Page 1


02

Ùæ¨Ü ÓÜÆ¨Ü ÓÜíbPæ ÊÜÞÃÜáPÜpærWæ ŸÃÜᣤ¨ÜªíñæÁáà PæÆÊÜâ »ÜÅÐÜr A—PÝÄWÜÙÜá ¥ÜívÝ Öæãv橨ݪÃæ. ¨ÜãÃÜ¨Ü ÊÜáívÜÂ, WÜáƺWÝì, ¸æÙÜWÝË ÖÝWÜã Ôí«Ü®ÜãÃÜáWÜÙÜÈÉ ±Ü£ÅPæ APÜÒÃÜÍÜ@ ÓܨÜ᪠ÊÜÞw¨æ. A±ÜgƱÜâÃÜ ±æäÈàÓ…sÝOæ¿á PÝÊÜááPÜ ±æäÈàÓÜÃÜ ŸWæY ±Ü£ÅPæ ÊÜÃÜ© ÊÜÞwñÜá¤. ÊÜÃÜ©¿á®Üá° WÜÊÜá¯Ô¨Ü ÊæáàÇÝ—PÝÄWÜÙÜá ÓÜíŸí—st ±æäÈàÓÜÃÜ®Üá° AÈÉí¨Ü GñܤíWÜw ÊÜÞvÜÇÝXñÜá¤. A¨æà Ä࣠»ÜÅÐÝraÝÃܨÜÈÉ ñæãvÜXPæãíw¨Üª ñÝÆãÉPÜá ±ÜíaݿᣠPÝ¿áì¯ÊÝìÖÜ| A—PÝÄ Ôí«Ü®ÜãÄ®Ü ÍÜÃÜ|ŸÓÜÊܮܮÜã° GñܤíWÜw ÊÜÞvÜÇÝX¨æ. C¨æÆÉQRíñÜ ÊÜááSÂÊÝX ¸æíWÜÙÜãÃÜá ®ÜWÜÃÜ ÖÜáÚÊÜÞÊÜâ ±æäÈàÓ…sÝOæ¿á »ÜÅÐÜr C®…Õ±æPÜrÃ… ŸÆÃÝÊæáàWèvÜ AÊÜÃÜ ŸWæY ±ÜÅPÜoÊÝ¨Ü ñܯTÝÊÜÃÜ© ÖÜÆÊÜâ ±æäÈàÓ… A—PÝÄWÜÙÜ®Üá° ñÜÆÉ|WæãÚÔ¨æ. C®…Õ±æPÜrÃ… ŸÆÃÝÊæáàWèvÜÃÜ ±æäÈàÓ… PÜËáÐÜ®ÜÃ… hæãÂࣱÜÅPÝÍ…Ëáiì¿áÊÜÄWæ WÜÊÜá®ÜPæR Ÿí©¨æ. ŸÆÃÝÊæáàWèvÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ PÝ®Üã®Üá Äࣿá PÜÅÊÜáWÜÙÜá gÃÜáWÜáÊÜ ÓܳÐÜr ÓÜãaÜ®æWÜÙÜá ƼÔÊæ. ±Ü£ÅPæ ÊÜÞÃÜáPÜpærWæ ŸÃÜᣤ¨ÜªíñæÁáà ŸÆÃÝÊæáàWèvܯí¨Ü ¨ègì®ÜÂPæR JÙÜWÝX¨Üª PæÆÊÜÃÜá ±Ü£ÅPæ¿á ÊÜááS±ÜâoÊÜ®Üá° ÓÜÌ¿áí CaæfÀáí¨Ü ±Üâ®ÜÃ… ÊÜáá©ÅÔ, ÃÜkáÃÝP…Õ ÊÜÞwÔ Ÿ®æ°àÃÜáZorÃÜÓ椿á WæãàvæWÜÚWæ AíqÔ¹orÃÜá. D ±æäÓÜrÃÜáWÜÙÜá ÖÜáÚÊÜÞÊÜâ ±æäÈàÓ… ÓæràÐÜ®… APÜR±ÜPÜR¨Ü WæãàvæWÜÙÜ ÊæáàÆãPÝ~ÔPæãívÝWÜ ŸÆÃÝÊæáàWèvÜ PÜá¨Ü᪠ÖæãàX¨Ýª®æ. ÖæàWݨÜÃÜã ÊÜÞw ®Ü®Ü°®Üá° Ÿí—ÓÜáÊÜ ÊÜÂ¥Üì±ÜÅ¿áñÜ°PæR Pæç ÖÝQ¨Ýª®æ. ±æäàÓÜrÃ…WÜÙÜ®Üá° AíqÔ¨Ü᪠®Ý®æà CÃÜŸÖÜá¨Üá GíŸ WÜáÊÜÞ¯ ŸÆÃÝÊæáàWèvܮܨÝXñÜá¤. D ŸWæY ÊæáàÇÝ— PÝÄWÜÚWæ ±æäà®… ÊÜÞw ËÐÜ¿á £ÚԨݪ®æ. AÊÜÃÜá ŸÆÃÝÊæáàWèvܮܮÜá° "ÖÝWæÆÉ ±ÜËáìÐÜ®… PæãívæãàPÝRWÜÇÝÉÄàÅ... ¸æàPݨæÅ Ô.Ë. ®ÝWæàÍ… A¥ÜÊÝ Ô.Ga…. ÖÜ®ÜáÊÜáíñÜÃÝ¿á±Ü³®ÜíñÜÖÜ ×Ä¿á ÊÜQàÆÃÜ®Üá° »æàq¿ÞX PæàÓÜá ÖÝPæãÚÛ' Gí¨Üá EX¨ÜáPÜÚԨݪÃæ. ŸÆÃÝÊæáàWèvÜ®Ü GígÆá ®æQR¨Ü PæÆÊÜâ A— PÝÄWÜÙÜá ±Ü£ÅPæ¿á pæçoÇ… PÝ®ÜÕÇ… ÊÜÞw Ÿí—ÓÜáÊÜ ¸æ¨ÜÄPæ ÖÝQ¨ÜÃݨÜÃÜã AÊÜÃÜ ¸æàÙæ ¸æà¿áÈÆÉ. 'PÝ®ÜÞ®Üá H®Üá G®Üá°ÊÜâ¨Üá ®Ü®ÜWÜã Wæ㣤ñÜá¤. ®Ý®Üá TÝÂñÜ ÊÜQàÆ®ÜÆÉ. B¨ÜÃæ, PÝ®Üã¯®Ü ÓÝÊÜޮܠAÄÊÜ⠮ܮÜX¨æ. A¨Üá ÖæàWæ Gí¨ÜÃæ, D ×í¨æ ®Ý®Üá PܮܰvÜ¨Ü ©®Ü±Ü£ÅPæÁãí¨ÜÃÜÈÉ PÝ¿áì¯ÊÜì×ÓÜᣤÃÜáÊÝWÜ EaÜf®Ý¿ÞÆ¿á¨Ü ÊÜÃÜ©WÝÃÜ®ÝX

Ü®ÝìoPÜ¨Ü ŸÖÜáñæàPÜ iÇæÉWÜÙÜÈÉ Êæáà, gã®… £íWÜÙÜá Ÿí¨ÜÃæ ÓÝPÜá, hÝñæÅ, FÃÜÖÜŸº ÖÝWÜã AOæ¡ÊÜᾨæàË¿á ÓÜvÜWÜÃÜ ñæÃæ¨ÜáPæãívÜá ¹vÜáñܤ¨æ. WÝÅÊÜÞíñÜÃÜ ±ÜŨæàÍÜWÜÙÜÈÉ ®Üvæ¿ááÊÜ FÃÜÖÜŸºWÜÙÜíñÜã PÜ~¡Wæ ÖÝWÜã ÖæãpærWæ ÓÜáí¨ÜÃÜ, ÃÜáb¿Þ¨Ü ±Ü¨Ý¥ÜìWÜÙÜ®Üá° ®æãàw ÓÜË¿ááÊÜ »ÝWÜ ÔWÜáñܤ¨æ. Cí¥Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉÁáà ¨ÜãÃÜ¨Ü ÓÜíŸí—WÜÙÜá Jí¨ævæ ÓæàÄ E»Ü¿áPÜáÍÜÇæãà±ÜÄ ËaÝÃÜOæWæ ÓÜÖÝ¿áPÜÊÝWÜáñܤ¨æ. A®æàPÜ ¸ÝÄ ÖæãÓÜ ®æíoÔ¤Pæ bWÜáÃæãvæ¿ááÊÜâ¨Üá PÜãvÝ FÃÜÖÜŸºWÜÙÜ ®æ±Ü¨ÜÈÉÁáà. C£¤àb®Ü ©®ÜWÜÙÜÈÉ FÃÜÖÜŸº ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá AÊÜÃÜÊÜÃÜ ÍæãàQWæ, ÖæaÜácWÝÄPæ ±ÜŨÜÍÜì®ÜPæR G®Üá°ÊÜíñÝX¨æ. ¿ÞÊÜ®æãà JŸº 5 PÜáÄWÜÙÜ®Üá° PÜw¨Üá ¸ÝvÜão ÊÜÞwÔ¨ÜÃæ, ±ÜPÜR¨Ü ÊÜá®æ¿áÊÜ®Üá AÊܯXíñÜ ®Ý®æà®Üá PÜËá¾ Gí¨ÜáPæãívÜá 10 PÜáÄ PÜw¨Üá C¨Üª&¹¨Üª ®æíoÃÜ®Üá° ¸ÝvÜãoPæR BÖÝ̯ÓÜáÊÜ ±ÜıÝsÜ ÊÜááí¨ÜáÊÜÃ橨æ. "®ÜÊÜá¾ ÊÜá®æWæ ÍÝÓÜPÜÃÜá Ÿí¨Üá ¸ÝvÜão ÊÜÞw¨ÜÃÜá' Gí¨Üá JŸº ËáàÓæ £ÃÜáËPæãívÜÃæ, C®æã°Ÿº "A¨æà®… ÊÜáÖÝ ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®ÜWæ Ëá¯Óæóà Ÿí©¨ÜáÅ' Gí¨Üá ¸æ®Üá°

PÝ¿áì¯ÊÜì×ԨܪÄí¨Ü IPC ÓæPÜÒ®… ÖÝWÜã CRPC ŸWæY ÓÝÊÜÞ®ÜÂþÝ®Ü Öæãí©¨æªà®æ. ¿ÞÊÜâ¨æà ÓÜPÝìÄ A—PÝÄ¿á ËÃÜá¨Üœ ÊÜÃÜ© ±ÜÅPÜqÔ¨ÝWÜ, B ±Ü£ÅPæ¿á ÓÜí±Ý¨ÜPÜ, ÊÜÃÜ©WÝÃܮܮÜá° Ÿí—ÓܸæàPݨÜÃæ CRPC BP…r 192 Aw¿áÈÉ ÊæáàÇÝ—PÝÄWÜÙÜ ÖÜ£¤ÃÜ A®ÜáÊÜᣠ±Üvæ¿á¸æàPÜá. ®ÜíñÜÃÜ, IPC 500 ÓæPÜÒ®… Aw¿áÈÉ PCR BP…r ÊÜáãÆPÜ ®Ý¿ÞÆ¿áPæR ¨ÜãÃÜá ¯àvܸæàPÜá. hæãñæWæ ±ÜäÃÜPÜÊÝ¨Ü ÓÝPÜÒé«ÝÃÜWÜÙÜ®Üá° J¨ÜXÓܸæàPÜá. BWÜ ®Ý¿ÞÆ¿á ÓÜíŸí—st A—PÝÄWÜÚí¨Ü ñܯTæ ÊÜÞvÜÆá B¨æàÍÜ ¯àvÜáñܤ¨æ. ÊÜÃÜ©¿áÈÉ ±ÜäÊÝìWÜÅÖÜ ²àwñÜ AíÍÜWÜÙÜá PÜívÜá Ÿí¨ÜÈÉ FIR ÖÝPæ ñܯTæ ®ÜvæÔ ®Ý¿ÞÆ¿áPæR ÊÜÃÜ©¿á®Üá° ÓÜÈÉst ÊæáàÇæ B ËaÝÃÜ ®Ý¿ÞÆ¿áPæR ¹or ËÐÜ¿á. A¨ÜÃÜ ŸWæY

¸æàPݨæÅ hæçÇ…Wæ ÖæãàX¤à¯ B¨æÅ ¸æàÇ… ñÜWæãàÙÜÆÉ!

®ÝÊÜâ ¿ÞÃÜá

ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜâ¨Üá JÚñÜÆÉ'Gí¨æ Öæ¨ÜÄPæ ÖÝQ¨Ü A— PÝÄWæ ËÊÜÄÔ ÖæàÚ¨ÝWÜ BñÜ Wܱ…aÜá±…. C®Üá°, PæÆÊÜâ A—PÝÄWÜÙÜá "H¯Åà ÓÝWÜÃ…, ¯®Ü°®Üá° CÐÜrÃÜÇæÉà ŸÆÃÝÊæáàWèvÜ Aív… qàÊÜå… ¯ÊÜá¾®Üá° AÃæàÐ…r ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá ¯àÊÜâ ¸æàWÜ AíqÅÓæ²rP… ¸æàÇ… ñÜWæãàÚÛ Gí¨Üá Pæ|Q¨ÜÃÜá A¨ÜPæR ®Ý®Üá "®Ý®Üá ¸æàPݨæÅ hæçÇ…Wæ ÖæãàX¤à¯.. B¨æÅ ¸æàÇ… ñÜWæãàÙÜÆÉ...!É. HPæí¨ÜÃæ, hæçÈ®ÜÈÉ PæÆÊÜâ ©®Ü C¨æÅ ®Ü®Ü° ÊÜááí©®Ü ÓÜíbPæWæ BÖÝÃÜ ÔWÜŸÖÜá¨Üá. hæçÇ…WÜÙÜÈÉ ®Üvæ¿ááÊÜ »ÜÅÐÝraÝÃÜ¨Ü ŸWæY ±ÜÅñæÂàPÜÒ ÊÜÃÜ© Ԩܜ±ÜwÓÜŸÖÜá¨Üá' Gí¨Üá £ÃÜáWæàoá ¯àw¨æ. PÝ®Üã®Üá þÝ®ÜËÆÉ¨Ü ±ÜâPÜRÆá ±ÜñÜÅPÜñÜìÃÜ®Üá° ÖÜWÜY¨Ü

ÖÝÊÜâ ñæãàÄÔ Öæ¨ÜÄÓÜáÊÜ ±ÜÅQÅÁá Cí¨Üá ¯®æ°¿á¨ÜÆÉ. ®Ý®Üá PÝ®Üã®Üá ËáàÄ ¿ÞÊÜâ¨æà ÊÜÃÜ©¿á®Üá° ŸÃæ¿áÆá ÖæãàWÜáÊÜâ©ÆÉ. ÊÜÃÜ©Wæ ÓÜíŸí«Ü±Üor ÓÜãPܤ ÓÝPÝÒé«ÝÃÜWÜÙÜ®Üá° CoárPæãívæà ÊÜÃÜ© Ԩܜ±ÜwÓÜáñæ¤à®æ. ŸÆÃÝÊæáàWèvÜ®Ü ËÐÜ¿á¨ÜÆãÉ AÐærà. AÊÜ®æÐærà £±Ü³ÃÜÇÝWÜ ÖÝQ¨ÜÃÜã BñÜ®Ü »ÜÅÐÝraÝÃÜÊÜ®Üá° ÓݹàñÜá ÊÜÞvÜ¨æ ¹vÜáÊÜâ©ÆÉ. ®Ý®Üá ±Ü£ÅPæ ®ÜvæÓÜáÊÜâ¨Üá ÊÜá®ÜÃÜíg®æWÝX AÆÉ, ®Ü®ÜWÜã ÓÝÊÜÞiPÜ gÊݸݪÄWÜÚÊæ. PæÆÊæäÊæá¾ ÖܨÜ᪠ËáàÄ ŸÃæ¿ááÊÜ ±ÜñÜÅPÜñÜìÄWæ PÝ®Üã®Üá Äࣿá ÎPæÒ A¥ÜÊÝ AÊÜÃÜá ®ÜvæÓÜáÊÜ ±Ü£ÅPæ¿á®Üá° ÊÜááoárWæãàÆá ÖÝQPæãívÜ

ñÜqrPæãÙÜáÛñݤ®æ. CÐÜrPÜãR ×àWæ Óܳ«æìWæ ¹¨Ü᪠FÃÜÖÜŸº ÊÜÞvÜáÊÜ ŸÖÜáñæàPÜÃÜá B¦ìPÜÊÝX AÐÜár ÓÜŸÆÃÝXÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉ ñÜÊÜá¾ ±æÅÔràh… ÖæbcÔPæãÙÜÛÇæãà A¥ÜÊÝ B±Ü¤ÄWæ SáÑ ±ÜwÓÜáÊÜ ÊÜÂ¥Üì ±ÜÅ¿áñÜ°©í¨ÜÇæãà... ÓÝËÃÝÃÜá ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜ®Üá° SaÜáì ÊÜÞw FÃÜÖÜŸº ÊÜÞvÜáñݤÃæ. ÖÝWæ ÊÜÞvܸÝÃܨÜá GíŸá¨Üá ®Ü®Ü° ÊݨÜÊÜÆÉ. ÖÝÔWæ C¨ÜªÐÜár PÝÆá aÝaܸæàPÜá

ÊæáàÃæWæ FÃÜÖÜŸºPæR ÖæãàX¨æª. ¸ÝvÜão H±ÜìwÔ¨ÜÊÜ®Üá ®Ü®ÜWæ ñÜáí¸Ý ¸æàPÝ¨Ü ÖÜávÜáWÜ. JŸº®æà ŸÃÜáñæ¤à®æ Gí¨ÜÃÜã PæàÙÜÈÆÉ. PÜáoáíŸ ÓÜÊæáàñÜ ŸÃܸæàPÜá AíñÜ JñݤÀáԨܪ. ¸æíWÜÙÜãįí¨ÜÇæà H¯ÆÉÊæí¨ÜÃÜã 40 g®Ü gÊæá¿Þ¨ÜÃÜá. GÆÉÃÜã 5&6 ÊÝ®…WÜÙÜÈÉ FÃÜÖÜŸºPæR ÖæãàX¨Ýª¿áá¤. ®ÜÊÜáWæÆÉÄWÜã A¨ÜãªÄ¿á ÓÝÌWÜñÜÊÜä ¨æãÃæÀáñÜá. ±ÜâÐܳÙÜÊÝ¨Ü ¸ÝvÜão

G®Üá°ÊÜâ¨Üá ®Ü®Ü° ԨݜíñÜ. Êæã®æ° ñÜáÊÜáPÜãÃÜá ÃÜÓæ¤¿á ¨ÝÓÜÃÜÖÜÚÛ¿á WæÙæ¿á®æ㟺®Ü PÜÃæ¿á

ÓÜ謆 ÊæáàÇæ GÆÉÃÜã FÃÜÖÜŸºÊÜ®Üá° ÊÜ~ìÓÜáñݤ ¸æíWÜÙÜãÄWæ ±ÜÅ¿Þ| ¸æÙæÔ¨æªàÊÜâ. A¨ÝX Jí¨Üá ÊÝÃÜÊÝXñÜá¤. FÃÜÖÜŸºPæR BÖÝ̯Ԩܪ ÖÜávÜáWÜ ±æäà®… ÊÜÞw "AOÝ¡... ®Ý®Üá ®ÝÃÝ¿á|ÓÝÌËá ÊÜÞñÝw¤©à¯. ¯ÊÜá¾®Üá° AhæìípÝX Ëáàp… BWæºàPÜá ÔX¤àÃÝ?' Gí¨Ü. ®Ý®Üá 'BµàÔ®ÜÈÉÁáà C¨æªà®æ. ¸æàWÜ ¸Ý PÜOæãà' Gí¨Üá ÖæàÚ ±æäà¯pær. PæÆÊÜâ

CÃÜáÊÝWÜ ¨Üáí¨…, CÃÜ©¨ÝªWÜ Ÿí¨…!

E¨ÝÖÜÃÜOæWÜÚÊæ. D ×í¨æ ÓÝrÃ… B±… ¸æíWÜÙÜãÃÜá ±Ü£ÅPæ¿áá ÃÜã±Ü¨ÜÎìÁ㟺ÙÜ ËÃÜá¨Üª ¸ÝÈÍÜ ÊÜÃÜ© ±ÜÅPÜqÔñÜá¤. D ŸWæY ÃÜã±Ü¨ÜÎì ®Ý¿ÞÆ¿á¨Ü ÊæãÃæ ÖæãPÝRWÜ B ±Ü£ÅPæ¿á®Üá° ÊÜááoárWæãàÆá ÖÝQPæãÙÜÛÇÝXñÜá¤. ÖÜÆÊÜâ ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æ ÖÝ¿å… ¸æíWÜÙÜãÃÜá ÊÝÃܱܣÅPæ¿áÈÉ CÓÝR®… ÊÜáí©ÃÜ¨Ü ÊÜáÈr¦ÁáàoÃ…®ÜÈÉ »ÜPݤ©WÜÙÜ Qw° PÜ©¿áÇÝWÜáñܤ¨æ Gí¨Üá ŸÃæ¿áÇÝXñÜá¤. D ŸWæY ÊÜáí©ÃÜ¨Ü ÊÜááSÂÓܧÃÜá ±æÅÓ… Pè¯ÕÇ… B±… Cíw¿ÞWæ ¨ÜãÃÜá ÓÜÈÉÔ¨ÝWÜ ÖÝ¿å… ¸æíWÜÙÜãÃÜá ÊÝÃܱܣÅPæWæ ±æÅÓ… Pè¯ÕÇ… ÊÝ®…ì ÊÜÞwñÜá¤. JŸº ±ÜñÜÅPÜñÜì¯Wæ ÎPæÒ A¥ÜÊÝ GaÜcÄPæ ¯àvÜáÊÜ ±ÜÄÔ§£ Ÿí©¨ÜªÃæ A¨Üá B¿Þ ±ÜñÜÅPÜñÜì®Ü PÝ®Üã®ÜáþÝ®Ü, »ÝÐÝŸÙÜPæ ÖÝWÜã «æç¿áìÊÜÜ®Üá° AÊÜÆí¼ÔÃÜáñܤ¨æ. ®Ýw®Ü ŸÖÜáñæàPÜ ÊÝÃܱܣÅPæÜ, ±ÝQÒPÜ ÖÝWÜã ÊÜÞÔPÜ ±Ü£ÅPæ¿á iÇÝÉ ÊÜÃÜ©WÝÃÜÃÜá ¯¼ìñÜ ÊÜÃÜ© ÊÜÞvÜáñݤÃæ. B¨ÜÃæ, AÊÜÃÜ®Üá° ÓܧÚà¿á ÃÝgQà¿á ®Ý¿áPÜÃÜá, A—PÝÄWÜÙÜá A¥ÜÊÝ ±ÜÅÊÜááS ©®Ü±Ü£ÅPæWÜÙÜ iÇÝÉ ÊÜÃÜ©WÝÃÜÃÜá Ë®ÝPÝÃÜ| Öæ¨ÜÄÔ ¹vÜáñݤÃæ. "iÇÝÉ ±æäÈàÓ… ÊÜÄÐÝu—PÝÄWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ RNI Wæ ¨ÜãÃÜá PæãwÔ ±Ü£ÅPæ pæçoÇ… PÝ®ÜÕÇ… ÊÜÞwÔ¨ÜÃæ H®ÜáWÜ£?'Gí¨Üá »Ü¿á ÖÜáqrÓÜáñݤÃæ. AÓÜÈWæ A¨æÆÉÊÜä AÓÝ«ÜÂ. C£¤àaæWæ ñÜáÊÜáPÜãÄ®Ü Wæãà±ÝÇ… GíŸ ±ÜñÜÅPÜñÜì®Ü®Üá° PCR ApÝÅÔq PæàÔ®ÜÈÉ Ÿí—ÓÜáÊÜ ÐÜvÜÂíñÜÅ ®Üvæ©ñÜá¤. ñÜáÊÜáPÜãÃÜá iÇæÉ¿á ÖæaÜácÊÜÄ iÇÝÉ—PÝÄ ŸWæY Wæãà±ÝÇ… ÊÜÃÜ©Áãí¨Ü®Üá° ±ÜÅPÜqÔ¨æªà D BÊÝíñÜÃÜPæR PÝÃÜ|ÊÝXñÜá¤. ËbñÜÅÊæí¨ÜÃæ Wæãà±ÝÇ… ±ÜÄÎÐÜrÊÜWÜìPæR ÓæàÄ¨Ü ±ÜñÜÅPÜñÜì. BñÜ®Ü ÊæáàÇæ ApÝÅÔq PæàÓÜá ¨ÝSÆá ÊÜÞvÜÆá ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ. D ËÐÜ¿á ®Ü®ÜWæ BX®Ü wÊæçGÓ…² gWÜ©àÍ… AÊÜÄWæ ±æäà®… ÊÜÞw ËÐÜ¿á ÊÜá®ÜÊÜÄPæ ÊÜÞwÔ¨æ. AÊÜÃÜá ÖæaÜácÊÜÄ iÇÝÉ—PÝÄWÜÚWæ ±æäà®…ÊÜÞw ÊÝñÝÊÜÃÜ|ÊÜ®Üá° £ÚWæãÚÔ¨ÜÃÜá. ±Ü£ÅPæãà¨ÜÂÊÜá¨ÜÈÉ Cí¥ÜÖÜ A®æàPÜ Zo®æWÜÙÜ®Üá° PÜíw¨æªà®æ: G¨ÜáÄÔ¨æªà®æ. ®Ý®Üá ®ÜãÃÜPæR ®ÜãÃÜÃÜÐÜár ±ÝÅÊÜÞ~PÜ®ÜÆÉ. B¨ÜÃæ ±ÝÅÊÜÞ~PÜñæ¿á ŸWæY ÖæaÜác JñÜᤠ¯àvÜáñÝ Ÿí©¨Üæà®æ. ®Ü®Ü° ¯ÆáÊÜâ ÓÜ¨Ý ÓÜñÜ嬆 ±ÜÃÜÊÝX¨ÝªWÜ ®Ý®æàPæ C®æã°ŸºÄWæ Öæ¨ÜÃܸæàPÜá? Jí¨Üá ÊæàÙæ ÓÜñÜ ÖæàÚ ÓÝ¿ááÊÜ ±ÜÅÓÜíWÜ Ÿí¨ÜÃæ, ŸÃÜÈ ¹w. Öæàw¿ÞX ®ÜãÃÜá ÊÜÐÜì Ÿ¨ÜáPÜáÊÜâ¨ÜQRíñÜ ÓÜñÜ ÖæàÚ PæÆÊæà ÊÜÐÜì Ÿ¨ÜáQ¨ÜÃÜ㠮ݮÜá ÖÜáqr¨ÜªPÜãR ÓÝ¥ÜìPÜ. ¯Êæà®Üí£Ä? ¯ÊÜá¾ÊÜ & -ÃÜÊÜÞ®Üí¨Ü ÓÝWÜÃ…

¯ËáÐÜWÜÙÜÊÜÃæWæ ÎÅà¯ÊÝÓÜÊÜáã£ì PÝw¨Ü. Aí¥Ü Ahæìíp… H¯ÃÜŸÖÜá¨Üá Gí¨Üá ÁãàbÔ¨æ. ¿ÞÊÜ FÖæ¿áã ÓÜÄ¿ÞWÜÈÆÉ . AÐæãrࣤWæ ®ÝÃÝ¿á|ÓÝÌËáÁáà BµàÔWæ Ÿí¨Ü. 'AOæã¡, ¯Ëá¾í¨Ü Jí¨Üá ÓÜÖÝ¿á BWæºàPÜá. ÊÜáWÜ®Ü ÓÜãRÇ… Gw¾ÐÜ®…Wæ 25 ÓÝËÃÜ ÃÜã±ÝÀá ¸æàQñÜá¤. CÃæãà ¨ÜávæxÆÉ Êæã®æ° FÃÜÖÜŸºPæR SaÜáì ÊÜÞw¨æ. DWÜ Pæç¿áÈÉ ¹wWÝÓÜã CÆÉ. ¯ÊÜáWæ Wæ㣤ÃÜáÊÜÊÜÃÜ£¤ÃÜ ¨ÜávÜáx PæãwÔ 10 ±ÜÓæìíp… Ÿwx ¸æàPݨæÅ PÜoárñæ¤à®æ. ÓÜÖÝ¿áÊÜÞw' Gí¨Üá ÎÅà¯ÊÝÓÜÊÜáã£ì Jí¨æà EÔÄWæ GÆÉÊÜ®Üá° ÖæàÚPæãívÜ. ñÜPÜÒ|PæR ®Ý®Üá H®Ü®Üã° ÊÜÞñÝvÜÈÆÉ. ¨ÜávÜáxPæãoár Óæ°àÖÜ PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ®Ü®ÜWæ CÐÜrËÃÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ C¨Üá ˨ݦì¿á »ÜËÐÜ嬆 ±ÜÅÍ氿ިܪÄí¨Ü "®ÝÙæ¸Ý' Gí¨ÜÐærà ÖæàÚ BñܮܮÜá° PÜÚÔ¨æ. ÎÅà¯ÊÝÓÜÊÜáã£ìWæ ®Ý®Üá £ÚÖæàÙܸæàPÝ¨Ü ËÐÜ¿áWÜÙÜá ŸÖÜÙÜÑr¨ÜªÊÜâ. B¨ÜÃæ ®Ý®Üá BñܯWæ H®Ü®Üã° ÖæàÙÜÈÆÉ. ¨ÜáwxÃÜáÊÝWÜ

¨Üáí¨ÜáÊæaÜc ÊÜÞw TÝÈ¿Þ¨ÝWÜ ¨ÜáwxWÝX AÇæ¿ááÊÜÊÜÃÜ ŸWæY ®Ü®Ü° ÓÜíñݱÜ˨æ. ®Ý®Üá Ë®ÝPÝÃÜ| ¨ÜávÜáx SaÜáì ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ. CÊÜ£¤WÜ㠮ܮÜWæ ¿ÞÊÜâ¨æà ÖÜ| ŸÃÜáÊÜ ÊÜáá®Ü°Êæà A¥ÜÊÝ Ÿí¨Ü ÊæáàÇæ ®Ý®Üá Jí¨Üá Ÿhæor®ÜᰠԨܜ±ÜwÓÜáñæ¤à®æ. A¨ÜÃÜíñæÁáà ®Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛñæ¤à®æ. A¨Üá H®Ý¨ÜÃÜã ÖæaÜác&PÜwÊæá B¨ÜÃæ 5 Äí¨Ü 10 ±ÜÓæìíp… ÊÜÞñÜÅ. ×à ¨Üá¯¿Þ ±Ü£ÅPæ BÃÜí¼ÓÜáÊÜâ¨ÜQRíñÜ ÊÜááíaæ A¨ÜÃÜ ×í©®Ü ÊÜáãÃÜá ÊÜÐÜì ®Ý®Üá ¿ÞÊÜâ¨æà ÖÜŸºÊÜ®Üá° BaÜÄÔÆÉ. HPæí¨ÜÃæ ®Ý®Üá A®…Gí±æÉ„v… BX¨æª ®Ü®ÜWæ ŸÃÜáÊÜ ÊÜá®æ ¸ÝwWæ ¨Üáwx®ÜÈÉ ÊÜáWÜ®Ü ÓÜãRÇ… ²àh…, ÊÜá®æ¿á ÓÜíÓÝÃÜPæR ÊÜÞñÜÅ ÔàËáñÜÊÝWÜᣤñÜá¤. C®æã°ŸºÃÜ®Üá° SáÑ ±ÜwÓÜÆá ÓÝÆ ÊÜÞw ÖÜŸº ÊÜÞvÜáÊÜ LbñÜ®ݨÜÃÜã H¯¨æ? D ŸWæY ÎÅà¯ÊÝÓÜÊÜáã£ì ÖæàÚ¨ÜÃæ BñÜ ®Ü®Ü° ŸWæY ¸æàÓÜÃÜWæãívÝ®Üá GíŸ PÝÃÜ|©í¨Ü ÖæàÙÜÈÆÉ. A²Å¿á ÓÜñÜÂÊÜ®Üá° PæÆÊÜÄWæ ÖæàÙܸÝÃܨÜá. ÊÜáÃÜá©®Ü ®ÝÃÝ¿á|ÓÝÌËáWæ 25 ÓÝËÃÜ Pæãoár PÜÚÔ¨æ. BñÜ ÊÜááí©®Ü FÃÜÖÜŸºPæR ÊÜáñæ¤ ñÜ¿ÞÃÝWÜᣤÃÜŸÖÜá¨Ý? Wæ㣤ÆÉ. & BÃæÓ…


03

E

±ÜÊÝÓÜ ÓÜñÝÂWÜÅÖÜ & BÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. Pæàí¨ÜÅ ÓÜPÝìÃÜ ¸Ý¸Ý ÖÝWæí¨ÜÃæà®Üá? Öè¨Üá, ÃÝÊÜå…¨æàÊ… AÊÜÃæãí©Wæ ÊÜÞñÜáPÜñæ C©àWÜ D ±Ü¨ÜPæR A¥ÜìÊæà ®ÜvæÔ H®æà®æãà »ÜÃÜÊÜÓæ ¯àwñÜá. B¨ÜÃæ CÆɨÜíñÝX¨æ. Aí¨Üá ÃÝÐÜó²ñÜ ÓÜñÝÂWÜÅÖÜ¨Ü ÃݣŠ±æäÈàÓ… ÊÜáÖÝñݾWÝí— AÊÜÃÜá ¨æàÍÜ¨Ü ÓÜÖÝ¿á©í¨Ü ¨æÖÜÈ ÃÝÊÜáÈàÇÝ ÓÝÌñÜíñÜÅPÝRX, ¹ÅqÐÜÃÜ®Üá° »ÝÃÜñÜ©í¨Ü Êæáç¨Ý®Ü©í¨Ü ÃÝÊÜå…¨æàÊ… AÊÜÃÜ®Üá° ÖæãÃÜWÜorÆá "ÓÜñÝÂWÜÅÖÜ'¨ÜíñÜÖÜ EWÜÅ KwÓÜÇÝ¿áá¤. ÓÝËÃÝÃÜá »ÜPܤÃÜá, AÓܤÅÊÜ®Üá° ŸÙÜÔ A¨ÜPæãRí¨Üá A¼ÊÜÞ¯WÜÙÜá ¹à©±ÝÇݨÜÃÜá. A¥Üì&Êݲ¤¿á®Üá° PÜȳԨܪÃÜá. ÃÝÊÜå…¨æàÊ… væÖÜÃÝvÜã®…Wæ ÖæãàX "ÓÜñÝÂWÜÅÖÜ' GíŸ ±Ü¨Ü QËWæ AÈÉÁáà E±ÜÊÝÓÜ ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæÔ¨ÜÃÜá. ¹¨æãªvÜ®æÁáà ®æ®Ü±ÝWÜᣤ¨ÜªÊÜÃæà B ®ÜíñÜÃÜ Boì B±… ÈËíW… "ÃÝÐÜó²ñÜ ÊÜáÖÝñݾWÝí—ià' AÊÜÃÜá ÃÜËÍÜíPÜÃ… ÊÜá«ÜÂÔ§Pæ¿áÈÉ E±ÜÊÝÓÜ ÊÜáÖÝñݾWÝí— DWÜ ? ®ÜWÜá ŸÃÜáñæ¤. hæãñæ hæãñæWæ AíñÜÂÊÝÀáñÜá. ÃÝÊÜå…¨æàÊ… ÓÜáÊÜÞÃÜá ¸æàÓÜÃÜÊÜä BWÜáñܤ¨æ. Pæ.i.¿áÐÜár ¨æàÖÜ¨Ü ñÜãPÜÊÜ®Üá° CÚÔPæãívÜá BÓܳñæÅWæ D ÈàÔrWæ ÓæàĨÜÊÜÃÜá AOÝ¡ ÖÜhÝÃæ¿áÊÜÃÜá. ¨ÝSÇݨÜÃÜá. AÊÜÃÜ ÓÜíPÜƳ PܱÜâ³ÖÜ| »ÝÃÜñÜPæR ñÜÃÜáÊÜ ÓÜÊÜÞg ÊÜááUWÜÙÝXÃÜáÊÜ CÊÜÃÜá WÝí—ÊÝ©. ËaÝÃÜ ÖÝWæÁáà EÚÀáñÜá. & GÆÉÊÜä ±Üor »Ü¨ÜÅ ÓÜÊÜìÄWÜã JÚñÜ®æ°à Ÿ¿áÓÜáÊÜíñÜÖÜ ×Ä¿á aæàñÜ®Ü, ×ñÝÓÜPܤÃÜ ×PܾñÜá¤. g®ÜÇæãàPܱÝÇ… ÍÝÓÜ®ÜÊÜ®Üá° hÝÄWæãÚÓܸæàPæí¨Üá ±Üoár ÓÜñÝÂWÜÅÖÜ&ÊÜÞw ÊÜáw¨Ü ÊÜáñæ㤟ºÃÜ®Üá° ®ÝÊÜâ CÈÉ ×w¨Üá Pæàí¨ÜÅ ÓÜPÝìÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ JñܤvÜ ñÜí¨ÜÃÜá. ÓܾÄÔPæãÙÜÛÇæà ¸æàPÜá. AÊÜÃæà ±ÝÊÜWÜvÜ¨Ü ÎÅà«ÜÃÜ "»ÜÅÐÝraÝÃÜ' »ÝÃÜñÜ ¨æàÍÜ©í¨ÜÇæà ñæãÆWܸæàPæíŸ ÓÝÌËáWÜÙÜá, ©à®Ü¨ÜÈñÜÄWæ, ¯WÜì£PÜÄWæ EbñÜ ÎPÜÒ|, ÓÜíPÜƳ ÖæãñÜᤠÖæãàÃÝo BÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. A®Ü° ¨ÝÓæãàÖÜ ÊÜÓÜ£ GÆÉÊÜ®Üá° ¯àvÜáñݤ ¸æÙÜWÝWÜáÊÜâ¨Üá¨ÜÃÜÇæÉà ¨æàÍܨÝÂíñÜ D A¼¿Þ®Ü »ÝÄ g®Ý®ÜáÃÝXWÜÙݨÜÃÜá. AÊÜÃÜá ¼PÝÒo®æ ®ÜvæÔ GÆÉÊÜ®Üá°

ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜá D ÓÜᩪ¿á®Üá° ±ÜÅaÜáÃܱÜwÔ GÆÉÃÜ WÜÊÜá®Ü ÓæÙæ¨ÜÊÜâ. ÎÅà«ÜÃÜ ÓÝÌËáWÜÙÜ D g®Ü±ÜÃÜ QÅÁáWæ GÆÉÃÜã ÎÃÜÊÜ×Ô ÊÜí©ÓÜÇæà¸æàPÜá. D "E±ÜÊÝÓÜ ÓÜñÝÂWÜÅÖÜ' Cwà ¨æàÍÜ¨Ü ÊæáàÇæ ±ÜÅ»ÝÊÜ ¹àÄñÜá. A¨ÜÃÜíñæ ÃÝg嬆 ÊæáàÆã ÓÜÖÜ&C¨Ü®Üá° PæÆÊÜâ ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙÜá ñÜÊÜá¾ ÓÜÌíñÜPæR ŸÙÜÔPæãÙÜÛ ñæãvÜX¨ÜÃÜá. ¹hæ² ÓÜPÝìÃÜ ±ÜñÜ®ÜWæãÚÓÜÆá ¸æàPÝWÜáÊÜíñÜÖÜ AÓܤÅWÜÙÜ®æ°ÆÉÊÜ®Üá° CoárPæãívÜá hæwGÓ… ÃÝhÝ«ÜÂPÜÒ PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá ©®ÜPæãRí¨ÜÃÜíñæ »Üã ÖÜWÜÃÜ|ÊÜ®Üá°

E±ÜÊÝÓÜ ÓÜñÝÂWÜÅÖÜ ¿ÞÊÜ ±ÜâÃÜáÐÝ¥ÜìPæR?

ÓÜᩪ¿Þ¿áá¤. ÖÜÚÛ ÖÜÚÛWÜÙÜÆãÉ ÓÜíWÜÅ×Ô ñÜÊÜá¾ BÍÜÅÊÜá¨Ü Ÿ¿áÈWÜÙæ¨ÜÃÜã ¿áw¿áãÃܱܳ®ÜÊÜ ÊÜáígá®Ý¥Ü®Ü Óܯ°—Wæ Ÿ¯° & BOæ ÊÜÞw'' Gí¨Üá ÖÜhÝÃæ ÓÜíPÜƳ ±ÜÅ£«Ü̯ÔñÜá. ÊÝÔWÜÚWæ Fo PÜábì AÆáWÝvÜÇæà CÆÉ. ¿ÞÃÜã ¿áw¿áãÃܱܳ®ÜÊÜÃÜá Ÿ×ÃÜíWÜÊÝX aÝÇæíh… CÊæÆÉÊÜ®Üã° WÜÊÜá¯Ô¨Ü Pæàí¨ÜÅ ¯àvÜᣤ¨ÜªÃÜá. CÊÜÃÜá H®Üã ÊÜÞvÜÇÝWÜÈÆÉ. D ®ÜvÜáÊæ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ÃÝg ÖÝWÜã ¨æàÍÜ¨Ü g®ÜÄWæ "BOæ ±ÜÅÖÜÓÜ®Ü' ÓÜPÝìÃÜ ÖÜhÝÃæ AÊÜÃÜ ÃÝgQà¿á ®Ý¿áPÜÃÜ PÝíWæÅÓ… ®Ý¿áPÜÃÜá ¸æíWÜÙÜãįí¨Ü GíŸ ¸æÙÜPÜá ±ÜPÜÒPæR ÊÜá®ÜÃÜíg®æ ¯àwñÜá. ¸æàwPæ&ÖæãàÃÝo&ÓÜñÝÂWÜÅÖÜPæR £PÜRÆáñÜ®ÜPÜívÜá ÊÜáÃÜáX ŸÙÝÛÄWæ PÝÆ°wWæ hÝ¥Ý ÊÜÞw¨ÜÃÜã CŸºÃÜã gã®… 27 ÃÜí¨Üá «ÜÊÜáìÓܧÙÜPæR Öæãà¨ÜÃÜá ÊÜá~¨Ü g®ÜÇæãàPÜ ±ÝÇ… ÊÜáÓÜã¨æ A®Ü°& BÖÝÃÜÊÜ®æ°à ñÜÂiÔ & ÓÜPÝìÃÜ¨Ü PÜã¨ÜÆá QàÚÓÜÇÝWÜÈÆÉ. B "BOæ ' PÝ¿áìPÜÅÊÜá ®Üvæ¿áÈÆÉ. Bvæãà¨Üá Jí¨Üá hÝÄWæ Ԩܪñæ ®ÜvæÓÜñæãvÜXñÜá. PÜÆáÑñÜ ÃÝgQà¿á ®ÜíñÜÃÜ C©àWÜ "ÖÜÚÛÁávæWæ ÊÜÞvæãà¨Üá ÊÜáñæã¤í¨Üá CÊÜÃÜá Aí¨Üá B WÝí—& Cí¨Üá D ÊÝñÝÊÜÃÜ|©í¨Ü ¸æàÓÜñÜᤠPÝíWæÅÓ… ®ÜwWæ' A¨Üã AÐærà ®ÜÊÜá¾ ®Ý¿áPÜÃÜá. WÝí— CŸºÃÜã ¨æàÍݼÊÜÞ¯WÜÚWæ, ÊÜåè®ÜÊÝX ±ÜÅ£»Üo®æ & ¯ÄàQÒñÜ ±ÜÆ PÝ|ÈÆÉ. D CŸºÃÜ㠮ݿáPÜÃÜ ¨æàÍÜÊÝÔWÜÚWæ ÊÜáÖܨÜá±ÜPÝÃÜ ÓÜñÝÂWÜÅÖÜ ®ÜvæÔ¨ÜÃÜá. PÜáÊÜÞÃÜ ÓÝÌËá¿áÊÜÃÜá A¼ÊÜÞ¯WÜÙÜá ñÜÃÝÊÜÄ ±ÜÅ£»Üo®æ ÊÜÞw¨Ü ÊÜáÖܯà¿áÃÜá. CíñÜÖÜÊÜÃÜ ŸÖÜÙÜ ©®ÜWÜÙÜÊÜÃæWæ ®ÜvæÔ¨ÜÃæ, PÝíWæÅÓ… ¿áw¿áãÃܱܳ ®ÜÊܨæÖÜÈ¿áÈÉ Öæ a ….w.¨æ à Êæ W èvÜ ®ÜvÜáÊæ ¿áw¿áãÃܱܳ, PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá, E±ÜÊÝÓÜ˨Ü᪠C£¤àaæWÜÐær ¿áw¿áãÃܱܳ®ÜÊÜÃÜ »Üã PÝ¿áìPÜñÜìÃÜá ¿áwx ÊÜáñÜᤠ¨æàÊæàWèvÜÃÜíñÜÖÜ »Üã »ÜPÜÒPÜÃÜá ÓæàÄPæãívÜá CÖÜÇæãàPÜ ¿ÞñæÅWæç¨ÜÃÜá. D ËaÝÃÜ ÃÝÑóà¿á ÖÜWÜÃÜ|¨Ü ÊÜáñæã¤í¨Üá AíÍÜÊÜ®Üá° PÜáËá¾ WæãàÈ Bo BvÜáñݤ "ÓÜñÝÂWÜÅÖÜ'¨Ü ÊÜÞñÝvÜᣤ¨ÝªÃæ. C¨Üá B ÊÜáÖݯà¿áÃÜ ÓÜᩪ¿ÞWܸæàPÝXñÜá¤. B¨ÜÃæ ÃÝÑóà¿á ÓÜᩪ Ÿ×ÃÜíWÜWæãÚÔ¨ÜÜÃÜá. CÈÉ ¿áwx ÓÝÖæàŸáÅ ¨æàÊÜÃÜ ÖæÓÜÃÜ®Üá° BOæ ÊÜÂQ¤ñÜÌPæR ÊÜáÔ ŸÚ¿ááÊÜíñÜÖÜ QÅÁá AÆÉÊæ. ÊÜÞ¨ÜÂÊÜá¨ÜÊÜÃÜá (GÇæPÝó¯P… Ëáàw¿á) Sábì ¹vÜÈÆÉ. D ÊÜá«æ ¿áw¿áãÃܱܳ®ÜÊÜÃÜ &±ÜÅÊÜÞ|¨Ü ËaÝÃÜÊÜ®Üá° ®ÜWæ ÖÜhÝÃæ ®ÜíñÜÃÜ ÁãàWÜ WÜáÃÜá ¸Ý¸Ý ÃÝÊÜå…¨æàÊ… q.Ë.B²ÃæàoÃ… ŸWæY ñÜÇæPæwÔPæãívÜá D ÓÜᩪ¿á®Üá° ÊÜá«Ü A®Üá¿ÞÀáWÜÙÜá ñÜÊÜáWæ ±ÝoÈXàvÜá ÊÜÞw¨ÜªÃÜá. ÔÌàÓ… ¸ÝÂíP… ÖÜ|ÊÜ®Üá° »ÝÃÜñÜPæR ñÜí¨Üá A¨Ü®Üá° ÊÜáãÇæ WÜáí±Üâ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ÓܧÚà¿á ÓÜᩪ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜá BËáÐÜÁãwx¨ÜÃæí¨Üá PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá ¸Ýí¸… AÊÜÄŸºÃÜá BOæ ÃÝÑóà¿á ÓÜÌñܤ®Ý°X ÊÜÞvܸæàPæí¨Üá E±ÜÊÝÓÜ ÓÜñÝÂWÜÅÖÜ ñܱÜâ³×w¨ÜÊÜâ B¨ÜÃæ PæÆÊæà PæÆÊÜâ ÊÜáá¨ÜÅ| ÔwÔ¨ÜÃÜá ""C¨Üá ¯gÊæí¨Ý¨ÜÃæ «ÜÊÜáìÓܧÙÜ ÊÜ 09 ÃÝÊÜå…¨æàÊ…¸Ý¸Ý Þw¨ÜªÃÜã

F

ÓÜí

ÓÝRÃÜ ÊÜáñÜᤠPÜê£. ÓÜíÓÜ¢£. ËPÜê£ & ËPÝÃÜ ÊÜáñÜᤠPÜê£. ÓÜá...PÜê£. ÓÜáPÜê£& JÙæÛ¿á PÜê£. PÜá...PÜê£; Pæor PÜê£. PÜê£ Aí¨ÜÃæ PÜñÜê ÊÜÞvÜáÊÜíñÜ PæÆÓÜ. Jí¨Üá WÜÅí¥Ü PÜñÜê Aí¨ÜÃæ ÓÝ×£, A¥ÜÊÝ PÜË ..¿á PÜÊÜáì& PæÆÓÜ. PÜ...Ë "PÜívÜ &ËÊÜÃÜ'' PÜívÜ ËÊÜÃÜÊÜ®Üá° PæãvÜáÊÜÊÜ®Üá ""PÜË'' BíWÜÉÃÜÈÉ to show. poet will show you A poet can see some thing in offenat angle, A¨ÜPæR D Wݨæ. ÃÜË PÝ|¨Üª®Üá° PÜË PÜívÜ. ±ÜűÜíaÜ¨Ü GÇÝÉ g®ÝíWܨÜÆãÉ AÊÜÃÜÊÜÃÜ ÓÜíÓÜ¢£ B©Àáí¨ÜÇæà CÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÝWÜáñݤ CÃÜáñܤ¨æ. ÊÜá¨æ A®Ü ®ÝWÜÄPÜñæ¿á ±ÜÅÊæàÍÜÊݨÜÃÜã B©Àáí¨Ü Ÿí¨Ü ±Ü¨Üª£ Ÿ¨ÜÇÝWܨÜá A¨ÜÃÜ Jí¨Üá aèPÜoár ¨Ýq ¿ÞÊÜ g®ÝíWÜÊÜä Ÿ¨ÜÇÝWÜÆá J±Ü³ÇÝÃܨÜá. B¨ÜÃÜã A¨Üá ŸÆÊÜíñÜ ±ÜÅÓÜíWÜ ÊÝ©àñÜá. B¨ÜÃæ ¿ÞÊÜâ¨æà g®ÝíWÜÊÜä ñÜÊÜá¾ WÜñÜ Êæç»ÜÊÜWÜÙÜ ËÍæàÐÜñæ¿á®Üá° ËÍæÉàÐÜOæ ÊÜÞvÜáñݤ, ÖæãWÜÙÜáñݤ, ®æ®æ¿ááñݤ ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉ ÊÜáíwWæ £®Üá°ñݤ PÜãñÜÃæ ÓÜíÓÜ¢£¿áá ¸æÙæ¿áÇÝÃܨÜá. PÜívÜá ÊÜÞw ñæãàÄÓܸæàPÜá ñÝ®æ? Aí¨Üá ASívÜ PÜ®ÝìoPÜ ÖæãàÃÝo¨Ü ÓÜÊÜá¿á PæãvÜWÜ®Üá° PÜ®ÝìoPܨæãvÜ®æ

ËÈà®ÜWæãÚÓÜÆá Jñݤ¿á PæãvÜWÜá¨æàÍÜÊÝXÁáà ±ÜâÃÝñÜ®Ü PÝÆ©í¨ÜÆã EÚ¨Üá Ÿí¨Ü PÝÃÜ|, BWÜ PæãvÜX®Ü ÖÜÆ PæÆÊÜ⠮ݿáPÜÃÜá ñÜÊÜá¾ g®ÝíWÜ¨Ü ËÍæàÐÜ ÓÜíÓÜ¢£¿á EÚËWÝX HQàPÜÃÜ|PæR J±Ü³¨Ý¨ÜÃÜá. D ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ £àÊÜÅ ±ÜÅ£»Üo®æ ÖÝWÜã ŸÆÊÝ¨Ü ¨ÜíWæWÜÙæà®Üá HÙÜÈÆÉ. PÝÃÜ| ¹ÅqÐÜÃÜá ®ÜÊÜá¾®Üá° BÙÜᣤ¨Ü᪠®ÜÊÜá¾®Üá° ¹oár ®ÜÊÜáWæ ÓÜÌñÜíñÜÅ ¨æàÍÜÊÜ®Üá° Pæãoár JíŸñÜᤠWÜÙÝXñܤÐær. ÃÝhÝvÜÚñÜ AÚ¨Üá ¹ÅqÐÜÃÜá

aÜÙÜáÊÜÚ ÊÜÞvÜÆá ¯«ÜìÄÔ 10&12&1954 ÃÜí¨Üá ÓÜ»æ¿á A«ÜÂPÜÒñæ ÊÜ×ÓÜÆá Aí©®Ü ±ÜÅԨܪ PܮܰvÜ ÖæãàÃÝo aÜÙÜáÊÜÚWÝ£ì ÎÅàÊÜᣠg¿á¨æàË ñÝÀá ÈWÝvæ¿áÊÜÃÜ®Üá° BÊÜáí£ÅÔñÜá. g¿á¨æàË¿áÊÜÄWæ BÍÜc¿áì! PæãvÜÊÜÃÜ ÊÜÞñÜê »ÝÐæ PæãvÜÊÜ. iàÊÜ®Ü ÍæçÈ CíXÉÐÜÃÜ ñÜÃÜÖÜ. ÍÝÇæ PÜdæàÄ K¨Üá ŸÃÜÖÜWÜÙæÇÝÉ PܮܰvܨÜÈÉ. !! ñÝÀá ÈWÝvæ ÊÜáÃÝsÜ g®ÝíWܨÜÊÜÃݨÜÃÜã PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ËË«Ü

PÜ®ÝìoPÜ HQàPÜÃÜ|PæR AÓÜÊÜÞ«Ý®Ü HPæ?

®ÜÊÜá¾®Üá° BÙÜÆá BÃÜí¼Ô¨Ü ÊæáàÇæ ÊÜásÜWÜÙÜá ÖæãàX ÍÝÇæWÜÙÝÃÜí»ÜÊÝX ˨Ý»ÝÂÓÜÊÜâ ÃÜ»ÜÓܨÜÈÉ ÓÝX¨ÜÃÜã PæãvÜX®Ü ÍÝÇæWÜÙÜÈÉ PܮܰvÜÊæà ÊÜááS ±ÝñÜÅÊÜ×ÔñÜá¤. ¸æàÃæ iÇæÉWÜÙÜÈÉ C¨Üª ÖÝWæ BíWÜÉ PÜÈPæ¿áã ÓÜÊÜá®ÝXñÜá¤. PܮܰvÜÊæà Cwà PæãvÜX®Ü BWÜá ÖæãàWÜáWÜÙÜÈɨܪÃÜã D PÜ®ÝìoPÜ HQàPÜÃÜ|PæR AÓÜÊÜÞ«Ý®Ü HPæ? Gí¨Üá PæãvÜX®Ü g®ÜÃæà ËÊÜÄÓÜÆá BÍÜPܤÃݨÜÃÜá. BWÜ ASívÜ PÜ®ÝìoPÜ ¯ÊÜÞì| ±ÜÄÐÜ£¤®Ü PæãvÜWÜá ÍÝTæ¿á ÓÜ»æ ÓæàÄ

g®ÝíWÜ¨Ü ÖÝWÜã PæãvÜX®Ü C£ÖÝÓÜÊÜ®Üá° £Ú¨æà Ÿí©¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÜá ÍÝíñÜÊÝX ÍÜáÃÜáÊÜÞw¨ÜÃÜá »ÝÐÜ|! "ñÜáí¸Ý ÎÓÜᤠŸ¨Üœ g®ÝíWܨÜÊÜÃÝ¨Ü PæãvÜX®Ü g®ÜñæWæ ®Ü®Ü°¨æãí¨Üá ÊÜá®ÜË ÖÝWÜã ÓÜÊÝÆá. HQàPÜÃÜ|ÊݨÜÃæ ®ÝWÜÄPÜñæ¿áá ¸æÙæ¿ááÊÜâ¨Üá. ¯ÊÜá¾ ÓÜíÓÜ¢£¿áã PÜáítñÜÊÝWܨÜíñæ EÚÓÜáÊÜâ¨Üá ¯ÊÜá¾ Pæç¿áÇæÉà C¨æ. A¨Üá ¯ÊÜá¾ PÜãvÜá PÜáoáퟩí¨Ü ÓÜáÃÜáÊÝWÜáÊÜâ¨Üá. ¯ÊÜá¾ C£ÖÝÓܨÜÈÉ GÇÝÉ ñÜÃÜÖܨÜ

ÓÜíÓÜ¢£¿á ¸æÃÜPæ ®Ü®ÜWæ PÜívÜá ŸÃÜáñܤ¨æ. ÖÝX¨ÜªÃÜã ¯ÊÜᾨæà B¨Ü ±Ü¨Üª£ WÜávÜxWÝvÜá ÓÜíÓÜ¢£ ±Ü¨Üª£¿áá ÖÜŸº ÖÜÄ©®ÜWÜÙÜÈÉ EÚ¨Üá PæãíwÃÜáÊÜâ¨Üá PÜívÜá ŸÃÜᣤ¨æ. ÊÜááí¨ÜPÜãR EÚ¿á¨æà? BíWÝÉvÜÚñÜ¨Ü ñÜáÚñÜ©í¨ÜÆã ¯àÊÜâ ñܲ³ÔPæãívÜá ¸æÙæÔ©ªàÄ. "" E¨Ü¿áÊÝWÜÈ ®ÜÊÜá¾ aæÆáÊÜ PܮܰvÜ ®ÝvÜá'' Gí¨Üá ÖÝvÜáÊÜâ¨ÜQRíñÜÆã A¨Ü®Üá° PÜꣿáÈÉ ¸æÙæÔ aÜÇæãà ÊÜÞwÄ. Aí¨ÜÃæ PÜ®ÝìoPܨæãvÜ®æ ËÈà®ÜÊݨÜÃÜã ¯ÊÜá¾ ÓÜíÓÜ¢£ ¯ÊÜá¾ PæçÀáí¨Ü hÝÃܨÜíñæ

EÚÓÜáÊÜâ¨Üá ¯ÊÜá¾ PÜñÜìÊÜ ÖÝWÜã ÖÜPÜáR! AÊÜÃÝw¨Ü D ÊÜÞñÜáWÜÙÜá ÓÜñÜ嬆 Ô× £ÃÜáÙÜá. C£¤àaæWÜíñÜã PæãvÜÊÜ ÓÜíÓÜ¢£ »ÝÐæWÜÙÜ hÝWÜê£ ÖæaÜác£¤¨æ. BWÜ ÖÝvÜáWÜÚí¨ÜÆã PÜËñæWÜÚí¨ÜÆã ÖÜÆÊÝÃÜá ÓÝ×£WÜÙÜá ÖæãàÃÝw¨ÝªÃæ. HQàPÜÃÜ|PÜãR ÖæãàÃÝw¨ÜÊÜÃÜá ÓÝ×£WÜÙÜá ÊÜá®æÊÜá®æWÜã ÊÜá®ÜÊÜá®ÜPÜãR ÊÜááqrÔ ÍÜÅËáÔ¨ÜÊÜÃÜá PÜËWÜÙÜá. ±Ü£ÅPæWÜÙÜá A—PÝÃÜ ÊÜ×Ô¨ÜÊÜÃÜá ÊÜÞñÜÅ ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙÜá. hÝñÝ£àñÜ ¨æàÍÜÊæí¨Üá ÓÝÃÜáÊÜâ¨Üã ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙæà. hÝ£ ®æãàw A—PÝÃÜ PæãvÜáÊÜâ¨Üá AÊÜÃæà. hÝ£WÜÙÜ JÙÜ ±ÜíWÜvÜ¨Ü ÖÝÊÜÚ ÃÝgQà¿á¨ÜÈÉÃÜáÊÜÐÜár ¿ÞÊÜ ÓÜíZ ÓÜíÓ槿áÆãÉ CÆÉ. DWÜ PæãvÜX®ÜÈÉ "®æÆ ÖæãàÀáñÜá PÜáÆ Ÿí©ñÜá' GíŸ Wݨæ¿áíñæ DWÜ ÓÜíÓÜ¢£¿á EÚËWÝX, PæãvÜÊÜ ÓÜÊÜÞg ÓÜíZWÜÙÜá ÖæaÜácñݤ JÙÜ gWÜÙÜ QaÜác ¨æÌàÐÜ©í¨Ü ÓÝ×ñÜÂÊÜ®æ°à ÊÜáÃ棨ݪÃæ. PÝÃÜ| ÖÜ|¨Ü ÖÜáaÜác AÖÜíPÝÃÜ AþÝ®Ü ×àWæ PæãvÜÊÜÃÜá ÊÜáãÃæà ÊÜáãÃÜá ÖÜŸºWÜÙÜ®Üá° BaÜÄÓÜáñݤ ÓÜíÓÜ¢£¿á®Üá° EÚÓÜáñݤ ""HQàPÜÃÜ|''ÊÜ®Üá° ÔÌàPÜÄÔ Öæãí©PæãívÜá ""¸ÝQàPÜÃÜ| PÝRX PÝ¿áᣤ¨ÝªÃæ.! C¨æà ÓÜñÜ嬆 PÜ× £ÃÜáÙÜá.


04

PÜÃÜÊæà ®ÝÃÝ¿á|WèvÜÄWæà ®ÝÊÜá

¼à

ÊÜÞÍÜíPÜÃܱÝqàÆ! "D ÖæÓÜÄ®Ü ÊÜÂQ¤ ¯ÊÜáWæ Wæãñæ¤à? Wæ㣤¨ÜªÃæ BñÜ GÈɨݪ®æí¨Üá ÖæàÚ ±Üâ| PÜqrPæãÚÛ' Gí¨Üá WæãàWÜÃæ¿áÊÜÊÜÃÜ Jí¨Üá ñÜívÜÊæà Cwà PÜ®ÝìoPÜ ÃÝhݨÜÂíñÜ ÓÜêÑr¿ÞX ÖæãàX¨æ. "AUÆ PÜ®ÝìoPÜ ²XY ¹¨ÜªÊÜÃÜ ÓÜíZ' GíŸá¨Üá B ñÜívÜ¨Ü ÖæÓÜÃÜá. ¯gPÜãR Cí¥Ü¨æãí¨Üá ÓÜíZo®æ CÃÜ á ÊÜ â ¨Ý¨Ü Ã Ü ã GÈÉ Gí¨Üá ÖÜávÜáPÜáñݤ ÖæãÃÜoÃæ A¨æãí¨Üá ÖÝÓÝÂÓܳ¨Ü ËÐÜ ¿ áÊÝ©àñÜ á . A Ó Ü È W æ ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃÜ ±ÝqàÆ®æíŸ ÃÝgÂÊÜáor¨Ü ÊÜíaÜPܯí¨Ü ®ÝÃÝ¿á|WèvÜ ÊÜ í aÜ ® æ W æ ã ÙÜ W Ý¨Ü AÊÜÞ¿áPÜÃÜ WÜáí±Ü®æ°à "²XY¹¨ÜªÊÜÃÜ ÓÜíZ' Gí¨Üá PÜÃæ¨ÜÃæ ñܱݳWÜÈQRÆÉ. CÐÜrPÜãR ¿ÞÄà ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃÜ ±ÝqàÇ…? "PÜ®ÝìoPÜ ®ÜÊÜ ¯ÊÜÞì| Óæà®æ' GíŸ QñÜá¤Öæãà¨Ü

ÖÝÃÝo bàÃÝoWÜÙÜ®Üá° ÍÜáÃÜáÊÜÞw¨Ü. ®ÝÃÝ¿á|WèvÜÃÜ ¸æíŸÆ˨æ Gí¨Üá ÓܧÚà¿á ±Ü¨ÜË K¨ÜᣤÃÜáÊÝWÜÇæà Ó泄PÜá. ÃÝÂÈ Gí¨æÇÝÉ ÓÜáÙÜáÛ ÓÜáÙæÛà ÍæãàQ ÊÜÞwPæãívÜá AvÝxw¨Ü. ¿ÞÃÜ ±æäÈàÓÜÃÜ®Üã° PæàÃ… ÊÜÞvܨæ ÊÜáÃæ¿áñæãvÜX¨Ü. ÊÜááTÝíñÜÃÜÊæäà A¨Üá ÖæàWæãà ®ÝÃÝ¿á|WèvÜÄWæ ±ÜÄaÜ¿áÊÝ¨Ü ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃÜ iÇÝÉÊÜáor¨ÜÈÉ QÔ¨Üá «ÝÃÝÊÝvÜ iÇÝÉ ±æäÈàÓÜÃÜíñÜã ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃÜ®Ü ÖÜÆáÉ ÊÜáÓæ¨Üá ÓÜÊÜá¿áPÝRX WÜávæx ÖÝPÜáñæ¤à®æí¨Üá iÇÝÉ«ÜÂPÜÒ®Ü ±Üor¨Ü ÊæáàÇæ PÜáíñÜ. AÈÉí¨Ü ÍÜáÃÜáÊÝÀáñÜá ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃÜ ÖæãàÃÝo¨Ü ËÃÜá¨Üœ PÝ¿áñæãvÜX¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæ ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃÜ®Ü ®ÜÔàŸá ÖæÓÜÃÜÈÉ ÖÜáĨÜá £®Üá°ÊÜ ÓÜÄ. aæ®Ý°XñÜá¤. iÇÝÉ«ÜÂPÜÒ®ÝX¨ÜªÊÜ®Üá A¨Üá ÖæàWæãà ®ÝÃÝ¿á|WèvÜÄWæ ÊÜáÓÝR Öæãvæ¨Üá ÃÝgÂ˨ݦì Gí¨æÇÝÉ ÓÜáÙÜáÛ ÓÜáÙæÛà ZoPÜPæR A«ÜÂPÜÒ®ÝX¿áã ¹or, ¿ÞÊÝWÜ A«ÜÂPÜÒ PܮܰvÜ ±ÜÃÜ ÓÜíZo®æ¿á ÓÜÌ¿áí Pæ. ÊÜáígá®Ý¥Ü ÍæãàQ ÊÜÞwPæãívÜá ±Ü¨ÜË¿á ÊæáàÇæ AívÜáFÄ PÜáÚñÜ®æãà ®ÜãÃÜá NãàÑñÜ ÃÝhݨÜÂíñÜ JÙæÛ¿á AvÝxw¨Ü. ¿ÞÃÜ ÃÜã±ÝÀáWÜã ÖæãÃÜo ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃÜ ¯gPÜãR ®æp…ÊÜP…ì Öæãí©¨Üª PÜ®ÝìoPÜ ÊÜááTÝíñÜÃÜÊæäà A¨Üá ÖæàWæãà ÊÜÞw¨æªà®Üá Wæã¤ñæà? ÃÜPÜÒOÝ Êæà©Pæ¿áÈÉ Ë¨Ý¦ì ZoPÜ¨Ü ®Üí¹Pæ ¨æãÅàÖÜ, ÊÜíaÜ®æ, ÓÜáÈWæ! ®ÝÃÝ¿á|WèvÜÄWæ ÃÝhÝ«ÜÂPÜÒ Óݧ®ÜÊÜÞ®Ü ÔQR¨Ü ÊæáàÇæ ÃÝhݨÜÂíñÜ ÓÜíZo®æ¿á ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ AÇæ¿ááñݤ ±ÜÄaÜ¿áÊÝ¨Ü ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃÜ A«Üì Ãݣſá¿áÈÉ Pæãvæ×w¨Ü. iÇÝÉÊÜáor¨ÜÈÉ QÔ¨Üá WÜávæx ÖæãÃÜo ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃÜ®Ü ŸÇæWæ AÊÜÞ¿áPÜ ËáPÜWÜÙÜá »ÝÄà ÓÜíZo®æ¿á®Üá° ÖÝPÜáñæ¤à®æí¨Üá iÇÝÉ«ÜÂPÜÒ®Ü ñÝ®æà ñÝ®ÝX Ÿí¨Üá ¹àÙÜñæãvÜX¨ÜÊÜâ. ÊÜÞw¹vÜáñݤ®æíŸ ®ÝÃÝ¿á|WèvÜÃÜ ±Üor¨Ü ÊæáàÇæ PÜáíñÜ. AÈÉí¨Ü ÊÜíaÜ®æWæí¨æà ÖæãÓÜ ÖæãÓÜ ÔRàíWÜÙÜ®Üá° ÍÜáÃÜá ®Üí¹Pæ¿á®Üá° ÖÜĨÜá bí© ÍÜáÃÜáÊÝÀáñÜá ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃÜ ÊÜÞwPæãívÜ. GíñÜÖÜ ÊÜíaÜPܯWÜã IÓ… CvÜáÊÜ EvÝÀáÔ¨Ü. A®Ü° CorÊÜÃÜ ñÜpærWæ ÖæãàÃÝo¨Ü ÖæÓÜÃÜÈÉ ÖÜáĨÜá ÊÜÞñÜáWÜÙÜá D ÊÜíaÜPÜ ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃܮܨÜáª. CíñÜÖÜ ÖæàÔWæ ÓÜáÄ¿ááÊÜ PæÆÓÜ ÊÜÞw ÓÜáÈWæPæãàÃÜ®Ü »ÝWÜ嬆 ¸ÝXÆá ñæWæ¿áÇæí¨æà £®Üá°ÊÜ ÓÜÄ. ÓÜíZo®æWæ PܱÜâ³ ÊÜáÔ ŸÚ¨Ü. ÓÜíZo®æ¿á®Üá° ñܮܰ ÓÝÌ¥ÜìPæR Ÿí©ñÜᤠAÊÜPÝÍÜ. A¨Üá 2008&09 ÃÜ ÓÜÊÜá¿á. ÊÜáãÆñÜ@ EñܤÃÜ PÜ®ÝìoPÜ ÓÜáÃܱÜâÃÜ ÖÜĨÜá ÊÜááQR¨Ü ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃÜ ñܮܰ PÜ®ÝìoPÜ ÃÝg ÓÜPÝìÃÜ GÓ….w.Ô. G±….w.Ô. ñÝÆãÉPÜá "¨æàÊÜÃÜWæãà®ÝÙÜ' DñÜ®Ü ÊÜááñܤ±Ü³Ãæç Êæç¿áQ¤PÜ ñæÊÜÆáWÜÚWÝX ÖÜá¨æªWÜÚWÝX Pæ.².GÓ….Ô. ÊÜááTÝíñÜÃÜÃÜ Aiì ÖÜáoãrÃÜá. «ÝÃÝÊÝvܨÜÈÉ ÓÜáÊÜ|ì AÊÜPÝÍÜÊÜ®Üá° ±Ü£ÅPæã¨ÜÂÊÜá ±Ü¨ÜË K¨ÜᣤÃÜáÊÝWÜÇæà Ó泄PÜá. ÃÝÂÈ ÓÜáÊÜá¾ÓÜáÊÜá¾®æ ÊÜááÐÜRÃÜ, «ÜÃÜ~, ÖæãàÃÝo Gí¨æÆÉ PÜÃæÀáñÜá. CíñÜÖÜ ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃÜ ¹pÝr®æÁáà? Pæ.².GÓ….Ô. PÜËáq A«ÜÂPÜÒ "Wæãà®ÝÙÜ ¼àÊÜá±Ü³' ®ÜÊÜáã¾Ä®Ü ÊÜÂQ¤ ®Ü®ÜWæ AÊÜÃÜ ±ÜÄaÜ¿á˨æ. PÜ®ÝìoPÜ ÃÜPÜÒOÝ Êæà©Pæ ˨ݦì ZoPÜ¨Ü A«ÜÂPÜÒ®ÝXÃÜáÊÜ ®Ý®Üá ÖæàÚ¨ÜÃæ ®Ü®Ü° ÊÜÞñÜ®Üá° BñÜ ËáàÃÜáÊÜâ©ÆÉ. hæãñæWæ aæ®Ý°X AÄ£¨Üª ÊÜíaÜPÜ Ÿá©ª¿á ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃÜ ÃÜPÜÒOÝ ®ÝÃÝ¿á| WèvÜÃÜ ¸æíŸÆÊÜä ®Ü®ÜX¨æ. Wæãà®ÝÙÜ Êæà©Pæ g¿áPÜ®ÝìoPܨÜíñÜÖÜ ±ÜÅ»ÝË ¼àÊÜá±Ü³ÃÜ PæãàpÝPÜvæ¿áÇæÉÆÉ ¯ÊÜáWæ PæÆÓÜ ÓÜíZo®æWÜÙæãí©X¨ÜáªPæãívæà "PÜ®ÝìoPÜ PæãwÓÜáñæ¤à®æ JGíBÃ… Îàp…WÜÙÜ®Üá° TÝÈ ¹w ®ÜÊܯÊÜÞì| Óæà®æ' GíŸ ñܮܰ¨æà ÓÜíZo®æ¿á ®Ý®æà ŸÃæ¿ááñæ¤à®æ' Gí¨Üá ñܮܰ ¸æ®Üá° ñÝ®æà pæçoÇ…®Üá° ÄiÓÜrÃ… ÊÜÞwÔ¿áã C¨Üª. WèvÜÃÜ ñÜqrPæãÙÜáÛñݤ PÝÈorPÜvæ¿áÇæÉÆÉ wàÈíW… ±ÝÅŸÆÂËÃÜáÊÜ PÜ®ÝìoPÜ ÃÜPÜÒOÝ Êæà©PæWæ ÊÜÞvÜñæãvÜX¨Ü. Êæã¨ÜÇæà PÜ.ÃÜ.Êæà. ˨ÝÂ¦ì ±Ü¿Þì¿áÊÝX PÜ®ÝìoPÜ ®ÜÊܯÊÜÞì| Óæà®æ¿á®Üá° ZoPÜ¨Ü ÃÝg«ÜÂPÜÒ Gí¨Ü ÊæáàÇæ g®Ü PÜ|á¡ÊÜáábc PÜqr PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ±ÜÅŸÆ ÈíWÝÀáñÜ PæãàËá®Ü ËÍÝÌÓÜ Coár ÆPÜÒWÜorÇæ ÖÜ| ñÜí¨Üá CÊÜ®Ü ÊÜááí¨æ WÜ|ÂÃÜ®æ°ÆÉ ÖÝ©ñܲ³ÓÜÆá ±ÜſᣰԨÜ. B¨ÜÃæ ÓÜáÄ¿áñæãvÜX¨ÜÃÜá. ÃÝhݨÜÂíñÜ C¨Üª ˨ÝÂ¦ì ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃÜ®Ü ±Ý±Ü¨Ü PæãvÜ ñÜáí¹ ñÜáÙÜáPÝvÜᣤñÜá¤. ZoPÜ¨Ü ®æp…ÊÜP…ì PÜãvÜ CÊÜ®Ü ÓÜáÈWæWæ ÓÜáÆ»Ü¨Ü ÖÝWÝXÁáà PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ®ÜÊÜ ¯ÊÜÞì| Óæà®æ ñÜáñݤÀáñÜá. ÓÜPÝìÄ PæÆÓÜÊæí¨ÜÃæ ¨ÜŸ¨ÜŸ®æ WÜáíwWæ ÊÜááÃÜáPæãívÜá ¹¨Ü᪠ÊÜáãÇæ ÓæàÄñÜá. ®ÝÃÝ¿á| WèvÜ, ÊÜááñܤ±Ü³Ãæç AíñÜÊÜÃÜá ñܮܰ ¹àÙÜáÊÜ ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃܮܮÜá° ¿ÞÊÜ ±ÜÄ ®Üí¹¨ÜªÃæí¨ÜÃæ ÖÜÆÉívæWÜÙÜ®Üá° PÜívÜá ¹à©WæÓæ¨ÝÃÜá Gí¨Üá Êæã¨ÜÇæà hæ๮ÜÈÉ ®ÜãÃÜá ÃÜã±ÝÀá CÃÜ¨Ü ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃÜ PæÆÊæà £íWÜÙÜÈÉ PæãàpÝ—±Ü£¿Þ¨Ü. GÓ….w.Ô., EñܤÃÜ PÜ®ÝìoPÜ ÓÜáÃܱÜâÃÜ ñÝÆãÉPÜá "¨æàÊÜÃÜWæãà®ÝÙÜ' DñÜ®Ü ÖÜáoãrÃÜá. «ÝÃÝÊÝvܨÜÈÉ ±Ü£ÅPæã¨ÜÂÊÜá

DñÜ PÜ®ÝìoPÜ ®ÜÊܯÊÜÞì| Óæà®æ ÃÝhÝ«ÜÂPÜÒ E±Üâ³ £í¨Ü ÊÜá®æWæ GÃÜvÜá ŸWæ¿ááÊÜâ¨Üá ËÍÝÌÓÜ ¨æãÅàÖÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ¼àÊÜÞÍÜíPÜ®Ü ÃÜPܤ¨Ü WÜá|. ÖÝWÝXÁáà PÜÃæ¨Üá Óݧ®Ü ¯àw¨Ü PÜ®ÝìoPÜ ÃÜPÜÒOÝ Êæà©Pæ¿á ®ÝÃÝ¿á| WèvÜ, g¿áPÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÊÜááñܤ±Ü³Ãæç AíñÜÊÜÃæãí©Wæ Óܳ«æìXÚ¿áÆá ±ÜſᣰԨÜ. Cí¥ÜÖÜ QÅËáWÜÙÜ®Üá° ¸æàPݨÜÐÜár g®Ü ®æãàwÃÜáÊÜ ®ÝÃÝ¿á|WèvÜ, ÊÜááñܤ±Ü³Ãæç Aí¥ÜÊÜÃÜá CÊÜ®Ü ®Üí¹Pæ ¨æãÅàÖÜÊÜ®Üá° PÜívæà CÊܮܮÜá° PÝÂPÜÄÔ EX¨Üá ¨ÜãÃÜËqr¨ÜªÃÜá. A±Ü³o PܮܰvÜ ÖæãàÃÝoWÝÃÜ®æí¨Üá »ÜãÔ ¹vÜáñݤ ÃÜPÜÒOÝ Êæà©Pæ. g¿áPÜ®Ýìo¨ÜíñÜÖÜ ÓÜíZo®æWÜÙÜ ÖæÓÜÃÜá ŸÙÜÓÜáñݤ ñܮܰ ÓÝÌ¥Üì¨Ü ¸æàÙæ ¸æàÀáÔPæãívÜ ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃÜ A±Ü³o AÊÜPÝÍÜÊÝ©. Jí¨Üá ÊæàÙæ

¸ÝWÜÆPæãào&»ÜÅÐÜr AÃÜOÝ—PÝÄWÜÙÜ ÖÜWÜÆá ¨ÜÃæãàvæ! AÃÜ| CÇÝTæ¿áá PæàÊÜÆ ' ±ÜÄÓÜÃÜ EÚÔ& ®ÝvÜá ¸æÙÜÔ' GíŸ ±ÜÆPÜ ÖÝQ¨ÜÃæ ÓÝƨÜá. A¨æà Äࣿá PÜñÜìÊÜ ±ÝÆ®æ¿ÞWܸæàPÜá. ÓÜãPܤÊÝ¨Ü BvÜÚñÜ ¯ÊÜìÖÜOæ ÖÝWÜã ¨ÜPÜÒ & ±ÝÅÊÜÞ~PÜ A—PÝÄWÜÙÜ ®æàËáÓܸæàPÝ¨Ü AWÜñÜÂ˨æ. C¨Ü®Üá° AÃÜ| CÇÝTæ¿á ÓÜbÊÜÃÜá A¥Üì ÊÜÞwPæãívÜÃæ JÙæÛ¿á¨Üá. ÊÜá®ÜáÐÜ Cí¨Üá GÐÜár »ÜÅÐÜr®ÝX ÖæãàX¨Ýª®æí¨ÜÃæ, ñÜ®ÜWæ BÍÜÅ¿á ¯àw¨Ü »ÜãËá, EÔÃÜá ¯àvÜáÊÜ ÖÜÔÃÜ®æ°à ñܮܰ ÓÝÌ¥ÜìPÝRX ŸÙÜÔPæãÙÜáÛ£¤¨Ýª®æ. ÃÝg嬆 ÖÜÆÊÜâ PÜvæ ÓÜÌñÜ@ ÊÜááSÂÊÜáí£ÅWÜÙæà »Üã ÓÝÌÖܨÜÈÉ ñæãvÜXPæãíw¨ÝªÃæ. C®Üá° g®ÜÓÝÊÜÞ®ÜÂÃÜ ±Ývæà®Üá? AÃÜ| ±ÜŨæàÍÜÊÜíñÜã Çæãà¼WÜÙÜ PæçWæ ÔPÜáR Ë®ÝÍÜ¨Ü AíbWæ ñÜÆá±Ü⣤¨æ.

C£¤àaæWæ ÃÝg嬆 ÖÜÆÊÜâ PÜvæ PÝvÜáWÜÙÜÛÃÜ ÖÝÊÜÚ ËᣠËáàÃÜᣤ¨æ. C¨ÜPæR ¸ÝWÜÆPæãàpæ iÇæÉ¿á ñæàÃܨÝÙÜÊÜä ÖæãÃÜñÝXÆÉ. AÃÜ| ÓÜí±Üñܤ®Üá° PݱÝwPæãívÜá ÖæãàWܸæàPÝ¨Ü AÃÜOÝ— PÝÄWÜÙæà AÃÜ| ÓÜí±ÜñÜᤠÆãq ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá ¨ÜáÃÜíñÜ.


05

£QR¨Ü ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃÜ ±ÝqàÆ! G±….w.Ô. PæÆÓÜ PæãwÓÜáñæ¤à®æ Gí¨Üá CÊÜ®Üá ÊÜÞw¨Ü ÊÜíaÜ®æWæ ÇæPÜRÊæíŸá¨æà CÆÉ. «ÝÃÝÊÝvÜ, WܨÜWÜ, bPÜRÊÜáWÜÙÜãÃÜá, ñÜáÊÜáPÜãÃÜá, ÖÝÓÜ®Ü, ÖæãÙæ®ÜÃÜÔà±ÜâÃÜ, ×àWæ ÔPÜR FÃÜáWÜÙÜÇæÉÆÉ ÔPÜRÔPÜRÊÜÄWæÆÉ ñæà¨Üá ñæà¨Üá ®ÝÊÜá ÖÝPÜáñܤÇæà Öæãà¨Ü. ËáñÜÅÃÜá, ®Üí¹PÜÓܤÃÜá, ®æíoÄÐÜuÃÜáWÜÙæ®Ü°¨æ AÊÜÃÜ ÊÜááTÝíñÜÃÜÊæà wàÈíW… ÊÜÞwÓÜᣤ¨Üª ¼àÊÜá I¨Ü®æà ñÜÃÜWÜ£Àáí¨Ü ±Ü¨ÜËÊÜÃæWÜã Óæ°à×ñÜÃÝX¨Üª ˨ݦì ÊÜááSívÜÃÝ¨Ü «ÝÃÝÊÝvÜ¨Ü ÊÜáígá±ÝqàÆ, ËáñÜÅÄí¨Ü ®ÝÆáR ÆPÜÒ, «ÝÃÝÊÝvܨÜÈÉ ÊÜáígá±ÝqàÇ… ËáñÜÅÄWæ JíŸñÜᤠÆPÜÒ, WܨÜX®Ü PÜáÊÜÞÃܱÝqàÇ… PÜvæ¿á g®ÜÄWæ ÖÜ©®ÝÃÜá ÆPÜÒ, ñÜáÊÜáPÜãÄ®Ü ÃÜÊæáàÍ… ÊÜáñÜᤠËáñÜÅÄWæ JíŸñÜᤠÆPÜÒ¨Ü C±Ü³ñÜᤠÓÝËÃÜ, bPÜRÊÜáWÜÙÜãÄ®Ü PèÎP… PÜvæ¿á g®ÜÄWæ ÊÜáãÃÜá ÆPÜÒ¨Ü C±Ü³ñæô¨Üá ±Ü£ÅPæWæ Ÿí©ÃÜáÊÜ ÊÜÞ×£. ±ÜÅ£ iÇæÉ¿áÆãÉ Gvܹvܨæ Æãq Öæãv橨ݪ®æ GíŸ WÜáÊÜÞ¯ C¨Üáª, ñܯTæÀáí¨Ü Ÿ×ÃÜíWÜÊÝWܸæàQ¨æ. GÃÜvÜá ÓÝËÃÜ¨Ü GíoÃÜ gã®…, gáÇæç, ÓÜáÊÜÞÄ®ÜÈÉ GÓ….w.Ô.G±….w.Ô. PæÆÓÜ¨Ü ®æ±Ü¨ÜÈÉ »ÜgìÄ ÓÜá鬆 ¼àÊÜá Êæã¨ÜÊæã¨ÜÆá ±ÝÅÊÜÞ~PÜ ÊÜÂQ¤ÁáíŸíñæ GÆÉÃæãí©WÜã ¯ÃÜíñÜÃÜ ÓÜí±ÜPÜì˨ܪ. C®æ°à®Üá GÃÜvÜá ÓÝËÃÜ¨Ü JíŸñÜᤠH²ÅÇ…®ÜÈÉ GÓ….w.C.Ô. G±….w.C.Ô. ÈÓ…r A®è®…Õ BWÜáÊÜ ÊæàÙæWÝWÜÇæà ®Ý±Üñ椿ÞX¨Üª. C®æ°à®Üá PæÆÓÜ ÔPæRà¹vÜáñܤ¨æí¨Üá »ÝÄà ¯ÄàPæÒ¿áÈɨܪ ÖÜ| PÜÙæ¨ÜáPæãíw¨Üª g®ÜÄWæ ±æŸáÅÊÜÄ&ÊÜÞa…ì £íWÜÙÜ ÊæàÙæWÝWÜÇæà ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃÜ ÊÜíaÜ®æ ÊÜÞvÜᣤ¨Ýª®æíŸ ÊÝÓÜ®æ ÊÜáãXWæ ñÜWÜáÆñæãvÜXñÜá. ñÜPÜÒ| AÆp…ì B¨Ü PæÆÊÜÃÜá Pæãor ÖÜ| ÊÜáÃÜÚÓÜáÊÜíñæ ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃܯWæÜ Jñݤ¿á ÊÜÞvÜñæãvÜX¨ÜÃÜá. ÓܾÍÝ®ÜPæR Öæãà¨Ü Öæ| ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃÜ Öæãpær ÓæàÄ¨Ü ÖÜ| ÊݱÜÓ… ŸÃÜáÊÜâ¨Üáípæ? ¿ÞÊÝWÜ GÓ….w.Ô. G±….w.Ô. ÈÓ…rWÜÙÜá A®è®…Õ BX A¨ÜÃÜÈÉ ñÜÊÜá¾ ÖæÓÜÃÜá PÝ|ÈÆÉÊæäà g®Ü ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃܮܮÜá° ÓÜí©Wæãí©WÜÙÜÈÉ ¨æãOæ¡ ×w¨Üá PÝ¿áñæãvÜX¨ÜÃÜá. ÃÜPÜÒOÝ Êæà©Pæ¿á ˨ݦìPÜ ZoPÜ¨Ü iÇÝÉ«ÜÂPÜÒÃÜ®Üá° ®Üí¹ ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃܯWæ ÖÜ| Pæãor g®Ü iÇÝÉ ZoPÜ¨Ü A«ÜÂPÜÒÃÜáWÜÚWæ eàÊÜÞÄ ÖÝPÜñæãvÜX¨ÜÃÜá. ÓÜᩪ ®ÝÃÝ¿á| WèvÜÃÜ QË¿áÊÜÃæWÜã ñÜȲñÜá. Cí¥ÜÊÜÃÜá C¨ÜªÃæ ÓÜíZo®æ¿á Qà£ì PÝÊæàÄ ¯àÃÜá±ÝÇÝWÜáñܤ¨æ Gí¨Üá aÜáÃÜáPݨÜ

ÓÜí«ÝÂÃÝ~ DPæ

ÊÜááTÝíñÜÃÜ ÖÜ| PÜÙæ¨ÜáPæãívÜÊÜÃÜ QËWæ ¹¨Ü᪠GÆÉÃÜã «ÝÃÝÊÝvܨÜñܤ G¨æªÊæäà ¹¨æªÊæäà Gí¨Üá Kw¨ÜÃÜá. «ÝÃÝÊÝvÜ ±ÜÅÊÝÔ ÊÜáí©ÃܨÜÈÉ QÅËá hÝWÜêñÜ®Ý¨Ü WæãàÓÜáí¸æ WÜá|¨Ü ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃÜ " ±æäàÈàÓ… ÓæràÐÜ®…®ÜÈÉ GÇÝÉ CñÜÂ¥ÜìÊÝWÜÈ ®ÜwàÄ' Gí¨Üá ÖæàÚ ÖæãÃÜo. BWÜ BñÜ®æãí©Wæ «ÝÃÝÊÝvÜ¨Ü ÊÜáígá±ÝqàÇ…. WܨÜWÜ¨Ü PÜáÊÜÞÃÜ ±ÝqàÇ… PÜãvÜ C¨ÜªÃÜá. Jí¨Üá PÝÆPæR PÝÉÓ…Êæáàp…WÜÙÝX¨Üª CÊÜÄŸºÄWÜã ¿ÞÊÜ ±ÜÄ aÜÙæÛÖÜ|á¡ £¯°Ô GÓæRà±… B¨Ü®æí¨ÜÃæ A¨æà Jí¨Üá ÃæãàaÜPÜ PÜñæ. ñܮܰ ±æäàv…ì PÝÃÜ®Üá° ŸaÝÊÜâ ÊÜÞvÜáÊÜ ÓÜÆáÊÝX PÝÄ®Ü Qà¿á®Üá° væùÊÜÃÜ®Üá° PæçÈ Pæãoár WæÙæ¿áÃÜ ¸æçP…®ÜÈÉ Ÿí¨Üá PÜáíñÜ ¼àÊÜá ±æäÈàÓ… ÓæràÐÜ®… ÊÜááí¨æ ÖÜí±…Õ ŸÃÜáñܤÇæà KwÖæãàX ±æäÈàÓ… ÓæràÐÜ®…®ÜÈÉ PÜáÚñÜ. D Êæã¨ÜÇæà ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃÜ®Ü ËÃÜá¨Üœ PÜá©¿áᣤ¨Üª «ÝÃÝÊÝvÜ ±æäÈàÓÜÃÜá BñܮܮÜá° ÖÜÆÊÝÃÜá ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÚWæ ÓÜíŸí—Ô¨Üíñæ Ÿí—Ô¨ÜÃÜá. g®ÜÄí¨Ü ¹àÙÜᣤ¨Üª «ÜÊÜáì¨æàoá ñܲ³ÔPæãÙÜÛÇæí¨æà ¼àÊÜá Kw Ÿí¨Üá ±æäÈàÓ… sÝOæ¿áÈÉ AvÜX PÜáÚ£¨Üª. BWÜÇæà ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃÜ ÊÜÞñÜÅ WÜáÙæÛ®ÜÄ¿áíñæ ñÜ|¡®æ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáñܤ ¸æàÇ… ÊæáàÇæ ÖæãÃÜWæ Ÿí¨Ü. DñܯWæ ¸æàÇ… ¯àw¨ÜÊÜÃÜá ÃÝÊÜá¨ÜáWÜì¨Ü ÎÊÜPÜáÊÜÞÃ… WÜvܨ… GíŸ ¹Ô®æÓ… ÊÜÞ®…. DñÜ®Üã ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃÜ®æãí©Wæ ÍÝËáàÇÝXÃÜŸÖÜá¨æà £Ú¿á¸æàQ¨æ. ñܮܰ ÊÜíaÜ®æÀáí¨Ü ÓÜá鬆 ÖÜ|¨ÜÈÉ ±æäàv…ì PÝÃ… ÓæàĨÜíñæ ÖÜÆÊÝÃÜá PÝÃÜá, ©®ÜPæãRí¨Üá ñÜÃÜ¨Ü ÍæãàQ ÊÜÞvÜᣤ¨Üª ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃÜ ±æäàv…ì PÝÃÜ®Üá° ÎÊÜPÜáÊÜÞÃÜ WÜvܨ…®Ü ÖæÓÜÄ®ÜÇæÉà ñæW橨ݪ®æ. bñÜŨÜáWÜì iÇæÉ ×Ä¿áãÃÜá ŸÚ D PÝÃ…Wæ ±æç®Ý®…Õ ÊÜÞw¨ÜÊÜÃÜá Ôàh… ÊÜÞvÜÆá Ÿí¨ÝWÜ ±æç®… PÜqr PÝÃÜ®Üá° ¹wÔPæãíw¨Ýª®æ. DWÜ »ÜãWÜñÜ®ÝXÃÜáÊÜ ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃÜ GÓÜXÃÜáÊÜ ÖÜÇÝÆápæãಠ±ÜÅPÜÃÜ| PÜáÄñÜíñæ ®Ý¿á PæãwÓÜáÊÜÊÜÃÜá ¿ÞÃÜá? Dñܯí¨ÝX ÊÜá®æ, ÊÜásÜ, ÓæçoáWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞÄPæãívÜá ¹à©Wæ ¸æãàÃÜÆá ¹©ªÃÜáÊÜ AÊÜÞ¿áPÜÃÜ PÜ~¡àÃÜá JÃæÓÜáÊÜÊÜÃÜá ¿ÞÃÜá? D PÜÒ|ÊÜä ÊÜíaÜ®æWæãÙÜWݨÜÊÜÃÜá ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃܮܮÜá° ÖÜávÜáPÝvÜᣤ¨ÝªÃæ. AÈɨݪ®æ CÈɨݪ®æíŸ ÊÜÞ×£WÜÙÜá ÖÜĨÝvÜᣤ¨ÜªÃÜã AÓÜÈWæ BñÜ CÃÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã GÈÉ? ±Ü£ÅPæWæ Ÿí©ÃÜáÊÜ ÊÜÞ×£ ±ÜÅPÝÃÜ ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ®ÝWÜÃܸÝË¿áÈÉ I¨ÝÃÜá £íWÜÚ¯í¨Ü ñÜÇæÊÜáÃæԨݪ®æíŸ ÊÜÞ×£ C¨æ. ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃÜ®Ü ÓÜáÚÊÜâ ÔPÜRÃæ ñÜPÜÒ| "×à ¨Ü᯿Þ' ±Ü£ÅPæ¿á®Üá° ÓÜí±ÜQìÔ.

ñÜáí¹ÔPæãÙÜáÛ£¤¨ÝªÃæ. C¨ÜÄí¨Ü D ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ ÊÝÔÓÜáÊÜ iàËWÜÚWæ hæçËPÜ AÓÜÊÜáñæãàÆ®Ü G¨ÜáÃÝX ±ÜÄÓÜÃÜ Ë®ÝÍÜPæR ¨ÝÄ ÊÜÞw PæãoríñÝX¨æ. Cí¥Ü A®Ü‚—PÜêñÜ PÜêñÜÂWÜÚWæ ¸æíŸÆ ¯àw ÊÜÞÊÜáãÈ ²àPÜᣤÃÜáÊÜ AÃÜOÝ—PÝÄWÜÚWæ AÃÜ| ÓÜbÊÜ Ëg¿áÍÜíPÜÃ… AÊÜÃÜá ñÜPÜR ÓÝÔ¤ ÊÜÞvܸæàPÝ¨Ü AWÜñÜÂ˨æ.

AÃÜ| CÇÝTæ¿áá PæàÊÜÆ ' ±ÜÄÓÜÃÜ EÚÔ& ®ÝvÜá ¸æÙÜÔ' GíŸ ±ÜÆPÜ ÖÝQ¨ÜÃæ ÓÝƨÜá. A¨æà Äࣿá PÜñÜìÊÜ ±ÝÆ®æ¿ÞWܸæàPÜá. ÓÜãPܤÊÝ¨Ü BvÜÚñÜ ¯ÊÜìÖÜOæ ÖÝWÜã ¨ÜPÜÒ & ±ÝÅÊÜÞ~PÜ A—PÝÄWÜÙÜ ®æàËáÓܸæàPÝ¨Ü AWÜñÜÂ˨æ. C¨Ü®Üá° AÃÜ| CÇÝTæ¿á ÓÜbÊÜÃÜá A¥ì ÊÜÞwPæãívÜÃæ JÙæÛ¿á¨Üá.

WèvÜÃÜá PÜ®ÝìoPÜ ÃÜPÜÒOÝ Êæà©PæÀáí¨ÜÇæà ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃܯWæ QP… Lp… ÊÜÞw¨ÜÃÜá. B ÊæàÙæWÝWÜÇæà ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃÜ ÖÜÆáÉ Qñܤ AÊÜÙÜ ÖæÓÜÃÜá ÓÜí«ÝÂÃÝ~ ÓÜÊÜá¿á aÝ®æÇ…®ÜÈÉ ÖÝË®ÜíñÝXñܤ. ŸáÓÜáWÜávÜáñݤ ÊÝñæì K¨ÜáñݤÙæíŸ ÊÜÞ£¨æ. DPæ Ÿí¨Ü ¼àÊÜÞ "g¿áPÜ®ÝìoPÜ' ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃÜ®Ü PÝÇæàgá WæÙÜ£. ±æÅà¿áÔ¿áã ÓÜíZo®æ¿á ÊÜááñܤ±Ü³ Ãæç®æãí©Wæ Öè¨æíŸ WÜáÓÜáWÜáÓÜá C¨æ. ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃÜ®Ü ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ PÜá¨ÜáÄÔPæãívÜá APÜÅÊÜáWÜÚPæ¿áÇÝÉ CÊÜÙÜ ÖæÓÜÄWæ g¿áPÜ®ÝìoPÜ Ë¨Ý¦ìPÜ ZoPÜ¨Ü ÃÝhÝ«ÜÂPÜÒ®Ü ÓÜí¨Ý¿áÊÝX¨æ GíŸ ÖÜÃÜ©¨Ü᪠Wæo±… «ÜÄÔ PÜáíñÜ. ˱ܿÞìÓÜ Gí¨ÜÃæ ÊÜááñܤ±Ü³ Ãæç®æãí©Wæ ÖÝWæ ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ PÜá¨ÜáÄÔPæãÙÜÛÆá ÓÜãPܤ ñܯTæÀáí¨Ü ÓÜñÜ ÖæãÃÜŸÃܸæàQ¨æ. ÖæãàWÜáÊÝWÜ ñÜ®ÜWæ PÜ®ÝìoPܨݨÜÂíñÜ ¿ááÊÜg®ÜÃÜ HPæí¨ÜÃæ ÊÜáãÆWÜÙÜ ±ÜÅPÝÃÜ DPæ¿á ÊÜááS¨Ü ®æp…ÊÜPÜì C¨æ Gí¨Üá ¹í¹ÓÜÆá ñܮܰ ¸æ®Ü° ×í¨æ ÊæáàȨܪ ÊæãvÜÊæ ñæWæÓÜÇæí¨æà IÊÜñÜᤠÓÝËÃÜ PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá Öæãà¨Ü¨Ü᪠¿ÞÃÜ®Üá° Wæãñæ¤? ÃÜã WÜÙÜÐÜár ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃÜ SaÜáì ¼àÊÜá¯Wæ ®Üí¹ AÊÜÄí¨Ü ÖÜ| Pæãwst A¨æà ÊÜÞw¨Ýª®æíŸ ÊÜÞ×£ C¨æ. ÃÜPÜÒOÝ Êæà©Pæ¿á iÇÝÉ ÊÜááSívÜÃÜáWÜÙÜ®Üá° ÊÜá®ÜÔÕÆÉ¨Ü ÊÜá®ÜÔÕ¯í¨Ü ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃ… ±ÝqàƯWæ g¿áPÝÃÜ ÖÝPÜÆá ÊÜááñܤ±Ü³Ãæç G¨ÜáÃÜá ÊæíPÜoÃÝÊÜá¿á ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃÜ®Ü £PÜPæR Ÿí¨Üá ¯í£¨Üª ÊæáçÓÜãÃÜá J¨Ü᪠KwÔ¨ÜÃÜá. GÃÜvÜ®æà ¸ÝÄWæ AívÜá ±ÜâÃÜáÐæãàñܤÊÜå… ÖÝÓÜ®Ü¨Ü ÓÜáor ¸æQR®ÜíñÝ¨Ü ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃÜ ±ÝqàÆ QÃÜO…, bñÜŨÜáWÜì¨Ü ˮܿå…, DWÜ ÖÜ|PÝÓÜá ÊÜááWÜYoár ÊæáçÓÜãÃÜá ÇæãàPæàÍ… ÊÜᣤñÜÃÜ G¨ÜáÄÓÜÇÝÃÜí¼Ô¨Ü. hæãñæWæ PæÆÓÜ ÖæàWݨÜÃÜã ÓæàÄ Pæãwst PæãwÓÜáñæ¤à®æí¨Üá ÊÜíaÜ®æ ÊÜÞw¨Üª ÊݱÜÓ… ÔPÜRÃæ ÓÝPÜá g®ÜÄí¨ÜÆã ñÜáí¸Ý Pæor ±ÜÄÔ¤£ GíŸíñÝXñÜá¤. G¨ÜáÄÓÜáÊÜíñÝX¨Üª. ÖÝWÝX hæçPÜ®ÝìoPÜPæR ÖÝWæ ¨ÝÊÜ|WæÃæ¿á ÃÜá¨æÅàWèvÜ, ÊÜáÈÉPÝgáì®Ü PÜÃæñÜÃÜáÊÝWÜ "g¿áPÜ®ÝìoPÜPæR GíŸ ËáñÜÅÃÜ ÓÜÖÝ¿á ±Üvæ¨Üá ÃÜá¨æÅWèvÜÃÜ ®Ü®æã°í©Wæ Ÿ¯° ¯ÊÜá¾ ÖÜ| ÊÜá®æ¿áÇæÉà BÍÜÅ¿á ±Üvæ¨Üá IÊÜñÜᤠÓÝËÃÜ ÖÜ©®æç¨Üá ©®Ü¨ÜÈÉ ÓæoÇ… hÝ®ÜWæÃæ ÊæíPÜoÃÜÊÜá| ²àQ ÖÜ| ÊÜáÃÜÚÓܨæ A®Ü° ÖÝQ¨Ü ÊÜá®æWÜã ÊÜÞwPæãvÜáñæ¤à®æ' Gí¨Üá ¨æãàPÜ ÊÜÞw HPÝHQ ®Ý±Üñ椿ިÜ. ÊÜáñܤ¨æà ÓÜáÙÜáÛ ¸æãWÜÚ¨Ü. ÖÜ| ÊÜáÃÜÚÓÜáÊÜíñæ ×àWæ PÜ®ÝìoPÜ ®ÜÊܯÊÜÞì| Óæà®æ GíŸ ÓÜíZ¨Ü ˨ݦì ÊÜááSívÜÃÜáWÜÙÜá ¼àÊÜá®Ü ÊæáàÇæ JñܤvÜ A«ÜÂPÜÒ®Üã ±ÜÃÜÊÜáÊÜíaÜPÜ®Üã B¨Ü ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃÜ ÖæàÃÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. BWÜ ®Ü®ÜWæ Ãæç PÝípÝP…r C¨æ. ®Ý±Üñ椿ÞWÜáñܤÇæà ÖÜ| PÜÙæ¨ÜáPæãívÜá Ƹæãà ÖÜ|PæR JñݤÀáÔ¨ÜÃæ ±ÜÄÔ§£ ®æorXÃÜÆÉ' Gí¨Üá Ƹæãà G®Üá°£¤¨Üª AÊÜÞ¿áPÜÃÜá ÖÜWÜÈ®ÜÈÉ ¸ÝÂoÄ ¸ÝÉP…ÊæáàÇ… ÊÜÞvÜñæãvÜX¨Ü. C¨ÜÄí¨Ü ˨ݦì ÖÝQ ÖÜávÜáPÜÇÝÃÜí¹Ô¨ÜÃÜá. ñÜáÊÜáPÜãÄ®ÜÈÉ Dñܯí¨Ü ÊÜááSívÜÃÜáWÜÙÜá ×Ä¿á g¿á PÜ®ÝìoPÜ ÓÜíZo®æ¿á ÊÜíaÜ®æWæãÙÜWݨÜÊÜÃÜá Aí©®Ü iÇÝÉ ÃÜPÜÒOÝ—PÝÄ ®Ý¿áPÜÃÜáWÜÚWæ ±ÜÄÔ§£¿á®Üá° ËÊÜÄÓÜÆá vÝ. ÖÜÐÝìWæ ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃÜ®Ü Êæã¸æçÇ… oÊÜÃ… ±ÜſᣰÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. ñÜáÊÜáPÜãÃÜá ÓÜíZo®æ¿á ©à±ÜP…, ÇæãàPæàÍ…®Ü ±Üñæ¤Wæ B¨æàÍÜ ¯àw ÖÜávÜáPÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ° ÃÜíg®… ÊÜááíñÝ¨Ü ÊÜááSívÜÃÜáWÜÙÜ ÊÜááTÝíñÜÃÜ ñÜÊÜá¾ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ±ÜÄÔ§£¿á®Üá° ×Ä¿á ®Ý¿áPÜÄWæ ñÜÆá²Ô¨ÜÃÜá. D ×àWæ ®Ý±Üñæ¤¿Þ¨Ü ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃ… ©wàÃÜ®æ ÊæàÙæWÝWÜÇæà g¿áPÜ®ÝìoPÜ ÆWÝÊÜáá ×Ä¿á PܮܰvÜ ±Üñ椿ÞX¨Ü᪠«ÝÃÝÊÝvܨÜÈÉ! ÖæãàÃÝoWÝÃÜ hÝ|WæÃæ ÊæíPÜoÃÝÊÜá¿áÂÃÜÊÜÃÜ «ÝÃÝÊÝvÜ¨Ü ÊÜáÃÝsÜ PÝÇæã௿áÈÉ C¨Ýª®æ GíŸ Pæç¿áÈÉñÜá¤. ¼àÊÜÞÍÜíPÜÃÜ®Ü ×®Ü°Çæ AÐÜãr AÄ£¨Üª ÊÜÞ×£ «ÝÃÝÊÝvÜ¨Ü qËıæäàoìÃ… JŸºÃÜ

ÊÜíaÜPÜ®Ü ±æÅà¿áÔ?

ÊÜáÃÜWÜÙÜ®Üá° PÜw¨Üá ÓÝXÓÜáÊÜ ÊÝÖÜ®ÜWÜÚWæ AÃÜOÝ— PÝÄWÜÙÜá ±ÜÃæãàPÜÒ ¸æíŸÆ ¯àw ñÜÊÜá¾ hæàŸá ñÜáí¹ÔPæãÙÜáÛ£¤ÃÜáÊÜâ¨Üá ñæàÃܨÝÙܨÜÈÉ ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX ÖæãàX¨æ. ÊÜáÃÜ¨Ü ñÜáívÜáWÜÙÜá ñÜáí¹¨Ü pÝÂPÜrÃ… Jí¨ÜPæR PܯÐÜr 50 ÃÜã±ÝÀá Öܱݤ ÊÜÓÜãÈ ÊÜÞvÜÇÝWÜᣤ¨æ. £íWÜÙÜÈÉ H¯ÆÉÊæí¨ÜÃÜã ÓÝËÃÝÃÜá pÝÅPÜrÃ…WÜÙÜá ÊÜáÃÜ¨Ü ñÜáívÜáWÜÙÜ ÓÝWÜOæ ®ÜvæÓÜáñܤÊæ. C¨ÜÄí¨Ü AÃÜOÝ—PÝÄWÜÚWæ ÆPÝÒíñÜÃÜ ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜ PÜÊÜÞÀá.

Ëg¿áÍÜíPÜÃ…

¸æor ±ÜŨæàÍÜWÜÙÜÈÉ®Ü aܱܳwPÜÆáÉ, ñÜÃÜWÜÆáÉ, ÊÜáÃÜÙÜá, ÊÜá|á¡WÜÙÜ®Üá° ñÜáí¹PæãívÜá ÖæãàWÜáÊÜ ÊÝÖÜ®ÜWÜÚWÜã ÓÜíŸí—st A—PÝÄWÜÙÜá ±ÜÃæãàPÜÒ ±ÜÃÜÊÝ®ÜX ¯àw ñÜÊÜá¾ hæàŸá


06 C¨æà ÃÝgPÝÃÜ~. ÃÝgPÝÃÜ~¿á ÖæÓÜÃÜá ±Ý¥Üì ÓÝÃܦ Gí¨ÜáPæãÚÛ. "AOÝ¡ Jí¨Üá ñܱÜâ³ ÊÜÞw¨æªà®æ. CÊÜÙÜá ˨Ý AíñÜ. ®Ü®Ü°®Üá° ñÜáí¸Ý ©®ÜWÜÚí¨Ü ²Åà£ÓÜᣤ¨ÝªÙæ. ®Ý®Üã ²Åà£ÓÜᣤ¨æªà®æ. AÊÜÓÜÃÜPæR ¹¨Ü᪠CŸºÃÜã Kw ¸æíWÜÙÜãÄWæ Ÿí©¨æªàÊæ. ÊÜááí¨æ H®Üá ÊÜÞvܸæàPÜá AíñÜ WæãñݤX¤ÆÉ. ¯àÊæà Jí¨Üá ¨ÝÄ ñæãàÄÔ' ÓæãàÊÜáá ±Ý¥Üì ÓÝÃܦ¿á®Üá° Ë®Üí£ÔPæãívÜ. ±Ý¥ÜìÓÝÃܦ Jí¨Üá PÜÒ| ÁãàbÔ "¯ÊÜá¾ ²Åà£Wæ ¿ÞÃÜ ÊÜá®æ¿áÈÉ ËÃæãà«Ü˨æ?' Gí¨Üá PæàÚ " ÓæãàÊÜáá' ÖÜávÜáX¿á ÊÜá®æ¿áÈÉ Ë¨Ý ñÜí¨æ&ñÝÀá ËÃæãà«Ü ÊÜÞw¤¨ÝÃÝ?' ±Ý¥Üì

AÊÜÙÜ ÖÜê¨Ü¿á¨ÜÈÉ ÖÜáqr¨Üáª

²ÅࣿáÆÉ &

AÊÜÄŸºÃÜ ¨Ýí±ÜñÜ ÓÜáWÜÊÜáÊÝX ®Üvæ¿ááñܤ¨æ G®Üá°ÊÜâ¨ÜPæR H®Üá WÝÂÃæíq? AÓÜÈWæ ÖÜávÜáX¿áÈÉ ÖÜáqr¨Ü᪠²ÅࣿáÆÉ. A¨æãí¨Üá PÜÅÐ… AÐærà. ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX 12 Äí¨Ü 16 ÊÜ¿áÔÕ®Ü ÖÜávÜáX¿áÃÜÈÉ D ¥ÜÃÜ¨Ü ÆPÜÒ|WÜÙÜá PÝ|ÔWÜáñܤ¨æ. ñÝ®Üá ÖæàÙÜáÊÜâ¨æà ÓÜÄ. ñÝ®Üá ÖæàÚ¨ÜíñæÁáà ®Üvæ¿á¸æàPÜá. ®ÜÊÜá¾ ²Åࣿá ÊÜááí¨æ GÆÉÊÜä Wè| GퟥÜì¨Ü ÖÜáíŸ ¯«ÝìÃÜWÜÙÜá D ÊÜ¿áÔÕ®ÜÈÉ ÓÜÖÜg. ˨ÝÂÙÜ ËÐÜ¿á¨ÜÆãÉ ÖÝWæà BX¨æ. ˨Ý ÓæãàÊÜááÊÜ®Üá° ñÜáí¸Ý ÖÜbcPæãíw¨ÝªÙæ. "¯à®Üá Pæç ¹orÃæ BñܾÖÜñæ ÊÜÞwPæãÙÜáÛñæ¤à®æ' G®Üá°ñݤÙæ. PæçWæ ÔPÜR ÊÜÓÜá¤WÜÙÜ®Üá° G£¤ ¹ÓÝPÜáñݤÙæ. A¨æà®æà BXÃÜÈ, ˨ÝÂÙÜ Ÿ¨ÜáPÜá ÖÜÓÜ®ÝWܸæàPÜá. AÊÜÙÜ®Üá° ²Åà£Àáí¨Ü PÝ|áÊÜ ÖÜê¨Ü¿á AÊÜÚWæ ¨ÜPÜR¸æàPÜá Gí¨Üá ÖÝÃæçÓÜáÊÜâ¨ÜÐærà ®ÜÊÜá¾ PæÆÓÜ. Ÿ¨ÜáPÜá ®ÝÊÜí¨ÜáPæãívÜ ÖÝWæ CÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ÖÜÆÊÜâ HÙÜá&¹àÙÜáWÜÙÜ®Üá° G¨ÜáÄÓܸæàPÝWÜáñܤ¨æ. ˨Ý bPÜR ÊÜ¿áÔÕWæ Aí¥Ü ñæãí¨ÜÃæWæ DvÝX¨ÝªÙæ. Ÿ¨ÜáPÜá goPÝ

B

Pæ¿á ÖæÓÜÃÜá&˨Ý ÊÜ¿áÓÜáÕ C®Üá° ÖÜ©®æç¨Üá ¨ÝqÆÉ. ±ÜűÜíaÜ¨Ü ŸWæY AÐÜár £ÙÜÊÜÚPæ CÆÉ. B¨ÜÃæ GÆÉÊÜ®Üã° £Ú¨ÜáPæãívÜíñæ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáñݤÙæ. AÊÜÙÜá Gí¥Ü ÊÜááWæœÁáí¨ÜÃæ, BPæWæ ñÝ®Üá ÖÜáqr¨Ü ©®ÝíPÜ WæãñÜá¤. B¨ÜÃæ ñܮܰ ÊÜ¿áÓæÕÐÜár GíŸá¨Üá Wæ㣤ÆÉ. Cí¥Ü ÖÜávÜáX C¨ÜªQR¨Üªíñæ Jí¨Üá ©®Ü ÖÜávÜáWÜ®æ㟺®Ü®Üá° PÜqrPæãívÜá KwŸÃÜáñݤÙæ. ÖÜávÜáWܯWæ 24 ÊÜÐÜì. 8®æà PÝÉÔ®ÜÈÉÃÜáÊÝWÜÇæà D ÖÜávÜáWܮܮÜá° ²Åà£ÓÜᣤ¨ÝªÙæ. BñÜ®Üã AÐær DPæ¿á®Üá° ±ÝÅ|QRíñÜÆã ÖæaÜác ²Åà£ÓÜáñݤ®æ. Aí¨Ü ÖÝWæ ÖÜávÜáWÜ®Ü ÖæÓÜÃÜá ÓæãàÊÜáá. ˨ÝÂWæ ¸æíWÜÙÜãÃÜá ÖæãÓܨÜá. ÓæãàÊÜááWæ ¸æíWÜÙÜãÃÜá bÃܱÜÄbñÜ. ÖÜÆÊÜâ ¸ÝÄ BñÜ ¸æíWÜÙÜãÄWæ Ÿí©¨Ýª®æ. ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ±ÜÅ»ÝË ÃÝgPÝÃÜ~¿á ±ÜÄaÜ¿áÊÜä ÓæãàÊÜááX¨æ. HPæí¨ÜÃæ, B ÃÝgPÝÃÜ~¿áá ñÜ®Üã°ÄWæ Ÿí¨ÝWÜÇæÆÉ »ÝÐÜ|PæR Êæà©Pæ Ԩܜ±ÜwÓÜáÊÜâ¨Üá, ¸Ý®ÜÃ… PÜoárÊÜâ¨Üá, ±ÜPÜÒ¨Ü PÝ¿áìPÜñÜìÃÜ®Üá° JoárWÜãwÓÜáÊÜâ¨Üá ÖÝWÜã ÃÝgPÝÃÜ~¿á®Üá° g¿áNãàÐÜWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÖÝw ÖæãWÜÙÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ÓæãàÊÜáá ÊÜÞvÜᣤ¨Üª. A¨Ü®Üá° ÓÝÌ¥ÜìÊæ®Ü°¸æàPæãà... A¼ÊÜÞ®ÜÊæ®Ü°¸æàPæãà ÓÜÌñÜ@ ÃÝgPÝÃÜ~Ááà ¯«ÝìÃÜPæR Ÿí©ÃÜÈÆÉ HPæí¨ÜÃæ, ÓæãàÊÜáá ¿ÞÊÜñÜ㤠ÖÜ|¨ÝÓæWæ ¹¨ÜªÊÜ®ÜÆÉ. ÃÝgPÝÃÜ~¿á ÖæÓÜÃÜá ÖæàÚPæãívÜá ¨ÜávÜáx ÊÜÞvÜáÊÜ ¨ÜáÃÝÓæ AÊܯXÆÉ. DÊÜ£¤®ÜñÜ®ÜPÜ Jí¨Üá ÃÜã±ÝÀá¿á ÓÜÖÝ¿á PÜãvÝ ÃÝgPÝÃÜ~Àáí¨Ü ±Üvæ¨Ü ÊÜ®ÜÆÉ. Cí¥Ü ÓæãàÊÜááWæ DWÜ ®æ®Ü±ÝX¨Üáª.

±Ý¥ÜìÓÝÃܦ¿á ÊÜá®ÜÔÕ®Ü Jí¨Üá ÊÜáãÇæ¿áÈÉ AÁãÂà ±ÝñÜ G¯ÔñÜá. PÜãvÜÇæà ÖÜávÜáX¿á®Üá° ÓÜËáà±Ü¨Ü ±æäàÈàÓ… sÝOæWæ PÜÃæ¨æãà¿á᪠BPæÀáí¨Ü ¨ÜãÃæãí¨Ü®Üá° PæãwÔ¨Ü. ñÜPÜÒ| ÖÜávÜáX¿á ±æäàÐÜPÜÃÜ®Üá° PæÃæÔ ËaÝÃÜOæ ®Üvæst ±æäÈàÓÜÃÜá ñÜÊÜÃÜá ÊÜá®æWæ PÜÚԨݪÃæ.

Ÿíw G®Üá°ÊÜâ¨ÜPæR C¨ÜQRíñÜ E¨ÝÖÜÃÜOæ ¸æàPÝXÆÉ. & ÃÜÊÜÞ®Üí¨Ü ÓÝWÜÃ…

©JÍ*vßõÁ*]* ç*Í*lð*Áxò

ÓÝÃܦ PæàÚ¨Ü. CÆÉ ... CÆÉ ... ÓÜÊÜáÓæ ¿ÞXÃæãà¨Üá ÖÜávÜáX¿á WÜívܮܨÜá' ÓæãàÊÜáá訆 ÊÜÞ£Wæ ±Ý¥ÜìÓÝÃܦ ÊÜáãdæì ÖæãàWÜáÊÜâ¨æãí¨æà ¸ÝQ. "AÁãÂà ±Ý²WÜÙÝ Gí¥Ü ñܱÜâ³ ÊÜÞw©Ä, ÓæãàÊÜáá, ¯®ÜWݨÜãÅ Ÿá©œ ¸æàvÜÊÝ? ÊÜá¨ÜáÊæ¿Þ¨Ü ÖÜávÜáX¿á®Üá° KwÔPæãívÜá Ÿí©©ªà¿áÆÉ...?' Gí¨Üá ÓæãàÊÜáá®Ü®Üá° ¸æç¿áª. "AOÝ¡ ¯g ÖæàÙܸæàPæí¨æÅ... ˨ÝÂWæ C®Üã° ÖÜ©®æç¨Üá ñÜáí¹ÆÉ. A±ÝÅ±æ¤ ÖÜávÜáX¿á®Üá° AÊÜÙÜ ±ÝÆPÜÃÜá Jñݤ¿á©í¨Ü ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞw¨ÝªÃæ. C¨Üá PÝ®Üã¯WÜã ËÃæãà«Ü. ®Ý®Üá AÊÜÙÜ®Üá° ÓÜÌ¿áí CaæfÀáí¨Ü ¸æíWÜÙÜãÄWæ PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá Ÿí¨ÜÊÜ®ÜÆÉ. JÆÉ¨Ü ÊÜá¨ÜáÊæÀáí¨Ü BPæ ÊÜÞ®ÜÔPÜÊÝX ñÜáí¸Ý ®æãí©¨ÜªÙÜá. ÖæàWݨÜÃÜã D Ÿí«Ü®Ü©í¨Ü ÊÜááPܤÙܮݰX ÊÜÞvÜá Gí¨Üá ®Ü®Ü°ÈÉ Ë®Üí£ÔPæãíw¨ÜªÙÜá. ®Ý®Üá AÊÜÙÜ®Üá° Êæã¨Üȯí¨ÜÆã CÐÜr ±ÜvÜᣤ¨æª®Ý¨ÜÃÜã ... A®æãà®Ü ÓÜíŸí«ÜÊÜ®Üá° ÖÝÙÜá ÊÜÞvÜáÊÜ ËaÝÃÜ ®Ü®ÜXÃÜÈÆÉ. AÊÜÙÜá A±ÝÅ±æ¤ GíŸ ËÐÜ¿á Wæãñݤ¨Ü¨æªà £àÃÝ C£¤àaæWæ ¸æàPݨÜÃæ ®Ü®Ü° ²Åࣿá®Üá° ŸÈPæãvÜÆá Ԩܜ. B¨ÜÃæ, AÊÜÙÜ Jñݤ¿á¨Ü ÊÜá¨ÜáÊæ¿á®Üá° ñÜvæ¿á¸æàPÜá' ÓæãàÊÜáá ±Ý¥ÜìÓÝÃܦ¿á®Üá° ÊÜáWܨæãÊæá¾ Ë®Üí£ÔPæãívÜ.

±Ý¥ÜìÓÝÃܦ¿á ÊÜá®ÜÔÕ®Ü Jí¨Üá ÊÜáãÇæ¿áÈÉ AÁãÂà ±Ý±Ü G¯ÔñÜá. PÜãvÜÇæà ÖÜávÜáX¿á®Üá° ÓÜËáà±Ü¨Ü ±æäàÈàÓ… sÝOæWæ PÜÃæ¨æãà¿á᪠, BPæÀáí¨Ü ¨ÜãÃæãí¨Ü®Üá° PæãwÔ¨Ü. ñÜPÜÒ| ÖÜávÜáX¿á ±æäàÐÜPÜÃÜ®Üá° PæÃæÔ ËaÝÃÜOæ ®Üvæst ±æäÈàÓÜÃÜá ñÜÊÜÃÜá ÊÜá®æWæ PÜÚԨݪÃæ. B ÊæáàÇæ H®æà®æãà ±ÜíaݿᣠÊÜÞw. ÖÜávÜáX¿á ÓÜíŸí— PÜÃæ㟺ÃÜ ÊÜá®æ¿áÈÉ ¹qr¨ÝªÃæ. DWÜ Ë¨ÝÂÙܨÜá B PÜvæ¿áã AÆÉ¨Ü D PÜvæ¿áã AÆÉ¨Ü £àÃÜ ÓæàÃÜ¨Ü ¨æãà~¿áíñÝX¨æ. Cñܤ ²Åà£Ô¨Ü ÖÜávÜá¯WÜã ®æÊÜᾩÀáÆÉ. »ÝÃÜñÜ¨Ü PÝ®Üã®Üá ±ÜÅPÝÃÜ ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞWÜáÊÜ ÖÜávÜáXWæ PܯÐÜu 18 ñÜáí¹ÃܸæàPÜá. C£¤àaæWæ D PÝ®Üã®Ü®Üá° C®Ü°ÐÜár £¨Ü᪱Üw ÊÜÞw¨Ü ®Ý¿ÞÆ¿á ±ÝÆPÜÃÜ J²³Wæ ÊæáàÃæWæ ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞWÜáÊÜ ÖÜávÜáXWæ 18 ñÜáí¹ÃܸæàPÜá. J²³Wæ CÃܨæà C¨ÜªÃæ, PܯÐÜu 21 ÊÜÐÜì ñÜáí¹ÃܸæàPÜá Gí¨Üá ÖæàÚ¨æ. PÝ®Üã®Üá ×àXÃÜáÊÝWÜ PæàÊÜÆ 15 ÊÜÐÜì ñÜáí¹¨Ü Ë¨ÝÂÙÜ®Üá° ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞvÜÇÝX¨æ. Cñܤ ²Åà£Ô¨Ü ÖÜávÜáWÜ®æãí©WÜã ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞWÜÆã ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ÖÝWæãí¨Üá ÊæàÙæ ÓæãàÊÜáá ˨ÝÂÙÜ®Üá° Pæç ×w¿áÇæà¸æàPÜá Gí¨Üá ÖÜo ñæãorÃæ BñÜ C®Üã° 6 ÊÜÐÜì PÝ¿á¸æàPÜá. Ëaæfà¨Ü®Ü®ÜíñÜÖÜ ±ÜÅQÅÁáWÜÙÜá ®Üvæ¨Üá ˨Ý ÓæãàÊÜááÊÜ®Üá° ÊÜá¨ÜáÊæ¿Þ¨ÜÙÜá Gí¨ÜáPæãÚÛ.

PÓÅl]xÉ ‘¯É |*lõÅR’ î*ÏÓÁxÅll d*ð*¿ d*õØJ Í*]*ùç*Dh|* ]JEJC|*Chd* ßð*PÓÅl çx¥\*l®Ïw|*la, & ßð*PÓÅldxÅlð*l¿ ÁxmÍ*]*l d*Í*l¹ ©JÒ²*vÁJòe 'î*>¥É e¸Áx¥\*l®Ïw]*lÍ*ì|*l Á*h¦*lèhù|x. ÁxmÍ*ì æ#xrç*\*år î*ÏÓÁxÅl AJç*¥ ©*hîJ|*Á*]* Ax©*]*l AxÉDÁx¥h¦*l î*ÏÓÁxÅlår î*ÓÁ*óÍJ|* Í*]*ùç*Dçx ©*hèh†¸|* Í*Càwç*\*ð*l¿ ÌxÉÞÅRe A*â ÁxÉD]*lÍ*ì|*l çx¥dJwe|x. ¶|*ayh|* ©JÍ*vßõÁ*yçx & Í*l¥mÁ* ÏD©*lÍ*ì |xÉðxh|*]x, ‘¯É |*lõÅR’ î*ÏÓÁxÅl ÅRÍ*ì|xÉ Í*]*ùçJ]*]*l ÅR]*ð*¥¿ A*â ÁxÉ\*lÍ*ìùmr. "h²*Í*]*l ÅR]J |*]*¥ d*Í*l¹årçx èh|*]x d*Á*<â îxúåÉ ©*yçx |*¥]*l Áx¥f. $mrÍxÉ î*ÏÓÁxÅl ©*hîJ|*Á*]*l Íx¥§xë#B ©*hØxC 98861 29269ð*l¿ ©*hî*àv¸ "Í*]* èçxé Í*R¯Ï õÉf. ‘¯É |*lõÅR’ î*ÏÓÁx î*]*ÍJe Í*CÍ*©Jµî*à


07 ¸ÝÂvÜX FÃÜá ¨æàÍÜ Ë¨æàÍÜWÜÙÜÈÉ Êæá|Ô®ÜPÝÀá¿á hæãñæ ÓæàÄPæãívÜá ÖæÓÜÃÜá ÊÜÞw¨ÜÃÜã ÓÜÖÜ ÃæçñÜÃÜ Ÿ¨ÜáPÜ®Üá° AÓÜ®Üá ÊÜÞvÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝXÆÉ PÝÃÜ| ¸æÙæ¨Ü ¸æÙæWæ ÓÜÄ¿Þ¨Ü ¸æÇæÀáÆÉ. ÖæaÜác ÇÝ»ÜÊÜä CÇÝÉ. D ×®æ°Çæ¿áÈÉ Êæá|Ô®ÜPÝÀá¿á®Üá° ¸æÙæ¿ááÊÜâ¨Ü®Üá° PÜwÊæá ÊÜÞvÜáñݤ ±ÜÄ¿Þ¿á, ÖÝWÜã ÖæaÜác ÇÝ»ÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¿ááÊÜ E¨æªàÍÜPÝRX ÖÜávÜáPÝo ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃÜá.

ÃÝ

g嬆 ¸ÝÂvÜX Êæá|Ô®ÜPÝÀá Gí¨ÜÃæ ÃÝg¨ÜÈÉ ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ¨æ ¨æàÍÜ Ë¨æàÍܨÜÆãÉ ñܮܰ ¸æàwPæ¿á®Üá° EÚÔPæãíwÃÜáÊÜíñÜÖܨÜ᪠A¨ÜPæRà D »ÝWÜ¨Ü g®ÜÃÜá Êæá|Ô®ÜPÝÀá¿á®Üá° ""Pæí±Üâ ÊÜgÅ'' Gí¨Üá PÜÃæ¿ááñݤÃæ. ñÜÊÜá¾ ÃÝg¨ÜÈÉ ¸ÝÂvÜX Êæá|Ô®ÜPÝÀá ¸æÙæWæ ¸æàPÝWÜáÊÜíñÜÖÜ ÊÜá|á¡ ÖÝWÜã ÖÜÊÝÊÜÞ®Ü ÖÝÊæàÄ, ÃÝ¿áaÜãÃÜá, ¨ÝÊÜ|WæÃæ, ŸÙÝÛÄ ÖÝWÜã

Êæá|Ô®ÜPÝÀá¿á®Üá° ¸æÙæ¿áᣤ¨ÜªíñÜÖÜ iÇæÉ PÝÃÜ|Êæà®æí¨ÜÃæ CÈÉ®Ü ÖÜÊÝÊÜÞ®Ü D ÓܨÜÄ ¸æÙæWæ ŸÖÜÙÜ ±æÅàÄñÜÊݨÜíñÜÖܨÜáª, D iÇæÉ¿áÈÉÃÜáÊÜ ¸ÝÂvÜX ±Üor|¨ÜÈÉ AíñÜÃÝÑóà¿á Êæá|Ô®ÜPÝÀá¿á ÊÜÞÃÜáPÜpær¿á®Üá° ×í¨æ, Óݧ²ñÜÇÝXñÜá¤. B¨ÜÃæ Cí¨Üá ¸ÝÂvÜX ±Üor|¨ÜÈÉ Êæá|Ô®ÜPÝÀá¿á [Ýoá ÊÜÞ¿áÊÝWÜᣤ¨æ. ¸ÝÂvÜX FÃÜá ¨æàÍÜ Ë¨æàÍÜWÜÙÜÈÉ Êæá|Ô®ÜPÝÀá¿á

hæãñæ ÓæàÄPæãívÜá ÖæÓÜÃÜá ÊÜÞw¨ÜÃÜã ÓÜÖÜ ÃæçñÜÃÜ Ÿ¨ÜáPÜ®Üá° AÓÜ®Üá ÊÜÞvÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝXÆÉ PÝÃÜ| ¸æÙæ¨Ü ¸æÙæWæ ÓÜÄ¿Þ¨Ü ¸æÇæÀáÆÉ. ÖæaÜác ÇÝ»ÜÊÜä CÇÝÉ. D ×®æ°Çæ¿áÈÉ Êæá|Ô®ÜPÝÀá¿á®Üá° ¿áw¿áãÃܱܳ ¸æÙæ¿ááÊÜâ¨Ü®Üá° PÜwÊæá ÊÜÞvÜáñݤ ±ÜÄ¿Þ¿á, ÖÝWÜã ÖæaÜác ÇÝ»ÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¿ááÊÜ E¨æªàÍÜPÝRX ÖÜávÜáPÝo ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃÜá. D ׮ܰÇæ¿áÈÉ ¸ÝÂvÜX ±Üor| ÖÝWÜã ÖÝÊæàÄ

ÖÜÊÝÊÜÞ®Ü ¸æÙæWæ ŸÖÜÙÜ ±æÅàÄñÜ PæàÆÊæà iÇæÉWÜÙÜÈɨæ CÈÉ ÃæçñÜÃÜá ÓܨÜ Êæá|Ô®ÜPÝÀáWæ ñÜWÜáÈÃÜáÊÜ Qào¸Ý«æ ÖÝWÜã ¸æÇæ PÜáÔñÜ©í¨Ü ¸æàÓÜñÜᤠÊæá|Ô®ÜPÝÀá¿á®Üá° ¸æÙæ¿ááÊÜâ¨Ü®æ°à ¯ÈÉÓÜÆá £ÊÜÞì¯Ô¨ÝªÃæ. PÝÃÜ| EÊæáàÍ… ÓÜPÝìÃÜ©í¨ÜÆã ¿ÞÊÜâ¨æà Äà£¿á ±æäÅàñÝÕÖÜ ÓÜÖÜ D ¸æÙæWæ CÆÉ G®Üá°ÊÜ PÝÃÜ|PÝRX Êæá|Ô®ÜPÝÀá XvÜPæR ñÜWÜÆáÊÜíñÜÖÜ ÃæãàWÜ ÖÝWÜã Qào ¯¿áíñÜÅ|PæR QÅËá®ÝÍÜWÜÙÜ ŸÙÜPæWæ ñÜWÜáÆáÊÜ ÊæaÜc ¨Üá¸ÝÄ¿ÞX¨Ü᪠D ¸æÙæ¿á®Üá° HPæ ¸æÙæ¿á¸æàPÜá Gí¨Üá ÃæçñÜÃÜá ¸æàÓÜÃÜWæãíwª¨ÝÃæ. ÖÝÊæàÄ iÇæÉ ÃÝg¨ÜÇæÉà A£ ÖæaÜác ¸ÝÂvÜX

ç*hçx Áx]x ç*hçx, d*lhçx, ÁJÍxÉy õÉÍxår Í*l]xÅReùÉay? Íx¥É¦*ç*\* Í*l]xÅl#x¥Ér? îJdJ\*|*fÅl#x¥Ér? À*]JÍ*Ï,Í*]*|J,ÁJD õÉÍxår õhÏùÉay? ©*AJCùÓÅl Í*lfm#x¥Ér? ¶ç*lh§xÅl "fÅl#x¥Ér?

]JïÍxÉh|*Ó |J©*]*A*D® iÇæÉ¿ÞÂí¨ÜñÜ ÃæçñÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ®æbc®Ü ¸æÙæ¿Þ¨Ü Êæá|Ô®ÜPÝÀá¿á®Üá° ñæãÃæ¨Üá ÇÝ»Ü¨Ü ¸æÙæ¿Þ¨Ü ¹q ÖÜ£¤¿á®Üá° ¸æÙæ¿áᣤ¨ÝªÃæ. DWÜ ÖÜ£¤¿á®Üá° ¸æÙæ¨ÜÃæ ÖæaÜác ÇÝ»Ü ±Üvæ¿áŸÖÜá¨Üá D ®ÜÊÜá¾ ÖÜÙæà PÝÆ¨Ü ¸æÙæ Êæá|Ô®ÜPÝÀá¿á®Üá° ®Üí¹¨ÜÃæ H®Üá ÇÝ»ÜËÆÉ Gí¨Üá Êæá|Ô®ÜPÝÀá¿á ñæãàoÊÜ®æ°ÇÝÉ QñÜᤠ¹q ÖÜ£¤¿á®Üá° ¸æÙæ¿áÆá ÊÜááí¨ÝWÜᣤ¨ÝªÃæ. ÊÜááí¨æ D ¹q ÖÜ£¤ ¸æÙæWæ H®ÝWÜáÊÜâ¨æà ÃæçñÜÃÜá ÊÜáñæ¤ ®ÜÐÜr A®Üá»ÜËÓÜáñݤÃæ A¥ÜÊÝ ÇݻܨÜÈÉÃÜáñݤÃæã Wæ㣤ÆÉ.

JpÝrÃæ ÊÜÞ®ÜÊÜ®Ü ÓÜÖÜg WÜá|¨Üíñæ PÜwÊæá SaÜáì, ÖæaÜác ÇÝ»Ü. PÜwÊæá PæÆÓÜ ®æÊÜᾩ¿á iàÊÜ®Ü D ©Óæ¿áÈÉ ÃæçñÜÃÜá ¹q ÖÜ£¤¿á ×í¨æ ¹©ª¨ÝªÃæ. ÃÝhݨÜÂíñÜ Êæá|Ô®ÜPÝÀá¿á®Üá° ¸æÙæ¿ááÊÜíñÜÖÜ ÃæçñÜÃæÇÝÉ ¹q ÖÜ£¤¿á PÜvæ ÊÜááSÊÜÞvÜᣤ¨ÝªÃæ. C®Üá° ÊÜááíŸÃÜáÊÜ ©®ÜWÜÙÜÈÉ ®ÝÊÜâ ¸æàÃæ ¨æàÍÜ©í¨Ü A¥ÜÊÝ ¸æàÃæ ÃÝg©í¨Ü Êæá|Ô®ÜPÝÀá¿á®Üá° BÊÜá¨Üá ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜíñÜÖÜ Ô§£ ¯ÊÜÞì|ÊݨÜÃÜã BWÜŸÖÜá¨Üá. ÃÝg ÓÜÃÜPÝÃÜ ÖÝWÜã PÜêÑ CÇÝTæ¿á A—PÝÄWÜÙÜá Êæá|Ô®ÜPÝÀá ¸æÙæ¿ááÊÜíñÜÖÜ ÃæçñÜÄWæ ÓÜãPܤ »Ü¨ÜÅñæ¿á®Üá° J¨ÜXÔ ÃÝg嬆 Êæá|Ô®ÜPÝÀá¿á TÝ£¿á®Üá° EÚÓܸæàPÜá ÊÜáñÜᤠ¸æÙæ ¸æÙæ¨Ü ÃæçñÜÄWæ ÓÜãPܤ ¸æÇæ¿á®Üá° J¨ÜXÓÜáÊÜíñÝWܸæàPÜá BWÜ ÊÜÞñÜÅ ÃæçñÜÄWæ TÝÃÜÊÝ¨Ü Êæá|Ô®ÜPÝÀá Ÿ¨ÜPÜ®Üá° ÃÜã²ÓÜáÊÜíñÝWÜáñܤ¨æ. PÜ|á¡

ÊÜáábcÃÜáÊÜ ÓÜPÝìÃÜ CñܤPÜvæ WÜÊÜá®Ü ÖÜÄÔ ÓÜãPܤPÜÅÊÜá PæçWæãÙÜÛ¸æàQ¨æ.

Á*ý±JÆ, çx¥É|JÍ*y, ÅlÍ*llðJ õÉÍxår Ax¥ÉeùÉay? Ì*¥Í*Rdx §JÅRy è\*å|Ja\x ¶AJÁJ]* dJh¦*ÍJ¦*lÏw|x. "Í*R¹ æÉÍ*|Jdx, OÍ*ð* Í*llfÝlh|* ¾*]xçx §J, d*ó d*óðx bÉ\*ld* §x¥Éç*v]xÅlld*w §J]*Í*l¹ ç*hçx. Á*ð*¿fç*]xÉ èõ¿ nh|Jçx¥Éâ, ©*Ax¥É|*]*]*hdx §J\x¥Éâ, |xÉÒ±*Í*ð*l¿ Í*l]x>¥Éâ, ÌJ±xÅlð*l¿ 'D©x¥Éâ, Á*ð*¿fç*]xÉ èõ¿ nh|Jçx¥Éâ, ©xÉ¿¯d*]Je §x\x>¥Éâ, EJÏ–ÌxÉ|*Í*ð*l¿ Í*l]x>¥Éâ,

PÉÓÏ–îxÉÓÍ*l|*år §x\x>¥Éâ, Á*ð*¿fç*]x èõ¿ nh|Jçx¥Éâ, §JÓd*ýd*Ò|* ç*lâç*\*ð*l¿ ©*W>¥Éâ, Á*ð*¿¦* ðJ¦*år 'D>¥Éâ, Í*RdxÅl Í*lfåð*år

§x\x>¥Éâ.

~ð*hdx

ôhdx..!

Í*l\xèh|*]xÉð*hdx Áx¥¦x $mrÍxÉ..? A*l¦*le Áxë Áx¥óË]xÉð*hdx §J]B $mrÍxÉ..? ð*ÀxÅl Í*lèl^ç*d*wmår Í*l]xÅl èA*l|*l Í*l]xd*l Ax¥É|*Í*\*

õð*¿ ðx¥É¦*ml: Í*lð*|* Í*l¥#xÅl#x¥rh|*l ©x\xd* õð*¿ ðx¥É¦*§xÉÁxh|*l Á*âÆ Á*ð*¿fÅl#x¥rh|*l §x\*Á*l õð*¿ bhè ©*¥]x Í*RfÁx¥\*®ml ÁJÝl©*ù]*l Axí*lo A*lí*lo AxíJoç*èA*l|*l


08

vÜ ÊÜá®æWæ ¨æãÅàÖÜ ŸWæ¿ááÊÜ I®Ý£WÜÙÜá C£¤àaæWÜíñÜã PÜ®ÝìoPÜ¨Ü E¨ÜªWÜÆPÜãR ®ÝÀáPæãvæWÜÙÜíñæ ¸æÙæ¨Üá ¹qr¨ÝªÃæ. GÇæÉÈÉ ÓÝ«ÜÂÊæäà AÇæÉÇÝÉ »ÜÅÐÝraÝÃÜ ñÝívÜÊÜÊÝvÜᣤ¨æ. CÊæÆÉÊÜ®Üá° WÜÊÜá¯Ô¨Ü Ÿá©ªiàËWÜÙÜá "»ÜÅÐÜraÝÃܨÜÈÉ PÜ®ÝìoPÜPæR ±ÜÅ¥ÜÊÜá Óݧ®Ü ' GíŸ ®ÜWÜ° ÓÜñÜÂÊÜ®Üá° Ÿ×ÃÜíWÜWæãÚԨݪÃæ. D ŸWæY ÃÝgÂÊܮݰÙÜáÊÜ ±Üor»Ü¨ÜÅÃÜÄWæ QíbñÜᤠ¸æàÓÜÃÜ ñÜÄÓÜáÊÜí¥Ü¨ÜÆÉ. C¨Üá ®ÝbPæWæàw®Ü ÊÜñÜì®æ. ®ÝËàWÜ ÖæàÙÜ ÖæãÃÜqÃÜáÊÜâ¨Üá. ¸ÝWÜÆPæãàpæ¿á wÔÔ ¸ÝÂíP…®Ü WæãàÇ…ÊÜÞÇ… ŸWæY. ¸Ý¨ÝËá¿á ÓÜPÜRÃæ PÝTÝì®æ¿áÈÉ ±ÜÅaÜívÜ AÊÜÂÊÜÖÝÃÜ ®ÜvæÀáñÜá. C¨ÜPæR ÊÜááS PÝÃÜ| ÓÜÖÜPÝÄ ¸ÝÂíP…®Ü ×Ä¿á A— PÝÄWÜÙÜá ÊÜÂÊÜÓݧ±ÜPÜ ¯¨æàìÍÜPÜÃÜá ÊÜáñÜᤠBvÜÚñÜ ÊÜáívÜÚ¿áÊÜÃÜá. D ÓÜPÜRÃæ PÝTÝì®æ¿á ËàÃÜ|¡ Pæ. A«ÜÂPÜÒÃÝX¨Üª PÝíWæÅÓ… ±ÜPÜÒ¨Ü ±ÜÅ»ÝË ÃÝgPÝÃÜ~ ¹.¹. aÜáÊÜá¾®ÜPÜqr¿áÊÜÃÜá ÓæàÄWæ ÓÜÊÝÓæàÃÜá GíŸíñæ ¿ÞÄWÜã Öæ¨ÜÃܨæ PÝ®Üã®Üá PÜorÙæ¿á®Üá° WÝÚWæ ñÜãÄ AÊÜÂÊÜÖÝÃÜÊÜ®Üá° ®ÜvæÔ¨ÜÃÜá. AÊÜÄWæ ÓævÜáx Öæãvæ¨Üá ¯íñÜÊÜÃÜá ¸ÝWÜÆPæãàpæ¿á wÔÔ ¸ÝÂíP… ÊÜÞi A«ÜÂPÜÒ ÖÝWÜã ¹hæ² ÊÜááSívÜ BÃ…. GÓ…. ñÜÙæÊÝvÜ CÊÜÄŸºÃÜá ñÜÊÜá¾ ÃÝgQà¿á ¸æàÙæ ¸æàÀáÔPæãÙÜÛÆá ÓÜ¨Ý PÝÆ Jí©ÆÉ Jí¨Üá ÄࣿáÈÉ ÃÝgQà¿á £PÝRo ®ÜvæÓÜáñܤÇæà Ÿí¨ÜÃÜá. CÊÜÃÜ D I¿áÆáñÜ®ÜPæR CŸºÃÜá ¸ÝÂíQ®Ü ÊÜááÃÜáWæàÍ… ¯ÃÝ~ A—PÝÄWÜÙÜá

ÖÜá®ÜáWÜáí¨Ü ñÝÆãQ®ÜÈÉÃÜáÊÜ CÙÜPÜÇ… ÍÝTæ ÊÜáñæã¤í¨Üá ÖÜWÜÃÜ|PæR ÖæÓÜÃÜáÊÝÔ¿ÞX¨æ. PÜÙæ¨Ü 2 ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü D ÍÝTæ¿á EÚñÝ¿á TÝñæWÜÙÜÈÉ Aí¨Ýgá 11 ÆPÜÒ ÃÜã±ÝÀá ¨ÜáŸìÙÜPæ¿ÞX¨æ. D WæãàÇ…ÊÜÞÇ… ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÍÝTæ¿á ÊÜÂÊÜÓݧ±ÜPÜÃÝX ¹.i. ÓÜgj®…, ±ÜÅ¥ÜÊÜá ¨Ühæì¿á ÓÜÖÝ¿áPÜÃÝX ².Öæa…. aÜÆáÊÝ©, GÓ….BÃ…. ±ÝqàÆ, GÓ….Pæ. ÊÜvÜÊÜqr, Ô..Öæa…. ®ÝqàPÝÃÜ CÊÜÃÜá PÜñÜìÊÜ ¯ÊÜì×ÓÜᣤ¨ÜªÃÜá.

WæãàÇ…ÊÜÞÇ… ÊÜÞvÜÆá ÓÝ«ÜÂÊæà CÆÉ. PÜí±ÜäÂoÃ…ÄàPÜÃÜ| A¨ÜPæR BÓܳ¨Ü PæãvÜáÊÜâ©ÆÉ C¨Üá BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÚ¿á «Ü®Ü¨Ý×WÜÚWæ ¸æàPÝXÆÉ ÖÝWÝXÁáà 40 ÆPÜÒ ÇæPÜRPæR$ÔWÜᣤÆÉ. Jí¨ÜÇÝÉ Jí¨Üá ÄࣿáÈÉ ÓÜÃÜPÝÄ ÊÜáñÜᤠÓÜÖÜPÝÄ ¯à£ ¯¿áÊÜáWÜÙÜ®Üá° WÝÚWæ ñÜãÄ wÔÔ ¸ÝÂíQ®Ü BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÚ ¸æàgÊݸݪÄÀáí¨Ü PÝ¿áì ¯ÊÜì×ÓÜᣤ¨æ. ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæ¨Üá ¸ÝÂíQ®ÜÈÉ PÝ¿áì ¯ÊÜì×ÓÜáÊÜ ÔŸºí©WÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ ñÝÃÜñÜÊÜáÂÊÜ®Üá° ÊÜáãwÔ hæàÐÜuñæ¿á ŸWæY WæãàgÆá ÓÜêÑuÔ C©àWÜ EaÜf ®Ý¿ÞÆ¿á¨Ü ÊæárqÆá HÃÜáÊÜâ¨Üá ®ÜWæ±Ýpæ¿á ËaÝÃÜ. C¨ÜPæR ÊÜááS PÝÃÜ| WæãàËí¨Ü ÊÜÂÊÜÓݧ±ÜPÜ ¯¨æàìÍÜPÜ Ô.¹.Êæáàq GíŸ ŸêÖÜÓܳ£. wÔÔ ¸ÝÂíQ®Ü pÝÅPÜrÃ… ÓÝÆ¨Ü AÊÜÂÊÜÖÝÃÜ ÊÜáñæã¤í¨Üá ñæÃܮݨܨÜ᪠. PÜí¨Ý¿á CÇÝTæ¿áÈÉ WæãàÇ…ÊÜÞÇ… ®Üvæ¿áᣤ¨æ Gí¨Üá g®Ü ®Üí¹¨ÝªÃæ.

¸ÝWÜÆPæãàpæ ÓÜÖÜPÝÄ ¸ÝÂíP…®ÜÈÉ

WæãàÇ…ÊÜÞÇ… QíW…WÜÙÜá! ÊÜáígá®Ý¥… ÊÝÈàPÜÃ… aÜÆáÊÝ©, GÓ….BÃ…. ±ÝqàÆ, GÓ….Pæ. ÊÜvÜÊÜqr, Ô..Öæa…. ®ÝqàPÝÃÜ CÊÜÃÜá PÜñÜìÊÜ ¯ÊÜì×ÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. D 11 ÆPÜÒ WæãàÇ…ÊÜÞÇ… ŸWæY ¸ÝÂíQ®ÜÈÉ ÓÜñÜñÜÊÝX CÇÝTÝ ËaÝÃÜOæ ®ÜvæÀáñÜá. ¸ÝÂíP…®Ü

wÔÔ ¸ÝÂíP… PÜ¥æ&ÊÜÂ¥æ

¸ÝWÜÆPæãàpæ¿á iÇÝÉ ÓÜÖÜPÝÄ ¸ÝÂíQ®Ü AÊÜÂÊÜÖÝÃÜWÜÙÜá PæàÊÜÆ A¨ÜÃÜ ÍÝTæ¿á ÊÜáor¨ÜÈÉ AÐærà AÆɨæ ÊÜááS ÍÝPæ¿áÆãÉ ®Üvæ¨ÜáÖæãàX¨æ. A±æP…Õ ¸ÝÂíP…¯í¨Ü wÔÔ ¸ÝÂíQ®Ü WÜ|QàPÜÃÜ|PæR (PÜí±ÜäÂoÃæçÓ…r) 40ÆPÜÒ ÓÜÖÝ¿á«Ü®Ü ¯àvÜÇÝÀáñÜá. D wÔÔ ¸ÝÂíQ®Ü ®ÜáíWÜ|¡WÜÙÜá ®ÝÆáR ÊÜÐÜì PÜÙæ¨ÜÃÜã Ô¨Ü᪠ÓÝÊÜ© ÓÜÖÜ WÜ|QàPÜÃÜ|WæãÚÓܨæà 40 ÆPÜÒÊÜ®Üá° WÜáÙÜáí ÊÜÞw¨ÝªÃæ. C¨ÜPæR ÊÜááS PÝÃÜ|Êæ®æí¨ÜÃæ ÖÝWæãÊæá¾ WÜ|QàPÜÃÜ|WæãÚÔ¨ÜÃæ CÃÜáÊÜ ÔŸºí©WÜÙÜ®Üá° C¯°ñÜÃÜ ÍÝTæWÜÚWæ ÊÜWÝì×ÓܸæàPÜá AÆɨæà ŸÖÜÙÜ ÊÜááSÂÊÝX ÃÝÊÜá±Ü³ GÓ…. ñÜÙæàÊÝvÜ

ŸÈ¿ÞWܸæàPÝÀáñÜá. CÆãÉ ÓÜÖÜ ñܲ³ñÜÓܧ A—PÝÄWÜÙÜá ñÜÊÜá¾ ÖÜ|ŸÆ ÖÝWÜã ÃÝgQà¿á ¸æíŸÆ©í¨Ü ŸaÝÊ… BX¨Ü᪠H®Üã ñܱÜâ³ ÊÜÞvÜ¨Ü wÔÔ ¸ÝÂíQ®Ü ¸Ý¨ÝËá ÍÝPæ¿á ÊÜÂÊÜÓݧ±ÜPÜ G.Êæç. Aí¨ÝÅÖÝÙÜ C¨æà ÍÝTæ¿á ±ÜÅ¥ÜÊÜá ÓÜÖÝ¿áPÜ BÃ….¹. ¸æ®Üã°ÃÜ CÊÜÄŸºÃÜ®Üá° ÓæàÊæÀáí¨Ü AÊÜÞ®ÜñÜᤠÊÜÞvÜÇÝX¨æ ±Ý±Ü¨ÜÊÜÃÜá A— PÝÄWÜÙÜá ×ÊÜá¾£¤Wæ ŸÈ¿ÞX ÎÅàPÝíñ… PÜáÆPÜ~ì A¨Ü®Üá° ±ÜÅ£»ÜqÓÜÇÝWܨæ PæÆÓÜ PÜÙæ¨ÜáPæãívÜá ÊÜá®æ ÓæàĨݪÃæ. CÐærà AÆɨæ CÊÜÃÜ PÜáoáíŸPæR ŸÃܸæàPݨÜíñÜÖÜ ¯¿ÞÊÜÞÊÜÚWÜÙÜ A®ÜáÓÝÃÜ D ÖÜ|PÝ暴 ÓèÆ»ÜÂÊÜ®Üá° ñÜvæ×w¿áÇÝX¨æ. GÇÝÉ ÖÜWÜÃÜ|WÜÚWæ BvÜÚñÜ £í¨ÜÊÜÃÜá ¿ÞÃæãà ÔQR¹¨ÜªÊÜÃÜá ÊÜáñÜñÝÂÃæãà ÊÜáívÜÚ¿á BX®Ü C¨Üá ¸ÝWÜÆPæãàpæ wÔÔ ¸ÝÂíP…®Ü ¸Ý¨ÝËá E±Ý«ÜÂPÜÒÃÝ¨Ü GÇ….Gí. ÍÝTæ¿á WæãàÇ…ÊÜÞÇ… ±ÜÄ. ±ÝqàÇ…ÃÜÊÜÃÜá gÊÝ¸ÝªÄ ÖÜá®ÜáWÜáí¨Ü ñÝÆãQ®ÜÈÉÃÜáÊÜ ÊÜ×ÓܸæàPÝXñÜá¤. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜá CÙÜPÜÇ… ÍÝTæ ÊÜáñæã¤í¨Üá ÔŸºí©WÜÚí¨Ü ÖÜ|ÊÜ®Üá° ±Üvæ¨Üá PæàÊÜÆ ÖÜWÜÃÜ|PæR ÖæÓÜÃÜáÊÝÔ¿ÞX¨æ. PæÆÊÜÃÜ®Üá° AÐærà ŸÈ±ÜÍÜá ÊÜÞw AÊÜÃÜ PÜÙæ¨Ü 2 ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü D ÓÜíŸÙÜ©í¨Ü BXÃÜáÊÜ WæãàÇ…ÊÜÞÇ… ÍÝTæ¿á EÚñÝ¿á TÝñæWÜÙÜÈÉ ÖÜ|ÊÜ®Üá° ÊÜÓÜãÆá ÊÜÞvÜÆá Aí¨Ýgá 11 ÆPÜÒ ÃÜã±ÝÀá B¨æàÎÔ¨ÜÃÜá. C¨ÜPæR J±Ü³¨Ü GÓ….Pæ. ¨ÜáŸìÙÜPæ¿ÞX¨æ. D ÊÜvÜÊÜqr Ô.Öæa…. ®ÝqàPÜÃÜÊÜÃÜ®Üá° WæãàÇ…ÊÜÞÇ… ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÓæàÊæÀáí¨ÜÇæà ÊÜhÝWæãÚÔ¨ÜÃÜá. C¨Üá ÍÝTæ¿á ÊÜÂÊÜÓݧ±ÜPÜÃÝX ¹.i. D E±Ý«ÜÂPÜÒÃÜá PæçWæãívÜ I®Ý£ ÓÜgj®…, ±ÜÅ¥ÜÊÜá ¨Ühæì¿á ¯«ÝìÃÜ. WÜ©ªàWèvÜ ÓÜÖÝ¿áPÜÃÝX ².Öæa….

Ag¿áPÜáÊÜÞÃ…

ÓÜã¿áìPÝíñÜ AÃÜÚ

B¨ÜÃæ ¸ÝWÜÆPæãàq®Ü g®ÜÄWæ A¨ÜQRíñÜÆã Öæbc®Ü AÊÜÂÊÜÖÝÃÜ wÔÔ ¸ÝÂíP…®ÜÈÉ ®Üvæ¿áᣤ¨æ GíŸáÊÜâ¨Üá ÓܳÐÜrÊÝX¨æ. 2 ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æ ¸ÝÂíQWæ G±….w.Ô.¿ÞX ÓæàÄ¨Ü ÔŸºí©WÜÙÜá ¯¨æàìÍÜPÜÄWæ ÖÜ|Pæãoár ²àÇ…x BµàÓÜÃ…WÜÙÝX Ÿw¤ ±Üvæ¨Üá ÃæçñÜÄWæ ¯àvÜáÊÜ pÝÅPÜÂÃ… ÓÝƨÜÈÉ WæãàÇ…ÊÜÞÇ… ÊÜÞw ±ÜÅ£Á㟺 ÃæçñÜÄí¨Ü 20 ÓÝËÃÜ A—PÜ ÊæãñܤÊÜ®Üá° ÓÜíWÜÅ×Ô ñÜÊÜá¾ hæàŸá ñÜáí¹Pæãíw¨ÝªÃæ. C¨ÜPæR ¸ÝWÜÆPæãàpæ¿á wÔÔ ¸ÝÂíP… ñÜáí¸Ý ÖæÓÜÃÜáÊÝÔ¿ÞX¨æ. ¸ÝÂíP…®Ü ®ÜãñÜ®Ü PÜorvܨÜÆãÉ WæãàÇ…ÊÜÞÇ… ®Üv橨æ Gí¨ÜÃæ ®ÜíŸá£¤àÃÜ C¯°ñÜÃÜ CÇÝTæWÜÙÜÈÉ £®Üá°ÊÜ ¸ÝÀáWÜÙÜá 1 A¥ÜÊÝ 2 B¨ÜÃæ wÔÔ ¸ÝÂíP…®ÜÈÉÃÜáÊÜ GÆÉÃÜã Öæãpær ¸ÝÃÜPÜá 2 ÊÜáÓÝÆ ¨æãàÓæ, Jí¨Üá bPÜ®… ¹Ä¿Þ¯ £í¨ÜÃÜá 21

F


09

¸æ

ÙÜWÝË E¨Ýñܤ iÇæÉ¿Þ¨ÜÂíñÜ ÊÜá®æãà»ÝÊÜÊÜ®Üá° PÜ£¤ ÖæãñܤÊÜÃÜá PܮܰwWÜÃÜá ÓÜÖæãà¨ÜÃÜÃÜá ÓÝPÜÐÜár ÊÜÞñÜÅ. CíñÜÖÜ ÓÜᩪ ÊÜÞw¨ÝªÃæ. AÊÜÃÜ ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü GÆÉÄWÜã JÙæÛ¿á PæÆÓÜ©í¨Ü ÓܨÜá±ÜÁãàWÜÊݨÜÃÜã AÊÜÃÜá ÓÜᩪ¿ÞWÜÈÆÉ. C¨ÜÃÜ ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ Êæã¨ÜÈWæ Cwà ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ShÝ®æ¿á®Üá° iÇæÉ¿á®Üá° WÜvÜWÜvÜ ŸÄ¨Üá ÊÜÞw¨Ü Qà£ì ®ÜvÜáXÔ g®ÜÄWæ ¯¨æª ÊÜÞñÜÅ PÜ£¤ ŸÅ¨ÜÃ…Õ Wæ PæwԨݪÃæ. CíñÜÖÜ ÓÜÆáÉñܤ¨æ. SñÜÃ…®ÝP… ŸÅ¨ÜÃ…Õ ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü ÊÜááX¨Ü ŸWæY ÖæàÙÜÇæà¸æàPÝ¨Ü ®ÜíñÜÃÜÊÜä ÖÜÚÛWÜÚí¨Ü A¯ÊÝì¿áñæ ×à Ÿí¨Ü PÜÇÝË«ÜÄWæ ¨Üá¯¿Þ ±Ü£ÅPæWæÀá¨æ. ÓÜãPܤ ÓÜÖÝ¿á«Ü®Ü CÊÜÄí¨Ü ®æãí¨Ü ÖÜWÜÈÃÜáÙÜá ¨Üáw¨Ü ÓÝÊÜìg¯PÜÃÜá ±Ü£ÅPæÁãí©Wæ ñÜÊÜá¾ AÙÜÆ®Üá° ÊÜíaÜPÜÄWæ, »ÜÅÐÜrÄWæ ÃÝg GíŸáÊÜâ¨ÜPæR ËÍÜÌ PܮܰvÜ ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü PÜãÈPÝËáìPÜÄWæ PæçñÜáí¸Ý ÖÜ| PæãvÜáÊÜÈÉ D ±ÜÅËà| ñæãàwPæãíw¨ÝªÃæ. ÊÜá¿Þì¨æ ÔWÜáñܤ¨æ. ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü A®æàPÜ Zo®æWÜÙÜá ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü¨Ü EÓÜá¤ÊÝÄPæ Öæ㣤¨Ü EÊæáàÍ… PÜ£¤ ŸÅ¨ÜÃ…Õ Aí¨ÜÃæ ÖæãÆÓÜá g®Ü ÃÝgÂÊܮݰÙÜáÊÜ ÓÝQÒ¿ÞXÊæ. Cí¨Üá ¸æÙÜWÝË¿áÈÉ PÜ£¤¿áÊÜÃÜá ˱ÜÆÊÝXÃÜáÊÜâ¨Üá ®ÜWÜ° ÓÜñÜÂ. 40 Pæãàq G®Üá°ÊÜÊÜÃÜá iÇæÉ¿Þ¨ÜÂíñÜ A—PÜ ¨æãÃæ »ÜÅÐÜraÝÃÜ¨Ü ÓÜÃܨÝÃܮݨÝWÜ ¹hæ² D ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ ÖæÓÜÃÜá ÊÜÞvÜÆá Jí¨ævæ iÇæÉ¿á ÔÄÊÜíñÜÄí¨Ü ±Üvæ¨Ü ÊÜáñܤÐÜár Pæãàq ÓÜíTæ¿áÈɨݪÃæ. ¸æÙÜWÝË iÇæÉ BñÜ®Ü ±ÜÄÊÝÃܨÜÊÜÃÜá ÊÜáãÆPÝÃÜ| Aí¨Üá ±ÜPÜÒÊÜ®Üá° ¸æÙæÔ¨ÜÊÜÃÜá ÓÜáÃæàÍ… C®æã°í¨ævæ GÆÉÊÜä ÓæàĨÜÃæ 50 Äí¨Ü 60 Pæãàq Jí©ÇæãÉí¨Üá ÄࣿáÈÉ ÓÜ¨Ý »ÜÅÐÜrÃÝWÜ©ÃÜÆá ÓÝ«ÜÂÊæà?. AíWÜw, GíGÇ…G ÊÜááñܤ|¡ÃÜÊÜÃÜá ÖÝWÜã WæãàPÝP… B¨ÜÃæ ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜPæR ŸÙÜÔPæãíwÃÜáÊÜâ¨Üá 10 Äí¨Ü 15 ÓÜᩪ¿áÈÉÃÜáÊÜíñÜÖÜ ±ÜŨæàÍÜ. PÜ£¤ ŸÅ¨ÜÃ…Õ SñÜÃ…®ÝP… ËáÇ…Õ ®Ü A®æàPÜ PÝËáìPÜ Ÿí«ÜáWÜÙÜá. Pæãàq ÊÜÞñÜÅ EÚ¨Ü PæãàqWÜÙÜá ©®Ü¸æÙÜWݨÜÃæ ÊÜáÃÝtWÜÃÜ E±ÜoÙÜ, PæÆÓÜWÜÙÜÈÉ AWÜÅWÜ|ÂÊݨܪ¨Üá Cí¨Üá AÊÜÄWÝÄWÜã QíbñÜ㤠PÜ£¤¿áÊÜÃÜ PܱÜâ³ PæãàpæÁãÙÜWæ ÃèwWÜÙÜ ÖÜãPÝÃÜ C¨ÜÃæãí©Wæ AÊÜÞ¿áPÜ Öæ|á¡ÊÜáPÜRÙÜ Êæáà騆 ÊÜá¿Þì¨æÀáÆÉ. EÊæáàÍ… GíŸáÊÜâ¨Ü®Üá° ¸æÙÜWÝË g®Ü ÃÝgQà¿á ÖÜá®Ý°ÃÜ AÐærà AÆɨæ AñÝÂaÝÃÜ.CÊÜÃÜ ¨ègì®Ü©í¨Ü PÜ£¤¿áíñÜÖÜ ®ÝgãPÜ¿á¯í¨Ü ÓܳÐÜrÊÝX £Ú©¨ÝªÃæ. GÃÜvÜá ±ÜÅ£ÑuñÜ PÜáoáíŸWÜÙÜ PÝÙÜWÜ A¨æÐæãrà g®Ü ÊÜÞ®Ü ÊÜÞ¿Þì¨æ ¸æÙÜWÝË¿á g®Ü ¹hæ²Wæ ×w ÍÝ±Ü "Óܮݾ®Ü ÊÜááSÂÊÜáí£Å ×àWæ ®Ý®Ý ÄࣿáÈÉ ÓÜᩪ PÜÙæ¨ÜáPæãívÜá ÊÜá®æ ÊÜásÜÊÜ®Üá° ¹oár ÖÝPÜᣤ¨ÝªÃæ. Cí¨Üá ¸æÙÜWÝË ¿áw¿áãÂÃܱܳ®ÜÊÜÃæà, ¹íŸÊÝXÃÜáÊÜ ŸÚÛWÝË GíŸ ¸æàÃæ FÃÜá ÓæàÄPæãíwÃÜáÊÜ ¹h沿áÈÉ JvÜPÜá ÊÜáãw¨æ. PÜÐÜr±Üoár DXí©àWÜÇæà EÊæáàÍ… ¸æÙÜWÝË¿á®Üá° BÙÜáÊÜÊÜÃÜá ÓÜáÃæàÍ… AíWÜw E¨ÝÖÜÃÜOæWÜÚÊæ. D PÜ£¤WÜÙÜá ñÜÊÜá¾ Wæ¨ÜªÆá ÖÜáÙÜá PÜqr¨Ü ñܮܰ ÊÜá®æÁãÙÜWæ PÜ£¤¿áÊÜÃÜ®Üá° ¸æÙÜWÝË ¹h沿á væwÉ ŸÅ¨ÜÃ…Õ . PÜ£¤¿á®Üá° ÓÜíPæàÍÜÌÃÜ ÓÜPÜRÃæ ÖÝÊÜâ ®ÜáXY C¨Üá ñܮܰ¨æí¨Üá EÓÜá¤ÊÝÄPæÀáí¨Ü ÖÜsÝÊÜâ ÊÜÞw ÖæãàÇÝx®…, D ŸÅ¨ÜÃ…Õ ŸÙÝÛÄWÜÃÜÆÉ CÊÜÃÜá PÝTÝì®æ¿á ÊæáàÇæ aÜÙÜ²Ô PÝTÝì®æ¿á®Üá° ŸáÓÜáWÜãvÜáÊÜíñæ PÜ£¤ ŸÅ¨ÜÃ…Õ ¸æàÃæ ¿ÞÃܮݰ¨ÜÃÜã B Óݧ®ÜPæR ¸æÙÜWÝË¿áÊÜÃÜá ÖÝWæí¨Ü PÜãvÜÇæà ¨Üáñܤ®æ ŸÓÜÊÜ®ÜWèvÜ ±ÝqàÇ…ÃÜÊÜÃÜ ÊÜááÑuÀáí¨Ü ÊÜñÜì®æ¿ÞX¨æ. ¯®æ° Êæã®æ° ¸æàÃæ ñÜí¨ÜÃæ ¸æÙÜWÝË¿áÈÉ ¹hæ² ®æ®Ü±ÝWÜáÊÜâ¨Üá PÜ£¤ ŸÅ¨ÜÃ…Õ CÊÜÃÜ ÖݨÜÃÜ PÜ¥æWÜÙÜá, QñÜá¤PæãívÜÃÜá.Pæç ñÜáí¸Ý PÝÓÜá, ÊÜá®æ ñÜáí¸Ý ÖÝÓÜá ±ÜPÜÒ¨ÜÈɨÜ᪠Cí¨Üá ¹hæ²Wæ Ÿí¨Üá Wæ¨Ü᪠EÚ©àñÜá. CÆÉÊݨÜÃæà ±ÜÅ»ÝPÜÃ… PæãàÃæ A®Ý¿áWÜÙÜá, APÜÅÊÜáWÜÙÜá, ÊÜíaÜ®æWÜÙÜá ×àWæ ±Üqr ×àXÃÜáÊÝWÜ ÖæívÜ, PÜívÜ Öæ|á¡WÜÙÜ®Üá° ÓÝÌ@ ¨Ü±Üì ñæãàÄÓÜᣤÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜ ×®æ°Çæ¿áÈÉ ÖÜávÜáQ¨ÜÃÜã JŸº ¹hæ² ¸æÙæ¿ááñݤ ÖæãàWÜáñܤ¨æ. A±…PæãàÓ…ì ÊÜÞvÜáñݤ A¨Ü®æ°à ±ÜÅÓݨÜÊÝX PæÆÊÜâ ÃÝgQà¿á Óܮݾ®Ü ÊÜááSÂÊÜáí£ÅWÜÙÜ PÜê±ÝPÜpÝPÜÒ˨æ. A¼ÊÜÞ¯ ÔWÜÇÝÃæà®æãà...' ×àWæí¨Üá ÓÝÊÜޮܠ¸æÙÜWÝË¿áíñÜÖÜ iÇæÉ¿áÈÉ CíñÜÖÜ ÖæãÆÓÜá ÊÜááSívÜÄWæ «ÝÃæ¿áÃæ¿ááñݤ ÃÝgQà¿áPÜãR ËÍÜÌ PܮܰvÜ ÓÜÊæá¾àÙÜ®ÜPæR ÓÜÃÜPÝÃÜ ¹vÜáWÜvæ ÊÜÞw¨Ü ÓÝÊÜìg¯PÜÃÜá ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿á®Üá° ÃÝgQà¿á ÊÜÞvÜ©¨ÜªÃæ ¸æÙæ¿áÆá ÓÝ«ÜÂÊæà CÆÉ. D ±ÜÅÊæàÎÔ¨ÜÃÜá. Aí©¯í¨Ü Cí©®ÜÊÜÃæWÜã A—PÝÃÜ¨Ü ÖÜ|¨Ü Êæãñܤ 40 Pæãàq AÈÉ CÈÉí¨Ü Ÿí¨Ü¨Ü᪠¼®Ü°ÄÔPæãíw¨ÝªÃæ. ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ AÊÜÄŸºÃÜá ®æ®Ü±ÝWÜáñݤÃæ... ÇÝÆÓæÀáí¨Ü ±ÜPÜÒ©í¨Ü ±ÜPÜÒPæR ±ÜPÝÒíñÜÄWÜÙÝX ÊÜáñܤÐÜár Pæãàq. C¨ÜÃÜÈÉ SaÜáì GÐÜár, WÜáÙÜáí D ®ÜvÜáÊæ »ÜÅÐÜrñæ¿á®æ°à ÊæáçWÜãwÔPæãíwÃÜáÊÜ hÝQìÖæãÚ, PÜÃܯíWÜ PÜáoáퟨÜÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÓÜÌ ÓÜáS¸æãàg®Ü ®ÜvæÓÜᣤ¨ÝªÃæ. C©àWÜ ¹hæ² ±ÜPÜÒ¨Ü ÊÜÞw¨Ü᪠GÐÜár Gí¨Üá ¿ÞÃݨÜÃÜá ±ÜÅΰԨÜÃæ A—PÝÄWÜÙÜá iÇÝÉ EÓÜá¤ÊÝÄ ÊÜáí£ÅWÜÚWæ ±ÜÅ£ÐæuWÝX iÇæÉ¿á®Üá° ñÜÊÜá¾ PܲÊÜááÑu¿áÈÉ EÊæáàÍ… PÜ£¤ ¸æÙÜWÝË¿á ÊÜáí£Å¿Þ¨ÜÃæ CÊÜÃÜ GÆÉÃÜã ñæãàÄÓÜáÊÜ ÊÜÂQ¤WÜÙæí¨ÜÃæ A¨Üá PÜ£¤ ŸÅ¨ÜÃ…Õ . PܱܳPÝ~Pæ¿á®Üá° ÓÜÈÉÓÜáñݤÃæ. BÃæàÙÜá ×w©qrPæãÙÜáÛÊÜ ¨ÜáÃÝÓæÀáí¨Ü ±ÜÃÜÓܳÃÜ ñÜÊÜá¾ ÃÜÊæáàÍ… PÜ£¤ bPæãRw ÊÜáñÜPæÒàñÜÅ©í¨Ü ¹hæ² D ®ÜvÜáÊæ PæCGÇ… ÓÜíÓ槿áíñÜÖÜ ±ÜÅ£ÑuñÜ ÎPÜÒ| ÊÜÐÜìWÜÚí¨ÜÆã Jí¨æà Óݧ®Ü¨ÜÈÉ WÜãpÝ PݨÝw¨ÜÃÜá. D ¿áá¨Üœ¨ÜÈÉ ÖæaÜácPÜËá¾ 300PÜãR EÊæáà¨Üá¨ÝÃÜÃÝX Wæ¨Ü᪠ÓÜíÓܨÜÃÝX¨ÝªÃæ. CÊÜÄŸºÃÜá ÓÜÊÜáãÖÜ¨Ü ÖÜê¨Ü¿áÊÜíñÜ ÊÜÂQ¤ ±ÜÅ»ÝPÜÃÜ PæãàÃæ ÓÜÖÜ Ÿw¨ÜáPæãíwÃÜáÊÜ A—PÝÄWÜÙÜá ÓÝPÜÐÜár g®ÜĨݪÃæ. ÖæbcWæ ¯Ðݳ²WÜÙÜá AÓÜá¯àX¨ÝªÃæ C¨Üá C£ÖÝÓÜ. Gí¨Üá ÃÝgQà¿á ±ÜÅÊæàÎÔ¨ÜÃæãà Aí©¯í¨Ü PÜ£¤ ŸÅ¨ÜÃ…Õ Ãæãí©Wæ ËáÇægáÇæ ÊÜÞwPæãívÜá ÃÝg ÊÜáí£ÅWÜÚWæ ÓÜãp…PæàÓ… PæãorÃæ ÓÝPÜá AÊÜÃÜá DWÜ D GÃÜvÜã PÜáoáíŸWÜÙÜá ÃÝgQà¿áÊÝX, ¸æÙÜWÝË iÇæÉWæ ±ÝÍÜcìÊÝ¿áá Ÿw¨ÜíñÝX¨æ. Cí¨Üá ÓÜ»æ¿á ÓܨÜÓÜÂÃÝX hÝ£ÃÝgPÝÃÜ|ÊÜ®Üá° PÜãñÜÇæÉà PÜãÃÜŸÖÜá¨Üá. B ÈàÓ…r®ÜÈÉ ±ÜÅ¥ÜÊÜáÊÝX B¦ìPÜÊÝX, C®æ°ÇÝÉ PæÒàñÜŨÜÆãÉ ñÜÊÜá¾ aݱܮÜá° Cwà iÇæÉ¿áÈÉ hÝ£ÃÝgPÝÃÜ| ®Üvæ¿áᣤ¨æ ÊæáçWÜãwÔPæãíw¨ÝªÃæ. AÊÜÄX¨Üª ÖæÓÜÃÜá ©®æà ©®æà ÔWÜáÊÜÊÜÃÜá wCK ±ÜâívÜÈàPÜ ¸æÙÜWÝË ñÝÆãQ®Ü ¹àÄÊæ. DWÜÆã WæãàPÝP… ñÝÆãQ®Ü PÜÃÜX ÖæãàWÜᣤ¨æ. Pæã࣠ñÝ®Üá PæÒàñÜÅ ÎPÜÒOÝ—PÝÄ¿ÞX BÃæàÙÜá ÊÜÐÜì PÜÙæ¨ÜÃÜá ¸æàÃæ ÓÝÖÜáPÝÃÜÃæí¨ÜÃæ A¨Üá hÝQìÖæãÙæ PÜáoáíŸ PævÜáÊÜâ¨ÜÆɨæÊÜ®æ°ÇÝÉ PÜáÆWæwÔñÜá GíŸíñæ PÜ£¤ iÇæÉWæ ÊÜWÝìÊÜOæWæãÙÜÛÇæà CÆÉ. C¨Üá CÊÜÃÜ ÊÜÞñÜÅ. JÙæÛ¿á¨æãà, Pæor¨æãà AÊÜÃÜ Aí©®Ü ŸÅ¨ÜÃ…Õ ÊÜñÜì®æ¿ÞX¨æ.C¨ÜPæRÇÝÉ Pæã®æÁáí¨Üá?. Óæ³àÐÝÈq. C¨æà Ä࣠Ôw²K, GQÕPÜãÂqàÊ… ¨ègì®ÜÂWÜÙÝWÜÈà, ¨Ü±ÜìÊÝWÜÈà Cí¨Üá ËÍÜÌ PܮܰvÜ ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü ¯gPÜãR A¨ÜãªÄ¿ÞX Cíi¯¿áÃ…WÜÙÜá, ñÜÖÜÎàÇݪÃÜáWÜÙÜá, ±æäÈàÓ… A— EÚ©ÆÉ. B¨ÜÃæ PÜ£¤ ŸÅ¨ÜÃ…Õ ÊÜÞñÜÅ ©®æà ©®æà ®ÜvæÀáñÜá GíŸáÊÜâ¨ÜPæR ÓÝPÜÐÜár ±ÜâÃÝÊæWÜÙÜá PÝÄWÜÙÜá ×àWæ D ±Üqr ¸æÙæ¿ááñܤ¨æ. CÊÜÃæÆÉÄWÜã Pæ㹺 ÖæãàX¨ÝªÃæ. ÔWÜáñܤÊæ. C¨Üá A¨æÐæãrà ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü WÜáÓÜáWÜáÓÜá iÇÝÉ ÊÜáí£ÅWÜÙÜ PÜê±ÝPÜpÝPÜÒñæ C¨ÜÃÜ A¥ÜìËÐærà Cwà ¸æÙÜWÝË iÇæÉ ¹h沿á WÜáÊÜá¾®ÝX ÊÜáÃÝt ÊÜáñÜᤠPܮܰwWÜÃÜ ®ÜvÜáÊæ "ñÜáÊÜå… ¹à aæãàÃ…, Êæáà ¹ aæãàÃ…, ñÜã PܲÊÜááÑu¿áÈɨæ. CÈÉÃÜáÊÜ ¯ÐÝuÊÜíñÜ ®Üvæ¿áᣤ¨Üª WÜá¨ÝªoPæR ±ÜâÑu ¯àw¨æ. PܮܰwWÜÃÜ Wܱ…aÜá±… Êæáç ¹à Wܱ…aÜá±…' CíñÜÖÜÃÜ®Üá° ±Üvæ¨Ü ÃÝgQàÃÜ~WÜÙÜá A—PÝÄWÜÙÜá ¿ÞÄWÜã ÊÜaÜìÓÜáÕ Cí¨Üá ¯®æ°¿á¨ÜÇÝÉ A¨ÜPæR ¿ÞÃܨæà »ÜáÊÜ®æàÍÜÌÄÁáà «Ü®ÜÂÙÜá. CÊÜÃÜá ®ÜÊÜá¾ Ÿí«ÜáWÜÙÜá — QíbñÜᤠWèÃÜÊÜËÆÉ. GÆÉÊÜä ÖÜ| ŸÆ, ÓÜqìµàPæàp… ¸æàPÝXÆÉ. AÈÉ ÃÜáÊÜÊÜÃÜá PÝRÃÜËÃÜÈ CÊÜÃÜ ÊÜñÜì®æWæ. g®ÜŸÆ©í¨Ü ®Üvæ¨Üá ÖæãàWÜáñܤ¨æ. PܮܰwWÜÃÜá B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ÊÜÞñÜê»ÝÐæ ®ÝgãPÜ¿áÂÄWæ, PÜaæc ÖÜÃÜPÜÄWæ, WÜãívÝWÜÚWæ ¸æàÃæ¿ÞXÃÜŸÖÜá¨Üá. GÆÉÃÜã ®ÜÊÜá¾ÊÜÃÜá GíŸ

SñÜÃ…®ÝP… PÜ£¤ ŸÅ¨ÜÃ…Õ

¸æÙÜWÝË A¨ÜáÃ…Õ

F

¿ÞÊÜ ±ÜâÃÜáÐÝ¥ÜìPæR? 03 ¿ÞÄWÜã H®Üã

BWÜᣤÃÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ «ÜÊÜáìÓܧÙÜ ÊÜáígá®Ý¥Ü ÊÜá×ÊæáWæ B ®Üí¹PæWæ & «ÝËáìPÜ ÊÜá®æãà»ÝÊÜPæR ¨ÜPæR BWÜᣤñæ¤à®æãà. CíñÜ ®Ý¿áPÜÄWæ —PÝRÃÜËÃÜÈ. C¨æà ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ¹hæ²¿á ®Ý¿áPÜÃÜá 53 ±ÜñÜÅWÜÙÜ "aÝh…ìÎàp… ' BÃæãà±Ü±Üqr ¹vÜáWÜvæWæãÚÔ 1500 Pæãàq APÜÅÊÜá ÓÜí±Üñܤ®Üá° ¨æàÊæàWèvÜ, PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá PÜáoáíŸ ÊÜWÜì¨ÜÊÜÃÜá

Öæãí©¨ÝªÃæí¨Üá ¸æã¸æº Öæãvæ¨ÜÃÜá. C¨ÜÄí¨Ü PæÃÜÚ¨Ü PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá C¨ÜÃÜ ŸWæY Ô¹I ñܯTæ BWÜÈ G®Üá°ñݤ E±ÜÊÝÓÜ ÓÜñÝÂWÜÅÖÜPæR ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜá. Êæã¨ÜÇæà ÖÜê¨Ü¿á¨Ü ñæãí¨ÜÃæ, ÊæáàÇÝX ÓÜPÜRÃæ TÝÀáÇæ CíñÜÖÜÊÜÃÜá E±ÜÊÝÓÜ ÊÜÞw¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ÖÜhÝÃæ BÃæãàWÜÂPæR ñæãí¨ÜÃæ GíŸá¨Üá GÆÉÄWÜã £Ú¨Ü ËaÝÃÜ. C¨Ü®æ°à PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá ŸívÜÊÝÙÜÊܮݰX

ÊÜÞwPæãívÜÃÜá. ñÝÊÜâ gáÇæç 9 ÃÜ BWæãàÆÉ Aí¨ÜÃÜá. ÍܯÊÝÃÜ ²ÅàvÜí ±ÝQì®ÜÈÉ D ®ÜvÜáÊæ E±ÜÊÝÓÜ ÓÜñÝÂWÜÅÖÜ PÜãvÜáÊÜâ¨ÝX A¼ÊÜÞ¯WÜÙÜá, PÜáoáíŸÊÜWÜì¨ÜÊÜÃÜá, Ÿ×ÃÜíWÜ ±ÜwÔ¨ÜÃÜá. DWÜÇݨÜÃÜã Ëá!! ÊÜááSÂÊÜáí£Å ñÜÊÜá¾ ŸÚWæ ÊÜááSÂÊÝX PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá Ÿí¨Üá ÃÝi SŸãÇ… ®ÜvæÓÜáñݤÃæà®æãà GíŸ ÇæPÝRaÝÃÜ ÊÜÞñÜêÎÅà aæ®Ü°ÊÜá¾ÃÜÊÜÃÜá AÊÜÃܨÝXñÜá¤. CÆÉ & ÖÝWæ ÊÜáWܮܮÜá° E±ÜÊÝÓÜ Pæç BWÜÇæà CÆÉ. ¹vÜáÊÜíñæ ÓÜñÝÂWÜÅÖÜ & BÃÜí»ÜÊÝ¿áá¤. Ë®Üí£Ô¨ÜÃÜíñæ g®ÜÊæäàg®Ü H®æãà PÜí±Ü®Ü 28 ÐÜár aÜaæìWÜÙÜ PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá ®ÜÓÝPÜ ñÝÓÜáWÜÙÜá PÜÙæÀáñÜá. WÜêÖÜÊÜáí£Å íñÜÃÜ þݮܲàsÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ AÍæãàP…, ÊÜÓÜ£ ÓÜbÊÜ ÓæãàÊÜá|¡, PÝËáìPÜ ±ÜâÃÜÓÜ¢ñÜ ¿áá.BÃ…. A®ÜíñÜÊÜáã£ì AÊÜÃÜá ÓÜbÊÜ ŸaæcàWèvÜ GÆÉÃÜã PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá¿áÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÊæäàÈÔ AÊÜÄWæ PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá¿áÊÜÃÜ ÓÜñÝÂWÜÅÖÜ pæíp…Wæ ñÜí±Ü⠱ݯà¿á ¯àw ÓÜñÝÂWÜÅÖÜ GíŸ Ÿí¨Üá ÊݱÜÓ… ±ÜvæÀáÄ Gí¨Üá ÔGí ±ÜÅÖÜÓÜ®ÜPæR ÊÜáíWÜÙÜ ÖÝw¨ÜÃÜá. ¯àw¨Ü ±ÜñÜÅ ¯àw PæàÚ¨ÜÃÜá. PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá ˱ܿÞìÓÜÊæí¨ÜÃæ ×í¨æãÊæá¾ C¨æà

¿áá.BÃ…. ÃÝg ÓÜ»æWæ Óܳ—ìԨݪWÜ& "¿áá. BÃ…. A®ÜíñÜÊÜáã£ì' ¿ÞÃÜá? Gí¨æÇÝÉ Evݱæ ÊÜÞw¨ÜªÃÜá. Cí¨Üá ¿áá.BÃ…. ®ÜÊÜá¾ ²ñÜê ÓÜÊÜÞ®ÜÃÜá Gí¨Üá ÖæàÚ¨Ü᪠""C¨æà®Üá ÓÜ»ÜÂñæ C¨æà®Üá ÓÜíÓÜ¢£?'' Gí¨Üá PæàÙÜáÊÜíñÜÖÜ Ô§£. CíñÜÖÜ g®Ü ®Ý¿áPÜÃÜGvܹvÜíX ñܮܩí¨Ü g®Ü ñÜñܤÄÓÜáÊÜíñÝX¨æ. g®ÜÄí¨Ü ÓÝÊÜޮܠBÁáRWæãívÜÊÜÃæà D ±ÜÄ ÊÜ£ìÔ¨ÜÃæ ÓÝÊÜޮܠ±ÜÅhæWÜÙÜ Ô§£ H®Üá? g®ÜÃÜá C®Ý°¨ÜÃÜá Ÿá©ª PÜÈ¿á¸æàPÜá CíñÜÖÜ EÓÜÃÜÊÜÚÛ ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙÜ®Üá° JñܤqrWæ ¨ÜãÃÜñÜÚÛ ÃÝgQà¿á©í¨ÜÇæà WÜw±ÝÃÜá ÊÜÞvܸæàPÜá AíñÜÖÜ ÓÜá©®Ü B¨ÜÐÜár ¸æàWÜ ŸÃÜÈ G®Üá°ÊÜâ¨æà ®ÜÊÜá¾ BÍÜ¿á. ÃÜÊÜÞ®Üí¨… ÓÝWÜÃ…


10

"¯à

<None>®ÝÂPæãà ¯®Ü° ÖÜíWÝÂPæãà ¯®Ü° ®ÝÊÜáŸÆÊæäí©¨ÜªÃæ ÓÝPæãà' Gí¨ÜÃÜá ±ÜâÃÜí¨ÜÃÜ ¨ÝÓÜÃÜã, AÊÜÃÜ BÃÝ«Ü ¨æçÊÜ ±ÜâÃÜí¨ÜÃÜ ËsÜÆ®Ü PÜáÄñÜá. PÜ®ÝìoPÜ ÃÝhݨÜÂíñÜ ¯í¨æà®æãà, ®Üí¨æà®æãà ¿áw¿áãÂÃܱܳ ®ÜÊÜá¾ A±Ü³®æãà G®Üá°£¤¨æ AÊÜÃÜ ÎÐÜ ÊÜêí¨Ü. ¨ÝÓÜÃÜá ÊÜááQ¤WÝX ¨æàÊÜÃÜ®Üá° «Ý¯ԨÜÃæ, D ÎÐÜÂÃÜá PÝÓÜá ÊÜáñÜᤠA—PÝÃÜPÝRX hæç ¿áw¿áãÂÃܱܳ G®Üá°£¤¨ÝªÃæ. CíñÜÊÜÃÜ PܲÊÜááÑu¿áÈÉ ñÜáÊÜáPÜãÃÜá iÇæÉ¿Þ¨ÜÂíñÜ ÊÜáÃÜÙÜá ÊÜÞµà¿Þ C¨æ. ÖÝWæà ÓÜáÊÜá¾®æ ×à ¨Üá¯¿Þ ±Ü£ÅPæ D vÝ. Ô. ±ÜÃÜÊæáàÍÜÌÃÜ ÊÜÞµà¿Þ ŸWæY pÝa…ì ×w¨ÝWÜ ÔPÜR ÖÜáÙÜWÜÙÜ PÜ¥æ CÈɨæ. ñÜáÊÜáPÜãÃÜá iÇæÉ ÖÝWæí¨Ü PÜãvÜÇæà ¨Üáñܤ®æ PÜO桨ÜáÃÜáWæ ÊÜáãvÜáÊÜâ¨Üá £Å ¨ÝÓæãàÖÜ¨Ü g®ÜPÜ, ®Üvæ¨ÝvÜáÊÜ ¨æàÊÜÃÜá ÎÊÜPÜáÊÜÞÃÜ ÊÜáÖÝÓÝÌËáWÜÙÜá. AÊÜÃÜ "A®Ü°, APÜÒÃÜ, BÓÜÃæ' ŸvÜÊÜÄWæ iàÊÜ ÓÜíià˯. Aí¥ÜÊÜÃÜá ®æÇæÔÃÜáÊÜ iÇæÉ¿áÈÉ ¿áw¿áãÃܱܳ®ÜÊÜÃÜ D ÎÐÜÂÃÜá ñÜÊÜá¾ AÆPÜp… ÊÜÂÊÜÖÝÃÜÊÜ®Üá° ÃÝhÝÃæãàÐÜÊÝX ÊÜÞvÜᣤ¨ÝªÃæ. CÊÜÄWæ ¿ÞÃÜ AíPæ & ÍÜíPæWÜÚÆÉ CíñÜÊÜÃÜ®Üá° ×w¨Üá ÎQÒÓÜáÊÜ G¨æWÝÄPæ A—PÝÄWÜÚWÜã CÆÉ. A¨ÜPæR ñÝhÝ E¨ÝÖÜÃÜOæ Gí¨ÜÃæ PæãÃÜpæWæÃæ ñÝÆãQ®ÜÈÉ ®Üvæ¿áᣤÃÜáÊÜ PÝ®Üã®Üá ¸Ý×ÃÜ aÜoáÊÜqPæWÜÙÜá. ñÜáÊÜáPÜãÃÜá iÇæÉ¿á PæãÃÜpæWæÃæ ñÝÆãQ®ÜÈÉ ®Üvæ¿áᣤÃÜáÊÜ APÜÅÊÜá ÊÜáÃÜÙÜá ¨Üí«æ¿á ŸWæY GÆÉÄWÜã WæãñÜá¤. PæÆÊÜâ ÓÜÊÜÞgÊÜááUWÜÙÜá C¨ÜÃÜ ŸWæY ÓÜíŸí«Ü±Üor A—PÝÄWÜÚWæ ¨ÜãÃÜá ¯àw¨ÜÃÜá. D ¨ÜãÃÜ®Üá° B«ÜÄÔ ÖÝWÜã ÓܧÙÜ ±ÜÄÎàÆ®æ ®ÜvæÔ¨Ü

PæãÃÜpæWæÃæ ñÝÆãQ®Ü ñÜÖÜÎÇݪÃÜÃÜá ÊÜáÃÜÙÜá ÓÝWÝ~Pæ¿á®Üá° ¯Ðæà—Ô B¨æàÎԨܪÃÜá. AÊÜÃÜ B¨æàÍÜ WÝÚWæ ñÜãÄ Gí©®Üíñæ ÈàÇÝhÝÆÊÝX ÊÜáÃÜÙÜá ÓÝWÝ~Pæ ®Üvæ¿áᣤ¨æ. ñÝÆãQ®ÜÈÉÃÜáÊÜ ÓÜáÊÜ|ìÊÜááU, g¿áÊÜáíWÜÈ ÖÝWÜã C¯°ñÜÃÜ ®Ü© ¨ÜívæWÜÙÜ ÊæáàÈÃÜáÊÜ ÊÜáÃÜÙÜ®æ°ÇÝÉ ñæãàw ñæãàw ¸æíWÜÙÜãÄWæ ÓÝXÔ ÖÜ| ÊÜÞwPæãÙÜáÛ£¤ÃÜáÊÜ ÇÝÄ ÊÜÞÈàPÜÃÜá ¨ÜÇÝÉÚWÜÙÜá ËáàÓæ £ÃÜáÊÜ⣤¨ÝªÃæ. D ×í¨æ ñÝÆãQ®ÜÈÉ®Ü GÇÝÉ ¸ÝËWÜÙÜÈÉ ÓÝPÜÐÜár ¯àÄñÜá¤. C©àWÜ 800 Äí¨Ü 1000 AwWÜÙÜÐÜár ¸æãàÃ… ñæãw¨ÜÃÜá 1 CíaÜá ¯àÃÜá ÓÜÖÜ ÔWÜᣤÆÉ. ŸÖÜÙÜ PÜÐÜr±Üoár ¸æãàÃ…WÜÙÜ®Üá° ñæãàwst ÃæçñÜÃÜá ¯àÄÆɨæ PÜíWÝÇÝX¨ÝªÃæ. ®Ü©¨Üívæ¿áÈÉ PæãÃæ¨Üá ñæWæ¿ááÊÜ ÊÜáÃÜÚí¨ÝX AíñÜgìÆ EÚ¿á¨æ ¸æãàÃ…WÜÙÜá Ÿ£¤ ÖæãàXÊæ. ×àWÝX ŸvÜ ÃæçñÜÃÜá A—PÝÄWÜÙÜ ÊÜááí¨æ ñÜÊÜá¾ ÓÜíPÜÐÜrÊÜ®Üá° ñæãàwPæãíw¨ÝªÃæ. D ®ÜvÜáÊæ A— PÝÄWÜÙÜá ÊÜáÃÜÙÜá ¨Üí«æ¿á®Üá° ¯ÈÉÔ¨æªàÊæ Gí¨Üá ÖæàÚPæãívÜÃÜá ÃÝñæãÅà ÃݣŠÊÜáñÜᤠ¸æÙÜX®Ü hÝÊÜ ÊÜáÃÜÙÜá WæŸÃÜáÊÜ ±ÜÅQÅÁá ÊÜááí¨ÜáÊÜÃ橨æ. PæãÃÜWæÃæ ñÝÆãQ®Ü ¸æçÃÜ®Ü ÖÜÚÛ, ¹àw±ÜâÃÜ, WæãÃÜÊÜ®Ü ÖÜÚÛ, PæãÙÝÙÜá ÊÜᣤñÜÃÜ PÜvæÀáí¨Ü ÃÜÖÜÓÜ ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ÊÜáÃÜÙÜá ÓÝWÝ~Pæ ®Üvæ¿áᣤ¨æ. CÊæÆÉÊÜä A—PÝÄ

ñÜáÊÜáPÜãÃÜá iÇæÉ¿áÈÉ ÊÜáÃÜÙÜá ÊÜÞµ¿Þ ÔGí ÎÐÜ娆 ÃÝgQà¿á ¨ÝÊÜÞ ÃÝZÊæàí¨ÜÅ ÊÜWÜì¨ÜÊÜÄWæ Wæ㣤¨ÜªÃÜã ¿áw¿áãÃܱܳ®ÜÊÜÃÜ PÜê±Ý±æäàÑñÜ ®ÝoPÜ ÊÜáívÜÚ¿áÈÉÃÜáÊÜ ¹hæ² ®Ý¿áPÜÃÜ ×ÊÜá¾£¤¯í¨Ü ñæ±Ü³X¨ÝªÃæ. PæÆÊæäÊæá¾ pÝPÜrÃ…WÜÙÜ ÊÜáãÆPÜÊÜä ÊÜáÃÜÙÜá ÓÝXÓÜáÊÜ I®Ý£WÜÙÜá C¨Ü®Üá° ±ÜÅΰÓÜáÊÜ ±ÜÅ»ÝË ÃæçñÜÄWæ PÝÓÜáPæãoár ñæ±Ü³XÃÜáÓÜáñݤÃæ. CÊæÆÉÊÜ®Üá° ÊÜá®ÜWÜívÜ PæÆÊÜâ ±ÜÅŸá¨Üœ ÃæçñÜÃÜá iÇÝÉ—PÝÄWÜÚWæ ¨ÜãÃÜá ¯àw¨ÜÃÜá. ñÜáÊÜáPÜãÃÜá iÇæÉ¿á A—PÝÄ ÓæãàÊÜáÍæàSÃÜÊÜÃÜá ÃæçñÜÃÜ PÜ~¡àÃÜá JÃæÓÜáÊÜ ®æ±ÜÊÜÞw PæãÃÜWæÃæ ñÝÆãQ®Ü bàÆWÝ®Ü ÖÜÚÛ¿áÈÉ WÜ~ ÊÜáñÜᤠ»ÜãËþÝ®Ü CÇÝTæ¿á ÊÜ£Àáí¨Ü ÓÜÊæì ®Üí 88/3 ÃÜÈÉ ÊÜáÃÜÙÜá ÓÝWÝ~PæWÝX ¯àwÃÜáÊÜíñÜÖÜ ±ÜÃÜÊݯWæ¿á®Üá° ÃܨÜáªWæãÚÔ¨ÜÃÜá. C®Üá° ÊÜááí¨æ ÊÜáÃÜÙÜá ÓÝWÝ~Pæ

¨Üí«æ¿á®Üá° ¯ÈÉÓܸæàPæí¨Üá B¨æàÍÜ ÖæãÃÜwÔ¨ÜÃÜá. B B¨æàÍÜ Ÿí¨Ü¨æªà ñÜvÜ D ¨Üí«æ ®ÜvæÓÜᣤ¨Üª ÊÜÂQ¤ ÔGí ¿áw¿áãÃܱܳ®ÜÊÜÃÜ ±ÜÃÜÊÜޱܤ.A—PÝÄWÜÙÜ®Üá° ñÜÃÝpæWæ ñæWæ¨ÜáPæãívÜá ÊæáàÈ®ÜÊÜÄí¨Ü ÖÜáPÜáí ÓÜÖÜ ÃÜÊݯԨÜ. CÊÜ®Ü ¨Ü±ÜìPæR ÓܧÚà¿á A—PÝÄWÜÙÜá QÊÜâvÜÃÝX Öæãà¨ÜÃÜá. PÜ~¡¨Ü᪠PÜáÃÜávÜÃݨÜÃÜá. ¨Üí«æ ®Üvæ¿ááñݤ ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæÀáñÜá. ×à ¨Üá¯¿Þ ±Ü£ÅPæ¿á ÊÜÃÜ©WÝÃÜ ÔGí ÃÜ ±ÜpÝr ÎÐÜ ÖÝWÜã ¨Üí«æ¿á ÊÜááSÂÓܧ®Ü®Üá° ÃÜÖÜÓÜÂÊÝX

ÓÜí±ÜQìÔ "®ÜÊÜáWæ 10 Çæãàv… ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæ¨Üá ñÝÆãQ®Ý¨ÜÂíñÜ ÊÜáÃÜÙÜá ¸æàPÝXñÜᤠÓܱæÉ„ gÆPÝÒÊÜáÊݨÜÃæ A¨ÜPæR ®æàÃÜ ÊÜÞvÜᣤàÃÜ' Gí¨ÝWÜ "ÖÜñæ¤à®Üá ÖæãOæWÝÄPæ ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞWÜáñݤÃæ. C±Ü³ñÜᤠÇæãàv… PæãvÜáñæ¤à®æ A¼ÊÜê©œ ÊÜáíñÜÅ ±ÜqÓÜáñݤ B¨ÜÃæ Ãæàp… ÓÜÌƳ hÝÔ¤ Gí¨Ü'. ®ÝoPÜÊÝvÜᣤÃÜáÊÜ ¿áw¿áãÃܱܳ®ÜÊÜÄWæ iÇÝÉ—PÝÄWÜÙÜ B¨æàÍÜ˨Ü᪠DñÜ CíñÜÖÜ ÓÜãPÜÒ$¾WÜÙÜá A¥ÜìÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉÊæà? A¨Üá ÖæàWæ ÓÝXÓÜáñݤ®æíŸ Gí¨Üá ±ÜÅþÝÊÜíñÜÃÜá PæàÙÜᣤ¨ÝªÃæ. PÜáñÜãÖÜÆ©í¨Ü "PÝ®Üã®Üá GÇÝÉ ñÜáÊÜáPÜãÄ®Ü EÓÜá¤ÊÝÄ ÊÜáí£Å ñÜáí¸Ý pæçpÝX¨æ ÖæàWæ ÓÜáÃæàÍ…PÜáÊÜÞÃ… ËÃæãà«Ü ±ÜPÜÒ¨Ü ÓÝXÓÜᣤàÃÝ' Gí¨ÝWÜ "H®æà ÊÜááSívÜ ÖÝWÜã PÝíWæÅÓ…®Ü pæçpÝWÜÈà, ®ÜÊÜá¾®Üá° ¿ÞÃÜã ÃÝhÝ«ÜÂPÜÒÃÝ¨Ü i. ±ÜÃÜÊæáàÍÜÌÃÜ ÊÜáñÜᤠiÇÝÉ—PÝÄ ÓæãàÊÜáÍæàSÃ… iÇÝÉ—PÝÄ ÓæãàÊÜáÍæàSÃÜÊÜÃÜá D oa… ÊÜÞvÜÆÉ ®ÝÊÜâ ÔGí PÜvæ¿áÊÜÃÜá GÇæÉÈÉ ¸æàPæãà ÓÜÊÜáÓæÂWæ ÍÝÍÜÌñÜ ±ÜÄÖÝÃÜ PÜívÜá AÇæÉÆÉ µP…Õ ÊÜÞwPæãíw¨æªàË Gí¨Ü' BñÜ®Ü ÊÜÞñÜá ×w¿á¸æàPݨܨÜá AÊÜÍÜÂÊÝX¨æ. PæàÊÜÆ B¨æàÍÜ©í¨Ü ÓÜí±Üä|ìÊÝX Êæã¸æçÇ…®ÜÈÉ ¨ÝSÇÝX¨æ. AÐærà D ¨Üí«æ¿á®Üá° ¯ÈÉÓÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. PÜŸí¨Ü C¨ÜÆɨæà iÇæÉ¿Þ¨ÜÂíñÜ ÊÜáÃÜÙÜá µÆrÃ… ¸ÝÖÜáË®Üíñæ ¸æÙæ©ÃÜáÊÜ D ÊÜáÃÜÙÜá ÊÜÞµà¿ÞÊÜ®Üá° ŸávÜ¨Ü ÓÜÊæáàñÜ QàÙܸæàPݨÜÃæ WÜívæ¨æ¿á A—PÝÄ ¸æàPÜá. PÝ®Üã®Üá ÄࣿáÇæÉà ÖæãàÃÝo ÊÜÞvÜáÊÜ ×Ä¿á A—PÝÄ¿á AÊÜÍÜÂPÜñæ D iÇæÉWæ C¨æ. iÇÝÉ— PÝÄ ÓæãàÊÜáÍæàSÃÜÊÜÃÜá ñÜáÊÜáPÜãÄ®ÜÈÉÁáà gívÝ ÖÜãw¨Ü ×®æ°Çæ Óܮݾ®Ü ¿áw¿áãÃܱܳ®ÜÊÜÃÜ hÝ£ ÊæãàÖÜÊæí¨æà ¯SÃÜÊÝX ÖæàÙÜŸÖÜá¨Üá. AÊÜÃÜ ÊæãàÖÜ Gíñܨæªà BXÃÜÈ B¨ÜÃæ ÃæçñÜÃÜ®Üá° ×íÔÓÜáÊÜ ¨ÝÖÜ ÊÜÞñÜÅ AÊÜÃܨÝWÜ©ÃÜÈ DXí©àWÜÇæ ÊÜáÃÜÙÜá ÊÜÞµà¿ÞWæ PæãvÜÈ ±æoárPæãoár ÓÜÊæ¨Üá ÖæãàWÜᣤÃÜáÊÜ ®Ü© ¨Üívæ¿á®Üá° ÃÜQÒÔ Pæàí¨ÜÅWÜÙÜá ÓÜÖÜ ñÜÇæ G£¤ñÜá¤. ÊÜá|¡®Üá° µÆrÃ… ÊÜÞw B ÊÜáãÆPÜ ÊÜáÃÜÙÜá Gí¨Üá ÊÜÞÃÜᣤÃÜáÊÜ ¨Üí«æ¿áá ®Üvæ¿áᣤ¨æ. AíñÜgìÆPæR iÇÝÉvÜÚñÜ ÖÝWÜã ñÝÆãQ®Ü BvÜÚñÜPÜãR ÓÜÖÝ¿áPÜÊÝX ÃæçñÜÃÜ ÓÜáÃæàÍ… PÜáÊÜÞÃ… £Ú©¨ÜªÃÜã ÓÜÖÜ PÜ|á¡ ÊÜáábc PÜáÚñÜáPæãíwÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÜíPÜÐÜrPæR ÓÜ³í— A—PÝÃÜ¨Ü ±ÜÅ»ÝÊÜ. D ÊÜáÃÜÙÜá ¨Üí«æ¿á®Üá° ÓÜáÊÜíñÜÖÜ ÊÜáíWÜÙÜPÜÃÜ JËá¾í¨æãÊæá¾Çæà ¯ÈÉÓÜ©¨ÜªÃæà ñÝÆãQ®Ü ÃæçñÜÃÜá PÝ¿áì ®Üvæ¿áÈ GíŸáÊÜâ¨æà "×à ¨Ü᯿Þ' JWÜãYw Ÿ×ÃÜíWÜ ÓÜÊÜáÃÜ ÓÝÃÜáÊÜ ¯qr®ÜÈÉ aÜaæìWÜÙÜá ±Ü£ÅPæ¿á PæãàÄPæ. ®Üvæ¿áᣤÊæ‡. ¹h沿á ÊÜááSívÜÃÜá ÓÜÖÜ C¨Ü®Üá° ÁãàbÓܸæàPݨܨÜ᪠ŸÖÜÙÜ ÊÜááSÂ. ÊÜáÃÜÙÜá ¨Üí«æ


11

J

Êæá¾ A—PÝÃÜ Ÿí©¨æ ÖæàWݨÜÃÜã ÓÜÄ ÊÜÞÈPÜ¿á WÜáñæ¤à¨ÝÃÜ ÊÜáñÜᤠ®ÝÊÜâ ÖæàÙÜ ÖæãÃÜqÃÜáÊÜâ¨Üá WÜáƺWÝì iÇæÉ¿á ÃÝgQà¿á ÊÜááí©®Ü ÓÝÈWÜã A—PÝÃÜÊÜ®Üá° ¿áw¿áãÃܱܳ®ÜÊÜÃÜ ®ÜvÜáÊæ ÖÜ á ®Ý° Ã Ü W Ü Ù Ü ŸWæ Y ÃÝg ¹hæ ² A«Ü  PÜ Ò Pæ . GÓ…. DÍÜ Ì Ã Ü ± Ü ³ ® Ü Ê Ü Ã Ü á C®Ü á ° EÚÔPæãívÜá Óݧ®ÜÊÜ®Üá° »Ü¨ÜűÜwÔPæãÙÜáÛÊÜ ¼®Ý°¼±ÝÅ¿á ÊÜáãwÃÜáÊÜâ¨Üá ÊÜááí¨æ B±ÜÃæàÐÜ®… PÜÊÜáÆ ®Üvæ¿ááÊÜâ©ÆÉ Gí¨Üá ÖÜá®Ý°ÃܨÜÈÉ ÊÜááSÂÊÜáí£Å ¿áw¿áãÃܱܳ®ÜÊÜÃÜá ÊÜÞÈPÜ¿á aݱæ PæÙÜWæ ñÜãĨÜÃæ ÖÜÆÊÝÃÜá ÃÝgQà¿á ±ÜoárWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅÁãàXÓÜáñݤÃæ. ¿áw¿áãÃܱܳ ÃÜíWæãàÈ PæÙÜWæ ZípÝNãàÐÜÊÝX ÖæàÙÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÊÜááSÂÊÜáí£ÅWÜÙÜá JÙÜWæãÙÜWæ A®Ü hæwGÓ… ÊÜáñÜᤠPÝíWæÅÓ… ±ÝÙÜ¿á¨ÜÈÉ ®ÜvÜáPÜ ñÜãÃÜáÊÜí¥ÜÖÜ aÝOÝPÜÒÊÜ᣿áÊÜÃÜá ±Ü P Ü Ò ¨ Ü g®Ü ® Ý¿áPÜ Ã Ü ® Ü á ° ñÜ Ê Ü á ¾ ±Ü P Ü Ò P æ R Óæ Ù æ ¨ Ü á Pæ ã ÙÜ á Û£¤ ¨ ݪ à æ . A¨Ü P æ R ÖÜáqrԨݪÃæ. A±ÜÃæàÐÜ®… PÜÊÜáÆ CÆÉ G®Üá°ñܤÇæà AíñæÁáà JÙÜWæãÙÜWæ w±æÃæíp… A±ÜÃæàÐÜ®… ÊÜÞvÜáñݤ ÓÜᩪ ÊÜÞÊÜÈPÜ¿á®ÜÊÜÃÜ ®æoár & ¸æãàÆár E¨ÝÖÜÃÜOæ¿ÞX iÇæÉ¿á BÙÜí¨Ü hæwGÓ… ÍÝÓÜPÜ ÓÜá»ÝÐ… ¹íŸÊÝX¨ÝªÃæ. WÜáƺWÝì iÇæÉ¿áÈÉ AÊÜÃÜá PÜÙÜaÜáÊÜ ÖÜá®Ý°ÃÜ ®ÜvæԨݪÃæ. BÙÜí¨Ü¨Ü WÜáñæ¤à¨ÝÃ… ÖÝWÜã A±ÜjƱÜâÃÜ ÍÝÓÜPÜ ÊÜÞÈPÜ¿á WÜáñæ¤à¨ÝÃÜÃÜ®Üá° JÙæãÙÜWæ BvÜᣤÃÜáÊÜ Bo H®æíŸáÊÜâ¨Ü®Üá° ÍÝÓÜPÜ ÓÜá»ÝÐ… WÜáñæ¤à¨ÝÃ… ÃÜÊÜÃÜ®Üá° ŸÖÜÙÜ ÃÜÖÜÓÜÂÊÝX ÓÜí±ÜQìÔ ¹hæ²Wæ PÜÃæ ñÜÃÜáÊÜ ÖÜá®Ý°ÃÜ ®ÜvæԨݪÃæ. AÊÜÇæãàQÔ¨ÝWÜ ¿áwx ÓÜã±ÜÃ… pæP…¯P…WÜÙÜá ËÍÝÌÓÜPæR ñæWæ¨ÜáPæãívÜá ÊÜááíŸÃÜáÊÜ ¿áw¿áãÃܱܳ Ÿ¿áÇÝWÜ ñæãvÜXÊæ. aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ AÊÜÃÜ B±Ü¤ÃÜ®æ°à ¯ÈÉÔ PÜÙæ¨Ü ¸ÝÄà ®Üvæ¨Ü ÓÝÊÜì£ÅPÜ aÜá®ÝÊÜOæ¿á ®ÜíñÜÃÜ ¯àw AÊÜÃÜá aÜá®ÝÊÜOæWæ Óܳ—ìÔ¨Üíñæ HqWæ H¨ÜáÃæàoá ¯àvÜáñݤ ÊÜÞÈPÜ¿á PÝíWæÅÓ…®ÜÈÉ WæÈÉÓÜáÊÜ ÇæPÝRaÝÃÜÊÜ®Üã° ÊÜÞw¨ÝªÃæ. B±ÜÃæàÐÜ®… PÜÊÜáÆ AÔ§ñÜÌ ±Üvæ¨Üá ÖÜÆÊÜâ ®æãàwPæãÙÜÛ¸æàPÜá Gí¨Üá ¸æàwPæ ÓÜÈÉÔ¨ÜÃÜá. C¨Ü᪠CÆɨÜíñæ ¹hæ²Àáí¨Ü ¸æàPÝ¨Ü ÓÜÊÜÆñÜá¤WÜÙÜ®Üá° ¿áw¿áãÃܱܳ®ÜÊÜÄWæ A¨æà®Üá »ÜÃÜÊÜÓæÁãà G®æãà E±ÜaÜá®ÝÊÜOæWÜÙÜá ®Üvæ¨ÜÊÜâ. C¨ÜÃÜÈÉ PÝíWæÅÓ… ÊÜÞÈàPÜ¿á ±ÝqàÆÃÜ®Üá° ÊÜáãÇæWÜáí±Üâ ÊÜÞvÜáÊÜ ±Üvæ¿ááñݤ ÍÝÓÜPÜÃÝXÁáà ÊÜááí¨ÜáÊÜÃ橨ݪÃæ. ÊÜááíŸÃÜáÊÜ ÓÝÊÜì£ÅPÜ aÜá®ÝÊÜOæ¿áÆãÉ ÓÜÖÜ ¹hæ² ÊÜáñÜᤠhæwGÓ… ±ÜPÜÒÊÜâ ×à®Ý¿áÊÝ¨Ü ÓæãàÆ®Üá° ÓæRa… ÖÝQ¨ÜªÃÜá. CÊæÆÉPÜãR ¿áw¿áãÃܱܳ AÓÜᤠC®Üá° hæwGÓ…®Ü BÙÜí¨Ü¨Ü ÍÝÓÜPÜ ÓÜá»ÝÐ… g¿á»æàÄ ¸ÝÄÓÜáñܤ¨æ Gí¨Üá ŸÆÊÝX ®Üí¹¨ÝªÃæ. A®Üá»ÜËÔ¨ÜÊÜâ. Jí¨Ü¥Üì¨ÜÈÉ B±ÜÃæàÐÜ®… ÓæPæÕÓ… Gí©¨ÜªÃÜá. C¨æà ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ WÜáƺWÝì¨ÜÈÉ WÜáñæ¤à¨ÝÃÜÃÜ ŸWæY ÖæàÙܸæàPݨÜÃæ DWÝWÜÇæà AÊÜÃÜá C¨Üá GÐÜrÃÜ ÊÜáqrWæ ÓÝ«ÜÂÊæäà B ÊÜáñܨÝÃÜÃæà BÀáñÜá. C¨ÜÄí¨Ü PÜá²ñÜWæãívÜ PÝíWæÅÓ… ÊÜáñÜᤠaÜí¨ÜÅÍæàSÃÜ ±ÝqàÇ…ÃÜÊÜÃÜ ¯«Ü®ÜÊÝÀáñÜá. AÈÉ®Ü ¹hæ² ±ÝÙÜ¿á¨ÜÈÉ ñÜÊÜá¾ Öæhæj¿á®Üá° Cqr¨ÝªÃæ. ŸÆÉÃÜá. D ®ÜvÜáÊæ PÝíWæÅÓ…®Ü ÊÜÞÈPÜ¿á hæwGÓ… ®Ý¿áPÜÃÜá ÖæãÓÜ ñÜÃÜÖÜ¨Ü ±ÜoárWÜÙÜ®Üá° ÖÜOæ¿ááñݤ ¿áwx¿áÊÜÃÜ®Üá° ATÝvÜPæR Ÿ¯° Gí¨Üá ÖÜáĨÜáí¹ÓÜáñݤ ËáàÓæ £ÃÜá˨ÜÃÜá B¨ÜÃÜã WæÆÊÜâ ¿áwx¿áÊÜÃÜ ±ÝÈWæ ¯ÎcñÜÊÝX ¨ÜQRñÜá. AÊÜÃÜ »ÜÅÐÜraÝÃÜ, ÓÜÌg®Ü ±ÜPÜÒ±ÝñÜ, ÃæçñÜÃÜ gËáà®ÜáWÜÙÜ®Üá° PÜŸÚÔ ¸æàPÜá ¸æàPæí¨ÜÊÜÄWæ ¯àvÜáñݤ ñÜÃÝÊÜÄ ÓÜᩪ ÊÜÞw¨ÜÃÜã AÊÜâÊݨÜã AÊÜÃÜ E±ÜaÜá®ÝÊÜOæWæ ÊÜÞÈPÜ¿á ñÜÊÜá¾ ÓÜÖæãà¨ÜÃÜ ÓÜ£àÍ… WÜáñæ¤à¨ÝÃÜÃÜÊÜÄWæ B ±ÜPÜÒ©í¨ÜÇæà qPæàp… ÔWܨæà aÜí¨ÜÅÍæàSÃ… Ë. hÝŸ PÜábì¿á®Üá° WÜáñæ¤à¨ÝÃÜÃÜ®Üá° ¹hæ²Wæ PÜÙÜá×Ô EÊæáà¨ÜáÊÝÄPæ ÖæãàWÜŸÖÜá¨Üá. C£¤àaæWÜÐærà ÃÝg±ÝÆÃÜ PÜÔ¨ÜáPæãÙÜÛÈÆÉ. PæãwÔ¨ÜÃÜá. EñܤÃÜ PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ±ÜÅÊÜááS PÝíWæÅÓ… ÊÜñÜì®æ¿á®Üá° ñÜÊÜᾨæà ¨Ýq¿áÈÉ SíwÔ¨Ü᪠ÓÜÖÜ ÓÜíPÜo Ÿí¨ÝWÜ ®Ý¿áPÜÃÝ¨Ü ÊÜáÈÉPÝgáì®Ü SWæì, «ÜÊÜáìÔíW…ÃÜÊÜÃÜ C®æ°à®Üá Cí¨æãà ®ÝÙæÁãà A—PÜêñÜÊÝX AÊÜÃÜ ¹hæ² ÊÝÂÊæãàÖÜPæR ×w¨Ü PæçWܮܰw B¨ÜÃÜã ËÃÜá¨Üœ Jí¨æãí¨æà ÖæàÚPæ¿á®Üá° ¹ÓÝPÜáñݤ Ÿ×ÃÜíWÜWæãÙÜÛ¸æàPÜá AÐærà. C¨Ü®Üá° A±ÜÃæàÐÜ®… ¿áw¿áãÃܱܳ®ÜÊÜÃÜá ÊÜÞÈPÜ¿á ñÜÊÜá¾ ±ÜPÜÒPæR ¸ÝÄà PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá ÊæíPÜoÃÜÊÜá| GíŸíñæ WÜáw JÙÜWæãÙÜWæ ñÜÊÜá¾ ¹hæ² ÊæãÖÜÊÜ®Üá° ÊÜê©œÔPæãívÜÃÜá. PÜÊÜáÆ Gí¨Üá PÜÃæ¿ááÊÜÊÜÄWæ ¿áw¿áãÃܱܳ ÆáPÝÕ®… Gí¨Üá »ÝËÔ¨Üí£¨æ. ŸÖÜÙÜ ÓÜáÆ»ÜÊÝX Wæãà±ÜâÃÜWÜÚWæ ÓÝÐÝríWÜÊæÃÜX ÊÜásÜ& ÊÜÞ®ÜÂÄWæ CÊæÆÉÊÜä ¿áw¿áãÃܱܳ®ÜÊÜÄWæ ÖæàÙÜá©ÐÜár "±ÜPÜÒ ÊÜáñÜᤠÓÜÃÜPÝÃÜ g®ÜÃÜ ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉ ±ÜPÜÒPæR Ÿí¨Üá ËÃæãà«Ü ±ÜPÜÒWÜÙÜ ÊÜáñÜWÜÙÜ®Üá° PÜŸÚÓÜáÊÜ ±Ý¨Ü±Üähæ ÊÜÞw, ¸ÝÅÖܾ|ÄWæ ÓÝPÜÐÜár PÝ~Pæ ¯àw ÓÜÊÜÞ«Ý®ÜPÜÃÜÊÝXñÜá¤. EÚ©¨æ g®ÜÃÜá GÇÝÉ E±ÜaÜá®ÝÊÜOæWÜÙÜÆãÉ G¨æWÝÄPæ CÃÜáÊÜÊÜÄWæ ÊÜÞñÜÅ Ãæv… Pݱæìp… ÖÜÊÜ®Ü, ÖæãàÊÜáÊܮݰaÜÄÔ ñÝÊæ䟺 ÊÜÞÈPÜ¿á®ÜÊÜÃÜ D ±Üoár ¹h沿á®Üá° WæÈÉԨݪÃæ. C®Üá° 10 ÊÜÐÜì ÃÝg¨ÜÈÉ ÊæÇ…PÜÊÜå… ÊÜÞvÜáÊÜ ¯«ÝìÃÜ PæçWæãíw¨ÝªÃæí¨Üá «ÜÊÜáì ±ÜÅaÝÃÜPÜÃæí¨Üá ÓݹàñÜá WÜáƺWÝì iÇæÉ¿á ¹hæ² ÊÜÆ¿á¨ÜÈÉ A—PÝÃÜ ®ÜÊÜᾨæà ÖÝWÝXà C¯°ñÜÃÜ ±ÜPÜÒ¨ÜÊÜÃÜá ±Ü£ÅPæWæ £Ú¨Üá Ÿí©¨æ. ±ÜwÔ¨ÜÃÜá.ËÃæãà«Ü ±ÜPÜÒWÜÙÜ ±ÜÅ£ ÓܨÜáªWܨܪÆÊÜ®Üá° ÊÜÞw¨ÜªÆɨæà Gí.Êæç. ÓÜÌCaæfÀáí¨Ü ®ÜÊÜá¾ÈÉ Wæ ŸÃÜᣤ¨ÝªÃæ. C¨ÜPæR ÊÜÞÈPÜ¿á ×p…WÜã væwÉ B®ÜÕÃ… ¯àvÜáñݤ ±ÝqàÆÃÜ®Üá° ¿ÞÊÜâ¨æà PÝÃÜ|PæR H®æà®æãà ÖæÓÜÃÜá Cvܸæàw' G®Üá°ñݤÃæ. Öè¨Üá WÜáñæ¤à¨ÝÃÜÃÜÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ñÜÊÜáWæà®Üá BWÜÇæà CÆÉ Gí¨Üá ÊÜáãÇæWÜáí±Üâ ÊÜÞvܸÝÃܨæíŸ PÜãWÜá C¨Üá A±ÜÃæàÐÜ®… AÆÉ Óæ®…ÕÐæàÐÜ®… Gí¨Üá PæÒàñÜÅ¨Ü ŸWæY ¿ÞÊÜâ¨æà ±æäàÓ… PæãvÜñæãvÜX¨ÜÃÜá. DWÜÆã PæàÚŸíñÜá. ÊÜÞÈPÜ¿á®ÜÊÜÃÜ ÓæRàa… PÜÃæ¿á¨æà Ë—ÀáÆÉ. ®æç±… CÆÉ¨æ ¸æÉàv… PÝÙÜi ÊÜ×Óܨæà ÓÜÖÜ AÊÜÃÜ®Üá° AÆáWÝwÓÜáÊÜ EÇÝr ÖæãvæÀáñÜá. C¨ÜPæR CÆÉÊæ ŸÄà Wæç¿áÈÉ A±ÜÃæàÐÜ®… ÊÜÞvÜáÊÜ ±ÜÄ PÜáoáíŸ¨Ü A¼ÊÜê©œ¿á ñÝPÜñÜᤠGÃÜvÜã ±ÜPÜÒ¨Ü PÝÃÜ|Êæà®æí¨ÜÃæ C¨æà CÃܸæàPæà®æãà! ŸWæYÁáà ZpÝ®ÜáZqWÜÚWæ ÓÝ«ÜÂÊÝWܨæà ÊÜáÈÉPÝgáì®Ü SWæì ÓÜá»ÝÐ… ñÜÇæPæwÔPæãíw¨ÝªÃæ. Öæãà¨Ü¨Ü᪠¿áw¿áãÃܱܳ®ÜÊÜÄWæ ÊÜáñÜᤠ«ÜÊÜáìÔíW…ÃÜÊÜÃÜá WÜáñæ¤à¨ÝÃÜÊÜÃÜá ¹hæ² PæÒàñÜÅ¨Ü ¯àÄ®Ü ÓÜÊÜáÓæÂ, CÃÜáÊÜ ¨æçÊÜ ŸÆÊæà ÓÝQÒ. iÇæÉ¿áÈÉ Aí©¯í¨ÜÆ㠮ݿáPÜÃæãí©Wæ ÈíP… ¼àÊÜá HñܯàÃÝÊÜÄ «ÜÊÜáìÔíW… DWÜ ®ÝÊÜâ ÖæàÙÜ ÖæãÃÜqÃÜáÊÜâ¨Üá ±ÜÅŸÆ ÃÝgQà¿á ¸æÙæÔPæãívÜá ñÜÊÜá¾ Áãàg®æ, ñÜWÜáY ¹¨Üª ÃÜÓæ¤WÜÙÜ WÜáƺWÝì iÇæÉ¿á ÃÝgQà¿á ÊÜááSívÜÃÜá. JŸºÃÜá ÖÜÐÝì®Üí¨Ü A¼ÊÜê©œ CÊÜâ ¿ÞÊÜâ¨ÜÃÜ ÊÜáÈÉPÝgáì®Ü SWæì ÖÜá®Ý°ÃÜWÜÙÜ ŸWæY ÃÝg ¹hæ² A«ÜÂPÜÒ Pæ.GÓ…. ÊÜÞi ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿Þ¨ÜÃæ ÊÜáñæ㤟ºÃÜá WÜáñæ¤à¨ÝÃÜÃÜ®Üá° iÇÝÉ ŸWæY¿áã AÊÜÄWæ PÝÙÜiÆÉ. DÍÜÌÃܱܳ®ÜÊÜÃÜá C®Üá° ÊÜááí¨æ B±ÜÃæàÐÜ®… PÜÊÜáÆ ÊÜÞi WÜêÖÜÊÜáí£ÅWÜÙÝX¨ÜªÃÜá. ±ÜíaÝÀᣠÓܨÜÓÜÂÃܮݰX D ®ÜvÜáÊæ AÊÜÃÜ ÓÜÖæãà¨ÜÃÜ ®Üvæ¿ááÊÜâ©ÆÉ Gí¨Üá ZípÝNãàÐÜÊÝX ÊÜÞÈàPÜ¿á®ÜÊÜÃÜ ŸWæY CÊÜÄŸºÄWæ WæÈÉÔ B ®ÜíñÜÃÜ iÇÝÉ AÍæãàP… WÜáñæ¤à¨ÝÃ… ¯«Ü®ÜÊÜä ÓÜÖÜ ÖæàÙÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÊÜááSÂÊÜáí£ÅWÜÙÜá JÙÜWæãÙÜWæ A®Ü CÃÜáÊÜ ËÍÝÌÓÜ AÐÜrPÜRÐærà ±ÜíaÝ¿áñ… E±Ý«ÜÂPÜÒÃܮݰX ÊÜÞÈPÜ¿á®ÜÊÜÄWæ ¨æãvÜx A[ÝñÜÊÝX ±ÜÄ|ËáÔ¨æ‡. ±ÜPÜÒ¨Ü g®Ü®Ý¿áPÜÃÜ®Üá° ñÜÊÜá¾ ±ÜPÜÒPæR ÊÜÞÈàPÜ¿á®ÜÊÜÃÜ ±ÜÅŸÆ ±ÜÅ£Óܳ—ì ÊÜÞw ñÜÊÜá¾ ¹h沿á ÓÜíŸí«Ü ¹h沿áÈÉÃÜáÊÜ ÊÜÞi ÍÝÓÜPÜ Gí.Êæç. ÊÜÞÈPÜ¿á WÜáñæ¤à¨ÝÃ… ÓæÙæ¨ÜáPæãÙÜáÛ£¤¨ÝªÃæ. A¨ÜPæR E¨ÝÖÜÃÜOæ¿ÞX Gí.Êæç. ±ÝqàÆÄWæ JÙÜWæãÙÜWæ GíñܨÜ᪠Gí¨Üá gWÜñ…hÝ×àÃÜá ±ÝqàÇ…ÃÜÊÜÃÜ ŸWæY ÖæàÙÜáÊÜâ¨ÝÃÜÃæ PÜÙæ¨Ü »ÝÄ iÇæÉ¿á BÙÜí¨Ü hæwGÓ… ÍÝÓÜPÜ ÓÜá»ÝÐ… WÜáñæ¤à¨ÝÃ… ÖÜ|PÝÓÜá ÓÜÖÝ¿áÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜáñݤ AÊÜÃÜ ±ÜwԨݪÃæ. ×àWæ WÜáƺWÝì ÍÝÓÜPÜÃÝX¨ÝªWÜ ÓÝPÜÐÜár AÊÜÂÊÜÖÝÃÜÊÜ®æ°à ®ÜvæÔ ÖÝWÜã A±ÜjƱÜâÃÜ ÍÝÓÜPÜ ÊÜÞÈPÜ¿á WÜáñæ¤à¨ÝÃÜÃÜ®Üá° ÖæãàÃÝoPæR ¸æíŸÆ ¯àvÜáñݤ Ÿí¨ÜÊÜÃÜá. iÇæÉ¿á WÜáñæ¤à¨ÝÃÜÄŸºÃÜá ¹hæ²Wæ ÓæãàñÜ PÜãvÜÇæà ñÜÊÜáWæ ŸÖÜÙÜ ÃÜÖÜÓÜÂÊÝX ÓÜí±ÜQìÔ ¹hæ²Wæ PÜÃæ ñÜÃÜáÊÜ ×àXÃÜáÊÝWÜ AÊÜÄWæ hݱÝvÜ ÊÜÞñæÅ PæãvÜÆá iX¨Üá¹orÃæ PÝíWæÅÓ… ÊÜáñÜᤠÓÜíŸí«Ü±Üqr¨Ü᪠AÆÉÊæí¨Üá ÖÜá®Ý°ÃÜ ®ÜvæԨݪÃæ. ÖÝWæ ®æãàw¨ÜÃæ A±ÜjƱÜâÃÜ Öæãà¨Ü ÊÜÞÈPÜ¿á ñæ±Ü³XÃܸæàPÝÀáñÜá. C¨ÜPæR hæwGÓ…Wæ ¨æãvÜx WÜívÝíñÜÃÜÊæà ñæ±Ü³X¨ÝªÃæ. CÊÜÃæÆÉÃÜ®Üá° ÍÝÓÜPÜ ÊÜÞÈPÜ¿á WÜáñæ¤à¨ÝÃ… DWÝWÜÇæà ¹hæ² ±ÜÅ£¿ÞX ñÝÊÜâ H®Üã PÜËá¾ CÆÉ GíŸíñæ PÝ©¨æ. ÖÜíñÜ ÖÜíñÜÊÝX EñܤÃÜ WÜÊÜá¯ÓÜᣤÃÜáÊÜ WÜáƺWÝì¨Ü g®Üñæ ÓæàÃܸæàPÝXñÜá¤. 10 Pæãàq ÖÜ|, ±ÜÅ£ «ÜÊÜáìÔíW… ËÃÜá¨ÜœÊÝXÁáà JÙÜWæãÙÜWæà hæàÊÜXì PÜ®ÝìoPÜÊÜ®Üá° PÜŸÚÓÜᣤÃÜáÊÜ ¹hæ² C¨æà®Üá ÖæãÆÓÜá ÃÝgQà¿á Gí¨Üá aÜá®ÝÊÜOæ¿áÆãÉ Ôàoá, ÖÝWÜã C¯°ñÜÃÜ ñÝÆãQ®Ü ©ÊÝíWÜñÜ ÎÊÜÈíWܱܳ ±ÝqàÆÃÜ ÊÜáWÜ ÊÜáá¨æãí¨Üá ©®Ü EñܤÃÜ E¨Ý^ÄÓÜᣤ¨ÝªÃæ.AÐærà AÆɨæà ÓÜÊÜÆñÜá¤WÜÙÜá¸æàPæíŸ ¸æàwPæWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅÓÜá¤ñÜ ÍÝÓÜPÜÃÝXÃÜáÊÜ PÜ®ÝìoPÜÊÜ®Üá° ñܮܰ ÊÜáãÃÜá ±ÜPÜÒWÜÙÜ PÝ¿áìPÜñÜìÃÜ ñÜÊÜá¾ ÊÜÞÈPÜ¿á ¿áw¿áãÃܱܳ®ÜÊÜÃÜ ¨æãvÜx±Ü³WèvÜ ®Ý¿áPÜÃÜ GvܹvÜ©àñÜ®ÜÊÜ®Üá° ÊÜááí©rq¨ÜªÃÜá. A¨ÜPæR ±ÝqàÆÄWæ ÓÜÖÝ¿á ®æãàw ¸æÃÜWÝX WÝÚ Ÿí¨ævæ ¿áw¿áãÃܱܳ®ÜÊÜÃÜá A¨æà®Üá ÊÜÞvÜáñݤ ÖæívÜ, ñÜãÄPæãà GíŸíñæ ¹hæ²Wæ ÆWæY ÊÜáÖÝ Gí¨Üá ÖæWÜÆ ÊæáàÇæ Pæç ÖÜ|¨Ü ÖæãÙæ¿á®Üá° ×vÜᣤ¨ÝªÃæ. ×àWæÁáà Coár ¯àÊÜâ Ÿ¯° BÊæáàÇæ ®æãàw ÖÜÄÔ «ÜÊÜáìÔíW…ÃÜÊÜÃÜ ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæ¨ÜÃæ ¿áw¿áãÃܱܳ®ÜÊÜÃÜ vÝ. i. ±ÜÃÜÊæáàÍ… Gí¨ÜÃÜá. ÊÜÞÈPÜ¿áÂÃÜÊÜÃÜ ÓæãàÈWÜã ÍÜÅËáÔ¨ÜÃÜá. ÓæRa… ÓæPæÕÓ… BX WÜáƺWÝì iÇæÉ ¸æàwPæ¿áÈÉ ÊÜáñæã¤í¨Üá ¨ÜáÐܾ®… Q¨ÜÃ… Öæç »Ü¨ÜÅPæãàpæ¿á®Ý°XÔ PæãÙÜáÛÊÜÈÉ ÓÜí±Üä|ìÊÝX ¹h沿á ñæPæRWæ ¹àÙÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ±ÜÅŸÆÊÝ¨Ü AíÍÜÊæí¨ÜÃæ iÇæÉ¿áÈÉ Gí¨ÝWÜ ÓÜíÍÜ¿áÊæà CÆÉ. A®ÜáÊÜÞ®ÜÊæà CÆÉ. AÊÜÃÜá ŸÃÜÈ, CÊÜÃÜá CÃÜÈ, ¿ÞÊÜâ¨æà PÝÃÜ|PÜãR ñÜÊÜá¾ ±ÜÅŸÆ «ÜÊÜáìÔíW…ÃÜÊÜÃÜá D ®ÜvÜáÊæ "×à¨Ü᯿Þ' g®ÜñæWæ JÙæÛ¿á¨ÝWÜÈà g®ÜÃÜ ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ ®Ý¿áPÜÃÜá ±ÜÅ£Óܳ—ì¿ÞXÃÜáÊÜ ¹hæ²¿á ŸWÜÇ… Êæáà Öæç ±Ü£ÅPæWæ ®ÜíŸÇÝÖÜì PæãÙæÛ Öæãvæ¿á©ÃÜÈ GíŸáÊÜâ¨æà "×à ¨Ü᯿Þ' Gí.Êæç. ±ÝqàÇ…ÃÜÊÜÄWæ G®Ü á ° £ ¤ ¨ Ü ¨ Ü á ª ÓÜ á ©ª Ê Ü á ãÆ©í¨Ü Óæ ã ³ à oPÜ ÊÜ Þ ×£ ±Ü£ÅPæ¿á BÍÜ¿á. Gí.Êæç. ±ÝqàÇ… ÓÜá»ÝÐ… WÜáñæ¤à¨ÝÃ… ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã ¯WÜÊÜá¨Ü A«ÜÂPÜÒXÄ WÜápÝrXÃÜÈÆÉ. ×àWæ Jí¨Üá ¨æãÃ棨æ. A¨æà®æí¨ÜÃæ

¿áw¿áãÃܱܳ pæP…¯P… PÝíWæÅÓ…&hæwGÓ… ±Ý¯P…!


12

®Ü

ÊÜá¾ TÝÓÜX q.Ë. ÊÝׯWÜÙÜá Ä¿ÞÈq Íæãà ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ ®ÝÆáR WæãàvæWÜÙÜ ÊÜá«æ ŸWæ ÖÜÄ¿á¸æàPÝ¨Ü ËÐÜ¿áÊÜ®Üá° Cwà gWÜñÜᤠ®æãàw AÓÜÖÜ ±ÜoárPæãÙÜáÛÊÜíñÜÖÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅÓÝÃÜ ÊÜÞvÜᣤÊæ. CíXÉÐ…, ×í© q.Ë. ÊÝׯWÜÚWæ AíqPæãíw¨Üª D ²vÜáWÜá PܮܰvÜ¨Ü PæÆÊÜâ ÊÝׯWÜÚWÜã AíqPæãíw¨æ. ËÍæàÐÜÊÝX, ià q.Ë. ÊÝׯ ±ÜÅÓÝÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜ "Ÿ¨ÜáPÜá goPÝŸíw' GíŸ Ä¿ÞÈq Íæãà A±Ü³o PÜÇÝÔ±ÝÙÜ ñÜÃÜPÝÄ ÊÜÞÃÜáPÜpær¿áíñÝX¨æ. ±ÜÅÓÜá¤ñÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° ®ÜvæÔPæãvÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá Ô¯ÊÜÞ & QÃÜáñæÃæ¿á ®Üq ÊÜÞÙÜËPÝ AË®ÝÍ…. D¿áÊÜᾯWæ A¨æà®Üá AÖÜìñæ C¨æÁãàWæ㣤ÆÉ. ÓÜÊÜáÓæ ÖæàÚPæãívÜá Ÿí¨ÜÊÜÃæ¨ÜáÃÜá ¥æàp… ÓÜá²Åàí Pæãàoáì gv…j®Üíñæ ÊÜ£ìÓÜáñݤÙæ. PæÆÊæäÊæá¾ ±ÜPÝR Êæà¨Ýí£¿áíñæ »ÝÐÜ| Öæãvæ¿ááñݤÙæ.ñÝ®Üá ÖæàÚ¨æªà Êæà¨Ü ÊÝPÜ A¨Ü®Üá° ÓÜíŸí— Ô¨ÜÊÜÃæÆÉ ±ÝÈÓܸæàPÜá Gí¨Üá A±æàPæÒ ±ÜvÜáñݤÙæ. CÐÜrPÜãR D¿áÊÜᾯWæ A¨æà®Üá ÊÜáÖÝ ÊÜ¿áÓÝÕX¨æ? ÊÜáPÜRÙÜá, ÊæãÊÜá¾PÜRÙÜá, Añæ¤, ÊÜÞÊÜ ×àWæ AË»ÜPܤ PÜáoáíŸ¨Ü ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá° ®æãàw¨Ü, A®Üá»ÜËst A¥ÜÊÝ ŸWæ ÖÜÄst A®Üá»ÜÊÜ DPæX¨æ¿Þ? ¿ÞÊÜâ¨Üã CÆÉ. ÖÝX¨ÝªWÜ BÃÜáÊÜÃæ Pæãàq PܮܰwWÜ Pèoáí¹PÜ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá° ŸWæ ÖÜÄÓÜáñæ¤à®æ Gí¨Üá ¹àWÜáÊÜ CÊÜÙÝÃÜá? Ÿ¨ÜáPÜá goPÝ Ÿíw¿á PæÆÊÜâ G²ÓæãàvÜáWÜÙÜ®Üá° ®æãàw¨ÜÃæ, C¨æà®Üá PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÝ A¥ÜÊÝ gWÜÙÜWÜíoÃÜ Pæãí±æ¿Þ GíŸ A®ÜáÊÜÞ®Ü ÊÜáãvܨæà CÃÜÇÝÃܨÜá.ÓÜÊÜáÓæ ÖæàÚPæãívÜá Ÿí¨ÜÊÜÃÜá ÖÝWÜã AÊÜÃÜ G¨ÜáÃÝÚWÜÙÜá ±ÜÃÜÓܳÃÜ aܱ…aܲÉàÈ Öæãvæ¨ÝvÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ®æàÃÜÊÝX PÝÂÊæáÃݨÜÈÉ ÓæÃæ ×w¿áÇÝWÜáñܤ¨æ. PÜáoáíŸ¨Ü PæÆÊÜâ ÃÜÖÜÓÜ ÊÜÞ×£WÜÙÜ®Üá° Ÿ×ÃÜíWÜÊÝXÁáà PæàÚ EÚ¨Ü AƳÓÜÌƳ ÊÜÞ®ÜÊÜ®Üá° ÖÜÃÝgá ÖÝPÜÇÝWÜáñܤ¨æ. ÓÜÌÓܧ ÓÜÊÜÞg ¯ÊÜÞì|¨Ü gÊÝ¸ÝªÄ ÖæãÃܸæàQ¨Üª ià q.Ë.¿á BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÚ¿áÊÜÄWݨÜÃÜã Ÿá©œ ¸æàvÜÊæ? Cí¥Ü PæãÙÜPÜá PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅÓÝÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ËPÜÒPÜÃÜ ÖÝWÜã ÓÜíŸí—st PÜáoáíŸWÜÙÜ ÊæáàÇæ Gí¥Ü Pæor ±ÜÄOÝÊÜá ¹àÃÜŸÖÜá¨Üá GíŸ PܯÐÜu £ÙÜÊÜÚPæ¿áã CÆÉÊæ? ¿ÞÃÜá ÖÝÙÝX Öæãà¨ÜÃæà®Üá PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Ü qBÃ…² Ãæàoá HÃÜáñܤ¨æ¿áÆÉ GíŸ AÖÜí ià qË¿áÊÜÄWæ ÊÜáᣤPæãívÜí£¨æ. PæÆÊÜâ ÓÜíbPæWÜÙÜá GÐÜár AÓÜÖÜ®ÝXÃÜáñܤ¨æ Gí¨ÜÃæ, Óܻܠ®ÝWÜÄPÜÃÜá ñÜPÜÒ| q.Ë. B±… ÊÜÞw ÍÝíñÜí ±Ý±Üí Gí¨Üá WÜÆÉ Ÿw¨ÜáPæãívÜá ¹vÜáñݤÃæ. Êæã®æ° ÖÝWæà BÀáñÜá. A¨Üá WÜívÜ&ÖæívÜ£¿á ÊÜá«æ CÃÜáÊÜ ÓÜÊÜáÓæÂ. ±ÜPÜR¨ÜÈÉ C®Üã° ÇæãàPÜþÝ®Ü Wæ㣤ÆÉ¨Ü ÊÜáPÜRÙÜá PÜáÚ£¨ÝªÃæ. ÓÜÊÜáÓæ¿á®Üá° ÖæàWæ ÖæàÙܸæàPÜá GíŸ ÊÜáágáWÜÃÜ©í¨Ü WÜívÜ ñÜvÜÊÜÄÓÜᣤ¨Üª. B¨ÜÃæ ÊÜÞÙÜËPÝ ÊæáàvÜí ÓÜáÊÜᾯÃܸæàPÜÆÉ. 'A¨æà®Üá ÓÜÊÜáÓæ AíñÜ ÖæàÙÜ¿áÂ' Gí¨Üá WܨÜÄÔÁáà ¹orÙÜá. WÜívÜ G¯ÔPæãívÜ ±ÝÅ~WݨÜÃÜã Ÿá©œ ¸æàvÜÊÝ? ñܮܰ ÖæívÜ£¿á ÎàÆ¨Ü ŸWæY Cwà gWÜ£¤Wæ WæãñݤWÜáÊÜíñæ ' ÃݣŠÖæãà¨æãàÙÜá GÆÉ ÊÜááWÜÓÜRívÜá ¸æÚWæY Ÿí©ºoáÉ ÊæáàvÜí' Gí¨Ü ÊܨÜĹor. C¨æà A£¿ÞÀáñæà®æãà

ÓÜá

ÊÜ|ì ÊÝׯ¿áÈÉ aÜñÜá»ÝìÐÝ ñÝÃæ gãÈ ÆQÒ$¾à ®ÜvæÔPæãvÜᣤ¨Üª "PÜ¥æ¿áÆÉ iàÊÜ®Ü' ÖÝWÜã ÃÜQÒñݱæÅàÊÜå…®ÜvæÔPæãvÜᣤ¨Üª "ÓÜÌ¿áíÊÜÃÜ' Ä¿ÞÈq ÍæãàWÜÙÜá ÖÜÆÊÜâ ËÊݨÜWÜÚí¨ÝX ËàPÜÒPÜÃÜ qàPæWæ WÜáÄ¿ÞX¨ÜªÊÜâ. "PÜ¥æ¿áÆÉ iàÊÜ®Ü' PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Ü ÔŸºí©Á㟺 ÓÜÊÜáÓæ ÖæàÚPæãívÜá Ÿí¨Ü ÊÜá×ÙæÁ㟺ÙÜ®Üá° ±ÜÆÉíWÜPæR PÜÃæ¨Üá EXÔPæãíw¨Üª D ŸWæY "×à ¨Ü᯿Þ' ±Ü£ÅPæ ÓÜÊÜáWÜÅÊÝ¨Ü ÊÜÃÜ©Áãí¨Ü®Üá° ±ÜÅPÜqÔ PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Ü ±ÜÅÓÝÃÜÊÜ®Üá° SíwÔñÜá¤. AÐærà AÆÉ. ¯ÃÜã±ÜQ ÆQÒ$¾à¿áÊÜÄWæ Ÿ×ÃÜíWÜÊÝ¨Ü ±ÜñÜÅÊæäí¨Ü®Üá° ŸÃæ¨Üá ÓÝÊÜìg¯PÜ Êæà©Pæ¿áÈÉ aÜaæì ÊÜÞvÜÆá ÓÜÊÝÆá ÖÝQñÜá¤. B¨ÜÃæ EñܤÃÜ ¯àvÜáÊÜ ®æç£PÜñæ¿á®Üá° BPæ PÜÙæ¨ÜáPæãívܨܪÄí¨Ü, BPæWÜã ñܮܰ gÊݸݪĿá AÄÊÝX¨ÜªÄí¨Ü ÓÜÊÝÆá ÔÌàPÜÄÓÜáÊÜ WæãàiWæ ÖæãàWÜÈÆÉ. ÊÜÃÜ© ±ÜÅPÜoÊÝ¨Ü PæÆÊæà ©®ÜWÜÙÜÈÉ "PÜ¥æ¿áÆÉ iàÊÜ®Ü' ¯íñÜá ÖæãàÀáñÜá. C®Üá° "ÓÜÌ¿áíÊÜÃÜ'¨Ü PÜ¥æ¿áã AÐærà. ÊÜÃܯWæ ñÜPÜR ÊÜ«Üá, ÊÜ«ÜáËWæ ñÜPÜR ÊÜÃÜ ÖÜávÜáQ AÊÜÄŸºÃÜ®Üã° Jí¨Üá ÊÜÞvÜáÊÜ EñܤÊÜá PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÝWܸæàQ¨Üª C¨Üá, ÖÜÆÊÜâ GvÜÊÜoárWÜÚí¨ÝX Óܳ«Ýì¦ìWÜÙÜ Ë±ÜÄàñÜ

Ÿ¨ÜáPÜá goPÝ Ÿíw¿á PæÆÊÜâ G²ÓæãàvÜáWÜÙÜ®Üá° ®æãàw¨ÜÃæ, C¨æà®Üá PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÝ A¥ÜÊÝ gWÜÙÜWÜíoÃÜ Pæãí±æ¿Þ GíŸ A®ÜáÊÜÞ®Ü ÊÜáãvܨæà CÃÜÇÝÃܨÜá.ÓÜÊÜáÓæ ÖæàÚPæãívÜá Ÿí¨ÜÊÜÃÜá ÖÝWÜã AÊÜÃÜ G¨ÜáÃÝÚWÜÙÜá ±ÜÃÜÓܳÃÜ aܱ…aܲÉàÈ Öæãvæ¨ÝvÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ®æàÃÜÊÝX PÝÂÊæáÃݨÜÈÉ ÓæÃæ ×w¿áÇÝWÜáñܤ¨æ. PÜáoáíŸ¨Ü PæÆÊÜâ ÃÜÖÜÓÜ ÊÜÞ×£WÜÙÜ®Üá° Ÿ×ÃÜíWÜÊÝXÁáà PæàÚ EÚ¨Ü AƳÓÜÌƳ ÊÜÞ®ÜÊÜ®Üá° ÖÜÃÝgá ÖÝPÜÇÝWÜáñܤ¨æ. ÓÜÌÓܧ ÓÜÊÜÞg ¯ÊÜÞì|¨Ü gÊÝ¸ÝªÄ ÖæãÃܸæàQ¨Üª ià q.Ë.¿á BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÚ¿áÊÜÄWݨÜÃÜã Ÿá©œ ¸æàvÜÊæ? A®Üá°ÊÜÐÜrÃÜÈÉ ÊÜÞÙÜËPÝ AÊÜÃÜá ' ÓÝQÒ C¨æ¿Þ?' Gí¨Üá PæàÚ ¹orÃÜá. C¨ÜQRíñÜ AÓÜÖÜ ÊÜáñæ¤à¯¨æ? BÊæáàÇæ ÍÜáÃÜáÊÝÀáñÜÆÉ! WÜívÜ ÓÜÄ CÆÉ AíñÜ ÖæívÜ£, ÖæívÜ£ ÓÜÄ CÆÉ AíñÜ WÜívÜ. CŸºÃÜã QñݤwPæãÙÜÛÆá ÍÜáÃÜáÊÜÞw¨ÜÃÜá. ±æÅàPÜÒPÜÃÜ ÓÝÈ®ÜÈÉ PÜáÚñÜ PæÆÊÜÃÜá Êæà©PæWæ Ÿí¨Üá WÜívÜ G¯ÔPæãívÜ ±ÝÅ~Wæ WÜáÊÜá¾ ñæãvÜX¨ÜÃÜá. C¨Ü®Üá° ÍÝíñÜbñܤÊÝX PÜáÚñÜá ®æãàw B®Üí©Ô¨Ü ÊÜÞÙÜËPÝ gWÜÙÜ¨Ü ¨ÜêÍÜÂWÜÙÜá ÍÜãp… B¨Ü ŸWæY ÊÜá®ÜÊÜÄPæ ÊÜÞwPæãívÜ ®ÜíñÜÃÜ WÜávÜáX¨ÜÃÜá. C¨Üá ¿ÞÊÜ ÖÜíñÜPæR Ÿí¨Üá ñÜÆá²ñæí¨ÜÃæ, ÓܧÙÜPæR ±æäÈàÓÜÃÜã ŸÃܸæàPÝÀáñÜá. CÐærÆÉ ®Üvæ¨Üá¨Ü᪠H®æà®Üã AÄ¿á¨Ü AÊÜÃÜ ÊÜáPÜRÙÜ G¨ÜáÃÜá. B ÊÜáPÜRÙÜ ÊÜá®ÜÔÕ®Ü ÊæáàÇæ Gí¥Ü ±ÜÄOÝÊÜá ¹àÃܸæàvÜ? ¿ÞÃݨÜÃÜã ' ¯ÊÜá¾ ñÝÀá ÎàÆWæorÊÜíñæ?' Gí¨Üá PæàÚ¹orÃæ B ÊÜáPÜRÙÜá H®Üá

qàPæWæ WÜáÄ¿ÞÀáñÜá. PæÆÊÜâ AËÊÝ×ñÜ Ô¯ÊÜÞ ñÝÃæ¿áÃÜ®Üá° ÊÜ«Üá訆 Wæo²³®ÜÈÉ ñæãàÄÔ, AÊÜÞ¿áPÜ ÊÜÃÜWÜÙÜ Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ BoÊÝwñÜá. PæÆÊÜâ ¿ááÊÜPÜÃÜá D PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ »ÝWÜÊÜ×st ñܲ³WÝX DWÜÆã ±ÝÍÝcñݤ±Ü ±ÜvÜᣤ¨ÝªÃæ. ÓÜáÊÜ|ìÊÝׯWæ ×wÍÝ±Ü ÖÝPÜᣤ¨ÝªÃæ. C£¤àaæWæ BÃÜí»ÜÊÝ¨Ü "±ÝÂpæ ÖÜáwXàÃ… ÖÜÚÛ Çæç±…' PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜíñÜã A±Ü³o PÝÊÜááPÜÃÜ Pæãí±æ¿áíñÝX¨æ. ¯ÃÜã±ÜPÜ APÜáÇ… Óܳ«æì¿áÈÉ »ÝWÜÊÜ×st ÖÜávÜáX¿áÃÜ®Üá° ÊÜááQR ÊæáÃæ¿áᣤ¨Ýª®æ.

ñÜ®ÜWæ ¿ÞÃÜá ÓÜÖÜPÝÃÜ ¯àvÜáñݤÃæãà Aí¥Ü ÖÜávÜáX¿áÃÜ®Üá° ÊÜÞñÜÅ Óܳ«æì¿áÈÉ EÚÔPæãÙÜáÛ£¤¨Ýª®æ. ×àWæ, PܮܰvÜ TÝÓÜX qË ÊÝׯWÜÙÜá Ä¿ÞÈq Íæãà ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ AÊÜÞ¿áPÜÃÜ iàÊÜ®Ü¨Ü hæãñæ BoÊÝvÜᣤÊæ. ÊÝPÜÄPæ ŸÃÜáÊÜÐÜár ÖæàÔ PÝ¿áìPÜÅÊÜá ¯àvÜáÊÜâ¨ÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ ÓÜÊÜÞgPæR Pæor ÓÜí¨æàÍÜÊÜ®Üá° ¯àvÜᣤÊæ. q.Ë. ËàQÒÓÜᣤÃÜáÊÜ WÜê×~¿áÃÜá, ÊÜáPÜRÙÜá ÖÝWÜã ¿ááÊÜg®ÝíWÜ Cí¥Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜá©í¨Ü

Ä¿ÞÈq ÍæãàWÜÙÜ ¸æàgÊݸݪÄñÜ®Ü! ±ÜÅaæãà©ñÜÃÝX ÖÝ© ñܱÜâ³£¤¨ÝªÃæ. C¨ÜÄí¨Ü ¿ÞÄWæ GÐÜár E±ÜÁãàWÜÊÝWÜᣤ¨æÁãà Wæ㣤ÆÉ. ÊÝׯ¿á BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÚ ÊÜÞñÜÅ ¨ÜávÜáx ÊÜÞvÜᣤÊæ. PܮܰvܨÜÈÉ DWÜ TÝÓÜX qË ÊÝׯWÜÙÜ ÓÜíTæÂWÜÙÜá HÃÜáñܤÇæà CÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü GÇÝÉ ÊÝׯWÜÙÜá ±ÜÃÜÓܳÃÜ Óܳ«æìWæ ¹¨Ü᪠Jí¨æà ÊÜÞ¨ÜÄ¿á PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° ¯àw, B ÊÜáãÆPÜ ÓÜÊÜÞgPæR Pæor ÓÜí¨æàÍÜ ¯àvÜáñݤ WÜÖÜWÜ×Ô ®ÜWÜᣤÊæ. C¨ÜPæR PÜwÊÝ| ÖÝPÜáÊÜÊÜÃÜá ¿ÞÃÜá? ÊÝׯ¿á BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÚ¿áÊÜÃÜ QË ×íw

EñܤÄÓܸæàPÜá? ÖæàÙÜáñݤ Öæãà¨ÜÃæ Cí¥Ü ®Üãà E¨ÝÖÜÄÓÜŸÖÜá¨Üá. Cí¥Ü Zo®æWÜÙÜ®Üá° ÓÜÊÜáÓܤ PÜ®ÝìoPÜ¨Ü PÜáoá ÎÅàÊÜᣠÊÜÞÙÜËPÝ AË®ÝÍ… AÊÜÃÜá ÖæàWæ ÓÜÊ ÊÜááí¨æ Öæãvæ¨ÝwPæãÙÜáÛÊÜâ¨Ü®Üá° ®æãàw¨ÜÃæ ® C¨æãí¥ÜÃÝ ±ÝÂÐÜ®… BX¨æ. AíñÝÃæ ÊÜÞÙÜËP G²Óæãàw¯í¨Ü A[ÝñÜWæãívÜá AÊÜÃÜá C®Üá° Ê PÝ¿áìPÜÅÊÜá ®ÜvæÔ PæãvÜÇÝÃæ Gí¨Üá G¨Ü᪠Öæã ®æãàwPæãvÜáÊÜâ©ÆÌ? Gí¨Üá ¿ÞÃÜã ¯ÃÝÓæà ñÜíñÜÅWÜÙÜ®Üá° PܮܰwWÜÃÜá ÓÝPÜÐÜár ¸ÝÄ PÜíw¨ÝªÃæ. ®ÝoPÜ AíñÜÆã Wæ㣤¨æ. ÊÜááí©®Ü G²Óæãàv aܱ…aÜ²É Öæãvæ¨ÝoWÜÚWæ ÓÝQÒ¿ÞWÜáñݤÃæ G Ä¿ÞÈq Íæãà Gí¨ÜÃæ ÓÜÖÜgñæWæ ÖæaÜác Jñ SBÓÜX¿Þ¨Ü ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° vÜWÝvÜíWÜáÃÜÊÝX WÜívÜ&ÖæívÜ£¿á ¨Ýí±ÜñÜ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá° ÃÜÖÜÓ ÊÜÞvܸæàPÜá. A¨Ü®æ°àPæ PÝÂÊæáÃÝ¨Ü ÊÜááí¨æ ÓæÃæ Pèoáí¹PÜ ®Ý¿ÞÆ¿áWÜÙÜÆãÉ D ¥ÜÃÜ ÓÜ»ÜÂñ ®Ý¿ޗàÍÜÃÝX¨Üª ×Ä¿áÃÝ¨Ü ¸æíQ ÊÜáÄ¿á

¨èŸìÆÂËÆɨÜ, ñܱÜâ³ ÊÜÞvܨÜ, ÓÜÊÜáÓæ CÆÉ¨Ü WܨÜÄPæWæ, Ë®Üí£Wæ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜá ŸWæ ÖÜÄ¿ááÊÜí ÓæràÐÜ®…WÜÙݨÜÃÜã ¿ÞPæ¸æàPÜá? CÊÜÙæà®Üá Êæá GÆÉ Öæ|á¡ ÊÜáPÜRÙÜíñæ ÊÜÞÙÜËPÜ PÜãvÜ ÓÝÊÜÞ ®Üq¿ÞXÃÜŸÖÜá¨Üá, PÝ®Üã®Üá ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ Pèoáí¹PÜ ÓÜÊÜáÓæ ¯ÊÝÃÜOæWæ ÊÜÞÙÜËPÜ ÁãàW ¯ÊÜáWæ Wæ㣤ÃÜÆQRÆÉ. D ×í¨æ C¨æà ÊÜÞÙÜË A¨æà®Üá AÖÜìñæ ®æãàw B ÖÜá¨æª ¯àw¨ÜªÃæãàW ÖÜá¨æªÀáí¨ÜÇæà Qñæã¤Wæ¨ÜÃÜá. PæÆÊÜâ ©®Ü ÓÜáÊÜᾯ ñÜWÜvÜá PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Ü ÊÜáãÆPÜ ÊÜáñæ¤ ±ÜÅñÜÂPÜÒÙݨ ÊÜÞw iàÊÜ ×íw¨Üª DPæ ÊÜáñæ¤ Aí¥ÜÊæà PæãÙÜP ÖÝgÃÝX¨ÝªÙæ. DPæ¿á ®ÜvÜÊÜÚPæ¿á ŸWæY iàq ÊÜáãÆ¨Ü ±ÜÅPÝÃÜ, Êæã®æ° ÊÜÞÙÜËPܮܮÜá° PÜÃæÔPæã C®Üá° ÊÜááí¨æ PÝ¿áìPÜÅÊÜá ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ¸æàvÜ'


13

ÃÜá A£ÃæàPÜ ÖÝWÜã AÓÜÖÜ ÓÜíbPæWÜÙÜ®Üá°

íŸWÜÙÜ E¨ÝœÃÜQ, ±Ü£ÊÜêñÝ ÎÃæãàÊÜá~ ÊÜá¦ìÔPæãÙÜáÛñݤÃæí¨ÜÃæ, ' ×àWæ PÝÂÊæáÃÝ¨Ü ®Ü®ÜWÜã ¸æàhÝÃÝWÜáñæ¤. C£¤àaæWæ PÜ. Êæã®æ° ®Üvæ¨Ü aܱ…&aÜ²É Öæãvæ¨Ýo¨Ü ÊÜááí¨æ ' Ÿ¨ÜáPÜá goPÝ Ÿíw' ãàXÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ÓÜÊÜáÓܤ PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ±æÅàPÜÒPÜÃÜá ÃÝWܸæàQÆÉ. Cí¥Ü QËWæ ÖÜã CvÜáÊÜ . C¨æÆÉ qBÃ…² ÖæbcÔPæãÙÜÛÆá Bw¨Ü vÜáWÜÙÜÈÉ ÊÜÞÙÜËPÝ ÊÜáñæ¤ ÊæáçPÜá G£¤PæãívÜá G®Üá°ÊÜâ¨Üã Wæ㣤¨æ. ñÜá¤PæãvÜáÊÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜá. ÖÝWÜíñÜ, ñÜáí¸Ý gWÜ£¤®Ü ÊÜááí©vܸæàPÜá. Aíñæà®Üã CÆÉ. ÓÜ®ÝX Pè®ÜÕÈíW… ÊÜÞw AÊÜÃÜ®Üá° Jí¨Üá ×w¨Üá Cwà gWÜ£¤Wæ ñæãàÄÓܸæàPÜá? æ WÜw ¨Ýq¨Ü E¨ÝÖÜÃÜOæWÜÚÆÉ. D ×í¨æ ±Ü³ ®ÜÊÜÃÜá Pèoáí¹PÜ ®Ý¿ÞÆ¿á¨Ü ÊÜáãÆPÜ A®æàPÜ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá° ŸWæ ÖÜÄԨݪÃæ. AÊÜÄWæ CÃÜáÊÜ A®Üá»ÜÊÜ ÊÜÞÙÜËPÜX¨æ¿Þ? CÐÜrPÜãR ASívÜ PÜ®ÝìoPÜ¨Ü AÐÜãr ÊÜá®æ&ÊÜá®ÜWÜÙÜ ÓÜÊÜáÓæ ŸWæ ÖÜÄÓÜÆá CÊÜÃæà®Üá WÜᣤWæ ×w©¨ÝªÃÝ? ®ÝÆáR WæãàvæWÜÙÜ ÊÜá¨æ ŸWæ ÖÜÄ¿á¸æàPÝ¨Ü ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá° ×àWæ ±ÜűÜíaÜPæR ñæãàÄÓÜáÊÜ ÖÜPÜáR ¯àw¨ÜÊÜÃÜá ¿ÞÃÜá? ÊÜÞÙÜËPÜ ¿ÞÊÜâ¨æà AÊÜñÝÃÜ Ô¤àÅ¿Þ? CÊÜÙÜ ÊÜÞ£Wæ, í£¨ÜªÃæ ®Ý¿ÞÆ¿á, ±æäÈàÓ… áàȯí¨Ü CÚ¨Üá Ÿí¨Ü ¨æàÊÜñÝ ÃÜã±ÜÊæ? ޮܠÖæ|á¡ÊÜáWÜÙÜá. BPæ ±ÜÅ£»ÝÊÜíñæ ÞXÃÜŸÖÜá¨Üá. ÖÝWÜí¨Ü ÊÜÞñÜÅPæR GÆÉÃÜ WÜÂÙÜá G®Ü°ÇÝ©àñæ? ËPÜ iàqË¿á ÊÜááSÂÓ槿ÞX¨ÜªÙÜá. Wæ㣤ÆÉ. ®ÜíñÜÃÜ¨Ü ©®ÜWÜÙÜÈÉ B ¯¨Üª ÊÜÞÙÜËPÜ 'Ÿ¨ÜáPÜá goPÝ Ÿíw' GíŸ ¨ÜÙÜá. D ×í¨æ Jí¨ÜÐÜár G²ÓæãàvÜá PÜá G²ÓæãàvÜá CoárPæãívÜá qË BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÚWÜã Wæ㣤¨æ. Jí¨Üá ãívÜ BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÚ PÝÂPÜÄÔ EX¨Üá' ' Gí©¨ÝªÃæ. ñܱæä³²³Wæ ÊÜÞÙÜËPÜÙÜÇæÉà Cí¥Ü

ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜá CÃÜáÊÝWÜ C®Üá° ¸æàÃæ¿áÊÜÃÜ ÓÜÊÜáÓæ ¯ÊÝÄÓÜÆá CÊÜÚWæà®Üá AÖÜìñæ C¨æ? ' Ÿ¨ÜáPÜá goPÝŸíw' PÝ¿áìPÜÅÊÜá PæãíaÜ ÊÜáqrWæ ¿áÍÜÔÌ¿ÞX¨æ. Gí¨ÜÃæ, A¨ÜPæR PÝÃÜ| ÓÜÖÝ¿áPÜ ¯¨æàìÍÜPÜ ®ÝÃÝ¿á|. CÊÜÃÜá D ×í¨æ ¸ÝÆPÜêÐÜ¡ PÝPÜñÝRÃ… ®æàñÜêñÜÌ¨Ü 'Pæùí ÓæãràÄ' PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ PæÆÓÜ ÊÜÞw A®Üá»ÜÊÜ CÃÜáÊÜÃÜá. ®ÝÃÝ¿áO… ¯àw¨Ü ÊÜÞ×£WÜÙÜ®Üá° A®ÜáÓÜÄÔ »ÝÐÜ| Öæãvæ¿ááÊÜâ¨Üá ÊÜÞÙÜËPÝ PæÆÓÜ. A¨Üá ¹orÃæ BPæWæ Aí¥Ü A®Üá»ÜÊÜWÜÙæà®Üã CÆÉ. ÖÝWæ ®æãàw¨ÜÃæ, ®Üq ÓÜáÊÜáÆñÝ AÊÜÃÜá ®ÜvæÔ PæãvÜáÊÜ iàqË ñæÆWÜá ÊÝׯ¿á ' Ÿ¨ÜáPÜá goPÝŸíw' EñܤÊÜáÊÝXÁáà ÊÜáãw ŸÃÜᣤ¨æ. CÈÉ¿á Ä࣠aܱ…aÜ²É ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÙÜá ñÜáí¸Ý PÜËá¾. ÓÜáÊÜáÆñÝWÜã & ÊÜÞÙÜËPÝWÜã ñÜáí¸Ý ÊÜÂñÝÂÓÜ˨æ. BPæ¿á ÊÜÞ£®ÜÈÉ ñÜáíŸ ñÜãPÜËÃÜáñܤ¨æ. ¿ÞÊÜâ¨æà ÓÜÊÜáÓæ¿á®Üá° ÓÜ»ÜÂñæ¿á WæÃæ ¨Ýo¨Üíñæ ŸWæ ÖÜÄÓÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ° ÊÜÞvÜáñݤÃÝPæ. C¨Üá ÊÜÞÙÜËPÜÙÜÈÉ ÖÜávÜáPÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáãSìñÜ®ÜÊÝ©àñÜá. PæÆÊÜâ CíXÉÐ… aÝ®æÇ…WÜÙÜá ±ÜÅÓÝÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜ Ä¿ÞÈq ÍæãàWÜÙÜÆãÉ Öæãvæ¨Ýo Ÿw¨Ýo CÃÜáñܤÊæ. B¨ÜÃæ PܮܰvÜ¨Ü ' Ÿ¨ÜáPÜá goPÝ Ÿíw' ¿áÐÜár PæãÙÜPÝXÃÜáÊÜâ©ÆÉ. 1991ÃÜÈÉ BÃÜí»ÜÊÝ¨Ü ' hæÄÅ Ô³íWÜÃ… Íæãà' GíŸ PÝ¿áìPÜÅÊÜá ' Ÿ¨ÜáPÜá goPÝ Ÿíw' PÝ¿áìPÜÅÊÜáPæR ±æÅàÃÜOæ CÃÜŸÖÜá¨Üá. PÝ¿áìPÜÅÊÜá ÓÜñÜñÜ 20 ÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ ¯ÃÜíñÜÃÜÊÝX ±ÜÅÓÝÃÜÊÝWÜᣤ¨æ. D ¨ÝSÇæ¿á®Üá° WÜÊÜá¯Ô¨ÜÃæ B PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Ü ¯ÃÜã±ÜPÜ GÐÜár A®Üá»ÜË CÃÜŸÖÜá¨Üá Gí¨Üá WæãñݤWÜáñܤ¨æ. AÈÉ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá° ÖæãñÜá¤PæãívÜá Ÿí¨ÜÊÜÃæÇÝÉ WÜ|ÂÊÜÂQ¤WÜÙÝXÃÜáñݤÃæ. ®ÜÊÜá¾ÈÉ ŸÃÜáÊÜÊÜÃÜá ÊÜá«ÜÂÊÜá ÊÜWÜì¨Ü g®Ü. ˱ܿÞìÓÜÊæí¨ÜÃæ, PæÆÊæäÊæá¾ ¸æàvÜÊæí¨ÜÃÜã Jñݤ¿á©í¨Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáPæR PæÃæ ñÜí¨Üá ÊÜá¿Þì¨æ PÜÙæ¨Ü E¨ÝÖÜÃÜOæWÜÙÜã CÊæ. PæÆÊÜÃÜá C¨ÜÄí¨Ü ÃæãàÔ ÖæãàX ÊÜÞÙÜËPÜ ËÃÜá¨Üœ PæàÓÜá PÜãvÝ gw¨ÝªÃÜíñæ ÊÜÞÙÜËPÝ ñÜáí¸Ý Êæáà«ÝË AÆÌ? ÊÜQàÆÄí¨Ü Ÿí¨Ü ¿ÞÊÜâ¨æà ®æãàqÓÜ®Üá° AÊÜÃÜá ÔÌàPÜÄÓÜáÊÜâ©ÆÉ. ' Ÿ¨ÜáPÜá goPÝ Ÿíw' G²ÓæãàwWæ ñÝ®æà ÊÜÓÜá¤ÊÝWÜáÊÜâ¨Üá AÊÜÄWæ CÐÜrËÆÉ. CÐærÆÉ AÊÝíñÜÃÜWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ¿áã Ÿ¨ÜáPÜá goPÝŸíw ±ÜíPÜcÃ… BWܨæà ÊÜááí¨ÜáÊÜÃ橨æ Gí¨ÜÃæ iàqË ÊÝׯ¿áÊÜÃÜ ÓܨܼÃÜáb Gí¥Ü¨Üá Gí¨Üá A¥ÜìÊÝWÜáñܤ¨æ. ÃæãàÔ Öæãà¨Ü g®Ü PÜÃæ ñÜí¨Üá ÊÜá¿Þì¨æ PÜÙæ¨Ü E¨ÝÖÜÃÜOæWÜÙÜã CÊæ. PæÆÊÜÃÜá C¨ÜÄí¨Ü ÃæãàÔ ÖæãàX ÊÜÞÙÜËPÝ ËÃÜá¨Üœ PæàÓÜá PÜãvÝ gw©¨ÝªÃÜíñæ. ÊÜÞÙÜËPÝ ñÜáí¸Ý Êæáà«ÝË AÆÌ? ÊÜQàÆÄí¨Ü Ÿí¨Ü ¿ÞÊÜâ¨æà ®æãàqÓÜ®Üá° AÊÜÃÜá ÔÌàPÜÄÓÜáÊÜâ©ÆÉ ' Ÿ¨ÜáPÜá goPÝ Ÿíw' G²ÓæãàwWæ ñÝ®æà

qBÃ…²WÝX ÓÜSñ… ÓÜPÜìÓ…! C

£¤àb®Ü ©®ÜWÜÙÜÈÉ TÝÓÜX qË ÊÝׯWÜÙÜá qBÃ…² ÊÝÂÊæãàÖÜPæR ¹¨Ü᪠C¯°ÆÉ¨Ü PÜÓÜÃÜñÜá¤WÜÙÜ®Üá° ®ÜvæÓÜᣤÊæ. PæÆÊÜâ Ä¿ÞÈq ÍæãàWÜÙÜ®Üá° ®æãàw¨ÜÃæ D AíÍÜ ÊÜá®Ü¨ÜpÝrWÜáñܤ¨æ. ±ÜÅÓÝÃÜÊÝWÜáÊÜ ŸÖÜáñæàPÜ Ä¿ãÈq ÍæãàWÜÙÜá ®æàÃÜ ±ÜÅÓÝÃÜ¨Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜÆÉÊݨܪÄí¨Ü b£ÅàPÜÃÜ|¨Ü ÊæàÙæ¿áÈÉ ®Üvæ¿ááÊÜ A×ñÜPÜÃÜ Zo®æWÜÙÜ®Üá° ÓÜíPÜÆ®Ü ÊÜÞw ±ÜÅÓÝÃÜ ÊÜÞvÜÆá AÊÜPÝÍÜWÜÚÃÜáñܤÊæ. B¨ÜÃæ A¨ÝÂÊÜâ¨Üã CÈÉ ®Üvæ¿áᣤÆÉ. b£ÅàPÜÄst A×ñÜPÜÃÜ Zo®æWÜÙÜ®æ°à ±æäÅÊæãàWÜÙܮݰX Ԩܜ±ÜwÔ ËàPÜÒPÜÃÜÈÉ BÓÜQ¤ ÖÜáqrÓÜáÊÜ Pæor ±ÜıÝsÜ ®Üvæ¿áᣤ¨æ. PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Ü Êæà©PæÀáí¨Ü ÓæoWæãívÜá ©{àÃÜ®æ G¨Ü᪠ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá, ÊÝ©&±ÜÅ£ÊÝ©WÜÙÜá ±ÜÃÜÓܳÃÜ

aܱ…aܱÜÉÈÀáí¨Ü Öæãvæ¨ÝwPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá, ñܮܰ ÊÜáWÜá PÝ¿áìPÜÅÊÜá©í¨Ü ËàPÜÒPÜÃÜ Óݧ®Ü¨ÜÈÉ PÜáÚñÜ ¿ÞÃæãà JŸºÃÜá GÈÊæáàÐÜ®…Wæãívܨܪ®Üá° ®æãàw ÊÜáWÜá訆 ¯ÃÜã±ÜPÜÃÜ®Üá° ñÜÃÝpæWæ ñæWæ¨Üá PæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá, ñÝÀá ÊÜáãdæì ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá, ¿ÞÃæãà

JŸº ±ÜÅ£»ÝÊÜíñÜ ÖÜávÜáWÜ®Ü ±ÜÅ£»æ ®æãàw A£¦WÜÙÜ PÜ|¡ÈÉ ¯àÃÜá ŸÃÜáÊÜâ¨Üá, Êæà©Pæ¿áÇæÉà ÖÜê¨Ü¿Þ[ÝñÜÊÝXÃÜáÊÜ Óܳ«ÝìÙÜáÊÜ®Üá° BÓܳñæÅWæ ÓæàÄÓÜáÊÜâ¨Üá... ×àWæ, ÖÜÆÊÝÃÜá Zo®æWÜÙÜ®Üá° ÊÝׯWÜÙÜá ñÜÊÜá¾ qBÃ…² aÜoPæR ŸÙÜÔPæãÙÜáÛñܤÊæ. ÓÝrÃ… B±… ÔíWÜÃ…, ÓÜÄWÜÊÜá±Ü ÓæàĨÜíñæ PæÆÊÜâ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜÈÉ GÈÊæá®æp… ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° A±ÜÃÝ— GíŸíñæ ¹í¹ÓÜÇÝWÜáñܤ¨æ. AÊÜÃÜ ÖݱÜâ ÊæãàÃæ¿á®Üá° ÓæãÉà ÊæãàÐÜ®…®ÜÈÉ b£ÅàPÜÄÔ B ¨ÜêÍÜÂPÝRXÁáà ËÍæàÐÜ Äà£¿á ±ÝÂ¥æãà ÊÜáãÂÔP… ®ÜáwÔ ËàPÜÒPÜÃÜ ÊÜá®ÜPÜÆáPÜáñݤÃæ.

D ñÜíñÜÅWÜÙæÆÉÊÜä qBÃ…²WÝXÁáà ÖæãÓæ¨Ü¨Ü᪠A®æã°à¨Üá ÓÝÊÜޮܠËàPÜÒPÜÄWæ A¥ÜìÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. Ÿ¨ÜáPÜá goPÝŸíw, ±ÝÂpæ ÖÜávÜáXàÃ… ÖÜÚÛ Çæç±… PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜÆÉíñÜã D XËáP… ÊÝPÜÄÔ ŸÃÜáÊÜÐÜár ÖæaÜác£¤¨æ. Êæã®æ°¿á Jí¨Üá PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ ÊÜÞÙÜËPÜ "Ÿ¨ÜáPÜá goPÝŸíw'Wæ WÜáv…¸æç ÖæàÚ Öæãà¨Ü ¨ÜêÍÜÂÊÜ®Üá° ñæãàÄÓÜÇÝÀáñÜá. A¨ÜPÜãR Êæã¨ÜÆá aܱ…aÜ²É Öæãvæ¨Ýo ±ÜÅÓÜíWÜÊÜ®Üá° ¿á¥ÝÊÜñݤX ñæãàÄÓÜÇÝÀáñÜá. ËàPÜÒPÜÃÜ®Üá° PÜáÄWÜÙܮݰX ÊÜÞw ñÜÊÜá¾ ÊÝׯ¿á qBÃ…² Ãæàoá ÖæbcÔPæãÙÜáÛ£¤ÃÜáÊÜ ÊÜáí©Wæ ÖæàWæ Ÿá©œ ÖæàÙܸæàPæãà WæãñݤWÜᣤÆÉ. C®Üá° ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜã D ÖÝÙÜá XËáP…WÜÚí¨Ü ÖæãÃÜŸí¨Üá ÓܨܼÃÜáb PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° ¯àvÜÆá PܮܰvÜ¨Ü GÆÉ ÊÝׯWÜÙÜá ±ÝÅÊÜÞ~PÜ ±ÜÅ¿áñÜ° ÊÜÞvܸæàPÜá ÖÝWÝWÜáÊÜâ¨æà?.


14

®Ü

®Ü° ÊÜáá¨Ü᪠±æÅàÀáÔWÝX PÜívÜ PÜ®ÜÓÜáWÜÙÜá AÑrÐÜrÆÉ. GÐÜár»ÝÄ ¯®æ°¨ÜáÃÜá ÖæàÙܸæàPÜá,AÆÉ¨æ ®Ü®Ü° »ÝÊÜ®æWÜÙÜ®Üá° ¯®ÜWæ ÊÜáÈÉWæ ÖÝÃܨÜíñæ A²ìÓܸæàPÜá. Gí¨Üá ¯®Ü° ÊÜááí¨æ ¯íñÝWÜ ®Ü®Ü° ÖÜê¨Ü¿á ŸwñÜ, ËáíaÜá&ÔwÈ®Üíñæ A±Ü³ÚÓÜᣤñÜá¤. ÖÝWæ PæÆÊæäÊæá¾ ¸ÝÖÜáPÜ®ÝWÜᣤ¨æª ÊÜÞñ棤¨ÜÃæ AÙÜáÊæà ñÜáqWæ Ÿí¨Üíñæ PÝ|ᣤ¨Üª ÓݨÝÃÜ| ÖÜávÜáWÜ®æã°Êæá¾ WÜíoÆá PÜqrñÜá,ÊÜÞñÜá PæçPæãqrñÜá ÊÜÞ£®Ü ÊÜáÆÉ®Ü PÜ|¡ÈÉ ÊÜááíWÝÃÜá ÊÜáÙæ, Pæã®æWæ ®Ü®Ü° »ÝÊÜ®æWÜÙÜ®Üá° ¯®ÜWæ ÖæàÙÜÆá BWÜ¨æ ®æãàÊÜâWÜÙÜ®Üá° ñܮܰ ÖÜê¨Ü¿á¨ÜÈÉÄÔPæãívÜá ×í£ÃÜáWÜᣤ¨æ. WèÄ H®æà BWÜÈ ®Ý®Üá ¯®Ü° hæãñæ¿áÈɨܪ ©®ÜWÜÙÜÈÉ PÝ|ᣤ¨Üª B ÊÜááÓÜÕíhæ¿á ÓÜÊÜá¿áWÜÙÜÈÉ ŸÖÜÙܨæãvÜx BÍÝWæãà±ÜâÃÜÊÜ®Üá° PÜoárÊÜ PÜ®ÜÓÜá ÊÜÞvÜᣤ¨æª Ë— ŸÃÜÖÜ A¨æÇÝÉ WÝÚWæãà±ÜâÃÜÊÝX ÖÝÄ Öæãà¨ÝWÜ ®Ý®Üá A¨Ü®Üá° ®æ®ÜÔPæãívÜá H®Üá £Ú¿á¨Ü ±ÜÃÜÓÜíWÜ¨Ü WÜvæx £ÊÜᾮݨæ PÜOæàWèÄ ¯à®Üá ÓÜÖÜ £àÃÜ PæorÊÜÙæà®ÜÆÉ Pæ.². ±Üä|ìaÜí¨ÜÅ ñæàgÔÌ ŸÃæ©ÃÜáÊÜ ""QÃæWÜãÄ®Ü WÜ¿ÞÂÚWÜÙÜá'' G®Üá°ÊÜíñæ ¯à®Üá SíwñÜ CÃÜÈÆÉ B¨ÜÃÜã ¯à®Üá ÓÜáí¨ÜÄ ÖÜñÜᤠg®ÜÃÜ ÊÜá¨æ G¨Ü᪠PÝ|áÊÜí£¨æª. aæÆáÊæ CÐÜrÊÝ×ñæãà, JÆÊÜâ ÊÜá®ÜW橪ñæãà A¥ÜÊÝ ¯®Ü° ¯ÆáÊÜâ Pæãà±Ü¨Ü ÊÜááS Êæãàw ÊÜÞwñæãà B ¨ÜáWÜì¨Ü HPܮݥæàÍÜÌÄ »ÜWÜÊÜíñÜ ŸÆÉ. ¯®ÜWæ ÊÜáÃÜáÙÝ¨æ ¯®Ü°®Üá° PÜáÄñÜá ÖæãWÜÚ¨æ, ÊÜ~ìÔ¨æ ¯®Ü°¨æ bñÜÅ ŸÃæÔ¨æ, PÜ¥æ& PÜËñæ ŸÃæ¨Ü A¨Ü®Üá° B£¾à¿á WæÙæ¿áÃÜ ÊÜááí¨æ K© ÖæàÚ¨æ Óæ°à×ñÜÃÜá ¸æÃÜWݨÜÃÜá PæÆÊÜÃÜá ¨ÜêÑrÔ¨ÜÃÜá ¨ÜãÃÜ ÊÜÞvÜÆá ¿á£°Ô¨ÜÃÜá. ÊÜáñæ¤à PæÆÊÜÃÜá ÊæábcPæãívÜÃÜá ÖÝWæ AÊÜÃÜá ÓÜ¨Ý WæàÈ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. C¨ÜPæR D ¯®Ü° ñÜáío ÖÜávÜáWÜ SáÑ¿Þ¨Ü PÜOæà WèÄ. AÐÜrPæR ÓÜáÊÜá¾®ÝWܨæà ¯®Ü°®æ°à ÖÜWÜÈÃÜáÙÜá «ÝÂ¯Ô¨æ ¯®æã°í©Wæ ÓÜí»ÜÅÊÜá¨Ü Ÿ¨ÜáPÜá ®ÜvæÓÜáÊÜ PÜ®ÜÓÜáPÜívæ AÐÜrPæR ÓÜáÊÜá¾®ÝWܨæ ""PÜ®ÜÓÜÆãÉ ¯à®æà ÊÜá®ÜÓæÇÝÉ ¯à®æ'' Gí¨Üá ÖÝw¨æ ©®ÜWÜÙÜá PÜÙæ¿áᣤ¨Üª ÖÝWæ ËbñÜÅ ÖÝvÜáWÜÙÜ®Üá° ®Ü®Ü°ÊÜÙÜ QËWæ ¹àÙÜáÊÜíñæ¿áã ñܮܰ oã®… ÖÝvÜ®Üá° ÖÝQÔPæãÙÜáÛ£¤¨æª. gWÜÊÜá~Wæ PÝÆWæ Jqr®ÜÈÉ ¯®Ü°¨æà «Ý娆 ¯®Ü° hæãñæ¿áÈÉÃÜáÊÜ PÜ®ÜÓÜáÕ PÝOæãà¨Üá ¹roÃæ ®Ü®ÜWæ ¸æàÃæ TÝ¿áí CÃÜÈÆÉ ®Ý®Üá ®æãàvÜÆá WÜívÜáWÜÈ PÜáÊÜÞÃÜ ÃÝÊÜá®Üí£¨Üª®Üá PÜÅÊæáà| X~ÃÝÊÜá®Ý¨æ PÝÃÜ| ¯à®Üá ñæãàÄÓÜᣤ¨Üª ²Åà£, ÊÝñÜÂÆÂ, Óæ°àÖÜ ÖÝWæ Êæãàw ÊÜÞwñÜá¤. ÔíÖܨÜíñæ Zgì®æ, KíqÓÜÆWܨÜíñæ ®Üvæ, ®ÝWÜÃÜÖÝË®Üíñæ

¯®Ü° ÔàÊÜáíñÜÊÜ®Üá° ®Ý®æà ÊÜÞvÜáÊÜ BÓæ WèÄ...! Readers page ¨æÌàÐÜ& Pæãà±Ü, ÊæãÓÜÙæ¿áíñæ ÊæáçPÜoár ÖÝWæ iàÊܮܨÜÈÉ ÃÜã{ÔPæãívÜá Ÿí¨ÜÊÜ®Üá. PÜOæà WèÄ ®Ý®Üá. ñÜÊÜÞÐæÁáí¨ÜÃæ ñܮܰ¨Üá J®… Êæà ±æÅàÊÜáÊÝXñÜá¤. C¨Ü®Üá° WÜÊÜá¯Ô¨Ü ®Ü®Ü° ŸÖÜáñæàPÜ B£¾à¿á WæÙæ¿áÃÜá ®æãàvÜá Êæã¨ÜÆá ¯®Ü° ²Åࣿá®Üá° BPæÁãí©Wæ ÖæàÚPæãà BPæWÜã CÐÜr˨æÁáà CÆÉÊæäà GíŸáÊÜâ¨Ü®Üá° £Ú¨Üá B ®ÜíñÜÃÜÊæà ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ ÓÜáÊÜá¾®æ J®… Êæà ²Åà£Àáí¨Ü ¿ÞÄWÜã ÇÝ»Ü CÆÉÊæí¨Üá ÖæàÚ ÖæãÙæ¿áÈÉ ÖÜá|Óæ|á¡ ñæãÙæ¨Üá¹orÃÜá. ®Ü®ÜWÜã D ÓÜÆÖæ ÓÜÄ A¯°ÔñÜá Aí©¯í¨ÜÇæà ®Ý®Üá ¸æ®Üá° ¹¨æª ©®Ý±Üä£ì ¯®æ° &&&&& ®Ü®Ü° ±æÅàÊÜá¨Ü ±ÜÄ¿á®Ü° ÓÝÄ&ÓÝÄ ÖæàÚPæãívæ D iàÊÜ ¯®ÜWÝX Gí¨Üá PÜãX ÖæàÚ¨æ ²ÅÁá ²Åà£ÓÜáÊÜ ¯®Ý°OæWÜã Gí¨Üá ÊÜá®ÜÓÝÃæ ÖæàÚ¨æ. ñܮܰ¨Üá ±ÜÅÊÜÞ~PÜ, ¯ÐÜRÙÜíPÜ, ²Å࣠Gí¨Üá PÜÒ| PÜÒ|ÊÜä PÜ~¡àÄí¨Ü ¯®Ü° ÊÜá®ÜÔÕWæ ÊÜá®ÜÊÜÄPæ ÊÜÞwPæãpær ÖÜáí Jí¨æà Jí¨Üá ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÓÜwÇÝX ÊÜ£ìÓÜÇæà CÆÉ. CÐærÇÝÉ ²àsPæ¿á ®ÜíñÜÃÜÊæà ®Ý®Üá ¯®æ°¨ÜáÃÜá ¸æãWÜÓæÁãwx ¯íñÜá WæãWÜÄ¿áᣤ¨Üª®Üá ®æãàw ÃÜÓæ¤ Ÿ©¿áÈÉ A¨æÐÜár g®ÜWÜÙÜá ®æãàw ®ÜWÜᣤ¨ÜªÃÜá AÇæÌà WèÄ. ®Ý®Üá ¯®Ü°®Ü° ²ÅàñÝÕÀᩪ௠hæãñæWæ ÊÜá¨ÜáÊæ BWܸæàPÜá A®æã°à ¯«ÝìÃÜ ÊÜÞwª©à¯ A®æã°à

ÊÜÞñÜ®Üá° ¸æÙÜÛí ¸æÙÜÛWæY WÝí— ŸhÝÃ… AíWÜw ÊÜáÚWæ PæÙæWæ ñÜ¿ÞÃÜá ÊÜáÙæWæ ®ÝËŸºÃÜá ®æ®Ü² ¯®Ü° PæçÀáí¨Ü ÖæàÚ¨Ü ÊÜÞñÜá WèÄ ¯®Ü° ÍÝpæív… pæç²íW… PÝÉÓ…Wæ ÖæãWÜ£¤¨æ ®æ®Ü²¨æ¿Þ PÜOæ WèÄ ®Ü®Ü° BÓæ, ²Åà£, ÖÝvÜá&±ÝvÜá GÇÝÉÊÜ®Üá° AÄñÜÊÜÙÜá ¯®Üá B¨ÜÃÜã ¯à®Üá ®Ü®ÜWæ ñܮܰ PÜáoáíŸ¨Ü ÓÜÊÜáÓæ C¨æ ¯®ÜWæ Wæ㣤ÆÉ ®Ü®Ü° ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá° ŸWæÖÜÄÓÜÆá B ÖÜÄ & ÖÜÃÜ ŸÅÖܾ¯í¨ÜÆã BWæãàÆÉ Gí¨Üá ®Ü®Ü° ¸æçPÜ®Üá° ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü° ²Åࣿá®Üá° GvÜWæçÈ ¯¸ÝºÚÔ G¨Ü᪠Öæãà¨ÜÙÜá ¯à ŸÃÜáÊÜ ñÜ®ÜPÜ ®Ý ÊÜáÙæ¿áÇæÉà ®æ®Ü¨Üá ÊÜáígáWÜvæx¿áí£¨æ. Aí¨æà £ÚÀáñÜá ñÝ®æ㟺 A®Ý¥Ü, ¨Üá¨æçìË ¿ÞÄWæ ¿ÞÃÜá CÆÉ Gí¨Üá ñܮܰ ÖÜÙæà iàÊÜ®ÜÊæà ÇæàÓÜá Gí¨Üá WæãàWÜĨæ 3 ÊÜÐÜì PÜñܤÇæ¿á PæãOæ¿áÈÉ AÊÜÞ®ÜÓÜíñæ iàÊÜ®Ü PÜÙæ¨æ ®ÜíñÜÃÜ ®Ü®Ü° iàÊܮܨÜÈÉ ²Å࣠PÜÙæ¨Üá PæãÙÜÛÈÆÉ Gí¨Üã ÓÜ±æ³ ÊÜááS ÊÜÞw PæãÃÜÈÆÉ ÔWÜÃæàp…, ÃÜÊÜå…&ËÔR Gí¨Üá ¨æàÊܨÝÓ…®Üíñæ ÊÜááSÊÝvÜ ÖÝPÜÈÆÉ WæÙæ¿áÃÜ ÊÜááí¨æ WæãàÙæãà Gí¨Üá ¹PÜRÚÔ AÙÝPݤ Gí¨Üã ¯íñÜÊÜ®ÜÆÉ PÜOæà Ÿ¨ÜÈWæ ñܮܰ ±ÝwWæ ñÝ®Üá ÖÝ¿ÞXª¨æ. Jí¨Üá PÝƨÜÈÉ ¯®æ° Ÿ¨ÜãPÜá GíŸíñæ £Ú¨ÜÊÜ®Üá ¯®Ü° ¯ÃÝPÜÃÜOæ¿á ®ÜíñÜÃÜ ®Ý®Üá ©®æà ©®æà ñܮܰ gíWÜÊÜá~¿á®Üá° B±… ÊÜÞvÜᣤ¨æª. ÃÜ˸æÙæWæÃæ¿á PæàÚ ®Ü®ÜWæ ®Ý «æç¿áì©í¨Ü AÊÜÚÆÉ©¨ÜªÃæ C®Üã° ®æÊÜᾩÀáí¨Ü Ÿ¨ÜáPÜá ŸÇæÉ Gí¨Üá ñæãàÄÔPæãrq¨æ gíWÜÊÜá~Wæ JÙÜ ŸÃÜáÊÜ PÜÃæ ÖÝWÜã ÓÜí¨æàÍÜWÜÙÜá ¸ÝÃܨÜíñæ ¯ÈÉÔ¹pær Pæã®æWæ PÜÄŸpær¿á ®æ±Ü¨ÜÈÉ ÍÜ»ÜÄÊÜáÇæç A¿á±ܳ¯Wæ ÊÜÞÇæ «ÜÄÔ ñܮܰ ÊÜá®ÜÔÕWÜã ÖÝWÜã PÜ~¡àWÜã PÜÄ& PܱÜâ³ Ÿpær ñæãoár ®Ü®Ü° ÓÜáí¨ÜÃÜ iàÊÜ®Ü PÜñܤÆá ÊÜÞwPæãívæ. Jí¨Üá £íWÜÙÜ PÝÆ PÜñܤÇæ¿á PæãàOæ¿áÈÉ C¨ÜªÃæ ÓÝPÜá iàÊܮܨÜÈÉ H®Ü®Ý°¨ÜÃÜã A¥ÜÊÝ ¿ÞÊÜâ¨æà ËÐÜ¿á, ÊÜÓÜá¤ÊÝWÜÈ, ÓÜí±Üä|ì ÊÜáÃæ¿ááŸÖÜá¨Üá Gí¨Üá ®æãí¨Ü ÊÜá®ÜÔÕ¯í¨Ü ÖæàÚPæãÙÜáÛ£¤¨Üª WæÙæ¿áÃÜÃÜÈÉ ²Åà£&±æÅàÊÜá GíŸ ËaÝÃÜ PæàÚ¨ÜÃæ ÓÝPÜá Pæãà±Ü©í¨Ü ¸æç¿áᣤ¨Üª hæãñæWæ QàÙÝX

WÜw®ÝvÜ PܮܰvÜ ÍÝÇæWÜÙÜá WÜÃÜŸw¨Üá ÖæãàXÊæ!

ñæÆáWÜá ÍÝÇæWÜÙÜá ñÜÇæG£¤ ¯í£Êæ!! "»Ý

ÄÓÜá PܮܰvÜ wíwÊÜáÊÝ, K PÜ®ÝìoPÜ ÖÜê¨Ü¿á ÎÊÜ, ÓÜñܤí£ÖÜÃÜ®Üá Ÿw¨æaÜcÄÓÜá...' ÃÝÐÜó PÜË PÜáÊæí±ÜâÃÜÊÜÃÜá ×àWæ PܮܰwWÜÄWæ PÜÃæ ¯àw B ÊÜáãÆPÜ PܮܰvÜ¨Ü A»Üá¨ܿáPæR ®Ýí© ÖÝw¨ÜÃæ®Ü°ŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ÃÝg ÓÜÃÜPÝÃÜ ÊÜáñÜᤠÓÜÃÜPÝÄ ÓÜíZ ÓÜíÓæ§WÜÙÜ ¸æàgÊݸݪÄñܮܩí¨Ü WÜw®ÝvÜ PܮܰvÜ ÍÝÇæWÜÙÜá PÜ|á¡ ÊÜáábc PÜáÚ£Êæ. C¨ÜPæRÇÝÉ ¿ÞÃÜá EñܤÄÓÜáÊÜÊÜÃÜá.

ÃÝ¿áaÜãÃÜá iÇæÉ¿á PÜêÐÝ¡ ®Ü©¿á BaæWæ ŸÃÜáÊÜíñÜÖÜ 13 WÝÅÊÜáWÜÙÜÈÉ Aí©¯í¨ÜÆã PܮܰvÜ ÊÜÞ«ÜÂÊÜá ÍÝÇæWÜÙÜá PÝ¿áì ¯ÊÜì×ÓÜᣤ¨ÜªÊÜâ. ÊÜÞWÜ®ÜãÃÜá, ×í¨Üá±ÜâÃÜ, PÜáÐܾ£Å, Pæãñܤ±ÜÈÉ, PÜêÐÝ¡ WÝÅÊÜá, BÆáí±ÜÈÉ, WÜáÃÜágÆ, ñÜíWÜvÜX, ÍÜáPÜÅÆíWÜÊÜá±ÜÈÉ, A¯±ÜâÃÜá, TݮݱÜâÃÜ, AwÊÜ, ÎÊܱÜâÃÜ, WÜávÜŸÆãÉÃÜá ×àWæ Joár 13 WÝÅÊÜáWÜÙÜá PÜ®ÝìoPÜ¨Ü WÜw »ÝWܨÜÈÉÃÜáÊÜíñÜÖÜÊÜâ. ÖÜñݤÃÜá Öæhæj BPÜvæ Öæãà¨ÜÃæ Bí«ÜÅ¨Ü WÜw ±ÜŨæàÍÜ. DPÜvæ

Ÿí¨ÜÃæ PÜ®ÝìoPÜ CÈÉ®Ü g®ÜÃÜá Aí©¯í¨ÜÆã PܮܰvÜÊÜ®Üá° ŸÙÜÓÜáñݤ Ÿí¨ÜÊÜÃÜá. CÊÜÃÜá ÊÜáãÆ PܮܰwWÜÃÜá. PÜ®ÝìoPÜ¨Ü HQàPÜÃÜ|¨Ü ÊÜááíbñÜÊÝX¿áã D WÝÅÊÜáWÜÙÜÈÉ PܮܰvÜ ÍÝÇæWÜÙÜá ñÜÇæ G£¤Êæ. ¯gPÜãR C¨Üá ÖæÊæ᾿á ËaÝÃÜ. B¨ÜÃæ D ÍÝÇæWÜÙÜá Cí¨Üá ŸÄà C£ÖÝÓÜÊÝX EÚ©Êæ. ÓÜÃÜPÝÃÜ ÊÜáñÜᤠg®Ü®Ý¿áPÜÃÜ ¸æàgÊݸݪÄñܮܩí¨Ü WÜw®ÝvÜ D PܮܰvÜ ÍÝÇæWÜÙÜá ˨ݦìWÜÙÜ PæãÃÜñæÀáí¨Ü ÓÜÊÜáWÜÅ Óèƻܩí¨Ü

ÊÜÞñÝ®ÝvÜᣤ¨æª Aí¨Üá ®Ý®Üá ®Ü®Ü° WæÙæ¿áÃÜ WÜáí²Wæ BÍÜc¿áì A¨ÜÃæÇÝÉ ¸æÃÜX¯í¨Ü PæàÚ¨ÜÃÜá AÆÉ PÜOæãà ¯à®Üá ®ÜíWæ CÐÜrËÆÉ Aí©ª¨ÝÙæ ¯íWæ C¨ÜÄí¨Ü ˱ÜÄàñÜ ®æãàÊÜâ BXÇÝÌ? Gí¨Üá PÜívÜ&PÜívÜ Óæ°à×ñÜÃÜá, ×ñæçÑWÜÙÜá PæàÚ¨ÜÃÜá A¨ÜPæR ®Ý®Üá ÖæàÚ¨Ü᪠AÊÜÚWæ ®Ü®Ü°®Üá° GÃævÜá PæçWÜÚí¨Ü ¸Ýb ñÜŸáºÊÜÐÜár ²Å࣠ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉ Coár ÖæãÃÜWæ ñæãàÄÓÜáPæãÙÜáÛ£¤ÃÜÈÆÉ Gí¨Üá ®Ý®Üá ®æãà˯í¨Ü ÊÜááWÜÙÜ°QR ÖæàÙÜᣤ¨Üª ©®ÜWÜÙÜá ®Ü®Ü° PÜ~¡®Ü ÊÜááí¨æ PÝvÜᣤ¨æ. AÃæ ÖÜáaÜc®Üíñæ ®ÜWݤ& ®ÜWݤ PæàPæ ÖÝQPæãívÜá AÊÜÙÜá ®Ü®Ü°®Üá° ²Åà£ÓÜáñݤ®æ CÃÜÈÇÝÉ? ÖÝWÝX AÊÜÙÜ ²Å࣠ÔWÜÈÆÉ AíñÜ ®ÜíWæ ¨ÜáS@ CÆÉ B¨æÅ ®Ý®Üá AÊÜÙÜ®Üá° ±ÝÅÊÜÞ~PÜÊÝX, ÖÜê¨Ü¿á ±ÜäÊÜìPÜÊÝX ²Åà£Óݤ C¨æª. ®Ü®Ü° PÜ®ÜÔÕ®Ü ¸æÇæ ¯®ÜWæ Wæãñæ¤à®æ PÜOæà WèÄ Öæàڤ௠PæàÙÜá WèÄ ®ÝËŸºÃÜá ÊÜá¨ÜáÊæ B¨Ý¾Çæ ¯®Ü°®Üá° ÃÝ~¿áíñæ ®æãàvæãRà¸æàPÜá, A¨ÜPÜãR ÊÜááíaæ ¯à®Üá Wܼì~¿ÞX¨Üª ©®ÜWÜÙÜ®Üá° ®Ý®æà ¯®ÜWæ ÔàÊÜáíñÜ ÊÜÞvæºàPÜá ¸ÝOÝíñÜ®Ý ®æãàvæãRà¸æàPÜá ®ÜÊÜá¾®Üá° ®æãàw A¨æàÐæãrà ñÝ¿áí©ÃÜá ÖæãrpæQaÜác ±ÜvÜáÊÜíñæ ñæãàÄÓܸæàPÜá ¯®Ü° CÐÜr¨Üíñæ ÖÜáqr¨Üª Öæ|á¡ ÊÜáWÜáËWæ ±ÝÅ¥Üì®Ü GíŸ ÖæÓÜÄvܸæàPÜá ÖæàWÜã ¯í¨Üá Gí.G. ±æç®ÜÇ… C¿áÃ… ÊÜááXñÝ ŸíñÜá. ÊÜááí¨æ ®Ý®æàPæ PÜÐÜr±Üoár ¨Üáw¨Üá ¯®ÜWæ Pæ.G.GÓ…. ÊÜÞwÔ ¯à®Üá iÇÝÉ—PÝÄ¿Þ¨æÅ ¯®Ü° PÝÄWæ væùÊÜÃ… ®Ý®æà BWæºàPÜá ¯®Ü° PÜdæàÄ¿á ÊÜááí¨æ PÝÃ… ¯ÈÉÔ Kw Ÿí¨Üá ¯®ÜWæ væãàÃ… ñæWæ¨Üá ÓæÆãÂp… Öæãvæ¨Üá ÓÝÌWÜ£ÓܸæàPÜá A¨Ü®Ü° ®æãàw ®Ü®ÜWæ PÜ|á¡ Öæãvæ¨Üá®Üá° ®Ý®æãàw ®ÝbPæãÙæ½àPÜá ÊÜá®æ¿áÈÉ GÇÝÉ PæÆÓÜWÜÙÜ®Üá° ®Ý®æà ÊÜÞw ¯®Ü°®Üá° ÓÜáS¨Ü ÓÜá±Ü³£¤WæÀáí¨Ü ®æãàvæãRà¸æàPÜá A®Üæãà PÜ®ÜÓÜáWÜÙÜ®Üá° ¯à ŸÃÜáÊÜ ñÜ®ÜPÜ ®ÝÊÜáÙæ¿áÇæÉà ®æ®æ¨Üá "®Ý®Üá ®Ü®Ü° PÜ®ÜÓÜáÕ' ÊÜáígáWÜvæx¿áíñÝÀáñÜá PÜOæàWèÄ B¨ÜÃæ Ë—ŸÃÜÖÜ. ®Ü®Ü° AÊÜáÃÜ ²Åࣿá®Üá° PÜÙæãRívÜáÙÜÆÉ. ¨ÜáS@ ±Üvæ¸æàQÃæã¨Üá AÊÜÙæà ©®Ü@ ®Ý®ÜÆÉ. ¿ÞÊÝWÜÆã ÖÜávÜáWÜÄXíñÜ ÊÜáãÃÜá ±Üoár ÖÜávÜáX¿áÃÜá ñܮܰ ñÝ®Üá ÊÜÞw¨Ü ñܲ³®Ü AÄ訆 ®æãËWæ ¹àÙÜáñݤÃæ. ®Ü®Ü° ñÜí¨æ ÖæàÙÜᣤ¨Üª Ÿá©ª ÊÜÞñÜáWÜÙÜá ËÐܨÜíñÜ ÖÝÊÜ®Üá° ®ÜíŸá ÖÜãË®ÜíñÜ ÖÜávÜáX¿á®Üá° ®ÜퟸæàvÜ. ®ÝÊÜâ ²ÅàñæãÕà¨ÜQRíñÜ ®ÜÊÜá¾®Ü ²ÅàñæãÕàÃܮܰ CÐÜr ±ÜvܸæàQÃæãà¨Üá AÊÜÙæà Ë®Ü@ ®Ý®ÜÆÉ Gí¨Üá ÊÜáñæã¤í¨Üá ÓÝÄ ÖæàÚ ŸÃæ©vÜᣤ¨æªà®æ. Cí£ ¯®Ü° g¿áÃÝÊÜå…Ü .

ÊÜíbñÜÊÝXÊæ. D »ÝÄà PÜ|á¡ÊÜáábcÊæ. C¨Ü®Üá° ÊÜáñæ¤ BÃÜí¼ÓÜáÊÜ CaÝfÍÜQ¤ ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ÎPÜÒ| CÇÝTæWæ C¨Üªí£Æɇ. D ÍÝÇæWÜÙÜ®Üá° ÊÜááaÜcÆá CÇÝTæ ¯àvÜáÊÜ PÝÃÜ|WÜÙÜíñÜã ¸æàÓÜÃÜ ñÜÄÓÜáÊÜíñܨÜ᪠WÜw®ÝvÜ PܮܰwWÜÃÜá PܮܰvÜÊÜ®æ°à K¨Ü¸æàPæí¨Üá B¨æàÍÜ ÖæãÃÜwÔ AÊÜÄWæ ¸æàPÝ¨Ü ÓÜÊÜÆñÜá¤WÜÙÜ®Üá° ÓÜáÆ»ÜÊÝX ¯àvÜáÊÜíñݨÜÃæ AÊÜÃݨÜÃÜã D ÍÝÇæWÜÙÜ®Üá° J²³PæãÙÜáÛÊÜ ÊÜá®ÜÔ§£¿áÊÜÃÝXÃÜáñݤÃæ. ˨ݦìWÜÙÜá ŸÃÜÈÆÉ GíŸ Jí¨æà PÝÃÜ|PæR A¨æÐæãrà ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü AÔ§ñÜÌ ±Üv橨ܪ ÍÝÇæWÜÙÜ®Üá° ÊÜáábc¨ÜÃæ A¨Üá ±ÜâÃÜáÐÝ¥Üì ÊæáÃæ¨ÜíñÝ©àñÜá. ÖÝWæ ®æãàw¨ÜÃæ Aí©¯í¨ÜÆã D ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ PܮܰvÜÊÜ®Üá° EÚÔPæãívÜá Ÿí¨ÜíñÜÖÜ CÈÉ PܮܰvÜ ±ÜÃÜ ÓÜíZo®æWÜÙÜ ÖæãàÃÝo ÊæáaÜácÊÜíñܨÜáª. AÊÜÃÜ G¨æWÝÄPæÀáí¨Ü ÖÜê¨Ü¿áÊÜí£PæÀáí¨Ü D ÍÝÇæWÜÙÜá aÜí¨ÜáÅ CÐÜrÃÜÊÜÃæWÜã iàÊÜíñÜÊÝX¨Ü᪠ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ¸æàgÊݸݪÄñÜ®Ü ÎPÜÒ| CÇÝTæ¿á ÓæãàÊæáàÄñܮܩí¨Ü ÍÝÇæWæ ŸÃÜáÊÜ Ë¨Ý¦ìWÜÙÜá PÜwÊæá¿Þí¨Üíñæ BíWÜÉ ÊÜÞ«ÜÂÊÜá¨Ü ÍÝÇæWÜÙÜá GÇæÉí¨ÜÃæ AÈÉ ÖÜáqrPæãívÜá JñܤqrWæ PܮܰvÜ ñÜ®ÜÊÜ®æ°à ÊÜáãÇæWÜáí±Üâ ÊÜÞw¨æ. 15 WÜw®Ýw®ÜÈÉ PܮܰvÜPæR WÜÅÖÜ| ×w©¨æ.

F


15 ÃÝgPÝÃÜ~WÜÚí¨Ü Wܸ溨Ü᪠ÖæãàWÜᣤ¨æ¿áÇÝÉ, C¨ÜPæRà®Üá ±ÜÄÖÝÃÜ ÓÝÃ…?

PæàÍÜÊÜÊÜáã£ì, B®æàPÜÇ…

"ÓÜñÝÂWÜÅÖÜ' Gí¨ÜÃæ H®Üá ÓÝÌËá?

& aÜá®ÝÊÜOæ Ÿí¨ÝWÜ, ÊÜáñÜ¨Ý®Ü Pæàí¨ÜÅPæR Ÿ¯° & »ÜÅÐÜrÃÝgPÝÃÜ~WÜÚWæ ÊÜá®æWæ PÜÚÔ & GÆÉÊÜä ¯ÊÜá¾ Pæç¿áÈɨæ.

& D ±ÜÅÍæ°¿á®Üá° PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá AÊÜÃÜ®Üá° PæàÙܸæàPÜá! g¿áí£, ¸ÝWÜÆãÃÜá

¹hæ² ÓÜPÝìÃÜ C®æ°ÐÜár ©®Ü CÃÜáñܤ¨æ?

DÃܻܨÜÅ Êæá|Ô®ÜPÝÀá, ¹hݱÜâÃÜ

"ÓÝÃ…, D BµàÓÜÃ…WÜÙÜá PÝÓÜá ®ÜáíW…ñݤÃÜÆÉ H®… ÊÜÞvæãà¨Üá?

& I¨Üá ÊÜÐÜì CÃæãà©ÆÉ AíñÜ ¿áwxWæ A®ÜáÊÜÞ®Ü

& »ÜãËá¿á®æ°à ®ÜáíWæãàWæì PÝÓæà®Üá ÊÜáÖÝ?

aÜí¨ÜÅÍæàSÃ…, ÖÜÆWÜãÃÜá

®ÜÊÜáã¾ÃÜÈÉ ¯¾ÊÜá®æ° ±æ®æ°íŸ "WÜ®…' ×w¨Ü Áãà«Ü G®Üá°ñݤÃæ ¯gÊæ?

& ®Ý®Üá AÊÜÄWæ A¸ÝÄ, ¿ÞÄWÜã AÆÉ®Ý ¨Üá¸ÝÄ BÃݨÜÂ, ÊæáçÓÜãÃÜá

¯ÊÜá¾ ±Ü£ÅPæ¿áÈÉ ŸÃÜáÊÜ AíPÜ|WÜÙÜá ÓÜã±ÜÃ…, ¯ÊÜáWæ ËÐÜ¿á GÈÉí¨Ü ÔWÜáñæ¤? & gWܨÜWÜÆ ËÐÜ¿á˨æ PÝ|áÊÜ PÜ~¡¨ÜªÃæ GÆÉÊÜä ÓܳÐÜr& ¥ÝÂíP…Õ.

PÜáÓÜáÊÜá PÜêÐÜ¡ÊÜáã£ì, Ÿ®æ°àÃÜáZor

¯ÊÜá¾ ±Ü£ÅPæ¿áÈÉ ®ÜÊÜáã¾ÃÜ ÓæãràÄ ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉÊæàPæ?

ÃÝgPÝÃÜ~WÜÚWæ H¯ÆÉ GíŸáÊÜâ¨Ü®Üá° ÖæàÚ? & AÊÜÄWæ "ÊÜáãÃÜá CÆÉ' GíŸáÊÜâ¨Ü®Üá° ¹wÔ ÖæàÙܸæàPæ? Ë®ÜáñÝ, ñÜáÊÜáPÜãÃÜá

²Åà£Àáí¨Ü gWÜñܤ®æ°à WæÆÉŸÖÜá¨æ?

& gWÜ¨Ü ÊÜá®ÜágÃÜ ÊÜá®ÜÊÜÐær AÆÉ PÝ|¨Ü B ¨æàÊÜÃÜ®Üá° WæÆÉŸÖÜá¨Üá& ¯ÊÜáWæ JÙæÛ¿á¨ÝWÜÈ. ÖÜÄàÍ…, FÃÜávÜáWæÃæ

±æäÈàÓÜÃÜá ÃÝPÜÒÓÜÃÝWÜáÊÜâ¨æàPæ? AÊÜÄÊÜÃÜá & ¯ÊÜáã¾Ä®Ü gíWÜÇ… ÇÝv…jWÜÙÜ ÓÜᩪ ±ÜÅPÜqÔ¨Ü᪠ÔPÜRÃÜã ¹vÜáÊÜâ©ÆÉÊæàPæ.?

®ÝÊÜâ GíŸáÊÜâ¨Ü®Üá° ÊÜáÃæ¿á¸æàw.

aÜí¨Üá Pæç¨ÝÙ…, ñÜáÊÜáPÜãÃÜá

ÃÝgPÝÃÜ~WÜÚWæ H¯ÆÉ GíŸáÊÜâ¨Ü®Üá° ÖæàÚ?

& JŸºŸºÃÜá ÖÝXÃÜáñݤÃæ, PæçWæ ÔQR¨Üª®Üá° PÜÔ¨Üá PæãívÜÃæ Pæãàq Pæãàq ÓæàÃÜáñܤ¨æÃÜá ÇæPÝRaÝÃÜ.

ÃÜg¯ÃÝÊÜå…, ÊÜáívÜÂ

®ÜÊÜᾨÜá PÝÊæàÄ®ÝvÜá, PæÆÊÜâ

ŸÓÜÊÜÃÝgá, aܮܰ±Üor|

ÃÝgQà¿á ÖæãÆÓÝX¨æ¿áÆÉ, C¨ÜPæRà®Üá ÊÜá¨Üáª?

& ÊÜáñܨÝÃÜ ±ÜÅ»Üá ¿ÞÊÜâ¨æà BÓæ& BËáÐæWÜÚWæ Óæç ÁãvÜx©¨ÜªÃæ ÖæãÆÓÜá ñæãÙæ¨Üá ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá ¯ÎcñÜ. ¸æãàÃÜÈíWÜ¿áÂ, ¸æíWÜÙÜãÃÜá

PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËáWæ CŸºÃÜá Öæíw¤¿áÃÜá, ¿áw¿áãÃܱܳ®ÜÊÜÄWæÐÜár?

AÊÜáÃÝÊÜ£, ÃÝ¿áaÜãÃÜá

ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙÜ ÊÜáPÜRÙÜá ÃÝgQà¿áPæR ŸÃÜáñݤÃÜÆÉ HPæ?

& ÖÜÙÜÛ C¨Üª PÜvæ ÊÜÞñÜÅ ¯àÃÜá ÖÜÄ¿ááÊÜâ¨Üá ÖÜ|˨ܪ PÜvæÁáà ÖÜ| ÓæàÃÜáÊÜâ¨Üá. ®ÜPÜáÇ… ®Üí©à±ÜâÃÜ, WÜáƺWÝì

ÓÝÌËá, ¯ñÝ®Üí¨Ü®Ü ñæÃæ ÊæáÃæ XËá¾P…WÜÙÜ ×®Ü°Çæ H®Üá?

& ¨æàÊÜÃÜ ÖæÓÜÃÜÈÉ ¨æÊÜÌ¨Ü PÜá~ñÜ& ׮ܰÇæ¿áÈÉ ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙÜ WÜ~ñÜ. PÜÊÜáÆPÜáÊÜÞÄ, WÜíWÝÊÜ£

Ô¯ÊÜÞ g®ÜÃÜ Çæç±… ÖæàXÃÜáñæ¤?

JÊæá¾ ÖÜWÜÆá, ÊÜáñæã¤Êæá¾ CÃÜÙÜá Aí£ÊÜáÊÝX PÜWÜYñܤÆá& C¨æà Ÿ|¡¨Ü JvÜÆá. AOæ¡àWèvÜ, Ôí«Ü®ÜãÃÜá

C®…Õ±æPÜrÃ… ŸÆÃÝÊæáàWèvÜ®Üíñæ ®ÜÊÜáã¾Ä®ÜÈÉ JŸº TÝQ S©àÊÜᯨݪ®æ, AÊÜ®Ü ŸWæY¿áã ŸÃæ¿áᣤàÃÝ?

& ×à ¨Üá¯¿Þ ±Ü£ÅPæ g®ÜÃÜ ¨Ü᯿ÞX ÊÜá®æÊÜá®æ ÊÜÞñÝX¨Üáª, »ÜÅÐÜrÃÜ AÓÜÈñÜ®ÜÊÜ®Üá° Ÿ×ÃÜíWÜ ±ÜwԨܪÄí¨Ü.

..... sorry Íæãà»Ý ÊæáàvÜí Ôoár ÊÜÞvæãRàñݤÃæ!

A®ÜíñÜ ±Ü¨Ü¾®Ý»Ü, ÎÅàÃÜíWܱÜor|

£ÃÜáÊÜ®ÜíñÜ ±ÜâÃܨÜÈÉ ÔPÜR BÔ¤¿áíñæ ®ÜÊÜáã¾Ä®Ü ÃÜíWÜ®Ý¥Ü®Ü ¨æàÊÝÆ¿á¨ÜÈÉ BÔ¤ Öæã®Ý°¨æàË, ÊæáçÆÓÜí¨ÜÅ, ¿áÆÖÜíPÜ C¨æ¿áíñæ Öè¨æ? ŸvÜÊÜÃÜ ÓÜíPÜÐÜr ¯ÊÜáWæ Wæãñݤ Wæãñݤ? & ñܯTæ ®Üvæ¿áᣤ¨æ & ÄÓÜÇ…rWÝX & ®ÜÊÜá¾ ±Ü£ÅPæ ŸvÜÊÜÃÜ ¨Ü᯿Þ

PÝ¿á¸æàPܱܳ!.

ÍÝÇæWÜÙÜ®Üá° ÊÜááaÜcÆá CÇÝTæ ¯àvÜáÊÜ PÝÃÜ|WÜÙÜíñÜã ¸æàÓÜÃÜ ñÜÄÓÜáÊÜíñܨÜ᪠WÜw®ÝvÜ PܮܰwWÜÃÜá PܮܰvÜÊÜ®æ°à K¨Ü¸æàPæí¨Üá B¨æàÍÜ ÖæãÃÜwÔ AÊÜÄWæ ¸æàPÝ¨Ü ÓÜÊÜÆñÜá¤WÜÙÜ®Üá° ÓÜáÆ»ÜÊÝX ¯àvÜáÊÜíñݨÜÃæ AÊÜÃݨÜÃÜã D ÍÝÇæWÜÙÜ®Üá° J²³PæãÙÜáÛÊÜ ÊÜá®ÜÔ§£¿áÊÜÃÝXÃÜáñݤÃæ. ¨æãÃæ¿á¸æàPÜá ×àWæ B¨ÝWÜ ÊÜÐÜìÊݨÜÃÜã PܮܰvÜ ÊÜÞñÜÅ WÜw®ÝvÜ PܮܰwWÜ ®Ý®Üá ÃÝg AÔ§ñÜÌ ±Üvæ¨ÜÃÜá Pܮܰw WÜ Gí¨Üá G¨æŸáºÔ C®Üá° PܮܰvÜ¨Ü AÔ§ñÜÌPÝRX 14 DWæàPæ BÀáñæíŸ ÖæàÚPæãívÝÃÜá. gWÜ£¤®Ü ÖæãàÃÝo ¿ÞÊÜâ¨æà ÊÜáãÇæ¿áÈÉÃÜáÊÜ ÊÜÞvܸæàPæí¨ÜÃæ C¨Üá ±ÜÅÍæ°¿á®Üá° ÊÜááí©oárPæãívÜá PܮܰwWÜÃÜ®Üá° ÃÜQÒÓÜáÊÜ ÖæãOæWÝÄPæ GíñÜÖÜ ¨Üá¨æçìÊÜ. JÊæá¾ ÃÝ¿áaÜãÄ®Ü D PÜ®ÝìoPÜ ÓÜÃÜPÝÃܨÜáª, PܮܰvÜ ±ÜÃÜ CíñÜÖÜ ÓÜãPÜÒ$¾WÜÙÜá D WÝÅÊÜáWÜÙÜÈÉ ÓÜáñݤw¨ÜÃæ PܮܰvÜ¨Ü ÓÜíZo®æWÜÙܨÜáª, CíñÜÖÜ g®Ü®Ý¿áPÜÃÜáWÜÚWæ Ô§£ C¨Üá GíñܨÜ᪠Gí¨Üá WÜw®ÝvÜ ÍÝÇæWÜÙÜ®Üá° ±ÜÄÎàÈÔ A¥ÜìÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉÊæ. Wæãñݤ©ñÜá. Gí¨Üá ÓÜÃÜPÝÃÜ ÎPÜÒ| CÇÝTæWæ £®Üá°ÊÜ Jí¨æãí¨Üá PܮܰvÜ A¼ÊÜê©œ ±ÝÅ—PÝÃÜ B¨æàÍÜ ÖæãÃÜwÔñÜá. A¨ÜÃÜ ±ÜÆÊÝX ÃÝ¿áaÜãÃÜá AWÜÙÜá®ÜÈÉ¿áã PܮܰvÜ Gí¨Üá GíŸ ÓÜíÓæ§Áãí©¨æ C¨ÜPæR PæÒàñÜÅ ÎPÜÒOÝ A—PÝÄ ÊÜáÈÉPÝgáì®ÜÊÜÃÜá WÜw®ÝvÜ ŸÃ橪ÃÜã ÓÜÖÜ A¨Ü®Üá° PÜívÜá PÝ|¨Üíñæ Öæãpær ±ÜÊæáìíp… ÊÜááSÂÊÜáí£Å aÜí¨ÜáÅÃÜÊÜÃÜá ÍÝÇæWÜÚWæ »æàq ¯àvÜÆá ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜá. D ®ÜvÜáÊæ ñÜáí¹ÔPæãÙÜáÛÊÜ D ÃÝgQà¿á ®Ý¿áPÜÄWæ A«ÜÂPÜÒÃÝX¨ÝªÃæ. PܮܰvÜ PܮܰvÜ Gí¨Üá ÖÜáŸáº WÜw®ÝvÜ ÍÝÇæWÜÙÜá ¸æàÔWæ¿á ÃÜhæ¿á ®ÜíñÜÃÜ WÜw®ÝvÜ PܮܰwWÜÃÜ ŸWæY AÈÉ®Ü PܮܰvÜ ÍÝÇæWÜÙÜ ŸWæY ÖÝÄÔPæãívÜá ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜ CÊÜÃÜá G®Ü°vÜ- G®Ü°vÜ ñæÃæ¿áÇæà CÆÉ. DWÜ AÈÉ ñæÆWÜá ÊÜÞ¨ÜÂÊÜá¨Ü PÝÙÜi HPæ CÆÉ. D WÜw®ÝvÜ PܮܰwWÜÃÜá ñÝÊÜâ G®Üá°ÊÜâ¨Üá Jí¨ÜáPÜvæ, GPÜRvÜ GPÜRvÜ GíŸáÊÜâ¨Üá PܮܰwWÜÃÜá Gí¨Üá G¨æŸáºÔ ÖæàÚPæãÙÜÛÆá ×í¨æàoá ÍÝÇæWÜÙÜá ÖÜáqrPæãíwÊæ. D ®ÜvÜáÊæ PæÆÊÜâ CíXÉÐ… ÊÜáñæã¤í¨ævæ ¸æÙæ¿áᣤ¨ÜªÃÜá PܮܰvÜPæR H®Üã ÖÝPÜᣤÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜ ×®Ü°Çæ D PܮܰwWÜÄWæ GÈÉ¿áã ÓÜÖÜ ÊÜÞ¨ÜÂÊÜá¨Ü ÍÝÇæWÜÙÜá ÖÜáqrPæãíwÊæ. ÓÜÃÜPÝÃÜ©í¨Ü BWÜáÊÜâ©ÆÉ Gí¨Üá ÃÜWÜáY Öæã¨Ü᪠ÊÜáÆX¨ÝªÃæ. ¿ÞÊÜâ¨æà ÊÜÞ®ÜÂñæ ±Üvæ¿á¨æà WèÃÜÊÜ CÆɨæà Cí¨Üá WÜw®ÝvÜ PܮܰvÜPæR g®ÜÃÜ®Üá° ®Üí¹Ô ˨ݦìWÜÙÜ®Üá° ÖæãàXÃÜáÊÜâ¨Üá. CÊÜÄWæ Wæ¨ÜªÆá ×w¿á ñæãvÜX¨æ. ÓæÙæ¿áᣤÃÜáÊÜ D ÍÝÇæWÜÚWæ ËÍæàÐÜ ÓèƻܠPÜÈ³Ô AÈÉ®Ü ÍÝÇæWÜÙÜá PÜ|á¡ÊÜáábc ÓÜÄ¿Þ¨Ü ±ÝsÜ PÜÈÓÜáÊÜ PܮܰwWܮݨÜÊÜ®Üá PÜáÚ£Êæ. ÊÜááí¨æãí¨Üá ©®Ü A¯ìÊÝ¿áñæ C¨æ. CíñÜÖÜ PÜ®ÝìoPܨÜÇæÉÐærà AÆÉ ®ÜWÜÃÜ PܮܰvÜ ÍÝÇæWÜÙÜá GÇæÉÆãÉ ÍÝÇæWÜÙܮܰ A¨æÐæãrà C£ÖÝÓÜ¨Ü ±ÜâoWÜÙÜÈÉ ÓæàÃÜáÊÜâ©ÆÉ GíŸáÊÜâ¨Üá ÓÝÊÜì¸èÊÜáÊÝXÃÜáñݤ®æ ÊÜÐÜìWÜÚí¨ÜÆã AÔ§ñÜÌ ±Üv橨ܪ PܮܰvÜ ÍÝÇæWÜÙÜá ÊÜáábcPæãíwÊæ. H®Üá WÝÂÃæíq PܮܰwWÜÃæà GíŸ ÓܨÜêyÜ ÓÜñÜÂÊÜ®Üá° C¨ÜPæRÇÝÉ Pæã®æ Gí¨Üá ÎPÜÒ| HÚ G¨æªàÚ GíŸ PÜãXWæ gWÜñ…hÝ×àÃÜá ±Ü w ÓÜ ¸ æ à PÜ á . AíñÜ Ö Ü CÇÝTæ¿á PÜoár¯qr®Ü B¨æàÍÜWÜÙÜá A¥ÜìÊݨÜÃÜã GÈÉíoá. AÊÜáêñ…¸æor¨… A®ÜáºPÜáÊÜÞÃ… hÝÄ¿ÞWÜ¨Ü ÖæãÃÜñÜá Cí¨Üá ËáàÓÜÇÝ£ ÓèÆ»ÜÂWÜÙÜá ÓÝÌñÜíñÜÅ Ÿí¨Üá CÐÜár

F

ËàÃÜ|WèvÜ

ÃÝ¿áaÜãÄ®Ü WÜw ÊÜááí¨æãí¨Üá aÝÊÜáÃÝg®ÜWÜÃÜ WÜw, ÊÜáWܨæãí¨ÜãÄ®Ü PæãàÇÝÃÜ¨Ü WÜw ×àWæ GÇæÉí¨ÜÃæ AÈÉ WÜw®ÝvÜ¨Ü PܮܰvÜ ÍÝÇæWÜÙÜá PÜ|á¡ÊÜááaÜácÊÜ ©®Ü ŸÖÜÙÜ ¨ÜãÃÜ EÚ©ÆÉ. Jí¨ævæ PܮܰvÜ ±ÜÃÜ ÖæãàÃÝo, ÊÜáñæã¤í¨ævæ PܮܰvÜ ÍÝÇæWÜÙÜ ÊÜááaÝco C¨æí¥Ü ˱ܿÞìÓÜ. ÊÜááSÂÊÜáí£Å aÜí¨ÜáÅÃÜÊÜÃæà ¯àÊÜâ H®Üá ÊÜÞvÜᣤ©ªàÄ? CíñÜÖÜ ÓÜãPÜÒ$¾WÜÙÜá ¯ÊÜá¾ Êݲ¤Wæ ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉÊæ? ×àWæí¨Üá WÜw®ÝvÜ PܮܰwWÜÃÜá PæàÙÜᣤ¨ÝªÃæ. AÊÜÃÜ PÜãWÜá ÓÜÃÜPÝÃÜPæR ÊÜááqr Cí¨ÜÆÉ ®ÝÙæ


16

õÉðxÉ AxÉ\*l, dJð*l èÅl¸|* A*ý|*Ål d*¹ èh¾*lÍxÉ, §xÉ]x¥h|x¦xçx EJy Ax¥Éç*lÍ* Í*llð*¥¤í*ðx PÓÉÏÅl Á*¥î* õßÁ*¥ò ¶\*. nÍxl¹ ¾*lÍ*llà|*]x ÍxlÉ#xÉy ÁJâlÏw|*ahdx>lÉ "|*ð*l¿ |*àò¸Áx¥\*®ml Ax¥]*è]*#J]*|*h²* Á*h|*Á*. "år $õ¿mr|* A*]*©JA*©* ð*¦x©*lÍ*ì|*l PÓÉÏe]*lÍ* î*#JÅlð*ÍJç*ml ÍxlÞËmlç*Dmr, Í*lÍ*lv Í*ld*lw ¾*Í*lv. ¶ ©*d*C õð*çx d*Pñ¸Áx¥\*®ml î*ÓÅld*¿ î*ÞË|xaÉ ¶|*]x PÓÉÏ Öhè Í*R>l "±*lË ©*lmÌ*ÍJe íxðJ¿e çx¥Ïw|x "h|x¥òhfùaÉõ. ð*ð*¿ bólË Áx¥¦*lÍ*ìùmr. A*ý|*Ål ÅRÍ*Ïwç*¥ õð*çx Í*Rd*Ó WlÉ©*ml. ðJWè^]*l PÓÉϸ|*la d*îJñ ÝldxÉ? "²*ÍJ PÓÉÏ©*#xÉ §J]*ùdxw? & ßç*d*lw Ö±x¥Ëh|*l ð*ÅlÍ*hí*Á*Íxh|*l ð*ð*eÉç* "²*vÍJç*lÏw|x. "yWmr|x "Í*d*y¸|* & "|*l}d* "ð*l]Jç*Áxò dx]x>l\x ÅllÍ* WM*m î*ÓÅld*¿ Í*R¦*lÏw|xÅl#Jr! $|*ð*l¿ îxÓÉÍ*l |xÉÍ*dx nî*ìñÍ*\xÉ? ðx¥É¦*l, ðJÍxÉð*l §xÉÁ*l§xÉÁ*hd* PÓÉÏ©*åmr, è|*#Je ð*Í*lçx çx¥dxwÉ ¶ç*|*hdx îxúɱ*Ix Í*R]*l |*¥]* ©*y|*l bÞË|x. ]JÏÓ ðx¥ÉÍ*ìhól Í*R¦*lÏw|x. "Í*]*l d*#xd*eé©*lÍ*hdx $|*l ð*¦x|*l Ax¥ÉÝld*l. PÓÉϸ|* Í*Rd*ÓÁxò ðJÍ*ì Í*lmç*lÍJç* ÍJd*¤mCùh|* d*#x õÉÍ*ìÏw|*a ð*ð*¿Í*l¹ Í*R¦*lÏw|x. ~ð*l Í*R¦*å õÉðxÉ AxÉ\*§xÉÁ*l. çxÓɨB ¶çx¥Émr. "|*ð*l¿ |*àò¸Áx¥h¦*l Í*llh|x "Á*<]*À*Û |*¥]*ÍJe bÞË|Ja\x. àW ¯hf Í*leé $|*]* Ex¥dxçx $ðx¥¿h|*l A*ý|*Ål W|JÓÍ*Á* nh|Je §J\*§xÉÁJ|*la ð*Í*l¹ Í*llhù]*lÍ* Á*å©*lÏw|*a î*î*ñ "Í*lyɱBî*ìy ²*]J |*l]*lç*lÞË Í*Rd*ð*l¿ õð*çxSÉ\*ù|*a]x Íx¥É©*ÍJùÉd*l! èA*l|x¥¦*T ©*ÍJml! ðx¥É¦*ldJw]x. nh|*l ÁJm|* §x©BË MxÓh¦Bð*hÏ|*a ð*Í*l¹ Í*lðxÅlÍ*]*l ð*ð*¿ð*l¿ ¶|*±*lË §xÉç* ð*Wl¹è^]*ð*l¿ |*¥]*|*¥]* Í*Rf & AJ\*l ð*ð*¿ n¦* A*lÞË|*âÆ î*ÁJò ÁJev#B ¸îJÝlÅlhdx Ax¥]*ç*ó˧xÉÁxh|*l ©xòíB AJÁ*lÏw|Ja]x. ©*Í*Rß ©J†©*lÍ*ì|J|*]*¥ ~ð*l? "Í*d*lw ð*ð*¿ í*mð*Í*mð*ç*\*ð*l¿ ç*Í*lõ©*lÏw|Jaðx. "|*Áxò î*ú]*Á*ÍJe õðx¿ Í*l¾JCA*¿ Í*]*ðx¥è^ð*ð*l¿ ÁJ#xÉæð*år ðJWè^]*¥ nÞËçx $|*la|*ð*l¿ Á*h¦* $|*ðx¿mr ðx¥É¦*lÏw|*a]x Í*lð*©*l¤ ÿJ¸çx¥\* Á*]x d*hù|*a]*l. èh¾*ð*|*åry¸|* ð*ð*¿ð*l¿ "Í*l¹ ð*ð*¿âÆ |*¥ÍJv©*ð*hdJ|*. "årh|*#xÉ ð*ð*¿ð*l¿ çJç*lÍ*ìùmrÍxÉ? õÉðJ|*]*¥ ç*h¦*©*l. ðJð*l ]*¥Wlçx Á*]x|*l Áx¥h¦x¥SÉe $õ¿mr|*hdx d*Í*l¹ ©*Í*l |*]*|*]*ðx Ö\x|*l d*h|*l Áx¥ÉIxÅlår èh†¸|*. d*ð*¿ î*¦*lÏw]*lÍ* ÅRd*ðxç*\*l õð*eÍx>¥É $mrÍxúÉ ²*vðxÅlð*l¿ dx¥ÉfÁx¥h¦*]*l, $è^]*¥ Í*lð*©J]x ç*h¦*©*ld*ð*Í*ð*l¿ $hd*A* ¯ÉðJÅl Á*ýd*Cç*Dçx ð*ð*çx¥Ïwmr. "dxwÍ*ì. è\*¸Áx¥h¦*l d*h|x–dJÝlÅlyh|* ÌxɱBey ð*ð*¿ð*l¿ & ðJmlò çx¥É¦xç*\* ð*¦*lÍx ð*ð*¿ Í*lð*|* "|*l}d* Á*mñðxç*\*ð*l¿ ð*lí*lo ð*¥]*l î*¦x|*. îJÓ½Ålhdx èh†¸]*lÍ* ð*Í*l¹ Í*lðxÅl Í*lýç*ç*\* Í*R¦*|*hdx "Í*l¹ð*år AxÉDÁx¥h¦x. "Í*l¹ ð*hd*¥ ¶Í*d*lw ð*Í*l¹ PÓÉÏÅlð*l¿ bólËÁx¥¦*#J]*|x Á*dxÅlð*l¿ õð*ç*mr|x §xÉ]JCyç*¥ AxÉ\*#Jç*|*l. "©*AJÅlÁ*\*l, ð*Wl¹è^]* nmÍ*ì "Í*\* õÉð*l î*óË î*ÓÅld*¿ ð*ð*¿ Í*lð*¸ð*år $ð*¥¿ Í*R¸mr. õÉð*l ð*ð*¿ð*l¿ ðx¥É¦*lÍ* d*Í*Á* Ax¥hù|*a]*¥ ÅRÍ* Í*lð*Í*llÞË|x. "î*ñð* |*¥ÍJv©*d*ð*|* Í*llh|x $|*l PÓÉÏe]*lÍ* ð*ç*¿]*¥î*Í*mr|x §xÉ]xÉð*l? "fTç*\xhè §xÉå ð*¦*lÍx õhÏ|x>¥É õð*çx Í*Rd*Ó "Í*l¹ ÅRÍ* #xÁ*ò? õÉðxÉ AxÉ\*l, dJð*l èÅl¸|* A*ý|*Ål çx¥d*lw. ð*ð*¿ MxÓh¦*l¤ ÅR]*¥ Í*lðxÅl ÍxlÞËmð*l¿ ðxî*ÁJò|*]*¥ ç*hfð* Í*llh|x èh|*l Ax¥Éç*l §xÉ]x¥h|x¦xçx EJy Ax¥Éç*lÍ* Í*llð*¥¤í*ðx A*d*lwÍ*hÏmr. $|*l î*î*ñð* Á*¨JËExk. Í*hdx "Í*l¹ "hç*#Jô|Jç* |*lÛV 'Í*l¹D¸ ÁJâlÏw|*ahdx>lÉ "|*ð*l¿ |*àò¸Áx¥\*®ml $õ¿mr|* AxÉ\*l, &ç* ðJð*l ~ð*l Í*R¦*å? $±xËÉ ¶|*]x èhd*l. $è^]* Á*]*l\*lç*\*¥ í*l]*lç*lÞË Á*âlÆç*\*l A*]*©JA*©* ð*¦x©*lÍ*ì|*l PÓÉÏe]*lÍ* Í*lÍ*lv Í*ld*lw î*]*ÍJemr. Axíxoh|*]x îJÓâ Ax¥Éç*ld*w|x. ¶|*]x Áxh¦*ç*\*hdJe nè^]*ðx¥¿è^]*l be|*Pñ Á*lDd*l ¾*Í*lv. ¶ ©*d*C õð*çx íxðJ¿e çx¥Ïw|x $årð* À*Á*lõç*\*l n\*çx¥\*çxÉ Í*l©xÅllÏw]*lÍ* b¨xËÍ*ì. "h|x¥òhfùaÉõ. ð*ð*¿ A*ý|*Ål ÅRÍ*Ïwç*¥ õð*çx Í*l©*md*lwç*\*l ð*ð*¿ Í*lð*©*¤ð*l¿ í*¥yÅlhdx $yÅl$±*ËWmrù|*a]*¥ "Í*l¹ ð*ð*¿ð*l¿ ¸hç*y©*ml Í*Rd*Ó WlÉ©*ml. ð*Í*l¹ Í*lðxÅlÍ*]*l Ö±xËÉ lÏwÍx. î*ÓÅld*¿î*¨JËç* ð*ð*¿ |*lÛV $Í*l¹f ©*dJÝl¸|*]*¥ ðJð*l ßç*léÍ*Í*\*mr. $Í*]* ð*Wl¹è^]* W±*Ål ð*Í*l¹ ~yÅR|* Í*lðx ÅRÝld*l. "±x¥ËÏwçx "î*ñð* ïßvðx àW ¶Ì*vóÁx èç*léÍ*Í*\*mr! Í*lðxç*Dç*¥ bÞËÅRe d*mlP|x. "Í*]* Í*lÁ*ò\*l dJàd*l. §xÉ]x |Jy $mr|x "år|*a A*¸]*l ¸É]x, ¶ ùð*|* ïóðx ð*ð*¿ Í*ld*lw ÁJ#xÉæð* Í*l¾xC ©JíJç*\*hdxÅl¥ ðJð*l Í*Rd*Ó |Jyd*Pñ|*Í* A*¸]*l ]*WÁxÅlð*l¿¨xË. ðxÏwçx |x¥¦*T çx¥É¦xÅlhdx õhd*lbÞËd*l. ð*Í*l¹ Í*lðx \xh|*¥ ð*Í*l¹ ~yÅR|* §x¥ç*\*l ðJÝlç*\*l "]* ¸h¾*¥]*Í*õ¿y¸Áx¥h¦*l Áxëç*Dçx è\xç*\*ð*l¿ dx¥¨xË. Ålår ð*ð*¿ð*l ¿ ©*yÅRe Í*Rd*ðJf©*lÏwmr. "Á*ò]x, í*ldJw ©*ldJw¦*lÏwÍx. $|*l "î*ñ–"Í*l¹yçx d*#x ðxÉÍ*y¸Áx¥h¦*l ÁJ¨JíJ]* Áxòð*l¿Í*hdx °|*l

çJr©*l ÁJ‡Ålð*l¿ ]JÍ*â]*hdx Í*Á*òy¸|*aÍ*]* Í*llhùð* ÞÉîJÝl ÍxlÉå¨xË. ]*âA*ùað*hdx ð*ð*çJe ÁJÅllÏw|*a "Í*]* Í*llh|x õhdxÉ $|*a ð*ð*¿ð*l¿ Á*¥]*lÍ*hdx "Í*l¹ ©*hExk Í*Rf |Jç* "\*làõh|*#xÉ Á*lDdx. d*hd*Í*l¹#xrÉ ~ðxÉðx¥É P©*lç*lÞË|*]*l. ð*ð*çx |*lÛV d*¦xÅl#Jç*åmr. Ö±xËÉ d*¦x¯f|*]*¥ n¦x|* Áx¥ÉfÅlhdx Á*hèõÅl Ax¥\x A*yÅl #J]*hˆ¸|Jç* ©x]*eõh|x¥]x¸Áx¥h¦*l "¦*lçx Í*lðxÅld*w Φx¥Éf Ax¥Ée "©*AJ ÅlÁ*\Je çx¥É¦xçx¥]*e Á*lDd*l b¨xË. "±*Ë]*år "Í*l¹ èh|*\*l. ðJð*l Í*R¦*lÍ*ì|*l ©*yÅlmr Öh|*l ç*|*éùd* ©*Ò]*|*år AxÉD |Jç* Í*ld*w±*lË "d*lwb¨xË. Axd*wÁ*]*l\*l ©*lÍ*l¹õ]*l Í*ì|xÉ? "Í*l¹ð*¥ "d*w\*l. "|*l ¶Í*Ïwçx Í*lle|* "¾JCÅl. "±xËÉ "Í*]*ð*l¿ ©*Í*R¾Jð*î*f¸|*]x¥É ~ðx¥É ð*ð*çx¥Ïwmr. ¶ d*]* "î*ñõ çx¥PñçxÅRe]*lÍ*ì|Je "Í*l¹ ÏD¸|Jç* A*ý|*Ål $§J}ç*ÍJ|*hdJe d*#x©*ld*w dx¥¦*ed*l. &çxÉð*l Í*R¦*lÍ*ì|*l? õðx¥¿hùçx ðxÉ]*ÍJe Í*Rd*ðJ¦*#Jç*lÏwmrÍJ|*ayh|* & î*d*Ó è]xÅllÏw|xaÉðx. ¯Éçx Í*llh|*lÍ*y|*]x ð*Í*l¹ PÓÉÏçx AxÉ\*Ax©*ymr|*hdx Í*Rfb¦*ldJw]x. ðJWÉç* EJç*]*¥Á* ]Jç*§xÉÁ*l. $Í*]*l ~ðxÉ î*ÓÅld*¿î*óË]*¥ ðJð*l "hßlÍ*Í*\*mr. $år d*h|x dJÝlÅl]*ð*l¿ Ö|*l]*lAJàÁx¥\*® §xÉÁxhè õÅlÍ*l ð*ð*¿|*mr. è|*#Je îJÓÍ*R ½Á*ÍJe îxúÉø §x\x¸|* õÍ*lvm A*ý|*Ål ç*\*l |*¥]*|*¥]*ÍJe $fÉ ßð*¹î*úÏv d*d*w y¸ çx¥É\*¥ÅllaÁx¥\*l®Í*ì|*l §xɦ* Öð*l¿Í* nh|xÉ ÁJ]*âÁJòe! nh|*l ÍxÉ\x ÖÍxl¹çx Í*l¥ç*l|J]* AJÁ*l Í*hdx èmÍ*hd*ÍJe ð*ð*¿ Áx¥]*Dçx dJDÁ*Þ˸ Í*Rhç*mCàò]*lÍ* îJWd*ÓCdxÅlð*l¿ $Í*]*l AJ\*l Í*R¦*ml Ax¥]*ó]x ~ð*l ç*Ï? ¶ W† è]x|* ©*d*CÁ*dx>¥hù|x. õÉð*l ð*ð*çJe, ðJð*l õð*çJe. ð*Wl¹è^]* Í*l¾*C|*år ÅR]*l ~ðxÉ ¯Á*Í*ld*lw ð*¦x¸|*]*¥ WM*m î*ÓÅld*¿]Jç*lÍ*ì|*]*år "ð*lÍ*Rð*Wmr. ¶|*±*lË §xÉç* ©*Í*lÅl ðx¥Éf ðJÍ*ì nh|Je b¦x¥Éâ. $mrÍJ|*]x ðJÍ*ì Í*l¥Vv ]Jç*lÍ* ÁJm |*¥]*|*#xrÉð*l 'Dùmr. ~ð*hÏ? õðJ¿Áx – ¸h¾*¥]*

$|*l PÓÉÏe]*lÍ* ð*ç*¿]*¥î*Í*mr|x §xÉ]xÉð*l?

ð*ð*¿ À*Þvç*¥, ð*ð*¿ è|*làç*¥ $¸i Ïɦ*lÏw|xa! Ömr]*hdx "Í*õç*¥ nh|*l Í*lð*¸¤d*lw, Á*ð*¸d*lw. ¶ Á*ð*¸ð* ©JÁJ]*ÁJòe A*ç*ml–]JÏÓ>lð*¿|xÉ A*lí*loíJoe bÉù bÉù "#xÅllÍ* "#xÍ*Ryd*ð*Í*ú "Í*õed*lw. Öår A*lÞË|*ðx¥É, Öår §x\x|*ðx¥É çx¥Ïwmr. í*h|*ÓAJ©*ð*hdx §x\x|*l, nè^ "çJ¾* Á*#JW|*ðJe §x\x|*lbóË. "Í*õçx çx¥Ïwmr|* W|xC>lÉ $]*åmr. ¶|*]x "|*ð*l¿ Í*CÍ*AJyÁ*ÍJe è\*¸Áx¥\*l®Í* EJIx¹ "Í*õe]*åmr. èA*lÀ*Û & ÁJ]*âùh |*#xÉ "mrÍxÉ ðJð*l "Í*ð* ¶©*]xçx õhÏ|*la? ç*Í*R]* A*l¦*lç*ð*ð*l¿ ç*|*y©*lÍ*hdx ç*|*y¸ Áxm©* A*l¦*lÁ*ml Á*D©*lÏw|*la|*l? Í*llh|x¥h|*l ùð* ð*ð*çxÉ "yWmr|x "Í*ð* PÓÉÏçJe A*hèå¸|*la, Í*llh|x¥h|*l ùð* ð*ð*ç*¥ AxÉ\*|x ¶d* Ax¥]*ól Ax¥É|*|*la. ÖmrÍ*ú ðxð*îJç*lÏw|x. AJçx ðxð*îJç*lÍ*ì|*Áxò ÁJ]*âÍ*ú $|x, õðx¿>lÉ ¶d*ð* î*d*Ó èhù|x, "Í*ð*mr|x $ðJC]*l î*d*Ó è]xÅlml ©J¾*C–

ç*Í*R]* A*l¦*lç*ð*ð*l¿ ç*|*y©*lÍ*hdx ç*|*y¸ Áxm©* A*l¦*lÁ*ml Á*D©*lÏw|*la|*l? Í*llh|x¥h|*l ùð* ð*ð*çxÉ "yWmr|x "Í*ð* PÓÉÏçJe A*hèå¸|*la, Í*llh|x¥h|*l ùð* ð*ð*ç*¥ AxÉ\*|x ¶d* Ax¥]*ól Ax¥É|*|*la. ÖmrÍ*ú ðxð*îJç*lÏw|x. çx\*Ï, "|x¥h|*l ÁJmWd*lw, õð*¿ Áxë#x¥h|*l |x¥¦*T ðFÁ*y Ýld*lw, Ïh|*lh¦*]*¥ d*¨xË d*lhb íxmlrÍ*±*lË ©*hè\* è]*lÏwd*lw. À*Ó|xÑ, õÅld*lw Ö]*¦*¥ õð*¿ð*l¿ ¶\*lÏw|*aÍ*ì. ðJð*l Í*Rd*Ó õð*¿ ðx]*\Je|xa. ð*ð*¿ î*ÓÏ >¥h|*l Í*llhEJðxç*¥ õð*¿ ¶À*ÓÅl§xÉàd*lw. §x\*çxé $hó]BÍ*úCçx Ax¥]*¦*ml À*ólv $¸i Í*Rf©*lÍ*ì|*yh|* ¯f|*l ]JÏÓ

©J]JÝl Á*lf|*l õh§x Ax¥É\*l ðxhôÁx¥h¦*l Í*l]*â |*h²* õ|xÓçx EJ]*lÍ* Í*]xç*¥ õÉð*l §xÉÁJç*lÏwd*lw. ÁJ]*â ¶ó Áxf¸ "¾*v|JyÅlår bólË Ax¥É|*Í*\*ð*l¿ ©*hî*úâv ÍJe ð*ð*¿ systemõh|* àdx¥wçxÅl§xÉàd*lw. "Í*\*ð*l¿ Í*l]xÅllÍ*ì |x¥h|xÉ è|*làð* ç*lyÅRed*lw. "Í*\*ð*l¿ Ö±*Ë]* Í*lÞËçx àdx¥wçx|xðx¥É çx¥Ïwmr. ¶|*]x, õ±*ò]*l½ è¦*d*ð* Í*Rd*Ó ð*ð*¿ð*l¿ §Jô d*b^Áx¥h¦*l nçx|*l ¯hf|* è¨xËÅlhdx Í*ll|*ly b©JÁ*lÏwd*lw. õÉð*l Í*Rd*Ó Öhùð*hdx §x\B§xDçxé>lÉ Ö|*la Í*l¦*ô Ax¥É|*, ð*ð*¿ À*Þvç*¥ Í*ld*lw ð*ð*¿ è|*làç*¥ $¸i Ïɦ*lÏw|xa! nh|*l À*l|*Ñ ð*ç*lW ðx¥hùçx good luck AxÉD Í*ld*w|xÉ Áxm©*|* §xɨxçx Á*D©*lÏw|xa. ©JÍ*Rð*C]*l ©*¯¸Áx¥\*®|* "Ï]xÉàÅR|* ð*ð*¿ð*l¿ WðJÁJ]*â Á*¥fAJàÁx¥h¦*l Axâç*lÏw ]*lÍ* õÉð*l Í*ld*lw Á*ð*©*l Á*ÞËÁx¥óËÍ*ðx¥hùçx ©*¯¸Áx¥\*®èA*l|J|* è¦*d*ð*Í*ð*l¿ Ì*y©*|xÉ ‘‘ð*ð*¿ è|*lÁ*ð*l¿ îJÓWl©*y ðx¥ÉÞð*år õð*çx è]x|*lÁx¥ÞË|xaÉðJ?’’

WÍ*l#J

Öh|*l bólË Ax¥É|* "Í*\*l. $è^]*¥ Axhç*©*]xÉ! & Axhç*©*]* î*Óî*hí* "²*vÍ*RfÁx¥\*®#Jç*|x Á*hçxólË Á*lDÏ|xa. $Íxmr ¶ ùð*ç*\* Í*Rd*l. ¶|*]x & ùð*ç*DÍx>l#Jr! $Íxmr ð*ð*¿ÍxÉ! î*Óî*hí*|*år ð*ð*¿|xÉ ¶|* "#xç*\*ð*l¿ ©*ýÃ˸ Áx¥hf]*lÍ* ùð*ç*\*l! Á*<âÍ*Rd*Ó|*år §xÉÁJ|*að*l¿ î*¦xÅlè#xr, õð*¿ çx\xd*ð*|* Ax¥]*dJe. ð*ð*çx çx¥Ïwd*lw çx\*Ï, õð*çx ¶ ùð*ç*Dh |*m¥ ð*ð*¿ ÍxlÉ#x¥h|*l "Í*RÅlÁ* PÓÉÏ Ýld*lw. Áxë íJô|*]x ©JÁ*l î*Á*òðxÉ ðJð*l ¸Á*lò b¦*ldxwÉðx Öhè Ì*ÓÍxl õð*ed*lw. õð*çxÉ çx¥Ïw mr|xÉ õð*¿ Í*lð*©*l¤ §x¥ç*©xÅl±*lË PÓÉÏ §xÉfd*lw. "|*ÁJòe "mrÍxÉ õÉð*l ð*ð*¿ À*Þvç*¥–ð*ð*ç*¥ $¸i Í*Rf è|*lÁ*l Á*ÞË Áx¥óË|*la. §xɦ* çx\*Ï, $h²*|x¥h|*l d*î*ìñ Í*R¦*

§xɦ*. ð*ð*¿ A*Ïw]* "|xÉ PÓÉÏçx Áxë íJí*§xɦ*. A*ÏwÁ*ò#Jç*|* PÓÉÏÅlð*l¿ èôoólËÁx¥\*l®Í* W|xC Í*Rd*Ó õð*çx Á*]*ç*d*W|x. ¶|*]x ð*ð*emr, îxÓÉÅl¸Ål]xhèl|*l ð*ð*¿ îJåçx è¦*d*ð* |*hdx èh|*l Ax¥Éç*l ¾J]*lâ ¸µÏ Í*Rd*Ó. PÓÉÏÅl Ex¥dxçx è¦*d*ð*Í*ð*¥¿ Á*ÞË Áx¦*W à]*lç*âÆår õmvà<©*lÍ* EJIx¹ õð*e]* èA*l|*l, ¶|*]x ð*ð*emr. &çxÉõ|*a]*¥ ¸àò]*lÍ* ÅlÀ*©*¤ð*l¿ æɽv¸Áx¥\*®§xÉÁ*l. "A*hÁJ]*Áxò d*#x Ï]*lç*|x, "|*l ðxóËçx Ì*lß|* ÍxlÉ#x õmlrÍ*hdx Í*R¦*ml õð*¿ çx\xd*ð*§xÉÁ*l "±xËÉ. õð*çx $ðx¥¿h|*l Ax¥©* ßÍJ§Jay Ålð*l¿ Ax¥y©*lÏw|xaÉðx. ð*ð*ç*¥, ð*ð*¿ d*#xç*¥ î*ÓÏùð* $¸i Í*R¦*§xÉÁ*l! Be my friend only! – õð*¿Í*ðxÉ çx\xÅl î*d*Ó Í*l¦*ôólË >¥Éô©*dx¥¦*e|x. $Í*ð*#x¥rè^ "d*ýî*w îxÓÉWl $|Jaðx, ©*hd*ýî*w çx\xÅlð*¥ $|Jaðx. "Í*ð* çx\xd*ð*|* A*lí*lo A*îJA*Pçx Í*lð*©*l¤ ¶|*Óvçx¥hf|x. çx\xÅlð* çx\xd*ð* ô]JÅllÍJç*å.


17

õÉ

Í*ì A*D®ÅlÍ*]Je|*la Á*±*Ëî*ólË Îù |x¥¦*T ¸ÉÞð*år ðFÁ*y ¯f|*l ùð*|* A*ùðxhól dJ©*lç*\* Á*dxw |*lfd* Í*R¦*lÍ*Í* ]Je|*a]x ÅRÍJç*#J|*]x¥Íxl¹ & ÅRhÏÓÁ* æÉÍ*ð*Í*ð*l¿ ¶íx Ö©x|*l nh|*l ùð*|* Í*lÞË çJ|*]*¥ A*D®çx Ax¥Éeè]*§xÉÁ*l "hd* "õ¸]*#xÉ §xÉÁ*l. ð*ð*ç*¥ ¶|*|*la "|xÉ "Í*d*lw Áxm©* "±x¥Ëh|*l $mr "hd* "õ¿¸|* Á*¥¦*#xÉ §x\*eð* 踤çx A*D®çx Ax¥Éeb¨xË. "år ð*ð*¿ ¯yÅl ©x¿É¯d*]x¥è^y|Ja]x. ¶d* ð*ð*ehd* A*ùðxë|*l Í*±*v |x¥¦*TÍ*]*l. "Í*]* ÍxlÉ#x ð*ð*çx d*lhè Ì*àw "hÏólËÁx¥D®. "|*Áxò ÁJ]*â $|x. ðJð*l îx×Í*ly ©*¥òå ð*år Î|*lÏw|Jaç* & ÍxhÁ*¨xÉÀ* ð*ð*çx Î|x¥ÉÁx ©*¥áÏv ¶|*Í*]*l. Ax¥©* îxð*l¿ d*h|*lÁx¥ólË ð*ð*çx Íx¥óËÍx¥|*m §Jyçx îxð*l¿ ¯fÅlml Á*å¸|*Í*]*l. ¶ÍxlÉ#x ðJð*l Axë©*¥òåçx Ax¥É|x, ¸ÞÅlår ÁJ#xÉ æçx Ax¥É|x. ¶d* A*D®Ål#xrÉ Í*CÍ*©JÅl Í*RfÁx¥h¦*l 'D|*lbóË]*l. & Í*l¾xC "Í*]* Í*l|*lÍx>¥h|*ð*l¿ bólË "Í*]*ð*l¿ ÌxÉÞÅRç*#xÉ $mr. "|xmr ð*¦x|*l A*ðx¿]*¦*l Í*]*l±*ç*\Je]*§xÉÁ*l. ÍxhÁ*¨xÉÀ*âÆõçx surprise õɦx¥Éâ "hd* "h|*lÁx¥h¦xÉ "Í*]* Í*lðxÅl §Jeml d*ÞË|x. ÍxhÁ*¨xÉÀ*âÆðxÉ §Jeml dx]x|*. ð*ð*çx "í*oy ÅRe|xah|*]x ÍxhÁ*¨xÉÀ*âÆ M*Á*òðxÉ ð*ð*¿ ç*l]*ld*l ¯f|*l bóË. n\*çx¥Ée Axh¦*Ï Ålð*l¿ Á*]x|*l î*yí*Ýl¸|*. ©JWÏÓ Íxëõ d*lhèl ç*ýA*mà<¹Ålhdx Á*h¦*\*l. ðJÍxmr AJçx ð*ç*ld*w Á*lDÏ]*lÍJç* Ö]*¦*l î*ìûJ½ç*\*l "årçx Φ*ld*w èh|*l bóËÍ*ì. Axôoçx AxÉ\*lÍ*ì|xÉð*l? "Íx]*¦*¥ "Í*]* Í*lÁ*ò\*l. Ax©*]*l ©*lð*h|J Í*ld*lw ©*lõÉm, ©*lð*h|JDçx 11 Í*±*v, ©*lõÉmõçx 8. ÍxhÁ*¨xÉÀ*âÆ ‘‘ð*ð*çx ©*Òmñ Áxm©*W|x õÉð*l Öårç*¥ Ax¥Éç*Á*¥¦*|*¥ Ö]*¦*l dJ¸ð*år ÍJî*©*l è]*ldxwÉðx ©*Òmñ ÞÉW ðx¥É¦*ld*w Á*¥Ï]*l’’ "hd* AxÉD Ö|*la Ax¥É|*. ©JWÏÓ Íxëõ "¦*lçx Í*lðxçx ð*¦x|*\*l. ð*ð*çx¥É Idiot Box (ÞÉW)ð*l¿ ðx¥É¦*m¥ §xÉEJ]*l. Í*lÁ*ò\x¥hùçx ¶¦x¥ÉÁx Á*lhdx. $è^]*¥ í*¥Þ Í*lÁ*ò\*l. ðJð*l ÁxÉD|* î*ÓÀx¿ç*Dçxmr M*óM*¨Jhd* 'd*w]* Áx¥¦*lÏw|*aÍ*ì. ©*lð*h|J\*hd*¥ d*lh§J EJâ A*l¦*le. AJçx Í*RÏð* Í*l¾xC ©*lõÉm ‘‘ÁJÁJ, "Í*\*ð*l¿ ÁxÉ\* §xÉfÓ, ¶à ©Jå b¨JË\*’’ "h|*lbóË. ðJð*l ©*lð*h|J\* Í*llV ðx¥Éf|*]x ¶ î*ìóË

ÓÜ

PÜÆ iàÊÜÃÝοá AÊÜáêñÜ«ÝÃæÁáà... ÓÜPÜÆ iàÊÜÃÝοá aæàñÜ®ÜÊæà GÆÉÄWÜã iàÊÜ«ÝÃæ¿Þ¨Ü WÜíWÝ ÊÜÞñæÁáà ¯®ÜWæ ®Ü®Ü° PÜêñÜýñÝ ±ÜäÊÜìPÝ ±ÜÅOÝÊÜáWÜÙÜá. Öè¨Üá ñÝÁáà ×í©®Ü ±ÜâÃÝ| PÜ¥æWÜÙÜá ÖæàÙÜáÊÜíñæ ¯®Ü°®Üá° »ÜXàÃܥܮÜá EWÜÅ ñܱܳÓÜÕ®Üá° ÊÜÞw ñܮܰ ±ÜäÊÜìgÄWæ ÊÜááQ¤ PæãwÓÜÈPæãàÓÜRÃÜ »ÜãÇæãàPÜPæR PÜÃæñÜí¨Ü®æí¨Üá ÖæàÚ¨æ C¨Ü®Üá° JÊæã¾Êæá¾ ®Ý®Üá ®Üí¹¨æªà®æ PæÆÊæäí¨Üá ÓÜÆ C¨æÇÝÉ ®ÜíŸÇÝÃܨÜíñÜÖÜ PÜoár PÜ¥æ Gí¨Üá Wæã|X¨æªà®æ JpÝrÃæ¿ÞX ÖæàWæãà WÜíWæ ¯à®Üá »ÜãÇæãàPܨÜÈÉ ÖÜĨÝvÜᣤà¿áÇÝÉ ñÝÁáà A¨Üá ÖæàÙÜÇÝWܨÜÐÜár ÓÜíñæãàÐÜ¨Ü ÓÜíWÜ£. ËþÝ®Ü ÖæàÙÜáÊÜíñæ iàË¿á EWÜÊÜá Êæã¨ÜÆá B¨Ü¨Ü᪠¯àÄ®ÜÈÉ A¨Üá AËáà¸Ý Öè¨Üá ñÝÁá ®Ý®Üá Jí¨Üá ËaÝÃÜÊÜ®Üá° ®ÜíŸáñæ¤à®æ A¨æà®æí¨ÜÃæ iàË¿á EWÜÊÜáPæR ¯à®Üá Jí¨Üá ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü ±ÝñÜÅ ¯ÊÜì×ÓÜᣤ©ªà¿á G®Üá°ÊÜâ¨Üá. ±ÜÅ£¯ñÜ ¯àÄÆÉ¨Ü Jí¨Üá ZÚWæ¿á®Üá° Cí¨Üá Ÿ¨ÜáPÜᣤÃÜáÊÜ ¿ÞÊÜ iàÊÜÃÝοáã F×ÔPæãÙÜÛÆá ÓÝ«ÜÂÊæà CÆÉ PÝÃÜ| ñÝÁá ¯à¯ÆÉ¨æ ¿ÞÊÜâ¨æà

AxâlÆ A*lâÆmrÍxúÉ Í*l¥[J, "|*l Ax¥ð*l¿! A*l¦*l eÅl Á*hç*\*år õÉ]*l Á*]*l\*l àd*lw §JÝlçx èh|*h dJÅllw. "Í*\*ð*l¿ ð*ð*¿ Í*lç*lém Á*¥fÓ¸Áx¥h¦*l Ömr WíJy¸|x. AF|*l, ¶Áx ÀJ#x bÞË|*la õß, ¶|*]x ¶Áx>lÉ bÞË|*amr, "Í*\*ð*l¿ ÀJ#x bf¸ |*a]*l ð*Í*l¹ ÍxhÁ*¨xÉÀ*âÆ Í*ld*lw Íxëõ. A*l¦*le &ç* "Í*\* dJÝlçx "¦*lçx Í*lðxÅlår ©*AJÅl Í*R¦*ld*w Á*©*Í*ll©*l]x ÏÁ*lòd*w, è¨xË nçxÅlld*w ÁJm d*\*l®Ïw|x. Í*lð*|*år Á*åÅl§xÉÁxhè "|*Í*lC ¶©x. "h²* "Í*\* ¶©xÅlð*l¿ d*ç*½ n]x|*hdx n]x|*l "Í*\*ð*l¿ Á*¥fÓ¸|*a]*l. & d*h|x–dJÝl ç*\*l, d*lh§J EJIxçx & ç*Ï>lÉ? Íx¥óË Íx¥|*m §Jyçx ÍxhÁ*¨xÉÀ*âÆð* ÍxlÉ#x ¸ólË èhùd*lw. ÍxhÁ*¨xÉÀ*âÆ Í*lðxçx èh|Jç* nh|*¥Í*]x ÅRed*lw. ðJð*l |*lÍ*ll|*lÍ*ll 'yÅllÏw|xa. ð*ð*¿ Í*llV ðx¥Éf>lÉ ÍxhÁ*¨xÉÀ*âÆõçx "²*v ÍJÝldxÉðx¥É ‘‘]JEJ #xɨJÅllw ©Jy, õð*¿ð*l¿ Á*¥y¸ Ax¥Éeb¨xË’’ "h|*. ðJð*l Í*RdJ¦*åmr. góÁxò "hd* ð*ð*¿ð*l¿ Öb^¸|Jç*m¥ ©*lÍ*l¹ðxÉ $|xa. ÍxhÁ*¨xÉÀ*âÆ Í*ld*lw ðJð*l Í*l½Ål ÍxlÉ#x Á*lDd*lÁx¥\*l®d*w#xÉ ©JWÏÓ Íxëõ èf©*#J]*hˆ¸|*\*l. ¶ç* Öårdx¥wÉ ¸ólË

‘‘ÍxhÁ*¨xÉÀ*âÆ ðJð*l gó Í*R¦*mr’’ "h|*l b¨xË. ©JWÏÓ Íxëõçx çJèy, ÍxhÁ*¨xÉÀ*âÆð* Í*llV|*årÅl¥ ¶d*hÁ*. $|*aàò|*ahdx>lÉ $h²* §Jhèl ¸f¸|*]x "Í*yçx ¶çx¥É ÀJÁB ©*yÅRe>lÉ ¶ed*lw. ‘‘]JßâÆ õÉÍ*ú èhù ]*hd* bÉ]*hæ "ð*¿ A*l]*àò Ax¥ÉDçx Í*R¦xÉõ, õÉÍ*ì gó Í*R¦x¥mr "h|*Ó Axhçx? ð*Wl¹h|* ~ðJ|*¥Ó d*îJñ dxÉð*l’’ "hd* Íxëõ è¦*èf©*lÏw|*a]x ‘‘]JEJ, ÅRÁx¥É ~ðJdx¥É, $±*Ë Í*]*l±*|* Í*RC#x èhùùÉ gó Í*R¦*lùmr "hÏ Ål#x¥rÉ ÅRÁx¥É ~ðJd*l AxÉ\x¥É, ð*õ¿h|* ~ðJ|*¥Ó d*îJñe|xÓ AxÉ\x¥É Ï|x¥òÉ ÏÉõ |*ÅlWólË §xɦ* A*hçxmr g¨J Í*R¦*lùmr "ð*§JC¦*’’ "hd* |xëð*CÍJe ÁxÉ\*#J]*hˆ¸|*. ðJð*l $è^]* Í*llVç*\*ð*l¿ ç*Í*lõ¸|x.

$è^]*m¥r ¶d*hÁ*, Ì*Ål, |xëð*Cdx Ö|*la è]*lÏw |*aÍ*ì. ©*y; Á*b^â &ç* ÁJù|x &ç*#xÉ "|*ð*l¿ èf|*l b¦*§xÉÁ*l "h|*lÁx¥h¦*Í*ðxÉ ‘‘¶ÅlwâÆ, ðJð*l gó Í*RfwÉõ, ¶|*Ó õÉÍ*ì $è^]*¥ ð*ð*çx¥h|*l ÌJ±x Áx¥¦*§xÉÁ*l. ¶ÍJç* Í*Rd*Ó ðJð*l g¨J Í*R¦x¥É|*l’’ "h|x. ç*h¦*–Axh¦*Ï $è^]*¥ Í*llV ðx¥Éf Áx¥h¦*]*l. "Í*]* ¶d*hÁ* $ð*¥¿ AxíJoed*lw. ‘‘"|xÉðB AxÉ\x¥É ]JEJ õð*¿ Í*Rd* ð*f¸ Áx¥¦*lù#xrÉð*, "|xÉðB ÁxÉDw>¥É ÁxÉ\*l ð*ð*¿ ÌJ±x °Ï’’ Öh|*Í*ðxÉ ÍxhÁ*¨xÉÀ*âÆ ð*ð*¿ ÁxëÍxlÉ#x Áxë AJà|*. ðJð*l ÍxëõÅl Í*llV ðx¥Éf|x. ‘‘¶d*l ]JßâÆ õÉÍxÉð*l AxÉDw]x¥É "|*Áxò ð*ð*¿ nPñe °Ï ð*h|*¥ ÌJ±x d*çx¥Éy’’ "hd* ÍxëõÅl¥ Áxë AJà|*\*l. ‘‘"è^, çx|*la b¨xË’’ "h|*lÁx¥h¦*Í*ðxÉ ‘‘ðx¥ÉfÓ, ©*lð*h|Jð*¿ & Í*]*l±*ùh|* õÉÍ*ì ©Jåçx Á*D©x^ÉÁ*l "|x¥h|* ð*ð*¿ §xÉfà’’ "h|x. $è^]*¥ nh|*l Á*<â ¸fml èf|*hçx ©*lÍ*l¹ðx Á*lDd*lbóË]*l. nh|*l õWl±*ÍJe]*§xÉÁ*l ©JWÏÓ Íxëõ M*Á*òðxÉ |xÉÍ*]* Áx¥ÉIxçx ÎfbóË\*l. "år bàòbàò "d*w\*l. ÍxhÁ*¨xÉÀ*âÆð* Á*âÆårÅl¥ ¾J]JÁJ]*. ðJð*l Í*l½Ål ÍxlÉ#x ©*lÍ*l¹ðx Á*lhÏ|xa. °|*l õWl±* ¶ "¦*lçx Í*lðxÅlår ©*¹ÀJð* Í*XFð*. ÍJî*©*l "¦*lçx Í*lðxçx è]*lÍJç* Íxëõ ©*lð*h|J\*ð*l¿ Á*]x|*lÁx¥h¦xÉ èhù|*a\*l. ç*h¦*–Axh¦*Ï ¶ç*#xÉ õ¾Jv]* Í*RfbÞË|*a]*l. ©*lð*h|J\*ð*l¿ ð*ð*¿ Ö|*lyçx Á*¥fÓ¸|*Í*]xÉ "Í*\* d*#x ÍxlÉ#x $è^]*¥ ÁxëÝlóË]*l. ¶ç* ©JWÏÓ Íxëõ ‘‘ð*ð*¿ Í*lç*\* d*å ÍxlÉ#x Áxë $ólË ¶½ Í*RfwÉW ]JßâÆ, Öh|*¥ ÅRÍ*d*¥w & ð*ð*¿ Í*lç*\* ©Jå bf©x¥Éùmr ¶Áx Ö±*Ë Á*ådJ\x¥É "årÍ*]xçx Á*å¸wÉW’’ "hd* î*ÓÍ*Râ Í*Rf|*]*l. Í*llh|x ðJð*l d*lh§J VlÃÅRe gó Í*Rf|x. Íxëõ Í*Rf|xamrÍ*ð*l¿ í*î*ñy¸ Ïh|x. ©*lð*h|J\*ð*l¿ î*Á*òÁxò Á*¥y¸Áx¥h¦*l gó èf¸|x. è]*lÍJç* ð*ð*¿ PÓÉÏÅl îxð*¿ðx¿É ¶ÁxÅl Áxëçx Áx¥¨xË. ‘‘íxðJ¿e "ÌJC©* Í*R¦*§xÉÁ*l’’ "h|x. A*l¦*leÅl Á*âÆår ©*î*w©Jç*]* |JÞ|*±*lË ©*hdx¥É±*. ÍJî*©*l¤ 踤ð*år è]*lÍJç* "|*ðx¿É >¥Éô¸w|xa. $h²* Ö±x¥ËÉ A*¥Í*ìç*\*l Í*XF[*CÁxò ¸Á*lò Á*Í*ly Ax¥Éç*ld*wÍ*#Jr "õ¸ ¼ð*¿ðJe Ax¥Ée|xa. õÍ*l¹ Í*lðxÅlm¥r "h²* A*¥ç*D]*èA*l|*l. |*ÅlWólË ¶ A*¥ç*\*l "]*\*ml bf. "Í*ì $fÉ õÍ*l¹ Í*lðxçxÉ ©*lç*h¾* ©*¥©*ld*wÍx. AF|*l dJðxÉ?

iàÊÜ PæãvÜáÊÜ WÜíWÝ ÊÜÞñæÁáà... iàÊÜ ñæWæ¿á¸æàvÜ ...

PÝ¿áì D »ÜãËá¿áÈÉ ®Üvæ¿áÆá ÓÝ«ÜÂÊæà CÆÉ ÖÜáqrWÜã ¯àÃÜá ¸æàPÜá

ÓÝËWÜã ¯àÃÜá ¸æàPÜá. ¯à®Üá ¸æàvÜÊݨܨÜ᪠¿ÞÊÝWÜ? A¨Üá CÆÉÊæà CÆÉ G®Üá°ÊÜíñÜÖÜ ÓèÊÜáÂñæ¿á®Üá° D ÓÜÊÜÞg PÜÈÔ¨æ A¨ÜPæR ñÝ®Üá ¯®Ü°®Üá° ñÝÁáà Gí¨Üá ÓÜí»æãà©ÓÜᣤ¨æªà®æ. Cí¨Üá ®ÜÊÜá¾ ÖæaÜácÊÜíñÜÖÜ g®ÜÓÜíTæ ÖÝWÜã ËþݮܨÜÈÉ BWÜᣤÃÜáÊÜíñÜÖÜ ÊÜáÖÝñÝÀáÁáà ¯¯°í¨ÜÇæà D ±ÜÅ£iàÊÜÃÝÎWÜã ñæãí¨ÜÃæ¿ÞWÜáÊÜíñæ ËÐÜPÝÃÜPÜWÜÙÜ®Üá° ¯®Ü° JvÜÈWæ ¸æÃÜÔ iàÊÜ

Pæãor ñÝÀáÁáà iàÊÜ ×ívÜᣤ¨ÝªÙæ Gí¨Üá ÖæàÙÜᣤ¨ÝªÃæ. D ¯í«Ü®æ¿á®Üá° ®Ü®ÜWæ ÓÜ×ÓÜÇÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. WÜíWÝ ÊÜáÖÝÊÜÞñæÁáà D ÊÜÞ®ÜÊÜ®Üá ñÝ®æà ñܱܳ®Üá° ÊÜÞvÜáñݤ ¯®ÜWæ C¨Ü®Üá° ÊÜÄÓÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá ¿ÞÊÜ ®Ý¿á AÆÉÊæà. ¯à®Üá ÓèÊÜá ÊÜÞñæ Gí¨Üá £Ú©ª¨ÝªÃæ B¨ÜÃæ JÊæã¾Êæá¾ ¯à®Üá

ÃÜá¨ÜÅÊÜÞñæ¿ÞWÜᣤà¿Þ G®Üá°ÊÜâ¨Ü®Üá° ÊÜáÃæñÜí£¨æ. C¨ÜÄí¨ÜÇæà ¯à®Üá JÊæã¾Êæá¾ ÓÜá®ÝËá¿ÞX, ¹àPÜÃÜ A£ÊÜêÑr¿ÞX, aÜívÜÊÜÞÃÜáñÜÊÝX ¯®Ü° ±ÜÅ»ÜÆñæ¿á®Üá° ñæãàÄÓÜᣤÃÜᣤà¿Þ B¨ÜÃÜã D ÊÜÞ®ÜÊÜ®Üá ¯®Ü°®Üá° ÓèÊÜáÂñæ¿á®Üá° ¨ÜáÃÜá±ÜÁãàWÜ ÊÜÞwPæãÙÜáÛñݤ ¯®Ü°®Üá° ÃÜá¨ÜÅÊÜÞñæ¿á®Ý°X ÊÜÞvÜᣤÃÜáñݤÃæ. K iàÊÜÊÜ®Üá° ÓÜêÑrÊÜÞvÜáÊÜíñÜÖÜ GÆÉ ÓÜÊÜá¿áPÜãR GÇÝÉ ÊÜWÜìÊÜÄWÜã ÊÜááQ¤¿á®Üá° ñæãàÄÓÜáÊÜíñÜÖÜ ÊÜáÖÝ WÜíWÝ ñÝÀáÁáà ¯®Ü°®Üá° ®Ý®Üá ¸æàwPæãÙÜáÛÊÜâ¨æà®æí¨ÜÃæ D »ÜãËá¿áÈÉ ¯à®Üá ÓèÊÜáÂÊÝXÃܸæàPݨܨÜ᪠ñÜáí¸Ý AÊÜÍÜÂPÜ D ׮ܰÇæ¿áÈÉ ¯®Ü° ÃÜá¨ÜÅ ®ÜñÜì®ÜÊÜ®Üá° ¯à®Üá ±ÜŨÜÎìÓÜܸæàvÜ ñÝÁáà D ÊÜÞ®ÜÊÜÄWæ ¯®Ü° ÓÜáSÊÝXÃÜÆá ¹vܸæàPÜá G®Üá°ÊÜ ±ÜÄÊæà CÆÉ B¨ÜÃÜ㠮ܮܰ¨æãí¨Üá Ö柺¿áPæ A¨æà®æí¨ÜÃæ ¯à®Üá Aí¨Üá iàÊÜPæãqr©ªà¿á Cí¨Üá iàÊÜ ñæWæ¿á¸æàvÜ.CÈÉ iàËWÜÙÜá Ÿ¨ÜáPÜÆá CÊÜPæRÇÝÉ ÊÜááQ¤PæãwÓÜÆá ¯à®Üá ÓÜ¨Ý CÃܸæàPÜá. GÇÝÉ iàËWÜÙÜá ¯¯°í¨Ü Ÿ¨ÜáPܸæàPÜá. ÓÜ¨Ý ¯à®Üá CÇæÉà CÃÜáÊÜ Gí¨Üá Ÿ¿áÓÜáÊÜ, ¯®Ü° PÜí¨Ü


18

ÃÝ

¿áaÜãÃÜá iÇæÉ¿á ¿ÞÊÜâ¨æà ÓÜíZo®æWÜÙÜá Ôí«Ü®ÜãÃÜá ÎÍÜá CÇÝTæ¿á ËÃÜá¨Üœ ±ÜÅ£»Üo®æXÚ¨ÜÃæ A¼ÊÜê©œ CÇÝTæ¿áá PæÆÊÜâ GígÆá £®Üá°ÊÜ ±æäÈàÓÜÃÜ®Üá° APÜÒÃÜÍÜ@ PÜÙÜÛÃÜ ñÝ|ÊÝX¨æ. PÜÃæÔPæãívÜá ±ÜÅ£»Üo®ÝPÝÃÜÃÜ®Üá° ¸æàÈÁáà G¨Ü᪠ÖæãÆ KwÔ ¹vÜáñݤ®æ. Êæáà¿áªíñæ, D CÇÝTæ¿á »ÜÅÐÜr A—PÝÄ gWÜ©àÍ… Áãàg®Ý—PÝÄ¿Þ¨Ü ¸æíŸÆPæR ¯gPÜãR Ô.².I gWÜ©àÍÜ, GÔw²K ®ÝWÜ®ÜWèvÜ ÊÜÞÂÙÜWæàÄ ÎÅà«ÜÃ… ÖÝWÜã ÍÝÓÜPÜ ÖÝWÜã PæÆÊÜâ ±ÜÅñݱ…WèvÜ ±ÝqàÇ… ¯í£¨ÝªÃæ ÓÜã±ÜÃ…ÊæçÓÜÃ…WÜÙÜá Cwà ? EñܤÃÜ AÊÜÃæà ÖæàÙܸæàPÜá. CÇÝTæ¿á®Üá° PÜáÆWæwÔ ŸÖÜÙÜ ©®ÜWÜÚí¨ÜÆã WÜão ®ÝÃÝ¿á| ÓÝÌËá ¹qr¨ÝªÃæ. ñÝÆãÉQ®Ü 586 Ÿw¨ÜáPæãívÜá PÜáÚ£ÃÜáÊÜ AíWÜ®ÜÊÝw Pæàí¨ÜÅWÜÙÜ ±æçQ 197 G.Ô.w.².K ®ÝWÜ®ÜWèvÜ Ô.w.².K Pæàí¨ÜÅWÜÙÜá ÊÜÞñÜÅ PÜorvÜ A¥ÜÊÝ ¸ÝwWæ PÜorvÜWÜÙÜá gWÜ©àÍܯWæ ±ÜPÝR ²í±…®Üíñæ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáñݤ®æ. 183 Öæãí©¨Üáª, EÚ¨Ü 389 Pæàí¨ÜÅWÜÚWæ hÝWÜÊæà ¨ÜávÜáx ÊÜÓÜãÈ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ®ÝWÜ®ÜWèvܮܨÜá CÆÉ. WÜáw&WÜáívÝÃÜ A¥ÜÊÝ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á »ÜÊܮܨÜÈÉ G£¤¨Ü Pæç. ÓÜã±ÜÃ…ÊæçÓÜÃ…WÜÙÝ¨Ü ¯ÊÜáìÇÝ, ÃÜáQ¾~ ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° WÜávæx ÖÝQPæãívÜá ±ÝsÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ±ÜÄÔ§£ C¨æ. D AÊÜÂÊÜÓ槿á®Üá° ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü WÜÊÜá®ÜPæR ñÜí¨Üá ÓÜıÜwÓܸæàPÝ¨Ü ÎÍÜá A¼ÊÜê©œ CÇÝTæ¿á A— PÝÄWÜÙÜá ÊÜÞñÜÅ ÓÜÌ¿áí E¨ÝœÃÜÊÝWÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ñÜÈÉà®ÜÃÝX¨ÝªÃæ. ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX Jí¨Üá AíWÜ®ÜÊÝw Pæàí¨ÜŨÜÈÉ PܯÐÜu 25 Äí¨Ü 40 ÊÜáPÜRÙÜá PÜvÝx¿áÊÝX CÃܸæàPÜá. B¨ÜÃæ ñÝÆãÉQ®Ü ŸÖÜáñæàPÜ Pæàí¨ÜÅWÜÙÜÈÉ D ÓÜíTæ PÝ|ÔWÜáÊÜâ¨æà CÆÉ. AíWÜ®ÜÊÝw Pæàí¨ÜÅWÜÚWæ ÓÜÃÜŸÃÝhÝWÜáÊÜ BÖÝÃÜ«Ý®ÜÂÊÜ®Üá° CÈÉ®Ü ÓÜÖÝ¿áQ¿áÃÜá CÆÉ&ÓÜÆÉ¨Ü ÇæPÜR ñæãàÄÔ ñÜÊÜá¾ ÊÜá®æWÜÚWæ ÓÝXÓÜáñݤÃæ. Wܼì~ Ô¤àÅ¿áÄWæí¨Üá ÓÜÃÜŸÃÝhÝWÜáÊÜ ±èÑuPÜ ±Ü¨Ý¥ÜìÊÜ®Üá° PÜËá¾ ¸æÇæWæ

®ÝWÜÃÝg

¯gPÜãR AÖÜìñæ ±Üvæ©ÃÜáÊÜ AíŸÊÜá¾ GíŸ ÊÜá×Ùæ gWÜ©àÍܯWæ ÍݱÜÜ ÖÝPÜᣤ¨ÝªÙæ. Ôí«Ü®ÜãÃÜá ÍÜÃÜ|ŸÓÜÊæàÍÜÌÃÜ PÝÇæã௿á ÊÜáígáÙÝ GíŸáÊÜÊÜÄí¨Ü ÓÜã±ÜÃ…ÊæçÓÜÃ… ÃÜáQ¾~ 15 ÓÝËÃÜ ÃÜã±ÝÀá ±ÜÅñݱ…WèvÜ ÆíaÜ ±Üv橨Üáª, AíWÜ®ÜÊÝw ÓÜÖÝ¿áQ¿áÃÜ BÁáR ±ÜÅQÅÁá ®Üvæ¨ÝWÜ ÊÜáígáÙÝ ÖæÓÜÃÜ®Üá° Pæç¹oár ÖæaÜác ¨ÜávÜáx ¯àw¨Ü A»Ü¦ì¿á®Üá° BÁáR ÊÜÞvÜÇÝX¨æ.¨æàÊÜÃÜWÜáw

gWÜ©àÍ…Ü

±Üvæ¨ÜáPæãívÜá CÊÜÄWæ B¨æàÍÜ ¯àvܨæà ÖæaÜác ÖÜ| ±Üvæ¨ÜáPæãívÜá ®ÜPÜÈ ÊÝÓÜÓܧÙÜ, hÝ£ B¨Ý¿á ±ÜÅÊÜÞ| ±ÜñÜÅ ¯àw¨Ü Ëá®ÜáñÝ WÜívÜ ÓܱÝì®Üí¨Ý CÊÜÃÜ®Üá° BÁáR

ÊÜÞwPæãÙÜÛÇÝX¨æ. ÓÝWÜÃ… PÝÂí±… ÓÜÖÝ¿áQ ÖÜá¨æªWæ ¨æàÊÜÊÜá¾ ñÜí¨æ ÊÜáÇæÉàÍܱܳ CÊÜÃÜá Aiì ÓÜÈÉÔ¨Ü᪠CÊÜÃÜá ÓܧÚà¿áÃÜÆÉ. ÊÜáÆÉÊÜá¾ WÜívÜ ÊæíPÜ®ÜWèvÜ 43 ÊÜÐÜìWÜÙÝX¨Ü᪠CÊÜÃÜ®Üá° ÓÜáÙÜáÛ ¨ÝSÇæWÜÙÜ B«ÝÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ ÆíaÜ £í¨Üá BÁáR ÊÜÞvÜÇÝX¨æ. bPÜRvÜŸãÃÜá ¯àÆÊÜá¾ 8®æà ñÜÃÜWÜ£ ±ÝÓÝX¨ÜªÃÜã ÖÜ|¨Ü BËáÐÜPæR JÙÜWÝX 5®æà ñÜÃÜWÜ£ K©¨Ü WÜíWÜÊÜá¾ GíŸáÊÜÊÜÙÜ®Üá° BÁáR ÊÜÞvÜÇÝX¨æ. ÖÜí±Ü®ÝÙÜ ÓÜÖÝ¿áQ ÖÜá¨æª¿áá ±ÜÄÎÐÜr ±ÜíWÜvÜPæR ÓæàĨÜáª, D ±ÜíWÜvÜPæR ÓæàÄ¨Ü CŸºÃÜá AÖÜì A»Ü¦ìWÜÙÜá Aiì ÓÜÈÉԨܪÃÜã PÜãvÜ ÆíaÜ ÔÌàPÜÄÔ ¸æàÃæ㟺ÙÜ ®æàÊÜáPÝ£ ÊÜÞvÜÇÝX¨æ. D ŸWæY AÖÜì A»Ü¦ì Ãæà|áPÜÊÜá¾ C©àWÜ CÇÝTæ¿á gWÜ©àÍܯWæ ×w ÍÝ±Ü ÖÝPÜᣤ¨ÝªÙæ. WÜáígÖÜÚÛ AíWÜ®ÜÊÝw Pæàí¨ÜÅ¨Ü WÜívÜá ÊÜáWÜáÊÜ®Üá° Öæ|á¡ ÊÜáWÜáÊæí¨Üá ¨ÝSÇÝ£ ÓÜêÑuÔ »ÝWÜÂÆQÒ$¾à ¸Ýív… ¯àvÜÇÝX¨æ. ÖÜávÜáQ¨ÜÃæ Cí¥Ü A¨æÐæãrà APÜÅÊÜáWÜÙÜá ÔWÜáñܤÊæ. D ×í¨æ E±Ü³ÙÜ AíWÜ®ÜÊÝw PÝ¿áìPÜñæì¿á ®æàÊÜáPÝ£ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ

Ôí«Ü®ÜãÃÜá: ÎÍÜá CÇÝTæ¿áÈÉ

ÊÜÞÄPæãívÜá hæàŸá ñÜáí¹ÔPæãÙÜáÛñݤÃæ. ˱ܿÞìÓÜÊæí¨ÜÃæ, ÓÜÖÝ¿áQ¿áÄí¨Ü SÄà©Ô¨Ü ±èÑuPÜ ±Ü¨Ý¥ÜìWÜÙÜá ¨Ü®Ü&PÜÃÜáWÜÙÜ ÊæáàËWÝX ŸÙÜPæ¿ÞWÜᣤÊæ. ÎÍÜá A¼ÊÜê©œÁãàg®Ý CÇÝTæ¿á ÓÜÊÜáÓܤ ÓÜÊÜÆñÜá¤WÜÙÜ®Üá° CíbíaÝX PÜñܤÄÔ £®Üá°£¤ÃÜáÊÜ Áãàg®Ý—PÝÄ gWÜ©àÍ… ÊÜáñÜᤠGÔw²K ®ÝWÜ®ÜWèvÜ AíWÜ®ÜÊÝw ÓÜÖÝ¿áQ¿áÃÜ ®æàÊÜáPÝ£¿áÈÉ »Ü£ì¨ÜávÜáx ÊÜÞwPæãívÜ ËÐÜ¿á DWÜ WÜápÝrX EÚ©ÆÉ. Joár 140 PÜãvÝ D PæÆÓܨÜÈÉ ÓÜÖÝ¿áQ¿áÃÜ ®æàÊÜáPÝ£¿áÈÉ ¯ÔÕàÊÜáÃÜá. ÓÜíWÜÅ×st H¯ÆÉÊæí¨ÜÃÜã 40 ÆPÜÒPÜãR ÖæaÜác ÖÜ|¨ÜÈÉ Cí£ÐÜár AíñÜ ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜ®Üá° PÜÊÜÞÀáԨݪÃæ. ±ÜÅ£ ±ÜÓæìípæàh… GÆÉÃÜ hæàŸá A»Ü¦ì¿áá A«Üì ñæãÇæ ŸíWÝÃÜ ÖÝWÜã ÓæàÃÜáñܤ¨æ. D ŸWæY 10 ÓÝËÃÜ ÃÜã±ÝÀá ®ÜWܨÜá ¯àvܸæàPÜá ®ÝWÜ®ÜWèvܯWæ PæàÚ¨ÜÃæ G®Üá°ÊÜâ¨Üá gWÜ©àÍ… ÖÝWÜã ®ÝWÜ®ÜWèvÜ®Ü "ÖæãàXɹw ÓÝÃ… C¨ÝÂÊÜ PÜíwàÐÜ®Üá. ŸíWÝÃÜ Pæãvܨæà C¨ÜªÃæ 20 ¨æãvÜx ®èPÜÄ¿á ®æàÊÜáPÝ£. Äí¨Ü 30 ÓÝËÃÜ ÃÜã±ÝÀá PæãvܸæàPÜá. CÐÜrPÜãR ®Ý®Üá ¿ÞÊÜâ¨ÜPÜãR ÖÝWæãí¨ÜáÊæàÙæ Pæãvܨæ C¨ÜªÃæ ¿ÞÃÜá Öæ¨ÜÃÜ¨Ü ÊÜÂQ¤. D ×í¨æ ÖæaÜác ¨ÜávÜáx PæãvÜáñݤÃæãà AÊÜÃÜ ®Ý®Üá WÜíWÝÊÜ£ ÍÝÓÜPÜ ÎÅàÃÝÊÜááÆá ®æàÊÜáPÝ£ ÖæàX¨æ PÜÃÝÊÜáñÜá¤? ÊÜáÈÉPÝgáì®Ü ®ÝWܱܳ D ŸWæY ±Ü£ÅPæ¿áá ÓÜÌñÜ@ gWÜ©àÍ… AÊÜÃÜ®æ°à ÖÝWÜ㠸ݨÜÈì ÖÜí±Ü®ÜWèvÜÃÜ ÖÜ£¤ÃÜ ².G BX ËaÝÄÔ¨ÝWÜ PæÆÓÜ ÊÜÞw¨æªà®æ. ®Ü®ÜWæ ÃÝgQà¿á ¸æíŸÆ˨æ. "JÊæá¾ ®Ü®Ü° ÖæívÜ£ ®Ü®Ü°®Üá° ¿ÞÃÜã H®Üã ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜPæR ÓÜÃÜPÝÄ ià±…®ÜÈÉ BWÜáÊÜâ©ÆÉ Gí¨Üá ËáàÓæ £ÃÜáËPæãívÜ. PÜáÚñÜá ÍݲíW… ±Ü£ÅPæWæ Æ»ÜÂÊÝ¨Ü ÊÜÞ×£WÜÙÜ ±ÜÅPÝÃÜ ÖæãàWæã| AíWÜ®ÜÊÝw ÓÜÖÝ¿áQ¿áÃÜ ®æàÊÜáPÝ£ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ Gí¨ÜÙÜá. ®Ý®Ü¨ÜPæR gWÜ©àÍ… ÖÝWÜã ®ÝWÜ®ÜWèvÜ ÓÝPÜÐÜár ®ÜáíX ¯àÃÜá ÓÜÃÜPÝÄ PÜáw©¨ÝªÃæ. D ÓÜíŸí«Ü ®ÜPÜÈ AíPܱÜqr ÖÝWÜã ÊÝÖÜ®ÜÊÜ®Üá° ÓÜÌíñÜ hÝ£±ÜÅÊÜÞ|±ÜñÜÅ Sá¨Ü᪠ñÜ¿ÞÄÔ A¥ÜÊÝ WÝÅÊÜá ±ÜíaÝÀá£¿á ¨ÜáWÜYÊÜá¾ AíWÜ®ÜÊÝw PæÆÓÜPæR ñÜ¿ÞÄÔPæãívÜá ŸÃÜÆá ±æÅàÃæà²Ô Pæàí¨ÜÅ¨Ü ÓÜÖÝ¿áPÜ ÖÜá¨æªWæ ŸÙÜÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá »ÜÅÐÝraÝÃÜ ÊæÓÜX¨ÝªÃæ. PæÆÊÜâ ñÜíX¿á q.Ô.¿á ÊæáàÇæ PÝ®Üã®Üá ±ÜÅPÝÃÜ E¨ÝÖÜÃÜ|WÜÙÜ®Üá° ®æãàw¨ÝWÜ D »ÝWÜÊÜá¾ APÜRÙÝ¨Ü ®ÝvÜ WèvÜ A±ÜÃÝ«Ü Gí¨Üá A®ÜáÊÜÞ®Ü ÊÜáãvÜáñܤ¨æ. ÖÜ®ÜáÊÜáÊÜá¾®ÜÊÜÄWæ B¨æàÍÜ £Ú ÖæàÚ¨æ. Cí¥Ü ÓÝÓÜÆÊÜáÄPÝÂí²®Ü 1) ÊÜáÖݨæàÊÜÊÜá¾ ¯àw¨ÝªÃæ. BÃ…. Öæa…. ®Üí. ®Ý®Üá APÜÅÊÜá ®æàÊÜáPÝ£ ÊÜÞvÜáñæ¤à®Ý' Gí¨Üá A®ÜPÜÒÃÜÓæ§. B¨ÜÃæ BPæ ÓÝPÜÒÃÜÙÜá GíŸá¨ÝX 4 AíWÜ®ÜÊÝw Pæàí¨ÜÅ¨Ü ÓÜñÜÂÖÜÄÍÜcí¨ÜÅ®Ü bPÜR±Ü³®Üíñæ ÊÜÞñÝw¨Ü. AÐærà AÆÉ, ®ÜPÜÈ ±ÜÅÊÜÞ| ±ÜñÜÅWÜÙÜ®Üá° ÓÜêÑrÓÜÇÝX¨æ. ÓÜÖÝ¿áQ ÖÜá¨æªWæ ÓÜáÎàÆ Ô.².I ÊÜÞÂÙÜWæàÄ ÎÅà«ÜÃ… ®Ü®ÜWæ ÊÜÞÊÜ®ÝWܸæàPÜá. Ãæwx ÓÜãRÇ…¯í¨Ü ±Üvæ¨Ü ÓÜqì²Pæàp…®ÜÈÉ WÜívÜ Ÿêí¨ÝÊÜ®Ü ÊÜáÔR ÍÝÓÜPÜ ±ÜÅñݱ…WèvÜ ±ÝqàÇ… ®Ü®ÜWæ ÓÜíŸí— ÊÜáÖݨæàÊÜÊÜá¾®Ü ÊÜ¿áÓÜáÕ 42 Gí¨Üá CÊÜÃæ㟺Ãæà Aiì ÖÝQ¨Ü᪠¿ÞWܸæàPÜá. GÓ….² ÊÜáñÜᤠIi GÇÝÉ ®ÜíWæ aæwx ¨ÝSÈÓÜÇÝX¨æ. B¨ÜÃæ Ãæwx ÓÜãRÇ… CÊÜÃÜ®Üá° ®æàÊÜáPÜ ¨æãàÓÜá¤Å. ÊÜáWÜ Cíi¯¿áÄíW… K¨Üᣤ¨Ýª®æ. D BÃÜí»ÜÊÝX¨Ü᪠20 ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æ. EÚ¨Ü ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÝX ÓÜá±ÜÅÊæçgÃ… ±ÜâoWæãà®æ PæÆÓÜ C¨ÜªÃæÐÜár ¹orÃæÐÜár? Gí¨Üá 22 ÊÜÐÜì ¿ÞÃÜ ÊÜ¿áÔÕ¯í¨Ü PܨܪÃÜá? ¯ÊÜáìÆÃÜÊÜÃÜá ÓÜáÎàÆ ®ÝWÜ®ÜWèvÜ ¸æàPݹqr¿ÞX ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜ gWÜ©àÍ…, ®ÜWܸæàPæãà..AÙܸæàPæãà WæãñݤWÜᣤÆÉ. CÊÜÄí¨Ü 50,000 ÆíaÜ

ŸêÖÜñ… »ÜÅÐÝraÝÃÜ!

APÜÅÊÜá GÓÜX gWÜ©àÍÜ ÖÝWÜã GÔw²K ÃæÖÜÊÜÞ®ÜÓݸ… CŸºÃÜá ÓæàÄ ÓÜáÊÜÞÃÜá ÃÜã. 50 ÆPÜÒ ÆíaÜ ±Üvæ¨Üá WèÔà¿Þ¸æàWÜí ÖæÓÜÃÜ®Üá° AÚÔ B Óݧ®Ü¨ÜÈÉ ÓÝÊÜޮܠÊÜWÜìPæR ÓæàÄ¨Ü ÃÜÊÜÞ¨æàË GíŸáÊÜÊÜÃÜ ÖæÓÜÃÜá ÃÝñæãÅàÃݣŠÓæàÄÔ APÜÅÊÜáÊÝX B¨æàÍÜÜ hÝÄ ÊÜÞw¹qr¨ÝªÃæ. gWÜ©àÍ… ®Ý¿ÞÆ¿á¨Ü ÊæãÃæÖæãPÜáR ñÜvæ¿Þþæ ñÜí¨Üá PÜñÜìÊܨÜÈÉ ÊÜááí¨ÜáÊÜÃ橨ݪ®æ. B¨ÜÃæ DWÜÆã APÜÅÊÜá ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ¹qrÆÉ. D ŸWæY ÓÜíŸí—st ÊæáàÇÝ—PÝÄWÜÙÜá gWÜ©àÍ… ÖÝWÜã ®ÝWÜ®ÜWèvÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ ÓÜãPܤ PÝ®Üã®Üá PÜÅÊÜá ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPÝX¨æ. bPÜRvÜŸãÃÜá ÓÜÖÝ¿áQ ÖÜá¨æªWæ CŸºÃÜá Aiì ÓÜÈÉԨܪÃÜá. 1) ¯àÆÊÜá¾ 8®æà ñÜÃÜWÜ£ CÊÜÃÜ®Üá° ¹oár ÖÜ| ÊÜáñÜᤠŸíWÝÃÜ¨Ü BÓæWæ WÜíWÜÊÜá¾ 5®æà ñÜÃÜWÜ£ CÊÜÃÜ®Üá° BÁáR ÊÜÞwÃÜáñݤÃæ. ÖÜí±Ü®ÝÙÜ ÓÜÖÝ¿áQ ÖÜá¨æª GÓ…q ËáàÓÜÇÝ£¿ÞX¨Ü᪠A¨ÜÃÜíñæ A¨æà g®ÝíWÜPæR ÓæàÄ¨Ü CŸºÃÜá Aiì ÓÜÈÉÓÜÇÝX¨Üáª, Öæbc®Ü ˨Ý»ÝÂÓÜ ÊÜÞwÃÜáÊÜ Ãæà|áPÜÊÜá¾ C®ÜÃÜ®Üá° ®æàÊÜáPÝ£ ÊÜÞvܨæà PÜwÊæá K©¨Ü C®æã°ŸºÙÜ®Üá° BÁáR ÊÜÞwPæãíw¨ÝªÃæ.GígÆá BÓæWæ PæçaÝb¨Ü Ô.w.².K ÊÜáñÜᤠG.Ô.w.².K CÊÜÃÜ QñݱܣÀáí¨Ü AÖÜìñæ CÆɨÜÊÜÃÜ®Üá° ®æàÊÜáPÝ£ ÊÜÞw¨Ü᪠®æãàw¨ÜÃæ CÊÜÃÜ ŸívÜÊÝÙÜ Ÿ¿áÇÝWÜáñܤ¨æ. C¨ÜPæR ÓÜíŸí«Ü±Üor ÊæáàÇÝ—PÝÄWÜÙÝ¨Ü ÓÜÖÝ¿áPÜ ¯¨æàìÍÜPÜÃÜá ÊÜá×ÙÝ ÊÜáñÜᤠÊÜáPÜRÙÜ PÜÇÝÂ| CÇÝTæ¿áÊÜÃÜá ÖÝWÜã ÊÜááS PÝ¿áì¯ÊÝìÖÜPÜ A—PÝÄ iÇÝÉ ±ÜíaÝ¿áñ… ÃÝ¿áaÜãÃÜá AÆɨæà iÇÝÉ EÓÜá¤ÊÝÄ ÊÜáí£ÅWÜÙÝ¨Ü ÎÅà.¹. ÎÅàÃÝÊÜááÆáÃÜÊÜÃÜá CÊÜÃÜá ÓÜíŸí«Ü±Üor ÎÍÜá A¼ÊÜê©œ CÇÝTæ AíWÜ®ÜÊÝw ÓÜÖÝ¿áQ¿áÃÜ ®æàÊÜáPÝ£¿áÈÉ »ÜÅÐÝraÝÃÜ ñÝívÜÊÝvÜᣤ¨æ. ÊÜááSÂÊÝX AíPܱÜqr, hÝ£ ±ÜÅÊÜÞ| ±ÜñÜÅ, ÊÜWÝìÊÜOæ ±ÜÅÊÜÞ|±ÜñÜÅ CÊÜâWÜÙæÆÉÊÜä 100PæR 50


19 ÓܨÝìÃ… ñܮܰ PÝÄ®Ü GÃÜvÜá WÝÈWÜÙÜ®Üá° ñæWæ¿áᣤ¨Üª. JŸº ÊÜá®ÜáÐÜ : ¿ÞPæ ¯ÊÜá¾ PÝÄ®Ü WÝÈWÜÙÜá ñæWæ¿áᣤ©ªàÃÝ? ÓܨÝìÃ… : ¿áá ÓÜár²³v… CÈÉ ¸æãàv…ì ®æãàw ±ÝQìíW… For 2 Wheeler only. * 6 ÊÜÐÜì¨Ü ÊÜáWÜá AÙÜáñݤ CñÜᤠDad: ¿ÞPæ AÙÜáñݤ C©¿Þ? ®Ü®Ü° ÖÜ£¤ÃÜ ÖæàÙÜá ®Ý®Üá ¯®Ü° Friend AÇÝÌ? SON: H¯ÇÝÉ ÊÜáaÝc C®Üá° ÓÜÌƳ Horlicks PæàÙæª AÐÜrPæR ¯®Ü° Dove WÜáÃÝÀáÓÜáñݤÙæ. * vÝPÜrÃ… : ¯ÊÜá¾ Hospital Advertisement Wæ Jí¨Üá JÙæÛ Punch Dialog ÖæàÚ. WÜáívÜ : "PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá Ÿ¯°, ÖæãñæãRívÜá ÖæãàX' "ÖÜ| ®ÜÊÜáWæ, Öæ| ¯ÊÜáWæ'. * ÓܨÝìÃ… 8®æà ñÜÃÜWÜ£ C¨ÝªWÜ WÜ~ñÜ ŸáP… ñÜWæãÙæãà¨ÜPæRÜ Íݱ…Wæ Öæãà¨Ü AíWÜw¿áÊÜ®Üá : ÓÝÌÄà ®ÜÊÜá¾ÈÉ 8®æà ñÜÃÜWÜ£¿á WÜ~ñÜ ±ÜâÓܤPÜ CÆÉ. ÓܨÝìÃ… : ±ÜÃÜÊÝXÆÉ 4®æà ñÜÃÜWÜ£¿á 2 ±ÜâÓܤPÜ Pæãw. * ÓܨÝìÃ… ©®ÝÆá ÓÜPÜRÃæ vܹº ñæWæ¨Üá ®æãàvÜáñÝ C¨Üª. ÖæívÜ£ : ¿ÞP…Äà ©®ÝÆá ÓÜPÜRÃæ vܹº ñæWæ¨Üá ®æãàvÜᣤàÃÝ? ÓܨÝìÃ…: vÝPÜrÃ… ©®ÝÆá sugar aæP… ÊÜÞw AíñÜ ÖæàڨݪÃæ A¨ÜPæR. * JŸº ÖÜáaÜc PÜñæ ¤ÊæáàÇæ PÜáÚñÜáPæãívÜá ÖæãàWÜáñݤ C¨Üª. C®æã°Ÿº ÖÜáaÜc ÖæàÚ¨Ü... AÃæà ÖÜáaÜc helmet B¨ÜÃÜã ÖÝQPæãÙæãÛà

Pæàí

¨ÜÅ ÖÝWÜã ÃÝg ÓÜPÝìÃÜWÜÙÜ ÓÜÖÜÁãàWܨÜÈÉ ÃÝg¨ÜÈÉ 108 BíŸáÂÇæ®…Õ ÃÝg¨ÜÈÉ ÓÝÊÜìg¯PÜÄWæ EñܤÊÜá ÓæàÊæ¿á®Üá° ¯àvÜᣤ¨æ. D ©Óæ¿áÈÉ GÇævæ¿áã EñܤÊÜá ±ÜÅ£QÅÁá ÊÜÂPܤÊÝWÜáñܤ¨æ B¨ÜÃæ 108 ÊÝÖÜ®Ü¨Ü ÊæáàÈÃÜáÊÜ ±æäàpæãàWÜÙÜá ÊÜÞñÜÅ DWÜ ÖæaÜác ÓÜᩪÊÜÞvÜᣤÊæ.

¨Ý.ÊÜá. ÃÝZÊæàí¨ÜÅ Pæàí¨ÜÅ ÓÜPÝìÃÜ¨Ü B¨æàÍܨÜíñæ 108 ÓæàÊæ ŸÖÜáñæàPÜ ÃÝgÂWÜÙÜÈÉ aÝȤ¿áÈɨæ C¨ÜPæR Pæàí¨ÜÅ ÓÜPÝìÃÜ Íæà 90 ÃÜÐÜár A®Üá¨Ý®ÜÊÜ®Üá° ¯àw¨ÜÃæ ÃÝg ÓÜPÝìÃÜ C¨ÜPæR ¯àvÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá 10% ÃÜÐÜár ÊÜÞñÜÅ... Pæàí¨ÜŨÜÈÉ PÝíWæÅÓ… ÓÜPÝìÃÜ BvÜÚñÜ ÃÝg¨ÜÈÉ ¹hæ² D ׮ܰÇæ¿áÈÉ D BíŸáÂÇæ®…Õ ÊÝÖÜ®Ü¨Ü ÊæáàÇæ ¿ÞÊÜ ±ÜPÜÒ¨Ü BvÜÚñÜ ÊÜááSívÜÃÜ ±æäàpæãà CÃܸæàPÜá G®Üá°ÊÜâ¨æà Jí¨Üá ¿áPÜÒ ±ÜÅÍæ°. ÃÝg¨ÜÈÉ ÓÜíaÜÄÓÜᣤÃÜáÊÜíñÜÖÜ 108 BíŸáÂÇæ®…Õ ÊÝÖܮܨÜÈÉ DWÜ ÓܨÜÂPæR ÊÜááSÂÊÜáí£Å ¿ávÜãÂÃܱܳ ÖÝWÜã BÃæãàWÜ ÓÜbÊÜ ÎÅàÃÝÊÜááÆá ±æäàpæãà CÐÜár ©®ÜWÜÙÜÊÜÃæWæ ÃÝÃÝiÓÜᣤñÜá¤. B¨ÜÃæ C£¤àb®Ü ¸æÙÜÊÜOæWæ¿áÈÉ A¨ÜÃÜÆãÉ ñÜáÊÜáPÜãÃÜá iÇæÉ¿ÞÂí¨ÜñÜ PÝ¿ÞìaÜÃÜOæ ±ÝÅÃÜí¼ÔÃÜáÊÜíñÜÖÜ PÝíWæÅÓ… PÝ¿áìPÜñÜìÃÜá BÃæãàWÜ ÓÜbÊÜ

PÜÜñæ¤ÊæáàÇæ PÜáÚñÜ ÖÜáaÜc ÖæàÚ¨Ü PæÙÜWÜvæ ®æãàvÜá C¨Üá 4 Wheeler C¨æ. * AÊÜá¾ : ÊÜáWÜÙæà H®ÜáÊÜÞvݤ C©ªà¿Þ ÊÜáWÜÙÜá : K¨Ý¤ C©ªà¯ AÊÜá¾ AÊÜá¾ : Good H®Üá K¨Ý¤ C©ªà¿Þ ÊÜáWÜÙÜá : ¯ÊÜá¾ AÚ¿á ÊÜÞwÃæãà

Ö SMS®Ü K¨Ý¤ C©ªà¯. * ÊÜá¨ÜáÊæ BX £íWÜÙݨÜÃÜã ËwÁãà PÝÂÓæp… Ÿí©ÃÜÈÆÉ Gí¨Üá ÊÜÃÜ®Ü A±Ü³ ¨Ü¸ÝÀáÔ¨ÜÃÜá. "AÈÅà ¹àWÜÃæà, ÊÜá¨ÜáÊæ PÝÂÓæp… ¿ÞÊÝWÜ ñÜÆá²Ô¤ÃÝ? ®ÝÊÜâ ®æãàvæãà¨Üá ¸æàvÝÌ ?' "PÜÒËáÕà ÃÝ¿áÃæà B ©®Ü ŸÄà ±ÜÉÐÜWÜ®… ÊÜÞñÜÅ ñÜÄÔ¨æª ŸÄà Çæçp… ÖÝQ¨Ü AÊÜ®Üá ËwÁãà ñæXàÈÆÉ.' "ÖÝí ! Cí¥Ü ÊæãàÓÜ ¿ÞPæ ÊÜÞw©Å?' "ÊæãàÓÜ GÈÉ ŸíñÜá ! dÜñÜŨÜÈÉ ñÜáí¸Ý PÜñܤÇæ CÃÜáñæ¤ AíñÝ ±ÝÉÐÜWÜ®… ÊÜÞñÜÅ ñÜÄÔ¨æª' Gí¨Üá Pæç ÊÜááX¨Ü ÖÜávÜáX¿á A±Ü³. * ×í© bñÜÅ®ÜqÁ㟺ÙÜ®Üá° ±ÜñÜÅPÜñÜìÃÜá ÓÜí¨ÜÎìÔ¨ÜÃÜá. "ÊæáàvÜí, ¯àÊÜâ D bñÜŨÜÈÉ ñÜáívÜá AÄÊæ¿áã CÆɨæà ®ÜqÓæãàÊÝWÜ ¯ÊÜáWæ ÓÜíPæãàaÜÊÝWÜÈÇÝÌ?' "ÖÝWæà¯ÆÉ ÓÝÃ… Jí¨Üá ÓÝR±Üì®Üá° ñÜÇæWæ

ÓÜᣤPæãíw©ªà¯. ÓÜÄ¿ÞX C®æã°Êæá¾ WÜÊÜá¯Ô' Gí¨Üá ®Üq ÊæãàÖÜPÜÊÝX ®ÜPÜRÙÜá. * ÊÜáWÜÙÜá ÊÜáÙæ ŸÃÜᣤ¨ÜªÃÜã ÇæQRÓܨæà PÝÇæài¯í¨Ü ¯àpÝX ®æ®æ¨Üá ñæã±æ³¿ÞX Ÿí¨ÜÙÜá. "¿ÞPÜÊÜá¾ ÊÜáÙæ ¯íñÜ ÊæáàÇæ ŸÃܸÝÃÜ©ñݤ?' Gí¨Üá ñÝÀá ÓÜÌƳ PÜoáÊÝXÁáà PæàÚ¨ÜÙÜá. "Ô¯ÊÜÞ¨ÜÈÉ ®æ®æ¨ÜÃæ g®Ü²Å¿áñæ ÔWÜáñæ¤, ¨ÜávÜáx ŸÃÜáñæ¤. ¯à®Üá ®æ®æ¨ÜÃæ gÌÃÜ ŸÃÜáñæ¤, ¨ÜávÜáx ÖæãàWÜáñæܤ.' * PÜísÜ ±Üä£ì PÜáw¨Üá ñÜãÃÝvÜáñܤ ÖæãÃÜoÊܮܮÜá° ¸ÝÄ®Ü ÊÜÞÈàPÜ PÜÃæ¨Üá ¯ÈÉÔ¨Ü. "¹Ç… Pæãvæãà¨Üá ÊÜáÃæ£ÃÝ?' "GÇÝÉ ÊÜáĸæàPÜá AíñÝ®æ PÜáwÁãàPæ Ÿí¨æ. ®ÜÊÜá¾ ñÜí¨æ ÊÜÞwor "ËÇ…' ®æ°à ÊÜáÃæñæ. C®Üá° ¯ÊÜá¾ "¹Ç…' H®… ÊÜáÖÝ ñæÄWæ ' Gí¨Üá ÖæãÃÜpæà ¹or. * ÃæãàX :"ÖÜÆáÉ QàÙæãàPæ GÐÜár ñÜWæãà£ÃÜ vÝPÜrÃ…?' vÝPÜrÃ… : "ÊÜá®ÜáÐÜÂÃܨæãà, ®ÝÀá¨æãà?' ÃæãàX : "®Üí¨æà' vÝPÜrÃ… : "Jí¨Üá ÖÜÈÉWæ 50 ÃÜã. BWÜáñæ¤' "Qñ… ñæWæÁãà¨Üá ¸æàvÜ. D ÖÜáÙÜáPÜá ÖÜÆÉ®Üá° AÇÝÉwÔ ÖÝWæà ¹p…¹w BÊæáàÇæ ñÝ®æà ±Üä£ì QñÜá¤PæãívÜÃÝÀáñæí¨Üá i±Üâ|ñÜ®Ü ñæãàÄ¨Ü ÃæãàX.' "AÇÝÉwÓæãàPæ 60 ÃÜã. BWÜáñæ¤' Gí¨Üá Êæç¨Ü ÖæàÚ¨Ý * : I ÆÊ… ¿áá : ¯à®Üá ®Ü®Ü°®Üá° GÐÜár ÆÊ… ÊÜÞvÜá£à¿á? : ¯®ÜWæãàÓÜRÃÜ H®Üá ¸æàPݨÜÃÜã ÊÜÞvÜáñæ¤à®æ PæãàÚ : ÖÝWݨæÅ ®Ü®ÜWæãàÓÜRÃÜ Jí¨Üá Êæãpær CvÜá ®æãàvæãà| * ÓÜíñÜ : CÊÜñÜᤠq.Ë.¿áÈÉ 30ft ®Ü ÖÝÊÜâ ñæãàÄÓÜáñݤÃæ Ÿío : Öè¨Ý! B¨ÜÃæ ®Ý®Üá ®æãàvæãàPæ BWæãà©ÆÉÊæà®æãà ÓÜíñÜ : ¿ÞPæ? ÖÜáíg PæãàÚ ÖÜáíg

Ÿío ÓÜíñÜ

: ®Ü®Ü° q.Ë. 21 CíaÜá C¨æ. : AÃæà, A¨ÜÃÜÈÉ H¯¨æ? ®ÜÊÜå… q.Ë. 28 CíaÜá C¨æ. 2 CíaÜá PÜwÊæá PÝ~ÓÜáñܤ¨æ. * ÓæàÇ…Õ ÊÜÞ®… : ÓÜÃ…, C¨Üá "CÃÜáÊæ'Wæ ÖÝPæãà ±èvÜÃ… ²ÉàÓ… ñÜWæãÚÛ ÓܨÝìÃ… : ¸æàvܱܳ, CÊÜñÜᤠ±èvÜÃ… ÖÝQ¨æÅ®ÝÙæ "ȲÔrP…' PæàÙÜáñܤÊæ. * ÖÝ¿å…, ®Ý®Üá "bíoá' Stadying UKG ®Ü®Ü° ®ÜoÃÝh… ÓæRàÇ… (15 ÔGí) PÜÙæ¨ÜáPæãíw¨æªà®æ. A¨ÜÃÜ ¸æÇæ 3 ÃÜã. ¯àÊÜâ Mesg Frwd ÊÜÞw¨ÜÃæ ®Ü®ÜWæ 1 ±æç. ÔWÜáñæ¤ A¨Üá AÆɨæ AÊÜá¾ ÖæãàwñݤÃæ Wæãàñݤ? * Sorry, Mesg ÊÜÞvæãàPæ BWÜÆÉ hæçÈ®ÜÈɨæªà Marder PæàÓ…®ÜÈÉ Jí¨Üá ÖÜávÜáXWæ Smile Pæãpær ÖÜáaÜác ÖÜávÜáX SáÑ¿áÈÉ ÓÜñæ¤à Öæãà¨ÜÙÜá. * WÜáívÜ : I LOVE WÝí— ÊæáàÐÜáó : Very Good ¯à®Üá ¯gÊÝ¨Ü ¨æàÍܱæÅàËá WÜáívÜ : ÓÜÃ… ®Ý®Üá ÖæàÚ¨Ü᪠ÊÜáÖÝñݾWÝí— ŸWæY AÆÉ ""±ÜähÝWÝí—'' ŸWæY. * ÓÜÃ… : ËÔR WÜá ÊÜáñÜᤠËÐÜPÜãR CÃÜáÊÜ ÊÜÂñÝÂÓÜÊæà®Üá WÜáívÜ? WÜáívÜ : ËÔR PÜáw¨ÜÃæ ¯àÊÜâ g®ÜÃÜ ÊÜááí¨æ vÝ®…Õ ÊÜÞvÜᣤàÃÝ ËÐÜ PÜáw¨ÜÃæ g®ÜÃÜá ¯ÊÜá¾ ÊÜááí¨æ vÝ®…Õ ÊÜÞvÜáñݤÃæ. * vÝPÜrÃ… : ¯ÊÜáWæ ÊÜá¨ÜáÊæ BX¨æ¿Þ? ÓܨÝìÃ… : ÖÜávÜáX hæãñæ BX¨æ vÝPÜrÃ… : GÆÉÃÜã ÖÜávÜáX®Ü hæãñæ®æ ÊÜá¨ÜáÊæ BWæãà¨Üá ÓܨÝìÃ… : B¨æÅ, ®Ü®… ñÜíXWæ ÖÜávÜáWÜ®Ü

ÎÅàÃÝÊÜááÆá ±æäàpæãàÊÜ®Üá° ÊÝÖÜ®Ü¨Ü ÊæáàÇæ ÖÝPܸÝÃܨÜá AÊÜÃÜ ±æäàpæãà¨Ü Ÿ¨ÜÆá ±Üūݯ ÊÜá®ÜÊæãàÖÜ®… ÔíW…ÃÜ ±æäàpæãàËÃܸæàPÜá CÈÉ ÎÅàÃÝÊÜááÆá AÊÜÃÜ ±æäàpæãà AÓÜÊÜáígÓÜ Gí¨Üá ¸æã¸æºÀávÜᣤ¨ÝªÃæ. ÃÝg¨ÜÈÉ 108 ÊÝÖÜ®Ü¨Ü Ÿí¨Üá Jí¨Üá ÊÜÐÜìPÜãR ÖæaÜác PÝƨÜÊÜÃæWÜã ÓÜÖÜ C¨ÜáÊÜÃæWÜã aæPÝÃÜÊæñܤ¨Ü PÝíWæÅÓ…

B±ÜÃæàÐÜ®… ±ÝÃ… ÎÅàÃÝÊÜááÆá

±æäàpæãà BíŸáÂÇæ®…Õ PÝ¿áìPÜñÜìÃÜá DWÜ C¨ÜÃÜ ŸWæY ±ÜÅ£»ÜqÓÜᣤÃÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã HPæ? C¨ÜÃÜ ×í©ÃÜáÊÜíñÜÖÜ ÊÜáÊÜáìÊæà®Üá? Öè¨Üá ¿ÞÊÜâ¨æãà Jí¨Üá ÃÝgQà¿á ×®æ°Çæ¿áÇæÉà D B±ÜÃæàÐÜ®… ÍÜáÃÜáÊÜÞw¨ÝªÃæ A®æã°à¨Üá ÊÜÞñÜÅ ÓÜñÜÂ. ñÜáÊÜáPÜãÃÜá iÇæÉà Pæ.².Ô. A«ÜÂPÜÒ vÝ. i. ±ÜÃÜÊæáàÍÜÌÃ…ÃÜÊÜÃÜ ñÜÊÜÃÜá iÇæÉ C¨æà PÝÃÜ|PæãRà H®æãà CÈÉí¨ÜÇæà A±ÜÃæàÐÜ®… ÄÊÜáãËíW… ÎÅàÃÝÊÜááÆá ±æäàpæãà ÍÜáÃÜáÊÜÞw¹qr¨ÝªÃæ. ÖæàÚPæàÚ ÎÅàÃÝÊÜááÆá JŸº ×í¨ÜáÚ¨Ü Aí¨ÜÃæ GÓ….q. (®Ý¿áPÜ/ ÊÝȾQ) g®ÝíWÜPæR ÓæàĨÜíñÜÊÜÃÜá ŸÙÝÛÄ iÇæÉæ¿áÈÉ ÊÜÞñÜÅÊÜÆɨæ ÃÝg¨æÇæÉvæ ñÜÊÜá¾

g®ÝíWܨÜÈÉ aݱܮÜá° ÊÜáãwÔPæãíwÃÜáÊÜíñÜÖÜ ÊÜÂQ¤. CÐÜár ©®Ü ¿ávÜãÂÃܱܳ®ÜÊÜÃÜ ÊæáàÇæ ÖÜÄÖÝ¿á᪠PÝíWæÅÓ… ÊÜááSívÜÃÜáWÜÙÜá DWÜ ÎÅàÃÝÊÜááÆ®Üá° ¿ÞPæ pÝWæìp… ÊÜÞwPæãíwª¨ÝÃæ A®æã°à¨Üá ÊÜÞñÜÅ WæãñݤWÜᣤÆÉ. ŸÖÜáñæàPÜ PÝíWæÅÓ…®Ü Kp… ¸ÝÂíP… AíñÜ CÃæãà¨Üá ×í¨ÜáÚ¨Ü ÊÜWÜì¨Ü᪠DWÜ BÃæãàWÜ ÓÜbÊÜ

ÎÅàÃÝÊÜááÆá AÊÜÃÜ ±æäàpæãà ñæWæÓæãà¨ÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ ñܮܰ Kp… ¸ÝÂíQWæ Jí¨Üá PÜvæÀáí¨Ü PÝíWæÅÓ… ׮ܰvæ¿á®Üá° A®Üá»ÜËÓÜᣤ¨æ A¯ÓÜáñܤ¨æ. D ±ÜÅPÜÃÜ|¨Ü ×®æ°Çæ¿á®Üá° WÜÊÜá¯ÓÜáñݤ Öæãà¨ÜÃæ ÓܳÐÜr BWæãà ËaÝÃÜ H®Üã Aí¨ÜÃæ CÐÜár ©®Ü BíŸáÂÇæ®…Õ ÊÝÖܮܨÜÈÉ ¿ávÜãÂÃܱܳ®ÜÊÜÃÜ ±ÜPÜR¨ÜÈɨܪ ÎÅàÃÝÊÜááÆá ±æäàpæãà ¿ÞÄWÜã PÝOæÓÜᣤÃÜÈÆÉÊÝ A¥ÜÊÝ CÃÜÈ Gí¨Üá ¹qr¨ÜªÃÝ DWÜ ¿ÞPæ ±æäàpæãà ñæWæÁãà PÝ¿áìPÜÅÊÜá ÊÜÞvÜᣤ¨ÝªÃæ

GÇÝÉ ÃÝgQà¿á¨Ü ¨æãíŸÃÝoÊÜÆɨæà ÊÜáñæ¤à®Üá!. ñÜáÊÜááPÜãÃÜá iÇæÉ¿áÈÉ ñÜáÃÜáÊæàPæÃæ ±Üor|¨ÜÈÉ DWÝWÜÇæà 108 BíŸáÂÇæ®…Õ ÊÝÖÜ®Ü¨Ü ÎÅàÃÝÊÜááÆá ±æäàpæãà®Ü ÊæáàÇæ ÊÜá®ÜÊæãàÖÜ®… ÔíW…ÃÜ ±æäàpæãà ÖÝPÜÇÝX¨Ü᪠GÇæÉvæ¿áã D ±æäàpæãà Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ aÜaæì¿á ËÐÜ¿áÊÝX ±ÜÓÜÄÓÜᣤ¨æ. ÃÝg嬆 Bí¨ÜŨÜÈÉ PÝíWæÅÓ… ÓÜPÝìÃÜ A—PÝÃܨÜÈɨæ ÊÝÖܮܨÜÈÉ ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿áÊÜÃÜ »ÝÊÜbñÜÅ¨Ü ±ÜPÜR ©. ÊÜÞi ±Üūݯ ÃÝiàÊ…WÝí—¿áÊÜÃÜ ±æäàpæãà C¨æ. A¨æà Ä࣠ÃÝg¨ÜÈÉ ¹hæ² ÓÜPÝìÃÜ A—PÝÃܨÜÈɨÜ᪠¹h沿á ÊÜááSÂÊÜáí£Å ¿ávÜãÂÃܱܳ®ÜÊÜÃÜ ±ÜPÜR BÃæãàWÜ ÓÜbÊÜ ÎÅàÃÝÊÜááÆá ±æäàpæãà CñÜᤠD ׮ܰÇæ¿áÈÉ D ±ÜÅPÜÃÜ| ÃÝgÂÊݲ¤¿ÞWÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ¿ÞÊÜâ¨æà A®ÜáÊÜÞ®ÜËÇÝÉ. PÝíWæÅÓ… ®Ý¿áPÜÃÜ ÊÝ¨Ü¨Ü ±ÜÅPÝÃÜ ¹hæ² ñÜÊÜá¾ ÓÜPÝìÃÜ¨Ü ±ÜÅaÝÃÜPæR Êæà©Pæ¿ÞX D 108 ÊÝÖÜ®ÜÊÜ®Üá° ŸÙÜÓÜᣤ¨æ Gí¨Üá BÃæãà²ÓÜᣤ¨ÝªÃæ. JpÝrÃæ¿ÞX D 108 ÊÝÖÜ®Ü Ÿí¨Ü ÊæáàÇæ JÙæÛ¿á¨ÝXÃÜáÊÜâ¨ÜíñÜã ¯g D ±æäàpæãà¨Ü ÃÝgQà¿á HPæ G®Üá°ÊÜíñÜÖܨÜ᪠PæÆÊÜâ ±ÜÅþÝÊÜíñÜÃÜ A¼±ÝÅ¿á JpÝrÃæ¿ÞX D ±æäàpæãà ÃÝgQà¿á GÈÉWæ Pæã®æWÝ|áÊÜâ¨æí¨Üá PݨÜá®æãàvܸæàQ¨æ.


20

®ÝìoPÜ »ÜÅÐÝraÝÃܨÜÈÉ ±ÜÅ¥ÜÊÜá Óݧ®Ü ±Üvæ¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉÁáà ®Ýw®Ü g®Üñæ CÃÜÈ, PÝvÜá ±ÝÅ~WÜÙÜã ¨ÜíWæ G¨Ü᪠®ÝwWæ ®ÜáWÜáY£¤Êæ. C¨ÜÃÜ A¥Üì PÜ®ÝìoPÜÊܮݰÙÜáÊÜ »ÜÅÐÜrÃÝgPÝÃÜ~WÜÙÜ AÃÝgPÜñæ GÇæÉ ËáàÃæ ËáàĨæ. PÝvÜá ÓÜíÃÜQÒÓÜáÊÜ ®æ±Ü¨ÜÈÉ PÝvÜíaÜ®Üá° PÜŸÚÓÜáÊÜ »ÜÅÐÜrÃÜã ÃÝñæãÅàÃݣŠPÜÙÜÛÃæãí©Wæ J±Ü³í¨ÜÜ ÊÜÞwPæãívÜá ¸æÙæ¸ÝÙÜáÊÜ ®Ýq ÊÜáñÜᤠÊÜáÃÜ¨Ü ±ÜÓÜÆ®æ°à ÓÝXÔ ShÝ®æ ñÜáí¹ÔPæãÙÜáÛ£¤¨ÝªÃæ. ®ÝÊÜâ DWÜ ÖæàÙÜ ÖæãÃÜqÃÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáívÜ gÇæÉ¿á ÖÜÆWÜãÃÜá ÖæãàŸÚ¿á ¹Ãæãàp… WÝÅÊÜá¨ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü WÜg ®ÜñÜì®Ü¨Ü PÜ¥æ&ÊÜÂñæ ŸWæY. A¨Üá PÜWÝYvÜá ÎÅàWÜí«Ü¨Ü ¹àvÜá ÖæÓÜÃÜá PÜÃÜá®ÝvÜá Gí¨æÆÉ ¸ÝƨÜÈÉ ®ÝÊÜâ ¯àÊÜâ ±ÜsܱÜâÓܤPÜWÜÙÜÈÉ K©ÃÜáÊÜâ¨Üá. B¨ÜÃæ Cí¨Üá GÈÉ ®æãàw¨ÜÃæ AÈÉ PÝíPæÅp… PÝÃÜá C¨Üá B«Üá¯PÜ ®ÝvÜá GíŸíñÝX¨æ. Aí©®Ü ÃÜÊÜáÂñæ ÎàñÜÆñæ Cí¨Üá PÝOæ¿ÞX¨æ. Êæã®æ° ñÜáÊÜáPÜãÃÜá iÇæÉ¿á ÓÜËáà±Ü bÃÜñæÁãí¨Üá PÝw¯í¨Ü BÖÝÃÜPÝRX AívÜÇæ¿ááñݤ Ÿí¨Üá ®Ýw®Ü ®ÜÃÜ®Ü ÃÜPܤ ÊÜÞíÓÜPæR ¸ÝÀá ÖÝQ¨æ. ÊÝÂZÅ®Ý¨Ü ®ÜÃÜ A¨Ü®Üá° ¯¨Üì¿á®ÝX Pæãí¨Üá ÖÝQ¨Ü᪠C®Üá° ÖÜÔ¿ÞXÁáà EÚ©¨æ. ±Ý±Ü¨ÜÊÜâ, AÊÜâWÜÙݨÜÃÜã H®Üá ÊÜÞvÝÂÊÜä? PÝw®ÜÈÉ ñÜÊÜáWæ BÖÝÃÜ ÔWÜ©¨ÝªWÜ FÃÜãÃÜá AÇæ¿ááñݤ PÝw¯í¨Ü ÖæãÃÜWæ Ÿí¨Üá ¨Ü®Ü,PÜÃÜá, ÊæáàPæ, ®ÝÀá PÜorPÜvæWæ

Aí¨Üá ÊæáçÓÜãÃÜá Cí¨Üá ÖÜÆWÜãÃÜá ÊÜáá¨æãí¨Üá ©®Ü PÜÃÜá®Ýw®Ü GÇÝÉ FÃÜá.PÝw®Ü ±ÝÅ~WÜÙÜ®Üá° ÃÜQÒÓܸæàPÜá, AÊÜâWÜÚWæ ÓÜÊÜáê¨Üœ ÊÝ¨Ü BÖÝÃÜÊÜ®Üá° J¨ÜXÓܸæàPÜá AÊÜâWÜÙÜ ÓÜÌñÜíñÝÅÖÜÃÜ| BWܸÝÃܨÜá, PÝvÜá C¨ÜªÃæ ®ÝvÜá, A©¨ÜªÃæ ±ÝÅ~WÜÙÜ ¹àvÜá, ÖÝWݨÝWÜ ÊÜÞ®ÜÊÜ®Ü A¼ÊÜê©œWæ Jí¨Üá PæãàvÜá. GíŸ ÓÜñÜÂÊÜ®Üá° AÄ¿á¨Ü ÊÜáãyÜÃÜá PÝvÜ®Üá° PÜŸÚÓÜáñݤ GÇæÉí¨ÜÃæ AÈÉ ¸æàÈ ÖÝQ ÃæÓÝp…ìWÜÙÜ ÓÜíÓÜ¢£WÜÙÜ®Üá° ¸æÙæÓÜáñݤ JñܤqrWæ ÖÜ|¨Ü PæãÙæ¿á®Üá° ¸æÙæÓÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÊÜìý. ÊÜÞ®ÜÊÜ®Ü A¼ÊÜê©œWæ Jí¨Üá PæãàvÜá. GíŸ ÓÜñÜÂÊÜ®Üá° AÄ¿á¨Ü ÊÜáãyÜÃÜá PÝvÜ®Üá° PÜŸÚÓÜáñݤ GÇæÉí¨ÜÃæ AÈÉ ¸æàÈ ÖÝQ ÃæÓÝp…ìWÜÙÜ ÓÜíÓÜ¢£WÜÙÜ®Üá° ¸æÙæÓÜáñݤ JñܤqrWæ ÖÜ|¨Ü PæãÙæ¿á®Üá° ¸æÙæÓÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÊÜìý. DWÜÆã ÓÜÖÜ ¿ÞÃݨÜÃÜã ÖæãàX ®æãàvÜŸÖÜá¨Üá ŸÓÜÊܮܸæor, ÊÜááñܤ£¤ BÓÜá±ÝÔ®ÜÈÉ ÃæÓÝoì ®æ±Ü¨ÜÈÉ PÜÙÜÛ ¨Üí«æ AvÜxWÜÙÜá ñÜÇæÁᣤÊæ. CÈÉ ÊÜáÆXÈPÜãR ¹¨ÜáÄ®Ü ŸíŸá, Fo ÊÜÞvÜÈPÜãR ¹¨ÜáÄ®Ü pæàŸÇ…, ÖæãÃÜWæ PÜáÚñÜá ±ÜÅPÜê£ Óèí¨Ü¿áì

ÖÜÆWÜãÃÜá ÎÅà¯ÊÝÓÜ

"ÓÝÌËá, ŸÓÜÊÜ®Ü ¸æor¨Ü ŸávܨÝWÜ B®æWÜÙÜ ×ívÜá Ÿí¨æçñæ. Cí¨æãà ®ÝÙæ®æãà GÇÝÉ ®ÜÊÜá¾ ÖæãÆÊÜ®Üá° ÊæáàÀáPæãívÜá ÖæãàÀáñÜÊæ. CÐÜár ©®Ü PÜÐÜr±Üqr¨æªÇÝÉ ÊÜÂ¥ÜìÊÝÀá¤ñܨæ. H®Ý¨ÜÃÜã ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞw' Gí¨Üá PÜÐÜr iàË ÃæçñÜÃÜá AÃÜOÝ—PÝÄWÜÙÜ ÊÜááí¨æ ÖæãàX AÆÊÜñÜá¤PæãívÜÃÜá. ¸æàgÊݸݪĿááñÜ AÃÜOÝ—PÝÄ ÃæçñÜ®Ü D ÊÜÞñÜ®Üá° PæàÚ WÜÖÜWÜ×Ô ®ÜPÜáR " AÆÅ¿ÞÂ, A¨æÇæãÉà ¸æor¨ÜñܤÃÜ C¨æÅ, ¯ÊÜá¾ ÖæãÆPæR ¿ÞPæ ŸÃÜáñܤÊæ ÖæãàWÜÅÇæà, PÝÂÊæá ®æãàwPæãÙæãÛàÃæãà...' Gí¨Üá WܨÜÄÔ Aqr¹or. CíñÜÖÜ A—PÝÄWÜÙÜ®Üá° FÄ®Ü PÜíŸPæR PÜqr ¸ÝÃÜáPæãàȯí¨Ü ¸ÝÄÓÜáÊÜ BÓæ A®Ü°¨ÝñܯWæ.

PÝvÜá ®ÜáíWÜáÊÜ »ÜÅÐÜr ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙÜá ®ÝwWæ ®ÜáXY ¨Ýí«ÜÇæ ÊÜÞvÜáÊÜ ±ÝÅ~WÜÙÜá!

ÊÜá®ÜáÐÜ®ܮݰ¨ÜÃÜã ×ĨÜá £®Üá°ÊÜ BÓæÀáí¨Ü ŸÃÜáñܤÊæ.Cí¥ÜÖÜ ±ÜÅPÜÃÜ|¨Ü ׮ܰÇæ¿á®Üá° AÊÜÇæãàQÓÜáñݤ Öæãà¨Üíñæ AÈÉ¿áã ÓÜÖÜ ®ÜÊÜáWæ ¨Üáñܤ®æ G¨ÜáÃÝWÜáÊÜâ¨Üá »ÜÅÐÜrÃÝgPÝÃÜ~WÜÙÜ AÊæáà¨Ü »ÜPÜÒOæ. ÊÜáívÜ iÇæÉ¿á ÊÜáÙÜÊÜÚÛ ñÝÆãQ®Ü ÖÜÆWÜãÃÜá ÓÜËáà±Ü CÃÜáÊÜíñÜÖÜ GÇÝÉ WÝÅÊÜáWÜÙÜá PÝvÜíb®ÜÈÉÊæ.A¨æà Ä࣠¹Ãæãàp… WÝÅÊÜáÊÜâ ÓÜÖÜ ÓÜáÊÜÞÃÜá ÊÜá®æWÜÙÜ ®ÜãÃÝÃÜá g®ÜÃÜ ±Üâor WÝÅÊÜáÊÝX¨æ. C¨Üá ŸÓÜÊܮܸæor ÊÜáñÜᤠÊÜááñܤ£¤ ËáàÓÜÆá AÃÜ| ±ÜŨæàÍÜ¨Ü BÓÜá±ÝÓÜá®ÜÈɨæ. C£¤àaæWæ aÝÊÜáÃÝg®ÜWÜÃÜ iÇæÉ¿á ËáàÓÜÆá AÃÜ| ±ÜŨæàÍÜ©í¨Ü B®æWÜÙÜ ×ívæãí¨Üá BÖÝÃÜÊÜ®Üá° AÃÜÔ ÖÜíñÜ ÖÜíñÜÊÝX ÊÜááñܤ£¤ ËáàÓÜÆá AÃÜ| ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ Ÿí¨Üá ÓæàÄPæãíwñÜá¤. ¹¨ÜáÄ®Ü ¸æÙæ, EñܤÊÜá hÝ£¿á bWÜáÃÜá, GÇæWÜÙÜá, ÊÜáÃÜWÜÙÜ Pæãí¸æWÜÙÜá CÊÜâWÜÙæà B®æWæ BÖÝÃÜ. CÊÜâ ÓÜÓÜÂÖÝÄWÜÙÜá PÝw®ÜÈÉ ¸æÙæ¿ááÊÜ Wævæx&Wæ|ÓÜá £®Ü°ÇÝÃÜÊÜâ, ±ÝÅ~&±ÜQÒWÜÙÜ®Üá° »ÜQÒÓÜÇÝÃÜÊÜâ CÊÜâ £®Üá°ÊÜâ¨æà PÝw®ÜÈÉ ®æçÓÜXìPÜÊÝX ¸æÙæ¿ááÊÜ XvÜ&ÊÜáÃÜ&Pæãí¸æWÜÙÜ bWÜÃÜ®Üá°, A¨ÜÃÜÆãÉ ¹¨ÜáÄ®Ü ¸æÙæÁáí¨ÜÃæ C¨ÜPæR ÊÜáêÐÝr®Ü° ÓÜ˨Üíñæ ÓÜíñæãàÐÜ. Jí¨Üá ÓÜËáàPæÒ¿á ±ÜÅPÝÃÜ PÜ®ÝìoPÜ¨Ü PÝw®ÜÈÉ Cí¨Üá ¹¨ÜáÃÜá ¸æÙæWÜÙæà PÜáíqñÜWæãíwÊæ. ÃÝñæãÅàÃݣŠCÊÜâWÜÙÜ®Üá° PÜw¨Üá ËàQÒÓÜÆá ¹¨ÜáÄ®Ü PÜábì CÊæÆÉÊÜä PÝw®ÜÇæÉà ÓÝXÓÜáÊÜ PÜÙÜÛÃÜ ¨Üí«æ Aí©¯í¨ÜÆã ñܮܰ ¸æÙæ¨ÜíñÜÖÜá B®æWÜÚWæ ÊÜáêÐÝu®Ü° PæçaÜÙÜPÜÊÜ®Üá° ñæãàÄÔ¨æ. ×àWÝX B®æWÜÙÜá ÃÜáb¿Þ¨Ü ¸æãàg®ÜÊÝX¨ÜªíñÜÖÜá. DWÜ ¯iàìÊÜWÜÙÝX BÖÝÃÜÊÜ®Üá° AÃÜÓÜáñݤ ÖÜWÜÆá ÃݣŠÊÜÞ®ÜÊÜ®Ü ÓæàÊæWæ ԨܪÊÝXÊæ. PÜÐÜr±Üoár ÊÜáÙæ&¹ÔÆá G®Ü°¨æà ÖÜáñÜᤠAÃÜ| A—¯¿áÊÜá, PÝvÜá ¹oár ¸æÙæ ¸æÙæ¨Ü ÃæçñÜ®Ü ±ÜÓÜÈWæ ÓÜíÃÜPÜÒOÝ ¯à£ ¯¿áÊÜá Gí¨æÇÝÉ ÓæãíwÆá ÖÝPÜáÊÜ B®æWÜÙÜá AÊÜ®Ü ±ÜâÓܤPÜ¨Ü Ÿ¨Ü®æPÝÀáWÜÙÜá C¨ÜªÃÜã ±ÝÈWæ ¨ÜáÓÜ̱ܰÊÝX PÜíwÊæ. ¿ÞÃÜá AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ±ÝÈÓÜᣤÆÉ. Aí¨Üá ÊæáçÓÜãÃÜá Cí¨Üá ÖÜÆWÜãÃÜá AÃÜ| A—PÝÄWÜÙæà ÍÝËáàÇÝX ÊÜáá¨æãí¨Üá ©®Ü PÜÃÜá®Ýw®Ü GÇÝÉ PÝvÜ®Üá° TÝÈ ÊÜÞvÜáÊÜ FÃÜá.PÝw®Ü ±ÝÅ~WÜÙÜ®Üá° ÃÜQÒÓܸæàPÜá, PÝ¿áPܨÜÈÉ ¯ÃÜñÜÃÝX¨ÝªÃæ. AÊÜâWÜÚWæ ÓÜÊÜáê¨Üœ ÊÝ¨Ü BÖÝÃÜÊÜ®Üá° CíñÜÖÜ PÝw®ÜÈÉÃÜáÊÜ J¨ÜXÓܸæàPÜá AÊÜâWÜÙÜ ÓÜÌñÜíñÝÅÖÜÃÜ| ±ÝÅ~WÜÙݨÜÃÜã H®Üá BWܸÝÃܨÜá, PÝvÜá C¨ÜªÃæ ®ÝvÜá, ÊÜÞw¿ÞÊÜâ. AÊÜâWÜÚWæ AÍæãàP… EÓÜá¤ÊÝÄ ÓÜbÊÜÃÜá ÔWÜáÊÜÊÜ®æà AÊÜÞ¿áPÜ A®Ü°¨ÝñÜ. A©¨ÜªÃæ ±ÝÅ~WÜÙÜ ¹àvÜá, ÖÝWݨÝWÜ

B®æWÜÙÜ ×ívÜá PÝwWæ ÖæãàWÜáñܤ¨æ GíŸ ÇæPÝRaÝÃܨÜÇæÉà ¹Ãæãàp… WÝÅÊÜá¨Ü ÃæçñÜÃÜá WÜOæàÍÜ&WÜOæàÍÜ Gí¨Üá g²ÓÜñæãvÜX¨ÜÃÜá. PæçÇÝÓÜ¨Ü B WÜOæàÍÜ H®Üá ÊÜÞw¨Ü®æãà H®æãà ŸÓÜÊÜ®Ü ¸æor¨Ü ŸávܨÜÈɨܪ D B®æWÜÙÜá ÊÜÞñÜÅ ¯íñÜÇæÉ ¯Æɨæ WÝÅÊÜá¨Ü JÙÜWæ ÆWæY CorÊÜâ. ÃÝX, »Üñܤ, PÜŸáº, hæãàÙÜ ×àWæ GÇæÉí¨ÜÃæ AÈÉ ®ÜáXY ÖæãÃÜÙÝw A¨æÐÜár ÓÝ«ÜÂÊæäà AÐÜár »ÜQÒÔ, ±æä¨æWÜÙÜ ×í¨æ ÊæáÆPÜá ÖÝPÜáñݤ ¯íñÜÊÜâ. ŸÖÜÙÜ ©®ÜWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ »ÜãÄ »æãàg®Ü AÊÜâWÜÚWæ ÔQRñÜá¤. A¨æà ÓÜíñæãàÐܨÜÈÉ ÓÜ©ªÆÉ¨æ ±æä¨æWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ ¸ÝÆ ÊÜáñÜᤠQË AÆáWÝwÓÜáñݤ ¯í£¨ÜªÊÜâ. ¸æÙÜÛí¸æÙÜWæY ÊÜáãvÜ|¨ÜÈÉ ®æàÓÜÃÜ ®ÜWÜá ®ÜWÜáñݤ G¨Ü᪠Ÿí¨Üíñæ ÃÜWÜáY Öæã¨Ü᪠ÊÜáÆX¨Üª ÃæçñÜ ñÝ®Üá PÜÐÜr±Üoár ¸æÙæ¨Ü ¸æÙæWÜÙÜ ÊÜááS¨ÜÍÜì®Ü ÊÜÞvÜÆá ÖæãÆ&WܨæªWÜÚWæ ¯àÃÜáÊÜâ~ÓÜÆá ÊÜáãvÜ|¨Ü ÓÜã¿áì¯Wæ ©àZì ¨ÜívÜ®æ ÊÜÞw ÖæãÆ¨Ü PÜvæ ®Üvæ¨Üá Ÿí¨Ü AÊÜ®æà ¹Ãæãàp… WÝÅÊÜá¨Ü PÜá¨ÜÃæÖÜqr ÊÜÞ¿á±Ü³®Ü ÊÜáWÜ ®ÝWÜ|¡. ÖæãÆ¨Ü PÜvæWæ Öæhæj CvÜᣤ¨ÝªWÜÇæà AÊÜ®Ü PÜO桨ÜáÃÜáWæ ¸æÙæ¨Üá ¯íñÜ ±æçÃÜáWÜÙÜá ÊÜáÆXÃÜáÊÜâ¨Üá, B®æWÜÙÜá Ÿí¨Üá ÊÜÞwÃÜáÊÜ ¨Ýí«ÜÇæWÜÙÜá WæãàaÜÄÔñÜá. B ¸æÙÜÛí¸æÙÜWæ ¸æÊÜâñÜá Öæãà¨Ü. PÜÐÜr±Üoár ¨Üáw©¨Üª, ¸æÙæ ¸æÙ橨ܪ DWÜ GÇÝÉ ®æÆÓÜÊÜÞ®Ü. ¨ÝÄ PÝ|ÇÝWܨæ A£¤ñܤ PÜOÝ¡wÓÜᣤ¨Üªíñæ ±æä¨æWÜÙÜ ×í¨æ ÊæáÆáPÜá ÖÝPÜᣤ¨Üª

B®æWÜÙÜ ×ívÜá CÊܮܮÜá° ¸æ®Ü°qr¨ÜªÊÜâ. G¨æª®æãà... ¹¨æª®æãà... Gí¨Üá PÜãWÜáñݤ Kw¨Ü®Ý¨ÜÃÜã ÊÜá¨ÜWÜgWÜÙÜ ÊÜááí¨Üá ÖÜáÆá ÊÜÞ®ÜÊÜ®Ü Bo ®Üvæ¿áÈÆÉ. ¿áw¿áãÃܱܳ ÓÜÆWÜÊæäí¨Üá ÓæãívÜȯí¨Ü AÊÜ®Ü PÝÆ®Üá° G£¤, ®æÆPæR A±Ü³ÚÔ, ñÜÇæ¿á ÊæáàÇæ PÝÈoár ÊÜÓÜQÖÝQ¹qrñÜá¤. ÖæãÆ, ÊÜá®æ GíŸ BÓæ, PÜ®ÜÓÜáWÜÙÜÈɨܪ ®ÝWÜ|¡ ®æñܤÃÜ ÊÜávÜáË®ÜÈÉ e¨ÜŮݨÜ. C¨Üá ¿ÞÃÜ ñܱÜâ³? Gí©®Üíñæ ÖæãÆPæR Ÿí¨Üá ¯àÃÜá~ÓÜÆá BÓæ±Üqr¨Ü᪠®ÝWÜ|¡®Ü ñܱæ³à? PÝw®ÜÈÉ ÔWÜ¨Ü BÖÝÃÜÊܮܰÄÔ ®ÝwWæ Ÿí¨Ü WÜg±Üvæ¿á ñܱæ³à? CÆÉÊæà ±ÝÅ~WÜÙÜ BÖÝÃÜÊÜ®Üá° ÖÜíñÜ ÖÜíñÜÊÝX »ÜQÒÔ WÜÄ WÜÄ ®æãàoá ÊÜÞwPæãívÜá ShÝ®æ ñÜáí¹ÔPæãíwÃÜáÊÜ ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙÜ ñܱæ³à? ñܱÜâ³ ¿ÞÃܨÜá ±ÜÅÍæ° ×ÊÜÞÆ¿á¨Ü GñܤÃÜ EñܤÄÓÜáÊÜÊÜÃÜá ¯gPÜãR ñÜñܤÃÜ. ®ÝWÜ|¡ ×àWæ B®æ¿á ¨ÝÚWæ ÔPÜáR ÓÜñÜᤠÖæãà¨Ü ËaÝÃÜ PæàÊÜÆ ¹Ãæãàp… WÝÅÊÜáPÜRÆɨæ ÓÜáñܤ ÊÜááñÜ¤È®Ü ÖÜÚÛWÜÚWæ ÖÝQñÜá¤. g®ÜÃÜá ©PæRoár AÃÜOÝ CÇÝTæWæ ÓÜᩪ ÊÜááqrÔ¨ÜÃÜá. wG±…K ˮܿáPÜáÊÜÞÃ… Ëg¿áÍÜíPÜÃ… ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ ñÜívܨÜÊÜÃÜá ÓܧÙÜPæR BWÜËáÔ¨ÝWÜ ÃæçñÜÃÜá BPæãÅàÍÜWæãívÜÃÜá. wG±…K ˮܿáPÜáÊÜÞÃ… PÝvÜá ±ÝÅ~WÜÚí¨Ü BWÜᣤÃÜáÊÜ ®ÜÐÜrÊÜ®Üá° AÊÜÇæãàQÔ ±ÜÄÖÝÃÜ ¯àvÜáÊÜâ¨ÝX NãàÑÔ¨ÜÃÜá.AíñæÁáà ÓܧÙܨÜÈÉÁáà 3.5 ÆPÜÒ ±ÜÄÖÝÃÜ¨Ü aæP…®Üá° ¯àw ±ÜÄÖÝÃÜ«Ü®Ü ÃæçñÜÃÜ®Üá° ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü ÊÜÞvÜÆá ±ÜſᣰԨÜÃÜá. ±ÜÅ£ÊÜÐÜìÊÜä B®æWÜÙÜ PÝo©í¨Ü ÓÜáñܤÊÜááñÜ¤Æ WÝÅÊÜáÓܧÃÜá ¼à£Àáí¨Ü Ÿ¨ÜáPÜᣤ¨ÜªÃÜã AÃÜ| CÇÝTæ¿á A—PÝÄWÜÙÜá Cñܤ WÜÊÜá®Ü ÖÜÄÓܨæà CÃÜáÊÜâ¨Üá Cí¨Üá ®ÝWÜ|¡ ®ÝÙæ ¿ÞÃÜ|¡ GíŸíñÜ Ô§£ ¯ÊÜÞì|ÊÝX¨æ. CÐÝr¨ÜÃÜã AÃÜ| ÓÜbÊÜÃݨÜíñÜÖÜ Ëg¿áÍÜíPÜÃ…ÃÜÊÜÃÜá ÓܧÙÜPæR Ÿí¨Üá ±ÜÄÎàÆ®æ ®ÜvæÓܨæà CÃÜáÊÜâ¨Üá ÃæçñÜÃÜ®Üá° ÊÜáñܤÐÜár PæÃÜÚÔ¨æ. PÝvÝíb®Ü WÝÅÊÜá¨ÜÈÉ PÝvÝ®æWÜÙÜ ¯¿áíñÜÅ|PæR PÜí¨ÜPÜWÜÙÜ®Üá° ñæãàw¨ÜªÃÜã ±ÜÅÁãàgÊÝXÆÉ. C¨ÜÃÜ Ÿ¨ÜÈWæ PÝw®Ü ÓÜáñܤÆã ÓæãàÇÝÃ… ˨ÜáÂñ… ÖÜÄ¿ááÊÜ ñÜí£WÜÙÜ®Üá° ÖÝPÜáÊÜâ¨ÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ PÝvÝ®æWÜÙÜ ÖÝÊÜÚWæ PÜwÊÝ| ÖÝPܸæàPÜá. CÆÉ©¨ÜªÃæ CíñÜÖÜ PÝvÝ®æWÜÙÜ ÖÝÊÜÚ ®Üvæ¿ááñܤÇæà ÖæãàWÜáñܤÊæ. AÃÜ| ÓÜbÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ TÝñæ¿á®Üá° ÓÜÊÜá±ÜìPÜÊÝX ¯ÊÜì×ÓÜÇÝWܨæà A— PÝÄWÜÙÜ ÖæàÚPæWÜÙÜ®æ°à Êæà¨ÜÊÝPÜÂÊæíŸíñæ ±ÝÈÓÜáñݤ ŸvÜÃæçñÜÃÜ Ÿ¨ÜáQWæ PæãvÜÈ ±æoár PæãvÜᣤÃÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã ¿ÞÊÜ ±ÜâÃÜáÐÝ¥ÜìPæR. ®Ý®Üá ÊÜáñÜᤠ®ÜÊÜá¾ ÓÜbÊÜÃÜá ÃÝg嬆 A¼ÊÜꩪ¿áñܤ WÜÊÜá®Ü ÖÜÄÓÜáñæ¤àÊæ Gí¨Üá ¸æã¸æº Öæãvæ¿ááñܤÇæà g®ÜÄWæ ÊÜáíPÜáŸã©¿á ÖÜaÜác£¤ÃÜáÊÜ Óܮݾ®Ü ¿áw¿áãÃܱܳ®ÜÊÜÄWæ CíñÜÖÜ ÓÜãPÜÒ$¾WÜÙÜá A¥ÜìÊÝWܨæà CÃÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠAÊÜÃܨæà ÓÜbÊÜ Ëg¿áÍÜíPÜÃ…ÃÜÊÜÃÜ ÖævÜáx ñÜ®ÜÊÜ®Üá° AÄ¿á¨æà CÃÜáÊÜâ¨Üá PÜ®ÝìoPÜ g®ÜÃÜ ¨Üá¨æçìÊÜ. ®Ý¿áPÜ G¯ÔPæãívÜÊÜ®Üá g®ÜÃÜ ÓÜíPÜÐÜrPæR Óܳí—Ô PÝvÜá ±ÝÅ~WÜÚWÜã ñæãí¨ÜÃæ¿ÞWܨÜíñæ ÊÜ£ìÔ, ñÜ®ÜWæ ¯àw¨Ü gÊݸݪĿá®Üá° ¯ÊÜì×ÓÜáÊÜâ¨Üá A£à ÊÜááSÂÊݨܨÜ᪠AíñÜÖÜ ÊÜá®ÜÔ§£ ÃÝgÂÊܮݰÙÜáÊÜ GÇÝÉ ÓÜbÊÜÄWÜã ŸÃÜÈ GíŸáÊÜâ¨Üá ×à ¨Üá¯¿Þ ±Ü£ÅPæ¿á ÓܨÝÍÜ¿á.


21

C

¨Ü®Üá° g®Ü±ÜÅ£¯—WÜÙÜ ÓÝÌ¥ÜìÊæ®Ü°¸æàPæãà... A¥ÜÊÝ A—PÝÄWÜÙÜ ¸æàgÊÝ¸ÝªÄ G®Ü°¸æàPæãà WæãñݤWÜᣤÆÉ. ÊÜáÙÜÊÜÚÛ ñÝÆãQ®Ü Ãæçñݲ g®Ü ñÜÊÜáWæ ÔWܸæàPÝ¨Ü ®Ý¿áPÝRX PÜÙæ¨Ü 18 ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü ÓܧÚà¿á ÍÝÓÜPÜÃÜ ÖÝWÜã PÜí¨Ý¿á CÇÝTæ, ñÜÖÜÎàÇݪÃÜ PÜdæàÄWÜÚWæ AÇæ¨Üá AÇæ¨Üá ÓÜáÓݤX ÖæãàX¨ÝªÃæ. DWæY 18 ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æ Aí¨ÜÃæ 1992 &93 ®æà ÓÝÈ®ÜÈÉ Aí¨Üá ÍÝÓÜPÜÃÝX¨Üª ÊÜáÇÝÉgÊÜá¾ AÊÜÃÜá ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü PÝ¿áìÊæäí¨ÜPæR aÝÆ®æ ¯àw¨ÜªÃÜá. ÃæçñÜÃÜá ÊÜÂÊÜÓÝ¿á ÊÜÞwPæãíw¨Üª WæãàÊÜÞÙÜ ±ÜŨæàÍÜÊÜ®Üá° APÜÅÊÜá ÓÜPÜÅÊÜá Áãàg®æ¿áw FÙÜáÊÜ ÃæçñÜÄWæà ÊÜáígãÃÜá ÊÜÞwÓÜÆá Aiì ®ÜÊÜáã®æ 50 ÃÜÈÉ Aiì ±Üv橨ܪÃÜá. ¨ÝÃÜTÝÓÜᤠPÜËáq¿áÈÉ D ŸWæY aÜbìÔ¿áã C¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ A¨æà®ÝÀáñæãà Wæ㣤ÆÉ Aí¨Üá Aiì ÖÝQPæãívÜ ÃæçñÜÄWæ »ÜãËá ÓÝWÜáÊÜÚ ÊÜÞvÜÆá A—PÜêñÜ A®ÜáÊÜᣠ¨æãÃæ£ÆÉ.

ÖÜÆWÜãÃÜá ÎÅà¯ÊÝÓÜ PÜÙæ¨Ü 18 ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü CÈÉ®Ü ÃæçñÜÃÜá ÓÝWÜáÊÜÚ aæàqWÝX ÓÜíŸí— st ÓÜÃÜPÝÄ PÜdæàÄWÜÚWæ AÇæ¿ááñܤÇæà C¨ÝªÃæ. ÊÜÞi ÊÜáí£Å ÖÝWÜã ÖÝÈ ÍÝÓÜPÜ ².Gí. ®ÜÃæàí¨ÜÅÓÝÌËá¿á ¿áw¿áãÃܱܳæ ÖÜ£¤ÃÜÊÜä ñÜÊÜá¾ AÙÜÆ®Üá° ñæãàwPæãíw¨ÝªÃæ. B¨ÜÃæ ¿ÞÃÜã ÃæçñÜÃÜ ®æãàËWæ Óܳí—ÓÜáÊÜ PæÆÓÜ ÊÜÞwÆÉ. ñÝÆãQ®Ü PÜí¨Ý¿á CÇÝTæ¿á A— PÝÄWÜÙÜá H®Ý¨ÜÃæãí¨Üá ÓÜŸãŸá ÖæàÚ ÃæçñÜÃÜ®Üá° ÓÝWÜÖÝPÜᣤ¨ÝªÃæ. ñÜÖÜÎàÇݪÃÜ PÜdæàÄWæ Öæãà¨ÜÃæ, ñÜÖÜÎàÇݪÃÜ ÊÝ~ AÊÜÄWæ ÃæçñÜÃÜ AÍæãàP… EÓÜá¤ÊÝÄ ÓÜbÊÜÃÜá PÜãWÜá

ÊÜáÙÜÊÜÚÛ & PÜí¨Ý¿á CÇÝTæ

PÜvÜñÜWÜÙÜá ®Ý±Üñæ¤!

PÜÙæ¨Ü 18 ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü CÈÉ®Ü ÃæçñÜÃÜá ÓÝWÜáÊÜÚ aæàqWÝX ÓÜíŸí—st ÓÜÃÜPÝÄ PÜdæàÄWÜÚWæ AÇæ¿ááñܤÇæà C¨ÝªÃæ. ÊÜÞi ÊÜáí£Å ÖÝWÜã ÖÝÈ ÍÝÓÜPÜ ².Gí. ®ÜÃæàí¨ÜÅÓÝÌËá¿á ÖÜ£¤ÃÜÊÜä ñÜÊÜá¾ AÙÜÆ®Üá° ñæãàwPæãíw¨ÝªÃæ. B¨ÜÃæ ¿ÞÃÜã ÃæçñÜÃÜ ®æãàËWæ Óܳí—ÓÜáÊÜ PæÆÓÜ ÊÜÞwÆÉ. ñÝÆãQ®Ü PÜí¨Ý¿á CÇÝTæ¿á A— PÝÄWÜÙÜá H®Ý¨ÜÃæãí¨Üá ÓÜŸãŸá ÖæàÚ ÃæçñÜÃÜ®Üá° ÓÝWÜÖÝPÜᣤ¨ÝªÃæ. PæàÚÔPæãÙÜáÛÊÜÐÜár ±ÜâÃÜÓæ㣤ÆÉ. Cí¥Ü ¸æàgÊÝ¸ÝªÄ A—PÝÄWÜÙÜ E¨ÝÔà®ÜPæR ±Ý±Ü, ÃæçñÜÃÜá ±ÜÄñܲÓÜáÊÜíñÝX¨æ. ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX PÜí¨Ý¿á CÇÝTæÀáí¨Ü ÃæçñÜÄWæ ÓÝWÜáÊÜÚ bàq ¯àvܸæàPݨÜÃæ ÓÜíŸí—st ÃæçñÜÄWæ CÇÝTæÀáí¨Ü LND ®ÜíŸÃ… ¨ÝSÈÔ ®æãàqÓÜá¸æàPÜá. ˱ܿÞìÓÜÊæí¨ÜÃæ, Aí¥Ü ¿ÞÊÜ ±ÜÅQÅÁá¿áã ñÝÆãPÜá PÜí¨Ý¿á CÇÝPæ¿áÈÉ ®Üvæ©ÆÉ. & ®Üvæ¿áᣤÆÉ. 225¿á91&92 LND PÜÃÜáOÝPÜÃÜ Ãæwx ®ÜíŸÃ… Öæãí©¨Ü ŸÓÜÊÜ¿Þ s/o ñÜWÜvÜ¿á GíŸáÊÜÊÜÃÜ PÜvÜñÜÊÜ®æ°à ®Ý±Üñæ¤ ÊÜÞvÜÇÝX¨æ. A¨æà Ä࣠LND ÓÜíTæ Öæãí©¨Ü A®æàPÜ PÜvÜñÜWÜÙÜá ®Ý±Üñ椿ÞX¨æ. PæÆÊÜâ PÜvÜñÜWÜÙÜá Æ»ÜÂ˨ܪÃÜã ÓÝWÜáÊÜÚ bàq ¯àvÜáÊÜÈÉ ËÙÜíŸ ¯à£ A®ÜáÓÜÄÓÜÇÝWÜᣤ¨æ. D ËÙÜíŸPæR ÓܳÐÜrPÝÃÜ|WÜÙÜá PÜãvÝ £Ú¿áᣤÆÉ. D ŸWæY ÓÜíŸí—st A—PÝÄWÜÙÜ®Üá° PæàÚ¨ÜÃæ, ËaÝÄÔ BÊæáàÇæ ÖæàÙÜáñæ¤àÊæ GíŸ Ô¨Üœ ®ÜÃæàí¨ÜÅÓÝÌËá ².Gí. EñܤÃÜ ÔWÜáñܤ¨æ. ñÜÖÜÎàÇݪÅ

ÊÝ~¿áÊÜÃÜíñÜã B ËáàqíWÜá D ËáqàíWÜá AíñÜ PæçWæ ÔWÜáÊÜâ¨æà CÆÉ. ¿ÞÊÜ ËáàqíW…®ÜÈÉ A¨æà®Üá PÜw¨Üá PÜqr ÖÝPÜáñݤÃæãà Wæ㣤ÆÉ. ÓÜÊæàì ®Üí. 110, 37, 48, 106 ÃÜÈÉ ÓÜáÊÜÞÃÜá 50 g®Ü ÃæçñÜÄWæ gËáà®Üá ÊÜáígãÃÝX¨Üáª, C¨ÜáÊÜÃæWÜã ÓÝWÜáÊÜÚ bàq¿á®Üá° ¯àvÜÇÝXÆÉ. ÃæçñÜÄí¨Ü Ÿí¨Ü ñÜPÜÃÝÃÜá AiìWÜÙÜ®Üá° ÓÜË᣿á WÜÊÜá®ÜPæR ñÜí¨Üá, B ÓÜ»æ¿áÈÉ ¿ÞÊÜ ñÜPÜÃÝÃÜá ÊÜÂPܤÊÝWܨæà Öæãà¨ÜÃæ, ÓÜíŸí—st ÃæçñÜÄí¨Ü ¨ÜívÜ ÊÜWæçÃæWÜÙÜ®Üá° PÜqrÔPæãívÜá ÓÝWÜáÊÜÚ bàq ÊÝ~Ü ¯àvܸæàPÜá Gí¨Üá

... WæãàÇ…ÊÜÞÇ… QíW…WÜÙÜá!

DWÝWÜÇæà ÓÜ»æÁãí¨ÜÃÜÈÉ ÓÜÊÝì®ÜáÊÜáñÜ¨Ü ¯|ì¿á ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛÇÝX¨æ. B¨ÜÃæ B ¯|ì¿áPæR DWÜ PÜÊÜvæ PÝ暴 QÊÜá¾ñÜ㤠CÆÉ. PæÒàñÜÅWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅ£¯— Ô BÁáR¿Þ¨Ü ÃÝg±Ü³ GÔ ÍÝÓÜPÜ ².Gí. ®ÜÃæàí¨ÜÅÓÝÌËá D ŸWæY QíaÜñÜ㤠ñÜÇæPæwÔPæãíwÆÉ. PæàÚ¨ÜÃæ, B¿áᤠËaÝÄÔ Öæàڤ௠AíñÜ PÝÆá QàÙÜáñݤ®æ. ŸÖÜÙÜ ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü «ÜãÙÜá £®Üá°£¤ÃÜáÊÜ PÜí¨Ý¿á CÇÝTæ¿á PÜvÜñÜWÜÙÜ®Üá° ±ÜÄÎàÈÓÜáÊÜ PܯÐÜr ±ÜÅþæ¿áã ®ÜÃæàí¨ÜÅÓÝÌËáWæ CÆÉÊæí¨ÜÃæ ÖæàWæ? D ×í¨æ ÓæãàÊÜáÍæàSÃ… AÊÜÃÜá PÜí¨Ý¿á ÓÜbÊÜÃÝX¨ÝªWÜ Aiì ®ÜÊÜáã®æ 53 ÃÜÈÉ ÓÜáÊÜÞÃÜá 300&400 ÃæçñÜÄí¨Ü Aiì±Üvæ¨Üá ñÝÙæàÖÜÙÜÛWÝÅÊÜá ÖÝWÜã ÎíÐݮܩ £àÃܨÜÈÉ ÊÜÂÊÜÓÝ¿á ÊÜÞvÜᣤ¨Üª »ÜãËá¿á®Üá° ÊÜáígãÃÜá ÊÜÞwԨܪÃÜá. ÍÝÓÜPÜ ®ÜÃæàí¨ÜÅ ÓÝÌËáWæ H®ÝX¨æ ÃæãàWÜ? DWÜÇݨÜÃÜã ÓÜíŸí—st ÃæçñÜÄWæ ÓÝWÜáÊÜÚ bàqWÜÙÜ®Üá° ¯àw AÊÜÃÜ ®æãàËWæ Óܳí—ÓÜÈ ÓÜíŸí—st CÇÝTÝ A—PÝÄWÜÚWæ QË ×íw Ÿá©œ ÖæàÙÜÈ G®Üá°ÊÜâ¨æà ±Ü£ÅPæ¿á BÍÜ¿á.

ÓÜÊÜá±ÜìPÜÊÝ¨Ü ÓèÆ»ÜÂWÜÙÜá ÔWÜÇæíŸáÊÜâ¨æà ÓÜÊÜÞg ÓæàÊÜPÜÃÜ Ÿ¿áPæ. ¯ÃÜñÜÊÝXÃÜáÊÜâ¨Üá ÆíaÜWÜáÚñÜ®Ü PÜorvÜ ¯ÊÜÞì|¨ÜÆãÉ ÃæçñÜÄWæ ®æãàÊÜâíoá WæãàÇ…ÊÜÞÇ…. ×àWæ wÔÔ ¸ÝÂíP… GÆÉÊÜä Wæ㣤¨Ü᪠PÜ|á¡ÊÜáábc PÜáÚ£ÃÜáÊÜ ÊÜÞw¨æ. ÔŸºí©¿á ÖÜWÜÃÜ|WÜÙÜ ¸ÝÄà ÖæãívÜÊÝX¨æ. ÓÜÖÜPÝÄ ÊÜáí£Å ÆPÜÒ$¾| Óè©¿áÊÜÃÜá ÓÜÖÜPÝÄ ÊÜáí£Å ®æàÊÜáPÝ£¿á ÆPÜÒ$¾|Óè©¿áÊÜÃÜá D ËÐÜ¿á¨ÜÆãÉ ÓÜÖÜ ÖÝWÜã AÊÜÃÜ ÓÜíŸí— Ë«Ý®Ü ±ÜÄÐÜñ… ÓܨÜÓÜÂÃÝ¨Ü i.GÓ….®ÝÂÊÜáWèvÜÄWæ PÜãvÜÇæà C¨ÜÃÜ ŸWæY 43 G±….w.G.WÜÙÜá 23 gÊÝ®ÜÃÜ®Üá° ¸ÝWÜÆPæãàpæ¿á wÔÔ ¸ÝÂíP…®Ü ÓÜÊÜáWÜÅ ñܯTæ Êæ ã àÖÜ ® Ü GÓ…. hÝ«Ü Ê Ü ÎÊÜ ® Ü W èvÜ BÃ…. ±ÝqàÇ… ®ÜvæÓܸæàPݨÜ᪠ÃæçñÜÃÜ ®æàËáÔ¨Ü᪠AÊæáà«Ü ÖÜWÜÃÜ|WÜÙÜá Wæ㣤¨ÜªÃÜá ÓÜÖÜ ÊÜáãWÜá ¸ÝÀáWæ ±ÝÉÓÜrÃ… ×ñܨÜêÑuÀáí¨Ü AñÜÂíñÜ CÊæÃæÆÉÃÜã gÃÜãÃÝX¨æ . ÍÝÓÜPÜ ËàÃÜ|¡, ÓÜíÓÜ¨Ü GíGÇ…G ÊÜáñÜᤠÖÝQPæãíwÃÜáÊÜ gÃÜãÃÜñݤ¨ÜÃÜã H®Üá? ÖÜWÜÃÜ|WÜÙÜÈÉ ÊÜááÙÜXÃÜáÊÜâ¨Üá ¸æàÓÜÃÜ¨Ü WÜ©ªàWèvÜÃÜá ÓÜÖÜ PæàÊÜÆ ÊÜáñÜ Gí² PæãàpÝ1, AíñæÁáà ±ÜÅ£Á㟺 ¯¨æàìÍÜPÜÃÜá ÓÜíWÜ£. D ¸ÝÂíQ¯í¨Ü ±ÜÅ£±ÜÆÊÜ®Üá° Jí¨æãí¨Üá ®æàÊÜáPÝ£Wæ 8 ±Üvæ¿áᣤÃÜáÊÜ ŸvÜ ÃæçñÜÄWæ C®Ý°¨ÜÃÜã ¸ÝÂíQWÜÐærà CÈÉ®Ü ÓܨÜÓÜÂÃÜ®Üá° Ô.¹. Êæáàq ±ÜÅPÝÍ… B¿å…. ñܱÜÍæqr ŸÙÜÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Ü®Üá° ¹oár Äí¨Ü 10 ÆPÜÒ ÖÜ| 08 ñÜãÄ ÖÜ| PæãvÜáÊÜâÊÜÃÜ®Üá° ÊÜÂÊÜÓݧ±ÜPÜ ±Üvæ©ÃÜáÊÜâ¨Üá AÊÜÃÜá AÊÜÂÊÜÖÝÃÜWÜÙÜ ŸWæY¿áã WÜÊÜá®Ü ÖÜÄÓܸæàPÜá. ¯¨æàìÍÜPÜÃܨÜá 2, WÜápÝrX EÚ©ÆÉ. ®æàËáÔPæãívÜá AÊÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ AÐærà AÆɨæ BvÜÚñÜ »ÜÅÐÝraÝÃÜPæR ®Ýí© ÖÝvÜᣤÃÜáÊÜ EÚ¨Üíñæ GÇÝÉ Jí¨Üá PÝƨÜÈÉ ¯¨æàìÍÜPÜÃÜá ñÜÇÝ ÓÜÃÜPÝÃÜ©í¨Ü ÊÜáívÜÚ¿á ÓܨÜÓÜÂÃÝXÃÜáÊÜ BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÚWæ —PÝRÃÜËÃÜÈ. GÇÝÉ «Ü®Ü¨Ý×WÜÚWÜã ©®ÝíPÜ 1&4&2010ÃÜÈÉ ®Üvæ¨Ü wÔÔ GÃævæÃÜvÜá ¸ÝWÜÆPæãàpæ ÓÜÄ¿Þ¨Ü ±ÝsÜ ¸ÝÂíP…®Ü aÜá®ÝÊÜOæ ŸÖÜÙÜ A»Ü¦ìWÜÙÜ®Üá° ÖÜ| wÔÔ ¸ÝÂíP… AñÜáÂñܤÊÜá ¸ÝÂíP… PÜÈÓܸæàPݨܨÜ᪠ÓÜᩪ¿ÞÀáñÜá. ¹hæ² ¸æíŸÆ A»ÜÂ¦ì ±Üvæ¨Üá Gí¨Üá ±ÜÅÍÜÔ¤ A¯ÊÝì¿áÊÝX¨æ AíñÜÖÜ ÊÜáÖݨæàÊܱܳ Gí. ÖÜq Ür ®æàËáÔPæãíw¨ÝªÃæ. aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ Wæ¨Ü᪠Ÿí¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ®æàÊÜáPÝ£¿áÆãÉ ±Üvæ©ñÜá¤. B¨ÜÃæ ©®Ü ÓܨÜÓܨÜÇæÉà ŸÃÜáñܤ¨æ GíŸ ¸ÝÂíP…®Ü A¼ÊÜê©œ¿á ŸWæY »ÜÅÐÜrñÜ®Ü ¸ÝÂíQ®Ü DWÜ A¨Ü P æ R ¯ÄàPæÒ ×à ¨Üá¯¿Þ ÓÜá»ÝÐ… BÃ…. ÊæáÚÛ ÎÊÜ®ÜWèvÜ BÃ…. ±ÝqàÇ… Ԩܪ®ÜWèvÜ ¹. ±ÝqàÆ ñÜÇæPæwÔPæãÙÜÛ¨æà ÃÝgQà¿á PÜaÝco¨ÜÈÉ ¯ÊÜìÖÜOæ¿áÆãÉ ñÜ©ÌÃÜá¨ÜœÊÝX ŸÄà ±Ü£ÅPæ¿á¨Üá.

F


22

»Üã

Ëá¿á®Üá° ®ÜáíWÜáÊÜ «Ü®Ü«Ý×WÜÙÜá Jí¨ævæ¿Þ¨ÜÃæ ÓÜPÝìÃÜ¨Ü A®Üá¨Ý®ÜÊÜ®Üá° ÃÝñæãÅàÃݣŠSÇÝÓ… ÊÜÞvÜáÊÜ WÜᣤWæ¨ÝÃÜÃÜá ÊÜáñæã¤í¨ævæ CÇæãÉí©ÐÜár g®ÜĨݪÃæ CÊÜÃÜá ñÜáíWܻܨæÅ¿á gÇÝÍÜ¿áÊÜ®Üá° ¹vܨæà ñÜÊÜá¾ ÊÜá®æ¿á ShÝ®æ¿á®Üá° ñÜáí¹ÔPæãíw¨ÝªÃæ. BÍÜc¿áì ±ÜvܸæàPݨÜá¨Ü᪠CÆÉ. A¼ÊÜê©œ ÊÜáíñÜÅÊÜ®Üá° g²ÓÜáñݤ ÖÜíñÜÖÜíñÜÊÝX ÃÝg嬆 ÓÜí±Ü®Üã¾ÆÊÜ®Üá° PÜŸÚÓÜᣤÃÜáÊÜ Óܮݾ®Ü ÊÜááSÂÊÜáí£ÅWÜÙÜ PÜê±ÝÎìÊݨܨÜÈÉ C®æ°í¥ÜÖÜ »ÜPÜÒPÜÃÜ®Üá° PÝ|¸æàPæãà B ŸÓÜÊÜÃÝg ¸æãÊÜÞ¾Àá »ÜáÊÜ®æàÍÜÌÄÁáà ŸÆÉÙÜá. ×à ¨Üá¯¿Þ ±Ü£ÅPæWæ Ÿí¨Ü C£¤àb®Ü ÓÜᩪWÜÙÜÈÉ C¨Üá ¸æàÓÜÃÜ ñÜÄÓÜáÊÜíñÜÖܨÜ᪠A¨Üá ×àWæ ÓÝWÜáñܤ¨æ. ÊÜáÇæ®Ýw®Ü ÓÜáñܤÊÜááñܤ ñÜáí¹ ñÜáÙÜáPÜáñݤ ÓÜÄ¿ááÊÜ ñÜáíWܻܨæÅ ñÜáíWÝ ÊÜáñÜᤠ»Ü¨ÜÅ ®Ü©¿áá C©àWÜ «Ü®Ü¨Ý×WÜÚWæ ÖÜ| ¯àvÜáÊÜ ñÜÊܯ—¿ÞX¨æ. ¿ÞÊÜâ¨æà ÓÜÃÜPÝÃÜ ŸÃÜÈ D gÇÝÍÜ¿á¨Ü ÖÜãÙæñÜá¤ÊÜ PÝ¿áìÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜáñܤ¨æ A¨ÜPæR ËÍæàÐÜÊÝ¨Ü A¥ÜìÊÜ®Üá° PÜÈ³Ô D gÇÝÍÜ¿á©í¨Ü A¨æÐæãrà g®Ü ÃæçñÜÄWæ JÚñÝWÜáñܤ¨æíŸ ÓæãÉàWÜ®… ÖÝPÜáñܤ ±Ü¨æà ±Ü¨æà ÖÜãÙæñÜá¤ÊÜ PÝ¿áì ®ÜvæÓÜÇÝWÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ ±ÜÅ£

¸æã¸æº Öæãvæ¿ááñݤ ÊÜáñæ¤ A— PÝÄWÜÙÜ ÊÜááí¨æ ÊÜáíw¿áãÄ ¯ÆáÉñݤÃæ. A—PÝÄWÜÙÜá Gí©®Ü »ÜÃÜÊÜÓæ ¯àw ÓÜÃÜPÝÃÜPæR ñÜÆá²Ô¨æªàÊæ Gí¨Üá ÓÝWÜá ÖÝPÜáñݤÃæ. PÝvÝ A«ÜÂPÜÒ ¸ÝÂWÜÊÝp… ÖÝWÜã GQÕPÜãÂoÃ… Cíi¯¿áÃ… ÖÜ®ÜáÊÜáíñÜÃÝ¿á±Ü³, AÔÓæríp… Cíi¯¿áÃ… ÃÝÊÜå…±ÜÅÓݨ… ÖÜ|ÊÜ®Üá° A—PÝÄ ÊÜWÜì©í¨Ü CÊÜÃÜ®Üá° gÇÝÍÜ¿á¨Ü ŸWæY ÖÜ®ÜáÊÜáíñÜÃÝ¿á±Ü³ ÃÝgQà¿á ®Ý¿áPÜÃÜÊÜÃæWÜã ±ÜÅΰԨÜÃæ ÖÝÄPæ EñܤÃÜ ¯àvÜáñݤÃæ. ÖÜíaܸæàPÝXÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü D ËaÝÃܨÜÈÉ ÖæbcWæ AÐærà AÆɨæ ÈíWÜÓÜãWÜãÄ®Ü ÍÝÓÜPÜ ÊÜޮܱܳ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜâ©ÆÉ. ÊÜgjÇ…ÃÜÊÜÃÜ ÓÜÖæãà¨ÜÃÜ ÖÝWÜã w.Êæç.E±Ý³Ã… ×à ¨Üá¯¿Þ ±Ü£ÅPæ D ËaÝÃÜÊÝX PæÆÊÜâ ÃæçñÜ GíŸáÊÜÊÜÃÜá ¯àÃÝÊÜÄ ÓÜbÊÜÃÝ¨Ü ŸÓÜÊÜÃÝg ÊÜááSívÜÃÜá ÖÝWÜã WÜᣤWæ¨ÝÃÜÃÜ®Üá° ÓÜí±ÜQìÔ¨ÝWÜ ¸æãÊÜÞ¾ÀáÃÜÊÜÃÜ®Üá° ËÍÝÌÓÜPæR ñæWæ¨ÜáPæãívÜá D AÊÜÃÜá ñÜáíWܻܨÜÅ PÝÆáÊæ¿á ŸWæY A¨ÜÃÜ »ÝWܨÜÈÉ A¨æÐÜár ÓÝ«ÜÂÊæäà AÐæràÇÝÉ PÝÊÜáWÝÄ PÝÊÜáWÝÄ¿á ÖæçvÝÅÊÜÞ¨Ü ŸWæY ËÊÜÃÜÊÝX ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ Æãq ÊÜÞw¨ÝªÃæ. CíñÜÖÜ ÖæãOæWæàw £ÚԨݪÃæ. GÆÉÊÜä Jí¨ÜPæãRí¨Üá ÈíPÜá. ÊæáàÈí¨Ü «Ü®Ü¨Ý×WÜÚí¨Ü ÃæçñÜÄWæ ®Ý¿á ÔWÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã

¿ÞÊÜâ¨æà ÓÜÃÜPÝÃÜ ŸÃÜÈ D gÇÝÍÜ¿á¨Ü ÖÜãÙæñÜá¤ÊÜ PÝ¿áìÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜáñܤ¨æ A¨ÜPæR ËÍæàÐÜÊÝ¨Ü A¥ÜìÊÜ®Üá° PÜÈ³Ô D gÇÝÍÜ¿á©í¨Ü A¨æÐæãrà g®Ü ÃæçñÜÄWæ JÚñÝWÜáñܤ¨æíŸ ÓæãÉàWÜ®… ÖÝPÜáñܤ ±Ü¨æà ±Ü¨æà ÖÜãÙæñÜá¤ÊÜ PÝ¿áì ®ÜvæÓÜÇÝWÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ ±ÜÅ£ »ÝÄà¿áá ÓÜÊÜá±ÜìPÜÊÝX PæÆÓÜ ®Üvæ¿ááÊÜâ¨æà CÆÉ. PÝÃÜ|Êæà®æí¨ÜÃæ ÖÜãÙæñÜá¤ÊÜ ®ÝoPÜ ®Üvæ¿ááñܤ¨æ Ë®ÜÖÜ@ ÓÜÊÜá±ÜìPÜ PæÆÓÜ ®Üvæ¿ááÊÜâ¨æà CÆÉ. Êæãpær CvÜáÊÜ PæãàÚ¿ÞX¨ÝªÃæ. ñÜáíWܻܨÜÅ GvܨÜívÜ PÝÆáÊæ ±Ü¨æà ±Ü¨æà Jvæ¨Üá ÃæçñÜÃÜÈÉ »Ü¿á¨Ü ÊÝñÝÊÜÃÜ| ¯ÊÜÞì| ÊÜÞvÜáñܤ¨æ. C¨Üá £àÃÝ ÓÜÖÜg GíŸ «æãàÃÜOæ A—PÝÄ ÊÜWÜì¨ÜÊÜÃܨÜáª. ÊÜÓÜá¤Ô§£ CÃÜÆÉ ÊÜÞvÜáÊÜ PæÆÓÜÊÜ®Üá° ÓÜÊÜá±ÜìPÜÊÝX ÊÜÞw©¨ÜªÃæ PÝÆáÊæ¿Þ¨ÜÃÜã Jvæ¿ááÊÜ ÓÜí»ÜÊÜÊæÈÉ C¨ÜÃÜ Ä±æàÄWÝX ±Ü¨æà ±Ü¨æà ÓÜÃÜPÝÃÜ SaÜáì ÊÜÞw¨Ü ÖÜ| ÇæPÜR ÖÝQ¨ÜÃæ D PÝÆáÊæ ±ÜPÜR¨ÜÈÉ C®æã°í¨Üá ÓÜáÓÜijñÜ PÝÆáÊæ

ñÜáíWæ¿á®Üã° ¹vÜ¨Ü »ÜPÜÒPÜ WÜᣤWæ¨ÝÃÜÃÜá!

ÍÜÃÜ|±Ü³ ŸÆÉoX »ÝÄà¿áá ÓÜÊÜá±ÜìPÜÊÝX PæÆÓÜ ®Üvæ¿ááÊÜâ¨æà CÆÉ. PÝÃÜ|Êæà®æí¨ÜÃæ ÖÜãÙæñÜá¤ÊÜ ®ÝoPÜ ®Üvæ¿ááñܤ¨æ Ë®ÜÖÜ@ ÓÜÊÜá±ÜìPÜ PæÆÓÜ ®Üvæ¿ááÊÜâ¨æà CÆÉ. DWÜÆã ÓÜÖÜ D gÇÝÍÜ¿á¨ÜÈÉ 35 qGíÔ AÐÜár ÖÜãÙÜá ñÜáí¹ÃÜáÊÜâ¨Üá ¨Üá¨æçìÊÜ¨Ü ÓÜíWÜ£. 125 Pæãàq ŸÓÜÊÜ®ÜWèvÜ ¸ÝÂWÜÊÝp… ±ÜÅ£¸ÝÄ D gÇÝÍÜ¿á¨Ü ÖÜãÙæñÜá¤ÊÜ PÝÊÜáWÝÄWæ 125 Pæãàq SaÜáì ÊÜÞvÜÜÇÝWÜáñܤ¨æ. GÆÉÄWÜã BÍÜcÄ BWÜáÊÜâ¨Üá C¨æà 2 ÊÜÐÜìPæãRÊæá¾ CíñÜÖÜ SaÜáìWÜÙÜ®Üá° ÈàÇÝhÝÆÊÝX ®ÜvæÓÜáÊÜ ÓÜÃÜPÝÃÜ WÜáñæ¤Wæ¨ÝÃÜ ÓÜÊÜá±ÜìPÜÊÝX PÝÊÜáWÝÄ¿á®Üá° ±Üä|ìWæãÚԨݪ®æÁáà CÆÉÊæ GíŸá¨Ü®Üá° ®æãàvܨæà ÃÝñæãÅàÃݣŠ¹Ç…±ÝÓ… ÊÜÞvÜáñݤ A— PÝÄWÜÙÝ©¿ÞX WÜᣤWæ¨ÝÃÜÃÜá ÓÜÖÜ ñÜÊÜá¾ ShÝ®æ ñÜáí¹ÔPæãÙÜáÛñݤÃæ. ¨æàÊÜÃÜ ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ ¨æÊÜÌ¨Ü ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ ÖÜ|ÊÜ®Üá° WæŸÃÜáÊÜ A—PÝÄWÜÙÜá ÓÝPÜÐÜár g®ÜĨݪÃæ. ×àXÃÜáÊÝWÜ iàÊÜ gÆÊÝ¨Ü ñÜáíWæ¿á®Üá° ¹vܨÜíñÜÖÜ WÜᣤWæ¨ÝÃÜÃÜá A—PÝÄWÜÚWæ b®Ü°¨Ü

§xÉÁJe|Ja]x ]JEJC|*Chd* Í*]*ùçJ]*]*l ÖExhó]*l §xÉÁJe|Ja]x. ]JEJC|*Chd* ð*Í*l¹ î*ÏÓÁx õˆÉvd*ÍJe ©*lùaç*\*ð*l¿ Í*]*ù Í*R¦*ml íJIJÁ*< Í*]*ùçJ]*]*l §xÉÁJe|Ja]x. ÌJ±x, W|xC $Í*ìç*\* õèh¾*ðxÝlmr. 'dJ¤¯ ÅllÍ*Á*–ÅllÍ*ÏÅl]*l î*d*Ó

PÜorŸÖÜá¨ÝXñæ¤à®æãà D ŸWæY PæÙÜX®ÜÊÜÃæWæ GÆÉÊÜä PÜÆáÑñÜ ÊÜá®ÜÔ§£ ¿ÞÃÜã bí£ÓÜᣤÆÉ PÝÃÜ|ËÐærà ñÜáíWæ¿á ŸWæY¿ÞWÜÈà, gÇÝÍÜ¿á¨Ü "PÝÆáÊæ ŸWæY¿ÞWÜÈà ¿ÞÄWÜã BÓÜQ¤ CÆÉ. Jvæ¿áᣤÃܸæàPÜá&PÝÊÜáWÝÄ GÆÉÄWÜã ¸æàPÝXÃÜáÊÜâ¨Üá A¨ÜÃÜ ®Üvæ¿á¸æàPÜá&PÝÓÜá Pæç ÓæàÃܸæàPÜá!' ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ ±Üâq¨æàÙÜáÊÜ PÝÊÜáWÝÄ C¨Üá A—PÝÄ ÖÝWÜã ÃÝgQà¿á PÝÓÜá. ÖÝWæ ®æãàw¨ÜÃæ ñÜáíWܻܨÝÅ ®Ý¿áPÜÃÜ J®… ±ÝÀáíp… GvܨÜívæ gÇÝÍÜ¿á©í¨Ü ÃÝg嬆 AgívÝ. ÃæçñÜÄXíñÜÆã Bí¨ÜűÜŨæàÍÜ¨Ü ÃæçñÜÄWæ ÓÜÃÜPÝÃÜPæR ÃæçñÜÃÜá D Öæbc®Ü ÇÝ»ÜÊÝXÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÜñÜÂ.C¨ÜPæR ËaÝÃÜÊÝX ÖÜÆÊÜâ Ë«Ü¨Ü PÝÃÜ|ËÐærà 35 qGíÔ¿áÊÜÃæWÜã ÖæãàÃÝoWÜÚí¨Ü ¹Ô ÖÜãÙÜá ñÜáí¹ÃÜáÊÜ gÇÝÍÜ¿á¨ÜÈÉ ÊÜ Þ ®Ü ± Ü ³ ÊÜ g j Ç … ÊÜááqrԨݪÃæ. ±ÜÅ£ ¸ÝÄ¿áã ¯àÃÜá ¯ÆáÉÊÜâ¨æà CÆÉ. D »ÝÄ ÖæãÓÜ »ÜÃÜÊÜÓæWÜÙÜá PÝÊÜáWÝÄ¿á ÖæãÓÜ ÃÜã±Ü AÔ§ñÜÌ hæãàÃÝ¨Ü ÊÜáÙæ¿ÞX¨æ. gÇÝÍÜ¿á »Ü£ì¿ÞX¨æ ±Üvæ¿ááñܤ¨æ B¨ÜÃæ ¿ÞÊÜâ¨Üã ÓÜÊÜá±ÜìPÜÊÝX Gí¨Üá Aí¨ÜáPæãívÜ ÊÜáÃÜáPÜÒ|¨ÜÈÉÁáà ¯àÃæÇÝÉ ®æÃæ ®Üvæ¿ááÊÜâ©ÆÉ. WÜᣤWæ¨ÝÃÜÃÜá ÓÜÖÜ ñÝÊÜâ ±Üvæ¿ááÊÜ ÃÝgÂPæR ÖÜĨÜá ÖæãàWÜáñܤ¨æ. C¨Ü®Üá° PÜívÜ ÃæçñÜÃÜá

GíñÜá? ±Ü£ÅPæ D ÊÜáÖݯà¿áÃÜ®Üá° ÓÜí±ÜQìÓÜÆá ±ÜſᣰԨÝWÜ ÔPÜRÊÜÃÜá ÖÜ®ÜáÊÜáíñÜÃÝ¿á±Ü³ GQÕPÜãÂqàÊ… Cíi¯¿áÃ… DWÝWÜÜÇæà 300 Pæãàq SaÜáì ÊÜÞw D gÇÝÍÜ¿áÊÜ®Üá° B«Üá¯àPÜÃÜ|WæãÚÓÜÇÝX¨æ ÖÝWÝX bí£ÓÜáÊÜ AWÜñÜÂËÆÉ Gí¨Üá »ÜÃÜÊÜÓæ¿á ÊÜÞñÜáWÜÙܮݰvÜáñݤÃæ. ÊÝÓܤÊÜÂÊÝX ±ÜÅñæÂàPÜÒ ÓÝQÒWÜÙÝXÃÜáÊÜ ÃæçñÜÃÜá ÖæàÙÜáÊÜ ±ÜÅPÝÃÜ WÜá|ÊÜáor ±ÜÄàQÒÓÜáÊÜ A—PÝÄWÜÙÝWÜÈà, ñÝí£ÅPÜ ÊÜWÜì¨ÜÊÜÃÝWÜÈà, ¿ÞÃÜã ÓÜÖÜ PÝÊÜáWÝÄ¿á ÓܧÙܨÜÈÉ CÃÜáÊÜâ¨æà CÆÉ. ¯àw¨Ü AÊÜ— XíñÜ ÊÜááíbñÜÊÝXÁáà PÝÊÜáWÝÄ¿á®Üá° ±ÜsݱÜp… ÊÜááXÔ¹vÜáÊÜ WÜᣤWæ¨ÝÄPæ ±Üvæ¨Ü ÊÜޮܱܳ ÊÜgjÇ… ŸÅ¨ÜÃ…Õ$ÊÜáñÜᤠwÊæç E±Ý³ÃÜÃÜÄWæ ÇÝ»ÜÊæäà ÇÝ»Ü. CÊÜÃÜ®Üá° ¿ÞÃÜã PæàÙÜáÊÜÊÜÄÆÉ. ¸æãÊÜÞ¾Àá ¸ÝÀáWæ Jí©ÐÜár, ¿áwx aæàÇÝWÜÚWæ Jí©ÐÜár Ÿw¨ÜÃæ ÓÝPÜá ±ÜÅΰÓÜáÊÜ ÓÝPÜñÜᤠ¿ÞÄWÜã CÃÜáÊÜâ©ÆÉ. D gÇÝÍÜ¿á¨Ü PÜÙܱæ PÝÊÜáWÝÄ¿á ŸWæY ¿ÞÄWÜã PÝÙÜiÀáÆÉ. ÃæçñÜÄWæ A®Ý¿á ÊÝWÜᣤ¨ÜªÃÜã ±ÜÅWÜ£±ÜÃÜ bíñÜPÜÃÜá, Ÿá©ªiàËWÜÙÜá PÜ|á¡ ÊÜáábcPÜáÚ£¨ÝªÃæ Gí¨ÜÃæ BvÜÚñÜ ÊÜWÜì ¨Ü±Ü³ aÜÊÜáì¨ÜÊÜÃÜá GíŸáÊÜâ¨æà PÝÃÜ|ËÃÜŸÖÜá¨æà®æãà. ÃæçñÜÃÜá ¨ÜíWæ G¨Ü᪠®ÜvÜá ¹à©¿áÈÉ A—PÝÄ ÊÜWÜì¨ÜÊÜÃÜ®Üá° ¸æñܤÇæ ÊÜÞw ¥ÜÚÓÜáÊÜ PÝÆ ŸÖÜÙÜ ¨ÜãÃÜ EÚ©ÆÉ. D ÓÜñÜÂÊÜ®Üá° EÓÜá¤ÊÝÄ ÓÜbÊÜÃÝXÃÜáÊÜ ÎÅàÃÝÊÜááÆá ÓÜÖÜ ÊÜá®ÜWÝ|¸æàPÝ¨Ü A¯ÊÝì¿áñæ C¨æ. ÓÜíÓÜ¨Ü ±ÜQàÃܱܳÃÜÊÜÃÜá ÓÜÖÜ D ñÜÇæPæwÔPæãÙÜÛ¨æà CÃÜáÊÜâ¨Üá D »ÝWÜ¨Ü ÃæçñÜÃÜ ¨Üá¨æçìÊÜÊæà ÓÜÄ. ÃæçñÜÃÜ ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ ±ÜÅÊÜÞ| ÊÜÞw¨Ü ¿áw¿áãÂÃܱܳ®ÜÊÜÃÜá ÃæçñÜÃÜ iàÊÜÊÝXÃÜáÊÜ »ÜãËá¿á®æ°à ±ÜÃܸÝÃæà ÊÜÞvÜáñݤ ÊÜásÜ&ÊÜÞ®ÜÂÃÜ PÝÆá ×w¿áᣤÃÜáÊÝWÜ ñÜáíWܻܨæÅ¿Þ¨ÜÃÜã H®Üá ÊÜÞvÜÆá ÓÝ«ÜÂ. GÆÉPÜãR Jí¨Üá AíñÜÂ˨æªàËÃÜáñܤ¨æ. Cí¨ÜÇÝÉ ®ÝÙæ D gÇÝÍÜ¿á¨Ü ÓÜÊÜáÓæÂWæ ÍÝÍÜÌñÜ ±ÜÄÖÝÃÜ ¨æãÃæ¿ááñܤ¨æíŸ A¨ÜÊÜá »ÜÃÜÊÜÓæ PæÆÊÜâ ŸvÜ ÃæçñÜÃܨÜáª. AíñÜÖÜ ÓÜá©®Ü B¨ÜÐÜár ÎàZŨÜÈÉ ŸÃÜÈ G®Üá°ÊÜâ¨æà ×à ¨Üá¯¿Þ ±Ü£ÅPæ¿á ÓܨÝÍÜ¿á.


23

WÜá

ÆŸWÝì¨Ü Öæç¨ÝŸݨ… PÜ®ÝìoPÜ A¼ÊÜê©œ ÊÜáívÜÚ¿á A«ÜÂPÜÒ AÊÜáÃ…®Ý¥…±ÝqàÇ… AÊÜÞ¿áPÜ®æ㟺®Ü®Üá° WܨÜáËá hæçÈWæ ÖæãàX Ÿí©ÃÜáÊÜ ÓÜᩪ Cwà PÜÆŸáXì¿á ñÜáí¸Ý ÖÜĨÝw AÊÜáÃܮݥ…®Ü®Üá° A®ÜáÊÜޮܩí¨Ü ®æãàvÜáÊÜíñæ ÊÜÞw¨æ. PæÆÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ñÜÊÜá¾ ÊÜáãX®Ü ®æàÃÜPæR ÊÜÞñÜ®Ýw ÓÜᩪ ÖæãÓÜ Ÿ|¡ ÖÜbc SáÑ ±ÜvÜᣤ¨ÝªÃæ. C®Üá° PæÆÊÜÃÜá " AÁãÂà... C¨æÆÉ Ô.Gí. ¿áw¿áãÃܱܳ®ÜÊÜâÅ AÊÜáÃ…®Ý¥…±ÝqàÇ…Wæ Pæãor ÓÜÈWæ. ¿á¥ÝÃÝhÝ... ñÜ¥Ý ±ÜÅhÝ...' Gí¨Üá ÖæãÓÜ A®ÜáÊÜÞ®ÜWÜÚWæ WÜoáÃÜá ÖÝPÜᣤ¨ÝªÃæ. CÐÜrPÜãR ®Üvæ¨Ü¨Ýª¨ÜÃÜã H®Üá? AÊÜáÃ…®Ý¥… ±ÝqàƯí¨Ü J¨æ £í¨Ü BÓÝËá¿Þ¨ÜÃÜã ¿ÞÃÜá? Ô.Gí. ¿áw¿áãÃܱܳ AÊÜáÃ…®Ý¥… ¸æíŸÆPæR ¿ÞPæ ¯ÆɸæàPÜá? J¨æ £®Üá°ÊÜí¥Ü PæÆÓÜ B AÊÜÞ¿áPÜ H®Üá ÊÜÞw¨Üª? C¨ÜPæRÆÉ EñܤÃÜ ÖÜávÜáQ Öæãà¨Ü ±Ü£ÅPæWæ PæÆÊÜâ ÓÝÌÃÜÓÜÂPÜÃÜ ÓÜíWÜ£WÜÙÜá ÔPÜRÊÜâ.

aÜí¨ÜÅÍæàSÃ… hݸÝ

AÊÜáÃܮݥ…±ÝqàÇ… hæçÆá ÓæàĨÜ᪠¿ÞPæ? AÊÜáÃ…®Ý¥… ŸÈWæ ÍÜÎÇ… ®ÜÊæãàÎ ÖÜá®Ý°ÃÜ?

ÊÜÃÜ©¿á Pæàí¨ÜÅ ¹í¨Üá AÊÜáÃ…®Ý¥… ±ÝqàÇ… D Êæã¨ÜÆá WÜáÆŸWÝì iÇÝÉ ¹h沿á A«ÜÂPÜÒ®ÝX¨Üª. ÓܨÜ ÃÝg ±ÜÅ«Ý®Ü PÝ¿áì¨ÜÎì¿ÞX¨Ýª®æ. B±Ü£¤XÃÜÈ AíñÜ Öæç¨ÝŸݨ… PÜ®ÝìoPÜ ±ÜŨæàÍݼÊÜê©œ ÊÜáívÜÚ¿á A«ÜÂPÜÒ ±Ü¨ÜË¿á®Üá° CoárPæãíw¨Ýª®æ. AÊÜáÃ…®Ý¥…¯Wæ ÃÝgPÝÃÜ| ÃÜPܤWÜñÜ ñÜí¨æ ¯àÆPÜísÜÃÝÊ… ±ÝqàÇ… ÍÝÓÜPÜÃÝX Jí¨ÜÐÜár JÙæÛ¿á PæÆÓÜ ÊÜÞw¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ ÊÜáWÜ ñÜí¨æ¿á B¨ÜÍÜìWÜÙÜ®Üá° EÚÔPæãÙÜÛÈÆÉ ®æQR ¨ÜQRÔPæãÙÜÛÆá GÐÜár ÓÝ«ÜÂÊæäà A¨ÜQRíñÜ aÜãÃÜá hÝÔ¤Ááà ®ÝÈWæ aÝaÜñæãvÜX¨Ü. ±ÜÄOÝÊÜáÊÝX, Öæç.PÜ. ±ÜÅ. ÊÜáívÜÚ¿á Áãàg®æWÜÙÜá ÖÜÙÜÛ ×w¿áñæãvÜX¨ÜÊÜâ. PæÆÊÜâ PÝÊÜáWÝÄWÜÙÜá BÃÜí»ÜÊݨÜÃÜã WÜá|ÊÜáor¨Ü PæãÃÜñæ Öæãí©¨ÜÊÜâ. PæÆÊÜâ ±ÝqàÇ… D Áãàg®æ¿áÈÉ ÓÝPÜÐÜár ®ÜáíX ¸ÝÀá JÃæÔPæãíw¨Üª. D ÓÜᩪ ÊæáàÇÝ—PÝÄWÜÙÜ WÜÊÜá®ÜPæR A¨æØàWæ ŸíñæãàWæ㣤ÆÉ. ©®ÝíPÜ 8&06&2011 ÃÜí¨Üá ÊÜáívÜÚ¿á PÝ¿áì¨ÜÎì ÖÝWÜã AÊÜÃÜ B±Ü¤ ÓÜÖÝ¿áPÜ ÎÅàÊÜáíñÜ ±Üpærà¨ÝÃ… ÊÜáñÜᤠÇæãàPæãà±ÜÁãàX CÇÝTæ¿á PÝ¿áì¯ÊÝìÖÜPÜ A¼¿áíñÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÔŸºí©Áãí©Wæ PÝÊÜáWÝÄ ±ÜÄÎàÆ®æWæ «ÝËÔ¨ÜÃÜá.

ÖÝp…±æàÓ…WÜã Jí¨Üá ±ÜÅÍÜÔ¤

±ÜÅ

ÍÜÔ¤WÜÙÜã ×àWÜã CÃÜáñܤÊæ G®Üá°ÊÜâ¨ÜPæR C£¤àaæWæ ¯— ÓÜ៺¿á ±Üvæ¨Ü ±ÜÅÍÜÔ¤Ááà E¨ÝÖÜÃÜOæWæ. pæçÊÜå…ÕWÜáű…Õ ®ÜvæÔ¨Ü Ë®ÜãñÜ®Ü ±ÜÅÍÜÔ¤¿á ÖæÓÜÃÜá & pݱ…pæ®…ÖÝp…±æàÓ…. PæÆÊÜâ ÓÜíÓæ§WÜÙÜá Ô¯ÊÜÞ ÃÜíWܨÜÈÉ ÓæàÊæ ÓÜÈÉst WÜ|ÂÃÜ®Üá° WÜáÃÜá£Ô ±ÜÅÍÜÔ¤ ¯àvÜáÊÜ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜᣤÊæ. B¿Þ ÊÜÐÜì¨ÜÈÉ ¹vÜáWÜvæ¿Þ¨Ü bñÜÅWÜÙÜ®Üá° ËàQÒÔ, ±æÅàPÜÒPÜÄí¨ÜÇæà A¼±ÝÅ¿á ÓÜíWÜÅ×Ô EñܤÊÜá bñÜÅ, EñܤÊÜá ¯¨æàìÍÜPÜ, EñܤÊÜá ®Üo, EñܤÊÜá ®Üq ×àWæ ÖÜÆÊÜâ Ë»ÝWÜWÜÙÜÈÉ ¨Ýw¨Ü PÜÇÝË«ÜÃÜá ÊÜáñÜá¤

AÊÜáÃܮݥ… ±ÝqàÇ… ÊæáàÇæ PæàÓÜá gw¨Üá hæçÆá ±ÝÇÝXԨܪÃÜ ×í¨æ Ë«Ý®Ü ±ÜÄÐÜñ… ÓܨÜÓÜ ÍÜÎÇ… ®ÜÊæãàοá PæçÊÝvÜËÃÜŸÖÜá¨Üá GíŸ WÜáÊÜÞ¯WÜÙÜá WÜáÆŸWÝì¨Ü ÃÝgQà¿á ±ÜvÜÓÝÇæÀáí¨Ü ÖæãÃÜ ¹àÙÜᣤÊæ. Jí¨Üá ÊÜáãÆ¨Ü ±ÜÅPÝÃÜ, AÊÜáÃܮݥ…¯í¨Ü WÜáËá¾ÔPæãívÜ ÎÅàÊÜáíñÜ ±Üpær¨ÝÃ… ±ÝqàÇ… ËÃÜá¨Üœ ¨ÜãÃÜá PæãvÜáÊÜÐÜár ñÝÅ| Öæãí©¨ÜÊÜ®ÜÆÉ. " ¿ÞÊÜâ¨æãà ÖÜáíŸ ¯«ÝìÃÜ©í¨ÝX ®Üvæ¨Ü AaÝñÜá¿áì˨Üá. ®Ü®Ü° ÊæáàÇæ ±æäÈàÓÜÄWæ ¨ÜãÃÜá ¯àvܸæàvÜ' Gí¨Üá AÊÜáÃ…®Ý¥… ±ÝqàÇ… ÎÅàÊÜáíñÜ ±Üpærà¨ÝÃÜ®Ü ÊÜá®ÜÊæäàÈÔ ¿áÍÜÔÌ¿ÞWÜáÊÜâ¨ÜÃÜÆãÉ C¨Üª. B¨ÜÃæ ÍÜÎÇ… ®ÜÊæãàÎ D ÓÜí«Ý®ÜPæR ±ÜÃæãàPÜÒÊÝX GÙÜáÛ&¯àÃÜá ¹wÔ¨ÜÃÜá GíŸ WÜáÓÜá&WÜáÓÜá ÍÜáÃÜáÊÝX¨æ. AÊÜáÃ…®Ý¥… ±ÝqàÇ… ËÃÜá¨Üœ ¨ÜãÃÜá ¨ÝSÈÓÜÆá ÍÜÎÇ… ®ÜÊæãàÎ ±Üpærà¨ÝÃܮܮÜá° ±ÜÅaæãà©ÔÃÜŸÖÜá¨Üá G®Üá°ÊÜâ¨ÜPæR PæÆÊÜâ ÖÜÙæ¿á Zo®æWÜÙÜá ±ÜâÑu ¯àvÜáñܤÊæ. WÜáÆŸìWÝÊÜ®Üá° APÜÒÃÜÍÜ@ ×wñܨÜÈÉoárPæãíw¨Üª ©. ¹¨Ü᪠¹h沿á PæíWÜ~¡Wæ WÜáÄ¿ÞX¨ÜªÃÜá. ÖæàWݨÜÃÜã ÊÜÞw ÃæàÊÜäÃ… AÊÜÃÜ®Üá° ÖÜ~¿á¸æàPÜÆÉ AíñÜ ¿áwx ¦íQÓÜáÊÝWÜÇæà ÃæàÊÜäÃ… ÖÜsÝñܤ®æà £àÄ Öæãà¨ÜÃÜá. ÃæàÊÜäÃ… AÊÜÃÜ ±Ü£° AÃÜáOݨæàË ±ÝqàÇ…ÄWæ ÔWܸæàPÝ¨Ü qPæàoá AÊÜáÃ…®Ý¥… ÊÜáñÜᤠÍÜÎàÇ… ²ñÜãÄÀáí¨Ü BPæ¿á Pæç ñܲ³ ÖæãàÀáñÜá. Pæã®æWæ ÍÜÎÇ… ®ÜÊæãàÎWæ qPæp… ¨ÜQRñݨÜÃÜã hæwGÓ… ÓæàÄ ¿áwxWæ ÓÜÊÝÆá ÖÝQ¨Ü AÃÜáOݨæàË ¯ÄàPæÒWÜã ËáàÄ¨Ü ÊÜáñÜ WÜÚÔ Wæ¨Ü᪠¹orÙÜá. C¨ÜÄí¨Ü ÖæaÜác ¯ÃÝÓæWæãÙÜWÝX¨Ü᪠AÊÜáÃ…®Ý¥…±ÝqàÇ… "®Ü®ÜWæ qPæp… ÔQR¨ÜªÃæ Wæ¨Ü᪠ñæãàÄÓÜᣤ¨æª. PæÆÓÜPæR ¸ÝÃÜ¨Ü ÍÜÎÇ…Wæ Pæãoár ñܱÜâ³ ÊÜÞw¨ÜáÅ ' AíñÜ ±ÝqàÇ…Wæã|XPæãívÜ. ÊÜááíŸÃÜáÊÜ Ë«Ý®ÜÓÜ»æ aÜá®ÝÊÜOæWæ ¹hæ²Àáí¨Ü ®Ý®æà PÝÂíwvæàoá AíñÜ AÊÜÄÊÜÃÜÈÉ ÖæàÚPæãívÜá £ÃÜáX¨Ü ±ÝqàÇ… ÊæáàÇæ ÍÜÎÇ… ®ÜÊæãàÎ Jí¨Üá PÜ|á¡ Cpærà C¨ÜªÃÜá. ±Üpærà¨ÝÃÜ®Ü ±ÜÅPÜÃÜ| ÍÜÎÇ…Wæ ÊÜÃܨݮÜÊÝX ¹qrñÜá. C¨æà ÓÜí¨Ü»Üì ŸÙÜÔPæãívÜá AÊÜáÃ…®Ý¥… ±ÝqàÆ®Üá° ÃÝgQà¿áÊÝX ÊÜááXÓܸæàPÜá Aí¨ÜáPæãívÜÃÜá. ÖÝWÜíñÜ, CÈÉ®Ü PæÆÊÜâ ¹hæ² ®Ý¿áPÜÃæà ÖæàÚPæãívÜá £ÃÜáWÜᣤ¨ÝªÃæ. ¯gPÜãR ÍÜÎÇ… ®ÜÊæãàÎ ÖÝWæ ÊÜÞw¨ÜÃÝ? ÓܳÐÜrÊÝX Wæ㣤ÆÉ.

ñÜíñÜÅýÃÜ®Üá° WÜáÃÜá£Ô ±ÜÅÍÜÔ¤ ¯àvÜáÊÜâ¨Üá ÊÜááíb¯í¨ÜÆã Ÿí¨Ü ÊÝqPæ. ÓÜÌƳ w±æÃæípÝXÃÜÈ AíñÜ pæçÊÜå…ÕWÜáű…Õ®ÜÊÜÃÜá ÁãàbÔ ÖÝp…±æàÓ… ñÝÃæ¿áÃÜá ÖÜávÜáPÝo ®ÜvæÔ ±ÜÅÍÜÔ¤PæãvÜáÊÜ ÖæãÓÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæWæ ®Ýí© ÖÝw¨ÝªÃæ. D Óܳ«æì PæàÊÜÆ PܮܰvÜ Ô¯ÊÜÞÃÜíWÜPæR ®æàËáñÜÊÝXÆÉ A®æã°à¨Üá ÊÜÞñÜÅ ËÍæàÐÜ pݱ…pæ®… ÖÝp…±æàÓ…WÜÙÜÈÉ PܮܰvÜ¨Ü ÖÜávÜáX ¯—ÓÜ៺¿á 4 ®æà Óݧ®ÜÊÜ®Üá° AÆíPÜÄԨݪÙæ. '±ÜíaÜÃÜíX' bñÜŨÜÈÉ ñܮܰ PÜ|á¡WÜÚí¨ÜÇæà ±Üvæx ÖÜávÜáWÜÃÜ ¯¨æª Wæwst ¯— ÓÜ៺¿á DWÜ ' PÜêÐÜ¡®… ÊÜÞÂÃæàh… ÓæãràÄ'¿á ÊÜáãÆPÜ ÊÜáñæ¤ ñæÃæ¿á ÊæáàÇæ PÝ~ÔPæãÙÜÛȨݪÙæ.

®ÜWÜÃÜ¨Ü ñÝÃܱæçÇ…, ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á, ÓÜáí¨ÜÃÜ®ÜWÜÃÜ, gWÜñ…, WÜíi±ÜäÃÜ, ÊÜááPܤí±ÜäÃÜ, ÊÝv…ì ®Üí. 32 ÖÝWÜã ËáÆÉñ…®ÜWÜÃܨÜÈÉ ®Üvæ¨Ü PÝÊÜáWÝÄWÜÙÜ ñܯTæ ®Üvæst ñܯTÝ ÔŸºí© AÊÜáÃ…®Ý¥…®Ü ÊæáàÇæãí¨Üá A®ÜáÊÜÞ®Ü¨Ü ¨ÜêÑu¹àÄ ÖæãàX¨ÝªÃæ. C¨ÜÄí¨Ü ±ÝÂíq®æãÙÜWæ aæàÙÜá ÖæãPÜRÊÜ®Üíñæ ÊÜ£ìst ±ÝqàÇ…, C¨ÜPæR ÎÅàÊÜáíñÜ ±Üpærà¨ÝÃÜ®æà PÝÃÜ| Gí¨Üá ÖÜÆáÉ ÊÜáÓ橨ݪ®æ. ÊÜáívÜÚ¿á PÝ¿áì¨ÜÎì ÖÝWÜã ÇæãàPæãà±ÜÁãàX CÇÝTæWæ ±Üpærà¨ÝÃÜ®æà ÊÜÞ×£ ¯àw¨Ýª®æ Gí¨Üá A®ÜáÊÜÞ¯Ô BñÜ®Ü ÊæáàÇæ ÊÜá®Ü Ÿí¨Üíñæ ÖÜÇæÉ ®ÜvæԨݪ®æ. ±ÜÄÔ§£ Pæç ËáàÄ ÖæãàWÜŸÖÜá¨Üá G¯°Ô¨ÝWÜ C¨æà ÎÅàÊÜáíñÜ ±Üpærà¨ÝÃÜ®æãí©Wæ ÃÝiWæ ¿á£°Ô Ë±ÜÆ®ÝX¨Ýª®æ. B¨ÜÃæ ±Üpærà¨ÝÃÜ ÓÜáÊÜá¾®ÝXÆÉ. Ôà¨Ý Öæãà¨ÜÊÜ®æà ÓæràÐÜ®… ŸhÝÃ… ±æäàÈàÓ… sÝOæ¿áÈÉ AÊÜáÃ…®Ý¥… ËÃÜá¨Üœ PÜí±æÉíp… gw¨Ýª®æ. PæÆÊÜâ ¨ÜÈñÜ ÓÜíZo®æWÜÙÜá ±Üpærà¨ÝÃ… ¸æíŸÆPæR ¯í£Êæ. ±Üpærà¨ÝÃ… ¯àw¨Ü ¨ÜãÄ®ÜÈÉ hÝ£¯í¨Ü®æ¿á BÃæãà±ÜÊÜä CÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü PæàÓÜá ÓÝóíW… BWÜŸÖÜá¨Üá Gí¨ÜÄñÜ AÊÜáÃ…®Ý¥… C¨ÜªQR¨Üªíñæ »ÜáíWÜñÜ®ÝX ÖæãàX¨Ýª®æ. Cñܤ ±æäÈàÓÜÃÜ ÖÜ©ª®Ü PÜ|á ¡ ÖÝWÜã ¨ÜÈñÜ ÓÜíZo®æ¿á ©PÝRÃÜWÜÚí¨ÝX AÊÜáÃ…®Ý¥… ÓÝÊÜìg¯PÜÊÝX PÝ~ÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜPæR PÜÐÜrÊÝX¨æ. »ÜãWÜñÜ®ÝX¨ÜáªPæãívæà ÊÜááSÂÊÜáí£Å ¿áw¿áãÃܱܳ®ÜÊÜÃæãí©Wæ ÊÜÞñÜ®Ýw ñÝ®Üá ÊÜÞwPæãívÜ ¿ávÜÊÜqr®Ü ŸWæY £ÚԨݪ®æ. B¨ÜÃæ ±ÜÅÁãàgÊÝXÆÉ. A¨æà Öæ㣤Wæ ÊÜááSÂÊÜáí£Å ¿áw¿áãÃܱܳ WÜáÆŸWÝì¨ÜÈÉ ÓÝÊÜ¿ááÊÜ PÜêÑ ÊæáàÙÜ E¨Ý^qÓÜáÊÜ ÓÜÆáÊÝWÜ AÈÉWæ Ÿí©¨ÝªÃæ. C¨æà ÓÜÄ¿Þ¨Ü ÓÜÊÜá¿á Gí¨Üá »ÝËst ¨ÜÈñÜ ±ÜÃÜ ÓÜíZo®æWÜÙÜá AÊÜáÃ…®Ý¥… ±ÝqàÇ…®Ü®Üá° Ÿí— ÓÜáÊÜñÜ®ÜPÜ PÜêÑ ÊæáàÙÜ E¨Ý^qÓÜÆá ¹vÜÇÝÃæÊÜâ AíñÜ [æÃÝÊ… ÖÝQ¨ÝªÃæ. Ô.Gí. ŸávÜPæR ¯àÃÜá ®ÜáWÜáYÊÜ ÓÜí»ÜÊÜ G¨ÜáÃݨÝWÜ ¿áw¿áãÃܱܳ®ÜÊÜÃÜã ÓÜíZo®ÝPÝÃÜÃÜ ÊÜÞ£Wæ ÊÜá~©¨ÝªÃæ. ñÜPÜÒ|PæR AÊÜáÃ…®Ý¥…¯Wæ ±æäà®… ÊÜÞw ' ñÜPÜÒ| ÓÜÃÜívÜÃ… BX ¹vÜá' Gí¨Üá PÝÂPÜÄÔ EX©¨ÝªÃæ. GÈɨܪ®æãà ±ÝqàÇ…, ÔGí EXñÜPæR ñÜPÜÒ| ±ÜÅñÜÂPÜÒ®ÝX¨Ýª®æ. AÊæáàȮܨÜá Ÿí«Ü®Ü, ¸æàÇ…, ¹vÜáWÜvæ ®ÝoPÜWÜÙÜá ®Üvæ©Êæ. A¨æà®æà CÃÜÈ, Cí¥Ü ÖÜÇÝÆáPæãàÃÜ ÊÜá®ÜáÐܯWæ ÃÝg嬆 ÊÜááSÂÊÜáí£Å ¸æíŸÆPæR ¯íñܨÜ᪠ÊÜÞñÜÅ ¨ÜáÃÜíñÜ. ¿ÞÊÜâ¨ÜPÜãR D ±ÜÅPÜÃÜ|¨Ü ŸWæY ¯ÐܳPÜÒ±ÝñÜ ñܯTæ ®Üvæ¿á¸æàPÜá. ñܲ³ñÜÓܧÃÜá ¿ÞÃæà C¨ÜªÃÜã ÎPæÒ¿ÞWܸæàPÜá. ÖÝWÝWÜáÊÜâ¨æà?

ÖÜápæãrà ÊÜáWÜá訆 ÊæáàÇæ ¸æp…

¥Ü ñÜÊÜÞÐæ ®æãàw, ñÝÃæÁ㟺ÚWæ ÖÜáorÈÃÜáÊÜ ÊÜáWÜá WÜívæãà.. ÖæOæã¡à GíŸ ÊÝ¨Ü CoárPæãívÜ ÖÝÈÊÜâv… ÊÜáí© ¸æp…

PÜorÆá ÊÜááí¨ÝX¨ÝªÃæ. D ÓÜᩪ¿á®Üá° PæàÚÔPæãívÜ ¹W…¹ ÓæãÓæ IÍÜÌ¿áìÃæç ÊÜááÓÜá&ÊÜááÓÜá ®ÜWÜᣤ¨ÝªÙæ. HPæí¨ÜÃæ CÐÜrÃÜÈÉ ÊÜáWÜá訆 ñÝÀá¿ÞWÜÈÃÜáÊÜâ¨Üá C¨æà IÍÜã. ¸æqríW… ÍÜáÃÜáÊÝX¨Ü᪠C¨æà IÍÜã ÊÜáWÜá訆 ÊæáàÇæ. ËÐÜ¿á ÊÜÞÊÜáãÈ¿Þ¨ÜÃÜã, JŸº ®ÜqWæ ÖÜáorÈÃÜáÊÜ ÊÜáWÜá訆 ŸWæY ¸æp… PÜoárÊÜ ÖæãÓÜ ÓÜí±ÜŨݿá ÍÜáÃÜáÊÝXÃÜáÊÜâ¨Üá B ®Üq¿á g®Ü²Å¿áñæ¿á®Üá° ñæãàÄÓÜáñܤ¨æ. ÖÝWæÁáà ËÊÝ×ñÜ ®Üq¿á®Üá° A¼ÊÜÞ¯WÜÙÜá C®Üã° ÖÜáaÜác ×w¨Üíñæ BÃÝ—ÓÜᣤ¨ÝªÃæ G®Üá°ÊÜâ¨ÜPæR ÓܳÐÜr ÓÝQÒ. AËáñݸ… ±ÜâñÜÅ A¼ÐæàP…

Ÿgj®…®Ü®Üá° IÍÜÌ¿áì Pæç ×w¿ááñݤÙæ GíŸ ÓÜᩪ »ÝÃÜñÜ¨Ü ÖÜÆÊÜ⠱ܣÅPæWÜÚWæ ÖÝpæÓ…r ÓÜᩪ¿ÞXñÜá¤. AÊÜÙÜ ÊÜá¨ÜáÊæ¿á ¨ÜêÍÜÂWÜÙÜ®Üá° ÓæÃæ ×w¿áÆá ÖÜÆÊÝÃÜá q.Ë. aÝ®æÆáÉWÜÙÜá ÊÜááX ¹©ª¨ÜªÊÜâ. DWÜ IÍ…Wæ ÖÜáorÈÃÜáÊÜ ÊÜáWÜá訆 ÓÜᩪÁáà ÓÜᩪ. ÊÜááíŸÀá¿á APÜR&±ÜPÜR¨Ü FÃÜáWÜÙÜÈÉ ÖÜÆÊÝÃÜá ÆPÝÒíñÜÃÜ ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜ®Üá° D ¸æp…WæãàÓÜRÃÜ SaÜáì ÊÜÞvÜᣤ¨ÝªÃæ GíŸ ÓÜᩪ C¨æ. QÅPæp… ¸æqríW… hÝÆÊÜ®Üá° dæà©Ô¨Üíñæ Cí¥Ü ËbñÜÅ ¸æqríW… hÝÆÊÜ®Üá° ±æäÈàÓÜÃÜá ¸æà—Ô¨ÜÃæ ¿ÞÃÜã AaÜcÄ ±ÜvܸæàQÆÉ.


24

Hee Duniya Kannada Weekly Volume - 2, Issue - 4, 24 Pages MEG (2)CR/PBR/144/09-10 Dt. : 31-07-2011 Rs. 15-00

ÓÜ®… & ®ÜQRàÃÜ®… ÊæáàÇæ ÃÜíiñÝ

ÃÝ

ÓÜÈàÇæ ±ÜÅPÜÃÜ|¨ÜÈÉ ÔÆáQPæãíwÃÜáÊÜ ñÜËáÙÜá®Üq ÃÜíiñÝ ÖÜÙæ¿á ÃÝWÜÊÜ®æ°à ÊÜáñæ¤ ±Üâ®ÜÃÝÊÜ£ìÔ, "¯ñÝ®Üí¨Ü®Ü hæãñæ ®Ý®Üá ÃÝÓÜÈàÇæ ®ÜvæÓÜᣤÃÜáÊÜ ËwÁãà bñÜÅWÜÙÜá ®ÜPÜÈ' Gí¨Üá BÃæãà²Ô¨ÝªÙæ. D ±ÜÅPÜÃÜ|¨Ü ×í¨æ ÓÜ®…®æp… ÊÜPÜì ÖÝWÜã ®ÜQRàÃÜ®… ±Ü£ÅPæ¿á PæçÊÝvÜ˨Üáª, 100 Pæãàq ÃÜã±ÝÀá PæãvÜ©¨ÜªÃæ ÊÜÞ®Ü ÖÜÃÝgá ÊÜÞvÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá Gí¨Üá ÓÜ®…®æp… ÊÜP…Üì®Ü ±ÜÅ£¯—Á㟺 Öæ¨ÜÄԨܪ Gí¨Üá ±Ü£ÅPÝWæãàÑuÁãí¨ÜÃÜÈÉ ÖæàÚPæ ¯àw¨Ü ÃÜíiñÝ, D ŸWæY ±æäÈàÓ… B¿ááPܤ hæ.Pæ.£Å±ÝÄ AÊÜÄWæ ¨ÜãÃÜá PÜãvÜ ¯àw¨ÝªÙæ. aæ®æç¿áÈÉ gá 13 ÃÜí¨Üá ±Ü£ÅPÝWæãàÑu ®Üvæst ¯ñÝ®Üí¨Ü ÖÝWÜã ÃÜíiñÝ ÓÜ®…®æp…ÊÜP…Üì ÊÜÞÈPÜ PÜÇݯ— ÊÜÞÃÜ®… ÖÝWÜã ®ÜPæRàÃÜ®… ±Ü£ÅPæ¿á ÓÜí±Ý¨ÜPÜ Wæãà±ÝÆ®… ÊæáàÇæ ÖÜÆÊÜâ WÜáÃÜáñÜÃÜÊÝ¨Ü B±Ý¨Ü®æWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞw¨ÝªÃæ. PæÆÊÜâ ÃèwWÜÙÜ®Üá° PÜÙÜá×Ô ¨ÜávÜáx PæãvÜáÊÜíñæ ®ÜÊÜá¾®Üá° Öæ¨ÜÄÓÜÇÝÀáñÜá. 60 Pæãàq ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜ®Üá° Jñݤ¿á©í¨Ü ±Üvæ¿áÇÝÀáñÜá. AÆɨæà ¯g J²³PæãívÜÃæ ÃÝgQà¿á¨ÜÈÉ ±ÜÅÊÜááS ÖÜá¨æªÁãí¨Ü®Üá° ¯àvÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá Gí¨Üá ÃÜíiñÝÙÜ®Üá° Öæ¨ÜÄÓÜÇÝÀáñÜá G®Üá°ÊÜâ¨Üá DÊÜìÃÜ ±ÜÅÊÜááS BÃæãà±Ü. ±æäÈàÓ… B¿ááPܤ £Å±Ýt D ±ÜÅPÜÃÜ|ÊÜ®Üá° Pæùí¸ÝÂía… ±æäÈàÓÜÄWæ J²³Ô ñܯTæWæ B¨æàÎÔª¨ÝÃæ. D ®ÜvÜáÊæ ®Üq ÃÜíiñÝ Êæã®æ° WÜáÃÜá±Üä~ìÊÜÞ ©®Ü¨Üí¨Üá ¹vÜ© BÍÜÅÊÜá¨ÜÈÉ ¯ñÝ®Üí¨Ü®Ü ÊÜááí¨æ PÜáívÜȯÁãàWÜ ÊÜÞw, ÖÜÆÊÜâ ÆWÝqWÜÙÜ®Üá° Öæãvæ¨Üá DWÜÆã ¯ñÝ®Üí¨Ü®æà ®Ü®Ü° ±ÜÃÜÊÜáWÜáÃÜá Gí¨Üá ÓݹàñÜá ±ÜwԨݪÙæ. ÃÝÓÜÈàÇæ ±ÜÅPÜÃÜ|¨Ü ÓÜí±Üä|ì ñܯTæ¿ÞWÜáÊÜñÜ®ÜPÜ ÃÜíiñÝ & ¯ñÝ®Üí¨Ü ¸Ýí«ÜÊÜ ¯ÃÝñÜíPÜÊÝX ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæ¿áȨæ.

¸æñܤÇæ¿ÞWÜáÊÜâ¨ÜÃÜ ÈÉ ñܱæ³à¯¨æ Aí¨ÜÙÜá ˨ݸÝÆ®…! ¸æ

‡å¹ Wlôv ŸWÜáÃÜá ŸwWæàÃÜ

ñܤÇÝWÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ñܱæ³à¯¨æ? ÖÝWÜíñÜ, ¿ÞÊÜ ÊÜáágáWÜÃÜÊÜä CÆɨæà ±ÜÅΰԨÜ᪠¸æàÃÝÃÜã AÆÉ, ¹aæãcàÇæ WèÃÜÊÜá¾®æí¨æà ÖæÓÜÃÝ¨Ü ±ÜÅ£»ÝÊÜíñÜ ®Üq ˨Ý ¸ÝÆ®…. D ÊÜÞñÜ®Üá° ÊÜáÈÉPÝ ÍæÃÝÊÜñ…, Ãݹ ÓÝÊÜíñ… ÖæàڨܪÃæ AÐærà®Üã AaÜcÄ¿ÞWÜᣤÃÜÈÆÉ. ÖæàÚ¨Ü᪠˨ݸÝÆ®…. HPæí¨ÜÃæ, ÔÉÊ…ÇæÓ… ¸èÉÓ… ÖÝQPæãívÜá A¼®ÜÀáÓÜáÊÜâ¨ÜPÜãR ×ígÄ¿áᣤ¨Üª ˨ݸÝÆ®… ¯giàÊܮܨÜÆãÉ ÓæQÕvæÅÓ… ÊÜÞwPæãívÜá ±ÝqìWæ Öæãà¨ÜÊÜÙÜÆÉ. gÃÜñÝÄ ÔàÃæ¿áÈÉ A±Ü³o WèÃÜÊÜá¾®Üíñæ ÓÜ»æ ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ PÝ~ÔPæãÙÜáÛ$¤£¨ÜªÙÜá. DWÜ ÖæãÓÜ ¸ÝíŸá ÔwÓÜáÊÜâ¨ÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ ®Ý®Üá ÊÜáÈÉPÝ ÍæÃÝÊÜñ…XíñÜ PÜËá¾ CÆÉ Gí¨Üá ÓݹàñÜá ±ÜwԨݪÙæ ˨ݸÝÆ®…. A®ÜWÜñÜÂÊÝX GP…Õ±æäàÓ… ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜQRíñÜ bñÜÅPæR AWÜñÜÂÊݨÜÃæ ®ÜWÜ°ÊݨÜÃæ A¨ÜÃÜÈÉ ñܱæ³à¯¨æ G®Üá°ñݤÃæ ˨ÝÂ. C£¤àaæWæ ÓÝŸã®Üá hÝ×àÃÝñæãí¨ÜÃÜÈÉ ÖÜÔ¹Ô¿ÞX PÝ~Ô PæãívÜá D ÊÜÞ£Wæ ±ÜâÑu ¯àw¨ÝªÙæ. Óæ®ÝÕÃ…®ÜÊÜÃÜ A®ÜáÊÜᣠC¨ÜªÃæ ®ÜWÜ° ¨ÜêÍÜÂWÜÙÜ®Üá° J²³PæãÙÜáÛÊæ B ¨ÜêÍÜÂWÜÚWæ PÜñÜ¤Ä ±ÜÅÁãàWÜÊÝWܸÝÃܨÜá AÐær Gí¨Üá ®ÜWÜáñݤÙæ ¸ÝÆ®….

ˮݿáPÜ v/s PÜêÐÜ¡ ÓÜí»ÝÊÜ®æà CÆɨæà ÓÜíXàñÜ ¯¨æàìÍÜ®Ü

D

ÊÝÃÜ GÃÜvÜá bñÜÅWÜÙÜá ¹vÜáWÜvæ¿ÞXÊæ. Ëg¿áÃÝZÊæàí¨ÜÅ ÖÝWÜã ÊæáàZ®Ý ®Üqst "ˮݿáPÜ WæÙæ¿áÃÜ ŸÙÜWÜ' ÊÜáñÜᤠAg¿å…ÃÝÊ… ÖÝWÜã ¯— ÓÜ៺¿á ®Üqst "PÜêÐÜ¡®… ÊÜÞÂÃæàh… ÓæãràÄ' ¹vÜáWÜvæ¿Þ¨Ü bñÜÅWÜÙÜá. GÃÜvÜã bñÜÅWÜÚWæ ±æÅàPÜÒPÜÄí¨Ü ËáÍÜÅ ±Å£QÅàÁá¿Þ¨ÜÃÜã ˮݿáPÜ WæÙæ¿áÃÜ ŸÙÜWÜ bñÜÅ¨Ü ŸWæY ±æÅàPÜÒPÜ ±ÜÅ»Üá ÖæaÜác ±ÜÅÍÜíÓæ ÊÜÞvÜᣤ¨Ýª®æ. HPæí¨ÜÃæ, D bñÜÅ ÊÜÞÊÜáãÈ Ô¨Üœ ÓÜãñÜÅ©í¨Ü ñÜ¿ÞÃÝ¨Ü bñÜÅÊÜÆÉ. ±æÅàPÜÒPÜÃÜ®Üá° 1985 ®æà CÔÌWæ Pæãívæã¿ááª, B PÝÆ¨Ü ¸æíWÜÙÜãÃÜá, ²Åà£, ÃÝgQà¿á, ÖÜŸº, EvÜá±Üâ, ×àWæ ±ÜÅ£à ËÐÜ¿áÊÜ®Üá° ñÜáí¸Ý ÊÜÞËáìPÜÊÝX PÜqrPæãqrÃÜáÊÜâ¨Üá

¨Ü

bñÜÅ¨Ü ÖæWÜYÚPæ. D bñÜÅ¨Ü ÖÝvÜáWÜÙÜá DWÝWÜÇæà ÓÜã±ÜÃ… ×p… BXÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü, bñÜÅ¨Ü WæÆáËWæ ÓÜÖÜPÝÄ¿ÞWÜȨæ. ÖÜÆÊÜâ bñÜÅWÜÚí¨Ü PæíWÜqrÃÜáÊÜ Ëg¿áÃÝZÊæàí¨ÜÅ AÊÜÄWÜã D bñÜÅ©í¨Ü ¸æÅàP… ÔWÜáÊÜ ¯ÄàPæÒ C¨æ. "PÜêÐÜ¡®… ÊÜÞÂÃæàh… ÓæãràÄ' PÜ¥Ý ÖÜí¨ÜÃÜÊÜâ Ԩܜ ÓÜãñÜÅWÜÚí¨Ü PÜãw¨Ü᪠Aí¥Ü ËÍæàÐÜ AíÍÜWÜÙæà®Üã bñÜŨÜÈÉÆÉ G®Üá°ÊÜâ¨Üá PæÆÊÜâ ±æÅàPÜÒPÜÃÜ Aí¸æãà|. C®Üá° PæÆÊÜÃÜá bñÜÅ CÐÜrÊÝWÜáñܤ¨æ G®Üá°ñݤÃæ. "PÜêÐÜ¡®… ÆÊ… ÓæãràÄ' ÊÜáãÆPÜ Wæ¨Üª Ag¿áÃÝÊ… D bñÜÅ¨Ü ÊÜáãÆPÜ WæÆáÉÊÜâ¨Üá ¿ÞPæãà vèoá G¯ÓÜᣤ¨æ. H®æà B¨ÜÃÜã D GÃÜvÜã bñÜÅWÜÙÜ »ÜËÐÜ ±æÅàPÜÒPÜÃÜ ÊæáàÇæ ¯í£¨æ.

QÒ| »ÝÃÜñÜ¨Ü ±ÜÅTÝÂñÜ Ô¯ÊÜÞ ÓÜíXàñÜ ¯¨æàìÍÜPÜ CÙÜ¿áÃÝg AÊÜÃÜá ÊÜáÆ¿ÞÙÜí bñÜÅÊæäí¨ÜPæR ÓÜí»ÝÊÜ®æ CÆɨæÁáà ÓÜíXàñÜ ¯¨æàìÎÓÜÆá J²³PæãívÜá ÓÜᩪ ÊÜÞw¨ÝªÃæ. CÙÜ¿áÃÝg ñÜÊÜá¾ bñÜÅPæR ÓÜíXàñÜ ¯àvÜáÊÜâ¨æà Jí¨Üá Óè»ÝWÜ Gí¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ ÊÜáí© »ÝÃÜ£à¿á Ô¯ÊÜÞÃÜíWܨÜÈÉ A®æàPÜĨݪÃæ. Jí¨Üá bñÜÅPæR 80 ÆPÜÒ©í¨Ü Jí¨Üá Pæãàq ÃÜã±ÝÀá ÓÜí»ÝÊÜ®æ ¯àw AÊÜÄí¨Ü ÓÜíXàñÜ ¯¨æàìÎÓÜáÊÜÊÜĨݪÃæ. HPæí¨ÜÃæ CÙÜ¿áÃÝg AÊÜÄWæ Aí¥Ü ¸æàwPæ C¨æ. ¸æàÃæÆÉ ÓÜíXàñÜ ¯¨æàìÍÜPÜÄXíñÜ CÙÜ¿áÃÝg oã®… ÊÜÞvÜáÊÜ Äà£Ááà ˼®Ü°. PæÆÊÜâ WÝ¿áPÜÃÜá AÊÜÃÜ oã®…Wæ ÖÝvÜÆá £|áPܸæàPÝWÜáñܤ¨æ. ñÜáí¸Ý A®Üá»ÜË WÝ¿áPÜ ÊÜÞñÜÅ AÊÜÃÜ oã®…Wæ ÖÝvÜÆá ÓÝ«ÜÂ. CíñÜÖÜ ±ÜÅ£»ÝÊÜíñÜ ×Ä¿á ÓÜíXàñÜ ¯¨æàìÍÜPÜ ÓÜí»ÝÊÜ®æ

CÆɨæÁáà ÃÝWÜ ÖÝPÜÆá J²³¨ÝªÃæí¨ÜÃæ B bñÜÅ¨Ü ¯¨æàìÍÜPÜ & ¯ÊÜÞì±ÜPÜ Óè»ÝWÜÂÊæà ÓÜÄ. Aí¨Ü ÖÝWæ B bñÜÅ¨Ü ÖæÓÜÃÜá "hæç×í¨…' D bñÜÅ¨Ü ¯¨æàìÍÜPÜÃÜá CÙÜ¿áÃÝh… AÊÜÄWæ PÜ¥æ ÖæàÚ¨ÝWÜ, B PÜ¥æ ñÜáí¸Ý CÐÜrÊÝX ±ÜâPÜRpæ¿ÞX ÓÜíXàñÜ ¯¨æàìÎÓÜÆá J²³PæãvÜÃÜíñæ. D ×í¨æ ±ÜÅPÝÍ… Ãæç PÜãvÜ PܮܰvÜ¨Ü "A£¦' GíŸ bñÜŨÜÈÉ PæàÊÜÆ Jí¨Üá ÃÜã±ÝÀá ÓÜí»ÝÊÜ®æ ±Üvæ¨Üá ®ÜqԨܪ®Üá° CÈÉ ÓܾÄÓÜŸÖÜá¨Üá.

PÝPÜñÜRÃ… ÊÜáÃæ¿á¨Ü ÊÜÞñÜá Pæíù

ÓæãràÄ TÝ£¿á ¸ÝÆPÜêÐÜ¡ PÝPÜñÜRÃ… AÊÜÃÜá "ÊÜáÃæ¿á¨Ü ÊÜÞñÜá' GíŸ AvÜPÜ ÊÜáá©ÅPæ ñÜ¿ÞÄÔ ÇæãàPݱÜìOæ ÊÜÞw¨ÝªÃæ. q.Ë.WÜÚWæ ñÝÊÜâ ¯àvÜᣤ¨Üª PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜÈÉ PæÆÊÜ®Üá° ÊÜÞñÜÅ B¿ááªPæãívÜá ±ÜÅÓÜá¤ñÜ Ô.w. ñÜ¿ÞÄÓÜÇÝX¨Üáª, C¨Ü®Üá° ÆÖÜÄ ÓÜíÓæ§ ¹vÜáWÜvæ ÊÜÞw¨æ. ¸ÝÆPÜêÐÜ¡ PÝPÜñÜRÃ… Pæùí ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ñÜáí¸Ý A®Üá»ÜÊÜËÃÜáÊÜ ÊÜÂQ¤. PÝÊæàÄ qË¿á "ÖæÇ…³Çæç®…' PÝ¿áìPÜÅÊÜá©í¨Ü ×w¨Üá D qË¿á PæùívæçÄ, E¨Ü¿áqË¿á "Pæùí ÓæãràÄ' ¿áñÜ®ÜPÜ ñܮܰ A®Üá»ÜÊÜ®Üá° ËÓܤÄԨݪÃæ. ŸÖÜÙÜÐÜár E¨ÜÁãà®Üá¾S ±ÜñÜÅPÜñÜìÄWæ PÝPÜñÜRÃ… DWÜÆã WÜáÃÜá ÓÜÊÜÞ®Ü. PæÆÊÜÃÜá C¨Ü®Üá° ÓܾÄÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üã Eíoá. PæÆÓÜËÆɨæ ÓÜáÊÜá¾®æ PÜãÃÜáÊÜâ¨Üá PÝPÜñÜRÃ… hÝ¿ÞÊÜÞ®ÜÊÜÆÉ. H®Ý¨ÜÃæãí¨Üá QÅ¿ÞñܾPÜ aÜoáÊÜqPæ¿áÈÉ ñæãvÜXÔPæãíwÃÜáñݤÃæ. AÊÜÄí¨Ü Pæùí ËÐÜ¿áÊÜ®Üá° ÖæãÃæñÜá ±Üwst ÔwWÜÙÜã ŸÃܸæàPÝ¨Ü AWÜñÜÂ˨æ. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜá ÊÜá®ÜÓÜáÕ

Printer and Publisher by : Ramanand Sagar Proprietor on behalf of Mathas Media, ‘Media House’, # 21C, Manjunath Lay-out, Gottigere, Bannerughatta Main Road, Bengaluru - 560 083. Editor RAMANAND SAGAR. Printed at : Mathas Media, ‘Media House’, # 21C, Manjunath Lay-out, Gottigere, Bannerughatta Main Road, Bengaluru - 560 083. Cell No: + 91 98861 29269, e-mail: heeduniya@gmail.com, Website:www.eeduniya.com Important : All Rights Reserved,Reproduction Without Permission Prohibited. Legal Jurisdiction Bangalore City Courts Only, Nothing in this paper is intended to damage any person in good faith of truth and public good.

V24th issue