Page 1

n e i e o l b n e sam

samen bloeien


Onze scholen bloeien

Uw kind wordt vier jaar en gaat naar de basisschool. Een belangrijke stap voor u en uw kind. Als een kind voor het eerst naar school gaat, hoopt u als ouder dat uw kind het fijn heeft op school. Dat hij of zij veel vriendjes en vriendinnetjes maakt en leert samen te spelen. Dat de juf of meester hem of haar goed kent en begrijpt wanneer er extra hulp nodig is of juist meer uitdaging. En natuurlijk dat uw zoon of dochter goed leert lezen, schrijven en rekenen. U wilt dat uw kind zich breed ontwikkelt. Dat uw kind groeit in zijn creativiteit en zelfstandigheid. Kortom: dat uw kind bloeit.

2

samen bloeien

De SKOzoK-scholen komen tegemoet aan deze wensen. De ontwikkeling van uw kind staat voorop. Wij vinden dat kinderen recht hebben op een veilige en inspirerende omgeving waar zij hun talenten kunnen ontwikkelen. We zetten in op hoge leerlingresultaten bij lezen, rekenen en schrijven, zodat ze over een goede basis beschikken voor het voortgezet onderwijs. Daarom vinden wij het belangrijk om te investeren in de kwaliteit van onze medewerkers en is samenwerking met ouders essentieel. Deze brochure is bedoeld voor ouders van de 31 scholen die onder scholenkoepel SKOzoK vallen. De brochure geeft u een inkijkje in wat SKOzoK is en waar wij voor staan. Heeft u vragen naar aanleiding van deze brochure? Daarvoor verwijzen wij u graag door naar de directeur van uw school.

Over SKOzoK

SKOzoK is een onderwijsstichting met 31 basisscholen in Zuidoost Brabant. 29 van onze scholen zijn rooms-katholiek, twee scholen hebben een protestants-christelijke grondslag. We hebben één basisschool voor speciaal onderwijs. Onze scholen zijn te vinden in de gemeenten Bergeijk, AalstWaalre, Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende. Samen met ongeveer zeshonderd medewerkers maken wij ons sterk voor meer dan zesduizend kinderen. Veel en goed leren op de basisschool wordt in belangrijke mate bepaald door de talenten en betrokkenheid van onze leerkrachten. SKOzoK investeert daarom in de kwaliteit en professionaliteit van onze medewerkers, onder meer door gratis scholing en trainingen aan te bieden en persoonlijke ontwikkelplannen te

maken met alle leerkrachten. Zo kunnen we tegemoet komen aan de persoonlijke doelen van onze medewerkers. Het zijn immers onze leerkrachten die dagelijks voor de klas van uw kind staan. Samen leven, werken, vieren en groeien is wat SKOzoK voor ogen heeft. Binnen de grootte van onze organisatie proberen we op allerlei manieren samen te werken, bijvoorbeeld door gezamenlijk bijeenkomsten en cursussen te volgen en expertise en ervaringen uit te wisselen. Zo kunnen we putten uit alle kwaliteiten die onze organisatie in zich draagt. Daarin zullen we steeds blijven kijken in hoeverre we nog meer kunnen samenwerken, en op welke manier we als organisatie kunnen groeien. Want stilstaan is achteruitgang.

DAT: WIST U voor

staat SKOzoK op oersen K n e Sam er w ijs d n O re Zichtba ? Kwaliteit

WIST U D AT:

SKOzoK ee n muziekba nd heeft, namelijk ‘Straf wer k’?

Marjet van Poppel, directeur van de Drijfveer in Aalst: “Als ik denk aan SKOzoK, denk ik aan de kracht van de samenwerking. Die samenwerking is een groot voordeel voor medewerkers van deze organisatie. Je netwerk is heel groot. Als ik ergens mee zit of ik heb een vraag, hoef ik deze maar op de mail te zetten en krijg ik veel antwoorden.”

3


Missie en visie Missie

De SKOzoK-scholen vormen een krachtige leeromgeving waarin kinderen en volwassenen uitgedaagd worden om in een positieve sfeer veel te leren.

Dit houdt onder andere in dat we verantwoordelijkheid nemen, afspraken nakomen, voorbeeldgedrag laten zien en elkaar aanspreken.

Visie

We beogen een proactieve en duurzame samenwerkingsrelatie met ouders, ketenpartners en gemeenten.

We verzorgen eigentijds, kwalitatief goed onderwijs, waar de mogelijkheden en interesses van het kind centraal staan. De leerling leert in dialoog met medeleerlingen, de leerkracht en de omgeving. We bieden een passend onderwijsarrangement aan, zo dicht mogelijk bij huis.

4

Hier gaan wij voor!

SKOzoK is een open en lerende omgeving voor de medewerkers waarin op professionele wijze wordt gewerkt.

Onze organisatie wordt gedreven door efficiĂŤntie en effectiviteit om de beschikbare middelen zo goed mogelijk te benutten en daartoe beschikken we over relevante managementinformatie om te kunnen sturen op kwaliteit en continuĂŻteit. We streven ernaar dat ouders een bewuste, positieve keuze maken voor een SKOzoKschool.

SKOzoK stelt om de vier jaar een Koersplan op, waarin we onze doelen voor de komende jaren uiteenzetten. Want wij zijn een organisatie die wil blijven groeien en bloeien.

Doel 1: goed onderwijs

Het leveren van goed onderwijs is de belangrijkste taak van een onderwijsstichting. Daarom staan bij ons de talenten en interesses van het kind centraal. We willen dat onze leerlingen goed kunnen rekenen en schrijven, maar wel op een leerwijze die het best bij kinderen past en waar zij zich het prettigst bij voelen. Als stichting verdiepen wij ons daarom in nieuwe leerstijlen en leervormen en gebruiken we de mogelijkheden van de informatie en communicatietechnologie (ICT) om ons te ondersteunen in het leerproces van kinderen.

Doel 2: de professionele medewerker

De leerkracht vormt de kern van ons onderwijs. Leerkrachten bepalen in hoge mate het succes van het leerproces van kinderen. De organisatie is er op gericht dat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen.

Daarom ontwikkelen wij ons voortdurend, zodat onze leerkrachten het beste uit uw kind kunnen halen.

Doel 3: optimale samenwerking met de omgeving

Wij maken deel uit van onze omgeving. Om de best mogelijke resultaten te behalen, is het nodig om goed samen te werken met ouders, ketenpartners, gemeenten, kinderopvangcentra en buitenschoolse opvang. Samen staan we sterk voor uw kind.

Doel 4: intensieve samenwerking binnen SKOzoK

Door de grootte van organisatie, hebben wij veel kennis en kunde in huis. Daar willen we optimaal gebruik van maken. Wij willen de mogelijkheden die de schaalgrootte van onze organisatie biedt, maximaal benutten, zonder dat die ten koste gaan van de eigenheid van onze scholen.

WIST U DAT:

Regelmatig tevredenheid speilingen wor den gehouden onder personeelsleden, ouders en leerlingen, om zo de kwaliteit van onze scho len te verbeteren?

WIST U DAT: SKOzo

K via pe rio d iek onderzo e eken op haar scho len het ond er w ijsproc es optim aliseert?

5


Ouders zijn partners

6

Wij zien een belangrijke rol weggelegd voor u als ouder. Ouders zijn onze partners in de opvoeding en ontwikkeling van het kind. In deze informatiemaatschappij is de leerkracht niet de enige informatiebron voor kinderen; kinderen leren continu. Kinderen presteren beter als ouders betrokken zijn bij de school en uitstralen dat leren leuk en belangrijk is. Zo bevorderen ze het schoolsucces van hun kinderen. Om dat leerproces te stimuleren, vinden we het belangrijk dat ouders en leerkrachten samenwerken. Het is fantastisch als ouders meehelpen in een Oudervereniging, ondersteunen bij excursies of overblijfhulp zijn. Zo kunnen we samen het beste in kinderen naar boven halen. Communicatie speelt daarin een belangrijke rol. Onze scholen zullen u daarom op de hoogte houden over zaken die binnen de school spelen.

Dat doen we via nieuwsbrieven, de website, de schoolgids, rapporten en oudergesprekken. Maar het contact met ouders is geen eenrichtingsverkeer. Ook via ouderenquête, ouderpanels en de medezeggenschapsraad kunt u uw stem laten horen over alles wat er op de school gebeurt.

Wanneer komt SKOzoK voor u in beeld?

Als het goed is, zult u als ouder weinig te maken krijgen met de SKOzoK-organisatie zelf. Op de achtergrond zijn wij echter continu bezig met onder meer het volgen van nieuwe ontwikkelingen op onderwijsgebied en het verbeteren van de kwaliteit van onze scholen. De communicatie zal daarom vooral verlopen vanuit de school. Natuurlijk kunnen er momenten zijn waarop het niet zo lekker loopt op uw school. SKOzoK kan haar scholen daarin ondersteunen, bijvoorbeeld als het gaat om pestproblematiek.

Medezeggenschap

Op onze scholen werken we met medezeggenschapsraden (MR) om de kwaliteit van de scholen en ons onderwijs te verbeteren. Binnen deze raden vertegenwoordigen leerkrachten en ouders het schoolbeleid. Over sommige zaken mogen zij meebeslissen, denk aan nieuwe lesmaterialen. Over andere zaken geven zij advies, bijvoorbeeld de vakantieperiode.

Naast de MR op school is er de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR). In de GMR zitten vijf leerkrachten en vijf ouders, die elk een regio vertegenwoordigen. Zij zijn de directe gesprekspartner voor het College van Bestuur van SKOzoK en bespreken de ‘bovenschoolse ontwikkelingen’ van de stichting. Door gemeenschappelijk overleg kan besluitvorming eenvoudiger en sneller plaatsvinden. Daarnaast wordt onderling contact tussen de medezeggenschapsraden van SKOzoK verbeterd door regelmatig met elkaar van gedachten te wisselen over zaken die ons allen aangaan.

WIST U DAT:

SKOzoK-schoo l de Pionier in Va lkenswaard met de Pionier Koerier een ei gen co lumn heeft in het Eindho vens Da gblad?

Marcel Duffhuis, GMR-lid en MR-voorzitter op de Prinses Beatrix school in Bergeijk: “Ik doe mijn werk als GMR-lid in het belang van alle kinderen binnen SKOzoK. Ik zie de GMR als een klankbordgroep, waar we belangrijke zaken die stichtingbreed spelen, bespreken. Daarin heb ik als GMR-lid stemrecht. Ik kan dus daadwerkelijk meebeslissen over belangrijke zaken die spelen binnen alle scholen. Als ouder voel ik me daar zeer betrokken bij, omdat ik zie dat er een belangrijke rol voor de ouders is weggelegd. Wij staan iets verder van de interne ontwikkelingen af en dichter bij onze kinderen. Medewerkers kijken we vanuit hun perspectief naar bepaalde zaken. Zo houden leerkrachten en ouders elkaar een spiegel voor. We behartigen op deze manier de belangen van het kind en het personeel.”

7


kwaliteitsondersteuning

8

Bij SKOzoK werken er zestien kwaliteitsondersteuners. Deze medewerkers denken binnen alle scholen mee over hoe we de zorgverlening van onze leerlingen nog beter kunnen maken. Ook het vergroten van de bekwaamheden van leerkrachten is een belangrijke taak. Kwaliteitsondersteuning is dus een aparte functie binnen de school. Hierdoor kunnen de kwaliteitsondersteuners zich echt focussen op hun vak en kunnen zij hun expertise optimaal inzetten. In tegenstelling tot veel andere scholenkoepels, waar kwaliteitszorg vanuit de school zelf komt, werken onze kwaliteitsondersteuners SKOzoK-breed en vormen zij de schakel tussen de collega-scholen. De meeste kwaliteitsondersteuners zijn op twee of meer scholen werkzaam. Het voordeel hiervan is dat het beleid op de scholen hetzelfde is en dat we de aanwezige specialistische kennis en ervaring met elkaar delen. Zo waarborgen en verbeteren we de kwaliteit van onze scholen.

Handelingsgericht

Binnen SKOzoK werken we opbrengst- en handelingsgericht. We willen dat onze leerlingen goed kunnen rekenen en schrijven, maar wel op een leerwijze die het best bij kinderen past en waar zij zich het prettigst bij voelen. De leerkracht speelt hierin een sleutelrol. De kwaliteitsondersteuner helpt de leerkracht bij het geven van goed onderwijs, door bijvoorbeeld tijdens groepsbesprekingen mee te denken en de leerkracht hierin te ondersteunen.

WIST U DA T:

Diverse SKOz oKscho len wer ken vanuit bijzondere onder w ijsconcept en, bijvoorbeeld team teaching, waarbij ee n groep leerkrachte n vo or een grote k las staat?

Lily Stienen, kwaliteitsondersteuner op Sint Andreas, Sint Joan en de Wereldwijzer: “Als kwaliteitsondersteuner probeer ik leerkrachten doelgerichter te laten werken. Niet automatisch ’s morgens hun boeken pakken en de methode volgen, maar vooruit kijken: wat wil ik wanneer bereiken? Als leerkrachten zich goed bewust zijn van dat leeraanbod en zoeken naar methodes die aansluiten bij wat kinderen willen en nodig hebben, wordt leren leuker voor alle leerlingen binnen onze stichting en verbetert de kwaliteit van ons onderwijs.”

ICT in het onderwijs

ICT speelt een steeds belangrijkere rol in deze maatschappij en dus ook in het basisonderwijs. Steeds meer SKOzoK-scholen gaan over op het Digibord of hebben laptops in het klaslokaal staan. ICT kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van ons onderwijs en biedt bijvoorbeeld ondersteuning voor kinderen met dyslexie. SKOzoK ondersteunt en stimuleert deze innovatieve ontwikkelingen, door onder meer scholingen aan te bieden aan onze medewerkers.

Ook werken we binnen SKOzoK met 25 ‘i-coaches’. Zij houden nieuwe kansrijke ontwikkelingen op ICT-gebied in de gaten en brengen deze informatie binnen de scholen. Daarnaast hebben de i-coaches regelmatig samen bijeenkomsten, waarin ze ervaringen uitwisselen.

9

WIST U DAT:

Basisscho ol Agnetendal in titel Do m melen de 2011 r te as am di Me ven? heeft verwor

WIST U DA T:

SKOzoK-sch oo l de Talentento ren in Sterksel in ternatio naal bekend is als mentorsch oo l van Microsoft?

Maartje Vunderink, i-coach en leerkracht op de Boogurt in Budel: “Ik zie het als mijn taak leerkrachten te laten zien wat er bestaat op ICT-gebied en hen een goed aanbod te bieden van bepaalde programma’s, die ze kunnen gebruiken in hun groep. Daarvoor krijg ik op school voldoende tijd om me te verdiepen in ICT. Tijdens vergaderingen kan ik deze kennis overbrengen aan het team. Ik geef de juiste uitleg aan mijn collega’s, inspireer en enthousiasmeer ze. Uiteindelijk heb ik een goed zicht op wat leerkrachten willen. ”


ONZE scholen samenWerken op meerdere scholen

Binnen onze organisatie hechten we een groot belang aan het samenwerken en het benutten van alle kwaliteiten die wij als grote organisatie in ons dragen. Een van onze peilers is om te stimuleren dat scholen elkaars kennis delen. Een manier om dat te doen is door te werken op meerdere scholen. Wij zijn ervan overtuigd dat medewerkers vaak meer kwaliteiten bezitten dan ze zelf soms denken. Daarom maken wij het voor directeuren, kwaliteitsondersteuners, leerkrachten en onze andere collega’s mogelijk om op meerdere scholen te werken.

10

Uiteindelijk vergroot dit de kwaliteit van het onderwijs aan uw kind. Waarom? Een simpel voorbeeld: een leerkracht die zich heeft gespecialiseerd in het rekenonderwijs, kan ingezet worden op andere scholen voor het bijspijkeren van rekenlessen. Zo kunnen veel meer van onze leerlingen op een goede manier bediend worden.

AT: WIST U D et

erkt m SKOzoK w tieve verva o n in het teem ys ss vang ing r ? Hierdo o m u tr en P-c te of k ie z j bi wordt e id van d afwezig he traal een n ce t ch leerkra . geregeld vervanger

Agnetendal

De Schatkist

De Korenbloem 2 6021 LW Budel tel (0495)491933 www.bsdeschatkist.nl

Meester Slootsweg 1 5581 AS Waalre tel (040)2213535 www.dewilderen.nl

De Wilderen

Sint Jan

Beisterveld

De Smelen

De Windroos

Sint Joan

Christoffelschool

De Stapsteen

Helenadal 20 5551 BJ Valkenswaard tel (040)2012347 www.agnetendal.nl Hegmulder 6 5571 RK Bergeijk tel (0497)555006 www.bsbeisterveld.nl Maximilliaanlaan 1 5583 XG Aalst-Waalre tel (040)2213498 www.christoffelwaalre.nl

De Boogurt

Burg. van Houtstraat 23 6021 AR Budel tel (0495)491600 www.deboogurt.nl

De Dorenhagen

Hertog Hendrik straat 1 5552 KK Valkenswaard tel (040)2013458 www.dedorenhagen.nl

De Drijfveer

Willem Smuldersplein 5 5582 JJ Waalre tel (040)2233020 www.bsdedrijfveer.nl

De Klepper

Kerkstraat 19 5575 AZ Luyksgestel tel (0497)541287 www.deklepper.nl

De Pionier Huub Compen, directeur van de Schatkist en de Boogurt in Budel: “Ik zie veel kansen in werken op twee scholen. Samen met elkaar en van elkaar leren, dat is de slogan die bij SKOzoK bekend is en die roep ik wel eens. Samen is verder dan binnen de muren van één school. Samen is ouders erbij betrekken en samen is die collega’s in je eigen dorp raadplegen. Ik probeer telkens de verbinding te zoeken tussen de scholen, want met meer mensen weet je meer.”

Kromstraat 12 5554 NH Valkenswaard tel (040)2070072 www.bs-de-pionier.nl

De Smelen 109 5553 CT Valkenswaard tel (040)2076656 www.bsdesmelen.nl Kijkakkers 1a2 6026 ER Maarheeze tel (0495)599264 www.bsdestapsteen.nl

De Ster

Dorpsstraat 15 5563 BC Westerhoven tel (040)2012837 www.bs-dester.nl

De Talententoren

Beukenlaan 6 6029 PZ Sterksel tel (040)2240140 www.detalententoren.nl

De Triangel

Breedvennen 3 5595 DE Leende tel (040)2065426 www.triangel-leende.nl

De Vlaswiek

Van de Venstraat 1b 5555 KK Valkenswaard tel (040)2012908 www.devlaswiek.nl

De Wereldwijzer

Pater Ullingsstraat 3 6023 AM Budel-Schoot tel (0495)494343 www.dewereldwijzer.eu

Haagstraat 134 5552 HP Valkenswaard tel (040)2013623 www.basisschooldewindroos. nl

SBO De Zonnewijzer

Haagstraat 136 5552 HP Valkenswaard tel (040)2018185 www.sbodezonnewijzer.nl

Prinses Beatrix

Domineestraat 2 5571 EJ Bergeijk tel (0497)572781 www.bsbeatrix.nl

Schepelweyen

Hoefsmidwei 4 5551 PN Valkenswaard tel (040)2019232 www.schepelweyen.nl

Sint Andreas

Hoofdstraat 212 6024 AB Budel-Dorplein tel (0495)518489 www.bs-andreas.nl

Sint Bernardus

Loo 109 5571 KP Bergeijk tel (0497)571235 www.stbernardus.nl

Sint Gerardus

Witrijtseweg 9a 5571 XJ Bergeijk tel (0497)541281 www.stgerardus.nl

Sint Jan Baptistastraat 1 5595 GN Leende tel (040)2062145 www.stjanleende.nl Van Schaiklaan 9 6027 PL Soerendonk tel (0495)591350 www.stjoan.nl

Sint Jozef

Papaverstraat 6 5571 HL Bergeijk tel (0497)571757 www.stjozefbergeijk.nl

Sint Martinus

Groenstraat 1 5551 AV Valkenswaard tel (040)2017970 www.martinusdommelen.nl

Sint Servatius

Dorpsstraat 57 5556 VL Borkel en Schaft tel (040)2068951 www.stservatius.nl

Thomas van Aquino

Dokter Rauppstraat 52 5571 CH Bergeijk tel (0497)571480 www.thomasvanaquino.nl

Sint Willibrordus

Schoolstraat 15 5561 AH Riethoven tel (040)2075299 www.bsstwillibrordus.nl

11


Wilt u meer weten?

Veel meer SKOzoK-informatie is te vinden op onze website www.skozok.nl. Daar verschijnen regelmatig artikelen over wat er zoal gebeurt op onze scholen. Ook vindt u op onze website een overzicht van alle scholen binnen onze organisatie.

Colofon

Stichting SKOzoK Pastoor Jansenplein 21 5504 BS Veldhoven tel (040)2531201 www.skozok.nl Uitgave in opdracht van SKOzoK Hoofdredacteur: Ingrid Sluiter, College van Bestuur Tekst, concept en foto’s: Charlotte Reddingius Vormgeving: KEK dnl | vormgevers bni-bno November 2012 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieÍn, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

samen bloeien

Samen Bloeien  

Samen Bloeien

Samen Bloeien  

Samen Bloeien

Advertisement