Page 1

/1.#4*3* 3 +.& 5HJHMFÐ"HLDW ÐÐ

5HÄRJ@KÄFI¾QDÄQDMGNKCÄSHKÄDSÄRODMMDMCDÄNFÄLNQRNLSÄE@F


*IDLHÄNFÄFTKUOKDHD 2@KSNÄCNRDQHMFRJNMSQNKKÄ $MUHQNÄ 5HJHMFÄQDMGNKCRLHCKDQÄ /QN+HMDÄQDMGNKCRLHCKDQÄ /QN+HMDÄCTESRXRSDLDQÄ 3¾XÄÄLNOODU@RJÄÄNOOU@RJÄ 'TKJDMÄÄADG@MCKHMFÄ@UÄRSDHMÄ /NK@QÄSQDOKDHDÄ 5,2Ä-NQCKXRÄFTKUOKDHDÄ 5HJHMFÄFTKUOKDHDÄ 3HKADG¾QÄENQÄFTKUADG@MCKHMFÄ Ä !HN ÄNFÄM@MNSDJMNKNFHÄ 1DJUHRHS@ 'H /QNÄNFÄ BSHU@ÄLNOODRXRSDLÄ "KHBJÄ,@FMDSHBÄ ¡QMÄRS@MC@QCÄLNOODQÄ +DSSLNOODQÄNFÄDMF@MFRLNOODQÄ (MUDMS@Q ÄUDFFDQÄNFÄS@JÄ ,NOODRS@SHUDQÄÄSQ@CHRINMDKKÄRDQHDÄ ¡QMÄCNNCKDATFÄRXRSDLÄ 2J@ESDQÄÄQDCRJ@ORGNKCDQDÄ +@MFJNRSÄ ÄRS¾UJNRSÄ ÄF@SDJNRSÄ %DHDAQDSSÄÄL@JDKHÄ &TKUM@KDQÄ 5HJHMFÄRS@MC@QCÄJKTSDOQNFQ@LÄ ¡QMÄLHBQNÆADQJKTSDQÄ !¾QRSD ÄNFÄSN@KDSSRNQSHLDMSÄ 5HMCTROTRR ÄJKXODQÄNFÄRJQ@ODQÄ ¡QMÄG¬MCO@CRÄNFÄRU@LODQÄ *HKCDRNQSDQHMFÄ 2OQ@XÇ@RJDQÄÄSQXJJROQ¾XSDQÄ 5@RJA@QDÄL@SSDQÄ 5DQMDTSRSXQÄ 2@KLNMÄGXFHDMDA¾QRSDQÄ@TSNJK@UDÄ /@CRÄNFÄCH@L@MSDQÄ ¡QMÄO@CRÄNFÄQNMCDKKDQÄ 5NFMRXRSDLDQ 1DMGNKCRUNFMDQ ÄFQTMMLNCDKKDQÄ 3HKADG¾QÄENQÄ'( /1.ÄLDSNCDÄ 3HKADG¾QÄ Ä@KKDÄLNCDKKDQÄ !¾SSDQÄNFÄADGNKCDQDÄ ,@RJHMDQ 2JTQDL@RJHMDQÄÄ4KSQ@Ä'HFGÄ2ODDCÄ 2S¾UÄÄU@MMRTFDQDÄ 3DOODQDMRDQD Ä,TKSHV@RG Ä FTKUQDMFI¾QHMFÄ 2S@MC@QCÄTSU@KFÄ@UÄA¾QRSDQÄ NFÄO@CGNKCDQDÄ 2S¾UONRDQÄNFÄÆKSDQÄ !@SSDQHDQÄ *TQRÄNFÄNOOK­QHMF 5¬QDÄSHKATCÄHMMDMÄJTQR NFÄJNLODS@MRDÄ 


ͨĞƐƚƉĊŐƵůǀͩ /ŽǀĞƌϲϱĊƌŚĂƌsŝŬŝŶŐŝŵĞdž ďLJŐŐĞƚŬŽŵƉĞƚĂŶƐĞŽŐĞƌĨĂƌŝŶŐŝ ƐĂŵĂƌďĞŝĚŵĞĚƉƌŽĚƵƐĞŶƚĞƌ͕ ŐƌŽƐƐŝƐƚĞƌŽŐĨŽƌŚĂŶĚůĞƌĞŝĚĞŶ ƉƌŽĨĞƐũŽŶĞůůĞƌĞŶŚŽůĚƐďƌĂŶƐũĞŶ͘ sĊƌƚŵĊůĞƌĊĮŶŶĞĚĞƐŵĂƌƚĞƐƚĞŽŐ ŵĞƐƚůƆŶŶƐŽŵŵĞŬŽŶƐĞƉƚĞŶĞĨŽƌ ĚĞŐƐŽŵŬƵŶĚĞ͕ƐůŝŬĂƚŚǀĞƌĚĂŐĞŶ ƟůƌĞŶŚŽůĚĞƌĞŶďůŝƌďĞƐƚŵƵůŝŐ͘ ^ƚƆƌƐƚĞĚĞůĞŶĂǀƌĞŶŐũƆƌŝŶŐĞŶ ĨŽƌĞŐĊƌƉĊŐƵůǀĞƚ͕ŽŐŚĞƌůŝŐŐĞƌ ŽŐƐĊĚĞƐƚƆƌƐƚĞĨĂŐůŝŐĞ ƵƞŽƌĚƌŝŶŐĞŶĞ͘'ŽĚŐƵůǀďĞŚĂŶĚůŝŶŐ ƐŬĂůƚĂǀĂƌĞƉĊǀĞƌĚŝĞŶĞŝďLJŐŐĞƚ͕ ůĞƩĞƌĞŶŚŽůĚĞƚ͕ŽŐŐŝĞŶƉŽƐŝƟǀ

ŬƵŶĚĞŽƉƉůĞǀĞůƐĞŚŽƐďƌƵŬĞƌŶĞ͘Ă ĞƌĚĞƚǀŝŬƟŐĊǀĞůŐĞƌŝŬƟŐŬũĞŵŝŽŐ ƌŝŬƟŐƚĞŬŶŝƐŬƵƚƐƚLJƌ͘ ĞŶŶĞŬĂƚĂůŽŐĞŶŝŶŶĞŚŽůĚĞƌĂůƚĚƵ ƚƌĞŶŐĞƌĂǀŬũĞŵŝŽŐƵƚƐƚLJƌĨŽƌĊ ĚƌŝǀĞƉƌŽĨĞƐũŽŶĞůů ƌĞŶŚŽůĚƐĂǀĚĞůŝŶŐ͘EĊƌĚƵƐŬĂůǀĞůŐĞ ƉƌŽĚƵŬƚĞƌ͕ďƆƌĚƵƐĞĞƩĞƌ ůƆƐŶŝŶŐĞƌƐŽŵŐŝƌĚĞďĞƐƚŵƵůŝŐ ŬŽƐƚŝďƌƵŬ ͘ĞƚŚũĞůƉĞƌŝŬŬĞŵĞĚ ůĂǀĞŝŶŶŬũƆƉƐƉƌŝƐĞƌ͕ŚǀŝƐ ďƌƵŬƐƆŬŽŶŽŵŝĞŶƚŽƚĂůƚƐĞƩďůŝƌ ŚƆLJ͘ ^ĞůǀŽŵƉƌŽĚƵŬƚĞƌŬĂŶƐĞůŝŬĞƵƚ͕ ŚĂƌĚĞŽŌĞƐǀčƌƚƵůŝŬĞƚĞŬŶŝƐŬĞ ĞŐĞŶƐŬĂƉĞƌ͘

ĞƐƆŬŐũĞƌŶĞǀĊƌĞŶĞƩƐŝĚĞƌ͕ĚĞƌĚƵ ĮŶŶĞƌŽŵĨĂƩĞŶĚĞŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶ͕ ďƌŽƐũLJƌĞƌ͕ďƌƵŬĞƌǀĞŝůĞĚŶŝŶŐĞƌŽŐ ,D^ͲĚĂƚĂďůĂĚĞƌ͘,ĞƌŬĂŶĚƵŽŐƐĊ ďĞƐƟůůĞƐĞƌǀŝĐĞƉĊĚŝŶ ƌĞŶŚŽůĚƐŵĂƐŬŝŶ͕ŬĂůŬƵůĞƌĞĚŝƩ ĨŽƌďƌƵŬĂǀŐƵůǀƉůĞŝĞ͕ĞůůĞƌůĞƐĞƐŝƐƚĞ ŶƵŵŵĞƌĂǀǀĊƌƚŬƵŶĚĞŵĂŐĂƐŝŶ &'͘ sŝƚĂƌŵŝůũƆŽŐƐĂŵĨƵŶŶƐĂŶƐǀĂƌƉĊ ĂůǀŽƌ͕ŽŐĞƌŵĞĚůĞŵĂǀ͗ /ŶŝƟĂƟǀĨŽƌƟƐŬ,ĂŶĚĞů 'ƌƆŶƚWƵŶŬƚ ZĞŶĂƐ ZĞůĞ


-NQCKXRÐ5HMSDQÐÐ-NQCKXRÐ"KD@M -¬ÐNFR¬ÐLDCÐÐKSQÐNFÐCNRDQHMFRJ@ORDK


*IDLH 2 +3.ÄÄ#.2$1(-&2*.-31.++

2@KSNÄ4MHUDQR@KÄQDMFI¾QHMFÄÄLK #@FKHFÄQDMFI¾QHMF Ä@UEDSSHMFÄNFÄÇDJJEIDQMHMFÄ@UÄ G@QCDÄÇ@SDQ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

2@KSNÄ2@MHS­QÄQDMFI¾QHMFÄÄLK #@FKHFÄQDMFI¾QHMFÄ@UÄ@KKDÄR@MHS­QDÄÇ@SDQ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

2@KSNÄ2OQ@XÇ@RJDÄÄLKÄHMJKÄSQHFFDQ 1DÆKKÄÇ@RJDÄENQÄCNRDQHMFÄ@UÄ2@KSN Ä %NQO@JMHMFÄÄRSJJQS

2@KSNÄ5DFFGXKKD 'XKKDÄENQÄNOOADU@QHMFÄ@UÄ2@KSNÄROQ@XÇ@RJDQÄ R@LSÄQDÆKKÄSHKÄCHRRD Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

$-5(1.Ä Ä,HKI¾LDQJDSÄJIDLH

$MUHQNÄ2@MHS­QÄÄKHSDQ ,HKI¾LDQJDSÄQDMFI¾QHMFRLHCCDKÄENQÄQDMFI¾QHMFÄ@UÄ @KKDÄR@MHS­QDÄÇ@SDQ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

$MUHQNÄ,TKSHQDMS ,HKI¾LDQJDSÄFQNUQDMFI¾QHMFRLHCCDK ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

2@KSNÄ*I¾JJDMQDMSÄÄLK 1DMFI¾QHMFÄENQÄ(* L@SÄNFÄRSNQJI¾JJDMÄH G S Ä $- Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

2@KSNÄ5HMCTRQDMSÄÄLK 1DMFI¾QHMFÄENQÄUHMCTDQÄNFÄFK@RRÇ@SDQ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

2@KSNÄ#@FKHFÄ1DMSÄÄKSQ #@FKHFÄM¾XSQ@KÄQDMFI¾QHMFÄENQÄ@KKDÄG@QCDÄÇ@SDQ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

$MUHQNÄ&TKUONKHRGÄÄKSQ 2HMJ EQHÄLHKI¾LDQJDSÄFTKUONKHRG #XOÄVDS KNNJÄFK@MRÄLDCÄHMMDAXFFDSÄFQTMMDQ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

$MUHQNÄ#@FKHFÄ1DMSÄÄKSQ ,HKI¾LDQJDSÄ@KKQDMFI¾QHMFRLHCCDKÄNFÄSDOODQDMRÄ LDCÄG¾XÄO' ÄRNLÄHJJDÄRJ@CDQÄONKHRG Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄÄ

5(*(-&Ä1$-'.+#2,(#+$1

$MUHQNÄ.OORJTQHMFÄÄKSQ ,HKI¾UDMMKHFÄRJTQDLHCCDKÄENQÄEIDQMHMFÄ@UÄ@KKDÄ SXODQÄFTKUONKHRG Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

5HJHMFÄ5HSNQDM KKQDMFI¾QHMFRLHCCDKÄENQÄ@KKDÄG@QCDÄÇ@SDQ ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄÄ ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

2@KSNÄ&QNUQDMSÄÄKSQ &QNUQDMFI¾QHMFÄ@UÄ@KKDÄU@RJA@QDÄÇ@SDQ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ $MUHQNÄ&K@RRQDMSÄÄLK ,HKI¾LDQJDSÄQDMFI¾QHMFRLHCCDKÄENQÄFK@RR ÄUHMCTDQÄ NFÄQTRSEQHDÄÇ@SDQ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ 2@KSNÄ3¾XU@RJ 1DMGNKCÄ@UÄSDJRSHKDQ ÄS¾XÄNFÄLNOODQ Ä %NQO@JMHMFÄÄCNRDQHMFDQ

5HJHMFÄ5HSNRODDC &QNUQDMSÄENQÄRU­QSÄRJHSMDÄÇ@SDQ ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄÄ ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

ÄÄÄÄ

2ODMMDMCDÐNFÐLNQRNLS


*IDLH

/1.+(-$Ä1$-'.+#2,(#+$1

5HJHMFÄ5¬SQNL KJ@KHRJÄR@MHS­QQDMFI¾QHMFRLHCCDKÄENQÄEDSS Ä RLTRRÄNFÄR¬ODQDRSDQ ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄÄ ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

5HJHMFÄ5HSNR@M 2TQSÄR@MHS­QQDMFI¾QHMFRLHCCDKÄENQÄ@KKDÄÇ@SDQÄHÄ SN@KDSSDQÄNFÄU¬SQNL Ä%IDQMDQÄJ@KJ ÄQTRSÄNFÄHQQ ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄÄ ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

5HJHMFÄ5HSNRSQHOÄÄKSQ 3HKÄEIDQMHMFÄ@UÄF@LLDKÄONKHRGÄO¬Ä@KKDÄSXODQ ÄG@QCDÄFTKU Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

5HJHMFÄ4QHM@KS@AKDSSDQÄCDN AKNBJÄ ÄJF 3@AKDSSDQÄLDCÄ@JSHUDÄDMYXLDQÄRNLÄFHQÄQ@RJÄ KTJSJNMSQNKK Ä %NQO@JMHMFÄRO@MM

5HJHMFÄ+TESQDMRDQÄ, %QDRGÄDOKD #TESAQHJJDÄRNLÄFHQÄDMÄLHKCÄNFÄADG@FDKHFÄKTJS Ä %NQO@JMHMFÄÄRSJRO@MM

/QN+HMDÄ4MHQDMS !@JSDQHDCQDODMCDÄTMHUDQR@KLHCCDKÄENQÄ@KKDÄ U@RJA@QDÄÇ@SDQ ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄÄ ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

/QN+HMDÄ#DDOBKD@MÄÄKSQ 1DMFI¾QHMFÄNFÄCDRHMEDJRINMÄ@UÄ@KKDÄU@RJA@QDÄ Ç@SDQ ÄK¾RDQÄEDSS ÄAKNC ÄOQNSDHMDQ ÄNKIDQÄL L ÄKSQÄÄ %NQO@JMHMFÄÄWÄ ÄKSQÄÄ %NQO@JMHMFÄÄWÄ

/QN+HMDÄ$JSDÄ&Q¾MMR¬ODÄÄKSQ KKQDMFI¾QHMFRLHCCDKÄO' Ä Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

/QN+HMDÄ&K@RRJK@QÄÄKSQ KKQDMFI¾QHMFÄNFÄUHMCTROTRR Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

/QN+HMDÄ2JTLCDLODQÄÄKSQ 1DCTRDQDQÄ@KKDÄSXODQÄRJTL ÄENQÄJNLAHL@S

L@RJHMDQ ÄSDOODQDMRDQDÄNFÄU@MMRTFDQD Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

/QN+HMDÄ#TRIQDMSÄÄKSQ ,HKCSÄ@KJ@KHRJÄQDMFI¾QHMFRLHCCDK ÄENQÄ@KKDÄÇ@SDQÄHÄ SN@KDSSDQÄNFÄU¬SQNL Ä%IDQMDQÄJ@KJ ÄQTRSÄNFÄHQQ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

/QN+HMDÄ2ODBSQTLÄ#DRHMEDJRINMÄÄKSQ #DRHMEDJRINMÄ@UÄADMJDQ ÄQDCRJ@ODQ ÄFTKUÄNFÄ UDFF Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

/QN+HMDÄ3NQM@CNÄ UEDSSHMF UEDSSHMFRLHCCDKÄENQÄRU­QSÄRJHSMDÄÇ@SDQ ÄRNS Ä NKIDQ ÄEDSSÄL L Ä 2U­QSÄDEEDJSHUÄLNSÄG¬MCA@KKJKHRSDQ ÄKSQÄÄÄÄÄÄ %NQO@JMHMFÄÄWÄ ÄKSQÄÄÄÄ %NQO@JMHMFÄRSJ ÄKSQÄÄ %NQO@JMHMFÄRSJ

/QN+HMDÄ*KNQQDMS #DRHMEDJRINMRLHCCDKÄSHKÄ@KKDÄJKNQADRS@MCHFDÄ NUDQÇ@SDQ ÄKSQÄÄ %NQO@JMHMFÄÄWÄ ÄKSQÄÄ %NQO@JMHMFÄÄWÄ

/QN+HMDÄ3DOODQDMS 1DMFI¾QHMFRLHCCDKÄENQÄSDOODQ ÄKSQÄÄ %NQO@JMHMFÄÄWÄ ÄKSQÄÄ %NQO@JMHMFÄÄWÄ

4QHM@KL@SSD 5HJHMFÄ2OK@SÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ%NQO@JMHMFÄOJ %QDRGÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ%NQO@JMHMFÄOJ /QN 3DBÄ(LOQDFMDQHMFÄÄKSQ !DRJXSSDKRDÄENQÄ@KKDÄSXODQÄSDOODQÄNFÄSDJRSHKDQ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ3DKDENMÐÐÐÐ


*IDLH

/QN+HMDÄ"NMPTDRSÄ&TKUONKHRGÄÄKSQ JQXKA@RDQSÄFTKUONKHRGÄENQÄ@KKDÄSXODQÄG@QCDÄFTKU Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

/QN+HMDÄ UK¾OR¬OMDQÄÄKSQ 'TQSHFUHQJDMCD ÄÇXSDMCDÄ@UK¾ORQDMR Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

/QN+HMDÄ%@R@CDU@RJ 2ODRH@KLHCCDKÄENQÄGNUDCQDMFI¾QHMFÄ@UÄUDFF ÄS@JÄ NFÄE@R@CD ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

/QN+HMDÄ3N@KDSSQDMRÄÄLK %NQÄFQNUQDMFI¾QHMFÄHÄSN@KDSSDQ ÄJK@QÄSHKÄAQTJ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

/QN+HMDÄ2JTQDJQDLÄÄFQ %NQÄDEEDJSHUÄQDMFI¾QHMFÄ@UÄADMJDQ Ä JNLEXQDQ ÄÇHRDQ ÄR@MHSDSRFNCRÄL L ÄJK@QÄSHKÄAQTJ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

/QN+HMDÄ&QHKKQDMRÄÄLK 1DMFI¾QHMFRLHCCDKÄSHKÄQDMFI¾QHMFÄ@UÄNUMDQ Ä JNLEXQDQÄNFÄFQHKKDQ ÄJK@QÄSHKÄAQTJ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

/QN+HMDÄ+TESQDMRÄÄLK +DSSÄNFÄADG@FDKHFÄO@QEXLDQSÄKTESQDMRDQ Ä JK@QÄSHKÄAQTJ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

/QN+HMDÄ#@RGÄ4MHUDQR@KÄÄLK 4MHUDQR@KQDMFI¾QHMFRLHCCDK ÄJK@QÄSHKÄAQTJ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

/QN+HMDÄ2GHMDÄ.MÄ2S¬KFK@MRÄÄLK 1DMFI¾QÄNFÄADRJXSSDQÄLDS@KKHRDQSDÄÇ@SDQ Ä JK@QÄSHKÄAQTJ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

/QN+HMDÄ&K@RRJK@QÄÄLKÄ KKQDMFI¾QHMFÄNFÄUHMCTROTRR ÄJK@QÄSHKÄAQTJ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

/QN+HMDÄ*@EEDÄÄ%KDJJEIDQMDQÄÄLK 3HKÄEIDQMHMFÄ@UÄÇDJJDQÄO¬Ä@KKDÄSXODQÄSDJRSHKDQ Ä Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

/QN+HMDÄ&TL &NMDÄÄLK 2OQ@XÄENQÄEIDQMHMFÄ@UÄSXFFDFTLLHÄO¬Ä @KKDÄSXODQÄSDJRSHKDQ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

5HJHMFÄ&K@RR KKQDMFI¾QHMFÄNFÄUHMCTROTRR ÄJK@QÄSHKÄAQTJ ÄLKÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QSÄ ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

/QN+HMDÄ%QDRGÄ*QDLR¬ODÄÄLKÄLÄOTLOD ,HKCÄG¬MCR¬OD Ä,HKCSÄO@QEXLDQS ÄÄÄ%NQO@JMÄWÄ

/QN+HMDÄ%QDRGÄ*QDLR¬OD ,HKCÄG¬MCR¬OD Ä,HKCSÄO@QEXLDQS ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

/TLODÄENQÄÄKSQÄ/QN+HMDÄ%QDRG Ä %NQO@JMHMFÄRSJÄ

ÄÄÄÄ

/QN+HMDÄL¾ADKQDMROKDHDÄÄLK 3HKÄQDMRÄNFÄONKDQHMFÄ@UÄL¾AKDQÄNFÄ@KKDÄSXODQÄ SQDRNQSDQ ÄJK@QÄSHKÄAQTJ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

2ODMMDMCDÐNFÐLNQRNLS


*IDLH /1.+(-$Ä#4%32823$,$1

/QN+HMDÄR¬ODCHRODMRDQÄÄLK /¬EXKKA@QÄ@TSNL@SHRJÄR¬ODCHRODMRDQ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

/QN+HMDÄKTESEEQHRJDQÄENQÄUDFFÄNFÄC¾Q #HRODMRDQÄENQÄKTESAQHJJDQ Ä%DRSDS@ODÄLDCE¾KFDQ #HRODMRDQÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ%NQO@JMHMFÄRSJ 1DÆKKÄ&Q@ODÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ%NQO@JMHMFÄÄWÄ 1DÆKKÄ$TJ@KXOSTRÄÄÄÄ%NQO@JMHMFÄÄWÄ

1DÆKKÄHMMR@SRÄ/QN+HMDÄR¬ODCHRODMRDQ Ä %NQO@JMHMFÄJQS

/QNCHEQDRGÄ2@MHSHYDQÄ#HRODMRDQ #QXOOCHRODMRDQÄENQÄTQHM@K Ä*NAKDRÄSHKÄQ¾Q Ä %NQO@JMHMFÄ*QS /QNCHEQDRGÄ2@MHSHYDQÄ1DÆKKÄÄLK 1DÆKKÄR@MHS­QUDRJDÄ/QNCHEQDRG Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

/QN+HMDÄ6HODRÄ'¬MCÄÄRSJ #DRHMÆRDQDMCDÄU¬SRDQUHDSSDQÄENQÄAQTJÄO¬ÄGDMCDQ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

3¡8ÄÄ,.//$5 2*Ä.&Ä.//5 2*

/QN+HMDÄLHMHROQ@XÄCHRODMRDQ TSNL@SHRJÄKTESEQHRJDQÄENQÄUDFF Ä %NQO@JMHMFÄRSJ /QN+HMDÄLHMHROQ@XÄ2S@QS *HS TSNL@SHRJÄKTESEQHRJDQÄENQÄUDFF ÄKDUDQDRÄEDQCHFÄ LDCÄA@SSDQHDQÄNFÄROQ@X Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

,HMHROQ@XÄENQÄCHRODMRDQ ÄLKÄQDÆKKÄANJRÄENQÄCHRODMRDQ ,DMSGNKÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ &Q@ODÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

/QN+HMDÄ6HODRÄ.UDQÇ@SDÄÄRSJ #DRHMÆRDQDMCDÄU¬SRDQUHDSSDQÄENQÄ AQTJÄO¬Ä@KKDÄNUDQÇ@SDQ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

/QN+HMDÄ+TESEQHRJDQÄ/NVDQROQ@X $JRSQ@ÄJQ@ESETKKÄKTESEQHRJDQÄLDCÄK@MFSHCRÄUHQJMHMF Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ 6HODRÄCHRODMRDQÄ'¬MCÄNFÄNUDQÇ@SD #HRODMRDQÄENQÄNOOADU@QHMFÄ@UÄ/QN+HMDÄ 6HODRÄG¬MCÄNFÄNUDQÇ@SDÄRDQUHDSSDQ '¬MCÄÄÄ %NQO@JMHMFÄRSJ .UDQÇÄÄ %NQO@JMHMFÄRSJ

5HJHMFÄU@RJDOTKUDQÄ2U@MDÄ ÄJF 2U@MDLDQJDSÄU@RJDOTKUDQÄLDCÄODQANQ@SDQÄSHKÄ@KKDÄ SXODQÄS¾X ÄNFÄLNOOD ÄNFÄJIDKDCQDRRU@RJ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

5HJHMFÄU@RJDOTKUDQÄ,HBQNÄÄJF 5@RJDOTKUDQÄLDCÄODQANQ@SDQÄSHKÄ@KKDÄSXODQÄS¾X ÄNFÄ LNOODU@RJ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

5HJHMFÄS¾XLXJMDQ 2JXKKDLHCCDKÄENQÄ@KKDÄSXODQÄS¾XU@RJ ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ 5HJHMFÄAKDJDLHCCDKÄÄKSQ 2ODRH@KLHCCDKÄENQÄAKDJHMF ÄÇXSDMCDÄCNRDQHMF Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

/QN+HMDÄL@WHROQ@XÄj$KHSDkÄCHRODMRDQ TSNL@SHRJÄKTESEQHRJDQÄENQÄUDFF Ä3HKÄAQTJÄO¬ÄRSNQDÄ @QD@KDQ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ /QN+HMDÄ'¬MCCDRHMEDJRINMÄ #DRHMEDJRINMRFDKDÄENQÄGDMCDQÄLDCÄ KNDÄ 5DQ@ÄENQÄĬÄADU@QDÄETJSHFGDSDM Ä$EEDJSHUSÄLNSÄ RNOO ÄA@JSDQHDQÄNFÄUHQTR ÄLK Ä Ä %NQO@JMHMFÄ*QS ÄLK Ä Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

,@WHROQ@XÄENQÄj$KHSDkÄCHRODMRDQÄ ÄLKÄQDÆKKÄANJRÄENQÄCHRODMRDQ 5@MHKIDÄ Ä Ä %NQO@JMHMFÄ &Q@ODÄ Ä Ä %NQO@JMHMF !@JSDQHDCQDODQÄ Ä %NQO@JMHMF

5HJHMFÄL@RJHMNOOU@RJOTKUDQÄÄJF /TKUDQÄENQÄNOOU@RJL@RJHMDQ ÄL@MTDKKÄCNRDQHMF Ä %NQO@JMHMFÄRSJ3DKDENMÐÐÐÐ


*IDLH

5HJHMFÄ3@ARÄL@RJHMNOOU@RJÄ ÄJF 3@AKDSSDQÄENQÄNOOU@RJL@RJHMDM Ä %NQO@JMHMFÄRO@MM

#NRDQHMFR@MKDFFÄ,HBQNOKTRÄ #NRDQHMFR@MKDFFÄENQÄU@RJDL@RJHM Ä %NQO@JMHMFÄRSJ *K@QÄRK@MFDÄSHKÄ,HBQNOKTR Ä %NQO@JMHMFÄLDSDQ /TRGÄBNMMDBSNQÄSHKÄ,HBQNOKTR Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

'4+*$-ÄÄ!$' -#+(-&Ä 5Ä23$(-

'TKJDMÄ,/"Ä/@RS@Ä ÄJF /NKDQHMFRO@RS@ÄENQÄJ@KJGNKCHFÄRSDHM ÄB@ÄÄ JULJF Ä!QTJDRÄLDCÄRJTQD ÄDKKDQÄ FTKUU@RJDL@RJHM Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

'TKJDMÄ#TRSAHMCDQÄÄKSQ !HMCDLHCCDKÄENQÄRSDHM ÄNFÄADSNMFFTKU Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

C@L@SHBÄ%KXSDMCDÄL@RJHMNOOU@RJ .OOU@RJLHCCDKÄENQÄHMCTRSQHNOOU@RJL@RJHMDQ ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ 'TKJDMÄÄ2SDHMQDMRÄÄKSQ &QNUQDMFI¾QHMFÄNFÄQDMRÄ@UÄRSDHMFTKU Ä Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

'TKJDMÄ&Q@MHSSU@RJÄLÄOKDHDÄÄKSQ 1DMFI¾QHMFÄNFÄOKDHDLHCCDKÄENQÄFQ@MHSSFTKU Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

C@L@SHBÄ'¬MCNOOU@RJÄ '¾XJNMRDMSQDQSÄÇXSDMCDÄNOOU@RJLHCCDK Ä ,HKCÄLNSÄGDMCDMD ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ 'TKJDMÄÄ&QNUQDMSÄÄKSQ 3HWNSQNOHRJÄFQNUQDMSÄENQÄRU­QSÄ RJHSMDÄRSDHMFTKU Ä Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

C@L@SHBÄ URODMMHMF %KXSDMCDÄ@URODMMHMFR ÄNFÄS¾QQDLHCCDKÄSHKÄ NOOU@RJL@RJHMDQ ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

'TKJDMÄÄ#XOQDMRÄÄKSQ ,DFDSÄJQ@ESHFÄNFÄDEEDJSHUÄCXOQDMFI¾QHMFÄ ENQÄRSDHM Ä%HMÄENQÄQDMFI¾QHMFÄ@UÄETFDQÄDSB Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

'TKJDMÄ6@W 5NJRADG@MCKHMFÄENQÄ@KKDÄSXODQÄFTKU Ä&HQÄDMÄ RKHSDRSDQJ ÄU@MM@URS¾SDMCDÄNUDQÇ@SD Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

'TKJDMÄ2SDHMHLOQDFMDQHMFÄÄÄKSQ 3DÇNMA@RDQSÄHLOQDFMDQHMFÄENQÄFTKUÄNFÄE@R@CDQ Ä B@Ä ÄJULKSQ Ä*@MÄAQTJDRÄHMMDÄNFÄTSD Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

/.+ 1Ä Ä!$' -#+(-&Ä 5Ä31$ #HRODMRDQÄ2L@QS /TLO /¬EXKKHMFRÄRS@RINMÄENQÄÇ@RJD ÄU@KFEQHDÄHMRSHKKHMFDQÄ ENQÄLDMFCDÄJIDLH Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

ÄÄÄÄ

'TKJDMÄ2SDHMU@RJ 1DMFI¾QÄNFÄADRJXSSDQÄRSDHMFTKU Ä1D@FDQDQÄ JIDLHRJÄLDCÄJ@KJ ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ /NK@QÄ&TKUU@RJÄÄKSQ ÄÄHÄ 3HKÄAQTJÄO¬Ä@KKDÄSXODQÄSQDFTKU ÄHMMDGNKCDQÄ OKDHDLHCCDK Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

2ODMMDMCDÐNFÐLNQRNLS


*IDLH

/NK@QÄ1DEQDRGDQÄÄKSQ .OOEQHRJHMFÄNFÄADRJXSSDKRDÄ@UÄK@JJDQSDÄSQDFTKU Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

-NQCKXRÄ MSHRS@SÄÄ&TKUONKHRGÄÄKSQ $2# ONKHRGÄLDCÄE@QFDJNCHMF ÄSDRSDSÄNFÄ FNCJIDMSÄ@UÄ-$,*.ÄGUHS Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

-NQCKXRÄÄFTKUONKHRGÄÄKSQ $JRSQ@ÄRKHSDRSDQJÄONKHRGÄLDCÄE@QFDJNCHMF HMSDQFQDQSÄFQTMMDQÄNFÄM¾XSQ@KHR@SNQ ÄENQÄG¾XSÄ SQ@ÆJDQSDÄNLQ¬CDQÄGUHS Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

/NK@QÄ3QDQDMRÄKSQ 1DMRÄENQÄ@KKDÄSXODQÄSQDFTKU Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

-NQCKXRÄ*NLENQSÄ,@SSÄ(Ä&TKUONKHRGÄÄKSQ ,@SSÄFTKUONKHRGÄLDCÄE@QFDJNCHMF ÄHMSDFQDQSÄ FQTMMDQÄNFÄM¾XSQ@KHR@SNQ Ä,DFDSÄKTJSRU@J ÄGUHS Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

-NQCKXRÄÄFTKUONKHRGÄÄKSQ $JRSQ@ÄRKHSDRSDQJÄONKHRGÄLDCÄE@QFDJNCHMF HMSDFQDQSÄFQTMMDQÄNFÄM¾XSQ@KHR@SNQ ÄENQÄG¾XSÄ SQ@ÆJDQSDÄNLQ¬CDQÄFTK Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

/NK@QÄ&TKUNKIDÄÄKSQ 5DCKHJDGNKCRNKIDÄENQÄSQDFTKU Ä %NQO@JMHMFÄRSJ /NK@QÄ&TKUNKIDÄjROQHMSkÄÄKSQ .KIDÄSHKÄFQTMMADG@MCKHMFÄ@UÄSQDFTKU Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

5,2Ä-.1#+82Ä&4+5/+$($

-NQCKXRÄ(MSDFQ@SHNMÄ.OORJTQHMFÄÄKSQ 2JTQDLHCCDKÄENQÄEIDQMHMFÄ@UÄ@KKDÄSXODQÄFTKUONKHRGÄ AK¬ÄE@QFDJNCD Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

-NQCKXRÄ*NLENQSÄ,@SSÄ((Ä&TKUONKHRGÄÄKSQ ,@SSÄFTKUONKHRGÄLDCÄE@QFDJNCHMF ÄHMSDFQDQSÄ FQTMMDQÄNFÄM¾XSQ@KHR@SNQ Ä,DFDSÄKTJSRU@J ÄFTK Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

-NQCKXRÄ"KD@MÄ4MHUDQR@KQDMSÄ@KJ@KHRJÄÄKSQ KKQDMFI¾QHMFRLHCCDKÄENQÄC@FKHFÄQDMFI¾QHMF ÇDJJEIDQMHMF ÄROQ@XQDMR ÄJNLAHL@SL@RJHMÄNFÄ SNOORJTQHMF Ä!DU@QDQÄFK@MRÄHÄONKHRGDM ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄÄ

-NQCKXRÄ/NKXÇDWÄÄ&TKUONKHRGÄÄKSQ 6DS KNNJÄONKHRGÄLDCÄE@QFDJNCHMF ÄHMSDFQDQSÄ FQTMMDQÄNFÄM¾XSQ@KHR@SNQÄENQÄ@KKDÄSXODQÄFTKUÄGUHS Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

-NQCKXRÄ5HMSDQÄ4MHUDQR@KQDMSÄRTQÄÄKSQ 2ODRH@KLHCCDKÄENQÄFTKUÄLDCÄR@KSOQNAKDL@SHJJÄ UHMSDQRSHC ÄAXFFQDMFI¾QHMFÄNFÄR@MHS­QSÄQDMGNKC Ä ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

-NQCKXRÄ/NKXÇDWÄÄ&TKUONKHRGÄÄKSQ 6DS KNNJÄONKHRGÄLDCÄE@QFDJNCHMF ÄHMSDFQDQSÄ FQTMMDQÄNFÄM¾XSQ@KHR@SNQÄENQÄ@KKDÄSXODQÄFTKUÄFTK Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

-NQCKXRÄ2OQ@X Ä1DMRÄNFÄ/NKDQHMFÄÄLK 2OQ@XONKDQHMFÄ@UÄ@KKDÄSXODQÄFTKUONKHRG Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

-NQCKXRÄ*NLENQSÄ.OORJTQHMFÄKTJSEQHÄÄLK 2JTQDLHCCDKÄTSDMÄKTJS ÄENQÄ@KKDÄSXODQÄONKHRG Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ3DKDENMÐÐÐÐ


*IDLH

-NQCKXRÄ(MCHJÄÄLK 3DRSRSHESÄENQÄL¬KHMFÄ@UÄONKHRGMHU¬ÄENQÄ5,2Ä -NQCKXR Ä %NQO@JMHMFÄÄRSJ

-NQCKXRÄ-¾XSQ@KÄÄLK *NQQHFDQHMFRRSHESÄRNLÄEIDQMDQÄE@QFDJNCDÄDSSDQÄ (MCHJ Ä %NQO@JMHMFÄÄRSJ

,¬KDADFDQÄENQÄÄ5,2Ä-NQCKXR #NRDQHMFRADFDQÄENQÄM¾X@JSHFÄL¬KHMFÄ@UÄJIDLH Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

!(. %HKLÄÄKSQÄENQÄADG@MCKHMFÄ@UÄEDSSEDKKDQ ÄRKTJÄ NFÄQ¾Q 1DCTRDQDQÄTSRKHOOÄEQ@ÄEDSSTSRJHKKDQ ÄEIDQMDQÄUNMCÄ KTJSÄNFÄQDCTRDQDQÄS¾LLDEQDJUDMRDMÄCQ@RSHRJ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

2OQ@XJ@MMDÄÄLKÄM¾XSQ@KÄTSQHFFDQ 1DÆKÄROQ@XJ@MMDÄTSDMÄDSHJDSS Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

5(*(-&Ä&4+5/+$($ 3QXJJOTLODÄ"GNHRX J@MMDQ /TLODÄENQÄÄKSQÄJ@MMDQ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

5HJHMFÄ2TODQÄ4KSQ@Ä&TKUONKHRGÄÄKSQ $JRSQ@ÄRKHSDRSDQJÄONKHRGÄLDCÄHMSDFQDQSÄ FQTMMDQÄNFÄM¾XSQ@KHR@SNQ ÄENQÄG¾XSÄSQ@ÆJJDQSDÄ NLQ¬CDQ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

5HJHMFÄ,HKKDYHLÄ&TKUONKHRGÄÄKSQ 6DS KNNJÄONKHRGÄLDCÄHMSDFQDQSÄFQTMMDQÄNFÄ M¾XSQ@KHR@SNQ ÄENQÄ@KKDÄSXODQÄG@QCDÄFTKU Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

3(+!$'¡1Ä%.1Ä&4+5!$' -#+(-&

3QXJJOTLODÄÄKSQÄ'TKJDM /TLODÄENQÄÄKSQÄJ@MMDQ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

5@QRDKRJHKSÄj%NQRHJSHFÄ Ä&K@SSÄ&TKUk %@QDRJHKSÄENQÄLDQJHMFÄ@UÄ@QADHCRNLQ¬CD Ä MNQRJÄSDJRS Ä %NQO@JMHMFÄJQS 5@QRDKRJHKSÄjFK@SSÄFTKUkÄ ÄDMFDKRJ %@QDRJHKSÄENQÄLDQJHMFÄ@UÄ@QADHCRNLQ¬CD Ä DMFDKRJÄSDJRS Ä %NQO@JMHMFÄJQS

!(. %HKLÄÄKSQÄENQÄADG@MCKHMFÄ@UÄEDSSEDKKDQ ÄRKTJÄ NFÄQ¾Q 1DCTRDQDQÄTSRKHOOÄEQ@ÄEDSSTSRJHKKDQ ÄEIDQMDQÄUNMCÄ KTJSÄNFÄQDCTRDQDQÄS¾LLDEQDJUDMRDMÄCQ@RSHRJ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

LAHN 1DMÄÄKSQÄENQÄQDMFI¾QHMFÄ@UÄFTKU ÄETFDQÄ NFÄUDFFDQ 1DMFI¾QÄNFÄADRJXSSDQÄFTKUÄRNLÄDQÄADK@RSDSÄLDCÄ RSNQDÄEDSS@MR@LKHMFDQÄRSNQJI¾JJDM ÄU¬SQNLÄL L Ä &HQÄADCQDÄRJKHRHJJDQGDS ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

!(. 1¾QÄ/KTRRÄENQÄ@UK¾OÄNFÄQ¾QRXRSDLDQ '¾XJNMRDMSQDQSÄAHNKNFHRJÄADG@MCKHMFÄ@UÄRKTJÄNFÄ @UK¾OÄRNLÄEIDQMDQÄUNMCÄKTJSÄNFÄGHMCQDQÄ SHKRSNOOHMF Ä(MMDGNKCDQÄ5,2ÄSDJMNKNFH ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

!(. Ä.&Ä- -.3$*-.+.&( 2OQ@XJ@MMDÄ-NQCKXRÄ"KD@MÄÄLKÄTSQHFFDQ 1DÆKÄROQ@XJ@MMDÄLDCÄDSHJDSS Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

ÄÄÄÄ

-@MNWÄ1DMRDJQDLÄÄLK #XOSUHQJDMCDÄQDMFI¾QHMFRLHCCDKÄENQÄLDS@KKHRJDÄ NUDQÇ@SDQ ÄNFÄ@MCQDÄHJJDÄ ONQ¾RDÄNUDQÇ@SDQ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

!(. "@QDÄENQÄADG@MCKHMFÄ@UÄU¬SQNLÄNFÄSN@KDSSDQ %IDQMDQÄTQHMKTJSÄEQ@ÄU¬SQNLÄNFÄTQHM@KDQÄNFÄ ADRJXSSDQÄQ¾QÄNFÄRKTJÄLNSÄJNQQNRINM Ä1DMFI¾QÄHÄ CXACDMÄNFÄEIDQMDQÄKTJSJHKCDMÄODQL@MDMS ÄLKÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

2ODMMDMCDÐNFÐLNQRNLS


!(. #NQÄENQÄADG@MCKHMFÄ@UÄNQF@MHRJÄ@UE@KK %IDQMDQÄ@KKDÄSXODQÄNQF@MHRJÄKTJSÄEQ@ÄADGNKCDQD Ä BNMS@HMDQD ÄSDJRSHKDQ ÄFTKUÄNFÄUDFFDQ ÄLKÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄÄ

!(. #NQÄÄKSQÄENQÄADG@MCKHMFÄ@UÄNQF@MHRJÄ@UE@KK %IDQMDQÄ@KKDÄSXODQÄNQF@MHRJÄKTJSÄEQ@ÄADGNKCDQD Ä BNMS@HMDQD ÄSDJRSHKDQ ÄFTKUÄNFÄUDFFDQ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

!(. 2DOÄSHKÄSN@KDSSDQÄNFÄRDOSHJJS@MJDQ !HNKNFHRJÄADG@MCKHMFÄ@UÄKTJJDCDÄRDOSHJJS@MJDQ Ä O¬ÄGXSSDQ ÄATRRDQ ÄSNF ÄÇX ÄB@LOHMFOK@RRDQÄL L ÄKSQKÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ ÄKSQÄ ÄÄ %NQO@JMHMFÄÄWÄ

#QXOOCHRODMRDQÄ!(. "@QD 5DFFCHRODMRDQÄENQÄ@TSNL@SHRJÄCNRDQHMFÄHÄ SN@KDSSÄÄTQHM@K Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

!(. ,DJÄ ÄJFÄEÄNKIDTSRJHKKDQÄNFÄ@UK¾OÄO¬Ä UDQJRSDCDQ %IDQMDQÄKTJSÄNFÄQDCTRDQDQÄTSRKHOOÄEQ@ÄNKIDTSRJHKKDQÄHÄ UDQJRSDCDQ ÄU@RJD@MKDFFÄNFÄRDQUHBDG@KKDQ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ 

2@KSN$MJDKS Ä2HJJDQSÄNFÄ,HKI¾UDMMKHFÄ

,HKI¾ ,HKI¾LDQJDSÄEQ@ÄG¾RSDMÄ 

2@KSNÄ5DFFGXKKDÄ Ä GNKCDQÄNQCDMÄHÄA¾SSDSJNSSDS


1DJUHRHS@

'( /1.Ä.&Ä "3(5 ,.//$2823$,Ä5$+"1.

'( /1.ÄANMDLNOO 2ODRH@KTSUHJKDSÄANMDLNOOÄHÄONKXDRSDQ Ä %NQCDKDQÄONKHRGDMÄIDUMSÄTSDMĬÄKDFFDÄHFIDMÄRSQHODQ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS O F

'( /1.ÄS¾QQLNOOÄLHBQNÆADQ 1DMÄLHBQNÆADQLNOOÄLDCÄ@MSH MTOOÄANQQDK¬RÄ A@JRHCD Ä%NQÄRS¾UR@MDQHMFÄNFÄS¾QSÄQDMGNKC ÄBLÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QSĨÄ ÄBLÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QSĨÄ

'( /1.ÄETJSLNOOÄLHBQNÆADQ ,HBQNÆADQLNOOÄLDCÄK¾JJDQÄNFÄ@MSH MTOOÄ ANQQDK¬RÄA@JRHCD Ä%NQÄETJSLNOOHMFÄ@UÄ@KKDÄSXODQÄ G@QCDÄFTKU ÄBLÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QSÄ ÄBLÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS ÄBLÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

2JNSTOOÄ%KDJJEIDQMDQ +HSDMÄNFÄOQ@JSHRJÄRJTQDK@OOÄRNLÄJ@MÄEDRSDRÄO¬Ä LNOODM Ä%IDQMDQÄRJNLDQJDQÄNFÄRU@QSDÄRSHQHODQÄHÄ ONKHRGDM Ä %NQO@JMHMFÄ/JĨÄ

'( /1.ÄFK@RRLNOOÄUDKBQNÄÄBL ,HBQNÆADQÄLNOOÄENQÄS@UKDQ ÄFK@RRÄNFÄ@KKDÄ G@QCDÄÇ@SDQ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

'( /1.ÄSDKDRJNORJ@ESÄ BSHU@ÄÄBL SHU@  BL KTLHMHTLRRJ@ESÄLDCÄDQFNMNLHRJÄ@MSH ÄRKHOÄJTKDÄ LHRJ @MSH LHRJÄ@MSH ENQÄDSÄADCQDÄDQFNMNLHRJÄFQDO Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

'( /1.ÄRNESO@CÄENQÄUDKBQNQ@LLD ,XJÄO@CÄENQĬÄRJ¬MDÄTMCDQK@FDSÄUDCÄAQTJÄ@UÄ DMF@MFRLNOODQ ÄBLÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS ÄBLÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

-XKNMO@CÄHÄK¾RUDJS 1DÆKKÄO@CÄENQÄUDKBQNÄLNOODQ@LLD ÄBLÄ Ä %NQO@JMHMFÄ/J ÄBLÄ Ä %NQO@JMHMFÄ/JÄÄ

BSHU@ÄLHBQNÆADQLNOOÄUDKBQN ,HBQNÆADQLNOOÄLDCÄONKX@LHCRSQHODQÄNFÄ K¾JJDJ@MS Ä%NQÄETJSLNOOHMFÄNFÄÇDJJEIDQMHMFÄ @UÄ@KKDÄG@QCDÄÇ@SDQ ÄBLÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QSÄ ÄBLÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QSÄ ÄBLÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS ÄBLÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

'( /1.ÄLNOODQ@LLDÄUDKBQNÄ 2NKHCÄNFÄKDSSÄLNOODQ@LLDÄHÄLDS@KK ÄBLÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS ÄBLÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS ÄBLÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

'( /1.Ä%KDWHÄ,NUDÄUDKBQN 2NKHCÄNFÄKDSSÄLNOODQ@LLDÄHÄ@KTLHMHTL ÄLDCÄ TSRJHESA@QÄUDKBQN ÄNFÄLTKHFGDSÄENQÄRHCDITRSDQHMFÄ @UÄRJ@ESDSÄENQÄKDMFQDÄQDJJDUHCCD Ä %NQO@JMHMFÄÄ

'( /1.ÄETJSLNOOÄS@UKDU@RJÄLHBQNÆADQÄÄBL ,HBQNÆADQLNOOÄLDCÄK¾JJDQÄNFÄ@MSH MTOOÄ ANQQDK¬RÄA@JRHCD Ä%NQÄETJSLNOOHMFÄ@UÄUDFFDQ Ä S@JÄNFÄQDMFI¾QHMFÄ@UÄS@UKDQ Ä %NQO@JMHMFÄ*QSÄ 5@RJDMDSSÄLRM¾QHMFÄWÄBL -DSSHMFONRDÄENQÄJKTSDQÄNFÄLHBQNÆADQLNOODQ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

'( /1.Ä@KKQNTMCÄLHBQNÆADQLNOO ,HBQNÆADQLNOOÄLDCÄK¾JJDQÄNFÄ@MSH MTOOÄ ANQQDK¬RÄA@JRHCD Ä%NQÄ@KKDÄSXODQÄS¾QQ ÄNFÄETJSHFÄ QDMFI¾QHMF ÄHMJK ÄU¬SQNL ÄBLÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS ÄBLÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

'( /1.ÄÇDJJEIDQMDQ +HSDMÄNFÄOQ@JSHRJÄRJTQDK@OOÄRNLÄJ@MÄEDRSDRUÄO¬Ä LNOODM Ä%IDQMDQÄRJNLDQJDQÄNFÄRU@QSDÄRSHQHODQÄHÄ ONKHRGDM Ä %NQO@JMHMFÄ/JĨÄ

5HJHMFÄRODRH@KENQJKDÄLDCÄE¹QÄNFÄKNLLDQ QADHCRENQJKDÄLDCÄÄKNLLDQÄNFÄDMJDKSÄ BKHOR ADKSD Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

'( /1.Ä/@SQTKIDENQJKDÄLDCÄADKSD QADHCRENQJKDÄLDCÄÄKNLLDQ ÄJQNJDQÄNFÄDFDMÄ KNLLDÄENQÄLNAHKSDKDENM Ä$MJDKSÄBKHOR ADKSD Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

'( /1.ÄLNOODQ@LLDÄ*NLAH +DSSLNOORS@SHUÄLDCÄTSRJHESA@QÄUDKBQNÄNFÄ EDRSD¾XMD Ä%NQRSDQJDSDÄRHCDJ@MSDQ ÄBLÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS ÄBLÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS ÄBLÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

5DKBQNÄRJHMMDQÄSHKÄLNOODQ@LLDÄ*NLAH 4SRJHEA@QDÄRJHMMDQÄSHKÄ*NLAHÄQ@LLDM ÄBLÄ Ä /@RRDQÄ@QS MQ Ä ÄBLÄ Ä /@RRDQÄ@QS MQ Ä ÄBLÄ Ä /@RRDQÄ@QS MQ Ä ÄBLÄ Ä /@RRDQÄ@QS MQ Ä ÄBLÄ Ä /@RRDQÄ@QS MQ Ä ÄBLÄ Ä /@RRDQÄ@QS MQ Ä

ÄÄÄÄ

2ODMMDMCDÐNFÐLNQRNLS


1DJUHRHS@

ยก1-ร„,.//$2823$,

1Dร†Kร„ANQQDKยฌRร„AยฌMCร„BL 1Dร†KKร„ANQQDKยฌRร„RDKUJKDADMCD %NQร„5DKBQNร„Q@LLD ร„ADMXSSDRร„j'@Mk '@Mร„ ร„ %NQO@JMHMFร„L1TKK 'TMร„ ร„ %NQO@JMHMFร„L1TKK

'( /1.ร„$KDLDMSLNOOร„ร„BL ,HBQNร†ADQLNOOร„ENQร„RSยพUR@MDQHMFร„Hร„GยพXCDM ร„ NUDQร„QยพQ ร„J@M@KDQร„L L 2S@SHUร„ ร„ %NQO@JMHMFร„/J 1Dร†KKร„ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS

ยกQMร„RXMSDSLNOOร„LKNLLDร„ SDSLN SSD DSSLNOOร„ LNO OOร„LK O LK LKNLL L K N NLLDร„ LLDDร„ &@QMLNOOร„Hร„@BQXKร„LDCร„MXKNMร„A@JRHCDร„ENQร„KDSSร„ RSยพUR@MDQHMF ร„BLร„ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS ร„BLร„ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS

ยกQMร„ANLTKKRLNOOร„'1ร„LDCร„KNLLD &@QMLNOOร„Hร„QDMร„ANLTKKร„ENQร„GNUDCQDMFIยพQHMF ร„BLร„ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS ร„BLร„ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS

ยกQMร„AK@MCHMFRLNOOร„+47ร„KยพJJDร„ร„BL &@QMLNOOร„Hร„UHRJNRDร„NFร„ONKXDRSDQร„LDCร„KNLLD ร„ %NQO@JMHMFร„*QS

ยกQMร„LHBQNLNOOร„LUDKBQN ,HBQNLNOOร„LDCร„ร„ROKHSSDCDร„NFร„SUHMMDCDร„ ร†AQD ร„+@Uร„EQHJRINM ร„BLร„ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS ร„BLร„ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS ร„BLร„ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS

'( /1.ร„CXMJDร‡@RJDร„RDLH SQ@MROร„ร„LK /K@RSร‡@RJDร„LDCร„GTKKDSร„JNQJ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS

"+("*ร„, &-$3("

"KHBJร„,@FMDSHBร„ KKQNTMCร„LHBQNLNOO MSHA@JSDQHDKKร„ LHBNQร„ร†ADQ ร„%NQร„@KKDร„G@QCDร„ร‡@SDQ ร„ 4SRSXQSร„LDCร„SNร„L@FMDSDQร„RNLร„KDSSร„EDRSDQร„RDFร„SHKร„ "KHBJร„,@FMDSHBร„Q@LLDM ร„BLร„ ร„ %NQO@JMHMFร„ร„Wร„ ร„BLร„ ร„ %NQO@JMHMFร„ร„Wร„ ร„BLร„ ร„ %NQO@JMHMFร„ร„Wร„

"KHBJร„,@FMDSHBร„%TJS ร„3ยพQQLNOOร„LHBQNร†ADQ +DSSLNOOร„ENQร„RDMSQHETFDSยพQQร„QDMFIยพQHMFร„@Uร„@KKDร„ G@QCDร„ร‡@SDQ ร„4SRSXQSร„LDCร„SNร„L@FMDSDQร„RNLร„KDSSร„ EDRSDQร„RDFร„SHKร„"KHBJร„,@FMDSHBร„Q@LLDM ร„BLร„ ร„ %NQO@JMHMFร„ร„Wร„ ร„BLร„ ร„ %NQO@JMHMFร„ร„Wร„ ร„BLร„ ร„ %NQO@JMHMFร„ร„Wร„

"KHBJร„,@FMDSHBร„LNOODQ@LLD 1@LLDร„LDCร„L@FMDSEDRSD ร„BLร„ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS ร„BLร„ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS ร„BLร„ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS

ยกQMร„AK@MCHMFRLNOOร„ONKXDRSDQANLTKKร„ร„BL LDCร„KNLLD &@QMLNOOร„Hร„ANLTKKร„ร„ONKXDRSDQร„LDCร„ANLTKKร„ A@JRHCD ร„BLร„ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS ร„BLร„ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS ร„BLร„ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS

ยกQMร„ANMDLNOOร„LKNLLDร„ร„BL 2ODRH@KTSUHJKDSร„ANMDLNOOร„Hร„ONKXDRSDQ ร„ %NQO@JMHMFร„ร„OJร„ยจร„ร„RSJ

ยกQMร„LHBQNLNOOร„LKNLLD ,HBQNLNOOร„LDCร„ร„ROKHSSDCDร„NFร„SUHMMDCDร„ ร†AQD ร„+@Uร„EQHJRINM ร„BLร„ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS ร„BLร„ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS

ยกQMร„LHBQNLNOOร„+TWร„LKNLLDร„ ,HBQNร†ADQLNOOร„LDCร„GยพXSร„RLTRR ร„NFร„ ETJSNOOS@J ร„2ODRHDKSร„FNCร„ENQร„SQ@OODU@RJ ร„BLร„ ร„ %NQO@JMHMFร„ร„Wร„ ร„BLร„ ร„ %NQO@JMHMFร„ร„Wร„

ยกQMร„$KHSDLNOOร„LHBQNร†ADQ ,HBQNร†ADQLNOOร„LDCร„ONKX@LHCRSQHODQร„NFร„ KยพJJDJ@MS ร„%NQร„ETJSLNOOHMFร„NFร„ร‡DJJEIDQMHMFร„ @Uร„@KKDร„G@QCDร„ร‡@SDQ ร„BLร„ ร„ %NQO@JMHMFร„RSJ

ยกQMร„R@JRDLNOO ร„RXMSDSHRJร„ร„Wร„ร„BLร„O@Q &TKULNOODQร„ENQร„5 RS@SHU ร„3HKร„AQTJร„Oยฌร„RSNQDร„ยฌOMDร„ ร‡@SDQ ร„FXLR@KDQร„DSB ร„ %NQO@JMHMFร„*QS

2@JRDLNOO ร„AK@MCHMFร„ร„Wร„ร„BLร„O@Q &TKULNOODQร„ENQร„5 RS@SHU ร„3HKร„AQTJร„Oยฌร„RSNQDร„ยฌOMDร„ ร‡@SDQ ร„FXLR@KDQร„DSB ร„ %NQO@JMHMFร„*QS

+$33,.//$1ร„.&ร„$-& -&2,.//$1

ยกQMร„DMF@MFRLNNOOร„Lร„NKID ร„FTKร„ร„Wร„ร„BL +DSSLNOOร„LDCร„2HSQTRร„7ร„ NHKร„ENQร„G@QCDร„FTKU ร„ %NQO@JMHMFร„ร„OJร„ยจร„3DKDENMรรรร


1DJUHRHS@

$MF@MFRLNOOÄO¬ÄQTKK ÄÄWÄÄÄRSJ ,NOOÄENQÄS¾QSÄQDMGNKCÄÆMMDRÄNFR¬ÄHÄ@QJ Ä %NQO@JMHMFÄÄQTKKDQ*QS

6HSDWÄGXFHDMDLNOOÄQTKKÄÄWÄÄBLÄÄRSJ ,NOOÄENQÄS¾QSÄQDMGNKC Ä %NQO@JMHMFÄÄQTKKDQ*QS

'( /1.ÄHMUDMS@QLNOOÄLHBQNÆADQ QLNO !¾XA@QÄ,HBQNÆADQLNOOÄENQÄRS¾US¾QJHMFÄ@UÄ@KKDÄ G@QCDÄÇ@SDQ *NLOKDSSÄ Ä ÄÄ%NQO@JMHMFÄ*QS 1DÆKKÄÄ Ä ÄÄ%NQO@JMHMFÄ*QSÄÄ 3DKDRJNORJ@ESÄ ÄÄ%NQO@JMHMFÄ*QS

5DMSHKA¾QRSDÄLDCÄITRSDQA@QSÄRJ@ESÄ 2ODRH@KA¾QRSDÄENQÄQDMFI¾QHMFÄ@UÄUDMSHKDQÄNFÄ KTESDJ@M@KDQ Ä %NQO@JMHMFÄ/J

1@CH@SNQA¾QRSDÄDJRSQ@ÄK@MF Ä %NQO@JMHMFÄ*QS $MF@MFRLNOOÄK¾RO@JJDSÄ ,NOOÄENQÄS¾QSÄQDMGNKCÄÆMMDRÄNFR¬ÄO¬ÄQTKK ÄBLÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ%NQO@JMHMFÄ*QS ÄBLÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ%NQO@JMHMFÄ*QS '( /1.ÄG¬MCAKNJJÄLDCÄUDKBQNÄÄBL '¬MCAKNJJÄENQÄLNOOÄNFÄO@CR Ä %NQO@JMHMFÄ*QS %KDWHM@KÄLDCÄUDKBQNÄNFÄLHBQNJKTSÄÄBL -@KÄLDCÄUDKBQNÄNFÄUHMJKDSÄGNCD Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

¡1-Ä,.//$23 3(5$1

,NOODRS@SHUÄLÄODC@K ÄOK@RS *K@OORS@SHUÄLDCÄENSODC@KÄENQÄSQ@CHRINMDKKÄ KNLLDLNOO ÄBLÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS ÄBLÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

,NOODRS@SHUÄLÄODC@K Ä@KTLHMHTL *K@OORS@SHUÄLDCÄENSODC@KÄENQÄSQ@CHRINMDKKÄ KNLLDLNOO ÄBLÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS ÄBLÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

¡1-ÄCNNCKDATFÄLNOOÄÄBL 5@RJDLNOOÄHÄANLTKKÄÄONKXDRSDQÄLDCÄUDKBQNÄ A@JRHCD Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

¡1-ÄCNNCKDATFÄGNKCDQÄEÄRJ@ES /@CL@RSDQÄQ@LLDÄENQÄFTKU Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

,HBQNÆADQJKTSÄENQÄÇDWHM@KÄÄWÄÄBLÄ 1DÆKKÄJKTSÄENQÄÇDWHM@K Ä %NQO@JMHMFÄ/J

(-5$-3 1 Ä5$&&$1Ä.&Ä3 *

(MUDMS@QLNOOÄLDCÄRJ@ES ÄJNLOKDSS /TCCDKLNOOÄENQÄRS¾US¾QJHMFÄ@UÄ@KKDÄG@QCDÄÇ@SDQ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

(MUDMS@QLNOOÄQDÆKK 4SRJESA@QÄOTCCDKLNOO Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

,NOODRS@SHUÄLDCÄA¾XKD *K@OORS@SHUÄENQÄSQ@CHRINMDKKÄKNLLDLNOO ÄBLÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS ÄBLÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS ÄBLÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

%NQRSDQJDSÄLNOODRS@SHUÄLA¾XKDÄÄBL *K@OORS@SHUÄLDCÄCNAADKÄA¾XKDÄENQÄSQ@CHRINMDKKÄ KNLLDLNOO Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

,NOODRS@SHUÄLÄOK@RSGNCDÄÄBL *K@OORS@SHUÄENQÄSQ@CHRINMDKKÄKNLLDLNOO Ä %NQO@JMHMFÄ*QS (MUDMS@QLNOOÄLHBQNÆADQ ÄJNLOKDSS ,HBQNLNOOÄENQÄRS¾US¾QJHMFÄ@UÄ@KKDÄG@QCDÄÇ@SDQ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS (MUDMS@QLNOOÄLHBQNÆADQ ÄQDÆKK 1DÆKKÄHMUDMS@QLNOOÄLHBQNÆADQ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

ÄÄÄÄ

#NNCKDATFÄRJTQDO@C -XKNMÄRJTQDO@CÄÄWÄ 1¾CÄ Ä %NQO@JMHMFÄ/J !QTMÄ Ä %NQO@JMHMFÄ/J 'UHSÄ Ä %NQO@JMHMFÄ/J !K¬Ä Ä %NQO@JMHMFÄ/J 2NQSÄ Ä %NQO@JMHMFÄ/J

,NOODRS@SHUÄENQÄR@JRDLNOODQ 1@LLDÄENQÄR@JRDLNOODQ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

#NNCKDATFÄj,HQ@BKDkÄÇDJJEIDQMDQÄOJ 2ODRH@KRU@LOÄENQÄÇDJJEIDQMHMFÄO¬Ä@KKDÄG@QCD Ä QNATRSDÄÇ@SDQ Ä/@RRDQÄ#NNCKDATFÄGNKCDQ Ä Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

2* %3$1ÄÄ1$#2* /2'.+#$1ÄÄ

3QDRJ@ESÄÄBL /NKDQSÄRJ@ESÄENQÄRS¾U ÄNFÄF@SDJNRSDQ Ä¡ Ä %NQO@JMHMFÄ!MS

'¬MCS@JÄEÄR@JRDLNOODRS@SHU 5 G¬MCS@JÄENQÄR@JRDLNOODQ@LLD Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

2ODMMDMCDÐNFÐLNQRNLS


1DJUHRHS@

KTLHMHTLRRJ@ESร„ร„BL 3Q@CHRINMDKSร„RJ@ESร„LDCร„ร„GTKK ร„AKยฌSSร„FQDOร„ยก ร„ %NQO@JMHMFร„*QS KTLHMHTLRRJ@ESร„ร„BLร„LRJQTFIDMFDQ 3Q@CHRINMDKSร„RJ@ESร„ENQร„JNRSDQร„LDCร„FIDMFDQ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS

KTLHMHTLRRJ@ESร„ร„BLร„LRNESFQHO 3Q@CHRINMDKSร„RJ@ESร„LDCร„ENQRSDQJDSร„@KTLHMHTL ร„ ร„RJ@E RJ@ AKยฌSSร„FQDOร„ยก ยก ร„ %NQO@JMHMFร„* %NQO@JMHMF %NQO@JMHMFร„*QS 

'( /1.ร„SDKDRJNORJ@ESร„ ESS BSHU@ร„ร„BL BSHU@  BL KTLHMHTLRRJ@ESร„LDCร„DQFNMNLHRJร„JTKDร„ FNMNLHRJ JTKD FNMNLHRJร„JTKD @MSHร„RKHOร„JTKDร„ENQร„DSร„ADCQDร„DQFNMNLHRJร„ MNLHRJ FQDO ร„ %NQO@JMHMFร„*QS

2VDOร„SDKDRJNORJ@ES )TRSDQA@QSร„NFร„RNKHCร„RJ@ESร„LDCร„RJQTKยฌR ร„BLร„ ร„ ร„ร„%NQO@JMHMFร„*QS ร„BLร„ ร„ร„%NQO@JMHMFร„*QS

,NOODGDMFDQร„ENQร„UDFF ร„HMJK ร„ร„RS@F 1DCRJ@ORGNKCDQร„ENQร„NOOGDMFร„@Uร„LNOODQ ร„ %NQO@JMHMFร„RSJ

'@FDRO@CDร„LDCร„KDSSร„RJ@ESร„ร„BL 2O@CDร„TSEยพQSร„Hร„KDSSร„OK@RSร„L@SDQH@KD ร„ %NQO@JMHMFร„!MS

%$($!1$33ร„ร„, *$+(

1DCRJ@ORGNKCDQร„RJHMMDร„ร„BL ,NMSDQHMFRRJHMMDร„ENQร„NOOGDMFRJQNJ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS 1DCRJ@ORGNKCDQร„JQXRRร„ .OOGDMFRJQNJร„ENQร„LNMSDQHMFร„Oยฌร„RJHMMDUDFFร„ L@Wร„ร„OQร„ร„BLร„RJHMMD ร„ %NQO@JMHMFร„*QS

+ -&*.23ร„ ร„23ยก5*.23ร„ ร„& 3$*.23

,@JDKHร„EDHDRDSSร„Hร„OK@RS *NRSร„NFร„AQDSSร„Lร„K@MFSร„RJ@ES ร„ %NQO@JMHMFร„*QS

+@MFJNRSร„Lร„FTKURJQTAAร„ร„BL *NRSร„LDCร„M@STQATRSร„NFร„SQDRJ@ES ร„ %NQO@JMHMFร„!MS ,@JDKHร„EDHDRDSSร„Hร„RSยฌK *NRSร„NFร„AQDSSร„Lร„K@MFSร„RJ@ES ร„ %NQO@JMHMFร„*QS

ยก1-ร„SDKDRJNORJ@ESร„ ร„BLร„Lร„FQDO )TRSDQA@QSร„RJ@ESร„LDCร„ร„GTKK ร„AKยฌSSร„FQDOร„ยก ร„ %NQO@JMHMFร„*QS +@MFJNRSร„Lร„FTLLHร„NFร„JKXODร„ร„BL &TLLHRJXUDQร„LDCร„@KTLHMHTLRJ@ES ร„ %NQO@JMHMFร„*QS 2J@ESENQSXJJDQ 2U@LOFTLLHร„ENQร„LNMSDQHMFร„Oยฌร„@KKDร„SXODQร„RJ@ESร„ร„ GยฌMCS@J ร„ %NQO@JMHMFร„RSJ 2SยพUJNRSร„ร„BLร„Lร„LXJร„ATRS -@STQร†ADQ ร„JTMร„ENQร„SยพQQร„RLTRR ร„ %NQO@JMHMFร„*QS $QFNADMCร„RJ@ESKDCC $QFNMNLHRJร„KDCCร„RNLร„J@Mร„UHMJKDร„ LNOODQ@LLDMร„HMMร„TMCDQร„RJ@Oร„DSB ร„ %NQO@JMHMFร„*QS

*NMTRร„ENQร„RJ@ES %Q@ร„FIDMFDQร„SHKร„RMDOO ร„ %NQO@JMHMFร„RSJ

2JNKDRSยพUJNRSร„ร„BL 'ยพXJU@KHSDSRร„S@FKAK@MCHMF ร„ %NQO@JMHMFร„*QS

%NQO@JMHMFร„RSJ

%DHDRDSSร„Hร„OK@RSร„Lร„JNQSร„RJ@ES *NRSร„NFร„AQDSS ร„ %NQO@JMHMFร„*QS

&@SDJNRSร„ร„BLร„Lร„RSHUร„ATRS %DHDJNRSร„Hร„MXKNMร„ENQร„TSDMCยพQRร„AQTJ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS %DHDAQDSSร„G@KUKTJJDS ยODMร„jJIDESkร„ENQร„GยฌMC ร„ %NQO@JMHMFร„*QS

C@OSDQร„ร„JNMTRร„Eร„SDKDRJNOร„SHKร„UHMCT ร„

*IDESDMร„EDHDRDSSร„JNLOKDSS 2DKUKTJJDMCDร„EDHDAQDSS ร„ %NQO@JMHMFร„*QS

&@SDJNRSร„ร„BLร„Lร„RSHUร„ATRS !QDCร„EDHDJNRSร„Hร„/5" ร„ENQร„TSDMCยพQRร„AQTJ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS3DKDENMรรรร


1DJUHRHS@ &4+5- +$1

2@KLNMร„&TKUM@K ร„AKยฌร„@MSHA@JSDQHDKK TSNJK@UDQA@Qร„CNAADKร„FTLLH ร„ENQร„FIDMFDSร„RJ@ES ร„BLร„ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS ร„BLร„ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS 2@KLNMร„&TKUM@K ร„FQยพMMร„@MSHA@JSDQHDKK TSNJK@UDQA@Qร„CNAADKร„FTLLH ร„ENQร„FIDMFDSร„RJ@ES ร„BLร„ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS ร„BLร„ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS 2@KLNMร„&TKUM@K ร„FTKร„@MSHA@JSDQHDKK TSNJK@UDQA@Qร„CNAADKร„FTLLH ร„ENQร„FIDMFDSร„RJ@ES ร„BLร„ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS ร„BLร„ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS 2@KLNMร„&TKUM@K ร„QยพCร„@MSHA@JSDQHDKK TSNJK@UDQA@Qร„CNAADKร„FTLLH ร„ENQร„FIDMFDSร„RJ@ES ร„BLร„ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS ร„BLร„ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS 2@KLNMร„FTKUM@Kร„QDร†KKร„J@RRDSSร„ ร„BLร„ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS ร„BLร„ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS

&TKUM@Kร„LNTRRDFTLLH ร„RNQS RDFTLLH RNQS RDFTLLH ร„RNQS #NAADKร„FTLLHร„LDCร„TMHUDQR@Kร„RJ@ESGNKCDQ ร„BLร„ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS ร„BLร„ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS ร„BLร„ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS

&TKUM@Kร„ร„BL ร„LNTRRDFTLLH ร„RNQS #NAADKร„FTLLHร„LDCร„TMHUDQR@Kร„RJ@ESGNKCDQ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS &TKUM@Kร„ร„BL ร„NKIDADRS@MCHF ร„QยพC #NAADKร„FTLLHร„LDCร„TMHUDQR@Kร„RJ@ESGNKCDQ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS

ยก1-ร„MNMร„VNVDMร„JKTSร„AKยฌร„ร„Wร„ร„BLร„ATKJร„O@BJ 5@RJDJKTSร„Hร„E@QUDRSDQJร„SDJRSHK ร„ %NQO@JMHMFร„RDJJ

ยก1-ร„FTKUJKTSร„j5@EEDKkร„ร„Wร„ร„BL 5DUDSร„JKTSร„LDCร„ยฌODMSร„U@EEDKLยพMRSDQ ร„ %NQO@JMHMFร„RDJJ

ยก1-ร„MNMร„VNVDMร„JKTSร„AKยฌร„ร„Wร„ร„BLร„ร„OJ 5@RJDJKTSร„Hร„E@QUDRSDQJร„SDJRSHK ร„ %NQO@JMHMFร„ร„Wร„ &TKUJKTSร„MNMร„VNVDMร„ร„Wร„ร„ร„BL 3DJRSHKJKTSร„ENQร„FTKU ร„FNCSร„DFMDSร„SHKร„ NKIDADG@MCKHMF ร„ %NQO@JMHMFร„RDJJ ยก1-ร„MNMร„VNVDMร„JKTSร„FTKร„ร„Wร„ร„BLร„ATKJร„O@BJ 5@RJDJKTSร„Hร„E@QUDRSDQJร„SDJRSHK ร„ %NQO@JMHMFร„RDJJ ยก1-ร„MNMร„VNVDMร„JKTSร„FTKร„ร„Wร„ร„BLร„ร„OJ 5@RJDJKTSร„Hร„E@QUDRSDQJร„SDJRSHK ร„ %NQO@JMHMFร„ร„Wร„

2TODQL@Wร„MNMร„VNVDMร„JKTSร„Oยฌร„ANJRร„ร„Wร„ร„BL KKQDMFIยพQHMFRJKTSร„Hร„OQ@JSHRJร„CHRODMRDQANJR ร„JKTSร„ LDCร„LXJร„ร†ADQRSQTJSTQร„ENQร„DEEDJSHUร„QDMFIยพQHMFร„@Uร„ @KKDร„G@QCDร„ร‡@SDQ ร„ร„ %NQO@JMHMFร„ร„Wร„

ยก1-ร„MNMร„VNVDMร„JKTSร„GUHSร„ร„Wร„ร„BLร„ATKJร„O@BJ 5@RJDJKTSร„Hร„E@QUDRSDQJร„SDJRSHK ร„ %NQO@JMHMFร„RDJJ ,HBQN,@Wร„JKTSร„Wร„ร„RSJ ,HBQNร†ADQJKTSร„Hร„OQ@JSHRJร„CHRODMRDQANJR ร„JKTSร„LDCร„ LXJร„ร†ADQRSQTJSTQร„ENQร„DEEDJSHUร„QDMFIยพQHMFร„@Uร„@KKDร„ G@QCDร„ร‡@SDQ !Kยฌร„ ร„ %NQO@JMHMFร„ร„RSJ 1NR@ร„ ร„ %NQO@JMHMFร„ร„RSJ ยก1-ร„MNMร„VNVDMร„JKTSร„QNR@ร„ร„Wร„ร„BLร„ATKJร„O@BJ 5@RJDJKTSร„Hร„E@QUDRSDQJร„SDJRSHK ร„ %NQO@JMHMFร„RDJJ ยก1-ร„MNMร„VNVDMร„JKTSร„QNR@ร„ร„Wร„ร„BLร„ร„OJ 5@RJDJKTSร„Hร„E@QUDRSDQJร„SDJRSHK ร„ %NQO@JMHMFร„ร„Wร„ #HRODMRDQร„ENQร„2TODQL@Wร„RS@MC@QC ร„AKยฌ ร„ %NQO@JMHMFร„RSJ

5(*(-&ร„23# ร„*+43$/1.&1 ,

#HRODMRDQร„ENQร„2TODQL@Wร„QTRSEQHร„'@BBO MNQL ร„ %NQO@JMHMFร„RSJ

ยก1-ร„FK@RRGยฌMCJKDร„ANLTKK ร„JQ@ESHFร„ร„Wร„ร„BL 3ยพQJร„@Uร„FK@RR ร„ADRSHJJร„NFร„NOOU@RJ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS

ยก1-ร„F@RJKTSร„+TWร„ร„K@Fร„ร„Wร„ร„BL 'ยพXJU@KHSDSRร„F@RJKTSร„LDCร„RSNQร„@ARNQARINM ร„ %NQO@JMHMFร„*QS

ยก1-ร„RSQHJJDSร„JKTSร„ร„FQ@L 3Q@CHRINMDKKร„QHAADRSQHJJDSร„JKTS ร„ %NQO@JMHMFร„RDJJ

ยก1-ร„FTKUJKTSร„j5HJHMFkร„ร„Wร„ร„BL 5DUDSร„JKTSร„LDCร„SDSSร„RยพL ร„ENQร„K@MFJNRS ร„ %NQO@JMHMFร„RDJJ

0THBJiMร„CQXร„U@RJDJKTSร„ENQร„CHRODMRDQ 'ยพX@ARNQADQDMCDร„RU@LOJKTSร„Oยฌร„QTKK ร„ %NQO@JMHMFร„ร„QK*QS #HRODMRDQร„SHKร„0THBJiMร„#QX /K@RSCHRODMRDQร„SHKร„RU@LOJKTS ร„ %NQO@JMHMFร„*QS

ร„ร„ร„ร„

2ODMMDMCDรNFรLNQRNLS


1DJUHRHS@ ¡1-ÄÄ,("1.%(!$1*+43$1

'( /1.ÄLHBQNÆADQJKTSÄ@KK QNTMCÄÄWÄBLÄAK¬ $EEDJSHUÄNFÄRJ¬MRNLÄJKTSÄLDCÄG¾XÄ CQDMDQHMFRDUMD Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

%QHC@ÄLHBQNÆADQRDSSÄÄE@QFDQ Ä2U@MDLDQJDS /@JJDÄLDCÄÄRSJÄLHBQNÆADQJKTSDQ ÄÄWÄÄBL Ä %NQO@JMHMFÄ/J

2JHORU@RJDJNRSÄÄCDJJRJQTAADQÄERJ@ES 2JTQDA¾QRSDÄHÄM@STQATRSÄENQÄRJHORCDJJ ÄSQDFTKUÄ NFÄLXJDÄTMCDQK@F Ä %NQO@JMHMFÄ/J

%HRJDA¾QRSD ÄDMJDKÄOK@RS $MJDKÄNFÄQHLDKHFÄÆRJDA¾QRSD ÄÄ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ '( /1.ÄLHBQNÆADQJKTSÄ@KK QNTMCÄÄWÄBLÄQNR@ $EEDJSHUÄNFÄRJ¬MRNLÄJKTSÄLDCÄG¾XÄ CQDMDQHMFRDUMD Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

'( /1.ÄLHBQNÆADQJKTSÄ@KK QNTMCÄÄWÄBLÄ EDQRJDM $EEDJSHUÄNFÄRJ¬MRNLÄJKTSÄLDCÄG¾XÄ CQDMDQHMFRDUMD Ä %NQO@JMHMFÄ*QS O F

¡1-ÄLHBQNÆADQJKTSÄFQNUÄAK¬ BQNÆADQJKTSÄFQNUÄAK¬ 3Q@CHRINMDKKÄLHBQNJKTSÄLDCÄÄONKXDRSDQÄNFÄ ÄONKX@LHC Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

'( /1.ÄFK@RRJKTSÄLHBQNÆADQÄÄWÄÄBL 2ODRH@KJKTSÄENQÄQDMFI¾QHMFÄ@UÄRODHKÄNFÄFK@RRÇ@SDQ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

!¡123$ Ä.&Ä3. +$332.13(,$-3

*@KKD *Ä2@KLNMÄÆADQATRS 3Q@CHRINMRQHJÄG¬MCA¾QRSDÄLDCÄM@STQÆADQATRS Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

'¬MCA¾QRSDÄENQÄEIDQMHMFÄ@UÄG¬Q 2ODRH@KA¾QRSDÄLDCÄFTLLHK@LDKKDQÄRNLÄEIDQMDQÄ G¬QÄNFÄRLTRRÄEQ@ÄRSNKDQ ÄAHKRDSDQÄNFÄSDJRSHKDQ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

,¾ADKA¾QRSDÄMXKNMÄÄS@FKAK@MCHMF 3N RHCHFÄG¬MCA¾QRSDÄLDCÄLXJÄNFÄG@QCÄATRS Ä %NQO@JMHMFÄ*QS ¡1-ÄLHBQNÆADQJKTSÄFQNUÄFQ¾MM 3Q@CHRINMDKKÄLHBQNJKTSÄLDCÄÄONKXDRSDQÄNFÄ ÄONKX@LHC Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

¡1-ÄLHBQNÆADQJKTSÄFQNUÄQNR@ 3Q@CHRINMDKKÄLHBQNJKTSÄLDCÄÄONKXDRSDQÄNFÄ ÄONKX@LHC Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

%K@RJDA¾QRSDÄRS@MC@QCÄÄLL $MJDKÄNFÄQHLDKHFÄÇ@RJDA¾QRSD Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

!HKU@RJÄA¾QRSDÄÄLLÄLÄU@MME¾QHMF 5@RJDA¾QRSDÄLDCÄLXJÄATRSÄNFÄ U@MMFIDMMNLRSQ¾LMHMF Ä %NQO@JMHMFÄ*QS &TKUA¾QRSDÄV@SDQÇNVÄG@QCÄÄLL ÄLLÄRSHUÄONKXDRSDQÄÄLLÄSQHL Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

!HKU@RJÄG¬MCA¾QRSDÄV@SDQÇNVÄÄLL ÄLLÄRSHUÄONKXDRSDQÄÄLLÄSQHL Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

2J@ESÄLÄU@MME¾QHMF ÄÄLL KTLHMHTLRRJ@ESÄLDCÄU@MMFIDMMNLRSQ¾LMHMF Ä %NQO@JMHMFÄ*QS -DFKDA¾QRSDÄCNAADK ÄOK@RS +HSDMÄA¾QRSDÄENQÄQDMFI¾QHMFÄ@UÄMDFKDQ Ä %NQO@JMHMFÄ/J

3DKDRJNORJ@ESÄLÄU@MME¾QHMF Ä Ä Ä ÄLDSDQ 3DKDRJNORJ@ESÄLDCÄU@MMFIDMMNLRSQ¾LMHMF Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

-DFKDA¾QRSDÄSN RHCHFÄLDCÄSQDQXFF +HSDMÄA¾QRSDÄENQÄQDMFI¾QHMFÄ@UÄMDFKDQ Ä %NQO@JMHMFÄ/J

'¬MCS¾QJDQÄ)DSÄ#QHDQÄ Ä HQAK@CDÄ $KDJSQNMHRJÄG¬MCS¾QJDQÄHÄQTRSEQHSSÄRS¬K Ä %NQO@JMHMFÄRSJ .OOU@RJA¾QRSDÄMXKNM $MJDKÄNFÄQHLDKHFÄNOOU@RJA¾QRSD Ä %NQO@JMHMFÄ/J3DKDENMÐÐÐÐ


1DJUHRHS@

3N@KDSSQTKKGNKCDQÄENQÄUDFF ÄQTRSEQHSS 3N@KDSSQTKKGNKCDQÄENQÄDMJDKSÄQTKKÄHÄQTRSEQHÄRS¬K Ä %NQO@JMHMFÄRSJ 6"ÄA¾QRSDÄLÄKTJJDSÄADGNKCDQ 3N@KDSSA¾QRSDÄLDCÄKTJJDSÄADGNKCDQÄHÄOK@RS Ä %NQO@JMHMFÄ*QS 6"ÄA¾QRSDÄQDÆKKÄENQÄKTJJDSÄADGNKCDQ 1DÆKKÄENQÄU@QDMQ Ä Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

'NJXÄ3ÄFTKUÄÄSDOODEDHDQ ,@MTDKKÄSDOODEDHDQÄRNLÄEIDQMDQÄG¬QÄNFÄK¾RSÄ RLTRRÄEQ@Ä@KKDÄG@QCDÄSDOODQÄNFÄL@SSDQ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

6" A¾QRSDÄLDCÄKTJJDSÄADGNKCDQ ÄQTRSEQHSSÄ EÄFTKUUDFF Ä %NQO@JMHMFÄRSJ 6"ÄA¾QRSDÄHÄK¾RUDJS +¾RÄSN@KDSSA¾QRSD Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

5DFFGNKCDQÄj+TWkÄENQÄÄ6"ÄRDSSÄÄ 5DFFGNKCDQÄENQÄSN@KDSSA¾QRSDÄNFÄJNOO Ä %NQO@JMHMFÄRSJ 3N@KDSSQTKKGNKCDQÄ+TWÄ QTKKÄENQÄFTKUÄÄUDFFÄ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

6"ÄUDFFCHRODMRDQÄHÄOK@RS $MJDKÄUDFFGNKCDQÄENQÄSN@KDSSA¾QRSDÄNFÄJNOO Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

3QTUNWÄSDOODSQHKKD TSNL@SHRJÄQNSDQDMCDÄA¾QRSDQÄLDCÄNOOK@CA@QDÄ A@SSDQHDQ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS 'TRGNKCMHMFRA¾QRSD '¬MCA¾QRSDÄLDCÄM@STQATRSÄNFÄONKDQSÄRJ@ES Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

,NOODA¾QRSD %NQÄL@MTDKKÄQDMFI¾QHMFÄ@UÄLNOODQ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS 'NJXÄÄLÄFTLLHK@LDKKDQ ,@MTDKKÄSDOODEDHDQÄRNLÄEIDQMDQÄG¬QÄNFÄK¾RSÄ RLTRRÄEQ@Ä@KKDÄG@QCDÄSDOODQÄNFÄL@SSDQ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

UK¾OR ÄJKNRDSSOTLODÄLÄSQDRJ@ES %NQÄ@UK¾OÄNFÄRKTJ Ä %NQO@JMHMFÄRSK 6"ÄA¾QRSDÄLÄJNOOÄJNLOKDSS 3N@KDSSA¾QRSDÄLDCÄU@MMJNOOÄHÄOK@RS Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

6"ÄA¾QRSDÄLÄJ@MSATRSÄNFÄJNOO 3N@KDSSA¾QRSDÄLDCÄDJRSQ@ÄNUDQK¾ORA¾QRSD Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

ÄÄÄÄ

5(-#42/422 Ä*+8/$1Ä.&Ä2*1 /$1

"K@RRHBÄOTRRDRJHMMÄÄWÄÄODQENQDQSÄFTK 2XMSDSHRJÄRJHMMÄENQÄQDMFI¾QHMFÄ@UÄRODHK ÄFK@RRÄNFÄ G@QCDÄÇ@SDQ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

2JNA¾QRSDRS@SHUÄLDCÄRHCDA¾QRSDQ !¾QRSDRS@SHUÄENQĬÄEIDQMDÄRJHSSÄNFÄRLTRRÄEQ@ÄRJN Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

"K@RRHBÄENQU@RJDQÄJNLOKDSS 3 U@RJDQÄHÄOK@RSÄHMJKTRHUÄU@RJDODKR ÄBLÄ Ä %NQO@JMHMFÄ/J ÄBLÄ Ä %NQO@JMHMFÄ/J "K@RRHBÄENQU@RJDQÄODKR 1DÆKKÄU@RJDODKRÄHÄK¾RUDJS ÄBLÄ Ä %NQO@JMHMFÄ/J ÄBLÄ Ä %NQO@JMHMFÄ/J

2ODMMDMCDÐNFÐLNQRNLS


1DJUHRHS@

BSHU@ÄENQU@RJDQÄG¬MCS@JÄBL 3 U@RJDQÄHÄOK@RS Ä %NQO@JMHMFÄ/J BSHU@ÄENQU@RJDQÄODKRÄLHBQNÆADQÄBL 1DÆKKÄU@RJDODKRÄHÄK¾RUDJS Ä %NQO@JMHMFÄ/J

'( /1.ÄJKHJJRJQ@ODÄLDCÄR@EDSXFQHO $MJDKÄUHMCTRRJQ@ODÄRNLĬOMDRKTJJDRÄLDC SNLLDKDM 2JQ@ODÄ Ä ÄÄ%NQO@JMHMFÄÄWÄ 1DÆKKAK@CDQÄ ÄÄ%NQO@JMHMFÄÄWÄ

&TKU ÄNFÄUHMCTRRJQ@ODÄLDCÄÄBLÄG¬MCS@J '¬MCRJQ@ODÄLDCÄADRJXSSDKRDRGDSSD Ä %NQO@JMHMFÄ*QS BSHU@ÄUHMCTROTRRA¾SSDÄÄKSQ !¾SSDÄLDCÄGNKCDQDÄENQÄM@KÄNFÄENQU@RJDQ !¾SSDÄ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ 'ITKÄ Ä %NQO@JMHMFÄ/J

"K@RRHBÄSDKDRJNORJ@ESÄ SDKDRJNORJ@ESS )TRSDQA@QSÄRJ@ESÄENQÄUHMCTROTRRDTSRSXQ ÄWÄ Ä Ä %NQO@JMHMFÄ*QS ÄWÄÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS ÄWÄÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS ÄWÄÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

5HMCTROTRRDQA¾SSDÄjAHFÄATBJDSk 1DJS@MFTK­QÄA¾SSDÄSHKÄUHMCTROTRRÄENQU@RJDQ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS +NJJÄSHKÄjAHFÄATBJDSk Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

&TKU ÄNFÄUHMCTRRJQ@ODÄLDCÄÄBLÄG¬MCS@J '¬MCRJQ@ODÄLDCÄADRJXSSDKRDRGDSSD Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

5HMCTROTRRDQA¾SSDÄENQÄÄBLÄFK@RRLNOO +HSDMÄA¾SSDÄLDCÄFQ¬SSÄKNJJ ÄWÄÄWÄÄBL Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

"K@RRHBÄUHMCTRM@KÄJNLOKDSS ÄOK@RS $MJDKÄUHMCTRM@KÄLDCÄTSRJHESA@QÄRJHMMD ÄBLÄ Ä %NQO@JMHMFÄ/J ÄBLÄ Ä %NQO@JMHMFÄ/J

"K@RRHBÄM@KFTLLH 1DÆKKÄM@KFTLLH ÄBLÄ Ä ÄBLÄ Ä ÄBLÄ Ä

%NQO@JMHMFÄ/J %NQO@JMHMFÄ/J %NQO@JMHMFÄ/J

2JQ@ODAK@C ÄFTKUUHMCTRRJQ@OD '¬MCRJQ@ODÄLDCÄADRJXSSDKRDRGDSSD Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

2S¬KRO@QJDKÄLÄSQDG¬MCS@J $MJDKÄRO@QJDKÄENQÄFTKU ÄUDFFÄNFÄUHMCT ÄLLÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS ÄLL ÄLLÄ LL Ä %NQO@JMHMFÄ*QS %NQO@JMHMF *QS

&TKURJQ@ODÄLDCÄK@MFSÄRJ@ESÄÄÄBL +@MFÄRJQ@ODÄLDCÄADRJXSSDKRDRGDSSD Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

¡1-Ä'-#/ #2Ä.&Ä25 ,/$1

'¬MCO@CÄSXMMÄFQ¾MMÄÄWÄÄLL $EEDJSHUÄO@CÄENQÄFQTMCHFÄQDMFI¾QHMF Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

3QHTLOGÄRODRH@KRJQ@ODÄÄBL Ä

%NQO@JMHMFÄ*QS

3QHTLOGÄRJQ@ODAK@CDQÄÄOJ 1DÆKKÄAK@CDQ Ä %NQO@JMHMFÄ/J ,TKSHKNBJÄUHMCTRM@KÄG¬MCS@J 4MHUDQR@KG¬MCS@JÄRNLÄO@RRDQÄ@KKDÄSXODQÄM@KRJHMMD Ä %NQO@JMHMFÄ/J

,TKSHKNBJÄM@KRJHMMDÄJNLOKDSS 2S¬KRJHMMDÄLDCÄBK@RRHBÄM@KFTLLH ÄBLÄ Ä %NQO@JMHMFÄ/J ÄBLÄ Ä %NQO@JMHMFÄ/J ÄBLÄ Ä %NQO@JMHMFÄ/J ÄBLÄ Ä %NQO@JMHMFÄ/J

/HBJ 4OÄ@UE@KKRJKXODÄLDCÄG¬MCS@J '¬MCJKXODÄLDCÄK@MFÄ@QL Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

'¬MCO@CÄSXMMÄGUHSÄÄWÄÄLL 2J¬MRNLÄO@CÄENQÄKDSSÄQDMFI¾QHMF Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

2JQ@ODAK@CÄFTKUÄÄUHMCT 1DÆKKÄAK@CDQ Ä %NQO@JMHMFÄ/J

C@OSDQÄÄJNMTRÄEÄSDKDRJNOÄSHKÄUHMCT Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

'¬MCO@CÄSXMMÄRNQSÄÄWÄÄLL &QNUÄO@CÄENQÄDJRSQ@ÄS¾EEÄQDMFI¾QHMF Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ3DKDENMÐÐÐÐ


1DJUHRHS@ *(+#$2.13$1(-&

5@RJDRU@LOÄHÄUHRJNRD 1DMFI¾QHMFRRU@LOÄENQÄAHK ÄS@UKDU@RJ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS !DGNKCDQÄÄKSQÄLDCÄODC@KÄNFÄKNJJ 2SNQÄ@UE@KKRADGNKCDQÄRNLÄJ@MÄE@QFDJNCDRÄLDCÄ AK¬SS ÄQ¾CS ÄFQ¾MS ÄFTKSÄNFÄGUHSSÄKNJJ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS '¬MCRU@LOÄLDCÄFQDOÄÄOJ 1DMFI¾QHMFRRU@LOÄENQÄFQTMCHFÄNFDKKDQÄRJ¬MRNLÄ QDMFI¾QHMF FTKFQ¾MMÄÄ %NQO@JMHMFÄWÄ FTKGUHSÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ AK¬GUHSÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ Q¾CGUHSÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

'¬MCRU@LOÄj,HQ@BKDkÄÇDJJEIDQMDQÄÄÄRSJOJ 2ODRH@KRU@LOÄENQÄÇDJJEIDQMHMFÄO¬Ä@KKDÄG@QCD Ä QNATRSDÄÇ@SDQ Ä %NQO@JMHMFÄÄWÄ

#NNCKDATFÄj,HQ@BKDkÄÇDJJEIDQMDQÄOJ 2ODRH@KRU@LOÄENQÄÇDJJEIDQMHMFÄO¬Ä@KKDÄG@QCD Ä QNATRSDÄÇ@SDQ Ä/@RRDQÄ#NNCKDATFÄGNKCDQ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

/@OHQJTQUÄRS@MC@QC ÄRXKHMCDQENQLDS $MJDKÄO@OHQ ÄÄR¾OODKJTQU Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

/DC@KA¾SSDÄÄKSQÄLDCÄKNJJÄNFÄODC@K +HSDMÄNFÄOQ@JSHRJÄR@MHS­QA¾SSD Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

!DGNKCDQÄLDCÄUHOODKNJJ $MJDKÄFTKULNCDKKÄLDCÄ@US@FA@QSÄKNJJ ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

2@MHS­QADGNKCDQÄ3DQQ@"XBKHBÄÄÄ /Q@JSHRJÄNFÄGXFHDMHRJÄADGNKCDQÄENQÄR@MHS­QDÄ @QSHJKDQ Ä,DCÄQDÆKKÄK¾RMHMF Ä AQ@JDSSÄSHKÄUDFF !DGNKCDQÄÄKSQ Ä ÄÄ%NQO@JMHMFÄ*QS !DGNKCDQÄÄKSQÄ ÄÄ%NQO@JMHMFÄ*QS 1DÆKKÄÄKSQÄ ÄÄ%NQO@JMHMFÄ*QS 1DÆKKÄÄKSQÄ ÄÄ%NQO@JMHMFÄ*QS

!DGNKCDQDÄHÄA¾QRSDSÄRS¬K $MÄDKDF@MSÄRDQHDÄADGNKCDQDÄHÄENQRJIDKKHFDÄ RS¾QQDKRDQÄLDCÄKNJJ ÄODC@KÄNFÄHMMDQA¾SSD ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS UE@KKRA¾SSDÄQTMC ĬODM ÄKSQÄWÄ ÄÄ%NQO@JMHMFÄ*QS

!DGNKCDQÄÄKHSDQÄQTMCÄTÄKNJJÄFQ¬ 2SNQÄQTMCÄADGNKCDQÄRNLÄO@RRDQÄFNCSÄRNLÄ LNOODCTMJ Ä1NLLDQÄB@ÄÄRSJĨÄÄFQ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS +NJJÄSHKÄÄKSQ ÄQTMCÄADGNKCDQ ÄFQ¬ US@FA@QSÄKNJJÄSHKÄ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

2S¬KRU@LOÄENQÄFQXSDQÄNFÄJIDKDQ 1TRSEQHÄRODRH@KRU@LOÄHÄDCDKRS¬K Ä %NQO@JMHMFÄ*QS *HKCDA¾SSDÄ ÄKSQ UE@KKRA¾SSDÄLDCÄA¾SSDÄENQÄQDRS@UE@KKÄ ÄKSQ Ä +DUDQDRÄ@CRJHKS ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

2UHMSNÄRS¬KTKK %NQÄQDMFI¾QHMFÄ@UÄJIDKDQÄNFÄQTRSEQHDÄÇ@SDQ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

ÄÄÄÄ

2@MHS­QADGNKCDQÄÄKSQÄENQÄFTKUÄDKKDQÄUDFF /Q@JSHRJÄNFÄGXFHDMHRJÄADGNKCDQÄENQÄR@MHS­QDÄ @QSHJKDQ Ä*@MÄADRSHKKDRÄLDCÄDKKDQÄTSDMÄEDRSDÄ AQ@JDSSÄSHKÄUDFF !DGNKCDQÄÄKSQÄ ÄÄ%NQO@JMHMFÄRSJ 5DFFAQ@JDSSÄ ÄÄ%NQO@JMHMFÄRSJ

!DGNKCDQÄQTMCÄÄKSQ Äj!QTSDk 2SNQÄQTMCÄADGNKCDQÄRNLÄO@RRDQÄFNCSÄRNLÄ LNOODCTMJ Ä1NLLDQÄB@ÄÄRSJĨÄÄFQ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS +NJJÄSHKÄADGNKCDQÄÄKSQ US@FA@QSÄKNJJÄSHKÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS 3Q@KKDÄLDCÄGITKÄSHKÄADGNKCDQÄÄKSQ 3Q@KKDÄSHKÄ Ä %NQO@JMHMFRSJ

2ODMMDMCDÐNFÐLNQRNLS


1DJUHRHS@

,NOODJ@RRDÄj"G@QKHDkÄÄKSQÄLDCÄKNJJ /Q@JSHRJÄNFÄKDSSÄADGNKCDQÄENQÄNOOADU@QHMFÄENQÄ LNOODQ Ä1NLLDQÄB@ÄÄRSJĨÄÄFQ@L Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

2KHLÄ)HLÄ*HKCDRNQSDQHMF 3Q@KKDÄ2KHLÄ)HLÄ ÄÄ%NQO@JMHMFÄRSJ !DGNKCDQÄWWÄ ÄÄ%NQO@JMHMFÄ*QS +NJJÄQDRS@UE@KKÄ ÄÄ%NQO@JMHMFÄ*QS +NJJÄO@OHQÄÄ ÄÄ%NQO@JMHMFÄ*QS +NJJÄOK@RSFK@RRÄ ÄÄ%NQO@JMHMFÄ*QS

UE@KKRADGNKCDQÄLDCÄKNJJÄNFÄGITKÄ ÄKSQ +DSSÄNFÄOQ@JSHRJÄADGNKCDQ Ä2S@MC@QCE@QFDÄO¬Ä KNJJDSÄDQÄFQ¾MM ÄLDMÄJ@MÄNFR¬ÄE@QFDJNCDRÄ LDCÄAK¬ÄNFÄFTK &Q¾MMÄ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ !K¬Ä Ä %NQO@JMHMFÄRSJ &TKÄ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

UE@KKRADGNKCDQÄLDCÄKNJJÄNFÄGITK ÄFQ¾MMÄÄKSQ 4SDMC¾QRÄ@UE@KKRADGNKCDQ ÄRSNQÄSXOD ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

*HKCDRDMSDQÄ@UE@KK ÄWÄÄKSQÄADGNKCDQDÄLDCÄLDQJHMF Ä %NQO@JMHMFÄRSJ $SHJDSSDQÄENQÄJHKCDRNQSDQHMF /@OHQÄ Ä %NQO@JMHMFÄ/J &K@RRÄ Ä %NQO@JMHMFÄ/J /K@RSÄ Ä %NQO@JMHMFÄ/J ,@SÄ Ä %NQO@JMHMFÄ/J 1DRSÄ Ä %NQO@JMHMFÄ/JÄ

*HKCDRS@RINMÄÄKSQ *HKCDRNQSDQHMFÄRDMSDQÄHÄOQNKXOQNOXKDM !K¬Ä Ä %NQO@JMHMFÄ/J &Q¾MMÄ Ä %NQO@JMHMFÄ/J &TKÄ Ä %NQO@JMHMFÄ/J 1¾CÄ Ä %NQO@JMHMFÄ/J &TKUA@RDÄSHKÄJHKCDRS@RINMÄÄRSJ ÄRSJÄJHKCDRS@RINMDQÄOQ ÄA@RD Ä!K¬ÄTSE¾QDKRD Ä %NQO@JMHMFÄ/J

5HJHMFÄ2DJJDUNFM 2¾KUFQ¬ÄLDS@KK ÄJ@MÄRDQHDJNAKDRÄLDCÄ @QSHJJDKMTLLDQÄ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

2DJJDUNFMÄj'XFHDMDkÄLDCÄODC@K &NCJIDMSÄ' ""/ÄRS@MC@QC ÄSHKO@RRDSÄENQÄ(* L@SÄ NFÄRSNQJI¾JJDM Ä*@MÄNFR¬ÄKDUDQDRÄLDCÄ E@QFDJNCDQÄAK¬ ÄFTK ÄQ¾C ÄFQ¾MMÄNFÄFQ¬ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

'@MCXÄ'NNO 2DJJDGNKCDQÄHÄOK@RS Ä %NQO@JMHMFÄ*QS 5DFFGNKCDQÄENQÄ'@MCXÄ'NNO Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

,HKI¾RDJJÄÄ!HN !@F /K@RSONRDQÄHÄMDCAQXSA@QSÄL@SDQH@KD 2NQSÄ,#ÄÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄQKÄWÄÄRSJ 'UHSÄ,#ÄÄ7ÄÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄQKÄWÄÄRSJ

2/1 8%+ 2*$1ÄÄ318**2/1¡83$1

3QHFFDQGNCDÄÄLKÄCNRDQHMF 2OQ@XOHRSNKÄLDCÄITRSDQHMFRUDMSHK !K¬Ä Ä %NQO@JMHMFÄ*QS 1¾CÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS &Q¾MMÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS &TKÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS 'UHSÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS 3QHFFDQGNCDÄLÄRJTLCNRDQHMF 2OQ@XOHRSNKÄLDCÄRODRH@KCXRDÄENQÄRJTL Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

2OQ@XÇ@RJDÄ ÄKSQÄTSQHFFDQ $MJDKÄÇ@RJD ÄJK@Q ÄRNLÄJ@MÄSQXJJDRÄLDCÄKNFN Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

2OQ@XÇ@RJDÄ ÄKSQÄM¾XSQ@KÄTSQHFFDQ $MJDKÄÇ@RJD ÄJK@Q Ä %NQO@JMHMFÄRSJ3DKDENMÐÐÐÐ


1DJUHRHS@ 5 2*! 1$Ä, 33$1

2OQ@XÇ@RJDÄ ÄKSQÄTSQHFFDQÄLDCÄKNFN $MJDKÄÇ@RJD ÄJK@Q ÄLDQJDSÄLDCÄOQNCTJSM@UM 5HSNQDMÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS 5¬SQNLÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS 5HSNR@MÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

3QXJJROQ¾XSDÄ"G@OHMÄ(MCTRSQHÄ ÄKSQ /TLODJ@MMDÄHÄOK@RSÄLDCÄUHSNMÄO@JMHMF Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

2TODQÄ-XSDWÄ,@SSD 5@RJA@QÄL@SSD ÄE@QFDÄ@MSQ@BHS WÄBLÄÄ Ä WÄBLÄ Ä WÄBLÄ Ä WÄBLÄ Ä WÄBLÄ Ä WÄBLÄ Ä

%NQO@JMHMFÄRSJ %NQO@JMHMFÄRSJ %NQO@JMHMFÄRSJ %NQO@JMHMFÄRSJ %NQO@JMHMFÄRSJ %NQO@JMHMFÄRSJ

*@MÄRJ@EEDRÄLDCÄDFDMÄKNFNSQXJJ %NQDRO¾QÄENQÄOQHR

5$1-$432381 2OQ@XÇ@RJDÄ-NQCKXRÄ"KD@MÄÄLKÄTSQHFFDQ 1DÆKÄROQ@XÇ@RJDÄLDCÄDSHJDSS Ä %NQO@JMHMFÄRSJ 3QHFFDQÄSHKÄÄLKÄÇ@RJDQ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

3QXJJS@MJÄ/QN ,@SHB 3QXJJROQ¾XSDÄHÄOK@RS ÄF@KKNMÄ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ ÄF@KKNMÄ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ QADHCRG@MRJDQÄHÄG@KUENQDSÄRUHMDRO@KS $MJKDÄ@QADHCRG@MRJDQÄENQÄ@KKQNTMCÄ @QADHCRNOOF@UDQ Ä %NQO@JMHMFÄÄO@Q*QS

2@KSNÄ2OQ@XÇ@RJDÄÄLKÄHMJKÄSQHFFDQ 1DÆKKÄÇ@RJDÄENQÄCNRDQHMFÄ@UÄ2@KSN Ä %NQO@JMHMFÄÄRSJJQS

3QXJJS@MJÄ2OQ@X ,@RSDQ ÄQTRSEQH 2NKHCÄK@USQXJJROQ¾XSDÄLDCÄHMCHJ@SNQ ÄKTESDUDMSHKÄ NFÄA­QDRDKDQ ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

3QXJJROQ¾XSDÄ5HJHMF /TLODJ@MMDÄHÄOK@RSÄLDCÄ$/#,ÄO@JMHMF ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

¡QDOQNOODQÄRS@MC@QC ÄNQ@MFD "$ LDQJDSÄO@JJDSÄO@QÄHÄONRD Ä %NQO@JMHMFÄK¾RUDJS

2JNNUDQSQDJJ !K¬SSÄRJNNUDQSQDJJÄHÄOK@RS Ä %NQO@JMHMFÄ/JÄÄOJ*QS 5DFFGNKCDQÄSHKÄRJNNUDQSQDJJ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

2JTLROQ¾XSDÄ5HJHMF ÄÄKHSDQÄL5HSNMÄO@JMHMF 2JTLROQ¾XSDÄJNLOKDSSÄLDCÄGTQSHFJNAKHMF Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

3QXJJS@MJÄRJTLTSKDFFDQÄ1DRHRSÄ ÄKSQ 2NKHCÄK@USQXJJROQ¾XSDÄENQÄRJTLTSKDFFHMF Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

TSNL@SCHRODMRDQÄENQÄRJNNUDQSQDJJÄHMJK ÄQDÆKK #HRODMRDQÄRNLÄ@TSNL@SHRJÄO¬E¾QDQÄRJNNUDQSQDJJ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ 5DFFGNKCDQÄENQÄÄKSQÄJ@MMD $MJDKÄJTQUÄENQÄÄKSQÄJ@MMD Ä %NQO@JMHMFÄRSJ #NRDQHMFRJ@MMDÄ ÄKSQÄENQÄ LAHN 1DM 2JTLROQ¾XSDÄJNLOKDSSÄLDCÄGTQSHFJNAKHMF ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

2JNNUDQSQDJJÄQDÆKKÄCHRODMRDQÄ/J Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

2S¾UL@RJDÄ2@EDÄ&T@QC Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

ÄÄÄÄ

2ODMMDMCDÐNFÐLNQRNLS


1DJUHRHS@ 2@KLNMร„FK@RRร†ADQRJ@ESร„ร„LL +@MFSร„RJ@ESร„Hร„FK@RRร†ADQ ร„FIDMFDS ร„E@QFDJNCDSร„FQDO ร„ %NQO@JMHMFร„*QS

5@QRDKRJHKSร„j%NQRHJSHFร„ ร„&K@SSร„&TKUk *@Mร„NFRยฌร„KDUDQDRร„LDCร„DMFDKRJร„SDJRS ร„ %NQO@JMHMFร„*QS

2@KLNMร„&TKUM@Kร„ MSHA@JSDQHDKK %NQร„U@QDMTLLDQร„NFร„RNQSHLDMSร„RDร„RHCDร„

5@QRDKRJHKSร„jFK@SSร„FTKUkร„ ร„DMFDKRJ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS

2@KLNMร„FTKUAยพQRSDร„ร„Wร„ร„LL ร„G@QC ยก ร„LLร„SQHLร„ONKXDRSDQร„ATRSร„ร„LL ร„ %NQO@JMHMFร„RSJ 2@KLNMร„FTKUAยพQRSDร„ร„Wร„ร„LL ร„LDCHTLร„G@QC ยก ร„LLร„SQHLร„JQXLODSร„ONKXDRSDQร„ATRSร„ร„LL ร„ %NQO@JMHMFร„RSJ 2@KLNMร„FTKUAยพQRSDร„ร„Wร„ร„LL ร„LXJ ยก ร„LLร„SQHLร„JQXLODSร„ONKXDRSDQร„ATRSร„ร„LL ร„ %NQO@JMHMFร„RSJ

2@KLNMร„CNNCKDRJQTAADQร„ENQร„RJ@ES ร„LLร„SQHLร„ร„Wร„ร„LLร„ONKXDRSDQร„RSHUร„ATRS ร„ %NQO@JMHMFร„/J 1Dร‡DJRUDRSร„ONKXDRSDQร„ $-ร„ร„JK ,DCHTLร„ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS +@QFDร„ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS

&TLLHG@MRJDร„FTK "$ J@Sร„ร„$-ร„ ร„ร„B@ร„ร„BLร„SHKร„@KKDร„SXODQร„ U@RJร„NFร„QDMGNKC 2L@KKร„ ร„ %NQO@JMHMFร„ร„O@Q*QS ,DCHTLร„ ร„ %NQO@JMHMFร„ร„O@Q*QS +@QFDร„ ร„ %NQO@JMHMFร„ร„O@Q*QS 7 +@QFDร„ ร„ %NQO@JMHMFร„ร„O@Q*QS

2@KLNMร„ร‡@RJDAยพQRSDร„LDCร„STOO ยก ร„LLร„KDMFCDร„ร„LLร„MXKNM ร„ %NQO@JMHMFร„!MS

2@KLNMร„ร†RJDAยพQRSDร„ONKXDRSDQ ยก ร„LLร„SQHL ร„ร„LLร„ONKXDRSDQ ร„ %NQO@JMHMFร„/J

2@KLNMร„ETFDAยพQRSDร„ENQร„RJ@ESร„ ยก ร„LLร„SQHL ร„ร„Wร„ร„LLร„ONKXDRSDQร„@Uร„RSHUร„ ATRS ร„ %NQO@JMHMFร„/J

5HMXKG@MRJDร„DTQ@Kร„& ร„@MSH @KKDQFHร„AKยฌ "$ J@Sร„ร„$-ร„ ร„ร„B@ร„ร„BLร„LDCร„Q@XNMร„EยนQ 2L@KKร„ ร„ %NQO@JMHMFร„ร„O@Q*QS ,DCHTLร„ ร„ %NQO@JMHMFร„ร„O@Q*QS +@QFDร„ ร„ %NQO@JMHMFร„ร„O@Q*QS 7 +@QFDร„ ร„ %NQO@JMHMFร„ร„O@Q*QS

2 +,.-ร„'8&($-$ร„

2@KLNMร„LHMH RJ@ESร„ร„LL *NQSร„RJ@ESร„Hร„@KTLHMHTL ร„LDCร„FIDMFDQ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS

2@KLNMร„'XFHDMDRJ@ESร„ร„LL +@MFSร„RJ@ESร„Hร„@KTLHMHTL ร„FIDMFDS ร„E@QFDJNCDSร„ FQDO !Kยฌร„ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS 1ยพCร„ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS &QยพMMร„ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS &TKร„ ร„ %NQO@JMHMFร„*QS

2@KLNMร„GยฌMCAยพQRSDร„ร„LLร„LDCร„JNQSร„RJ@ES ยก ร„LLร„SQHLร„ONKXDRSDQร„ATRSร„ร„LL ร„ %NQO@JMHMFร„/J

2@KLNMร„GยฌMCAยพQRSDร„K@MFร„AKยฌ ยก ร„LLร„SQHLร„ONKXDRSDQร„ATRSร„ร„LL ยก ร„LLร„SQHLร„ONKXDRSDQร„ATRSร„ร„LL ร„ %NQO@JMHMFร„/J

2@KLNMร„GยฌMCAยพQRSDร„ร„LLร„@KKQNTMC ร„LLร„SQHLร„ONKXDRSDQร„ATRSร„ร„LL ร„ %NQO@JMHMFร„/J

2@KLNMร„JMHUAยพQRSDร„ร„LLร„LDCร„JKHMFD ร„LLร„SQHLร„JQXLODSร„ONKXDRSDQร„QDRHMร„ATRSร„ ร„LL ร„ร„ร„ร„ร„ร„ร„%NQO@JMHMFร„/J 2@KLNMร„FQXSDAยพQRSDร„ENQร„RJ@ES ยก ร„LLร„SQHL ร„ยก ร„LLร„Wร„ร„LLร„ LDCHTLร„RSHUร„ATRS ร„ %NQO@JMHMFร„RSJ

2@KLNMร„FTKUAยพQRSDร„ร„Wร„ร„LL ร„G@QC ยก ร„LLร„SQHLร„ONKXDRSDQร„ATRSร„ร„LL ร„ %NQO@JMHMFร„RSJ 2@KLNMร„FTKUAยพQRSDร„ร„Wร„ร„LL ร„DJRSQ@ร„G@QC ยก ร„LLร„SQHLร„ONKXDRSDQร„ATRSร„ร„LL ร„ %NQO@JMHMFร„RSJ 2@KLNMร„FTKUAยพQRSDร„ร„Wร„ร„LL ร„LDCHTLร„G@QC ยก ร„LLร„SQHLร„JQXLODSร„ONKXDRSDQร„ATRSร„ร„LL ร„ %NQO@JMHMFร„RSJ 2@KLNMร„FTKUAยพQRSDร„ร„Wร„ร„LL ร„LXJ ยก ร„LLร„SQHLร„JQXLODSร„ONKXDRSDQร„ATRSร„ร„LL ร„ %NQO@JMHMFร„RSJ

2@KLNMร„LHMHRJQTAAร„ร„LL ร„LLร„SQHLร„ONKXDRSDQร„ATRSร„ร„LL ร„ร„ร„ร„ร„ร„ร„%NQO@JMHMFร„/J

2@KLNMร„MDFKAยพQRSDร„ร„LLร„LDCร„FQDO ร„LLร„SQHLร„ONKXDRSDQร„ATRSร„ร„LL ร„ร„ร„ร„ร„ร„ร„%NQO@JMHMFร„/J

2@KLNMร„RJTQDAยพQRSDร„ร„LLร„LDCร„UHMFDQ ร„LLร„SQHLร„ONKXDRSDQร„ATRSร„ร„LL ร„ร„ร„ร„ร„ร„%NQO@JMHMFร„/J3DKDENMรรรร


1DJUHRHS@

2@KLNMÄQ¾QA¾QRSDÄ¡ ÄLLÄENQÄRJ@ES ÄLLÄSQHLÄJQXLODSÄONKXDRSDQÄATRSÄÄLL ÄÄÄÄÄÄÄ%NQO@JMHMFÄRSJ

.OOU@RJA¾QRSDÄÄLL ÄLLÄSQHLÄONKXDRSDQÄATRSÄÄLL ÄÄÄÄÄÄÄ%NQO@JMHMFÄRSJ

/@CGNKCDQÄENQÄCH@L@MSRJHUDQ CG G KC E CH S JH kÄO@CGNKCDQÄAK¬ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

2@KLNMÄQ¾QA¾QRSDÄ¡ ÄLLÄENQÄRJ@ESÄÄ ÄÄÄÄÄÄ%NQO@JMHMFÄRSJ 2@KLNMÄQ¾QA¾QRSDÄ¡ ÄLLÄENQÄRJ@ES ÄLLÄSQHLÄONKXDRSDQÄATRSÄÄLL ÄÄÄÄÄÄ%NQO@JMHMFÄRSJ 2@KLNMÄO@MDKA¾QRSDÄÄLL ÄLLÄSQHLÄONKXDRSDQÄATRSÄÄLL ÄÄÄÄÄÄ%NQO@JMHMFÄ/J F

2@KLNMÄM­QHMFRLHCCDKRO@CDÄÄLLÄGUHS ÄWÄÄLLÄAK@CÄLDCÄ# G¬MCS@J ÄÄÄÄÄÄÄ%NQO@JMHMFÄRSJ

2@KLNMÄ/@MDKA¾QRSDÄÄBLÄ ÄLLÄSQHLÄONKXDRSDQÄATRSÄÄLL ÄÄÄÄ %NQO@JMHMFÄRSJ 2@KLNMÄRJTQDA¾QRSDÄQTMCÄ¡  ÄLLÄSQHLÄONKXDRSDQÄATRSÄÄLL ÄÄÄÄÄÄ%NQO@JMHMFÄ/J

2@KLNMÄRJTQDA¾QRSDÄLDCÄG¬MCS@JÄÄLL ÄLLÄSQHLÄONKXDRSDQÄATRSÄÄLL ÄÄÄÄÄÄ%NQO@JMHMFÄ/J O F

2@KLNMÄRO@MMA¾QRSDÄÄLL ÄLLÄSQHLÄONKXDRSDQÄATRSÄÄLL ÄÄÄÄÄÄ%NQO@JMHMFÄ/J

2@KLNMÄRS¬KA¾QRSDÄÄQ@CDQÄQTRSEQHÄÄLL ÄLLÄQTRSEQHÄRS¬KÄATRSÄÄLL ÄÄÄÄÄÄ%NQO@JMHMFÄ/J

2@KLNMÄGXFHDMDRO@QJDKÄQTRSEQHÄRS¬K ÄWÄ ÄLLÄQTRSEQHÄRJQ@OD ÄÄÄÄÄÄ%NQO@JMHMFÄ/J O F

#H@L@MSRJHUDÄ ÄFQHS %NQÄEIDQMHMFÄ@UÄCXODÄQHODQÄNFÄL@QJ@MSDÄRKHS@RIDEDKS Ä %NQO@JMHMFÄÄRSJRDSSDS #H@L@MSRJHUDÄÄFQHS %NQÄEIDQMHMFÄ@UÄLNCDQ@SÄRKHS@IRD Ä %NQO@JMHMFÄÄRSJRDSSDS #H@L@MSRJHUDÄÄFQHS %NQÄEIDQMHMFÄ@UÄKDSSÄRKHS@RIDÄNFÄRL¬ÄQHODQ Ä %NQO@JMHMFÄÄRSJRDSSDS

1DRHMÄLDKA¾QRSDÄÄLL ÄLLÄSQHLÄJQXLODSÄONKXDRSDQ ÄENQRDFKDSÄATRSÄ ÄLL ÄÄÄÄÄ %NQO@JMHMFÄRSJ

1DRHMÄ@MSH A@JSDQHDKKÄRO@MMA¾QRSDÄÄLL ÄLLÄSQHLÄONKXDRSDQ ÄENQRDFKDSÄATRSÄÄLL ÄÄÄÄÄ %NQO@JMHMFÄ/J

&TKUO@CÄj BSHU@k ,HBQNÆADQO@CÄLDCÄONKX@LHCRSQHODQÄENQÄ SDOODQDMRÄNFÄU@RJÄ@UÄFTKU kÄ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ kÄ Ä %NQO@JMHMFÄRSJÄ

1DRHMÄ@MSH A@JSDQHDKKÄLHMHRJQTAAÄLL ÄLLÄSQHLÄONKXDRSDQ ÄENQRDFKDSÄATRSÄÄLL ÄÄÄÄÄ %NQO@JMHMFÄ/J 1DRHMÄ@MSH A@JSDQHDKKÄRJQ@ODÄÄLL ÄLLÄRJQ@ODAK@C ÄGDKRS¾OSÄOK@RS ÄÄÄÄÄ %NQO@JMHMFÄ/J

*NMTRÄENQÄRJ@ES %Q@ÄFIDMFDQÄSHKÄRMDOO Ä %NQO@JMHMFÄRSJ 'DKDÄGXFHDMDRNQSHLDMSDSÄJ@MÄKDUDQDRÄLDCÄ E@QFDJNCHMFÄAK¬Ä ÄQ¾CÄ ÄFQ¾MMÄ FTKÄ ÄGUHSÄ ÄRNQSÄ Ä NQ@MFDÄ ÄKHKK@ÄQDRHM

"NAQ@Ä/@CRÄ Ä Ä ÄÄFQHS 3HKÄAQTJÄO¬ÄJNLAHL@SL@RJHMDQÄENQÄQDMGNKC Ä UDCKHJDGNKCÄNFÄKDSSDQDÄRKHOHMFÄ@UÄRSDHMFTKU KKDÄRS¾QQDKRDQÄO¬ÄADRSHKKHMF

2DÄGDKDÄ'HKKAQTRGÄNFÄ2@KLNMÄ RNQSHLDMSDSÄO¬ÄVVV GHKKAQTRG BNL 2@KLNMÄRS¾UJNRSÄÄLLÄLXJÄATRS ÄLLÄSQHLÄJQXLODSÄONKXDRSDQÄATRSÄÄLL ÄÄÄÄÄÄ%NQO@JMHMFÄ/J

2@KLNMÄS@MJA¾QRSDÄATDSÄENQÄRJ@ES ÄLLÄSQHLÄONKXDRSDQÄATRSÄÄLL ÄÄÄÄ %NQO@JMHMFÄRSJ ÄÄÄÄ

/ #2Ä.&Ä#( , -3$1 -NU@Ä(MNWÄQTRSEQHÄO@C 2S¬KTKKO@CÄSHKÄAQTJÄO¬ÄFQ@MHSSFTKU Ä !QTJDRÄR@LLDMÄLDCÄ&Q@MHSSROQ@XÄÄNFÄ &Q@MHSSOTKUDQÄ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ !¾SSDÄENQÄU@RJÄ@UÄFTKUO@C 2SNQÄQTMCÄOK@RSADGNKCDQÄENQÄO@CRÄHMMSHKÄk Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

2KHODMDSSHMFÄ Ä Ä ÄÄNFÄÄFQHS %NQÄRKHOHMFÄ@UÄRSDM ÄSQDÄDKKDQÄKHMNKDTL Ä+@UÄ JNQMHMFÄFHQÄFQNUÄRKHOHMF ÄG¾XÄJNQMHMFÄFHQÄÆMÄ RKHOHMF

2ODMMDMCDÐNFÐLNQRNLS


1DJUHRHS@

. / / 2 * 4 1 ( & ÄÄÄÄÄÄ

* . 5 , ! 2 ( * ,

/ #Ð&4(#$'H /QNÄRNQSÄO@C

$JRSQ@Ä@FFQD HUÄRJTQDO@CÄENQÄQ@RJÄEIDQMHMFÄ@U ÄQOL $JRSQ@Ä@FFQDRRHUÄRJTQDO@CÄENQÄQ@RJÄEIDQMHMFÄ@UÄ FTKUONKHRG Ä&NCÄCQDMDQHMFRDUMD H D DH D

#NLHM@SNQÄO@C

'¾XDEEDJSHUÄRJTQDO@CÄLDCĬODM '¾XDEEDJSHUÄRJTQDO@CÄLDCĬODMÄ ¾ D D H DO@ D ¬ D RSQTJSTQÄNFÄRSNQÄJ@O@RHSDS Ä

 ÄQOL

2NQSÄO@C

FFQDRRHUÄRJTQDO@CÄENQÄSQ@CHRINMDKKÄ FFQDRRHU FFQDRRHUÄRJTQDO@CÄENQÄSQ@CHRINMDKK FF FQDDRR RJTQDO@C ENQ SQ@CHRINMD NOORJTQHMF

 ÄQOL

!QTMÄO@C

5¬SÄDKKDQÄS¾QQÄNOORJTQHMFÄÄSNOORJTQHMFÄ@UÄ 5¬SÄDKKDQÄS¾QQÄNOORJTQHMFÄÄSNOORJTQHMFÄ 5¬SÄDKKDQÄS¾QQÄNOORJTQHMFÄÄSNOORJTQHMFÄ@U 5¬S ¬¬SÄDKKDQÄS¾QQÄNOOR S DKKDQ S¾ S¾QQ NOO JTQHMF H F ÄSNOORJTQHMFÄ@U SNOORJTQHMF OO ORJ QHMF @ @@KKDÄG@QCDÄFTKU Ä @KKDÄ @KKDÄG@QCDÄFTKU KKKKD KD G@Q G@QCD D F KU

 ÄQOL  ÄQOL

&Q¾MMÄ/@C

5@RJÄNFÄRJTQHMFÄ@UÄRU­QSÄRJHSMDÄEK@SDQ ÄK@FDQ Ä HMCTRSQHÄL L

!K€O@C

 ÄQOL

%K@LHMFN

5@RJDO@CÄENQÄJNLAHL@SL@RJHM Ä LDCÄDJRSQ@ĬODMÄRSQTJSTQ

 ÄQOL

2HKUDQÄO@C

1DMRÄNFÄQDMFI¾QHMFÄ@UÄ@KKDÄG@QCDÄEK@SDQ

 ÄQOL

-@STQEHADQÄO@C

&TKUQDMRÄ@UÄONKHRGADG@MCKDCDÄEK@SDQ Ä

 ÄQOL

3

& 4 + 5 1 $ 2

5@RJÄNFÄKDSSDQDÄRJTQHMFÄ@UÄRJHSMDÄFTKU Ä

 ÄQOL

2ODRH@KO@CÄTSUHJKDSÄENQÄVDS KNNJÄ $KHSDÄM@STQEHADQÄO@CÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ONKHRGEK@SDQ Ä

 ÄQOL

-@STQ@KÄOKTRRÄO@C

2ODRH@KO@CÄTSUHJKDSÄENQÄQDMRÄ@UÄRSDHMÄ NFÄG@QCDÄFTKU Ä

 ÄQOL

1¾CÄO@C

+DSSÄRJTQHMFÄ@UÄ@KKDÄG@QCDÄFTKU Ä

 ÄQOL

"NLANÄO@C

,DFDSÄDEEDJSHUÄJNLAHM@RINMRO@CÄENQÄ ONKDQHMFQDMR

 ÄQOL

(L@FDÄO@C

'¾XFK@MRÄONKDQHMFÄ@UÄ@KKDÄONKHRGEK@SDQ

Ä ÄÄQOL

'UHSÄO@C

3¾QQÄONKDQHMFÄ@UÄQDMDÄNUDQEK@SDQ

Ä ÄÄQOL

# (

ÄFQHS

*Q@ESHFÄQDMRÄ@UÄRJHSMDÄFTKU

 

,

ÄFQHS

 

3 /

+DSSDQDÄFQNUQDMRÄ@UÄRJHSMDÄÄRKHSSDÄFTKU

ÄFQHS

#@FKHFÄQDMGNKCÄ@UÄRSDHMFTKU

 

#@FKHFÄQDMGNKCÄÄONKDQHMFÄ@UÄRSDHMFTKU

 

/ . + $ 1 ( &

Ä # 2

ÄFQHS3DKDENMÐÐÐÐ


*IDLH

3NS@KKDUDQ@MCžQ�SHK�RSNQGTRGNKCMHMFRL@QJDCDS

JIDLHQDMGNKCĂ?

QDJUHRHS@Ă? Ă?

L@RJHMDQĂ? Ă?

K@RSĂ?MDCĂ?UÂŹQĂ?OQNCTJSJ@S@KNFĂ?OÂŹĂ?VVV RJNUKX MN

JTQR��NOOK­QHMF

L@HKĂ?UHJHMF BHLDWRJNUKX MN

ORANSJE SONE

safe ’s su rfac es wor ld

the

rld

es

Ke

fac f

safe

ep

ing

s sur rld’ wo

es rfac

OR A SO NSJE fefe NE ffaces safsa ’s sur

ing

’s su wor ld

n Hyg ien e Tec T chn Te hno olo log gyy

safe

’s su

g the pin Kee

ld wor

mo

the

GUL SONE

es rfac

the

rfac es

safe

su ld’s wor

ing

ep

Sal

ep

the ing

the

Ke

ep

ing

ep

safe

Ke

BLĂ… SONE

Salmon Hygiene Technology Ke

es rfac

’s su

wor ld

ld wor

’s su

the

Salmon Hygiene Technology

Ke

the ing

ing

Ke

ep

safe

ep

Ke

es rfac

’s su

Salmon Hygiene Technology safe

ld wor

’s su rfac es

the

wor ld

ing

Fargekodede soner for HACCP

rfac es

eep Ke

SORT SONE

safe

SSalmon almo Hygiene Technology

Salmon Hygiene Technology

safe

g the

wo

pin

safe

Kee

gy olo fac

es

hn

rld’ s sur

Tec

pin

Kee

g the

L GU NE SO

wo rld ’s sur fac es saf e

wo

ne gie n Hy

mo

Sal

Kee pin g the

Sal

mo

n Hy gie

ne

g the

pin

Kee

safe es

Tec

hn

safe

rld’ s sur fac

es fac

g the

e es saf

fac s sur rld’

wo

pin

g the

wo

Kee

rld’ s sur

faces

pin

wo

Kee

pin

g the

hn

Ă… BLNE SO

s sur rld’

od Foety f Sa

Tec

gie Hy

H SOVIT NE

olo gy

wo

gy olo

ne

on

lm

Sa

Kee

safe

Sa

lm

Hy

pin

Kee

on

gie

ne

g the

Te

ch

R SOĂ˜D NE

no

wo

log

s sur rld’

es

fac

safe

g the

y

s safe

face s sur world’

pin

Kee

Sa

lm

g the pin

Kee

on

Hy gie

ne

Te ch

GR SOĂ˜ N NE N no

log

wo

s sur rld’

es

fac

safe

g the

y

faces s sur world’

safe

pin

Kee

Sa

lm

Kee

on

Hy

pin

gie

ne

Tec

g the

SO SO RT NE hn

fac s sur rld’

wo

olo gy

s sur rld’

es safe

g the

faces

safe

wo

pin

Kee

mo

safe

fac s sur rld’

safe ’s su rfac es

the ing ep

safe

es

fac s sur rld’

g the

e es saf

Ke

ing ep

hn

es rfac

Ke

Tec

LIL SO LA NE

olo gy

wo

wo

pin

Kee

UnngĂĽ kryssforurensing PASSER ALLE HACCP SYSTEMER 

rfac es

the ing

ld wor

safe ’s su rfac es

the

es rfac

’s su

ing th

ing

ep

HVIT SONE

ew orld

Ke

safe

ep

es rfac

su ld’s wor

Salmon Hygiene Technology

safe

Ke ep

the

wor ld’s su

ing

ep

Ke

LILLA SONE

safe

Salmon Hygiene Technology

Ke

safe

g the

pin

gie ne

’s su

n Hy

wor ld

rfac es

ld wor

Sal Kee Ke

es rfac

the

the

wor ld

ing

su ld’s wor

RĂ˜D SONE

ep

the

Ke

ing

ep

Salmon Hygiene Technology

’s su

Ke

GRĂ˜NN SONE

safe

Salmon Hygiene Technology

Salmon Hygiene Technology spesifiserer ikke farger for omrüde eller mattype, dette er renholdslederen sitt ansvar. Pü denne müten für man delt opp soner i forhold til bedriftens behov. Med Salmon Hygiene Technology kan du til enhver tid møte de standarder som kreves.

3DKDENMĂ?Ă?Ă?Ă?


5NFMRXRSDLDQ

,HMRJDQÄ @QADHCRSHCDM LDCÄ 

'( /1.Ð,$3.#$5.&-Ð ÄÄÄÄ

,HMRJDQÄ ENQAQTJDS @UÄU@MMÄ NFÄJIDLH

,HKI¾UDMMKHF QDMGNKCR

LDSNCD

".-31.+

#DSÄDMDRSDÄC@S@RSXQSDÄRXRSDLDSÄENQÄQDMGNKCRUNFMDQ 2ODMMDMCDÐNFÐLNQRNLS


5NFMRXRSDLDQ 1$-'.+#25.&-$1Ä Ä &14--,.#$++$1

5HJHMFÄ*NLO@JSÄQDMGNKCRUNFM *NLO@JSÄNFÄQNATRSÄQDMGNKCRUNFMÄLDCÄSNÄJTQUDQ Ä SNÄQDCRJ@ORGNKCDQD ÄÄKSQÄRDJJDGNKCDQÄNFÄOK@RRÄ SHKÄSNÄÆQJ@MSÄA¾SSDQ Ä %NQO@JMHMFÄRSJÄÄO@KK

'( /1.Ä,DSNCDUNFM ÄKHSDM *NLOKDSSÄRXRSDLUNFMÄ ÄLNMSDQDRÄTSDMÄUDQJS¾X Ä %NQO@JMHMFÄRSJÄ

'NSDKKKUNFMÄ$KDF@MBDÄKHSDM 2NKHCÄRDQUHBDSQ@KKDÄLDCÄRDJJDGNKCDQ ÄGXKKDQ Ä NOOGDMFÄNFÄRUHMFA@QDÄGITK Ä +Ä Ä!Ä Ä'ÄÄBL Ä %NQO@JMHMFÄRSJÄ 'NSDKKKUNFMÄ$KDF@MBDÄRSNQ 2NKHCÄRDQUHBDSQ@KKDÄLDCÄRDJJDGNKCDQ ÄGXKKDQ Ä NOOGDMFÄNFÄRUHMFA@QDÄGITK Ä +Ä Ä!Ä Ä'ÄÄBL Ä %NQO@JMHMFÄRSJÄ

3(+!$'¡1Ä%.1Ä'( /1.Ä,$3.#$

5HJHMFÄ,DCHÄQDMGNKCRUNFM *NLO@JSÄNFÄQNATRSÄQDMGNKCRUNFMÄLDCÄSQDÄ JTQUDQ ÄÄKSQÄRDJJDGNKCDQÄNFÄSNÄ QDCRJ@ORGNKCDQD ÄOK@RRÄSHKÄSNÄÆQJ@MSÄA¾SSDQ Ä %NQO@JMHMFÄRSJÄÄO@KK

'( /1.Ä,DSNCDUNFM ÄRSNQ *NLOKDSSÄRXRSDLUNFMÄ ÄLNMSDQDRÄTSDMÄUDQJS¾X Ä %NQO@JMHMFÄRSJÄ

'( /1.ÄQ@CHNÄLÄA@SSDQHÄENQÄQDMGNKCRUNFM +HSDMÄQ@CHNROHKKDQÄRNLÄDMJDKSÄEDRSDRÄSHKÄUNFMDM Ä %NQO@JMHMFÄRSJÄ

'( /1.ÄGNKCDQÄENQÄLNOODJ@RRD !Q@JDSSÄENQÄLNMSDQHMFÄ@UÄLNOODJ@RRD Ä Ä %NQO@JMHMFÄRSJÄ

5HJHMFÄ!¾SSDSQ@KKDÄDMJDKÄj!¾SSDJMNSSDMk (MJKTCDQSÄJTQUÄNFÄSNÄQDCRJ@ORGNKCDQD Ä %NQO@JMHMFÄRSJÄ

'( /1.Ä1DMGNKCRUNFMÄ!HFÄ6GDDK 3HKO@RRDSÄLDCÄDJRSQ@ÄRSNQDÄGITK Ä %NQO@JMHMFÄRSJÄ

'( /1.ÄLDSNCDUNFMÄ"NMSQNK ÄRSNQ *NLOKDSSÄRXRSDLUNFMÄ ÄLNMSDQDRÄTSDMÄUDQJS¾X Ä %NQO@JMHMFÄRSJÄ

'( /1.ÄGNKCDQÄENQÄLNOODGNCD !Q@JDSSÄENQÄLNMSDQHMFÄO¬ÄK@MFRHCDMÄ@UÄ LDSNCDUNFM Ä'NKCDQÄLNOODGNCDSÄHMMSHKÄUNFMDM Ä %NQO@JMHMFÄRSJÄ

'( /1.ÄLDSNCDUNFMÄ"NMSQNK ÄKHSDM *NLOKDSSÄRXRSDLUNFMÄ ÄLNMSDQDRÄTSDMÄUDQJS¾X Ä %NQO@JMHMFÄRSJÄ

'( /1.ÄJTQUÄRSNQÄLÄRJQTK¬R +ÄWÄ'ÄWÄ!ÄÄWÄÄWÄÄBL Ä %NQO@JMHMFÄRSJÄ3DKDENMÐÐÐÐ


5NFMRXRSDLDQ

'( /1.ÄONRDÄNFÄA¾SSDGNKCDQ 'NKCDQÄENQÄJNLAHM@RINMÄA¾SSDÄNFÄONRD Ä %NQO@JMHMFÄRSJÄ

'( /1.ÄRDJJDRS¾SSDÄEQNMSÄLDSNCD 2S¾SSDÄENQÄR¾OKDRDJJÄHÄEQNMSÄ@UÄUNFMDM Ä %NQO@JMHMFÄRSJÄ

#HRODMRDQÄENQÄ/KTLľXDRJXKK 5NFMEDRSDÄENQľXDRJXKKÄÇ@RJD Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

%K@RJDGNKCDQÄCTN 'NKCDQÄENQÄÄRSJÄÇ@RJDQÄHMMSHKÄÄKSQ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

'( /1.ÄRDJJDGNKCDQÄ%KDWÄ 2DJJDGNKCDQÄENQÄÄKHSDQRÄ@UE@KKRRDJJ ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄRSJÄ ÄKSQÄ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

'( /1.ÄRJHKKDUDFFÄENQÄQDJUHRHS@JTQU 2JHKKDUDFFÄENQĬÄCDKDÄNOOÄQDJUHRHS@JTQUDMÄDSSDQÄ ¾MRJDKHFÄENQL Ä %NQO@JMHMFÄRSJÄ

'NKCDQÄENQÄEDHDAQDSS !Q@JDSSÄENQĬÄGNKCDÄ,@JDKHÄRDSSÄO¬ÄOK@RR ,DCHÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ%NQO@JMHMFÄRSJ *NLO@JSÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ%NQO@JMHMFÄRSJ

'NKCDQÄENQÄ@UE@KKRONRDQ !Q@JDSSÄENQÄNOOADU@QHMFÄNFÄTSS@JÄ@UÄONRDQ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ '( /1.ÄA¾SSDGNKCDQÄCTN !Q@JDSSÄENQÄLNMSDQHMFÄ@UÄA¾SSDQÄO¬Ä QDMGNKCRUNFMDM Ä %NQO@JMHMFÄRSJÄ

*TQUÄ&HF@MS ÄWÄÄWÄÄBL Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

*TQU ÄG¾X +ÄWÄ'ÄWÄ!ÄÄWÄÄWÄÄBL Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

*TQUÄSHKÄ5HJHMFÄ*NLO@JSÄQDMGNKCRUNFM +ÄWÄ'ÄWÄ!ÄÄWÄÄWÄ ÄBL Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

2S@FÄENQÄJHKCDRNQSDQHMFÄ@UÄÄKSQÄRDJJDGNKCDQ ÄRS@FÄJQDUDRÄENQÄNOOCDKHMFÄSHKÄÄRDJJDQ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

2DJJDGNKCDQÄÄKSQÄ5HJHMF Ä

3(+!$'¡1Ä ++$Ä,.#$++$1

%NQO@JMHMFÄRSJ

'NKCDQÄENQÄLNOODGNKCD !Q@JDSSÄENQÄEDRSDÄ@UÄLNOODGNKCDSÄHMMSHKÄUNFMDM ,DCHÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ%NQO@JMHMFÄRSJ *NLO@JSÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ%NQO@JMHMFÄRSJ !¾XKDEDRSDÄENQÄÄKSQÄADGNKCDQ !Q@JDSSÄENQÄLNMSDQHMFÄ@UÄADGNKCDQÄO¬ÄUNFM Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

2DJJDGNKCDQÄÄKSQÄ5HJHMFÄ"GQNLD Ä

%NQO@JMHMFÄRSJ

*TQU ÄKHSDM +ÄWÄ'ÄWÄ!ÄÄWÄÄWÄÄBL Ä %NQO@JMHMFÄRSJ 2NESKHMDÄONRDGNKCDQÄCTN 'NKCDQÄENQÄQ¾CAK¬ÄONRDQ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

2DJJDGNKCDQÄÄKSQÄ5HJHMFÄ1 +Ä Ä

ÄÄÄÄ

%NQO@JMHMFÄRSJ

*TQU ÄDJRSQ@ÄRSNQ +ÄWÄ'ÄWÄ!ÄÄWÄÄWÄÄBL Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

2ODMMDMCDÐNFÐLNQRNLS


5NFMRXRSDLDQ

2DJJDGNKCDQÄ%KDWÄÄKSQÄ'( /1.ÄLDSNCD Ä

1DÆKKÄK¬RDGDSSDÄSHKÄQDCRJ@ORGNKCDQ +¾RDÄK¬RDGDSSDQÄSHKÄQDCRJ@ORGNKCDQDM Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

%NQO@JMHMFÄRSJ

3¾XRDJJÄENQÄGNSDKKUNFMÄÄKSQ /NKXDRSDQRDJJÄLDCÄRM¾QHMF Ä %NQO@JMHMFÄRSJ 1DCRJ@ORGNKCDQÄTMHUDQR@K ¡ ÄENQÄLNMSDQHMFÄO¬ÄRS@FÄSHKÄQDMGNKCRUNFM Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

2DJJDGNKCDQÄ%KDWÄÄKSQÄ'( /1.ÄLDSNCD Ä

%NQO@JMHMFÄRSJ

,NOODGDMFDQÄLDCÄÄJQNJDQ 2S@FÄLDCÄEDRSDJQNJDQ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

2NESFQHOÄG¬MCS@JÄÄLL 2U@LODFTLLHÄG¬MCS@JÄSHKÄQDMGNKCRUNFM Ä %NQO@JMHMFÄRSJÄ

!¾XKDEDRSDÄENQÄÄKSQÄA¾SSD !Q@JDSSÄENQÄLNMSDQHMFÄ@UÄADGNKCDQÄO¬ÄUNFM Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

.UDQSQDJJÄENQÄUNFMDQÄNFÄL@RJHMDQ #DJJDSDOODÄHÄMXKNMÄLDCÄRM¾QHMF Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

#¾QRSNOODQÄCTNÄLDCÄRJ@ES 2ODQQDÄENQÄRDKUKTJJDMCDÄC¾QDQ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

!¡33$1Ä.&Ä!$'.+#$1$ 'NKCDQÄENQÄ2TODQL@WÄ*KTSÄO¬ÄANJRÄSHKÄUNFM Ä %NQO@JMHMFÄRSJÄ

,NOODGNKCDQÄDMJDK 2S@FÄENQÄNOOGDMFÄ@UÄLNOODQ Ä RODRHDKSÄENQÄ2NESKHMDÄ!@RHR Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

'¬MCS@JÄENQÄLNOODA¾SSDÄÄKSQ '¬MCS@JÄENQÄLNMSDQHMFÄO¬Ä,NOODA¾SSDMÄÄKSQ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

6" RS@SHUÄLDCÄUNFMEDRSD !Q@JDSSÄENQÄE@RSLNMSDQHMFÄ@UÄSN@KDSSA¾QRSDÄ LDCÄJNOO Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

3UDQQRS@FÄENQÄJTQUÄNFÄLNOODA¾SSD #DKDRS@FÄENQÄ2NESKHMDÄ!@RHR Ä %NQO@JMHMFÄRSJÄ

1DCRJ@ORGNKCDQÄ5HJHMFÄ*NLOKDSS &TLLH ÄAQ@JDSSÄNFÄQ¾CDÄGDSSDQ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

1DÆKKÄFTLLHÄSHKÄQDCRJ@ORGNKCDQ +¾RÄQDCRJ@ORGNKCDQFTLLH Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

.OOGDMFRJQNJÄ"KHBJ ÄLLÄ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ ÄLLÄ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

!¾SSDÄÄKSQÄQTMC K C $MJDKÄOK@RSA¾SSDÄLDCÄG@MJ !K¬Ä Ä %NQO@JMHMFÄRSJ 1¾CÄ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

%HQJ@MSA¾SSDÄ ÄKSQ 2NKHCÄOK@RSA¾SSDÄLDCÄG@MJ !K¬Ä Ä %NQO@JMHMFÄ*QS 1¾CÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

!¾SSDÄÄKSQÄF@KU@MHRDQS ,DS@KKA¾SSDÄLDCÄG@MJ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ 2NESKHMDÄU@RJDONRDÄ -XKNMRDJJÄENQÄRJHSMDÄSDJRSHKDQ +HSDMÄ Ä %NQO@JMHMFÄRSJÄ 2SNQÄ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ3DKDENMÐÐÐÐ


5NFMRXRSDLDQ

!¾SSDÄÄKSQÄONKXOQNOXKDMÄLDCÄRS¬KG@MJ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

,NOODA¾SSDÄÄKSQ ,NOODJ@RRDÄENQÄQDMGNKCRUNFM Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

5HMCTROTRRDQA¾SSDÄENQÄÄBLÄM@KDQ +HSDMÄA¾SSDÄLDCÄFQ¬SSÄKNJJ ÄWÄÄWÄÄBL Ä %NQO@JMHMFÄ*QS !DGNKCDQÄQTMCÄÄKSQ Äj!QTSDk 2SNQÄQTMCÄADGNKCDQÄRNLÄO@RRDQÄFNCSÄRNLÄ LNOODCTMJ Ä1NLLDQÄB@ÄÄRSJĨÄÄFQ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

5HMCTROTRRDQA¾SSDÄjAHFÄATBJDSk 1DJS@MFTK­QÄA¾SSDÄSHKÄUHMCTROTRRÄENQU@RJDQ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

+NJJÄSHKÄADGNKCDQÄÄKSQ US@FA@QSÄKNJJÄSHKÄ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS 3Q@KKDÄLDCÄGITKÄSHKÄADGNKCDQÄÄKSQ 3Q@KKDÄSHKÄ Ä %NQO@JMHMFRSJ

+NJJÄSHKÄ,NOODA¾SSDÄÄKSQ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

%HQJ@MSA¾SSDÄÄKSQ +HSDMÄA¾SSDÄSHKO@RRDSÄ'( /1.ÄLDSNCDUNFM !K¬Ä Ä %NQO@JMHMFÄRSJ 1¾CÄ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

!¾SSDÄENQÄU@RJÄ@UÄFTKUO@C 2SNQÄQTMCÄOK@RSADGNKCDQÄENQÄO@CRÄHMMSHKÄk Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

+NJJÄSHKÄÄKSQÄA¾SSDMÄ&Q¬ +¾RSÄKNJJ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

,NOODJ@RRDÄÄBLÄAK¬ *@RRDSSÄENQÄEDQCHFÄOQDO@QDQSDÄLNOODQ Ä RSJ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

,NOODJ@RRDÄj"G@QKHDkÄÄKSQÄLDCÄKNJJ /Q@JSHRJÄNFÄKDSSÄADGNKCDQÄENQÄNOOADU@QHMFÄENQÄ LNOODQ Ä1NLLDQÄB@ÄÄRSJĨÄÄFQ@L Ä %NQO@JMHMFÄ*QS

,NOODJ@RRDÄÄBLÄAK¬ *@RRDSSÄENQÄEDQCHFÄOQDO@QDQSDÄLNOODQ Ä RSJ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

BSHU@ÄUHMCTROTRRA¾SSDÄÄKSQ !¾SSDÄLDCÄGNKCDQDÄENQÄM@KÄNFÄENQU@RJDQ !¾SSDÄ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ 'ITKÄ Ä %NQO@JMHMFÄ/J

!DGNKCDQÄÄKHSDQÄQTMCÄTÄKNJJÄFQ¬ 2SNQÄQTMCÄADGNKCDQÄRNLÄO@RRDQÄFNCSÄRNLÄ LNOODCTMJ Ä1NLLDQÄB@ÄÄRSJĨÄÄFQ Ä %NQO@JMHMFÄ*QS +NJJÄSHKÄÄKSQ ÄQTMCÄADGNKCDQ ÄFQ¬ US@FA@QSÄKNJJÄSHKÄ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

ÄÄÄÄ

2ODMMDMCDÐNFÐLNQRNLS


5NFMRXRSDLDQ

,(

( 3/

9 8/

* WLJ

5LN

‡ 5LNWLJ 233/5,1*

‡ 5LNWLJ $5%(,'6$175(..

5LNWLJ 5 LNNWLJ 6.$)7 6. .$)7

‡ 5LNWLJ 92*1

5LNWLJ 0$6.,1

5LNWLJ 5 LNWLJ 5LNWLJ 0233 0233 0233

‡ 5LNWLJ 6.27‘<

.203(7$16(2*5,.7,*8767<5 )25352)(6-21(//(5(1+2/'(5( 

3DKDENMÐÐÐÐ


,@RJHMDQ

ÄÄÄÄ

2ODMMDMCDÐNFÐLNQRNLS


,@RJHMDQ 2*41$, 2*(-$1Ä 4+31 Ä'(&'Ä2/$$#

.QAHRÄ2JTQDL@RJHMÄÄQOLÄk 2HMFKDÄCHRBÄRJTQD ÄNFÄONKDQHMFRL@RJHMÄENQÄUNJRÄ NFÄK@UFK@MRÄFTKU Ä %NQO@JMHMFÄRSJ .QAHRÄ2JTQDL@RJHMÄ#TN 2ODDCÄQOLÄk 2HMFKDÄCHRBÄL@RJHMÄSN SQHMMRÄG@RSHFGDS ÄRJTQHMFÄ NFÄK@UFK@MRÄONKDQHMF Ä %NQO@JMHMFÄRSJ .QAHRÄ2JTQDL@RJHMÄÄQOLÄk 2HMFKDÄCHRBÄL@RJHMÄLDCÄUHAQ@RINMRCDLODQÄ NFÄRS@AHKÄQDHLCQHES Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

/QHL@RSDQÄLHMHRJQTAADQ +HSDMÄA@SSDQHCQDUDSÄRJTQDL@RJHMÄENQÄSQ@OODQÄNFÄ RL¬ÄÇ@SDQ Ä+DUDQRÄHMJK ÄK@CDQ ÄA¾QRSDÄNFÄO@CGNKCDQ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

2JTQDL@RJHMÄ"1 ÄÄQOLÄk 2NKHCÄRHMFKDÄCHRBÄL@RJHMÄHÄRS¬K Ä O@CSQXJJÄ ÄFBL Ä%¬DRÄNFR¬ÄHÄ'# TSF@UDQ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

.QAHRÄÄ4KSQ@Ä'HFGÄ2ODDCÄ 2HMFKDÄCHRBÄG¾XG@RSHFGDSRL@RJHMÄLDCÄHMJKTCDQSÄ RS¾UJ@OODÄNFÄO@RRHUSÄRTF kÄ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ kÄ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ 2JTQDL@RJHMÄkÄQOLÄ"1 2NKHCÄRHMFKDÄCHRBÄL@RJHMÄHÄRS¬K Ä /@CSQXJJÄ ÄFBL Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

.QAHRÄRJTQDL@RJHMÄ"NLO@BSÄk 2HMFKDÄCHRBÄL@RJHMÄLDCÄUHAQ@RINMRCDLODQÄNFÄ RS@AHKÄQDHLCQHES Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

.QAHRÄ2JTQDL@RJHMÄÄQOLÄk 2HMFKDÄCHRBÄL@RJHMÄLDCÄUHAQ@RINMRCDLODQÄNFÄ RS@AHKÄQDHLCQHES Ä %NQO@JMHMFÄRSJ .QAHRÄ2JTQDL@RJHMÄÄQOLÄ'#Äk 2HMFKDÄCHRBÄL@RJHMÄLDCÄDJRSQ@ÄO@CUDJSÄÄJF Ä Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

.QAHRÄÄ4KSQ@Ä'HFGÄ2ODDCÄA@SSDQHCQDUDS $MÄRSHKKDÄNFÄDEEDJSHUÄRHMFKDÄCHRBÄ G¾XG@RSHFGDSRL@RJHMÄLDCÄHMJKTCDQSÄRS¾UJ@OODÄ NFÄO@RRHUSÄRTF Ä4SDMÄJ@ADK ÄNFÄLDCÄHMMDAXFFDSÄ K@CDQ Ä %NQO@JMHMFÄRSJÄ

2SHMFQ@XÄ4KSQ@Ä'HFGÄ2ODDCÄk *Q@ESHFÄONKDQHMFRL@RJHMÄLDCÄÄNLCQLHMÄ NFÄG¾XSÄO@CSQXJJ Ä(MJKTRHUDÄRS¾UJ@OODÄNFÄONRD Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

/QHL@RSDQÄ3NOÄ+HFGSÄ$CFDÄ/QN +HSDMÄNFÄGDMCHFÄRJTQDL@RJHMÄLDCÄ NRBHKKDQDMCDÄDEEDJS Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

3HKADG¾QÄ/QHL@RSDQÄ3NOÄ+HFGS 'I¾QMDOK@SDÄ Ä /K@SDÄENQÄNOOSQHMMÄ Ä &Q¾MMÄRJTQDO@CÄ Ä 2NQSÄRJTQDO@CÄ Ä 'UHSÄRJTQDO@CÄ Ä

%NQO@JMHMFÄRSJ %NQO@JMHMFÄRSJ %NQO@JMHMFÄRSJ %NQO@JMHMFÄRSJ %NQO@JMHMFÄRSJ

"HLDWÄRJTQDL@RJHMÄ A¾QRSDÄk ÄWÄ kÄL@RJHMÄLDCÄÄQOLÄENQÄNOORJTQHMF Ä QDMRÄNFÄKDSSÄONKDQHMFÄ@UÄFTKU Ä %NQO@JMHMFÄRSJ3DKDENMÐÐÐÐ


,@RJHMDQ 23¡5 Ä.&Ä5 --24&$1$

2S¾URTFDQÄ/HBNKKNÄ'#ÄÄ6 +HSDMÄNFÄOQ@JSHRJÄRS¾URTFDQÄLDCÄDKKDQÄTSDMÄ'$/ Ä ÆKSDQ LÄ'$/ ÄÆKSDQÄ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ TÄ'$/ ÄÆKSDQÄ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

3NOÄ+HMDÄRS¾U ÄÄU@MMRTFDQÄ,DCHÄÄKSQ 1NATRSÄS@MJÄHÄONKXOQNOXKDM Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

3NOÄ+HMDÄRS¾URTFDQÄ5HAQ@ÄÄKSQ 2S¾URTFDQÄLDCÄRDKUQDMRDMCDÄÆKSDQ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

/@BU@BÄ2TODQOQNÄÄQXFFRDJJRS¾URTFDQ +HSDMÄNFÄJNLO@JSÄQXFFRDJJRS¾URTFDQ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

,@SQHWÄÄ6HCDÄ QD@ÄRS¾URTFDQÄÄSHLDQ !@SSDQHCQDUDSÄF¬ A@JÄRS¾URTFDQ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

3QTUNWÄ2S¾URTFDQÄ5@KDSÄ'$/ +HSDM ÄOQ@JSHRJÄRS¾URTFDQÄLDCÄJ@ADKRMTQQD Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

3NOÄ+HMDÄC@LOU@RJDQÄ$BNÄ!@RHBÄ (MJKTCDQSÄLDCÄRSNQÄTSRSXQRO@JJD Ä %NQO@JMHMFÄRSJ 3NOÄ+HMDÄRS¾U ÄÄU@MMRTFDQÄ,@WHÄLSQ@KKDÄÄKSQ 1NATRSÄS@MJÄHÄONKXOQNOXKDM Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

#@LOIDQMÄSHKÄ$BNÄ!@RHB Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

3QTUNWÄ3DOODA@MJDQ ÄBLÄ@QADHCRAQDCCDÄLDCÄQNSDQDMCDÄLTMMRSXJJD Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

3NO+HMDÄC@LOU@RJDQÄ$BNÄ/QNÄLÄRTF (MJKTCDQSÄLDCÄRSNQÄTSRSXQRO@JJD Ä %NQO@JMHMFÄRSJ 3NOÄ+HMDÄ2SHKKDÄÄKSQ +XCHRNKDQSÄRS¾URTFDQÄÄC!LDCÄGDO@ÆKSDQ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

3NOÄ+HMDÄ!@RHBÄÄKSQ 2S¾U ÄNFÄU@MMRTFDQ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

ÄÄÄÄ

3NOÄ+HMDÄRS¾U ÄÄU@MMRTFDQÄLDCÄOTLODÄNFÄSQ@KKD ÄKSQ ÄS@MJÄHÄQTRSEQHSSÄRS¬KÄNFÄHMMDAXFCÄOTLOD Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

1DMGNKCRSQ@KKDÄj2JXV@KJDQkÄEÄC@LOU@RJDQ 3Q@KKDÄENQÄ$BNÄC@LOU@RJDQ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ 5@MMRTFDQÄ/+ ÄLSQ@KKDÄ(-.7 (MCTRSQHDKKÄRS¾U ÄNFÄU@MMRTFDQÄLDCÄDFDMÄ SQHKKDUNFM Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

2ODMMDMCDÐNFÐLNQRNLS


,@RJHMDQ 3$//$1$-2$1$ Ä,4+3(6 2'Ä.&Ä &4+51$-&)¡1(-&

3QTUNWÄ+HSD +HSDMÄNFÄDEEDJSHUÄSDOODQDMRDQ Ä4SE¾QSÄHÄQNATRSÄ L@SDQH@KD Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

"G@LOÄ"NLO@BSÄSDOODQDMRDQ ÄÄKSQ +HSDMÄNFÄOQ@JSHRJÄJI¾QA@QÄSDOODQDMRDQÄLDCÄG¾XÄ DEEDJS Ä %NQO@JMHMFÄRSJ O@JMHMF RSJ O@JMHMFÄRSJ

C H K 3DOODQDMRDQÄ'XCQNLHRSÄÄKSQ 2SNQÄNFÄJI¾QA@QÄSDOODQDMRDQ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

.MXWÄFTKUU@RJDL@RJHMÄÄ$+ UDQRINM *NLO@JSÄNFÄLDFDSÄAQTJDQUDMMKHFÄ JNLAHL@SL@RJHM Ä(MJKTCDQSÄA¾QRSD Ä Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

&TKUU@RJDL@RJHMÄ) #$ÄÄ.YNM *NLAHL@SL@RJHMÄLDCÄ$".ÄÄ.YNMÄRXRSDLÄENQÄ CDRHMEDJRINMÄNFÄQDMFI¾QHMFÄ@UÄG@QCDÄFTKU !¾QRSDQÄ HMJKTCDQS ÄÄ %NQO@JMHMFÄRSJ

2@OOGHQDÄ 2HSSDL@RJHMÄLDCÄK@MFÄJI¾QDSHCÄNFÄÄKSQÄS@MJ +DUDQDRÄLDCÄA¾QRSDQ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

#H@LNMCÄÄ1HCDÄ.MÄFTKUU@RJDL@RJHM 2HSSDL@RJHMÄLDCÄK@MFÄJI¾QDSHCÄNFÄÄKSQÄS@MJ +DUDQDRÄLDCÄA¾QRSDQ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

&TKUU@RJDL@RJHMÄ14!8ÄÄA@SSDQHCQDUDSÄ *NLO@JSÄNFÄLDFDSÄAQTJDQUDMMKHFÄ JNLAHL@SL@RJHM Ä+DUDQDRÄLDCÄDKKDQÄTSDMÄCQHU Ä NFÄ@KKDÄSXODQÄA@SSDQHDQÄÄK@CDQDÄNFÄA¾QRSDQ

3DOODQDMRDQÄ'XCQNLHRSÄÄKSQ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ ,TKSHV@RGÄÄLÄOTLOD Ä A¾QRSDÄRXRSDL 3HKÄAQTJÄO¬ÄFTKUU@RJÄNFÄQDMRHMFÄ@UÄSDOODQ Ä +HSDMÄNFÄJNLO@JSÄCDRHFM Ä %NQO@JMHMFÄRSJ /NVDQKHMDÄSDOODQDMRDQÄ+ +HSDMÄSDOODQDMRDQÄENQÄRL¬ ÄDMJKDÄNOOCQ@F Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

&TKUU@RJDL@RJHMÄ14!8ÄÄA@SSDQHCQDUDS *NLO@JSÄNFÄLDFDSÄAQTJDQUDMMKHFÄ JNLAHL@SL@RJHM Ä+DUDQDRÄLDCÄDKKDQÄTSDMÄCQHU Ä /NVDQKHMDÄSDOODQDMRDQÄ+ ,DCHTLÄRSNQÄSDOODQDMRDQÄENQÄSDLONQ­QDÄNOOCQ@F NFÄ@KKDÄSXODQÄA@SSDQHDQÄÄK@CDQDÄNFÄA¾QRSDQ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

%DHDL@RJHMÄ'@@F@Ä3NOÄ2VDDOÄÄJNLOKDSS +HSDM ÄKDSSÄNFÄQNATRSÄEDHDL@RJHMÄENQÄHMMDMC¾QRÄÄ TSDMC¾QRÄAQTJ Ä3@QÄNFR¬ÄETJSHFÄRLTRRÄNFÄK¾U Ä %¬DRÄNFR¬ÄLDCÄ3 G¬MCS@J Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

.MXWÄFTKUU@RJDL@RJHMÄÄA@SSDQH *NLO@JSÄNFÄLDFDSÄAQTJDQUDMMKHFÄ JNLAHL@SL@RJHM Ä(MJKTCDQSÄK@CDQ ÄA¾QRSDÄNFÄ FDKA@SSDQHDQ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

"NQ@KÄÄ1HCDÄ.MÄFTKUU@RJDL@RJHM 2HSSDL@RJHMÄLDCÄK@MFÄJI¾QDSHCÄNFÄÄKSQÄS@MJ +DUDQDRÄLDCÄA¾QRSDQ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ3DKDENMÐÐÐÐ


,@RJHMDQ

/@CGNKCDQÄ"1 kÄO@CGNKCDQÄENQÄ"1 ÄRJTQDL@RJHM Ä %NQO@JMHMFÄRSJ %DHDL@RJHMÄ'@@F@Ä3NOÄ2VDDOÄ3TQANÄ +DSS ÄDEEDJSHUÄNFÄQNATRSÄEDHDL@RJHMÄENQÄ HMMDMC¾QRÄÄTSDMC¾QRÄAQTJ Ä3@QÄNFR¬ÄETJSHFÄRLTRRÄ NFÄK¾U ÄR@LSÄÇ@RJDQ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

/@CGNKCDQÄÄLLÄ1TAXÄÄk kÄO@CGNKCDQDÄENQÄ1TAXÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄRSJRDSS 2JTQDA¾QRSDÄMXKNMÄ ÄENQÄ"1 Äk 2S@MC@QCÄRJTQDA¾QRSDÄENQÄ@KKDÄG@QCDÄFTKU Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

%DHDL@RJHMÄ3QT2VDDOÄ +DSS ÄDEEDJSHUÄNFÄQNATRSÄEDHDL@RJHMÄENQÄ HMMDMC¾QRÄÄTSDMC¾QRÄAQTJ Ä3@QÄNFR¬ÄETJSHFÄ RLTRRÄNFÄK¾U ÄR@LSÄÇ@RJDQ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

2JTQDA¾QRSDÄENQÄ.QAHSDQÄFTKU ÄNFÄSQ@OODRJTQDQÄk '@QCÄMXKNMÄA¾QRSD Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

/@CGNKCDQÄÄLLÄ1TAXÄÄk kÄO@CGNKCDQDÄENQÄ1TAXÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄRSJRDSS

!¾QRSDÄMXKNMÄÄLLÄ1TAXÄÄk kÄMXKNMA¾QRSDQÄENQÄ1TAXÄ 2TODQÄÇDWHCHRBÄO@CGNKCDQÄSHKÄ.QAHRÄRJTQDL@RJHMÄk Ä %NQO@JMHMFÄÄRSJRDSS kÄO@CGNKCDQÄLDCÄUHAQ@RINMRCDLODQ !¾QRSDÄMXKNMÄÄLLÄ1TAXÄÄk Ä %NQO@JMHMFÄRSJ kÄMXKNMA¾QRSDQÄENQÄ1TAXÄ Ä %NQO@JMHMFÄÄRSJRDSS

/@CGNKCDQRDSSÄENQÄ"1 ÄWÄ kÄHMRS@KNBJÄO@CGNKCDQD Ä Ä %NQO@JMHMFÄÄRSJRDSS

/@CGNKCDQÄkÄSHKÄ.MXWÄFTKUU@RJDL@RJHM Ä

%NQO@JMHMFÄRSJ

/@CGNKCDQRDSSÄENQÄ"1 ÄWÄkÄHMRS@KNBJÄO@CGNKCDQD Ä Ä %NQO@JMHMFÄÄRSJRDSS

"HLDWÄ7ÄQTKKDSQ@OOQDMRDQ ,DFDSÄRNKHCÄNFÄAQTJDQUDMMKHFÄQTKKDSQ@OOQDMRDQ Ä +DUDQDRÄHMJK ÄA¾QRSDQ ÄONRDQÄNFÄU@QRDKOK@J@S Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

23 -# 1#Ä435 +&Ä 5Ä!¡123$1Ä .&Ä/ #'.+#$1$

!¾QRSDÄMXKNMÄSHKÄ.MXWÄFTKUU@RJDL@RJHMÄk Ä 2JTQDA¾QRSDÄLXJÄONKXOQNOXKDMÄ kÄENQÄ"1 ÄWÄ kA¾QRSDÄENQÄKDSSÄQDMFI¾QHMF Ä %NQO@JMHMFÄÄRSJRDSS 2JTQDA¾QRSDÄLXJÄONKXOQNOXKDMÄkÄENQÄ"1 ÄWÄkA¾QRSDÄENQÄKDSSÄQDMFI¾QHMF Ä %NQO@JMHMFÄÄRSJRDSS

/@CGNKCDQÄLL Ä"NQ@K Äk Ä

!¾QRSDRDSSÄÄGUHSÄMXKNMÄENQÄ7Ä ÄRSJÄMXKNMA¾QRSDQÄENQÄKDSSÄODQHNCHRJÄQDMFI¾QHMF Ä %NQO@JMHMFÄRSJ !¾QRSDRDSSÄÄFQ¬ÄMHFQHSÄENQÄ7Ä ÄRSJÄMXKNMA¾QRSDQÄENQÄKDSSÄODQHNCHRJÄQDMFI¾QHMF Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

ÄÄÄÄ

%NQO@JMHMFÄRSJ

%NQO@JMHMFÄRSJ

2JTQDA¾QRSDÄMXKNMÄ kÄENQÄ"1 ÄWÄ kA¾QRSDÄENQÄG@QCDQDÄQDMFI¾QHMF Ä %NQO@JMHMFÄÄRSJRDSS 2JTQDA¾QRSDÄMXKNMÄkÄENQÄ"1 ÄWÄkA¾QRSDÄENQÄG@QCDQDÄQDMFI¾QHMF Ä %NQO@JMHMFÄÄRSJRDSS

!¾QRSDÄMXKNMÄ"NQ@K Äk Ä

%NQO@JMHMFÄRSJ

2ODMMDMCDÐNFÐLNQRNLS


,@RJHMDQ

/@CGNKCDQÄ2@OOGHQDÄÄk Ä

%NQO@JMHMFÄRSJ

-XKNMA¾QRSDÄ2@OOGHQDÄÄk Ä

%NQO@JMHMFÄRSJ

2S¾UONRDÄ3QTUNWÄ5@KDS 1DÆKKÄRS¾UONRDQÄHÄO@OHQ Ä %NQO@JMHMFÄOJ

2S¾UONRDÄ3QTUNWÄSDOODA@MJDQ 1DÆKKÄRS¾UONRDQÄHÄO@OHQ Ä %NQO@JMHMFÄOJ

,NSNQLTMMRSXJJDÄ3NOÄ+HMD 3TQANÄ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

1DJUHRHS@O@JJDÄ3NOÄ+HMD ¡Ä Ä %NQO@JMHMFÄRSJ 2S¾URTFDQRK@MFDÄLDSDQU@QDÄ¡ Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

23¡5/.2$1Ä.&Ä%(+3$1

! 33$1($1

2S¾UONRDÄENQÄ7 ÄQTKKDSQ@OOQDMRDQ 1DÆKKÄRS¾UONRDQÄHÄO@OHQ Ä %NQO@JMHMFÄOJ

'DO@ÆKSDQÄ/HBNKKN #H@LDSDQÄÄLL Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

&DK A@SSDQHÄ5ÄÄ Ä1TAXÄ G &DKÄA@SSDQHÄSHKÄ1TAXÄFTKUU@RJDL@RJHM Ä %NQO@JMHMFÄRSJ 2S¾UONRDÄ/HBNKKN 1DÆKKÄRS¾UONRDQÄHÄO@OHQ Ä %NQO@JMHMFÄOJ

'DO@ÆKSDQÄ3NOÄ+HMD ¡Ä ' Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

!@SSDQHÄ5ÄÄ ''Ä Ä1TAXÄ G 2XQDA@SSDQHÄSHKÄ1TAXÄFTKUU@RJDL@RJHM Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

2S¾UONRDÄ3NOÄ+HMDÄÄKSQ 1DÆKKÄRS¾UONRDQÄHÄO@OHQ Ä %NQO@JMHMFÄOJ

2S¾UONRDÄ3NOÄ+HMDÄÄKSQ 1DÆKKÄRS¾UONRDQÄHÄO@OHQ Ä %NQO@JMHMFÄOJ

'DO@ÆKSDQÄJNLOKDSSÄ3NOÄ+HMD ¡Ä ' Ä %NQO@JMHMFÄRSJ !@SSDQHÄ@B FDKÄ.MXWÄ ÄÄRSJÄOQÄL@RJHM &DKA@SSDQHÄSHKÄ.MXWÄFTKUU@RJDL@RJHM Ä %NQO@JMHMFÄRSJ 'DO@ÆKSDQÄ3QTUNWÄ5@KDS Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

2S¾UONRDÄ3NOÄ+HMDÄÄKSQ 1DÆKKÄRS¾UONRDQÄHÄO@OHQ Ä %NQO@JMHMFÄOJ

2S¾UONRDÄ/@BU@B 1DÆKKÄRS¾UONRDQÄHÄO@OHQ Ä %NQO@JMHMFÄOJ

!@SSDQHO@JJDÄ5 'Ä2@OOGHQD Ä %NQO@JMHMFÄRSJ

!@SSDQHÄ5ÄÄ ÄÄTÄÄ"NQ@K Ä %NQO@JMHMFÄÄRSJ2DSS

%QNMSLTMMRSXJJDÄLÄODC@KÄ3NOÄ+HMD Ä %NQO@JMHMFÄRSJ3DKDENMÐÐÐÐ


-.1#+82Ð&4+5/+$($ !DG@MCKHMFÐ LDCÐFTKUONKHRG

*NMSQNKK

1DMFI¾QHMF

.OORJTQHMF

1DG@AHKHSDQHMF


2*.5+8Ð Ð * #$,($3 ¡JÐJTMMRJ@OR ÐNFÐJNLODS@MRDÐMHU¬DSÐLDCÐ2JNUKX J@CDLHDS

2JNUKX &QTOODMľMRJDQĬÄAHCQ@ÄSHKÄDMÄLDQÄOQNEDRINMDKKÄQDMGNKCRAQ@MRID Ä#DSÄF¬QÄA¬CDÄO¬ÄOQNCTJS

TSUHJKHMFÄNFÄLDSNCDQ ÄLDMÄR­QKHFÄUHKÄCDSSDÄCQDHDÄRDFÄNLÄJNLODS@MRDGDUHMF Ä2JNUKX J@CDLHDSÄDQÄ FQTOODMRÄJTMMRJ@OR ÄNFÄNOOK­QHMFROQNFQ@LÄ ÄCDSSDÄDQÄCDKSÄNOOÄHÄRXUÄLNCTKDQÄNFÄADRS¬QÄ@UÄNUDQÄEDLSHÄ JTQRÄHMMDMÄQDMGNKCRE@FDSÄNFÄSHKG¾QDMCDÄNLQ¬CDQ Ä%NQÄJTMCDQÄ@UÄ2JNUKX &QTOODMÄJ@MÄUHÄSHKAXÄDMJDKS

RS¬DMCDÄJTQR ÄDKKDQÄUHÄJ@MÄTS@QADHCDÄDMÄLDMXÄ@UÄJTQRÄHÄR@L@QADHCÄLDCÄCDQD Ä#DÄRDJRÄE¾QRSDÄLNCTKDMDÄDQÄ JNRSM@CREQHDÄENQÄ@US@KDJTMCDQ ÄLDMRÄLNCTKÄÄE@JSTQDQDRÄDSSDQÄ@US@KD , . # 4 +

, . # 4 +

, . # 4 + , . # 4 +

&TKU ÄNFÄL@SDQH@KK­QD,NCTKÄÄCQDHDQÄRDFÄNLÄTKHJDÄL@SDQH@KDQÄO¬Ä FTKUDSÄRSDHM ÄSQD ÄSDOODQ ÄNFÄTKHJDÄADKDFF Ä NFÄGUNQC@MÄCHRRDÄDQÄAXFCÄNOO Ä#TÄK­QDQÄNF¬ÄNLÄ TKHJDÄADG@MCKHMFRL¬SDQ ÄGUNQC@MÄCTÄRJTQDQ Ä ANMDQÄNFÄUDCKHJDGNKCDQ

,@RJHMDKSÄUDCKHJDGNKCÄNFÄQDMGNKC,@RJHMDQÄDQÄDMÄUHJSHFÄCDKÄ@UÄQDMGNKCDQDMRÄ GUDQC@F Ä$MÄQHJSHFÄL¬SDĬÄAQTJDÄCHRRDÄO¬ÄDQÄDMÄ UHJSHFÄE@JSNQÄENQĬÄKXJJDR Ä2SDKKÄNFÄRDQUHBDÄ@UÄ L@RJHMDQÄDQÄNFR¬ÄRDMSQ@KSÄHÄLNCTKÄ

, . # 4 +

, . # 4 +

,NCTKÄÄ2XRSDLQDMGNKC,NCTKÄÄ$QFNMNLHÄNFÄQDMGNKCR¾JNMNLH/@OHQÄNFÄOK@RSÄ/@OHQJU@KHSDSDQÄNFÄCHRODMRDQK¾RMHMFDQÄDQÄSDL@ÄHÄ ,NCTKÄ Ä*TMMRJ@ODQÄNLÄTKHJDÄG@MRJDSXODQÄNFÄ G¬MCGXFHDMD ÄR@LSÄOK@RSRDJJDQÄNFÄONRDQÄHMMF¬QÄ NFR¬ÄHÄCDMMDÄLNCTKDM

.LQ¬CDQDMGNKC4MCDQÄCDMÄNLE@SSDMCDÄSHSSDKDMÄk.LQ¬CD

QDMGNKCkÄADEHMMDQÄ&QTMMNOOK­QHMFÄHÄQDMGNKCÄNFÄ O'ÄmÄJTMMRJ@OÄRDF Ä4MCDQÄCDMMDÄLNCTKDMÄDQÄUHÄ NFR¬ÄHMMNLÄNLQ¬CDQÄRNLÄR@MHS­QSÄQDMGNKC Ä AXFFQDMGNKC ÄJI¾JJDMQDMGNKCÄNFÄJTQRÄHÄL@S

GXFHDMD Ä,NCTKDMÄHMMDGNKCDQÄNFR¬ÄSDL@DQÄRNLÄ CDRHMEDJRINMÄNFÄRSDQHKHRDQHMF ÄLHJQNNQF@MHRLDQÄ NFÄRLHSSD

, . # 4 +

4KHJDÄL@SSDK¾RMHMFDQ ÄLNOODQÄNFÄGU@Ä CDÄHMMDGNKCDQ ÄLHBQNEHADQÄNFÄRXRSDL

UNFMK¾RMHMFDQÄDQÄRDMSQ@KSÄHÄ,NCTKÄ Ä(Ä SHKKDFFÄDQÄAHNSDJMNKNFHÄNFÄK­QDÄNLÄ FTKUO@CRÄTMCDQÄCDMMDÄLNCTKDM

1HJSHFDÄ@QADHCRRSHKKHMFDQ ÄGUNQC@MÄENQRS¬ÄDSÄ ',2ÄC@S@AK@CÄDQÄUHJSHFÄENQÄQDMGNKCDQDMRÄ @QADHCRRHST@RINM Ä,NCTKÄRDJRÄG@QÄNFR¬ÄDMÄ HMSDQDRR@MSľJNMNLHCDKÄNLÄJNRSM@CR

ENQCDKHMFÄHÄDMÄQDMGNKCRADCQHESÄNFÄENJTRÄO¬Ä SNS@K¾JNMNLH Ä'DKGDSKHFDÄLHKI¾K¾RMHMFDQÄDQÄ NFR¬ÄHMMDÄHÄ,NCTKÄRDJR

,NCTKÄÄ#QHES ÄNQF@MHR@RINMÄNFÄKDCDKRD#DMMDÄCDKDMÄ@UÄ2JNUKXÄ Ä J@CDLHDSÄS@QÄENQÄ RDFÄCDMÄORXJNRNRH@KDÄCDKDMÄ@UÄ @QADHCRLHKI¾DS Ä#DSÄCQDHDQÄRDFÄNLÄQDK@RINMR

AXFFHMF ÄR@L@QADHCRENQLDQ Ä JNMEKHJSG¬MCSDQHMF ÄNFÄFDMDQDKKÄGDUHMFÄ@UÄ KDCDQJNLODS@MRDÄO¬ÄLDKKNLKDCDQÄMHU¬ Ä 5HÄJ@MÄNFÄSHKAXÄJTQRÄHÄk2@KFÄ@UÄQDMGNKC

RSIDMDRSDQkÄNFÄUHJSHFGDSDMÄ@UÄFNCÄRDQUHBDÄO¬Ä TKHJDÄMHU¬DQÄHÄNQF@MHR@RINMDM


5HJHMFÄ"HLDWÄDQÄDMÄLDQJDU@QDKDUDQ@MC¾QÄRNLÄG@QÄRODRH@KHRDQSÄ RDFÄO¬ÄQDMGNKCRSDJMHRJÄJIDLHÄNFÄTSRSXQ ÄQDMGNKCRL@RJHMDQ Ä UNFMRXRSDLDQÄNFÄOQNEDRINMDKKÄFTKUOKDHD Ä2DKRJ@ODSÄAKDÄDS@AKDQSÄ HÄ ÄNFÄU@QÄ-NQFDRÄE¾QRSDÄOQNCTRDMSÄNFÄHLONQS¾QÄRNLÄ RODRH@KHRDQSDÄRDFÄO¬ÄTSUHJKHMFÄ@UÄQDMGNKCRQDJUHRHS@ Ä 2NLÄE@FKDUDQ@MC¾QÄSHKÄCDMÄOQNEDRINMDKKDÄQDMGNKCRAQ@MRIDM Ä UDJSKDFFDQÄ5HJHMFÄ"HLDWÄG¾XÄE@FJNLODS@MRDÄJMXSSDSÄSHKÄ QDMGNKCRSDJMHJJ ÄDQFNMNLHÄNFÄLHKI¾SHKO@RMHMF Ä ÄNFÄINAADQÄ RODRHDKSÄLDCĬÄRDSSDÄR@LLDMÄRXRSDLDQÄRNLÄFHQÄAQTJDQDMÄADRSÄ LTKHFÄjJNRSÄHÄAQTJk 5HJHMFÄ"HLDWÄQDOQDRDMSDQDQÄOQNCTRDMSDQÄEQ@ÄNUDQÄÄK@MCÄ O¬ÄÄTKHJDÄJNMSHMDMSDQ ÄNFÄL@QJDCRE¾QDQÄAK @ Ä3QTUNWÄNFÄ %KNNQOTKÄQDMGNKCRL@RJHMDQ Ä3NOÄ+HMDÄRS¾U ÄNFÄU@MMRTFDQD Ä 5,2Ä-NQCKXR Ä'TKJDMÄNFÄ/NK@QÄFTKUOKDHDÄR@LSÄSQ@CHRINMRQHJDÄ ¡1-ÄQDJUHRHS@ 5HJHMFÄ"HLDWÄQDOQDRDMSDQDRÄ@UÄDSÄK@MCRCDJJDMCDÄ ENQG@MCKDQMDSSÄHÄGDKDÄ-NQFD ÄLDCÄO@QSMDQDÄHÄ2UDQHFDÄ NFÄ#@ML@QJ Ä

ÐÐÐ

*TMCDRDQUHBD

!DRSHKK .MKHMD

%@FKHFÐRTOONQS

!DRSÄO¬ÄFTKU

%NQÄHMENQL@RINMÄNLÄM­QLDRSDÄENQG@MCKDQ ÄCDKDQÄDKKDQÄRDQUHBD

%NQÄQ¬CÄNFÄUDHKDCMHMFÄNLÄQDMGNKCÄNFÄUDCKHJDGNKCÄRDÄU¬QDÄ VDAÄRHCDQÄVVV RJNUKX MN

5HÄRJ@KÄFI¾QDÄQDMGNKCÄSHKÄDSÄRODMMDMCDÄNFÄLNQRNLSÄE@F

Produktkatalog 2012-2013  

Kjemi, rekvisita, vogner og renholdsmaskiner fra Viking Cimex, Skovly-Gruppen.