Page 1

MART / MARCH

2009

• ALABİLİRSİNİZ

• Y O U R C O M P Ll M E N T A R Y C O P Y

TURKIS H AIRLINES TÜRK HAVA YOLLARI A STAR ALLIANCE MEMBER \ *

w w w .th y.co m

İstanbul’un ruhu Karaköy - Karaköy, the soul of İstanbul Mardin’in çocukları - The children of Mardin Tabuları yıkan bir sinemacı - A filmmaker who breaks taboos


SON TEKNOLOJİYE İLK SİZ DOKUNUN TVJR K Ç fc\_\_

5 Start Sep A 6,2006

l ^

TURKCEU.

^ Ş

t

Phone

\

\ ':v

•s» h T C smart mobility

1


Yeni TurkcelIPDA HTCTouch 3G > Dokunmatik ekran > 3G hızında internet* > Windows Mobiie 6.1 işletim sistemi > Anında e-posta erişimi • „

o

> Office Mobile (Word, Excel, PovverPoint) > Navigasyon > 3.2 MP kamera

Kam panya tekliflerim iz için Turkcell İletişim M e rkezleri ve Kurumsal Satış Yöneticinize başvurabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi www.turkcell.com.tr’de. * 3G lansmanından sonra, Turkcell 3G hızında internet bağlantısı sağlanacaktır.

TURKCELL


skylîf Y Ö N E T İM / M A N A G E M E N T Y ö n e tim K u ru lu B aş ka n ı C h a ir m a n o f th e B o a r d C a n d a n K arlıtekin T ü rk H a v a Y o lları A d ın a S ah ib i P u b lis h e r o n b e h a lf o f T u rk is h A irlin e s G e n e l M ü d ü r v e Y ö n e tim K urulu Üyesi C E O a n d M e m b e r o f th e B o a r d T e m e l Kotil KA P A K / COVER U F U K T a n ıtm a v e H a lk la İlişkiler B a ş k a n ı S e n io r V ic e P r e s id e n t P u b lic R e la tio n s Zeki Çukur

SARIŞEN

cn fz LU

H a lk la İlişkiler M ü d ü rü / P u b lic R e la tio n s M a n a g e r M e h m e t D inler T el: [0 2 1 2 ] 4 6 3 6 3 6 3 / 1 1 6 4

T ü rk H a v a Yolları G e n e l Y ö n e tim Binası A ta tü rk H a v a Lim an ı 3 4 1 4 9 İS T A N B U L

Y a p ı m / P r o d u c t io n Y a yın K o o rd in a tö rü (S o ru m lu ) E d ito r ia l C o o r d in a to r A y ş e B a y ra k ta r

O O

G ra fik e r / G r a p h ic D e s ig n e r E b ru D e m irk a y a

GC

İn g ilizce E d itö rü / E n g lis h E d itö r V irg in ia T a y lo r S aç lıo ğ lu

LU

R e k la m / A d v e r t is in g A ys u n U lusu a u lu s u @ th y .c o m

Eşsiz bir kültürel mozaik A unique cultural mosaic SAO PAULO

40

Tabuları yıkan sinemacı A filmmaker who breaks taboos YEŞİM USTAOĞLU

— I ■

A h m e t M . M ü ftü o ğ lu a h m e tm @ th y .c o m

*

G ö k ç e n A ta g o k c e n a ta @ th y .c o m

LU

T ü rk H a v a Yolları G e n e l Y ö n e tim Binası A ta tü rk H av alim a n ı Y e ş ilk ö y 3 4 1 4 9 / İs tan b ul T el: 0 2 1 2 4 6 3 6 3 6 3 / 1 1 4 7 - 1 1 5 8 - 1 1 5 7 F aks: 0 2 1 2 4 6 5 2 2 6 0 sk y life @ th y.c o m

30

O z

o

B a s k ı - C i l t / P r i n t in g - B in d in g P ro m a t B a s ım Y ay ın S a n .v e T ic . A .Ş . T el: [0 2 1 2 ] 6 2 2 6 3 6 3 h ttp : //w w w .p r o m a t .c o m .t r P R O 'p M A T

R e n k A y r ım ı / C o lo u r S e p e r a t io n Y e d ire n k G ra fik v e R e n k Ayrım ı H izm e tle ri T ic . A .Ş . Tel: [0 2 1 2 ] 2 8 2 5 9 4 4 7 r e n k @ 7 re n k .c o m

Skylife dergisine internette, w w w .th y.co m üzerinden SK YLIFE ikonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. / /Access SKYLİFE m agazine o n th e internet b y clickin g th e SKYLIFE ic o n in w w w .th y .c o m Skylife dergisi ile ilgili öneri ve şikayetleriniz için custom er@ thy.com adresine mail gönderebilirsiniz. / A n y s u g g e s tio n s o r c o m p la in ts a b o u t S kylife m agazine are w e lc o m e d a n d s h o u ld b e a d d re s s e d to custom er@ th y.com . D ergim izde yayım lanan yazı ve fotoğraflardan yayıncının izni alınm adan, kaynak belirtilmeden tam veya özet alıntı yapılam az. N either, te xt n o r p h o to g ra p h s from this p u b lic a tio n m a y b e re p ro d u c e d eith e r in full o r su m m a ry w ithout a c k n o w le d in g th e s o u rc e a n d w ith o u t p rio r p e rm is s io n from th e publisher. Skylife, T H Y tarafından ayda bir yayımlanır. S kylife is p u b lis h e d m o n th ly b y Turkish Airlines.

48

Amasra'dan Trabzon'a sahil boyu KARADENİZ From Amasra to Trabzon TURKEY'S BLACK SEA COAST


58

36

Kış güzeli VVİnter beauty queen GÖLCÜK

Aladağlar'da bir tırmanış Climbing the Aladağ Mountains OKŞAR TEPE 76

İstanbul’un ruhunun aynası Mirroring the soul of İstanbul KARAKÖY

84

Mezopotamya'nın gözleri MARDİN'İN ÇOCUKLARI Mesopotamia's eyes THE CHILDREN OF MARDİN

98

Avrupa'ya açılan kapı BALKAN KÖYLERİ The Turkey's gatevvay to Europe THE BALKAN VILLAGES

.

108

6 Cityscope 114 Rehber / Guide 141 Bilgi / Info 165 Bulmaca 166 Sudoku 170 Video ve Müzik / Video and Music 176 Ayın Konuğu / Guest o f the month

Asya’dan dünyaya yayılan lezzet PİRİNÇ A taste spread from Asla RICE


Nasıl bir terzi elindeki malzemenin özelliğine göre ölçü alır, ona göre biçer, diker, size özel bir giysi hazırlarsa; biz de göndereceğiniz ü r ü n ü n özelliği ne ise ona göre saklar, paketler, gönderir, size özel bir kargo hizmeti sunarız. İşte bu yüzden canlı hayvandan tehlikeli m add e statü sü n d ek i gönderilerinize kadar her şeyi, güvenle ve zamanında yerine ulaştırırız.

T U R K İS H

C A R G O

Tel: 0 2 1 2 465 22 22 - w w w .T K C argo.com

W

®


HOŞGELDINIZ VVELCOME ABOARD Değerli konuklarımız, Türk Hava Yolları uçuş ağını hem açtığı yeni hatlarla hem de mevcut hatlardaki frekans artışlarıyla genişletmeye devam ediyor. Yolcularımıza daha kolay uçuş imkanı sağlayacak hat açılışlarının bu yılki ilk yurtdışı durağı Nairobi(Kenya) oldu. Türk Hava Yolları’nın 110’uncu dış hat uçuş noktası Nairobi'ye haftada üç gün sefer düzenlenecek. Uçuş ağımıza 4 Mart’ta Ufa(Rusya) ve 15 Mart’ta Meşhed (Iran) katılacak.

Dearguests, Turkish Airlines is corıtinuing to expand its Hight network both through the netw routes it is opening and by increasing the frequency of flights on its existing routes. This year's Hrst foreign stop on the new routes that are going to ofter our passengers more Hight possibilities was Nairobi (Kenya). Ihere will be three flights a vveek to Nairobi, our aırtine's 110th Hight destination. Uta (Russia) will join our Hight netvvork on 4 March and Mashhad (Iran) on 15 Mardh.

Türkiye’nin ekonomi alanındaki dış dünyaya açılımıyla paralel gerçekleşen yeni hatların açılışı Türk Hava Yollan'nın o pazarlarda büyümesini kolaylaştırırken aynı zamanda Türkiye ile uçuş yapılan ülke arasındaki ticaret hacminin artmasına da katkı sağlıyor. Gerek Türk işadamları gerek yabancı işadamları doğrudan uçuşlarla zaman kazanıyor ve daha konforlu seyahat gerçekleştiriyorlar. Doğrudan uçuşlar aynı zamanda turizm amaçlı seyahatleri de arttırıyor.

The opening of the new routes parallels Tutkey’s opening up to the rest of the vvorid in the economt sphere. Whib fadlitating the grovvth of Turkish Airlines in the foreign maıkets, this aiso contributes to grovvth in the volüme of ttade betvveen Turkey and the countries to which the airiine Hies. Both Turkish and foreign businessmen save time by Hying direct, as well as traveling in greater comfort. Direct flights also spur grovvth in travel fa touristic purposes.

Büyümesini 2009 yılında da sürdüren Türk Hava Yollan 2008 yılında yolcu sayısındaki yüzde 15,6 artışla Avrupa Havayolları içerisinde kendi büyüklüğündeki havayolu şirketleri arasında yolcu sayısı artışında birinci oldu. Türk Hava Yolları sadece yolcu sayısı artışında değil kargo taşımacılığında da aynı başarıyı gösterdi. 2008 yılında AEA grubunda taşınan kargo ton km'de (FTK) yüzde 8.1 artışla birinci olurken en yakın rakibi ancak yüzde 0.1 artış gösterebildi. THY kargo 200 bin ton kargo taşıması gerçekleştirerek büyümesini sürdürdü. Yaşanan finansal krizle birlikte daralan piyasaya rağmen 2009 hedeflerini küçültmedik. Bu yıl 26 milyon yolcu ve 230 bin ton kargo taşımayı hedefliyoruz. İlk iki ayda elde ettiğimiz trafik sonuçlan bu hedeflerin gerçekleşeceğini gösteriyor. Değerli misafirlerimiz, Yolcu sayısı ve gelirlerimizi arttırırken hizmet kalitesinde de daha iyisini nasıl yaparız düşüncesiyle çalışmalanmızı sürdürüyoruz. İki yıldır uyguladığımız gizli müşteri çalışması ve fahri gözlemci uygulamalarında elde ettiğimiz sonuç ve değerlendirmeler bu çalışmalarımızda bize yol gösteriyor, Bu vesileyle bizlere görüş ve önerileriyle katkı sağlayan değerli yolcularımıza teşekkür etmek istiyorum. Seyahatlerinde Türk Hava Yollan'nı tercih eden yolculanmızın daha hızlı ve konforlu hizmet almaları için gerek sistemlerinin modernizasyonu gerekse yolculanmıza hizmet veren çalışanlanmızın eğitim programlarının gelişimi için yatınm yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu alanda yaptığımız çalışmalnn somut sonuçlannı sizlerle paylaşacağız.

Continuing to grvw in 2009, Turkish Airlines was tops by grovvth in number of passengers among European airlines ofcomparable size with an increase of 15.6% in this item in 2008. Turkish Airlines exhibited a simitar success in cargo transport. Taking first place with 8.1 % grovvth in freight ton kibmeters (FTK) in the AEA group, it nudged out its dosest competitor by a scant 0.196. Turkish Airlines Cargo sustained its grovvth by carrying some 200,000 tons of cargo during the year. Despite the comtrEcton in the market due to the Hrıancial crisis, we have not scaled back our targets for2009. We aim to transport 26 million passengers and230,000 tons of cargo this year. And the trafik results vve have already chalked up in the Hrst 1wo months indicate that these goals are going to be realized. As our number of passengers and our revenues rise, vveare continuing o u operations with the idea of hcw vve couid improve the quality our service even more. The mystery shopper projectvve has&implementedforthelastMoyearsandthefeedbackwehave received from our honorary observers are shcming us the way. I vvould like to take this opportunity to thank our valuabb passengers who have contributed their opinions and suggestions. We invest so as to serve passengers who choose Turkish Airlines for their travels with greater speed and comfort and to develop training programs for the empbyees who serve those passengers as vvellas modemizing our systems. İn the days ahead vve are going to share vvith you the concrete results of the pnojects vve are engaged in in thisHeld.

Türk Hava Yolları'yla seyahat ettiğiniz için teşekkür eder, iyi uçuşlar dilerim.

I thank you for Hying Turkish Airlines and wish you a pleasant Hight.

Sevgi ve saygılarımla. Doç. Dr. Temel Kotil, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

Wıth my best regards, Temel KOTİL, Ph.D., CEO and Member of the Board


CİTYSCOPE

SERGİ EXHIBITIONS "Safkan Yansımalar" "Püre Reflections” İstanbul Modern Sanat Müzesi Fotoğraf Galerisi'nde Peter Müller Peter’ın, 12. yüzyıldan bu yana Avrupa saraylarında görülen Yeguada de la Cartuja atlarını yepyeni bir yorumla sunduğu, "Safkan Yansımalar" adlı sergisi, 26 Nisan'a kadar devam ediyor. Peter Müller Peter, ünlü AvrupalI ressamların tablolarında da resmedilen bu soylu atı, ünlü tablolarla birlikte fotoğraflayarak çarpıcı öyküler yaratıyor. Küratörlüğünü Engin Özendes'in üstlendiği

ve 26 Nisan'a dek sürecek olan sergide, 40 adet fotoğraf yer alıyor. Portre, karakterler, dans ve atlar konusunda uzman olan fotoğrafçı Peter Müller Peter'in, çekimlerde Yaratıcı Yönetmen Gerry Roberts ve ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği, her biri birer enstalasyon gibi kurgulanarak kullanılan alanları yansıtan 6 fotoğraf da ışıklı kutularda sergilenecek. Fotoğraflara ünlü kom pozitör Vincent Amigo'nun müziği eşlik ediyor.

Peter Müller Peter's exhibitiorı, 'Pure Reflections', is continuing at the Photograph Gallery o f İstanbul Modern A rt Museum through 26 A prii İn the exhibition Müller brings a fresh new interpretation to the Yeguada de la Cartuja horses that have been used in the palaces o f Europe since the 12th century and creates striking narratives through his photographs o f famous paintings o f this noble animal as depicted by renovvned European artists. Curated by Engin Özendes, the exhibition consists o f 40 photographs taken by the expert photographer together with his team under Creative Director Gerry Roberts. Presented in the form o f installations o f six photographs each, the photos are exhibited in lighted boxes to the accompaniment o f music by composer Vincent Amigo.

iki önemli sanatçı birarada Tw o prom inent artists in one Ankara Helikon Sanat Galerisi, 2008-2009 mevsiminin beşinci sergisinde Türk resim sanatına figüre dayalı yeni açılımlar, anlatımlar getiren iki sanatçının eserlerini 4-28 Mart 2009 tarihleri arasında AnkaralI sanatseverlerle buluşturuyor. Alp Tamer Ulukılıç, tuvallerinde; yaşadığı, etkilendiği her şeyi ve insanı

cesur, çarpıcı bir renk anlayışıyla ele alırken, İzleyicilerine tuvallerinin yanı sıra desenlerini de sunuyor. Altan Çelem ise sağlam bir kompozisyon ve renk anlayışıyla, insanın günlük yaşam hallerini, ilişkilerini zaman zaman ince bir ironiyle anlatıyor. Tel: (0 312) 441 78 01

İn its fifth exhibition of the 2008-2009 season, Ankara's Helikon Art Gallery is bringing Ankara art lovers the works o f two artists who offer new figure-based insight into the Turkish art of painting from 4 through 28 March. Treating people and everything that he has experienced and been influenced by in his canvases through a bold, striking use of color, Alp Tamer Ulukılıç offers vievvers drawings as well. Altan Çelem meanvvhile depicts the everyday life and relations o f human beings with a strong sense o f composition and color in a treatment that occasionally borders on the ironic. Tel: (0312)441 7801 6 SKYLIFE 3 /2 0 0 9


GÜNAYDIN TOSKANA .. TOSKANAULAR 2 0 0 9 ’DA DÜŞLEDİKLERİ HAYATA UYANIYOR! I. Etap Evlerde Anahtar Teslimleri Başladı. Toskana Vadisi nde Yaşam II. Etap’ta Townhouselar ve Villa D airelerle Sizi Bekliyor! SATIŞ OFİSİ: 0212 850 83 00 w w w .to s k a n a v a d is i.c o m w w w .e m a a r.c o m B iiyiikgekm ece Sırtköy Mevkii

TOSKANA VADİSİ

• EMAAR PRO PERTIES • EMAAR HEALTHCARE • EMAAR EDUCATION • EMAAR H O S P IT A IIT Y • EMAAR HOTELS AND RESORTS • EMAAR MALLS

Turkey


CİTYSCOPE

SERGİ EXHIBITIONS Emel Vardar New York Sanat Fuarı'nda Emel Vardar at the N ew York Art Fair Ressam ve heykaltraş Emel Vardar, International Art Expo New York Sanat fuarında, Jacop K. Javits Convention Çenter da Svenska Konstgalleriet'te heykellerini sergiliyor. Değişik malzemeler ve teknikler kullanarak büstler ve kadın figürleri yapan Vardar, ortaya koyduğu kadın heykellerinde kadınların güzelliğini ve gücünü vurguluyor. Camın sihrine kapıldıktan sonra kristal camın büyüleyici bir malzeme olduğu düşüncesiyle cam heykellere yönelen sanatçının bronz kadın heykelleri, 2 Mart’a kadar Art Expo New York Sanat Fuarı'nda görülebilir.. Tel: (0 212) 231 69 56

Painter and sculptor Emel Vardar is exhibiting her sculptures at the Jacob K. Javits Convention Center's Svenska Konstgaiieriet in the Art Fair o f New York's International A rt Expo. Vardar, who creates busts and female figures using unusual materials and techniques, emphasizes woman's strength and beauty in her sculptures. The bronze sculptures o f women by this artist, who, enthralled by the magic o f glass, turned to the use o f crystal, can be see at Art Expo's New York Art Fair through 2 March. Tel: (0 212)231 69 56

Kar özlemini gideren sergi An exhibition to satisfy a longing for snovv Ulusal ve uluslararası çalışmalarıyla tanınan Fotoğraf Sanatçısı Timurtaş Onan, yeni bir sergiyle fotoğrafseverlerle buluşuyor. Çalışmaları arasında mekan olarak Beyoğlu'na özel bir konum kazandıran sanatçı, “Beyoğlu'nda Kar” adını taşıyan sergide uzun süredir kar görmeyen Istanbullular’a adeta beyaz bir görsel şölen sunuyor. UNESCO ACCU VVorld Photo

Contest "Family” Bronz Madalya (1993), UNEP “Focus on Your VVorld” Bronz Madalya (1995), Rovinj 5th Mondial Photo Festival “Children of the VVorld" Gümüş Madalya (1997) gibi ulusal ve uluslararası düzeyde kırkın üzerinde ödülü bulunan Onan'ın sergisi, 2 - 1 5 Mart 2009, Pazar hariç 10.00 - 19.00 saatleri arasında Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi'nde gezilebilir.

Known for his work both in Turkey and abroad, photographic artist Timurtaş Onan is bringing art lovers a new exhibition. The artist, who has accorded Beyoğlu a special place in his work, is offering long snow-deprived İstanbul residents a Virtual white visual feast in his exhibition, “Snovv in Beyoğlu”. This exhibition by Onan, who has garnered över forty national and International awards such as the bronze medal of the UNESCO ACCU VZorld Photo Contest 'Family' (1993), the bronze medal of the UNEP "Focus on Your VVorld" (1995), and the silver medal of the Rovinj 5th Mondial Photo Festival "Children of the VVorld" (1997), runs from 2 through 15 March at the Beyoğlu Municipal Art Gallery. 10 a. m. to 7 p.m. daily except Sunday. 10 SKYLIFE 3 /2 0 0 9


/V

Meetings that lead to success sign off here. E x p e ıie n c e s e a m le s s e ffic ie n c y , h e a rtfe lt se rv ic e a n d h ig h e s t q u a lily al Svvissdtel G ran d Efes, İzmir. Enjoy flaw less m eetin g s \v itli th e ıııost ad v an ce d

swissotel G r a n d E f e s İ ZMİ R

facilities a n d th e ex elıısiv e p riv ileg e o f S\viss Meetinı» G lo b al A dvaniage. S u ccess c o m e s o n ly after sııccesstııl g ath erin g s...

cThe (0 2 3 2 ) 414 00 00

\v\v\\ .sw iss()tcl.coın

ç7e ad ing Jio te ls o fth S W o rld


CİTYSCOPE

SERGİ EXHIBITIONS Edinburgh Review Gözüyle Türkiye Turkey Through the Eyes of the Edinburgh Revievv Kökleri 1800'lere uzanan, Büyük Britanya'nın en saygın kültür, edebiyat, eleştiri dergilerinden Edinburgh Revievv, Türkiye'ye ayırdığı Ocak 2009 sayısında, Türk edebiyatının tanınmış şair ve yazarlarının eserlerine yer verdi. Ağırlıkla, eleştirel düşünce ekseninde edebiyat incelemelerinin işlendiği dergide, Galeri x-ist tarafından temsil edilen Alp Sime'nin, 2006 yılında Atina'da gerçekleştirdiği "İstanbullu" sergisinden 10 adet fotoğraf da kullanıldı. Ayrıca, Sime'nin 14 Şubat 2009 tarihinde sona

eren "Paralaks" sergisi kapsamında, ziyaretçiler tarafından oldukça ilgiyle karşılanan "Çocuk" adlı fotoğrafı, dergi kapağında yer aldı. Dergide "Kurgu” başlığı altında Cemil Kavukçu'nun “Ablam", ‘‘Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?” , "Selçuk Altun'un “Senelerce Senelerce Evveldi” adlı yapıtları, “Şiir” kategorisi altında Enis Batur'un “ Balkon” , “Sandık” ve “Hazine” adlı eserleri ile “ Makale” başlığı altında Orhan Pamuk'un "2008 Frankfurt Kitap Fuarı Açılış Konuşması" yayınlandı.

One o f Great Britain's most respected journats o f culture, literatüre and criticism with roots going back to the 1800s, the Edinburgh Revievv features the works o f well-known Turkish vvriters and poets in its January 2009 issue. Ten photographs from the exhibition “İstanbullu”, mounted in Athens in 2006 by Alp Sime representing Galeri x-ist, are also used in the issue o f this journal which focuses on literary analysis through critical thought. Sime's photograph, ‘‘Çocuk” (Child), which was well received by visitors to the exhibition, “Paralax", which ended on 14 February, also appears on the cover o f the issue. Published in the issue are Cemil Kavukçu's works “My Big Sister”, ‘‘Who were we running from, mother?”, and Selçuk Altun's “İt was Years and Years A go” in the Fiction section, Enis Batur's 'Balcony", “VVooden Chest”, and “Treasure” in the Poetry section, and Orhan Pamuk's Opening Address at the 2008 Frankfurt Book Fair in the Articles section.

Ö lçek Küçük, Hikaye Büyük Small Scale, Big Story Büyük ajanslarda kreatif direktör olarak çalışmış, başarılı bir dioroma ustası olan Hakan Ataseven, serbest çalışmalarını 4 Mart- 4 Nisan 2009 tarihleri arasında ilayda Sanat Galerisi'nde ziyaretçilere açıyor. Gerçek veya kurgu bir anın üç boyutlu olarak modellenmesi olarak tanımlanan dioramalar, statik maketçiliğin en zor, en çok ustalık gerektiren alanı. Her biri saatlerce süren el işçiliğinin eseri olan maketlerin en büyük özelliği; yaşanmışlık hissini küçük boyutlarına rağmen çok

iyi yansıtabilmesi. Sanatçı, bunu bol sabır ve özen isteyen şaşırtıcı detaylarla sağlamış. Dioromalarda kullandığı malzemeler ise çok çeşitli ve yaratıcı; içlerinde su şişesi kapağından pizza kutusuna, çay süzgecinden bir tahta parçasına kadar büyük bir çeşitlilik gösteriyor. Maketlerin ölçeği ise 1/35. Yani Kenan Ataseven'in maketlerinde kullandığı bir masa ya da sandalye objesi, başparmağınızın yarısını geçmiyor. Tel: (0 212) 227 92 92

A successful diorama artist who has served as Creative director for several majör agencies, Kenan Ataseven is now shovving the vvorks he has created on his own to visitors at the İlayda Art Gallery 4 March through 4 April. Defined as the three-dimensional modeling o f a moment, whether o f fact or fiction, dioramas are a challenging area o f static modeling that require supreme expertise. The salient feature o f scale modeis, each one a handmade work that takes hours to complete, is their ability to reflect a sense o f reality despite their small dimensions. The artist has ensured this with great patience and painstaking detail. The materials used in the diorama are extremely varied and Creative, ranging from a water bottle cap and a pizza box to a tea strainer and a fragment o f wood. The modeis are on a 1/35 scale; in other words, a table or chair in one o f Kenan Ataseven's modeis is less than half the size o f your thumbl Tel: (0 212) 227 92 92 12 SKYLIFE 3 /2 0 0 9

V.


Numara Avea! Türkiye doya doya konuşmayı seçti. En çok numara Avea'ya geçti. Siz de 11 haneli mevcut cep telefonu numaranızla Avea'ya geçin, herkesle doya doya konuşun.

G s r r n r iB D D avea.com.tr 4441 500

avea ici 500

^ > a v e a


CİTYSCOPE

FESTİVAL FESTIVALS Farklı kültürlere farklı bir bakış açısı: 14. Türkiye - Alm anya Film Festivali A different angle on different cultures: The 14th Turkey-Germany Film Festival Nürnberg'de, 28 Şubat 2009'da başlayan ve 14'üncüsü gerçekleşen Türkiye / Almanya Film Festivali, 8 Mart 2009'a kadar tüm dünyadan Almanya ve Türkiye kökenli sinema sanatçılarını ağırlıyor. Nuri Bilge Ceylan'ın "Üç Maymun" filminin gösterimiyle açılan festivalde, “Almanya - Türkiye Sinema Dünyaları” adlı bölümde gösterilen filmler 36 yapıttan oluşuyor. Yarışma programındaki kısa, belgesel ve uzun filmlerle birlikte toplam 59 film izleyiciye sunuluyor. Farklı kültürlere farklı bakış açıları sunan filmler arasında, aralarında Antalya Film Festivali'nde “En İyi Film” ödülünü alan Ben Hopkins imzalı “Pazar”, Christian Petzold'un ölümcül bir üçgeni anlatan filmi “Jerichovv” ve Can Dündar'ın dramatografik belgesel filmi Mustafa'nın bulunduğu toplam 36 yapıt festivalin yarışma dışı bölümünde tanıtılacak. Uzun metraj film yarışmasına Almanya'dan Aida Begics “Snovv” (Kar), Michael Glavvogger “Das Vaterspiel” (Baba Oyunu), Olav F. VVehling - Kronos, Sinan Akkuş “Evet, ich will” ve “Der Architekt” (Mimar) olmak üzere beş filmin katıldığı Nürnberg'de ödül için Türkiye'den yarışacak filmler ise Özcan

Alper'in bir muhalifin portresini anlatan filmi "Sonbahar", Derviş Zaim'in suç, ceza ve kurtuluşu anlatan filmi "Nokta", dokunaklı bir ortamı resmeden Reha Erdem'in "Hayat Var” adlı filmi, Hüseyin Karabey'in Irak Savaşı esnasında yaşanmış bir aşk hikayesini konu eden belgesel filmi "Gitmek" ve Atalay Taşdiken'in ilk filmi olan Mommo.

The 14th Turkey/Germany Film Festival, which started in Nuremberg on 28 February and runs through 8 March, is hosting cinema artists o f German and Turkish origin from around the vvorld. Thirty-six films will be shown in the “Germany-Turkey Cinema World" part o f the festival, which kicks off with Nuri Bilge Ceylan‘s film, “Three Monkeys”. A total of 59 films are being presented to vievvers together with the competing shorts, documentaries and feature-length films. Among the 36 non-competing films, vvhich offer different angles on different cultures, are Ben Hopkins' “Sunday”, which took the award for best film at the Antalya Film Festival, Christian Petzoid's film “Jerichovv" about a fatal triangle, and Can Dündar's dramatic documentary, “Mustafa”, about Kemal Atatürk, the founder o f modern Turkey. Among the competing feature-length films at Nuremberg are Aida Begics' “Snow”, Michael Glavvogger's “Das Vaterspiel", Olav F. VVehling's ‘Kronos' and Sinan Akkuş's “Evet, ich will" and “Der Architekt” from Germany, and Özcan Alper1s “Autumn” portraying a dissident, Derviş Zaim's “Point" about erime, punishment and salvation, Reha Erdem's “There is Life", which telis a moving story in a harsh environment, Hüseyin Karabey's documentary “Going”, which telis a iove story during the lraq war, and Atalay Taşdiken's first film, “Mommo". 14 SKYLIFE 3 /2 0 0 9


ROSA® m a d e by v i s co s e f i b e r is the latest fa br i cs d e v e l o p m e n t by UNIVERSAL

l U

ik . l l \ P H V

A

l

V— I

ÜNİVF.RSAL TF.KSTİI. SANAYİ VE T İC A R E T I T O . ÇTİ.

w w w .polarflc.com

C O N FID E N C E İN TE X T IL E S C O N FID E N C E İN U N IV E R S A L FABRİCS

U LTR A -FR E S H

% M İiy iA İİU li2 i9

Organize Sanayi Bölgesi, Turgut Özal Cad. No: 114, İkitelli Küçükçekmece - İstanbul / Türkiye Phone: + 9 0 (212) 671 03 74 Fax: +9 0 (212) 671 03 75 Kuştepe Mevkii - Velimeşe / Çorlu / Tekirdağ / Türkiye Phone: +90 (282) 674 51 08 Fax: +9 0 (282) 674 51 12 universal@polai1lc.com


CİTYSCOPE

ETKİNLİK EVENTS Amerikan Klasik Müzik Efsanesi sahnede Am erican classical m usic legend to perform in İstanbul Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Mart ayında Juilliard Yaylı Çalgılar Dörtlüsü ile unutulmaz bir konser gerçekleştirecek. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Juilliard Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nün solist olarak katılacağı Mart ayı konserinde, Gürer Aykal yönetiminde Antonio Vivaldi,

Franz Joseph Haydn ile George Frideric Hândel'in eserlerini seslendirecek. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mart ayı konseri 11 Mart 2009 Çarşamba günü Caddebostan Kültür Merkezi, 12 Mart 2009 Perşembe günü de Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda, saat 20.00'de başlayacak.

The Borusan İstanbul Philharmonic Orchestra in March is holding an unforgettable concert with Ne w York's legendary Juilliard String Ouartet. Under the direction o f Gürer Aykal with the Juilliard as guest soloists, the Borusan İstanbul Philharmonic will perform works of Antonio Vivaldi, Franz Josep Haydn and George Frideric Handel at its March concert. Borusan Philharmonic's March concert will take place on VVednesday, 11 March at the Caddebostan Culture Çenter and on Thursday, 12 March at the Lütfi Kırdar Ingernational Conference and Exhibition Çenter. Both concerts begin at 8 p.m.

Türkiye'nin ilk kayak m aratonu başlıyor! Turkey's first ski marathon begins! Anadolu Maraton Derneği tarafından düzenlenen, Türkiye'nin ilk ve tek kayak maratonu 8 Mart 2009 Pazar günü Bolu Aladağ'da gerçekleşiyor. Dünya çapında bir kayak maratonu olması hedeflenen Amaratona katılacak yabancı kayakçılar arasında Estonya'nın Parlamento Başkan Yardımcısı, eski Dışişleri Bakanı Kristiina Ojuland da yer alıyor. Maraton sonrasında Kristina Ojuland beraberindeki heyetle birlikte

Ankara'ya geçerek resmi temaslarda da bulunacak. Maratonun ilki geçen yıl Anadolu Maraton Derneği çatısı altında biraraya gelen kayakseverler, kendisi de kros kayakçısı olan eski Estonya Büyükelçisi Mart Volmer ve Kros Kayağı Milli Takımı Başantrenörü Jaanus Teppan'ın çabalarıyla düzenlenmiş; onur konuğu olarak katılan Estonya Başbakanı Andrus Ansip 35km.lik parkuru tamamlamıştı. www. anamar. org. tr

Organized by the Anatolian Marathon Association, Turkey's first and only ski marathon is taking place at Bolu Aladağ on Sunday, 8 March. Among the foreign skiers taking part in the marathon, which aspires to become a vvorld class event, are Estonia's Deputy Speaker of Parliament and former Foreign Minister Kristiina Ojuland. Ojuland and her delegation will also pay a visit to Ankara for official contacts follovving the marathon. The first marathon was organized last year through the efforts of ski buffs such as Mart Volmer, the former Estonian ambassador and a cross country skier himself, and Jaanus Teppan, Chief Trainer of the Cross Country National Team, who came together under the aegis of the Anatolian Marathon Association; among those Crossing the finish tine on the 35-km track was the Estonian Prime Minister Andrus Ansip, vvho participated as guest o f honor. www.anamar.org.tr 16 SKYLIFE 3 /2 0 0 9


Bayıldılar..

www.renault.com.tr

Türkiye’de üretilen Renault’ların kalitesini, AvrupalIlar da çok beğendi. Kalitemize duyulan güven ortada. Avrupa’da Türk üretimi Renault’ları tercih edenler, ülkemizdekiler kadar fazla. Yola devam ediyoruz. Avrupa’yı sarıyoruz. RENAULT


NEWS TURK HAVA YOLLARI HABERLER

Trakya Anadolu'ya AnadoluJet'le bağlanıyor... AnadoluJet links Thrace to Anatolia Yıllardır sadece charter seferler için hizmet veren Çorlu havalimanından, 27 Şubat 2009 tarihinde AnadoluJet Ankara-Çorlu seferlerinin başlamasıyla, Ankara bağlantılı ulaşım çok daha kolaylaştı. 2009 yaz tarifesinde 25 uçuş noktasına ulaşması planlanan AnadoluJet'in 27 Şubat 2009 tarihinde karşılıklı başlattığı Ankara-Çorlu seferlerinin, İstanbul'un Çorlu (10 dk), Çerkezköy (20 dk), Tekirdağ (30 dk), Kırklareli (40 dk) ve Edirne (50 dk) ile Silivri (20 dk), Bahçeşehir (35 dk) ve Beylikdüzü (35 dk) gibi ilçelerinden çıkış yapacak yolcular tarafından rağbet görmesi bekleniyor. Bu şekilde yolcular, bir saatten az bir sürede Çorlu Havalimam'na ulaşılabilecek. Yakın geçmişte filosunu yenileyen AnadoluJet, TekirdağÇorlu seferlerini ilk etapta 149 koltuk kapasiteli ve henüz 2

A N j\C O LU -JE T yaşında Boeing 737-700 tipi uçağıyla gerçekleştirilecek. Tüm koltukların, 30 Mart 2009 tarihine kadar herşey dahil 59 TL'den satılacağı AnadoluJet'te yolcular, AnadoluJet'in Ankara bağlantılı uçtuğu tüm noktalara seyahat etme imkanına kavuşacaklar. Ankara - Çorlu seferleri her gün 22.15 - 23.25, Çorlu Ankara seferleri ise her gün 07.10 - 08.15 saatleri arasında yapılıyor.

After serving only charter flights for years, Çorlu Airport now makes travel to Ankara much easier with the startup of AnadoluJet's Ankara-Çorlu flights on 27 February. Plannlng to sen/e 25 flight destlnatlons on its 2009 summer timetable, AnadoluJet is expecting its Ankara-Çorlu roundtrip flights to be popular with passengers leaving from towns near İstanbul such as Çorlu (10 min.), Çerkezköy (20 min.), Tekirdağ (30 min.), Kırklareli (40 min.), Edirne (50 min.), Silivri (20 min.), Bahçeşehir (35 min.) and Beylikdüzü (35 min.), who will be able to reach the Çorlu airport in less than an hour as the times indicate. AnadoluJet, vvhich recently renevved its fleet, will be making the Tekirdağ-Çorlu flights on its 149-seater, just 2-year-old Boeing 737-700 type aircraft in the initial phase. Passengers on AnadoluJet, on vvhich ali seats will be TL 59, everything included, through 30 March, will enjoy the possibility o f traveling to ali points linked to Ankara by the airline. The Ankara-Çorlu flights are daily 10:15 - 11:25 p.m., the Çoriu-Ankara flights daily 7:10 - 8:15 a.m.

AnadoluJet - Akdeniz Üniversitesi - Mahşer-i C üm büş işbirliği Anadolu Jet, Mediterranean University, Mahşer-i C üm büş cooperation AnadoluJet ile Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle 16-20 Şubat 2009 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen havacılık günleri, Mahşer-i Cümbüş tiyatro gösterisi, öğrenciler ve tiyatrocuların birlikte gerçekleştirdikleri ağaç dikme töreni, havacılık sempozyumu, simulatörle uçuş keyfi ve kazanana çeşitli ödüller verilen yarışmalardan oluşan etkinliklerle yoğun ilgi gördü.. Etkinlikler kapsamında Türk Hava Yollan

Bölgesel Uçuşlar Başkanı Sami ALAN' nın “Türkiye'de ve Dünya'daki havacılığının gelişiminin Antalya ekonomisine etkisi” konusundaki konuşması ilgiyle dinlendi. Akdeniz Üniversitesi Rektörü İsrafil Kurtçebe ise AnadoluJet ile birlikte gerçekleştirdikleri 'Havacılık Etkinlikleri' nin bir amacının da, Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulması hedeflenen Sivil Havacılık Yüksek Okulu'na alt yapı hazırlamak olduğunu belirtti.

Held in Antalya 16-20 February in a cooperation between AnadoluJet and the University of the Mediterranean, Aviation Days were a focus o f intense interest with events such as a Mahşer-i Cümbüş theatrical production, a tree planting ceremony staged by students and actors, an aviation symposium, flying pleasure in a flight simulator, and a series of contests with prizes. Among the activities, Turkish Airlines’ President in Charge o f Regional Flights Sami Alan’s talk, “The Impact o f Development in Aviation in Turkey and the VVorid on the Antalya Economy", ıvas received with interest. Mediterranean University President İsrafil Kurtçebe said that one purpose of the Aviation Days organized jointiy with AnadoluJet vvas to tay the infrastructure for the Civil Aviation Academy slated to be founded vvithin the University. 20 SKYLIFE 3 /2 0 0 9


, .«Kente ve $ hükmedin.

Şehirli 4x4 RAV4, en zor doğa koşullarıyla başa çıkabiliyor. Entegre Aktif Sürüş Sistem i ile adeta yol koşullarını önceden tahm in ediyor. Kar kış demeden, bütün zorlu koşullarda mükemmel bir sürüş keyfi sunuyor. Sizi onu yakından tanım aya Toyota Plazalara bekliyoruz. Toyota’da metalik boya ve Toyota kalitesi için fiyat farkı alınmamaktadır.

TOYO TA

www.toyotasa.com.tr Toyota iletişim Merkezi: (0212) 354 O 354

Today Tomorrouj Toyota


B C B G M A X A Z R IA

Calvin Klein

BOTTEGAVENETA

h]MP()R]( ) W \R \ L \\l

D Ö LCE s G A B B A N A

FURLA

GANT

Gılan

GUCCI MaxMara

lous vuitton

Chloe Ermenegildo Zegna


NEVVS TURK HAVA YOLLARI HABERLER

THY ve Singapur Havayolları ortak uçuşları başlıyor Turkish Airlines and Singapore Airlines begin joint flights

THY ile Singapur Havayolları arasındaki ortak yolcu taşımacılığı (codeshare) anlaşması, Singapur Havayolları Ticari Genel Müdür Yardımcısı Huang Cheng Eng ile THY Ticari Genel Müdür Yardımcısı Orhan Sivrikaya ve Ticari Anlaşmalar Müdürü Gülay Öztürk'ün katıldığı bir törenle Singapur'da imzalandı. Sözkonusu anlaşmaya göre, İstanbul ve Singapur arasında seyahat eden yolcular, her iki havayolunun düzenlediği uçuşları da kullanabilme imkanı elde edecekler. 15 Şubat 2009'da yürürlüğa giren anlaşmayla, Singapur

A codeshare agreement betvveen Turkish Airlines and Singapore Airlines was signed in Singapore in a ceremony attended by Singapore Airlines' Vice-President (Commercial) Huang Cheng Eng and his counterpart at Turkish Airlines, Orhan Sivrikaya, as well as Agreements Manager Gülay Öztürk. Under the agreement, passengers traveling betvveen İstanbul and Singapore will be able to use flights by either airline. Under the agreement, which went into effect on 15 February, the number o f flights going to Singapore has been increased to ten. Turkish Airlines’ customers going from İstanbul to Singapore have the right to use ten different flights. Turkish Airlines also has the option o f giving its passengers a connection to Australia via Singapore on Singapore Airlines. Singapore Airlines in turn can offer its passengers connections to several flight destinations in Europe, Africa and the Middle East through İstanbul. VVİthin the context o f the agreement, passengers traveling on Turkish Airlines will also preserve their right to benefit from the Miles&Smiles program. 24 SKYLIFE 3 /2 0 0 9

yönündeki sefer sayısı 10'a çıktı. THY'nin Singapur'dan İstanbul yönüne giden müşterileri de 10 adet sefer kullanma hakkına sahip oldu. THY, anlaşma uyarınca yolcuların Avusturalya bağlantılarını Singapur Havayolları ile Singapur üzerinden alternatifli olarak verebiliyor. Singapur Havayolları ise, İstanbul üzerinden başta Avrupa , Afrika ve Orta Doğu olmak üzere birçok uçuş noktasına bağlantı verebilme imkanı sağlamış oldu. Anlaşma çerçevesinde seyahat edecek THY yolcuları Miles & Smiles programından faydalanma imkanlarını koruyacaklar.


rmiia m»Av/.vraçP»V « 003ov

Ttrırjsoiga

Türk Hava Yolları Miles & Smiles üyeleri 01 Şubat- 31 Mart 2009 tarihleri arasında yurtiçi ve yurtdışı uçuşlarını indirimli millerle gerçekleştirebilecekler. Miles&Smiles, indirimli ödül bilet kampanyası ile üyelerine avantajlar sunmaya devam ediyor. 01 Şubat-31 Mart 2009 tarihleri arasında tüm iç hat ve limitli yer kapasiteli dış hat biletlerinde yüzde 20; dışhat uçuşlarının yer garantili sınıflarında ise yüzde 10 indirimli ödül biletlerle seyahat edebilecekler.

Refakatçi biletlerinde, millerle bir üst sınıfa geçişte (upgrade), yabancı havayolları tarafından icra edilen ortak seferlerde ve Star Alliance üyesi havayolu uçuşlarında uygulanmayacak olan promosyonda indirimli millerle alınmış biletlerin en son dönüş tarihi 31 Mart 2009 olacak. Miles& Smiles programı, ödül biletleri ve Türk Hava Yolları ile ilgili ayrıntılı tüm bilgiler 444 0 849 (444 0 THY) numaralı THY Çağrı Merkezi'nden ya da www.thy.com/smiles web sitesinden alınabilir.

NEVVS

Turkish Airlines Miles&Smiles members will be able to make flights both in Turkey and abroad at discount mileage between 1 February and 31 March. Miles&Smiles is continuing to offer advantages to its members through its discount mileage award ticket campaign. Passengers will be able to redeem award tickets for 20% less mileage on ali domestic flights and on limited seat capacity foreign routes; they will also be able to redeem award tickets for 10% less mileage in guaranteed seat classes on foreign routes. The final return date is 31 March for discount mileage award tickets purchased through the promotion, which also applies to accompanying passenger tickets, to upgrades with miles, to joint flights on foreign airlines and to flights on Star Alliance member airlines. Details about Turkish Airlines, the Miles&Smiles program and avvard tickets are available from the Cali Çenter at 444 0 849 (444 0 THY) and över the website www. thy. com/smiles.

TURK HAVA YOLLARI HABERLER

M iles&Smiles'tan bir mil prom osyonu daha! A nother mileage prom otion from Miles&Smiles!

Nairobi (Kenya) seferleri başladı Flights to Nairobi get under w ay THY’nin bugün başlayan Nairobi (Kenya) seferleri haftada 3 gün olarak yapılıyor. 2009 yılında ulaşım ağına eklenen ilk yurt dışı noktası olan Nairobi’nin ardından Türk Hava Yolları'nın yurtdışı noktaları 110 ’a ulaştı. 20 Şubat 2009 tarihinde başlayan İstanbul- Nairobi uçuşları, Çarşamba, Cuma,

Pazar günleri 18.45 02.00, Nairobi - İstanbul seferleri ise Pazartesi, Perşembe, Cumartesi günleri 03.30 - 08.40 saatleri arasında gerçekleştiriliyor Nairobi seferleri ve THY ile ilgili ayrıntılı bilgilere 444 0 849 numaralı çağrı merkezinden, www.thy.com adresinden veya satış ofislerinden ulaşılabilir.

Turkish Airlines is now flying to Nairobi (Kenya) three days a week. With the addition o f Nairobi, the first to be added to its flight network in 2009, Turkish Airlines has upped its International destinations to a total o f 110. The Istanbul-Nairobi flights, which got under way on 20 February, are on VVednesdays, Fridays and Sundays at 6:45 p.m., arriving Nairobi at 2 a.m. the next morning, and the Nairobi-lstanbul flights on Mondays, Thursdays and Saturdays at 3:30 a.m., arriving İstanbul at 8:40 a.m. Details on Turkish Airlines' Nairobi flights are available from the Cali Çenter at 444 0 849 (444 0 THY), över the website www.thy.com, and at ali Turkish Airlines’ sales offices. 3 /2 0 0 9 SKYLIFE 25


NEVVS TURK HAVA YOLLARI HABERLER

THY'den sefer artışı... Increase in flights by Turkish Airlines THY, yurtdışında 9, yurtiçinde ise 2 noktada sefer artışı yapıyor. THY, yurtiçinde Kahramanmaraş ve Van'a, yurtdışında Hindistan'da Yeni Delhi ve Mumbai, Avrupa'da Brüksel, Venedik, Helsinki, Basel ve Dublin, Ortadoğu'da Kuveyt, Afrika'da da Addis Ababa'ya daha fazla sefer düzenleyecek. Yeni Delhi ve Mumbai seferleri, 2 Şubat 2009’dan itibaren her gün yapılıyor. Brüksel seferleri 2 Mart 2009 tarihinden itibaren haftada 17'den 21 'e yükseltiliyor. Venedik, Helsinki, Basel ve Dublin'e seferler de her gün yapılacak. Yeni tarife Venedik ve

Basel'de 3 Mart'ta, Helsinki'de 5 Mart'ta, Dublin'de 29 Mart'ta başlıyor. Ayrıca 7 Mart 2009 tarihinden itibaren haftada 4 gün uçulan İstanbul-Kuveyt seferleri haftada 5’e çıkıyor. Addis Ababa'ya yapılan seferler de 7 Mart 2009'dan itibaren haftalık 4 frekanstan 5'e yükseltildi. İç hatlarda ise İstanbul'dan gerçekleştirilen Kahramanmaraş uçuşları haftada 5 seferden 7'ye, Van uçuşlan da 7'den 10'a çıkarıldı. Van'a ek seferler Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılacak.

Turkish Airlines is now increasing its flights to certain points by adding 9 new destinations abroad and 2 in Turkey. The new destinations include Kahramanmaraş and Van in Turkey as weli as New Delhi and Mumbai in India, Brussels, Venice, Helsinki, Basel and Dublin in Europe, Kuvvait in the Middle East and Addis Ababa in Africa. Scheduled daily, the New Delhi and Mumbai flights began on 2 February. Flights to Brussels are increasing from 17 to 27 times a week on 2 March, and flights to Venice, Helsinki, Basel and Dublin will also be daily. On the new timetable the Venice and Basel flights get under way on 3 March, the Helsinki flights on 5 March and the Dublin flights on 29 March. Starting on 7 March, the lstanbul-Kuwait flights, which are currently four days a week, are being increased to fıve. Flights to Addis Ababa will also increase in frequency from four to five days a week on 7 March. On the domestic routes, flights from İstanbul to Kahramanmaraş are being increased from 5 to 7 days a week and flights to Van from 7 to 10 days a week.

El bagajında sıvı kısıtlamaları Liguid restrictions on hand luggage

m ax. 100 mİ

m ax. 100 mİ

3 }iax. 100 mİ

20 Nisan 2009 tarihinden itibaren el bagajlarında tüm sıvılar, jeller, aerosoller, vb. maddelerin kısıtlı taşınması ile ilgili yeni düzenlemeler; • El bagajlarında taşınacak sıvıların her biri en fazla 10Oml. olmalıdır. • Bu sıvılar maximum 1 (bir) litrelik 20cm x 20cm şeffaf kilitli poşetlerin içerisinde ayrı olarak taşınmalıdır. • Her yolcu sadece 1 (bir) adet poşet taşıyabilecektir. • İlaçlar (reçeteli ve orijinal ambalajlı) ve bebek mamalan bu uygulamadan muaftır. • Sıvılar: Su, şurup vb. diğer içecekler, kremler, losyonlar,yağlar, parfümler, makyaj malzemeleri, (sıvı ruj, maskara vb.) diş macunu, traş jel ve köpükleri, saç jöleleri, deodorantlar, kontak lens sıvılan, şampuanlar, reçel, bal, yoğurt vb. maddeler.

Beginning of 20 April 2009, new regulations about restrictions o f liquids,aerosols, gels ete. in hand luggage ________________ • Capacity o f liquid Container no greater than lOOml. • Liquid Container must be carried seperately in 20cm transparent plastic bag (with ziplock) which is 20cm by 20cm in size and has maximum capacity 1(one) üter. . Each passenger may carry only 1(one) such bag o f liquids. . Essential medicines (with preseription and original package) and baby food are permitted. • Liquids : Water,syrups ete., creams, lotions, oils, EL B AGAJINDA 20 NİSAN 2009 İTİB ARİYLE UYGULANMAYA BAŞLAYACAK perfumes, any cosmetics. (lip gloss.mascara ete.) SIVI KISITLAM ALARI toothpastes, shaving gels and foams, hair gels, spray deodorants, contact lens solutions, Shampoo, Jam, honey, yoghurt, ete.

Duty-Free • Duty-free mağazalarından veya uçuş esnasında satın alınan sıvı maddelerin kapalı, özel poşetlerin içerisinde faturası ile birlikte taşınması gerekmektedir. • Lütfen seyahatinizin son noktasına kadar kapalı poşetleri açmayınız. Aksi takdirde güvenlik kontrol noktalarında poşetin içeriğine el konulabilir. Eğer Avrupa Birliği ülkelerinde ya da Amerika’da aktarmalı bir uçuşunuz var ise önceden satın alınmış olan duty-free ürünlerinin (1OOml’yi aşan) kilitli poşetlerin içerisinde dahi olsa el bagajı olarak taşınmasına izin verilmemektedir. Aşağidaki linkten ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz: www.shgm.gov.tr/index2.html

Duty-Free « Ali taa-free liquid items purehased at the airport duty-free shops or on board must be in sealed.special plastic bag with the receipt. . Please do not open the sealed bag until the final destination .Othenvise the content o f bag maybe seized at security check point. Ifyou haveany flight transfer in European Union countries or in United States,ali duty-free iiquid itemsfover 100 mİ) which have already purehased in sealed bags are not allovved to carry as hand luggage. You can also get detailed Information from the link below: www. shgm. gov. trZindex2.html

26 SKYLIFE 3 /2 0 0 9


Zeytin» yağı

w w vy . Ll>i

J-

i'

j

S

*

ii % ■


NEVVS TURK HAVA YOLLARI HABERLER

THY, 13. kez Emitt fuarında Turkish Airlines at EMİTT fair for 13th time Bakanı Ertuğrul Günay ve fuarın ana sponsoru olan ‘konuk ülke’ Suriye’nin Turizm Bakanı Dr. Saadallah AGHA Al Kalaa birlikte yaptı. Fuarın gerçekleştiği ilk yıldan bugüne kadar ana sponsorluğunu üstlenen THY adına verilen sponsorluk plaketini THY Genel Müdürü Doç.Dr.Temel Kotil aldı. EMİTT, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanındaki otelleri, acenteleri, işletmecileri, beldeleri, girişimcileri, turizm profesyonellerini ve tatilseverleri buluşturdu. Dünyada yaşanan global krize rağmen %20’lik bir büyüme sergileyen EMİTT 2009 Fuarı’na 100 bine yakın kişinin ziyaret ettiği bildirildi. Fuarda ayrıca, büyük bölümü ilgili bakanlıklar altında olmak üzere yaklaşık 50 ülkeden ve yüzlerce turizm merkezinden 3000 ‘e yakın firma yer aldı. Türk Hava Yolları, 12-15 Şubat 2009 tarihleri arasında IstanbulTüyap Beylikdüzü fuar merkezinde düzenlenen Emitt-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na 13. kez sponsor oldu ve fuara 108 metrekarelik standıyla katıldı. Dünyanın en önemli turizm etkinliklerinden biri olan EMİTT 2009 fuarı Akdeniz, Avrasya ve Türkiye’nin en geniş ve en önemli turizm buluşması olarak geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Turizm alanında Avrupa’nın ilk 5, dünyanın ise en önemli 10 etkinliğinden biri olarak kabul edilen EMİTT Fuarı’nın açılışını, Kültür ve Turizm

Kurulduğu günden bugüne Türkiye’nin tanıtımına katkı yapacak birçok organizasyonu destekleyen Türk Hava Yolları, Emitt’in kurumsal sponsoru olarak da, her zaman sahip olduğu misyon ve vizyonu ile Türk kültür ve turizmine verdiği desteği hissettirdi. Fuar süresince THY standında sergilenen Airbus 330 business class koltukları, yeni Boeing 777 first class tanıtımı ve büyük beğeni toplayan yeni “feel like star” reklam filmi katılımcılar tarafından ilgi ile karşılandı. Ayrıca, stand içinde dizayn edilen hediye çarkında çeşitli hediyeler verilerek, ziyaretçilerin hoşça vakit geçirmesi sağlandı.

Turkish Airlines was a sponsor for the 13th time o f EMİTT, the Eastern Mediterranean International Tourism and Travel Fair, held at the Istanbul's TÜYAP Fair Çenter in Beylikdüzü on 12-15 February. The airline participated in the fair with a 108 square meter stand. One o f the world’s most important tourism events, EMİTT 2009 covers a broad geography as the largest and leading tourism meeting of Turkey, Eurasia and the Mediterranean. Minister of Culture and Tourism Ertuğrul Günay and Dr. Saadallah Agha Al Kalaa, Tourism Minister of Syria, ’guest country’ of the fair's principal sponsor, opened the EMİTT Fair, Europe’s 5th and the vvorld’s lOth biggest event in the tourism field. Turkish Airlines’ CEO, Temel Kotil, Ph.D., accepted a plaque honoring the airline, which has been principal sponsor of the fair since its inception. This year as every year, EMİTT brought together hotels, agencies, tour operators, cities and town, entrepreneurs and tourism professionals from ali över Turkey and the world. EMİTT, which has exhibited 20% growth despite the global economic crisis, reported close to 100,000 visitors at this year's fair. Close to 3,000 firms from some 50 countries and hundreds oftouristic centers also tookpart in the fair, the great majority of them at ministry level. An institutional sponsor o f EMİTT, Turkish Airlines has since its founding lent its support to numerous events that contribute to promoting Turkey and has made its support o f Turkish culture and tourism felt through its vision and the mission it espouses. The Airbus 330 business class seats and the new Boeing 777 first class promotion and popular ‘Feel like a star' advertising film exhibited at Turkish Airlines’ stand throughout the fair were well received by fair participants. İn addition, a gift ‘wheel’ dispensing various gift items designed for the stand ensured visitors a pleasant time. 28 SKYLIFE 3 /2 0 0 9


Türk Hava Yolları’nın yeni Boeing 777-300ER uçağıyla Singapur’a gittim. First Class’taydım. Sanki bana ayrılmış özel bir rezidans gibiydi. 10 saat sonra, evimden yeni çıkmışım gibi dinç olarak indim uçaktan. Yeryüzünden 11 bin metre yüksekte, dünyanın en pahalı rezidansında İstanbul’dan Singapur’a uçtum. Türk Hava Yolları’nın filosuna yeni kattığı Boeing 777-300ER tipi uçağın Suit Class’ı, uçak değerini kabin yüz ölçümüne böldüğünüzde tam 1 milyon 701 bin dolar ediyor. Toplam büyüklüğü, 2.4 metrekare olan Suit Class’ın yatağında 10 saatlik uçuştan sonra Changi Havalimanı'na sanki evden çıkıp işe gidiyormuşum gibi rahat ve dinç olarak indim. THY’nin First, benim Suit, hatta Bosphorus Suit dediğim bu sınıfta uçuş için yolcular, evlerinden Mercedes limuzinle alınıyor. Havalimanı’na girişte beni TAV'ın Prime Class şirketinin personeli

NEVVS

karşıladı. Kısa bekleyişten sonra özel boyalı siyah golf arabası ile uçağa gittim. Hem THY, hem TAV personeli beni ve tabii ki, iki gerçek Suit Class yolcusunu ayrı ayrı uğurladılar. Bir bakıma önce yerde uçurdular. “Karadeniz” adlı B777’ye bindim ve doğruca rezidansıma geçtim. Toplam 380 metrekarelik kabinin Suit Class bölümünde tek bir yolcuya 2.4 metrekare yer ayrılmıştı. 270 milyon dolar standart fiyatlı uçağın sekiz koltuklu özel bölümlerinden birindeydim. Rezidansın içine 58 cm. büyüklüğünde bir LCD ekran yerleştirilmişti. MÜKEMMEL İKRAM Ve ikram başladı... THY’nin ikramdaki ortağı Do&Co ve patronları Attila Doğudan döktürmüştü. Tek kelimeyle harikalar yaratmıştı. Yolcu adına yazılmış mönüde yok yoktu. FIRST CLASS’IN DİĞER ARTILARI - Süitlerde kısa süre sonra diz üstü bilgisayarlarla SMS ve e-mail göndermek mümkün olabilecek. Laptop şarj girişleri olacak. Uçağın ön kısmına takılacak kamera ile uçuş izlenebilecek. - Limuzin hizmeti istemeyen yolculara Atatürk Havalimanı’nda ücretsiz vale ve 7 güne kadar otopark hizmeti veriliyor. - Çıkış harç pulunu THY ücretsiz temin ediyor. - Uçuşa 30 dakika kala bile E kapısından yolcu kabulü yapılıyor. - istenirse bagajlar ücretsiz naylon kaplanıyor. - 60 kilogram serbest bagaj taşıma hakkı var. "Uğur Cebeci'nin Hürriyet gazetesinde yayınlanan 8 şubat tarihli yazısından alıntıdır."

S

i recently flevv First Class to Singapore on a new Turkish Airlines’ Boeing 777-300ER. İt was like a private residence expressly for me. Ten hours later I disembarked from the plane refreshed and alert as if l'd just emerged from my own home. I flew from İstanbul to Singapore in the world’s priciest residence at 11,000 meters above the earth. Süite Class on the new Boeing 777-300ER recently added to Turkish Airlines’ fleet costs a total $1,701,000 when you divide the cost of the plane by the surface area o f the cabin. Following ten hours' sleep in a Süite Class bed totaling 2.4 square meters, I emerged at Singapore’s Changi Airport fresh and well-rested, as if from my own home. Passengers on a flight o f this class, which Turkish Airlines calls 'First' and I cali ‘Süite’, in fact, ‘Bosphorus Süite’, are picked up from their home in a Mercedes limousine. A t the entrance to the airport I u/as met by TAV’s Prime Class personnel. After a brief wait I proceeded to the plane in a specially painted black golf cart. TAV and Turkish Airlines personnel saw me and ali the other Süite Class passengers off one by one. You might say they had us ‘flying’ while we were stili on the ground. I boarded the B777 ‘Karadeniz’ and went directly to my ‘residence’, an area of 2.4 square meters reserved for a single passenger in a total 380 square-meter cabin. I was in one of those Standard $270 million special eight-seat sections. My residence had a 58 cm LCD screen.

TURK HAVA YOLLARI HABERLER

Uğur C e b e ci’nin Fist Class anısı “M uhteşem rezidansta u çtum ” Uğur C e b e ci’s First Class memory: “I flevv in a splendid residence!”

O UTSTANDING FOOD OFFERINGS

And then the refreshment service began, provided by Turkish Airlines' catering partner Do&Co and its boss, Attila Doğudan. İn a word, they worked miracles. There was nothing that was not available on the individualized menu. OTHER FIRST CLASS PLUSES

- İt will soon be possible to send SMS and email from your laptop in the suites. There will be outlets for charging your laptop, and you will be able to follovv the flight via a camera mounted in the front o f the plane. - Passengers not requesting limousine service will enjoy free valet service at Atatürk Airport and up to seven days’ free parking in the parking lot. - The stamp tax for exiting the country will be obtained by Turkish Airlines at no cost to the passenger. - Passengers may board up to 30 minutes prior to flight time from Gate E. - Suitcases will be wrapped in plastic free o f charge upon request. - Passengers will have the right to 60 kg excess baggage.

“Quoted from the writer’s column in the daily Hürriyet for 8 February 2009." 3 /2 0 0 9 SKYLİFE 29


Eşsiz bir kültürel mozaik A unique cultural mosaic

Sao Paulo


M u h te ş e m m üzeleri, tiy a tro , d a n s ve k o n s e r e tk in lik le ri, çarpıcı re s to ra n la rıy la B re zilya 'n ın kü ltü re l, sa n a tsa l ve fin a n sa l b a ş k e n ti o lm a unvanını hak eden S ao P a u lo 'y u , yerel halk, bu m ü s te s n a şeh rin sam ban ın m e rkezi o ld u ğ u n u im a e d e rc e s in e , kısa ca “ S a m p a ” diye a d la n d ırıyo r. VVİth its m a g n ifice n t m useum s, o u tsta n d in g restaurants, and theater, d a n ce and m usic scen e, Sao Paulo well d e serve s its title as B razil's art, cultu re and financial Capital. But the local p e o p le cali this e xce p tio n a l city 'S am pa' fo r short, b e ca u se it is also the S am ba C a p ita l. 32 SKVLIFE 3 /2 0 0 9

okyo, Seul, Meksiko ve New Yorkla birlikte dünyanın en büyük beş metropolü arasında yer alan, merkezde 12, varoşlarıyla birlikte 22 milyonu aşan nüfusuyla tüm Güney Yarıküre'deki en kalabalık şehir Sao Paulo. Brezilya'nın en zengin şehri, Güney Amerika'nın finans merkezi unvanlarına sahip Sao Paulo, Güney Amerika kıtasının en güzel restoran, bar, gece kulüpleri, muhteşem müzeleri, tiyatro, dans ve konser etkinlikleriyle Brezilya'nın kültürel, sanatsal ve finansal başkenti olma özelliğini koruyor.

T

ne o f the vvorld's largest metropolises alongside Tokyo, Seoul, Mexico City and New York, Sao Paulo is the most populous city in the Southern hemisphere with a total o f 22 million people, 12 million o f them in its favelas or slums. But Sao Paulo is also Brazil's richest city and the financial capital o f South America. VVİth the best restaurants, bars and nightclubs in ali South America, and with its m agnificent museums and its theater, dance and music scene, it jealously guards its distinction as Brazil's art, culture and financial capital. >

O


LATİN A M ER İK A'NIN KALBİ

Sao Paulo'nun, kurulduğu 1700'lerde küçük bir kasaba iken çabucak büyümesinin kökeninde, verimli topraklar ve yüksek rakım sayesinde gelişen “kahve üretimi” yer almakta. Dünyaca ünlü Brezilya kahvesi, 70 kilometre uzaklıktaki komşu liman kenti Santos üzerinden dünyaya ihraç edilirken bu ticaretten en büyük payı Sao Paulo alır. Kahve üretiminde işgücünü oluşturan kölelik, 1800'lerin sonlarında kaldırılınca dev kahve plantasyonlarındaki işgücü ihtiyacı İtalya, Portekiz, Ispanya, Almanya gibi Avrupa ülkelerinden gelen yeni göçmenler tarafından karşılanır. Göç dalgası, 20. yüzyılın başlarında Japon, Suriye ve Lübnanlı göçmenlerle devam eder. 20. yüzyılın başlarından itibaren neredeyse dünyanın her tarafından çok yoğun

göç alan küçücük şehir, günümüzde dev metropolün kucak açtığı sayısız farklı kültürün her türlü damak tadına hitap eden 12.000'den fazla restoranında size dünyanın tüm lezzetlerini ihtişamlı bir zenginlikle sunar. 70'ten fazla dev alışveriş merkezinin varlığı, şehri Güney

THE HEART OF LATİN AMERICA

Founded as a small town in the 1700's, Sao Paulo grew rapidly due to the production o f coffee, which developed thanks to the high altitude and fertile soil. VVorld-famous Brazilian coffee is exported around the gtobe through the

neighboring p o rt city o f Santos 70 kilometers away with Sao Paulo taking the lion's share o f the trade. When slavery, which supplied the labor for coffee production, was abolished at the end o f the 1800's, new immigrants from European countries like Italy, Portugal, Spain and O

Şehrin tarihi tren istasyonu Estacao Da Luz'un saat kulesi Sao Paulo'lulara tren kalkış saatlerini hatırlatıyor.

The clock tower on the city's historic railroad station, Estacao Da Luz, reminds people of the times of the trains. 3 /2 0 0 9 SKYLIFE 33


m a k Amerika'nın alışveriş cenneti yapıveriyor. Bunların arasında dünyanın en lüks ilk on alışveriş merkezi listesine girenler de var. Brezilya'da faaliyet gösteren uluslararası dev firmaların büyük çoğunluğunun ofislerini burada açmış olmaları, şehrin ticari ve ekonomik önemini vurgulayan önemli bir detay. Şehrin ev sahipliği yaptığı yüzlerce sanatsal, kültürel ve ticari etkinlikten en öne çıkanları Güney Amerika'daki en görkemli sanatsal etkinlik olan “Sao Paulo Sanat Bienali", “Moda Haftası” ve Emerson Fittipaldi, Jose Carlos Pace, Ayrton Senna ve Felipe Massa gibi dünya çapındaki Brezilyalı sürücülerin de yarış kazandığı “Sao Paulo Formula 1 Grand Prix” yarışıdır. Her iki yılda bir düzenlenen ve ülkemizden de yoğun katılımın olduğu son bienalin bir milyondan fazla ziyaretçi tarafından gezildiğini hatırlatmamız gerekiyor. Sao Paulo Moda Haftası ise, dünyadaki en önemli beş 34 SKYLIFE 3 /2 0 0 9

moda haftası etkinliğinde Londra, New York, Milan ve Paris ile yarışmakta. Sao Paulo'nun ilk kurulduğu eski merkez bölgesi Praça Da Se, 17. ve 18. yüzyıllarda inşa edilmiş, Portekiz barok stilinin Avrupa dışındaki en

* Şehrin tarihi alışveriş merkezi Mercado Municipial.

The city's historic shopping çenter, Mercado Municipal.

Germany filled the need for workers on the coffee ptantations. This wave o f migration would continue at the start o f the 20th century with immigrants from Japan, Syria and Lebanon. A target o f intensive migration from ali över the worid since the start o f the 20th century, this former backvvater is now a megacity which has opened it arms to countiess cuitures whose tastes it addresses in its more than 12,000 restaurants offering a spiendid array o f ali the cuisines o f the worid. its more than seventy giant t>

Şehirde yaşayanlar için dev bir rekreasyon alanı olan Ibirapuera Park'tan bir gece manzarası.

A night view of Ibirapuera Park, a giant recreation çenter its residents.


Paranızın değerini en iyi biz biliriz. Başarımızın değerini en iyi siz.

«»Garanti

J

mAsters ■ ÖZEL B A N KA C ILIK

garantim asters.com 444 o 7 0 0


güzel örneklerini oluşturan en iyi korunmuş koloni yapılarıyla doludur. Praça Da Se'de yapılacak bir yürüyüş turu, hareketli caddeleriyle size yüzyıl öncesinin koloni atmosferini yaşatacaktır. Buradaki Katedral Se, dev şehrin sembolü olmuş bir anıtsal yapı. Triângulo bölgesinin kuzey ucunda yer alan Mosteiro Sâo Bento da şehirdeki en eski ve en önemli kiliselerden biri. SA M PA 'N IN LATİN RUHU

“Avenida Brigadeiro Faria Lima" ya da kısaca Faria Lima Bulvarı, lüks iş merkezleri, üst gelir sınıfına hitap eden sayısız lüks restoranı, gece kulübü ve alışveriş merkezi ile farklı bir havadadır. Bulvardan akıp giden lüks yaşamı, kafelerden birinde gerçek Brezilya kahvesi yudumlarken izlemek ve Sampa'nın Latin ruhunu solumak, akılda kalacak keyif dolu dakikalar olacaktır.

Göçmenler anısına yapılmış o dönemdeki trenler ve şehirdeki görkemli tiyatro binası Teatro Municipai'in lobisi.

The trains used in that period, built in memory of the immigrants, and the lobby of the Teatro Municipal, the most splendid of theaters.

shopping ceııters, among them some on the list o f the w orld's ten m ost luxurious, also make the city the shoppers' paradise o f South America. M ost o f the giant m ultinational firms operating in Brazil have offices here, a salient detail that highlights the city's economic and comm erciai importance. Foremost among the hundreds o f cultural, comm erciai and artistic events hosted by the city are the Sao Paulo A rt Biennale, South America 's m ost impressive, Fashion Week, and the Sao Paulo Formula 1 Grand Prix in which Brazilian drivers like Emerson Fittipaldi, Jose Carlos Pace, Ayrton Senna and Felipe Masa compete for the cup. VVİth strong participation from Turkey, the last biennale was visited by över a million people. Sao Paulo Fashion Week too gives the vvorld's biggest such events in London, New York, Milan and Paris some stiff competition. Built in the 17th and 18th centuries, Praça Da Se, the

oldest district where Sao Paulo was first founded, is fairly bursting with the best preserved colonial structures in Portuguese baroque style outside Europe. On a stroll through this district you will relive the colonial atmosphere o f a century ago with its bustling avenues. The Cathedral Se here is a monumental structure that has become a Symbol o f this great city. And the Mosteiro Sao Bento on the northern edge o f the Triângulo district is another o f the city's oldest and m ost im portant churches. SAM PA'S LATİN SPIRIT

The Avenida Brigadeiro Faria Lima, o r Faria Lima Boulevard for short, has a different air altogether with its countless upscale restaurants, nightclubs and shopping malls catering to the upper class. VVatching the luxury life flowing along the boulevard vvhile sipping authentic Brazilian coffee in one o f its cafes and imbibing Sampa's Latin spirit has to be one o f the m ost memorable m oments you can have in this city. t>


Şehrin sembolü Se Katedrali.

The Cathedral da Se, icon of the city.

j y ı Ji


Birçok müze ve kültür merkezinin bulunduğu Paulista Avenue, 1800‘lerin sonunda inşa edilmiş tarihi tren istasyonu Estaçâo da Luz, Brezilyalı ünlü mimar Oscar Niemeyer tarafından tasarlanmış yapı ve müzelerle dolu, şehrin ikinci büyük parkı Ibirapuera Park, AsyalI göçmenlerin yaşadığı hareketli Liberdade bölgesi, özellikle fotoğraf makinenizi yanınıza almayı asla unutmamanız gereken tarihi alışveriş merkezi Merkado (Mercado Municipal), modern Brezilya sanatından kesitler sunan Pinacoteca do Estado de Sâo Paulo, şehrin mutlaka gezilmesi gereken yerleri arasında. Brezilya'nın tarihsel geçmişini 100 binden fazla objeyle sunmaya çalışan ve ciddi bir elyazması koleksiyonuna sahip olan “ Ipiranga Müzesi", Latin Amerika ülkeleri ve kültürleri arasında bir entegrasyon sağlamayı hedeflemiştir. Aynı zamanda Latin Amerika Parlamentosu'na da ev 38 SKYLIFE 3 /2 0 0 9

sahipliği yapan “Memorial da America Latina” ile kendi ülkelerindeki zorlu yaşamı geride bırakarak büyük umutlarla ülkeye göçmen olarak gelenlerle ilgili objelerin korunduğu, 1882'den 1978'e kadar gelen göçmenlerin ilk misafir edildiği "Immigrant's Hostel” de müze severler tarafından mutlaka ziyaret edilmesi gerekiyor. Her zaman canlı ve hareketli dev meydan Praça da Repüblica, Pazar günleri bir açık hava

Şehirdeki onlarca görkemli tiyatro ve müzeden en öne çıkanlan: Teatro Municipal ve Memorial Immıgrant.

The Teatro Municipal and Memorial Immigrant. the most prominent of the city's dozens of theaters and museums.

Paulista Avenue with its culture çenter and several museums, the Estaçao da Luz train station built at the end o f the 19th century, Ibirapuera Park, the city's second largest, chock full of museums and buildings designed by the famous Brazilian architect Oscar Neimeyer, the vibrant Liberdade district vvhere the Asian immigrants live, the historic 'Mercado M unicipal' shopping çenter vvhere a camera is de rigueur, and the Pinacoteca do Estado de Sao Paulo vvhich offers samplings o f modern Brazilian art are ju s t some o f the m ust-see places in the city. VVİth a serious m anuscript collection, the Ipiranga Museum, v/hich tries to present Brazil's historical p ast in över a thousand different objects, espouses the aim o f ensuring integration among the countries and cultures o f Latin America. A t the same time, the Memorial de America Latina, vvhich also houses the Latin American Parliament, and the İm m igrants' Hostel vvhere immigrants arriving betvveen 1882 and 1978 vvere first housed and vvhich preserves objects commemorating those >


J

pazarına da ev sahipliği yapıyor. Amazon yerlilerinin yaptıkları ağaç oymalardan yarı değerli taşlara kadar akla gelebilecek her şeyin satıldığı, ucuz alışveriş tutkunları ve otantik objeler peşinde koşanlar için kaçırılmayacak bir fırsat niteliğinde. Tüm şehrin panoramik bir görüntüsünü özellikle akşam güneşinin battığı saatlerde fotoğraflamak hoşunuza gidecekse Rua Joâo Bricoia üzerindeki, New Y ork’taki Empire State'in Brezilya versiyonu kabul edilen Banespa Gökdeleni size bu imkânı doyasıya sunar. Sao Paulo, neredeyse dünyanın tüm farklı kültürleri ile harmanlanmış, eşi zor bulunan müstesna bir mozaiktir. Kültürel, sanatsal ve ticari dinamikleri ile sanki Latin Amerika'daki bir dünya başkenti gibi...

Şehrin ikinci büyük parkı Ibirapuera Park'tan bir görünüm.

A view of Ibirapuera Park, the city’s second biggest.

THY'nin İstanbul’dan Dakar aktarmalı Sao Paulo'ya Çarşamba ve Pazar gidiş, Pazartesi ve Perşembe dönüş seferleri bulunuyor.

who left their native lands to come to this country with great hopes, also demand a visit by museum lovers. Alvvays lively and

Turkish Airlines flies from İstanbul to Sao Paulo through Dakkar on VVednesdays and Sundays with returns on Mondays and Thursdays.

humming, the giant Praça da Republica square hosts an open air market on Sundays. Everything from semi-precious stones to w ood carvings b y Amazon natives is sold at this market vvhich offers a not-to-be-m issed opportunity for shopping buffs and those in search o f authentic handicrafts. if photographing a panoram ic view o f the vvhoie city especiaiiy at sunset is your passion, then the Banespa Skyscraper on the Rua Joao Bricoia, Brazil's answer to New York's Empire State, is the place for you. VVİth its unique blend o f almost ali the cultures in the vvorld, Sao Paulo is an exceptional mosaic vvhose match y o u ‘d be hard put t o fin d. A Virtual Latin American vvorld capital with its cultural, artistic and commerciai dynamics. □ 3 /2 0 0 9 SKYLIFE 39


s

V

I

i

2

«

Tabuları yıkan sinemacı film m aker who breaks taboos

Yeşijı^ Ustaoğlu ®

M E L İH U S L U

@

VO LKAN DOĞAR


994 yılında ilk kez 'İz' filmiyle adını duyuran Yeşim Ustaoğlu, asıl çıkışını 1999'da 'Güneşe Y olculukla yaptı. 2003'te Doğu Karadeniz'in şiirsel doğasını fon alarak çektiği 'Bulutları Beklerken'i bir yıl sonra, Çamlıhemşin'in Topluca köyünde kotardığı çarpıcı belgeseli 'Sırtlarındaki Hayat' izledi. Filmlerinde gişeyi değil önce insanı önemsedi hep. Çok iyi tanıdığı, uzun yıllar gözlemlediği Türkiye'nin hikayelerini, evrensel anlamlar yakalayarak anlattı. Bu toprakların insanını anlatmak için yollara düştü. Kamerasını bazen Doğu Karadeniz'in dağ köylerine, bazen Güneydoğu Anadolu'nun uzak bir mezrasına bazen de İstanbul'un yoksul semtlerine çevirdi. Bu toprakların coğrafi ve kültürel zenginlikleri filmlerinde hep önemli bir yer tuttu. Yeşim Ustaoğlu’nun hümanist kamerası, Türk sinemasına bambaşka bir soluk katan, kendine özgü tarzını yerleştirmekle kalmadı, dünyanın önemli sinema çevrelerinde de büyük bir saygınlık kazandı. San Sabastian, Cannes, Venedik, Berlin ve Toronto başta olmak üzere dünyanın en prestijli film festivallerinden pek çok ödül aldı. Son filmi Pandora'nın Kutusu'nda, orta sınıf ahlakı üzerine kurulu bir yalnızlaşma hikayesi anlatan Yeşim Ustaoğlu'na sinemasını sorduk...

1

Dünyanın önemli film festivallerinden ödüller almak sizin için bir ilk değil. Yeşim Ustaoğlu Sineması’nın dünyadaki anlamı ne sizce? Bu, sonuçta izleyicinin takdiri. Ancak filmlerimin sinemasal açıdan bir çizgi yakaladığına inanıyorum. Var olma, kimlik, sıkışmışlık, SKYLIFE 3 /2 0 0 9

first heard Yeşim Ustaoğlu's name in 1994 in connection vvith the film, ‘The Trace’, but she made her real debut with ‘Journey to the Sun’ in 1999. ‘VVaiting for the Clouds', shot in 2003 against the backdrop o f a poetic Black Sea landscape, was followed a year later by ‘Life on their Shoulders', a striking documentary set in the village o f Topluca in Çamlihemşin. Ustaoğlu has alvvays put people ahead o f the box office in her films, capturing and depicting universal moments in her stories o f Turkey, vvhich she knovvs well and has observed for many years. She went on the road to find and portray the people o f this country, turning her camera now on the Black Sea 's mountain villages, now on a remote corner o f Southeast Anatolia, now on the poor districts o f İstanbul. The geography and cultural richness o f these lands has alvvays had a prominent place in her films. Yeşim Ustaoğlu's ‘hümanist’ camera has not only clinched her unique style, vvhich brought a breath o f fresh air to Turkish cinema, but has also gained it enormous respect in the vvorld’s leading filmmaking circles. Ustaoğlu has vvalked o ff vvith a number o f prizes from the vvorld’s most prestigious film festivals, such as San Sebastian, Cannes, Venice, Berlin and Toronto. We asked her about her latest film, Pandora’s Box, in vvhich she telis a story o f alienation based on middle class morality.

I

Gişe başarısını um ursam ayıp, sanatsal ve to p lu m s a l yönü güçlü film leriyle, dünyanın en prestijli sinem a çe vre le rin d e ödülleri birli ikili to p la y a n Y eşim U stao ğlu ile son film i P a n d o ra 'n ın K u tu s u 'n u ko n u ştu k. S corning b o x-office succe ss, Yeşim U staoğlu has co llected prizes in the vvorld’s m ost prestigious film m aking circles vvith her film s vvhich have a strong social and artistic side. W e d iscu sse d vvith her her latest film, 'P andora’s B o x \

Picking up prizes in the vvorld's leading film festivals is nothing new for you. What to your m ind is the significance o f Yeşim Ustaoğlu Cinema in the vvorld? İn the end it ’s audience appreciation. But I believe >


3 /2 0 0 9

KY! if

43


yalnızlık gibi insana dair dertleri, İnsanî boyutlarıyla tartışan bir sinema anlayışım olduğunu söyleyebilirim kendi adıma. İnsana dair olan hemen her konuyu önemseyip tartışırken, yerel öğelerden hareketle evrensel dile uzanmaya gayret etmek gibi bir yol seçtim. Türkiye'de, Japonya’da ya da yeryüzünün herhangi bir yerinde, insanın kesişen dertlerini sorgulamayı amaç edinmiş bir filmler zinciri çıktı ortaya. Bir söyleşinizde 'Filmlerimin herkese ulaşmasını istiyorum’ diyorsunuz. Ancak filmleriniz gişeden çok sanatsal ve toplumsal yönüyle öne çıktı bugüne dek. İzleyici filmlerinize dair neleri yanlış biliyor? Her filmin ya da yapıtın belirli bir izleyici kitlesi vardır. Sanat yapıtları izleyicinin algısıyla da var olur. Belirli bir algı ve kültür düzeyinin gelişme hali, Türkiye'deki ortalama izleyici için söylersek maalesef düşük. Aslında biz ortalamanın altındaki 44 SKYLIFE 3 /2 0 0 9

kesime de ulaşmak istiyoruz, ama bu ancak uzun zaman isteyen kültür politikalarıyla ulaşılabilecek bir sonuç. Diğer yandan, Türkiye'de kaliteli kültürel içeriğe olan talebin büyüdüğü çok net biçimde görülüyor. Düşünen, soru soran, tartışan genç neslin ivme kazandığını ve buna paralel olarak yakın dönemde popüler sinemaya alternatif filmlerin daha fazla talep göreceğini söyleyebilirim. Son filminiz Pandora’nın Kutusu’nda aile ilişkileri üzerinden evrensel temaları sorguluyorsunuz. Oysa sizi Türkiye’ye dair çok katmanlı hikayelerle tanıdık daha çok. Sinemanız biraz içe mi kapanıyor? Bütün filmlerimin aynı çizgiyi izlediğini düşünüyorum. Filmlerimde ele aldığımız bu ülkenin insanına dair dertler, dünyanın herhangi bir yerindeki başka insanların dertleriyle eşleştiği ölçüde evrensel olabiliyorsunuz. Filmlerimin bu misyonu taşıdığına inanıyorum.

that my films have captured a certain style in the cinematic sense. I can say on my own behalf that I have a concept o f cinema that grapples vvith the suffering peculiar to humans, such as existence, identity, loneliness, entrapment, in its hu man dimensions. While placing importance on and dealing vvith almost every subject pertaining to man, I chose the path o f attempting to arrive at a universal ianguage by starting from local elements. And a series o f films emerged vvhich espouse the purpose o f examining the problems common to ali human beings - in Turkey, in Japan or anyvvhere else in the vvorld. You said in an intervievv that you vvanted to reach everyone in your films. But the social and artistic aspect has alvvays taken precedence över box Office success in your films up to now. What do vievvers find vvrong vvith your films? Every film, every work, has a specific audience. Works of art also exist through the perception o f the vievver. For

the average vievver in Turkey, the level o f development of perception and culture is unfortunately low. İn fact, we vvould like to appeal to the group ju st belovv the average, but this is only possible through cultural policies that need a long time to take effect. On the other hand, the demand for quality cultural content in Turkey very clearly appears to be grovving. I can say that the generation o f thinking and questioning young people is grovving apace and, parallel vvith this, that alternative cinema is going to be more in demand than popular films in the period ahead. İn your latest film, Pandora's Box, you examine universal themes through famiiy relationships. Nevertheless we know you more for your multilayered stories about Turkey. Are your films becoming a little more invvard looking? I think I have taken the same tack in ali my films. You can be universal to the degree that the problems o f the people o f this country that t've taken up in my films O


Filmlerinizin başarısı evrensel bir sinema dili yakalamanızdan mı kaynaklanıyor? Bunun yanıtını izleyiciye bırakalım isterseniz. Pandora, mitolojide yeryüzündeki ilk kadını temsil eder. Son filminizdeki Pandora kim? Aslında filmdeki ailenin sıkışmışlık durumu... Açıkçası mitolojideki Pandora'nın Kutusu, filmle bire bir örtüşmüyor. Filmde, orta kuşağa mensup bir ailedeki üç karakterin içinde bulunduğu durumu, Pandora’nın Kutusu’na hapsolma şeklinde tanımlayabiliriz kısaca. Kutunun kapağı açıldığında görüyoruz ki; aile bireyleri arasındaki tahammülsüzlükler, sorunlar, iletişimsizlikler, var olma durumuna dair çözümsüzlükler bir bir ortaya saçılıyor. Biraz da aslında kutunun kapağının açılmasına neden olan şey, kaybetmek üzere oldukları anneanneye ulaşmak için karakterlerin yaşadığı

Does the success o f your films stem from your having captured a universal language o f cinema? L e t’s leave the answer to that to the vıevvers, if you like.

could describe the situation in vvhich the three characters from a middle class family find themselves as a kind o f imprisonment in a Pandora’s box. When the lid o f the box is opened, we see the intolerance, the problems, the failures of communication and the existential impasses among the individual family members burst forth one by one. İn fact, the reason the box is opened at ali stems from the sense o f spiritual loss experienced by the characters for the grandmother they are about to lose. The film essentially revolves around the main theme o f the inner vvorld of the human being, and the corruption and brutalization o f his soul. VVİthout o f course losing the hope one feels for man, especially for young people and the coming generations.

Pandora represents the first woman on earth in mythology. Who is the Pandora in your latest film? İn fact, in the film it's the situation o f an entrapped family. Ouite frankly, the Pandora ’s box o f mythology doesn't overlap perfectly vvith the film. To put it briefly, we

We see in the film that the ruthless principles o f modem urban life break up the family. But the situation doesn’t change vvhen the same family comes together in a rural setting. Is this the fate o f the nuclear family in our day? L e t’s not cali it fate. Man is a creature that can determine >

“T ürkiye’de, Ja p onya’da ya da yeryüzünün herhangi bir yerinde, insanın kesişen dertlerini sorgulamayı am aç edinm iş bir film ler zinciri çıktı ortaya.” “A series of films emerged vvhich espouse the purpose of examining the problems common to ali human beings - in Turkey, in Japan or anyvvhere else in the vvorld.”

manevi kaybolma halindan kaynaklanıyor. Film bu ana izlek etrafında, insanın iç dünyasını, ruhunda var olan kirlenmeyi, vahşileşmeyi tartışıyor esasında, insana, özellikle de gençlere ve yeni nesilllere duyduğu umudu da kaybetmeden tabii ki... Modern kentin acımasız kurallarının filmdeki aileyi parçaladığını görüyoruz. Ancak aynı aile kırsalda bir araya geldiğinde de durum değişmiyor. Günümüzün çekirdek ailesinin kaderi mi bu? Buna kader demeyelim, insan kendi kaderini kendi çizebilen bir varlık neticede. Kendi hayatımızı,

are identical vvith the problems o f other people anyvvhere in the vvorld. I believe that my films embrace that mission.

3 /2 0 0 9 GKYLIFE 45


milyonlarca olasılık arasından ilmek ilmek örüyoruz. Filmdeki ailenin yaşadıklarından uzak olmak pekâlâ insanın kendi tercihi olabilir. Ünlü Fransız oyuncu Tsilla Chelton’a ilerlemiş yaşına, hem de Türkçe bilmemesine rağmen başrol vermek bir çılgınlık değil mi? Benim hangi filmimde yok ki zaten çılgınlık (gülüyor)... Tsilla müthiş bir oyuncu ve beni hiç yanıltmadı. Filme yazılan eleştirilerden birinde, onun için tam bir Karadeniz kadını demişler. Belki Fransız olduğunu açıklamasaydık, çoğu izleyici onu öyle sanacaktı. Son yıllarda Türk filmlerine gösterilen ilgide bir patlama yaşanıyor. Sektördeki bu hareketlilik pek çok genç sinemacıyla cesaret verdi. Önümüzdeki yıllarda Türk sineması dünyada söz sahibi olabilecek mi? Evet, Türkiye’de sinema önemli bir çıkış yakaladı. Popüler filmlerin arkasından ortaya çıkmaya başlayan genç sinemacılar, yeni fikirler çıkarabilir ve kalıcı bir sinema dili yaratabilirse bu çıkışın bir anlamı olur. Bunu zaman gösterecek tabii. Ama bir takım genç yeni sinemacıların başarılı ilk filmlerine tanık oluyoruz. Bunu önemsemek gerekiyor elbette. Heyecanlarını ne derece taşıyabileceklerini, kalıcı hale getirebileceklerini zaman gösterecek. Filmlerinizde yol, yolculuk, bir yerden bir yer gitme hali önemli bir yer tutuyor. Sizin için yol ne demek? Yol benim için hep değişim, dönüşüm demek aslında. Sıkışıp kalmamak, durağan olmamak demek. Yol, 4 6 S K Y L IF E 3 /2 0 0 9

çocukluğumdan beri taşıdığım ve beni var eden unsurlardan biri. Trabzon’da, kapkara ve ışığı olmayan bir denize bakarak büyüdüm. Çocukluğumda da, büyürken de ve orayı çok sevip bağlanırken de hep o soruyu sormuşumdur kendime: Burada mı kalacağım, yoksa şu karşımdaki yol beni nereye alıp götürecek? Sanırım bu soruyu filmlerimde de sormaktan vazgeçemiyorum. Filmleriniz Türkiyeli öykülerin yanı sıra, bu toprakların coğrafi zenginliklerini de dünyaya taşıdı. Yeşim Ustaoğlu kamerası bundan sonra hangi bölgelerde gezinecek? Onu söyleyemem şimdi (gülüyor). Ama bir yol teması bekleyebilirsiniz yine. Üzerinde çalıştığım, düşündüğüm bir proje var ama başka bir sır veremem. Çünkü Pandora'nın Kutusu henüz çok taze. Enerjimizi ona vermemiz daha anlamlı.

his ovvn fate in the end. We weave our own life knot by knot from millions o f possibilities. A person might ju s t as well prefer to distance himself from the experiences o f the family in the film. İt was a kind o f madness, vvasn’t it, to assign the lead role to the famous French actress Tsilla Chelton despite her advanced age and her not knovving Turkish? (Smiling) What film o f mine is vvithout some madness anyway? Tsilla is a fabulous actress and she never let me down. İn one o f the revievvs written about the film they say that she is a perfect Black Sea woman. Maybe if we hadn't revealed that sh e ’s French m ost vievvers would have assumed she was a Black Sea woman. There's been an explosion o f interest in Turkish films recently. The new dynamism in the sector has encouraged a lot o f young filmmakers. Is it possible that Turkish

cinema will have a voice in the vvorld in the years ahead? Yes, cinema has really taken off in Turkey. İf the young filmmakers that have begun to emerge in the wake o f the more conventional popular films can generate nevv ideas and create an enduring language o f cinema, then this takeoff will mean something. Only time will teli, o f course. But we are seeing successful first films by a bevy o f young filmmakers today. Naturally this has to be taken seriously. Only time will teli how far their enthusiasm will take them and vvhether or not they can make it last. Travel, the road, going from one piace to another have an important place in your films. What does the road mean to you? For me the road alvvays means change, transformation. Not being stagnant, not getting stuck in one place. The road is one of the things I've carried vvith me since childhood and one that has made me who I am. I grew up in Trabzon looking at a stark black sea vvith no light. And vvhile I loved and was very attached to that place both in my childhood and grovving up, I alvvays asked myself this çuestion: Am I going to stay here? Or is this road in front o f me going to take me somevvhere? And if so, vvhere? I think that I can 't let go o f asking that question in my films as well. Besides being stories about Turkey, your films have also brought the geographical richness o f these lands to the vvorld. Where is the Yeşim Ustaoğlu camera going to go next? (Smiling) That I can't teli you yet. But you can expect a road theme again. I have a project i've been thinking about and that l ’m vvorking on; more I cannot reveal. Pandora's Box is stili brand nevv, so it makes more sense to devote my energy to it. □


Şehre yüksekten bakın... Üstün güvenlik donanım ı, yüksek perform ansı ve m odern hatlarıyla Chery Tiggo 3, SUV sınıfında yeni bir sayfa açıyor. Güç ve konforun yeni yüzü, gerçek sürüş keyfini yaşamak isteyenler için yola çıkmaya hazır...

e *s ?

S a f a r i

fa

ı m m

R a h a tlığ ın ız v e k o n f o r u n u z iç in g e n i ş iç h a c im

Üstün sürüş konforu

Performans ve ekonomiyi

s a ğ la y a n e rg o n o m ik ta s a r ım

b u l u ş t u r a n ü s t ü n m o to r te k n o lo jis i

Türkiye’nin

/ f i I her yerine 24 saatte yedek parça garantisi

www.chery.com .tr MERMERLER OTOMOTİV

(0212) 274 55 50 (pbx)

9

H cs

U^K A S 2J»

CHERY


h

cc

Amasra'dan Trabzon'a sahil boyu From Amasra to Trabzon

K arad en iz Turkey's Black Sea coast ©

48

S K Y L I F t 3 /2 1

ÖMER KOKAL


o those arriving from Bartın, the Black Sea appears suddeniy in ali its glory ju s t before Amasra. A nd from this hill vvhere the Black Sea first comes into view, the 'Bird's Rock', built in 41-54 A. D. during the reign o f the Emperor Claudius on the tortuous road that winds down to Amasra, speaks volumes about the past o f this area, the first stop on our journey. The only Roman road m onum ent in Turkey, it consists o f a rock-carved statue o f an emperor and an eagle, sym bol o f Roman povver. Situated on a peninsula and the island joined to it by an isthmus, Amasra's geographical features are not readily apparent to firsttime visitors. On one side o f the peninsula is the Little H arbor and on the other the Big Harbor, a p o rt sheltered by a breakvvater that protects it from the Black Sea's destructive waves. The prom ontory at the tip o f the peninsula is encircled by high Genoese-period defense walls, whose walls are laced vvith marble fragments left from previous civilizations. Amasra, vvhich awed Mehmet the Conqueror vvith its spectacular vievv in 1460, continues to be remembered in the Sultan's vvords as the 'Eye o f the VVorld'. When he saw the city and conquered it, he is said to have turned to his tutor Ak Şemsettin who was at his side and asked, "Is this the 'Çeşm-i C ihan'?’’, virtually conferring a second name on the city.

T

A m a s ra 'd a n b a şla ya ra k T ra b z o n 'a k a d a r de n ize pa rale l uzanan yol, d o ğ a d a n k ü ltü re , ta rih te n g e le n e kse l g ü n lü k ya şa m a k a d a r K a ra d e n iz 'in tü m ka ra k te rin i yansıtıyor. The road running parallel to the co a s t from A m asra to Trabzon reflects the ch a ra c te r of the B lack Sea in ali its m yriad a sp e cts, from nature and cultu re to history and traditional everyday life. 50 SKYLIFE 3 /2 0 0 9

artın tarafından Amasra'ya gelenlerin karşısına, Amasra'dan önce ansızın Karadeniz çıkıverir tüm ihtişamıyla. Karadeniz'in ilk göründüğü bu tepeden, Amasra'ya doğru inen yılankavi yol üzerinde bulunan ve M.S. 41-54 yıllarında İmparator Claudius zamanında yapılmış olan “ Kuş Kayası” , yolculuğun ilk durağı olarak yörenin geçmişiyle ilgili çok şey anlatır. Ülkemizde bulunan tek Roma yol anıtı olan eser, kayalara oyulmuş bir imparator ve Roma'nın gücünü simgeleyen kartal heykelinden oluşuyor. Bir yarım ada ve ona köprüyle bağlı bir ada üzerine kurulu Amasra, ilk ziyaret edenler tarafından zor algılanabilen coğrafi özellikler taşıyor. Yarım adanın bir yanı Büyük Liman, diğer yanı ise Küçük Liman. Bir mendirekle Karadeniz'in yıkıcı dalgalarının etkisinden korunan Büyük Liman, teknelere sığınak oluyor.

B

VVINDING ROADS, PRISTINE VILLAGES

The coast road from Amasra to Sinop is one o f Turkey's m ost pleasant highvvays. A little rough in places, it >

<


)u n cttn ıı

değişimi

birlikte

yaşamak için

Let’s feel the changes together

Çevre Dostu Otel Enerji tasarrufuyla yeryüzü kaynak­ larını israf e tm em e ilkesiyle The P eak H otel tüm alt yapısını ve kurum sal anlayışını ‘çevre do stu ' bina ve insan olarak belirledi.

Environmentfriendly Hotel recommended

The Peak Hotel is committed to save earth resources and dedicated to "environmently friendly" building and human in its entire infrastmeture and corporate understanding.

VCXVI

Energy Saving The P e a k H o te l y e n ile -n irk e n tüm altyapısını en erji tasarru fu ilkesiyle yapılandırdı.

Tüm Odalar Aydınlık!

2008 yılında köklü bir ÖGğİŞİl71 ve yenilenme projesi başlatan The Peak Hotel’in her odasında artık sizleri birbirinden farklı düşünürler bekliyor. Birçok de­ ğerli filozofun sözleri odanın mi­ marisinde grafik olarak yerini alır­ ken, aynı zamanda bu düşünür­ lerin eserlerini de odanızdaokuma fırsatı bulabileceksiniz.

İn line vvith its fundamental service principles: innovation and rGHOvation, The Peak Hotel applied the great change of 2008 also to its rooms. Different philosophers now await for you in each hotel room. ûuotes from many İntelleCtildlS adorn the rooms while you will have the opportunity to read their vvorks offered for you in the hotel rooms.

O telin orta bö lü ­ m ü n d e uygulanan özel yü zey kaplam a işlem i ve aydınlatm a sis te- m iyle bütün o d ala r aydınlık.

Tüm banyolarda Panik Buton O d a banyo larınd a, ö zellikle yaşlı ve kalp hastaları için h a yati ö n e m i olan ve 2 4 s a a t izlenen p a n ik bu to n sistem i.

THE

Energy Saving The Peak Hotel renovated its entire infrastrueture with a concern for energy saving.

Ali rooms are well-lighted Ali rooms are bright with light thanks to the special surface coating and iighting system applied in Hotel's Central seetion.

Panic Buttons in Ali Bathrooms Crucial for seniors and cardiac patients, panic buttons on 24-hour watch are available in room bathrooms.

PE/IK*" Since 1961

THE

PEAK

HOTEL

Y EN İŞ E H İR

P A LA S 'IN

YENİ

YÜZÜDÜR

m eşru tiyet c a d d e s i, oteller so k a k no 1/3 te p e b a şı-ista n b u l t: 90(212) 252 71 60 (10 hat)

www.thepeakhotel.com .tr


Beldeğirmen Köyü’nün sahili aşı boyalı evleriyle dikkat çekiyor.

The coast at the village of Beldeğirmen stands out with its barn-red houses.

Yarımadanın ucunda kalan tepe, Ceneviz Dönemi'nden kalan yüksek surlarla çevrili. Surların inşasında, daha önceki uygarlıklara ait mermer devşirme parçalar da kullanılmış.1460 yılında, Fatih Sultan Mehmed'i muhteşem manzarasıyla büyüleyen Amasra, Fatih'in tanımlamasıyla "Dünyanın Gözü” olarak anılmaya devam ediyor. Amasra'yı fethe gelip kenti görünce, yanında bulunan lalası Ak Şemsettin'e dönerek “ Lala, çeşm-i cihan bu mu ola?” diyen Fatih'in bu tanımlaması adeta kentin ikinci adı olmuş.

Gideros Koyu, bir zam anlar gemicilere sığınak olmuş.

Gideros Bay was once a refuge for sailors. 52 SKYLIFE 3 /2 0 0 9

YILANKAVİ YOLLAR, BAKİR KOYLAR

Amasra'dan, Sinop'a kadar devam eden kıyı yolu, Türkiye'nin en hoş karayollarının başında geliyor. Yol biraz bozuk olsa da doğa ve kıyı şeridi bakirliğini koruyor. Yeşilin içindeki köyler, denizle kucaklaşan küçük yerleşimler, altın sarısı şirin kumsallar adım başı hoş sürprizler olarak çıkıyor karşınıza. Kapısuyu, Çakraz, Tekkeönü ve Kurucaşile kumsallan Akdeniz sahillerini çağrıştıran görünümleriyle insanı

nevertheless preserves the pristine quality o f nature on the Coastal strip. Villages nestled in greenery, tiny settlements cheek by jo w l with the sea, and charming golden sand beaches are some o f the surprises that greet you every step o f the way. The Kapısuyu, Çakraz, Tekkeönü and Kurucaşile beaches rather astonishingly cali to mind the beaches o f the Mediterranean, Çakraz especially being a typical summer resort. Kurucaşile meanvvhile is a Virtual shipyard with a boat under construction in the yard o f

almost every house here, where the highest quality yachts in Turkey are said to be built. But the most interesting settlement o f ali along this road is definitely Gideros Bay near Cide. This cove, with its narrovv entrance, is especially wellsheltered. A tiny village with ju s t a handful o f houses adds color to Gideros. From Cide to inebolu, the road snakes through a sea o f green trees. After İnebolu, the village o f Beldeğirmen attached to Bozkurt makes a pleasant stop. A restaurant here in the shade o f a stately, 700year-old plane tree along the shore where boats are moored is attractive more for its setting than its food. This is a special spot, thanks in large part to the wellpreserved, barn-red vvooden houses that surround it. ANOTHER BLACK SEA LANDSCAPE: SİNOP

After Çatalzeytin and Ayacık, Sinop, which has preserved its existence for centuries in a geography >


Sinop, Karadeniz’e uzanan sıra dışı bir coğrafyaya kurulmuş.

Sinop, situated in an extraordinary landscape jutting out into the Black Sea.

şaşırtıyor. Çakraz tam bir tatil yöresi görünümünde. Bir tersaneyi andıran Kurucaşile'de ise neredeyse her evin bahçesinde tekne yapılıyor. Türkiye'de en kaliteli yatların burada yapıldığı söyleniyor. Bu rota üzerindeki en ilginç yerleşim ise kesinlikle Cide yakınlarındaki Gideros Koyu. Dar bir girişi olan koy, son derece korunaklı. Birkaç evden oluşan küçücük bir köy, Gideros'a renk katıyor. Cide ve İnebolu arasında kıvrıla kıvrıla devam eden yol, yemyeşil bir orman denizi içinde uzanıyor. İnebolu'dan sonra gelen B ozkurt'a bağlı Beldeğirmen Köyü, yemek molası verilebilecek hoş bir mekana sahip. Kayıkların çekildiği kıyıda 700 yıllık heybetli bir çınar ağacıyla gölgelenen restoran, yemeklerinden çok çevresiyle dikkat çekiyor. Çınarın etrafında yer alan aşı boyalı, iyi korunmuş tarihi ahşap evler sayesinde, burası özel bir yer oluvermiş.

BİR BAŞKA KARADENİZ, SİNOP

Çatalzeytin ve Ayancık'ı geçtikten sonra, doğanın mucizesi denebilecek bir coğrafya da, asırlardır varlığını sürdüren Sinop, Karadeniz'in bir başka rengini sunmak için bekliyor ziyaretçilerini. Miletliler tarafından ticari koloni olarak kurulan ve günümüze kadar pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Sinop, Karadeniz'de az bulunan güvenli limanlardan biri. Selçuklular döneminde de ticari bir liman olarak önemini sürdüren Sinop'ta, Selçuklu eserleri hemen göze çarpıyor. Beş kubbeli Alaaddin Camii ve 1262 yılına tarihlenen Pervane Medresesi, bu eserlerin en dikkat çekenleri. M.Ö. 4. yüzyıldan kalma Serapis Tapınağı, kentin en eski tarihi yapısı. Arkeoloji Müzesi'nin bahçesindeki tapınaktan geriye sadece birkaç sütun ve zemin kaidesi kalmış. Ancak müzede sergilenen eserler Sinop'un güçlü geçmişini fazlasıyla anlatacak zenginlikte.

Sinop’ta yapılan rengarenk tekne maketleri oldukça ünlü.

Sinop is famous for the gaily painted ship's models produced there.

that could be termed a natural wonder, avvaits visitors with yet another o f the Black Sea's fascinating landscapes. Originally established by cotonists from Miletus and home to a num ber o f civilizations up t o now, Sinop is one o f a handful o f sheltered harbors on the Black Sea. A thrlving commercial p o rt well into the period o f the Seljuks, Sinop strikes the eye immediately for its many Seljuk monuments, o f which the five-domed Alaaddin Mosque and the Pervane Madrasa which dates to 1262 are two o f the m ost outstanding.

The 4th century B.C. Temple o f Serapis is the city's m ost ancient structure, oniy a few columns and pedestals o f which remain now in the garden o f the Archeological Museum. Another im portant museum in the city is the Aslan Torun Bey Konak, a quintessential three-story Ottoman mansion which has been converted into an ethnographic museum. Sinop ‘s Erfelek Falls are a wonder o f nature in every sense o f the word. A series o f 28 separate cascades large and small, Erfelek Falls are unique in the w orld in this respect. t> 3 /2 0 0 9 SKYLIFE 53


FOLLOVVING HISTORY, FROM SAMSUN TO GİRESUN

Kentte bulunan diğer önemli müze ise Aslan Torun Bey Konağı'nda hizmet veren Etnografya Müzesi. Üç katlı konak Osmanlı konut mimarisinin tüm özelliklerini taşıyor. Sinop'un doğaya dönük yüzü denebilecek Erfelek Şelaleleri, kelimenin tam anlamıyla doğanın bir mucizesi. Ardı ardına sıralanan irili ufaklı 28 şelaleden oluşan Erfelek Şelaleleri, bu özelliğiyle dünya da tek. TARİHİN İZİNDE, SAM SU N'DAN GİRESUN'A

Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 1919 yılında Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun bire bir kopyası Samsun'da ziyaret edilmesi gerekenlerin başında yer alıyor. Geminin güvertesinde askerlerin, toplantı salonunda Atatürk ve silah arkadaşlarının mankenleri, o günleri yeniden canlandırıyor. Samsun'dan kıyı boyunca devam eden yol, plajlarıyla ünlü Ünye'den geçiyor. O rdu'nun en büyük ilçesi olan Ünye'de Pontus Krallığı Dönemi'nden kalan kale görülmeye değer. Etnografya Müzesi olarak 54 S K Y L IF E 3 /2 0 0 9

kullanılan Paşaoğlu Konağı ise kentin ve bölgenin geleneksel yaşamına dair önemli bir fikir veriyor. Ayrıca merkeze 6 kilometre mesafe de olan Boztepe, hem doğası hem manzarasıyla dikkat çekici. Giresun Kalesi, kentin tam ortasında yükselen dik bir tepeye kurulmuş. Pontus Krallığı Dönemi'ne tarihlenen kalenin surları oldukça sağlam durumda. Ayrıca kalenin kente bakan tarafındaki çay bahçeleri, nefis manzara eşliğinde dinlenmek için ideal.

Sam sun’daki Bandırm a Gemisi, ziyaretçileri Milli M ücadele günlerine götürüyor (üstte). 13. yüzyıla tarihlenen Trabzon’daki Ayasofya Kilisesi (altta)

The steamship Bandırma at Samsun takes visitors back to the days of Turkey's National Struggle (above). Trabzon's Ayasofya Church, dating to the 13th century (below).

A visit to a replica o f the steamship Bandırma, which brought Atatürk to Samsun in 1919 to launch the Turkish National Struggle, is de rigueur for visitors to the city. Modeis o f Atatürk and his comrades-in-arms in the meeting hail and o f ordinary soldiers on the deck recreate a sense o f those days. Continuing from Samsun, the coast road passes through Ünye vvith its famous beaches. The largest tovvnship o f the province o f Ordu, Ünye also boasts a castle well worth seeing from the period o f the Kingdom o f Pontus. The Paşaoğlu Konak, another mansion converted into an Ethnographic Museum, gives visitors an idea about traditional life in the city and the region in general. VVhat's more, Boztepe, ju s t 6 kilometers from the city çenter, draws attention for both its naturaI richness and its landscape. Giresun Castle rises on a steep hill smack dab in the city çenter. İts walls, >


Mart Ayında Belgesel İzleyin! ANNE KARNINDA: TEK YUMURTA İKİZLERİ 22 M art Pazar, 21:00

T e k ra r: 23 M a rt P a za rte s i, 13:00 28 M a rt C u m arte s i, 16:00 & 01:00 Tüm Anne K arnında p ro g ra m la rın d a n oluşan 8 saat s ü re li m araton: 29 M a rt P azar, 16:00

U I I T U I C M U I m ? M o r

Ç a l ı

V I I / ’I M I A D T I I \ l 1*1 L A K 9 9 - 0 0

n e r J d l l , tt.U U

N ü k le e r S a n tra l, 3 M a rt Vegas K um arhanesi, 10 M a rt M iam i İşi, 17 M a rt R oket R am pası, İL M a rt

T e k ra r: H e r P azar, 19:00 & 02:00 H er S alı, 02:00 H er Ç arşam ba, 07:00 & 14:00

TEKNİK SIRLAR

M EGA Y A P ILA R H e r P a z a rte s i, 2 1 .0 0

H er C um artesi, 23:00 H e r P a za rte s i, 01:00 H e r S alı, 13:00

DÜNYA MUTFAKLARI H er Cuma 21:00

DAMAK TA D IN I BİLENLERİN DÜNYA REHBERİ H er Cuma 22:00

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL

Tekrar: H e r C u m a r t e s i , 1 6 :0 0

NGC; Digiturk 84. Kanal, Kablo TV S 21 Bant ve Teledünya 31. Kanalda yayında.


KARAD ENİZ'İN KÜLTÜR BAŞKENTİ TRABZON

Trabzon, geçmişten gelen kültürel ve tarihsel miras anlamında, Karadeniz Kıyıları'nın en zengin kentlerinden biri. Kentin merkezinde bulunan Ayasofya Kilisesi, restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılarak geçtiğimiz yıllarda ziyarete açıldı. Kentin girişinde bir tepenin üzerinde kurulu olan kilise, etkileyici mimarisiyle hemen dikkat çekiyor. Kilise, 13. yüzyılda Trabzon'da hüküm sürmüş olan Komenos Devleti'nin krallarından I. Manuel tarafından yaptırılmış. 12. yüzyıla tarihlenen Altınbaşlı Meryem kilisesi bugün Ortahisar Camii olarak kullanılıyor. Yapım tarihi bilinmeyen Aziz Eugenios Kilisesi ise Yeni Cuma Camii olarak yaşamına devam ediyor. Trabzon'un Maçka ilçesinde geçmiş kültürlerden ülkemize miras kalan en önemli eserlerden biri olan Sümela Manastırı bulunuyor. Altındere Vadisi Milli Parkı içinde yer alan manastırın inşa tarihi M.S. 375. 56

!KYL IFE 3 /2 0 0 9

Bir zamanların inziva mekanı Süm ela Manastın, dağların arasına gizlenmiş (üstte). Concealed in the mountains, the Sıımela Monastery was once a retreat for monks (above).

vvhich also date to the period o f the Pontian Kingdom, remain in quite sound condition today. N ot only that b u t the tea plantations on the side o f the castle overlooking the town are an ideal place to rest and enjoy the spectacular view. TR A B ZO N :B LA C K SEA CULTURE CAPITAL

Trabzon is one o f the richest cities on the Black Sea coast in both history and culture. The Ayasofia Church in the city çenter has been restored and opened to visitors as part o f an environmentai improvement project. Situated atop a hill at the entrance to the city, this church catches the eye immediately for its impressive architecture. İt was com m issioned by Manuel I, one o f the kings o f the Comnenus dynasty that ruled here in the 13th century. The Church o f St. Mary the 'Goldenhead', vvhich dates to the 12th century, is used today as the Ortahisar Mosque. A nd the Church o f Saint Eugenios, whose construction date is unknown, continues life as the >


Manastırın çekirdeğini oluşturan ve en eski yapı olan kaya kilisesi içinde bulunan freskolar heyecan verici güzellikte. Kayalardan damlayan kutsal suyun toplandığı ayazma, şapel, keşiş odaları, erzak depoları ve

kütüphane, manastırın diğer bölümlerini oluşturuyor. Yeşille, mavinin buluştuğu nokta da yaklaşık olarak 850 kilometre boyunca uzanan Amasra - Trabzon rotası sadece yeşili ve maviyi değil Karadeniz'in tüm renklerini anlatıyor.

Türk Hava Yolları’nın İstanbul'dan Sinop, Samsun ve Trabzon'a seferleri bulunuyor. Turkish Airlines flies to Sinop, Samsun and Trabzon from İstanbul.

ÇANKIRI

Komenos Kralı 1. M anuel tarafından yaptırılan Ayasofya Kilisesi'nln kubbesi (üstte). The dome of the Ayasofya Church, built by Manuel Comnenus I. (above).

Yeni Cuma Mosque. But it is the Sumela Monastery in the Trabzon tovvnship o f Maçka that is one o f Turkey's m ost important legacies o f past cultures. Located inside the Altındere Vadisi National Park, this monastery was built in 375 A. D. The frescoes inside the rock church that constitutes the nucleus and oldest part o f the monastery are o f thrilling beauty. Other parts o f the monastery include the 'ayazma' o r spring where the holy vvater dripping from the rocks collects, a chapel, the m onks' cells, food cellars and a library. A t almost 850 meters in length, the route from Amasra to Trabzon, at the p oint where the green meets the blue, reflects the Black Sea not simply in green and blue but in ali its many colors. □ 3 /2 0 0 9 SKYLIFE 57


58

S K V L IF E 3 / 2 0 0 9


Kış güzeli VVİnter beauty gueen

Gölcük M E L İH U S LU

@

B A R I Ş H A Ş A N B E D İR


B o lu 'n u n d o ğ a harikası A la d a ğ la r'ın e ld e ğ m e m iş c e n n e t köşe si G ö lcü k, k a rla kaplı g ö k n a r a ğ açlarının o rta s ın d a gözalıcı g ü ze lliğ iyle pa rıld a ya n b e n ze rsiz b ir firu ze taşını andırıyor. A pristine paradise in B olu's natural-vvonder A ladağ M ountains, G ö lcü k is like a gleam ing tu rq u o ise of dazzling be auty set a m id st snovv-covered firs. 60 SKYLİFE 3 /2 0 0 9

arın lapa lapa yağdığı bir dağ başına, üzeri donmuş bir gölün kıyısına gitmeyi, burnunuz kıpkırmızı olana dek kartopu oynamayı, özenle yapılmış olan kardan adamın gözlerinden ellere bulaşan kömür karasına bakıp çocukluğunun mutlu günlerini anımsamayı kim istemez? İçinizdeki çocuğun çağrısına kulak verip, bugün belki sadece sararmış fotoğraflarda kalan karlı bir kış gününü yeniden yaşamak fena mı olurdu yani? Ya da büyük şehirlerde, otomobillerin ve kaldırımların üzerinde birikmiş kar yığınlarıyla yetinmek yerine, yemyeşil çam ve göknar ağaçlarının üzerinden dökülen gerçek karların altında uzun uzun koşuşturmak... Doğadan bu denli uzakta yaşayan, kendi doğasına bile yabancılaşan bir kent insanı, bütün bunları ister tabii ki. Siz istemez misiniz?

K

ho w ould not want to stroll around the shores o f a frozen lake on a mountain top where big snowftakes drift softly down, to throw snowballs until his nose turns bright red, to see his hands sm udged btack by the lumps o f coal that are his carefully sculpted snovvman's eyes, and to remember the halcyon days o f childhood? How about heeding the cali o f your inner child and reiiving a snovvy winter day like those in faded old photographs? Even better, rather than contenting yourself with the snow heaped up on big city streets and cars, to stroll at length under real snow falling on lush pines and firs. Living far from nature, alienated from even his own human nature, an urban dweller would die for this. VVouldn't you? >

W


Maksimum Ağ Güvenliği Minimum Fiyat

Username

Türk Telekom Kurumsal Güvenlik Hizmetleri Türk T e lek o m ’un in te rn e tte n g e le b ile c e k s a l d ı r ı la r a k a rşı geliştirdiği Kurumsal Güvenlik Hizmetleri; şirket ağınızın ihtiyacı olan her tür korum ayı sağlar. Antivirüs, Güvenlik Duvarı, İçerik Filtreleme, Kullanıcıdan Siteye Sanal Özel Ağ ve Aktif S avunm a S is te m le r i’ni k a p s a y a n paket, k a p s a m lı hiz m eti ve düşük m a liye tiy le şirketiniz için en a v a n t a jlı g ü v e n lik sistemidir.

4 4 4 1 4 4 4 >TURKTELEKOM.COM.TR

Kurumsal Güvenlik Hizmetleri hakkında bügi almak ve başvuru yapmak için 4441876 numaralı telefondan bize ulaşın.


Zümrüt yeşili suyun

lakes, 14 o f them natura/, 32 manmade, you can 't help b u t v/onder if there is any other city in the vvorld so richly endovved. Lake Sünnet, for example, vvhich takes on a mystical atmosphere when the vvater level rises and some o f the trees are partially submerged, Lake Sülük, a Virtual botanical museum, Lake Efteni, a bird refuge, as well as Lake Çubuk, Lake Karamurat, Lake Çağa, and the Hasanlar Dam Lake, not to mention I>

üzerinde uzanan minik ahşap iskelelelerden biri (sağda).

One of the tiny vvooden piers that jut out över the emerald green waters (right).

GÖLDEN HAYALLER...

Gölleri, dağları, yaylaları, kaplıcaları ve hâlâ gelenek göreneklerini sürdüren tipik köyleriyle, kış turizminin vazgeçilmez kenti Bolu var, ilk istikametimizde. Bolu deyince herkesin aklına gelen Abant, Kartalkaya ve Yedigöller'i saymazsak, az bilinen, bilinse de geçerken şöyle bir uğranılan sayısız bakir köşesi var yörenin. 14'ü doğal, 32 'si suni olmak üzere toplam da tam 46 göle ev sahipliği yapan Bolu'ya geldiğinizde, çevresinde bu kadar göl olan başka bir şehir var mıdır, diye düşünmeden edemeyeceksiniz siz de. Su seviyesi yükselip ağaçların bir kısmı gölün içine gömüldüğünde gizemli bir manzaraya bürünen Sünnet Gölü, bir ağaç ve bitki müzesinden farksız olan Sülüklü Göl, kuş cenneti Efteni Gölü, Çubuk Gölü, Karamurat Gölü, Çağa Gölü, Hasanlar Baraj Gölü ile birer tabiat anıtı ilan edilen Güzeldere ve Samandere Şelaleleri... Ve her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Aladağlar'ın eteğinde, göknar ağaçlarının tam ortasında dev bir nazar boncuğu gibi parıldayan Gölcük... Çevresinde, 62 SKYLIFE 3 /2 0 0 9

Hansel ve Gretel'in çikolata evine benzeyen ahşap konukevi dışında hiçbir yapı bulunmayan, her türlü gürültüden uzakta, sadece doğanın sesini dinleyebileceğiniz bir yer Gölcük... BEYAZ MANTOLU GÖLCÜK

Kaplıcaları ile ünlü olan ve her yıl çok sayıda turiste ev sahipliği yapan Karacasu'daki oteller, Gölcük'e en yakın konaklama seçeneği.

LAKE IMAGES...

Our first stop is the city o f Bolu, perenrıial wirıter resort with its iakes, mountains, highlands and spas and its tiny villages that preserve the traditional way o f life. Not counting the places that immediately spring to mind at the first mention o f Bolu Abant, Kartalkaya, and the Yedigöller or Seven Lakes there are stili countless unspoiled, if little known, other spots in the area. When you arrive in Bolu, which boasts a total o f 46

Gölün çevresi rom antik bir yürüyüş parkuru (altta).

The lake environs are perfect for a romantic stroll (below).


Karacasu'dan Seben'e giden minibüs ve dolmuşların çalıştığı, ormanların arasında kıvrım kıvrım yükselen asfalt yola, ötüşen kuşların şarkıları eşlik ediyor. Karacasu çıkışından itibaren 8'inci kilometrede inip milli park tabelalarını izleyerek yaklaşık 300 metre kadar yürüdükten sonra, bembeyaz bir kar örtüsüne sarınmış Gölcük beliriverecek karşınızda. Denizden 950 metre yükseklikteki göl, yüzeyi 45 bin metrekareyi bulan suni bir gölet aslında. Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından işletilen bir dinlenme ve gezinti sahası olarak hizmet veren 450 dönümlük göl alanının çevresinde, yürüyüş parkurları ve piknik alanları tanzim edilmiş. Gölü çepeçevre dolaşan parkurun uzunluğu 1320 metre. Her mevsim bambaşka bir güzelliğe bürünen Gölcük'ün çevresinde yürümeye başladığınızda, etraftaki

Konukevinin suya yansıyan görüntüsü gerçekten etkileyici (solda).

The guesthouse reflected in the water (left).

foothills o f the Aladağ Mountains, whose beauty is different in every season. And the only building around is a wooden guesthouse reminiscent o f Hansel and Gretel's gingerbread house, far from the m adding crowd, where nature's is the only voice you will hear. derin sessizlik dikkatinizi çekecek. Burada her yer o kadar sessiz ki, çevredeki tahta çeşmelerden akan billur suyun şırıltısı lirik bir şarkı, ayaklarınızın altında

Güzeldere and Samandere VVaterfalls, each a natural monument. And Gölcük itself, sparküng like a bright blue bead smack dab in the middle o f the fir trees in the

A BLANKET OF W HITE

The hotels a t Karacasu, famous for its thermal springs and host to a large num ber o f tourists every year, are the lodging D>

Gölcük, denizden yaklaşık bin m etre yüksekte suni bir göl.

Gölcük is a manmade lake approximately 1,000 meters above s

3 /2 0 0 9 SKYLIFE 63


ezilen yumuşacık karın sesi ise bir kedi mırıltısı gibi huzurla çalınacak kulağınıza. Ve doğanın kalbinden çıkan bütün sesler ruhunuzu yenileyecek yeniden... ISSIZ GÜZELLİK

Gölcük'le aydınlık bir kış vakti tanışmış olanlar, işte o an anlıyorlar, doğanın sessizliğinin nasıl bir şey olduğunu. Gölcük'teki derin sessizliğin büyüsünün en büyük nedeni, burada araçların, hatta fayton ve atların bile olmaması. G ölcük'te toprak patika dışında karayolu olmadığı için, göl çevresini motorlu araçlarla turlamak da yasak. Aslında sadece, otom obil seslerinden uzak bir doğa parkı olması nedeniyle bile gelmeye değer bir yer burası. Türkiye'nin en romantik yerlerinden biri olan göl çevresindeki yürüyüş parkurunda, 300 - 400 metre aralıklarla suya açılan tahta iskeleler, eşsiz kış manzarasının en güzel tamamlayıcısı. Gerçek bir 64 SKYLIFE 3 /2 0 0 9

Bolu şehir m erkezine 15 kilometre m esafeki Gölcük, kış aylarında eşsiz bir güzelliğe bürünüyor (üstte).

Fifteen kilometers from Bolu city çenter, Gölcük is incomparably beautiful in winter (above).

seyir istasyonu olan bu ahşap duraklar, fotoğrafseverlerin de favorisi. Her birinden görülen manzara aynı olmasına aynı ama, sanki sudaki küçük titreşimler gölün yüzeyine her an farklı bir resim çiziyor gibi. Doğal olarak, her an görüntüyü de bambaşka bir evrene doğru kaydırıyor sanki. Aladağlar'ın koruyucu kucağında, kar elbiseli göknar ağaçlarının sudaki büyüleyici aksini izlerken, natüralist tablolar çağrışacak zihninizde...

alternative closest to Gölcük. İf you take one o f the minibuses o r share-cabs that operate betvveen Karacasu and Seben, the chirping o f birds will accom pany you ali along the vvlnding asphalt road. Turn o ff 8 kilometers from the Karacasu exit and follovv the signs for the national park. A fter you walk about 300 meters Gölcük will suddenly appear before you snuggled in a blanket o f pure vvhite snow. A t 950 meters above sea level, this lake is actually a manmade lake 45,000 square meters in area. Picnic grounds and hiking trails totaling 1,320 meters in length surround the 450-hectare lake area, vvhich is operated by the Department o f National Parks as a recreational and hiking destination. You will be struck by the profound silence vvhen you start your hike around Gölcük, vvhich is beautiful in every season. Every sp o t here is so quiet that the crystal clear vvaters fiovving from the old vvooden fountains seem to

sing a lyrical song, and the fresh snow crunches underfoot tike a purring cat. A li these peaceful sounds emanating from the heart o f nature will renew your soul. THE BEAUTY OF ISOLATION

Anyone who has been to Gölcük in winter understands im plicitly vvhat nature's silence is. The main reason for the profound silence at Gölcük is that there are no vehicles here, not even horse-dravvn phaetons. Since the only road is a dirt İane, it is also prohibited to drive around the lake in a m otor vehicle. Indeed, this is a place vvorth coming to simply because o f the absence o f cars. The vvooden piers every 300400 meters along the hiking trail around the lake, one o f Turkey's m ost rom antic spots, are a lovely complement to this incomparable vvinter tandscape. Each one an observation deck, these vvooden piers are popular vvith photographers. >


bosom o f the Aladağ Mountaı'ns recalls the canvases o f the naturalistic landscape painters.

ORMAN DENİZİ

J

Bolu şehir merkezinden 15 kilometrelik bir yolla ulaşılan Gölcük'te, kışın en soğuk günlerinde bile yolun kapanması gibi bir sorun yaşanmamış bugüne dek. Göl kıyısı yerleşime kapalı olduğundan, Gölcük'e gelir gelmez çikolata evlere benzeyen Orman Bakanlığı'na ait konukevi dikkatinizi çekecek. Yaklaşıp, çok uzaklardan gelen bir Tanrı misafiri gibi çalıverseniz de kapısını, büyük olasılıkla içine giremeyeceksiniz konukevinin. Bunun için Orman Bakanlığı'ndan özel izniniz olması gerektiğini öğrenince, Gölcük'e ait tüm kartpostalların, fotoğrafların ve tabloların başrol oyuncusu olan bu evi dışarıdan izlemek ve fotoğraflamakla yetineceksiniz sadece. Ama ziyanı yok. Gölde nazlı nazlı gezinen su kuşlarının zarafetine, piknik yapan gençlerin gözlerindeki ışıltıya, kartopu oynayan çocukların sevincine, bir anda suyun üzerine sıçrayıp yeniden göle dalan balığın gözalıcı rengine dalıp gittikçe insan daha çok seviyor burayı... Fotoğraf çekimleri, kartopu oynama, duraklamalar ve dinlenme molalarıyla ortalama bir buçuk saat süren göl çevresindeki yürüyüş turunun bedeli, kıpkırmızı burunlar ve parmak uçları oluyor elbette. Ama böylesi bir güzelliği doya doya yaşadıktan sonra üşümek kimin umurunda, öyle değil mi? Yine de karanlık iyice çökmeden ayrılmak gerek G ölcük'ten. Özellikle de son minibüs kaçmadan ve günbatımı, yol üzerindeki eşsiz manzaraları tümüyle örtmeden...

A SEA OF TREES

Although the view is the same from ali o f them, the ripples on the water seem to draw a different picture on the lake surface every time, almost as if it is morphing into a new universe. And the spellbinding reflection o f the snow -clad fir trees on this lake in the protective

Gölcük'te her adım bir başka m anzaraya açılıyor (üstte).

At Gölcük a new vista looms at every step (above).

O rta k ö y

f™

*

(

^ »Tepeköy • Kurtsuyu

' Kabalak

•'-nurifp „

Y iğ llc a

‘ Hocakoy

C

f

Yed,göller

B a ra jı

K ,rîı< \

k M i"' p° rkl

•BeykOy ' Kaynaşlı

K aradere

Yunusefend

*^BOLU

Dikmen .

Karacasu

• Sultankoy

»

J

Kartalkaya Kayak M erin /.

0 * ^ ’

G ö lcü k Çavuşdeıe

Gökören

l O M u d u rn u

Dolayuz

—_ 12

,5

4

• # KlbriSClk

V 29

\ \* ,

:

V

Çökeler Karaköysftc* Q

Seben O

>Vai

«Susuz N

H

(

.

Moçaş

o ,<v.

Karaşar

G ü rb ü z Hukatepe

Fifteen kilometers from Bolu city çenter, Gölcük is reached by a road that has never had to be closed on even the coldest o f winter days. Since the lake shore is o ff limits to construction, the 'gingerbread' guesthouse o f the Forestry Ministry will catch your eye the minute you arrive. If you approach and ring the beli, you will almost certainly not get in for this requires special permission from the Ministry. Instead you will hav e t o content yourself with seeing the house, which figures so prom inently in postcards, photos and paintings, from the outside and perhaps snapping a photo o f it. But not to worry. You‘II become even more enamored o f this place the more you contem plate the elegance o f the water birds floating delicately on the lake, the light in the eyes o f the picnicking young peopie, the jo y o f the children throvving snovvballs, and the alluring hues o f the fish darting in and out o f the water. The price you'II pay for an average hour-and-ahalf walk around the lake, with its picture-taking, its snowball fights and its rest stops, is o f course a bright red nose and frozen fingers. But who minds a shiver o r two in the face o f such beauty? Stili, we have to leave before it gets dark. İn particular before we miss the last minibüs, and before the setting sun bathes the entire lake in inimitable landscapes... □ 3 /2 0 0 9 S K Y L IF t 65


m m m

T£'::* ‘rT? P

Aladağlar'da bir tırmanış C lim bing th e Aladağ M ountains

İO TU N Ç FI NDIK * fe .î

.


“T ü rk iy e 'n in A lp le ri” o la ra k da anılan ve g e rç e k a n la m d a b ir sıra d a ğ n ite liğ i taşıyan A la d a ğ la r sivri d o ru kla rı ve d ik kaya du va rla rıyla , biz d a ğ c ıla r için b ir c a z ib e m e rkezi. N iğ d e 'n in Ç u k u rb a ğ ve D e m irka zık kö yle rin d e n b a şlayan tırm anış hika ye m izi O k ş a r T e p e 'd e so n la n d ırıy o ru z . Knovvn as 'the Turkish A lps', the sharp peaks of the A ladağ range vvith th e ir sh e e r ro ck fa c e s are a big hit vvith m ountain clim be rs. The story of ou r clim b begins in the villages of N iğde p rovince and en ds at O kşar Tepe.

eleneksel ve sportif kaya tırmanışı, kış dağcılığı, tur kayağı, yürüyüş gibi doğa sporlarının yapılabildiği bir dağ bölgesidir Aladağlar. 1927 yılında bölgenin en yüksek dağı olan 3756 metrelik Demirkazık Dağı’na tırmanan Alman dağcı Dr. Künne ve rehberi Veli Çavuş’tan sonra bölge, sportif amaçlı dağcılıkta tanınan bir yer haline geldi. Günümüze dek her milletten dağcının değişik zorluklarda tırmanışlar gerçekleştirdiği bölge, Türkiye'nin dağcılık açısından en önemli yeri. Aladağlar, 3500 metre üzerindeki onlarca zirvesi ve beş ana vadisiyle Adana- Niğde- Kayseri illeri arasında yer alıyor. Bölge, ekim ve mayıs ayları arasında büründüğü beyaz kar örtüsüyle daha da etkileyici bir manzaraya sahip oluyor. Bu nedenledir ki bu aylarda, Türkiye'nin dört bir yanından hevesli dağcıları mıknatıs gibi kendine çekiyor.

G

DAĞLARA Ç IK M A VAKTİDİR

Kışın bembeyaz örtüsü yüksek dağları kaplayıp daha da büyülü bir hale getirince, her dağcı gibi, bizim de kalbimiz pırpır etmeye başlamıştı... Aladağlar bizi çağırıyordu! Ancak, kış dağcılığı genellikle pek kolay değildir, kendine has riskleri vardır; soğuk hava, hareketi engelleyen derin ve batak 68 SKYLIFE 3 /2 0 0 9

he Aladağ Mountains offer an ideal setting for nature sports such as the traditional sport o f rock climbing as well as vvinter mountaineering, ski touring and trekking. The area became known for the sport after the German clim ber Dr. Künne and his native guide, Veli Çavuş, sealed its highest peak, the 3,756-meter. Demirkazık, in 1927. Sealed by climbers from every country in the vvorld today, the region is Turkey's leading çenter for this sport. The Aladağ Mountains vvith their dozens o f 3,500-m eter-plus peaks and five m ajör valleys overlap the provinces o f Adana, Niğde and Kayseri. The area becomes even more scenic betvveen October and May due to its thick snow cover, vvhich attracts mountaineering buffs from ali över Turkey during those months.

T

Okşar Tepe'nin

T IM E TO TAKE TO THE M O UNTAİNS

When pure vvhite snow covered the high mountains vvith its magical blanket, m y heart, like that o f every mountaineer, began to beat faster. The Aladağ Mountains vvere callingl But vvinter mountaineering is usually n ot very easy, entailing certain unique risks: cold vveather, deep snow that obstructs movement, blizzards that can reduce visibility to zero and, every clim ber's nightmare, the >

güney yüzünde karlı yam açlarında tırmanış. Climbing the snow-covered slopes on the south tace of Okşar Tepe.


kar, kimi zaman görüşü sıfıra indiren tipi ya da her dağcıyı korkutan çığ tehlikesi gibi. Bu nedenle, dağ koşullarının iyi olmasını bekledik ve aradığımız güzel şartlar Ocak ayı sonunda oluştu. Artık dağlara gitme vaktiydi. Aladağlar'a ulaşmak için ilk olarak Niğde'nin Çamardı ilçesinin Çukurbağ ve Demirkazık köylerine gitmemiz gerekiyordu.

EMLİ VAD İSİ'NE TIR M A N IŞ

Güneşli bir günün ve Ankara'dan beş saatlik bir araba yolculuğunun sonunda Aladağlar karşımızda, bulutlar arasından göz kırptı bize. Bu, tipik bir Aladağlar gezisi başlangıcıydı. Niğde'nin Çamardı ilçesinin Çukurbağ köyündeki eski bir dostumuzun evinde, sıcacık sobanın başında yenen

possibility o f an avalarıche. Consequentty we vvaı'ted for conditions to improve, eventually finding the good conditions we sought at the end o f January. İt was high time to take to the mountains! To reach the Aladağ range, we first had to g e t to the villages o f Çukurbağ and Demirkazık in Çamardı tovvnship o f Niğde province.

CLIM BING TO THE EMLİ VALLEY

A fte r a five-hour drive from Ankara on a sunny day, the Aiadağ M ountains greeted us through the ciouds. This was the start o f a typicai Aiadağ expedition. A fter a restfui sieep foiiowing a m agnificent repast o f viliage speciaities and hot steeped tea around a warm stove in the house o f an > 3 /2 0 0 9 SKYLIFE 69


şahane köy yemekleri ve demli çayın ardından güzel bir uyku çektikten sonra, sabah erkenden traktöre binerek tırmanışı yapacağımız Emli Vadisi'ne hareket ettik. Dağa ulaşmak için yaylaya yürüyeceğiz, çünkü kışın kar yüzünden araba ulaşamıyor. Yürümek yerine zamandan tasarruf etmek için traktör tutuyoruz. Soğuktan elimiz, ayaklarımız ve yüzümüz buz kesiyor.

Emli Vadisi sonunda, K ocadölek kam p yerinde (solda). Kocadölek camp at the end of Emli Valley (left).

KOCADÖ LEK'TE KAMP

Yürümeye başladığımızda, traktörün gürültüsüden başka ses işitmeyen kulaklarımız, yoğun sessizliğe alışmakta güçlük çekiyor. Ormanın güzelim taze çam kokusu, karla kaplı ağaçlarla dolu bir vadi, insanı kendi içine döndüren sakinlik... İçinde birkaç günlük kamp ve tırmanış yükü olan ağır çantalarımız sırtımızda, karda bata çıka yürüyerek kamp yerimize varıyoruz. Burası Emli Vadisi'nin sonunda Kocadölek denilen karlı bir dağ çanağının içi. Çevremiz sarp, karlı kayalık doruklarla çevrili. Kar üzerine çadırımızı kuruyoruz. Bezden evimize yerleştiğimizde gün çoktan

V.

yerini geceye bırakıyor. Hava soğuk ve durgun, kapkaranlık gökte binlerce yıldız göz kırparak, havanın ertesi gün iyi olacağını müjdeliyor bize. Benzin ocağında pişirdiğimiz çorba, patlıcan kızartmalı makarna ve bol miktarda çaydan oluşan akşam yemeğimiz bitip, ısı aniden sıfırın hayli altına düşünce, uyku tulumlarımızın yatıştırıcı ılıklığına sığınıyoruz.

old friend in the village o f Çukurbağ in Niğde's Çamardı township, we boarded a tra cto r the next m orning and set o ff for the the Emli Valley to start our climb. We are going to trek över the highlands to reach the mountain, which is inaccessibie to vehicles in w inter due to snow. Instead o f walking, we have hired a tra cto r to save time. It's so co ld that our faces, hands and feet are freezing.

THE CAM P AT KOCADÖLEK

A fter the tractor's grinding roar, our ears have a hard time adjusting to the complete silence when we finally start vvalking. The forest is redolent o f the scent o f fresh pine, the valley replete with trees hung with snow, and the silence ali around turns a person inward on himself. Toting our heavy loads o f camping and climbing equipm ent on our backs, we flounder through the deep snow to our camp in a snovvy mountain 'bow l' known as Kocadölek at the end o f the Emli Valley. Surrounded here by steep, rocky snow -capped peaks, we pitch our tent on the snow. It's already dark by the time we settle into our canvas home. The air is cold and stili, and the thousands o f stars tvvinkling in the black sky overhead are a harbinger o f fine vveather tomorrow. Finishing up an evening meal o f soup and pasta with grilled >


Ben de bu kampanyadan yararlanırım diyorsanız, sizi TürkTelekom bayi ve ofislerine, PTT’lere, TTNET Çözüm Ortakları’na, kkk 0 375 ya da www.ttnet.com.tr’ye bekliyoruz.

A Y R IN T IL I B İL G İ VE B A Ş V U R U İÇ İN

UUU O3751www.ttnet.com.tr

<T TN ET

Müzik

«TTN ET

^TTN ET

UU

«TTN ET

n iû C H lI

ilk 2 a y % 5 0 in d ir im , 3 1 M a r t 2 0 0 9 t a r i h in e k a d a r m o d e r n s iz s e ç e n e ğ in e y a p ıla c a k 2 4 a y lık a b o n e lik le r iç in g e ç e r lid ir . K a b lo lu m o d e m is t e y e n le r 1 a y % 5 0 in d ir im li ü c r e t ö d e y e c e k le r d ir , k a b lo s u z m o d e m s e ç e n e ğ i n d e h e r h a n g i b ir f iy a t in d ir im i b u l u n m a m a k t a d ır , in d ir im li s ü r e d e n s o n r a a y l ı k ü c r e t l e n d ir m e m e v c u t t a r if e ü z e r in d e n d e v a m e d e c e k t ir . T T N E T , p a k e t , f iy a t v e iç e r ik le r in i d e ğ iş t ir m e h a k k ın ı s a k lı t u ta r . P a k e t l e r i n v e k a t m a d e ğ e r li s e r v is le r in ü c r e t le r iy le ilg ili a y r ın tılı b ilg i w w w . t t n e t . c o m . t r v e 4 4 4 O 3 7 5 ’te .

İNTERNET


GİDEREK DİKLEŞEN UÇURUM LAR

Tırmanış yapmak üzere yola koyulmak için henüz gün doğmadan uyanıp hazırlandık. Günler kısa, rotamız epeyce uzun... Bu yüzden gün ışığını en verimli şekilde kullanmamız gerekiyor. Yeni günün ilk ışığı karlı dağları solukça aydınlattığında, gecenin soğuğunu tutan kayalara

Okşar Tepe güney yüzünün kar kulv an ... Arka planda A ladağlar'ın en yüksek ikinci dağı olan Kaldı görünüyor (sağda).

The snow corridor on the south face of Okşar Tepe... Visible in the background is Kaldı, the second highest peak of the Aiadağ range (right).

72 SKYLİFE 3 /2 0 0 9

tırmanmaya başlamıştık. Giderek dikleşen ama çok zorlaşmayan uçurumlar arasından rotaya girdik. Rotanın bu kısmı otlu ve boşluklu yarlardan oluşuyor; arada köşelere sıkışmış sert kar var. Tırmandıkça ve çıktığımız yükseklik arttıkça manzaramız açılıyor; sabahın keskin güneşi dağları önce pembeye, sonra turuncuya boyuyor!

eggplant cooked on a kerosene stove and washed down with prodigious quantities o f tea, we escape to the com forting vvarmth o f our sleeping bags as the temperature suddenly plunges well below zero. PRECIPICES STEEPER AND STEEPER

We were avvake before sunup and ready to set out on our climb. The days are short, and our route is quite long. Conseçuently we need to make the m ost efficient use o f the daylight hours. As the day's first iight illumined the snowy mountains, we began to scaie rocks stili steeped in the chill o f night. Picking our way betvveen the ever steeper but not difficult peaks, we embarked on our route, this segment o f vvhich consists o f grassy precipitous cliffs with secluded corners o f ice-hard snow. The panoramic view vvidens as we climb to higher and higher altitudes,

and the vivid morning sun stains the mountains first pink, then orangel KEEPERS OF THE M O UNTAIN

Pebbies large and small rain down on us. As we climb higher we understand the reason: a small flock o f mountain goats is fleeing as we approach. Poking their long-horned heads out from behind the rocky rıdges as we climb, these grey, white-tailed keepers o f the mountain bolt the minute they lay eyes on us. Donning ice crampons and vvielding our pickaxes when we reached the hard, icy snow at the end o f our rock climb, we continued our ascent. We were negotiating a long snow corridor that was icy hard in piaces and so deep in others that we sank right in. With the morning sun, the air temperature suddenly shot up över zero. W e'd been dying for that in the early morning cold, but, truth be told, we soon started to tire from >


C

n

c

C -

^Q c

6

U

k

o

fe

\J

^

C o /) )

r

f

\? C -

SA r

n

- L n

c

X

?

s

f liv

m

o

s ^ lo c .

C

o / y j

Co « N C 0 ^ *

v^urA

'

sw

6

c

K e n d i h a b e r i n i z i a ç ın !

İ V

orp yeni tasarım ı, ilgi a la nlarınıza gö re k iş is e lle ş tire c e ğ in iz sayfaları haberin yeni halini sunuyor. Haber p a rm a ğ ın ız ın ucunda.


we could view the iofty Yedigöl highland. High and stunningly beautiful, the Yedigöl Highland is a mountain 'bow l' surrounded by rocky vvalls and mountains and the many glaciers large and small from vvhich it takes its name, 'Seven Lake', a Virtual monument to vvinter's extraordinary desolation. ARRİVİNG AT OKŞAR TEPE

y* DAĞIN BEKÇİLERİ KEÇİLER

Üzerimizden irili ufaklı taşlar dökülüyor, bunun sebebinin tırmandıkça bizden kaçan ufak bir dağ keçisi sürüsü olduğunu anlıyoruz. Biz tırmandıkça kayalık sırtların ardından uzun boynuzlu kafalarını uzatıp bize bakan boz renkli, beyaz kuruklu keçiler, bizi farkeder etmez kaçışıyor. Kaya tırmanışının bittiği yerde başlayan buzlanmış, sertleşmiş karda, buzda tırmanmaya yarayan krampon ve kazma kuşanarak tırmanışa devam ettik. Bazen sert, bazen derin batan uzun bir kar kulvarını tırmanıyorduk. Hava sıcaklığı, sabah güneşi bizle buluşur buluşmaz sıfırın üzerine fırladı. Sabah soğuğunda, güneşin doğmasını iple çekmiştik ama bir süre havanın aşırı sakinliğinden, yakıcı dağ güneşinden ve hızlı yükselmekten yorulmaya başladık doğrusu. Öte yandan hava ısısının artmasıyla kar da yumuşayıp bataklaşmaya başladı. İlerleme hızımız birdenbire azaldı. Buna rağmen, 74 SKYLIFE 3 /2 0 0 9

yükseldikçe karşımıza çıkan manzara, Aladağlar'ın tüm güneyini kapsıyordu. YEDİG ÖL PLATOSU'NU SEYİR

Öğleden sonra, dağın yüksek sırtlarına ulaşıp yüksek Yedigöl Platosu'nu seyredecek konuma geldik. Yedigöl Platosu, güzel ve yüksek, çevresi kayalık duvar ve dağlarla çevrili bir dağ çanağıdır, adını içerdiği irili ufaklı buzul göllerinden alır. Yüksek plato, kışın olağandışı bir ıssızlık abidesidir adeta. OKŞAR TEPE'YE VARIŞ

Önceki günler hakim olan şiddetli rüzgarın buzlattığı karlı sırtlardan zirveye adım adım çıktık. Böylece hem Okşar Tepe'nin ilk kış tırmanışını, hem de bu dağın güney yüzünün ilk kış çıkışını yapmış oluyorduk! Milyonlarca yıllık bu doğa harikasının uzak bir ucunda, hayranlık dolu gözlerle çevremize bakıyoruz. Güneş artık batıya doğru alçalıyor, hava gündüz kazandığı ısısını kaybediyor. Gece, dağlara

ascending so rapidly under a scorching mountain sun in the stili air. Not only that, but the snow too started to soften as it vvarmed up, hampering our progress and slovving our pace. On the bright side, the higher we climbed the more panoramic became the view o f the vvhole south face o f the Aladağ range spread out beneath our feet. VIEW ING THE YEDİGÖL HIGHLAND

İn the eariy afternoon we emerged onto the mountain 's highest ridges and came to a spot vvhere

K ayalarda tırmanış giderek boşluklu bir hal alıyor. Climbing över the increasingly precipitous rocks.

Step by careful step we arrived at the summ it o f the snovv-covered ridges, vvhich were frozen solid now by the harsh prevailing vvinds o f the previous days. We had made our first vvinter ascent o f Okşar Tepe and our first vvinter attem pt on the mountain 's south face! Standing on a remote edge o f this natural wonder, forged by nature millions o f years ago, we gaze around in admiration. The sun is already sinking tovvards the west, the air losing its daytime vvarmth. Night is about to descend on the mountains. The sky's daytime indigo gives way to a pale cerulean, vvhich is follovved by red and orange at sunset. As alvvays, the kaleidoscopic play o f light and shadovv on the mountains leaves me avvestruck. The sum m it having been O


çökmek üzere... Gökyüzü gündüz saatlerindeki koyu mavi rengini kaybedip uçuk maviye dönüyor, ardından da güneşin batışıyla birlikte kızıl ve turuncuya... Dağlardaki gölge ve ışığın, bir kaleidoskopta görebileceğimiz olağanüstü oyunları beni her zaman büyülemiştir. Zirveye varıldığına göre, artık inmek zamanıydı. İniş rotamız çıktığımız yerden farklıydı, daha kolay bir rotadan inecektik. Ancak derin ve batak kar, bu inişi biraz keyifsiz bir hale soktu. Önceki günlerin poyrazının batıdan süpürüp doğu yamaçlarına yığdığı derin, tabakalı karı yararak indik. Bazı yerlerde bele kadar batarak ve olası çığ tehlikesini dikkate alarak... Sıyırma vadisine ulaştığımızda dizlerimiz yorulmuş, derin karla boğuşmaktan bedenlerimizde hiç sıvı kalmamıştı. İnişimizi toplam on saat gibi bir sürede bitirdik, akşamın uzayan buzlu gölgesinde

kampımıza ulaştık. Bizi kendimize getirmek için sıcak bir bardak kahve gerekiyordu; ve sonrasında, kaybettiğimiz kalorileri geri almaya yarayacak güzel yemekler, yorgunluktan betonlaşan bacakları gevşetecek birkaç esneme hareketi, ardından da uyku tulumunda derin bir uyku...

Avcıbeli boğazını arkam ıza aldığımız bir m ola anı (üstte).

A brief respite with the Avcıbeli pass at our backs (above).

Çubuklu \ 'Hacıbcylı

O Y ahyalı

Dikilitaş

Gebere B a n ıjt

NİĞDE

mrnüjfcfl

•D ikm e

Kavlaklepe

Üçkapılı

Ç a m a rd ı * ç t

Kabasakal •

Çiftehan

Ö

Centler f Fındıklı

Türk Hava Yolları'nın İstanbul’dan Nevşehir’e her gün karşılıklı seferleri bulunuyor.

Turkish Airlines flies round trip Istanbul-Nevşehir every day o f the week.

reached, it was time to go back down. Our descent was different from our ascent, an easier route. But the deep snow made it slightiy harrovving and we descended hacking our way through deep snowdrifts sw ept in from the west by the north wind över the previous days and deposited on the eastern siopes. Sinking in up to our waists in piaces, we were ever wary o f the threat o f an avaianehe. When we finaiiy reached the Sıyırma Valley, our knees were about to give out and our bodies were parehed from doing battie with the snow. We com pieted our descend in a total o f ten hours and arrived back at camp as evening cast its long icy shadow. What we needed now was a cup o f hot, strong coffee to revive us. A nd then a good meal to replenish the calories we had burned up, a few stretehing movements to relax our cramped, numbed legs, and then a deep sleep in our trusty sieeping bags... □ 3 /2 0 0 9 SKYLIFE 75


İSTANBUL

İstanbul’un ruhunun aynası l / ' * * *■#■>! ^ Mirroring the soul of İstanbul I v C U C l K O y ı ®

UFUK S ARIŞEN

İtalyan m im a risin in ön e çıktığı yapıların y a n ıb a ş ın d a yü kse le n O sm anlı ha nlarıyla İs ta n b u l’ un ahenkli karm aşa sının , d o ğ u batı bu lu şm a sın ın sim g e s i olan K ara köy, İs ta n b u l’ un ru h u n u n a p a ç ık yansıdığı b ir ayna ad e ta . S ym bol of the m eeting of east and w est, and of Ista n b u l’s harm onious mix of Italianate s tru ctu re s rising side by side vvith old O ttom an hans, Karaköy virtually m irrors the soul of İstanbul. 76 SKYLIFE 3 /2 0 0 9


■■ I niversiteye hele bir kapağı atın, gerisi kolay “ demişti lise matematik öğretmenimiz. Gerçekten de dersler anlamında haklıydı, “kapağı atıp da bitiremeyen" var mıydı? Orası kolaydı da alıştığın, bildiğin şehirden sonra İstanbul’u özümsemenin zorluğundan bahsetmemişti. İstanbul'la yakınlaşmaya çabaladığım günlerden birinde İstiklal Caddesi’nin sonuna kadar yürümüş ve o büyüleyici tünelle karşılaşmıştım. Metroyu ilk görüşümdü bu. Büyüleyici bir makinaydı! 11 I

İstanbul’un ilk metrosu olan bu tünel, 1875’te yapıldığında yeraltından giden ilk kayışlı metro sistemiydi. Fransız mühendis Euguene H. Gavand, her gün ticaret merkezi Karaköy’den eğlence merkezi Beyoğlu'na

t

I ust get into university; the rest is easy. ’ So our high O school math teacher toid us. As far as the courses went, he was absolutely right. That was the easy part. Was there anybody who g o t in and d id n ’t graduate? What he d id n ’t mention was getting used to İstanbul after the famiiiar city where y o u ’d grown up. Back in the days when i was trying to get to know İstanbul, I once vvalked the length o f İstiklal Caddesi from top to bottom and came across the ‘tünel’, vvhich fascinated me. İt was the first time I saw a metro in m y life. That first metro o f İstanbul was built in 1875, it was the w orld's first underground cable system. French engineer Eugene H. Gavand m ust have taken p ity on the 40,000 I> 3 /2 0 0 9 SKYLIFE 77


yaklaşık 40 bin kişinin kan ter içinde yokuş tırmanmasına dayanamış olmalı ki bu projeyi hayata sokmuştu. Vagona bindiniz mi, sizi Beyoğlu’ndan Karaköy'e indiriyordu. Tünelin ucundaki ışık beni Karaköy’le tanıştırmıştı. BALIKÇI TEKNESİ KÖPRÜ

Karaköy’den baktığımda gördüğüm İstanbul, bana her zaman olmam gereken yerde yaşadığımı hissettirmiştir. İskeleye yanaşan, uzaklaşan şehir hatları vapurlarının ardında Sultanahmet’ten Sarayburnu’na doğru uzanan Topkapı Sarayı görünür. Bir zamanlar Osmanlı sultanlarının 78 SKYLIFE 3 /2 0 0 9

“ İftariye Kameriye"sinde oturup gün batımında Karaköy’e doğru şehri seyrettiğini düşlersiniz. Sultanahmet ve Ayasofya’nın siluetleri, hemen karşıda Yeni Cami ve Süleymaniye, Galata Köprüsüyle birlikte eşsiz İstanbul desenini çizerler. Burada köprü sadece iki yakayı birleştirmez, yüzlerce balıkçı için kısmetin arandığı Haliç’e olta sallanılan bir balıkçı teknesidir köprü. Gece yarısı gelirler oltacılar, zira balık yuvalarının yakınından yer kapmak lazımdır. Şafağa kadar yaktıkları ateşin etrafında kümelenip sohbet eder, vakit geçirirler. İstanbul uykudayken onlar balık yuvalarını beklerler.

Tarih kokan binalarıyla G alata Kulesi'nden aşağıya doğru uzanır Karaköy semti (üstte).

The district of Karaköy vvith its buildings steeped in history lies belovv the Galata Tower (above).

people who had to trudge daily from the business district in Karaköy up to the entertainment district in Beyoğlu, and that's why he carried out this project. AH you had to do was board the wagon, and it transported you from Beyoğlu down to Karaköy, vvhere the light at the end

o f that ‘tü n e l’ was m y first acquaintance vvith this old İstanbul district. A BRIDGE İN THE FORM OF A FISHING BOAT

The İstanbul I saw when I iooked out from Karaköy made me feel I was in a place vvhere I had alvvays belonged. Stretching from the Blue Mosque to Seraglio Point, Topkapı Palace was visible behind the city ferries approaching and leaving the landing. You could ju st picture how the Ottoman sultans once sat in the 'Evening Meal o f Ramadan PavHion’ and vvatched the sun set över Karaköy. The outlines o f the Blue Mosque and the Hagia Sophia, together vvith the Galata Bridge and the Nevv >


3 /2 0 0 9 SKYLIFE 79


İTALYAN ETKİSİ

Karaköy, eski antik Galata semtinin modern adı aslında. Liman ve ticaretin merkezi olma özelliğiyle ön plana çıkmış tarih boyunca. BizanslIlar, Cenovalı tüccarlara bu bölgede yerleşme ve ticaret yapma izni vermişler. 15. yüzyılda, Osmanlılar’ın bölgedeki ilk dönemlerinde Galata, bir Italyan şehrinden farksızmış. 80 SKYLIFE 3 /2 0 0 9

19. yüzyılın son çeyreğinde ise Karaköy, OsmanlI’nın finans merkezi haline gelmiş. Voyvoda Caddesi, bugünkü adıyla Bankalar Caddesi, 1930'lara kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin mali hayatında önemli bir rol oynamış ve imparatorluğun iktisadi hayatında çok etkili olan Galata bankerlerinin faaliyetlerine, Şirket-i Hayriye ve tramvay

Mosque and Süleymaniye directly opposite, paint a matchless picture o f İstanbul. The bridge here not only links the two sides o f the Golden Horn but also forms a fishing boat for the hundreds o f fishermen trying their luck in the vvaters o f the estuary. They come in the middle o f the night because fish hav e t o be caught near their nests.

Squatting until dawn around a bonfire, they pass the time chatting amiably, waiting near the fish nests while İstanbul sleeps. ITALIAN INFLUENCE

Karaköy is actually the modern name for the ancient district o f Galata, a p o rt and commercial çenter throughout its history. İt was the Byzantines who >


Balık halinin hemen bitişiğindeki 1889 tarihli Nordstem Han, günüm üzde sigorta binası olarak hizm et veriyor (üstte). The 1889 Nordstem Han immediately adjacent to the fish market continues to house the insurance company today (above).

şirketlerinin kuruluşuna, Abdülaziz'in düşürülmesine, 1920’lere kadar dünyanın en önemli borsaları arasında gösterilen Galata Borsası günlerine, Osmanlı Bankası'nın kuruluşu gibi dönemin önemli olaylarına tanıklık etmiştir. Osmanlı Bankası’nın Alexandre Vallauri tarafından 1890 ile 1892 yılları arasında inşa edilen görkemli taş binası, günümüzde Osmanlı Bankası müzesi olarak hizmet vermekte. Müze, bankacılık tarihine tanıklık edeceğeniz bir zaman tüneli gibi. İlk daktilolardan piyano büyüklüğündeki hesap makinalarına ve günümüz teknolojisine kadar her türlü bankacılık cihazları ve ofis mobilyaları burada sergileniyor. Ayrıca banka ana kasasının polisiye filmlerden aşina olduğumuz dev çelik kapılarının içerisinden geçerek kasa dairesinin içinde gezinti yapabiliyorsunuz. Binanın dışı ise OsmanlI’nın doğu batı sentezinin yansıması adeta, öyle ki; Voyvoda Caddesi'ne, yani Galata'ya bakan ön cephede kullanılan Neo-Klasik ve Neo-Rönesans tarzlar, dönemin Avrupa’sında bir banka merkezinden beklenen görkemi ve ağırbaşlılığı yansıtıyor. Perşembe Pazarı ’na, yani eski İstanbul'a bakan Haliç tarafındaki arka cephe ise çok daha hareketli, hatta oryantalist çizgiler taşımakta. Bu naif mimari dil, giriş avlusunda karşılıklı yer alan kitabelerde de göze çarpıyor. Kitabelerden birinde yer alan Latince alıntı, dostluğun önemini vurgularken, Arapça olanı ise para kazanma olgusuna methiyeler düzüyor.

granted Genoese merchants the right to settle and trade here. İn the 15th century during the O ttom ans’ first period in the district, Galata was no different from an Italian town. Then, in the last quarter o f the 19th century, Karaköy became the Ottoman financial district. Voyvoda Avenue, or Bankalar Caddesi as it is knovvn today, played a key role in the financial life o f the Turkish Republic up to the 1930's, vvitnessing such important events o f the period as the founding o f the City Ferry Lines and the Tram Company, the fail o f Sultan Abdülaziz, the heady days o f the Galata Borsa, one o f the vvorld's leading markets until the 1920's,

and the founding o f the Ottoman Bank. Built by Alexandre Vallauri betvveen 1890 and 1892, the magnificent Ottoman Bank building serves today as a museum. Like a tunnel backwards in time where you can observe the history o f banking, it exhibits Office furniture and banking eguipm ent o f ali kinds >

Osm anlI’nın son dönemlerinden kalm a karakol binası, bugün hizmetine devam ediyor (altta). A remnant of the Ottoman period, the poliçe station continues to function today (below).

3 /2 0 0 9 SKYLIFE 81


KA M O N DO M ERDİVENLERİ

Bankalar Caddesi'ni Beyoğlu’na bağlayan Kamondo Merdivenleri, şehre kalıcı modern eserler bırakmayı ilke edinen Kamondo ailesinin bir armağanı. Efsane fotoğraf sanatçısı Cartier Bresson'un da görüntülediği bu merdivenler, bu sebeple “ Bresson Merdivenleri” diye de anılıyor. GALATAPORT PROJESİ

İstanbul’ un finans merkezi Karaköy'den Levent ve Maslak’a doğru taşındıktan sonra boşalan binalar, son zamanlarda sanat aktivitelerine ev sahipliği yapmaya başladı. Karaköy’ün sosyal etkinliklerin ev sahibi konumuna gelmesinde, rıhtımdaki eski antrepolardan birinde açılan özel sanat müzesi İstanbul Modern’in payı da büyük. Artık, semtin tarih kokan sokaklarında irili ufaklı sanat galerileri, müzeler, kültür merkezleri şehrin çekim merkezi haline geldi yavaş 82 o KYLIFE 3 /2 0 0 9

Kam ondo ailesi tarafından Beyoğlu ile Karaköy'ü buluşturan Kam ondo merdivenleri, İstanbul'un en estetik merdivenlerinden (üstte). Built by the Camondo fami­ ly, the Camondo Stairs joining Beyoğlu and Karaköy are some of Istanbul's most aesthetical-

from the first typevvriters and calculating machines the size o f a piano right up to the latest in modern technology. When you enter the ba n k’s vault through the giant Steel doors so familiar to us from detective films, you can take a b rief tour. The exterior o f the building is a Virtual synthesis o f east and west in that the Neoclassical and Neorenaissance styles used on the facade facing Voyvoda Avenue, or Galata, reflect the sedate splendor expected o f a bank head Office in Europe, while the rear facade facing Perşembe Pazarı on the Golden Horn o r Old İstanbul side exhibits far more ornate, even oriental, features. This naive architectural language is evident as well in the inscriptions on either side o f the courtyard at the entrance. A Latin citation in one o f them praises friendship vvhile the other, in Arabic, extols the virtues o f earning money.

ly pleasing (above).

THE C A M O N DO STAİRS

yavaş. Rıhtımla ilgili Galataport projesi de bölgede lüks oteller, turistik işletmeler yapılması, büyük yolcu gemilerinin rıhtıma bağlanmasını öngörüyor.

The Camondo Stairs, vvhich join Bankalar Caddesi to Beyoğlu, are a gift o f the Camondo family, vvhich made it their principle to endow the city vvith enduring modern structures.

These stairs, vvhich vvere photographed by the legendary photographer Cartier Bresson, are also remembered today as the ‘Bresson S tairs’ in his name. THE GALATAPORT PROJECT

The buildings that vvere vacated when Istanbul's financial district moved from Karaköy to Levent and Maslak have recently begun hosting artistic activities. İstanbul Modern, a private art museum opened in one o f the large vvarehouses along the quay, has also played a m ajör role in turning Karaköy into a scene o f lively social activity. The district's history-steeped streets have slovvly become one o f the c ity ’s m ajör dravving points vvith museums, culture centers and art galleries large and small. A nd the Galataport project to revamp the quay envisages the construction o f luxury hotels and touristic facilities and the docking o f large passenger ships. THE D IS T R IC T ’S LAST JUNK DEALERS

İn contrast vvith those who grouse about the many junk dealers along the Coastal strip opposite Süleymaniye t>


SEM TİN SON HIRDAVATÇILARI

Karaköy’de, Süleymaniye’nin karşısına düşen sahil şeridinde, hırdavatçıların dükkanlarındaki koşuşturmaca, “böyle değerli bir yerde hırdavatçıların işi ne?" diyenlerin aksine, beni her zaman mutlu etmiştir, bölgenin dokusuna yakıştırmışımdır onları. Tarihi hanlardaki eski esnaflarda ise akla gelmeyecek her türlü ürüne rastlamak mümkündür. Karaköy’ün son hırdavatçıları da Perşembe Pazarı’nın ruhunu yaşatmaya devam ediyorlar. İstanbul’daki ilk yıllarımda tanıştığım Tünel metrosuyla gelmeyi alışkanlık edindiğim Karaköy’de artık en büyük keyfim sahildeki kafelere ya da banklara oturup İstanbul'u seyretmek. Lodosun gazabına uğrayıp batan vapur iskelesiyle; Haliç’i bağlayan, yandıktan sonra yerine yenisi yapılan köprüsüyle; eski dükkânları, karmaşık bina cephelerindeki reklam

tabelalarıyla, hiç durmayan deniz trafiği, tramvayı, camileri, kiliseleri, Italyan mimarisinin örneklerini sergileyen yapıların yanıbaşında yükselen Osmanlı hanlarıyla İstanbul’un ahenkli karmaşasının, doğu batı buluşmasının simgesi olan, belki de İstanbul’un ruhunu hissettiğim yer. Buradan ayrılmak ise, tıpkı Karaköy’ün hırdavatçı esnafı gibi bana da her zaman zor geliyor.

G alata Köprüsü, Karaköy siluetinin en önemli yapılanndan. Köprü altındaki restoran ve kafeler gün boyu dünyanın her yerinden gelen misafirlerini ağırlıyor.

The Galata Bridge is one of the key structures in the İstanbul skyline, and the cafes and restaurants belovv it vvelcome guests from ali över the world throughout the day.

a t Karaköy, their presence there has never bothered me since they blend in so weii with the texture o f the district. Products o f every imaginabie kind can be found in the oid shops in the historic hans, where Karaköy's iast junk dealers keep the Perşembe Pazarı spirit alive. i made a habit o f taking the Tünel metro to Karaköy back in my first years in İstanbul. Now one o f my greatest pleasures is to take a seat in one o f the cafes or on one o f the benches along the shore and observe the city. With the ferry landing that was recently sunk in a gale, the new bridge över the Golden Horn built after the oid one burned, the old shops and buildings covered with a jum ble of advertising panels, the never ending maritime traffic, the tram üne, the mosques, the churches and the old Ottoman hans rising next to buildings in Italianate style, the harmonious mix here is a Symbol o f the meeting o f east and west and perhaps the place where I feel the spirit o f İstanbul m ost keenly. Tearing myself away from here is never easy, nor is it for the junk dealers o f Karaköy. □


Mezopotamya'nın gözleri M esopotam ia's eyes

M E L İH U S L U

84

S K Y L IF E 3 / 2 0 0 9

@

B A R I Ş H A Ş A N B ED İ R


Eski zam anla rın ihtişam ını ya şa ta n M a rd in 'd e evlerin ş a to gib i y ü k s e k duvarla rının ara sın d a akan so ka kla rın sah ibi ç o c u k la ra ku la k verin , size b ir d o ğ u m asalı fısıld a sın la r... The s p le n d o r of old tim es is preserved in M ardin, vvhose stre ets vvind around the high vvalls of c h a te a u -like houses. And the ovvners of th o se stre e ts are the children. Listen clo se ly as they vvhisper a fairy tale of the East.

86 SKYLIFE 3 /2 0 0 9

aş ustalarının, göz kamaştırıcı bir zarafetle ilmek ilmek bezediği asırlık Mardin konaklarıyla süslü daracık sokakların baş aktörü çocuklar... Her köşe başında, merakla izleyen, duyan, konuşan onlarca çift siyah göz... Sadece Mardin'in değil, insanlık tarihinin en eski uygarlıklarını koynunda büyütmüş, kültürler kavşağı Mezopotamya'nın gözleri onlar. Sayısız medeniyete tanıklık etmiş taş sokaklarda rastladıkları her yabancıyı 'hello' sesleriyle karşılayan coşkulu bir koro... Kim olursa olsun, nereden gelirse gelsin, oyun alanı belledikleri Mardin sokaklarında gördükleri her yabancıya bildikleri İngilizce kelimeleri sıralayıp çocukluğun masumiyetini gizleyemeyen yüzler... Onlara şeker dağıtmak, başlarına dokunmak ya da yanaklarını okşamakla yetinmeyin, oyunlarına da katılın. Kulak verin onlara, size Mardin'in sırlarını anlatsınlar...

T

hildren are the lead actors in the narrow streets lined with centuries-old Mardin houses and their intricate stone masonry. Dozens o f pairs o f dark eyes wait on every corner, watching intently, listening, talking. The eyes not only o f Mardin but o f Mesopotamia, crossroads o f cultures, which has nurtured the oldest civilizations in human history in its bosom. An enthusiastic chorus greets every foreigner it meets with a friendly 'hello' in the stone-paved streets that have borne vvitness to countless cultures. Faces o f undisguised innocence, faces o f children who string together the few English words they know to greet every foreigner vvhoever he is, vvherever he comes from - that they see in the streets o f Mardin, their playground. Don 't be content merely to p a t them on the head, chuck them under the chin or palm them o ff with a piece o f candy. Join in their games. Listen to them. Let them teli you the secrets o f Mardin... O

C


Yarinr i ^ î i f ? ' ’^ v im d a b a s ı lı y o r Can Dündar’dan ‘CANLI GASTE’

•• İSTANBUL

r s^ ı n° 90 G ünlük Gaste

Yarının Gazetesi

CAN DÜNDAR HAFTA İÇİ HER GECE 10’DA NTV’DE

TV'den yeni ve özgün bir program daha: “Canlı Gaste” T ü rk iye y e n i b ir g a z e t e y e d a h a k a v u r u y o r. Can D ündar yarının m anşetlerini g e c e d e n atıyor. Sunumu. «aylı dilsem. *eri$ı ve«tki«i)fc fcrkmdalipnı ■>rava kı»a.ak hu 1sı/rte ilk Jrt’ı hır Irlrvi/yun canlı tayınında tumUnjcak. İ m IHındaı .r uııuvajgı "I aıılı C.»:c~ Pı/jıını ılrn Per*emhe>e her ıkum u n 10'da ilk ınan^lıni atacak. NTV izleyicisi bunu an-nda (i/d n ln d r jn r« fk . hem hjlvrını

Sıy«*etten. «pıwa. tarak olaylardan, «nyal. kullun ve saıutvı] (fk)nwlnr. majyruıden ekonomiye. hav durumuna U lar ıuntKi u ıl ı lubcrlrn ( an Dundıl'u farklı. »(Uvrnılir yorumu ve M V 'nın bakı» canlı yayında canlı ga/cu- mantığıyla umulacak. Vayın uircıı içindeki lûm e,r!ı»meler canlı yayın bağlantılarımla ( a n ı r ır yanıltılacak f>«l konuklan. K'portarljtı. iman oskuleti. haber paketleri, gündemi »artacak haber, bakı» a<iM ve yımımUnyU "t jn lı Gasle' haherlen bırpm vmr.ıuıu Idjıyacak ve nkuyuctıuına da anında ( i « t r okunu

haa^lanınaaına tanık* olacak.. . 'Cinli m u idin i, fotoğraf ahlan vc KltlıkbınU •) uılıııu I gunun hiluytuni ıHevcnirrc ık ljr x ık Can Dündar. canlı IcİH ıiyon haberi niıprU erlcu pUııuı; guctcuni bif

SinKlKiİ! spora. »uak nbfanbn, magaaıadcn ekonomiye, h<«l Joiunuuıa k*lır birinci vıyt* haberleri Can IXmdarın UrtJı. g.ıvmılir >..nnmı ve NTV'nn haki) a^ıvvla. canlı yayımla canlı gjııttt mantıcıyla irleyiciyc uınuiaıA. Yayın uım i içindeki tam «rlrıliH'tı de canlı »ayın Ivtfbaldanca il/ıK yt yansıtılacak. Ok I konuklan, roportajlan. iman Ayk itleri, haber pakrtlrrı. gündemi •anacak haber, haki» | ( ııı ve

Vaklıjık 40 dakikalık haber «tonunun sonunda ideyın yarınki birinci sayfalına sahip

‘Bir Günün Hikayesi’ birinci sayfada Pazartesiden Perşembeye J M

her g e c e 't

fi

w w w .n lv m s n b c .c o m


ÇOK KÜLTÜRLÜ MİRAS

Faysal, Gabriel ve Bejan... Türk, Kürt, Arap ve Süryani kardeşliğini asırlar boyu yaşatan Mardin'in kaderi gibi bir arkadaşlık onlarınki... Mardin'in genelinde görüldüğü üzere onların ailelerinde de üç dil

İlköğretim okulu olarak kullanılan Cebburi Konağı. The Cebburi Mansion, used as a Primary School.

88 SKYLIFE 3 /2 0 0 9

Sokakları bağlayan 'abbara'lar çocukların oyun alanı (üstte).

The ’abbara’s that join the streets form a play area for the children (above).

A M ULTICULTURAL HERITAGE

Faysal, Gabriel and Bejan... Theirs is a friendship like the fate o f Mardin itself, which has sustained the brotherhood o f Turk, Kurd, Arab and Assyrian for centuries. As heirs to the

ancient civilizations, many o f them speak three languages at home: Kurdish because o f their mothers, Arabic because o f their fathers, and the Turkish they learn in school. You can observe this ali över the city. The more we make friends with the children o f Mardin, the more we realize that being in Mardin means being in a multilingual, multilingual, multi-religious city. They describe the ageing storytellers who provide lively entertainment on Mardin nights that scintillate like a necklace vvorthy o f a princess. The folk poets, that is, who gather the children around them in a different house each night and never tire o f regaling their listeners for hours with tales o f the old days. Follovving in the footsteps o f the children, you m ust delve again into M ardin's labyrinthine streets, >


Yöredeki çocuklar poz verm eye alışkın.

The local children are accustomed to posing for photos.

birden konuşanların sayısı fazla. Okulda geliştirdikleri Türkçe'nin yanı sıra, kimisi annesinden ötürü Kürtçe'yi, kimisi ise babasından dolayı Arapça'yı biliyor az da olsa... Kolay mı? Kadim uygarlıkların torunları onlar. Mardin'de çocuklarla arkadaşlık yaptıkça anlıyoruz ki, M ardin’de olmak çok dinli, çok kültürlü, çok dilli bir şehirde soluk alıp vermek demek. Sohbetin bir yerinde, prenseslere layık ışıltılı bir gerdanlığa benzetilen Mardin gecelerinin en renkli eğlencesinin yaşlı hikaye anlatıcıları olduğundan bahsediyorlar. Hani şu, her akşam başka bir evde çocukları çevresine toplayıp, saatlerce hiç yorulmadan eski zaman hikayeleri anlatan halk ozanlarından. Taşların dilini öğrenme hevesiyle çocukların peşine takılıp, dev bir labirenti andıran Mardin sokaklarına dalmak gerek yeniden. Kentin homojen yapısına aykırı olan tek şey, ana caddeden aşağı ve yukarı doğru tırmandığınızda, 90 SKYLIFE 3 /2 0 0 9

karşınıza çıkan daracık nemli sokaklar. Rüzgârlı terasların altından geçerek sokakları birbirine bağlayan ve ’abbara' denilen kestirme tünellerde güvendesiniz artık. Taş merdivenlerde seke seke inip çıkarken çocuksunuz. Bir evin terasına konuk olduğunuzda alabildiğine ferah ve enginsiniz. Tıpkı Mardin'in çocukları gibi... DİNLER KAVŞAĞI

Mardin, Diyarbakır Havzası'nın hemen kıyısında dev bir yüzük taşını andıran kalenin etrafında, usta bir el tarafından yapılmış göz alıcı bir süsleme gibi duruyor. Yine her fotoğraf karesinde bir çocuk yüzü. Taş konakların işlemeli pencerelerinden Mardin Ovası'nın sonsuzluğunu izleyen; medrese, dergâh, kilise önlerinde mendil, toka, nazarlık, kolye satan, gümüş işleme atölyelerinin önünde ustalarını bekleyen çocuklar...

Kırklar M anastırı'nda Süryani çocuklar (üstte, sağda).

Assyrian Christian children at the Kırklar Monastery (above, right).

eager to learn the language o f the stones. As you trudge up and down the nnain thoroughfare, the only thing that doesn’t match the city's otherwise homogeneous texture is damp, narrow streets. Ducking under the windsw ept terraces, you are safe now in the shortcut tunnels known as 'abbara' that run beneath them, connecting the streets one to the other. You become a chiid yourseif as you skip up and down the stone staircases. And when you are a guest on one o f the terraces, you feei free and unconstrained, like the children o f Mardin...

CROSSROADS OF RELIGIONS

Mardin stands at the edge o f Diyarbakır piain like a dazzling ring fashioned by a m aster jevveler around the castle which is its precious stone. Again, children's faces everywhere you look. Children - gazing on the endless Plain o f Mardin through the windows o f stone mansions, selling tissues, belt buckles, evil eye beads and necklaces in front o f madrasas, churches and dervish lodges, awaiting their masters in front o f the silversmiths' shops. İn the daytime their favorite pastime is shovving tourists around. Amateur cicerones, they will buzz around you like flies, never leaving you alone for a minute. Even if you have already have a guidebook, they will show you around Mardin for an entire day for ju s t a lira o r two. Show a little interest and immediately they will begin telling you about the city: here the Church o f the Forty Martyrs, there the >

c


"Yükselme Tutkusu" Kalitede m ükem m ellik, hayal gücünde sonsuzluk, yenilikçi ve öncü olm a arzusu. Sonuç: M ükem m el havuzların "iç yüzünün yansıması' Başarı ile buluşan SeraPool'u Dünya markası yapan "yükselme tutkusu"...

ŞfcL E *

Porselen Havuz Kaplama Malzemeleri Porcelain Tiles for Svvimming Pool Applications

SeraPool’ u daha yakından tanımak için lütten katalog taleplerinizi bize bildiriniz. If you want to know more about SeraPool, please ask fo r our new catalogue.

w w w .serapool.com •

serapool@ serapool.com


G ü n d ü z le r i,

b a z ıla rın ın en

D e y r u lz a fa r a n M o n a s te r y

b ü y ü k e ğ le n c e s i tu r is t

a n d d ire c tiy o p p o s ite it th e

g e z d ir m e k . B ir s a n iy e

K a s ım iy e M a d r a s a ; w h a t

p e ş in iz i b ır a k m a d a n

y o u s e e ö v e r th e re is th e

e tr a fın ız d a d ö n ü p d u r a n

G r e a t M o s q u e , o n o n e s id e

a m a t ö r r e h b e r le r o n la r.

th e V a u ite d M a rk e t, o n th e

Y a n ın ız d a r e h b e r k ita p la r

o t h e r th e C o p p e r s m ith s '

o ls a b ile b ir - ik i lira v e r e c e k

B a z a a r. A n d h e re M a rd in

o lu r s a n ız o n la ra , g ü n b o y u

C a s t ie ...

a n la tır la r s iz e M a r d in 'i h iç

ia n d s c a p e a li th e M a rd in

s ık ılm a d a n . S iz k u la k v e rin

h o u s e s fa c e a t m o r e o r ies s

T h is is th e

y e te r k i. . . H e m e n b a ş la r la r

th e s a m e a n g ie : th e v a s t

a n la tm a y a k e n ti: Ş u ra s ı

g r e y e x p a n s e o f th e U p p e r

K ırk la r K ilis e s i, b u ra s ı

M e s o p o ta m ia P iain .

D e y ru lz a fa r a n M a n a s tır ı, ta m k a r ş ıd a k i K a s ım iy e

BLESSINGS OF THE EAST

M e d r e s e s i, b u g ö r d ü ğ ü n ü z

/As y o u s c u rry a to n g in th e

d e U lu C a m i... B ir ta r a fta

w a k e o f y o u r in d e fa tig a b le

R e v a k lı Ç a rş ı, ö te s in d e

'little f r i e n d s y o u w ill c o m e

B a k ır c ıla r Ç a rş ıs ı. B u d a

to th e b a z a a r d is tric t s p r e a d

M a r d in K a le s i... İş te b ü tü n

ö v e r a r a th e r ia rg e a r e a to

M a r d in e v le r in in v e

th e s o u th o f th e m a in ro a d .

te r a s la rın ın , a z ç o k a y n ı

H e r e y o u w iii h a v e n o

a ç ıy la y ü z ü n ü d ö n d ü ğ ü

tro u b le fin d in g n o t o n iy

m a n z a ra ; Y u k a rı

io v e iy v e lv e ts b u t a n

M e z o p o t a m y a O v a s ı'n ın b a ş

m e k â n is e , k a le n in

d ö n d ü r ü c ü b o z lu ğ u .. .

e te k le r in d e k i Z in c ir iy e

O v a n ın k ıp ırtıs ız lığ ın a k a rş ı,

M e d r e s e s i'n in k u b b e li

b in le r c e d ü ş ü n c e n in

ç a tıs ı. K e n te y e n i g e le n le r ,

u ğ u ltu s u y la a ğ ırla ş m ış b ir

s o k a k la r ın la b ir e n tin e

E a s t, in d ia n b a tik s , a n d r e d

b a ş ı a n d ıra n k a d im k e n t. B u

k e n d ile r in i b ır a k m a d a n

a n d b ia c k k e ffiy e h s fro m

b o z d e n iz e d a lıp g itm e k

ö n c e , b u r a d a s o lu k la n m a lı

S yria. L ik e a g ia n t

is te y e n le r iç in e n id e a l

m u tla k a .

fa irg ro u n d in th e e y e s o f

Ayaküstü çay servisi... (üstte).

Tea service on the go... (above).

e n d le s s v a rie ty o f fa b ric s b o th p ia in a n d e m b r o id e r e d , a s w e ii a s s h a w ls a n d h e a d s c a r v e s fro m th e N e a r

>

Tarih kokan sokakların en güzel tamam layıcısı, çocuklar.

The children are the best complement to the city's history-steeped streets.

92 SKYLIFE 3 /2 0 0 9

(


o

TA Ş

FA ST FO O D

K A Y IK

Hiçbir şey size y e te rli gelm eyecek. ClubFinans'la hayata farklı bakacaksınız çünkü size birbirinden farklı ayrıcalıklar sunuyoruz. ► Ücretsiz A raç K iralam a ► Havaalanında Özel Giriş ve Ayrıcalıklı Karşılama (»-Ücretsiz Genel C heck-U p ► Seçkin R estoranlarda % 4 0 'a V aran İn d irim le r ► Ücretsiz Dergi A b o n e liğ i ► Özel Ş oförlü A raç H izm eti ve daha b irço k hizm et.

C l u b F i n a n s

Hayatta bir adım önde.

ClubFinans Hattı: (0216) 522 49 59 / www.dubfinans.com .tr / CLUB AD SOYAD yazıp 2273'e gönderin, özel danışmanlarımız sizi arasın.


DO Ğ U'NUN BEREKETİ

Ç o c u k la r ın d e v b ir p a n a y ır

th e c h ild re n , th e b a z a a r

Y o r u lm a k b ilm e z 'k ü ç ü k

a la n ın a b a k a r g ib i m e ra k lı

a r e a s tili b e a rs tra c e s o f

İn d e fia n c e o f th e m u ltis to ry

d o s tla r ım ız 'ın p e ş in d e

g ö z le r le in c e le d iğ i ç a rş ı

M a r d in 's c o m m e r c ia l

c o n c r e te b u ild in g s th a t

POETRY İN STONE

k o ş tu r u r k e n , a n a y o lu n

b ö lg e s i, M a r d in 'in b ir

vitaiity o f old. A s y o u s tro ll

b lig h t th e o u ts k irts o f th e

g ü n e y in d e g e n iş ç e b ir a la n a

z a m a n la r s a h ip o ld u ğ u

th ro u g h its s tre e ts , e a c h

N e w C ity , M a rd in 's

y a y ıla n ç a rş ı b ö lg e s in e

t ic a r i c a n lılığ ın iz le rin i

o n e r e s e r v e d fo r a d iffe re n t

tra d itio n a l h o u s e s c o n tin u e

d ü ş ü y o r y o lu m u z . B u ra d a ,

ta ş ı y o r h â lâ . D e ğ iş ik

c ra ft, y o u w ill h e a r a s o ft

to p r e s e rv e a li th e

s a d e c e b ir b ir in d e n g ü z e l

z a n a a t g r u p la r ın a g ö r e

y e t d is tin c tiv e a c c e n t a t

re fin e m e n t o f th e p a s t. M a rd in , w h ic h p e r p e tu a te s

k a d ife le r e d e ğ il, h e r ç e ş it

a y rıla n s o k a k la r d a

e v e ry turn. Y o u m ig h t

iş le m e li v e iş le m e s iz

g e z in ir k e n , h e r y e r d e

a c tu a lly im a g in e y o u r s e lf in

N e a r E a s te rn e le g a n c e in

k u m a ş a , O r t a d o ğ u 'd a n

k a d ife g ib i y u m u ş a k , a m a

s o m e o id N o r th A fric a n o r

o u r d a y , o w e s th e o u tlin e o f

g e tir ilm iş ş a lla r a v e

d e rin v e v u r g u lu b ir

N e a r E a s te rn m e d in a . E v e n

its s to n e h o u s e s to th e

b a ş ö r tü le r in e , H in t işi

le h ç e n in k o n u ş u ld u ğ u n u

th e c ity 's m a in d r a g h a s

A s s y ria n s a n d th e ir s to n e

b a tik le r e , S u r iy e 'd e n g e le n

d u y a c a k s ın ız . B u ra d a , e s k i

b e e n tr a n s fo rm e d in to a

w o rk m a n s h ip to th e

s iy a h v e k ırm ız ı p u ş ile re ,

b ir O r t a d o ğ u v e y a K u z e y

b a z a a r o f s o rts to d a y w ith

A rm e n ia n m a s te rs . If y o u

k ıs a c a s ı h e r z e v k e g ö r e b ir

A fr ik a k e n tin d e

s h o p s b o th m o d e rn a n d

h a v e v is ite d th e m a n s io n o f

ş e y le r e r a s tla m a k z o r d e ğ il.

s a n a b ilir s in iz k e n d in iz i.

tra d itio n a l.

C e rc is M u ra t, th e E rd o b a

9 4 SKYLIFE 3 /2 0 0 9

>


Konak teraslarındaki dev

ç e k ic in r itm ik m e lo d is in in

H o u s e s a n d th e

iz in d e n g id e r e k b ir

C e b b u r ile r's H o u s e , u s e d

'z e r d e ' p u d d in g , a n d th e

k ö ş e b a ş ın ı d ö n d ü ğ ü m ü z

to d a y a s th e G a z ip a ş a

b itte r p o s t- p r a n d ia l c o ffe e

s u m a c s y ru p , s a ffr o n -tin te d

ahşap yataklar, çocukların sevdiği

a n d a , B a k ırc ıla r Ç a r ş ıs ı'n d a

P rim a r y S c h o o l, th e n b e

k n o w n a s 'm ırr a ' is a V irtual

yerlerden.

b u lu y o r u z k e n d im iz i b u k e z .

s u re to m a k e y o u r w a y a s

p a r a d e o f th e m y s tic a l

The giaııt vvooden beds on the terraces of the mansions are the places the children love best.

B a k ırın , u s ta la rın e lin d e

w e ll to th e g ra c io u s h o m e s

fla vo rs o f th e E a s t.

b a k r a ç la r a , te p s ile r e ,

o f M a r d in 's e s ta b iis h e d

w h a t b e tte r to d o a f te r s u c h

c e z v e le r e d ö n ü ş m e s in e ;

fa m ilie s s u c h a s th e

a n u n fo rg e tta b le m e a l th a n

in c e in c e d e s e n le r le

M u n g a n 's , th e E n s a ri's a n d

to fail in b e h in d y o u r little

b e z e n m e s in e ta n ık o lu y o r u z

th e T a th d e d e 's . In d e e d , rin g

frie n d s o n c e a g a in ?

ç o c u k g ö z le r le ... G ü n b o y u

th e ir d o o rb e iis a n d e n te r a

a y n ı g r i h a v a y ı s o lu y a r a k te r

M a rd in h o u s e a s a n

d ö k e n k a la y c ıla r d a

u n a n n o u n c e d g u e s t. D o n 't

b a k ır c ıla r la y a n y a n a . A m a

b e s u rp ris e d e ith e r if y o u

ta h t a k e p e n k li b u

a r e s e rv e d a iav is h fe a s t in

g e le n e k s e l d ü k k â n la r ,

o n e o f th e s e M a rd in h o u s e s

And

O

z a m a n a d ir e n e m e y ip

w ith th e ir h e a v y o rn a te

a z a lıy o r b ir e r b ir e r ...

fu rn itu re , th e ir b u iit-in

TAŞIN ŞİİRİ

a n d th e ir c h a n d e lie rs ,

Y e n i Ş e h ir'in , k e n tin

b ra z ie rs a n d g ia n t m irro rs . A

Eşekler, çocukların oyun arkadaşı (altta).

c u p b o a r d s w ith g ia s s d o o rs ,

e te k le rin i ç e k iş tir e n h u y s u z

ty p ic a i M a rd in r e p a s t w ith

ç o c u k la rı a n d ıra n ç o k ka tlı

's e m b u s e k ' (a v a rie ty o f

b e to n a r m e b in a la rın a in a t,

la h m a c u n ), n u t a n d s p ic e -

g e ç m iş in tü m in c e liğ in i

fille d m e a tb a ils , s tu ffe d ra c k

k o ru m a y ı s ü rd ü rü y o r

o f la m b , vvalnut 's a u s a g e ',

g e le n e k s e l M a rd in e v le ri. O r ta ç a ğ z a r a fa tin i g ü n ü m ü z e ta ş ıy a n M a rd in , ta ş e v le rin in s ilu e tin i S ü ry a n ile re , ta ş iş ç iliğ in i is e E rm e n i u s ta la ra b o r ç lu . C e rc is M u r a t K o n a ğ ı, E r d o b a E v le ri ile g ü n ü m ü z d e G a z ip a ş a İlk ö ğ re tim O k u lu o la r a k k u lla n ıla n C e b b u rile r in E v i'n i z iy a re t e ttiy s e n iz e ğ e r, M u n g a n la r, E n s a rile r v e T a tlıd e d e le r g ib i M a r d in 'in k ö k lü a ile le rin e a it z a r if k o n a k la ra d ü ş ü rü n y o lu n u z u m u tla k a . H a tta ç a lın ka p ıs ın ı v e k o n u k o lu n b ir M a rd in K e n tin a n a c a d d e s i d e

e v in e . İş le m e li a ğ ır

b u g ü n , g e le n e k s e l v e

m o b ily a la r, c a m lı g ö m m e

m o d e r n d ü k k â n la r ın b ir

d o la p la r , a v iz e le r, m a n g a lla r

a r a d a b u lu n d u ğ u b ir ç e ş it

v e d e v a y n a la rla s ü s lü

ç a r ş ıy a d ö n ü ş m ü ş d u r u m d a .

M a rd in e v le r in d e b ir H a lil

Ç o c u k la r ın d ü ş d ü n y a s ın a

İb ra h im S o fra s ı k u r a rla r s a d a

a y a k u y d u ru p , a n a yo l

s iz e , ş a ş ırm a y ın s a k ın .

ü z e r in d e fa z la s ıy la d ik k a t

K a p a lı b ir t ü r la h m a c u n o la n

ç e k e n s tü d y o la r ın

s e m b u s e k , h a ş la n m ış içli

v itr in le r in d e k i M a r d in h a tıra s ı

k ö fte , k a b u r g a d o lm a s ı,

fo t o ğ r a fla r ın a y ö n e liy o r u z .

c e v iz li s u c u k , s u m a k ş e r b e ti,

Ç o ğ u n lu ğ u n u , g e c e ç e k ilm iş

z e r d e v e y e m e k s o n ra s ı

ış ık la r iç in d e k i k e n t

'm ır ra s ı'n ı e k s ik e tm e y e n

fo t o ğ r a fla r ın ın s ü s le d iğ i

M a rd in lile rin s o fra s ı,

s tü d y o v itr in le r i, M a rd in

D o ğ u 'n u n m is tik ta tla rın ın b ir

fo t o ğ r a fla r ı s e r g is i k e y fi

re s m i g e ç id i s a n k i.

y a ş a tıy o r in s a n a . T o k b ir

U n u tu lm a z b ir z iy a fe tte n

The donkeys are the children’s playmates (below).


s o n ra y a p ıla c a k e n iyi ş e y

G e n e llik le y a ş lıla rın

BAZAAR, M IRRA AND

s to n e . U ntil, th a t is, a

y in e k ü ç ü k d o s tla rım ız ın

m ü d a v im i o ld u ğ u k a h v e n in

TUM BLER PIGEONS

s u d d e n s h o w e r c a tc h e s u s

p e ş in e ta k ılm a k ...

d u v a rla r ın d a , M e ry e m A n a

A s w e s tro ll dovvn th e

unavvares. A s w e w a it

ta s v ir le ri v e A r a p ç a a y e tle r

d a m p , n a rro w , w in d in g

u n d e r th e e a v e s o f a s to n e

b ir a ra d a . S a b a h

s tre e ts th ro u g h th e b a z a a r s

m a n s io n fo r th e ra in to le t

ÇARŞI, MIRRA, GÜVERCİN

s a a tle rin d e ta ş d u v a rla rı

th a t m e rg e o n e in to th e

up , o u r g u id e F a y s a l ta k e s

H e r a d ım d a b a ş k a b ir

s a fra n s a rısı b ir ış ıkla

o th e r, a t e v e ry c o rn e r w e

u s b y th e h a n d a n d d r a g s

s o k a ğ a d o ğ r u k ıv rıla n

y ık a n a n m e k â n ın iç in d e ,

m a k e a c lo s e r a c q u a in ta n c e

u s th ro u g h o n e o f th e

d a r a c ık n e m li s o k a k

ta h ta m a s a v e

w ith th e tig h tly w o v e n

a n c ie n t g a te s . F lid d e n

a r a la rın d a n , iç iç e g e ç m iş

s a n d a ly e le rd e o tu ra n

h is to ric te x tu re o f th is c ity

a m o n g th e vvorksh ops o f

ç a rş ıla rd a n g e ç e re k ;

m ü d a v im le r, h o ş k in

o f g a te s , d o o r k n o c k e r s a n d

th e C a r p e n te r s ' B a z a a r

k a p ıla rı, to k m a k la n v e

o y n a y ıp ta tlı s o h b e tle r e

e la b o ra te ly c a rv e d w in d o w

th e re is a n a r tis a n s '

o y m a lı p e n c e re le riy le

d a lıy o r b ü tü n g ü n . D e rk e n ,

fra m e s , V irtual p o e tr y in

c o ffe e h o u s e h e re , its d o o r

k e n tin ilm e k ilm e k

'g ü m g ü m ' a d ı v e rile n

d o k u n u p ta ş ın ş iirin e

g e le n e k s e l c e z v e le rd e n

tra d itio n a l b itte r 'm ırra ', a

d ö n ü ş m ü ş ta r ih i d o k u s u y la

m in ic ik fin c a n la r a d o lu y o r

lo c a l s p e c ia lty , is p o u r e d

ta n ış ıy o r u z k ö ş e

y ö r e n in g e le n e k s e l a cı

in to tin y c u p s fro m th e

b a ş la rın d a . T a ki, k ıs a b ir

k a h v e s i o la n

lo n g -h a n d le d m e ta l

s a ğ a n a k b u o y u n a a ra

'm ır r a 'la r ım ız ... T e ra s la r d a

c o ffe e p o t k n o w n a s a 'g u m

v e r e n e d e k . K a g ir b ir

u ç u ru la n p a ç a lı M a rd in

g u m '.

k o n a ğ ın s a ç a k a ltın d a

g ü v e rc in le rin e d a lıy o r

M a rd in tu m b lin g p ig e o n s

b a re ly d is c e rn ib le . O u r

A little la te r s o m e

y a ğ m u ru n d in m e s in i

g ö z le rim iz b ir a ra . H ızla

b e k le rk e n , k ıla v u z u m u z

y e r e d a la n , d a h a s o n ra d a

F a y s a l, e lle r im iz d e n t u t u p

ta k la la r a ta r a k y e n id e n

etm ek size

s w iftly to e a rth b e fo r e

e s k i b ir k a p ıd a n iç e ri

m in a re b o y u y ü k s e le n

Mardin'i sevdirecek

risin g a g a in in s o m e rs a u lts

s ü r ü k lü y o r b iz i.

b a rış ın s im g e s i

M a ra n g o z la r Ç a rş ıs ı'n d a k i

g ü v e rc in le r, m a s m a v i g ö ğ e

a tö ly e le rin a ra s ın d a , g iriş

k a rış ırk e n , g ü n e ş u ç s u z

k a p ıs ı z a r z o r fa r k e d ile n

b u c a k s ız M a rd in O v a s ı'n ı

b ir e s n a f k a h v e s i b u ra s ı.

m o r a b o y u y o r a ğ ır a ğ ır...

SKYLIFE 3 /2 0 0 9

Onlarla arkadaşlık

(altta).

s w o o p in to view . A s th e s e s y m b o ls o f p e a c e d iv e

to th e h e ig h t o f a m in a r e t t o m e rg e vvith th e s k y 's

Making friends with them is going to make you love Mardin (altta).

a z u re , th e e v e n in g su n s ta in s th e v a s t M a rd in P la in s lo w ly p u r p le ...


X

Konfor isteyen I

S TORUNLAR

EnrnanniGnKutı

Atatürk Havalimanı Çobançeşme Kavşağı, Çobançeşme Cad. No.11 Bahçelievler- İstanbul

^


Avrupa’ya açılan kapı The Turkey’s gatevvay to Europe

B alkan Köyleri


İnsan ve d o ğ a se vg isin i, s a m im iy e t ile h o ş g ö rü y ü y ü re ğ in e kazıyan K ırk la re li’ nin sınır kö yle ri, renkli k ü ltü rü ve d o ğ a l g ü z e llik le riy le A n a d o lu ’ nun batılı yüzü. A n a to lia ’s vvestern face , the b o rd e r villages of Kırklareli will w o rk th e ir w ay into you r heart w ith the ir to le ra n ce and frie n d lin e ss and th e ir love of pe o p ie and nature. A

n a d o lu ile B a lk a n la r

O RM AN IN EFLATUN

a r a s ın d a b in le r c e y ıld ır

GÜLLERİ

F

o r miHennia K ırklareli

W ILD PURPLE

h a s a c te d a s a b rid g e

RH O DODENDRONS

b ir k ö p r ü k e n t g ö re v i g ö re n

1 3 6 8 ’ d e T ü r k le r in e lin e

b e tw e e n A rıato lia a n d th e

K n o w n a s ‘K ırkkilise’ o r ‘F o rty

K ırk la r e li’ n e u z a n a n b ü tü n

g e ç e n e d e k ‘ K ırk k ilis e ’ a d ıy la

B alkans, a n d ali ro a d s

C h u rc h e s ’ un til it feii in to th e

y o lla r ç o k k e y ifli: Y a z

a n ıla n , ta r ih iç in d e e n ç o k

le a d in g th e re a re p le a s a n t:

h a n d s o f th e Turks in 1 3 6 8 ,

g ü n e ş in i s a b ırs ız lık la

g e ç iş e v e is tila y a u ğ ra m ış v e

a lo n g th e b a n k s o f rippling

K ırklareli is a to w n th a t h a s

b e k le y e n a y ç iç e k ta rla la rı,

b u y ü z d e n d e b ir ç o k

s tre a m s to th e B ulg arian

s u ffe re d co u n tles s incursions a n d invasions in its histo ry an d,

m e y v e b a h ç e le r i v e m e ş e

g ü z e lliğ in i, z e n g in liğ in i

b o rd e r th ro u g h o a k

k o r u la rı a r a s ın d a n , u s u l u s u l

to p r a k a ltın d a s a k la y a n b ir

gro v es, fruit o rc h a rd s a n d

fo r this reaso n , c o n c e a ls m u c h

a k a n ç a y la rın k ıy ıs ın d a n

k e n t, K ırk la re li. Ş e h ir

fields o f su n fio w ers

o f its rich n ess a n d b e a u ty

B u lg a r h u d u d u n a d o ğ r u . ..

m e rk e z in in h e m e n

im p a tie n tly avvaiting th e

u n d e r th e g ro u n d . O u r r o a d

E s ra r e n g iz m a ğ a r a la r v e

d o ğ u s u n d a y e r a la n t ip ik b ir

s u m m e r su n ... P a s t d ry

e x te n d s to th e b o rd e r th ro ug h

k u r u d e re y a ta k la rı

T r a k y a k a s a b a s ı b iç im in d e k i

river b e d s w ith m yste rio u s

Ü skü p , a ty p ica l T h racian to w n

b o y u n c a . .. E n ç o k d a

Ü s k ü p ü z e rin d e n s ın ıra

c a v e s ... A n d m o s t o f ali,

im m e d ia te ly e a s t o f th e c ity

ta ş la rın a ra s ın d a b ir d e n b ir e

d o ğ r u u z a n ıy o r y o lu m u z .

a lo n g th e b a n k s o f th e

ç e n te r. Th e Yıldız or, a s th ey

p a tla k v e r e n K a y n a rc a

T r a k y a ’ n ın k u z e y d o ğ u s u n d a

K a y n a rc a river, w hich

a re m o re w id ely kn ow n ,

d e re s in in k ıy ıs ın d a n , b illu r

d e n iz e p a ra le b iç im d e

b u rs ts forth s u d d e n ly from

Is tra n c a M o u n ta in s , vvhich run

p ın a rla rın y a n ı b a ş ın d a h a y a t

u z a n a n Y ıld ız D a ğ la rı y a d a

a m o n g th e rocks, g u id e d

p a ra lle l to th e s e a in

b u la n k ö y le r in

y a y g ın a d ıy la Is tr a n c a la r,

b y villages n e a r crystai

n o rth e a s te rn Th race, r e n e w a

r e h b e r liğ in d e ...

t e r te m iz h a v a s ı, m is g ib i

c le a r sp rin g s ...

p e rs o n b o th ph ysically a n d

100 SKYLIFE 3 /2 0 0 9

l>


spiritually vvith th eir ciearı air,

o r m a n k o k u s u , h ış ırd a y a n d e v a s a a ğ a ç la rı v e ş ifa lı

fra g ra n t forests, g ig arıtic

p ın a rla rıy la in s a n ı h e m ru h e n

rustiing trees a n d th e ra p e u tic

h e m d e b e d e n e n y e n iliy o r.

springs. C lo s e to h a lf th e la n d

G e ç m iş te ö n e m li b ir b a ğ c ılık

in th e to w n , vvhich w a s a

m e rk e z i o la n k e n tin

le a d in g ç e n te r o f viniculture

to p r a k la r ın ın y a rıs ın a y a k ın ı

in th e p a s t, is fa rm la n d today.

ta r ım a ra z is i b u g ü n . İç in d e

B u t th e m o s t b e a u tifu l a s p e c t

b u lu n d u ğ u m u z y e ş il

o f this g re e n vvorld a re

d ü n y a n ın e n g ü z e l s ü s ü is e

th e e y e -c a tc h in g w ild

d e v a ğ a ç la rın a r a s ın d a

rh o d o d e n d ro n s like island s o f

e fla tu n a d a c ık la r ş e k lin d e

p u rp ie betvveen th e g ia n t trees.

g ö z e ç a r p a n o r m a n g ü lle ri.

D u b b e d ‘z e le n k a ' b y th e

Y ö re in s a n ın ın ‘z e le n k a ’

locals, th e s e vvonders o f

a d ın ı v e r d iğ i b u d o ğ a

n a tu re h e ra ld th e c o m in g o f

h a rik a s ı ç iç e k le r in a ç m a s ı,

sp rin g to th e B a lk a n s w h en

B a lk a n la r ’ a b a h a rın

th ey blo o m .

g e ld iğ in in iş a re ti b u r a la r d a ...

PURVEYOR OF BEANS TO SARAYLARIN FASULYECİSİ

THE PALACE

Is tr a n c a la rın e te k le rin e

O u r first s to p a m o n g the

p a s to r a l b ir t a b lo g ib i

b o rd e r villages s c a tte re d like a

d a ğ ılm ış s ın ır k ö y le r i

y a r a ta m a d ığ ı iç in n ü fu s u

a r a s ın d a k i ilk d u ra ğ ım ız ,

g id e r e k a z a la n k ö y , ta r ih i v e

A r m u tv e r e n k ö y ü . Y ö r e d e

d o ğ a l g ü z e llik le riy le g e r ç e k

‘ P a s p a la ’ o la r a k d a a n ıla n

b ir k ü ltü r h â z in e s i a s lın d a .

b u s e v im li k ö y d e , N u s r e t ’ in

K ö y a h a lis in in a n la ttık la r ın a

K a h v e s i’ n e u ğ ra y ıp d e m li v e

b a k ılırs a , ‘ P o m a k ’ a d ı v e rile n

ta z e c ik b ir ç a y e ş liğ in d e k ö y

B a lk a n g ö ç m e n i T ü rk le rin

a h a lis iy le s ıc a k b ir s o h b e te

y a ş a d ığ ı ta r ih i b ir y e r le ş im

d a lm a n ın ta d ı ta r ifs iz .

b u ra s ı. K ö y s a k in le rin in

G e n ç le r in e is tih d a m

h e m e n h e p s i, B a lk a n S a v a ş ı

Göç verdiği için, Balkan köylerinde çocuk nüfusu çok düşük (üstte).

p a s to ra l p a in tin g th ro ug h th e foothills o f th e Is tra n c a ’s is the village o f A rm u tv e re n . Th ere a re n o vvords to d e s c rib e th e

The child population in the Balkan villages is extremely low due to outvvard migration (above).

p le a s u re o f s to p p in g a t N u s re t's C o ffe e h o u s e h e re in this c h a rm in g village knovvn lo cally a s ‘P a ş p a la ’ a n d g e ttin g c a u g h t u p in a c o n ve rs atio n vvith th e villagers to th e

>

3 /2 0 0 9 SKYLIFE 101


y ılla rın d a b u r a y a g e lip y e r le ş m iş . H a y v a n c ılık v e o r m a n c ılığ ın y a n ı s ıra , ta rım d a k ö y h a lk ın ın g e le n e k s e l g e ç im k a y n a k la rı a ra s ın d a . A d ın ı, y ö r e d e b o lc a b u lu n a n s u lu v e h o ş k o k u lu

Mısırlar evlerin tavanlarında asılı korunuyor (üstte, sağda).

Com is preserved by hanging it from the ceilings of the houses (above, right).

a c c o m p a n im e n t o f a glass o f

a n d s e ttle d during th e B alkan

freshly s te e p e d tea. This

W ar. B esid es forestry a n d

village, w h o s e popu latio rı is

livestock raising, farm ing is

grad ually declirıing sin ce it is

a m o n g their traditional

unabie cre a te jo b s for its

so u rces o f livelihood. Taking is

yo u n g pe o p ie, is a g enu ine

n a m e , ‘A rm u tv e re n ’ o r ‘P e a r-

cuiturai treasure with its

giving', from the fragrant, ju icy

a r m u d u n d a n a la n k ö y ü n

historic riches a n d natural

p e a rs th a t a re plentiful in th e

fa s u ly e s i is e d ille r e d e s ta n .

beauty. J u d g in g b y w h a t the

region, this village is also

O s m a n lı s a r a y ın d a b ile

io cai p e o p ie say, this is an

fam o us for its leg en d ary g ree n

s o fr a la rı ta tla n d ır a n

historic se ttie m e n t in h ab ited

beans.

A r m u tv e r e n k ö y ü n ü n m e ş h u r

b y Turkish im m igrants from

A rm u tv e re n ’s b e a n s s p ice up

k u r u fa s u ly e s i, b u g ü n b ile

th e B alkans k n o w n as

the tables o f the O tto m an

le z z e tin d e n b ir ş e y

'P o m ak's. A im o s t ali the

p a lace , th ey h a v e n 't lost a bit

k a y b e tm e m iş .

village residents c a m e he re

o f their flavor even today.

KARAN LIKK Ö Y’ÜN SON IŞIĞI A r m u tv e r e n ’ in k a p ı k o m ş u s u o la n b ir d iğ e r s ın ır y e r le ş im i d e In c e s ırt k ö y ü . T ü r k iy e ile B u lg a r is ta n a ra s ın d a y e m y e ş il b ir a d a y ı a n ım s a ta n b ir d o ğ a h a rik a s ı b u ra s ı. S o n n ü fu s s a y ım ın a g ö r e 7 0 , k ö y h a lk ın a g ö r e is e a h a lis i s a d e c e 5 5 k iş i k a la n k ö y , z a m a n a d ire n e n n o s ta ljik b ir y e r le ş im g ib i. K ırk la r e li’ n e 5 0 , b a ğ lı o ld u ğ u D e m ir k ö y ilç e s in e 2 5 k ilo m e tr e u z a k lık ta k i k ö y ü n ilk o k u lu , a r tık ö ğ r e n c i b u lu n m a d ığ ı

N o t o n ly d id

>


Fatm a Nine 110

iç in u z u n z a m a n ö n c e k a p a n m ış . K ö y , d e rin y a ln ız lığ ı, d in g in a tm o s fe r i v e e l d e ğ m e m iş d o ğ a s ıy la k e n t y o r g u n la rı iç in ş iirs e l b ir v a h a g ib i. In c e s ır t’ ın b u r u k v e h ü z ü n lü h a v a s ıy la y e tin m e k is te m e y e n le r iç in b ir s e ç e n e k d a h a v a r: K a ra n lık k ö y . B u lg a r is ta n s ın ırın d a n s a d e c e b ir k a ç k ilo m e tr e

yaşında. Genç nüfusun yokluğuna inat, yaşlılar hayata sıkı sıkıya tutunuyor (üstte).

Granny Fatma is 110 years old. The elderly cling tenaciousiy to life as if in defiance of the shortage of young people (above).

LAST LIGHT OF THE

d a rk n e s s ’. T h ree kilom eters

VİLLAGE OF DARKNESS

from Incesırt, this en igm atic

A n o th e r b o rd e r se ttle m e n t

a n d se em in g ly a b a n d o n e d

ju s t n e xt d o o r to A rm u tveren

village s u rro u n d ed b y forest is

is th e village o f Incesırt, a

ju s t fe w kilom eters from the

n a tu raI vvonder rem iniscent

B ulgarian b o rd er. D esp ite

o f a n island o f g re e n

b o astin g a to tal o f thirty

betvveen Turkey a n d

households, s m o k e rises he re

Bulgaria. W ith only seven ty

from only o n e he arth today.

p e o p le left ac c o rd in g to the

Like th e oth ers w h o fled lo ng

last census, a n d only 5 5

ago, the village’s last

a c co rd in g to th e lo cal folk,

resid ents c a m e a n d s e ttle d

k a p lı o la n , te r k e d ilm iş

this village is a nostalgic

h e re in th e po p u latio n

g ö r ü n ü m d e k i b u e s r a re n g iz

se ttle m e n t stubb ornly

e x c h a n g e vvith R um an ia. The

k ö y , In c e s ır t’ a 3 k ilo m e tr e

resisting tim e 's d epredatio ns.

last residents, w h o live h e re

u z a k lık ta , ç e v r e s i o r m a n la r la

m e s a fe d e . T o p la m 3 0

The village p rim a ry school,

alo n e like Virtual b o rd e r

h a n e s i o lm a s ın a k a rş ın

5 0 kilom eters from Kırklareli

gu ards, p ro u d ly explain h o w A ta tü rk s e ttle d th em here.

b u g ü n t ü t e n s a d e c e t e k b ir

a n d ıra n ta r ih i c a m is i, d o ğ a l

a n d 2 5 kilom eters from the

o c a ğ ı k a lm ış g e riy e . K ö y ü n

g ü z e llik le ri v e d o s t y ü z le r iy le

to w n s h ip o f D e m irk ö y to

W ith its a b a n d o n e d village

s o n s a k in le ri, ç o k ta n b u ra la rı

K a ra n lık k ö y , n a d ir

vvhich it is a tta c h e d , c lo s e d

houses, its historic m o s q u e

t e r k e d ip g id e n d iğ e rle r i g ib i

b u lu n a b ile c e k b ir film

long a g o d u e to a lac k o f

resem bling a m u s e u m ruin, its

R o m a n y a m ü b a d e le s in d e

p la to s u g ib i g ö r ü lm e y i

pupils. İt is like a p o e tic oasis

n a tu ral b e a u ty a n d its friendly

g e lip y e r le ş m iş b u ra y a .

fa z la s ıy la h a k e d iy o r.

A d e ta h u d u t b e k ç ile r i m is a li

fo r w e a ry u rb a n dvvellers vvith

faces, K aranlıkköy m o re than

its p ro fo u n d solitude, tranquil

deserves to b e u s e d a s a rare fiim set.

k ö y d e y a ln ız b a ş la rın a

DOĞA MÜZESİ

a tm o s p h e re a n d u n sp oiled

yaşa yan son

Is tr a n c a D a ğ la rı’ n ın e ş s iz

nature. F o r th ose unvvilling to

K a ra n lık k ö y lü le r, b u k ö y e

d o ğ a s ın a g iz le n m iş b ir d iğ e r

c o n te n t th em selves vvith

A NATURAL M USEUM

k e n d ile rin i A t a t ü r k ’ ü n

h a z in e is e D u p n is a

In cesırt’s bittersvveet, vvistfui

A n o th e r treasure hidden avvay

y e r le ş tir d iğ in i a n la tıy o r

M a ğ a ra s ı. D e m ir k ö y -

air, th ere is a n o th e r

in th e m atch less b e a u ty o f th e

g u ru rla . T e r k e d ilm iş k ö y

Iğ n e a d a y o lu n d a n a y rıla ra k

alternative: Karanlıkköy,

Istranca M o u n tain s is D upnisa

e v le ri, h a r a b e b ir m ü z e y i

S a r p d e r e k ö y ü ü z e rin d e n

literally ‘th e village o f

Cave, lo c a te d o n th e e d g e

>


u la ş ıla n m a ğ a ra , a n ıt

o f a fo rest o f m o n u m e n ta t trees

a ğ a ç la r la b e z e li b ir o rm a n ın

a n d re a c h e d b y turning o ff the

h e m e n k ıy ıs ın d a y e r a lıy o r.

D em irk ö y-lğ n ead a ro a d a t the

D e r in lik le rin d e b ir y e r altı

sign for th e village o f S arpdere.

n e h rin i s a k la y a n m a ğ a ra , 3 ,5

The cave, which h arb ors an

k ilo m e tr e y e u la ş a n d e rin liğ i

u n d e rg ro u n d river in its

v e o la ğ a n ü s tü s a r k ıt - d ik it

d e e p e s t recesses, reach es up

o lu ş u m la r ıy la s o n d e r e c e

to 3 .5 m eters in d e p th a n d is

e tk ile y ic i. M a ğ a ra n ın

ex tre m e iy im pressive with its

b u lu n d u ğ u o r m a n lık te p e y e

extraordinary staiactite a n d

y a k la ş ıld ığ ın d a , p a ra le l

staiag m ite form ations. VValking

y ü r ü d ü ğ ü n ü z n e h ir ü z e rin d e

paraiiel to the river, w h en yo u

k a rş ın ız a ç ık ıv e re n

reach th e to p o f th e forest in

m u h te ş e m k a y a k ö p r ü in s a n ı

w hich th e c a v e is iocated, a

ş a ş ır tıy o r . M a ğ a r a a ğ z ın a

sp ec ta c u ia r ro c k brid g e wiii

g e ç iş i s a ğ la y a n , in s a n eli

su dd eniy a p p e a r b e fo re you.

d e ğ m e d e n o lu ş m u ş b u

C re a te d w ithout th e h eip o f

d o ğ a l k ö p r ü , k e m e rli b ir

hu m a n hands, this natural

R o m a k ö p r ü s ü n ü a n d ırıy o r.

bridge, which affords a c c e s s to

2 0 0 3 y ılın d a tu r iz m e a ç ıla n

th e m o u th th e cave, is

v e ış ık la n d ırılm ış ö z e l

rem iniscent o f an a rc h e d

y ü r ü y ü ş p la tfo r m u s a y e s in d e

R o m a n bridge. You wiii begin a

ilk b ir k a ç y ü z m e tre s i

hair-raising a n d m ysterious

ra h a tlık la g e z ile b ile n

jo u rn e y th e m in u te yo u s e t foot

m a ğ a r a d a n iç e ri a d ım a ta r

in this cave, which w as o p e n e d

a tm a z , D u p n is a 'n ın ü r p e r tic i

to tourism in 2 0 0 3 a n d w h ose

v e g iz e m li y o lc u lu ğ u

first fe w h u n d re d m e te rs can

b a ş lıy o r. Y ö r e d e

ş ırıltıs ın a , ta v a n d a n

‘ S u lu m a ğ a r a ’ d a d e n ile n

d a m la y a n s u y u n s e s i e ş lik

m a ğ a ra n ın b a s ık v e y a ta y

e d iy o r . S a y ıla rı 3 0 b in e

a ğ z ı, b ir k a ç m e tre

u la ş a n s e k iz t ü r y a ra s a y ı

ile r le n d iğ in d e g e n iş liy o r v e

b a rın d ıra n , D o ğ u A v r u p a ’ d a

ta v a n y ü k s e k liğ i b ir d e n b ir e

e ş i b e n z e ri o lm a y a n m a ğ a ra ,

a r tıy o r. S a ğ v e s o lu n d a k i

tu r iz m e a ç ıld ık ta n s o n ra

d e rin o y u k la rı v e

d o ğ a l z e n g in lik le rin i h ız la

k o r id o r la r ıy la d ik k a t ç e k e n

y itir m e y e b a ş la m ış n e

m a ğ a r a d a a k a n d e re n in

y a z ık k i...

Selamsız geçm ez Balkan köylüsü, hatır bilir dertten ve halden iyi anlar (üstte).

b e to u re d easily th anks to a sp eciai e ie v a te d a n d iig hted platform . The low, flat m o u th o f th e cave, w hich is kn ow n locally a s th e ‘S u lu m a ğ a ra ’ o r

A Balkan villager never fails to greet in passing; quick to sympathize, he never forgets a good turn (below).

‘W ate ry C a v e ’, w idens a fe w m eters fu rther on, a n d the heigh t o f the ceiling s u d d en iy rises. The s o u n d o f w a te r dripping from the ceiling m ingles with the ripple o f the stream flovving through the cave, which is n o tew o rth y for its d e e p troughs a n d corridors to right a n d left. W ithout a m a tc h in E astern E urope, the S ulu m ağara, w hich harb ors eig ht sp ecies o f b a ts n u m b ering s o m e thirty thousand, h a s unfortunately su ffered a ra p id loss o f its natural b e a u ty a fte r being o p e n e d to tourism.

A VİLLAGE THAT PROLONGS LIFE ŞjŞgiİSrKİareli’nin köylerinde sazdan derm e çatılı evler ve eski’ ambarlar görülmeye değer.

L e avin g th e D e re k ö y D a m b e h in d us, w e h e a d no rth n o w to th e b o rd e r with

The ramshackle reed houses and old granaries in the villages of Kırkiareli are well worth seeing.

Butgaria. A s e ttle m e n t exhib iting th e typical b e a u ty o f th e region,

1 0 4 SKYLIFE 3 /2 0 0 9

>


Leasing sektörünün güçlü ismi Fon Leasing, alanında deneyim li kadrosu, hızlı ve net çözüm önerileriyle en büyüğünden en küçüğüne tüm leasing taleplerinize anahtar teslim çözüm lerle cevap veriyor.

D eğişken vade / D eğişken kira seçenekleri Özel sigorta uygulam ası / A lt kiralama ve kiracı devri

B i lg i s a y a r d a n iş m a k in e s i n e , g a y r im e n k u ld e n h e lik o p t e r e tü m y a t ı r ı m i h t i y a ç l a r ı n ı z F o n L e a s i n g 'd e !

FON LEASİNG

[t e l e f o n ]

444 0 366

fonleasing.com

"sınırsız leasing"


O M UR UZATAN KOY

B e lk i d e b u y ü z d e n

D e re k ö y B a r a jı’ n ın g e r id e

le z z e tin e d e d o y u m

b ır a k ıp B u lg a r is ta n s ın ırın ın

o lm u y o r ! B o l o k s ije n li

k u z e y in e d o ğ r u y o l a lıy o ru z

köyde, her şey doğal

b u k e z d e . Y ö re n in

o lu n c a in s a n ö m r ü d e

k a r a k te r is t ik g ü z e llik le rin i

u z u n o lu y o r e lb e tte . Ö y le

s e r g ile y e n k ö y le r d e n b iri

k i K u la , c iv a r k ö y le r d e

o la n K u la , K ırk la r e li’ n e b a ğ lı

'ö m ü r u z a ta n k ö y ' o la r a k

9 0 n ü fu s lu b ir s ın ır k ö y ü .

n a m s a lm ış b ile . T ıp k ı

S ıc a k b ir m is a fir p e r v e r lik le

K u la 'd a o ld u ğ u g ib i,

k a rş ıla n d ığ ım ız k ö y d e ,

K ırk la re li k ö y le r in d e d e ,

K ula is a b o rd e r village o f 9 0

h e m e n s o fr a la r d o n a tılıy o r

m a y ıs a y ın ın ilk g ü n le ri

p e o p le a tta c h e d to Kırklareli.

village th a t p ro lo n g s life ’! A n d

ö n ü m ü z e . P a n c a r p e k m e z i,

k u tla n a n H ıd re lle z B a y ra m ı

Tables a r e im m e d ia te ly s e t

in th e villages o f K ırklareli ju s t

tu rş u , m a k a rn a ve k u s k u s

v e K a k a v a Ş e n lik le r i, y ö r e

fo r us in this village vvhere w e

a s in Kula, th e 'H ıd relle z'

g ib i y ö r e s e l y iy e c e k le r d a h a

k ü ltü r ü n d e ç o k ö n e m li b ir

e n c o u n te r w a rm hospitality.

H o lid a y a n d K a k a v a Festivals

kış g e lm e d e n

y e r e s a h ip . Y a k ın z a m a n

L o c a l sp ecia ltie s like b e e t

th a t ta k e p la c e in ea rly M a y

h a z ırla n ıy o rm u ş m e ğ e r

ö n c e y e k a d a r d e re

m o las ses , pickle s, m a c a ro n i

h a v e a s p e c ia t sig n ifican ce in

e v le r d e . Y ö r e d e ’ p e ç k a ’ a d ı

k ıy ıla rın d a d ü z e n le n e n v e

a n d c o u s c o u s vvere a lre a d y

th e lo c a l cu ltu re. C e le b ra te d

v e rile n k u z in e s o b a la r h e m

b ü y ü k K a k a v a a te ş in in

p r e p a r e d in th e h o m e s b e fo re

un til re c e n tly vvith a b ig

ıs ın m a k h e m d e y e m e k

y a k ıld ığ ı k u tla m a la r , s o n

th e c o m in g o f vvinter. Th e b ig

K a k a v a b o n fire b u ilt a lo n g the

p iş ir m e k iç in k u lla n ıla n v e

y ılla rd a k e n t m e rk e z le r in e

kitc h e n stoves, knovvn h e re

b a n k s o f th e river, the festivals h a v e te n d e d to sh ift

Giderek azalsa da küçükbaş hayvancılık bölgenin önemli bir geçim kaynağı (üstte).

Though their numbers are decreasing, sheep and goats are stili an important source of livelihood in the region (above).

th e village c o ffe e h o u s e s is b r e w e d ö v e r a vvood fire. P e rh a p s fo r this re a s o n o n e c a n ’t g e t en o u g h o f its ta s te l S in c e every th in g is so n a tu ra l in this village o f a b u n d a n t ox yg e n , p e o p le als o te n d to live lo n g e r o f c o u rse. S o m u c h so th a t K ula h a s e a rn e d a re p u ta tio n in th e n e ig h b o rin g villages a s ‘th e

h e m e n h e r e v d e b u lu n a n

k a y d ırılm ış d a h a ç o k .

as 'P e tc h k a ', a re a fixture in

g e le n e k s e l b ir e ş y a .

M e v s im le rd e n is te r

a lm o s t e v e ry h o m e , u s e d

to th e u rb a n a re a s in re c e n t

İlk b a h a r v e y a z a y la r ın d a

ilk b a h a r o ls u n is te r

b o th fo r h e a tin g a n d fo r

ye ars . B u t b e it spring, fail o r

k a d ın la r b a h ç e v e

s o n b a h a r y a d a k ış ,

c o o k in g food. İn th e sp rin g

vvinter, th e b o rd e r villages o f

ta r la la r d a , e r k e k le r is e

K ır k la r e li’ n in s ın ır k ö y le ri,

a n d s u m m e r th e vvomen

K ırklareli a re p o s s e s s e d o f a

ç o ğ u n lu k la o r m a n iş le riy le

T ü r k iy e ’ n in b a ş k a h iç b ir

w o rk in th e g a rd e n s a n d

sp irit a n d a n u tterly d ifferen t

u ğ ra ş ıy o r y ö r e d e . D e v

y e r in d e r a s tla n ılm a y a c a k

fields vvhile th e m e n fo r th e

b e a u ty fo u n d a lm o s t novvhere

s e p e tle r le to p la n a n m ıs ırla r,

b ir r u h a v e b a m b a ş k a b ir

m o s t p a r t a re e n g a g e d in

els e in Turkey. J u s t th e tic k e t

e v le rin ta v a n la rın d a

g ü z e lliğ e s a h ip . G ö z le rd e n

forestry. G ia n t b a s k e ts o f

fo r th o s e w h o d re a m o f a

k u r u tu lu y o r . K ö y d e b o l

u z a k , a lış ılm ış ın v e

c o rn a re p ic k e d a n d d rie d on

u n iq u e a n d co lorfu l vvorld,

m ik ta r d a ta v u k v e h o ro z u

b e k le n ile n in d ış ın d a , re n k li

th e roofs o f th e ho uses.

o u ts id e th e re a lm o f the

o lm a y a n h a n e y o k g ib i.. .

v e ö z g ü n b ir d ü n y a h a y a li

T h ere is s c a rc e ly a h o u s e h o ld

o rd in a ry a n d e x p e c te d , far

A y rıc a y ö r e k ö y le r in d e

k u r a n la r iç in b ir e b ir . B a z e n

in th e village vvithout a

from p ry in g e y e s ... N o w

o ld u ğ u g ib i k ö y

y a ln ız b a z e n d e lid o lu ...

p le th o ra o f h e n s a n d a

solitary, novv te e m in g vvith

k a h v e h a n e le r d e k i ç a y la r

B e lk i d e c a z ib e s i ta m

rooster.

o d u n a te ş in d e p iş iriliy o r .

o la r a k b u r a d a s a k lı z a te n ?

the o th e r lo c a l villages, te a in

106 SKYLIFE 3 /2 0 0 9

VVhat's m o re , a s in

activity, it a ttra c ts fo r p re c is e ly th a t reaso n .


—-■■~ • ......

c.f XrC S3k::'<z: A

NOKAk

N O K IA

v V

Wo\N

*

Connecting People

' .

\M\Vto Hmçoç

^

DOKUN DİNLE PAYLAŞ

Nokia 5800 XpressMusic 0şW<«6

1

Yüksek sesli stereo hoparlörler Dokunmatik ekran Kolay ulaşılır müzik çalar 8 GB hafıza 3.2 MP kamera Kablosuz ağ bağlantısı (WLAN) _______________________________

nokia.com.tr

6 AY BOYUNCA MUZIK KEYFİ - 100.000'i aşkın yerli ve yabancı şarkı - 6 ay boyunca ister bilgisayarına, ister cep telefonuna indirme imkanı Ayrıntılı bilgi için: www.dokund1nlepaylas.com


GASTRONOMİ GASTRONOMY

Asya’dan dünyaya yayılan lezzet A taste spread from Asia

P irin ç Rice | j | V ED A T BA ŞA RA N

@ Ö N D E R DURMAZ

Ö ze llikle A sya m u tfa k k ü ltü rü n ü n v a z g e ç ilm e z baş a k tö rü olan p irin ç, d ü nyan ın, ta rih i en e skiye d a yana n b e sin le rin in b a şın d a g e liy o r... Farklı m u tfa k k ü ltü rle rin d e farklı u su lle rle p işirile n ve ye p ye n i le zze tle rle ç e ş itle n e n bu gıda, b ir İtalyan re s to ra n ın d a “ ris o tto ” , İspa nyo l m u tfa ğ ın d a “ p a e lla ” o la ra k çıkıyo r karşım ıza...

•- *’*»•*

An in d isp e n sa b le ing red ie nt of Asian cu isin e in particular, rice heads the list of the w o rld ’s o ld e s t nutrients. W e m eet this fo o d s tu ff, vvhich is prepared in d iffe re n t vvays in d iffe re n t cu isin e s p ro d u cin g a variety of new flavors, as 'ris o tto ’ in an Italian, ‘pa e lla ’ in a S panish restaurant.

D

ü n y a n ın e n e s k i te m e l b e s in k a y n a k la rın ın b a ş ın d a g e le n p ir in ç , b u ğ d a y k a d a r d e ğ e r li b ir ta h ıld ır. G ü n ü m ü z d e

d ü n y a n ü fu s u n u n y a rıs ın ın te m e l g ıd a s ın ı p ir in ç o lu ş t u r u y o r .

O

n e o f th e o ld e s t s ta p le s in th e vvorld, ric e is a g ra in a s v a lu a b le w h e a t. it is th e b a s ic fo o d o f h a lf th e

vvorld's p o p u la tio n to d a y . T h e fru it o f th e ric e p ia n t,

T r o p ik v e tr o p ik a ltı ik lim v e c o ğ r a fy a la r d a e k im i y a p ıla n ç e ltik

vvhich is g ro w n in tr o p ic a l a n d s u b -tr o p ic a i c iim a te s , ric e

b itk is in in m e y v e s i o la n p ir in ç , s u iç in d e y e tiş e n t e k ta h ıl

h a s th e d is tin c tio n o f b e in g th e o n ly g ra in g r o w n in

o lm a ö z e lliğ i d e ta ş ıy o r . B u n a k a rş ın d ü n y a d a 1 1 2 ü lk e d e

w a te r. İn s p ite o f th a t, it is r a is e d in 1 1 2 c o u n trie s in th e

p ir in ç e k im i y a p ılıy o r. D ü n y a p ir in c in in % 9 5 ’ in in ü r e tim i v e

vvorld w ith 9 5 % o f w o rld p ro d u c tio n a n d c o n s u m p tio n

tü k e tim i A s y a ’ d a g e r ç e k le ş tir iliy o r . P irin c in d ü n y a

ta k in g p la c e in th e A s ia n c o u n trie s . A lth o u g h m a n y

s o fr a la r ın d a y e r a lm a s ın a iliş k in p e k ç o k ta r ih b e lir tilm e k le

d a te s h a v e b e e n m o o t e d fo r th e a p p e a r a n c e o f r ic e o n

b ir lik te , M .Ö . 7 0 0 0 y ılla rın a k a d a r u z a n a n b ir ta r ih in

th e vvorld's ta b le s , its h is to ry is s a id to d a te b a c k to

v a r lığ ın d a n s ö z e d iliy o r .

7 0 0 0 B .C .

1 0 8 SKYLIFE 3 /2 0 0 9

>


o lu ş t u r m u ş o ld u ğ u p ir in ç

PILAFF, PRIDE OF THE

k ü ltü r ü n ü y a k ın d a n

TABLE

ric e p a d d ie s .

ta n ım ış tır . G ü n ü m ü z d e b u

V a rio u s s tu d ie s o n th e

INDISPENSABLE İN

b ö lg e d e y a ş a y a n d e v le tle r in

e m e r g e n c e o r in v e n tio n o f

VVESTERN CU İSİNES AS

m u tfa k k ü ltü r le r in d e fa rk lı

th e P ro c e s s in g o f rice,

WELL

p iş ir m e v e tü k e tm e

w h o s e h a rv e s t in w a te r is

R ic e w a s in tr o d u c e d to th e

a lış k a n lık la rın ı g ö r m e k

r a th e r d iffic u it, p u t fo rw a rd

M id d le E a s t b y th e P e rs ia n

m ü m k ü n . Ç e ltik b itk is in in

d i ffe re n t vievvs o n th e

E m p ire in 1 0 0 0 B .C . Th e

e k im in e u y g u n o la n A s y a 'd a

s u b je c t. Fiiling a s w e li a s

R o m a n s m ean vvh ile first

p ir in ç , y a ş a m k ü ltü r ü n d e

n u tritio u s , ric e is a ls o o n e o f

le a rn e d a b o u t ric e th a n k s

n e r d e y s e k u ts a llık

th e r a re fo o d s tu ffs th a t

to A le x a n d e r th e G r e a t's

m e r te b e s in e o tu r tu lm u ş tu r .

d o e s n o t c o n ta in th e

c a m p a ig n to In d ia . İn th e

H e m e n tü m A s y a

a lle rg e n ic s u b s ta n c e g lü te n .

8 th c e n tu ry ric e w a s ta k e n

k ü ltü r le r in d e m is a fir le r e

A s th e b a s ic s o u r c e o f

to S p a in b y th e A ra b s . İt

s u n u la n b a ş y e m e k m u tla k a

n u tritio n in th e A s ia n

vvas b r o u g h t to Ita ly a n d

p ir in ç le p iş ir ilm iş o lm a k

c o u n trie s , ric e s p r e a d in

th e B a lk a n s b y th e

z o r u n d a d ır . G ü n ü m ü z d e

tim e , s o m e tim e s b y c h a n c e ,

O tto m a n s b e tv v e e n th e

d ü n y a c a ü n lü b a z ı

s o m e tim e s b y d e s ig n , to

1 3 th a n d 1 6 th c e n tu rie s .

U z a k d o ğ u lu fir m a la r ın

S o u th e rn E u ro p e , th e

A s it tr a v e le d w e s tw a r d s

is im le r i d a h i p ir in ç

B a lk a n s a n d th e A m e ric a s .

ho vve ver its u s e in th e

ta r la la r ın d a n e s in le n e r e k

T h e T u rks, w h o first liv e d

k itc h e n narrovved.

b e lir le n m iş tir .

c lo s e to N o r th e rn C h in a

N e v e rth e le s s , th e S p a n is h

b e fo r e m ig ra tin g d o w n to

in E u r o p e in v e n te d a d ish

BATI M U TFA K LA R IN I İN

In d ia , c o n s e q u e n tly b e c a m e

lik e ‘p a e lla ’, m a d e vvith

DA VA Z G E Ç İLM E Z İ

c lo s e ly a c q u a in t e d vvith th e

ric e a n d r e g a r d e d a s th e

P ir in ç , O r ta D o ğ u ’y a P e rs

r ic e c u ltu re o f th e s e tw o

p r id e o f S p a n is h c u isin e,

İm p a r a to r lu ğ u ta r a fın d a n

d iffe re n t re g io n s . İt is

vvhile th e Ita lia n s p r o d u c e d

M .Ö . 1 0 0 0 y ılın d a

p o s s ib le to s e e d iffe re n t

th e ir ‘r is o t to ’, a ls o m a d e

ta n ıtılm ış tır. R o m a lıla r is e ilk

vvays o f c o o k in g a n d e a tin g

vvith ric e a n d a c la s s ic o f

k e z B ü y ü k İs k e n d e r ’ in

ric e in th e c u is in e s o f th e

vvorld c u is in e a fte r p iz z a

H in d is ta n ’ a y a p tığ ı s e fe r

s ta te s e x is tin g in th is re g io n

a n d s p a g h e tti. In d e e d

s a y e s in d e ö ğ r e n m iş le r

to d a y . İn A s ia , vvhich is

ris o tto is c o n s id e r e d to b e

p ir in c i. P irin ç 8 . y ü z y ıld a d a

m o r e c o n d u c iv e to th e

th e m o s t r e fin e d te c h n iq u e

A r a p la r ta r a fın d a n

grovving o f ric e , h a s a n

in a li o f Ita lia n c o o k in g .

Is p a n y a ’y a g ö tü r ü lm ü ş .

a lm o s t s a c r e d p la c e in d a ily

N a tu ra lly ric e a r riv e d in

İta ly a to p r a k la r ın a v e

life. S e rv in g a ric h d is h to

A n a to lia in a d v a n c e o f th e

PİLAV

B a lk a n la r ’ a u la ş m a s ı

g u e s ts is d e r ig u e u r in

T u rks. B u t ric e a n d ric e

S u y u n iç in d e h a ş a tı o ld u k ç a

O s m a n lIla r ta r a fın d a n

a lm o s t a li th e A s ia n

p r o d u c ts o n ly m a d e th e ir

z a h m e tli o la n ç e lt ik b itk is in in

1 3 - 1 6 . y ü z y ılla r a r a s ın d a

c o u n trie s . E v e n th e n a m e s

r e a l p r e s e n c e knovvn in

iş le n m e s in in ç ık ış ı v e y a ic a d ı

g e r ç e k le ş m iş . B a tı’y a d o ğ r u

o f s o m e vvorld fa m o u s F a r

A n a to lia follovving th e

ü z e rin e y a p ıla n a r a ş tır m a la r ,

g id ild ik ç e p ir in c in

E a s te rn firm s to d a y a r e s a id

a rriv a l o f th e Turks.

b u k o n u d a d a fa r k lı g ö r ü ş le r

m u tfa k la r d a k i k u lla n ım a la n ı

to h a v e b e e n in s p ir e d b y

T h e S e lju k s in p a rtic u la r,

SOFRALARIN BAŞ YEMEĞİ

o r ta y a k o y u y o r . D o y u r u c u v e b e s le y ic i ö z e lliğ i o la n p ir in ç a y n ı z a m a n d a a le r jik m a d d e g lü te n iç e r m e y e n n a d ir g ıd a la r d a n b iri. A s y a ü lk e r in in te m e l b e s in k a y n a ğ ı d u r u m u n d a k p ir in ç z a m a n la

G ü n e y A v r u p a 'y a ,

B a lk a n la r ’ a v e A m e r ik a k ıta s ın a k a d a r b a z e n b ilin ç li b a z e n d e k a z a y la u la ş m ış . T ü r k le r in p ir in ç le iliş k is i O rta A s y a ’y a g ö ç e tm e le r iy le b a ş la r . İlk ö n c e le r i K u z e y Ç in ’ e y a k ın o la n , s o n ra la r ı is e H in d is ta n ’ a in e n T ü rk le r, b u n e d e n le ik i fa r k lı b ö lg e n in

>


d a ra lm ış tır. B u n a r a ğ m e n

is te r . B u n e d e n le s a r a y a

w h o c a m e to A n a to lia via

p r o o f o f th e c o o k s to b e

A v r u p a ’ d a Is p a n y o lla r ,

a lın a c a k a ş ç ıla rın

Ira n , b r o u g h t w ith th e m to

h ire d b y th e p a la c e la y in

“ p a e lla ” g ib i p ir in ç le y a p ıla n

y e te n e k le r i p ila v

th e re g io n th e ir e x p e r ie n c e

th e ir p ila ff-c o o k in g skills.

v e Is p a n y o l m u tfa ğ ın ın

p iş ir m e k te k i b a ş a rıla r ıy la

a n d k n o w le d g e o f ric e in th e

T h e im p o rta n c e o f ric e p ila ff

b a y ra ğ ı s a y ıla n b ir y e m e k

ö lç ü lm e k te y d i.

c u is in e s o f C h in a , In d ia a n d

to th e O tto m a n s is a p p a r e n t

g e liş tir m iş , Ita ly a n la r is e

P irin ç p ila v ın ın

P e rs ia . İn th e O tto m a n

fro m th e in g re d ie n ts th a t

m u tfa k k ü ltü r le r in d e p iz z a v e

O s m a n lI’ d a k i ö n e m in i,

E m p ire , ric e to o k its p la c e

w e re used.

m a k a r n a d a n s o n r a p ir in ç le

p ila v iç in k u lla n ıla n

a s th e m a in d is h on

la m b th a t w a s u s e d in a li

y a p ıla n v e d ü n y a m u tfa k

m a lz e m e le r d e n

b a n q u e t ta b le s fro m th e

ric e p ila ffs , th e u s e o f

lite r a tü r ü n d e k la s ik le ş m iş

a n la m a k ta y ız . P iş ir ile n tü m

fe a s ts o f th e M e v le v i’s t o

c in n a m o n a n d g u m m a s tic ,

“ r is s o t t o ” la rın ı ü r e tm iş le r d ir .

p ir in ç p ila v la rın ın

th o s e o f th e s u lta n s .

b o th o f vvhich w e re h a r d to

H a tta “ r is s o t t o " , Ita ly a n

ta m a m ın d a k u z u e tin in

m u tfa ğ ın ın e n in c e lik li

y a n ı s ıra , te m in i k o la y

THE PROOF OF THE

n o tevvorth y. İn th e n e w d in in g c u s to m s in tr o d u c e d

B e s id e s th e

c o m e b y , is a ls o

p iş ir m e t e k n iğ i o la r a k

o lm a y a n ta r ç ın v e s a k ız

COOK...

d e ğ e r le n d ir ilm e k te d ir . P irin ç

k u lla n ıld ığ ı d ik k a t ç e k iy o r .

T h e w o rd s fo r ric e in

d u rin g th e 1 9 th c e n tu ry

A n a d o lu ’y a d o ğ a l o la r a k

T a n z im a t d ö n e m iy le

Turkish, ‘p ir in ç ’ a n d 'p ila v ',

p e r io d o f r e fo rm s knovvn a s

T ü r k le r ’d e n ö n c e g e lm iş tir .

b ir lik te d e ğ iş e n s o fr a

c a m e in to th e la n g u a g e

th e T a n z im a t, p ila ff c e a s e d

A n c a k p ir in ç v e p ir in ç

d ü z e n le r in d e p ila v , a n a

fro m P e rs ia n . İn p la c e o f

to b e th e m a in d is h a n d

ü r ü n le r i, A n a d o lu ’ d a k i

y e m e k r o lü n d e n ç ık m ış ,

'p irin ç ', th e O tto m a n s u s e d

b e g a n in s te a d to b e c o n s u m e d a c c o m p a n ie d b y

g e r ç e k v a rlığ ın ı T ü r k le r in

h o ş a b ( h o ş a f ) e ş liğ in d e

th e w o rd ‘d a n e ’, a w o rd

A n a d o lu ’y a g e lm e le r in d e n

ta tlı d a n ö n c e tü k e tilm e y e

d e riv e d fro m th e H in d i w o rd

‘h o ş a f (s te w e d fruit

s o n r a o r ta y a k o y m u ş tu r .

b a ş la m ış tır . G ü n ü m ü z d e

‘d h a n y a ' m e a n in g ‘fo o d o f

c o m p o te ) fo llo w in g d e s s e rt.

Ö z e llik le Ira n ü z e rin d e n

b u a lış k a n lık d a

h u m a n s '. F o r y e a rs , fo r

This c u s to m to o h a s b e e n

A n a d o lu ’y a g e le n

te r k e d ilm iş tir . A r tık , a n a

e x a m p le , th e te rm ‘d a n e - i

a b a n d o n e d to d a y w h e n

S e lç u k lu la r , p ir in c in Ç in ,

y e m e k le r in d e ğ iş m e z

s a r u ’ (yellovv fo o d ) w a s u s e d

p ila ff is s e rv e d a n d

H in d is ta n v e Ira n m u tfa k

g a r n itü r ü o la r a k s u n u lu p

b y th e O tto m a n s to r e fe r to

c o n s u m e d a s a r e g u la r

k ü ltü r le r in d e k i d e n e y im v e

t ü k e t iliy o r p ila v . D ü n y a d a

s a ffr o n -fla v o r e d rice. S in c e

a c c o m p a n im e n t to th e m a in

b ir ik im le r in i b u b ö lg e y e

h ız la d e ğ iş e n y e m e k

ric e w a s r e g a r d e d a s a

d ish . D e s p ite r a p id ly

ta ş ım ış la rd ır. O s m a n lı

a lış k a n lık la rın a r a ğ m e n

s o u r c e o f b o d ily s tre n g th b y

c h a n g in g e a tin g h a b its in

İm p a r a to r lu ğ u n d a p ir in ç ,

T ü r k m u tfa ğ ı

th e O tto m a n s , th e re a r e a

th e vvorld, ric e a n d its

M e v le v i s o fr a la r ın d a n s u lta n

u y g u la m a la r ın d a p ir in ç v e

n u m b e r o f u n w ritte n

P ro d u c ts a r e m a in ta in in g

s o fr a la r ın a k a d a r u z a n a n

p ir in ç ü r ü n le r in in

p rin c ip le s g o v e rn in g th e

th e ir tra d itio n a l ro le in

z iy a fe tle r d e b a ş y e m e k

g e le n e k s e l ro lü d e v a m

c o o k in g a n d e a tin g o f pilaff.

Tu rk is h cu is in e .

o la r a k y e r in i a lm ış tır.

e tm e k te d ir .

A t T o p k a p ı P a la c e in

T h e la s t w o rd ? M a y th e

S o n s ö z ? P ila v d a n

p a rtic u la r, p r e p a r in g p ila ff in

sp oo n o f an yo n e w ho shuns

d ö n e n in k a ş ığ ı k ırıls ın !

g ig a n tic c a u id ro n s

ric e b e b r o k e n l

AŞÇ IN IN BAŞARI ÖLÇÜTÜ

m e a s u rin g 1 m e te r in

P irin ç v e p ila v k e lim e le ri F a r s ç a 'd a n y e r le ş m iş tir

Y ardım larından dolayı

d ia m e te r a n d 1 .2 m e te r s

W e a re g ratefu l to Nilhan

d ilim iz e . O s m a n lI’ d a p ir in ç

N ilhan A ras ve M e h m e t

d e e p , r e q u ire d c o n s u m m a te

A ras a n d M e h m e t Fleis for

y e r in e “ d a n e ” is m i

R e is ’e teşekkürler.

skill. C o n s e q u e n tly , th e

their as sistan ce.

k u lla n ılırd ı. M u h te m e le n " d a n e ” k e lim e s i, H in t d ilin d e ‘ in s a n ın g ıd a s ı’ a n la m ın a g e le n " d h a n y a ” k e lim e s in d e n tü r e m iş tir . Ö rn e ğ in O s m a n lIla r, s a fra n lı p ir in ç p ila v ın ın y e r in e “ d a n e i s a r u ” ta n ım ın ı k u lla n m ış y ılla rc a . O s m a n lI'd a , v ü c u d u n k u d re t ka yn a ğ ı o la r a k k a b u l e d ile n p ir in ç p ila v ın ın p iş ir ilm e s i v e tü k e tilm e s in in d e y a z ılı o lm a y a n p e k ç o k ilk e s i v a r d ır. Ö z e llik le T o p k a p ı S a r a y ı’ n d a ç a p ı 1 m e tr e , d e rin liğ i 1 .2 0 m e tr e y i b u la n d e v y e m e k k a z a n la r ın d a p ila v p iş ir m e k b ü y ü k u s ta lık 1 1 0 SKYLIFE 3 / 2 0 0 9


'

Şimdi Bargylia'da olmak vardı. B odrum 'un en güzel koyu G üvercinlik'te, en özel gün batımını izlemek, şehir m erkezine 20 dakikada gitm e k, havaalanından 20 dakikada eve dönmek, Bodrum 'da keyifle yaşamak, huzurlu olmanın tadını çıkarmak istiyorsanız olmanız gereken tek yer; Regnum Bargylia Evleri. Evinizi seçin, 1 7 8 .5 0 0 YTL'den başlayan fiyatlar ve cazip ödem e seçenekleriyle hemen oturm aya başlayın. B eyaz eşyalı v e k lim a lı Ö z e l iskele v e b e a c h c lu b G o l f a n tre n m a n sahası Ç o c u k o y u n alan lan Y ü z m e h a v u z u v e ç o c u k h a vu zu S auna v e fıtn e s s sa lo n u T e n is k o r t u K a m e ra lı g ü v e n lik s is te m i D e p r e m g ü v e n liğ i sağlanm ış altya p ı Su s o ru n u n a d e n iz su yu a rıtm a te sisi ç ö z ü m ü .

Bodrum Satış Ofisi: Neyzen Tevfik Cad. No:l 16 Tel: 0 252 316 01 30 www.regnum.com.tr

BODRUM EVLERİ


Tarifler I Recipes Hamsili pilav Anchovy pilaff M alzem esi:

Ingredients:

2 k g kılçığı a y ık la n m ış h a m s i

2 kg fresh anchovies, debo ned

1 /2 d e m e t ta z e s o ğ a n

1/2 bunch green onions

2 0 0 g r te re y a ğ ı

2 0 0 g r b u tte r

1 /2 s u b a rd a ğ ı z e y tin y a ğ

1/2 cup otive oil

4 s u b a rd a ğ ı p irin ç

4 cups n'ce

3 y e m e k kaşığ ı ç a m fıstığ ı

3 tbsp pine nuts

2 ,5 y e m e k kaşığ ı k u ş ü z ü m ü

2 1/2 tbsp currants

4 s u b a rd a ğ ı su

4 cups w ater

Tuz

Salt

Hazırlanışı:

s o n r a h a fif s o ğ u tu lu r . Ç u k u r

P reparatio n :

Ç a m fıs tığ ı te r e y a ğ ın d a

b ir fırın k a b ı y a ğ la n ır , a ltın a

B ro w n th e p in e nu ts in th e b u tte r a n d a d d th e currants.

k a v r u lu r v e k u ş ü z ü m ü ila v e

b ir k a t h a m s i d iz ilir . P iş ir ile n

Fineiy c h o p th e onions a n d s a u te siightiy in the oil, th en a d d

e d ilir . S o ğ a n la r in c e in c e

p ila v , fırın k a b ın a d iz ile n

the rice a n d co n tin u e sa u tâ in g fo r 5 m inutes. A d d th e o th e r

d o ğ r a n d ık ta n s o n r a y a ğ d a

h a m s ile r in ü z e r in e y a y ılır.

ingredients a n d m ix well, then a d d the 4 cu p s o f vvater a n d

ö ld ü r ü lü r , p ir in ç ila v e e d ilip

P ila v ın ü z e r in e b ir k a t d a h a

let steep . W hen th e rice is tender, co o i siightiy. G re a s e a

5 d a k ik a k a v r u lu r . D iğ e r

h a m s i d iz ild ik te n s o n r a

d e e p o v e n -p ro o f dish a n d arra n g e a lay er o f an cho vies on

m a lz e m e le r ila v e e d ilir e k

ü z e r in e z e y tin y a ğ g e z d ir ilir

the b o tto m . S p re a d th e c o o k e d p ila ff ö v e r th e ancho vies a n d

k a r ış tırılır v e 4 b a r d a k s u

v e fır ın d a p iş ir ilir . H a m s ile r

a d d a n o th e r layer o f an cho vies on top. Drizzle with olive oil

ila v e e d ilir . D e m le m e y e

k ız a r d ık ta n s o n r a h a m s ili

a n d b a k e in th e öven. W hen the an cho vies a re brovvned, th e

b ıra k ılır. P ila v d e m le n d ik te n

p ila v s e r v is e h a z ırd ır.

pilaff is re a d y to serve.

Otlu sakızlı pilav Pilaff with herbs and gum mastic

Hazırlanışı:

M alzem esi:

Ing redien ts:

5 0 0 g r b a s m a ti p irin c i

5 0 0 g r B asm ati rice

1 5 0 g r te re y a ğ

150 g r butter

1 k a h v e k a şığ ı tu z

1/4 tsp salt

7 5 0 g r e ts u y u v e y a su

7 5 0 g r vvater or m e a t stock

1 /4 d e m e t in c e kıyılm ış

1/4 bunch parsley, fineiy

m aydanoz

chop ped

1 /4 d e m e t in c e kıyılm ış

1/4 bunch dili, fineiy

d e re o tu

chop ped

P irin ç y ık a n ıp s ü z d ü r ü lü r . T e r e y a ğ e r it ild ik t e n s o n r a p ir in ç

1 /4 d e m e t in c e kıyılm ış ta z e

1.4 bunch fresh mint, fineiy

ila v e e d ilir e k 3 - 4 d a k ik a k a v r u lu r . İn c e d o ğ r a n m ış o tla r v e

nane

chop ped

t a z e s o ğ a n e k le n ir . 4 d a k ik a b e r a b e r k a r ış tırılır . T u z ,

4 a d e t ta z e s o ğ a n

4 green onions

z e n c e fil, d a m la s a k ız ı v e k a k u le ila v e e d ilir . K a y n a m ış e t

1 /4 d e m e t h in d ib a ğ

1/4 bunch radicchio

s u y u v e y a s u k a tı la r a k k a r ış tırılır v e o c a ğ ın a ltı k ıs ılır. K ıs ık

1 /2 ç a y ka şığ ı to z z e n c e fil

1 /2 tsp ground ginger

a te ş te 5 - 6

4 a d e t d ö v ü lm ü ş k a k u le

4 cardam om pods, crushed

2 a d e t d a m la sakızı

2 drops o f gum mastic

d a k ik a d e m le m e y e b ır a k ılır. S o n r a k a ş ık

y a r d ım ıy la k a r ış tırılır . S ıc a k o la r a k s e r v is e d ilir .

P reparatio n : W ash a n d drain the rice. M e it th e b u tte r in a skillet, a d d th e rice a n d s a u te for 3 - 4 m inutes. A d d th e fineiy c h o p p e d h e rb s a n d g ree n onion a n d m ix w ell fo r 4 m inutes. A d d th e salt, ginger, g u m m a s tic a n d ca rd a m o m . Then a d d th e vvater o r m e a t s to c k a n d m ix again. L o w e r the h e a t a n d let s te e p ö v e r lo w h e a t for 5 - 6 m inutes. Finally, stir vvith a spoon. S e rv e p ip in g hot. 112 SKYLIFE 3 /2 0 0 9


Asrarlı sütlaç Asrar milk pudding Hazırlanışı: K a y n a y a n s ü te y ık a n m ış p irin ç e k le n ir. K ısık a te ş te a ra sıra ka rıştırıla ra k y a k la ş ık b ir s a a t p işirilir. K o y u la ş a n p irin ç iyice a ç ılın c a a te ş te n alınır. S ü tla ç , k a s e le ri y a rım d o ld u ra c a k ş e k ild e p a yla ştırılır. S o ğ u m a y a bırakılır.

M alzem esi:

Ingredients:

1 İt s ü t

1 litero fm ilk

Zerde yapılışı:

1 ç a y b a rd a ğ ı p irin ç

1/2 cup rice

K a y n a y a n s u y a ş e k e rin ü ç te b iri v e iy ic e y ık a n m ış p irin ç

Z e rd e yapılışı (M alzem eler):

F o r the Z e rd e (Ing redien ts):

1 ç a y b a rd a ğ ı p irin ç

1/2 cup rice

P iş irm e y e p irin ç le r iy ic e a ç ılıp y u m u ş a y ın c a k a d a r d e v a m

3 / 4 s u b a rd a ğ ı ş e k e r ( 3 ’e

3 /4 cup sugar, divided into

e d ilir. K a la n ş e k e r d e e k le n ir. Z e rd e k o y u b ir k ıv a m a e riş in c e ,

b ö lü n e c e k )

three parts

ö n c e d e n ha zırla n ıp s o ğ u tu lm u ş s ü tla ç la rın ü z e rin e e kle n ir.

3 b a rd a k su

3 cups o f w ater

Filiz Hösükoğlu ’ndan alınmıştır.

e k le n ir. K ısık a te ş te a ra sıra k a rış tıra ra k 2 0 d a k ik a k a d a r p işirilir. P irin ç le r b ira z a ç ılın c a ş e k e rin d iğ e r ü ç te biri e kle n ir.

P reparatio n : B ring th e m ilk to a b o il a n d a d d the w a s h e d rice. C o o k fo r ap p ro xim ately o n e h o u r ö v e r lo w heat, stirring occasionally. W hen th e m ixtu re b egin s to thicken a n d th e rice to swell, re m o v e from th e heat. P o u r into individual serving dishes. L e t cool.

P re p a ra tio n o f Z erd e: B ring the vvater to a bo il a n d a d d o n e -th ird o f th e s u g a r a n d th e w e ll-w a s h e d rice. C o o k ö v er lo w h e a t for a b o u t 2 0 m inutes, stirring occasionally, a n d continuing until th e rice b egin s to sw ell a n d soften. Then a d d the rem ainin g sugar. W hen thickened, p o u r ö v e r the p reviou sly p re p a re d a n d c o o le d m ilk p u d d in g in dishes. C ourtesy o f Filiz Hösükoğlu

Aside Aside M alzem esi:

Ing redien ts:

Hazırlanışı:

2 5 0 g r p irin ç

2 5 0 g r rice

T e n c e r e d e 4 y e m e k k a ş ığ ı te r e y a ğ e r itilip in c e d o ğ r a n m ış k u ru

5 y e m e k kaşığ ı te re y a ğ

5 tbsp butter

s o ğ a n p e m b e le ş in c e y e k a d a r k a v r u lu r. K u ş b a ş ı d o ğ r a n m ış

2 5 0 g r k u z u eti

2 5 0 g r lam b m eat, cu bed

k u z u e ti ila v e e d ilip b ira z k a r ış tırd ık ta n s o n r a e t s u y u v e y a s u

1 0 0 g r k u ru b a m y a

100 g r okra

e k le n ir. O r ta a te ş te 1 5 d a k ik a p iş irilir. E tle r p iş m e y e y a k ın

1 y e m e k k a ş ığ ı tu z

1 tbsp salt

b a m y a , tu z , t o z k a r a b ib e r v e k ırm ız ı b ib e r e k le n ip k a rış tırılır

1 k a h v e ka şığ ı to z kırm ızı b ib e r

1/4 tsp ground red p e p p er

v e 2 0 d a k ik a p iş m e y e b ıra k ılır. B ir te n c e r e d e 4 s u b a rd a ğ ı su k a y n a tılır tu z ila v e e d ilip k a y n a m a y a b ıra k ılır. P irin ç d e e k le n ip

1 /2 k a h v e ka şığ ı to z k a r a b ib e r

1/8 tsp ground black pe p p er

1 a d e t in c e d o ğ ra n m ış s o ğ a n

1 onion, finely diced

la p a h a lin e g e lin c e y e k a d a r k a y n a tılır. A r d ın d a n o r ta a te ş te 1

4 s u b a rd a ğ ı s u v e y a e t s u y u

4 cups vvater o r m e a t stock

y e m e k k a ş ığ ı te r e y a ğ v e 1 y e m e k k a ş ığ ı u n a z a r a z a r

1 y e m e k k a ş ığ ı u n

1 tbsp Hour

y e d ir ile r e k e z ilir. İy ic e p iş tik te n s o n r a s e r v is k a b ın a a lın ır. O rta s ı h a v u z g ib i a ç lııp iç in e p iş irile n e tli b a m y a d ö k ü lü r . S ıc a k o la r a k s e r v is e d ilir .

Preparatio n : M e lt th e 4 tb sp o f b u tte r in a p o t a n d s a u te the c h o p p e d onion until it begin s to color. A d d the cu b es o f lam b, m ix slightly, a n d then a d d the w a te r o r m e a t stock. C o o k ö v er m ed iu m h e a t for 15 m inutes. W hen the m e a t is tender, a d d the okra, salt, b lack p e p p e r a n d r e d p e p p e r a n d mix. L e t co o k for 2 0 m inutes. B ring the four cu p s o f vvater to bo il in a pot, a d d th e salt a n d continue boiling. A d d th e rice a n d co o k until very soft. Lovver to m ed iu m h e a t a n d a d d o n e tb sp o f b u tte r a n d then the flour, slowly, blending well. W hen thoroughly cooked, rem o ve to a serving platter. M a k e a well in the çe n te r a n d p o u r in th e m e a t a n d okra mixture. S e n /e p iping hot.


İS T A N B U L GUIDE

■ Hotels / Oteller

ABANT PALACE HOTEL ("***) Taksim International Group

(

CONRAD İSTANBUL

T el [0 3 7 4 ] 2 2 4 5 0 12 F ax [0 3 7 4 ] 2 2 4 5 0 2 8 A b a n t G ö l K e n a rı 1 4 1 0 0 A b a n t / B o lu a b a n t@ ta k s im o te lc ilik .c o m . tr w w w .ta k s im o te lc ilik .c o m .tr

Tel [0 2 1 2 ] 2 2 7 3 0 0 0 F a x [0 2 1 2 ] 2 5 9 6 6 6 7 Yıldız C a d . 3 4 3 5 3 B e ş ik ta ş / İsta n b u l is ta n b u lin fo @ c o n -a d h o te ls .c o m w w w .c o n ra d is ta n b u l.c o m

AKG Ü N İS TA N B U L HO TE L (***” )

ELITE HOTELS DRAGOS (*****)

m

K EM PINSKI RESIDENCES A STORIA İSTANBUL (**'**)

SHERATON İSTANBUL ATAKÖY (*****)

Tel [0 2 1 6 ] 4 4 1 61 6 0 F ax [0 2 1 6 ] 4 4 1 3 8 81 Piri R e is C a d . N o :3 M a lte p e / İsta n b u l re s e rv a tio n @ e lite h o te ls .c o m . tr w w w .e lite h o te ls .c o m .tr

Tel [0 2 1 2 1 3 1 5 6 0 0 0 F ax [0 2 1 2 ] 2 4 0 4 1 6 5 C u m h u riy e t C a d . 3 4 3 6 7 H a rb iy e / İs ta n b u l s a le s . is ta n b u l@ h ilto n ,c o m w w w .is ta n b u l.h ilto n .c o m

T e l |0 2 1 2 ] 3 7 0 0 0 0 0 F a x (0 2 1 2 ] 3 7 0 0 0 7 0 B ü y ü k d e re C a d . N o : 12 7 E s e n te p e / İs ta n b u l in fo .a s to ria @ k e m p in s k i.c o m w w w .k e m p in s k i -a s to ria .c o m

Te l [0 2 1 2 ] 5 6 0 81 0 0 F ax [0 2 1 2 ] 5 6 0 81 5 5 Sahil Y olu, 3 4 1 5 8 A ta kö y / İstanbul reservat ion.atakoy@sheraton.com w w w . s h e ra to n .c o m /is ta n b u la ta k o y

CROVVNE PLAZA İSTANBUL OLD C ITY (~***)

ELITE VVORLD HOTEL

HOLIDAY INN İSTANBUL A IR PO R T NORTH {**— )

M Ö VENPICK HOTEL İSTANBUL r * )

Tel [0 212] 53 4 4 8 7 9 (20 H at / Lines) F ax [0 2 1 2 ] 5 3 4 91 2 6 A d n a n M e n d e re s Bulvarı (Vatan C ad.) Topkapı / İstanbul s a le s @ a k g u n h o te l.c o m w w w . a k g u n h o te l.c o m

SHERATON İSTANBUL MASLAK HOTEL (****•)

T e l [0 2 1 2 ) 4 4 4 9 3 3 3 F a x [0 2 1 2 ] 5 1 1 9 3 3 3 O rd u C ad. La leli - İs ta n b u l w w w .c ro w n e p la z a . c o m

Tel [ 0 2 1 2 ) 3 1 3 8 3 8 3 Fax [0 2 1 2 ] 3 1 3 8 3 9 3 K o c a te p e M a h . Ş e h it M u h ta r C a d d e s i N o :4 2 3 4 4 3 5 T a k s im / İsta n b u l in fo @ e lite w o rld h o te l.c o m . tr

Tel [0 2 1 2 ] 6 0 4 1 5 0 0 F a x [0 2 1 2 ] 4 4 5 0 1 7 3 M a h m u tb e y M ah. T aşo ca ğ ı yo lu N o :3 5 3 4 2 1 7 B ağcılar / İstanbul in fo @ h iis ta n b u l-a irp o rtn o rth .c o m w w w . h iis ta n b u l -a irp o rtn o rth .c o m

T e l [0 2 1 2 ] 3 1 9 2 9 2 9 F a x [0 2 1 2 ] 3 1 9 2 9 0 0 B ü y ü k d e re C a d . 3 4 3 3 0 4 . L e v e n t / İsta n b u l h o te l.is ta n b u l@ m o e v e n p ic k . c o m w w w . m o e v e n p ic k - İs ta n b u l .c o m

Tel [0212| 335 99 99 Fax [0212) 285 0 9 51 Büyukciere Cad. No:49 34398 Maslak / İstanbul info@sheratonistanbulmaslak.com www.sheraton.com/istanbulmaslak

BARCELÖ ERESİN TOPKAPI HOTEL (**"*)

ÇINAR OTEL

ESER HOTEL & SPA BÜYÜKÇEKMECE

HOLIDAY INN İSTANBUL C ITY TOPKAPI

POLAT RENAISSANCE İSTANBUL HOTEL (*****)

SÜRMELİ İSTANBUL HOTEL

T el [0 2 1 2 ] 3 3 1 1 2 12 F a x |0 2 1 2 |6 3 1 3 7 0 2 M illet C a d . N o: 186 . 3 4 1 0 4 To p ka p ı / İstanbul e re s in to p k a p i@ b a rc e lo .c o m w w w .b a r c e lo tu r k e y .c o m

Tel [0 2 1 2 ] 6 6 3 2 9 0 0 F a x [0 2 1 2 ] 6 6 3 2 9 21 Ş e v k e tiy e M a h . F ener M evkii 3 4 1 4 9 Y e şilkö y / İstanbul re s e rv a tio n @ c in a rh o te l .c o m .tr w w w .c in a rh o te l.c o m .tr

Tel [0 2 1 2 ] 8 6 7 7 0 0 0 (Pbx) F ax [0 2 1 2 ] 8 6 7 7 0 6 2 Gazı M ustafa Kem al C ad. No: 11 3 4 5 0 0 B .Ç ekm ece / İstanbul w w w .e s e r h o te l,c o m . tr

Tel [0 2 1 2 ] 5 3 0 9 9 0 0 F ax [0 2 1 2 ] 5 3 0 9 9 2 4 M ille t C a d . 1 8 7 T o p k a p ı / İs ta n b u l in fo @ h iis ta n b u lc ity .c o m w w w .h iis ta n b u lc ity .c o m

Te l [0 2 1 2 | 4 1 4 1 8 0 0 F a x [0 2 1 2 ] 4 1 4 1 8 7 0 Sahityolu C addesi N o:2 3 4 1 4 9 Yeşilyurt / İstanbul re s e rv a tio n @ p o la th o ld in g .c o m w w w . p o la tr e n a is s a n c e . c o m

Tel |0 2 1 2 ] 2 7 2 11 61 (6 H at - Lines) F a x (0 2 1 2 ] 2 7 2 0 5 1 6 P ro f.D r.B ü le n t Tarcan Sok. N o :3 G a yre tte pe / İstanbul reservationistanbul@surmelihotels.com w w w .s u r m e lih o te ls .c o m

S V V IS S Ö T E L T H E B O S P H O R U S ,

)

r —)

Abant Otel

HİLTON İSTAN B UL

(*“ **)

(.....)

D ED EM A N İSTANBUL

BÜYÜK ABANT OTEL

D ED EM A N İSTANBUL

m

GRAND CEVAHİR OTEL ve KONGRE MERKEZİ (*****)

HYATT REGENCY İSTANBUL (*“ **)

RAMADA PLAZA İSTANBUL

(***“ >

Tel [0 3 7 4 ] 2 2 4 5 0 3 3 F a x [0 3 7 4 ] 2 2 4 5 0 31 1 4 0 3 1 A b a n t / B o lu b u y u k a ba ntoteli@ bu y uk a ba ntoteli.c or w w w . b u y u k a b a n to te l i .c o m .tr

T e l [0 2 1 2 ] 3 3 7 4 5 0 0 F a x [ 0 2 1 2 ] 2 7 5 11 0 0 Y ıldız P o s ta C a d . 5 0 3 4 3 4 0 B e ş ik ta ş / İs ta n b u l is ta n b ııl@ d e d e m a n .c o m w w w .d e d e m a n .c o m

Te l [0 2 1 2 ] 3 1 4 4 2 4 2 Fax [0 2 1 2 ] 3 1 4 4 2 4 4 D a rü la c e z e C a d . N o :9 Ş işli / İs ta n b u l s a le s @ g c h .c o m .tr w w w .g c h .c o m .tr

T e l [0 2 1 2 ] 3 6 8 1 2 3 4 F a x [0 2 1 2 ] 3 6 8 1 0 0 0 T a ş k ış la C a d . N o .1 3 4 4 3 7 T a k s im / İs ta n b u l İs ta n b u l. re g e n c y @ h y a tt.c o m w w w .is ta n b u l.r e g e n c y .h y a tt.c o m

Tel [0 2 1 2 ] 4 4 4 0 2 7 2 - 3 1 5 4 4 4 4 Fax [0 2 1 2 )3 1 5 44 45 Halaskargazi C ad. N o: 6 3 3 4 3 7 3 O sm a n b e y-Ş işli / İstanbul in fo @ ra m a d a p la z a is ta n b u l .c o m w w w .ra m a d a p la z a is ta n b u l.c o m

İS T A N B U L (* **•*) Tel [0 2 1 2 ] 3 2 6 11 0 0 F ax [0 2 1 2 ) 3 2 6 11 2 2 Bayıldım C ad. N o:2 M açka 3 4 3 5 7 B eşiktaş / İstanbul is ta n b u l@ s w is s o te l .c o m w w w . s w is s o te l.c o m

T

BYOTELL

DEDEMAN ŞİLE

m

(

T el [0 2 1 6 ] 5 7 1 61 0 0 F ax [0 2 1 6 ] 5 7 1 6 1 1 0 K ozyatağı Saniye Emnutlu Sok. No: 3 K adıköy / İstanbul in fo @ b y o te ll.c o m .tr w w w .b y o te ll.c o m .tr

1 1 4 S K Y L IF E 3 /2 0 0 9

)

T e l [0 2 1 6 ] 7 1 2 2 4 2 4 F a x [0 2 1 6 ] 7 1 2 2 4 2 9 K u m b a b a M a h a lle si U y g u r S o k . N o : 4 0 Ş ile / İstanbul s ile @ d e d e m a n .c o m w w w .d e d e m a n .c o m

GÜRAL SAPANCA VVELLNESS PARK (“ ***)

İSTANBUL M ARRIO TT HOTEL ASIA (***~)

T el [0 2 6 4 ] 5 9 2 2 4 0 0 - 5 9 2 3 3 2 3 F ax [0 2 6 4 ] 5 9 2 0 9 3 2 K ırkoınar / S a p a n c a in fo @ g u ra ls a p a n c a .c o m w w w .g u ra ls a p a n c a .c o m

Te l [0 2 1 6 ] 5 7 0 0 0 0 0 (Pbx) F a x [0 2 1 6 ] 4 6 9 9 9 9 9 K a yışd a ğ ı C a d . N o :1 3 4 7 5 2 K o zya ta ğ ı / İsta n b u l w w w . m a rrio ttis ta n b u la s ia .c o m

he

M

armara

RICHMOND NUA WELLNESS & SPA f****)

THE M ARM ARA İSTANBUL ('****)

T e l [0 2 6 4 ] 5 8 2 21 0 0 F ax [0 2 6 4 ] 5 8 2 21 01 S a h iîyo lu S a p a n c a / A d a p a z a rı in fo @ ric h m o n d n u a .c o m w w w . ric h m o n d n u a . c o m

Tel |0 2 1 2 | 2 5 1 4 6 9 6 F a x 1 0 21 2] 2 4 4 0 5 0 9 T a ksim M e y d a n ı T a ksim / İsta n bu l İstanbul - in fo@ th e m a rm ara ho te ls .c o m w w w . th e m a rm a ra h o te ls .c o m

International co d e fo r Turkey: 90 . İstanbul area codes: European side 212, A sian sid e 216. i calls w ithin Turkey firs t dial '0 '. then the area co d e , and then the local num ber For in tem atio na l c a lls f


KALYO N HOTEL İSTANBU L

^

THE PLAZA HOTEL İSTANBUL

TITA NIC PORT HOTEL

BEST VVESTERN SENATÖR HOTEL İSTANBUL (****)

KALYON HOTEL İSTANBUL (****)

R IC H M O N D İSTANBUL

m

Tel [0 2 1 2 ] 3 7 0 2 0 2 0 F a x [0 2 1 2 ] 3 7 0 2 0 7 0 B a rb a ro s Bulvarı 1 6 5 B a lm u m c u 3 4 3 4 9 B e ş ik ta ş / İs ta n b u l s a ie s @ th e p la z a h o te l .c o m .tr w w w .th e p la z a h o te l.c o m .tr

T e l [0 2 1 2 ] 4 1 3 7 0 7 0 (Pbx) F a x [0 2 1 2 ] 6 6 1 1 8 2 9 F iş e k h a n e C a d . N o :7 / 3 3 4 1 4 0 B a k ırk ö y / İs ta n b u l p o r t@ tita n ic .c o m .tr w w w .tita n ic .c o m .tr

Tel [0 2 1 2 ] 5 2 8 1 8 6 5 P b x F ax [0 2 1 2 ] 5 2 2 7 3 9 3 G e n ç tü rk C a d . Şirvanizade S ok. N o .7 /1 1 3 4 4 7 0 Ş e h z a d e b a şı/lst. in fo @ s e n a to rh o te l.c o m w w w .s e n a to rh o te l.c o m

T e l [0 2 1 2 ] 5 1 7 4 4 0 0 F a x [0 2 1 2 ] 6 3 8 1 1 1 1 S u lta n a h m e t S a h ilyo lu N o : 3 4 3 4 1 2 2 İsta n b u l ka ly o n @ k a ly o n .c o m w w w .k a ly o n .c o m

T e l [0 2 1 2 [ 2 5 2 5 4 6 0 F a x [0 2 1 2 ] 2 5 2 9 7 0 7 İstiklal C a d . N o : 4 4 5 T ü n e l B e y o ğ lu / İs ta n b u l in fo @ ric h m o n d h o te ls .c o m .tr w w w .r ic h m o n d h o te ls .c o m .tr

T el [0 2 1 2 ] 6 3 8 2 8 3 8 F ax [0 2 1 2 ] 6 3 8 2 8 6 0 O rd u C a d . H a z in e d a r S o k . N o :6 B e y a z ıt / İs ta n b u l a k g u n la le li@ s u p e ro n lin e .c o m

TH E RITZ-CARLTON, İSTANBUL ("***)

AİR PO R T ADELA HOTEL

DİVAN C ITY İSTANBUL

LARESPARK HOTEL

TA K SİM SQUARE H OTEL (****)

IBIS İSTANBUL

Tel [ 0 2 1 2 ] 3 3 4 4 4 4 4 F a x [0 2 1 2 ] 3 3 4 4 4 5 5 S ü z e r R a z a , E lm a d a ğ 3 4 3 6 7 Ş iş li / İs ta n b u l re . is trz .reservations@ ritzcar1ton .c o m w w w .r itz c a r lto n .c o m

T e l [0 2 1 2 ] 5 0 3 31 3 3 F a x [0 2 1 2 ] 5 0 3 4 2 7 2 L o n d ra A s fa ltı N o :3 8 , A ta k ö y / İs ta n b u l in fo @ a d e la h o te l .c o m . tr w w w .a d e la h o te l.c o m .tr

T e l [ 0 2 1 2 ) 3 1 3 51 0 0 F a x [0 2 1 2 ] 3 1 3 51 51 T opçu C ad. No: 2 3 T a k s im / İs ta n b u l reservation.istanbul@laresparkhotel.com w w w .la re s p a rk h o te l.c o m

Tel [0 2 1 2 ] 2 9 2 6 4 4 0 (Pbx) F a x [0 2 1 2 ] 2 9 2 6 4 4 9 S ıra se lvile r C a d . N o : 15 T a k s im / İs ta n b u l in fo @ ta k s im s q u a re h o te l.c o m . tr w w w .ta k s im s q u a r e h o te l.c o m .tr

Tel [0 2 1 2 ] 4 1 4 3 9 0 0 F ax [0 2 1 2 ] 4 1 4 3 9 2 9 Kazlıçeşm e M ah. K ennedy Cad. No: 5 6 Zeytinbum u / İstanbul w w w .ib is h o te l.c o m w w w .a c c o r h o te ls .c o m

TAŞLIK HOTEL

(**'**)

m Tel [0 2 1 2 ] 3 3 7 4 9 0 0 F ax [0 2 1 2 ] 3 3 7 4 9 4 9 B ü y ü k d e re C a d . N o :8 4 3 4 3 9 8 G a y re tte p e / İstanbul d iv a n c ity @ d iv a n .c o m .tr w w w .d iv a n .c o m .tr

(....)

AKGÜN HOTEL

n

m

ANTİK HOTEL İSTANBUL

ERESİN TA XİM HOTEL

NOVOTEL İSTANBUL

T H E M A R M A R A PERA

İ S T A N B U L - A S IA ( * * * * * )

m

m

r n

D

Tel [0 2 1 6 ] 4 5 3 5 0 5 0 (Pbx) F a x [0 2 1 6 ] 3 0 9 8 4 8 4 B arba ros Hayrettin P a şa C d . N o: 4 3 3 4 8 8 0 Kartal / İstanbul re s e rv a tio n .b u s in e s s @ tita n ic .c o m .tr w w w . tita n ic .c o m .tr

T e l [0 2 1 2 ] 6 3 8 5 8 5 8 F a x [0 2 1 2 ] 6 3 8 5 8 6 5 O rd u C a d . S ekbanbaşı Sok. N o : 1 0 Beyazıt / İstanbul in fo @ a n tik h o te l.c o m w w w .a n tik h o te l.c o m

T el [0 2 1 2 ] 2 5 6 0 8 0 3 F ax [0 2 1 2 ] 2 5 3 2 2 4 7 T o p çu C ad. N o: 16 3 4 4 3 7 T aksim / İstanbul e re s in @ e re s in ta x im .c o m .tr w w w .e re s in ta x im .c o m . tr

Te l [0 2 1 2 ] 4 1 4 3 6 0 0 F a x [0 2 1 2 ] 4 1 4 3 6 3 6 Kazlıçeşm e M ah. Kennedy Cad. N o: 5 6 Zeytinbum u / İstanbul w w w .n o v o te l.c o m w w w .a c c o rh o te ls .c o m

T e l [0 2 1 2 ] 2 5 1 4 6 4 6 F a x [0 2 1 2 ] 2 4 9 8 0 3 3 M e ş ru tiy e t C a d . 3 4 4 3 0 T e p e b a ş ı / İs ta n b u l p e ra - in fo @ th e m a rm a ra h o te ls .c o m w w w .t h e m a rm a ra h o te ls . c o m

T e l [0 2 1 2 ] 2 2 7 8 3 1 0 (4 hat) F ax [0 2 1 2 ] 2 2 7 8 3 14 S ü le y m a n S e b a C a d . N o : 7 5 V a lid e ç e ş m e M a ç k a / İs ta n b u l in fo @ ta s lik h o te l.c o m w w w . ta s i ik h o te l. c o m

VVORLD PARK HOTEL

ATAKÖY M ARİNA HOTEL

ERESİN TAXİM PREMIER

O RSEP ROYAL HOTEL

THE M ARM ARA ŞİŞLİ (****)

TROYA HOTEL

(

m

r~ )

m

T e l [0 2 1 2 ] 2 5 6 0 8 0 3 F ax [0 2 1 2 ] 2 5 3 2 2 4 7 T o p ç u C a d . N o : 16 3 4 4 3 7 T a k s im / İstanbul e re s in @ e re s in p re m ie r.c o m .tr w w w .e re s in p re m ie r.c o m .tr

Tel [0 2 1 2 ] 5 1 1 8 5 8 5 F ax [0 2 1 2 ] 5 1 9 6 6 6 3 H o c a p a ş a M ah. N ö b e th a n e C ad. N o: 10 3 4 1 1 3 S irkeci / İstanbul in fo @ o rs e p ro y a lh o te l .c o m w w w .o rs e p ro y a lh o te l.c o m

Tel [0212] 3 7 0 9 4 0 0 (pbx) F a x [0 2 1 3 ] 2 9 2 3 3 1 5 O rtaklar C ad. No: 3 0 3 4 3 8 4 M e cid iye kö y / İstanbul sisli - info@ them arm arahotels.c o m w w w .th e m a rm a ra h o te ls .c o m m ireservat ion@ them arm arahotels.co m

Tel [0 2 1 2 ] 2 4 5 7 3 7 3 Fax [0 2 1 2 ] 2 4 9 0 4 3 8 M e ş ru tiy e t C a d . N o :4 5 T e p e b a ş ı-B e y o ğ lu / İs ta n b u l tro y a @ h o te ltr o y a .c o m w w w . h o te ltr o y a .c o m

HOTEL VICENZA İSTANBUL (****)

R A M A D A İS T A N B U L O L D C IT Y

TH E PEAK HOTEL

m

HOTEL LES O TTOM ANS (Ali the Stars in the Sky)

T e l [0 2 1 2 ] 5 2 0 17 01 Fax [0 2 1 2 ] 5 2 0 51 9 3 Fevziye C a d . N o: 3 3 4 4 7 0 Ş ehzadebaşı / İstanbul in fo @ h o te lvice n za ista n b u l.co m w w w .h o te lv ic e n z a is ta n b u l.c o m

T e l [ 0 2 1 2 ]6 3 1 2 0 2 0 F ax [0 2 1 2 ] 5 2 3 4 8 4 2 M ille t C a d . N o :8 2 F ın d ık z a d e / İs ta n b u l ra m a d a @ ra m a d a is ta n b u l.c o m w w w . ra m a d a is ta n b u l.c o m

Tel |021 2] 2 5 2 71 6 0 (10 Hat - Lines) Fax [0 2 1 2 ] 2 4 9 7 5 0 7 M eşrutiyet C a d d e s i O teller Sk. N o : 1 -3 3 4 4 3 0 T epebaşı / İstanbul re s e rv a tio n @ th e p e a k h o te l.c o m .tr w v w v .th e p e a k h o te l.c o m .tr

T e l [0 2 1 2 ] 3 5 9 1 5 0 0 Fax [0 2 1 2 ] 3 5 9 1 5 4 0 Muallim Naci C d . N o :6 8 3 4 3 4 5 Kuruçeşm e - İstanbul / Turkey in fo @ le s o tto m a n s .c o m .tr w w w . le s o tto m a n s .c o m .tr

T IT A N I C B U S I N E S S H O T E L

)

{****)

Tel [0 2 1 2 ] 5 2 7 6 7 6 7 F ax [0 2 1 2 ] 5 1 9 8 7 6 3 Hobyar Mah.Hamidiye Cad. N o :6 4 3 4 4 5 0 E m in ö n ü / İsta nb ul in fo @ w o rld p a rk h o te l.c o m w w w .w o r lp a r k h o te l.c o m

T e l [0212 ] 5 6 0 41 1 0 F a x [0 2 1 2 ] 5 5 9 4 9 0 5 S ahil Y olu, 3 4 1 5 8 A ta k ö y / İstanbul reservatıons@atakoymarinahotel.co m .tr w w w .a ta k o y m a rin a h o te l.c o m .tr

TITA N IC C ITY HOTEL IS T A N B U L -TA K S İM (****+)

("” )

Tel (0212] 2 3 8 9 0 9 0 (pbx) F a x [0 2 1 2 ] 2 3 5 4 7 4 7 Lam artin C a d . N o : 4 7 3 4 4 3 7 T a ksim / İstanbul c ity @ tita n ic .c o m .tr w w w .tita n ic .c o m .tr

T e l [02121 4 5 8 9 8 0 0 F a x [0 2 1 2 ] 4 5 8 9 8 3 0 Y e n iç e rile r C a d . N o :8 5 3 4 1 3 0 B eyazıt / İstanbul s a r a y .re s @ b a rc e lo .c o m w w w . b a rc e lo tu rk e y .c o m

BARCELÖ SARAY

r~)

D

3 / 2 0 0 9 SKYLIFE 1 1 5


İS TA N B U L GUIDE

■ Restaurants / Restoranlar

P

5

M edlterranean Grili www kosebası com tr

VVortds Top50 Restauranta^^

AIR PO R T HOTEL TAV (S)

ERTEN KONAK (S)

ADANA YÜZEVLER KEBAP ETİLER

FENER BALIK LOKANTASI AYESTEFANOS LIGHT HOUSE

T el [0 2 1 2 ] 4 6 5 4 0 3 0 Fax [0 2 1 2 ] 4 6 5 4 7 3 0 A ta tü rk H avalim anı Dış hatlar Term inali Y eşilköy / İstanbul a irp o rth o te l@ b ta .c o m .tr w w w .a ir p o r th o te lis ta n b u l.c o m

T e l [0 2 1 2 ] 4 5 8 5 0 0 0 F a x [0 2 1 2 ] 4 5 8 5 0 3 0 A k b ıyık D e ğ irm e n i S k . N o : 8 /1 0 S u lta n a h m e t / İs ta n b u l w w w .e rte n k o n a k .c o m

Te l [0 2 1 2 ] 2 8 7 0 1 01 F a x [0 2 1 2 ] 3 5 8 6 0 6 0 N is p e tiy e C a d . N o :7 0 Etiler / İsta n b u l in fo @ a d a n a y u z e v le r. c o m .tr w w w .y u z e v le r.c o m .t r

T e l [0 2 1 2 ] 6 6 2 7 0 7 0 F ax [0 2 1 2 ] 5 7 4 2 2 2 0 F e n e ry o lu C a d . 3 4 1 4 9 Y e ş ily u rt - İs ta n b u l / T ü rk iy e fe n e r@ fe n e rlo k a n ta s i.c o m . tr w w w .fe n e r1 o k a n ta s i.c o m .tr

ANSEN 130 SUITES HOTEL & RESTAURANT (S)

HOTEL SULTANHAN (S)

ADANA YÜZEVLER KEBAP ADANA

HAMDI RESTAURANT

T el [0 2 1 2 ] 2 4 5 8 8 0 8 F a x [ 0 2 1 2 ] 2 4 5 71 7 9 M e şru tiy e : C a d . A n s e n 1 3 0 3 4 4 3 0 T epebaşı Tünel in fo @ a n s e n s u ite s .c o m w w w .a n s e n s u ite s .c o m

T e l [0 2 1 2 ] 5 1 6 3 2 3 2 F a x [0 2 1 2 ] 5 1 6 5 9 9 5 P iy e rlo ti C a d . N o : 1 5 3 4 1 2 2 S u lta n a h m e t / İs ta n b u l in fo @ h o te ls u lta n h a n .c o m w w w . h o te ls u lta n h a n .c o m

Tel [0 3 2 2 ] 4 5 4 7 5 1 3 F ax [0 3 2 2 ] 4 5 9 4 7 3 7 Z ıy a p a ş a Bulvarı Y ü ze vle r A p t. Z e m in K at. N o :2 5 /A A d a n a in fo @ a d a n a y u z e v le r.c o m .tr w w w .y u z e v le r.c o m .tr

Te l [0 2 1 2 ] 5 1 2 5 4 2 4 - 5 2 6 12 4 2 F a x [0 2 1 2 ] 5 2 8 4 9 91 T a h m is C a d . K alçın S o k. E m in ö n ü / İstanbul in fo @ h a m d ire s to ra n t.c o m .tr w w w .h a m d ire s to ra n t.c o m .tr

Levent + 9 0 [212) 2 7 0 2 4 3 3 Reına + 9 0 [212] 2 5 8 0 6 8 3 Fenerbahçe + 9 0 [216] 3 6 3 5 8 5 6 Nişantaşı + 9 0 [212] 2 3 0 3 8 6 8 Beylıkdüzü + 9 0 [212] 8 8 6 6 6 9 9 Ankara + 9 0 [312] 4 4 6 5 9 5 9 İzmir + 9 0 [232] 2 7 8 2 8 0 6 Denizli + 9 0 [2 5 8 )2 1 5 12 14 info@ kosebasi.com .tr

T e l [0 2 1 2 ] 3 2 7 3 5 7 7 [0 2 1 2 ] 3 2 7 3 5 7 8 A tiy e S o k . B e lk ıs A p t. 4 / 1 - 2 T e ş v ik iy e / İs ta n b u l s a lo n @ s a lo m a n je .c o m .tr w w w .s a lo m a n je .c o m .tr

LUSH BRASSERIE

SORTIE

Te l [0 2 1 2 ] 2 9 2 1 6 11 F ax [0 2 1 2 ] 2 9 2 1 5 6 6 S ıra se lvile r c a d . N o: 12 T a k s im / İs ta n b u l in fo @ lu s h b ra s s e rie .c o m w w w .lu s h b ra s s e rie .c o m

T e l |0 2 1 2 ] 3 2 7 8 5 8 5 M u a llim N a c i C a d . N o : 141 K u ru ç e ş m e / İs ta n b u l s o rtie @ s o r tie .c o m .tr w w w .s o r t ie .c o m . t r

SALOM ANJE

V iiz e \ > le r

L U 5 H

V

-M

M I i\ M M /

~

1970

HOTEL BEBEK OTEL (S)

LUSH HIP HOTEL (S)

T e l [0 2 1 2 ] 3 5 8 2 0 0 0 F a x [0 2 1 2 ] 2 6 3 2 6 3 6 C e v d e tp a ş a C a d . N o : 3 4 8 0 8 1 0 B e b e k / İs ta n b u l b e b e k h o te l@ b e b e k h o te l.c o m .tr w w w .b e b e k h o te l.c o m .tr

T e l [0 2 1 2 ] 2 4 3 9 5 9 5 F a x [0 2 1 2 ] 2 9 2 1 5 6 6 S ıraselviler C a d . N o : 12 T a k s im / İsta n b u l in fo @ lu s h h o te l.c o m w w w .lu s h h o te l.c o m

BEYTİ RESTAURANT T e l [0 2 1 2 ] 6 6 3 2 9 9 0 - 9 1 - 9 2 Fax [0 2 1 2 ] 6 6 3 2 9 9 5 O rm a n S o k . N o : 8 Florya / İstanbul b e y ti@ b e y ti.c o m w w w .b e y ti.c o m

HARVARD CAFE

SAHAN

Etiler: [0 2 1 2 ] 2 8 7 1 0 51

Sahan Vega

SUDA KEBAP

N işantaşı C ity's: [0 2 1 2 ] 3 7 3 2 8 0 0 c ity s @ h a rv a rd c a fe .c o m .tr w w w .h a rv a rd c a fe .c o m .tr

T e l [0 2 1 6 ] 3 1 5 3 6 3 6 F a x [0 2 1 6 ] 3 1 5 3 7 9 0 B a rb a ro s M a h . H a lk C a d . N o : 1 2 A ta ş e h ir-İs ta n b u l / T u rk e y in fo @ s a h a n .c o m .tr w w w .s a h a n .c o m .tr

Te l [0 2 1 2 ] 2 6 5 11 6 3 F ax [0 2 1 2 ] 2 6 3 4 4 8 5 K u ru ç e ş m e G S A d a s ı Ş u a d a / İs ta n b u l w w w .s u d a k e b a p . c o m

cokcok "The best Thai cuisine in tow n "

BENTLEY OTEL (S)

ADANA DOSTLAR RESTAURANT

ÇOKÇOK THAİ RESTAURANT & BAR

İSTAN B UL PARK FORA (FISH REST.)

SALOON RESTAURANT BAR Special Italian

SUPPERCLUB

T e l [0 2 1 2 ] 2 9 1 7 7 3 0 (pb x) Fax [0 2 1 2 ] 2 9 1 7 7 4 0 H a la s k a rg a z i C a d . N o : 7 5 8 0 2 2 0 H a rb iy e / İstan bu l is ta n b u l@ b e n tle y -h o te l.c o m w w w .b e n tle y - h o te l.c o m

T e l [0 2 1 6 ] 4 7 2 9 0 9 3 - 9 4 - 9 5 F a x [0 2 1 6 ] 4 7 2 9 0 9 6 Y e n is a h ra M a h . H a lk C a d . N o :3 1 K a d ık ö y / İsta n b u l w w w .a d a n a d o s tla r .c o m

T el [0 2 1 2 ] 2 9 2 6 4 9 6 T e p e b a ş ı M e ş ru tiy e t C a d . 51 B e y o ğ lu / İsta n b u l w w w .c o k c o k .c o m .tr

T el [0212] 2 6 5 5 0 6 3 - 6 7 F a x [0 2 1 2 ] 2 6 5 5 0 67 Muallim Naci C ad. C em il Topuzlu Parkj içi N o: 5 4 -A 8 0 8 2 0 O rtaköy / İstanbul in fo @ p a rkfa a .co m w w w .p a rk fo ra .c o m

T e l [0 2 1 6 ] 4 1 6 5 0 5 0 F ax [0 2 1 6 ] 4 1 6 8 8 5 6 B a ğ d a t C a d . U ra s A p t. N o : 4 4 8 / 2 A S u a d iy e / İs ta n b u l s a lo o n @ s a lo o n - b a r.c o m w w w .s a lo o n -b a r.c o m

T el [0 2 1 2 ] 2 6 1 1 9 8 8 F ax [0 2 1 2 ] 2 5 8 2 3 5 8 M u a llim N a c i C a d d e s i N o : 6 5 O rta k ö y / İs ta n b u l w w w .s u p p e r c lu b . c o m

s u s h i®

chınese japonese thoi

V iiz e \ > le r ERESİN CROVVN HOTEL (S)

ADANA YÜZEVLER KEBAP GÖZTEPE

DEVELİ RESTAURANTS

KAZABLANKA REVAN

SALTANAT RESTAURANT

SA M ATYA-KALAM IŞ-ETİLER-M ARİN E

“İyi yem ek, iyi m ekan , iyi m ü zik...”

Te l [0 2 1 2 ] 6 3 8 4 4 2 8 F a x [0 2 1 2 ] 6 3 8 0 9 3 3 K ü ç ü k A y a s o fy a C a d . 4 0 S u lta n a h m e t / İs ta n b u l e re s in @ e re s in c ro w n .c o m .tr w w w .e r e s in c r o w n .c o m .tr

T e l [0 2 1 6 ] 3 5 5 1 8 8 0 F a x [0 2 1 6 ] 4 6 7 5 9 0 8 T ü tü n c ü M e h m e t E fe n d i C a d . N o : 21 G ö z te p e / İsta n b u l in fo @ a d a n a y u z e v le r.c o m .tr w w w .y u z e v le r.c o m .tr

Tel [0 2 1 2 ] 5 2 9 0 8 3 3 - 3 4 F ax [0 2 1 2 ] 5 2 9 0 8 11 S a m a ty a M e rk e z G ü m ü ş y ü z ü k S o k . N o : 7 S a m a ty a / İst s a m a ty a @ d e v e lik e b a p .c o m w w w .d e v e lik e b a p .c o m

Te l [0 2 1 2 ] 2 4 3 6 5 6 5 R e fik S a y d a m C a d . N o : 1 5 -A B e y o ğ lu / İs ta n b u l in fo @ k a z a b la n k a re v a n .c o m w w w .k a z a b la n k a r e v a n .c o m

T e l [0 2 1 2 ] 6 0 4 1 5 0 0 F ax [0 2 1 2 ] 4 4 5 01 7 3 Holiday Inn İstanbul Airport North Hotel içi M ahm utbey M ah. Taşocağı Yolu C ad. N o: 3 5 3 4 2 1 7 Bağcılar / İstanbul in fo @ h iis ta n b u l-a irp o rin o rth .c o m w w w ,h iis ta n b u l-a irp o rtn o rth .c o m

116

S K Y L IF E

3 /2 0 0 9

Rezervasyon ve Paket Servis 4 4 4 SUŞİ - 4 4 4 78 74 Reservatıon and Free Deüvery 444 7874 İSTANBUL: Altunizade, Astona, Atakcry, Bahçeşehir. Kanyon. Kem erburgaz, Levent, Nişantaşı. Palladıum. Suadiye ANKARA: G aziosmanpaşa, Panora AVM KIBRIS: G im e w w w .su s h ic o .c o m .tr


AVM

© Telephone: In tern atio n al

/ S h o p p in g C e n te rs

İstanbul Modern

O ttom an military music.

M eclis-i M ebusan Cad.

M üzede düzenli olarak

Uman İşletmeleri Sahası

M ehter takımı konser veriyor.

c o d e fo r Turkey: 90. İstanbul area codes:

A ntrepo No: 4 Karaköy,

E u ro p ean s id e 212.

Tel: 2 4 3 4 3 18

Miniaturk

For intercity calls vvithin

1 0 .0 0 -1 8 .0 0 , clo se d M ondays

Imrahor C ad. Sütlüce,

T u rk e y first d ial '0',

/ pazartesi kapalı

Tel: 2 2 2 2 8 8 2 (pbx)

A sian s id e 216.

ET VE K E B A P

EVİ

then the area code, and then the loca! num ber.

TESTİ ET VE KEBAP EVİ T el [0 2 1 6 ] 4 7 4 4 6 6 0 P rof. F ah rettin K e rim G ö k a y C a d . N o :6 8 1 1 9 0 A ltu n iz a d e / İs ta n b u l te s ti@ te s ti.c o m .tr w w w .te s ti.c o m .tr

F o r in te m a tio n a l calls first dial '00'.

■ Emergency Ambulance Tel: 112 (Ali över Turkey)

Poliçe Tel: 155 (Ali över Turkey)

J |0212] 2S4 84 78-79 Istarbü Asia (0216] 467 32 47 Ankara (0312] 426 01 41-491 66 64-241 0092 tzmr {0232] 441 19 29 Busa 10224)549 20 75 Bodrun (TCıttx*ü) (0252] 377 01 60 Athens Greece [0030] 210808 44 18 Theselonki - Greece |0030| 2310515 600 Tel-Avıv-Herzeia-Israel (00972) 9 972 81 91

miniature city, w ith m odels

M ondays, The m useum s,

ranging from the tum o f the

— on a scale of 1 :25— o f 105

each o f vvhich con sists o f a main building and annex, house rich collections

historical structures. From classical antiquity to Byzantium, from the Seljuks to the O ttom ans, many periods are

Byzantium and including the

represented.

Tel: 11 0 (Ali över Turkey)

Great as vvell as finds

Tourism poliçe

unearthed at Troy.

kenti olan Miniatürk'te,

Tel: 5 2 7 4 5 0 3

A na bina ve ek bina olm ak

antikçağdan Bizans'a,

Gendarme

üzere iki ayrı yapıdan oluşan

Selçuklu'dan OsmanlI'ya

Tel: 15 6 (Ali över Turkey)

müzeler, prehistoryadan

uzanan tarihin önem li 105

Bizans'a uzanan, aralarında

eserinin 1 /2 5 oranında

Dünyanın en büyük Ominyatür

■ Tourism Information

İskender Lahti'nin ve

küçültülm üş maketleri

Turizm Danışma

Troya buluntularının da

yer alıyor.

y er aldığı ç o k zengin bir

İstanbul’un ilk m odem

koleksiyona sahip,

sanat müzesinde,

Museum of Painting and

20. yüzyılın başından

Sculpture

günüm üze Türk m odem ve

Resim ve Heykel Müzesi

Atatürk Museum

Harbiye Tourism Information

Şişli, Tel: 2 4 0 6 3 19

Tel: 2 3 3 0 5 92

Aviation Museum

Karaköy Sea Port

Yeşilköy

Karaköy Limanı

Tel: 6 6 2 8 5 52

çağdaş sanatının seçilmiş

Beşiktaş,

yapıtları sergileniyor.

Tel: 261 4 2 98

İstanbul Toy Museum

Museum of Turkish and Islamic Art

İstanbul O yuncak Müzesi

Türk ve İslam Eserleri Müzesi İbrahim Paşa Sarayı

Tel: 2 4 9 5 7 76

B üyük Saray Mozaikleri

Sirkeci Turizm Danışma

Müzesi Torun Sokak,

Müdürlüğü

Arasta Çarşısı, Sultanahmet,

Sultanahmet Square Sultanahm et Meydanı Tel: 5 1 8 18 02

Association of Turkish Travel Agencies

Tel: 5 1 8 18 0 5 -0 6 0 8 .3 0 -1 6 .3 0 , closed M ondays pazartesi kapalı

Tel: 5 1 8 12 05 0 9 .0 0 -1 6 .3 0 , closed

ö m e rp a ş a Cad. Dr. Zeki Zeren

Naval Museum

M ondays / pazartesi kapalı

Sok. No: 17 G öztepe

Deniz Müzesi, Beşiktaş,

Tel: (0216) 3 5 9 4 5 5 0

Tel: 3 2 7 4 3 45

Calligraphy Museum

closed M ondays

0 9 .0 0 -1 7 .0 0 , closed M ondays

Hat Sanatları Müzesi

pazartesi kapalı

and Tuesdays cum a ve salı kapalı

Beyazıt, Tel: 5 2 7 5 8 51

İş Bankası Museum

TURSAB Dikilitaş Beşiktaş, Tel: 2 5 9 8 4 0 4

Sultanahmet,

Byzantine Great Palace Mosaic Museum

Sirkeci Tourism Information

Tel: 511 5 8 88

Church of St. Saviour in

İş Bankası Müzesi

Chora Kariye Müzesi

H obyar Mahallesi

Edimekapı, Tel: 631 9 2 41

Bankacılar C addesi No: 2

The Turkish Touring and Automobile Club

0 9 .0 0 -1 6 .3 0 , closed

Bahçekapı - Eminönü

Türkiye Turing ve O tom obil

VVednesdays

Tel: (0 2 1 2 )5 1 1 13 31

K urum u (Head

çarşam ba kapalı

Tel: 2 8 2 81 4 0

■ Museums / Müzeler

E X

Military Museum

O ffic e -M e rk e z )

§

Doğançay Museum

Askeri Müze Harbiye,

D oğançay Müzesi Beyoğlu,

Tel: 2 3 2 16 98

Orhan Kemal Museum

Tel: 2 4 4 7 7 70

0 9 .0 0 -1 6 .3 0 , closed

O rhan Kemal Müzesi

M ondays and Tuesdays

Akarsu C addesi N o /3 2

ALIŞVBRİŞ MERKEZİ Y A Ş A M IN Y E N İ M O D A S I

20 th century to the present day.

extending from prehistory to

Hava Kuvvetleri Müzesi

P A L L A D I U M

Miniaturk is the vvorld's largest

and co n te m p o ra ry vvorks

A tatürk Müzesi

Tel [0212] 2 3 6 5 5 71 Fax [0212] 2 3 6 5 5 74 Süslü Karakol, Yıldız Yolu N o: 6 Beşiktaş / İstanbul info@ kebapciiskender.com .tr w w w .kebapciiskender.com .tr

a selection of Turkish m odern

sarcophagus of Alexander the

Tel: 4 6 5 3 0 0 0

YAVUZ İSKENDEROĞLU KEBAPÇI İSKENDER

/ her gün açık

0 9 .0 0 -1 6 .3 0 , closed

A tatürk Havaalanı (Yeşilköy)

Tel |0 2 1 2 ] 361 5 9 0 0 F a x [0 2 1 2 ] 2 5 3 2 2 4 7 T o p ç u C a d . N o : 16 T a k s im / İsta n b u l in fo @ h id e o u tis ta n b u l.c o m w w w .h id e o u tis ta n b u l.c o m

1 0 :0 0 -1 8 :0 0 , open daiiy

m u seum you will find

Fire

Atatürk Airport

İSTANBUL

İn Istanbul's first m o dem art

Archeological Museum

pazartesi ve salı kapalı

Cihangir Tel: 292 92 45

P A L L A D IU M A L IŞ V E R İŞ

İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Haghia Sophia

M ERKEZİ Tel (0216) 6 6 3 15 0 0 (Pbx) Fax [0216) 6 6 3 15 0 8 Halk Caddesi N o:6 Yeni Sahra / Kozyatağı (Ataşehir Marev Tesisleri yanı) w w w . palladium.c o m .tr

O sm an Hamdi Bey

A yasofya Müzesi

This m useum is host to regular

Y okuşu Gülhane,

Sultanahmet,

co n ce rts by the M ehter band

1 0 :0 0 -1 7 :0 0 , op en daily

Tel: 5 2 0 77 4 0

Tel: 5 2 2 0 9 89

playing

/ her gün açık

3 /2 0 0 9 S K Y L IF E 1 17


İSTANBUL GUIDE Ottoman Bank Museum

Emirgân,

the O ttom an era, the

Justinian in A.D. 54 2

Osmanlı Bankası Müzesi

Tel: 27 7 22 0 0

palace w as built by

on the other side of

M ehm et the C onqueror

the H ippodrom e to

im m ediately after the

m eet the Great

V oyvoda C ad. (Bankalar Caddesi) Karaköy, Tel: 3 3 4 2 2 70

Sabri Artam Classic Automobile Museum

c on quest of İstanbul.

Palace' vvater

Sabri Atam an Klasik

İt con sists of pavillions

requirem ents, and

Pera Museum

O tom obil Müzesi

surrounded by four large

Pera Müzesi Meşrutiyet

N atoyolu Bosna Bulvarı

courtyards, w ith the

C ad. No: 141

No: 104 Ç engelköy

Treasury and the harem

Tepebaşı Beyoğlu,

Üsküdar

being of particular interest.

Tel: 3 2 9 5 0 3 0

Also open to visitors is the

0 9 .0 0 -1 7 .0 0 , closed

6th-century Church of St.

M ondays / pazartesi kapalı

İrene in the palace

236 90 00

grounds.

0 9 .0 0 -1 7 .3 0 , closed

Sadberk Hanım Museum

Osmanlı dönem inin

M ondays and Thursdays

görkemini yansıtan saray,

pazartesi ve perşem be

S adberk Hanım Müzesi

İstanbul'un fethinden

kapalı

Sarıyer, Tel: 2 4 2 3 8 13

hem en sonra Fatih Sultan

C onstruction o f the palace

Tel: 3 3 4 9 9 0 0

Proje 4L Elgiz Contemporary Art Museum Proje 4 L Elgiz Ç ağdaş S anat Müzesi Plaza B Blok Maslak, Tel: 2 9 0 2 5 2 5

The Post, Telephone and Telegraph (PTT) Museum PTT M üzesi P o s ta n e Sok. H o b ya r M ah. Z a p tiy e C ad. E m inönü (B üyük

exhibition hail, as well as hosting concerts and poetry readings,

M ehm ed tarafından

began in 18 42 at the

yaptırılmıştır. Dört büyük

com m and of Sultan

avlu ile çevrili köşklerden

A bdülm ecid, and the

oluşan sarayda, Hazine

edifice contains 4 3

Dairesi ve harem özellikle

salons and 2 8 5 room s.

dikkat çekiyor. Sarayın

VVith its inlay and marble,

bahçesindeki 6. yüzyıldan

vvalls hung w ith oil

kalma Aya İrini Kilisesi de

paintings, and crystal

ziyarete açık.

m arble bannisters, the palace has a dream -like

M eydan Sokak, Beybi Giz

Fax: 2 9 0 2 5 26

novvadays it is a m useum and an

TÜRVAK Cinema and Television Museum

atm osphere. İnşaatına 18 4 2 ’d e Sultan

İmparatoru Justinyen

TÜRVAK Sinem a ve

Abdülm ecid'in emriyle

tarafından At

5 4 2 yılında Bizans

The Aşiyan Museum

Televizyon Müzesi

başlanan sarayın 4 3

Meydanı'nın diğer

A şiyan M üzesi

Beykoz. Tel: 4 2 5 19 0 0

salonu ve 2 8 5 odası

tarafında bulunan ve

bulunuyor. Saray, kakm a

B üyük Saray'ın su

ve m erm er işleri,

ihtiyacını karşılamak

The City Museum

Ural Ataman Classic Automobile Museum

duvarlardaki yağlıboya

üzere yaptırılan sarnıç,

Ş e h ir M üzesi

Ural Atam an Klasik

tabloları ve kristal m erm er

bugün hem müze

Yıldız, Tel: 2 5 8 5 3 4 4

O tom obil Müzesi

trabzanları ile düşsel bir

olarak kullanılıyor hem

N uripaşa C ad. No: 81

m ekâna dönüşüyor.

d e sergi, müzik

B ebe k, Tel: 2 6 3 6 9 86

P o sta n e 'n in iç in d e /

The Tanzimat Museum

Ferahevler / Tarabya

(in the Great Post Office)

Tanzimat Müzesi

Tel: 2 9 9 4 5 3 9 - pbx

Ihlamur Kasir / Ihlamur

Tel: 5 1 9 19 9 9

Gülhane Parkı,

1 1 .0 0 -1 8 .0 0 only on

Kasrı Beşiktaş,

sahipliğini yapıyor.

Tel: 5 1 2 6 3 84

Saturdays / sadece

Tel: 261 2 9 91

Yerebatan C ad. No:

Rahmi M. Koç Industrial Museum

cum artesi günleri

Rahmi M. K oç Sanayi

Topkapı Palace Museum

Müzesi, Hasköy,

Topkapı Sarayı Müzesi

Tel: 3 6 9 6 6 0 0 - 01 02 1 0 .0 0 -1 7 .0 0 vveekdays (pazartesi kapalı); 10.00-

VVomen’s Library and Information Çenter Foundation Kadın

0 9 .0 0 -1 7 .3 0 , open daily her gün açık

Bilgi M erkezi, H aliç,

Yıldız Kiosks: Şale,

Tel: 5 3 4 9 5 5 0

Malta and Çadır Yıldız

Yıldız Palace Museum

Tel: 2 7 6 10 22

Yıldız Sarayı Müzesi Beşiktaş, Tel: 2 5 8 3 0 8 0

Sakıp Sabancı Museum Sakıp Sabancı Müzesi

Sultanahmet,

Camiler

0 9 .0 0 -1 7 ,0 0 , closed Tuesdays / salı kapalı Reflecting the glory of

Maslak Kasirs / M aslak

Beylerbeyi Sarayı,

Kasırları Maslak,

Beylerbeyi,

Tel: 2 7 6 10 22

Blue Mosque Sultanahm et Camii Tel: 5 1 8 13 19 The B lue M o s q u e

Tel: 321 9 3 2 0

Dolmabahçe Palace

Yerebatan (Basilica) Cistern

D olm abahçe Sarayı

Yerebatan Sarnıcı

Beşiktaş,

The cistern w as built by

Tel: 2 5 8 5 5 4 4 -

the Byzantine Emperor

Tel: 5 1 2 0 4 8 0

3 /2 0 0 9

■ Mosques /

■ Palaces / Saraylar Beylerbeyi Palace

SKYLIFI

13 Sultanahmet, Tel: 5 2 2 12 59

Köşkleri,

vveekends

hafta sonu

118

okumalarına d a ev

Eserleri K ü tü p h a n e si ve

(closed M ondays) / hafta içi 1 9 .00

dinletisi ve şiir

ta ke s its na m e from th e İznik tiles that a d o rn its interior. M avi C am i ola ra k da biline n yapı, adını


içini sü s le y e n m avi İznik

gö rk e m lile rin d e n olan

Şarapnel Sok. No: 3

cu ltu re an d

H aliç’i seyretm e k için

çin ile rin d e n alır.

yapı, avlusu nda ki

Kumkapı, Tel: 5 1 6 2 5 17

e n terta inm en t th a t m ake

ideal bir yer.

gü v e rc in le r v e onlara y e m verenlerle d e bilinir.

■ Churches and synagogues

it th e heart o f B eyoğlu

■ Sightseeing

G e zin ti

an d indeed o f İstanbul.

Princes’ Islands

T a k s im ’de n T ü n e l'e gid ip

A dalar

Bosphorus Cruise

gelen tarihi tram vayıyla

P erfect fo r th o se

Boğaz turu

İstiklal C addesi, kültü r ve

seeking to e sca p e th e

İstanbul lies vvhere tw o

e ğ le nce açısından

h u b b u b o f th e city,

co n tin e n ts a n d tw o seas

B eyo ğ lu 'n u n ve hatta

the se islands ca n easily

Ayios Yeorgios (Greek Orthodox Patriarchal Church of St. George)

m eets, an d its m ain

İsta nbul’un kalbidir.

Sadrazam Ali Paşa C ad.

shores, vvhile bo at

3 5 Fener,

cruises an d special ferry

Tel: 531 9 6 7 0 -6

runs are a m a tch le ss w ay

Kilise ve sinagoglar

Süleymaniye Mosque

be visited in a single day. O f th e nine

artery is th e B osph orus. Fine shoreline houses

Maiden's Tovver

islands, th e fo u r

knovvn a s yalıs grace its

Kız Kulesi

largest-K ınalıada, B urgazada, H eybeliada

I

«

an d B üyüka da-a re called a t in tu m by

to en jo y th e pleasures th e

m o s t ferries.

B o sp h o ru s has to offer.

Ş ehrin karm aşasından kaçıp huzur bu lm ak

Süleymaniye Camii

Christ Church

Prof. Sıddık Sami Onar

(Anglican) The Crimean

İki kıtanın ve iki denizin

C ad. Vefa,

Memorial

b u lu ştuğu ye rd e kurulan

isteyenlerin m ekânı olan

Tel: 5 1 4 01 3 9

İsta nbul’a, B oğaz hayat

adalar, b ir gün içinde

D e sig n e d a n d b u ilt b y

verir. Yalılar b ir dantel gibi

kolayca gezilebilir.

M im a r S inan, th e m o st

kıyılarını süsler. T e kne

V apurların ço ğ u sırayla

fa m o u s o f O tto m a n

turları ya d a özel sefer

d o ku z adanın en bü yük

a rc h ite c ts , th is m o s q u e

yapan vapurlar, B oğaz'ın

dö rd ü n e ; Kınalıada,

w a s e re c te d for

keyfini çıka rtm a k için

S ü leym a n th e

birebirdir.

B urgazada, H eybeliada S alacak Ü sküdar,

ve B ü y ü ka d a 'ya uğrar.

Tel: (0216) 3 4 2 47 47

M a g n ific e n t and is the la rg e s t m o s q u e in

Galata Tovver

12 .0 0 -0 1 .0 0 , closed

The Spice Bazaar

İstanbul.

G alata Kulesi

M o ndays / pazartesi

Mısır Çarşısı

kapalı This site o f m yth and legend, a m o n g th e m o st im p o rta n t sym b ols o f

Serdarı Ekrem Sok. 82 Tünel (Behind the

İstanbul, is novv h o m e to

Svvedish Consulate), Tel:

a re staurant and

251 5 6 16 Sundays

cafeteria.

10 .00

İsta nbul’un en önem li

a.m .

sim gelerinden biri sayılan

Dutch Chapel

efsanelerin mekânı,

(Union Church)

şim dile rde restoran ve

İstiklal C addesi Dutch

kafeterya olarak hizm et

C onsulate Beyoğlu,

veriyor. Y ou fınd s h o p s selling

OsmanlI'nın en ünlü

Tel: 2 4 4 5 2 12

B üyük H e n d e k Sok.

m im arlarından M im ar

S unday service in English.

B eyoğlu, Tel: 2 9 3 81 83,

Piyerloti Coffee House

spices, tra ditiona l

0 9 .0 0 -2 0 .0 0 , op en daily

P iye rlo ti K a h ve si

ap petizers an d gifts

her gü n açık

G üm üşsüyü C ad.

here in Ista n b u l's

için yaptırılm ıştır.

İstanbul Presbyterian Church

Karyağdı S ok. No: 5,

se co n d largest

İstanbul'un en b ü yü k

Yusuf Kamil Paşa Sok.

istiklal Caddesi

Tel: 581 2 6 96

historical bazaar.

cam isid ir.

M oda, Tel: 4 4 9 3 9 74

W ith its historical streetcar

0 8 .0 0 -2 4 .0 0 o p e n daily

İsta nbul'un ikinci b ü yük

running u p and d o w n the

/ her gün açık

tarihi çarşısı olan Mısır Ç arşısı'ndaki

S in a n ’ın eseri olan cam i, K anuni S u lta n S üleym a n

Yeni Mosque

Neve Shalom (Synagogue)

avenue fro m Taksim to

T aking its na m e fro m the

Yeni Cami

th e Tunnel, İstiklal

French novelist Pierre

d ü kkânlarda baharatlar,

Yeni C am i Meydanı

Şişhane, Tel: 24 4 75 66 -

C add esi h u m s vvith

Loti, an ard e n t friend o f

geleneksel m ezeler ve

th e T urks, th is fa m o u s

hediyelik eşyalar satışa

coffee ho use is an ideal

sunuluyor.

of the 'sultan' m osques

San Antonio di Padova (Catholic)

on the seashore, this

Beyoğlu,

H o m fro m th e slo p e s o f

m o sque is also know n for

Tel: 2 4 4 0 9 35

Eyüp.

H am am

the pigeons vvhich crovvd

S unday service in English,

Adını T ü rk d o stu ,

C ağaloğlu B ath

its courtyard, and for the

Italian, Polish.

Fransız rom ancı

C ağaloğlu Ham am ı

Pierre L o ti’den

Tel: 5 2 2 2 4 24

Eminönü A m ong the m o st majestic

people w h o feed them.

place to view th e G olden

Turkish Bath

D eniz kıyısındaki

St. Mary's Cathedral

alan b u ün lü kahve,

Ç em b erlita ş B ath

su lta n c am ile rinin en

(Armenian Patriarchate)

E yüp sırtlarından

H am am ı Tel: 5 2 0 18 5 0 3 / 2 0 0 9 SKYLIFE 119


REN

K O C Îf S IN A N

Y E N IG U N

YE ŞİL K o y

YAYINLARI 10216) 574 24 44

G ürbüz

ATAKÖY

Ş IFyN EVL E R ,

B A H Ç E L IE V L E R

tayNESLi

A Ğ C IL A R

G A Z IO S M A N I H A B IB jr f

pnburruİst.

RAM( |

Ç IR Ç IR

v

s

K Muştala Paşa h l

INK^P/

j* â

\ p ıy ftE P A S A V ^ i^ E ic k ^ jlu I

ŞBEYfcGLU;}

K a ra k ö y .

. «MURTULLfŞB

*F E R IK O Y .\

7 Ş IŞ L İ

M E C ID IYE K Ö Y

:AĞLAYAN

IR G A N ,

İC A D I'

IS TIN Y E

Kadıköy

TARABYA

[k lR E C B U R N U

,B U YU K D E R I

K ISIKLI

S A H ^ A Y IC E D IT

B u r g a ta d a

CADDEBOSTAN

\

Erenköy M \

'A C IB A ^ M

'BULfSURU

FENERYOLU

KOS^O LU

K U PLU OE-

VANIKÖY

kNÖJLLI

H İSA R I

KO

K LU1

v

........

KUCU K Y;

'Boitf'ncı Isı İ A

;k a l k <

B tr y û k a d a

(5ÖLSUYU

II Ç A M L IC A

Rahmanlar isi

RAHM ANLAR

KARTAL

S a r ıg a z ı

ID U R R A H M A N GA ZI

Y e n id o g ,

SU L1

G Ü LLÜ

THYSatisOfKİ

(1

KU RTK Ol

H ARMANDERE

fren Durağı liram Siaiion)

framvav Duracı (îrarm vavSlop)

Melro Duraftı I Metro Slop)

Hafif Metro Durağı (llghtTube Stop)

urklsh Airlines S a le s Office» Cadde (Road)

(A IR P O R T )

JSTANE

S A B İH A G Ö K Ç E N HAVALİMANI

N E C İP FAZIL

KAYNARCA

FATİH

Otoyol Numarası (RoadMumbers)

I Motor vvay)

Otoyol

Demiryolu (Raihvav)

Tramvay (framvvay)

(Metro)

Hafif Melro (lıuhtlube) Melro

İSTANBUL


www.zte.com.cn

Everything is held in my hand. Push To Talk

VVCDMA

56 F I59

R u g g e d ise d h a n d se t

ı HSDPA: 7.2Mbps high speed Dovvnlink

■ 1.3M/300K pixel Dual camera

ı Dust, Water and Shock Resistanl

* MP3/AAC+/MPEG4/H.263/H.264

ı Push To Talk

■ Video Streaming, Bluetooth(Support Stereo Headsets)

AGPS

■ MMS, WAP2.0, JAVA MIDP2.0, Email

1 1700mAh Battery

Z T E A n k a r a O ffice Tel 1+ 9 0 3 12 448 0 179 Fax : +90 3 12 448 1569

Z T E A lb a n ia O ffice Tel :+ 3 5 5 ( 0 ) 4 229831 Fax : + 3 5 5(0 )4 229831

Z T E C ro a tia O ffice Tel: +385 1 3774 673 Fax: +385 1 3774 673

Z T E G r e e c e O ffice Tel : +30-210-614 6179 Fax : +30-210-614 6 178

Z T E P O L A N D S p .z .o .o Tel : +48 22 695 0308 Fax : +48 22 695 0303

Z T E S lo v a k ia O ffice Tel : +421(0)2 59 39 6000 Fax : +421(0)2 59 39 6200

Z T E İS T A N B U L O ffic e Tel : +90 2 16 469 4 7 10 Fax : +90 2 16 469 4 714

Z T E B u lg a r ia Ltd Tel : +359 2 973 3 15 9 Fax : +359 2 969 3029

Z T E C Z E C H • . r.o. Tel :+ 4 2 0 246 007 130 Fax : +420 246 007 000

Z T E H u n g a ry O ffice Tel : +361 328 0080 Fax : +361 328 0079

Z T E R o m a n ia S R L Tel +40 2 1 2 3 1 3170 Fax : +40 2 1 2 3 1 317 0

Z T E S e r b ia O ffice Tel + 38 1-11-36 1 4 712 Fax : + 38 1-11-36 1 8 13 3

ZTE#*


A N K A R A - K A P A D O K Y A GUIDE

■ Hotels / Oteller

A A m etropolitan

AKTİF M ETROPO LITAN HOTEL (*****)

DEDEM AN ANKARA

Tel [0 3 1 2 ] 2 9 5 4 5 4 5 F a x [0 3 1 2 ] 2 8 4 4 2 4 2 O ğ u z la r M a h . 4 8 . S o k . N o .2 8 0 6 5 2 0 B a lg a t / A n k a ra in fo @ m e tro p o lita n h o te l.c o m .tr w w w . m e tro p o lita n h o te l .c o m .tr

ANKARA ETAP ALTIN EL HOTEL

& C O N V E N T IO N Ç E N T E R ( ™ )

(*****)

Tel [0 3 1 2 ] 2 3 1 7 7 6 0 F a x [0 3 1 2 ] 2 3 0 2 3 3 0 G M K B u lva rı N o . 151 T a n d o ğ a n / A n k a ra in fo @ a ltin e lh o te ls .c o m .tr w w w .a ltin e lh o te ls .c o m .tr

m

PERİ TOVVER HOTEL CAPPADOCIA (****)

LIM AK A M BASSADO RE HOTEL (S)

T e l [0 3 1 2 ] 4 1 7 6 2 0 0 F a x [0 3 1 2 ] 4 1 7 6 2 14 A k a y C a d . B ü k lü m S o k a k 1 0 6 6 6 0 A n k a ra a n k a ra @ d e d e m a n .c o m w w w .d e d e m a n .c o m

Tel (0 3 1 2 ) 4 5 7 4 0 0 0 F ax [0 3 1 2 ] 4 5 7 4 0 4 0 Tunalı H ilm i G ü n iz S o k . N o :4 2 0 6 7 0 0 K a v a k lıd e re / A n k a ra d iv a n a n k a ra @ d iv a n .c o m .tr w w w .d iv a n .c o m .tr

T e l [0 3 1 2 ] 2 8 7 6 0 6 5 F a x [0 3 1 2 ] 2 8 4 4 4 3 4 K o n y a Y o lu N o : 8 4 B a lg a t / A n k a ra re s e rv @ h o te lc a p ita lp la z a .c o m w w w .h o te lc a p ita lp la z a .c o m

Te l [0 3 8 4 ] 2 1 2 8 8 1 6 F a x [0 3 8 4 ] 2 1 3 9 0 2 8 A d n a n M e n d e re s Blv. O te l C a d . N o : 1 3 N a r K a s a b a s ı / N e v ş e h ir in fo @ p e n to w e r.c o m w w w .p e rito w e r.c o m

T e l [0 3 1 2 ] 4 2 8 4 8 4 8 F a x |0 3 1 2 ] 4 2 8 3 4 3 4 B oğaz S o ka k N o: 19 0 6 7 0 0 K a v a k lıd e re / A n k a ra a m b a s s a d o re @ lim a k h o te ls .c o m w w w .a m b a s s a d o r e h o te l.c o m

D E D E M A N C A P P A D O C IA H O T E L

A N K A R A H O T E L B E S T (****)

BW HOTEL 2000

Te l

0 3 1 2 )4 6 7 08 80 0 3 1 2 ) 4 4 4 b e s t (2 3 7 8 ) F ax 0 3 1 2 ] 4 6 7 0 8 8 5 1 9 5 A ta tü rk B ulvarı K a v a k lıd e re / A n k a ra re s e rv a t io n @ b e s th o te l.c o m .tr w w w . b e s th o te l .c o m .tr

m

C APPADOCIA CAVE RESORT & SPA (S)

M EGA RESİDENCE HOTEL ANKARA (S)

Te l [0 3 1 2 ] 4 1 9 9 0 01 F ax [0 3 1 2 ] 4 1 9 9 0 1 6 B e s te k a r S o k . N o : 2 9 0 6 6 8 0 K a v a k lıd e re / A n k a ra o te l2 0 0 0 @ o te l2 0 0 0 .c o m w w w .o te i2 0 0 0 .c o m

Tel [0 3 8 4 ] 2 1 9 3 1 9 4 - 2 1 9 3 2 3 0 F a x [0 3 8 4 ] 2 1 9 3 1 9 7 Tekelli M alı. G örem e C ad. N o :8 3 5 0 2 4 0 Ü çhisar / Nevşehir in fo @ c c r-h o te ls .c o m w w w .c c r - h o te ls .c o m

T e l (0 3 1 2 ] 4 6 8 5 4 0 0 F a x [0 3 1 2 ] 4 6 8 5 4 15 T a h ra n C a d . N o :5 K a v a k lıd e re / A n k a ra a n k a ra @ m e g a re s id e n c e .c o m w w w .m e g a r e s id e n c e .c o m

AKAR INTERNATIONAL HOTELS (****)

CK FARABİ HOTEL (****)

CAPPADOCIA CAVE SUITES (S)

M U SEU M HOTEL (S)

Te l [0 3 1 2 ] 2 3 2 1 0 1 0 F a x [0 3 1 2 ] 2 3 2 2 0 0 6 G a zi M u s ta fa K e m a l B ulvarı N o : 111 M a lte p e / A n k a ra in fo @ a k a rh o te l.c o m w w w .a k a rh o te l.c o m .tr

T el [0 3 1 2 ] 4 2 7 2 7 6 8 F ax [0 3 1 2 ] 4 2 7 7 8 51 C in n a h C a d . F a ra b i S o k . N o .3 4 Ç a n k a y a / A n k a ra in fo @ c k fa ra b ih o te l.c o m

T e l [0 3 8 4 ] 2 7 1 2 8 0 0 F ax [0 3 8 4 ] 2 7 1 2 7 9 9 G a ffe rli M a h . Ü n lü S o k . N o : 1 9 G ö r e m e / N e v ş e h ir in fo @ c a p p a d o c ia c a v e s u ite s .c o m w w w .c a p p a d o c ia c a v e s u ite s .c o m

T e l [0 3 8 4 ] 2 1 3 9 9 0 0 F a x [0 3 8 4 ] 2 1 3 21 5 8 Ü r g ü p y o lu 2 . km . 5 0 2 0 0 N e v ş e h ir k a p a d o k y a @ d e d e m a n .c o m w w w .d e d e m a n .c o m

ANKARA HİLTONSA

H ILTO N KAYSERİ (****•)

m

Tel [0352] 2 0 7 5 0 0 0 F a x (0352] 2 0 7 5 0 5 0 C um huriyet M eydanı N o : 1 3 8 0 1 0 Kayseri s a le s.kayseri@ hilton .co m w w w .h ilto n .c o m

T e l [0 3 1 2 ] 4 5 5 0 0 0 0 Fax [0 3 1 2 ] 4 5 5 0 0 5 5 T a h ra n C a d . 1 2 0 6 7 0 0 K a v a k lıd e re / A n k a ra s a le s .a n k a ra @ h ilto n .c o m w w w .a n k a r a .h ilto n .c o m

CAPITAL PLAZA HOTEL

DİVAN M O M EN T ANKARA (****♦)

w w w .c k fa ra b ih o te l. c o m

Te l [0 3 8 4 ] 2 1 9 2 2 2 0 F a x [0 3 8 4 ] 2 1 9 2 4 4 4 T e ke lli M a h . N o .1 5 0 2 4 0 U ç h is a r / N e v ş e h ir in fo @ m u s e u m - h o te l .c o m w w w . m u s e u m - h o te l.c o m

BİLKENT OTEL VE KONFERANS M RK. (*‘

SÜ RM ELİ ANKARA HOTEL

ANKARA PLAZA HOTEL

CLASS HOTEL

r~ )

m

m

G O RDIO N HOTEL (S)

ANKARA PARK FORA (FISH REST.)

T e l [0 3 1 2 ) 2 6 6 4 6 8 6 F ax [0 3 1 2 ] 2 6 6 4 6 7 9 B ilk e n t 1 .C a d . 0 6 8 0 0 B ilk e n t / A n k a ra in fo @ b ilk e n to te l .c o m .tr w w w .b ilk e n to te l.c o m .tr

Tel [0 3 1 2 ] 231 7 6 6 0 (10 hat • Lines) F a x [0 3 1 2 ] 2 2 9 51 7 6 C ih a n S o k . N o :6 0 6 4 3 0 S ıh h iy e / A n k a ra reservationankara@ surm elihotels.co m w w w .s u r m e lih o te ls .c o m

Te l [0 3 1 2 ] 4 1 9 0 4 0 0 F a x [0 3 1 2 ] 4 1 9 1 0 1 9 B e s te k a r S o k . N o :5 K a v a k lıd e re / A n k a ra in fo @ a n k a ra p la z a h o te l .c o m w w w .a n k a ra p la z e h o te l.c o m

Te l [0 3 1 2 ] 4 6 6 1 8 5 0 F a x [0 3 1 2 ] 4 2 6 9 9 8 5 B e s te k a r S o k a k N o .6 4 0 6 6 8 0 K a v a k lıd e re / A n k a ra in fo @ c la s s h o te l .c o m .tr w w w .c la s s h o te l.c o m .tr

T e l [0 3 1 2 ] 4 2 7 8 0 8 0 F a x [0 3 1 2 ] 4 2 7 8 0 8 5 T un a lı H ilm i C a d . B ü k lü m S o k. N o :5 9 K ava klıd e re / A n k a ra e fid a n @ g o rd io n h o te l.c o m w w w .g o rd io n h o te l.c o m

Tel [03 12 ] 4 4 7 73 0 0 F a x [03 1 2 ] 44 7 7 3 3 2 N e n e H atu n C ad . N o: 9 7 G aziosm an pa şa / Ankara info@ parkfora.com w w w .p a rk fo ra .c o m

CROVVNE PLAZA ANKARA (*****)

SVVISSOTEL ANKARA

APART HOTEL BEST r - ,

İLCİ RESİDENCE HOTEL (S)

C AFE M İZ

m

T e l [0 3 1 2 ] 3 0 3 0 0 0 0 F a x [0 3 1 2 ] 3 0 3 0 0 0 3 M e v la n a B ulvarı N o : 2 0 6 3 3 0 A k k ö p r ü / A n k a ra in fo @ c p a n k a ra .c o m .tr w w w . c p a n k a r a . c o m .tr

T e l [0 3 1 2 ] 4 0 9 3 0 0 0 (P bx) F a x [0 3 1 2 ] 4 0 9 3 3 9 9 Y ıld ızevler M a h . J o s e M a rti C a d . N o : 2 0 6 5 5 0 Ç a n k a y a / A n k a ra ankara@ sw issotel.co m w w w .a n k a ra . s w is s o te l .c o m

T e l [0 3 1 2 ] 2 3 0 8 6 8 6 F ax [0 3 1 2 ] 2 2 9 2 3 2 4 G .M .K B ulvarı N o : 1 3 5 0 6 5 7 0 T a n d o ğ a n / A n k a ra in fo @ ilc ire s id e n c e .c o m w w w . ilc ire s id e n c e .c o m

T e l [0 3 1 2 ] 4 6 7 7 9 21 [0 3 1 2 ] 4 2 6 4 4 7 7 Arjantin C a d . N o : 1 9 G .O .P / A n k a r a w w w .c a fe m iz .c o m .tr

122 S K Y L I F E 3 /2 0 0 9

m

T e l [0 3 1 2 ] 4 4 6 8 0 8 0 F ax [0 3 1 2 ] 4 4 6 8 0 9 0 U ğ u r M u m c u S o k . 71 G O P / A n k a ra re s e rv a tio n @ b e s ta p a rt. c o m .tr w w w . b e s ta p a r t .c o m .tr

Tel [0 3 1 2 ] 4 0 9 6 4 3 4 F ax [0 3 1 2 ] 4 0 9 6 4 0 0 K a ry a ğ d ı S o k . N o : 4 0 Ç a n k a y a / A n k a ra re z @ m id ih o te l.c o m w w w .m id ih o te l.c o m

Telephone: International co d e fo r Turkey: 90. A nkara area co d e : 312. For intercity calls w ithin Turkey firs t d ial 'O', then th e area co d e , a nd then th e local num ber. For intem atio na l ca lls first dial ’OO’ .


■ Restaurants / Restoranlar

Ministry of Culture and Tourism

Atatürk Culture Çenter, Museum of the Republican Period

fo u n d in g yea rs o f th e

A ta tü rk K ültür M erkezi

R e p u b lic o f T u rkey a n d the

K ültür ve Turizm Bakanlığı

C u m h u riye t Devri M üzesi

B ahçe lie vler, İsm et İnönü

Tel: 3 4 2 10 10

Bulvarı 5

8 :3 0 to 5 :3 0 daily e x c e p t

Tel: 2 1 2 8 3 0 0

vveekends / Pazar hariç

■ Tourism Information Turizm D anışm a

Th e e n tra n ce level o f th e

HÜN K AR ZA D E R ESTA UR A NT Ankaa B.evler (0312) 212 01 52 Ordu Merkez [0452) 233 39 40 Fatsa Meydan |0452] 423 72 72 İstanbul Kyatağı [0216] 470 61 62 (yakında hizmetinizde) Wg@hı/Tkarzacte.com www.hunkarzade.ccm

H er d ö n e m in karakteristik

Turizm D anışm a

d e c o ra te d w ith reliefs

M a lte p e G .M .K

c o n ta in in g q u o ta tio n s fro m

Atatürk dönemini çarpıcı

Bulvarı 12 1,

A ta tü rk on yo u th , art and

398 03 48

Tourism Poliçe Turizm Polisi A nkara E m niyet M ü dürlü ğü,

light shovvs are sta g e d by illum ina ting th e reliefs s e c tio n b y s e ctio n . M ü ze binasının giriş katı bağım sızlık, g e n ç lik ve

The m useum has m a nuscript

san atla ilgili sözlerini içeren

bo o ks o f M evlana's, Mevlevi

rölyeflerle sü slü d ü r. R ölyefler

co stu m e s and a large

b ö lü m b ö lü m aydınlatılarak,

nu m b e r o f item s from the

ışık v e s e s gö sterileri yapılır.

Mevlevi period as w ell as the grave of M evlana. 10 -5

Atatürk’s Mausoleum

M ondays, 9 -5 oth er days of

A nıtka bir M üzesi

M ü zede, M e vlana'nın el yazm ası kitapları, M evlevi

Poliçe

kıyafetleri ve M evlevi

Tel: 1 5 5 (Ali öve r Turkey)

d ö n e m in e ait p e k ç o k eşya

Fire

S u te p e M ah. D e p o S ok.

ile M e vla n a ’nın mezarı

No:1 Altındağ, Tel: 309 68 0 0

bira rad a bu lunuyor.

Ethnographic Museum

Pazartesi 1 0 . 0 0 - 1 7 .0 0 ,

Gendarme

E tnografya M üzesi

d ig 'e r g ü nler 0 9 .0 0 - 1 7 .0 0

Tel: 1 5 6 (Ali ö v e r Turkey)

Talat P aşa Bulvarı Ü lkü Sk.

arasında ziyaret edilebilir.

Tel: 5 2 7 4 5 0 3

Coast Guard Tel: 158 (Ali ö v e r Turkey)

■ Museums M üzeler

-i Ankara State Museum of Painting and Sculpture A nkara D evlet R esim ve H eykel M üzesi O p e ra -

A n ıtka b ir K om utanlığı, A nıtte p e , Tel: 231 7 9 75 0 9 .0 0 -1 6 .0 0 , o p e n daily / he r gün

T h e m u se u m h a s e xa m p le s

A ta tü rk a n d th e g ifts

o f T u rkish art fro m the

p re s e n te d to him b y visiting

S eljuk p e rio d until th e

m en o f state.

p re s e n t day.

A ta tü rk'e ait çeşitli eşyalar,

M ü ze d e S elçuklu

k e n disini ziyaret ed en

d ö n e m in d e n g ü nüm ü ze

yab ancı d e vle t adam larının

Türk san atınd an örnekler

Tel: 3 1 0 2 0 94

Ouick China Çayyolu [0312) 242 25 15-16 Ouick China Bikent Çenter

0 9 .0 0 - 1 2 .0 0 : 1 3 .0 0 -1 7 .0 0 ,

sundukları arm ağanların

c lo s e d M o n d a y s / pazartesi

se rg ile n d iğ i bir m üze.

kapalı

pa in tin g a n d sc u lp tu re , also o rg a n ize s te m p o ra ry e x h ib itio n s by local an d

c lo s e d M o n d a y s pazartesi

va rio u s o b je c ts b e lo n g in g to

Tel (0312) 437 03 03 - 437 04 03 Uğur M um cunun Sok. 6 4 -B G .O .P

h o u s e s vvorks o f T u rkish

0 8 .3 0 -1 2 .3 0 ; 1 3 .0 0 -1 7 .0 0 ,

A m u s e u m d e v o te d to

U lus,

T his m u s e u m , vvhich

No: 4 Opera, Tel: 311 3 0 07

kapalı

Q uick C hina G .O .P

sergileniyor.

Gordion Museum Atatürk and the War of

G o rd io n M üzesi

İndependence Museum

Y assıhö yük köyü Polatlı,

A ta tü rk ve K urtu luş Savaşı

Tel: 6 3 8 21 8 8

M üzesi A nıtkabir Komutanlığı

0 8 .3 0 -1 7 .0 0 , o p e n daily

A nıtte pe, Tel: 231 7 9 75

/ her gün A n c ie n t po ttery, to o ls of

fo re ig n artists. w w w . t i k e . c o m . t r

M e vla na M ah. K onya Tel: (332) 351 12 15

Ambulance

T e l [0 3 1 2 ] 4 2 7 1 4 0 0 A rjantin C a d . N o: 18 G .O .P / A n kara Kuki H o u s e C e p a A v m [0 3 1 2 ] 2 1 9 6 6 8 8 w w w .k u k i.c o m .tr

Ankara KavsMıdere [0312) 426 01 41 Ankara Panora Avm. [0312) 491 65 64 Ankara Ümitköy - Çayyolu [0312) 241 00 92 lstartxJ [0212) 284 84 78 - [0216] 467 32 47 İzmir - Alsancak [0232] 441 19 29 Busa [0224] 549 20 75 Aûna[0030) 210 803 44 18 Selartk [0030] 2310515600 Isral [00972] 9 972 81 91

M üzesi

Mevlana Museum M e vla na M üzesi

Tel: 1 1 2 (Ali ö v e r Turkey)

Tourism poliçe

T u rk tyeljR reece • Israel

Museum Ç e n g e lh a n Rahm i M . K oç

the w eek.

KUKİ HOUSE

M e d ite rftn e a n Grili

Çengelhan Rahmi M. Koç

alıyor.

duvarları A ta tü rk'ü n

Tel: 1 1 0 (Ali ö v e r Turkey)

İTîK,

m e kânda , eski çağ la ra ait ç a n a k -ç ö m le k le r, tekstil üretim aletleri vb . e se rle r yer

Tel: 3 8 4 0 6 0 6

■ Emergency

[0312)266 30 00-01 w w w .q u ic k c h in a .c o m .tr

biçim de sunuyor.

in d e p e n d e n c e . S o u n d and

Dış H atlar Term inali

QUICK CHINA

Büyük Taarruz ve örn eklerle tem sil ed ild iği

Tel: 3 9 8 0 0 0 0 / 1 5 7 8 -

''iZiifâb

M üze; Ç ana kkale, S akarya,

Başkomutanlık muharebelerini,

E s e n b o ğ a Havaalanı

Kuki H<Hıse

p e rio d o f A ta tü rk in a serie s o f strikin g d ispla ys.

Tüıkiye'nin kuruluş yıllarını ve

Tourism Information

Esenboğa Airport International Terminal

T e l [0 3 1 2 ] 4 4 8 2 9 9 0 (p b x ) R e ş it G a lip C a d . N o : 5 8 G .O .P . / A n k a ra G ö lb a ş ı [0 3 1 2 ] 4 8 5 3 7 6 6 in fo @ k e b a b is ta n .c o m .tr w w w . k e b a b is ta n .c o m .tr

İn-C hief), to g e th e r w ith the

m u s e u m bu ild in g is

Tel: 231 5 5 72

KEBABİSTAN RESTAURANT G.O.P.

B attle o f the C o m m a n d e r-

This m u se u m p re s e n ts th e

textile p ro d u c tio n a n d oth er

ait yapıtların yer aldığı

b a ttle s o f th e D ard ane lle s

item s are e xh ib ite d he re in

m üzede, yerli v e yabancı

a n d S akarya, th e G reat

a s p a c e in vvhich exa m p le s

sanatçılara ait geçici sergiler

O ffe n sive and th e ba ttle o f

typ ica l o f e a c h p e rio d are

d e düzenleniyor.

D um lu pına r (d u b b e d th e

re p re se n te d .

Türk resim ve plastik sanatına

MTA, Natural History Museum MTA, T a biat Tarihi M üzesi E skişehir Yolu, B algat, Tel: 2 8 7 3 4 3 0 0 9 .0 0 -1 7 .0 0 , o p e n daily / her gün T h e m u se u m exh ib its fossils, m inerals and ro c k e xa m p le s fro m ali g e o lo g ic a l eras. H ere you ca n se e th e a s s e m b le d original s k e le to n o f th e M araş e le p h a n t (Elephas indicu s) d a tin g fro m th e s e c o n d ha lt o f th e first m illenium BC, and th e fossilize d fo o tp rin ts fo u n d in M a nisa b e lo n g in g to p e o p le w h o lived in A natolia a p p ro xim a te ly 2 5 ,0 0 0 years ago. M ü ze d e , yerbilim lerinin tüm evrelerin e ait fosil, m ineral v e kaya örnekleri 3 / 2 0 0 9 SKYLIFE 1 2 3


A N K A R A - K A P A D O K Y A GUIDE sergileniyor.

The M eeting Hail o f the

B u ra d a M Ö 1 0 0 0 . yılın

N ational A s s e m b ly w ith its

■ Sightseeing / Gezinti

c ity itself. A sırlardır kentin

Mother Mary Church

be kçiliğ in i ya p a n ve tarihi

(C atholic)

ikinci yarısında yaşam ış

original furnishings, the

Ahi Elvan Mosque

ken tin tarihi k a d a r eski olan

M e ryem A na Kilisesi

olan M araş filinin (elephas

cham bers vvhere the Atatürk

A hi Elvan C am ii

A nkara Kalesi, kentin

B irlik M ah. 3. C ad.

indicu s) orijinal iskelet

reform s w ere ha m m ered

A hi Elvan M ah. P irinç

se m b o lü d ü r.

N o: 3 5 O yak, Ç anka ya

m o n te si ile yaklaşık 2 5

out, and d o c u m e n ts and

S ok. K oyun Pazarı

bin yıl ö n c e A n a d o lu 'd a

c ertain personal o b je cts

T h e m o s q u e w a s built

Beypazarı

Embassy),

yaşa m ış insanların,

reflecting the periods of

after th e S eljuks, e ith e r

M a n isa 'd a b u lu nan fosil

the first three presidents,

in th e A khi o r early

aya k izlerini görebilirsiniz.

Atatürk, İsm et İnönü

O tto m a n p e rio d s (the

Roman Baths

and Celal Bayar.

en d o f th e 14 th and

R om a Ham am ları

Museum of Anatolian Civilisations A n a d o lu M e deniye tleri M üzesi

ö z g ü n eşyaları ile M e clis

b e g in n in g o f th e 15 th

Toplantı S alonu, A tatü rk

cen tury). T h e m o s q u e ’s

ilke v e inkılaplarının

p u lp it is inte resting

anlatıldığı od alar, ilk ü ç

b e c a u s e o f its w o o d

c um hurb aşkan ının , Atatürk,

c a rvin g a n d form .

İsm et İnönü, Celal Bayar

S e lçu klu la rd a n son ra

dönem lerini yansıtan

A h iler veya O sm anlIların

b e lg e le r ile bazı şahsi

ilk d e virlerind e (14. yy

eşyaları sergileniyor.

so n u , 15. yy başı)

(B eside th e V atican

Tel: 4 9 5 3 5 23

Çankırı C a d d e si, Ulus, 0 8 .3 0 - 1 2 .3 0 /1 3 .3 0 1 7 .0 0 ,

T h e ba ths, built in th e 3 rd c e n tu ry A D in h o n o r o f A skle p io n , th e g o d o f m e d icin e , sit o n a

platform a b o u t 2 .5 m

yapılm ıştır. C am inin

Museum of the War of Independence

m inb eri a h ş a p işçiliği ve şekliyle ilgi çe kicidir.

K urtu luş Savaşı M üzesi

Aslanhane Mosque

c lo s e d M o n d a ys

pazartesi kapalı

L o c a te d 9 9 km fro m

a b o ve th e Street.

A nkara, B eypa zarı's histo ry

C a d d e d e n 2 .5 metre

g o e s b a c k to th e H ittites

kad ar yü kse klikte yer

an d P hyrgians. This

alan R om a H am am ı, M S

ch a rm in g d is tric t is fa m o u s

3 . yüzyılda sağ lık tanrısı

Ahi Ş era fettin M ah,

fo r its h isto rica l ho u se s,

A s kle p io n adına yapılm ış.

Atpazarı Y o ku şu

silver c ra fts m e n and fo r its

A s la n h a n e C am ii

St. Nicholas Church

Th e inte rior o f th is

ca rro ts.

13 th ce n tu ry m o s q u e

A n ka ra 'ya 9 9 km uzaklıkta

(Anglican)

Tel: 3 2 4 31 6 0 -6 2

is in c o n tra s t to the

b u lu n a n B eypazarı'nın tarihi

S t. N ich o la s Kilisesi

0 8 .3 0 - 1 7 .0 0 , o p e n daily /

re straine d exte rior, and

Hitit ve Friglere kad ar

Ş ehit Ersan C ad.

h e r gün

it is o n e o f th e m o st

uzanır. Bu şirin ilçe, tarihi

N o: 4 6 , Ç anka ya (İnside

A nato lia n a rc h a e o lo g ic a l

be autiful e xa m p le s o f

evleri, g ü m ü ş işçiliği ve

th e E m ba ssy o f G re at

S e lju k m o sq u e s. The

ha vu cu ile ünlüdür.

G ö zcü S ok. N o: 2 Ulus,

re m ains starting fro m th e P alaeo lithic P eriod are

I. Türkiye B ü y ü k M illet

s tu c c o m ihrap w ith its

exh ib ite d at th e m u seum

M e clisi Binası

fa ie n ce m o s a ic is

in c h ro n o lo g ic a l order,

Hacıbayram Mosque

C u m h u riye t C a d d e s i

s p e cta cu la r.

H acıb ayram C am ii

and in c lu d e a rtifa c ts fro m th e N e o lith ic c ity of Ç ata lh öyük, an d s ites d a tin g fro m th e H ittites a n d U rartians. M ü zede, aralarında Ç ata lh öyük, Hitit ve U rartulara ait buluntuların d a yer aldığı Anadolu arkeolojik eserleri, Paleolitik çağdan b a şla yara k g ü n ü m ü z e kad ar kro nolojik b ir sırayla sergileniyor.

Museum of the Republic C u m h u riye t M üzesi II. Türkiye B ü y ü k M illet M e clisi Binası C u m h u riye t C a d d e s i, N o: 2 2 Ulus, Tel: 3 1 0 5 3 61 0 9 .0 0 - 1 7 .0 0 , c lo s e d M o n d a ys pazartesi kapalı 124 S K Y L I F E 3 / 2 0 0 9

N o: 14 Ulus,

13. yüzyılda yaptırılan

Tel: 3 1 0 71 4 0

ca m in in iç m ekanı, dış

0 8 . 3 0 - 1 2 . 0 0 / 1 3 .3 0 -

g ö rü n ü şü n ü n

1 7 .0 0 ,

c lo s e d M o n d a y s

m ütevazılığına tezat,

pazartesi kapalı

S e lçu klu ca m ile rinin en

Th e original b u ild in g o f th e

gü zellerind en birini teşkil

G ra nd N ational A s s e m b ly

ed er. M o zaik çinili, alçı

o f Turkey, th is m u seum

m ihrabı gö z kam aştırır.

ho u s e s a n u m b e r o f item s fro m th e p e rio d o f th e first

Ankara Citadel

pa rliam e nt a n d th e W a r o f

A nkara Kalesi

Libe ratio n. A n

H isarparkı C a d d e si

O ffic e

in th e

b u ild in g u se d b y A ta tü rk is

Th e ca stle , vvhich has

p reserve d in its original

g u a rd e d th e c ity fo r

Britain) S u n d a y se rvice at 1 0 .0 0

U lus, next to th e te m p le of

Tel: 4 6 8 6 2 3 0 / 3 2 8 5

St. Theresa Church

A u g u s tu s / A n tik A u g u s tu s

(Catholic)

tapınağının yanı

S t. T h ere sa Kilisesi

T his m o s q u e w a s bu ilt

Işıklar C a d d e si

in th e early 15 th cen tury

K a rd e şle r S k. N o: 15

in S eljuk style, in honor

Ulus,

o f H acı B ayram Veli.

Tel: 311 01 18

15. yüzyılın başlarında, yaptırılan ca m i, S e lç u k

Samanpazarı Synagogue

stilinde dir.

S am anpazarı S in a g o g u

Hacı B ayram Veli adına

S akalar M ahallesi Birlik

Kocatepe Mosque

Sk. N o: 8, S am anpazarı, Tel: 311 6 2 0 0

state.

ce n tu rie s, is n o w a

K o c a te p e C am ii

T ürkiye B ü y ü k M illet

Symbol of A nkara a n d its

T his is a re ce n tly

M e c lis i'n in ku ru ld u ğ u ilk

h isto ry is as o ld a s th e

co n stru cte d m o sq u e

binadır. M ü z e d e ilk m e clis

o f g re a t size in

d ö n e m in e ve K urtuluş

cla ssica l O tto m an -style w ith

S avaşı'n a ait b irç o k eşya

fou r m inarets.

sergileniyor. B inada

Yakın za m anda inşa edilen

bulunan ve M ustafa Kemal

d ö rt m inareli

Atatürk'e ait olan çalışma

bu b ü yü k cam i, klasik

odası ise ilk günkü haliyle

O sm anlı m im arisinin

m u hafa za ediliyor.

özelliklerini taşıyor.


■ Embassies

/ E lç ilik le r

A f g h a n is ta n / A fg a n is ta n

E s t o n ia / E s to n y a

L ib y a

S lo v a k R e p u b lic

Çankaya,

G a z io s m a n p a ş a .

Ç ankaya,

S lo v a k C u m h u r iy e ti

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 2 2 5 2 3

T e l: (0 3 1 2 ) 4 0 5 6 9 7 0

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 3 8 11 1 0 - 1 4

K a v a k lıd e re , T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 6 7 5 0 7 5

A lb a n ia / A r n a v u tlu k Çankaya, T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 1 6 1 0 3

■Hu

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 3 6 0 4 0 0

H

L ith u a n ia / L itv a n y a

S lo v e n ia / S lo v e n y a

G a z io s m a n p a ş a ,

G a z io s m a n p a ş a ,

T e l: (0 3 1 2 ) 4 4 7 0 7 6 6

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 0 5 6 0 0 7

A lg e ria / C e z a y ir

F in la n d / F in la n d iy a

M a c e d o n ia / M a ke d o n y a

S o u t h A fric a

Ç ankaya,

G a z io s m a n p a ş a .

G a z io s m a n p a ş a ,

G a z io s m a n p a ş a ,

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 2 6 1 9 3 0

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 6 9 2 0 4 - 0 5

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 6 4 0 5 6

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 6 8 7 7 1 9

A r g e n tin a / A r ja n tin G a z io s m a n p a ş a , T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 6 2 0 6 1 - 6 2

A u s tr a lia / A v u s tr a ly a

m

ıı U

E_3

G a z io s m a n p a ş a , T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 5 9 9 5 0 0

E

E th io p ia / E tiy o p y a G a z io s m a n p a ş a .

L* ■ *

G ü n e y A frik a

F r a n c e / F ra n s a

M a la y s ia / M a le z y a

S o u th K o re a

K a v a k lıd e re ,

G a z io s m a n p a ş a ,

Ç ankaya,

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 5 5 4 5 4 5

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 6 3 5 4 7 - 8

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 6 8 4 8 2 1 - 2 3

G ü n e y K o re

G e o r g ia / G ü r c is ta n

M e x ic o / M e k s ik a

S p a in ! Is p a n y a

Ç ankaya,

Ç ankaya,

Ç ankaya,

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 2 6 5 0 8

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 2 3 0 3 3

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 3 8 0 3 9 2

A u s tr ia / A v u s tu r y a

F e d e ra l R ep . o f G e rm a n y

M o n g o lia / M o ğ o lis ta n

Sudan

K a v a k lıd e r e ,

A lm a n y a K a v a k lıd e re ,

G a z io s m a n p a ş a .

Ç ankaya,

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 1 9 0 4 3 1 - 3 3

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 5 5 5 1 0 0

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 6 7 9 7 7

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 1 3 8 8 4 - 8 5

A z e r b a ija n / A z e r b a y c a n

G r e e c e / Y u n a n is ta n

M o ro c c o / F as

S w e d e n ' İs v e ç

O ra n ,

G a z io s m a n p a ş a ,

G a z io s m a n p a ş a ,

K a v a k lıd e r e ,

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 3 6 8 8 6 0

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 3 7 6 0 2 0 - 2 1

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 5 5 4 1 0 0 (p b x )

S w itz e r la n d / İs v iç re

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 9 1

1 6 8 1 -8 3

B a n g l a d e s h / B a n g la d e ş

H u n g a r y / M a c a r is ta n

N e th e rla n d s

Ç ankaya,

Y ıld ız - Ç a n k a y a ,

H o lla n d a Y ıld ız,

K a v a k lıd e r e ,

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 3 9 2 7 5 0 - 5 1

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 2 2 2 7 3

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 0 9 1 8 0 0

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 6 7 5 5 5 5 - 5 6

B e la ru s / B e ya z R usya

I n d ia / H in d is ta n

N e w Z e a la n d

S y r ia / S u riy e

Ç ankaya

Ç ankaya,

Y e n i Z e la n d a K a v a k lıd e re .

Ç ankaya,

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 1 6 7 6 9 - 7 0

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 3 8 21 9 5 - 9 8

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 6 7 9 0 5 4

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 0 9 6 5 7 - 5 8

B e lg iu m / B e lç ik a

In d o n e s ia / E n d o n e zya

N ig e ria

T a jik is ta n

G a z io s m a n p a ş a

Ç ankaya,

G a z io s m a n p a ş a ,

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 6 8 2 5 0

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 3 8 2 1 9 0 - 9 2

I I

G a z io s m a n p a ş a T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 8 1 0 7 7 - 7 8

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 6 1 6 0 2

_ l l ______

N o rw a y ' N o r v e ç

T h a ila n d / T a y la n d

T a c ik is ta n

B o s n ia & H e r z e g o v ia

Ira n / Iran

B o s n a H e r s e k G a z io s m a n p a ş a ,

K a v a k lıd e r e .

Ç ankaya,

G a z io s m a n p a ş a ,

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 2 7 3 6 0 2

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 6 8 2 8 2 1 (p b x )

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 0 5 8 0 1 0

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 6 7 3 4 0 9

B razil / B re z ily a

I re la n d / İrla n d a

G a z io s m a n p a ş a ,

G a z io s m a n p a ş a ,

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 8 1 8 4 0 - 4 1 - 4 3

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 6 6 1 7 2

O m an / U m m an G a z io s m a n p a ş a , T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 7 0 6 3 0 - 3 1

T u n is ia

Tunus

G a z io s m a n p a ş a , T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 3 7 7 8 1 2

P a k i s t a n / P a k is ta n B u lg a ria / B u lg a r is ta n

I s r a e l / İsrail

G a z io s m a n p a ş a ,

K a v a k lıd e r e ,

G a z io s m a n p a ş a ,

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 2 7 1 4 1 0 - 1 3

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 6 7 2 0 71

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 6 3 6 0 5

T u rk is h R e b u p lic o f N o r th e r n C y p ru s / K u z e y K ıbrıs T ü rk C u m h u riy e ti G a z io s m a n p a ş a . T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 6 0 1 8 5

S t a t e o f P a l e s t in e C an ad a / K anada

Italy / İta ly a

F ilis tin , G a z io s m a n p a ş a ,

T ü r k m e n is ta n / T ü r k m e n is ta n

Ç ankaya,

K a v a k lıd e r e ,

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 3 6 0 4 2 3

Ç ankaya,

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 0 9 2 7 0 0

I I

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 2 6 5 4 6 0 - 6 3

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 1 71 2 2 - 2 4

P h ilip p in e s / F ilip in le r C h ile / Ş ili

J a p a n / Japonya

G a z io s m a n p a ş a ,

G a z io s m a n p a ş a ,

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 7 3 5 8 2

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 6 0 5 0 0

C h in a / Ç in H a lk C u m h u r iy e ti

J o r d a n / Ü rd ü n

G a z io s m a n p a ş a ,

Ç ankaya,

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 3 6 0 6 2 8

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 0 2 0 5 4

G a z io s m a n p a ş a . T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 6 5 8 31

P o la n d / P o lo n y a K a v a k lıd e re , T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 6 7 5 6 1 9

U k r a in e

U k ra y n a

Ç ankaya, T e l: (0 3 1 2 ) 4 4 1 5 4 9 9

U n ite d A r a b E m ir a te s B irle ş ik A ra p E m irlikleri G a z io s m a n p a ş a ,

P o r tu g a l / P o rte k iz

Tel: (0 3 1 2 ) 4 4 7 6 8 6 1 - 6 2

G a z io s m a n p a ş a ,

C r o a ti a / H ır v a tis ta n

K a z a k h s ta n / K a z a k is ta n

G a z io s m a n p a ş a ,

O ra n .

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 6 0 8 31

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 9 1 9 1 0 0 (p b x )

C uba / Küba

Kuvvait / K u v e y t

Ç ankaya,

G a z io s m a n p a ş a .

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 2 8 9 7 0 - 7 1

T e l: 4 4 5 0 5 7 6 - 8 0

C z e c h R e p u b lic

K y rg y z R e p u b lic

Ç e k C u m h u r iy e ti

K ırg ız is ta n

G a z io s m a n p a ş a ,

Y ıld ız .

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 6 1 2 4 4

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 9 1 3 5 0 6

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 6 1 8 9 0 - 9 1

U n ite d K in g d o m / B ü y ü k B r ita n y a v e

û a t a r / K a ta r

Ç a n k a y a , T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 5 5 3 3 4 4

K u z e y İrla n d a B ir le ş ik K ra llığ ı

n

O r a n ,T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 9 0 7 2 7 4

U n ite d S t a t e s o f A m e ric a R o m a n ia / R o m a n y a Ç ankaya.

A m e r ik a B irle ş ik D e v le tle r i K a v a k lıd e r e , T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 5 5 5 5 5 5

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 2 7 1 2 4 3

T h e R u s s i a n F e d e r a t io n R u s y a F e d e ra s y o n u Ç ankaya,

U z b e k is ta n Ö z b e k is ta n Ç ankaya,

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 3 9 21 2 2

T e l: (0 3 1 2 ) 4 4 1 3 8 7 1 - 7 2

D e n m a rk / D a n im a r k a

L a tv ia / L e to n y a

S a u d i A r a b ia S u u d i A r a b is ta n

V e n e z u e la

G a z io s m a n p a ş a ,

G a z io s m a n p a ş a

G a z io s m a n p a ş a

G a z io s m a n p a ş a ,

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 6 6 1 4 1 (5 L in e s )

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 0 5 6 1 3 6

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 6 8 5 5 4 0 - 4 2

T e l: (0 3 1 2 ) 4 4 7 8 1 3 1 - 4 4 7 8 5 0 1

E g y p t / M ıs ır K a v a k lıd e r e , T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 6 8 2 2 4 0

E

L ebanon / Lübnan

S e r b ia

Y em en

G a z io s m a n p a ş a .

S ırb is ta n K a v a k lıd e re ,

G a z io s m a n p a ş a ,

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 4 6 7 4 8 5 - 8

T e l: ( 0 3 1 2 ) 4 2 6 0 2 3 6

T e l: (0 3 1 2 ) 4 4 6 3 1 7 8

3 /2 0 0 9 S K Y L IF E 125


Artık gökyüzünde daha ayrıcalıklısınız. Şim di, First Class'm hizmet kalitesi, rahat, geniş, yatağa dönüşebilen koltuklan ve zengin yem ek m önüsüyle kendinizi çok daha özel hissedeceksiniz.

Gerçek bir star gibi uçmanın keyfini Türk Hava Yolları First Class farkıyla yaşayın.

TÜ RK HAVA YOLLARI w w w .th y .c o m

O 8/+9

A S T A R A L L IA N C E

MEMBER


AROUND İZMİR GU1DE

H o te ls ■ Emergency

/ Oteller

Atatürk Museum Atatürk Müzesi

Ambulance

Birinci Kordon, 148,

Tel: 112

Tel: 4 6 4 4 8 0 5

(Ali över Turkey)

0 9 .0 0 -1 7 .0 0 ,

Poliçe

closed M ondays

Tel: 155 ALTIN YU NUS HOLIDAY RESORT (HV1) T el [0 2 3 2 ] 7 2 3 1 2 5 0 F ax [0 2 3 2 ] 7 2 3 2 2 5 2 B o y a lık M e v k ii. Ç e ş m e / İzm ir in fo @ a ltin y u n u s .c o m . tr v w v w .a ltin y u n u s .c o m .tr

HİLTON İZM İR

r***)

SVVISSOTEL GRAND EFES, İZ M İR (*****)

m

T e l [0 2 3 2 ] 4 9 7 6 0 6 0 F a x [0 2 3 2 ] 4 9 7 6 0 0 0 G a z io s m a n p a ş a B ulvarı N o : 7 3 5 2 1 0 İzm ir s a le s .iz m ir@ h ilto n .c o m w w w .iz m ir .h ilto n .c o m

T e l [0 2 3 2 ] 4 1 4 0 0 0 0 F ax [0 2 3 2 ] 4 1 4 1 0 1 0 G a z io s m a n p a ş a B ulvarı N o : 1 3 5 2 1 0 A ls a n c a k / İzm ir iz m ir@ s w is s o te l.c o m w w w .s w is s o te l.c o m

T el [0 2 3 2 ] 4 6 5 0 0 3 0 F ax [0 2 3 2 ] 4 2 2 6 8 7 0 V a s ıfçın a r B ulvarı N o : 2 A ls a n c a k / İzm ir in fo @ iz m irp a la s .c o m .tr w w w .iz m ir p a la s .c o m .tr

İZM İR PALAS OTEL

(Ali över Turkey)

pazartesi dışında her gün.

Fire Tel: 110 (Ali över Turkey)

Tourism poliçe Tel: 5 2 7 4 5 0 3

Gendarme Tel: 156 (Ali över Turkey)

Bergama Museum Bergam a Müzesi Zafer Mah., Cum huriyet C ad. No: 6 Bergama, Tel: 631 2 8 83 0 8 .0 0 - 1 2 .0 0 /1 3 .0 0 -

Coast Guard

17.00, closed M ondays

Tel: 15 8 (Al över

pazartesi kapalı

Turkey)

T h e m u s e u m w ith a larg e c o lle c tio n o f

AQ UA FAN TASY A O U A PA R K H O TEL & S P A (***")

KORUM AR HOTEL DE LUXE (*****)

T e l [0 2 3 2 ] 8 9 3 11 11 (pb x) Fax [0 2 3 2 ] 8 9 3 11 1 0 E p h e s u s B e a c h (P a m u c a k O te lle r B ö lg e s i) S e lç u k in fo @ a q u a fa n ta s y .c o m w w w . a q u a fa n ta s y .c o m

T e l [ 0 2 5 6 ] 6 1 8 15 3 0 F a x [0 2 5 6 ] 6 1 8 11 1 0 G a z i B e ğ e n d i M e v k ii 0 9 4 0 0 K u ş a d a s ı / T ü rk iy e in fo @ k o ru m a r.c o m .tr w w w .k o ru m a r.c o m .tr

EGE PALAS

KİLİM OTEL r

(****) Tel [0 2 3 2 ] 4 6 3 9 0 9 0 Fax [0 2 3 2 ] 4 6 3 81 0 0 C u m h u riy e t B ulvarı N o :2 1 0 3 5 2 2 0 A ls a n c a k / İzm ir in fo @ e g e p a la s .c o m .tr w w w .e g e p a la s .c o m .tr

.)

T e l (0 2 3 2 ] 4 8 4 5 3 4 0 F a x [0 2 3 2 ] 4 8 9 5 0 7 0 A ta tü rk B lv. K azım D irik C a d . N o :1 A ls a n c a k / İzm ir k ilim @ k iiim o te l.c o m .tr w w w .k ilim o te i.c o m .tr

m a terial fro m S to n e

■ Tourism Information

A g e to B yzantin e

Turizm Danışma

tim e s , is in th e c e n tre

Adnan Menderes

o f th e m o d e rn to w n .

Airport

Ş e h ir m e rk e z in d e ye r

Tel: 2 7 4 22 1 4 - 2 7 4

alan m ü ze d e , Erken

21

T u n ç d ö n e m in d e n

10

B iz a n s 'a ka d a r

Provincial Director of

d e ğ iş ik d ö n e m le re

Tourism

ait a rk e o lo jik e s e rle r

İl Turizm M üdürlüğü

se rg ile n iyo r.

Tel: 4 8 3 51 17COLOSSAE TH ER M AL HOTEL (*****)

M Ö VEN PİC K HOTEL İZM İR (•****)

(****)

T e l [0 2 5 8 ] 2 7 1 41 5 6 p b x F ax [0 2 5 8 ] 2 7 1 4 2 5 0 K a ra h a y ıt M e v k ii P a m u k k a le / D e n iz li c o lo s s a e @ c o lo s s a e h o te l.c o m w w w .c o io s s a e h o te l.c o m

T e l [0 2 3 2 ] 4 8 8 1 4 14 F a x [0 2 3 2 ] 4 8 4 8 0 7 0 C u m h u riy e t C a d . 1 3 8 , 3 5 2 1 0 P a s a p o rt / İzm ir h o t e l. iz m ir@ m o e v e n p ic k . c o m w w w .m o e v e n p ic k - iz m ir.c o m

T e l [0 2 3 2 ] 4 4 1 4 0 0 0 F ax [0 2 3 2 ] 4 4 1 11 5 0 Vali K a z im D irik C d . N o : 7 P a s a p o rt / İzm ir o te lm a rla @ h o tm a il .c o m w w w .o te lm a rla .c o m

MARLA OTEL

OTEL KARACA (***) T e l [0 2 3 2 ] 4 8 9 1 9 4 0 F a x [0 2 3 2 ] 4 8 3 1 4 9 8 1 3 7 9 S k . N o :5 5 A ls a n c a k / İzm ir in fo @ o te lk a ra c a .c o m .tr w w w .o te lk a ra c a .c o m .tr

4 8 3 6 2 16

Mansion

Tel: 4 4 5 73 90-

Birgi Çakırağa Konağı

4 8 9 9 2 78

Birgi, ö d e m iş,

Bergama,

Tel: 531 5 2 05

Tel: 631 28 51

0 8 .0 0 - 1 2 .0 0 /1 3 .0 0 -

Çeşm e,

1 7 .0 0 closed M ondays

Tel: 7 1 2 6 6 53

pazartesi kapalı

Foça,

This stately mansion,

Tel: 8 1 2 12 22

construction o f vvhich

Selçuk,

began in 1761, is one

Tel: 8 9 2 63 28-

o f the rare hom es o f its

89 2 6 9 45 CROVVNE PLAZA İZM İR C“ ) T el [0 2 3 2 ] 2 9 2 1 3 0 0 F ax [0 2 3 2 ] 2 9 2 1 3 13 Inciraltı C a d . N o : 6 7 B a lç o v a / İzm ir w w w .c r o w n e p la z a .c o m w w w .c p iz m ir .c o m

R IC H M O N D EPHESUS RESORT (*****)

OTEL KAYA PRESTIGE

DENİZ RESTAURANT

m

T e l [0 2 3 2 ] 8 9 3 1 0 6 0 Fax [0 2 3 2 ] 8 9 3 1 0 5 4 -5 5 P a m u c a k -S e lç u k e p h e s u s @ ric h m o n d h o te ls .c o m .tr w w w .ric h m o n d h o te ls .c o m .tr

Tel [0 2 3 2 ] 4 8 3 0 3 2 3 F ax [0 2 3 2 ] 4 8 9 2 2 9 9 1371 S k. N o: 7 Ç a n k a y a / İzm ir ın fo @ k a y a p re s tig e .c o m .tr w w w .k a y a p re s tig e .c o m .tr

Te l [0 2 3 2 ] 4 6 4 4 4 9 9 [0 2 3 2 ] 4 2 2 0 6 01 F a x [0 2 3 2 ] 4 6 3 0 0 8 6 A ta tü rk C a d . N o : 1 8 8 /B A ls a n c a k / İzm ir in fo @ d e n iz re s ta u ra n t.c o m .tr w w w .d e n iz re s ta u ra n t.c o m .tr

Birgi Çakırağa

Alsancak,

kind to survive intact. O utstanding for its w o o d

Tourism Poliçe

w orkm anship, it is a

Turizm Polisi Turizm

tvvin-pavilion o f three

Ş ube M üdürlüğü, Tel:

stories w ith an exterior

41 7 3 7 85

hail. O pen to visitors since 1995.

■ Museums / Müzeler

1761 yılında inşasına başlanan konak,

FANTASI A HOTEL DE LUXE KUŞADASI (*****)

& C O N V E N T IO N Ç E N T E R ( ™ )

Tel [0 2 5 6 ] 6 2 2 0 5 5 0 - 6 2 2 0 6 0 0 Fax [0 2 5 6 ] 6 2 2 0 7 6 5 Y a va n s u M e vkii, S ö k e Y o lu . 5. K m . PK 134 9 0 4 0 0 K uşadası in fo @ fa n ta s ia .c o m .tr w w w .fa n ta s ia .c o m .tr

Tel [0 2 3 2 ] 8 9 3 1 0 9 6 (P b x )-1 0 hat F a x [0 2 3 2 ] 8 9 3 1 0 9 5 E fe s A n tik Ş e h ir R ajı P a m u c a k M evkii. 3 5 9 2 0 P a m u c a k / İzmir re s e rv a tio n e fe s @ s u rm e lih o te ls .c o m w w w . s u rm e lih o te ls .c o m

128 SKYLIFE 3 /2 0 0 9

S Ü R M E Lİ EFES R E S O R T H O TE L

R IC H M O N D P A M U K K A LE SP A (****) Tel [0 2 5 8 ] 2 7 1 4 2 9 6 - 1 0 H a t F ax [0 2 5 8 ] 2 7 1 4 0 7 8 K a ra h a yıt P a m u k k a le / D enizli in fo @ ric h m o n d h o te ls . c o m . tr vw w v. ric h m o n d h o te ls .c o m .tr

R E D D R A G O N C H IN E S E RESTAURANT Tel [0232] 4 8 3 0 0 79 İzmir: 1379 Sk. No: 57 /A Efes işhanı A lsancak / İzmir Bodrum : Neyzen Tevfik Cd. No: 204 / A Marina / Bodrum Tel [0252] 3 1 6 8 5 3 7 w w w . chineserestaurant .co m .tr

Archeological

günüm üze d e k ayakta

Museum

kalabilen ender

Arkeoloji Müzesi

konaklardan. Ahşap

Bahri B aba Parkı,

işçiliğiyle dikkat çeken

Konak Tel: 4 8 3 72 54

mekân, ü ç katlı, dış

0 9 .0 0 - 1 2 .0 0 /1 3 .0 0 -

sofalı, çift köşk odalı bir

17.00, closed

yapıya sahip. Konak

M ondays pazartesi

19 95 yılından bu yana

kapalı

ziyarete açık.

Telephone: International co d e fo r Turkey: 90 . İzmir area code: 232. Kuşadası (area co d e for province o f Aydın): 256.

For intercity calls vvithin Turkey firs t dial

0’, then th e area code, a nd then the local num ber. F o r in te m a tio n a l calls first dial '00 '.


■ R e s ta u ra n ts /

Restoranlar

Ephesus Museum

Arkeoloji M üzesi'nin

Efes Müzesi Atatürk

yanında yer alan müzede,

■ Beaches / Plajlar

caddeleri ve yapılarıyla

inşa edilen ve

bugün d e benzersiz bir

gü nüm üzde bütün

Mahallesi, Kuşadası

Bergam a ve G ördes halı

The p ro v in c e o f İzmir

atm osfere sahip antik

özellikleriyle ayakta duran

C addesi, Selçuk,

koleksiyonu, yöresel

has a h u g e co a s tlin e on

kent. Efes'in ç o k yakının­

sağlık merkezi her gün

Tel: 8 9 2 6 0 10

kıyafetler ve develere

the A eg e a n , vvith b e a c h ­

da St, Jean Bazilikası,

8 .3 0 -1 8 .3 0 arasında

0 8 .3 0 - 1 2 .0 0 /1 3 .0 0 -

takılan aksesuvarlann da

e s a n d areas fo r vvater-

M eryem A na Evi, Yedi

ziyarete açık.

16.30,

yer aldığı geleneksel el

s p o rts e a sily a c c e s s ib le

Uyurlar Mağarası, S elçuk

fro m th e c ity b y private

Isa Bey Camii gibi başka

o r p u b lic tra n s p o rt fro m

tarihsel ve turistik gezi

Ü çkuyula r b u s statio n.

yerleri bulunuyor.

op en daily

/ her gün açık

sanatları sergileniyor.

T h e m o s t v is ite d m useum in İzmir exhibits

Museum of Painting

a rtifa c ts fo u n d in

and Sculpure

e x c a v a tio n s o f th e

İzmir Resim ve Heykel

an cie nt c ity o f Ephesus,

Müzesi M ithat Paşa Cad.

G o o d b e a c h e s in clu d e

■ Mosques / Cam iler Hisar Mosque H isar C am i

S e lçu k-P a m u ca k, Urla,

Kadifekale Fortress

G ü lb a h ç e , Ç e ş m e - Ilıca,

Kadifekale

H isarönü M evkii 8 9 9

A ltınkum , F o ça and

The fortress overlooking

S ok. K onak

H asan ağa Mah,

T h e m u s e u m is

No: 9 4 Konak,

Dikili.

İzmir has sections dating

Th e m o s q u e vvas

o rg a n is e d in to th e

Tel: 4 8 2 0 3 93

Ege D enizi'ne ç o k uzun

from Hellenistic, Roman

c o n s tru c te d in the

H illsid e H o u s e s a n d th e

0 8 .0 0 -1 7 .0 0 , closed

kıyısı b u lu nan İzmir’in

and Byzantine times.

16 th c e n tu ry and is

H o u se A rtifa c ts R oom ,

Sundays / pazar kapalı

plajları su spo rların a da

The 2 0 -2 5 m etre high

o n e o f th e m o st im p o sin g in İzmir.

th e C o in s a n d T reasu ry

olanak tanır. Plajlara özel

walls vvere

S e c tio n , th e T o m b

Ödemiş Archeological

araçla ya d a Ü çkuyular

originally 6 km in length.

16 yüzyılda inşa

A rtifa c ts R o o m , th e

Museum

garajından kalkan taşıtlar­

Today the fortress is a

ed ile n cam i, İzmir'in

Ephesus A rtem is Room

ö d e m iş Arkeoloji Müzesi

la rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

fam ous excursion spot

en gösterişli

and the Em peror Cults

Birgi yolu, No: 88

S elçuk-P am ucak, Urla,

vvith pleasant tea gar­

ca m ile rinde n biridir.

Room , and there are

ö d e m iş , Tel: 5 4 5 11 84

G ülbahçe, Ç eşm e-llıca,

dens, com m and ing a

num erous architectural

0 8 .0 0 - 1 2 .0 0 /1 3 .0 0 -

Altınkum , Dikili ve Foça,

fabulous vievv of the city.

Kemeraltı Mosque

kumsallarının güzelliği

İzmir'in içinde, kente ha­

Kemeraltı Camii

ile öne çıkanlar plajlar

kim bir tepedeki bu kale

The entrance to

arasındadır.

Helenistik, Rom a ve Bi­

Kemeraltı Bazaar /

elem ents and sculptures

16.30,

in th e in n e r and

pazartesi kapalı

closed M ondays

Central g a rd e n s . İzm ir'in en ç o k ziyare t

■ Sightseeing / Gezinti

e d ile n m ü z e s in d e Efes a n tik k e n tin d e yapılan kazıla rda b u lu n a n

Alsancak Ouarter T h is p e rfe c tly lovely

zans izlerini taşıyor. Y ük­

Kemeraltı çarşı girişi

Ephesus

sekliği 2 0 -2 5 m etre olan

This 17th century structure has beautiful

Efes

duvarlarının uzunluğu

VVİthin easy reach of İzmir

eski dönem lerde 6 km ’yi

illuminations dating from

(72 km) and Kuşadası

buluyordu. Günüm üzde

the 18th century.

e s e rle r s e rg ile n iy o r.

q u a rte r c o n ta in s

(18 km), the

17. yüzyılda inşa edilen

re s to re d tra d itio n a l

çay bahçeleri ve olağa­

Y a m a ç Evler v e Ev

spe ctacular buildings and

nüstü kent manzarasıyla

yapının 18. yüzyıldan

ünlü bir gezinti yeri.

Buluntuları S a lo n u , S ikke

h o u s e s a s vveil as

streets o f ancient

ve H azine Bölüm ü,

a m u s e m e n ts a n d e n te r-

Ephesus have an unfor-

M ezar B uluntuları

ta in m e n t in c lu d in g bars,

gettable charism a. İn

Pergamum

S a lo n u , E fes A rte m is i

c a fe s a n d re s ta u ra n ts .

nearby S elçuk there is the

Bergam a

kalma kalem işi süslemeleri görülm eye değer.

S a lo n u , İm p a ra to r

K e n tin e n can lı e ğ le n c e

basilica o f St. Joh n (6th

The ruins o f Pergamum, a

K ültleri S a lo n u o la ra k

v e tic a re t m e rk e z ­

century), a sup erb m u se­

majör centre o f civilisation

synagogues

dü zenlen en m üzenin

le rin d e n biri o la n bu

um and Isa B ey M osque.

of the ancient vvorld, are

Kiliseler ve sinagoglar

situated 105 km from

■ Churches and

iç ve orta bahçelerinde

p o p ü le r b ö lg e d e re s to re

Also in the vicinity is the

d e ç e ş itli m im ari

e d ilm iş ç o k sayıd a

H ouse o f the Virgin Mary,

İzmir. The acropolis and

Aya Fotini (Orthodox)

e s e rle r v e h e y k e lle r

L e v a n te n ve R um evleri

and the C ave o f the

amphitheatre perched on

Alsancak,

y e r alıyor.

d e b u lu n u y o r.

Seven Sleepers.

a tovvering hilltop, and on

Tel: 421 6 9 92

the outskirts of the tovvn

Only op en on principal feast days. Yalnız büyük bayramlarda açık.

Ethnographic Museum

Balçova Thermal

of Bergama the Asklepion

Etnografya Müzesi

Springs

or health centre dedicat-

Bahri B aba C ad. No: 4

B alçova Kaplıcaları

ed to Asklepios the god

Konak, Tel: 4 8 3 72 54

İzmir province abounds

o f health are in a remark-

0 9 .0 0 - 1 2 .0 0 /1 3 .0 0 -

in mineral and thermal

17.00,

springs, those at Balçova

closed M ondays

pazartesi kapalı

being just 15 kilometer

The Ethnographic

from the city centre,

M useum that is situated

İzmir çevresinde ç o k sayı­

next to the Archaeology

da kaynak suyu ve kaplı­

M useum contains folkloric

ca bulunuyor. Bunlardan

able state o f preserva-

Berkholim Synagogue

tion. The site is open

Ik iç e ş m e lik C a d ., 4 0

daily betvveen 0 8 .3 0 and

Tel: 441 9 0 9 7

18.30. İzmir'in 105 km kuzeyin­ deki bu ilçesinde antik

Beth Israel Synagogue

çağın büyük uygarlık

M ithatpaşa C ad., 265

merkezi P ergam on'un ka­

Tel: 4 2 5 16 28

artefacts, vvhich include a

Balçova kaplıcaları kent

fine collection o f Bergama

m erkezine sad ece 15 km

İzmir'den (72 km) ve

kemli bir tepedeki akro-

and G ördes carpets,

uzaklıkta ve kent içi toplu

Kuşadası’ndan (18 km)

polis ve amfiteatrın yanı

traditional costu m es and

taşım a araçlarıyla ulaşm ak

kolaylıkla ulaşılabilen

sıra, ilçenin girişinde sa ğ ­

Efes, Selçuk,

cam el accessories.

mümkün.

olağanüstü ilginç,

lık Tanrısı Asklepios adına

Tel: 8 9 2 6 0 0 8

lıntıları bulunuyor. G ör­

House of the Virgin Mary

3 / 2 0 0 9 S K Y L IF E 12 9


BALATÇIK

ORNEKKÖY

doğançay

C İP T E HA VU ZLA R ONUR YA M A Ç YAM ANLAR

O RNEKKÖY

C U M H U R İY E T ,

KARŞIYAKA

O R G . N A F İZ G Ü R M A N

SO Ğ U KK U Y1

R EFİK Ş E V K j

İM BATLI

[E M İK L E ^ FİK R İ ALİ

EM EK

OUM UŞP/

KIZILAY

M U H İT T İ » M

TU R A N FUAT E D İP BAKSI

Ç İÇ E K >ATAKENT

BAYRAKLI N A LD Ö K E N

in a n m

Karşıyaka

;

K A ZIM D İR İK

M EVLA N A

' B o s ta n lı YEŞİLOVA A /s a n c a k

— —S S S a ^R o a ÎR S IN L Iİ

İZ M İR KÖ RFEZ!

maN¥>aî tuna

G A ZI O S M A N f YE dLO VA

'

İE M E N L IK

HALKAPINAR Y E N İŞ E H İR

G Ü R P IN A R

ISULTAN K onak*

bahçele

R * Î hW»>

Ü ç k u y u la r

1

IEHTAP

ÇANKAYA

A YOO ÖD U

ıG U N E Ş L I UFUK

B A HÇ ELE R ALTI

ŞIR IN K A P I

ÇEŞME OTOYOIII -

^

_YAU

P O L İG O N

p M/VN

M ET İN

A K S l|N ( t.

lETO'ÖfU TA HS İN

ŞE HİTLE R

>INAR

SA LİH O M U R T A t

>) Ç E T İN J M K Ç

BARIŞ

LCOVA

GUNALTAY

FIRAT

SELVIİ YU N L

YEŞILBAĞL>

Y E N IG U N ,

Ç A M L IK U L E

YIL D İ

A B D I İPEK Çİ D EVR İM

U ZUNDERE

AYDIN

EMHK^

u z u n d e RE

9 EYLÜL

A Z IE M IR

İZMİR Metro (Metro)

THY Ofis (Turkish Airlines O ffice)

Demiryolu (Rallvvav)

Cadde (Road)

Otoyol (Motorvvay) Devlet Yolu (State Road)

Metro Durağı (M etro Stop)

Otoyol Numarası (Road Numbers)

Tren Duracı (TralnStation)

Tramvay Durağı (TramvvayStop)

TORBALI ı

ADNAN M ENDERES HAVAALANI (A IR P O R T ) K ıs ık K o y u


m

a m

2 0 0 9 Koleksiyonumuzu m ağazalarım ızda görebilirsiniz. w w w .zeb ra n o m o b ily a.co m .tr Adana 0322 4576990 • Alanya 02425152764 • Ankara (Çankaya) 03124423996 • Ankara (Siteler) 03123483232 • Ankara (Ümitköy) 03122360742 Antalya 0242 321 24 54 • Bakü 0099 412 564 18 26 • Bursa 0224 211 34 00 • Düsseldorf 0049 211 210 717 12 • Gebze (Kocaeli) 0262 645 00 15 Hollanda Nieuvvegein0031 641 375832 • İstanbul (Avcılar) 02124560202 • İstanbul (Bağdat Cad.) 0216467 01 24 • İstanbul (Masko) 0212 675 02 23 İstanbul (Modoko) 0216 364 68 67 • İzmir 0232 264 89 82 • Kayseri 0352 332 19 99 • Kuveyt 00965 684 10 79 • Lef koşa 0392 228 33 76 Mersin 0324 329 09 00 • Rize 0464 217 19 85 • Samsun 0362 266 44 40 • St. Petersburg 0079 627 26 34 49 • Tahran 0098 21 88 77 57 01 Trabzon 0462 248 30 48 • Urfa 0414 347 04 97 • Fabrika 0312 864 06 61


ANTALYA GUIDE

■ Hotels / Oteller

CORNELlfi L / ) û l7 / W / m/ Golf Resort & Spa

■k ★ ★ *

CLUB M A RC O POLO (HV1)

BARUT HOTELS, LARA RESORT SPA & SUITES

CORNELIA D IAM OND GOLF RESORT & SPA

DELPHIN PALACE DE LUXE COLLECTION (*****)

FANTASIA HOTEL DE LUXE KEM ER (****•)

LIM AK LARA DE LUXE HOTEL & RESORT (***“ )

T e l [0 2 4 2 ] 8 2 4 6 3 3 6 p b x F a x [0 2 4 2 ] 8 2 4 6 3 4 6 Ç a m y u v a - K e m e r / A n ta ly a in fo @ m a rc o p o lo .c o m .tr w w w .m a r c o p o lo .c o m .tr

T e l [0 2 4 2 ] 3 5 2 2 2 0 0 F a x [0 2 4 2 ] 3 5 2 2 2 2 2 0 7 1 0 0 Lara Antalya / Türkiye la ra @ b a ru th o te ls .c o m w w w .b a r u th o te ls .c o m

T e l [0 2 4 2 ] 7 1 0 1 6 0 0 F ax [0 2 4 2 ] 7 1 5 3 3 5 3 İske le M e vkii B e le k - A n ta ly a / T u rk e y s a le s @ c o m e lia d ia m o n d .c o m w w w .c o m e lia d ia m o n d .c o m

T e l [0 2 4 2 ] 3 5 2 2 5 5 2 F a x [0 2 4 2 ] 3 5 2 2 5 5 0 -5 1 L a ra B e a c h A n ta ly a / T ü rk iy e in fo @ d e lp h in p a la c e .c o m w w w .d e lp h in p a la c e .c o m

T e l [0 2 4 2 ] 8 2 4 51 51 F ax [0 2 4 2 ] 8 2 4 51 7 3 PK . 1 5 0 7 9 8 1 Ç a m y u v a - K e m e r / A n ta ly a k e m e r@ fa n ta s ia .c o m .tr w w w .fa n ta s ia .c o m .tr

T e l [0 2 4 2 ] 3 5 2 2 7 0 0 F a x [0 2 4 2 ] 3 5 2 2 6 5 8 L a ra / A n ta ly a in fo @ la ra h o te l.in fo w w w .la ra h o te l.in fo

C ORNELIA GOLF CLUB

DİVAN ANTALYA TALYA (*****)

HILLSIDE SU HOTEL

LIMAK LIMRA HOTEL & RESORT (*****)

Te l [0 2 4 2 ] 7 1 0 1 6 0 0 F ax [0 2 4 2 ] 7 1 5 3 3 6 0 İske le M e v k ii B e le k - A n ta ly a / T u rk e y s a le s @ c o m e lia re s o rt.c o m w w w . c o m e lia g o lfre s o rt .c o m

T el [0 2 4 2 ] 2 4 8 6 8 0 0 F a x [0 2 4 2 ] 2 4 1 5 4 0 0 F evzi Ç a k m a k C a d . N o : 3 0 A n ta ly a in fo @ ta iy a .c o m .tr w w w .ta ly a .c o m .tr

T el [0 2 4 2 ] 2 4 9 0 7 0 0 F ax [0 2 4 2 ] 2 4 9 0 7 0 7 K o n y a a ltı / A n ta ly a s u @ h ills id e .c o m .tr w w w .h ills id e s u .c o m

T el [0 2 4 2 ] 8 2 4 5 3 0 0 F ax [0 2 4 2 ] 8 2 4 7 7 7 8 N o : 15 K iriş K e m e r / A n ta ly a in fo @ lim ra h o te l. in fo w w w .lim ra h o te l.in fo

SU N R ISE

CORNELlfi

PARK RF.SORT &

( /'e

SPA

/f7 (■ / f / / j

World of Sunrise SUNRISE PARK RESORT & SPA (HV1/*****)

ÇALIŞTA LUXURY RESORT

T e l [0 2 4 2 ] 7 4 8 7 0 1 0 Fax [0 2 4 2 ] 7 4 8 7 0 31 -3 7 S ide - Kızılağaç 0 7 6 0 0 Antalya in fo @ s u n ris e .c o m .tr w w w .s u n r is e .c o m .tr

T e l [0 2 4 2 ] 7 1 0 01 01 F a x [0 2 4 2 ] 7 1 0 01 1 0 T a ş lıb u ru n M e vkii B e le k / A n ta ly a w w w .c a lis ta .c o m .tr

CRYSTAL HOTELS RE S O R TS & SPA KEMER-BELEK-SİDE

E L A O jJ A L IT Y Resort h o t e l ULUSOY KEMER HOLIDAY CLUB (HV1)

CLUB HOTEL SERA CITY&RESORT HOTEL (*****)

CRYSTAL HOTELS K EM ER/BELEK/SİD E (*'

ELA OUALITY RESORT HOTEL (*****)

KEM ER RESORT HOTEL

LONG BEACH RESORT

m

T e l [0 2 4 2 ] 8 1 5 1 4 5 0 F a x [0 2 4 2 ] 8 1 5 1 4 6 5 G öynük K e m e r / A n ta ly a in fo @ k e m e rh o lid a y c lu b .c o m .tr w w w .k e m e r h o lid a y c lu b .c o m .tr

T e l [0 2 4 2 ] 3 4 9 3 4 3 4 (pbx) F a x [0 2 4 2 ] 3 4 9 3 4 5 4 L a ra B e a c h 0 7 0 0 3 A n ta ly a in fo @ c lu b h o te ls e ra .c o m .tr w w w .c lu b h o te ls e r a .c o m .tr

T e l [0 2 4 2 ] 3 4 0 6 0 5 0 F ax [0 2 4 2 ] 3 4 0 5 3 3 6 S e rik C a d . 3 7 1 0 7 2 3 0 A ltın o v a / A n ta ly a s a le s @ c ry s ta lh o te ls .c o m .tr w w w .c ry s ta lh o te ls .c o m .tr

T e l [0 2 4 2 ] 7 1 0 2 2 0 0 F a x [0 2 4 2 ] 7 1 5 2 7 7 5 İs k e le M e v k ii B e le k / A n ta ly a in fo @ e la re s o rt.c o m w w w .e la r e s o rt.c o m

H O TE L DE LU XE &SPA

T el [0 2 4 2 ] 8 1 4 31 0 0 F ax [0 2 4 2 ] 8 1 4 5 5 3 0 A ta tü rk B ulvarı K e m e r / A n ta ly a re s o rt@ k e m e rre s o rt.c o m w w w .k e m e rre s o r t.c o m

A la n y a d a k i Tatil L ü k s ü n ü z Tel [0 2 4 2 ] 5 3 4 1 0 1 0 -5 3 4 1 0 3 0 F ax [0 2 4 2 ] 5 3 4 1 0 2 3 - 2 4 Kargı M e vkii Türkler A lanya / A ntalya w w w .h o te llo n g b e a c h re s o r t.c o m

EMİRHAN HOTELS XANTHE RESORT & SPA (****•)

LIM AK ARCADIA GOLF & SPO R T RESORT (*****)

MIRACLE RESORT HOTEL

Tel [0 2 4 2 ] 7 6 3 8 6 0 0 F a x [0 2 4 2 ] 7 6 3 8 6 0 9 E v re n s e k i M e vkii S id e / A n ta ly a in fo @ e m irh a n h o te ls .c o m w w w . e m irh a n h o te ls .c o m

T el [0 2 4 2 ] 7 1 5 11 0 0 F ax [0 2 4 2 ] 7 1 5 1 0 8 0 İskele M evkii, B e le k / A n ta lya in fo @ a rc a d ia h o te l.in fo w w w .a rc a d ia h o te l. info

E M İR H A N ^ HOTELS

ADORA GOLF RESORT

m

C O N CO RD E DE LUXE RESORT (*“ **)

T e l [0 2 4 2 ] 7 2 5 4 0 51 Fax [0 2 4 2 ] 7 2 5 4 0 71 B e le k T u riz m M e rk e z i 0 7 5 0 0 S e rik - A n ta ly a / T ü rk iy e in fo @ a d o ra .c o m .tr w w w .a d a a .c o m .tr

T e l [0 2 4 2 ] 3 5 2 2 6 2 6 F a x [0 2 4 2 ] 3 5 2 2 6 0 0 L a ra T u riz m M e rk e z i L a ra - A n ta ly a / T ü rkiye in fo @ c o n c o rd e h o te l.c o m .tr w w w .c o n c o r d e h o te l .c o m .tr

D EDEM AN ANTALYA HO TEL & C O N V E N T IO N Ç E N T E R (*****) Tel [0 2 4 2 ] 3 1 6 2 0 2 0 Fax [0 2 4 2 ] 3 1 6 2 0 3 0 La ra y o lu 0 7 1 0 0 A n ta ly a a n ta ly a @ d e d e m a n .c o m w w w . d e d e m a n .c o m

O

FAME RESIDENCE

CORNELlfi £ $ ){' ★

★ ★

T el [0 2 4 2 ] 3 5 2 21 21 F ax [0 2 4 2 ] 3 5 2 21 11 L a ra T u riz m M e rk e z i L a ra - A n ta ly a / T u rk e y in fo @ m ira c le o te l.c o m w w w .m ir a c le o te l.c o m

URA

(r/ i o U < r / if

• K tM F .R • G Ö Y N Ü K

w w w .fa m c h u tc ls .c o m

ATTALEIA SHINE LUXURY HOTEL (*****)

CORNELIA DE LUXE RESORT

DELPHIN DIVA PREM IERE

FAME RESIDENCE HOTELS

LIMAK ATLANTIS HOTEL & RESORT (

S H ER A TO N VO YA G ER ANTALYA

Te l [0 2 4 2 ] 7 1 0 2 8 0 0 F ax [0 2 4 2 ] 7 1 0 2 8 5 8 T a şlıb u ru n M e v k ii B e le k - A n ta ly a / T ü rk iy e s h in e @ a tta le ia .c o m .tr w w w .a tta le ia .c o m .tr

T e l [0 2 4 2 ] 7 1 0 1 5 0 0 F a x [0 2 4 2 ] 7 1 5 2 5 0 5 lle rib a şı M e vkii B e le k - A n ta ly a / T u rk e y s a le s @ c o m e lia re s o rt.c o m w w w .c o m e lia re s o r t.c o m

T e l [0 2 4 2 ] 3 5 2 0 3 5 2 (pbx) F ax [0 2 4 2 ] 3 5 2 0 3 6 2 L a ra T u riz m M e rk e z i / A n ta ly a in fo @ d e lp h in d iv a .c o m w w w .d e lp h in h o te ls .c o m

T e l [0 2 4 2 ] 3 2 3 8 3 7 7 (Pbx) F ax [0 2 4 2 ] 3 2 3 8 3 6 4 Ç a ğ la y a n M a h .2 0 5 3 S o k . N o :3 8 B a rın a kla r / A n ta ly a s a le s @ f a m e h o te ls .c o m w w w .fa m e h o te ls .c o m

T e l [0 2 4 2 ] 7 1 0 0 7 0 0 F ax [0 2 4 2 ] 7 1 5 2 3 7 5 lleribaşı M evkii, B e le k / A n ta lya in fo @ a tla n tis h o te l. in fo w w w .a tla n tis h o te l.in fo

Tel [0 2 4 2 ] 2 4 9 4 9 4 9 Fax [0 2 4 2 ] 2 4 9 4 9 0 0 1 0 0 . Yıl Butvan, K onyaaltı B e a c h 0 7 0 5 0 A n ta ly a reservations.voyagef@starwoodhotels.com w w w .s h e ra to n .c o m /a n ta ly a

132

SKYLIFE 3 / 2 0 0 9

H O T E L , R E S O R T & S P A (“

Telephone In te rn a tio n a l c o d e f o r T u rk e y : 90 . Antalya area co d e : 242. For intercity calls w ithin T u r k e y fir s t d ia l '0 ‘, then the area code, and then th e local num ber. F o r in te m a tio n a l c a lls first dial '0 0 '.

)


■ R e s ta u ra n ts /

©

ET BALIK SA N A T L A R I AK A D EM İSİ

SILLYUM GOLF RESORT & MAREK VILLAS (***•*)

TURKIZ HOTEL THALASSO CENTRE&MARINA (*****)

PATARA P R IN C E B outique H otel & R esort

KONYALILAR RESTAURANT ET & BALIK

T e l [0 2 4 2 ] 7 1 5 21 0 0 F a x [0 2 4 2 ] 7 1 5 21 6 9 llerib a ş ı M e v k ii B e le k / A n ta ly a in fo @ h o te ls illy u m .c o m w w w .h o te ls illy u m .c o m

T e l [0 2 4 2 ] 8 1 4 41 0 0 Fax [0 2 4 2 ] 8 1 4 2 8 3 4 Y a lıc a d d e s i N o :3 0 7 9 8 0 K e m e r / A n ta lya g m a s s t@ tu rk iz .c o m .tr w w w .tu rk iz .c o m .tr

T e l [0 2 4 2 ] 8 4 4 3 9 2 0 (Pbx) Fax [0 2 4 2 ] 8 4 4 3 9 3 0 P K 1 0 K alkan / A ntalya p a ta ra @ p a ta ra p rin c e .c o m w w w .p a ta r a p r in c e .c o m _________

T e l [0 2 4 2 ] 3 2 3 6 6 6 0 F e n e r, C a r re fo u r S A Y a n ı, L a ra / A n ta ly a w w w .k o n y a lila r .c o m

Telephone: International code for Turkey: 90. Antalya area

Tel: 8 1 4 15 3 6 -8 1 4

code: 242. For intercity calls vvithin

11

12

Turkey first dial '0',

Tourism Poliçe

then the area code, and then the local number.

T urizm Polisi

For intem ational calls

first dial '00'.

■ Emergency

Tel: 112

h t

Kemer, B elediye Binası

Ambulance r / İ y

Restoranlar

(Ali ö v e r Turkey)

K aleiçi Yatlim anı, Tel: 2 4 3 10 61

■ Sightseeing / G ezinti

Alanya Archaeological Museum

C O N V E N T IO N Ç E N T E R

&

Poliçe

SPA World of Sunrise

A rkeo lo ji M üzesi

Tel: 155

STA R LIG HT CONVENTION ÇENTER & SPA ( ~ " )

XANADU RESORT HOTEL (*****)

T e l (0 2 4 2 ) 7 4 8 8 0 0 0 F a x [0 2 4 2 ] 7 4 8 7 0 3 7 S id e -K ız ıla ğ a ç 0 7 6 0 0 A n ta ly a in fo @ s ta riig h t.c o m .tr w w w .s ta r lig h t.c o m .tr

T e l [0 2 4 2 ] 7 1 0 0 0 0 0 F a x [0 2 4 2 ] 7 1 5 1 7 3 3 A c ıs u M e v k ii, P K 4 9 S e r ik - B e le k / A n ta ly a s a le s @ x a n a d u r e s o r t.c o m . tr w w w .x a n a d u r e s o r t.c o m .tr

ALPPAŞA RESTAURANT

SHAKESPEARE BISTRO

“Unique historical and nostalgic environment’ Konya altı Sealife Otel Yanı 5 M M ıgros AVM [0242] 2 3 0 12 14 T e l [0 2 4 2 ] 2 4 7 5 6 7 6 D eepo Outlet Ç enter [0242] 3 4 0 5 8 4 0 F a x [0 2 4 2 ] 2 4 8 5 0 7 4 B arbaros M a h . H esa p çı S ok. Dedem an Park Lara [0242] 3 1 6 2 9 2 9 N o: 3 2 K aleiçi (d d c ity ) / A ntalya s k y @ s h x p r.c o m in fo @ a lp p a s a .c o m w w w .s h x p r.c o m w w w .a lp p a s a .c o m

(Ali ö ve r Turkey)

Fire Tel: 110 (Ali ö v e r Turkey)

Tourism poliçe Tel: 5 2 7 4 5 0 3

Gendarme Tel: 15 6 (Ali ö ve r Turkey)

SÜSESİ DE LUXE RESORT & SPA (*****) T e l (0 2 4 2 ) 7 1 0 2 4 0 0 F ax [ 0 2 4 2 ] 7 1 5 3 3 9 8 İs k e le M e v k ii B e le k / A n ta ly a in fo @ s u s e s ih o te l.c o m w w w . s u s e s ih o te l. c o m

T heM

BEST VVESTERN KHAN

r**) Tel [0 2 4 2 ] 2 4 8 3 8 7 0 F a x [0 2 4 2 ] 2 4 8 4 2 9 7 E lm alı M a h . K azım Ö z a lp C a d . N o :5 5 / A n ta ly a in fo @ k h a n h o te l.c o m w w w . k h a n h o te l. c o m

THE JOLLY JOKER PUB Jolly Joker P ub Lara / Antalya [0242] 3 1 6 7 5 15 - 16 Jolly Joker Park Konyaaltı / Antalya [0 2 4 2 ] 2 4 7 4 6 4 0 jo lly jo k e rp u b @ g m a il.c o m w w w .jj.c o m .tr

S H IP IN N b y M E L IS S A ’S & V A N E S SA ’S R ESTA U R AN T Tel [0242] 2 38 5 2 35 Fax [0242] 2 3 8 52 36 Atatürk Kültür Parkı İçi No: 329 Cam Piramit Yanı / Antalya info@shipinn.com.tr www .shipinn.com .tr

Coast Guard

Tel: 5 1 3 12 28

Tel: 15 8

8 to 5 :3 0 , clo s e d

(Ali ö ve r Turkey)

M o n d a ys T his is a m u seum

■ Tourism

in tw o s e ctio n s,

Information

a rch a e o lo g ica l and

T urizm D anışm a

e th n o g ra p h ic . The

armara

a rch a e o lo g ica l

K O N

TA T I

l A R

ET & B A L I K

A U Ş V E R İŞ tN

Tourist Information

s e c tio n has bronze,

Phone / A lo Turist

m arble, g la ss and

Hattı

m o s a ic fin d s from

Tel: 0 8 0 0 511 0 7 0 7

th e H ellen istic,

0 8 0 0 511 0 7 0 8

R om an an d

E N K E Y İF L İ A N I

TH E M ARM A R A ANTALYA

m Tel [0 2 4 2 ] 2 4 9 3 6 0 0 F a x [0 2 4 2 ] 3 1 6 81 0 4 Eski Lara C ad. N o: 136 Şirinyalı 0 7 1 0 0 Antalya / Türkiye antalya-info@ them arm arahotels.com w w w .th e m a rm a ra h o te ls .c o m

B yzantin e p e rio d s,

ALPPAŞA BOUTIOUE HOTEL (S) H istory, C o m fo rt a n d Tradition

KONYALILAR RESTAURANT DEEPO OUTLET

STE LLA 'S MANZARA RESTAURANT

Provincial Director of

as w ell as an

T e l [0 2 4 2 ] 2 4 7 5 6 7 6 F a x [0 2 4 2 ] 2 4 8 5 0 7 4 Barbaros Mah. Hesapçı Sok. No: 3 2 Kaleiçi (Ofdcity) / Antalya in fo @ a lp p a s a .c o m w w w .a lp p a s a .c o m

T e l [0 2 4 2 ] 3 4 0 2 2 4 2 H a v a lim a n ı K arşısı Mo: 3 7 1 A ltın o v a / A n ta ly a w w w .k o n y a lila r .c o m

“Passion fo r go o d F o o d ”

Tourism

in scrip tio n in th e

İl Turizm Müdürlüğü

K aram anid

K O N

Y

Al

Tel [0242] 3 1 6 3 5 9 6 -0 5 3 2 3 5 6 2 6 34 Eski Lara Cad. 40/1 Dedem an Aquapark Yanı Merkez / Antalya s te lla s m a n z a ra @ g m a il.c o m w w w .s te lla s m a n z a r a .c o m

1 l A R

Tel: 2 4 2 2 4 7 7 6 6 0

la ng uag e and c o in s

Antalya, C u m h u riye t

o f vario us

C a d . Y avuz Ö zcan

civilizations and

Parkı içi

p e rio d s. W o rks o f

Tel: 241 17 4 7

T u rkish and Islam ic

ET & B A L I K

art, and kilim s,

Alanya, D am lataş D O K U M A K LA S İĞ İ

TITA NIC BEACH & RESORT HOTEL (***") T e l [0 2 4 2 ] 3 5 2 0 2 0 2 F ax [ 0 2 4 2 ] 3 5 2 0 2 3 8 L a ra T u riz m M e rk e z i L a ra / A n ta ly a in fo @ tita n ic .c o m .tr w w w .tita n ic .c o m .tr

PU DİNG SÜİTE (S) T e l [0 2 4 2 ] 2 4 3 8 0 5 0 F a x [0 2 4 2 ] 2 4 3 81 5 0 B a rb a ro s M a h . M e s c it S o k . N o : 2 5 K a le iç i/O ld C ity A n ta ly a in fo @ p u d in g s u ite .c o m w w w . p u d in g s u ite . c o m

KONYALILAR RESTAURANT DOKUMA T e l [0 2 4 2 ] 3 4 5 3 8 9 8 N a m ık K e m a l B ulvarı No: 19 D o k u m a / A n ta ly a w w w .k o n y a lila r.c o m

g a rm e n ts from

Tel: 5 1 3 12 4 0

A lanya a n d its

TÜ R KU A Z RESTAURANT T e l [0 2 4 2 ] 3 1 0 9 9 9 9 D e d e m a n A n ta ly a H o te l & C o n v e n tio n Ç e n te r L a ra y o lu 0 7 1 0 0 A n ta ly a a n ta ly a @ d e d e m a n .c o m w w w .d e d e m a n .c o m

s a d d le b a g s and

C a d . M ü ze yanı

e n viro n s are

Kaş, C u m h u riye t

e xh ib ite d in the

M eydanı

e th n o g ra p h ic

Tel: 8 3 6 12 3 8

se c tio n . 3 / 2 0 0 9 SKYLIFE 1 3 3


A N T A LY A GUIDE

■ R e s ta u ra n ts /

M üze, P reh istorik

0 8 .3 0 -1 7 ,3 0 , c lo s e d

O la ğ a n ü stü a ku stiği ve

National Park is vvithin

B izans d ö n e m in e

M ondays

iyi ko ru n m u ş olm ası

the boundaries of

ka d a r olan

/ pazartesi kapalı

n e d e n iy le b u g ü n de

Manavgat,

buluntuların

A n talya M u s e u m

k o n s e rle r için kullanılı­

a 14 km long and 100

se rg ile n m e si am acıyla

c o v e rs an area o f

yor.

m w id e valley betvveen

kuruldu. M ozaikler,

3 0 .0 0 0

ça n a k ve çöm le kler,

m e tre s vvith thirteen

Düden Falls

B e şko n a k.lt is th ickly

heykel koleksiyonları,

galleries, an o p e n -a ir

D ü d e n Ş elalesi

c o v e re d in c e d a r tre es

İzmir K ona k'ta

gallery, a c h ild re n 's

an d its re s e m b la n c e to

bulu nan m üze

gallery (w here

th e 'fairy c h im n e y s ’ of

bina sında

c h ild re n m ay be left)

C a p p a d o c ia , albe it

ziyaretçilerin

a n d a w id e yard.

in th e fro m o f nature,

b e ğ e n isin e sun uluyor.

A n talya M ü zesi ç o k

is striking.

s qu are

B o la sa n village and

o f s u m m e r.a n d a

g e n iş bir a lan da 13

Alanya Citadel

te şh ir salon u ve bir

M anavgat sınırları

A lanya Kalesi

a çıkhava

içerisinde ye r alan park,

This s p le n d id

g a le risin d e n oluşu yor.

B olasan köyü ile

B yzantin e cita d e l

Ç o cu kla rın da

B eşkonak arasında

s u rm o u n tin g the

ilgisini ç e k e c e k bir

14 km u zu nluğu nda ,

ro cky pe n in s u la is

sa lo n bu lu nan m üzeyi

10 0 m e tre d e rinliğind e

vvalled (8 km). The

tarih

bir vad id ir. G ür s e d ir

'R ed Tovver' w a s bu ilt

meraklıları m utlaka

orm anları ile kaplı

b y th e S e lju k ’s S ultan

gezm eli.

vad id e,

natural vvonder c re a te d b y th e stre am o f th e sa m e nam e. W ith its th u n d e ro u s c a s c a d e an d icy vvaters, this vvaterfall, lo c a te d in A nta lya 's M a navga t tovvnship, is a haven o f tra nqu ility.

K a p a d o kya 'd a ki peri

K e yku b a d in 12 26. T o d a y it is a sm all

Aspendos

m u se u m c o n ta in in g

A m ajör po rt and

A very beautiful

ilginç d o ğ a l oluşum ları

e tn o g ra p h ica l

c o m m e rc ia i c e n tre in

vvaterfall

görebilirsiniz,

c o lle c tio n s .

ba caların a be nzeyen

(12 km no rth o f th e c ity

to d a y lies inland,

cen tre). It's a p e rfe c t

Karain Cave

4 8 kilo m e te r e a s t o f

c h o ic e to h a c q v e a

K arain M ağarası

A ntalya . İts

p ic n ic .

T h e ca ve s are 2 7

m a g n ific e n t

Kent merkezine kuzey

kilo m e te r northvvest

a m p h ite a tre is the

yönünde 12 km uzaklıkta

o f A ntalya. İt is the

b e s t p re s e rv e d in the

ç o k güzel bir şelale. Pik­

larg est ca v e in Turkey

vvorld and knovvn fo r

nik için mükemmel bir

to ha ve been

its s u p e rb a c o u s tic s

tercih.

BAYSAN

c o n c e rts .

MURAT

A ntalya 'n ın 4 8

inha bited . Finds from th e se re m arka ble

Hadrian’s Gate

ca ve s

H adrian Kapısı

g o b a c k to the

T h e beautiful

p a le o lith ic, so m e

k ilom e tre

d e c o ra te d ,

3 0 ,0 0 0

d o ğ u s u n d a , an-

th re e -a rc h e d g a te vvas

A ntalya'nın 27

kalm a, 'Kızıl K ule'si

tikçağ ın önem li lim a ­

built in h o n o u r of

kilom e tre

1 2 2 6 'd a S ultan

n ın dan kalm a m u h te ­

H adrian w h e n he

kuze ybatısında yer

A la a d d in K e yku b a d

ş e m bir am fiteatr.

v is ite d th e c ity in 13 0

alır. T ü rkiye ’nin için d e

A .D .

insan yaşam ış en

yea rs ago.

b ü yü k m ağarasıdır.

ettirilen g ö rkem li

g ü n le rin d e se rin le m e k isteyenlerin bir num aralı

m e vsim bol su yu olan M a navga t Ç ayı'nın o lu ş tu rd u ğ u bir d o ğ a harikası: M a navga t Ş elalesi. A n ta ly a ’nın M a navga t ilçe sin d e bulunan bu şelale, g ü m b ü r g ü m b ü r sesi, buz gibi suyuyla insana huzur veren b ir ce n n e t.

B izans zam anından

tarafın dan inşa

Yazın sıca k ve bunaltıcı

a d re sle rin d e n biri; her

an tiquity. A s p e n d o s

a nd is stili u se d for

A lanya Kalesi şehri

M S 1 3 0 yılında

Y apılan arkeolojik

ikiye ayıran bir

im parator H ad ria n u s'u n

kazılarda e ld e edilen

yarım adanın üze rinde

A n ta ly a 'y a gelişi

bu lu ntula r, p a le olitik

y e r alıyor. Kızıl Kule,

o n u ru n a yapılan

çağ la ra, yaklaşık

b u g ü n etn o g ra fik

ü ç kem erli kapının

3 0 bin yıl ö n ce ye

eserlerin se rg ile n d iğ i

o ym a ve kabartm aları

ta rihlenm ekted ir.

bir m üze.

o lağ anü stü.

Minicity K onyaaltı, Tel: 2 2 8 9 2 2 8 0 9 .0 0 -2 3 .0 0 , o p e n daily he r gü n Built öve r 5 5 ,0 0 0 s q u a re m e te rs at K onyaaltı in Antalya, M inicity telis the sto rie s o f th e A natolian civilisa tio n s in a serie s o f m inia ture 1 :25 s c a le -m o d e ls . The m in i-m o n u m e n ts chronicle the millennia-

Manavgat VVaterfalI Antalya Museum

Köprülü Canyon

M a navga t Ş elalesi

A n talya M üzesi

National Park

A priority a d dress for

K ena n Evren Bulvarı,

o

K öp rü lü K anyon

th o se vvho w a n t to

K onyaaltı,

S

Milli Parkı

c o o l o ff on th e hot,

Tel: 241 4 5 2 8

S

T h e K öp rü lü C anyo n

svveltering days

old p a s t o f th e H ittites, A ssyrlans, Lydians, P hrygians, Troy, C a p p a d o c ia , H alicarnassus, E phe sus, th e B yzantines, S eljuks,

1 3 4 S K Y L IF E 3 /2 0 0 9

Restoranlar


e n te rta in m e n t facilities.

a n d a n a tio n a l p a rk

ikinci b ö lü m d e ise,

İts narrovv s tre e ts lead

northvvest o f

S u n a -ln a n K ıraç

d o w n to th e o ld ha rb o u r

A ntalya . T h e re is a

k o le k s iy o n u n a ait

(to day an international

na turai h tsto ry

k ü ltü r ve sa n a t

y a c h tin g m arina).

m u s e u m a t th e pa rk

e se rleri se rg ile n iyo r.

e n tra n c e .

Undervvater Kaş

KURTULUŞ

Ş ehrin tarihi ç e k ird e ğ i olan K aleiçi; re sto re

D e n izd e n 1 0 5 0 m

S u a ltın d a ki K aş

e d ilm iş hali, ote l ve

y ü k s e k lik te , inan ıl­

W ith its c o ld

pansiyonları, restoranları

m az b ir m anzara,

undervvater s p rin g s ,

v e e ğ le n c e olanaklarıyla

şaşırtıcı b ir a n tik

c ry s ta l c le a r vvaters

tu ris tik b ir m erkez.

ke n t ve d o ğ a m ü z e ­

a n d firs t-ra te

D ar s o ka kla rd a n inilen

siyle b ir u lusa l park.

u n d e rw a te r visibility, K aş is a n u m b e r o n e

eski lim an ise b u gün uluslararası bir m arina. alan a n tik kent, ü ç O tto m a n s , and

limanı ile zam anının

m odern Turkey. W ith

The Suna-lnan

a d d re s s fo r d ivin g

Kıraç Kaleiçi

b u ffs.

Museum S u n a -ln a n K ıraç

S ualtı kaynaklarının

K ale içi M ü zesi

n e d e n o ld u ğ u s o ğ u k

w aterw ays, M inicity

K aleiçi,

suyu yla d ü nyanın en

offers a refreshing tou r

Tel: 2 4 3 4 2 7 4

be rra k ve g ö rü ş

M u s e u m c o n s is ts o f

denizaltı

tw o b u ild in g s , e a ch

coğ rafya la rınd an

o n e o f vvhich

birine sa h ip olan

ö n em li bir tica re t

its p o ols and

m erkeziydi.

Side

on A ntalya's searing

m e safesi en uzun

A t th is lively re so rt

s u m m e r da ys.

e a s t o f A ntalya , th e h o u s e s a n d a n c ie n t

A ntalya,

ru in s are in e x tric a b ly

K onya altı'nda ,

intervvined. T h e re are

5 5 bin m e treka reye

tvvo a g o ra s , an

kurulu M inicity,

a m p h ite a tre a n d a

A n a d o lu uygarlıklarının

m u s e u m in vvhich

d e s e rv e s

Kaş, dalış

d e s ig n a tio n a s a

tutkunlarının birinci

c u ltu ra l a s s e t w ith

adresi.

p ro te c te d sta tu s.

öykü le rini, 1 /2 5

Perge

oranın a kü çü ltü le n

T h e o rig in s o f th is a n c ie n t

m in y a tü r modellerle

c ity 18 km n o rth -e a s t of

anlatıyor. Hitit,

A n talya g o b a c k to 1 0 0 0

19 th c e n tu ry are

S ym bol o f A n ta lya

A sur, Lidya, Frigya,

B C , b u t th e surviving

e x h ib ite d w ith

a n d th e c ity ’s o ld e s t

Troya, K apa dokya ,

re m ains are H e llen ic and

s p e c ia l e ffe c ts in th e

S e lju k m o n u m e n t,

H alikarnassos,

R om an. A n e x c e p tio n a l

M u s e u m 's first

d a te s fro m th e re ig n

o p e n -a ir m u seum .

s e c tio n , lo c a te d

o f S u lta n A la e d d in

O sm anlı ve M o d e rn

in s id e th e d e fe n s e

K e y k u b a d (1 2 1 9 -

T ü rkiye'nin bin le rc e

A ntalya 'n ın 18 kilom e tre

w a lls. T h e s e c o n d

12 3 8 ).

yıllık g e ç m iş te n

ku z e y d o ğ u s u n d a k i bu

s e c tio n , an a n c ie n t

y a d ig â r kalan eserleri

a n tik ken tin g e ç m iş i

c h u rc h , h o u s e s an

A n ta ly a ’nın s e m b o lü

b ir araya geliyor.

M Ö 1 0 0 0 yılına kad ar

e x h ib itio n o f cu ltu ra l

sayılan Y ivli M ina re,

H avuzlar ve

uzanıyor. A n c a k b u gün

a rtifa c ts a n d vvorks

S u lta n A la e d d in

suyollarıyla donatılan

gezilen kalıntılar Helen

o f art fro m th e S u n a

K e y k u b a d (1 2 1 9 -

M in ic ity , A n ta ly a 'n ın

v e R o m a d ö n e m le rin d e n

a n d İnan K ıraç

1 2 3 8 ) d ö n e m in d e n

sım sıcak ikliminde,

k a lm a b ir a ç ık h a v a m ü ­

c o lle c tio n .

kalm a, ke n tin en

serin bir gezinti

zesi.

K o ru n m a sı ge rekli

yapısıdır.

Efes, R om a, S elçuk,

sun uyor.

s ta tu e s a n d o th e r vvorks o f art fo u n d h e re are e x h ib ite d .

ka sa b a sı a n tik kalın tı­

Old Ouarter

Situated at the foot of

K aleiçi

larla iç iç e . İki b ü y ü k

M t Tahtalı (Olympos),

ag o ra , g e n iş b ir a m fi­

The h is to ric n u cle u s

15 km south o f Kemer,

o f A ntalya. This

te a tr v e b u ra d a gün

the three harbors of

d is tric t

ışığına çıkarılan h e y ­

Phaselis w ere th e re ason

is n o w re s to re d and

kel ve ö te k i e se rle rin

for its h isto rica l role as

has be cam e an

a c o m m e rc ia l ç e n te r.

attractive touristic

s e rg ile n d iğ i b ir m üze.

Yivli Minare

life in th e c a s tle in

(Fluted Minare)

th e firs t h a lf o f th e

Yivli M in a re is the

e ski S e lç u k lu

A n ta lya 'n ın d o ğ u s u n ­ d a ki b u tu ris tik kıyı

Phaselis

C ro s s -s e c tio n s of

k ü ltü r varlığı o la ra k te s c illi iki b in a d a ye r alan S u n a -ln a n K ıraç K ale içi M ü z e s i’nin birin ci b ö lü m ü n d e , 19. yüzyılın ikinci yarısına ö z g ü K aleiçi y a şa m ın d a n k e s itle r

Termessos

cen tre with

Tahtalı D ağı’nın

its ta v e rn s , hotels,

P e rc h e d 1 0 5 0 m

eteklerinde, Kemer'in

re sta u ra n ts an d

a b o v e s e a le ve l, th is

15 km g ü n e y in d e y e r

is an a n c ie n t c ity

özel e fe k tle rle b irlikte s u n u lu yo r. M ü ze n in e ski bir kilise bina sı olan 3 /2 0 0 9 S K Y L IF E 1 35


Kabaağac

"X a n th o s

**

Fethiye

K adyan da

A Y e ş ilü z ü m lü

in c ir k ö y .

f /

A n tip h ellos.

Sütleğen •

Meis Adası ° Megisti

Üzümlü

» Çavdır

•Palamut

* , ö re „ .

J< °zağaç

B a y ır k 6 y

/fiubon ^

* İbecik

Sbğütlüdeı

Çöğmen B O N C U K • Arpacık

"

^

Köşkerlen

A k ö re r^

(acılar

F in ik e K ö rfe z i

Turunçova

Milli Parkı/

»Otkrpos

Beydağiarı

Gölova

Gölcük

D

o

r a

n

V

^

İ Ş

^

ANTALYA

Karaca Yarımadası

/X

y

Ç ığ lık .

0Yardımcı Burnu

^

O lym po s

M ıh ıta i

Itınyaka

İmecik

f Güllük Dağı MiSi Pada

| Karaveliler,

K ocaaliler

^ .İK o v a n h ^

D ö ş em e a ltı

Büyükköy

Bağsaray Yazıpınar

:

İSPARTA BURDUR Direkli • X Savköy KayaalU Büğdüz"

|T a tk ö y 5

Korkuteli

Kemer

Kızılcadağ

^ K e k o v a Adası

-

Gömbe

Boğaziçi

Kağılcık

Yeşilova

oA kçay

B ek çiler

'

\

S öğ i

\

Karakent Dereköy •Orhanlı Harmanlı •

>üdenköy

Salda G ölü

BüyükaJŞn

Altınyayla

•Y eşildere

D ^ '

• Elmalı

Karabayır

Çukurköy

Ica bölük

Honaz

A sp e n d o s

A N T A L Y A

Barajı

K a ra c u ö re n

r^ Çan dır

Çobanisa

« S ü tç ü le r C L -

Karadiken

\

b

t

C

Asfalt vol A s p lu ılt p a ıv d ro a d Stabilize yol S tab ilize »! ro a d

Other Roads

D İĞ E R Y O L L A R

A s p h a lt p a v e d ro a d Stabilize yol S tah iH z ed ro ad

Provincial Roads

İ L Y O LLA R I

__________

.

------------- M ıd ti İa n e ro a d

__________

Çok şcrilli yol

D E V LE T YO L L A R I

State Roads

®

Kamp alanı C a m p in g

Milli park N a tio n a l p a rk

rlalc iıte rfaU

S

T H Y Salı* Ofisi T u rk is h A irlin e s S a k s O ffices

Köy mer I V la g e c ,

YAYINLARI (0216) 574 24 44

G ü rb ü z

Tarihi yer H iM o ric a l pla ce s

sa rs. • Dereköy Aspendos

A *

smirta

^ Görinüşkâvc Sapader

Dimçay Barajı

Side o side

o o Kemer

□ A N T A L Y A '--

Y E R L E Ş İM / S E T T L E M E N T S

Konaklı

^os*a^ % Mahmutseyd

• Dereköy

Umutlu

A kkise

Kızılören

Ortaköy

Ketenli

Bozkır

Gündoğmuş

kurca lar u isallar Tüi'

Sağlık»

°D o ğ a n b e y

Güzelsu

Yarpuz 128 — ^

c C evizli

A la,aHanG ü z e l b a 9

İŞ A R E T L E R / S IG N S

lanavgat

B arajı

Oymapınar

Ibradı

Kuyucak

Yenidoğan Sadıkhacı

0 Üzüm lü * Huğlu

ı?

• Üstünler

Gencekc 6

• Akçabelen

Yeşildağ* Kayabaşı

YO LLAR / R O A D S

MrfüParkı

, Köprülü Kanyon

• Yeşil bağ

Kesme

O .Gölyaka

Yenişarbademli & Kurucaova*

K asım lar

Çaltepe

S e lg e

O r

^

*

CI

^

Yakaavşar

, o Aksu

Gökçehüyük


■ ■ THE ■ ■ MIRACLE NUT

MUCİZE

HAZELNUT

KURUYEMİŞ

Ö

&

COMES FROM

FINDIK DİYARI

TURKEY

TÜRKİYE

s

Kemikleri güçlendiriyor. —

Enhances the bones.

Kolesterole iyi geliyor.

Good fo r cholesterol.

Kansızlığa iyi geliyor. —

Good fo r anemia.

Enerji veriyor. -----------------

Builds up energy.

Uykusuzluğa iyi geliyor. —

Good fo r insomnia.

Cildi gençleştiriyor. ---------

Rejuvenates the skin.

Sinir bozukluğuna iyi geliyor.

Good fo r strained nerves.

Dişleri kuvvetlendiriyor. —

Makes the teeth stronger.

w w w .ftg .o r g .tr

TURKİSH AIRLINES ğ C \ TÜRK HAVA YOLLARI A S T A R A L L IA N C E M E M B E R

THE MIRACLE NUT

H AZELNUT PROMOTION GROUP

A TC W

Good fo r blood pressure.

Tansiyona iyi geliyor.


M U Ğ L A GUIDE

■ Hotels / Oteller ■ Emergency (Haptmad Am bulance Hapim ag Resort

Tel: 112 (Ali över Turkey)

SEA GARDEN BODRUM

Poliçe

w w w .h ap im ag .co m T h « T tu tu r» of the Avgoan Coast"

ERSAN RESORT & SPA (HV1/~~*)

HAPİMAG RESORT SEA GARDEN ("***)

T e l [0 2 5 2 ] 3 1 6 8 9 8 0 - 3 1 3 7 3 0 0 F a x [0 2 5 2 ] 3 1 3 7 3 01 İç m e le r P K : 3 5 7 4 8 4 0 0 B o d ru m / M u ğ la b o o k in g @ e rs a n .c o m .tr w w w .e r s a n .c o m .tr

T e l [0 2 6 2 ] 3 1 1 1 2 8 0 F a x [0 2 5 2 ] 3 1 1 1 2 81 Y a lıç iftlik - B o d ru m / M u ğ la b o d ru m @ h a p im a g .c o m w w w .h a p im a g .c o m

r —)

ARMONIA HOLIDAY VİLLAGE & SPA

Te l [0 2 5 2 ] 3 1 1 0 9 9 0 F a x [0 2 5 2 ] 3 8 2 0 2 3 8 K a d ık a le s i M e v k ii T u rg u tre is - B o d ru m / M u ğ la y e lk e n @ y e lk e n h o te l.c o m .tr w w w .y e lk e n h o te l.c o m .tr

T e l [0 2 5 2 ] 3 9 3 6 3 1 5 F a x [0 2 5 2 ] 3 9 3 6 3 1 8 K e m e r M e v k ii - A k y a rla r T u rg u tre is - B o d ru m / M u ğ la h o te l@ c lu b a rm o n ia .c o m w w w .c lu b a r m o n ia .c o m

YELKEN HOTEL & SPA

Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire

Tel: 110 (Ali över Turkey) Tourism poliçe

Tel: 527 45 03 Gendarm e

Tel: 156 (Ali över Turkey) Coast Guard

Tel: 158 (Ali över Turkey) ■ Tourism Inform ation

Turizm Danışma HILLSIDE BEACH CLUB (HV1)

İSİS HOTEL & SPA

Tel [02 52 ] 6 1 4 8 3 6 0 -0 2 1 2 3 6 2 3 0 3 0 Fax [0 2 5 2 ] 6 1 4 14 7 0 K a le m y a K o y u P .K . 1 2 3 4 8 3 0 0 F ethiy e / M u ğ la hb c @ h ills id e .c o m .tr w w w .h ills id e .c o m .tr

T e l [0 2 5 2 ] 3 1 9 6 6 6 6 Fax [0 2 5 2 ] 3 1 9 6 6 6 5 G ü m b e t - B o d ru m re s e rv a tio n @ is is .c o m .tr is is @ is is .c o m .tr w w w .is is .c o m .tr

DEDEMAN BODRUM

m

ELITE HOTELS BODRUM

Tel [0 2 5 2 ] 3 1 9 4 5 4 5 Fax [0 2 5 2 ] 3 1 9 4 5 5 5 Kavaklı S arnıç C a d . 1531 S o k. N o :6 4 8 4 0 0 B itez - B o d ru m / M u ğ la b o d ru m @ d e d e m a n .c o m w w w .d e d e m a n .c o m

Tel [0 2 5 2 ] 3 8 5 2 4 8 5 (p b x ) F ax [0 2 5 2 ] 3 8 5 2 8 8 8 A ra te p e M e vkii. C u m h u riy e t C a d . S a h ilyo lu N o : 7 0 Y a lık a v a k /B o d ru m r e s e r v a tio n @ e lite h o te ls .c o m . tr w w w .e lite h o te ls .c o m .tr

Bodrum Barış Meydanı Tel: 316 10 9 Dalaman Havalimanı Tel: 792 52 20 Dalyan Ortaca Tel: 284 42 35

^^AJEGEAN DREA.M

Datça

Hükümet Binası, İskele Mahalle Tel: 712 31 63 AEGEAN DREAM RESORT HOTEL (“ ***)

KEMPINSKI HOTEL BARBAROS BAY (*****)

YELKEN MANDALİNCİ HOTEL & SPA (****)

ATAMI BOUTIÛUE HOTEL

T e l [0 2 5 2 ] 3 8 2 8 8 9 8 Fax [0 2 5 2 ] 3 8 2 2 2 4 7 B a h ç e lie v le r M e v k ii 4 8 4 0 0 T u rg u tre is - B o d r u m / M u ğ la in fo @ a e g e a n d re a m .c o m w w w .a e g e a n d r e a m .c o m

T e l [0 2 5 2 ] 3 1 1 0 3 0 3 Fax [0 2 5 2 ] 3 1 1 0 3 0 0 Yalıçiftlik - Bodrum reservations.barbaros@ kempinski.com in fo .b a rb a ro s @ k e m p in s k i.c o m w w w .k e m p in s k i-b o d ru m .c o m

T e l [0 2 5 2 ] 3 1 1 0 9 9 0 F a x [0 2 5 2 ] 2 5 2 3 8 2 0 2 3 8 B e le d iy e C a d . N o : 1 9 /1 T u rg u tre is - B o d ru m / M u ğ la y e lk e n @ y e lk e n h o te l.c o m .tr w w w . m a n d a lin c iy e lk e n .c o m

T e l [0 2 5 2 ] 3 5 7 7 4 1 6 - 1 7 - 1 8 F a x [0 2 5 2 ] 3 5 7 7 4 21 C e n n e t K o y u G ö lk ö y B o d ru m (O p e n ali ye a r) in fo @ a ta m ih o te l.c o m w w w .a ta m ih o te l.c o m

T h eM

I*

arm ara

Fethiye

İskele Meydanı 1 Tel: 612 19 75 Köyceğiz

Atatürk Kordonu, Tel: 262 47 03 Marmaris

İskele Meydanı 1 Tel: 412 10 35 Milas-Bodrum ELEGANCE HOTELS INTERNATIONAL MARMARİS (*****) Tel [ 0 2 5 2 ’ 4 1 7 7 8 7 8 F ax [0 2 5 2 ] 4 1 7 81 17 Uzunyalı C a d . 2 0 9 S o k . N o :4 s a le s @ e le g a n c e h o te l .c o m w w w .e le g a n c e h o te l. c o m

LA BLANCHE RESORT & SPA (***")

THE MARMARA BODRUM "Small Luxury Hotels"

DİVAN BODRUM PALM İRA

T e l [0 2 5 2 ] 3 8 2 0 0 0 0 (pbx) F a x [0 2 5 2 ] 3 8 2 01 0 0 B a h ç e lie vle r C a d . N o :6 9 4 8 9 6 0 T u rg u tre is - B o d ru m in fo @ la b la n c h e .c o m .tr w w w .la b la n c h e .c o m .tr

T e l [0 2 5 2 ] 3 1 3 8 1 3 0 F ax [0 2 5 2 ] 3 1 3 81 31 Y o k u ş b a ş ı M e vkii B o d ru m / M u ğ la bodrum -info@ them arm arahotels.com w w w .th e m a rm a ra h o te ls .c o m

T e l [0 2 5 2 ] 3 7 7 5 6 01 F ax [0 2 5 2 ] 3 7 7 5 9 5 2 K e le ş h a rım C a d . N o : 6 G ö ltü rk b ü k ü - B o d ru m / M u ğ la d iv a n @ d iv a n p a lm ira .c o m .tr w w w .d iv a n .c o m .tr

SB B E 3 2 m

Milas-Bodrum Havalimanı, Tel: 523 00 66 Muğla

Marmaris Bul., 24 Tel: 214 12 61 ■ Museums

Müzeler Fethiye Museum

CLUB RESORT SELECT MARIS m

MOVENPICK RESORT BODRUM (----- )

ECESARAY MARİNA & RESORT (S)

CLUB ARMONIA BODRUM EVLERİ

Tel [0252] 441 2 0 00-[0800] 4 4 5 43 4 3 Fax [0 2 5 2 ] 4 3 6 9 2 2 8 D a tç a Y o lu 3 5 . K m H is a rö n ü M e vkii 4 8 7 0 0 M a rm a ris / M u ğ la in fo @ s e le c tm a ris .c o m .tr w w w .s e le c tm a r is .c o m .tr

Tel [0 2 5 2 ] 3 1 1 1 0 2 0 F a x [0 2 5 2 ] 3 1 1 1 0 3 0 G ü n d ö n ü m ü M e v k ii B ite z 4 8 4 0 0 - B o d ru m / M u ğ la re s o rt.b o d ru m @ m o e v e n p ic k .c o m w w w .m o e v e n p ic k -b o d ru m .c o m

T e l [0 2 5 2 ] 6 1 2 5 0 0 5 F ax [0 2 5 2 ] 6 1 4 7 2 0 5 1. K a ra g ö z le r 4 8 3 0 0 F e th iy e / M u ğ la in fo @ e c e s a ra y .n e t w w w .e c e s a ra y .n e t

T e l |0 2 5 2 ] 3 8 2 2 2 2 2 F ax [0 2 5 2 ] 3 8 2 3 6 1 6 K a d ık a le s i M e v k ii T u rg u tre is / B o d ru m tim e s h a re @ c lu b a rm o n ia .c o m w w w .c lu b a rm o n ia .c o m

138 SKYLIFE 3 /2 0 0 9

Fethiye Müzesi Kesikkapı Mah. Okul Sok. Fethiye, Tel: 614 11 50 Opened for the purpose of exhibiting the finds of this archaeologically rich region, the museum consists of two

Telephone: International co d e forTurkey: 90. Muğlaarea code: 252. For intercity calls within Turkey firs t dial '0'. then the area code. and then the local number. For International ca lls first dial '00'.


halis where archaeological and ethnographic items are exhibited. Almost ali the items on display were collected from Fethiye and its environs. The museum's most important pieces are a 'Stele' with inscriptions in three languages whlch made a significant contribution to the deciphering of the Lykian language, and a 'Statue of a Girl with a Dove'. Arkeolojik açıdan zengin olan bölgedeki buluntuların sergilenmesi amacıyla açılmıştır. Müze arkeolojik ve etnografik eserlerin sergilendiği iki salondan oluşuyor. Sergilenen eserlerin neredeyse tamamı Fethiye ve çevresinden derlenmiştir. Üzerinde üç dilde yazılmış metinlerin yer aldığı ve Likçe'nin çözümüne büyük katkılar sağlayan 'Stel' ve 'Kumrulu Genç Kız Heykeli' müzenin en önemli parçaları. The Bodrum Museum of Undervvater Archeology

Sualtı Arkeoloji Müzesi Tel: 316 25 16 09 .0 0 -1 2 .0 0 / 02:00-07.00, closed Mondays / pazartesi kapalı Remarkable ancient artefacts and ships discovered by sponge divers and nautical archaeologists on the seabed along the southwestern Turkish coast are exhibited in this museum, vvhich is located in Bodrum Castle.

Bodrum Müzesi içinde, sünger avcıları tarafından ve çeşitli sualtı kazılarında çıkarılmış olan eserlerin sergilendiği bir müze. Marmaris Archaeological Museum

Marmaris Arkeoloji Müzesi Tel: 412 14 59 Kemeraltı Mah. Kale içi Marmaris 08.30-12.00 and 13.00-17.30 / closed Mondays Pazartesi kapalı Marmaris Citadel, vvhich houses the Marmaris Archaeological Museum, was restored betvveen 1980 and 1990 and opened to visitors. İmportant for both its history and its architecture, the Citadel also contributes positively to the character of the museum. A building vvith seven doors, the museum has both archaeological and ethnographic exhibits. Marmaris Arkeoloji Müzesi'ne ev sahipliği yapan Marmaris Kalesi, 1980-1990 yılları arasında restore edilerek hizmete açıldı. Gerek tarihi gerekse mimarisi ile büyük önem taşıyan Kale, müzenin karakterine de olumlu açıdan katkı sağlıyor. Yedi kapalı mekâna sahip müzede, arkeolojik ve etnografik eserler sergileniyor.

Herakleia, lassos, and Euromos can be seen here. Milas çevresindeki Labranda, Herakleia, lassos, Euromos gibi antik kentlerde yapılan kazılarda çıkan eserlerin sergilendiği bir müze. Muğla Museum

Muğla Müzesi Tel: 214 49 33 Eski Adliye Binası arkası 8 to 5, closed Mondays pazartesi kapalı Situated on the northem slopes of Kaklıca Tepe, this museum has exhibits from its collections of fossils of numerous plant and animal species unearthed from three different fossil beds. Besides these fossils of creatures that lived betvveen five and nine million years ago, the museum also has exhibits of artifacts unearthed from the ancient city of Stratonikeia (Yatağan), Kaklıca Tepe'nin kuzey yamaçlarında bulunan üç adet fosil yatağından çıkarılan fosillerin sergilendiği müzede, birçok hayvan ve bitki türüne ait fosillerden oluşan koleksiyonlar yer alıyor. Beş ila dokuz milyon yıl önce yaşamış canlıların fosillerinin yanı sıra, Yatağan-Stratonikeia antik kentinden çıkarılan eserler de müzede sergileniyor.

Milas Museum

■ Sightseeing

Milas Müzesi Hayıtlı Mah. Köprüler Cad. No: 6 Milas, Tel: 512 39 70 Archaelogical fınds from ancient cities in the province of Milas Such as Labranda,

Gezinti Bodrum Castle

Bodrum Kalesi This castle dedicated to St. Peter was built by the Knights of Rhodes

in the 15th century. Located on the edge of the harbour, it covers an area of approximately 30,000 square metres, and has five tovvers. 15. yüzyılda Rodos şövalyeleri tarafından St. Peter adına inşa edilen kale limana hakim durumda. Yaklaşık 30 bin metrekarelik alana sahip olan kalede beş kule mevcut. Dalyan

Datça on the coast there are also day trips by boat to the bays of Kargı, Kızılbük, Palamutbükü, Domuzbükü and Hayıtbükü. Datça ya da Reşadiye Yarımadası, Ege ile Akdeniz'in coğrafi olarak birbirinden ayrıldığı yer. Antik Knidos kenti de, Batı Anadolu tarihinin hemen hemen bütün izlerini barındıran bu yarımadanın tam ucunda. Datça ilçe merkezinden kalkan teknelerle Kargı Koyu, Kızılbük, Palamutbükü, Domuzbükü ve Hayıtbükü'ne günübirlik gezi yapmak mümkün. Marmaris

This village southeast of Muğla is named after the river vvhich links Lake Köyceğiz to the editerranean. The channels of the river wind through the reedbeds of the estuary amidst spectacular mountain scenery. Ortaca ilçesine bağlı küçük bir yerleşim yeri. Dalyan kanalı kıvrımlarıyla, sazlıklarıyla gezilecek bir doğa harikası. Datça

Datça lies on the Reşadiye Peninsular, vvhich in geographical terms marks the confluence of the Aegean and Mediterranean. At the vvestern tip of the peninsular is the ancient city of Knidos, vvhere traces of almost ali the periods of vvestern Anatolian history are to be seen. From

Lying on a large bay encircled by pine covered hills, Marmaris enjoys one of the most beatiful settings of any Turkish resort. İt is close to such ancient ruins as Physkos, Saranda, Amos and Loryma. İlçede gezilip görülmeye değer Physkos, Saran­ da, Amos, Loryma gibi antik kentler bulunuyor. Ölüdeniz Lagoon

ölüdeniz With its clear turquoise vvaters this lagoon 15 km south of Fethiye is one of Turkey's most renovvned natural sites. İt is surrounded by sand beaches and pine vvoods and is a consetvation area. Fethiye’ye 15 kilometre uzaklıkta, Türkiye'nin bi­ linen en önemli koyla­ rından biri. Bir benzeri­ ne az rastlanan ölüde­ niz, hareketsiz özelliği, deniz ürünleri ve kum­ salıyla ilgi çekiyor. 3 / 2 0 0 9 SKYLIFE 1 3 9


— J C .

. Knidos

Asfalt yol

S lıılllizcıf rthid

Stabilize vol

/ I ı/V iti/İ /hiYitl rnad

•*

~ ^ /

C ^

V

A

X.

DİĞER YOLLAR Other Road\

________ ki>v yolu l'ı/A/ift- rrWt

Stahtltzcd rnad

Â

Cam/Hng

k a n ıp ala nı

A iq * rt

Havaalanı

Satürn1 Hım,

A%pha(t /h iiv J tthid

Stabilize yol

Do£al cu/cll

U'ııteıfall

Şelale

T rfkling

(tezi yeri

Umun

Sı-aptın

İŞA RETLER /S K iN S

0

0

Yazıköyo, a

^

Didyma

İçmeler

T u rg u t

Marma

3 0 KM

IlıstofH'iıl pkn.n

G ü rb ü z

15

□ MUĞLA

Keramos

Bencik

A

•:

20

Kastabos

.rmutalanı içmeler •Turunç

Gökova

Yerkesilc

Yeşilyurto >

A K ântta*

Bozburun

YER LEŞİM S E T T LE M E S T S

Emecik

|

Alamut

Haydere

>o

Kemer Barajı

«Portakallık

- Yara?

. ■*

Kurtoğlu Burnu

Toparlar

İ

^

^»Yeşilyuva

k e le k ç i JL

Dedebağı. ' Kuzören

Orenkoy

>1

Güney 63

Orhanlı,

S s£3

/

Kara bayır

•Elmalı

K a lın k o z

Ibecik

Cftvlan*

Oinoanda V*

Yedi Burun

E” /

Yeşilköy

|

-

k

^

#Kasaba

• Kemerköy

İ

. AotiphelJos

ii6

* *

s .,ı^ .

^ K alkan

. Çavdır ^Jzümlu

.Palamut

Arsaköy

P a t a T a V » _ * lsfarnlar ^

Kınık |

Xanthos\i

Gölbent ^

J

29 İflasanpaşı

Ş eykoyJ

T e fenn?I

Kumafşarı

î" îa™ Ç a rtıkö A '

X

«Yumrutaş K a r a m a n l ı ^ —

»Uçarı

Gemi

, ç a|tl

Y e ş ilo v a

Salda

Hayriye \

Beylerti.

*Cumalı . İnceler,

jf* ; • Eldirek K em eı^ • Bayırköy Patlangıç V Karaçulha _ J , Dereköy

\

^

- ^ . ..

erınhısar

A kalan.

A laattin*

A k ş ş r,

^

û r

1 ,

Co ossae;

t» Yassıhüvûg^c-^«,v«lil.

A

Honaz

.,

Bozkurtc • A \ ______ • Çam başı Kızılyer ,

m * s * '* * « m . C f ' O- ö S * CumaaU G ö lh is a r V ^ , Ç a vd

t

O

y

f

Kızılca

• Kozlar

Derinkuyu •

Horasanlı

•Baharlar

Karaköy

«Ebecik

l

Ç ukurköA

«

o

ArSQd° . TelmeSS0S, Ye I S Kayacık cAkçay iz Burnu < . Kabaağaç S * " »Yakaköy ' .Gömbe J ^amurkoy ^

A K D E N İ Z

Adası

Yılancık

ka

(

#Kavakçalı

Turgut

Yemişendere

Ula * VKaraböğürtlen ' 6 ^ w

O

6

Göktepe

Karagöl

Muratlar^^

Kavaklıdere

M U Ğ LA

%

Çayboyu

BozdoğanO

EskiçineJ ^ Akçaova \ Alabayır"

Gökova K ö r f e z i

Mazıköy

o Karaova

^

i

D a tç a

İnce Burun

Kar aAdaj f

...

Halikarnassos

Bodrum

,vrfaUv»rf

İL YOLLARI Prm'incial Roads

•S'/a/f Rrnıds

DEVLET YOLLARI

YOLLAR Ktt4/AV

x

3<C £ Akyarlar,

< •') I -

v

i 'Güvercinlik -48/C / irDcrtieoe

e 0 r ta kent > ^ ^

L

K d r“ V

^

.

Ovakışlacık

ı

'Tekeler

OKarpuzlu

Ulukonak a.

Milas

Cincin

Labraunda Euromos

< 0 ' \ /'■ • 'V

A l __________________________________________

Turgutrers İ ]qC

Myndos

,

- j

. i-

Kazıklı

Herakleia

Teıchıussa

t

A

G ü llü k

Yalıkavsk,

js l

D E N İ Z İ /

E G E

Karine


BİLGİ INFO

Do not!

Yapmayın! UÇAK İÇERİSİNDE, İNİŞTE, KALKIŞTA VE TÜM UÇUŞ BOYUNCA KULLANILMASI, AYRICA AÇIK BIRAKILMASI YASAK CİHAZLAR EOUIPMENT VVHİCH İT IS FORBIDDEN TO USE OR TURN ON DURING TAKE-OFF OR LANDING, AND THROUGHOUT THE FLIGHT

■ Sayın Yolcularımız,

■ Dear Passengers,

C e p telefonları uçağın uçuş aletlerini olum suz yön de e tkilem ekte ve uçuş em niyetini te h d it etm ektedir.

Mobile phones ı'rıterfere with the flight Instruments and compromise flight safety. For the safety o f our passengers, our company regulations therefore prohibit the use o f mobile phones, even in 'flight mode', for the duration o f the flight and reçuire them to be switched o ff when boarding.

U çaklarım ızda uçuş em niyeti ve can güvenliği açısından ce p telefonlarının uçuş b o yunca 'flight m o de' da o lsa dahi, şirket kuralları gereği kullanılması yasak o lu p kapalı tutulm ası gerekm ektedir.

Sayın Yolcularımız, U çuş em niyeti için inişte, kalkışta ve kem er ikaz ışıkları yanarken; kaset çalar, elektronik oyunlar, taşınabilir bilgisayar, d is k çalar, radyo ve televizyon alıcıları, taşınabilir video aletleri, DVD, VC D ve benzeri batarya ile çalışan elektronik ve elektrikli aletler kullanılamaz. U çak içinde tüm uçu ş boyunca; radyo ve telsiz vericileri, taşınabilir telefonlar, uzaktan kum andalı oyu ncaklar ve elektrom a nyetik dalga yayan tüm aletlerin kullanılması yasaktır.

Ladies and Gentlemen, The operation o f the following items is forbidden during take off, landing and when the seat belt sign is on: Casette piayers, eiectronic games, portable computers, compact disc piayers, radio and TV receivers, portable video eçuipment, DVD, VCD or similar battery powered eiectrical and eiectronic equipment. The operation o f the follovving items is forbidden during the entire flight: Radio and TV transmitter, portable phones, walky talkies, remote controlled toys, or any other eiectronic equipment transmitting electromagnetic waves.

Sayın Yolcularımız,

Ladies and Gentlemen

Tüm u çu ş boyunca, lütfen sigara, pipo, puro ve sigarillo içm eyiniz.

Please refrain from smoking cigarettes, pipes and cigars during the flight.

ÜZERİNİZDE VE EL BAGAJINIZDA TAŞIMAYINIZ! DO NOT CARRY ON YOUR PERSON AND İN YOUR CABIN BAGGAGE!

BAVULUNUZDA VE EL BAGAJINIZDA RİSK TAŞIMAYIN! DO NOT CARRY RİSK İN YOUR CABIN AND CHECKED BAGGAGE!

A M E R İK A S E F E R LE R İN D E Ç A K M A K . K İB R İT VE B E N Z E R İ T U T U Ş T U R U C U L A R I Ü Z E R İN İZ D E . EL B A G A J IN IZ D A VE B A V U L U N U Z D A T A Ş IM A N IZ K E S İN L İK L E Y A S A K T IR . FOR U .S . F L IG H T S . İT IS S T R IC T LY F O R B İD D E N TO C A R R Y L IG H T E R S A N D M A T C H E S O N Y O U R P E R S O N . İN Y O U R C A B IN A N D C H E C K E D B A G G AG E .

3 /2 0 0 9 SKYLIFE 141


Türk Hava Yolları websitesi Turkish A irlines’ w ebsite

Sizi internetten uçuruyoruz! VVe’ll fly you on line! www.thy.com

www.thy.com

Uçuşunuzu planlayabilirsiniz. You can plan your flight.

Ayrıca interneti kullanarak: Using the internet you can:

Rezervasyonunuzu yapabilirsiniz. You can make your reservation.

Farklı ödeme seçenekleriyle biletinizi satın alabilirsiniz. (kredi kartı, EFT/Havale, web bankacılığı)

You can purchase your ticke t by the payment method of your choice.

M Kalkış varış bilgilerini gözden

(credit card, EFT/transfer, internet banking)

Check-in işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

geçirebilirsiniz

You can check in.

You can review your departure and arrival times.

Koltuğunuzu ve yemeğinizi seçebilirsiniz. You can choose your seat and your meal. Miles&Smiles üyeliğinizle ilgili

Biniş kartınızı yazıcınızdan bastırabilirsiniz.

pek çok işlemi

You can print your boarding pass on your

on line yapabilirsiniz Many on line

own printer.

transactions related to your Miles&Smiles membership are

available. 142

SKYLIFE 3 / 2 0 0 9

E

Hiçbir yere uğramadan doğruca biniş kapısına gidip konforlu ve güvenli bir şekilde uçabilirsiniz. You can proceed directly to the gate.


Türk Hava Yolları

Bilgi Turkish Airlines Info ■ Bebekler için Bebek maması, uçuşlarımızda “özel yemek” kapsamındadır. Rezervasyon sırasında ve tarifeli kalkış saatinden en az 24 saat önce; özel yemek (BBML Bebek Maması) talebi yapılmalıdır. Cam kavanoz içinde yüklenen mamalar 2 çeşit olup, meyveli ve sebzelidir. Talebin yapılmadığı durumlar için ise; İST ve ESB çıkışlı iç hat ve tüm dış hat uçuşlarımızda, uçaklarımızda kısıtlı miktarda ekstra bebek maması bulundurulmaktadır. Yoğun talep nedeni ile bu ürünümüz tükenmiş olabilir. Kabin ekibimizle talebiniz konusunda lütfen temasa geçiniz. Kabin girişinde, sağ, sol veya orta sıra koltukların önünde sadece düz uçuş sırasında duvara monte edilebilen pusetleri kullanmak için, yer numaranızı alırken, bebeğinizin olduğunu ve önde oturmanız hususunu hatırlatmalısınız. Bebeğin altını değiştirmek için, kabindeki koltuklar yerine, bu işlemi kolaylaştıran özel modifikasyonlu tuvaletleri denemenizi tavsiye ediyoruz.

■ Hasta ve hamile yolcular için Hasta yolcu için bilet alınırken 'Hasta Yolcu Formu' düzenlenerek bilet kapağına mutlaka iliştirilmesi gerekir. Hasta yolcunun uçması için hastalık türünü belirten ve bu hastalığın

uçak yolculuğuna engel teşkil etmeyeceğine dair bir doktor raporu gereklidir. Bu raporun tarihi 10 günden eski olamaz. Bakıma muhtaç hasta olan yolcu beraberinde refakatçi getirmezse uçurulmaz. Tek bebeğe hamile yolcuların 28 haftadan- 36 haftaya kadar kendi doktorundan aldığı "Uçakla Seyahatinde Herhangi Bir Sakınca Yoktur” ibaresi yer alan raporu ile seyahatine izin verilir. 36 haftadan sonra ise doktor raporu olsa dahi seyahatine izin verilmez. İki veya daha fazla bebeğe hamile yolcuların 28 haftadan- 32 haftaya kadar kendi doktorundan aldığı "Uçakla Seyahatinde Herhangi Bir Sakınca Yoktur” ibaresi yer alan raporu ile seyahatine izin verilir. 32 haftadan sonra ise doktor raporu olsa dahi seyahatine izin verilmez. Doktor raporunun tarihi 7 günden eski olamaz.

■ Evcil hayvanlar için Uçak kabininde evcil hayvan taşınması için rezervasyon yapılması gerekir. Evcil hayvan, yolcu tarafından getirilen uygun özel bir kafes, kutu ya da çanta içerisinde kabine alınır. Yolcu tarafından getirilen Ortaklık standartlarına uymayan muhafazalar kabul edilmez. Kabine alınacak evcil hayvanın geçerli bir sağlık belgesi, kimlik cüzdanı, aşı kağıdı yolcu beraberinde mevcut olmalıdır. Evcil hayvanlar kabinde oldukları süre içinde bulundukları muhafazalarından çıkartılamazlar ve muhafazalar sahiplerinin oturdukları koltukların önünde kabin içindeki gidiş ve gelişe engel olmayacak şekilde yerleştirilir. Yolcu kabininde taşınması mümkün olmayan ve yolcu beraberinde seyahat eden evcil hayvanlar ise, yolcu tarafından gerekli şartlara uygun muhafazaların içinde, kargo kompartmanında taşınır. Check-in esnasında sadece kedi ve köpek (amerikan pitbull terrier, amerikan

staffordshire terrier, bull terrier, staffordshire bull terrier, japanese tosa, dogo argentino, doberman, rottweiller gibi tehlike arz eden köpekler hariç) kabul edilir. ■ In fa n t Passengers Baby food falls into the category of 'special food’ on our flights. Requests for special food (Baby Food) must be made either when making a reservation, or at least 24 hours before scheduled takeoff. Two types of baby food, fruit and vegetable, are available in jars. İn case of failure to request in advance, a limited amount of extra baby food is available on flights originating from İstanbul and Ankara airports. Due to high demand, however, we may run out of baby food. Please contact our cabin crew for your request. To use the cribs, vvhich can be hung only vvhile the aircraft is cruising on the vvalls at the entrance to the cabin in front of the right, left and Central rows of seats, you must specify that you have an Infant vvith you at check-in so that you can be placed in the front rovv of seats. To change your baby's nappy vve suggest that you try using the specially modified lavatories vvhich facilitate this task, rather than the cabin seats. ■ Sick Passengers and expectant m others When purchasing their ticket sick passengers should fiil in a Sick Passenger Form, vvhich must be attached to the cover of the ticket. A doctor's report specifying the nature of the illness from vvhich the passenger is suffering and declaring that there are no reasons why the person concerned should not fly is also required. This report must not be dated more than 10 days prior to the flight date.

Passenger whose illness is severe enough to require care cannot fly unaccompanied. İf the mother is pregnant vvith one baby; İt is permitted to travel betvveen 28-36 vveeks pregnancy vvith the medical clearance which states “Fit to travel by air carriage’’ by the doctor. İt is not permitted to travel after 36 vveeks pregnancy even vvith a medical clearance. İf the mother is expecting tvvins or more; İt is permitted to travel betvveen 28-32 vveeks pregnancy vvith the medical clearance vvhich states "Fit to travel by air carriage" by the doctor. İt is not permitted to travel after 32 vveeks pregnancy even vvith a medical clearance. Medical clearance must be dated 7 days prior to the flight. ■ Pets Reservations are required for pets. Passengers may carry pets in the cabin only if they are in cages vvhich meet airline specifications. Domestic animals flying in the passenger cabin must possess a valid and up-todate record of health and vaccination. VVhile on the aircraft pets may not be allowed out of their carrying containers, vvhich must be placed in front of the owner’s seat so as not to obstruct movement vvithin the cabin. pets accompanying passengers and which cannot be carried in the cabin can be carried in the hold in appropriate containers supplied by their ovvners. Only cats and dogs (except American pitbull terrier, American Staffordshire terrier, bull terrier, Staffordshire bull terrier, Japanese tosa, dogo argentino, doberman, rottweiller ete type of fighting dogs) are allovved on Turkish Airlines flights.


& RESERVATİON

ABU DABİ - ABU DHABI S a le m T ravel A g e n c y H a m d a n S tre e t, S u lta n B in Y o u s e f B ld g . P .O . B o x 3 4 6 A b u D h a b ı U N fT E D A R A B EM IR A TE S Tel: (9 7 1 -2 ) 6 2 6 1 0 1 0 -6 2 6 7 7 7 1 au h s a le s @ tu rkish a iriin e s.a e auhsta tion @ tu rkishair1ines.ae Tel: (9 7 1 -2 ) 6 2 1 8 0 0 0 - 6 2 1 1 1 1 6 tra v e ls @ s a le m tra v e la g e n c y .c o m

AD DIS ABABA H e n ta g e R a z a , 2 n d F loor, N u m b e r: 2 2 3 1 K e b e le 0 3 , A d d is A b a b a ETH IO PIA

INFORMATION

& REZERVASYON DANIŞMA

■ Dış Bürolar International Offices

S /R Tel: (25 1 -1 1 ) 6 6 2 7 7 8 1 /8 2 tu rkishair1ines@ ethionet .et

BANGKOK

BÜKREŞ - BUCHAREST

G u lf E x p re s s T ra n s p o rt

BD . N . B a lc e s c u 3 5 -A

A g e n c y L td .C P T o w e r 3 rd Floor,

B u c h a re s t R O M A N IA

3 1 3 , Süom R oad 1 0 5 0 0 B an g ko k THAH AN D

S /T e l: ( 4 0 2 1 ) 3 1 1 2 4 1 0 - 3 1 1 3 2 1 0

D u s h a n b e T AJIKISTAN

th y @ m b .ro k n e t.ro

Tel: (9 9 2 ) 4 8 7 0 1 1 5 0 1 /0 2 /0 3 -

Tel: (6 6 -2 ) 2 3 1 0 3 0 0 - 0 7 tks a le s @ th y .c o .th

ALM ATİ - ALM A TY 4 8 0 0 9 1 G . A lm a ty K A Z A K H S T A N

4 7 4 4 1 0 7 2 1 /2 2 th y d u s h a n b e @ m k f.tj

BARSELONA - BARCELONA

M S P 1 L O B Y A G ro u n d F lo o r C a p e T o w n

DUSSELDORF

A e ro p u e rto d e B a rc e lo n a , Term inal A

International A irp o rt

G ra f A d o lf P latz 1 /2 D -4 0 2 1 3

M o d u lo 5 , R a n ta 2 ° N u m e ro : 2 4 0 8 8 2 0

Tel: 0 0 2 7 -( 0 ) 9 3 6 3 4 4 0 -4 1 -4 2 -4 3

D u s s e ld o rf G E R M A N Y

sa le s@ tu rkish airlines.kz

R /T el: (3 4 9 3 ) 2 9 8 4 1 7 0 -2 9 8 4 3 3 1

CENEVRE - GENEVA

bcnreservation@ turkishair1ines.com .es

G e n e v a Inte rn a tio n a l A e ro p o rt

b c n a irp o rt@ tu rk is h a irlin e s .c o m .e s

C p 8 2 5 1 2 1 5 G e n e v a 15 S /R Tel: (4 1 -2 2 ) 7 3 1 6 1 2 0

BASEL

(0) 8 4 8 4 4 4 8 4 9

F lu g h o ff R u g h a fe n B a s e l 4 0 3 0 B a se l

c u s to m e rg v a @ th y .c o m

(0) 8 4 8 4 4 4 8 4 9

AM M AN J a b a l A m m a n T h ird C irc le A . R iyadh C e n tre 8 th F lo o r P .O . B o x 3 9 1 7 7 A m m a n J O R D A N S /R Tel: (9 6 2 -6 ) 4 6 5 9 1 0 2 -

C E ZAY İR - ALGIERS

BATUM

L e s V e rg e r, B ir M o u ra d R a is A LG E R IA

G e o rg ia Tel: (00) 9 9 5 2 2 2 3 5 1 1 0

Tel: (2 1 3 -2 1 ) 5 4 1 3 1 3 - 4 4 6 8 6 6

ze ka ia @ th y.co m

GSA: F o u r W in d s Travel F W T

T e rm in a l W e s t, R o o m D 7 1 6 , S c h ip o l A irp o rt 1 1 1 8 A A A m s te rd a m N E TH ER LAN D S S /R T e l: ( 3 1 - 2 0 ) 4 0 5 9 6 3 6 -

BELG RAD-BELGRADE

Tel: (2 1 3 -2 1 ) 7 3 9 3 4 0 - 7 3 9 3 4 2

T u rkish A irlines Inc.

11 0 0 0

B e lg ra d e

ASTANA P a s s e n g e r T erm in a l o n th e 2 n d F lo o r N o : 2 0 4 3 A s ta n a KAZAKHSTAN

M a g ty m g u ly A ve . N o : 7 3 7 4 4 4 0 0 0 A shgabad T Ü R K M E N İS T A N S /R Tel: (9 9 3 -1 2 ) 3 9 2 9 1 9 - 3 5 6 6 1 2

ATİNA - ATHENS A th e n s In te rn a tio n a l A irp o rt

HALEP-ALEPPO GSA: N o u ra W in g s T o u ris m Travel B a ro n C a d d e s i N u m a ra 1 1 6 B a ro n O te li K arsisi H A L E P / S U R İY E

M e d in a R o a d . P .O . B ox.

Tel: (0 0 9 6 3 ) 2 1 2 1 1 8 7 1 8

1 1 5 6 3 2 1 4 2 5 J e d d a h S A U D IA R A B IA

(0 0 9 6 3 ) 2 1 2 1 1 8 7 1 9

S /R Tel: ( 9 6 6 - 2 ) 6 6 0 0 1 2 7

h a le p s a tis @ th y .c o m

e in c e @ th y .c o m

BERLİN - BERLİN 1 0 7 8 7 B erlin G E R M A N Y S /R Tel: (4 9 -3 0 ) 2 6 2 4 0 3 3 - 3 5 b e r@ tk g e rm a n y .c o m S c h o e n e fe ld A irp o rt

th y in c @ a w a ln e t.n e t. sa

GSA: A B C Travel A g e n c y

HAMBURG

G u lf R a z a Ç e n te r M e d in a R o a d

H e rm a n n s tr. 4 6 ,2 0 0 9 5 H a m b u rg

P .O B o x: 1 1 6 7 9 J e d d a h 2 1 4 6 3

G E R M A N Y Tel: (4 9 -4 0 ) 3 2 5 8 0 5 - 0

Tel: (9 6 6 -2 ) 6 6 3 7 6 8 3 - 6 6 3 6 7 8 7

S /R Tel: (4 9 -4 0 ) 3 2 5 8 0 5 1 1 -1 3 -1 4 -1 5

Tel: (4 9 -3 0 ) 6 0 9 1 5 5 0 0 T e g e l A irp o rt Tel: ( 4 9 - 3 0 ) 4 1 0 1 3 4 1 2 /1 3

BETHLEHEM GSA: J O Y International T o u rs a n d Travel, N a tivity S tr. P .O . B o x 6 3 0 B e th le h e m

h a m @ tk g e rm a n y .c o m

COLOMBO GSA: P e rs h ip H o lid a y s Pvt.

HANNOVER

L td . P e rs h ip H o u s e L evel 4 , 3 5 Edvvard

R u g h a fe n H a n n o ve r-L a n g e n h a g e n

La n e C o lo m b o 0 3

Terminal B (Abflugebene) P ostfach 4 2 0 2 2 0

SR İ L A N K A Tel: (9 4 -1 1 ) 2 5 5 9 8 8 4 - 2 5 5 3 6 8 9 - 5 3 6 0 1 4 3

Tel: (9 7 2 -0 2 ) 2 7 7 0 1 3 0 - 3 3

BE YR UT-BEIR UT A 2 -2 B lo c k M a z z e n in e Floor

3 0 6 6 2 H annover G ERM ANY Tel: (49) (5 1 1 ) 3 0 4 8 2 0 h a j@ tkg e rm a n y.c o m

PA LE S T IN E A U T H O R U Y

DAHRAN - DHAHRAN GSA: A B C Travel A g e n c y K in g A b d u la ziz S tr. 2 5 th C ro s s P .O . B o x: 7 3 9 A lk h o b a r 3 1 9 5 2 D h a h ra n S A U D I A R A B IA Tel: (9 6 6 -3 ) 8 6 7 0 0 4 4 - 8 6 7 6 2 6 9

HA RTUM - KHARTO UM GSA: S u d a tü rk fo r Travel a n d T o u ris m A g e n c y A friq iya S tre e t, M z k A fra S h o p p in g Ç e n te r, First F loor, N o : 3 2 K h a rto u m

A l B a sh o u ra -C e n tra l D istrict,

S U D A N R /T el: (2 4 9 ) 1 5 -5 1 8 0 1 1 1

B e iru t L E B A N O N

Tel: (2 4 9 ) 1 8 - 3 2 5 0 4 8 5 /8 6

Tel: (9 6 1 -1 ) 9 9 9 8 4 9 - 9 9 9 8 4 8 - 9 9 9 8 5 0 m d @ th y lb .c o m

B İRM İNG HA M B irm in g h a m Intern a tio n a l A irp o rt Term in a l 1 B İR M İN G H A M

A v e n u e 1 9 0 0 4 A th e n s G R E E C E

B26 3 0 J

Tel: (3 0 -2 1 0 ) 3 5 3 7 2 8 0 - 8 1 - 8 2

T e l:0 0 4 4 (0) 0 1 2 1 7 8 2 8 7 8 8

th y o ffic e @ a th e n s a irp o rt.g r

b irm in g h a m @ th y .c o m

BAODAT-BAG HDAD

BİŞK EK - BISHKEK

S a d o u n S tr .Q 1 0 1 . S tr.9 75/1

S o v y e ts k a y a 1 3 6 B is h k e k K Y R G Y Z S T A N S /R Tel: (9 9 6 -3 1 2 ) 6 6 0 0 0 8 /9 - 6 6 0 0 1 1 6 0 3 5 6 1 -6 0 3 1 7 1

BAHREYN - BAHRAIN

R /T el: (4 9 -6 9 ) 9 5 5 1 7 2 0 0 fra @ tk g e rm a n y .c o m

C ity Ç e n te r B ld g . A n n e x 1 2 /1 3

B u ild in g 1 7 th , 5 th k m S p a ta -L o u ts a

T e l:0 0 9 6 4 7 7 0 9 6 8 6 9 9 5 /9 6

F ra n kfu rt-M a in G E R M A N Y

R e p u b lic o f S e rb ia

E m ir B a c h ir S tr. L a za rists B ld g .

AŞKABAD - ASHGABAD

FRANKFURT B a s e le r S tr. 3 5 - 3 7 6 0 3 2 9

Tel: 3 8 1 ( 1 1 ) 3 0 3 61 9 5

Tel: (7 -3 1 7 2 ) 7 7 7 0 2 0 -7 7 7 0 2 1 -7 7 7 8 8 1 -7 7 7 8 8 2

R U S S IA N FE D E R A T O M Tel: (7 -3 4 3 ) 3 5 5 6 3 6 6

C İD D E - JEDDA H

4 0 5 3 6 4 5 info@ turkishair1ines.nl

J S C In tern atio nal A irp o rt A s ta n a N e w

EKATERINBURG U litza B e lin s k o v a 3 2 ,E k a te rin b u rg

01 A v e n u e P a s te u r A lgiers

B u d a p e s te r S tra s s e 2 8 - 3 0

A M STERD AM

d u s @ tk g e rm a n y .c o m

svxs a le s @ th y .c o m

SVVITZERLAND Tel: (0 6 1 ) 3 2 5 4 9 5 9

K n e z M ih a ilo va 3 0 /V

4 6 5 9 1 1 2 th y @ g o .c o m .jo

thyfru @ e lca t.kg

DİNYEPER - DNEPRO PETRO VSK

T h e D ip lo m a t R a d is s o n H otel (L o b b y

BRÜKSEL - BRUSSELS

A rea ) B u ild in g 5 9 , R o a d 1701

5 1 . C a n te rs te e n ,1 0 0 0

M a n a m a 3 1 7 K IN G D O M O F BA H R A IN

B ru s s e ls B E L G IU M

Tel: (9 7 3 ) 1 7 2 1 1 8 9 6 - 1 7 2 2 2 6 4 7 -

S /R Tel: (3 2 -2 ) 5 0 0 1 9 3 2 - 5 1 1 7 6 7 6

1 7 2 2 2 6 4 8 tu rk a ir@ b a te lc o .c o m .b h

sa le s@ tu rkish a irlin e s. b e

D n e p ro p e tro v s k U KR A IN E 4 9 0 0 0

HELSİNKİ

Tel: 3 8 0 - 5 6 - 3 7 7 4 7 3 0

L e n tâ jâ n tie 1, 0 1 5 3 0 , V an ta a , H e lsin ki,

s a le s 1 @ th y .d p .u a

R N L A N D Tel: (3 5 8 ) 9 7 5 9 9 81 1 3 /1 0

s a le s 2 @ th y .d p .u a

U n e s A irp o rt tel: (3 5 8 ) 9 7 5 9 9 81 1 7

DOHA KATA R-DO HA OATAR GSA: T ra n s O rie n t A g e n c y P .O .

operatio n s@ tu rkish a iriin e s.fi

sales@ tu rkish airiines.fi

B o x 3 6 3 T ra n s O rie n t Travel & T o u ris m

HONG KONG

C e n tre B ld g . D o h a O A T A R

B e s t H o lid a y s L td ., R o o m 1 8 0 5 J u b ile e

Tel: (9 7 4 ) 4 4 3 3 0 2 7 / 4 4 3 3 0 2 8

C e n tre 18, F e n w ic k S tr. W a n c h a i H o n g K o n g P .R . C H IN A Tel: (8 5 2 ) 3 1 0 1 0 5 9 2

DO NETSK

BU DA PEŞTE - BUDAPEST

H u s i H a c ıy e v C a d . N o : 11

A p a c z a i C s e re J a n o s U . 4

B a k u A ZER B A kJAN

1052 B udapest HUNGARY

Tel: (9 9 -4 1 2 ) 9 7 7 3 0 0 - 9 7 5 4 3 8

Tel: (3 6 1 ) 2 6 6 4 2 6 9 -2 6 6 4 2 9 1

th y . b aku @ az e u ro te l .c o m

turkishair1ines@ axelero.hu

BANGLADEŞ-BANGLADESH G S A : A ir S o lu tio n s (FVT) Ltd.

BUENOS AİRES GSA: In te rc o n tin e n te S .A .

R e d C re s c e n t C o n c o r d Tovver,

A v. S a n ta F e 1 1 1 4 -1

GSA: B e s t H o lid a y s L td ., R o o m 1 8 0 5

T u rkish A irlines Inc. R ep. 8 2 0 2 1

J u b ile e C e n tre 18 , F envvick S tr. VVanchai

Tel: (3 8 0 -6 2 ) 3 1 2 0 5 1 6 / 3 1 2 0 5 2 6 / 3120824 / 3120892

DUBAİ Al S h o la la B u ild in g , A B lo c k

S /R Tel: (971 -4) 2 9 4 0 0 9 9 - 2 9 5 7 4 6 7 sales@ turkishair1ines.ae cu sto m e r@ tu rk is h a irlin e s .a e

GSA: Al N a b o o d a h T ravel& T ourism A l S h o a la C o m p le x -A littih a d S tre e t P .O .B o x : 1 2 0 0 D u b a i U AE

16 th flo o r. 1 7 M o h a k h a li C /A ,

Flo o r B B u e n o s A ire s A R G E N T IN A

D haka 1212 BAN G LAD ESH

Tel: ( 5 4 - 1 1 ) 4 8 1 6 2 3 0 7

Tel: (8 8 0 2 ) 9 8 8 6 8 7 4

info@ turkishair. c o m . ar

th y h k g @ n e tv ig a to r.c o m

D o n e ts k A irp o rt, 2 n d F loor,

N o : 6 0 8 P .O . B o x 1 2 0 0 D u b a i U AE

BAKÜ - BAKU

s u d a tu rk a v ia tio n @ g m a il.c o m

T u rkish A irlines Inc. S h e v c h e n k o S tr. 5 3 A

D o n e ts k U K R A IN E

M a n a m a T rave l C e n tre W .L .L .,

1 4 4 SKYLIFE 3 /2 0 0 9

S /R Tel: ( 4 9 - 2 1 1 ) 3 8 5 4 2 6 0

El P ra t d e U o b re g a t B a rc e lo n a S PAIN

S /R T el: (7 -3 2 7 2 ) 5 0 6 7 7 3 - 5 0 6 7 7 4 5 0 6 2 2 0 -5 0 1 0 6 7

C a d . N o : 3 7 /1 (Vefa Ç e n te r)

CAPE TOW N

3 0 Rue H assene Benam ene

F u rm a n o v a S tr. N o : 1 0 0

DUŞANBE - DUSHANBE GSA: K a y n a k L td . Ş ti, B o k h ta r

H o n g K o n g P .R . C H IN A Tel: (8 5 2 ) 8 6 1 3 1 1 1 b e s th o lid a y s @ ia w h k .c o m .c n

ISLAMABAD GSA: P a ktu rk E nte rp rise s 6 4 /E M a s c o P laza Jin n a h A v e n u e B lu e A re a Is la m a b a d P A K İS T A N S /R Tel: (9 2 -5 1 ) 2 2 7 7 5 9 5 - 9 9

JAKARTA GSA: R D h a rm a B u a n a E x p e rin d o M a y a p a d a T o w e r 1 6 th F lo o r J l J e n d S u d irm a n K a v 2 8 S ü ite 1 6 - 0 5 J a k a rta 1 2 9 2 0 IN D O N E S IA Tel: (6 2 2 1 ) 5 2 1 2 0 2 9

DUBLİN D u b lin A irp o rt A rrival F lo o r C o

JO HANNESBURG

D u b lin IR E LA N D S /T e l: (3 5 3 ) 1 8 4 4 7 9 2 0

R o s e b a n k C o m e r 191, J a n S m u ts A ven ue ,

Tel: (3 5 3 ) 1 8 4 4 7 9 2 2

Jo h a n n e s b u rg

sales@ tu rkish a irlin e s.ie

Tel: (27 11 ) 9 9 4 6 2 0 0


Fikirleriniz bizim için önemli.. Your ideas are important to us

Size daha iyi hizmet verebilm em iz için lütfen arka sayfadaki formu doldurduktan sonra dergiden ayırarak kabin ekibim ize iletiniz. Öneri ve görüşleriniz Müşteri İlişkileri Müdürlüğü tarafından özenle değerlendirilecektir. İn order th a t we can serve you better, please co m p le te the form on the back and hand it to one o f the cabin crew. Your vievvs and su gg estio ns will be given careful co n sid e ra tio n by C u sto m e r R elations M anagem ent.

T U RKİSH A IR LIN ES T Ü R K HA VA Y O L L A R I A STAR

A L L İA N C E M E M B E R


A ir l in e s TÜRK HAVA YOLLARI t u r k is h

jt

M Ü Ş T E R İ İL E T İŞ İM FO R M U

*

C U S T O M E R C O M M U N İC A T IO N FO R M

A S T A R A L L İA N C E M E M B E R V. İ

]

T ü rk H ava Y o lia rı'n ı s e ç tiğ in iz için te ş e k k ü r ed eriz. Thank you for choosing Turkish Airlines. □ Uçuşla ilgili memnuniyetimi paylaşmak istiyorum. / 1vvould like to share my pleasure regarding the flight. □ Öneride/yorumda/şikayette bulunmak istiyorum. / 1vvould like to make a suggestion/comment/complaint. □ Yolculuğum ile ilgili bir olayı aktarmak istiyorum. / 1vvould like to inform you about a situation concerning my trip. O gecikme/delay O iptal/cancellation O bagaj/luggage O diğer/other

Aşağıdaki alanları doldurduktan sonra, formu dergiden ayırarak kabin ekibimize teslim ederseniz memnun oluruz. Form, Müşteri İlişkileri Müdürlüğümüz'e iletilecektir. We will be pleased, if you vvould hand this form över to our cabin crew, after completing the belovv fields. The form will be passed on to our Customer Relations Management.

□ Bay / Mr

□ Bayan / Ms, Mrs

Uçuş Numaranız / Flight Number : .................................

Soyadınız/ Surname : ..........................................................

Uçuş Tarihiniz / Flight Date

.................................

Adınız / Firstname : ..........................................................

Kalkış Noktanız / Departure City

.................................

Türk Hava Yolları Özel Yolcu Programı Miles&Smiles

Varış Noktanız / Arrival City

.................................

Üyelik Numaranız / Turkish Airlines Frequent Flyer

Seyahat Sınıfınız / Travel Class

Program Miles&Smiles Membership Number:

: □ Business Class □ Economy Class

TK..............................................

Koltuk Numaranız / Seat Number : .................................

Kart Tipi / Card Type:

Uçak Tipi / Aircraft Type

□ Elite Plus

□ Elite

□ Classic Plus

.................................

□ Classic

Adresiniz / Address : .......................................................

E-posta / E -m a il:................................................................... Tel / Faks / Fax : ...................................................................

Türk Hava Yolları hizmetlerimiz ile ilgili öneri ve şikayetleriniz için / For your suggestions and complaints

regarding Turkish Airlines services: E-posta / E-mail: customer@thy.com Tel: +90 212 465 22 69 Faks / Fax: +90 212 465 22 63 Adres / Address: Türk Hava Yollan A.O. Müşteri İlişkileri Müdürlüğü Genel Yönetim Binası, Yeşilköy 34149 İstanbul Türkiye THY KYS Form no:FR.16.0600.Rev.01

www.thy.com internet sitemizdeki "PAYLAŞALIM" başlığı altında bulunan, teşekkür, öneri ve şikayeti simgeleyen ikonlardan birine tıklayarak da öneri ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz. Click on one of the icons for thanks, suggestions or complaints under the "LET'S SHARE" menü on our web-site at www.thy.com for your suggestions and complaints.


J

KABİL - KABUL GSA: A ry a T o u ris m T rave l & C a rg o

LAGOS

M e d in e /K .S .A

ODESSA

2 5 A , K a rim u K o tu n Str.

S A U D I AR A B IA

P ushkin ska ya 1 9 /1 7 O d e s s a

S e rv ic e s C o . L td . S h a r-e -n a w , İnsaf H o te l

V ic to ria Island L a g o s NIG ERIA

Tel: (96 6 ) 4 8 2 2 1 8 2 8 - 4 1 0 6

UKRAINE

1 st F loor, A n s a ri W a a t K a b u l

Tel: (2 3 4 -1 ) 7 6 1 0 2 4 6

isitki@ th y.co m

Tel: (3 8 0 -4 8 2 ) 3 4 7 9 0 6 -0 8

A F G A N İS T A N S /R

GSA: V e fa T o u ris m & T ravels Ltd.

Tel: (93) 7 9 9 4 1 8 5 4 2 - 7 9 9 3 9 4 4 6 5

R o t 1 5 2 A h m e d u B e llo W a y

th y @ a fy a to u ris m .c o m

KAHİRE - CAIRO

B y K a s h im İbrahim W a y W u s e II,

OSAKA

P .O .B o x : 4 4 7 3

M a n s u r S tr., A l K h a zin d a r B ldg.

K a n sa i International A irp o rt A irlines O ffic e

P .O . B o x 3 8 4 4 M e c c a

(N orth) 2F, 1 -B a n c h i, S e n s h u -K u k o Kita,

S A U D I A R A B IA

Izu m isa n o -S h i,

Tel: (9 6 6 -2 ) 5 4 3 4 8 8 7 - 5 4 7 6 0 5 2

O sa ka 5 4 9 -0 0 0 1 , JAPAN

A BU JA

N ile H ilto n C o m m e rc ia i Ç e n te r 2 n d Floor, EGYPT

LAHORE GSA: P a ktu rk E n te rp rise s, N ational

S /T e l: (2 0 2 ) 5 7 4 9 0 0 9

Tovvers 2 8 . E g e rto n R o a d

tu rk is h @ tu rk is h -e g .c o m

L a h o re P AKİSTAN

GSA: Im pe ria l T rave l Ç e n te r 2 1,

S /R Tel: (9 2 -4 2 ) 6 3 0 9 9 2 6 /9

S u it N o : 3 2 - 3 3 T a h re r S q . C a iro

M a h m o u d B a s io u n y S tr. C airo E G YPT

LEFKOŞA - LEFKOSA

Tel: (2 0 -2 ) 5 7 5 9 1 0 2 - 5 7 4 3 3 3 6

M e h m e t A k if C a d . 5 2

Tel: (81) (7 2 4 ) 5 6 5 2 8 7

M İLA NO - M ILA N Piazza F o n ta n a 6 . 2 0 1 2 2

M ilan ITALY

S /R Tel: (39) 0 2 7 2 0 0 8 0 7 8 -0 2 8 0 5 6 0 5 1

D e p a rtu re Hail, 2 0 6 1 , O s lo NORVVAY

m xp@ turkishair1ines.it

S /T e l: (47) 6 4 8 2 0 5 3 0 (4 ha t/lin e s) R /T el: (47) 6 4 8 2 0 531

M İN SK

NORTHEN CYPRUS

Y a n ki K upali S .2 5 2 0 4 /1 M in s k

J in n a h Intern atio na l A irp o rt L eve l 5,

PARİS

S /R Tel: (3 9 2 ) 2 2 7 1 0 6 1 - 2 2 7 7 1 2 4

B E LA R U S

5 8 R ue L a B o e tie 7 5 0 0 8

k ib ris s a tis @ th y .c o m k ib ris m d @ th y .c o m

Tel: (3 7 5 -1 7 ) 2 0 6 6 8 7 8 - 2 2 7 3 7 1 3

S /T e l: (9 2 -2 1 ) 4 5 9 9 2 1 0 - 4 5 9 9 2 1 5 R /T e l: (9 2 -2 1 ) 5 6 8 5 9 2 2 - 5 6 8 5 4 8 7 th ykh i@ c y b e r. n e t.p k

GSA: P a k tü rk E n te rp ris e s N a c o n H o u s e , S tra c h e n R o a d K a ra c h i 7 4 2 0 0 P A K İS T A N Tel: (9 2 -2 1 ) 5 6 8 5 9 2 2

m s q m a n a g e r@ g m a il.c o m

LÜBYANA - LJUBLJANA T u rk is h A irlines Inc.,

M OSKO VA - MOSCOW

P O B o x: 7 6 Z g o m ji B m ik -13 0 a

B . D im itro vka 7 /5 , B u ild in g 2,

4 2 1 0 , B m ik -A e ro d ro m

2 n d F lo o r M o s c o w

L jubijana S L O V E N IA Tel: (3 8 6 4 ) 2 0 6 1 6 8 0 th ylju b lja n a @ sio l.co m

KAZABLAN KA -C ASABLANC A T o u r d e s H a b b o u s , 7 e m e E tage,

LİZBO N - LISBON

A v e n u e d e s F.A .R .

Av. F o n te s Pereira d e M eto, N o : 3 5 -4

C a s a b la n c a 2 0 .0 0 0 M O R O C C O

H 1 0 8 0 -118 U sbon PORTUGAL

Tel: (0 2 1 2 ) 2 2 5 3 8 121

Tel: ( 3 5 1 ) 2 1 0 0 7 8 8 0 0

R /T e l: (0 2 1 2 ) 2 2 4 6 4 5 0 0 (3 lines)

jd ia s @ tk p o rtu g a l.c o m

R U S S IA N F E D E R A T O N Tel: (7 -0 9 5 ) 9 8 0 5 2 0 2 sales@ turkishair1ines.ru

P ra v o - B u la c h n a y a S tr. 3 5 / 2 F loor: 2 O ffic e : 2 1 3 4 2 0 1 1 1 K a za n R E P U B U C O F TATARSTAN /R U S S IA N FE D E R A TIO N Tel: (7 -8 4 3 ) 5 3 3 1 9 3 0 kzntz tk @ y a n d e x .ru

KİEV

info@ turkishair1ines.f r

P E KİN - BEIJIN G W 1 0 3 , K e m p in s k i Ç e n te r, 5 0 L ia n g M a O ia o R o a d , 1 0 0 0 1 6 , B eijin g P.R .

M U M BA İ GSA: In te rg lo b e Travel 1 s t Floor,

Tel: (8 6 -1 0 ) 6 4 5 3 0 3 5 9 b js s a le s @ th y .c o m

P o d a r H o u s e , 1 0 M a rin e D rive M u m b a i4 0 0 0 2 0 INDİA

PRAG - PRAGUE

Tel: (9 1 -2 2 ) 2 2 8 2 1 5 9 1

V a c la v s k e N a m e s ti 1 9 /1 ,

fa rh a d .k u k a @ in te rg lo b e .c o m

P ra h a 1 P ra g u e

1 2 5 PalI M ail S W 1 Y 5 E A

M USK AT - M USCAT GSA: S u n ris e T ravel a n d

Tel: (4 2 0 ) 2 3 4 7 0 8 7 0 8 -7 1 5

LO NDRA - LONDON KAZAN

P aris FR A N C E Tel: (3 3 -1 ) 5 6 6 9 3 3 5 0

C H IN A

c a s a s a le s @ tu rk is h a iriin e s .m a

CZECH REBUBUC

L o n d o n U N IT E D K IN G D O M

T o u ris m L L C P .O . B o x 8 8 4

S /R Tel: (0) 8 4 4 8 0 0 6 6 6 6

VV adi-K abir 1 1 7 M u s c a t

in fo -u k @ th y .c o m

S U LT A N A T E O F O M A N

H eathrovv A irp o rt

S /R Tel: (96 8 ) 2 4 7 0 3 0 3 3 / 0 3 4 -

Tel: ( 4 4 - 2 0 ) 8 8 9 7 1 7 3 1 - 3 6 1 4

(9 6 8 ) 2 4 7 0 2 7 7 8 /7 7 9

in fo@ tu rkish airiines.cz p rg .sa le s@ tu rkish a irlin e s.cz

PR İŞTİN A - PR ISTIN A B o b Doll S tr. O .T .P e rp a rim i Nr: 4 5 P rishtine

S ta n s te d A irp o rt

Tel: ( 3 8 1 - 3 8 ) 2 4 7 7 1 1 -2 4 7 6 9 6

S /T e l: (44) 1 2 7 9 6 8 1 8 2 2

M Ü N İH - M UN IC H

Tel: (44) 1 2 7 9 6 8 1 4 5 0

S c h w a n th a le rs tra s s e 1 0 /2 . F loor

GSA: A M K International

D - 8 0 3 3 6 M u n ic h

ü d h ja E P ejes-D rini, Ib a rd h e Str.

1 9 P u s h k in s k a Str. 0 1 0 0 4 , KİEV U K R A IN E

LYON

S /R Tel: (3 8 0 -4 4 ) 4 9 0 5 9 3 3 -

5 9 B o u le v a rd M arius, Vıvier M e rle

2 2 9 6 4 6 1 -2 3 5 2 5 6 2

6 9 4 2 9 C e d e x 0 3 , L yon

k ie v .s a le s @ th y .c o m .u a

FR A N C E

KİŞİNEV - CHISINAU

th y .ly o n @ w a n a d o o .fr

R /T el: (3 3 -4 ) 3 7 9 1 6 6 7 0 C h is in a u R e p u b lic o f M o ld o v a

S /T e l: (4 9 -8 9 )5 1 4 1 0 9 3 0

N o : 4 5 P ristina K O S O V A

R /T e l: (0 1 8 0 )5 8 4 9 2 6 6

Tel: ( 3 8 1 - 3 8 ) 5 0 2 0 5 2 - 5 5

(C a ll-C e n te r G e rm a n y)

th y p m @ p m . ip k o . net

m u c @ tk g e rm a n y .c o m M u n ic h -A irp o rt

RİGA

T erm in a l 2 . E b e n e 0 3

R iga A irp o rt 3 rd R oor,

S / Tel: (4 9 -8 9 ) 9 7 5 9 2 7 0 0 / 701 / 7 0 3

R iga 1 0 0 5 3 L V LATVİA Tel: (37) 1 7 3 5 9 4 4 4 / 1 7 3 5 9 4 4 5

B u ld . D a c ia 8 0 / 3 A irp o rt

M AD RİD

C h is in a u M o ld o v a M D 2 0 2 6

A vd a . G ra n Via, 6 9 - 3 - 3 0 3

S /T e l: (3 7 3 -2 2 ) 5 2 5 4 7 2 - 5 2 5 0 9 5

NAİROBİ GSA: Im aan A ir Ltd.

2 8 0 1 3 M a d rid S PAIN

k iv o p e ra tio n @ th y .m d

Ş asin i H o u s e , 1 s t F loor, L o ita Str.

S /R Tel: (34) 9 1 7 5 8 2 3 3 5

P .O . B o x 4 1 1 2 7 N airobi

m a rke tin g @ tu rkish a iriin e s.co m .e s

KE N Y A

reserva tio n @ tu rkish a irlin e s.c o m .e s

Tel: (2 5 4 -2 0 ) 2 4 0 0 2 4 - 2 5 3 0 2 9 - 3 4 0 3 5 7

M ALTA GSA: A rrig o G ro u p Ltd.

NEW YO RK

Tel: ( 9 6 6 - 1 ) 4 6 3 1 6 0 0 -4 6 3 2 0 8 7

J o h n F. K e n n e d y International A irp o rt

turkishai r1ines@sol. n e t.s a

2 4 8 Tovver R o a d S liem a

T erm in a l O n e

KOPENHAG - COPENHAGEN K a s tru p L u fth a v n T e rm in al 2, D e p a rtu re Hail, G ro u n d F loo r 2 7 0 0 K a s tru p DENM ARK S /R T e l: (4 5 -3 3 ) 1 4 4 0 5 5

sales@ tu rkish airiines.lv

RİYAD - RIYADH K in g F aisal F o u n d a tio n , P .O . B o x 2 5 1 9 4 , 1 1 4 6 6 R iya d h S A U D I A R A B IA

M A LT A

J a m a ic a 1 1 4 3 0 N e w Y o rk U S A

RO M A - ROME

S /T e l: ( 3 5 6 ) 2 1 3 4 5 2 7 1 - 5

S /T e l: (1 -7 1 8 ) 7 5 1 2 6 0 1 - 7 5 1 2 6 1 8

V ia B arberini 4 7 , 0 0 1 8 7 R o m e

L o ca l S /R Tel: (5 1 6 ) 2 4 7 5 4 0 2

ITALY

Am H of 2 8 5 0 6 6 7

M AN CHESTER

Toll fre e n o : 1 -8 0 0 -8 7 4 8 8 7 5

R /T el: (3 9 -0 6 ) 4 2 0 1 4 4 9 1

C o lo g n e

O ly m p ic H o u s e , R o o m 1 0 1 2

p a s s e n g e rs e rv ic e s @ tk n y c .c o m

rom a @ tu rkish a iriin e s.it

GERMANY

M a n c h e s te r A irp o rt, M 9 0 1Q X

info @ tu rk is h a irlin e s .d k

KÖ LN - COLOGNE

S /T e l: (4 9 -2 2 1 ) 2 7 2 4 8 0

U N ITED K IN G D O M

R /T el: (4 9 -2 2 1 ) 2 7 2 4 8 2 0 0

Tel: 0 0 4 4 161 4 8 9 5 2 8 7 - 8 9

c g n @ tk g e rm a n y .c o m

S /R Tel: (0) 8 4 4 8 0 0 6 6 6 6 in fo -u k @ th y .c o m

KUVEYT - KUW AIT Al S h u h a d a S tr. A liaa Ç e n te r, P O B o x 2 3 9 5 9 1 3 1 0 0 S a fa t K U W A IT >

G a rd e rm o e n International A irp o rt

v.giudici@ turkishairlines.it

L e fk o s a T U R K İS H R E P U B U C O F

K a ra c h i P A KİST A N

S

OSLO

KARACİ - KARACHI Room 50 5 7

>

thy_odstztk@ farlep.net

M EK K E - M ECC A GSA: A B C Travel A g e n c y ,

Tel: (9 6 5 ) 2 4 4 7 8 4 7 0 2 4 4 7 5 0 3 0 th y _ k w i@ h o tm a il.c o m

GSA: A l-K a z e m i T ra vel A g e n c ie s F a h a d L -S a le m S tr. A b ra r B ld g . P .O .B o x : 2 3 9 5 9 1 3 1 0 0 S afat KUVVAIT Tel: (9 6 5 ) 2 4 5 0 6 5 5 (11 ü n e s )

M AN İLA GSA: C ita d e l A ir S e rv ic e s C o rp .

in fo @ tk n y c .c o m

ROSTOV NİCE A e ro p o rt N ic e , C o te D 'A zur T erm in a l 1 0 6 2 8 1 N ic e C e d e x 3 FR A N C E S /T e l: (3 3 -4 ) 9 3 2 1 4 4 7 9 (3 ü n e s ) n ice@ tu rkish a iriin e s.fr

S h o lo k h o v a P rst. 2 7 0 /1 ön th e b u ild in g o f th e N e w A ir Term inal) 2 n d F loor, 3 4 4 0 6 6 R o s to v -o n -D o n R U S S IA N FED ER ATIO N Tel: (7 -8 6 3 ) 2 6 8 8 2 3 1

G /F S G V II B u ild in g 6 7 5 8

NÜRNBERG - NUREMBERG

A ya la A v e n u e M a ka ti C ity 1 2 0 0

F lu g g a st T erm inal,

P H IU PPIN ES

F lu g h a fe n S tra s s e 100,

Tel: ( 6 3 - 2 ) 8 1 2 7 7 1 1 - 1 8

9 0 4 1 1 N u re m b e rg

rovkztk@ ram bler.ru

SAN’A GSA: U niversal Travel & T o u rism

G ERMANY

P .O .B o x : 1 8 2 6 6 . 6 0 . M e te rs

M E D İN E - M ADINAH GSA: A B C Travel A g e n c y S u ltanah Alnazel

R /T el: (4 9 -9 1 1 ) 9 2 9 7 2 0 1 2 - 1 4 /1 6

R o a d S a n 'a Y E M E N

S /T e l: ( 4 9 - 9 1 1 ) 9 3 7 2 0 1 1 /1 2

Tel: (9 6 7 ) 1 4 4 5 9 7 0 (4 h a t / lines)

S tre e t S a a d Ç e n te r P .O B O X :3 6 4 5

n u e @ tk g e rm a n y .c o m

ik tk @ u n ive rsa lye m e n .co m

3 / 2 0 0 9 SKYLIFE 145


C h ic a g o U S A

VARŞOVA - WARSAW

ANKARA

Tel: (3 1 2 ) 9 4 3 7 8 5 8 (8 Lines)

Al J e ro z o lim s k ie 1 2 3 ,

A ta tü rk Bulvarı N o : 154

A v. P a u lis ta 2 0 7 3 , H o rs a II, 2 3 R d Floor,

in fo @ tk c h i.c o m

& RESERVATİON

2 3 0 1 , C o n ju n to N a c io n a l B u ild in g BR AZIL

M ille n n iu m Plaza, IX F lo o r 0 2 - 0 1 7

K avaklıdere

W a rs a w P O L A N D

Tel: (3 1 2 ) 4 2 8 0 2 0 0 (5 Lines)

Tel: + + 5 5 11 2 1 7 2 2 1 7 2

TAHRAN - TEHRAN

Tel: (4 8 2 2 ) 5 2 9 7 7 0 0 /0 1

S /R Tel: 4 4 4 0 8 4 9 (7 /2 4 )

s a le s @ fly tu rk is h .c o m .b r

O s ta d M o ta h a ri A v e n u e

d ire cto r@ tu rkish .p l

e k iris c i@ th y .c o m

ANTAKYA GSA: A n t-T u r A n ta k y a Turizm v e S e y a h a t

N o : 2 3 9 T e h ra n IRAN

SARAYBOSNA - SARAJEVO

S /R Tel: (9 8 -2 1 ) 8 8 7 3 7 4 6 4

VE N E D İK - VENICE

U lic a K u lo v ic a B r. 5 S a rajevo

/ 8 8 7 4 8 4 5 0 - 1 / 8 8 7 3 7 3 8 1 /8 2 - 5

T u rkish A irlines M a rc o P o lo A irp o rt 2 n d

B O S N IA & H E R Z E G O V IN A S /R

info@ thy.ir

SEUL - SEOUL GSA: E & M A ir S e rv ic e C o . L td

TA IPEI GSA: G o ld e n F o u n d a tio n T o u rs E. R o a d S e c . 4 Taipei

G y e o n ji-D o n g .J o n g ro -G u .S e o u l K O R E A

T A IW A N R .O .C .

S /T e l: (8 2 2 ) 7 5 7 7 0 5 9

Tel: (88 6 ) 2 2 7 7 3 3 2 6 6 a la n @ g fto u rs .c o m .tw

s e ltz tk l @ k orn et.net

TRABLUS - TR İPO Lİ S İD N EY - SYDNEY

G S P L A J P .O . B o x 4 5 6 5 ,

S ü ite 2 6 0 1 ,Level 2 6

E lfateh Tovver, 1 6 th F lo o r O ffic e

2 01 K e n t S t.S y d n e y N S W 2 0 0 0 Tel: 0 2 9 2 4 7 8 2 2 2

Tel: (3 9 -4 1 ) 2 6 9 8 1 9 0 v c e @ tu rkish a irlin e s.it

C o rp . 8 /F , 1 3 4 C h u n g H sia o

R m 4 0 6 , D a e s u n g S k y re x B ld g ,

M a ritim e T ra d e Tovvers,

Flo o r V ia Luigi B ro g lio , 8 3 0 3 0 0 V e n ic e ITALY

Tel: (3 8 7 -3 3 ) 2 1 2 9 3 8 -6 6 6 0 9 2 -2 0 6 2 4 1

R /T E L: (8 2 2 ) 7 7 7 7 0 5 5

INFORMATION

& REZERVASYON DANIŞMA

SAO PAULO T u rk is h A irlin es S a o P a u lo C ity O ffic e

Nr: 161 Tripoli LİBYA S /R Tel: (2 1 8 -2 1 ) 3 3 5 1 3 5 2 /5 3 th y tip @ y a h o o .c o m

info@ tu rk is h a irlines.c o m .au

VİETN AM GSA: H u o n g G ia n g A v ia tio n S e rv ic e

A c e n ta s ı İn ö n ü C a d . R a n a A p t 15 /D Tel: (3 2 6 ) 2 1 4 9 4 9 7 - 2 1 6 0 1 5 0

ANTALYA T H Y A .O A n ta lya S atış M ü d ü rlü ğ ü , A n ta ly a H avalim anı ANTALYA T e l:(2 4 2 ) 3 3 0 3 3 3 0

C o m p a n y Ltd. 19 4 N g u y e n Thi M in h K hai, W a rd 6 ,

ARDAHAN

D istrict 3 , H o C h i M in h C ity, V İETN AM

K o n g re C a d d e s i N o :5 4

Tel: (8 4 -8 ) 9 3 3 0 3 3 3

ARDAHAN

F a x :(8 4 -8 ) 9 3 3 0 6 3 3

T e l:(4 7 8 ) 2 1 1 2 5 5 5

VİYANA - VIEN NA O p e rn g a s s e 3 A - 1 0 1 0 W ie n A U S TR IA

BAFRA GSA: Lam irjen Turizm S eyahat A centası

S /R Tel: (4 3 -1 ) 5 8 6 2 0 2 4

H a cın a b i M a h . 1 9 M ayıs C a d . N o :3 B afra S A M S U N

office @ th y.a t

Tel: (3 6 2 ) 5 4 3 1 5 0 0 /5 4 3 8 3 0 0

TA ŞK E N T - TASHKENT SIM FER O PO L S im fe ro p o l A irp o rt C rim e a . 9 5 4 9 1 S im fe ro p o l U KR AIN E S /R Tel: (3 8 0 ) 6 5 2 2 4 8 1 6 3

N avaiy C a d . N o : 1 1 /A T a s h k e n t U Z B E K IS TA N Tel: (9 9 8 -7 1 ) 1 3 6 7 9 8 9 /9 0 /9 2 th yta sm n g @ sa rko r. uz

tu rk is h @ p o p .c ris .n e t

YE N İ DELHİ - NEW DELHİ GSA: In te rg lo b e A ir T ra n sp o rt T h a p a r H o u s e 1 s t floor N o : 1 2 4 J a n p a th N e w D elhi INDIA R /T el: (91 1 1 ) 4 3 5 1 3 2 3 0 - 3 5 S /T e l: (91 1 1 ) 4 3 5 1 3 2 3 6 -4 0

SİNG APUR - SINGAPORE 1 5 0 B e a c h R o a d 1 5 -0 4 G atea vvay W e s t 1 8 9 7 2 0 S IN G A P O R E Tel: (6 5 ) 6 7 3 2 4 5 5 6 - 6 7 3 2 4 5 5 7 s a le s @ th y .c o m .s g

TE B R İZ - TA BR IZ

d e l. tk re s @ in te rg lo b e .c o m

T ab riz International A irp o rt

y a s e m in s e n s 5 5 @ h o tm a il.c o m

BALIKESİR GSA: K o n a k A rd a Turizm S e y a h a t A c e n ta s ı, E ski K u y u m c u la r M a h . Ç a v u ş S o k . İnal A p t. N o : 1 5/1 Tel: (2 6 6 ) 2 4 2 4 4 6 2 - 2 3 9 8 5 7 5 k o n a k.a rd a .to u rs @ s u p e ro n lin e .c o m

T u rkish A irlines

ZAGREB

T ab riz IRAN

J u ris ic e v a 12 , 1 0 0 0 0 Z a g re b C R O A T IA

B a tm a n H avaalanı

Tel: (9 8 -4 1 1 ) 2 6 7 0 1 5 1 - 5

Tel: ( 3 8 5 - 1 ) 4 9 2 1 8 5 5

Y a p ra k T ü tü n İşle tm e si yanı / B A T M A N

tb zkztk@ thy.ir

s a le s @ th y .t-c o m .h r

Tel: (4 8 8 ) 2 1 4 6 0 7 3

BATM AN

SOFYA - SOFİA TEL AVİV

ZÜ RİH - ZÜ RİCH

S o fia B U L G A R IA

H a ya rko n S tr. N o : 7 8 , 6 3 4 3 2

T a ls tra s s e 5 8 -8 0 0 1 Z ü rich

BİNGÖL GSA: T ü tü n e n Turizm v e S e y .A c e n ta s ı

Tel: (3 5 9 -2 ) 9 8 8 3 5 9 6 - 9 8 7 4 2 2 0

Tel A v iv IS RAEL

SVVITZERLAND

Y e n iş e h ir M a h . G e n ç C a d . P o la t İş H anı

th y -s o f-s a t@ m e d ic o m . b g

Tel: (9 7 2 -3 ) 5 1 7 2 3 3 3 - 3 5

R /T el: (4 1 -1 ) 2 2 5 2 3 2 3

K at: 4 N o : 4 Tel: (4 2 6 ) 2 1 3 5 7 6 7

s a le s@ tu rkish .co .il

S /T e l: (0) 8 4 8 4 4 4 8 4 9

S a b o m a S tr. N o : 11 -A

BİTLİS GSA: ö z ta ç T urizm S e ya h a t

zrh tk @ b lu e w in .c h

ST. PETERSBURG M a la y a M o rs k a y a S tr 1 6

TİF L İS - TB ILISI

Tel: (7 -8 1 2 ) 3 1 4 17 2 5 S t.P e te rb u rg

1 4 7 , D a vid A g m a s h e n e b e li

R U S S IA N FED ER ATIO N

A v e n u e Tbilisi G E O R G IA

le d s a tis @ th y .c o m

S /R Tel: (9 9 5 3 2 ) 9 5 9 0 2 2 - 9 4 0 7 0 3

A c e n ta s ı N a to C a d . Vakıflar Işhanı N o : 1 Tel: (4 3 4 ) 2 2 6 0 7 0 7

BO DRUM

th y tb s @ a c c e s s .s a n e t.g e

K ıbns Ş ehitleri C a d ., O a s is K ü ltü r v e

STOCKHO LM

E ğ le n c e M e rke zi, (G ü m b e t K avşağı

T u rk is h A irline s Inc.

TİRAN - TİRANA

A rla n d a In te rn a tio n a l A irp o rt

K a m Int. S .H . P .K ., T irana Int. H otel,

T e rm in al 5 , D e p a rtu re Hail,

B u s in e s s Hail S k a n d e rb e g S q u a re

P O B o x : 1 7 2 1 9 0 4 6 A rla n d a

T irana A L B A N IA

SVVEDEN

Tel: (3 5 5 -4 ) 2 2 7 2 2 9 2 - 2 2 7 2 7 18

T el: (4 6 -8 ) 7 9 7 7 2 5 8

tk k a m g s a @ ic c -a l.o rg

tu rkish a irlin e s @ te lia .co m tk s a le s @ te lia .co m

S /R Tel: 4 4 4 0 8 4 9 (7 /2 4 ) ■ iç B ü r o la r D o m e s t ic O ffic e s

TOKYO

A d a n a H avalim anı

T o ra n o m o n R a p p o rt, 4 th floor,

K a rg o Term inali 0 1 0 1 0 S e y h a n

STUTTG AR T

1 6 -6 T o ra n o m o n 1 -C h ro m e ,

Tel: (3 2 2 ) 4 3 3 2 1 2 1 - 4 3 3 1 0 5 2 - 4 3 5 9 1 7 5

B ü c h s e n s tra s s e 15, 7 0 1 7 3

M in a to -k u , T o k y o 1 0 5 -0 0 0 1 , J A P A N

b y ilm a ztu rk@ th y.co m

S tu ttg art

Tel: (81) (3 )5 2 5 1 1551

th y s tr@ t-o n lin e .d e

ŞAM - DAM ASCUS A b u F a d d e l E lm u ra d y S tr. 3 2 D a m a s c u s S YR IA S /T e l: (9 6 3 -1 1 ) 2 2 1 2 2 6 3 - 2 4 5 7 2 7 7

GSA: N o u ra VVings T o u rism Travel T a jheez, M o n a ta b i Str. D a m a s c u s S YR IA T el: (9 6 3 -1 1 ) 4 4 6 8 5 0 3 2 /3 3

ŞANGAY - SHANGHAI R M 3 4 2 , S h a n g h a i C e n tre , 1 3 7 6 W e s t N a n jin g R o a d 2 0 0 0 4 0 S h a n g h a i, P.R . C H IN A

AD IYAM AN

B o d ru m M ila s H avalim anı / A irp o rt Tel: (2 5 2 ) 5 2 3 0 1 2 9 - 5 2 3 0 1 3 2 b o d is tm d @ th y .c o m

BURSA Y e n iş e h ir H avaalanı Y e n iş e h ir B u rsa S /T e l: (2 2 4 ) 781 8 0 15

CİHANBEYLİ GSA: V atan Turizm S eyaha t A c e n te s i

TORONTO GSA: S te lla r Travel Inc.

A D IY A M A N

N o :4 1 C ih a n b e yli K O N Y A

1 0 0 U n ive rsity A ve . S ü ite 1 0 0

Tel: ( 4 1 6 ) 2 4 4 2 0 6 6

Tel: (3 3 2 ) 6 7 3 2 3 0 6

AĞRI T H Y A .O . A ğ n S a tış Şefliği

ÇANAKKALE GSA: S u d a la r Turizm v e T ic. A .Ş .

A ğrı H avaalanı

A n a fa rta la r O te li İskele M e y d a n ı

Tel: ( 4 7 2 ) 2 1 5 9 5 13

Tel: (2 8 6 ) 2 1 2 3 3 6 6

K a h ta Y o lu A d ıy a m a n Havaalanı

A n k a ra C a d .A y v a z Pasajı

T o ro n to O N M 5 J 1 V 6 C A N A D A Tel: (4 1 6 ) 5 9 6 - 6 8 8 6 in fo @ th y c a n a d a .c o m

TU NU S - TU NIS C o m p le x e H o te l El M e c h te lB lo c C tk d B lvd. O u le d H affouz,

1 ler

E ta g e 1 0 0 5 El O m ra n e

AKSARAY GSA: A k s a ra y T urizm v e

ÇORLU GSA: Trakya Turizm v e S e y a h a t

S e y a h a t A c e n ta s ı U s e Karşısı,

A c e n ta s ı Ç o rlu B e le d iy e Karşısı

T u n is TU N IS IA

K ü tü p h a n e S o k . D: 2

İş M erke zi N o : 9 T EKİR D AĞ

S /R Tel: (2 1 6 -7 1 ) 7 8 7 0 3 3 - 7 8 6 4 7 3

Tel: (3 8 2 ) 2 1 3 2 3 3 2 - 2 1 2 7 5 0 9

Tel: (2 8 2 ) 6 5 3 0 4 7 7 /7 8

AMASYA GSA: A y ş a fa k A ir Turizm

ÇORUM GSA: Ç a v u ş o ğ lu T urizm ve

tu rk is h .airlin e s@ p la n e t.tn

S /R Tel: (8 6 -2 1 ) 3 2 2 2 0 0 2 2 6 2 7 9 8 3 9 2 s h a s a le s @ th y .c o m

Karşısı) N o : 8 3 /Z /2 2 B O D R U M Tel: (2 5 2 ) 3 1 7 1 2 0 3 /0 4

ADANA

S /R Tel: (4 9 -7 1 1 ) 2 2 5 8 2 0 / 7 lines

146 SKYLIFE 3 /2 0 0 9

U ç u ş H a ttı F lig h t L ine

ÜSKÜP - SKOPJE D a m e G ru e v 3 / 2 S k o p je

S e y a h a t A c e n ta s ı, H a cı llyas M ah.

S e y a h a t A c e n ta s ı, G azi C a d .

ŞİKAGO - CHİCAGO

M A C E D O N IA

Y e n iyo l C a d . S a a tç i A p t.

K e s im Işhanı, N o : 2 2 K a t: 3

6 2 5 N o rth M ic h ig a n A ve n u e ,

Tel: ( 3 8 9 - 2 ) 3 1 1 7 2 1 4 -3 1 1 6 1 4 9 -

N o : 1 1 2 /1 Tel: ( 3 5 8 ) 2 1 2 2 2 2 8

Tel: (3 6 4 ) 2 2 4 3 9 2 8

S ü ite 1 4 0 0 Illinois 6 0 6 1 1

3 1 4 8 6 7 0 th y s k p @ m t.n e t.m k

th y a m a s y a @ ttn e t. n e t.tr

c a v u s o ğ lu tu r@ ttn e t.n e t.tr


DALAMAN

İSTANBUL

A c e n te s i A ta tü rk C a d .

SİVAS

Tel: (2 5 2 ) 7 9 2 5 3 9 5

P aza rla m a ve S a tış B a ş k a n Yardım cılığı

E m n iye t S o k . N o : 1 0 /B Kulu

Sivas Havaalanı Terminal Binası N o: 15

S /R Tel: 4 4 4 O 8 4 9 (7 /2 4 )

(İç) C u m h u riy e t C a d . N o : 1 9 9 -2 0 1 K a t: 3,

KONYA

5 8 0 0 0 SİVAS

a tu ru t@ th y .c o m

E lm a d a ğ , H a rb iye Tel: (2 1 2 ) 2 2 5 0 5 5 6

Tel: ( 3 3 2 ) 6 4 1 6 7 1 0

Tel: (346) 2 2 5 1 5 3 5

THY A O .

S /R Tel: 4 4 4 O 8 4 9 (7 /2 4 )

D E NİZLİ

S a tış Büroları - S a le s O ffic e s

Ç a rd a k H avaalanı

1 . K a d ık ö y S a tış M ü d ü rlü ğ ü

KÜTAHYA GSA: S e rh a t T urizm S e ya h a t

DENİZLİ

R e c e p P e k e r C a d . N o: 2 7

A c e n ta s ı A ta tü rk Bulvarı

Tel: (2 5 8) 8 4 6 1 1 1 5 / 8 4 6 1 0 2 7

K ızıltoprak Tel: (2 1 6 ) 4 1 8 4 4 8 6

A rel A p t. N o : 2 9 /1

S /R Tel: 4 4 4 O 8 4 9 (7 /2 4 )

Tel: (2 7 4 ) 2 1 2 3 0 4 1

DİYARBAKIR

2 . T a k s im S a tış M ü d ü rlü ğ ü

Sivil H avaalanı T e rm inal

C u m h u riy e t C a d ., G ezi

B inası B a ğ la r

D ükkanları N o : 7 T aksim

Tel: (4 1 2) 2 3 5 5 7 1 4 - 2 3 6 8 9 6 0 -6 1

Tel: (2 1 2 ) 2 5 2 1 1 0 6 (6 ü n e s ) S /R Tel: 4 4 4 O 8 4 9 (7 /2 4 )

E D R E M İT

3 . H a rb iy e S a tış M ü d ü rlü ğ ü

D H M İ K ö rfe z H avaalanı, E dre m it

C u m h u riy e t C a d . N o : 1 9 9 -2 0 1

Tel: (2 6 6 ) 3 7 6 1 3 9 9

K at: 3 E lm a d a ğ

Tel: (2 2 4 ) 2 2 1 1 1 6 7

Tel: (2 1 2 ) 2 2 5 0 5 5 6 (6 ü n e s )

b u rs a s a tis @ th y .c o m

S /R Tel: 4 4 4 O 8 4 9 (7 /2 4 ) ha rb iy e s a tis @ th y .c o m

ELAZIĞ

4 . G e n e l Y ö n e tim S a tış B ü ro s u

Elazığ Havaalanı

Y e ş ilk ö y Tel: (21 2 ) 4 6 3 6 3 6 3

Tel: (4 2 4 ) 2 5 5 11 5 7 ib a lta c io g lu @ h a v a s .n e t

E x t.3 1 1 1 -3 1 1 9

T H Y A .O . E rzinca n S a tış Ş efliği E rz in c a n H avaalanı Tel: (44 6) 2 2 6 21 14

ER ZUR UM T ü rk H a v a Yollan A .O . E rzuru m S a tış M ü d ü rlü ğ ü E rzuru m H ava lim a n ı Tel: 0 4 4 2 3 2 7 14 3 1 / 3 2 / 3 3

ESKİŞEH İR A n a d o lu Ü n iv e rs ite s i İki Eylül K a m p ü s ü M u tta lip Y o lu Ü zeri E skişe hir Tel: (2 2 2 ) 3 2 3 6 8 6 9

FATSA GSA: Ç o ta n a k T uriz m S e y a h a t A c e n ta s ı M u s ta fa K e m a l P as.a M h . C u m h u riy e t M e y d a n ı N o .2 Tel: (4 5 2 ) 4 2 3 5 4 7 7 fa ts a @ o te m .c o m .tr

T H Y A .O M a la ty a S a tış M ü d ü rlü ğ ü

Tel: 5 8 5 5 8 5 0 /5 1 -5 2 -5 3

İZM İR

M A LA T Y A Tel: (4 2 2 ) 2 6 6 0 0 0 0 / 0 6 /O 7 S / Tel: (4 2 2 ) 2 6 6 0 0 01

M ANİSA GSA: Y o ltu r S e y a h a t A c e n ta sı A n a fa rta la r M a h .G a z io s m a n p a ş a C a d . M e rk e z Işhanı N o : 5 4 /1 3 Tel: (2 3 6 ) 2 3 4 6 3 1 1 - 2 3 8 6 6 4 9

G a z ia n te p H a valim a nı T H Y A .O

A ta tü rk C a d . N o : 2 6 /B

A c e n ta s ı, O rta C a m i M ah.

Tel: (2 5 2 ) 4 1 2 3 7 5 1 /5 2

H üküm et Cad.

S /R Tel: 4 4 4 O 8 4 9 (7 /2 4 )

B e le d iy e İş M erkezi K: 1

KAHRAM ANMARAŞ

m a rm a rissa tis@ th y.co m

K a h ra m a n m a ra ş Havaalanı G a z ia n te p Y olu

M ERZİFO N

KAHRAM ANM ARAŞ

M e d re s e içi N o : 16

Tel: (3 4 4 ) 2 3 6 4 2 31

M E R ZİFO N Tel: ( 3 5 8 ) 5 1 3 1 8 8 9

KARAMAN GSA: C ic itu r S e ya h a t A c e n ta s ı H a ş a n Ali Y ü c e l C ad. G ü z e lz a d e A p t. N o : 5 5 Tel: (3 3 8 ) 2 1 2 0 6 8 0 - 2 1 4 2 4 8 8

KARS T H Y A .O . K a rs S a tış Ş efliği K a rs Havaalanı Tel: ( 4 7 4 ) 2 1 3 5 6 7 2

KAYSERİ

M UŞ

A kyıldız A p t. N o : 2 0 6 /4 Tel: (3 5 6 ) 2 1 4 7 2 5 4

Sungu / M UŞ

a y - safa ka ir@ ttn e t.n e t.tr

Tel: ( 4 3 6 ) 2 1 7 01 3 2

TRABZON NEVŞEHİR

T ra b zo n H avalim anı

K a p a d o k y a H avalim anı İç H atlar T erm inali

Tel: (4 6 2 ) 3 2 5 6 7 3 8 - 3 2 5 7 5 3 6

N o : 5 7 G ü lş e h ir 5 0 9 0 0

Tel: (38 4 ) 4 21 4 0 3 5

A c e n ta s ı, Ş a rk iy e M a h .

S e y a h a t A c e n ta s ı

Tel: ( 2 8 8 )2 1 2 2 0 6 6

B e le d iy e S arayı Altı, N o : 1 /A Tel: (4 5 2 ) 2 2 5 2 0 5 4

KIRŞEH İR GSA: Ç a v u ş o ğ lu T u riz m v e S ey.

o rd u @ o te m .c o m .tr

A c e n ta s ı, A ta tü rk C a d .

HAKKARİ GSA: O ğ u z k u rt T urizm S ey.A centası.

T ü c c a rla r Işhanı N o : 7 /2

OSM ANİYE GSA: O s a ir T urizm S e ya h a t

Tel: (3 8 6 ) 2 1 2 1 1 7 2 - 2 1 2 1 7 1 8

A c e n ta s ı, A libeyli M ah.

C u m h u riy e t C a d .A y d o ğ a n la r İş Hanı

m .ina l@ ka yn e t.n e t

O rg e n e ra l C e v d e t S u n a y C a d .

N o : 1 3 H A KK A R İ

K IZILTE P E G S A : B ile m T urizm S e y a h a t A c e n te s i

İĞDIR GSA: E g e r T u rizm S e y . A c e n ta s ı

H ü k ü m e t K o n a ğ ı Karşısı N o : 31

B e le d iy e Parkı Karşısı N o : 1 7 9

Tel: (482) 3 1 2 5 0 8 6

Kızıltepe

Tel: (4 7 6) 2 2 7 9 4 3 5 /3 2 3 1

KONYA Ş e y h S a d re ttin M ah.

G S A :B e lm o n d o Travel S e y e h a t A c e n ta s ı

F e ritp a şa C a d . 10 /B Anıt Alanı

İs tasyo n C a d . V alikon a ğı Karşısı

P K .4 2 0 4 0 M e ra m

G ü n ta ç A p t.

Tel: (3 3 2 ) 3 2 1 2 1 0 0 - 3 2 1 1 5 1 8

İS P A R T A

KUŞADASI GSA: O s m a n Turizm S e y a h a t

N o : 1 2 /A Tel: (2 7 6 ) 2 1 5 2 0 3 3 - 2 1 2 5 1 2 9

ÜRGÜP GSA: A rg e u s Turizm S e y a h a t A c e n te s i İstiklal C a d . N o : 1 3 Ü rg ü p Tel: (3 8 4 ) 3 4 1 4 6 8 8

VAN K azım K a ra b e kir C a d . S e rh a t İş M erkezi Altı N o : 1 -2 V an Tel: (4 3 2 ) 2 1 5 5 3 5 3 /2 1 5 5 3 5 4 S /R Tel: 4 4 4 0 8 4 9 (7 /2 4 ) va n s a tis @ th y .c o m

ADANA Tel: (328) 8 1 4 9 2 2 9 - 8 1 3 3 4 0 4

YALOVA GSA: O b a Turizm ve S e ya h a t

SAKARYA GSA: S a ka rya Turizm U zu n ça rşı

A c e n ta s ı H u z u r S o k.

N o : 1 K at: 2 , A dapazarı

Tel: (2 2 6 ) 8 1 4 1 3 4 2

B alkan Işhanı 1 9 /B

Tel: (2 6 4 ) 2 7 4 9 6 8 8

SAMSUN

YOZGAT GSA: Ç a v u ş o ğ lu T urizm S ey.

Ç a rş a m b a H avaalanı

A c e n ta s ı, U s e C ad.

Tel: (0 3 6 2 ) 8 4 4 8 8 2 4

Vali K o n a ğ ı Yanı, N o : 4 9

s a m s u n s a tis @ th y .c o m

Tel: (3 5 4 ) 2 1 2 9 1 9 3 (4 ü n e s ) binaltekin@ turk. net

A k d a ş A p t. N o : 6 3

G S A : R e n d e Tıa T o u r Sey.

A Y D IN

S İİR T GSA: B a t-A ir T urizm Sey.

A c e n ta s ı, M a re ş a l Fevzi Ç a k m a k

Tel: (2 5 6 ) 6 1 4 4 2 0 5 - 6 1 4 9 3 8 2

A c e n ta s ı, C u m h u riy e t M eydanı, C u m h u riy e t C a d .

KULU GSA: O rh a n g a zi Yıldız S e ya h a t

D u ra k M a h . F atih C a d .

Pasajı, N o : 2

İSKENDERUN

tia tu r@ s u p e ro n lin e .c o m

UŞAK GSA: V a ta n S e ya h a t A c e n ta sı

Ş e h itlik Karşısı, S a rıkatipoğlu

A c e n ta s ı S ağlık C a d .

C a d . K ilise D ü kka nla rı N o : 2 1 /B

S e ya h a t A ce n ta sı

M u ş H avaalanı

K arakaş M ah. K arakaş B e y S o k. N o : 14

A ta tü rk Bulvarı N o : 9 /A

TO KAT GSA: A y Ş a fa k A ir Turizm G a z io s m a n p a ş a Bulvarı

K ayseri Erkilet H avaalanı H iz m e t Binası N o : 111 3 8 1 0 0 K o c a s in a n

D : 1 1 04 Tel: (2 8 2 ) 2 6 1 8 4 3 8

GİRESUN GSA: Ç o ta n a k T urizm

Tel: (3 2 6 ) 6 1 3 8 3 8 3 - 6 1 3 4 2 9 4

TATVAN GSA: ö z ta ç Turizm S e y a h a t A c e n te s i

th yizm @ th y.co m

ORDU GSA: Ç o ta n a k T urizm S ey.

tic k e tin g @ b e lm o n d o tra v e l. n e t

u n sa lin a lte kin @ ttn e t. n e t.tr

S /R Tel: 4 4 4 O 8 4 9 (7 /2 4 )

KIRKLARELİ GSA: K o n jr Turizm v e S eya h a t A centası,

Tel: (2 4 6 ) 2 1 8 O 0 2 2

Ş e re flik o ç h is a r A N K A R A Tel: (3 1 2) 6 8 7 2 3 8 3

TEKİRDA Ğ GSA: T rakya T urizm v e S e ya h a t

Tel: (3 8 8 ) 2 1 3 2 1 1 7 - 2 3 2 1 5 0 7

İSPARTA

Ç a v u ş o ğ lu S o k . N o : 1 /B

M AR M A RİS

Halit Z iya Bulvarı N o : 6 5 Ç a n k a y a

k a y s e risa tis@ th y.co m

Tel: (4 3 8 ) 2 1 1 5 2 5 7

A c e n ta s ı A n ka ra C a d .

Tel: (2 3 2 ) 4 8 4 1 2 2 0 (5 Lines)

S /R Tel: 4 4 4 O 8 4 9 (7 /2 4 )

g ire s u n @ o te m .c o m .tr

ŞEREFLİKOÇHİSAR GSA: Ç a v u ş o ğ lu T urizm S e ya h a t

Tel: (4 2 4 ) 8 2 7 9 9 1 0

g z ts a tis @ th y .c o m

Tel: (4 5 4 ) 2 1 2 4 8 8 0 - 2 1 6 2 8 9 0

sa n liu rfa s a tm d @ th y .c o m

Tel: (4 8 2 ) 2 1 3 3 7 7 3 -7 4

A c e n ta s ı, İsta syo n C a d . N o : 6 7

S /T e l: (3 4 2 ) 5 8 2 1 0 4 5

Şanlıurfa Tel: (414) 3 7 8 11 2 3

C u m h u riy e t C a d . N o : 1 9 7 TA TV A N

Tel: (3 5 2 ) 3 3 8 7 0 0 0 - 3 3 8 7 0 1 0

Tel: (3 4 2 ) 5 8 2 11 0 1 / 0 2 / 0 4

D iyarbakır y o lu 3 8 .km

Karayolları Karşısı Yenişehir

N İĞ DE GSA: S o b e k T urizm Sey.

S atış M ü d ü rlü ğ ü O ğ u z e li G A Z İA N T E P

U luslararası G A P H avaalanı

MARDİN GSA: Bilen Turizm ve S eya h a t A centası

N EVŞEH İR

G AZİANTEP

Ş anlıurfa S atış M ü d ü rlü ğ ü

E rh a ç H avaalanı

GSA: S a b ih a G ö k ç e n H a v a lim a n ı K u rtkö y

ERZİNCAN

M ALATYA

ŞANLIURFA

E rd e f O te li Altı, N o : 2 Tel: (4 8 4 ) 2 2 3 7 5 7 4 - 2 2 3 7 5 8 4

R

: Rezervasyon / Reservation

S : Bilet Satış / Ticket Sales G S A : Genel Satış Acentası General Sales Agency

3 /2 0 0 9 SKYLIFE 147


Atatürk Havalimanı d iş h a t l a r t e r m in a lin d e Ne Nerede? PLAN OF THE INTERNATIONAL TERMİNAL AT THE A t a t l i r k A İ r p û f t İN İSTANBUL

DIS HATLAR GELİŞ IN T E R N A T IO N A L A R R IV A L

Gümrüksüz Mağaza Duty Free Shop

■mm Yolcunun Kullanım Alanları Public Area m Sarı Otopark Alanı Yellovv Parking Area

SERVİS SERVICES

Danışma \ Information Desk

IH m n □ u

Asansör \ Elevator Tuvaletler \Toilets Gümrük \Customs

Yiyecek & İçecek gJKs Food & Beverage

Mavi Otopark Alanı Blue Parking Area

J

Taksi \Taxi Otopark \ Carpark

0

| iç Hatlar Transit / Domestic Transit | Kayıp Bagaj \ Lost Luggage

V

Vize Ofisi / Visa Office

| ^ ^ j

|

Metro / Metro Otobüs / Shuttle / Bus

Postane \ Post Office Araç Kiralama \Rent a Car Döviz Bürosu \Change Office Turizm Danışma\ Tourist Informaion Bankamatik \ ATM Havaş\Havaş

GÜMRÜKSÜZ MAĞAZA DUTY FREE SHOP Preorder Pick-Up Desk

Yürüyen Merdiven \ Escalator Buluşma Noktası \ Meeting Point

[*J [0]

Louııge Lounge

aftftftftg Kırmızı Otopark Alanı ■S&B Red Parking Area

■i

Eczane / Pharmacy

Otel Danışma / Hotel Claim

B i

H

Çiçekçi \ Florist

| Bagaj Emanet / Baggaga Custody

MM

Servis Services

Pasaport Kontrol Passport Control

Yolcunun Kullanımı Dışındaki Alanlar Non-Public Area

Bagaj Alım \ Baggage Claim

m

■ ■

Duty Free Shop A1 Duty Free Shop A2

iç]

Duty Free Shop A3

■ I YİYECEK & İÇECEK FOOD & BEVERAGE

Q JU JQ Jj

Starbucks Gloria Jean's Greentields Sports Bar Botanic Kafeterya


DIŞ HATLAR GİDİŞ IN T E R N A T IO N A L D E P A R T U R E Gümrüksüz Mağaza Duty Free Shop

Yiyecek & İçecek Food & Beverage

Servis Services

Yolcunun Kullanım Alanları Public Area

Yolcunun Kullanımı Dışındaki Alanlar Non-Public Area

Pasaport Kontrol Passport Control

Sarı Otopark Alanı Yellow Parking Area

Mavi Otopark Alanı Blue Parking Area

Kırmızı Otopark Alanı Red Parking Area

SERVİS SERVICES

O Danışma / Information Desk P ilAsansör / Elevator QQTuvaletler / Toilets

ilk Yardım/First Aid

AirP°rt Ho,el

Döviz Bürosu/Change Office Vergi iade Ofisi / Tax Free

TAV Kayıp Eşya / TAV Lost and Found

H YİYECEK & İÇECEK ■ i FOOD & BEVERAGE

ES Check-in / Check-in 0 Bagaj Emanet / Baggage Custody iç Hatlar Transit / Domestic Transit

[ J ] Masal Salonu / Massage Çenter

El

Kayıp Bagaj / Lost Luggage

Konferans Salonlari / Conference Rooms Yürüyen Merdiven / Escalator Bagaj Kaplama / Secure Wrap

H □

Mescit \ Masjid

Bilet Satış \ Ticket Sales

Burger King

g g j Havaş Turizm/Havaş Tourism

Bagaj Alım / Baggage Claim

S

£

Postane \ Post Office

Gümrük/Customs

Mağazalar / Shopping

|

Kuaför\Hairdresser

Taksi \Taxi

£ Q Starbucks Coffee

2 SB

Del'9h1s

[2 2 2

Kiosk

Tonton Pide

[2 (2 ]

Buzbağ Coca-cola

Tonton Döner Basilico&Basilico Bar

| 2 | Burger King

£2 m

Burger King

CafeCrown

ffl H

Divan

£ 3 S | TheGreenport

E3 Q

Lipton

Q

Efes Beer Port

£3E lEfesFIİ9MPoint

£ 2 ^ 3

Gloria Jeans

£ 2 S ] Coca-cola

£ 3 E jJ Lay's

1 2 0 3 A|9itia

■ LOUNGE ■ i LOUNGE

[2 EE] 's,ani)ui^a,e Gloria Jeans

GÜMRÜKSÜZ MAĞAZA DUTY FREE SHOP

□ B □ □ □ □ □ □ □

Gloria Jeans

D

VVorld Lounge

HSBC Advantage Lounge

E 2 Preorder Pick-Up Desk

Oelights

U l £ J

e

British Airvvays Lounge

Bu$u

Q

01

Garanti Zone Lounge

Coca-cola

£2 Q Q

m [S m

DouweEgberts

£ 2 2 3

Restro Otopark \ Carpark

Lounge Lounge

J] “primeclass" CİP Lounge THY CİP Lounge

23 İŞ Bankası Millenium Lounge Wings "primeclass" CİP Lounge

Mavi Jeans D&R Atasay Main Duty Free Shop 1 Old Bazaar Main Duty Free Shop 2 D&R Ermenegildo Zegna Empire - Cartler

EE

Vakko

m

Salvatore Ferragamo & Versace

m

Bvlgari

EE3

Hermes

[ E Samsonite


Tüm iç hat ve lim itli yer kapasiteli dış hat uçuşlarda Ali domestic flights and capacity controlled award tickets fo r international flights

Yer garantili dış hat uçuşlarda S e a t g u a ra n te e d a w a r d tic k e ts f o r in t e r n a t io n a l f lig h t s

AlitvA

M i l e s & S m i l e s ’d a n b i r in d i r i m d a h a ! Ş im di 3 1 M a r ta k ad ar m illerin izle y a p a ca ğ ın ız tü m iç h at ve lim itli y e r k apasiteli dış h at u ç u ş la rd a % 2 0 , y er garan tili dış hat u çu şla rd a ise % 1 0 in d irim li u çab ilirsin iz. Ayrıntılı bilgi için w w w .th y .co m /sm iles veya 4 4 4 0 THY ( 8 4 9 ) .

A no th er discount fr o m M iles& S m ile s! Now, until 31 March, fly w ithyour miles and get 10% discount f o r seat guaranteed and 20% discount for capacity controlled aw ard tickets on ali international flights. For m ore details log on to www.thy.com/smiles or cali 444 0 THY (849).

Miles&Smiles w w w .th y .c o m /s m ile s ( UUU O 849

TU R K İS H A IR LIN E S TÜRK HAVA YOLLARI


Milleriniz sizi First Class uçuracak... Your miles vvill get you flying First Class

A rtık b irik en m illerin izi F ir s t C lass u ç u ş la rın ız için k u llan ab ilirsin iz. A y rıca F ir s t C la ss'ta , S in g a p u r, F lo n g K o n g ve B an g k o k 'a ü c re tli biletle g e rçe k le ştire ce ğ in iz (g id iş -d ö n ü ş ) ilk se y a h a tin iz d e , m e v c u t k a rt sta tü n ü z ü E lit K art'a y ü k selteb ilir v ey a E lit K art sah ib i olab ilirsin iz. E ğ e r E lit K art sa h ib iy se n iz , E lit K a rt sü re n iz i 2 yıl d ah a u z a tm a h ak k ın ı k azan ab ilirsin iz. A y rın tılı bilgi için w w w .th y .c o m /s m ile s v ey a 4 4 4 O T H Y ( 8 4 9 ) . N o w y o u ca n r e d e e m y o u r ıniles on F irs t C la ss Jlig h ts. F u r t h e r m o r e , with y o u r fi r s t r e v e n u e fl ig h t at F ir s t C la ss to S in g a p u r, F Io ııgK on g a n d B a n g k o k , y o u co u ld u p g ra d e y o u r sta tu s to E lite C a ı d o r b e c o m e a h o ld e r o f E lite C a rd . I f y o u a lr e a d y ho ld an E lite C a rd , y o u r E lite C a r d statu s will b e e s t e n d e d 2 y e a rs m o re. F o r m o re d eta ils log on to w w w .th y .co m /sm iles o r cali 4 4 4 O

THY (849).

M iles&Smiles thy.com/smiles | « 4 O8«

TU R K İS H AIRLINES TÜRK HAVA YOLLARI O

A STAR A L L IA N C E M E M B E R

t.


Miles&Smiles Frequent Flyer Program

Miles&Smiles Özel Yolcu Programı

Size özel b ir d ü n yad a, size özel ayrıcalık lar...

T h e exclusive beııefits in a world exclu siv ely fo ry o ıı...

Türk Hava Yollan ve Star Alliance üyesi diğer havayolları ile uçtukça

As long as you ehrnse İvfly with Turkish Airlines and other Star Alliance m em ba

ya da anlaşmalı firmalarımızın sunduğu, hayatınızı kolaylaştıran pek

airlines aıul to take advantage oj the ınany oppoı tunities clesıgned to m ake vour

çok fırsattan yararlandıkça mil kazanacak ve millerinizi gönlünüzce

life that bit easier as o ffa e d by our Miles&Smiles Program Partners, you can

değerlendirebileceksiniz.

collect miles to spend as you wish.

Mil kazanın, ödüllerinizi seçin

l a n ı miles a n d choose y o u r awards

Türk Hava Yollan'nm iç ve dış tarifeli uçuşlarından, Star Alliance üyesi

You m ay c a m miles on ali sehedu led dom estic an d international flights o f

diğer havayolları uçuşlarından, program ortağı otellerde konaklayarak

Turkish Airlines an d on flights o f oth er S tar A lliance m em b er airlines, by

ve araba kiralama şirketlerinden araç kiralayarak, Shop&Miles kredi

staying at the program p artn er hotels and through the services o f partn er

kartını kullanarak mil kazanabilirsiniz.

reıU -a-car com panies, by using the Shop& M iles credit ca n i vvhile shopping.

Kazandığınız milleri Türk Hava Yollan ve Star Alliance üyesi diğer

C ollected miles can be red eem ed fo r A w ard Tickets on Turkish Airlines

havayollan uçuşlarında Ödül Bilet, Türk Hava Yollan uçuşlarında

an d other S tar A lliance m em b er airlin es flights, C om panion Tickets and

Refakatçi Bileti ve Upgrade ya da Star Alliance üyesi havayollan uçuşlannda

U pgrades on Turkish Airlines flights and fo r Star Alliance U pgrade Awards

on-line upgrade ödülü için kullanabilir ya da Turkcell dakika/konıör

that is an on-line upgrade on Star Alliance m em ber airlines flights. Collected

talepleriniz için değerlendirebilirsiniz.

miles can also b e red eem ed fo r Turkcell minutes/units.

A yrıcalıklı bir d ün ya Türk Hava Yollan ve Star Alliance üyesi havayollan ile yapacağınız her

A n exclıısive vvorld

uçuş, rezervasyon önceliği, fazla bagaj hakkı, özel yolcu salonlarını

Each flight on Turkish Airlines and other Star Alliance m em ber airlines ivil! help

kullanma ve aile üyeliği gibi pek çok avantaj kazandırabilir.

you to benefit from many advantages such as reservation pıioıity, extra baggage allowance, airpoıt lounge access and the family membership.

G ü n cel kalın! wvwv.thy.com/smiles adresli vveb sitemiz üzerinden; uçuş ve hesap

K eep updated!

bilgilerini inceleyebilir, adres değişikliği yapabilir, şifre tanımlayıp

You may update your profile, check you r latest account details, create or change

değiştirebilir, eksik uçuş bilgilerinizi girebilir, program ve program

your PIN code, daim your missingflights, obtcıin detailed information about the

ortaklanna ilişkin detaylı bilgi edinebilir, anlaşmalı oto kiralama

program and program partners, hire car from the partner rent a car companies

şirketlerinden araç kiralayabilir vc promosyonlarımızı takip edebilirsiniz.

or check our latest promotions through our website www.thy.com/smilcs.

H em en üye olabilirsiniz... You m ay b eco m e a m e m b e r ııow...

Miles&Smiles programına ■ www.thy.com/smiles adresinden hemen üye olabilirsiniz.

You may becom e a m em ber via www.thy.com/smiles and start benefiling from

Ayrıca Türk Hava Yollan satış ofislerinden, Garanti Bankası şubelerinden,

membership privileges stıaight away. You can also becom e a m em ber bv filling

yetkili acentelerimizden veya kabin personelimizden temin edeceğiniz

out an applicationform available at ali Turkish Airlines sales offices, Garanti

başvuru formunu kullanarak ya da 4 4 4 O 8 4 9 nolu Cağn Merkezimizi

Bank branches, travel agenls or vou can request a lotvı from our cabin crew. Also

arayarak dit üye olabilirsiniz.

you can dial +90 212 444 O 849 in ordeı to sign up to Miles&Smiles program.

Üstelik "1 0 0 0 hoş geldiniz mili" hediyemiz!

İn addition, you wiII receive “1000 welcome miles”for your membership.

A IR

CANADA (i)

ıı-s a irw a y s

$&S8K&M!

M ile s & S m ile s w w w .th y .c o m /s m ile s | +90 212 UUU O 849

l HIRCHINH

DİVAN

ANAM

AmNfW7îAiANn^

h

.

i

i

ASIANA A IR L IN E S ^

,

m ö VEn p Ic k

AuSt Iia II

BİUÇİ

B M SW İSS

/Pwpoımıe«.

b (Tli

«gTHAl

XR0ATIA AIRLINES

«United


Ş im d i üye o lu n ... T ü r k Hava Y o l l a r ı ’n ı n Öz e l Y ol c u P ro gra mı M i l e s & S m i l e s üyesi o lu n, b i r i k t i r e c e ğ i n i z h er mil ile dü ny ay ı keşfi n k a p ıl a r ı n ı aralayın.

Joi n now ... B e c o m e a m e m b e r o f T u rkish A ir lin e ’s F a b u lo u s F ıe q u e n t F ly e r P r o g ra m m e M iles& rSm iles a n d let the m ile s y o u co llect op en th e d o o r to e x p lo r e the \vorld.

M ile s& S m ile s ü y elik k a rtın ız ı k u lla n a ra k T ü rk H ava Yolları ve S tar A llian ce üyesi h av ay o lları ile y ap acağ ın ız h e r u ç u ş size s e y a h a tle rin iz d e re z e rv a s y o n ö n c e liğ i, fazla bagaj h ak k ı, özel y o lc u sa lo n la rın ı k u lla n m a , aile ü yeliğ i gibi p ek ç o k a v a n ta j k a z a n d ıra b ilir.

Y o u r flig h t s on T u r k i s h A ir l in e s a n d o t h e r S t a r A l l i a n c e c a r r i e r s will h e l p y o u to b e n e f i t f r o m m a ı ı y a d v a n t a g e s such as reseı vation p rio rity , e x tr a b a g g a g e a llo w a n c e , a i r p o r t l o u n g e a c c e s s a n d th e f a m i l y m e m b e r s h i p . T h e h i g h e r y o u r tier, th e g r e a t e r th e b e n e f i t s a v a i l a b l e f o r y o u ...

K art sta tü n ü z y ü k seld ik çe size su n d u ğ u m u z av an ta jla r da a r t a c a k ...

You m a y visil o u r w e b site w w w . t h y . c o m / s m i l e s f o r f u r t h e r in f o r m a t i o ı ı . . .

D etaylı b ilg i için w w w .th y .c o m /s m ile s a d re sli w eb s ite m iz i z iy a re t e d e b ilir s in iz ...

L>I£H i; uuıunfi tın ; t V&IÖ3;'

T!< 0

TKOonomi

nBLRHT

t u r PEÜIS

TK900000002

1K8000000»?

I B T p o u s h A ir l in e s

swiss6tel

7X0030133

-!/.D ü 30.

^

©

AV!S

Lufthansa

Budget

Q

s o m a m a n ^rhnrs

DECAR

sın aA PO R E A iR u n t s ;

s o u t h a f r ic a n a ir w a y s

S u fT

T U R K İS H A IR L IN E S J p V TÜRK HAVA YOLLARI

î Garanti

|

* 3 * S p a n a ir

((§). TURKCELL

A STAR ALLIANCE MEMBER


■ Türk Hava Yolları Uçuşları ve Mesafeler - Turkish Airlines Flights and Distances

(Dış Hatlar-lntemational Flights) İs ta n b u l’d a n / F ro m İs ta n b u l

Uçuş bilgileri Flight inform ation

d e ğ e r le r i, u ç a ğ ın u ç tu ğ u irtifa d a

d ü ş ü m ü n ü n ö lç ü le n m e s a fe s id ir. T h e d is ta n c e in k ilo m e tre s a n d n a u tic a l m ile s in t h e ta b le o n t h is p a g e is t h e p r o je c t e d d is ta n c e o n th e g r o u n d fo r t h e ro u te flovvn b y t h e a irc ra ft. ■ U ç a k la rım ız ın iç in d e k i m o n itö r le r d e g ö r ü le n r a k a m is e , u ç a ğ ın h a v a d a k a te ttiğ i m e s a fe d ir. T h e fig ü r e s h o w n o n t h e c a b in m o n ito r s g iv e th e a c tu a l d is ta n c e flo vvn b y t h e a irc ra ft th r o u g h th e air, in c lu d in g a d ju s tm e n ts o f d ir e c t io n t o c o m p e n s a t e fo r vvind, a n d o th e r v v e a th e r c o n d itio n s . ■ T ü r k H a v a Y o lla rı Ö z e l Y o lc u P r o g r a m ı M ile s & S m ile s 'd a u y g u la n a n m il d e ğ e r le r i is e , U lu s la ra ra s ı S iv il H a v a c ılık T e ş k ila tfn ın (IA TA ) y a y ım la m ış o ld u ğ u r a k a m la r o lu p y u k a rıd a y a z ıla n m il d e ğ e r le r in d e n fa rklıd ır. T h e m ile s t ıs e d b y T u r k is h A irlin e 's

Km

N. M ile s

MANCHESTER M A N

2785

1504

2125

MEDİNE / MEDINA M E D

2399

1295

ALMATY A L A

41 4 5

2238

28 0 6

1515

AM M AN A M M

1528

8 25

MEŞHED / MASHAD M H D MİLANO / MILAN M X P (M İL)

1561 1932

AMSTERDAM A M S

2356

1272

MİNSK M S Q

ASTANA TSE

39 0 2

2107

AŞKABAD / ASHGABAD A S B

1423

ATİNA / ATHENS A T H

2636 580

M O SKO VA / MOSCOVV S V O (M O W ) MUMBAI B O M

BAĞDAT / BAGHDAD (BGW ) BAHRAIN B A H

1890 2787

1021

MÜNİH / MUNICH M U C NEW YORK J F K (N YC)

BAKU / BAKU G Y D (B A K )

1845

1505 9 96

BANG KO K B K K

7819

BARCELONA BC N

22 7 8

BASEL B S L

1963

BATUM B U S BELGRAD / BELGRADE B E G

1122 893

606 482

BERUN T X L

1858

1003

BEYRUT / BEIRUT B E Y

1046 2750

565 1485

3 13

1735

5014

MUSKAT / M USCAT M C T

3531 1637

9 37 8 43 1043 2707 1907 884

85 7 5 4884

4630

NAİROBİ N BO

4222

NİCE N C E

1983

1071

1230

NÜRNBERG / NUREMBERG N U E

1733

936

1060

ODESSA O D S OSAKA KIX O S LO O S L

6 63 10536 2734

3 58 5689

PARİS C D G

2358

1273

PEKİN / BEUING B JS

76 9 0 1613

4152 871 464

26 3 7

1476

BİŞKEK / BISHKFK FRU

4047

2185

PRAG / PRAGUE PRG PRİŞTİNA / PRISTINA PRN

BRÜKSEL / BRUSSELo B R U

2228

RİGA RIX

1866

1008

BUDAPEŞTE / BUDAPEST B U D

1189

1203 642

RIYAD / RIYADH RUH

2602

1405 8 04

1379 3550

745 1917

10905

5888

BÜKREŞ / BUCHAREST O T P (BU H )

ta k ip e ttiğ i r o ta n ın y e r ü z e r in d e k i iz

İs ta n b u l’d a n / F ro m İs ta n b u l

1753

3935

CAPE TOW N C P T CENEVRE / GENEVA G V A

■ D e r g im iz in b u s a y fa s ın d a

N. M ile s

3246

BİRMİNGHAM B H X

y a y ım la n a n k m v e m il (d e n iz m ili)

Km

ABU DABİ / ABU DHABI A U H ADDIS ABABA A D D

57 6

311

9185

4959 1054

RO M A / ROME (FIUMICINO) FCO ROSTOV R OV SAN A SAH

1334

SAO-PAULO S A O

860

1489

CEZAYİR / ALGIERS A L G

1952 2471

CİDDE / JEDDAH J E D

2584

1395

SARAYBOSNA / SARAJEVO S J J

1461

789

DAKAR / DAKKAR D K R

5480

29 5 9

SEUL / SEOUL IC N (SEL)

8708

4702

DİNYEPER / DNEPROPETROVSK D N K DO H A DO H

1009

545

659

356

3122

1686

DONETSK D O K DUBAİ D X B

1150 3274

SİNGAPUR / SINGAPORE SIN SOFYA / SOFIA S O F

91 7 2 574

4953 310

1768

ST. PETERSBURG LED

22 5 3

1217

DUBLİN D U B

3033 3587

1638

STO CKH O LM A R N (STO)

24 0 8

1937

STUTTGART STR

1830

1300 9 88 644

DUŞANBE / DUSHANBE D Y U DÜSSELDORF D US

621

SIMFEROPOL SIP

2182 3035

1178 1639

ŞAM / D AM ASCUS D A M ŞANG AY / SHANGHAI PVG

FRANKFURT FR A HALEP/ALEPPO A LP

1909

1031

ŞİKAGO / CH İCAG O O R D (CHI)

89 7 5 9204

9 93

21 6 5

1169

2180 2061

536 1177

TAHRAN / TEHRAN İK A

HAM BURG H A M

TAŞKENT / TASHKENT TA S

35 1 7

1899

1113 1600

TEBRİZ / TABRIZ T B Z TEL AVİV TLV

1552

8 38

1261

681

EKATERINBURG SVX

HANNOVER HAJ HARTUM / KHARTOUM K R T

2963

HELSİNKİ H E L

2292

1238

TİFÜS / TBIUSI T B S

HO NG KO NG H KG

9078

4902

TİRAN / TİRANA T IA

JOHANNESBUR G J N B KAHİRE / CAIRO C AI

7920

4276 698

TOKYO N R T (TYO) TRABLUS / TRİPOLİ TIP

1193

4846 4970

1439

777

872

471

10149 1941

5480 1048

KARAÇI / KARACHI KH I

1293 4210

2273

TU NUS / TUNIS TU N

1796

KAZABLANKA/CASABLANCA C M N (CAS)

3469

1873

UFA U FA

26 1 9

970 1414

KAZAN K ZN

2252 2109

1216

ÜSKÜP / S K O P J t S K P

704

380

1139

VARŞOVA / W ARSAW W A W

1446

781

VENEDİK / VENICE VCE VİYANA / VIENNA VIE

1510

815

1356 4841

732 2614

1198

647

KOPENHAG / COPENHAGEN C P H KİŞİNEV / CHISINAU KIV

724

391

KİE\/ K B P (IEV)

1109

599

KÖLN / COLOGNF C G N KUVEYT KW I

2146

1159

YENİ DELHİ / NEW DELHİ D EL

2632 48 5 2

1421

ZAGREB ZA G ZÜRİH / ZÜRİCH ZR H

LAGOS LO S LEFKOŞA EC N

837

2620 4 52

LİZBON / U SBO N LIS

3484

1881

A n k a ra ’ d a n / F ro m A n k a ra

LONDRA / LOND ON LO N (LH R , STN) U U B L JA N A U U

2580

1393

AMSTERDAM A M S

2702

1337

722

LVİV / LVOV LW O

621 1174

BRÜKSEL / BRUSSELS B R U DÜSSELDORF D U S

2495

LYON LYS

1151 2174

FRANKFURT FR A

MADRİD M A D

2821

1523

TAHRAN / TEHRAN İK A

1830 Km 2590 2299 1764

988 N. M ile s 1459 1398 1347 1241 952

F r e q u e n t F ly e r P r o g r a m m e M ile s & S m ile s a r e th o s e p u b lis h e d b y th e In te rn a tio n a l A ir T r a n s p o r t A s s o c ia t io n (IA TA) a n d th e r e fo r e th e y a r e d iffe r e n t fr o m th e d is t a n c e s in m ile s n o t e d a b o v e .

■ Türk Hava Yolları Uçuşları ve Mesafeler - Turkish Airlines Flights and Distances (İç Hatlar-Domestic Flights) İs ta n b u l’d a n / F ro m İs ta n b u l (A ta tü rk A irp o rt) ADAN A A D A ADIYAMAN A D F A Ğ R IA J I

Km 824 9 55 1244

ANKARA E S B

419

ANTALYA A Y T

5 35

BATMAN B A L

1144

İs ta n b u l’d a n / F ro m İs ta n b u l (A ta tü rk A irp o rt) MALATYA M LX MARDİN M O M

Km 861 1140

MERZİFON M Z H

6 10

MUŞ M SR NEVŞEHİR NAV

1168 635

SAM SU N S ZF

698

BO D RUM / MİLAS B J V

526

SİNOP SIC

5 43

ÇANAKKALE C K Z DALAMAN D LM

2 67

SİVAS VAS ŞANUURFA G N Y

DENİZLİ D N Z DİYARBAKIR D IY

461 1087

734

TRABZON T Z X UŞAKUSO

1072 974 424

VAN VAN

1304

ELAZIĞ EZS ERZİNCAN ERC

961 987

ERZURUM ERZ

1091

ESKİŞEHİR A O E

305

A n k a ra ’d a n / F ro m A n k a ra (E se n b o ğ a A irp o rt)

Km

GAZİANTEP G Z T HATAY H TY İZMİR A D B

983 959 419

AĞRI AJI

911

İSTANBUL İST - SAW

161

KAHRAMANMARAŞ K C M KARSKSY KAYSERİ A S R KONYA K Y A

874

İs ta n b u l’d a n / F ro m İs ta n b u l (S a b ih a G ö kçe n A irp o rt)

Km

1265

ANKARA E S B

393

696

ANTALYA A Y T

489

530

İZMİR A D B

431

* G ü m r ü k u y g u la m a s ı o la n is ta s y o n la rım ız ; İs ta n b u l (İST), A n k a ra (E S B ), İz m ir (A D B ), A n ta ly a (A Y T ), A d a n a (A D A ), T ra b z o n (TZX ), G a z ia n te p (G Z T ), D a la m a n (D L M ), B o d r u m (B JV ), S a m s u n (S Z F ), K o n y a (K Y A ), K a y s e ri (ASR ), D e n iz li (D N Z ), N e v ş e h ir (N AV), M a la ty a (M L X ) ‘ d ır. * C u s to m s ; İstanbul (İST), A nkara (ESB), İzmir (ADB), Antalya (AYT), A dana (ADA), Trabzon (TZX), G aziantep (GZT), Dalam an (DLM), B odrum (BJV), S am su n (SZF), K onya (KYA), Kayseri (ASR), Denizli (DNZ), N evşehir (NAV), M alatya (MLX).

154

SKYLIFE 3 / 2 0 0 9


U.S. Department ofJu>tice

OMB No. 1116014*

W elcome to the United State» 1*4W Nonlmmigranl VI»* WaJ«er ArrUab Ifepartur* Ton Do any of Iha fo!lowing apply to you? A. D» >ou hm'. ■ lummunıcablc Jım o , ahy.,,.1 dıasrriar.orarayouadrugabua» «ddleC

a »laltor’a »t», whouı. naliooal ofonaoTU 117. Tha alrllnccanpro»ld*ymıwılhIhacurırant lıat otellg.blecountrıaa. Typeor prınt legıbly *ith peninALLCAPIT U.I.RTTKILS UHEKNUI.IHII

m İ

Thıa form■■İn two_parta i'leoae compUta both Iha Arrîval Koeord. nem» 1 4 through 17. Tha ravona»ıdcur n under tha aga uf (ourlecıı mu» İtam 7 If you ara entaring tha Uoltad Statea by land. »nur I.AM) ın thia •paça. UyouareenlarıngtheUnilad8uiaabyâlılp.enlerSFA ınıhiakpate.

b b 2 0 2 <n b T

yönetmeliği

Immıgralionand NaluraliutlonService Korml-94W<05-29-911■Arrlval Racord V ISA W AIVRR

J-0

K .O .* .Û ,f . / » / . * . T ,* ,

Im m ig ra tio n

y,L,/t.A/.

T ı/J ır tı^ .e .Y .

/ » . / » ./ a

.

M«km| antry u>»ngag» in

C.

H m yntı *>»r b««ıı ur art you now iımlvad ın aaptaoaga or ubouaa.or u>Larrorklacb'lUaa.or gtnorfda:«r batwa«nl*M ••mİ IMS »tr* m ınroivad, ■■ «ay «ay. paraatolu»»» aMuclatnJ wlllı Nat Caemanynr lUallı»»’ □ '••Ot'*' U. Are yıamkıaı ta w«k m ıha Uü, ar lıatc you ev«r baaı* oıcItKM and dâporud, ar baan pr>«*>ualy ramavkİ from ıh* United »ata*, or procurad <vr ailanıptad la procure a vfıa or anUy ı«u»ıhaVü byfraudormiarepmanUUMi?

2 . f .0 .5 W .Î

. ı . ı ı

nt.fi.L.t,,

. ,

.

T ltl

.

.

,4 , %

.

İMPORTANT ir you anawarad 'Ya.- u. any m İIha alıovc. pleate ct.ua the Anıcnean Kmba«7 BKPOREyouir.v.l w ıhatU» «İlıca --------- ^raflıanladınlMMnlnlaihal'MtadlkaUa

,

1 1 1 x ._ ı_

/ .S .T ./t .A /.G . U .

. . . .

f i , E >6 .T ,

10

.

...................................

r>. 2 . 4 . 3 .U , î . L. T ./ » .A .* 7 e . y . .

regulations

i

Q Ya

lur «hub ıh» ıu r t |iu tanttnc* to ronfinamanl w.

1

Göçmen

Admlaalon Number

y«orV«)

or manlal

, ,

,

,

L

,

...................................................... Government UacOnly

j/ca&OL/Tii*.

TAYkŞtŞL-

T d * k ;tY w a iv i :k

o ra

.

M*................................. Departure Nu mber b b 2 0 2 ,n b T

10

, , , 1 .................................. Immigrationand NaturalıuUonSarvica Korm194W106-29-911- Daparhıra Keeor VISA WAIVKK

İt ra.MrytfCVlıaM*

Saa Other Slda

A B D 'ye uça kla giden bütün

If you are flying to the U nited

yolcuların (ya d a her aileyi

S tate s, please n o te tha t ali

tem sile n yalnızca bir kişinin) G üm rük D eklare Formu

p a ssenge rs (or one p a ssenge r per fam ily) m ust

do ld urm ası ge rekm e ktedir. ABD vatandaşları, ikam et

c o m p le te a C usto m s D eclaration Form. A part from

kartı (yeşil kart) sahipleri, K anada vatandaşları ya da

US citizens, g re e n -c a rd ho ld ers, C anadian citizens

yeni gö çm enle rin dışında,

and new im m igrants,

geçerli bir ABD vizesine

ali p a ssenge rs travelling to

sah ip ve son varış noktası

the U nited S tates, vvhether

A BD ya d a A B D 'nin dışındaki

as th e ir final d e stination or in

bir ülkeye tra nsit olan yolcuların her biri tarafından

tra nsit to anothe r cou ntry, are

beyaz renkli 1-94 form un un

94 form . The green

o b lig e d to fiil o u t the w h ite I-

doldurulm ası zorunludur.

I-94VV form m u st be

A şağıda adı ge çen ülkelerden birine ait bir

c o m p le te d if you hold a p a s s p o rt from on e o f the

pa sa p o rt taşıyıp giriş

follovving c ou ntries: A ndorra,

yapıyorsanız ya da A BD vizesi olm adan (vize m uafiyet

A ustralia, A ustria, Belgium , D enm ark, Finland, France, G erm any, G reat Britain,

program ı altında) tra nsit yolcu gibi konaklıyorsanız yeşil renkli I-94VV form unun do ld uru lm ası ge rekm e ktedir.

StaplO Here

Iceland, Italy, Japan, L iech teste in , Luxem bourg, M o naco, N etherlands, New

Ülkeler: A ndorra, A vustralya,

Zealand, Norvvay, San

Avusturya, Belçika, D anim arka, Finlandiya,

M arino, Spain, Svveden or Svvitzerland, and are either

Alm anya, B üyük Britanya,

entering the U nited S tates

İzlanda, İtalya, Japonya,

o r m aking an interm ediate

Liech tenstein, Lüksem burg, M onako, H ollanda, Yeni

s to p there as a transit p a s s e n g e r vvithout a U.S.

Zelanda, N orveç, San M arino,

visa u n der the visa vvaiver

Ispanya, İsveç ve İsviçre.

program . 3 /2 0 0 9 SKYLIFE 155


B 777-300 ER Number o f aircraft Uçak adedi: 3 Maximum take o ff weight Azami kalkış ağırlığı: 351.534 kg

Passenger capacity Yolcu kapasitesi 312

Wing span Kanat açıklığı:: 64.80 m

Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 33, 34 (EC); 54 (BC)

Length Gövde uzunluğu: 73.90 m

Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 43.100 ft

Height Yerden yüksekliği: 18.60 m

Maximum passenger range Azami menzil: 14.685 km

Cruise speed Yatay uçuş sürati: 900 km/h

Maximum cargo capacity: 57.784 kg/201.6 m3

Number o f aircraft Uçak adedi: 9 Maximum take off vveight Azami kalkış ağırlığı: 257.000 kg (A 340-311), 262.000 kg (A340-313)

Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 271

Wing span Kanat açıklığı: 60.30 m

Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 33, 34 (EC); 54 (BC)

Length Gövde uzunluğu: 63.69 m

Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 41.100 ft

Height Yerden yüksekliği: 16.85 m

Maximum passenger range Azami menzil: 11.952 km

Cruise speed Yatay uçuş sürati: 890 km/h

Maximum cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 44.836 kg/152.80 m3

A 330-203 Number of aircraft Uçak adedi: 5 Maximum take o ff vveight Azami kalkış ağırlığı: 233.000 kg

Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 250

W ing span Kanat açıklığı: 60.30 m

Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 33 (EC); 61 (BC)

Length Gövde uzunluğu: 58.80 m

Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 41.100 ft

Height Yerden yüksekliği: 17.40 m

Maximum passenger range Azami menzil: 10.371 km

Cruise speed Yatay uçuş sürati: 890 km/h

Maximum cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 37.528 kg/105.95 m3

A 3 1 0 -3 0 4 /2 0 3 Number o f aircraft Uçak adedi: 2 Maximum take off vveight Azami kalkış ağırlığı: 153.000/157.000 kg (TC-JDB)

Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 210/208 (TC-JDB)

Wing span Kanat açıklığı: 43.90 m

Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 31, 32 (EC); 38 (BC)

Length Gövde uzunluğu: 46.66 m

Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 41.000 ft

Height Yerden yüksekliği: 15.80 m

Maximum passenger range Azami menzil: 8.100/8.980 km (TC-JDB)

Cruise speed Yatay uçuş sürati: 860 km/h

Maximum cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 24.995-21.820 kg/68.20-54.16 m3


T U R K İS H '

A 321-111/231/211

----------------------

Number of aircraft Uçak adedi: 19 Maximum take o ff w eight Azami kalkış ağırlığı:

Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 155/181/186/195/202

83.000/89.000 kg

Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 30, 31, 32, 33 (EC); 33, 34, 36 (BC)

Wing span Kanat açıklığı: 34.09 m

Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 39.000/39.800 ft (TC-JMG)

Length Gövde uzunluğu: 44.51 m

Maximum passenger range Azami menzil: 2.250/3.200 km

Height Yerden yüksekliği: 11.76 m

Maximum cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 12.837-11.548 kg/58-46.49 m3

Cruise speed Yatay uçuş sürati: 835/844 km/h

B 737-800 Number of aircraft Uçak adedi: 49 Maximum take off w eight Azami kalkış ağırlığı: 79.015 kg

Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 165

Wing span Kanat açıklığı: 34.31 m/35.78 m

Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 30 (EC); 31 (EC); 35 (BC)

Length Gövde uzunluğu: 39.47 m

Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 41.000 ft

Height Yerden yüksekliği: 12.55 m

Maximum passenger range Azami menzil: 4.755 km

Cruise speed Yatay uçuş sürati: 858 km/h

Maximum cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 8.408 kg/45.05 m3

TURKİSH -

A 320-214/232 Number o f aircraft Uçak adedi: 22 Maximum take off weight Azami kalkış ağırlığı: 73.500/75.500/77.000 kg

Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 150/156/159/167/168

Wing span Kanat açıklığı: 33.91 m/34.09 m

Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 30, 31 (EC); 32, 33 (BC)

Length Gövde uzunluğu: 37.57 m

Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 39.000/39.800 ft

Height Yerden yüksekliği: 11. 91 m /11.76 m

Maximum passenger range Azami menzil: 2.963/3.350 km

Cruise speed Yatay uçuş sürati: 858 km/h

Maximum cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 9.435 kg/37.06 m3

B 737-400 Number o f aircraft Uçak adedi: 8 Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 148/150/152

Maximum take o ff vveight Azami kalkış ağırlığı: 68.038/ 65.090/64.637 kg

Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 29, 30. 31, 32 (EC); 34, 38 (BC)

Wing span Kanat açıklığı: 28.90 m

Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 37.000 ft

Length Gövde uzunluğu: 36.40 m

Maximum passenger range Azami menzil: 3.350 km

Height Yerden yüksekliği: 1.125 m

Maximum cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 7.491 kg/39.22 m3

Cruise speed Yatay uçuş sürati: 797 km/h

T U R K İ S H °>

TC

A 319-132 Number o f aircraft Uçak adedi: 4

Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 126

Maximum take o ff vveight Azami kalkış ağırlığı: 70.000 kg

Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 33 (EC); 37 (BC)

Wing span Kanat açıklığı: 34.10 m

Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 39.800 ft

Length Gövde uzunluğu: 33.84 m

Maximum passenger range Azami menzil: 3.704 km

Height Yerden yüksekliği: 11.75 m

Maximum cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 6.786 kg

Cruise speed Yatay uçuş sürati: 844 km/h


V

t':

.

A N A O O L V-JET' .

w

B 737 - 800 N u m be r of a irc ra ft Uçak adedi: 3

Cruise speed Yatay uçuş sürati: 858 km /h

M axim um ta ke o ff vveight Azami kalkış ağırlığı: 70.987 kg

Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 189

W ing span Kanat açıklığı: 35.79 m

M axim um cru isin g a ltitu d e Azami yatay uçuş yüksekliği: 41.100 ft

Length Gövde uzunluğu: 39.47 m

M axim um passenger range Azami m enzil: 3.700 km

Height Yerden yüksekliği: 12.55 m

M axim um cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 8.408 kg/45.05 m 3

/4 A < s & .0 O L U U E T

B 737 - 400 N u m be r of a irc ra ft Uçak adedi: 1

Cruise speed Yatay uçuş sürati: 797 km /h

M axim um take o ff vveight Azami kalkış ağırlığı: 68.038 kg

Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 166

W ing span Kanat açıklığı: 28.88 m

M axim um cruisin g a ltitu d e Azami yatay uçuş yüksekliği: 37.000 ft

Length Gövde uzunluğu: 36.449 m

M axim um passenger range Azami m enzil: 3.350 km

Height Yerden yüksekliği: 11.125 m

M axim um cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 7.491 kg/39.22 m3

= .........

w

I

B 737 - 700 N u m be r of a irc ra ft Uçak adedi: 4

Cruise speed Yatay uçuş sü ra ti: 828 km /h

M axim um take o ff vveight Azami kalkış ağırlığı: 61.998 kg

P assenger capacity Yolcu kapasitesi: 149

W ing span Kanat açıklığı: 35.80 m

M axim um cru isin g a ltitu d e Azami yatay uçuş yüksekliği: 37.000 ft

Length Gövde uzunluğu: 33.60 m

M axim um passenger range Azami m enzil: 6.230 km

Height Yerden yüksekliği: 12.50 m

M axim um cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 4178 kg/27.30 m3

Daha ekonomik!--------------------------------------------------------Anadolu'da uçmak hiç olmadığı kadar kolay. Anadolu Jet'in ekonom ik uçuş fırsatlarıyla uçm ak lü ks olm aktan çıkıyor, herkesin bütçesine uygun fiyat politikam ızla Anadolu insanı için yolculuk demek uçm ak demek oluyor. Çünkü Anadolu Jet'in kısa uçuşlarında ihtiyaç duyulmayan gereksiz detaylar yok, ekstra m asraf yok. Rahat, pratik ve ekonom ik u çu şla r var.

Daha çok seçenek! ----------------------------------------------------

THY desteği ile çok daha güçlü!---------------------------------Anadolu Jet, gökyüzüne THY'den aldığı güç ve güvenle yükseliyor. U luslararası sta n da rtla rd a n ve güvenlikten taviz verm eden çok daha ekonom ik uçuyor. THY'nin 75 yıllık birikim i, teknik bakım kalitesi, güvenilir marka desteği ve daha birçok özelliği ile Anadolu Jet size sadece ekonomik değil, güvenli ve rahat uçuş im kânı da sağlıyor.

>}- Daha hızlı!

---------------------------------------------------------------

İzmir, Erzurum , Adana, Trabzon... Anadolu'nun dört bir yanı Anadolu Jet'in Ankara m erkezli uçuşlarıyla birbirine bağlanıyor. Anadolu Jet Ankara'dan y irm i noktaya, yirm i noktadan Ankara'ya uçuyor. Anadolu insanı b irbirin e daha da yaklaşıyor.

Anadolu'da yollarda harcanan zaman a rtık son buluyor. Anadolu insanı sevdiklerine Anadolu Jet konforuyla hızla uçuyor, sevdiklerine daha fazla zaman ayırıyor.

►^-Çok daha pratik!---------------------------------------------------------

Daha çok nokta! ---------------------------------------------------------

Anadolu Jet'ten bilet alm ak, uçm ak kadar pratik... Anadolu Jet b ile tle ri 444 2 538 nolu telefonda, www .anadolujet.com adresinde veya THY satış ofislerinde...

Aktarm alı seferlerim izde 24 saat içerisinde Ankara üzerinden Anadolu'nun yirm i noktasına alacağınız ikinci bilet sadece 45 YTL.

ANADOLU

J E T T Ü R K H A V A Y O LLA R I

M A R K A S ID IR .

(A JET]

j Cl N j ^ mD

O L U U E T


tKKALE

* *

İSTANBUL

BALIKESİR,

Y A LO V A ■

M ARMARA DFN İZ İ S ^ V p F MARMARA

TEKİRDAĞ

ÇORU

KIRKLARELİ

-

. i ııiuhıi Körfezi Aniafnı Dam

ANTALYA

• İSPARTA

A fY O N K A R A H lSA R

kPAZARI

KONYA

ANKARA

KARABÜK

ÇANKIRI

G t t f K OPRJOT ADMIMSTRATKA OF SOUTHERN CYPRUS

MERSİN

KASTAM ONU

TURKİSH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRÜS

BOLU

ZONGULDAK

SİN O P

fAKYA

SAMSUN

^

&banRaw-

kehaHQtiuı

ŞANLIURFA

Kmnirkfiam

DİYARBAKIR

>2PÖMÜ^AN^

AtoılrkBarajı

'

Y A Y I N L A R I (0 2 1 6 ) 5 7 4 2 4 4 4

Gürbüz


Q ı w n n F . liz a b t jt h is l a n d s I

Vu uma A.

Soutlıaınpum Is.

Hudson Bav

ettiriliri />

M tchiflıı 1

Torontou

İEVV YORK

XlCO

ST VINCtNT

VENEZUELA

Juaıı h m ııitlv Z k i

Code shetre ve diğer uçuşlar için wvm'.thy.com adresinde you te M ap ' i ziyaret ediniz.

Cape H m


Sea of Okhorsk II Bayluil/

BEIJING Taiyuan

;o

Lahore

t° kyo

'Yokohama

Kabul* •TAN Pesha&ar T Islam abad NEW DELHİ

0

AKIŞTA

/tanı ha |

Taipei BANGLADfSH Ohaka

KARACHI

TAIWAN •Kaohsiung HONG KONG

M YAN M AR

N D I H yd erab ad

İhım ın Is.

R ango on THAILAND

^

't':fMindanaoIs. SRİ LANKA

FEDERATION STATES OF M ICRONESIA

M A L A Y S > K uala Lum pur

'«fc\'xSINGAI>ORf

Halnuılıcnı İs.

PAPUA \F W GUINEA Honiara ’Darwin

JovvnsvÜle

AmslcnLm İsi. (r'r.

W ellington

TasmaııiaIs.

Gürbüz Y A Y I N L A R I

(0 2 1 6 ) 5 7 4 2 4 4 4


Y A Y IN L A R I

( 0 2 1 ^ 5 7 4 24 44

750 km

Palerrr>o

Scu

Naples <; 'Zhfnuu,

%

Thessajı

4

V ıtsve

LATVIA

uss',aV M ^ W

W ARSA W Lödzo 0

’ Tallinn E s İo N I A

lITHUANfA

PO LA N D Poznari

[•V/Vv'/rA.

o ONAMBURCj/ ^O l/E °B reme„ ^ ERüN

w*w A)

amsterd,

ilm in i Is.

JBctltİİ' .S'<w Olaııdl\. i

Kiruna

S 'ır ıo f o

sam su n


SUDOKU

7

6 1 9 6

5 2 7

8 2

8 2 3 1 8 4 9 6 4

3 8

4 5 7 9 2 5 3 8 7 1 8 3

D e ğ e rli y o lc u la rım ız ,

5 6

2 5 6 7 3 8 4 1 2 6 4 8 6 4 9 1 8 1 5 1 3 7 9

B u lm a c a v e y a a n k e t

9 4 5 3

s a y fa la rın ı d o ld u rd u ğ u n u z ta k d ird e d e rg im iz in k a p a ğ ın ın s a ğ ü s t k ö ş e s in i k o p a rm a n ız ı v e y a k a tla m a n ız ı ric a e d e riz . D e a r p a s s e n g e rs , If y o u w o rk th e p u z z le ,

8

o r fiil in th e q u e s tio n n a ire , w e w o u ld lik e to a s k yo u p le a s e to fo ld d o w n

2

th e to p rig h t-h a n d c o v e r o f th e c o v e r o f o u r m a g a z in e .

8

7

9 5

9 Nasıl oynayacaksınız?

7

S u d o ku 'yu topla m 9x9= 81

9

a de t kareye bölünm üş

3 8

alanlara l‘de n 9 'a kadar

4

6 7 8

8

rakam lar yerleştirerek oynayabilirsiniz. H er bir

6

rakam , her bir satırda ve s ü tu n d a s a d e c e bir kez yer

8

3

6

alabilir. Bir rakam her bir k ııtu cu kta (3x3) d a sa d e ce

5 4

bir kez ye r alm ak zorundadır. O yunun kolay

8

9

8

7

6

7

9

8

3

7 8 9

Sudoku is played on a 9x9 grid with 81 squares usıng the numbers 1 to 9. Each number can be used only once per line and column, and any given

8

number can be used only

5

once in each 3x3 box.

9

6 8

birini tercih edebilirsiniz.

How to play

8 9 5

2 6

(*), orta (**) ve zor (***) gibi farklı zorluk seviyelerinden

7 5 9

3 3 6

The game has three levels of difficulty, Easy ("),

3 7 6

Medium ( " ) and Difficult ("*), and you can choose the one best for you.

7 6

Çözümü sayfa 167 166 SKYLIFE 3 /2 0 0 9


BULMACA Çözümü sayfa 167 3 /2 0 0 9 SKYLIFE 165


Telefon ve faks hizmetleri Telephone and fax transm ission services

Geçerli Kredi Kartları

Credit Cards and Charges

A m erican Express, Visa, Diners C lub, JC B ve M astercard/E urocard. Telefon görüşm esinin dakikası 9 .9 0 USD'dir.

A m erican Express, Visa, Diners C lub, JC B and M astercard/E urocard are a cce p te d . The charge fo r a cali is USD 9 .9 0 pe r m inute or part thereof.

Yardım Müşteri Hizmetleri

Assistance Customer Services

Telefonla görüşm e konusunda herhangi bir sorunla karşılaşırsanız ‘ 12+'i tuşlayınız. Bu durum da AIRCOM M üşteri Hizmetleri M erkezi'ne bağlanm ış olacaksınız. Bu arama için ücret ödem eyeceksiniz.

If you en counter any difficulties vvith your cali, please dial 12+. This will co n n e ct you to AIRCOM Service S upp ort S ervices C entre. No charge will be m ade for this cali.

Ayrıntılı bilgi için:

e-m ail: aircom @ sita.aero Tel: +1 5 1 4 3 24 7 266 (Please note that th is num ber is not free of charge.)

e-m ail: aircom @ sita.aero Tel: + 1 5 1 4 3 2 4 7 26 6 (Bu num araya yapılan aramalar ücretlidir.)

For further information, please contact:

■ Faks hizmetleri

First remove any elips,

çekeceğiniz kağıt üzerindeki

staples or other paper

klipsleri, zımba tellerini ve

attachments from the

diğer kağıt tutucularını çıkarın.

sheets you wish to fax.

Kağıdın kuru olduğuna ve

Check that the paper is dry

üzerinde yiyecek, içecek

and elean. Make sure that

veya yapışkan maddelerin

the povver svviteh at the

olmadığına dikkat edin. Faks cihazınızın arkasındaki Povver anahtarının "ON" konumunda olduğundan emin olun.

■ Telefon Hizmetleri

■Telephone Services

Filomuza yeni eklenen A-330 uçaklarımızın Economy ve Business Class koltuklarının hepsinde; tüm A34 0 uçaklarımız ile A -31 0 GÖKSU uçağımızın Business Class koltuklarının her birinde telefon mevcuttur. Tüm yolcularımızın kullanımı için A -310 GÖKSU uçağımızın Economy Class kabininde 2 adet, A -340 uçaklarımızın Economy Class kabininde ise 4 adet telefon bulunmaktadır. İhtiyaç duymanız halinde size yardımcı olması için kabin memurunu çağırabilirsiniz.

Telephones are available at ali Economy and Business Class seats on the nevv A -330 aircraft that are being added to our fleet, and at each Business Class seat on our A -310 GÖKSU plane as well as on ali our A34 0 planes. İn addition for other passengers there are tw o telephones in the Economy Class Cabin of the

Nasıl kullanılır?

a. Lift the handset

a. Telefonu kaldırın.

b. T o cho ose English press 1. c . T o cho ose Turkish press 2. d. S elect I from the m enü on the screen. e. Place your credit card vvith the m agnetic strip facing left, and slide it tow a rds you. W hen you see the m essage "Card accepted" on the screen, enter the num ber you w ish to cali. Then press the '+ ' key, W hen the m essage "Cali connected" appears on the screen, y ou m ay have you r cali. W hen the cali is com plete press the End Cali button. To place additional calls there is no need to reinsert your credit card. Merely enter the nevv num ber and press the V key again. Charging s top s w hen the handset is retum ed to the cradle.

b. İngilizceyi

seçm ek için "1 “ tuşuna basınız. c . Türkçeyi seçm ek için "2" tuşuna basınız. d. Ekran üstüne gelen m enüden "1 "i seçiniz. e. Kartınızı, manyetik kısmı telefonun sol tarafına bakacak şekilde yerleştiriniz ve size doğru kaydırınız. Ekranda "kart kabul edildi" yazısını göreceksiniz. Bu kartınızın kabul edildiği anlamına gelir. Telefon numarasını tuşlayınız. S o n r a "+ “ tuşuna basın, arama başlayacaktır, Ekranda "telefon bağlandı” yazısını gördüğünüz zam an telefonla görüşm e yapabilirsiniz. Görüşmeniz bittikten sonra "End Cali" tuşuna basın. Başka bir numarayı daha aram ak isterseniz kartınızı tekrar kullanmanıza gerek yoktur. "End Cali" tuşuna bastıktan sonra görüşm e ücreti duracaktır. 164 SKYLIFE 3 /2 0 0 9

Göksu A-310, and four telephones in those of our A -340 aircraft. You may cali the flight attendant to assist you if necessary.

Instructions

■ Fax transmission

Başlamadan önce faks

1. Kağıdı ön yüzü yere bakacak şekilde, terminal onu tutup kavrayıncaya kadar kağıt kılavuzuna yerleştirin.

back of the facsimile machine is in the ON position. 1. Hold the paper face dovvnvvards and place it in the paper guide. VVhen correctly positioned the terminal will grip it.

2. Kredi kartını manyetik kısmı sağ tarafa bakacak

2. Place your credit card in

şekilde kredi kartı

the Slot vvith the magnetic

okuyucusuna yerleştirin ve

strip facing to the right

aşağıya doğru kaydırın.

and slide downwards.

3. Kredi kartınız geçerli ve

3. If your credit card is

faks terminali tarafından kabul

valid and accepted the

edildiyse "PLEASE VVAIT"

PLEASE VVAIT light will go

ışığı yanacaktır. Çevir sesi ile

on. VVhen the dialling tone

birlikte "ENTER NUMBER"

begins and the ENTER

ışığı yanıp sönmeye

NUMBER light starts

başlayınca, OO+ülke

flashing enter 0 0 + country

kodu+alan kodu+faks

code + area code +fax

numarasını tuşlayın.

number.

Not

a. Eğer kart geçersiz ise, kabul edilmemişse veya cihaz onu okuyamıyorsa "ERR0R" ışığı yanacaktır. Bu durumda "STOP/C" tuşuna basarak yeniden deneyiniz.

b. Meşgul sinyali

Notes a. If your card is invalid, not accepted or unreadable the ERROR light will com e on. İn this case press the STOP/C button.

b. If the number is engaged

duyuluyorsa "STOP/C"

press STOP/C

tuşuna basarak yeniden

button and try again.

deneyiniz.

4. VVhen the connection is 4. Bağlantı sağlanınca yeşil

made the PLEASE VVAIT

"PLEASE VVAIT" ışığı yanacak ve gönderme başlayacaktır. İhtiyaç duymanız halinde yardımcı olması için kabin memurunu çağırabilirsiniz.

light will com e on and transmission begin. You may cali the flight attendant to assist you if necessary.


Havalimanına ulaştığınızda Self Check-in cihazlarıyla buluşabilirsiniz. Following your arrival at the airport you can easily locate the Self C heck-in devices.

Ekrana dokunarak uygulamayı başlatabilirsiniz. You can simply activate the touch screen to initiate your check-in.

Self Check-in

Tercihinize göre Miles&Sm iles veya herhangi bir banka kartınızı kullanarak ya da ad, soyad yanı sıra Rezervasyon kodu (PNR) veya Elektronik Bilet numaranızı girerek bir sonraki adıma ilerleyebilirsiniz. (Biletini internet üzerinden kredi kartı ile alan yolcularımızın check-in yapabilmeleri için ödemeyi yaptıkları kredi kartını kullanmaları gerekmektedir.) Based on your preference you can either use your Miles&Sm iles or any credit/debit card or enter your name and surname and your reservation code (PNR) or Electronic Ticket number to proceed to the next step. (Passengers who have purchased their tickets via the internet using a credit card must use the same card to be able to check-in.)

0

□ □ □ □ □ İİD O

s “

0

Uçuş numaranızı veya rezervasyon kodunuzu (PNR) girerek uçuşunuza ulaşabilir, By punching in your flight number or reservation code (PNR) you can view your flight itinerary.

Listeden kendinizi ve/veya beraberinizdeki check-in yapmak istediğiniz yolcuları seçebilir, You can select yourself and/or accompanying passengers that you intend to check-in.

m

Koltuğunuzu seçebilir, You can select your seats.

Bagajınız var ise! Baggage deliver!

Biniş kartınızı bastırabilir, You can print your boarding cards.

Bagaj işlem lerinizi

ı lı

check-in bankolarından ya da ‘Bagaj Teslim Bankosu’ndan

tamamlayabilirsiniz. You may complete your baggage operation from check-in desks or if exist from ‘Baggage

X gate

i

Doğrudan uçuş kapısına gidebilirsiniz. Please proceed directly to your boarding gate once your check-in has been com pleted.

Drop O ff’.

3 /2 0 0 9 SKYLIFE 163


www.thy.com adresinde bulunan ‘Online İşlem ler’ linkini kullanarak biletlenmiş rezervasyonunuza Online C heck-in yapabilirsiniz. By using ‘Online services’ link from www.thy.com you will be able to check-in online for ali ticketed reservations.

Online Check-in

V □□0 0

□ Iİ D O

Q

1 5

Online check-in işlemlerinize; isim ve soyadı bilgilerinizin yanı sıra, Elektronik bilet num aranızı ya da Rezervasyon num aranızı (PNR) yazmak suretiyle başlayabilir, Beside the name information, you can start Online check-in process by using either Elektronic Ticket num ber or reservation code (PNR) only.

Rezervasyon kaydınızdan check-in yapmak istediğiniz yolcuları seçebilir, You can select passengers whom you intend to check-in online

w Online ch eck-in ile ilgili diğer tüm detaylar için web sayfamızın ‘Sıkça Sorulan Sorular’ linkinden bilgi alabilirsiniz. You can get ali other details by clicking ‘Frequently A sked O uestions’ link in our web page.

Online check-in işlemlerinizi, uçuşunuzun kalkış saatinden 24 saat öncesinden başlayıp 90 dakika kalıncaya kadar gerçekleştirebilirsiniz. O nline check-in is available 24 hours before and 90 minutes up to departure time of flight.

from your reservation record.

vs W

Bağlantılı tüm uçuşlarınıza check-in yapabilir, You will be able to check-in online through to the last destination.

Tüm uçuşlara ait koltukları seçebilir, You will be able to select your seats for every flight you intend to check-in online.

‘Koltuk değiştirm e’ imkânından faydalanabilir, You may also use seat change facility.

Miles&Sm iles kart bilginizin sisteme işlenmesini sağlayabilir, You can also enter your Miles&Sm iles card number if it has not been recorded in your reservation.

Uygulamanın geçerli olduğu istasyonlardan başlayan uçuşlarınız için biniş kartı basabilir,

You will also be able to print your boarding cards beginning from departures where this application is in use. Biniş kartınızı bastıktan sonra doğrudan biniş kapısına

t

gidebilirsiniz. (Elektronik biletli yolcularımız içindir.) You can directly proceed to the boarding gate with your online

printed boarding passes. (Only valid for electronic ticket holders.)

B agajınız var ise! B aggag e deliver!

iB l 162 SKYLIFE 3 /2 0 0 9

Online check-in kontuarlarından bagaj işlemlerinizi tamamlayabilir, biniş kartlarınızı da bu kontuarlardan temin edebilirsiniz. You may get your boarding pass and complete your baggage operation from online check-in desks at the airport.


Siz ve bagajınız You and your baggage ■ Seyahat etmek üzere seçtiğiniz

■ Bagaj/bagajlarınızın teslim

■ Please check destination to

to pay additional charges.

havayolu şirketinden bagajınızı

işlemlerini kendi adınıza yaptırınız

which your baggage should be

■ Present your baggage in your

hangi noktaya kadar

ve teslim ettiğiniz

labelled and the weight limit

own name, and check the

etiketleyeceğini ve kaç kiloya

bagaj/bagajlannız için size

permitted by the airiine you are

information on the baggage

kadar taşıma hakkınız olduğunu

verilen etiket kuponları üzerindeki

flying with. Also check the weight

receipts given to you at

mutlaka öğreniniz ve biletinizden

bilgileri kontrol ediniz. Bagajınızı

limit marked on your ticket.

check-in. Do not register your

kontrol ediniz.

bir başka yolcu adına

■ Check the size and weight

baggage in the name of another

■ Kabin içine alabileceğiniz

kaydettirmeyiniz, aksi halde kayıp

limits for hand baggage allowed

passenger. Remember that in

el bagajlarına ilişkin ebat ve kilo

veya hasar durumunda tarafınıza tazminat ödenmesi mümkün

in the cabin for the airiine you are flying with. Turkish Airlines allows

this event you will not be able to claim for lost or damaged

edininiz. Türk Hava Yollan

olmayacaktır.

one piece of cabin baggage

standart boyut ve ağırlığı

■ Uçağa binmeden önce bagaj

measuring 23x40x55 cm and

23x40x55 cm ve 8 kg'dır.

gösterme uygulaması var ise

weighting a maximum of 8 kg.

■ Bagajınızın üzerine ad/soyad,

bagaj/bagajlannızı görevlilere

■ Every piece of your

telefon numarası ve adres gibi

gösteriniz.

baggage should be labelled with

baggage. ■ You may be required to identify your baggage before boarding the aircraft. Please point out each piece of your baggage to

bilgileri içeren isim etiketini

■ Varışınızda; bagaj bandından

your name, telephone number

mutlaka takınız. Etiketler

size ait bagaj/bagajları alırken

and destination adress. Tags are

sınırlamaları hakkında bilgi

bankolarımızdan temin edilebilir.

yanlışlıkla benzer bagaj

available from our check-in

■ Daha önceki seyahatlerinize ait

almamaya dikkat ediniz.

desks.

etiketlerinizi bagaj üzerinde

■ Varışınızda teslim alamadığınız

■ Remove any tags and labels

bırakmayınız.

bagaj/bagajlannız için Kayıp ve

from previous joumeys.

■ Havayolumuz, bagajınızda

Bulunan Eşya ofisine yapacağınız

■ Our airiine is not responsible

bulunan para, ziynet eşyası,

başvuruda seyahat biletiniz ve

for cash, jewellery, samples,

the staff member on duty. ■ On arrival, be careful not to collect baggage resembling your own by mistake. ■ Should you find that your baggage has not arrived to your destination, please inform the lost and found Office show the staff member your ticket and baggage

numune, değerli evrak, elektronik

bagaj etiketinizi/etiketlerinizi ibraz

valuable documents, electronic

eşya, bozulabilir/kınlabilir madde

ediniz ve görevlilere bagajınızın

devices, perishalbe/fragile items,

ve diğer değerli eşyalardan hiçbir

rengi, tipi, markası ve içindekilerle ilgili bilgileri bildiriniz. Size verilen

or other valuables in your

şekilde sorumlu değildir.

baggage.

receipt/s, and give details of the colour, type, brand and contents. Please keep the passenger irregularity report, your ticket and

■ Çuval, naylon torba, teneke

bagaj aksaklık raporu, seyahat

■ Baggage packed in

ticket receipt/s, as these will be

kutu, bidon vs. bagaj niteliği taşımayan eşyaların uçağın bagaj

bileti ve bagaj etiketinizi/

sacks, plastic bags, plastic

etiketlerinizi muhafaza ediniz.

containers, tins and other

needed to claim your baggage w hen it arrives. ■ Should your baggage not be traced within 5 davs. please apply to the nearest Turkish Airlines office or Baggage Tracing Çenter with your Property

bölümüne ve kabin içine kabul

■ Bagajınız 5 gün içinde

unsuitable packaging will not be

edilmeyeceğini unutmayınız.

bulunamadıflı takdirde lütfen

allowed either as check-in or

■ Çakı, bıçak, tırnak makası,

verilen bagaj talep formu, orijinal

cabin baggage.

çakmak vs. gibi kesici, delici ve

biletiniz, bagaj etiket(ler)iniz, -

■ Knives, penknives, nail

patlayıcı eşyaların kabinde

varsa- fazla bagaj biletiniz ve

scissors, cigarette lighters and

bulunması güvenlik açısından

hüviyetiniz ile birlikte en yakın

other cutting, piercing and

sakıncalı olup, kabul

THY ofisine veya Bagaj

explosive items are not allowed

edilmediğini unutmayınız ve

Aksaklıkları Takip Merkezi

in the cabin for security reasons,

yanınızda bulundurmayınız.

Müdürlüğü'ne müracaat ediniz.

so please check that you are not carrying any such items in your

■ 32 kg'ı aşan bagajlar hiç bir şekilde check-in işlemi esnasında

İrtibat Bilgileri:

hand luggage.

kabul edilmemektedir.

Tlf: +90 212 444 0 849

■ Do not overfill your suitcases

Bagaj/bagajlarınızın taşıma

Faks: + 90 212 465 23 87

and bags beyond their weight or

İrregularity Report, original ticket, original baggage receipt(s), excess baggage receipt (if any) and a valid identification document.

Contact İnformation: Phone: +90 212 444 0 849 Fax: +90 212 465 23 87 Email: bat@thy.com VVeb: www.thy.com

esnasında fazla doluluktan dolayı

Email: bat@thy.com

volüme capacity. This can lead

zarar görmemesi ve sapının kopmaması için genişlik sınırlarını

Web: www.thy.com

to the handle breaking and other

ve ağırlık taşıma kapasitesini

Unutmayınız ki, bagajınızı internet

Therefore, baggage exceeding

zorlamayınız. Taşıma hakkınızı

üzerinden takip etmeniz size

32 kg. will not be accepted in

Please note that tracking your baggage via the Internet will save

aştığınız takdirde fazla bagaj

zaman kazandıracaktır.

THY flights. If your baggage

you valuable time.

ücreti ödemeniz gerektiğini

Web adresimiz: www.thy.com

exceeds the weight allowance,

Our web address is: www.thy.com

unutmayınız,

damage to your baggage.

remember that you will be liable

3 /2 0 0 9 SKYLIFE 161


TEKİRDAĞ

O

DALAM AN

DENİZLİ

İSTANBUI

M E D I T E R R A N E A N

A K D E N İ Z

BODRUM

M A N İS A

ÇANAKKALE

GREECE

KIRKLARELİ

Iftiu/ıu Hum

\ntahj Kı-rftsı

A NTALYA

ZO NG ULDAK

M ERSİN

GRKK CYPRJOT ADMIMISTRATION O f SOUTHERN CYPRUS

bk a r a m a n

K O N YA

Wbooıoıw-

AMASYA

SA M SUN

ORDU

ŞANLIURFA

iiatıırk ikim

IkıiiIrkİürajı

DİYARBAKIR

TRABZON

iT M A N

IR U M -

KARS

2 0 0 km


FranzJosef Land Islaııds (tSor.)

(DENMARK)

FINLAND

T a llin n

E5TONIA

CKATERINBÜRG *"ÎİTVANYA R.F.

BELARUS

,\af¥1-oııınllantl

PORTUGAI

TRIPOU

Canan /%/J

^

CAPE VERDE

DAKAR

iEM

mus

EN

KHARİrOUM GUINE Ba BISSAlJ C onakrv C U N E Cona *rV > S E « A F reetow n LEONE LIBERIA

ElObrtdJ

\

1

,C E \!R A L AFRICAN RFPLBUC C A M tR O O \ R,r DjMMh B anguı

CABINDA <AnQ.)

D odom a

T .A N Z A N IA

BOT5WANA ıncion Johannasbmg^^

R E P U B L IO Ö F

S O l / f H A F R IC A Cape Tow n"

/

t

°em

hısta» il» Ctaıiıa İsi

Prıınr İAİ\uıni / '/ '.V. \

s e y c h U le s

:a t


3 /2 0 0 9

S K Y LIF E

167

O

S

I

co

i*

&

? O &

öl

3

3* 0)

O)

V

M

s a s

Üı

S

g

to S

rH

a

fo

9

Çû to l i

I ^

? a

r

4

a

®

=r

£>S BJ

V

c m M

03

&

M

M

i g:

i

-

8.

Ş: 3

S f

S ö ^ 0}

S <L

/-~v O-

^

Ol

3.

^O) »oo 3ri 3 <

f I

a 3 ^ y.

s 8

O.

î

D

a

2?

=5

â

9

5

=-: <0 3 ““

co 3.

>§■

_

§

Tr

03

q

3

® sr o

O

"5 ! s o 5

£

~0 3 g N F m £

C/î

z I H —

O

> E

m

TC

SP -

3

V

&

» »

o

w

®

< O J I m S» 3 o. o. tfl

o

N S ö 3

^ a 2.

S

S s

I

s?

a

2

— © t) -t a> “ w

I ?

XJ N rN ® 3! 55’

5 c

r« ü

m

° s. _ 2 O 3 = 3

î

2. 3 2, ^ 3ıt (t -m E 3 ü 3 #

ro

S 2w S ® W^3

J IJ 3 ®

9- î - ^ ® W û> » =■ s* o' u İ CD 3 S. S® o <? r- 3

I- H» I

-

<

ro

Y IL y& v?

O phthalm ology

3

I

I

F

I

*

§ .i

m 3 N

s- i

s i

•O © *■

N

!

o.

5

I * S s f I

h

o. ro S

S sE =■i

3 |

I

1 1 1 -

c=

-

S

Z s ^ ®

j î

S 3 î-

e C: 'S

3; . JJ “ —I : ^ (O- O ^ IQ £

■ 3 o, CT o

• f -a i

ta

• S-

(D =7 W- 3" s = 3 o ®

C: © W

3 | =

® S —<2 :» a a. C © i «?• x

^

M • 3

2=

*- “< =L D) “ 3 3 ^ 2

ÇD û) Q) 3

-5

't

5 3 O 3

İ

3

p CD 2 E "

e E

31ZZnd NHAO

I

o. -■ Ş s; «

C

: h

g e c f | I ' :*• 2. <o c ÖT < CÛ 9* CL O: = a> - <û' . — «-• <D -» a © -• o - »

Leader o f Tom orrow Y a rın ın L id e r i /

o- a 2 9 û> M ■ tû < “

B e st o f the B e st Distinguished Service Ü s tü n H iz m e t /

Lifetime A chievem ent

Best Physician A w ard

İy ile rin E n İy is i /

H a y a t B o y u B a ş a rı /

A B D ’ n in E n iyi H e k im i /

G astroenterology

Organ Trarısplarıtation S in d ir im B ilim i /

O r g a n N a k li /

Cardiac Surgery

G ö z H a s ta lık la r ı / K a lp C e r r a h is i /

Brain Surgery B e y in C e r r a h is i /

M ü n c i K a la y o ğ lu

M u ra t Ö n c e l

M ehm et Öz

G a z i Y a ş a r g il

A tilla E rta n

v

2

S

5

co


www.TKCargo.com

Türk Hava Yolları

Kargo Turkish Airlines C argo ■ Türk Hava Yolları Kargo'yu Ne Kadar Tanıyorsunuz? Değerli Yolcularımız, Rahat ve konforlu koltuklarınızda seyahat ederken, Uzakdoğu'dan Amerika'ya, Avrupa'dan Ortadoğu ve Afrika'ya aynı uçakta sizlerle birlikte kargo taşıdığımızı biliyor musunuz? ■ Yolcu uçaklarının kargo kompartımanlarının yanı sıra 36 ton kapasiteli A310-304 kargo uçakları ile de kargo hizmeti sunan THY Kargo, tarifeli kargo seferleri düzenlediği Frankfurt, Maastricht, Londra, Tel Aviv, Şam, Almaata, Delhi, Paris, Zürih, Köln, Tiflis, Dubai, Cezayir, Milano, Moskova, Amman, Casablanca ve Madrid noktalarına sizlerden gelen talepler doğrultusunda yenilerini ekleyecektir. ■ Tekstil ürünleri, yedek parça, makine akşamı, hi-tech ürünler, çiçek, canlı hayvan, deri, yaş sebze, meyve, değerli eşyalarınız... Kargonuzun cinsi ne olursa olsun, nereye göndermek isterseniz isteyin, yapacağınız tek şey gönderinizi Türk Hava Yolları Kargo'nun güvenilir ellerine teslim etmek. ■ 24 saat/7 gün Internet üzerinden, wvwv.TKCargo.com adresinden kargolarınızı sürekli takip edebilir, iç hat kargo ücret ve tarife bilgilerimize ulaşabilirsiniz. Ayrıca Alo Kargo Servisimiz vasıtasıyla 24 saat telefonunuzun tuşlarını kullanarak, konşimento numaranız ile kargonuz hakkında her türlü bilgiyi öğrenebilirsiniz. 168 SKVLIFE 3 /2 0 0 9

Alo Kargo erişim numaraları: (+90) 212 465 25 25 / 7 hat ■ Türkiye'den yurtdışına kargo göndermek istediğinizde, size gümrük işlemleri, konşimento kesimi, ücretlendirme, paketleme vs. konularında yardımcı olacak IATA (Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği) üyesi kargo acentelerimize başvurmalısınız. IATA üyesi kargo acentelerimizin erişim bilgilerine, (+90) 212 463 63 63/5815-5841 no'lu telefonlardan ulaşabilirsiniz. Yurtdışından Türkiye'ye kargo göndermek istediğinizde ilgili ülkedeki satış ofisimizle bağlantı kurmanız gerekecektir. ■ Kargonuzu, tarifeli yolcu ve kargo uçak seferlerimizin yanı sıra, özel kira (charter) seferlerimiz ile istediğiniz gün ve saatte, istediğiniz yere taşımamız mümkün, özel kira taleplerinizi (+90) 212 465 24 67 ve (+90)212 463 63 63/5311 / 5807 no'lu telefonları arayarak, (+90) 212 465 24 74'e faks çekerek ya da cargocharter@thy.com adresine mail göndererek yapabilirsiniz. ■ Sabiha Gökçen Havalimanından, iç hat noktalarına haftanın her günü minimum kargo taşımaları gerçekleştirilmektedir. Daha ayrıntılı bilgiye (+90) 216 588 02 09 (+90)216 585 59 3 4 (+90) 216 585 59 35 no'lu telefonlardan ulaşabilirsiniz.

■ How familiar are you vvith Turkish Airlines Cargo? Dear Passenger, Did you know that vvhile you are traveling in your comfortable seat in the cabin vve are transporting cargo from the Far East, the Middle East and Europe to America and Africa on the same plane as you? ■ in addition to the cargo compartments of its passenger aircrafts, Turkish Airlines Cargo also offers cargo services vvith its 36 tons capacity A310-304 cargo aircrafts vvhich are scheduled to fly from İstanbul to Frankfurt, Maastricht, London, Tel Aviv, Damascus, Almaty, Delhi Paris, Zürich, Cologne, Tbilisi, Dubai, Algiers, Milan, Moscovv, Amman, Casablanca and Madrid. İn line vvith demands coming from you, its customers, it is now going to add nevv destinations to those. ■ Textile products, automobile and machinery spare parts, hitech products, fresh flovvers, live animals, leather, fresh fruits and vegetables, valuable goods-vvhatever your cargo and vvherever you vvant to send it, ali you need to do is turn it över to our reliable Turkish Airlines Cargo staff. ■ As well as accessing our domestic cargo rates, scheduless and other details, you may also track your cargo once you have sent it över the Internet any time 24/7 on our vvebsite www.TKCargo.com). You may also cali our Alo Cargo Service 24 hours a day for information by punching in your airvvaybill number on your

touch-tone phone. Alo Cargo Service access numbers: (+90) 212 465 25 2 5 / 7 lines and ■ If you want to send cargo abroad from Turkey, you may consult our cargo agents. As members of IATA (International Air Transporters Association), they will assist you with customs formalities, airvvaybill issuance, rates, packaging and other questions. You may reach our lATA-member cargo agents by telephone at (+90)212 463 63 6 3 /5 8 1 5 5841. If you want to send cargo to Turkey from abroad, you will need to contact our sales offices in the country from which you are sending. ■ If you want to send your cargo not on one of our scheduled passenger or cargo flights but on a special charter flight, we can transport it any day and any time to any place you wish, You may submit your special charter requests by calling either (+90) 212 465 24 67 or (+90) 463 63 63 / 5311 / 5807 , by sending a fax to (+90) 212 465 24 74 or by sending e-mail to cargocharter@thy.com. ■ Minimum cargo transport service is given daily to domestic destinations from Istanbul's Sabiha Gökçen Airport. For further details, please cali (+90) 216 588 02 09 (+90) 216 585 59 34 (+90) 216 585 59 35.


■ Yolcularımızın ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmakta olan özel yemekler, son derece önemli bir hizmet olduğundan, dünya standartlarında, ihtiyaca yönelik ve yolculanmeın bireysel istekleri doğrultusunda amacına uygun olarak sunulmaktadır. Yapılan araştırmalar, özel yemek ihtiyacının ve servisinin yolcularımızın bireysel İhtiyaçlarını karşılaması anlamında son derece önemli olduğunu kanıtlamaktadır. Türk Hava Yollan son derece yüksek kalite standartlarında üretilen özel yemek sunumu ile yolcularımızın uçaklarımıza özel misafir konumunda davetli olduklarını hissetirmenin yanı sıra, yolculuklarının uzun süre hatırlanabilecek güzel hatıralarla dolu olmasını da amaçlamaktadır. Özel yemek talepleri uçuş rezervasyonunuz sırasında veya uçuştan en az 24 saat öncesinde yapılmalıdır. Lütfen fındık, fıstık alerjisi gibi alerjik bir durumunuz varsa doktor raporunuz ile birlikte bu konuyu iletiniz. Aşağıda talebiniz üzerine Türk Hava Yollan uçuşlarında sunulabilecek özel yemek çeşitlerine ait kısa bilgiler verilmektedir. İç hat seferlerimizde özel yemek servisimiz yoktur. AVML (Asian Vegetarian Meal) Balık, kabuklu deniz mahsulleri, et, domuz ürünleri, yumurta içermez. Et içermeyen baharatlı yiyeceklerdir. BBML (Baby Meal) Kavanoz hazır bebek mamaları istek üzerine verilebilir. Ailelerin yanlarında mamalarını getirmeleri halinde uçuş ekibimiz hazırlanması konusunda yardımcı olacaktır. BLML (Bland Meal) Bu yemek tipi sindirim sistemi ve bağırsak düzensizlikleri yaşayan ve çiğneme problemi olan yolcularımız içindir. Hazırlanmasında hardal, turşu, sarımsak, kızarmış ve ağır yağlı yiyecekler kullanılmaz. CHML (Child meal) Eğlenceli bir tabak sunumu ile servis edilen, çocukların yemekten hoşlanabileceği yiyeceklerdir. 2-12 yaş arası çocuklar için önerilmektedir. DBML (Diabetic Meal) Kan şekerini düzenli tutmak zorunda olanlar içindir. Bu yiyeceklerin hazırlanmasında şeker, şurup, reçel, kekler, çikolata, diyabetikler için özel hazırlanmış değilllerse kullanılmaz. GFML (Glüten Free Meal) Buğday ya da buğday unu, arpa, yulaf ve çavdar, ekmek, kekler, hamur işleri, sosis ya da un ana malzemeli yiyecekler kesinlikle kullanılmaz. Yemeklerin hazırlanması esnasında un gerekli ise glutensiz özel un kullanılır. HFML (High Fibre Meal) Mide, kalp ve metabolizma ile ilgili rahatsızlıkları olan veya korunmak isteyen kişilerin talep ettiği bir yemek türüdür. Bol lifli yiyecekler kullanılmaktadır. Taze sebze ve meyve gibi sade yiyeceklerden oluşur. HNML&JNML (Hindu Meal-Jain Meal) Sığır ve dana eti içermez. Hindistan geleneklerine yönelik yemek çeşitleridir. KSML (Kosher Meal) Bu yemekler tamamıyla Musevi

■ Special meals, an importarıt

beslenme ve inanış kurallarına göre hazırlanır. LCML (Low Calorie Meal) Düşük yağlı, yüksek proteinli ve şeker içeriği bakımından düşük seviyede olan yiyecekler ile hazırlanır. LFML (Low Cholesterol Meal/ Low Fat Meal) Hayvansal yağlar bakımından zayıf, kızartma ve yumurta içermeyen yemekleri kapsar. LPML (Low Protein/Potassium Meal) Böbrek ve karaciğer problemi olan yolcularımıza yöneliktir. Düşük proteinli ve az tuzlu gıdalardan oluşur. LSML-NSML (Lovv Salt/Sodium Meal) Tuzsuz yemek çeşididir. Tüm tuz çeşitleri kullanılmaz. Tatlandırmak amacıyla bitki ve baharatlar kullanılmaktadır. MOML (Müslim meal) İçeriğinde domuz ve domuz ürünleri kapsamaz, aynı zamanda yiyeceklerin hiçbir aşamasında alkol kullanılmaz. Türk Hava Yollan'nın uçuşlarında sunulan tüm yemek çeşitleri MOML kategorisi kapsamındadır. NLML (Non Lactose Meal) Süt proteinine alerjisi olan yolcularımız tarafından tercih edilen bu özel yemekte, süt ve süt ürünleri kullanılmaz. ORML (Oriental Meal) Baharatlı ve Uzakdoğu stilinde pişirilmiş yemeklerdir. PRML (Low Purine Meal) Ürik asite eğimli olan kişiler içindir. Soya, et, balık, deniz mahsulleri, ançüez, yengeç, ringa, ciğer, sakatat ve karides gibi ürünler kullanılmaz. RVML (Raw Meal) Çiğ sebze ve meyvelerden oluşan yemek çeşididir. SFML (Seafood Meal) Sadece deniz ürünleri içermektedir. SPML (Special Occasion Cake) Doğum günü, yıldönümü gibi özel günler için kutlama pastasıdır. VLML (Vegetarian Lacto Ovo Meal) Et, balık, deniz ürünleri içermemektedir. İçeriğinde süt, tereyağı, peynir vs. bulunan günlük üretimler kullanılabilir. VGML (Vegetarian Meal) Günlük üretimler ve bitkilerden elde edilen yiyecekleri kapsar. Yumurta, et, domuz eti, balık, kabuklu deniz mahsulleri ve bunlara ait ürünler kullanılmaz.

segment of our personalised service concept, are prepared according lo the vvorld standards, calering to the needs of our passengers. Recent polis carried out, have shown that meeting special meal requirements is of utmost importance for customer satisfaction. By presenting special meals vvith the highest degree of çuality and consistency, Turkish Airlines aims not only to make you feel like you are a special guest on our airplanes, but also vvishes to make your travelling experience vvith us a memorable one. Special meal reçuests have to be done during your reservation to a flight or at least 24 hours in advance of your flight. Ptease do not forget to advise il you have any allergies, like nut allergy ete., vvith a doctor report. Here are the special meal types vvhich can be served in Turkish Airlines flights vvith your reçuests. Special meal requests can not be taken in domestic flights. AVML (Asian Vegetarian Meal) Does not conta/n fish, shellfısh, meat, poultry or eggs. A meatless meal and spicy in content. BBML (Baby Meal) Tinned baby food will be available on request. Parents are advised to bring their usual povvdered milk vvhich can be prepared and heated in the aircraft by our cabin crevv. BLML (Bland Meal) For those vvith digestive tract, gut disorders or ehevving problems. Exclused mustard, piekles, garlic, fried and fatty food. CHML (Child Meal) Contains a combination of famiiiar fun foods. For children ages 2- 12 years. DBML (Diabetic Meal) For those who need to manage blood sugar level. Foods excludes are sugars, syrups, jams, cakes and chocolate, unless specifically for diabetics. GFML (Glüten Free Meal) Does not contain wheat or wheat flour, bartey oats and rye bread cakes (unless vvheat free) pastry, sausages or any flour based produets. İf vvheat is needed during baking a special glüten free vvheat is used. HFML (High Fibre Meal) Passengers vvith stomach, heart and metabolism problems request this meal type. High fibre produets are used. HNML&JNML (Hindu MealJain Meal) Does not contain beel or veal. Meals mostly requested by our

Özel Yemek Servisi Special Meal Service Hindu passengers. KSML (Kosher Meal) These meals are prepared to comply vvith Jevvish dietary lavvs. LCML (Low Calorie Meal) A low calorie diet should not contain excessive protein portions and the meal is low in fat and sugar. LFML (Low Cholesterol Meal/ Low Fat Meal) High fibre meal vvith reduced amounts of fat. Does not contain egg, fried produets in fat. LPML (Lovv Protein/Potassium Meal) For those vvith kidnt / or iiver problems who need to manage protein intake. Includes lovv protein and lovv salt. LSML-NSML (Lovv Salt/ Sodium Meal) Does not contain salt, hlerbs and spices are used to flavour the meal. MOML (Müslim Meal) Does not contain pork, byproduets of pork or foodstuffs containing alcohol. Ali the meals served in Turkish Airlines flights can be categorized as MOML. NLML (Non Lactose Meal) Does not contain eheese dairy produets and their derivatives and lactose or milk produets. PRML (Lovv Purine Meal) For those vvho have a tendeney to form uric acid. Anchovies, crab, herring, İiver, offal and shrimps are not used. RVML (Raw Meai) Contains only raw vegetabtes or fruits. SFML (Seafood Meal) Contains a seleetion of seafood for those restricted to eating seafood only. SPML (Special Occasion Cake) Cake for your birthday, anniversary ete. VLML (Vegetarian Lacto Ovo Meal) Does not contains meat, fish or seafood. May contain dairy Products such as milk, butter, eheese ete. VGML (Vegetarian Meal) Contains dairy produets and ali plant derived foods but no eggs. meat, poultry, fish or shellfish or produets derived from them. 3 /2 0 0 9 SKYLIFE 169


PROGRAMI FILMS ON FLIGHTS THY VİDEO

A330 ve bazı A340 tipi uçaklarımız ile gerçekleştirilen belirli hatlarda, kabin içi eğlenceye yönelik AVOD (Audio Video On Demand) dijital sistemi kullanılmaktadır. Business Class yolcularımız program seçimlerini koltuklarına yerleştirilmiş olan kumanda yardımıyla yapabilirler. Ekonomi Sınıfı yolcularımız ise programları koltuklarına yerleştirilmiş olan kumanda yardımıyla ya da ekranlarına dokunarak seçebilirler. AVOD sisteminde yer alan programların ana başlıkları, 'Bilgi', 'Eğlence' ve 'lletişim’den oluşmaktadır. Eğlence bölümünde: Klasik, Vizyon, Uluslararası ve Çocuk filmlerinden oluşan 30 film; dizi, belgesel, çizgi filmden oluşan 40 kısa program kanalı; Pop, 80'ler, Pop&Rock, Jazz&Blues, Klasik, Latin, Nevv Age, Unutulmayanlar, Dünya Müziği, Türk Sanat Müziği, Nostaljik Pop. Türkçe Rock, Modern Folk, Tasavvuf, Türk Halk Müziği, Arabesk bölümlerini içeren 250 cd'lik albüm; Jazz, Pop, Türk Halk ve Türk Sanat Müziği, Hafif Müzik, Nevv Age, Türk Konuk Sanatçı, Türkçe Pop'tan oluşan radyo kanalları yer almaktadır. Ayrıca bireysel ve çoklu oyunculu 17 adet Oyun Kanalı, Çocuk Kanalı, Sesli Kitap, uçak içerisinde satışı yapılan Duty Free ürünlerin tanıtımına ilişkin Alışveriş Kanalı mevcuttur. İletişim bölümünde: Kısa mesaj/elektronik posta gönderebilme ve karşı taraftan cevap alabilme imkânı bulunmaktadır. Sistemde yer alan haber kanalında ekonomi, magazin, finans, hava durumu vb. içerikli dünya haberleri text halinde yolcularımıza sunulmaktadır. On-line gerçekleştirilen yayında hava durumu haberleri dört saatte bir, diğer haberler ise saat başı yenilenmektedir. Bilgi bölümünde: Filo, Kargo, Türk Hava Yolları Özel Yolcu Programı, Destinasyon Rehberi, Türkiye Bilgi Rehberi, Yolcu Anketi, Havaalanı Haritası, Uçuş Haritası, Uçuş Kamerası yer almaktadır. Uçağın önünde ve altındaki iki kamera ile tüm yolcularımız iniş ve kalkışı izleyebilmektedir.

170 SKYLIFE 3 /2 0 0 9

The digital AVOD (Audio Video On Demand) in-cabin entertainment system is in use on certain routes served by our A330 and some A340type aircraft. Business Class passengers can make their program seiections from a panel iocated in the arm of their seat. Economy Class passengers can select their program either from the panel in the arm of the seat or simply by touching the screen. Programs the AVOD system fail into three main categories: ‘Information1, Entertainment' and 'Communications'. The Entertainment section inciudes a selection of 30 Classicai, Feature, International and Children's films; a channel vvith 40 short films inciuding series, documentaries and cartoons; and a 250-CD albüm vvith Pop, 80s, Pop&Rock, Jazz&Blues, Ciassical, Latin, Nevv Age, Oidies, World Music, Classicai Turkish Music, Nostalgic Pop, Turkish Rock, Modern Folk, Turkish Spiritual, Traditional Turkish Folk, and Arabesçue seiections, as vveil as radio stations featuring Jazz, Pop, Traditional Turkish Folk and Classicai Turkish Music, Easy Listening, Nevv Age, Turkish Guest Artist and Turkish Pop music. Also available are a Game Channel vvith games for single or multiple piayers, a Children's Channel, AudioBooks and a Shopping Channel advertising the Duty Free products sold in flight. The 'Communications' section enables passengers to send and receive SMS/ E-Mail, vvhile the nevvs channel presents vvorid nevvs in text format vvith economy, magazine, financial and vveather report content. An online broadcast gives a vveather report every four hours, and other nevvs is updated on the hour. The 'Information' section inciudes the follovving choices: Fleet, Cargo, Turkish Airlines’ Frequent Flyer Program, Destinations Guide, Informative Guide to Turkey, Passenger Survey, Airport Map, Flight Map, and Flight Camera. Ali passengers can vvatch takeoff and ianding on two cameras mounted in the front and back of the plane.

QUANTUM OF SOLACE

'• ıTr '^

.

J*

Oyuncular / Cast: Daniel Craig, Gemma Arterton, Judi Dench Yönetmen / Director: Marc Forster Bu filmde gizli ajan James Bond heyecanlı maceralarına devam ediyor. Aşkının ölümü nedeniyle intikam peşinde olan James Bond, bir çevrecinin ülkenin su kaynaklarını kontrol etmesini durdurmak için harekete geçer. Ouantum of Solace continues the high adventures of James Bond. Seeking revenge for the death of his love, secret agent James Bond sets out to stop an environmentalist from taking control of a country's vvater supply. RREPROOF Oyuncular / Cast: Kirk Cameron, Erin Bethea Yönetmen / Director: Alex Kendrick

İtfaiyeci Caleb ve karısı birbirlerinden o kadar uzaklaşmıştır ki, hayatlarını ayrı geçirmeye hazırdırlar. Ancak boşanma işlemleri başlamak üzereyken, Caleb'in babası oğlundan aşka meydan okuma deneyini yapmasını ister. Fire-fighter Caleb and his vvife have drifted so far apart that they are ready to move on vvithout each other. Yet as they prepare to enter divorce proceedings, Caleb's dad asks his son to try an experiment: The Love Dare.

i

,l


TVVIUGITT Oyuncular / Cast: Kristen Stevvart, Sarah Clarke, Matt Bushell, Billy Burke Yönetmen / Director: Catherine Hardvvicke

İyi niyetli bir genç olan Bella Swan, başını belaya sokmakta ustadır. Edvvard Cullen ise, sırrını saklamaya çalışan, yakışıklı ve zeki bir vampirdir. Tüm engellere rağmen aralarında aşk doğar.

bulmuştur. Raj is a briiliant architect vvaiting for one big chance, but feeis like a negative kismet foiiows him around. Then, he manages to persuade Priya that he can save her Community Centre. Has Raj discovered his iucky charm? THE EXPRESS

2. Dünya Savaşı'ndan önce Avustralya'nın kuzeyinde geçen bu filmde, bir Ingiliz aristokratı, kendisine miras kalan çiftliği korumak için bir sığır çobanıyla mecburi bir işbirliğine gider. İkili, zorlu koşullarda 2.000 sığırı götürürken, Japonların Darvvin'i bombalamasına birlikte tanık olurlar.

Oyuncular / Cast: Rob Brovvn, Dennis Quaid, Darren Devvitt Henson, Justin Jones Yönetmen / Director: Gary Reder

Bella Swarı is a clumsy, kind hearted teenager vvith a knack for getting into troubie. Edvvard Cullen is a good looking, inteiligent vampire who is trying to hide his secret. Against ali odds, the two fail in iove. K1SMAT KONNECTİON Oyuncular / Cast: Shahid Kapoor, Vidya Balan, Juhi Chavvla, Vishal Malhotra Yönetmen / Director: Aziz Mirza

Olağanüstü bir gerçek öyküye dayanan bu filmde, kolej futbol kahramanı Ernie Davis'in ilham veren hayatı ele alınıyor. Davis, Heisman ödülünü kazanan ilk Afrika kökenli Amerikalıdır. Davis'in hikayesi profesyonel spor dünyasında kalıcı bir değişime neden olacaktır.

Set in northem Australia before World War II. an English aristocrat who inherits a ranch reluctantly pacts vvith a stock-man in order to protect her nevv property. As the pair drive 2,000 head of cattle över unforgiving landscape, they experience the bombing of Darvvin, Australia, by Japanese forces firsthand. TINKER BELL Oyuncular / Cast (Voices of): Lucy Liu, Anjelica Huston, America Ferrera Yönetmen / Director: Bradley Raymond

Based on the incredibie true story, The Express foiiovvs the inspirationai life of college football hero Emle Davis, the first African-American to win the Heisman Trophy. His tale vvould forever change the face of professional sports. AUSTRAUA Oyuncular / Cast: : Nicole Kidman,

Hugh Jackman, David VVenman, Brian Brovvn Yönetmen / Director: Baz Luhrmann

Raj, hayatının fırsatını bekleyen başarılı bir mimardır, ama hep üzerinde bir uğursuzluk hissetmektedir. Sonra Priya'yı, Halkevi'ni kurtarma konusunda ona yardımcı olabileceğine ikna eder. Belki Raj aradığı şans tılsımını

Bu harikulade öykü, peri Tinker Bell'in Peter Pan ile karşılaşmadan önceki günlerini anlatıyor. Gizem, büyü ve maceraların ülkesi olan Pixie Hollovv'u, Tinker Bell'in gizli dünyasını ziyaret edin ve Tinker Bell'in ilk kez konuşmasına tanık olun. This is the delightful story of beioved fairy Tinker Bell in the days before she met Peter Pan. Journey into the secret vvorld of her home, Pixie Hollovv; land of mystery, magic and adventure, and hear Tinker Bell speak for the very first time. 3 /2 0 0 9 SKYLIFE


PROGRAM FILMS ON FLIGHTS THY VİDEO

C KKOMPANY

APPALOOSA

Oyuncular / Cast: Tushar Kapoor, Anupam Kher, Mithun Chakraborty, Raima Sen Yönetmen / Director: Sachin Yardi

On a personal missiorı to avenge the loss of his wife and child, a troubled DEA cop is framed for murder and finds himself being hunted by the poliçe, the mob, and a ruthiess Corporation. PRIVATE VALENTINE: BLONDE & DANGEROUS Oyuncular / Cast: Jessica Simpson, Vivica A. Fox, Steve Guttenberg Yönetmen / Director: Steve Miner

Oyuncular / Cast: JEd Harris, Timothy Spall, Viggo Mortesen, Jeremy Irons Yönetmen / Director: Ed Harris

Üç arkadaş zararsız bir şaka yapar, sonra olaylar birbirini kovalar ve ortaya haber değeri olan bir durum çıkar. Yeni kazandıkları şöhreti iyi kullanırlar ve bunun sonucunda gerçekleşen bir dizi olay onları ülkenin gündemine taşır. VVhen three friends play a harmless prank, one thing leads to another, and the incident becomes big nevvs. Putting their nevv found fame to good use, they trigger off a series of events, making them the talk of the nation. FLASH OF GENIUS

Küçük Appaloosa kentinde güçlü bir çiftlik sahibine bağlı haydutlar, etrafa dehşet saçmaktadır. Kentin polis şefinin öldürülmesinden sonra, katillerin yakalanması için Cole ve Hitch'e görev verilir. in the small town of Appaloosa, a povverful rancher has allovved his band of outlavvs to run roughshod över the town. After the coid-blooded murder of Appaloosa's city marshal, Cole and Hitch are hired to bring the murderer to justice. MAX PAYNE VVhen fiuffy, bubbie gum movie star Megan Parker suddenly finds herself broke and humiliated, she enlists in the U.S. Army. Hoping that it will either change her life, or change the military.

Oyuncular / Cast: Greg Knear, Lauren

Graham, Alan Alda Yönetmen / Director: Marc Abraham

Bob, dünyadaki her araba tarafından kullanılabilecek bir cihaz geliştirince, Kearn'ler zengin olma düşleri kurmaya başlar. Ama otomobil devleri muciti ciddiye almayınca hayalleri suya düşer. VVhen Bob invents a device that vvouid eventually be used by every car in the world, the Kearns think they have struck gold. But their aspirations are dashed vvhen the auto giants shun the man who invented it.

Oyuncular / Cast: Mark VValhberg Yönetmen / Director: John Moore

Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nde çalışan bir polis, karısıyla çocuğunun intikamını almayı kişisel bir mesele yapar. Ama sonra,cinayet iddiasıyla polis tarafından aranmaya başlar, ayrıca mafya ile acımasız bir şirket de peşine düşer. 172 SKYLIFE 3 /2 0 0 9

Sabun köpüğü film yıldızlarından Megan Parker birden iflas edince ve herkese rezil olunca ABD ordusuna yazılır. Ya hayatını değiştirmeyi ya da orduyu değiştirmeyi ummaktadır.


MY NEVV PARTNER

Ha-jung is a freshman in college. On the day she moves to her nevv home, in front of her school, she runs into Soo-wook and has feelings for him. Ha-jung receives some coaching from her friend and plans to confess her feelings to Soo-wook.

THE BLUE ELEPHANT Oyuncular / Cast: Martin Short, Cari

Reiner, Miranda Cosgrove Yönetmen / Director: Kompin

Kemgumnird

HİGH SCHOOL MUSICAL 3 Oyuncular / Cast: Zac Efron, Vanessa Anne Hudgens, Ashley Tisdale Yönetmen / Director: Kenny Ortega

Oyuncular / Cast: Jo Han-sun,

Ahn Sung-ki Sevimli fil Khan sürüsünden ayrı düşmüştür. Khan'ın ailesini bulmak ve kaderinde yazılı olduğu üzere asillerin arasında yerini almak için, yeni arkadaşlarından bazılarının yardımına ihtiyacı vardır. Khan bu yolculuğunda başkalarına güvenmenin değerini ve büyük tehlikelerle karşılaştığında bile cesaretini korumanın önemini öğrenir.

Yönetmen / Director: Kim Jong-

hyun Polis Akademisi'nden mezun olan genç ve akıllı Young-joon, işini ciddiye alır. Nefret ettiği babasıyla birlikte bir araştırma ekibinde görevlendirildiğinde, ikisinin geçmişi bir kenara koyması gerekir. Poliçe Academy graduate Youngjoon is young, intelligent and takes his work seriously. VVhen he's instructed to join an investigation team vvith his father who he abhors, the two must put their troubled past behind them.

RIDING AVVAY Oyuncular / Cast: Han Hyo-joo,

Lee Young-hoon Yönetmen / Director: İm Sung-

Üniversitede ayrılma fikri, lise son sınıf öğrencileri Troy ve Gabriella'yı mutsuz etmektedir. Diğer VVildcats üyeleriyle birlikte geleceğe dair umutlarını ve korkularını ifade etmek için bir bahar müzikali düzenlerler. As seniors in high school, Troy and Gabriella struggle vvith the idea of being separated, as college approaches. Along vvith the rest of the VVildcats, they stage a spring musical to address their hopes and fears about their future.

Lovabie elephant Khan has been separated from the herd and in order to find his family and realise his royal destiny, he wiii have to enlist the aid of some nevv friends. Along the ıvay, Khan learns the value of trusting others and the importance of remaining brave, even in the face of great danger.

woon

mV ideo gösterimleri sad ece Boeing 73 7-80 0, A 340 , A 310, A 319, A 320, A321 tipi uçaklarımızın video sistemi olanlarında, uzun mesafeli uçuşlarımız ile bazı Avrupa seferlerinde yapılmaktadır. U çuş süresine

Ha-jung üniversiteye yeni başlamıştır. Okulun karşısındaki yeni evine taşındıg”ı gün Soo-wook ile karşılaşır ve ondan hoşlanır. Bir arkadaşından destek alan Ha-jung, Soo-wook'a açılma planları yapmaya başlar.

göre film adetleri değişebilir.

■ Video programmes are only shovvn on long distance flights and some flights to Europe on our Boeing 737-800, A340, A310, A319, A320, A321 type o f aircraft that are equipped vvith the video system. 3 /2 0 0 9 SKYLIFE 173


PR

UÇAĞA GİRİŞ MÜZİĞİ

C LA S S IC A L M U S IC

Loreena Mckennitt ■ De-Phazz ■ The M am bo Craze Moby ■ Dream A bout M e Morcheeba ■ Enjoy The Ride Dire Straits ■ Ticket To Heaven George Michael (ft. Usa Stansfield) ■ These Are The Days O f O ur Lives Sarah McLachlan ■ Angei Air Supply

Tchaikovsky ■ Introduction

■ G oodbye

C A Z - JAZZ

MUSIC ON FLİGHTS THY MÜZİK

O f You

Last U nicom

B O A RD İN G M U S IC

İnce Saz & Macar Radyo Senfoni Orkestrası ■ G üneş Yolu, G ö ç Yolu, Baharat Yolu, İpek Yolu

KLASİK MÜZİK

From Piano C oncerto No. 1

Johann Sebastian Bach ■ Air O n A G String VVolfgang Amadeus Mozart ■ Flüte And Harp C oncerto in C Ludwig Van Beethoven ■ Piano S onata No 14 in C Sharp M inör

Dvorak ■ Sym phony

N o9 From The Nevv VVorld

Rachmaninov ■ R hapsody On A T hem e O f Paganini

Prokofiev ■ D ance O f The VVİlliams ■ Schindler's List Main Them e Delibes ■ Flower Duet Morricone ■ G abriei's O bo e Offenbach ■ Barcarolle VVolfgang Amadeus Mozart ■ Clarinet C once rto İn Knights

Michael Lington ■ Tw o O f A Dave Koz ■ Emily George Benson ■ Starting Ali Över Laura Fygi ■ A sk Yourself VVhy Frank Sinatra & Bono ■ I1ve G ot You U nder M y Skin Shakatak ■ G olden VVİngs Larry Carlton ■ (İt Was) O nly Y esterday Bıian Culbertson ■ Funkin Like My Father (feat B ootsy Collins) Paul Hardcastle ■ M arim ba Eart Klugh ■ Driftin' Noud 9 ■ Lullaby For KC Citrus Sun Kind

■ VVhere The W ind Blows

Act Of Faith ■ If You Believe (Instrumental) Jabari Grover ■ I C a n ‘t Help İt Brigette ■ A qua De B eber Byron VVoods ■ Fly Aw ay Jiva ■ Love C hooses Lovers Nicolas Bearde ■ W ild As The VVind Adriana Evans ■ Bluebird İn Bahia Modem Tıibe ■ Kissing You The Sax Pack ■ Y ou A re My Starship

HAFİF MÜZİK EASY USTENING

Mahler ■ Sym phony N o5 İn Pietro Mascagni ■ Intermezzo Elgar

A

C Sharp M inör

■ Çello C once rto İn E Minör

Satie ■ G ym nopedie No1 Tchaikovsky ■ VValtz Chopin ■ Piano C oncerto No1 İn E M inör Myers ■ Cavatina Shostakovich ■ R om ance VVolfgang Amadeus Mozart ■ S ym phony N o40 İn G Minör

Celine Dion (feat. Clive Griffin) ■ VVhen I Fail İn Love Julio Iglesias ■ Crazy Phil Collins ■ Against Ali O dd s Abba ■ Eagle Anggun ■ La Niege Au Sahara Madonna ■ Frozen George Michael ■ R ound Here Cindy L r ■ True C olors Skunk Anansie ■ H edonism Dido ■ Dido - Hunter Sting ■ Pm S o H appy I Can t S top Crying Robbie VVİlliams ■ S he's The O ne Ikon ■ Thinking

Taylor Svvift ■ Love Story Pink ■ S o W hat Miley Cyrus ■ S ee You Again Madcon ■ B eggin David Archuleta ■ C rush Jordin Sparks ■ O ne S tep At A Time Ne-Yo ■ M iss Independent Pussycat Dolls ■ VVhen I G ro w U p Jesse McCartney ■ Leavin Timbaland and One Republic ■ A pologise Kanye VVest ■ Love Lockdovvn Metro Station ■ Shake İt Katy Perry ■ I Kissed A Girl Sugababes ■ A bout Y ou N ow Amy VVİnehouse ■ B ack To Black Enrique Iglesias ■ Tired of Beeing Sorry Jennifer Hudson ■ Spotlight Gabriella Climi ■ S w eet A bout M e David Tavare feat 2 Eivissa ■ Hot S um m er Night Sarah Mclachlan ■ U VVant M e 2 Christina Aguilera ■ K eeps Gettin' Better Solange Knowles ■ D ecided C old

LATİN MÜZİĞİ DÜNYA MÜZİĞİ

LATİN M U S IC

VVORLD M U S IC

Luis Fonsi feat Mj ■ N o Me Doy Por V encidor Rakim & Ken Y ■ Te Regalo Am ores Chayanne ■ A m or inmortal Negros By VVason ■ C on Las M anos V acas Los Temerarios ■ Si Tu Te Vas Hector El Father ft Tito Nieves ■ Te Vi Llorar (Salsa Remix) Enrique Iglesias ■ Lloro Por Ti Los Cafres ■ Bastara Tommy Torres ■ Tarde O Tem prano Gloria Trevi ■ C inco M inutos Paolo Meneguzzi ■ Tu Eres M usica Juan Velez ■ C om o Decirte A dios Kany Garca ■ Esta S oledad Katamar ■ N o Pasa N ada Chenoa ■ Absurda C enicienta VVİsin & Yandel Feat Luis Fonsi ■ Y o Te Ûuiero (Remix) Diana Mor ■ Porque M e A m as Ivy Queen ■ Dime Camila ■ M e Da Igual Kiko Rodriguez ■ O uede Solo En La Pobreza Franco De Vita ■ Mi S ueno VVİsin and Yandel ■ S iguelo Los Temerarios ■ C om o Te R ecuerdo Ricardo Arpna ■ C om o Duele

Mory Kante ■ Yeke Yeke Nicolas-Yvan Mingot-VVadhi Al Safi-EI Karour ■ Yalili Jacky ■ Yi Oian ge Shang Xin de Li

Musical Youth ■ Pass the Jamal SlitineMohamed Adbel-Mohamed Hamza ■ H obbi Lak Rapazolla ■ C oraçâo Dino Merlin ■ Da Je Tuğa Snijeg Amr Diab ■ VVe heya amla aeh delw at Cesaria Evora ■ S oda de Ricchie e Poveri ■ C om e vorrei Osibisa ■ Sunshine Day Omega ■ Yon

dutchie

Arcnelkullem ber ezust Eso

Hovannes K. ■ VVhite D arbouka Alabina ■ Alabina Nikos Kypourgos ■ G ypsy Girl Oıfıestre Tropicana D'Hatiti ■ G ason Total Tanimura Shinji ■ Hi w a M ata Noboru Sarazino ■ C ochb am b a Oumou Dioubate ■ Ladiya

POP - HITUNE Rihanna ■ Disturbia Ne-Yo ■ C loser Katy Perry ■ Hot N

Müzik programları sadece Boeing 737-800, A340, A310, A319, A320, A321 tipi uçaklarımızın müzik sistemi olanlarında, uzun mesafeli uçuşlarımız ile bazı Avrupa seferlerinde dinlenebilir. 174 SKYLIFE 3 /2 0 0 9


Grup Hepsi ■ Aşk Zeynep

NEWAGE Afro Celt Sound System ■

Heyecan

Bee Gees ■ M assachusetts Simon & Garfunkel ■ El C ond or Pasa (İf I Could) The Everiy Brothers - VVİngs ■ W ings Nilson ■ VVİthout You Albert Hammond ■ İt Never

Sure A s Knot / Sure A s Knot

Rains İn Southern California

Joshua) (M onsoon Remix)

EMs Presley ■ H ound Dog The Shadovvs ■ W onderful Land Temptations ■ I C an't

Lounge VVorship ■ i'll B e Your Friend Karunesh ■ Prayer Of Joy Enigma (feat Anggun) ■ S now O n The Sahara Afro Celt Sound System (Ft. Sinead O'Connor) ■ Release (Feat. S inead O 'C onnor) Ginkgo Garden ■ S ecret Cali Club des Belugas ■ Caviar at 3 a.m . The Taliesin Orchestra ■ M ay İt Be Deep Forest ■ D eep Blue Sea Enya ■ Caribbean Blue Yanni ■ S o Long M y Friend The Taliesin Orchestra ■ M ay İt B e Loreena McKennitt ■ Kecharitom ene Secret Garden ■ Awakening

Dizdar ■ Sana Güvenmiyorum Badem ■ Sensiz Kalacak Bu Şehir Kutsi ■ Aşık Olmaya Yemin Ediyorum Sıla ■ Dön Demeyi Unuttum Rafet El Roman ■ Sevdim A m a Sonu Yoktu Hadise ■ Aşkkolik Gece Yolcuları ■ İhtimal Emre Aydın ■ Bu Kez Anladım Ebru Aydın ■ Bir Gün Mutlaka Betül Demir ■ Süper Deniz Seki ■ Aptal Aida Pekkan ■ Aynen Öyle

UNUTULMAYANLAR OLDIES

Help M yself (Sugar Pie Honey Bun)

Engelbert Humperdinck ■ Tom Jones ■

Take M y Heart

Green Green Grass o f Hom e

Bee Gees ■ Run To Me Ritchie Valens ■ D onna The Beatles ■ The Fool O n The Hill Fleetwood Mac ■ S unny Side

Conjure One ■ Endless Dream Usa Lynne ■ Northern Lights Afterlife ■ Sunrise (DJ Thunda & The K -2 0 Allstars Remix)

Aram Ram ■ Dakini (Prem

TÜRK HALK MÜZİĞİ TRADİTİONAL TURKİSH FOLK

Scott McKennar ■ San Francisco The Rubettes ■ I S ugar Baby Love Engelbert Humperdinck ■ Les B icyclettes De Belsize Ben E. King ■ Spanish Harlem Righteous Brothers ■ You've Lost That Lovin' Feeling Percy Sledge ■ Y ou S end M e Mungo Jerry ■ İn The S um m ertim e B.J. Thomas ■

O f Heaven

R aindrops K eep Falling O n My Head

Dusty Springfield ■ You

D on't Have to Say you Love

The Platters ■ Only Y ou Cliff Richard ■ C ongratuiations Engelbert Humperdinck ■ From Here To Eternity Simon & Garfunkel ■ The Boxer Terry Jacks ■ Seasons İn The Sun Carpenters ■ VVe've O nly Just Begun

Herşeyi Affeder mi

Erdal Erzincan ■ Bir Ay Doğar Şükriye Tutkun ■ Hakkı Reis Türküsü Arzu ■ Garip Onur Şan ■ Esmerim Biçim Biçim özcan Türe ■ Tükendim Zara ■ Tez Gel Yarim Kubat ■ Gönül Orhan Hakalmaz ■ Aşığım Ben Türkiye'm Sabahat Akkiraz ■ A şağıdan Gelen Dilber Recep Ergül ■ Sarı Gelin Fuat Saka ■ Burun Zafer Erdaş ■ Karahisar Kalesi Nurettin Rençber ■ Gül Eyler İmiş Zara ■ Havada Duma Sesi Aydın öztürk ■ Bela Ç içeğim Çiğdem ■ G ule Onur Şan ■ Bir İncecik Duman Tüter Recep Ergül ■ A hu Gözlüm Sevcan Orhan ■ Nazlı Yar Kazancı Bedih & Mahsun Kırmızıgül ■ N em rudun Kızı Tarkan & Orhan Gencebay ■ Uyan

TÜRK SANAT MÜZİĞİ C LA S S IC A L TURKİSH M U S İC

Zeki Müren ■ H içbir Ş eyde G özüm Y ok Coşkun Erdem ■

Kader Böyieym iş

Zekai Tunca

PORTRE - PORTRAIT

■ Bahar Bitti G üz Bitti

Selahattin Erköse m Rüzgar Kırdı Dalımı Esma Başbuğ ■ S ahilde O H oş Buseleri Okan Albayrak ■ S evm ek Acı Bir Arzu Zeki Müren ■ Rüyalarda Buluşuruz Meral Mansuroğlu ■ Yalan Yıllar Mustafa Sağyaşar ■ U nutam am Seni Müzeyyen Senar ■ B enzem ez Kim se S ana (Duet Tarkan) Ufuk Caba ■ Beklerim Yolunu Umut Akyürek ■ Dilimi Bağlasalar Nazire Yağız ■ Çile Bülbülüm Çile Muazzez Ersoy ■ Şarkılar Seni Söyler Sibel Can ■ Y em enim de Hare Var A.Aslım Görgün ■ Kapıldım Gidiyorum Bahtımın Rüzgarına Emel Sayın ■ Mihrabım Diyerek Muazzez Abacı ■ Kır Yasak Zincirini Yılmaz Morgül ■ ö z le d im Zeki Müren ■ Unuttun Beni Zalim Bülent Ersoy ■ K im seye Etm em Şikayet Zara ■ Bakisi Çağırır Beni Uzaktan

Seçil Heper ■ Ayva Ç içek A çm ış

TÜRK POP MÜZİĞİ TURKİSH PO P

Murat Boz ■ Uçurum Gökhan özen ■ Resimler & Hayaller Bengü ■ Gezegen Ferhat Göçer ■ Gül ki Yalın ■ Kalamadım Ebru Gündeş ■ Harikasın Fiafet B Roman ■ Aşk-ı Virane Serdar Ortaç ■

Aynen öyle ■ Aynen Öyle Aynen öyle ■ Flu Aynen öyle ■ C an Gibi Aynen öyle ■ Hepimiz Cool Kadın ■ Vitrin Cool Kadın ■ Tufan Cool Kadın ■ Olanlar O ldu Bana Cool Kadın ■ Ah Benim Sevdalı Başım Sen İste ■ Sen İste Diva ■ Sensiz Yıllar­ da The Best of ■ B oş S okak Aida Pekkan 19 9 6 ■ Eğlen Güzelim Aida Pekkan 19 9 6 ■ Dert Bende Hoşgör Sen ■ Tanrı Misafiri Hoşgör Sen ■ H oşgör S en Hoşgör Sen ■ içm e Sakın Aida '9 3 ■ Sarıl Bana Seni Seçtim ■ Eline G özüne Dizine Dursun Seni Seçtim ■ Yalnızlığa Hüküm Giydim Aida '75 ■ Sana Neler Edeceğim Aida '75 ■ Kimler Geldi Kimler Geçti

Aida '7 5 ■ Palavra Palavra

Music programmes can be listened to only long distance flights and some flights to Europe on our Boeing 737-800, A340, A310. A319, A320, A321 type of aircraft that are equipped vvith the music system 3 / 2 0 0 9 S K Y L IF E 1 7 5


GUEST OF THE MONTH AYIN KONUĞU

Uçak yolculuğu ve yalnızlık The loneliness of the long distance flyer [|U Elif Şafak,

İstanbul'dan Arizona'ya gidiyordum. Önce lstanbul-New York, ardından Nevv YorkPhoenix, ondan sonra PhoenixTucson olmak üzere "uzuuuun” bir yolculuktu. Yanımda bir çanta dolusu gazete, dergi, roman ve çubuk kraker taşıyordum, elimde defter, kağıt ve kalem... Aktarmalarla beraber yirmi beş saat sürecek olan uçuşta okumak için bol bol malzemem vardı ya, dünyanın en mutlu insanıydım. IstanbulNevv York arası iki roman bitirdim; Nevv York-Phoenix arası yanımdaki dergileri, gazeteleri, broşürleri baştan sona taradım. Phoenix-Tucson arası okuyacak bir şey kalmayınca, hosteslerin ve diğer yolcuların hayat hikâyelerini “okumaya” çalıştım, gözlerindeki yorgun ifadelerden. Elime geçen her şeyi okudum o seyahatte. Ne telefon çaldı, ne kapı. Ne yetişecek bir randevu vardı, ne gidilecek bir toplantı. Sadece ve öylece arkaya yaslanıp okumak, okumak vardı... Çocukluğumdan beri kitap okumayı sevdim. Bir de uçakla yolculuk etmeyi. Ve düşünüyorum da, ben galiba en çok uçak yolculuklarında okuduğum romanları sevmişim, uçakta okumayı... Sırf uçakta okumak için bir kenarda beklettiğim kitaplar vardır. İlk seyahatte yanıma alayım diye beklerim. Çünkü en güzel kitaplar kıtalararası uçak yolculuklarında okunur. Çünkü insan bir tek uzun uçak yolculuklarında tam anlamıyla kendi kendisiyle baş başa kalır; en samimi ve som hâliyle yalnızlaşır.

176 SKYLIFE 3 /2 0 0 9

Yazar VVriter

Ne zaman bir seyahat olsa, evden telaşla çıkarım. Pasaport, seyahat programı, telefon, çantam, bavulum... her şey yanımda mı diye tek tek her ayrıntıyı kontrol ederim. Bir panik, bir karmaşa, bir telaş, paldır küldür elim ayağıma dolaşır. Havaalanına varınca elde bilet, pasaport gene koştururum; aklımdan onlarca fikir geçer, tonlarca ağırlık. Ama işte uçağa binip yerime oturduğumda, kitabımı açıp koltuğuma yaslandığımda aniden durulurum. O an ne geçmiş ne gelecek önemli olur; sadece "şimdiki zaman” kalır. Sihirli bir değnek değmişçesine sakinleşirim. Açarım elimdeki romanı. Roman ki sanatın tüm türleri arasında en yalnız olanıdır. Tek başına yazılır ve hep tek başına tüketilir. Bir filmi, konseri, belgeseli ya da şiir dinletisini arkadaşlarınızla, başka insanlarla izleyebilirsiniz. Ama roman okuru yalnız olmak durumundadır. Ve uçak yolculukları yalnızlığın dilinden iyi anlar. Her uçak yolculuğunda her yolcu kendini geride bırakır. Sonra gittiğimiz yerde, vardığımız havaalanında, elinde kartonla “Eski Ben” kapıda karşılar bizi. Sarılırız birbirimize. “Özledim seni” der Eski Ben gülümseyerek. “Hoşgeldin. Bir dahaki sefere beni de al yanına." Ama içten içe biliriz ki bir sonraki uzun uçak yolculuğunda gene geride bırakacağız Eski Ben'i. Bir tek hayallerimizi alacağız yanımıza, bir de kitapları...

I vvas traveling from İstanbul to Arizona. İt was a long journey. First Istanbul-Nevv York, then Nevv York-Phoenix, and finally Phoenix-Tucson. I had a bag full of nevvspapers, magazines, novels and pretzets vvith me, and notebook, paper and pencil in hand. With plenty of reading material for a flight that vvould take twenty-five hours vvith layovers, I vvas the most contented person in the vvorld. I finished two novels betvveen İstanbul and Nevv York; betvveen Nevv York and Phoenix I read through my nevvspapers, magazines and brochures from beginning to end. When I vvas left vvith nothing to read betvveen Phoenix and Tucson, I tried to 'read' the life stories of the hostesses and the other passengers from the tired expressions on their faces. I read everything I could get my hands on on that flight. No phone rang, no doorbell. There vvas no appointment to keep, no meeting to get to. There vvas nothing but leaning back and reading, reading and reading to my heart’s content. I've loved to read since I vvas a child. And to travel by air. And I vvas thinking that the novels I've liked best are the ones i read on airplanes. I have books that I’ve kept just to read on flights. Books I've put aside thinking TII take them vvith me on my next trip. Because, books are best read on long-haul intercontinental flights. It's easier to concentrate on a long trip. Because it is only on long plane trips that a person is truly alone vvith himself, that he

experiences solitude genuine and concrete. VVhenever I have to travel, I leave the house in a tizzy. One by one i check every detail - my passport, my itinerary, my telephone, my handbag, my suitcase - to make sure I have everything. I panic, nothing goes right. When I arrive at the airport, I scurry around vvith ticket and passport. Dozens of thoughts flit through my head, ideas by the ton vveigh me dovvn. But the minute I board the plane and take my seat, I suddenly calm dovvn vvhen I lean back and open my book. Neither past nor future are of any consequence at that moment; only ‘present time' remains. Miraculously i become trançuil, as if touched by a magic vvand. I open the novel in my hand. The novel, vvhich is the most solitary of ali genres of art. VVritten in solitude and consumed aivvays in solitude. You can follow a film, a concert, a documentary or a poetry reading vvith your friends, vvith other peopie. But the reader of a novel is aivvays alone. And he understands vvell the language of loneliness on airplane trips. Every passenger on every flight leaves himself behind. And vvhen we reach the airport and the place we are going, the “Old Me" meets us at the gate vvith a vvelcome sign in his hand. We embrace. The Old Me smiles and says, “VVelcome back, I missed you. Take me vvith you next time." But inside we knovv that on our next long plane trip vve are again going to leave the Old M e behind and take along only our thoughts, and our books...


Business via İstanbul Fly vvith Turkish Airlines to more than 140 destinations for real solid business relations. Also vvith the privilege of most advanced in-cabin entertainment system vvith internet, telephone usage*, the best food & beverage service of Europe and seats vvith 155 cm gaps turn to bed vvith one touch. Turkish Airlines, the fastest way to upgrade your business... *T his system is valid in certain aircrafts.

TURKİSH AIRLINES A S T A R A L L İA N C E w w w .t h y . c o m j + 9 0 2 1 2 UUU 0 8 4 9

MEMBER


2009-03  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you