Page 16

Árbæ 7. tbl. Jan 2014_Árbæ 1. tbl. Janúar.qxd 7/7/14 9:56 PM Page 16

16

Fréttir

Ár­bæj­ar­blað­ið

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS 1&ðurh!2;(<5, Rv2=, * 123"% 561 <<00 9(675(68:8 *(+++,&t-/%0n,0.

Sælkerabúðin við Bitruháls er ótrúleg verslun og við skorum á íbúa Árbæjarhverfis að bregða sér í heimsókn þangað.

Gullmoli­í­göngufæri­fyrir­íbúa­Árbæjarhverfis:

Sverrir Einarsson

Kristín Ingólfsdóttir

Hinrik Valsson

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR !"#"$%"&'()"(*(+++,&#-"%"%.#/-",0.(*(123"%4()5)()678(9(675(68:8

Ár­bæj­ar­blað­ið Aug­lýs­inga­sími­ 587-9500 Fjölbreytt þjónusta við bíla og tæki

Verðin­frábær og­gæðin­í­ sérflokki­í­Sælkerabúðinni

­Við­ á­ Árbæjarblaðinu­ höfum­ verið óþreytandi­við­að­benda­íbúum­í­Árbæjarhverfi­ á­ spennandi­ valkosti­ á­ ýmsum sviðum­í­gegnum­árin­og­nú­er­komið­að einum­slíkum. Sælkerabúðin­sem­staðsett­er­að­Bitruhálsi­er­tiltölulega­ný­verslun­en­þar­var Ostabúðin­áður­til­húsa.­Sælkerabúðin­er verslun­fyrir­þá­sem­kera­miklar­kröfur­en þar­er­boðið­upp­á­fyrsta­flokks­kjötvörur, krydd­ í­ lausu,­ osta­ og­ ótal­ margt­ fleira. Verðlag­í­Sælkerabúðinni­er­ótrúlega­gott og­ fullyrt­ er­ að­ það­ sé­ það­ langlægsta­ á markaðnum.­

Sælkerabúðina­á­dögunum­og­varð­eiginlega­alveg­orðlaus.­Ég­geri­miklar­kröfur en­þessi­verslun­er­glæsilegasta­matvöruverslun­sem­ég­hef­komið­inn­í­á­Íslandi. Ég­er­vön­því­að­verð­séu­himinhá­þegar boðið­er­upp­á­toppgæði­en­því­er­ekki­að

heilsa­ í­ Sælkerabúðinni.­ Þar­ eru­ gæðin hreint­ ótrúleg,­ búðin­ stórkostleg­ í­ alla staði­en­verðið­það­langbesta­sem­ég­hef séð,”­sagði­yfir­sig­ánægður­viðskiptavinur­Sælkerabúðarinnar­sem­hafði­samband við­Árbæjarblaðið.

Hægt­er­að­fá­nánast­allt­kjöt­í­Sælkerabúðini,­ alls­ kyns­ steikur,­ lambakjöt, nautakjöt,­ svínakjöt,­ villibráð­ og­ hamborgarar­ Sælkerabúðarinnar­ eru­ alvöru hamborgarar.­Þeir­verða­ekki­að­smáskífum­á­grillinu­við­eldun.­Allt­kjöt­verkað að­hætti­meistara­og­það­skilar­sér­í­bestu hugsanlegum­gæðum­á­grillinu. Yfir­sig­ánægðir­viðskiptavinir­Sælkerabúðarinnar­hafa­haft­samband­við­okkur­ á­ Árbæjarblaðinu.­ Teljum­ við­ okkur skilt­að­koma­þeirra­skilaboðum­á­framfæri­svo­fleiri­geti­notið.­ ,,Ég­fer­oft­í­þessar­búðir­sem­gera­sig út­fyrir­að­vera­sælkeraverslanir.­Ég­fór­í

Úrval osta í Sælkerabúðinni er ótrúlegt og verðin koma verulega á óvart.

 

Diesel Center

» NÝ OG STÆRRI VERSLUN » DIESELVERKSTÆÐI » VARAHLUTAÞJÓNUSTA » TÚRBÍNUVIÐGERÐIR OG SALA » SÉRPANTANIR

NÝTT

DVERGSHÖFÐI 27 110 Reykjavík Sími 535 5850 - blossi.is

D``VgeaŽcijg[{`¨gaZ^`hg†`i jeeZaY^k^†haZch`VgVÂhi¨Âjg

<g‹ÂgVghiŽÂ^c

Profile for Skrautás Ehf.

Árbæjarblaðið 7.tbl 2014  

Árbæjarblaðið 7.tbl 2014  

Profile for skrautas
Advertisement