Page 1

Situasjonsanalyse og Omdømmestrategi og tiltaksplan for

Grong som lokalsamfunn 1


Innledning Omdømmearbeidet i Grong er en del av bolystprosjektet i kommunen med et overordnet mål om å bidra til befolkningsvekst og økt næringsutviklingen i kommunen. Omdømmearbeidet må sees i sammenheng med andre tiltak som er, og vil bli, satt i verk for å nå de overordnede målsetningene for Grong. I så måte må det være overensstemmelse mellom våre målsetninger og sentrale mål og veivalg i samfunnsdelen av kommuneplanen. Det er viktig å være oppmerksom på at når vi i vårt arbeid snakker om Grong, snakker vi om hele kommunen «Grong som lokalsamfunn». Det vil likevel være slik at er en tett sammenheng mellom Grong som lokalsamfunn og Grong sin kommuneorganisasjon.

2


Forankring Arbeidsgruppen for omdømmearbeidet har vært bredt sammensatt av personer fra Grong kommune, samt nærings- og organisasjonsliv i Grong. I arbeidet med stedskvaliteter har vi fått innspill fra så vel utflyttede som fastboende grongninger, i overkant av 150 mennesker har bidratt med stor entusiasme i dette arbeidet Viktige veivalg og premisser for det videre arbeidet med omdømmestrategien er politisk forankret gjennom presentasjon av forstudierapport for kommunestyret i Grong den 06 sept. Omdømmestrategien vil bli fremlagt for sentrale næringsaktører i Grong den 27. nov. då. Det vil også stå sentralt å jobbe videre for å søke en bredest mulig forankring av det videre arbeide, iverksetting av handlingsplan. Ikke minst vil dette være viktig overfor de som har bidratt inn i prosessen. Et godt virkemiddel vil kunne være et folkemøte for å sikre bredest mulig engasjement i hele lokalsamfunnet. Vi ønsker også at vårt arbeid skal være et bidrag i den politiske prosessen i det forestående arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen i Grong.

3


Forankring Visjon Vi ønsker at våre veivalg og målsetninger for omdømmearbeidet kan være en inspirasjon for politikerne når disse skal utforme visjonen for Grongsamfunnet i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

4


Samfunnsanalyse Tre spørsmål som er viktig å ha svar på: 1. Hvilke kritiske suksessfaktorer er Grong avhengig av for å sikre ønsket utvikling? 2. Hvilke utviklingstrekk i samfunnet (regionalt, nasjonalt og internasjonalt) vil påvirke oss? 3. Hvilke utviklingstrekk kan det være gunstig for Grong å posisjonere seg inn mot?

5


1

Kritiske suksessfaktorer

• • • •

Vi må kunne tilby jobb i Grong, eller innenfor akseptabel pendleravstand Vi må være i stand til å skaffe relevante boliger til de som kommer hit Vi må ha et tilstrekkelig skole og barnehagetilbud Vi bør ha et kultur og fritidstilbud som appellerer til innbyggerne

• • •

Vi må klare å mobilisere næringslivet, lokalt og regionalt Kommuneorganisasjonen må være i stand til å bidra til å «leve opp til» valgt posisjon Vi bør identifisere eksisterende, evt. motivere til å skape nye gode nettverk på tvers av privat og offentlig sektor

6


2

Viktige utviklingstrekk i samfunnet

Grong har i dag en tydelig posisjon som regionsenter i bevisstheten hos innbyggerne i Indre Namdal (ref. omdømmekartlegging). Det ansees som viktig å ha et forhold til hvilke «ansvar» som ligger i å ha, og evt. videreutvikle denne rollen. PÅ oppdrag fra NHO utarbeider Telemarksforskning hvert år et attraktivitetsbarometer for norske kommuner og regioner: Attraktivitetsbarometeret måler steders attraktivitet som bosted, gjennom å ta utgangspunkt i nettoflyttingen til steder, og sammenholde denne nettoflyttingen med arbeidsplassveksten. I årets utgave har vi endret metoden for beregning av bostedsattraktivitet i forhold til tidligere år. Endringen består i at inn- og utvandring mellom utlandet og norske kommuner er med i beregningsgrunnlaget. (Telemarksforskning 2011)

7


Utdrag fra Telemarksforskning sin rapport som er gjengitt under, tegner et utfordrende fremtidsbilde for v책r region:

Sammenhengen mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst er utgangspunktet for attraktivitetsbarometeret, og attraktiviteten m책les ved 책 se hvilke steder som trekker til seg flere innflyttere enn arbeidsplassveksten skulle tilsi. 8


Innvandringen fra EU-land har økt kraftig de siste årene. Dette skaper en ny dynamikk i den regionale utviklingen i landet. Først på grunn av at innvandringen fører til befolkningsvekst i de fleste kommuner og regioner. Dernest skjer det en sekundær flytting, der innvandrerne flytter mellom norske kommuner. (Telemarkforskning)

Dagens regionale situasjon gir oss en klar pekepinn i forhold til hvor det er viktig å ha fokus. Grong som regionsenter i Indre Namdal vil måtte ha en sentral rolle i arbeidet med å styrke hele regionens posisjon i forhold til attraktivitet.

9


3

Samfunnet og valg av posisjon

Det er særlig fire samfunnstrekk det er viktig for Grong å posisjonere seg i forhold til: 1. Økende grad av regionale samarbeidskonstellasjoner nasjonalt 2. En stadig tiltagende sentralisering der særlig ungdom trekkes mot de større befolkningssentra, for vår del i første rekke Trondheim 3. Større konkurranse om den rette kompetansen (tilgang på relevant arbeidskraft) 4. En fremtidig sammenslåing av norske kommuner

10


SWOT - analyse Styrker

Svakheter

• • •

Det er mange ungdommer som bor her, eller går på skole her Et godt ungdomsmiljø Trivelige møteplasser i sentrum Inkluderende samfunn –

• • • • • • •

(etnisk og kulturelt mangfold)

Sentralt plassert i en arbeidsregion med over 45.000 mennesker God veistandard til både Steinkjer og Namsos. Nærhet til Flyplass Nærhet til urbane tilbud Vakker og tilgjengelig natur Lakseelv og skianlegg Veldrevet sparebank med lange tradisjoner og hovedkontor i Grong

• •

Vi kan ikke vise til positiv befolkningsutvikling over tid. Det finnes ikke mange ledige jobber i Grong Vi har ikke en næringsforening som utfordrer kommunen på samfunnsutvikling

11


SWOT - analyse Muligheter

Trusler

• •

• • •

La alle ungdommer som går på skole i Grong trives så godt at de flytter hit etter endt utdannelse Skape et mer slagkraftig næringsliv gjennom økt regionalt samarbeid Tydelighet på pendlermuligheter Økt satsing på helårsturisme

• • •

Økt «forgubbing» Unge mennesker søker urbane tilbud, flytter ut, og kommer ikke tilbake Manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft til næringslivet Manglende mangfold i næringslivet En forvitring av norsk landbruk

12


Situasjonsanalyse - oppsummert Faktisk situasjon:

Ønsket situasjon:

1.

Folketallet i Grong har, med unntak av de to siste årene, sunket.

1.

Grong har en jevnt stigende befolkningsutvikling, med en årlig netto vekst på over 50 mennesker

2.

Ungdommer som flytter ut, vender ofte ikke tilbake til Grong

2.

Ungdom som drar ut for å skaffe seg utdannelse flytter hjem for å etablere seg

3.

Innbyggernes identitet er i stor grad knyttet til ulike grender og bygdesamfunn

3.

Innbyggerne i Grong har en sterk felles identitet. Stolthet over tilhørigheten til Grong, og det å kunne kalle seg for Grongning

4.

Næringsforeningen i Grong er lite aktiv

4.

Vi har en sterk næringsforening i Grong. Dette er en viktig pådriver for en positiv samfunnsutvikling, næringssamarbeid og næringsutvikling i hele Indre Namdal

13


Omdømmestrategien

14


Hovedmål

Vi skal bidra til at Grong i 2025 har 3.000 innbyggere Vi skal gjennom å gjøre positive stedskvaliteter kjent, ha en forsterkende effekt på andre tiltak som iverksettes for å øke tilflytting og næringsutvikling i Grong, og ellers i Indre Namdal.

15


Milepæler •

Grong skal innen utgangen av 2015 telle 2.500 innbyggere

Grong skal hvert av årene t.o.m. 2025 øke med 50 innbyggere

16


Større befolkningsvekst enn fremskrevet utvikling

Nye tall fra SSB 2550

17


Kartlegging av stedskvaliteter i Grong Det har i løpet av året vært gjort en betydelig jobb for å få kartlagt hvilke stedskvaliteter (positive egenskaper) mennesker med tilknytning til Grong mener vi besitter.

I dette arbeidet har man fått innspill fra så vel utflyttede som fastboende grongninger, i overkant av 150 mennesker

18


Noen viktige stedskvaliteter

Regionsenter Kultur/idrett Laksefiske Infrastruktur Kraftverk Landslinje ungdom Skoler Roere Namsen Blå bruer Bjørgan Grong Sparebank Lakseakvarium Tømmerfløyting Gauken

Jernbanen E6 Kjøpesenter Landbruk Tømmeråshøla Trygghet Møteplasser Deltagelse 19


Noen viktige symboler i Grong

Namsen Laksen Ungdommen Blü broer Bjørgan skisenter Grong Sparebank

20


Fra symbolverdi til merverdi Menneskene i Grong har i generasjoner levd av og med elva. Sammen med denne har de formet landskapet, og levd med de muligheter og begrensninger elva har gitt. • • • •

Elva har, i alle år, og til alle årstider, satt sitt preg på mennesker og landskap i Grong Laksen og mange av skoleungdommene som kommer til Grong, kommer fra ulike steder og møtes her. Både Namsen, laksen og ungdommen representerer kraft og energi til Grongsamfunnet Dette er også med på å gjøre Grong til et sted i stadig endring

21


Strategisk kommunikasjon Med utgangspunkt i ønsket situasjon skal vi tette det gap og utnytte evt. overlapp som finnes mellom de ulike komponentene

Hvordan ønsker vi å bli oppfattet?

Hvilke assosiasjoner har omgivelsene til oss i dag?

Hvordan ser egne innbyggere på Grong?

22


Identitets- og omdømmebygging som virkemiddel Gjennom å jobbe målrettet med å synliggjøre og å bidra til å utvikle gode stedskvaliteter skal vi: 1.

Identitetsbygging – Bygge stolthet, og skape entusiasme og en sterkere felles identitet rundt tilhørigheten til Grong

2.

Omdømmearbeidet – Gjennom tydelig og målrettet kommunikasjon knytte ønskede assosiasjoner til Grong

23


Målgrupper Målgruppebeskrivelse

Hvorfor er denne målgruppen viktig

Innbyggerne i Grong

Vi ønsker at disse skal trives og bli boende, snakke positivt om sitt eget lokalsamfunn, og være gode ambassadører for nye tilflyttere.

Skoleungdommen i Grong

En viktig ressurs for Grongsamfunnet og potensielle fremtidige innbyggere

Utflytta Grongninger

Disse har et forhold til Grong, og ofte en lavere terskel for å flytte hjem. Vi ønsker dem hjem!

Lag og organisasjoner i Grong

Viktige som ressurs og viktige som ambassadører for Grong

Kommunene i Indre Namdal

Vi vil ta initiativet til å legge til rette for et tettere regionalt samarbeid, kommunalt og innenfor næringslivet / Reiseliv

Innbyggerne i Indre Namdal

Vi ønsker å være en enda tydeligere og mer attraktiv møteplass for dem

Næringslivet i Namdal

Vi ønsker tettere samarbeid

Innbyggerne i Trøndelagsfylkene

Indre Namdal, et spennende sted for fritid og rekreasjon; Hytte i Grong

24


Målgrupper Målgruppebeskrivelse

eksternt

Hvorfor er denne målgruppen viktig

Premissgivere: Politikerne og kommuneadministrasjonen i Grong

Det er helt avgjørende å mobilisere politikerne og administrasjonen i Grong kommune

Næringslivet i Grong

Vi ønsker, sammen med dem, å ta initiativet til et tettere regionalt næringssamarbeid i Indre Namdal, mot resten av Namdalsregionen

Media, Lokalt og regionalt

Viktige informasjonskanaler, meningsbærere og opinion danner

25


Posisjon •

Posisjonen må være sannferdig, og ta utgangspunkt i noe innbyggerne i Grong ønsker å identifisere seg med, og kan være stolte av

Den bygger på de muligheter, og tar hensyn til de begrensninger som avdekkes gjennom arbeidet med stedskvaliteter og i situasjonsanalysen.

Gjennom å sette klare avgrensninger for hva man skal vektlegge, skape kommunikasjon som er tydelig og lett kommuniserbar.

NB! Posisjon må ikke forveksles med slagord

26


Posisjonens viktigste virkeområder •

Posisjonens viktigste virkeområde er å påvirke fremtidige beslutninger hos de utvalgte målgrupper, målgrupper som er avgjørende for at vi skal nå våre mål

Posisjonen skal være styrende for vår kommunikasjon og for vårt videre arbeid. Den må gi noen tydelige løfter som er relevante for våre målgrupper og virker differensierende i forhold til andre kommuner, våre «konkurrenter».

Posisjonen må også være i samsvar med viktige valg I forhold til kommunens satsingsområder, og mål og visjoner i kommuneplanens samfunnsdel

27


Om valg av posisjon •

Grong har allerede en tydelig, og ubestridt posisjon som regionsenter i Indre Namdal

•

Vi skal gi dette innhold, tilføre noen tydelige merverdier, og ta en enda tydeligere posisjon i Namdalen

28


Posisjon • Grong «Det energiske og gjestfrie møtestedet i Namdalen» (Der elva har formet landskap og mennesker, bygger mennesker broer mellom mennesker og skaper fremtiden sammen).

29


Posisjonen forplikter • Energisk – – –

Gjestfri – – –

Vi skal være aktive og ta initiativ Vi skal være i utvikling , endringsvillig og fremover-rettet Vi skal ville litt mer Vi skal være inkluderende Vi skal få folk som kommer hit til å føle seg spesielle Vi skal være et godt «vertskap»

Møteplass – Vi skal utvikle eksisterende møteplasser – Vi skal skape nye møteplasser – Vi skal være et sted for dialog og samarbeid mellom mennesker

30


Broene i Grong De blå Broene i Grong kan brukes som symboler på Grong som møteplass, pådriver og arena for «brobygging» og samarbeid mellom mennesker fra ulike steder, med ulik bakgrunn og av ulik nasjonalitet

31


Kommunikasjonsmål Målgrupper

Kjennskap

Holdning

Ønsket effekt

Innbyggerne i Grong

I Grong er vi flinke til å ta initiativ, og er en pådriver for utvikling

Jeg bor i et fremtidsrettet og energisk regionsenter

Økt fremtidstro, og lyst til å engasjere seg i lokalsamfunnet

Skoleungdommen i Grong

Vite at de er en viktig del av Grong som lokalsamfunn

Vi føler oss så velkommen i Grong

Økt tilknytning til Grong, også etter endt skolegang

Utflytta Grongninger

Vite om Jobbmuligheter, bostedsalternativer, og alt som skjer i Grong

Nå skjer det mye i Grong, Hadde vært kjekt å flytte hjem

Økt «hjemlengsel»

Lag og organisasjoner i Grong

Kjenne til at de har en viktig rolle i det arbeidet vi holder på med

Vi er viktig, og vår innsats blir verdsatt i Grongsamfunnet

Engasjerte i lokal utvikling, og være gode ambassadører for Grong

Øvrige kommuner og næringsliv i Indre Namdal

Vite at vi ønsker samarbeid om felles muligheter og utfordringer

Vi vil tjene på å samarbeide tettere i hele Indre Namdal

Ønske samarbeid, jobbe for samarbeid

Innbyggerne i Indre Namdal

Grong «Det energiske og gjestfrie møtestedet i Namdalen»

Grong har tatt steg som et enda tydeligere møtested for alle i Indre Namdal

Grong er «litt vårt»

Næringslivet i Namdalen

Vite at vi ønsker samarbeid

Vi vil tjene på et tettere samarbeid med Indre Namdal, de kan tilføre oss merverdi

Ønske et tettere samarbeid

Innbyggerne i Trøndelagsfylkene

Kjenne til mangfoldet av rekreasjon og fritidstilbud i Indre Namdal

Indre Namdal er et spennende og mangfoldig område. Er interessant med hytte i Grong

32


Kommunikasjonsmål Målgrupper

Kjennskap

Holdning

Ønsket effekt

Politikerne og kommuneadministrasjonen i Grong

Kjenne godt til omdømmearbeidet

Dette er virkelig bra for Grongsamfunnet

Være engasjerte bidragsytere i omdømmearbeidet

Næringslivet i Grong

Kjenne godt til omdømmearbeidet

Dette er viktig for oss, noe vi vil tjene på

Være engasjerte bidragsytere i omdømmearbeidet

Media, Lokalt og regionalt

Kjenne til at vi tar regionalt ansvar, for å gjøre dette til et enda bedre sted å bo

Dette er spennende, og av almen interesse

Ønske å skrive om vårt arbeid, heie litt på oss

Premissgivere:

33


Forslag til Virkemidler Målgrupper

Hovedbudskap

Tilpasset Virkemidler

(Budskap på kreativt behandles) Innbyggerne i Grong

Grong – regionsenteret der mennesker møtes og skaper fremtiden sammen

Webportal for Grong. Denne vil være viktig / sentral mot de fleste målgrupper • Folkemøte • Media, annonser og red. omtale • 50- årsjubileet

Skoleungdommen i Grong

Utflytta Grongninger

Utflytta Grongning på Facebook Økt oppmerksomhet rundt; «du vet du kommer fra Grong når»..

Lag og organisasjoner i Grong

• • •

50-årsjubileet, samarbeide om planlegging og gjennomføring Møter ambassadørskole

Øvrige kommuner og næringsliv i Indre Namdal

• •

Møter Media, red. omtale

Innbyggerne i Indre Namdal

• •

Møter Media, red. omtale

Næringsliv i Namdalen

• •

Møter Media, red. omtale

Innbyggerne i Trøndelagsfylkene

• •

Red. omtale Annonsekampanjer f.eks. i Adressavisa

«velkomstpakke» fra kommunen «velkommen til Grong, nå er du Grongning» • Større bruk av skoleungdommen som ressurs i lokalsamfunnet

34


Forslag til Virkemidler Målgrupper

Hovedbudskap

Tilpasset Virkemidler

Politikerne og kommuneadministrasjonen i Grong

Vi har felles mål

God forankring av omdømmearbeidet gjennom • Formelle og uformelle møter • Media

Næringslivet i Grong

Vi har felles mål

God forankring av omdømmearbeidet gjennom • Formelle og uformelle møter • Media

Media, Lokalt og regionalt

Generell info og aktuelle hendelser

Gode presseinfoer oppfulgt av tlf. ved aktuelle anledninger (defineres i nyhets- / omdømmegruppe

Premissgivere:

35


Omdømmekartleggingen og handlingsplan Hovedkonklusjoner identitets- og omdømmekartlegging: Positivt inntrykk: Kun 4% av egne innbyggere og 8% av menneskene ellers i Indre Namdal sier at de ikke har et positivt inntrykk av Grong. Dette må ansees som et godt resultat. Laksefiske, Bjørgan skisenter og skole er assosiasjoner mange har til Grong. Også vår rolle som knutepunkt, og jernbanen blir hyppig nevnt. Dette bør vi kunne utnytte i handlingsplanen. Regionsenter: Kartleggingen bekrefter at vi har en tydelig posisjon som regionsenter for Indre Namdal hos egne innbyggere ( 72% ). Kun 8% av de spurte i Grong var uenige i dette. 18% av innbyggerne ellers i regionen er uenige, mens 47% er enige og 30% har et «nøytralt» syn på dette. Et godt utgangspunkt for det videre arbeidet, så vel i handlinger som i kommunikasjon. Valgt posisjon og kartleggingen: Kartleggingen gir klare indikasjoner på at vi blir oppfattet som Gjestfrie, mens vi nok må gjøre noen tiltak for å bli enda tydeligere som møtested for alle i regionen. Vi scorer relativt lavt på både energisk og initiativ. Disse henger relativt tett sammen. Gjennom bli en tydeligere initiativtaker, vil vi nok også kunne påvirke oppfattelsen av energisk i riktig retning 36


Bosted og jobbmuligheter: Kartleggingen avdekker tydelig at dårlige jobbmuligheter er den viktigste grunnen til at vi scores relativt lavt også som attraktivt bosted. Når det gjelder kultur, fritidstilbud og handelstilbud, er resultatene bedre, og vil nok kunne påvirkes gjennom å gjøre mer kjent de tilbud som allerede finnes. Viktigste fokusområder: Det å øke kjennskap til allerede eksisterende muligheter vil være viktig også når det gjelder Jobb, boligalternativer. Det er imidlertid liten tvil om at de tre viktigste arbeidsområdene i tiden fremover må være: 1. Næringsutvikling 2. Infrastruktur/ kollektivtilbud 3. Aktivitet / gode møteplasser Dette blir også av innbyggerne i Grong fremhevet som det viktigste å forbedre i Grong!

37


Handlingsplan 1. Opprette nyhetsgruppe som møtes månedlig med tema; proaktiv mediehåndtering og omdømme. Hva kan komme i media, hva ønsker vi å nå ut med, neste måned – Jobbe for å bekrefte/forankre «sannhetene» om Grong 2. Mobilisere næringslivet i Grong gjennom å søke ett tettere samarbeid mellom kommune og Næringsliv. Senke næringslivets terskel for å utfordre kommunen på næringspolitiske tiltak, og sammen mobilisere øvrig næringsliv i Indre Namdal til et tettere samarbeid med resten av Namdalsregionen, eksempelvis Skogmo Næringspark. –

Legge til rette for at det etableres gode nettverk og møteplasser for mennesker på tvers av offentlig og privat sektor.

3. Sammen med resten av Namdalsregionen søke å bidra til et bedret kollektivtilbud i hele regionen, for å styrke tilgjengeligheten til Grong som knutepunkt for bl. a. togforbindelse sørover. –

Gjennom å øke forståelsen for at dette er viktig for hele Namdalsregionen vil man kunne samle seg om at dette er viktig for mange, og i fellesskap kunne ha større gjennomslag.

4. Samarbeidsprosjekt mellom kommunen, skolene og næringslivet om flere aktiviteter og møteplasser i Grong 38


6.

Skoleelever som kommer til Grong, skal sammen bidra med å sette sitt «fotavtrykk» i Sentrum. Varig eller midlertidig. Slik vil vi kunne stadig ha nye ting som skjer i sentrum. –

F. eks. et fellesarrangement ved starten av hvert skoleår der skoleelevene får sette sitt preg på sentrum, i møte med resten av innbyggerne i Grong

7. Videreutvikle / øke markedsføring av www.grong.no : 8.

Markedsføring av Grong som bosted mot resten av Namdalsregionen – – –

9.

I all post, og annen kommunikasjon fra kommunen, skal det henvises til Regionsenteret Grong Oppfordre næringslivet til å benytte samme henvisning Vi har mange jobber. Tiltaksplan for å få flere til å bosette seg – boligplan boligkommunikasjon? Det utvikles egne Grong-artikler med logo Regionsenteret Grong – snart 3000!!!!

Søke samarbeid om å markedsføre og selge det samlede reiselivstilbudet i hele Namdal. Visitnamdal.com

– Sterk fokus på jakt , fiske og friluftsliv

10. Ytterligere fokus på tilgjengelighet og merking av turløyper i Grong –

Eks; turer spesielt tilrettelagt for bevegelseshemmede

11. Benytte jubileet i 2014, planlegging og gjennomføring, til å skape økt entusiasme, tilhørighet og felles stolthet over å komme fra Grong

12. Etablering av «tenketank for gale ideer» i Grong 39

Sluttrapport omdømmeprosjektet  

Situasjonsanalyse og Omdømmestrategi og tiltaksplan for Grong som lokalsamfunn

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you