Page 1

14-Accedeix a la Viquipèdia i busca el significat de les paraules següents:

Aena: Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA): és l'empresa pública encarregada de la navegació civil aèria i dels aeroports civils a Espanya el president i màxim manatari es el Ramon Bargallo, màxim accionista i inversor amb 400 millons de gravissimes pesetes. Conforme a la legislació vigent desenvolupa les funcions següents: 1. Ordenació, direcció, coordinació, explotació, conservació i administració dels aeroports públics de caràcter civil, aeròdroms, heliports i la resta de superfícies aptes per al transport aeri la gestió de la qual se li encomane i dels servicis afectes els mateixos; la coordinació, explotació, conservació i administració de les zones civils de les bases aèries obertes al tràfic civil. 2. Projecte, execució, direcció i control de les inversions en les infraestructures i instal·lacions a què es referix l'epígraf anterior. 3. Ordenació, direcció, coordinació, explotació, conservació i administració de les instal·lacions i xarxes de sistemes de telecomunicacions aeronàutiques, d'ajudes a la navegació i de control de la circulació aèria. 4. Projecte, execució, direcció i control de les inversions en infraestructures, instal·lacions i xarxes de sistemes de telecomunicacions aeronàutiques, d'ajudes a la navegació i control de la circulació aèria. 5. Proposar noves infraestructures aeronàutiques, així com de modificacions de l'estructura de l'espai aeri. 6. Desenvolupament dels servicis d'orde i seguretat en les instal·lacions que gestione, així com la participació en les ensenyances específiques relacionades amb el transport aeri i subjectes a l'atorgament de llicència oficial, tot això sense detriment de les atribucions assignades a la Direcció General d'aviació Civil.

Ansi: L'American National Standards Institute és una organització privada sense ànim de lucre que supervisa el desenvolupament de normes de consens voluntàries per als productes, serveis, processos, sistemes i personal als Estats Units. L'organització també coordina les normes dels EUA amb les normes internacionals perquè els productes nord-americans poden ser utilitzats en tot el món. Per exemple, les normes d'assegurar-se que les persones que compten amb càmeres pot trobar la pel.lícula que necessiten perquè la càmera en qualsevol lloc del món.

Babord: És la paraula que s'usa en l'argot nàutic per denominar el costat esquerre del vaixell mirant cap a proa. El seu equivalent per al costat dret és estribord. Ambdues paraules s'usen en vaixells, avions, naus espaials o similars. Segons el reglament internacional per a la prevenció d'abordatges, RIPA, de nit, els vaixells estan obligats a dur un fanal vermell al costat de babord. Aquest fanal ha de ser visible des de qualsevol angle entre la proa i 135º a babord de la proa.

Bacteroides: És un gènere de bacteris Gram-negatives amb forma de bacil. Les espècies de Bacteroides són anaeròbies, no formen endòspores i poden ser mòbils o immòbils, depenent de la especie. L'ADN té un contingut GC del 40-48%. Inusualment en els bacteris, les membranes de Bacteroides contenen esfingolípids. També contenen àcid mesodiaminopimélico en la seva capa de peptidoglicà. L'espècie tipus és B. gingivalis. Bacteroides són normalment comensals, constituint el principal component de la flora gastrointestinal, vaginal i bucal en els mamíferos.2 A l'intestí de l'hoste juguen un paper important en el processament de les molècules complexes en altres més simples. S'han trobat concentracions tan altes com 1010-1011


cèl.lules per gram de femta humanas.3 Poden també créixer en sucres simples quan estan disponibles, però la seva principal font d'energia són els polisacàrids d'origen vegetal. Bacteroides és un gènere de bacteris Gram-negatives amb forma de bacil. Les espècies de Bacteroides són anaeròbies, no formen endòspores i poden ser mòbils o immòbils, depenent de la especie.1 L'ADN té un contingut GC del 40-48%. Inusualment en els bacteris, les membranes de Bacteroides contenen esfingolípids. També contenen àcid mesodiaminopimélic en la seva capa de peptidoglicà. L'espècie tipus és B. gingivalis. Bacteroides són normalment comensals, constituint el principal component de la flora gastrointestinal, vaginal i bucal en els mamífers. A l'intestí de l'hoste juguen un paper important en el processament de les molècules complexes en altres més simples. S'han trobat concentracions tan altes com 1010-1011 cèl.lules per gram de femta humanas.3 Poden també créixer en sucres simples quan estan disponibles, però la seva principal font d'energia són els polisacàrids d'origen vegetal.

Èczema: És una afecció dermatològica (de la pell), caracteritzada per una inflamació que presenta diverses lesions com: eritema, vesícules, pàpules i exsudació. També s'usa o s'aplica aquest terme per a dermatitis causades per contacte amb una substància per a la qual es troba sensibilitzat el pacient (èczema de contacte). Es caracteritza per un envermelliment de la zona afectada seguida d'una forta picor; pot escampar-se de manera fàcil i ràpida a altres àrees del cos. Existeixen altres tipus d'èczemes: • èczema seborreic • èczema atòpic

Avena: És un gènere de plantes de la família de les Poàcies, ordre Poals, subclasse Commelinidae, classe Liliopsida, divisió Magnoliophyta.

Espècies · · · · · · · · · · · ·

Avena abyssinica Avena barbata Avena brevis Avena fatua Avena maroccana Avena nuda Avena occidentalis Avena pubescens Avena pratensis Avena sativa (Civada) Avena sterilis (Cugula) Avena strigosa

Epigastri: Part superior del estòmac que s'estén des del diafragma fins el 7é o 8é espai intercostal.

Miosina:


És una gran família de proteïnes motores (de moviment) que es troben en els organismes eucariotes. Es tracta de proteïnes fibroses, els filaments de les quals tenen una longitud d'1,5 µm i un diàmetre de 15 nm. La miosina està implicada en la contracció muscular per interacció amb l'actina. La paraula miosina (del grec myo = múscul) en un principi es feia servir per descriure un grup d'ATPases similars però no idèntiques que es trobaven en les cèl·lules musculars estriades i llises.

Hidroxipolina: És un aminoàcid comú proteinogeni (HYP). La hidroxiprolina es troba fonamentalment en el teixit connectiu i ossi, constituint el 10% de la molècula del col·lagen. També podem trobar Hidroxiprolina, a la paret cel·lular vegetal, com compost de glicoproteïnes "Extensines".

Neurotransmissor: és qualsevol molècula que utilitzin els organismes biològics per transmetre, amplificar i modular senyals elèctrics entre una neurona i una altra cèl·lula. Habitualment es distingeixen per fer un copiar pegar sense llegir rucs mes que rucs amb els neurotransmissors clàssics dels que no ho són, atenent a unes característiques comunes dels primers neurotransmissors que es van descriure. En general els neurotransmissors clàssics se sintetitzen en els axons de les neurones presinàptiques (les que emeten el senyal), on s'acumulen en vesícules que són alliberades cap a l'espai sinàptic i provoquen un canvi en la membrana de la cèl·lula postsinàptica (la que rep el senyal), canvi que acostuma a ser del potencial de membrana. Existeixen, però, moltíssimes transmissions que escapen d'aquestes caracerístiques clàssiques, pel que la classificació està essent sotmesa a revisió.

15- Utilitza la Viquipèdia i respon les preguntes següents: a)En quin any va nèixer René Descartes? El 31 de març de 1899 b)Quins descobriments científics, a més de la llei de gravitació universal, va fer Isaac Newton? La refracció de la llum, en el camp de l'òptica. c)En quina província espanyola es troba ubicat el municipi de Zafarraya? En la comarca de Ala, a la província de Teruel. d)Què és el CSIC? El Consell Superior d'Investigacions Científiques o CSIC és el més gran Organisme Públic d'Investigació d'Espanya. Adscrit al Ministeri d'Educació i Ciència, el CSIC té caràcter multidisciplinar, i realitza investigacions avançades en tots els camps de la ciència gràcies a les seves més de cent centres repartits arreu d'Espanya. La delegació de Catalunya està situada al barri del Raval de Barcelona. e)Per quantes empreses és compost l'IBEX 35? Per 35 f) Què és el dret civil? El dret civil és el conjunt de normes jurídiques i principis que regulen les relacions personals o patrimonials entre persones privades, tant físiques com jurídiques, de caràcter privat i públic, o inclús entre les últimes, sempre que actuen desproveïdes d'imperium. Se'l pot definir també, en termes generals, com les normes i principis que regulen les relacions més generals i quotidianes de la vida de les persones, considerant les persones quant a tal, com a subjecte de dret, o com aquell que regix a l'home com a tal, sense consideració de les seues activitats peculiars; que regla les seues relacions amb


els seus semblants i amb l'Estat, quan este actua en el seu caràcter de simple persona jurídica i en tant eixes relacions tinguen com a objecte satisfer necessitats de caràcter genèricament humanes.

Viquipèdia  

informatica

Viquipèdia  

informatica