Page 1

Srcryfrwnd

a

D

ffierckøte En skole i Vestjylland med udsigt

til Europa


.

Sellggeffi[teg]

ltÆår

Skovlund Efterskole ligger i Vestiylland i udkanten af den meget levende landsby Skovlund i Ølgod kommune. Grindsted A snor sig langs landsbyen, som ligger i et smukt naturområde. Det er nemt at komme til Skovlund. Der går ikke mindre end 20 busser igennem byen hver dag, nemlig ruterne Vejle/Grindsted/Varde og

Skovlund Efterskole er en helt nY efterskole. Det er en grundtvigsk skole, hvis målsætning er at drive undervisning med det sigte at give

Ansager/Ølgod.

eleverne indblik i andre europæiske folks kultur - med vægt på fremmedsprog. Skolen er åben for alle, der vil være med til at stille krav til sig selv og hinanden. Vi kræver altså ikke, at eleven skal være nummer et, to eller tre i klassen, kun åt hun/han er indstillet på at deltage aktivt i et sjovt, spændende og ind imellem krævende skolemiliø.

\t

f A

.F.

'f

\,c\ (

--å

I

r:


Sbou0ur,d Sogneunbiv uno

Bor g e r g ade

Ozn4rSkovl

sognearkivet@skovlundnet.dk

n

Jkoalund

Eperskole En skole i Vestjyllønd med udsigt

til Europø


Hjertelig tak -

til en lang række beboere for frivilligt arbejde på skolen,

-

til følgende - kendte som anonyme - der har støttet udgivelsen af dette lille hæfte: Advokatfirma Vogel og Cammelby, Varde

AMH MONTACE, Ansager A 10 Entreprise, Kolding A/S Carl Christensen og Co., Vinding Erlings Maskinstation, Hodde Grindsted Landbo- og Husholdningsskole Gårde Tømrerforretning v/ Cert Ølgaard H. P. Tagdækning, Ølgod Landinspekt ør går den, Varde Lærkebyg ApS, Skovlund Primo System, Hobro Revisionsfirma Oluf Agergaard, Tistrup Rådg. Ing. Østergaard ApS, Grindsted Skovlund Andelskasse Skovlund Antenneforening Skovlund Sogns Borgerforening Skovlund El Skovl u nd Malerforretn ing Skovlund Varmeværk Støjbergs Maskinteknik, Skovlund Aaby Moduler, Brovst Med undskYldning til Bjame Lauridsen APS, Skovlund, hvis linie var faidet ud.

,

Mange har ruedairket aed dctte lille skrift. Lad det

z)ære en rer)erens

til

"onndbærente" ,

bestyrelsen, Skoultud Efterskole, Skoolmd sogn og Ølgod komnune. Omslaget tned tegninger af Oae Nørager, Ansager, er lånt af Skoalund Efterskole Fotograf: Birthc Kjær Søndergaard.

Skoalund i jwti 1996 Holger Christensen 4

.


I^ad spire her.

.

.

En skole rejst på åben grund Iæ fra skoa og lund. I sandhed - rejst af mulde. En tanke - født i stille stund, med saan af

et glimt som af et ædelt fund, der tændte lys til fulde.

En skole rejst i kirkely, haor ord af ånd gør døgen ny.

I sandhed - aæld af kilde. Her flyaer tanker højt mod sky, mens du

i tidligt morgengry

fornemmer strømme milde. En skole rejst på skjaldens ord om ligeaærd ihrsor aibor en kostbar friheds smykke. den få lozs at sætte spor

på ungdoms vej i syd og nord, da ønsker ai

denTil lykke!

Begynd da, skole, dit zsirke her til gøan for os, men mest især for unge fra mange lønde. Lær dem, at kundsknb er liaet uærd,

at liu af ånd fra første færd det skønnest er at sande. For ånd og hånd ifæIles bo er skolen rejst i sikker tro på ungdoms gode kræfter. Lad spire her og nænsomt gro et ungdomslia, sombygger bro til dem, der føIger efter. nc


Som Storebæltsbroen for staten. .. Beboerne i Skovlund er vant til ofte at mødes på kroen til drøftelse af sager, som kan have betydning for dem - på den ene eller den anden led. I KONTAKT, Skovlund sogneblad, kunne man i september 1994 bl.a. læse, at Erhvervsudvalget og Venstreforeningen Serne vil høre folks

/

mening om, hvordan man får "inspiration til det fortsatte arbejde med at vedligeholde og udvikle sognet(. Mødet averteres til den 5. oktober, og alle er velkomne' Krosalen fyldes omtrent helt op, og formanden for Venstreforeningen, Kristian Støjberg, byder velkommen og udtaler, at "vi vil gerne have nogle ting sat på skinner for at være på forkant med den nye kommuneplan,,. Mange emner drøftes: renovering af bymidten, eventuel ungdomsklub i Børnehusets lokaler, udvidelse af skolen med mini-hal og større bibliotek. Mødedeltagerne giver deres besyv med. Der kommer en god snak ud af det, og flere ideer luftes. Da man har været rundt om de fleste mulige - og umulige - tanker og er ved at nærme sig afslutningen på denne aftens "dagligstuemøde,,, siger Kai Knudsen: ,'var det ikke en ide at lave en efterskole i skovlund?" - stilhed i salen. Hvad blev der sagt? Den ene kigger på den anden. En vanvittig ide. Men kai Knudsen fortsætter: "For mig er tanken ikke ny. jeg har nævnt den for over 30 år siden i forbindelse med nedlæggelsen af Lund skole. Men en trediedel var imod, en anden trediedel mente ikke, der var noget behov, og den sidste trediedel sagde ingenting. - En skole her vil være en stor opgave - omtrent som Storebæltsbroen for staten - men et gigantisk løft for Skovlund". Stadig stilhed. Her må tænkes. Grundes. Man erindrer sig pludselig beretningen om kristendommens indførelse i Island. Lovsigemanden Thorgeir Torkelsøn skulle tage beslutningen, om man fremover skulle holde sig til Hvide krist i stedet for til Tor. Thorgeir lukkede sig inde i sit telt på Tingvalla, lagde sig ned og bredte sin kappe over hovedet, og således blev han liggende et helt døgn uden at sige et eneste ord. 6


Næste morgen stillede han sig på talerstolen neden for Lovsigebjerget: >>Nu har jeg sovet på det. Vi indfører Hvide krist!" I Skovlund fik vi ikke tid til at sove på det. Samme aften blev dannet en arbejdsgruppe, der skulle lave en efterskole!

Køi Knudsen er skolens grundlægger. Et rigt facetteret menneske, udstyret med adskillige evner, som lokalsamfundet har benyttet i højeste grad: instruktion af den årlige amatørkomedie, forberedelse af byrådsvalg med udarbejdelse af lokallister; igangsætning af vinterhøjskole, studiekreds eller foredragsrække - og meget andet. Han har et indgående kendskab til egnens historie. Det var derfor naturligt, at han kom til at lede sognearkivet, som blev oprettet i 1980. I dag er samtlige huse og gårde registrerede. Indtil 1994 har sognearkivet været det største projekt, som Kai Knudsen lokalt har arbejdet med. Men nu har Skovlund Efterskole overhalet

arkivet. Han har engang sagt: >Vil vi overleve, må vi turde noget". Med Skovlund Efterskole viser han sit mod - og mere til: Udblik. Visioner. Men efter visionerne kommepvandbærerne". Oftest er de anonyme, men skal visionerne leves ud, er de uundværlige. Kai Knudsen i spidsen for "vandbærerne( - den første arbejdsgruppe lagde grunden, og herefter kan nu også i Skovlund lyde "den gamle tale, vakt af dvale".


En vittighed? Efteråret 1994blev en tid, hvor folk kunne føje endnu et emne til, når de mødtes i kortklubben, ved nabobesøget eller over disken: En efterskole! Det går ikke. Vi skal ikke tro, vi er så meget! Imens arbejdede den gruppe, som var nedsat på borgermødet den 5. oktober, med de "fly'vske" tanker. Det var Sven Gejl, Ervin Hansen, Kai Knudsen, Lone Nielsen, Citta Ranfelt, Kirsten Wichmann og Aage Ølgaard. Nogen i udvalget mente endnu, at der var tale om en vittighed, men man drøftede, hvor skolen kunne ligge. Måske ved Mølbykrydset eller bedre mellem stadion og Gejlgård - dog allerhelst nord for folkeskolen, idet man så kunne samarbejde om lokaler. Under alle omstændigheder ville man købe gtunden af Ølgod kommune. Og man ville give en hel krone for jorden. Vor lokale folketingsmand, Henning Urup, havde lovet gruppen, at han også ville slide trapperne på Christiansborg for vores skyld. Konsulent Arne Kristiansen fra Efterskolernes Sekretariat havde ve-

derlagsfrit givet råd og vejledning. Planerne går ud på en Europaskole med sprog og kultur som hovedfag. Man tænker sig en skole til 60 elever til ca.25 mill. kroner. En Europaskole? famen, er det ikke noget med EU - den store skygge fra syd? En ny ting at føie til snakken ved kaffebordene. Vi bor vel i Skovlund, et sted, som må anses for at være repræsentativt for dansk folkesind! -Ia, ja, men lad os nu se... I marts måned 1995 kan arbejdsgruppen ikke nå længere. Næste skridt er realforhandlinger. Nu begynder "bordet at fange" - også juridisk. Så er det tid at mødes med beboerne igen for athøte, om gruPpen er ene, eller der er flere om oPgaven. Derfor averteres til stiftende generalforsamling med udkast til vedtægter. Der skal dannes en skolekreds og oparbejdes en startkapital. Mødet fastsættes til den 5. april, og der opfordres til, at "vi møder op, mand af hus, hvis vi mener noget med, at vi godt vil overleve,.. Det forberedende arbejde var gjort. Nu skulle det vise sig, om den 5. april ville blive den aften, hvor "vi læ8ger grunden til en efterskole i Skovlund". 8


Det blywer ett nem, det her! april 1995. Igen borgermøde på kroen. Igen fuldt hus. Kai Knudsery som gruppen havde valgt til formand, indledte mødet med at citere Bjørnson: Jeg vælger mig april, i den det gamle falder, i den det ny får fæste... Han gjorde nu rede for gruppens arbejde gennem vinteren. Det kunne sammenlignes med at have et stykke våd sæbe i hånden! Utallige tanker og ideer havde svirret i luften, og man havde besøgtRejsby nye efterskole i Sønderjylland. Dens profil er at være en ,Europaskole med åbne grænser". Der havde været møder med Efterskolernes Sekretariat, og man havde rådført sig med revisor Oluf Agergaard, Tistrup. Efterskolefolk siger, at man ikke har egentlige "problembørn" i dag. De unge søger skolerne af trang, men der er ventetid. En skole skal bæres af en skolekreds, og den skal være en selvejende 5.

Skolens første bestyrelse: Fra oenstre Tage Toft, Cittø Ranfelt, Saen Gejt, Køi Knudsen og N. K. Nielsen. Man konstituerede sig således: Kai Knudsen (formønd), kten Gejt (næstformand), Citta Ranfelt (sekretær og kasserer), N. K. Nielsen og Tøge Toft som

men øbsolut arbejdende medlemmer!" "menige, knssererposten, da arbejdet bleo for omfattende.

N. K. Nielsen ftk senere ooerdraget


institution med en bestyrelse, som har den overordnede ledelse og er ansvarlig for økonomien. Den er også ansvarlig over for skolekreds og ministerium. Den skal sikre sig, at betingelserne for tilskud overholdes. Forslagene til vedtægter blev gennemgået, og rådgivende ingeniør Bent Østergaard og arkitekt Peter Villadsen havde skitseret en skole i tal og tegninger. Nu var elevtallet øget til64. Sven Cejl kunne hurtigt konstatere, at der ville blive brug for en særdeles positiv særbehandling fra kommunen; en billig kloaktilslutning; billig rådgivning, en bred medlemskreds - og en dygtig forstander med entusiasme! Herefter valgtes bestyrelsen med Kirsten Lorentzen og Aage ØIgaard som suppleanter. "Nu først begynder arbejdet", sagde Kai Knudsen, og så fortalte han en lille hændelse fra ældre tid: En landmand her på egnen skulle engang have en tømrer til et ret vanskeligt arbejde. Tømreren funderede: "Det blywer ett nem, det her". Landmanden funderede også: ,,Nej, men hwem hå så, te det sku væer det?" - ,Nej., sagde tømreren, >jamen, så lawer vi'et!,,

En skole rejst på åben grund.


Godt gået! MAL: Bygge en efterskole. Skabe en ny arbejdsplads. Få unge mennesker med krudt og aktivitet til byen. Kigge ud i verden med Vestjylland som centrum.

MIDLER: Lidt vildskab. Lidt galskab. En del klogskab. Engagerede ildsjæle. Lokal opbakning, også økonomisk. STATUS: Skovlund Efterskole. 18 arbejdspladser. 76 elever. Masser af udfordringer til Skovlunds foreninger og organisationer. Vi byder Skovlund Efterskole velkommen. Vi vil gøre vort yderste for, at I skal føle jer godt tilpas og blive en naturlig og integreret del af sognet. Målet er nået i rekordfart. Godt gået!

f . Skoulund

Erha era sudu alg

I ohannes Nielsen, formand

Der er grobund i Skoalund - det er ganske vist. Men dette er jo næsten som et eventyr. Man må knibe sig i armen og mærke efter: Drømmer jeg, eller er jeg vågen? Nej, det er den skinbarlige virkelighed: Pludselig findes der også en efterskole i

Skovlund! Jeg håber, at denne skole vil trives godt, og at der ud fra den vil drage flokke af glade unge med masser af mod på og lyst til livet. Unge, som er rustede til at kunne sige: Hvad kan jeg nu bidrage verden med? Og ikke som nogen desværre siger: Hvad vil verden nu give mig? På vegne af Skovlund Sogns Borgerforening ønsker jeg Skovlund og

Skovlund Efterskole hjertelig til lykke med håb om held og lykke fremover, for ,,her er det hele, med dig vil jeg dele vor grobund i Skovlund, min ven!,. Hanne Haoen Eriksen

formand 11


FødseI, dab, konfirmation Det gik, som gruppen havde håbet: Den 5. april blev grunden lagt. Som-

meren 1995 blev holdt mange bestyrelsesmøder, førtlange forhandlinger med myndighederne, skrevet megen korrespondance og rejst flere ture i ind- og udland. Den 26. september kunne man invitere til endnu et borgermøde på kroen. Her blev også skolens forstanderpar, Birthe og Tom Søndergaard, præsenteret.

Kai Knudsen brugte et billede: Barnet blev født den 5. oktober 1994, døbt den 5. april i år (med mange gæster) - og nu konfirmeret den26. september. Forældrene har det efter omstændighederne godt. Ministeriet har nu godkendt vedtægterne. Der er for tiden 236 rnedlemmer, og det kontante tilsagn er på ca. kr. 370.000 - foruden, at der har været gratis assistance fra mange instanser. Der er et kommunalt tilsagn om byggegrund på Bygvænget, og vi samarbejder med Skovlund Invest om overtagelse af to boliger til en favorabel pris. Detbliver nødvendigt at arbejde sammen med folkeskolen om faglokaler og bibliotek. Elevtallet er sat op fra64t|l72.De skal huses i pavilloner, ligesom også administration, kontorer og klasseværelser udføres i let byggeri. Køkken, kantine/mødesal skal derimod grundmures, men på en sådan måde, så der kan udvides, når der er penge til det. pavillonerne skal med tiden afløses af "rigtige,, huse, "hvis ellers eleverne vil af med dem!" Man har erfaring for, at eleverne foretrækker denne boform. Uanset det vil vi hellere bygg" om ad åre end binde os for hårdt fra begyndelsen. Vi regner med, at en fuld udbygning vil strække sig over ca. 10 år. Skolen starter til august 7996.Byggeriet går i gang den 2. januar. Pavillonerne kommer 1. april, og den første elev er allerede tilmeldt! Samme aften ,'udnævntes< bestyrelsesmedlem Tage Toft til skolens rbarslede,, kort efter med T-shirts i flere størrelser "uldkræmmer.,. Han med diskret logo Skovlund Efterskole. "Alle kan adoptere et eller flere eksemplarer, og adoptionen kan fuldbyrdes i Brugsen!" KONTAKT skriver: Igen et velbesøgt, positivt og inspirerende borgermøde.


Birthe og Tbm Søndergøard Kombinationen Vestjylland og Europa klinger godt i vores Ører, og Skovlund Efterskole var og er et projekt >lige efter bogen<. Det var ikke en flok lærere, der manglede en arbejdsplads. Det var ikke en nedlagt folkeskole, som skulle fyldes. Det var en stor kreds af folk fra Skovlund, fra Ølgod kommune, fra Vestjylland, ja fra hele landet, som havde noget, de ville. En efterskole kan for alvor >>flytte noget< hos unge mennesker, da det er en holdningsskole. Derfor er det også nødvendigt, at der er overensstemmelse mellem skolekredsen, bestyrelsen og forstanderparret, og det er der her. Udgangspunktet er det grundtvigske - det kristne hånd i hånd med det folkelige. Den kristne forkyndelse er kirkens opgave, men det er også skolens undertone. Det folkelige er for os at lære eleverne, at de er væsentlige personer med store opgaver. Foruden de årlige rejser til ogbesøg fra udlandet bliver der også fest og farver på skolen. Der bliver fritid med bold, leg og cykelture, - og der bliver dagligdag, hvor man skal huske at slukke lyset, spare på varmen og rydde op. 13


Her rejses en skole.

.

En skole rejst i kirkely..

74


Det afgørende for os er at finde viljen hos de unge mennesker. Det gør vi ved at give dem værktøj i hånden, arbejde med sproget, matematikken, historien, alt det, der gør det muligt for unge mennesker at få åbnet deres verden, deres mulighed for medvirken.

Med udsigt til Europa.... Byggeriet gik ikke i gang den 2. januar 1996. Vinteren var ikke rigtig med på efterskoletanken. Hård frostbandt den grå mark på Bygvænget fast, men i februar kunne man arbejde, hvis man var klædt godt på. I marts måned med slud og regn sled efterhånden en stor flok håndværkere i den nye skoleby. Det var ca. 18 måneders bestræbelser fra folk med udsyn og entusiasme, som nu begyndte at tage form. I februar er afholdt licitation over den del af byggeriet, der indeholder køkken og spise/mødesal. De laveste tilbud var tilsammen godt 700.000 kr. billigere end budgettet! Lokale håndværkere og leverandører udfører arbejdet på alle øvrige bygninger efter regning. Den 1. juli menes alt at være på plads - også udenoms-anlæg med p-plads, gangarealer, plæner og beplantning - alt

til

en pris af ca. 10,5 mio. kroner.

Sammen med folkeskolen og biblioteket havde man søgt indenrigsministeriets landdistriktspulje om støtte til at forbedre biblioteket, så det også kan betjene efterskolen. Vi fik tilsagn om L50.000 kr. i 1996 med opfordring til også at søge næste år - siger Kai Knudsen. Skolens profil ,'- med udsigt til Europa" har vakt stor opmærksomhed i elev-, forældre- og lærerkredse. Den bredeEtnopaholdning dækker, at man også vil knytte kontakter til de baltiske og østeuropæiske lande. De årlige skolerejser - og tilsvarende besøg fra andre lande - vil foregå til og fra ølle dele af Europa - uden skelen til ,uniære,, medlemskaber. Rejserne bliver ingen ferier. Det er arbejdsrejser, hvor eleveme kommer tæt på hverdagen det pågældende sted. Målet er at vise, at nok er vi selv meget dygtige, men der findes andre former for kultur og levevis, vibør kende, og de læres bedst ved selv at opleve dem, slutter Kai Knudsen.


- For det leaende ord ORD i mund og skrift i bog sknl aor ungdom lære: ret at bruge kraft og sprog, liuet til Guds ære; da uor manddom, klog og stærk, suare skal til naunet, krone skolens ungdomsuærk, aise, det har gaanet.

Inspireret af dette vers af Grundtvig ønsker jeg Skovlund Efterskole velkommen i Ølgod kommune. Mit ønske er også, at skolen må være med til at åbne vinduet til den store verden gennem en målrettet og tidssvarende undervisning, hvor eleverne altid må være i centrum. At det bærende element på skolen altid må være det levende ord. Harry Hansen borgmester

Hilsen

frø SIF

Vi hilser Skovlund Efterskole velkommen og ser frem til, at der må blive et godt samarbejde til stor gavn for begge parter. SIF kan i øjeblikket tilbyde følgende aktiviteter: På Skovlund stadion: Fodbold, håndbold og tennis - og for de allermindste bold og leg. I skolens gymnastiksal: Gymnastik og badminton. I Skovlund-Ansager Hallen: Håndbold, fodbold ogbadminton.I Ølgod Svømmehal: Svømning for de yngste årgange. SIF har i dag ca. 530 aktivitetsmedlemmer. Derudover holder vi i juni den årlige sportsfest, hvor vi også håber at se Efterskolens elever. Endnu engang velkommen til Efterskolen, personalet og eleverne med håb om mange timers godt samarbejde.

f . Skoalun d I d r æ

t

s,fo r e nin

g

Tom Krongasrd Thomsen

formand 76


Skovlund Efterskole .1 lncle l varmen Alt imens der var travlhed på Bygvænget for at få Skovlund Efterskole færdig til tiden, måtte der - pudsigt nok - indkaldes til den første ordi-

I I

nære generalforsamling. Den fandt sted på kroen den 20. maj 1996 og blev - som ofte før - en folkerig tilkendegivelse af, at man værdsætter initiativer, der kan styrke et lokalsamfund, som godt vil undgå at blive henvist til >overdrevet<. Man kunne ikke undgå at synge |akob Knudsens ,Her rejses en skole som mange før., som indledning. Nogle af de nye lærere, som var kommet til stede, havde forberedt sig til mødet med beboerne ved at omdele en lille hilsen med opfordring til at melde sig, om man kunne hjælpe med f.eks. lån af teaterkostumer, praktik eller virksomhedsbesøg. Hermed havde lærerne markeret, at man ønsker at samarbejde med sognet. Kai Knudsens beretningvar >a-typisk,., da der ingen skole har været! Men han omtalte arbejdet med etablering af medlemskreds, egenkapital og en ansøgning til Told og Skat om fradragsret for gaver til skolen. Ansøgningen var blevet bevilget. Vedtægterne blev godkendt den 4. september 1995. Den 10. januar 7996blev skolen godkendt, hvorefter vi nu er "inde i varmen(Ølgod kommune havde givet grunden med ønske om held og lykke. Siden blev skolen fritaget for ejendomsskatter. Der er yderligere købt et stykke jord af Anders Bang Pedersen. Kai Knudsen havde megen tak at sige for den store forståelse, venlighed, interesse og offervilje, mange havde vist. Skovlund Andelskasse havde uden blinken bevilget det store byggelån. Revisor Oluf Agergaard, der er en af grundpillerne i hele arbejdet, gennemgik regnskabet, der var delt om. Derefter gav han en grundig beskrivelse af budgetterne for 1996 og1.997. Det første år budgetteres med underskud, men allerede næste år ses et overskud. N. K. Nielsen og Tage Toft og suppleanterne Kirsten Lorentzen og Aage Ølgaard blev genvalgt. Forstander Tom Søndergaard fortalte om >Efterskolen i dag og efter 1. august< og sagde bl.a.: "Skolen er et led i en levende tradition, der L7


startede med de gudelige forsamlinger i begyndelsen af forrige århun-

drede. En tradition, som gjorde alle lige over for Vorherre og dermed over for hinanden. Denne linie vil viføIge, når vi holder moderne skole". Han håbede, at sognet vil bruge skolen så meget som muligt. Tage Toft havde foranstaltet en mindre butik med dagens tilbud i Tshirts, og han ville også gerne sælge streamers til bilens bagrude med "Skovlund Efterskole<. En hilsen - eller hyldest - til en vistnok træt bestyrelse i form af klapsalver blev foranlediget af Aage Ølgaard.

EFTER SKOLERNE hverdagen værd

Det er mig en meget stor glæde at byde Skovlund Efterskole velkommen i den store efterskolefamilie. Foreningen af Frie Ungdoms- og Efterskoler har alle danske efterskoler (godt 230) som medlemmer, og alle med tilknytning til en efterskole kan blive personlige medlemmer, og det er der godt 2000, der er. Det er foreningens opgave >at skabe de bedste og frieste forhold for efterskolerne, deres medarbejdere og elever... Efterskolen er om muligt mere aktuel end nogensinde. Forældres og elevers forventning til os er enorm, og det kræver en engageret indsats af alle kræfter omkring hver enkelt skole. På foreningens vegne vil jeg gentage velkomsten og ønske jer "god arbejdslyst,,, sådan at I også - når festdagene er ovre - må opleve det, som vi i efterskoleverdenen udtrykker i vort fælles slogan: "EFTERSKOLERNE - værdier i hverdagen". Kurt Gierrild formand 18


Fra Rønshoved til Nordia Lvs... Den 18. iuni 1995 var der møde i Skovlund skoles kælder. Efterskolekredsens bestyrelse havde i Højskolebladet efterlyst en, der kunne hjælpe med den pædagogiske/administrative opbygning af en ny efterskoIe i Skovlund. Og så gik samarbejdet i gang. Birthe og Tom "havde en plan,,. I den indgik, at mens bestyrelsen tog sig af byggeriet, skulle der skaffes elever til efterskolen, og "når der kan sælges sand i Sahara, kan der også indskrives elever til en bar mark,,. Der blev udarbejdet brochure - med god hjælp af fax og telefon; der blev udarbejdet indskrivningssystem, en annonce til Jydske Vestkysten og diverse lokalblade - og så gik motoren i gang. Skolens telefonnummer i Skovlund blev omstillet til Birthe og Toms telefon i Rønshoved, og med udsigt over Flensborg Fjord blev Skovlund Efterskoles lyksaligheder forklaret, og når spørgsmålet uvægerligt kom: "Må vi komme og se skolen?rrlød svaret med stor sikkerhed fra Birthe eller Tom: ,Gerne, men der er kun en bar mark!" og før næste reaktion kom: "Vi bor ved Kruså, men kom bare og kig i Skovlund, Tage Toft fra bestyrelsen tegner og fortæller gerne om efterskolen,,.

Birthe eller Tom udfyldte skemaer med relevante oplysninger, sketil Nordia Lys, Citta sendte brochure "Regler for elever( og indmeldelsesblanketter og ventede på breve med indmeldelser. maerne blev faxet

Dengang i Aløskn, jeg graaed' efter guld,

t9


Når indmeldelserne kom, sendte Citta et optagelsesbrev, og der blev opkrævet et beskedent gebyr. NK kontrollerede indbetalingerne, og eleven var optaget. Tilmeldingerne kom først stille og roligt og efterhånden i en lind strØm, og nye breve blev udarbejdet, for der var forespørgsler på97 /98,98/99 o97999 /2000. Den 10. januar 7996 fikSkovlund Efterskole meddelt godkendelse fra Undervisningsministeriet. I begyndelsen af februar 1996 kunne skolen melde alt optaget, men ,,vi skrev da gerne elever på venteliste<. Da havde størstedelen af personalet været til ansættelsessamtale, men det er en

helt anden historie.

Skol ens før st e Iæv er st ab

og personale Andersen Lis Randeris Andersen Peter Frederiksen Bjarne Glud

Dansk, matematik, samfundsfag, EDB Matematik, idræt, fransk, dramatik

Fysik

(timelærer) Finn

lensen

Matematik, samfunds- og naturfag, idræt, gymnastik

LeaMaaløe-lørgensen Sprog,tekstil/design,vævning,udeaktiviteter

MarieGejlKristensen Marcus

Marcussen

Skolesekretær Træsløjd

(timelærer)

BenteThorupMøtzen Køkkenleder lønnie

Nielsen

Vikar for skolesekretæren

LoneMølgaardNielsen Køkkenassistent Aøse

Pedersen

Tysk, matematik, dansk for udlændinge

Søndergaard

Forstander. Lærer i fortælling, samfundsfag, film

Køkkenassistent Bodil L Pedersen Pedel, timelærer i metalsløjd Lars Sødoaa Birthe K. Sønderganrd "Skolemor*. Timelærer i dansk og engelsk Tom

og mediatri

Sørensen Torben L. Sørensen

Musik, rytmisk sammenspil, klaverledsagelse, kor,

lens Thomsen

fællessang, dansk Tysk, samfundsfag, erhvervsorientering, idræt

Inger

20

Dansk, engelsk og EDB


Nyt muligheder... udover at blive et godt være-lærested for de unge mennesker, hvor selvstændighedsgørersen af dem foregår under oiganiserede forhold, vil skovlund Efterskole blive en berigJlse for det lofare samfund. Den vil bevirke, at kultur- og foråtningsliv får nye og spændende muligheder. Dem vil der særligt være i saåarbejdet meilåm efterskole og skole: Lokalefællesskab med udvidede ,u-lit g",

og uiuiiot"t"ts folrel,se er til gavn^for.hele sognet. Andre ru-uiuqaå"iutior,". rrit med tiden vise sig, når Efterskolen har fundet rit," r"r, ut ria fa. Det er derfor med stor græde og forventning, at vi har furgitilblivel-

sen, opbygningen og færdiggørelsen af Skovlund Efterskolel

Erain Hansen Skoulund Skole

En kilde til inspiration og

fornyelse

Enhwer by har brug for ny inspiration. Ikke kun erhvervsmæssigt, men kulturelt. Det kan være svært at få denne inspiration i

også

Den kommer tit lidt

i

det daglige.

,klumper<. Skovlund Efterskole er en af disse j"g er sikker på, at skolen vil bidrage tir en mere konti"klump€r", 1. nugrlig fornyelse, som vil fremme en i forvejen posit-iv udvikling. I Folkeoplysningsudvarget har vi muligied for at støtte nye ideer med.rigtige penge og anaisning af rokaler ind"en for idræt, ungdomsklubbe1, forelinger, spejder" og rrtrd"rrrisning. Støtten gives i toår, indtil ak_ tiviteten kan stå på ben. eller ind[å i udvallets "egne budget. På den måde kan ^or-ul"ting få en få en fÅyelse oiuprøvede "ds1gamle,, fair chance for at overleve og derved bidrage tir eiendnu rigr:,r, og^r" aarieret udbud af fritids- og kulturaktiviteter. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET i Ørgod, kommune ønsker skovlund Efterskole meget velkommen. Knud Knudsen formand


Velkommen på Skoalund Bibliotek Skovlund Bibliotek er placeret på 1. sal på Skovlund skole med indgang fra skolegården. vi er et lille bibliotek, men ved hjælp af edb og et velfungerende lånesamarbejde landets biblioteker imellem er vi i stand til at skaffe materialer og informationer til både elever og lærere på skovlund Efterskole fra andre biblioteker og videncentre i Danmark. Vi glæder os til samarbejdet og de nye udfordringer, som de mange nye biblioteksbrugere fra efterskolen vil give. Susanne Kløugaard Rasmussen

bibliotekar

,Vi følte liztet strømme i den gamle paaillon..." 22


Skolens førsteelever 7996 / 1997 (pr. 15. juni 1996) Morten Richard Schanz Carsten Søndersø Hansen Tom Emanuelsen Kea Kraul-Jensen Vicki Tanggaard Kragh Stine Olesen

Rune Haahr Kristensen Claus Schou Dennis Kjærsgaard Hanne Boysen Monica Carlsen Anne Merete G. Nielsen Sanne Thomsen

Vickie Nørbo Johansen Rune Dalsgaard Balle Madsen Rune Bjerre Lauridsen

Ditte Bjerrum Dennis Guldborg Møller Benny Præstegaard Kent Holmegård Hansen

Maria Lykke Jensen Jimmi Schødt Hansen Cristina Amy Brink Petersen Mona Marie Midtgaard Kristina Kjeldsmark Jensen Jeanet Dupont Winni Grøndal Nielsen Jane Skovgaard Nielsen Stefan Wulff Vandborg Rikke Kjær Sørensen Nadia Larsen Stine Philipsen Unbehaun Kim Møgelvang

Augustenborg Kommune Billund Kommune Billund Kommune Blåbjerg Kommune Blåbjerg Kommune Blåbjerg Kommune Blåbjerg Kommune Blåvandshuk Kommune Bov Kommune Bramminge Kommune Bramminge Kommune Bramminge Kommune Bramminge Kommune Egtved Kommune Egvad Kommune Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune Fredericia Kommune Gram Kommune Gram Kommune Grindsted Kommune Grindsted Kommune Grindsted Kommune Grindsted Kommune Crindsted Kommune Crindsted Kommune Grindsted Kommune Gråsten Kommune Hadsten Kommune z3


Christin Kyrme Tuxen Stinne Krogsgaard Tina Skousen Rasmussen Sabine Urup Henny Christensen Thomas Nicklas Petersen Rina Lørup Hoff Peter Sandahl Torp Hans Peter Erbs-Hansen Mads Fårbæk Gregersen Steffan Møller Sunddal Birgit Holt Nissen Malene Bundgaard Daniel Thye Mikkelsen Mette Dahl Jespersen Arne Lange Jakob Karup Larsen Stina Hintze Pia Meyer Iben Baltzersen Thomsen Rene Grodt Pedersen Peter Andreas Kjær Nielsen Annika Maria Jacobsen Simon Helle Nielsen Karina Bladt Hansen Michelle Evelyn Lund Nielsen Mette Lindskov Andersen Michael Sørensen Pia Manly Nielsen Anders Grønbech Jørgensen Søren Kristensen Conni Poulsen Signe johanne Ratjen ]ensen Louise Vinodini Sørensen Per Thorhauge Pedersen Ib Susan Christensen Camilla Tolboe Leth ..,

A

Hammel Kommune Hedensted Kommune Hedensted Kommune Helle Kommune Helle Kommune Helsingør Kommune Herning Kommune Herning Kommune Hinnerup Kommune Holstebro Kommune Holsted Kommune Holsted Kommune Juelsminde Kommune Juelsminde Kommune Kolding Kommune Kolding Kommune Kolding Kommune Løgstør Kommune Nr. Rangstrup Kommune Nr. Rangstrup Kommune Odense Kommune Ribe Kommune Rødding Kommune Silkeborg Kommune Skærbæk Kommune Slagelse Kommune Tørring-Uldum Kommune Varde Kommune Varde Kommune Varde Kommune Varde Kommune Varde Kommune Varde Kommune Vejen Kommune Viborg Kommune ØIgod Kommune Ø1,god Kommune


Sune Rydal Anders Munk Thuesen Birgit Larsen Hauke Ottens Hermann Kamila Gajda Beata CecyliaZaiac

Min

bue er spændt, der er sang i dens

Åbenrå Kommune Åbenrå Kommune Århus Kommune Sydslesvig Polen Polen

streng... 25


Møn må undre sig... men det er en glad og fornøjet undren. Beboerne i Skovlund og omegn har gjort det umulige. Al sund fornuft siger, at humlebien ikke kan flyve, dens vinger er for små. Al sund fornuft sagde: Det kan ikke lade sig gøre at rejse en efterskole på bar mark. Vi er for små til en så stor opgave. Det skortede da heller ikke på ytringer i den retning. Projektet omtaltes som galimatias. Det går aldrig, og det er grimt. Det kan I (bestyrelsen) ikke byde unge mennesker at bo i. Men på trods af dette slutter man op - bliver medlem/gaveyder. Det er altså ikke kun bestyrelsen, der er en flok idealistiske tåber. Gudskelov for det! Nu har tonen fået en anden lyd: Det var li'godt fantastisk. Det ser ikke så tosset ud. Det er pænt! Man kan høre stolthed i stemmen: Vi ku' alligevel! Det er skønt at være med i et landsbysamfund, der har mod og vilje til at handle på trods. Stor tak til medlemmer / gaveydere. Til lykke med vores skole. Tage Toft

Sammenhold Når vi står sammen - i stort og småt, kommer der altid noget positivt og godt. En efterskole nu i Skovlund står; ønsker og håber inderligt, at den må få gode kår, så vor ungdom med frejdigt mod og glæde beriget ud i livet træde. TIL LYKKE! Karen Toft

26


{,f

land i Europa samt flere ture i Vestjylland og Sydslesvig. Derfor...husk pas.

mdei'v$sr*åmg

Skolen har plads til 36 drenge og 36 piger på 9., 10. og 11. klassetrin. På Skovlund Efterskole har alle elever dansk, engelsk, tysk, matematik, (alle prøveforberedendg fag) samt morgensamling, fdrtælling, idræt, samfundsfag og fællessang. Derudover vil der blive udbudt valgfag som spansk eller fransk, EDB, fysik, idrætsfag, tekstil, musik, tegning/maling, træsløjd, film og medier, dramatik, korsang m.m. Opholdet varer 41 uger.

$

ritiei

Der er masser af muligheder for et godt fritidsliv i Skovlund. Byen har et aktivt idrætsliv. Indenfor cykelafstand ligger Kvie Sø med fine bademuligheder og mini-

golf. Den korte afstand til Grindsted/Varde Å giver gode muligheder for kanosejlads og fiskeri. Brugs og bager i gåafstand sikrer, at også de små, men nødvendige indkøb kan gørgs.

Som elev oå Skovlund Efterskole skal man regne meo en uI to rejser til et

w6

/I

lr lt

r1

t,

t \ t

4f'z t"A

frdl\ --

T


Økonomi/tilskud

Praktiske oplysninger

Betaling for skoleopholdet er pr. uge 1035,- kr.

Eleverne bedes medbringe sengetøi, liggeunderlag, håndklæder og gymnåitit<tøi samt skiftesko til ude- og

1996/e7

Indskrivningsgebyr 500,- kr. opkræves ca. 314 åt før skoleårets start. Betalingen for skoleopholdet dækker undervlsning, kost, logi og ture/reiser.

Kommunalt tilskud ydes til alle. Desuden vdes der statstilskud afhængig af foråldrenes indtægt, sådan at den faktiske egenbetaling kommer til at ligge på mellem 225,-kr. og 530,- kr' om'ugen.

indebrug. Radio, CD-afspiller, båndoptager og PC må medbringes, men skal benYttes efter skolens regler. Der er et skab med lås til hver elev på værelset, og der er ikke Plads til kommoder og lignende stØrre genstande.

Yderligere oplysninger og optagelsesansøgiing lian fås ved henvendelse til skolen.

Velkoinmen til Skovlund Efterskole Med venlig hilsen

Birthe Kiær og Tom Søndergaard

SI

3*" vlund tncæ*otc

Bvsvænget 2-4, Skovlund, 6823 Ansager reiåton /s zg zs 77 -TelefaxTS 29 27 75 Giro 3 90 81 94

Skovlund Eferskole  

Skovlund Efterskole. En skole i Vestjylland med udsigt til Europa.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you