Page 1

SKØYEN SKOLE MONOLITVEIEN 6 0375 OSLO Tlf. Skolen: 22 51 69 00 Tlf. Aktivitetsskolen: 22 51 69 36 Faks: 22 51 69 10 www.skoyen.gs.oslo.no

INFORMASJONSHEFTE SKOLEÅRET 2013/2014

Innhold: Velkommen og fakta Skøyen skoles visjon Personalet ved Skøyen skole Organisering av dagen Romplan Skøyen skoles 6 udiskutable regler Trafikkforholdene ved skolen Sykling Ulykkesforsikring for elevene Ferie- og fridager 2013-2014 Regler for skolefri

Driftsstyret Strategisk plan Driftsplan Vurdering for læring Informasjon om lus Informasjon om tannhelse IKT på Skøyen skole Retningslinjer for bruk av e-post


VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR!

Da står vi klare til ny innsats og ser frem til et godt samarbeid med dere foresatte. Høsten 2013 starter 576 elever på Skøyen skole. 84 av disse starter i 1. klasse. Spesielt velkommen til våre nye førsteklassinger! Fortsatt er Majorstuen skoles 1. – 4. trinn i Kuben. Vi overtar neste høst. Aktivitetsskolen har vært i gang siden 1. august, og hver dag vender sommerglade barn tilbake fra ferie. Deres nysgjerrighet og læringslyst er til inspirasjon for oss voksne som møter dem. Vi kan love et år fylt av målrettet læring, varierte aktiviteter og iherdig arbeid. Innsats nytter! Det ser vi på de gode resultatene som våre elever leverer både i det faglige arbeidet og i sosialt samspill.

FAKTA OM SKØYEN SKOLE • • • • • • • • • • •

Skøyen skole er en 1-7-skole med elever tilsvarende 3 parallelle klasser pr trinn. Skoleåret 2013/2014 har vi elever tilsvarende 21 klasser. Det går 576 elever på skolen. Fra 1.-7. klasse organiserer vi trinnene i basisgrupper – 4 pr. trinn. Andelen minoritetsspråklige elever utgjør ca. 10 %. Ved skolen er det ansatt 40 lærere, sosiallærer, 10 assistenter og 3 skoleledere. Ellers har vi ansatt 1 vaktmester, 2 kontormedarbeidere og 3 renholdere. Skolen startet i 1997 i paviljonger. I 1998 flyttet vi inn i nye, flotte lokaler. Skolen er bygget med 4 klasseromshus som er knyttet sammen med en hovedbygning, som igjen inneholder spesialrom og administrasjon. Husene er knyttet sammen med svalganger. Skolen ligger vakkert til bak Frognerparken. Vi har et stort uteområde med ballbaner, skolegate og flotte grøntarealer.


Aktivitetsskolen • • •

Aktivitetsskolen teller i år ca. 300 barn Her er det tilsatt 30 assistenter (i reduserte stillinger), tre baseansvarlige, en koordinator med baseansvar og en undervisningsinspektør med ansvar for den pedagogiske delen av tilbudet Foreldrebetaling: Inntekt til og med kr 150.000

Inntekt mellom kr 150.001-300.000

Inntekt fra og med kr 300.001

Hel plass

557

1024

2611

Halv plass

359

658

1765

Åpningstid: Alle virkedager kl 0730-1700


VI KJENNETEGNES VED AT VI ER: Inkluderende, kunnskapsrike, kulturbevisste, nysgjerrige, engasjerte, interaktive og glade!

PEDAGOGISK PLATTFORM: MENNESKESYN: • Mennesker er sosiale og utvikler seg i samspill • Mennesker er likeverdige, og alle har krav på respekt, anerkjennelse og toleranse • Alle er ulike, alle har krav på samme muligheter • Mennesker har en iboende evne til glede og humor, nysgjerrighet og kreativitet

LÆRINGSSYN: • Mennesker lærer i et miljø preget av trygghet og tillit • Mennesker lærer gjennom utfordringer og ansvar, mestring og anerkjennelse • Mennesker lærer gjennom aktivitet; gjennom lek, opplevelse og utforsking, gjennom refleksjon og fordypning, gjennom samarbeid


PERSONALET VED SKØYEN SKOLE SKOLEÅRET 2012/2013 Rektor: Assisterende rektor: Und. inpektør: Sosiallærer: IKT-ansvarlig: Kontorleder: Førstesekretær: Vaktmester: Renholdsleder: Renholder:

Anne Helga Jarnholt Kathrine Selvikvåg Malme Kristin Thoen Haugli Lisbeth Edvardsen Randi Bauge Skevik Tine Kjenslie Solveig Ekedahl Sveinung Indergård Vivek Thurasinghan Rasanaykam Selvanaykan Arunthaw Selvanaykam

Lærere: Trinn 1 Adnan Skikic, Lise Bygballe, Martine Storaas, Margrethe Fidjeland og Satara Hvinden Trinn 2 Ellen Matheson, Dagfinn Hovland, Nina Sandvik, Lars Berg og Anne Cecilie Korsnes Trinn 3 Haakon Westlie, Charlotte Undrum, Heidi Kase, Katrine Herland, Mette Moen, Charlotte Løvenskiold og Katrine Herland Trinn 4 Marita Aasland, Kristina Andreasen, Olianne Viddal, Kenneth Kattem, Anne Klemp og Katrine Herland Trinn 5 Marianne Christie, Einar Svagård, Laila Sørbø, Jonas Sagedal og Grete Korsvold Trinn 6 Caroline Bjelland, Emthe Engebråten, Vidar Haugstøl, Andreas Skjørestad og Thorbjørn Storemyr Trinn 7 Hilde Ødegård Olsen, Ellen Svendsby, Hilde Hovland, Tanja Lund, Janne Borge og Christian Jensen Kunst- og håndverk: Bibliotek: Leseveileder: Skoleassistenter : Trinn 1 Wenche Moen Maren Monsen Trinn 2 Maria Prøven Marit Silsand Trinn 3 Ivi Johansen Tove Kraft Ole Torstein Hovig Trinn 4 Kristofer Stavseng

Agneta Stave Thorbjørn Storemyhr Kristin Borkø Trinn 5 Ella Ravnanger Trinn 6 Didrik Andersen Trinn 7 Anlaug Færavåg Nikolai Pyke


Helsesøster: PP-rådgiver: Logoped: Fysioterapeut: Tannlege:

Elisabeth Aasrud, tlf. 22 51 69 29 Ann Magrith Klingenberg, tlf. 23 46 54 00 Sandra Nøstvedt, tlf. 22 51 69 29 Kristine Westby, tlf. 23 46 31 94 Smestad tannklinikk, tlf. 22 73 61 61 Tannklinikken Majorstuen, tlf. 22 95 52 90

AKTIVITETSSKOLEN: Aktivitetsskoleleder/ Koordinator: Christine Mohn Christine.Mohn@ude.oslo.kommune.no Tlf: 22 51 69 54/ 41 67 96 41 Koordinator besvarer mail og telefoner mellom kl 0900 og 1500 Baseledere: Eli Erichsen Jonas Gryting Michael Kjølsrud

Lille Midi Store

Åpningstid og telefonnummer Aktivitetsskolen er åpen mellom kl. 07:30 og kl. 17:00 Lille 1. trinn: Midi 2. trinn: Store 3.-4. trinn:

22 51 69 37/ 97 98 21 99 22 51 69 35/ 99 10 37 98 22 51 69 36/ 99 10 30 71

Telefoner blir besvart mellom kl. 0900-1230 og 1500-1700


ORGANISERING AV DAGEN På Skøyen skole ringer det kun inn om morgenen og etter storefri. Det er fordi vi tenker helhetlig og periodevis på fag og timer, og timeplanen dermed blir mer fleksibel. Alle trinn v/teamkoordinator holder regnskap over hvor mange årstimer som brukes til enhver tid. På denne måten vil vi sørge for at elevene har fått riktig årstimeantall i hvert fag ved årets slutt. Elevene starter kl. 08.30 hver dag, unntatt mandag. Da starter de kl. 08.45. På trinn 5.-7. er det også behov for å starte kl. 0800 noen av dagene. Mellom 08.00 og 11.15 er det 15 minutter fleksibel pause. Fra 11.15 – 11.30 er det spising. Storefri 11.30-12.15 mandag, onsdag og fredag. Tirsdag og torsdag er storefri kl. 11.3012.00. Etter storefri har elevene fleksible pauser på trinnene. Vi tilstreber at elever på samme trinn skal ha lik timeplan. ROMPLAN 2013/14 Hus A

1.etg: Kontorer, helseavdeling 2.etg: Personalrom, arbeidsrom

Hus B

1.etg: Musikk og trinn 1 2.etg: Bibliotek

Hus C

1.etg: Sløyd, tegneforming 2.etg: Tekstilforming og trinn 4, mat og helse

Hus D

1.etg: Aktivitetsskolen og trinn 4 2.etg: Trinn 5

Hus E

1.etg: Trinn 3 2.etg: Trinn 6

Hus F

1.etg: Trinn 1 og Aktivitetsskolen 2.etg: Trinn 7

Hus G

1.etg: Trinn 2 og Aktivitetsskolen 2.etg: Trinn 2 og Aktivitetsskolen

Hus H

Idrettshall

Kuben Majorstuen 1.-4. trinn


SKØYEN SKOLES 6 UDISKUTABLE REGLER

Skøyen skoles 6 udiskutable regler • • • • • •

Jeg respekterer andre Jeg retter meg etter de voksnes beskjeder Jeg møter presis og holder avtaler Jeg tar vare på skolen og alt utstyret på skolen Jeg har med meg nødvendig utstyr Jeg banner ikke og bruker ikke ufint språk

Konsekvenser ved brudd på reglene • • • • • • • •

Advarsel fra en voksen Samtale med lærer etter timen / Skrive logg etter timen Fortelle foresatte om regelbruddet selv Melding hjem fra lærer/baseleder AKS Møte på kontoret Møte med foresatte Organisert undervisning utenfor klassen Bortvisning resten av dagen

De 6 udiskutable reglene er utformet i samarbeid med Elevrådet ved Skøyen skole og vedtatt i Skolemiljøutvalget og Driftsstyret 10.12.2012 For øvrig gjelder Forskrift for orden og oppførsel i Osloskolen gjeldende fra 01.01.2013


TRAFIKKFORHOLDENE VED SKOLEN Skoleåret 2013-2014 er i gang og vi har fortsatt en utfordring når det gjelder trafikken. I tillegg til våre 576 elever har vi ca. 200 elever fra Majorstuen skole som skal komme seg trygt til og fra skolen. Vi oppfordrer foreldrene til å lage følgegrupper slik at elevene kan gå til og fra skolen. Fortsatt er det slik at de fleste elevene våre bruker gangveier til og fra skolen. Noen kommer langs veier med 30 og 40 km sone, som også har fortau. En del elever har lengre vei, og må gå over farlige veikryss. Vi må alle ta hensyn til hverandre. Trafikksikkerhet er alltid høyt prioritert for skolen, og det arbeides kontinuerlig med å få forholdene så gode som mulig for elevene. FAU har en komité som arbeider med trafikkspørsmål sammen med skolens ledelse og skolens trafikkontakt. Vi prøver å få til gode samarbeidsrutiner med Utdanningsetaten, Majorstuen politistasjon, Ullern bydel, Samferdselsetaten, Trafikksjefens etat og Oslo vei for å bedre forholdene. Det er satt opp bom, med "all stans forbudt" – skilt, for å sikre innmarsjen for de gående til skolen. Vi ber innstendig om at dere kun benytter oppsatte parkeringsplasser når dere stanser bilen. Det er strengt forbudt å parkere eller stoppe bilen foran bommen! Alt for mange biler parkerer ute i selve veien, utenfor de oppmerkede parkeringsplassene, mens de slipper av barn. Veien blir da uoversiktlig og faren for ulykker blir større. Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er lov. Trafikkomiteen, skolen og Skøyen skoles venner har fått anlagt en trygg gangvei inn fra Monolitveien på innsiden av parkeringsplassen i. Vær gode forbilder og bruk denne gangveien! Foresatte som skal sette av/hente barn på skolen, og vareleverandører blir bedt om å vise ekstra varsomhet der barna ferdes.

SYKLING

Mange som kommer gjennom Frognerparken benytter sykkel- og gangveien fra Monolitten og ned til vår skole. Her er det mange av våre elever som kommer i full fart på sparkesykler/sykler. Vis varsomhet! Vi har hatt ulykker der elever og voksne har krasjet. Dette bør vi unngå. Sykling til og fra skolen er tillatt for elever som har tatt sykkelprøven og fått sykkelkort. Denne prøven blir vanligvis avviklet på høsten for elevene i 5. klasse, og gjelder når elevene går i 5., 6. og 7. klasse. Dersom foreldrene mener at deres barn kan sykle før de har fått sykkelkort, må dette søkes om til skolens ledelse. Trygg Trafikk og Trafikketaten anbefaler ikke at barn under 10 år sykler til og fra skolen. FAU ved Skøyen skole slutter seg til denne anbefalingen. De har bestemt at elevene som får lov til å sykle, må bruke sykkelhjelm. Vi gjør for øvrig oppmerksom på at det ikke er tillatt å sykle i skolegata, verken for barn eller voksne.


ULYKKESFORSIKRING FOR ELEVENE Elevene er forsikret i skoletiden innenfor skolens område. Befinner elevene seg utenfor skolens område i friminuttene/storefri, er de forsikret dersom de har tilsyn. Alle aktiviteter som inngår i undervisningen og som skolen står ansvarlig for, også når disse foregår utenfor skolens område, omfattes av ulykkesforsikringen. Under deltagelse i slike arrangementer utenfor skolens område, omfattes elevene av forsikringen selv om de ikke er under tilsyn. Elevene kan således reise på ekskursjoner o.l. uten at en voksen er med, når aktiviteten inngår som en del av undervisningen og ellers er lagt opp på en betryggende måte. Elevulykkesforsikringen omfatter også reise til og fra skolen.


Skoletidsplan 2013-14 Høsten 2013 (f.o.m. - t.o.m.) SKOLESTART:

19. august

uke 34

VALGDAG:

9. september

uke 37

HØSTFERIE:

30. september - 4. oktober

uke 40

JULEFERIE:

23. desember - 1. januar Første skoledag 2. januar

uke 52 - 1 uke 1

Våren 2014 (f.o.m. - t.o.m.) JULEFERIE:

Første skoledag 2. januar

uke 1

VINTERFERIE

17. - 21. februar

uke 8

PÅSKEFERIE

14. april - 21. april

uke 16 - 17

FRIDAGER:

1. mai 2. mai (fri) 29. mai (Kristi Himmelfartsdag) 30. mai (fri) 9. juni (2. pinsedag) 20. juni

uke 18 uke 18 uke 22 uke 22 uke 24

SISTE SKOLEDAG:

Skolestart høsten 2014 er mandag 18. august

uke 25


REGLER FOR SKOLEFRI UTENOM SKOLEFERIE OG FRIDAGER Felles føringer for permisjoner i Osloskolen Som varslet på alle foreldremøtene i februar, er det fra og med 1. august 2013 innført nye regler for permisjoner fra pliktig opplæring. Det har kommet en Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen, som alle skoler i Oslo er pliktig å følge. Skøyen skole har lenge hatt en liberal holdning til permisjoner. Dette vil, som følge av de nye føringene, ikke lenger være mulig. Oslostandarden sier at ved permisjonssøknader må skolen gjøre en forsvarlighetsvurdering ut fra: • Elevens prestasjoner på skolen • Skolens undervisningsopplegg i permisjonstiden • Elevens permisjonshistorikk Dersom det er forsvarlig at en elev kan innvilges permisjon, må skolen rette seg etter Oslostandardens bestemmelser for hvilke situasjoner det kan innvilges permisjon for og i hvilke situasjoner det ikke skal innvilges permisjoner. Det skal i grunnskolen i Oslo ikke innvilges permisjon i perioder med forberedelser til, og gjennomføring av: • Statlige kartleggingsprøver • Nasjonale prøver • Osloprøver • Eksamener, muntlig og skriftlig Det skal normalt ikke innvilges permisjon til ferie eller andre festpregede familiebegivenheter. Heller ikke til treningssamlinger eller lignende. Det kan innvilges permisjon til familiebegivenheter av særlig sorgpreget karakter, for eksempel dødsfall eller begravelse. Dette gjelder også på dager der det gjennomføres prøver eller forberedelse til prøver. Det kan innvilges permisjon når eleven er tatt ut til å delta ved idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Vår tidligere mal for søknad om permisjon, som har ligget på nettet, er ikke lengre gyldig. Det vil si at alle må skrive en egen søknad med begrunnelse og evt. vedlagt dokumentasjon. Søknad kan sendes skolens postmottak eller til skolens e-postmottak. Alle søknader vil bli vurdert individuelt og behandles som enkeltvedtak med klageadgang. Eventuelle klager sendes til skolen, som vil videresende disse til fylkesmannen. Det er ikke tillatt å gi permisjon mer enn ti (10) dager per skoleår.


DRIFTSSTYRET Bystyret vedtok enstemmig å opprette driftsstyrer ved alle Oslo skolene med virkning fra og med 1.1.1999. Fra og med 01.08.2002 er det innført en ordning der antall eksterne medlemmer (dvs. kommunale representanter) utvides fra 1 til 3. Styret består etter dette av syv medlemmer og seks varamedlemmer. Alle er oppnevnt av bystyret. Foreldrerepresentantene innstilles fra foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), skolens representanter innstilles fra de ansatte ved skolen og de politiske (kommunale) representantene innstilles av Bydelsutvalget. Elevrådet gis anledning til å møte med to representanter med tale- og forslagsrett. Rektor ivaretar sekretariatsfunksjonen for styret. Styret fatter vedtak i saker knyttet til skolens budsjett og skolens planarbeid innenfor gjeldende lovverk og politiske vedtak. Styret er høringsinstans i høringssaker fra høyere skolemyndighet. Styret behandler ikke personalsaker. Rektor er saksbehandlingsansvarlig for saker som skal behandles i styret. Driftsstyret kan kontaktes ved styrets sekretariat v/rektor Anne Helga Jarnholt eller ved styreleder Knut Holte Driftsstyret ved Skøyen skole har følgende sammensetning: Navn Funksjon Knut Holte leder Øyvind Dalen medlem Agneta Stave medlem Caroline Bjelland medlem Roger Molland Olafsen varamedlem Janne Schønheyder medlem Wenche Røstali medlem Inger Marie Moen Reiten varamedlem Åse Lundekvam varamedlem Charlotte Undrum varamedlem Heidi Kase varamedlem Gunnar Carelius varamedlem

Innstilt fra foreldre foreldre ansatte ansatte kommunal kommunal kommunal foreldre foreldre ansatte ansatte kommunal


STRATEGISK ÅRSPLAN FOR SKØYEN SKOLE 2013 Elevenes grunnleggende ferdigheter er betydelig forbedret Tiltak: • TIEY videreføres på 4. trinn, med fokus på lesing i alle fag • Lærerstyrt stasjon gjennomføres på alle trinn • Lærerne lærer av hverandre ved erfaringsdeling og praksis Elevene har bedre læringsresultater i norsk, engelsk, naturfag, matematikk og fremmedspråk Tiltak: • Bruke skriving som strategi for læring • Lesing i alle fag En større andel elever fullfører og består et 13-årig utdanningsløp Tiltak: • Bevisstgjøre lærere og foreldre på tilbakemeldinger • Alle hjem skal få tilbakemelding på noe positivt i løpet av et halvår • Ekstra samtale med hjem der eleven mangler måloppnåelse på flere områder Elevene opplever et bedre arbeids- og læringsmiljø preget av ro, respekt og faglig konsentrasjon Tiltak: • Enkelte lærere følges opp med Marte Meo-metoden. • Mentorordning blant lærerne • Elevsamtaler og klassemøter tidfestes og kvalitetssikres • Catch them being good; forsterke det positive og ha fokus på det elevene får til Elever og foreldre opplever at skole, leksehjelp og aktivitetsskole samlet gir bedre læringsutbytte Tiltak: • Skaffe høyere realfaglig kompetanse i AKS • Øke de ansattes stolthet for egen arbeidsplass gjennom møter og kurs i samarbeid med skolen. • Assistentene skal skolevandre og observere lærere i skolehverdagen for å lære av dem Eksisterende skoleanlegg utnyttes optimalt og utbygging planlegges skolebehovsplanen Tiltak: • Lage løsningsforslag i forhold til organisering når vi blir flere elever

gjennom


DRIFTSPLAN SKØYEN SKOLE 2013 Driftsplanen inneholder de utviklingsområdene Skøyen skole har kommet godt i gang med og skal opprettholde. Nye utviklingsområder står i strategisk plan. Organisering og tilpasset opplæring Alle elever har ulike forutsetninger for å nå kompetansemålene i fagene. Med dette som utgangspunkt legger vi på Skøyen skole til rette for tilpasset opplæring for den enkelte elev gjennom ulike former for organisering av skoledagen. Skøyen skole et elevantall per trinn som tilsvarer tre "tradisjonelle" skoleklasser. På Skøyen skole kalles dette triogrupper. Skolen betegnes som en tre–parallell skole, og har tildelt budsjett deretter. Det er minimum fire kontaktlærere på trinnet, og assistenter etter behov. En av lærerne er i tillegg ressurslærer med ansvar for å følge opp elever med rett til spesialundervisning. For å sikre en tettere oppfølging er elevene i tillegg inndelt i fire basisgrupper som hver ledes av en kontaktlærer. Kontaktlærerens oppgave er å følge opp sine kontaktelever i det generelle læringsarbeidet og i den sosiale utviklingen. Noe undervisning forgår i basisgrupper, og da gjerne aktiviteter som ledes av kontaktlærer. Hver kontaktlærer har et spesielt oppfølgingsansvar for elevene i sin basisgruppe, men har i tillegg et faglig og sosialt ansvar for alle de 84 elevene på trinnet. Noen timer per uke organiseres elevene i fleksible mestringsgrupper.. Disse lager vi ved å sette sammen elevgrupper av varierende størrelse på tvers av trinnet. Målet er å gi elevene faglig tilpasset undervisning etter behov. Gruppesammensetningen er fleksibel slik at enhver elev alltid skal kunne få plass i en gruppe hvor undervisningsnivået er på dennes mestringsområde med god mulighet for faglig vekst. Elevene deles i grupper på bakgrunn av kartlegginger og annen dokumentasjon av læringsutbyttet. Med mestringsgrupper ønsker vi å tilrettelegge for å styrke elevenes opplevelse av mestring og å tilpasse opplæringen til elevenes ulike utgangspunkt. Mestringsgruppene er fleksible ved at man ikke er "låst" til ett nivå. Gruppene kan variere avhengig av fag og vurderes fortløpende. I denne modellen kjenner alle lærerne alle elevene på trinnet, og elevene kjenner alle lærerne. Vi får også utnyttet den enkelte lærers faglig kompetanse til fordel for flere elever enn dem i egen klasse. Lærerne har fagansvar for ett eller to fag på trinnet. Det at elevene er trygge på alle de voksne på trinnet, gjør dessuten systemet mindre sårbart ved for eksempel sykdomsfravær eller når lærerne er på kurs.


Skjemaet under illustrerer organiseringen. Hvert trinn inntil 84 elever og 4 pedagoger (antall assistenter varierer) Samles til felles aktiviteter som f. eks. sangsamling eller gym. Duogruppe 42 elever på uteskole og gym 1 – 2 pedagoger Triogruppe 28 elever 1 pedagog Spisegrupper Undervisning / arbeidsplan Basisgruppe 21 elever

Fleksible mestringsgrupper 42 elever på tvers av basisgruppene 2 – 3 pedagoger Triogruppe 28 elever 1 pedagog Spisegrupper Undervisning / arbeidsplan

Basisgruppe 21 elever

Basisgruppe 21 elever

Triogruppe 28 elever 1 pedagog Spisegrupper Undervisning / arbeidsplan Basisgruppe 21 elever

Språklek er en fast aktivitet i lese – og skriveopplæringen på 1. trinn. 1. og 2. trinn disponerer et klasserom til hver basisgruppe, de andre trinnene har tre klasserom i tillegg til forskjellige spesialrom og grupperom. Tidlig Innsats Early Years Vi jobber etter programmet Tidlig Innsats Early Years (TIEY) på 1. -3. trinn. Fra høsten 2013 utvides dette til også å gjelde 4. trinn. Dette programmet består av stasjonsundervisning og veiledet lesing i små grupper. TIEY ivaretar tilpasset undervisning ved at elevene får leseopplæring på sitt nivå. Foreldre som har elever på disse trinnene får også opplæring i TIEY, slik at de kan følge opp dette på en god måte hjemme. Basisfag til valg På 7. trinn får elevene tilbud om 2. fremmedspråk i fransk, spansk og tysk. I tillegg gir vi tilbud om forsterket realfagsundervisning. Elevene rullerer på fagene, slik at de får ca. 10 uker x 1,5 timer undervisning i hvert av språkene. Dette gjelder ikke realfagsundervisningen. De som velger dette, følger tilbudet gjennom hele året. Samarbeid hjem-skole Samarbeidet mellom hjemmene og skolen forutsetter god kommunikasjon. Derfor er skolen opptatt av å gi god informasjon gjennom ukebrev og årsplaner om hva som foregår på skolen, og selvfølgelig i foreldremøter og utviklingssamtaler med den enkelte. Det holdes foreldremøter og utviklingssamtaler minimum 2 ganger pr. år, og våre lærere er tilgjengelige både på e-post og på telefon til fast oppgitte tider. Utviklingssamtalen er en forberedt


samtale mellom elev, foresatte og lærer. I forkant av samtalen får de foresatte en skriftlig vurdering i basisfagene og i sosial kompetanse. Hensikten med samtalen er å reflektere over elevens utvikling, fastsette status og sette mål for veien videre. Elev, foresatte og lærer blir enige om en avtale for neste periode og hvordan denne skal følges opp på skolen og hjemme. Det enkeltes klassetrinns planer, ukebrev og oversikt over aktiviteter henter foresatte og elever ut på læringsplattformen Fronter. På hver grunnskole skal det være et FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) der alle foresatte som har barn i skolen, er medlemmer. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foresatte / barn og medvirke til at elever og foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Foreldrerådet skal videre arbeide for å skape et godt samhold mellom hjem og skole, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Ansvar og oppgaver for medlemmene i FAU finnes i eget skriv, se ellers link til FAU på skolens hjemmeside. Et godt læringsmiljø - Holdningsskapende arbeid Både via elevråd, gjennom klassemøter og ved sosialt mål på ukebrev settes det fokus på hvordan vi skal oppføre oss mot hverandre. På Skøyen skole har vi valgt skolemegling som vårt program for å forebygge mobbing og løse opp i konflikter. Metoden involverer elevene slik at de skal kunne løse egne konflikter ved hjelp av skolemeglerne. Alle elevene i 6. klasse har et 12-timers kurs i konflikthåndtering om høsten. Deretter plukkes 10 elever ut etter søknad og intervju. Disse gjennomgår et elevmeglerkurs og jobber som meglere i 7. klasse. Meglerne skal være nøytrale og fortrolige. Meglerne orienterer om sitt arbeid på skolens fellessamlinger. Skolen har også en ressursgruppe i skolemegling blant de voksne. Disse står for opplæring og oppfølging av elevmeglerne. Gruppen består av fire lærere, sosiallærer og rektor. Mobbesaker løses ikke gjennom skolemegling, det tar de voksne ved skolen seg av. Fadderordning Elevene gjør aktiviteter sammen gjennom hele året. Følgende trinn samarbeider: 5.-1., 6.-2. og 7.-3. I tillegg til de tradisjonelle trygghetsskapende aktivitetene i starten av skoleåret, leser de eldre elevene regelmessig med de yngre. Det gjennomføres perioder med kultur- eller friluftsaktiviteter. På forskjellige arrangementer, juletregang, 17. mai-tog og fellessamlinger, passer de større på de mindre. Aldersblandingen innebærer et samarbeid mellom lærere og elever i fadderklassene om utvikling av barnas IKT-ferdigheter gjennom det vi kaller fadderfronter.


IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi) Skøyen er en InnsIKT-2 skole, som betyr at vi kom med i Oslo kommunes digitale satsning i 2003. I K-06 er ”å kunne bruke digitale verktøy” den femte grunnleggende ferdighet. Som en konsekvens av dette er dataopplæringen ved skolen satt i system i forhold til skolens IKTopplæringsplan. Alle trinn har bærbare maskiner tilgjengelig, mellomtrinnet har i tillegg flere tynne klienter til disposisjon og skolen har et datarom hvor det ukentlig holdes kurs/undervisning. Fronter, som er skolens læringsplattform, blir brukt i vurdering for læring på mellomtrinnet. Elever og lærere blir jevnlig kurset i Fronter med alle verktøyene plattformen består av. Biblioteket – Skolens hjerte Sentralt på skolen ligger biblioteket. Dette er bemannet deler av skoledagen av biblioteklærere. Hit går elevene for å jobbe med data, lete etter informasjon, lese skjønnlitteratur, låne bøker eller lytte til lydbok. Fellessamlinger / arrangementer På Skøyen skole har vi syv fellessamlinger i året i forbindelse med oppstart av hver nye periode i årsplanen, basert på de syv ulike mennesketypene, som beskrevet i generell del av læreplanen. Alle trinn samles i idrettshallen, og vi har innslag og aktiviteter der elevene og skolehverdagen er i sentrum. Elevrådet har en naturlig plass i samlingene. Aktuelle markeringer er også en del av samlingene, som for eksempel Lekens dag, Dansens dag og FN-dagen. Uteområdet som læringsarena Småskolen starter med å bli godt kjent i nærmiljøet før vi utvider vårt kjennskap til byens kultursteder og naturområder oppover i klassetrinnene. Uteskole ses i nær sammenheng med fagjobbingen, de kulturelle aktiviteter vi satser på og er i tråd med skolens profil. Kultur Skøyen skole er flittige brukere av ”Den kulturelle skolesekken”. Vi har 2 besøk pr. år av Rikskonsertene + mange andre spennende forestillinger som varierer fra år til år. Vi har også utviklet gode opplegg med tema Munch og Vigeland. Vigelandsparken er vår nærmeste nabo, og Munch hadde sitt atelier i nabolaget. På Skøyen skole råder det utvidede kulturbegrep. Idrett er et viktig innslag. Her har vi et nærområde som inviterer til skøytedager, fotballturnering, ski og aking. Mange aktiviteter ivaretas av elevene selv i friminutt og på Aktivitetsskolen, men også de voksne på skolen sørger for utstrakt fysisk aktivitet. Utfyllende informasjon om Skøyen skole finnes på vår hjemmeside www.skoyen.gs.oslo.no.


VURDERING FOR LÆRING På Skøyen skole: • • • • • • • • •

Har elevene personlige digitale mapper med arbeider og vurderinger Blir elevarbeider skriftlig vurdert av elev og lærer etter mål og kriterier Skjer metalæring gjennom refleksjon og erfaring fra tidligere arbeider Brukes mestringsark til å vurdere faglige mål Har vi kriterier til arbeidet. Faglige mål blir vurdert fortløpende Vurderer elevene seg selv og hverandre muntlig og skriftlig (egenvurdering og kameratvurdering) Har vi elevsamtaler der elev og lærer samtaler om sosiale og faglige mål Har vi utviklingssamtaler med foresatte, elev og lærer Er all vurdering formativ (underveisvurdering)

Kartlegging Vi har valgt ulike kartleggingsverktøy. De er med på å bestemme hvilke tiltak den enkelte elev skal få eller hvordan undervisning og veiledning skal tilpasses. LeseUtviklingsSkjema-verktøyet, M-prøver (matematikk), lokale lesetester, lokale ferdighetsprøver, nasjonale og kommunale prøver dokumenterer faglig ståsted og utvikling hos elevene.


INFORMASJON OM LUS Hver høst får vi meldinger om hodelus hos barna. Vi sender derfor ut denne informasjonen slik at alle kan sjekke sine barn. Dersom dere oppdager lus følg rådene som er beskrevet under "behandling". Fakta om hodelus. Hodelus er 2 - 3 mm store dyr som trives i hodebunnen. Luseeggene sitter på hårstrå, og er lettere å få øye på enn selve lusene. Tilstanden smitter via direkte kontakt og forekommer ofte i epidemier vår og høst. Symptomer: Kløe i hodebunnen. Kløen skyldes en allergisk reaksjon på fremmedstoffer som sprøytes inn i huden ved lusens spytt under blodsuging. Det kan ta 3 - 4 mnd før den enkelte kjenner kløe. Hodelusene finnes hovedsakelig på barn i alderen 5 - 12 år. At denne aldersgruppen har lus, har ingen sammenheng med at barnet er på skole eller i barnehage. Hjemmeværende barn har de samme mulighetene til å få lus. Lusesmitte har ingenting med urenslighet, langt hår, sosial status å gjøre, men med risikoen for å bli smittet av en annen person. Smitten skjer hovedsakelig ved hodekontakt og særlig de voksne lusene har lett for å krype raskt over til et annet hode. Når nevnte aldersgruppe har mest lus, skyldes det først og fremst at denne gruppen har mye kroppskontakt. Det er vennegrupper som treffes utenom skoletid som er mest utsatt for å smitte hverandre. Behandling: Alle barn bør undersøkes samtidig. Det er kun de barn og familiemedlemmer som har lus som skal behandles. Det finnes flere midler mot lus. Det kjøpes på apoteket uten resept. Det beste middel mot hodelus er Prioderm- eller Malation liniment. Bruk linimentet og ikke sjampoutgaven. Les bruksanvisningen nøye. Ikke bruk hårtørrer. Ekstra langt hår kan trenge 2 flasker. Imidlertid er det kommet opplysninger siste året at enkelte har utviklet resistens mot begge disse midlene. Det søkes nå etter nye midler, men ingen gode produkter er funnet. Hairwars, et naturprodukt, kjøpes på apoteket eller i helsekostforretninger, er også et alternativ. Kamming av vått hår har vist seg å være den mest effektive måten å påvise hodelus. Det er viktig å bruke finkam, sterkt lys, forstørrelsesglass og håndkle over skuldrene. Se etter lus og egg både på kammen og på håndkledet. Kamming kan også brukes til å bekjempe hodelus. Ved bekjempelse må kamming utføres systematisk og grundig en gang om dagen i minst åtte dager og deretter en gang i uken i tre uker. Vask håret først med vanlig sjampo, legg et hvitt håndkle over skuldrene og kam håret mens det er vått. Lusene faller da ned på håndkledet og er lette å oppdage. Se også etter små lus og luseegg mellom tinnene på kammen. Både kam og håndkle kan behandles med varmt vann, over 60 grader eller fryses for å drepe lusene. Slik finner du lus: Bruk godt lys Gjennomkjem håret nøye m/lusekam, bruk eventuelt forstørrelsesglass. Eggene er lyse og omlag en millimeter lange.


Lus ”limer” seg til hårroten. Når håret vokser følger eggene med. Håret vokser omlag 1 cm i måneden. Hodelusene er bare 2-3 millimeter og er enten grå, brun eller svart, rød dersom den nettopp har sugd blod. Resultatet bør brukes av foreldre til å oppspore smittekilder og gi beskjed til venner som kan være smittet i den tiden barna har hatt lus uten å vite om det. Hovedårsaken til at hodelus er vanskelig å utrydde er at den smitter videre fortere enn den oppdages. Den leder stadig kappløpet p.g.a. den lange tiden det tar fra en har fått lus til det begynner å klø. Det er ikke de personene som det er oppdaget lus hos som er smittespredere, men de som går omkring med lus uten å vite det. Det bør utføres etterkontroll etter lusebehandling med alle typer preparater. På skoler og i barnehager er det viktig at kontrollen gjentar av barn annenhver uke i en måned fra siste lusebehandling. Det er foreldrenes ansvar å utføre behandling og kontrollarbeid. Gjør ingen bekjempelsestiltak mot lus i bygninger eller møbler. Det har ingen betydning for smitten. Dette er retningslinjer fra Folkehelsa desember 1995(gjelder fortsatt) og våren 2001 Skolehelsetjenesten, Ullern Bydel


Oslo kommune Tannhelsetjenesten Oslo KF

INFORMASJON TIL FORESATTE Tannhelsetjenesten Oslo KF gir barn og ungdom gratis tilbud om forebyggelse og behandling av tannog munnsykdommer, og tannskader. Tannklinikkene ligger nå ofte utenfor skolene. Dette har sammenheng med at vi også har andre pasienter som får tilbud hos oss. Innkalling Fra og med ca. 3-årsalder blir alle systematisk innkalt til tannklinikk for undersøkelse og eventuell behandling. Det er selvfølgelig mulig å henvende seg til våre tannklinikker før 3-årsalder for å få råd eller hjelp. I dag er tannhelsen så god at de fleste barn og ungdommer undersøkes hvert annet år. Hos oss blir det lagt vekt på et individuelt opplegg, tilpasset den enkeltes behov. Timekortene sendes per post. Vi ber foresatte påse at barna møter til den oppsatte timen. Hvis timen ikke passer, ber vi om at ombestilling av time skjer i god tid. Hvis en glemmer eller lar være å møte til avtalt time, har en selv ansvar for å bestille ny time. Forebyggelse Det er det viktig å satse på å forebygge hull i tennene. Her har foresatte en viktig rolle. Barn trenger hjelp med tannpussen fram til ca 10 års alder. Det er den daglige innsatsen hjemme som gir gode tenner på lang sikt. •

Vi anbefaler bruk av fluor! Puss med fluortannkrem 2 ganger per dag. Noen kan ha behov for fluorskyll eller tabletter i tillegg.

Drikk vann som tørstedrikk!

Spising og drikking (unntatt vann) mellom måltidene, kan gi store skader på tennene.

Behov for øyeblikkelig hjelp Hvis barn er utsatt for tannskade, bør de oppsøke tannklinikk. Er en blivende tann slått ut - sett den på plass - oppsøk tannlege etterpå. Hvis det ikke er mulig å få den på plass - la barnet oppbevare den under tungen eller oppbevar den i melk på vei til tannlegen. Våre tannklinikker har åpningstid kl. 08.00 - 15.30. Noen steder er det åpent enkelte ettermiddager. Tannlegevakta gir akuttbehandling til alle. Behandlingen der er gratis for barn og ungdom. Opplysninger om åpningstidene på tannlegevakta får en ved å ringe tlf. 22 67 30 00. Adressen er tannklinikken Sentrum, Schweigaards gate 6 (Galleriet), 2.etg. En kan reservere seg mot deler av eller all behandling i Tannhelsetjenesten Oslo KF. En har imidlertid ikke krav på å få dekket utgifter til forebyggelse, undersøkelse eller behandling utført av tannhelsepersonell utenfor Tannhelsetjenesten. Hvis noe er uklart eller ytterligere informasjon ønskes, vennligst ta kontakt med tannklinikken dere tilhører. Mer informasjon på: http://www.tannhelsetjenesten.oslo.kommune.no/ Vennlig hilsen Tannhelsetjenesten Oslo KF

Tannhelsetjenesten Oslo KF

Postadresse: Hammersborg Torg 3 0179 OSLO

Telefon: 02 180 Bank.kto: 0808.50.98579 Telefaks: 23 43 02 06 Org. nr.: 971 183 675 E-post: postmottak@tht.oslo.kommune.no


IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi) PÅ SKØYEN SKOLE

Datautstyr Skøyen skole ønsker å bruke IKT som et verktøy i opplæring og undervisning. Som skole er det viktig å presisere at datautstyret brukes som et redskap til å lære mer og ikke til spill og surfing.  På Skøyen skole brukes data til skolearbeid. Det vil si:  at en kun kan spille pedagogiske spill.  at en bruker internett til å finne nyttig informasjon og til å kommunisere med lærer og medelever.  På Skøyen skole misbruker vi ikke internett. Det vil si:  at elevene læres opp i nettvett og hva som er aksepterte/ikke aksepterte sider.  at en sier fra til læreren med en gang dersom en kommer på sider hvor en ikke skal være.  at ingen skriver stygge mail til medelever eller andre  at ingen chatter med ukjente mennesker.  På Skøyen skole ønsker vi å ha gode datamaskiner lenge. Det vil si:  at utstyret skal behandles forsiktig.  at de som ødelegger utstyr med vilje må erstatte det som ble ødelagt.  at ingen elever får laste ned eller legge inn programvare på maskinene.  På Skøyen skole har vi ikke filter som stenger internettsider. Grunner til det er:  at vi ønsker å skape et slikt filter i hodet til elevene siden mange har tilgang til filterfrie maskiner ellers.  at et effektivt filter vil stenge for mange nyttige sider.  at størstedelen av maskinene våre driftes fra en sentral server og ikke lokalt hos oss. Av den grunn er det ikke mulig å administrere et filter lokalt fra skolen.


Oslo kommune Utdanningsetaten Skøyen skole Oslo 01.03.08

Retningslinjer for bruk av e-post i hjem-skole-samarbeid Skøyen skole ønsker å ha gode rutiner for informasjonsflyt og samarbeid med hjemmene. Skolen har oppfordret til, og ønsker i hovedsak, at informasjon skal utveksles elektronisk. I den forbindelse er det viktig å presisere følgende: •

E-post som ikke har karakter av ”kort beskjed” må betegnes som brev, og saksbehandles og arkiveres deretter.

E-post må ikke inneholde sensitive opplysninger om elever eller ansatte ved skolen. Med sensitive opplysninger menes: Fullt navn, fødselsdato og andre opplysninger som er unntatt offentligheten.

Man må utvise forsiktighet i forhold til hvem som skal være mottakere av e-posten. Det er ikke all informasjon som skal deles med alle.

Diskusjoner per e-post mellom foresatte bør koordineres av foreldrekontakten, som har oversikt over alle e-postadresser.

Utdanningsetaten Skøyen skole

Besøksadresse: Monolitveien 6 0375 OSLO

Telefon: 22 51 69 00 Telefaks: 22 51 69 10

Org.nr.: 979128134

skoyen@ude.oslo.kommune.no www.skoyen.gs.oslo.no

Infohefte  
Advertisement