Page 1

OCAK

/ JANUARY

2007

• ALABİLİRSİNİZ

• YOUR

C O M P LI M E N T A R Y C O P Y

»- i - - , r û . ;

İzmir’in bayram yeri - Izmir’s festive square KONAK K a fk a s la rın sahili - On the sh o re s of the C a u c a s u s BA TU M F a n ta s tik bir h a zin e - A fa n ta s tic trea su re


SANDALYECİ A.Ş. / İZM İR www.sandalyeci.com.tr info@sandalyeci.com.tr


skylife Y Ö N E T İM / M A N A G E M E N T

Y ön e tim K urulu Başkanı C h airm a n o f the B o a rd C a nd a n Karlıtekin T ü rk H ava Yolları A dın a Sahibi P u b lish e r o n b e h a lf o f Turkish A irlines G enel M ü d ü r ve Y ön e tim K urulu Üyesi C E O a n d M e m b e r o f the B o a rd Tem el Kotil Tanıtm a ve H alkla İlişkiler Başkanı D ire c to r o f P u b lic R e la tion s a n d A d ve rtisin g H a m d i Irm ak Tel: [02 1 2] 4 6 3 63 6 3 / 1150 Halkla İlişkiler M ü d ürü / P u b lic R ela tion s M a n a g e r M e h m et Dinler Tel: (0212) 4 6 3 6 3 6 3 / 1164 - 2 0 7 8 D icle Y ü rü r d yurur@ thy.com Aysun U lusu a ulusu@ thy.com Tü rk H ava Yolları G enel Y ön e tim Binası A ta tü rk H ava Lim anı 3 4 1 4 9 İSTAN B U L

K A P A K / C O V E R Ö. F A R U K Ü R Ü N D Ü L

00 F— Z

» m m

LU I—

z O O

Y A Y IN / P U B L I C A T IO N Y a p ım / P r o d u c t io n

G enel Yayın Y ö n e tm en i / P u b lish in g D ire cto r Dr. A rif N ihat D ursun n ih a t.d u rsu n @ co rd isg ro u p .co m .tr Yayın K o o rd in a tö rü (Sorum lu) / E dito ria l C o o rd in a to r B ahar K alkan K am acı b a h ar.kalka n @ d isku s.co m .tr E ditö rle r / E dito rs N eslihan P ekd e m ir n eslih a n .p e kd e m ir@ d isku s.co m .tr A yşe B ilg iç a yse .b ilg ic@ d isku s.co m .tr S an a t Y ö n e tm en i / A rt D ire c to r Feyza Y a p u lu fe yza .yap u lu@ d iskus.co m .tr G ra fiker / G ra p h ic A ssista n t Ulaş K aratağ u la s.ka ra tag @ d isku s.com .tr F o to ğ ra f E ditörü / P h o to g ra p h y E d itö r S inan Ç a km a k sin a n .ca km a k@ d isku s.co m .tr İngilizce E ditö rü / English E d itö r V irginia Taylo r Saçlıoğlu B askı-T a kip Ali O sm a n Ş e n tü rk a li.osm an @ a n d.co m .tr R e k la m / A d v e r t is in g

G enel K oo rd in a tö r / G en e ra l C o o rd in a to r Tülin Ç im tulin .cim @ re ka n d .co m .tr D ire ktö r / D ire cto r E bru Ü çe r Y ön e zer e bru .u ce r@ re ka n d .co m .tr R eklam M ü d ürü / A d v e rtis in g M a n a g e r A ta n u r A yvaz a ta n ur.a yva z@ re ka nd .com .tr

i

ÛC

LU _J *

LU Û

z

48

Kafkasların sahili On the shores o f the Caucasus Batum Sadece mavi ve beyaz Simply blue and white Palandöken

o 60

İzmir'in bayram yeri Izmir's festive square Konak

cordis

S53S SU

dıs (ÜSE

Tel: [02 1 2] 2 6 9 4 5 2 7 Faks / Fax: [02 1 2] 2 6 9 4 5 28 Levent M ah. 4. G aze teciler S itesi Ebulula M a rd in Cad. Ülgen S ok. 18 A/1 A katla r / İstanbul s k y life @ co rd isg ro u p .co m .tr h ttp ://w w w .c o rd is g ro u p .c o m .tr Tel: [02 1 2] 3 2 5 01 5 0 - 5 1 - 52 Faks: [02 1 2] 3 2 5 01 4 3 B a s k ı - C i l t / P r in t i n g - B in d in g

D o ğa n O fset Yayıncılık ve M atba a cılık A.Ş . Tel: [02 1 2] 6 2 2 19 0 0 h ttp ://w w w .d o g a n o fs e t.c o m R e n k A y r ım ı / C o l o u r S e p e r a t io n

Y ed ire n k G ra fik ve R enk Ayrımı H izm etleri Tic. A.Ş . Tel: [02 1 2] 2 17 9 8 8 9 7renk@ 7ren k.com Skylife dergisine internette, w w w .thy.com üzerinden SKYLİFE ikonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. / Access SKYLİFE magazine on the internet by clicking the SKYLİFE ıcon in www.thy.com Skylife dergisi ile ilgili öneri ve şikayetleriniz için customer@ thy.com adresine mail gönderebilirsiniz. / Any suggestions or complaints about Skylife magazine are welcomed a nd should be addressed t o customer@thy.com. Dergimizde yayımlanan yazı ve fotoğraflardan yayıncının izni alınmadan, kaynak belirtilmeden tam veya özet alıntı yapılamaz. Neither. text nor photographs from this publication rhay be reproduced either in full or summary without acknowledıng the source and wİthout prior permission from the publisher. Skylife. THY tarafından ayda bir yayımlanır. Skylife is published m onthly b y Turkish Airlines.

8 Cityscope 126 Rehber / Guide 156 Bilgi / Info 198 Test


72 84

106

Fantastik bir hazine A fantastic treasure Aşka adanan kent City o f love Aphrodisias

116

96

Anıt orman A national monument Çığlıkara Rumeli mutfağı Rumeiian cuisine

Gaziantep'in renkleri Yemeni ve kutnu Coiors o f Gaziantep Yemeni shoes and kutnu fabrics

200 Oyunlar / Puzzie 202 Video ve Müzik / Video and Music 208 Ayın Konuğu / Guest o f the Month


BAŞKAN’DAN MEKTUP LETTER FROM THE CHAIRMAN

Sayın Yolcularımız,

Dear Passengers,

Geçen sene olduğu gibi Skylife'ın Ocak sayısında Türk Hava Yolları'na ve geleceğe matuf bazı değerlendirmeler yapmak üzere sizlere hitap etmekten kıvanç duyuyorum. Her sektörde olduğu gibi sivil havacılıkta da işlerin yükselişte ya da düşüşte olduğu ardışık dönemler yaşanagelmiştir. Son dört yıldır bu alanda Türkiye'de tecrübe edilen gelişmeleri ise salt bir iş çevriminin (business cycle) yükselen devresi olarak nitelemek yetmez. Sivil hava taşımacılığında genel ekonomik büyüme ile desteklenen yapısal bir değişim ve geri kayması söz konusu olmayan bir ölçek sıçramasından bahsetmek daha doğru olur. T.C. Ulaştırma Bakanlığı tarafından uygulamaya konan atılımcı politikaları doğru okuyan THY Yönetimi, yerinde ve zamanında aldığı kararları birer birer tatbik ederek bu politikaları inançla desteklemiştir. Alımına 2004'te karar verdiğimiz 61 yeni uçağın yarısı 2006 sonu itibariyle filomuza katılmış oldu. Geçen yıl açtığımız 23 yeni hat ise THY uçuş ağını yepyeni bir görünüme taşıdı. Sadece Çağrı Merkezi'yken, Müşteri İrtibat Merkezi'ne dönüştürdüğümüz 444 0 849 hizmetimiz artık sizlerin hayatını kolaylaştıran bir niteliğe büründü. Günde 300 seferden, 500 sefer yapan bir şirket kimliğine taşıdığımız THY İstanbul Üssü'nde aşırı sıkışan trafiğe rağmen zamanında kalkışlarda %83 oranını 2006'da yakalayarak AvrupalI emsalleri arasında 2. sıraya yükseldi. THY Yönetimi olarak oluşturduğumuz stratejinin bir bileşeni de mevcut havayolu ittifaklarından birisine üye olmaktı. Ancak, hangi tercihin hem Türk Hava Yolları ve müşterilerine, hem de katılacağı ittifaka ve müşterilerine azami katkıyı sağlayacağını belirlemek için yoğun temaslarla, incelemelerle ve müzakerelerle dolu iki yılın geçmesi gerekti. Nihayet 9 Aralık 2006'da imza ettiğimiz Mutabakat Zaptı ile Star Alliance mensupları arasına katılma sürecini başlattık. Zaten var olan yüksek hizmet standardına,

İt gives me pride to address you here, as I did last year, in the January issue o f Skylife magazine, with some assessments regarding the future o f Turkish Airlines. İn civil aviation as in every sector there are cyclic ups and downs. The developments experienced in Turkey över the last four years however cannot be attributed merely to an upward trend in the business cycle. VVhat has happened could instead be more aptly termed a structural change in civil aviation, backed up by overall economic grovvth, and a ieap forvvard from vvhich there can be no slipping back. Correctly reading the initiatives taken by the Ministry o f Transportation, the management o f Turkish Airlines has lent Its full support to each and every one o f these apt and timely innovative poiicies. By the end o f 2006, half o f the 61 new aircraft we decided to purchase in 2004 had joined our fleet. Meanwhile, the 23 new routes we introduced last year have changed the face o f Turkish Airlines' flight netvvork. Not only that, but we upgraded our Cali Çenter to a Customer Relations Çenter, making our 444 0 849 service even more convenient for you to use. Despite congested traffic at our İstanbul base, vvhere the number of daily flights has risen from 300 to 500, we captured second place among our counterparts in Europe for on-t ime takeoffs in 2006 with a success rate o f 83%. One component o f the strategy we developed as the management o f Turkish Airlines was to become a member o f the one o f the vvorld's existing airline ailiances. But determining vvhich choice would offer the maximum benefit both to Turkish Airlines and its customers and to the alliance, and its customers, that we vvouid join required a full tvvo years o f study and negotiations. Finaliy, on 9 December, we signed a Protocol Agreement with Star Alliance, thereby initiating the membership process. Y/ith Star Alliance accreditation, the value we already place on çuality, flight safety and high standards o f service will gain further recognition throughout the vvorld,


kaliteye ve uçuş emniyetine ilişkin değerlerimiz, Star Alliance akreditasyonu ile tüm dünyada daha rahat algılanır ve bilinir hale gelecek. Müşterilerimize sunacağımız yepyeni seçenek, imkân ve fırsatlar sayesinde Küresel Havayolu kimliğimiz tam anlamıyla perçinlenecek. 2006 senesi, başta Ankara Esenboğa olmak üzere İzmir Adnan Menderes, Dalaman ve Gaziantep Uluslararası havalimanlarının yepyeni terminal binalarıyla açılmasına şahit oldu. Devlet Hava Meydanları işletmesi'nin özverili çalışmaları ile ülkemize kazandırılan bu eserler THY ürününün yeni zirvelere taşınmasına da dayanaktır. 2007, Türk Hava Yollarfnın İkramda yepyeni bir anlayışla mükemmelliğe yöneleceği yıl olacaktır. Kurduğumuz Turkish-Do&Co şirketi ile THY'de bir ikram devrimi yaparken aynı zamanda Havayolu ikram Sektörü'nde de bir dünya markası olmayı hedeflerimiz arasına aldık. Airbus 310 filomuzdan 2007'de bir, 2008'de iki uçak olmak üzere şimdilik toplam üç uçağı Kargo'ya dönüştürmek için düğmeye bastık. Gelecekte nisbi önemini büyük ölçüde artıracağını öngördüğümüz kargo taşımacılığında da iddialıyız. Geniş Gövdeli Uzun Menzilli yeni nesil uçak alımı için çalışmalara başlayıp Türk Hava Yolları filosunun 2015'te alacağı şekle karar vereceğimiz bir döneme giriyoruz. Yönetim Kurulu olarak 73 yıllık birikimi en iyi şekilde değerlendirip Türk Hava Yolları'nı geleceğe güvenle taşımaya azmettik. Bugüne kadar imbikten geçirerek aldığımız kararların isabetli olması mutluluk kaynağımız olmuştur. Siz değerli müşterilerimizin desteğini hak etmek için tüm THY çalışanlarının ellerinden geleni yapma sorumluluğu, duyarlılığı ve ahlakını taşıyor olması da en büyük güvencemizdir. Yönetim Kurulu adına saygılarımı sunarım.

and our reputation as a global airline will be assured thanks to the new choices, possibilities and opportunities we will offer our customers. The past year saw the opening o f new terminal buildings at several airports in Turkey including Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Dalaman and Gaziantep International. These new terminals reflect the dedication o f the Turkish Airport Authority and are going to take Turkish Airlines to even greater heights. İn its ongoing quest for perfection, Turkish Airlines in 2007 is going to introduce a brand new concept o f food and drink. As our newiy formed company, TurkishDo&Co, effects a revolution in this service, we have aiso made it one o f our targets to become a global trademark in the Airline Catering Sector. We have already set things in motion to turn one o f our Airbus 310s in 2007 and two more planes in 2008 into cargo aircraft. For we aspire high in the area o f cargo transport, vvhich we believe is going to become even more important in the years ahead. We have aiso started looking into the purchase o f some o f the new generation o f Wide Bodied Long Range planes and v/ill soon be making decisions as to vvhat Turkish Airlines is going to acquire by 2015. We on the Board are determined to use our 73 years o f experience in the best possibie way to take Turkish Airlines into the future vzith confidence. İt is a source o f happiness to us that the decisions taken up to now have been right on target. Ali o f our Turkish Airlines employees do their level best to earn the confidence o f you, our valued passengers, and their sensitivity, strong moral sense and highly developed sense o f responsibility are our best guarantee for the future. With my best regards on behalf o f the Board o f Directors.

Candan Karlıtekin Yönetim Kurulu Başkanı

Candan Karlıtekin Chairman o f the Board


H O Ş G E L D IN IZ W ELC O M E ABOARD

Sayın Konuklarımız,

Dear Guests,

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı yegane şirketi olan Türk Hava Yolları, başarılarla dolu bir yılı geride bırakırken, 2007'de kendini daha da aşacak, dünyadaki sayılı havayolu şirketleri arasındaki yerini pekiştirmek için hedeflerini daha da geliştirecek adımlar atmaya başlamıştır. Hedeflerimizin asıl gayesi, siz değerli yolcularımızın memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaktır. Güçlü geçmişi ve deneyimli kadrosuyla Türkiye’yi dünyada temsil eden Türk Hava Yolları, fiziksel büyümesine paralel olarak konuklarına sunduğu hizmet kalitesini de her geçen gün artırmaya devam edecektir. Hedefimiz dünyanın ilk on havayolu şirketi arasına girmektir. Bu yolda emin adımlarla ilerlerken, 2006 yılında filomuza katılmaya başlayan uçaklarımızla bir taraftan koltuk kapasitesini artırmayı, diğer taraftan da uçuş ağımızı genişletmeyi sürdürdük. Halen yurtdışında 103 noktaya düzenlediğimiz seferlerle Türkiye’yi dünya ile buluşturmaya devam ediyoruz. 2006 yılında hizmet verdiğimiz yaklaşık 17 milyon yolcu sayısını 20 milyona çıkarmayı planlıyoruz. Bu gelişim süreci içinde yeni yıla dünyanın en büyük havayolu ittifakı olan Star Alliance'a katılım yönünde ilk büyük adımı atarak giriyoruz. 1997 yılında kurulan Star Alliance, müşterilerine dünya çapında erişim ve iyi bir seyahat deneyimi sunabilen, gerçek anlamda ilk global havayolu ittifakı olma özelliği taşıyor. Üye sayısını hızla artıran Star Alliance, yüzda 23 pazar payıyla en çok yolcu taşıyan ve çok bağlantı sunan ittifak özelliğini koruyor. Ortaklığımız ile Star Alliance arasındaki mutabakat brotokolü 9 Aralık günü imzalandı, tam entegrasyon sürecinin ise 16 ay içinde tamamlanması öngörülüyor. Katılım sürecinin başarıyla sona ermesiyle Türk Hava Yolları, Star Alliance'ın 21'inci üye kuruluşu olacak, logosu 841 havalimanında Star Alliance logosuyla birlikte yer alacak. Hali hazırda filosundaki 101 uçakla Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika kıtalarına uçuş yapan Ortaklığımız, Star Alliance ittifakına katılımı ile birlikte yolcularına 162 ülkede

As it leaves behind a successful year, Turkish Airlines— Turkey's one and oniy fiagship carrier— has already begun taking steps to further develop its target o f surpassing itseif in 2007 and consoiidating its place among the vvorid’s top airiines. The true objective o f these goais is to raise the satisfaction o f you, our valued customers, to the highest possibie ievei. İn parallei with its physicai grovvth, Turkish Airlines, which represents Turkey to the vvortd with its solid past and experienced staff and crews, is going to continue to improve the puality o f the services it offers its guests with every passing day. Our goal is to enter the ranks o f the vvorid's top ten airiines. As we move forvvard confidently along this path, we are continuously expanding our flight network on the one hand, vvhile increasing our seating capacity through the new airpianes joining our fieet in 2006 on the other. With reguiar flights to 103 destinations abroad, we are continuing to bring Turkey and the worid together. We are aiso planning to increase the number o f our passengers from the 17 million we served in 2006 to 20 million in the near future. During this deveiopment process we have also taken our first majör step tovvards joining the Star Alliance, the world's iargest global airiine network. Established in 1997, Star Alliance has the distinction o f being the first truly global aviation alliance that can offer its customers woridwide reach and a smooth travel experience. Thanks to its rapidly growing membership, Star Alliance is the network that carries the İargest number of passengers, with the most connections and a 23% market share. The protocol agreement signed betvveen our airiine and Star Alliance on 9 December envisages completion o f the full integration process vvithin 16 months. When it has successfully conciuded the membership process, Turkish Airlines will become Star's 21 st member, and its logo will appear together with the Star Alliance logo at 841 airports.


927 şehre, günde 17 bin 500’den fazla uçuş olanağı sağlayacak. Yolcularımıza ayrıca, özel yolcu programlarından, dünyanın dört bir yanındaki yolcu salonlarından ve ittifakın özel ücret hizmetlerinden faydalanma fırsatı sunulabilecek, Türk Hava Yolları ile Star Alliance’ın ittifakı, Ortaklığımızın merkezi İstanbul’a da büyük bir değer katacak. Yüzyıllarca Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan İstanbul, artık dünya havacılığının da 'Boğaz Köprüsü' olacak. Yapılan uçuşları birbirine bağlamak için çok önemli bir 'hub' konumuna gelmesiyle İstanbul, hem Türk Hava Yolları'nın, hem de ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Sayın yolcularımız, dünya havacılık sektörünün yükselen yıldızı olarak hedefimiz, bir dünya markası haline gelebilmektir. Bu doğrultuda kendimizi, uluslararası rekabetin bir parçası olarak görüyoruz. Dünya devleriyle rekabet edebilecek bir konuma gelme yönünde de emin adımlarla ilerliyoruz. Bu nedenle, Star Alliance üyeliği, bizim için tarihi öneme sahip bir gelişme, bir kilometre taşıdır. Filosundaki 101 uçağa yenilerini ekleyecek olan Türk Hava Yollan, 2007 yılında ülkemizi dünyada temsil edecek en önemli marka konumuna gelecektir. Son dönemde havacılık sektöründe yaşanan büyümenin çok üzerinde bir gelişme yakaladık. Son yıllardaki performansımızla dünya havacılık sektöründeki pazar payımızı yüzde 0.59'dan yüzde 1,1'e çıkardık. 2006 yılının ilk dokuz ayında Avrupa'nın en fazla büyüyen taşıyıcısı olduk. Genç ve modern uçaklarımızla, filo bakımından dünyanın en büyük 27’nci havayolu şirketiyiz. Her gün daha da büyüyen yapımızla, kaliteyi iş yapma biçimimizin ayrılmaz bir parçası haline getirmenin gayreti içinde, sizlere daha iyi hizmet vermeye önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz. Star Alliance ittifakına katılım için gerçekleştirilen bu tarihi adımın, hem Ortaklığımız hem de ülkemiz adına hayırlı olmasını diler, tekrar yeni yılınızı ve Kurban Bayramı’nızı en içten dileklerle kutlarım.

American, Asian and African continents with the 101 aircraft in its fieet, access to more than 17,500 fiights daiiy to 927 cities in 162 countries. Our passengers will aiso benefit from frequent flyer programs, have access to passenger lounges around the world, and be eligible for the alliance's special fare programs. Turkish Airlines' affiliation with Star Alliance is going to be a big boon for İstanbul as vvell, the home base o f Turkish Airlines. The gatevvay between Europe and Asia for centuries, İstanbul is now poised to become the ‘Bosphorus Bridge’ o f global aviation. İstanbul will become Star Alliance’s main hub at the crossroads o f Europe and Asia, contributing not only to Turkish Airlines but to the promotion o f Turkey around the world. As the rising star o f the vvorld aviation sector, our goal is to become a global trademark. We therefore see ourselves as part o f the international competition and are moving confidently ahead to the day when we can compete with the vvorld's giants. Joining the Star Alliance is therefore a milestone for us, a development o f historic importance. Adding more new aircraft to the 101 already in its fieet, Turkish Airlines in 2007 is going to become Turkey's ieading trademark around the world. We have recently captured a grovvth curve that far exceeds that o f the aviation sector, raising our global market share from 0.59 to 1.1% to become Europe's fastest grovving carrier in the first three quarters o f 2006. With our modern, young airplanes, we are now the 27th largest airline in the vvorld in terms o f fieet. And vvith our ever-expanding corporate structure, we are going to continue in the years ahead to make quality an integral part o f our way o f doing business in an effort to provide you, our valued passengers, vvith better service. İn the hope that this historic step taken to join Star Alliance vvill be auspicious both for our airline and for Turkey, again I vvould like to vvish ali o f you a happy nevv year and a joyous Feast o f Sacrifice.

Doç. Dr. Temel KOTİL Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

Temel KOTİL, Ph.D. CEO and Member o f the Board


CITYSCOPE

SERGİ EXHIBITIONS

İstanbul’un sultanları A m sterdam ’da Istanbul’s sultans in Am sterdam

...» ■' ■ (N KM SN M ^

8 S K Y L İF E 1 / 2 0 0 7

İstanbul, dört ay boyunca Hollanda’nın başkenti Am sterdam ’ın önemli sanat merkezlerinden biri olan tarihi kilise De Nieuvve Kerk’e konuk oluyor. Osmanlı kültürünü İstanbul üzerinden anlatan ‘İstanbul: Kent ve Sultan’ sergisi, çoğu Topkapı Sarayı’ndan olmak üzere, Türk İslam Eserleri Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi, Sabancı Müzesi’nden 300 eseri bir araya getiriyor. 14 Aralık’ta Kültür ve Turizm Bakanı Atilla K oç’un da katıldığı törenle Hollanda Kraliçesi Beatrix tarafından açılan sergide, padişahların portreleri, kutsal emanetler, kaftanlar, halılar, sultanlara sunulmuş hediyeler, bilim ve edebiyat eserleri, hatlar, önemli tarihi olayları anlatan resim ve minyatürler, çiniler, mistik objeler, nargileler, müzik enstrümanları yer alıyor. Tüm bu eserler görkemli Ortaçağ kilisesinin iç mekânında Kossman & De Jong Exhibition Architects tarafından tasarlanan, adları Çarşı, Kahvehane, Hamam, Yalı, Mezarlık, Cami, Tekke, Kütüphane, Topkapı Sarayı’nda Yaşam, Saraydaki HollandalIlar, Sarayın Kalbinde, Harem olan 12 farklı bölümün içinde sergileniyor. Sergi, farklı dilde açıklama yapılacak kulaklıklarla gezilebilecek. Türkçe versiyonun sesi ise Türk pop müziğinin ‘diva’sı Sezen Aksu’ya ait. 15 Nisan’a kadar açık kalacak sergide, film gösterimi, söyleşiler ve özel etkinlikler de düzenlenecek. Ayrıntılı bilgiyi www.nieuwekerk.nl adresinden de alabilirsiniz. Tel: (+31 20) 638 6909

For the next four morıths, İstanbul is the guest o f De Nieuvve Kerk, an historic church and one o f Amsterdam 's leading art centers. An exhibition, ‘İstanbul: The City and the Sultan’, illustrating Ottoman culture through the history o f İstanbul, is bringing together some 300 objects, mainly from Topkapı Paiace, with others from the Turkish and Islamic A rt Museum, Sadberk Hanım Museum and Sabancı Museum. The exhibition, opened on 14 Decem ber by the Dutch Oueen Beatrix in a ceremony also attended by Tourism M inister Atilla Koç, includes portraits o f the sultans, the sacred relics o f the Prophet, caftans, carpets, gifts presented to the sultans, scholarly and literary works, calligraphy, paintings and miniatures depicting historical events, tiles, mystical objects, water pipes and musical instruments. The objects, in a design by Kossman & De Jong Exhibition A rchitects inside the magnificent medieval church, are divided into 12 different categories: Bazaar, Coffeehouse, Bathhouse, Wooden Villas, Cemetery, Mosque, Tekke, Library, Life in Topkapı Palace, Dutch a t the Court, İn the Heart of the Palace, and the Harem. Headphones are available with exhibition tours in various languages; the Turkish version is by Turkish pop ‘diva ’ Sezen Aksu. Films, intervievvs and other special activities are being organized throughout the exhibition, which runs through 15 April. For further detaiis, visit the website, www.nieuwekerk.nl. Tel: (+31 20) 638 6909


Göl Malikaneleri'’n in genişliği, konforu ve güvenliği farklılık yaratır!... 5000m2'ye varan bahçeleri ile, ikisi tek kata kurulu, 750 m2,den 1250m2,ye kadar 8 ayrı tipte malikane .. Yelken, sörf, kano ile su sporları, Türkiye'nin ilk ve tek gerçek off-road pisti, binicilik merkezi ve rekreasyon alanı ile benzersiz olanaklar .. Düşlediğiniz evi kendiniz kurun: 250m2salon, 70m2mutfak, 50m2banyo, servis odası, çalışma odası, misafir süiti, banyolu çocuk odaları, hizmetli bölümü, 5 araçlık kapalı otoparkı, terası ve verandaları ile görülmemiş konfor .. 24 saat devriye gezen araçlı korumalar ile kale gibi güvenlik ., Büyükçekmece gölü kıyısında

mavi-yeşil bir manzara Sadece 63 malikane. Seçkin aileler keyifle yaşasın diye.

Lina

A L K E N T İS T A N B U L 2 0 0 0 □ G Y O . p ro je s id ir .

%

III. FAZ

G Ö L M A L İK A N E L E R İ Tel: 0212 889 04 35 pbx Fax: 0212 889 08 74 Gsm: 0532 767 99 12 ww w.alkent2000.com .tr


CITYSCOPE

SERGİ EXHIBITIONS insanlığın haberleşm e serüveni The story of human Com m unications

Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi, arka arkaya açtığı iki arkeoloji sergisinin ardından insanların haberleşmeyi, hem teknolojik hem de duygusal yönüyle ele alan ‘“Nur-ı Dîdem Kızım Hâmidem” - Dünden Yarına Haberleşmenin Serüveni’ başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi, bireysel haberleşmenin serüvenini, konunun genişliği nedeniyle birkaç boyutta ele alıyor. Teknoloji boyutunda ilk insanların haberleşme araçları olan duman, ses, ateş kuleleri, ilkel telgraf şifreleri ve sahra postası anlatılıyor. Endüstri devriminden sonra yaşanan telsiz, telgraf, telefon, teleks ise siyasi ve sosyolojik gelişimleri içinde ele alınıyor. Yazının icadından sonra haberleşmeyi kolaylaştıran mektuplar teknolojik serüven içinde ayrı bir boyutta işleniyor. Sergide, Yapı Kredi Koleksiyonu’nun yanı sıra PTT Genel Müdürlüğü PTT Müzesi, Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi ile Mehmet Günyell, Haluk Perk ve Kemal Suman koleksiyonlarından yaklaşık 400 eser yer alıyor. 25 Mart’a dek ziyaret edilebilecek olan serginin küratörlüğünü Şennur Şentürk, tasarımını Sadık ve Ayşe Karamustafa, danışmanlığını ise Mustafa Kaçar ile Selim Eyüboğlu yapıyor. . Tel: (0212) 252 47 00

Bir Paris rüyası A Parisian dream

10 S K Y L IF E 1 / 2 0 0 7

Follovving two archaeological exhibitions, Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Museum is hosting an exhibition entitied “‘My Beloved Daughter Ham ide” - The Story of Communications Past to Future’, which takes up both the technologicai and the emotional aspects o f communication among humans. Owing to the breadth o f the subject, the exhibition considers the history o f human Communications in several dimensions. İn the technologicai dimension, such means o f communication as smoke, sound, fire tovvers, primitive teiegraph codes and the fieid post are treated aiongside the wireiess, teiegram, teiephone and teiex as part o f poiiticai and socioiogicai deveiopments foilowing the industriai Revoiution. Letters, vvhich facilitated communication follovving the invention o f vvriting, are accorded separate treatment. Inciuded in the exhibition are approximately 400 items from Yapı Kredi’s own coiiection and the coilections o f the PTT Museum o f the General Directorate o f Post, Teiephone and Teiegraph and the Vehbi Koç Foundation’s Sadberk Hanım Museum, as weli as from the private coilections o f Mehmet Günyeii, Haluk Perk and Kemal Suman. Curated by Şennur Şentürk, the exhibition was designed by Sadık and Ayşe Karamustafa vvith Mustafa Kaçar and Selim Eyüboğlu as consuitants. Through 25 March. Tel: (0212) 252 4 7 00

Birçok ulusal ve uluslararası ödüle sahip olan Tamer Hartevioğlu, çekimleri iki yıldan fazla süren ve Cafe Tur ile TOTAL sponsorluğunda gerçekleşen çalışmasında, izleyicisini 360 derecelik panoramik fotoğrafların kalbine konumlandırarak Paris’te büyülü bir yolculuğa çıkarıyor. 13 Ocak’a dek İstanbul Fransız Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak olan ‘Panoramik Bir Rüya: Paris’ başlıklı sergi, 17 Ocak24 Şubat tarihlerinde İzmir Fransız Kültür Merkezi’nde de gerçekleştirilecek. Tel: (0212) 334 87 40

VVİnner o f several nationai and internationai avvards, Tamer Hartevioğlu takes visitors on a magicai journey into the heart o f Paris vvith a 360degree photographic panorama. Sponsored by Cafe Tur and TOTAL, the project took över two years to shoot. 'Paris: A Panoramic D ream ', vvhich vviii be at Istanbul’s French Cultural Çenter until 13 January, wiil be shovvn iater at İzm ir’s French Cultural Çenter from 17 January to 24 February. Tel: (0212) 334 87 40


*

%

r

t f c

e

c

覺 t y

Energy of a person is the creator of motion; and motion creates the city. We are here to transform this energy: From city to people and from people to city.. That's why we are DENIMO.

Turkish Fashion Fabrics

Munich Fabric Start 0 7 . 0 2.0 7

- 0 9 . 02.07

Turkish Fashion Fabrics 1 4 . 02.0 7

- 16 . 0 2.0 7

Texworld Fabrics 2 0 . 02.0 7

- 2 3 . 0 2.0 7

**覺

London Turkish Fashion Fabrics 0 3 . 0 4 .0 7

- 0 4 . 0 4.0 7

W M


CITYSCOPE

SERGİ EXHIBITIONS Toprak ve Lif Earth and Fiber

Sekiz sanatçının geçmişi binli yıllarla ölçülen malzemelere ve konuya, yeni arayışlarla yaklaşarak ürettikleri yapıtlardan oluşan To p rak ve Lif 2007’ sergisi. 11 0 c a k -1 0 Şubat tarihleri arasında Galeri A pel’de... İlki, ‘Sanart 92 Sempozyumu’ kapsamında Ankara’da düzenlenen sergi dizisinin bu yılki sanatçıları; Bayram Candan, Can Göknil, Erica Beard, Güler Güngör, irfan Önürmen, Ramazan Bayrakoğlu, Raziye Kubat ve Şakir Gökçebağ. Tel: (0212) 292 72 36

An exhibition, 'Earth and Fiber 2 0 0 7 ’, consisting o f works produced by eight artists in a new approach to subject and materials with a pa st measured in thousands o f years, will be held at Gallery A pel 11 January to 10 February. This year's artists in the series o f exhibitions, the first o f which was organized as p a rt o f the ‘Sanart 92 Sym posium ’ in Ankara, include Bayram Candan, Can Göknil, Erica Beard, Güler Güngör, İrfan Önürmen, Ramazan Bayrakoğlu, Raziye Kubat and Şakir Gökçebağ. Tel: (0212) 292 72 36

“Satacak Ferrarisi Olmayan Gezginlere” “Travelers vvithout a Ferrari to Seli” Fotoğrafçı Mustafa Önder, geçen yıl dört ayı aşkın bir sürede Avustralya’dan Kamboçya’ya, Vietnam’dan Tokyo’ya, on ülkeyi kapsayan gezisinde çektiği fotoğrafları ‘Stopovers’ adlı sergisiyle bir araya getiriyor. Stopovers, “ bir yerden bir yere yapılan yolculuğun bir ya da birkaç yerde duraklama yapılarak tamamlanması” anlamına geliyor. Güzergâhlarını bu şekilde ayarlayan havayollarıyla uçup uçağın aktarma yaptığı ülkelerde bir süre konaklayarak seyahat eden sanatçının uzakları yakınlaştıran fotoğraflarını, 23 Ocak23 Şubat tarihlerinde Article Art Gallery’de izleyebilirsiniz. Tel: (0212) 251 86 07

Kitap sahiplerinin mührü Ex Libris seals

12 S K Y L İF E 1 / 2 0 0 7

İn an exhibition he cails ‘Stopovers’, photographer Mustafa Önder brings together the photos he shot on a trip lasting more than four months that he took last year to ten countries from Australia and Japan to Cambodia and Vietnam. ‘Stopovers’ means “a journey that is made from one place to another by stopping off at different places along the way. ’’ You may view these photographs, in which the artist brings the faravvay closer by staying briefly in the countries through which he was routed by the airiines that arranged his itinerary, at Article Art Gallery from 23 January to 23 February. Tel: (0212) 251 86 07

Kitapseverlerin kitaplarının iç kapağına yapıştırdıkları, üzerinde adlarının ve değişik konularda resimlerin yer aldığı küçük boyutlu grafik çalışmalara verilen ad olan ‘exlibris\ bir ihtiyaç grafiği olarak doğmasına karşın, estetik kaygılarla yapılan özgün yapıtlar. Çok uzun bir geçmişe sahip olan bu sanat dalı, Hasip Pektaş’ın çalışmalarıyla AnkaralI sanatseverlerle buluşuyor. Eserleri, Belçika, Danimarka ve İtalya Exlibris müzelerinde yer alan sanatçının exlibrislerini, 10 Ocak’a dek Galeri Soyut’da görebilirsiniz. Tel: (0312) 438 86 70

Although the ‘Ex Libris’ seals with their names and other graphic designs that bibliophiles attach inside the front covers o f their books were originally born o f necessity, they are at the sam e time unique works o f art produced with aesthetic considerations in mind. Hasip Pektaş is bringing Ankara art lovers this venerable artistic genre in a project consisting o f works o f his from the Ex Libris Museums o f Belgium, Denmark and Italy. At Gallery Soyut through 10 January. Tel: (0312) 438 86 70


lu CL O O

SERGİ EXHIBITIONS Bir sergi iki yol Tw o ways, one exhibition

C /) '

£

M h w

o a * * - " * - . ....

Aydın Ayan retrospektif sergisi An Aydın Ayan retrospective İş Sanat Kibeie Galerisi, gerçekçi figürleri, çağdaş ve etkili anlatımıyla çağdaş Türk resminin önemli sanatçılarından olan Aydın Ayan’ın 35. sanat yılını retrospektif bir sergiyle kutluyor. 11 Ocak-24 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek sergide, Ayan’ın sanat yaşamının on evresini ve değişik yönelimlerini yansıtan, aralarında desen ve gravürlerinden örneklerin de bulunduğu yüzü aşkın eser sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Tel: (0212) 316 15 80

To mark his 35th year as a painter, İş Sanat Kibele Gallery is holding a retrospective to honor artist Aydın Ayan, one o f the leading representatives of modern Turkish painting for his realistic figures and moving and contemporary mode o f expression. At the exhibition, 11 January24 February, art lovers will have a chance to see över a hundred vvorks, ineluding dravvings and engravings, that iliustrate the ten stages in Ayan's artistic career and the many different approaches he has taken. Tel: (0212) 316 15 80

Sonsuz görsel olasılıklar Endless visual possibilities

PEACE tro u g h th e

BLOOD

M a rc e l van Eeeden

14 S K Y L IF E 1 / 2 0 0 7

Ressam Nimet Yardımcı ve fotoğraf sanatçısı Ali Ethem Keskin’in Şevket Yardımcı Vakfı sponsorluğunda düzenlenen ‘Bir Sergi İki Yol’ sergisi, 12-27 Ocak tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi’nde sanat severlerle buluşuyor. Yardımcı’nın klasik otomobilleri resmettiği yağlıboya tabloları izleyenleri nostaljik bir yolculuğa çıkarırken Keskin’in fotoğrafları Kaçkarlar’dan Karadeniz’e bir rota gösteriyor. Rize’nin kültürel haritasını adeta yeniden çizen bu yolculuk, kentin ve çevresinin az bilinen doğal ve kültürel güzelliklerini gözler önüne seriyor. Tel: (0212) 251 56 00

Sabancı Üniversitesi Kasa Galeri’de 10 Ocak’ta açılan ‘Sonsuz Olasılıklar’ sergisi, biri Türk, diğeri HollandalI iki sanatçının, Gökçen Cabadan ve Marcel van Eeeden’in yanı sıra disiplinlerarası sanat platformu EPPR’ın çalışmalarına yer veriyor. Küratörlüğünü Adnan Yıldız’ın üstlendiği sergide, küreselleşmeyle birlikte baş döndürücü bir hızla değişen sonsuz görsel olasılıklarla dolu yeni dünyamızda resim sanatının konumu irdeleniyor. Sergiyi 23 Şubat’a kadar görebilirsiniz. Tel: (0212) 292 49 39

Painter Nimet Yardımcı’s and photographer Ali Ethem Keskin’s exhibition, ‘Two W ay s, One Exhibition’, sponsored by the Şevket Yardımcı Foundation, is taking place 12-27 January at Istanbul’s Atatürk Cultural Çenter. VVhile Yardımcı’s oil paintings depicting classic cars take visitors on a sentimental journey, Keskin’s photographs trace a route from the Kaçkar Mountains down to the Black Sea coast. This journey, vvhich literally redraws the cultural map o f the eastern Black Sea town o f Rize, reveals the little known naturai beauty and cultural riches o f both the town and its environs. Tel: (0212) 251 56 00

İn the ‘Endless Possibilities’ exhibition opening 10 January at its Kasa Gallery, Sabancı University is hosting the projects o f two artists, one Turk, the other Dutch, Gökçen Cabadan and Marcel van Eeeden and o f art platform EPPR. Curated by Adnan Yıldız, the exhibition examines the position o f painters in our new world vvith its endless visual possibilities that are changing vvith dizzying speed due to globalization. Through 23 February. Tel: (0212) 292 49 39


T ü rk m is a firp e rv e rliğ i 2 1 . yü zyıld a . Dünya yüzyıllar boyunca bizi misafirperverliğimizle tanıdı. Bu özelliğimizin 21. yüzyıl teknolojileri karşısında önemini yitireceğini sanan varsa yanılır. Bunun en güzel kanıtı, Temsa markasıyla Adana'da geliştirip ürettiğimiz otobüs ve midibüsler. Başta amiral gemimiz Temsa Diamond olmak üzere, konuklarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için en modern teknolojilerle donattığımız bu araçlarla, bugün dünyaya yalnız teknoloji değil, geleneksel Türk misafirperverliğini de ihraç ediyoruz. i. -.7 >

U û z m

o v td

w,

T www.temsa.com.tr

E

M

0 ©

“ OtobÜSİC d flh s k fiy İflİ”


CITYSCOPE

SERGİ EXHIBITIONS Fikret Mualla’ya saygı R espect for Fikret Mualla 2007, Fikret M ualla’nın aramızdan ayrılışının 40. yılı... Ressamın anısını yenilemek gayesiyle Jaqueline ûuillere Üstünel bütün yıl boyunca devam edecek, ‘Fikret M ualla’ya Saygı’ adlı bir sergiler süreci hazırladı. 20 Türk ve 20 yabancı sanatçı, Fikret Mualla’nın eserlerinden esinlenerek birer eser üretti. Bu eserler Fikret Mualla’nın onlara esin veren resimleriyle birlikte sergilenecekler. Şenliğin ilk etabı ise 3-27 Ocak tarihlerinde Paris Champs-EIysee Belediyesi Gösteri M erkezi’nde olacak. İstanbul AKM, Ankara Çankaya Belediyesi Sanat Merkezi, Ürgüp Hadosan, İzmir AKM, Bursa’da da gerçekleşecek olan sergi, Art İstanbul 2007’de tekrar İstanbul’a gelecek. Tel: +33 608 7705

Belleğin defterleri N otebooks of the m em ory 16 S K Y L IF E 1 / 2 0 0 7

İt's been forty years since painter Fikret Mualla departed from our midst. İn an effort to keep the memory of this artist alive, Jaqueline Ouillere Üstünel has put together a series o f exhibitions entitled ‘Respect for Fikret Mualla' vvhich will continue throughout the year. Forty artists, 20 Turkish, 20 foreign, have each produced a work inspired by Mualla’s paintings. These canvasses will be shovvn together vvith those o f Mualla’s that inspired them. İn the first phase o f the festival the vvorks will be exhibited at the Champs-EIysees Show Çenter in Paris 3-27 January. Successive venues include Istanbul’s Atatürk Culture Çenter, the Çankaya Art Çenter in Ankara, Hadosan in Ürgüp (Cappadocia), Izmir’s Atatürk Culture Çenter, and Bursa. The festival will culminate vvith a second exhibition in İstanbul at Art İstanbul 2007. Tel: + 33 608 7705

Çağdaş Türk figür resminin güçlü isimlerinden Temür Köran’ın on üçüncü kişisel sergisi ‘Göçebe Bellek’, Evin Sanat Galerisi’nde açıldı. Belleğine düşen imgelerin izini sürerken, doğal olanı özgür kılan bir ressam olan Köran’ın eserlerini 23 O cak’a kadar izleyebilirsiniz. Tel: (0212) 265 81 58

On yıl sonra Saraybosna Sarajevo ten years on Ali Arif Ersen, 20. yüzyılın insanlığın hafızasına kazınan son büyük trajedilerinden biri olan Saraybosna’yı, on yıl sonra bir sanatçının duyarlılığı ve sorumluluğu içinde bir kez daha hatırlatıyor. ‘Sarajevo’ adlı fotoğraf sergisi, 11 Ocak10 Şubat tarihlerinde Milli Reasürans Sanat Galerisi’nde... Tel: (0212) 231 47 30

With an a rtist's sensitivity and sense o f responsibility, Ali A rif Ersen reminds us once again, ten years on, o f Sarajevo, vvhich has been engraved in human mem ory as one o f the greatest tragedies o f the 20th century. The photography exhibition entitled ‘Sarajevo’ will be on view at Milli Reasürans Art Gallery 11 January to 10 February. Tel: (0212) 231 4 7 30

‘Nomad M em ory’, the third one-man show held by Temür Köran, one o f the biggest names in contem porary Turkish representational painting, has opened at the Evin Art Gallery. Köran is a painter who sets the natural free as he follows up the images lodged in his memory. Through 23 January. Tel: (0212) 265 81 58


en güçlü yapısı Türkiye'ye

Exper, Hızlı Sistem, ZyXEL markalarını sunan Datateknik; VVorkcube, Medyasoft, interajans ve Mindsoffu da bünyesine katarak

ktörün en güçlü yapısını kurdu. Yeni yatırımlarıyla daha da büyüyen Datateknik; şimdi de bölgesel edönüşüm projesini başlatarak, bir ilke daha imza atıyor... sektörün

SİSTEM Dünyanın taze teknolojilerini sunan donanım distribütörü ve mağazalar zinciri

Interaktif web ajansı

Türkiye'nin lider bilgisayar markası e-learning ve kurumsal projeler uzmanı

Türkiye'nin ilk w eb tabanlı kurumsal yazılım çözümü

Türkiye'nin katma değerli yazılım toptanası

Dünyanın en çok tercih edilen netvvork ürünleri üreticisi

ıSfe.

e/

ZyXEL m e d y a s o ft vvorkcube

inTERRKTİF yEHİ fTlED

% )m indsoft

datateknik b i l g i s a y a r s i s t e m l e r i t i c a r e t v e s a n a y i a s ____


CITYSCOPE

SERGİ EXHIBITIONS

'Ulusu Tasarlam ak1 Designing a nation Garanti Bankası’nın bünyesinde faaliyet gösteren Osmanlı Bankası Müzesi, Türkiye’nin bugün bile sıkıntısını çektiği ‘kendini tanıtm a’ çabasına farklı bir bakış açısı getirecek iki önemli projeye ev sahipliği yapıyor. ‘Karadeniz: Seyr-i Türkiye’ belgeseli, A tatürk’ün isteğiyle Türkiye’yi Avrupa’ya tanıtmak amacıyla Avrupa limanlarını dolaşan seyyar sergi gemisini konu alıyor. ‘Ulusu Tasarlamak: 1920’ler ve 1930’larda Avrupa Devletleri’ sergisi ise, Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaşlığa adım attığı dönemde, Karadeniz gemisinin rotasındaki Avrupa ülkelerinde, 1920 ve 30 ’larda hüküm süren siyasi rejimleri gözler önüne seriyor. Garanti Bankası ve Netherlands Culture Fund’ın sponsorluğunu üstlendiği Karadeniz belgeseli, 20 M art’a kadar sürecek olan sergi boyunca müzenin sinema salonunda ücretsiz izlenebilecek. Tel: (0212) 334 22 70

The Ottoman Bank Museum, an adjunct o f Garanti Bank, is hosting a pair of key projects that offer a different viewpoint on the efforts at ‘self-promotion’ that Turkey finds difficuity vvith even today. A documentary, ‘The Black Sea: A Turkish voyage’, focuses on a traveling exhibition ship that tours European ports at Atatürk's behest to promote Turkey in Europe. Meanvvhile an exhibition, ‘Designing a Nation: European States in the 1920s and 1930s’, takes a look at the political regimes governing the European nations on the ship's itinerary in the 1920s and ‘30s vvhen the Turkish Republic was taking it first steps tovvards modernization. Sponsored by Garanti Bank and The Netherlands Culture Fund, the Black Sea documentary can be vievved free o f charge at the museum cinema for the duration o f the exhibition, vvhich runs through 20 March. Tel: (0212) 334 22 70

M ustafa ilgün’ün ‘oyunları 'Play’ vvith M ustafa llgün Arkeoloji ve Sanat Yayınlarfnın ‘üç kat üç konsept' olarak ArkeoPera adı altında yenilenen mekânı, Mustafa İlgün'ün ‘oyun’ konseptli fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. “Acaba fotoğraf ülkesinde herkes çocuk mu” sorusunun cevabını arayanlar sergiyi 9-28 Ocak tarihleri arasında ziyaret edebilir. Tel: (0212) 249 92 26

Archaeology and A rt P ublications’ newly revamped venue, ArkeoPera, based on the concept 'three storeys three c o n ce p ts’, is hosting an exhibition o f photographs by Mustafa llgün centered around the concept of ‘p la y ’. If you're looking for an ansvver to the question, "is everything in the land o f photographs a child", be sure to visit this exhibition, vvhich runs from 9 to 28 January. Tel: (0212) 249 92 26

I 18 S K Y L IF E 1 / 2 0 0 7


CITYSCOPE

MÜZİK MUSIC

S vvayzak

O ca k’ta Babylon January at Babylon Babylon, yeni yılın ilk günlerinde Türkiye’nin en önemli vokallerinden Sertab Erener ve crossover stillerini ustalıkla buluşturan piyanist Sabri Tuluğ Tırpan'ı ağırlıyor. Konser, 5 Ocak’ta... Serüvenlerini ‘elektronik müziği Doğu ile buluşturan yolda keşfedilmemişe yolculuk’ olarak özetleyen Orient Expressions ve Sabahat Akkiraz, 10 Ocak; house, tekno ve elektronika denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Svvayzak, 12 Ocak; art-punk akımının en parlak ve dahi topluluklarından biri olarak kabul edilen Art Brüt, 13 Ocak’ta Babylon'da... Günümüzün en büyük flamenko virtüözlerinden biri olarak kabul edilen Gerardo Nünez ise grubu ile birlikte Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında 17 ve 18 Ocak'ta iki konser veriyor. İstanbulluların 'Love Boat' kıvamındaki yegane eğlencesi ‘Oldies But Goldies’ gecesi, 19 Ocak; Türk rap müziğinin en popüler ismi Ceza, 20 Ocak; Beyrut’un renkli ve egzotik eğlence dünyasının önde gelen topluluklarından biri olan The Chehade Brothers, 24 Ocak’ta... Vurmalı çalgılar ustası Burhan Öçal, Trakya’nın birbirinden yetenekli yerel müzisyenlerinden oluşan Trakya Ali Stars ile elektonik müziğin Fransız duayeni Smadj'ı bir araya getirdiği yeni albümü ile 25, 26 ve 27 Ocak’ta Babylon’u sallayacak. Tel: (212) 292 73 68

İn the first days o f the new year Babylon is hosting Sertab Erener, one o f Turkey’s leading vocalists, and Sabri Tuluğ Tırpan, a pianist who skillfully combines crossover styles. The concert is on 5 January. To be follovved on 10 January by Orient Expressions and Sabahat Akkiraz, who sum up their adventure as ‘a journey into the unknown along a road that combines electronic music with the East’; and on 12 January by Svvayzak, one o f the first names that come to mind at the mention o f house, techno and electronica. Art Brüt, one o f the m ost brilliant and ingenious groups in the art-punk movement, comes to Babylon on 13 January. Gerardo Nünez, regarded as one o f the greatest Flamenco virtuosos o f our day, is giving two concerts with his group on 17 and 18 January as pa rt o f Garanti’s ‘Jazz Green’ concerts. ‘Oldies But Goldies’, a unique İstanbul entertainment ‘Love B o a t’-style, follows on 19 January. Other Babylon guests this month include popular Turkish rapper, Ceza, on 20 January; and The Chehade Brothers, one o f the leading groups o f Beirut’s lively and exotic entertainment scene, on 24 January. Finally, percussion virtuoso Burhan Öçal will rock Babylon to its foundations on 25, 26 and 2 7 January with his latest albüm featuring the French doyen o f electronic music, Smadj, and his talented local musicians from Thrace in the Trakya Ali Stars. Tel: (0212) 292 73 68

Gotan Project İstanbul’da Gotan Project in İstanbul Tango ve elektronik müziği bir araya getiren, tangonun modern yüzü olarak tanınan Gotan Project, 26 Ocak’ta İstanbul’da... Lounge FM 102 tarafından düzenlenen, Nokia Nseries’in sunduğu konser, Tophane-i A m ire'nin büyülü atmosferinde gerçekleşiyor. Tel: (0212) 283 50 50 20 S K Y L F E 1 / 2 0 0 7

As the acknovvledged modern face o f the tango, the Gotan Project, which combines tango and Latin American melodıes with to d a y’s electronic music, is in İstanbul on 26 January. Organized by Lounge FM 102 and presented by the Nokia Nseries, the concert is taking place at the Tophane-i Amire (historic Ottoman Imperial Cannon Foundry). Tel: (0212) 283 50 50


HOLDING Tanrıverdi Mensucat Sanayi FACTORY / S H 0 W R 0 0 M

Tuzludere Mevkii, İstanbul Asfaltı 2. 34870 Çatalca • İstanbul / Turkey EXPORT DEPARTMENT

Tel: +90|212|789 50 0 2 -0 3 Fax: +90(212] 789 52 1 6 - 17

Heimtextil 1 Halle 3.0 Stan

e-mail: export@tanriverdi.com ww w.tanriverdi.com


lu

HABER NEVVS

û_

O O cn

t

o

Tayland’da Türk bahçesi A Turkish garden in Thailand Tayland Kralı’nın tahta çıkışının 60. yıldönümü ve 80. yaşını kutlamak amacıyla Tayland’ın ikinci büyük şehri olan Chiang M ai’de düzenlenen Uluslararası Bahçecilik Sergi ve Fuarı, sevgi temalı ‘Türk Bahçesi’ ile renkleniyor. Yaklaşık üç milyon kişinin ziyaret etmesi beklenen fuarda, Türkiye’nin tarih ve kültürünün Uzakdoğu’da çok geniş bir kitleye doğrudan tanıtılması ve anlatılması hedefleniyor. Fuar, İzmir’in dünyanın en büyük organizasyonu olan Expo 2015 ’e ev sahipliği yapmak için aday olduğu bu dönemde Türkiye'ye iyi bir tanıtma platformu da sağlıyor. 31 O cak’a dek sürecek Sergi ve Fuarı destekleyen kuruluşlar arasında Türk Hava Yollan da bulunuyor.

A ‘Turkish Garden’ on a love theme is adding color to the International Gardening Exhibition and Fair, being organized in Thailand’s second İargest city, Chiang Mai, to celebrate the 80th birthday and 60th anniversary o f the succession to the throne o f the Thai king. Expected to vvelcome around three million visitors, the fair is aimed at promoting and expiaining Turkey ’s culture and history to a broad mass o f people in the Far East. ‘Turkish Garden’ is also a good opportunity for promoting Turkey in this period when İzmir is a candidate for hosting Expo 2015, the vvorld's İargest fair. Turkish Airlines is among the institutions lending support to the Exhibition and Fair, which runs through 31 January.

Lezzet tutkunları bu fuara! Calling ali gourm ets! Yeşilköy Dünya Ticaret Merkezi, Türkiye’nin en büyük gurme fuarına ev sahipliği yapıyor. Bu yıl altıncısı düzenlenen Gourmex ve İkincisi yapılan Wine İstanbul fuarları, 18-21 Ocak tarihlerinde toplam 11 bin metrekarelik iki ayrı salonda tüm profesyonel ve amatör gurmeleri ağırlamaya hazırlanıyor. Fuarlarda 4000’in üzerinde farklı lezzet ve ürün tadımı yapılabiliyor. Afeks Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarların proje danışmanı ise Fidelity Danışmanlık. Ayrıntılı bilgiyi www.gourmexistanbul.com ve www.wineistanbul.com adreslerinden alabilirsiniz.

İstanbul C up şam piyonuna altın raket G olden racket to go to İstanbul C up Champion

\ â

Yeşilköy World Trade Çenter is hosting Turkey’s biggest ever gourm et fair this month. The 6th Gourmex and 2nd Wine İstanbul fairs are preparing to vvelcome ali professional and am ateur gourm ets in two separate 11,000-square m eter halis, 18-21 January. This fair covers över 4000 products available for tasting. Project Consultant for the fairs, which are being organized by Afeks Fuarcılık, is Fidelity i Danışmanlık. For details please visit the vvebsites, w w w .gourm exinstanbul.com and www. vvineistanbul. com.

Türkiye’nin en önemli iki uluslararası spor organizasyonundan biri olan İstanbul Cup, 2007 yılı itibariyle İs ta n b u l’un Sultanı Kim ?’ heyecanıyla tenis severlerle buluşacak. İstanbul Cup’ta üç kez şampiyon olan tenisçiye, Türk kültürünün kadına verdiği değeri simgeleyen altın ve pırlantalarla işlenmiş özel bir raket verilecek.

As o f 2007, the İstanbul Cup, one o f Turkey’s two biggest International sports events, will greet tennis lovers with a new slogan, ‘VVho’s the Sultan o f İstanbul?' A s p e c ia l racket, made o f gold and incrusted with diamonds to symbolize the high position o f women in Turkish culture, w ill be given to the th re e -tim e Cham pion in the İstan b u l Cup.


Şehrin trafiğine girmeden, işten eve dönmek istersiniz... İstediğiniz anda istediğiniz yere uçmak istersiniz... Düşlemeyin yaşayın.

Sınırsız leasing Sınırsız güç... \r *

-

Güç sizin elinizde...

Biz düşlerinizi gerçekleştirmek için varız. Gücümüzü paylaşmak, gücünüze güç katmak arzumuz... Sizlerden aldığımız güçle daha da büyüyen kurumumuzun artan gücü, yine sizin hizmetinizde... Helikopterden otomobile, tırdan CNC tezgahına, tıbbi cihazdan her türlü üretim makinesine, inşaat makinesinden komple fabrikaya ve aklınıza gelecek tüm finansal kiralamalarda... İster KOBİ ister dev holding olun, Fon Leasing hep yanınızda... Yani güç sizin elinizde... % 100 finansman, düşük maliyet, hızlı ve net çözümler, size özgü bütçeleme, uzman kadro, sektör deneyimi... Hepsinden yararlanmak sizin elinizde! Sınırsız leasing fırsatını yaşamak için TeleFON'u arayın. Gücünüzü katlayın.

www.fonleasing.com

FON LEASING

teleFON 444

o 366

"Sınırsız Leasing"


LU

CL O

HABER NEVVS

£ £

O

24 S K Y L İF E 1 / 2 0 0 7

İstanbul’a yeni bir dergi A new İstanbul magazine Türkiye’nin en prestijli dergisi Skylife’ın yayın ekibi Diskus Yayıncılık tarafından hazırlanan İstanbul Şehir dergisi, Ocak ayından itibaren İstanbullu ve İstanbul’u ziyaret eden okurlarıyla buluşuyor. İstanbul tutkunları için vazgeçilmez bir kaynak niteliği taşıyan İstanbul Şehir dergisi, kentin geçmişini, bugününü, geleceğini öğrenmek isteyenlere, şehrin geleneksel dokusundan tarihi mekânlarına, kültürel etkinliklerden sokaktaki yaşama, yeni mimarisinden gelecekteki projelerine kadar tüm bilgileri kapsamlı dosya konularıyla sunacak. Türkçe ve İngilizce iki dilde yayımlanan İstanbul Şehir dergisinin ilk sayısının dosya konuları; değişen silueti ile ‘Yeni İstanbul’, Muhteşem Süleyman’ın Mimar Sinan’a yaptırdığı muhteşem yapı Süleymaniye Külliyesi, Karaköy semtindeki çatı katlarında yer alan Rus Kiliseleri... Yaz aylarında akla gelen İstanbul adalarının kışı, Boğaziçi’nin Osmanlı semti Çengelköy ise incelenen diğer konular arasında... Minyatür İstanbul’un ustası Nusret Çolpan, derginin bu ayki söyleşi konuğu... İstanbul’un antik çağına ait tüm yapılarını İstanbul Şehir’in bu ayki gezi rehberi ile dolaşabileceksiniz. İstanbul Şehir'in yaklaşık 40 sayfalık ‘Rehber’ bölümü ise haritalarla destekleniyor. İstanbul Şehir, İstanbul’a ait her detayı tüm derinliğiyle, farklı bakış açıları ve zengin fotoğraflar ile yeniden kurgulayarak okurlarına dopdolu bir dergi keyfi yaşatmayı hedefliyor. İstanbul Şehir dergisini tüm seçkin kitapevleri ile dergi satış noktalarında bulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgiyi www.istanbulsehir.com adresinden alabilirsiniz.

Brought out by Diskus, the publisher of Turkey’s m ost prestigious magazine, Turkish Airlines in-flight ‘Skylife’, İstanbul City wiil appear monthly starting in January 2007, aimed at İstanbul residents as well as tourists visiting the city. As an indispensable source of Information for İstanbul lovers, İstanbul City offers a wide range o f features on topics as varied as the past, present and future o f the city, the traditionai urban fabric and historic landmarks, cultural offerings and Street life, and new architecture and future projects. Features o f the first issue o f İstanbul City, vvhich appears in Turkish and Engiish, include: the changing skyline o f ‘New İstanbul’, the magnificent Süleymaniye Mosque Complex commissioned by Sultan Süleyman the Magnificent to the architect knovvn as Mimar Sinan, the Ftussian churches on the top floors in Karaköy, winter on the summer resort Princes’ İsiand s. the Bosphorus village o f Çengelköy in Ottoman times, and many others. The intervievv this month is vvith Nusret Çolpan, a painter specializing in modern miniatures o f İstanbul. And you can use this month ’s İstanbul City ‘tour guide’ for a stroli of ali the city’s structures dating back to antiquity. The magazine’s close to 40-page ‘City Guide’ is aiso outfitted vvith maps. Chock full o f fun, İstanbul City aims to offer readers an in-depth look at İstanbul in ali its details through new perspectives and a rich array o f photographs. İstanbul City is available at select bookstores and nevvsagents. For details piease visit the vvebsite www.istanbulsehir.com.


«■>

UNIVERSAL www.polarflc.com

c o n fio e n c e in te x tile s c o n fid e n c e in u n iv e r s a lf a b r ic s

O rg an ize S an ayi B ölgesi, T u rg u t Özal C ad. N o :1 1 4 , İkitelli K ü çü k ç e k m e c e - İstan b u l / T ü rk iy e P ho ne: + 9 0 - 2 1 2 - 6 7 1 0 3 7 4 Fax: + 9 0 - 2 1 2 - 6 7 1 0 3 7 5 K u ş te p e M e v k ii-V e lim e ş e / Ç o rlu / T e k ir d a ğ / T ü r k iy e P h o n e : + 9 0 - 2 8 2 - 6 7 4 5 1 0 8 F ax: + 9 0 - 2 8 2 - 6 7 4 5 1 1 2

u n iv e r s a l@ p o la r f lc .c o m


NEVVS TURK HAVA YOLLARI HABERLER

Türk Hava Yolları Avrupa’nın birincisi Turkish Airlines num ber one in Europe Türk Hava Yolları, Avrupa Havayolları Birliği üyeleri arasında Avrupa’nın ‘En Hızlı Büyüyen’, ‘En Az Bagaj Kaybeden’ ve ‘Zamanında Kalkış Gerçekleştiren’ havayolu şirketi oldu. 2.400 uçağı ile günde 10.720 uçuş yapan ve 160 ülkede 620 noktaya ulaşan Avrupa Havayolları Birliği’nin 2006 yılı ilk dokuz aylık raporuna göre THY, yolcu sayısını en çok artıran havayolu şirketi oldu. Lufthansa, British Airvvays, AirFrance, KLM, Iberia gibi Avrupa’nın büyük havayolu şirketlerinin üye olduğu 31 havayolu şirketi arasında THY, Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23.5 yolcu artışıyla birinci sırada yer aldı. THY zamanında kalkış değerlendirmesinde ise yüzde 86.5 zamanında kalkış gerçekleştirerek en büyük 10 havayolu şirketi arasında yine birinci sıraya hak kazandı. Avrupa Havayolları Birliği raporuna göre Eylül ayında tüm seferler dikkate alındığında binde 4 .3 ’lük bagaj kayıp oranıyla THY, aynı zamanda en güvenilir bagaj taşıyan havayolu oldu. Bagaj kayıp oranı ortalaması, Avrupa Havayolları Birliği üyelerinde binde 16.7’ye çıkıyor.

The fastest grovving airline in the European Airlines Association, Turkish Airlines has aiso been ranked num ber one in baggage handling, fevvest bags lost, and punctual take-offs. The 2006 3rd çuarter report o f the European Airlines Association, vvhose members make 10,720 flights a day on 2,400 aircraft reaching 620 destinations in 160 countries, ranked Turkish Airlines the fasting grovving in terms o f passengers carried. Among the 31 mem ber airlines, vvhich include Europe ’s largest such as Lufthansa, British Airvvays, A ir France, KLM and Iberia, Turkish Airlines placed first vvith a growth rate o f 23.5% in September on the same period last year. Turkish Airlines aiso placed first among the top ten airlines in punctuality vvith 86.5% on-tim e takeoffs. A ccording to the report, when ali flights are considered, Turkish A irlines' lost luggage rate was 0.043%, simultaneously making it the most reliable airline. The average rate o f lost luggage among European Airline Association members is 0.167%.

“Hepimiz birer kalite gönüllüsüyüz” “Each of us is a volunteer for guality” 2006 yılında TS-EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi’ni almaya hak kazanan, Türkiye Kalite Derneği (KALDER) ile ortaklaşa çalışarak Ulusal Kalite Hareketi’ne katılan ve Özdeğerlendirme Hizmeti’ni alan Türk Hava Yolları’nın hizmet kalitesini yükseltmek adına yaptığı bu başarılı çalışmalar her kesimin takdirini kazanmaya devam ediyor. Bunun bir neticesi olarak Türk Hava Yollan, KALDER tarafından düzenlenen 15. Kalite Kongresi’ne ‘Hizmet Sektöründe Kalite Uygulamaları ve Vatandaş Memnuniyeti’ konusundaki bilgi ve deneyimini paylaşmak üzere davet edildi. İDO, KALDER ve çok sayıda konuğun katıldığı kongrede Türk Hava Yolları Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil, Türk Hava Yolları’nın kalite yolundaki çalışmaları ile ilgili bir sunumu paylaşarak “Hepimiz birer kalite gönüllüsüyüz” dedi. Kotil, gelen sorulan da içtenlikle yanıtladı. 26 S K Y L İF E 1 / 2 0 0 7

Joining the National Ouality Movement, vvhich vvorks jointly vvith the Ouality Association o f Turkey (KALDER) in 2006, Turkish Airlines aiso earned a Ouality Management System Certificate ISO 9001:2000 later in the year. The Airlines’ successful efforts to improve the quality of its services continue to earn appreciation in ali sectors, vvith the result that Turkish Airlines was invited to share its knovvledge and experience in the area o f ‘Ouality Initiatives and Customer Satisfaction in the Service S ector’ at the recent KALDER-organized 15th Ouality Congress. Speaking at the congress, vvhich was attended by KALDER members and a large number o f guests, Turkish Airlines’ President Temel Kotil, Ph.D. gave an interesting presentation on the airlines ’ efforts in this area, saying, “Each o f us is a volunteer for quality." Kotil ansvvered questions follovving the presentation.


YERDEN BİNLERCE METRE YÜKSEKTE AKARYAKIT İSTASYONU OLUR MU? -

Tabii ki olmaz; ama bazı m üşterilerim izin yakıtımıza gökyüzünde ihtiyacı var. Biz de onlara Türkiye'de 35, yurtdışında 22 havaalanında hizmet veriyoruz. Dünyanın en önemli havayollarının uçaklarına Petrol Ofisi yakıtı dolduruyoruz. Hepsi de bizden aldığı enerjiyle sınırları geçiyor, okyanusları aşıyor. Onlar yola çıkarken bizim enerjimizi tercih ediyor. Tıpkı sizin gibi.


NB/VS TURK HAVA YOLLARI HABERLER

A dana’dan Köln ve Berlin’e direkt seterler Fly direct from Adana to C ologne and Berlin

Türk Hava Yolları, Adana’dan Almanya'nın başkenti Berlin ve Köln’e karşılıklı olarak direkt tarifeli seferlere başladı. Adana’dan Köln’e, cumartesi günleri saat 21:30, Köln’den Adana’ya, pazar günleri saat 01 :4 0 ’da; A dana’dan Berlin’e, cuma günleri saat 22:00 ve Berlin’den Adana’ya, cumartesi günleri saat 0 1 :45’te seyahat edebilirsiniz.

TH Y’nin 9 aylık net kârı açıklandı Turkish Airlines announces 3rd quarter profits

Türk Hava Yolları'nın ilk dokuz aylık konsolide mali sonuçları, 1 Aralık 2006 tarihinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na (İMKB) gönderilerek açıklandı. Buna göre THY’nin vergi öncesi kârı 195 milyon YTL, net kârı ise 132 milyon YTL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre %23 artan akaryakıt fiyatlarının şirkete 151 milyon YTL ilave yük getirmesine rağmen gerçekleştirilen kâr, THY’nin olumlu bir performans gösterdiğine işaret ediyor. Filosundaki uçak sayısını yüzün üzerine çıkaran THY, yolcu kapasitesindeki artışa paralel olarak büyümesini sağlıklı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.

THY yeniden Sivas’a uçuyor Turkish Airlines resum es flights to Sivas

28 S K Y L İF E 1 / 2 0 0 7

Türk Hava Yolları, 14 Nisan 2006 tarihinden itibaren bakıma alınan Sivas Havalimanı onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Istanbul-Sivas-lstanbul seferlerini 16 Aralık’ta yeniden başlattı. Seferler İstanbul’dan saat 09:45 ve Sivas’tan 11:55'te, salı, perşembe, cuma ve pazar günleri karşılıklı olarak uygulanıyor. Uçuşlarla ilgili diğer bilgiler THY satış ofisleri, 444 0 849 no’lu THY Rezervasyon ile www.thy.com adresinden alınabilir.

Turkish Airlines has introduced direct flights from the southeastern city o f Adana to the German Capital Berlin and to Cologne. Adana-Cologne flights are Saturdays at 9:30 pm, Cologne-Adana Sundays a t 1:40 am; Adana-Berlin Fridays at 10 pm, and Berlin-Adana Saturdays at 1:45 am.

Turkish Airlines' 3rd quarter financial results were announced on 1 December 2006 on the İstanbul S tock Market. The airiines’ pre-tax p ro f it was YTL 195 million, net p ro f it YTL 132 million. These figures show that Turkish Airlines has perform ed successfully despite a YTL 151 hike in fuel prices, vvhich hav e risen by 23% on the previous year. Bringing the number o f airiines in its fleet to över 100, Turkish Airlines continues to sustain healthy grovvth parallel with its increasing passenger capacity.

On 16 December Turkish Airlines resumed its Istanbul-Sivas-lstanbul flights, vvhich had been suspended since 14 A pril 2006 due to repairs at Sivas Airport. Flights leave İstanbul at 9:45 am and Sivas at 11:55 am on Tuesdays, Thursdays, Fridays and Sundays. For further details please contact Turkish Airlines sales offices o r Reservations at 444 0 849, or visit the vvebsite, www. thy. com.


UYKU BOZUKLUĞU CİDDİ BİR SAĞLIK SORUNUDUR. Yeteri kadar uyumanıza rağmen yorgun ve uykulu musunuz? Horlamanız yan odalardan duyulacak kadar şiddetli mi? Uykuda nefesinizin durduğu söyleniyor mu? Geceleri terliyor ve tuvalete gitme ihtiyacı duyuyor musunuz?

TÜRK UYKU ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

TURKİSH SLEEP

RESEARCH SOCIETY

Akşam saatlerinde bacaklarınızda tarif edemediğiniz bir huzursuzluk hissediyor musunuz? Bu sorulardan birine bile evet diyorsanız, Türk Uyku Araştırmaları Derneği'nin akredite ettiği uyku bozuklukları merkezlerinden birine başvurabilirsiniz. Uykunuzu ciddiye alın.

www.tsrs.org.tr


NEWS TURK HAVA YOLLARI HABERLER

Kişinev'de Türkiye tanıtıldı Turkey prom oted in Kishinev T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, THY ve TÜRSAB’ın organizasyonunda, Kişinev Grand Leo Otel’de, 9 Aralık günü Türkiye’nin tanıtımına yönelik bir etkinlik gerçekleştirildi. Moldova’da faaliyet gösteren 60 yerel acente, basın mensupları ve Türkiye’den gelen acente temsilcilerinin katıldığı toplantıda, T.C. Kiev Kültür ve Tanıtma Ataşesi Ahmet Çanga, Türk Hava Yolları Bölge Müdürü Mehmet Başpınar, THY Kişinev Müdürü Nurullah Demir ve TÜRSAB Kurumsal ilişkiler Sorumlusu Ela Atakan birer konuşma ve sunum yaptı.

An event aimed at promoting Turkey was held at Kishinev’s Grand Leo Hotel on 9 December in a joint organization by the Turkish Ministry of Culture and Tourism, Turkish Airlines and TÜRSAB. Sixty travei agents operating in Moidova, members o f the press, and agency representatives coming from Turkey were present at the meeting, where the Turkish Cultural Attache in Kiev, Ahmet Çanga, Turkish Airlines Regional Director Mehmet Başpınar, Turkish Airlines Kishinev Director Nurullah Demir, and Ela Atakan, in charge of Institutional Relations for TÜRSAB, each gave talks and made presentations.

O cak ayının 111 ’leri January’s 111 ’s Türk Hava Yolları’nda ‘ayın fırsatları’ belli oldu. THY yolcuları, yaz-kış, düşük-yoğun sezon ayrımı olmaksızın her hafta yenilenen dış hat uçuş noktalarına, Ekonomi Sınıfı’nda 111 Avro’ya, Business Sınıfı’nda ise 333 Avro’ya gidiş-dönüş uçabiliyor. Türkiye’nin diğer çıkış noktalarından ve KKTC Ercan'dan yapılacak seyahatlerde fiyatlara 80 Avro, Ankara ve İzmir’den ise 50 Avro ekleniyor. Ocak ayında promosyonel ücretlerle bilet alınabilecek hatlar şöyle: Kazan, Tebriz, Atina (1-7 Ocak); Budapeşte, Madrid, Tunus (8-14 Ocak); Zürih, Prag, Frankfurt (15-21 Ocak); Basel, Roma, Stuttgart (22-31 Ocak). Ayrıntılı bilgiyi www .thy.com internet adresinden ve 4 4 4 o 849 (THY) no’lu telefondan alabilirsiniz.

Turkish Airlines has announced its ‘opportunities o f the m onth', vvhich enable passengers to fly to flight destinations abroad summer and vvinter regardless o f season for 111 euros in Economy Class and 333 euros in Business. A d d 80 euros for travel from other points in Turkey o r from Ercan in the Turkish Republic o f Northern Cyprus, and 50 euros for travel starting from Ankara and İzmir. Promotional fares in January are on the follovving routes: Kazan, Tabriz, Athens (1-7 January); Budapest, Madrid, Tunis (8-14 January); Zürich, Prague, Frankfurt (15-21 January), and Basel, Rome, Stuttgart (22-31 January). For further details please visit the vvebsite, w ww .thy.com , o r cali 444 0 849 (THY).

THY, Hac seferlerine başladı Hajj pilgrimage flights get under w ay at Turkish Airlines Türk Hava Yolları, 2006-2007 Hac seferlerini başarıyla gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu yıl 750 ek seferi hizmete sunan Türk Hava Yolları, 180 bin hacı adayını 18 havaalanından Cidde ve M edine’ye ulaştırmayı hedefliyor.

30 S K Y L İF E 1 / 2 0 0 7

Turkish Airlines is continuing its successful transportation o f Hajj piigrims in the 2006-2007 season. Adding 750 flights this year for the purpose, Turkish Airlines aims to carry 180,000 piigrims from 18 airports to the Saudi cities of Jeddah and Medina.


BlackBerry

W l/U W .

1

« l) !

-j ?~İ ■■■■

«ıgiJ I 0

00

0

0

0

BLACKBERRY PEARL MOBIL DÜNYADA BİR İNCİ F o to ğ ra f çeken ilk B la ckB erryf Türkiye'de ilk kez ve sadece T urkcell'de. Push tek n o lo jisiy le e -p o s ta , te le fo n , in te r n e t b r o w s e r, o r g a n iz e r , SMS, S ure Type klavye, 1,3 M P 'lik k a m e r a , M icro SD ka rt, t r a c k b a l l n a v ig a s y o n , sesli a r a m a , Java p la t f o r m u , 3 , 5 s a a t e k a d a r k o n u ş m a s ü re s i, 15 g ü n e k a d a r b e k l e m e s ü re s i.

İnternete bağlan Turkcell’le bağlan hayata 0 532

TURKCELL

w w w .turkcell.com .tr

R IM ve B lackB erry ü rün a ile si ile ilg ili tüm m arka, görsel ve sem b o ller, Research in M o tio n ’ın özel m ülkü ve m arkası olup, özel izin le k u lla n ıla b ilir.

B lackB erry P earl


NEVVS

TH Y Star Alliance’ın yeni yıldızı

TURK HAVA YOLLARI HABERLER

Turkish Airlines, new star of Star Alliance

Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları ile dünyanın en büyük havayolu ittifakı Star Alliance uluslararası havacılık sektörünü etkileyecek büyük bir birlikteliğe adım attı. THY ile Star Alliance arasında, THY’nin Star Alliance'a katılımını öngören mutabakat protokolü, 9 Aralık günü Ceylan Intercontinental Otel’de düzenlenen bir törenle imzalandı. Törene THY Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Candan Karlıtekin, THY Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil, Star Alliance CEO’su Jaan Albrecht ile Star Alliance üyesi havayolu şirketlerinin CEO’ları katıldı. STAR ALLİANCE 1997 yılında kurulan Star Alliance, müşterilerine dünya çapında erişim ve iyi bir seyahat deneyimi sunabilen,

» R ALLİANCE E: « m . İ N * NETVVO RK FOR EARTH

gerçek anlamda ilk global havayolu ittifakı olma özelliği taşıyor. Star Alliance, 2003 ve 2006 yılında Business Traveller Magazine tarafından, 2003 ve 2005 yıllarında Skytrax tarafından ‘En iyi Havayolu ittifakı' ödüllerine layık görüldü, ittifaka üye kuruluşlar ise, Air Canada, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, bmi, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Singapore Airlines, South African Airvvays, Spanair, SVVISS, TAP Portugal, THAI, United, US Airvvays ve VARIG Brazilian Airlines... Star Alliance’ın bölgesel taşıyıcıları ise Adria Airvvays, Bluel ve Croatia Airlines. Üye adayları arasında THY'nin yanı sıra Air China ve Shangai bulunuyor. 157 ülkede 841 noktaya uçan Star Alliance, günde

A

İn a move expected to impact the International aviation sector, Turkey’s flagship carrier, Turkish Airlines, has taken a step towards integration in the Star Alliance, the world's İargest airiine netvvork. A protocol agreement envisaging Turkish Airlines’ membership in Star Alliance was signed by both parties in a ceremony at the Ceylan International Hotel on 9 December. Attending the ceremony were Turkish Airlines’ Board Chairman Dr. Candan Karlıtekin and President Temel Kotil, Ph. D., Star Alliance's CEO Jaan Albrecht, and CEOs o f other Star Alliance member airiines. STAR ALLİANCE Founded in 1997, Star Alliance has the distinction o f being the first truly global airiine netvvork, able to offer its customers

TUBKISH AIRLINES , A \ TURK HAVA YOLLARI \~ y

i i 41 A l * *4.1

STA«

32 S K Y L İF E 1 / 2 0 0 7

... • <s

..»•»fSSS® 2asata»** * s

\ \ *

worldwide connections and a smooth travel experience. Star Alliance was voted the ‘Best Airiine Alliance’ by Skytrax in 2003 and 2005, and by Business Traveller (UK) Magazine in 2003 and 2006. Member airiines inciude Air Canada, Air New Zealand, ANA Asiana Airlines, Austrian Airlines, bmi, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Singapore Airlines, South African Airvvays, Spanair, SVVISS, TAP Portugal, THAI, United, US Airvvays, and VARIG Brazilian Airlines. Star Alliance's regional carriers are Adria Airvvays, Bluel and Croatia Airlines. Besides Turkish Airlines, other candidates for membership are Air China and Shangai. Star Alliance offers över 16,000 daily flights to 841 airports in 157 countries. İn other words, a Star Alliance member flight takes off or lands every three seconds. Alliance members vvork together on cost-saving joint purchases, fuel strategy, fleet coordination and knovvhovv and technology projects. CUSTOMER BENEFITS The process o f full integration leading to Turkish Airlines’ membership in Star Alliance is expected to be completed vvithin 16 months. During this period, Turkish Airlines will vvork out a joint schedule vvith ali the majör member airiines such as


16 binden fazla uçuş gerçekleştiriyor. Yani her üç saniyede bir, Star Alliance üyesi bir uçak kalkıp iniyor. İttifak üyeleri, maliyetleri önemli oranda azaltan ortak alımlar, yakıt stratejisi, filo koordinasyonu ve bilgi teknolojisi projeleri üzerinde de birlikte çalışıyorlar. YOLCUYA AVANTAJ Star Alliance ve THY arasında gerçekleştirilen tam entegrasyon ve katılım sürecinin 16 ay içinde tamamlanması bekleniyor. Bu süreç içinde THY, Lufthansa, United Airlines, Singapore Airlines gibi havayollarının başını çektiği tüm üyelerle ortak bir tarife oluşturacak ve uçuşları birbirine uyumlu hale getirilecek. Bu da yolcuların bekleme sürelerini önemli oranda azaltacak. Tek biletle 162 ülkede, 927 şehre uçma olanağı sağlanacak. THY yolcuları, aktarmasız check-in, birleşik bilet, check-in ve bagaj imkânları, önemli havayollarında koordinasyon kolaylığı ile daha sorunsuz seyahat edebilecekler. İttifakın kapsamlı ağı sayesinde, Dünya Çapında Ücret, Asya Çemberi Ücreti, Pasifik Çemberi Ücreti ve Asya, Avrupa, Japonya, Kuzey Amerika, Güney Pasifik, Tayland ve Afrika Hava Geçişleri gibi özel ücret kampanyalarından faydalanabilecekler. ÖZEL YOLCU PROGRAMLARI Star Alliance özel yolcu programları ile de çeşitli avantajlar sunuyor. Star Alliance Frequent Flyer Programı üyeleri herhangi bir üye havayolundan mil, kilometre ya da puan toplayıp kullanabiliyor. Biriken miller müşterinin seçtiği FFP’de statüsünü yükseltiyor. Star Alliance Altın ve Star Alliance

Gümüş üyeleri Star Alliance üyesi bir havayolu ile uçtukları zaman değerli müşteriler olarak tanımlanıyor. Yararlanabildikleri avantajlar ise şöyle: Star Alliance Altın Kart üyeleri özel check-in masalarında işlem görebiliyor ve dünyadaki havaalanlarında bulunan 660 salondan yararlanabiliyor. Star Alliance Altın ve Gümüş Kart üyeleri istedikleri uçuşlarda yer olmadığı zaman bekleme listesinde öne alınabiliyor; belli bir uçuş için rezervasyon yaptırmadan havaalanına gelirse, yerel yönetmeliklere tabi olarak öncelikli yedek listesinden yararlanabiliyor. Ayrıca, Star Alliance üyesi havayollarından birine ait tam bileti bulunan bir yolcu, bir diğeri için rezervasyon yaptırabiliyor. Star Alliance Gold üyeleri tüm ağ içinde öncelikli bagaj hizmetinden yararlanabiliyor; yanlarında bir parça daha valiz veya 20 kg’dan fazla eşya taşıyabiliyor. Ayrıca, Star Alliance’ın fuar organizatörlerine destek ve seyahat teşvikleri sağlayan Conventions Plus Programı da bulunuyor. İSTANBUL, DÜNYA HAVACILIĞININ DA KÖPRÜSÜ OLACAK THY'nin Star Alliance ittifakına katılması İstanbul’a da büyük değer katacak. Bu birliktelikle Avrupa ve Asya arasında bir köprü vazifesi görecek olan İstanbul, sadece THY’nin değil dünyanın da en önemli merkezlerinden biri haline gelecek. Birçok uçuş ayağını birbirine bağlayacak olan İstanbul, Star Alliance’ın Orta Asya ve Ortadoğu’ya açılan kapısı haline geleceği gibi aynı zamanda Türkiye’nin yeni bölgelerine de uçuş imkânı sağlayacak.

Lufthansa, United Airlines and Singapore Airlines in order to coordinate flights and thereby reduce waiting times for passengers. Passengers will be able to fly to 927 cities in 162 countries on a single ticket. Benefits at check-in, joint ticketing and check-in and baggage facilities together vvith coordination betvveen the majör airlines will create a smoother travel experience for Turkish Airlines passengers. Thanks to its comprehensive network, Star Alliance member carriers are able to offer passengers great value via a wide variety o f airpasses and special fares including Round the VVorid Fare, Circle Asia Fare, Circle Pacific Fare and the Asian, European, Japan, North American, South Pacific, Thailand and African Airpasses. SPECİAL FLYER PROGRAMS Star Alliance special flyer programs aiso offer a variety of advantages. Members o f any Star Alliance frequent flyer program (FFP) can collect and redeem miles, kilometers or points on any member carrier. Accrued mileage aiso counts tovvards higher status in the customer’s selected FFP. Star Alliance Gold and Star Alliance Silver members are recognized as valuable customers vvhenever they travel on a Star

Alliance member airline and are entitled to the follovving benefits: Star Alliance Gold Members can make use o f dedicated check-in counters and have access to 660 lounges at airports around the vvorld. Star Alliance Gold and Star Alliance Silver Card members receive priority standby listing if they arrive at the airport vvithout any reservations for a specific flight. Moreover, a customer holding a full-fare ticket on one Star Alliance member airline may rebook on another. Star Alliance Gold Card members are entitled to priority baggage service across the netvvork; and to one additional piece o f checked baggage, or an additional 20 kilos o f vveight. Star Alliance aiso has a Conventions Plus Program that entitles fair organizers to travel incentives and other support. İSTANBUL, NEW BRIDGE OF VVORLD AVİATİON Turkish Airlines' membership in the Star Alliance is aiso going to be a great boon for İstanbul, vvhich will become a bridge betvveen Europe and Asia and one o f the vvorld’s majör aviation centers. Linking the legs o f so many different flights, İstanbul is not only going to become Star Alliance's gatevvay to Central Asia and the Middle East but aiso an air link to Turkey’s ovvn new regions.

1 / 2 0 0 7 S K Y L İF E 33


İS T A N B U L IS R IS IN G A BRAND NEW LIFE IS BEGINNING ABOVE THE CITY VVİTH SAPPHIRE İSTANBUL.

BiSKON ■■YAPI

MERKEZ MAHALLESİ GAZİOSMANPAŞA CADDESİ NO: 28 GÜNGÖREN/İSTANBUL


D FOR MORE INFORMATION ABOUT SAPPHIRE İSTANBUL T: +90 212 444 5 111

D DESIGNED BY

TABANLIOĞLU ARCHITECTURE


GEZİ TRAVEL Kafkasların sahili On the shores of the Caucasus

Batum O sm anlI’nın üç asırlık izlerini taşıyan A rtvin’in kapı komşusu Batum, Sovyet Rusya’nın küllerinden bir turizm kenti olarak doğuyor. Stili bearing traces of 300 years of Ottoman rule, Artvin’s nextdoor neighbor Batum is a touristic city risen from the ashes of the old Soviet Union. MELİH USLU 0 Y Ü K S E L ALTINTOP

J jÇ o k kolaymış” dedi İstanbul’dan gelen şık giyimli kadın, gümrük kapısından Gürcistan’a adım atarken. Tıpkı, Artvin’in sınır ilçesi Hopa'dan 15 dakikalık yolla Sarp Sınır Kapısı’na gelip, hepi topu 10 dakika süren pasaport işlemlerinden sonra vize ücretini ödeyerek G ürcistan’a giren bizler gibi... Doğu Karadeniz'in en uzak ve en sürpriz dolu köşesi Artvin’den Batum ’a giriş yapanları, açık hava terminali işlevi gören geniş bir meydan karşılıyor ilkin. Buradan kalkan dolmuş ve taksiler ise yaklaşık yarım saatte Batum ’a ulaşıyor. Türkçe bilen şoförlerle fiyatta anlaşarak, kapsamlı bir şehir turu yapmak da mümkün. Üstelik yol boyu ücretsiz rehberlik hizmeti cabası. Üç asır boyunca Osmanlı kültürüyle yoğrulan Kafkas ülkelerinin giriş kapısı Batum, tüm sürprizleriyle bizi bekliyor...

36

;K Y l IFE 1 / 2 0 0 7

I I İt as easy as pie, ” said a stylishly dressed İstanbul woman stepping across the customs barrier in Georgia. Just like us, she had arrived at the Sarp border Crossing after a 15-minute journey from Artvin ’s border township o f Hopa, and was entering the country follovving a scant ten minutes o f formalities at passport control and the purchase o f a visa. Those who cross över to Batum from Artvin, the most remote and surprise-filled corner of the Eastern Black Sea, first encounter a large square that sen/es as an open-air airport terminal. The taxis and sharecabs departing from here make it to Batum in around half an hour. You can even arrange vvith the Turkish-speaking drivers for a comprehensive city tour. VVhat's more, you'II have a free guide ali the way. Batum, gatevvay to the Caucasus and colored by Ottoman culture for three hundred years, avvaits you vvith its many surprises.


......

D evlet Parkı’mn yanında yer alan Batum Üniversitesi, Çarlık Rusyası’nın mirası (üstte). Yöre mutfağı Türk dam ak tadına tanıdık (üstte sağda). Located next to the State Park, Batum University is a legacy of Tsarist Russia (above). The local cuisine is not unfamiliar to the Turkish palate (above right).


Batum Limanı’nda gündelik yaşam (üstte). Bisiklet, genç nesil için vazgeçilmez bir ulaşım aracı (altta). Everyday life at Batum Harbor (above). The bicycle, an indispensable mode of transportation for the younger generation (belovv).


SOVYET RUSYA’NIN MİRASI Kafkas Dağları'nın görkemli kıvrımları ile Karadeniz’in sonsuz maviliği arasında Batum ’a uzanan asfalt yol, keyifli bir seyirlik. Sınır kapısından başlayıp kilometrelerce uzayan Gonio Plajları, Doğu Karadeniz’in en büyük kumsalı. Çoruh Nehri’nin iki yakasındaki yamaçlara kurulu çiftçi köyleri Ahalsopeli ve Adlia’yı, eski bir taş köprü birleştirmiş. Adlia Köyü, köpek üretme çiftlikleriyle ünlü. Yol üzerinde verilen zorunlu molaların nedeni, inek sürüleri. Çoruh Nehri’nin Karadeniz’e döküldüğü noktaya kurulan Gonio ise, küçük bir sahil kasabası. Kasaba sahilindeki Apsaros Kalesi, Roma döneminde yapılmış. Bizans ve Arap egemenliğinde kalan kale, 1478 tarihinde OsmanlIlar tarafından fethedilmiş. Isa’nın 12 havarisinden biri olan Aziz Matthias’ın anıt mezarı ile Osmanlı hamam ve mezarlığının görülebileceği kalenin içi; kivi, mandalina ve palmiye ağaçlarıyla süslü bir yürüyüş parkuru. Kale girişindeki tanıtım levhasında, kaledeki arkeolojik kazılarda bulunmuş Helenistik döneme ait altın at heykelinin Batum Müzesi’nde sergilendiği yazılı. Yolun devamı, Uluslararası Batum Havaalanı’nın yanından geçerek şehir merkezine çıkıyor. Batum, bir günde gezilemeyecek kadar büyük bir kent. Sovyet Rusya döneminden kalma iki-üç katlı, asırlık evleriyle Eski Batum, nostaljik bir Küba esintisine sahip. Aslan, ejderha ve gerçeküstü mitolojik yaratık figürleriyle bezenen yapılar, Kafkasların sıradışı mimarisini temsil ediyor. Yörenin karakteristik yapılarından biri olan 20. yüzyıl tarihli Eski Postane Binası, kentin iki merkez caddesi Baratashvili ve Abashidze’nin kesiştiği noktada yükseliyor. Modern yapıların sıralandığı sahil kesimindeki

Gonio Plajı, Doğu Karadeniz’in en büyük kumsalı (üstte). Hüküm et M eydanı’nı süsleyen yerel şair Ilya Çavçavadze Heykeli (altta).

Gonio Beach, the Black Sea's most famous (above). A statue of local poet llia Chavchavadze graces Government Square (below).

THE LEGACY OF SOVIET RUSSIA The asphalt road to Batum runs betvveen the splendid contours o f the Caucasus Mountains and the Black Sea’s endless blue. It’s a pleasant journey. Gonio Beach, vvhich stretches for several kilometers starting from the border Crossing, is the Eastern Black Sea ’s longest. An old stone bridge joins the farming villages o f Ahalsopeli and Adlia, perched on the two slopes flanking the Çoruh River. Adlia is famous for its dog breeding farms. Herds o f cows necessitate a mandatory rest stop along the way. Gonio is a small Coastal town situated at the spot where the Çoruh empties into the Black Sea. Apsaros Castle on its shore was built in the Roman period. First under Byzantine and then Arab rule, the castle was conquered by the Ottomans in 1478. İts interior, vvhich includes the monumental tomb o f Saint Matthew, one o f the twelve Apostles, and an Ottoman bath and graveyard, is aiso a hiking trail dotted vvith kivvi, mandarin orange and palm trees. A sign at the entrance says that a golden statue o f a horse from the Hellenistic period found in the archaeological excavations here is on display in the Batum Museum. The road continues past Batum > 1 / 2 0 0 7 S K Y L İF E 39


Orm anlık tepelerdeki seyir teraslarından kent manzarasını seyredebilirsiniz, (üstte). Liman boyu sıralanan açık hava kahveleri, B atum ’un ünlü kahve kültürünü tanım ak için ideal yerler (altta).

You can view the cityscape from vvooded vievving terraces (above). The open-air cafes along the harbor are ideal places to get acquainted with Batum's famous coffee culture (below).

evlerde hakim renk, beyaz. Sahildeki Batum Devlet Parkı, bir binalar tarlasına benzeyen kentin ortasında yemyeşil bir ada gibi. Kentte taçsız kral olarak nitelenen şair llya Çavçavadze ile Gürcü yazar ve devlet adamlarının heykellerinin süslediği park, uzun yürüyüş parkurları, plajları ve sahil kahveleriyle dev bir gezi alanı. Parkın bitişiğindeki Batum Üniversitesi ise Çarlık Rusyası'nın mirası. KARADENİZ’İN ANTALYASI Çoruh Nehri'nin yüzyıllar boyunca taşıdığı alüvyonlarla oluşmuş geniş ve verimli bir ova üzerine kurulan Batum, eski bir liman kenti. Gürcü, Ermeni, Rus, Azeri, Acar, Osetyalı, Abhaza ve diğer etnik grupların oluşturduğu 4.5 milyon nüfuslu bir kültür mozaiği olan Gürcistan'ın üç özerk bölgesinden Acara’nın da başkenti aynı zamanda.

40 S K Y L İF E 1 / 2 0 0 7

International Airport to the city çenter. Batum is a large city, too big to be toured in one day. And Old Batum, with its century-old two- and threestorey houses left from the Soviet period, is nostalgically reminiscent o f Cuba. The road, adorned with statues o f lions, dragons and sürrealistle mythological creatures, refleets the extraordinary arehiteeture o f the Caucasus. One o f the region's characteristic struetures is the Old Post Office building, buiit in the early 20th century, vvhich stands at the interseetion o f the city’s two main avenues, Baratashvili and Abashidze. VVhite is the dominant color of the homes along the coast, vvhich is lined vvith modem buildings. Batum State Park, also on the coast, is like an emerald isle smack dab in the çenter o f a city that resembles a field o f buildings. >


Hızlı, İnovativ, Teknolojik, Güvenilir.

OYAK BETON

TEA M ÎM CC

Yeni Ankara Havalimanı’nın tüm milletimize hayırlı olmasını dileriz.

OYRK BETOn “ Elektronik Beton Ş irketi” Tel : 0 3 1 2 2 7 8 78 0 0

Faks: 0 3 1 2 2 7 8 6 0 2 0 w w w . o y a k b e t o n . c o m . t r

E-mail: b i lgi@ oy akb eto n.c om .t r


an^an

150 bin nüfuslu kentte, Müslüman ve Hıristiyanlar neredeyse yarı yarıya. Sovyetler Birliği döneminde Rusya’nın Antalyası olan kentin tarihi, 3 bin yıl önceye dayanıyor. Yerel kaynaklarda ise 1.8 milyon yıl önce bu topraklardan göç eden kavimlerin AvrupalIların ataları olduğu rivayet ediliyor. Gürcüce ise 2 bin yıllık alfabesiyle dünyanın yaşayan en eski özgün dillerinden. Tarih boyunca Roma, Bizans, Arap, Rus, Türk, Ermeni, Azeri ve Kafkas halklarının kültürleriyle yoğrulan Batum, Sovyet Rusya döneminin önemli siyaset ve edebiyat adamlarını yetiştirmiş. 1990 yılında Rusya’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Gürcistan sınırlarında kalan kentte uzun bir aradan sonra yeniden başlayan huzur ortamı, sosyo-ekonomik olarak kıpırdanmasını ve turizme yelken açmasını sağlamış. Türkiye ile geliştirilen iyi ilişkiler, sınır geçişlerini kolaylaştırmış. Liman ticaretinin canlanmasıyla başlayan kalkınma hamlesi, Sovyet döneminden kalma yapıların restorasyonuyla sürmüş. Günümüzde 42 S K Y L İF E 1 / 2 0 0 7

Adorned with statues o f poet llia Chavchavadze, the c ity ’s ‘uncrovvned king', and other Georgian writers and statesmen, the park is a giant tour zone with hiking trails, beaches and vvaterside cafes. Batum Urıiversity at one end o f the park is a legacy o f Tsarist Russia. THE ANTALYA OF THE BLACK SEA Batum, vvhich sits on a broad and fertile alluvial plain deposited över the centuries by the Çoruh River, is an old p o rt city. A t the same time, it is the capital o f Ajara, one o f the three autonomous regions o f Georgia, a cultural mosaic with a population o f 4.5 million including Georgians, Armenians, Russians, Azeris, Ajars, Ossetians, Abhazians and other ethnic groups. Christians and Muslims live side by side in this city o f 150,000. The history o f the city, a Russian resort like Turkey’s Antalya >

Hüküm et M eydam ’ndaki Opera Binası, Helenistik esintilere sahip (üstte). Sokak arasında bir resim galerisi (altta).

The Opera Building on Government Square has a Hellenistic air (above). A back-street art gallery (below).


13-16 January 2007

DOM OTEX H

A

N

N

O

V

E

R

Hail: 6 Stand no: A45 - B60

KAŞM İR

h a li

Teppiche»C arpets»Tapis

Mehmet Akif Mah. Basın Ekspres Yolu Sülün Sok. No: 62 34303 İkitelli / İSTANBUL Tel: + 9 0 212 697 0333

w w w .kasm irhali.com


Sahil kıyısındaki Batum Devlet Parkı, kentin ortasında yem yeşil bir ada gibi huzurlu bir dinlenm e adresi (solda). Batum Botanik Parkı’nda binlerce bitki ve ağaç türü bulunuyor (altta).

Batum State Park on the seashore is a restful spot, like an emerald isle in the middie of the city (left). Batum Botanical Park boasts thousands of species of plants and trees (belovv).

şehir merkezindeki yüksek yapılar, genellikle kamu binaları veya otellere ait. Batum’da yılda 565 bin yolcuya hizmet vermesi planlanan Uluslararası Havalimanı’nın temelleri ise yakın zamanda atıldı, inşaatını bir Türk firmasının üstlenmesi, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin ne kadar sıkı olduğunun da bir göstergesi... KAHVE, MANOLYA, AKORDEON... Dağ ile deniz arasına kurulmuş kentlerin doğal cazibesini taşıyan Batum’u tanımanın en iyi yolu, geniş bulvar ve caddeler boyunca uzun yürüyüşler yapmak. Sovyet Rusya döneminde ünü dünyaya yayılan Batum Yunus Gösteri Merkezi, Botanik Parkı, Akvaryum, Virgin Mary Kilisesi ile Sanat ve Etnografya müzeleri kentin görülmeye değer yerleri arasında. 44 S K Y L İF E 1 / 2 0 0 7

during the Sovıet period, goes back three thousand years. LocaI sources d a im that tribes m igrating from these tands 1.8 million years ago were the forerunners o f the modern Europeans. The Georgian ianguage meanvvhiie is one o f the oidest in the vvorld with its 200-year-oid alphabet. Batum, where the cultures o f the Roman, Byzantine, Arab, Russian, Turkish, Armenian, Azeri and Caucasian peoples have interm ingled över the centuries, produced some prom inent political and literary figures during the Soviet period. Following a long hiatus, the new-found tranquility o f this city a t the boundary o f Georgia, vvhich declared its independence from Russia in 1990, has stim ulated a socio-econom ic revival and the opening up o f the region to tourism. The g ood relations being developed vvith Turkey have aiso facilitated border crossings. And the development initiative that took o ff vvith the revival o f the p o rt trade has continued vvith the restoration o f buildings left from the Soviet era. >


My name . childhood ambition

*" *:

.............

fondest memory ... C .O rW V ^J/V >^. .&/>..&.. indulgence ... last p u rch ase.. .. L

. .Vy>:

..

.

.............................................................................................

.»Jfr.t...çvy . ..& ... yyy^y^-..........................................................

favorite movie .. - I J .C U T V V ^ .. ^ T . .. C ?T .¥!^fY >*ir>........................................................ inspiration ... M y l i f e .........1.6.

My c a rd

..........................

î . & ... & Y T S < *İ O » y y . E

,X

)djoc U ^ c d My life. My cardT A d ım : K a te W in s le t . Ç o c u k lu k h a y a lim : O y u n c u o lm a k . U n u t a m a d ığ ım a n ım : C o rn v v a ll In g ilt e r e 'd e ç o c u k k e n y a p t ığ ım ız k a m p . En d ü ş k ü n o ld u ğ u m şey: Ç ik o la ta . En son a ld ık la r ım : S ü tlü k a h v e v e k e k . En s e v d iğ im f ilm : G u f f m a n 'ı B e k le rk e n .

İlh a m k a y n a ğ ım : A n n e m ve b a b a m . H a y a tım : A ile m . K a rtım : A m e ric a n Express.

American Express® G aran ti’de

Başka bir arzunuz?

Garanti w w w .a m e r ic a n e x p r e s s .c o m .tr

r


-ttt-

Şehir merkezindeki dönm edolap, keyifli bir seyirlik (solda). Kentteki tipik sokak fırınlarından biri (üstte solda). Yerel figürlerle bezeli bir parfümeri (üstte sağda).

A ferris wheel in the city çenter offers a fun ride (left). One o f the

city's typical Street bakeries (above left). A perfumery adorned vvith local figures (above right).


Batum'un yamaçlarını, parklarını, kırlarını bir cennet bahçesine çeviren manolya çiçekleri, kentin sembolü. Parfümden ilaç ve temizlik sanayine kadar pek çok alanda kullanılan manolya çiçeğinin yanı sıra; kahve kültürüyle de ünlü Batum. Hemen her köşe başında bir kahvehane, kahve ve aksesuvar satan dükkân ya da atölyeye rastlamak zor değil kentte. Batum halkı için, kış ayları dışında yılın üç mevsimi, kapı önlerinde, sokaklarda ve kahvehanelerde, Karadeniz rüzgârları eşliğinde uzun kahve sohbetleri yapmak

yaşamın önemli bir parçası. Aromatik olanlardan ‘hot black’e kadar tat, koku ve sertlik derecelerine göre onlarca çeşide ayrılan Batum kahvelerinin, sihirli bir zindelik verdiği inanışı hakim. Kentin turistik merkezi olan Batum Limanı, yıl boyu kahve tiryakileri, sokak müzisyenleri, şairler ve balıkçılarla şenleniyor. Rıhtımda, sokak aralarında ya da kentin herhangi bir köşesinde kulaklarınıza mutlaka çalınacak akordeon tınıları ise size eski bir Kafkas masalı gibi gelecek ve o işte an Batum'u sevdiğinizi anlayacaksınız, tıpkı bizler gibi...

The highrises in the city çenter today are generally pubtic buildings and hotels. The foundation was recently laid too for an International A irport at Batum, which is expected t o serve 565,000 passengers a year. That a Turkish firm has undertaken the construction is ju s t another sign o f the close ties o f friendship betvveen the two countries. COFFEE, MAGNOLIAS AND ACCORDIONS... The best way to get to know Batum, vvhich has the natural appeal o f cities situated betvveen the mountains and the sea, is to take long walks along its vvide avenues and boulevards. The Batum Dolphin Show Çenter, whose fame spread worldwide in the Soviet period, the Botanical Park, the Aquarium, the Church o f the Virgin Mary and the Museums o f A rt and Ethnography are ju s t a few o f the places vvorth seeing. The magnolia blossoms that turn Batum ’s hills, parks and surrounding countryside into a garden o f paradise are the symbol o f the city. Besides its

magnolias, vvhich find a variety o f uses from perfumes to medicaments and cleaning agents, Batum is aiso famous for its coffee. It’s not difficult to find a cafe, o r shop selling coffee and its accoutrements, on almost every corner. For the people o f Batum prolonged kaffee-klatsches to the soughing o f the Black Sea breeze are p a rt and parcel o f life— vvhether at doorfronts, on the streets or in the cafes— for three seasons o f the year vvith the exception o f vvinter. There is a pervasive belief that B atum 's coffees, from the arom atic ones to ‘hot b la ck’, vvhich are divided into dozens o f varieties depending on flavor, aroma and degree o f strength, im part a magical vitality. As the city's touristic hub, Batum H arbor is lively ali year round vvith its coffee drinkers, Street musicians, poets and fishermen. And the strains o f an accordion, vvhich could reach your ears on any Street or corner in the city, vvill strike you like an old Caucasian tale. And at that mom ent you 'II realize that you'II failen in love vvith Batum, ju s t like us... □ 1 / 2 0 0 7 S K Y L İF E 47


lavı ve Deyaz ue and vvhite

Ş. AYHAN


Erzurum Havaalanı’na sadece 15 dakika mesafede olan Palandöken Kayak Merkezi, sadece kaymaya gelenlere değil, kuş olup uçmak isteyenler için de birebir. Just a scant 15 minutes from Erzurum Airport, Palandöken Ski Çenter is not just for skiers but for anybody vvho yearns to fly like a bird. ört arkadaş bir minibüse doluştuğumuzda, hayalimizde pamuk kadar yumuşak, rüya gibi bembeyaz, kardan bir kumsalda oyun oynamak vardı, yanımızda ise birinci derece ikmal malzememiz, annemin zeytinyağlı yaprak sarmaları! Çekme halatımızı, takozumuzu, zincirimizi, battaniye ve uyku tulumlarımızı minibüse koyup koca bir termos dolusu kahvemizi de unutmadık. Artık dadaşlar diyarı Erzurum’un Palandökeni’ne gitmeye hazırdık. Rotamızı belirlemiştik. İstanbul'da gece yarısı başlayan yolculuğumuz boyunca otobandan Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’ya devam edecek, Amasya üzerinden Erzincan’a, oradan da Erzurum'a varacaktık. 1225 kilometrelik bir yol bizi bekliyordu. Ertesi gün sabaha karşı Doğu’ya yaklaştıkça sıcaklık eksi 30'un altına inmişti. Aracın kaloriferi son kademesinde çalışmasına rağmen özellikle yan camlar içeriden buz tutmuştu. Yanımıza aldığımız battaniyelerin ve sıcak kahvenin şimdi tam zamanıydı. Yol kenarındaki buz kristallerinden gümüş renginde ay ışığı yansıyordu. Bembeyaz

D

50 S K Y L İF E 1 / 2 0 0 7

hen the four o f us friends boarded the minibüs, we were dreaming o f piaying in cotton-soft snow on a briiliant white beach o f sand, with first class provisions like m y m other’s homemade stuffed vine leaves to sustain us! Nor did we forget to load on our guy ropes, chains, wedge, blankets and sleeping bags, and o f course a gigantic thermos o f coffee. A t last we were ready to head for Erzurum ’s Palandöken, land o f our once-nomadic Turkish countrymen. We had already charted our route. Our journey starting from İstanbul at midnight would follovv the autobahn through Kocaeli, Düzce and Bolu, where we vvould then take the turn-off for Amasya and head from there to Erzincan and then Erzurum. A 1225-km drive lay before us. As we were nearing the East towards the morning o f the next day, the temperature plummeted to minus 30 C. Although the car heater was going full blast, the side windows especially were already coated with ice. Just the time for our blankets and hot coffee. The moonlight was reflected silver in the ice crystals at the side o f the road. >

W


Palandöken'in ele avuca gelmeyen toz karı, kaym ak için m ükem m el bir zemin oluşturuyor. Çünkü burada nem yok ve kar kuru...

Hopeless for snowballs, the grainy snow at Palandöken is perfect for skiing. For it s utterly dry since there's no moisture in the air here.

1 / 2 0 0 7 S K Y L İF E 51


İt was as if we were standing stili as the rocks, mountains, hills and trees, clad in their evening govvns o f dazzling silver, flew past us. Four kilometers from Erzurum’s hazy atmosphere we encountered the spellbinding summ it o f the Palandöken. The minute we reached our hotel, we dropped our stu ff and raced outdoors. The dazzling vvhite ‘grainy’ snow we were looking forvvard to vvith such excitement was out there! ONE OF THE VVORLD’S LONGEST SKİ RUNS Palandöken is like a corner o f paradise for vvinter sports, vvith terrain and facilities for every level o f expertise. The Palandöken runs, vvhich extend from 3185 meters high down to the foothills o f the mountains, are among the

simden örülü gece elbiselerini giymiş ağaçlar, kayalar, dağlar, tepeler ay ışığı altında yol alırken bizler duruyor gibiydik. Erzurum’un puslu havasından 4 kilometre uzaklaştığımızda Palandöken’in insanı büyüleyen zirvesiyle karşılaştık. Otelimize varınca hızla eşyalarımızı bırakıp dışarı fırladık. Heyecanla beklediğimiz bembeyaz 'toz' kar dışarıdaydı. DÜNYANIN EN UZUN PİSTLERİNDEN BİRİ Kış sporları için Palandöken cennetten bir köşe gibi. Her seviyede kayakçı için burada zemin ve tesis hazır. 3185 metre yüksekliğindeki zirveden eteklere kadar uzanan Palandöken pistleri dünyanın hem en uzun, hem 52 S K Y L İF E 1 / 2 0 0 7

de en dik pistleri arasında. Toplam 28 km uzunluğundaki pistlerin en uzunu ise yaklaşık 12 km. Kayak hocalarından öğrendiğim kadarıyla Palandöken’de en iyi hava mart ve nisan aylarında yaşanıyor. Bu zamanlarda hava hem daha yumuşak, hem de kayak için daha elverişli oluyor. Zaten her yıl martın üçüncü veya dördüncü haftasında Palandöken Uluslararası Kayak Kupası düzenleniyor. Kaymasını bilenler kayarken, kayamayanlar ise kar güneşinde bronzlaşıp otellerin havuzlarında tatillerinin keyfini çıkarıyorlar. Kaymaktan yorulduğunuzda Ski Cafe’de içeceğiniz çayın ya da kahvenin tadı her zamankinden daha anlamlı;

longest and steepest in the vvorld. The longest o f the total 28 kilometers o f runs is approximately 12 km. As far as I could glean from the ski instructors, the best vveather at Palandöken is in March and April when the snow is softer and more suitable for skiing. İn any case, the Palandöken International Ski Cup is held every year in the third or fourth week o f March. The skiers ski, while the non-skiers enjoy a sunbath in the snow or a relaxing dip in the hotel pool. A nd the tea or coffee you sip at the Ski Cafe vvhen you're tired o f skiing is more meaningful than ever vvhen the outdoor temperature is a consistent minus 15 C. But now we are readying our paragliders to see the mountains and slopes from the air before donning our skis. t>


4 KITADA, 14 ÜLKEDE FARKLI DÜNYALAR YARATAN

EMAAR

ŞİMDİ TÜRKİYE’ DE! •

ARMANI HOTELS & RESORTS’ UN YARATICISI

• AMERİKA’ NIN LİDER KONUT ŞİRKETİ JOHN LAING HOMES’ UN SAHİBİ

DÜNYANIN EN YÜKSEK BİNASI BUR] DUBAİ’ NİN YARATICISI •

İNGİLİZ GAYRİMENKUL UZMANI HAMPTONS INTERNATIONAL’ IN SAHİBİ

AMERİKA’ DAN ASYA’YA, AVRUPA’ DAN ORTADOĞU’YA BİRÇOK PRESTİJLİ PROJENİN YARATICISI

www.emaar.com


w w w .e m a a r .c o m


DÖRT DUVARIN Ö T E S İN D E DE YASAMAKTIR. K A LİTE Yİ

Deneyim i ve uzm anlığıyla, yarattığı tüm yaşam alanlarında size farklı ve göz alıcı adresler sunan Emaar şim di T ü rkiye ’de.

EMAAR TURKEY Dereboyu Caddesi, No: 24 SunPlaza Kat: 20 Maslak 34398 İstanbul Tel: (0212) 329 28 00

EM AAR Turkey


çünkü sürekli olarak dışarıda sıcaklık eksi 15 ’in altında. Kayakları takıp Palandöken’in keyfini çıkarmadan önce pistleri ve dağı havadan görm ek için yamaç paraşütlerimizi hazırlıyoruz. KUŞ OLUP PALANDÖKEN’E UÇSAK Ejder Tepesi’nden havalanmak için Ejder Lifti’ne kar motoruyla gidiyoruz. Yaklaşık 20 dakika içinde zirvede olacağız. Lift ile yukarıya tırmandıkça ısı eksi 20'lerin de altına düşüyor. Zirveye vardığımızda, havalanmadan önce liftte hareketsiz kalan vücudumuzu ısıtmak için Ejder Cafe’de, şömine başında birer çay içiyoruz. Ben bir yanda makinemi hazırlarken, diğer yanda bembeyaz karın üzerine rengârenk paraşütler seriliyor. Zirvede kuvvetli bir rüzgâr var. Uçmak için hazırlıklar tamamlanıyor. Ejder’in zirvesinden havalanmak için sabırsızlanan kanat, en sonunda çılgınca uçuyor. Hem de inanılmaz bir süratle! Saatte yaklaşık 5055 kilometre hızla esen rüzgâr, bizi bir ok gibi havaya fırlatıyor. 3185 metreden, anında 3400 metreye kadar yükseliyoruz. Kalkmak için koşmadık bile! S K Y L İF E 1 / 2 0 0 7

Olduğumuz yerden helikopter misali havalandık. Soluduğumuz hava insanın ciğerini donduracak türden. Ancak doyumsuz bir manzara ayaklarımızın altından kayıp gidiyor. Bembeyaz akıp giden sıradağların üzerinde uçarken, aşağıda Ejder Zirvesi'nde kaymaya gelen kayakçılar karıncalardan farksız gözüküyorlar. Yüksekten bakıldığında çok da zor gibi görünmeyen Ejder rotası aslında hafife alınacak gibi değil. KEYİFLİ BİR MOLA Nefesimizi donduran soğuk havayı kısmen de olsa unutuyorum. Bembeyaz uzayıp giden sıradağların zirveleri masmavi gökyüzüyle öpüşüyor sanki. Her şey o kadar güzel ve yerli yerinde ki, bu tarifsiz güzellik insana düş gibi geliyor. Uçarken rüzgârın etkisiyle birlikte ısı eksi 3 0 ’lara kadar düşüyor. Fotoğraf makinemin ayarlarını daha rahat yapabilmek için giydiğim parmaksız eldivenlerin bu yükseklikteki soğukta pek faydası yok. Uyuşan parmaklarıma artık tüm vücudum eşlik ediyor. Bu güzelliğe veda edip inme vakti geldi. Şimdi sıcak bir çay gibisi yok deyip içtiğimiz çaylarla kendimize geliyoruz.

FLYING TO PALANDÖKEN LİKE A BIRD We travel by snovvmobile to the Ejder Lift to take o ff from Ejder Hill. VVe'll be at the summit in about 20 minutes. As we climb higher, the temperature plunges again, this time into the minus 20s C. When we reach the summit, we have a glass o f tea each in front o f the fireplace at Ejder Cafe to warm up before taking off. As l ’m getting my camera ready on the one hand, on the other the colorful parachutes are being spread out on the white snow. There’s a strong wind up here. Finally our preparations are complete. Impatient to take o ff from the summit o f Ejder, our vvings are flapping madly now. And with incredible speed! The wind,

blovving at about 50-55 km, thrusts us into the air like an arrow. Suddenly we soar from 3185 to 3400 meters. And we didn ’t even take a running start but became airborne in place ju st like a helicopter! The air is cold enough to freeze a person's lungs. But we can ’t get enough o f the landscape flying by beneath our feet. As we float above this range o f snow-white mountains, the skiers coming to glide down the Ejder Summit below look like tiny ants. But the Ejder course that appears so easy from up here is actually not one to be taken lightly. ENJOYING A BREAK To some extent at least, I forget the cold air that is freezing our breath and t>

Yam aç paraşütünüzle Ejder Te p e s i’nden havalanıp Palandöken'i kuşbakışı da görebilirsiniz. You can take off from Ejder Hill in your paraglider and get a bird's-eye view of Palandöken.


Müşterilerinizin sizden istediği ürünleri alıyoruz

(5) Tahsil ettiğimiz ödemeyi size teslim ediyoruz

(3) Müşterinize teslim ^ ediyoruz

(4) Ödemesini alıp

Kobiler, e-ticarel ve tele-m arketing firm aları, tam ir bakım servisleri gibi ürününü satm ak isteyen fakat ürün bedelini tahsil etm eden teslim at yapm ak istem eyen firm alar için büyük kolaylık: Yurtiçi K argo’dan Tahsilatlı Gönderi.

TAHSİLATLI GÖNDERİ tüm Yurtiçi Kargo şubelerinde.

uurliçkorgo

a lo

w w w .yurticikargo.com

^

Söz verdiğimiz gibi


Palandöken'i yerden keşfetmenin zamanı gelince elimde, boynumda fotoğraf makineleri karlı zeminde dikkatli adımlarla dolaşıyorum. Palandöken’de aktif olarak çalışan, biri gondol olmak üzere sekiz adet lift var. Beden Terbiyesi’nin liftini kullanmak isteyenler çok cüzi bir ücret ödeyerek 2900 metre yükseklikteki Küçük Ejder’e kadar çıkabiliyor. Otel müşterileri ise otellere ait liftlerden ücretsiz yararlanabiliyor. Günlük olarak tesislerden faydalanmak isteyenler ise bedelini ödeyerek kullanabiliyorlar.

Palandöken’in bitki örtüsü hayli zayıf. Kayak pistlerinin yakınlarında ağaç yok. Sadece bembeyaz kar ve masmavi bir gökyüzü var. Biz İstanbul’a yağan karın bozulmadan ve kirlenmeden kaldığı yarım günlük mutluluğu Palandöken’de günlerce yaşadık. Mutluyduk, çünkü doğanın bir parçasıydık; bembeyaz kar denizinde kayarken, savrulan buz kristalleri, uçarken rüzgârın sesiydik. Dönerken geride bıraktığım Doğu'nun pırıl pırıl bembeyaz karı, sıcak ve yürekten insanı Palandöken’de yeni konuklarını bekliyor şimdi.

look at the towering vvhite peaks that seem to kiss the brilliant blue sky. Everything is so perfect and beautiful that its indescribable ioveliness seems like a dream. As you fly, the temperature drops further to the minus 30s C with the windchill factor. A t this altitude the fingerless gloves that I bought for operating m y camera more easily are o f no use. My entire body is beginning to resemble my num bed fingers now. It's time to say goodbye to this İoveliness and come back down. There’s nothing like a hot glass o f tea to bring us back to life. VVhen the time

comes to discover Palandöken on the ground, I tread carefully in the snow vvith m y cameras round m y neck and in my hand. There are eight lifts, one o f them a gondola, for those who want to actively work the Palandöken. If you want to use the physical education lift, you can go up as far as the Küçük Ejder by paying a small fee. Hotel guests o f course can use their hotel lifts for free. And anyone who vvishes to pay by the day can use the facilities as well. The plant cover at Palandöken is quite thin, and there are no trees near the ski runs. Only the blindingly vvhite snovv and the brilliant blue sky. We enjoyed day after day o f lovely snovv on the ground, com pletely unlike İstanbul vvhere the snovv is only beautiful for half a day before becoming ali dirty and slushy. We were happy because we were part o f nature. l/l/e vvere the dancing ice crystals as we skied across the sea o f snovv, the roar o f the vvind as we flew. A nd the sparkling vvhite snovv and vvarm-hearted people that vve left behind as we returned avvait new guests now at Palandöken. □

Güngörmez

°Dumlu

Yolgeçti -urdu

Baldıa

Övenleı

Altınburnjj

Ömertep^ •YYenice

P a la n d ö k e n 1 < a y a V M e r k e z i . , | * f <£:

Özbek*

Geçit köy*

Ağcakoca W

Yalıncaf

Tekman

Yarmak 5 8 S K Y L İF E 1 / 2 0 0 7

Gözlüce


w w w .toyotasa.com .tr

Yeni Toyota Yaris, "b ü yü kkü çü k". Büyük bir otom obilin ayrıcalıkları, küçük bir otom obilin tüm avantajlarıyla.

TO YO TA©©

ToS *a 3Mo“ «“i: o

o

T O D A Y TOM ORROW

TO YO TA


GEZİ TRAVEL İzmir’in bayram yeri Izmir’s festive square

^ | \ U

I H

®

^ l d l x Ö. FARUK ÜRÜNDÜL


Hem yolların hem insanların kavuştuğu meydanı, Ege’nin havası, insanlarının neşe ve coşkusuyla K ordon’da her mevsim bahar... A square vvhere roads converge and people meet, it’s spring ali year round on the Kordon vvhere an Aegean atmosphere and human joy and exuberance set the tone.

H

Ü

stümde kocaman, koskocaman gökyüzü. Bembeyaz yelkenler martı kanatlarıyla mavisini kulaçlıyor. Ayaklarımın altında güverte kaplamalarının gıcırtısı. Az ilerde ana yelken direği, öyle dimdik ayakta, yüzünü rüzgâra vermiş, gözleri ufukta. Kucağındaki Ege’yle denizden sarhoş olan imbat, saçlarımızda yüzümüzde. Tenimiz, soluğumuz deniz. Dudaklarımızda tuzlu suyun mavi tadı. Ama burada kaptan yok. Herkes kendi rotasında, kendi dümeninin başında. Konak Meydanı’ndayım. İzmir’in kalbinde. Bu üzerinde yürüdüğüm güverte, gökyüzünü kulaçlayan yelkenler, dalgaya öykünen tekne omurgası, bütün bunlar ressam ve heykeltıraş Bihrat Mavitan’ın, Konak Meydanı için yaptığı çalışmanın parçaları. Mekânla öylesine bütünleşmiş ki, sizi başka boyutlara taşıyıveriyor. Dolgu alandaki bu düzenleme köklerini denizci geçmişinden alıyor.

bove me a humongous sky. Dazzling white sails ply the blue with wings o f gulls. Beneath m y feet the creak o f the flooring on the deck. N ot far ahead the mainsail mast, standing erect, face to the wind, eyes on the horizon. İn my hair and on my face the sea-drunk west wind with the Aegean in its breast. My skin, m y breath the sea. The blue taste o f the salt water on m y lips. But there is no captain here. Everyone is charting his own course, manning his own helm. I ’m on Konak Square. İn the heart o f İzmir. This deck on vvhich I tread, the sails plying the sky, the barge mimicking the vvaves, are ali p a rt o f a study o f Konak Square done by painter and sculptor Bihrat Mavitan, an artist who has become one with this space, taking you into another dimension. This installation erected on landfill has its origin in a seaman’s past.

A

H K onak’dan Alsancak'a uzanan Kordon, yeşili ve tartan pistiyle İzmirlilerin gözdesi

S K Y L İF E 1 / 2 0 0 7

Stretching from Konak to Alsancak, the Kordon is a popular esplanade with İzmir residents for its greenery and jogging trail


TOPRAK SU İLE BULUŞUNCA Aslında bu, Konak-Alsancak arasındaki Kordon’un üçüncü dolduruluşu. Önceleri körfez, kendisine kavuşan akarsuların alüvyonlarıyla doğal olarak dolmaya başlamış. İzmir'in ilk kurulduğu, şimdi Tepekule diye adlandırılan yarımadanın, Bayraklı’da sahilden yaklaşık 2.5 kilometre içerde kaldığını düşünürseniz, akarsuların ve zamanın gücünü daha iyi anlayabilirsiniz. Kaptan Piri Reis de, Kitab-ı Bahriyye’sinde bugünkü Alsancak'ı yarımada olarak haritasına çizmiş ve bu yarımadanın iki tarafındaki limanları, “ iç limanın etrafı 1 mildir. Büyük gemiler ve ağır Barçalar ile girdik. Fakat sonradan gittiğimizde dolmuştu. Büyük ağır Barçaların iki tarafa karnı değer. Onun için giremezler... İzmir Kalesi’nin önüne gitmeyip kum kısığına girerlerse iskandil ile

WHEN EARTH AND WATER MEET İn fact, this is the third time the area along the Kordon betvveen Konak and Alsancak has been vvidened vvith landfill. First the bay began to fiil up naturally vvith alluvion carried by the rivers that empty into it. When you consider that the peninsula, today’s 'Tepekule', vvhere İzmir was originally founded, vvas at Bayraklı about tvvo and a half kilometers from the shore, you get a better appreciation o f the might o f rivers, and o f time. Captain Piri Reis drew in his 16th century Kitab-ı Bahriyye, or Book o f the Sea, a map o f today’s Alsancak as a peninsula and described the harbors on either side o f it: “The inner harbor is one mile around. l/l/e entered vvith large ships and heavy barges. But vvhen we vvent back later it had filled up. The large, heavy barges touched bottom on both sides. So they could not enter. If they vvent not in front o f İzmir Castle but entered the sandy narrovvs they would t>

Kordon sefasının tadı, buzlu badem olm adan eksik kalır.

Pleasure on the Kordon is incomplete vvithout tasty iced almonds 1/2007 SKY

; 63


Pasaport rıhtımında, eski ve yeni mimari denizi birlikte seyrediyor (solda). Konak Pier büyük bir çarşı olmanın yanı sıra kahve molası için de iyi seçenekler sunuyor (altta).

New and old arohitecture survey the sea together on Pasaport quay (left). Konak Pier offers not only a majör shopping çenter but several alternatives for a coffee break (below).

sokulurlar ve demirlerler” diye anlatmış. Bugün o limanların ikisi de dolmuş durumda. Şimdiki Alsancak Limanı, Piri Reis haritasındaki yarımadanın ucunda bulunuyor ve sıkça yapılan dip taramaları ile deniz trafiğine açık tutuluyor, işte Bihrat Mavitan’ın Konak Meydanı’ndaki denizci öğeleri, daha önceden deniz, daha sonra kalafathane olan bir mekânda. Dolgu zeminin altında sonsuz uykusuna dalmış olması olası teknelerin, direklerin, yelkenlerin ve kalafathanedeki emeğin üzerine dikilmiş balbal taşları gibi. Ama hüzünden çok, denizin ve kentin coşkusunu dalgalandırıyor. Zaten bu kente de yakışan Ege’nin coşkusu. Bir kent düşleyin ki her gidişinizde sizi şaşırtmayı başarsın. Her bakışınızda yeniden görmüş olun.

64 S K Y L İF E 1 / 2 0 0 7

BÜYÜK İSKENDER’İN RÜYASI İzmir’in düşlerdeki yeri Büyük İskender’le başlamış, ilk kez Tepekule’de kurulan İzmir, ikinci kuruluşu için MÖ 334’de Büyük İskender’in Pagos'da (Kadifekale) dalacağı uykuyu beklemiş. Büyük İskender’in rüyasına katılan iki Nemesis’in önerisiyle kent ikinci kez Kadifekale eteklerine kurulmuş. Kentsel gelişim 19. yüzyılda Konak Meydanı'nın şekillenmesini sağlamış. Bugün meydan ve

approach carefully probing the depths and then anchor." And sure enough both o f these harbors have filled up today. Present-day Alsancak Harbor is at the tip o f the peninsula on Piri Reis's map, and is kept open to sea traffic by frequent dredging o f the sea bottom. The nautical features o f Bihrat Mavitan’s ‘Konak Square’ installation occupy a space that was previously part o f the sea and later a caulking house. Exactly like the commemorative stones

erected över the caulking house and its labors, and över the boats, masts and sailboats that must be lost in endless sleep below the landfill. More than sadness however this installation stirs up feelings o f the sea 's and the city’s exuberance. İt is the exuberance o f the Aegean in any case that becomes this city. Imagine a city that manages to surprise you every time you go there. A city that you see anew at every glance. ALEXANDER THE GREAT’S DREAM Izmir's place in the imagination began with Alexander the Great. Founded first at Tepekule, for its second founding İzmir had to await the sleep into vvhich Alexander the Great fell at Pagos (Kadifekale) in 334 B.C. when the city n/as founded for a second time on the slopes below Kadifekale at the suggestion o f the two Nemesis figures that Alexander saw in a dream. >


L UX URY RESORT

0 pen\nq Apr« 2 ° ° 7

r (a

rn

/m

w w w . c a l i s t a . c o m . t r / BELEK / A N T A L Y A

POZİTİF

o


yakın çevresindeki kamusal mimari de bu gelişimi özetliyor. Kadifekale eteklerindeki Agora, MÖ 4. yüzyıla uzanan tarihiyle kentin ilk döneminden... Bugünkü harabeler, daha çok Roma dönemine ve özellikle MS 178’de yaşanan depremden sonra şehrin yeniden kurulmasını sağlayan imparator Marcus Aurelius sonrasına ait. Agora’dan 15 dakika yürüyüş mesafesindeki Konak Meydam’na giderken sıralanan eserler kentin öyküsünün yakın tanıkları. ÜÇ DİNİN BULUŞTUĞU NOKTA 1492’de Avrupa’dan dışlanarak Osmanlı himayesine sığınan Yahudi halkın yoğun olduğu Havra Sokağı, Agora’dan Meydan’a giderken kullanabileceğiniz en kestirme yol. Bugün de Kemeraltı çarşısının birer parçası olan La Sinyora, 1500’lerde yapılan Şalom ve Algazi sinagogları da bu sokakta yer alır. Ardından kentin 1597 yılına tarihlenen en eski camisi Hisar Cami, Kastane Pazarı Cami, Başdurak Cami, Şadırvan Cami, Kemeraltı Cami ve 1906 tarihli Salepçioğlu Cami

İzmir'in iki sembolü, 18. yüzyıldan kalm a Yalı Cam i ve 1 901’e tarihlenen S aat Kulesi (üstte). Santa M aria Kilisesi bugün de düğünlere ev sahipliği yapm aya devam ediyor (altta).

Two symbols of İzmir, the 18th century Yalı Mosque and the Clock Tovverof 1901 (above). The Church of Saint Mary continues to host weddings even today (below).

Urban development gave shape to Konak Square in the 19th century, a development that is summed up by the public architecture on and around the square today. With a history dating back to the 4th century B.C., the Agora on the outskirts o f Kadifekale is from the city’s first period. The present-day ruins belong more to the Roman era and especially to the period follovving Emperor Marcus Aurelius, who enabled the refounding o f the city after the earthquake o f 178 A. D. The monuments along the 15minute walk from the Agora to Konak Square aiso bear witness to the city’s history. MEETING POINT OF THREE RELIGIONS Havra Street, once densely populated vvith Jews who were driven out o f Europe and took refuge in the Ottoman Empire in 1492, offers a shortcut from the Agora to the Square. Located in this Street are not only the Shalom and Algazi synagogues but aiso La Sinyora, vvhich is an integral part o f Kemeraltı market

66 S K Y L İF E 1 / 2 0 0 7

today. Further along the Street are the city’s oldest mosque, the Hisar Mosque, vvhich dates to 1597, as well as the Kestane Pazarı Mosque, Başdurak Mosque, Şadırvan Mosque, Kemeraltı Mosque, and the Salepçioğlu Mosque, dated 1906. A t the end of these historic streets is Konak Square, exact location o f the 18th century Yalı Mosque. İzmir’s oldest church, Saint Polycarp, built in 1625, and the 1667 Church o f Saint Mary stand further to the east. On the road that runs from the area vvith the churches to Konak Square you can see the Ottoman Bank, the Bank o f Agriculture, and the Stock Market building as well as Çatalkaya Khan, now Vakıflar Bank. On the seashore is the Konak Pier shopping mail, housed in the newly restored Old Port buildings. İn the end ali roads lead to the square vvith the Government House and the clock tower, vvhich has become the quintessential symbol o f İzmir. This tovver, built by architect Raymond Pere to commemorate Sultan Abdülhamid II’s succession t>


Kanada'ya yatırımcı olarak gidebilirsiniz.

Daimi ikam etgah hakkınızı hem en alın, Kanada’da aile ve iş hayatınızı güvence içinde sürdürün, Ç ocuklarınızı K a nada’lı statüsünde bedava okutm a şansını elde edin, Daim i yerleşm e, yaşam ve çift pasaport hakkı kazanın.

H

c -w

.

mm.

SEN INTERNATIONAL

G e n iş b ilg i için lütfen SEN IN T E R N A T IO N A L b ü ro su ile te m a sa g e çin iz. 17 77

Teşvikiye Bostan Sk. Veli Bey Apt. N o :5 Kat:3 Daire:3 Teşvikiye - İSTANBUL Tel: (+90 212) 2 2 7

- 227

1788

Fax: (+90

212)

227

18 2 2

Tunalı Hilm i Cad. 6 4 / 4 Kavaklıdere-ANKARA Tel: (+90 312) 466 4 0 3 4 • 4 6 6 4 0 3 5 Fax: (+90 312) 468 1570 sabah@sen-international.com

info@sen-international.com


Pasaport iskelesi ve rıhtım, denizin ve gökyüzünün tadını yudum lam ak için (solda). A gora’daki zengin buluntular, arkeolojik kazıların daha uzun yıllar süreceğini gösteriyor (altta). Pasaport Landing and quay are a good place for enjoying the sea and sky (left). Rich finds on the Agora indicate that archaeological excavation will continue here for years to come (below).

sıralanır. 1744'de yapılan Kızlarağası Hanı ve Çakaloğlu Hanı’da bu büyük çarşının, Kemeraltı’nın simgesi durumunda... Tüm bu tarihi sokaklar sonunda Konak Meydam'na ulaşır ve tam da burada 18. yüzyıldan kalma Yalı Cami yer alır. 1625 yılında yapılmış olan İzmir’in en eski kilisesi Sen Polikarp ve 1667 tarihli Santa Maria kiliseleri ise daha doğuda kalır. Kiliselerin bulunduğu yerden Konak Meydam’na giden yolda, erken Cumhuriyet dönemi mimari örneklerinden Osmanlı Bankası, Ziraat Bankası, Borsa Sarayı binaları ve şimdi Vakıflar Bankası olan Çatalkaya Hanı’nı görebilirsiniz. Ege’nin ve kentin renkli öyküsünü, belleği kuvvetli bir tanıktan dinlemek isterseniz Arkeoloji ve Etnografya müzeleri meydanın batı ucunda yer alır. Eski Liman binalarının restorasyonu ile kente kazandırılan Konak Pier çarşı kompleksi deniz kıyısındadır. Sonunda bütün yollar Hükümet Konağı’nın ve 68 S K Y L İF E 1 / 2 0 0 7

İzmir’in simgesi haline gelmiş Saat Kulesi'nin yer aldığı meydana ulaşır. 1901’de Sultan II. Abdülhamid’in tahta çıkışının 25. yılı anısına mimar Raymond Pere tarafından yapılan Saat Kulesi, bugün de İzmirlilerin buluşma noktası... İZMİRLİLERİN KORDON SEFASI Tüm yolların kavuştuğu böyle bir buluşma noktasında araç trafiğinin nahoş olması beklense de tarihi doku üzerinde yaşamına devam eden diğer kentlerden farklı olarak İzmir'de büyük bir trafik sorunu ile karşılaşmazsınız. Bu biraz zamanında alınan önlemlerden, biraz kentteki nispeten yavaş endüstrileşmeden, biraz da İzmirlilerin fazla acelesi olmamasından kaynaklanır. Bertrand Russell’ın ‘Aylaklığa Övgü’ adlı kitabını burada yazmış olabileceğini düşünebilirsiniz. Konak Meydanı ve kıyılardaki düzenlemelerle, kent, deniz özlemini giderebiliyor.

to the throne in T901, is a popular meeting place for İzmir residents today. PLEASURE ON THE KORDON While vehicle traffic would normally be unwelcome at such a meeting place vvhere ali roads converge, you won’t encounter any majör traffic congestion in İzmir, vvhich differs in this respect from other cities in vvhich modern life overlays the historic fabric.

This stems in part from timely measures, in part from delayed industrialization, and in part from the fact that Izmir's residents take things slovvly. You might even think that Bertrand Russell penned his book, İn Praise of idleness, here. The city quelts its longing for the sea through Konak Square and the seaside esplanade and installations. A festive air reigns eternal along the Kordon, a popular >


w w w .k o z a is p a rta k u le .c o m

Satış Ofisi: 0212 648 50 00

ISPARTAKULE E

V

L

E

R

İ

Gelin, birebir inşa edilen örnek daireyi görün, dokunun ve size özel ödeme koşulları ile dairenizi gönül rahatlığıyla seçin.

Gararm K o za

1 9 4 8 ’d e n beri...


Konak yüzyıllardır olduğu gibi bugün de İzm ir’in kalbi (solda). Günbatım ı, çıtır çıtır gevrek kokusuyla tatlanıyor (altta).

Konak, the heart of İzmir today as it has been for centuries (left). The sunset, enjoyed to the taste of a orusty Turkish sesame bread round (below).

Kordon her zaman bayram havasında. Ege’yle buluşmak isteyenler için bir randevu güzergâhı. Okul saatlerinden sonra ve cumartesi günleri öğrencilerin cıvıltısı da katılınca, bir bahar havasıdır alıp başını gidiyor. Köşebaşlarında, bahçe duvarlarında, cafelerde neşe ve coşkunun genç sesini duyuyorsunuz. Ege'nin bereketi sizi nar gibi kızarmış

70 S K Y L İF E 1 / 2 0 0 7

çipuralar, kalamarlar, deniz börülceleri ve envai çeşit mezenin yer aldığı çilingir sofralarına (ama İzmir çilingiri) davet ediyor. Konak Meydanı ve Kordon sefası, bütün İzmirlilerin ve güneşin tutkusu... Hem onlar günbatımında Ege'nin tadını yudumluyor, hem de güneş uzak diyarlara gitmeden önce İzmirlilerle vedalaşıyor.

rendezvous for those who want to commune with the Aegean. And when you add in the hum o f students on Saturdays and after school on weekdays, the heady springtime atmosphere is complete. The youthful voice o f joy and exuberance is audibie in the cafes, along garden vvalls and at every Street corner. The bounteous blessings o f the Aegean invite

you to dine at tables laden with squid, samphire (Salicornia europaea), gilt-head bream grilled golden brown, and a myriad o f Turkish ‘meze' or starters. Pleasure on the Kordon is a passion with ali İzmir residents, and with the sun, residents imbibing the pleasure o f the Aegean at sunset as the sun bids them farevvell before sinking below the horizon. □


kî re 1a x Iwww.golgefilm.com.tr

Kiraya İlaç Gibi Sigorta!

Kirelax, tüm özel zamanlarında kiracının yanındadır. Kira ödemesini zorlaştıran aşağıdaki ve olası diğer durumlarda Kirelax kirayı öder ve problem biter. Bu durumları belgelemek Kirelax'ı devreye sokmak için yeterlidir. İssiz kalma durumunda kira ödemesi > İflas halinde kira ödemesi > Yasam kaybı veya yaşamsal problem ler > karsısında kira ödemesi

ACP

Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.

f

Kirelax Plus. emlak piyasasında depozito, peşinat gibi kavramları geçmişte bırakacak yeni ve kapsamlı bir çözümdür. Ev sahipleri kirayı tahsil edemediğinde ya da aşağıda belirtilen kiracıdan kaynaklı borçlarla karşılaştığında Kirelax Plus ve Asistans teminatları devreye girer ve problem biter. < < < <

Kira tahsilatı Depozito ve peşinat Apartman veya site aidat borçları Avukatlık ve mahkeme masrafları

0212 334 62 32 www.kirelax.com

G enel Yaşam


Büyük Moğol im paratorluğu’nun Cengiz Han tarafından kuruluşunun 800. yıldönüm ünde Sakıp Sabancı Müzesi, Cengiz Han ve Mirasçıları sergisine ev sahipliği yapıyor. Sakıp Sabancı Museum is hosting an exhibition, ‘Genghis Khan and His Heirs’, on the 800th anniversary of the legendary congueror's founding of the Great Mongol Empire.

Güney Sibirya’da bulunmuş yaban koyunu biçimli çan sapı, M Ö 6-5. yüzyıla tarihleniyor; Asya Sanatları Ulusal Müzesi. A beli handle in the form of a wild sheep found in Southern Siberia, dating to the 5th-6th century B.C. National Museum of Asian Arts.

74 S K Y L İF E 1 / 2 0 0 7

( ( 13. yüzyılın başına kadar Moğolistan topraklarına Hun imparatorluğu, Göktürk, Uygur ve Karakutay devletleri hakim oldu. Cengiz Han’ın birleştirip teşkilatlandırdığı kabilelerle, 1205'te Moğolistan'da ilk Moğol Devleti kuruldu. Cengiz Han, 1227’de ölünce Moğol imparatorluğu oğulları arasında bölüşüldü ve imparatorluk Yuan Hanedanlığı'na, Altınordu Devleti’ne, İlhanlIlara dönüşerek 17. yüzyıla dek sürdü..." Yıllardır hepimizin tarih kitaplarında okuduğu, çoğu zaman uykumuzu getiren masalları bir kenara bırakabiliriz artık. Çünkü bu hikâyelerin gerçekliğini sorgulayabileceğimiz bir sergi sürüyor şu an İstanbul’da: ‘Cengiz Han ve Mirasçıları - Büyük Moğol İmparatorluğu’ sergisi... Sadece Orta Asya tarihi değil, tarihimizi yeniden düşünmeye çağıran ve gerçekleri belgeleriyle ortaya koyan bu geniş kapsamlı sergi, 8 Nisan’a dek Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde olacak. Jean Christophe Grange’ın aynı adlı romanından uyarlanan ‘Taş Meclisi’ adlı film de gündemdeyken Moğolistan’a uzun bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı diyebiliriz. Çünkü dünyanın en büyük kara imparatorluğunun 800. kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle tüm dünyada

( ( The lands o f Mongolia were ruled up to the 13th century by the Hun Empire, and the Göktürk, Uighur and Karakutay states. The first Mongol State was founded in Mongolia in 1205 by tribes united and organized by Genghis Khan. When Genghis Khan died in 1227, the Mongol Empire was divided among his sons and continued to exist until the 17th century as, first, the Yuan Dynasty, then the Golden Horde and finally the llkhanid State." These soporific tales that we've been reading in the history books for years can finally be laid to rest. For an exhibition is currently under way in İstanbul that will lead you to question their truth value: ‘Genghis Khan and His Heirs - The Great Mongol Empire'. This comprehensive exhibition, vvhich invites us to rethink not only the history o f Central Asia but our own history as well by laying out the facts in documents, runs through 8 April at Sabancı University's Sakıp Sabancı Museum. We might say that this is the perfect time to make an extended journey to Mongolia, now when the film, ‘The Stone Council’, based on Jean Christophe Grange's novel o f the same name, is so much in the news. For the 800th anniversary o f the founding o f the vvorld's İargest land empire is O


kutlanıyor. Bu kutlamalar çerçevesinde gerçekleşen serginin önemini Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Nazan Ölçer şöyle özetliyor: “Moğolistan’dan asla dışarı çıkamayacak ve Avrupa müzelerindeki Cengiz Han ve oğullarına ait pek çok değerli eseri bir arada görebiliyoruz. Türklerin eski tarihinin yine bu topraklarda yazılmış olması bu sergiyi bizim için daha da cazip kılıyor. Önyargıların çok fazla olduğu günümüzde tarihi bunlardan arınmış görelim istedik. Cengiz Han’ın kaynaklarıyla dolu bir tarihimiz var. Bu yanıyla bizim geçmişimize de ışık tutacak bir tarih sergisi....” AT ÜSTÜNDE GEÇEN YAŞAMLAR Uçsuz bucaksız Moğol toprakları yaşamını atlar üzerinde geçiren, hiçbir yere bağımlı kalamayan insanlara geçici yurtlar sağlıyordu. Katlanabilen ahşap iskeletleri sayesinde kısa sürede kurulabilen 'ger’ler, her yaz ve kış hiç yorulmadan göçenlerin kutsal yurtlarıydı. Üzeri keçe ve bezle örtülen bu yuvarlak çadırlar, hafif ve taşınması kolaydı. Kapısı, sert rüzgârlardan uzağa, her zaman güneye bakıyordu. Sol kanadı erkeklere, sağı kadınlara ayrılırdı. Ekim sonu geldiğinde

Budizm, Moğol sanatını şekillendiren en önemli etkenlerden biri oldu (üstte). U cuna renkli at kuyruğu bağlanan ve tepesine altın yaldızlı top geçirilmiş mızraklar, eski Türklerde hânlık alâm eti olarak kullanılıyordu, (sağda)

76 S K Y L İF E 1 / 2 0 0 7

Buddhism was one of the most important faotors that shaped Mongol art (above). Spears vvith a oolored horsetail attached to the tip and a gilded bali on top were used as dynastic standards by the ancient Turks (right).

being celebrated around the vvorld in a host o f events. Nazan Ölçer, Director o f Sakıp Sabancı Museum, sums up the importance o f the exhibition, vvhich has been mounted as part o f these celebrations, as follovvs: “We can see here, in one place, many valuable objects pertaining to Genghis Khan and his sons from museums in Europe, as well as some that would otherwise never have left Mongolia. And the fact that the ancient history o f the Turks was aiso vvritten in these lands makes this exhibition even more appealing to us. İn a time like ours vvhen prejudice is rife, we vvanted to view history vvithout preconceptions. İn this sense, it is an historical exhibition that aiso sheds light on our own past." LIVES LIVED ON HORSEBACK The vast Mongol lands provided temporary ‘yurts’ to a people who lived on horseback, unattached to any particular place. Tents, known as ‘ge r’, vvhich could be pitched quickly thanks to their collapsible vvooden frames, vvere the sacred yurts o f a people who migrated indefatigably summer and vvinter. Round and covered vvith felt and cloth, these tents vvere light and easily portable. Their doors alvvays faced south, away from the harsh steppe vvinds. They vvere divided into two sections, the left for the men, the right for the vvomen. Come the end o f October, hundreds o f families vvith their herds o f thousands o f cattle, sheep and goats v/ould cross över mountains 3000 meters high, migrating betvveen vvinter and summer pastures at least four times a year to graze their animals. So did they live, and they continue to do so even today. The ‘morin huur’, >


T Ü R K İY E 'N İN İLK İNSANSIZ YATIRIM A R A C I

A T C W

Yani, piyasa verileri önemlidir

FİNANSBANK A.Ş.

B

01! - î İT T İ P İ

D E Ğ İ Ş K E N

F ON

Doğru ve hızlı işlenmiş piyasa verileri, doğru yatırımın ilk koşuludur. Bunun önem ini bilenler için, işte Türkiye'nin ilk insansız yatırım aracı: QUANT. Milyonlarca veriyi aynı anda, bilgisayar ortamında analiz edip karar verebilen yatırım fonu. Yine Finansbank'tan. Türk ve yabancı borsa endekslerinden petrol fiyatlarına, faizlerden enflasyona tüm piyasa verileri, çok gelişmiş bir bilgisayar programı tarafından hızla analiz edilir. • Bu analizin sonucunda bilgisayar, hisse senedine yatırım yapmaya ya da likit kalmaya karar verir. • İnsan faktörünün neden olduğu psikolojik etkenleri ortadan kaldırır. • Düşük riskle, mutlak getiri stratejisi izler.

$

FİNANSBANK

www.finansbank. com.tr

FİNANSPORTFÖY 444

O 900

www.finansonline.com

Finansbank A.Ş. Quant B Tipi Değişken Fon, yatırım cılarına m utlak getiri sağlamayı hedeflem ekle birlikte, buna ilişkin herhangi bir garanti verm em ektedir. Fonun yönetim i, Finans Portföy Yönetim i A.Ş. tarafın dan yapılm akta ve yatırım kararları G ündüz C apital D anışm anlık tara fın d a n geliştirilen K an tita tif M odel sayesinde a lın m a k ta d ır. Bu m odel geçmiş verilerle test edilmiş olm akla beraber geleceğe ilişkin herhangi bir getiri taah hüd ü içerm em ektedir. Finansbank A .Ş. Q u a n t B Tipi D eğişken Fon'a ilişkin s irk ü le r 11 A ra lık 2 0 0 6 ta rih li Hürses ve Forum D ipfom atİK g a z e te le rin d e y ay ın la n m ış tır. w w w . q u a n t f o n . c o m


Yuan Hanedanı imparatorlarının portrelerini içeren albüm den bir resim (üstte). Savaş kıyafetleri ve aletleri d e sergilenen eserler arasında (altta).

A picture from an albüm of portraits of the emperors of the Yuan Dynasty (above). Uniforms and instruments of war are aiso among the items on exhibit (left).

yüzlerce aile, binlerce inek, koyun ve keçi sürüleri ile birlikte 3000 metrelik dağları aşıp, hayvanlarını beslemek için yılda en az dört kere yazlık ve kışlaklar arasında göçerek yaşarlardı. Hâlâ da böyle yaşamaya devam ediyorlar. Türküsüz bir yaşamın düşünülemediği bozkırlarda geleneksel çalgı morin huur, bozkırlara, aileye ve hayvanlara adanmış şarkılara eşlik ediyor. Her yeni yıl başında kötü ruhları kovmak için Tsam (Tibetçe ‘maskeli dans’ anlamına geliyor) Festivali düzenleniyor. Hinduizm, Paganizm, Şamanizm ve Budizm’den öğeler taşıyan bu ritüel, bugün Moğolistan’da yaşı kemale ermiş rahipler tarafından daha genç rahiplere öğretiliyor. Böylelikle ortaya diğer ülkelerdeki örneklerle kıyaslanamayacak bir etkileyiciliğe sahip Moğol maskları çıkıyor. Ve bu sergideki yerlerini alıyorlar... ‘KÜRESELLEŞMENİN MİMARI’ 800. yıldönümü etkinlikleri vesilesiyle Pekin’de düzenlenen sempozyumda sunulan bildiriden aldığım bir alıntı ise Cengiz Han’ın önemini şu cümlelerle ortaya

78 S K Y L İF E 1 / 2 0 0 7

traditional instrument o f the steppe where life vvithout folk songs is urıthinkable, accompanied their songs dedicated to the steppe, the family and the animals. Every year at new year’s the Tsam (it means ‘masked dance’ in Tibetan) Festival is held to drive away evil spirits. This ritual, which exhibits traces of Hinduism, paganism, shamanism and Buddhism, is taught in Mongolia today to the younger priests by the older ones o f mature years. Incomparably more impressive than their counterparts in other countries, the Mongolian masks are thereby brought to light, and find their way into this exhibition. ‘ARCHITECT OF GLOBALIZATION’ A passage from a talk given at a symposium organized in Beijing on the occasion o f the 800th anniversary celebrations describes the importance o f Genghis Khan as follovvs: "... Genghis Khan introduced Europe to the production o f paper and printing techniçues. Flis campaigns to Europe brought about the opening o f the Silk Road. And in this >


Sağlığınızın hep yükseklerde seyretmesi için yaşam yolculuğunuzun her m ilinde ona gereken önemi verin. Yorgunluk, baş ağrısı, çok sık susama, fazla kilolar gibi kronik hastalıkları düşündürecek belirtileriniz veya hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, astım gibi tanısı konmuş hastalıklarınız varsa; teşhis ve tedavi için Anadolu Sağlık Merkezi Özel K linikleri’ne gelin! Astım, Bel, Ben (Nevüs), Diyabet, Epilepsi, İnme, Meme, Menopoz, Osteoporoz, Pulmoner Rehabilitasyon ve Sigara Bırakma ASM Özel K linikleri’nde sağlığınız konusunda bilinçlenm enizi sağlıyor, yaşam kalitenizi yükseltiyoruz. Her yaştan hastanın yararlandığı ASM Özel K linikle ri’yle; elektronik ortam da kişiye özel takip programı belirliyor, kronik hastalığınızın özellikleri ve seyri hakkında sizi yaşam boyu bilgilendiriyor, daha ciddi sağlık sorunlarının erken belirtile rini saptayarak önlem alabilm enizi sağlıyoruz. Anadolu Vakfı tarafından kar amacı gütmeden kurulan bir hastane olarak, Johns Hopkins Medicine'ın sağlık yönetimi, tıbb i teknoloji, medikal hizmet kalitesi, eğitim ve araştırm a konularındaki bilgi ve birikim inden yararlanıyoruz. Tüm branşlarda tam donanımlı olarak hizmet veriyor ve özellikle onkolojik bilim ler, nörolojik bilim ler, kalp sağlığı ve kadın sağlığında Avrupa’nın referans merkezi olmayı hedefliyoruz. Suadiye Uydu Kliniğim iz ve servislerim iz ile size daha da yakınız. Hastalıkla ve sağlıkta, her zaman yanınızdayız. Anadolu Sağlık M erkezi’nin özel ve devlet sigortalarıyla anlaşm ası bulunm aktadır.


koyuyor: “ ...Cengiz Han Avrupa'yı kağıt yapımı ve basım teknikleriyle tanıştırdı. Asya ile Avrupa arasındaki kültürel alışverişin öncüsüydü. Avrupa’ya yaptığı seferler İpek Yolu’nun açılmasını sağladı. Bu anlamda onu 'küreselleşmenin mimarı’ olarak da kabul etmeliyiz. İtalya Rönensansı’ndan çok daha önce Moğol imparatorluğu topraklarında bir Rönesans dönemi yaşanıyordu...’’ Göçebe Türkleri tek bir konfederasyon altında birleştirmeyi başaran Cengiz Han’ın kurduğu imparatorluğun çok kültürlülüğü, dönemin Fransa Kralı IX. Louis tarafından gönderilen keşiş rahip VVİlhelm von Rubruk’in kaleminden bakın nasıl yansıyordu: “Arapların yaşadığı yerde bir pazar ve birçok sokak var, ticaretle uğraşıyorlar. Çinlilerin çoğu zanaatkâr. Farklı uluslar, dinler ve inançlar bir arada yaşıyor. Şehirde 12 tapınak bulunuyor. Kentin dışına doğru iki cami ve bir de kilise va r...” Farklı diller arasındaki iletişim ve dinsel hoşgörü; ticaretin gelişmesi

sense we must regard him as 'the architect o f globalization’. A renaissance was experienced in the lands o f the Mongol Empire long before the Italian Renaissance...” Consider how the multi-culturalism o f the empire that Genghis Khan succeeded in unifying under a single confederation o f nomadic Turks is described by VVİlhelm von Rubruk, a monk sent out by the French king of the period, Louis IX: “There is a market and many streets in the place where the Arabs live, and they engage in trade. Most o f the Chinese are artisans. Different nations, religions and faiths co-exist here. There are 12 temples in the city. And on the outskirts o f the city two mosques and a church..." Religious tolerance and communication betvveen different languages contributed to the development o f trade and the expansion o f the government administration. Nazan Ölçer sums up this period, known as the ‘Pax Mongolica’, as follows: “Journeys undertaken during the period known as the Pax Mongolica brought >

Saray ressamları tarafından yapılmış Cengiz H an’ın en bilinen portresi (üstte). Sergide geniş yer tutan el yazm alarından bir örnek (altta).

The best-known portrait of Genghis Khan was made by the palace painters (above). An example of the manuscripts that occupy a majör place in the exhibiton (belovv).


MASSIVE PROJECTS NEED MASSIVE EXPERIENCE Heavy Transports - Project Transports - Logistics Engineering - Customs Clearance & Consultancy - FTL/LTL Services

Light Rail and Metro Projects

>>>

We are not only experts at providing complete logistics of Refinery, Pipe Line and Metro Projects, but we are also the turn-key logistics solution provider for Cogeneration, Natural Gas, Therm ic, Hydroelectric and Wind Power Plants as well as Factory Investm ent and Renovation Projects. Our 40 years of experience, combined with a wide range of specialized transportation equipm ent, enable us to bring even the thoughest and most complex projects to successful completion.

P ho ne : + 9 0 .3 1 2 .2 3 1 71 50 Fax: + 9 0 .3 1 2 .2 3 1 01 50

w w w .m a g d e n li.c o m .t r


ve idari yönetimin genişletilmesine katkıda bulunuyordu. ‘Pax Mongolica’ (Moğol Barışı) denilen bu dönemin yansımalarını Nazan Ölçer şöyle özetliyor: "Moğol Barışı denen evrede gerçekleşmiş seyahatler, büyük ticaret heyetlerini, bilgi ve kültür alışverişini, sanatçıların bir yerden bir yere rahatça gitmesini sağlayan güvenli bir ulaşım ve haberleşme sistemini getiriyor beraberinde. Onun sayesindedir ki pek çok ürün yer değiştirebiliyor, alışveriş çok daha rahat ve güvenli hale geliyor. Doğu'nun malları Batı’ya, Batı’nınkiler Doğu'ya gidebiliyor. Belli bir sanat veya din akımı bir merkezden öbür merkeze taşınabiliyor, yeni yorumlar kazanabiliyor. Her tür dinin bir arada kabul edildiği hoşgörülü bir ortam söz konusu. Kimsenin dinini değiştirmeye zorlanmadığı bir ortam... Moğol Barışı döneminin Doğu’nun Batı’yla birleşmesini sağlayan en önemli ve en erken etkenlerden biri olduğu düşünülüyor. ” KARAKURUM’UN KAPLUMBAĞALARI Etkileri tüm dünyaya yayılan imparatorluğun başkenti Karakurum’da halen kazılar devam ediyor. Gün ışığına çıkarılan arkeolojik keşifler de bu serginin önemli bir kısmını oluşturuyor. Karakurum şehrinin dört bir tarafında Moğollar için kutsal sayılan kaplumbağa heykelleri bulunurmuş. Uzun yaşadığı için ölümsüzlüğün, dış tehlikeden korunabiliyor olması ile güçlülüğün simgesi kabul edilmiş ve bugün onlardan birinin sergilenebiliyor olması bu ölümsüzlüğü ve uzun ömrü kanıtlıyor... S K Y L İF E 1 / 2 0 0 7

Bilezikler, adak tabletleri, soyağacı ve astronomi haritaları, heykelcikler, kostümler, savaş kıyafetleri, zırhlar, elyazmaları, müzik aletleri, porselenler, minyatürler, mühürler, süsler... 38 değişik koleksiyondan bir araya getirilen 600 eser, üzerlerindeki dört yapraklı yonca, anka kuşu, geyik, at, kartal, ağaç motifleri ile hepimizi fantastik bir dünyaya da davet ediyor. Ayrıntılara girdikçe daha da derinleşen, bildiğimizi zannettiğimiz ama aslında kapısını hiç çalmadığımız bir dünyaya...

vvith them large trade delegations, an exchange of knowledge and culture, and a reliable system o f transportation and communication that made it easy for artists to go from one place to another. İt is thanks to ali that that many products could be exchanged, making trade both safer and more convenient. The products of the East could go to the West and those o f the West to the East. An artistic or religious movement could be borne from one population çenter to another, taking on new interpretations in the process. What we’re talking about here is a tolerant environment in vvhich religions o f every stripe vvere recognized. An environment in vvhich no one was forced to change his religion... The Pax Mongolica should be thought o f as one o f the earliest and most significant factors that brought about the unification o f East and West." TORTOISES OF KARAKORUM Excavation continues today at Karakorum, Capital of this empire whose impact spread

ali around the vvorld, and the archaeological finds unearthed there constitute a majör part o f this exhibition. Sculptures o f tortoises, regarded as sacred by the Mongois, surround the city of Karakorum on four sides. Regarded as a Symbol o f immortality because o f their İongevity and as a symbol of strength for their ability to defend themselves against external threats, their İongevity and immortality are only evidenced further by the fact that one o f them can be exhibited here today. Bracelets, votive tablets, family trees and astronomical maps, statuettes, costumes, vvarrior uniforms, shields, manuscripts, musical Instruments, porcelains, miniatures, seals, decorations... these are just a few of the 600 objects, culled from 38 different coilections, that invite us into a fantastic vvorld of four-leaf döver, phoenix, stag, horse, eagle and tree motifs. A vvorld that only becomes more profound the deeper one delves into the details, a vvorld we think we knovv but on whose door we have scarcely even knocked... □


Değişimin, Yatırımın ve Büyümenin Sonu Yoktur!

İş Leasing g e liş im in , d e ğ iş im in ve yaşadığım ız çağın gereği o la ra k kurum sal k im liğ in i y e n ile d i. T ü rk iy e 'n in en b ü y ü k h iz m e t ağına sahip İş Bankası Şubeleri ve kendi b ü n ye sin d e ki "İç Anadolu, Ege, M arm ara, Güney Anadolu ve A kdeniz Bölge Tem silcilikleri" a ra cılığ ıyla tü m y a tırım c ıla rım ız a ye rin d e , z a m a n ın d a ve sınırsız kaynak ya ra ta b ile n İş Leasing, başta K o b i'le r o lm a k üzere tü m y a tırım c ıla rım ız ın g ü çlü iş ortağı o lm a y a devam e d iyo r. İş Leasing'le, kazanm anın da sonu yoktur!

www.isleasing.com.tr

İş Finansal Kiralama A.Ş. İş Kuleleri, Kule 2, Kat 10, 4. Levent 34330 İstanbul Tel: (212) 350 74 00 Faks: (212) 350 74 99 İç Anadolu Bölge Temsilciliği Tel: 0312 446 68 30 - 446 68 34 Ege Bölge Temsilciliği Tel: 0232 483 22 04 - 483 39 20 Marmara Bölge Temsilciliği Tel: 0224 452 56 52 - 452 32 40 Güney Anadolu Bölge Temsilciliği Tel: 0342 230 44 49 - 230 17 15 Akdeniz Bölge Temsilciliği Tel: 0242 316 91 34 - 316 91 38


ARKEOLOJİ ARCHEOLOGY


Aşka adanan kent City of love

Aphrodisias İD İL D Ü N D A R

AKG ÜN AKOVA


Kentin kutsal alanına girişi sağlayan yapı olan Tetrapylon, ustalıklı taş işçiliğiyle dikkat çekiyor (sağda). The Tetrapylon, vvhich stands at the entrance to the city’s sacred precinct, is noteworthy for its high quality stone vvorkmanship (right).

A ydın ili sınırları içindeki A p h ro d is ia s , A p h r o d it e ’in ism in e y a kış ır g ü z e llik te bir a n tik kent.

Aphrodisias in Aydın province is an ancient city of great beauty, as befits the name of Aphrodite.

86 S K Y L İF E 1 / 2 0 0 7

unan mitolojisinin en renkli karakterlerinden biri olan aşk tanrıçası Aphrodite, bembeyaz deniz köpüklerinin arasından doğar ve tüm güzelliğini gözler önüne sererek Kıbrıs'ta karaya çıkar. Bu sahne, tüm sanat tarihi boyunca en çok sevilen ve betimlenen sahnelerden biridir; heykelde, resimde, mozaikte... Hangi mitolojik öyküyü okursanız okuyun, mutlaka bir noktada A phrodite’e rastlarsınız; deyim yerindeyse, her taşın altından o çıkar. O değil midir ki kutsal Olympos Dağı'nda yapılan üç güzeller yarışmasını, vaat ettiği ödülle kazanan ve dolaylı da olsa Troya Savaşı’nı başlatan? Aşk tanrısı Eros’la birlikte en katı kalpleri bile yumuşatıp birbirinden ilginç çiftler yaratmasına ne demeli? Bu çok sevilen ve ‘çalışan’ tanrıça adına sayısız tapınak, sunak inşa edilmiş zamanında. Ama adına kurulan kent söz konusu olduğunda hepsi gölgede kalıyor. Aydın’ın Karacasu ilçesine bağlı Geyre köyü yakınında yer alan Aphrodisias’ın bulunma öyküsü hayli ilginç. 1958 yılında bir fotoğraf çekimi için Denizli’ye giden

Y

phrodite, the goddess o f love, is one o f the most colorful characters in Greek mythology. Born o f pure vvhite sea foam, she stepped onto land in Cyprus, displaying her beauty for ali to behold. This scene, one o f the most favorite and frequently depicted in ali art history, has been embodied in sculpture, painting and mosaic. VVhatever myth you read, you’re sure to come across Aphrodite at some point because, as the saying goes, she turns up under every stone. Was it not she, for example, who won the coveted prize in the three-way beauty contest on Mount Olympus, home o f the gods, indirectly triggering the Trojan War? And what about the many fascinating couples she brought together in cahoots with Eros, god of love, by softening even the hardest o f hearts? Countless temples and altars were erected to this much beloved ’working' goddess in her time. But ali are overshadowed by the city founded in her name. The story of the discovery o f Aphrodisias, located near the village o f Geyre in Aydın province’s Karacasu tovvnship, is extremely interesting. Turkish photographer Ara Güler, who went to Denizli for a shoot in 1958, was returning to İzmir in the middle o f the night >

A


Ara Güler, gece yarısı İzmir’e dönerken yolunu kaybeder ve geceyi gördüğü ilk köyde geçirmeye karar verir. Bir süre yol aldıktan sonra bir köy kahvesine girer. Burası Geyre’dir. Kahvenin duvarlarındaki heykelleri, mermer işli masaları görünce oldukça şaşırır ve bunların nereden geldiğini sorar. Aldığı yanıt, çevrede bunlardan daha çok olduğudur. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgeyi keşfetmek için sokaklara dökülür ve hayranlıkla antik Aphrodisias kentini dolaşır. Çektiği fotoğrafları ilk önce birkaç arkeologa gösterir ve sonra da Amerika’daki Princeton Üniversitesi’nde görevli olan Kenan Erim’e yollar. Fotoğrafları gören Erim, ilk uçakla İstanbul’a ve hemen sonra da Geyre’ye gelir. Geliş o geliş... AŞKIN TAPINAĞI Aphrodisias, Babadağ’ın eteklerinde, denizden 600 metre yükseklikteki bir plato üzerine kurulmuş. Antik kaynaklarda kentin tarihiyle ilgili pek

Z a m a n ın ın g ö rk e m li sütun ları, b u gün hü zü n le karışık bir g ü zellik su n u yo r g e le n le re ...

The magnificent columns of the time present a beauty mingled vvith sadness to today’s visitors.

vvhen he lost his way and decided to spend the night at the first village he came to. Down the road a stretch he stepped into a rustic coffeehouse. This was Geyre. When he saw the statues embedded in the coffeehouse walls and the carved marble tables, he was quite taken aback and asked where they’d come from. The ansvver: the environs vvere full o f many more just like them. A t the first light of dawn he hit the streets to explore the area and found himself vvandering awestruck through the ancient city o f Aphrodisias. He took photographs and, after first shovving them to a few archaeologists, sent them to Kenan Erim, a Turkish archaeologist vvorking at Princeton University at the time. Upon seeing them, Erim jumped on the first plane to İstanbul and proceeded immediately to Geyre. And so it ali began... TEMPLE OF LOVE Aphrodisias is situated on a plateau 600 meters above sea level in the foothills o f a mountain knovvn as Babadağ. The ancient sources contain liftle Information about the city’s history. There is no doubt that it was a large, populous and very advanced city, as evidenced by its ten thousand-seat theater, thirty thousand-seat stadium, bath consisting o f five large spaces, agora, C>

88 S K Y L İF E 1 / 2 0 0 7


Approved Event

M ay 1 6 - 2 0

1 3 t h İSTANBUL HOME TEKTILE £XHIBITI0IM

0 f f & E B 0 Q>

D estin atio n: EVTEKS!

I

/

| İSTANBUL TRADE FAİRSj

M ember

This foir is organized vvith the permission of The Union of Chambers and Commodity Exchonge of Turkey, in accordonce with the law number 5174


fazla bilgi yok. Hayli büyük, kalabalık ve çok gelişmiş bir kent olduğu şüphesiz. On bin kişilik tiyatrosu, 30 bin kişilik stadiumu, beş büyük mekândan oluşan hamamı, agorası, zengin kamu binaları Aphrodisias'ın yaşam ve kültür seviyesiyle ilgili önemli bilgiler sunuyor görenlere. Ama kentin en önemli yapısı, adını aldığı tanrıçaya adanan tapınak. Bölgedeki daha eski tarihli yerleşimlerde de kutsal alan olduğu belirlenen ve daha küçük boyutlu bir tapınağın üzerine inşa edilen yapının temellerinde, adak için bırakılmış çok sayıda seramik parçası bulunmuş. Kent merkezinin kuzeyindeki modern tapınağın yapımına MÖ 1. yüzyılda başlanmış ve 150 yıl gibi oldukça uzun bir sürede tamamlanmış. Tapınakta bulunan iki yazıtta da ismi geçen, Zoilos, azat edilmiş zengin bir köleydi. İlk yazıt, tapınağın da içinde bulunduğu kutsal alanın sınır taşlarından birinin üzerinde bulunuyor: “[Bu alan] büyük Ceasar ve [onun oğlu] imparator [Caesar ve] Senato ve Roma halkı tarafından kutsal asylum

13N01 NVHAV '

90 S K Y L İF E 1 / 2 0 0 7

olarak belirlendi... C. Julius Zoilos, Aphrodite rahibi, sınır taşlarını d ik tird i...” Yazıtta geçen asylum kelimesi, sığınma hakkı anlamına geliyordu ve bu unvana sahip olan bölge ya da yapıya giren kişi, kim olursa olsun koşulsuz olarak koruma altında kabul edilirdi. Tapınağın içindeki başka bir yazıtta ise şöyle yazar: “C. Julius Zoilos, Aphrodite rahibi, anavatanın kurtarıcısı ve bağışçısı, Aphrodite tapınağını [adadı]...” Sınır taşları ya da daha fazlası, fark etmez, Zoilos’un Aphrodite Tapınağı’na büyük emeğinin geçtiği

Konser ve konuşmaların da gerçekleştirildiği M eclis Binası (üstte). 30 bin kişilik kapasiteye sahip ‘stadium 'da, Olimpiyat Oyunları, araba yarışları gibi çeşitli etkinlikler yapılıyordu (altta).

The Assembly Building, where concerts and lectures were held (above). The Olympic Games, chariot races and other events were held in the stadium, vvhich could seat 30,000 people (belovv).

and rich array of public buildings, ali o f vvhich offer the visitor important clues to the city’s Standard of life and culture. But the most important structure o f ali is the temple dedicated to the goddess for whom the city is named. A large number of ceramic fragments left as offerings were found in the foundations o f a structure erected över a smaller temple vvhich has been identified as a sacred precinct even in older historical settlements in the region. Construction o f the modern temple to the north of the city çenter was begun in the 1st century B.C. and completed only after a long period o f 150 years. Zoilos, whose name appears on two inscriptions in the temple, was a vvealthy freed slave. The first inscription is on one o f the border stones o f the sacred precinct in which the temple is situated. “[This area] tvas designated as a sacred asylum by the great Caesar and [his son] the Emperor [Caesar], the Senate and the Roman people... C. Julius Zoilos, priest o f Aphrodite erected the border stones." The word ‘asylum’ that appears in the inscription refers to the right to take refuge here, and any person who entered t>


r-ı-1

Modern tasarım , e lit çizgiler... İyi yaşam ak isteyen herkes için çağdaş bir yaşam alanı. Yapı Kredi Koray, başkent projesini sunar: Ankara Ankara. Y erinizi iyi yaşamın en ön sıralarından ayırtın .

ankara ankara

• A nkara'n ın gelişim aksının tam m erkezind e • B ilkent'e yakın • Ulaşım olan aklarıyla rah at • 100 m 2'den 2 7 8 m 2'ye, 2+1'den 5+1'e değişen, fa rk lı ih tiy aç la ra cevap v eren seçenekler • K onforu yanıbaşınızda y aş atacak tesisler • D ört m evsim y ara rla n ılab ile n y üzm e havuzu • H er ü n ite ye en az bir kapalı o to p a rk ve depo • H er m evsim doğanın farklı ren klerini yaşayacağınız keyifli alanlar.

Satış Ofisi: E skişe hir Y olu, M u stafa K em al M ahallesi, 5. Cad. No: 5, L o d u m lu / A nkara Tel: (0312) 2 8 4 4 9 8 9 Pbx Faks: (0312) 2 8 4 9 5 2 9 www.ankara-ankara.com Merkez Ofis: B ü yü kd ere Caddesi Yapı K re di Plaza C B lok Kat: 2 L e v e n t 3 4 3 3 0 İstanbul Tel: (0212) 2 8 4 13 5 6 Pbx Faks: (0212) 2 8 4 13 5 8

www.yapikredikoray.com

TİK İM O R T A K L IĞ I A.Ş


TÜNEL . AYHAN

Aphrodisias Tapınağı’nı görkemli sütunlar çevreliyordu. The Temple of Aphrodite is surrounded with magnificent columns.

kuşkusuz. Ancak yapımında gösterilen bu özene inat, bu görkemli tapınak sadece 500 yıl sonra, MS 6. yüzyılda pek çok yapı öğesi eklenerek bir Hıristiyan bazilikasına dönüştürülmüş. ANTİK ÇAĞIN KÜLTÜR BAŞKENTİ Aphrodisias, MÖ 1. yüzyıldan MS 6. yüzyıla kadar Anadolu ve Akdeniz’in en önemli sanat ve kültür merkezlerinden biriydi. Kentin, aralarında tıp araştırmacısı Ksenokrates, şair Chariton ve düşünür Aleksander’in de olduğu çok sayıda yurttaşı, mimarlık, heykeltıraşlık, tıp, matematik ve astronomi gibi çeşitli dallarda araştırmalar yapmış, önemli eserler ortaya çıkarmıştı. Ancak kentin asıl ünü burada kurulan heykeltıraşlık okulundan kaynaklanıyordu. Antik Yunan ve Roma dünyasının en önemli heykel okulunun ustaları, Babadağ’daki ocaklardan çıkarılan mermeri işleyerek şaheserler yaratıyor ve bunları tüm dünyayla paylaşıyordu. Roma ve 92 S K Y L İF E 1 / 2 0 0 7

çevresindeki kazılarda bulunan ve üzerinde Aphrodisiaslı sanatçıların imzasını taşıyan heykel ve kabartmalar bu okulun antik dünyada ne kadar ünlü olduğunun da bir kanıtı. Kentteki hemen hemen bütün kamu binalarında yer alan görkemli heykellerin çoğu bugün antik kentin içindeki Aphrodisias Müzesi'nde sergileniyor. Diğer eserler ise İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde. Aphrodisias, 1900’lerin başından beri tarihçi ve gezginlerin uğrak yeri oldu. Kentte amatör pek çok kazı ve araştırma yapıldı. Ama “Aphrodisias’ı bugüne getiren kimdir” diye sorulursa, cevap kesinlikle Kenan Erim olur. 1960 yılında, New York Üniversitesi adına kentte kazı yapmaya başlayan Erim, gerçek bir aşkla bağlandı bu aşk tanrıçasının kentine. Ancak sadece kendisi sevmekle kalmadı bu kenti Kenan Erim. Aphrodisias kazılarını güvence altına alabilmek için Türkiye, ABD ve Fransa’da üyeleri bulunan Aphrodisias’ı Sevenler

an area or building so designated was taken under protection unconditionally, regardless o f who he was. Another inscription inside the temple reads: “C. Julius Zoilos, priest o f Aphrodite, savior o f the fatherland and donor, [dedicated] this temple o f Aphrodite." VVhether he donated the border stones alone or much more is immaterial; there is no doubt that Zoilos invested a great deal o f effort in the Temple o f Aphrodite. Nonetheless, as if to spite ali the pains taken for its construction, this magnificent temple was converted into a Christian basilica only 500 years later in the 6th century A. D. vvith the addition o f many extraneous structural elements. CULTURAL CAPITAL OF ANTIOUITY Aphrodisias was one o f the leading centers o f art and culture o f Anatolia and o f the entire Mediterranean region from the 1st century B.C. to the 6th century A. D. A large

number o f its citizens, among them the medical researcher Xenocrates, the poet Chariton and the thinker Alexander, engaged in scholarship in various fields such as architecture, sculpture, medicine, mathematics and astronomy, and produced important vvorks. But the city’s real fame derived from the school o f sculpture that was founded here. VVorking the marble extracted from the quarries on Babadağ, the masters o f this most prominent school o f sculpture in the ancient Greek and Roman vvorld created masterpieces here that they shared vvith the entire vvorld. The statues and reliefs discovered in excavations in Rome and its environs bearing the signatures o f artists from Aphrodisias are proo f o f just how famous this school was in antiquity. Most o f the magnificent statues found in almost ali the public buildings in the city are on exhibit today in the Aphrodisias O


+

Bu yıl iyi hissedeceğim!” hillside L EIS UR E :HOTELS :SPORTS CLUBS :CINEMAS

* +

.

v

* Daha fazla film

:SPAS

hillside

hillside

C\I Kb C

U

etile r

hillside city C I U b ltrio

A

s a n d a

hillsider

m ag azine

+ Daha fazla spor

a n e crty

i l D-Point S 5 / d n e ö ty c r a a

(Bgo

31 as?

ra www.hillside.com.tr


Derneği’ni kurdu. Böylece, ne olursa olsun, kentteki kazıların devam edebilmesi için gerekli maddi kaynak ve bilimsel ekipman sağlanmış oluyordu. Otuz yılını bu kente adayan, bir otuz yılı daha olsaydı onu da çoktan gözden çıkarmış olan Kenan Erim 1990 yılında vefat edince, o çok sevdiği kentindeki en görkemli yapılardan birinin, Aphrodite Tapınağı’nın da içinde bulunduğu kutsal alana giriş yapısı olan Tetrapylon’un yanına gömülerek ölümsüzleşti. Onun ölümünden beri Aphrodisias

kazılarını Roland Smith yönetiyor. Çok büyük bir kent Aphrodisias, çok da zengin bir kent. Bu zenginlik, sadece görkemli yapılara bakıldığında anlaşılmıyor. İnce bir sanat zevkini yansıtan heykeller, mozaikler, kentte yetişen bilim adamı ve yazarlar Aphrodisias’ın göründüğünden çok daha zengin olduğunu anlatıyor bize. Eğitim ve kültürün, er ya da geç, zenginlik ve bolluğu da beraberinde getireceği gerçeği, tam da ihtiyacımız olan bilgi değil mi aslında?

Museum inside the ancierıt city. And further specimens can be seen at the İstanbul Archaeological Museum. Aphrodisias has been a stop for historians and travelers since the early 1900's. Amateurs have carried out much research and excavation in the city. But if we ask who it is who rescued Aphrodisias for our time, the answer is clearly Kenan Erim. Erim, who began excavating here for New York University in 1960, vvas bound by true love to this city o f the love goddess. But Erim was not content merely to love the city. To guarantee the future o f the excavations here, he founded the Lovers o f Aphrodisias Society, vvhich has members in Turkey, the U.S. and France, thereby ensuring the requisite funds and scientific equipment for financing the vvork up to the present-day and beyond. When Kenan Erim, who devoted thirty years o f his life to Aphrodisias and vvould readily have given thirty more had he had them to give, died in 1990, he vvas immortalized by being

Kentin taş ustalarının elinden

Gürbüz

çıkan bu lahitte, Yunan tanrıları tasvir edilmiş (üstte

*

tA

-QKÖŞİC

\

Yazlrİ1

YeniCe\ ^ 'A > s V

Barajı

B ozdoğanO

1 Esliğine Alabayır

% Haydere

35

6V *

Kemer

A m* i

T .. Trapezopolıs Babadağ

K a r a c a s u ^ A p h r o d is ia s

q ç in e

I

Pam ukören B u h a rk e n ' j

^ a z i,li ^ r| , b e X â ' ,‘," ^ N' Donduran . /V \n tio k h ia

Elderesi

Gorgons, Medusa vvas the city’s protectress from evil

94 S K Y L İF E 1 / 2 0 0 7

^

"<> Y e n in * ™ !Dalama * Alamut

koruyordu (üstte sağda).

eyes (above right).

B u ld a n o (

Nysa - Demirhan S u lt a n h is a r Mastayra K u y u c a k

solda). Gorgo kızlarının en korkuncu olan M edusa, kenti kem gözlerden

The Greek gods are depicted on this sarcophagus, made by the city’s master stonemasons (above left). The most frightful of the

buried next to the Tetrapylon at the entrance to the sacred precinct in vvhich stands the Temple o f Aphrodite, one of the m ost splendid structures o f this city he loved so much. Since his death, Roland Smith has been directing the Aphrodisias excavations. A very large city, Aphrodisias is also a very rich city. But this vvealth is not apparent merely in the magnificence o f its buildings. İt is rather the statues and mosaics that reflect a refined taste in art, and the scholars and vvriters who were born and raised here, that teli us that Aphrodisias is far richer than meets the eye. And is not the fact that culture and education are vvhat, sooner or later, bring vvealth and plenty in their wake precisely vvhat we so desperately need to knovv? □

Çayboyu \

Barajı

o K a v a k lıd e r e G ökte p e o

Yazır*

* Avdan»^*.


tc Stfttehood. Ths N *tive Sona o t , •r taken the U.»lc a f flt t ln g lv .-a f c la J

‘ ‘^ crdane* tltb thlşdeeUjfc

www. arşla nli.corrfe|| export@ arslanli.com .tr 0 2 1 2 2 9 6 5 3 ^ 5 ,


Gaziantep’in renkleri / Colors of Gaziantep

Yemeni ve kutnu Yemeni shoes and kutnu fabrics Geleneğimizin bir parçası olarak ayağımıza giydiğim iz yemeniler ve raflarda bile zorlukla bulabildiğim iz kutnu kumaşları değişen tüketim anlayışımızla birlikte yok olmak üzere. Flat-heeled 'yemeni1 slippers and colorful ‘kutnu’ fabrics are a dying art novvadays, victims of our changing consumer habits.

©

VELD A BALER

nadolu’nun en renkli çarşılarından biridir Gaziantep Çarşısı. Kırmızının, sarının, yeşilin her tonu her yerdedir. Alev alev baharatlar, parıltılı bakırlar, mavi mor kırmızı kutnular ve kan kırmızı yemeniler... Bunlara bir de geleneksel Antep evlerinin renkli kapıları, üzerine resimler yapılmış duvarları, yaşama alanına dönüşmüş avluları eklenince sokaklar sahiden cümbüş halini alır. Renklere tutkun biriyseniz kimseler koparamaz oradan sizi. Çarşının girişinde metallerin parlaklığı alır gözünüzü. Kalaylı, kalaysız bakırlar işlenir yaşlı ama usta ellerde. Dükkânların vitrinlerini süsler kaplar, kacaklar, fenerler, semaverler. Bir evin süsü olup sedef

A

aziantep Market is one o f the most vibrant in Anatoiia with every tone o f red, yellovv and green in evidence. Fiery spices, gieaming copper, blue, red and purple ‘kutnu’ fabrics and biood red ‘yemeni’ slippers. And add to ali these the gaiiy painted doors o f traditionai Antep houses, walis painted vvith pictures, and courtyards turned into iiving spaces, and the streets suddeniy burst into a rainbovv o f coior. if you are passionate about colors, you w on't be able to tear yourself away from here. The gleam o f metal will catch your eye at the entrance to the bazaar. Copper, both pure and as tin alloy, is worked by old yet skilled hands. Oil lamps, samovars and vessels o f every shape and size fili the shop windows, vvaiting

G

1 / 2 0 0 7 S K Y L İF E 97


kutuların yanında yerlerini almayı beklerler. Baharatçılar çarşısında ipe dizili kurutulmuş patlıcan ve biberler görürsünüz. Çuvallar içinde iştah kabartan görüntüsüyle kırmızı biberlerin, sarı safranların, yeşil kekiklerin kokusu başınızı döndürür. Baharatçıları geçip yol boyunca aşağılara doğru uzanınca ileride sağda iki dükkân dikkatinizi çeker. İpe dizilmiş salkım salkım yemeniler kurutulmuş patlıcan biberlere nispet yapar gibi asılır vitrinlere. Gaziantep'te yakın zamana kadar iki 98 S K Y L İF E 1 / 2 0 0 7

to take their place next to the mother-of-pearl boxes that adorn every house. A t the spice market you'II see suspended strirıgs o f dried aubergines and peppers. And the scent o f luscious red peppers, bright yellovv saffron and dusky green oregano in their big burlap sacks will make your head spin. Leaving the spice vendors behind, you 'II be struck by two shops on the right some ways ahead. Clusters o f ‘yemeni’ slippers hung on strings literally vie vvith the dried aubergines


komşu, iki yemeni ustası yan yana işletmişler yemeni dükkânlarını. Şimdi iki dükkânın ustası da tek. ‘BÜYÜK İSKENDER’ FİLMİNİN ÇİZMELERİ BURADAN Bu kentte ‘yemeni’ adını ilk duyduğumda renk renk, desen desen, kenarı oyalı yemenileri bulacağımı düşünürken, tabanı manda, yüzü keçi derisinden yapılan bir çeşit ayakkabı ile karşılaşınca çok şaşırmıştım. Yemenici Hayri Usta’nın dükkânında dört nesildir sürdürülüyor bu meslek. Zamanınız olursa mutlaka oturup dinleyin ustaların yaşadıklarını, sıkıntılarını, sevinçlerini Hayri Usta’nın oğlu Orhan Çakıroğlu’nun dilinden. Başka işlerle uğraşırken bakmışlar ki dede mesleği yok olup gidiyor, sahip çıkmışlar. İslam kültürünün bir parçası olan yemeni 600 yıldır bu bölgede varlığını sürdürüyormuş. Her yöreye göre değişik modelleri ve isimleri de Y em eni dükkânının em ektarı İsmail U sta öyle büyük bir em ekle hazırlıyor ki yemenilerini, bir günde en çok on tane dikebiliyor.

and peppers. Until recently two neighboring yemeni makers ran these shops side by side, but now one o f them owns both. MAKER OF BOOTS FOR THE ‘ALEXANDER THE GREAT’ FİLM When i first heard the word 'yemeni' in this city, I was thinking i vvould find the usuai gaiiy printed slippers with embroidery along the edge. I was therefore quite surprised to encounter a variety o f shoe with soles o f water buffalo hide and goatskin tops. Four generations o f yemeni makers pursue their ancient trade a t Hayri Usta’s shop. If you have time, sit down and listen to the experiences, the hardships and the joys o f the masters straight from horse’s mouth, Hayri Usta ’s son Orhan Çakıroğlu. Ali were employed at other jobs when they suddenly realized that this craft o f their forefathers was slowly dying out, so they decided to save it. Part and >

Long-time yemeni shop worker İsmail Usta sews his yemeni shoes vvith such care that he can only make at most ten pairs in one day.

Yem enilere Hollyvvood’dan bile talep var. H atta Büyük İskender filminde kullanılan çizm eler buradan gönderilmiş.

Demand for yemenis comes even from Hollyvvood. Indeed, the boots for the film, Alexander the Great, came from here.

1 / 2 0 0 7 S K Y L İF E 99


varmış. Çevre illerde Kilis, Kahramanmaraş, Elazığ’da da yapılıyormuş yemeniler, ama ne yazık ki oradakilerin kaderi de Gaziantep’tekilerden pek farklı değil. İşlenmiş ve tabaklanmış olarak gelen deriler ayakkabı numaralarına göre hazırlanmış kalıplarla kesiliyor. Deri parçaları ıslatılarak yumuşatılıyor. Daha sonra balmumuyla mumlanmış pamuk ipliği kullanılarak dikiliyor. Yumuşayan deri kolayca şekil alıyor. Eskiden derinin yalnızca doğal rengi kullanılırken sonraları siyah ve kırmızı renkler eklenmiş. Şimdiyse turuncusundan kahvesine, mavisinden yeşiline her renk yemeni üretiliyor. Kiminin terlik gibi arkası açık, kimi ayakkabı şeklinde... Çizmesi bile yapılıyor ki onlar da Hollywood’un film setlerine gönderiliyor. Örneğin ‘ Büyük İskender’ filminde kullanılan deri çizmeler, buradan gönderilmiş. Bu dükkânın emektarı İsmail Usta’yı da hep taburesinde oturmuş çalışırken bulabilirsiniz. Hiç konuşmadan önüne yığdığı parçaları birbirine eklerken, bir günde ancak on çift yemeni dikebiliyor. Bu sayı sizi hiç de şaşırtmasın. 38-39 numara bir yemeniye yaklaşık 120 ilmek atılıyor. İsmail Usta şaşmaz bir ritimle kollarını açıp indiriyor, ipleri gerip sıkıştırıyor. Attığı her ilmeğin, yok olmak üzere olan bu

100 S K Y L İF E 1 / 2 0 0 7

16. yüzyıldan itibaren G aziantep’te dokunm aya başlanan kutnu kumaş, hâlâ eski usullere göre birkaç tezgâhta hazırlanm aya devam ediyor.

Produced in Gaziantep since the 16th century, kutnu cloth is stili vvoven in the same old way on a handful of looms.

parcel o f Islamic culture, the yemeni has preserved its existence here for 600 years in styles and with names unique to each locale. Yemenis are aiso made in the neighboring provinces o f Kilis, Kahramanmaraş and Elazığ, but unfortunately their fate is no different from those o f Gaziantep. The leather, vvhich comes vvorked and tanned, is cut for different shoe sizes using ready-made lasts. The leather pieces are moistened to soften them up and then sevvn vvith cotton thread that has been waxed vvith beeswax. The softened leather is easily shaped. While only the natural colors o f the leather vvere used previously, biack and reds vvere later added. And now yemenis are produced in every color from brovvn and orange to green and blue. Some are open in the back like sandals, vvhile others are actual shoes. Even boots are made and dispatched to Hollyvvood film sets! The

leather boots worn in the film ‘Alexander the Great’, for example, vvere produced and supplied from here. The shop denizen, İsmail Usta, can alvvays be found perched on his lovv stool hard at work. ûuietly adding pieces to the pile rising in front o f him, he can sew tvvelve pairs o f yemenis in a single day! Nor should this figüre surprise you. A pair o f size 38-39 yemenis requires approximateiy 120 knots. İsmail Usta raises and lovvers his arms in a steady rhythm, first stretching the thread taut, then tightening it. I hope against hope that every knot he ties will be one that will keep this ancient art from being lost forever. KUTNU: FABRIC OF PALACES Among the red, blue and orange yemenis, my attention is dravvn to those that are covered in kutnu cloth. If you've ever gone to the Grand Bazaar in İstanbul, you've surely noticed the >


KANADA’YI DÜŞÜNÜN HAYATA YATIRIM YAPIN

KANADA

GEREKENLER

• İş a d a m la rın a 4 0 0 m ilyon nüfuslu N A F T A

• • • •

(N o rth A m e ric a n F re e T ra d e A g re e m e n t) p a za rın ı açıyor. • Ö n c e d aim i ik a m e t izni veriyor, d a h a so n ra ikinci v a ta n d a ş lık sunuyor. • İş ve aile h a y a tı k o n u su n d a g ü ven li bir g e le c e k sağlıyor. • E ğ itim , s a ğ lık v e sosyal g ü v en lik hizm etlerin i

18 y a ş ın d a n büyük olm ak. 3 yıld an fa z la yö n etim te c rü b e s in e sahip o lm ak. En a z 8 0 0 .0 0 0 .-$ C A D kişisel s e rv e t e d in m iş o lm ak. B aşvu ru p kabul edildikten sonra 1 2 0 .0 0 0 .-$ C A D nakit p arayı IIP (Im m ig ra n t In vesto r P ro g ra m ) bedeli o la ra k ö d e m e y i kabul etm e k .

n e re d e y s e b e d e ls iz veriyor.

B İR LE Ş İK E K İPLE R D A N IŞ M A N LIK

INDUSTRIAL ALLİANCE Industrial Alliance Trust + 1 (514)499 11 70 - tel + 1 (514)499 10 63 - fax iip@iatrust.ca www.inalco.com

U N IT E D T E A M S C O N S U L T A N C Y

Birleşik Ekipler Danışmanlık + 90 (212) 275 99 24 - tel + 90 (212) 274 27 58 - fax info@birlesikekipler.com www.birlesikekipler.com


sanatın kayıp gitmesini engellemek için atılmış bir düğüm olmasını diliyorum. SARAYLARIN KUMAŞI: KUTNU Yemenilerin kırmızısı, mavisi, turuncusu derken üzeri kutnu dokumalı olanları dikkatimi çekiyor. Kapaiıçarşı'ya girdiniz mi en çok dikkatinizi çekecek şeylerden biridir kutnu kumaşından yapılmış terlikler. Göz nurunu 69 yıldır rengârenk ipliklere, dokumalara aktaran kutnucu Cevdet U sta’nın tek göz dükkânından içeri girmemi anlatıyorum arkadaşı İsmail Usta’ya. Raflarda top top sarılmış iplikler, sıra sıra dokumalar vardı. Tezgahta üst üste yığılmış kutnuların kimi çizgili, kiminin üzeri desenliydi. Kumaşları açıp sarınmıştım onlara. Cevdet Usta halime bakıp gülmüş, “ İplik iplik dokunur onlar, düğüm düğüm ...” demişti. 16. yüzyıldan beri Gaziantep’te dokunan kutnu kumaşları en çok padişahların kullanımına sunulurdu. Kutnu dokumasından yapılan kaftanlar padişahların en önemli giysileriydi. Sonrasında ise Anadolu’daki yerel şık giysiler hep 102 S K Y L İF E 1 / 2 0 0 7

Ham m addesi ipek olan kutnu kumaş çoğunlukla enine yollu dokunsa da çiçek desenli olanlan da var. Most kutnu doth, vvhose main raw material is silk, is horizontally striped though there are also floral prints.

slippers covered with this shiny, gaily cotored striped fabric. i teli my friend İsmail Usta how I stepped into the tiny shop o f kutnu maker Cevdet Usta, who has been producing his colorful threads and textiles in a labor o f love for 69 years. Spools o f thread and bales o f textiles line his shelves. The kutnus piled up on his counter range from striped to floral prints. When I unrolled some o f the fabrics and vvrapped them around me, Cevdet Usta ju st looked a t me and smiled. “They're woven thread by thread, knot by knot", he explained. VVoven in Gaziantep since the 16th century, kutnu fabrics were produced mainly for use by the Ottoman sultans, vvhose m ost valuable garments were the caftans made o f this doth. Later on fashionable apparel in Anatolia vvas always sewn from kutnu textiles, vvhich even made it as far as Europe and America in the hands o f merchants traveling outside the Ottoman Empire. The vvorkshop vvhere the thread is spun from raw silk is on

the top floor o f an old khan. An enormous hoop takes up almost the entire room, vvhile the floor is covered with bobbin after bobbin o f thread. Generally made today from a blend o f cotton and artificial silk, the thread is hand-wrapped onto the hoop, or ‘do la p ’, by Ishan Usta. With every seven turns o f the hoop, 104 threads are joined together. Later removed from the hoop, the thread is vvound into a hank and, after being colored vvith naturai vegetable dyes, is sent to a special craftsman knovvn as the ‘m ezekçi’ who checks it for weak points. İn the final stage the threads are carded. İn another room, o f a different khan this time, we visit Ihsan Eren and İsmet Bey, two master carders, who have been carding thread for a t least fifty years. The carding implements vvith their comb-like teeth are adjusted for the color and design. The threads are then are stretched över the loom and the shuttles begin to move back and forth as the kutnu is vvoven knot by knot. The priority destination for the textiles is the O


mother' s opınıon anne goruşu ”With it's unique taste and quality, Orkide became an integral part of our family" Orkide, kalite ve lezzetiyle ailemizin ayrılmaz bir parçası oldu"

Orkide

Mutlu Bayram lar!

KUCUKBAY OIL & DETERGENT INDUSTRY CO. INC. Ankara St. 102, Bornova 35030, İzmir - TÜRKİYE Phone: +90 (232) 388 2557 Pbx • Fax: +90 (232) 388 3792 www.orkide.com.tr • e-mail:orkide@orkide.com.tr


kutnu dokumasıyla yapılmıştı. Osmanlı im paratorluğu’nun sınırlarını aşarak tacirlerin ellerinde Avrupa ve Amerika’ya kadar gitmişti kutnu dokuması. Hammaddesi ipek olan ipliklerin hazırlandığı atölye eski bir hanın üst katında yer alıyor. Odanın neredeyse tamamını kaplayan kocaman bir kasnak, yerde de bobin bobin iplikler... Günümüzde çoğunlukla suni ipek ve içine atılan pamuktan hazırlanan iplikler İhsan Usta’nın ellerinden geçerek dolap denilen kasnağa sarılıyor. 104 adet ip birleşip yedi kez dönüyor kasnağın her sırasını. Daha sonra kasnaktan çıkarılan iplikler top haline getiriliyor ve kök boyalarla renklendikten sonra kopmamaları için mezekçilere gönderilerek düzeltilmesi yapılıyor. Son aşamada iplikler tarağa çekiliyor. Bu kez bir başka hanın bir başka odasında iki tarak ustası İhsan Eren ve İsmet Bey’i görüyoruz. En az elli yıldır önlerine gelen iplikleri tarağa çekiyorlar. Renge ve desene göre ayarlanıyor taraklar. Sonra tezgâha çekilip mekikler atılmaya, kutnular ilmek ilmek 104 S K Y L İF E 1 / 2 0 0 7

dokunmaya başlıyor. Dokunan kumaşlar öncelikle İstanbul’da Kapalıçarşı’ya ve sonra da Anadolu’ nun bazı kumaşçı dükkânlarına gönderiliyor. Çoğunlukla enine yollu ve renkli olarak dokunan kutnuların az da olsa çiçek desenlileri de var. “Biz ona mecidiye kutnu deriz” diye ekliyor ihsan Usta. Sultan, Mecidiye, Hindiye, Kemha, Darıca, Zincirli, Sedefli ve çiçekli, kutnu kumaşın çeşitleri... Çiçek çiçek, çizgi çizgi kutnular ütülenip raflara kaldırılıyor. Biz biliyoruz ki ne kadar talep olursa o kadar yaşayacak bu dokumalar. Yitip giden el sanatlarının arasına ne yemeniciliği ne de kutnu dokumacılığını eklemek istemiyor ustaları. Var güçleriyle çalışıyorlar yeniden canlanmayı umarak. Elimde tuttuğum kutnu dokuması ve ayağıma geçirdiğim turuncu yemeniyle sokaklara dalarken içimdeki hüzün Gaziantepli yazar Onat Kutlar’ın dizelerini getiriyor aklıma: “Savrulurken yaşadığımız günler / Bu soruyu mutlaka soracaksın / Ne kaldı ne kaldı bizden geriye?”

Padişah kaftanlarına hayat veren kutnu dokum alardan bugün yem eniler de yapılıyor. Gaziantep’in iki geleneği zam ana birlikte direniyor. Yemeni slippers are stili made today from the kutnu fabrics that once provided caftans for the Ottoman sultans. Both traditions are struggling to survive in Gaziantep today.

Grand Bazaar in İstanbul, while others go to fabric shops in Anatolia. Usually woven vvith stripes and in color, some kutnu fabrics, albe i t few, are flovver prints. “We cali them ‘mecidiye kutnu", Ihsan Usta chimes in. Sultan, Mecidiye, Hindiye, Kemha, Darıca, Zincirli, Sedefli and floral prints are the varieties o f Kutnu fabric. VVhether floral or striped, the kutnus are pressed and placed on the shelves. We know that these textiles are going to remain alive as long as the demand for them continues. The master-weavers want neither yemeni slippers nor kutnu textiles to go the way o f Turkey’s other lo st handicrafts and are striving vvith ali their m ight to bring them back to life. As I emerge into the Street vvith m y kutnu textile in hand and my new orange yemenis on m y feet, some lines from Gaziantep’s tragic vvriter, Onat Kutlar, spring to mind: “Days we lived tossed hither and yon / You are definitely going to ask this question / What part o f us is left behind, what p a rt? ” □


A nteks n on-iron, c re a se resist 100% cotton shirtings. W e w ill be glad to meet you at the follovving fairs: Turkish Fashion Fabric Exhibîtîon New York 23-24 January 2007

Premiere Vision Preview New York 24-25 January 2007

Münich Fabrit Start 7-9 February 2007

Turkish Fashion Fabric Exhibition Milano 14-16 February 2007

AKORSAN - ANTALYA tel: + 9 0 242 258 10 10

Salon Premiere Vision Paris 20-23 February 2007

web: www.anteks.com

Premiere Vision Moscou 14-15 March 2007

e-mail: dokuma@anteks.com

Premiere Vision Shanghai 19-20 April 2007

ANTEKS

pera-komet

Nowadays, you d o n ’t have to wear a shield to make sure your shirt is not wrinkled. We have made some progress since the Middle Ages.


Ç ığ lık a ra ile A n ta ly a B ey D a ğ la n ’nın s e d ir o rm an la n n ın kesiştiği a la n d a A vlan G ö lü y e r alıyor.

Lake Avlan is located in the area where the cedar forests of Çığlıkara and of the Antalya Bey Mountains intersect.

1■... i<T.' 5 5

■>»»>»»>»»» *» » >


İki bin yaşın ı d e v irm iş a n ıt a ğ a ç la rın ye r a ld ığ ı Ç ığ lık a ra , d ü n y an ın en b ü y ü k ve sa f s e d ir o rm an ı.

Home of tw othousand-yearold trees, Çığlıkara is the vvorld’s İargest forest of pure cedar.

lık bir şubat sabahıydı. Yalancı bir bahar havasıyla karşılamıştı bizi Akdeniz. Nem sinmiş makiliklerden yükselen kokular başımızı döndürmüştü. Daha önceki gün Ankara’dan yola çıkarken kar atıştırıyordu oysa. Hani derler ya dört mevsim yaşanır Anadolu’da diye, biz onu yaşamak için çıkmıştık yola. Günlük güneşlik Akdeniz sahilini, Kaş’ı geride bırakıp Elmalı yoluna saptık. Toroslar’a tırmanan bir yolda bulduk kendimizi. Keskin virajlardan döne döne yükseldik. Önce makilikler yerini kızılçam ormanına bıraktı, ardından sedir ağaçlan gözükmeye başladı. Kıbrısçık Tabiatı Koruma Alanı’ndan geçen yol boyu ulu sedir ağaçları gölgesinde ilerledik. Sanki iki saat önceki bahar havasını başka bir ülkede yaşamıştık. Hava aniden kararıverdi. Gök yarılırcasına şimşekler çaktı ve bardaktan boşalırcasına yağmur sökün etti. Antalya’nın Elmalı ilçesine bağlı Kızılağaç köyüne ulaştığımızda pırıl pırıl bir gökkuşağını bizi beklerken bulduk. Elimizdeki haritaya göre karayolu burada bitiyordu. Daha önce hiç görmediğimiz, yolunu dahi bilmediğimiz bir rota çizmiştik kendimize. Çığlıkara Tabiatı Koruma Alanı içerisinde yer alan Dokuz Göller’di hedefimiz.

I

vvas a warm morning in February. Typical Mediterranean false İ tspring. The heady scents wafting up from the moisture-laden underbrush were making me dizzy. Only the previous day when I set out from Ankara it had been snowing. You know vvhat they say - you can experience ali four seasons in a single day in Anatolia. Well, it vvas precisely for that reason that we set out. Leaving Kaş and the sun-soaked Mediterranean coast behind, we took the turnoff for Elmalı and found ourselves climbing into the Taurus. Around and around the hairpin curves we vvound. First the scrub gave way to tali pine forest, then the cedars began to appear. Ali along the road through the Kıbrısçık Nature Preserve, we traveled in the shade of these great trees. İt vvas as if the spring vveather we’d enjoyed only a couple hours earlier had been in another country. Then suddenly it turned dark. Lightning flashed as if to rend the sky in two, and rain poured down in sheets. When we reached the village of Kızılağaç in Elmalı tovvnship, a glistening rainbovv vvas avvaiting us. According to our map the road ended here. So we traced out a new route for ourselves, one ıve'd never seen before, vvhose road vve didn’t even know. Our goal, the Dokuz Göller, or Nine Lakes, in the Çığlıkara Nature Presen/e. t> 1 /2 0 0 7 SKYLİFE 109


Ç ığ lık ara ’ya ulaşan tüm yollar, o c a k baş ın d a yağ an yoğun karla birlikte kapanıyor. Kar, b a h a ra k ad a r uykuya d alan orm anı yorgan gibi sarıyor. Ali roads leading to Çığlıkara close with the heavy snowfall that begins in January. Snow blankets the sleeping forest until spring.

ÇADIRIMIZ SEDİR AĞACINDAN BİR DOLAP

Kızılağaç köyündeki orman bekçisinin tarifiyle çamurlu dağ yoluna ulaştık. Üç dört kilometre ancak gidebildik ve aracımız çamura saplandı. Geniş bir alana arabayı park edip, sırt çantalarımızı kuşanıp yola yayan devam ettik. Yoldaki çamur ve su birikintileri biz yükseldikçe buzlanmaya başladı ve ardından yol karla kaplandı. Kar kalınlaştıkça kalınlaştı, diz boyuna ulaştı. Hava iyice karardı. Ayaz yüzümüzü ısırırcasına yakmaya başladı. Bu kadar soğukta daha ne kadar ilerledik bilmiyorum. El fenerlerimizin soluk ışığında orman içerisinde, tüm camları kırılmış eski, terk edilmiş bir eve ulaştık. Orman işletmesinin eski lojmanlarından biri olmalıydı. Camı olan tek odada duvardan duvara sedir ağacından yapılmış devasa bir gömme dolap bulduk. Çadır kurmaktan kurtulmanın sevinciyle kendimizi dolaba 110 SKYLİFE 1 /2 0 0 7

kapattık. İçerisine tulumlarımızı serdik. Benzinli lüksümüzü de yaktık. İçerisi hemen ısındı. Sıcacık sahleplerimizi de yudumlayıp sedir ağacı kokan barınağımızda uykuya daldık. ORMANIN İÇİNDE YALNIZ BİR BEKÇİ

Sabah uyandığımızda kendimizi bembeyaz bir cennette bulduk. Dev sedir ağaçlarıyla kaplı dağlar kar beyazına bürünmüştü. Dizlerimize dek gömüle gömüle saatlerce yol aldık. Yol boyunca kah domuz, kah kurt, ara sıra da vaşak izlerini fark ettik. Tek bir insan izi dahi yoktu. Yol sürekli çatallaşıyor ve biz her seferinde sola sapıyorduk. İçimize mi doğuyordu bilinmez ama hep doğru yoldaymışız hissi vardı. Bütün gün orman patikalarında yol aldık. On iki kilometreyi geçmiş olmalıydık ki küçük ahşap barakalar çıktı karşımıza. Hepsinin kapısı kilitliydi ama sadece birinde yaşam belirtisi vardı. Karanlıkla

A CEDAR CHEST FOR A TENT

the joyful relief of not having to pitch a tent, vve spread our sleeping bags and snuggled up inside the chest. We also lit our kerosene heater and immediately the room vvas quite cosy. Sipping piping hot ‘sahlep’, vve drifted off to sleep in our cedar-scented shelter.

Follovving the directions of the forest ranger in the village of Kızılağaç, we found the muddy mountain road. We had only managed to go about three or four kilometers when our vehicle got stuck in the mud. Parking it in a clearing, we hoisted our backpacks onto our backs and THE LONE RANGER continued on foot. The mud and İN THE FOREST puddles on the road started When vve vvoke up in the turning to ice as we climbed morning, vve found ourselves in higher, and then the road vvas a paradise of vvhite. The covered vvith snow, vvhich got mountains, covered vvith giant deeper and deeper until it vvas cedar trees, vvere buried in finally up to our knees. İt vvas snow. We vvaiked for hours, quite dark now, and the frost sinking knee-deep at every step vvas starting to sting our faces. and spotting tracks of boar, How long vve trudged along in vvoif, even lynx along the way. the cold I don’t knovv. But, in The road vvas constantly forking, the faint glovv of our flashlights, and vve took the left each time. vve finally reached an old, VVhether it vvas instinct or vvhat, abandoned house with ali vve alvvays had the feeling vve broken windows, probably vvere going the right way. We former housing for the forest vvaiked ali day on the mountain administration. İn the only room paths. We must have covered vvith an intact vvindovv, vve found tvvelve kilometers when some a giant chest made of cedar little vvooden barracks appeared that ran along an entire wall. İn in front of us. Their doors vvere >


Denim can be found inmanyplaces

D enım F a b ric

;

Sportswear Fabric Derlim ând Sportswear Çof]fectiofL Knitted Fabric

-•/. ;

Knitted Confection Yarn-Dyed Fabric Polyviscose Fabric

MATESA TEKSTİL SAN. ve TİCARET A.Ş. Factory: Adana yolu 6. km. Kahramanmaraş/TURKEY Phone: +90(344) 237 62 01 (pbx) Fax: +90(344) 237 62 00 İsta n b u l O ffice: Meşeli Sk. No: 9 34330 Levent-lst.-TURKEY Phone: +90(212) 284 76 64 (3 lines) Fax: +90(212) 280 04 95 www.matesa.com.tr e -m a il: matesa@matesa.com.tr


Belli b ir yaşın ü ze rin d ek i s ed ir a ğ a ç la rın ın yukarı d ö n ü k b ü yü yen k o za la k la rı y a z s o n u n a d o ğru s a ç ıla ra k to p ra ğ a d ü şü yo r (altta). Th e up-tilted cones of cedar trees beyond a certain age fail to the ground at the end of sum m er (belovv).

bastıran ayaza daha fazla dayanamadık ve kapıyı çaldık. Kısa boylu esmer bir adam hızla açtı kapıyı ve boynuma atladı. “Hoş geldiniz” diye sevinçle bağırdı. Birine mi benzetti, yoksa birini mi bekliyordu? Biz şaşkın şaşkın bakınırken o durmadan hoş geldiniz diye tutturmuş sevinçle söyleniyordu. Orman bekçisi Turay Küpküp'tü bu yalnız adam. Aylardır bir başına bu dağların arasında bekçilik edermiş tesislere. Orman İşletmesinin misafirhaneleri varmış burada. Yollar kapanınca ne gelen olmuş ne giden. Bir demlik çay ve Turay'ın bitmek tükenmek bilmeyen muhabbeti eşliğinde gece yarısına ulaştık. Soba başında kediler gibi kıvrılıp yattık. Turay, belki de aylar sonra bir insanla konuşabilmenin mutluluğuyla o gece uyuyamamıştı. O gün anladım insan için konuşmanın dertleşmenin kıymetini.

DÜNYANIN EN YAŞLI SEDİR ORMANI

Sabah erkenden etrafı dolaşmak için dışarı çıktık. Hayatımda görmediğim kadar büyük ağaçlarla kaplı ormanda iki cüce olarak dolaştık. Tepeden aşağıda gözüken su birikintisi göller olmalıydı. Biraz hayal kırıklığı oluştu bizde. Oysa dokuz göl hayal etmiştik. Meğer yüzlerce yıl boyunca buraya Yörük kervanları gelip konaklarmış. Develerin su içebilmesi için de büyük çukurlar açmışlar. Ardından bu çukurlar küçük gölcüklere dönüşmüş. Baharda eriyen kar suları bu orman içerisindeki düzlükte birikerek büyük bir gölet oluşturuyormuş, ancak yazın aşırı sıcaklarla buharlaşan gölcükler kaybolup sadece iki çukurda su kalıyormuş. Çığlıkara Tabiatı Koruma Alanı dünyanın ayakta kalan en yaşlı ve saf sedir ormanı. Bu nedenle 1991 yılında koruma altına alınmış. Orman içerisinde çok eski

ali locked, but one of them shovved signs of life. İt was dark now and we couldn’t take the coid any longer, so we knocked on one of the doors. A short, dark man opened it and immediately threvv himself around my neck. "VVelcome!" he shouted ecstatically. Was he expecting somebody? Had he taken me for somebody else? He just kept on yelping as we stared in amazement. This solitary man was Turay Küpküp, the forest ranger. He lived up here in the mountains for months on end, keeping vvatch över the facilities. İt seems the Forest Administration maintained a guesthouse here. And there was nobody either coming or going vvhen the roads vvere closed. We sat up till midnight, drinking tea and listening to Turay’s endless prattle. Then we curled up

like cats around the stove and vvent to sleep. Perhaps from happiness at finally being able to speak vvith a human being after ali those months, Turay never slept a wink ali night. And that day I understood what it means to be able to commune vvith another human being. THE VVORLD’S OLDEST CEDAR FOREST

Early the next moming we set out to explore the environs. We vvandered like a pair of dvvarfs in this forest covered vvith the biggest trees Tve ever seen in my life. The body of vvater visible from the top of the hill must have been the lakes. We vvere a liftle disappointed. We had pictured nine lakes. İt seems the nomad caravans had been >


Para kullanma aklını kullan TÜRK BARTER, şirketinizin ürün ya da hizmetlerini para gibi kullanmanızı sağlayan alternatif ekonomi sistemini hızla büyütüyor: Tüm dünyada olduğu gibi satış ve kârınızı sürekli artıran, nakdinizi koruyan, atıl kapasitenizi değerlendiren, stoklarınızı hızla eriten yeni iş ve çözüm ortağınız Barter Sistemi ile her türlü ihtiyacınızı Türk Barter’da para kullanmadan, yatırımlarınızı riske etmeden sadece kendi ürün ya da hizmetleriniz karşılığında satın alın!..

4* İhtiyaçlarınızı, stoklarınızla alabiliyorsunuz. 4 TURKBARTER havuzuna koyduğunuz mal 4 Alım-Satım işlemlerini bildiğiniz muhasebe veya hizmetin satılmasını beklemeden yöntemleriyle yapıyorsunuz. Yani, yeni Yani stoklarınız eriyor, para kullanmadan anında ihtiyatlarınızı karşılayabiliyorsunuz. muhasebe metodları öğrenmenize gerek yok. mal veya hizmet satın alabiliyorsunuz. Yani, laizsiz kredi kullanmış oluyorsunuz. Herşey çok basit.

TURKBARTER I

N

T

E

R

N

A

T

I

O

N

A

L

Park Plaza No:22 Kat:18 34398 Maslak / İSTANBUL Tel:(0212) 335 95 95 Fax: (0212) 345 00 46 www.turkbarter.com.tr

TURKBARTER internet üzerinden de güvenle alışveriş yapabileceğiniz bir ortak pazardır ve bu pazarda para değil ürettiğiniz mal veya hizmet geçer. Havuza koyduğunuz mal veya hizmet karşılığı TURKBARTER ceki alır ve dilediğiniz gibi kullanırsınız.


S e d ir a ğ a ç la rı nem i bol, to p ra ğ ı kuru v e k a y a lık olan B atı v e O rta T o ro s la r’d a tü m ih tiş am ıy la öm ü rle rin e ö m ü r katıyor. C ed ar trees add splendor to life in the d am p air and dry, rocky soil of the Eastern and VVestern Taurus.

yıllarda kesilip beğenilmeyip terk edilen dev ağaç gövdelerini gördükçe hüzünleniyor insan. Bu ormanın tekrar eski haline gelmesi için en az bin yıl geçmesi gerekiyor, iki bin yaşını geçmiş bir anıt sedirin gövdesine dokunurken içimi heyecan kapladı. Düşünsenize, kaç devlet kuruldu, kaç bin insan, kaç çeşit yaban hayvanı gölgelendi bu ulu ağacın altında. İKİ BİN YAŞINDA KOKULU ARDIÇLAR

Çığlıkara’da sadece sedir ağacı yok. Yine koruma altında olan dev bir ağaç türü daha var, kokulu ardıç. Kerestesi kırmızı renkte, kabuğu ve gövdesi kirli beyaz, iki bin yaşına yakın birçok kokulu ardıç ağacı da bu koruma alanında yaşamını sürdürüyor. Ülkemizde çok az yerde bulunan bu ağaç da kerestesinin aşırı kullanılması nedeniyle yok olmaya yüz tutmuş. Çığlıkara'nın koruma altında olan türleri sadece ağaçlarla sınırlı değil. Nesli 114 S K YU F:

1 /2 0 0 7

tehlike altında olan ve sadece Toroslar’da yaşayan bir kemirgen olan kaya uyurları, kayalık dağlarda ve özellikle Toroslar’da yaşayan karakulaklar da bu alanın sakinlerinden. Gündüzleri yeşil ağaçkakanların, şahinlerin ve kaya kartallarının sesleri ormandan eksik olmuyor. Sabah erken saatlerde onlarca yavrularıyla domuz sürüleri su birikintilerinde serinliyor. İki gece kalabildik Çığlıkara’da. iki gün boyunca hep kar yağdı. Karla geldik ve karla ayrıldık ilk görüşümüzde vurulduğumuz dağlardan. Turay Küpküp arkamızdan hüzünle el sallayan yalnız bir bekçi olarak kaldı hatırımda. Her yıl ne yapıp edip ziyaret ettiğim, doğada yalnız kalabileceğim ender yerlerden biri oldu bu dünya güzeli orman. Çığlıkara’nın sedirleri içime buhur kokan sedir ağaçlarının esansını çekip başımı yaslayabileceğim ihtiyar dostlarım oldu.

stopping here for hundreds of years and the drivers, to vvater their camels, had dug out large troughs vvhich had then turned into small ponds. When the snows melted in spring, the vvater collected in a clearing in the forest, forming a large pond. But in the heat of summer the ponds evaporated, leaving only a couple of ditches filled vvith vvater. The Çığlıkara Nature Preserve is the vvorld’s oldest and purest stand of cedar and was therefore taken under protection in 1991. İt fills one vvith sadness to see in the forest the trunks of giant trees felled in the distant past and then left behind. İt vvould take at least a thousand years to restore this forest to its pristine State. My heart brimmed vvith excitement as I touched the trunk of a more than twothousand-year-old monumental cedar. Just think of it - how many states have been founded, how many thousands of people, how many different kinds of wild animals must have taken shade under this gigantic tree... TVVO-THOUSAND-YEAROLD FOETİD JUNIPERS

But cedars are not the only trees at Çığlıkara. There is another species of tree that is aiso under protection here, the foetid juniper. With its red vvood and bark and its trunk of

dirty vvhite, the almost twothousand-year-old foetid juniper survives here in this protected zone. Due to overuse ot its wood for iumber, this tree, which is found in very few piaces in Turkey, is aiso on the brink of extinction today. But the protected species at Çığlıkara are not iimited only to trees. Among the other inhabitants of this refuge is the woolly dormouse, an endangered species of rodent that lives only in the Taurus, and the lynx caracal vvhich makes its home in rocky mountains, again the Taurus in particular. During the daytime the forest resounds vvith the sounds of green vvoodpeckers, falcons and golden eagles. And in the early morning hours herds of wild boar vvith their scores of young gather to refresh themselves in the ponds. We stayed two nights at Çığlıkara. İt rained incessantly the whole time, l/l/e came in snovv and vve left in snovv, and vve vvere smitten by the mountains at first glance. Turay Küpküp waving sadly behind us remains engraved in my memory as a lonely ranger. This forest of vvorld class beauty is one of the rare piaces I visit every year, no matter what, to be alone vvith nature. And the cedars of Çığlıkara have become my old friends, vvhere I can lean my head back and inhale their incense. □

Altınyayla

Yılmazlı

Elmalı ° f Düdenköy^ Ç ığ lık a ra .

/ u r ? Kihns Çayı Av Hay\anlamu Koruma ve Üretme Sahası

Y alm ?


A n a ja n s

temel ihtiyacınız..

f

25 ///d/r sizinleyiz...

» A D A N A • ADAPAZARI • A FYO N • AKSARAY • AM ASYA • ANKARA SİNCAN • ANKARA ULUS • ÇANKIRI • ÇANKIRI-ÇERKEŞ • ÇORUM • ÇORUM ALACA • DÜZCE • EDİRNE • ELAZIĞ • ESKİŞEHİR • GAZİANTEP • İSKENDERUN • KAHRAMANMARAŞ • KAYSERİ •

KIRIKKALE • KIRŞEHİR • KÜTAHYA • MALATYA

y

ı m

p

a

ş

» NEVŞEHİR • SAMSUN • SAMSUN BAFRA • SİVAS • ŞANLIURFA • TOKAT • TOKAT-TURHAL • V A N • YOZGAT-ÇARŞI • YOZGAT-TERMİNAL • YOZGAT-AKDAĞ * YOZGAT-ÇEKEREK • Y O Z G A T -S O R G U N

• YO ZG A T-YER K Ö Y • TÜRK M EN İSTA N YİM PAŞ S H O P P IN G ÇENTER • Ö ZB EKİSTAN YİM PAŞ MİR

MAĞAZALAR en

iyisi,

en

ZiNCi Ri | hesaplısı


R u m e li

m u t f a ğ ı

R u m e lia n

c u is in e


Balkanlıların, Rumelilerin İstanbul hayatına kattıkları birçok kültürel zenginlik var. Mutfağımızdaki Rumeli renkleri de bunlardan biri. The peoples of the Balkans and of Rumelia have added a vvealth of cultural richness to İstanbul life. And Rumelian cuisine is one of the joys of Turkish cooking. VEDAT BAŞARAN

Two dishes from Rumelian cuisine: 'Green tomato biryani' made vvith rice and green tomatoes (left); and ‘vvater gelatine', prepared simply from vvater, comstarch and sugar (above).

DURMAZ

smanlı Devleti’nin Avrupa topraklarında kurulan ilk eyaleti Rumeli’ydi. Kuruluşundan kısa bir süre sonra Balkanlar’a geçen OsmanlIlar, buradaki yaşam tarzını hızla kendi tarzlarına uyarlamıştı. Ayrıca Balkanlar’da fethedilen yerlere Anadolu’dan getirdikleri insanları da yerleştirmiş ve böylece bu bölgede kaldıkları 400 yıl boyunca dünyanın en zengin kültür sentezlerinden birini oluşturmuşlardı. Osmanlı mutfak kültürü de işte bu uzun yolculuğun bir ürünü. Tabii mutfak kültürünün bu uzun yolculuğundaki her durakta, değişik uygulamalarla karşılaşıp, kendisinin de değiştiğini unutmamak gerekiyor. Kuzey Hindistan’ı fetheden Türklerin buradan aldıkları ‘pitta’ adlı ekmek, Anadolu’ya geldiğinde farklı isimlere bürünmüş. Konya’da etli ekmek denmiş, Karadeniz pidesi olmuş ya da lahmacun diye isim almış. Bu arada pitta da ‘pide’ olmuş çıkmış. Balkanlar’da ise kat kat açılan yufkalarla döşenmiş, içi farklı harçlarla doldurulmuş tepsi böreklerine ‘pita’ adı verilmiş.

O

Rumeli mutfağından iki yemek: Yeşil domates ve pirinç ile yapılan 'yeşil domatesli piryan' (solda); sadece su, nişasta ve şeker ile hazırlanan su peltesi (üstte).

@ Ö N D ER

R

umelia vvas the first Ottoman province to be established on European soil. The Ottomans, who moved into the Balkans shortly after founding their State, lost no time in adapting its lifestyle to their own. VVhat’s more, people vvere brought from Anatolia to be settled in the Balkan areas of Ottoman conquest, thereby creating one o f the richest cultural syntheses in the world for the 400 years they occupied the region. Ottoman cuisine is just one of the products o f that long journey. İt should not be forgotten o f course that unusual adaptations are encountered at ever step along the way o f this gastronortıical adventure and that the cuisine itself undervvent countless modifications. The bread called ‘pitta’, taken from northern India by the Turks who conquered that region, acçuired a number of different names after it arrived in Anatolia. Known as ‘etli ekmek' or ‘bread vvith meat' in Konya, in the Black Sea region it vvas called ‘lahmacun’ or ‘pide’, ‘pitta' becoming ‘pide’ in the process. Meanvvhile, in the Balkans, ‘pita’ vvas the name given to a savory pastry made by piling up layer upon layer of fine ‘yufka’ dough vvith fillings o f


Boşnakların mantı adını verdikleri yemeğin ise Anadolu’da yapılan mantı yemeği ile uzaktan yakından bir ilgisi yok ama lezzeti şahane. LİMONLU TERBİYELERİN KAYNAĞI RUMELİ

Balkan insanları OsmanlI imparatorluğu ile öylesine kaynaşmış ki, imparatorluğun her kademesinde onları görmek mümkün. Rumelilerin İstanbul hayatına kattıkları birçok kültürel zenginlik var ve bunlar mutfak kültürümüze de yansımış. İstanbul’a gelen Arnavutlar, mandıracılık ve süt ürünlerindeki ustalıklarını da getirmişler. Türk mutfağının ilginç bölümlerinden biri olan sakatat yemekleri de büyük ölçüde Rumeli kökenli. ‘Arnavut ciğeri’dediğimiz nefis meze, günümüzde birçok restoranın mönüsünde yer

Rumeli m utfağı denince akla ilk ham ur işleri, özellikle de börekler geliyor, içine çeşit çeşit m alzemelerin konabildiği, rulo şeklinde sarılarak hazırlanan kol böreği d e bu lezzetlerden biri... The first dishes that come to mind at the mention of Rumelian cuisine are the pastries, savory pastries in particular. And one of them is a pastry that is rolled up like a scroll vvith a variety of tasty fillings inside.

118 SKYLİFE 1 /2 0 0 7

alıyor ve evlerimizin de en sevilen yemeklerinden biri. Birçok tencere yemeğine hem lezzet hem de zenginlik katmak için yapılan limonlu terbiyelerin kaynağı da yine Rumeli. Meşhur et yemeği ‘Elbasan tava’ , hazırlanma yöntemi bakımından tümüyle bir Rumeli usulünü yansıtıyor. Balkanlar’dan gelip İstanbul’a yerleşenler arasında sadece Müslümanlar değil, Hıristiyan ve Yahudiler de geniş ölçüde yer almış. Böylece bir yandan Anadolu’dan gelen çok zengin bir kültür, öte yandan Balkanlar’dan gelen Müslüman, Hıristiyan ve Yahudilerin birbirinden renkli ve zengin kültürü, İstanbul mutfağının eşsiz göz ve damak zevki ile çeşit ihtişamını yaratmış. FLORİNA’NIN DAĞLARI

Osmanlı imparatorluğu’nun Balkanlar’daki egemenliği zayıflamaya başlayınca, bu bölgedeki Osmanlı

different kinds in betvveen, vvhich was then baked in the öven. Simiiariy, the dish the Bosnians cali ‘mantı’ (a variety of ravioii) has no connection vvhatsoever vvith the dish of the same name made in Anatolia but is extremely tasty ali the same. THE SOURCE OF EGG-LEMON SAUCE

The Balkan peoples identified so thoroughly vvith the Ottoman Empire that they are in evidence at every stage in its history. The people of Rumelia contributed a vvelter o f cultural richness to the life o f İstanbul, as is manifested even in its cuisine. The Albanians, for example, who came to İstanbul brought vvith them their expertise in dairy products, particularly those made vvith the milk of the vvater buffalo. And dishes made of offai, one of the most interesting chapters in Ottoman cuisine, are largely Rumeli in origin. The delectable starter knovvn as 'Albanian liver’ is a staple on

the menü of many an İstanbul restaurant today, as well as being one of the most favorite dishes made at home. Not only that but the egg and lemon sauces that add flavor and richness to so many soups and stevvs are aiso Rumeli in origin. And the famous meat dish knovvn as ‘Elbasan tava’ is a quintessential example of the Rumeli method of food preparation. But Muslims vvere not the only people who came from the Balkans to settle in İstanbul; there vvere aiso numerous Christians and Jevvs, vvith the result that the rich culture emanating from Anatolia on the one hand and the vibrant and colorful culture of the Muslims, Christians and Jevvs from the Balkans on the other gave rise to the splendid diversity of taste and visual delight that is İstanbul cuisine. THE MOUNTAİNS OF FLORINA

When the Ottomans' sway över the Balkans began to vvane, the Ottoman citizens of the region l>


Palladium Residence'da

sadece 9 4 daire var!

M odern hayatlar, yaşam sanatıyla bü tün leşiyor.

MOD

Palladium Residence'da seçkin, az bulunur, konforlu ve prestijli bir gelecek doğuyor. Sadece 94 tane, sadece 94 seçkin zevk sahibine...

Doruklarda yaşam ayrıcalığı...

Sizin kadar özel, size özel bir yaşam...

9 4 d a ire , 4 c e p h e d e n

5 0 0 0 m 2'lik Palladium Teras, üstü

p a n o ra m ik d e n iz m a n z a ra s ı,

açılır kapanır yü zm e havuzu, spor,

fa rk lı bir m im a ri ta s a rım ,

sağlık ve yaşam kom pleksleri,

m e rk e z i konu m ...

2 4 saat lobi hizm eti, yardım cı ve tem izlik servisleri...

Gökyüzü alışverişe açılıyor... İs ta n b u l'u n y en i ve p re s tijli

Konforun yeni formu...

bu lu ş m a n o kta s ı; P a lla d iu m

167 m2'den başlayan geniş

Alışveriş M erkezi. Seçkin m a ğ a z a la r

ve yüksek tavan lı daireler,

ve m a rk a la r, s in e m a s a lo n ları,

fonksiyonel ve estetik dizayn,

r e s ta u r a n t ve c a fe le r , s ü p e rm a rk e t,

üstün yapı m alzem eleri ve

kap alı

teknolojileri...

KÜZKEN .—

«

P alladium ... Geleceğin yeni yüzü.

inşaat Taahhüt ve Turizm A.Ş.

T A H İN C İO Ğ L U H O L D İ N G

A .Ş .

GENÇOĞLU J NORA YAPI Kozken; Tahincioğlu Holding, GençoÇlu ve Nora Yapı ortaklığıdır. Proje Yönetim ve Uygulama:

Satış ofisi: Halk Cad. No: 6 Kadıköy 3 4 7 4 6 İstanbul

.N I D A

Tel: 0 216 4 7 0 7110 • Faks: 0216 4 7 0 7113

www.palladium.com.tr


vatandaşları da bu kez mecburiyetten, yeniden Anadolu yolunu tutmuşlar. Tersine ve acıklı bir göç olmuş bu. Yüzyıllar önce at sırtında Anadolu’dan Rumeli’deki uçlara gelen insanlar, kapalı toplumlar halinde yaşayarak korumayı başardıkları geleneksel yaşam tarzları ile yeniden Anadolu’ya dönmüşler. Ama bu kez farklılaşmış bir mutfak kültürü ile karşılaşmışlar. Onlar Rumeli’de mutfak alışkanlıklarını titizlikle korurken, örneğin kullandıkları hayvansal yağları dar imkânlarla kendileri üretirken, döndüklerinde İstanbul mutfağında margarinin çoktan yer aldığını görmüşler. O zamana kadar hiç görmedikleri sıvı yağlarla tanışmışlar. Üstüne üstlük, bu zorunlu göçün insanları yeniden dönüp geldikleri öz

vatanlarında ilk başlarda gettolar halinde yaşamak zorunda da kalmışlar. Ama asırlar boyu her türlü zorluğa onurlu bir biçimde katlanmış ve yaşama sevinçlerini hiçbir zaman kaybetmemiş olan Rumeliler, bunların da üstesinden gelmeyi ve olağan bir hayata geçmeyi başarmışlar. Tuna ve Arda boylarını, keskin rüzgârlı Florina Dağları’nı unutmamışlar tabii ki. işte bu nedenle vazgeçemedikleri küçücük bir lüksleri var Rumelilerin. Sırma kaytan ve oya işlemeli ipek şalvar ile mor düğmeli cepkenlerini kuşanıp, bakır mangalda pişirdikleri okkalı Türk kahvesinin telvesinde geçmişin izlerini aramak ve ninelerinin söylediği ‘Mavrova’dan Aldım Sümbül’türküsünü mırıldanıp, Trakya’ya doğru bakmak...

T a r ifle r i R e c i p e s

Şile Paprike Şile Paprika Malzemesi: 1 kg çarliston biber 100 g beyaz peynir 5 yemek kaşığı zeytinyağı Hazırlanışı: Biberleri közleyip kabuklarını soyun. Tavaya dizin, üzerine zeytinyağı ve peynir parçalarını serpin. Kısık ateşte kapağı kapatarak peynirler eriyinceye kadar bekletin. Sıcak olarak servis edin. 120 SKYLİFE 1 /2 0 0 7

Ingredients:

1 kg ‘Charleston’ peppers (long, mild green peppers) 100 g vvhite (feta) cheese 5 tbsp olive oil Preparation:

Broil the peppers briefly över a charcoal fire (or gas flame) and remove the skins. Arrange in a skillet and sprinkle vvith the olive oil and crumbled vvhite cheese. Cover and heat över a low fire until the cheese melts. Serve piping hot.

set out once again for Anatolia, this time of necessity. This was a tragic and reverse migration. The people who had once spread to the extremities of Rumelia on horseback out of Anatolia vvere returning there, this time bringing the traditional lifestyles they had preserved in the closed communities in vvhich they lived. Novv however it was an extremely diversified cuisine that they encountered in their former homeland. While they had been meticulously preserving their cooking habits in Rumelia — on their limited means, for example, producing their own animal fats— they found upon their return that margarine had long since superseded those fats in İstanbul cuisine. They aiso made the acquaintance of the new liquid oils vvhich they had not previously encountered. Not only that but vvhen these victims of forced

migration returned to their original homeland they vvere compelled at first to live in ghettoes. But the people of Rumelia, who had submitted honorably to every manner of hardship över the centuries vvithout ever losing their joie de vivre, once more succeeded in overcoming ali these obstacles and making a normal life for themselves. Yet the Tuna and Arda dans never of course forgot the Florina Mountains and their harsh vvinds. And for this reason there vvere certain little luxuries they vvere unvvilling to forego. Like donning their silk shalvvar embroidered vvith silver threads and pinking and their vests vvith purple buttons, or searching for traces of the past in the grounds of the bitter Turkish coffee they brew on copper braziers, or gazing tovvards Thrace and humming a folk song once sung by their grandmothers, ‘IStolea Flyacinth from Mavrova’... □


T A T İLD E Y E N İ BİR U F U K D O Ğ U Y O R !

4

4

4

J

''Türkiye'nin en şanslı numarası!" T e le fo n h a ttım ız d a n , a rtık en

ve

re z e rv a s y o n u n u z u y a p tır a b ilir s in iz ! POZİTİF

ödeme koşullarıyla

uygun fiyat

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dışından arıyacak müşterilerimiz için telefon numaramızın başına (0212) alan kodu girmeleri gerekmektedir.

AMBASSADORE Iv rt-e l

ANKARA

w

w

w


Gerdanlı Paça Çorbası Soup vvith lamb necks and trotters Malzemesi:

Ingredierıts:

Preparation:

1 adet kuzu gerdanı 10 adet temizlenmiş kuzu paça 2 yemek kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı beyaz toz karabiber 1 yemek kaşığı toz kişniş 4 yemek kaşığı tereyağı Sebze buketi (havuç, kabak, soğan, defne yaprağı, tane karabiber)

1 lamb neck 10 lamb’s trotters, cleaned 2 tbsp salt 1 tsp ground white pepper 1 tbsp povvdered coriander 4 tbsp butter Bouquet garrıl (carrots, courgettes, onions, bay leaves, black peppercorns)

Clean the lam b’s trotters first, smoke över a fire and wash. Place the cleaned lamb neck together vvith the trotters in a pot. Add the bouquet garni and the vvater. When it begins to boil, skim off the foam and simmer until the meat falls off the bone. Strain the broth through a sieve and tear the meat into shreds. Place the strained broth in a pan and let boil, then add the meat. Mix the sauce ingredients in another pot, and pour three ladles full o f the broth över them. Slowly add this mixture to the boiling broth över a low fire and bring to a boil. Heat the butter in a skillet until it froths and add the povvdered coriander. Pour the melted butter into the soup. Serve piping hot vvith vinegar and crushed garlic to taste.

Terbiyesi için :

5 yemek kaşığı un 4 yemek kaşığı yoğurt 4 adet yumurta Yarım limon suyu

For the egg sauce:

5 tbsp flour 4 tbsp yoghurt 4 eggs julce of half a lemon

Hazırlanışı:

Önce kuzu paçalarını temizleyin, ocakta tütsüleyip yıkayın. Temizlenmiş kuzu gerdanı ile paçaları bir tencereye koyun. Sebze buketi ve suyu ilave edin. Kaynamaya başlayınca köpüğünü alın ve etler kemikten ayrılıncaya kadar A pişirin. Et suyunu / / süzgeçten geçirin, etleri i W ince şekilde didikleyin. Et , W suyunu tencereye koyup ocakta kaynamaya bırakın, sonra ayıklanan etleri ilave edin. Başka bir yerde terbiye malzemesini karıştırın, et suyundan üç ^ V \ T kepçe alıp üzerine dökün. Terbiyeyi kaynayan et suyuna ağır ateşte azar azar yedirin ve bir taşım kaynatın. Tavada tereyağını kızdırıp toz kişniş ilave edin. Yağı çorbanın içine dökün. İsteğe bağlı olarak sirke ve sarımsak ile sıcak olarak servis edin.

122 SKYLİFE 1 /2 0 0 7

J '

?

; '$■:'


inşaat Mimari Proje ve Uygulaması Yat Tasarımı ve İnşaası Yat Dekorasyonu ve İmalatı Mobilya Üretimi İthal Mobilya Satışı Air Taxi

Construction Architectural Project and Application Yacht Design and Construction Yacht Decoration and Manufacturing Furniture Production Imported Furniture Sales Air Taxi

B ü yükçiftlik Cad. Ferah Sk. No: 6 N işantaşı / İstanbul / T U R K E Y Tel: +90 212 225 04 09 / Fax: +90 212 241 38 13 w w w .elegangroup.com / info@ elegangroup.com


Klepa (Boşnak Mantısı) Klepa (Bosnian ravioli) Malzemesi:

Hazırlanışı:

1 adet yumurta 2 su bardağı un 1/2 su bardağı su tuz

Kıymaya soğan, tuz ve karabiberi katıp içi hazırlayın. Bir kapta un, tuz, yumurta ve su ile bir topak oluşturun. Oklava ile un serperek kalınca bir yufka açın, beş santimetrelik kareler halinde kesin. Bir tencereye yaklaşık bir litre su doldurun, tuz atın. Hamurdan karelerin içine kıyma parçacıklarını dizin ve kareleri üçgen biçiminde kapatın. Kapatma işlemi bittiğinde kaynayan suya hamurları atın, 20 dakika pişirin. Süzdürerek alıp tabaklara servis yapın. Üzerine yoğurdu koyun. Tavada yağı kızdırın, kırmızıbiber katıp yemeğin üzerine dökün.

İç malzeme:

125 g kıyma 1 baş rendelenmiş soğan karabiber Üzeri için:

1/2 kg yoğurt 4 diş dövülmüş sarımsak 3 çorba kaşığı tereyağı kırmızıbiber

Kaynak: Boşnak Yemekleri, Selma Peştelı

Ingredients:

For the topping:

Preparation:

1 egg 2 cups flour 1/2 cup vvater, salt

1/2 kg yoghurt 4 cloves o f garlic, crushed 3 tbsp butter red pepper

Prepare the filling by adding the grated onion, salt and pepper to the ground meat. İn a bowl, knead the flour, salt, egg and vvater into a ball. Roll out vvith a rolling pin on a floured surface and cut into 5-cm squares. Fiil a pot vvith about one üter o f vvater and add the salt. Arrange bits of the ground meat mixture on the sçuares o f dough, fold them över into triangles and pinch shut. Then toss them in the boiling vvater and cook for 20 minutes. Remove vvith a strainer and serve on plates topped vvith the yoghurt. Fleat the butter in a skillet until it froths, mix in the red pepper and drizzle över the yoghurt.

For the fillirıg:

125 g ground meat 1 onion, grated black pepper

Source: Bosnian Dishes, Selm a Peşteli

Mahluta (Mercimekli Piryan) Mahluta (Lentil Biryani) Malzemesi: 1 su bardağı yeşil mercimek 1 su bardağı pirinç 2 baş soğan 2 orta boy domates ya da 1 çorba kaşığı domates salçası 3 çorba kaşığı tereyağı ya da 1 çay bardağı zeytinyağı tuz karabiber

Ingredients:

1 cup green lentils 1 cup rice 2 onions 2 medium tomato or 1 tbsp tomato paste 3 tbsp butter or 1/2 cup olive oil salt black pepper

Hazırlanışı: Mercimeği haşlayıp suyunu süzün. Bir tencerede ufak ufak doğranmış soğanları kavurun. Domatesleri de katıp karıştırın. Mercimek, su ve tuz ilave ederek 15 dakika kadar pişirin. Yıkanmış pirinçleri de katıp 15 dakika daha pişirin. Arzu ederseniz karabiber serpin.

Preparation:

Kaynak: Boşnak Yemekleri,

Source: Bosnian Dishes,

S elm a Peşteli

Selma Peşteli

1 2 4 SKYLİFE 1 /2 0 0 7

Boii the lentils and strain. Brown the finely chopped onions in a pot. Add the tomatoes and stir. Add salt and vvater to the lentils and cook for about 15 minutes. Then add the rinsed rice and cook minutes more. If desired, sprinkle vvith black pepper.


İzlivaça (Klukuşa)

Malzemesi: 2 su bardağı su 2.5 su bardağı un 1 kahve fincanı zeytinyağı tuz

2 cups water 2 1/2 cups flour 1/4 cup olive oil salt

Ingredients:

Üzeri için: 3 diş sarımsak (dövülmüş) 3 çorba kaşığı tereyağı 250 g yoğurt kırmızıbiber

3 cloves o f garlic (crushed) 3 tbsp butter 250 g yoghurt red pepper

For the topping:

Preparation:

Hazırlanışı: Un, tuz ve suyu karıştırın. Çapı 35 santimetrelik yağlanmış tepsiye dökün. Kalan yağı da üzerine dökün. Fırına atıp üstü kızarınca çıkarın. Ilıklaşınca elinizle gelişi güzel parçalayın. Üzerine sarımsaklı yoğurdu dökün. Tavada yağı kızdırın, kırmızıbiber katıp izlivaçanın üzerine dökün.

Mix the flour, salt and vvater. Pour into a greased pan 35 cm in diameter and drizzle vvith the remaining oil. Place in the öven until brovvned on top. When cool enough to handle, break apart coarsely vvith your fingers and pour the garlic yoghurt över it. Fleat the butter in a skillet until it froths, add the red pepper and drizzle över the yoghurt.

Kaynak: Boşnak Yem ekleri, Selm a Peşteli

Source: Bosnian Dishes, Selma Peşteli

1 /2 0 0 7 SKYLİFE 125


■ H otels / Oteller m

Q 3 O Z)

m z < I— co

A K G Ü N İS T A N B U L

Ç IN A R O TEL

H Y A T T R E G E N C Y İS T A N B U L

RADISSON SAS CO N FER ENC E &

H O TE L (*'* * * )

r*~ ) Tel [0212] 368 12 34 F aks / Fax [0212] 368 10 00 A dres / A d re sse s Taşkışla Cad.

AIR PO R T HOTEL, İSTANBUL (*****)

Tel [0212] 534 48 79 (20 Hat / ünes) Faks / Fax (0212] 534 91 26 A dres / A d re sse s Adnan Menderes

r~ *) Tel [0212] 663 29 00 F aks / Fax [0212] 663 29 21 A dres / A d resse s Şevketiye Mah.

Bulvarı (Vatan Cad.) Topkapı İstanbul

Fener Mevkii 34149 Yeşilköy

sales@akgunhotel.com http://www.akgunhotel.com

reservation@cinarhotel.com.tr http://www.cinarhotel.com.tr

No.1 34437 Taksim istanbul@hyattintl.com

34295 Sefaköy/lstanbul İstanbul .turkey@radissonsas.com

http://www.istanbul.hyatt.com

http://w ww.İstanbul.radissonsas.com

Tel [0212] 425 73 73 Faks / Fax [0212] 425 73 63 A dres / A d resse s E 5 Karayolu Üzeri

H İLT O N İS T A N B U L

R A M A D A PLA ZA İS T A N B U L

Tel [0212] 337 45 00 F aks / Fax [0212] 275 11 00 A dres / A d re sse s Yıldız Posta Cad.

Tel [0212] 315 60 00 F ak s / Fax [0212] 240 41 65 A d res / A d re s s e s Cumhuriyet

r~ *) Tel [0212] 444 02 7 2 - 3 1 5 44 44 F aks / Fax [0212] 315 44 45 A dres / A dress Halaskargazi Cad. No:

No: 186. 34104 Topkapı/lstanbul eresintopkapi@barcelo.com

5 0 34340 İstanbul istanbul@dedeman.com

http://www.barcelo-istanbul.com

http://www.dedeman.com

Caddesi Harbiye 34367 İstanbul sales.istanbul@hilton .com http://www.istanbul.hilton.com

info@ramadaplazaistanbul .com http://www.ramadaplazaistanbul.com

B A R C ELÖ ERESİN

D E D E M A N İS T A N B U L

TO P K A P I H O TE L (*“ **)

r***)

Tel [0212] 631 12 12 Faks / Fax [0212] 631 37 02 A dres / A d re sse s Millet Cad.

139-151 34373 Osmanbey-Şişli/İstanbul

C EYLA N IN T E R C O N T IN E N T A L

D İVAN İS T A N B U L

KAYA R A M A D A P LA ZA O TEL

R IC H M O N D N UA VVELLNESS

O T E L (*****)

O TELİ (*****)

ve K O N G R E M E R K E Z İ (*****)

S P A S A P A N C A (*****)

Tel [0212] 368 44 44 Faks / Fax [0212] 368 44 99 A dres / A d resse s

Tel [0212] 315 55 00 pbx Faks / Fax [0212] 315 55 15 A dres / A d re sse s Cumhuriyet

Tel [0212] 866 23 23 F aks / Fax [0212] 886 17 85 A dres / A d resse s E5 Otoyolu

Tel [0264] 582 21 00 F aks / Fax [0264] 582 21 01 A dres / A d resse s

Asker Ocağı Cad. No:1 Taksim istanbul@interconti .com.tr http://www.interconti.com.tr

Cad. No:2 34437 Elmadağ / İstanbul divan@divan.com .tr http://www.divan.com.tr

Tüyap Yanı Büyükçekmece info@kayaramada.com http://www.kayaramada.com

Sahilyolu Sapanca info@richmondnua.com http://www.richmondnua.com

C R O W N E PLAZA

ELITE H O TELS

R A D IS S O N SAS B O S P H O R U S

S Ü R M E L İ İS T A N B U L H O TE L

İS T A N B U L (***“ )

D R A G O S (*****)

H O TE L, İS T A N B U L {***“ )

Tel [212] 560 81 00 Faks / Fax [212] 560 81 55 A dres / A d resse s

Tel [0216] 441 61 60 Faks / Fax [0216] 441 38 81 A dres / A d re sse s Piri Reis Cad.

Tel [0212] 310 15 00 F aks / Fax [0212] 310 15 15 A dres / A d resse s Çırağan Cad.

Tel [0212] 272 11 60 pbx - 6 hat Faks / Fax [0212] 266 36 69 A dres / A d resse s Prof.Dr.Bülent

Sahil Yolu, 34710 Ataköy reservations@crowneplazaistanbul.com.tr

No:3 Maltepe/İstanbul reservation@elitehotels.com.tr

No:46 34349 Ortaköy/lstanbul ortakoy. istanbul@radissonsas.com

Tarcan Sok. No:3 Gayrettepe/İstanbul

http://www.crowneplaza.com/istanbul

http://www.elitehotels.com.tr

http://www.radissonsas.com

http://w ww.surmelihotels.com

© Teiephone:

Intern ational c o d e for Turkey: 90. İstanbul area codes: E u ro p e an s id e 212, A sian s id e 216. For intercity calls within

Turkey first dial O', then the area code, and then the local number.

For in tem a tio n al ca lls first dial ’OO’. 126 SKYLİFE 1 /2 0 0 7

reservationistanbul@surmelihotels.com


SVVISSÖTEL THE BOSPHORUS,

P O IN T HO TEL

E R E SİN T A X İM H O TE L

H O L İD A Y IN N İS T A N B U L

İSTANBUL (**“ *)

r*~ ) Tel [0212] 313 50 00

r**)

A TA K Ö Y (****)

Tel [0212] 256 08 03 F ak s / F ax [0212] 253 22 47 A dres / A d resses Topçu Cad. 34,

Tel [212) 560 41 10 F a k s /F a x (21 2 |5 5 9 49 05 A dres / A d resse s

Taksim 34437 Istanbul/Turkey eresin@eresintaxim .com .tr

Sahil Yolu, 34710 Ataköy

http://www.eresintaxim.com.tr

http://www.holiday-inn.com/atakoymarina

Tel [0212] 326 11 00 Faks /F a x [0212] 326 11 22 A dres / A d re sse s Bayıldım Cad. No:2

F a k s /F a x [0212] 313 50 30 A dres / A dresses

Maçka 34357 Beşiktaş

Topçu Cad. No:2 Taksim/İstanbul

istanbul@swissotel.com http://www.swissotel.com.tr

info@pointhotel.com http://www.pointhotel.com

THE M ARMARA

A IR P O R T A DELA

E R E S İN TAXIM P R E M IE R

H O TE L İS T A N B U L C O N TI

İS T A N B U L (***" )

H O TE L (****)

m

(****)

Tel [0212] 251 46 96 F aks / Fax [0212] 244 05 09 A dres / A d resse s

Tel [0212] 503 31 33 Faks / Fax [0212] 503 42 72 A dres / A d resse s

Tel [212] 256 08 03 F aks / Fax [212] 253 22 47 A dres / A d resse s Topçu Cad. No:34

Tel [0212] 288 16 42 F aks / Fax [0212] 272 95 05 A dres / A d resse s Ortaklar Cad.

Taksim Meydanı Taksim

Londra Asfaltı No:38, Ataköy

istanbul-info@themarmarahotels.com

Taksim 34437 İstanbul - Türkiye eresin@eresinpremier.com

No:30 Mecidiyeköy / İstanbul info@istanbulconti.com.tr

http://vwwv.themarmarahotels.com

info@adelahotel.com .tr http://www.adelahotel.com.tr

http://www.eresinpremier.com

http://www.istanbuiconti.com.tr

T H E R IT Z -C A R L T O N ,

A N T İK HO TEL

H İLT O N PARKSA

LARESPARK HOTEL

İS T A N B U L (* " ** )

İS T A N B U L (****)

m

Tel [0212] 334 44 44 F aks / Fax [0212] 334 44 55 A dres / A d re sse s Süzer Plaza,

Tel [0212] 638 58 58 F aks / Fax [0212] 638 58 65 A dres / A d resse s Ordu Cad.

r~ ) Tel [0212] 310 12 00 F aks / Fax [0212] 258 56 95 A dres / A d re sse s Bayıldım Caddesi

Elmadağ 34367 Şişli / İstanbul rc.istrz.reservations@ritzcar1ton.com http://www.ritzcar1ton.com

Sekbanbaşı Sok. No: 10 Beyazıt info@antikhotel.com http://www.antikhotel.com

No: 12 Maçka 34357 İstanbul sales.parksa@hilton.com

Topçu Cad. No: 23 Taksim istanbul@laresparkhotel.com

http ://www. İstanbul -park, hilton.com

http://www.laresparkhotel.com

reservations@crowneplazaistanbul.com.tr

Tel [0212] 254 51 00 F aks / Fax [0212] 254 71 60 A dres / A d resse s

VVORLD PARK H O TEL

D İVAN C IT Y İS T A N B U L

H O LİD A Y INN İS T A N B U L

HOTEL M ONTE BAIA

r — ) Tel [0212] 527 67 67 F aks / Fax [0212] 519 87 63 A dres / A dresses Hobyar Mnh.Hamidiye

r**) Tel [0212] 337 49 00 Faks / Fax [0212] 337 49 49 A dres / A d re sse s Büyükdere Cad.

C IT Y TO P K A P I (****)

("")

Tel [0212] 530 99 00 F aks / Fax [0212] 530 99 24 A dres / A d resse s

Tel [0224] 285 23 83 F aks / Fax [0224] 285 22 02 A dres / A d resse s 2. Oteller

Cad. No:64 Eminönü 34450 / İSTANBUL

No:84 34398 Gayrettepe/İSTANBUL divancity@divan.com.tr

Millet Cad. 187 Topkapı İstanbul info@hiistanbulcity.com

Bölgesi, Uludağ / BURSA

http://www.divan.com.tr

http://www.hiistanbulcity.com

info@worldparkhotel.com http://www.wor1parkhotel.com

monte@hotel -baia.com http://www.baiahotels.com

1 /2 0 0 7 SKYLİFE 127


İSTANBUL GUİDE

T

h eM armara

H O TE L P R IN C E

T H E M A R M A R A PERA

A N S EN 130 S U ITE S H O TE L

G A LLE R Y R ES ID E N C E

T~) Tel [0212] 513 25 50 F aks / Fax [0212] 522 43 59 A dres / A d resse s Nöbethane Caddesi,

r~ ) Tel [0212] 251 46 46 Faks / Fax [0212] 249 80 33 A dres / A d re sse s Meşrutiyet Cad.

& R E S TA U R A N T (S)

(S)

Tel [0212] 245 88 08 F ak s / Fax [0212] 245 71 79 A dres / A d resses Meşrutiyet Cad.

Tel [212] 291 77 10 Faks / Fax [212] 224 40 13 A dres / A d resses Valikonağı Cad.

Kargılı Sokak No:5 Sirkeci-lstanbul info@hotelprince .com http://www.hotelprince.com

Tepebaşı 34430 pera -info@themarmarahotels.com http://www.themarmarahotels.com

Ansen 130 34430 Tepebaşı Tünel info@ansensuites.com

Süleyman Nazif Sok. No: 10 Nişantaşı/İst. info@galleryresidence.com http://www.gallefvresidence.com

R IC H M O N D İS T A N B U L

Y E N İŞ E H İR PALAS

B A R C ELÖ SA RA Y

H O TE L S U LTA N H A N

r **)

(****)

(S)

(S)

Tel [0212] 252 54 60 Faks / Fax [0212] 252 97 07 A dres / A d resse s

Tel [0212] 252 71 60 (10 Hat-10 Unes) Faks / Fax [0212] 249 75 07 A dres / A d resse s Meşrutiyet Caddesi

Tel [0212] 458 98 00 F aks / Fax [0212] 458 98 30 A dres / A d re sse s Yeniçeriler Cad.

Tel [0212] 516 32 32 Faks / Fax [0212] 516 59 95 A dres / A d resse s Piyerioti Cad. No: 15

İstiklal Cad. No: 445 Tünel Beyoğlu info@richmondhotels.com.tr http://www.richmondhotels.com.tr

Oteller Sk. No: 1-3 80050 Tepebaşı yenisehirpalas@yenisehirpalas.com http://www.yenisehirpalas.com

No:85 34130 Beyazıt İstanbul saray.res@barcelo.com http://www.barcelo-istanbul.com

34122 Sultanahmet /İSTANBUL info@hotelsultanhan.com http://w ww.hotelsultanhan.com

TA K S İM M E T R O P A R K

A KG Ü N H O TE L

B E N T LE Y OTEL

LUSH H IP OTEL

H O TE L (****)

(***)

(S)

(S)

Tel [0212] 291 77 30 (pbx) Faks / Fax [0212] 291 77 40 A dres / A d re sse s Halaskargazi Cad.

Tel [0212] 243 95 95 Faks / Fax [0212] 292 15 66 A dres / A d re sse s Siraselviler Caddesi

Tel [0212] 292 62 a ) Fax [0212] 292 51 11 Tel [0212] 638 28 38 Faks / Fax [0212] 638 28 60 A dres / A dresses Gümüşsüyü Mah. A dres / A d resse s Ordu Cad. İnönü Cad. Osmanlı Sok. No: 14

128 SKYLİFE 1 /2 0 0 7

http://www.ansensuites.com

Hazinedar Sok. No:6 Beyazıt İstanbul

34870 Taksim/İstanbul satis@taksimmetropark.com http://www.taksimmetropark.com

akgunlaleli@superonline.com http://www.akguntravel.com

No: 75 80220 Harbiye istanbul@bentley-hotel.com http://w ww.bentley -hotel .com

No: 12 Beyoğlu / İstanbul reservations@lushhiphotel.com http://www.lushhiphotel.com

TA K S İM SO U A R E

A IR P O R T H O TE L

ER E S İN C R O W N H O TE L (S)

S A İT H A L İM P A Ş A YA LISI

H O TEL (****)

TA V (S)

(S)

Tel [0212] 292 64 40 pbx Faks / Fax [0212) 292 64 49 A dres / A d resse s

Tel [0212] 465 40 30 Faks / F ax [0212] 465 47 30 A dres / A dresses Atatürk Havalimanı

Tel 10212i 638 44 28 F aks / Fax [0212] 638 09 33 A dres / A d resse s

Sıraserviler Cad. No: 15, Taksim info@taksimsquarehotel.com.tr http://www.taksimsquarehotel.com.tr

Dış hatlar Terminali Yeşilköy/İstanbul airporthotel@bta .com.tr http://www.airporthotelistanbul.com

Küçük Ayasofya Cad. 40 Sultanahmet İstanbul, TURKEY eresin@eresincrown .com.tr http://www.eresincrown.com.tr

Tel [0212] 223 05 66 (pbx) Faks / Fax [0212] 223 05 67 A dres / A d re sse s Köybaşı Caddesi. No: 117 Yeniköy / İstanbul info@saithalimpasa.com http://www.saithalimpasa.com


Aviation M useum

P era M u s e u m / Pera Müzesi

Hava Kuvvetleri Müzesi Yeşilköy, Tel: 662 8 5 52

M eşrutiyet C ad. No: 141 Tepebaşı Beyoğlu, Tel: 3 34 9 9 00

B yzantine G re a t P alace M osaic M useum Büyük Saray Mozaikleri Müzesi

TH E R E S ID E N C E

P roje 4L Elgiz Ç ağ d a ş S a n a t M üzesi

Torun Sokak, Arasta Çarşısı, Sultanahm et, Tel: 5 1 8 12 05 0 9 .0 0 -1 6 .3 0 , close d M ondays /

Proje 4 L Elgiz C ontem porary Art M useum

pazartesi kapalı

G ültepe Levent, Tel: 281 51 50

Harman Sok. Harmancı Giz Plaza

G A Y R E TTE P E (S) Tel [0212] 288 95 90 F aks / Fax [0212] 273 09 84 A dres / A d resse s

C allig raph y M useum Hat Sanatları Müzesi Beyazıt, Tel: 527 5 8 51

Rüştübey Sok. No: 2 Gayrettepe/İstanbul info@residencegayrettepe.com http://w ww.residencegayrettepe.com

■ Emergency A m b u la n c e Tel: 112 (Ali över Turkey) P o liç e Tel: 155 (Ali över Turkey) F ire Tel: 110 (Ali över Turkey) T o u ris m p o liç e

Th e Post, T e le p h o n e and T e le g ra p h (PTT) M useum PTT Müzesi Postane Sok. Hobyar Mah,

C hurch of St. S aviour in C hora

Zaptiye C ad. Eminönü (Büyük

Kariye Müzesi Edirnekapı, Tel: 631 92 41

Postane'nin içinde / in the Great

0 9 .0 0 -1 6 .3 0 , closed VVednesdays / çarşam ba kapalı H ag hia S op hia Ayasofya Müzesi Sultanahm et, Tel: 5 2 2 0 9 89 İstanbul M od ern M eclis-i M ebusan Cad. Liman İşletmeleri Sahası Antrepo

Post Office) Tel: 5 1 9 19 9 9

D o lm a b a h ç e P alace D olm abahçe Sarayı Beşiktaş, Tel: 2 5 8 5 5 44 Ihlam ur K asir / Ihlamur Kasrı Beşiktaş, Tel: 261 2 9 91 M a sla k K asirs / M aslak Kasırları Maslak, Tel: 276 10 22 Y ıldız Kiosks: Şale, M alta and Çadır Yıldız Köşkleri: Şale, Malta ve Çadır, Yıldız Parkı,

Rahm i M . Koç Industrial M useum / Rahmi M. Koç Sanayi

Tel: 2 7 6 10 22

Müzesi, Hasköy, Tel: 3 6 9 6 6 0 0 - 01 02 1 0 .0 0 -1 7 .0 0 w eekdays (closed M ondays) / hafta içi (pazartesi kapalı); 1 0 .0 0 -1 9 .0 0 w eekends /

■ Mosques / Camiler

hafta sonu

Blue M o s q u e Sultanahm et Camii Tel: 5 1 8 13 19 The Blue M osque takes its name from the İznik tiles that adorn its

O tto m a n B ank M useum

interior. / Mavi Cami olarak da bilinen yapı, adını içini süsleyen

Tel: 156 (Ali över Turkey)

No: 4 Karaköy, Tel: 243 4 3 18 1 0.0 0 -1 8 .0 0 , closed M o n d a y s /

Osmanlı Bankası Müzesi

mavi İznik çinilerinden alır.

C o a s t G u ard

pazartesi kapalı

Voyvoda C ad, (Bankalar Caddesi)

Tel: 5 2 7 4 5 0 3 G e n d a rm e

Tel: 158 (Ali över Turkey)

Karaköy, Tel: 3 3 4 22 70

■ Tourism Information Turizm Danışma

S akıp S abancı M useum Sakıp Sabancı Müzesi Emirgân, Tel: 277 22 00

S üleym aniye M o s q u e Süleym aniye Camii Prot. Sıddık Sam i Onar C ad. Vefa,

Tel: 4 6 5 3 0 0 0

S a d b e rk H anım M useum Sadberk Hanım Müzesi

Tel: 514 01 39 D esigned and built by M imar Sinan, this m osque is the İargest m osque in İstanbul. M im ar Sinan'ın eseri olan cami,

H arbiye To urism In form atio n

Sarıyer, Tel: 242 3 8 13

İstanbul'un en büyük cam isidir.

A tatü rk A irport A tatürk Havaalanı (Yeşilköy)

Tel: 2 3 3 0 5 92 K araköy S ea Port Karaköy Limanı, Tel: 2 4 9 5 7 76 Sirkeci To urism Inform ation Sirkeci Turizm Danışma M üdürlüğü, Tel: 511 5 8 88

İstanbul T o y M useum İstanbul O yuncak Müzesi O m erpaşa C ad. Dr. Zeki Zeren Sok. No: 17 Göztepe

S u ltan ah m e t S quare

Tel: (0216) 3 5 9 4 5 5 0 close d M ondays / pazartesi

Sultanahm et Meydanı,

kapalı

Tel: 5 1 8 18 0 2 A ssociation o f Turkish Travel Aoentaları Birliği (TÜRSAB)

M ilitary M u s e u m / Askeri Müze Harbiye, Tel: 232 16 98 0 9 .0 0 -1 6 .3 0 , closed M ondays

Dikilitaş Beşiktaş, Tel: 2 5 9 8 4 04

and Tuesdays / pazartesi ve salı

tursab@ tursab.org.tr

kapalı

A gencies / Türkiye Seyahat

Türkiye Turing ve Otom obil Kurumu (Head O ffice - Merkez) Tel: 282 81 4 0

■ M useum s / Müzeler A rc h e o lo g ica l M useum İstanbul Arkeoloji Müzeleri O sm an Hamdi Bey Yokuşu Gülhane, Tel: 5 2 0 77 40 0 9 .0 0 -1 6 .3 0 , closed M ondays /

Yeni M o s q u e / Yeni Cami

Tanzimat Müzesi

Yeni Cam i Meydanı Eminönü

Gülhane Parkı, Tel: 512 6 3 84

Among the m ost majestic of the 'sultan' mosques on the seashore,

T o p k ap ı P a la c e M useum

this mosque is also known for the pigeons vvhich crovvd its courtyard,

Topkapı Sarayı Müzesi Sultanahm et, Tel: 512 0 4 80 0 9 .0 0 -1 7 .0 0 , closed Tuesdays / salı kapalı TÜ R V A K C in e m a and Televisio n M useum TÜRVAK Sinem a ve Televizyon Müzesi Beykoz, Tel: 4 2 5 19 0 0

Th e Turkish To uring and A u to m o b ile C lub

T h e T a n z im a t M useum

M useum of P ainting and Sculp ture Resim ve Heykel Müzesi Beşiktaş, Tel: 261 4 2 98 M useum of Turkish and Islam ic A rt Türk ve İslam Eserleri Müzesi İbrahim Paşa Sarayı Sultanahm et, Tel: 5 1 8 18 0 5 -0 6 0 8 .3 0 -1 6 .3 0 , closed M ondays / pazartesi kapalı

VVomen's Library and In form atio n Ç e n te r Fo undation Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi, Haliç, Tel: 5 3 4 9 5 50 Y ıld ız P a la c e M useum Yıldız Sarayı Müzesi Beşiktaş, Tel: 2 5 8 3 0 8 0

■ Palaces / Saraylar

pazartesi kapalı

N aval M useum / Deniz Müzesi

B eylerbeyi P a la c e Beylerbeyi

A tatü rk M useum Atatürk Müzesi

Beşiktaş, Tel: 3 2 7 4 3 45 0 9 .0 0 -1 7 .0 0 , closed M ondays and Tuesdays / pazartesi ve salı kapalı

Sarayı, Beylerbeyi, Tel: 321 93 20 0 9 .3 0 -1 6 .0 0 , close d M ondays and Thursdays / pazartesi ve perşem be kapalı

Şişli, Tel: 2 4 0 6 3 19

and for the people who feed them. / Deniz kıyısındaki sultan camilerinin en görkemlilerinden olan yapı, avlusundaki güvercinler ve onlara yem verenlerle de bilinir.

■ Churches and synagogues Kilise ve sinagoglar A yios Y eorgio s (G reek O rth o d o x P atriarchal C hurch of St. G eorge) Sadrazam Ali Paşa C ad. 35 Fener, Tel: 531 9 6 7 0-6 İstanbu l P resb yterian C hurch Yusuf Kamil Paşa Sok. M oda, Tel: 4 4 9 3 9 74 N eve Shalom (S ynagogue) Ş işhane,Tel: 2 44 75 66S an A nton io di Padova (C ath olic) Beyoğlu, Tel: 2 44 0 9 35 S unday service in English, Italian, Polish. A rm enian P a tria rc h a te Kumkapı, Tel: 5 1 6 25 17 1 /2 0 0 7 SKYLİFE 129


p

/

ESENL

\

K O c )r

•! şu k û j

ATATÜRK HAVA LİM AN I (AIRPORT)

-

H \

i, \\

KA«ure

'**,M B A K IR K Ö Y

Bakırköy

ıUkm

;/

-? . >

İ l

■*.» j

!

f t i N B U R N u V " 'f.l't .

i j |f_.

EM İN *">« asm,

' yiubatlı Haşan

* ÖHırdu" |

■■^^'fmi.VahaUeİst

^

Mörter

nıı|<||[[;»

Teraudero

EYÜP/ Karaköy. Em inönü

Taksim X

BEYOĞLU Jl

j:

Haydarpaşa Kadıköy

Harfitp

Uskûdi ır

'

PASAf

ao*SH

BEYKO

ÇUBUKLU]

VA N IK Ö y N

^ŞkÂlSK^LLl

H ts M

Im t n Paşabahçe

IOÖÂ1

AC1BA&EM

F E N fR Y O L U

'OLU

bu^hA iiyi-

Ü SKÜ D A R

KUPtİ/CŞE-^f

BHYçen&tYi _V

Ç engelköy

İC A O İı

as

r) Anhvutlc&y " -Ki>A;.M,ıf/uu , ~

N İSB ETfYE

S«to*

O g fK ’

5

lVa » \xX Rumeli

.,,J s t m y e

‘ ı

ISTINYsj-'/

ÇWT^<-----

«**«•

I

v Tarabya f j

tarabya:

LIR EÇ B U R N U '

MECİD4Y6KÖY

:AĞLAYAN

GITHANE

e köy

■ V İ i i S'SL\ x::

tfA ZA Rİ

^VtfeSiLPiNAİF*^ ; -YlCt)l?TA&j YtLDi^rA,

BAYRAMPAŞA

,vV>./

Gurbıiz

Ç IR Ç IR

StSM R

mm

. . .. KA RA OC İ AP PEV2I Ç A K M A K KAfVV^

V . v' 0 ' ’

Ş l 'f

ga

'«AÜCILAR GUNGOF.

7

VLER

SIN A N

föfeĞbsN*--.. ı. ^

^ = g j^

bağ lar

G ÜNEŞLİ

®*i

IOSMANPAŞA

<;f ' <;

10O. YIL

BAĞCILAR

MMNMUnİEY

STOC

Ç İF T L İĞ İ

SU LT A N

HAöiagi«

G A ZIO S M A N »

Bah

Sarıye

'V Bostancı

ht;

ÇAVUŞİ

Heybelıada

<$ÜLSUYU

Buyukaüa

Maltepe İst

İD & A LTE PlT

:kalk<

FERHAT

Ç ekm eköy

îe v ız u i

Kartal

KARTAL

Sarıgazi

QAZ>

»URRAHMANl

Y e n ıd o ğa n

0

3

FATİH

auLLug

^ A g lN T İl

( A IR P O R T )

SABİ HA G Ö K Ç E N H AVALİM ANI

N*CIP FAZIL

Tren Durağı (TrainStation)

S Ö V

Tramvay Durağı (Tramvvay Stop)

Otoyol Numarası (Road Numbers)

M etro Durağı (M etro Stop)

Hafif M etro Duracı (tiç h t TubeStap)

THY Satış O fisi (Turkish Airlines Sales O ffice) Cadde (Road)

O toyol (Motorvvay)

(Railvvay)

Tramvay (Tramvvay) Dem iryolu

Hafif M etro (LightTube) Metro (Metro)

- - - - i— i- liH lij

KM

İSTANBUL


t ü m

u ç u ş l a r

15 Ekim 2006 -1 5 Mart 2007 tarihleri arasındaki alışverişlerinizde Maximum Kart'ınızı kullanın, MaxiPuanları toplayın. Maksimum Uçuş Merkezi'ni arayın, uçak biletinizi alın. Türkiye’nin ve dünyanın her yerine, dilediğiniz havayoluyla, biletinizin 3’te 1 fiyatına MaxiPuan’la uçun...

^

M a k s im u m

m

a

U ç u ş

ğ

M e r k e z i: 0 2 1 6

m

u

542

71

11

^

m

Vlaximum Kart müşterilerimizin m üşteri num arası altındaki geçerli tüm kredi kartlan ile yalnızca 15.10.2006 -15.03.2007 tarihleri arasındaki alışverişlerinden biriktirdiği M axiPuanlar uçak bileti alımında kullanılacaktır. K am panya dö n em in d e biriktirilen M axiPuanlar, sta n d a rt M axiPuan kullanm a işlemi olarak Maximum iş yerlerinde bozd u ru ld u ğ u n d a m evcut değerleri üzerinden; u çak bileti alım ında bozdurulm ası halinde ise 3 <atına k ad ar değerli olarak kullanılacaktır. K am panya dönem i içinde düzenlenecek diğer kam panyalardan kazanılan ilave M axiPuanlar, kam panya k ap sam ın d a uçak bileti alım ında kullanılamayacaktır. Bilet talep 3tm e sü resi 30.04.2007 tarihinde, biletin u çu ş tarihi ise 31.05.2007'de s o n a erm ektedir. Bilet alabilm ek için 15.10.2006 - 15.03.2007 tarihleri a rasın d a Maximum Kart ile alışverişlerde asg ari 29 YTL M axiPuan oiriktirmek gerekm ektedir. Bilet alımı sırasında, alınan her bir bilet için 29 YTL M axiPuandan az olm am ak ü zere bilet fiyatının 1/3'ü m üşterinin biriktirmiş olduğu M axiPuanlardan karşılanacaktır. K am panyada Fiyatı 29 YTL'nin altın da olan u çak biletleri satılm ayacaktır. Yurt dışı biletler gidiş d ö n ü ş olarak d ü zenlenecektir. Tüm u çak bileti fiyatlarına havaalanı vergileri ve d iğer ücretler dahildir. Bir m üşteri en fazla 20 ad e t yurt içi tek yön v eya 10 a d e t yurt içi / yurt dışı gidiş-dönüş bileti alabilecektir. Açık tarihli bilet verilm eyecek, satın alınan biletin kullanılmam ası ve/veya iptali d u ru m u n d a M axiPuan iadesi yapılm ayacaktır. J ç a k bileti taleplerinin karşılanm ası, ilgili seferlerdeki müsaitlik durum una bağlıdır. D üzenlenen tüm biletlerde ilgili havayolunun yolcu ta şım a kuralları e s a s alınır. Bilet verildikten so n ra yapılacak değişikliklerde navayolu kuralları geçerlidir. Değişiklik nedeniyle d o ğ a c a k ce za, fiyat farkı ve ek yükümlülükler kart ham iline aittir. İstanbul d ışından gelen u çak bilet talep lerin d e se y a h a t tarihine 7 gün v eya d a h a az kalan durum larda PTA veya kargo m asrafları kart ham iline aittir. K am panya, T. iş B ankası A. Ş. tarafın d an ö n c e d e n bildirilmek koşuluyla herhangi bir n ed e n gösterilm eksizin durdurulabilir, uzatılabilir, koşulları, VlaxiPuanlan ve MaxiPuan değerleri değiştirilebilir. Şirket kredi kartı, bayi kart sahipleri ve kam panya dönem i içerisinde kredi kartlannı kullanmalannı engelleyen bir durumu bulunan kredi kartı sahipleri ile MaxiPuan «azanm a ve kullanmasına engel bir durumu olan m üşteriler kam panyadan yararlanam az. Bilet taleplerinin u çu ş tarihinden en az 7 gün ö n ce Maximum Uçuş Merkezine iletilmesi gerekm ektedir. K am panya dönem inde /apılan taksitli alışverişlerin kam panya dönem ine yansıyan taksit tutarlan üzerinden kazanılan MaxiPuanlar uçak bileti alımında kullanılabilecektir. İade, iptal veya itiraz edilen veya kart hamilinin iradesi dışında üçüncü şahıslar tarafından yapılan alışveriş işlemleri üzerinden kazanılan M axiPuanlar uçak bileti alımında kullanılamayacaktır. Kullanıldığının te sp it edilm esi halinde, uçak bileti bedeli kart hamiline bo rç kaydedilecektir. K am panya kapsam ında M axiPuan ile alınan biletlere istinaden hiçbir şart altında nakit iadesi yapılmayacaktır. K am panya k ap sam ın d a uçak bileti verm e işlem lerinde bir se y a h a t ac en tesin d e n hizm et alınm aktadır.


■ H otels / Oteller

LU

Q (D < > * O Q < û.

<

D E D E M A N A NK A RA

A K T İF M E T R O P O LIT A N

D E D E M A N C A P P A D O C İA

SVVISSOTEL ANK A RA

H O TEL (*****)

C O N V E N T IO N Ç E N T E R (*****)

r***)

Tel [0312] 295 45 45 Faks / Fax [0312] 284 42 42 A dres / A dressesO ğuzlar Mah. 48.

Tel [0384] 213 99 00 F aks / Fax [0384] 213 21 58 A dres / A d resse s

Tel [0312] 409 30 00 (Pbx) Faks / Fax [0312] 409 33 99 A dres / A d re sse s Yıldızevler Mah.

Tel [0312] 417 62 00 F aks / Fax [0312] 417 62 14 A dres / A d resse s Akay Cad.

Sok. No.28 06520 Balgat-Ankara info@metropol itanhotel.com .tr http://www.metropolitanhotel.com.tr

Ürgüp yolu 2. km. 50200 Nevşehir kapadokya@dedeman.com http://www.dedeman.com

21. Sok. No: 2 06550 Çankaya Ankara reservations.ankara@swissotel .com http://w ww.ankara.swissotel.com

Büklüm Sokak 1 06660 Ankara ankara@dedeman.com http://www.dedeman.com

A NK A RA ETAP

HİLTO N KAYSERİ

A NK A RA H O TE L B EST (****)

AKA R IN T E R N A T IO N A L

A LTIN E L H O TE L (*****)

r***)

Tel [0312] 467 08 80

Tel [0312] 231 77 60 Faks / Fax [0312] 230 23 30 A dres / A d re sse s GMK Bulvarı No. 151

Tel [0352] 207 50 00 F aks / Fax [0352] 207 50 50 A dres / A d re sse s Cumhuriyet

Tandoğan / Ankara info@altinelhotels.com.tr http://www.altinelhotels.com.tr

H O TE LS (****)

F a k s /F a x [0312] 467 08 85 A dres / A d resse s

Tel [0312] 232 10 10 F aks / Fax [0312] 232 20 06 A dres / A d resse s Gazi Mustafa Kemal

Meydanı 38010 Kayseri

195 Atatürk Bulvarı Kavaklıdere

Bulvarı No: 111 Maltepe Ankara

sales.kayseri@hilton.com http://www.kayseri.hilton.com

reservation@best hotel.com .tr http://www.besthotel.com.tr

info@akarhotel.com http://www.akarhotel.com.tr

A NK A RA H İLT O N S A

S H ER A TO N H O TE L &

A P A R T H O TE L BEST

B U S IN E S S PARK O TEL

(*“ **)

C O N V E N T IO N Ç E N T E R (“ ***)

<****>

(****)

Tel [0312] 455 00 00 Faks / Fax [0312] 455 00 55 A dres / A d re sse s Tahran Caddesi 12

Tel [0312] 457 60 00 F aks / Fax [0312] 457 61 00 A dres / A d resse s

Tel [0312] 446 80 80 Faks / Fax [0312] 446 80 90 A dres / A d resse s

Tel [0312] 232 48 00 F aks / Fax [0312] 231 68 38 A dres / A d resse s Necatibey Caddesi

06700 Kavaklıdere Ankara sales.ankara@hilton.com http://www .ankara.hilton.com

Noktalı Sok. Kavaklıdere 06700 Ankara sheraton@sheratonankara.com http ://w w w .sheraton.com/ankara

Uğur Mumcunun Sok. 71, G.O.P reservation@bestapart .com. tr http ://www. bestapart.com .tr

No:35 Kızılay - ANKARA info@businessparkhotel.com http://w w w .businessparkhotel .com

BİLKENT OTEL VE

S Ü R M E L İ A NK A R A HO TEL

C A P ITA L PLAZA

B W H O TE L 2000

H O TE L (****)

r~ )

[0312] 444 best (2378)

© Telephone: In ternational c o d e for Turkey: 90. Ankara area code: 312. For intercity calls vvithin Turkey first dial 0 ’, then the area code, and then the local number. For in tem a tio n al c a lls first dial '00'. 132 SKYLİFE 1 /2 0 0 7

KONFERANS MRK. (*****) Tel [0312] 266 46 86 Faks / Fax [0312] 266 46 79 A dres / A d resse s

Tel [0312] 231 76 60 pbx - 10 hat Faks / Fax [0312] 229 51 76 A dres / A d resse s

Tel [0312] 287 60 65 F aks / Fax [0312] 284 44 34 A dres / A d resse s

Tel [0312] 419 90 01 Faks / Fax [0312] 419 90 16 A dres / A d resse s Bestekar Sok

Bilkent 1 .Cad. 06800 Bilkent/Ankara

Cihan Sok. No:6 06430 Sıhhiye/Ankara reservationankara@surmelihotels.com http://www.surmelihotels.com

Konya Yolu No: 84 Balgat

No: 29 Kavaklıdere 06680 / ANKARA otel2000@otel2000.com http://www.otel2000.com

info@bilkentotel.com .tr http://www.bilkentotel.com.tr

reserv@hotelcapitalplaza.com http://www.hotelcapitalplaza.com


C LA S S H O TEL

PERİ TOVVER HOTEL

G Ü L KON AK LA R I

M U S E U M HO TEL

m

C APPA D O C IA (****)

(S)

(S)

Tel [0312] 466 18 50 F aks / Fax [0312] 426 99 85 A dres / A d re sse s Bestekar Sokak

Tel [0384] 212 88 16 F aks / Fax [0384] 213 90 28 A dres / A d resse s Adnan Menderes Blv.

Tel [0384] 353 54 86 Faks / Fax [0384] 353 54 87 A dres / A d re sse s Sümer Mah.

Tel [0384] 219 22 20 Faks / Fax [0384] 219 24 44 A dres / A d resse s Tekelli Mah.

No.64 06680 Kavaklıdere / ANKARA

Otel Cad. No: 13 Nar Kasabası Nevşehir

50420 Mustafapaşa-Ürgüp Nevşehir

No. 1 50240 Uçhisar / Nevşehir

info@classhotel.com .tr http://www.classhotel.com.tr

info@peritower.com http://www.peritcwer.com

info@rosemansions.com www.rosemansions.com / www.dinler.com

info@museum-hotel.com http ://www. museum -hotel.com

■ Emergency A m b u la n c e Tel: 112 (Ali över Turkey) P oliçe Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire Tel: 110 (Ali över Turkey) To u ris m po liç e Tel: 527 4 5 03 H O TE L M İD A S

R A D IS S O N SAS H OTEL,

G O R D IO N H O TE L

G e n d arm e

m

A N K A R A (****)

(S)

Tel: 156 (Ali över Turkey)

Tel [0312] 424 01 10 F aks / Fax [0312] 424 05 20 A dres / A d resse s Tunus Cad.

Tel [0312] 310 48 48 F aks / Fax [0312] 309 36 90 A dres / A d resse s istiklal Cad. No:20

Tel [0312] 427 80 80 Faks / Fax [0312] 427 80 85 A dres / A d resse s funalı Hilmi Cad.

Tel: 158 (Ali över Turkey)

No.20 Kavaklıdere 06680/Ankara midas@hotelmidas.com

06030 Ulus/Ankara info@radissonsas.com

Büklüm Sok. No:59 Kavaklıdere/Ankara efidan@gordionhotel.com

http://www.hotelmidas.com

http://www.radissonsas.com

http://www.gordionhotel.com

■ Tourism Information Turizm Danışma

C o a s t G u ard

M inistry of C ulture and Tourism Kültür ve Turizm Bakanlığı Bahçelievler, İsmet İnönü Bulvarı 5 Tel: 212 8 3 0 0 Provincial D irectorate / A nkara İl Turizm M üdürlüğü Eski Adliye Binası Anafartalar Cad. No: 65 Ulus, Tel: 310 6 8 18

H O TE L M İD İ

R A M A D A ANK A RA

L IM A K A M B A S S A D O R E

r~ )

r~ )

H O TE L (S)

Tel [0312] 409 64 34 F aks / Fax [0312] 409 64 00 A dres / A d resse s

Tel [0312] 428 20 00 Faks / Fax [0312] 428 47 27 A dres / A d resse s Tunalı Hilmi Cad.

Tel [0312] 428 48 48 Faks / Fax [0312] 428 34 34 A dres / A d re sse s Boğaz Sokak

Karyağdı Sok. No: 40 Çankaya rez@midihotel.com http://www.midihotel.com

No:66 06680 / Ankara

No: 19 06700 Kavaklıdere Ankara ambassadore@limakhotels.com

E senboğa Airport International

http ://www.ambassadorehotel.com

Term inal / Esenboğa Havaalanı

ramadaankara@ramadaankara.com http://www.ramadaankara.com

Tourism Inform ation Turizm Danışma M altepe G .M .K Bulvarı 121. Tel: 231 5 5 72

Dış Hatlar Terminali Tel: 3 9 8 0 0 0 0 / 1 5 7 8 3 9 8 03 4 8 Tourism Poliçe / Turizm Polisi Ankara Emniyet Müdürlüğü, Tel: 384 0 6 06

■ Museum s / Müzeler LY K IA LO D G E K A PA D O K YA

C A P P A D O C IA CAVE

M E G A R E S ID E N C E

m

S U IT E S (S)

H O TE L A N K A R A (S)

Tel [0384] 213 99 45 F aks / Fax [0384] 213 50 92 A dres / A d resse s P.O. Box 48,

Tel [0384] 271 28 00 Faks / Fax [0384] 271 27 99 A dres / A d resse s Gafferli Mah.

Tel [0312] 468 54 00 Faks / Fax [0312] 468 54 15 A dres / A d resse s

TR-50200 Nevşehir/Türkiye info@lykialodge.com http://www.lykialodge.com

Ünlü Sok. No: 19 Göreme Nevşehir info@cappadociacavesuites.com http://www.cappadociacavesuites.com

Tahran Cad. N o :5 Kavaklıdere ankara@megaresidence.com http://w w w . megaresidence.com

A nkara S ta te M useum of Painting and S culpture Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Opera - Ulus, Tel: 3 1 0 2 0 94 0 9 .0 0 -1 2 .0 0 ; 13.00-17.00, closed M ondays / pazartesi kapalı This m useum , w hich houses

1 /2 0 0 7 SKYLİFE 133


GUIDE

works of Turkish painting and

minerals and rock examples

scuipture, also organizes temporary

from ali geological eras Müzede,

exhibitions by local and foreign

yerbilimlerinin tüm evrelerine ait

artists.

fosil, mineral ve kaya örnekleri

Türk resim ve plastik sanatına

sergileniyor.

ait yapıtların yer aldığı

- KAPADOKYA ANKARA

B eypazar’nın tarihi Hitit ve Friglere Ahi Elvan M osque

kadar uzanır. Bu şirin ilçe, tarihi

Ahi Elvan Camii

evleri, güm üş işçiliği ve havucu ile

Ahi Elvan Mah. Pirinç Sok. Koyun

ünlüdür.

sanatçılara ait geçici sergiler de düzenleniyor. Atatürk’s Mausoleum Anıtkabir Müzesi Anıtkabir Komutanlığı, Anıttepe, Tel: 231 79 75 09.00-16.00, open daily / her gün A museum devoted to various objects belonging to Atatürk and

The m osque vvas built after the

Hacıbayram M osque

Seljuks, either in the Akhi or early

Hacıbayram Camii

Ottoman periods (the end of the

Ulus, next to the temple of

14th and beginning of the 15th

Augustus / Antik Augustus

century). The m osque's pulpit is

tapınağının yanı

interesting because of its vvood

This m osque vvas built in the early

carving and form.

15th century in Seljuk style, in

Selçuklulardan sonra Ahiler veya

honor of Hacı Bayram Veli.

OsmanlIların ilk devirlerinde

15. yüzyılın başlarında, Hacı

(14. yy sonu, 15. yy başı)

Bayram Veli adına yaptırılan cami,

yapılmıştır. Caminin minberi ahşap

Selçuk stilindedir.

işçiliği ve şekliyle ilgi çekicidir.

the gifts presented to him by

K ocatepe M osque

Museum of Anatolian Aslanhane M osque

K ocatepe Camii This is a recently constructed

Atatürk'e ait çeşitli eşyalar,

Civilisations

kendisini ziyaret eden yabancı

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Aslanhane Camii

devlet adamlarının sundukları

Gözcü Sok. No: 2 Ulus,

Ahi Şerafettin Mah. Atpazan

m osque of great size in classical

armağanların sergilendiği bir müze.

Tel: 3 24 31 60-62

Yokuşu

Ottom an-style vvith four minarets.

08.30-17.00, open daily / her gün

The interior of this 13th century

Yakın zamanda inşa edilen dört

Atatürk and the W ar of

Anatoiian archaeological remains

m osque is in contrast to the

minareli bu büyük cami, klasik

Independence Museum

starting from the Palaeolithic Period

restrained exterior, and it is one of

Osmanlı mimarisinin özelliklerini

Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi

are exhibifed at the museum in

the m ost beautiful examples of

taşıyor.

Anıtkabir Komutanlığı

chronological order, and include

Seljuk m osques. The stucco

Anıttepe, Tel: 231 79 75

artifacts from the Neolithic city of

mihrap vvith its faience mosaic is

M other M ary Church (Catholic)

This museum presents the battles

Çatalhöyük, and sites dating from

spectacular.

Birlik Mah. 3. Cad. No: 3 5 Oyak,

of the Dardanelles and Sakarya,

the Hittites and Urartians.

13. yüzyılda yaptırılan caminin iç

Çankaya

the Great Offensive and the battle

Müzede, aralarında Çatalhöyük,

mekanı, dış görünüşünün

(Beside the Vatican Embassy), Tel:

of Dumlupınar (dubbed the Battle

Hitit ve Urartulara ait buluntuların da

mütevazılığına tezat, Selçuklu

4 95 3 5 23 Sunday service at 09.30

of the Commander-in-Chief),

yer aldığı Anadolu arkeolojik

camilerinin en güzellerinden birini

together vvith the founding years of

eserleri, Paleolitik çağdan

teşkil eder. Mozaik çinili, alçı

the Republic of Turkey and the

başlayarak günümüze kadar

mihrabı göz kamaştırır.

penod of Atatürk in a series of

kronolojik bir sırayla sergileniyor.

Rom an Baths / Roma Hamamları Çankırı Caddesi, Ulus, 0 8 .3 0 -

striking displays.

1 2 . 3 0 / 1 3 .3 0 - 17.00,

Müze; Çanakkale, Sakarya, Büyük

M useum of the Republic

closed Mondays / pazartesi kapalı

Taarruz ve Başkomutanlık

Cumhuriyet Müzesi

The baths, built in the 3rd century

muharebelerini, Türkiye'nin kuruluş

II. Türkiye Büyük Millet Meclisi

AD in honor of Asklepion, the god

yıllarını ve Atatürk dönemini çarpıcı

Binası Cumhuriyet Caddesi,

of medicine, sit on a platform

biçimde sunuyor.

No: 22 Ulus, Tel: 310 5 3 61

about 2.5 m above the Street.

09.00-17.00, closed Mondays /

C addeden 2 .5 metre kadar yükseklikte yer alan Roma

Çengelhan Rahmi M . Koç

pazartesi kapalı

M useum / Çengelhan Rahmi M.

The Meeting Hail of the

Ankara Citadel / Ankara Kalesi

Hamamı, M S 3. yüzyılda sağlık

Koç Müzesi

National Assembly vvith its original

Hisarparkı Caddesi

tanrısı Asklepion adına yapılmış.

Sutepe Mah. Depo Sok. No: 1

fumishings, the chambers where

The castle, vvhich has guarded

Altındağ, Tel: 3 0 9 6 8 00

the Atatürk reforms vvere

the city for centuries, is now

St. P aul’s Church (Catholic)

hammered out, and docum ents

a symbol of Ankara and its

Atatürk Bulvarı No: 118 Kavaklıdere (İn the grounds of the

Ethnographic Museum

and certain personal objects

history is as old as the city itself.

Etnografya Müzesi

reflecting the periods of the first

Today vvithin the castle vvalls there

Italian Embassy),

Talat Paşa Bulvarı Ülkü Sok.

three presidents, Atatürk, ismet

are a number of Ottoman-style

Service times: 18.00, Saturdays and Sundays Tel: 426 65 18

No: 4 Opera, Tel: 311 3 0 07

İnönü and Celal Bayar.

houses dating as far b ack as the

08.30-12.30; 13.00-17,00.

Özgün eşyaları ile Meclis

17th century. / Asırlardır kentin

closed Mondays / pazartesi kapalı

Toplantı Salonu, Atatürk

bekçiliğini yapan ve tarihi kentin

St. Theresa Church (Catholic)

ilke ve inkılaplarının anlatıldığı odalar,

tarihi kadar eski olan Ankara Kalesi,

Işıklar Cad. Kardeşler Sok. No: 15

Gordion Museum

ilk üç cumhurbaşkanının, Atatürk,

kentin sembolüdür. Kale içinde 17.

Ulus, Tel: 311 01 18

Gordion Müzesi

ismet İnönü, Celal Bayar

yüzyıldan bugüne kalan ve Osmanlı

Yassıhöyük köyü Polatlı,

dönemlerini yansıtan belgeler ile

mimarisini yansıtan Ankara evlerini

Sam anpazarı Synagogue

Tel: 6 38 21 88

bazı şahsi eşyaları sergileniyor.

görebilirsiniz.

Sakalar Mah. Birlik Sok. 8,

W ar of Independence M useum

Beypazarı

MTA, Natural History M useum

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Located 99 km from Ankara,

St. Nicholas Church (Anglican)

MTA, Tabiat Tarihi Müzesi

I. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası

Beypazarı's history goes back to

Şehit Ersan Cad.

0 8.3 0 -1 7.00, open daily / her gün

134 SKYLİFE 1 /2 0 0 7

Ankara'ya 99 km uzaklıkta bulunan

Pazarı

müzede, yerli ve yabancı

visiting men of State.

■ Sightseeing / Gezinti

Samanpazan, Tel: 311 62 00

Eskişehir Yolu, Balgat,

Cumhuriyet Caddesi

the Hittites and Phyrgians. This

No: 46, Çankaya (İnside the

Tel: 287 3 4 30

No: 14 Ulus, Tel: 310 71 40

charming district is famous for its

Embassy of Great Britain) Sunday

09.00-17.00, open daily / her gün

0 8 .3 0 -1 2 .0 0 /1 3 .3 0 -1 7 .0 0 ,

historical houses. silver craftsmen

service at 10.00

The museum exhibits fossils,

closed Mondays / pazartesi kapalı.

and for its carrots.

Tel: 4 68 62 3 0 / 32 85


HER TÜRLÜ BİLGİ. DANIŞMANLIK VE RANDEVU İÇİN

Acıbadem Hastanesi

Acıbadem Kozyatagı

365 gün 24 saat hizmetinizdeyiz.

Hastanesi

Acıbadem Hastanesi

M

Acıbadem Kocaeli Hastanesi

International

Acıbadem Be/likdüzü C errahi Tıp M erkezi

Acıbadem G ö z Sağlığı Merkezi

SAĞLIĞINIZİÇİN HATTAYIZ.

Acıbadem

ALO ACIBADEM 4 4 4 Information in English is available

Acıbadem G ö k tü rk

(yakındahaıncdnizde)

55 4 4 . *

www.acibadem.com.tr ------------- ASSOCIATED VVİTH ------------H A R V A R D

Acıbadem LabMed

^ _ - * r

M E D I C A L


Embassies / Elçilikler ■ A fg h an ista n / Afganistan I I

E sto n ia / Estonya Gaziosmanpaşa, Tel: 405 69 70

Libya

S lo v ak R ep u b lic

Çankaya, Tel: 442 25 23

Çankaya, Tel: 438 11 10-14

Slovak Cumhuriyeti Kavaklıdere, Tel: 467 50 75

A lbania / Arnavutluk Çankaya, Tel: 441 61 03

F inland / Finlandiya Gaziosmanpaşa. Tel: 426 19 30

L ith u an ia / Litvanya Gaziosmanpaşa, Tel: 447 07 66

S lo v en ia / Slovenya

A lgeria / Cezayir

F ra n c e / Fransa Kavaklıdere, Tel: 455 45 45

M a c e d o n ia / Makedonya Gaziosmanpaşa, Tel: 446 92 04-05

S o u th A frica / Güney Afrika Gaziosmanpaşa, Tel: 446 4 0 56

G eo rg ia / Gürcistan Çankaya. Tel: 442 65 08

M alay sia / Malezya Gaziosmanpaşa, Tel: 446 35 47-8

S o u th K o rea / Güney Kore Çankaya, Tel: 468 48 21-23

M exico / Meksika Çankaya, Tel: 442 30 33

S p ain / Ispanya Çankaya, Tel: 438 03 92

M ongolia / Moğolistan Gaziosmanpaşa, Tel: 446 79 77

Çankaya, Tel: 441 38 84-85

H

Çankaya, Tel: 468 77 19

n

A rg en tin a / Arjantin Gaziosmanpaşa. Tel: 4 4 6 20 61-62

U S

El T f l

A u stralia / Avustralya

F ed eral R ep. of G erm any

Gaziosmanpaşa, Tel: 459 95 00

Almanya Kavaklıdere, Tel: 455 51 00

E l

G re e c e / Yunanistan Gaziosmanpaşa, Tel: 436 88 60

IÜ M

m

A u stria / Avusturya

n

Kavaklıdere, Tel: 419 04 31-33

A zerbaijan / Azerbaycan

S u d an

Tel: 491 16 81-83

M o ro cco / Fas Gaziosmanpaşa, Tel: 437 60 20-21

Kavaklıdere, Tel: 466 45 58 (pbx)

B a n g la d e s h / Bangladeş Çankaya, Tel: 439 27 50-51

India / Hindistan Çankaya, Tel: 438 21 95-98

N e th e rla n d s

Svvitzerland / İsviçre

Hollanda Yıldız, Tel: 409 18 00

Kavaklıdere, Tel: 467 55 5 5 -5 6

B elaru s / Beyaz Rusya Çankaya Tel: 441 67 69-70

In d o n e s ia / Endonezya Çankaya, Tel: 4 3 8 21 90-92

New Z e alan d Yeni Zelanda Kavaklıdere, Tel: 467 90 54

S y ria / Suriye Çankaya, Tel: 440 96 57-58

Belgium / Belçika Gaziosmanpaşa Tel: 446 82 50

Iran / Iran Kavaklıdere, Tel: 468 28 21 (pbx)

B o sn ia & H erzegovia Bosna Hersek Gaziosmanpaşa, Tel: 427 36 02

Brazil / Brezilya Gaziosmanpaşa, Tel: 448 18 40-4 1 -4 3

T ajik istan / Tacikistan

C o o rd in a tio n B ureau of lraq

O m an / Umman

T h ailan d / Tayland

Irak Koordinasyon Bürosu

Gaziosmanpaşa. Tel: 447 06 30-31

Gaziosmanpaşa, Tel: 467 34 09

P a k is ta n / Pakistan Gaziosmanpaşa. Tel: 427 14 10-13

T u n isia / Tunus

Gaziosmanpaşa. Tel: 468 74 21

I

I

Ireland / İrlanda Gaziosmanpaşa. Tel: 446 61 72

H l+ l

C a n a d a / Kanada Çankaya, Tel: 409 27 00 C hile / Şili Gaziosmanpaşa, Tel: 447 3 5 82

J a p a n / Japonya

H -

C h in a / Çin Halk Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa, Tel: 436 0 6 28

J o r d a n / Ürdün

1 1

P h ilip p in es / Filipinler Gaziosmanpaşa. Tel: 446 58 31

T ü rk m en ista n / Türkmenistan

P o lan d / Polonya Kavaklıdere. Tel: 467 56 19

U kraine / Ukrayna Çankaya, Tel: 441 54 99

P o rtu g a l / Portekiz Gaziosmanpaşa. Tel: 446 18 90-91

Birleşik Arap Emirlikleri Gaziosmanpaşa, Tel: 447 68 61-62

Q a ta r / Katar Oran. Tel: 4 9 0 72 74

U nited K ingdom / Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Çankaya, Tel: 455 33 44

R o m an ia / Romanya Çankaya. Tel: 427 12 43

Amerika Birleşik Devletleri Kavaklıdere, Tel: 455 55 55

m

u

K azak h sta n / Kazakistan Oran, Tel: 491 91 00 (pbx)

Kuvvait / Kuveyt Gaziosmanpaşa, Tel: 445 05 76-80 K yrgyz R epublic

Çek Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa, Tel: 4 4 6 12 44

Kırgızistan Yıldız, Tel: 491 3 5 06

D enm ark / Danimarka Gaziosmanpaşa, Tel: 468 77 60 (5 Lines)

E gypt / Mısır Kavaklıdere, Tel: 468 22 40

L eb an o n / Lübnan Gaziosmanpaşa, Tel: 446 74 85-8

es

E

Gaziosmanpaşa, Tel: 437 78 12

Italy / İtalya Kavaklıdere, Tel: 426 54 60-63

S ta te o f P a le stin e

Çankaya. Tel: 440 20 54

E

O

Filistin. Gaziosmanpaşa. Tel: 436 04 23

C ze ch R epublic

136 SKYLİFE 1 /2 0 0 7

İe

Gaziosmanpaşa, Tel: 446 16 02

Israel / İsrail Gaziosmanpaşa. Tel: 446 36 05

Gaziosmanpaşa, Tel: 446 05 00

C ro a tia / Hırvatistan Gaziosmanpaşa, Tel: 446 08 31 C u b a / Küba Çankaya, Tel: 442 89 70-71

se

Svveden / İsveç

Norvvay / Norveç Çankaya. Tel: 405 80 10

B ulgaria / Bulgaristan Kavaklıdere, Tel: 467 20 71

E

Gaziosmanpaşa, Tel: 405 6 0 07

H ungary / Macaristan Yıldız-Çankaya, Tel: 442 22 73

Oran,

E

i i

I I

T urkish R eb u p lic o f N orthern C yprus / Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti Gaziosmanpaşa, Tel: 446 01 85

Çankaya, Tel: 441 71 22-24

U nited A rab E m irates

U nited S ta te s o f A m erica

T he R u ssian F e d e ra tio n

U zb ek istan

Rusya Federasyonu Çankaya, Tel: 439 21 22

Özbekistan Çankaya, Tel: 441 38 71-72

Latvia / L eto n y a

S au d i A rabia

V en ezu ela

Gaziosmanpaşa Tel: 405 61 36

Suudi Arabistan G.O.P, Tel: 468 55 40-42

Çankaya, Tel: 439 31 98

S e rb ia a n d M o n ten e g ro

Y em en

B

=

Sırbistan-Karadağ Kavaklıdere, Tel: 426 02 36

= 3

Gaziosmanpaşa, Tel: 446 31 78


H e m e n T e s lim ! Eviniz hazır! Daireleriniz taşınm aya hazır. Ayrıcalıklı yaşam M a vike n t'te beklem eden başlıyor. Ö zlediğiniz hayat, iç ve dış yaşam alanlarında sizi bekliyor. Hayal etmeyi bırakın, gelin M avikent'te yaşamaya hem en şimdi başlayın!

12 aya kadar, %0 faizle krediniz hazır! M a vike n t desteği ile istediğiniz vadede banka kredisi alm ak çok kolay. Evinize yerleşin; rah at rahat, zo rlanm adan ödeyin! Üstelik 12 aya kadar % 0 fa iz im kan ıyla...

• 3+1, 149 m2 net • Deniz ve göl manzarası • Italyan mutfak • Barbekü • Görüntülü diafon • Yürüyüş parkuru • Tenis kortu • Basketbol sahası • Çocuk parkı • Yeşil alanlar • Şelale havuzu • Güvenlik • Kapalı otopark...

Vade

Peşinat YTL

Aylık Taksit YTL 8AUHAUS I[TATİLYA

65.000

10.420

65.000

4.255

65.000

2.930

E-5 GÜRPINAR ÇIKIŞI

jQ

BÜYÜKÇEKMECE

N ot örn ek Tablo 190.000 YTL’den başlayan standart bir daire için geçerlidir. Katlara göre fiyatlar değişmektedir.

N İD A

M a v ik e n t

inşaat ve turizm a.ş. Nida InfMt bir

I E H T A H İ N C İ O Ğ L U I kurüluîudur. I UUkJöH 0 L D 1 N G A.Ş. 1

Nida İnşaat, ge rekli gö rd ü ğ ü detaylarda, değişiklik yapm a hakkını g iz li tu ta r.

A d n an Kahveci M a h . Gülyalı Cad. M a v ik e n t No:12 B eylikdüzü - İstanbul • Tel: 0 212 855 00 55-56 w w w .n id a in s a a t.c o m • info@ nidainsaat.com

CARREFOUR


Tren Durağı (TrainStatlon)

Otoyol Numarası (RoadNumbers)

SUVAR»

Tramvay Duracı (îramvvav Stop)

Metro Duracı (Metro Stop)

Hafif M etro Durağı (UghtTubeStop)

Cadde (Road)

THY Satış Ofisi (Turkish Airlines Sales O ffice)

Otovol (Motorvvay) Devlet Yolu (State Road)

Demiryolu (Ralhvay)

(UfihtTube) Metro (Metro)

Hafif M etro

ANKARA

ŞCUVA*

KEM A L

GAYRgT

ÇÜ KU J

KAYALI KARŞIYAKA

AVCILAR

IS E lt/U L U Ç

İLKER

/

P EV Lf

;k ö p r i

ÇAN KAYA [R^jkK

7

IŞ IN LA R

E M N İY E T ,

•NİÇA<

.E M R E '

YAYLA

:i z i y i

Cn a t o r y i

UFUI

PINAF

?EHIT ( 'O PEL 'A R Tu

YAYINLARI

(0216)5742444

G ü rb ü z

(A IR P O R T )

ESEN BO ĞA HAVALİMANI

GÜLSrafeN

>YUNUS EM R E

rO U L PIN A R

/" öağ lareu

[m e m o e r e s

^AŞIKPAŞ)

İS M A N p ;

İÜ Ç L U İ

O S M A N GU

r

IE Ş IK K İ


Ford’unuz için hakkınızı arayın

Hiç istemeyiz, am a olursa kaza durumunda aracınızın Ford Yetkili Servisine çekilmesini talep edin. Gereken her türlü boya, kaporta ve onarım işlemini uzman Ford teknisyenlerimiz Ford kalite standartlarına, mühendislik şartnamelerine uygun olarak Ford Orijinal Yedek Parçaları kullanarak yapsın. Boya kaporta paslanmazlık garantinizin keyfini sürün, aracınız da sizi ilk günkü gibi korumaya devam etsin. Bu sizin hakkınız...


■ H otels / Oteller

LU

Q 3 (D

CC N Q Z

Z)

A LTIN Y U N U S

FA N TA SIA H O TE L DE LUXE

R IC H M O N D E P H E SU S

H O LID A Y R E S O R T (HV1)

K U ŞA D ASI (*****)

R E S O R T (*****)

Tel [0232] 723 12 50 Faks / Fax [0232] 723 22 52 A dres / A d resse s

Tel [0256] 622 05 50-622 06 00 F aks / Fax [0256] 622 07 65 A dres / A dresses Yavansu Mevkii, Söke

Tel [0232] 893 10 60 Faks / Fax [0232] 893 10 54-55 A dres / A d resse s

Tel [0232] 465 00 30 Faks / Fax [0232] 422 68 70 A dres / A d resse s

Boyalık Mevkii. Çeşme İzmir info@altinyunus.com.tr

Yolu, 5. Km. PK 134 90400 Kuşadası info@fantasia.com.tr

Pamucak-Selçuk

Vasıfçınar Bulvan No: 2 Alsancak

ephesus@richmondhotels.com.tr

http ://www. altinyunus.com .tr

http://www.fantasia.com.tr

http://www.richmondhotels.com.tr

info@izmirpalas.com.tr http://www.izmirpalas.com.tr

A O U A F A N TA S Y A O U A PA R K

G R A N D H O TE L O N TU R

SÜRMELİ EFES RESORT HOTEL

K İLİM O TEL

& C LU B O T E L r * * * )

r —) Tel [0232] 724 00 11 F aks / Fax [0232] 724 92 66 Adres / A dresses Cumhuriyet Mah.

& CONVENTION ÇENTER {****')

m

Tel [0232] 893 10 96 pbx - 10 hat Faks / Fax [0232] 893 10 95 A dres / A d resse s Efes Antik Şehir Plajı

Tel [0232] 484 53 40 F aks / Fax [0232] 489 50 70 A dres / A d resse s Atatürk Blv. Kazım

Pamucak Mevkii. 35920 Pamucak/lzmir

Dirik Cad. No:1 Alsancak/lzmir kilim@kilimotel.com.tr http://www.kilimotel.com.tr

İZ M İR PALA S O TEL

O

CC <

Tel [0232] 893 11 11 (pbx) Faks / Fax [0232] 893 11 10 A dres / A d re sse s Ephesus Beach (Pamucak Oteller Bölgesi) Selçuk info@aquafantasy.com http://www.aquafantasy.com

4330/3 Sok. No:63/A Dalyan Çeşme-lzmir sales@onturcesme.com http://www.onturcesme.com

C O LO SSA E T H E R M A L

H İLTO N İZ M İR

H O TEL f* * * * )

r ***)

Tel [0258] 271 41 56 pbx Faks / Fax [0258] 271 42 50 A dres / A d resse s Karahayıt - Pamukkale Mevkii/DENİZLİ colossae@colossaehotel .com htt p ://w w w .colossaehotel.com

reservationefes@surmelihotels.com http://www.surmelihotels.com

O TE L KÂYA PR E STIG E r „)

O TEL KARACA

Tel [0232] 497 60 60 Faks / Fax [0232] 497 60 00 A dres / A d re sse s Gaziosmanpaşa

Tel [0232] 483 03 23 Faks / Fax [0232] 489 22 99 Adres / Adresses 1371 Sk. No: 7

Tel [0232] 489 19 40 Faks / Fax [0232] 483 14 98 A dres / A d resse s 1379 Sk. No:55

Bulvan No: 7 35210 İzmir sales.izmir@hilton.com http://www.izmir.hilton.com

Çankaya/İzmir

Alsancak/lzmir info@otelkaraca.com.tr http://www.otelkaraca.com.tr

info@kayaprestige.com.tr http://www.kayaprestige.com.tr

r*)

© Teiephone:

Intern ational c o d e for Turkey: 90. İzmir area code: 232. Kuşadası (area code for province of Aydın): 256. For intercity

CROVVNE P LA ZA İZ M İR

KORUMAR

R IC H M O N D PAMUKKALE

B LUE B O U TIO U E H O TE L

r ~ )

r***)

TE R M A L (****)

(S)

Tel [0232] 292 13 00 F aks / Fax [0232] 292 13 13 A dres / A d resse s

Tel [0256] 618 15 30 F a k s /F a x [0256] 618 11 10 A dres / A d re sse s Gazi Beğendi

Tel [0258] 271 42 94 pbx Faks / Fax [0258] 271 40 78-271 43 05 A dres / A d resse s

Tel [0232] 484 25 25 Faks / Fax [0232] 484 25 50 Adres / A dresses 1265 Sok.

Inciraltı Mah. 10 Sokak, No: 67 Balçova reservation@cpizmir.com http://www.cpizmir.com

Mevkii 09400 Kuşadası/TÜRKİYE info@korumar.com .tr http://www.korumar.com.tr

Karahayıt Pamukkale Denizli info@richmondhotels.com.tr http://www.richmondhotels.com.tr

No. 13 Basmane / İZMİR executive@bluehotelizmir.com http://www.bluehotelizmir.com

calls within

Turkey first dial 0', then the area code, and then the local number.

F o r in tem a tio n al c a lls first dial ’OO'. 140 SKYLİFE 1 /2 0 0 7

DE LUXE


■ Emergency A m bulance Tel: 112 (Ali över Turkey)

situated next to the Archaeology

the 16th century and is one of

Museum contains folkloric artefacts,

the m ost im posing in İzmir.

vvhich include a fine collection of

16 yüzyılda inşa edilen cami,

Bergama and Gördes carpets,

İzmir'in en gösterişli camilerinden biridir.

Poliçe

traditional costumes and camel

Tel: 155 (Ali över Turkey)

accessories.

Fire Tel: 110 (Ali över Turkey)

Arkeoloji Müzesi'nin yanında yer

Tourism poliçe

halı koleksiyonu, yöresel kıyafetler

Kemeraltı çarşı girişi

Tel: 527 4 5 03

ve develere takılan aksesuvalann da

This 17th century structure has

G end arm e

yer aldığı geleneksel el sanatları

beautiful iiluminations dating from

Tel: 156 (Ali över Turkey)

sergileniyor.

the 18th century. / 17. yüzyılda

K em eraltı M osque Kemeraltı Camii

alan müzede, Bergama ve Gördes

The entrance to Kemeraltı Bazaar /

C o a st Guard Tel: 158 (Ali över Turkey)

■ Tourism Information Turizm Danışma

inşa edilen yapının 18. yüzyıldan M useum of Painting and

kalma kalem işi süslemeleri

Sculpure

görülmeye değer.

İzmir Resim ve Heykel Müzesi Mithat Paşa Cad. No: 94 Konak,

Adnan M enderes Airport

Tel: 482 0 3 93

Tel: 274 22 1 4 - 2 7 4 21 10

08.00-17.00, closed Sundays / pazar kapalı

Provincial D irector of Tourism İl Turizm Müdürlüğü

Ö d em iş A rcheological M useum

Tel: 483 51 17-483 62 16

Ödemiş Arkeoloji Müzesi

Alsancak,

Birgi yolu, No: 88 Ödemiş,

Tel: 445 73 9 0-489 92 78

Tel: 545 11 84

Bergama, Tel: 631 28 51

0 8 .0 0 -1 2 .0 0 /1 3 .0 0 -1 6 .3 0 , closed

Çeşme, Tel: 712 6 6 53

Mondays / pazartesi kapalı

Foça, Tel: 812 12 22 Selçuk,

■ Sightseeing / Gezinti

Tei: 892 63 28-892 69 45 Tourism Poliçe / Turizm Polisi

Balçova Th erm al Springs

Turizm Şube Müdürlüğü,

Balçova Kaplıcaları

Tel: 417 37 85

İzmir province abounds in mineral and thermal springs. those at

■ Museums / Müzeler

Balçova being just 15 kilometer from the city centre.

A rcheological M useum

İzmir çevresinde ço k sayıda

Arkeoloji Müzesi

kaynak suyu ve kaplıca bulunuyor.

Bahri Baba Parkı, Konak,

Bunlardan Balçova kaplıcaları kent

Tel: 4 83 72 54 0 9 .0 0 -1 2 .0 0 /1 3 .0 0 -1 7 .0 0 ,

merkezine sadece 15 km uzaklıkta

closed Mondays / pazartesi kapalı

ulaşmak mümkün.

ve kent içi toplu taşıma araçlarıyla

A tatü rk M useum / Atatürk Müzesi

B eaches / Plajlar

Birinci Kordon, 148, Tel: 464 4 8 05

The province of İzmir has a huge

09.00-17.00, ciosed Mondays

coastline on the Aegean, vvith

pazartesi dışında her gün

beaches and areas for vvatersports easily accessible from the city by

B ergam a M useum

private or public transport from

Bergama Müzesi

Üçkuyular bus station. Good

Zafer Mah., Cumhuriyet Cad.

beaches include Selçuk-Pamucak,

No: 6 Bergama, Tel: 631 28 83

Urla, Gülbahçe, Çeşme- Ilıca,

0 8 .0 0 -1 2 .0 0 /1 3 .0 0 -1 7 .0 0 ,

Altınkum, Foça and Dikili.

closed Mondays / pazartesi kapalı

Ege Denizi'ne çok uzun kıyısı bulunan İzmir'in plajları su sporlarına

Ephesus / Efes VVİthin easy reach of İzmir (72 km)

Salepçioğlu M osque

and Kuşadası (18 km), the

Salepçioğlu Camii

spectacular buildings and streets of

850 Sok. No. 4 8 Konak

ancient Ephesus have an

Izmir's İargest dom ed m osque was

unforgettable charisma. İn nearby

buiit by Salepçizade Hacı Ahmet

Selçuk there is the basilica of St.

Efendi in 1906 and features an

John (6th century), a superb

elegant slender minaret.

museum and Isa Bey Mosque.

1906 yılında Salepçizade Hacı

Also in the vicinity is the House of

Ahmet Efendi tarafından İzmir’in en

the Virgin Mary, and the Cave of

büyük kubbeli camisi olarak inşa

the Seven Sleepers.

edilen yapı, ince yapılı, zarif bir

İzmir'den (72 km) ve

minareye sahip.

Kuşadası'ndan (18 km) kolaylıkla ulaşılabilen olağanüstü ilginç,

Şadırvan M osqu e Şadırvan Camii

caddeleri ve yapılarıyla bugün de

Ahmetağa Mah. Şadırvanaltı Mevki

benzersiz bir atmosfere sahip

912 Sok. Konak

antik kent. Efes'in çok yakınında St. Jean Bazilikası, Meryem Ana Evi, Yedi Uyurlar Mağarası, Selçuk İsa Bey Camii gibi başka

■ Churches and synagogues Kiliseler ve sinagoglar

tarihsel ve turistik gezi yerleri bulunuyor.

Aya Fotini (Orthodox) Alsancak, Tel: 421 6 9 92

P erg am u m Bergama

Only open on principa! feast days.

The ruins of Pergamum, a majör

Yalnız büyük bayramlarda açık.

centre of civilisation of the ancient

B et Israel Synagogue

vvorld, are situated 105 km from

M ithatpaşa Cad., 265

İzmir. The acropolis and

Tel: 4 25 16 28

amphitheatre perched on a

H ouse o f th e Virgin M ary

tovvering hilltop, and on the

Efes, Selçuk,

outskirts of the tow n of Bergama

Tel: 892 6 0 08

the Asklepion or health centre

N ötre D am e de St. Rosarei

dedicated to Asklepios the god of

(C atholic)

health are in a remarkable State of preservation. The site is open daily between 0 8.3 0 and 18.30. İzmir’in 105 km kuzeyindeki bu ilçesinde antik çağın büyük uygarlık merkezi Pergamon'un

Ephesus M useum / Efes Müzesi

da olanak tanır. Plajlara özel araçla

kalıntıları bulunuyor. Görkemli bir tepedeki akropolis ve amfiteatrın

Atatürk Mahallesi,

ya da Üçkuyular garajından kalkan

yanı sıra, ilçenin girişinde sağlık

Kuşadası Caddesi, Selçuk,

taşıtlarla rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Tanrısı Asklepios adına inşa edilen

Tel: 892 6 0 10

Seiçuk-Pamucak, Urla, Gülbahçe,

ve günümüzde bütün özellikleriyle

0 8 .3 0 -1 2 .0 0 /1 3 .0 0 -1 6 .3 0 ,

Çeşme-llıca, Altınkum, Dikili ve

ayakta duran sağlık merkezi her

open daily / her gün açık

Foça, kumsallarının güzelliği ile öne

gün 8 .30-18.30 arasında ziyarete

çıkanlar plajlar arasındadır.

açık.

Etnografya Müzesi

Birgi Ç ak ıra ğ a M ansion

■ Mosques / Camiler

Bahri Baba Cad. No: 4 Konak,

Birgi Çakırağa Konağı

1481 Sokak, 8, Alsancak, Tel: 421 6 6 66 Open daily. / Her gün açık. St. Jo h n ’s C ath ed ra l (C atholic) Şehit Nevres Bulvarı, 29, Alsancak, Tel: 484 53 60 O pen daily / Her gün açık. Shaar A sh am ayan Synagogue 1390 Sokak, 4, Alsancak St. John (Anglican) Talatpaşa Bulvarı, Alsancak, Tel: 464 57 52 St. John th e B aptist (C atholic)

E thnographic M useum

Kemalpaşa Cad., 15, Buca Tel: 4 2 0 0 8 42

Tel: 483 72 54

Birgi, Ödemiş,

H is ar M o s q u e Hisar Cami

Open daily / Her gün açık.

0 9 .0 0 -1 2 .0 0 /1 3 .0 0 -1 7 .0 0 ,

Tel: 531 52 05

H asanağa Mah. Hisarönü Mevkii

St. M a ry M a gdelena

closed Mondays / pazartesi kapalı

0 8 .0 0 -1 2 .0 0 /1 3 .0 0 -1 7 .0 0

8 9 9 Sok. Konak

(Protestant)

The Ethnographic Museum that is

closed Mondays / pazartesi kapalı

The m osgue vvas constru cte d in

Hürriyet Cad. 18, Bornova

1 /2 0 0 7 SKYLİFE 141


U M H U R 1Y 6T ,

İM İK L E R '

IM BATLi

MUHimi

\

A TAK £NT

GÜMÜŞİ

Karşıyaka KAZİM CHRtK

Alsancak

İZMİR KÖRFEZİ

Konak'

?İARTE

B U CA

Ü çkuyular Göztepe, IUKA P î

LÇO VA

|G A Z İE M IR %

İZ M İR Metro (Metro) Dem iryolu (Rallvvav)

THY Satış Ofisi (Turkish Airlines Sales O ffice) Cadde (Road)

Otoyol (Motorvvay) Devlet Yolu (State Road)

M etro Durağı (M etro Stop)

Otoyol Numarası (RoadNumbers)

Tren Duracı (TralnStatlon)

Tramvay Duracı (TramvvayStop)

T O R B A L I^

ADNAN M EN D ERES HAVALİMANI (A IR P O R T )

% G Ö RECE

G ürbüz YAYINLARI (0216) 574 24 44


D Ü N Y A ’N IN DAHA İYİLERE İHTİYACI VAR. Dünyanın en büyükleri her şeyin daha iyilerini üretebilsinler diye, biz onlara her zam an daha iyi makineler üretmeye devam ediyoruz. 150 bin m etre kapalı alan 1000 kişilik ekip Yılda 515 0 m akine 82 ülkede bayilikler 105 ülkeye ihracat Biliyoruz ki, d ah a iyi olmanın her zam an d ah a iyi bir yolu vardır.

TH E W O R L D N E E D S BETTER O N E S . W e continue to produce better machines to the greatest of the world so that they could produce everything else better. 150 thousand square m eter covered are. 1000 personnel 5150 m achines produced annually Seller at 82 countries Export to 105 countries W e know that there is alvvays a better way to be better.

^ jp b d u r m E iz la n Durmazlar Makina San. ve Tic. A.Ş OSB 75-Yıl Bulvarı Bursa/TÜRKİYE + + 9 0 224 219 18 00 w w w .durm azlar.com .trdurm a@ durm azlar.com .tr


■ H otels / Oteller

LU

Q Z) O < >

<

A TTA LEIA H O LID A Y

S U N R IS E R E S O R T HO TEL

A M A R A D Ö LC E VITA

B LUE VVATERS

VILLA G E (HV1)

(HV1/*****)

r***)

C LU B & R E SO R T (*****)

Tel [0242] 725 43 01 Faks / Fax [0242] 725 43 24 A dres / A d resse s

Tel [0242] 748 70 10 Faks / Fax [0242] 748 70 31 -37 A dres / A d re sse s Side - Kızılağaç

Tel [0242] 821 40 04 Faks / Fax [0242] 821 40 19 A dres / A d resse s 07980 Tekirova

Tel [0242] 756 94 64 Faks / Fax [0242] 756 95 56 - 57 A dres / A d resse s Titreyen Göl Mevkii

07500 Taşlıburun Mevkii, Belek

07600 ANTALYA

Antalya / Türkiye

Sorgun, 07601 Manavgat

attaleia@attaleia.com .tr http://www.attaleia.com.tr

info@sunrise.com.tr

dolcevita@amarawor1d.com

http://www.sunrise.com.tr

http://w ww.amaraworid .com

bw@bluewaters.com .tr http: //www.bluewaters.com.tr

A TTA LEIA S H IN E H O TEL

U L U S O Y K EM ER

A M A R A BEAC H R E S O R T

CATAMARANRESORT

(*” ” )

H O LID A Y C LU B (HV1)

S İD E (*****)

H O TE L (***•*)

Tel [0242] 725 43 01 Faks / Fax [0242] 725 43 24 A dres / A d resse s

Tel [0242] 815 14 50 Faks / Fax [0242] 815 14 65 A dres / A d resse s

Tel [0242] 763 73 00 F aks / Fax [0242] 763 73 09 A dres / A d resse s Gündoğdu Mevkii

Tel [0242] 824 97 77 F aks / Fax [0242] 824 96 88 A dres / A d resse s Bahçecik Mevkii.

07500 Taşlıburun Mevkii, Belek attaleia@attaleia.com.tr

Göynük, Kemer info@kemerholidayclub.com.tr

PK: 139 Çolaklı Manavgat / Antalya

Beldibi/Antalya/Türkiye info@catamaranhotel .com.tr

http://www.attaleia.com.tr

http://www.kemerholidayclub.com.tr

beachresort@amarawor1d.com http://www.amarawor1d.com

C LU B T U R T L E ’S

A D O R A G O LF R E SO R T

A M A R A W IN G R E SO R T

C LU B H O TE L SERA C IT Y & R E S O R T H O TE L (*****)

Tel [0242] 824 63 36 pbx Faks / Fax [0242] 824 63 46 A dres / A d resse s

Tel [0242] 725 40 51 Faks / Fax [0242] 725 40 71 A dres / A d resse s Belek Turizm Merkezi

r*~ ) Tel [0242] 814 69 79 Faks / Fax [0242] 814 42 12 A dres / A d resse s Atatürk Bulvan

Çamyuva, Kemer info@marcopolo.com.tr http://www.marcopolo.com.tr

07500 Serik/Antalya-Türkiye info@adora.com.tr http://www.adora.com.tr

Yenimahalle No:26 Kemer / Antalya wingresort@amaraworld .com http://www.amarawor1d.com

07003/Antalya info@clubhotelsera.com.tr http://www.clubhotelsera.com.tr

KAYA SE LE C T R ESO R T &

A M A R A C LU B M A R IN E

B A R U T H O TE L LARA R E S O R T

C ONCO RDE RESORT &

SPA (HV1)

r — ) Tel [0242] 824 85 00 F aks / Fax [0242] 824 80 52 A dres / A d re sse s Çifteçeşmeler Mah.

SP A & S U ITE S (*****)

S PA (*****)

Tel [0242] 352 22 00 F aks / Fax [0242] 352 22 22 A dres / A d re sse s 07100 Lara

Tel [0242] 352 26 26 Faks / Fax [0242] 352 26 00 A dres / A d resse s Lara Turizm Merkezi

Atatürk Cad. Beldibi 3 Kemer/Antalya clubmarine@amaraworld.com http://www.amaraworld.com

Antalya/Türkiye lara@baruthotels.com

Lara-Antalya/TÜRKİYE info@concordehotel.com.tr

http: //www.baruthotels.com

http://www.concordehotel.com.tr

M A R C O PO LO (HV1)

http ://www. catamaranhotel .com.tr

Tel [0242] 349 34 34 (pbx) Faks / Fax [0242] 349 34 54 A dres / A d re sse s Lara Beach

© Teiephone:

Intern atio nal c o d e for Turkey: 90. Antalya area code: 242. For intercity calls vvithin

Turkey first dial 0', then the area code, and then the local number.

F o r in tem a tio n al c a lls first dial '00'. 144 SKYLİFE 1 /2 0 0 7

Tel [0242] 725 54 90 Faks / Fax [0242] 725 55 40 A dres / A d resse s Üçkum Tepesi, Belek ksrs@kayatourism.com .tr http://www.kayatourism.com.tr


m i/ıı'h ııiıuutaMN C O R N E L IA DE LUXE

FA N TA SIA H O TEL

KAYA BELEK O TEL

LA R E SPAR K HOTEL

R ESO R T (**” *)

DE LU XE K EM ER f* * * * )

r***)

Tel [0242] 710 15 00 Faks / Fax [0242] 715 25 05 A dres / A d resse s

Tel [0242] 824 51 51 Faks / Fax [0242] 824 51 73 A dres / A d resse s

Tel [0242] 725 55 00 Faks / Fax [0242] 725 52 27 A dres / A d resse s

r * “) Tel [0242] 352 00 11 Faks / Fax [0242] 352 00 55 A dres / A d resse s

lleribaşı Mevkii, Belek sales@comeliaresort.com http://www.comeliaresort.com

PK. 15 07981 Çamyuva-Kemer/Antalya

Üçkum Tepesi, Belek

Güzeloba Mevkii, Lara Sahili

kemer@fantasia.com .tr http://www.fantasia.com.tr

dkreservation@kayatourism.com .tr http://w ww.kayatourism.com .tr

info@laresparkhotel.com http://www.laresparkhotel.com

MIRACLE

D E D E M A N A NTALYA

G L O R IA G O LF

KAYA SİD E O TEL

M IRACLE OTEL

C O N V E N T IO N Ç E N T E R (*****)

(***“ )

m

A dres / A d resse s

r***) Tel [0242] 710 06 00 Faks / Fax [0242] 715 15 25 A dres / A d resse s

Tel [0242] 756 90 90 Faks / Fax [0242] 756 90 95 A dres / A d resse s

Tel [0242] 352 21 21 Faks / Fax [0242] 352 21 11 Adres / A dresses Kopakçayı Mevkii

Lara yolu 07100 Antalya antalya@dedeman.com http://www.dedeman.com

Acısu Mevkii Belek/ANTALYA info@gloria.com.tr http://www.gloria.com.tr

Titreyengöl Mevkii P.K: 26 Manavgat skres@kayatourism.com .tr http://www.kayatourism.com.tr

07230 Lara Antalya info@miracleotel.com http://www.miracleotel.com

DELPHİN PALACE DE LUXE

G L O R IA VERDE

K E M E R R E S O R T H O TEL

COLLECTION (*****) Tel [0242] 352 25 52 Faks / Fax [0242] 352 25 50-51 A dres / A d re sse s Lara Beach

m Tel [0242] 710 05 00 Faks / Fax [0242] 715 24 19 A dres / A dresses

Antalya/Türkiye info@delphinpalace.com http://www.delphinpalace.com

lleribaşı Mevkii. Belek/ANTALYA info@gloria.com.tr http://www.gloria.com.tr

Tel [0242] 316 20 20 F aks / Fax [0242)316 20 30

• f& Z ..

D İVAN A NTALYA

H İLL S İD E

LIMAK ARCADIA GO LF & SPO R T RESORT (**"*)

Tel [0242] 814 31 00 Faks / Fax [0242] 814 55 30 A dres / A d resse s

Tel [0242] 715 11 00 F aks / Fax [0242] 715 10 80 A dres / A d resse s

Atatürk Bulvarı Kemer resort@kemerresort.com

İskele Mevkii, Belek / ANTALYA

http ://w w w .kemerresort.com

info@arcadiahotel.info http://www.arcadiahotel.info

_ JS? v *

su ho tel

TA LYA (*•***)

KEMPINSKI HOTEL THE DOME, BELEK THALASSO & GOLF RESORT ( )

LIM A K A TLA N TIS H O TE L & R E S O R T (*****)

Tel [0242] 248 68 00 Faks / Fax [0242] 241 54 00 A dres / A d resse s Fevzi Çakmak

Tel [0242] 249 07 00 F aks / Fax [0242] 249 07 07 A dres / A d resse s

Tel [0242] 710 13 00 F aks / Fax [0242] 725 49 09 A dres / A d resse s Uç Kumtepesi Mevkii

Tel [0242] 710 07 00 Faks / Fax [0242] 715 23 75 A dres / A d resses

Caddesi No: 30/ANTALYA info@talya.com.tr

Konyaaltı su@hillside.com.tr

P.k.33 07500 Belek / Antalya - Turkey hülya.teberdar@kempinski .com

lleribaşı Mevkii, Belek / ANTALYA info@atlantishotel.info

http://www.talya.com.tr

http://www.hillsidesu.com

http://www.kempinski-belek.com

http://www.atlantishotel.info

1 /2 0 0 7 SKYLİFE 145


GUİDE

■ E m erg en cy

Am buiance Tel: 112 (Ali över Turkey)

Poliçe Tel: 155 (Ali över Turkey)

Fire

ANTALYA

Tel: 110 (Ali över Turkey)

Tourism poliçe Tel: 5 2 7 4 5 03 SİLENCE BEACH RESORT

SUNGATE PORT ROYAL

Gendarm e

H O TEL & R ESO R T (**“ *)

<—

DE LUXE RESORT HOTEL (**"*)

Tel: 156 (Ali över Turkey)

Tel [0242] 352 27 00 Faks / Fax [0242] 352 26 58 A dres / A d resse s

Tel [0242] 744 00 00 Faks / Fax [0242] 748 76 55 A dres / A d re sse s Kızılağaç Mevkii

Tel |0242] 824 00 00 Faks / Fax [0242] 824 97 55 A dres / A d re sse s Çifteçeşmeler

Lara / Antalya info@larahotel.info

Manavgat Antalya

Mevkii 1. Beldibi-Kemer Antalya

info@silenceresorts.com http://vwvw.silenceresorts.com

info@portroyalantalya.com http://www.sungatehotels.com

LIM A K LARA DE LUXE

http://w ww.larahotel.info

>

C oast Guard Tel: 158 (Ali över Turkey)

■ Tourism Inform ation Turizm Danışma To urist In form atio n Phone Alo Turist Hattı Tel: O 8 0 0 511 0 7 07 0 8 0 0 511 0 7 08 P rovincial D irec to r of Tourism II Turizm M üdürlüğü Tel: 3 4 3 27 60-61 A ntalya,

LIM A K LIM R A

SİLENCE PARK RESORT

H O TE L & R E S O R T (****•)

(*'***)

Tel [0242] 824 53 00 Faks / Fax [0242] 824 77 78 A dres / A d resse s

Tel [0242] 744 10 00 Faks / Fax [0242] 744 10 20 A dres / A d resse s

Tel [0242] 249 36 00 Faks / Fax [0242] 316 81 04 A dres / A d resse s Eski Lara Cad. No: 136

N o :'5 Kiriş Kemer / ANTALYA

Sorgun Side Antalya

info@limrahotel.info http://w ww.limrahotel.info

info@silenceresorts.com http://www.silenceresorts.com

Şirinyalı 07100 Antalya/Türkiye antalya -info@themarmarahotels.com

TH E M A R M A R A A NTALY A

http://www.themarmarahotels.com

Cum huriyet Mah. Tel: 241 17 47 A lanya, Çarşı M ah., Tel: 5 1 3 12 4 0 Kaş, Cum huriyet Meydanı Tel: 8 3 6 12 3 8 Kem er, Belediye Binası Tel: 814 15 368 1 4 11 12 Tourism P oliçe / Turizm Polisi Kaleiçi Yatlimanı, Tel: 2 4 3 10 61

■ S ightseeing / Gezinti A la n y a C ita d e l Alanya Kalesi This splendtd Byzarsüne citadel süfrnountsng the rocky pentnsufa ts watfed (8 km) The ORANGE CO U NTY

S IL LY U M G O LF R E SO R T

XANADURESORT

RESORT HOTEL (“ ***)

& M A R E K VILLA S (****•)

H O TE L (*****)

Tel [0242] 814 72 00 Faks / Fax [0242)814 72 33 A dres / A d resse s Atatürk Bulvarı

Tel [0242] 715 21 00 Faks / Fax [0242] 715 21 69 A dres / A d resse s

Tel [0242] 710 00 00 Faks / Fax [0242] 715 17 33 A dres / A d resse s

Yenimahalle Kemer/Antalya sales@orangecounty.com.tr

lleribaşı Mevkii, Belek info@hotelsillyum.com

http://www.orangecounty.nl

http://www.hotelsillyum.com

Acısu Mevkii, PK 49 Serik Belek sales@xanaduresort.com.tr http://www.xanaduresort.com.tr

Red Tovver’ was bustt by the Sefjuk's Suftan Keykubad sn 1226. Today rt is a smaK nnüseum contairüng eînographicaE coftectsons. Bizans zam anından kalma, ‘Kızıl Kule’si 1 2 2 6 ’d a Sultan A laaddin K eykubad tarafından inşa ettirilen görkem li Alanya Kalesi şehri ikiye ayıran bir yarım adanın üzerinde yer alıyor. Kızıl Kule, b ug ü n etn o gra fik eserlerin sergilendiği kü çük bir müze.

146 SKYLİFE 1 /2 0 0 7

P O R T O BELLO HOTEL

SHERATON VOYAGER ANTALYA

BEST VVESTERN KHAN

DE LUXE BEACH & RESORT (*****)

HOTEL, RESORT & SPA (*****)

Tel [0242] 259 40 41(30 Hat) Faks / Fax [0242] 259 28 21 -259 24 47 A dres / A d resse s

Tel [0242] 238 55 55 F aks / Fax [0242] 238 55 70 A dres / A d resse s

r~ ) Tel [0242] 248 38 70 Faks / Fax [0242] 248 42 97 A dres / A d re sse s Elmalı Mah. Kazım

Akdeniz Blv. 6.Sok Konyaaltı/Antalya

100. Yıl Bulvarı, Konyaaltı Beach 07050

info@portobello.com .tr http://www.portobello.com.tr

reservations.voyager@starwoodhotels.com http://www.sheraton.com/antalya

Özalp Cad. No:55/ANTALYA info@khanhotel.com http://w ww.khanhotel.com

A n ta ly a M useum Antalya M üzesi Kenan Evren Bulvarı, Konyaaltı, Tel: 241 4 5 28 0 8 .3 0 -1 7 .3 0 . cfesed Mondays / pazartesi kapalı The provrnce of Antafya cs endowecf with the richest fristoffc îreasures of Turkey. Antaüya fvluseym. covers an area of 3 0 .0 0 0 square rnetres wsth


KUĞU

M u tlu A ilesi Nüfus : 3 Rakım : 25 Yüzölçüm ü: 1120 m

Bautek Kuğu Evleri, 300-1120 m2arası müstakil bahçelere sahip villalarıyla büyük düşünenleri bekliyor... Kent yaşamının iç içe yapılaşmasından sıkıldıysanız; kendinize ait özel bir alan, keyifle yaşayabileceğiniz ferah bir ortam istiyorsanız... Eşsiz mimari çözümleri, 300 -1120 m2arası değişen genişlikte bahçeleri ve ödeme koşullarıyla Bautek Kuğu Evleri nin örnek villasını ziyaret edin, arayışınız bugün sona ersin.

O rta k Ö z e llik le r i: 300-1120 n r' Peyzaj U yg ulam alı M ü s ta k il B ahçe • Uygun VıÜa B a h çe le rin d e Havuz Opsiyonu • B e to n a rm e K a rkas Yapı ve Raciye Tem el • Dıs Cephe M a n to la m a -S u ve İsı izo la syon u • P arke, D uvar Boyası, S eram ikle rde Renk Opsıyonu • S alonlarda Lam ıne Parke Zemin Kaplam a • Teraslarda Terra Cotta Zem in K ap la m a la r • A ç ık ve K a p a lı M u tfa k O psıyontı • A n k a s tre O cak. D a v lu m b a z ve 8ula s>k M a k in e s i • B anyo ve M u tfa k D o la p la rı, F ra n s ız Ş ö m in e • Y ü kse k T e k n o lo ji G ü v e n lik S is te m le r i • D o ğa l Gaz U y u m lu H e rm e tik K om bi • VRV Havalandırm a-Soğutm a • Banyoda Sauna (Coscobetla için Opsiyonlul O rtak Yasam A la n la rı: Gevre Düzenlemeleri, Gezi K orusu . Kuğu Gölü • Kış B ah çe si, Y ürüyüş ve B is ik le t P a rk u rla rı • Tenis, B a s k e tb o l /e V oleyb ol S ahaları • Fitness Salonu, Jakuzili Yüzme Havuzu • Çocuk Havuzu. Çocuk Oyun Alanı • Cafe ve Restaurant. Özel O topark A lanları

Satış Ofisi: 0216 677 11 4 0 - U\ 0533 381 06 78

\ bautek

B A U T E K

bi r

T I R S A N

www.kuguevleri.com

G r u b u

U y e s i d t

İSTANBUL KURTKÖY-PENDİK SULTANBEYLİ


thirteen galleries, an o pe n -a ir gallery, a ch ild re n 's gallery

Bolasan village and B eşkonak.lt is th ickly co vere d in c e d a r trees

(where child ren m ay be left) and a w ide yard. A pproxim ately five

and its re sem b la nce to the ‘fairy chim n e ys' of C ap p a do cia,

th o u san d a rche o log ical vvorks are d isplayed in ohronological

albeit in th e from of nature, is striking.

order. The m useum reoelve an

M anavgat sınırları içerisinde yer alan park, Bolasan köyü ile B e şko na k arasında 14 km

avvard from the C ou n cil of Europe as the M useum o f the Year in 1988. Antalya bölgesi arkeolojik, tarihsel hâzineleri bakım ından belki d e Türkiye'nin en zengin bölgesi. Antalya M üzesi ç o k geniş bir alanda 13 te şh ir salonu ve bir açıkhava galerisinden oluşuyor. Ç ocu kla r için de, onların ilgisini çe k e c e k bir salon bulunan müzeyi tarih meraklıları m utlaka gezm eli. A sp en d o s A m ajör p ort and com m ercial ce ntre in antiquity. A sp e nd o s to d a y lies inland, 4 8 kilom eter east o f Antalya. İts m agnificent a m phiteatre is th e best preserved in th e w orld and knovvn fo r its su pe rb a co u stics and is stili u sed fo r co nce rts. Antalya'nın 4 8 kilom etre d oğ u su nd a , antikçağın önem li lim anından kalm a m uhteşem bir am fiteatr. O lağanüstü akustiği ve iyi korunm uş olm ası nedeniyle bugün d e konserler için kullanılıyor.

uzunluğunda, 10 0 m etre d erinliğinde bir vadidir. G ü r sedir ormanları ile kaplı vadide, K apadokya’daki peri bacalarına benzeyen ilginç doğal oluşum ları görebilirsiniz. Karain C av e / Karain Mağarası The caves are 27 kilometer northwest of Antalya, İt is the largest cave in Turkey to have been inhabited. Finds from these remarkable caves g o b ack to the paleolithic, som e 3 0 ,0 0 0 years ago. Antalya’nın 27 kilometre kuzeybatısında yer alır. Türkiye’nin içinde insan yaşamış en büyük mağarasıdır. Yapılan arkeolojik kazılarda elde edilen buluntular,

Phaselis vvere th e reason fo r its historical role as a com m ercial çenter. Tahtalı Dağı'nın eteklerinde,

M useum c o n s is ts o f tvvo build in g s, e ach o n e o f vvhich

K em er'in 15 km g üneyinde yer alan antik kent, ü ç limanı ile zamanının önem li bir tica ret

status. C ro s s -s e c tio n s o f life in the c a s tle in the first half of the 19th ce ntu ry are e xhibited w ith

m erkeziydi.

special e ffe c ts in th e M useu m 's first se ction , located inside the

S ide At th is lively resort east of Antalya, th e hou se s and a ncient ruins are inextricably intervvined. There are tvvo agoras, an a m phiteatre and a m useum in vvhich sta tu e s and oth e r vvorks o f art found here are exhibited. A ntalya'nın doğu su nd a ki bu turistik kıyı kasabası antik kalıntılarla içiçe . İki b üyü k agora, g eniş bir a m fiteatr ve burada gün ışığına çıkarılan heykel ve öteki eserlerin sergilendiği bir müze. Old O u a rte r / Kaleiçi The h istoric nucleus o f Antalya. This d is tric t is now re sto red and has b eca m e an a ttractive

paleolitik çağlara, yaklaşık 3 0 bin yıl önceye tarihlenmektedir.

to u ristic ce n tre vvith its taverns,

M a n a v g a t VVaterfalI M anavgat Şelalesi A priority a dd re ss fo r th o se w ho vvant to co ol o ff on the hot, svveltering d ays o f sum m er,

narrovv s tre e ts lead dovvn to the o ld h arbour (today an international ya chtin g marina). Şehrin tarihi çekird e ğ i olan Kaleiçi; restore e dilm iş hali, otel ve pansiyonları, restoranları ve

and a natural w o n d e r c re ate d by the stream o f the sam e nam e. W ith its thun de ro us ca s c a d e and icy w aters, th is vvaterfall, loca te d in A nta lya ’s M anavgat

hotels, restaurants and ente rta in m e nt facilities. İts

e ğ le n ce olanaklarıyla tu ristik bir m erkez. Dar sokaklardan inilen eski liman ise bugün uluslararası bir marina.

AKGÜN

AKOVA

tovvnship, is a haven of

D üden Falls / D üden Şelalesi A very beautiful vvatertall (12 km north o f th e city centre). Kent m erkezine kuzey yö nü n d e 12 km uzaklıkta ç o k güzel bir şelale. Piknik için m ükem m el bir tercih. H a d ria n ’s G a te / Hadrian Kapısı The beautiful deco ra te d , th re e -a rch e d gate w as built in honour o f H adrian w hen he visited th e city in 130 A.D. M S 130 yılında im parator H adrianus'un A ntalya'ya gelişi onuruna yapılan ü ç kemerli

Yazın sıcak ve bunaltıcı gün le rin d e serinlem ek isteyenlerin bir numaralı

Perched 1 05 0 m above sealevel, th is is an ancie n t city and a national park northvvest of Antalya. There is a natural history m useum at the park entrance. Denizden 1 05 0 m yükseklikte, inanılmaz bir manzara, şaşırtıcı bir a ntik kent ve d oğ a m üzesiyle bir ulusal park.

K öprülü C an yo n N ational Park

bugün gezilen kalıntılar Helen ve R om a dön e m lerin de n kalm a bir açıkhava m üzesi.

Köprülü Kanyon Milli Parkı The Köprülü C anyon National Park is vvithin the bou n d arie s of M anavgat, a 14 km long and 10 0 m w id e valley betw een

P haselis S ituated a! th e fo o t of M t Tahtalı (Olym pos), 15 km so uth of Kem er, the three harbors of

artifa cts and vvorks o f art from the Suna and İnan Kıraç colle ctio n. K orunm ası gerekli kültür varlığı olarak tescilli iki binada y e r alan S una-lnan Kıraç Kaleiçi M üzesi'nin birinci b ölüm ünde, 19. yüzyılın ikinci yarısına özgü Kaleiçi yaşam ından ke sitle r özel e fektlerle birlikte sunuluyor. M üzenin eski bir kilise binası olan ikinci bölü m d e ise, S una-lnan Kıraç koleksiyonuna ait kültür ve sanat eserleri sergileniyor. T e rm e s s o s P erched 10 5 0 m above sealevel, this is an ancie n t city and a national park n orth w e st of A ntalya. There is a natural history m useum at th e park entrance. D enizden 10 5 0 m yükseklikte, inanılmaz bir manzara, şaşırtıcı bir a ntik kent ve d oğ a m üzesiyle bir ulusal park. U ndervvater Kaş Sualtındaki Kaş situ ate d on one o f the M e diterranean's m ajör m illennia-old trade routes, are of c o urse not lim ited to historic sh ip w recks. VVİth its co ld undervvater springs, crystal clea r vvaters and first-ra te undervvater visibility, Kaş is a n um b e r one a d d re ss fo r diving buffs. B inlerce yıldır A kdeniz ticaretinin en önem li suyollarının üzerinde bulunan Kaş'ın sualtı zenginlikleri tabii ki tarihî batıklarla sınırlı değil. Sualtı kaynaklarının neden o lduğu s o ğu k suyuyla dünyanın en berrak ve görüş m esafesi en uzun denizaltı coğrafyalarından birine sahip olan Kaş, dalış tutkunlarının

P erg e The origins o f this a ncient city 18 km n o rth -e a st o f Antalya go b a ck to 1 00 0 BC, b ut the surviving rem ains are Hellenic and R om an. An e xceptional o p e n -a ir m useum .

olağanüstü.

kapının oym a ve kabartmaları

148 SKYLİFE 1 /2 0 0 7

T e rm e s s o s

Antalya'nın 18 kilom etre ku zeydoğusundaki bu a ntik kentin geçm işi M Ö 1 000 yılına kadar uzanıyor. A n ca k

d efe nse vvalls. The se co n d s e ction , an ancie n t ch urch , hou se s an e xhibition o f cultural

The undervvater riche s of Kaş,

tranquility.

a dreslerinden biri; her m evsim bol suyu olan M anavgat Ç ayı’nın o lu ştu rd u ğu bir d oğ a harikası: M anavgat Şelalesi. A ntalya'nın M anavgat ilçe sind e bulunan bu şelale, g ü m b ü r g ü m b ü r sesi, buz gibi suyuyla insana huzur veren bir ce nn e t adeta.

dese n /e s desig n atio n as a cultural a sset w ith p rote cte d

birinci adresi. Y ivli M in a re (Fluted M in are) Yivli M inare is the Symbol of

T h e S u n a -ln a n K ıraç K aleiçi M u s e u m S una-lnan Kıraç Kaleiçi M üzesi Kaleiçi, Tel: 2 4 3 4 2 74

A ntalya and th e c ity 's o ldest S eljuk m onum ent, date s from th e reign of Sultan A laeddin K eykubad (1 2 1 9 -1 2 3 8 ). A ntalya'nın se m bo lü sayılan Yivli M inare, Sultan A laeddin K eykubad (1 2 1 9 -1 2 3 8 ) d ö n e m ind e n kalma, kentin en e ski S elçuklu yapısıdır.


cotton

o f / â fo

S</tctttariBlR O Ö K H A N

( > n

r y - / \ <> u r

SUPERIOR O U A LITY TO W ELS, BATHROBES A N D SLEEP WEAR W e look forvvard to seeing you at H EIM TEXTIL, Frankfurt Hail: 6.0 Stand: A47 1 0 - 1 3 January 2007

V

r /

r

v

/ /


\\

A

Yedi Buran

Tçlmessos

Xanthosı

V

Ü z ü m lü Kadyanda0

In crk ö y .

Patladık

Kaîhoi

K fe

122

^

o

Antiphellos

Sütleğen •

Kavacık

M egisli

M e is A t la s ,

Üzümlü

»Çavdır

•Palamut

’Çamurfcöy

¥

» .

' ®ı ' ( j Dudenkoyı

Kaş

• Kemerköy

Andnke

Köşkerler*

K ekova A dası

'Kasaba

t

Finike Körfezi

^

lYalnız \ Sancasu

Çamyuva 'Tekirova

Karaca Yarımadası

Olympos

Çamlık

5K e m e r

'Beldibi

CYardımcı Burnu

/

i

rrrn

\ n

Koyok Merkezi

Altınyaka > rv

Mü. Fark. / V®

andaOlım oos

N> Sevdalar

İmecik

r Güü’j t Dsçı MİSParte

Kesici G ö lii.

Bağsaray Yazıpınar

BURDUR

o İSPARTA D ır e k li.- V S a v k ö y

< /*G ö k ç e b a ğ r î. , „ _ . V C k e r iy e

Kayaaltı Büğdüz^

ıTatköy?

o G ö lova

Turunçova

)e m re

A körer^

K o r k u t e li

Taşkesiği,

Ol basa

K em er

Kızılcadağ

Elmal

, «Yılmazlı

oA k ça y Gömbe

Yuva '

Sekj

j

Boğaziçi

Kağılcık

lY e ş İlû v a

• Kayabaşı

Bekçiler

Karakent Dereköy •Orhantı Harmanlı •

S o ğ ü N -^

#Kozağaç

/£evlanl<ö v*'Q J L e y la n k o y

/ * * '

Kemer/Bayırkoy* —° - t Dereköy

Ören.

Şpğütlüdere

°

Bubon

• ibecik

Beyköy

T e fe n n i

.YuSufça\Buyuka/* n ^ h is a r

A lt ın y a y la

■Yeşildere

D ^ B a l l ı k

• Elmaiı Kara bayır

la m e li

•Alcı „

Çöğmen Ö O / V C U K •Arpacık

Bozbel

F 6* * * 1'* Güneyköy ..Kuzören

A kşar. JÇeleJcçh K Gölcük • Cumaalam

J

^

Derinkuyu

O A c ıp a y a m 53 x «Dereköy

^ .. n I >{D Orenköy

Akalan

Büyükkonak

Alaattin'

4 i l Yeşilyuva «Yassıhüyük

Honaz

s

• Kozlar

\ 9

Horasanlı»

♦Baharlar

Kızılca

^Tavaş

43 Çukurköy Icabölük

DENİZLİ*

Göveçlik

Ayvalıpınar

^Çandır

Çobanisâ

Barajı

Karanınım

T

^

S ü tç ü le ro

^ „

Çal tepe

Başlar.

Stabilize vol Siahilized road Köy ._ Kov w volu I iltage n x ıd \ D İĞ E R Y O L L A R O th er Roads

_________

A ıplıalı p aved road

İL Y O LL A R I Pruvincial Roads

D EV LET YOLLA RI State Roads _________ Çok şeritli yol S lu h i Ittııe rıxııl — A sfalt veri -Ij/Vı«/İ puvetl road S la hili/evo l ‘ SıaMizea ruad

° Ü züm lü

• Üstünler

M illi park \u liın u ıl ı*trk Pla» Beach Kamp alanı

J jL

Ifiıterlall

®

F

fi

tla k

Kayak S k i ren

üu m rıı Cıtvom

Liman Seaport

S

YERLEŞİM / SF.TTUZMENTS

Çamyolo Mahmuth

o

Aspendos

• Dereköy

o Side

YAYINLARI (0216) 57-4 2-4 44

Gürbüz

'fiirih i yer HiM otirtıl piaces

Kov m erke/i I 'iÛaftt renler

G a z ip i

Kah

V1 75 k e m ir

ıKargıca I-

Dim çay

Bucak ın crkc/i Subdiurici renler

!&£££

□ ANTALYA^,

o Kemer

Köpr

, V * Orta koy Umutlu

Akkise

May Iia ra iı

K ızılörer

. Dereköy . Mahmulseydi K o n a k lf 5 f c > S ^ Ann

.Okurcalar !» .Avsallar • Toslak

/A

•msf'

r

İ

®

^

Ketenli

Bozkır

Gündoğm uş

\

^Gevrekli

G ü zeisu °

Yarpuz

A la ra H a n G Ü 2 e l b a 9 °

Güneycik

128

o C ev izli

İŞARETLER / S/GNS

İb r a d ı

Kuyucak

Bademli

Sağlık* ° D oğanbey

le y ş e h ir

Yenidoğan Sadıkhacı V

S e y d iş e h iı D e re b u c a k

G encek,

Akça belen

Yeşildağ* Kayabaşı,

Y O LLA R / ROADS

Yeşilbağ

Kesme

Y e n iş a r b a d e m li O.Gölyaka

Beyşehir Gölü

CT* Kurucuova*

n

K asım lar

Yakaavşar

o A ksu

,*■ Gökçehöyük

Bağıllı*

Karadiken

Gölü

Kovada

Balkın.

E ğ ı^ j/


■ Hotels / Oteller

LU

T

heM armara

Q O

>o Z )

C LU B H O TE L İSİS

D IA M O N D O F B O D R U M

ELITE H O TE LS B O D R U M (***

(HV1)

(**•**) (12 A Y A Ç IĞ IZ )

Tel [0252] 317 21 40 Faks / Fax [0252] 317 21 56 A dres / A d re sse s Gümbet / Bodrum

Tel [0252] 316 02 02 F aks / Fax [0252] 316 11 20 A dres / A d re sse s Kumbahçe Mah.

Tel [252] 385 24 85 (pbx) F ak s / F ax [252] 385 28 88 A d res / A d re s s e s Aratepe Mevkii.

reservation@isis.com.tr

Atatürk Cad. No: 116 Bodrum/Muğla diamond@diamondofbodrum.com.tr http://w ww.diamondofbodrum .com.tr

isis@isis.com.tr http://www.isis.com.tr

Cumhuriyet Cad. Sahilyolu No:70 Yalıkavak/Bodrum

TH E M A R M A R A B O D R U M ^*****^ Tel [0252] 313 81 30 F ak s / Fax [0252] 313 81 31 A d res / A d re s se s Yokuşbaşı Mevkii Bodrum

reservation@elitehotels.com.tr http://www.elitehotels.com .tr

bodrum -info@themarmarahotels.com http ://www. themarmarahotels.com

C LU B FLIP P ER

H İLL S İD E

DİVAN M A R ES

KARIA P R IN C E S S H O TE L

B EAC H C LU B (HV1)

r***) Tel [0252] 455 22 00 F aks / Fax [0252] 455 22 01 A dres / A d re sse s Pamucak Mevkii

Tel [0252] 316 89 71 Faks / Fax [0252] 316 89 79 A dres / A d resse s Canlıdere Sok.

Tel [0252] 385 33 33 Faks / Fax [0252] 385 33 50 A dres / A d re sse s Gökçebel Mevkii 48400 Yalıkavak/Bodrum hotel@clubflipper.com.tr

Tel [0252] 614 83 60 Faks / Fax [0252] 614 14 70 A dres / A d resse s

m

Kalemya Koyu P.K. 123 48300 Fethiye hbc@hillside.com.tr http://www.hillside.com.tr

48700 Marmaris / Muğla hotel@mares.com.tr http://www.divan.com.tr

No. 15 48400 Bodrum-TÜRKİYE kariaprincess@superonline.com http://www.kariaprincess.com

A EG EA N D REA M

DİVAN PA LM İR A

K E M P IN S K I HO TEL

DEDEMAN BODRUM

B A R B A R O S BAY (*****)

(****)

Tel [0252] 377 56 01 F aks / F ax [0252] 377 59 52 A dres / A d re s s e s Keleşharım Cad.

Tel [0252] 311 03 03 Faks / Fax [0252] 311 03 00 A dres / A d resse s Yalıçiftlik/Bodrum

Tel [0252] 313 85 00 F ak s / F ax [0252] 313 45 30 A dres / A d resses Kavaklı Sarnıç Cad.

48400 Turgutreis/Bodrum

No: 6 Göltürkbükü - Bodrum / Muğla divan@divanpalmira.com .tr http://www.divan.com .tr

reservations.barbaros@kempinski.com info.barbaros@kempinski.com

Dedeman Sok. No:1 48400 Bitez/Bodrum

info@aegeandream .com http ://www. aegeandream .com

R E S O R T H O TE L (*****) Tel [0252] 382 88 98 F aks / Fax [0252] 382 22 47 A dres / A d re sse s Bahçelievler Mevkii

http://www.clubflipper.com.tr

http://www.kempinski-bodrum.com

bodrum@dedeman .com http://www.dedeman.com

R O YA L M A R IS H O TEL

© Telephone:

International code for Turkey: 90. Muğla area code: 252. For intercity calls vvithin

Turkey first dial 'O', then the area code, and then the local number.

For international calls first dial '00'. 152 SKYLİFE 1 /2 0 0 7

BAIA B O D R U M

H A P IM A G R E S O R T SEA

LA B LA N C H E

(*” **)

G A R D EN (*****)

R E S O R T & SP A (*****)

Tel [0252] 387 92 93 F aks / Fax [0252] 387 76 25 A dres / A d re s s e s Kızılburun Mevkii

Tel [0252] 368 90 10 Faks / Fax [0252] 368 90 56 A dres / A d resse s

Tel [0252] 382 00 00 (pbx) Faks / Fax [0252] 382 01 00 A dres / A d re sse s Bahçelievler Cad.

Tel [0252] 412 83 83 F a k s /F a x [0252] 412 41 12 A dres / A d resse s Atatürk Cad.

Gündoğan/Bodrum

Yalıçiftlik Bodrum sales. bodrum@hapimag .com http://www.hapimag-seagarden.com

No:69 48960 Turgutreis - Bodrum / Muğla info@lablanche.com.tr http://www.lablanche.com.tr

No:34 Marmaris / Muğla info@royalmarishotel .com http://w ww.royalmarishotel .com

baia@hotel - baia.com http://www.baiahotels.com


Fethiye M useum / Fethiye Müzesi Kesikkapı Mah. Okul Sok, Fethiye, Tel: 614 11 50 M ilas M useum / Milas Müzesi Hayıtlı Mah. Köprüler Cad.

ucunda. Datça ilçe merkezinden kalkan teknelerle Kargı Koyu, Kızılbük, Palamutbükü, Domuzbükü ve Hayıtbükü'ne günübirlik gezi yapmak mümkün.

No: 6 Milas, Tel: 512 3 9 70

■ Sightseeing / Gezinti DALYAN R ESO R T

EV

Bodrum Castle / Bodrum Kalesi

(S) (12 A Y A Ç IĞ IZ )

(D E S IG N H OTELS)

This castle dedicated to St. Peter vvas built by the Knights of Rhodes in the 15th century. Located on the edge of the hartoour, it covers an area of

Tel [0252] 284 54 99 F aks / Fax [0252] 284 54 98 A dres / A d resse s Maraş Mah.

Tel (0252) 377 60 70 F aks / Fax (0252) 377 55 66 A dres / A d resse s

Kaunos Sk. No: 50 Dalyan Muğla info@dalyanresort .com

T ürkbükü/Bodrum info@evturkbuku.com

http://www.dalyanresort.com

http://www.evturkbuku.com

approximately 30,0 00 square metres, and has five towers knovvn as the French Tovver, English

■ Emergency

Tower, Italian Tower, German Tovver and Snake Tovver.

A m bulance Tel: 112 (Ali över Turkey) Poliçe Tel: 155 (Ali över Turkey) Fire Tel: 110 (Ali över Turkey) Tourism poliçe E C ESA R A Y M A R IN A & R E S O R T (S) Tel [0252] 612 50 05 F aks / Fax [0252] 614 72 05 A dres / A d resse s 1. Karagözler 48300 Fethiye info@ecesaray.net http://www.ecesaray.net

Tel: 527 45 03 G end arm e Tel: 156 (Ali över Turkey) C o a st Guard Tel: 158 (Ali över Turkey)

■ Tourism Information Turizm Danışma Bodrum Barış Meydanı, Tel: 316 10 9 Dalam an Havalimanı, Tel: 792 52 20 Dalyan Ortaca, Tel: 284 42 35 Datça Hükümet Binası, İskele Mahalle, Tel: 712 31 63 Fethiye İskele Meydanı 1, Tel: 612 19 75 Köyceğiz

EL VIN O B U T İK H O TE L (S) Tel [0252] 313 87 70/71 F aks / Fax [0252] 313 87 73 Adres / A dresses Bodrum (12 ay açığe.) infoOelvinobodrum.com http://www.elvinobodrum.com http:// www.hgorganics.com

Atatürk Kordonu, Tel: 262 47 03 M arm aris İskele Meydanı 1 Tel: 412 10 35 Milas-Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı, Tel: 5 23 0 0 66 M uğla Marmaris Bul., 24, Tel: 214 12 61

■ Museums / Müzeler The Bodrum M useum of Undervvater Archeology Sualtı Arkeoloji Müzesi Tel: 3 1 6 25 16 0 9 .0 0 -1 2 .00 / 02:0 0 -0 7 .0 0 , closed Mondays / pazartesi kapalı Remarkable ancient artefacts

L 'A M B IA N C E R ESO R T O TEL (S) Tel [0252] 313 83 30 F aks / Fax [0252] 313 82 00 A dres / A d re sse s Myndos Kapısı Gümbet Bodrum info@lambiance.com http://www.lambiance.com

and ships discovered by sponge divers and nautical archaeologists on the seabed along the southwestem Turkish coast are exhibited in this museum, vvhich is located in Bodrum Castle. Bodrum Müzesi içinde, sünger avcıları tarafından ve çeşitli sualtı kazılarında çıkarılmış olan eserlerin sergilendiği bir müze.

15. yüzyılda Rodos şövalyeleri tarafından St. Peter adına inşa edilen kale limana hakim durumda. Yaklaşık 3 0 bin metrekarelik alana sahip olan kalede Fransız Kulesi, Ingiliz Kulesi, Italyan Kulesi, Alman Kulesi ve Yılanlı Kule olmak üzere beş kule mevcut.

Knidos Knidos at the vvestem tip of the Datça vvas founded by Dorian migrants from the Aegean islands in the 7th century BC. There are several temples, including one dedicated to Apollo and another to Venüs, an amphitheatre and other buildings. Datça’ya 3 9 km uzaklıkta bulunan antik kent MÖ 7. yüzyılda adalardan gelen Dorlar tarafından kurulmuş. Şehirde Apollon ile Venüs'e ait çeşitli mabetler, amfiteatr gibi kalıntılar var.

Caunos / Kaunos

Labraynda / Labranda

The ruins of this ancient city lie on

The city is situated in the mountains around Milas Plain. Labraynda vvas

the Dalyan river. The first settlement here has been traced back to 3 00 0 BC. Antik kent, göl ile deniz arasında, kanalın kenarında kurulmuş. Tarihi MÖ 3 00 0 yıllarına kadar uzanıyor. Dalyan This village southeast of Muğla is named after the river vvhich links Lake Köyceğiz to the editerranean. The channels of the river vvind

the site of the m ost sacred shrines of Caria. The shrine vvas dedicated to Zeus Straticus, vvhose festival vvas celebrated here by vvhole Cartan population. A sacred road of vvhich w e see the remains of connected Labraynda to Mylasa. Kent, Milas Ovası'nı çevreleyen dağlar üzerinde yer alıyor. Karya'nın kutsal merkezlerinin en ünlüsü Labranda'daydı. Tapınak Zeus adına

through the reedbeds of the estuary amidst spectacular mountain scenery.

yapılmıştı ve kentte yılda bir kez çok büyük şenlikler düzenlenirdi.

Ortaca ilçesine bağlı küçük bir yerleşim yeri. Adını Köyceğiz

Milas arasındaki bağlantıyı sağlıyordu.

Gölü'nü Akdeniz’e bağlayan beş mil uzunluğundaki kanaldan alıyor. Dalyan kanalı kıvrımlarıyla, sazlıklarıyla gezilecek bir doğa harikası.

Kalıntıları görülen Kutsal Yol, kent ile

Marm aris Lying on a large bay encircled by pine covered hiils, Marmaris enjoys one of the most beatitul settings of any Turkish resort. İt is close to

D atça

such ancient ruins as Physkos,

Datça lies on the Reşadiye Peninsular, vvhich in geographical terms marks the confluence of the Aegean and Mediterranean. At the westem tip of the peninsular is the ancient city of Knidos, where traces of aimost ali the periods of vvestem Anatolian history are to be seen. From Datça on the coast there are also day trips by boat to the bays of Kargı, Kızılbük, Palamutbükü,

Saranda, Amos and Loryma. ilçede gezilip görülmeye değer Physkos, Saranda, Amos, Loryma gibi antik kentler bulunuyor.

Domuzbükü and Hayıtbükü. Datça ya da Reşadiye Yarımadası, Ege ile Akdeniz'in coğrafi olarak birbirinden ayrıldığı yer. Antik Knidos kenti de, Batı Anadolu tarihinin hemen hemen bütün izlerini barındıran bu yarımadanın tam

Ölüdeniz Lagoon / Ölüdeniz With its ciear turquoise vvaters this lagoon 15 km south of Fethiye is one of Turkey’s most renovvned natural sites. İt is surrounded by sand beaches and pine vvoods and is a conservation area. Fethiye'ye 15 kilometre uzaklıkta, Türkiye’nin bilinen en önemli koylarından biri. Bir benzerine az rastlanan Ölüdeniz, hareketsiz özelliği, deniz ürünleri ve kumsalıyla ilgi çekiyor..

1 /2 0 0 7 SKYLİFE 153


j

J U

/

\O I.L \R

__________

State Roads

Other Roads

D İĞ K K V O I . H R

Slabilizfd rınıd

Slahili/c vol

-U/ılıull iMwd road

A.sfall vol

İL YOLLARI Provincial Roads

Stühilizrd ruu,

M;ıhllı/c yol Stafrili/c yol

Çok şcriıli yol M uin itim- n m d A rfa lıv o l pluıll p m e d road

i

L

Knidos

İ

ROAD S

D E V 'L E T V ( ) I .L \ R I

1"

19

V

.. . Bodrum

+

K.mıp alanı ( 'anı/nııg

AitjHin

i lavualanı

Hsach

Pk*J

S a lu ra l mmder*

^

J f l

Doğal gıucllik

ft» ı% u ll

Oczi veri Jırik ın g

C u su m s

Gümrük

A

/ A

T O

Jğ)â

r

A

/ S IG N S

U nun Sca/H/rt

İŞ V R L T L K R

Y azıkö y^ »

-t -

J

y \M

*

ila s

&

Didyma

İçmeler

(0216)5742444

u

75 ı

8

/

irrtıutalanı İçmeler

KfKtnhrK

Söğüt •Soğut •Taşlıca

A

-

/

L

\

»Yara§

t

'L r

T l?

;

X T

\

f

e

r~ 7

Yedi Burun

sky"

r

KargıVA

iblis Burnu . _ „

|M

i

+

Göcek 122 \ . * 2 £ ^ 122

T

\

Alaatt

^

V

•Elm alı

• Karabayır

-

. X

Söğütlüdere öogutıuoeıe

'■

°

35

*

/

V e

/

------

i

Y e ş .lk ö T ^ Î Kalkan V

'

,

V

Â

* Kasaba

-5L x

'Kemerköy

Kaş

' ^ ' , 0

,

^ N v A n tip h a llM

+

c ır

o A kça y

.Gömbe

0

22 SoğüT

v

lasanpaşe

.T ^

^

Yuva

f >,

geki

/y

158

^

Sütleğen <

M ls amlar

.. ... • U. zumlu

, ç avdır

/ A

B^yırköy

•»—*

,

] ±

20

/A r S D M ^ L

Arsaköy

,p a|amut

M

P n tn r o V .

X anthosl Kınık» O vaköyl

Gölbent

Beyköy

Tefenni,

İBüyükaJfen..

Altınyayla

Kabaağaç / .Yakakoy amurköy ICamurköy

...

«

lova

Golhısar^*'^./-. . v Ç a v d ır

BaHık

|becik

\

<

■“

SııUlıı Gölü

Orhanlı.

Karamanlr^ X K u m * fş a rrıı

‘ Eldirek K e m e r / iBayırköy

E şen

u

İncirköy • y

1/-L

.Yazır

v ju ı ı c y

Hayriye.

.D e re k ö y .Yumrutaş

„ , YusufH Kjb yra K,|,vra

-

Bubon

Çameli o

.. . Al=' Kaim koz *AİCI Kalınkoz KaunKoz

AkŞa r . K elek>

— t Gölcük* Cumaalanı

Dedebağı" / .Kuzören

.Örenköy

-V 53

_ A k a la n .

o Acıpayam

or

B. ° N C U K D A Çöğmen Kadyonaa

y^Bozbel

D e m ir li/r W

Karaçam s

L

\

(

Derinkuyu *

t

^

•Yeşilyuva

Serinhisar

(a ğ . k a r a ç ^ ____

’Çambaşı

BozkurtO o 'V „ ,r ; - ^ c _ s|ı Honaz Colossûelnce|er<

Horasanlı ^ ^ B ü y ü k k o n a k

•Baharlar

Beyağaç

q

Otmanlar

V'

73

D E N İZ L İ?

.K a r a k ö y ^

f. V °

uOrtaca

O

L

A K D b N 1Z A

I

d a la m a n r

Dalyan •

Gö/ö

Kurtoğlu Burnu

b y ıla n c ı k

v /

A

K ö yc eğ iZ ^ N Köyceğiz

%

K

, y i s a

Kalec

Kavakçaiı

Turgut ■*.

^rVem işendere

^

M u r a tla ^

Gökçeören

.

Avdan Sofular

Geyre"

•O C ^ G ö v e ç lik

Babadağ

Aphrodüias

— -"°Göktepe

J o . Portakalllk

V ,6

j-|

25

o Kavaklıdere

MUĞLA

-y

. Çayboyu

i 35

„ .* «

Yazır»

Karacasu

Neapolis

Barajı

M//IÖİ

U la 13 S r G ö k o v a o J ^ 13 KaraboğurtlenO ^^^■■■İL3-’ ^ Kız^aka ^ .^Toparlar

Beldibi * /

,

A

a

Y er k e s ik . J»

Yeşilyurtc

Marmaris Orbaniye S

JL

h

B a y ır \ 25

A k a r*» .

m M.

Dağpmar

Loryma

V-

30 KM

lıMunuıl/ılu(«■

YAYINLARI

/

D irilli yer

Gürbüz

c Marm aris

c

SETTLEM ESTS

□ MUĞLA Turgut

Kiirfci'

Emecik

•^ J Y E R L E Ş İM

*a

l' | a r i n ı a

£

>s Ören

1

.

-ı Bencik

o • K e ro m o s „ ... „ Gokova Körfezi

...

Mazıkoy

K araova

..

£

LagİnO Turgut o Y a tm a n

« Ş e lım ıy e

Ortaköy

A K çaov

Eskiçınel

A

A tam ut| ?

^ . Akça“'i 'X,6V<%

! /O R P O im

D a tç a

İnce Burun

A d a

' Halikarnassos

K a r “

.

O v a k ış la c ık ^ ^ . „

4 M L -* Güvercinlik DorttePe . «r c

O r ta k e n t ^ rren • /

Â

K o r , '- z-1

Kazıklı

Euromoi

A

..

Vf

* l^ c K atpU2|„

M İL İ* » ^Jeçin A Güllük •HAYprffclANI m

Te.ch.ussa

*

1

A

Ç a m i^ ^ —ı„

s , ,.v ,r « ^

Herakleia

/

V fea ltak ö y D a la m a . o / Cincin Ç akırh evT îS . /

Koçarlı

‘ Q B a ğ a ra s ı

-Özbaş.

t • ı-

1—

Güllük Kö ö rr ff ee zz ii K

Akyarlaiy

T u rg u treis

'

/ A

•ç*

rv

Yalıkavak .

1

r t

Myndos

D E N İ Z

E G E

D idym a0

A

A kköyo

Yeniköy

•A tb u rg a z /

Priene

LSdvuıiâi


9. ULUSLARARASI İSTANBUL MODA FUARI

HAZIR GİYİM TRİKO Ç OC UK GİYİM ÇORAP JEAN

8-10 Şubat 2007

İÇ G İ Y İ M K O N F E K S İ Y O N YAN SANAYİ VE A K S E S U A R L A R I

KONSEYİ alfabetik sırayla

v T

AGİMAD ADANA GİYİM MARKALARI DERNEĞİ AGSO ANKARA GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ BMD BİRLEŞMİŞ MARKALAR DERNEĞİ ÇSD ÇORAP SANAYİCİLERİ DERNEĞİ DENIMDER TÜRKİYE DENİMSANAYİCİ VE İŞAOAMLARI DERNEĞİ EG 80 EGE GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ KOTİAD KONYA TEKSTİL VE KONFEKSİYON SANAYİCİLERİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

K YSD LASI AD MTD OTİAD TASİAD TİGSAD TGSD TRİSAD

KONFEKSİYON YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ LALELİ SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ MODA TASARIMCILARI DERNFĞI OSMAN86Y TEKSTİLCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ TEKSTİL AKSESUAR SANAYİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ TÜMİÇ GİYİMSANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜRKİYE GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜRKİYE TRİKO SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

Afltmranmıt

F u a r A n a Destekçisi

CI\IR Ekspo, Yeşilköy 34149 İstanbul Tel: (212) 46 5 74 74 Faks: (212) 465 74 76 - 77 ww w .cnr-if.com in fo@ cnr-il.com Bu Fuar 5 1 7 4 sayılı Kanun gereğince Türkiye O d a la r ve Borsalar Birliği (TOBB) izni ile düzenlenm ektedir


NE NEREDE? PLAN OF THE IN TER N A TIO N A L TE R M İN A L AT THE ATATÜRK AIRPORT ATATÜRK HAVALİMANI DIŞ HATLAR TERMİNALİ’NDE

İN İSTANBUL

Check-in Desk

GELİŞ KATI / ARRIVAL

Services Information Desk

â

| Airlines Lost Baggage Claim&Found

□ ▲

Visa Office

t

Escalators

Elevator Toilets

Meeting Point

Custom s

»

U nderground

Florist

M

Shuttle / Bus

Pharmacy

«

Taxi Parking

Baggage Claim Hotel Claim

Post Office •-

Baggage C ustody Smoking Area D omestic Transit

$ Tl

Rent A Car Bank Exchange Office Tourist Information

Legend

Duty Free Preorder P ick-up Desk Duty Free Shop A1 (Classic)

Food & B everage Green Fields Bar

|

Duty Free

Food & Beverage

Services

Public Area

Non-Public Area

Passaport Control

Yellovv Parking Area

Blue Parking Area

Red Parking Area

Gloria Jeans Duty Free Shop A2 (Classic) Duty Free Shop A3 (Vintage Express Counter)

156 SKYLİFE 1 /2 0 0 7

Botanik Cafe Starbucks Cafe

g

Lounge


Oownstairs From The Food Court

(£ )E c o n o m y THY CİP Lounge

iusiness Class

Food & B everage | Services

Efes Beer Port Delights

GİDİŞ KATI / DEPARTURE m

Information Desk

Gloria Jeans

Elevator

Tonton Pide Lahmacun

Toilets

Tonton Döner

C ustom s

Basilico

Duty Free Main Duty Free Shop Terminal Lost&Found Bazaar

Burger King Divan Pub

K il'İ Shopping Setur

Lipton jage Claim

Food Hail

Efes Flight Point Check-in

Vintage

Frito-Lay Baggage C ustody

House o f Cigars

Sm oking Area

Sweet Dreams

D om estic Transit Empire

Airlines Lost Baggage Claim&Found

Salvatore Ferregamo

Conference Rooms

Bally

Vâ Hermes

Escalators

fC İD e s a

Secure W rap

Ticket Sales

?D&R

Taxi Gate Shops

K^P)| Parking

? Last M inute Gate Shops

I Advantage Club Lounge

’ 1^

Prime Class Lounge

*

^ Last M inute Gate Shops L A ta s a y I Mavi Jeans

British Airvvays Terraces Lounge

Po

Flags Cafe

Airport Hotel Starbucks

Shops

â

I Isbank Mıllennıum Lounge

Flags W orld of Food

Hairdresser

j Golden Touch 'k Last Minute

İstanbul Cafe Gloria Jeans

Burger King

İD &R

THY CİP Lounge

C oco-C ola Algida

Massage Çenter

Vakko [I

C oco-C ola Bus Lounge

Preorder P ick-up Desk

£

Delights 2 Douwe Egberts Kayra Kiosk

Post Office

C oca-C ola Kiosk

Medical Aid

Kiosk

Bank Exchange Office Tax Free

Mey Kiosk C oca-C ola Kiosk Burger King

1 /2 0 0 7 SKYLİFE 157


■ ‘ • ; *i ' »t,?"» *‘ • • • "

w w w.sabah.com .tr

.y*x?.o*oyo**Ci

• • ’J t * v ; ■-•»•«•Wy;.r c *- ; S E O j

GERÇEKLERİ GÖSTERMEK CESARET İSTER

:^ İA # A İ# Î

*/» v '-«' *v **.**

ıiS IS iifc

SKra&&£V’-ft-rAV/VövövAvA;

Gerçek her sabah şenindir.


& RESERVATION

ABU D A B İ - ABU D HABI Salem Travel Agency Ham dan Street, Sultan Bin Y ousef Bldg. P.O. Box 3 4 6 Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES Tel: (971-2) 6 26 1 0 1 0 -6 2 6 7 7 7 1 auhsales@ turkishairiines.ae auhstation@ turkishairlines.ae Tel: (971-2) 6 2 1 8 0 0 0 -6 2 1 1 1 1 6 travels@ salem travelagency.com

A D D IS ABABA

INFORMATION

& REZERVASYON DANIŞMA

■ Dış B ürolar Intern atio n al O ffices

Bole International Airport A ddis Ababa ETHIOPIA Tel: (251) 1 16 6 5 0 4 4 4 turkishairlines@ ethionet.et

A L M A T İ ■ A LM A TY Furmanova Str. No: 100 480091 G. Alm aty KAZAKHSTAN S/R Tel: (7-3272) 506773-506774506220-501067 sales@ turkishairlines.kz

AMMAN Jabal Am m an Third C ircle A.

Riyadh C entre 8th Floor

P.O. Box 391 7 7 Amman JORDAN S/R Tel: (962-6) 4659102-4659112

KİNG DOM OF BAHRAIN

B İŞ K E K - B IS H K E K

Dhahran SAUDI ARABIA

Tel: (973) 1 7 2 1 1 8 9 6 -1 7 2 2 2 6 4 7 -

S ovyetskaya 136

Tel: (966-3) 8 6 7 0 0 4 4 -8 6 7 6 2 6 9

1 72 2 2 64 8

Bishkek KYRGYZSTAN

turkai r@ batelco.com .bh

S /R Tel: (9 96 -3 1 2) 6 6 0 0 0 8 /9 6 6 0 0 1 1 -6 0 3 5 6 1 -6 0 3 1 7 1

D İN Y E P E R D N E P R O P E TR O V S K

thyfru@ elcat.kg

A irport 42, 1 st Floor, Turkish

Baku AZERBAIJAN

B R Ü K SE L - B RUSSELS

Airlines Inc. Rep. 4 9 0 4 2 D nepropetrovsk

Tel: (99-412) 9 7 7 3 0 0 -9 7 5 4 3 8

5 1. C ante rstee n ,1 0 00

UKRAINE

thy. baku@ azeurotel .com

B russels BELGIUM

Tel: (380) 5 6 2 3 9 5 5 5 7

S/R Tel: (32-2) 5 001932-5117676

director@ tyh.dp.ua

BAKÜ - BAKU Husi Hacıyev C ad. No: 11

B A N G LA D E Ş-B A N G LA D ES H GSA: Air S olutions (PVT) Ltd. Red C rescent C on co rd Tower,

B U D A P E Ş TE - B U D A PE S T

16th floor, 17 Mohakhali C /A,

Apaczai C sere Janos U. 4 1052 B udapest HUNGARY

P.O. Box 3 6 3 Trans O rient

Tel: (88 02) 9 8 8 6 8 7 4

Tel: (361) 2 6 6 4 2 6 9 -2 6 6 4 2 9 1

Travel & Tourism C entre Bldg.

Fax: (88 02) 8 8 5 0 0 4 7

turkishairlines@ axelero.hu

Gulf Express Transport A gency

B U EN O S A İR E S GSA: Intercontinente S.A,

D O N E TS K

Ltd. C P Tovver 3rd Floor, 313,

Av. Santa Fe 1114-1

D onetsk Airport, 2nd Floor,

BANGKOK

Silom Road 105 0 0 B angkok

Floor B Buenos Aires ARGENTINA

Turkish Airlines Inc. Rep.

THAILAND

Tel: (54-11) 4 8 1 6 2 3 0 7

82021

Tel: (66-2) 2 3 1 0 3 0 0 -0 7

turkishbue@ speedy.com .ar

D onetsk

B Ü K R EŞ - B U C H A R E S T

Tel: (380-62) 312 0 5 16 / 3 12 0526 /

BD. N. B alcescu 3 5 -A

312 0824 / 3120892

B A R SELO NA - B A R C ELO N A A eropuerto de Barcelona, Terminal A M odulo 5, Planta 2° Numero: 24 0 8 8 2 0 El Prat de U obregat Barcelona SPAIN R/Tel: (34 93) 2 9 8 4 1 7 0 -2 9 8 4 3 3 1 bcnreservation@turkishairlines.com.es bcnairport@turkishairlines.com.es

Flughoff Flughafen Basel 4 0 3 0 Basel

Schipol Airport 111 8AA

SVVITZERLAND

Am sterdam NETHERLANDS

Tel: (061) 3 2 5 4 9 5 9

S/R Tel: (31-20) 4 0 5 9 6 364 0 5 3 6 45

B E LG R A D -B E LG R A D E

info@ turkishairlines.nl

Nikola Tesla A irport 'Beograd' 111 8 0 Beograd 5 9 SERBIA Tel: +381 (0) 1 12 0 9 7 2 2 5 salesagent1@ turkishairlines.co.yu

New Passenger Terminal on the 2nd Floor No: 2 04 3

B E R LİN - B E R LİN

Astana KAZAKHSTAN

B udapester Strasse 2 8 -3 0

Bucharest ROMANIA S/Tel: (4 0 2 1 )3 1 1 2 4 1 0 -3 1 1 3 2 1 0 thy@ m b.roknet.ro

DUBAİ Al Sholala Building, A B lock N o:608

CENE V R E - GENEVA

P.O. Box 1200

Geneva International Airport

Dubai UAE

1215, P.O. Box 825

S/R Tel: (971 -4) 2940099-2957467

Geneva 15

sales@ turkishairlines.ae

SVVITZERLAND Tel: (41-22) 7 3 1 6 1 2 0 (3 Lines)

custom er@ turkishairlines.ae GSA: Al Naboodah

S/Tel: (41-22) 7 31 2 1 9 4

Travel&Tourism

thyairport_gva@ freesurf,ch

Al Shoala Com plex-Alittihad Street P .O .Box: 1 200

C E ZA Y İR - A LG IER S

Dubai UAE

3 0 Rue Hassene Benam ene Les Verger, Bir M ourad Rais

D U B LİN

ALGERIA

Dublin A irport Arrival

Tel: (213-21) 5 4 1 3 1 3 -4 4 6 8 6 6

Floor Co

GSA: Four VVİnds Travel FWT

Dublin IRELAND

01 Avenue Pasteur Algiers

S/Tel: (353) 1 8 4 4 7 92 0

Tel: (213-21) 7 3 9 3 4 0 -7 3 9 3 4 2

Tel: (353) 1 8 4 4 7 92 2 sales@ turkishairlines.ie

C İD D E - JE D D A H

Tel: (7-3172) 7 7 7 0 2 0 -7 7 7 0 2 1 -

10787 Berlin GERMANY

7 7 7 8 8 1 -7 7 7 8 8 2

S/R Tel: (49-30) 2 6 2 4 0 3 3 -3 5

M edina Road. P.O. Box. 11563

D U ŞA N B E - D U SH A N B E GSA: Kaynak Ltd. Şti,

AŞKABAD - ASHGABAD

ber@ tkgerm any.com Schoenefeld Airport

Rudaki C d. No: 18 D ushanbe TAJIKISTAN

M agtym guly Ave. No: 73

2 1 4 2 5 Je ddah SAUDI ARABIA S /R Tel: (966-2) 6 6 0 0 1 2 7

Tel: (49-30) 6 0 9 1 5 5 0 0

thyinc@ aw alnet.net ,sa

Tel: (992) 3 7 2 21 41 99

7 4 4 4 0 0 0 Ashgabad

Tegel Airport

thydushanbe@ m kf.tj

TÜRKMENİSTAN

GSA: AB C Travel A gency

Tel: (49-30) 4 1 0 1 3 4 1 2 /1 3

Gulf Plaza Ç enter M edina Road P.O Box: 1 16 7 9 Jeddah 2 1 4 6 3

D U S S E LD O R F

Tel: (966-2) 6 6 3 7 6 8 3 -6 6 3 6 7 8 7

A T İN A - A TH E N S

B ETHLEHEM GSA: JO Y International Tours

G raf A d o lf Str. No. 21 4 0 2 1 2 D usseldorf GERMANY

Athens International Airport

and Travel, Nativity Str. P.O. Box 6 3 0 Bethlehem

C O LO M B O GSA: Pership Holidays

S /R Tel: (49-211) 3 7 3 0 6 2 -

Building 17th, 5th km S pata-Loutsa Avenue

PALESTINE AUTHORITY

Pvt. Ltd. Pership H ouse

thy-dus@ t-online.de

190 0 4 A thens GREECE

Tel: (972-02) 2 7 7 0 1 3 0 - 3 3

S/R Tel: (993-12) 3 9 2 9 1 9 -3 5 6 6 1 2

Tel: (30-210) 3 5 3 7 2 8 0 -8 1 -8 2

160 SKYLİFE 1 /2 0 0 7

UKRAINE

tksales@ thy.co.th

Terminal VVest, Room 0 7 1 6 ,

JSC International Airport Astana

Doha OATAR Tel: (974) 4 4 3 7 0 2 7 /4 4 3 7 0 2 8

BASEL

ASTA N A

D O H A K A TA R -D O H A O A TAR GSA: Trans O rient A gency

D haka 1 212 BANGLADESH

thy@ go.com .jo

AM STERDAM

sales@ turkishairlines.be

C ity Ç enter Bldg. Annex 1 2 /1 3

3854260

Level 4, 3 5 Edward Lane C olo m bo 0 3 SRİ LANKA

E K A T E R IN B U R G Bakhchivandzhi Square,

thyoffice@ athensairport.gr

B E Y R U T -B E IR U T

Tel: (94-11) 2 5 5 9 8 8 4 -2 5 5 3 6 8 9 -

Emir Bachir Str. Lazarists Bldg.

5360143

BAHREYN - BA H R AIN

A 2-2 B lock Mazzenine Floor

1, Air Terminal C om plex Building,

Manama Travel C entre VV.L.L.,

Al Bashoura-Central District,

D A H R AN - D H A H RA N

2 Storey,

The Diplom at Radisson Hotel

Beirut LEBANON

GSA: AB C Travel A gency

Ekaterinburg

(Lobby Area) Building 59,

Tel: (961-1) 999849-999848-999850

King Abdulaziz Str. 25th C ross

RUSSIAN FEDERATION

Road 1701 Manam a 317

thybey@ m agnaram a.com

P.O. Box: 7 3 9 Alkhobar 3 1 9 5 2

Tel: (7-343) 2 6 4 2 0 4 0 -2 2 6 8 1 8 0


IIA lt l’ Sanayi ve T caret Bakanlığı 'Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen firma ödtılıı-2004 ve 200b’

H ASI

_ i_ < *T İ

----___

»YVC’ U f S s

7▼

S

w w w .k ile r .c ş m .tr

M

im

K a z a n ç lı A lış v e r iş


& RESERVATION INFORMATION

& REZERVASYON DANIŞMA

FR A N K FU R T

Baseler Str. 35-37 60329 Frankfurt-Main GERMANY R/Tel: (49-69) 65007411-17 fra@tkgermany.com HAMBURG

Hermannstr. 46, 20095 Hamburg GERMANY Tel: (49-40) 325805-0 S/R Tel: (49-40) 32580511-13-14-15 ham@tkgermany.com HAN N O VER

Flughafen Hannover Terminal A 30662 Hannover GERMANY S/R Tel: (49-511) 3048210 / 4 Unes haj@tkgermany.com H A R TU M - K H A R TO U M GSA: Sudatürk for Travel and

Tourism Agency Afriqiya Street, Mzk Afra Shopping Çenter, First Floor, No: 32 Khartoum SUDAN R/Tel: (249) 15-5180111 • Tel: (249) 18-3250485/86 sudaturkaviation@gmail.com

KA B İL - K ABUL GSA: Arya Tourism Travel &

Cargo Services Co. Ltd. Shar-e-naw, İnsaf Hotel 1st Floor, Ansari Waat Kabul AFGANİSTAN S/R Tel: (93) 799418542799394465 thy@aryatourism.com K A H İR E - CA IR O

Nile Hilton Commercial Çenter 2nd Floor, Suit No: 32-33 Tahrer Sq. Cairo EGYPT S/Tel: (202) 5749009 turkish@turkish-eg.oom GSA: Imperial Travel Çenter 21, Mahmoud Basiouny Str. Cairo EGYPT Tel: (20-2) 5759102-5743336 K A R A Cİ - K A R A C H I

Jinnah International Airport Level 5, Room 5057 Karachi PAKİSTAN S/Tel: (92-21) 4599210-4599215 R/Tel: (92-21) 5685922-5685487 thykhi@cyber.net.pk GSA: Paktürk Enterprises Nacon House, Strachen Road Karachi 74200 PAKİSTAN Tel: (92-21) 5685922

H E LS İN K İ

Lentâjântie 1, 01530, Vantaa, Helsinki, FINLAND Tel: (358) 9 75 99 81 13/10 Unes Airport tel: (358) 9 75 99 81 17 sales@turkishairlines.fi operations@turkishairlines.fi

KAZABLANKA-CASABLANCA

Tour des Habbous, 7 eme Etage, Avenue des F.A.R. Casablanca 20.000 MOROCCO Tel: (0212) 22 538 121 R/Tel: (0212) 22 464500 (3 lines) casasales@turkishairlines.ma

KÖLN - C O LO GNE

Flughafen Cologne Bonn Terminal 2, Ebene 7, Bauteil Ost. 51147 Cologne GERMANY S/Tel: (49-2203) 402694-96 R/Tel: (49-2203) 402676/77 thy-cgn@t-online.de K U A LA LU M PU R GSA: Abda Aviation Sdn. Bhd.

19.01, Tovver Block, Kompleks Antarabangsa, Jalan Sultan İsmail 50250 Kuala Lumpur MALAYSIA Tel: (60-3) 27136185 thykul@myjaring.net K U VE Y T - KUVVAIT

Al Shuhada Str. Aliaa Çenter, POBox 23959 13100 Safat KUVVAIT Tel: (965) 24478470-24475030 thy_kwi@hotmail.com GSA: Al-Kazemi Travel Agencies Fahad L-Salem Str. Abrar Bldg. P.O.Box: 23959 13100 Safat KUVVAIT Tel: (965) 2450655 (11 Lines) LAGOS

25A, Karimu Kotun Str. Victoria Island Lagos NIGERIA Tel: (234-1) 7610246 GSA: Vefa Tourism & Travels Ltd. Plot 152 Ahmedu Bello VVay By Kashim İbrahim WayWuse II, P.O.Box: 4473 ABUJA LAHORE GSA: Pakturk Enterprises,

National Towers 28, Egerton Road Lahore PAKİSTAN S/R Tel: (92-42) 6309926/9

HONG KONG

Best Holidays Ltd., Room 1805 Jubilee Centre 18, Fenvvick Str. Wanchai Hong Kong P.R. CHINA Tel: (852) 31010592 thyhkg@netvigator.com GSA: Best Holidays Ltd., Room 1805 Jubilee Centre 18, Fenvvick Str. Wanchai Hong Kong P.R. CHINA Tel: (852) 8613111 bestholidays@iawhk.com.cn IS LA M A B A D GSA: Pakturk Enterprises

64/E Masco Plaza Jinnah Avenue Blue Area Islamabad PAKİSTAN S/R Tel: (92-51) 2277595-99 JA K A R TA

Tel: (44-20) 88971731-3614 Stansted Airport S/Tel: (44) 1279 681822 Tel: (44) 1279 681450 LYON

59 Boulevard Marius, Vivier Merle 69429 Cedex 03, Lyon FRANCE R/Tel: (33-4) 37916670 thy. lyon@wanadoo.fr M A D R İD

Avda. Gran Via, 69-3-303 28013 Madrid SPAIN S/R Tel: (34) 917582335 marketing@turkishairlines.com.es reservation@turkishairiines.com.es M A LTA GSA: Arrigo Group Limited

248 Tower Road Sliema MALTA S/Tel: (356) 316645-316705 MANCHESTER

Room 1012, Olimpic House Manchester Airport M90 1QX Manchester UNITED KINGDOM S/R Tel: (44-161) 4895287-89-93 sales@thymanchester.co.uk M E D İN E - M E D İN A GSA: ABC Travel Agency, Sultanah Alnozel Str. Saad Çenter PO Box 3645 Medina SAUDI ARABIA Tel: (966-4) 8224106 M EKKE - MECCA GSA: ABC Travel Agency, Mansur Str,, Al Khazindar Bldg. P.O. Box 3844 Mecca SAUDI ARABIA Tel: (966-2) 5434887-5476052

KAZAN

LE FK O ŞA - LEFKO SA

International Airport Kazan Terminal-2 Floor: 2 420017 REPUBLİC OF TATARSTAN / RUSSIAN FEDERATION Tel/Fax: (7 843) 2659117 kzntztk@yandex.ru

Mehmet Akif Cad. 52 Lefkosa TURKİSH REPUBLİC OF NORTHEN CYPRUS S/R Tel: (392) 2271061 -2271382 thykib@ebim.com.tr LÜ B Y A N A - LJU B LJA N A

Piazza Fontana 6 . 20122 Milan ITALY S/R Tel: (39) 0272008078028056051 v.giudici@turkishairlines.it mxp@turkishairlines.it

K İE V

Turkish Airlines Inc., PO Box: 76 Zgomji Brnik-130a 4210, Brnik-Aerodrom Ljubljana SLOVENIA Tel: (386 4) 2061680 thyljubljana@siol.com

National Airport Minsk, Airport Building Complex, Room 602, 220054, Minsk City BELARUS

10 Pushkinskaya Str. Apt 1 P.O. Box 540, 252001 Kiev UKRAINE S/R Tel: (380-44) 49059332296461 -2352562 kiev. sales@thy.com.ua K İŞ İN E V - C H IS IN A U

L İZ B O N - LISB O N GSA: Anatolia Representacoes

Chisinau Buld. Dacia 80/3 Airport REPUBLİC OF MOLDOVA S/Tel: (373-22) 525472-525095 kivoperation@thy, md

Turisticas S.A. Avenida Fontes Pereira de Melo, 35-4 H1050-118 Lisbon PORTUGAL Tel: (351) 210 078 800

KOPENHAG - COPENHAGEN

LO N D R A - LO ND O N

Kastrup Lufthavn Terminal 2, Departure Hail, Ground Floor 2700 Kastrup DENMARK S/RTel: (45-33) 144055 info@turkishalrlines.dk

125 PalI Mail SW 1 Y 5EA London UNITED KINGDOM S/R Tel: (44-20) 77669300 info@turkish-airlines.co.uk Heathrow Airport

M İL A N O - M ILA N

M İN S K

M O S K O V A - M O SC O W

B. Dimitrovka 7/5, Building 2, 2nd Floor Moscow RUSSIAN FEDERATION Tel: (7-095) 980 5202 sales@turkishairlines.ru

GSA: Pt Dharma Buana

Experindo Mayapada Tower 16th Floor Jl Jend Sudirman Kav 28 Süite 16-05 Jakarta 12920 INDONESIA Tel: (62 21) 5212029 162 S K Y L İF E 1 /2 0 0 7

MUMBAI GSA: Interglobe Travel 1st Floor,

Podar House, 10 Marine Drive Mumbai 400020 INDIA Tel: (91-22) 22821591 farhad.kuka@interglobe.com


Yola devam! Operasyonel filo kiralama konusunda kazançlı ve kesin çö zü m ler ü reten B eyaz İş

F ilo

G irişim

K ira la m a , S e rm a y e s i

ortaklığı ile yoluna daha büyük ve daha güçlü olarak devam ediyor. Genişleyen araç filosu ve güçlü finansal y a p ısı

ile İşte B eyazl

Şirketinizin yeni güç kaynağı...

M e r k e z : 8. C ad . N o:1 0 6 6 1 0 B irlik -Ç a n k a y a /A N K A R A T e l:0 .3 1 2 4 5 4 0 0 Şube:

Y e ş im

T e l:0 .2 1 2

351

33

S okak 26

60

Faks:

N o :2 0 •

0 .3 1 2 4 5 4

00

32

A k a tla r /İS T A N B U L

F a k s : 0 .2 1 2

351

26

59

w w w .b e y a z f ilo .c o m filo @ b e y a z filo .c o m

GİRİŞİM SERMAYESİ o rta k lığ ıd ır.


& RESERVATION INFORMATION

& REZERVASYON DANIŞMA

MUSKAT - MUSCAT

P E K İN - B E IJIN G

S EU L - SEO UL

ŞA M - D A M A S C U S

GSA: Sunrise Travel and

GSA: E&M Air Service Co. Ltd.

Tourism LLC P.O. Box 884 Wadi-Kabir 117 Muscat SULTANATE OF OMAN S/R Tel: (968) 2447847024475030

W103, Kempinski Çenter, 50 Liang Ma Qiao Road, 100016, Beijing P.R. CHİNA Tel: (86-10) 64651867-70 bjssales@thy.com

Abu Faddel Elmurady Str. 32 Damascus SYRIA S/Tel: (963-11) 22122632457277

M Ü N İH - M U N IC H

PRAG - PRAGUE

Bahnhofsplatzl (Eingang Bayerstrasse) 80335 Munich GERMANY S/Tel: (49-089) 51410931-32 R/Tel: (49-089) 51410920-25 muc@tkgermany.com

Vaclavske Namesti 19/3, Praha 1 Prague CZECH REBUBLIC Tel: (420) 234 708 708-715 info@turkishairlines.cz prg.sales@turkishairlines.cz

603/16 Barrack St. 2000 Sydney, NSW, AUSTRALIA Tel: (612) 92998400 (3 Lines) turkair@turkishairlines.com.au

S İD N E Y - SYD N E Y

NEW YO R K

P R İŞ T İN A - P R IS T IN A

S IM F E R O P O L

John F. Kennedy International Airport Terminal One Jamaica 11430 New York USA S/Tel: (1-718) 7512601-7512618 Local S/R Tel: (516) 2475402 Toll free no: 1-800-8748875 passengerservices@tknyc .com info@tknyc.com

Bob Doll Str. O.T.Perparimi Nr: 45 Prishtine Tel: (381-38) 247711-247696 GSA: AMK International Lidhja E Pejes-Drini Ibardhe Str. No: 45 Pristina KOSOVA Tel: (381 -38) 502052-55 thytz@pm.ipko.net

Simferopol Airport Crimea, 95491 Simferopol UKRAINE S/R Tel: (380) 652248163 turkish@pop.cris.net

N İC E

Riga Airport 3rd Floor, Riga 10053 LV LATVIA Tel: (37) 17359444 / 17359445 sales@turkishairlines.lv

RİGA

Aeroport Nice, Cote D'Azur Terminal 1 06281 Nice Cedex 3 FRANCE S/Tel: (33-4) 93214479 (3 Lines) nice@turkishairlines.fr N Ü R N BE R G - N U R EM B ER G

Fluggast Terminal, Flughafen Strasse 100, 90411 Nuremberg GERMANY R/Tel: (49-911) 9297212-14/16 S/Tel: (49-911) 9372011/12 thynue@t-online.de ODESSA

Pushkinskaya 19/17 Odessa UKRAINE Tel: (380-482) 347906-08 thy_odstztk@farlep.net

R İYA D - R IY A D H

King Faisal Foundation, P.O. Box 25194, 11466 Riyadh SAUDI ARABIA Tel: (966-1) 4631600-4632087 turkishairlines@sol,net, sa ROMA - ROME

Piazza Della Republica 55 00185 Rome ITALY S/Tel: (39-06) 4873368 R/Tel: (39-06) 4828349 roma@turkishairlines.it R OSTOV

OSAKA

Kansai International Airport, Room 0220, Airlines Office-North 2F 1, Senshu -kuko Kita, Izumisano-shi, Osaka 549-0001 JAPAN Tel: (+81) 72-456-5287 kansai@turkishairlines.co.jp

164 SKYLİFE 1 /2 0 0 7

904 Seoul Çenter Building, 5GA Sokong-Ro, Jung-Gu Seoul KOREA S/Tel: (822) 7570280 R/TEL: (822) 7777055 seltztkl ©kornet.net

Sholokhova Prst. 270/1 (İn the building of the New Air Terminal) 2nd Floor, 344066 Rostov-on-Don RUSSIAN FEDERATION Tel: (7-863) 2688231 rovkztk@rambler. ru

OSLO

S A N ’A GSA: Universal Travel & Tourism

Gardermoen International Airport Departure Hail, 2061, Oslo NORVVAY S/Tel: (47) 648 20 530 (4 hat/lines) R/Tel: (47) 648 20 531

P.O.Box: 18266, 60, Meters Road San’a YEMEN Tel: (967) 1 445970 (4 hat / lines) iktk@universalyemen.com

PA RİS

SARA YB O SN A - SARA JEVO

58 Rue La Boetie 75008 Paris FRANCE Tel: (33-1) 56693350 paris@turkishairlines.fr

Ulica Kulovica Br, 5 Sarajevo BOSNIA & HERZEGOVINA S/R Tel: (387-33) 212 938666092-206241

S İN G A P U R - SİN G A PO RE

150 Beach Road 15-04 Gateavvay VVest 189720 SİNGAPORE Tel: (65) 67324556-67324557 sales@thy.com.sg

GSA:

Noura VVİngs Tourism Travel Tajheez, Monatabi Str. Damascus SYRIA Tel: (963-11) 44685032/33 Ş A NG AY - S H A N G H A I

RM 342, Shanghai Centre, 1376 VVest Nanjing Road 200040 Shanghai, P.R. CHİNA S/R Tel: (86-21) 3222002262798392 shasales@thy.com Ş İK A G O - C H İC A G O

625 North Michigan Avenue, Süite 1400 Illinois 60611 Chicago USA Tel: (312) 9437858 (8 Lines) info@tkchi.com TA H R A N - TE H R A N

Saborna Str. No:11-A Sofia BULGARIA Tel: (359-2) 9883596-9874220 thy-sof-sat@medicom.bg

Ostad Motahari Avenue No: 239 Tehran IRAN S/R Tel: (98-21) 88737464 / 88748450-1 / 88737381/82-5 info@fhy.ir

S T . PETE R S B U R G

T A IP E I

17 Startovaya Str. Airport Comp. Pulkova 2, Central Terminal, Office 241,196210 St. Petersburg RUSSIAN FEDERATION Tel: (7-812) 3318967 / 3318968

GSA: Golden Foundation Tours Corp. 8/F, 134 Chung Hsiao E. Road Sec. 4 Taipei TAIVVAN R.O.C. Tel: (886) 227733266 alan@gftours.com,tw

SOFYA - SO FIA

S T O C K H O LM

TR A B LU S - T R İP O L İ

Tegner gatan 3211359 Stockholm SWEDEN Tel: (46-8) 218534/35 tksales@telia.com turkishairlines@telia.com

GSPLAJ P.O. Box 4565, Elfateh Tovver, 16th Floor Office Nr: 161 Tripoli LİBYA S/R Tel: (218-21) 3351352/53 thytip@yahoo.com

S TR A ZB U R G STR A SBO UR G

TAŞKENT - TASHKENT

2 Allee De La Robertsau 67000 Strasbourg FRANCE R/Tel: (33-3) 88521413 thy.strasbourg@fr.oleane.com S TU TT G A R T

Lautenschlager Str. 20, 70173 Stuttgart GERMANY S/R Tel: (49-711) 2258222 / 7 lines thystr@t-online.de GSA: Noura Wings Tourism TravelTajheez.Monatabi Str. Damascus SYRIA Tel: (963-11) 44685032/33

Navaiy Cad. No: 11/A Tashkent UZBEKISTAN Tel: (998-71) 1367989/90/92 thytasmng@sarkor.uz T E B R İZ - T A B R IZ

Tabriz International Airport Turkish Airlines Tabriz IRAN Tel: (98-411) 2670151-5 tbkzfk@thy.ir / tbzsales@thy.ir TE L AVİV

Hayarkon Str. No: 78, 63432 Tel Aviv ISRAEL Tel: (972-3) 5172333-35 sales@turkish.co.il


ii^ ic r u w

z L t

7 7 1 . . .

Kuruluşundan bu yana 100 binlerce öğrenci FEM Dershaneleri'nde

H ŞSA A O YA -Ö S-N CA -l.K SS O Z-IY

eğitim gördü ve düşlerindeki üniversitelere yerleştiler. Ve şimdi en seçkin özel kurum larda ve kam u kuruluşlarında ülkemize gururla hizm et ediyorlar. Onlarla duyduğum uz onur ve sevinci sizlerle paylaşıyoruz.

w w w .fe m .c o m .tr

2 0 0 6 Ö SS'de İlk 1 0 0 'd e 121 FEM 'li 21 yılda 2 0 T ü rkiye Şam piyonluğu


& RESERVATION INFORMATION

& REZERVASYON DANIŞMA

T İF L İS - T B IL IS I

ZA G R EB

147, David Agmashenebeli Avenue Tbilisi GEORGIA S/R Tel: (99532) 959022-940703 thytbs@access.sanet.ge

Jurisiceva 12, 10000 Zagreb CROATIA Tel: (385-1) 4921854/55 turkish-airi ines@zg.htnet.hr

TİR A N - T İR A N A

Z Ü R İH - Z Ü R İC H

Kam Int. S.H. P.K., Tirana Int. Hotel, Business Hail Skanderbeg Square Tirana ALBANIA Tel: (355-4) 234902-240964 thytia@icc-al.org

Talstrasse 58-8001 Zürich SVVITZERLAND R/Tel (41-1) 2252323 zrhtk@bluewin.ch

TO KYO

Toranomon Rapport, 4th Floor, 16-6 Toranomon 1-chom, Minato-Ku 105-0001 Tokyo JAPAN R/Tel: (81-3) 52511551 S/Tel: (81-3) 52511511 sales@turkishairlines.co.jp TO R O N TO GSA: Stellar Travel Inc. 100

University Ave. Süite 100 Toronto ON M5J 1 V6 CANADA Tel: (416) 596-6886 info@thycanada.com TU N U S - T U N IS

Complexe Hotei El MechtelBloc Ctkd Blvd. ûuled Haffouz, 1 ler Etage 1005 El Omrane Tunis TUNISIA S/R Tel: (216-71) 787033-786473 turkish.airlines@planet.tn Ü S K Ü P - S K O PJE

Dame Gruev 3/2 Skopje MACEDONIA Tel: (389-2) 3117214-31161493148670 thyskp@yahoo.com VARŞOVA - W ARSAW

Al Jerozolimskie 123, Millennium Plaza, IX Floor 02-017 VVarsavv POLAND Tel: (4822) 5297700/01 director@turkish.pl V E N E D İK - V E N IC E

Rome S/R Tel: (39-06) 4873368 / 4819535 / 4828349 roma@turkishairlines.it Milan S/R Tel: (39-02) 72008078 / 8056051 mxp@turkishairiines.it

0

Acentası, İnönü Cad. No: 16 Karahan Otel Girişi Tel: (466) 2121800 B A LIK E S İR GSA: Konak Arda Turizm

Çavuşoğlu Turizm ve Seyahat Acentası, Gazi Cad. Kesim Işhanı, No: 22 Kat: 3 Tel: (364) 2243928 cavusoğlutur@ttnet. net.tr

Seyahat Acentası, Eski Kuyumcular Mah. Çavuş Sok. İnal Apt. No: 15/1 Tel: (266) 2424462-2398575 konak.arda.tours@superonline.com

S/Tel: (252) 7925395 R/Tel: 444 0 849 aturut@thy.com

B A TM A N GSA: Bat-Air Turizm ve Sey. U ç u ş H a ttı F lig h t L in e

■ iç Bürolar D om estic O ffices ADA N A

Şakirpaşa Havalimanı Kargo Terminali 01010 Seyhan Tel: (322)4332121-4331052-4359175 byilmazturk@thy.com A D IY A M A N GSA: İnandı Turizm ve Seyahat

Acentası, Atatürk Cad. No: 10/A Tel: (416) 2161436/37/38/39 inanditurizm@mynet.com AĞRI GSA: Ağrı Mefser Turizm

Vali Konağı Cad. No: 1 Tel: (472) 2159297-2151371 AKSA R A Y GSA: Aksaray Turizm ve

Seyahat Acentası Lise Karşısı, Kütüphane Sok. D: 2 Tel: (382) 2132332-2127509 AM A SYA GSA: Ayşafak Air Turizm

Seyahat Acentası, Hacı llyas Mah. Yeniyol Cad. Saatçi Apt. No: 112/1 Tel: (358) 2122228 thyamasya@ttnet.net.tr A N K A RA

Atatürk Bulvan No: 154 Kavaklıdere S/Tel: (312) 4280200 (5 Lines) R/Tel: 444 0 849 abayka@thy.com AN TA K Y A GSA: Ant-Tur Antakya Turizm

ve Seyahat Acentası İnönü Cad. Rana Apt 15/D Tel: (326) 2149497-2160150

Y E N İ D E LH İ - NEW D E LH İ

166 SKYLİFE 1 /2 0 0 7

ÇORUM GSA:

D A LA M A N

444 0 849

V İY A N A - V IE N N A

Operngasse 3 A-1010 Wien AUSTRIA S/R Tel: (43-1) 5862024 office@thy.at

A R TV İN GSA: Turhunt Turizm Seyahat

Ace. Meydan Mah. Yeni Belediye Karşısı No: 22 S/R Tel: (488) 2139149-2139200

D E N İZ L İ

İstiklal Cad. No: 27/B S/Tel: (258) 2648661-2648671 R/Tel: 444 0 849 D İY A R B A K IR

B İN G Ö L GSA: Tütünen Turizm ve

Sey.Acentası Yenişehir Mah. Genç Cad. Polat İş Hanı Kat: 4 No: 4 Tel: (426) 2135767

Sivil Havaalanı Terminal Binası Bağlar S/Tel: (412) 2355714 R/Tel: (412) 2368960-61 E D R E M İT

Acentası Nato Cad. Vakıflar Işhanı No: 1 Tel: (434) 2260707

DHMİ Körfez Havaalanı, Edremit Tel: (266) 3761399 S/R Tel: (224) 2211167 bursasatis@thy.com

B İT L İS GSA: Öztaç Turizm Seyahat

BODRUM

ELA ZIĞ

Kıbrıs Şehitleri Cad., Oasis Kültür ve Eğlence Merkezi, (Gümbet Kavşağı Karşısı) No: 8217/2 S/Tel: (252) 3171203/04 R/Tel: 444 0 849 Bodrum Milas Havalimanı / Airport Tel: (252) 5230129-5230132 bodistmd@thy.com

Nailbey Mah. Vali Fahribey Cad. No: 39 S/Tel: (424) 2181576-2182300 R/Tel: 444 0 849 ezstk@ttnet.net.tr

BURSA

Acentası, Kızılay Mah. Süleyman Demirel İş Merkezi No: 4 Tel: (446) 2146784 THY Tel: (446) 2262114

Stadyum Cad. Ulusoy Apt, No: 22 S/Tel: (224) 25427282542778-2543427 R/Tel: 444 0 849 bursasatis@thy.com. C İH A N B E Y L İ GSA: Vatan Turizm Seyahat Acentesi

Ankara Cad.Ayvaz Pasajı No:41 Cihanbeyli KONYA Tel:(332) 6732306 ÇANAKKALE GSA: Sudalar Turizm ve

Tic. A.Ş, Anatartalar Oteli İskele Meydanı Tel: (286) 2123366

E R ZİN C A N GSA: Polat Turizm ve Sey.

E R ZU R U M

Caferiye Mah. Cumhuriyet Cad. Eren İş Merkezi No: 88/3 Tel: (442) 2136718-19 R/Tel: 444 0 849 G A Z İA N T E P

Atatürk Bulvarı No: 30/B S/Tel: (342) 2301563/64 R^Tel: 444 0 849 gztsatis@thy.com G İR E S U N GSA: Çotanak Turizm

Seyahat Acentası Atatürk Bulvarı No: 9/A Tel: (454) 2124880-2162890

ÇORLU

GSA: Interglobe Air Transport

A N TA LYA

Thapar House 1st floor No: 124 Janpath New Delhi INDIA R/Tel: (91 11) 43513230-35 S/Tel: (91 11) 43513236-40 del.tkres@interglobe.com

Konyaaltı Cad. Antmarin İş Merkezi No: 24 (Telsim yanı) S/Tel: (242) 2434383 pbx R/Tel: 444 0 849 aytsatmd@thy.com

GSA: Trakya Turizm ve Seyahat Acentası Çorlu Belediye Karşısı İş Merkezi No: 9 TEKİRDAĞ Tel: (282) 6530477/78

HAKKARİ GSA: Oğuzkurt

Turizm Sey.Acentası, Bulvar Cad. Oğuzkurt Apt. Kat: 1 Tel: (438) 2115257


7 0 Y IL İNDİRİMDEN SONRA

229

t d p a

C e p T elefonu y U zm anı

YTL PEŞİN

7 0 YTL İNDİRİMDEN SONRA

539

YTL

PEŞİN

7 0 YTL İNDİRİMDEN SONRA

669

w w w .te lp a .c o m

YTL PEŞİN

7 0 YTL İNDİRİMDEN SONRA

729

YTL PEŞİN


& RESERVATION INFORMATION

& REZERVASYON DANIŞMA

İĞ D IR GSA:

Eger Turizm Sey. Acentası Belediye Parkı Karşısı No: 179 Tel: (476) 2279435/3231

KAYSERİ

M A R M A R İS

Gevher Nesibe Mah. Tekin Sok. Hukuk Plaza Altı No: 6/C Kocasinan S/Tel: (352) 2223858 R/Tel: 444 0 849 kayserisatis@thy.com

Atatürk Cad. No: 26/B Tel: (252) 4123751/52 R/Tel: 444 0 849 marmarissatis@thy.com

K IR K L A R E L İ GSA: Korur Turizm ve

Kamiloğlu Sitesi Atatürk Bulvarı İstasyon Cad. No: 127 S/Tel: (436) 2128682/83

İS K E N D E R U N GSA: Rende Tia Tour Sey. Acentası, Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kilise Dükkanları No: 21/B Tei: (326) 6138383-6134294 tiatur@superonline.oom

Seyahat Acentası, Karakaş Mah. Karakaş Bey Sok. No: 14 Tel: (288) 2122066

İS TA N B U L

GSA: ÇavuşoğluTurizm ve Sey.

Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcılığı (İç) Cumhuriyet Cad. No: 199-201 Kat: 3, Elmadağ, Harbiye S/Tel: (212) 2250556 R/Tel: 444 0 849 Satış Büroları - Sales Offices

Acentası, Atatürk Cad. Tüccarlar Işhanı No:7/2 Tel: (386) 2121172-2121718 m.inal@kaynet.net

1. K adıköy S atış M üdürlüğü

Acentesi Hükümet Konağı Karşısı No: 31 Kızıltepe MARDİN Tel: (482) 3125086

2. Taksim S atış M üdürlüğü

Cumhuriyet Cad., Gezi Dükkanları No: 7 Taksim Tel: (212) 2521106 (6 Lines) R/Tel: 444 0 849 3. H arbiye S atış M üdürlüğü

GSA: Bilem Turizm Seyahat

KONYA

Mevlana Cad. No: 9 Kat: 1/106 S/Tel: (332) 3512000-3512032 R/Tel: 444 0 849 K U ŞA D A S I GSA: Osman Turizm Seyahat

Acentası Sağlık Cad. Akdaş Apt. No: 63 AYDIN Tel: (256) 6144205-6149382

4. G enel Yön etim S atış

GSA: Orhangazi Yıldız Seyahat Acentesi Atatürk Cad. Emniyet Sok. No: 10/B Kulu KONYA Tel: (332) 6416710

Yeşilköy S/Tel: (212) 4636363 Ext.3111 -3119

TATVAN GSA: Öztaç Turizm Seyahat Acentesi Veniçarşı No: 68 TATVAN BİTLİS Tel: (424) 8279910

GSA: Argeus Turizm Seyahat Acentası, 350 Evler Türbe Sok. No: 4 NEVŞEHİR Tel: (384) 2142800

TE K İR D A Ğ GSA: Trakya Turizm ve Seyahat Acentası, Orta Cami Mah. Hükümet Cad. Belediye İş Merkezi K:1 D: 1 104 Tel: (282) 2618438

N İĞ D E K IZ IL T E P E

Cumhuriyet Cad. No: 199-201 Kat: 3 Elmadağ Tel: (212) 2250556 (6 Lines) R/Tel: 444 0 849 harbiyesatis@thy.com Bürosu

Acentası Ankara Cad. Çavuşoğlu Sok. No: 1/B Şereflikoçhisar Ankara Tel: (312) 6872383 unsalinaltekin@ttnet.net.tr

N E VŞ E H İR K IR Ş E H İR

Recep Peker Cad. No: 27 Kızıltoprak Tel: (216) 4184486 R/Tel: 444 0 849

M UŞ GSA: Nurevsan

Ş E R E FL İK O Ç H İS A R GSA: Çavuşoğlu Turizm Seyahat

GSA: Sobek Turizm Sey. Acentası, İstasyon Cad. No: 67 Tel: (388) 2132117-2321507 ORDU GSA: Çotanak Turizm Sey.

Acentası, Şarkiye Mah. Belediye Sarayı Altı, No: 1/A Tel: (452) 2252054 O S M A N İY E GSA: Osair Turizm Seyahat

Acentası, Alibeyli Mah. Orgeneral Cevdet Sunay Cad. Şehitlik Karşısı, Sarıkatipoğlu Pasajı, No: 2 ADANA Tel: (328) 8149229-8133404

TO K A T GSA: Ay Şafak Air Turizm

Seyahat Acentası Gaziosmanpaşa Bulvarı Akyıldız Apt. No: 206/4 Tel: (356) 2147254 ay-safakair@ttnet.net.tr TR A B ZO N

Trabzon Havalimanı Tel: (462) 3256738 - 3257536 UŞAK GSA: Vatan Seyahat Acentası

Durak Mah. Fatih Cad. No: 12/A Tel: (276) 2152033-2125129

KULU SAKARYA GSA: Sakarya Turizm

ÜRG Ü P GSA: Argeus Turizm Seyahat

Uzunçarşı No: 1 Kat: 2, Adapazarı Tel: (264) 2749688

Acentesi İstiklal Cad. No: 13 Ürgüp NEVŞEHİR Tel: (384) 3414688

SAMSUN

VAN

Kazımpaşa Cad. No: 18/A S/Tel: (362) 4352330 R/Tel: 444 0 849

Kazım Karabekir Cad. Serhat İş Merkezi Altı No: 1-2 Van Tel: (432) 2155353/2155354 R/Tel: 444 0 849 vansatis@thy.com

GSA: S a b ih a G ö kçen H avalim anı Kurtköy S/Tel: 5855850/51,52,53

K Ü TA H YA GSA: Serhat Turizm Seyahat

İZ M İR

Acentası Atatürk Bulvarı Arel Apt. No: 29/1 Tel: (274) 2123041

Halit Ziya Bulvarı No: 65 Çankaya S/Tel: (232) 4841220 (5 Lines) R/Tel: 444 0 849 cozteican@thy.com KAHRAM ANM ARAŞ GSA: Döngel Turizm Sey. Acen., Trabzon Cad. No: 66/A Tel: (344) 2234181-2254037

M A LATYA

Kanalboyu Cad. No: 10 Orduevi Karşısı S/Tel: (422) 3248001 -3248008 R/Tel: 444 0 849 mlztztk@ttnet.net

Acentası, Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet Cad. Erdef Oteli Altı, No: 2 Tel: (484) 2237574 - 2237584 SİVAS

KA R A M A N

GSA: Yoltur Seyahat Acentası

GSA: Cicitur Seyahat

Anafartalar Mah. Gaziosmanpaşa Cad, Merkez Işhanı No: 54/13 Tel: (236) 2346311-2386649

GSA: Sivas Turizm Seyahat Acentası İstasyon Cad. 50. Yıl Sitesi No: 7-8 Tel: (346) 2211147-2244624 sivas@sivasturizm.com.tr

M A R D İN GSA: Bilen Turizm

Ş A N L IU R FA GSA: Kaliru Turizm Seyahat

ve Seyahat Acentası Karayolları Karşısı Yenişehir Tel: (482) 2133773-74

Acentası, Sarayönü Cad. No: 74/A Köprübaşı Tel: (414) 2153344-2154548

M A N İS A

Acentası Haşan Ali Yücel Cad. Güzelzade Apt. No: 55 Tel: (338) 2120680-2142488 KARS GSA: Sınır Turizm ve Sey.

Acentası, Atatürk Cad. No: 80 Tel: (474) 2123838/39/40 168 S K Y L İF E 1 /2 0 0 7

S İİR T GSA: Bat-Air Turizm Sey.

YALOVA GSA: Oba Turizm ve Seyahat

Acentası Huzur Sok. Balkan Işhanı 19/B Tel: (226) 8141342 Y O ZG A T GSA: Çavuşoğlu Turizm Sey. Acentası, Lise Cad. Vali Konağı Yanı, No: 49 Tel: (354) 2129193 (4 Lines) binaltekin@turk. net R : Rezervasyon / Reservation S : Bilet Satış / Ticket Sales GSA : Genel Satış Acentası

QgP)0[-gl SgIgs Agency


Daha fazla oyun, daha fazla eğlence, daha fazla performans isteyenler için, Core2 Ouo işlemciyle donatılmış yüksek performanslı ve dünyada b ir başka eşi ve benzeri olmayan Dell XPS teknolojisine sahip dizüstü bilgisayarlar şimdi Türkiye'de...*

XPS MI 710

XPS MI 210

Dell™ Inspiron™ XPS M12101.66 VGA I n t e P C ore Ouo iş lem ci T2300E

XPS M2010

Dell™ Inspiron™ XPS M2010KE11

Dell™ Inspiron™ XPS M1710 RG11

Dell™ Inspiron™ XPS M1210 DC11

In te l ‘ C ore2D uo İş lem ci T 72 00

Intel- ' Core2Duo İş lem ci T 56 00

Dell™ Inspiron™ XPS M2010 KE12

In t e l- Core2Duo İşlem ci T 56 00

In t e ^ C ore2D uo İş lem ci T 72 00

(1.66G Hz, 2 M B L2 cache, 6 6 7 M h z. FSB)

(1.83G Hz, 2M B L2 cache. 66 7 M hz. FSB)

(2.0GHz, 4M B L2 cache, 66 7 M hz. FSB)

(1 83GH z. 2M B L2 cache, 6 6 7 M hz. FSB)

(2.0G H z, 4 M B L2 cache, 6 6 7 M hz. FSB)

W M o w s ® X P H o m e Türkçe

W indow s® X P H om e Türkçe

W indow s(‘' XP Pro İngilizce

W in do w s^ XP M e d ia Ç enter İngilizce

W indow sf ‘ X P M ed ia Ç enter İngilizce

1 2 .1 'W XGA TFT Parlak LCD

12 .1‘ W XGA TFT Parlak LCD

ir W U X G A T F T Parlak LCD

20 .1 “ W SXG A TFT Parlak LCD ekran

2 0 T W SXGA T R Parlak LCD ekran

(1280x800 Çözünürlük)

(12 8 0 x 8 0 0 Çözünürlük)

(19 2 0 x 12 0 0 Çözünürlük)

(1 6 8 0 x 1 0 5 0 Çözünürlük)

(1 6 8 0 x 1050 Çözünürlük)

10 24 M B D D R2 53 3 M h z

10 24 M B D D R 2 667M h z

10 24 M B D D R2 533M h z

20 48 M B D DR2 66 7M h z

2 0 4 8 M B D D R2 66 7M h z

80GB 5 4 0 0 rp m SATA sabit disk

120GB 54 00 rp m SATA sabit disk

120GB 54 00 rp m SATA sabit disk

120GB 54 00 rp m SATA sabit disk

240G B 54 00 rp m SATA sabit disk

N vid ia® Geforce Go 7 4 00

N v id ia » Geforce Go 7 4 0 0

N v id ia * Geforce 7900G S D DR3

ATI M O B ILITY™ R adeon™ X 1 80 0

ATI MOBILITY™' R adeon™ X 1 80 0

25 6M B Ekran Kartı

25 6M B Ekran Kartı

25 6M B Ekran Kartı

25 6M B Ekran Kartı

25 6M B Ekran Kartı

D VD -R W Sürücü, Bluetoottı

D VD -R W Sürücü. Bluetooth

D V D -R W Sürücü. Bluetooth

D VD -R W Sürücü, Bluetooth

D VD -R W Sürücü, Bluetooth

1.88

1.88

3.9 9 kg / 2 yıl garantili

8.2kg / 2 yıl garantili

8.2kg / 2 yıl garantili

1.3

kg / 2 yıl garantili MEGAPİKSEL W EBCAM

1.3

kg / 2 yıl garantili

1.3

MEGAPİKSEL VVEBCAM

M EGAPİKSEL VVEBCAM

4 Tuşlu Bluetooth M ouse (XPS)

«M KONT BİLİŞİM Ürün özellik ve fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar

Olabilecek baskı ve yazım hataları bağlayın değildir Ürünler 2 yıl garantilidir Ürün görselleri örnek olması amacı ile konulmuştur. Fiyatlar, tavsiye edilen son kullanıcı fiyatlarıdır * KAMPANYAMIZ ÛRÛN STOKLARIYLA SINIRLIDIR

1.3

MEGAPİKSEL VVEBCAM

4 Tuşlu Bluetooth M ouse (XPS)

*JL

v'

bonus

Cali Çenter

10taksit

0216 444 KONT (56 68) www.kont.com.tr

K O IM T


BİLGİ İNFO

■ Sayın Y olcularım ız,

D o not!

Yapmayın! UÇAK İÇERİSİNDE, İNİŞTE, KALKIŞTA VE TÜM UÇUŞ BOYUNCA KULLANILMASI, AYRICA AÇIK BIRAKILMASI YASAK CİHAZLAR EOUIPMENT VVHİCH İT IS FORBIDDEN TO USE OR TURN ON DURİNG TAKE-OFF OR LANDING, AND THROUGHOUT THE FLİGHT

Cep telefonları uçağın uçuş aletlerini olumsuz yönde etkilemekte ve uçuş emniyetini tehdit etmektedir. Uçaklarımızda uçuş emniyeti ve can güvenliği açısından cep telefonlarının kapalı tutulması gerekmektedir. S a y ın Y o lc u la r ım ız ,

Uçuş emniyeti için inişte, kalkışta ve kemer ikaz ışıkları yanarken; kaset çalar, elektronik oyunlar, taşınabilir bilgisayar, disk çalar, radyo ve televizyon alıcıları, taşınabilir video aletleri, DVD, VCD ve benzeri batarya ile çalışan elektronik ve elektrikli aletler kullanılamaz. Uçak içinde tüm uçuş boyunca; radyo ve telsiz vericileri, taşınabilir telefonlar, uzaktan kumandalı oyuncaklar ve elektromanyetik dalga yayan tüm aletlerin kullanılması yasaktır. S a y ın Y o lc u la r ım ız ,

Tüm uçuş boyunca, lütfen sigara, pipo, puro ve sigarillo içmeyiniz.

ÜZERİNİZDE VE EL BAGAJINIZDA TAŞIMAYINIZ! DO NOT CARRY ON YOUR PERSON AND İN YOUR CABIN BAGGAGE!

170 S K Y L İF E 1 /2 0 0 7

BAVULUNUZDA VE EL BAGAJINIZDA RİSK TAŞIMAYIN! DO NOT CARRY RİSK İN YOUR CABIN AND CHECKED BAGGAGE!

■ D e a r P assengers, Mobile phones interfere vvith the flight instruments and have a negative effect on flight safety. Therefore they must be svvitched off during the entire flight to provide personal and aircraft safety. Ladies and Gentlemen, The operation of the follovving items is forbidden during take off, landing and vvhen the seat belt sign is on: Casette players, electronic games, portable computers, compact disc players, radio and TV receivers, portable video equipment, DVD, VCD or similar battery povvered electrical and electronic equipment. The operation of the follovving items is forbidden during the entire flight: Radio and TV transmitter, portable phones, vvalky taikies, remote controlled toys, or any other electronic equipment transmitting electromagnetic vvaves. Ladies and Gentlemen Piease refrain from smoking cigarettes, pipes and cigars during the flight.

AMERİKA SEFERLERİNDE ÇAKMAK, KİBRİT VE BENZERİ TUTUŞTURUCULARI ÜZERİNİZDE. EL BAGAJINIZDA VE BAVULUNUZDA TAŞIMANIZ KESİN LİK LE YASAKTIR. FOR U.S. FLİGHTS. İT IS STR IC TLY FORBİDDEN TO CARRY LIGMTERS AND MATCHES ON YOUR PERSON. İN YOUR CABIN AND CHECKED BAGGAGE.


Türkiye'nin markası Dem irDöküm 50 ülkeye yaptığı ihracat ile dünyayı ısıtıyor


Türk Hava Yolları Bilgi Turkish Airlines

■ In fa n t P a s s e n g e rs

Info ■ B e b e k le r için Bebek maması, THY dış hat uçuşlarında "Özel Yemek Talepleri" kapsamındadır. Talep, rezervasyon sırasında ve tarifeli kalkış saatinden en az 24 saat önce yapılmalıdır. Cam kavanoz içinde yüklenen mamalar, sebzeli ve meyveli olmak üzere iki çeşittir. Kabin girişinde, sağ, sol veya orta sıra koltukların önünde sadece düz uçuş sırasında duvara monte edilebilen pusetleri kullanmak için, yer numaranızı alırken, bebeğinizin olduğunu ve önde oturmanız hususunu hatırlatmalısınız. Bebeğin altını değiştirmek için, kabindeki koltuklar yerine, bu işlemi kolaylaştıran özel modifikasyonlu tuvaletleri denemenizi tavsiye ediyoruz.

■ H asta ve h a m ile y o lc u la r için Hasta yolcu için bilet alınırken 'Hasta Yolcu Formu' düzenlenerek bilet kapağına mutlaka iliştirilmesi gerekir. Hasta yolcunun uçması için hastalık türünü belirten ve bu hastalığın uçak yolculuğuna engel teşkil etmeyeceğine dair bir doktor raporu gereklidir. Bu raporun tarihi 10 günden eski olamaz. Hasta yolcu, beraberinde doktor raporu getiremezse, DHMİ Genel Müdürlüğü İşletme Hekimliği Meydan Doktoru'ndan uçabileceğine dair onay alınır. Bakıma muhtaç hasta olan yolcu beraberinde 172 SKYLİFE 1 /2 0 0 7

refakatçi getirmezse uçurulmaz. 7 ayını (28 hafta) bitirmiş hamile yolcunun kendi doktorundan veya DHMİ Genel Müdürlüğü İşletme Hekimliği Meydan Doktoru'ndan aldığı “uçakla seyahatinde sakınca yoktur” ibaresi bulunan raporu ile uçuşuna müsaade edilir. Bu raporun tarihi yedi günden eski olamaz.

■ E vcil h a yva n la r iç in Uçak kabininde evcil hayvan taşınması için rezervasyon yapılması gerekir. Evcil hayvan, yolcu tarafından getirilen uygun özel bir kafes, kutu ya da çanta içerisinde kabine alınır. Yolcu tarafından getirilen Ortaklık standartlarına uymayan muhafazalar kabul edilmez. Kabine alınacak evcil hayvanın geçerli bir sağlık belgesi, kimlik cüzdanı, aşı kağıdı yolcu beraberinde mevcut olmalıdır. Evcil hayvanlar kabinde oldukları süre içinde bulundukları muhafazalarından çıkartılamazlar ve muhafazalar sahiplerinin oturdukları koltukların önünde kabin içindeki gidiş ve gelişe engel olmayacak şekilde yerleştirilir. Yolcu kabininde taşınması mümkün olmayan ve yolcu beraberinde seyahat eden evcil hayvanlar ise, yolcu tarafından gerekli şartlara uygun muhafazaların içinde, kargo kompartmanında taşınır.

Baby food is available if reçuested in advance under THY's Special Dietary Requests for internationai flights. The request must be submitted at the time of booking and at least 24 hours in advance of scheduled fiight departure time. Baby foods are in giass jars and available in two varieties: vegetable and fruit. To use the cribs, vvhich can be hung only vvhile the aircraft is cruising on the walls at the entrance to the cabin in front of the right, left and Central rows of seats, you must specify that you have an infant vvith you at check-in so that you can be placed in the front row of seats. To change your baby's nappy vve suggest that you try using the specially moditied lavatories vvhich facilitate this task, rather than the cabin seats. ■ S ick P a s s e n g e rs a n d e x p e c ta n t m o th e rs When purchasing their ticket sick passengers should fiil in a Sick Passenger Form, vvhich must be attached to the cover of the ticket. A doctor's report specifying the nature of the illness from vvhich the passenger is suffering and declaring that there are no reasons why the person concerned should not fly is also required. This report must not be dated more than 10 days prior to the fiight date. İf the sick passenger is unable to submit a medical report, then the State Airports Administration Medical Office will consult the passenger's physician

for confirmation that the passenger is fit to fly. Passenger vvhose illness is severe enough to require çare cannot fly unaccompanied. Pregnant passengers in the 7th month (28th week) or more of pregnancy will only be permitted to fly vvith a statement from their own doctor or the State Airports Administration Medical Office declaring that air travel poses no risks for them. This report must be no more than seven days old on the day of the fiight. m D o m e s tic p e ts Fteservations are required for domestic pets. Passengers may carry domestic pets in the cabin only if they are in cages vvhich meet airiine specifications. Domestic animals flying in the passenger cabin must possess a vaiid and up-todate record of health and vaccination. While on the aircraft domestic pets may not be allovved out of their carrying containers, vvhich must be placed in front of the ovvner's seat so as not to obstruct movement vvithin the cabin. Domestic pets accompanying passengers and vvhich cannot be carried in the cabin can be carried in the hold in appropriate containers supplied by their ovvners.


B i r v e r i p b in a l m a y ı h iç d ü ş le d in iz m i? T ü rkiye ’nin lider internet sitelerindeki kullanıcılar yüksek sosyo-ekonom ik seviyeleriyle ürünlerim iz için en doğru hedef kitleyi oluşturuyorlar. % 76’sı üniversite ya da üstü eğitim e sahip, % 50’si otom obil sahibi, % 55’i ücretli çalışan, % 1 2’si kendi işini yapan tüketiciler, internete evden ve işyerinden bağlanıyorlar.

İşte bu kullanıcılar reklamlarınızı sadece kliklemiyorlar, satın da alıyorlar. Reklamlarınızı ekonomik ücretlerle yayınlayın, büyük kazanın!

I :

A Dnet

Nasıl reklam verebilirsiniz? R e k la m ın ız ı A D n e t sitesin de kolayca ke ndiniz oluşturun. Türkiye’de ilk ve tek günlük ödem e sistemi ile reklam ınız seçtiğiniz s a yfalard a 2 4 s a a t kesintisiz ya yın lan sın .

S S İS D oğan

- M

illiy e !

om tr

b

e

d

i i m

C M

İM

Ü D 1

w

w

w

0 2 1 2

b ig p a r a

^

a

,

r in

p

4 7 8

,

t

c o

0 6

A zbüz

m

m

,

t r

3 8

a m

a *


Türk Hava Yolları vvebsitesi

S iz i in te r n e tte n u ç u r u y o r u z ! VVe’ll f l y y o u o n lin e !

Turkish Airlines’ vvebsite w w w .th y.co m

www.thy.com

Uçuşunuzu planlayabilirsiniz. You can plan your flight.

Ayrıca interneti kullanarak: Using the internet you can:

111

I #

Rezervasyonunuzu yapabilirsiniz.

k

You can make your reservation.

Farklı ödeme seçenekleriyle biletinizi satın alabilirsiniz. (kredi kartı, EFT/Havale, web bankacılığı)

You can purchase your ticke t by the payment method of your choice.

M

(credit card, EFT/transfer, internet banking)

Kalkış varış bilgilerini gözden geçirebilirsiniz

Check-in işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. You can check in.

You can revievv your departure and arrival times.

W

,

Koltuğunuzu ve yemeğinizi seçebilirsiniz. You can choose your seat and your meal.

MUes&Smiles üyeliğinizle ilgili pek çok işlemi

Biniş kartınızı yazıcınızdan bastırabilirsiniz.

on line

You can print your boarding pass on your

yapabilirsiniz

own printer.

Many on line transactions related to your Miles&Smiles membership are available. 174 SKYLİFE 1 /2 0 0 7

Hiçbir yere uğramadan doğruca biniş kapısına gidip konforlu ve güvenli bir şekilde uçabilirsiniz. You can proceed directly to the gate.


İstanbul

01

OCAK

JAM'AİİV 2007

«thir dergisi cjf.v magazini.-

D E Ğ İ Ş E N S İ L U E T İ İ L E Y E N İ İ S T A N B U L T H E N E W İ S T A N B U L VVİTH İ T S < H A N < ;iN < ; S K Y L I N K A D A L A R D A K IS S U M .M K K I S I .A N D NVINTKK K A R A K Ö Y Ç A T T I-A R IN D A A Y tN R F .I.I G I O U S S E R V I C E S O N T O P F L O O R S M ÎN Y A T Ü R İ S T A N B U L ’U N U S T A S I M A S T E R O F İ S T A N B U L I N M I N IA T U R E S Ü L E Y M A N İ Y E K Ü L L İ Y E S İ T H E S Ü L E Y M A N İ Y E C O M l>L E X

,

. . .

_

İstanbul dergisine kavuştu

O C A K 2 0 0 7 S A Y I:1


www.thy.com Online Check-in

Self

İnternetteki check-in bankonuz Your oniine check-in desk

Check-in Yolcularımızın; w w w .th y .c o m adresimizden seyahat edecekleri uçuşlarına ulaşarak, kabin planında diledikleri koltuklan seçebilme ve uçuşlarının son noktasına kadar check-in yapabilme olanağıdır.

■ About Online Check-in Accessing their flights from our website www.thy.com, our passengers can choose the seat they want from the cabin plan and compiete ali check-in formalities up to their destination.

■ Online Check-in yolcularımıza neler kazandıracak?

■ Advantages of

■ Online Check-in nedir?

Yolcularımız, seyahat edecekleri tüm rezervasyonlu uçuşlarına online ulaşarak, ev veya ofislerinin konforunda, seyahat edecekleri sınıfa ait koltuk planından dilediklerini seçerek check-in işlemlerini gerçekleştirebilecek ve birçok havalimanımızda kendilerine tahsis edilen özel kontuardan faydalanma imkânını elde edeceklerdir. Ayrıca sadece Elektronik Bilet sahibi yolcularımız, uygulamanın geçerli olduğu çıkış noktalarından başlayan uçuşlarında, kendi yazıcılarını kullanarak biniş kartlarını basabilecek ve bagajları olmadığı takdirde havaalanına geldiklerinde doğrudan uçağa gidebileceklerdir. Bagajı olan yolcularımız ise ‘Bagaj Teslim' bankolarından bagajlarını verebileceklerdir.

Online Check-in By accessing their previously reserved flights online, our passengers can choose whichever seat they want from the seating plan for the class in which they are traveling from the comfort o f their own home or Office and compiete check-in formalities. as well as taking advantage of the special checkin counters reserved for them at many of our airports. On flights originating from points where they are in use, passengers vvith Electronic Tickets can aiso print their boarding cards using their own printers and, if they have no luggage, proceed directly to the aircraft when they arrive at the airport. Passengers vvith luggage can check it at the Luggage Reception counters.

■ Online Check-in nasıl yapılacak?

■ How does Online Check-in

www.thy.com adresimizde ONLINE HİZMETLER bölümünde yer alan ONLINE CHECK-İN sayfamızdan, bu hizmeti sunduğumuz havalimanı bilgilerine ve check-in işlemleri ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Online Check-in yapabilmek için sadece isim/soyisim ve uçuş bilgileriniz yeterli olacaktır.

■ Havaalanında yapılacak işlemler Kendi yazıcılarını kullanarak biniş kartlarını almamış olan yolcularımız, güvenlik prosedürlerinden geçtikten sonra, biniş kartlarının alınması ve bagajlarının teslim edilmesi işlemlerini, havaalanında kendilerine tahsis edilmiş olan check-in bankosunda tamamlayacaklardır. 176 S K Y L İF E 1 /2 0 0 7

work For full details regarding online check-in formalities and a list of airports offering this service, please visit the ONLINE CHECK-İN page in the ONLINE SERVICES section of our website: www.thy.com. Your first and last name and your flight details are ali you need for Online Check-in. ■ Procedure at the airport Following security procedures, passengers who have not printed their own boarding cards will receive their boarding cards and check their luggage at the check-in counters reserved for them at the airport.

■ Self C heck-in Türk Hava Yolları, Self Check-in cihazları ile havaalanındaki işlemlerinizi en hızlı biçimde gerçekleştirebileceğiniz bir hizmeti sunuyor. Bu uygulama sayesinde check-in işlemlerinizi kendiniz ve beraberinizdeki diğer yolcularımız için yapabilecek, istediğiniz koltuğu seçebilecek ve biniş kartınızı alarak doğrudan uçağa gidebileceksiniz. Bagajsız seyahatinizde, aynı gün içinde gittiğiniz yerden dönüş varsa dönüş uçuşunuz için de Return Check-in işlemini gerçekleştirebileceksiniz. Bagajlı yada bagajsız, bağlantılı tüm yurtiçi seyahatlerinizde, siz ve beraberinizdekiler için, aynı rezervasyon kaydında olmak şartıyla, uçuşlarınızın son noktasına kadar Through Checkin yapabilecek ve tüm uçuşlarınıza ait koltuklarınızı seçerek, biniş kartlarınızı alabileceksiniz. Online Check-in yapmış olan yolcularımız, Self Check-in cihazlarından biniş kartlarını kendileri alarak doğrudan uçağa gitmenin yanı sıra, daha önce seçmiş oldukları koltukları değiştirme imkânına da sahip olabilecekler. Self Check-in hizmetimizden, geçerli elektronik bileti olan tüm yolcularımız yararlanabileceklerdir. Self Check-in hizmetimiz, İstanbul (Atatürk ve Sabiha Gökçen), Ankara, Antalya, Dalaman, Bodrum ve İzmir havalimanlarından verilmektedir.

■ S elf Check-in Using Self Check-in eçuipment, Turkish Airlines offers a service vvhich will make it possible for you to carry out your airport procedure in the speediest possible manner. Thanks to this service you will be able to effect check-in process for yourself and the passengers vvith you, choose a seat to your liking, get your boarding pass and go straight to the plane. If you are fravelling without baggage and there is a same-day return flight from your destination, you will aiso be able the carry out the Return Check-in operation for the trip back. For ali domestic flights involving connections, with or without baggage, you and those travelling vvith you wüi—provided you have made the same reservation—be able to effect a Through Check-in to your final destination, selecting seats and getting boarding passess for ali the flights. İn addition to get their boarding passes from the Self Check-in equipment, passengers who have periormed Online Check-in will be able to change previously chosen seats. Passengers wıth valid electronic tickets can take advantage of our Self Check-in service. Self Check-in is available at İstanbul (Atatürk and Sabiha Gökçen), Ankara, Antalya, Dalaman, Bodrum and İzmir airports.


Fikirleriniz bizim için önemli.. Y o u r

id e a s

a re

im p o r ta n t to

us

Size dah a iyi hizm et ve re b ilm e m iz için lütfen arka sayfad aki form u do ldu rd uktan sonra dergid en ayırarak kabin e kib im ize iletiniz. Öneri ve görüşleriniz M üşteri İlişkileri M üdürlüğü ta rafın d an özen le d e ğ erle n d irilec ek tir.

İn order that vve can serve you better, please com plete the form on the back and hand it to one of the cabin crevv. Your vievvs and suggestions vvill be given careful consideration by Custom er Relations Management.

T U R K İSH A IR LIN E S T Ü R K H AVA Y O LL A R I


f

TU R K İSH A IR LIN E S TÜRK HAVA YOLLARI

M Ü Ş T E R İ İL E T İŞ İM FO RM U C U S T O M E R C O M M U N ICA TIO N FO RM

v ___________________________________

\

J

Türk Hava Yolları’nı seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Thank you for choosing Turkish Airlines. □

Uçuşla ilgili memnuniyetimi paylaşmak istiyorum. / I vvould like to share my pleasure regarding the fiight.

□ Öneride bulunmak istiyorum. / I would like to make a suggestion.

D

Yolculuğum ile ilgili bir olayı aktarmak istiyorum. , gecikme / delay

) iptal / cancellation

/ VVİth regard to

bagaj / luggage

my trip,

I vvould like to

inform you a situation concerning:

diğer / other

Aşağıdaki bilgileri doldurduktan sonra dergiden ayırarak kabin ekibimize teslim ederseniz çok memnun olacağız. Bilgiler, Müşteri ilişkileri Müdürlüğü’ne iletilecektir. We will be very pleased if, after completing the form, you vvould tear it out of the magazine and give it to one of our cabin crevv. The information will be passed on to our Customer Relations Management. O Bay / Mr

Uçuş numaranız / Your fiight number_________________________

D Bayan / Miss, Mrs

Soyadınız / Surname

Uçuş tarihiniz / Your departure date---------------

İlk adınız / Your first name

Kalkış noktanız / Your departure city-____________

Türk Hava Yolları Özel Yolcu Programı Miles&Smiles üyelik numaranız / Turkish Airlines Frequent Flyer Program Miles&Smiles membership number

Varış noktanız / Your destination______________ Seyahat sınıfınız / Your travel class—

TK □ Business Class

Kart çeşidiniz / Your card type Elite Plus □

Elite □

Classic Plus □

Adresiniz / Your address

Classic □

Economy Class

Yer numaranız / Your seat number

_____

Uçak tipi / Your aircraft type_______________________________

Türk Hava Yolları hizm etlerim iz ile ilgili öneri ve E-posta / e-mail__ Tel / Faks Fax___

şikayetleriniz için / For your suggestions and

complaints regarding Turkish Airlines services: E -p o s ta / e-mail: cu s to m e r@ th y .c o m

T ü rk H ava Y olları A.O

Tel: +90 212 465 22 69

M ü şte ri İlişkile ri M ü d ü rlü ğ ü

Faks / Fax: +90 212 465 22 63

Customer Relations Management G enel Y ö n e tim Binası, Y e şilkö y, 34149 İsta n b u l T ü rkiye THY KYS Form no: FR.16.0600 Rev.00

w w w .t h y .c o m adresindeki ‘PAYLAŞALIM’ başlığı altında bulunan, Teşekkür, Öneri ve Şikayet'i simgeleyen ikonlardan birine tıklayarak da iletebilirsiniz.

Click on one of the icons for Thanks, Suggestions or Complaints under the ‘LETS SFIARE' menü on our vvebsite at WWW.thy.com.


?Bilet almanın kolay yolunu arayın! 444 0 849 (THY) 'C a li to

th e

b u y

e a s ie s t

w a y

tic k e ts !

444 0 849 (THY) f V ) GÜN/DA Y S ^ V (2 4 ) SAAT/HOURSM

Y o lc u lu k la r ın ız d a size k o la y lık s a ğ la y a c a k ve za m a n k a z a n d ır a c a k b u h iz m e tte n y a ra r la n m a k için te k y a p m a n ız g e r e k e n 4 4 4 0 8 4 9 ’u a ra m a k . K red i k a rtın ız la ö d e m e n iz i y a p tık ta n s o n r a b ile tin iz e le k tr o n ik o la r a k d ü z e n le n ir ve b ilg ile r S M S y o lu y la v ey a e le k tr o n ik p o s ta ile siz e ile tilir . B ö y le c e s a tış o fis in e u ğ ra m a d a n s a d e c e u ç u ş g ü n ü h a v a a la n ın a g id e r e k c h e c k - in y a p tır a b ilir s in iz . Ş im d id e n iyi y o lc u lu k la r d ile r iz ... T h e easiest w ay to n u rch ase a flig h t ticket is to cali ou r C ali Ç en ter at + 40 212 4-14 0 <440. This serv ice s a v e s y o u tim e. You can p u rch a se y o u r ticket vvilh y o u r cred ii card. Your ticket vvi II be issu ed electron ically . You will rece ive y o u r con jirm ation e ith e r by an e -m a il o r SMS. You can g o straight to th e ch eck -in c o u n ler on the d e p a r tu r e day. H av e a p lea sa n t flight...

www.thy.com | 444 0 849

T U R K İS H A IR L IN E S , | t TÜRK HAVA YOLLARI


Geçerli Kredi Kartları

Credit Cards and Charges American Express, Visa, Diners Club, JCB and Mastercard/Eurocard are accepted. The charge for a cali is USD 9.90 per minute or part thereof.

American Express, Visa, Diners Club, JCB ve Mastercard/Eurocard. Telefon görüşmesinin dakikası 9.90 USD’dir. Y a r d ım M ü ş te r i H iz m e tle r i

Telefon ve faks hizmetleri Telephone and fax transmission services

Telefonla görüşme konusunda herhangi bir sorunla karşılaşırsanız " I 2 +'İ tuşlayınız. Bu durumda AIRCOM Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne bağlanmış olacaksınız. Bu arama için ücret ödemeyeceksiniz. A y r ın tılı b ilg i iç in :

e-mail: aircom@sita.aero Tel: + 1 514 3 247 266 (Bu numaraya yapılan aramalar ücretlidir.)

Assistance Customer Services if you encounter any difficulties vvith your cali, please dial 12+. This will connect you to AIRCOM Service Support Services Centre. No charge will be made for this cali. For further Information, please contact: e-mail: aircom@sita.aero Tel: +1 514 3 247 266 (Please note that this number is not free of charge.)

■ Faks hizmetleri Başlamadan önce faks çekeceğiniz kağıt üzerindeki klipsleri, zımba tellerini ve diğer kağıt tutucularını çıkarın. Kağıdın kuru olduğuna ve üzerinde yiyecek, içecek veya yapışkan maddelerin olmadığına dikkat edin. Faks cihazınızın arkasındaki Povver anahtarının "ON" konumunda olduğundan emin olun.

■ Telefon Hizmetleri Filomuza yeni eklenen A-330 uçaklarımızın Economy ve Business Class koltuklarının hepsinde; tüm A340 uçaklarımız ile A-310 GÖKSU uçağımızın Business Class koltuklarının her birinde telefon mevcuttur. Tüm yolcularımızın kullanımı için A-310 GÖKSU uçağımızın Economy Class kabininde 2 adet, A-340 uçaklarımızın Economy Class kabininde ise 4 adet telefon bulunmaktadır. İhtiyaç duymanız halinde size yardımcı olması için kabin memurunu çağırabilirsiniz.

mTelephone Services Telephones are available at ali Economy and Business Class seats on the new A-330 aircraft that are being added to our tleet, and at each Business Ciass seat on our A-310 GÖKSU plane as well as on ali our A340 planes. in addition for other passengers there are two telephones in the Economy Class Cabin of the Göksu A-310, and four telephones in those of our A-340 aircraft. You may cali the fiight attendant to assist you it necessary.

Instructions a. Lift the handset a. Telefonu kaldırın. b. To choose Eng/ish press 1. b. İngilizceyi seçmek için c. To choose Turkish " 1" tuşuna basınız. press 2. c. Türkçeyi seçmek için d. Se/ect / from the menü on the "2 " tuşuna basınız. screen. d. Ekran üstüne gelen e. Place your credit card vvith the menüden "1 "i seçiniz. magnetic strip facing ieft, and s/ide it e. Kartınızı, manyetik kısmı telefonun tovvards you. When you see the sol tarafına bakacak şekilde message "Card accepted" on the yerleştiriniz ve size doğru kaydırınız. screen, enter the numberyou wish Ekranda "kart kabul edildi" yazısını to cali Then press the '+' key. When göreceksiniz. Bu kartınızın kabul the message "Cali connected" edildiği anlamına gelir. Telefon appears on the screen, you may numarasını tuşlayınız. Sonra "+" have your cali. When the cali is tuşuna basın, arama başlayacaktır. compiete press the End Cali button. Ekranda "telefon bağlandı" yazısını To place additional calls gördüğünüz zaman telefonla there is no need to reinsert your görüşme yapabilirsiniz. Görüşmeniz credit card. Merely enter the new bittikten sonra "End Cali" tuşuna number and basın. Başka bir numarayı daha press the V key again. Charging aramak isterseniz kartınızı tekrar kullanmanıza gerek yoktur. "End Cali" stops when the handset is returned to tuşuna bastıktan sonra görüşme ücreti duracaktır. the cradle. Nasıl kullanılır?

178 SKYLİFE 1 /2 0 0 7

1. Kağıdı ön yüzü yere bakacak şekilde, terminal onu tutup kavrayıncaya kadar kağıt kılavuzuna yerleştirin.

■ Fax transmission First remove any elips, staples or other paper attachments from the sheets you wish to fax. Check that the paper is dry and elean. Make sure that the povver svviteh at the back of the facsimile machine is in the ON position. 1. Hoid the paper face downwards and place it in the paper guide. VVhen correctly positioned the terminal will grip it.

2. Kredi kartını manyetik kısmı sağ tarafa bakacak şekilde kredi kartı okuyucusuna yerleştirin ve aşağıya doğru kaydırın.

2. Place your credit card in the slot vvith the magnetic strip facing to the right and slide downwards.

3. Kredi kartınız geçerli ve faks terminali tarafından kabul edildiyse "PLEASE WAIT" ışığı yanacaktır. Çevir sesi ile birlikte “ENTER NUMBER" ışığı yanıp sönmeye başlayınca, OO+ülke kodu+alan kodu+faks numarasını tuşlayın.

3. İf your credit card is valid and accepted the PLEASE VVAITlight will go on. VVhen the dialling tone begins and the ENTER NUMBER light starts flashing enter 00 + country code + area code +fax number.

Not

Notes a. İt your card is invalid, not accepted or unreadable the ERROR light vvill come on. İn this case press the STOP/C button. b. İt the number is engaged press STOP/C button and try again.

Eğer kart geçersiz ise, kabul edilmemişse veya cihaz onu okuyamıyorsa "ERROR" ışığı yanacaktır. Bu durumda "STOP/C" tuşuna basarak yeniden deneyiniz. b. Meşgul sinyali duyuluyorsa "STOP/C" tuşuna basarak yeniden deneyiniz. a.

4. Bağlantı sağlanınca yeşil "PLEASE WAIT" ışığı yanacak ve gönderme başlayacaktır, ihtiyaç duymanız halinde yardımcı olması için kabin memurunu çağırabilirsiniz.

4. VVhen the connection is made the PLEASE VVAIT light vvill come on and transmission begin. You may cali the fiight attendant to assist you if necessary.


T H Y kabin içi d ijit a l g ö r ü n tü le m e s is te m i ve uçuş dergisi S k y lif e ’da yerin izi alm ak için bizi arayın Tel: +90 212 325 01 50 / 296 45 27 Fax: +90 212 325 01 43

rek, ana

www.rekand.com .tr


Siz ve bagajınız

You and your baggage ■ Seyahat etmek üzere seçtiğiniz havayolu şirketinden bagajınızı hangi noktaya kadar etiketleyeceğini ve kaç kiloya kadar taşıma hakkınız olduğunu mutlaka öğreniniz ve biletinizden kontrol ediniz. ■ Kabin içine alabileceğiniz el bagajlarına ilişkin ebat ve kilo sınırlamaları hakkında bilgi edininiz. Türk Hava Yolları standart boyut ve ağırlığı 20x40x60 cm ve 8 kg'dır. ■ Bagajınızın üzerine ad/soyad, telefon numarası ve adres gibi bilgileri içeren isim etiketini mutlaka takınız. Etiketler bankolarımızdan temin edilebilir. ■ Daha önceki seyahatlerinize ait etiketlerinizi bagaj üzerinde bırakmayınız. ■ Havayolumuz, bagajınızda bulunan para, ziynet eşyası, numune, değerli evrak, elektronik eşya, bozulabilir/kırılabilir madde ve diğer değerli eşyalardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. ■ Çuval, naylon torba, teneke kutu, bidon vs. bagaj niteliği taşımayan eşyaların uçağın bagaj bölümüne ve kabin içine kabul edilmeyeceğini unutmayınız. ■ Çakı, bıçak, tırnak makası, çakmak vs. gibi kesici, delici ve patlayıcı eşyaların kabinde bulunması güvenlik açısından sakıncalı olup, kabul edilmediğini unutmayınız ve yanınızda bulundurmayınız. ■ 32 kg'ı aşan bagajlar hiç bir şekilde check-in işlemi esnasında kabul edilmemektedir. Bagaj/bagajlarınızın taşıma esnasında fazla doluluktan dolayı zarar görmemesi ve sapının kopmaması için genişlik sınırlarını ve ağırlık taşıma kapasitesini zorlamayınız. Taşıma hakkınızı aştığınız takdirde fazla bagaj ücreti ödemeniz gerektiğini unutmayınız. 180 S K Y L İF E 1 /2 0 0 7

■ Bagaj/bagajlarınızın teslim işlemlerini kendi adınıza yaptırınız ve teslim ettiğiniz bagaj/bagajlarınız için size verilen etiket kuponları üzerindeki bilgileri kontrol ediniz. Bagajınızı bir başka yolcu adına kaydettirmeyiniz, aksi halde kayıp veya hasar durumunda tarafınıza tazminat ödenmesi mümkün olmayacaktır. ■ Uçağa binmeden önce bagaj gösterme uygulaması var ise bagaj/bagajlarınızı görevlilere gösteriniz. ■ Varışınızda; bagaj bandından size ait bagaj/bagajları alırken yanlışlıkla benzer bagaj almamaya dikkat ediniz. ■ Varışınızda teslim alamadığınız bagaj/bagajlarınız için Kayıp ve Bulunan Eşya ofisine yapacağınız başvuruda seyahat biletiniz ve bagaj etiketinizi/etiketlerinizi ibraz ediniz ve görevlilere bagajınızın rengi, tipi, markası ve içindekilerle ilgili bilgileri bildiriniz. Size verilen bagaj aksaklık raporu, seyahat bileti ve bagaj etiketinizi/ etiketlerinizi muhafaza ediniz. ■ Bagajınız 5 gün içinde bulunamadığı takdirde lütfen verilen bagaj talep formu, orijinal biletiniz, bagaj etiket(ler)iniz, varsa- fazla bagaj biletiniz ve hüviyetiniz ile birlikte en yakın THY ofisine veya Bagaj Aksaklıkları Takip Merkezi Müdürlüğü'ne müracaat ediniz. ■ Bagajınız, THY'nin bilgisi dışında size ulaştı ise, lütfen +90 212 444 0 849 irtibat numarasına haber veriniz ve/veya +90 212 465 23 87Ye faks çekiniz. Unutmayınız ki, bagajınızı internet üzerinden takip etmeniz size zaman kazandıracaktır. W e b a d res im iz: w w w .th y .c o m

■ Please check destination to vvhich your baggage should be labelied and the vveight limit permitted by the airline you are fiying vvith. Aiso check the vveight limit marked on your ticket. m Check the size and vveight iimits for hand baggage aitovved in the cabin for the airline you are fiying vvith. Turkish Airlines allovvs one piece of cabin baggage measuring 20x40x60 cm and vveighing a maximum of 8 kg. m Every piece of your baggage should be labelied vvith your name, teiephone number and destination adress. Tags are available from our check-in desks. m Remove any tags and labels from previous joumeys. m Our airline is not responsible for cash, jevvellery, samples, valuable documents, electronic devices, perishalbe/fragile items, or other valuables in your baggage. a Baggage packed in sacks, plastic bags, plastic containers, tins and other unsuitable packaging will not be allovved either as check-in or cabin baggage. m Knives, penknives, nail scissors, cigarette tighters and other cutting, piercing and explosive items are not allovved in the cabin for security reasons, so please check that you are not carrying any such items in your hand luggage. m Do not overfill your suitcases and bags beyond their vveight or volüme capacity. This can lead to the handle breaking and other damage to your baggage. Therefore, baggage exceeding 32 kg. will not be accepted in THY flights. tf your baggage exceeds the vveight allovvance, remember that you will be liable

to pay additional charges. m Present your baggage in your

own name, and check the information on the baggage receipts given to you at check-in. Do not register your baggage in the name of another passenger. Remember that in this event you vviil not be able to claim for lost or damaged baggage. m You may be required to identify your baggage before boarding the aircraft. Please point out each piece of your baggage to the staff member on duty. m On arrivai, be careful not to collect baggage resembling your ovvn by mistake. ■ Should you find that your baggage has not arrived to your destination, please inform the lost and found Office shovv the staff member your ticket and baggage receipt/s, and give details of the colour, type, brand and contents. Please keep the passenger irregularity report, your ticket and ticket receipt/s, as these wili be needed to claim your baggage vvhen it arrives. m Should your baggage not be trac.ed vvithin 5 davs. please apply to the nearest Turkish Airlines Office or Baggage Tracing Çenter vvith your Property İrregularity Report, original ticket, original baggage receipt(s), excess baggage receipt (if any) and a valid Identification document. m İfa third party delivers your baggage, please inform us by calling +90 212 444 0 849 and/or faxing +90 212 465 23 87

Please note that trackıng your baggage via the internet will save you valuable time. Our web address is: www.thy.com


Türkiye sağlık kanalına kavuştu

www.saglikkanali.com 15 O c a k ’ta yayındayız


www.TKCargo.com

Türk Hava Yolları *

W * '* *

^

r

t

u

r

k

i s

h

c

a

r

g

o

Kargo

Turkish Airlines Cargo ■ Türk Hava Yolları Kargo’yu Ne Kadar Tanıyorsunuz? Değerli Yolcularımız, Rahat ve konforlu koltuklarınızda seyahat ederken, Uzakdoğu’dan Amerika’ya, Avrupa’dan Ortadoğu ve Afrika'ya aynı uçakta sizlerle birlikte kargo taşıdığımızı biliyor musunuz? ■ Yolcu uçaklarının kargo kompartımanlarının yanı sıra 36 ton kapasiteli A310-304 kargo uçağı ile de kargo hizmeti sunan THY Kargo, tarifeli kargo seferleri düzenlediği Frankfurt, Maastricht, Londra, Tel Aviv, Almata ve Yeni Delhi gibi noktalara sizlerden gelen talepler doğrultusunda yenilerini ekleyecektir. ■ Hava kargo taşımacılığında Avrupa'nın önde gelen isimlerinden biri olan Türk Hava Yolları Kargo, 2000 yılında aldığı ISO 9002 Kalite Belgesi'ni, 2003 yılında ISO 9001:2000 revizyonuna uygun yenileyerek; vizyonunu "Uçuş yapılan tüm noktalarda hava kargo taşımacılığı konusunda ilk tercih edilen kuruluş olmak" şeklinde genişletti. ■ Tekstil ürünleri, yedek parça, makine akşamı, hi-tech ürünler, çiçek, canlı hayvan, deri, yaş sebze, meyve, değerli eşyalarınız... Kargonuzun cinsi ne olursa olsun, nereye göndermek isterseniz isteyin, yapacağınız tek şey gönderinizi Türk Hava Yollan Kargo'nun güvenilir ellerine teslim etmek. ■ 24 saat/7 gün Internet üzerinden, www.TKCargo.com adresinden kargolarınızı sürekli takip edebilir, iç hat kargo ücret ve tarife bilgilerimize 182 S K Y L İF E 1 /2 0 0 7

ulaşabilirsiniz. Ayrıca Alo Kargo Servisimiz vasıtasıyla 24 saat telefonunuzun tuşlarını kullanarak, konşimento numaranız ile kargonuz hakkında her türlü bilgiyi öğrenebilirsiniz. Alo Kargo erişim numaraları: (+90) 212 465 25 25 / 7 hat ve (+90) 212 465 22 22 / 3 hat ■ Türkiye'den yurtdışına kargo göndermek istediğinizde, size gümrük işlemleri, konşimento kesimi, ücretlendirme, paketleme vs. konularında yardımcı olacak IATA (Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği) üyesi kargo acentelerimize başvurmalısınız. IATA üyesi kargo acentelerimizin erişim bilgilerine, (+90) 212 463 63 63 / 53145808 no'lu telefonlardan ulaşabilirsiniz. Yurtdışından Türkiye'ye kargo göndermek istediğinizde ilgili ülkedeki satış ofisimizle bağlantı kurmanız gerekecektir. ■ Kargonuzu, tarifeli yolcu ve kargo uçak seferlerimizin yanı sıra, özel kira (charter) seferlerimiz ile istediğiniz gün ve saatte, istediğiniz yere taşımamız mümkün. Özel kira taleplerinizi (+90) 212 465 24 67 ve 463 63 63 / 5807 no'lu telefonu arayarak ve/veya (+90) 212 465 24 74'e faks çekerek ya da cargocharter@thy.com adresine mail göndererek yapabilirsiniz. ■ Türk Hava Yollan, yolcu uçaklarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, iç hat noktalarına haftanın her günü MİNİMUM kargo taşımalarına başlamıştır. Daha ayrıntılı bilgiye +90 216 588 02 09 - 585 59 34 - 585 59 35 no’lu telefonlardan ulaşabilirsiniz.

■ H ow fam iliar are you vvith Turkish Airlines Cargo? Dear Passenger, Did you know that vvhiie you are traveiing in your comfortabie seat in the cabin we are transporting cargo from the Far East, the Middle East and Europe to America and Africa on the same plane as you? m in addition to the cargo

compartments of its passenger aircrafts, Turkish Airlines Cargo aiso offers cargo services vvith its 36 tons capacity A 310-304 cargo aircraft vvhich is scheduled to fly from İstanbul to Frankfurt, Maastricht, London, Tel Aviv, Aimaty and New Delhi, in line vvith demands coming from you, its customers, it is now going to add new destinations to those. m One of Europe’s leading names in air cargo transport, Turkish Airlines Cargo recently renevved its ISO 9002 Certificate of Ouality, received in 2000, in line vvith the ISO 9001:2000 revision made in 2003, thereby expanding its mission to that of ‘a toppreference company for air cargo transport to ali fiight destinations’. m Textiie products, automobile and machinery spare parts, hitech products, fresh fiowers, live animals, leather, fresh fruits and vegetables, valuable goods—vvhatever your cargo and vvherever you want to send it, ali you need do is turn it över to our reliable Turkish Airlines Cargo staff. m As well as accessing our domestic cargo rates, scheduless and other details, you may also track your cargo once you have sent it över the

Internet any time 24/7 on our vvebsite www.TKCargo.com). You may aiso cali our Alo Kargo Servis 24 hours a day for information by punching in your bili of lading number on your touch-tone phone. Alo Kargo access numbers: (+90) 212 465 25 2 5 / 7 lines and (+90) 212 465 22 22 / 3 lines m İf you want to send cargo abroad from Turkey, you may consuit our cargo agents. As members of IATA (International Air Transporters Association), they vvill assist you with customs formaiities, bills of lading, rates, packaging and other questions. You may reach our İATA-member cargo agents by telephone at (+90) 212 463 63 63 / 5314-5808. if you want to send cargo to Turkey from abroad, you will need to contact our sales offices in the country from which you are sending. m İf you want to send your cargo not on one of our scheduled passenger or cargo flights but on a special charter fiight, we can transport it any day and any time to any place you wish. You may submit your special charter requests by calling either (+90) 212 465 24 67 or 463 63 63 / 5807, by sending a fax to (+90) 212 465 24 74 or by sending e-mail to cargocharter@thy. com. m Turkish Airlines has begun offering MİNİMUM cargo transport daily to domestic destinations by passenger plane from Istanbui's Sabiha Gökçen Airport. For further details, please cali +90 216 588 02 09 585 59 34 - 585 59 35.


İşindeki her türlü iniş çıkışa göğüs gerdi

Uç çocuk okuttu

İşini oğl

Türk Hava Yollan’nm % 25 indirim kampanyası ile, yıllardır görmediği kardeşini gitti, gördü.

ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 11 65

yaş ü stü n e

% 25 indirim! Şimdi Türk Hava Yollan, 6 5 yaş üstü yolcularına, yurtiçi uçuşlarda % 25 indirim imkânı sunuyor. Özlemler diniyor, sevenler kavuşuyor, ikinci bahar şimdi başlıyor.

www.thy.com | 444 O 849

W 411

TURK HAVA YOLLARI


OMB No. III» OU»

VVelcome to the United States 1*4W Nonlaalgranl Vla»Walv»r ArrlvaKlHpariur* form ThuforamuMt» complaMdbym tr BMUmm.fr.nl »tattı* «M ın • «imİm 'i »m, *heu> national of m ofıh» tnunuloa «umrıUd İn 8 <PK * 17. Thaairtın. «anprovutayou«rlıhUm <wr»nl lıatof»liftbl»(omun. Typ. or prınl lc*.blymthp»nu. Ali.CAlTTAI.UnTKKS. UHKKNUUMI

Do aay o f the following apply to youT (A<uwrY„oeNo> A. Do you hava a communkabl* dııaaır. phyaı.nl or m.nlal ■■*----------------------*•-J*Klf □ *ra K m

Ttııa fer* la İn lw aarta PU h ««ahu bolh ıh. Amval KaMrd. ıtoma I

Göçmen

and lî«» «or» *au involv.d, ın any «a». İn paraacutıont oauc.alrd wııh Nal* tîoraany «r itaalim? □ ' n B 1*'

AdmlMİon Num bar

bb202<nbi ıo I I ..1—1—I—İ t

ou arohınc w »ork la Um JrJ aimI d.purtad. ur baau <1Mat»». or procured o» aı ıntolhtUS byfraudorml

I—1—1—

yönetmeliği

K Hav» »ouo* haaU Ar V. Ilav» yuu»v»r bo»ad»ol«da l/'A vtaaor riıtrjr ıntı. Ih» U.S. ı.r hada UJS vım<anc»l»d’ If yr». 0 »«W no whcn?____________ «hant____________ ^ G. Hav»)mı »var aaa»rtrdImmunıtyfrompraaacouoa?

Im m ig ra tio n

n.udS*.

regulations

C- m - i

111,1 » ,< , > , T.O,W,A< , ,

...................

________________C ov ım m M l U— Only

1 t l . i I I, I . I..L I I I I I I 1 1 ■ ' ■ ' ‘ «»— » I ■»-»-1-1 I II I 1

I

Itoparturv Number

b b 2 0 2 S lb l 1 0

Koroıl WW(06 W »I l Ifepartur» KkoH VISA WAIVKK

g ^ f ı Pf _ L / V ı * . ' ı -ı I 1-1 .....................i , . . , I

I I I

8mCKW s u .

ABD'ye uçakla giden bütün yolcuların (ya da her aileyi temsilen yalnızca bir kişinin) Gümrük Deklare Formu doldurması gerekmektedir. ABD vatandaşları, ikamet kartı (yeşil kart) sahipleri, Kanada vatandaşları ya da yeni göçmenlerin dışında, geçerli bir ABD vizesine sahip ve son varış noktası ABD ya da ABD’nin dışındaki bir ülkeye transit olan yolcuların her biri tarafından beyaz renkli 1-94 formunun doldurulması zorunludur. Aşağıda adı geçen ülkelerden birine ait bir pasaport taşıyıp giriş yapıyorsanız ya da ABD vizesi olmadan (vize muafiyet programı altında) transit yolcu gibi konaklıyorsanız yeşil renkli I-94VV formunun doldurulması gerekmektedir. Ülkeler: Andorra, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Büyük Britanya, İzlanda, İtalya, Japonya, Liechtenstein, Lüksemburg, Monako, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, San Marino, Ispanya, İsveç ve İsviçre. 184 S K Y L İF E 1 /2 0 0 7

D ' « X N"

IMPOKTANT Ifyou anow»rad T». ta ony af ıh. obuv». p nbaoay BKKOHK you(rav»l w ıh» t' S.

If you are fiying to the United States, please note that ali passengers (or one passenger per family) must compiete a Customs Declaration Form. Apart from US citizens, green-card holders, Canadian citizens and new immigrants, ali passengers travelling to the United States, vvhether as their final destination or in transit to another country, are obliged to fiil out the vvhite I94 form. The green İ-94VV form must be compteted if you hold a passport from one of the follovving countries: Andorra, Australia, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, icetand, Italy, Japan, Liechtestein, Luxembourg, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norvvay, San Marino, Spain, Svveden or Svvitzerland, and are either entering the United States or making an intermediate stop there as a transit passenger vvithout a U. S. visa under the visa waiver program.

1 , 1 1 , 1 I 1 t ..i I

| ? .| ıB ıf .? ı? I, l . i . I Stapto H m


1 VJ*K\SW i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

A I R L I N E S

Ş im d i, 2 5 yaş altı öğrencilere, T H Y y u rtiç in d e % 2 5 in d irim li.

TURK HAVA YOLLARI www.thy.com 444 0 849


Şimdi üye olun... Tü rk Hava Y olları’n m Özel Yolcu Programı M iles& Sm iles üyesi olun, biriktireceğiniz her mil ile dünyayı keşfin kapılarını aralayın.

Join now... B ecom e a m em b er o j Turkish A irlin e’s Fabulous Frequerıt F lyer P rogram m e Miles&rSmiles and let the miles you collect open the door to explore the world.

Miles&Smiles Programı’na w w w . t h y . c o m adresinden, Türk Hava Yollan satış ofislerinden, Garanti Bankası şubelerinden, yetkili acentelerimizden veya kabin personelimizden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak anında üye olabilirsiniz. B e c o m e a m e m b e r vicı w w w .t h y .c o m a n d s ta r t b e n e fit t i n g j o r m m e m b e r s h ip p ıiv ile g e s s tr a iv h t a w a y . You c a n a is o b e c o m e a m e m b e r b y fiilin g out a n a p p lic a t io n fo r m , a v a ila b le a t a li T u r k is h A irlines s a le s o ffic e s , G a r a n ti B a n k b r a n c h e s , t r a v e l a g e n ts o r y o u c a n r e q u e s t a f o r m f r o m our cabin crew .

M

ile

T U R K İ S H T Ü R K

s

&

S

m

ile

s

A I R L I N E S

H A V A

Y O L L A R I

w w w .th y .c o m

+ 9 0

21 2

4 4 4

O 8 4 9


A

M

ile

s

&

S

m

ile

T U R K İS H A IR L IN E S TÜRK HAVA YOLLARI

s

www.thy.com 444 O 849

Ö zel Y o lcu P ro g ram ı Frequent Flyer Programme

JlGaıantı ’. V û i'.î®

s lıo p & m ile s VISA

Türk Hava YollaıTnm Özel Yolcu Programı Miles&Smiles...

Turkish A irlines’ F requent F lyer Program m e, M iles& Sm iles...

Miles&Smiles’m en büyük farkı, program başlangıcından itibaren uygulamada olan “Classic” ve “Elite" kartlarımıza, 2 yeni kartımızın ilave edilmiş olmasıdır. Kartlarımız Classic, Classic Plus, Elite ve Elite Plus olarak isimlendirilmiştir. Özel Yolcu Programı üyelerimizin bugüne kadar kazanılmış haklan ise aynen devam etmektedir.

Our new frequeııt fly er programme Miles&Smiles has been designed to cater fo r our members who spend most o f their time “on board”. We now have 4 lypes o f membership: Classic, Classic Plus, Elite and Elite Plus, providing even more benefits. We have aiso kept the gained rights o f our frequent flyer members.

Mil Kazanımı...

M ileage A ccrual...

Miles&Smiles üyeleri, Türk Hava Yollan ve American Airlines ile gerçekleştirdikleri uçuşlardan, programımıza ortak olan otel ve araba kiralama şirketlerinden, Shop&Miles Kredi Kartı ile yapılan alışverişlerden ve anlaşmalı sağlık kuruluşundaki harcamalanndan mil kazanmaktadırlar. Türk Hava Yolları tarifeli uçuşlarından Club Mil, program ortaklarıyla olan aktivitelerinden Bonus Mil kazanılır. Sadece Club Milleri bir üst kart seviyesine yükselmek için geçerlidir.

As well as eam ing miles from Turkish Airlines and American Airlines scheduled flights, members can ea m fu rth er mileage from our programme partner hotels, car rental companies, health service and Shop&Miles credit card expenditures. Miles&Smiles members ea m Club Miles from Turkish Airlines flights and Bonus Miles from programme partners. Membership starts at Classic level. Only Club Miles count towards moving up to the next status card.

Ödüller...

Axvards...

Üyelerimiz kazandıklan miller karşılığında, Türk Hava Yollan ve American Airlines ile yapacakları tarifeli uçuşlarda ücretsiz bilet, refakatçi bileti ve Business Class’a geçiş (upgrade) ödüllerinden kendileri ve diledikleri kişiler için yararlanabilirler.

Once enough miles are collected, members can benefit from fr e e tickets, companion tickets or upgrades, on ali Scheduled Turkish Airlines or American Airlines flights fo r themselves or their loved one s.

Üyeliğiniz Hemen Başlıyor...

M em bership...

Miles&Smiles Programı’na www.thy.com adresinden veya THY satış ofislerinden, Garanti Bankası şubelerinden, yetkili acentelerimizden veya kabin personelimizden temin edilebilecek başvuru formunu doldurarak anında üye olabilirsiniz. Türk Hava Yolları ile ilk uçuşunuzdan ya da program ortaklanyla gerçekleştirdiğiniz ilk aktivitenizden sonra kartınız adresinize gönderilecektir.

Become a member via www.thy.com and start benefittingfrom membership privileges straight away. Your permanent membership card is sent to you after your first activity with Turkish Airlines or one o f our partner companies. You can aiso become a member byfilling out an applicationform , available at ali Turkish Airlines sales offices, Garanti Bank branches, travel agents or you can request a form from our cabin crew.

Tüm Miles&Smiles Üyeleri...

Ali M iles& Sm iles m em bers benefit fro m ...

• • • • • •

• Self-service check-in, • On-line check-in, • Wait list priority, • Discounted car rental with our partners, • Special Meal requests, • Ali membership levels, except Classic, are v alid for 2 years.

Self-service check-in, On-line check-in, Yedek rezervasyonda öncelik, Program ortağı araba kiralama şirketlerinden indirim li araba kiralama, Özel yemek tercihi imkânlarından yararlanabilirler. Classic Kart haricindeki tüm üyelikler 2 yıl geçerlidir.

Program Ortaklarımız/Programme Partners

AA

AV 15 decar -g>?o^4^ DİVAN İ JTürkiye

S o r u la r ı n ı z için/For your Questions:

(M e tler i

E X C E L S !O R O

.

HuionKHonrm ^ G a r a n t i — —u — -

m

« m e m o r ia l

R a ffk s

f

Rcmpln.«ı

------

Ç a g n M erkezi T el: 4 4 4 O 8 4 9 (H er g ün 0 7 :0 0 - 2 2 :3 0 ) F ak s: 0 2 1 2 4 6 5 2 3 0 6 C ali Ç e n ter P h o n e: 4 4 4 0 8 4 9 (Everyday 0 7 :0 0 - 2 2 :3 0 ) F ax: 0 2 1 2 4 6 5 2 3 0 6

sw issötel


M iles&Smiles üyelerimize önemli duyuru Değerli Üyemiz, Şubat 2007 döneminden sonra üyelerimize ekstre gönderiminin sadece e-mail yolu ile yapılacağını bildirmek isteriz. Bu doğrultuda güncel e-mail adresinizi üyelik hesabınıza, web sitemiz ya da 444 0 849 no.lu çağrı merkezimiz aracılığı ile kaydettirebilirsiniz. E-mail adresi bulunmayan üyelerimizin en kısa zamanda e-mail adresi temin etmelerini önemle rica ederiz. Üyelerimizin ekstreleri posta kanalıyla son olarak Şubat 2007’de yollanacaktır. Neden böyle bir karar aldık? E-posta mesajlarının herkesin hayatını kolaylaştıracağını düşünmekteyiz. Üyelerimize, promosyonlarımız, Türk Hava Yolları’ndaki son haberler ve gelişmeler hakkında bilgi ulaştırmak için en hızlı ve en kolay yol, şüphesiz e-posta kanalıdır. Diğer bir neden ise, havayolu sektöründe kullanılan kağıt miktarının, Miles&Smiles üye sayımızdan kat kat fazla ağaca mal olması. Türk Hava Yolları’nda, çevre koruma bilinciyle, kullandığımız kağıtları her ne kadar geri dönüşüm için ayırsak da, kullanılan kağıt miktarını daha da azaltmayı arzu ediyoruz. E-mail adresi edinmekte problem yaşayacağını düşünen üyelerimiz, dilerlerse hesap özetlerini Şubat 2007 tarihinden sonra kısa cep mesajı olarak alabileceklerdir. İşbirliğimizin sanal ortamda devam etmesi ve gelişmesi dileğiyle... Saygılarımızla, Miles&Smiles www.thy.com

Important N o ticefo r M iles& Sm iles M em bers Dear Member, We would like to inform you that Miles&Smiles statements vviîl be sent by e-mail only, after February 2007. Therefore we kindly request our members update their e-mail address through our website or by calling 444 0 849. Members who do not have an e-m ail address are kindly requested to obtain one at their earliest convenience as you r February 2 0 0 7 statem ent vviîi be the last statem ent to be sent by post. Why Have We Taken This Decision? Firstly... E-mail vvi!! m ake life easier fo r everyone. The quickest and easiest way to inform our members o f promotions, as well as ali the latest news and developments at Turkish Airlines, is, without a doubt, via e-mail. Secondly... The amount o f paper used in our industry equates to many times the number o f Miles&Smiles members, in terms o f trees. Though vve at Turkish Airlines are environmentally concious and try to recycle ali the paper vve use, vve vvant to further reduce the amounts used. Members who fe el they m ay face difficulty in obtaining an e-mail address vviII be able to rece ive their mileage summaries via SMS at their request after February 2007. We lookfon v ard to continuing our relationship vvithyou online...

Miles&Smiles T U R K İS H A IR L IN E S TÜRK HAVA YOLLARI www.thy.com +90 212 444 0 849


S İZ E Ö Z E L ...

ESPECIALLY FOR YOU..

MİSAFİRİNİZ Mi VAR? DO YOU HAVE COMPANY? CİP Salonu kullanımında beraberinizde ailenizi (eş ve çocuklar) ya da 1 misafirinizi bulundurmak için aynı uçuşta seyahat etmeniz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. CİP Salonlarımızın rahatlığının tadını çıkarın... W e would kindly like to rem ind our m embers that they may allow fam ily m embers (spouse and children) o r one guest when using CİP Lounges provided they are travelling together on the same flight. Enjoy the comfort o f ou r CİP L ounges...

SEVDİĞİNİZ YEMEKLER SEÇTİĞİNİZ YEMEKLER Mi? ARE YOU BEİNG SERVED THE MEAL YOU CHOSE ? Değerli üyemiz, programımıza üye olurken, uçuşlarımızda tercih edeceğiniz özel yemek talebinizi hatırlıyor musunuz? Biz hatırlıyoruz. Eğer unuttuysanız, veya tercihinizi değiştirmek istiyorsanız, www.thy.com adresimizden, üye bilgilerinize ulaşarak güncelleme yapabilirsiniz. C an you rem em ber the special meal preference you selected to have on yo ur Turkish Airlinesjlights ıvhenyou became a m em ber o f ou r program m e? We certainly can. If you have forgotten or wouldjust like a change, you may change y o u r preference by updatingyour details at www.thy.com.

Miles&Smiles T U R K İS H A IR L IN E S TÜRK HAVA YOLLARI

w w w .thy.com

+90 212 444 0 849


M İL

K A Z A N IM

^Kalkış İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL

T A B L O S U

Varış ABU DHABI ADANA ADDIS ABABA (ADD) ADIYAMAN AĞRI ALMATY AMMAN AMSTERDAM ANKARA ANTALYA ASTANA AŞKABAD/ASHGABAD ATİNA/ATHENS BAHREYN/BAHRAIN BAKÜ/BAKU BANGKOK BARSELONA/BARCELONA BASEL BATMAN BELGRAD/BELGRADE BEYRUT/BEIRUT BERLİN/BERLIN BİŞKEK/BISHKEK BODRUM BRÛKSEL/BRUSSELS BUKREŞ/BUCHAREST BUDAPEŞTE/BUDAPEST CENEVRE/GENEVA CEZAYIR/ALGIERS CIDDE/JEDDAH DALAMAN DENİZLİ DNEPROPETROVSK (DNK) DİYARBAKIR DOHA (DOH) DONETSK DUBAİ DUBLIN (DUB) DUŞANBE/DUSHANBE DUSSELDORF EKATERINBURG (SVX) ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM FRANKFURT GAZİANTEP HAMBURG HANNOVER

(G e liş

ve

Mil 1 [ K a l k ış 1867 443 2294 562 753 2439 754 1373 227 301 2128 1582 345 1607 1108 4647 1387 1144 690 507 614 1076 2328 265 1347 283 652 1189 1405 1477 296 226 596 642 1698 657 1868 1832 2116 1267 1791 579 571 653 1157 540 1236 1198

İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL

G id iş le r d e ) / M İL E S

T A B L E

(F ro m

o r

to

1347 4977 196 764 495 2459 747 389 2057 1374 1771 656 412 288 1249 1240 1349 2849 476 2003 804 1552 1233 1687 523 1674 684 1034 893 1091 2995 2099 618 978 5009 1117 1042 393 5652 1522 1392 4398 943 412 1124 1510 852 696

c ity )

T U R K İS H A IR L IN E S TÜ R K HAVA YOLLARI

t Kalkış

M i l]

Vanş HELSİNKİ (HEL) HONG KONG İZMİR KAHİRE/CAIRO KAHRAMANMARAŞ KARAÇl/KARACHl KARS KAYSERİ KAZABLANKA/CASABLANCA KAZAN KHARTOUM (KRT) KİEV KİŞINEV/CHISINAU KONYA KOPENHAG/COPENHAGEN KÖLN/COLOGNE KUVEYT/KUWAIT LAGOS LEFKOŞE/LEFKOSA LİZBON/LISBOA LJUBLJANA LON DRA/LONDON LYON MADRl D/MADRID MALATYA MANCHESTER MARDİN MILANO/MILAN MİNSK MOSKOVA/MOSCOW MUMBAI MUSCAT (MCT) MUS m Un ih / m u n ic h NEW YORK NİCE NURNBERG/NUREMBERG ODESSA OSAKA OSLO PARİS/PARIS PEKIN/BEIJING PRAG/PRAGUE PRIŞTINE/PRISTINA RİGA (R1X) RIYAD/RIYADH ROMA/ROME ROSTOV

E A R N IN G

İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA

SAMSUN SANAA SARAYBOSNA/SARAJEVO SEUL SIMFEREPOL SINGAPUR/SINGAPORE SİVAS SOFYA/SOFIA STOCKHOLM ST. PETERSBURG (LED) STRASBURG STUTTGART ŞAM/DAMASCUS ŞANGAY/SHANGHAI ŞANLIURFA Ş1KAGO/CHICAGO TAHRAN/TEHRAN TAŞKENT/TASHKENT TİFLİS/TBILISI TEL AVİV TEBRİZ/TEBRIZ TİRAN/TIRANA TOKYO TRABZON TRABLUS/TRİPOLİ TUNUS/TUNIS ÜSKÛP/SKOPJE VAN VENEDİK VIYANA/VIENNA VARŞOVA/WARSAW YENİ DELHI/NEW DELHİ ZAGREB ZÜRlH/ZURICH ADANA ADIYAMAN AGRİ AMSTERDAM ANTALYA BATMAN BERLİN BRÜKSEL DİYARBAKIR DUSSELDORF ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM FRANKFURT

393 1992 569 5198 382 5390 440 304 1364 1304 1159 1095 672 4999 601 5477 1270 2090 832 701 948 470 5755 572 1027 1038 387 789 885 779 858 2834 720 1096 250 338 533 1575 257 462 1259 1555 416 1471 353 347 434 1365

ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ADANA ADANA ADANA CHİCAGO CHİCAGO CHİCAGO CHİCAGO CHİCAGO CHİCAGO CHİCAGO CHİCAGO CHİCAGO CHİCAGO CHİCAGO CHİCAGO CHİCAGO CHİCAGO CHİCAGO CHİCAGO CHİCAGO CHİCAGO NEW YORK NEW YORK NEWYORK NEW YORK NEW YORK NEW YORK NEW YORK NEW YORK NEW YORK NEWYORK

Mil

Varış GAZİANTEP HANNOVER İZMİR KAHRAMANMARAŞ KARS KÛLN/COLOGNE MALATYA MARDİN MÛNIH/MUNİCH MUŞ SAMSUN STUTTGART ŞANLIURFA TRABZON VAN VIYANA/VIENNA BERLİN CİDDE/JEDDAH KÛLN/COLOGNE ATLANTA BALTİMORE CLEVELAND DALLAS DENVER DETROIT HOUSTON LASVEGAS LOS ANGELES MİAMI MINNEAPOLIS ORLANDO PITTSBURGH RALEIGH DURHAM SAN DIEGO SAN FRANCİSCO SEATTLE ST. LOUIS BOSTON DALLAS LOS ANGELES M1AM1 RALEIGH DURHAM SAN DIEGO SAN FRANCİSCO SEATTLE ST. LOUIS WASHINGTON

326 1391 339 278 533 1445 297 459 1189 471 250 1308 380 362 564 982 1505 1096 1682 599 611 307 801 907 237 935 1519 1746 1190 344 990 403 637 1727 1851 1726 257 191 1378 2459 1092 425 2432 2572 2406 882 215

A m erikan Airlines tarifesinde New York ve Sikago bağlantılı uçuşlarda zam an zam an değişiklikler olabilm ektedir. G üncel bilgi için satış ofislerim ize danışabilirsiniz. Y ukandaki m il değerleri Uluslararası Sivil H avacılık Teşkilatı'n ın (IATA) belirlem iş olduğu m il değerleri olup, M iles& Sm iles Program ı’nda bu m il değerleri kullanılm aktadır. Bu m iller "uçuş bilgileri” sayfasında belirtilen m il değerlerinden farklıdır. A m eric a n A irlin es flig h ts w h ieh h a v e conneclions w ith N ew Y ork a n d C h ic a g o a r e su b ject to s c h ed u le clm nges, p le a s e co n ta c l o u r sa le s o ffic e s f o r recen t u pdates. T h e d is la n c e in mi/es sp ec ifıed a r e th o se la id d ow n by th e in te m a tio n a l A ir T ran sp ort Associalion (IA T A ), a n d ı ı s e d fo r M iles&'Sm iles P r o g r a m m e . T h e se m ile s d if fe r f r o m th o s e g iv en on th e fiig h t in fo rm a tio n p ag e.

Siz değerli üyelerimize bir kaç hatırlatm a... L ü tfen re z e rv a sy o n u n u z u y ap tırırk e n M ile s & S m ile s k a rt n u m a ra n ız ı b e lirtm e y i u n u tm a y ın ız . L ü tfe n c h e c k -in iş le m le rin iz e sn a sın d a M ile s & S m ile s k a rtın ız ı g örev li p e rs o n e lim iz e g ö ste rin iz . U ç u ş ö n c e s i c h e c k -in e sn a sın d a sizlere v erile n b in iş k a rtla rın ız ın ü z e rin d e n M ile s & S m ile s ü y e lik n u m a ra n ız ı ve k art sev iy en izi k o n tro l ed e b ilirs in iz . M ile s & S m ile s e le k tro n ik ö d ü l b ile tle r in iz i \veb site m iz a ra c ılığ ıy la da a la b ilirs in iz . \Vcb s item iz w w w .th y .c o m d an ü y e liğ in iz h a k k ın d a h er tü rlü b ilg iy e u la şa b ilirsin iz .

Just a quick reminder... P le a s e iııc lu d e y o u r M ile s & S m ile s c a r d num ber in y o u r reservations.

Elite ve Elite Plus M iles&Sm iles Üyelerine Özel! Special for Elite and Elite Plus M iles&Sm iles Membersi

P le a s e s h o w y o u r M ile s& S n ıile s m e m b e r s h ip c a r d d u h n g c h e c k - in . Vou c a n c h e c k y o u r M ile s & S m ile s c a r d n u m b e r a n d y o u r b o a r d in g c a r d s .

statusfrom

Kempinski ailesinin en güzel otellerinden olan Çırağan Palace Kempinski İstanbul, Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum ve Kempinski Hotel The Dome Belek’te 1 Aralık - 28 Şubat 2007 tarihleri arasında 3 gece kalıp 2 gece ödeyin... ■Bu promosyon yılbaşı ve bayram döneminde geçerli değildir.

You c a n a c c e s s y o u r m e m b e r s h ip in fo r m a tio n a n d a i s o o b ta in y o u r award tickets f r o m o u r we b s ite at www.thy.com.

Stay 3 nights a nd p a y 2 rıights betvveen Decem ber 1st and February 28th, 2007 a t Kem pinski familys splendid members Çırağan Palace Kem pinski İstanbul, Kem pinski Hotel Barbaros Bay Bodrum a nd Kem pinski H otel The Dome Belek. • This promotion is not valıd on New Years' Eve and bayram holidays.

\

y p Miles Smiles W

T URKİS HvaAIR LıiA INER Si /Y turk ha Yo vfyN

Çırağan Palace Kem pinski İstanbul

Kem pinski Hotel Barbaros Bay Bodrum

Kem pinski Hotel The Dome Belek

reservaüO'is.ciraganpalacet'Skenıpinski.com resorvatıons.bartıaros® kempinski.coın reservations.ttıedomefŞkenıpınskı.com www.ciraganpalacecom.lrwww.kernpinski-bodrom.comwww.kernpinski-belek.com

, I +90 212 . - 444 A. .0 849 0~ www.thy.eom

MüessSmiles


■ Türk Hava Yolları Uçuşları ve Mesafeler • Turkish Airlines Flights and Distances (Dış Hatlar-lntemational Flights) İs ta n b u l’d a n / F ro m İs ta n b u l

Uçuş bilgileri

2821

3 93 5

2 12 5

MANCHESTER M A N

ALMATY A L A

4 14 5

2 23 8

AMMAN A M M

1528

AMSTERDAM A M S

2 35 6

8 25 1272

MİLANO / MILAN M X P (M İL ) MİNSK M S Q

2 785 1735

ASTANA T S E AŞKABAD / ASHGABAD A S B

3 90 2 2 63 6 580 2787

2107

1845 7819

996 4 22 2

ATİNA / ATHENS A T H BAHRAIN B A H BAKU / BAKU G Y D (B A K ) BANGKO K B K K BARCELONA B C N BASEL B S L

2 27 8

1230

1963 893

1060 4 82

1858

1003

BEYRUT / BEIRUT B E Y

1046

5 65

4 04 7

2185

BRÜKSEL / BRUSSELS B R U BUDAPEŞTE / BUDAPEST B U D

2 22 8

1203 6 42

BÜKREŞ / BUCHAREST O T P (B U H )

576 1952 2471 2584

DUŞANBE / DUSHANBE D Y U DUSSELDORF D U S

1189

1009 3122 1150 3274 3 03 3 3 58 7 2182

311 1054 1334 1395 545 1686 621 1768 1638 1937

3 03 5

1178 1639

HAMBURG H A M

1909 2 18 0

1031 1177

HANNOVER H A J HARTUM / KHARTOUM K R T HELSİNKİ H E L

2061

1113

2 96 3 2 292

1600

EKATERiNBURG S V X FRANKFURT F R A

HO NG KONG H K G KAHİRE / CAİRO C A I KARAÇI / KARACHİ K H I KAZABLANKA/CASABLANCA C M N (C A S ) KAZAN K Z N KOPENHAG / COPENHAGEN C P H KİŞİNEV / CHISINAU K IV KİEV K B P (IE V ) KÖLN / CO LOG NE C G N KUVEYT K W I LAGOS L O S LEFKOŞA E C N UZBON / USBON L IS LONDRA / LONDON L O N (L H R , S T N ) LJUBLJANA U U

takip ettiği rotanın yer üzerindeki iz

1423 3 13 1505

BİŞKEK / BISHKEK F R U

DUBAİ D X B DUBUN D U B

değerleri, uçağın uçtuğu irtifada

LYON L Y S

9 078 1293 4210 3469

1238 4 90 2 6 98 2 27 3 1873

2 252 2 10 9 724

1216 1139

1109 2 14 6

599 1159

2632 4852 8 37

2 62 0 452

3 48 4 2 58 0 1337 2 174

391

1421

1881 1393 722 1174

and nautical miles in the tabie on this page is the projected distance on the ground for the route flovvn by the aircraft. ■ Uçaklarımızın içindeki monitörlerde görülen rakam ise, uçağın havada katettiği mesafedir.

The figüre shown on the cabin monitors give the actual distance flovvn by the aircraft through the air, induding adjustments of direction to compensate for vvind, and other vveather conditions. ■ Türk Hava Yolları Özel Yolcu Programı Miles&Smiles’da uygulanan mil değerleri ise, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatfnın (IATA) yayımlamış olduğu rakamlar olup yukarıda yazılan mil değerlerinden farklıdır.

The miles used by Turkish Airline's Frequent Flyer Programme Miles&Smiles are those published by the International Air Transport Association (IATA) and therefore they are different from the distances in miles noted above.

MOSKOVA / MOSCOVV S V O (M O W ) MUMBAI B O M MUSKAT / MUSCAT M C T MÜNİH / MUNICH M U C NEW YORK J F K (N Y C ) NİCE N C E NÜRNBERG / NUREMBERG N U E ODESSA O D S OSAKA K IX O SLO O S L PARİS (ÖRLY) O R Y (P A R )

N. M ile s

1523 1504 937

1561 1932

8 43 1043 2707 1907 8 84

5 014 3531 1637 8 575 1983 1733 6 63 10536 2734

4 63 0 1071 9 36 3 58 5 68 9

2 35 8

1476 1273

PEKİN / BEIJING B J S

7 690

4152

PRAG / PRAGUE P R G PRİŞTİNA / PRISTINA P R N RİGA R IX

1613 8 60 1866

871 464

RIYAD / RIYADH R U H

2602

ROMA / ROME (FIUMICINO) F C O ROSTOV R O V SANA SAH

1489 1379 3 55 0

745 1917

SARAYBOSNA / SARAJEVO S J J SEUL / SEOUL IC N (S E L )

1461 8 708

789 4702

SIMFEROPOL S IP SİNGAPUR / SİNGAPORE S IN SOFYA / SOFIA S O F

659 9 172 574

ST. PETERSBURG L E D STO CKHOLM A R N (S T O )

2 253 2 408

3 56 4 95 3 3 10 1217

STRASBOURG S X B STUTTGART S T R

1952

1300 1054

1830 1193

988 6 44

8975 9204

4 84 6

ŞAM / DAMASCUS D A M ŞANGAY / SHANGHAI P V G ŞİKAGO / CHİCAGO O R D (C H I) TAHRAN / TEHRAN T H R TAŞKENT / TASHKENT T A S TEBRİZ / TABRIZ T B Z TEL AVİV T L V TİFLİS / TBILISI T B S TİRAN / TİRANA T IA TOKYO N R T (T Y O ) TRABLUS / TRİPOLİ T IP TUNUS / TUNIS T U N ÜSKÜP / SKOPJE S K P VARŞOVA / VVARSAVV W A W VENEDİK / VENICE V C E VİYANA / VIENNA V IE YENİ DELHİ / NEW DELHİ D E L ZAGREB Z A G ZÜRİH / ZÜRİCH Z R H

2165 3517

1008 1405 804

4 97 0 1169 1899

1552

8 38 681 777 471

1261 1439 872 10149 1941

5 48 0

1796 704

970 3 80

1446 1510

1048

781

1356 4841

8 15 732 2614

1198 1830

647 9 88

■ Türk Hava Yolları Uçuşları ve Mesafeler ■ Turkish Airlines Flights and Distances (İç Hatlar-Domestic Flights) İs ta n b u l’d a n / F ro m İs ta n b u l (A ta tü rk A irp o rt)

Km

ADANA A D A ADIYAMAN A D F

824

düşümünün ölçülen mesafesidir.

The distance in kilometres

Km

MADRİD M A D

CEZAYİR / ALGIERS A L G CİDDE / JEDDAH J E D DİNYEPER / DNEPROPETROVSK D N K DOHA D O H DONETSK D O K

■ Dergimizin bu sayfasında

İs ta n b u l’d a n / F ro m İs ta n b u l

1753

CENEVRE / GENEVA G V A

yayımlanan km ve mil (deniz mili)

N . M ile s

3246

BELGRAD / BELGRADE B E G BERLİN S X F - T X L

Flight inform ation

Km

A BU DABİ / A BU DHABl A U H ADDIS ABABA A D D

AĞRI A J I ANKARA E S B ANTALYA A Y T BATMAN B A L BODRUM / MİLAS B J V DALAMAN D L M DENİZLİ D N Z DİYARBAKIR D IY

955 1244 4 19 5 35 1144 5 26 6 48 461 1087

ELAZIĞ E Z S ERZİNCAN E R C

961 9 87

ERZURUM E R Z

1091 9 83 4 19 874

GAZİANTEP G Z T İZMİR A D B KAHRAMANMARAŞ K C M KARS K S Y KAYSER A S R KONYA K Y A MALATYA M L X MARDİN M Q M MUŞ M S R SAM SUN S Z F SİVAS V A S ŞANLIURFA S F Q TRABZON T Z X VAN V A N

1265 696 5 30 861 1140 1168 6 98 707 1072 974 1304

A n k a r a ’d a n / F ro m A n k a ra (E s e n b o ğ a A irp o rt)

Km

ADANA A D A

439

ADIYAMAN A D F AĞRI A J I ANTALYA A Y T

600 870 454

BATMAN B A L

772

DİYARBAKIR D IY ELAZIĞ E Z S ERZİNCAN E R C ERZURUM E R Z GAZİANTEP G Z T

696 596 591 717 5 53

İSTANBUL İS T İZMİR A D B KAHRAMANMARAŞ K C M KARS K S Y MALATYA M L X MARDİN M Q M MUŞ M S R SAM SUN S Z F ŞANLIURFA S F Q TRABZON T Z X

4 20 6 43 9 33 5 02 772 802 3 78 7 57 604

VAN V A N

9 43

İs ta n b u l’d a n / F ro m İs ta n b u l (S a b ih a G ö k ç e n A irp o rt) K m

ADANA A D A ANKARA E S B ANTALYA A Y T

776 393 489

BERUN S X F DİYARBAKIR D IY ERZURUM E R Z GAZİANTEP G Z T HANNOVER H A J İZMİR A D B

1872 1011 1068 901 2 152 431

KARS K S Y TRABZON T Z X VAN V A N

1216 9 28 1287

1 /2 0 0 7 S K Y L İF E 191


YAYALARI s(p216) 574 24 44

V ~ - AMSTfcRDAVT

tS ^ A M p U H G ^

C " n ir ,ıÂ

UX.

NapieM THçJîJaıı

S Tl/rji

fRAİ

l

Malini

AW . b 4 \ I

ND ^

\j \ts 'eb s*®

G REİ t E

HorftV®^

\ W n S ' - MahilV0W

L I T H U A h kA

^klSSlA

j

TVIA

,^ 'E Ş tO N lA

/«jnvm r ‘ fellinn

£ v£ K,AV

ulund l\

Htınjlınltn A.

T^mpe™

F |N L A N D

Turku0HELSİNKİ

r/jın j

t

[ '/(Mm' Sw

^ eden

■Wrialı7r‘ -Vt'«

J s^WANNOVER^merKqERLIN A \ Rotterdam NE% ts ® > •* . 3 fV \\B flU S ş a s ( * > * ıcoriV

V

s

K ir u n a

VJ'oS

**»

V* N


( )ıu -tin f . lL ü b ilf lı

I s la n ı l*

Victoria A

Prim e ! O u ır k s l l

Soııiluııııplon Is. Tanadtoss

Yellowknife

Whitohorse Chufchıll,

H u d s ıın Bav

McMurray Stavvaıi o Prince Rupert

Ednıonton

Princfc Gc-oı'go

Winoipog

Thünder Bay

Victoıiao

I

Chicoıılmıı

fiimouski

>Rouyn Montreal

Muhit-.* I

Torontq,

.“ “ •“i"D .noit, A

NEW YORK

B a ltim o re f s h in g to n DC R flleigh D urham

New Orleoiis Tampa*

M E X I C O

I Monterröy Pııtinmn ’ Ü_S. . * “ Maıamoros !\ IC O

Havana

G uö daljjara

j

JHA»TI

Motelıa5

Kingston

Acapulco Villahorl.ıosa

1

JAM AİKA

GLiATEA/

5_C A K I B

®d ü r ’ I l

r D O \\IN IG \\

ö.rt-au- Santo RfcP. *nncc uoonjiîgp S a n Ju a n

" f i t l e v'

B li

A

N

S

t

AN ,|{

NEVIS

, J

{°T

A

N IC AR AG U A

C O S IA R IC A Ea,ra' “ UI San Jose Panam a C ity

fy a ra ca lb o

P A N A M A üucar;

■T

VENEZUELA

G«o

Medellin*

Guayaqûll»

Chimboio t

Aııtofagnst^)

C ciKnıii C ordoha Rosario

T U R K İSH A IR LIN ES T Ü R K HAVA YOLLARI Code share fliçjhts by American Airlines

PuortolMontl


FraıızJosef Land hlands (Mor.)

(DENMARK)

İ< h lA N D Reykjavik

FINLAND •Hİ"Wi. TED

GDOM

Kazan

Fım ııdlund Rostov

porto PORTUGAI

Lisbon

M

r

d

I

r

Algiers

/

i

AFGHA Banghazi

Al Ayoun

\BAHRA1N 1 | 1 DOHA1

DUBAİ

B iH riv a d h ^Â e * ^ * 8

Tamanrasset

BanjulcjiMoı^ Bissau _OtilNt

Bamako

ConaHry-sljRR/x

jvq(

Freeto^n | EONF

c O A1

LIBf-KI A

NTRAl AF RİCAN REPUBLİC

Monrovia Yamotmoı

Fortaleza (A B IN D A (A n a .)

s f y c h U lfs

D odom a

T ^ A N Z A N IA

•Recife

L ilo n g w e

Luüka t Uvmusom Hatara

Be Horizonte

ZİMBABWE BOTSWANA

- ■'■•Rio d e Ja n e iro Pau lo

° ' Antananarivo

r

M IBIA VVindhoek

*Curitiba Johannesburg •

R E P U B L İC OF

Klmberley0

M*

S O U T H A F R İC A

Cape to v v n 1

..7UslarııLı Cimini İsi. il Ki

■(mıvhIs. a a.

Primi’/ </>.on! İsi <S.A)

Port Lolıis

MAUftlTlUS MUNIONİ


Kozhevntkovo

Novosibirsk

Sükhaliıı Is. Karaoanda

U lan B a to r •Harbin X )A L M A T Y

Sapporo ’JWakodat«

IIKISTAN, d W '

BEIJING

| ö y > ^ TOKYO

Lanzhou'

K a b u l.

^ v VokShâma

.NISTAN

Islam abad

Lahore*

Chengdu*

N EW D ELH İ

A K IŞ TA

Cbengdu.

#Nanchar Fuzhou, Guartgzhou

JÇARACHI

Calcutta

HÖ N G K O N G

MYANMAR

N D I Hyderabad d a n g a lo re

'Madras

S o n k e n M a n ian a

Ila ııta n Is.

Rangoon

İsianık

T H A I LAN Dİ

( U .S . A V

BANGKOK i ' î ' lM iııılu n a o ls.

SRİ LANKA

FEDERATION STAT S OF M ICRONESIA

C o lo m b o

M fi

8RUNFI L A Y S I A«'

uala Lum p u r

J SirİlGAPORf _ _ S in g a p u r e >

J

'jla ln ıa lu ra Is.

” / tn r Ireland l\l.

- ai.-ı n*.>nnğ •

PAPUA IEW GUINFA

Briiaiıı İsi.

A ra f u ra S c y f i ı n a r ls . T lm o r S ea

Wyndhsm°

‘ Ne*' (Fr.)

( 'a l ç ı l ı m ı a

*ferisbane

A ım tcnla ın İsi. trr •Sl. P a u l Is. (Fr.

Melbourne

TASMAN

SI:A

W e llin g to ı

Tasmania IsS

^obnrt

5®fchrtotchurch

r a id e n M . IFr.

G ü rb ü z YAYINLARI (0 2 1 6 )5 7 4 24 44


GREECE

M ARM ARA

BALIKESİR

%

MAN

W

.V .

SEA

Alil,:/.,ilil

■ İSPARTA

. A

BURDUR!

DENİZLİ

AFYONKARAHİSAR

KJİTAHYA

MEDITERRANEAN

MUĞI

IO D R U M

EDREMİT

NAKKALt

M A I ıl

TEKİRDAĞ

KIRKLARELİ

I.ILNC.

^

G.C.AİC.

fögfiiİîl»**

~W~ S

a

. r r ./ ^ r ^U.EFKOSA

GREEK CYPRIOT ADMIMSIRAIION v b . * * ^ OF SOUTHFR\ CYPRUS

AAAASYA

[OKAT

SA M SUN

C< L E B A N O N ,

V

A D A N A o SI^ANİYE

.YOZGAT

Mt-tuu IUı\

MERSİN

KASTAMONU

,KARAAAAN

K O N YA

BARTIN

TURKİSH REPUBUC OF \ORTHtRN CYPRUS

ZONGULDAK

.G AZİ ANTEP

ORDU

ıN LI u r f a

D İYARBAKIR

ELAZIĞ

BİNGÖL^

TRABZON

t*h

B A TM A N

siigr

İR Z U R U M '

,_•*

.

,ğt

t

AR

200km

(0 2 1 6 )5 7 4 24 44

Y A Y I N L A R I

G ü rb ü z

-

KARS


Budapeşte’den Tunus’ a Tebriz’den Atina’ya her hafta farklı uçuş noktalarına... Detaylı bilgi www.thy.com’da... </y 0 1 - 0 7 O cak 2 0 0 7 O d* 0 8 - 1 4 O cak 2 0 0 7 O

o

O O

KAZAN, TEBRİZ, ATİNA BUDAPEŞTE, MADRİD, TUNUS

1 5 -2 1 O cak 2 0 0 7

ZÜRIH, PRAG, FRANKFURT

2 2 -3 1 O cak 2 0 0 7

BASEL, ROMA, STUTTGART

* F iy a t ım ız h e r g ü n ilk 5 0 k o lt u k v e g id iş - d ö n ü ş iç i n g e ç e r li d ir . A la n v e r g ile r i v e h a r ç la r d a h il d e ğ ild ir .

TURK HAVA YOLLARI www.thy.com 444 0 849


Number of aircraft Uçak adedi: 5 Commercial names Ticari adları: Bursa, Gaziantep, Konya, Antalya, Kayseri Maximum take off weight Azami kalkış ağırlığı: 233.000 kg Wing span Kanat açıklığı: 60.30 m Length Gövde uzunluğu: 58.80 m Height Yerden yüksekliği: 17.40 m Cruise speed Yatay uçuş sürati: 890 km/h Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 250 Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 33 (EC); 61 (BC) Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 41.100 ft Maximum passenger range Azami menzil: 10.371 km Maximum cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 37.528 kg/105.95 m3

Number of aircraft Uçak adedi: 7 Commercial names Ticari adları: İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Diyarbakır, Kocaeli, Mersin Maximum take off vveight Azami kalkış ağırlığı: 257.000 kg (A 340-311) 262.000 kg (A340-313) Wing span Kanat açıklığı: 60.30 m Length Gövde uzunluğu: 63.69 m Height Yerden yüksekliği: 16.85 m Cruise speed Yatay uçuş sürati: 890 km/h Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 271 Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 33, 34 (EC); 54 (BC) Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 41.100 ft Maximum passenger range Azami menzil: 11.952 km Maximum cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 44.836 kg/152.80 m3

rt/RKJSfİ e ter t

ıııı m

.

gr&m.

A 3 2 1 -1 1 1 /2 3 1 /2 1 1 Number of aircraft Uçak adedi: 10 Commercial names Ticari adları: Sakarya, Kırıkkale, Aksaray, Çankırı, Burdur, Bingöl, Kütahya Maximum take off vveight Azami kalkış ağırlığı: 83.000/89.000 kg Wing span Kanat açıklığı: 34.09 m Length Gövde uzunluğu: 44.51 m Height Yerden yüksekliği: 11.76 m Cruise speed Yatay uçuş sürati: 835/844 km/h Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 155/181/ 186/195/202 Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 30, 31, 32, 33 (EC); 33, 34, 36 (BC) Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 39.000/39.800 ft (TC-JMG) Maximum passenger range Azami menzil: 2.250/3.200 km Maximum cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 12.837-11.548 kg/58-46.49 m3

Number of aircraft Uçak adedi: 16 Commercial names Ticari adları: Balıkesir, Yozgat, Osmaniye, Adıyaman, Çorum, Batman, Şımak, Kırklareli, Düzce, Muş, Rize, Trabzon Maximum take off vveight Azami kalkış ağırlığı: 73.500/75.500/77.000 kg Wing span Kanat açıklığı: 33.91 m/34.09 m Length Gövde uzunluğu: 37.57 m Height Yerden yüksekliği: 11. 91 m/11.76 m Cruise speed Yatay uçuş sürati: 858 km/h Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 150/156/159/167/168 Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 30, 31 (EC); 32, 33 (BC) Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 39.000/39.800 ft Maximum passenger range Azami menzil: 2.963/3.350 km Maximum cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 9.435 kg/37.06 m3

194 SKYLİFE 1 /2 0 0 7


...... .................................................

A 3 1 0 -3 0 4 /2 0 3 Number of aircraft Uçak adedi: 6 Commercial names Ticari adları: Aras, Çoruh, Ergene, Aksu, Göksu, Samsun Maximum take off weight Azami kalkış ağırlığı: 153.000/157.000 kg (TC-JDB) Wing span Kanat açıklığı: 43.90 m Length Gövde uzunluğu: 46.66 m Height Yerden yüksekliği: 15.80 m Cruise speed Yatay uçuş sürati: 860 km/h Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 210/208 (TC-JDB) Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 31, 32 (EC); 38 (BC) Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 41.000 ft Maximum passenger range Azami menzil: 8.100/8.980 km (TC-JDB) Maximum cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 24.995-21.820 kg/68.20-54.16 m3 a

A 319-132 Number of aircraft Uçak adedi: 2 Commercial names Ticari adları: Sinop, Karabük Maximum take off weight Azami kalkış ağırlığı: 70.000 kg Wing span Kanat açıklığı: 34.10 m Length Gövde uzunluğu: 38.83 m Height Yerden yüksekliği: 11.75 m Cruise speed Yatay uçuş sürati: 844 km/h Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 126 Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 33 (EC); 37 (BC) Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 39.800 ft Maximum passenger range Azami menzil: 3.704 km Maximum cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 6786 kg

B 7 3 7 -8 0 0 Number of aircraft Uçak adedi: 41 Commercial names Ticari adları: Hatay, Afyonkarahisar, Sivas, İğdır, Mardin, Ağrı, Zonguldak , Ordu, Niğde, Bitlis, Edirne, Amasya, Giresun, Ardahan, Tekirdağ, Kastamonu, Elazığ, Manisa, Tunceli, Malatya, Eskişehir, Bolu, Nevşehir, Erzincan, Artvin, Tokat, Siirt, Aydın, Van, Denizli, Kırşehir, Kilis, Karaman, Hakkari, Bilecik, Bartın Maximum take off weight Azami kalkış ağırlığı: 79.015 kg Wing span Kanat açıklığı: 34.31 m/35.78m Length Gövde uzunluğu: 39.47 m Height Yerden yüksekliği: 12.55 m Cruise speed Yatay uçuş sürati: 858 km/h Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 165 Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 30 (EC); 31 (EC); 35 (BC) Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 41.000 ft Maximum passenger range Azami menzil: 4.755 km Maximum cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 8.408 kg/45.05 m3

mm

.K. ! ? H

B 737-400 Number of aircraft Uçak adedi: 14 Commercial names Ticari adları: Kars, Ayvalık, Marmaris, Amasra, Alanya, Muğla, Çanakkale, Efes, Side, Bergama, Gelibolu, Anadolu, Bayburt, Yalova Maximum take off vveight Azami kalkış ağırlığı: 68.038/ 65.090/64.637 kg Wing span Kanat açıklığı: 28.90 m Length Gövde uzunluğu: 36.40 m Height Yerden yüksekliği: 11.125 m Cruise speed Yatay uçuş sürati: 797 km/h Passenger capacity Yolcu kapasitesi: 148/150/152 Seat pitch (inch) Koltuk aralığı: 29, 30, 31 32 (EC); 34, 38 (BC) Maximum cruising altitude Azami yatay uçuş yüksekliği: 37.000 ft Maximum passenger range Azami menzil: 3.350 km Maximum cargo capacity Azami kargo kapasitesi: 7.491 kg/39.22 m3

1 /2 0 0 7 S K Y L İF E 195


AEROBİK AEROBICS

oirobics

UÇUŞ - EGZERSİZ PROGRAMI / INFLIGHT EXERCISE PROGRAM A ş a ğ ıd a g ö r e c e ğ in iz u ç u $ -e g z e r s iz p r o g r a m ı A iro b ic s , Türk Hava Yolları ve Hillside City Club işbirliği ile ha zırla nm ış tır. Airobics'e ayıracağınız birkaç dakika ile uzun süren y olculuğunuza h a r e k e t k a t a c a k ve ke n d in iz i çok d a h a z in d e h is s e d e c e k s in iz . Airobics, the in flig h t exercise program below has been developed by Turkish Airlines and Hillside City Club of İstanbul. By committing just a few minutes for Airobics, you can turn your long journey into a much more energetic and refreshing one. Now please fold up your table, bring your seat to the upright position and relax your body.

K A N D O L A Ş IM IN I D Ü Z E N L E Y İC İ AYAK ve B A C A K E G Z E R S İZ L E R İ LEG & FOOT EXERCISES TO REGULATE BLOOD CIRCULATION 1. K o ltu ğ u n u z d a d ik o t u r u r p o z is y o n d a , a y a k la r ın ız y e rd e y k e n p a rm a k la rın ıza b a s a ra k to p u k ların ızı yu karı kald ırın , te k r a r ye re basın, to p u k la rın ıza b a s a ra k ay a k la rın ızın ön kısm ını yu karı doğru k a ld ırın ve g e ri indirin. Bu h a re k e tle ri a rk a a rk a y a 3 kez te k ra rla y ın . (U z m a n la r, uçuş e s n a s ın d a bu e g ze rs izi sık sık u y g u la m a n ızı ö n e rm e k te d irle r.) 1. Sit straight in your seat, w ith your fee t flat on the floor. First lift your heels keeping your toes on the floor, then low er your heels till your feet are flat on the floor. Lift your toes keeping your heels on the floor and then low er your toes till your feet are flat on the floor again. Repeat 3 times. (Ooctors recommend that you repeat this exercise as often as possible during your flight.)

2. Önce sağ ayağınızı hafifçe k a ld ıra ra k öne doğru uzatın. Ayak bileğiniz ile önce içten cfışa d oğru, so nra d ıştan içe doğru d a ir e le r çizin (3 'e r k e z ). A yn ı h a r e k e t i s o l a y a ğ ın ız la da u y g u la y ın (3 ‘ e r k e z ). 2. First stretch out your right leg and raise your foot just a little . Rotate your ankle clockwise (3 times) and then counter clockwise (3 tim e s ). Repeat the sam e w ith yo u r le ft a n k le (3 tim e s fo r each direction).

4 > .,

ka g-f Sitr?

3. Sağ dizinizi karnınıza doğru çekin ve indirin (3 kez). Aynı ha re ke ti sol dizinizle de uygulayın (3 kez). 3. Pull your right knee towards your chest and move it down again 13 tim e s ). Do th e s a m e vvith y o u r le f t k n e e (3 tim e s ).

1 G E R M E VE G E V Ş E T M E E G Z E R S İZ L E R İ / / STRETCHING AND RELAXATION EXERCISES 4.

O m u z la rın ız ı y u k a rı d o ğ ru k a ld ırın ve in d irin (3 kez).

i i. Raise your shoulders and lovver them . Repeat 3 tim es.

5. O m u z la r ın ız la ö n d e n a r k a y a d o ğ r u 3 k e z v e a r k a d a n doğru 3 kez o lm a k ü zere d a ire le r çizin. 5.

öne

Roll your shoulders backwards (3 tim es) and then forvvards (3 tim es).

6. B aş ın ızı, g ö ğ s ü n ü ze doğru yavaşça in d irin . 3 'e k a d a r sayın ve te k ra r yavaşça kaldırın. Başınızı ka ld ırırk en arkaya atm am a ya dikkat edin (3 kez). 6. Keep sitting up straight. Slovvly lovver your head tovvards your chest. Count to 3 and raise your head gently. As you raise your h ead , be c a re fu l not to je r k backvvards. R ep eat 3 tim e s .

i


7. Karşıya b a k a r pozisyondayken, basınızı hafifçe öne e ğ e re k sağ om zunuza doğru çevirin, gözleriniz om uz başınıza baksın ve yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün [3 kez). Aynı h areketi sol om zunuza doğru te k ra rla y ın (3 kez], 7. Look ahead. Slightly lovver your head and gently turn your head tovvards your right shoulder. You should be looking at the end of your shoulder. Then return to the starting position vvith the same movement 13 times). Repeat the same exercise tovvards your left shoulder and return slovvly to the original position 13 tim es).

8. E lle rin iz i avuç iç le ri y u k a rı b a k a c a k ş e k ild e b a c a k la rın ız ın ü z e r in e ko y u n ve k e n d in iz i r a h a t b ır a k ın . D ir s e k le r in iz i, p a rm ak ların ız om u zlarınıza değecek şekilde kıvırın ve açın (3 kez). 8. Rest your hands on your thighs vvith your palm s facing up and relax. Touch your shoulders vvith your fingers and return y o u r hands to th e o r ig in a l p o s itio n . R e p e a t 3 tim e s .

9. Ellerinizi avuç içleri yukarı bakacak şekilde bacaklarınızın üzerine koyun ve y u m ru k ş e k lin d e iyice s ık a ra k k a p a tıp , aç ın (3 kez). 9. Rest your hands on your thighs, palms up. Close your hands tightly into a fist and open. Repeat 3 times.

S O L U N U M E G Z E R S İZ L E R İ / / BREATHING EXERCISES 10. B ir elinizi göğsünüzün, diğer elinizi m idenizin üzerine yerleştirin. B u rn u n u z d a n d erin n e fe s a lın . G öğüs k a fe s in iz in iyice şiştiğini h issedin. N efe sin izi ağ zın ızd a n yavaşça dışarı verin. Aynı şe kild e b ir kez daha b u rn u n u zd a n d e rin n e fe s a lın , a n c a k bu kez ka rın b o ş lu ğ u n u zu n şiştiğini h is se d in . N e fe s in iz i a ğ zın ızd a n yavaşça dışarı verin. 10. Put one hand on your chest, the other on your abdomen. Take a deep breath through your nose. Feel your chest expand. Slovvly exhale through your m outh. Inhale deeply again through your nose, but this tim e feel your diaphragm fiil vvith air. Exhale again slovvly through your mouth.

G E V Ş E M E E G Z E R S İZ İ / / RELAXATION EXERCISE 11. Ellerinizi avuç içleri yukarı bakacak şekilde bacaklarınızın üzerine ko yu n . Bu e g z e rs iz e ö n c e e lle r in iz i y u m ru k ş e k lin d e s ık a ra k b a ş la m a lıs ın ız . S o n ra sıra s ıy la k o lla rın ızı ve üst gövdenizi sıkın. S ıkm a işlem ine kalçanızla, sonra bacaklarınız ve ayaklarınızla devam edin. Ve şim di aynı sırayla yavaş yavaş tü m vü cudun uzu gevşetin. Ö nce e lle r , so n ra k o lla r, üst gövdeniz, k a lç a n ız , b a c a k la rın ız ve a y a k la rın ız. H e r birini g e vşe tirke n ka n ın ızın g evşettiğiniz bölgeye dolduğunu hissedeceksiniz. 11. Put your hands on your lap, palm s up. S tart this exercise by clenching your fists, then tense your arm s. Slovvly continue to tighten your entire upper-body, follovved by your hips, right dovvn to your legs and feet. Novv in the same o rd er, slovvly re la x your body starting vvith your hands, then arm s, upper-body, hips and fin a lly your legs and fee t. As you re la x , you vvill fe e l the blood flovv through every part of your body.

^

Uzun yolculuklarda sağlığınız için h atırlanm ası g e r e k e n le r:

Healthy tips fo r long-haul flights

1. Bol bol su için. 2. Alkollü içeceklerden uzak durun.

1. Drink plenty of water. 2. Avoid alcoholic beverages. 3. Keep salt consumption to a minimum. i. Repeat Airobics exercises as frequently as possible (particularly exercises 1 and 2). 5. During the fiight, take frequent short vvalks. 4. W ear comfortable shoes. 7. Avoid tight ctothing.

3. M üm kün olduğunca az tuz tüketin.

U. Airobics egzersizlerini mümkün olduğunca sık aralıklarla tekrarlayın (özellikle 1 ve 2 nolu egzersizler). 5. Uçuş esnasında sık sık kısa yürüyüşlere çıkın. 6. Rahat ayakkabılar giyin. 7. H areketlerinizi kısıtlayan dar giysilerden kaçının.


1. Noel ağacı süsleme geleneğinin ilk hangi kentte

1 . İn vvhich city did the tradition o f decorating a Christmas tree

başladığını biliyor musunuz?

originate?

a. Oslo

b. Tallinn

a. Oslo

b. Tallinn

c. Riga

d . Osnabrück

c. Riga

d. Osnabrück

2. Aralık ayında kaybettiğimiz i Feel Good’ şarkısıyla özdeşleşen soul müziğin babası Amerikalı müzisyen kimdir? a. Ray Charles

2. What is the name o f the American musician, knovvn as the ‘Father o f Soul' and vvhose name is synonymous with the song 7 Feel Good', who died in December? a. Ray Charles

b. James Brovvn

b. James Brovvn

c. Sam Cooke

c. Sam Cooke

d . Mahalia Jackson

d. Mahalia Jackson

3. Dünyanın yedi harikasından biri kabul edilen Babil'in

3. During the reign o f vvhich king vvere the Hanging Gardens o f

Asma Bahçeleri'nin hangi kral döneminde yapıldığı

Babylon, one o f the Seven World o f the Ancient VJorld, created? a. Nebuchadnezzar II

düşünülüyor? a. II. Nebuchadnezzar b. Hammurabi

b. Hammurabi

c. Gılgamış

c. Gilgamesh

d . Sargon

d. Sargon

4. 2006 yılında Dünya Ralli Şampiyonası'nı kazanan pilot

4. Which d river won the 2006 VVorld Rally

kimdi?

Championship?

a. Fernando Alonso b. Marcus Grönholm c. Carlos Sainz

a. b. c. d.

d. Sebastian Loeb

Fernando Alonso Marcus Grönholm Carlos Sainz Sebastian Loeb

5. ‘Atlantis’, ‘The Joan of D'Arc’ ve 'Angei-A' gibi filmlerinden sonra, yeni vizyona giren 'Arthur ile Minimoylar’ adlı bir

5. Who is the famous French film director vvho made

animasyon filme imzasını atan ünlü Fransız yönetmen kimdir? a. Mathieu Kassovitz b. Luc Besson c. Jean Renoir

released A rth u r and the invisibles'? a. Mathieu Kassovitz b. Luc Besson c. Jean Renoir

d . Jean-Pierre Jeunet

d. Jean-Pierre Jeunet

'Atlantis', ‘The Joan o f D ’A rc', ‘A ngel-A ’ and the nevvly

6 . Küresel ısınmanın yol açtığı etkileri sınırlamayı ve azaltmayı

6. By vvhich city is the international treaty aimed at reducing the

hedefleyen uluslararası anlaşma hangi kentin adıyla anılıyor?

causes o f global vvarming knovvn?

a. Kyoto

a. Kyoto

b. Osaka c. Brüksel d . Nevv York

b. Osaka c. Brussels d. Nevv York e 'g ‘q -g ‘p > ‘e x 'q

m z 'o ■ı

:su0 |}n|0 S / ja|uınzo£)


BULMACA

Sobaboruten eklerine takılan süslü çember

Kök boya

Açıksan renkte olan

Bir tür tatlı su birikintisi

Kış hariç hep açan bir gül cinsi

Sizli ö ç alm a duygusu

Şeker gibi bir tatlandıncı

Adale

Iskel su taşıtı

İslam’ın şartlanndar biri

İslam ’d an önce K a b e 'd e b ir p ut

Bir bağlaç

Anemon Bir enzim adı

'Şayet' anlamında sözcük Kum falı Afrika’da bir ülke

Mürekkep hokkasına konulan ham ipek Bir zeka oyunu

Valide Ar

Hak edilen ceza Bir sayı

Bir tür Ingiliz birası

Evcil bir hayvan

Bir mizah dergisi

Kadın bale sanatçısı

Dimdik ve ayak üstü denize atlama şekli

Kiloamper (kısaltma) Sudan sebep

Dar ve kalınca tahta

Hedefi tutturma Akarsu yatağı 15.

harfin adı Ayakkabı çekeceği

Büyük balıkçı kayığı

İsim

Öküz yemliği

Utanma duyqusu

Anlak

Kıta

Göğüs, bağır

Boşta gezen aylak

Gümüş tel

Beyaz

Taştan oym a mezar

Sözleşme

Hangi kisi Mesaj

Namuslu

Geçirimsiz bir top ra k türü

Afrika'da bir nehir

Emanet olarak

Avrupa'da bir nehir

Derinliği az m etal kap

Kışlada hasta bölümü

Söz gelişi, örneğin

Maksat, istek

İlkel topluluk, boy

Bir tahıl ölçeği An, temiz, iffetli

Genişlik Bravo

Öğüt

Sinir hastalıklarıyla ilgili hekim lik dalı

Bir yüzey ölçü birimi

Baş yapıt

G. Afrika C um huriyeti plaka işareti

Bizmutun simgesi Hıristiyan tapınağı B ir tü r salata çeşnisi

Resimli duvar ilanı Kısırlık, verimsizlik

Akıllıca

Avusturya’ nın plaka işareti

Minimum

Tatedabrsstyi

Acil

B ir o lta türü

Düğme yuvası Dünya, cihan 'Zülfü ...' Köşe yazan

Yağma, çapul

Tin A nkara'nın bir ilçesi

Azık, yiyecek ve içecekler

Ağabey (halk dili)

Bir ilimiz

Su

Göçebe çadırı

Yurdumuzda bir dağ adı

Vilayet Bir mevsim Vücudun dış yüzeyi

Ses ölçümünde kullanılan bir birim Bir makyaj malzemesi

Berilyum un sim gesi

Posta surucusu

Çözümü sağda 200 S K Y L İF E 1 /2 0 0 7

t>


T Ü R K'Ü N RUMUZU

YABANCININ RUMUZU

FOREIGNER

T U R K S SCREEN N A M E

FOREIGNER'S SCREEN NAM E

İn ternetle birlikte yaş a n tım ıza giren 'Ç e tle ş m e ' sayesind e insanlar sınırlar ötesind en kişilerle de iletişim kurm a olanağı buldu.. B u lm a ca m ızd a T ü rkiye'd en

PUZZLE

e-m ail: m edyapuzzle@ yahoo.com Y ABANCI KIŞ!

adları bulm anızı istiyoruz.

O

o no

-£ ra

i

z

Emel Erman

c/>

Yaman e

5

Yeliz Zeliha Hanibal

İPUÇLARI 1. Juliana'nın rumuzu Rosa'dır.

Lovely

2 . Zeliha'nın çetleştiği Simon'un

Mozart People Rosa

Jazky Nobody Spontanist Vera

TÜRK KİŞİ

YABANCI KİŞİ

TURK

FOREIGNER

SOLUTIONS ÇÖZÜMLER

H

V

v _±

3

a ■ 0

“I

3

V

IAI

v ■ H

u o u ifs

YABANCININ RUMUZU

TÜRK'ÜN RUMUZU

TURK S SCREEN NAME FOREIGNER’S SCREEN NAME

S

en!|9Z

Â|9A0“|

BJ9A

1JEZOH

isıu B iuo ds

esoy

ApoqoN

euBiınp

ueıue/,

etdoed

A>izer

e p n e ıo

ueıujg

lepıuBH

ueAs|

oyaqoy

leujg

y3NOI3UOJ |S|>! I0NV9VA

» u ru |$ !* X Ü 0 1

3WVN N33H0S S .tB N O lO tü 3 /W N N33UOS S .M fU nznwna n o , »uru n z n w n a N iN io N v a v A

Thanks to the ‘chatroom’, vvhich entered our life together vvith the internet, people now have the opportunity to communicate vvith each other across borders. İn our puzzle vve vvould like you to figüre out the screen names of five people from Turkey and the five people they chat vvith abroad, and their screen names.

OYUN

beş kişinin, yurtdışından gö rü ştü ğü beş kişiyi v e bu kişilerin kullandıkları rum uz

ZPA

l a M■

V *

rumuzu Mozart olmadığı gibi, People da değildi. Zeliha'nın rumuzu da İsyan değildi. 3. Yeliz’in çetleştiği kişi Claude değildi. 4 . Emel'in çetleştiği ve rumuzu Hanibal olan kişinin adındaki harf sayısı, rumuzu Mozart olan kişinin adındaki harf sayısından daha fazlaydı. 5. Yaman'ın rumuzu Nobody'dir. 6. Jazky rumuzlu kişiyle çetleşen Poeple rumuzlu kişi Roberto değildir. 7 . Mark'ın çetleştiği kişinin rumuzu Spontanist'ti.

CLUES 1. Juliana's screen name is Rosa. 2. The screen name of Simon, who chats vvith Zeliha, is neither Mozart nor People. And Zeliha’s screen name is not isyan. 3. Claude is not the name of the person Yeliz chats vvith. 4. The name of the person Emel chats vvith, vvhose screen name is Hanibal, has more letters than the name of the person vvith the screen name Mozart. 5. Yaman’s screen name is Nobody. 6. Roberto is not the person vvith the screen name People, who chats vvith a person vvith the screen name Jazky. 7. Mark chats vvith a person vvhose screen name is Spontanist. 1 /2 0 0 7 S K Y L İF E 201


PROGRAMI FILMS ON FLİGHTS THY VİDEO

MATERIAL GIRLS

HACİVAT KARAGÖZ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Oyuncular / Cast: Hilary Duff, Haylie Duff, Anjeiica Huston, Brent Spiner Yönetmen / Director: Martha Coolidge

Oyuncular / Cast: Haluk Bilginer, Beyaz, Şebnem Dönmez, Güven Kıraç Yönetmen / Director: Ezel Akay Bu, mizahla geçinen ve bu yüzden ölen iki efsanevi adamın, Hacivat'la Karagöz'ün hikâyesi... Karagöz ve Hacivat’ın yaşamlarının beklenmedik bir biçimde sona ermesinin tarihsel nedenlerini araştıran film, bu renkli kişilerin yaşamlarında kurguyla gerçekleri birbirinden ayırmaya çalışıyor.

Ava ve Tanzie Marchetta her şeye sahiptir. Multi-milyoner bir kozmetik şirketinin varisleri olan kızlar, yaşamı dev bir parti gibi yaşamaktadır. Ancak, ürünlerinden biriyle ilgili bir skandal patlak verince, kızlar beş parasız, evsiz ve çaresiz kalakalırlar.

This is a story of two legendary men, Karagöz and Hacivat, who lived and died by their sense of humor. The movie tries to explore the historical reasons that brought Karagöz and Hacivat's lives to an abrupt end and trying to sort out fact from fiction in these coiourfui men's lives.

Ava and Tanzie Marchetta have it ali. The heiresses to a multi-million dollar cosmetics company, the girls approach life as one big party. But when a scandai involving one of their products emerges, the girls are left penniless, homeless, and seemingly helpless.

Jifc GRIDIRON GANG Oyuncular / Cast: Dvvayne The Rock' Johnson, Alvin 'Xzibi' Joiner, Kevin Dunn, Leon Rippy Yönetmen / Director: Phil Joanou Gridiron Gang, bir gençlik kampının gözetleme memuru olan Sean Porter'ın, başka bir kamp memuru olan Malcolm Moore ile birlikte, bir grup çetin ceviz genç suçluyu dört haftada lise futbol takımına dönüştürmesinin cesur ve dokunaklı hikâyesini anlatıyor. Gridiron Gang telis the gritty and povverfuily emotionai story of a juvenile detention camp probation officer, Sean Porter, who, along vvith another detention officer, Malcolm Moore, turns a group of hardcore teenage felons into a high school footbali team in four vveeks. 202 SKYLİFE 1 /2 0 0 7


r

;

MUSTAFA HAKKINDA HER ŞEY Oyuncular / Cast: Fikret Kuşkan, Nejat İşler, Başak Köklükaya Yönetmen / Director: Çağan Irmak Mustafa'nın çok mutlu bir hayatı vardır. Sevdiği kadınla evlidir ve harika bir çocukları vardır. Ancak kusursuz yaşamı, karısı Ceren'in bir trafik kazasına kurban gitmesiyle altüst olur. Ceren'in kaza sırasında genç bir adamın arabasında olması Mustafa'nın aklına sorular getirir. Karısının ölümünün arkasındaki sırrı çözmek için, genç adamın peşine düşer. Amacı ona acı çektirmektir, ancak hiçbir şey planladığı gibi gitmez.

4

.

«■ ALL THE KING’S MEN

Mustafa leads a very happy life. He is married to the vvoman he ioves and has a lovely son. But his dream-like life is ruined vvhen his wife, Ceren, dies in a traffic accident. Intrigued by the mystery of his vvife’s death, Mustafa hunts down the man who she was sharing a car vvith at the time of the accident. He plans to make the other man suffer but nothing goes to plan.

STEP UP

Oyuncular / Cast: Sean Penn, Jude Law, Kate VVİnslet, Patricia Clarkson Yönetmen / Director: Steve Zaillian

Oyuncular / Cast: Channing Tatum, Jenna Devvan, Mario, Drew Sidora Yönetmen / Director: Anne Fletcher

Kralın Adamları, karizmatik bir Güneyli politikacının, ‘Patron’ VVillie Stark'ın muhteşem yükselişini ve düşüşünü ana hatlarıyla gösteriyor. Bir zamanlar idealist bir muhabirken artık yılgınlığa kapılmış olan Jack Burden rolündeki Jude Law, Stark'ın kötü politik hırslarına istemeden alet olmaktadır.

Pervasız ve becerikli bir sokak serserisi ile arkadaşları, bir okulun tiyatro salonunu mahveder. Okulda kamu hizmetine mahkum edilen delikanlı, güze! ve açık fikirli bir dansçıyla tanışıp onun dünyasına sürüklenince, kendi dans yeteneğini keşfeder.

Ali The King's Men charts the spectacular rise and fail of a charismatic Southern politician, “Boss" VVillie Stark. Jude Law co-stars as Jack Burden, the once idealistic, now embittered exreporter who unwittingly fuels Stark's corrupt political ambitions.

A reckless, street-smart delinquent and his friends trash an auditorium at a school for the performing arts. Sentenced to community sen/ice at the school, he meets a beautiful, openminded dancer and is drawn into that vvorld, discovering his own talent for dance. 1 /2 0 0 7 S K Y L İF E 203


FILMS ON FLİGHTS THY VİDEO

INVINCIBLE Oyuncular / Cast: Mark VVahlberg, Greg Kinnear, Kevin Convvay, Elizabeth Banks Yönetmen / Director: Ericson Core Eşini ve işini yakın zamanda kaybeden Phiiadeiphia Eagies fanatiği bir öğretmen en çılgınca hayallerinin gerçekleşebileceğini görmek için, ulusal ligde oynayan favori takımının seçmelerine katılır. THE ILLUSIONIST

N EVER VVAS

Oyuncular / Cast: Edward Norton, Paul Giamatti, Jessica Biel, Rufus Sewel! Yönetmen / Director: Neil Burger

Oyuncular / Cast: lan McKellen, Aaron Eckhart, Nick Nolte Yönetmen / Director: Joshua Michael Stem

Eisenheim, yüzyılın başında Viyana'da sihirbazlık yapmaktadır. Aristokrat bir ailenin kızı olan Sophia'ya aşıktır ama o nişanlıdır. Eisenheim, aşığının nişanlısıyla mücadele etmek için kendisini ölümcül bir tehlikeye atar. Tek çıkış yolu hayatının illüzyonunu gerçekleştirmektir.

Zach Riley, akıl hastalıkları enstitüsünde çalışmak için akademik kariyerinden vazgeçen iyi eğitimli bir psikiyatristir. Burada şizofren Gabriel ile tanışan Riley, onun sayesinde enstitüde yatan babası hakkında pek çok sırrı açığa çıkarır.

Eisenheim is a stage magician in turn of the century Vienna. VVhen he begins an affair vvith an engaged aristocrat, he puts himseif in grave danger from her ruthless fiance. To escape this danger he must perform his most daring illusion yet.

Zach Riley is a vvell-educated psychiatrist who quits his academic career to vvork at a mental institution. He meets a schizophrenic man, Gabriel, who aids Riley in uncovering secrets about his father who vvas aiso a patient there.

A Phiiadeiphia Eagies fan who has just lost his wife and his teaching job, shovvs up for an open tryout for his favourite NFL team, only to see his vviidest dreams come true. 204 S K Y L İF E 1 /2 0 0 7


LITTLE MISS SUNSHINE

HOW TO EAT FRIED VVORMS

Oyuncular / Cast: Greg Kinnear, Alan Arkin, Abigail Breslin, Steve Carell, Toni Collette Yönetmen / Director: Jonathan Dayton & Valerie Faris

Oyuncular / Cast: Luke Benvvard, Hallie kate Eisenberg, Adam Hicks, Kimberly VVilliams-Paisley Yönetmen / Director: Bob Dolman

Bu film, yedi yaşındaki kızları Olive’in Küçük Günışığı Güzeli yarışmasına katılma hayalini gerçekleştirmek için Nevv Mexico'dan Califomia'ya doğru yola koyulan sorunlu ancak sevgi dolu bir aile olan Floover’ların öyküsünü anlatıyor.

Kurtları Nasıl Yemeli’, yeni okulunun ilk gününde Joe adındaki bir kabadayı ile başa çıkmaya çalışan 11 yaşındaki Billy'nin öyküsünü anlatıyor. Biily onurunu korumak için okuldaki kaderini belirleyecek bir iddiaya girer; her gün on solucan yiyecektir. BEAT THE DRUM Oyuncular / Cast: Clive Scott, Owen Sejake, Junior Singo Yönetmen / Director: David Flickson Güney Afrikalı, 11 yaşındaki Musa bilinmeyen bir hastalığın köyünü etkilemesi nedeniyle öksüz kalmıştır. Amcasıyla iş aramak için Johannesburg'a doğru yola çıkan Musa, kent hayatının katı gerçekleriyle karşılaşacaktır. 7 1 year old South African boy, Musa, is orphaned after a mysterious illness strikes his village. Musa sets out for Johannesburg in search of vvork and his Ünde but the journey confronts him vvith the stark reaiities of urban life.

How to Eat Fried V/orms telis the story of Biily, an eleven-year-old vvho challenges the tovvn bully, Joe, on his first day at a nevv school. To save face Biily agrees to a bet that vvill determine his fate at the school - to eat ten vvorms in one day.

m Video gösterimleri sadece Boeing 737800, A340, A310, A319, A320, A321 tipi uçaklarımızın video sistemi olanlarında, uzun mesafeli uçuşlarımız ile bazı Avrupa seferlerinde yapılmaktadır. Uçuş süresine göre film adetleri değişebilir.

This film telis the story of the Hoovers, a dysfunctional but loving family that treks from Nevv Mexico to California so that 7year old Olive can fulfill her dream of competing in the Little Miss Sunshine pageant.

■ Video programmes are only shovvn on iong distance flights and some flights to Europe on our Boeing 737-800, A340, A310, A319, A320, A321 type of aircraft that are eguipped vvith the video system. 1 /2 0 0 7 S K Y L İF E 205


PROGRAMI MUSIC ON FLİGHTS THY MÜZİK

KLASİK MÜZİK CLASSICAL MUSIC ■ Antonio Vivaldi Concerto İn C ■ Johann Strauss Vienna Bonbons VValtz ■ Schubert Scherzo ■ Antonio Vivaldi Spring (The Four Seasons) ■ Beethoven Symphony No .6 in F (Pastoral) ■ Mozart Concerto for flüte, harp and orchestra in C majör III. Rondeau Allegro ■ Tschaikovvsky 1812 Overture Solonelle ■ Tschaikovvsky VValtz (from Sleeping Beauty) ■ Beethoven Op.37 Rondo Allegro ■ Mozart Symphony No. 18 in F majör KV 130 - Allegro ■ Edvard Grieg VValzer

CAZ - JAZZ ■ George BensonThe Ghetto ■ Miles Davis Hannibal ■ Dave Koz Blackbird ■ George Benson Breezin’ ■ Chaka Khan My Funny Valentine ■ Carlos Santana Full Moon ■ Ramsey Levvis Do What You VVanna (Mr. Scruff’s Soul Party Mix) ■ Diana Krall & Lou Ravvls At last ■ Larry Carlton For Love Alone ■ Ferenc Snetberger Manha De Camaval ■ Laura Fygi How Insensitive ■ Dave Koz Cuban Hideavvay ■ Stevie VVonder Overjoyed ■ Stan Getz & Gilberto O Grande Amor ■ Michael Franks, Patti Austin Now You're İn My Dreams ■ Natalie Cole l've Got Love On My Mind ■ Dave Grusin & Lee Ritenour The Bird ■ Diana Krall The Look Of Love ■ Queen Latifah Simply Beautiful ■

Ramsey Levvis Christmas Blues ■ Richard Marx & Dave Koz

Goldenthal & Los Cojolites (Frida Soundtrack) El Conejo

Endless Summer Nights

HAFİF MÜZİK EASY LISTENING ■ Ajda Pekkan Kimler Geldi Kimler Geçti ■ Aşkın Nur Yengi Karanfil ■ Adriano Celentano II Tempo Seneva m Bendeniz Ağlayayım mı? ■ Edip Akbayram Hasretinle Yandı Gönlüm ■ Bangles Eternal Flame ■ İlhan İrem Sensiz De Yaşanıyor ■ Işıl Yücesoy Ya Seninle Ya Sensiz ■ Bee Gees To Love Somebody ■ Sezen Aksu Ünzile ■ Nilüfer Sensiz Yıllarda ■ Billy Ocean Suddenly ■ Kayahan Neden Olmasın m Levent Yüksel Kadınım ■ Bonnie Tyler Total Edipse Of The Time ■ MFÖ Bodrum ■ Sezen Aksu Vazgeçtim ■ Brenda Russell Piano İn The Dark ■ Nilüfer Dokun Bana »Salim Dündar Aynalar ■ Coldcut Autumn Leaves

DÜNYA MÜZİĞİ VVORLD MUSIC ■ Celtic Spirits Lyra (Ta munde) ■ Zuco 103 Get Urself 2gether (Chris Harrison Mix ft Tara Chase) ■ Anggun Snovv On The Sahara ■ Jacky Yi Oian ge Shang Xin de Li Yon ■ Rapazolla Coraçâo ■ Dino Merlin Da Je Tuğa Snijeg ■ Hans Raj Hans Appa Doway

■ Alabina (ft Jimmy Sissoko Habibi) Sawah ■ Jazzanova & Bebel Gilberto Samba ■ Karunesh Punjab ■ Loreena McKennitt Marco Polo ■ Ishtar Ragga Boom ■ Salif Keita Dakan-Fe ■ O Rappa Minha Alma ■ Samira Said & Cheb Mami Yoam Wara Yoam ■ Shakthidhar Bhatiyali Dhun ■ Utada Hikaru Sukiyaki ■ De Phazz Depression Royale ■ Angela Dimitriou & Amr Diab Eleos (Greek & Arabic mix)

■ Afshin (ft Xavier Naidoo) Delam Havato Kardeh ■ Elliot

POP - HİTLİNE ■ Justin Timberlake My Love ■ Karen Overtone Your Loving Arms ■ Kelis Bossy ■ Lupe Fiasco Daydream ■ Rihanna /Sean Paul Break İt Off ■ Rod Stevvart Have You Ever Seen The Rain ■ Cassie Long Way To Go ■ PinkU+Ur Hand ■ Fort Minör Remember The Name ■ Reamonn Tonight ■ Roger Sanchez Lost ■ Nelly Furtado Promiscuous(Remix) ■ Ayo Down On My Knees ■ Fergie London Bridge ■ Supafly İne Moving Too Fast ■ Scissor Sisters I Don't Feel Like Dancin’ ■ P. Diddy Come To Me ■ Milk & Sugar Has Your Man Got Soul ■ Bebe Malo ■ Madonna Jump ■ Pussycat Dolls Buttonz ■ Outvvork Elektro ■ Beyonce Deja Vu (Spanglish Rmx.) ■ Robbie VVilliams Rudebox ■ Hot Chip Boy From School

De Que Te Vayas ■ Pablo Montero Se Te Olvidö ■ Mariano Barba Aliado Del Tiempo ■ Toby Love (ft Rakim y Ken-y) Tengo Un Amor ■ Brava Mijares y Lucero El Privilegio De Amar ■ Thalia Rosalinda mp3 ■ Los Temerarios Una Guitarra Llora ■ Lucero Vete Por Donde Llegaste ■ Vicente y Alejandro Fernândez Amor Etemo ■ Kalimba Buscando ■ Obie Bermudez Sigo Con Ella ■ Los Benjamins Noche De Entierro ■ Kabah Sonadoras

UNUTULMAYANLAR OLDIES ■ Englebert Humperdink The Last VValtz ■ Dean Martin Thats Amore ■ Moody Blues VVhiter Shade of Pale ■ The Beatles Penny Lane ■ Doris Day Que Sera Sera ■ Elvis Presley Are You Lonesome Tonight ■ Tony Bennett As Time Goes By (theme from Casablanca) ■ The Beach Boys Califomia Girls ■ The Honeydrippers Sea of Love ■ Luis Armstrong What A VVonderful VVorld ■ Carpenters This Masquerade ■ John Lennon Just Like Starting Över ■ Cat Stevens Moming Has Broken ■ Frank Sinatra New York, New York ■ Englebert Humperdink Please Release Me ■ Tom Jones Green Green Grass of Home ■ Sergio Mendez & Brazil 66 The Girl From Ipanema ■ Demiş Roussos

LATİN MÜZİĞİ LATİN MUSIC ■ El Sueno De Morfeo Ojos De Cielo ■ La Ouinta Estacion Rompe El Mar ■ Mana Labios Compartidos ■ Rapazolla Coraçâo ■ Marco Antonio Solis Mas Que Tu Amigo ■ Lucero Que alguien me diga ■ Fonseca Te Mando Flores ■ Diego Torres Penelope ■ Paulina Rubio Ni Una Sola Palabra ■ Marco Antonio Solis Antes

Müzik programlan sadece Boeing 737-800, A340, A310, A319, A320, A321 tipi uçaklarımızın müzik sistemi olanlarında, uzun mesafeli uçuşlarımız ile bazı Avrupa seferlerinde dinlenebilir. 206 S K Y L İF E 1 /2 0 0 7


Forever And Ever ■ The Temptations Memories ■ Vera Lynn The Little Boy That Santa Claus Forgot ■ Chuck Berry Svveet Little Sixteen ■ Terry Jacks Seasons in the Sun ■ Chicago Saturday İn The Park ■ Supertramp Take the long way home ■ Styx Boat On The River ■ ELO (ft Olivia Nevvton John) Suddenly

TÜRK HALK MÜZİĞİ TRADITIONAL TURKİSH FOLK ■ Murat Yıldız Zeytin Yaprağı Yeşil ■ Ekrem Düzgünoğlu & Gaye Aksu Tanrıdan Diledim ■ Uğur Lök Ahu Gözlerini Sevdiğim Dilber ■ Sabahat Akkiraz-Orient Expressions

TÜRK SANAT MÜZİĞİ CLASSICAL TURKİSH MUSİC ■ Emel Sayın Mirabım Diyerek ■ Müazzez Abacı Kır Yasak Zincirini ■ Koray Safkan

Ben Melamet Hırkasını Giydim (Leylim Leylim) ■ N. Zara Ulus Değmen Benim Gamlı YasI

■ Neveser Gerginok Ben Güzele Güzel Demem ■ Koro Sazlar Çalınır ■ Bülent Ersoy Karam ■ Esma Başbuğ Sahilde O Hoş Buseleri ■ Zara

Gönlüme ■ THM Korosu Konma Bülbül Konma Nergiz Daline ■ Orhan Hakalmaz İki Keklik ■ Sabahat Akkiraz-

Orient Expressions Kayalar Merdim Merdim (Karaşar Semahı) ■ Koro Ateşi Aşkına ■ Ekrem Düzgünoğlu Beyaz Giyme Toz Olur ■ Erdal Erzincan Gül Yüzlü Sultanım ■ İsmail Türüt Vona (Ordu'nun Işıkları) ■ Yılmaz Çelik Senden Ayrılalı ■

Sabahat Akkiraz-Orient Expressions Kök Ve Dal ■ Koro Evvel Erkan ile ■ Ekrem Düzgünoğlu Çamlığın Başında Tüter Tütün ■ Siyahal NEVV AGE ■ Nusound My Beloved ■ Nicholas Gunn Michelle’s Theme ■ Karunesh The Commune ■ Balligomingo Marooned ■ Mark Knopfler Sons of Scotland ■ Yanni So Long My Friend ■ Oystein Sevag The Door Is Open ■ Thievery Corporation Indra ■ Rue Du Soleil Angel Eyes ■ Slaven Kolak Panonia ■ Loreena McKennittThe Mystic's Dream ■ Thievery Corporation (ft Emiliana Torrini) Until The Morning ■ Ronan Hardiman Celtic Dream m Steen Thottrup (Ft Annette Berg) Heading For The Sunrise ■ Enya Only One Time ■ B Tribe Zapateado ■ Deep Forest Martha’s Song ■ David Lowe Seventh Heaven ■ Elenah Cositas De La Vida

Güzel Bir Göz Beni Attı ■ Müzeyyen Senar Gülsen-i Hüsnüne (Duet Sezen Aksu)

Bakışı Çağırır Beni Uzaktan

■ Emel Sayın Aşkını Söyle ■ Koro Rüya Gibi Her Hatıra ■ Zeki Müren Akşam Olur Gizli Gizli ■ Behiye Aksoy Hangi Rüzgar Attı Seni ■ Yılmaz Morgül Özledim ■ Muazzez Ersoy Adını

TÜRK POP MÜZİĞİ TURKİSH POP ■ Duman Aman Aman ■ Sezen Aksu Yanmışım Sönmüşüm Ben ■ Kenan Doğulu Elveda Meyhaneci ■ Doğa İsyanım Ol ■ Gülşen Sarışınım ■ Rafet El Roman Sakla EBeni ■ Pamela İstanbul ■ MFÖ Vurgun Yedim ■ Gülben Ergen Yani ■ Ayna Gözlerinde Samanyolu ■ Meyra Herşey Eskir ■ Candan Erçetin Canı Sağolsun ■ Levent Yüksel Ya Sonra ■ Sertab Erener Yanarım ■ Athena Senden Benden Bizden ■ Bendeniz Çatla ■ Serdar Ortaç Gitme ■ Hande Yener Sen Yoluna Ben Yoluma ■ Murat Boz Aşkı Bulamam Ben ■ Nil Karaibrahimgil Pırlanta ■ Nez Sakın Ha ■ Eylem Aman ■ Murat Boz Geç Bunları Yalan

Anmayacağım ■ Hüner Coşkuner Manolyam ■ Safiye Soyman Sana Gönül Borcum Var ■ Çağdaş Yollar Uzak ■ Muazzez Abacı Gül Dudaklım ■ Zeki Müren Unuttun Beni Zalim ■ Koro

Ne Feryat Edersin Divane Bülbül ■ Muharrem Temiz Derman Diler Mi ■ Sabahat

Gamzedeyim Deva Bulmam

Akkiraz-Orient Expressions

a Yılmaz Morgül Çaresizim

Eridi Kalmadı Dağların Karı ■ THM Korosu Güzel Dosttan Bize Bir Dolu Geldi

■ Bülent Ersoy Kimseye Etmem Şikayet Ağlarım Ben Halime ■ Behiye Aksoy Tövbeler Tövbesi

■ Gönül Aköz Yine Bir Gülnihal Aldı Bu Gönlümü

PORTRE - PORTRAIT Can Atilla

I

^

^ f* *

\

& ^

' <

i 4V I fi Emel Sav|n

■ Cariyeler ve Geceler ■ Hamamda ilk Gözyaşları ■ Mara Despina ■ Rozalina ■ Peçenin Altındaki Gözler ■ Esir Pazarı ■ Tüller, Tenler, Nefesler ■ Uzaklardan Bir Kız ■ Önce Güneş Tutuldu ■ 1453 Fetih ■ Constantinople ■ Boğaziçi Rüyaları ■ Yeni Hayat ■ Gülbahar ■ Rumeli Hisan’nın Yapılışı ■ Kahramanların Hikayesi ■ Ayasofya Yakarışları ■ Sultanlar Aşkına

Music programmes can be listened to only bng distance flights and some flights to Europe on our Boeing 737-800, A340, A310, A319, A320. A321 type of aircraft that are equipped vvith the music system 1 /2 0 0 7 S K Y L İF E 207


AYIN KONUĞU

GUEST OF THE MONTH

I

Can dostlarım: Uçaklar ve onları uçuranlar... Planes and those vvho fly them SUPHİ AYVAZ, doktor - doctor

Uçaklarla gemiler, rahmetli babacığımın deyimiyle tayyarelerle vapurlar; ellili-altmışlı yıllarda, Bursa Sırameşeler’de geçen çocukluk ve gençlik yıllarımın vazgeçilmez iki düşüydü. Anılar buketimin hâlâ solmayan bu iki çiçeğini, ne yazık ki, doyasıya göremez, bir türlü koklayamazdım. Tek avuntum, Kanalboyu'na yaptığım yürüyüşlerde, birkaç kilometre uzaklıktaki havaalanından kalkan ve inişe geçen Dakota’ları uzaktan görebilmekti. Pervaneli dönemin bu efsane uçaklarının, insanın içini ırlam ırlam döven motorlarının ne de güzel sesi vardı. Ardından bir oktav daha tiz sesli, bir sülün güzelliğindeki, pijama desenli F-27’li günler... 1969’da tıp eğitimi için geldiğim İstanbul’da uçaklarıma, gemilerime kavuşmanın keyfine diyecek yoktu doğrusu. Üstelik, Bursa’ya gidiş-gelişlerimde gemilerin tadını çıkarıyor; hafta sonlarında Atatürk Havaalanı’ndaki (o dönemdeki adıyla Yeşilköy) uçakları seyre doyamıyordum. THY filosuna katılan ilk jet uçakları DC-9’ların heybeti karşısında donup kaldığımı bugün gibi anımsıyorum. Bu tutkumda öyle rastlantılar, öyle mucizeler gerçekleşti ki, THY ile öğrencilik döneminde başlayan ilişkim, 37 yıllık kurumsal bir dostluğa dönüştü. Eczacıbaşı Topluluğu’ndaki çeyrek asra yaklaşan görevim nedeniyle de, THY'nin en kıdemli müşterilerinden biri oldum; 1989’da 'Yılın Yolcusu’ unvanıyla ödüllendirildim. Notlarıma bakıyorum; şu ana kadar 1284 kez uçmuşum. Her uçuşumu hangi uçakla, hangi kaptanla, hangi tarihte nereden nereye gerçekleştirdiğim uçuş defterime en ince ayrıntılarıyla işlenmiş durumda; biletlerim, biniş kartlarım eksiksiz olarak

208 S K Y L İF E 1 /2 0 0 7

özenle saklanıyor (elektronik bilet çok büyük kolaylıklar sağladıysa da, kuponlu biletlerin koçanlarını saklamak daha keyifli oluyordu doğrusu!). Tıp eğitimim sayesinde, insan anatomi ve fizyolojisiyle uçakların gövde yapıları ve çalışma prensipleri arasında inanılmaz benzerlikler yakaladım. Uçağın gövde yapısıyla iskelet-kas sistemimizin, hidrolik sistemiyle dolaşım sistemimizin, elektronik donanımıyla sinir sistemimizin büyük ölçüde örtüştüğünü görmek, bu harika teknoloji ürününe hayranlığımı daha da artırdı. Uçaklar yarım asırdır vazgeçemediğim bir tutkum, yaşamımın ayrılmaz bir parçası olmasına karşın pilot olmayı hiç düşünmedim; kuşkusuz, uçuşun keyfini daha kolay yoldan çıkarmayı yeğledim. Uçakları kazandırdıkları zaman nedeniyle de çok seviyor, insanın en eski düşlerinden biri olan ‘uçma’yı gerçekleştiren bu mucize araca bayılıyorum. Kaptanlarımızın, kabin ekibinin duydukları birincil sorumluluğun bizleri güvenle uçurmak olduğundan eminim. Yağışlı ve rüzgârlı bir havada, kaptanımızın emniyetimiz için sert bir inişi tercih edebileceğini, uçakta her sistemin en az iki yedeğinin bulunduğunu, havayoluyla seyahatin diğer ulaşım şekillerinden çok daha güvenli olduğunu çok iyi biliyorum. Deneyimli bir yolcu olarak rahat ve mutlu bir yolculuğun püf noktalarının rezervasyonu erken yaptırmak, bileti kontrol etmek, havaalanına erken gitmek, kemerleri sürekli bağlı tutmak, anonsları dikkatle dinlemek, az yemek, çok okumak olduğunu söyleyebilirim. Yarım asırdır en yakın arkadaşlarım, can dostlarım arasında yer alan ‘uçaklar ve onları uçuranlar’ın, sizin de yaşamınıza kolaylık, keyif ve güven getirdiklerini umuyorum.

Ships and planes, ferryboats and fiying machines, as my departed father used to cali them. The two omnipresent dreams o f my childhood and youth in Bursa’s Sırameşeler quarter in the 50s and 60s. Unfortunately I could not easily fulfill those tvvo longings, vvhich I stili remember so vividly even today. My sole consolation was to see in the distance the Dakotas taking off and landing at the airport several kilometers avvay on my long vvalks along the Canal. And vvhat a lovely sound the engines o f those legendary craft o f the propeller era made as they beat the human heart vvith their song. And in their wake, the days of the 'pajama-striped' F-27s, as sleek as pheasants, vvith their octave-higher whine. Indeed, nothing could describe my joy at discovering my beloved planes and ships in the İstanbul vvhere I arrived in 1969 for medical school. Not only that but I was savoring the pleasure o f ships on my trips back and forth from Bursa, and could never get my fiil o f vvatching the planes at Atatürk Airport (Yeşilköy as it vvas called in those days) on vveekends. I remember as if it vvere yesterday standing transfixed by the splendor of the DC-9s, the first jets to join the Turkish Airlines fieet. Such serendipity, such miracles did this passion of mine inspire that my connection vvith Turkish Airlines, vvhich commenced during my student days, vvas eventually transformed into a 37year-long institutional friendship. Due to my position vvith the Eczacıbaşı Pharmaceutical Group for close to a quartercentury, I became one o f Turkish Airlines’ most senior passengers and vvas even avvarded the title o f ‘Passenger o f the Year’ in 1989. Looking back at my notes, I see that I have flown a total o f 1284

times up to novv. And I have entered in my flight log exactly vvhere I vvent, on vvhich date, and vvith vvhich plane and vvhich pilot, right down to the smallest detail. I have even carefully saved ali my tickets and boarding passes vvithout exception (while electronic tickets are a great convenience, it vvas actually more fun to save the stubs o f the old coupontype ones). Thanks to my training in medicine, I noticed incredible similarities betvveen human anatomy and physiology and the body structure and operating principles of the airplane. Seeing that the plane's body to a large extent corresponded to the human skeletal-muscular system, its hydraulic system to the human circulatory system, and its electronic eçuipment to the human nervous system enhanced my admiration for this technologicai wonder even further. But despite my passion for airplanes, vvhich has not dimmed for halfa century novv, I never once thought o f becoming a pilot; clearly I preferred to get my fiying pleasure the easy way. Thanks to the time airplanes save us, I love them even more and am bovvled över by this miraculous machine that enables man to realize one o f his oldest dreams, that of ‘fiying’. I am sure that the primary responsibility felt by our captains and cabin crevvs is to fly us safely to vvherever vve are going. I am well avvare that for safety a captain may choose to make a hard landing in rainy and vvindy vveather, and that, equipped vvith a spare back-up for each control system, air travel is by far safer than other forms o f transportation. As a seasoned passenger, I can say that the quintessential points o f a comfortable and happy flight are making an early reservation, carefully examining your ticket, getting to the airport early, keeping your seatbelt fastened at ali times, heeding ali the announcements, and eating little and reading a lot. I hope that ‘airplanes and those vvho fly them’, as some of my best and closest friends for halfa century novv, vvill bring pleasure, safety and security to your life as well. □


blended

f

v ° p0P End

B len d ed w jth Syntheticfe B lended w ith Uinen #

fo r O ne

^vİTvvisted v^ith Lycra

inds of Fabrics

O u r Q u a ! it y S y s t e m is c e r t if ie d t o IS O 9 0 0 1 b y

Tested for honnful substonca* Schadıtoffgoprutto Toxtillen

Test n o sta n z e nocive according to nach secondc

Öko-Tex Standard 100 No oî T 2/0?

S e le n te k s T e k s til S a n . J i a r e t A .Ş


M O B

F U R N I T U R E - I N T E R I O R S - C O N T R A C T

I N C

©

w

Za gr eb

Sheraton Ankara, Sheraton HernopOlis Cairol Sheraton DeacTSFâ, Sfieraton EjJâtrSheraton Jerusalem, Righa Royal Hotel Waseda, Righa Royal Hotel Osaka, Portopia Hotel Osaka, Conrad b o n d ^ < x > n ra d Brussels, j ^ o n r a d ^ l^ p b ü t'C o n r a d jjıl^ to ^ p n d Hotel Royal_Budapest, Holıday Inn Dişney Pans, lntercontîn9f^t^L^‘t^reH3î|p

Davıd In te rc o n tin e n tâ rre İ^ ^ n te rc o n tin e ^ Amman, tntereontınental Astana,Oariton felaviv, Le M eriden'W ienv * Hyatt R e ^ g H G K lîb u l, Grand Hya^AmThâıfı, Hyatt Regencv fTTaîrîz Hvatt R e l^ ı^ J J e a cŞSg|X anthe R e so rt^ Hyatt

ku, Jtjtansnln F u k u ^ tffl^ io t^ Osaka, Keihan H c ill O s a |^ ^ ^ jP ^ e 'h tA f^ |ty , M fffi^jfiıck Isrtan&f^

Sancır L a n e ffi» tel l^&rb^dps, f r ' :> *r

/

y jlu b Stockholm, ( ^ n e li a ^ S r o y a İ ^ ia j f ^ ^ 'i d

Swiss H o te lİs ta n b u l H ilton İstanbul, H ilton Warsaw, The Regent Esplanade Zagreb, StykTHoteV

V B a ru t Lara R e s o rt, Rena-ı.ssance A k ta u H o te l, Renais'sance A ty ra u H o te l,L e Me r ı d i e n B a r c f f l ^ ^ - . M ö v e n p i c k S t u t t g a r t , F o u r S e a s o n s B o s p h o r u s , M a n d a r i n Pr ag, M a n d a r i n M u n i c h '

2007-01