Page 1

GRONG SENTRUM Et møtested for ALLE

Foto: Grong kommune

Arkidéco AS


INTRO En av hovedmålsetningene med Tettstedssutvikling er å sikre å videreutvikle gode, forutsigbare og trygge rammer for kommunens innbyggere, og kunne fremstå som en attraktiv kommune for tilflytting. Ved å sikre og etablere fellesgoder som møteplasser, grøntområder, ulike arenaer for lek, idrett og rekreasjon, gis innbyggerne en økt opplevelse av tilhørighet og fellesskap. Noe som igjen vil inspirere og stimulere til bruk av egne ressurser til fellesskapets beste. Bedre tilrettelegging for bruk av områdene i sentrum, vil kunne være med å aktivisere sentrumsområdet med ulike brukergrupper i ulike aldre. Arkideco AS har på vegne av Grong kommune, som en del av prosjektet Bolyst, sett på muligheter for å utvikle Grong sentrum til et bedre sted å være. Dette er ghort gjennom å belyse kvaliteter og utfordringer på stedet, og gjennom aktive prosesser med brukermedvirkning. Arkidéco AS, August 2013

Arkidéco AS 2


INNHOLD 1.INTRO 2. OPPSUMMERING

4

3. OVERORDNET ANALYSE 3.1 Beliggenhet 3.2 Landskapsrommet 3.3 Adkomst 3.4 Infrastruktur 3.5 Bebyggelse 3.6 Møteplasser 3.7 Gjeldende planer 3.8 Kvaliteter 3.9 Utfordringer

6 7 8 9 10 11 12 15 19

4. MEDVIRKNING 4.1 Mottaket 4.2 Ungdomssrådet 4.3 Skolen 4.4 Andre grupper

22 24 28 48

5. KONKRETE TILTAK 5.1 Nye møteplasser 5.2 Rådhusplassen 5.3 Medjovollan 5.4.Idrettsparken 5.5 Elvepromenaden 5.6 Rasteplassen 5.7 Torget/Kjøpesenteret

50 51 52 53 54 55 62

6. FRA IDE TIL RESULTAT?

66

Namsen, Foto : Tove Nordgaard

Arkidéco AS 3


OPPSUMMERING GENERELT

ARBEIDSMETODE

En av hovedmålsetningene med tettstedssutvikling er å sikre å videreutvikle gode, forutsigbare og trygge rammer for kommunens innbyggere, og kunne fremstå som en attraktiv kommune for tilflytting. Ved å sikre og etablere fellesgoder som møteplasser, grøntområder, ulike arenaer for lek, idrett og rekreasjon, gis innbyggerne en økt opplevelse av tilhørighet og fellesskap. Noe som igjen vil inspirere og stimulere til bruk av egne ressurser til fellesskapets beste. Bedre tilrettelegging for bruk av områdene i sentrum, vil kunne være med å aktivisere sentrumsområdet med ulike brukergrupper i ulike aldre.

Analyse i form av befaringer og ulike metoder for medvirkning gir et essensielt grunnlag for å utarbeide en skisse for utvikling av det aktuelle området i Grong sentrum. I aktiv dialog med arbeidsgruppa gjennom hele prosessen, blir gruppa en viktig støttespiller underveis. I henhold til Kommunal- og Regionaldepartementets lov om medvirkning, skal det uansett valg av prosess, understrekes at intensjonen om best mulig informasjon og bred medvirkning må ivaretas på en hensiktsmessig måte. Medvirkningsprosesser viser et levende folkestyre og gir aktive innbyggere som deltar positivt i utforming og utvikling av sitt lokalmiljø. Økt tilhørighet kan også gi økt engasjement i form av eventuelt fremtidig dugnadsinnsats, og fellesarbeid. Tiltak som får en god forankring I befolkningen vil enklere realiseres.

OPPDRAGET Prosjektbeskrivelsen beskriver en todelt oppgave gjennom ulike faser i en prosess for å oppnå målet om å utvikle Grong sentrum til et attraktivt sted å bo. Prosessledelse av medvirkningsprosesser som omfatter utvikling av sentrum. Deretter vurdering av disse, som resulterer i ulike forslag til konkrete tiltak. Grong kommune er et skolesenter i Namdalen, og har lang erfaring med å ta i mot nye innbyggere. Inkludering av disse brukegruppene, og fokus på synligheten og stoltheten av å være en internasjonal kommune blir en viktig del av prosessen. Oppdragets omfang : 1. Prosessledelse – styring av prosesser 2. Utarbeide grunnlagsmateriale til involveringsprosesser 3. Gjennomføre møter med arbeids- og brukergruppene 4. Oppsummering og bearbeiding av innspill og presentasjon

5. Utarbeide skisser og beskrivelse av konkrete planer (gateløp, møteplasser ol.) 6. Utarbeide illustrasjonsplan i det beskrevne området

Mandatet for avgrensningen oppgaven har vært å se på områdene Medjovollveita, Kjøpesenterområdet og forlengelsen mot idrettsparken.

ARBEIDSGRUPPA Arbeidgruppa har bestått av følgende personer: Svein Helland, Rådmann, Grong kommune Erik Seem, Prosjektleder, Grong kommune Odny Lysberg, Næringslivet Morten Bøhle Langen,Tilflytter Tonje Hermanstad, Grong Mottak Anders Romstad, Eldres Råd Julie Grønnesby Heir, Arkidéco AS Tove Nordgaard, Arkidéco AS

MEDVIRKNING I forbindelse med tre av møtene er det foretatt egne møter for å ivareta de ulike gruppenes interesser. - Mottaket - Ungdomsklubben - Skolen . Næringslivet - Beboere i Medjovollveita Workshop i forbindelse med mottaket, ungdomsklubben og skolene har gitt mye materiale som er samlet og oppsummert i denne rapporten. KONKRETE TILTAK Prossessen har medført en rekkeforslag om konkrete tiltak for nye møteplasser i Grong. Disse forslagene presenteres til slutt i rapporten:

“Apotekparken” “Medjovollan” “Idrettsparken” i skråningen nedenfor NTE tomta “Elvepromenaden” “Rasteplassen” - med fornying og utvidelse “ Kjøpesentret” - Kjøpesenterområdet

Skjalg Åkerøy, Ordfører , Grong kommune Har vært med på tre arbeidsmøter. Etter oppstartsmøtet har arbeidsgruppa hatt 5 møter med presentasjoner og gode innspill. Prosessen i arbeidsgruppa har vært svært positiv med fokus på å oppnå gode møteplasser for Grong sine innbyggere.

Arbeidsgruppa bak fra venstre: Tonje Hermanstad, Anders Romstad, Odny Lysberg. Foran fra venstre: Morten Bøhle Hermanstad, Tove Nordgaard, Julie Grønnesby Heir, Skjalg Akerøy og Svein Helland. Foto: Erik Seem

Arkidéco AS 4


3.Overordnet Analyse Arkidéco As har foretatt en overordnet analyse av stedet for å bli bedre kjent med dagens situasjon. De aktuell elementer vi har sett på:

- Beliggenhet - Landskapsrommet - Adkomst - Infrastruktur - Bebyggelse - Møteplasser - Gjeldende planer

- Kvaliteter

- Utfordringer

Arkidéco AS 5


3.1Beliggenhet Grong er for mange mest kjent som kommunen ved Namsen som er viden kjent for mange av landets laksefiskere.

RØRVIK

NAMSKOGAN

KOLVEREID

Kommunen med omtrent 2400 innbyggere fordelt på tre tettsteder, Grong Sentrum Mediå, Bergsmo i vest og Harran i nord betraktes som en middels stor Namdalskommune og et regionsenter for Indre Namdal. stedet er også blitt et skolesenter i Namdalen. Grong er også kjent for stedet med den karakteristiske blå broen som krysser Namsen. Broen er godt synlig fra E6 og danner en flott portal inn til Grong.

NAMSOS

GRONG

LIERNE

Kommunen oppleves som et sentralt knutepunkt i Namdalen mellom Namskogan, Lierne, Snåsa, Steinkjer, Namsos, Kolvereid og Rørvik. I tillegg til jakt og laksefiske er stedet også kjent for sine rike naturområder som innbyr til aktivitet for små og store. Nord-Trøndelags største skisenter på Bjørgan har også medført at folk utenfra betrakter Grong som et viktig vintersportssted.

SNÅSA

STEINKJER

Arkidéco AS 6


3.2Landskapet Landskapsrommet Grong ligger omkranset av fjell og skog. I tillegg til opplevelsen av et flott landskapsrom og fjernutsikt, er dette landskapet et viktig landemerke. Fjernutsikten til fjellene oppleves i alle retninger og gir

Leksåsfjellet

Vannåren

Tømmeråsfjellet

Namsen, “ Elvenes dronning” er en viktig vannåre som har formet stedets utbyggingsmønster. I tillegg til å innby til aktiviteter som laksefiske, gåturer og bademuligheter er elva en flott naturperle. Nærheten til sentrum gjør Namsen godt tilgjengelig for Grong sine innbyggere. Namsen danner samtidig en begrensing i muligheten for et utvidet sentrum i vekst. Flaten Grong er også omgitt av et flatt åkerlandskap som vitner om en viktig jordbruksæring. Åkerlandskapet forbinder bebyggelse og fjell, og skaper en avstand som gir følelse av oversikt og åpenhet.

Geitfjellet

Arkidéco AS 7


3.3 ADKOMST Fra E6 er det den karakteristiske blå brua som inviterer til Grong. Grong har ei tydelig hovedfartsåre, som deretter har to avkjørsler som går inn mot sentrum. Begge de to sekundære avkjørslene er underordnet, Hva er det i dette krysset som inviterer til å svinge av? Er avkjørslene likestilte, eller er den ene brukt mer enn den andre? Hvorfor?

Arkidéco AS 8


3.4 INFRASTRUKTUR

De to adkomstveiene fortsetter inn i området. En går til Videregående, og en går til boligområdet. Mellom disse adkomstveiene går det en tverrgate, som både oppleves og som fremtrer som en av Grong sine hovedgater. Mellom disse hovedtransportårene ligger et kvartal som i det helhetlige bildet av stedet fremtrer som eksponert og mest sentralt.

Sentralt kvartal

Hva er dette stedet i dag? Kan dette bli et hjerte i grong? Er dette et kvartal hvor aktivitet skjer på fortgjengernes eller bilens premisser?

Arkidéco AS 9


3.5bebyggelse Mange av byggene i området ligger plassert på tomtens mittparti. Områdene rundt er i stor grad benyttet til parkering. Dette er en “landlig” måte å bygge på, men stedet er i ferd med å få en urban karakter. Det å kunne fortettet området, og strammet opp bygningskroppene i forhold til gateløpene kunne vært med å dannet en mer bymessing karakter over området. Fortetting og møteplasser henger også sammen. Det som i dag er store utflytende plasser kunne da blitt definerte rom.

Arkidéco AS 10


3.6 MØTEPLASSER Det er i dag en naturlig aktiv akse som strekker seg fra elverom til elverom. Med rasteplassen op den ene siden og elvepromenaden på den andre. Langs denne aksen ligger det nye planlagte samfunnshuset som blir et møtested inne som ute. Videre ligger “Apotekparken” som i dag ikke innbyr til en stopp, men benyttes som en snarvei. Parken kunne med nye grep for utforming skapt en møteplass for unge og eldre med aktivitet og ro. Aksen strekker seg forbi idrettsområdets sørvente hellning med panoramautsikt. Et flott utgangspunkt for et møtested i solen, beskuende over et område fyllt av aktivitet. Til slutt ender aksen med utsikt mot fiskeplassen. Kanskje et skilt kunne vist veiene videre ut i stinettverket, eller en historie om fjellene, fisken, eller elva.

1.Rasteplassen som samlingssted

2.Samfunshuset som aktiv utearena

1. 2.

3.Øde park gjort aktiv på aktiv akse 3. 4. 4.Tirettelagt uteopphold i sørvent gresshelning med panoramautsikt

5.

5. Et profilert møtested, med kart til stinettverk i området

Arkidéco AS 11


3.7 Gjeldende Planer 3.7.1GRONG KJØPESENTER REGULERT 2 innkjørsler 90 p- plasser plass til én buss Ferdsel til fots tlirettelagt mot nord Bred gate

Arkidéco AS 12


3.7.2 mediåvollan

Arkidéco AS 13


3.7.3 otto Moe

ArkidĂŠco AS 14


3.8KVALITETER Sentral beliggenhet Som tidligere nevn er den Sentral beliggenhet i Namdalen, mellom Namsogan, Rørvik, Kolvereid, Namsos, Lierne og Steinkjer. Nærhet til skisenter Nærhet til E6 Et skolesentrum i Namdalen Grønnstruktur Landskapsrommet/fjernutsikt Stor rasteplass for gjennomreisende Mange trær langs gatene i sentrum Nærhet til friområder

Arkidéco AS 15


SANDDØLA Fiske som attraksjon, særegen utdanning, møtested og aktivitet. Naturopplevelser rundt felles interesser som skaper samhold, friluftaktivitet og glede. Unikt i landet med egen linje på Videregående som omfatter friluftsfiske, gjør at Grong spiller på sin særegenhet og er unik. Stedet hvor Sanddøla og Namsen møtes.

Arkidéco AS 16


Miljøgata Miljøgata ble et stort tilskudd til sentrum etter at E6 ble lagt utenfor byen. Inspirasjonen til elva, vannet, fisken viser en fin stedstilhøringet på utformingen. Miljøgaten ligger ved hovedinnfartsåren til Grong, og er ett fint møte med stedet. Sentrum oppleves kompakt med korte avstander mellom de ulike tjeneste tilbudene og aktivitetene. Miljøgata oppleves som et naturlig samlingsted for store og små arrangementer, og har gitt Grong et positivt omdømme sett utad.

Arkidéco AS 17


Sport-og fritidspark Et større opparbeidet idretts-/ friområde med både kunstgressbane, grusbane og sanvolleybane, viser mange steder som inviterer til aktivitet. Dette fremstår som en grønn lunge, som også har møteplasser integrert. Kankje noen av de også kunne hatt takoverbygg? Sport- og fritidsparken oppleves som sentralt beliggende med nærhet til sentrum, skoler og idrettshall.

Arkidéco AS 18


3.9UTFORDRINGER Bymessig utvikling uten bymessig struktur. Byggene ligger midt på tomta, noe som ikke gir en tydelig fram- og bakside. Dette gir en inn effektiv utnyttelse av tomtene og oppleves som lite bymessig. Stort potensiale for fortetting. Møteplasser og fortetting henger sammen, skape rom. Store plasser, men få soner Mange områder som ikke innbyr til aktivitet eller det å slå seg til ro. Mye er basert på bilen, og aktivitet i forbindelse med denne. Hvor er “hjertet” i sentrum? Veiene oppleves delvis som brede og bidrar til økt fart. Doble fortau, og lange avtander til bygg fra vei, som gir udefinerte soner. Mange tilrettelagte områder, men hvordan ferdes man mellom dem, og hvordan er denne ferden?

Arkidéco AS 19


Parkering Varelevering

Trafikken oppleves enkelte steder som lite differensiert mellom kjørende og myke trafikanter . De store flatene mellom husene innbyr til ustrukturert parkeringsforhold, og kan bidra til svekket trafikksikkerhet. Konflikt mellom varelevering, uteopphold og torg? Mangel pü sykkelparkering?

ArkidĂŠco AS 20


4.MEDVIRKNING

Lokalt engasjemang gir eierforhold til prosjektet og stedet. Medvirkning er med på å skape et levende folkestyre og aktive innbyggere som deltar positivt i sitt lokalmiljø. Engasjement er også med på å hindre herverk, bedre dugnadsinsats og det er lettere å få folk til å “ta i et tak” for hjemmplassen. Folk i forkjellige aldre med forskjellige yrker og kvalitetssyn har forskjellige ønsker og behov. det er viktig at alle behov drøfter og vurderes. Selv om ulike interesser kommer i konflikt har temaet blitt tatt opp, diskutert og vurdert i forhold til alles beste med en nøytral vurdering.

Arkidéco AS 21


4.1 Mottaket Det ble gjennomført en workshop med 7 av brukerne på mottakssenteret. De svarte på spørsmål om Grong, tegnet og forklarte på kart. Hva er dere stolt av i Grong? Flott natur Lite trafikk Stille Trivelige folk Fotballplassen Elva Aktiviteter som er åpen etter midnatt (fotball/handball) Naturen om sommeren At det er en internasjonal tollerant kommune Hvilke aktiviteter bruker dere å gjøre i Grong? Fotball Volleyball Gå tur Løpe Zumba Hvilke uteområder bruker dere mye i dag? Idrettsparken og rasteplassen Bruker dere skøyteisen? De viste ikke hvor denne isen var, og hadde ikke tilgang til skøyter i dag, men virket å være svært positive til å prøve.

Arkidéco AS 22


oppsummering workshop Hvilke aktiviteter savner dere i Grong? Aktiviteter på vinteren Svømming kun for damer Savner mulighet for sightsing/ tur med lokale innbyggere Savner en café Trampoline Kino Badminton utendørs Savner kurs for å lære nye ting, å lære mer om Grong Savner et samlingssted for å komme i kontakt med norske. (en slik plass ble foreslått som en sted med TV, film, internett, fotorom, bokrom, rom for kun damer, billiardbord, Kaffesalg og eget uteområde)

Hvor synes dere det kan være skummelt å ferdes, og hvorfor?

1.

3.

Hvor ville du plassert en benk?

2. 1. 3. 9.

7.

4.

8. 6.

2. 5.

Hvor er det lettest å bli kjent med nordmenn? Biblioteket Sportssentret Skisentret Hovedoppsumering: Et stort ønske om et felles samlingssted for å møte andre utenfor mottaket. Gjerne en café, med aktiviteter både ute og inne

1.Rasteplassen – mørkt på kvelden 2. Boligområder - mørke på kvelden 3. Forran bankbygget – uoversiktlig trafikk, mye biler 4. Gå til Langnes – mørkt og glatt på vinteren (bro over elva ble her foreslått.)

1.Ved skolen 2. Forran vertshuset /bensinstasjonen 3. Foran kjøpesentret (2 stk) 4. Apotekerparken (2 stk) 5 og 6. Idrettsparken (2 stk) 7. Forran mottaket 8. Forran den nye “høyblokka” mot elva 9. Området ved politistasjonen

Arkidéco AS 23


4.2 UNGDOMSKLUBBEN Det ble gjennomført en workshop med 13 ungdommer på ungdomsklubben. De svarte på endel spørsmål om Grong, tegnet og forklarte på kart. Hvilke aktiviteter bruker/liker dere å gjøre i Grong? Fotball Klubben Push Fiske Kickboxing Volley/sandvolley Musikkbingen Ridning Sykling Svømming Bading(sommer) Scooterkjøring Hvilke aktiviteter savner dere i Grong? Trampolinehall Skatepark Downhill – løype Scooterløype Crossbane Painballbane Flere skiløyper Go - cart

Arkidéco AS 24


oppsummering workshop Hvilke områder er det lett å møte folk i dag? Klubben Hallen Kjøpesentret Benken utenom Hydro Høla (Badeplass) Bussholdeplassen Miljøgata Rampa Folkehøyskole Hydro/spar Laksen (utested) Benkplass ved spar

Hvor synes dere det kan være skummelt å ferdes, og hvorfor?

1.

4.

Hva er dere stolt av i Grong? Kunstgressbanen Fritidsparken Hallen (2 stk) Videregående Kjøpesentret Idrettsanlegget Grong Skisenter (2 stk) Laksen utested Kunne dere tenke dere å flytte tilbake til Grong om dere evt reiser ut for utdanning? Inntrykket var at alle nikket og svarte ja på dette.

Hvor ville du plassert en benk?

2.

1.

4. 5.

3. 11. 12.

3. 6.

13.

2.

14.

7. 8.

9.

10.

1. Gård til høyre ved adkomst til Grong – mørkt 2. Område ved eldreboliger - annerledes 3. Mottaket (5stk) – annerledes, skummelt område og gammelt/slitt bygg.

1-2. ved skolen 3- 5 ved Banken 6. Apotekerparken (2 stk) 7-9 Idrettsparken 10. Ved elva 11-12 Forran kjøpesentret (2 stk) 13 Forran garasjeanlegg mot elva 14. Forran den nye boligblokka mot elva

Arkidéco AS 25


oppsummering workshop

SKATEOMRÅDE - SAVNER

Hva synes dere om venteområdet for bussene i dag, og hvordan kunne det blitt bedre? Er litt kaos Kunne vært finere utformet (asfalt sprukket) Kunne vært faste plasser for bussene Ventesone under tak Flere benker Er nedtrampet gress rundt trærne, folk venter der i ly. Gressbakke fin å sitt i Hva synes dere om uteområdet ved kjøpesentret, og hvordan kunne det blitt bedre? Området på nordsiden benyttes mest. Kunne vært tak over benker som er i dag Flere benker under tak Benker litt sprett, så kan sitte med litt avstand

AKTIVITETER LIKER I DAG

CROSSBANE - SAVNER

Bruker dere rasteplassen, og ser dere noen andre der? Ja, men er ikke lov å feste der, offentlig plass Er mest ungdommer og turister, ingen eldre og barnefamilier.

Arkidéco AS 26


SENTRUMSAVGRENSNING Hvor vil du avgrense sentrum

MOTTAKET

UNGDOMSKLUBBEN

6 på mottaket markerte på kartet hvor de definerte avgrensningen av sentrum. Den sorte linjen viser det området som ALLE hadde med under sin definisjon av sentrum.

9 på ungdomsklubben markerte på kartet hvor de definerte avgrensningen av sentrum. Den sorte linjen viser det området som ALLE hadde med under sin definisjon av sentrum.

Opplevelsen av hvor sentrum avgrenses kan være individuell. Vi spurte flere hvor de ville avgrense sentrum. Det var litt forskjellige oppfatninger av hvor avgrensningen går, men de sorte linjene viser avgrensningen av det området som ALLE de spurte hadde med i sin definisjon av sentrum. Det man ser er også at de på mottaket hadde en større geografisk opplevelse av hva som sentrum. Det gjalt både individuelle inspill, og det området som var med i alle sin besvarelse. Det som både de på mottaket og ungdomsklubben hadde med i sin definisjon av sentrum var: 1. Kjøpesentret 2. Iddrettshallen 3. Miljøgata

Arkidéco AS 27


4.3 SKOLEN STEDSTUTVIKLING - WORKSHOP

STEDSTUTVIKLING - WORKSHOP Arkidéco AS har i regi av Grong kommune fått i oppdrag å gjennomføre et stedsutvilkingsprosjekt for Grong sentrum. Prosjektet skal ha fokus på møteplasser i sentrum, og er en del av bolystprosjektet. I den forbindelse er medvirkning en viktig del av prosessen, og vi trenger derfor deres hjelp. Hva synes dere om sentrum i Grong, og hva skal til for å gjøre sentrum i Grong til et bedre sted å være? Det er mange måter å komme med idéer på. Oppgaver kan løses alene eller i grupper, man kan skrive, tegne, ta bilder eller lage et dikt. Her er noen mulige spørsmål og problemstillinger for en stedsutviklings workshop. Dere får vurdere hvilke oppgaver som er mest egnet i forhold til dere og hvilken tid dere har til rådighet.

TEGN: Tegn ditt utedrømmested

BESKRIV:

Tegn deg selv med en uteaktivitet i Grong

Hvilke aktivitetet liker du (sommer/vinter/ute/inne?)

Tegn deg selv med en inneaktivitet i Grong.

Er det en aktivitet ute eller inne du savner i Grong?

Lag et mental map av din tur til skolen

Savn på sommer?

Lag et mental map av Grong sentrum

Savn på vinter?

Lag et tankekart med møtesteder fra hele Grong

La dere inspirere, og lykke til! Vi tar oss forbehold til å bruke innlevert materiale fra workshopene anonymt i vår rapport for stedsutviklingsprosjketet.

MERK PÅ KART: (bruk gjerne forskjellige farger, skriv på kartet)

Tegn ditt favorittmøtested i Grong

Går du til skolen? Tegn på hvor du evt. går til skolen. FOTO: Hvilke utearel bruker dere i forbindelse med skolen? Og i hvilke fag? Drar skolen på noen korttur? langtur? hvor? Hvor går du på tur med venner? Hvor går du på tur med familien? Hvor drar du for å møte venner?

Lag en fotocollage av kvaliteter og utfordringer i Grong. Ta bilde av ditt favorittsted i Grong. Er det noe sted du føler deg utrygg? Ta bilde og beskriv! Ta bilde av et sted du synes er vakkert og beskriv hvorfor du synes det er vakkert.

Hvor drar du for å bade?

Foto : Grong Kommune

Hvor drar du på joggetur?

DIKT:

Hvor vil du definere sentrum?

Lag et drømmedikt om det å treffe venner i Grong. Lag et dikt fra en dag ”ute på tur” i Grong.

Hilsen fra Arkidéco AS

Arkidéco AS 28


2, KLASSE VINTER Det er bra at vi har: - Fine butikker - Skøyteis ved videregående - Fin skole - Idrettshall med fotball, badminton, volleyball, klatreutstyr/klatrehall - Basseng - Kino - Bjørgan Vi skulle gjerne hatt: - Flere spisesteder - Fotballbane om vinteren - Hundekjøring - Akebakke og skiløype - Finere basseng og skile og mer leker - Turning

Arkidéco AS 29


Beskrivelse/Tegninger SOMMER Det er bra at vi har: - Fin kunstgressbane - Sirkus noen ganger - Tømmeråshøla (badeplass) - Leikeplasser - Grongtur Vi skulle gjerne hatt: - Trampoliner - Skulle hatt flere boder rundt kunstgressbanen. Tribuner rundt fotballbanen. - Bro over Sanddøla, slik at man kan bade på badestranda. - Flere møteplasser, finere lekeplasser - Skatepark/Snowboardpark - Leikeslott med sklie - Paintballbane

Arkidéco AS 30


Tegninger

ArkidĂŠco AS 31


5. klasse AKTIVITETER JEG LIKER: Jeg liker å tegne. Det får meg alltid i bedre humør hvis jeg er lei meg eller trist. Jeg liker også veldig godt å stå på slalomski. Og så er det veldig gøy å leke med andre jenter i klassen.

Savn på sommeren: En tyggisautomat med større kuler. Et sted å kjøre på rulleskøyter. AKTIVITETER JEG LIKER: Svømming, bowling, minigolf, skøyting, skuespillgruppe i Mediå, klesbutikk, Wii, Kunstkurs for barn.

Arkidéco AS 32


Beskrivelse/Tegninger AKTIVITETER JEG LIKER: Bjørgan, ski skaiting, trene, sykle, svøming, laser x fotball, BMX, scooter, fridrett, fotball, triksing på trampoline, spill med PS3. AKTIVITETER JEG LIKER: Kameltur, Skateboard, gåtur, fotball, tv. laser x, Pc, gocart, base/Svømme, sove. snøscooter, play station, firling, 6 hjuling, hunder, akebrett, pannekaker. AKTIVITETER JEG LIKER: Ski, laser, rulleski, svømming, løpebaner biljard, spillehall. Savn på sommeren: Laser x, godteributikk, spillehall, tivoli. Savn på vinteren: Laser x, spillehall AKTIVITETER JEG LIKER: Hoppe på trampoline, minigolf, bade, slalom, trene, lese, laser x, gå på tur, tegne, gå på ski, fotball, huske, løpe, svømme, håndball. AKTIVITETER JEG LIKER: Volleyball, svømming og bading, stå på twintip ski, ski, go-cart, noe med action, ridning.

Arkidéco AS 33


Beskrivelse/Tegninger AKTIVITETER JEG LIKER: Skyte, slalom, fotball, scooter, svømming, sykle. AKTIVITETER JEG LIKER: sommer- volleyball, vinter- skøyter, inneleke med venner, sommer -være på tivoli, inne sirkus (som er inne i et telt), vinter- gå på langrennski, inne-turn. AKTIVITETER JEG LIKER: Skateboardpark, scooter.

Arkidéco AS 34


Beskrivelse/Tegninger SAVN PÅ SOMMEREN: Skatepark Volleyball Mega trampoline Sykkelpark Konserter Utebasseng Spillehall Gotteributikk Tivoli Strand Bowling SAVN PÅ VINTEREN : Innendørs kunstgress Ski Slalom Scooter Spillehall Gotteributikk Nisseland(med juleverksted, suvernibutikk) Skøyter

Arkidéco AS 35


8.klasse DIKT: GRONG Grong e ein fantastisk plass. Æ kain møt vænna å ha det artig! Det e ein bra idrættshall å brae kunstgressbana. Grong e itj så stort men de e den bæste plassen i verden. Å GRONG Eig lika Grong veldig godt Eig tyttji sentrum e rått Sjøl om det e smått e e vældig flått. Vi hi blåe brui Å myttji kui. Vi hi myttji å gjerra her men det konnja vorri mer. Eg elska Grong høgt fer her e det finjt, itj støgt Grong e bæst ingen protest. DRØMMEDIKT OM Å TREFFE VENNER Grong er så fin plass å treffe venner, Vi kan møtes på kunstgressen, klubben og

Arkidéco AS 36


DIKT/COLLAGE DRØMMEDIKT OM Å TREFFE VENNER Grong er så fin plass å treffe venner, Vi kan møtes på kunstgressen, klubben og Gk undgrond. GRONG Grong er en fantastisk plass Men mangler desverre flyet SAS Jeg stortrives her i Grong og får egentlig lyst til å lage en song. DRØMMEDIKT OM Å TREFFE VENNER Grong e ein fin plass, men utsenen skollja vorri finar. Det e fine møteplassa, men skollja vorri fleir. Klubben e ein knallbra plass. der ungdomman kanj møtes. Å det samma med kunstn, der vænna kanj møtes. På sommeren skollja det ha vorri ordna my finar. Å kanshi ei miljøgat i sentrumen. Grong. Grong e ein super plass.

Arkidéco AS 37


Beskrivelse/Tegning BESKRIVELSE : Hvilke aktiviteter liker du (sommer, vinter, ute, inne) ? Bade i Høla, Fotball, Bjørgan skisenter, Ungdomsklubben, lese, trene ( jogging, styrke, koordinasjon osv.), gå tur med hunden, teater, bedminton, shopping, kjøre cross, teater, håndball, møte venner, twintip, volleyball, trampoline, spille på PS3 og lage musikk på data og spille på steam, slalom, badminton, fiske, alpint, pushen (gymen), bøker (biblioteket, inmessa, langrennski, motorkjøretøykjøring, taekwondo, spinning, softgun, aking, sang, hytteturer, skøyter, bading, leke, musikk Er det noen aktiviteter du savner ? Håndball, skatepark, basketballbane, baseballbane, tennisbane, crossbane, paintballkrig, flere filmer og lesestoff, jakt, fiske, dyrebutikk, ny svømmehall med stupebrett, spillbutikker, buss fra Steinkjer til Bjørgan, airsoft/paintballbane nær grusbanen, friidrettsbane, skiskying, park ( grillplass, lekeplass osv.), hopp Savner ingen aktiviteter i Grong. Det er stort utvalg sommer som vinter. Savner arrangementer for folk som liker fotball og andre aktiviteter.

Arkidéco AS 38


Beskrivelse/Tegning Savn på sommeren ? Lekeplass/-park for barn, stor fin park ( med lekeplass) Flere klesbutikker. Ny hengbru, ny skianlegg Tennisbane, basketballbane, skatepark, ny skole. Bjørgan, klubben Trampoline Savn på vinteren ? Svømmehall med sklier og stupebrett, ny skole, skiskyting At kunstgressbanen blir måkt, så vi kan begynne å trene så tidlig som mulig.

Arkidéco AS 39


Beskrivelse/Tegning Går du til skolen? Jeg går til skolen og hjem hver dag . Sykler på sommeren, buss om vinteren (pga farlig skolevei), sitter på bil. Hvilke uteareal bruker dere i forbindelse med skolen? Og i hvilke fag ? Skolegården og skogen på skolen i gym, orientering, fotballbanen og løpebanen i gymmen, benkene i friminuttene. Skolegården er kjedelig, trenger å pussses opp er bare fire bener og asfalt. Drar skolen på noen korttur? langtur? hvor? Skolen drar ut i skogen noen ganger. Linken, Geitfjellet, Tømmeråsfjellet. Skolen drer på en tur hver høst og en skidag. Burde ha flere turer. Hvor går du på tur med venner? Homorunden/Skogen, Tømmeråsfjellet, Åttekanten. Skog og fjell. I sentrum . Møtes på Bjørgan skisenter, klubben Hvor går du på tur med familien? Skogen, Tømmeråsfjellet, Åttekanten, hytta, går ikke på tur med familien,

Arkidéco AS 40


Beskrivelse/Tegning Hvor drar du for å møte venner ? Kunstn/Kunstgressbanen, hallen, klubben Hvor drar du for å bade? Ekkerberga/Tømmeråsfossen, Høla, Sanddøla eller bergene, Hvor drar du på joggetur ? Homorunden, ned til sentrum, Tuva, Nausthaugenrunden. Hvor vil du definere sentrum ? Et lite sted fra Spar til YX Jeg definerer sentrum som kjedelig Miljøgata

Arkidéco AS 41


TEGNING/TANKEKART

Arkidéco AS 42


TEGNING/TANKEKART

Arkidéco AS 43


OPPSUMMERING SKOLE

Fysisk aktivitet Det ser ut til at skolebarna i Grong stort sett er fornøyde med aktivitetstilbudet. I denne alderen ser det ut som om de er mest opptatt av steder hvor det foregår fysisk aktivitet. Kunstn og klubben nevnes som populære møtesteder. De har stort sett samme formening om hva som mangler av tilbud. Dette er stort sett aktiviteter som flere populære kjedebutikker, spillehaller og svømmehall. I tillegg er det mange som ønsker baner for motorkjøretøy , paintballbaner og skatepark. Park Flere av barna nevner behovet for en park med lekeplass og benker. Spesielt nevnes det behov for flere benker i skolegården som flere opplever som en stor asfaltflate. Urbane aktiviteter Flere av aktivitetene gjenspeiler et ønske om å bli litt mere urban. Men ikke i samme grad som ungdommsklubben og mottaket . Flere av innspillene sammenfaller godt med tiltak som allerede er igangsatt.

Arkidéco AS 44


TEGNING/TANKEKART Definisjonen av sentrum Sentrum er definert på ulikt vis. Noen definerer sentrum der kjøpesenteret ligger, mens andre tar med seg et større område som inkluderer skolene, idrettsbanen og Mediåvollen. Målet for turen med venner ser ut til å ende i hallen/klubben eller på kunstgressbanen. Utedrømmestedet Utedrømmestedet inneholder div. lekeapparater, nærhet til kiosk, fine planter, grillplass, skateramper, benker plass til tennis og slåball.

Arkidéco AS 45


TEGNING/kart OPPGAVEN : 1. Definere sentrum 2. Tegne skoleveien 3. Tegne hvor en går tur med venner 4. Tegne plassering av møteplasser 5. Tegne joggeløypa.

Arkidéco AS 46


TEGNING/kart

Arkidéco AS 47


4.4 ANDRE GRUPPER 4.4.1 Næringslivet

4.4.2 Beboere Mediåvollen

4.4.3 Transportørene og indre namdal trafikk

Kjøpesenteret representert ved Øistein Moen, Odd Jørgen Kværnø og Stein Erik Moa. - Positive til hovedgrepet - Hovedproblemet er bussavviklingen og gjennomkjøringstrafikken. - Det må planlegges for avvikling for campingbiler spesielt i sommerhalvåret. - Viktig at det tas hensyn til behovet for drift og velikehold. Mye snø på vinteren og behov for snøopplagringsplass. - Foreslått bredde på møteplass (10-12 m) bør krympes - Sykkelparkering ønskes nært døra. - Avstand til parkeringsplassen må ikke oppleves for stor mht kundene. - Ønskelig med gangtrafikk på NTE siden, samt at det etableres en kryssing av veien mellom NTE og Kjøpesenteret. - Viktig å sette av nok plass til avlastningsrampa til Rimi (2025 m). - Er allerede etablert litt aktivitet mot utearealet ( Café, blomsterhandler og benker), - Forslag om mer lys mot hallen. - Det finnes et par lysarmaturer i blått som evt. kan gjenbrukes i nyere planer. - Takoverbygg er foreslått. Blir et spørsmål om hvem som evt. skal finansiere dette. I tillegg ønsket kjøpesenteret å konferere med arkitekten som har tegnet bygget for å ivareta det estetiske hensynet.

Oppmøtte : Endre Voll, Byggmakker As, Bjørg Ekker, Røde Kors og Bjarne Johnsen , beboer.

Følgende moment kom fram: •Positivt at de som bruker området blir hørt, det er svært viktig at området blir funksjonelt. •Hver buss trenger 18 meter i busslomma. •Som det framgår av vedlagte skisse bør det være 4 bussplasser på siden mor kjøpesenteret og to plasser på siden mot idrettshallen. •For å sikre god plass bør noe av grønt arealet mot parkeringa til kjøpesenteret fjernes. •Busslommene må ikke ha helning mot veien eller andre veien. •Trær må ikke plasseres så nær veien at speil etc på bussen blir revet av. •Det er en god ide i samarbeid med busselskapene å se på fra hvilke retning bussene kommer og drar. IN- Trafikk koordinerer det med selskapene Det ble ellers påpekt noen moment ellers i sentrum: •Kryssene både ved kommunehuset og ved Ola Marius Amdal er for trange, trær og skilt står for nær veien. •Det MÅ gjøres noe med fartsdumpene, de ødelegger bussene. •Vegen oppleves som svært trang både ved apoteket og nedover mot Mediå bru.

Møte med Grong Sparebank reprensentert ved Jon Håvard Solum. - Hadde ingen innvendinger mot planene. Kunne tenkt større. - Viktig å beholde p-plasser i ”veita” (ca. 20 plasser der i dag) - Positiv til etablering av benk langs gata vis a vis Rådhuset. - Tidligere varelevering mot gata kan på sikt bli inngang.

- Problematisk med beplantning av trær langs ” Medjovollveita” pga store trailere som - Dagens belysning opplevdes som ok. - Fortauet benyttes mye og føles ut som om det ligger på riktig side. - Fortsatt mye trafikk selv om den har avtatt de senere årene. Ønskelig at gjennomgangstrafikken reduseres - Positive til stenging av vei ved kjøpesenteret og at det er busslomme på begge sider av veien. - Alle overganger burde vært opplyst. Men problematisk når man blir blendet. - Positivt til mer sykkelparkering - Sti ved elva burde ligge 2 m høyere opp. Bredt nok til snørydding. - Viktig at møteplassen langs elva ikke blir en ”festplass”, bør være god belysning. - Positiv til forslag rundt rasteplassen. - Det finnes en lekeplass ved frivillighetsentralen i dag som ligger brakk. Hva med å ruste opp det som allerede er gjengrodd ? - Vedlikehold er viktig for at plassene skal fremstå som attraktive.

Arkidéco AS 48


5.KONKRETE TILTAK Gjennom prosessen er det foreslått ulike typer møteplasser :

1.Apotekparken

2. Mediåvollan

3. Idrettsparken

4. Elvepromenaden

5. Rasteplassen

6. Torget/kjøpesenteret

5 6 1 3

2 4

Arkidéco AS 49


5.1 Nye Møteplasser Intensjon Målet er å skape gode møteplasser som oppleves som trygge og tilgjengelig for alle grupper av mennesker. Møtested for alle Et møtested for alle skal være universelt utformet. Dette gjelder både ute og inne. Mange forbinder universell utforming med de som sitter i rullestol, men det omfatter også mange andre. Det kan være folk med hørselshemming, folk som er svaksynte, blinde eller de med barnevogn. Ulike typer møtesteder Ulike typer møtesteder bidrar til å gi et bredere tilbud til befolkningen. for et sted er det viktig å kunne tilby ulike typer møteplasser. Noen steder som inspirerer til aktivitet og andre steder hvor en kan oppleve stillhet og rekreasjon. Grønne lunger er med på å tilføre byen og stedet en ekstra kvalitet.

MØTE GJENNOM AKTIVITET Møtested for ro og stillhet møte sted for alle både unge og gamle

Arkidéco AS 50


5.2 Rådhusparken Rådhusparken foreslås til en skulpturpark med skulpturer, fonténe, spennende lyssetting, oppholdsplasser delvis under tak, og rom for rekreasjon og småbarnslek. Parken som i dag oppleves som en snarvei transformeres til et sted for opphold og møte.

Skulpturpark

Omkringliggende offenlige funksjoner og institusjon vil ha stor glede av et sentralt møtested.

Benker under tak fonténe Skulpturer med lys

plen

Sandlek

Arkidéco AS 51


5.3 MEDIÅVOLLAN

33 P-PL.

snø opplagring Grønn voll med leker i bakke

Grill

Sykkelparker

Lekeapparater

ing Sti

Sandlek

Sykkelparke

ring

Utsikten Gr ill

Kikkert/tårn

Sandlek Utsikten

ELVEPROMGrø ENnnAD volEN l me d leker i bak

ke Lekeapparate r

Sittegrupper

Sti

ELVEPROM EN

ADEN

Kikkert/tårn

Arkidéco AS 52


5.4 Idrettsparken

Sandlek

Amfi

Skulpturpark

Møte

Benker under tak fonténe Skulpturer med lys

Bootcamp

plen

Sandlek

Amfi

Møte

Bootcamp

utendørs treningsapparater

utendørs treningsapparater

Arkidéco AS 53


5.5 elvepromenaden

nn vollvoll GrøGrønn e r i bai kk lekeleker medmed bakke

Grill

Grill

Lekeapparater apparater Leke

Sittegrupper

Sti ti S

ELVEPROMENA DEN DEN A N E M O R P E V L E

Sandlek

Sandlek

Utsikten

ten UtsikKikkert/tårn Kikkert/tårn

Arkidéco AS 54


5.6 RASTEPLASSEN Rasteplassen er i dag et opparbeidet grøntområde, hvor det er satt opp 3 benkegrupper under torvtak. Området mangler belysning, og har potensiale til å innby til mer aktivitet. Skissen viser muligheter for flere elementer/soner og aktiviteter. - Belysning fra avkjørsel til rasteplass - Utegrill ved sitteplassene - Sitteamfi, opplyst på kveldstid - Sandlekeplass med sklie - Lekekrok med klatrestativ/Hinderløyper Med dette kan voknse, små barn, litt større barn, og evt ungdom benytte samme område som har forskjellige soner. En rasteplass ikke bare for turister, men også for skolen, men de lokale innbyggerne og ikke minst skolen.

Arkidéco AS 55


5.6 RASTEPLASSEN Rasteplassen er i dag ligger nært elva, men man har ingen kontakt/nærhet med vannet. Elveplassen

Ved å kunne laget en mindre plass ved vannet som er tilknyttet dagens rasteplass, så kunne man med dette få et område med nye kvaliteter til dagens rasteplass.

Sittegrupper og belysning Evt delvis takove rdekt.

Området ved elva kunne hatt et amfi ned mot elva, en liten fiskeplass, og sittegrupper på en åpen plass mot elva med enkel belysning.

Rasteplass og ku

lturpark

Scene

Disse

Eksisterende benker

Lekekrok

Ny pullertbelysn

Amfi

ing

Eksisterende WC

Eksisterende Infotavle

Eksisterende benkeplasser

Sandkasse

Sklie

Griller

Nye Lysmaster

Eksisterende Parkering

Arkidéco AS 56


Rasteplassen Del 1

Scene

rpark

Eksisterende benkeplasser Disse

Sandkasse

Amfi

Ny pullertbelysning Eksisterende Infotavle Eksisterende WC

Sklie

Griller

Nye Lysmaster

Eksisterende Parkering

ArkidĂŠco AS 57


Rasteplassen Del 2

Lekekrok Eksisterende benker Ny pullertbelysning

Hinderløype og/eller klatrestativ

ArkidĂŠco AS 58


RASTEPLASSEN Enkle elementer for å invitere til aktivitet. Under over gjennom mellom klatre hoppe svinge løfte disse ballansere

Arkidéco AS 59


Rasteplassen Del 3

Elveplassen

Sittegrupper og belysning Evt delvis takove rdekt.

Utsikt mot elva og brua

ArkidĂŠco AS 60


RASTEPLASSEN

Et sted ĂĽ spise

Sitteplass ned mot vannet

Utegrill

Lekesklie

Amfi ned mot vannet

Klatreapparater

Fiskebrygge

ArkidĂŠco AS 61


5.7 Kjøpesentret - Stenger innkjøring til kjøpesenterområdet ved NTE for å hindre gjennomgangstrafikk - Ny busslomme ved hall for mulighet til toveis buss-stopp og flere busser samtidig. SKULPTUR

- Mulighet for bussskur/overdekte benker på begge sider av veien ved busslommer.

varelevering/ torgsalg

Sykkelparkering

- Gateparkering påbegynt ved apoteket fortsetter forran Expert.

KJØPESENTER

BANK

varelevering

Sykkelparkering

VEITA fortetting ?

- Omorganisering av parkerings oppsett ved kjøpesentret

Torg

P-PLASS

72 P-PL.

torgsalg?

varelevering

- Torg/plass forran kjøpenentret, men mulighet for flere sittegrupper, sykkelparkering, torgelgere og delvis takoverdekning.

33 P-PL.

MILJØGATE

snø opplagring

Venteområde buss

P-PLASS

Venteområde buss

38 -PL.

Sykkelparkering

HALL

Skulpturpark

- Møteplasser/benker forran Hall, Expert og apoteket langs byggene.

Benker under tak

P-PLASS

fonténe Skulpturer med lys

plen

Sandlek

Amfi

- Opparbeidet gang- og sykkelvei mellom hall og NTE

Møte

MØTE

- Fotgjengerovergang ved hall, expert og vei mot Otto Moe (Medjovolveita)

Arkidéco AS 62


5.7 Kjøpesentret

SKULPTUR varelevering/ torgsalg

33 P-PL.

MILJØGATE

Sykkelparkering

KJØPESENTER

BANK

varelevering

Sykkelparkering

VEITA fortetting ?

Torg

P-PLASS

torgsalg?

varelevering

P-PLASS

72 P-PL.

Venteområde buss

Venteområde buss

snø opplagring

Sykkelparkering

Arkidéco AS 63


5.7 Kjøpesentret

Arkidéco AS 64


5.7 Kjøpesentret

Arkidéco AS 65


6.FRA IDÈ TIL RESULTAT? Et stedsutviklingsprosjekt er gjennomført Barn, unge, og voksne har kommet med sine synspunkter på utvikling av stedet! Arbeidsgruppa har gjennomført en kreativ prosess! Tankene er mange: Hva gjør vi? Hvem gjør hva? Hva blir gjort når? Hva fins for resurser? Rapporten skal være et hjelpemiddel til å utvikle stedet videre. Bruk kvalitetene og utfordringene i dag, til å se nye muligheter! Blir rapporten liggende for lenge i skuffen, så ta den opp igjen!! Tenk stort, drøm, og gjør idéer til handling! LYKKE TIL!!!

Arkidéco AS 66


ArkidĂŠco AS August 2013

Grong Arkideco  
Grong Arkideco  
Advertisement