Page 1

1


ISMA – MŪSU MĀJAS

Высшее образование развивает Личность стро оценивать ситуацию и принимать верные решения.

Н

аш выпускник должен уметь жить в гармонии с окружающим миром и быть высоконравственным человеком. Следуя требованиям современности и опираясь на богатые традиции вуза, ISMA создает благоприятные условия для максимального развития именно такой личности. Раскрывая потенциал студента и обеспечивая реализацию его таланта, вуз позволяет создать для каждого студента уникальную программу обучения.

I

Высшее образование имеет определяющее значение для успешного развития любой личности.

У

скоренное изменение технологий, опирающееся на высочайший уровень интеллектуальных ресурсов, становится важнейшим фактором, определяющим необходимый уровень знаний.

О

бразованный человек становится по-настоящему свободным, поскольку он понимает суть происходящих процессов и способен использовать все возможности, предлагаемые жизнью. Потому сегодня особенно актуальна задача воспитания открытого знаниям, творческого, уверенного в своих силах выпускника, способного бы-

2

SMA – это вуз, который вносит значительный вклад в систему распространения знаний путем преподавания по новейшим учебным планам с использованием современных педагогических методик. При этом научные исследования становятся неотъемлемым компонентом учебного процесса.

К

омпетенции, получаемые студентами в вузе, позволяют им добиваться успеха как в бизнесе, так и в научных исследованиях. Мы знаем, что наши выпускники востребованы на мировом рынке труда. Благодаря высокому качеству подготовки выпускников ISMA получила высокое признание на международном уровне. Роман Дьякон, президент ISMA, академик, профессор, Dr. sc. ing.


VĀRDS REKTOREI

Labdien, skolas Absolvent!

Pirmais izlaidums ISMA BALVU pārstāvniecībā

nerēt jaunas nestandarta idejas, kurām piemīt vispārcilvēciskas vērtības, audzināt domāšanas drosmi un pārliecību saviem radošajiem spēkiem.

Kā ISMA realizē studijas?

A

Tevi laipni aicina uz studijām Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā - ISMA Kāpēc Tev būtu vērts studēt mūsu augstskolā - ISMA?

S

tudijas Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā ir centrētas uz radošu plaša profila biznesa vadītāju un augstas kvalifikācijas informācijas tehnoloģiju, dizaineru, nekustamā īpašuma un tirdzniecības speciālistu sagatavošanu.

M

ūsu augstskola, kā mūsdienu modernā augstskola, ir pārgājusi uz tādu jaunas kvalitātes inovatīvo augstāko izglītību, kura ir orientēta uz studentu un viņa mācīšanos, aizvirzījusies prom no pasniegšanas, kurā dominē mācībspēks, atteikusies no klasiskajām/ tradicionālajām/ reproduktivajām akadēmiskajām studijām, kas nodrošināja ieskata sniegšanu pamatzinībās, atbilstīgi pasniedzēja meistarībai, un ierobežoti atraisīja studējošo radošo aktivitāti.

Kādas ir svarīgākās mūsdienu modernās izglītības pazīmes?

M

ūsdienu zināšanu sabiedrības prasība ir radikāli mainīt augstākās izglītības saturu un metodes, lai atbilstoši nodrošinātu izglītības produkta – jaunā speciālista – kvalitāti. Svarīgākās mūsdienu izglītības pazīmes ir gatavot studējošo jaunatni tā, lai viņa ne tikai pielāgotos sociālo pārmaiņu situācijām, bet arī aktīvi apgūtu un iespaidotu tās.

M

ūsdienu moderno studiju uzdevums ir pāriet no iemācīšanas sistēmas uz personību attīstošu koncepciju, radošas domāšanas formēšanu, pamodināt drosmi un pārliecību savām radošām spējām veidot īpašību ģe-

tbilstoši izvirzītajiem mūsdienu uzdevumiem augstākajā izglītībā ISMA mācībspēki virzās prom no pasniegšanas, kurā dominē mācībspēks, bet gan uz studentu orientētu un viņa mācīšanos, veic izmaiņas studiju programmās un darba metodēs, pārejot no reproducēšanas formām uz izpratnes un domāšanu attīstošām formām, no informatīvām apmācības metodēm uz aktīvām formām un metodēm, iekļaujot mācību procesā problematizācijas, zinātnisko meklējumu elementus dažādas patstāvīgā darba formas, iekļaujot transversālas prasmes, uzlabojot eksaminācijas metodes, dažādojot uzņemšanas profilus un mācību metodes, veicinot izglītības un pētniecības programmu starpdisciplinaritāti un transdisciplinaritāti, nodrošinot jaunu iedeju uztveri, gatavību un spējas jauninājumu atbalstīšanai un ieviešanai tautsaimniecībā.

P

rofesionālās zināšanas un speciālista kompetence tiek veidota, pēctecīgi apgūstot vairākslāņu tematiskos moduļus, kas hierarhiski aptver pamatzināšanas, paplašinātās un padziļinātās zināšanas un rosina jaunrades un jaunveides prasmi un iemaņas.

Himna izskanējusi un tas nozīmē, ka mazajā pilsētiņā Balvi, kura šogad svin savu 82 dzimšanas dienu – jauks notikums – ir svētki katra absolventa, sirdī, ģimenē, darba vietā – IZLAIDUMS!

I

SMA bija viena no tām mācību iestādēm, kura sadarbību Balvos uzsāka 2005. gadā. ISMA studenti pievienojās kopējam studentu pulkam, kas mācības apguvuši Balvu Tālākizglītības centrā – un tas kopā ar Jums uz šo brīdi sastādīs skaitli 386 ! . februārī Balvu Tālākizglītības centrā 24 Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas (ISMA) studenti saņēma diplomus par iegūtu profesionālo bakalaura grādu „Uzņēmējdarbības vadībā” un uzņēmējdarbības vadītāja profesionā-

5

Ko dod šādi organizētas studijas ?

Š•

āda studiju organizācija nodrošina iespēju jaunajam speciālistam: iegūt fundamentālas zināšanas savā izvēlētajā darbības nozarē, turklāt savienojumā ar prasmi tās pielietot dažādos profesionālās darbības apstākļos; • māku strādāt komandā; • spēju ātri apgūt jaunās tehnoloģijas; • pašizglītošanās iemaņas un spējas; • spēju vienlaicīgi īstenot radošo un pētniecisko darbību.

lo kvalifikāciju. Šis ir ISMA pirmais izlaidums Balvos. Studijas uzsāka 24 studenti un 24 arī saņēma diplomus. iplomu pasniedza akadēmiķe, ekonomikas zinātņu doktore, ISMA rektore Marga Živitere un uzņēmējdarbības programmas direktors Ivars Linde.

D

T

ādējādi jaunais speciālists tiek sagatavots mūsdienu problēmu risināšanai un spēs vadīt kompānijas un organizācijas no zemākā līdz visaugstākajam līmenim Latvijā un ārvalstīs.

Absolvent! Droši nāc studēt uz ISMA! ISMA rektore, Dr.oec., prof. Marga Živitere

S

irsnīgi sveicam visus absolventus! Novēlam neapstāties pie sasniegtā un rast arvien jaunus izaicinājumus, draugus un patiesības! Balvu Tālākizglītības centra kolektīva vārdā – vadītāja Maruta Castrova un koordinatore Biruta Kindzule.

3


MŪSU PROGRAMMAS

ISMA – фeйерверк возможностей: взгляд в будущее есть это благополучие. Но если в обществе начинают править злоба, зависть, корысть и безразличие, то такое общество деградирует и превращается в стадо хищников, которые действуют лишь согласно инстинкту.

М

Нет сомнений в том, что мир быстро меняется, становится прагматичным и беспокойным. Не зря говорят: не дай бог жить в эпоху перемен. Но, как учит история, ни одно поколение цивилизации не избежало проблем – психологических, моральных, социальных, технологических и прочих.

ожно спросить, зачем эта проповедь? Но именно сейчас – момент истины, когда следует задуматься об этом. Ответственность каждого делового и творческого человека перед обществом за результаты содеянного чрезвычайно высока. Речь идет об ответственности бизнесмена, банкира, инженера, ученого, врача, учителя, артиста за то, что они создают в процессе своей профессиональной деятельности.

Э

та ответственность – индикатор качества специалиста, его профессиональной компетенции. ISMA посредством своих многочисленных аккредитованных учебных программ выполняет эту миссию воспитания и становления моральности профессионала–специалиста, отвечающего перед собой и обществом за то, что он делает.

О

тветственность в первую очередь состоит в обретенной всесторонней любой фазе развития цивилизации бы- профессиональной компетенции. ISMA учит ли, есть и будут «благополучные» слои этому, ISMA гарантирует это. Но главным гаобщества. И каждый решает для себя, что рантом этих возможных качеств является

В

сам студент, его желание учиться, желание стать позитивным, конструктивным и деятельным членом общества, стать полезным себе и людям.

У

чебные программы ISMA разнообразны. Действительно, фейерверк возможностей – от Дизайна среды и Менеджмента недвижимости, Информационных Систем и Менеджмента до высот Докторантуры по предпринимательской деятельности. Этот фейерверк возможностей поддерживается замечательными специалистами-профессионалами.

Н

о главное, чему учат программы и специализации ISMA, – это как работать с информацией (Информационные и компьютерные технологии) – и как пользоваться и использовать информацию в деловых коммуникациях (Менеджмент в разнообразных его направлениях). «Информационные и компьютерные технологии» и «Менеджмент» определяют и название института. В этом сосредоточена стратегия развития ISMA как современного университета европейского уровня. Юрий Шунин, проректор по академической работе, профессор, Dr. sc. habil.

Докторантура Докторская учебная программа «Управление предпринимательской деятельностью» для соискания ученой степени доктора управленческих наук (Dr. Man.) обеспечивает докторантам дальнейшее освоение теоретических знаний и исследовательских навыков, подготавливая их к самостоятельной исследовательской деятельности.

М

иссию и роль науки управления и докторов управленческих наук в настоящее время и в обозримой перспективе можно разделить на три сферы: первая – образование и наука; вторая – предпринимательская деятельность; третья – государственное управление.

Я

вляясь высшим уровнем науки управления и преемственным этапом научного исследования, все три сферы взаимосвязаны и включены в Европейскую модель. Новые доктора управленческих наук востребованы в частных и государственных вузах Латвии и Европы, в государственных и частных фирмах, в государственном управлении и в негосударственных организациях.

4

Руководитель докторантуры, ректор ISMA Dr. oec., профессор Марга Живитере (в центре) с будущими докторами наук

В

ступительные экзамены в докторантуру проходят в форме профессионального собеседования, которое организует Совет докторантуры. Докторант письменно подает в Совет докторантуры обоснование выбора темы и свою исследовательскую программу.

П

родолжительность докторской учебной программы полного времени обучения составляет 3 года, неполного времени обучения – 4 года. Присваиваемая ученая степень – доктор управленческих наук (Dr. Мan.) Справки по телефону : (+371) 67089880, 67100607.


НАШИ ПРОГРАММЫ Закончился зимний набор, наша студенческая семья пополнилась новыми студентами и магистрантами. Впервые мы получили социальный заказ – специальное предложение для безработных – высшее образование по системе купонов.

Магистратура

Новые перспективы Т

ак случилось в моей жизни, как и у многих сейчас людей, – я остался без работы. Обратившись за помощью к инспектору «Биржи труда», я узнал о возможности получения второго высшего профессионального образования, благодаря фондам ЕС. ое первое образование – горный инженер, закончил Московский Горный институт, работал во многих отраслях управленцем высшего звена. Я не привык опускать руки в любой сложной ситуации, не стал ждать у моря погоды и сейчас. В списке вузов, которые работают по программе помощи безработным в получении нового высшего образования, я стал искать вузы, которые предоставляют возможность обучения по международной программе МВА. И в результате выбрал ISMA по нескольким показателям: сертифицированный вуз, международный диплом, удобный график обучения, возможность учиться по индивидуальному плану и на Программа «Управление предтрех языках, высокий уровень подачи материала и, что немаловажно, уважительное отношепринимательской деятельноние – от секретариата до учебной части. январе специально для нас был организован специальный учебный семестр, в течение стью» (МВА). Двухлетняя прокоторого мы прослушали курс лекций из 6 предметов – микро - и макроэкономика, грамма реализуется в содружемаркетинг, бухучет и финансы, коммерческое право, статистика, управление. Это нам просто необходимо для дальнейшего обучения в магистратуре, поскольку большинство из нас стве с зарубежными вузами. давно закончили вузы, но интереса к образованию не потеряли. ам нравится, что лекции ведутся в свободной форме, в виде беседы. Возникает воа основании сотрудничества с Бирминпрос – сразу же получаешь ответ. Нет холодной «академичности». Есть много матегемским университетом выпускники риалов в электронном виде – лекции, семинары, методические пособия. Уже сейчас я чув- имеют возможность получить два диплома: ствую, что это обучение станет фундаментом моей дальнейшей жизни, расширит возможно- Магистерский диплом ISMA по специальности профессиональной деятельности как в Латвии, так и за рубежом. сти «Управление предпринимательской деятельностью» и Магистерский диплом универВадим Коновалов, ситета Бирмингема по специальности «Предмагистрант 1-го курса принимательская деятельность в туризме».

М

В

Н

Н

Esmu atkal studente! S

ākot ar februāri, studēju ISMA. Mana iepriekšējā izglītība, intereses, arī darba pieredze ir saistītas ar mākslu, interjera dizainu. Esmu absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmiju, iegūstot bakalaura grādu Vides mākslā. Jau vairākus gadus apsvēru iespēju turpināt studijas, lai iegūtu maģistra grādu. Idejas par iespējamo studiju programmas izvēli bija dažādas. Strādājot pilnas slodzes darbu, studēšanai laika neatlika. Pienākot brīdim, kad krasi mainījās ekonomiskā situācija pasaulē, mūsu valstī, arī manā darba vietā šie procesi bija jūtami - pasūtījumu apjoms strauji saruka. Lielākā daļa manu kolēģu, arī es zaudējām darbu. Paliekot bez darba iestājos uzskaitē NVA, pateicoties tam ieguvu iespēju uzsākt studijas, ko arī nekavējoties darīju. Kālab ne? Par to taču iepriekš klusībā sapņoju. Divu nepilnu nedēļu laikā izvēlējos studiju programmu, augstskolu un nokārtoju visas studiju līguma noslēgšanai nepieciešamās formalitātes. irms mācību semestra uzsākšanas ISMA vadība sniedza iespēju topošajiem studentiem gūt ieskatu 1. semestra mācību vielā, organizējot izlīdzinošo kursu. Tā bija lieliska izdevība gan apgūt būtiskāko no mācību priekšmetu vielas, gan iepazīties ar topošajiem kursa biedriem un pasniedzējiem. Jāsaka, nebiju gaidījusi, ka lekcijas būs tik saistošas un interesantas! Pasniedzēji ir ļoti zinoši, prot aizraut mūs – tik dažādus, ar atšķirīgu iepriekšējo izglītību un pieredzes bagāžu – gan minot piemērus, gan sasaistot savu mācību priekšmetu vielu ar apkārt notiekošajiem procesiem un reālo dzīvi. Grāmatvedība, mikro un makroekonomika, vadības teorija, mārketings ir ārkārtīgi aizraujoši priekšmeti, ja lekciju vadītāji ir katrs savā jomā pieredzes bagātas un spilgtas personības. Prieks arī par mūsu kursa biedriem – tik pozitīvi noskaņoti, atsaucīgi, ar humora izjūtu un pašironiju apveltīti! zskatu, ka studijas ir labākais risinājums dižķibeles periodā – ir vērtīgi izmantot šo laiku zināšanu apguvei. Bez liekulības varu teikt paldies augstskolai ISMA, mūsu valstij un Eiropas Sociālajam fondam par dāvāto iespēju studēt!

P

U

Jana Aulmane, 1.kursa maģistrante

У

чебные модули программы: Стратегическое планирование бизнеса; Международный маркетинг и менеджмент; Финансовый и проектный менеджмент; Инновации и научные исследования; Управление человеческими ресурсами; Информационные системы для руководителей. Ключевые специализации: Операционный (производственный) менеджмент; Управление карьерным ростом; Управление предпринимательской деятельностью в сфере туризма; Финансы и налоги. Производственная практика длится шесть недель.

В

ыпускник будет компетентен осуществлять научные исследования, работать самостоятельно и в команде, делать обоснованные выводы по спорным вопросам и стратегическим решениям, иметь навыки составления планов, аналитических расчетов, отчетов, переговоров, уметь управлять нововведениями, обладать мобильностью и взаимопониманием в международном масштабе. Ученая степень магистра дает возможность занимать должность руководителя на высшем уровне фирмы и продолжать образование в докторантуре. Ольга Лукашина, директор магистратуры, доктор экономики, ассоц. профессор

5


MŪSU PROGRAMMAS

Интегрированные специалисты:

Магистратура Учебная программа профессионального магистра «Компьютерные системы».

IT и менеджмент Сегодня многие школьники мечтают стать профессионалами в области информационных технологий. ISMA предлагает в этой области уникальную программу

П

рограмма обеспечивает академическое и профессиональное образование в соответствии с требованиями современного информационного общества в высококвалифицированных специалистах компьютерных наук и технологий. рограмма обеспечивает подготовку по специализациям: Администрирование и безопасность информационных систем; Телекоммуникационные системы; Интеллектуальные обучающие системы; Системы прикладного компьютерного моделирования; Веб-технологии; Вычислительные системы прикладной электроники; Компьютерный дизайн и медиатехнологии. лавная цель – подготовка профессиональных магистров компьютерных наук на основе глубоких и всесторонних знаний в области компьютерных систем и технологий – специалистов нового типа с профессиональной квалификацией «Системный аналитик», которые способны работать в различных отраслях производства, технологий и науки. Особое внимание уделяется подготовке специалистов, способных профессионально работать в предпринимательстве, развивать научно-обоснованные управленческие модели, оценивать их адекватность и обеспечивать квалифицированное принятие решений, руководить компьютерными проектами, проектировать и создавать необходимые конкурентоспособные программные средства и информационные системы, включая соответствующую документацию и сопровождение разработанных компьютерных средств. Это отличительная черта предлагаемой программы. родолжительность обучения 2 – 3 года. Присваиваемая научная степень – «Профессиональный магистр по компьютерным системам». Присваиваемая квалификация – «Системный аналитик».

П

Г

П

П

рофессионалы в области информационных технологий находятся сегодня в первой шестерке самых востребованных профессий. Поэтому интерес абитуриентов к квалификации «системный аналитик» очень высок. Мы готовим современных специалистов нового типа, которые не только хорошо разбираются в IT-технологиях, но и умеют принимать практические решения в области управления. чень востребованная сегодня специальность – продажа информационных услуг, информационных технологий. Наши студенты учатся не только писать компьютерные программы и инсталлировать сети, но и разрабатывать новые проекты и руководить командой разработчиков. Можно сказать, это наша особая ниша, магистральная линия в подготовке системных аналитиков. Кроме того, у нас есть такая изюминка, как менеджмент информационных технологий. Системные аналитики, окончившие бакалавриат или магистратуру ISMA, умеют проектировать и разрабатывать необходимые потребителю конкурентоспособные программные продукты, обеспечивая их необходимой документацией и эксплуатационным сопровождением. а первых двух курсах программы «Информационные системы» студенты изучают общеобразовательные предметы и «классику» IT – императивное программирование, программную инженерию, алгоритмы и структуры данных, базы данных, защиту информации, надежность, криптографию и др. Более подробно со списком изучаемых предметов можно ознакомиться на сайте института – www.isma.lv в разделе «Учебные программы». Самое интересное начинается на третьем курсе: изучение профилирующих дисциплин. К этому времени студенты выбирают себе специализацию: «Телекоммуникационные системы», «Администрирование и безопасность информационных систем», «Интеллектуальные обучающие системы», «Системы прикладного компьютерного моделирования», «Прикладные вычислительные системы электроники», «Web-технологии». Новинка 2009/2010 учебного года – «Компьютерный дизайн и медиа технологии». Подготовка по этой специализации включает графический дизайн, web-дизайн, медиатехнологии, трехмерное моделирование и анимация, web-программирование и web-администрирование, CAD/CAE-системы. Рынок труда как Латвии так и Европы нуждается в таких специалистах.

О

Н

T

he Information and computer technology is a way of artificial intellect. The Information Systems Management Institute (ISMA) is developing a course of computing information systems with artificial intellect.

Равиль Мухамедиев, зав. кафедрой естественных наук и информационных технологий, Dr. sc., ассоц.профессор

Внимание, ITшники ISMA! Знаете ли вы, что в нашем вузе начал работу клуб OSUM/Open Source University Meetup?

В

клубе OSUM организованы занятия по основам Java программирования, параллельно идёт изучение Web 2.0 и 3.0 технологий, начат совместный проект участников клуба OSUM – нашего web-cервера и сайта. рамках клуба OSUM происходит подготовка к Java-сертификации, на которую нам дается скидка 85%. Мы активно принимаем в свои ряды желающих познакомить-

В 6

ся с вышеперечисленными технологиями. Каждую неделю мы проводим по несколько ознакомительных встреч. ы можете прийти на одну из них и определить, входит ли это в сферу ваших интересов. И самое главное: мы ищем творческих людей! Если у вас есть идеи и предложения, схожие с нашими интересами, если вы хотите создать новые проекты, то мы готовы вам в этом помочь и реализовать их вместе.

В

Артур Яскевич, студент 3-го курса информационных технологий


НАШИ ПРОГРАММЫ

Uzņēmējdarbības vadība U

zņēmējdarbība mūsu valstī ir ne tikai daudzu cilvēku nodarbošanās un ienākumu avots, bet arī dzīvesveids. Sākt uzņēmējdarbību nav viegli. Būs jāpārvar daudzi un dažādi šķēršļi, būs jārisina dažādas problēmas. Tāpēc – lai gūtu sekmes uzņēmējdarbībā, tā jāmācās. Jāpārzina vispārējie saimnieciskie principi un uzņēmējdarbības vide, savas uzņēmējdarbības tiesiskā bāze – tiesības, pienākumi, atbildības apjoms. Labi jāapgūst izraudzītās uzņēmējdarbības sfēras specifika. ūsu augstskolas profesionālā bakalaura programma „Uzņēmējdarbības vadība” dos iespēju gan dibināt pašam savu uzņēmumu, gan palīdzēt citiem uzņēmējiem veiksmīgi tikt galā kā ar saimnieciskām, tā ar juridiskām un grāmatvedības problēmām, jo uzņēmējdarbība ir sarežģīts saimniecisko procesu kopums, kuru tā dažādajās fāzēs reglamentē likumi un noteikumi!

M

Ivars Linde, docents, MBA, programmas direktors

B

usiness management Entrepreneurship is a very important step towards the economical development in democratic society. Nowadays the right business decision can only be based on systematically and practically proven knowledge. The 21st century has brought along the merger of different branches of knowledge and the

removal of global borders. Entrepreneurship is a dynamic process requiring knowledge in the field of technology, economics and marketing. The efficiency of contemporary businesses relies heavily on modern communication technologies, personnel policy, asset control and customer–oriented strategy.

Закон – это опора! Специалисты, обладающие знаниями и компетенциями общего управления предприятием, а также законодательства, на рынке труда востребованы всегда. Эта профессия не подвержена влиянию кризисов, более того, именно в условиях кризиса возникает особая потребность в такого рода специалистах.

Б

ез совершенного знания законодательства бизнес невозможно успешно вести в принципе. А в кризисное время особенно! Поэтому наши студенты получают глубокие знания в этой сфере: как правильно выбрать форму бизнеса и подготовить документы к его регистрации, как грамотно составить договоры с партнерами, инвесторами, работниками предприятия. То, как составлен тот или иной договор, может, в одном случае, стать залогом успеха бизнеса, а в результате неграмотного составления, – стать причиной краха бизнеса. аши выпускники знают, как защитить интересы предприятия в спорах и разбирательствах с судебными, налоговыми и другими инстанциями, как обеспечить защиту интеллектуальной собственности и многое другое. Важность этих знаний подтверждает тот факт, что значительный процент студентов, обучающихся по данной программе, имеют свой бизнес. В общем можно сказать, что наши выпускники никогда не останутся без «куска хлеба, и даже с маслом». роме того, интересен сам процесс учебы. Узнавая новое в сфере правового регулирования бизнеса, вы, еще будучи студентом, сможете применять свои знания, консультируя родных, близких и друзей, давая им грамотные советы. Помимо изучения менеджмента и права, наши студенты имеют возможность в совершенстве овладеть иностранными языками и получить глубокие знания в области информационных технологий. Это делает их более конкурентоспособными на международном рынке труда.

Н К

Ключ к успеху Специальность «Международные коммуникации в бизнесе и менеджменте» отличается своей уникальностью и перспективностью.

В

о-первых, студенты этой программы изучают три языка – английский, испанский и немецкий, а по окончании 3-го семестра проходят обучение в Бирмингемском университете (Англия). о-вторых, молодой специалист получает не просто диплом ISMA, а диплом с сертификатом TOEIC (сертификат по английскому языку для международного общения), удостоверяющий, что специалист владеет своей профессией на английском языке и поэтому может претендовать на рабочее место в любой компании мира, где рабочим языком является английский язык. Он может также совершенствовать свое образование в вузе, где преподавание ведется на английском языке. - третьих, по окончании ISMA студенты этой специальности имеют возможность в течение года закончить магистратуру в университете Бирмингема. егодня знание языков – это ключ, открывающий дверь к успешной карьере, а следовательно, и к стабильному будущему, начало которого в ISMA!

В

В

С

Тамара Лобанова, зав. кафедрой иностранных языков, доцент, Dr.paed., PhD

Ой, выучусь на бизнесмена и заработаю миллион!

Елена Лукьянова, зав. кафедрой права, директор программы, Mg. oec.sc.

7


MŪSU PROGRAMMAS

Kultūras menedžmenta programma projektus, paver iespēju pelnīt ar kultūras produkta pārdošanu.

M

ācību procesu vada sabiedrībā pazīstami kultūras projektu vadītāji, kuri nodrošina kompetenču apguvi mūzikas industrijas jomā, televīzijas raidījumu un kino producēšanā. Pasniedzēji dod iespēju topošajiem menedžeriem pilnveidot savu personību apgūstot runas mākslu, improvizācijas teātra pamatus un kļūt par mūsdienīgu pasākumu un sarīkojumu menedžeriem.

scenārijus un režiju pasākumiem, mācoties organizēt sporta pasākumus, iepazīstas ar tradicionālo kultūru un iespējām to izmantot, bagātinot atpūtas un izklaides pasākumus. Ligita Smildziņa, specializācijas direktore

B

Kultūras menedžmenta specializācijas programmas apguve dod zināšanas un prasmes piesaistīt līdzekļus kultūras nozarei, producēt kultūras

rīvā laika organizatora specializācijas programmas apguve dod zināšanas un prasmes, kur un kā organizēt cilvēku brīvo laiku, dod iespēju strādāt tūrisma, masu izklaides un atpūtas nozarē Latvijā un pasaulē.

S

tudenti mācību procesā izkopj savu personību un tās radošo potenciālu, spēlējot improvizācijas teātra spēles, veidojot

Выпускники – на уровне! Европейском В

о время учебного процесса мы используем самые современные методики образования и готовим специалистов, которые могут работать практически в любой точке мира. Наши выпускники успешно трудятся в Европе, Канаде, США, Таиланде, Австралии, а также в других странах. Одни занимают руководящие должности в ведущих фирмах, другие владеют собственным бизнесом.

Как показывают последние исследования, а также анализ работы с нашими партнерами из Великобритании, Португалии, Греции, Испании, Украины и других стран, программы по туризму нашего вуза находятся на уровне европейских стандартов.

М

ир переживает сейчас непростое время, кризисные моменты нами, конечно же, ощущаются, но руководство ISMA ищет и находит возможности смягчать кризисные удары. Например, мы договариваемся с партнерами, чтобы наши студенты во время практики могли получать зарплату.

Н

о одна из главных сильных сторон нашей программы – трудоустройство. У

К

ак правило, приглашая выпускника на работу, наши партнеры с ним уже знакомы, так как во время обучения в нашем вузе студенты имеют возможность пройти практику и стажировку практически в любой стране мира. Виктор Члаидзе, директор программы «Руководитель предпринимательской деятельности в туризме, Dr. oec, профессор

B

нас есть и партнерские соглашения о приеме на работу наших выпускников с Грецией, Испанией, Турцией... Похожие соглашения по трудоустройству выпускников разработаны и на программе «Недвижимость».

8

usiness Administration in Tourism – is a Professional Bachelor’s Degree programme that has been successfully accredited by international experts. This programme laid the foundation of our institute. ue to high qualification level, diligence and endeavour our graduates are highly anticipated by employers. Having finished additional courses, that are included in the study programme, our students get Bartender’s Certificate and Amadeus Certificate.

D


НАШИ ПРОГРАММЫ

Viesmīlības menedžments Studiju programma „Viesmīlības menedžments” nodrošina vispārīgo teorētisko vadības, uzņēmējdarbības, ekonomikas un psiholoģijas zināšanu bāzi, kas dod iespēju modelēt un veidot priekšstatus par dažādām saskarsmes, vadības un mārketinga teorijām un praksi tūristu izmitināšanas un apkalpošanas mītņu servisa organizēšanā.

P

rogrammas realizācijas gaitā tiek atspoguļoti tūristu izmitināšanas un apkalpošanas mītņu vadības mērķi un uzdevumi, uzņēmējdarbības plānošanas posmi un sasniedzamie rezultāti, atklātas tūristu izmitināšanas un apkalpošanas mītņu servisa organizatoram nepieciešamās īpašības, psi-

holoģiskā sagatavotība, darba formas, metodes un to pilnveides ceļi. Studējošie tiek iedrošināti uzsākt biznesu šajā sfērā, attīstīt prasmi strādāt ar klientiem, attīstīt komunikācijas kultūru un citas kompetences.

P

rogrammas uzdevums ir sagatavot kvalificētus gan Latvijas, gan ārvalstu darba tirgū konkurētspējīgus tūristu izmitināšanas un apkalpošanas mītņu darbiniekus, kā arī studiju procesu orientēt tā, lai nozares un profesionālajos studiju kursos būtu iespēja apgūt nepieciešamās zināšanas un iemaņas izvēlētajā specialitātē.

Plānotais rezultāts

Sagatavots konkurētspējīgs tūristu izmitināšanas un apkalpošanas mītņu darbinieks Absolventu profesionālais, sociālais un personīgais briedums, kas dod iespēju viņiem veidot

sekmīgu karjeru. Absolventi ir sagatavoti studijām maģistra programmās. Iveta Balode, docente, MBA, specializācijas direktore

Ресторанный бизнес низации современного ресторанного бизнеса.

С

одержание программы строится на современных теориях менеджмента и маркетинга. Освоение специальности предусматривает лекции, практические занятия, а также самостоятельную работу студентов, включающую профессиональную практику в лучших ресторанах Латвии и Европы.

Новая программа 1-го уровня «Предпринимательская деятельность в ресторанном бизнесе» раскрывает все аспекты и нюансы орга-

О

кончив двухгодичную учебную программу профессионального образования 1-го уровня «Предпринимательская деятельность в ресторанном бизнесе», выпускники могут начать свою профессиональную карьеру и (или) продолжить обуче-

Tirdzniecības tirgvedība S S

pīdi kā zvaigzne un palīdzi citiem tapt par šovbiznesa spīdekļiem!

tudējot etnotirgvedību, uzzini – kāpēc dažādu tautu nacionālie dārgumi kļūst par pasaules “bestselleriem”, kāpēc visā pasaulē zin itāļu picu, krievu vodku, somu pirti? Atrodi mūsu perspektīvākos etnoproduktus un padari tos pieejamus visā pasaulē! avukārt, e-tirgvedības studijas ļaus Tev kļūt par virtuālās vides avatāru. Student, apgūsti mūsdienu virtuālās metodes produktu virzīšanai tirgū, radi jaunas iespējas un kļūsti par e-komercijas “lauvu”!

S

Student, nāc studē kultūras pakalpojumu tirgvedību, izzini radošo vidi un iepazīsties ar šovu veidošanas noslēpumiem, izjūti jaunrades garšu strādājot radošajās industrijās!

T

irdzniecības tirgvedības koledžas programma piedāvā iespēju apgūt biznesa, finanšu, inovāciju un nekustamā īpašuma tirgvedības vides specifiku un kļūt par darba tirgū pieprasītākā amata profesionāli.

ние в ISMA по учебной программе бакалавриата «Управление предпринимательской деятельностью». Ирена Кулиш, доцент, MBA, директор программы

В моем ресторане все будет ОК!

Tirdzniecības menedžments

T

irdzniecības uzņēmumi būs vienmēr un tirdzniecības uzņēmumu vadītāji būs vajadzīgi vienmēr! Tāpēc izvēlies darbu dinamiskajā un ienesīgajā tirdzniecības nozarē. Nāc studē Tirdzniecības menedžmenta bakalaura profesionālajā programmā un apgūsti visus tirdzniecības noslēpumus!

Starptautiskā tirdzniecība

J

aunā maģistru profesionālā programma nodrošinās Tevi ar starptautiskās tirdzniecības kompetenci un dos iespēju veiksmīgi attīstīt biznesu dažādos ārvalstu tirgos. Inese Spīča, specializācijas direktore Dr.oec. asoc.prof.

9


MŪSU PROGRAMMAS

Prognozes nekustamā īpašuma biznesā

Neraugoties uz globālās krīzes apstākļiem, nekustamā īpašuma bizness sabiedrībā nav apstājies. Mūsdienu strauji mainīgais darba tirgus savu vajadzību apmierināšanai pieprasa zinošus speciālistus nekustamā īpašuma uzņēmējdarbībā.

T

ieši šādām darba tirgus vajadzībām augsti kvalificētus speciālistus gatavo ISMA studiju programma „Uzņēmējdarbība nekustamā īpašuma sfērā”. Šodien neiztikt bez uzņēmējdarbības, komercdarbības lietpratējiem, kuri apguvuši profesionālas zināšanas nekustamā īpašuma pārvaldīšanā un apsaimniekošanā vai nekustamā īpašuma vērtēšanā. Namu apsaimniekošana kļuvusi par ļoti svarīgu Latvijas industrijas nozari – aplēses liecina, ka gadā šī nozare „apgroza” vairāk nekā miljardu latu. Tas liecina, ka nekustamā īpašuma apsaimniekošanā iestājies renovācijas periods.

R

isinot finanšu problēmas, tiek gādāts par dzīvojamā fonda saglabāšanu, mājokļu atjaunošanu, energoefektivitātes uzlabošanu un dzīvokļu komforta līmeņa paaugstināšanu. Šādu mūsdienīgu uzdevumu īstenošanai nepieciešami profesionāli kadri. Tos gatavo ISMA studiju programma.

R

enovācija, energoefektivitātes uzlabošana mājokļu atjaunošanā ir ietekmējusi nekustamā īpašuma darījumus, stimulējusi tirgus attīstību, pircēja un pārdevēja savstarpējus darījumus, tas savukārt raisījis aktivitāti arī nekustamā īpašuma vērtēšanā. Studiju programma sniedz zināšanas, kā veidojas nekustamā īpašuma tirgus vērtība, kādi faktori un kritēriji šo procesu ietekmē. Nekustamā īpašuma vērtēšanas metožu apguve ļauj izprast to lietošanas īpatnības, īpašuma vērtības noteikšanu no iespējamiem ienākumiem, vērtības noteikšanu salīdzināšanas ceļā, vērtību noteikšanu, izmantojot izmaksu piegājienu, meža un zemes novērtēšanas metodes.

S

pecializācija „Kadastrs un nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība” savukārt iemāca izprast kadastra būtību, saturu, kadastra nepieciešamību un tā izmantošanu, kadastrālās vērtības aprēķināšanu un reģistrēšanu, nekustamā īpašuma atspoguļošanu kadastra informācijas sistēmā.

S

tudiju programmas sniegtās profesionālās kvalifikācijas „Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana” un „Nekustamā īpašuma vērtēšana” šodien būtiski pieprasītas Latvijas darba tirgū. Entrepreneurship in the field of Real Estate is the first level professional higher education programme. evelopment of real estate business in Latvia creates a necessity for higher education. Such skills, as sale and evaluation of property, arrangement of deals, procurement of mortgage and investment management capabilities have become crucial for any aspiring entrepreneur.

D

Ļubova Zīle, Studiju programmas direktore

А меня научат управлять небоскребами?

И недвижимость вспорхнула!.. Наш мир стремительно развивается, меняя наше представление о прежде незыблемых понятиях. Казалось бы, что может быть устойчивее «недвижимости»!

О

днако современные дизайнеры архитектуры разрабатывают и осуществляют такие проекты, что кому-то из наших выпускников программы «Предпринимательская деятельность в сфере недвижимости» придется управлять не столько «недвижимостью», сколько «плавучестью», «катучестью» или «летучестью»!

З

дание испанского архитектора Орландо Де Уррутиа напоминает каплю воды и располагается на воде. В подводной части сооружения, функционирующей как огромный аквариум, оно будет превращать с помощью солнечной

10

энергии влажный воздух в чистую питьевую воду. Верхние надводные этажи будут заняты комнатами шикарного отеля, ресторанами, тренажерными залами, конференц-залами и водолечебницей.

Б

ашня Lotto Turm должна расположиться в немецком городе Штутгардте и состоит из 55 судоходных контейнеров, нагроможденных друг на друга в довольно произвольном порядке. Здание будет общественным комплексом с террасами, бассейном и внутренним двором. Название конструкции объясняется тем, что на сферическом куполе здания, которого, к сожалению, не видно на фото, будут демонстрироваться выигрышные номера лотерейных билетов.

П

орхающая английская гостиница Aircruise высотой 265 метров сможет вместить около 100 пассажиров и перенести их из Лондона в Нью-Йорк за 37 часов. В отеле несколь-

ко гостиничных номеров, бары, а также смотровые площадки. «Дирижабль» сможет подниматься на высоту 3,6 тыс. м, его крейсерская скорость 145 км/час, а управляться он будет с помощью энергии от солнечных панелей и водородных топливных ячеек. Днище отеля стеклянное, чтобы жильцы-пассажиры могли любоваться морями, океанами, лесами и городами, которые будут проплывать внизу.

A

rchipod – небольшой дом-шар диаметром три метра в виде кокоса: коричневый и рельефный снаружи и очень аккуратный, стерильно-белый внутри. Используется как личный кабинет или офис на природе. Домик, сборный по частям, проходит в любые двери и ворота. Его уже реально производят.

По материалам www.creep.ru


НАШИ ПРОГРАММЫ

Дизайнер – это мастер, художник и… немного поэт Без мастерства нет и Мастера Г Н

В 2009 году состоялся первый выпуск дизайнеров, показавший высокий уровень мастерства и талант наших выпускников. Сейчас к разработке проектов приступило следующее поколение студентов программы «Дизайн среды». Однако в сложное время мирового кризиса у абитуриентов и студентов порой возникают опасения: актуальна ли сегодня эта профессия?

Д

а! Дизайнер востребован и сегодня. Талантливый специалист без работы не останется: реклама (рекламные агентства, дизайн-студии), типография, дизайн интерьеров (проектные, дизайнерские, архитектурные студии), промышленность, компьютерные технологии и т. д. И в кризисное время появляются новые предприятия, которым необходим первоклассный дизайн. А люди всегда будут «вить гнезда», обустраивать их, стремясь жить в комфорте, красоте и современном интерьере.

Дизайнер интерьера

Н

астоящий профессионал дизайна может из самого стандартного, заурядного помещения сделать жилую или рабочую площадь, которая отвечала бы всем функциональным особенностям человека, отражала его индивидуальность, гармонично соединяла в себе стиль, комфорт и целесообразность.

лавная особенность профессии дизайнера интерьера непроста: это работа с истинными потребностями клиента. Дизайнер не имеет права волюнтаристски навязывать свои взгляды, вкусы и воплощать свои творческие амбиции! Дизайнер уйдет, а заказчик останется жить в этом доме. Иногда надо помочь клиенту понять, что ему хочется из соображений престижа и моды, а что ему действительно жизненно необходимо. Кстати, в Америке дизайнер интерьеров – третий по важности специалист для семьи, после врача и юриста.

Графический дизайн

Э

то самый универсальный вид искусства – объясняющий, украшающий, представляющий: дорожные знаки, рекламу, иллюстрации в книгах, газетах и журналах, упаковки для разнообразных товаров, включая сигареты и таблетки от головной боли, логотипы фирм-производителей на футболках и даже ярлыки с инструкциями по стирке тех или иных видов изделий. Каждое предприятие борется за сбыт своей продукции, за покупателя, за собственное выживание.

В

ладельцы фирм хотят, чтобы их продукция была узнаваема. Ученые установили, что самое сильное впечатление от рекламы, буклета, визитки, сайта складывается за первые 7 секунд. С первого взгляда компания должна производить наилучшее впечатление и надолго запоминаться. Создать графический дизайн, который бы заставлял покупателей и клиентов заинтересованно оборачиваться и узнавать, что за услуги предлагает та или иная фирма, весьма непросто.

С

очетая изобразительное искусство и современные технологии, графический дизайнер должен уметь воплощать в реальность самые дерзкие и продуктивные творческие идеи, благодаря которым компания-заказчик станет узнаваемой и популярной.

екоторые будущие дизайнеры ставят профессиональные знания и навыки чуть ли не на последнее место, отдавая пальму первенства интуиции, чувству прекрасного, нестандартному взгляду на мир. А профессиональному образованию отводят вспомогательную роль. Это глубокое заблуждение: образование необходимо дизайнеру априори.

В

этой связи хочется обратить ваше внимание на новую профессиональную бакалаврскую программу, открываемую в ISMA, – «Предпринимательство в области дизайна среды». Получив в колледже ISMA диплом дизайнера среды, студент поступает на 3-й курс и через 2 года становится подготовленным специалистом со степенью бакалавра, способным открыть собственное бюро, студию, дизайнерское агентство или найти себя в различных фирмах этой сферы в Латвии или за рубежом.

Дизайн 21-го века

И

так, в нашем веке дизайн все более претендует на новый вид искусства, включая в себя архитектуру, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, живопись, а также науки – эстетику, эргономику, психологию. Современный дизайнер должен аккумулировать знания и опыт новейших технологий и быть универсальным мастером в разных областях. Дизайнер наших дней – это тонкий психолог, мастер, художник и… немного поэт. Алина Литвиненко, директор программы «Дизайн среды», Dr. hist.

N

owadays the Designer is one of the most prestigious professions. It has recently emerged in Latvia, instantly gaining popularity among Latvian students. Study programme of the first level higher professional education Environment design offers two specializations: Interior Design and Graphic Design. The number of ISMA future designers has tripled this year.

11


ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

Jaunie dizaineri Rīgas Открываем Jūgendstila muzejā страничку дизайна! Ejot pa Rīgas ielām, mēs, aizņemti ar savām dienas rūpēm, nemaz neievērojam, cik skaista ir mūsu pilsēta. Ne velti Rīga tiek dēvēta par Jūgenda pilsētu, kurā viena trešdaļa no visas apbūves ir šī stila spilgti apliecinātāji.

K

Третий год в ISMA активно работает программа «Дизайн среды», которая успешно развивается по двум направлениям – «Дизайн интерьера» и «Графический дизайн». Поэтому мы решили открыть в нашем студенческом журнале «ISMA news» страничку дизайна, которая, надеемся, станет традиционной.

В

сегда остается актуальным что-то сделанное своими руками, будь то декоративный предмет в интерьере, красиво и вкусно приготовленное блюдо, вышивка или сшитое платье. В любом случае ручная работа доставляет удовольствие, великолепно снимает стресс, позволяет на время забыть о проблемах. Открывая страничку дизайна, мы хотим предложить одну из наших идей – «Роспись по стеклу», о которой рассказывает студентка 1-го курса Алина Батранец. Эту идею легко воплотить в жизнь самостоятельно или после небольшой консультации с автором замечательных работ. дем от вас ярких и оригинальных идей и предложений, как украсить и сделать более радостными наши будни или смастерить подарок друзьям. Это может быть изящно составленный букет цветов, оригинальная поздравительная открытка или дизайнерское решение – предмет мебели, сделанный или отреставрированный своими руками. оделитесь своими идеями! Сделайте мир прекраснее! Желаем удачи в поисках новых творческих идей!

Ж

П

Ведущая рубрики – Елена Сидоренко, лектор, MBA

12

opā ar ISMA Vides dizaina studentiem, nonākot uz Rīgas visskaistākās ielas - Alberta ielas, varējām vienkopus ieraudzīt daudzveidīgos Jūgenda namus pilnā to krāšņumā un daudzveidībā. Te mums notika ļoti interesanta informatīvās prakses nodarbība, saistīta ar Rīgas arhitektūras stilu pētīšanu. Mūsu studenti ar lielu interesi apmeklēja jaunāko muzeju Rīgā - Rīgas Jūgendstila muzeju, kurš savu atklāšanu piedzīvojis 2009. gada 23. aprīlī. Tas atrodas dzīvoklī, kurā līdz 1907. gadam dzīvojis un strādājis izcilais latviešu arhitekts Konstantīns Pēkšēns (1859.–1928.), radot unikālo iespēju ikvienam paviesoties Jūgendstila laikmetā un izbaudīt to. eejot šajā namā, nokļūstam vītņveida kāpņu telpā ar ornamentāliem griestu gleznojumiem, kas, iespējams, veidoti pēc izcilā latviešu gleznotāja Jaņa Rozentāla metiem, jo šī nama pēdējā stāvā atrodas mākslinieka dzīvoklis-darbnīca. Šī Jūgendstila kāpņu telpa ir viena no izteiksmīgākajām ne tikai Rīgā, bet arī Eiropā, tās bagātīgais rotājums spēj pārsteigt pat visizsmalcinātākos kritiķus. Pats muzejs piedāvā iepazīties ar pilnībā rekonstruētu 20. gadsimta sākuma rīdzinieka dzīvokļa iekārtojumu. uzejs piedāvā apskatīt atjaunotu autentisku 1903. gada interjeru - vienpadsmit restaurētas telpas, ļaujot apmeklētājiem iepazīt visus Jūgendstila laika sadzīves sīkumus, paviesojoties dzīvokļa priekštelpā, viesistabā, kamīnzālē, kabinetā, nelielā izstāžu zālē, guļamistabā, virtuvē, kalpones istabā, vannas istabā, tualetē un pieliekamajā. Ikvienu apmeklētāju muzeja darbinieces aicina iepazīties ar ieejas halli, ļaujot pielaikot dāmām ar ziediem un spalvām rotātas cepures, bet kungiem cilindru, iepazīstinot apmeklētājus ar tā laika stila smalkumiem. īgas Jūgenda muzejs laipni aicina iepazīties ar ekspozīciju un izbaudīt to burvību, ko sniedz iespēja ielūkoties simts gadu vecā pagātnē. Esiet laipni gaidīti!

I

M

R

Lolita Sīmane Mākslas un kultūras katedras lektore, Mg. paed. Raksta tapšanā izmantoti Rīgas Jūgendstila muzeja materiāli. Foto no Rīgas Jūgendstila centra arhīva.


DIZAINA LAPPUSES

Спасибо преподавателям! Я работаю дизайнером в рекламной фирме. Решил получить образование в ISMA по специальности «Графический дизайн», так как в работе ощущал нехватку умений и знаний. В ISMA – замечательные преподаватели. адания, которые они дают, помогают развить художественное видение и креативность, а также получить все необходимые знания и навыки. Преподаватели научили меня передавать свои идеи и настроение, воплощая их в своей работе. Сейчас я учусь на втором курсе, и за это время уровень моих работ значительно повысился: они стали более профессиональными. пасибо за это преподавателям ISMA!

З

С

Дмитрий Григорьев, 2 курс

У нас все отлично! Я

Vides dizaina pamati. Kursi V

ēlaties gaumīgi iekārtot mājvietu vai izveidot savas firmas zīmolu, bet nepietiek naudas dizainera pakalpojumiem? Aicinām Jūs mācīties Vides dizaina kursos, un pašiem kļūt par dizaineru! rogrammas ietvaros audzēkņi apgūst zīmēšanu, gleznošanu, krāsu mācību, kompozīciju, stilu vēsturi, reklāmas pamatus, projektēšanu un dizaina priekšmetu veidošanu. ums ir iespēja iziet 3 mēnešu sagatavošanas kursus turpmākajām mācībām „Interjera Андрей Олешкевич, 2-й курс dizaina” vai „Grafiskā dizaina” nozarēs mūsu augstskolā. ūs varat izvēlēties arī 9 mēnešu apmācību, pēc kuras saņemsiet Sertifikātu par profesionālās pilnveides programmas apgūšanu vides dizaina jomā un pēc tam Esmu Alīna, pirmā kursa studente. varēsiet veiksmīgi projektēt interjerus, birojus, skatlogus, veidot firmas zīmolu, izgatavot Mazliet padalīšos ar jums savos iespaidos. dekoratīvus priekšmetus interjeram vai veidot SMA augstskolā man pavērās lieliska iespēja pamēģināt ko reklāmas objektus. tādu, ko neesmu Jeļena Sidorenko, darījusi savu mūžu kursu „Vides dizains pamati” vadītāja apgleznot stiklu. Šis mākslas veids ieintriInformācija pa tālr. (+ 371) 28317873, ģēja mani jau no pirpirmā nodarbība: 28. februārī plkst. 15.00. mās nodarbības. Likās, Rīga, Lomonosova 1, Korpuss V, 402. aud. ko gan jaunu tur var izdomāt, bet izrādījās, ka var - jaunus apgleznošanas paņēmienus, krāsu veidus un to pielietojumu. Bet, lai rasА я люблю tos īsts mākslas darbs, es vēl izmantoju idejas, pacietību писать пейзажи un vēlmi. Tas bija tā vērts, jo gala rezultātā radās ekskluна плЭнере... zīvas, interesantas, krāsainas un skaistas lietas. Un tā nu

учусь на втором курсе программы «Дизайн среды» по специальности «Графический дизайн». С выбором профессии трудностей не было, потому что люблю рисовать. А помогла мне в этом ISMA, именно здесь я получил те знания, которые пригодятся мне в будущем. Что касается учёбы – все просто как в армии: сказали, сделал, зачет! реподаватели классные, если надо, и объяснят, и помогут. Конечно, бывает сложно, но как же без трудностей, без них никуда. Кажется, что ничего не успеваешь, но потом – в день зачета или экзамена – все приносишь, сдаешь, да и еще в «топ-5» поподаешь. ак что все отлично!

П

Т Laba ideja romantiskai dāvanai

P J J

I

radās glāzes, kuras ir redzamas fotogrāfijā. Atzīšos, ka šis bija gleznojums uz stikla, kas nepalika nepamanīts. Un tā sanāca lieliska dāvana pārim Valentīndienā. Alīna Batraņeca, Vides dizaina 1. kursa studente

13


ПРЕПОДАВАТЕЛИ РАЗМЫШЛЯЮТ

Izglītības nozīme krīzes apstākļos Pašlaik mēs dzīvojam ļoti interesantā laikā — ir straujš ekonomikas kritums pēc ilgstoša pieauguma. Ja vien uzņēmēji spēj pietiekami abstrahēties no visa notiekošā, neuztvert to personiski, bet analizēt kopsakarībās, iegūtā pieredze ir unikāla, kas parāda sabiedrībā valdošo domāšanu un izpratni par procesiem.

mērķus un panākt rezultātu caur saviem padotajiem. Svarīgi ir saprast, ka nezināšana nav netikums, bet iespēja sevi attīstīt. Ik pa laikam jāspēj raudzīties pāri darba rutīnai un izvirzīt jaunus mērķus, nezaudēt ticību un iedvesmu, kā arī nebaidīties no pārmaiņām.

V

adītāja darbā ļoti būtiskas ir personības īpašības. Cilvēks ar plašām zināšanām un dzīves gudrību vienmēr spēs labāk saprasties ar dažādu psiholoģisko tipu cilvēkiem. Un tas ir pluss plaši izglītotiem cilvēkiem, kuri spēj lietas skatīt kompleksi.

U

zņēmējdarbības galvenā funkcija – lai veiksmīgi strādātu plašā tirgus sektoru spektrā, ir svarīgi veicināt uzņēmuma darbinieku un speciālistu attīstību un atpazīstamību un palīdzēt viņiem kļūt par noteiktu nozaru ekspertiem. Tādējādi uzņēmuma vadītājs bieži ir stratēģis un tāds kā spēlējošais treneris, kas ikdienā atbalsta savus kolēģus, arī pats piedaloties spēlē.

L

atvijas uzņēmējdarbības vide mainās vienlaikus ar uzņēmējdarbības aktivitātes rādītājiem un valsts ekonomisko attīstību. Vēl pirms pāris gadiem plaukstošas ekonomikas situācijā cilvēki pauda ļoti pozitīvu skatījumu par uzņēmējdarbības aktivitāti. Šobrīd arvien mazāk cilvēku saskata labas uzņēmējdarbības iespējas un plāno uzsākt uzņēmējdarbību nākotnē. Attieksme pret uzņēmējdarbību ir kļuvusi negatīvāka.

T

ajā pašā laikā Latvijas uzņēmējdarbības rādītāji joprojām ir mazāki par Eiropas vidējo līmeni. Tikai 7,6% pieaugušo iedzīvotāju Latvijā bija iesaistīti uzņēmējdarbībā (apmēram 110 tūkstoši cilvēku), liecina Uzņēmējdarbības globālā monitoringa Latvijas ziņojuma 2007. gada dati. Tātad jaunajiem uzņēmējiem ir plašas iespējas sevi apliecināt un uzsākt jaunus biznesa projektus.

I

zglītības ietekme uz uzņēmējdarbības aktivitātēm ir būtiska. Izglītotāki indivīdi ir labāk atalgoti darba tirgū, un izglītība var sniegt mūsdienīgas prasmes un iemaņas, kas palielina iespējas kļūt par veiksmīgu uzņēmēju.

L

ielākais šķērslis biznesa uzsākšanai ir līdzekļu un resursu trūkums. Tādējādi, lai uzsāktu biznesu, jaunajam uzņēmējam jāizmanto paša uzkrātais finansējums. Topošie uzņēmēji galvenokārt rīkojas ar saviem personīgajiem finanšu līdzekļiem un mikrokredītiem no neformāliem avotiem, piemēram, radiniekiem, draugiem un kolēģiem. Tikai nelielai daļai topošo uzņēmēju ir pieeja banku kredītiem.

N

e visi uzsāk uzņēmējdarbības aktivitātes tāpēc, ka saredz biznesa iespējas. Ir uzņēmēju daļa, kas nesaskata citus veidus, kā nopelnīt iztiku. Viņus sauc par nepieciešamības spiestiem uzņēmējiem, un tiek uzskatīts, ka viņi

14

daudz mazāk veicina ekonomisko izaugsmi un viņiem ir mazāka tieksme nopelnīto investēt uzņēmumā, palielināt uzņēmuma apgrozījumu vai nodarbinātību, eksportēt savu produkciju ārzemēs, ieviest inovatīvus produktus vai jaunākās tehnoloģijas. Augsts nepieciešamības spiesto uzņēmēju īpatsvars liecina, ka darba tirgus ir nepilnīgs un ekonomikā ir problēmas.

T

ieši šāda situācija šobrīd ir izveidojusies Latvijā. Samazinās pieprasījums pēc luksusa precēm, cilvēkiem kļūst svarīgi iegūt pamatproduktus un pakalpojumus lētāk. Tā ir iespēja veidoties maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuros apvienotos ģimenes locekļi, lai nodrošinātu sev un saviem bērniem pamatvajadzības, iztiekot bez galvu reibinoša apgrozījuma un peļņas.

N

enoliedzami – pasaules ekonomikas un finanšu krīze negatīvi ietekmē arī uzņēmējdarbības attīstību. Taču, tajā pašā laikā, nodarbinātības iespēju pasliktināšanās darba tirgū izraisa jaunus mēģinājumus uzsākt uzņēmējdarbību.

M

ūsdienīgam vadītājam ir jāsaskata likumsakarības, jāspēj tās izvērtēt, sevi pastāvīgi jāattīsta un jāpilnveido. Tikai kompetents, uz tirgus pieprasījumu orientēts vadītājs spēj iedvesmot pārējos. Kritiskās situācijās vadītaja atbildība ir citos iedvest mieru, pārliecību, ka viss ir pārvarams un katra situācija ir tikai mācību stunda, pieturvieta ceļā uz biznesa un katra personības pilnveidi un izaugsmi.

K

atram darbiniekam ir savs redzējums uz lietām un procesiem, kā arī darba stils. Vadītājam jāspēj izvērtēt katra spējas un nekavēt laiku, darot lietas, ko citi varētu izdarīt labāk. Jācenšas atrast motivāciju, lai katrs no darbiniekiem spētu sasniegt individuālos

K

onkurētspējīga uzņēmuma vadītāja attīstības pamatā ir vēlme mācīties un ticība saviem spēkiem. Vadītāja darbs ir iespēja pašrealizēties un likt lietā savu profesionalitāti neatkarīgi no dzimuma. Amatam atbilstošu personības īpašību un profesionālo spēju kopums, to pilnveidošana, kā arī vēlme un spēja nepārtraukti attīstīties ir priekšnoteikumi veiksmīgai vadītāja karjerai.

T

agad ir īstais laiks mērķtiecīgi strādāt pie uzņēmuma izaugsmes un darbinieku izglītošanas stratēģijas izstrādes. Tie, kas šodien varēs atļauties ieguldīt savos cilvēkos, nodrošinās reālas konkurences priekšrocības. Strādāt vajadzēs vēl vairāk, un svarīgi atrasties tuvāk esošajiem un potenciālajiem klientiem un vēl labāk saprast viņu vajadzības un iespējas. Uzņēmējam nepieciešams nemitīgi analizēt tirgus situāciju, veidot elastīgi savu biznesa stratēģiju, saimniekot efektīvi un turpināt pilnveidot savu svarīgāko darbinieku kompetenci.

L

ielākā daļa Latvijas uzņēmumu atrodas tajā attīstības posmā, kad katrs jauns klients, jauns pasūtījums ved uz izaugsmi. Un iegūtajiem rezultātiem jākļūst arvien labākiem un labākiem. Kā rāda pasaules ekonomikas attīstības vēsture – pēc krīzes un recesijas vienmēr nāk pacēlums. Tāpēc tie uzņēmēji, kas pašlaik investē jaunos produktos un – it sevišķi, izglītībā, ar optimismu raugās nākotnē un ir noskaņoti izmantot savu klientu labā valstij šo tik sarežģīto gadu, lai attīstītu jaunus biznesa virzienus un izveidotu stipru sava biznesa bāzi, lai pie pirmajām ekonomikas augšupejas pazīmēm pilnībā būtu gatavi izmantot visas izaugsmes iespējas.

Ivars Linde, programmas direktors, docents, MBA


PASNIEDZĒJU PĀRDOMAS

Как стать конкурентоспособным на рынке труда Хорошее образование сегодня – это не дань моде и даже не повод для размышления: идти или не идти учиться. Это главное наше наследство, с которого мы начинаем строить свою жизнь. Поэтому, вкладывая средства в высшее образование, человек в первую очередь строит свое будущее.

А

что же сегодня понимается под «хорошим образованием»? Это качественные знания по специальности? Тогда кому их предложить и где? На латвийском рынке труда? Или замахнуться на международный? И где гарантия, что предпочтут меня, а не когото другого? Эти вопросы, наверное, не один раз вставали не только перед нашими студентами, но и перед всеми студентами, обучающимися в вузах. Давайте попробуем разобраться, чтобы смотреть в будущее с уверенностью.

I

SMA имеет сегодня в своем арсенале высококвалифицированный профессорскопреподавательский состав, способный обеспечить самый высокий уровень профессиональных знаний и умений по всем направлениям специализаций студентов. Однако, как показывает практика, во время приема на работу молодых специалистов, их профессиональные знания не являются единственным требованием современных работодателей. Осваивать профессию все равно приходится на рабочем месте. А вот что делает молодо-

го специалиста конкурентоспособным при всех одинаковых условиях, так это владение компьютерными технологиями и иностранными языками.

К

ак правило, большинство компаний, корпораций и туристических фирм работают сегодня с выходом на международный рынок товаров и услуг. Поэтому Советом Европы в апреле 2009 года были выпущены рекомендации «Compulsory Foreign Languages Education in the European Union» – «Обязательное образование по иностранным языкам в Евросоюзе», где выпускникам вузов, независимо от их специализации, настоятельно предписывается владение как минимум двумя иностранными языками. На практике это означает достаточно свободное владение английским языком и, по крайней мере, рабочим минимумом по второму иностранному языку.

П

оэтому, когда практически все латвийские вузы сокращали в своих программах часы на изучение иностранных языков, администрация ISMA не пошла на такую меру, прекрасно понимая, что сокращение обучения иностранным языкам будет означать в современных условиях подготовку «глухонемых» специалистов по отношению к внешнему миру. Наоборот, программа подготовки молодых специалистов была усилена подготовкой к сертификации теста по английскому языку для международного общения – TOEIC, который дает возможность нашим выпускни-

кам не только успешно трудоустраиваться в международных компаниях, но и продолжать образование в зарубежных вузах, где обучение ведется на английском языке.

С

егодня ISMA – это бренд, который гарантирует как высокую профессиональную подготовку молодого специалиста, так и владение своей специальностью на английском языке. А не владеть компьютерными технологиями в ISMA просто невозможно в силу специфики самого вуза. Вот это и есть хорошее современное образование, в которое следует вкладывать средства и которое гарантирует конкурентоспособность на всех уровнях международного рынка труда. Это доказывает и тот факт, что наши выпускники успешно трудятся в компаниях Англии, Швеции, Голландии, Испании, Греции, США, Тайваня и многих других, но и получают образование в магистратуре Бирмингемского университета, с которым ISMA имеет многолетнее плодотворное сотрудничество.

Тамара Лобанова, зав. кафедрой иностранных языков, Dr. paed., PhD На фото: Кафедра иностранных языков ISMA

Приходите в Центр oбразования и культуры! Культурно-образовательный центр нашего вуза предлагает широкий спектр курсов – от изучения иностранных языков до рисования и web-дизайна. Мы поможем выбрать курс, который подходит именно вам, его продолжительность и время занятий.

В

нашем быстроразвивающемся мире знание иностранных языков становится реальной необходимостью. Путешествуете ли вы, собираетесь ли учиться или работать за границей – вам необходимо как можно лучше знать язык той страны, куда вы планируете ехать. Наши преподаватели помо-

гут вам подготовиться к экзаменам для тестирования знаний по английскому языку (TOEFL, IELTS, TOEIC), правильно составить сопроводительное письмо и CV для устройства на работу, подготовят к интервью с работодателем. уществует также специальный курс для моряков, который дает знания, необходимые для сдачи экзамена. Для школьников предлагаются программы по подготовке к сдаче централизованных экзаменов. авно известен факт, что иностранные языки лучше осваивать с раннего детства. Ваши дети легко и быстро заговорят по-аглийски, если пройдут обучение на базе средней школы ISMA Premjers, в которой используются интересные игровые обучающие методики. Возможно продолжение учебы в ISMA со скидкой и, при отличной успеваемости, на бюджетном месте. роме английского языка мы предлагаем изучение немецкого, французского, итальянского и испанского языков. Популярны курсы бармена-официанта, помощника менеджера-турагента, а также организатора мероприятий и конференций в гостиничном бизнесе. Более подробная информация – на сайте www.isma.lv

С

Д К

15


ENGLISH FOREVER!

IELTS, TOEFL или TOEIC?

О чем расскажет Ваш сертификат? риканским посольством и являются администраторами теста TOEIC в Латвии. Единственным в Латвии администратором теста TOEFL, имеющим право принимать этот экзамен, является специалист кафедры Кумар Агарвал. Подготовку к тесту IELTS ведет специалист кафедры Екатерина Корюхина.

П

Начиная со следующего учебного года (2010/2011) в ISMA предполагается полный переход на подготовку всех студентов к успешной сдаче заключительного теста TOEIC по английскому языку для международного общения и получения всемирно-признанного сертификата.

О

днако, как выясняется на практике, не все студенты имеют ясное представление о том, что такое тест TOEIC и как он соотносится с другими существующими тестами. Предлагаем вам краткий обзор международных экзаменов по английскому языку. Тест TOEIC (Test of English for International Communication) – это один из самых современных тестов, разработанный по просьбе ведущих японских бизнес-компаний совместно с американскими и европейскими специалистами по сертификации и лицензированию в сфере образования и профессиональной подготовки. Он адекватно вписывается в систему языковой подготовки студентов вуза, ограниченную временными академическими рамками. Сертификат TOEIC является международно-признанным стандартом, документирующим уровень умений по английскому языку потенциальных работников для множества организаций и компаний во всем мире, а также студентов, желающих продолжать обучение в вузах, где преподавание ведется на английском языке. Прежде чем остановиться именно на тесте TOEIC, специалистами кафедры иностранных языков ISMA были проведены маркетинговые исследования, с тем чтобы выяснить, какие тесты и где востребованы, для каких целей служат, какой подготовки требуют, где сдаются и насколько финансово доступны. Только после этого выбор был сделан в пользу TOEIC. пециалисты кафедры готовят также и к тесту TOEFL (Test of English as a Foreign Language), и к тесту IELTS (International English Language Testing System). Четверо преподавателей кафедры (Т.Лобанова, И.Олешева, Н.Бжишкян, Е.Корюхина) аккредитованы Аме-

С

16

о желанию студенты могут выбрать любой из этих тестов и получить международный сертификат, сдав специальный экзамен по английскому языку. А вот какой сертификат выбрать – решать необходимо самим. Поэтому давайте ближе познакомимся с системой международных сертификатов. Экзамен или система экзаменов на международный сертификат разрабатывается и поддерживается совершенно определенными организациями. Головные офисы этих компаний находятся в США и Великобритании.

В

США вся деятельность по тестированию ведется организацией под названием Educational Testing Services (ETS). Именно эта организация разработала и принимает экзамены TOEFL. Это единственный американский сертификат, подтверждающий практическое владение английским языком, и его принимают все учебные заведения и другие организации на территории США. В Великобритании ситуация сложнее. Здесь существует несколько экзаменационных синдикатов (boards), проводящих экзамены по английскому языку. Деятельность этих синдикатов лицензирована и одобрена Британским правительством. ертификаты делятся по «сферам влияния», т. е. странам, в которых они признаются. Это, в частности, означает, что учебные заведения этих стран могут принять обладателей таких документов без дополнительных экзаменов по языку, а государственные структуры рассматривают такие сертификаты как подтверждение языковых знаний претендентов на гражданство, работу и т.д. Главный «антагонизм» существует между Великобританией и США: в Британии практически не признают TOEFL, а американцы игнорируют британские сертификаты, в частности IELTS.

С

Где признаются сертификаты IELTS, TOEFL, TOEIC ертификат IELTS, удостоверяющий практическое владение языком, признается большинством университетов Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, а также университетами других стран, в которых преподавание ведется на английском языке. В США он принимается лишь в нескольких университетах, например в City University, Oregon State University, University of California (Berkeley), Wichita State University (Kansas).

С

IELTS – это быстрый тест, который не проверяет глубинных знаний структуры языка, поэтому дать какие-либо специальные рекомендации по подготовке к нему трудно. В отличие от США, где все организации и учебные учреждения признают сертификат TOEFL, в Великобритании, каждый университет сам решает, какие сертификаты признавать. Сертификаты различаются по целям, например: TOEFL – универсальный экзамен, хотя в основном он сдается для академических целей; В странах Европы и тех странах мира, где английский язык не является государственным, признают практически все сертификаты, как американские так и британские.

О

собых проблем не возникает и в странах Британского Содружества: в Канаде и в Австралии смотрят благосклонно и на TOEFL, и на IELTS (хотя в Канаде все же предпочитают TOEFL), а в Австралии частично признаются и Кембриджские сертификаты. Практически универсальным языковым экзаменом является TOEIC. Он дает преимущество при отборе кандидатов на учёбу и при устройстве на работу. Международный сертификат TOEIC приравнивается к сертификату TOEFL. большинстве мультинациональных компаний Европы и мира прохождение теста TOEIC является одним из основных требований. Результаты теста TOEIC конвертируются в любой другой тест. Все зависит от того, какой сертификат вы выбираете. Как правило, экзамен для получения сертификата по общему знанию языка состоит из нескольких частей: понимание текста, письменное задание, грамматический тест и проверка устной речи.

В

О

чем расскажет Ваш сертификат? Каковы уровни знания английского языка? См. наш сайт www.isma.lv Надеемся, что Ваш выбор будет более осознанным и целенаправленным, а преподаватели кафедры иностранных языков ISMA всегда поддержат Вас! Тамара Лобанова, зав. кафедрой иностранных языков, Dr.paed., PhD,


ZINĀTNE

Текущие задачи ISMA в исследовательской и научной сфере Завершается процесс создания в ISMA научно-исследовательских институтов – Института Компьютерных Технологий и Института Бизнеса.

Г

лавная задача двух этих институтов – объединить усилия ученых нашего вуза по работе в соответствующих направлениях и таким образом выйти на новый уровень научных исследований, привлечь студентов к исследовательскому способу обучения, приоткрыть для них путь в науку.

О

сновные направления работы институтов связаны с научной активностью преподавателей – сотрудников ISMA: • Компьютерное моделирование фундаментальных свойств наносистем; • Компьютерные технологии сегодняшнего дня; • Существование и свойства континуумов периодических решений в автономных дифференциальных уравнениях второго порядка; • Анализ эффективности управления подвижными объектами;

• Математическое моделирование

экономических и физических процессов, цифровая обработка сигналов, задачи распознавания объектов; • Менеджмент человеческих ресурсов; • Улучшение бизнес-среды в Латвии; • Изучение потребительского поведения; • Функционирование финансовой системы в условиях кризиса; • Наставничество как инструмент для передачи инновационного мышления.

В

рамках апрельской научной международной конференции Information Technologies and Management 2010, которая состоится 15 – 16 апреля, ученым, преподавателям и исследователям ISMA будет дана прекрасная возможность обменяться идеями с коллегами со всего мира, уточнить пути решения творческих задач.

Н

адеюсь, что наши студенты, магистранты и докторанты не упустят эту прекрасную возможность взглянуть на привычные вещи и проблемы глазами ученых и, возможно,

сделать свой первый научный шаг на пути познания. Виктор Гопеенко, проректор по инновационной работе, ассоц. профессор, Dr.ing.sc

T

he 8th International Conference “Information Technologies and Management 2010” will take place in ISMA on the 15th and 176h of April.

T

he purpose of the conference is to exchange experience of scientists and professionals from different countries on the following topics: • Hardwares&Softwares • Computer Modeling of Devices and Technologies • Management Information Technologies

T

he broad intercommunication between colleagues from Germany, Israel, Lithuania, Ukraine, Austria, Turkey, Bulgaria is expected. Students, masters, doctors are invited to take a participation.

Mūsu darbs jums kā arī ar dalību ES Ārējās programmās - TEMPUS, ERASMUS MUNDUS u.c.

L ISMA Projektu daļa novēl možu garu, skaidru prātu, labu veselību un VEIKSMI visiem studentiem un mācībspēkiem Vasaras sesijā, kas vairs nav aiz kalniem!!!

P

rojektu daļas uzdevums ir organizēt ISMA līdzdalību starptautiskās izglītības un pētniecības programmās un projektos, atbilstoši augstskolas interesēm.

G

alvenie darba virzieni ir saistīti ar Latvijā pieejamajiem Eiropas Savienības (ES) struktūrfondiem – Eiropas Sociālo Fondu ESF un Eiropas Reģionālās Attīstības Fondu ERAF, ar dalību ES Mūžizglītības programmas sektorālajās programmās un projektos; citās ES programmās – NORDPLUS, EEZ mērķfinansējumā,

epojamies ar 2009.gada nogalē saņemto informāciju no Briseles par iegūto TEMPUS programmas projektu „Higher Education System Development for Social Partnership Improvement and Humanity Sciences Competitiveness” (HESDeSPI), kur ISMA startē kā projekta koordinators septiņpadsmit partneru pulkā.

J

au 2 gadus piedalāmies arī citā TEMPUS projektā, kur kopā ar vēl 10 Universitātēm no Somijas, Portugāles, Grieķijas, Krievijas un Ukrainas realizējam projektu „International networking for modernization of tourism education and developing academic mobility” (INTOUR), kas noslēgsies 2011. gada nogalē.

T

ikpat svarīgi ir arī mūsu nelielie projekti, kuri saistīti ar pieredzes apmaiņas programmām citās Eiropas valstīs, kas pēc tam kalpo par pamatu jau lielākiem savstarpējiem projektiem. Piemēram, izglītības darbinieku mobilitāte EEZ mērķfinansējuma programmā sadarbībā ar Brundalen VGS, Norvēģija; sagatavošanas vizītes NORDPLUS programmā sadarbībā ar Laurea University, Somija.

2

009.gadā īstenojām ERAF projektu sadarbībā ar Latvijas Investīciju attīstības aģentūru, līguma Nr. L-ATA-09-00197; „SIA „ISMA” izstādēs Austrumeiropā”, kas saistīts ar ISMA dalību vairākās starptautiskās izstādēs pie mūsu austrumu kaimiņiem.

V

airāk par visiem ISMA projektiem lasiet augstskolas mājas lapā http://isma.lv/, tā nav domāta tikai nepazīstamiem cilvēkiem, tā tiek veidota arī katram no mums, kas šeit mācās vai strādā. Jūsu Sniedze Joma Projektu daļas vadītāja V-314.kab., t.67089878, e-pasts: sniedze.joma@isma.lv

T

he Project Department of our Institute is settled with the goal of ensuring the international cooperation in different levels, basically, organising students’ and teaching staff participation in the international educational and research projects.

T

he most popular kinds of international programmes in the Institute at the moment are Life Long Learning Programme’s subprograms, also as other EU programmes (TEMPUS, NORDPLUS and EEA grants). More information you could find on our WEB site: www.isma.lv

17


Vadīsim katrs pats savu karjeru!

Šodien ikviena cilvēka dzīve, viņa karjeras attīstības procesa dinamika ir sareţģīta, no daudziem fenomeniem sastāvoša sistēma, kurā viss atrodas nepārtrauktā kustībā. Tā virzās cauri laikam, notikumiem un izvēlēm, kas savukārt nepārtraukti mainās, aicinot uz jaunām Vadīsim katrs pats savu karjeru! iespējām un izvēlēm (sk. 1.att.). Šodien ikviena cilvēka dzīve, viņa karjeras attīstības procesa dinamika ir sareţģīta, no daudziem fenomeniem sastāvoša sistēma, kurā viss atrodas nepārtrauktā kustībā. Tā virzās cauri laikam, notikumiem un izvēlēm, kas savukārt nepārtraukti mainās, aicinot uz jaunām MANS iespējām un izvēlēm (sk. 1.att.). APSTĀŠANĀS JAUNAIS Darba saglabāšana ŠĶĒRSLIS CEĻĀ 4 4 DARBS Šķiet, ka nevaru saglabāt darbu MANS ŠĶĒRSLIS CEĻĀ APSTĀŠANĀS JAUNAIS Es cenšos, bet nevaru atrast darbu. APSTĀŠANĀS Darba saglabāšana ŠĶĒRSLIS CEĻĀ 3 4 4 DARBS 3 Darba meklēšanas Šķiet, ka nevaru saglabāt APSTĀŠANĀS izvēršana darbu ŠĶĒRSLIS CEĻĀ Prasmju pilnveide Es cenšos, bet nevaru atrast darbu. ŠĶĒRSLIS APSTĀŠANĀS 3 CEĻĀ Es nezinu, ko es3 2 Darba meklēšanas 2 APSTĀŠANĀS gribu darīt izvēršana Prasmju pilnveide ŠĶĒRSLIS CEĻĀ ŠĶĒRSLIS CEĻĀ 2 es Es nezinu, ko 12 Es nezinu, ko es gribu darīt gribu darīt. 1 APSTĀŠANĀS ŠĶĒRSLIS CEĻĀ Karjeras izpēte Esiepriekšējais nezinu, ko es darbs 1 Mans gribu darīt. 1 APSTĀŠANĀS 1.attēls. Nodarbinātības ceļa karte (Westwood, Amundson Karjeras izpēteand Borgen: 1994) Mans iepriekšējais Šī „ceļojuma” galvenādarbs raksturojuma iezīme ir karjeras subjektu pašmotivēta un pašorganizēta

PROJEKTI

Vadīsim katrs pats savu karjeru!

vēlme un spēja meklēt, plānot un vadīt personīgos karjeras resursus, realizēt savu karjeras potenciālu. 1.attēls. Nodarbinātības ceļa karte (Westwood, Amundson and Borgen: 1994)

galvenā raksturojuma iezīme ir karjeras subjektu pašmotivēta un pašorganizēta Šodien ikviena cilvēka dzīve, viņa karjeras attīstības pro- vēlme Šīun„ceļojuma” spēja meklēt, plānot un vadīt personīgos karjeras resursus, realizēt savu karjeras potenciālu. Darba un brīvā Izglītības cesa dinamika ir sarežģīta, no daudziem fenomeniem salaika pieredzes līmenis stāvoša sistēma, kurā viss atrodas nepārtrauktā kustībā. Tā virzās cauri laikam, notikumiem un izvēlēm, kas savukārt Darba un brīvā Izglītības Vecāki, Darbalaika pieredzes līmenis nepārtraukti mainās, aicinot uz jaunām iespējām un izvēpartneri KARJEtirgus RAS u.c. lēm (sk. 1.att.). MĒRĶI

Vecāki,

Darba

Š K

partneri KARJEtirgus ī „ceļojuma” galvenā raksturojuma iezīme ir karjeras subjektu Prasmes Personī RAS u.c. stratēģijas izstrādi ieteicams sākt ar savu mērķu pašmotivēta un pašorganizēta vēlme un spēja meklēt, plānot un Karjeras pašattīstības un pašvadības bas stils MĒRĶI izvirzīšanu un makroekonomiskās situācijas izpēti. Neatkarīgi no karjeras mērķa virzīšanās vadīt personīgos karjeras resursus, realizēt savu karjeras potenciālu. pa izvēlēto karjeras taku ir saistīta ar veselu virkni šķēršļiem un to pārvarēšanas iespējām/ Prasmes Personī neiespējamību. Reizēm šī taka var pārvēsties par ‘Karjeras ratu’ (skat. 2.att.), ko ļoti arjeras pašattīstības un pašvadības stratēģijas izstrādi ieteicams sākt Intereses Vērtības bas stils sarežģīti vērst par augšup ejošu līkni. ar savu mērķu izvirzīšanu un makroekonomiskās situācijas izpēti. Neatkarīgi no karjeras mērķa virzīšanās pa izvēlēto karjeras taku ir saistīta Kā galvenie metodoloģiskie un metodiskie resursi karjeras pašattīstības un pašvadības ar veselu virkni šķēršļu un to pārvarēšanas iespējām/ neiespējamību. plāna sagatavošanai un izstrādei tiek piedāvāts LLP projekta LdV inovāciju pārneses projekts Intereses Vērtības 2.attēls. Karjeras rats „E-rokasgrāmata izglītības un profesiju konsultēšanai” (sk.: 3.att.). Reizēm šī taka var pārvēsties par ‘Karjeras ratu’ (skat. 2.att.), ko ļoti sarežģīti Amundson and Poehnell (1996) vērst par augšup ejošu līkni. Palīgs karjeras konsultantiem ā galvenie metodoloģiskie un metodiskie resursi karjeras 2.attēls. Karjeras rats (Rokasgrāmata) pašattīstības un pašvadības plāna sagatavošanai un izstrādei tiek Amundson and Poehnell (1996) piedāvāts LLP projekta LdV inovāciju pārneses projekts „E-rokasgrāmata izglītības un profesiju konsultēšanai” (sk.: 3.att.). Karjeras konsultantu Profesijas kompetenču standarti ātad šodien ir radusies pamatota nepieciešamība ikvienam studentam prast veidot savu pašapziņu, novērtēt pieredzi, sasniegumus, Pašnovērtējuma līdzekļi Datu bāze savas īpašības, stiprās un vājās puses u.tml., kā arī prast izvērtēt un izpētīt Prasmju un kompetenču karjeras konsultantiem noteikšanai profesionālo kompetenču pilnveidei sev atbilstošas dažādas darba un dzīves karjeras iespējas konkrētai tālākai attīstībai jebkurā dzīves cikla posmā.

K T

Atgriezeniskā saikne (konsultantu jautājumi)

L dV projekta „E-rokasgrāmata izglītības un profesiju konsultēšanai ” koordinātore Dr.oec, prof. Marga Živitere

Поздравляем с юбилеем!

3.att. „E-rokasgrāmata Izglītības un profesiju konsultēšanai” modelis

Tātad šodien ir radusies pamatota nepieciešamība ikvienam studentam prast veidot savu pašapziņu, novērtēt pieredzi, sasniegumus, savas īpašības, stiprās un vājās puses u.tml., kā arī prast izvērtēt un izpētīt sev atbilstošas dažādas darba un dzīves karjeras iespējas konkrētai tālākai attīstībai jebkurā dzīves cikla posmā.

Любовь Александровну Бабич, L dV projekta„E-rokasgrāmata izglītības un profesiju konsultēšanai ” koordinātore доцента кафедры Dr.oec, prof. Marga Živitere менеджмента и маркетинга Желаем здоровья, счастья, душевного комфорта, талантливых учеников! 18


STARPTAUTISKIE SAKARI

Iespējas ir daudz – izmanto tās!

cija; Università per Stranieri di Perugia, Itālija. Galvenie prakses virzieni ir: Spānija (Granāda un Malaga); Grieķija.

S

avukārt, ja studentam ir īpaša vēlme aizbraukt uz konkrētu vietu kādā Eiropas valstī, tas arī ir iespējams. Šajā gadījumā studentam apmaiņas programmas organizēšanai jāiesniedz vēlamās iestādes kontaktus ārējo sakaru daļā.

P

Mūsu augstskolas ārējo sakaru daļa ir izveidota ar mērķi nodrošināt starptautisko sadarbību dažādos līmeņos, galvenokārt, organizējot studentu un mācībspēku piedalīšanos starptautiskos izglītības un pētniecības projektos.

I

SMA aktīvi piedalās Erasmus programmā, kas dod studentiem iespēju paplašināt pieredzi un redzesloku, paaugstināt kvalifikāciju un iegūt jaunas iemaņas. 2008./2009. akadēmiskajā gadā Erasmus studentu apmaiņas programmas ietvaros 33 studenti aizbrauca studēt uz ārzemēm, bet 53 studenti – praksē.

Š

ogad šādu iespēju jau izmantoja vairāki studenti, kā arī drīzumā studenti, kas pēc konkursa rezultātiem tika atlasīti dalībai Erasmus programmā, brauks vasaras praksē uz Spāniju, Grieķiju un citām Eiropas valstīm.

G

alvenās sadarbības augstskolas ir: University College Birmingham, Lielbritānija; University of Granada, Spānija; University of Valencia, Spānija; Sakarya University, Turcija; Otto-Friedrich-Universität, Vā-

ie mums arī mācās studenti no dažādām sadarbības augstskolām, piemēram, šogad uzņēmām studentus no Spānijas, Itālijas, Grieķijas un Turcijas. Uzskatām, ka tas ir labākais veids kā apvienot lietderīgo ar patīkamo, t.i., studēt ārzemēs, apgūt svešvalodu, iepazīties ar citu tautu kultūru, satikt jaunus draugus un labi pavadīt laiku. Erasmus programmā atsevišķas aktivitātes paredzētas arī mācībspēkiem, ko katru gadu aktīvi izmanto mūsu docētāji.

K

atru gadu ISMA organizē vairākas starptautiskas konferences. Šogad pie mums tiks organizēta arī BMDA (Baltic Management Development Association) konference, kuras laikā tiks apspriestas aktuālākās tēmas biznesa un akadēmiskajā vidē, kā arī iespējamie sadarbības varianti.

J

a Jūs vēlaties paplašināt savu redzesloku un atrast jaunas iespējas, būsim priecīgi palīdzēt un labprāt gaidīsim Jūs pie mums, Visvalža ielā 6, 19 kab. pieņemšanas laikos: • Otrdien, Piektdien: 14:00-16:00 • Trešdien: 16:00-19:00 Vai lūdzam sazināties ar mums pa tālruni +371 67218501 vai e-pastu: erasmus@isma.lv

Ганс Гольбейн Младший, портрет Эразма Роттердамского, 1523

Mūsu viesi

Februārī ISMA notika studentu tikšanās ar Aldemar Hotels pārstāvjiem.

A

ldemar Hotels ir populārs un kvalitatīvs četru un piecu zvaigžņu viesnīcu tīkls Grieķijā, kas jau trešo gadu sadarbojas ar ISMA un dod mūsu studentiem interesantas un pieredzei nepieciešamas prakses vietas, kā arī iespēju ietaupīt, pielietot savas teorētiskās zināšanas praksē, apskatīt jaunas vietas un atrast jaunus draugus. ldemar Hotels pārstāvji sniedza ne tikai vispārējo informāciju par tīklu, tā darbību un aktivitātēm, bet arī uzreiz organizeha interviju studentiem, lai izvēlētos tieši tos, kuri brauks uz Grieķiju vasaras praksē. Drīzumā interviju rezultāti būs publicēti un studenti jau gatavosies jaunajiem piedzīvojumiem un jaunai noderīgai pieredzei.

A

8., 9. un 10. martā ISMA gaida citus viesus. Pie mums atbrauks CLAPS itāļu animatoru komanda, kas rīkos studentiem 3 dienu animatoru kursus, kuru laikā izvēlēsies tos studentus, kuriem būs piedāvāta iespēja aizbraukt vasaras praksē strādāt par animatoriem četru un piecu zvaigžņu viesnīcās Grieķijā un Ēģiptē. ISMA Ārējo sakaru daļa

19


ERASMUS В РИГЕ

Erasmus-студенты знакомятся с Ригой Иностранные студенты, обучающиеся в ISMA по программе Erasmus, традиционно курируются и опекаются международным отделом нашего вуза и Студенческим самоуправлением.

ISMA вновь собирает таланты!

П

о поручению SP я помогаю иностранным студентам освоиться в Риге. В первом семестре к нам приехали ребята из Испании, Кот-д’Ивуар (Южная Африка, Берег Слоновой Кости), Греции, Италии, Турции, Украины, Белорусии и России. Так как я приехала учиться в ISMA из Санкт-Петербурга, экскурсию по Риге для наших гостей провела Ирина Власова, она рассказала об истории города, его культуре и традициях. Ребятам были показаны также продуктовые рынки и магазины, где цена соответствует качеству, а внешний вид товара радует и глаз и карман. Для студента это тоже очень важно! Мы помогали ребятам решать вопросы в банке, знакомили с названиями блюд в студенческой столовой, учили не бояться морозов.

П

рактически сразу наших гостей заинтересовала возможность изучения русского языка. И я решилась попробовать себя в роли учителя русского языка для иностранцев. В первый день занятий у меня был всего один ученик. Однако на второе занятие пришли еще пятеро студентов. Мы учились писать, читать и произносить русский алфавит. Быстрый старт у нас не очень получался, так как самой большой проблемой для иностранцев стали непривычные для их языка «шипящие буквы», произношение которых пришлось разъяснять буквально на пальцах. После того, как в сражении с «шипучками» была одержана победа, лед тронулся. С каждым уроком ребята втягивались в изучение русского языка все больше и больше. За время этих уроков я очень привязалась к своим ученикам и стала проводить с ними каждую свободную минуту. Кстати, благодаря этим урокам я усовершенствовала свои знания английского языка, а также приобщилась к испанскому языку и испанской кухне, в чем мне помогли студенты из Испании.

В

этом семестре к нам приехали новые студенты из Испании и Италии. Их тоже заинтересовала возможность изучения русского языка. И как только расписание занятий Erasmus-студентов будет точно определено и скорректировано, мы продолжим наши занятия. Результаты наших уроков вы можете проверить уже сейчас, достаточно просто подойти к нашим гостям и сказать им: "Привет! Как дела?".

16 апреля 2010 года наш вуз снова проводит традиционный конкурс «ISMA собирает таланты», в котором примут участие творческие коллективы латвийских школ, студенты и выпускники ISMA а также гости из других стран.

Н

овинка нынешнего фестиваля: в нем примут участие УМНИКИ и УМНИЦЫ всей Латвии – знатоки математики, информатики, физики, права и дизайна.

Виктория Косинцева, студентка 2-го курса

Ф

естиваль талантов – это не коммерческое мероприятие. Его цель – открыть новые имена и поддержать творческую молодежь, способствуя ее культурному и интеллектуальному развитию.

Открытие фестиваля состоится: 16 апреля в 17.00, в Рижском Доме конгрессов

20


KARJERAS CENTRS

Prakse. Darbs. Karjera. gan pietiekamu finansiālu nodrošinājumu. Tikai tas darbs, kas pašam cilvēkam šķiet interesants un aizraujošs, veido gandarījuma un apmierinātības sajutu.

I

Mūsdienu pasaulē ar jēdzienu „Karjera” saprot ne vien izaugsmi profesionālajā sfērā, bet arī piecas kvalitatīvas dzīves darbības jomas:

Ģimene – viena no svarīgākajām cilvēka dzīves jomām un tai jābūt sakārtotai atbilstoši paša cilvēka vēlmēm un vajadzībām; • Garīgums – laiks un nodarbes, kuras mēs veltām savai dvēselei un garīgai izaugsmei; • Pilsoniskums – laiks un enerģija, kuru veltām sabiedrībai un labajiem darbiem; • Brīvais laiks – sniedz iespējas realizēt tās cilvēka intereses, kuras nevar būt realizētas darbā; • Darbs – lai darbs cilvēkam sniedz gan morālu,

SMA Karjeras centra misija ir atbalstīt un veicināt augstskolā studējošo izaugsmi un nodarbinātību ar karjeras attīstības atbalsta sistēmas pasākumu palīdzību. Karjeras centra mērķauditorija ir studenti, absolventi, darba devēji un vidējās izglītības iestāžu audzēkņi.

Galvenie Karjeras centra mērķi ir:

paaugstināt studentu un absolventu integrēšanos un konkurētspēju darba tirgū; • plānot, organizēt un kontrolēt studiju prakses norisi; • veicināt sadarbību ar darba devējiem, piemēram, par prakses vietām, projektiem, pētījumiem un aktuāliem darba piedāvājumiem; • veidot un uzturēt informatīvo resursu bāzes – absolventu, darba devēju datu bāzes, kā arī elektroniski izvietot un apkopot ar karjeru un karjeras iespējām saistītu informāciju; • konsultēt un informēt vidējās izglītības iestāžu audzēkņus par izglītības veidiem, stud-

iju programmām un nodarbinātības iespējām pēc konkrētas izglītības iegūšanas.

2

009./2010.ak.gadā ISMA Karjeras centrs par darba prioritāti izvēlējās studiju prakses organizācijas un īstenošanas jautājumus. Tiek aktualizēti ISMA studiju praksi reglamentējošie dokumenti un novadītas ievadinstruktāžas II un III kursa studentiem: par studiju prakses vietu studiju programmā, par studiju prakses meklēšanas ceļiem, par atbilstošu dokumentu paketi un tml.

K

as ir atbildīgs par studiju praksi? Gan Augstskola gan Students. Tāpēc ISMA Karjeras centrs aicina studentus arī pašiem parūpēties par studiju prakses vietu.

I

SMA Karjeras centrs novēl studentiem interesantu profesionālo prakses laiku, bet Augstskolas pasniedzējiem – tādu prakses aizstāvēšanu, no kuras negribas iet prom! Karjeras centra vadītāja Vera Groma V-314.kab., tālr.: 67089878, e-pasts: vera.groma@isma.lv

Топ профессий 2010 года Как выбираются эти самые-самые профессии. Вот что при этом учитывают специалисты американского сайта CareerCast.com: доход, перспективы роста, напряжение (стресс), производственные условия, физические требования.

Т

аким образом специалистами сайта составлен топ 15 профессий, которые будут востребованы в Америке в 2010 году. Это актуарий (специалист по оценке финансовых рисков, владеющий теорией актуарных расчетов), программист, аналитик компьютерных сетей, биолог, историк, математик, помощник юриста, статистик, бухгалтер, стоматолог-гигиенист, философ, метеоролог, наборщик текстов, банковский служащий, разработчик web-сайтов.

Э

то не самые шикарные и высокооплачиваемые профессии, но, как говорят специалисты по подбору персонала, эти профессии возглавляют топ потому, что не наносят ущерб здоровью, не создают лишнего стресса и дают хорошие возможности для карьерного роста.

П

о данным того же сайта, НЕ будут популярны в Америке в 2010 году профессии: разнорабочий, дровосек, гладильщица, молочник, сварщик, сборщик мусора, таксист, строительный рабочий, специалист по снятию показателей счетчиков, почтальон, мясник, фотокорреспондент, пожарный, специалист по обработке металла, техник скорой помощи.

Д

есятку самых востребованных профессий на ближайшее десятилетие представил американский журнал Money Magazine. Первое место в перечне занимает инженер программного обеспечения. Преимущество этой профессии в том, что специалист может работать дистанционно. Следующей в списке названа профессия финансового консультанта.

С

прос на нее будет расти, так как в финансовом планировании нуждаются

не только богатые люди, но и состоятельные пенсионеры. Эта работа дает возможность трудиться не только на какую-либо корпорацию или фирму, можно работать на самого себя.

С

амый высокий пост в этой сфере – консультант, управляющий портфелем клиента. Специалист по кадрам может зарабатывать даже миллион долларов в год. Правда, для этого нужно работать в транснациональной компании. На последней строчке в пятерке лидеров стоит помощник, ассистент врача. Эта профессия будет востребована всегда, так как человечество стареет. Во вторую пятерку наиболее востребованных профессий вошли специалист по исследованиям рынка, IT-администратор, оценщик недвижимости, фармацевт и психолог. Источники: www.moneywatch.com ; http://news.finance.ua Калянс Эдгар, студент 3-го курса

21


RUNĀ STUDENTI

Стипендия мэра Москвы? Это возможно! После хорошего окончания школы в 2007 году я сразу же поступил в ISMA на программу «Информационные системы». Я доволен своим выбором, потому что здесь для меня открылось много интересных возможностей.

Š

У

чась на первом курсе, я добросовестно ходил на все лекции. Когда подошло время написания курсовой работы, один из преподавателей предложил мне заняться темой «Дистанционное обучение студентов в среде Moodle». Долго не раздумывая, я с радостью взялся за это интересное предложение. Выполняя задания по проекту, которые давал мне преподаватель, в конце первого курса я написал курсовую работу на данную тему. а втором курсе я воспользовался прекрасной возможностью, которую даёт нам ISMA, – участие в программе «Erasmus» по обмену студентов, и отучился весь год в Великобритании в городе Бирмингем. За это незабываемое время, проведённое в Англии, я благодарен ISMA. Если бы я не воспользовался этим предложением, то, живя в Латвии, вряд ли бы получил такой жизненный опыт, который мне дала эта поездка. а третьем курсе я снова начал работать над проектом дистанционного обучения. И вскоре мне сообщили, что моя кандидатура выдвинута на получение стипендии мэра Москвы, которую я теперь получаю. Так что есть возможность получать специальную стипендию, участвуя в разработке научных проектов, что называется, не отрываясь от учебного процесса. Главное не сидеть на месте.

Н Н

Эвалдс Мешковскис, студент 3-го курса.

Es darīju visu, ko varēju, kas var, lai izdara labāk!

kaut ko proti šajā jomā, tad vari izveidot pilnīgi jebko no nekā. Šī profesija ir domāta radošiem cilvēkiem un te noderēs arī nestandarta pieeja problēmu risināšanai.

T

obrīd es pat neaptveru, kādas iespējas man pavērs iegūtās zināšanas. Studiju sākumā man nebija viegli iejusties puišu kolektīvā, kur es biju vienīgā daiļā dzimuma pārstāve. Manas datorzināšanas arī bija visai pieticīgas. Bet mans centīgums un neatlaidība deva rezultātu. Šobrīd savā studiju apakšgrupā esmu līdere atzīmju jomā.

Kādas profesijas izvēlas apgūt mūsdienu studenti? Izvēle ir diezgan plaša. Man gadījās izvēlēties Datorsistēmu studiju programmu. Tagad pat nevaru iedomāties, ka varēju studēt ko citu.

A

grāk man pat prātā nenāca doma, ka datorprogrammu pētīšana un radīšana var būt tik aizraujoša un interesanta. Ja tiešām

22

Vecrīgas noslēpumi Arī šoziem ISMA studenti veda pastaigā skolēnus pa Vecrīgu, atspoguļojot leģendas un nostāstus.

M

an ne tikai izdevās iegūt autoritāti kolektīvā, bet arī pārspēt puišus programmēšanas lauciņā. Par ko, nenoliegšu, man ir liels lepnums.

P

ašsaprotami, mācības maksā naudu, ko nopelnu smagi strādājot, bet arī manas atzīmes deva man iespēju nopelnīt. Es piedalījos Maskavas mēra stipendiātu atlases kārtā un man tika tas gods tikt izvēlētai. Protams, tas ir domāts tikai pilna laika studentiem.

ī bija man pirmā pieredze ekskursiju vadīšanā. Ekskursiju vadīju kopā ar lielisko kursa biedreni Lāsmu Gladēviču. Abas bijām patīkami pārsteigtas par bērnu atsaucību un gatavību iesaistīties mūsu veidotajās aktivitātēs. Jau pēc dažiem objektiem uztraukums mazinājās, jo sapratām, ka bērnus vairāk interesē, kā tiek pasniegta informācija. Un ekskursijas beigās bērnu neviltotais prieks par ekskursiju, kas noslēdzās ar fotogrāfēšanos un saldumu izdalīšanu, tik tiešām saviļņoja mūs abas.

J

āatzīst, ka sākumā visi bijām uztraukušies, cits par teorētisko pusi, cits par komunikāciju ar bērniem. Bet ekskursijas beigās visi bez izņēmuma bija pacilāti un emociju piepildīti. Turklāt pasniedzējas Ināras Suharevskas siltā uzņemšana Rīgas informācijas centra telpās ar gardām piparkūkām un tēju bija kā lielisks noslēgums, šim pasākumam. Arī nākamajā gadā jau tiek plānota līdzīga ekskursija, kas tiks rīkota kā orientēšanās pa Jūgendstila ēkām, liekot bērniem pašiem meklēt simbolus ēku fasādēs.

Egija Grūsle, 3. kursa studente

L

ai piedalītos šajā atlasē ieskaišu grāmatiņā bija jābūt tikai teicamām atzīmēm un bija arī jāpiedalās augstskolas sabiedriskajā dzīvē. Tagad es varu cerēt uz stipendiju mācību gada nobeigumā. Man būs jāmācās divtik centīgi, jo, ja manas atzīmes pasliktināsies, tad es nedabūšu neko. Bet teicamas atzīmes un attiecīgas zināšanas vienmēr bijušas mana prioritāte.

E

s negribu radīt iespaidu, ka mācos teicami tikai stipendijas dēļ. Nauda nāk un iet, bet zināšanas, kas iegūtas studiju laikā, paliek un nāks palīgā vēl visas dzīves garumā. Tomēr ir patīkami saņemt augstu sava darba novērtējumu, kas atspoguļojas stipendijā. Pie tam šo naudu var ieguldīt mācību apmaksāšanā, kas ir divtik patīkami. Ja mans piemērs iedvesmos vēl kādu studentu, būšu ļoti priecīga. Nobeigt savu domu gribētos ar latīņu izteicienu: „Feci quod potui, faciant meliora potentes”, kas nozīmē – „Es darīju visu, ko varēju, kas var, lai izdara labāk”. Olesja Sokolova, 4.kursa studente


ГОВОРЯТ СТУДЕНТЫ

Fināla akordi! Gandrīz finišs Jau pagājis pusotrs gads, kopš uzsāku studijas ISMA, vides dizaina nodaļā.

Š

Nu jau skola drīz tiks pabeigta un sāksies jauns dzīves posms! Nesen nokārtots Valsts angļu valodas un kvalifikācijas eksāmens, laiks nodoties diplomdarba rakstīšanai. Gatavošanās eksāmenam mums jau sākās ar šo mācību gadu!

C

ik lielas bija bailes un satraukums, domājot par eksāmeniem, kas mūs sagaida! Un, kad ieraudzījām, cik tiem jāgatavojas, tad bija vēl vairāk bail! Liels paldies maniem kursa biedriem, ar kuriem 4 gadu laikā esam kļuvuši par komandu, kas gatava izpalīdzēt viens otram, lai kopā sasniegtu pozitīvu rezultātu visi! irms abiem eksāmeniem bija ļoti liels uztraukums, bet pēc šīm negulētajām naktīm un murgiem, kas rādījās, beidzot viss ir garām un nemaz tik traki nebija! Domāju, ka būs daudz trakāk un sarežģītāk! Rezultāti vēl nav zināmi, bet ceru uz to labāko! Un tagad jau var uzelpot līdz pat diplomdarba aizstāvēšanai. Protams, būs vēl daudzas negulētas naktis un uztraukums, rakstot bakalaura darbu, bet pēc šiem eksāmeniem šķiet, ka tas ir tikai tāds sīkumiņš, kas šķir mūs no diploma un izlaiduma! āpēc es novēlu veiksmi visiem, kas tāpat kā es ir jau pie šīs finiša līnijas, kā arī visiem tiem, kas vēl ir tikai pašā sākumā vai jau pusceļā šim tik svarīgajam notikumam.

is laiks paskrējis nemanot! Bagātīgi papildināts gan zināšanu, gan praktisko iemaņu klāsts. Nu vairs atlikušas tikai divas nodarbību nedēļas, pēc kurām būs prakse un ilgi gaidītais diplomdarbs. Labam rezultātam, protams, jāiegulda daudz darba, tādēļ bibliotēkas apmeklējumi kļuvuši biežāki un uzmanība koncentrētāka. SMA bibliotēkā pieejams daudz labu grāmatu, kas var noderēt rakstot kvalifikācijas darbu, bet lekciju pieraksti ir pielīdzināmi zeltam, kad rodas jautājumi par kvalifikācijas eksāmenu! aldies visiem pasniedzējiem par sniegtajām zināšanām! Kad esi students, viss šķiet neierasti savādāks un dzīve kļūst krāsaināka. Īpaši izteikti tas ir tad, kad savu nākotni sāk saistīt ar kādu no mākslas jomām, jo augstskolā iegūtās zināšanas ļauj raudzīties uz lietām mazliet savādāk. Pamanīt detaļas, kas iespējams, krasi maina visu kopumu, un caur detaļām ieraudzīt veselumu. irmājā kursā, aktīvi iesaistījos augstskolas sabiedriskajā dzīvē, piedaloties pasākumu rīkošanā, kā arī piedaloties ar saviem darbiem Starptautiskajā informācijas tehnoloģiju un menedžmenta konferencē. Tās ir tikai dažas no iespējām, ko ir vērts izmantot, kamēr esi students. ISMA piedāvā arī dažādus kursus un apmaiņas programmas. Tādēļ visiem pirmā kursa studentiem un tiem, kas vēl tikai domā pievienoties studentu pulkam, iesaku izmantot iespējas, ko sniedz augstskola un studenta statuss! Lai jums veicas!

I P P

Agnese Kalniņa, 2.kursa studente, vides dizains

Ибрагим из Африки Очевидно, Ибрагим Диалло – первый человек в истории ISMA, который представляет страну Koтд’Ивуар на Африканском побережье. При встрече с ним не спешите переходить на английский язык, Ибрагим в совершенстве владеет также французским и русским.

P

T

Evija Blūma, 4.kursa studente

Знакомьтесь:

В

ообще-то мой родной язык французский, на нем мы общаемся в семье, в которой кроме меня еще четверо детей, – говорит Ибрагим. А русский язык я впервые услышал от моей тети, она работала тогда в Москве. Он мне так понравился! Русская речь очень красивая, и я решил ей научиться. Это была моя мечта. Она осуществилась в полной мере на Украине, где я учился в бакалавратуре на финансовом факультете Киевского национального экономического университета. Моя семья, папа и мама, – «экономическая»: папа преподает экономику на родине, в университете города Абиджан, мама финансист. И я пошел по их стопам. Больше всего меня интересует менеджмент. И после Киева я начал учебу в магистратуре ISMA по программе «Управление предпринимательской деятельностью».

А почему именно ISMA?

А слабо заработать стипендию?

П

ро ISMA мне рассказал в Киеве один из преподавателей. Он очень хорошо отзывался об этом вузе. Меня заинтересовало и то, что здесь можно учиться и на русском, который мне хорошо знаком, и на английском, что поможет мне его усовершенствовать и продолжить в дальнейшем учебу в любой из стран мира. Латвии я был два года назад, две недели знакомился со страной. Мне здесь понравилось, поэтому выбор ISMA стал осознанным. Пока я в ISMA всего месяц, осваиваюсь, а потом готов включиться в студенческую жизнь. Я слышал, что она здесь интересная. Я увлекаюсь спортом, бодибилдингом, и готов защищать честь ISMA на студенческих соревнованиях по этому виду спорта. А еще мне нравится путешествовать!

В

23


STUDENTU AKTUALITĀTES

SP трудится! Как известно, вся деятельность Студенческого самоуправления направлена на решение важных вопросов студенческой жизни, развитие ее социальной активности и защиты прав студентов, а также на подготовку к будущей профессиональной деятельности. SP помогает студентам в решении возникающих проблем в учебе, работе, отдыхе и в быту, выпускает журнал ISMA News.

В

этом году в Студенческом самоуправлении сформировался новый коллектив: желание показать себя и привнести в работу SP свои знания, таланты и опыт проявили многие первокурсники. Хотя, конечно же, традиционно ядро SP составляют старшекурсники, работающие во всех отделах: учебном и научно-исследовательском, информационно-рекламном, спортивном, отделе внешних связей и центре культуры. ак и прежде, мы сотрудничаем с центром многодетных семей «Avots» и в этом году снова провели акцию по сбору одежды, игрушек и других нужных вещей, посетив своих подопечных с концертно-развлекательной программой. Осенью у нас прошли замечательные студенческие вечера в разных клубах, где смогли показать свои таланты наши самые замечательные певцы и танцоры. Прошел новый набор в команду КВН, ее основателями стали Анастасия Дыбина и Анастасия Левина. аши первокурсники, яркие и творческие, Анастасия Левина и Юлия Лыткина со своими интересными идеями вдохнули новую струю в Body Art театр.. частвуя во многих спортивных играх Универсиады среди высших учебных заведений Латвии, наши спортсмены добиваются лучших результатов и в 2010 году. аши вице-президенты Артур Шкестерс и Даце Ташкане еженедельно посещают собрания и семинары Латвийской Студенческой Асоциации (LSA). сейчас мы ведем очень активную подготовку к фестивалю-конкурсу «ISMA собирает таланты» («ISMA aicina talantus»), в котором планируется участие большого количества талантливых латвийских школьников и студентов. В связи с этим мы усиленно работаем с издательскими центрами, телевидением, а также привлекаем к работе в жюри фестиваля известных музыкантов, актеров и ярких, интересных представителей других профессий.

К

Н У Н А

Тамара Катамадзе, президент Студенческого самоуправления

T

he student council (ISMA SP) has existed since the first days of ISMA establishment. All this time we have been working hard to meet students’ needs and to protect their rights.

Тебя ждет наш

Насти собирают

команду

Как известно, КВН – это игра веселых и находчивых студентов, обладающих чувством юмора и неугомонностью.

К

аждый год в марте команды КВН всех вузов Латвии (и «зарубежья») встречаются на старте нового сезона игры Клуба Веселых и Находчивых под названием «Золотой стручок». ISMA уже показала себя с самой лучшей юмористической стороны такими командами , как «Уноси готовенького!», «Черным по белому» и многими другими. НО, к сожалению, время бежит вперед и студенты заканчивают вуз, кaвээнщики тоже... ЗАТО на смену веселым старожилам приходят находчивые первокурсники и... в этом году мы создали новую команду под названием «Браво!». Да, мы в этой игре новички, но полны идей, а главное – желания играть и выигрывать. Приходите на наши игры и поддержите нас!

И

Анастасия Дыбина, Анастасия Левина, студентки 1-го курса

Да не оскудеет рука дающего! Вот уже много лет Студенческое самоуправление ISMA сотрудничает с центром многодетных семей "Avots". Нынешний год не стал исключением.

Б

лагодаря усилиям студентов и преподавателей было собрано большое количество одежды, игрушек, книг и дисков. Машина была заполнена до предела! Нам хотелось, чтобы наш приезд стал хорошей поддержкой нуждающимся семьям, одарив детей и взрослых надеждой и хорошим настроением. полной уверенностью и ответственностью можно сказать, что поставленная задача нами была выполнена! Дети ак-

С

24

тивно, с большим удовольствием, участвовали в конкурсах и искренне были рады вещам и игрушкам, которые мы привезли. Короче, веселились на полную катушку! Роль ведущей взяла на себя заводная и энергичная Виктория Косинцева, которая в компании с Эвелиной Черненко и Хелен Трацевич с лёгкостью развеселила ребят. аключительную часть нашего визита мы все дружно, в тёплой компании, провели за столом, попивая сок и уплетая сладости. На прощание дети вручили нам сувениры, которые они сделали своими руками в студии флористики! Это было очень приятно. пасибо всем, кто помог Студенческому самоуправлению провести эту акцию и подарить детям радость! Как хорошо,

З

С

что и сегодня есть люди, готовые помочь нуждающимся, поддержать их, не дать им отчаяться. Как бы ни было трудно, мы должны помочь друг другу выстоять в любых трудностях! Дети и взрослые должны знать, что, благодаря хорошим людям нельзя отчаиваться! Помощь всегда придет. Болеслав Салыкин, студент 1-го курса


СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

Долгожданный плод в стиле «хип-хоп»

Наш спортивный

клуб открыт!

Студентов и преподавателей специальности «Менеджмент культуры» можно поздравить с оригинальным дебютом третьекурсницы Берлины.

Н

В этом учебном году на постоянной основе открылся наш студенческий спортивный клуб. Я решился руководить его работой.

М

ы заявились на участие в студенческой универсиаде по 9 видам спорта, а именно: настольный теннис, плавание, флорбол, волейбол, баскетбол, дзюдо, спортивное ориентирование, лёгкая атлетика, футбол (мини-футбол). же прошли командные соревнования по настольному теннису (мужчины – 5-е командное место, женщины – 7-е, плаванию (мужчины – 7-е место), флорболу (мужчины – 5-е место, женщины – 4-е). В марте пройдут соревнования по волейболу, баскетболу и дзюдо. От матча к матчу растет и мастерство нашей футбольной команды. ебята, в нашем вузе учится много спортсменов! Теперь, когда у нас есть спортивный клуб, мы хотим показать ваши таланты всем!

едавно одна из тех, кто еще на первом курсе активно участвовал в жизни ISMA, приложила силы к созданию музыкального альбома. И вот он вышел в свет. И стал первым в истории Латвии альбомом в стиле хип-хоп, исполнительница и продюсер которого - девушка. Под названием «Орел или Решка?» альбом представлен Берлиной, студенткой третьего курса, которая уже четвертый год известна среди людей, увлекающихся этим стилем. Берлина сама спродюсировала свой альбом от идеи до тиража. Слова, музыка, оформление - все лежало на ее плечах. Теперь альбом официально продается в магазинах и является гордостью не только самой Берлины, но и ISMA. Молодец! Не зря училась основам менеджмента!

А

льбом состоит из двух частей, одна раскрывает лиричность, тонкость автора - песни с красивыми припевами и завораживающей музыкой. Вторая приближает стиль к уличному и показывает сильную сторону характера исполнительницы. В подготовке альбома приняли участие такие люди, как Аnsis (Латвия/lv), Mad Man (Англия/eng), Основа (Сибирь/ru) и многие другие. Одновременно с альбомом вышел и клип на песню «Berlina – Потеряв Уважение», снятый в Москве одним из режиссеров группы Centr.

У

Р

Игорь Яцевич, студент 3-го курса

Голосуй за наших!

Наша студентка, староста группы Анна Дрибас участвует в новом телевизионном проекте для молодых талантов “Okartes akadēmija” на канале LNT.

А

ня Дрибас поет и танцует с детства, три года пела в ансамбле „Jelgavas Bigbend“, музицировала вместе с оркестром “Rīga”, заняла первое место в конкурсе „Шанс молодым“, третье место в конкурсе „Dzintara zvaigzne“ и первое место в конкурсе „Siguldas atbalss“. Анна очень увлечена языком и культурой Испании. Чтобы постичь красоту и тайны зажигательного танца фламенко, Анна специально съездила в Испанию. ервый тур конкурса «Okartes akadēmija» на канале LNT состоялся 21 февраля. Впереди – следующие. Мы надеемся, что наша Анна – яркий и творческий человек, сумеет одержать достойную победу! Поддержим Анну и пожелаем ей удачи! Подробности на www.okartesakademija.lv

П

25


RUNĀ ABSOLVENTI

Мир принадлежит нам!

Какую профессию выбрать? Как найти тот хороший вуз, где меня смогут научить будущей специальности? Такие вопросы рано или поздно встают перед многими школьниками. Этот выбор шесть лет назад встал и передо мной. Я поступила ISMA и не ошиблась. ствий. Ведь мы для них были носителями русского языка, который их студенты изучают и с которого делают переводы на французский язык и, наоборот, с французского языка на русский. ы подготовили специальную программу для того, чтобы за короткий срок, в три недели, постараться передать весь наш опыт, а также познакомить студентов со спецификой бизнесперевода и нюансами русского языка. Работа оказалась очень увлекательной, во многом благодаря уровню подготовки ребят, которые свободно разговаривали на русском. По просьбе студентов, мы провели дискуссии по актуальным проблемам стран балтийского региона, а также познакомили их с нашей страной и латышским языком, подготовив презентацию о Латвии. ля меня, в первую очередь, эта работа была хорошей практикой французского языка. А теперь и у всех студентов ISMA появилась такая возможность. опроса поступать ли дальше в магистратуру или нет, у меня не было. С дипломом бакалавра ISMA я поступила в магистратуру в Англии без дополнительных экзаменов и получила стипендию за академические успехи. Сейчас я учусь в Англии, углубленно изучаю туризм и гостеприимство. Знания, полученные в ISMA, и навыки, приобретенные на практике, во время работы в Студенческом самоуправлении и различных проектах, мне очень помогают. ой совет всем поступающим – сделать правильный выбор и не спать, а активно участвовать в студенческой жизни и различных проектах вуза. Только тогда вы сможете понять, что может дать вам жизнь, и поверить в себя.

М

Б

удучи студентом специальности «Международные коммуникации в бизнесе и менеджменте», я не только отлично освоила основы бизнеса, но и овладела английским и испанским языками на профессиональном уровне. Знание иностранных языков открыло для меня возможности участия в международных программах, предлагаемых в ISMA. Первым шагом в большой мир стала учеба на втором курсе в Англии, Бирмингеме по программе ERASMUS. Поначалу все было непривычно, но знания, приобретенные к тому времени в ISMA, дали уверенности в себе. Быстро освоиться помогли и однокурсники. В Бирмингем мы отправились всей группой. хать на практику в Грецию на третьем курсе было уже не страшно, помог предыдущий опыт жизни за границей. Работать в пятизвездочном отеле очень интересно не только потому, что это давало возможность изучить специфику туристического бизнеса. Я смогла лучше понять тонкости международных коммуникаций. К тому же это отличный тренинг иностранных языков. следующем проекте ISMA мне удалось поучаствовать уже в роле молодого дипломированного специалиста. Вместе с моим однокурсником Александром Туром мы отправились в столи- Наталья Булгакова, Выпускница 2009 года и президент цу Евросоюза – Брюссель, чтобы поделиться опытом работы в каче- Студенческого самоуправления ISMA 2007, 2008, 2009. стве переводчиков и участвовать в конференциях вместе с будущими специалистами-переводчиками Брюссельской Школы Перевода (HEB ISTI). Мы немного волновались, потому что этот проект был для ISMA первым, и на нас была возложена большая ответственность. Однако все наше волнение улетучилось, как только мы перешагнули порог этого института. Преподаватели встретили нас очень приветливо и, несмотря на то что мы, молодые специалисты, к нашему мнению прислушивались и даже предоставили полную свободу дей-

Д В

Е

М

В

Спасибо тебе, любимый институт! сертификатов и уверенность в себе, своих силах и полученных знаниях. Я благодарна всем преподавателям. Но самое большое спасибо дорогому Виктору Ивановичу Гопеенко за терпение и те навыки и знания Amadeus, которые он мне передал. Ими я пользовалась на первой работе в турагентстве Magic Travel, с успехом использую и теперь.

Даже не верится, что миновало уже шесть лет после моего первого дня и первой лекции в ISMA.

Б

ессонные ночи перед сессией, досрочная сдача экзаменов перед поездкой на работу за границей, вечеринки с друзьями, первая работа в офисе на полдня после лекций, подготовка к экзаменам и зачётам – всё это было, и спасибо тебе за это, ISMA! Спасибо, что дала множество международно-признанных

26

П

осле окончания ISMA я обосновалась в Лондоне. Работаю генеральным менеджером в международной компании Atlas Choice, специализирующейся на предоставлении услуг по страхованию туризма, отелям и прокату автомобилей по всему миру. Я подписываю договоры, отвечаю за уже подписанные контракты, руковожу отделом продаж и управляю командой в 20 человек. Работа увлекательная и ответственная, хотя свободного времени почти нет: ведь когда в Лондоне вечер и офис пустеет, в Новой Зеландии день только начина-

ется, а значит, начинаются звонки и проблемы, которые надо срочно решать.

С

пасибо моим самым лучшим в мире родителям – выпускникам РКИИ ГА, Alma mater нашей ISMA – за поддержку и помощь во всём! Хочется пожелать успехов всем ребятамстудентам ISMA. Набирайтесь знаний, ставьте перед собой цели и добивайтесь их, ведь нет ничего невозможного! Недаром говорят: жизнь даёт возможности, возможности дают свободу, свобода предоставляет крылья. Ну что ж, расправим крылья и с удачей вперёд по жизни!

Анна Рачко, выпускница ISMA’2007


ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ

Письмо от «Мистера ISMA’2009» «Испанец» –так прозвали Виталия Ефимова друзья ISMAвцы, за его любовь к Испании и испанскому языку. С самого детства Виталика очаровывала культура родины Лопе де Вега, Сервантеса и корриды. Мечтал он побывать и в испаноязычной Аргентине. И все свои мечты он воплотил в жизнь!

П

оступив в ISMA, Виталик не только не расстался со своим увлечением (все 4 года учебы вторым иностранным языком у него был испанский), но и приумножал знания. Попав в Испанию по программе обмена, он стажировался в университете в Валенсии. Его испанский язык получил новое дыхание и живую силу на практике в Гранаде, солнечном курорте Испании. В результате этой учебной поездки в ISMA появился созданный совместными усилиями Виталия и Наталии Чепигус и Клуб любителей испанского языка , который был официально зарегистрирован Барселоной. Дважды побывал Виталий и в стране своей мечты – Аргентине. За его плечами - увлекательная поездка по этой стране с палаткой, в самый южный город в мире – Ишуайя, а также много впечатлений, которыми он делился после поездок со своими друзьями. Виталий – открытый и жизнерадостный человек, он принимал участие во многих проектах, которые организовывал ISMA SP, стал победителем конкурса «Мистер ISMA’2009»! о вот студенческие годы остались позади... За отличное знание испанского языка, увлеченность страной и творческое отношение к делу Виталия после окончания ISMA пригласили в Испанию на постоянную работу в туристическую фирму, в которой он проходил практику. И полетели в Ригу из Испании его письма. Вот одно из них: от уже полгода прошло с того дня, когда для меня закончились все экзамены, зачеты и была пережита защита дипломной работы... А я не перестаю заходить в интернет на страничку нашего института. Что и говорить – привычка! Очень радует, что, несмотря на нелегкий 2009 год, ISMA продолжает устраивать различные семинары, конференции, внеучебные мероприятия. Приятно было увидеть и знакомые лица среди «зимних выпускников», многие из которых были моими однокурсниками. Поздравляю вас, ребята!

Н

«В

С

ейчас я работаю в Испании гидом в одной из туристическои фирм. Работа интересная: движение, множество новых знакомств, постоянно посещаешь наикрасивейшие места!!! Сейчас же, зимой, когда поток туристов небольшой, использую свободное время, чтобы выучить каталонский язык (официальный язык в северовосточном регионе Испании), да и просто поближе познакомиться с каталонской культурой. Все же отличается она от общеиспанской. Ну, а с мая опять предстану перед туристической группой и вновь буду рассказывать о стране, которой не перестаю восхищаться.

П И

усть каждый из нас добьется того, за что борется! Успехов, друзья!»

тебе успехов, Виталик! Мы верим, что твоя неиссякаемая жизненная энергия и стремление познать что-то новое опять привлекут к тебе интересных людей и откроют большие возможности! SP ISMA’2009 / SP ISMA’2010

Диплом дизайнера помог в работе крупнейших типографий Даугавпилса по специальности «дизайнер». Очень скоро я почувствовала, что хороших школьных навыков по рисованию явно недостаточно, и мне необходима специальная теоретическая база.

В

После окончания школы я искала более удобное, выгодное, перспективное и интересное место для получения высшего образования. И нашла: это ISMA!

В

о-первых, к этому выбору меня подтолкнуло устройство на работу в одну из

о-вторых, в решении, куда подать документы, мне помог сам Даугавпилсский филиал ISMA и его заманчивое предложение, от которого может отказаться только недальновидный человек: получить за 4 года два образования по разным специльностям (за 2 года – высшее образование первого уровня, затем продолжить обучение на одном из предложенных направлений и получить высшее профессиональное бакалаврское).

В

других учебных заведениях за это время можно стать только бакалавром по одной специальности. Действительно, обучение по специальности „Vides dizains” дало мне возможность совершенствовать свои профессиональные навыки, а наличие двух дипломов по разным специальностям явно увеличивает конкурентоспособность на рынке труда, что немало-

важно в наше трудное время. -третьих, я оценила преимущество вечернего потока. Сочетание учебы с возможностью нормально работать позволяет не только содержать себя финансово, но и, что весьма важно, учеба очень помогает в работе. Я повысила свою квалификацию, узнала много нового, меня ценят как специалиста, что повышает личностную значимость. Работа по специальности помогла мне применить мои знания на практике и закрепить их.

В

В

декабре 2009 года я защитила на «отлично» (10 баллов) квалификационную работу и теперь мое образование - дизайнер. Возможно, что в будущем я создам свою фирму. А пока я с удовольствием продолжаю учиться в ISMA дальше! Желаю своему любимому учебному заведению процветания и совершенствования!

Елена Кондратьева, выпускница 2009

27


Встретим весну с • Красота Словацкой земли и отдых в Венгрии • Золотой треугольник Европы Прага, Вена, Будапешт • Путешествие в Австрию – страну милого Августина • Классический Париж • Звезды Берлина Авиабилеты, заказанные или забронированные в ISMA Tūrs – это гарантия совершения полета. Хотите организовать студенческий отдых? Звоните нам: (+371) 29679957, (+371) 67089880 Приходите к нам: ISMA, корпус V, ауд. V-110 Заглядывайте на наш сайт:

www.ismaturs.lv

Galvenā redaktore: Natālija Plēsuma Redaktore: Olga Lukašina, Edgars Kaļans, Tamāra Katamadze, Jeļena Sidorenko Šef-redaktore: Natalja Vorobjova Ilustratores:Anastasija Levina, Julianna Litkina Makets un dizains: Marija Supe Korektore: Kristīne Nordena Adrese: Lomonosova iela 1, korpuss V, RĪGA, LV-1019 Tālr.: (+371) 67 089 884, (+371) 67 089 880 Fakss: (+371) 67 241 591 E-pasts: isma_news@isma.lv, www.isma.lv

28

ISMA News  

ISMA students magazine. February 2010.