Page 1

BŘEZEN-DUBEN2010|čí sl o4 zdar ma www. skol ni k casopi s. wz. cz www. g8mb. cz

Časopi spr ost udent yapř át el eosmi l et ého Gymnázi aMl adáBol esl av

Udál ost

Mat ur i t nípl es Rozhovor :Jar osl avHůl a |Výpověďmuže,kt er éhozachr áni lNi chol as udent skévol by |Recenze:Al enkavř í šidi vů Wi nt on |Vysokéškol y |ZrušenéSt


Pr ost orpr ot vépoznámky


úvod

Vážení,

d r ž í t e v r ukou č t vr t é p o kr a č ová níč a s opi s uŠkol ní k, k t e r és epos unul oz novuopomy s l ný kr ůč e k kupř e du. Kone č ně s e na pl ňuj ef r á z e „ č a s opi ss t ude nt ů“ .Kone č něs e OPRAVDOVÍs t ude nt iz a poj i l i d ot vor byt ohot oč í s l a ,kt e r és e p o da ř i l o j a k t e c hni c ky t a k o b s a hově z dokona l i t . Za t o p a t ř ívš e mz ú č a s t ně nýmdí k. Už p ř e de mj ej a s né ,ž es e p o da ř ídodr ž e ts l i bč t yřč í s e lz a š k ol ní r ok. V ná s l e duj í c í m š k ol ní mr o c ej e na š í mc í l e m v y t voř i tpě tč í s e l–ka ž dédva mě s í c ej e dn o. J e di né c o mě mr z íj e ,ž e p o ka ž dé , když vyj dou n ové v ý t i s ky ,kt e r éj s our oz dá nydo t ř í d ,s pa t ř í mč a s opi sveš kol e j e de ndvadnyapa kne ná vr a t ně z mi z í– s na d ve š kol ní c h t a š ká c h. Špa t ně . Pr ot o vá s j mé ne m vš e c hz úč a s t ně nýc h a u t or ůž á dá m,a bys t eč í s l apo p ř e č t e níne c ha l ivol něveš kol e , n e j l é penapa r a pe t e c hnac hodb á c h, ne bo v pol i c í c h ve t ř í d á c h,ni kol ivl a vi c í c h.Mě l o b ys et a k dos t a topr a vdu na v š e c hny . A ny ní j i žka kt uá l ní mu o b s a hu. Vř e l e dopor uč uj i č l á ne koTomá š iGr a uma nnovi , mu ž i ,kt e r ý pot ka lNi c hol a s e Wi nt ona .Za j í ma vým poč t e ní m mů ž e býtir oz hovorsJ a r os l a ve m Hůl ou,ve kt e r é m s e d o z ví t e o – pr o mnohé p ř e kva pi vé m –koní č kuna š e ho p a naš kol ní ka . Zdr a ví mVá s

„ Ně kdoml č í , pr ot ož ene ví , aně kdoml č í , pr ot ož evís voj e . ”

OBSAH ČÍ SLA

EDI TORI AL

BŘEZEN-DUBEN2010

Fot or e por t á ž : Ma t ur i t nípl e s

Fot og r a fie ma t ur a nt ů

4 7

Thoma s Gr a uma nnbyl me z idě t mi , kt e r é z a c hr á ni lNi c hol a s Wi nt on.

8

Vys okéš kol y oč i maa bs ol ve nt ů na š íš kol y

10

Zr uš e né S t ude nt s kévol by

12

Os pl ně né ms nu J a r os l a vaHůl y

Al e nkavř í š idi vů Obs a h př í š t í hoč í s l a I nf or muj e me

13 16 18

19

Mi rosl avHorní ček www. skol ni kcasopi s. wz. cz

3


f ot or epor t áž

BŘEZEN-DUBEN2010

Už j et omu t a k.Rok u t e klj a ko vodaat e n n o vý,2010,hne d ve s v é m úvodu na bí dl mn oho s pol e č e ns k ýc h a k c í ur č e nýc h hl a vně p r ot y ,kt e r ým odvá ž ný p o hybnohynapa r ke t u n e ní c i z í . Ře čj eo p l e s e c h,j i c hžs evr oz me z íl e dna a bř e z na k o na l o c e l ke m na p ě t a dva c e t . Ažkz á vě r u p l e s ové s e z óny s e d o č ka l oina š eos mi l e t é g y mná z i um. Pot r a di č ní b i t věol í s t ky , kona néna p o l ika bi ne t ubi ol ogi e , s eš ť a s t l i vc i ,nakt e r és e v s t upe nky dos t a l y , mo hl it ě š i tnat ř i ná c t ý b ř e z e n. ►

4

www. skol ni kcasopi s. wz. cz


BŘEZEN-DUBEN2010

f ot or epor t áž

▲► Znást upu8. B.

▼▼ Znást upu8. A.

www. skol ni kcasopi s. wz. cz

5


f ot or epor t áž

BŘEZEN-DUBEN2010

■PanBohumi lKl ospř i t ancispanípr of esor kou Lubi sl avouŽal udovou.

Vp ůlos mépl e sods t a r t ova lne z v ykl e–j e dnot l i výminá s t upy o b ouma t ur i t ní c hr oč ní ků.8. A s ivybr a l at é ma„ dopr a va “ ,z a t í mc o8. B př e dve dl aná s t upz p r os t ř e díka s i na . Po t r a di č ní m pr os l ovu ř e d i t e l ky š kol y , pa ní J a ny Po s pí š i l ové , př i š l o na ř a du s l a vnos t ní š e r pová ní , kt e r é hos e s p ol ust ř í dní mika nt or yuj a l a t a kéuč i t e l s kál e ge ndaavz á c ný h o s tpl e s u,pa nBohumi lKl os . ■Vyst oupení mat ur ant ů LubošePánkaa Vi k t or aKozáka.

6

Na t a ne č nípa r ke tná ss vým p ř e dt a nč e ní m poz va lbe ná t e c ký t a ne č ní kl ubTwi s t e r . Vpr ůbě hu p l e s unaná sč e ka l oj e š t ěmnoho h u de bní c hat a ne č ní c h vys t o u pe ní .Toúvodní ,a e r obi cv p o dá ní dě vč a t pod ve de ní m Ma r t i nyWudyové ,s ibohuž e l mn oz í ,vef r ont ěnat ombol u s t o j í c í , ne c ha l iu j í t ; ur č i t ě p r ohl oupi l i . Z na š i c h ma t ur a nt ůs e na p ó di uobj e vi l one j pr vehude bní

t r i o J a r da Fi d r a – Ma r t i n Ml č oc h – J a na Er be n ová ( h ous l e ,vi ol onc e l l oakl á ve s y) . Topa kvys t ř í da l i c hl a pc i skyt a r a minakr kuap í s nívs r dc i– LubošPá ne kaVi kt orKoz á k. Vyvr c hol e ní m p l e s u b yl o p ů l noč nípř e kva pe níma t ur a nt ů –bř i š nít a nc e .La dnépohyby p á nví–z vl á š t ěpa kuc hl a pc ů– s k l i di l yve l kýús pě c h. Ne s mí mvš a kopome nout

t o mbol u, kt e r á l e t os byl a mi moř á dnádí kyhl a vníc e ně– d i v oké mu ka nc i( bohuž e lj i ž n e ž i vé mu) .Ma j i t e l kou ne boh é hoz ví ř e t es es t a l aMa r ké t a Dvoř á č kováz e7. A. ■

■t extDavi dBohat a; 3xf ot oŠt ěpánTomš, 7xf ot oSt udi oU

■Uv ydávánít ombol ybyl asi t uace v y pj at á.Takhl e v ehement ně s eceny dožadoval Mar t i n Čeží k.

www. skol ni kcasopi s. wz. cz


BŘEZEN-DUBEN2010

spol ečnáf ot ogr af i emat ur ant ů

8. B▲ Hor níř adazl eva:Mar t i nPol í vka,Voj t ěchSvár ovský,JanJel í nek,Ondř ejKoť át ko,Voj t ěchKán,TomášPr ocházka,Mar ekBer nát ,Roman Mul ač,Al ešÚj ezdský,JanSmr čka. Pr ost ř edníř adazl eva:Moni kaVi t ásková,Mar két aBl echová,Luci eOt t ová,Bar bor aDl asková, AnežkaKl oudová,ZuzanaLí bal ová,Mar két aMansf el dová,Di t aKár ová,Ver oni kaŠamár ková,Kat eř i naZel enková. Dol níř adazl eva:Kl ár aKouř i mová,ZuzanaNguyen,Kat eř i naChmel í ková,Bar bor aHavl át ová,PaedDr .EvaSt r ánská( t ř í dnípr of esor ka) ,Luci e Li š ková,Ter ezaBendová,Adél aLexová,HanaŠi mí ková. 8. A▼ Hor níř adazl eva:Mar t i nVesel ý,Davi dOl i ber i us,LukášLáska,Mi chalMar ček,JanSedl áček,TomášHal í ř ,Jar osl avFi dr a,Vi kt orKozák, LubošPánek. Pr ost ř edníř adazl eva:Mar t i nMl čoch,ZdeňkaVol šová,Pavl aJenčová,JanaEr benová,Mar t i naBl echová,Si monaBár t ová,Šár kaDr agounová, Kami l aAbí ková,Ol gaFaj f r ová,JanaVonášková,Ter ezaČer ní ková. Dol níř adazl eva:Kat eř i naHavr ancová,Pet r aBar t oní čková,Ol gaMašková,Mi chael aMar t í nková,PhDr .HanaKár ová( t ř í dnípr of esor ka) ,Ver oni ka Čer máková,Kr i st ýnaZemanová,Ji t kaVesel á,I vaCi hel ní ková.

www. skol ni kcasopi s. wz. cz

7


př í běh

BŘEZEN-DUBEN2010

Tomá šGr a uma nn,vr oc e1939 o s mi l e t ý, mus e l opus t i t Če s kos l ove ns ko a c e l ou s vou r o di nukvůl ibouř l i vým udá l os t e m t e hde j š ídoby .Byl2.s r pe n1939a ma t kasba bi č kouhopos a di l ido p o s l e dní hovl a ku,kt e r ýzPr a hy o d ve z lž i dovs kédě t idobe z pe č í Br i t s kýc h os t r ovů.Pot om př i š l a v á l ka .Pa nGr a uma nnnat onyní v z pomí ná t ě mi t os l ovy:“ Iwa s g i v e na noppor t un i t ya ndIt ook t h eoppor t uni t y .Ia ma l i veno w. “ J e homl a dš íbr a t rt oš t ě s t íne mě l , z e mř e lv konc e nt r a č ní m t á boř e s p ol us es vour odi nouada l š í mi mi l i onyŽi dů. Př e ds t a vt e s i ,ž e ž i j e t e v ž i dovs kér odi něvr oc e1939.J s t e v y l ouč e niz es pol e č nos t ij e npr o s v ůjpůvod,př á t e l és e od vá s o d vr a c e j í ,má t es t r a c h.“ OnNov e mbe r1938wewa nt e dt ogot o t h et he a t r e . Wes a wpe opl ebe a t i ng J e ws .The yt ook ma ny J e wsa s p r i s one r s . “Tomá š eaj e homa t ku o c hr á ni ls t r á ž c eoz br oj e nýme č e m s t o j í c íve dve ř í c h di va dl a .“ We d i d n’ ta t t e ndt he a t r et ha tni ght . “ Pr vníc oč l ově kana pa d nej ee mi g r ova t . Al ec okdyžmohouodc e s t o v a tj e nva š edě t i ?

ne vš e dnís e t ká ní

8

Bě he m s vé ho pobyt u na Fi l i p í ná c hš í ř i lt a kékř e s ť a ns t ví .Sá m j eŽi d,ovš e m nel e da j a ký:“ Ia ma J e w whobe l i e ve si nJ e s us .I ti s v e r yJ e wi s ht obe l i e vei nJ e s us , J e s uswa saJ e w,Ne w Te s t a me nt wa swr i t t e n by J e ws . “ .Ví r aho p r ová z e l ac e l ým ž i vot e m.Bi bl i d o s t a ldo r uky nagymná z i u ve s k ot s ké m Oba nu.Vypr a c o va ls i t e hdypl á nnač t e níBi bl e ,kdyna k a ž dýde npř i pa da lj e de nve r š .Se s t u di e m bi bl e s i z a č a l u v ě domova t ,ž e by mě lz mě n i t s v ůjž i votat í m pr oj e vi tvdě č nos t z aš a nc i ,kt e r oud os t a lodNi c hol a s eWi nt ona . Poj e homi s i oná ř s ké p r á c iavýc hovědě t ívUSApř i š e l vp ol ovi ně90. l e t ná vr a t dovl a s t i a v ý uka na j a z ykové š kol e v Tr u t nověapa kvKol í ně ,pobl í ž k t e r é honyníbydl ís es vouž e nou Ca r ol i ne .Poř á dá t a ké s e mi ná ř e p r os t ude nt y ,kde vypr á vís vůj p ř í bě h.“ Wha twi l lyoudowi t h y o url i f e ? Wi l lyou s t udy a nd s t u dya nds t udy . . . ? “ Uvi dí me , ne c hc e mež í t z b yt e č ně . ■

Ni c hol a s Wi nt on na bí z e l č e s kos l ove ns kým Ži dům b e z pe č nýt r a ns por tj e j i c hd ě t ído Br i t á ni e . Obz vl á š t ě pr o ma t ky n e byl os na dnépos l a ts védě t ido c i z íz e mě .Pa nGr a uma nnvypr á ví p ř í bě hhol č i č ky , kt e r ouda l ama t ka d ovl a kuat ř i kr á ts ij ivz a l az pě t , n e žj is kut e č ně ne c ha l a odj e t . Ne v ě dě l a ,ž es esníužni kdyne s e t ká .Tomá šGr a uma nnpopi s uj e t e hde j š ípř e ds t a vu:“ My mot he r e x pl a i ne d:go t o Br i t a i n,l e a r n Engl i s h, youc a nr e pr e s e ntf a t he r ’ s Dě k uj e me , pane Gr auc o mpa nyi nLo ndoni nt hef ut ur e . manne z a půs ob i v é Af t e rt womont hsHi t l e rwi l lbe y p r áv ě níapř e j e mehodn ě g o ne a nd you c a nc ome ba c k v h o me .It houghti twa sa na dve n - z d r av íae l ánudodal š í ho t u r e . “ Poz dě j idodá vá :“ An di n ž i v ot a. f i veye a r sHi t l e rwa sgone .Bu t t h e r ewa snohomet oc ome . “ Zas t ude nt y6.r oč ní kuos mi l e t é h o Gymná z i aMl a dáBol e s l a v J e honovým domove ms es t a l o Pat r i ckBoháčeka Sk ot s ko.J a kodpoví dánaj e de nz Mi chael aDvoř áková d o t a z ů,s kot s kédě t ihoni kdyme z i

S í l al i ds kos t iPr ově t š i nuzvá sbyl3.bř e z e ndne m z c e l aobyč e j ným,pr os t ude nt y6.r oč ní ku bylvš a kdne m ne vš e dní m.Zúč a s t ni l is e výj i me č nébe s e dysč l ově ke m,j e nžmě l obr ovs kéš t ě s t ívne š t ě s t í–pot ka l Ni c hol a s eWi nt ona .

s e be ne př i j a l y . Podl e Tomá š e Gr a uma nnamus íč l ově kp oc há z e t z ně kol i ka ge ne r a c íž i j í c í c h ve Sk ot s ku,a bybylpř i j a t .Rá dvz p o mí ná př e de vš í m na s vou u č i t e l ku Ma r i iCor s o n,kt e r áho n a uč i l aš í tapé c t .Pos t udi ugymn á z i aodj e lj a komi s i oná řnaFi l i p í ny ,kde domor odé obyva t e l e u č i lč í s t a ps á t .Zde s et a ké s e z ná mi ls es voubudouc íž e no u. Pos kr omnés va t běvdž ungl is e o d s t ě hova l i do Ka l i f or ni e , kde s p ol e č něvyc hova l ič t yř idě t i( dvě a d opt ova néadvěvl a s t ní ) .Dne s ma j íde s e tvnouč a t .

www. skol ni kcasopi s. wz. cz


př í běh

BŘEZEN-DUBEN2010

Ohl asyst udent ů ThomasGr aumann

Na r odi ls evBr něr oku1931. Vos mi l e t e c hs edos t a ldopos l e dní hovl a ku, k t e r é mubylumož ně nodj e z ddoAngl i e . Bě he ms vé hož i vot apobýva lve Sk ot s ku,naFi l i pí ná c havUSA.Dne s ž i j epobl í žKol í naapoř á dás e mi ná ř epr o s t u de nt y .

„ Vzhl edem kt omu,žet yt obesedynemám mocvl ásce,t at oměnad vešker éoček ávánível mizauj al a.PanGr aumannj evel mipř í vět i výa byl opř í j emnéhoposl ouchat .Kdyžvypr ávěl svůjpř í běh,cí t i l aj sem,že hopr oží vám ij á.Ni csenevyr ovnápř í mémusvědect víodsr dce. “

„ Vždyckyj sem věděl ,žedr uhásvět ovávál kabyl ašpat ná,naci st it aky , pr ost ěvěci ,cosenaučí meveškol e,al edot eďj sem t obr al j enj ako v ědomost ,znal ost ,nemělj sem žádnéspoj eníkt ěmt ověcem,al ekdyž násnavšt í vi lpanTomášGr aumannzměni l oset o.Teďužna„ vl ast ní “ kůživí m,j akét odoopr avdybyl o.Li dénesmízapomí natadokud se nepoučí ,musísej i mt opř i pomí natst ál edokol a. “

„ Ži vot nípř í běhpanaGr aumannabylast ál ej ev el i ceemot i vní ,mysl í m, žekdyžj smej ehovypr ávěníposl ouchal i ,j i st ěj smesineodpust i l i zamyšl enínadnaši miži vot yapr oj el anámi vl nasouci t uasnadi t r ochupř ekvapení .Vel i ceoceňuj i t o,žet ent opánvesvém věkuj ezdí poš kol áchaumívypr ávětsvůjpř í běh,př edávatvzpomí nkyj i ným a neboj íseot evř í tse.Vt omt osměr umus kl ádám pok l onu,j ábycht o nedokázal a.Naví c,j ehož i votj epř í kl adný,váži lsišance,kt er ou dost al ,neohl í želsenapomst u,al epomáhalj i ným –vl ast něi nám v uvědoměníapor ozumění .Skl ádám svůjobdi v . “

„ Byl ot ovel i cepř í nosné,obzvl ášt ědí kyaut ent i ckým záběr ům a ž i vémusvědect ví .Čl ověkmohlvi dětasl y šet„ j i ný“pohl edanázorna hr ůzy2.svět ovévál ky . “

„ OdkazNi chol aseWi nt onaj ej i st ěpůsobi vým poučení m pr onašegener acest ávaj í cíibudoucíakr ásněi l ust r uj e,ženěkdyst ačíidr obná či nnostdobr ovol ní ka,kt er ápakmůžemí tvel i kýpř í nos.Podobně působít akéznáméanabeseděopětvy sl ovenér čení ,žekúspěchu zl ast ačíj ent o,abydobř íl i déni cneděl al i . “

Za c hr ánc eNi c hol as Wi nt on

„ Včer ej šíbeseduj sem očekávalr ozpači t ě,al ej akmi l ezačalpanGr aumannhovoř i tosvémi nul ost iadět st ví ,hnedj sem pochopi l ,žej et o důl eži t é.Podl eměnebylnej důl eži t ěj šísamot nýži vot nípř í běh,al e s vědect vínazl oči nypáchanénaci st yzavál ky .At odnesvdobě,když sehol ocaustpopí r áaněkt eř ízačí naj ít vr di t ,ž eseni kdyneudál . Mysl í m,žet í mt ozpůsobem,k t er ývemnězanechalsi l noust opu, můžemevar ovatml adél i dipř edt í m,c osej i žj ednoust al o. “

Si rNi c hol a sWi nt on ( * 1909)s es t a lhr di nouz a d r uhés vě t ovévá l ky . Vr oc e „ Dobr ýden.Včer anebyl opopr vé,k dyj sem sl yšel avypr ávění 1 9 39z a c hr á ni lpř e d pamět ní kazdr uhésvět ovévál ky .Pr ar odi čeaj i níst ar šíčl enovér odi ny k o nc e nt r a č ní mit á bor yna s e č a s o d č a s u p o d ě l í s e s v ý mi z á ž i t k y z t é t o d o b y , a l e p ř e s t o b y l o 6 6 9ž i dovs kýc hd ě t íz t o t o č í ms i j i n é a j e d i n e č n é . Mě l a j s e m mo ž n o s t v y s l e c h n o u t s i o s u d y , Če s kos l ove ns ka , kt e r ým kdybabi čk anosi l asvémuot cij í dl o,pr ot ožesemuselschovávat ,al e z a j i s t i lpř e vozvl a ke mdo ni kdyt onebylpř í běh,kt er ýbyt akvýr aznězměni losudj edi nceacel é b e z pe č íSpoj e né ho r odi ny .Vr át i tseodněkudanenaj í tni kohozes vér odi nymohl obýt k r á l ovs t ví .Oj e hoč i nu mnohem hor ší ,nežodj etdoci zi nyzat akt ěžkýchapr obl émových v š a kve ř e j nos tdl ou ho okol nost í .Coděl at ,kdyžt am ni kohoneznám aneví m,coděl at . n e vě dě l a . Vš evyš l ona j e vo Děkuj eme,paneGr aumanne,zavaševzpomí nkyazáži t ky ,kt er éj st e a žvr oc e1988, kdyj e ho nám př edal . “ ž e n apř iúkl i dupůdyne l e „ Osobnípř í běh,kt er ýj smevysl echl i ,namězanechal opr avduvel ký z l adokume n t yot r a ns por t d o j e m. P a n G r a u ma n n b y l v e l mi s y mp a t i c k ý a j e h o p o d á n í mě z a u j a l o e c h . Vr oc e1998bylpr e z i v e v š e c h s mě r e c h . B y l o p r o mě c t í s e s n í m p o s k o n č e n í b e s e d y d e nt e mVá c l a ve mHa vl e m set kat„ bl í že“apožádathoověnovánídodar ovanéhoNového v y z na me ná nř á de mT.G. zákona. Ma s a r yka ,pě tl e tpot é Fi l mr ozhodněupozor ni l ,ž enat akovési t uacebyc hom neměl izaz í s ka loda ngl i c kékr á l ovny pomí natavespol ečnost ibyměl obýtví ceNi chol asůWi nt onůvkaždé š l e c ht i c kýt i t ul . Vl oňs ké m době. “ r o c eos l a vi ls t éna r oz e ni ny vl e t a dl epi l ot ova né m St udent kyast udent isext y ■2xf ot oJar osl avZaj í ček d c e r ouj e dnohoz e a c hr á ně nýc hdě t í . www. skol ni kcasopi s. wz. cz z 9


vzděl ávání

BŘEZEN-DUBEN2010

Vysokéškol yoči maabsol vent ůnašíškol y

Neníúpl ně obvykl é př i nášeti nf or mace o vysokých škol ách vdubnu,kdyužmaj íst udent i os mého r oční ku př i hl ášky na uni ver zi t y podané.Ni cméně násl eduj í cípř í spěvky by měl y posl ouži tapomoci i vám,ml adší m st udent ům,kt eř íj ešt ěneví t e,cobyst ec ht ěl i vbudoucnust udovatanakt er ouškol usepomat ur i t ěhl ási t .

J a kub Ma r t í ne k _ _ _______________________ 1-Ná z e vš kol y Te c hni c káuni ve r z i t avLi be r c i 2-Př i j í mač ky Např i j í ma č kyj s e ms evůbe c n e uč i l ,pr ot ož ej s e m nat opo ma t ur i t ěne mě lná l a du,adobř e j s e mudě l a l . Zkouš kys es kl á da l yz edvouč á s t í–ma t i kaai n f o r ma t i ka ,z ekt e r ýc hs eda l o z í s ka tma xi má l ně 200 bodů. Kdyžj s e m naz a č á t kuz j i s t i l ,ž e kpř i j e t ís t a č í50bodů,bylj s e m vkl i du; ) 3-Subj e kt i vníhodnoc e ní š ko l y Šk ol aj epo dl emět ě ž ká ,t oj e v š a ka s ika ž dá . Al ema t i kat a dy n a pr os t opř e vyš uj ehr a ni c il i ds k ýc hmož nos t í . 4-Spor t ovně kul t ur nívyž i t í v emě s t ě Li b e r e cj evt omhl es mě r u i d e á l ní .Hr a j es et a dyne j vyš š í s o ut ě žt é mě řvevš e c hs por t e c h ( ž e ns kývol e j ba lpř í movha l e n akol e j í c h) ,dá l ej et ul yž a ř s ký a r e á lJ e š t ě das pou s t ada l š í c h mo ž nos t íkes por t uaz á ba vě: ) 5-Do por uč e ní ,pos t ř e hy Šk ol a j e už po dl e ná z vu z a mě ř e náhl a vněnat e c h ni ku, t a kž e j i né ( e konomi c ké č i u mě l e c ké ) obor y j s ou t a k t r oc hunave dl e j š íkol e j i . 6-We bš kol y h t t p: / / www. t ul . c z /

10

r ovna t e l náskva l i t ouvýukyna Št ě pá ns j i n ýc hp r á vni c kýc hf a kul t á c hv Pe t r o v i c ký ČR.Otojesmutnější,žekauza

t ý k a j í c ís e pá r „ s t ude nt ů“ š kodi l aj mé nuc e l éf a kul t ya _ _ _______________________ u h l a vně j e j í m po c t i vým 1-Ná z e vš kol y t u de nt ům. Zá pa doč e s káuni ve r z i t avPl z ni ,s o b or„ pr á vo“ 4-Spor t ovně kul t ur nívyž i t í v emě s t ě 2-Př i j í mač ky e l i kožPl z e ňpa t ř íkne j vě t š í m Př i j í ma c íř í z e nís e ,po vš e m J s t ůmČRat a képr ot ož epa t ř í j i s t ěz ná mé a f é ř e ,z mě n i l o a mě z is t ude nt s k á mě s t a , na š k ol apř e s t oupi l anapř i j í ma c í me e z ne t ez demnoh opř í l e ž i t os t í ř í z e ní z pr os t ř e dkova né l a ks t r á vi ts vůjvol nýč a s .Sa ma s p ol e č nos t íSCI O – Ná r odní j n i ve r z i t a podpor uj e mnoho Sr ovná va c í Zkouš ky ( NSZ) .u i nnos t íaz ar e l a t i vněs l uš né Po kud s e t e dy hl á s í t e na č e n yne bodokonc evr á mc ivop r á vni c kéf a kul t y , NSZs ez c e l a c i t e l ný c h př e dmě t ů můž e t e j i s t ěne vyhne t e .PoUK aol o- l p or t ova t( pl a va t , pos i l ova t , mo uc ké pr á vni c ké f a kul t ěs e s r á tf l or ba l ,f ot ba l , …) ne bo ZČU s t a l aj i ž3.ve ř e j nouuni - h a vš t ě vova tmnohéga l e r i e ,di v e r z i t ouvČRz eč t yř ,kt e r ána n a dl a ,muz e a … Cos ivybe r e t e , t u t of or mu př i j í ma c í ho ř í z e ní v á l e ž íužj e nnavá s . p ř i s t oupi l a .Výj i mkou z ůs t á vá z j e n Ma s a r ykova uni ve r z i t av por uč e ní ,pos t ř e hy Br ně , kdena dá l ez ůs t á va j ít e s t y 5-Do ž dýbys imě lnavě cudě l a t s t u di j ní c hpř e dpokl a dů( TSP) . Ka v ůjvl a s t níná z or ,at opl a t ío V NSZs et e dys e t ká t eskl a s - s ý bě r uVŠmnohoná s obně .As i i c kým t e s t e m obe c nýc hs t udi - v í c ne ž c okol ij i né ho j e j n í c hpř e dpokl a důat e s t e mz e v d ů l e ž i t é , a bys t edě l a l it o, c ová s z á k l a důs pol e č e ns kýc hv ě d. b a ví .A pokud t oj s o u pr á vě p r á va , mys l í m, ž e ZČU j e 3-Subj e kt i vníhodnoc e ní s p r á vnávol ba . š ko l y O pr á vni c kéf a kul t ěs et ohov bš kol y p o s l e dnídoběna ps a l omnoho. 6-We t t p: / / www. z c u. c z / Al epohl e dzdr uhés t r a nyvá s h u j i s t íome di á l níbubl i ně ,kt e r á s e kol e m a f é r y v yt voř i l a . Na o pa k oc e ňuj ikol e gi a l i t ua v s t ř í c nos tvyuč uj í c í c hs mě r e m k es t ude nt ům.Mož nápr á vět o mn epř e s vě dč i l o,ž eVŠne mus í_ _ _______________________ b ý tj e n z c e l a a nonymní m 1-Ná z e vš kol y mí s t e m,a l ež eiz dee xi s t uj e Uni ve r z i t aPa l a c ké hovOl ok o nt a ktska nt or y . mo uc i Ka ž dýs t ude ntvyš š í hor oč ní ku FPR Vá m pot vr dí ,ž eúr ov e ň 2-Př i j í mač ky v ý ukynaš kol ebyl aaj e Př i j í ma c íz kouš kanamůj

Anna To mš o v á

d v ouobor( š pa ně l s káf i l ol ogi e p o r t uga l s ká f i l ol ogi e )s es kl á da l az edvouč á s t í .Pr opř i j e t í n apor t uga l s ko uf i l ol ogi ibyl o z a p ot ř e bíz kouš kySCI O-OSP ( Obe c nés t udi j nípř e d pokl a dy) a pr oš pa ně l s kou f i l ol ogi is e d ě l a l apř i j í ma c íz kouš kapř í mo vOl omouc i , byl apí s e mnáaobs a hova l agr a ma t i c kác vi č e nía c v i č e ní z a hr nu j í c í kul t ur ní z n a l os t ioš pa ně l s kyml uví c í c h z e mí c h( pa má t ky ,s pi s ov a t e l éa l i t e r á r nídí l a ,hl a vnímě s t a …) .

3-Subj e kt i vníhodnoc e ní š ko l y Fi l oz of i c ká f a kul t a UP a p ř e de vš í mk a t e dr ar oma ni s t i ky j ekr á s némí s t o pr os t udi um. Pr of e s oř i ,kt e ř ín á m př e dn á š í , j s o u vš i c hnimi l ía vs t ř í c ní . Vyuč uj ená smnohol e kt or ůz e Šp a ně l s kaaPor t uga l s ka ,kt e ř í s e s ná mir á dis e j dou ipo s k onč e nívýuky ,a ťužnakul t u r nía kc ine bovhos po dě …: )

4-Spor t ovně kul t ur nívyž i t í v emě s t ě Mož nos t i vyž i t í j s ouvOl omouc it é mě řne ome z e né .Kdoc hc e n a j de s ině c o na ka ž dý de n. Můž ou t o býta kc epoř á da né š k ol ou, j a koj s oukul t ur nít ýd ny j e dot l i výc h z e mí , z a j í ma vé b e s e dy ,v ýs t a vy… Imě s t oOl omo uc poř á dá kul t ur ní a kc e , k t e r és t oj íz at ona vš t í vi t .Na j e dnom zná mě s t ís epoř á da j í k o nc e r t y pod š i r ým ne be m, k r á s néhl a vněvobdobíVá no c , k d y j s ou na ví c dopl ně ny v á noč ní mit r hy .Spor t ovi š ťmá Ol omouct a kédos t( pl a ve c ký b a z é n, a qua pa r k, t e ni s ové k u r t y ,vol e j ba l ováhř i š t ě ,boul d e rba r y ,f i t c e nt r a …)Vypl a t í s es iveš kol edoj e dna tj a kous i www. skol ni kcasopi s. wz. cz


vzděl ávání

BŘEZEN-DUBEN2010

p ř e dpl a c e nou pe r ma ne nt ku na j a kýkol i vs por tzna bí d ky .Za v e l mis l uš nouc e numůž e t ec e l ý š k ol nír ok na vš t ě v ova tvá mi v y br a nýkur z .

5-Do por uč e ní ,pos t ř e hy Ik dyžnat ou žj el e t ospoz dě , j e d o br éna vš t í vi tde not e vř e nýc h d v e ř í ,ne bos ea l e s poňopr á z dn i n á c hz a j e tpodí va td omě s t a , v e kt e r é m c hc e t es t ud ova t . Př e c ej e nt a mz ř e j měs t r á ví t e n ě j a kýt e nr ok,t a ka ťví t e ,do č e h oj de t e . . : )

6-We bš kol y h t t p: / / www. upol . c z /

v š e c hna důl e ž i t á mé di a .V Pr a z emůž ebýtč l ově kvc e nt r u d ě ní ,akdyžs epoš t ě s t í ,s e ž e ne ip r á c ivobor u( ne j mé nět ř e t i na r o č ní ku už ně j a kou t a kovou má ) .

p o s kyt nut éz á z e míapř á t e l s ké mu i nt e r ne t u.Škol a ne nít a k p r os t ř e dí . v e l i ká j a ko j et ř e ba Ka r l ova u n i ve r z i t a-vš ej epř i r uc e . Ne g4-Spor t ovně kul t ur nívyž i t í a t i v e mj ene dos t a t e č náka pa c i t a v emě s t ě t ř í d ,at a ks es t á vá ,ž eně kdys i 0 p r os t ěne s e dne t e .

4-Spor t ovně kul t ur nívyž i t í v emě s t ě Pr a haj ePr a ha .Budovaf a kul t y j evc e nt r u, pá rme t r ůodNá r odn í h o di va dl a . Kol e m j e n e poč í t a ně kva l i t ní c h hos pod r ů z nýc hc e novýc hs kupi n,na Ná r odnís l a vnéhude bníkl ub y , at a kdá l e .Pr os t ěPr a ha .

5-Do por uč e ní ,pos t ř e hy Po kud100% c hc ij í tnaLFHK –p a s snapr ůmě rz ná me k( do 1 , 13)ne bor oki nt . př í pr a va p o kudne ví m ne bone mys l í mt o v á ž ně=dá tr uc epr yč .Vě nova t s e na gymná z i u z dá nl i vě v z dá l e ným obl a s t e m ( FYZ, CHE,j a z yky) ,v pr ůbě hu s e me s t r u nut ná 100% př í pr a va ( EVERYda y) .

5-Do por uč e ní ,pos t ř e hy Ne p odc e ni ts e z na ml i t e r a t ur yk p ř i j í ma č ká m,a l epoč í t a tst í m, ž epokudt a m vr a z í t eně c oobor o vé ho,př i j denat oř e č .Vyz na t s evn ovi ná c hač a s opi s e c hh c et oz ná t š é f r e da kt or yvš e ho, _ _ _______________________ c c o s t o j í z a ř e č . A p r o s t ě d á va t 1-Ná z e vš kol y p o z o r n a v š e c h n o . V š e o b e c n ý Fa kul t as oc i á l ní c hvě dUni ve r z ř e hl e dj et u opr a vdu ho dně i t y Ka r l ovy ,oborž ur na l i s t i ka p v š e o b e c n ý . Š k o l a s a m a j e pa k ( b a ka l á ř s ká ) . r e l a t i vněj e dnoduc há ,ahl a vně h o dněz a j í ma vá . 2-Př i j í mač ky Tě ž ko pops a t e l ný vš e obe c ný bš kol y p ř e hl e d,j e de nc i z íj a z yk,r ůz né 6-We h t t p : / / f s v . c u n i . c z /-ne nímoc o t á z kynaz na l os tt ohoč e s ké ho. ř e hl e dný. Al edás et os né s t . Uús t ní č á s t i t obyl oj e š t ěoně c o p s l o ž i t ě j š í ,t é ma t abyl ar ůz ná ,od p o l i t i ky př e s kul t u r ua ž ke s p or t uaEU.Če ka l as ez na l os t n a š e hos t á t ní h os ys t é mu,pol i t i c k ýc hs t r a n,j e j i c hz á s t upc ů, mi ni s t r ůapodobně .V kul t uř e _ _ _______________________ p a k výz na mné c e ny ( Sl a ví c i , 1-Ná z e vš kol y Andě l é ,Lvi )aj e j i c hnos i t e l év LFHKUK p o s l e dní m r oc e . Dá l mohl a p ř i j í tř e čnaz a hr a ni č nívz t a hya 2-Př i j í mač ky n e j výz na mně j š í př e ds t a vi t e l e St o ma t ol ogi e , BI O, CHE, FYZ, s o us e dní c hz e mí ( pr e z i de nt i , mu l t i pl ec hoi c e ,ot á z ky od p. p r e mi é ř i ,č ie kvi va l e nt y) .Ve n á pl ni1.r oč .naLF ,z aš pa t nou s p or t ur ůz névýz na mnél i gy , pe - o d p. bodydol ů, zFYZč a s t o0a r i odi kaapodobně .Cos eEU mé něbodů, pa s s :16/ 80( v š e ob) t ý č e ,pa ks t r uč náhi s t or i e ,f un- 3 1 / 80( z ub) . g o vá ní ,or gá ny . 3-Subj e kt i vníhodnoc e ní 3-Subj e kt i vníhodnoc e ní š ko l y š ko l y J e dnazne j t ě ž š í c hLFuná s ,a l e Kdoc hc evbudouc nupr a c ova ts t o j íz aná ma hu;mi z i váf i l t r a c e v ž ur na l i s t i c e , r oz hodně s t u de nt ů1.r . ,důr a zn as a mon e pr ohl oupí .Ne můž us r ovná - s t a t nos t ;mé něvýz kumu;s pov a tsBr n e m,a l ej epr os t ěf a kt ,l u p r . s ne moc ni c í . Upř í mně ž evPr a z es et voř ís na d ř e č e none můž us ivyna c hvá l i t

Fi l i p Hut a

Ri c ha r d Po l ma

www. skol ni kcasopi s. wz. cz

6-We bš kol y h t t p: / / www. l f hk. c uni . c z /

Pe t r Ne č e s a ný _ _ _______________________ 1-Ná z e vš kol y Uni ve r z i t a J a n a Eva nge l i s t y Pu r kyně( Ús t ína dLa be m) 2–Př i j í mač ky Zvol i lj s e ms iobora ngl i č t i naa s p ol e č e ns kévě dys ez a mě ř e ní m n avz dě l á vá ní .Př i j í ma č kyj s e m p s a lf or mout e s t u.Te nmě lt ř i č á s t i . Pos l e c h, gr a ma t i ka a p o r oz umě ní t e xt u. Byl ypouz ez a n gl i c ké ho j a z yka , z e s p ol e č e ns kýc hvě ds ene ps a l y . Obt í ž nos tbyc hh odnot i lj a ko s t ř e dní ,t r oc hu t ě ž š ít e s tz e s t ř e dníš kol y .Kpř i j e t íbyl on e z b yt nýc ha l e s poňt ř i c e tbodůz p a de s á t i

4-Spor t ovně kul t ur nívyž i t í v emě s t ě Ús t ína d La be m ne níhe z ké mě s t o.Zá s t a vbaz e70.l e tmi n u l é ho s t ol e t ízně jdě l ál i t ý b e t on.Ni c mé ně i v š e dýc h k o us c í c h be t onu s e na j dou mo ž nos t ipr okul t ur nías por t o v nívyž i t í .Spor t ovc ům j ek d i s poz i c ive l káš kol níha l a , t e ni s o vékur t yapos i l ovna ,ba z é n j ev eč t vr t iKl í š e ,kt e r ýs i c ene n a bí z ít obogá nyaví ř i vky ,a l e z a t os l uš noupa de s á t i me t r ovou d r á hu.Pa s i vnís por t ovc ioc e ní h o ke j ový,f ot ba l ovýavol e j ba l o v ýt ým.Hoke j i s t éaf ot ba l i s t é h r a j ídr uhou l i gu,vol e j ba l i s t é n e j vyš š ís out ě ž .Cos et ýč ekul t u r y ,t a kví m ot ř e c hhude bní c h k l u be c h, kde pr obí ha j í konc e r t y , výs t a vyaj i néa kc e . ULe g u á na ,t oj es t ude nt s ký kl ub, k t e r ýj es poj e npř í mosuni ve r z i t o u.Ci r c usj ema l ýhude bní k l u bpr oml a dél i diaNá r odní d ů m,vekt e r é ms ipř i j douna s v é mi l ov ní c ij a z z u, s oul u , f u nkuapodobnýc hs t yl ů.

5-Do por uč e ní ,pos t ř e hy Ús t ína dLa be mj eipř e ss výc h s t o t i s í c obyva t e l ma l ým mě s t e m.Dás eř í c t ,ž ez apůl h o di nyhopr oj d e t epě š kyc e l é , n e bo a l e s poň t uz a j í ma vě j š í č á s t . Má vyni ka j í c í vl a kové s p oj e ní dí kys vépol oz ename z i n á r odní t r a t i do Be r l í n a . Dopor uč i lbyc hpo r oz hl é dnout s e po bydl e ní mi mo kol e j . Kol e j ej s ou s i c e pě t mi nut p ě š ky od š kol y a pos kyt uj í v y s okor yc hl os t níi nt e r ne t ,a l e t í ma s ivýhodykonč í .Fi na nč ně s t e j ně vá s vyj de ve č t yř e c h l i d e c hbytaj eohodněč i s t š í , ú t u l ně j š íakl i dně j š í .

3 - Subj e kt i vní hodnoc e ní š ko l y Šk ol e byc h podl eš kol ní ho z n á mková nípř i s oudi ldvoj ku. Kl a dněmohuohodnot i tpř í s t up p r of e s or ů,kt e ř ís es na ž íbýt ma xi má l ně př á t e l š t í . Da l š í p o z i t i vnívě c íj et e c hni c kávyb a ve nos t ,kt e r áj enavýbor né ú r ovni . Ni kdyne nípr obl é mc obš kol y k o l i vvyt i s knoutne bovypůj č i t 6-We h t t p : / / u j e p . c z / s izkni hovnyat a kéj emož ný p ř í s t upkr yc hl é mube z dr á t ové -

11


st udent skár ada J a ks t u d e n tku r n á m n e př i š e l . Ra t ht oz a k á z a l ! Naz a s e dá níSt ude nt s kér a dybyl 1 1 .bř e z nazř a ds t ude nt ůpr oj e ve nz á j e m oSt ude nt s kévol by , p r ot obyl ana š eš kol apopr oj e dn á nísve de ní mš kol y do a kc e „ St ude nt s ké vol by 2010“ p o ř á da néO.S.Čl ově kvt í s ni p ř i hl á š e na . St ude nt is t a r š ípa t ná c t il e tby t a k vedne c h 26.– 28.dubna p ř i š l i k vol e bní m ur ná m a n a ne č i s t obys ivol byvyz kouš e l i . J et oa kc ej e dna k vz dě l á va c í , j e dna k má mot i vova t ml a dé v o l i č ek t omu,a by př i š l ike s k ut e č nýmvol bá m, avne pos l e dn íř a dět a kéuká ž e ,kná z or ů m j a kýc hs t r a n ma j í ml a dí l i dé n e j bl í ž e . Naúr ovnipř í pr a vvš a kt e nt o p r oj e ktnana š íš k ol ez t r os kot a l . St ř e doč e s ký h e j t ma n Da vi d Ra t h, pos l a ne cPa r l a me nt uČe s ké r e p ubl i kyz ane j me nova noupol i t i c k ous t r a nu,t ot i ždopor uč i lv e s v é m dopi s eš kol á m a kc es e n e úč a s t ni t ,ne boťj ipova ž uj ez a „ š kol s ký z á kon por uš uj í c í “ .V d o pi s u pí š e : „ Př e de vš í m v o b dobít ě s ně př e d vol ba mij e p o dobnáa kc ene vhodnoua kt i vi t o u . “Př i t oms eodvol á vána§32 Šk ol s ké hoz á kona , vekt e r é md o s l o va s t oj í :„ Ve š kol á c h a š k ol s kýc hz a ř í z e ní c hne nípovol e nač i nnos tpol i t i c kýc hs t r a na p o l i t i c kýc h hnut ía ni j e j i c h p r opa ga c e . “ J et e dyt a t oa kc evr oz por us e Šk ol s kýmz á kone m? Po dl e ( ne j e n! ) mé ho ná z or u n i k ol i ,pa nhe j t ma ns es pí š eboj í mí ně nís t ude nt ů… Ta kž enaz á vě r ,pa neRa t he : Př e de vš í m vobdobít ě s něpř e d v o l ba mij epodobnáa kc ezva š í s t r a ny–br á ts t ude nt ům pr á vona v y j á dř e nís vobodné hode mo kr a t i c ké honá z or u–ne vhodnoua kt i v i t ou.Mohl o by s e vá m t o n e vypl a t i t , ne bo ťj ál e t os k o p r a vdovým vol bá m už půj du. Na š t ě s t í .■ ■Št ěpánTomš

12

BŘEZEN-DUBEN2010

Ře š i l os en aSt u d e n t s k ér a d ě

Gymnáz i um Kar l aVi nař i ckého? Ni kol i ,z at í mz ůst ávádosavadní náz ev Po ř á dněz a s koč e nibyl ič l e no véSt ude nt s kér a dy ,kdyžpř e dněveč t vr t e k18.bř e z na p ř e s t oupi l iOndř e jSukaAnnaPodz i mkováz e4. Asodvá ž nýmná p a de m–př e j me nov a t n a š iš kol u,kt e r ábynověmě l ané s tj mé nokně z e ,bá s ní ka ,s pi s ova t e l eapř e kl a da t e l e Ka r l aVi na ř i c ké ho. „ Byl t ovl a s t e ne c , j e dnazhl a vní c hpos t a vná r od ní hoobr oz e ní , “z a č a l my š l e nkuobha j ova tOndř e j . Pr očz a komponova tj e hoj mé nodoná z vuš kol y?„ Ná z e vGymná z i u mMl a d áBol e s l a vj e s i c eos obi t ý,a l evMl a déBo l e s l a vij s oudvěgymná z i a .Ve dl e j š ígymná z i um s vůj p o ř á dnýná z e vmá ,at a ks eods e b eda j íodl i š i t .J e nž ena š eg ymn á z i u mj eč a s t o o z na č ová none f or má l ní mni c ke m( př e z dí v k ou–poz n. r e d. ) , c ožj e„ Pol í vka “ , “a r g ume nt u j es t ude ntč t vr t é hor oč ní ku. Naj e hos l ovapa kna vá z a l aAnnaPodz i mková .„ Pod l emé honá z or ubymě l obý tj e ho j mé novná z vuš kol ypr ot o,ž et obylvl a s t e ne c ,kt e r ýpůs obi lvokol íMl a déBol e s l a vi . Na v í cne ní j e hoj mé noobs a ž e novž á dné mná z v us t ř e dní š kol y , c ožj eš ko da . Na kone cj e t a kéj e hobys t aj e dnouz et ř í , k t e r émá mena dvc hode mdoš kol y . Zt ě c ht ř í bys t másna š í š k ol oune j ví c es pol e č n é ho. J e hoj mé nobybyl odů s t oj nous o uč á s t í ná z vuna š e h ogymná z i a , “př e s vě dč ova l apos l uc ha č e . Ne z býva l ot e dyni cj i né ho,ne žz a j í tz apa ne mz á s t upc e m Ra domí r e m Hol a ne m,kt e r ý b y ll ogi c kys ke pt i c ký. Ta kovépř e j me nová nít ot i žs t oj ípe ní z e , kt e r ýc hmome nt á l něne ní n a z byt . Př e dě l a tbys emus e l yvš e c hnyt i s kopi s y , r a z í t ka , dokume nt y… Avš a kj e dnuvě c p a nz á s t upc epř i s l í bi l :„ Pokud s ena j dev budouc nu ně j a ký ve l e ús pě š ný s t ude nt a b s ol ve ntna š íš kol y ,poj me nu j e mej iponě m.Bud ea l epot ř e bas po nz or . “ ■ ■Št ěpánTomš

ZasedáníSt udent skér adykaž dýčt vr t ekod 9: 40vest udovněj az yků.

www. skol ni kcasopi s. wz. cz


BŘEZEN-DUBEN2010

r ozhovor

Har l eyvgar ážij espl něnýsen. Zbývápř ej etAmer i ku Okomj eř e č ?Př e c iona š e mpr i maš kol ní kovi .Nagymná z i uj e JAROSLAVHŮLAužde vě tl e t ,a č kol ij a ks á mpř i z ná vá ,původně c ht ě lz ůs t a tdvar oky . Vr oz hovor uml uvíos véve l kél á s c e ,kt e r ous e s t a l al e ge ndá r nía me r i c kámot or kaHa r l e yDa vi ds on,sní žbyr á d př e j e l Ame r i ku.„ Ne ví ma l e ,j e s t l ij et ovmé mvě kuj e š t ěr e á l né , “ vypr á vís ympa t i c kýc hl a pí kves védí l ně .

www. skol ni kcasopi s. wz. cz

13


r ozhovor

Ře kně t e nám na úvod,j a k j s t es edos t alkvaš ípr ác i ,j ak j s t ez ač í nal ? Po š kol e j s e m s e vyuč i l s o us t r už ní ke m v mí s t nía ut omo bi l c e ,ka mj s e ms ep ovoj ně t a kévr á t i l .Na s t oupi lj s e m do n á ř a ďovny , kde s e vyr á bě l o n á ř a dí amě ř i dl a . Pos t upněj s e m p r oš e lr ůz nými pr of e s e mi a z í s ká va lda l š ík va l i f i ka c i .Pr á c e s e mi l í bi l a vz hl e de m k p ř e s nos t ianá r oč nos t ivýr o by . Vt omt ooddě l e ní j s e mpr a c ova l č t yř i c e t j e dnal e t . Vdubnu2001 j s e m ode š e l do důc hodu. Ne c ht ě lj s e m vš a kz ůs t a tdoma , a t a k když s e na s k yt l a p ř í l e ž i t os t p r a c ova t j a ko š k ol ní k,př i j a lj s e mj i .Ne vě dě l j s e mvš a k,c ot oobná š í .( s mí c h)

BŘEZEN-DUBEN2010

s t ude nt yvyř í kát es ám ani kde t one ve nt i l uj e t e … Dě k uj i .( s mí c h)Ne má mt ove z v yku.Vyř í dí met oj a koc hl a pi –hne dnamí s t ě ,ne dě l á mez o h opr o bl é m.Doml uví mes ea Cot e dyt akovápr ác eobnáš í ? t j e dná mená pr a vu,na př .př ir oJ et opr á c evš e hodr uhu. J s out o z b i t íokna . p r á c ei ns t a l a t é r s ké ,z e dni c ké ,z e l e kt r i ká ř s ké( výmě naz á ř i ve k kt e ď by byl o na mí s t ě a p od. ) . Os t a t ní pr á c e mus í Ta i z nání( př e r uš uj epanHůl a p r ové s te l e kt r i ká ř s kýodbor ní k. př mí c he m) .Mně s e pove dl o Dá l ej s out opr á c et r uhl á ř s kéa s e dpárl e t yudě l atpavouka d a l š íopr a vy ,kt e r és ena s kyt - př z v e n č í n a o k n ě u kabi ne t u n o u.Spr a vuj it a ké kot e l nu a ě l oc vi kuadodne st am j e … h l í dá mt e pl ot uvuč e bná c haos - t kudj et ove nkovníoknoaj e t a t n í c h mí s t nos t e c h, a by Po e n pr a s kl é a ne hr oz íně j a ké o d poví da l apř e dpi s ům.St a r á m j r a ně ní , vymě ní s e t o s eopř i l e hl époz e mkyvokol íz p ř í l e ž i t os t ně . š k ol y . z a p ome ne .Mys l e lj s e ms it a k d v ar oky ,a byc ht a dyvydr ž e l ,a j s e m t u poma l u de vě tl e t . ( s mí c h)Aj s e mt upoř á d…

Čí m vám dokáž ís t ude nt il é z t nane r vy? Te ďužt oví t e … ( s mí c h)No,t a kys et os t á vá . Ano t e ď už t o ví m.( s mí c h) Kdyžkopouvš a t ná c hdodve ř í Pr os t ěj s e ms iř e kl ,ž ebu du n e bo s is pl e t ou c hodbu s me z iml a dýmil i dmi ,c ož j e h ř i š t ě m. Tomus í mz a s á hnout . v e l képl us .Kdyžč l ově kode j de d odůc hodu,z a č í na j íz dr a vot ní Na dr uhou s t r anu j s t e p r obl é myat a dynaněč l ově k o bl í be nýdí kyt omu, ž es it os e

14

Ta kž e až s e bude mě ni t , o z vě t es e ,j át oz apl at í m… Ano.( s mí c h) Ze pt atbyc hom s ec ht ě l ina v a š imot or ku,t amhl e ve dl e v á s vi s íf ot ka.Jak j s t es e do s t alkt akové mukr ás né mu ko ní č ku?

Hoš i ,t ot r va l ohodnědl ouho. Mi l ova lj s e m j e odma l a .A p r ot oz apr vnívydě l a népe ní z e p ovyuč e níj s e mš e lakoupi l mo t or ku.Mě lj s e mJ a wu250a u ž i lj s e ms ij i .Dr uhým r oke m n avoj něj s e mj imě ld okonc e t a m.Když j s e m s e ož e ni la p ř i š l ydc e r y ,mot or kaš l as t r a n o u. Pr oda l j s e mj i akupova l už j e na ut a .Ta kyj s e mj emě la má mr á d,a l emot or kaj emoj e s l a bos t .A z vl á š t ě Ha r l e y .

Ta kž emot or kuj s t epr oda l … Ano, a l es t á l et o ve mně d ř í ma l o.A kdyžj s e mš e ldo d ů c hoduan a s t a l apř í l e ž i t os ts i v y dě l a tně j a ké pe ní z e ,vr á t i l j s e ms ekmyš l e nc eudě l a ts i r a d os takoupi ts iHa r l e ye .Ha r l e ye ,pr ot ož evpě t a č t yř i c á t é m ( t omibyl o5l e t ) , kdyžbyl oos v o boz e ní ,př i j e l iAme r i č a nido Pl z ně a př i ve z l ij e .Byl yt o v š e c hno kha ki ba r vy a s l o d i č ka mi . Můjs t r ýcs ij e dnoho k o upi l amněs et os t r a š něl í bi l o. Od t é doby mě t o dr ž e l o. www. skol ni kcasopi s. wz. cz


BŘEZEN-DUBEN2010

A pr á vět e ď,kdyžj s e mz a č a l d ě l a tt a dy ,j s e m s iř í ka l : „ Ko upí ms ině j a ké hoHa r l e ye , “ c o žs emipove dl o.J et omé s p l ně népř á nízdě t s t ví .J s e ms n í m mocs pokoj e nýapr os t ěs i t ou ž í vá m.J e z dí m navýl e t y , o b č a snas r a z y . Al ene z ůs t á vá m t a m př e snoc ,užj s e m nat o p ř í l i šs t a r e j ,a byc ht a m vyvá dě l n ě j a ké vol ovi ny . ( s mí c h) J e z dí mesma nž e l kou.

k o nc i . J e š t ěbyc hc ht ě lně c ododa t .V r o c e1996j s e ms t r á vi lmě s í cv Ka l i f or ni iavr oc e2000da l š í . Když j s e m j e z di l po p a mě t i hodnos t e c haná r odní c h p a r c í c havi dě l ,j a ks et a mt y c h l a pipr ohá ně jnat ě c h Ha r l e yí c h,j a kj e doudoLa sVe ga s p o uš t í ,nas l uní č ku,vr i f l í c ha k o ž e nýc hve s t i č ká c hauž í va j í

v á s ,ne žs evr át í t e .Vž dyťna mot or c ene hr aj evě kt akovo u r o l i .Ně c oj i né ho j el é z tna MountEve r e s t … Tu nohu j e š t ě př e ss e dl o p ř e hodí t e …

J a kokl ukj s e m dě l a lvš e c hny s p or t y ,hl a vněf ot ba l .Ta kně j a k ia t l e t i ku,bě ha lj s e mj e ns á m p r os e be , nez á vodně , t a kt ř i kr á t d ot ýdne .Po Št ě pá nc ej s e m b ě há va lš e s ta žos m ki l ome t r ů. Ovš e mpa kpř i š l ybol e s t ikol e n, …apakužj e nom j e de t e . a r t r óz aat a kové hl ene př í j e mné Ří k á m,c e s t ana př í čAme r i kou v ě c ia mus e lj s e m t oho na u žpr oměne nír e á l ná .Na ví cj e d o por uč e ní dok t or ů ne c ha t . t of i na nč něná r oč né . Ří k a l i ,ž ebybyl odobr é ,kdyb y c hj e z di lnakol e .

A vaš e paní s dí l ís t e j né na dš e ní ?Ne boj ís e ? Ano, j e z dís emn ou. Al et ov í t e , j s o u t a m ur č i t é oba vy , už n e j s meml a dí( s mí c h) .

Ta kž e t e ď f i ni š uj e t e s př í pr avaminano vous e z ónu? Užj o. Napodz i mj s e mh oz a z i mo va l ,na konz e r vova l ,udě l a l v š e c hny vě c i ,kt e r és edě l a j í . Te ď j s e m ho už r oz ba l i l , v š e c hno vr á t i l do původní p o l ohyaužč e ká mj e nom na p o č a s í .

Av ys ám s enamot or c ene boj í t e ? Nas i l ni c í c hj et one be z pe č né . Vyhýbá m s es i l ni c í m pr vní t ř í d y ,ikdyžs enani c hj e z dí d o bř e , pr ot ož e j s ou l é pe u d r ž ova né .Pokudvyj í ž dí mz a k r á s a mi ,kt e r ýc hj e v okol í s p ous t a ,amus í m použ í va tt y h o r š ís i l ni c e ,t a mt y výmol y n e j s oudobr é .Nahl a vní c hs i l n i c í c hj s ouz a s epr omo t or ká ř e n e be z pe č néka mi ony .

Ta kj s t es ikoupi lmot o r ku… ( s mí c h)Da lj s e ms enakol oa mo t or ku. Ta kž et e ďj e z dí mt a ké n a výl e t y na kol e c h, kt e r é n a př í kl a dor ga ni z uj epr of e s or ka St r á ns ká .Vl oniopr á z dni ná c h j s me byl it ýde n v Bř e c l a vi . Rá no s e vyr á ž í ,j e de s ea s i č t yř i c e tki l ome t r ů a ve č e rs e v r a c í na z á kl a dnu. Byl ot o n á r oč né ,a l epě kné .

J AROSLAVHŮLA

Ta kž eos t at níbymohl iš l apat avyf r č e tnaHar l e yi . Ano… ( ús mě v )

Dě kuj e mez ar oz hov or e j e mevám s pl ně ní Na r odi ls ev Hr dl oř e z í c hr oku 1 940,kdyv apř uhé hos nu! Ev r opěz uř i l av á l ka .Nane j dě s i v ě j š íkonfli ktv idr hi s t or i il i ds t v as idodne spa ma t uj e .„ Němc i j el it ankynahor udoHr dl oř ez,vkopc is e zas t avi l ia t oč nu t anku namí ř i l ina náš dům. Vt ur ánuj s mebyl iv es kl epě.Pakal e naš t ěs t ínas edl iaodj el i . “V Hr dl oř e z í c h– Dol ež i j es es v ouma nž e l kouiny ní . Vr oc e2 001 na s t oupi lj a koš kol ní knana š egy mná z i um.

Mát ej e š t ěně j akýs e n? Ano.J a koj s e m mě ls e ns it u s it o,byl at opr omět apos l e dn í mo t or kukoupi t , t a kbyc hs er á d k a pka ,a byc hs iHa r l e yekoupi l . j e š t ěs ve z lvAme r i c e .Ma j ít a m n á dhe r nés i l ni c e . Užvt udobuvásnapadl o,ž e by s t es et am c ht ě lj e dnouna Na t oj s me pr ávě mys l e l i . mot or c evr át i t ? Př e j e t Ame r i ku po s l a vné Na d c hl omět o.Ří k a lj s e ms i , š e s t aš e de s át c e . ž e by t o byl a dobr ác e s t a . Ovš e m nat oužj s e ms t a r e j ,už Ovš e m poví dá m,ž ej s e m nat o t oa s ine půj de .Hl e da lj s e m na u žpř í l i šs t a r e j . i n t e r ne t u.J et a m mož nos tj e t , p ř i hl á s i ts evkl ubu,onivá m Ne j s t es t ar e j . v š e c hnoz a ř í dí ,půj č ívá m mo- Có ? !( vpos mě c hu) t o r kuapř e j e de t ena př í čAme r i k u .Mot or kune c há t enadr uhé m J e ďt e ,ve z me met ot adyz a www. skol ni kcasopi s. wz. cz

r ozhovor

Ta ké s ez aj í mát e o hoke j , c hodí t ekouka tnaj uni or y… Ch odí m na j uni or y ,z a kt e r é h r a j emůjvnuk.Chodí m ina á č k o,a l evpos l e dnídoběmět o p ř e s t á vába vi t . J douodpr ohr yk p r ohř e ,t a kž ej s e m a s i dva z á p a s y vyne c ha l .( Roz hov or v z ni k alv době ,k dy mě lBK Ml adáBol e s l avz as e bouš ňůr u š e s t ipr ohe rapopárho di nác h o dr oz hov or us ipř i ps aldal š í– p o z n.r e d. ) Vys ám j s t eně kdyhr álhoke j ?

■t extŠt ěpánTomš, Davi dBohat a; f ot o3xŠt ěpánTomš

15


r ecenze

BŘEZEN-DUBEN2010

Vr ámc is t udi ac i z í c hj az yků ( a ngl i č t i ny)z aví t al y9 .bř e z na 2 0 10š e s t éas e dmér oč ní kydo ki na,abyz hl é dl ynovou,j i ž t ř i c át ou f i l movou adapt ac i Car r ol l ova ne j s l avně j š í ho dí l a–Al e nkyvř í š i di vů. Vz hl e de m ke kons t at ování z př e de š l évě t ybyl os l e dování č e s ky dabované ho f i l mu kr aj něpr oz í r avé .Nac huťs i t a k mohl ipř i j í tf aj nš me kř i , kt e ř ídove douode č í t atz er t ů. Fi l m r e ž í r ovalTi m Bur t o n, z námý s vou f ant az i í a po ně kud ponur ou nál adou s v ýc hvýt vor ů.Ipr ot obys e da l oř í c i ,ž ej e Bur t on pr o f i l mování podobné l át ky , j a kou j e Al e nka, př í mo př e dur č e n.Do hl avní c hr ol í o bs adi lr e ž i s é r dl ouhol e t é ho ka mar áda Johnnyho De ppa ( Kl obouč ní k) ,pr okt e r é hot o by l aužs e dmávz áj e mnás pol upr ác e ,a He l e nu Bonham Car t e r ovou( Sr dc ovákr ál ov na ) ,j e žsBur t one m vypr oduko val aoj e de nf i l m mé ně .Samot nou Al e nku s iz ahr ál a a us t r al s kár odač kaMi aWas i kows ka,pr okt e r ous er ol e Al e nkyj i s t oj i s t ěs t anebr anou doš oubyz nys u. Le wi s Ca r r ol l , vl a s t ní m j mé ne m Cha r l e s Lut wi dge Dodgs on,s ena r odi l27.l e dna 1 8 32 v ma l é ve s ni č c e na s e ve r oz á pa du Angl i e . Odma l i č ka i nt e l e kt uá l něvyni k a lna ds výmivr s t e vní ky ,at oi p ř e s t o,ž ebyla ždodva ná c t il e t v z dě l á vá ns výmir odi č i .V de v a t e ná c t il e t e c hs ez a ps a lna Oxf or d,kt e r ýbe zpot í ž ívys t ud o va l ,ai hne dnaj e dnézj e ho k o l e j íz a č a lvyuč ova t .Ikdyž b y l at a t opr á c edobř epl a c e n á , Dodgs ona př í l i š ne ba vi l a . Mnohoj e hož á kůbyl os t a r š í c h

16

ab oha t š í c hne žonamá l okoho s t u di um z a j í ma l o.A t a k mě l Dodgs onvy š š ía mbi c e–ps á t . Pr vní publ i kova ná dí l a poc h á z e j ízr oku1854.Pr on á sj e d ů l e ž i t á bá s e ň „ Sol i t ude “ , k t e r ouvr oc e1856z ve ř e j ni lj i ž p o da ut or s kým j mé ne m„ Le wi s Ca r r ol l “ .Te nt ops e udonym byl h ř í č kousj e hopr a výmj mé ne m: Le wi sj e poa ngl i č t ě ná f or ma j mé naLudovi c us ,c ožj el a t i ns k áve r z ej mé naLu t wi dge ,a Ca r r ol lj e poa ngl i č t ě ná ve r z e j mé naCa r ol us ,c o žj el a t i ns ká v e r z ej mé naCha r l e s .Ves t e j n é mr oc es eCha r l e sDodgs on b l í z c es e z na muj esr od i nou n o vé ho Oxf or ds ké ho d ě ka na He n r yhoLi dde l l a .Ta t oudá l os t n a vž dyz mě ni l aj e hož i vot . Li d d e l l ovydě t is es t á va j íj e hobl í z k ý mika ma r á dyadůl e ž i t oui ns p i r a c í . 4 . č e r ve nc e1862, př ij e dnéz e s p ol e č nýc hvyj í ž dě knal oďc e p o Te mž i ,Cha r l e s vymys l e l z á k l a d př í bě hu, kt e r ý mu p o z dě j ivydobyls l á vu.Ca r r ol l s ij e dnoupoz va ldě t idos vé ho b y t u,a by j i m uká z a ls bí r ku s v ýc hf ot ogr a f i í( Le wi sCa r r ol l b y lvá š ni vým f ot ogr a f e m)aj a k s á m ves vé m de ní kuvypr á ví : „ Př it é t opř í l e ž i t os t ij s e mj i m v y pr á vě lpohá dkuoAl e nč i nýc h d o br odr už s t ví c h v podz e mí . “ ( Hl a vnípos t a vu úda j ně poj me nova lpodl eAl i c eLi dde l l o v é . )K vydá nídí l a ho mot i v ova l y dě t ij e ho př á t e lz e š k ol y–Ma c Dona l daaLi dde l l y h o–na t ol i k,ž es er oz hodl p ř e da t původní ,vl a s t nor uč ně i l u s t r ova ný r ukopi s„ Al e nč i na d o br odr už s t vívpodz e mníř í š i “ n a kl a da t e l ia p r of e s i oná l ní mu i l u s t r á t or ovi . At a kvr oc e1865 v y š l a„ Al e nč i nadobr odr už s t ví vř í š idi vů“ .

Os e dm l e tpoz dě j ivyc há z í p o kr a č ová ní , „ Thr ough t he Looki ngGl a s sa ndWha tAl i c e Fo undThe r e( Zaz r c a dl e m ac o t a mAl e nkana š l a ) “ .

Le wi s Ca r r ol ls il i bova lv l o g i c kýc hne s mys l e c h, s l ovní c h a ma t e ma t i c kýc h hř í č ká c h. J a ko uká z ka ná m můž e p o s l ouž i ts l a vnábá s e ň„ J a bbe r woc ky“ ,kt e r ouCa r r ol lvyda lv d r uhé m dí l e Al e nky ( ve dl e j e de nz et ř íč e s kýc hp ř e kl a dů) .

Jabbe r woc ky

' T wasbr i l l i g,andt hes l i t hy t o v e s Di dgy r eandgi mbl ei nt he wa be ; Al lmi ms ywe r et hebor ogov e s , Andt hemomer at hsout gr abe . ' Be war et heJ abbe r woc k ,my s o n! Th ej awst ha tbi t e ,t hec l aws t h a tc at c h! Be war et heJ ubj ubbi r d,and s h un Th ef r umi ousBande r s nat c h!

Tl a c hapoud

J es v ač v e č e r .Ly s pe r níj e z e l e ni s ev í r něv r t áč e j ívmok ř av ě . V e t c hař íhadr ouš c ij s our oz t r u c hl e ni as e l v ys y š t ít e s k nos k uhr av ě . „S t ř e zs e ,s t ř e zTl ac hapouda, mi l ýs y nu, mát l amuz ubat ouaos t r ýdr áp. Pt á kZl oš k r vužs et ě š ínahos t i n u, v z t e k l i t ěč í hánat ě Pe nt l oc hňap. “

Př e kl a d:J a r os l a vCí s a ř

www. skol ni kcasopi s. wz. cz


r ecenze

BŘEZEN-DUBEN2010

J á dr e m př í bě hu j e př e r od o b yč e j né ho na ne obyč e j né h o dnově r ným z půs obe m, l o g i c kým r oz š í ř e ní m vl a s t nos t í t éč ioné pos t a vy .Př í kl a de m j a s né hol ogi c ké hoř e t ě z c epos t a v e né honane s mys l né mz á kl a d ubymohlbýt Al e nč i nr oz h ovo rskoč kouot om,ka mj í t ,kde s ebě ž néf r á z es t á va j ía bs ur dn í mi : …Ko č k as ed í v a l an aAl e n k uaj e ns eš k l e b i l a . „ Vy p a d ád o c e l ad o b r o my s l n ě , “my s l i l as i Al e n k a ;a l eKo č k amě l a p ř e c ej e nv e l mid l o u h éd r á p yav e l mimn o h oz u b ů , t a k ž eAl e nk ac í t i l a , ž es esn ímu s íz a c h á z e tsj i s t ouu c t i v o s t í . „ Čí n s k áKo č i č k o , “z a č a l at r o c h un e s mě l e , j e ž t on e v ě d ě l a , b ud e l iKo č k ast í mt oo s l ov e ní ms p o k o j e n a , t as e v š a kj e nj e š t ěv í c er o z š k l e b i l a . „ No , d o s u ds ej ít ol í b í , “my s l i l as i Al e n k aap o k r a č o va l a :„ Ne ř e k l ab y s t emi , p r os í mv á s , k u d yo d s u dmá mj í t , “ „ Toz á v i s íp o n e j v í c en at o m, k a ms ec h c e t ed o s t a t , “ř e k l aKo č k a . „ Toj emis k o r oj e d n o , k a m–“ř e k l aAl e n k a . „ Pa kj ed o c e l aj e d n o , k u d yp ů j d e t e , “ř e k l aKo č k a . „–j e nk d y žs en ě k a md o s t a n u , “d o d a l aAl e n k aj a k on av y s v ě t l e n o u . „ Ó, n ě k a ms ed o s t a n e t ed o c e l aj i s t ě , “ř e k l aKo č k a , „ j e np ů j d e t e l id o s td l o uh o . “ Al e n k ac í t i l a , ž et o mun e l z eo d p o r o v a t , t a kz k u s i l aj i n o uo t á z k u. „ J a c íl i d éb y d l ít a d yvo k o l í ? “ „ Vt u h l es t r a n u , “ř e k l aKo č k a , má v n o u cp r a v o up r a c k o u , „ by d l íKl o b o u č n í k ;avt u h l es t r a n u , “–má v l ad r u h ou p a c k o u–„ b y d l íZa j í cBř e z ň á k . Mů ž e t en a v š t í v i tj e d n o h on e b odr u hé h o, j s ouo b apo t r h l í . “ „ Al ej án e c h c ij í tme z ip o t r h l él i d i , “p o d o t k l aAl e n k a . „ Ó, t o mus en e v y h n e t e , “ř e k l aKo č k a . „ Zd ej s mev š i c h n ip o t r h l í . J áj s e mp o t r h l á . Vyj s t ep o t r h l á . “ „ J a kv í t e , ž ej s e mp o t r h l á ? “ř e k l aAl e n k a . „ Mu s í t eb ý tp o t r h l á , “ř e k l aKo č k a , „ n e bob y s t es e mn e b y l ap ř i š l a . “ Al e n k as id o c e l an e my s l i l a , ž et oj ed o s t a t e č n ýd ů k a z ;n i c mé n ěp ok r a č o v a l a . „ Aj a kv í t e , ž ev yj s t ep o t r h l á ? “ „ Nu , z ap r v é . “Ře k l aKo č k a , „ p e sn e n íp o t r h l ý , t op ř i z n á t e , n e ? “ „ Sn a d , “ř e k l aAl e n k a . „ Not a kv i d í t e , “p o k r a č o v a l aKo č k a , „ p e sv e č í , k d y žs ez l o bí , av r t ío c a s e m, k d y žs er a d u j e . Nu , aj áv r t í m o c a s e m, k d y žs ez l o b í m, av r č í m, k d y žs er a d u j i . Te d yj s e mp o t r h l á . “ „ Ro muj ář í k á mp ř e d e n í , n ev r č e n í , “ř e kl aAl e n k a . „ Ří k a ts it o mumů ž e t ej a kc h c e t e , “ř e k l aAl e n k a . „ Hr a j e t ed n e ssKr á l ov n o uk r o k e t ? “ „ Ve l mir á d ab y c h , “ř e k l aAl e n k a , „ a l ej e š t ěj s e mn e d o s t a l ap o z v á n í . “ „ Uv i d í t emn et a m, “ř e k l aKo č k aaz mi z e l a . Al e n k at í mn e b y l ap ř í l i šp ř e k v a p e n a , n e b o ťs iu žz v y k l av i d ě tp o d i v n év ě c i . Cos et a kdí v a l an amí s t o, kd e Koč k ad ř í v es e d ě l a , o b j e v i l as ej íz n o v u . „ A–mi mo c h o d e m–c os es t a l osd í t ě t e m? “o t á z a l as eKo č k a . „ Sk o r oj s e ms ez a p o mn ě l az e p t a t . “ „ Pr o mě n i l os ev eve p ř í k a , “ř e k l aAl e n k ak l i d n ě , d o c e l aj a k obys eKo č k ab y l av r á t i l ap ř i r o z e n ý mz p ůs ob e m. „ Toj s e ms imy s l i l a , “ř e k l aKo č k aaz mi z e l ao p ě t . Al e n k az ů s t a l ac h v í l is t á t , o č e k á v a j í c , ž eKo č k us n a du z ř íj e š t ěj e d n o u , a l ekd y žs en ě j a k o uc h v í l in e o b j e v o va l a ,o d c h á z e l as mě r e m, v ek t e r é mj íb y l oř e č e n o , ž eb y d l íZa j í cBř e z ň á k . „ Kl o bo u č n í k yj s e mu žv i d ě l a , “ř e k l as ik s o bě , „ Za j í cBř e z ň á kb u d emn o h e mz a j í ma v ě j š í , aj e l i k o žmá mek v ě t e n , n e b u d es na dt ol i kp o t ř e š t ě n ý–a s po ňn e t o l i k , j a k ob y lvb ř e z n u . “J a kt od o ř e k l a , p o h l é d l av z h ů r uat ub y l ao p ě tKo č k a , s e d í cn av ě t v is t r o mu . „ Ře k l aj s t ev e p ř , n e b op e p ř ? “p r a v i l aKo č k a . „ Ře k l aj s e mv e p ř í k , “o d p o v ě dě l aAl e n k a , „ a l ep ř á l ab y c hs i , a b y s t es es t á l en e o b j e v o v a l aane mi z e l at a kn á h l e ; č l ov ě kb yzt o h odo s t a lz á v r a ť . Uká z kazč e s ké hovydá níkni hy

■Davi dBohat a

www. skol ni kcasopi s. wz. cz

a/ c en. z i t i c al t gi di / / p: t o:ht Repr

17


nazávěr . . .

Vpř í š t í mč í s l e:

■d a l š íz a j í ma v ýr o z h o v o r , ■r e p o r t á žzma t u r i t n í c h z k o u š e k , ■d a l š íč l á n k yai n f o r ma c e .

BŘEZEN-DUBEN2010

Kont akt

Časopi svydávásemi nářčeskéhoj azykavedený pr of esor kouLenkouVedr al ovu. LenkaVedr al ová emai l :v edr al ov a@g8mb. c z Št ěpánTomš–s az bač í s l a,web emai l :s t epant oms @emai l . c z Webovést r ánkyčasopi suŠkol ní k www. s k ol ni k c as opi s . wz . c z Webovést r ánkyškol y www. g8mb. c z

Po už i t ýma t e r i á l-Ve š ke r éč l á nkypubl i k ova névč a s opi s ej s ou v ý hr a dněpr a c ís t ude nt ůgymná z i a .Ča s opi sj eur č e npr o n e kome r č nívyuž i t í .

Adr esa: Gy mnáz i um Pal ac k ého191/ 1 29301Ml adáBol es l av

Pr ost orpr ot vépoznámky

18

www. skol ni kcasopi s. wz. cz


i nf or muj eme

BŘEZEN-DUBEN2010

Lí s t kypr oDavi daBohat u

1 1 .3.–Př e kl a da t e l s kous out ě žol í s t kynama t ur i t nípl e svyhr á l Da v i dBoha t az e7. A.Př e dmě t ovákomi s ea ngl i c ké hoj a z yka u z na l aj e hopr á c it oune j pove de ně j š í , apr ot os emoh ls t ude nts e dmé hor oč ní kur a dova tz edvouvol nýc hvs t upe ne k.J e hopř e kl a d z í s ka l27bodů,dr uhás konč i l aKl á r aLá nc z ová( 22bodů)at ř e t í p ř í č kuobs a di l aPa vl aDor ot í ková( 20bodů) .Ta kéobědě vč a t a j s o uz e7. A. ■

Oc e ně níj az ykář i

1 2 .3.–St ude nt i ,kt e ř ín e j ús pě š ně j ir e pr e z e n t ova l igy mná z i u mv j a z ykovýc h ol ymp i á dá c h,byl ives t udovněj a z yků odmě ně ni s l o vní ky .V pr vníka t e gor i ia ngl i c ké ho j a z yka byl io c e ně ni : He l e naBa š t á ř ová( 2. A) ,J a nMa š e k( 2. B)aLuká šTong( 2. B) . Ve d r uhéka t e gor i i :EvaKa r á s ko vá ,Li borUl r i c h,Zuz a naSká l ová ( v š i c hni4. A) .V ka t e gor i ine j s t a r š í c hc e nupř e vz a l i :J a k ubNov o t ný( 6. A) , Al ž bě t aRa j t a r ová( 7. A) ,Mi c ha e l aBa n ýr ová( 7. B) , Pa t r i c k Bohá č e k( 6. A)aMi c ha lVi dne r( 7. B) .V ně me c ké m j a z yc evyni kl i :Ada m Roxe r( 7 . A) ,Ví tRynd( 7. B) ,Pa vl aKy ndl o v á( 7. A)aKa t kaHá l ová( 7. A) .J mé naj s ous e ř a z e navž d yod p r vní homí s t a . ■

Kt e r ákni haj ene j obl í be ně j š í ?

1 7 .3.–Dě vč a t az e6. B,Le nkaVí t ováaLe nkaVýmol ová , u s poř á da l anapůděš kol ypr ůz kum,vekt e r é mz j i š ť ova l a ,j a ká k n i haj eme z is t ude nt yne j popul á r ně j š í . Akj a ké muz á vě r udí vky d o š l y?Suve r é nní m ví t ě z e ms es t a l as á gaSt mí vá níodSt e phe ni e Me ye r ové ,kt e r ouuve dl o47r e s po nde nt ů.Dr uhýs konč i lHa r r y Po t t e r( 33) ,t ř e t íEr a gon( 21)ač t vr t ýPá npr s t e nů( 10) .Da l š í p ř í č kyužbyl yob s a z e nyvyr ovna ně . ■

Pr oj e kt ovýde npr oml adš ís t ude nt y

2 2 .3.–Pr oj e kt ovýde npr obě hlpr opr vnía žč t vr t ér oč ní ky .St ud e nt is imohl ivybr a tzr ůz nor o dýc hpr ogr a mů,kt e r épr oně p ř i pr a vova lpr of e s or s kýs bor . Oa kc ii n f or mova l aAnnaKouc k áz 1 . B. ■

Hř i š t ěpř í s t upné

2 3 . 3. –De n, k t e r ývyhl í ž e l imnoz ís t ude nt ic e l ouz i mu . Zá s t upc e Ra domí rHol a nt ot i žohl á s i lz no vuot e vř e níš ko l ní hodvor a ,kt e r ý b y loka mž i t ěobs a z e ns por t ovní mipř í z ni vc i . ■

St á t nímat ur i t yvohr ož e ní

1 1 .4.–Pr oj e kts t á t ní c hma t ur i t ,naj e hožs puš t ě n ís ei nt e nz i vně p ř i pr a vuj e ina š eš kol a ,j e v oh r ož e ní .Oba př e ds t a vi t e l é n e j vě t š í c h pol i t i c kýc hs t r a nt ot i ž v př e dvo l e bní m s t ř e t nu t í p ř i z na l i ,ž evpř í pa děví t ě z s t vívkv ě t novýc hvo l bá c hdoPos l a ne c k és ně movnyt e nt oná vr h,pr ot ikt e r é mumnoz íboj uj í ,j e j i c h k a bi ne t yne p odpoř í . ■

Vl aj kanapůlž e r di

1 7 .4.–St á t nívl a j kas t a ž e nánapůlž e r diz a vl á l avs ob ot u17 .av n e dě l i18.dubn anabudověgymná z i avr á mc idvou de nní hos t á t n í h os mut ku,kt e r ýbylvyhl á š e nvl á doukuc t ě nípa má t kyobě t í n e hodypol s ké hol e t a dl a ,kt e r és ez ř í t i l ovs obot u10.dubnau r u s ké hoSmol e ns kanac e s t ědoKa t yně .Př it r a gi c ké m pá dus t oj e r u s kévýr obyz e mř e lve dl eda l š í c hvr c hol nýc hpř e ds t a vi t e l ůs t á t u p o l s kýpr e z i de ntLe c hKa c z yns kýij e homa nž e l kaMa r i a . ■ www. skol ni kcasopi s. wz. cz

■f ot oat extŠt ěpánTomš 19


www. skol ni kcasopi s. wz . cz

Školník - III/2009-10  

Březen - Duben 2010