * P a z a rla m a * ’ * Sacece KKTC ve yaoanc’ uyruğu öğreno'er :çır g eçe rıa r

V /

eduniversal GAU, Uluslararası Bilim Kurulu nun üniversitelerin akademik işbirliklerinin, uluslararası akreditasyon ve üyeliklerinin, fakülte ve öğretim üyelerinin bilimsel yayınları ve akademik kalitenin esas alınması sonucu yaptığı değerlendirmede en iyi ve en önemli 1000 üniversite arasında yer aldı.

GîRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Üniversite Cad. Girne, KKTC Tel: 0 392 650 20 00 Fax: 0 392 650 20 61 e-mail: qautSqau.edu.tr admission@qau.edu.tr


SERGİ EXHIBITION

R

efinement a nd elegance are the two terms m ost frequently used

by the director o f the Louvre, Henri Loyrette, to describe the art o f the Islamic countries. A nd indeed it is these two words that first spring to m ind when we look at a Kuran penned in calligraphy in which the characters and prayers seem literally to dance, and adorned with floral and foliate motifs, gilded, and displaying blue ru m i’s in the margins around the text. The same holds when looking at a miniature in which everything at first appears fixed, in which, unlike in vvestern painting, perspective is n o t used and figures acquire no volüme in a play o f chiaroscuro. N ot only that b u t the I ilişkin yoru m lard a en ço k bu iki kelim enin kullanıldığını söylüyo r Louvre M üzesi'nin m üdürü Henri Loyrette. G erçekten de çiçe k ve yap rak m otifleriyle bezeli, altın yaldızlı, m etin kenarları mavi rum ilerle süslü; duaların, harflerin yan yana du rm aktan çok adeta dans ettiğ i hat sanatıyla yazılmış bir K u r'a n ’a baktığım ızda aklımıza öncelikle bu iki kelim e gelir. Aynı şey; ilk bakışta her şeyin sab it d u rdu ğu, Batı resm inden farklı

İslam sa n atın ın s a b ırla işlenip in celik ve z a r a fe tle b e zeli en n a d id e s a n a t eserleri S a k ıp S a b a n c ı M ü z e s i’nde s a n a ts e v e rle rle buluşuyo r.

kazanm adığı bir m inyatüre bakarken de geçerlidir. Üstelik resim size perde perde açar kendini. H atta kim i zam an çıplak bir gözün görm eye yetm eyeceği ince detaylar sunar. Bir Osmanlı subayının giysisindeki işlem e ya da sultanın o tu rd uğ u halının m otifi gibi. Bu nakkaşın çizdiği, renklendirdiği bir resim olduğu kad ar aynı zam anda onun sabrının sınırlarını ve bu sınırların barındırabileceği detay zenginliğini gösterir.

layer, indeed occasionally presenting details so fine as to be unnoticeable to the naked eye. The em broidery on an Ottoman offiçer's uniform, for example, o r a m otif in the carpet on which a sultan is seated, illustrating not only the way this miniaturist drew and colored his painting but also the limits o f his patience, and the richness o f detail he was able to pa ck into those limits. This o f course

olarak pe rspe ktifin kullanılm adığı, ışık ve gölge oyunları ile figürlerin hacim

painting reveals itself to you layer by

VVorked with patience and decorated with refinement and elegance, some of the most rare vvorks of Islamic art are avvaiting art lovers at the Sakıp Sabancı Museum.

holds as well for a tile o r ceramic object. A m onum ental process in which knowledge and creativity based on intricate formulae are inextricably intertwined in every phase. T H E L O U VR E İN İSTA NBU L

The exhibition, ‘The Three Imperial Capitals o f Islamic Art', currently on a t the Sakıp Sabancı Museum,

Tabii bu, bir çini ya da seram ik için de

consists o f 220 vvorks from the

geçerlidir. Her aşaması hassas form üllere

Louvre's Islamic A rt Collection with

102 SKYLİFE 4 /2 0 0 8


İncelik ve zarafetin* eserleri §

VVorks of elegance and refinement B U KET AŞÇI

4 / 2 0 0 8 S K Y L İF E 1 0 3


s

dayanan bilgi ve yaratıcılığın

bunun tem elin de de 'sabırlı

contributions b y the Paris Museum

iç içe ge çtiği m uazzam bir

olm an ın’ yattığını

o f Decorative Arts. Such is the

süreçtir.

anlıyorsunuz. Bu, sadece

essence o f this exhibitiorı that as we

eserlerin yıllar süren

look at the miniatures, carpets,

L O U V R E İS T A N B U L ’DA

üretim iyle de sınırlı kalm ayıp

fabrics, tiies a n d ceramics, and

İşte Louvre M üze si’nin İslam

hız peşinde koşan günüm üz

other objects which constitute the

Eserleri K oleksiyonu’ndaki

m odern insanını da sabırlı

finest exampies o f O ttom an Turkish,

22 0 eserden oluşan, Paris

olm aya davet edebiliyor.

Safavid Persian, and Baburid Indian

D ekoratif Sanatlar

Zira bir m inyatürü, çini

art, the dictionary definitions o f the term s elegance and refinem ent take

M üze si’nin de katkıda

tabağı, bir Batı resm ini ya

bu lu ndu ğu ve şu an Sakıp

da objesini seyreder gibi

on deeper meaning. İndeed you

Sabancı M üze si’nde sergilenen 'İslam Sanatının

karşısına geçip seyredem ezsiniz. Yanlarına

realize that these tw o words have a special resonance vvith the East, a

3 B a şke n ti’ sergisinin bizlere

gitm eniz, detaylardan örülü

resonance to which idea o f ‘being

öze tled iği bu. Öyle ki

'd ilin i' çözm eniz, resm ettiği

Osm anlı, Iran-Safevi ve

hikâyeyi ya da

p a tie n t’ is fundamental. N o r is this iim ited m erely to the fact that these

H int-B ab uri sanatının en

soyu tlaşm a kta olan figürleri

vvorks took years to produce; it can

güzel örneklerinden oluşan

okum anız gerekir. A nca k bu

also be an invitation to to d a y’s

m inyatürlere, halılara,

şekilde m inyatürdeki genç

m odern person in a hurry to slow

kum aşlara, çini ve

erkeğin ya da kadının

dow n and be patient. For you

seram iklere, objelere ba ktıkça zarafet ve incelik

yanaklarının neden

cannot look a t a m iniature o r a tile

pem bem si bir hal aldığını,

plate the sam e way you w ould look

kelim eleri kendi sözlük

yahut iki çini tab aktaki renk

at a Western painting o r object. You

anlamını da kuvvetlendiriyor.

ya da kom pozisyon farkını

have to m ove ali around it,

H atta bu iki kelim enin

fark edebilirsiniz. Öyle ya,

decipher the intricate details

D o ğ u ’ya özgü bir

rom anlara hatta efsanelere

o f its language', an d ‘re a d ’

çağrışımının oldu ğun u ve

konu olm am ış mıdır

the story it depicts o r O

104 SKYLİFE 4 /2 0 0 8

Iznik’den rumi ve hatayı bezemeli kâse ve hat bezemeli tabak (açılış sayfası solda) 17. yüzyıla ve Safevi dönemine ait genç adam figürlü çini (açılış sayfası sağda) Renkli sır tekniğinde yapılmış Bahçe meclisi (üstte). Yakut ya da lâl ve züm rüt bezeli barutluk (altta). A bowl with rumi and hatayi decorations and a plate decorated vvith calligraphy, both from İznik (opening page left). A tile vvith the figüre of a young man, dating to the Safavid period, 17th century (opening page right). A garden party done in the color glazing technique (above). A povvder horn encrusted vvith rubies and emeralds (belovv).


euîtki' u s la ra ra s ı İs ta n b u l F u a r la r ı

Onaylı Fuarlar

ternational İstanbul Fairs

A p p ro v e d

Textile Machinery and Accessories Industrialists Assoclation

Events

fww.luyap.com.tr

w * IbfcfcfcJ

25. Uluslararası Örgü, Nakış, Çorap Makineleri, Yan Sanayileri ve Aksesuarları Fuarı 2dh International Knitting, Embroidery, Hosiery Machines, Side Industries and Accessories Fair

'M I

w w w . o r g u t e k s t i l m a k i n e i e r i . c o m / www.knittexmachinery.com

Sg Tekstil Makineleri 2008 if o - / ,

25. Uluslararası Tekstil Makineleri, Yan Sanayileri ve Tekstil Kimyasalları Fuarı

25th International Textile Machines, Side Industries and Textile Chemicals Fair

WğğA

TEXTILE MACHİNERY2008 w w w . o r g u t e k s t i i m a k i n e l e r i . c o m / www.knittexmachinery.

İ

S

T

A

N

B

U

L

6 th INTERNATIONAL İSTANBUL YARN FAİR IjjJIIîJu-i/İ.bujjj / j y j y j .

yu rufu ir. auıu

1 4 - 1 8 Mayıs / May 2008 h VMJ IC C A

îffi!

KO SG EB Kurutuş Kongreler 81 iletişim Sponsoru

Destekleyen Kuruluş

tm m u n lca llo n Sp o n so r

S u pp orte d By

TUY AP TUM FUARCILIK YAPIM A.Ş. / FUAR ALANI VE M ERKEZ OFİS UYAP FA İR S AN D EXHIBITIONS O RG ANIZA TIO N INC. / FA İR AR EA ■H EAD OFFICE Fuar ve Konore Merkezi Fair. Convention ard ıss Çenter Beylikdüzü. Büyükçekmece jl - Türkiye tıone: 90(212) 886 6 886 (pbx) 90(212)886 6 698

İnternet www tuyap com tr

Yurtdışı fm \itlO v a rs e a s Falrr. tuyapoverseas@tuyap com tr

Ep o sta/f-m a/7:

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Promolion and Public Relations tanitim®t uyap.com.tr

Yurtiçi Satış/Domestic Sales: yurticisatis@tuyap.com.tr Yurdışı Satış/Overseas Sales sales@tuyap.com.tr

Fuar Alanı / Fa/r^ re a fairarea@tuyap com tr

üv» Kunıluş Ticaret Fuarlarına Ulusal Sorumlu Organizatörler BlrliAl

Üye Kuruluş/Atemfier

ttp ctM onttım ntn hu uım nlR Oo İpO m tloom Tnrtpöotm Fttlb rtHlor

TÜYAP YURT İÇİ OFİSLERİ LO C A L OFFICES O F TÛYAP E-posta/£-ma/A

T Ü R K İY E F U A R Y A P IM C ILA R I D ERN EĞ İ T U R K I S H F A İR 0 R G A N I Z E R S A S S 0 C I A T I 0 N

TS EN ISO 9 0 0 1 :2 0 0 0 1

TUYAP YURT DİŞİ OFİSLERİ OVERSEAS O FFICES O F T ÜYAP

II_____ T— S — -

E p o *ta / £ -m *tt

Tüyap A d a n a : tuyapadanaittuyap com tr

tuyap^îzmir&İuyap.com tr

Tüyap Ankara: tuyapankaraâtuyap com tr

U ^ S ıi^ e r ^ t iıy a p com İr

Tüyap B u rsa : tuyapbursa&tuyap com tr

Tüyap K o n y a : tuyapkonyatöt uyapcom.tr

Tüyap Diyarb akır: tuyapoiyarbakirâtuyap com.tr

Tüyap Sa m s u n : tuyapsamsun@tuyap com tr

mm

Tüyap Moskova / Moscow Tüyap Tiflis / tuyapmoscowetuyap com tr luyapgeorçıaöiuyap com tr Tüyap Sofla / Sofya tuyapsofıafcluyap com tr

llı^ ir iB iln n n n l

Tüyap Tahran / Tahran: tuyaptehranötuyap com tr

T i p p Halep 1 Alappa. tuyapaieppoötuyap com tr

Tüyap G a zia n te p : tuyapgazıantepötuyap com tr

J F U A R L A R 5174 SAYILI KANUN G E R E Ğ İ N C E T Ü R K İ Y E O D A L A R VE ) R SA L A R BİRLİĞİ ^TO BB) İZNİ İLE D Ü Z EN LEN M EK T ED İR . 'E S F A İR S A R E H E L D U P O N T H E A U T H O R 1Z A T IO /\ O F T H E U N IO N O E C H A M B E R S A N I) ) M M O M T Y E X C H A N G E S O E T U R K E Y , İ N A C C O R D A N C E W IT H L A W N U M IİE R 5 174.

İ İ Ü il-

t .

m

Beylikdüzü

Tiiyap Fu a r ve Kongre M erkezi

Fair, Convention and Congress Çenter Beylldiai, Büyükçekmeceİstanbul, Turkey


nakkaşların bir hikâyeyi bir

TAVUS K U Ş L U T A B A Ğ IN

pirinç tanesinin bile üzerine

H İK Â Y E S İ

resm edebildiği. İşte pek çok

Her ünlü eserin bir hikâyesi

kişiye sergiyi gezerken

vardır. Varlıklı M ulhouse

“ keşke yanım da bir büyüteç

ailesinden gelen Raym ond

olsaydı" diye iç geçirten

Koechlin (1860-1931),

budur.

Louvre'un küratörü ve D ekoratif Sanatlar M erkez

L O U V R E ’UN K O L E K S İY O N U

Birliği Y önetim Kurulu

Louvre, OsmanlI çinisi ile ilk

Başkan Yardım cısı’ydı.

kez, şükûfe üslubundaki bir

‘Tavus Kuşlu T aba ğı’ ilk kez

tab akla 1 8 5 6 ’da tanıştı.

P aris'te bir dükkânın

A m a koleksiyonun

vitrin ind e gö rm üştü. Ama

zenginleşm esi 1 8 8 4 ’de yapılan bir bağışla

olduğu için bir arkadaşından

gerçekleşti ve zam an zaman

onu satın almasını rica etti.

ivm e kaybetse de gerek

Şehre geri dö nd üğ ünd e

bağışlar gerekse de alımlar

arkadaşının isteğini

kentten ayrılm ak zorunda

yoluyla hep gelişti.

gerçekleştirm ed iğini, dahası

Koleksiyona katılan son ünlü

tabağın kayıplara karıştığını

parça, m üzeye 1 9 9 4 'te giren saz üslubundaki

öğrendi. İzini sürm eye başladı. Arayışı L o n d ra ’da

sahandır. D ekoratif Sanatlar M üze si'ne 1 8 8 9 ’da alınan

sonlanacaktı. T aba k burada, bir galericinin elindeydi.

the figures a b s tra c te d in it.

bir ‘ Baba N akkaş’ kâsesi ve

G alerici, K o e ch lin ’in

O nly in this w ay can you

The Louvre first m ade the

1 8 9 4 ’te alınan ge om e trik

arzusunu hem en fark etm işti

a p p re cia te w hy the cheeks

acquaintance o f the Ottoman

desenli m avi-beyaz bir tab ak

ve fırsatı kaçırm aya hiç

o f the yo u n g m an o r

tiie in 1856 through a dish in

ise Osm anlı eserlerinin en

niyetli değildi. Tabağı

w om an in the m iniature

the ‘şükûfe (blossom) styie'.

güzellerinden kabul edilir.

satacaktı, am a bir şartı vardı; Koechlin ondan başka

have a p in kish hue, o r

Only in 1884 was the

n o tice the nuances

coliection further enriched b y

Bahsi geçen bu üç eseri

T H E L O U V R E C O L L E C T IO N

bugün İstanbul Sakıp

objeler de alacaktı. Böylece

be tw ee n the c o io r o r

a donation, and aithough it

Sabancı M üzesi'nde

tu tku lu sanat adamı

co m p o sitio n o f tw o tiie

occasionaiiy iost mom entum it

görebilirsiniz. Yine bu

tabağına kavuştu ve yıllar

plates. isn 't the a b ility o f

continued gro w through both

sergide İznik seram iklerinin

önce genç yaşta kaybettiği

en ünlüsü olarak kabul

eşinin anısına onu Louvre

m in iatu rists to in scrib e a s to ry on et/en a grain o f

last famous piece to be

edilen ‘Tavus Kuşlu Tabağı'

M üze si’ne bağışladı.

rice the s tu ff o f noveis,

added to the coliection was a

da görm eniz m üm kün.

Bugün İsta n b u l’daki sergide

even o f ie ge nds? No

plate in the ‘saz (reed) styie'

w o n d e r it's n o t unusual to

which cam e to the museum in

hear a visito r to the

1994. A ‘Baba Nakkaş’ bow l

exh ib ition saying, “I wish

purchased for the Museum o f

i'd b ro u g h t aiong a

Decorative A rt s in 1889 and a

m agnifying g ia s s ."

blue and white dish with t>

İran’dan iki kuş ve tavşan desenli çini (üstte). Tavus Kuşlu Tabak (solda). Karanfilli kâse (sağda).

106 SKYLIFE 4 /2 0 0 8

donations and purchases. The

An Iranian tiie with a design depicting a rabbit and two birds (above). The Peacock Plate (left). A bowl decorated with carnations (right).


:Y S T E R P E R P E T U A L G M T -M A S T E R II M odern u ç a k la rın h ız ı v e z e ra fe ti m ü k e m m e l c ih a z la r g e re k tirir. 1 9 5 5 y ılın d a R o le x . p ro fe s y o n e l p ilo tla rın ta le p le rin i k a rş ıla m a k » m açıyla G M T -M a s te r'ı y a ra tm ış tı. Ş im d i y e n id e n ta s a rla n m ış h a liy le , y e n i G M T -M a s te r’d a 2 4 -s a a t a ş a m a lı, çiz ilm e z v e n e re d e y s e )iç k ın la m a y a n s e ra m ik k a d ra n s u n u lm u ş tu r. Ü ç fa r k lı z a m a n b ö lg e s iy le y o lc u lu ğ u n u z s iz i n e r e y e g ö tü rü rs e g ö tü rs ü n d a im a la m a n ın d a y e tiş m e n iz i sa ğ la y a c a k tır. R O L E X .C O M

ZİNDAN HAN JEW ELLERY ÇENTER: Ragıp G üm üşpala Cad. No: 2-5 Eminönü -İSTANBUL Tel: 0(212) 512 42 70 ANTALYA MEGA STORKS JEVVELLERY ÇENTER: Aspendos Bulvarı Havalimanı Yolu Üzeri 8. km Tel: 0(242) 310 31 10 w w w .storks.com .tr


Altı ciltlik ‘Siyer-i Nebi'den ‘Arıların M ucizesi’ minyatürü (solda). Ali Şir Nevai divanından (altta). A ‘Miracle of the Bees' miniature from the sixvolume 'Siyer-i Nebi' (left). From the Divan of Ali Ahir Nevai (below).

bu tu tku lu koleksiyonerirı

elyazm asında insanın,

satın alıp m üzeye bağışladığı

güneşin ve ayın yaratılışının

daha pek ço k eseri

anlatıldığı eserin başlangıç

görebilirsiniz ki, bunlardan

beyitleri yer alıyor.

biri de 1 9 0 5 'd e hediye edilen rozet desenli Iran

S İM G E L E R İN

çinisi bü yük tabaktır.

A N L A T T IK L A R I

E D E B İYA T İLE R E S M İN

de anlayacağınız üzere bir

BULUŞM ASI

hikâyeyi anlatır. Bir nevi

Tabii sergideki eserler

günüm üzün küpleri gibidir.

İslam resmi bu örneklerden

sadece seram ik ve çinilerle

Benzer bir yaklaşımı

sınırlı değil. M esela Ali Şir

do kum a sanatlarında da

Nevai Divanı’ndan çıkarılmış

görürüz. Burada da her bir desenin, figürün yıllara

m inyatürlü iki sayfa gibi. Son dönem Tim uri hüküm darı Sultan Hüseyin B aykara'nın (1469-1506) ço cu klu k arkadaşı olan M ir

yayılmış, evrim leşm iş sim gesi, sim geleri vardır. ‘ Bellini S e cca d e ’deki gibi. U zm anlar m ihrap m otifinin

Ali Şir Nevai (1441-1501) dönem inin önem li bir devlet

cam ilerdeki kıble duvarını,

adamı oldu ğu gibi tarihe

sarkan çiçeklerin ise Allah'ı ifade eden kandili

g e çece k kadar ünlü bir şairdi. Serginin edebiyat ile resm i buluşturan bir diğer ünlü eseri de Iranlı şair F irdevsi’nin destanı ‘Ş ah na m e’ye ait bir sayfa. Tezhipli ve resim li bu 108 SKYLIFE 4 /2 0 0 8

kem erin sivri ucundan

sim gelediğini söylüyor. Am a altta ki küçü k sekizgen anahtar deliği m otifi için her birinin yorum u farklı. Bazıları bunu Ç in ’deki efsanevi dağa dayandırırken bazıları da

’v 4

geom etric patterns purchased in 1894 are regarded as some

his vvishes and that the plate

o f the finest examples o f

astray, upon which he began

Ottoman art. These pieces

to search for it. His quest

had in the meantime gone

can be seen today at

would end in London. Here,

Istan bul's Sakıp Sabancı

the plate was in the hands o f a

Museum. Also in the exhibitıon

gallery owner. Sizing up

is the ‘Peacock P late’ which is

Koechlin ’s intentions

considered to be the m ost

immediately, the gallery owner

famous o f the İznik ceramics.

was not about to let this opportunity slip through his

TH E S T O R Y OF

hands. He would seli the plate,

TH E P E A C O C K PLATE

b u t he had a condition:

Every famous work o f art has a

Koechlin had to purchase

story. Corning from a well-to-

other items from him as well.

do family, Raymond Koechlin

A nd so this passionate art

(1860-1931) was curator o f the Louvre and Deputy Chairman

lover was united with his plate and donated it to the Louvre in

o f the Board o f Directors o f the

memory o f his young wife

Central Union o f Decorative

whom he had lost years earlier.

Arts. He had seen the

A t the exhibition in İstanbul

‘Peacock Plate’ for the first

today you can see many more

time in a Paris shop window.

works purchased and donated

But he had to go out o f town,

to the museum by Koechlin,

so he asked a friend o f his to

among them a large Iranian

purchase it for him. When he returned, he learned that his

ceramic plate with a rosette pattem which he donated in

friend had failed to carry out

1905. t>

,


A M E E T IN G OF

can even be added to the old.

LİTERA TÜRE AND

Isn’t that in any case a little bit

PAINTING

what art is ali about? That an

The pieces in the exhibition

object, a tree, a color, a

are o f course not limited

scent, a picture, a piece o f

mereiy to ceramics and tiles. There is, for example, a two-

and had seen reinvents itself?

page miniature taken from the Divan o f A li Shir Nevai. A

As you interpret a work o f art,

childhood friend o f the late-

in fact it is yourself that you are reinterpreting thanks to it.

Hüseyin Baykara (1469-1506),

This is precisely the

M ir A li Shir Nevai (1441-1501) was a famous p o e t whose

experience that the exhibition,

name would go down in history tike that o f his

Islamic A rt', gives Istanbul’s residents. For this exhibition

prom inent contem porary and

has revealed to us once again characteristics about

anot her famous piece that

ourseives and our history o f

combines literatüre and

which we were not even

painting in the exhibition is a

aware o r had taken for

page from the ‘Shahnam e’ o f

granted as ordinary. A nd that

the Iranian poet Ferdowsi.

is already m ore than enough for a new interpretation. □

telis the story o f the creation, the sun and the m oon and man in an illustrated and illuminated manuscript. W H A T T H E S Y M B O L S SAY

As you can appreciate from these examples, Islamic

m otiflerin birden fazla sim gesi vardır ve hatta bilinenlere her

painting telis a story. Not unlike the video elips o f our day. We observe a similar approach in the textile arts.

an yenileri eklenebilir.

Portresi, Baburi,

Here too every design and

Zaten sanat biraz da bu dem ek

1625-1630 civarı (sağda altta).

figüre is a sym bol o r symbols

The Bellini Carpet

years, as in the ‘Bellini

değil mi? Bildiğim izi, gö rdü ğüm ü zü sandığımız bir nesnenin, ağacın, rengin, kokunun, tab lon un , kumaşın kendini yeniden üretm esi... Ü stelik bu karşılıklıdır, siz sanat eserini yorum larken aslında onun sayesinde kendinizi de

that have evolved över the

(above). 17th century

C arpet’. The experts teli us

(right above). Portrait of Hoca Ebu’l-Hasan, Baburid, ca. 1625-30

symbolizes the kıble o r wall facing M ecca in mosques,

(right below).

that the mihrab m otif

and the flowers dangling from the point o f the arch an oil

yeniden yorum larsınız.

lamp connoting Allah. But

Tıpkı ‘ İslam Sanatının

each one has a different

3 B a şke n ti’ sergisinin İstanbullulara yaşattığı gibi.

interpretation o f the tiny octagonal keyhole m otif

Ç ünkü bu sergi bizlere kendim iz ve tarihim izle ilgili

below. VVhile som e say it is based on a legendary

farkında bile olm adığım ız ya da

mountain in China, others

sıradanm ış gibi g ö rdü ğüm ü z

perceive it as a road leading

özelliklerim izi bir kez daha

to a mausoleum. Who know s? Perhaps these m o tif s

gö ste rd i ki bu da yeni bir yoru m lam a için fazlasıyla

symbolize m ore than one

yeterli.

thing, and new interpretations

110 SKYLIFE 4 /2 0 0 8

‘The Three Imperial Capitals o f

statesman o f the period. Yet

couplets o f this v/ork which

Bellini Seccadesi (üstte). Iran, 17. yüzyıl (sağda üstte). H oca Ebu’l-H asan’ın

N ot only that, it's reciprocal.

period Timurid ruler Sultan

Included here are the opening

türbeye giden yol olarak görüyor. Kim bilir belki de;

eloth we thought we knew


İçinde geçirdiğiniz zamanın keyfini çıkarın.

y /a m

ıc c ı

MUTFAK & BANYO

Üretim : PRODEK YA PI DEKORASYONU SAN. TİC . A.Ş. » Kemal Tü rkler Mah. F ıra t Cad. Ekin S k . No:4 3 4 7 8 5 Ü m raniye-istanbul » Telefon: (0 2 1 6) 6 2 2 51 5 3 » Fa k s: (0 2 1 6) 6 2 2 2 5 55 > Demart Shomoom/Ankara: (312) 284 03 43 > Dafîa Showroom/Antalya: (242) 31167 37 > Detay Yapı Shovvroom/Antalya: (242) 322 38 80 > Cengizler Çenter Stıowroom/Bıırsa: (224) 4131919 > 34 İstanbul Dekorasyon Showroom/Bodrum: (252) 363 96 42 >2E Dizayn Dekorasyon Shovvroom/Gaziantep: (342) 322 04 01 >EkogrupShowroom/Kalamış: (216)450 48 30 >Form Yapı Showroom/Mecidiyeköy: (212)347 57 54 > Nur Yapı Shovvroom/ Kazasker: (216) 46313 84 > Dreamdesign Showroom/Kayseri: (352) 236 3610 > Seraiine Shovvroom/Balmumcu: (0212) 356 97 00 > Sistemart Showroom/Modoko: (216) 420 77 77 > Suadlye Shovvroom: (0216) 44516 80 > Minova Shovvroom / İzmir: (232) 421 40 80 > Fa Yapı Shovvroom / Kocaeli: (262) 343 41 99 > Argon Electronic Shovvroom/Konya: (332) 238 99 60 - 61 > Nacar Showroom/Mersin: (324) 341 25 46 >AKM Yapı Shovuroom/Çorlu: (282) 654 44 06

www.vanucci-tr.com


MACERA

ADVENTURE

r

Suyun alt覺ndaki hazine Treasure under the vvater H 0 TAHS襤N CEYLAN


Ç a n a k k a l e , hikâyeleri suyun al t ın d a d a d e v a m e d e n bir kent. B oğ az , suyun y ü z e y i n d e yo ğu n bir trafiği, de ri n le r in d e d o ğ a m n r v e tarihin sessiz tanıklarını barındırıyor.

Ç anakkale is a to w n vvhose story con tinu es under the vvater. A busy international shipping İane on the surface, the Dardanelles in its d e p th s harbors a silent te stim o n y to nature and history.


*

B oğaz’ın derinlerinde bir denizyıldızı (açılış sayfası). Ç anakkale'nin sualtında, dalgıçların sıklıkla karşılaştığı canlılardan biri denizanası. A starfish in the depths of the Dardanelles (opening page). Jellyfish are frequently encountered by divers in the Dardanelles strait.

B

u sefer objektifim izi diple rin de sakladığı tarihi, ilginç ekosistem i ile Ç anakkale ve

W

e t um o u r a tten tion

m o s t o f them having aiready

this tim e to the

re a ch e d large pro p o rtio n s. The area from Kum B urnu to

Boğazı'nın gizem li dünyasına çeviriyoruz. Tarihsel

m ysterio us vvorld o f G allipoli

dokusu, savaşları, efsaneleri ile sürekli

a n d the Dardanelles, vvhose

the Ç ardak Ligh th ou se also

araştırm aya değer, K aradeniz'i Ege’ye bağlayan

d e p th s h a rb o r n o t only

h a rb o rs m an y a sunken ship

bu önem li ge çitin bizi her dalışımızda şaşırtabildiğini hem en belirtm eliyim . Uluslararası

h isto ry b u t an intrigu ing ecosystem . VVorthy o f

past.

deniz trafiğinin yoğunluğu ve beraberindeki

co n tin u o u s research fo r its

in silent te stim o n y to the

tehlikelerin yanı sıra Boğaz, dip fauna ve florası

h isto rica i texture, b a ttle s

T H E NARROVVEST A N D

ile de yeni keşifler sunm akta old u kça cöm e rt bir yer. İndo-P asifik veya A tla n tik kökenli birçok

a n d legends, this m ajör stra it w hich jo in s the B la ck

D E E P E S T P O IN T S

canlı türün ün uyum sağlayabildiği bölgede,

Sea a n d the Aegean

türlerin çoğu büyük popülasyona ulaşmış

m anages to surp rise us on

w ide a t narrovvest p o in t betvveen K ilitb a h ir and

The s tra it is 1.2 kilom ete rs

durum da. Kum B u rn u ’ndan Ç ardak Feneri’ne

every dive. B esides being a

Çanakkale. The povverful

kadar uzanan 94 kilom etrelik alanda tarihin

b u sy Intern ation al sh ip p in g

c urre nts in the narrovvs do

sessiz tanığı b irço k batığı da saklıyor.

İane vvith the a tte n d a n t

n o t allovv se d im e n t to

dangers, the D ardanelles

accum ulate, cau sin g the

EN D A R VE D E R İN N O K T A LA R I

are also extrem e ly generous

vvatervvay t o be co m e m ore

B oğ az’ın en da r noktası 1.2 kilom etre ile

vvith n e w discoveries in the

d e ep ly incised. The stra it is

K ilitbahir-Ç anakkale arasında yer alıyor. D aralm a noktalarında güçlü akıntılar dip birikim ine im kân verm ediğinden derinlik oluşum u

flora a n d fauna on their b o tto m . A nu m b e r o f

Nara B urnu vvhere the

artış gösteriyor. D um lupınar denizaltısının da

A tla n tic in origin have

bu lu ndu ğu Nara B urn u'nu n kuzeyinde derinlik

m a n a g e d to a d a p t to this

102 m etreyi, Ç a na kkale -K ilitb ah ir arasında ise

region, the p o p u la tio n s o f

114 S K Y L IF t 4 /2 0 0 8

spe cie s In d o -P a cific o r

102 m eters deep n o rth o f D um lupınar sub m arin e rests, a n d 109 m eters deep betvveen Ç anakkale an d Kilitbahir. >


IVAL CITY

4 l l a r o u n d t h e g lo b e p e o p le s ir n p ly s a y ...

RI5TORANTE > Süzer Plaza Elmadağ Askerocağı Cad. No: 15 Şişli 34367 İstanbul T. 0212 334 4040 F. 0212 334 4033

L e t 's G o t o B ic e


Like the İsta nb ul Bosphorus, the D ardanelles are k n o w n to be one o f the o ld e st rive r valleys b e lo w the surface o f the sea. There is an ap p ro xim a te ly 2 0 cm diffe re nce in sea level be tw ee n the no rth ern m o u th o f the stra it a n d its m o u th a t the Aegean. THE CURRENTS

As in the B osphorus, the Dardanelles too has b o th a surface cu rre n t a n d an u n d e rcu rre n t in the o p p o site directio n. The w a te rw a y flow s through İsta n b u l a n d in to the Sea o f M arm ara w ith a salinity o f a p p ro xim a te ly 16 -17 m g /L co m in g from the B la ck Sea. The a m o u n t o f vvater flow ing varies d e pe nd ing on the s o u th w e s t (lodos) an d n o rth e a st (poyraz) winds, 109 m etreyi buluyor.

olm ak üzere iki farklı akıntı

Ç anakkale B oğazı’nın,

sistem i m evcuttur.

İstanbul Boğazı gibi deniz

K aradeniz’den gelen ve

suları altında kalm ış eski

yaklaşık binde 16 -1 7 m g /lt.

akarsu vadileri olduğu

tuzlu lu k oranına sahip olan

biliniyor. B oğ az’ın kuzey ile Ege ağzı arasında

su kütlesi, İsta n b u l’dan geçerek M arm a ra’ya girer.

yaklaşık 20 c m ’yi bulan

Akan su m iktarı; güneybatı

deniz yüzeyi farkı

(lodos) ve kuzeydoğu

bulunuyor.

(poyraz) rüzgârları, baharda karların erim esi ile ortaya

B O Ğ A Z ’ IN A K IN T IL A R I

çıkan su fazlası ve

İstanbul B oğazı’nda

K aradeniz’de A kdeniz ve

olduğu gibi Ç anakkale

Ege’ye oranla daha az

B oğazı’nda da üst ve alt

buharlaşm a olmasının da

116 SKYLIFE 4 /2 0 0 8

Çanakkale Boğazı anemon popülasyonu açısından en zengin bölgem izdir (üstte). Saros Körfezi Büyük Kemikli Burnu açıklarında 10 metre derinlikte bulunan batık, bir dönem Ingiliz savaş gem ilerine su ikmali sağlıyordu (altta solda).

Ingilizlerin ünlü amiral gemisi Majestik (altta sağda).

on flo o d in g ca u se d b y m elting sno w s in spring, a n d on the lo w e r rate o f evaporation in the B la ck Sea c o m p a re d w ith the A egean a n d the M editerranean. The surface w aters cross the Sea o f M arm ara to reach the

The Dardanelles are one of Turkey's areas richest in anemones (above). A sunken ship 10 meters deep off the Büyük Kemikli Burnu, a headland in the Bay of Saros, once supplied vvater to English battleships (below left). Britain's famous admiralty ship, Majestic (below right).

D ardanelles in the form o f a surface cu rre n t a p p ro xim a te ly 2 5 -3 0 m eters deep. A t the lo w e r d e pths are the sa ltie r vvaters o f the Aegean. W ith a salinity >


Inter Executive ile işler yolunda. 9 * ıte / ı C ^ c e c ^ tla e

Diyelim ki yurtdışından önem li k o nu kların ız olacak. Ya da katılacağınız bir to p la n tıd a , fa rk yaratm ak istiyorsunuz. Belki de, bir süreliğine, prestijinizi tam am layacak bir filo ya ihtiyacınız var.

In te r Limousine; b ek le n tile rin izd e n fazlasını karşılayabileceğiniz te k "lüks araç" kiralam a m erkezi. 2008 m odel lüks araç koleksiyonum uz ve yabancı dil bilen, özel eğ itim li şoförlerim izle

• Şoförlü / Şoförsüz Lüks Araç Hizmetleri • Oto Kiralama •Yat Kiralama 1Uçak / Helikopter Kiralama • Rehberlik Servisleri •Araç Filosu Kiralama • Hotel Servisleri

işleriniz yolunda.

Inter Executive ve diğer seçkin servislerimiz için aklınızda bulunsun: +90 212 444 99 77

Mercedes S Class, Mercedes E Class, Mercedes B Class, Mercedes Viano, Mercedes Vito, Mercedes Sprinter, Lincoln Town Car 70

INTER LİMOUSİNE "L ü ks A ra ç K ir a la m a S ervisi" www.interlim ousine.com .tr

Bir Net Holding kuruluşudur.


o f 3 9 m g/L, the vvaters o f the Aegean cross the M arm ara at 0 .5 m eters p e r second, form ing the u n d e rcu rre n t o f the strait. A P E R F E C T PA R A D İSE

The s tra it’s surface an d u n d e m a te r curre nts are rich in oxygen a n d the org an ic m aterials they carry. The co n ce n tra tio n o f nu trim en ts ensures a con tinu ou s increase in the p o p u la tio n o f m arine life a n d the d ive rsity o f species in the region. D espite a decline in fish species, a s ig n ifica n t grovvth is o b se rve d in anem one, m ussels, sea snails, p ra w n s a n d sea cucum bers. The d iversity o f spe cie s in the Coastal h a b ita t offers undervvater p h o to g ra p h e rs p le n ty o f o p p o rtu n itie s fo r b o th m acro a n d w ide angle shots. The surface cu rre n t o f 1.5 m /s e c a t 3 0 m eters d e p th gives w ay to an u n d e rcurren t o f 0 .5 m /sec. When yo u begin d e scen din g even lower, the e ffe ct o f s u n lig h t is d im inishe d a n d yo u d rift do w n in to the u tte r darkness o f the depths. This jo u rn e y in to the unknovvn b ring s with etkisiyle farklılık gösterir.

m addeler açısından o ldu kça

it an in cred ible excite m en t

Yüzey suları M arm ara

zengindir. Besleyici

a n d happiness. A fte r th irty-

D enizi’ni geçerek Ç anakkale

elem entlerin yoğunluğu bölgedeki canlı sayısının ve

B oğazı'na yaklaşık 25 -30 m etre kalınlığında bir üst

tü r çeşitliliğinin sürekli

akıntı biçim in de ulaşır.

olarak artm asına olanak

Sonraki derinliklerde daha

sağlar. Balık türle rind eki

tuzlu Ege suları bulunur.

azalışa karşın anem on,

T uzluluk oranı binde 39

m idye, deniz salyangozları,

m g /lt. olan Ege suları,

deniz tekeleri ve

saniyede 0.5 m etre hızla

denizhıyarlarında ciddi artış

M arm a ra’ya ge çer ve

gözlenir. Kıyı habitatındaki

B o ğ a z’ın alt akıntı sistem ini

tü r çeşitliliği sualtı

oluşturur.

fotoğrafçılarına m akro ve geniş açı dahil b irço k çekim

Y A Ş A N IL A S I BİR C E N N E T

avantajı sunar.

B oğaz'ın üst ve alt suları,

O tuz m etre derin likte 1.5

oksijen ve taşıdıkları organik

m t/sn . şid d e tin d e ki üst

118 SKYLIFE 4 /2 0 0 8

Amforayı mesken edinen İskorpit, kendisine güvenli bir sığınak bulmuş (en üstte). Aşırı av baskısı nedeniyle nesli tehlike altındaki türler arasında gösterilen Istakoz

(Homarus gammarus) (üstte).

five m eters the m arine en viro nm en t takes on a diffe re n t c h a ra cte r as the c o ld vvater layer offers cle ar visibility d e sp ite the darkness. AN A N T IC IP A T IN G ENCOUNTER

When we reach bo tto m , we Making an amphora his home, this scorpion fish has found himself a safe haven (top). The lobster

(Homarus gammarus) is threatened with extinction due to over-fishing (above).

have a lim ite d tim e in w hich to co m p le te o u r w o rk o f id en tifying an d ph o to g ra p h in g . Then i t ’s a m a tte r o f finding som e o f the spe cie s tha t thrive in the s tra it’s ch ill vvaters. t>


Hayata yeniden başlamaya hazır mısınız? KUĞU Akfırat ta yer alan Bautek Kuğu Evleri, doğal düzenlem eleri ve güvenli yaşam alanlarıyla size ve sevdiklerinize daha güzel bir gelecek sunuyor. Az sayıda kalan evlerden biri m utlaka sizin olmalı.. Acele edin.

Ja k Ö ze llikleri: •350-1120 m2 Peyzaj Uygulamalı Müstakil Bahçe -Uygun Villa Bahçelerinde Havuz Opsiyonu -b eto na rm e Karkas Yapı ve Radye Temel -Dış Cephe Mantolama-Su ve Isı izolasyonu -Parke, Duvar Boyası, Seram iklerde Renk O psiyonu -Salonlarda Lam ine Parke Zem in Kaplama -Teraslarda Terra C otta Zem in Kaplamalar -Açık ve Kapalı M utfak Opsiyonu -Ankastre Ocak, Davlumbaz ve Bulaşık Makinesi -Banyo Mutfak Dolapları, Fransız Şömine - Yüksek Teknoloji Güvenlik Sistem leri -Doğal Gaz Uyumlu H erm etik Kombi -VRV Havalandırma-Soğutma -Banyoda Sauna (Coscobella için Opsiyonlu) O rtak Yaşam Alanları: -Çevre Düzenlemeleri, Gezi Korusu, Kuğu Gölü -Kış Bahçesi, Yürüyüş ve Bisiklet Parkurları •Tenis, Basketbol ve Voleybol Sahaları -Fitness Salonu, Ja kuzili Yüzme Havuzu -Çocuk Havuzu, Çocuk Oyun Alanı -Cafe ve Restaurant, Özel Otopark Alanları

Satış Ofisi: 0216 677 11 40 - 41 0533 381 06 78

\

bautek

www.kuguevleri.com

İSTANBUL

SULTANBEYLİ

VİAPORT


Species o f s o ft cora l from the o rd e r o f Pennatuiacea, C rinoids an d Tunicates are ju s t som e o f the species we hope to en co u n te r a t this depth. İn the b a ckg ro u n d is the lo u d hum o f traffic m oving through the strait. /4s a su b je ct con stantly w orth exam ining a n d observing because o f its ecosystem , the Dardanelles requires a certain level o f diving expertise an d an experience d team an d p ro p e r equipm ent. The slightest deviation o r false m ove can entail grave risks. S IL E N T VVITNESSES

The Dardanelles h a rb o r in their de pths a n u m be r o f sunken ships as a re m inde r o f the gre a t naval b a ttle fou g h t here in VVorld War I. The sto ry o f the Triumph, a ship that sank here in nine m inutes in 1915, is to ld as follow s in the m em oirs o f akıntı yerini, 0.5 m t/sn

Ekosistem i nedeniyle sürekli

şiddetindeki alt akıntıya

incelenm eye ve

bırakır. Bu derinliğin altına

gözlem lenm eye değer bir

inm eye başladığınızda gün

konu olarak Çanakkale

ışığının etkisi azalır ve

Boğazı, dalışlarda belli bir

kapkaranlık diplere doğru

uzmanlık, deneyim li ekip ve

süzülürsünüz. Bilinm eyene yolculuk beraberinde

uygun ekipm an ister. En

inanılmaz bir heyecanı ve

kontrolsüz davranış, büyük

ufak bir sapm a ya da

m utluluğu getirir. O tuzbeş

riskleri de beraberinde

m etreden itibaren su ortamı

getirebilir.

farklılaşır. Soğuk su tabakası beraberinde karanlık da olsa net bir görüş alanı sunar. B E K L E N E N K A R Ş IL A Ş M A

Dibe vardığım ızda sınırlı zam an içinde te sp it ve görüntülem e çalışmalarına başlarız. Bundan sonrası ise, B oğ az’ın soğuk sularını seven pek ço k endem ik canlı türü ile karşılaşabilm ektir... Pennatulacca takım ına ait yum uşak m ercan türleri, C rinoid ve tun ikatle r bu derinlikte karşılaşmayı um duğum uz canlı türlerinden sadece birkaçı. Araştırm alarım ıza Boğaz seyir trafiğinin yoğun uğultusu eşlik eder. 120 SKYLİFT 4 /2 0 0 8

İçinde pek çok deniz canlısını saklayan sarı sünger (üstte). Ekonomik değeri oldukça yüksek olan iskorpit, kamuflaj yeteneğiyle kendini gizleme başarısına sahiptir (altta).

Ferit Esat Pasha, C o m m ander o f the N o rthern G roup: “M y A rtillery C om m and er Haşan Rıza Bey re p o rte d th a t a b a ttleship called the Triumph was listing som ew here

The yellow sponge harbors numerous sea creatures inside it (above). High in economic value, the scorpion fish conceals itself effectively due to its camouflage capability (below).

betvveen A rıburnu and Kabatepe. I ran to lo o k through the fieid glasses an d s a w that its m asts were leaning a t an angle o f >


Travertine Marble and Tile

G elec e ğ in D ev Projesi

D o ğ a l o rta m la r y a ra tm a k

Katılım cı O ld u ğ u m u z F uarlara S izleri d e B e kliyo ru z...

Meet vvith us at the fourth coming fairs... XIAMEN 2008- Xiamen, C H IN A 06-09 M arch 2008

COVERINGS 2008- O rlando FL USA 29 April-2 May 2008

MARBLE 2008- İzmir, TURKEY 26-29 M arch 2008

M ARM O M ACC 2008- Verona, ITALY 02-05 O cto b e r 2008

O.S.B. 1 .KISIM FAHRİ KARACA CAD. NO 11 20065 DENİZLİ, TURKEY TEL: + 9 0 (258) 269 1122-23 • FAX: + 9 0 (258) 269 1615 e - m a il: info@ faberm erm er.com .tr

w w w . f a b e r m e r m e r . c o m . t r


B oğaz’ın besleyici elem entler açısından zengin akıntılı yüzey suları ve dip sularının kesişme noktalarında sürü halindeki vatozlara (Dasyatis pastinaca) rastlam ak mümkün. Schools of skate (Dasyatis pastinaca) are encountered in the strait at the intersection of the fast-flowing surface and bottom waters, which are high in nutrients.

B O Ğ A Z ’IN S E S S İZ T A N IK L A R I

Ç anakkale Boğazı, büyük deniz savaşının hatırası pek ço k batık gem iyi de derinlerinde barındırır. 1915 yılında do kuz dakika içinde batan T rium ph adlı gem inin öyküsü Kuzey G rubu Kom utanı Ferit Esat P aşa’nın hatıralarında şöyle yer bulur: “Arıburnu ile K abatepe arasında Trium ph Zırhlısı’nın yana yattığını, T opçu Kum andanım Haşan Rıza Bey haber verdi. Dürbüne koştum . Zırhlının direklerini, takriben 30 derece eğilm iş bir vaziyette gördüm . M ürettebatının bir kısmı denize atlıyor, bir tarafından to rp id o la r, tahliye vap ur ve sandalları yanaşıyordu. Ö bür taraftan ne kadar nakliye ve zırhlı gem i varsa aceleyle açılıp hızlı seyirle İm roz A da sı’na gidiyorlardı. Bu esnada Trium ph, süratle m eyillenerek yana yattı. Sonra om urgası yukarı gelm ek üzere altü st oldu. Direkleri sem aya m üteveccihken, şim di denizin dibine dö ndü. Zırhlının yanlarından sular fışkırıyor, bu nedenle de sandallar yanaşam ıyorlardı. Etrafında bulunan ağlar, denize düşenleri altına almış, kurtulm a ihtim alinden vazgeçm em işti. Bir

Tarak (Fiexopecten

glaber) B oğaz’ın akıntılı sularıyla sürüklenen hayvansal planktonlarla beslenm ektedir

3 0 degrees. Som e o f the

it, m aking it im p ossib le for

cre vj were ju m p irıg

the b o a ts to ap pro ach...

ove rb o a rd as torpe do es an d rescue b o a ts a n d ships a p p ro a ch e d from the side.

A t one p o in t no th in g was visibie b u t a re d surface like the b a c k o f a tortoise.

(üstte).

A t the sam e time, vvhatever

The nose o f the to rto ise

Scallops (Flexopecten glaber) feed on the plankton that inhabit the strait's fast-flowing

cargo a n d b a ttie ships were

was p o in te d a t the b o tto m

waters (above).

in the vicinity were heading

o f the sea a n d a p a ir o f

ra p id iy fo r the open sea a n d

p ro p e lle rs p o p p e d up a t

stea m ing w ith ali due sp e e d

its rear. VVİthin less than

anda kaplum bağa gibi kırmızı

tow a rds the island o f İmroz.

ten m in utes it

sırttan başka bir şey görünm ez oldu. On da kika geçm eden,

M eanw hile the Triumph,

so m e rsa u lte d like a

listing rapidiy, to p p le d öve r

d o lp h in a n d disa p p e a re d from vıew, ieaving the sea

yunus balığı gibi bir takla atarak görünm ez oldu. Deniz büyük köp ükler içinde kaldı. Zırhlı

in to the vvater, eventually capsizing. İts m asts that

see thin g w ith foam. O nly

ha d p re vio u sly p o in te d to

h a lf the b a ttle s h ip ’s c re w

m ürettebatının ancak yarısı k u rtu la b ild i.” T rium ph Zırhlısı'nın

the skies were p o in tin g n o w

c o u ld be saved. ” The

to the b o tto m o f the sea.

Trium ph h a d a c re w o f

yedi yüz tayfası vardı...

The vvaters ch u rn e d a ro un d

seven hund red... □

122 SKYLIFE 4 /2 0 0 8


Gülümseyin

29 katlı 4 b lo ktan oluşan

HFrjflT

Sebla'da, farklı

ön celiklere ve b e k le n tile re cevap veren 366 dairesi ve sosyal a k tiv ite im kanlarıyla size ait g üven li bir dünya kuruluyor.

S ebla Evleri w w w . h a y a t s e b l a .c o m

Kent içindeki ko nu m u , kusursuz m im arisi ve çağdaş yaşam ın tü m olan aklarıyla d o n a tılm ış 5 ayrı ko nu t tip iy le

HfllflT

Sebla

Evleri

yükselen bir yaşam sunuyor.

kalitesi ve güvencesi ile www.gestasinsaat.com 4 8 . C a d d e H a y a t S e b la Ç u k u ra m b a r / A N K A R A

Hayat Sebla Evleri'nin satışları konut kredisi avantajı ile YTL üzerinden yapılmaktadır.

sizlere,

g ö kyü zü n e


Yerkürenin dansı *. .:V>

9

y

■■

'-1. 0

.

• >"& î

; Y e rk ü re m ily o n la rc a y ıld ır e ğ iliy o r, bü kü lü yo r* b a ze n v . . ı ı ı ıiy yu ; m v s ık ış ıp ubaazz. ec ını ygceırin o ır._ p uâ rvcın k e n d in e ö zg ü d a n s ıy la d o ğ a ' i :h ariltası h e y k e lle rin i y a ra tıy o r. h

' J \ '

/

ı- İ j . i

•: y i . / •

:.

/

7

r

/

- ;■-'H- , 4 ’ “f^ ^ reori6.t(nej/6.arth has be0n ben£ling, buckling, contractirçg .v f a n'Ü ^ p ^ c J ış g .-Â n d r th is îfe f^ u ^ ^ a p c e gives rise fö sculptu ">■'>■ *■ W vvhİİch are w 6n d ers ö f nattife,

. ■: H

.; • •• ••

-

< '

' V

■•

ı

r

'J L


E

rzurum T ortum G ölü’nün kıyısından geçenler, gölü çevreleyen kayaçlara

şaşkınlıkla bakakalırlar. Yüzlerce m etre

surround it. Rocks bearing marks from millions o f years ago in iayers hundreds o f m eters thick have

kesim lerde öylesine kıvrılmıştır ki; onları bu

so buckied a nd bent in som e sections that one

şekle sokabilen gücün ne olduğunu merak

vvonders what force could possibiy have thrust

etm em ek elde değil. Ç ok değil, göle 100

them into this shape. N ot far - only 100 kiiometers from the lake the red fairy chimneys o f Narman

anlatır. K ap ad okya’da doğa, tarih ile iç içe

Kıztepe in the Nallıhan erosion zone (opening page). The caldera on Mt Nemrut is one of vvorld's majör volcanic collapses (above).

illustrate another aspect o f nature. Inextricably intertvvined, nature and history vvhisper sacred tales

geçer, kutsal hikâyeler fısıldar. Pamukkale,

in Cappadocia. Pamukkale meanwhile accents

doğanın saflığını vurgular. Kaçkar

nature’s purity. A n d the glacier lakes o f the Kaçkar

dağlarındaki buzul göllerinin öyküsüyse, binlerce yıl öncesine gö türür bizi...

M ountains take us back thousands o f years. M A N LEAVES A C U L TU R A L,

İN S A N , K Ü L TÜ R E L;

NATURE A G E O L O G IC A L, H ER ITAG E

D O Ğ A , J E O L O J İK BİR M İR A S B IR A K IR

The num ber o f natural phenom ena ive can actually

Doğada gözüm üzle görebildiğim iz olayların

see vvith the naked eye is quite small. Everything

sayısı o ldu kça azdır aslında. Her şey biz farkında olm adan akıp gider, oluşur veya

happens, develops and changes unbeknovvnst to

değişir. Bizden önce yaşamış insanların

people vvho lived before us; we try to understand

bıraktığı kültürel mirası inceler, anlam aya

and preserve it. We obtain detailed Information

çalışır ve koruruz. Ç ok eski tarihli bir tableti

about people vvho lived thousands o f years ago by

us. We examine the cultural heritage left b y the

çözüm leyerek binlerce yıl öncesinde

deciphering, for example, an ancient tablet. For

yaşayanlar hakkında detaylı bilgiler

individuals have alvvays recorded their stories on som ething in the form o f a heritage. >

edinebiliriz. Çünkü birileri, bir miras

126 SKYLİFE 4 /2 0 0 8

province will be am azed at the ro ck formations that

öncesinin izlerini taşıyan kayalar, bazı

bacaları ise doğanın bir başka yönünü

çöküntülerden biri (üstte).

nyone vvho watks along the shores o f Lake Tortum in Turkey’s northeastern Erzurum

kalınlığındaki katm anlarında m ilyonlarca yıl

kilom etre m esafedeki, N arm an’ın kırmızı peri

Nallıhan erozyon bölgesinde bulunan Kız Tepe (açılış sayfası). Nem rut D ağı’ndaki kaldera, dünyadaki en önemli volkanik

A


■ jg J L

K a s g ü cü yle d e v riâ le m sü rü y o r!

The h u m a n -p o w e re d circu m n avig a tio n g o e s on!

AKTAS C R O U F

Erden Eruç fırtınalara, d a lg a la ra ve ters akıntılara m eydan okuyarak, kürekle Pasifik geçişini inan ç ve um utla sürdürüyor. Biz d e 7 0 yılın d e neyim i ve 7 0 . yıldönüm üm üzün coskusuyla, 7 'd e n 7 0 'e herkese ilham veren bu pro je n in arkasınd ayız. Eruç'la birlikte Türkiyemizin d e adının zirveye taşınacağına ve proje k a p s a m ın d a e ğ itim e ön em li b ir destek s a ğ la n a c a ğ ın a yürekten inanıyoruz. Bu inancın ya n ın d a , oto m o tiv ve inşaat sektörlerindeki 7 0 yıllık basarı serüvenim izin d e gururunu yasıyoruz. Erden Eruc'un kas g ü c ü y le d e vriâlem i, b e lki b izim kin d e n farklı bir serüven. A m a her ikisinde d e kararlılık, inanç, tutku ve m ü ca d e le var. H e p zirv e y e ulaşm ak ve d a im a z irv e d e k a lm a k için...

Aktas Group, Erden Eruç ve Altı Zirve projesi kapsamındaki kürekle Pasifik gecisi hakkında daha fazla bilgi için:

w w w .a k fa s g ro u p .c o m w w w .K a s la G if.c o m

For more information on Aktas Group, Erden Eruc and the Six Summits project, please visit:

w w w .a ro u n d -n -o ve r.o rg

KÜREKLE PASİFİK GEÇİŞİ RESMİ SPONSORU ROVVING ACROSS THE PACIFIC OFFICIAL SPONSOR

AKTAŞ GROUP


Erzurum'un Narman ilçesindeki kırmızı peri bacalan (sağda). Konya’nın Kuşça kasabasındaki peri bacaları, ülkemizin henüz keşfedilen doğal anıtlan (altta). Red fairy chimneys in Erzurum's tovvnship of Narman (right). The fairy chimneys in the town of Kuşça in Konya province are some of Turkey’s as yet undiscovered natural monuments (below).

niteliğindeki öyküleri bir

kayacın bünyesine, bazen de

Every m onum ent that makes

the p e rio d in vvhich the rocks

yerlere kaydetm iştir. Bu

m agm adan gelen bir

up this cumulative culture

were formed, biologicai

kültürel koleksiyonu

mineralin bünyesine gizler.

transmits to ou r day the

diversity in that period, and

oluşturan her eser, binlerce yıl öncesinden insanların

D O Ğ A N IN G İZLİ M ESA JLA R I

messages o f people vvho

the age o f the sedim entary

lived thousands o f years ago.

rocks as w ell as various

mesajlarını günüm üze

M agm atik, başkalaşım ve

The earth, which is

tectonic phenom ena can ali

aktarır.

to rtu l kayaçları inceleyen

approxim ately four and a half

be determ ined thanks to

Yaklaşık d ö rtb u çu k m ilyar yıl

yerbilim ciler, yerkürenin

billion years old, has also

fossils.

yaşındaki yeryuvarı da

geçm işi hakkında değerli

recorded in stone every event

The pillovv lava that form s

oluşum undan günüm üze dek

bilgilere ulaşabiliyorlar.

it has experienced since its

during Sea Floor Spreading

başından geçen her öyküyü

Özellikle to rtu l kayaçlarda

formation. A n d every

appears to be one o f the

kayaçlara kaydetm iştir. Ve

bulunan fosiller, canlı

geological formation

m o st interesting pieces o f

her jeolojik oluşum ile

yaşam ına ait önem li kayıtlar

transmits to the present a

evidence that a region was

geçm işi hakkındaki birçok

olarak değerlendiriliyorlar.

host o f data about its past,

once affected by a crack

bilgiyi bugüne taşır. Bu

Yaşadıkları dönem in tanıkları

concealing those records

occurring at the b o tto m o f

kayıtları, bazen bir tortul

olarak her türlü bilgiyi

sometimes in a sedim entary

the ocean floor. A n d the

rock formation, som etim es in

presence o f fossils o f marine

a mineral com ing from the

organism s in the Taurus, the

magma.

Him alayas a n d o th e r high

N A T U R E ’S M Y S T E R IO U S

m ou ntainou s regions c o n stitu te s the stro n g e st

M ESSAGES

evidence that those areas

G eoiogists who examine

vvere once b e lo w sea level.

m agm atic, m etam orphic and

Similarly, layers o f b u ckle d

sedim entary rocks glean

ro c k are the b e st evidence th a t a com pression

valuable inform ation ab ou t the earth ’s past. The fossils found in sedim entary rocks in p a rticuiar are regarded as

being a m essage from the

im p ortan t records o f living

past, som e ge ological

organism s. As v/itnesses o f

form atio ns that have m an ag ed to survive to our

the p e rio d in vvhich those

128 SKYLİFE 4 /2 0 0 8

o c c u rre d in the region in earlier periods. A s vvell as

organism s lived, fossils pass

da y con tinu e to a ttra c t

along to o u r day inform ation

p e o p le vvith their unusual

o f every kind. The clim ate o f

appearance. >


A IR

C A N A D A

(jft)

\ 0 fl/ff CHINfl

A İR N E V V Z E A L A N D ^

ANAM

ASIANA AIRLINES

*

Aııstrian ^

bmi LOTPOUSHAIRLINES ©

Lufthansa

B 9 Scandinavian Airlines

5H AN G H AI

AMUNES

S in G A P O R E A IR L in E S

D A H A Ç O K UÇUŞ, D A H A Ç O K YER, T E K U Ç U Ş AĞI.

S o u t h A f iu c a n A irvvays

S ta r A llia n c e 'ın y e n i ü y e s i T ü r k H a v a Y o lla r ı ile a rtık e s k is in d e n ç o k d a h a fa z la m e r k e z e u ç a b ilirs in iz . Ş im d i te k y a p m a n ız g e r e k e n , p a s a p o r t u n u z d a d a h a fa z la b o ş y e r a ç m a k .

+&■ S p a n a i r

H 9 svviss 2 0 h a v a y o lu n u n b ir a ra y a g e lin c e y a ra ttığ ı m u c iz e y e ta n ık o lm a k iç in , / P

TAPPORTUGAL

w w w .s ta r a llia n c e .c o m a d re s in i z iy a r e t e d in . «3THAI

T U R K IS H A IR L IN E S

« U N I T E D

U S A IR W A Y S

w w w . s t a r a llia n c e . c o m

STAR A L L I A N C E V * THE W AY THE EARTH C O N N EC TS

In f o r m a t io n c o r r e c t a s a t 0 1 /2 0 Ü Ü


günüm üze aktarıyorlar.

mesaj olmanın yanı sıra,

Kayacın oluştuğu dönem in

görünüşleri ile de insanları

iklimi, o dönem deki biyolojik

cezbetm eye devam ediyor.

çeşitlilik, tortul kayaçların yaşı, çeşitli te kto n ik olaylar

J E O L O J İK H E Y K E L L E R

fosiller sayesinde ortaya

Yerkürenin gelişim inin belli

çıkarılabiliyor.

bir dönem inde m eydana

Deniz Tabanı Yayılması

gelmiş, gerek oluşum,

sırasında oluşan yastık lavlar

gerekse bulunuş şekli ile

ise, bir zam anlar o bölgenin

ender bir doğal anıt

okyanus diplerinde bir

görünüm ünde olan ve

açılm a yaşandığının en ilginç

korunm aya alınmadığı

kanıtlarından biri olarak

takd irde yok olm a tehlikesi

görülüyor. T oroslar'da ,

altında olan bölgeye,

Him alayalar’da ve diğer

kayaçlara, fosil, mineral ve

yüksek dağlardaki kayaçların

yer şekillerine ‘jeolojik m iras' diyoruz.

içinde deniz canlısı fosillerinin görülm esi, bir zam anlar buraların denizlerle kaplı olduğunun en büyük delilleri olarak karşımıza

Jeolojik m irasla ilgili çalışm alar ilk kez A vru p a ’da

<r

başladı ve Fransa’nın Digne kenti, 1991 yılında Jeolojik

çıkıyor. Ya da kıvrılmış kayaç

Mirası Korum a

katm anları geçm iş

S em pozyum u’na ev sahipliği

dönem lerinde bölgenin bir

yaptı. Bu sem pozyum da

sıkışma yaşadığının en güzel

alınan kararlar yayım lanarak,

kanıtları oluyorlar.

tüm ülkelere jeolojik mirası

G ünüm üze ulaşmayı başaran bazı jeolojik oluşum lar, bir

yapıldı. Bugün dünyada

korum a hususunda çağrı

G E O L O G İC A L S C U L P T U R E S

We use the term ‘geological heritage' for any region, ro ck formation, o r fossil, mineral o r earth form that cam e about in a specific period o f the earth's development, and that has the appearance o f a rare naturaI m onum ent Afyon iscehisar’daki peri bacaları (üstte). Ankara N allıhan’daki kıvrımlı tabakalar yeryuvarındaki hareketliliğin en güzel kanıtlarından biri (solda üstte). Kızılcaham am'daki bazalt sütunları birkaç

or the way it is situated. Geological heritage studies first began in Europe, and the French city o f Digne hosted the First International Symposium on the Conservation o f the Geological Heritage in 1991. The decisions taken a t the sym posium were

milyon yıl önce bölgede hakim olan volkanik faaliyetlerin izlerini

published and an appeal was issued to ali countries t o preserve the geological

günüm üze taşımış (solda altta).

heritage. There are official, semi-official and volunteer organizations for

Fairy chimneys in Afyon iscehisar (above). The curved plates at Ankara Nallıhan are sure evidence of movement in the earth (left above). The basalt columns at Kızılcahamam preserve signs of the volcanic activity that dominated the region a few million years ago (left below). 130 SKYLIFt 4 /2 0 0 8

vvhether by virtue o f ho w it was form ed

preserving the geological heritage in alm ost every country o f the vvorld today. İn Turkey, too, JEMIRKO (the Geological Heritage Protection Association) was form ed for this purpose in 1999, spearheaded by a few concerned geologists. Compiling an inventory o f Turkey’s geological heritage, the association aims to take under protection any natural >

c


1 -

1

Ev sinemasının ne zevki kalır, karanlığın gerçek renklerini göremezseniz.

S ,

l

O

N

'A .

Epson-TW1000

Epson-TW2000

Epson-TW680

Ev Sineması LCD Projektör Full HD (1080p), 12.000:1 kontrast

Ev Sineması LCD Projektör Full HD (1080p), 50.000:1 kontrast

Ev Sineması LCD Projektör HD Ready (720p), 10.000:1 kontrast

F u ll HD T ES T E D

Bir video projektör için başarılı görüntü sağlamak detayları yansıtabilmek demektir. Siyah tonlar ayrıntıların en zor yansıtılabildiği renklerdir. Siyahın tonlarını görünür kılmak, video projektörün teknolojisine ve doğru kontrast&çözünürlük değerlerine sahip olmasına bağlıdır. Epson Ev Sineması Projektörleri, üstün LCD Teknolojisi ve konfigürasyonları ile, gerçek sinema zevkini evinize taşır. Detaylar her şeydir... Video projektörünüzde bu kaliteyi arayın. www.epson.com.tr

Epson Video Projektör Ürünleri 3 yıl garantilidir.

EPSON EXCEED YOUR VISION


hemen her ülkede jeolojik mirası

monum ents that could be

fail into tw o categories. The

korum ak için gönüllü, yarı resmi ve

first group consists o f those

resmi kuruluşlar bulunuyor.

regarded as 'geological heritage'. The Mineral Research

T ürkiye’de de bu am açla 1999

and Exploration Institute in

scientific value - a fossii bed,

recent years has also form ed a

for example, o r a mineral

yılında bazı duyarlı yerbilim cilerin önderliğinde JEMİRKO (Jeolojik Mirası Korum a Derneği) kuruldu. Dernek, T ürkiye’deki jeolojik miras

Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın önemli jeolojik miras değerleri arasında yer alan Pamukkale.

geological heritage working

deposit. The second group

group and undertaken research

consists o f those which, in

on the subject.

addition to having high

envanterini çıkararak, ‘jeolojik m iras' olabilecek doğal anıtları korum a altına almayı hedefliyor. Son yıllarda, M aden T etkik Aram a Enstitüsü de bir çalışm a grubu oluşturdu ve konuyla ilgili araştırmalarını başlattı. T Ü R K İY E ’N İN J E O L O J İK M İR A S I

Jeolojik m iras kabul edilen oluşum ları iki farklı ketegoride değerlendirm ek m üm kün. Fazla görsel değeri olm ayan ama bilimsel değeri yüksek olan birinci grup; bir fosil yatağı veya bir mineral oluşum u bu gruba örnek verilebilir. Bilimsel değerinin yanı sıra, görsel değeri de yüksek olanlar ise ikinci grubu oluşturur. Türkiye her iki grup açısından da o ldu kça zengin bir ülke. Kuzeyden güneye, batıdan doğuya her bölgede jeolojik m iras olabilecek doğal anıta sahip. Kapadokya, iscehisar Peri bacaları, Narman Kırmızı Peri bacaları, Kuşça Peri

132 SKYLIFE 4 /2 0 0 8

with little visual b u t high

scientific value, are also high Pamukkale is am ong the majör geological heritage sites not just o f Turkey but of the vvorld.

T U R K E Y ’S G E O L O G İC A L

in visual value. Turkey is rich

H ER İTAG E

in both, with every region o f

Formations that can be

the country from north t o

regarded as geological heritage

south and east to west >


www.sodex.com.tr

ISK-S0DEX İSTANBUL2

0

0

8

T h e L a r g e s t H V A C & R E x h ib itio n in the Eurasian Region

U lu s la ra ra s ı Is ıtm a , S o ğ u tm a , K lim a , H a v a la n d ırm a , Y a lıtım , Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtm a ve Güneş Enerjisi Sistemleri Fuarı

K pynHeÜLuafl BbicraBKa 8 oJ>epe oToruıeH M fl, B ernM /ıauH H K OH flM unoHupoB aHM fl n ox^a>KfleHMfl EB pa3M ücK oro p e rn o H a .

M ay 8-11 Mayıs 2008 İstanbul Fuar Merkezi - CNR Expo

8-11

M a fl 2 0 0 8

3 K c n o U e H T p C ıa M Ö y n

/C N R

3 ı< c n o

Official A irlines / Resmi H avayolu O ^ m jn a /ib H a fl TpaHcnopTHaa Kon/marnm

T Ü R K HAVA YOLLARI T U R K IS H A IR L IN E S

S0DEXm6scow SODEXastana Septem ber 1-4 Eylül 2008

November 12-19 Kasım 2008

C 1 n o 4 CeHTHÖpH 2 0 0 8

C 12 n o 15 H on ö p n 2008

• s p o n s o r s / İ ş b i r l i ğ i Y a p ı l a n K u r u l u ş l a r / B c o T p y flm m e c ı

DOSİPER

ufi

IZODER

U yesi/M em ber

f

SODEXkiev February - Şubat 2009

4>eepanb 2 0 0 9

Hannover-Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. T h e D e u ts c h e M e s s e A C G r o u p o f C o m p a n ie s

ı d b y / D e s t e k l e y e n K u r u l u ş l a r / f l p n c o fle n c tB U M

M I H T Ü R K İY E F U A R Y A P I M C I L A R I D E R N E Ğ İ

Kanun gereğince Türkiye O d a l;

alar’M îlğ ilfu B B ) izni ile düzenlenmiştir.

T U R K I S H F A İR O R G A N I Z E R S A S S O C İA T İO N üye Kuruluş Hember

Tel :+ 9 0 .2 1 2 .2 9 0 33 33 Fax : +90.212.290 33 32 e-mail: info@ sodex.com.tr


possessing naturaI

bacaları, Pam ukkale, Tuz Gölü, Meke Gölü, T ortum Gölü, Nem rut Kalderası, Kula Volkanları, Damlataş Mağarası, Ballıca Mağarası, Karaca Mağarası, D upnisa mağarası, Tortum Şelalesi, M uradiye Şelalesi, M arm aros Şelalesi (Gökçeada), Kestanbol A ntik G ranit Ocakları, Boyabat Sütün Bazaltları, Çam lıdere Fosil Ağaç Ormanı, buzul gölleri, Kaçkar, Cilo ve Aladağlar buzulları, Saklıkent ve Vala kanyonları en ço k bilinen doğal anıtların başında gelir. En önem li özelliği, görsel olarak da ilgi çekici olm alarıdır. Bunların yanı sıra, ülkem izde jeolojik miras olabilecek yüzlerce başka alan daha bulunuyor. D O Ğ A S A N A TIN TA K E N D İS İ

Her bir jeolojik m iras öğesi önce ilginç oluşum öyküleri ile dikkat çeker. Peri bacaları volkanizm a sonucunda çökelen volkanik küllerin jeolojik zam an içinde aşınmasıyla m eydana gelir. Doğanın sanatçı yönünü en çok burada fark ederiz. Şelaleler ve derin kanyonlar, aslında ge çm işte m eydana gelm iş büyük ölçekli deprem lerin;

Kayaların içinde ancak mikroskop yardımıyla görülebilen plankton fosilleri, yaşadıkları dönemin tüm bilgilerini günüm üze taşır (en üstte). Gökçeada Gizli Liman'daki kireçtaşı kayalıklarındaki deniz kestanesi fosilleri, milyonlarca yıl öncesindeki canlı yaşamının izleri (üstte). G ö kçeada’da bu dev kazanı, suyun aşındırm a gücünün ülkemizdeki en güzel örneklerden biri (sağda).

Visible only through a microscope, plankton fossils in the rocks preserve comprehensive information about the period in which they lived (top). The fossils of sea chestnuts in the limestone formations at Gizli Liman on Gökçeada are signs of organisms that lived millions of years ago (above). This giant basin of Gökçeada is one of the best examples in Turkey of water's erosive povver (right).

A R T IT S E L F

monuments that can be

Every elem ent o f ge o lo g ica l

regarded as geological

heritage a ttra c ts atten tion

heritage. Cappadocia, the

first fo r the interesting sto ry

iscehisar, Narman Kırmızı and

o f h o w it was form ed. Fairy

Kuşça Fairy Chimneys,

chim neys, for exam ple, are

Pamukkale, the Tuz Gölü or

form ed b y the erosion in

Salt Lake as well as Lake

ge o lo g ica l tim e o f the

Meke and Lake Tortum, the

volcanic ash that settles

Nemrut Caldera, the Kula

follovving volcanic activity.

volcanoes, the Damlataş,

This is where we be com e

Ballıca, Karaca and Dupnisa

m o s t aw are o f n a tu re 's role

Caves, the Tortum, Muradiye,

as artist. VVaterfalls an d

and Marmaros (Gökçeada)

deep canyons are the

vvaterfalls, the Kestanbol

resu lt o f iarge-scale

Ancient Granite Ûuarries, the

earthquakes that o ccu rre d

Boyabat Sütün Basalts, the

in the p a st; a n d giaciers

Çamlıdere Fossil Forest, the

a n d g la cie r lakes transm it

glacier lakes and the Kaçkar,

to the p re se n t traces o f the

Cilo and Aladağlar giaciers,

i a s t ice age, which

and Saklıkent a nd Vala

o c c u rre d in Turkey a few

canyons head the list o f

tho usan d years ago. Caves

Turkey’s best known natural

m eanw hile o f fer

monuments, the m ost

m ag nificent views as well

significant feature o f which is

as be in g o f interest from

their visual attractiveness. İn

the sta n d p o in t o f health.

addition to these, there are hundreds o f other areas in

Several caves in Turkey,

Turkey that can be regarded

are kno w n to be g o o d for

as geological heritage.

asthm a. >

m o st em inently Damlataş,


D IS C O V E R »

N O

W

A

‘E ^ p s u a û

VH âSC öt

Otom atik Sprey Püskürtücü / Autom atic Spray Dispenser

ılllllıllflıllıillll now a-

DISCOVER

DISCOVER•

Spray Dispenser

%Kpsua[' Sp'° V D’sponsaı

No w a reshener Spr

(✓ )

e c,

T l""l\/

Productton inspe

TUV ROHS 2002/95/EC

m ıı 1

İ

İ

h m I

I

İ

l

i

l

IB

1

]

Rheinland Product Safety

I I

af if e

• Kötü kokulara karşı etkili ve ekonomik bir çözümdür. / An effective and economical solution to odour problems • 3200 basımlık spreyler kapalı alanlarda 120 m3,e kadar etkilidir. / Fragrances indoor areas up to 120 m3 vvith 3200 metered sprays. • Zaman (7,5-15-30 dk) ve 24 saat gece-gündüz ayar seçenekleri vardır. / Dispenser spray time interval can be set to 3 different settings (7,5mins.,15mins., 30mins.) Dispenser operation can be set to either 24 hours, Day or Night settings. • 20 farklı çeşit parfümü bulunmaktadır. / A variety of 20 refreshing fragrances are available. 2 ad. D tipi (büyük boy) pil ile çalışır. (Alkalin pil kullanılması durumunda 2 yıl pil değiştirmeme garantisi) / Run on 2xD (large) size batteries. (2 years guarantee under the condition that alkaline battery is used) • 5 yıl garantilidir / 5 years guarantee.

AİLEMİZİN DİĞER ÜYELERİ / OTHER FAMILY MEMBERS

DISCOVER Multi Spray 550 mİ.

E le k t r o n ik , K o z m e t ik , K im y a , S a n . v e T ic .

M erkez/Head Office: Miralay Nazımbey Cd. Incebel Sk. No:7 34220 Küçükmustafapaşa - Fatih / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel.:+90 212 631 69 3 7 -+ 9 0 212 521 07 88 F ax:+90 212 532 97 47 Fabrika/Factory: Hastane Mahallesi Tur< 3ut Ozal Cd. No: 19 34480 Hadımköy - Ç a ta lca / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel.: +90 212 771 0< 61 -+90 212 771 09 62‘ F ax:+90 212 771 09 63

info@gulerelektronik.com info@discover.com.tr w w w .g u le re le k tro n ik .c o m w w w .d is c o v e r.c o m .tr


M eke Gölü maarı Konya Karapınar’daki volkanik aktivitelerin hem bilimsel kanıtlarını sunuyor hem de görsel olarak büyük bir ilgi çekiyor.

The Lake Meke c ra ter is not only an ob je ct o l interest visually, it also offers scientific evidence o f volcanic a ctivity a t Konya Karapınar.

buzul gölleri ve buzullar,

K açkar Dağları buzul

P R E S E R V IN G T H E

tourism .

gü nüm üzden birkaç bin yıl

gölleri, son buzul

E A R T H ’S S T O R Y

The g e o lo g ica l heritage

önce ülkem izde m eydana gelm iş son buzul devrinin

döneminin en görkemli kanıtları (altta).

İn m an y regions o f the world, esp ecially in the

stud ies b e in g ca rrie d o u t to d a y m ean the

E uropean countries,

p re serva tion o f a h o st o f

form atio ns th a t qu alify as

in fo rm atio n com ing d o w n to

g e o lo g ica l heritage are be in g taken un de r

us from h u nd reds o f m illions

izlerini taşır günüm üze. M ağaralar ise hem m uhteşem gö rü n tü le r sunarlar, hem de sağlık açısından da ilgi çekicidirler. Başta Dam lataş M ağarası olm ak üzere birçok m ağaranın astım hastalığına iyi geldiği bilinir. Y E R K Ü R E N İN Ö Y K Ü S Ü N Ü KORUMAK

Dünyanın b irço k bölgesinde, özellikle A vrupa ülkelerinde je olo jik m iras özellliği taşıyan oluşum lar korum a altına alınıyor. Korum anın ilk amacı, bu doğal anıtların zarar görm em esine odaklanıyor. Jeo lo jik m iras kapsam ına alınan bö lg ele rde jeop arkla r yapılarak bu bölgeler turizm e açılıyor. Jeo lo jik m irasla ilgili çalışmaların yapılm ası, yüzlerce m ilyon yıl öncesinden günüm üze kadar gelen birçok bilginin korunm ası anlam ına geliyor. Bu bilgileri koruyarak, gelecek kuşakların yerkürenin öyküsünü kendisinden dinlem elerini sağlayabiliriz. 136 SKYLIFt: 4 /2 0 0 8

The glacier lakes of the Kaçkar Mountains offer splendid evidence of the last ice age (below).

p ro te ctio n , the prim ary p u rp o se be in g to preserve

o f years ago. B y pre servin g th a t in fo rm atio n we can ensure tha t future

them from dam age. These regions are then tu rn e d in to

g e n e ra tio n s w ill also be able

g e op arks a n d o p e n e d up to

to ld b y the earth itself. □

to h e ar the earth 's s to ry as


Aklınız evde kalmasın...

Genel Müdürlük Telefon: 0212. 504 72 72 (pbx) Merkez Shovvroom Telefon: 0212. 502 05 05 fpbx] www.kalecelikesya.com


D

ünyanın en eski gıdalarından ve binlerce yıldır insanoğlunun en

kadim dostlarından biridir ceviz. Bu dostluk, kabuğundan yapılan kökboyanın kum aşlara verdiği renkten, kurutulm uş yapraklarıyla çeyizlere verdiği kokudan, kerestesinden yapılan m obilyalardan veya dam aklarda yarattığı derin ve karmaşık lezzet oyunlarından ibaret değildir. Cevizin ilk ortaya çıktığı coğrafya; Karpat Dağları’nın güneyinden başlayarak Doğu Avrupa, Türkiye, İran ve nihayet Himalayalar’ın ötesine dek uzanır. Romalılar sayesinde Avrupa’nın güneyine ve ortalarına da ulaşır. Bu topraklarda ceviz, yeşeren tüm m istik inanışların ve halk kültürlerinin oluşum unda önemli bir sembol görevi de üstlenmiştir. İL K B A H A R D A F İL İZ L E N İR

ilkbaharın hemen başlarında filizlenmeye başlayan ceviz, özenli ve sihirli bir süreç sonrasında

Doğanın özenle koruduğu bir yemiştir ceviz. Dışındaki kabuk ve üstündeki sandık, içindeki meyveyi gizlemek içindir.

O

ne o f the vvorld’s oldest foodstuffs, the vvalnut has been a friend o f man for millennia. N or is this a

friendship limited to the richly coiored naturaI dye made from its shell, o r the scent o f its dried leaves in hope chests, or the lovely furniture made from its wood, or the subtle and compiex play o f flavors its fruit produces on the palate. The original home o f the vvalnut extends southvvard from the Carpathian Mountains to Eastern Europe, Turkey, Iran and beyond the Himalayas. it is thanks to the Romans that this

sonbaharda ustaca bir tasarımla

tasty nut came to Southern and Central Europe, vvhere it

ortaya çıkar. Farklı ısı değişimlerine

also assumed the role o f a potent sym bol in the

karşı kalkan görevi üstlenen kalın, sıkı yeşil bir kabukla kaplıdır. Elde siyah ile yeşile çalan ve kolayca çıkmayan lekeler bırakan kabuğu, kökboya üretim inde kullanılır. Yeşil kabuğun altından bir m ücevher estetiğinde, ahşap oymacısının elinden çıkmış gibi bir sandık çıkar. Bu sandığın içindeki meyve veya yemiş öyle önemli olmalı ki doğa, hem zarif hem de son derece

The vvalnut is a fruit carefully protected by nature. İts thick outer husk and extremely tough shell are perfectly designed to conceal the fruit inside.

development o f ali the folk cultures and mystical beiiefs that flourished there. SP R O U TIN G İN SPRING

Flowering in the early spring, the expertly designed vvalnut reaches maturity in fail follovving an involved and magicai process. İt is covered with a thick green outer husk vvhich acts as a shield against sudden changes in temperature. This husk, vvhich leaves stubborn black and green stains on the hands, is used in the production o f natural dyes. From beneath the husk a jew el o f a shell emerges, so beautiful it

güvenli bir sandıkçık içine saklamıştır

seems to be the work o f a vvood can/er - the fruit, o r nut,

onu. O kabuğu aşıp meyveye

inside it obviously so important that nature conceais it carefully in this little shell as elegant as it is secure. Breaking

ulaşmak bugün bile zahmetli bir iştir. Özel bir çekiç ve minik mızrak şeklinde şişler kullanılır.

that shell to get at the nut inside is a troublesome task even today, reguiring a special nutcracker and nut picks. 4 /2 0 0 8 SKYL FE 139


M E N T IO N E D İN T H E C O D E

use a roux o f flour and ground

OF HAM M U RABİ

vvalnuts when making their

Full o f surprises from start to

vvalnut soup. But Iranian

finlsh, the vvalnut also numbers among the sacred fruits o f the

cuisine is the one o f the biggest on the use o f vvalnuts.

vvorld and is one o f the

in Turkey too vvalnuts enjoy a

foodstuffs mentioned in the

vvide area o f application.

Old and New Testaments as well as in the Quran. İt is

Plucked fresh from the branch

counted am ong the fruits o f God's mercy in Mevlânâ

fruit is left to stand in a bath o f slaked lime and then cooked in

Jelaladdin Rumi’s Mesnevi and

sugar syrup to produce the

Rubaiyat and used as a

traditional ‘vvalnut taffy'. When

symbol in discourses on

the taffy is sliced in two, the

human life. Lines about the

sight o f the vvalnut only ju st

vvalnut even appear in the

beginning to ripen, its semi-

famous Code o f Hammurabi,

hardened vvoody shell, and its green outer husk is nothing

sixth king o f the Babylonian civilization it was Jupiter's royal

short o f magnificent. A n d the tart, mouth-puckering syrup

fruit. Respected as a noble

leaves a taste on the palate

fruit among the Persians, it was used to pelt the bride and

that will take your breath avvay.

groom at Roman vveddings in

T H E J O Y OF FRESH

the belief that it brought

VVALNUTS

dynasty, and in Roman

H A M M U R A B İ K A N U N L A R I’N D A G EÇ E R

Baştan sona süprizlerle dolu bir yemiştir ceviz. Kutsal meyveler arasında da yer almıştır. Kur’an'da, incil’de ve Tevrat’da adı geçen gıdalardan biridir. Mevlânâ Celâleddin Rûmî'nin Mesnevi ve Rubâiyyatı’nda rahmet

Ceviz, her türlü yem eğe lezzet katm ak için kullanılabiliyor. Cevizli Erişte (en üstte). Cevizli İncir Tatlısı hem sağlıklı hem leziz (üstte).

meyvelerinin içinde sayılır, insan hayatına ilişkin açılımlarda bir sembol olarak nitelendirilir. Babil hanedanlığının altıncı kralı ünlü Hammurabi'nin kanun tabletlerinde cevize ilişkin yazılara rastlanmıştır. Roma medeniyetinde Jüpiter’in kraliyet meyvesi olarak tanımlanmıştır. Soylu bir meyve olarak Persler’den itibar görmüş, bereket getireceğine inanıldığı için Romalıların düğünlerinde gelin ve damadın üzerine savrulmuşlardır. İR A N M U T F A Ğ I C E V İZ İ Ç O K S E VE R

Ceviz, dünya mutfaklarında çorbadan tatlıya kadar sayısız yemek tarifinde kullanılır, italyanlar, ana malzemesi çamfıstığı olan meşhur pesto sosunun içine gizliden attıkları cevizle keyifli bir lezzet yakalarlar. Fransızlar, ceviz çorbasını hazırlarken sarımsaklı ceviz meyanesi kullanırlar. İran mutfağı ise cevizin en yoğun kullanıldığı mutfaklardan biridir. Ülkemiz mutfaklarındaki kullanım alanı da oldukça geniştir. Henüz dalında, yeşil ve ham haldeyken söndürülmüş kireç kaymağına yatırılan ceviz, şeker şerbetinde pişirilir, işte geleneksel 'ceviz macunu’ böyle elde edilir. Macun ikiye kesildiğinde, dışta yeşil kabuğun, hemen altında yarı sertleşmiş tahtamsı kabuğun ve henüz olgunlaşmaya 140 SKYLİFE 4 /2 0 0 8

The vvalnut can be used to add flavor to ali sorts of dishes. Noodles vvith vvalnuts (top). Figs vvith vvalnuts make a dessert both healthful and tasty (above).

vvhile stili green and unripe, the

fertility.

Piled high in the baskets o f green grocers and Street

C U IS IN E

vendors, the vvalnuts sold fresh in early autumn are

The vvalnut is used in

another treat altogether. İn

M U C H LOVED İN IRANIAN

countless recipes throughout

Turkey especially vvalnut is a

the vvorld in everything from

popular flavor, and Turkish

soups to desserts. The Italians create a delightful taste by

cuisine is famous for its ‘Circassian chicken' vvhich

steaithily adding a few vvalnuts

uses the nuts in their dried

to their famous pesto sauce

form. Similarly, ‘terator’ sauce,

vvhich employs pine nuts as its

vvhich can also be made vvith

main ingredient. The French

other nuts, is at its tastiest


başlamış ceviz meyvesinin görüntüsü muhteşemdir.

Ceviz pestili, Anadolu'da yüzyıllardır yapılan

Kekremsi ve gövdeli şırası ile

doğal bir şekerleme.

damakta şaşırtıcı bir lezzet bırakır.

Pressed sheets of

TA ZE C E V İZ K EY Fİ

vvalnut pulp are a natural oandy that has been produced for centuries.

Sonbaharın başlarında manavlarda, sokak satıcılarının sepetlerinde boy gösteren taze ceviz keyfi ise başkadır. Özellikle ülkemizde taze ceviz oldukça sevilen bir tatdır. Türk

bodied, caramel-like taste that

mutfağında kuru ceviz en çok

comes from the vvalnut and

çerkez tavuğu yapımında

from the tannin in its shell.

kullanılır. Başka kuruyemişlerle

VValnut rolls (ceviz sucuğu) and

de yapılabilen tarator sosunun

sheets o f dried crushed vvhen made vvith vvalnuts.

vvalnuts (ceviz pestili) have

Formerly used as a topping for

been made in Anatolia for

Cevizli tarator eskiden, sebze

aromayı diğer yemişlerde bulmak zordur. Anadolu’da

haşlamalarının üzerine

ceviz sucuğu ve cevizli

fresh boiled vegetables,

thousands o f years. These

konularak da sunulurmuş.

pestiller de binlerce yıldır

novvadays it is served

natural svveets are consumed vvith gusto ali vvinter iong.

en lezzetlisi cevizle yapılanıdır.

Şimdilerde ise tarator, kalamar

yapılmaya devam eder. Bu

alongside fried mussels and

ve midye tavanın yanında

doğal şekerlemeler bütün kış

squid b ut is not usually made

When it comes to healthy

veriliyor ki o da genelde cevizden yapılmıyor.

boyunca keyifle tüketilir...

from vvalnuts.

eating, the virtues o f the

THAT M A G İC FR U İT

in the media. As I indicated at

konusundaki maharetleri de O S İH İR L İ

meyve

Ceviz birçok tatlıda da yapı

vvalnut are frequently extolled

Cevizin sağlıklı beslenme sık sık medyada yer

The vvalnut is also used as

the outset, there m ust be a

almaktadır. Yazının başında

either a main ingredient in, o r a

num ber o f valid reasons vvhy

maddesi veya süsleme amaçlı

belirttiğim gibi, doğanın cevizi

garnish on, a num ber o f

nature has taken such pains in

kullanılır. Bazen kabak tatlısına

bu kadar özenle hazırlayıp

desserts, sometimes as an

producing the vvalnut and

eşlik eder, bazen de

dikkatle korumasının ardında

accompaniment to stevved

protecting it so carefully. You

baklavanın içini doldurur.

birçok geçerli neden olmalıdır.

Özellikle geleneksel baklavanın

Bazen etrafınızda görürsünüz;

pumpkin, sometimes as a filling in baklava. Traditionai

desperately to crack the

iç dolgusu cevizle yapılır.

kargalar cevizi kırabilmek için

baklava in particular was

vvalnut's shell by hurling it

Bence en lezzetlisi de cevizli

defalarca ordan oraya atarlar

alvvays filled vvith vvalnuts, and

violently onto the ground.

olanıdır. Cevizin verdiği

ki, o sihirli meyveye ulaşmak

to m y m ind at least that is stili

Such an expenditure o f effort

karamelli, gövdeli ve kabuğundaki taneden gelen

içindir tüm bu çaba, akıl ve

the tastiest variety. it is difficult

to get that magic fruit is a sign

güç göstergesinin sebebi.

to find in any other nut the full-

o f intelligence and strength. □

may have noticed crovvs trying

Tarifler İRecipes Cevizli Revani VValnut Revani Hazırlanışı: M alzem esi: 350 gr un

Ingredients:

Yumurta beyazları bir kaba alınır. Kar gibi oluncaya kadar

350 g r flour

çırpılır ve azar azar şeker yedirilir. Yumurta sarıları ayrı bir

15 adet yum urta

15 eggs,

(sarısı ve beyazı

separated

kapta çırpılır, un ve ceviz karıştırılır, yumurta beyazları da bu karışıma eklenir. Tüm malzeme yağlanmış tepsiye

ayrılacak)

25 0 g r sugar

dökülür, 45 dakika 140 derecede pişirilir. Şurup soğuk

250 gr şeker

200 g r finely

olarak üzerine dökülür. Ceviz parçaları ile süslenir.

200 gr toz ceviz

g ro un d walrıuts

Şurubu için:

F or the syrup:

Place the egg vvhites in a bowl. Gradually adding the sugar,

2 kg şeker

2 kg sugar 2 kg vvater

beat until they form peaks. Beat the egg yoiks in a separate

ju ice o f half

vvhites. Pour the mixture onto a greased baking sheet and bake for 45 minutes a t 140 C. Remove from the öven and

P reparation:

2 kg su 1/2 limon suyu

a temon

bowi. Mix in the flour and walnuts, then fold in the egg

p o ur the cold syrup över the tart. Decorate with vvalnuts. 4 /2 0 0 8 SKYLIFE 141


Ham uru için: 250 gr un

F or the dough:

Hamurun yapılışı:

25 0 g r flour

130 g r tereyağ

130 g r b u tte r

Malzemeler karıştırılarak hamur haline getirilir. Fırın

150 g r pu dra şekeri

150 g r povvdered sugar

kabı veya çembere hamur

1 adet yum urta beyazı

1 egg vvhite

yerleştirilir. Kenarları kalıbın

iç m alzem e için:

F or the filing:

şekline göre dik olarak

100 g r bütün ceviz

100 g r vvhole vvalnuts

bırakılır.

500 g r ceviz içi

5 0 0 g r vvalnut m eats

500 gr pu dra şekeri

5 0 0 g r povvdered sug ar

Making the dough:

4 adet yum u rta beyazı 4 yem ek kaşığı

4 egg vvhites

Mix together the ingredients to

4 tb sp m arm alade

m arm elât (elma veya kayısı olabilir)

(apple o r apricot)

form a dough. Spread in a baking dish or pie pan, and crimp the edges.

Hazırlanışı:

Preparation:

Ceviz içi, pudra şekeri ve yumurta beyazı ile karıştırılarak iç

Mix the vvalnut meats, povvdered sugar and egg vvhite to form a

malzeme hazırlanır. Marmelât hazırlanan hamurun dibine sürülür, iç

filling. Spread the marmatade över the dough in the baking dish.

malzeme karışımı hamura yerleştirilir. Üzerine yarım cevizler dizilir,

Then spoon the filling on top. Decorate vvith vvalnut halves and

bir saat 140 derece fırında pişirilir. Soğuyunca servis edilir.

bake for an hour in a 140 C. öven. Cool and serve.

Kocakarı Gerdanı Old VVoman’s Neck (Baklava) M alzem esi:

İngredients:

P reparation:

500 gr un

500 g r flour

Mix ali ingredients together to form a stiff dough. Let

10 gr tuz

10 g r salt

rest for half an hour. Divide into 12 parts, sprinkle each

2 adet yum urta

2 eggs

1/2 limon suyu 100 gr su

ju ice o f a quarter iemon 100 g r salt

one vvith cornstarch and roil out very thin vvith a rolling pin. Cover each thin sheet vvith a layer o f filling, roll up

500 gr tereyağ Şurubu için:

500 g r bu tte r For the syrup

baklava. Bake around 35 minutes a t 160 C., then

500 gr su

500 g r vvater

remove from the öven. Drain off the excess oil and

750 gr şeker

750 g r sugar

drizzle vvith the syrup.

1/2 limon suyu

ju ice o f a çu a rte r İemon

Şurup ve baklava sıcak olacak

Pour the hot syrup över

şekilde dökülür.

the baklava vvhile it is stili hot.

Hazırlanışı: Bütün malzeme karıştırılarak sert bir hamur elde edilir. Hamur 30 dakika dinlendirilir. 12 parçaya bölünüp arasına nişasta serpilir ve oklava yardımı ile oldukça ince şekilde açılır. Açma işlemi bittikten sonra yufkalar teker teker ince oklavaya alınıp arasına ceviz konularak rulo şeklinde sarılır, tepsiye dizilir. Dizme işlemi bittikten sonra isteğe göre kesilir. 500 gr tereyağı eritilir, baklavanın üzerinde gezdirilir. 160 derecede yaklaşık 35 dakika kadar pişirilip fırından çıkarılır. Biriken yağ süzdürülür ve şurubu dökülür.

142 SKYLIFL 4 /2 0 0 8

f \

Cevizli Tart VVaİnut Tart

and place on a baking sheet. Score in a pattern o f your choice. Melt 500 g r o f butter and drizzle över the

r S.


muhteşem bir HDTV deneyimine hazır olun...

Next YE 2000 SÜPER HDTV High D efinition D igital Satellite R eceiver

• • • • • • •

High Definition & Standart Definition Format Resolution: 1080i, 720p & 576p MPEG-2 & MPEG-4 Video Decoder DVB-S & DVB-S2 Compliant USB Port Ethernet Port DVB Cl (2 Slot) & Smart Card (1 Slot) YUV Component Dolby Digital VFD Display & Much More... HDTV ve Normal TV Kombine 1080i, 720p ve 576p Ekran Formatları MPEG-2 ve MPEG-4 Decoder DVB-S ve DVB-S2 Uyumlu USB Girişi Ethernet Girişi 2 Modül, 1 Smartkart Girişi YUV Komponent Dolby Dijital Ses VFD Display ve Çok Daha Fazlası...

YE-2000 SÜPER HDTV POW ER

(JŞJtv

M ade İn

h |b

00

H om ı

NEXT DANIŞMA

w w w .n e x t.c o m .tr


İSTANBUL GUIDE

■ Hotels / Oteller

ABANT PALACE H 0T E L (" * " ) Taksim International Group

C ONRAD İSTANBUL

Tel [0374] 224 50 12 Faks / Fax [0374] 224 50 28 Adres / Adresses Abant Göl Kenarı 14100 Abant / Bolu abant@taksimotelcilik.com.tr http://www.taksimotelcilik.com.tr

Tel [0212] 227 30 00 Faks / Fax [0212] 259 66 67 Adres / Adresses Yıldız Cad. 34353 Beşiktaş / İstanbul istanbulinfo@conradhotels.com http ://www. conradistanbul.com

AKG ÜN İSTAN B UL HO TEL (*" **)

ÇINAR OTEL

Tel [0212] 534 48 79 (20 Hat / Lines) Faks / Fax [0212] 534 91 26 Adres / Adresses Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) Topkapı / İstanbul sales@akgunhotel.com http://www.akgunhotel.com

Tel [0212] 663 29 00 Faks / Fax [0212] 663 29 21 Adres / Adresses Şevketıye Mah. Fener Mevkii 34149 Yeşilköy / İstanbul reservation@cinarhotel .com.tr http://www.cinarhotel.com.tr

BARCELÛ ERESİN TOPKAPI HOTEL (***") Tel [0212] 631 12 12

HOTEL & SPA (*****)

Faks / F a x [0212] 631 37 02 Adres / Adresses Millet Cad No: 186. 34104 Topkapı / İstanbul eresintopkapi@barcelo.com http://www.barceloturkey.com

Abant Otel

m

DİVAN İSTANBUL OTELİ {'****) Tel [0212] 315 55 00 (Pbx) Faks / Fax [0212] 315 55 15 A dres / Adresses Cumhuriyet Cad. No:2 34437 Elmadağ / İstanbul divan@divan.com.tr http://www.divan.com.tr

HOLIDAY INN İSTANBUL C ITY TOPKAPI (*****)

M Ö VEN PIC K HOTEL İSTANBUL (*•***)

Tel [0212] 530 99 00 Faks / Fax [0212] 530 99 24 Adres / A dresses Millet Cad. 187 Topkapı / İstanbul info@hiistanbulcity.com http://www.hiistanbulcity.com

Tel [0212] 319 29 29 F a k s /F a x [0212] 319 29 00 Adres / Adresses Büyükdere Cad 34330 4. Levent / İstanbul hotel.istanbul@moevenpick. com http ://www. moevenpick- İstanbul.com

HYATT REGENCY İSTANBUL

ELITE HOTELS DRAGOS {***'*) Tel [0216] 441 61 60

m

Faks / Fax [0216] 441 38 81 A dres / Adresses Pırı Reis Cad. No:3 Maltepe / İstanbul reservation@elitehotels.com. tr http://www.elitehotels.com.tr

Tel [0212] 867 70 00 (Pbx)

GRAND CEVAHİR OTEL ve KONGRE M ERKEZİ (•****)

Faks / Fax [0212] 867 70 70 Adres / Adresses Gazi Mustafa Kemal Cad. No: 11 34500 B.Çekmece / İstanbul buyukcekmece@dedeman.com http://w w w .dedeman.com

Tel [0212] 314 42 42 Faks / Fax [0212)314 42 44 A dres / A d resse s Darülaceze Cad. No:9 Şişli / İstanbul sales@gch.com.tr http://www.gch.com.tr

RADISSON SAS BOSPHORUS HOTEL, İSTANBUL (*****)

Tel [0212] 368 12 34 Faks / Fax [0212] 368 10 0 Adres / A dresses : işkışla Cad. No.1 34437 Taksim / İstanbul istanbul@hyattintl.com http://www.istanbul.hyatt.com

Tel [0212] 310 15 00 Faks / Fax [0212] 310 15 15 A dres / Adresses Çıradan Cad No:46 34349 Ortaköy / İstanbul ortakoy.istanbul@radissonsas.com http ://www. radissonsas. com

İSTANBUL M ARRIO TT HOTEL ASIA (*****) Tel [0216] 570 00 00 (Pbx)

RADISSON SAS CONFERENCE & AIRPORT HOTEL, İSTANBUL (****•)

Faks / Fax [0216] 469 99 99 Adres / A dresses Kayışdağı Cad. No. 1 34752 Kozyatağı / İstanbul http ://w w w .marriottistanbulasia. com

Tel [0212] 425 73 73 Faks / Fax [0212] 425 73 63 A dres / A d resse s E-5 Karayolu Üzeri 34295 Sefaköy / İstanbul İstanbul.turkey@radissonsas.com http://www. İstanbul, radissonsas.com

KAYA RAM ADA PLAZA OTEL ve KONGRE M ERKEZİ (•****)

r*n

D E D E M A N İSTANBUL

BÜYÜK ABANT OTEL

D EDEM A N İSTAN B UL

m

r*~ )

Tel [0374] 224 50 33 Faks / Fax [0374] 224 50 31 A d res / A dresses 14031 Abant / Bolu buyukabantoteli@buyukabantoteli .com http://w w w .buyukabantoteli .com.tr

Tel [0212] 337 45 00 Faks / Fax [0212] 275 11 OC Adres / Adresses - diz Posta Cad. 50 34340 Beşiktaş / İstanbul istanbul@dedeman .com http://w w w .dedeman.com

Tel [0212] 315 60 00 F a k s / Fax [0212] 240 41 65 Adres / Adresses Cumhuriyet Cad. 34367 Harbiye / İstanbul sales.istanbul@hilton.com http://www.istanbul.hilton.com

Tel [0212] 866 23 23 Faks / Fax [0212] 886 17 85 A d res / Adresses E5 Otoyolu Tüyap Yanı Büyükçekmece / İstanbul info@kayaramada.com http://www.kayaramada.com

Tel [0212] 444 02 7 2 - 3 1 5 44 44 Faks / Fax [0212] 315 44 45 Adres / Adress Halaskargazi Cad. No: 139-151 34373 Osmanbey-Şişli / İstanbul info@ramadaplazaistanbul.com http://www.ramadaplazaistanbul.com

BYOTELL

DEDEM AN ŞİLE

HOLIDAY INN İSTANBUL A IR PO R T NORTH (**•**)

K EM PINSKI RESIDENCES ASTORIA İSTANBUL (*****)

R IC H M O N D NUA VVELLNESS & SPA (•****)

Tel [0216] 712 24 24 Faks / Fax [0216] 712 24 29 A d res / Adresses Kumbaba Mahallesi Uygur Sokak No: 40 Şile sile@dedeman.com http ://w w w .dedeman.com

Tel [0212] 446 64 64 Faks / Fax [0212)445 01 73 Adres / Adresses Mahmutbey Mah. Taşocapı yolu No:35 34217 Bağcılar info@hiistanbul -airportnorth.com http://www.hiistanbul-airportnorth.com

Tel [0212] 370 00 C Faks / Fax [0212] 370 00 70 A d res / Adresses Büyükdere Cad. No: 127 Esentepe / İstanbul info.astoria@kempinski.com http://www.kempinski-astoria.com

Tel [0264] 582 21 00 Faks / Fax [0264] 582 21 01 Adres / Adresses Sahilyolu Sapanca / Adapazarı info@richmondnua.com http://www.richmondnua.com

r*~) Tel [0216] 571 61 00 F a k s /F a x [0216] 571 61 10 A d res / Adresses Kozyatağ Saniye Ermutlu Sok. No: 3 Kadıköy / İst info@byotell.com.tr http://www.byotell.com .tr 144

m

S K Y L IF :

4 /2 0 0 8

H İLTON İSTAN B UL

/#

T e le p h o n e : I n t e r n a t io n a l c o d e f o r T u r k e y : F o r m te rc ıty c a lis w lt h ın T u r k e y f ı r s t d i a l

'0',

90.

İs ta n b u l a r e a c o d (

E u r o p e a n s id e

21L

RAMADA PLAZA İSTANBUL

A s ia n s id e

216.

t h e n t h e a r e a c o d e , a n d t h e n th e lo c a l n u m b e r F o r i n t e m a t io n a l c a l l s first d ia l

'00'.


1 GRAND YAVUZ

RAM ADA İSTANBUL OLD CITY

m

m

SHERATON İSTANBUL MASLAK HOTEL (•***•)

VVORLD PARK HOTEL

m

BEST VVESTERN SENATÖR HOTEL (****)

T el [0212] 335 99 99 Faks / Fax [0212] 285 09 51 Adres / Adresses Büyükdere Cad. No:49 34398 Maslak / İstanbul info@sheratonistanbulmaslak.com http://www.sheraton.com/istanbul

Tel [0212] 527 67 67 Faks / Fax [0212] 519 87 63 A dres / Adresses Hobyar Mah.Hamıdiyo Cad. No:64 34450 Eminönü / İstanbul info@worldparkhotel.com http://vwwv.worlparkhotel.com

Tel [0212] 528 18 65 Faks / Fax [0212] 522 73 93 A dres / Adresses Gençtürk Cad. Şirvanizade Sok. No. 7/11 Şehzadebaşı/lst. info@senatorhotel.com http://www.senatorhotel .com

Tel [0212] 517 17 12 F a k s /F a x [0212] 517 82 69 Adres / Adresses Piyerloti cad. No:71/B 34126 Sultanahmet / İstanbul http://www.grandyavuzhotel.com

LJ

SÜRM ELİ İSTANBUL HOTEL

A IRPORT ADELA HOTEL

DİVAN C ITY İSTANBUL

m

m

m

GÜNEŞ HOTEL M ERTER (****)

r~ )

Tel [0212] 483 30 30 Faks / Fax [0212] 483 30 45 A d res / A d resse s Nadide Cad. Günay Sok. Merter / İstanbul info@guneshotel.com.tr http://www.guneshotel.com.tr

Tel [0212] 252 54 60 Faks / Fax [0212] 252 97 07 A d res / A d resse s İstiklal Cad. No: 445 Tünel Beyoğlu / İstanbul info@richmondhotels.com .tr http:/ / w w w .richmondhotels.com .tr

HOTEL M O N TE BAIA

TAKSİM SOUARE HOTEL (****) Tel [0212] 292 64 40 (Pbx) Faks / Fax [0212] 292 64 49 A d res / Adresses Sıraselvik ■ ■

T el [0212] 272 11 61 (Pbx) - 6 Hat Faks / Fax [0212] 272 05 16 Adres / Adresses Prof.Dr.Bülent Tarcan Sok. No:3 Gayrettepe / İstanbul reservationistanbul@surmelihotels.com http://w ww.surmelihotels.com

G Ü N E Ş H OTEL Tel [0212] 503 31 33 Faks / Fax [0212] 503 42 72 Adres / Adresses Londra Asfaltı No:38, Ataköy / İstanbul ınfo@adelahotel.com .tr http://www.adelahotel.com.tr

f

0 SVVISSÖTEL THE BOSPHORUS, İSTANBUL (” ***) Tel 0212] 326 11 00 Faks / F a x [0212] 326 11 22

Adres / Adresses Bayıldım Cad. No:2 Maçka 34357 Beşiktaş / İstanbul istanbul@swissotel.com http://vwwv.swissotel.com

T

h e

M

'»'TIK HOTEL

Tel [0212] 337 49 00 Faks / Fax [0212] 337 49 49 Adres / Adresses Büyükdere Cad. No:84 34398 Gayrettepe / İstanbul divancity@divan.com .tr http://www.divan.com.tr

Taksim Meydanı Taksim / İstanbul İstanbul -info@themarmarahotels.com http://www.themarmarahotels.com

THE R ITZ-CARLTON, İSTANBUL (“ ***) Tel [0212] 334 44 44 Faks / Fax [0212] 334 44 55 Adres / Adresses Süzer Plaza, Elmadağ 34367 Şişli / İstanbul rc.istrz.reservations@ritzcar1ton.com http://www.ritzcartton.com

R IC H M O N D İSTANBUL

i

İ h

ANTİK HOTEL İSTANBUL (****)

DORUKKAYA SKI&M OUNTAIN RESORT (****)

T el [0212] 638 58 58 Faks / Fax [0212] 638 58 65 A d res / A d resse s Ordu Cad Sekbanbaşı Sok. No: 10 Beyazıt / İstanbul info@antikhotel.com http://www.antikhotel.com

Tel [0374] 234 50 26 Faks / Fax [0374] 234 50 25 Adres / A dresses Kartalkaya Mevkii. Kartalkaya / Bolu http://w ww.kayatourism.com .tr

m

Tel [0224] 285 23 83 Faks / Fax [0224] 285 22 02 Adres / A dresses 2. Oteller Bölgesi, Uludağ / Bursa monte@hotel -baia.com http://www.baiahotels.com

1

No: 15 Taksim / İstanbul info@taksimsquarehotel.com .tr http://www.taksimsquarehotel.com.tr T heM arm ara

arm ara

THE M ARM ARA İSTANBUL (*****) Tel [0212] 251 46 96 Faks / Fax [0212] 244 05 09 Adres / Adresses

Tel (0212] 631 20 20 Faks / Fax [0212] 532 48 42 A d res / Adresses Millet Ca< i No:82 Fındıkzade / İstanbul ramada@ramadaistanbul.com http://www.ramadaistanbul.com

ATAKÖY M ARİNA HOTEL

ERESİN TA XİM HOTEL

LARESPARK HOTEL

m

m

m

Tel [0212] 560 41 10 Faks / Fax [0212] 559 49 05 A d res / A dresses Sahil Yolu. 34158 Ataköy / İstanbul reservations@atakoymarinahotel .com.tr http://w w w .atakoymar inahot el.com .tr

Faks / Fax [0212] 253 22 47 Adres / Adresses Topçu Cad. No: 16 34437 Taksim / İstanbul / Türkiye eresin@eresintaxim.com.tr http:/ / w w w .eresintaxim.com .tr

Tel [0212] 256 08 03

Tel [0212] 313 51 00 F a k s /F a x [0212] 313 51 51 Adres / Adresses Topçu Cad. No: 23 Taksim / İstanbul reservation.istanbul@laresparkhotel.com http://www.laresparkhotel.com

TH E M A R M A R A PERA Tel [0212] 251 46 46 Faks / Fax [0212] 249 80 33 Adres / Adresses Meşrutiyet Cad. 34430 Tepebaşı / İstanbul pera- info@themarmarahotels.com http://www.themarmarahotels.com

BARCELÖ SARAY

E R E S İN T A X İM P R E M IE R

NOVOTEL İSTANBUL

YENİŞEHİR PALAS

m

m

m

r~ ) Tel [0212] 252 71 60 (10 Hat - Lines) Faks / Fax [0212] 249 75 07

Tel [0212] 458 98 00 Faks / Fax [0212] 458 98 3< Adres / Adresses geriler Cad. No:85 34130 Beyazıt / İstanbul saray.res@barcelo.com http://www.barceloturkey.com

Tel [0212] 256 08 03 Faks / Fax [0212] 253 22 47 Adres / A d resse s Topçu Cad. No: 16 34437 Taksim / İstanbul eresin@eresinpremier.com .tr http://www.eresinpremier.com.tr

T el [0212] 414 36 00 Faks / Fax [0212] 414 36 36 Adres / Adresses Kazlıçeşme Mah. Adres / Adresses Meşrutiyet ( ıdd< Kennedy Cad. No: 56 Zeytinbumu/lstanbul Oteller Sk. No: 1-3 80050 Tepebaşı / İst. http://www.novotel.com yenisehirpalas@yenisehirpalas.com http://www.accorhotels.com http://www.yenisehirpalas.com 4 /2 0 0 8 SKYLİFE 145


■ H otels / Oteller

■ Restaurants / Restoranlar

c o k c o k "The best Thai cuisine in town"

AKGÜN HOTEL

BEBEK OTEL

D

(S)

Tel [0212] 638 28 38 Faks / Fax [0212] 638 28 60 Adres / Adresses Ordu Cad. Hazinedar Sok. No:6 Beyazıt / İstanbul akgunlaleli@superonline.com http://www.akguntravel.com

Tel [0212] 358 20 00 Faks / Fax [0212] 263 26 36 Adres / Adresses . i< tpaşa Cad. No: 34 80810 Bebek / İstanbul bebekhotel@bebekhotel.com .tr htto ://www. bebekhotel .corrı.tr

IBIS İSTANBUL

BENTLEY OTEL

m

(S)

Faks / Fax [0212] 414 39 29 Adres / Adresses Kennedy Cad. No: 56 Zeytinbumu / İst. http://www.ibishotel.com http://www.accorhotels.com

Adres / Adresses Halaskar jazi Cad. No: 75 80220 Harbiye / İstanbul istanbul@bentley-hotel.com http://www.bentley-hotel.com

Tel [0212] 414 39 00

Tel [0212] 291 77 30 (pbx) Faks / Fax [02121 291

ADANA DOSTLAR RESTAURANT Tel [0216] 472 90 93-94-95 Faks / Fax [0216] A 72 90 96 Adres / Adresses Yenisahra Mah. Halk Cad. No:31 Kadıköy / İstanbul http://www.adanadostlar.com

Best Lebanese resta ura nt & club w ith belly dancers Tel [0212] 231 03 56 Adres / A dresses Maçka - İstanbul / Turkey http://www.cahidecabaret.com

ANGEL BLUE BALIK RESTAURANT Tel [0212] 229 25 25 Faks / Fax [0212] 229 66 00 Adres / A dresses Rumeli Hisarı Baltalimanı Caddesi No: 82 Sarıyer / İst info@angelblue.com.tr http://www.angelblue.com.tr

ÇOKÇOK THAİ RESTAURANT & BAR Tel [0212] 292 64 96 Adres / Adresses Tepebaşı Meşrutiyet Cad. 51 Beyoğlu/İstanbul http://www.cokcok.com.tr

BEYTİ RESTAURANT

SAMATYA-KALAMIŞ-ETİLER-MARİNE

Tel [0212] 663 29 90-91-92 Faks / Fax [0212] 663 29 95 A dres / Adresses Orman Sok. No: 8 Florya / İstanbul beyti@beyti.com http://www.beyti.com

Tel [0212] 529 08 33-34 Faks / Fax [0212] 529 08 11 Adres / Adresses Samatya M Gümüşyüzük Sok. No: 7 Samatya / İst samatya@develikebap.com http://www.develikebap.com

BOSTANCI GÜNAYDIN RESTAURANT Tel [0216)417 92 09

GARDEN İSKENDER RESTAURANT Tel 102121 247 45 77 - 247 83 32

Faks / Fax [0216] 489 18 07 Kozyatağı Şube - [0216] 411 68 75 Acarkent Şube - [0216] 485 39 39 Istinye Park Butcher Shop Steak House [0212] 345 57 81-82

Faks / Fax [0212] 296 17 13 A d res / A dresses Halaskargazi Cad. Ebekızı Sok. No.2 Osmanbey / İstanbul http://www.gardeniskender.com

BOĞAZİÇİ BORSA RESTAURANT Tel [0212] 232 42 01-02 Faks / Fax [0212] 296 48 74

GELİK RESTAURANT Tel [0212] 444 7 999 F aks/Fax [0212] 560 72 85

Adres / Adresses itfü Kırdar Ulu rara Kongre ve Sergi Sarayı Harbiye / İstanbul info@borsarestaurants.com http://w ww.borsarestaurants.com

A d res / A dresses Kenr ody Cad. Ataköy Sahil Yolu Ataköy / İstanbul gelik@gelik.com.tr http://www.gelik.com.tr

DEVELİ RESTAURANTS

V ü z e \ > le r TAŞLIK HOTEL

E R E S İN CROVVN H O T E L

D

(S)

ADANA YÜZEVLER KEBAP GÖZTEPE

Tel [0212] 227 83 10 (4 nat) Faks / Fax [0212] 227 83 14 A d res / Adresses Süleymarı Set Cad. No: 75 Valideçeşme Maçka / İst. info@taslikhotel.com http://www.taslikhotel.com

Tel [0212] C38 44 28 Faks / Fax (0212] 638 09 33 Adres / Adresses K( k ik A . Cad. 40 Sultanahmet / İstanbul eresin@eresincrown.com .t r http: //www. eresincrown.com .t r

Tel [0216] 355 18 80 Faks / Fax [0216] 467 59 08 A dres / Adresses Tütüncü Mehmet Efendi Cad. No: 21 Göztepe / İstanbul info@adanayuzevler.com.tr http://www.yuzevler.com.tr

AIRPORT HOTEL TAV (S)

HOTEL SULTANHAN

(S)

ADANA YÜZEVLER KEBAP ETİLER

Tel [0212] 465 40 30 Faks / Fax Adres / Adresses Atatürk Havalimanı Dış hatlar Terminali Yeşilköy / İstanbul airporthotel@bta.com .tr http://www.airporthotelistanbul.com

Tel (0212) 516 32 32 Faks / Fax Adres / Adresses Piyerloti Cad. No: 15 34122 Sultanahmet / İst. info@hotelsultanhan.com http://w ww.hotelsultanhan.com

Tel [0212] 287 01 01 Faks / Fax [0212] 358 60 60 Adres / Adresses Nispefıye Cad. No: 70 Etiler / İstanbul info@adanayuzevler.com .t r http://www.yuzevler.com.tr

Q

v r n e

LU

5H HO TEL

ANSEN 130 SUITES HOTEL & RESTAURANT (S) Tel [0212] 245 88 08 Faks / Fax [0212] 245 71 79 Adres / Adresses Meşrutiyet Cad. Ansen 130 34430 Tepebaşı Tünel info@ansensuites.com http://www.ansensuıtes.com 146 SKYLİFE 4 /2 0 0 8

LUSH HIP HOTEL

(S) Tel [0212] 243 95 95 Faks / Fax [0212] 292 15 66 Adres / Adresses îıraselviler Cad. No: 12 Taksim / İstanbul info@lı;shhotel.com http://w ww.IUvShhotel.com

Nı? ü z e \ ) le ı ADANA YÜZEVLER KEBAP ADANA Tel [0322] 454 75 13 Faks / Fax [0322] 459 47 37 Adres / Adresses Ziyapaşa Bulvarı Yüzevler Apt. Zemin Kat. No:25/A Adana info@adanayuzevler.com.tr http://www.yuzevler.com.tr

KOSHER CUİSİNE CARNE RESTAURANT Tel [0212] 243 85 85 Fa k s /F a x [02121 243 85 85 Adres / A d resse s Halaskargazi Cad. No:53 Harbiye / İstanbul info@came.com.tr http://www.came.com.tr

HAM Di RESTAURANT Tel [0212] 512 54 2 4 - 5 2 6 12 42 Faks / Fax [0212) 528 49 91 A d res / A dresses Fahri Cad. Kalçın Sok. Eminönü / İstanbul ınfo@hamdirestorant .com.tr http://vwvw.hamdirestorant.com.tr


P A

H A RVARD CAFE Nişantaşı C ity’s: [0212] 373 28 00 Etiler: [0212] 287 10 51 citys@harvardcafe.com.tr http://www.harvardcafe.com.tr

KO NY ALI LO KAN TAS I T el [0212] 353 04 50 Faks / Fax [0212] 353 04 49 A d res / A d resse s Kanyon - Büyükdere Cad. No: 185 Kat: 1. Levent / İstanbul kanyon@konyalilokantasi.com http://w w w .konyal ilokantasi .com

M A B E Y İN RESTAURANT Tel Faks / Fax [0216)321 46 48 A d res / A d resse s Eski Kısıklı Cad. No: 129 Kısıklı / İstanbul info@mabeyin.com http://www.mabeyin.com

W

W

Kanyon: [0212] 353 09 70 Kanyon AVM Nişantaşı: [0212] 234 98 80 Teşvikiye cad No: 133 Suadiye: [0216] 372 75 72 Bağdat cad. No: 466 www.sushico.com.tr

tdâti

M editerranean Grili www kosetoası com tr

ET

Amonç Wortö s Top 50 Restaurants

t

S U S H IC O C H IN E S E İN T O W N Casual Far Eastern Dining

I ’D I D

köye daj t

7

il Padrino

H

PA R K AVEN UE W O R LD C U IS IN E A T İT S B E S T Tel [0212] 353 08 00 Faks / Fax A d res / A dresses Kanyon Avm. Kat.1 Levent / İstanbul http://www.parkavenue.com .tr

VE

KEBAP

EVİ

E G E ’n in G U R M E S İ

İL P A D R İN O R E S T A U R A N T "Ç e ş m e D a ly a n B a lık ç ıs ı’’ C a ddebostan: [0216] 385 93 19 A taşehin [0216] 573 45 45 Pescı Balık: [0216] 573 45 45 il P adrino K e bap: [0216] 573 45 45 ilpadrino@ilpadrino.cofn.tr

İstanbul HQ •')0 [212] 270 24 33 Ankara *9 (312] 446 59 59 İzm ir +90 [0232] 278 28 06 Athens, G reece -»-30 [210] 894 01 70 Sao Paulo, Brazil +55 [111 5504 7538 info@kosebasi.com .tr http://www.kosebasi.com.tr

M A R IA ’ N IN B A H Ç E S İ RESTAURANT Tel [0216] 519 98 19 Adres / A dresses Küçükyalı Sahil Yolu Bostancı / İstanbul info@marianinbahcesi.com http ://w w w .marıaninbahcesi.com

S A R D U N Y A F IN D IK L I RESTAURANT & BAR T el [0212] 249 10 92-249 04 92 Faks / Fax [0212] 249 06 52 A dres / Adresses Meclis-i Mebusan Cad. No:22 Salıpazarı / İstanbul findikli@sardunya.com http://www.sardunyafindikli.com

K A N D İL L İ B O R S A RESTAURANT Tel [0216] 460 03 04 Faks / Fax 16] 460 03 10 A d res / A d resse s Kandilli Mah. Vaniköy Cad. No: 12 Üsküdar / İstanbul into@borsarestaurants.com http://www.borsarestaurants.com

L ’A L T R A R IS A C C A M İL A N O RESTAURANT Tel 0212] 335 99 80 A d res / Adresses Üçyol Mevkii No:49 Maslak / İstanbul leyla@ialtrarisacca.com http //www. laitrarisacca.com http://www.gecce.com

M A V İ B A L IK RESTAURANT Tel [0212] 266 54 80 Faks / Fax [0212] 257 99 67 A d res / A d resse s Muallim Naci Cad. No:64/A Kuruçeşme / İstanbul info@mavibalik.com http://www.mavibalik.com

S C H IL L E R C H IE M S E E

KO ŞEBAŞI RESTAURANTS

tea - coffee - wine B ağdat Şub: [0216] 360 42 41 Beyoğlu Şub: [0212] 249 07 12 C evahir Şub: r0212] 380 12 90-91 Profile Şub: [0212] 211 28 71 / M .Köy Şub: )212] 275 12 36-37 info@schiller-chiemse.com.tr http://www.schiller-chiemse.com.tr

TESTİ E T VE K E B A P EVİ Tel [0216] 474 46 60 A d res / A d resse s Prof.Fahrettin Kerim GökayCad. No:6 81190 Altunizede / İstanbul testi@testi.com.tr http://www.testi.com.tr

w w w .tlk e .c o m .tr Istanbd Europe [0212] 284 84 78-233 35 40 IstertnJ Asia |0216] 467 32 47 Mkara [0312] 426 01 41 - Oran 491 27 26 İzmir [0232] 388 01 30 Bochm [0252] 377 01 60 Attıens-Greece [0030|210 808 44 18 Selanik -Greece [0030] 2310 515 600 Tel Aviv - Israei [00972] 9 972 81 91

■ Emergency

Ambulance Tel: 112 (Ali över Turkey) Poliçe K A Z A B L A N K A REVAN “ İyi yemek, iyi mekan, iyi m üzik...” Tel [0212] 243 65 65 A d res / A dresses Refik Saydam Cad. No: 15-A Beyoğlu / İstanbul info@kazablankarevan.com http://www.kazablankarevan.com

LUCCA RESTAURANT T el [0212] 257 12 55 Faks / Fax [0212] 257 12 66 A dres / A d resse s Cevdet Paşa Cad. No: 51/B Bebek / İstanbul info@luccastyle.com http://www.luccastyle.com

M U S A F IR IN D IA N RESTAURANT Tel [0212] 235 27 41 A d res / A d resse s Receppaşa Cad. No:7/C Talimhane - Taksim / İstanbul musafir.restaurant@gmail.com http://www.musafirindian.com http://www.hintlokantasi.com

S İY E B İY E K E B A P RESTAURANT Tel [0212] 279 74 74 A d res / A dresses Nispetiye Cad. No:21 1. Levent / İstanbul info@siyebiye.com http://www.siyebiye.com

Tel: 155 (Ali över Turkey)

Fire Tel: 110 (Ali över Turkey)

Tourism poliçe Tel: 527 45 03

Gendarme Tel: 156 (Ali över Turkey)

w? r a

■ Tourism İnformation Turizm Danışma

i /K S iL ^

Atatürk Airport Atatürk Havaalanı (Yeşilköy)

KIYI RESTAURANT Tel [0212] 262 00 02 Faks / Fax . ‘ 2] 262 02 44 A d res / Adresses Kefeliköy Cad. No: 126 Tarabya 80880 Sarıyer / İstanbul http://www.kiyi.com.tr

L U S H B R A S S E R IE Tel [0212] 292 16 11 Faks / Fax . . . Adres / A dresses Sıraselviler cad. No: 12 Taksim / İstanbul info@lushbrasserie .com http://www.lushbrasserio.com

N A Z T U R K IS H C U IS IN E Now, it's your tum to be spoiled Nazlanmak sizin de hakkınız Tel [0212] 326 11 75 Adres / Adresses Bayıldım Cad. No: 2 Maçka / İstanbul naz@nazturk. com http://www.nazturk.com

SORTIE

Tel: 465 30 00

Tel [0212] 327 85 85 A dres / A dresses

Muallim Naci Cad. No: 141 Kuruçeşme / İstanbul sortie@sortie.com.tr http://www.sortie.com.tr

Harbiye Tourism İnformation Tel: 233 05 92 4 /2 0 0 8 SKYLIFE 147


İSTANBUL GUIDE

Karaköy Sea Port

Yeşilköy,

closed Mondays

Tel: 327 43 45

Otomobil Müzesi

Karaköy Limanı,

Tel: 662 85 52

pazartesi kapalı

09.00-17.00, closed

Natoyolu Bosna Bulvarı No: 104 Çengelköy Üsküdar

Military Museum

Mondays and Tuesdays cuma ve salı kapalı

Tel: 249 57 76

Sirkeci Tourism İnformation

Byzantine Great Palace Mosaic Museum

Askeri Müze Harbiye,

Büyük Saray Mozaikleri

Tel: 232 16 98

Orhan Kemal Museum

Sirkeci Turizm Danışma

Müzesi Torun Sokak,

09.00-16.30, closed

Orhan Kemal Müzesi

Müdürlüğü,

Arasta Çarşısı,

Mondays and Tuesdays

Tel: 511 58 88

Sultanahmet,

pazartesi ve salı kapalı

Akarsu Caddesi No/32 Cihangir

Tel: 518 12 05

This museum is host to

Sultanahmet Square

09.00-16.30, closed

Sultanahmet Meydanı,

Mondays / pazartesi kapalı

regular concerts by the Mehter band playing Ottoman military music.

Tel: 518 18 02

09.00-17.00, closed

Tel: 292 92 45 10:00-17:00, open daily /her gün açık

Pera Museum

Calligraphy Museum

Müzede düzenli olarak

Hat Sanatları Müzesi

Mehter takımı konser

Beyazıt, Tel: 527 58 51

veriyor.

Miniaturk

Dikilitaş Beşiktaş,

Church of St. Saviour in Chora Kariye Müzesi

Imrahor Cad. Sütlüce,

Tel: 259 84 04

Edirnekapı, Tel: 631 92 41

Tel: 222 28 82 (pbx)

09.00-16.30, closed

10:00-18:00, open daily

VVednesdays

/ her gün açık

çarşamba kapalı

Miniaturk is the world's largest miniature city,

Kurumu (Head

Doğançay Museum

vvith models

Proje 4L Elgiz Contemporary Art Museum Harman Sok. Harmancı Giz Plaza Gültepe Levent,

Office-Merkez)

Doğançay Müzesi

—on a scale of 1:25— of

Tel: 281 51 50

Tel: 282 81 40

Beyoğlu,

105 historical structures.

Tel: 244 77 70

From classical antiquity to

Association of Turkish Travel Agencies Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB)

The Turkish Touring and Automobile Club Türkiye Turing ve Otomobil

Byzantium, from the

■ M useum s / Müzeler

Haghia Sophia

Seljuks to the Ottomans,

Archeological Museum

Ayasofya Müzesi

many periods are

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Osman Hamdi Bey Yokuşu Gülhane, Tel: 520 77 40 09.00-16.30, closed Mondays pazartesi kapalı The museums, each of which consists of a main building and annex, house rich collections extending from prehistory to Byzantium and including the sarcophagus of Alexander the Great as well as finds unearthed at Troy. Ana bina ve ek bina olmak üzere iki ayrı yapıdan oluşan müzeler, prehistoryadan Bizans'a uzanan, aralarında İskender Lahti'nin ve Troya buluntularının da yer aldığı çok zengin bir koleksiyona sahip.

Sultanahmet,

represented.

Tel: 522 09 89

Dünyanın en büyük

Antrepo No: 4 Karaköy,

tarihin önemli 105

Post Office) Tel: 519 19 99

Tel: 243 43 18

eserinin 1/25 oranında

10.00-18.00, closed

küçültülmüş maketleri yer alıyor.

modem and

Resim ve Heykel Müzesi

contemporary vvorks ranging

Beşiktaş, Tel: 261 42 98

from the tum of the 20th century to the present day. İstanbul'un ilk modern

Museum of Turkish and Islamic Art

sanat müzesinde,

Türk ve İslam Eserleri

20. yüzyılın başından

Müzesi

günümüze Türk modem ve

İbrahim Paşa Sarayı

Tanzimat Müzesi Gülhane Parkı, Tel: 512 63 84

Topkapı Palace Museum Topkapı Sarayı Müzesi Sultanahmet, Tel: 512 04 80 09.00-17.00, closed Tuesdays / salı kapalı Reflecting the glory ot the Ottoman era, the palace vvas built by Mehmet the Conqueror

İrene in the palace grounds.

OsmanlI'ya uzanan

Museum of Painting and Sculpture

The Tanzimat Museum

courtyards, vvith the Treasury and the harem

Liman İşletmeleri Sahası

a selection of Turkish

Sarıyer, Tel: 242 38 13

conquest of İstanbul.

in the Great

İn Istanbul's first modem art museum you will find

Sadberk Hanım Museum Sadberk Hanım Müzesi

The Post, Telephone and Telegraph (PTT) Museum

Bizans'a, Selçuklu'dan

Mondays / pazartesi kapalı

Mondays / pazartesi kapalı

immediately after the

Miniatürk’te, antikçağdan

İt consists of pavillions surrounded by four large

being of particular interest. Also open to visitors is the 6th-century Church of St.

Rahmi M. Koç Industrial Museum / Rahmi M. Koç Sanayi Müzesi, Hasköy, Tel: 369 66 00 - 01 02 10.00-17.00 vveekdays (closed Mondays) / hafta içi (pazartesi kapalı); 10.00-19.00 vveekends hafta sonu

Ottoman Bank Museum Osmanlı Bankası Müzesi Voyvoda Cad. (Bankalar Caddesi) Karaköy, Tel: 334 22 70

Osmanlı döneminin görkemini yansıtan saray, İstanbul’un fethinden hemen sonra Fatih Sultan

çağdaş sanatının seçilmiş

Sultanahmet,

Mehmed tarafından

yapıtları sergileniyor.

Tel: 518 18 05-06

Sakıp Sabancı Museum

yaptırılmıştır. Dört büyük

08.30-16.30,

Sakıp Sabancı Müzesi Emirgân, Tel: 277 22 00

avlu ile çevrili köşklerden

closed Mondays

Atatürk Müzesi

İstanbul Oyuncak Müzesi

pazartesi kapalı

Şişli, Tel: 240 63 19

Ömerpaşa Cad. Dr. Zeki

148 SKYLİFE 4 /2 0 0 8

Proje 4L Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi

İstanbul Modern

İstanbul Toy Museum

Hava Kuvvetleri Müzesi

Tepebaşı Beyoğlu, Tel: 334 99 00

Meclis-i Mebusan Cad.

Atatürk Museum

Aviation Museum

Pera Müzesi Meşrutiyet Cad. No: 141

PTT Müzesi Postane Sok. Hobyar Mah. Zaptiye Cad. Eminönü (Büyük Postane'nin İçinde /

minyatür kenti olan

Tel: 329 50 30

Zeren Sok. No: 17

Naval Museum

Göztepe Tel: (0216) 359 45 50

Deniz Müzesi Beşiktaş,

oluşan sarayda, Hazine Dairesi ve harem özellikle dikkat çekiyor. Sarayın bahçesindeki 6. yüzyıldan

Sabri Artam Classic Automobile Museum

kalma Aya İrini Kilisesi de

Sabri Ataman Klasik

ziyarete açık.


TÜRVAK Cinema and Television Museum

Yerebatan (Basilica) Cistern Yerebatan Sarayı

Yeni Cami Meydanı

Şarapnel Sok. No: 3

legend, among the

Eminönü

Kumkapı, Tel: 516 25 17

most important

TÜRVAK Sinema ve

Yerebatan Cad. No: 13

Among the most majestic

Televizyon Müzesi

Sultanahmet,

of the ‘sultan’ mosques on

Beykoz, Tel: 425 19 00

Tel: 522 12 59

the seashore, this mosque

09.00-17.30, open daily

is also knovvn for the

Bosphorus Cruise

her gün açık

pigeons vvhich crovvd its

Boğaz turu

İstanbul'un en önemli

courtyard, and for the

İstanbul lies vvhere two

simgelerinden biri

Ural Ataman Classic Automobile Museum

symbols of İstanbul, is

■ Sightseeing Gezinti

novv home to a restaurant and cafeteria.

Ural Ataman Klasik

people who feed them.

continents and tvvo seas

sayılan efsanelerin

Otomobil Müzesi

Deniz kıyısındaki

meets, and its main

mekânı, şimdilerde

Nuripaşa Cad. No: 81

sultan camilerinin en

artery is the Bosphorus.

restoran ve kafeterya

Ferahevler / Tarabya

görkemlilerinden olan

Fine shoreline houses

olarak hizmet veriyor.

Tel: 299 45 39 - pbx 11.00-18.00 only on

yapı, avlusundaki

knovvn as yalıs grace its

güvercinler ve onlara

shores, vvhile boat

Saturdays / sadece

yem verenlerle de bilinir.

cruises and special ferry runs are a matchless way

Piyerloti Kahvesi

to enjoy the pleasures

Gümüşsüyü Cad.

Yıldız Palace Museum

■ Churches and synagogues

the Bosphorus has to

Karyağdı Sok. No: 5,

Yıldız Sarayı Müzesi Beşiktaş, Tel: 258 30 80

Kilise ve sinagoglar

offer. iki kıtanın ve iki

Tel: 581 26 96

cumartesi günleri

■ Palaces / Saraylar

Yıldız Kiosks: Şale, Malta and Çadır Yıldız Köşkleri

Beylerbeyi Palace

Yıldız Parkı, Tel: 276 10 22

Beylerbeyi Sarayı, Beylerbeyi, Tel: 321 93 20

Dolmabahçe Palace Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş, Tel: 258 55 44 236 90 00 09.00-17.30, closed Mondays and Thursdays pazartesi ve perşembe kapalı Construction of the palace began in 1842 at the command of Sultan Abdülmecid, and the edifice contains 43 salons and 285 rooms. With its inlay and marble, walls hung vvith oil paintings, and crystal marble bannisters, the palace has a

■ Mosques / Camiler

Piyerloti Coffee House

denizin buluştuğu yerde

08.00-24.00 open daily

kurulan İstanbul’a, Boğaz hayat verir. Yalılar bir

/ her gün açık

dantel gibi kıyılarını süsler.

the French novelist

Ayios Yeorgios (Greek Orthodox Patriarchal Church of St. George)

Tekne turları ya da özel

Pierre Loti, an ardent

Sadrazam Ali Paşa Cad.

sefer yapan vapurlar,

friend of the Turks, this

35 Fener,

Boğaz’ın keyfini

famous coffee house is

Tel: 531 96 70-6

çıkartmak için birebirdir.

Blue Mosque

Taking its name from

an ideal place to vievv the Golden Horn from

Sultanahmet Camii

Christ Church

Galata Tower

the slopes of Eyüp.

Tel: 518 13 19

(Anglican) The Crimean

Galata Kulesi

Adını Türk dostu,

The Blue Mosque takes

Memorial

Büyük Hendek Sok.

its name from the İznik

Serdarı Ekrem Sok. 82

Beyoğlu,

Fransız romancı Pierre Loti’den

tiles that adorn its interior.

Tünel (Behind the Svvedish

Tel: 293 81 83,

alan bu ünlü kahve,

Mavi Cami olarak da

Consulate), Tel: 251 56

09.00-20.00, open daily

Eyüp sırtlarından

bilinen yapı, adını içini

16 Sundays 10.00 a.m.

her gün açık

Haliç'i seyretmek için

Dutch Chapel

İstiklal Caddesi

süsleyen mavi İznik çinilerinden alır.

ideal bir yer. (Union Church)

With its historical streetcar

Princes’ Islands

Süleymaniye Mosque

İstiklal Caddesi Dutch

running up and dovvn the

Adalar

Süleymaniye Camii

Consulate Beyoğlu,

avenue from Taksim to

Perfect for those

Prof. Sıddık Sami Onar

Tel: 244 52 12

the Tunnel, istiklal

seeking to escape the

Cad. Vefa,

Sunday service in English.

Caddesi hums vvith

hubbub of the City,

culture and entertainment

these islands can easily

Tel: 514 01 39 Mimar Sinan, the most

İstanbul Presbyterian Church

famous of Ottoman architects, this mosque

Designed and built by

that make

be visited in a single

it the heart of Beyoğlu

day. Of the nine islands,

Yusuf Kamil Paşa Sok.

and indeed of İstanbul.

the four largest—

Moda, Tel: 449 39 74

Taksim'den Tünel'e gidip

Kınalıada, Burgazada,

gelen tarihi tramvayıyla

Heybeliada and

largest mosque in

Neve Shalom (Synagogue)

istiklal Caddesi, kültür ve eğlence açısından

at in turn by most

tabloları ve kristal mermer

İstanbul.

Şişhane, Tel: 244 75 66-

Beyoğlu'nun ve hatta

ferries.

trabzanları ile düşsel bir

OsmanlI'nın en ünlü

İstanbul'un kalbidir.

Şehrin karmaşasından

mekâna dönüşüyor.

mimarlarından Mimar

dream-like atmosphere. inşaatına 1842'de Sultan Abdülmecid'in emriyle başlanan sarayın 43 salonu ve 285 odası bulunuyor. Saray, kakma ve mermer işleri, duvarlardaki yağlıboya

vvas erected for Süleyman the Magnificent and is the

Büyükada—are called

Sinan'ın eseri olan cami,

San Antonio di Padova (Catholic)

Maiden’s Tovver

isteyenlerin mekânı olan

Ihlamur Kasir / Ihlamur

Kanuni Sultan Süleyman

Beyoğlu,

Kız Kulesi

adalar, bir gün içinde

Kasrı Beşiktaş,

için yaptırılmıştır.

Tel: 244 09 35

Salacak Üsküdar,

kolayca gezilebilir.

Tel: 261 29 91

İstanbul'un en büyük

Sunday service in English,

Tel: (0216) 342 47 47

Vapurların çoğu sırayla

camisidir.

Italian, Polish.

12.00-01.00, closed Mondays / pazartesi

dokuz adanın en büyük

Kasırları Maslak,

Yeni Mosque

St. Mary's Cathedral

kapalı

Burgazada, Heybeliada

Tel: 276 10 22

Yeni Cami

(Armenian Patriarchate)

This site of myth and

ve Büyükada’ya uğrar.

Maslak Kasirs / Maslak

kaçıp huzur bulmak

dördüne; Kınalıada,

4 /2 0 0 8 SKYU FE 149


HABIBl^f

G A Z IO S M A N I

^ V lA H M U tf BEY

GÜNEŞLİ

B A Ğ C IL A R

*

BA Ğ LA R Y^fcHÖOSNA

KOÇ? S IN A N .

SILPtNAİrt^j.

FEVZİ Ç A K M ı

PA ZAR f<

rriD ı^ T A J

K A PLfYE P R AM »/

Seyit -

CIRPIC

lithatpaşa

Bakırköy

:

VnvMahaHe İsi

BAYRAI

"'

GUNGC

A Ğ C IL A R JNESTEPE

S IF \IN E V L E R ^

A ' B A H Ç E L İE V L E R

ATAKÖY

YAYINLARI (0216) 574 24 44

G ü rb ü z

I^UUjtÇOBANCES^E

, ^ L

, /

N i

■BUYÜKDERf

ı>

TARABYA

‘ Ef*

IR G A N

“W

.

il

v

BEYKO

VA N IK O Y

K A N L IC A

Rumeli

0

Kaü«

'^Hjrhköy

. “

( S

i S T IN Y t

Tarabya i

*M

AT^AF ¥ru

.E RB E-

ULEtr Çengelköy

K IS IK LI

S A K ^ Y lC E D ir

B U LG U R L^

F EN ER YO LU

KÜPLÜCE

Beyla/Ğ eyı

IO D A İ

İC A D I'

~

ArnhvutÂÖy

UsUiid.tr

I f k Kuru'

iîİiVrEPe'

LEVENT

W Sm

k.

îi

G Ü LT tîP f: :AGLAYAN M E C İD İYE KOY

K.ıbataş

Taksim,X-

t ma

•F fc H IK Q Y \

/ş iş M

B E T O O L U m ,

j -v

E m inö nü

H a yd i K adıköy .

.

BO STAN CI

K O Z Y A T A G l^ AN

©ÖLSUYU

II C A M L IC A

KAYlgDAĞI | lkalkoA

;

Malicvp İst

İDEALTEPB

[V SurnyyafMşaİH.

.L T E P E

BosTgncı İst K UÇ?ÜKYAU faatıepa İst. Bostancı

^_5'iindiye &. ^ŞUAOrYİ

Erenköy Isı

Kınalıada

B u rg atad a

S a r ıg a z i.

R A H M A N LA R

Karlat

0

(Turkish Airlines Sales Office) Cadde (Road)

3

Metro Durağı (Metro Stop)

THY Satış Ofisi

(LifthtTube) Metro (Metro)

Iramvay Durağı (TramvvayStop)

0

Tramvay (Iramvvay) Demiryolu (KalKvav)

KURTKOl

HARM ANDERE

Hafif Metro Durağı (UghtTubeStop)

Otoyol (Motor\vay)

FATİH

Tren Duracı (TrainStation)

S U LT

Otoyol Numarası (Road \u m bers)

Hafif Metro

KM

İSTANBUL

Y e n id o g a

BDURRAHMAN G A ZI

NECİP FAZIL

G U LL U I

P e n d ik

GUZELYAİ

1, &WWDTfSf

IS T A N t


Dünyada 1 5 0 ’den fazla noktaya... Dünyada bir dev dolaşıyor! Türk Hava Yolları, genç filosundaki 100'den fazla uçağıyla, yeryüzünde 150'den fazla noktaya uçuyor. Güler yüzlü uçuş ekibi, misafirperverliği ve konforuyla dünyanın dört bir yanma ülkemizin bayrağını gururla taşıyor.

TURK HAVA YOLLARI w w .thy.co m j 444 O 849 A S T A R A L L IA N C E M E M B E R

< '


ANKARA

- KAPADOKYA

GUIDE

■ Hotels / Oteller

A A\ m e tro p o lita n

iıote!

DEDEM AN CAPPADOCIA Hc*d & Cooventıon Cerıtcr

A K T İF M E T R O P O L IT A N H O T E L (***•*) Tel (0312] 295 45 45 Faks / Fax [0312] 284 42 42 Adres / Adresses Oğuzlar Mah. 48. Sok. No.28 06520 Balgat / Ankara info@metropolitanhotel.com .tr http://www.metropolitanhotel.com.tr

D E D E M A N C A P P A D O C IA H O T E L & C O N V E N T IO N Ç E N T E R ( " * " ) Tel [0384)213 99 00 Faks / Fax [0384] 213 21 58 Adres / A d resse s Ürgüp yolu 2. km. 50200 Nevşehir kapadokya@dedeman.com http://www.dedeman.com

A N K A R A H O T E L B E S T (****)

C A P IT A L P L A Z A H O T E L

Tel [03121 467 08 80 [0312] 444 best (2378) Faks / Fax [0312] 467 08 85 Adres / A dresses 195 Atatürk Bulvarı Kavaklıdere reservation@besthotel.com .tr http://www.besthotel.com.tr

r~>

A N K A R A ETAP A L T IN E L H O T E L {**“ *) Tel [0312] 231 77 60 Faks / Fax [0312] 230 23 30 A d res / Adresses GMK Bulvarı No. 151 Tandoğan / Ankara info@altinelhotels.com .tr http://www.altinelhotels.com.tr

SH ERATO N HO TEL & C O N V E N T IO N Ç E N T E R (***•*) Tel [0312) 457 60 00 Faks / Fax [0312] 457 61 OC A dres / Adresses Noktalı Sok. 06700 Kavaklıdere / Ankara sheraton@sheratonankara.com http://www.sheraton.com/ankara

A K A R IN T E R N A T IO N A L H O T E L S (****) Tel [0312] 232 10 10 Faks / Fax [0312] 232 20 06 Adres / Adresses Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 111 Maltepe / Ankara info@akarhotel.com http://www.akarhotel.com.tr

A N K A R A H İL T O N S A

SÜ R M ELİ A N K A R A HO TEL

(

(

A N K A R A M A R İN E M H O T E L (****)

)

Tel 0312] 455 00 00 Faks / Fax [0312] 455 00 55 A d res / A d resse s Tahran Caddesi 12 06700 Kavaklıdere / Ankara sales.ankara@hilton.com http://www.ankara.hilton.com

B İL K E N T O T E L VE K O N F E R A N S M R K . (*****) Tel [0312] 266 46 86 Faks / Fax [( -12] 266 46 79 Adres / Adresses üilkent 1.Cad. 06800 Bilkent / Ankara info@bilkentotel.com ,tr http://www.bilkentotel.com.tr

DEDEMAN ANKARA Tel [0312] 417 62 OC Faks / Fax - 4 1 7 62 14 A d res / Adresses Akay Cad. Büklüm Sokak 1 06660 Ankara ankara@dedeman.com http://www.dedeman.com 152 SKYLIFL 4 /2 0 0 8

)

Tel [0312] 431 59 80 F a k s /F a x [0312] 431 10 83 A d res / Adresses Bayındır 2 Sok. No:35 Kızılay / Ankara info@marinemhotel .com http://www.marinemhotel.com

Tel [0312) 231 76 60 pbx - 10 hat F a k s /F a x [0312] 229 51 76 Adres / Adresses Cihan Sok. No:6 06430 Sıhhiye / Ankara reservationankara@surmelihotels.com http://www.surmelihotels.com

Tel [0312] 287 60 65 Faks / Fax [0312] 284 44 34 Adres / Adresses Konya Yolu No: 84 Balgat / Ankara reserv@hotelcapitalplaza.com http://www.hotelcapitalplaza.com

PERİ T O W E R H O TE L C A P P A D O C IA (****) Tel [0384] 212 88 16 F a k s /F a x [0384] 213 90 28 Adres / Adresses Adnan Menderes Blv. Otel Cad. No: 13 Nar Kasabası / Nevşehir info@peritower.com http://www.peritower.com

BW HO TEL 2000

RAMADA ANKARA

m

m

Tel [0312)419 90 01 Faks / Fax [0312)419 90 16 A dres / Adresses Bestekar Sok No: 29 06680 Kavaklıdere / Ankara otel2000@otel2000.com http://www.otel2000.com

Tel [0312] 428 20 00 Faks / Fax [0312] 428 47 27 Adres / Adresses Tunalı Hilmi Cad. No:66 06680 / Ankara ramadaankara@ramadaankara.com http://www.ramadaankara.com

C LASS HO TEL

T O U R IS T H O T E L S & R E S O R T S C A P P A D O C IA (•— ) Tel [0384] 271 24 30 Faks / Fax [0384] 271 20 11 Adres / A dresses Müze Yolu Girişi Göreme / Nevşehir http://www.touristhotel-goreme.com

m

Tel [0312] 466 18 50 Faks / Fax [0312] 426 99 85 Adres / Adresses Bestekar Sokak No.64 06680 Kavaklıdere / Ankara info@classhotel .com .tr http://www.classhotel.com.tr

HO TEL

S V V IS S O TE L A N K A R A

A N KA R A PLA ZA HO TEL

HO TEL

m

r~ )

m

D

Tel [0312] 409 64 34 Faks / Fax [0312] 409 64 00 A d res / Adresses Karyağdı Sok. No: 40 Çankaya / Ankara rez@midihotel.com http://www.midihotel.com

T el [0222] 211 77 OC Faks / Fax [0222] 211 77 11 A d res / A dresses Hoşnudiye Mah. Siloönü Sok. No:5 26130 Eskişehir http://www.ibishotel.com

C A P P A D O C IA C A V E R E S O R T & S P A (S) Tel [0384] 21931 94 - 21932 3

Tel [0312] 409 30 00 (Pbx) Faks / Fax [0312] 409 33 99 A dres / Adresses Yıldızevler Mah. 21. Sok. No: 2 06550 Çankaya / Ankara reservations.ankara@swissotel .com http://www.ankara.swissotel.com

Tel [0312] 419 04 00 Faks / Fax [0312] 419 10 19 A dres / Adresses Bestekar Sok. No:5 Kavaklıdere / Ankara info@ankaraplazahotel.com http://w ww.ankaraplazehotel .com

D İV A N M O M E N T ANKARA T el [0312] 457 40 00 F a k s /F a x [0312] 4‘ A dres / Adresses Tunalı Hilmi Güniz Sok. No:42 06700 Kavaklıdere / Ankara divanankara@divan.com .tr http://www.divan.com.tr

APAR T HO TEL BEST

L Y K IA L O D G E K A P A D O K Y A

r~ )

m

©

Tel '0312] 446 80 80 Faks / Fax A d res / A d resse s Uğur Mumcu Sok. 71 G O P /A nkara reservation@bestapart.com.tr http://www.bestapart.com.tr

Tel [0384] 213 99 45 Faks / Fax A d res / Adresses P.O. Box 48, TR-50200 Nevşehir / Türkiye info@lykialodge.com http://www.lykialodge.com

Faks / Fax A d r e s / A d r e s s e s i • kelli M afı. G örem e C a d . N o :8 3 5 0 2 4 0 Ü çhisar / Nevşehir

info@ccr-hotels.com http://www.ccr-hotels.com

ılephone I n t e r n a t io n a l c o d e f o r T u r k e y : 90. A nkara area co d e : 312. ot intercity calls w ithin T u r k e y f i r s t d i a l ’()'. then th e area code, a nd then tl

For intemational calls first dial C


■ R estaurants / Restoranlar Tel: 310 20 94 09.00-12.00: 13.0017.00, closed Mondays / pazartesi kapalı This museum, which houses vvorks of Turkish

C APPADOCIA CAVE SUITES (S)

M U SEUM HOTEL (S)

C AFE M İZ

Tel [0384] 271 28 00 Faks / Fax [0384] 271 27 99 A d res / Adresses Gafferli Mah. Ünlü Sok. No: 19 Göreme / Nevşehir info@cappadociacavesuites.com http://www.cappadociacavesuites.com

Tel [0384] 219 22 20 Faks / Fax [0384] 219 24 44 Adres / Adresses Tekolli Mah. No. 1 50240 Uçhisar / Nevşehir info@museum-hotel.com http://www.museum-hotel.com

Tel 103121 467 79 21 [0312] 426 44 77 Adres / A dresses Arjantin Cad. No: 19 G.O.P / Ankara http://www.cafemiz.com.tr

painting and sculpture, also organizes temporary exhibitions by local and foreign artists. Türk resim ve plastik

Kukj HOuSe

ı™

m

-m

sanatına ait yapıtların yer aldığı müzede, yerli ve yabancı sanatçılara ait geçici sergiler de düzenleniyor.

Atatürk Culture Çenter, Museum of the Republican Period Atatürk Kültür Merkezi

GO RDIO N HOTEL (S)

RESCATE BOUTIOUE HOTEL (S)

Tel [0312] 427 80 80 Faks / Fax 312] 427 80 85 A d res / Adresses Tunalı Hilmi Cad. Büklüm Sok. No:59 Kavaklıdere / Ankara efidan@gordionhotel.com http://www.gordionhotel.com

Tel [0312] 427 14 00

Tel [0312] 442 65 06 Faks / Fax [0312] 442 95 65 Adres / Adresses Rabindranath Tagore Cad. No:80 Çankaya / Ankara info@rescatehotel.com http://www.rescatehotel.com

A d res / A dresses Arjantin Cad. No: 18 G.O.P / Ankara Kuki House Cepa Avm [0312] 219 66 88 http://www.kuki.com.tr

KUKİ HOUSE

■ Tourism İn fo rm atio n

Turizm Danışma

Ministry of Culture and Tourism

İLCİ RESIDENCE HOTEL (S) Tel |0312] 230 86 86 Faks / Fax [03121 229 23 24 Adres / Adresses G.M.K Bulvarı No: 135 Tandoğan / Ankara 06570 Ankara info@ilciresidence.com http://www.ilciresidence.com

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bahçelievler, İsmet İnönü Bulvarı 5 Tel: 212 83 00

QUICK CHINA Q u ic k C h in a G . O .P T e l (0312) 437 03 03 - 437 04 03

Adres / A dresses Uğur Mumcunun Sokağı 6 4 -B G.O.P O u lc k C h in a Ç a y y o lu [0312] 242 25 15-16 O u ic k C h in a B iik e n t Ç e n t e r [0312) 266 30 00-(

http://www.guickchina.com.tr

Provincial Directorate Ankara İl Turizm Müdürlüğü Eski Adliye Binası Anafartalar Cad. No: 65 Ulus, Tel: 310 68 18 LIMAK AMBASSADO RE HOTEL (S) Tel [0312] 428 48 48 Faks / Fax [0312] 428 34 34 Adres / Adresses Boğaz Sokak No: 19 06700 Kavaklıdere / Ankara ambassadore@limakhotels .com http ://w w w .ambassadorehotel.com

Tourism İnformation Turizm Danışma Maltepe G.M.K Bulvarı 121, Tel: 231 55 72

■ Em erg ency

Ambulance Tel: 112 (Ali över Turkey) Poliçe

Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire

Tel: 110 (Ali över Turkey) Tourism p oliçe

Tel: 527 45 03

Cumhuriyet Devri Müzesi Tel: 342 10 10 8:30 to 5:30 daily except vveekends / Pazar hariç The entrance level of the museum building is decorated vvith reliefs containing quotations from Atatürk on youth, art and independence. Sound and light shovvs are staged by illuminating the reliefs section by section. There is also a section vvith pictures, vvritings and slides featuring the War of Liberation and developing Turkey. Müze binasının giriş katı duvarları Atatürk'ün bağımsızlık, gençlik ve sanatla ilgili sözlerini içeren rölyeflerle süslüdür. Rölyefler bölüm bölüm aydınlatılarak, ışık ve ses gösterileri yapılır. Ayrıca, Kuruluş Savaşı ve gelişen Türkiye'ye dair resim, yazı ve slaytların yer aldığı bir bölüm de bulunur.

Anıttepe, Tel: 231 79 75 09.00-16.00, open daily / her gün A museum devoted to various objects belonging to Atatürk and the gifts presented to him by visiting men of State. Atatürk'e ait çeşitli eşyalar, kendisini ziyaret eden yabancı devlet adamlarının sundukları armağanların sergilendiği bir müze.

Atatürk and the War of İndependence Museum Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi Anıtkabir Komutanlığı Anıttepe, Tel: 231 79 75 This museum presents the battles of the Dardanelles and Sakarya, the Great Offensive and the battle of Dumlupınar (dubbed the Battle of the Commanderİn-Chief), together vvith the founding years of the Republic of Turkey and the period of Atatürk in a series of strıking displays. Müze; Çanakkale, Sakarya, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık muharebelerini, Türkiye'nin kuruluş yıllarını ve Atatürk dönemini çarpıcı biçimde sunuyor.

Çengelhan Rahmi M. Koç Museum Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi Sutepe Mah. Depo Sok. No:1 Altındağ, Tel: 309 68 00

Ethnographic Museum Etnografya Müzesi Talat Paşa Bulvarı

Esenboğa Airport International Terminal

Tel: 156 (Ali över Turkey)

Ülkü Sok. No: 4 Opera, Tel: 311 30 07

C o a s t G uard

08.30-12.30; 13.00-

Esenboğa Havaalanı Dış Hatlar Terminali Tel: 398 00 0 0 / 1 5 7 8 398 03 48

Tel: 158 (Ali över Turkey)

17.00, closed Mondays / pazartesi kapalı

■ M useum s

The museum has

Müzeler

examples of Turkish art

G e n d a rm e

from the Seljuk period until MEGA RESIDENCE HOTEL ANKARA (S) Tel [0312) 468 I Faks / Fax ] 4 68 54 15 Adres / A dresses Tahran Cad. No:5 Kavaklıdere ankara@megaresidence.com http://www.megaresidence.com

Tourism Poliçe Turizm Polisi Ankara Emniyet Müdürlüğü. Tel: 384 06 06

Ankara State Museum of Painting and Sculpture Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Opera - Ulus,

Atatürk’s Mausoleum Anıtkabir Müzesi Anıtkabir Komutanlığı,

the present day. Müzede Selçuklu döneminden günümüze Türk sanatından örnekler sergileniyor. 4 /2 0 0 8 SKYLIFI

153


GUIDE - KAPADOKYA ANKARA

Gordion Museum Gordion Müzesi Yassıhöyük köyü Polatlı, Tel: 638 21 88 08.30-17.00, open daily / her gün Ancient pottery, tools of textile production and other items are exhibited here in a space in vvhich examples typical of each period are represented. Her dönemin karakteristik

Anatolian archaeological remains starting from the Palaeolithic Period are exhibited at the museum in chronological order, and include artifacts from the Neolithic city of Çatalhöyük, and sites dating from the Hittites and Urartians.

örneklerle temsil edildiği mekânda, eski çağlara ait çanak-çömlekler, tekstil

MTA, Natural History Museum MTA, Tabiat Tarihi Müzesi Eskişehir Yolu, Balgat, Tel: 287 34 30 09.00-17.00, open daily

Müzede, aralarında

/ her gün The museum exhibits fossils, minerals and rock examples from ali geological eras. Here you can see the assembled original skeleton of the Maraş elephant (Elephas indicus) dating from the

Çatalhöyük,

25,000 years ago. Müzede, yerbilimlerinin tüm evrelerine ait fosil, mineral ve kaya örnekleri sergileniyor. Burada MÖ 1000. yılın ikinci yarısında yaşamış olan Maraş filinin (elephas indicus) orijinal iskelet montesi ile yaklaşık 25 bin yıl önce Anadolu'da yaşamış insanların, Manisa’da bulunan fosil ayak izlerini görebilirsiniz.

Museum of Anatolian Civilisations Anadolu Medeniyetleri Müzesi Gözcü Sok. No: 2 Ulus, Tel: 324 31 60-62 08.30-17.00, open daily / her gün 154 SKYLIFE 4 /2 0 0 8

Museum of the War of Independence Kurtuluş Savaşı Müzesi I. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası Cumhuriyet Caddesi No: 14 Ulus, Tel: 310 71 40 0 8 .3 0 -1 2 .0 0 / 13.3017.00, closed Mondays pazartesi kapalı The original building of the

üretim aletleri vb. eserler yer alıyor.

second half of the first millenium BC, and the fossilized footprints found in Manisa belonging to people who lived in Anatolia approximately

Bayar dönemlerini yansıtan belgeler ile bazı şahsi eşyaları sergileniyor.

Hitit ve Urartulara ait buluntuların da yer aldığı Anadolu arkeolojik eserleri, Paleolitik çağdan başlayarak günümüze kadar kronolojik bir sırayla sergileniyor.

Museum of the Republic Cumhuriyet Müzesi II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası Cumhuriyet Caddesi, No: 22 Ulus, Tel: 310 53 61 09.00-17.00, closed Mondays pazartesi kapalı The Meeting Hail of the National Assembly vvith its original furnishings, the chambers where the Atatürk reforms vvere hammered out, and documents and certain personal objects reflecting the periods of the first three presidents, Atatürk, İsmet İnönü and Celal Bayar. Özgün eşyaları ile Meclis Toplantı Salonu, Atatürk ilke ve inkılaplarının anlatıldığı odalar, ilk üç cumhurbaşkanının, Atatürk, İsmet İnönü, Celal

Grand National Assembly of Turkey, this museum houses a number of items from the period of the first parliament and the VVar of Liberation. An Office in the building used by Atatürk is preserved in its original State. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu ilk binadır. Müzede ilk meclis dönemine ve Kurtuluş Savaşı'na ait birçok eşya sergileniyor. Binada bulunan ve Mustafa Kemal Atatürk'e ait olan çalışma odası ise ilk günkü haliyle

The interior of this

Beypazarı

13th century mosque is in contrast to the restrained exterior, and it is one of the most beautiful examples of Seljuk mosques. The stucco mihrap vvith its

Located 99 km from Ankara, Beypazarı’s

faience mosaic is spectacular. 13. yüzyılda yaptırılan caminin iç mekanı, dış görünüşünün mütevazılığına tezat, Selçuklu camilerinin en güzellerinden birini teşkil eder. Mozaik çinili, alçı mihrabı göz kamaştırır.

history goes back to the Hittites and Phyrgians. This charming district is famous for its historical houses, silver craftsmen and for its carrots. Ankara’ya 99 km uzaklıkta bulunan Beypazarı'nın tarihi Hitit ve Friglere kadar uzanır. Bu şirin ilçe, tarihi evleri, gümüş işçiliği ve havucu ile ünlüdür.

Hacıbayram Mosque Hacıbayram Camii Ulus, next to the temple

muhafaza ediliyor.

of Augustus / Antik Augustus tapınağının yanı

■ Sightseeing / Gezinti

This mosque vvas built in the early 15th century in Seljuk styie, in honor

Ahi Elvan Mosque Ahi Elvan Camii Ahi Elvan Mah. Pirinç Sok. Koyun Pazarı The mosque vvas built after the Seljuks, either in the Akhi or early Ottoman periods (the end of the 14th and beginning of the 15th century). The mosque's pulpit is interesting because of its wood carving and form. Selçuklulardan sonra Ahiler veya OsmanlIların ilk devirlerinde (14. yy sonu, 15. yy başı) yapılmıştır. Caminin minberi ahşap işçiliği ve şekliyle ilgi çekicidir.

Aslanhane Mosque Aslanhane Camii Ahi Şerafettin Mah. Atpazarı Yokuşu

Ankara Citadel Ankara Kalesi Hisarparkı Caddesi

of Hacı Bayram Veli. 15. yüzyılın başlarında, Hacı Bayram Veli adına yaptırılan cami, Selçuk stilindedir.

The castle, vvhich has

Kocatepe Mosque

guarded the city for centuries, is now a Symbol of Ankara and its history is as old as the city itself. Today within

Kocatepe Camii This is a recently constructed mosque of great size in classical Ottoman-style

the castle walls there are a number of Ottomanstyle houses dating as far back as the 17th century.

vvith four minarets.

Asırlardır kentin bekçiliğini yapan ve tarihi kentin tarihi kadar eski olan Ankara Kalesi, kentin sembolüdür. Kale içinde 17. yüzyıldan bugüne kalan ve Osmanlı mimarisini yansıtan Ankara evlerini görebilirsiniz.

Yakın zamanda inşa edilen dört minareli bu büyük cami, klasik Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşıyor.

Mother Mary Church (Catholic) Birlik Mah. 3. Cad. No: 35 Oyak, Çankaya (Beside the Vatican Embassy), Tel: 495 35 23


E m b a s s ie s / Elçilikler A fg h a n is ta n

it jjjM İ H

■ |

*j ■■ İ - M

E s to n ia Estonya Gaziosmanpaşa,

Afganistan

Çankaya, Tel: (0312) 442

|

25 23

J

Tel:

(0312) 405 69 70

|

L ibya

1 I

Çankaya. Tel: (0312)

S lo v a k R e p u b lic Slovak Cumhuriyeti Kavaklıdere, Tel: (0312) 467 50 75

438 11 10-14

L ith u a n ia / Litvanya Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 447 07 66

S lo v e n ia / Slovenya Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 405 6 0 07

F in la n d Finlandiya Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 426 19 30

M a c e d o n ia / Makedonya Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 4 4 6 92 04-05

S o u th A fric a Güney Afrika Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 446 40 56

F rance / Fransa Kavaklıdere, Tel: (0312) 456 45 45

M a la y s ia / Malezya Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 446 35 47-8

S o u th K o rea / Güney Kore Çankaya, Tel: (0312) 468 48 21-23

A u s tra lia / Avustralya Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 4 5 9 95 00

G e o rg ia / Gürcistan Çankaya. Tel: (0312) 442 65 08

M e x ic o / Meksika Çankaya, Tel: (0312) 442 30 33

S p a in / Ispanya Çankaya, Tel: (0312) 438 03 92

A u s tria Avusturya Kavaklıdere, Tel: (0312) 4 1 9 04 31-33

F ed era l Rep. o f G erm any Almanya Kavaklıdere, Tel: (0312) 455 51 00

M o n g o lia Moğolistan Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 446 79 77

Çankaya, Tel: (0312) 441 38 84-85

Azerbaijan / Azerbaycan Oran, Tel: (0312) 491 16 81-83

G ree ce Yunanistan Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 436 88 60

M o ro c c o / Fas Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 437 60 20-21

Kavaklıdere, Tel: (0312) 455 41 0 0 (pbx)

B a n g la d e sh / Bangladeş Çankaya, Tel: (0312) 439 27 50-51

H u n g a ry / Macaristan Yı İdiz-Çankaya, Tel: (0312) 442 22 73

N e th e rla n d s Hollanda Yıldız, Tel: (0312) 409 18 00

S vvitze rland / İsviçre Kavaklıdere, Tel: (0312) 467 55 55-56

B e la ru s / Beyaz Rusya Çankaya Tel: (0312) 441 67 69-70

In d ia / Hindistan Çankaya, Tel: (0312) 438 21 95-98

N ew Z e a la n d Yeni Zelanda Kavaklıdere, Tel: (0312) 467 90 54

S yria Suriye Çankaya, Tel: (0312) 440 96 57-58

In d o n e s ia / Endonezya Çankaya, I________ I Tel: (0312) 438 21 90-92

N ig e ria Gaziosmanpaşa Tel: (0312) 448 10 77-78

T a jik is ta n Tacikistan Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 446 16 02

Iran / Iran Kavaklıdere, Tel: (0312) 468 28 21 (pbx)

Norvvay / Norveç Çankaya, Tel: (0312) 405 80 10

T h a ila n d / Tayland Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 467 34 09

Ire la n d İrlanda Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 446 61 72

O m an / Umman Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 447 06 30-31

A lb a n ia / Arnavutluk Çankaya, Tel: (0312) 441 61 03

E th io p ia / Etiyopya Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 436 04 00

A lg e ria Cezayir Çankaya, Tel: (0312) 468 77 19 A rg e n tin a / Arjantin Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 446 20 61-62

B e lg iu m / Belçika Gaz'osm anPaŞa Tel: (0312) 446 82 50

1 1

B o sn ia & H e rze g o via Bosna Hersek Gaziosmanpaşa, t Tel: (0312)427 36 02 B ra zil / Brezilya Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 448 18 40-4 1 -4 3 B u lg a ria / Bulgaristan Kavaklıdere, Tel: (0312) 467 20 71

Israe l / İsrail Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 446 36 05

C a n a d a / Kanada Çankaya, Tel: (0312) 409 27 00

Ita ly İtalya Kavaklıdere, Tel: (0312) 426 54 60-63

C h ile / Şili Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 447 35 82

J a p a n / Japonya Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 446 05 00

C h ina / Çin Halk Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 436 06 28

J o rd a n Ürdün Çankaya, Tel: (0312) 4 4 0 2 0 54

C ro a tia / Hırvatistan Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 446 08 31

K a z a k h s ta n / Kazakistan Oran. Tel: (0312) 491 91 0 0 (pbx)

C u ba / Küba Çankaya, Tel: (0312) 442 89 70-71

K u w a it Kuveyt Gaziosmanpaşa. Tel: 445 05 76-80

C ze ch R e p u b lic Çek Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 446 12 44

K yrgyz R e p u b lic Kırgızistan Yıldız. Tel: (0312) 491 35 06

j

D e nm a rk / Danimarka ] Gaziosmanpaşa, I Tel: (0312) 468 77 60 (5 Lines) | E g y p t Mısır Kavaklıdere, I Tel: (0312) 468 22 40

H

Leb anon Lübnan Gaziosmanpaşa, Tel: (0312)446 74 85-8

Svveden / İsveç

O

P a k is ta n / Pakistan Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 427 14 10-13

P h ilip p in e s / Filipinler Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 446 58 31 P o la n d / Polonya Kavaklıdere, Tel: (0312) 467 56 19

T ü rk m e n is ta n / Türkmenistan Çankaya, Tel: (0312) 441 71 22-24

H

U n ite d K in g d o m / Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Çankaya, Tel: (0312) 455 33 44

Q a ta r / Katar Oran .Tel: (0312) 490 72 74

U n ite d S ta te s o f A m e ric a Amerika Birleşik Devletleri Kavaklıdere. Tel: (0312) 455 55 55

R o m an ia / Romanya Çankaya, Tel: (0312) 427 12 43

|!

■ I

U kra in e / Ukrayna Çankaya, Tel: (0312) 441 54 99 U n ite d A ra b E m irates Birleşik Arap Emirlikleri Gaziosmanpaşa, Tel: (0312)447 68 61-62

P o rtu g a l / Portekiz Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 446 18 90-91

asm

T u n is ia / Tunus Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 437 78 12 T u rk is h R e b u p lic o f N o rth e rn C yp rus / Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 446 01 85

S ta te o f P a le s tin e Filistin, Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 436 04 23

L a tv ia / L e to n y a Gaziosmanpaşa Tel: f0 3 12) 405 61 36

mmmm I

Sudan

T he R u ssian F ed era tion Rusya Federasyonu Çankaya, Tel: (0312) 439 21 22

U z b e k is ta n Özbekistan Çankaya, Tel: (0312) 441 38 71-72

S a u d i A ra b ia Suudi Arabistan Gaziosmanpaşa Tel: (0312) 468 55 40-42

V e nezuela Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 447 81 31-447 85 01

S e rb ia Sırbistan Kavaklıdere, Tel: (0312)426 02 36

m

Yem en Gaziosmanpaşa, Tel: (0312) 446 31 78

4 /2 0 0 8 SKYLIFE 155


ANKARA

Cadde (Road)

THY Satış Ofisi (Turkish Airlines Sales Office!

Hafif Metro (LightTube) Metro (Metro) Hafif Metro Duracı (LightTubeStop) Metro Durağı (Metro Stop)

Demiryolu (Rdth\av) Otoyol (Motpnvay) Devlet Yolu (State Road) Tren Durağı (TrainStation)

Tramvay Durağı (Trarmvav Stop)

Otoyol Numarası (RoadNumbers)

enrOL

KE M A L,

AV C ILA R

KARŞIYAKA

:M E T Q U l

OA3(RffT

EM N IY B T i

•KLİK»

UÇKÖPRu

ÇANKAYA

OSM>

UFUKTt

ıN AT O R Y l

AKKU İ İL KER

MyWSEj(/uLUÇ

SENLf

IÇ K A LE

fM E tiÖ E R E S

^"ÖAĞLARB4

İE VKA1

FG U LP IN AR

HÜSI

(A IR P O R T )

ESENBOĞA H A V A L İM A N I

OU LS I

.Y U N U S EM R E

CALI 3 J

G Ü Ll

»PRAKLIK

MURi

SM AN P/

YAYINLARI

(0216)57424 44

G ü rb ü z

IE ŞIK K4 I

Ç A M L IK ,


You will feel like a star. Turkish Airlines. A new m ember of the Star Alliance network.

/sm

* >

T U R K İ S H

Turkish Airlines has joined the Star Alliance network, one of the most prestigious airline alliances in the vvorld. Now you will feel like a star in a vvorld full of exclusive privileges. You can fly to 9 6 5 destinations vvorld vvide, earn more miles vvith your Miles&Smiles, benefit from priority reservations and baggage check-in and vvith Star Alliance Gold status have access to more ıhan 7 9 0 lounges ali över the vvorld.

Are you ready to feel like a star with Turkish Airlines?

a T U R K İS H A IR L IN E S v w .th y . c o m j + 9 0 2 1 2 UUU 0 8 4 9

A S T A R A L L İA N C E M E M B E R


GUIDE

■ H otels / Oteller ■ M useum s

Archeological M useum

İZMİR AROUND

Müzeler

Arkeoloji Müzesi Bahri Baba Parkı, Konak, Tel: 483 72 54 09.00-12.00/13.00A L T IN Y U N U S H O L ID A Y R E S O R T (H V1) Tel [0232] 723 12 50 Faks /F a x [0232] 723 22 52 A dres / A dresses Boyalık Mevkii. Çeşme / İzmir info@altinyunus.com .tr http://w ww.altinyunus.com .tr

H İL T O N İZ M İR

(

S V V IS S Ö TE L G R A N D E F E S , İZ M İR ( " * * * ) Tel [0232] 483 97 61 Faks / Fax [0232] 441 04 94 A d res / Adresses Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 1 35210 Alsancak / İzmir izmir@swissotel.com http://www.swissotel.com

)

Tel [0232] 497 60 60 Faks / Fax [0232] 497 60 00 A dres / A d resse s Gaziosmanpaşa Bulvarı No:7 35210 İzmir sales.izmir@hilton.com http://www.izmir.hilton.com

K İL İM O T E L

17.00, closed Mondays

D

pazartesi kapalı

Tel [0232] 484 53 40 Faks / Fax [0232] 489 50 70 A d res / A d resse s Atatürk Blv. Kazım Dirik Cad, No:1 Alsancak / İzmir kilim@kilimotel.com.tr http://www.kilimotel.com.tr

Atatürk Museum

Atatürk Müzesi Birinci Kordon, 148, Tel: 464 48 05 09.00-17.00, closed Mondays pazartesi dışında her gün Bergam a M useum

Bergama Müzesi AOUAFANTASY AO UAPARK h o te l & sp a r n Tel [0232] 893 11 11 (pbx) Faks / Fax [0232] >3 11 10 A d res / A d resse s Ephesus Beach (Pamucak Oteller Bölgesi) Selçuk info@aquafantasy.com http://www.aquafantasy.com

KORUMAR

HO TEL

D E L U X E (** '* * ) Tel [0256] 618 15 3C F a k s /F a x [0256] 618 11 10 Adres / Adresses Gazi Beğendi Mevkii 09400 Kuşadası / Türkiye info@korumar.com .tr http://www.korumar.com.tr

EGE P A LA S

OTEL KARACA

m

D

163 9 ) Faks / Fax . J63 81 OC A d res / Adresses Cumhuriyet Bulvarı No:210 35220 Alsancak / İzmir info@egepalas.com .tr http://www.egepalas.com.tr Tel

Tel [0232] 489 19 40 Faks / Fax [0232] 48 A d res / Adresses 1379 Sk. No:55 Alsancak / İzmir info@otelkaraca.com .tr http://www.otelkaraca.com.tr

Zafer Mah., Cumhuriyet Cad. No: 6 Bergama, Tel: 631 28 83 08.00-12.00/13.0017.00,

closed Mondays

pazartesi kapalı The museum vvith a ■ E m e rg e n c y

large collection of material from

C O LO SSAE TH E R M A L H O T E L (*****) Tel [0258] 271 41 56 pbx Faks / Fax [0258] 271 42 50 Adres / Adresses Karahayıt Pamukkale Mevkii / Denizli colossae@colossaehotel .com http://www.colossaehotel.com

Stone Age to Byzantine

Tel: 112 (Ali över Turkey)

times, is in the centre

Poliçe

of the modern tovvn.

Tel: 155 (Ali över Turkey)

Şehir merkezinde yer

m

Fire

alan müzede, Erken

Tel [0232] 483 03 23 Faks / Fax [0232] 489 22 99 Adres / Adresses 1371 Sk. No: 7 Çankaya / İzmir info@kayaprestige. com .tr http://www.kayaprestige.com.tr

Tel: 110 (Ali över Turkey)

O T E L K Â Y A P R E S T IG E

M Ö V E N P İC K H O T E L İZ M İR (*****) T el 0232] 488 14 14 Faks / Fax [0232] 484 80 70 Adres / Adresses Cumhuriyet Cad. 138, 35210 Pasaport / İzmir hotel. izmir@moevenpick.com http://www.moevenpick-izmir.com

Am bulance

Tourism poliçe

Tel: 527 45 03 G endarm e

Tel: 156 (Ali över Turkey) C oast Guard

Tel: 158 (Ali över Turkey) ■ Tourism İnform ation

Turizm Danışma

C R O VVN E P L A Z A İZ M İR

m Tel [0232] 292 13 C Faks / Fax [0232] 292 13 13 A dres / Adresses Inciraltı Cad. No: 67 Balçova / İzmir http://www.crowneplaza.com http://www.cpizmir.com

R IC H M O N D P A M U K K A L E S P A (****)

R IC H M O N D E P H E S U S R E S O R T (*****) Tel [0232] 893 10 60 Faks / Fax [0232] 893 10 54-55 Adres / A dresses Pamucak-Selçuk ephesus@richmondhotels.com .tr http://www.richmondhotels.com.tr

Tel [0258] 271 42 96 - 10 Hat Faks / Fax [0258] 271 40 78 Adres / Adresses Karahayıt Pamukkale / Denizli info@richmondhotels .com.tr http://www.richmondhotels.com.tr

Adnan M enderes Airport

Tel: 274 22 1 4 -2 7 4 21 10 Provincial Director of Tourism

il Turizm Müdürlüğü Tel: 483 51 17-483 62 16 Alsancak,

F A N T A S IA H O T E L DE L U X E K U ŞA D AS I ("***) Tel [0256] 622 05 50-622 06 00 Faks / Fax

Adres / Adresses Yavansu Mevkii, Söke Yolu, 5. Km. PK 134 90400 Kuşadası info@fantasia.com.tr http://www.fantasia.com.tr 158 SKYLİFE 4 /2 0 0 8

S Ü R M E Lİ EFES R ESO RT H O TE L & C O N V E N T İO N Ç E N T E R (*****) Tel [0232] 893 10 96 (Pbx) - 10 hat Faks / Fax A d r e s / A d r e s s e s ■ ■;s Anlık Şet ur Plajı Pamucak Mevkii. 35920 Pamucak / İzmir reservationefes@surmelihotels .com http://www.surmelihotels.com

©

İZ M İR P A L A S O T E L

D T el [0232] 465 00 30 Faks / Fax 2 68 70 A d r e s / A d r e s s e s Vasıfçınar Bulvarı No: 2 Alsancak / İzmir info@izmirpalas.com .tr http://www.izmirpalas.com.tr

Tunç döneminden Bizans'a kadar değişik dönemlere ait arkeolojik eserler sergileniyor. Birgi Ç akırağa Konak

Birgi Çakırağa Konağı This stately mansion, construction of vvhich began in 1761, is one of the rare homes of its kind to survive intact. Outstanding for its vvood workmanship, it is a tvvin-pavilion of three stories vvith an exterior hail. Open to visitors

Tel: 445 73 90-489 92 78 Bergama, Tel: 631 28 51

since 1995.

Çeşme, Tel: 712 66 53 Foça, Tel: 812 12 22 Selçuk,

başlanan konak, günümüze dek ayakta

Tel: 892 63 28-892 69 45

konaklardan. Ahşap

1761 yılında inşasına

kalabilen ender işçiliğiyle dikkat çeken

Tourism Poliçe / Turizm

mekân, üç katlı, dış sofalı

Polisi Turizm Şube

çift köşk odalı bir yapıya

Müdürlüğü, Tel: 417 37 85

sahip. Konak 1995

Telephone: I n t e r n a t io n a l c o d e f o r T u r k e y : 9 0 . İzmir area co d e : 232. Kuşadası (area co d e for province of Aydın): 256. For intercity calls w ithin T u r k e y f i r s t d i a l '0'. then the area code. and then the local num ber. F o r i n t e r n a t io n a l c a l l s first dial '00'.


yılından bu yana ziyarete

costumes and camel

uzaklıkta ve kent içi toplu

bugün de benzersiz bir

Asklepios the god of health

açık.

accessories. Arkeoloji Müzesi’nin

taşıma araçlarıyla ulaşmak

atmosfere sahip antik kent.

are in a remarkable state

mümkün.

Efes'in çok yakınında St.

of preservation. The site

Ephesus Museum

yanında yer alan müzede,

Efes Müzesi Atatürk

Bergama ve Gördes halı

Mahallesi, Kuşadası

koleksiyonu, yöresel

Caddesi, Selçuk,

kıyafetler ve develere takılan aksesuvarların da yer aldığı geleneksel el sanatları sergileniyor.

Tel: 892 60 10 08.30-12.00/13.0016.30,

open daily

/ her gün açık

Jean Bazilikası, Meryem

is open daily betvveen

Ana Evi, Yedi Uyurlar

08.30 and 18.30.

Plajlar

Mağarası, Selçuk Isa Bey

İzmir'in 105 km kuzeyindeki

The province of İzmir has

Camii gibi başka tarihsel

bu ilçesinde antik çağın

a huge coastline on the

ve turistik gezi yerleri

Aegean, vvith beaches

bulunuyor.

büyük uygarlık merkezi Pergamon'un kalıntıları

Beaches

and areas for vvatersports

bulunuyor. Görkemli bir

easily accessible from

tepedeki akropolis ve amfiteatrın yanı sıra, ilçenin

The most visited museum in İzmir exhibits

Museum of Painting and Sculpure

the city by private or public transport from

girişinde sağlık Tanrısı

artifacts found in

İzmir Resim ve Heykel

Üçkuyular bus station.

Asklepios adına inşa edilen

excavations of the

Müzesi

Good beaches include

ve günümüzde bütün

ancient city of Ephesus.

Mithat Paşa Cad.

Selçuk-Pamucak, Urla,

özellikleriyle ayakta duran

The museum is

No: 94 Konak,

Gülbahçe, Çeşme- Ilıca,

sağlık merkezi her gün

organised into the

Tel: 482 03 93

Altınkum, Foça and Dikili.

8.30-18.30 arasında

Hillside Houses and the House Artifacts Room,

08.00-17.00, closed

Ege Denizi'ne çok uzun

ziyarete açık.

Sundays / pazar kapalı

kıyısı bulunan İzmir'in olanak tanır. Plajlara özel

Artifacts Room, the

Ödemiş Archeoiogical Museum

araçla ya da Üçkuyular

Hisar Mosque

Ephesus Artemis Room

Ödemiş Arkeoloji Müzesi

garajından kalkan taşıtlarla

Hisar Cami

and the Emperor Cults

Birgi yolu, No: 88 Ödemiş, Tel: 545 11 84

rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Selçuk-Pamucak, Urla,

Kadifekale Fortress

Hasanağa Mah. Hisarönü

Room, and there are

Kadifekale

Mevkii 899 Sok. Konak

Section, the Tomb

■ Mosques / Camiler

plajları su sporlarına da

the Coins and Treasury

numerous architectural

08.00-12.00/13.00-

Gülbahçe, Çeşme-llıca,

The fortress overlooking

The mosque vvas

elements and sculptures

16.30,

Altınkum, Dikili ve Foça,

İzmir has sections dating

constructed in the 16th

in the inner and

closed Mondays

kumsallarının güzelliği

century and is one of the

Central gardens. İzmir'in en çok ziyaret edilen müzesinde Efes

pazartesi kapalı

ile öne çıkanlar plajlar arasındadır.

from Hellenistic, Roman and Byzantine times. The 20-25 metre high vvalls vvere

16 yüzyılda inşa edilen cami, İzmir'in en gösterişli camilerinden biridir.

■ Sightseeing Gezinti

most imposing in İzmir.

Birgi Çakırağa Mansion

originally 6 km in length,

Birgi Çakırağa Konağı

Today the fortress is a

This perfectly lovely

Birgi, Ödemiş,

famous excursion spot

Kemeraltı Mosque

quarter

Tel: 531 52 05

vvith pleasant tea gardens,

Kemeraltı Camii

Salonu, Sikke ve

contains restored

08.00-12.00/13.00-

commanding a fabulous

The entrance to Kemeraltı

Hazine Bölümü, Mezar

traditional houses as

17.00

vievv of the city.

Bazaar / Kemeraltı çarşı

Buluntuları Salonu,

well as amusements

closed Mondays

İzmir'in içinde, kente hakim

girişi

Efes Artemisi Salonu,

and entertainment

pazartesi kapalı

bir tepedeki bu kale

This 17th century

İmparator Kültleri

including bars, cafes

Helenistik, Roma ve Bizans

structure has beautiful

Salonu olarak

and restaurants.

Ephesus

izlerini taşıyor. Yüksekliği

illuminations dating from

düzenlenen müzenin

Kentin en canlı eğlence

20-25 metre olan

the 18th century.

iç ve orta bahçelerinde

ve ticaret merkezlerinden

Efes VVİthin easy reach of İzmir

duvarlarının uzunluğu

17. yüzyılda inşa edilen

de çeşitli mimari

biri olan bu popüler

(72 km) and Kuşadası

eski dönemlerde 6 km'yi

yapının 18. yüzyıldan

antik kentinde yapılan kazılarda bulunan eserler

Alsancak Ouarter

sergileniyor. Yamaç Evler ve Ev Buluntuları

eserler ve heykeller

bölgede restore edilmiş

(18 km), the

buluyordu. Günümüzde çay

kalma kalem işi süslemeleri

yer alıyor.

çok sayıda Levanten ve Rum evleri de bulunuyor.

spectacular buildings and

bahçeleri ve olağanüstü

görülmeye değer.

streets of ancient Ephesus

kent manzarasıyla ünlü bir gezinti yeri.

Ethnographic Museum

have an unforgettable charisma. İn nearby Selçuk

Salepçioğlu Mosque

Bahri Baba Cad. No: 4

Balçova Thermal Springs

there is the basilica of St.

Pergamum

850 Sok. No. 48 Konak

Konak, Tel: 483 72 54

Balçova Kaplıcaları

John (6th century), a

Bergama

Izmir’s largest domed

09.00-12.00/13.00-

İzmir province abounds

superb museum and Isa

The ruins of Pergamum, a

mosque vvas built by

17.00,

in mineral and thermal

Bey Mosque. Also in the

majör centre of civilisation

Salepçizade Hacı Ahmet Efendi in 1906 and features an elegant slender minaret.

Etnografya Müzesi

closed Mondays

Salepçioğlu Camii

pazartesi kapalı

springs, those at Balçova

vicinity is the House of the

of the ancient vvorld, are

The Ethnographic Museum

being just 15 kilometer

Virgin Mary, and the Cave

situated 105 km from

that is situated next to the

from the city centre.

of the Seven Sleepers,

İzmir. The acropolis and

1906 yılında Salepçizade

Archaeology Museum

İzmir çevresinde çok sayıda

İzmir'den (72 km) ve

amphitheatre perched on

Hacı Ahmet Efendi

contains folkloric artefacts,

kaynak suyu ve kaplıca bulunuyor. Bunlardan

Kuşadası'ndan (18 km)

a tovvering hilltop, and on

tarafından İzmir'in en büyük

vvhich include a fine

kolaylıkla ulaşılabilen

the outskirts of the tovvn of

kubbeli camisi olarak inşa

coliection of Bergama and

Balçova kaplıcaları kent

olağanüstü ilginç,

Bergama the Asklepion or

edilen yapı, ince yapılı,

Gördes carpets, traditional

merkezine sadece 15 km

caddeleri ve yapılarıyla

health centre dedicated to

zarif bir minareye sahip. 4 /2 0 0 8 SKYLIFE 159


EV-KA 2 C İF T E H AVO ZVAR

YA M A N L A f

ORNEKKt

C U M H U R İY E T ,

ORG. SO Ğ U KKU YJ

R E F İK ŞEVKJ

[E M İK LE ^

KIZILA Y

M U H İT T İM

F İK R İ ALİ

OUM UŞP/

YALf-, A atakent

Karşıyaka K A Z IM D İR İK

MEVLANA

' Bostanlı Y E ŞİLO VA

Alsancak İR S IN LI

İZMİR KÖRFEZ!

H AL KAPI I G Ü R P IN A R

Y E N İŞ E H İR ISULTAN

ÜNARTEPE

Üçkuyular

ÇAN KA YA

ıG U N E Ş LT D IC L I

Ş IR IN K A P I

İZMİR ÇEŞME OTOYDU

A K S İN İ M E T İN OKTAY KMA» TAM SIN

ŞE H İT LER

SA LİH O M U R T A I

Ç E T İN

karaba

GUNALTAY l im o n t

UMUT

J

SELVIİ

C İ a(

SE W A N

K İBAR YUNUI

:M R E j

Y E Ş IL B A Ğ L A f

Ç A M L IK U L E

A B D I İP EKÇ İ AYDIN

D E V R İM

UZUI

O EY A Z EV LE rt

9 EYLÜL

Y E Ş IL i

FATİH

İZMİR 0

KM

j 2

Cadde (Road)

Demiryolu (RaiKvav) _______ Otovol (Motom av) Devlet Yolu (State Road) Otoyol Numarası (RoadNumbers)

r THY Ofis (Turklsh Airlines Office)

_________ Metro (Metro)

Metro Duracı (Metro Stop) ..... *

Tramvay Duracı " ' (TraımvavStop) Tren Durağı (TralnStation)

TORBALI;

ADNAN M ENDERES HAVAALANI (A IR P O R T )

G ü rb ü YAYINLA

(0216) 325 78


Bu fırsat dünyada kaçmaz! Her hafta farklı noktalara gidiş - donuş •

"I

^üki^,: $SP

*1

••

••

ğğm

ö l» .:.

r

k

Şim di dünyanın farklı noktalarına T ü rk Hava Yolları kalitesiyle ve ço k cazip fiyatlarla uçm anın keyfini siz de yaşayın. A yrıntılı bilgiyi thy.com ’dan öğrenebilirsiniz. l/> o

0 1 - 0 7 N isan 2 0 0 8

HANOVER. OSLO. DUBLİN

c o

0 8 - 1 4 N isan 2 0 0 8

BER LİN , KAZAN, DOHA

</>

15 -2 1 N isan 2 0 0 8

STUTTGART, BELGRAD, DONETSK

o

2 2 - 3 0 N isan 2 0 0 8

M ÜN İH , ZAG REB, DN EPR O PETR O V SK

•Ücret, biletin alındığı gûnûn TC M B döviz efektif satış kuru üzerinden YTL'ye çevrilecektir. İstanbul çıkışlı uçuşlarım ızın ekonom i sınıfında gıdış-donûş için geçerlidir ve yetişkinler içindir. Ç ocuk indirim i uygulanmamaktadır. Bebek indirim i % 10*dur Vergi ve harçlar bu fiyata dahil değildir Seyahat başlangıç tarihi, belirlenen hafta içinde olup en (azla kalış sûresi 8 gündür Bu kampanya dıger indirim lerle birleştirilemez. Uçaklarda kısıtlı sayıda koltuk ayrılmakladır

û TURK HAVA YOLLARI

v w .th y . c o m

UUU 0 8 4 9

A S T A R A L L İA N C E M E M B E R

' ' '


■ H otels / Oteller

O

CORNELIR CLUB MA RC O POLO (HV1)

AM ARA CLUB MARİNE

BLUE VVATERS CLUB

m

m

CORNELIA DE LUXE RESORT

Tel [0242] 824 63 36 pbx Faks / Fax [0242] 824 63 46 A d res / Adresses Çamyuva - Kemer / Antalya info@marcopolo.com.tr htt p ://www. marcopolo.com .tr

Tel [0242] 824 85 OC

Tel [0242] 756 94 64 Faks / Fax [0242] 756 95 56 - 57 Adres / Adresses Titreyen Göl Mevkii Sorgun. 07601 Side / Antalya bw@bluewaters .com .tr http://w ww.bluewaters.com.tr

Tel [0242] 710 15 00 Faks / Fax [0242] 715 25 05 A d res / A d resse s ileribaşı Mevkii Belek - Antalya / Turkey sales@comel iaresort.com http://www.corneliaresort.com

Faks / Fax [0242] 824 80 52 A d res / A d resse s Çifteçeşmeler Mah. Atatürk Cad. Beldibi 3 Kemer / Antalya clubmarine@amaraworld.com http://www.amaraworld.com

DELPHIN DIVA PREM IERE

m Tel [0242] 352 03 52 (pbx) Faks / Fax [0242] 352 03 62 Adres / A dresses Lara Turizm Merkezi / Antalya info@delphindiva.com http ://w w w .delphinhotels.com

CORNELIR L îf lt o /m o n d G o lf Resort & Spa

KAYA SELECT RESORT & SPA (HV1) Tel [0242] 725 54 90 Faks / Fax [0242] 725 55 40 Adres / A dresses Üçkum Tepesi - Belek / Antalya ksrs@kayatourism .com .tr http://www.kayatourism.com.tr

AM ARA DÖLCE VITA

ÇALIŞTA LU XURY RESORT

m

( ) Tel [0242] 710 01 01

T el [0242] 821 40 04 Faks / Fax [0242] 821 40 19 Adres / Adresses 07980 Tekirova - Antalya / Türkiye dolcevita@amarawor1d.com http ://www. amaraworld .com

Faks / Fax [0242] 710 01 10 Adres / A dresses Taşlıburun Mevkii Belek / Antalya http://www.calista.com.tr

CORNELIA D IAM OND GOLF RESORT & SPA Tel [0242] 710 16 00 Faks / Fax [0242] 715 33 53 A d res / A d resse s iskele Mevkii Belek - Antalya / Turkey sales@comeliadiamond.com http://www.comeliadiamond.com

DELPHIN PALACE DE LUXE COLLECTION (**"*) Tel [C242] 352 25 52 Faks / Fax [0242] 352 25 50-51 Adres / A dresses Lara Beach Antalya / Türkiye info@delphinpalace.com http://www.delphinpalace.com

0

CORNELIR

SUNRISE PARK RESORT & SPA (HV1 /*****)

AM ARA BEACH RESORT SİDE m

CATAMARAN RESORT HOTEL (****•)

Tel [0242] 748 70 10 Faks / Fax [0242] 748 70 31 -37 A d res / A d resse s Side - Kızılağaç 07600 Antalya info@sunrise.com.tr http://www.sunrise.com.tr

Tel [0242] 763 73 00 Faks / Fax [0242] 763 73 09 A d res / Adresses Gündoğdu Mevkii PK: 139 Çolaklı Manavgat / Antalya beachresort@amaraworld.com http://www.amaraworld.com

T el [0242] 824 97 77 Faks / Fax [0242] 824 96 88 A d res / Adresses Bahçecik Mevkii. Beldibi - Antalya / Türkiye info@catamaranhotel .com .tr http://w ww,catamaranhotel .com.tr

C O R N E L IA G O L F CLUB Tel [0242] 710 16 00 Faks / Fax [0242] 715 33 60 A d res / A d resse s iskele Mevkii Belek - Antalya / Turkey saies@comeliaresort.com http://www.corneliagolfresort.com

CRYSTAL HOTELS RESO RTS & SPA KEMER • BELEK * SİDE

DİVAN ANTALYA TALYA (*****) Tel [0242] 248 68 00 Faks / Fax [0242] 241 54 00 A d res / A d resse s Fevzi Çakmak Caddesi No: 30 / Antalya info@talya.com.tr http://www.talya.com.tr

E M İR H A N HOTELS

XANTHE RESORT&SPA

ULUSOY KEMER HOLIDAY CLUB (HV1) Tel 0242] 815 14 50 Faks / Fax [0242] 815 14 65 A d res / A dresses Göynük - Kemer / Antalya info@kemerholidayclub.com.tr http : / /w w w . kemerfıol idayclub.com .tr

ADORA GOLF RESORT (

)

Tel 0242] 725 40 51 Faks / Fax [0242] 725 40 71 A d res / A d resse s Belek Turizm Merkezi 07500 Serik - Antalya / Türkiye info@adora.com.tr http://www.adora.com.tr

CLUB HOTEL SERA CITY&RESORT HOTEL (*****)

CRYSTAL HOTELS K E M ER/BELEK/SİD E (*****

EM İRHAN HOTELS XANTHE RESORT & SPA (*****)

Tel [0242] 814 69 79 Faks / Fax . 42] 814 42 12 Adres / Adresses Atatürk Bulvarı Yenimahalle No:26 Kemer / Antalya wingresort@amaraworld.com http://www.amaraworld .com

Tel [0242] 349 34 34 (pbx) Faks / Fax .4 2 ] 349 34 54 Adres / A dresses Lara Beach 07003 Antalya info@clubhotelsera.com .tr http://www.clubhotelsera.com.tr

Tel [0242] 340 60 50 Faks / Fax [0242] 340 53 36 Adres / Adresses Serik Cad. 371 07230 Altınova / Antalya sales@crystalhotels.com.tr http://www.crystalhotels.com.tr

T el [0242] 763 86 00 Faks / Fax [0242] 763 86 09 A d res / A d resse s Evrenseki Mevkii Side / Antalya info@em irhanhotels.com http://www.emirhanhotels.com

BARUT HOTELS, LARA RESORT SPA & SUITES Tel [0242] 352 22 OC

C O N CO RD E DE LUXE RESORT (•****)

DEDEM AN ANTALYA HOTEL & CONVENTION ÇENTER (•****) Tel [0242] 316 20 20

AMARA W ING RESORT

m

Faks / Fax [0242] 352 22 22 A dres / Adresses 0710CLara Antalya/Türkiye lara@baruthotels.com http: /'/www.baruthotels.com

Tel [0242] 352 26 26 Faks / Fax 352 26 0C A dres / Adresses Lara Turizm Merkezi Lara - Antalya / Türkiye info@concordehotel.com .tr http://www.concordehotel.com.tr

Faks / Fax 12] 316 20 30 A d res / A dresses Lara yolu 07100 Antalya antalya@dedeman.com http://www.dedeman.com

FANTASIA HOTEL DE LUXE KEM ER (*"**) Tel [0242] 824 51 51 Faks / Fax [0242] 824 51 73 A d res / Adresses PK.15 07981 Çamyuva - Kemer / Antalya kemer@fantasia. com .tr http://www.fantasia.com.tr

162 SKYLIFE 4 /2 0 0 8

©

one I n t e r n a t io n a l c o d e f o r T u r k e y : 90. Antalya area co d e : 242. 3rcity calls wıthin T u r k e y f i r s t d i a l ’0', then th e area code. a nd then the local num ber. F o r i n t e m a t io n a l c a l l s f


H İL L S İD E s u h o t e l r*~ ) Tel [0242] 249 07 0C Faks / Fax [0242] 249 07 07 Adres / Adresses Konyaaltı / Antalya su@hillside.com.tr http://www.hillsidesu.com

L IM A K A R C A D IA G O L F & S P O R T R E S O R T (***" ) Tel [0242] 715 11 OC Faks / Fax [0242] 715 10 80 Adres / Adresses İskele Mevkii, Belek / Antalya info@arcadiahotel.info http://www.arcadiahotel.info

LY K IA VV O R LD & L IN K S G O LF A N TA LY A (***" ) Tel [0212] 256 85 61 F a k s /F a x [0212] 256 63 43 Adres / Adresses Denizyaka Mevkii Antalya lykia@lykiaworld.com http://www.lykiaworld.com

R IX O S P R E M IU M BELEK Tel [0242] 710 20 00 Faks / Fax [0242] 710 19 19 Adres / Adresses lleribaşı Mevkii PK: 116 Belek - Serik / Antalya sales@rixos.com http://www.rixos.com

SU EN O HO TELS G OLF BELEK r - ) Tel [0242] 710 30 0 Faks / Fax [0242] 710 30 0 Adres / Adresses Taşlıburun Mevkii 07525 Belek / Antalya info@sueno.com.tr http://www.sueno.com.tr

R 1 X

KAYA BELEK O TEL m Tel [0242] 725 55 a Faks / Fax [0242] 725 52 27 Adres / Adresses Üçkum Tepesi - Belek / Antalya dkreservation@kayatourism.com .tr http://www.kayatourism.com.tr

K A Y A S İD E O T E L Tel [0242] 756 90 90 Faks / Fax [0242] 756 90 95 Adres / Adresses Titreyengöl Mevkii P.K: 26 Manavgat / Antalya skres@kayatourism.com .tr http ://www. kayatourism.com .tr

KEM ER RESO RT HO TEL m Tel [0242] 814 31 00 Faks / Fax [0242] 814 55 3C Adres / Adresses Atatürk Bulvarı Kemer / Antalya resort@kemerresort.com http://www.kemerresort.com

LA R E S P A R K H O T E L m Tel [0242] 352 00 11 Faks / Fax [0242] 352 00 55 Adres / Adresses Güzeloba Mevkii, Lara Sahili / Antalya info@laresparkhotel .com http://www.laresparkhotel.com

L IM A K A T L A N T IS H O TEL & R E S O R T (" ***) Tel [0242] 710 07 00 Faks / Fax [0242] 715 23 75 Adres / Adresses lleribaşı Mevkii, Belek / Antalya info@atlantishotel.info http ://w w w .atlantishotel.info

M IR A C L E R E S O R T H O T E L

R IX O S T E K İR O V A

Tel [0242] 352 21 21 Faks / Fax 2 42 )35 2 21 11 Adres / Adresses Lara Turizm Merkezi Lara - Antalya / Turkey info@miracleotel.com http://www.miracleotel.com

Tel 0242] 821 40 32 Faks / Fax D242] 821 40 44 Adres / Adresses Tekirova Beldesi PK: 137 07995 Kemer / Antalya sales@rixos.com http://vMW.rixos.com

S U N G A T E P O R T RO YA L DE LU XE R E S O R T HO TE L (~*~) Tel [0242] 824 00 00 Faks / Fax [0242] 824 97 55 Adres / Adresses Çifteçeşmeler Mevkii 1. Beldibi - Kemer / Antalya info@sungatehotels.com http://www.sungatehotels.com

L IM A K L A R A D E LU X E H O T E L & R E S O R T (" * ** ) Tel 242] 352 27 OC Faks / Fax [0242] 352 26 58 Adres / Adresses Lara / Antalya info@larahotel.info http://www.larahotel.info

ORANGE CO UNTY R E S O R T H O T E L (*****) Tel [0242] 814 72 « Faks / Fax >242)814 72 3: Adres / Adresses Atatürk Bulvarı Yenimahalle Kemer / Antalya sales@orangecounty.com.tr http://www.orangecounty.nl

SH ER A TO N VO Y A G E R A N TA LYA HO TEL, R E S O R T & S P A (***~) Tel [0242] 249 49 49 Faks / Fax [0242] 249 49 00 Adres / Adresses 100. Yıl Bulvarı, Konyaaltı Beach 07050 Antalya reservations.voyagert@starwoodhotels.com http://www.sheraton.com/antalya

SÜ SE Sİ DE LUXE R E S O R T & S P A (*****) Tel [0242] 710 24 00 Faks / Fax [0242] 715 33 98 Adres / Adresses iskele Mevkii Belek / Antalya info@susesihotel.com http://www.susesihotel.com

L IM A K L IM R A H O T E L & R E S O R T (**•**) Tel 242] 824 53 00 Faks / Fax 242] 824 77 7? Adres / Adresses No: 15 Kiriş Kemer / Antalya info@limrahotel.info http://www.limrahotel.info

PA PILLO N BELVIL

S IL L Y U M G O L F R E S O R T & M A R E K V IL L A S (**+**) Tel [0242] 715 21 OC Faks / Fax [0242] 715 21 69 Adres / Adresses ileribaşı Mevkii - Belek / Antalya info@hotelsillyum.com http://www.hotelsillyum.com

TH E M A R M A R A AN TA LYA

r ~ ) Tel [0242] 710 09 00 Faks / Fax [0242] 710 09 39 Adres / Adresses Taşlıburun Mevkii 07500 Belek / Antalya belvıl@papillon .com.tr http://www.papillon.com.tr

SU EN O HO TELS B E A C H S İD E (*****) Tel [0242] 744 10 C Faks / Fax [0242] 744 10 31 Adres / Adresses Sorgun Side 07330 Antalya / Türkiye info@sueno.com.tr http://www.sueno.com.tr

T IT A N IC B E A C H & R E S O R T H O T E L (*****) Tel [0242] 352 02 02 Faks / Fax [0242] 352 02 38 Adres / Adresses Lara Turizm Merkezi Lara / Antalya info@titanic.com.tr http://www.titanic.com.tr

LO N G B E A C H R E S O R T H O T E L DE LU X E & S P A ( “ *) Alanyadaki Tatil Lüksünüz Tel [0242] 534 10 10-534 10 30 Faks / Fax [0242] 534 10 23-24 Adres / Adresses Kargı Mevkii Türkler - Alanya / Antalya http://www.hotellongbeachresort.com

P H A S E L IS P R IN C E S S O T E L Tel [0242] 821 40 70 Faks / Fax [0242] 821 40 69 Adres / Adresses Tekirova Köyü Kemer / Antalya phaserez@pri ncess.com .tr http://www.princess.com.tr

m Tel [0242] 249 36 (X Faks / Fax [0242)316 81 04 Adres / Adresses Eski Lara Cad. No: 136 Şirinyalı 07100 Antalya / Türkiye antalya- info@themarmarahotels.com http://www. themarmarahotels.com

4 /2 0 0 8 SKYI IFE 163


R e sta ura nts / Restoranlar

GUIDE

■ H o te ls / Oteller

C

h in a

Ç

Tel: 0 8 0 0 5 11 0 7 0 7 0 8 0 0 5 11 0 7 0 8

a r d e r i

'.Rgstaurant & 'Bar

ANTALYA

Provincial Director of Tourism İl Turizm Müdürlüğü Tel: 3 4 3 2 7 6 0 -6 1

Restaurant T U R K IZ H O T E L T H A L A S S O C E N T R E & M A R IN A (*“ **) Tel [0242] 814 41 00 Faks / Fax [0242] 814 28 34 Adres / Adresses Yalıcaddosi No:3 07980 Kemer / Antalya gmasst@turkiz.com .tr http://www.turkiz.com.tr

ALPPAŞA RESTAURANT “ Unique historical and nostalgic environm ent"

T el [0242] 247 56 76 Faks / Fax 4 2 )2 4 8 50 74 Adres / Adresses Barbaros Mah. Hesapçı Sok. No: 32 Kaleiçi (Oldcity) / Antalya info@alppasa.com http://www.alppasa.com

C H İN A G A R D E N RESTAURANT&BAR Tel [0242] 248 78 35 - 243 19 03 Faks / Fax 12)248 80 03 Adres / Adresses Konyaaltı Cad. Atatürk Kültür Parkı İçi / Antalya antalya@pamfilya.com.tr http://www.chinagarden.com.tr

S H IP IN N Tel [0242] 259 12 99 Faks / Fax [0242] 259 19 13 Adres / Adresses Serbest Bölge Yanı Çelebi Marina İçi Merkez / Antalya info@shipinn.com.tr http://www.shipinn.com.tr

Antalya, Cumhuriyet Mah. Tei: 241 1 7 4 7 Alanya, Çarşı Mah., Tel: 5 1 3 12 4 0

Kaş, Cumhuriyet Meydanı Tel: 8 3 6 1 2 3 8 Kemer, Belediye Binası Tel: 8 1 4 15 3 6 - 8 1 4 11 12 Tourism Poliçe / Turizm

XANADU RESORT H O T E L (*****) Tel [0242] 710 00 00 Faks / Fax [0242] 715 17 33 Adres / Adresses Acısu Mevkii. PK 49 Serik - Belek / Antalya sales@xanaduresort .com.tr htt p ://w w w .xanaduresort.com .tr

ATAN PA RK O TEL RESTAURANT Tel [0242] 321 78 55 - 4 Hat I0533] 370 86 85 Faks / Fax [0242] 321 78 58 Adres / Adresses Yeşilbahçe Mah. Eski Lara Cad. No: 117 Antalya atanotel@hotmail.com

JO LLY JO KER Jolly Joker Pub Lara / Antalya [0242] 316 75 15 - 16 Jolly Joker Pub XL Konyaaltı / Antalya [0242] 229 46 43 - 45 jollyjoker@gmail.com http://www.jj.com.tr

S T E L L A ’S M A N Z A R A RESTAURANT “P a ssio n fo r g o o d F o o d ” Tel [0242] 316 35 96 - 0532 356 26 34 Adres / Adresses Eski Lara Cad. 40/1 Dedeman Aquapark Yanı Merkez / Antalya stellasmanzara@gmail.com

Polisi Kaleiçi Yatlimanı, Tel: 2 4 3 1 0 61

■ Sightseeing / Gezinti Alanya Archaeological Museum Arkeoloji Müzesi Tel: 5 1 3 12 2 8 8 to 5 :3 0 , closed Mondays This is a museum in two section s, archaeological

AIJŞVERlŞlN EN KEYİFLİ ANI B E S T VV ESTERN K H A N m Tel [0242] 248 38 70 Faks / Fax [0242] 248 42 97 Adres / Adresses Elmalı Mah. Kazım Özalp Cad. No:55 / Antalya info@khanhotel.com http://www.khanhotel.com

K O N Y A L IL A R R E S T A U R A N T D EEPO O UTLET Tel [0242] 340 22 42 Adres / Adresses Havalimanı Karşısı No: 371 Altınova / Antalya http://www.konyalilar.com

and ethnographic. The L A R A B A L IK EVİ RESTAURANT “L e z z e t ve K a lite B ir A rad a" Lara Şube [0242] 324 15 75 Konyaaltı Şube [0242] 228 20 80 Faks / Fax [0242] 324 15 65 larabalikevi_konyaalti_@hotmail.com

Ş EKÜ RE BAR RESTA UR AN T Tel [0536] 982 00 00 [0536] 414 13 14 Adres / Adresses Lara Cad. No:493/1 Merkez / Antalya

archaeological section has bronze, marble, g lass and m osaic finds from the Hellenistic, Roman and Byzantine periods, as well a s an inscription in

o rd c r

■ Emergency

the Karamanid language and coin s of various

DOKUMA KLASİĞİ A L P P A Ş A B O U T IO U E HO TE L (S) H istory, C o m fo rt an d Tradition Tel [0242] 247 56 76 Faks / Fax [0242] 248 50 74 Adres / Adresses Barbaros Mah. Hesapçı Sok. No: 3 2 Kaleiçi (Oldcity) / Antalya

info@alppasa.com http://www.alppasa.com

K O N Y A L IL A R R E S T A U R A N T DOKUMA Tel [0242] 345 38 98 Adres / Adresses Namık Kemal Bulvarı No: 19 Dokuma / Antalya http://www.konyalilar.com

O R D E R C A F E L O U N G E B IS T R O Tel [0242] 248 05 06 - 248 73 11 -12 [0533] 473 04 03 Faks / Fax 2 4 2 )2 4 8 73 16 Adres / Adresses Konyaaltı Cad. Atatürk Parkı Cafe Bistro -2 / Antalya info@orderbistro.com http://www.orderbistro.com

Ambulance

civilizations and periods.

Tel: 112 (Ali över Turkey)

VVorks of Turkish and

Poliçe

sad d leb ags and garm ents

Tel: 155 (Ali över Turkey)

from Alanya and its

Fire

Islamic art, and kilims,

environs are exhibited in

Tel: 1 1 0 (Ali över Turkey)

the ethnographic section.

Tourism poliçe

dönem ine kadar olan

Müze, Prehistorik Bizans

Tel: 5 2 7 4 5 0 3

buluntuların sergilenmesi

Gendarme

amacıyla kuruldu.

Tel: 15 6 (Ali över Turkey)

Mozaikler, çan ak ve

Coast Guard Tel: 1 5 8 (Ali över Turkey)

çömlekler, heykel koleksiyonları, İzmir Konak'ta bulunan müze binasında ziyaretçilerin

■ Tourism İnformation P A T A R A P R IN C E B o u tiq u e H o te l & R e s o rt Tel [0242] 844 39 20 (Pbx) Faks / Fax [0242] 844 39 30 Adres / Adresses PK 10 Kalkan / Antalya patara@pataraprince .com http://www.pataraprince.com 164 SKYLİFE 4 /2 0 0 8

K O N Y A L IL A R R E S T A U R A N T E T & B A L IK Tel [C242] 323 66 60 Adres / Adresses Fener, CarrefourSA Yanı, Lara / Antalya http://www.konyalilar.com

beğenisine sunuluyor.

S H A K E S P E A R E B İS T R O

Turizm Danışma

5M Migros AVM [0242] 230 12 14 Deepo Outlet Çenter [0242] 340 58 40 Dedeman Park Lara [0242] 316 29 29 sky@shxpr.com http://www.shxpr.com

Tourist İnformation Phone /

Alanya Kalesi This splendid Byzantine

Alo Turist Hattı

citadel surmounting the

Alanya Citadel


rocky peninsula is vvalled

bacalarına benzeyen

Antalya, Minicity telis the

(8 km). The ‘Red Tower'

ilginç doğal oluşumları

stories of the Anatolian

(today an international

vvas built by the Seljuk’s

görebilirsiniz.

civilisations in a series

yachting marina).

of miniature 1 :2 5

Şehrin tarihi çekirdeği

Karain Cave

scale-m od els. The

olan Kaleiçi; restore edilmiş hali, otel ve

Sultan Keykubad in 1 2 2 6 . Today it is a small

down to the old harbour

museum containing

Karain Mağarası

mini-monuments

etnographical collections.

The ca v es are 27

chronicle the millennia-

pansiyonları, restoranları

Bizans zamanından

kilometer northvvest

old past of the Hittites,

ve eğ len ce olanaklarıyla

kalma, Kızıl Kule’si

of Antalya. İt is the largest ca v e in Turkey

Assyrians, Lydians, Phrygians, Troy,

turistik bir merkez.

12 2 6 ’da Sultan Alaaddin Keykubad tarafından

to have been inhabited.

Cappadocia,

eski liman ise bugün uluslararası bir marina.

inşa ettirilen görkemli

Finds from th ese

H alicarnassus, Ephesus,

Alanya Kalesi şehri ikiye

remarkable ca v es

the Byzantines, Seljuks, Ottomans, and

ayıran bir yarımadanın üzerinde yer alıyor. Kızıl

Düden Falls

Kule, bugün etnografik

Düden Şelalesi

eserlerin sergilendiği

A very beautiful vvaterfall (12 km north of the city

bir müze.

centre). It's a perfect

Antalya Museum

ch o ice to hacqve a

Antalya Müzesi Kenan Evren Bulvarı,

picnic. Kent merkezine kuzey

Konyaaltı,

yönünde 12 km uzaklıkta

Tel: 241 4 5 2 8

çok güzel bir şelale. Piknik

0 8 .3 0 - 1 7 .3 0 , closed

için mükemmel bir tercih.

go back to the paleolithic, so m e 3 0 ,0 0 0 years ago. Antalya'nın 2 7 kilometre kuzeybatısında yer alır. Türkiye'nin içinde insan yaşam ış en büyük mağarasıdır. Yapılan arkeolojik kazılarda elde edilen buluntular, paleolitik çağlara, yaklaşık

Mondays / pazartesi

Hadrian’s Gate

3 0 bin yıl ön ceye

Antalya Museum covers

Hadrian Kapısı

tarihlenmektedir.

an area of 3 0 .0 0 0 square

The beautiful decorated,

m etres vvith thirteen

three-arched gate vvas

Manavgat VVaterfalI

galleries, an open-air

built in honour of Hadrian

Manavgat Şelalesi

gallery, a children’s

when he visited the city

A priority address for

gallery (vvhere children

in 1 3 0 A.D.

those who want to

kapalı

modem Turkey. With its pools and vvatervvays, Minicity offers a refreshing tour on Antalya's searing summer days. Antalya, Konyaaltı'nda, 5 5 bin metrekareye kurulu Minicity, Anadolu uygarlıklarının öykülerini,

Dar sokaklardan inilen

Perge The origins of this ancient city 18 km north-east of Antalya go back to 1 0 0 0 BC, but the surviving remains are Hellenic and Roman. An exceptional open-air museum. Antalya'nın 18 kilometre kuzeydoğusundaki bu

1 /2 5 oranına küçültülen

antik kentin geçm işi

minyatür

MÖ 1 0 0 0 yılına kadar

modellerle anlatıyor. Hitit,

uzanıyor. Ancak bugün

Asur, Lidya, Frigya, Troya, Kapadokya,

gezilen kalıntılar Helen ve Roma dönemlerinden

Halikarnassos,

kalma bir açıkhava

Efes, Roma, Selçuk,

müzesi.

Osmanlı ve Modern Türkiye'nin

Phaselis

binlerce yıllık geçm işten

Situated at the foot of

yadigâr kalan eserleri bir araya geliyor. Havuzlar

Mt Tahtalı (Olympos), 15 km south of Kemer,

ve suyollarıyla donatılan

the three harbors of

may b e left) and a wide

M S 1 3 0 yılında imparator

cool off on the hot,

yard,

Hadrianus'un Antalya'ya

svveltering days

Antalya Müzesi çok geniş

gelişi onuruna yapılan

of summer.and a natural

bir alanda 1 3 teşhir salo ­

üç kemerli kapının

vvonder created by the

nu ve bir açıkhava

oyma ve kabartmaları

Minicity, Antalya'nın

stream of the sam e

Phaselis were the reason

galerisinden oluşuyor.

olağanüstü.

sımsıcak ikliminde, serin

nam e. With its

for its historical role a s

bir gezinti sunuyor.

a comm ercial çenter. Tahtalı Dağı'nın

Çocukların da ilgisini ç e k e c e k bir salon bulunan müzeyi tarih meraklıları mutlaka gezmeli.

Aspendos

thunderous c a s c a d e and

Köprülü Canyon National Park

icy vvaters, this vvaterfall, located in Antalya's

Köprülü Kanyon

15 km güneyinde yer

Manavgat tovvnship, is

alan antik kent, üç limanı

eteklerinde, Kemer'in

Milli Parkı

a haven of tranquility.

The Köprülü Canyon

ile zamanının önemli

Yazın sıcak ve bunaltıcı

National Park is vvithin the

bir ticaret merkeziydi.

günlerinde serinlemek

A majör port and

boundaries of Manavgat,

isteyenlerin bir numaralı

a 14 km long and 10 0 m

Side

comm ercial centre in

adreslerinden biri; her

At this lively resort east

mevsim bol suyu olan

of Antalya, the ho u ses

Manavgat Çayı'nın

and ancient ruins are

antiquity. A spendos

wide valley betvveen

today lies inland,

Bolasan village and

4 8 kilometer e a st of

Beşkonak.lt is thickly

Antalya. İts magnificent amphiteatre is the b e st

covered in ced ar trees

preserved in the vvorld

and its resem blance to the ‘fairy chim neys' of

and knovvn for its superb

Cappadocia, albeit

a co u stics and is stili

in the from of nature, is striking.

used for co n certs.

Manavgat sınırları içerisinde

Antalya’nın 4 8 kilometre doğusunda, antikçağın

yer alan park, Bolasan

önemli limanından kalma

köyü ile Beşkonak arasında

muhteşem bir amfiteatr.

1 4 km uzunluğunda,

Olağanüstü akustiği ve iyi korunmuş olması

1 0 0 m etre derinliğinde bir vadidir. Gür sedir

nedeniyle bugün de

ormanları ile kaplı vadide,

konserler için kullanılıyor.

Kapadokya'daki peri

oluşturduğu bir doğa

inextricably intervvined.

harikası: Manavgat

There are tvvo agoras,

Şelalesi. Antalya'nın

an amphiteatre and a

Manavgat ilçesinde

museum in vvhich

bulunan bu şelale,

statues and other vvorks

gümbür gümbür sesi,

Old Quarter Kaleiçi

of art found here

buz gibi suyuyla insana

The historic nucleus of

are exhibited.

huzur veren bir cennet.

Antalya. This district

Antalya'nın doğusundaki

is novv restored and

bu turistik kıyı kasabası

Minicity

has becam e an attractive

Konyaaltı, Tel: 2 2 8 9 2 2 8

touristic centre vvith

antik kalıntılarla iç içe. İki büyük agora, geniş

0 9 .0 0 - 2 3 .0 0 , open daily her gün

its taverns, hotels,

bir amfiteatr ve burada

restaurants and

gün ışığına çıkarılan

entertainment facilities. İts narrovv streets lead

heykel ve öteki eserlerin

Built över 5 5 ,0 0 0 square m eters at Konyaaltı in

sergilendiği bir müze. 4 / 2 0 0 8 SKYLIFE 165


Goveçlik .

73

J

\

D

İm

j

O

^

h„ B 0 Z K U ^ 0 '

İnceler

k

Beylerli Hayriye ,

” *

.Dereköy

- j

Kaş

°

"

Acıgöl

Karakent

lacılar

A k o re r^

t.

' ^

İSPARTA

K o c a a lile r

D . r e k llîV S a v k ö y

‘ Gökçebağ

Askeriye BURDUR Kayaaltı#

Büğdüz~~

Bağsaray Ybzıpınar

Karakı

K ız ılk a ]

Karavelıler< Kovanlık

•Tekirova

' Ȃamyuva

OKemer

[Beldibi

D ö ş e m e a ltı Çığhkî

Buyükköy

Çomaklı 74.

M ıiPart.

İmecik

Itın y a k a

0 Yardımcı Burnu

Karaca Yarımadası

O ly m p o s

Koyok Mtrkezi

'T s o k lı k * »

Veşılyayla. _f Yelten* i □

JatköyJ f Güllük Dağı

Bcvdaga'

Finike Körfezi

Turunçova

^% \felnız

krykandaOlımpos L* Milli Parti ı

v

o G ö lo v a

Boğaziçij 63i

Dereköy •Orhanlı Harmanlı •

\Y f? tlff" ? \

Kayabaşı

, .Vılmazlı

Elmalı y ü d en kö yjj

Köşkerler» A n d r ık e

Kekova Adası

;

‘Kasaba

Kem er köy

oA k ç a y

Se|<j

— — , » j ^ üney63 /

Veşllyuva

«Ya$sıhüyük

Uçarı

\

Acıpayam 53

q

r

»yırköy \

Sütleğen

Dereköy

Üzümlü

• Çavdır

) »Palamut

J

Şpğütlüdere

\\

V v u r ^ il

ıSerinhisar

Aşağıkaraçây-.

^ V S S F İe !* Honaz

> * — '"T

43 Çukurköy

D E N İZ L İ? So W ar

* Kı^Upabölük

\

Kızılca

'S T a v a s ^ '

^Baharlar Horasanlıy ' \B uyukk°nak cc

X a n th o s .

Kabaağaç

Fethiye

incirko y.

• Çöğmen S O N C U K •Arpacık 122

Kauno^ T ç lm e s s o s .

Yedi Burun

’ atara; A n t ip h e llo s .

Meis Adası °° Megisti

Kovada Gölü

^

^

Kesme

Çaltepe

Beyşehir Gölü

O .Gölyaka

Yenişarbademli

A

Yenidoğan

Sağlık»

° Doğanbey

Ketenli

K ız ılö r e n

Akkise

O rtakaraöre

JN

K ö p rü l

V * O rta k ö y

Bozkır

'S i^ ir Z y b la .

^ <

.

°

Umutlu

K a d ıin i

Toslak

«

G ü z e lb a ğ '3

Gündoğmuş

G ü z e ls u °

Yarpuz 128^—

o C e v iz li

Bademli

Bayafşaı

Sadıkhacı

°Ü z ü m lü

• Üstünler

Kuyucak

Ibradı

r

.Avsallar

Mahmutlî

ISETTLEMENTS

İ İve merkezi DiMrict çenter

(0216) S74 24 44

YAYINLARI

G ü rb ü z

20 KM

Tîırihi >vr Huhmcnl ftacey

Kov merkezi l ılla/ıe çenter

o Kem er

W *

Bucak m cıkczı SnMiıtrkı çenter

T

o S id e

merkezi □ ANTALYA (İlit> ccnicr

Y E R LE Ş İM

K onaklı.

T ü r k le ^ » >

SlGNS

THY Salı) OIİm

Umaıı

Turkish Airlines Saie* Office*

Seaptm

Gümrük

( IUKKI1I

K.ı\:ık ıiK rk c /i Ski çenter

M illi park \nlitHHii fkiri

H atcrfuU

VlaK.

Plaj

K aıı^ı alanı Canı/ıing

Beach

/X N y y

X

/ J5'

SA

•p p

®

İŞ A R E T LE R /

" ^ ^ ^ O k u r c a la r

A la r a H a n

Güneycik

Derebucak

G encek,

Akçabelen

Yeşildağ* Kayabaşı

O Kurucaova*

°

Duzağaç

K a s ım la r

o Aksu

'Gökçehüyük

Ayvalıpınar

Karadiken

^ütçülero Çobanisa r ^ Ç a n d ır K aracu ören B arajı

G e b iz

Y O L L A R / ROADS

Çok >cnllı yol Sinin lııııe ntaıl Asfalt vol l y >hıilı p u ın i m uti Stabilize vol StaMizeil nmıl

İl.YOLLARI

P rovincia l Rtmüs

DIĞLR YOLLAR (Mher Rnads


T U R K İS H A IR L IN E S '

T Ü R K H A V A Y O L LA R I 1

AIC W

f ı n d ı k

p r o b l e m ! M U C İZ E

Ç İKO LA TA S I, PASTASI,

KURUYEMİŞ

D O N D U R M A S I,

O

B A K LA V A S I, K A K A O L U KREM ASI, GOFRETİ, KEKİ, L O K U M U , M U H A L L E B İS İ,

F IN D IK D İY A R I TÜ R K İY E

FTG

W

K U R A B İY E S İ, B İS K Ü V İS İY LE ; T Ü R K İY E 'N İN FINDIĞI DÜNYAYA S A Ğ LIK VE AĞ IZ TADI SU N U YO R .

FINDIKLIYSA İYİ GELİR.

HAZELNUT

PASTR IES, ICE CREAM S, B A K L A V A , COCOA CREAMS, VVAFFLES, CAKES, TU R KİSH

COM ES

DELIG HTS, PUDDINGS COOKIES, BISCUITS;

FTG

TU R K İS H H A Z E L N U T

O

Mucıa lummiKs

FIN DIK TANITIM 6RUBU

■■THE M i MIRACLE NUT

İN C H O C O LATES,

FRO M TU RKEY

BRINGS H EALTH AND GUSTO SJÜelnÛt TO THE VVORLD.

IF THERE IS HAZELNUT İN, İT IS GOOD. www.ftq.orq.tr


MUĞLA

GUIDE

■ H o te ls / Oteller

• 'w . 'W

ERSAN RESORT & SPA (HV1/***'*)

BODRUM PRINCESS DELUXE RESORT & SPA (**"*)

Tel (02521 316 89 80 • 313 73 00 Faks / F a x [0252] 313 73 01 Adres / Adresses İçmeler PK: 357 48400 Bodrum / Muğla booking@ersan .com.tr http://www.ersan.com.tr

Tel [0252] 311 01 50 Faks / Fax [0252] 311 02 07 Adres / Adresses Saplıburun Saplıköy Mevkii Göltürkbükü / Bodrum bodrumdeluxe@princess.com .tr http://w ww.princess.com .tr

HİLLSİDE BEACH CLUB (HV1)

CLUB RESORT SELECT MARIS T***)

MÖVENPICK RESORT BODRUM r * ~ )

Tel [0252] 614 83 6 0 -0 2 '2 362 30 30 Faks / Fax . ^21 614 14 70 Adres / Adresses Kalemya Koyu P.K 123 48300 Fethiye / Muğla hbc@hillside.com.tr http://www.hillside.com.tr

Tel [0252] 441 20 00-[0800] 445 43 43 Faks / Fax [0252] 436 92 28 Adres / Adresses Datça Yolu 35. Km Hisarönü Mevkii 48700 Marmaris / Muğla info@selectmari s .com ,tr http://w w w .selectmaris.com .t r

Tel [0252] 311 10 20 F a k s /F a x [0252] 311 10 30 Adres / Adresses Gündönümü Mevkii Bitez 48400 - Bodrum / Muğla resort.bodrum@moevenpick.com http://w ww.moevenpick- bodrum.com

FUGA FINE TIMES (HV1)

HAPIMAG RESORT SEA GARDEN (***~) Tel [0252] 368 90 10

YELKEN HOTEL & SPA

r***) Tel [0252] 311 09 90

Faks / Fax [0252] 368 90 56 Adres / Adresses Yalıçiftlik - Bodrum / Muğla sales. bodrum@hapimag.com http ://www. hapimag -seagarden.com

Faks / Fax [0252] 382 02 38 Adres / Adresses Kadıkalesi Mevkii Turgutreis - Bodrum / Muğla yelken@yelkenhotel.com.tr http://www.yelkenhotel.com.tr

Tel [0252] 317 23 60 (pbx) Faks / Fax [0252] 317 23 63 Adres / Adresses Asarlık Mevkii. Bodrum info@fuga.com.tr http://www.fuga.com.tr

LA BLANCHE RESORT & SPA (*****) Tel [0252] 382 00 00 (pbx) Faks / Fax [0252] 382 01 00 Adres / Adresses Bahçelievler Cad. No:69 48960 Turgutreis - Bodrum info@lablanche.com.tr http://www.lablanche.com.tr

RIXOS BODRUM

A T A M I B O U T IO U E HO TEL Tel [0252] 357 74 16-17-18 Faks / Fax [0252] 357 74 21 Adres / Adresses Cennet Koyu Gölköy Bodrum (Open ali year) info@atamihotel.com http://www.atamihotel.com

Tel [0252] 337 11 22 Faks / Fax [0252] 337 12 28 Adres / Adresses Zeytinli Kahve Mevkii Bodrum / Muğla sales@rixos.com http://www.rixos.com

DİVAN BODRUM PALM İRA

THE M AR M A RA BO DR UM "S m a ll Lu x u ry H o te ls ” Tel [0252] 313 81 30 Faks / Fax [0252] 313 81 31 Adres / Adresses Yokuşbaşı Mevkii - Bodrum / Muğla bodrum -info@themarmarahotels.com http://www.themarmarahotels.com

Tel [0252] 377 56 01 Faks / Fax [0252] 377 59 52 Adres / Adresses Keteşhanm Cad. No: 6 Göltürkbükü - Bodrum / Muğla aivan@divanpalmira.com.tr http://www.divan.com.tr

CASA DELL’ARTE Hotel of Arts & Leisure (S)

LYKIAVVORLD ÖLÜDENİZ

Tel [0252] 367 18 48 (pbx) Faks / Fax [0252] 367 18 68 Adres / Adresses Kilise Mevkii Mutlu Sok. Torba - Bodrum / Muğla reservation@casadellartebodrum.com http://w ww.casadellartebodrum.com

Tel (0252) 617 02 00 Faks / Fax (0252)617 03 50 Adres / Adresses P.O.Box 102 48340 Ölüdeniz/Fethiye lykia@lykiaworld.com http://www.lykiaworld.com

■ Emergency Am bulance Tel: 11 2 (Ali över Turkey) AEGEAN DREAM RESORT HOTEL (***") Tel [0252] 382 88 98 Faks / Fax [0252] 382 22 47 Adres / Adresses Bahçelievler Mevkii 48400 Turgutreis - Bodrum / Muğla info@aegeandream.com http://www.aegeandream.com

İSİS HOTEL & SPA

m

Tel [0252] 317 21 40 2156 Adres / Adresses Gümbet - Bodrum reservation@isis .com.tr isis@isis.com.tr http://www.isis.com.tr Faks / Fax

DEDEMAN BODRUM (****)

Poliçe

ECESARAY MARINA & RESORT (S)

Tel: 1 5 5

Tel [0252] 313 85 00 Tel [0252] 612 50 05 Faks / Fax [0252] 313 45 30 Faks / Fax [0252] 614 72 05 Adres / Adresses Kavaklı Sarnıç Cad. Adres / Adresses 1. Karagözler Dedeman Sok. No: 1 48400 Bitez - Bodrum 48300 Fethiye / Muğla tiodrum@dedeman.com info@ecesaray.net http://www.dedeman.com http://www.ecesaray.net

(Ali över Turkey)

Fire Tel: 1 1 0 (Ali över Turkey)

Tourism poliçe Tel: 5 2 7 4 5 0 3

Gendarm e Tel: 1 5 6 (Ali över Turkey)

Coast Guard Tel: 1 5 8 (Ali över Turkey) BAIA BODRUM Tel [0252] 387 92 93 Faks / Fax [0252] 387 76 25 Adres / Adresses Kızılburun Mevki Gündoğan - Bodrum / Muğla baia@hotel-baia.com http://www.baiahotels.com 168 SKYLİFE 4 /2 0 0 8

KEMPINSKI HOTEL BARBAROS BAY (***") Tel [0252] 311 03 03 Faks / Fax [0252] 311 03 Adres / Adresses Yalıçıftlık - Bodrum reservations.barbaros@kempinski.com info.barbaros@kempinski.com http://www.kempinski-bodrum.com

HOTEL FLIPPER

m

Tel [0252] 385 33 33 Faks / Fax [0252] 385 33 50 Adres / Adresses Gökçebel Mevkii 48400 Yalıkavak - Bodrum / Muğla info@hotelflipper.com.tr http://www.hotelflipper.com.tr

ARMONIA HOLIDAY VILLAGE & SPA

■ Tourism İnform ation

Tel [0252] 393 63 15 Faks / Fax [0252] 393 63 18 Adres / Adresses Kemer Mevkii Akyarlar - Turgutreis - Bodrum / Muğla hotel@clubarmonia.com http://www.clubarmonia.com

Telephono: I n t e r n a t io n a l c o d e f o r T u r k e y : 90. Muğlaarea code: 252. For ıntercıty calls within T u r k e y f i r s t d i a l ‘O1, then the area code, and then the local number.

Turizm Danışm a

Bodrum Barış Meydanı, Tel: 3 1 6 1 0 9

F o r i n t e m a t io n a l c a l l s

first dial '00'.


Dalaman Havalimanı,

eserlerin sergilendiği iki

vvith seven d oors, the

bulunan

R eşadiye Peninsular,

Tel: 7 9 2 5 2 2 0

salondan oluşuyor.

m useum h as both

üç ad et fosil yatağından

vvhich in geographical

Sergilenen eserlerin

archaeological and

çıkarılan fosillerin

term s marks

Dalyan O rtaca,

neredeyse tamamı

ethnographic exhibits.

sergilendiği m üzede,

the co n flu en ce of

Tel: 2 8 4 4 2 3 5

Fethiye ve çevresinden

Marmaris Arkeoloji

birçok hayvan ve bitki

the A egean and

derlenmiştir. Üzerinde üç

Müzesi'ne ev sahipliği

türüne ait fosillerden

Mediterranean. At

yapan Marmaris Kalesi,

oluşan koleksiyonlar

Datça Hükümet Binası,

dilde yazılmış metinlerin

iskele Mahalle,

yer aldığı ve Likçe'nin

1 9 8 0 -1 9 9 0 yılları arasında

yer alıyor. B e ş ila

the vvestern tip of the peninsular is the ancient

Tel: 7 1 2 31 6 3

çözüm üne büyük

restore edilerek hizmete

dokuz milyon yıl ö n ce

city of Knidos, vvhere

katkılar sağlayan 'Stel'

açıldı. G erek tarihi

yaşam ış canlıların

tra ce s of alm ost ali

Fethiye

ve 'Kumrulu G en ç Kız

gerekse mimarisi ile

fosillerinin yanı sıra,

İskele Meydanı 1,

Heykeli' müzenin en

büyük önem taşıyan

Yatağan-Stratonikeia

the periods of vvestern Anatolian history are

Tel: 6 1 2 1 9 7 5

önemli parçaları.

Kale, müzenin karakterine

antik kentinden çıkarılan

to b e se e n . From

de olumlu açıdan

eserler d e m üzede

D atça on the c o a st

Köyceğiz

The Bodrum Museum of Undervvater Archeology

katkı sağlıyor. Yedi

sergileniyor.

there are also day

kapalı mekâna sahip müzede, arkeolojik

■ Sightseeing

trips by boat to the bay s of Kargı, Kızılbük,

Sualtı Arkeoloji Müzesi

ve etnografik eserler

Gezinti

Palamutbükü, Domuzbükü

Marmaris

Tel: 3 1 6 2 5 16

sergileniyor.

İskele Meydanı 1

0 9 .0 0 - 1 2 .0 0 /

Tel: 4 1 2 1 0 3 5

0 2 :0 0 - 0 7 .0 0 , closed

Milas Museum

Bodrum Kalesi

Mondays / pazartesi

Milas Müzesi

This ca stle dedicated to

Milas-Bodrum

kapalı

Hayıtlı Mah. Köprüler

St. P eter w as built by

Milas-Bodrum

Rem arkable ancient

Cad. No: 6 Milas,

the Knights of R hod es in the 15th century.

Atatürk Kordonu, Tel: 2 6 2 4 7 0 3

and Hayıtbükü.

Bodrum Castle

Havalimanı,

artefacts

Tel: 5 1 2 3 9 7 0

Tel: 5 2 3 0 0 6 6

and sh ips d iscovered

Archaelogical finds

Located on the ed g e

by sp o n g e divers and

from ancient cities in

of the harbour,

nautical arch aeologists

the province of Milas

it co v ers an area of

on the se a b e d along

Su ch a s Labranda,

approximately 3 0 ,0 0 0

the southvvestern

Herakleia, lassos,

sq uare m etres, and

Turkish c o a s t are

and Euromos can be

h a s five tovvers.

exhibited in this

seen here.

1 5. yüzyılda R odos

museum, vvhich is

Milas çevresindeki

şövalyeleri tarafından

located in Bodrum

Labranda, Herakleia,

S t. P eter adına inşa

C astle.

lassos, Euromos gibi

edilen kale limana

Bodrum Müzesi içinde,

antik kentlerde yapılan

hakim durumda.

sünger avcıları

kazılarda çıkan eserlerin

Yaklaşık 3 0 bin

tarafından ve çeşitli

sergilendiği bir müze.

metrekarelik alana

Muğla Marmaris Bul., 2 4 , Tel: 2 1 4 12 61

■ Museums Müzeler

Fethiye Museum Fethiye Müzesi Kesikkapı Mah. Okul So k . Fethiye, Tel: 6 1 4 11 5 0 O pened for the purpose of exhibiting the finds of this archaeologicaliy rich region, the museum co n sists of two halis vvhere archaeological and ethnographic items are exhibited. Almost ali the item s on display were co llected from Fethiye and its environs. The m useum 's m ost important p ie c e s are a 'S tele' with inscriptions in three languages vvhich m ade a significant contribution to the deciphering of the Lykian language, and a 'Statue of a Girl vvith a Dove'. Arkeolojik açıdan zengin olan bölgedeki buluntuların sergilenmesi amacıyla açılmıştır, Müze arkeolojik ve etnografik

sualtı kazılarında

sahip olan kalede

çıkarılmış olan eserlerin

Muğla Museum

sergilendiği bir müze.

Muğla Müzesi

b e ş kule mevcut,

Tel: 2 1 4 4 9 3 3

Dalyan

Eski Adliye Binası arkası

This village so u th east

Datça ya da Reşadiye Yarımadası, E ge ile Akdeniz'in coğrafi olarak birbirinden ayrıldığı yer. Antik Knidos kenti de, Batı Anadolu tarihinin hem en hem en bütün izlerini barındıran bu yarımadanın tam ucunda. D atça ilçe merkezinden kalkan teknelerle Kargı Koyu, Kızılbük, Palamutbükü, Domuzbükü ve Hayıtbükü'ne günübirlik gezi

Marmaris Archaeological Museum

8 to 5, closed Mondays

of Muğla is nam ed after

pazartesi kapalı

the river vvhich links

Knidos

Marmaris Arkeoloji Müzesi

Situated on the northem

Lake Köyceğiz to the

Knidos at the vvestern

Tel: 4 1 2 14 5 9

slo p es of Kaklıca

editerranean. The

tip of the D atça vvas

Kemeraltı Mah, Kale içi

Tep e, this museum

ch ann els of the river

founded by Dorian

Marmaris

vvind through the

migrants from the Aegean

0 8 .3 0 - 1 2 .0 0 and 1 3 .0 0 -

h as exhibits from its co llection s of fossils

reed b ed s of the estuary

islands in the 7th century

1 7 .3 0 / clo sed Mondays

of num erous plant

am idst sp ectacu lar

BC . T here are several

Pazartesi kapalı

and animal sp e c ie s

mountain scenery . O rtaca ilçesine bağlı

yapmak mümkün.

Marmaris Citadel,

unearthed from three

vvhich h o u ses the

different fossil beds.

küçük bir yerleşim yeri.

tem ples, including one dedicated to Apollo and • another to Venüs, an

Marmaris Archaeological

B esid es th ese fossils

Adını Köyceğiz Gölü'nü

amphitheatre and other

Museum, w as restored

of creatures that lived

Akdeniz'e bağlayan

betvveen 1 9 8 0 and

betvveen five and nine

b e ş mil uzunluğundaki

buildings. D atça'ya 3 9 km

1 9 9 0 and op ened to

million years ago, the

kanaldan alıyor.

uzaklıkta bulunan antik

visitors. İmportant for both its history and its

museum also has

Dalyan kanalı

exhibits of artifacts

kıvrımlarıyla,

kent MÖ 7. yüzyılda adalardan gelen Dorlar tarafından kurulmuş.

architecture, the Citadel

unearthed from the

sazlıklarıyla gezilecek