Page 1

1


VOORWOORD Alle navorsing omtrent hierdie boek is gedoen uit die Ou Vertaling van die bybel nl:1933-1953 vertaling wat volgens my die skrywer die akuraatste vertaling is. Deur die jare is ons as kinders van God verlei deur die dogmatiek wat deur die verskillende kerke aan ons geleer is, wat dan ook weer deur oorlewering van die ou mense verkeerdelik aan ons geleer is. Met gevolg dink ons vandag dat die kerke reg is en ons volgens hulle leerstellings moet gaan om die ewige lewe te kan beerwe. In plaas daarvan dat elkeen van ons self die waarheid in die skrif gaan soek. Want die skrif sê ook soek en julle sal vind. Daarom sê die skrif dan ook in Johannes 8:32 En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak As al die kerke dan nou reg is en daar is so baie van hulle en elkeen van hulle leerstellings die regtes is waarom sê Jesus dan die volgende? Matthéüs 7:14 Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Lukas 13:23-27 Toe sê iemand vir Hom: Here, is die wat gered word, min? En Hy antwoord hulle: Stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie, sê. Ek vir julle, sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie. Wanneer die eienaar van die huis opgestaan en die deur gesluit het, en julle begin buitekant te staan en aan die deur te klop en te sê: Here,Here, maak vir ons oop - sal Hy antwoord en vir julle sê: Ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Dan sal julle begin sê: Ons het in U teenwoordigheid geëet en gedrink, en U het op ons strate geleer. En Hy sal sê: Ek sê vir julle, Ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Gaan weg van My, al julle werkers van die ongeregtigheid! In die kerke kan ons dan ook sien dat hulle Jesus Christus ons Verlosser groter gaan maak het as ons Hemelse Vader en dat dit verkeerdelik gedoen is want Jesus leer ons dat God die Vader die Grootste is.

2


Johannes 13:16 Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, ‘n dienskneg is nie groter as Sy Heer nie, en ‘n gesant is ook nie groter as die Een wat Hom getuur het nie. Matthéüs 19:17, Markus 10:18, Lukas 18:19 En Hy sê vir hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe Een, naamlik God. Maar as jy in die lewe wil ingaan onderhou die gebooie. Johannes 10:29 My Vader wat hulle aan My gegee het, is groter as almal; en niemand kan hulle uit die hand van My Vader ruk nie. Johannes 14:28 Julle het gehoor dat Ek aan julle gesê het: Ek gaan weg en Ek kom weer na julle toe. As julle My liefgehad het, sou julle bly wees dat Ek gesê het: Ek gaan na My Vader, omdat My Vader groter is as Ek.

3


WIE Sê GOD DIE VADER IS HY: Jesaja 42:8 EK is die HERE, dit is my Naam; en My eer sal Ek aan geen ander gee, of ook My lof aan die gesnede beelde nie. Jesaja 43:10 Julle is My getuies, spreek die HERE, en My Kneg wat Ek uitverkies het,(Jesus) sodat julle kan weet en My kan glo en insien dat dit Ek is voor My is geen God geformeer nie, en ná My sal daar geeneen wees nie. Jesaja 43:11 Ek, Ek is die HERE, en daar is geen Heiland buiten My nie. Jesaja 43:12 Ék het verkondig en verlos en dit laat hoor, en daar was geen ander god onder julle nie; en julle is My getuies, spreek die HERE, en Ek is God. Jesaja 43:13 Ook van vandag af is Ek dit, en niemand red uit My Hand nie; Ek werk, en wie kan dit keer? Jesaja 44:6 SO sê die HERE, die Koning van Israel en Sy Losser,(Jesus) die HERE van die leërskare: Ek is die Eerste, en Ek is die Laaste, en buiten My is daar geen God nie. Jesaja 44:8 Wees nie verskrik nie, en moenie bewe nie! Het Ek jou dit nie lank tevore laat hoor en te kenne gegee nie? En julle is My getuies! Is daar ‘n God buiten My? Ja, daar is geen rotssteen nie; Ek ken geeneen nie. Jesaja 44:24 SO sê die HERE, jou Verlosser, en Hy wat jou geformeer het van die moederskoot af: Ek is die Here wat alles volbring, wat die hemel uitspan, Ek alleen, en wat die aarde uitsprei - wie was met My? Jesaja 45:5 Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; buiten My is daar geen God nie; Ek omgord jou, hoewel jy My nie geken het nie, Jesaja 45:6 sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van die ondergang af dat daar buiten My geeneen is nie; Ek is die HERE, en daar is geen ander nie;

4


Jesaja 45:18 Want so sê die HERE, wat die hemele geskape het - Hy is God! - wat die aarde geformeer het en dit gemaak het - Hy het dit bevestig; Hy het dit nie geskape om woes te wees nie, maar dit geformeer om bewoon te word – Ek is die HERE, en daar is geen ander nie. Jesaja 45:21 Verkondig en bring voor, ja, laat hulle saam raad hou: Wie het dit van ouds af laat hoor, lank tevore dit verkondig? Is dit nie Ek, die HERE, nie? En buiten My is daar geen ander God nie: ‘n regverdige en reddende God is daar buiten My nie. Jesaja 46:9 Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat Ek God is, en daar is geen ander nie; Ek is God, en daar is niemand soos Ek nie; Jesaja 46:10 wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat sê: My raad sal bestaan, en al wat My behaag, sal Ek doen; Jesaja 46:5 By wie wil julle My vergelyk en My net so maak en My gelykstel, dat ons eenders kan wees? Jesaja 48:12 Luister na My, o Jakob, en Israel, wat Ek geroep het, dit is Ek; Ek is die Eerste, ook is Ek die Laaste. Jesaja 48:13 Ook het My hand die aarde gegrond, en My regterhand die hemele uitgesprei; as Ek hulle roep, staan hulle daar almal saam. Jesaja 48:11 Om My ontwil, om My ontwil sal Ek dit doen - want ag, hoe is My Naam ontheilig! - en Ek sal My eer aan geen ander gee nie. Eségiël 36:23 En Ek sal My grote Naam Heilig wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het; en die nasies sal weet dat Ek die HERE is, spreek die Here HERE, as Ek My in julle voor hul oë as die Heilige laat ken. Hoséa 8:2 My roep hulle toe: My God, ons, Israel, ken U.

5


Hoséa 12:6 En HERE God van die leërskare, HERE is Sy gedenknaam. Hoséa 13:4 Tog was Ek, die Here, jou God van Egipteland af, en buiten My het jy geen God geken nie, ja, behalwe My is daar geen Heiland nie. Jeremia 27:5 Ek het die aarde, die mens en die diere wat op die aarde is, gemaak deur My grote krag en deur My uitgestrekte arm, en Ek gee dit aan wie dit reg is in My oë. Amos 4:13 Want kyk, Hy wat die berge formeer en die wind skep en aan die mens Sy gedagte bekend maak, wat die dageraad duisternis maak, wat op die hoogtes van die aarde wandel, HERE, God van die leërskare, is Sy Naam!

6


WAT Sê GOD DIE VADER WIE JESUS IS Jesaja 9:5 Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op Sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors Jesaja 42:1-7 (wat sê God die Vader van Sy Kneg) DAAR is My Kneg wat Ek ondersteun, My Uitverkorene in wie My siel ‘n welbehae het. Ek het My Gees op Hom gelê; Hy sal die reg na die nasies uitbring. Hy sal nie skreeu of uitroep of Sy stem op die straat laat hoor nie. Die geknakte riet sal Hy nie verbreek en die dowwe lamppit nie uitblus nie; met getrouheid sal Hy die reg uitbring. Hy sal nie dof brand of geknak word, totdat Hy die reg op aarde gegrond het nie; en die eilande wag op Sy leer. So sê God, die HERE, wat die hemele geskape en hulle uitgesprei het, die aarde uitgespan het saam met wat daaruit voortkom, wat aan die aardbewoners die asem gee en die gees van wie daarop wandel: Ek, die HERE, het U geroep in geregtigheid, en Ek vat U hand en behoed U en gee U as verbond van die volk, as ‘n lig van die nasies, om blinde oë te open; om gevangenes uit die kerker uit te lei, uit die gevangenis diegene wat in die duisternis sit. Wat sê Jesus in ooreenstemmining van Jesaja 42:1-7 Jesaja 49:1-9 (Die Kneg van die Here) Hoor na My, eilande, en luister, volke wat ver is! Die Here het My geroep van die moederskoot af, van My geboorte af het Hy My naam genoem. En Hy het My mond gemaak soos ‘n skerp swaard, in die skaduwee van Sy hand het Hy My verberg; en Hy het My ‘n skerp pyl gemaak, in Sy pylkoker My weggesteek; en Hy het vir My gesê:Jy is My kneg, Israel, in wie Ek My verheerlik. Maar Ék het gesê: Tevergeefs het Ek My vermoei, My krag vir niks en vrugteloos verteer! Nogtans is My reg by die Here, en My loon is by my God. En nou sê die HERE wat My van die moederskoot af geformeer het om Sy Kneg te wees, om Jakob na Hom terug te bring en dat Israel by Hom versamel mag word - en Ek word geëer in die oë van die Here, en My God is My sterkte Hy het gesê: Dit is te gering dat U My Kneg sou wees om op te rig die stamme van Jakob en terug te bring die gespaardes in Israel: Ek het U gemaak tot ‘n lig van die nasies, om My heil te wees tot aan die einde van die aarde. So sê die HERE, die Verlosser van Israel, Sy Heilige, aan die diep veragte, aan Hom wat ‘n afsku is by die volk, ‘n Kneg van die heersers: Konings 7


sal dit sien en opstaan, vorste, en hulle sal hul neerbuig ter wille van die Here wat getrou is, van die Heilige van Israel wat U uitverkies het. SO sê die HERE: In die tyd van die welbehae het Ek U verhoor, en in die dag van heil het Ek U gehelp; en Ek behoed U en gee U as ‘n verbond van die volk, om die land weer op te rig, om verwoeste erfenisse te laat beëerwe; om te sê aan die gevangenes: Gaan uit! aan hulle wat in duisternis is: Kom te voorskyn! By die paaie sal hulle wei, en op die kaal heuwels sal hulle weiveld wees. Jesaja 50:4-11 Die Kneg van die Here (vervolg) Die Here HERE het My ‘n geoefende tong gegee, dat Ek kan weet om die vermoeide te verkwik met woorde; Hy wek elke more, Hy wek My oor om te hoor soos die leerlinge. Die Here HERE het My oor geopen, en Ek was nie wederstreweig nie; Ek het nie agteruitgewyk nie. Ek het My rug gegee vir die wat slaan, en My wange vir die wat die hare uitpluk; My aangesig het Ek nie verberg vir smaadhede en bespuwing nie. Maar die Here HERE help My; daarom kom Ek nie in skande nie; daarom het Ek My aangesig gemaak soos keisteen, en Ek weet dat Ek nie beskaamd sal staan nie. Hy is naby wat My reg sal verskaf. Wie wil met My ‘n regsaak begin? laat ons saam optree! Wie is My teëparty? - laat hom nader kom na My toe! Kyk, die Here HERE help My: wie is dit wat My kan veroordeel? Kyk, hulle sal almal verslyt soos ‘n kleed; die mot sal hulle eet. Wie is daar onder julle wat die HERE vrees, wat na die stem van Sy Kneg luister, wat in duisternisse wandel en geen ligstraal sien nie? - laat hy vertrou op die Naam van die HERE en steun op sy God! Kyk, julle almal wat ‘n vuur aansteek, wat julle met vuurpyle omgord wandel in die vlam van julle vuur en onder die vuurpyle wat julle aangesteek het! Van My hand het dit julle oorgekom; in smart sal julle neerlê. Die Kneg van die Here word verneder en verhoog Jesaja 52:13-15 Kyk, My Kneg sal voorspoedig wees, Hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word. Soos baie hulle oor U verstom het - so misvormd was Sy voorkoms, geen mens meer nie, en Sy gestalte was nie soos dié van ‘n mensekind nie so sal Hy baie nasies laat opspring, konings sal hulle mond oor Hom toehou; want wat aan hulle nie vertel is nie, sien hulle; en wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar.

8


Jesaja 53:1-12 WIE het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die HERE geopenbaar? Hy tog het soos ‘n loot voor Sy aangesig opgespruit en soos ‘n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons Hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons Hom sou begeer nie. Hy was verag deur mense verlaat, ‘n man van smarte en bekend met krankheid; ja, soos een vie wie ‘n mens Sy gelaat verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag nie. (word ook in Mattheus 8:17 na hierdie stuk verwys). Nogtans het Hý óns krankhede op Hom geneem, en óns smarte - dié het Hy gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur Sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel Hy onderworpe was, en Hy het Sy mond nie oopgemaak nie; soos ‘n lam wat na die slagplek gelei word en soos ‘n skaap wat stom is voor sy skeerders – ja, Hy het Sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is Hy weggeneem; en onder Sy tydgenote – wie het daaroor gedink dat Hy afgesny is en uit die land van die lewendes? Ter wille van die oortredinge van My volk was die plaag op Hom. En hulle het Hom Sy graf by die goddelose gegee; en by ‘n ryke was Hy in Sy dood, omdat Hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in Sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om Hom te verbrysel; Hy het Hom krank gemaak; as Sy siel en skuldoffer aangebied het, sal Hy ‘n nakroos sien; Hy sal die dae verleng, en die welbehae van die Here sal deur Sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van Sy siel sal Hy dit sien en versadig word; deur Sy kennis sal My Kneg, die Regverdige, baie regverdig maak; en Hý sal hulle skuld dra. Daarom sal Ek Hom ‘n deel gee onder die grotes, en met magtiges sal Hy buit verdeel; omdat Hy Sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oorterders getel was, terwyl Hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het.

9


Jesaja 54:5 Want jou Maker is jou Man; HERE van die leërskare is Sy Naam; en die Heilige van Israel is (Jesus) jou Verlosser. Hy sal die God van die hele aarde genoem word. Let wel: Hy sal dit genoem word maar God is die God van die hele aarde Jeremia 23:5-6 KYK, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek vir Dawid ‘n regverdige Spruit sal verwek, en as Koning sal Hy regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land. In Sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon; en dit is Sy Naam waarmee Hy genoem sal word: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID. Jeremia 33:15 In dié dae en in dié tyd sal Ek vir Dawid ‘n Spruit van geregtigheid laat uitspruit, en Hy sal reg en geregtigheid doen in die land. Maleági 3:1-3 KYK, Ek stuur My boodskapper wat die weg voor My uit sal baan; dan sal skielik na Sy tempel kom die Here na wie julle soek, naamlik die Engel van die verbond, na wie julle ‘n begeerte het. Kyk, Hy kom, sê die HERE van die leërskare. Maar wie kan die dag van Sy koms verdra? En wie kan standhou as Hy verskyn? Want Hy sal wees soos die vuur van die smelter en soos die loog van die wassers En Hy sal sit: ‘n smelter en ‘n reiniger van silwer, en Hy sal die seuns van Levi reinig en hulle louter soos goud en soos silwer, sodat hulle aan die HERE in geregtigheid ‘n offer sal bring.

10


GOD DIE VADER EN DIE SEUN IS NIE EEN IN VLEES NIE Ons kan dus sien dat God die Vader en Jesus die Seun in vlees nie een is nie. Hier is ‘n paar verwysings daarna: Matthéüs 4:3-4 En die versoeker het na Hom gekom en gesê: as U die Seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Maar Hy antwoorde en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood aleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Matthéüs 4:5-7 Toe neem die duiwel Hom saam na die heilige stad en laat Hom op die dak van die tempel staan en sê vir Hom: As U die Seun van God is, werp Uself af; want daar is geskrywe: Hy sal Sy engele bevel gee aangaande U, en hulle sal U op die hande dra, sodat U nie miskien U voet teen ‘n klip sal stamp nie. Jesus sê vir hom: Daar is ook geskrywe: Jy mag die HERE jou God nie versoek nie. Matthéüs 4:8-10 Weer neem die duiwel Hom saam na ‘n baie hoë berg en wys Hom al die koningkryke van die wêreld en hulle heerlikheid, en sê vir Hom: al hierdie dinge sal ek aan U gee as U neerval en my aanbid. Toe sê Jesus vir hom: Gaan weg satan! want daar is geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien. Matthéüs 10:32 Elkeen dan wat My sal bely voor die mense, hom sal Ek ook bely voor My Vader wat in die hemele is. Matthéüs 11:25-27 IN daardie tyd het Jesus gespreek en gesê: Ek loof U, Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit U welbehae. Alles is aan My oorgegee deur My Vader, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader; ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. Hier is nog bewyse dat Jesus en God die Vader nie Een is in vlees nie.

11


In die tuin van Getsémané Matthéüs 26:39 En Hy het bietjie verder gegaan en op Sy aangesig geval en gebid en gesê: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by My verbygaan; nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos U wil. Matthéüs 26:42 Weer het Hy vir die tweede maal gaan bid en gesê: My Vader, as hierdie beker nie by My kan verbygaan sonder dat Ek dit drink nie, laat U wil geskied. En op Golgota met die kruisiging Matthéüs 27:46 En omtrent die negende uur het Jesus met ‘n groot stem geroep en gesê: Eli, Eli, lama sabagtáni? Dit is: My God, My God, waarom het U My verlaat? Hierdie is maar net ‘n paar voorbeelde in die Bybel dat God die Vader en Jesus Christus nie een in die vlees is nie. Daar is nog baie ander plekke in die Bybel waar dit gesien kan word. Maar dat Jesus Christus en God die Vader Een is in die Gees is waar. Hoekom dan sal God die Vader toelaat dat daar gesê kan word dat Hy en die Seun Een is. Veral as jy op bladsy 1 lees van wat God die Vader van Homself sê en wat Jesus in Markus 12:29 sê: En Jesus antwoord hom: Die eerste van al die gebooie is: Hoor, Israel, die Here, ons God, is ‘n enige Here; Die enigste rede hoekom Jesus kan sê dat Hy en God die Vader een is nl in gees is omdat Jesus God vrees en in Sy wil bly en Sy wette en gebooie onderhou Hier volg die bewyse daarvan. Jesaja 11:1-3 Maar daar sal ‘n takkie uitspruit die stomp van Ísai, en ‘n loot uit sy wortels sal vrugte dra; en op Hom sal die Gees van die HERE rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees vir die HERE. En Hy het ‘n welgevalle aan die vrees van die HERE; en Hy sal nie regspreek na wat Sy oë sien nie, en nie oordeel na wat Sy ore hoor nie;

12


Johannes 12:50 En Ek weet dat Sy gebod die ewige lewe is. Wat Ek dan spreek - net soos die Vader vir My gesê het, so spreek Ek. JESUS IS IN DIE WIL VAN DIE VADER Lukas 2:48-49 (as klein seuntjie) En toe hulle Hom sien, was hulle verslae. En Sy moeder sê vir Hom: Kind, waarom het Jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het Jou met angs gesoek. En Hy sê vir hulle: Waarom het u My gesoek? Het u nie geweet dat Ek in die dinge van My Vader moet wees nie? Johannes 4:34 Jesus sê vir hulle: My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het en om Sy werk te volbring. Johannes 5:30 Ek kan uit Myself niks doen nie. Soos Ek hoor, oordeel Ek; en My oordeel is regverdig, omdat Ek nie My wil soek nie, maar die wil van die Vader wat My gestuur het. Johannes 6:37-40 Al wat die Vader My gee, sal na My toe kom; en Ek sal hom wat na My toe kom, nooit uitwerp nie. Want Ek het uit die hemel neergedaal, nie om My wil te doen nie, maar die wil van Hom wat My gestuur het. En dit is die wil van die Vader wat My gestuur het, dat al wat Hy My gegee het, Ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. En dit is die wil van Hom wat My gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in Hom glo, die ewige lewe mag hê; en Ek sal hom opwek in die laaste dag. Self in die tuin van Getsémané het Hy op sy laaste oomblikke die wil van die Vader gesoek. Matthéüs 26:39 En Hy het ‘n bietjie verder gegaan en op Sy aangesig geval en gebid en gesê: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by My verbygaan; nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos U wil. Matthéüs 26:42 Weer het Hy vir die tweede maal gaan bid en gesê: My Vader, as hierdie beker nie by My verbygaan sonder dat Ek dit drink nie, laat U wil geskied.

13


Daarom dan ook dat Jesus ons leer om die wil van die Vader te doen. Matthéüs 12:46-51 en Matthéüs 3:31-35 EN terwyl Hy nog met die skare spreek, staan Sy moeder en broers daar buite en wou graag met Hom praat. Toe sê iemand vir Hom: Dáár staan U moeder en U broers buite en wil graag met U praat. Maar Hy antwoord en sê vir die een wat Hom dit vertel het: Wie is My moeder? En wie is My broers? En Hy steek Sy hand uit oor Sy dissipels en sê: Dáár is My moeder en My broers. Want elkeen wat die wil doen van My Vader wat in die hemele is, dié is My broer en My suster en My moeder. Matthéüs 6:10 Hoe moet ons bid Onse Vader wat in die hemele is, laat U Naam geheilig word; laat U koningkryk kom; laat U wil geskied; En Lukas 11:2-4 Matthéüs 7:21 Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koningkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van My Vader wat in die hemele is. Verder hou Jesus God die Vader se gebooie. Johannes 15:9-10 Soos die Vader My liefgehad het, het Ek julle ook liefgehad. Bly in hierdie liefde van My. As julle My gebooie bewaar, sal julle in My liefde bly, net soos Ek die gebooie van My Vader bewaar en in Sy liefde bly. Jesus leer ons ook dan om God se gebooie te bewaar. Matthéüs 19:17 En Hy sê vir hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Openbaring 22: 13-14 Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Salig is die wat Sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. 14


Jesus leer ons dan ook om die wette van die Vader te doen. Matthéüs 5:17-19 MOENIE dink dat ek gekom het om die wet of profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. (doen) Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koningryk van die hemele; maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koningkryk van die hemele. Matthéüs 23:1-3 TOE het Jesus die skare en sy dissipels toegespreek en gesê: Die skrifgeleerdes en die Fariseërs sit op die stoel van Moses. Alles wat hulle dan vir julle mag sê om te onderhou, onderhou en doen dit; maar volgens hulle werke moet julle nie doen nie, want hulle praat en doen nie. Lukas 16:14-17 En die Fariseërs wat geldgierig was, het ook al hierdie dinge gehoor en Hom beskimp. En Hy het vir hulle gesê: Dit is julle wat julself regverdig voor die mense, maar God ken julle harte; want wat by die mens hoog geag word, is ‘n gruwel voor God. Die wet en die profete was tot op Johannes; van toe af word die evangelie van die koningkryk van God verkondig, en elkeen dring met geweld daarin. Maar dit is makliker dat die hemel en die aarde verbygaan as dat een titel van die wet sou val. Lukas 16:19-31 Gelykenis van ryk man en Lasarus (deur Jesus vertel) En daar was ‘n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe. En daar was ‘n bedelaar met die naam van Lasarus wat vol swere voor sy poort gelê het. En hy het hom verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val, Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van vêr af en Lasarus aan sy boesem.

15


En hy roep en sê: Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lasarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel; want ek ly smarte in hierdie vlam. Maar Abraham antwoord: Kind, onthou jy dat jy die goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lasarus die slegte. En nou word hy getroos, maar jy ly smarte. En by dit alles is daar tussen ons en julle ‘n groot kloof gevestig, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle, nie kan nie; en die wat dáár is, nie na ons kan oorkom nie. En hy sê: Ek bid u dan, vader, om hom na my vader se huis te stuur – want ek het vyf broers - om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. Toe sê Abraham vir hom: Hulle het Moses (sinoniem vir die wet) en die Profete; laat hulle na dié luister. Maar hy antwoord: Nee, vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer. Maar hy sê vir hom: As hulle na Moses (wet) en die Profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan. Nou kan ons dus sien dat Jesus vrees vir God die Vader het dat hy die wil van die Vader doen en ons so leer, dat hy die gebooie van die Vader doen en ons so leer en dat hy die wette van die Vader doen en ons so leer en dat hy homself nie hoër ag as die Hemelse Vader soos wat satan gedoen het nie en soos wat die kerke ons leer nie daarom dat hy in Gees een met die Vader is. Verder leer ons in Johannes 17 dat Jesus vir die Vader vra dat ons een met Hom en met die Vader sal wees net soos wat Hy Een met die Vader is. Johannes 17:20-23 Maar Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in My sal glo – dat almal een mag wees net soos U, Vader, in My en Ek in U, dat hulle ook in Ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat U My gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos Ons een is. u kan dus sien dat ons ook een met die Vader en met Jesus kan wees maar slegs in die gees en nie in die vlees nie want dan beteken dit dat ons as persoon Jesus is of dat ons as persoon God is wat onmoontlik is maar ons kon een met die Vader en een met die seun word in gees en slegs as ons soos Jesus die Vader vrees. Sy wil doen en sy insettinge gebooie en wette doen deur die wil van die Vader te doen.

16


WAT Sê JESUS OMTRENT DIE VADER Die kerke verhoog Jesus Christus en leer ons dat ons net vir Jesus Christus nodig het om die ewige lewe te kan beërwe Matthéüs 7:21 Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koningkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van My Vader wat in die Hemele is. Matthéüs 7:22-23 Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in U Naam geprofeteer en in U Naam duiwels uitgedrywe en in U Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk! Markus 10:17-18, Lukas 18-19 EN toe Hy op die pad uitgaan, hardloop daar een na Hom en val voor Hom op die knieë en vra Hom: Goeie Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe? En Jesus sê vir hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe Een, naamlik God. Maar die skrif leer my deur Jesus Christus dat ons die wil van die Vader moet doen. Sy insettinge gebooie en wette en dan eers as ons God behaag word ons vir Jesus gegee sodat Hy ons verlosser en saligmaker kan wees. Ons kan dus sien dat as ons gehoorsaam is aan die Vader Hy ons trek en dan vir Jesus gee om ons verlosser en saligmaker te wees. Hoe kan ons dan gehoorsaam wees aan God die Vader? Om Hom lief te hê Om Hom gehoorsaam te wees deur sy insettinge en wette te onderhou soos wat Jesus gedoen het en ons geleer het om te doen. Om God te vrees. Hoe ken ons dus vir God en doen Sy wil? want ons word slegs vir Jesus gegee deur God die Vader wanneer ons God behaag deur Hom te vrees, Sy gebooie en insettinge te onderhou. Eers dan is ons binne die wil van die Vader. Johannes 17:2 soos U Hom mag oor alle vlees gegee het, sodat Hy aan almal wat U Hom gegee het, die ewige lewe kan gee.

17


Johannes 17:6 Ek het U Naam geopenbaar aan die mense wat U My uit die werĂŞld gegee het. Hulle het aan U behoort, en U het hulle aan My gegee, en hulle het U woord bewaar. Johannes 17:9 Ek bid vir hulle; Ek bid nie vir die wĂŞreld nie, maar vir die wat U My gegee het, omdat hulle aan U behoort. Johannes 17:7 Nou weet hulle dat alles wat U My gegee het, van U af kom. Johannes 17:3 En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het.

18


GOD DIE VADER SE GEBOOIE Kom ons gaan kyk na God die Vader se gebooie wat Hy aan ons gegee het. Exodus 20:1-2 / Deuteronómium 5:6 TOE het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het. Exodus 20:3 / Deuteronómium 5:7 Jy mag geen ander gode voor My aangesig hê nie Exodus 20:4 / Deuteronómium 5:8 Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Exodus 20:5 / Deuteronómium 5:9 Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat; Exodus 20:6 / Deuteronómium 5:10 en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en My gebooie onderhou. Exodus 20:7 / Deuteronómium 5:11 Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat Sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Exodus 20:8 / Deuteronómium 5:12 Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig. Exodus 20:9 / Deutrenómium 5:13 Ses dae moet jy arbei en al hou werk doen; Exodus 20:10 / Deuteronómium 5:14 maar die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God; dan mag jy géén werk doen nie - jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie.

19


Exodus 20:11 / Deuteronómium 5:15 Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die HERE die sabbatdag geseën en dit geheilig. Exodus 20:12 / Deuteronómium 5:16 Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die HERE jou God aan jou gee. Exodus 20:13 / Deuteronómium 5:17 Jy mag nie doodslaan nie. Exodus 20:13 / Deuteronómium 5:18 Jy mag nie egbreek nie. Exodus 20:15 / Deuteronómium 5:19 Jy mag nie steel nie. Exodus 20:16 / Deuteronómium 5:20 Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Exodus 20:17 / Deuteronómium 5:21 Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.

20


Kom ons gaan kyk nou na sekere dinge in die tien gebooie wat pertinent uitgelig word om ons die erens daarvan te wys: Dinge wat God die Vader belangrik ag. DIE SABBAT Exodus 16:23-30 Toe sê hy vir hulle: Dit is wat die HERE gespreek het: Môre is dit rusdag ‘n heilige sabbat van die HERE. wat julle wil bak, bak dit; en wat julle wil kook, kook dit; en bêre vir julle alles wat oor is, om dit te bewaar tot die môre toe. En hulle het dit gebêre tot die môre toe, soos Moses beveel het; en dit het nie bederwe nie, en daar het geen wurms in gekom nie. Toe sê Moses: Eet dit vandag, want dit is vandag die sabbat van die HERE. Vandag sal julle dit nie in die veld kry nie. Ses dae lank moet julle dit insamel, maar op die sewende dag is dit sabbat; dan sal dit daar nie wees nie. En op die sewende dag het van die mense uitgegaan om in te samel, maar hulle het niks gekry nie. Toe sê die HERE vir Moses: Hoe lank weier julle om My gebooie en My wette te onderhou? Kyk, omdat die HERE julle die sabbat gegee het, daarom gee Hy julle op die sesde dag brood vir twee dae. Laat elkeen bly waar hy is; laat niemand op die sewende dag van sy woonplek af weggaan nie. Exodus 31:13-16 Spreek jý met die kinders van Israel en sê: Julle moet sekerlik My sabbatte onderhou, want dit is ‘n teken tussen My en julle in julle geslagte, sodat die mense kan weet dat Ek die HERE is wat julle heilig. Onderhou dan die sabbat, want dit moet vir julle heilig wees. Hy wat dit ontheilig, moet sekerlik gedood word; want elkeen wat daarop werk verrig, dié siel moet uitgeroei word onder sy volksgenote uit. Ses dae lank kan werk verrig word, maar op die sewende dag moet dit wees ‘n dag van volkome rus, heilig aan die HERE. Elkeen wat op die sabbatdag werk doen, moet sekerlik gedood word. En die kinders van Israel moet die sabbat onderhou deur die sabbat te vier in hulle geslagte as ‘n ewige verbond. Exodus 34:21 Ses dae moet jy arbei, maar op die sewende dag moet jy rus. In die ploegtyd en in die oestyd moet jy rus.

21


Exodus 35:2-3 Ses dae lank kan daar werk verrig word, maar op die sewende dag moet daar vir julle ‘n heiligheid, ‘n dag van volkome rus wees tot eer van die HERE. Elkeen wat daarop werk verrig, moet gedood word. Julle mag op die sabbat geen vuur aansteek in enigeen van julle woonplekke nie. Levítikus 19:3 Elkeen moet sy moeder en sy vader vrees, en My sabbatte hou. Ek is die HERE julle God. Levítikus 23:3 Ses dae lank kan werk gedoen word, maar op die sewende dag is dit ‘n dag van volkome rus, ‘n heilige vierdag; géén werk mag julle doen nie dit is ‘n sabbat van die HERE in al julle woonplekke. Levítikus 26:2 My sabbatte moet julle hou en My heiligdom ontsien. Ek is die HERE. Númeri 15:32-36 En toe die kinders van Israel in die woestyn was, het hulle ‘n man gekry wat op die sabbatdag hout bymekaarmaak. En die wat hom gekry het terwyl hy hout bymekaarmaak, het hom by Moses en Aäron en die hele vergadering gebring. En hulle het hom in die gevangenis gesit, want dit was nie beslis wat met hom gedoen moes word nie. Toe sê die HERE vir Moses: Die man moet sekerlik gedood word; die hele vergadering moet hom buitekant die laer stenig. Toe het die hele vergadering hom buitekant die laer uitgebring en hom gestenig, dat hy gesterf het, soos die HERE Moses beveel het. Nehemía 10:31 en as die volke van die land koopware en allerhande soorte koring bring om op die sabbatdag te verkoop, dat ons niks van hulle sou neem op die sabbatdag of op ‘n heilige dag nie; en dat ons in die sewende jaar die land braak sou laat lê en van elke skuldvordering afsien. Nehemía 13:15-18 In dié dae het ek in Juda mense gesien wat op die sabbat die parskuipe trap en vragte koring, op esels gelaai, inbring, en ook wyn, druiwe en vye en allerhande vragte met goed, en dit op die sabbatdag in Jerusalem inbring; en ek het hulle gewaarsku op die dag toe hulle lewensmiddele verkoop het. Ook die Tiriërs wat daar gewoon het, het vis en allerhande koopware ingebring en op die sabbat aan die kinders van Juda selfs in Jerusalem verkoop. 22


En ek het met die edeles van Juda getwis en vir hulle gesê: Watter verkeerde ding is dit wat julle doen, dat julle die sabbatdag ontheilig? Het julle vaders nie so gehandel, sodat onse God oor ons en oor hierdie stad al hierdie onheil gebring het nie? Ja, julle vermeerder die toorngloed oor Israel deur die sabbat te ontheilig! Jesaja 58:13-14 As jy jou voet terughou van die sabbat - om nie jou sake op My heilige dag te doen nie, en as jy die sabbat ‘n verlustiging noem en die heilige dag van die HERE hooghou; en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleentheid vir jou sake soek of ydele taal spreek nie. dan sal jy jou verlustig in die HERE, en Ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob; want die mond van die HERE het dit gespreek. Jesaja 56:2-7 Welgeluksallig is die mens wat dit doen en die mensekind wat daaraan vashou; wat die sabbat hou, sodat hy dit nie ontheilig nie, en sy hand terughou, dat dit geen kwaad doen nie. En laat die uitlander wat hom by die HERE aangesluit het, nie spreek en sê: Die HERE sal my gewis afskei van Sy volk nie; en laat die ontmande nie sê: Kyk, ek is ‘n droë boom nie. Want so sê die HERE aan die ontmandes wat My sabbat hou en verkies wat My behaag en vashou aan My verbond: Ek sal aan hulle in My huis en binnekant My mure ‘n gedenkteken en ‘n naam gee wat beter is as seuns en dogters; ‘n ewige naam gee Ek aan hulle,wat nie uitgeroei sal word nie. En die uitlanders wat hulle by die HERE aangesluit het, om Hom te dien en om die Naam van die HERE lief te hê deur Sy knegte te wees - elkeen wat die sabbat hou, sodat hy dit nie ontheilig nie, en hulle wat vashou aan My verbond, hulle sal ek bring na My heilige berg, en Ek sal hulle vreugde laat smaak in My huis van gebed; hulle brandoffers en hulle slagoffers sal welgevallig wees op My altaar; want My huis sal ‘n huis van gebed genoem word vir al die volke. Jeremia 17:21-22 So spreek die HERE: Neem julle in ag om julle siele ontwil, dat julle geen las dra op die sabbatdag en dit inbring deur die poorte van Jerusalem nie. Ook mag julle geen las uit julle huise op die sabbatdag uitdra of enige werk doen nie; maar julle moet die sabbatdag heilig soos Ek julle vaders beveel het.

23


Eségiël 20:13 Maar die huis van Israel was wederstrewig teen My in die woestyn; hulle het nie in My insettinge gewandel nie en My verordeninge verwerp, wat die mens moet doen, dat hy daardeur kan lewe; en My sabbatte het hulle baie ontheilig. Toe het Ek gesê dat Ek My grimmigheid oor hulle sal uitgiet in die woestyn om hulle te vernietig. Eségiël 20:15-16 So het Ek dan ook My hand vir hulle opgehef in die woestyn, dat Ek hulle nie sou bring in die land wat Ek aan hulle gegee het nie, wat oorloop van melk en heuning - ‘n sieraad is dit van al die lande; omdat hulle My verordeninge verwerp het en in My insettinge nie gewandel het nie en My sabbatte ontheilig het; want hulle hart het agter hul drekgode aan geloop. Eségiël 20:19-20 Ek is die HERE julle God; wandel in My insettinge en onderhou My verordeninge en doen dit. En heilig My sabbatte; en hulle sal ‘n teken wees tussen My en julle, dat julle kan weet dat Ek die HERE julle God is. Eségiël 20:21 Maar die kinders was wederstrewig teen My: hulle het nie gewandel in My insettinge en My verordeninge nie onderhou om dit te doen nie – wat die mens moet doen, dat hy daardeur kan lewe; hulle het My sabbatte ontheilig. Toe het Ek gesê dat Ek My grimmigheid oor hulle sal uitgiet, om My toorn te laat uitwoed teen hulle in die woestyn. Eségiël 20:24-25 omdat hulle My verordeninge nie gehou het nie, maar My insettinge verwerp het en My sabbatte ontheilig het en hulle oë agter die drekgode van hulle vaders aan was. So het Ék dan ook aan hulle insettinge gegee wat nie goed was nie, en verordeninge waardeur hulle nie sou lewe nie. Eségiël 22:8 My heilige dinge het jy geminag en My sabbatte ontheilig. Eségiël 22:26 Sy priesters verkrag My wet en ontheilig dinge; tussen heilig en onheilig maak hulle geen onderskeid nie, en die verskil tussen onrein en rein gee hulle nie te kenne nie; daarby maak hulle hul oë toe vir My sabbatte; ja, Ek word onder hulle ontheilig.

24


Eségiël 23:38 Verder het hulle My dít aangedoen: hulle het My heiligdom op dieselfde dag verontreinig en My sabbatte ontheilig Eségiël 44:24 En oor ‘n regsaak moet hulle optree om reg te spreek, volgens My verordeninge moet hulle dit uitoefen; en hulle moet My wette en My insettinge hou op al My feestye en My sabbatte heilig. Deur hierdie verskillende pleke wat in die Bybel geskryf is oor die sabbatte waar God ons dan waarsku en beveel om dit te doen kan ons sien dat dit ‘n saak van erns by die Vader is. Ja want die Vader self het dit ook gedoen. Génesis 2:1-3 SO is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leërmag. En God het op die sewende dag Sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die sewende dag gerus van al Sy werk wat Hy gemaak het. En God het die sewende dag geseën en dit geheilig, omdat Hy daarop gerus het van al Sy werk wat God geskape het deur dit te maak. Ons kan dus sien dat indien ons ‘n koerant gaan koop of brood of melk of skyfies en of ons gaan uiteet ons net so skuldig is want ons dryf handel op ‘n sabbat en ondersteun mense wat werk verrig op ‘n sabbat.

25


GOD IS ‘N JALOERSE GOD Nog ‘n saak wat vir God belangrik is, is dat ons Hom moet dien en eer as ‘n enige God want God is ‘n jaloerse God kom ons gaan kyk na ‘n paar voorbeelde daarvan. Exodus 20:3-6 Jy mag geen ander gode voor My aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beelde of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat; en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en My gebooie onderhou. Exodus 34:14 Want jy mag jou nie neerbuig voor ‘n ander god nie; want die HERE se Naam is Jaloers - ‘n jaloerse God is Hy. Exodus 34:17 Jy mag vir jou geen gegote gode maak nie. Levítikus 19:4 Begeef julle nie tot die afgode en maak vir julle geen gegote gode nie. Ek is die HERE julle God. Levítikus 26:1 JULLE mag vir julle geen afgode maak nie; en ‘n gesnede beeld of ‘n klippilaar mag julle nie oprig nie en ‘n steen met beeldhouwerk in julle land nie opstel om julle daarby neer te buig nie; want Ek is die HERE julle God. Deuteronómium 4:16-19 sodat julle nie verderflik handel deurdat julle vir julle ‘n gesnede beeld, ‘n gelykenis van enige afgodsbeeld, maak nie: ‘n afbeelding van man of vrou, ‘n afbeelding van enige dier wat op die aarde is, ‘n afbeelding van enige gevleuelde voël wat in die lug vlieg, ‘n afbeelding van enige iets wat op die aarde kruip, ‘n afbeelding van enige vis wat in die water onder die aarde is; dat jy ook jou oë nie na die hemel opslaan, en as jy die son sien en die maan en die sterre, die hele leër van die hemel, jou laat verlei en voor hulle neerbuig en hulle dien nie - dinge wat die HERE jou God aan al die volke onder die hele hemel uitgedeel het. 26


Deuteronómium 4:23 Neem julle in ag dat julle die verbond van die HERE julle God, wat Hy met julle gesluit het, nie vergeet en vir julle geen gesnede beeld maak nie - ‘n gelykenis van enigiets wat die HERE jou God jou verbied het. Deuteronómium 6:13-14 Jy moet die HERE jou God vrees en Hom dien; en by Sy Naam moet jy sweer. Julle mag nie agter ander gode aanloop uit die gode van die volke wat rondom julle is nie Deuteronómium 7:25-26 Die gesnede beelde van hulle gode moet julle met vuur verbrand; die silver en die goud wat daaraan is, mag jy nie begeer en vir jou neem nie, dat jy daardeur verstrik raak nie; want dit is vir die HERE jou God ‘n gruwel. En jy mag geen gruwel in jou huis inbring nie, sodat jy nie net so onder die banvloek kom nie; jy moet daar heeltemal ‘n afsku van hê en dit geheel en al as gruwel aanskou; want dit is onder die banvloek. Deuteronómium 7:16 En jy sal al die volke verteer wat die HERE jou God aan jou oorgee; jou oog mag hulle nie verskoon nie, en jy mag hulle gode nie dien nie; want dit sal vir jou ‘n strik wees. Deuteronómium 17:2-5 As by jou, in een van jou poorte wat die HERE jou God jou sal gee, ‘n man of ‘n vrou gevind word wat doen wat verkeerd is in die oë van die HERE jou God deur Sy verbond te oortree, en ander gode dien en voor hulle neerbuig, en voor die son of die maan of die hele leër van die hemel - wat Ek nie beveel het nie en dit aan jou vertel word, en jy dit hoor, dan moet jy terdeë ondersoek instel, en as dit waarheid is, staan die saak vas, is hierdie gruwel in Israel gedoen, dan moet jy dié man of dié vrou wat hierdie verkeerde ding gedoen het, na jou poorte uitbring - die man of die vrou - en jy moet hulle stenig, dat hulle sterwe.

27


Jesaja 2:19-21 En hulle sal gaan in die spelonke van die rotse en in die gate van die grond vanwee die skrik van die HERE en om die heerlikheid van Sy majesteit ontwil, as Hy Hom gereed maak om die aarde te verskrik. In dié dag sal die mense sy silwer afgode en sy goue afgode wat hy vir hom gemaak het om voor neer te buig, weggooi vir die molle en die vlermuise; om te gaan in die skeure van die rotse en in die klowe van die kranse vanweë die skrik van die HERE en om die heerlikheid van Sy majesteit ontwil, as Hy Hom gereed maak om die aarde te verskrik. Jesaja 27:9 Daarom sal hiermee die skuld van Jakob versoen word, en dit is die volle vrug van die wegneming van sy sonde: as hy al die altaarklippe maak soos verbryselde kalkklippe, die heilige boomstamme en die sonpilare nie meer oprys nie. Jesaja 44:14-18 Een gaan sederbome afkap, en hy neem ‘n steeneik of ‘n eikeboom en laat een vir hom opgroei onder die bome van die bos. Hy het ‘n pynboom geplant, en die reën het dit grootgemaak. Dan dien dit die mens as brandhout, en hy neem daarvan en maak hom warm; ook steek hy dit aan die brand en bak brood; ook maak hy daar ‘n god van en buig hom daarvoor neer; hy maak daar ‘n gesnede beeld van en kniel daarvoor neer. Die helfde daarvan het hy in die vuur verbrand: by die een helfde eet hy vleis, hy maak braaivleis klaar en word versadig; ook maak hy hom warm en sê: Ha, ek het warm geword, ek het vuur gesien! En van wat oor is, maak hy ‘n god, sy gesnede beeld; hy kniel daarvoor neer en buig hom en aanbid dit en sê: Red my, want u is my god! Hulle weet nie en verstaan nie, want hulle oë is toegesmeer, sodat hulle nie sien nie, hulle harte, sodat hulle nie verstaan nie; Jeremia 16:10-11 En as jy al hierdie woorde aan hierdie volk bekend gemaak en hulle jou vra: Waarom het die HERE al hierdie groot onheile oor ons gespreek? En wat is ons ongeregtigheid en ons sonde wat ons teen die HERE onse God begaan het? dan moet jy vir hulle sê: Omdat julle vaders My verlaat het, spreek die HERE, en agter ander gode aan geloop en hulle gedien en daarvoor neergbuig het, maar My verlaat het en My wet nie gehou het nie,

28


Eségiël 8:5 En Hy sê vir my: Mensekind, slaan tog jou oë op in die rigting van die noorde; en ek het my oë opgeslaan in die rigting van die noorde - en daar was aan die noordekant van die altaarpoort daardie afgodsbeeld van ywer by die ingang! Eségiël 8:9-12 Daarop sê Hy vir my: Gaan in, ek kyk na die growwe gruwels wat hulle hier doen. Ek gaan toe in en kyk - en daar was allerhande afbeeldinge van afskuwelike kruipende en viervoetige diere, en allerhande drekgode van die huis van Israel wat al rondom op die muur uitgesny was. En sewentig manne uit die oudstes van die huis van Israel het daarvoor gestaan, en Jaäsánja, die seun van Safan, onder hulle; en elkeen het sy wierook pan in sy hand gehad, en die geur van die wolk van reukwerk het opgegaan. Toe sê Hy vir my: Het jy dit gesien, mensekind, wat die oudstes van die huis van Israel in die duisternis doen, elkeen in sy kamers met beeldwerk? Want hulle dink: die HERE sien ons nie; die HERE het die land verlaat. Eségiël 8:13-16 En Hy sê vir my: Jy sal nog ander groot gruwels sien wat hulle doen. Hy het my toe gebring na die noordelike ingang van die poort by die huis van die HERE, en kyk, daar het die vroue gesit wat Tammus beween. En Hy sê vir my: Het jy dit gesien, mensekind? Jy sal nog ander gruwels, groter as hierdie, sien. Toe bring Hy my na die binneste voorhof van die huis van die HERE; en kyk, by die ingang van die tempel van die HERE, tussen die voorportaal en die altaar, was omtrent vyf-en-twintig man, met hulle rug na die tempel van die HERE gedraai en hulle gesig na die ooste, en hulle het hul voor die son neergebuig na die ooste. 2Konings 23:5 En Hy het die afgodspriesters uitgeroei wat deur die konings van Juda aangestel was om op die hoogtes in die stede van Juda en in die omgewing van Jerusalem rook te laat opgaan, en ook die wat vir Baäl, vir die son en die maan en die sterrebeelde en die hele leër van die hemel offerrook laat opgaan het. 2Konings 23:11 En Hy het die perde uitgeroei wat die konings van Juda gegee het tot verering van die son, by die ingang van die huis van die HERE, by die kamer van Natan-Meleg, die hofdienaar, in die aanbousel; en die waens van die son het Hy met vuur verbrand.

29


Job 31:26-28 as ek die sonlig aangesien het wanneer dit helder skyn en die maan wat so pragtig daarheen gaan, en my hart heimlik verlei is, en ek met my hand hulle ‘n kus toegewerp het ook dit sou ‘n strafbare misdaad wees, want ek sou God daarbo verloën het. Jesaja 47:13-14 Jy het jou vermoei met die menigte van jou planne; laat hulle tog optree en jou red – die wat die hemel indeel, die sterrekykers wat elke maand laat weet wat oor jou sal kom. Kyk, hulle het geword soos stoppels, vuur het hulle verbrand; hulle kan hulself nie red uit die mag van die vlam nie - dit is geen kool om by warm te word nie, geen vuur om daarvoor te sit nie!

30


GOD Sê ONS MAG NIE AFGODE DIEN En om terug te kom na die son en die maan en die sterre wat die mense alreeds in die Bybel se tyd vereer het en selfs vandag nog vereer wat die Vader gesê het hulle nie moet doen nie. Génesis 1:16 God het toe die twee groot ligte gemaak: die groot lig om te heers oor die dag en die klein lig om te heers oor die nag; ook die sterre. Hier kan ons sien dat God hulle opdrag gegee het om te heers oor dag en nag en nie oor die mens nie en ons mag hulle nie vereer nie. Psalms 136:8-9 Die son om te heers oor die dag, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Die maan en sterre om te heers oor die nag, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Psalms 148:3 Loof Hom, son en maan, loof Hom, alle ligtende sterre! Hier is inteendeel ‘n bewys dat die son en die maan en die sterre wat God geplaas het om te heers oor die dag en nag onderdanig moet wees aan God om Hom te loof en nie aan die mens om die son en die maan en die sterre te vereer nie. Jeremia 31:35 So sê die HERE wat die son gee tot ‘n lig oordag, die ordeninge van die maan en van die sterre tot ‘n lig in die nag; wat die see in beroering bring, sodat sy golwe bruis. HERE van die leërskare is Sy Naam. Daarom dan dat God vir ons gaan wys dat dit wat hulle aanbid het weggeneem gaan word in die einde van dae in die nuwe stad. Openbaring 21:23 En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp. Hierdie is maar net twee van die Tien Gebooie wat God pertinent op verskillende plekke in die Bybel vir ons vertel hoe sterk Hy oor dt voel. Al die ander gebooie is daar ook reg deur die Bybel verwys na en is net so belangrik. Nou dat ons die gebooie behandel het kom ons gaan kyk wat sê God die Vader oor sy insettinge (instellings)

31


WAT Sê GOD DIE VADER OOR SY INSETTINGE (INSTELLINGS) Die Pasga Exodus 12:1-4 En die HERE het met Moses en Aäron in Egipteland gespreek en gesê: Hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees; dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê: Op die tiende van hierdie maand moet julle elkeen ‘n lam neem volgens die families, ‘n lam vir ‘n huisgesin. Maar as ‘n huisgesin te klein is vir ‘n lam, dan moet hy en sy buurman wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletal; na wat elkeen gewoond is om te eet, moet julle die getal op die lam bereken. Julle moet ‘n lam hê sonder gebrek, ‘n jaaroud rammetjie. Van die skape of van die bokke kan julle dit neem. En julle moet dit in bewaring hou tot die veertiende dag van hierdie maand; en die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die twee deurposte en aan die bo-drumpel, aan die huise waarin hulle dit eet. En hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai; saam met ongesuurde brode moet hulle dit met bitter kruie eet. Julle moet daarvan nie eet as dit rou is en as dit in water gekook is nie, maar oor die vuur gebraai, die kop en potjies saam met die binnegoed. Julle mag daar ook niks van laat oorbly tot die môre toe nie; maar wat daarvan tot die môre oorbly, moet julle met vuur verbrand. En só moet julle dit eet: Julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan julle voete en julle staf in julle hand; baie haastig moet julle dit eet. ‘n Pasga van die HERE is dit. Want Ek sal in hierdie nag deur Egipteland trek en al die eersgeborenes in Egipteland tref, van mense sowel as van diere. En Ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte, Ek, die HERE. Maar die bloed sal vir julle ‘n teken wees aan die huise waarin julle is: as Ek die bloed sien, sal Ek by julle verbygaan. En daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer Ek Egipteland tref nie. En hierdie dag moet vir julle ‘n gedenkdag wees, en julle moet dit as ‘n fees tot eer van die HERE vier. Julle moet dit in julle geslagte as ‘n ewige insetting vier.

32


Exodus 12:15-20 Sewe dae lank moet julle ongesuurde brode eet; alreeds op die eerste dag moet julle die suurdeeg uit julle huise verwyder. Want elkeen wat gesuurde brood eet, van die eerste dag af tot die sewende toe, dié siel moet uit Israel uitgeroei word. En op die eerste dag moet daar ‘n heilige samekoms wees; ook op die sewende dag moet daar vir julle ‘n heilige samekoms wees; Daar mag géén werk op dié dae gedoen word nie; net wat deur elkeen geëet moet word, dit alleen mag deur julle berei word. Onderhou om dan die ongesuurde brode, want op daardie selfde dag het Ek julle leërs uit Egipteland uitgelei. Daarom moet julle hierdie dag in julle geslagte as ‘n ewige insetting hou. In die eerste maand, op die veertiende dag van die maand, in die aand, moet julle ongesuurde brood eet, tot op die een-en-twintigste dag van die maand, in die aand. Sewe dae lank mag daar geen suurdeeg in julle huise gevind word nie. Want elkeen wat iets eet met suurdeeg in, dié siel moet uit die vergadering van Israel uitgroei word, of hy al ‘n vreemdeling is of ‘n kind van die land. Julle mag niks eet met suurdeeg in nie. In al julle woonplekke moet julle ongesuurde brode eet. Númeri 9:14 En as ‘n vreemdeling by julle vertoef en die pasga vir die HERE hou, moet hy dit hou volgens die insettinge van die pasga en volgens die verordeninige daarvan. Dit moet een insetting vir julle wees, vir die vreemdeling sowel as die kind van die land. Alles oor die Pasga kan gelees word in Exodus 12:1-28 Exodus 12:42-51 Exodus 23:14-17 Levítikus 23:4-8 Númeri 9:1-14 Númeri 28:16-31 Deuteronómium 16:1-8 Esra 6:16

33


Kom ons gaan kyk na nog ‘n ewige insetting Die Besnydenis Génesis 17:9-13 Verder het God aan Abraham gesê: Maar jý moet My verbond hou, jy en jou nageslag ná jou, van geslag tot geslag. (Almal van ons is nageslag van Abraham) Dit is My verbond wat julle moet hou tussen My en julle en jou nageslag ná jou: Al wat manlik onder julle is, moet besny word julle moet aan die vlees van julle voorhuid besny word, en dit sal ‘n teken wees van die verbond tussen My en julle. ‘n Seuntjie van agt dae dan moet onder julle besny word, al wat manlik is in julle geslagte. Die wat in jou huis gebore is, en die wat van enige vreemdeling met geld gekoop is, wat nie van jou geslag is nie die wat in jou huis gebore en wat met jou geld gekoop is, moet sekerlik besny word. So moet dan my verbond in julle vlees wees as ‘n ewige verbond. Génesis 21:4 En Abraham het sy seun Isak besny toe hy agt dae oud was, soos God hom beveel het. Lukas 2:21 En toe agt dae vervul was, dat hulle die Kindjie sou besny, het hulle Hom Jesus genoem, die naam wat deur die engel gegee is voor sy ontvangenis in die moederskoot. Nou gaan kyk ons na die Pasga en die besnydenis Exodus 12:43-49 Verder het die HERE aan Moses en Aäron gesê: Dit is die insettinge van die pasga: Géén uitlander mag daarvan eet nie. Maar elke slaaf wat ‘n man met geld gekoop het, dié moet hy besny; dan kan hy daarvan eet. Geen vreemde inwoner of huuling mag daarvan eet nie. In een huis moet dit geëet word; jy mag niks van die vleis uit die huis buitentoe bring nie; en julle mag geen been daarvan breek nie. Die hele vergadering van Israel moet dit hou. En as ‘n vreemdeling by jou vertoef en tot eer van die HERE die pasga wil vier, moet by hom almal wat manlik is, besny word; en dan mag hy nader kom om dit te vier, en hy sal soos ‘n kind van die land wees. Maar géén onbesnedene mag daarvan eet nie. Een wet moet geld vir die kind van die land en vir die vreemdeling wat onder julle vertoef.

34


WIE IS GOD SE VOLK Reg deur die Bybel word daar verwys na God se volk as Jakob Israel Sion Daarom word daar dan ook vandag deur die mense gesê dat die gebooie wette en insettinge van God slegs van toepassing op Israel was. Waarom doen die mense dan nog moeite om kerk toe te gaan met die hoop om die ewige lewe te verkry. Wie is almal God se kinders net die Jode van Israel? Nee stellig nie want almal wat God vrees Hom liefhet en Sy gebooie, wette en insettinge onderhou is God se kinders. Ek glo die skrif sê dat almal wat God vrees en Hom ken en Sy gebooie, wette en verordeninge hou die ewige lewe sal beerwe. Jesus bevestig dit dan ook as Hy sê Johannes 17:3 En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het. Daarom kan almal wat God vrees Sy gebooie, wette en verordenninge onderhou hulself beskou as God se volk nl: Jakob, Israel of Sion. Jesaja 44:5 Die een sal sê: Ek behoort aan die HERE, en die ander sal die naam van Jakob uitroep; en die ander sal met sy hand skrywe: Ek behoort aan die HERE, en hom met die erenaam Israel noem. Jesaja 2:3 En baie volke sal heengaan en sê: Kom laat ons optrek, na die berg van die HERE, na die huis van God van Jakob, dat Hy ons Sy weë kan leer en ons in Sy paaie kan wandel. Want uit Sion (God se volk) sal die wet uitgaan en die woord van die HERE uit Jerusalem. Jesaja 30:18 En daarom sal die HERE met ongeduld daarop wag om julle genadig te wees, en daarom sal Hy Hom verhef om Hom oor julle te ontferm; want die HERE is ‘n God van die gerig. Welgeluksalig is almal wat op Hom wag!

35


Jesaja 41:13-14 Want Ek, die HERE jou God, gryp jou regterhand aan, Ek wat vir jou sê: Wees nie bevrees nie, Ek help jou. Wees nie bevrees nie, wurmpie Jakob, volkie Israel! Ek help jou, spreek die HERE, en jou Losser is die Heilige van Israel. Jesaja 51:16 En Ek het My woorde in jou mond gelê en in die skaduwee van My hand jou verberg; om in die hemel te plant en die aarde te grond en aan Sion te sê: My volk is jy! Jesaja 56:6-7 En die uitlanders wat hulle by die HERE aangesluit het, om Hom te dien en om die Naam van die HERE lief te hê deur Sy knegte te wees - elkeen wat die sabbat hou, sodat hy dit nie ontheilig nie, en hulle wat vashou aan My verbond, hulle sal Ek bring na My heilige berg, en Ek sal hulle vreugde laat smaak in My huis van gebed; hulle brandoffers en hulle slagoffers sal welgevallig wees op My altaar; want My huis sal ‘n huis van gebed genoem word vir al die volke.

36


WETTE Dus kan ons sien dat almal wat God ken en vrees en gehoorsaam is kinders van God genoem word en dat God ‘n regverdige God is. Nou dat ons die gebooie en insettinge behandel het kom ons gaan kyk nou na die wette wat ons nou al reeds deur die Bybel gesien het ons moet onderhou. Maar nou moet ons eers perspektief kry oor die wette. Baie van hierdie wette is nie nou op ons van toepassing nie omdat ons omstandighede heeltemal anders is as in Moses se tyd maar die wette bly staan. Wette wat nou nie van toepassing is nie is die handel met slawe. Wette oor melaatsheid in die laer en reiniging van ‘n melaatse. Melaatsheid van huise – wette aangaande onrein mans en vroue. Al hierdie wette is nie nou op ons van toepassing nie want ons bly nie in ‘n laer nie ons het nie die tabernakel of tempel by ons nie en ons het nie ‘n tent van samekoms nie en het ook nie Leviete of priesters wat deur God uitverkies is nie en God het geen behae in ons offerhandes nie. Alle wette bly vasstaan maar die straf van die wette is nou oorgegee aan God en nie aan die mens omdat God Sy volk in ballingskap laat gaan het onder verskeie nasies waar hulle wetstelsel is en hulle straf is. Ons kan dus nie mense stenig of dood maak omdat hulle die wette verbreek het nie maar genade van God die Vader en die bloed van Jesus Christus die Seun, en Jesus se liggaam gee ons ‘n tweede kans maar let wel God sê ons sal nie ongestraf bly nie. Ja ons het ook nie slawe soos in die Bybel se tyd nie en ons het nie Leviete wat vir ons offerhandes kan laat opgaan nie, maar die wette sal in elke kind van God se hart opgeskryf wees want ons einddoel op aarde is om God die Vader te behaag. Maar soos ons weet verhard ons mense permanent ons harte om nie na die Vader te luister nie en sal altyd allerhande verskonings soek om nie die wette te doen nie omdat dit ons nie pas nie. Maar ek glo dat elke kind van God sal poog om binne die wil van God en Sy wette te probeer bly omdat ons God wil behaag. Hoor wat sê God die Vader hieroor: Jesaja 51:7 Luister na My, julle wat die geregtigheid ken, volk in wie se hart My wet is! Wees nie bevrees vir die smaad van mense en skrik nie vir hulle skimptaal nie;

37


Jeremia 31:33 Maar dit is die verbond wat Ek ná dié dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die HERE: Ek gee My wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees. Die keuse is joune of jy na die wêreld wil luister en al hulle verskonings om nie God se wette te doen nie, en of jy na God die Vader van alles en almal wil luister om Hom te behaag want deur Hom aleen kom die eweige lewe na Hy jou kies en vir Jesus gee. Johannes 17:7 Nou weet hulle dat alles wat U My gegee het, van U kom. Johannes 17:9 Ek bid vir hulle; Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U My gegee het, omdat hulle aan U behoort. Johannes 17:12 Toe Ek saam met hulle in die wêreld was, het Ek hulle in U Naam bewaar. Oor die wat U My gegee het, het Ek gewaak; en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die Skrif vervul sou word. Al die wette is geskryf in Exodus Levítikus Númeri Deuteronómium Julle kan dit self gaan lees soos ek sê al die wette is nie nou van toepassing op ons nie, want ons het nie slawe nie en nie priesters nie, en is nie in laerorde nie maar deur die wette kan ons vasstel dat God regverdig is en van ons verwag om ook regverdig te wees en sy wette te onderhou.

38


Daar is egter ‘n paar wette wat die Vader in die Woord pertinent uitlig. ONS MAG NIE BLOED EET OF DRINK NIE Génesis 9:3-4 Alles wat beweeg en lewe, sal julle voedsel wees. Net soos die groen plante, gee Ek dit alles aan julle. Net die vleis met sy siel, met sy bloed, mag julle nie eet nie. Levítikus 3:17 ‘n Ewige insetting is dit vir julle geslagte in al julle woonplekke: géén vet en géén bloed mag julle eet nie. Levítikus 7:26 Ook mag julle géén bloed van voëls of van vee in enigeen van julle woonplekke eet nie. Levítikus 17:10-14 En elkeen uit die huis van Israel en uit die vreemdelinge wat onder hulle vertoef, wat maar enigsins bloed eet - teen die een wat die bloed eet, sal Ek My aangesig rig en hom uitroei onder sy volk uit. Want die siel van die vlees is in die bloed, en Ek het dit aan julle op die altaar gegee om vir julle siele versoening te doen; want die bloed bewerk versoening deur die siel. Daarom het Ek aan die kinders van Israel gesê: Niemand van julle mag bloed eet nie; ook die vreemdeling wat onder julle vertoef, mag geen bloed eet nie. En elkeen uit die kinders van Israel en uit die vreemdelinge wat onder hulle vertoef, wat ‘n stuk wild of ‘n voël vang wat geëet mag word - hy moet die bloed daarvan laat uitloop en dit met grond toemaak; want wat die siel van alle vlees aangaan, sy bloed is met sy siel verbind. Daarom het Ek aan die kinders van Israel gesê: Julle mag die bloed van enige vlees nie eet nie, want die siel van alle vlees is sy bloed; elkeen wat dit eet, moet uitgeroei word. Levítikus 19:26 Julle mag niks met bloed en al eet nie. Julle mag nie met verklaring van voortekens of goëlery omgaan nie. Deuteronómium 12:15-16 Maar na hartelus mag jy slag en vleis eet ooreenkomstig die seën van die HERE jou God wat Hy jou in al jou poorte gee; die onreine en reine mag daarvan eet, soos van die gemsbok en die takbok. Net die bloed mag julle nie eet nie; jy moet dit soos water op die grond uitgooi. 39


Deuteron贸mium 12:23 Bly daar net vas by dat jy die bloed nie eet nie, want die bloed is die siel, en jy mag die siel nie saam met die vleis eet nie.

40


ONS MAG NIE VET EET NIE Levítikus 3:17 ‘n Ewige insetting is dit vir julle geslagte in al julle woonplekke: géén vet en géén bloed mag julle eet nie. Levítikus 7:23-24 Spreek met die kinders van Israel en sê: Géén vet van ‘n bees of skaap of bok mag julle eet nie. Maar die vet van aas en die vet van wat verskeur is, kan vir allerhande werk gebruik word, maar jy mag niks daarvan eet nie. Wette oor rein en onrein diere wat geëet mag word maar spesifiek vark word pertinent na verwys. Levítikus 11:7 ook die vark, want hy het gesplitste kloue, ja, heeltemal gesplitste kloue, maar hy herkou nie - onrein is hy vir julle. Deuteronómium 14:8 ook die vark, want hy het gesplitste kloue, maar is geen herkouer nie onrein is hy vir julle. Van hulle vleis mag julle nie eet en hulle aas mag julle nie aanraak nie. Jesaja 65:2-4 Ek het My hande die hele dag uitgebrei na ‘n opstandige volk wat wandel op ‘n weg wat nie goed is nie, agter hulle eie gedagtes aan; ‘n volk wat My gedurigdeur in die aangesig terg, wat offer in tuine en rook laat opgaan op bakstene; wat in die grafte sit en vernag in verborge plekke; wat varkvleis eet, en daar is brokke onrein vleis in hulle skottels; Kom ons gaan toets aan die skrif of dit vandag nog geldig is en tot aan die einde van dae sal wees dat ons nie vark mag eet nie. God het met die sonvloed gesê dat Hy nooit weer die aarde deur water sal vernietig nie maar met vuur. Jesaja 66:15-17 Want kyk, die HERE sal kom in vuur, en Sy waens soos ‘n stormwind, om in hittigheid Sy toorn te openbaar en in vuurvlamme Sy dreiging. Want met vuur en met Sy swaard sal die HERE strafgerig hou oor alle vlees, en hulle wat deur die HERE verslaan is, sal baie wees. Die wat hulleself heilig en hulleself reinig vir die tuine, terwyl hulle die een nadoen wat in die middel staan; wat varkvleis eet en vervoeisels en muise - almal saam sal hulle tot niet raak, spreek die HERE.

41


Ons weet almal dat die Vader nog die aarde met vuur gaan tref besluit maar vir jouself of jy steeds jou hart gaan verhard om God te terg of om jouself te regverdig deur onrein vleis te eet.

42


Kom ons kyk na nog ‘n wet wat pertinent in die Bybel voorkom. HOMOSEKSUALITEIT Levítikus 18:22 Met ‘n manspersoon mag jy ook geen gemeenskap hê soos ‘n mens met ‘n vrou het nie. Dit is ‘n gruwel. Génesis 9:20-25 En Noag het as landbouer ‘n wingerd begin plant. Maar toe hy van die wyn gedrink het, het hy dronk geword en naak in sy tent gelê. En Gam, die vader van Kanaän, het sy vader se naaktheid gesien en dit aan sy twee broers daarbuite te kenne gegee. Toe neem Sem en Jafet die bo-kleed en hou dit op hulle skouers terwyl hulle agteruitloop, en hulle het die naaktheid van hulle vader bedek: hulle gesig was agtertoe gedraai, sodat hulle die naaktheid van hulle vader nie gesien het nie. Toe Noag van sy wyn wakker word en merk wat sy jonger seun hom aangedoen het, sê hy: Vervloek is Kanaän! ‘n Kneg van die knegte moet hy wees vir sy broers. So nou kan jy sien dat God selfs Noag toegelaat het om sy nageslag te vervloek as gevolg van ‘n homoseksuele daad maar kom ons gaan kyk verder . God het Sodom en Gomora vernietig – wat was een van die grootste redes: Génesis 19:1-11 En die twee engele het in die aand in Sodom aangekom, terwyl Lot in die poort van Sodom sit; en toe Lot hulle sien, het hy opgestaan om hulle tegemoet te gaan en hom gebuig met die aangesig na die aarde toe en gesê: Kyk tog, my here, draai tog uit na die huis van u dienaar en bly die nag oor en was u voete; dan kan u vroeg opstaan en u reis voortsit. Maar hulle antwoord: Nee, ons sal op die plein vernag. Maar hy het baie met hulle aangehou, sodat hulle na hom uitgedraai het en in sy huis gekom het. En hy het vir hulle ‘n maaltyd berei en ongesuurde koeke gebak, en hulle het geëet. Hulle het nog nie gaan slaap nie toe kom die manne van die stad, die manne van Sodom, die huis omsingel: jonk en oud, die hele bevolking, almal saam. En hulle het na Lot geroep en aan hom gesê: Waar is die manne wat vannag na jou gekom het? Bring hulle na ons toe uit, dat ons hulle kan beken. 43


Daarop gaan Lot na hulle toe uit voor die ingang en sluit die deur agter hom toe en sê: My broers, moet tog nie kwaad doen nie. Kyk tog, ek het twee dogters wat geen man beken het nie; laat ek dié na julle uitbring, en doen met hulle net soos dit goed is in julle oë. Net aan hierdie manne moet julle niks doen nie, want daarom het hulle onder die skaduwee van my dak ingekom. Toe antwoord hulle: Gee pad daar! En hulle sê: Hierdie een het gekom om hier as vreemdeling te vertoef en wil tog gedurig baas speel. Nou sal ons jou meer kwaad doen as aan hulle. En hulle het sterk op die man, op Lot, aangedring en nader gekom om die deur oop te breuk. Maar die manne het hulle hande uitgesteek en Lot by hulle in die huis gebring en die deur toegesluit. Toe slaan hulle die manne wat by die ingang van die huis was, klein en groot met blindheid, sodat hulle tevergeefs na die ingang gesoek het. Daarna het God Sodom en Gomora se mense totaal en al vernietig omdat dit ‘n gruwel by God is. Die kerke sê egter die teendeel hulle het volgens die kerke die reg om so om tegaan hulle het die reg om te trou en kinders aan te neem en nog erger hulle het die reg om vanaf die preekstoel te kan preek.

44


WETTE, GEBOOIE EN INSETTINGE Kom ons gaan kyk nou na al die verskillende mense regdeur die Bybel oor wat hulle van die wette, gebooie en insettinge sê en wat selfs deur God die Vader gesê is. Exodus 15:26 en gesê: As jy getrou na die stem van die HERE jou God luister en doen wat reg is in Sy oë, en luister na Sy gebooie en al Sy insettinge hou, dan sal Ek geeneen van die siektes op jou lê wat Ek op Egipteland gelê het nie; want Ek is die HERE wat jou gesond maak. Deuteronómium 5: 29 Ag, as hulle maar so ‘n hart gehad het om My te vrees en al My gebooie altyd te onderhou, dat dit met hulle en hul kinders vir ewig goed kan gaan. Deuteronómium 6:1-2 Dit is dan die gebod, die insettinge en die verordeninge wat die HERE julle God beveel het om julle te leer, sodat julle dit kan doen in die land waarheen julle oortrek om dit in besit te neem; dat jy die HERE jou God kan vrees om al Sy insettinge en Sy gebooie wat ek jou beveel, te hou – jy en jou kind en jou kindskind al die dae van jou lewe; en dat jou dae verleng kan word. Deuteronómium 8:6 en hou die gebooie van die HERE jou God om in Sy weë te wandel en Hom te vrees. Deuteronómium 8:11 Neem jou in ag dat jy die HERE jou God nie vergeet deur Sy gebooie en Sy verordeninge en Sy insettinge wat ek jou vandag beveel, nie te hou nie; Deuteronómium 11:1 DAAROM moet jy die HERE jou God liefhê en altyd Sy ordening, Sy insettinge sowel as Sy verordeninge en Sy gebooie onderhou. Deuteronómium 11:26-28 Kyk, ek hou julle vandag seën en vloek voor – die seën as julle luister na die gebooie van die HERE julle God wat ek julle vandag beveel; en die vloek as julle nie luister na die gebooie van die HERE julle God nie, maar afwyk van die weg wat ek julle vandag beveel, om agter ander gode aan te loop wat julle nie geken het nie.

45


Deuteronómium 13:4 Julle moet die HERE julle God navolg en Hom vrees en Sy gebooie hou en na Sy stem luister en Hom dien en Hom aanhang. Deuteronómium 15:5-6 as jy net goed luister na die stem van die HERE jou God om sorgvuldig te hou al hierdie gebooie wat ek jou vandag beveel. Want die HERE jou God seën jou soos Hy jou beloof het, sodat jy aan baie nasies sal uitleen, maar self nie hoef te leen nie; en jy sal oor baie nasies heers, maar oor jou sal hulle nie heers nie. Deuteronómium 26:17 Vandag het jy die HERE laat verklaar dat Hy vir jou ‘n God sal wees, en dat jy in Sy weë moet wandel en Sy insettinge en Sy gebooie en Sy verordeninge moet hou en na Sy stem moet luister. Deuteronómium 26:18 En die HERE het jou vandag laat verklaar dat jy vir Hom ‘n eiendomsvolk sal wees soos Hy jou beloof het, en dat jy al Sy gebooie sal onderhou; Deuteronómium 27:1 EN Moses het saam met die oudste van Israel aan die volk bevel gegee en gesê: Onderhou al die gebooie wat ek julle vandag beveel. Deuteronómium 28:1 AS jy dan goed luister na die stem van die HERE jou God om sorgvuldig te hou al Sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dal sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. Deuteronómium 28:9 Die HERE sal jou vir Hom as heilige volk bevestig soos Hy jou dit gesweer het, as jy die gebooie van die HERE jou God hou en in Sy weë wandel. Deuteronómium 28:15-16 Maar as jy nie luister na die stem van die HERE jou God, om sorgvuldig te hou al Sy gebooie en Sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal. Vervloek sal jy wees in die stad, en vervloek sal jy wees in die veld. Deuteronómium 28:45 En al hierdie vloeke sal oor jou kom en jou agtervolg en jou inhaal totdat jy verdelg is, omdat jy nie geluister het na die stem van die HERE jou God om Sy gebooie en Sy insettinge wat Hy jou beveel het, te hou nie;

46


Deuteronómium 29:29 Die verborge dinge is vir die HERE onse God; maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid, om te doen al die woorde van hierdie wet. Deuteronómium 30:8-13 Maar jý sal weer na die stem van die HERE luister en al Sy gebooie doen wat ek jou vandag beveel. En die HERE jou God sal die goeie aan jou oorvloedig gee in al die werk van jou hand, in die vrug van jou liggaam en in die vrug van jou vee en in die vrugte van jou land; want die HERE sal weer oor jou ten goede bly wees soos Hy bly was oor jou vaders, as jy na die stem van die HERE jou God luister om Sy gebooie en Sy insettinge te hou wat in hierdie wetboek geskrywe is; as jy jou tot die HERE jou God bekeer met jou hele hart en met jou hele siel. Want hierdie gebod wat ek jou vandag beveel, is vir jou nie swaar nie en is nie ver nie. Dit is nie in die hemel nie, sodat jy moet sê: Wie sal vir ons na die hemel opklim en dit vir ons gaan haal en ons dit laat hoor, dat ons dit kan doen? Josua 1:8 Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie; maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan; want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. 2 Kronieke 14:2-4 En Asa het gedoen wat goed en reg was in die oë van die HERE Sy God: hy het die vreemde altare en die hoogtes verwyder en die klippilare stukkend gebreek en die heilige boomstamme omgekap en aan Juda gesê om die HERE, die God van hulle vaders, te soek en om die wet en die gebod te doen. Nehemía 1:7-9 Ons het baie verkeerd gehandel teenoor U, en ons het die gebooie en insettinge en verordeninge wat U aan Moses, U kneg, beveel het, nie gehou nie. Dink tog aan die woord wat U aan Moses, U kneg, beveel het, naamlik: As julle ontrou is, sal Ek julle onder die volke verstrooi; maar as julle jul tot My bekeer en My gebooie onderhou en dit doen – al was julle verjaagdes aan die einde van die hemel, dal sal Ek hulle daarvandaan versamel en hulle bring na die plek wat Ek verkies het om My Naam daar te laat woon.

47


Nehemía 9:26 Maar hulle het wederstrewig en opstandig geword teen U en U wet agter hulle rug gewerp; en U profete wat hulle gewaarsku het, om hulle na U terug te bring, het hulle gedood en groot, afskuwelike dinge gedoen. Nehemía 9:29 En U het hulle gewaarsku om hulle na U wet terug te bring, maar hulle het vermetel gehandel en nie geluister na U gebooie nie, en teen U verordeninge, daarteen het hulle gesondig, waarvan geld dat ‘n mens dit moet doen, dat hy daardeur kan lewe; en hulle het ‘n wederstrewige skouer gegee en hulle nek verhard en nie geluister nie. Nehemía 9:34 en ons konings, ons owerstes, ons priesters en ons vaders het U wet nie volbring en na U gebooie en U getuienisse waarmee U hulle gewaarsku het, nie geluister nie. Psalms 1:1-2 WELGELUKSALLIG is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie; maar sy behae is in die wet van die HERE, en hy oordink sy wet dag en nag. Psalms 89:31-33 As sy kinders My wet verlaat en in My regte nie wandel nie; as hulle My insettinge ontheilig en My gebooie nie hou nie, dan sal Ek hulle oortreding met die roede besoek en met plae hulle ongeregtigheid. Psalms 94:12 Welgeluksalig is die man, o Here, wat U onderrig en wat U leer uit U wet, Psalms 119:1 Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die HERE wandel. Psalms 119: 6 Dan sal ek nie beskaamd staan as ek op al U gebooie let nie. Psalms 119:10 Ek soek U met my hele hart; laat my nie afdwaal van U gebooie nie. Psalms 119:18-19 Open my oë, dat ek kan sien die wonders uit U wet. Ek is ‘n vreemdeling op die aarde; verberg U gebooie nie vir my nie. 48


Psalms 119:21 U dreig die vermeteles as gevloektes wat van U gebooie afdwaal. Psalms 119:29 Verwyder van my die weg van leuens, en verleen my genadiglik U wet. Psalms 119:32 Ek sal op die weg van U gebooie wandel, want U veruim my hart. Psalms 119:34-35 Gee my verstand, dat ek U wet kan bewaar, ja, dit kan onderhou van ganser harte. Laat my wandel op die pad van U gebooie, want daarin het ek ‘n behae. Psalms 119:44 Dan wil ek U wet altyddeur onderhou, vir ewig en altyd, Psalms 119:47-48 En ek wil my verlustig in U gebooie wat ek liefhet, en my hande ophef na U gebooie wat ek liefhet, en U insettinge oordink. Psalms 119:51 Vermeteles het baie met my gespot; van U wet het ek nie afgewyk nie. Psalms 119:53 Toorngloed het my aangegryp vanweë die goddelose wat U wet verlaat. Psalms 119:55 HERE, in die nag het ek gedink aan U Naam, en ek het U wet onderhou. Psalms 119:60-61 Ek het my gehaas, en nie getalm nie, om U gebooie te onderhou. Die strikke van die goddelose het my omring; U wet het ek nie vergeet nie. Psalms 119:66 Leer my ‘n goeie insig en kennis, want ek glo aan U gebooie. Psalms 119:70 Hulle hart is ongevoelig soos vet; maar ék verlustig my in U wet. Psalms 119:72 Die wet van U mond is vir my beter as duisende stukke goud en silwer.

49


Psalms 119:77 Laat U barmhartighede oor my kom, dat ek kan lewe; want U wet is my verlustiging. Psalms 119:85-86 Vermeteles het vir my kuile gegrawe, hulle wat nie lewe na U wet nie. Al U gebooie is waarheid; hulle vervolg my sonder oorsaak; help my! Psalms 119:97 Hoe lief het ek U wet; dit is my bepeinsing die hele dag. Psalms 119:100 Ek het meer verstand as die oumense, want ek bewaar U bevele. Psalms 119:109 My lewe is altyddeur in my hand; nogtans vergeet ek U wet nie. Psalms 119:113 Twyfelaars haat ek, maar U wet het ek lief. Psalms 119:115 Gaan weg van my, kwaaddoeners, dat ek die gebooie van my God kan bewaar! Psalms 119:126 Dit is tyd vir die HERE om te handel: hulle het U wet verbreek. Psalms 119:136 My oĂŤ loop af in strome van water, omdat hulle U wet nie onderhou nie. Psalms 119:142-143 U geregtigheid is geregtigheid tot in ewigheid, en U wet is waarheid. Benoudheid en angs het my getref, maar U gebooie is my verlustiging. Psalms 119:153 Sien my ellende aan en red my, want U wet vergeet ek nie. Psalms 119:163 Leuens haat ek en het daar ‘n afsku van; U wet het ek lief. Psalms 119:165 Die wat U wet liefhet, het groot vrede, en vir hulle is daar geen struikelblok nie. Psalms 119:166 o Here, ek hoop op U heil, en ek hou U gebooie. 50


Psalms 119:172 My tong sal U woord besing, want al U gebooie is geregtigheid. Psalms 119:174 o Here, ek verlang na U heil, en U wet is my verlustiging. Psalms 119:176 Ek het gedwaal soos ‘n verlore skaap; soek U kneg, want U gebooie vergeet ek nie. Psalms 37:31 Die wet van sy God is in sy hart; sy gange sal nie wankel nie. Psalms 40:9 Ek het lus, o my God, om U welbehae te doen, en U wet is binne-in my ingewande. Spreuke 28:4 Die wat die wet verlaat, hulle prys die goddelose; maar die wat die wet onderhou, word vererg oor hulle. Spreuke 28:7 Wie die wet bewaar, is ‘n verstandige seun; maar hy wat met deurbringers omgaan, steek sy vader in die skande. Spreuke 28:9 Wie sy oor wegdraai om nie na die wet te luister nie, selfs sy gebed is ‘n gruwel. Prediker 12:13 Die hoofsaak van alles wat gehoor is, is: Vrees God en hou Sy gebooie; want dit geld vir alle mense. Jesaja 1:10 Hoor die woord van die HERE, owerstes van Sodom! Luister na die wet van onse God, volk van Gomorra! Jesaja 2:2-3 En aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die HERE vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en al die nasies sal daarheen toestroom. En baie volke sal heengaan en sê: Kom laat ons optrek na die berg van die HERE, na die huis van die God van Jakob, dat Hy ons Sy weë kan leer en ons in Sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die HERE uit Jerusalem.

51


Jesaja 5:24 Daarom, soos die vuurtong stoppels verteer en droë gras in die vlam inmekaarsak, so sal hulle wortel soos poeier word en hulle uitspruitsel soos stof opstuiwe; omdat hulle die wet van die HERE van die leërskare verwerp het en die woord van die Heilige van Israel verag het (Jesus) Jesaja 8:16 Bind die getuienis toe, verseël die wet in die hart van My leerlinge. Jesaja 8:20 Tot die wet en tot die getuienis! As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle ‘n volk wat geen dageraad het nie. Jesaja 24:4-6 Die aarde treur, dit verwelk; die wêreld versmag, dit verwelk; en die hoogstes van die mense van die aarde versmag. Want die aarde is ontheilig onder sy bewoners; want hulle het die wette oortree, die insetting geskend, die ewige verbond verbreek. Daarom verteer die vloek die aarde en moet sy bewoners boet; daarom word die bewoners van die aarde deur ‘n gloed verteer en bly daar min mense oor. Jesaja 30:9 Want dit is ‘n wederstrewige volk, leuenagtige kinders, kinders wat die wet van die HERE nie wil hoor nie; Jesaja 42:24 Wie het Jakob oorgegee as ‘n plundering en Israel aan die berowers? Is dit nie die HERE teen wie ons gesondig het nie? En hulle wou in Sy weë nie wandel nie en het na Sy wet nie geluister nie. Jesaja 51:4 Luister na My, My volk, en neig die oor tot My, My nasie! Want ‘n wet sal van My uitgaan, en ek sal My reg vasstel as ‘n lig van die volke. Jesaja 51:7 Luister na My, julle wat die geregtigheid ken, volk in wie se hart My wet is! Wees nie bevrees vir die smaad van mense en skrik nie vir hulle skimptaal nie; Jeremia 6:19 Hoor, aarde! Kyk, Ek bring onheil oor hierdie volk, die vrug van hulle planne; want na My woorde het hulle nie geluister nie, en My wet, diè het hulle verwerp.

52


Jeremia 8:8 Hoe durf julle sê: Ons is wys, en die wet van die HERE is by ons? Waarlik, kyk, bedrieglik werk die leuenpen van die skrywers. Jeremia 9:13-15 En die Here het gesê: Omdat hulle My wet wat Ek hulle voorgehou het, verlaat het en na My stem nie geluister en daarin nie gewandel het nie, maar gewandel het agter die verhardheid van hulle hart en agter die Baäls aan, waaraan hulle vaders hulle gewend gemaak het, daarom, so sê die HERE van die leërskare, die God van Israel: Kyk, Ek gee aan hulle, aan hierdie volk, wildeals om te eet, en Ek laat hulle gifwater drink, Jeremia 26:4-6 Sê dan vir hulle: So spreek die HERE: As julle na My nie luister nie, om in My wet te wandel wat Ek julle voorgehou het, om te luister na die woorde van My knegte, die profete, wat Ek na julle stuur, vroeg én laat, sonder dat julle geluister het, dan sal Ek hierdie huis maak soos Silo, en hierdie stad sal Ek maak ‘n vervloeking vir al die nasies van die aarde. Jeremia 31:33 Maar dit is die verbond wat Ek ná dié dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die HERE: Ek gee My wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees. Jeremia 32:23 en hulle het gekom en dit in besit geneem, maar nie na U stem geluister en in U wet nie gewandel nie; alles wat U hulle beveel het om te doen, het hulle nie gedoen nie. Daarom het U al hierdie onheil oor hulle laat kom. Jeremia 44:10 Hulle is tot vandag toe nie verbrysel van hart nie, en hulle was nie bevrees en het nie gewandel in My wet en in My insettinge wat Ek julle en jul vaders voorgehou het nie. Jeremia 44:23 omdat julle rook laat opgaan het en teen die HERE gesondig en nie na die stem van die HERE geluister het nie en in Sy wet en in Sy insettinge en in Sy getuienisse nie gewandel het nie; daarom het hierdie onheil oor julle gekom soos dit vandag is.

53


Eségiël 7:26 Onheil op onheil kom, en gerug op gerug is daar; en hulle sal ‘n gesig verlang van die profeet, maar die wet sal verlore wees vir die priester en die raad vir die oudstes. Eségiël 44:24 En oor ‘n regsaak moet hulle optree om reg te spreek, volgens My verordeninge moet hulle dit uitoefen; en hulle moet My wette en My insettinge hou op al My feestye en My sabbatte heilig. Daniël 9:9-11 By die HERE onse God is barmhartigheid en vergewing, want ons het teen Hom opgestaan en na die stem van die HERE onse God nie geluister om te wandel in Sy wette wat Hy ons deur die diens van Sy knegte, die profete, voorgehou het nie. Maar die hele Israel het U wet oortree en afgewyk deurdat hulle nie na U stem geluister het nie; daarom is die vloek en die eed oor ons uitgestort wat geskrywe is in die wet van Moses, die kneg van God, want ons het teen Hom gesondig. Daniël 9:13 soos in die wet van Moses geskrywe is – al hierdie onheil het oor ons gekom, en ons het die aangesig van die Here onse God nie om genade gesmeek deur ons te bekeer van ons ongeregtigheid en ag te gee op U waarheid nie. Hoséa 4:6 My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jy die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet. Hoséa 8:1 Die basuin aan jou mond! Soos ‘n arend skiet dit neer op die huis van die Here! Omdat hulle My verbond oortree het en teen My wet gesondig het. Hoséa 8:12 Ek het hom tienduisende leringe van My wet voorgeskrywe, maar dit word as iets vreemds geag. Amos 2:4 So sê die HERE: Oor drie oortredinge van Juda, ja, oor vier, sal Ek dit nie afwend nie; omdat hulle die wet van die HERE verwerp het en Sy insettinge nie onderhou het nie; en hulle leuengode het hulle verlei waar hulle vaders agter aan geloop het. 54


Miga 4:2 En baie nasies sal heengaan en sê: Kom, laat ons optrek na die berg van die HERE en na die huis van die God van Jakob, dat Hy ons in Sy weë kan leer en ons in Sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die HERE uit Jerusalem. Hábakuk 1:4 Daarom verloor die wet sy krag, en die reg kom nooit meer te voorskyn nie; want die goddelose omsingel die regverdige, daarom kom die reg verdraaid te voorskyn. Sefánja 3:4 Sy profete is ligsinnig, trouelose manne, sy priesters verontreinig wat heilig is, hulle verkrag die wet. Sagaría 7:11-12 Maar hulle het geweier om te luister en wederstrewig die skouer afgewend en hulle ore toegestop om nie te hoor nie. Ook het hulle hul hart soos ‘n diamant gemaak, om nie die wet te verneem nie en die woorde wat die HERE van die leërskare deur Sy Gees, deur die diens van die vroeëre profete gestuur het nie. So het daar dan van die HERE van die leërskare ‘n groot toorn gekom. Maleági 4:4 Dink aan die wet van Moses, My kneg, wat Ek hom beveel het op Horeb vir die hele Israel – insettinge en verordeninge.

55


DIE LEUN Baie kerke en mense in die kerk verwys graag na die volgende boeke in die Bybel wat geskryf is oor Paulus en deur Paulus geskryf is, want in hierdie boeke regverdig hulle hulself deur nie die wette te doen nie en nie die gebooie en insettinge van die Hemelse Vader te doen nie. En ons het nou self gelees dat God die Vader die belangrikste in die Bybel is en dan die Seun. Die boek Handelinge tot die Hebreërs handel oor Paulus. Kom ons gaan kyk nou eers wat Paulus dan self gesê het: 2 Thessalonicense 2:11 En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leun te glo, Kom ons gaan toets net ‘n paar van Paulus se leërstellings aan die woord van God. Galásiërs 3:10-11 (Die wet) Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek; want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik; want die regverdige sal uit die geloof lewe. Romeine 14:14 (Rein en onrein) Ek weet en is oortuig in die Here Jesus dat niks opsigself onrein is nie, maar hy wat reken dat iets onrein is, vir hom is dit onrein. Romeine 14:20 (Rein en onrein) Moenie terwille van voedsel die werk van God afbreek nie. Alles is wel rein, maar dit is verkeerd vir ‘n mens om te eet as dit tot aanstoot is. Kolossense 2:16 (Rein en onrein en sabbatte) Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot ‘n fees of nuwemaan of sabbat nie, 1 Korinthiërs 7:19 (Die besnydenis) Die besnydenis is niks en die onbesnedenheid is niks, maar die onderhouding van die gebooie van God. Die Bybel weerspreek alles wat Paulus hier sê oor die wet, oor wat rein en onrein is en oor die sabbatte in een enkele vers.

56


Esègiël 22:26 Sy priesters verkrag My wet en ontheilig My heilige dinge; tussen heilig en onheilig maak hulle geen onderskeid nie; en die verskil tussen onrein en rein gee hulle nie te kenne nie; daarby maak hulle hulle oë toe vir My sabbatte; ja, Ek word onder hulle ontheilig. Levítikus 10:10-11 en julle moet onderskeid maak tussen wat heilig en wat onheilig, en tussen wat onrein en wat rein is; en julle moet die kinders van Israel leer as die insettinge wat die HERE deur die diens van Moses aan hulle verkondig het. Wat die besnydenis aanbetref weerspreek Paulus homself en hy vervloek Timóteüs, want onthou wat Paulus gesê het in Galasiërs 3:10 dat wat uit die werke van die wet is vervloek is. Maar kom ons gaan kyk wat doen Paulus self. Handelinge 16:1-3 En hy het in Derbe in Listre aangekom; en daar was ‘n dissipel met die naam van Timòteüs, seun van ‘n gelowige Joodse vrou, maar van ‘n Griekse vader. Hy het goeie getuienis gehad van die broeders in Listre en Ikónium. Paulus wou hê dat hy saam met hom op reis sou gaan, en hy het hom geneem en besny terwille van die Jode wat in daardie streke was; want hulle het almal geweet dat sy vader ‘n Griek was. Jy as leser kan self gaan lees oor die instelling van die besnydenis in Genesis 17:9-14 maar wat belangrik is om te weet dat God die Vader sê dat dit ‘n ewige verbond is. Kom ons gaan kyk na nog goed wat Paulus kwytraak wat vir jou as kind van God die gevaarligte moet laat flikker. Iemand soos die Roomse pous. 1 Korinthiërs 4:15 Want al sou julle tienduisend tugmeesters in Christus hê, dan het julle tog nie baie vaders nie; want in Christus Jesus het ek julle vader geword deur die evangelie. 1 Korinthiërs 4:16 Ek vermaan julle dan, word my navolgers. 1Korinthiërs 11:1 WEES my navolgers, soos ek dit ook in Christus is.

57


Wat sê die skrif in Jesus mond self. Matthéüs 23:8-9 Maar julle, laat jul nie Rabbi noem nie, want een is julle leermeester: Christus, en julle is almal broeders. En julle moet niemand op die aarde julle vader noem nie, want een is julle Vader, Hy wat in die hemele is. Kom ons gaan kyk dan na nog goed wat Paulus kwytgeraak het. Paulus sê dat toe hy oppad was na Damaskus in Handelinge 9:7 En die manne wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien. maar in daarteenstelling sê hy in Handelinge 22:9 En die wat saam met my was, het wel die lig gesien en bang geword, maar die stem van Hom wat my gespreek het, nie gehoor nie. Kom ons gaan kyk verder in 1 Korinthiërs 5:4-5 In die Naam van onse Here Jesus Christus, as julle vergader het en my gees saam met die krag van onse Here Jesus Christus om so iemand aan die satan oor te lewer tot verderf van die vlees, sodat die gees gered kan word in die dag van die Here Jesus. 1stens verhoog Paulus homself deur sy gees gelyk te stel aan die krag van Jesus. 2dens sê hy dan om so ‘n iemand aan die satan oor te lewer tot die verderf van die vlees sodat die gees goed kan word. Nêrens het ek in die Bybel gelees dat God die Vader of Jesus met die satan onderhandel nie slegs dat hulle opdrag aan satan gee. 3dens sê Paulus self in 1Korinthiërs 10:21 Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duiwels nie.

58


Verder sê Paulus Handelinge 15:28-29 Want die Heilige Gees en ons het besluit om verder geen las op julle te lê nie as hierdie noodsaaklike dinge: dat julle jul onthou van afgodsoffers en van bloed en van wat verwurg is en van hoerery. As julle jul hiervan onthou, sal julle goed doen. Vaarwel! Met ander woorde Paulus stel sy gees gelyk aan die Heilige Gees en nog erger hy sê wat die Heilige Gees besluit het. In al 15 boeke in die Nuwe Testament wat handel oor Paulus op verskillende plekke wat Paulus of teen die wil van die Vader en die Seun gaan maar onder die vaandel van ‘n Gods Naam of in Jesus Naam. Maar dit is die waarheid wat Paulus hier se: 2 Thessalonicense 2:11 En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leun te glo, Ek die skrywer wil nie in die debat ingaan oor Paulus nie maar al wat ek wil sê is dat as God die Vader sê dat iets ‘n ewige instelling is, is dit ‘n ewige instelling. En as God die Vader sê dat ons Sy gebooie, insettinge en verordenninge moet hou dan moet ons dit nakom. Daarom dan ook hoekom God die Vader self ‘n vloek oor die mense uitspreek as hulle eerder na mense en hul leeerstelling luister as na God die Vader of Sy Seun. Jeremia17:5 So sê die HERE: Vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die HERE afwyk. Al wat ek die skrywer dus kan sê is dat jy die Vader moet ken soos wat Jesus sê in: Johannes 17:3 En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken. Die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het. Dat die persoon die ewige lewe sal be-erwe.

59


DIE HERDERS Maar dat die wat die kerke en die oorlewering van die ou mense wat self verkeerd geleer was wil glo, en hulle harte verhard om nie die wil van die Vader te doen nie, hulle het ‘n baie goeie kans om in die hel te beland en te brand tot in alle ewigheid. En dit geld ook vir die mense wat God se volk op ‘n dwaalspoor lei om hulle self te verryk deur hulle verkeerd te leer. Kom ons gaan kyk wat sê die Vader oor sulke herders. Sagaría 11:4-5 SO sê die HERE my God: Wees herder van die slagskape hulle kopers maak hulle dood, sonder om skuldig te voel; hulle verkopers sê: Geloofd sy die HERE; ek word ryk! En hulle herders het geen medelye met hulle nie. Eségiël 34:1-24 En die woord van die HERE het tot my gekom en gesê: Mensekind, profeteer teen die herders van Israel; profeteer en sê vir hulle, die herders: So spreek die Here HERE: Wee die herders van Israel wat aan hulleself weiding verskaf! Moet die herders nie die skape laat wei nie? Julle eet die vet en beklee julle met die wol; julle slag die vettes maar die skape laat julle nie wei nie; julle versterk die swakkes nie en maak die siekes nie gesond nie en die wat gewond is, verbind julle nie en wat weggedryf is, bring julle nie terug nie en wat verlore is, soek julle nie; maar met strengheid heers julle oor hulle met hardheid. So het hulle dan verstrooid geraak, omdat daar geen herder was nie; en hulle het die voedsel geword vir al die wilde diere van die veld en het verstrooid geraak. My skape dwaal rond op al die berge en al die hoë heuwels; ja, oor die hele oppervlakte van die aarde is My skape verstrooi, sonder dat iemand na hulle vra of hulle soek. Daarom, o herders, hoor die woord van die HERE: So waar as Ek leef, spreek die Here HERE, gewis omdat My skape ‘n prooi geword het en My skape as voedsel gedien het van die wilde dier van die veld, omdat daar geen herder was nie, en My herders na My skape nie vra nie; en die herders aan hulle self weiding verskaf, maar My skape nie laat wei nie daarom, o herders, hoor die woord van die HERE! So sê die Here HERE: Kyk, Ek het dit teen die herders! Ek sal My skape van hulle hand eis en maak dat hulle geen skape meer oppas nie, sodat die herders aan hulleself nie meer weiding sal verskaf nie; en Ek sal My skape uit hulle mond uitruk, sodat dit hulle nie as voedsel sal dien nie.

60


Want so sê die Here HERE: Kyk, hier is Ek, en sal na My skape vra en vir hulle sorg. Soos ‘n herder vir sy trop skape sorg op die dag as hy onder sy verspreide skape is, so sal Ek vir My skape sorg; en Ek sal hulle red uit al die plekke waarheen hulle verstrooi is, op die dag van wolke en donkerheid. En Ek sal hulle uitlei uit die volke en versamel uit die lande en hulle bring in hul land; en Ek sal hulle laat wei op die berge van Israel, in die klowe en in al die bewoonbare plekke van die land. Op ‘n goeie weiveld sal Ek hulle laat wei, en op die hoë berge van Israel sal hulle weiplek wees. Daar sal hulle lê op ‘n goeie plek en wei in geil weiveld op die berge van Israel. Ek self sal My skape oppas, en Ek self sal hulle laat lê en rus, spreek die Here HERE. Die wat verlore is, sal Ek soek, en wat weggedryf is, sal Ek terugbring, en wat gewond is, sal Ek verbind, en die siekes sal Ek versterk; maar die vettes en die sterkes sal Ek verdelg: En Ek sal hulle oppas soos dit reg is. En wat julle aangaan, My skape, so sê die Here HERE, Kyk, Ek sal oordeel tussen skape en skape, die ramme en die bokramme. Is dit vir julle nie genoeg dat julle die goeie weiveld afwei nie? En moet julle die orige van julle weiveld met jul pote vertrap? En moet julle die helder water drink, terwyl julle die wat oorbly, met julle pote troebel maak? En moet My skape afwei wat met julle pote vertrap is, en drink wat met julle pote troebel gemaak is? Daarom, so sê die Here HERE vir hulle: Kyk, hier is Ek, en Ek sal oordeel tussen die vet skape en die maer skape. Omdat julle al die swakkes met skof en skouer wegdruk en met julle horings stoot, totdat julle hulle uitgejaag het, Daarom sal Ek My skape red, sodat hulle nie meer ‘n prooi sal wees nie; en Ek sal oordeel tussen skape en skape. En Ek sal een enkele herder oor hulle verwek, en hy sal hulle laat wei, naamlik my kneg Dawid; hy sal hulle laat wei, en hy sal vir hulle ‘n herder wees. En Ek, die HERE, Ek sal vir hulle ‘n God wees, en My kneg Dawid ‘n vors in hulle midde. Ek, die HERE, het dit gespreek. Sagaría 11:17 Wee die slegte herder wat die skape in die steek laat! Mag die swaard sy arm tref en sy regteroog! Mag sy arm heeltemal verdor en sy regteroog heeltemal verduister word!

61


Jeremia 23:1-4 WEE die herders wat die skape van My weide laat omkom en hulle verstrooi, spreek die HERE. Daarom, so sê die HERE, die God van Israel, aangaande die herders wat My volk oppas: Júlle het My skape verstrooi en hulle verdrywe en hulle nie opgesoek nie. Kyk, Ek besoek oor julle die boosheid van julle handelinge, spreek die HERE. En Ek self sal die oorblyfsel van My skape versamel uit al die lande waarheen Ek hulle verdryf het; en Ek sal hulle terugbring na hulle weiveld, en hulle sal vrugbaar wees en vermenigvuldig. En Ek sal herders oor hulle verwek wat hulle sal oppas; en hulle sal nie meer bevrees of verskrik wees of vermis word nie, spreek die HERE. Jeremia 25:34-38 Huil o herders, en skreeu, en wentel julle in die as, julle maghebbers van die kudde; want vol is julle dae om geslag te word, en Ek sal julle verbrysel, en julle sal val soos ‘n kosbare voorwerp. Dan sal daar geen toevlug wees vir die herders en geen ontkoming vir die maghebbers van die kudde nie. Hoor! Geskreeu van die herders en gehuil van die maghebbers van die kudde, omdat die Here hulle kudde verwoes. En die weiveld van vrede word verwoes weens die toorngloed van die Here. Hy het soos ‘n jong leeu Sy lêplek verlaat; want hulle land het ‘n woesterny geword weens die gewelddadige swaard, ja, weens Sy toorngloed.

62


WIE IS JESUS Daar word na Hom verwys op drie verskillende maniere: Eerstens as Die Engel van die Verbond Maleági 3:1-2 KYK, Ek stuur my boodskapper wat die weg voor My uit sal baan; dan sal skielik na Sy tempel kom die Here na wie julle soek, naamlik die Engel van die verbond, na wie julle ‘n begeerte het. Kyk Hy kom, sê die HERE van die leërskare. Maar wie kan die dag van Sy koms verdra? En wie kan standhou as Hy verskyn? Want Hy sal wees soos die vuur van die smelter en soos die loog van die wassers. Exodus 23:20-21 Kyk, Ek stuur ‘n Engel voor jou uit om jou op die pad te bewaar en om jou na die plek te bring wat Ek gereedgemaak het. Neem jou in ag vir Hom en luister na Sy stem; wees nie wederstrewig teen Hom nie; want Hy sal julle oortredinge nie vergewe nie, want My Naam is in Hom. Hier kan wel verwys word na ‘n ander Engel maar daar is tog twyfel deur my as die skryweer aangesien net God en die Messias sondes kan vergewe en waneer daar na Hom verwys word is dit geskryf in hoofletters. Jesaja 42:5-6 So sê God die HERE wat die hemele geskape en hulle uitgesprei het die aarde uitgespan het saam met wat daaruit voortkom, wat aan die aard bewoners die asem gee en die gees aan wie daarop wandel: Ek die HERE het U geroep in geregtigheid en Ek vat U hand en behoed U en gee U as ‘n verbond van die volk, as ‘n lig van die nasies. Tweedens as die Kneg van die Here Jesaja 42:1 DAAR is My Kneg wat Ek ondersteun, My Uitverkorene in wie My siel ‘n welbehae het. Ek het My Gees op Hom gelê; Hy sal die reg na die nasies uitbring. Jesaja 43:10 Júlle is My getuies, spreek die HERE, en My Kneg wat Ek uitverkies het, sodat julle kan weet en My kan glo en insien dat dit Ek is - voor My is geen God geformeer nie, en ná My sal daar geeneen wees nie.

63


Jesaja 52:13 KYK, My Kneg sal voorspoedig wees, Hy sal hoog verhewe, ja, baie hoog word. Derdens as die Seun van God Psalms 2:7-8 Ek wil vertel van die besluit: Die HERE het aan My gesê: U is My Seun, vandag het Ek self U gegenereer. Eis van My, en Ek wil nasies gee as U erfdeel en die eindes van die aarde as U besitting. Matthéüs 17:5 Terwyl Hy nog spreek, oordek ‘n helderligte wolk hulle meteens en daar sê ‘n stem uit die wolk: Dit is My geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het. Luister na Hom. En Markus 9:7,Lukas 9:35 Markus 1:11 En daar het ‘n stem uit die hemele gekom: U is My geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het. Lukas 3:21-22 En toe die hele volk gedoop en Jesus ook gedoop is, en Hy besig was om te bid, het die hemel oopgegaan; en die Heilige Gees het in liggaamlike gedaante soos ‘n duif op Hom neergedaal; en ‘n stem het uit die hemel gekom wat sê: U is My geliefde Seun, in U het Ek ‘n welbehae. Nou gaan ons kyk na Jesus Christus as die Seun van God Wat sê God? Matthéüs 2:6 En jy, Bethlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal ‘n leidsman voortkom wat vir My volk Israel ‘n herder sal wees. Johannes 3:16-17 Want so lief het God die wêreld (ons )gehad, dat Hy Sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het Sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld (ons) te veroordeel nie, maar dat die wêreld (ons) deur Hom gered kan word. Kom ons gaan kyk hoekom God die Vader Jesus liefhet.

64


Dit gaan oor Jesus die wil van die Vader doen. Johannes 5:30 Ek kan uit Myself niks doen nie. Soos Ek hoor, oordeel Ek; en My oordeel is regverdig, omdat Ek nie My wil soek nie, maar die wil van die Vader wat My gestuur het. Johannes 4:34 Jesus sê vir hulle: My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het en om Sy werk te volbring. Johannes 6:38-39 Want Ek het uit die hemel neergedaal, nie om My wil te doen nie, maar die wil van Hom wat My gestuur het. En dit is die wil van die Vader wat My gestuur het, dat al wat Hy My gegee het, Ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. Dan kan ons nog self sien dat tot op Jesus se einde het Hy die wil van die Vader gedoen in die tuin van Getsemanie. Matthéüs 26:39 En Hy het ‘n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by My verbygaan; nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos U wil. En Markus 14:36,Lukas 22:41-42 Matthéüs 26:42 Weer het Hy ‘n tweede maal gaan bid en gesê: My Vader, as hierdie beker nie by My kan verbygaan sonder dat Ek dit drink nie, laat U wil geskied. Ons kan dus sien dat Jesus binne die wil van die Vader was en nog ‘n rede hoekom God die Vader Jesus lief het is omdat Jesus nie Homself verhewe gemaak het bo die Vader soos satan gedoen het nie, en soos ons mense doen om Jesus verhewe bo God te maak nie, en dat Jesus God se gebooie onderhou. Johannes 13:16 Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, ‘n dienskneg is nie groter as sy heer nie, en ‘n gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. Matthéüs 19:17 En Hy sê vir hom: Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe Een, naamlik God. maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. En Markus 10:18,Lukas 18:19 65


Johannes 10:29 My Vader wat hulle aan My gegee het, is groter as almal; en niemand kan hulle uit die hand van My Vader ruk nie. Johannes 14:28 Julle het gehoor dat Ek aan julle gesê het: Ek gaan weg en kom weer na julle toe. As julle My liefgehad het, sou julle bly wees dat Ek gesê het: Ek gaan na My Vader, omdat My Vader groter is as Ek. Lukas 6:40 ‘n Leerling is nie bo sy meester nie; maar elkeen wat volleerd is, sal sy meester wees. Johannes 7:18 Hy wat uit homself spreek, soek sy eie eer, maar Hy wat die eer soek van dié Een wat Hom gestuur het, Hy is waaragtig en daar is geen ongeregtigheid in Hom nie. Johannes 8:42 En Jesus sê vir hulle: As God julle Vader was, sou julle My liefhê, want Ek het uit God uitgegaan en gekom; want Ek het ook nie uit Myself gekom nie, maar Hy het My gestuur. So ons kan dus sien dat Jesus onderdanig is en beskye tot God. Daarom dan ook dat God Hom bevestig. Matthéüs 17:5 Terwyl Hy nog spreek, oordek ‘n helderligte wolk hulle met eens en daar sê ‘n stem uit die wolk: Dit is My geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het. Luister na Hom! En Markus 1:11, Markus 9:7, Lukas 3:21-22, Lukas 9:35 En om verder te bewys dat God Hom gestuur het kan jy in die volgende plekke in die Bybel lees. Daar is egter nog verskeie ander plekke ook. Johannes 8:16 En al oordeel Ek, My oordeel is waar, omdat Ek nie alleen is nie, maar Ek en die Vader wat My gestuur het. Johannes 8:29 En Hy wat My gestuur het, is met My; Die Vader het My nie alleen gelaat nie, omdat Ek altyd doen wat Hom welgevallig is.

66


Johannes 12:44 En Jesus het uitgeloop en gesê: Wie in My glo, glo nie in My nie, maar in Hom wat My gestuur het. Johannes 12:45 En wie My aanskou, aanskou Hom wat My getuur het. Johannes 12:49-50 Want Ek het nie uit Myself gespreek nie; maar die Vader wat My gestuur het, Hy het My ‘n gebod gegee wat Ek moet sê en wat Ek moet spreek. En Ek weet dat Sy gebod die ewige lewe is. Wat Ek dan spreek - net soos die Vader My gesê het, so spreek Ek. Daarom dan ook dat God die Vader die volgende sê: Matthéüs 12:18 Kyk, My Kneg wat Ek uitverkies het, My Geliefde in wie My siel ‘n welbehae het! Ek sal My Gees op Hom lê, en Hy sal aan die nasies die reg aankondig. Omdat Jesus God behaag, Sy gebooie hou, Sy wil doen, en Homself nie hoër ag as die Vader nie het die Vader Hom Mag gegee. Aan Jesus is mag gegee en alles wat God behaag insluitende ons. Johannes10:17-18 Daarom het die Vader My lief, omdat Ek My lewe aflê om dit weer te neem. Niemand neem dit van My af nie, maar Ek lê Myself af. Ek het mag om dit af te lê en Ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het Ek van My Vader ontvang. Johannes 17:2 Soos U Hom mag oor alle vlees gegee het, sodat Hy aan almal wat U Hom gegee het, die ewige lewe kan gee. Daniël 7:13-14 Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van die mens, en Hy het gekom by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom. En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; Sy heerskappy is ‘n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en Sy koningkryk een wat nie vernietig sal word nie.

67


Matthéüs 9:6 Maar dat julle weet dat die Seun van die mens mag het om op die aarde sondes te vergewe - toe sê Hy vir die verlamde man: Staan op, neem jou bed op en gaan na jou huis toe. En Markus 2:10, Lukas 5:24 Matthéüs 11:27 Alles is aan My oorgegee deur My Vader, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader; ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. En Lukas 10:22 Matthéüs 12:8 Want die Seun van die mens is Here óók van die sabbat. En Markus 2:28, Lukas 6:5 Johannes 3:34-35 Want Hy wat God gestuur het, spreek die woorde van God; want God gee Hom die Gees nie met mate nie. Die Vader het die Seun lief en het alles in Sy hand gegee. Nou kan ons dus sien dat Jesus mag gegee is. Kom ons gaan kyk nou wat Jesus ons leer nl: dat ons net soos Hy die wil van die Vader moet doen. Matthéüs 6:9-10 Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat U Naam geheilig word; laat U koningkryk kom; laat U wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde; En Lukas 11:2 Matthéüs 7:21 Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koningkry van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van My Vader wat in die hemele is. Johannes 9:31 En ons weet dat God nie sondaars verhoor nie; maar as iemand godvresend is en Sy wil doen, dié verhoor Hy. Matthéüs 12:46-50 En terwyl Hy nog met die skare spreek, staan Sy moeder en Sy broers daarbuite en wou met Hom praat. Toe sê iemand vir Hom: Dáár staan U moeder en U broers buite en wil graag met U praat.

68


Maar Hy antwoorde en sê vir die een wat Hom dit vertel het: Wie is My moeder? en wie is My broers? En Hy steek sy hand oor Sy dissipels uit en sê: Dáár is My moeder en My broers. Want elkeen wat die wil doen van My Vader wat in die hemele is, dié is My broer en suster en moeder. U kan dus sien dat Jesus ons ook leer om soos Hy die wil van die Vader te doen en Sy gebooie te onderhou. Kan ‘n mens dus die ewige lewe beerwe deur net na Jesus te gaan en nie die wil gebooie en wette van die Vader te doen nie. Die antwoord is NEE want God die Vader kies ons en gee ons aan Jesus Christus. Johannes 6:37 Al wat die Vader My gee sal na My toe kom, en Ek sal hom wat na My toe kom nooit uitwerp nie. Johannes 6:38-39 Want Ek het uit die hemel neergedaal, nie om My wil te doen nie, maar die wil van Hom wat My gestuur het. En dit is die wil van die Vader wat My gestuur het, dat al wat Hy My gegee het, Ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. Johannes 6:44 Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag. Johannes 6:65 En Hy sê: Om hierdie rede het Ek vir julle gesê dat niemand na My toe kan kom as dit nie deur My Vader gegee is nie. Johannes 17:3 En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het. Johannes 17:6 Ek het U Naam geopenbaar aan die mense wat U My uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort, en U het hulle aan My gegee, en hulle het U woord bewaar. Johannes 17:9 Ek bid vir hulle; Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U My gegee het, omdat hulle aan U behoort.

69


Johannes 17:12 Toe Ek saam met hulle in die wêreld was, het Ek hulle in U Naam bewaar. Oor die wat U My gegee het, het Ek gewaak; en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die Skrif vervul sou word. Johannes 18:9 Sodat die woord vervul sou word wat Hy gespreek het: Uit die wat U My gegee het, het Ek niemand verloor nie. U kan dus sien dat ons deur God aan Jesus gegee is, en God die Vader se wil is om Sy gebooie te hou soos Jesus dit gehou het. Nou dat ons vir Jesus gegee is, is daar ook ‘n paar vereistes wat Jesus aan ons stel naamlik: Matthéüs 10:32 Elkeen dan wat My sal bely voor die mense, hom sal Ek ook bely voor My Vader wat in die hemele is. Lukas 7:23 En salig is elkeen wat aan My nie aanstoot neem nie. Johannes 3:36 Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Johannes 8:51 Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as iemand My woord bewaar, sal hy die dood in der ewigheid nie sien nie. Johannes 13:20 Voorwaar voorwaar Ek sê vir julle, wie iemand ontvang wat Ek stuur, ontvang My; en wie My ontvang, ontvang Hom wat My gestuur het. Johannes 1:12 Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in Sy Naam glo; Johannes 5:22-23 Want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee, sodat almal die Seun kan eer net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie, eer nie die Vader wat Hom gestuur het nie. Jesus is die weg en die waarheid 70


Johannes 14:6 Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie. Hoe Ons leer Ons

kan ons deur Jesus gaan na die Vader toe? moet die wil van die Vader doen soos Jesus gedoen het en ons om Sy gebooie te onderhou. moet Jesus se gebod nakom nl:

Matthéüs 22:37-39 En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. En Markus 12:30-31, Johannes 13:34 Ons moet deel hê aan Jesus se liggaam en bloed. Johannes 6:53-56 En Jesus sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en Sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat My vlees eet en My bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom opwek in die laaste dag. Want My vlees is waarlik spys, en My bloed is waarlik drank. Wie My vlees eet en My bloed drink, bly in My en Ek in hom Dat dit nie fisiese bloed is nie gee Jesus vir ons hierdie verduideliking Johannes 6:63 Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe. Ander gedeeltes oor die nagmaal is geskrywe in Matthéüs 26:26-28 Markus 14:22-24 Lukas 22:19-20 Hierdie is ook ‘n geestelike simbool Die doop nl: was die ou sondes af en staan op met wedergeboorte

71


Johannes 3:3-6 Jesus antwoord hom en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koningkryk van God nie sien nie. Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ‘n mens as hy oud is, weer gebore word? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koningkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is Gees. Jesus het nie gekom na die wêreld om dit te oordeel nie. Johannes 12:47 En as iemand na My woorde luister en nie glo nie, Ek oordeel hom nie; want Ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar om die wêreld te red. Johannes 12:48 Wie My verwerp en My woorde nie aaneem nie, het Een wat hom wat hom oordeel: die woord wat Ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag. Johannes 3:17 Want God het Sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word. Johannes 5:22-23 Want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee, sodat almal die Seun kan eer net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie, eer nie die Vader wat Hom gestuur het nie. Matthéüs 18:11 Want die Seun van die mens het gekom om te red wat verlore is. En Lukas 9:56, Lukas 19:10 Matthéüs 20:28 net soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en Sy lewe te gee as losprys vir baie. Maar ons mag ook nie Jesus verwerp nie Matthéüs 10:32 Elkeen dan wat My sal bely voor die mense, hom sal Ek ook bely voor My Vader wat in die hemele is. 72


Lukas 7:23 En salig is elkeen wat aan My nie aanstoot neem nie. Johannes 3:36 Hy wat die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Johannes 15:9-10 Soos die Vader My liefgehad het, het Ek julle ook liefgehad. Bly in hierdie liefde van My. As julle My gebooie bewaar, sal julle in My liefde bly, net soos Ek die gebooie van My Vader bewaar en in Sy liefde bly. Jesus se hoofdoel op aarde is om ons God se volk terug te bring na God. Jesaja 49:5 En nou sê die HERE wat My van die moederskoot af geformeer het om Sy Kneg te wees, om Jakob na Hom terug te bring en dat Israel by Hom versamel moet word - en Ek word geëer in die oë van die HERE, en My God is My sterkte Laastens Keer terug na God Jesaja 55:7-9 Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes; en laat hy hom tot die HERE bekeer, dan sal Hy barmhartig wees; en tot onse God, want Hy vergeef menigvuldiglik. Want My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie My weë nie, spreek die HERE. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is My weë hoër as julle weë en My gedagtes as julle gedagtes.

73


Gebed van die skrywer Almagtige God en Hemelse Vader. U wat was en wat is en wat altyd sal wees, die enigste Waaragtige God. Ons as mens kan nie U goedheid verstaan nie, maar Vader help ons om U Grootheid, Almag en Heiligheid te verstaan. Ons vaders en ons het teen U gesondig deurdat ons, ons geloftes nie nagekom het nie en deurdat ons U wette, gebooie, verordenninge en insettinge as nuut verklaar het, inplaas daarvan dat ons tot die besef gekom het dat as U sê, dit ewig sal wees, dit nie verander kan word nie. Dit is my begeerte, dat ons volk weer soos toe ek ‘n kind was en gebid het vir reën, die skole en besighede sou toemaak en almal kerk toe gaan en onsself gaan verootmoedig het voor U. Maar alles het ‘n gejaag geword na geld, die besighede respekteer nie eers meer U sabbatdae nie. Ons is net so erg soos Sodom en Gomorra, U is nie meer die nommer 1 in ons lewens nie. Die een steel van die ander, owerspel is algemeen en homoseksialiteit is aan die orde van die dag en word algemeen aanvaar, so ook moord en nog vele ander sondes, Daarom is dit my die skrywer se begeerte, dat ons wat U regtig wil dien as volk, onsself weer voor U sal verootmoedig en ‘n volk as eenheid weer ‘n gebedsdag sal uitroep, vir al hierdie verkeerde goed wat ons as volk doen en dat U sal ingryp en harte van klip in harte van vlees sal verander. Ons het almal gesondig, maar U Vader gee ons nog ‘n kans, deur die bloed van U Seun, Jesus Christus as ons tot inkeer kom. Ek smeek U Vader, dat U ons wat U wil dien, genade en barmhartigheid sal bewys, al was ons sonde hoe groot. Maar Vader die wat U nie wil dien nie, is in U hande. Noudat die mense weet wat die waarheid is en nog steeds agter mense en hulle leerstelling aangaan, verstaan ek as U sê: Vervloek is die man wat op ‘n mens vertrou. Want U wat die Vader is en Jesus wat die Leermeester is, die se leerstellings neem hulle nie aan nie. Daarom ook die skrywe in Jesaja 30:9 wat sê: Want dit is ‘n wederstrewige volk, leuenagtige kinders, kinders wat die wet van die Here nie wil hoor nie. Ons dank U Vader, vir U Seun Jesus wat vir ons sondes gesterf het, en ons dank U Here Jesus, dat U ons kom leer het om die wil van die Vader te doen, maar vir die wat nie wil nie, het Here Jesus in die laaste hoofstuk van die bybel gesë: Openbaring 22:11 Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen en wie vuil is, laat hom nog vuiler word en laat die regverdige nog regverdiger word en laat die heiliges nog heiliger word. 74


En Dankie vir die belofte in Openbaring 22:4 wat sĂŞ: Salig is die wat Sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hĂŞ op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Dit is my gebed in Jesus Naam tot verheerliking van U ons Almagtige Vader. AMEN.

75

Die waarheid moet uit  

Christian ebook in Afrikaans

Advertisement