Page 1

Ètvrtletník pro mateøské, základní a støední školy zdarma

è.59

únor 2013

Katalog Školouš vydala nákladem 14 000 výtiskù Alieta, Na Pøíèce 1655, Dvùr Králové nad Labem, tel: 723 117 502, E-mail: skolous@skolous.cz, www.skolous.cz

Dìkujeme, že vìnujete svoji pozornost všem inzerátùm a pøílohám katalogu Školouš


2

15


Vhodné pro školní skupiny, rodiny s dìtmi Horní Lomná je malebná vesnièka ukrytá v beskydských lesích. Do povìdomí se dostala hlavnì díky zázraèné studánce, podle níž má název i náš penzion. Díky vysokému obsahu jodu v ovzduší je vhodná pro rozmanité ozdravné pobyty všech vìkových kategorií. Je ideálním místem jako cíl školních výletù a už s ubytováním nebo bez nìj. Domácí kuchynì bude chutnat všem a personál je pøipraven se o Vás dokonale postarat. Jsme tu právì pro Vás.

Výlety pìšky i na kole: Pavlovské vrchy, Dolní Vìstonice, Mikulov, Lednicko - valtický areál

Pasohlávská rekreaèní s.r.o., 691 22 Pasohlávky 1 kemp@pasohlavky.cz, www.kemp-merkur.cz tel. 519 427 714 laguna@pasohlavky.cz, www.rekreace-laguna.cz tel. 519 427 737

TESLA

Termíny pobytù: od 1.4. do 31.5. 2013 Stravování: plná penze vèetnì pitného režimu Cena pobytu pøi minimálním poètu 20 osob: Dospìlí 450,- Kè Dìti do 12.ti let 350,- Kè Dìti 12-18 let 390,- Kè

Bližší kontakt: www.penzionustudanky.eu info@penzionustudanky.eu

tel.: +420 558 366 016 +420 734 443 635

Horní Bradlo

Rekreaènì sportovní areál Rekreaènì-sportovní areál TESLA Horní Bradlo se nachází na úpatí CHKO Železné hory, na bøehu øeky Chrudimky nedaleko Seèské pøehrady. Areál je pøipraven Vám zajistit školy v pøírodì, školní výlety, sportovní kurzy, letní tábory, rodinnou rekreaci, školení, víkendové pobyty apod.

Wellness bude vybaveno bazénem (13 x 5 m) s protiproudem, stìnovým chrlièem, stìnovými masážními tryskami. Ve wellness bude finská a infra sauna, 2 víøivky a 2 zážitkové relaxaèní sprchami s tryskami. Wellness bude otevøeno na konci dubna.

• 5 antukových kurtù • osvìtlený tenisový kurt • travnaté fotbalové høištì • pøírodní koupalištì • vyhøívaný bazén• menší tìlocvièna • fitness • 4x ping pong • • bufet s vnitøním a s venkovním posezením • vinárna • klubovny • uèebny • jídelna

Rekreaèní støedisko TESLA Jaroslav Modroviè 539 53 Horní Bradlo 53

Tel.: 469 338 179 Fax: 469 338 141 E-mail: rs.tesla@seznam.cz

www.modrovic.cz 14

3


Nábytek - Interiéry Jiøina Novotná, majitelka firmy tel: 776 128 317

ZDEÒKA HOUŽVIÈKOVÁ - nezávislá certifikovaná osoba Revize a bezpeènost dìtských a sportovních høiš, tìlocvièen a sportoviš

www.nabytekinteriery.cz Skøíòky Myši v akci

Vážení zákazníci, ráda bych Vám touto cestou podìkovala za dùvìru, se kterou se na mne obracíte. Díky Vaší spolupráci a nezávislým kontrolám se daøí zajišování bezpeènosti v tìlocviènách a na dìtských i sportovních høištích. I nadále zùstáváme k dispozici a pomùžeme Vám zajistit bezpeèné provozování herních a sportovních zaøízení. a

Skøíòky Zvíøátka

Skøíòky Kuchyòka

- Nezávislé roèní revize, vstupní kontroly, audity, znalecké posudky ( pro školy, obce, soudní spory ) „ - Udìlování znaèky - „Èeská kvalita „ „Ovìøený provoz - Høištì - tìlocvièna - sportovištì - Odborné semináøe ( proškolení povìøených pracovníkù, pedagogù, tìlocvikáøù apod. ) - Zhotovení návštìvních øádù, provozních øádù, interních smìrnic, založení systému øízení bezpeènosti provozu - pro provozovatele herních a sportovních zaøízení - Hygienické odbìry písku k rozborùm

ZÁRUKA KVALITY, PROFESNÍ ÚROVNÌ, OBJEKTIVITY A SOULADU S LEGISLATIVOU

Šatní skøíòky Vodní svìt

Nábytek - Interiéry Výškovická 2577/79 700 30 Ostrava-Zábøeh

Dìtské tvary frézování

Keteòská 18 Tel.: 281 925 952 193 00 603 520 407 PRAHA 9 E-mail: sportservis@volny.cz

www.elite-machovo-jezero.cz TV

BUS

ano

ano 1,5km ano

P

1km

ne

ÈD

WC

P

TV

ano

ano 1,3km ano ano

BUS

ano

P

700m ano 500m 20m 50m

ÈD

700m ano 1km

Máchovo jezero - rekr. støedisko ELITE Kapacita: 48 chatek, 192 lùžek

Chatová osada JAF -LIPNO 750 m n.m. Kapacita: 30 chat www.jaf-lipno.cz

Chata Lanovka Kapacita: 144 osob + 40,

Kontakt: tel: 602623035, p.Karel Lev Pod Borným 261, 471 63 Staré splavy

Kontakt: Franìk J. Tel:602 433 899, fax:387 319 090 Privat tour, Pražská 39, È.Budìj., 370 04 kraj: JÈ Chatová osada u lesa JAF - LIPNO se nalézá 250 m od jezera, pravý ráj dìtí a rybáøù. Objekty s dokonalým soc. zaøízením, krbem a ústøedním topením na plyn i chaty pro nenároènou klientelu. Jedna chata vybavena pro vozíèkáøe. K dispozici lodì, horská kola, restaurace s celoden. provozem, televizí a americkým poolem. Požadujte prospekt s ceníkem. E-mail:info@jaf-lipno.cz Termín: V.-X.

Chata Lanovka leží v centru všech lipenských aktivit pøímo u nástupní stanice lanové dráhy a Jezerní cyklo/in-line stezky,v tìsné blízkosti Stezce korunami stromù. Ideální pro rodiny s dìtmi, školní a skupinové pobyty nebo sportovní soustøedìní. Apartmán = jídelna s kuchyní, ložnice, WC a koupelna. na 10dìtí - 1 DOPROVOD ZDARMA Cena: ubyt. od 225,- Kè, plná p. od 160,- Kè I.-XII.

Rekeaèní støedisko ELITE se nachází v borovém lese v blízkosti Máchova jezera. Ubytování ve 4-lùžkových chatách. Stravování polo/plná penze. V areálu se nachází høištì pro míèové hry, stolní tenis, stolní fotbal, kuleèník, 2 ohništì se sezením. V blízkosti areálu se nachází minigolf, trampolína, šlapadla, loïky. karel.lev@seznam.cz Cena 150-260,- Kè/den, ped.dozor zdarma

900 m n.m 20 apartmánù Kontakt: Chata Lanovka Lipno nad Vltavou 307 tel: 736 473 045 recepce@chatalanovka.cz

VÝSTAVBA DÌTSKÝCH HØIŠ kvalitní výrobky španìlské firmy vstupující na èeský trh cí ceny - zavádì

www.nezavislarevize.cz Kontaktní údaje: Email: j.mooz@seznam.cz tel.: +420 721 336 553

JIØÍ MOOZ - DÌTSKÁ HØIŠTÌ te zde:

nalezne formací

Více in

ooz.cz

www.m

Naše spoleènost si Vám dovoluje nabídnout jednotlivé herní prvky pro vybavení dìtských høiš, škol, mateøských školek, zahrad a parkù. Jedná se o døevìný program rùzných prolézacích sestav, houpaèek, kolotoèù, pískoviš vèetnì krytù, skluzavek, betonových stolù pro stolní tenis a dalších doplòkù pro sport a zábavu ve volném èase. Nabízíme kompletní dodávky dìtských høiš pro dìti od 3 do 14 let vèetnì montáže a zemních prací. Zajišujeme dodávku povrchù dopadových ploch herních prvkù, které tlumí náraz a splòují požadavky ÈSN EN 1777. Herní prvky jsou certifikovány pro zaøízení dìtských høiš a splòují normu 1176-1 až 7. V pøípadì zájmu jsme schopni zpracovat projekt 3D vèetnì cenových kalkulací. Nabízíme Vám · záruèní doba minimálnì 2 roky (nevztahuje se na škody zpùsobené vandalismem a extrémními vlivy poèasí) · bezplatný dvouletý servis

Jiøí KABA Keteòská 18, 193 00 PRAHA 9 Tel.: 281 925 952, 739 629 534 E-mail: sportservis-kaba@seznam.cz www.sportservis-zanap.cz

KONTAKTUJTE NÁS, JSME PØIPRAVENI VÁM POMOCI S ØEŠENÍM

DODÁNÍ A INSTALACE bezpeènostních pryžových tlumících ploch ( pod kolébaèky, kolotoèe )

provádìný pøi pravidelných kontrolách provozovatele · roèní hlavní kontroly nainstalovaného zaøízení · pozáruèní servis

Pøi objednávce nad 60.000,- Kè (bez DPH) doprava zdarma Pøi objednávce nad 100.000,- Kè (bez DPH) pružinová houpaèka dle vlastního výbìru zdarma

4

DODÁNÍ A INSTALACE bezpeènostních pryžových návlekù na betonové obrubníky ( ke sportovním doskoèištím, k dopadovým plochám, na obrubníky v terénu )

DODÁNÍ A REKONSTRUKCE PÍSKOVIŠ DODÁNÍ KRYTÙ A STAVITELNÝCH SLUNEÈNÍCH CLON NA PÍSKOVIŠTÌ

ZHOTOVENÍ DOPADOVÝCH PLOCH ( písek, kaèírek, pryžové povrchy, pryžové zatravòovací rohože )

13


tel: 326 771 195

www.nabytek-honza.cz

Otava tour Sušice Nabídka pro školy cena za studenta 90,- Kè/den v cenì zahrnuto: zapùjèení plavidla, pádlo, vesta a barel V pøípadì zájmu lze domluvit pøepravu bagáže

ŠKOLNÍ NÁBYTEK

E-SHOP http://obchod.nabytek-honza.cz/

tel.: 606 909 924 info@ota vato

www.ota

Kemp Sušice

vatour.ucr.czz NÁBYTEK PRO MATEØSKÉ ŠKOLY

Pøi ubytování v našem kempu 10% sleva z kempovného pro studenty. Pedagogický dozor ubytování zdarma. Kemp se nachází 150 m od nádraží.

Tak ahóóój !!!

cena SETU od

3 269,- Kè vè.DPH

Rozumìt dobøe anglicky? No problem with Relax English ! ®

speciální kolekce DVDpro zdokonalení anglického jazyka TV

ano

ano

BUS

P

ano

ano 1,5km 800m ano 700m ano 20m

Cestujte po krásách svìta s dobrou angliètinou Vhodné i jako dárek pro všechny milovníky cestopisù

ÈD

– díky èeským titulkùm není znalost angliètiny nutná!

Penzion Mája Kapacita: 44 osob + možnost pøistýlek, 11 pokojù

12

stra Au

Rodinný penzion v Jizerských horách - 12 let specialista na školní akce s celodenním provozem, leží v malebné rekreaèní obci Josefùv Dùl. Všechny pokoje jsou vybaveny sprchou, WC, internet, WI-FI, zahrada, høištì, ohništì. Turisticky velmi zajímavá oblast, ráj lyžaøù. Schváleno OHS, lékaø v místì. 10 DÌTÍ =1 DOPROVOD ZDARMA Cena: od 260,- Kè/5x jídlo + pitný režim I.-XII.

lia

Kontakt: p.Marie Kremláèková, tel: 776 004 402 penzionmaja@seznam.cz

10 ks DVD jen za

250 Kè

Podrobné informace k jednotlivým DVD:

www.relaxenglish.cz

5


PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY:

PROGRAM PRO MATEØSKÉ ŠKOLY:

10:00 – 10:15 - pøíjezd úèastníkù 10:15 – 10:45 - prohlídka mìsteèka a muzea 10:45 – 11:30 - pøednášky o lovcích a indiánech spojené s ukázkami 11:30 – 12:30 - volná zábava 12:30 – 14:00 - dovednostní soutìže o ceny

10:00 – 10:15 - pøíjezd úèastníkù 10:15 – 10:45 - prohlídka mìsteèka a muzea 10:45 – 11:30 - pøednášky o lovcích a indiánech spojené s ukázkami 11:30 – 12:30 - volná zábava Cena: 45 Kè/os. Doprovod zdarma.

(støelba z luku, vzduchové pušky, hod nožem, tomahavkem, podkovou atd…),

Workshop = výroba èelenek, náhrdelníkù, malování, peèení chleba, atd. 14:00 – 14:30 - odjezd Cena: 90 Kè/os. Doprovod zdarma. Množstevní slevy

6

OTEVØENO: kvìten a èerven VÍCE INFORMACÍ: Ing. Marcela Øádková tel. 776 706 191 e-mail: info@stonetown.cz

WWW.STONETOWN.CZ DALŠÍ MOŽNOSTI: zajištìní obèerstvení, vícedenní výlety ubytování pro 60osob), nákup suvenýrù, posezení v kavárnièce nejen s domácími dobrotami, dìtské høištì (houpaèky, prolézaèky, atd.), mini ZOO a tak dále.

11


ALL TEN FINGERS

14. roèník programu pro ZŠ i MŠ poznejte život severoamerických indiánù: prohlídka indiánské vesnièky, výstava indiánských pøedmìtù divadlo ze života indiánského kmene, písnì, tance, lukostøelba, soutìže, workshop, opékání buøtù….

Milan Houžvièka Keteòská 18, 193 00 PRAHA 9 Tel.: 281 925 952 - 55 603 439 744 E-mail: sportservis@iol.cz www.sportservis-zanap.cz

výukový program na PC psaní všemi deseti pro støední i základní školy Program je registrován MŠMT a zaøazen do seznamu výukového a vzdìlávacího softwaru. Je vhodný jak pro výuku na školách, tak pro jednotlivce, kteøí se podle nìj nauèí psát na klávesnici všemi deseti prsty. Program umožòuje splnit uèební cíle pøedmìtu “písemná a elektronická komunikace” - nauèit studenty bìhem jednoho školního roku ovládnout celou klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou. Obsahuje texty z uèebnice PEK 1, možnost vkládání vlastních textù, vyhodnocování rychlosti a pøesnosti, možnost diktátu a øadu dalších funkcí.

www.vsemideseti.cz

atf@vsemideseti.cz

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍCH A DOPRAVNÍCH HØIŠ A HRACÍCH PLOCH výbìr typu povrchù - pryžové, umìlá tráva, kazetové, aj.

KONTAKTUJTE NÁS, S NAŠÍM NÁVRHEM BUDETE SPOKOJENI

10

Firma SWX, Na Pláni 46, 150 00 Praha 5 copyright

C

1993-2013

7


8

9


8

9


ALL TEN FINGERS

14. roèník programu pro ZŠ i MŠ poznejte život severoamerických indiánù: prohlídka indiánské vesnièky, výstava indiánských pøedmìtù divadlo ze života indiánského kmene, písnì, tance, lukostøelba, soutìže, workshop, opékání buøtù….

Milan Houžvièka Keteòská 18, 193 00 PRAHA 9 Tel.: 281 925 952 - 55 603 439 744 E-mail: sportservis@iol.cz www.sportservis-zanap.cz

výukový program na PC psaní všemi deseti pro støední i základní školy Program je registrován MŠMT a zaøazen do seznamu výukového a vzdìlávacího softwaru. Je vhodný jak pro výuku na školách, tak pro jednotlivce, kteøí se podle nìj nauèí psát na klávesnici všemi deseti prsty. Program umožòuje splnit uèební cíle pøedmìtu “písemná a elektronická komunikace” - nauèit studenty bìhem jednoho školního roku ovládnout celou klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou. Obsahuje texty z uèebnice PEK 1, možnost vkládání vlastních textù, vyhodnocování rychlosti a pøesnosti, možnost diktátu a øadu dalších funkcí.

www.vsemideseti.cz

atf@vsemideseti.cz

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍCH A DOPRAVNÍCH HØIŠ A HRACÍCH PLOCH výbìr typu povrchù - pryžové, umìlá tráva, kazetové, aj.

KONTAKTUJTE NÁS, S NAŠÍM NÁVRHEM BUDETE SPOKOJENI

10

Firma SWX, Na Pláni 46, 150 00 Praha 5 copyright

C

1993-2013

7


PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY:

PROGRAM PRO MATEØSKÉ ŠKOLY:

10:00 – 10:15 - pøíjezd úèastníkù 10:15 – 10:45 - prohlídka mìsteèka a muzea 10:45 – 11:30 - pøednášky o lovcích a indiánech spojené s ukázkami 11:30 – 12:30 - volná zábava 12:30 – 14:00 - dovednostní soutìže o ceny

10:00 – 10:15 - pøíjezd úèastníkù 10:15 – 10:45 - prohlídka mìsteèka a muzea 10:45 – 11:30 - pøednášky o lovcích a indiánech spojené s ukázkami 11:30 – 12:30 - volná zábava Cena: 45 Kè/os. Doprovod zdarma.

(støelba z luku, vzduchové pušky, hod nožem, tomahavkem, podkovou atd…),

Workshop = výroba èelenek, náhrdelníkù, malování, peèení chleba, atd. 14:00 – 14:30 - odjezd Cena: 90 Kè/os. Doprovod zdarma. Množstevní slevy

6

OTEVØENO: kvìten a èerven VÍCE INFORMACÍ: Ing. Marcela Øádková tel. 776 706 191 e-mail: info@stonetown.cz

WWW.STONETOWN.CZ DALŠÍ MOŽNOSTI: zajištìní obèerstvení, vícedenní výlety ubytování pro 60osob), nákup suvenýrù, posezení v kavárnièce nejen s domácími dobrotami, dìtské høištì (houpaèky, prolézaèky, atd.), mini ZOO a tak dále.

11


tel: 326 771 195

www.nabytek-honza.cz

Otava tour Sušice Nabídka pro školy cena za studenta 90,- Kè/den v cenì zahrnuto: zapùjèení plavidla, pádlo, vesta a barel V pøípadì zájmu lze domluvit pøepravu bagáže

ŠKOLNÍ NÁBYTEK

E-SHOP http://obchod.nabytek-honza.cz/

tel.: 606 909 924 info@ota vato

www.ota

Kemp Sušice

vatour.ucr.czz NÁBYTEK PRO MATEØSKÉ ŠKOLY

Pøi ubytování v našem kempu 10% sleva z kempovného pro studenty. Pedagogický dozor ubytování zdarma. Kemp se nachází 150 m od nádraží.

Tak ahóóój !!!

cena SETU od

3 269,- Kè vè.DPH

Rozumìt dobøe anglicky? No problem with Relax English ! ®

speciální kolekce DVDpro zdokonalení anglického jazyka TV

ano

ano

BUS

P

ano

ano 1,5km 800m ano 700m ano 20m

Cestujte po krásách svìta s dobrou angliètinou Vhodné i jako dárek pro všechny milovníky cestopisù

ÈD

– díky èeským titulkùm není znalost angliètiny nutná!

Penzion Mája Kapacita: 44 osob + možnost pøistýlek, 11 pokojù

12

stra Au

Rodinný penzion v Jizerských horách - 12 let specialista na školní akce s celodenním provozem, leží v malebné rekreaèní obci Josefùv Dùl. Všechny pokoje jsou vybaveny sprchou, WC, internet, WI-FI, zahrada, høištì, ohništì. Turisticky velmi zajímavá oblast, ráj lyžaøù. Schváleno OHS, lékaø v místì. 10 DÌTÍ =1 DOPROVOD ZDARMA Cena: od 260,- Kè/5x jídlo + pitný režim I.-XII.

lia

Kontakt: p.Marie Kremláèková, tel: 776 004 402 penzionmaja@seznam.cz

10 ks DVD jen za

250 Kè

Podrobné informace k jednotlivým DVD:

www.relaxenglish.cz

5


Nábytek - Interiéry Jiøina Novotná, majitelka firmy tel: 776 128 317

ZDEÒKA HOUŽVIÈKOVÁ - nezávislá certifikovaná osoba Revize a bezpeènost dìtských a sportovních høiš, tìlocvièen a sportoviš

www.nabytekinteriery.cz Skøíòky Myši v akci

Vážení zákazníci, ráda bych Vám touto cestou podìkovala za dùvìru, se kterou se na mne obracíte. Díky Vaší spolupráci a nezávislým kontrolám se daøí zajišování bezpeènosti v tìlocviènách a na dìtských i sportovních høištích. I nadále zùstáváme k dispozici a pomùžeme Vám zajistit bezpeèné provozování herních a sportovních zaøízení. a

Skøíòky Zvíøátka

Skøíòky Kuchyòka

- Nezávislé roèní revize, vstupní kontroly, audity, znalecké posudky ( pro školy, obce, soudní spory ) „ - Udìlování znaèky - „Èeská kvalita „ „Ovìøený provoz - Høištì - tìlocvièna - sportovištì - Odborné semináøe ( proškolení povìøených pracovníkù, pedagogù, tìlocvikáøù apod. ) - Zhotovení návštìvních øádù, provozních øádù, interních smìrnic, založení systému øízení bezpeènosti provozu - pro provozovatele herních a sportovních zaøízení - Hygienické odbìry písku k rozborùm

ZÁRUKA KVALITY, PROFESNÍ ÚROVNÌ, OBJEKTIVITY A SOULADU S LEGISLATIVOU

Šatní skøíòky Vodní svìt

Nábytek - Interiéry Výškovická 2577/79 700 30 Ostrava-Zábøeh

Dìtské tvary frézování

Keteòská 18 Tel.: 281 925 952 193 00 603 520 407 PRAHA 9 E-mail: sportservis@volny.cz

www.elite-machovo-jezero.cz TV

BUS

ano

ano 1,5km ano

P

1km

ne

ÈD

WC

P

TV

ano

ano 1,3km ano ano

BUS

ano

P

700m ano 500m 20m 50m

ÈD

700m ano 1km

Máchovo jezero - rekr. støedisko ELITE Kapacita: 48 chatek, 192 lùžek

Chatová osada JAF -LIPNO 750 m n.m. Kapacita: 30 chat www.jaf-lipno.cz

Chata Lanovka Kapacita: 144 osob + 40,

Kontakt: tel: 602623035, p.Karel Lev Pod Borným 261, 471 63 Staré splavy

Kontakt: Franìk J. Tel:602 433 899, fax:387 319 090 Privat tour, Pražská 39, È.Budìj., 370 04 kraj: JÈ Chatová osada u lesa JAF - LIPNO se nalézá 250 m od jezera, pravý ráj dìtí a rybáøù. Objekty s dokonalým soc. zaøízením, krbem a ústøedním topením na plyn i chaty pro nenároènou klientelu. Jedna chata vybavena pro vozíèkáøe. K dispozici lodì, horská kola, restaurace s celoden. provozem, televizí a americkým poolem. Požadujte prospekt s ceníkem. E-mail:info@jaf-lipno.cz Termín: V.-X.

Chata Lanovka leží v centru všech lipenských aktivit pøímo u nástupní stanice lanové dráhy a Jezerní cyklo/in-line stezky,v tìsné blízkosti Stezce korunami stromù. Ideální pro rodiny s dìtmi, školní a skupinové pobyty nebo sportovní soustøedìní. Apartmán = jídelna s kuchyní, ložnice, WC a koupelna. na 10dìtí - 1 DOPROVOD ZDARMA Cena: ubyt. od 225,- Kè, plná p. od 160,- Kè I.-XII.

Rekeaèní støedisko ELITE se nachází v borovém lese v blízkosti Máchova jezera. Ubytování ve 4-lùžkových chatách. Stravování polo/plná penze. V areálu se nachází høištì pro míèové hry, stolní tenis, stolní fotbal, kuleèník, 2 ohništì se sezením. V blízkosti areálu se nachází minigolf, trampolína, šlapadla, loïky. karel.lev@seznam.cz Cena 150-260,- Kè/den, ped.dozor zdarma

900 m n.m 20 apartmánù Kontakt: Chata Lanovka Lipno nad Vltavou 307 tel: 736 473 045 recepce@chatalanovka.cz

VÝSTAVBA DÌTSKÝCH HØIŠ kvalitní výrobky španìlské firmy vstupující na èeský trh cí ceny - zavádì

www.nezavislarevize.cz Kontaktní údaje: Email: j.mooz@seznam.cz tel.: +420 721 336 553

JIØÍ MOOZ - DÌTSKÁ HØIŠTÌ te zde:

nalezne formací

Více in

ooz.cz

www.m

Naše spoleènost si Vám dovoluje nabídnout jednotlivé herní prvky pro vybavení dìtských høiš, škol, mateøských školek, zahrad a parkù. Jedná se o døevìný program rùzných prolézacích sestav, houpaèek, kolotoèù, pískoviš vèetnì krytù, skluzavek, betonových stolù pro stolní tenis a dalších doplòkù pro sport a zábavu ve volném èase. Nabízíme kompletní dodávky dìtských høiš pro dìti od 3 do 14 let vèetnì montáže a zemních prací. Zajišujeme dodávku povrchù dopadových ploch herních prvkù, které tlumí náraz a splòují požadavky ÈSN EN 1777. Herní prvky jsou certifikovány pro zaøízení dìtských høiš a splòují normu 1176-1 až 7. V pøípadì zájmu jsme schopni zpracovat projekt 3D vèetnì cenových kalkulací. Nabízíme Vám · záruèní doba minimálnì 2 roky (nevztahuje se na škody zpùsobené vandalismem a extrémními vlivy poèasí) · bezplatný dvouletý servis

Jiøí KABA Keteòská 18, 193 00 PRAHA 9 Tel.: 281 925 952, 739 629 534 E-mail: sportservis-kaba@seznam.cz www.sportservis-zanap.cz

KONTAKTUJTE NÁS, JSME PØIPRAVENI VÁM POMOCI S ØEŠENÍM

DODÁNÍ A INSTALACE bezpeènostních pryžových tlumících ploch ( pod kolébaèky, kolotoèe )

provádìný pøi pravidelných kontrolách provozovatele · roèní hlavní kontroly nainstalovaného zaøízení · pozáruèní servis

Pøi objednávce nad 60.000,- Kè (bez DPH) doprava zdarma Pøi objednávce nad 100.000,- Kè (bez DPH) pružinová houpaèka dle vlastního výbìru zdarma

4

DODÁNÍ A INSTALACE bezpeènostních pryžových návlekù na betonové obrubníky ( ke sportovním doskoèištím, k dopadovým plochám, na obrubníky v terénu )

DODÁNÍ A REKONSTRUKCE PÍSKOVIŠ DODÁNÍ KRYTÙ A STAVITELNÝCH SLUNEÈNÍCH CLON NA PÍSKOVIŠTÌ

ZHOTOVENÍ DOPADOVÝCH PLOCH ( písek, kaèírek, pryžové povrchy, pryžové zatravòovací rohože )

13


Vhodné pro školní skupiny, rodiny s dìtmi Horní Lomná je malebná vesnièka ukrytá v beskydských lesích. Do povìdomí se dostala hlavnì díky zázraèné studánce, podle níž má název i náš penzion. Díky vysokému obsahu jodu v ovzduší je vhodná pro rozmanité ozdravné pobyty všech vìkových kategorií. Je ideálním místem jako cíl školních výletù a už s ubytováním nebo bez nìj. Domácí kuchynì bude chutnat všem a personál je pøipraven se o Vás dokonale postarat. Jsme tu právì pro Vás.

Výlety pìšky i na kole: Pavlovské vrchy, Dolní Vìstonice, Mikulov, Lednicko - valtický areál

Pasohlávská rekreaèní s.r.o., 691 22 Pasohlávky 1 kemp@pasohlavky.cz, www.kemp-merkur.cz tel. 519 427 714 laguna@pasohlavky.cz, www.rekreace-laguna.cz tel. 519 427 737

TESLA

Termíny pobytù: od 1.4. do 31.5. 2013 Stravování: plná penze vèetnì pitného režimu Cena pobytu pøi minimálním poètu 20 osob: Dospìlí 450,- Kè Dìti do 12.ti let 350,- Kè Dìti 12-18 let 390,- Kè

Bližší kontakt: www.penzionustudanky.eu info@penzionustudanky.eu

tel.: +420 558 366 016 +420 734 443 635

Horní Bradlo

Rekreaènì sportovní areál Rekreaènì-sportovní areál TESLA Horní Bradlo se nachází na úpatí CHKO Železné hory, na bøehu øeky Chrudimky nedaleko Seèské pøehrady. Areál je pøipraven Vám zajistit školy v pøírodì, školní výlety, sportovní kurzy, letní tábory, rodinnou rekreaci, školení, víkendové pobyty apod.

Wellness bude vybaveno bazénem (13 x 5 m) s protiproudem, stìnovým chrlièem, stìnovými masážními tryskami. Ve wellness bude finská a infra sauna, 2 víøivky a 2 zážitkové relaxaèní sprchami s tryskami. Wellness bude otevøeno na konci dubna.

• 5 antukových kurtù • osvìtlený tenisový kurt • travnaté fotbalové høištì • pøírodní koupalištì • vyhøívaný bazén• menší tìlocvièna • fitness • 4x ping pong • • bufet s vnitøním a s venkovním posezením • vinárna • klubovny • uèebny • jídelna

Rekreaèní støedisko TESLA Jaroslav Modroviè 539 53 Horní Bradlo 53

Tel.: 469 338 179 Fax: 469 338 141 E-mail: rs.tesla@seznam.cz

www.modrovic.cz 14

3


2

15


Ètvrtletník pro mateøské, základní a støední školy zdarma

è.59

únor 2013

Katalog Školouš vydala nákladem 14 000 výtiskù Alieta, Na Pøíèce 1655, Dvùr Králové nad Labem, tel: 723 117 502, E-mail: skolous@skolous.cz, www.skolous.cz

Dìkujeme, že vìnujete svoji pozornost všem inzerátùm a pøílohám katalogu Školouš

Školouš 59  

Školouš 59 inzerce pro školy

Školouš 59  

Školouš 59 inzerce pro školy

Advertisement