Page 1

VisVardi hållbarhetsredovisning Rapport Eko-Teck i Kramfors 2010 Vi har under arbetets gång lärt oss se hur mycket bra arbete som kan utföras av arbetstagare som av olika anledningar stått utanför arbetsmarknaden i kortare eller längre perioder. Detta är den första i raden av VisVardi hållbarhetsredovisning för oss, men förhoppningsvis inte den sista. Det har varit jobbigt men roligt.

Genomförd i SKOOPIs projekt VISOREK


Innehållsförteckning 1. Inledning, sida 4 2. Verksamheten består idag av detta, sida 5 3. Beskrivning av verksamheten, sida 6 3. Redovisningsgruppen, sida 8 4. Våra grundvärden, sida 9 5. Eko-Tecks värdegrund, sida 10 6. Nyckelintressenter, sida 11 7. Samhällsmål Eko-Teck, sida13

7.1 Samhällsmål Ekonomiska, sida13

7.2 Samhällsmål Miljö, sida 14

7.3 Samhällsmål Socialt, sida 15

8. Så lyckades vi med måluppfyllelsen, sidan 17 9. Enkät till medarbetarna i Eko-Teck - Visvardi 2010, sida 18 10. Kort reflektion till enkätsvaren, sida 20 10.1 Samhällsnyttan, sida 20 11. Granskning av VisVardi hållbarhetsredovisning, sida 21 12. Övriga kommentarer och reflexioner, sida 25 13. Slutord, sida 26 14. Bilaga, sida 27

3


1. Inledning Varför en hållbarhetsredovisning? Denna redovisning kommer att tjäna flera syften. Den kommer att kunna användas för att visa hur långt man kan komma genom att våga prova på något nytt. Att man som person törs prova en ny relativt okänd utmaning. Att vi i kooperativ form törs prova en ny, för oss relativt okänd företagsform. Vi får även en inblick i vilken påverkan vi haft på både vår egen och våra kunders utveckling. Själva har vi växt, från att oftast startat med en frågofylld prövotid. Denna har i många fall resulterat i en plats där vi funnit oss väl tillrätta. Våra kunder har kunnat få den hjälp man så väl behövt för att kunna bo kvar hemma. Särskilt äldre personer har genom oss och hushållsnära tjänster fått dessa möjligheter. Redovisningen kan också hjälpa oss att komma fram till vilka intressenter och samarbetspartners som kan vara viktiga framöver. Ett samarbete, som troligen alla skulle kunna uppfattas som vinnare i. Bland dessa finns olika samhällsfunktioner, företag och privatpersoner. Sist men inte minst, gå igenom vilka framsteg och misstag som gjorts under åren, för att fortsätta att förbättra oss. Sätta upp mål och följa upp dessa. Slutdokumentationen skall bli en beskrivning, planering och värdering som samtliga personer inom Eko-Teck känner att man ställer sig bakom. Eko-Teck Kooperativet Eko-Teck i Kramfors Ekonomisk förening startade i april 2005. Målet för föreningen är att skapa arbeten och sysselsättning, främst för personer med funktionsnedsättning. Vi är för närvarande 20 st anställda. Ytterligare omkring 15 personer finns på arbetsprövning/arbetsträning av skiftande längd. Förhoppningen är att så många som möjligt kan få chansen att övergå till en anställning efter slutförd arbetsprövningstid.

VisVardi Hållbarhetsredovisning Eko-Teck i Kramfors 2010 4


2. Verksamheten består idag av detta Inre fastighetsservice, flyttstäd, veckostäd årstidsrelaterade städningar, fönsterputs mm. Tvättning av företags- och privattvätt. Yttre fastighetsservice, gräsklippning, krattning, snöskottning mm. Fastighetstillsyn. Fastighetsägare som är boende på annan ort kan få regelbunden tillsyn av fastigheten.

Benny klipper gräs

Skogsvård. Röjning, gallring och riktad trädfällning. Vedhantering / försäljning. Verkstad för bilar och småmaskiner. Både egna reparationer och kunduppdrag. EkoVinningen, loppmarknad. Metallåtervinning. Arbetet sker i samarbete med Kuusakoski. Eko-Teck står för nedmotering och sortering. Skrotet säljs till återvinningsföretaget Kuusakoski som står för transporter. Personaluthyrning. Lokala mindre flyttuppdrag. Företaget har Transportstyrelsens intyg för person- och godstransport. Administration. Intern administration, men även möjlighet till administration på uppdrag.

Kerstin och Monica sköter administration

VisVardi Hållbarhetsredovisning Eko-Teck i Kramfors 2010

5


3. Beskrivning av verksamheten

Antal personer

Stor del av uppdragen utgörs som hushållsnära tjänster. Av hittills utförda 1098 faktureringar (en del av dessa avser fler än 1 uppdrag) har 79 % utförts hos personer över 65 år. Den siffran visar med all önskvärd tydlighet vilken stort behov som finns av den samhällsinsats som Eko-Teck utför. Fördelning RUT-avdrag 140 120 100 80 60 40 20 0 Åldersfördelning

Stapel 1 står för personer födda Stapel 2 står för personer födda Stapel 3 står för personer födda Stapel 4 står för personer födda Stapel 5 står för personer födda Stapel 6 står för personer födda

1910-1919 1920-1929 1930-1939 1940-1949 1950-1959 1960-1969

Eko-Teck är även praktikplats för personer som kommer från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Särskolan. Eko-Teck har i många fall en unik fördel gentemot andra praktikanordnare, då så gott som alla nu anställda som finns på företaget kommit just via kortare eller längre praktik. Tidigare fanns även ett Café (Nyfiken) i Bollstabruk. Detta lades ner 2009 på grund av dålig lönsamhet (minusresultat). Fiket fyllde en stor uppgift som samlingsplats för boende i Bollstaområdet. Det var även en bra plats för våra medarbetare. En fortsatt drift av Fiket i Bollstabruk hade allvarligt begränsat det utrymme för investeringar som så väl behövdes i övrig verksamhet. Ingen annan var heller intresserad av att gå in som medfinansiär. Tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt LSS (lagen om särskilt stöd) erhölls från Länsstyrelsen år 2009. För tillfället tycks inget behov finnas från kommunens sida av denna verksamhet varför den inte kunnat provas. Företaget drivs helt utifrån företagsekonomiska grunder. Inga bidrag förutom sådana former av anställningsstöd som vilket företag som helst kan få. All eventuell vinst återinvesteras i företaget. Alla anställda erbjuds att bli medlemmar i föreningen enligt modellen, 1 medlem -1 röst.

VisVardi Hållbarhetsredovisning Eko-Teck i Kramfors 2010 6


Personer som är på Eko-Teck uppmuntras att gå vidare till utbildning eller annat arbete när man känner att man vill prova något nytt. Avgångar till både utbildning och annat arbete har skett under åren. Personal från Eko-Teck har i ett flertal tillfällen varit uthyrda till annan arbetsgivare. I vissa fall som lärare och i något fall som arbetsledare. Kooperativet leds av en styrelse bestående av 5 ordinarie ledamöter, varav 4 är anställda i företaget, 1 fristående ledamot samt 1 adjungerad rådgivande ledamot. Omsättningen slutade för 2009 på 3,045 miljoner kronor. Ett resultat som förhoppningsvis kommer att förbättras under 2010.

VisVardi Hållbarhetsredovisning Eko-Teck i Kramfors 2010

7


3. Redovisningsgruppen Gruppen träffas regelbundet minst 1 gång i månaden. Vi diskuterar då de aktuella avsnitten. Vid dessa tillfällen får alla åsikter komma till tals. Ingens åsikt är mer värd än den andres. Vi enas om en skrivning som vi sedan kan fundera på fram tills nästa träff. Särskild omtanke läggs på att använda oss av en svenska som är lättbegriplig för alla. Vid nästkommande träff börjar vi med att gå igenom tidigare gjort arbete. De ändringar som är nödvändiga görs. Därefter skrivs anteckningarna in i dokumentet. En viktig del av arbetet är att regelbundet informera och hämta in åsikter från andra medarbetare och styrelse. Ett återkommande inslag är även träffarna med Claes Becklin, Studieförbundet Vuxenskolan, som är vår handledare i arbetet med hållbarhetsredovisningen.

VisVardi Hållbarhetsredovisning Eko-Teck i Kramfors 2010 8


4. Våra grundvärden Grundvärdena för Eko-Teck är det viktigt att alla känner igen som ”Mitt eget val”. Inget som andra tycker att jag borde ställa mig bakom. Kamratskap Humor Delaktighet Respekt Jullunch Grundvärdena för vår verksamhet har tagits fram genom gruppövningen Opera. Dessa fyra slutliga värden är de som samtliga enades om ska vara det som skall styra vårt arbete. Kamratskap: Socialt får man människan att ”Våga ta för sig”. Få ett högre människovärde. Känna stöd av andra när något är tungt. Miljömässigt medför kamratskap en bättre arbetsmiljö. Ekonomiskt innebär det att fler är med att dra in pengar. Humor: Socialt känns det lättare att gå till jobbet. Miljömässigt innebär en lättare stämning i arbetslagen en bättre arbetsmiljö. Ekonomiskt ger mindre frånvaro mer inkomster. Delaktighet: Alla skall kunna få känna delaktighet. Miljön påverkas av att alla tar ansvar för den miljö man vistas i. Ekonomi påverkas av att alla drar i pengar. Respekt: Socialt tar alla ansvar utifrån sin egen förmåga och uppmuntras att göra det. Miljömässigt tar alla sitt ansvar genom att tex, planera arbetsresor och läsa produktblad för att minska användningen av kemikalier vid städ och tvätt. Ekonomiskt tänkande/respekt för driftkostnader. Vara rädd om utrusning och materiel. Minska andelen ”köp slit och slängprylar”.

VisVardi Hållbarhetsredovisning Eko-Teck i Kramfors 2010

9


5. Eko-Tecks värdegrund Verksamheten vid Eko-Teck skall grundas på Kamratskap, Humor, Delaktighet och Respekt. Man skall uppmuntras att ”Ta för sig”. Att ta och få ansvar efter egen förmåga gör att man växer som människa. Följden av detta blir att alla är med i jobbet att ordna en bra arbetsplats.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

VisVardi Hållbarhetsredovisning Eko-Teck i Kramfors 2010 10


6. Nyckelintressenter Vi har många runt oss som påverkar vårt arbete och som påverkas av oss. Alla är viktiga. De som vi valt att fokusera lite extra på under det här året kallar vi nyckelintressenter. Medarbetare Våra viktigaste intressenter är vår personal, både anställda och praktikanter. Är vi alla ense om tagen kan vi föra fram vår förmåga och duglighet till samtliga parter som vi kommer i kontakt med. Med anledning av detta har vi gjort en enkel enkät som berör trivsel, trygghet och personlig utveckling. Företagskunder Redan nu har vi en hel del externa företagskontakter som resulterat i uppdrag. Önskemål finns ändå om att vi kan utöka dessa. Det skulle vara väldigt värdefullt att till exempel få in någon typ av legotillverkning som skulle kunna utföras mellan olika andra uppdrag. Avtal om arbetsinsatser åt andra företag är ofta också tryggare ekonomiskt. Företagskunder är även ett bra sätt att sprida kännedom om att vi finns och vad vi kan hjälpa till med. Privata kunder Privatkunder var den grupp som Eko-Teck först vände sig till. Det var och är fortfarande den grupp som har största mångfalden av arbetsuppgifter. Den gruppen är inte heller bundna av tidsbegränsade avtal om olika tjänster som andra intressenter ofta är. Det är även en bra social första kontakt utåt för de personer som kommit till oss genom olika åtgärder. Våra medarbetare välkomnas ofta som ett trevligt avbrott i tristessen. Detta blir för vårt folk ett tecken på att vi gör en viktig samhällsinstans. Många människor inser att dem inte skulle kunna bo kvar hemma utan den hjälp som företag som Eko-Teck kan utföra. Hushållsnära tjänster som det ofta handlar om är ett nödvändigt komplement till den kommunala hemtjänsten som är behovsprövad. Vissa arbetsuppgifter får kommunens personal inte heller utföra. Det i sin tur skapar behov av att köpa dessa tjänster av Eko-Teck. Korta frågor till några kunder. 1. Hur uppfattar du att vi kommer till dig och städar? 2. Hur tycker du att det fungerar med tider och resultat? 3. Hur fick du veta att vi finns till? 4. Vad tycker du om priserna? Privatkunder

Ove Bergqvist

Nils Hellström

Ingrid Öhlund

VisVardi Hållbarhetsredovisning Eko-Teck i Kramfors 2010

11


1. Det går bra. Inga problem att jag inte känner er sedan tidigare. Spännande på ett bra sätt. Jag känner mig så tacksam. Det går bra för att jag är van att träffa mycket folk. 2. Det är bara bra. Jag tycker att alla är trevliga. Allt till belåtenhet. Är inte ute och vinglar så mycket så ni får komma när ni vill. Utmärkt, det är hur bra som helst. 3. Genom kommunen. Dottern jobbar inom vården, så hon har hjälpt mig med att få kontakt med er. Det var kommunen som rekommenderade er. Läst i tidningen. 4. Det är skäliga priser. Det är inget att klaga på. Har varit i kontakt med en städfirma och dem var mycket dyrare. Det är billigt och värt varje krona. Dom är så duktiga o trevliga. Företagskund. Anders Wiklund AB Kramfors bokförings- och revisionsbyrå. 1. Man ska göra det man är bra på, det andra kan man leja bort. Det kostar några tusenlappar men jag tycker att det är värt det. 2. Det funkar bra, det är skönt att slippa tänka på städningen. 3. Ingela kom och frågade om städjobb och det nappade jag på direkt. 4. Dom är som andras ungefär, men jag tycker att jag får mer gjort för ibland är dem två och ibland tre men jaga betalar samma pris. Det är skönt när det är många för då går det fort och man blir störd kortare tid. Myndigheter En utökad kontakt med myndigheter som kommuner, landsting och länsstyrelse skulle kunna leda till avtal om arbeten som vi kanske skulle kunna utföra till en lägre kostad. En förutsättning för detta är dock att upphandlingar kan göras på begränsade områden. Inte som nu på jätteområden som endast större företag kan klara av. En önskan om att man tar större sociala hänsyn vid upphandlingar. Utrymme för detta finns i lagen om offentlig upphandling.

VisVardi Hållbarhetsredovisning Eko-Teck i Kramfors 2010 12


7. Samhällsmål Eko-Teck 7.1 Samhällsmål Ekonomiska 2011-12-31 1. Eko-Tecks kostnader för egna bilar har minskat med 10 % jämfört med 2010. Bilarna används i den dagliga verksamheten. Dels till att hämta upp personal i samband med arbetsdagens början och slut. Dessutom att transportera personal till och från uppdrag. Aktivitet 1. Utbildning av alla i Ecodriving 2. Förebyggande underhåll bilar 1500 mila service på bilar schemalagt 3. Dokumentera reparationskostnad per bil 4. Bilbokningen utvecklas Budgeterad kostnad: 26.220 kr totalt I den budgeterade kostnaden ingår kostnad för Ecodriving med 16.000 kr. Resterande del utgör kostnad för dokumentation och förebyggande underhåll av företagets bilar. Med detta kan man se om någon bil ligger så till att ett byte skulle vara att föredra före fortsatt rep/underhåll. Mätmetod: Målet sätts till 2011 och 2010 blir ett ”nollår” för framtida mätning 2010-12-31 2. Har intäkterna på externa verkstadskunder ökat med 20 % jämfört med 2009 Vi skall titta över möjligheterna att göra riktade insatser av typen säsongsgenomgångar mot kunderna. All tid som kan frigöras från arbete med egna bilar kan användas till arbete på kundbilar. Aktivitet 1. Erbjudande om vintergenomgång i samband med däcksbyte. 2. Marknadsföring. 3. Mer verkstadstid ledig på grund av förebyggande underhåll av egna bilar. Budgeterad kostnad: 1.400 kr totalt. Budgeterad kostnad utgörs av kostnad för planering och marknadsföring av säsongsaktivitet. Mätmetod: Kontrolleras i bokföring.

VisVardi Hållbarhetsredovisning Eko-Teck i Kramfors 2010

13


2010-12-31 3. Årets försäljning från EkoVinningen har överstigit 190 tkr inklusive moms. Aktivitet 1. Utnyttja Blocket vid försäljning/prissättning av vissa varor. Budgeterad kostnad: 4.200 kr totalt. I budgeten ligger framför allt kostnad för personal vid inläggning på internet av varor till försäljning, men även prisjämförelser. Med hjälp av nätet kan vi undvika att sälja eftertraktade saker till underpris. Mätmetod: Kontrolleras i bokföringen och jämför med 2009

7.2 Samhällsmål Miljö 2010-12-31 4. Eko-Teck har minskat CO2 utsläpp på bilar och maskiner genom ett Miljöåtgärdsprogram som är i drift. Vår ambition är att försöka få fram utsläppsvärden från vår bil och maskinpark innan miljöåtgärder gjordes, (byte av de äldsta bilarna samt byte av luftfilter, oljefilter samt tändstift) och jämföra med de nya värdena. Aktivitet 1. Miljöåtgärdsprogram dokumenteras, styrelse/medarbetare. 2. All personal utbildad i Ecodriving. 3. Förebyggande underhåll/service. 4. Däcktrycken kontrolleras så att de överstiger rekommendation med 10%. 5. Körjournaler stäms av i början och slutet på året. 6. Bränsleförbrukning följs upp vid årets slut så att det går att få fram ett startvärde 2011. 7. Äldre bilar byts ut kontinuerligt enligt en plan. Budgeterad kostnad: 16.000 kr totalt Mätmetod: Arbetas fram under året.

Rotsidan, Höga Kustens naturreservat

VisVardi Hållbarhetsredovisning Eko-Teck i Kramfors 2010 14


7.3 Samhällsmål Socialt 2010-12-31 5. Nittio procent av personalen känner att man ingår i ett kooperativ som arbetar för trivsel på arbetsplatsen, trygga anställningsförhållanden med möjlighet till utveckling.

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Antal ny- Slutade Anställda anställda under året 22 -2 20 6 -2 24 7 -13 18 6 -2 22 5 -7 20 4 -4 20

Enkät En mindre enkät lämnas ut vid ett tisdagsmöte (personalmöte). All tillgänglig personal (anställda och praktikanter) får ett exemplar. Tillfälligt frånvarande personal erbjuds att vara med vid återkomst. Enkäten skall vara årligt återkommande. Aktivitet 1. Enkät till samtliga på Eko-Teck. Budgeterad kostnad: 0 kr Mätmetod: Sammanställda enkätsvar. 2010-12-31 6. Åttio procent av medarbetarna på Eko-Teck är helt nöjda med bilparken när det gäller komfort och tillförlitlighet med arbets- och persontransporter (rundtur). Aktivitet: 1. Löpande underhåll av bilar. 2. Bilbokning utvecklas. 3. Enkät till samtliga på Eko-Teck. Budgeterad kostnad: Önskemålet om EcoDrivingutbildning budgeteras till totalt 16tkr. Mätmetod: Sammanställda enkätsvar. Kostnad kontrolleras i bokföringen.

VisVardi Hållbarhetsredovisning Eko-Teck i Kramfors 2010

15


2010-12-31 7 . Minst ett lokalt avtal om köp av varor eller tjänster ska vara tecknat. Åtgärden bör genomföras för att trygga den närservice som ännu finns kvar i området Aktivitet 1. Koncentrera inköp och service till lokala samverkanspartners. 2. Styrelsebeslut på att teckna avtal. Budgeterad kostnad: 0 kr. Att handla lokalt borde inte innebära någon merkostnad. Eventuell kostnad kommer att visa sig 2011. Mätmetod: Finns något lokalt avtal vid årets slut?

VisVardi Hållbarhetsredovisning Eko-Teck i Kramfors 2010 16


8. Så lyckades vi med måluppfyllelsen Ekonomiska mål Kostnader och besparingar på bil och maskinpark kommer att följas upp december 2011. 2010 får bli ett jämförelseår. Ökningen av intäkter på externa verkstadskunder blev 30 tkr. Erbjudandet om säsongsgenomgång i samband med däcksbyte stannade vid 15 st genomförda. Tyvärr kolliderade genomgångarna tidsmässigt med att 1 person från verkstaden var uthyrd som svets/smideslärare till Träakademien. Nytt försök kommer att göras vid nästa däcksbytessäsong. Försäljningen från EkoVinningen stannade vid 190,6 tkr, jämfört med 163 tkr, 2009. Blocket användes mest vid prissättning. Fortsatt och utökad användning av blocket kommer att ske under 2011. Muntligt avtal finns med den lokala mataffären. Miljömål Miljömässigt medverkar ovanstående åtgärder till en miljö som kommer att påverkas ytterligare i positiv riktning när mål 1 och 3 genomförs under 2011. Redan utbytta bilar har reducerat koloxidutsläpp och bränsleförbrukning. Tyvärr kan siffror inte tas fram på hur mycket. Sociala mål Eko-Teck medverkar med sina insatser till att hela samhället mår bättre. Personalen har meningsfull sysselsättning/anställning. Kunderna får sina arbeten utförda. Underlaget för lokala affärsföretag stärks. Kommunal verksamhet avlastas. Kommunal ekonomi förstärks genom skatteinkomster. Vår direkta påverkan är att folk praktiskt kan få hjälp att bo kvar. Av RUT- avdragen är ca 79 % använda av personer inom närområdet som är över 65 år.

VisVardi Hållbarhetsredovisning Eko-Teck i Kramfors 2010

17


9. Enkät till medarbetarna i Eko-Teck - VisVardi 2010 1.Tycker du att trivseln har blivit bättre det senaste året på Eko-Teck? □ 0% Stämmer Inte alls

□ 12% stämmer delvis

□ 38% stämmer bra

□ 25% stämmer mycket bra

□ 25% Vet ej

Vad kan bli bättre? Mer engagemang behövs bland anställda. Periodvis mycket ”Suck och stön”. Delvis beroende på personers inställning till arbete och initiativförmåga. Fler klarar av att ta egna gemensamma beslut utan att vänta på order uppifrån. Kortare arbetsdag på grund av värk i benen. Mindre attityder. Att alla har ansvar för att alla ska känna sig delaktiga och behövda. Slösa gärna med tack och beröm. Fortsatta ”träffar” utanför arbetstid, typ Kramm, grillkvällar mm. 2. Tycker du att din anställning/plats på Eko-Teck känns trygg? □ 3% Stämmer Inte alls

□ 0% stämmer delvis

□ 66% stämmer bra

□ 28% stämmer mycket bra

□ 3% Vet ej

Vad kan bli bättre? Att man vet vad som förväntas av sig. Anställd på deltid skulle vara bra. I den mån arbete finns utifrån andras arbetsinsatser utan jämförelse. Okej. Bli anställd på deltid. 3. Tycker du att din anställning på Eko-Teck leder till personlig utveckling? □ 0% Stämmer Inte alls

□ 19% stämmer delvis

□ 40% stämmer bra

□ 16% stämmer mycket bra

□ 34% Vet ej

Vad kan bli bättre? Att vara medveten om och vara tacksam och ödmjuk för vardagen, det ena ger det andra. Jo, lite. Men efter 7 år börjar det avta. Självförtroende att fatta egna beslut. Tydlig arbetsbeskrivning.

VisVardi Hållbarhetsredovisning Eko-Teck i Kramfors 2010 18


4. Tycker du att det känns tryggt och bekvämt när du åker eller kör Eko-Tecks bilar? □ 0% Stämmer Inte alls

□ 16% stämmer delvis

□ 34% stämmer bra

□ 16% stämmer mycket bra

□ 34% Vet ej

Vad kan bli bättre? Mera kontroll. Allt beroende på chaffis, det finns dom jag aldrig skulle åka med om alternativ finns. Att alla som kör tar ansvar för att påtala fel/brister till dom som kan göra någonting. Behövs ibland mer ansvarskänsla för att vara rädd om fordonen så dom är i gott skick. Olika på bilarna, vissa är bra andra sämre. Bättre förare på... turen. (Denna kommentar skall förmodligen härröras till fråga 5). 5. Tycker du att rundturen fungerar bra? □ 0% Stämmer Inte alls

□ 10% stämmer delvis

□ 20% stämmer bra

□ 24% stämmer mycket bra

□ 46% Vet ej

2 personer avstod från att svara på denna fråga utan att ange skäl för detta. Vad kan bli bättre? Det beror på vem som kör. Hålla tiderna. En kurs i ekonomikörning och kanske körprov för vissa. Den som inte kan acceptera att det ibland blir några minuter över 16 00 borde inte åka i en starkt subventionerad förmån. Kommentarerna till frågorna är direkt citerade från deltagarnas enkäter. Totalt utlämnades 32 enkäter. Samtliga kom åter med svar. Deltagande var både anställda och personer på arbetsprövning.

VisVardi Hållbarhetsredovisning Eko-Teck i Kramfors 2010

19


10. Kort reflektion till enkätsvaren Fråga 1. Att hela 63% ansåg att trivseln har blivit bättre det senaste året måste anses som en bra siffra. De 25% som svarade ”vet ej” är troligen personer som inte tycker sig ha tillräcklig tid i företaget för att kunna göra en jämförelse. Den ansvarsfördelning/personalplan som skall genomföras kan komma att vara lösningen på några av problemen som nämnts. Träffar av social natur bör finnas kvar och kanske bli fler. Fråga 2. Samma sak gäller om procentfördelningen som i fråga 1. ”Vet ej” svaren kan vara personer som ej är aktuell för anställning i dagsläget. Fråga 3. Hela 56% av de tillfrågade har upplevt och upplever att man utvecklas personligt. Höjt självförtroende är en positiv effekt för att få inspiration för att gå vidare. Fråga 4. 50% anser att det känns tryggt och bekvämt att åka med rundturen. Alla använder sig inte eller kan inte använda sig av den på grund av olika arbetstider mm. Runt 15 personer utnyttjar möjligheten att kollektivt med denna. Vad det gäller bilarnas standard så byts de ut efter som för att få både säkrare, bekvämare och miljövänligare fordon. På förarsidan är en utbildning i Ecodriving föremål för diskussion. Fråga 5. Nästan hälften av de tillfrågade är nöjd med hur rundturen fungerar. Diskussionen om förarna är viktig att ta i, för att trygga säkerheten för de åkande. Byte av förare måste göras där så efterfrågas. Inte bara för rundturen utan för den löpande verksamheten. Att hålla tiderna är även viktig särskilt vintertid med tanke på kylan.

10.1 Samhällsnyttan Gör Eko-Teck någon samhällsnytta? Vi försöker så långt det är möjligt att använda oss av ortens näringsliv. Genom detta hoppas vi att medverka till att dessa kan finnas kvar. De personer som vi hjälper att bo kvar kan då få sina besök på affär, bank och kiosk mm, utförda på hemmaplan. Då fler personer får möjlighet att bo kvar hemma avlastas till stor del även kön till kommunens äldreboenden. Att kunna få bo kvar hemma så länge som möjligt innebär oftast en högre livskvalitet jämfört med en flytt. Antalet utförda tjänster till äldre visar på att den möjligheten utnyttjas till stor del. Troligen är möjligheten att bo kvar hemma även ekonomiskt fördelaktigare för hemkommunen. En stor del av samhällsnyttan är ekonomisk.Alla de personer som går, från en arbetslöshet med olika former av stöd, till en anställning och därigenom blir skattebetalare. Ett snabbt överslag visar att tjugo anställda betyder ca: 1 miljon i skatteintäkter per år. För varje ny anställd ökas denna intäkt på med ytterligare ca: 50 tusen per år. Utöver detta kan man plussa på med 25 tusen per år för var och en som är i arbetsprövning. 10 personer gör här 1 kvarts miljon. En ytterligare ekonomisk aspekt är att en utebliven kostnad för samhället måste betraktas som en vinst. VisVardi Hållbarhetsredovisning Eko-Teck i Kramfors 2010 20


11. Granskning av VisVardi hållbarhetsredovisning Granskningsområde -presentation. Finns inledningsord i rapporten? En inledningstext finns som beskriver varför och nyttan med redovisningen. Inledningstexten skulle, rent språkligt, kunna ha en mer sammanhängande beskrivning, för att fånga läsaren i inledningen. Finns beskrivning av organisationen? Det finns kort och tydlig beskrivning av kooperativet, när det startade, syftet med verksamheten, antal anställda och sysselsatta. Det jag saknar i denna text är även en kort beskrivning av vad kooperativet gör, d.v.s. en mening om tjänsteutbud, produktion och marknad. Finns beskrivning av organisationens uppdrag och mål? Under beskrivningen av kooperativet framgår organisationens mål. Är det beskrivet varför VisVardi hållbarhetsredovisning görs? Varför hållbarhetsredovisningen görs framgår av inledningstexten. Finns kopplingen till hela VisVardiprocessen? Innehållet i VisVardiprocessen finns med och arbetsbeskrivning finns redovisad under rubrik redovisningsgrupp. Granskningsområde - Vår värdegrund Har grundvärden tagits fram? 4 st. grundvärden har tagits fram och med tydliga kopplingar till hållbarhetsperspektiv. Hur har processen varit med att ta fram grundvärdena? Grundvärdena har tagits fram genom att genomföra en ”Opera”, som är en erkänd processmetod. Grundvärdena har även fångats upp på ett bra sätt i den formulerade värdegrunden. Granskningsområde -Intressenter Finns en intressentkarta med kommentarer? Intressentkarta finns inte med, däremot finns valda nyckelintressenter presenterade och väl motiverade, samt en trevlig kundundersökning.

VisVardi Hållbarhetsredovisning Eko-Teck i Kramfors 2010

21


Granskningsområde - Samhällsmål Hur har målen mätts och verifierats? Ekonomiska mål: Man har tagit fram 3 ekonomiska mål varav mål 1 satt till 2011-12-31 och där med inte kan mätas i denna rapport. Mål 2 handlade om att öka intäkter på verkstadskunder med 20% under 2010, jämfört med 2009. Mätning utfört genom granskning av bokföring. Rapporten uppger en ökning av intäkter med 30 000 kr, dock hittar jag inga jämförelsetal mellan totala intäkten på verkstadskunder 2009 och 2010. Hur stor ökningen är i procent har inte redovisats. Vid revisionen saknas även bokföringsunderlag för att kontrollera andelsökningen. Mål 3, att försäljning av Eko Vinningen 2010 överstiger 190 000 kr inklusive moms har mätts genom mätning av huvudbok i bokföring. Verifikat finns och målet är uppfyllt. Miljömål: Mätning och verifikat saknas. Sociala mål: Avseende samhällsmål kan man utläsa 3 st. definierade och mätbara mål. Första målet avser att 90% av personalen ska ”känna” trivsel, trygghet och möjlighet till utveckling. Mätning var avsedd att göras genom enkätfråga. Något tydligt svar på hur målet har uppfyllts framgår inte av rapporten. Att man inte fått fram en tydlig målindikation beror på att målet innehåller tre olika variabler/indikatorer (trivsel, trygghet och utveckling) vilket försvårar mätningen. Dessutom är frågan om trivsel ställd utifrån ”om den blivit bättre”, vilket inte ger ett svar på om trivseln ”känns” bra. Verifikat finns. Andra målet avser att 80% ”nöjdhet” hos medarbetarna av transporter och transportmedel. Vilket har mätts i enkät hos medarbetarna. Även här borde man vara mer noggrann med begreppen och att frågeställningarnas utformande för att få en direkt koppling till målet. Mätningen indikerar på 50% trygghetskänsla och 44% bra fungerande rundtur. Detta kan förmodligen tillsammans innebära att målet inte är uppfyllt. Verifikationer för mätningen finns. Det som är bra är att man i har presenterat reflektioner runt enkätsvaren, vilket kan ge en god bild på vilka förbättringsåtgärder som kan göras i framtiden. Angående resultat av sociala målen under rubriken ”Så lyckades vi med måluppfyllelsen” redovisas andra värden än de som avsågs i målen. Tredje målet avser ett undertecknande av lokalt avtal för köp av varor eller tjänster. Om detta avtal har tecknats framgår inte av verifikat eller rapporten. Är samhällsmålen rimliga? Målens rimlighet är svårt att bedöma då utgångslägen inte presenteras. Dvs vad var det för värden innan? Hur har yttre faktorer påverkat?

VisVardi Hållbarhetsredovisning Eko-Teck i Kramfors 2010 22


Några analyser om yttre påverkansfaktorer har inte redovisats. Granskningsområde - Samhällsnytta Är verksamheten från samhällsmålen ekonomiskt försvarbar? Kostnaderna för samhällsmålen är låga och försvarbara. Hur ser samhällsnyttan ut på kort och lång sikt? Samhällsnyttan beskrivs väl i rapporten, dels av kooperativet själva och dels av oppositionsrådet i Kramfors kommun samt kunderna. Samhällsnyttan med verksamheten presenteras både ur perspektivet om hur kooperativet skapa arbete och meningsfull sysselsättning för deltagarna och hur kooperativet genom sina tjänster skapa stor nytta för företag, organisationer och privatpersoner på orten. Denna kombination är grunden för en god tillväxt och utveckling även på sikt. Hur bedöms samhållsnyttan för intressenterna? Medarbetare Kooperativets öppenhet och breda verksamhet skapar platser och utrymmen för anställningar och sysselsättning. Att kooperativet även lägger stor vikt vid trivsel och individuell utveckling är bra. Företagskunder Företagskunderna tycker att kooperativet är till god hjälp och effektiva i sitt arbete. Privata kunder De privata kunderna som mest består av äldre personer verkar ha god tillit till kooperativet och dess tjänster. Bra jobb till bra priser vid hjälp med städning mm. är till stor samhällsnytta. Myndigheter Verksamheten uppfyller ett behov av att få ut människor i arbete som kommuner och arbetsförmedling inte klarar själva. Hur tydliggörs samhällsnyttan? Intressenternas nytta framgår i rapporten och är bra. Ett starkt plus till att intressenternas egna ord får komma fram i rapporten. Granskningsområde - förbättringsförslag Granskarens förbättringsförslag Mina förbättringsförslag är att till nästa omgång göra en tydligare nulägesbeskrivning inom de områden som mål ska sättas. Exempel: om vi har något som ska bli enheten 10 vid mätpunkten kan det vara bra att veta vad enheten var när vi började. Om något ska öka med 2 bör vi veta vilken summa vi ökar ifrån. Det kan vara en väsentlig skillnad att öka från 3 till 5

VisVardi Hållbarhetsredovisning Eko-Teck i Kramfors 2010

23


mot att öka från 793 till 795. Precis som att det är en stor skillnad i prestation att öka en omsättning på 50% på en viss period om omsättningen är 100 kronor från början mot att omsättningen är 100 000 kronor. Det är också viktigt att inte ha för många indikatorer i ett mål så att de blir svåra att mäta. Angående enkäter vill jag också rekommendera att dem begreppsmässigt stämmer mer exakt i frågorna med de indikatorer vi vill mäta i målformuleringen. Att jobba med mål och mätningar är den svåraste delen av VisVardiprocessen, jag vill därför rekommendera att prioritera och fokusera på ett något minde antal mål inom varje område. Granskningsområde - Slutsatser Hur ser förhållandet ut mellan Värdegrund och valda samhällsmål? Värdegrunden stämmer bra med de samhällsmål som valts. Hur ser förhållandet ut mellan mätning och samhällsmål? Ok, men kan bli bättre. Hur ser förhållandet ut mellan intressenter och samhällsmål? Medarbetarna är direkt berörda till målen och övriga indirekt berörda. Granskarens övriga kommentarer: Arbetet är bra utfört, kooperativet och dess verksamhet presenteras på ett bra sätt i rapporten. Man får en förståelse för att kooperativet värnar om sina medarbetare och att de jobbar aktivt för att öka hållbarheten ekonomiskt, miljömässigt och socialt i verksamheten. Granskarens personuppgifter och relation till organisationen? Magnus Andersson Coompanion Kronoberg Adress: Box 1501 351 15 Växjö Tel: 0470-707424 Jag har ingen relation till Eko-Teck eller dess personal. Ort och datum: Växjö 2011-01-21 Magnus Andersson Granskarens namnunderskrift

VisVardi Hållbarhetsredovisning Eko-Teck i Kramfors 2010 24


12. Övriga kommentarer och reflexioner Oppositionsrådet i Kramfors Kommun Bertil Böhlin. Betydelsen av sociala företag. De sociala företagens syfte är att skapa arbetstillfällen särskilt för de handikappade och långtidsarbetslösa. I Kramfors framstår Eko-Teck i Lugnvik som ett utmärkt exempel på hur ett socialt företag spelar en viktig roll i att hjälpa arbetsmarknadens utsatta grupper. Under Birgitta Sewerins ledning är Eko-Teck idag ett företag som stadigt sysselsätter ett drygt tjugotal personer. Företaget hjälper människor att hitta nya vägar till arbetsmarknad, att sätta sig själva i arbete. Lägg därtill de mänskliga kostnaderna i form av utanförskap, identitetssaknad och psykisk ohälsa som arbetslöshet för med sig. Ett arbete sett ifrån ett underifrånperspektiv utan toppstyre. I samarbetet med kommunen, landstinget, näringslivet och arbetsförmedlingen är Eko-Teck en viktig aktör i att hjälpa arbetsmarknadens utsatta grupper. Det finns alltid ett stort behov för lösningar. Oavsett konjunkturläget finns det alltid en grupp som står utanför arbetsmarkanden. Kooperativa företag skapas när ett behov finns som samhällssystemet inte tillgodosett. Lägg därtill ett ledarskap med öppenhet, mod och nyfikenhet inför nya utmaningar. Med vänliga hälsningar Bertil Böhlin Oppositionsråd Kramfors kommun Vad vi skall tänka på att förbättra till nästa år Mottagandet av folk som kommer till oss från olika håll. Hur viktigt det är att personer känner sig välkomna. Att man får känslan av att man lyssnar till Mig och tar till sig vad Jag säger. Folk som kommer till oss skall ges möjlighet att komma in i verksamheten i sin egen takt och utifrån sina olika förutsättningar. En sak till som vi ska tänka på är att kooperation är en idé som betyder samarbete, med allt som det kan föra med sig. Hur vi sprider rapporten Rapporten kommer att spridas till politiker och tjänstemän inom den offentliga förvaltningen som vi har eller önskar kontakt med. Vid kontakt med företagskunder, nya som gamla kommer rapporten att användas. Rapporten ses främst som ett marknadsföringsmateriel.

VisVardi Hållbarhetsredovisning Eko-Teck i Kramfors 2010

25


13. Slutord SKOOPI, som står för Sociala arbetskooperativens intresseorganisation, har med ekonomiskt bistånd (projektpengar) från Allmänna Arvsfonden gett oss möjlighet att genomföra denna Hållbarhetsredovisning. Detta är den första i raden, men förhoppningsvis inte den sista. Arbetet är nu slutfört för denna omgång. Det har varit jobbigt men roligt. Den handledning som vi fått har varit ovärderlig. Utgångsläget för nästa hållbarhetsredovisning är nu betydligt klarare. Vi har under arbetets gång lärt oss se hur mycket bra arbete som kan utföras av arbetstagare som av olika anledningar stått utanför arbetsmarknaden i kortare eller längre perioder. Den uppskattning vi möts av när vi utför våra uppdrag är i sig ett erkännande. Att man utöver detta även kan få en anställning i ett företag där man kan bli delägare (kooperatör) måste ses som bonus.

VisVardi Hållbarhetsredovisning Eko-Teck i Kramfors 2010 26


14. Bilaga Personalomsättning vid Eko-Teck 2005-2010. Startåret 2005 anställdes 22 personer. 2 personer slutade. 1 på grund av personlig arbetsbrist samt 1 på egen begäran. 2006 anställdes 6 personer. 2 personer slutade på grund av arbete hos annan arbetsgivare. 2007 anställdes 7 personer. 2 personer slutade på grund av personlig arbetsbrist. 2 personer till pension. 1 på egen begäran samt 8 st till anställning hos annan arbetsgivare. 2008 anställdes 6 personer. 2 st slutade på grund av tidsbegränsad anställning. 2009 anställdes 5 personer. 4 slutade på grund av arbetsbrist (nedläggningen av Fiket). 1 gick i pension och 1 slutade på egen begäran samt 1 som påbörjade högskolestudier. 2010 anställdes 4 personer. 1 person gick i pension, 1 slutade på egen begäran. Ytterligare 1 slutade på grund av personlig arbetsbrist samt 1 avliden. 20101231 fanns 20st anställda i företaget. Begreppet personlig arbetsbrist användes när personliga förutsättningar och företagets arbetsutbud inte längre går att kombinera.

VisVardi Hållbarhetsredovisning Eko-Teck i Kramfors 2010

27


Projektägare

SKOOPI – Sociala arbetskooperativens intresseorganisation Box 16355, 103 26 STOCKHOLM Klara södra kyrkogata 1 Tfn. 08-32 72 30 e-post. info@skoopi.coop, www.skoopi.coop

Eko-Teck Hallstavägen 4 872 75 LUGNVIK Telefon 0612-51516

Ett projekt genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden

Eko-Teck 2010 Visvardi  

Eko-Teck 2010 Visvardi