Page 2

<div id="book"> <div id="menu"> <a href="index.html" id="home"><i>Home</i></a> <a href="preface.html" id="preface"><i>Preface</i></a> <a href="stories.html" id="stories"><i>Stories</i></a> <a href="galleries.html" id="gallery"><i>Galleries</i></a> <a href="forums.html" id="forum"><i>Forum</i></a> <a href="mementos.html" id="mementos"><i>Mementos</i></a> <a href="credits.html" id="credits"><i>Credits</i></a> <a href="indicia.html" id="indicia"><i>Indicia</i></a> </div> </div> ¡¡¡¡Õâ¾ÍÊÇÎÒÃÇËùÐèµÄÈ«²¿XHTML´úÂëÁË¡£ ×ÜÌå¹æ»® ¡¡¡¡ÔÚCSSÎļþÖУ¬ÎÒÃÇΪ<body>¶¨ÒåÒ»¸ö±³¾°É«² ¢ÇÒ°ÑmarginºÍpaddingÉèΪ0¡£½ÓÏÂÈ¥½«»áÓõ½¾ø¶Ô¶¨Î»£¬ËùÒÔÕâÑù×ö¿ÉÒÔ·½±ãÎÒÃǼÆËã¡£ body { background-color: #000; margin: 0; padding: 0; } ¡¡¡¡Í¼ÏñÈȵãµÄ±³¾°Í¼Æ¬±»Ó¦Óõ½Íâ²ãdivÉÏ¡£ÄãÐëÒªÉèÖÃÒ»¸öºÏÊʵĿíºÍ¸ßÀ´± £Ö¤Í¼Æ¬Äܹ»ÍêÈ«µØÏÔʾ³öÀ´¡£ #book { background-image: url(bookpages.jpg); height: 595px; width: 750px; } ¡¡¡¡ÈκÎÓ¦Óõ½´ó¶àÊýÁ ´½ÓÉϵÄÑùʽ¶¼¿ÉÒÔÒ»Æð¶¨Òå¡£¸ü¶àµÄϸ½ÚCSS¹æÔò¿ÉÒÔ¸ù¾ÝÐèÒª¸Ä±äµ¥¸öÁ´½ÓµÄÊôÐÔ¡£ËùÓеÄÁ ´½Ó¶¼Ê¹Óþø¶Ô¶¨Î»£¬²¢ÇÒ¸³¸øËüÃÇĬÈϵÄwidth,heightºÍtopÖµ¡£ÁíÍâ±ðÍüÁ˼ì²éÒ»ÏÂÁ ´½ÓµÄÏ»®ÏßÊDz»ÊÇÒѾ±»È¥µôÁË¡£ #menu a { position: absolute;

my first text  

this is my first text