Page 1

นิทานมหาสนุก : ราชสีห์กับที่ปรึกษาทัง้ สาม ราชสีห์ตวั หนึ่งอยากรู้ว่าลมหายใจของตนมีกลิ่นอย่ างไร วันหนึ่งจึงเรียกที่ปรึกษาทัง้ สามของตนอันได้ แก่ แกะ หมาป่ า และหมาจิง้ จอกให้ มาช่ วยพิสูจน์ สัตว์ ทงั ้ สามจำาต้ อง ตอบคำาถามด้ วยความเกรงกลัวในอำานาจของเจ้ าป่ า “ลมหายใจของท่ านมีกลิ่นเหม็นรุ นแรงมาก” แกะตอบตามความเป็ นจริง “เจ้ าบังอาจพูดโกหก แสดงวาจาสามหาวใส่ ข้า สมควรต้ องถูกลงโทษ” ราชสีห์ใช้ อ้ ุงเท้ า ตะปบใส่ แกะจนมันถึงแก่ ความตาย แล้ วหันมาถามหมาป่ า “แล้ วเจ้ าล่ ะว่ ายังไง” หมาป่ าเห็นชะตากรรมของแกะจึงรีบตอบเสียงละล่ำ าละลัก “ท่ าน เจ้ าป่ า ลมหายใจของท่ านมีกลิ่นหอมยิ่งนัก” “เจ้ าบังอาจพูดจาประจบสอพลอตลบตะแลง สมควรต้ องถูกลงโทษ” เมื่อสิงโตสังหาร หมาป่ าแล้ วจึงหันมาถามหมาจิง้ จอกบ้ าง “ไหนเจ้ าลองบอกซิ ว่ าลมหายใจของข้ ามีกลิ่นอย่ างไร” “ขอโทษทีท่านเจ้ าป่ า วันนีบ้ ังเอิญข้ าเป็ นหวัด จมูกใช้ ดมกลิ่นอะไรไม่ ได้ เลย” คำาตอบ อย่ างชาญฉลาด ทำาให้ หมาจิง้ จอกรอดตัวไปได้ อย่ างหวุดหวิด เรื่องนีส้ อนให้ ร้ ูว่า ผู้มีไหวพริบสติปัญญาย่ อมมีหนทางเอาตัวรอดได้ แม้ ตกอยู่ในสถานการณ์ ท่ อี ันตราย ล่ อแหลมต่ อชีวติ

นิทานเรื่อง:ราชสีห์กับที่ปรึกษาทั้งสาม  

ราชสีห์ตัวหนึ่ง...อยากรู้กลิ่ปากของตนจึงถามแกะสามตัว..และแกะเหล่านั้นจะตอบว่าอย่างไรกัน ....

Advertisement