Page 1

Social redovisning Rapport Vägen ut! Trädgård 2009-2010 Detta är en social redovisningsrapport som är gjord i ett av de tiotal sociala företagen som tillsammans bildar Vägen ut! Kooperativen i Göteborg. Vägen ut! Trädgård erbjuder arbetsträning och rehabiliteringsplatser inom flera arbetsområden, bland annat i våra trädgårdsanläggningar, Gröna Tjänster och i vår gröna verkstad så kallad ReDoverkstad. Den sociala redovisningens syfte är att följa Vägen ut! Trädgårds arbete under året och se vilka resultat man kommit fram till. Skoopi – Sociala arbetskooperativens intresseorganisation – har bidragit med utbildning i social redovisning.

Genomförd i SKOOPIs projekt VISOREK


Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Bakgrund 5

2.1 Allmänt om sociala kooperativ 5 2.2 Vad är Vägen ut! Trädgård? 5 2.3 Våra mål och värderingar 7

5.1 Medarbetarenkät: 10 5.2 Resultat i deltagarenkäten: 11

3. Den sociala redovisningens syfte 8 4. Våra intressenter 9 5. Enkäter 10 6. Framtidstankar 12 7. Slutord 13

3


1. Inledning Vägen ut! kooperativen har inspirerats av de sociala kooperativen i Italien. Företaget drivs utifrån affärsmässighet, demokrati, egenmakt och självhjälp. Vägen ut! Trädgård är ett socialt kooperativ i Göteborg som startade den 12:e januari 2009 i ett samarbete med Coompanion. Vi har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt stadsdelsnämnden – Socialtjänsten och Kriminalvården. Vi är medlemmar i Skoopi – Sociala arbetskooperativens intresseorganisation. Vägen ut! Trädgård är ett av de senast tillkomna av elva Vägen ut! kooperativ som finns i Göteborg, Östersund, Sundsvall och Örebro. Konsortiet Vägen ut! kooperativen löser gemensamma frågor som personal – och arbetsgivaransvar, försäkringar och löneadministration för företagen som ingår. Utvecklings- och kvalitetsfrågor, start av nya företag, marknadsföring och avtalsfrågor sköts gemensamt. Konsortiemodellen innebär även att företagen delar på risktaganden och lättare kan bygga upp ett gemensamt kapital.

Social redovisning Vägen ut! Trädgård 2009-2010 4


2. Bakgrund 2.1 Allmänt om sociala kooperativ

Ordet kooperativ kommer ursprungligen från det latinska ordet cooperare som betyder samarbeta eller ordet cooperativo som betyder samverkan/samarbete. Under den senare delen av 80-talet började sociala arbetskooperativ växa fram i Sverige. Den sociala ekonomin är ett komplement till den privata och offentliga sektorn, den så kallade tredje sektorn, dit räknas alla ideella organisationer, föreningar, frikyrkor, kooperativ med mera. De sociala arbetskooperativen är en del av den sociala ekonomin och ställer sig bakom de kooperativa principerna. När det gäller de gemensamma riktlinjerna kan några nämnas: Kooperativen • Driver en affärsverksamhet ofta i liten skala. • Drivkraften skall vara medlemsnyttan framför vinstintresse. • Verksamheten skall ha en viss grad av självständighet i relation till den offentliga sektorn. • Utmärkande är en demokratisk styrning, jämlikhet, rätt visa, solidaritet och att de kooperativa inriktningarna följs. En del av den sociala ekonomin är det sociala företagandet som skapar arbete för människor som står utanför den vanliga arbetsmarknaden. Många av de sociala företagen organiseras som sociala arbetskooperativ, de producerar varor och tjänster som det finns behov av. De tillåter mänsklig tillväxt för människor som på grund av olika anledningar har svårt att finna ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Om människor känner delaktighet i samhället genom att till exempel få arbeta i ett socialt företag växer man och självförtroendet ökar, vilket på sikt kommer att generera ekonomisk tillväxt för individen och samhället.

2.2 Vad är Vägen ut! Trädgård?

Vägen ut! Trädgård är ett socialt företag, som vill underlätta inträde och återinträde på arbetsmarknaden för människor som har varit sjukskrivna, långtidsarbetslösa eller som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. Hos Vägen ut! Trädgård deltar man i en arbetsgemenskap, man får vara med att utveckla företag där var och en medverkar efter sin förmåga. Här erbjuds arbetsträning, praktik och även anställning för att lättare integreras in på arbetsmarknaden. Vi har just nu totalt 15 anställda och närmare 60 deltagare i företaget. Vår verksamhet består av Gröna Tjänster/trädgårdstjänster, Grön verkstad/ReDo på Pater Noster och Ängås Gård med dess trädgård och odlingar.

Social redovisning Vägen ut! Trädgård 2009-2010

5


Ängås gård På Ängås Gård i Tynnered finns trädgårdsverksamheten. Ängås är en lantgård med gamla anor som håller på att göras i ordning för att kunna starta en besöks- och rehabträdgård med café, växthus och hantverk. På Ängås lär sig deltagarna allt om odling och trädgårdsskötsel och hållbar utveckling utifrån aspekter som miljö, ekologi, ekonomi och samhälle. Det odlas ekologiskt i köksträdgården och i örtagården. Det drivs upp plantor, perenner, säsongsblommor och så finns det en gammal skogsträdgård med äppelträd. Örter och växter finns också till försäljning. Arbete varvas med kurser i allt från trädgårdsanläggning till örtkunskap. Pater Noster Här har vi vår basverksamhet i Vägen ut! Trädgård dit deltagare i första hand kommer. Här finns vår ReDoverksamhet, administration för Gröna Tjänster och annan dokumentering. ReDoverkstad Vår ReDoverkstad finns sedan 3 augusti 2009 på Pater Noster i Majorna, Göteborg. Där tar vi vara på ekologiskt och återvunnet material med möjlighet att göra om det till något nytt recyclat. Vi tar t.ex gamla jeansbyxor som vi gör förkläden och väskor av. Vi stickar, virkar och syr av gamla restgarner och tyger som blir nya sjalar, mobilfodral, grytlappar, cykelsadelfodral med mera. På Pater Noster finns också en liten köksträdgård som vi sköter om och en odling med kryddväxter, tomater och pumpor med mera, där örterna kan användas till matlagning i huset. Från starten 2009 har det hållits olika kurser i samarbete med bland annat Folkuniversitetet; datakurs, floristkurs, lödarkurs, gjutarkurs och färg- och formkurs m.m. Andra för oss viktiga kurser och föreläsningar har varit i Permakultur och om rättvis, hållbar och ekologisk odling. På Majornadagens marknad i september månad har vi deltagit två år i rad med försäljning av våra ekologiska produkter så som bl.a äpplechutney. Vi har visat upp oss vid mässor och bibliotek med utställningslokaler. Gröna Tjänster Trädgårdsmästare och utbildade trädgårdsarbetare utför skötseluppdrag för bostadsföretag, bostadsrättsföreningar, offentlig miljö samt gör arbeten i privata trädgårdar. Här har arbetstränande en möjlighet att utbilda sig i bland annat i trädbeskärning, häckklippning och anläggningsarbeten. Vi delar ut ”flyers” i olika villaområden och gensvaret har varit väldigt stort. Många villaägare har inte tid att sköta sin trädgård, då kommer vi och designar och gör om efter kundens önskemål. Detta är en del av Vägen ut! Trädgård som har vuxit snabbt och blivit mycket efterfrågat under 2010.

Social redovisning Vägen ut! Trädgård 2009-2010 6


Lärjeåns Trädgårdar Lärjeåns Trädgårdar har också tillkommit under våren 2010. Här har man en femårig trädgårdsplan med en ny design efter deltagarnas önskemål. Vi har renoverat växthuset och håller nu på och restaurerar den tidigare publika örtagården, även gårdsplanen ligger under renovering. För närvarande pågår två trädgårdsutbildningar för deltagarna.

2.3 Våra mål och värderingar

Grön profil Vägen ut! Trädgård skall ha en ekologisk, närproducerad/odlad och hållbar/rättvisemärkt profil och inriktning på sina produkter och i driften av företaget. Företaget skall befrämja god hälsa, ergonomi och i möjligaste mån använda sig av närodlad, rättvisemärkt och ekologisk mat, råvara och material. Vikten av en god yttre ekologi och hållbarhet skall således också spegla ”den inre ekologin”. De fyra E:na Verksamheten utgår också från fyra E:na, ekologi, etik, estetik och ekonomi: Ekologi – hållbar utveckling, permakultur Etik – att ha en god moral, socialt ansvar och omsorg om andra, hederlighet, öppenhet, respekt för djur och natur Estetik – sinne för yttre och inre skönhet, till exempel i en trädgård eller i en människa Ekonomi – en hållbar hushållning Empowermentperspektivet Vägen ut! Trädgård drivs utifrån ett processorienterat, deltagarstyrt och ett tydligt empowermentperspektiv, vilket syftar på den process som ger människor egenmakt och kontroll över sina liv. Eftersom företagsmodellen baseras på empowermentperspektivet måste det investeras i den enskilda medarbetarens utveckling likväl som företagets utveckling. I ett situationsanpassat ledarskap stöttas medarbetarna till att utveckla sina inneboende resurser. För gemenskapens skull är det också viktigt att se till varandras olika behov och att det inte råder några motsatsförhållanden. Den som äger problemet bär lösningen I ett arbete präglat av egenmakt finns ingen över – underordning i relationerna mellan människor. Inte heller i förhållande till experter, de som kan och de som inte kan. I stället står ”den det berör” i centrum och det är han/hon som äger problemet som bär lösningen.

Social redovisning Vägen ut! Trädgård 2009-2010

7


3. Den sociala redovisningens syfte Tillgänglighet och mångfald Mångfald – olikheterna gör oss unika som individer. Mångfald ses som en tillgång och förutsättning för att vi ska kunna utvecklas. Arbetsplatser med mångfald skapar kreativa och problemlösande medarbetare. Social redovisning genomförs med stor delaktighet med dem som arbetar i kooperativet och ger diskussioner om hur man arbetar, vad som kan förbättras med mera. De sociala arbetskooperativen har både sociala och ekonomiska mål. De ekonomiska målen är lättare att mäta än de sociala som är betydligt svårare. Social redovisning är en metod för att planera, mäta och utvärdera de sociala målen i ett socialt kooperativ och det ger en bra grund för att utveckla kooperativet, både den egna verksamheten och relationen till omgivningen.

Social redovisning Vägen ut! Trädgård 2009-2010 8


4. Våra intressenter Under en träff vi hade med SKOOPI fick vi hjälp med att arbeta fram en intressentkarta över de verksamheter, grupper eller personer vi kommer i kontakt med i vårt arbete i Vägen ut! Trädgård. På intressentkartan fanns både interna och externa aktörer. Vissa intressenter har vi en affärsmässig relation till, som till exempel kunder, andra intressenter vill vi utveckla vår relation till, som till exempel Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Vi har också intressenter som vi har ett ömsesidigt beroende av, som Skoopi, NBV och Coompanion.

Social redovisning Vägen ut! Trädgård 2009-2010

9


5. Enkäter Större delen av medarbetarenkäterna och deltagarenkäterna visar på ett positivt gensvar. Vi har även gjort kundenkäter men då våra Gröna Tjänster som nyligen har startat väntar vi med att använda dessa till nästa år då vi tror att vi kan ha större nytta av dem.

5.1 Medarbetarenkät:

Denna enkät grundar sig på 10 medarbetare på Pater Noster/Ängås som har en anställning i företaget varav de flesta är före detta deltagare. Att det är olika summor som svarat på frågorna beror på att ibland har man svarat både ja och nej, då har vi uteslutit det svaret. Medarbetarenkät Skalor 1-5 (1= mycket dåligt, 2= mindre bra, 3= varken bra eller dåligt, 4=bra, 5=mycket bra) Sätt ett X där du tycker att det stämmer med din uppfattning. 1. Hur trivs du i verksamheten? 1 2 3 2. Hur nöjd är du med dina arbetsuppgifter? 1 2 3

4 4st.

5 5st.

4 4st.

5 6st.

3. Hur fungerar samarbetet mellan dig och dina arbetskamrater? 1 2 3 4 1st.

5 7st.

4. Hur fungerar samarbetet mellan dig och dina överordnade? 1 2 3 4 1st. 1st. 2st. 3st.

5 3st.

5. Hur tycker du att kommunikationen i företaget fungerar? 1 2 3 4 1st. 2st. 5st. 1st.

5

6. Hur fungerar den fysiska arbetsmiljön? (lokaler, luften, verktyg ...) 1 2 3 4 3st. 3st. 2st. 1st.

5

7. Uppfylls dina förväntningar på företaget?

Ja 6st.

Nej 1st.

Social redovisning Vägen ut! Trädgård 2009-2010 10


5.2 Resultat i deltagarenkäten:

Denna enkät grundar sig på 20 deltagare på Pater Noster/Ängås som har någon slags plats från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller liknande. Att det är olika summor som svarat på frågorna beror på att ibland har man svarat både ja och nej, då har vi uteslutit det svaret. Deltagarenkät Skalor 1-5 (1= mycket dåligt, 2= mindre bra, 3= varken bra eller dåligt, 4=bra, 5=mycket bra) Sätt ett X där du tycker att det stämmer med din uppfattning. 1. Hur trivs du i verksamheten? 1 2 1st. 3st.

3 13st.

4 3st.

5

2. Hur nöjd är du med dina arbetsuppgifter? 1 2 3 2st. 4st. 13st.

4 1st.

5

3. Hur fungerar samarbetet mellan dig och dina arbetskamrater? 1 2 3 4 1st. 2st. 11st. 6st.

5

4. Hur fungerar samarbetet mellan dig och dina överordnade? 1 2 3 4 1st. 6st. 10st. 4st.

5

5. Hur tycker du att kommunikationen i företaget fungerar? 1 2 3 4 5st. 8st. 7st. 1st.

5

6. Hur fungerar den fysiska arbetsmiljön? (lokaler, luften, verktyg ..) 1 2 3 4 1st. 2st. 6st. 7st. 7. Uppfylls dina förväntningar på företaget?

Ja 14st.

5 1st.

Nej 4st.

Social redovisning Vägen ut! Trädgård 2009-2010

11


6.Framtidstankar Att bli ett självständigt, genuint företag som med delat entreprenörskap och god nybyggaranda återinvesterar vinsten i företaget för att kunna anställa så många som möjligt. Att ha ett exklusivt, ekologiskt sortiment där kvalitet och hållbarhet är självklara ledord i vårt företag. Med hundra procent efter egen förmåga för allas trevnad och välmående!

Social redovisning Vägen ut! Trädgård 2009-2010 12


7. Slutord När vi startade mötena i den Sociala Redovisningen deltog alla på Vägen ut! Trädgård under gemensamma stormöten. Efter hand uppstod en mindre grupp på sex personer som utförde denna rapport. Det tog lite tid för oss att förstå hur och vad vi skulle ha den sociala redovisningen till, men tack vare Anna-Lena Heydars och hennes trainee Urban Norbergs hjälp insåg vi så småningom hur värdefullt detta kunde bli. Vi har delat upp redovisningen i olika delar så att två har tagit hand om enkäterna, två tog hand om den större delen av texten och så vidare. Vi har lagt en hel del vikt och energi på bilderna som vi valt att ta med, då estetik är en del av vårt grundkoncept, de tre E-na. Stundtals var det svårt att hinna med den sociala redovisningen, men det har varit lärorikt och utvecklande. Gruppen har kommit varandra närmare, det har varit oväntat roligt och en hel del intressanta och givande diskussioner har uppstått. De olika mötena med andra sociala kooperativ har också varit ett stort plus i kanten då man ser och lär av hur olika det kan fungera. Nu när den sociala redovisningen är klar har vi fått en bättre och bredare bild över sociala företag. Vi är glada att vi har fått möjligheten att fortsätta arbetet med social redovisning även år 2011!

Social redovisning Vägen ut! Trädgård 2009-2010

13


Projektägare

CVKM i Göteborg ek.för. /Vägen ut! Trädgård Stigbergsliden 5 B 414 63 Göteborg Tel: 031-7116150 E-post: vagenut@vagenut.coop

SKOOPI – Sociala arbetskooperativens intresseorganisation Box 16355, 103 26 STOCKHOLM Klara södra kyrkogata 1 Tfn. 08-32 72 30 e-post. info@skoopi.coop, www.skoopi.coop

Ett projekt genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden

/rapportVagenUtTradgard  

http://skoopi.coop.preview.binero.se/resursbanken/2012/01/rapportVagenUtTradgard.pdf

Advertisement