Skovhusbladet 2020 nr. 4

Page 1

SKOVHUSETKorset som Guds kraft

Korset har en central betydning for egyptiske kristne. Præsterne bærer korset i hånden. De er i kirkerne som et symbol og som et tatoveret mærke på huden. Men hvorfor er det sådan? Korset er først og fremmest vigtigt, fordi Jesus kom til verden for korset. Frelserens indgang i verden og hans vandring gennem tiden, havde korset som endepunkt og mål. Korset er derfor ikke kun et symbol, kirken anvender for at identificere sig selv som institution. Korset har en uendelig betydning, ikke kun for nogle få troende, men for hele menneskeheden. I vores trosperspektiv ser vi korset som Guds trone. Vi henter vores gudsforestilling fra korset. Der ser vi den inkarnerede Guds Søn, han, som har al magt i himlen og på jorden. Korset er livet, slet og ret. Der ser vi frelsen, vi ser Guds kraft i verden, gældende for alle mennesker. Korset viser os det liv og det håb, som Gud giver til os mennesker.


Korsets tegn

Vi bruger korsets tegn på mange forskellige måder knyttet til hændelser, situationer og personer. Når vi beder, gør vi korsets tegn flere gange under bønnen. På den måde er korset til stede i vores daglige bøn og trospraksis. Vi afslutter også bønnen med at tegne os med korset. Korset handler om værn og beskyttelse. Derfor bærer vi altid korset med os. Det hører til i hjemmet, men også ude mellem mennesker. Korset fortæller os ikke kun om, hvordan Kristus fuldførte Guds plan for menneskenes frelse. Korset er også et eksempel for vores liv som troende i verden. Dets ydre form er åben, med en horisontal og vertikal linje. Samtidig har det et tydeligt fundament, i det punkt, hvor de to linjer mødes. Det fortæller os noget om åbenhed og tryghed. Korset er som et anker for os, dybt nedsænket i tilværelsens store hav. Korset er ikke bare offer, lidelse og blod. Korset er nåde, sejr, kraft og tryghed. Et menneske, der står med armene udstrakt, er som et levende kors. Et sådant menneske er parat til at omfavne naturen og menneskeheden og tage imod livsmysteriet med ydmyghed og åbenhed. Lad os derfor ikke lukke os inde i os selv, men strække vores arme så langt ud, som vi kan, mod vores medmennesker og hele universet. Det egyptiske kors

Blandt de gamle, egyptiske symboler i faraonisk tid var der en form, der blev kaldt ankh. Ordet ankh kan oversættes med liv. Ankh var et symbol for livet. De gamle egyptere skabte denne form for at sige noget grundlæggende om livet. De ville udtrykke, at livet har et fælles grundlag, og at livets mangfoldighed udvikler sig på det grundlag. Vi forstår det sådan, at symbolet ankh blev skabt med menneskets skikkelse som udgangspunkt, men ankh vil også sige noget om hele livsprocessen. Da kristendommen kom til Egypten, lærte egypterne fortællingen om Jesu kors at kende. Ganske hurtigt blev der knyttet en forbindelse mellem de to sym-


boler, ankh og korset. Den forbindelse handlede ikke kun om den ydre lighed, men også om betydningen. Allerede i 300-tallet begyndte man at tegne små kors på ankh-symbolet. De blev tegnet både på buen og på selve korsformen. Sådan opstod det, der undertiden kaldes for et koptisk kors. Selve ordet ankh kom også ind i det koptiske sprog, stadigvæk med sin grundbetydning liv. På sin særlige måde fortæller ankh-symbolet noget om, hvordan kristen tro og livsforståelse trængte ind i den egyptiske identitet. Korsformen, med de to hovedretninger og fundamentet, er som et billede på menneskets indre sjæl. Korset viser os grundlaget for vores kristne livstolkning, knyttet til åbenhed og rødder. Det er, som om korset omfavner Gud og menneske i én bevægelse.


Det rummer både gudsdimensionen og vores menneskelige livsvilkår. Det samme sker i inkarnationen, ved Jesus Kristus, sandt menneske og sand Gud. Korset, hvad enten det er formet som ankh eller som et kors i kirkelig tradition, fortæller os noget værdifuldt om det, Jesus gjorde for os. Han ydmygede sig og hengav sig selv til døden for os. Korset opfordrer os til at tænke igennem, hvorfor det var nødvendigt, at han gjorde det. Kristus på korset bringer himlen til jorden og viser os det evige liv som en mulighed for os dødelige mennesker. Ankh-korset kalder på vores tilbedelse. Vi har brug for at forstå, at også vi mennesker må ydmyge os. Det gør vi, når vi bøjer os for det, der er større end os selv. At vi bøjer os, betyder ikke, at vi mister vores værdighed som mennesker. Vi finder en indre sikkerhed, der har et dybere fundament i vores liv. Iotakorset

Efterhånden kom der andre måder at tegne kors på, men man bevarede selve grundideen med at dekorere et symbol med mange korsformer. På den måde opstod det specielle iotakors. Det lille bogstav i, eller iota, er det første bogstav i Jesu navn. Med det bogstav som visuelt grundmønster blev der skabt en særlig visuel og åndelig disciplin. lota er et lille tegn med en stor betydning. Hele frelsens mysterium ligger gemt i dette beskedne skrifttegn. lota fortæller os, at den historiske skikkelse, Jesus, var Messias og den inkarnerede Gud. Ved ham bliver alt det, der er gået galt i vores menneskelige liv, vendt til noget andet. På korset bliver skam vendt til ære, død til liv, og nederlag til sejr. Iotakorset får os også til at tænke på sammenhængen mellem livets træ og korsets træ. Gennem Jesu død og opstandelse blev dødens træ til livets træ for os. At male iotakors er en kraftfuld og helbredende meditation, der går meget dybt. Gamle manuskripter indeholder ofte iotakors. De står der som en


indvielse af teksten og som en opfordring til læseren om at gå ind i det store rum af stilhed, bøn og tilbedelse, der åbner sig for den, som søger Gud i Jesu navn. En åndelig disciplin

Dekorationen af iotakorset skal forstås som en åndelig disciplin. Kunstneren udfører ikke blot sit omhyggelige håndværk. Udsmykningen af iotakorset indebærer en hengivelse til korsets mysterium og kraft. Når det er færdigdekoreret, skal iotakorset betragtes i bøn og meditation. Det kan også udsmykke kirkebygninger og forskellige objekter. Hele tiden skal det vidne for os om frelsen. Iotakorset fortæller mig, at Jesus er Messias, Guds enbårne Søn. Det forkynder evangeliet for mig ved at vidne om, at alt, som er forkert i mit liv, kan blive tilgivet, forandret og forløst. Under iotakorsets tegn kan jeg gå til min frelser. I iotakorset ser jeg Guds underfulde ønske om at tage imod mig og alle andre, der har handlet uretfærdigt og forkert. Vi kan komme til ham. Vi kan få en ny begyndelse. Vores hverdagsliv kan blive forvandlet. Når vi stopper op foran korset, bliver vores ansvar synligt for os. Vi skal passe godt på Guds mangfoldige skaberværk, og særligt menneskene, der er skabt i Guds billede.


Korsets kunst

I iotakorsets detaljerede mønster ser vi Guds verden i to perspektiver, det store og det lille, makroperspektivet og mikroperspektivet. Vi bliver opmærksom på de små ting i vores egen hverdag. Samtidig fornemmer vi den omfattende teologiske refleksion, der har givet os tanken om frelse og forløsning gennem Guds nyskabende kræfter. I iotakorset flyder det sammen til en strøm af inspiration, der fornyer vores indre væsen. Når noget er gået galt i naturen eller vores eget indre eller ydre liv, kan vi gå ind i korsets forløsende kraftfelt. Det sker gennem anger og bod. På den måde bliver korset en del af os. Vores liv bliver forvandlet. Gennem korsets kraft bliver vi transformeret. Transformationen sker ikke kun på et indre plan. Den kan også projiceres, flyttes ud, på en sådan måde, at de forløsende kræfter bli-


ver virksomme omkring os, ikke kun i menneskers liv, men også i naturen. Det er Kristi kraft, der gør det. Med sin enkle form og rige symbolik hjælper iotakorset os til at bevæge os i det kraftfelt. Både den kunstneriske dekoration af iotakorset og den meditative betragtning af korset er en del af det, vi kalder the art of iota, iotakunstens hemmelighed. Korsets kunst og hengivelse ligger dybt i vores koptiske spiritualitet. Vi ærer iotakorset og lader det inspirere os, uanset om vi er med til at arbejde med dets form og farve eller har det som et vigtigt objekt for vores indtrængen i troens mange mysterier. Korsets dimensioner

I korset kan vi se de fire dimensioner i vores liv: den vertikale og horisontale, overfladen og dybden. Korset repræsenterer den kraft, som skaber enhed i det, der er adskilt og delt. I Kristus ser vi magtens og afmagtens paradoks. Magt og afmagt er en del af vores menneskelige natur. Vi kan også se magt og afmagt hos Jesus. Når vi betragter ham på korset, kan vi se Frelseren som overvundet, lidende, svag og død. At se Jesus sådan vækker vores forundring og rejser spørgsmål. Hvordan kan han, der vækkede Lazarus op fra de døde, selv kapitulere for døden og hænge på et kors? På korset ser vi Jesu menneskelighed. Vi ser hans tabte kamp mod dødskræfterne. Men på den anden side af tabet ser vi også hans sejr over døden. Vi ser forløsningen. Vi ser genoprettelsen af det skaberværk, der var underlagt dødens lov, og dermed ser vi også skabelsens kraft. Vi ser vores egen menneskelighed blive løftet ind i opstandelsens lys. I korset mødes og forenes alle tilværelsens dimensioner i et øjeblik af sandhed, ikke kun for os, som tror, men for hele menneskeheden. Korset fortæller os, at vi har mulighed for at forene alle sider af vores menneskelige register: livsbegæret, fællesskabet, alle vores følelser, vores vrede, vores sorg og vores længsel, vores samhørighed med skaberværket og naturen, tiden, der er vores element, og evigheden, der er den ukendte dimension - alle disse spændinger bliver forenet i korsets tegn og mysterium.


Korsets røde farve

Farverne i iotakorset er ikke tilfældigt valgt. De repræsenterer forskellige dimensioner af kristen åbenbaring og kristnes liv i verden. Den røde farve er kærlighedens og blodets farve. Guds kærlighed er en gave til os mennesker, givet os i skabelsens øjeblik. Vi er skabt med Guds store kærlighedsevne i os. Den kærlighed er et udtryk for Guds eget væsen. Gud er kærlighed. Kærligheden er en kilde, der hele tiden fornyr det skabte og åbner sig for os mennesker i vores jordiske liv. Kærlighedens kilde har noget at gøre med, hvordan Guds Ånd er til stede som et åndedrag i alt, der har liv. Kilden er givet os til at øse af, fordi vi er elsket af Gud. Hvis vi ikke var skabt i Guds billede, ville det have været anderledes. Men nu har vi fået kærligheden som en gave, fra skabelsens første sekund. Vi kan have taget den til os direkte eller fået den gennem andre. Uanset hvad er kærligheden fra Gud. Den er en del af vores muligheder og vores natur som mennesker. Gennem korset er Guds kærlighed synlig for os på en særlig måde. Korset fortæller, at Gud gav sig selv for os, da vi var syndere. Vi var ikke det offer og den kærlighed værd. Korset var ufortjent. Det var en kærlighedsgave fra Gud til os mennesker. Vi mennesker har brug for en begrundelse for at elske. Når vi betragter korset, ser vi, at der er noget, der hedder betingelsesløs kærlighed. Guds kærlighed er ubetinget. Den udspringer af noget uforståeligt i Guds væsen. Det er en kærlighed, der giver og giver uden at kræve noget tilbage. Vores opgave som mennesker er at leve i den strøm af kærlighed fra Gud på en måde, så vi giver den videre. For at bruge et moderne udtryk er vi kaldet til at implementere Guds himmelske kærlighed i vores jordiske liv. Ved korset kan vi tilgive, fordi vi selv er tilgivet. Ved korset kan vi elske, fordi vi selv er elsket. På korset bliver Guds kærlighed ved skabelsen og Guds kærlighed ved Jesu død og offer knyttet sammen. At betragte korsets røde farve er at synke ned i frelsens mysterium. Vi er frikøbt ved hans blod.


Han er opstået i os. Der eksisterer ingen grænser. Vi er kaldet til at dele denne betingelsesløse kærlighed, den, der inspirerer os til at leve i fuld åbenhed over for Gud og mennesker. De mennesker, der ikke modtager kærligheden, men lukker den ude fra deres liv, mister meget. De, der har modtaget kærligheden gennem skabelsen og korset, vil altid kunne leve af og ved kærlighedens levende kilde. Disse mennesker er Guds vigtigste medarbejdere i verden. De kan elske alle, også dem, der har handlet ondt og gjort stor skade. Korsets røde farve viser os den kærlighed, der aldrig vil dø.


SKOVHUSET