Page 1

Časopi spr ost udent yapř át el eosmi l et ého Gymnázi aMl adáBol esl av


Vá ž e n í ,

d a l š íd v amě s í c ej s o uz an á mi av yd r ž í t evr u k o un o v éč í s l o č a s o p i s uŠk o l n í k .Ně k t e ř ízv á s h oj i s t ěo t e v ř o us eš k o d o l i b o u t o u h o un a j í td a l š íz d v o j e n é č l á n k yap o p l e t e n ék a l e n d á ř e . J a ks eř í k á ,c h y b a mis eč l o v ě k u č í .Myj s mes es n a dp o u č i l i d o s t a t e č n ě .Do d a t e č n ěs ev á m t e d yo ml o u v á mez aš o t k a , k t e r ý un á sp o ř á d n ěř á d i l ,ad o u f á me , ž ej s t es ea l e s p o ňu p ř í mn ěp o b a v i l i . J e l i k o ž n á š č a s o p i s j e p ř e d e v š í m p r o s t u d e n t y , p ř i p r a v i l ij s mes ip r ov á sv e l k ý č l á n e kv ě n o v a n ýs t á t n í m ma t u r i t á m.Sn a dvn ě mn a l e z n e t e v š e c h n yp o t ř e b n éi n f o r ma c e . J a k o k a ž d ý r o k n an a š e m g y mp l u p r o b ě h l De n o t e v ř e n ý c hd v e ř í ,k t e r ýmán a š i š k o l u p ř e d s t a v i t b u d o u c í m s t u d e n t ů m ap ř e d e v š í mj e j i c h r o d i č ů m.Pr ov á sj s mev y b r a l i a l e s p o ňf o t o g r a f i e . Sn a dk a ž d ýs i ob č a sz a j d e k o u p i td ob u f e t un ě c od o b r é h o , d o p o r u č u j e me v á m t e d yr o z h o v o rsp a n íVr b ov o u ,k t e r á v á st a mo b s l u h u j e . J e s t l ij s t eu žn o v ýd í lHa r r y h o Po t t e r av i d ě l in e b on e v i d ě l i ,j e t e ďj e d n o .Pr ov š e c h n ymů ž e b ý tč l á n e kp l n ýi n f o r ma c ío t o mt of i l muz a j í ma v ý . Ak d os i c h c ep r o c v i č i ta n g l i č t i n u ,t o mu d o p o r u č u j e mee s e jJ a k u b aNo v o t n é h o n a t é ma g l o b á l n í o t e p l o v á n í .Ny n ív á m mů ž e me p o p ř á tu žj e np ř í j e mn éč t e n í !

OBSAH ČÍ SLA

EDI TORI AL

úvod S t á t níma t ur i t y J a z ykovékur z y, pobyt yaz kouš ky De not e vř e nýc h dve ř í

Roz hovorspa ní Vr bovou

12

Ha r r yPot t e ra Re l i kvi es mr t i

Pi š qwor ky Dopi s , Es s a y S l oupky I nf or muj e me

3


st át nímat ur i t a

St á t níma t ur i t a o f i l o v áv ss t á t níč á s tma t ur i t y St á t níma t ur i t avpr a x i Mn o h ol e ts ep ř i p r a v u j e ,j e š t ěd é l e Pr s eo n íml u v í .St á t n íma t u r i t n í o f i l o v áč á s ts t á t n íma t u r i t yj e Př e s t o ž ej ec e l ýs y s t é ms t á t n í c h z k o u š k as es t a l as t r a š á k e mj i žp r o Pr c e l avk o mp e t e n c iř e d i t e l ed a n é ma t u r i tn ap r v n íp o h l e dv e l mi n ě k o l i kr o č n í k ůs t ř e d n í c hš k o la z t ř e d n íš k o l y . Mi n i s t e r s t v oš k o l s t v ís l o ž i t ý ,t a ks ez d áb ý tvt e o r e t i c k é o v l i v n i l a ič e s k o u p o l i t i c k o us o u z en a v r h l of o r myz k o u š e n í , c o žr o v i n ěf u n k č n í . s c é n u .Př e s t oon ík o l u j es p o u s t ap s o u :z k o u š k ap í s e mn á ,z k o u š k a Hl a v n ív ý h o d as p o č í v áv es j e d n o f á m ap ř e ss n a h u mi n i s t e r s t v aj r a k t i c k á ,u s t n íz k o u š k ap ř e dma -c e n íú r o v n ěma t u r i t yn as t ř e d n í c h š k o l s t v íj ei n f o r mo v a n o s tv z h l -p u r i t n ík o mi s ín e b oma t u r i t n íp r á c eš k o l á c h .V d e v a d e s á t ý c hl e t e c h e d e m kd o b ěp ř í p r a v ys l a b á .Pr á v ět b h a j o b o up ř e dma t u r i t n ík o mi s í .z í s k a l o mn o h o s t ř e d n í c h š k o l p r o t os is t á t n íma t u r i t an a š l amí s t o so Ře d i t e ls imů ž ev y b r a tj e d n uz p r á v ok o n a t ma t u r i t n íz k o u š k y , ivn a š e mš k o l n í mč a s o p i s e . ě c h t of o r e m n e b oj el i b o v o l n ěp ř e s t o ž ej e j i c hú r o v e ňj eo b e c n ě Vč í s l ek v ě t e n / č e r v e nl o ň s k é h ot o mb i n o v a t .Veš k o l n íč á s t ij s o un í z k á .Př e d p o k l á d ás e ,ž e2 0 % š k o l n í h or o k uv á m Št ě p á nTo mš k v an e b ot ř ip o v i n n ép ř e d mě t yaj es t u d e n t ůs t á t n íma t u r i t un e u d ě l á . p ř i n e s l p o h l e d d o z á k u l i s íd mo ž n ě n oma t u r o v a ta žz ed v o u Tí mb ymě l ou b ý tmé n ěk v a l i t n í c h t r a d i č n í c h ma t u r i t ,v t o mt oč í s l eu e p o v i n n ý c hp ř e d mě t ů . s t ř e d n í c hš k o lama t u r i t ab ymě l a v á mp ř i n á š i mei n f o r ma c eon o v én on á sn o v áat í m iz a j í ma v ě j š íj ez í s k a t v ě t š í v á h u , c o ž j e ma t u r i t ě ,u k á z k y z g e n e r á l n íPr v š e mč á s ts t á t n í .Zd ee x i s t u j íd v an e p o c h y b n ěv e l k ép l u sp r á v ěp r o z k o u š k yid o j myzt é t oz k o u š k y ,a o r u h yz k o u š e k .Fo r mad i d a k t i c k -s t u d e n t yg y mn á z i í . t oj a ks t u d e n t ů , t a kip r o f e s o r a . d é h ot e s t u at a k z v a n ák o mp l e x n íKr o mět o h omi n i s t e r s t v oš k o l s t v í z k o u š k a . p ř e d p o k l á d á ,ž ev y s o k éš k o l y Ko nc e pts t á t níma t ur i t y Po j e md i d a k t i c k ýt e s tz n íd ě s i v ě ,b u d o ub r á tvú v a h us t á t n íma t u r i t u l ez at í mt os o u s l o v í ms es k r ý v ás l o ž e n o uv ev y š š í ú r o v n i o b t í ž n o s t i Hl a v n íz mě n o uj e ,ž es t u d e n t ia e s tv e l mip o d o b n ýSCI Ot e s t ů m,vp ř i j í ma c í mř í z e n í . b u d o u ma t u r o v a t v p o d s t a t ět t e r éz n a j ív š i c h n is t u d e n t iv y š š í c h Te o r e t i c k yv š ev y p a d áj a k os k v ě l e d v a k r á t .J e d n o uvp r o f i l o v é ,p o -k o č n í k ůn an a š íš k o l e .Te ns ef u n g u j í c íc e l e k .V p r a x ij et o d r u h év es t á t n íč á s t ima t u r i t y .Z r ř i p r a v u j ec e n t r á l n ěan aš k o l ys eo v š e mh o r š í .Pr o f e s o ř iis t u d e n t is i o b o us t u d e n td o s t a n ev y s v ě d č e n í .p o z v e z o uz a p e č e t ě n ék o p i et o h o t os t ě ž u j ín an e v y v á ž e n o s tt e s t ů .Al e Ex i s t e n c ed v o uz k o u š e kj ep r on á s ,r e s t ua žvd e nz k o u š k y .Vý s l e d k yt os ed ád oj a r aj e š t ěd o l a d i t . s t u d e n t y g y mn á z i a ,j e n t ě ž k ot ep o t o mv y h o d n o c u j ío p ě tmi mo Hl a v n í m p r o b l é me m j eo v š e m p o c h o p i t e l n á , p r o t o ž e v ě t š i n as k o l u , v ek t e r éz k o u š k ap r o b í h á . z p r a c o v á n íd i d a k t i c k ý c ht e s t ůas s t u d e n t ůn a š íš k o l yb u d evo b o uš mp l e x n íz k o u š k us k l á d a j ís t u -t í ms p o j e n ál o g i s t i k a .Vý d a j en a č á s t e c h ma t u r o v a tz es t e j n ý c h Ko d e n t izč e s k é h oj a z y k aal i t e r a t u r yt i s kap ř e p r a v ut e s t ůj s o ue n o r mn í . p ř e d mě t ů . i z í c hj a z y k ů .Kr o měd i d a k - Ve d l et o h oj en a p r o s t oz ř e mé ,ž ev Ov š e mp r os t ř e d n íš k o l y ,k t e r é azc i c k é h o t e s t u o b s a h u j e j e š t ěp r a x is eu p r o j e k t uc e l o s t á t n í c h ma j ío d b o r n éz a mě ř e n í ,j en a b í d k at k o u š k up í s e mn o uaú s t n í . r o z mě r ůn ě c op o k a z í .Too s t a t n ě p ř e d mě t ůs p o l e č n éč á s t is t á t n íma -z yt ob y l oj e š t ěs l o ž i t ě j š í ,t a ke x -d o k á z a l o d v a n á c tt i s í c š p a t n ě t u r i t yp ř í l i šo b e c n áan e z a h r n u j e Ab s t u j íup o v i n n ý c hp ř e d mě t ůd v ěo p r a v e n ý c ht e s t ůb ě h e mg e n e r á l n í p ř e d mě t y ,k t e r éj s o up r od a n éi b t í ž n o s t i z k o u š e k . Te s t y zz k o u š k y .Dá l ev y s o k éš k o l yz a t í m, š k o l yp o d s t a t n é .St u d e n tt a k o v éo ř e d mě t ů , k t e r és in e l z ez v o l i tj a k oa žn av y j í mk y ,n e z a u j a l yj a s n és t a š k o l yt e d yvp r o f i l o v éč á s t ima t u -p o v i n n é , ma j í p o t o m p o u z en o v i s k okma t u r i t á m,at a kn e n í r i t yb u d ema t u r o v a tzo d b o r n ý c hp b t í ž n o s tv y š š íú r o v n ě . j í s t é ,z d aj eo p r a v d up ř i j mo uj a k o p ř e d mě t ů , at í mz í s k áv y s v ě d č e n í oo s o u č á s tp ř i j í ma c í h oř í z e n í . j e h oo d b o r n o s t i .St á t n íč á s tma t u r i t yj ep r on ě jz a s ed ů l e ž i t áp o k u d Au t o r :Pa t r i c kBo h á č e k b u d ep o k r a č o v a tv es t u d i un a Zd r o j : www. n o v a ma t u r i t a . c z , v y s o k éš k o l e . Če s k áTe l e v i z e

Hi s t o r i es t á t ní c hma t ur i t

1 9 9 7–2 0 0 0 Se s t a v e n íp r v n í h o mo d e l u

2 0 0 0 Pr v n í p o k u s o u z á k o n ě n í( n e s c h v á l e n )

2 0 0 4 Uz á k o n ě n í mo d e l u s t á t n í c h ma t u r i t( Po d l et o h o t o z á k o n a mě l a s t á t n í ma t u r i t a p r o b í h a tp o p r v év l e t e c h2 0 0 7 2 0 0 8 )

č e r v e n2 0 0 7Od l o ž e n ís t a r t us t á t n í c hma t u r i tn ar o k2 0 1 0

l i s t o p a d2 0 0 7 Vy t v o ř e n í n o v é p o d o b ymo d e l us t á t n íma t u r i t y

2 0 0 8 Uz á k o n ě n í n o v é h o mo d e l us t á t n í c hma t u r i t

2 0 1 0 Ge n e r á l n íz k o u š k as t á t n í c hma t u r i t Budo uc no s ts t á t ní c hma t ur i t

2 0 1 1 Ná b ě h o v áf á z es t á t n í c h ma t u r i t( d v ěp o v i n n éz k o u š k y s p o l e č n éč á s t ima t u r i t y )

2 0 1 2 Fi n á l n íp o d o b as t á t n í c h ma t u r i t( p ř i d á n ít ř e t íp o v i n n é z k o u š k ys p o l e č n éč á s t is t á t n í c h ma t u r i t )

Ví c ei n f o r ma c íos t á t n íma t u r i t ě , p ř e h l e d y , h a r mo n o g r a ma j i n én a l e z n e t en ai n t e r n e t o v ý c h s t r á n k á c hwww. n o v a ma t u r i t a . c z

4


st át nímat ur i t a

á v o : N at a t i r u m , é k t u á s r a k c y o l h á o l m s u n i t c i l naang

STUDENTIMATURI TNÍ CHROČNÍ KŮ SIVŘÍ JNUVYZKOUŠELI MATURI TUNANEČI STO. Cos imys l ís t udent i . . . . . . aj akdopadl i Al ž bě t aRa j t a r ov á ČJ69%-64%-73% AJ98%-96%-100% c e l k ov ě-t e s t-s l oh

Kr i s t ý naS obot k ov á ČJ50%-66%-33% AJ71%-69%-75% c e l k ov ě-t e s t-s l oh

Beá t aVenc a r ov á ČJ65%-57%-73% NJ45%-48%-39% c e l k ov ě-t e s t-s l oh

Pa v l aHonc ov á ČJ66%-58%-73% NJ44%-46%-39% c e l k ov ě-t e s t-s l oh

Mi c ha el aŠ r á mov á ČJ73%-60%-87% NJ74%-74%-72% c e l k ov ě-t e s t-s l oh

5


r epor t áž

J a z ykovéz kouš ky Má t eg u l á švt o m, j a k éj a z y k o v éz k o u š k yl z ev l a s t n ěun á ss l o ž i t ?Ne j s t es a mi . J et ot o t i žp o n ě k u ds l o ž i t é . J ej i c hmn o ho , k a ž dá kn ě č e muj i n é muav ev ý s l e dk us ej i c hv ě t š i n ao ds e b ez a s et o l i kn e l i š í , p o u z en ě k t e r áp r a c o v n ímí s t an e b ov y s ok éš k o l yv y ž a du j í j i n o u .Za č n ě met e d yo dz a č á t k u .Mn o z íma j íj e d n uz k o u š k uvČR( s t á t n i c i )at ř e b aj e d n uvz a h r a n i č í( n a p ř í k l a dc a mb r i d g e s k o u FCE, p o p ř . p o k r o č i l e j š í CAEn e b oa me r i c k o uTOEFL) . Mů ž e t es ea l es e t k a t i st a k o v o uu n i v e r z i t o u , n ak t e r év á mz ez a č á t k us t a č í j e d n azd ř í v ej me n o v a n ý c h ,a l ekma g i s t e r s k é mus t u d i ub u d e t ep o t ř e b o v a tj i n o u ,s p e c i á l n ít z v .o d b o r n o u–p r ou r č i t épr o f e s ea o b o r y :p r á v n i c k o u , o b c h o d n í , f i n a n č n íad a l š í .

Vž d y c k yj ep r o b l é mu r č i tn a k o l i kz d a t n í vj a z y c ej s t e . Ra d aEv r o p yp r o t ov y my s l e l a p o mě r n ěd ů my s l n ýs y s t é m –r o z ř a d i l a p o d l e d o v e d n o s t íj e d n o t l i v é z k o u š k y , u č e b n i c e a k u r z y d o š e s t iú r o v n í . Od z a č á t e č n í k ů A1 aA2 ,p ř e s mí r n ě p o k r o č i l éB1aB2 ,a žp op o k r o č i l éC1a C2 .Nu t n op o d o t k n o u t ,ž eú r o v n ě C2 d o s á h n eo p r a v d umá l o k d o .Al en a p ř í k l a d FCEn e b oSt á t n íj a z y k o v áz k o u š kaz á k l a d n íj s o u n aú r o v n iB2 ,v š e o b e c n á a CAE j s o u n aú r o v n iC1 .

a u t o r :Zu z a n aMa z á n k o v á f o t o : Zu z a n aMa z á n k o v á

8


r epor t áž Vě t š i nazná snový š kol nír ok j e š t ěne s t r á vi l a .J a kt a ké ,vž dyť pr á z dni ny s ot va s konč i l y–a j e di ní ,kdo t o ne c há pou,j s ou pr of e s oř i .J a kvl a s t něpr obě hl yt y va š edvamě s í c evol na ?Mož ná j s t ej epr ol e noš i l inakoupa l i š t i , u ba bi č ky ne bo po r odi nnýc h dovol e nýc h. Al enot a k, ka ž dýr ok t os a mé !Poně kud nudné ,a t o př e vá ž něpr ol i dist ouhouc e s t ova tapoz ná va t .Cot a khl epř í š t ě z kus i t t ř e ba … l e t ní kur z a ngl i č t i ny?

J a z ykovékur z y

9


r epor t áž

10


r epor t áž

Dne25. 1 1. 2010 s ekona lda l š í De not e vř e nýc hdve ř í ,vekt e r é m j s mej a ko ka ž dor oč něpr ove dl i ně kol i kpá ť á ků,pot e nc i oná l ní c h budouc í c hs t ude nt ůna š e hogymná z i a , pobudově , a bys i pr ohl é dl i pr os t or y na š íš kol y aj e j ívyba ve ní . Užuvc hodubyl ir odi č ei spot omkyodc hyc e nidvě mas t ude nt yvr ol ivr á t nýc h,kt e ř íj e na s mě r ova l i do pa t r a .

Az a t í mc o dos pě l ým byl yvhude bně vys vě t l e ny důl e ž i t é or ga ni z a č ní vě c i , j e j i c hdě t ij s medos t a l idos pá r ůmy ,s t ude nt i .Kr omět oho,ž eně kt e ř ízná sve f yz i c e ,c he mi i a bi ol ogi i př e dvá dě l i pokus y a da l š ís kupi nka uka z ova l a vyj e ve nýmpá ť á kůmuč e bnui nf or ma t i ky , na vš t í ví l ij s me t a ké š a t ny ( c ož byl a

mož ná c hyba ,pr ot ož ej e di náot e vř e ná byl at a 6. As l ouž í c íj a ko ods t r a š uj í c í př í kl a d) ,z ve nč íbuf e t ,vuč e bněVVj s me s ipr ohl é dl ivys t a ve népr á c eně kt e r ýc h s t ude nt ůadokonc es ivyz kouš e l ii nt e r a kt i vnít a bul i ,uní žvě t š i nazná sa ždot é doby ne vě dě l a , j a k f unguj e .

a ut or :Zuz a naMa z á nková

11


r ozhovor

í n a p s r o v o h z o R u o v o b r V u Evo

„ Ne má mr á d ap r á z d n i n y . “ř í k ás e s mí c h e mp a n íVr b o v á ,k t e r áu ž p ř e s1 5l e tv e d ek i o s e kv e š k o l n í ms u t e r é n u . Tí mt od a l š í m r o z h o v o r e m v n a š e mč a s o p i s uj s mes ep o k u s i l i d o s t a tt r o c h ud á ln e žj e nk ek l a s i c k é mu„J e d e np á r e kvr o h l í k u , p r o s í m. “ap o v í d a l ij s mes isp a n í Vr b o v o uioj e j í c hk o n í č c í c h ,o t o m,c od ě l áop r á z d n i n á c h , c oj i n ap r á c ivb u f e t un e j v í c eb a v ía j a ks ekn ív l a s t n ěd o s t a l a . Př e d e m j s me n e mě l i p ř i p r a v e n ý c hmn o h oo t á z e k ,a l e n a k o n e cs eu k á z a l o ,ž et oa n i n e b y l ot ř e b a .Ro z h o v o rp ř í j e mn ě p l y n u lamyj s mep o2 0mi n u t á c h o d c h á z e l iz b u f e t u p o t ě š e n i p ř í j e mn ý mp o v í d á n í mas es p o u s t o uma t e r i á l up r on a š ei n t e r v i e w. Na úv o dj e dno duc há o t á z ka . J a k dl o uhoužbuf e tpr o v o z uj e t e ? Nomy s l í m,ž et ob u d eo dr o k u 1 9 9 2 ,a l ej i s t ás in e j s e m…t a k n ě j a ko k o l o1 5l e t , u žj et on ě j a k ý t e np á t e k . Do z v ě dě l i j s me s e ,ž e s e ně kt e r ý m pr o f e s o r ům ne l í bí ,ž e pr o dá v á t ee ne r g e t i c ké ná po j e ma l ý m dě t e m.Ta kj s me s e c ht ě l iz e pt a t ,j e s t l ist í mv l a s t ně můž e t ev ůbe cně c odě l a t ,ne bo j i m t a ko v é hl ev ý r o bky v ůbe c ne pr o dá v a t . J e d i n éoč e mv í m,ž es en e s mí p r o d á v a tl i d e mp o d1 8l e t ,j s o u c i g a r e t yaa l k o h o l .Ta kt omá mi v es ml o u v ěsv e d e n í mš k o l y . Al e oe n e r g e t i c k ý c hn á p o j í c hn e n í n a p s á n on i k d en i c .Na p l e c h o v k á c hj es i c ed o p o r u č e n í ,ž e n e j s o uv h o d n ép r ome n š íd ě t i ,a l e t ou žj ev o l b at ě c hd ě t iaj e j i c h r o d i č ůaj ást í mn i cn e u d ě l á m. Ne mů ž us ep ř e c ek a ž d é h op t á t k o l i k mu j eaj e s t l imu mů ž u p r o d a te n e r g e t i c k ýn á p o j .

„ Kdyžně komuř e knu,ž es edo pr á c et ě š í m,t a ks ikl e penač e l o. ” Fo t o :Zu z a n aMa z á n k o v á

12

Chy s t á t evbuf e t uně c ono v é ho ? Př e mý š l e l i j s me t ř e ba o hr a no l ká c h ne bo o č e r s t v é m o v o c i . Ov o c eu žj s e mt un ě k o l i k r á t mě l a , b y l at uz e l e n áj a b l k a ,b a n á n ya d o c e l at oš l o . Vp o s l e d n íd o b ěj s e mt oz k u s i l a z n o v a ,an i c .Ta k ž ej s e ms it on a k o n e cb r a l aj á , a l eu r č i t ěn e n í p r o b l é mt oz a s ez a v é s t .


r ozhovor

z v ě dě l ij s me s e ,ž e j s t e áj s e ms ec ht ě lz e pt a t ,j e s t l i Do Ně k d yj s e md ě l a l ah o t e l o v o up o -J p ř e s t a l a p r o d á v a t n a d l u h . J e t o V á s t o b a v í . N a n á s j s t e v ž d y c k y k o j s k o un e b ov y p o má h a l avk i o duš pa t ný c hz kuš e no s t í ? l áaus mě v a v á ,a l ej e s t l ij et o zdův o s c í c h , k t e r é b y l y o t e v ř e n é mi A n o , p ř e s n ě t a k . Z r u š i l a j s e m t o . p o ř á d j e š t ě z á b a v a , p r o t o ž e s i c e l o r o č n ě ,a l et e ďu žj s e m t o O n o t o z a č a l o t í m , ž e p ř i š e l s t u n e d o k á ž u p ř e d s t a v i t k a ž d ý d e n v š e c h n oo me z i l a .Už mimu s í d e n t ,k t e r ýs iú d a j n ěz a p o mn ě l a dypr o dá v a t . s t a č i tj e nt aš k o l a .Než eb y c hu žt p e n ě ž e n k u v t a š c e v š a t n ě . Ř e k l , N o u r č i t ě , i k d y ž j s e m n e r a d a , ž e n e mě l an ab r i g á d us í l y ,a l eu ž ž e t o h n e d p ř i n e s e . U v ě ř i l a j s e m m á t e t o l i k v o l n a , p r o t o ž e j s e m o p r a v d un e má m mo ž n o s tn a j í tt a .Ne b ož ed o s t a n ek a p e s n éa ž z á v i s l án at o m, k o l i kp r o d á m. Al e mu k o v o u , k t e r áb ys t á l az at o . í t r an e b oz at ý d e n …Ta kj s e m z a s ej et ot a d yú ž a s n ý ,p r o t o ž et u z v o l i l at o ,ž ej s e md á v a l an ad l u h , o n č í mv ed v ěh o d i n y amá m z Zv y š uj í Vá m ná j e m, kdy žne má k a l e v ž d y c k y d o p á t k u j s e m c h t ě l a p l n o a k t i v i t d o m a . C h o d í m c v i č i t š ko l amo cf i na nc í ? e n í z ez p ě t .Pa ks et on ě j a ko d op ř í r o d y at e ďt a d y má m p Ná j e m mid ř í v ez v y š o v a l i ,a l e ad b o u r a l o , b y l i t u s t u d e n t i , c o m i d c e r u s m a l ý m v n o u č k e m , t a k s e n y n íj eu žd l o u h o ud o b us t e j n ý . d l u ž i l i i m ě s í c a n ě k d y t ř e b a i j i m m ů ž u v ě n o v a t . K d y b y c h b y l a Te ď p l a t í m v í c e ,s p í š ek v ů l i 8 0 0 K č a t o u ž b y l o n e ú n o s n é . B y l a o d r á n a d o v e č e r a n ě k d e z a v ř e n á , z v ý š e n íc e ne l e k t ř i n y ,p l y n ua omo j eh l o u p o s t ,ž ej s e ms it o t a kt ob yměu r č i t ěn e b a v i l o .A t o d v o z uo d p a d ů . a k h l en e c h a l ap ř e r ů s tp ř e sh l a v u . t o h l emiv y h o v u j e-v o l n év í k -t A k a ž d ý m r o k e m p o p r á z d n i n á c h e n d y , p r á z d n i n y , i k d y ž j e j i c h v í c , J a kj s t es ev l a s t nědo s t a l akt é t o iř í k á m,ž en ad l u hl e t o sn e !Al e e žb y c hc h t ě l a ,a l ej et ot a k y s pr á c i ?Na pa dl oVá st os a mo t -n p a k z a s e n ě k d o p ř i j d e , u d ě l á p s í d o b ř e , p r o t o ž e m i l é t a p ř i b ý v a j í , no une boVá sně kdoo s l o v i l ? o č i , t a k m u t o n a d l u h d á m . A l e j e t a k ž e u ž j s e m i r á d a z a n ě j a k ý t e n Zeš k o l yměn e o s l o v i l i . Zn á ms es r a v d a , ž eu žmá mv y z k o u š e n é , ž e d p o č i n e k .A j e s t l imět ob a v í ? p p r o v o z o v a t e l e m b u f e t u zo k d y ž j e t o č l o v ě k , k t e r ý t o O b č a s j e t o i ú s m ě v n é , k d y ž v e d l e j š í h og y mn á z i a ,t e nmiř e k l , e p ř i n e s e ,t a kt o mu u žn ad l u h l y š í mn ě k o h o , j a kř í k á :„ Ty b r ďo ,n ž ej ek i o s e kin ap r ů my s l o v c eaž es n e d á v á m . A ť s i p ů j č í o d k a m a r á d a , u ž z a s e d o p r á c e , m ě t o t a k t a d yn i cn e n í .Tob y l oj e š t ěz a j i n a k n e . n e b a v í , m ě t o t a k o t r a v u j e ! “ A j á p a n ař e d i t e l ePo l í v k y . Ta kj s e ms i d y žn ě k o mu ř e k n u ,ž es ed o ř í k a l a ,ž ez az e p t á n ín i cn e d á ma k ás iv z po mí ná m na t e no bp r á c e t ě š í m , t a k s i k l e p o u n a č e l o .J z k u s í mt o . Př e d t í mj s e mt o t i žp r a r o v s k ý s e š i t p l n ý d l u h ů . B a v í m ě t o . P r o d á v á n í j e f a j n , c o v a l an ap u mp ě ,k t e r o up ř e v z a l i e š t ět uj e ,p r o t o ž ej et uu r č i t á d y žs h á n í mz á s o b y ,t a ks es e j d u J s o u k r o mn í c i a z a mě s t n a n c ek t ř í d a , k t e r á s i m ě z í s k a l a . A t i h l e s n o v ý m i l i d m i , n ě k d y o b j í ž d í m p r o p o u š t ě l i . Pa n Po l í v k a b y l s y n c i s i m ě o m o t a l i u ž o d o b c h o ď á k y …t o z a s n e , ž e b y m ě n a d š e n ,a l en e č e k a l os e ,ž et u r v á k u . . . Má m p o c i t ,ž et oj s o u ě j a kb a v i l o ,a l ej et oz a sj i n á p b u d eb u f e tvt a k o v é mh l er o z s a h u .n š e s ť á c i n e b o s e d m á c i , j á t o n ě j a k č i n n o s t . Mě t a k é b a v í b ý t s v á m i , Ka ž d ýs imy s l e l ,ž et up r o d á m e s l e d u j u .Al et ima j íu měu ž es t u d e n t y . Pr o t o ž ek d y žj ev o l n á n h o u s k uap i t í č k oat í mt ob u d es t a k o v é „ o k o “ , ž e p ř i j d o u a u m l u v í h o d i n a , t a k j á s e d o z v í m p l n o v ě c í k o n č i t . m ě . A l e j s o u t o z a s e k l u c i , k t e ř í t o n e b o t o , c o s e t u d ě j e n o v é h o . Kd y žj s e ma l eo b j e l ao s t a t n í š k o l y n e dv r á t í .Ap a kt uj s o uu v e d e n i e dk a ž d o uma t u r i t o ut uh o l k y h az j i s t i l a ,j a kt of u n g u j et a m,r o - Př t a k é n á h o d n í s t u d e n t i , k t e r é a n i ř e š í p r o b l é m y j a k o š a t y n e b o z h o d l aj s e ms e ,ž es eu r č i t ěv y n e z n á m . P ř i j d o u a j á a n i n e v í m , ž e n á s t u p y . J e p r a v d a , ž e j s e m p l a t íz ř í d i tt a d yn ě c op o ř á d n é h o . a d yo s ml e ts t u d u j í .To n e j v í c k a ž d ý mr o k e mp o z v a n án ap l e s ,t o u k á mt ř e b aoma t u r i t á c h ,p ř i j d e a l eb o h u ž e lt a mn e má msk ý mj í t .k e mn ě j a k ás k u p i n aaj ás ed i v í m, Vž d y c k yj s e mb y l at a kz v ě d a v á ,s ž es e m c h o d ít o l i kt v á ř í ,k t e r é ž eb y c hs er á d aš l ap o d í v a t . n e z n á m. Ap a kj s o un aš k o l eis t u e n t i ,k t e ř ís e mn e z a v í t a j íc e l ý c h Zná t es espr o f e s o r yz eš ko l y ? d s ml e t . Má l o ,j e nst ě mi ,c os e mc h o d í ,o ž á d n éj i n é .Ob č a ss e m n ě k d o e š t ěj s e ms ec ht ě lz e pt a tnat a c h o d íp r os n í d a n i , a l eu žmo cn e . J ko v o u s t ude nt s ko u z á ha du. j í máná s ,c os es kr ý v áz at í m Na dá v a j ínaněs t ude nt ič a s t o ? Za á v ě s e m. Tov í t e ,ž ej o .Al ev í m,ž ej s o uv z m má m s t ů l ,ž i d l i ,v e š k e r é s o u k r o mí ú p l n ěj i n í ,n e žj a k Ta a p í r o v á n ív k r a b i c í c h ,j et o s l ý c h á v á mo ds t u d e n t ů . Vž d y c k y p a k o v ý mů j„ b o r d ý l e k “ . Kd y ž s iř í k á m:„ J o ,d o b ř e ,d o s t a lk o u l i ,t e má mk a mu s k l a d n i t z b o ž í , t a kt o t a ks iz a n a d á v á ,p r o t o ž ev í ,ž e n u n g u j ej a k os k l a d . Dě l á mt a mo b b u d ep r ů š v i hd o ma “ .Al eu r č i t ě f e d n á v k yat a k .Ni ct a j n é h ot a m p r o f e s o r yp o d l et o h on e s o u d í m, j n e n í ,o b č a ss it a md o k o n c es t u p r o t o ž ej en e z n á m. e n t in e c h á v a j ín o t e b o o k y . Vz p o mí n á ms in as e b evt o ms t u -d x t :Kr i s t ý n a Dl a s k o v á ,Lu k á š d e n t s k é mv ě k uaj emit oj a s n é . Te Tr h o ň Fo t o :Zu z a n aMa z á n k o v á

13


r ecenze

Har r yPot t e raRe l i kvi es mr t i Ha r r yPo t t e rj ef e n o mé n , n ak t e r é m v ě t š i n azn á sv y r ů s t a l a .Pr o t os en e l z e d i v i t , ž ep o s l e d n íd í lzú s p ě š n és é r i eo p ě t i n s p i r o v a n ýk n i h o uJ . K. Ro wl i n g o v éb y l v š e mif a n o u š k y , a l eik r i t i k yn e d o č k a v ě o č e k á v á n . Poc e l é ms v ě t ěs eš í ř i l ys p e k u l a c e , j a kž e t ot e d yn a k o n e cv l a s t n ěb u d ev y p a d a t , z d a l is er e ž i s é r o v iDa v i d uYa t e s o v i p o d a ř ín a h u s t i tv š e c h n ad ů l e ž i t áf a k t a d oj e d n o h o„ c e l o v e č e r ň á k u “ . Pr v n íú v a h yor o z d ě l e n íp o s l e d n í h of i l mu n ad v ěč á s t iz a č a l yn ě k d yvp r ů b ě h ur o k u 2 0 0 7 , k d ys ep r o d u c e n tf i l muDa v i d He y ma nr o z h o d lp r oo p ě t o v n o us p o l u p r á c is es c e n á r i s t o uSt e v e mKl o v e s e m ( n a p s a ls c é n á ř ep r ov š e c h n yPo t t e r o v k y k r o měFé n i x o v ař á d u ) . Hl a v n í m d ů v o d e mb y l as p o u s t an as e b en a v a z u j í c í c hu d á l o s t í , z v r a t ů ap ř e k v a p e n í , k t e r ý c hb y l ovk n i ž n í p o d o b ěv í cn e žd o s t . Ne z a s v ě c e n ýd i v á k b ys et e d yvd ě j ip r a v d ě p o d o b n ěz t r á c e l an a o p a kz k u š e n ýz n a l e ck n i h yb ys ec í t i l o c h u z e n , s t e j n ěj a k ot o mub y l o vmi n u l ý c hd í l e c h .Ta k ž es l o v od a l o s l o v oad v ěč á s t iRe l i k v i ís mr t ij s o u n as v ě t ě … Nap r e mi é r up r v n íč á s t i, k t e r ás ek o n a l a 1 1 . l i s t o p a d un al o n d ý n s k é mn á mě s t í Le i c e s t e rSq u a r e , s ep ř i j e l ip o d í v a t f a n o u š c izc e l é h os v ě t a . Užo db r z k ý c h r a n n í c hh o d i np o s t á v a l ivo k o l í , a b ys iz a j i s t i l it e nn e j l e p š ív ý h l e dn ač e r v e n ýko b e r e c , p ok t e r é ms ez h r u b aop ů lč t vr t é o d p o l e d n ez a č a l ip r o c h á z e tb r a d a v i č t í h r d i n o v é .Da v yj á s a l y , v š u d eš l e h a l yp l a me n y . As in e j v ě t š íp o p r a s kz p ů s o b i l a EmmaWa t s o n o v á( p ř e d s t a v i t e l k aHe r mi o n y )s v ý miv l a s y , k t e r és ik o n e č n ěd í k y u k o n č e n ín a t á č e n ímo h l ao s t ř í h a tn a k r á t k o . Če s k áp r e mi é r as ek o n a l aop ů l n o c ime z i1 7 . a1 8 . l i s t o p a d e m. Poc e l ér e p u b l i c es ed ok i nd o s t a l oc e l k e m3 6k o p i í , v e r z ej s o u b u ďt ost i t u l k y , n e b od a b o v a n é . Ha r r y mup r o p ů j č i ls v ů jh l a sVo j t aKo t e k , He r mi o n ěAn e ž k aPo h o r s k áaRo n o v iJ i ř íKo c ma n . J áo s o b n ěj s e ms in e mo h l az v y k n o u tn an a ml u v e n íHa g r i d aOt o uJ i r á k e m,k t e r ýn a h r a d i lp ů v o d n í h od a b é r aJ i ř í h oZa v ř e l a , a l ej d ep ř e d e v š í moz v y k . 1 . č á s ts ez a č a l an a t á č e t1 9 . ú n o r a2 0 0 9v ef i l mo v ý c hs t u d i í c hvAn g l i i . Vy t v o ř e n íf i l mut r v a l o5 6t ý d n ůas t á l op ř e s2 50mi l i o n ů d o l a r ů , c o žn e n íz r o v n amá l o . Dů v o d e mt a kv y s o k éc e n yj ev e l k émn o ž s t v ír ů z n ý c hs p e c i á l n í c he f e k t ů . At e ďa l e s p o ňz á k l a d n íi n f o r ma c eot v ů r c í c hf i l mu …J a ku žj s e md ř í v ez mí n i l a , r e ž i s é r e mf i l muj eDa v i dYa t e s( r e ž í r o v a l ip ř e d c h o z íd v ad í l y . )Na r o d i ls e3 0 . l i s t o p a d u1 9 6 3n aSv a t éHe l e n ě .St u d o v a ln au n i v e r z i t ěvEs s e x u , k d es iz v o l i lob o r f i l ma ř s t v í . Vp r ů b ě h us v és l i b n ěs er o z v í j e j í c ík a r i é r ys p o l u p r a c o v a lz e j mé n asb r i t s k o ut e l e v i z í(h l a v n ěsBBC). J ed r ž i t e l e mc e n yEmmyz an e j l e p š ít e l e vi z n íf i l m.

14


r ecenze Sc e n á r i s t af i l muSt e v eKl o v e so s l a v i lt e n t or o k5 0 . n a r o z e n i n y ,p o p r v és ep r o s l a v i lj a k or e ž i s é raz á r o v e ňis c e n á r i s t af i l mu Bá j e č n íBa k e r o v ih o š i , k t e r ýb y lč t y ř i k r á tn o mi n o v a n ýn aOs c a r a . Ad ot ř e t i c ev š e h odo b r é h op r o d u c e ntDa v i dHe y ma n , b e zk t e r é h ob ys et a t oč a r o f a n t a s yn e o b e š l a . Na r o d i ls er o k u1 9 6 1vLo n d ý n ě , s t u d o v a lj a kvAn g l i i ,t a kvUSA. Vr o c e1 9 86 s es t a lu mě l e c k ý mř e d i t e l e ms t ud i aWa r n e rBr o s . Za j í ma v o s t íj e , ž ej e h os l i b n ák a r i é r az a č a l aup r o d u k c ef i l muMi l o š eFo r ma n aRa g t i me . St o j íz as n í mk yj a k oYe sMa n , Th ehi s t o r yo fl o v e , …j e h on e j v ě t š í mú s p ě c h e mv š a kz ů s t á v áHa r r yPot t e r . Cos et ý č eh e r c ů , a s ik a ž d ýzn á sz n áp ř e d s t a v i t e l eHa r r y h o-Da n i e lRa d c l i f f e( 2 1 ) , He r mi o n y-EmmaWa t s o n o v á( 2 0 ) aRo n a-Ru p e r tGr i n t( 2 2l e t ) .Ce l ý c hd e s e tl e ts v é h ož i v o t as t r á v i l in a t á č e n í m.Zl éj a z y k yř í k a j í , ž ep r á v ěk v ů l it é t ový z n a mn éč a r o d ě j n i c k ér o l ib u d o umí tv e l k ép o t í ž eu p l a t n i ts eivj i n ý c hf i l me c h . Sa mih e r c iv š a kt v r d í , ž es es v éb u d o u c n o s t iv e f i l mo v é mp r ů my s l un e b o j í . Př e d s t a v i t e lRo n au žmáz as e b o ur o l evk o me d i í c hLe k c eř í z e n í( Dr i v i n gl e s s o n s )aPr ďo š i ( Th u n d e r p a n t s )ac h y s t ás en ad a l š í . Da n i e lv i d ís v o uk a r i é r un ad i v a d e l n í c hp r k n e c h ,ž et omy s l ío p r a v d uv á ž n ědo k á z a lu ž v eh ř eEq u u s( Ků ň ) , k d es eo b j e v i ln a h ý .Mi mo t os iz a h r á lt a k éva u s t r a l s k é mf i l muPr o s i n c o v ík l u c i( De c e mb e rbo y s ) , Můj c h l a p e cJ a c k(Myb o yJ a c k ) , . . . EmmaWa t s o n o v áp r o z a t í mn e c h c ep o k r a č o v a tv es v éf i l mo v ék a r i é ř e . Nap r e mi é ř ef i l mut i s k us d ě l i l a , ž es ec h y s t áu ž í ts ik o n e č n ět r o š k us o u k r o mí , p r o t ot a k éz a č a l as t u d o v a tvUSA, k de , j a kv ě ř í , n a j d ek l i daa n o n y mi t up oh e k t i c k é mn a t á č e n í .Me z in e j o b l í b e n ě j š íh e r c ep a t ř ít a k ép ř e d s t a v i t e lSe v e r u s eSn a p aAl a nRi c kma n , k t e r é h os ib o h u ž e lvn e j n o v ě j š í mf i l mu , k r o měp á rs c é nn az a č á t k u ,p ř í l i šn e u ž i j e t e . Mo h l ij s t eh ov i d ě tt ř e b a vLá s c en e b e s k é , Smr t o n o s n ép a s t i , . . Fi l ms eu žo dz a č á t k up o t ý k a lsr ů z n ý mip r o b l é my ;p ř ij e d n ézn e b e z p e č n ý c hs c é nb y lz r a n ě nd o u b l e rHa r r y h oPo t t e r a Da v i dHo l me l , k t e r ýs iv á ž n ěpo r a n i lp á t e ř , j i n d yz a s ev z p l á l aj e d n azf i l mo v ý c hk u l i s(j e š t ěž ej eme z ip o v i n n ý mv y ba ve n í m v ef i l mo v ý c hs t u d i í c hh a s i c íp ř í s t r o j ) . Př e s t o ž ek n i h uk a ž d ýz n á , z p ů s o b , j a k ý ms es c e n á r i s t ap o p e r esf i l mo v ý mz p r a c o v á n í m, n e d a ls p á ts p o u s t ěz v ě d a v c ů . Užs i má l e mp ř i š l in as v é , k d y žs e1 1 8s t r á n e kp ř í s n ěs t ř e ž e n é h os c é n á ř ed o s t a l on e š ť a s t n o un á h o d o ud or e d a k c eb r i t s k é h oč a s o p i s u Th eSu n . Te nn a š t ě s t ín i cn e v y z r a d i lao d e v z d a ll i s t yz p ě td i s t r i b u č n í mus t u d i uWa r n e rBr o s . Aj a ks et a kv z á c n ýd o k u me n t mo h ld o s t a tn av e ř e j n o s t ?Pr ýb y ln a l e z e np o ds t o l e mvh o s p o d ěvKi n g sLa n g l e y-n e d a l e k omí s t a , k d es evt ud o b u n a t á č e l o , ( t a kt oa s id o p a d á , k d y žs ef i l ma ř ip o t ř e b u j ío d r e a g o v a tav y u ž í v a j íkt o mua n g l i c k ép u b y ) . Aj a ks es t a v ík r i t i k akRe l i k v i í ms mr t i ?Př e v a ž u j en á z o r , ž eDa v i dYa t e ss et e n t o k r á top r a v d up ř e k o n a l . Fi l mj ezc e l és é r i e n e j s t r a š i d e l n ě j š í , p l n ýn á h l ý c hz v r a t ůap ř e k v a p e n í . Ne p o s t r á d áv t i p , n a p ě t í , n as v és ip ř i j d o uir o ma n t i c i .J e d n o uzh l a v n í c h v ý t e ka l ej ed é l k a . 1 4 6mi n u td o k á ž ed i v á k yp ř e c ev y č e r p a t .Ně k o muv a d ír o z d ě l e n íp o s l e d n í h od í l un ad v ěč á s t i . Po d l emé h on á z o r us et ov š a kj i n a kv y ř e š i tn e d a l o . J e s t l i ž emás p o u s t al i d íp r o b l é myv y z n a ts ev ef i l mut e ď, j a kb yt od op a d l o , k d y b ys en as t e j n éd é l c et o h ou d á l od v a k r á tt o l i k ?Pr ů mě r n éh o d n o c e n ís v ě t o v ý c hd e n í k ůs ep o h y b u j ek o l e mt ř í ap ů lh v ě z d i č e kzp ě t i . Vž dy c k ys en a j d o uh l a s yp r oap r o t i . Mě l aj s e mmo ž n o s tv y s l e c h n o u tn á z o r ys v ý c hv r s t e v n í ků , a l eiml a d š í c hn e b os t a r š í c hd i v á k ůav ě t š i n azn i c hs es h o d l an at o m, ž en e j n o v ě j š íd í lj en e j l e p š í . Ta kc omy s l í t e ? Po k u db y s t es ic h t ě l in a s t u d o v a tn e j d ř í v ek n í ž k u , t a kn ap l á t n ěv á sč e k áp r v n í c h2 4k a p i t o l . Ro z d í l yme z il i t e r á r n íp ř e d l o h o u af i l me mn e j s o uv e l i k é , z mí n í ma l e s p o ňt yne j vý r a z n ě j š í :n e d o č k á mes ež á d n é h os r d c e r y v n é h ol o u č e n íHa r r y h osDu d l e y m, t r o j i c eh r d i n ůs en e s e t k ásr o d i č iTo n k s o v é , a n is en e s k a ma r á d ísd o má c í ms k ř í t k e mKr á t u r o u .J e j i c hc e l k o v ýč a ss t r á v e n ý vb ý v a l é mú t o č i š t iFé n i x o v ař á d ub y lz k r á c e nn ami n i mu m, … An ě j a k ét yz a j í ma v o s t in ak o n e c :p ř e d s t a v i t e lBi l l aWe a s l e y h o , Do mh n a l lGl e e s o n , j es y n e mBr e n d a n aGl e e s on a( Poš uk a Mo o d y h o ) , p ř in a t á č e n íb y l op o t ř e b a1 6 0 0l a s t u r–j e s t l i p a ks ij i c hv ef i l muv š i mn e t e , o b ěd v ěč á s t iRe l i k v i ís et o č i l y v es t e j n o ud o b u , s k ř e t aGr i p h o o k aap r o f e s o r aKr a t i k n o t ah r a j ej e d e nh e r e c , n ak o n c i2 . č á s t is emů ž e met ě š i tn ae p i l ogs t e j n ě j a k ovk n i z e …v í c ez a j í ma v o s t ín a j d e t en awww. i n f o k o k t e j l . c z Cod o d a t ?Sn a dj e nž en ad r u h o uč á s ts ib u d e memu s e tp o č k a td o1 5 .č e r v e n c e2 0 1 1 , d ot éd o b yn á mn e z b ý v án i cj i n é h o, n e žs io p ě tp ř e č í s tv š e c h n yd í l y, a b y c h o ma l e s p o ňt r o c h uz mí r n i l ia b s t i n e n č n íp ř í z n a k yač e k a t , p r o t o ž emy ,o b y č e j n ímu d l o v é , b o h u ž e ln e u mí mek o u z l i tsč a s e mt a k , a b yn á mu b í h a lr y c h l e j i …

Te xt :Kr i s t ýnaMat oul ková Fot o:War ne rBr os .

15


Pi škvor ky

y k r o w q š i P „ Ka ž d ýt ou r č i t ěz n á .Ho d i n as e v l e č en e p ř e d s t a v i t e l n ěp o ma l ý m t e mp e m,n e má t ev ů b e cp o n ě t í ,o č e mp r o f e s o rml u v í ,n a t o žot o m, c op í š en at a b u l i .Vá šs o u s e dj en a t o mp o d o b n ě .Bu ď mů ž e t ez k u s i t d á v a tp o z o rap o c h o p i tp r o b í r a n o u l á t k u n e b o s e n ě j a k z a b a v i t . Př i z n e j mes i , ž ev ě t š i n azn á sd áv e v ě t š i n ěp ř í p a d ůp ř e d n o s tt éd r u h é mo ž n o s t i . Ne j j e d n o d u š š í a n e j č a s t ě j ip r o v o z o v a n o uz á b a v o u j s o u z c e l a j i s t ě p i š k v o r k y . Ne p o t ř e b u j e t et o t i žs k o r ov ů b e c n i c .J e nú t r ž e kč t v e r e č k o v a n é h o p a p í r u ad v ět u ž k y .Po k r á t k é v ý mě n ěn á z o r ů-k d o„ má “k ř í ž e k ak d ok o l e č k o , mů ž e t ej í tn at o . “ Po k u dj s t e iv yp r o p a d l it é t o o b l í b e n éz á b a v ě ,p o ř á d a ls ep r o v á s2 2 . ř í j n an an a š e mg y mn á z i u p i š k v o r k o v ýt u r n a j , p ř ik e r é mb y l o v y b í r á n o n e j l e p š í c h p ě th r á č ů š k o l y .

16

Ta t op ě t k ap o z d ě j ir e p r e z e n t o v a l a n a š eg y mn á z i u mn ao k r e s n í mk o l e p i š k v o r k o v é h op ř e b o r u ,k t e r ýs e k o n a l1 9 . l i s t o p a d u n a St ř e d n í p r ů my s l o v é š k o l e v Ml a d é Bo l e s l a v i . Ce l k e ms eks o u t ě ž id o s t a v i l o2 6 h r á č ů .Tib y l ir o d ě l e n id os k u p i na vr á mc is v o j ís k u p i n yo d e h r á l is k a ž d ý mj e d e nz á p a s .Po d l ep o č t u v ý h e rap r o h e rp o t ép o s t u p o v a l i n e b ozt u r n a j ev y p a d á v a l i . To , ž ej e t u r n a jp o s t u p o v ý ,b y l oz n á tin a s y s t é muf i n á l o v ý c hs o u b o j ů . Čt y ř k ap o s t u p u j í c í c hd of i n á l es n e j l e p š í m b o d o v ý m h o d n o c e n í m h r á l aop o s tk a p i t á n avo k r e s n í m k o l e .Dr u h áč t y ř k a ,v ek t e r éb y l i h r á č íp o s t u p u j í c íj i ž s me n š í m p o č t e mb o d ů ,h r á l aomo ž n o s tb ý t vr e p r e z e n t u j í c í mt ý mu .Na k o n e c b y l ov e l mid o b r ý c hh r á č ůt o l i k ,ž e s eo r g a n i z á t o ř i( Ma r t i n Le h k ý , Pa t r i kEd e rap a n í p r o f e s o r k aJ u h a s o v á )r o z h o d l iv y t v o ř i td v at ý my .

Pr v n ít ý mn e s o u c ín á z e vG8 MB v e d eSe b a s t i a nVo š v r d a ,v í t ě zt u r n a j e . Dr u h ýt ý m, k t e r ýmáv s k u t k u n e t r a d i č n í n á z e v Ma ma p a l u t a , b u d es o u t ě ž i tp o dv e d e n í mo r g a n i z á t o r at u r n a j eal o ň s k é h ok a p i t á n aš k o l n í h od r u ž s t v a ,Ma r t i n a Le h k é h o . J a kj i žb y l oř e č e n o ,v í t ě z e mt u r n a j es es t a l Se b a s t i a n Vo š v r d a ( 4 . A) ,d r u h ýs eu mí s t i l Lu k á š Tr h o ň( 6 . A)at ř e t íp ř í č k uo b s a d i l a An e t aJ a n i t o r o v á( 6 . A) . Au t o r :Lu k á šTr h o ň Fo t o :Lu k á šTr h o ň


sl oupky Do p i s

Myc a u s ef o rc o n c e r n

Čt v r t é muč t v r t k uvl i s t o p a d up a t ř í Ne j v ě t š í“ ú l o v k y ”z í s k á t ej e n u žt r a d i č n ě Dí k ů v z d á n í . Mo j ek d y žs er o z h o d n e t eč e k a tn ě k o l i k h o s t u j í c ír o d i n ap o z v a l a h o d i np ř e d e mv ef r o n t ěp ř e do b b a b i č k yad ě d yav et ř ih o d i n yc h o d e m. Nat oj ea l ep o t ř e b av e l k á o d p o l e d n ej s memě l io b r o v s k é h ot r p ě l i v o s t a c o n e j t e p l e j š í k r o c a n a( p ů l k uzn ě j o b l e č e n í .Ně k t e ř ís in ač e k á n í má mej e š t ěvl e d n i č c e ) ,b r a mb o -p ř i n e s o ui s t a n yap ř e n o s n át o p e n í , r o v o uk a š i ,n á d i v k u ,s l a d k éb r a m- v t o mt oo b d o b íu žj ep ř e sn o c b o r y , o má č k y , d ý ň o v ý k o l e md e s e t is t u p ň ůp o dn u l o u . k o l á čas p o u s t ud a l š í h oj í d l a . Mi moDí k ů v z d á n ían a k u p o v á n í Mu s í mř í c t ,ž et y t os v á t k y mě j s meov í k e n d us t i h l ij e š t ěp o ř í d i t n i j a k v ý z n a mn ě n e o s l o v i l y .v á n o č n ís t r o me č e k . Vl a s t n ěj s mej e nj e d l iaz ah o d i n u Au t e mj s med o j e l in amí s t o ,k d e b y l op ov š e m. j s men a s e d l in ap o v o zsk o ň miat i Mn o h e mz a j í ma v ě j š íč á s tt ě c h t on á so d v e z l ime z is t r o myat a mn á s s v á t k ůa l ep ř i š l ah n e dd a l š íd e n .p o z d ě j iz a s ev y z v e d l i . Do s t a l i Če r n ýp á t e k .Sn a dn e j b l á z n i v ě j š íj s mep i l k uaa s ih o d i n uj s mec h o d e n ,j a k ý j s e m k d y z a ž i l a .d i l i av y b í r a l i t e nn e j h e z č í v á n o č n í Vš e c h n yo b c h o d yo d s t a r t u j ío b -s t r o me k . Kd y ž b y l s t r o me k r o v s k és l e v y , vj e d n ud v ěr á n o . J á ,b e z p e č n ěva u t ě ,z a š l ij s med o As h l e y( mo j eh o s t s i s t e r )aPe g g yr o u b e n éc h a l u p y ,k d ej s me z a ( mo j eh o s t mo m)j s meb y l ij e d n iz d a r mod o s t a l ih o r k o uč o k o l á d ua t ě c hb l á z n ů ,c ov y r a z i l iu žv eu ž í v a l is iv á n o č n ía t mo s f é r y . č t v r t e kv e č e r .A d o mů j s me s e Ame r i č a n is t r o me k h n e d p o n e v r á t i l ia žd od e v í t ir á n od a l š í Dí k ů v z d á n íz d o b í ,at a kh oma j í d e n . Ik d y žj s e mp o t o mc e l ýp á t e kd o maa s p o ňmě s í c . p r o s p a l a ,s t á l ot oz at o . An in et a kJ e s t l id oVá n o co p a d á ?Pr ýn e , a l e n a k u p o v á n í , a l e p o z o r o v á n íj áj i mt omo cn e v ě ř í m, u v i d í me . . . n ě k t e r ý c hl i d í ,t oj ev á ž n ěz á b a v a . Vš i c h n ib ě h a j ío do b c h o d uko b - ZWi s c o n s i n u , USA, c h o d u ,p a r k o v i š t ěj s o uz a p l n ě n á d op o s l e d n í c hmí s t ,in at r á v n í k u , Ma r t i n aDr á b k o v a av š i c h n is es n a ž íp r o t l a č i t , k d e t oj d e . Ut o h on e c h y b í a n i o b č a s n é n a d á v k yah á d k y .

Myc a u s ef o rc o n c e r ni st h eg l o b a l Bu tt h a ti sn o tt h eo n l yc o n c e r nI wa r mi n ga n de n v i r o n me n t a lp r o b -h a v e .Wh e t h e rt h ec l i ma t ei s l e msi ng e n e r a l .Iwa n tt ot a l k c h a n g i n go rn o t ,o rwh e t h e ri ti s a b o u ti tb e c a u s ei ti sn ol o n g e ra b a df o ru s-t h a ti st h eo n eq u e s p r o b l e mo fo n l yt h ee n v i r o n me n t . t i o n . Wh e t h e rp e o p l ea r eg u i l t yb y Le tmee x p l a i nwh y .Th e r eh a v e p r o d u c i n gc a r b o nd i o x i d ea n d a l wa y sb e e nc o n c e r n sa b o u tt h e o t h e rg r e e n h o u s eg a s s e si sa n o t h e r n a t u r ei no u r mo d e r nh i s t o r y .o n e .No b o d yh a se v e rp r o o v e di t Wh e np e o p l eb e c a mer i c h e ra n d p e r s u a s e l y . Th e yt r yt of r i g h t e nu s c o u l db u ymo r ea n dmo r ep r o d -b yp h r a s e sl i k e :“ Th eg l a c i e r sa r e u c t s ,t h e ya l s os t a r t e dt op r o d u c e me l t i n ga n dt h es e a l e v e lwi l l mo r ea n dmo r ewa s t e .Sot h ei d e a r i s e . ”Th a ti sd e f i n i t e l yn o tt r u e . A o fr e c y c l i n gt h ewa s t ec a meu p .s i mp l ee x p e r i me n tc a np r o v et h a t . Th a ti sat h i n gIs t i l la g r e ewi t h . Pu ts o mei c ei nag l a s sa n da d d Bu tn o tal o n gt i mea g ot h ee n v i - wa t e rt oma k ei t f u l l a n dl e t t h ei c e r o n me n t a l i s t sc a meu pwi t ha n - me l t . Yo uwi l lf i n do u tt h ewa t e r o t h e rp r o b l e m -t h eg l o b a lwa r m- l e v e ld e c r e a s e d . i n g , b u ti si tr e a l l yap r o b l e m? Sowh a ti st h ec o n c l u s i o n ?Wh y Al o to fr e s e a r c h e ss h o wt h a tt h e d ot h e ymy s t i f i c a t eu s ?Th a ti st h e c l i ma t ei sc h a n g i n g .No o n ec a n q u e s t i o n It h i n k wh i l e we a r e d i s a g r e ewi t ht h a t . Bu tt h ec l i ma t e l o s i n go u rf r e e d o m,wet h i n kwe h a sa l wa y sb e e nc h a n g i n g . Te n so fa r eh e l p i n gt h eEa r t h . i c e a g e si nt h eh i s t o r yo ft h eEa r t h a r eq u i t eag o o de x a mp l e ,It h i n k . Au t o r :J a k u bNo t o t n ý An di nt h ep a s t ,s o mep l a c e so f o u rp l a n e twe r ee v e nwa r me rt h a n Po z n .r e d a k c e :Ta t op r á c ev z n i k l a t h e ya r et o d a y-Ih a v ea l wa y s j a k od o má c íe s e jn at é ma“ Mů j wo n d e r e d wh y Gr e e n l a n d i s d ů v o dkz a my š l e n í ”p r oh o d i n u c a l l e dt h i swa ywh i l ei ti si c y . a n g l i č t i n y .Z t o h o t od ů v o d uj e o t i š t ě n av p ů v o d n í ma n g l i c k é m z n ě n í .

Fo t o :Ma r t i n aDr á b k o v á

17


sl oupky Tr o j k a , č t y ř k a , p ě t k a ?

Zt r á t yan á l e z y

Za j í ma l ob ymě ,k o l i kzv á ss i Ře k l ab y c h ,ž es es n a ž íd on á s v y s l e c h l op ot ř í d n í c hs c h ů z k á c hp r o mí t a t s a my s e b e . Ch t ě j í p ř e d n á š k un at é ma :„ Cozt e b ev y l e p š i t ,c os ej i m n e p o v e d l o , j e d n o ub u d e ? ! “k v ů l ip r o s p ě c h ud o h n a t , c oj i mu t e k l oap o p r a ts es n et a ks k v ě l é mu ,j a ks ir o d i č et í m, p ř e dč í mk d y s i s a mi c o u v l i . A p ř e d s t a v o v a l i .Ni k d yj s e m t a kj e s t l imá t ed o j e m,ž eč í mv ě t š í ú p l n ěn e p o c h o p i l a ,p r o čj i mn af l á k a č iv a š ir o d i č ev eš k o l e t o m t a kz á l e ž í– k d y žn e p r o -b ý v a l i ,t í mv ě t š ín á r o k yn av á s p a d á m,t a kj ev š ev n a p r o s t é m o h l e d n ěu č i v ak l a d o u ,t a kn e j s t e p o ř á d k u ,n e ?Vl a s t n ě má mt a kd a l e k oo dp r a v d y . Al ek o u k n ě t es e t r o c h ud o j e m,ž ej i ma n in e j d eo n at ozt él e p š ís t r á n k y–v ě ř ív e t o ,ž ezt r o j k a ř es e„ n e mů ž es t á t “v á s ,ž ed o k á ž e t ev í c ,n e žo n i . v ý b o r n ýc h i r u r g ;s p í šs in a š í m Os o b n ěn e j s e mž á d n ýš p r t ,a l e p r o s t ř e d n i c t v í m v y ř i z u j í s v éb e zu č e n ít oh o l dn e j d e .Ta k ž e v l a s t n íú č t ysd a n ý mip ř e d mě t y .p o k u ds er o z h o d n e t es es v ý mi Po k u d č a s t o s l ý c h á t e v ý t k yz n á mk a mi n ě c o u d ě l a t , t a k n a p ř í k l a dk v ů l ic h e mi i ,z k u s t ev y p n ě t eFa c e b o o k ,z t l u mt et e l e n a j í tv y s v ě d č e n ís v ý c hr o d i č ůa v i z iap o n o ř t es ed ot a j ůma t e ma p o d í v a ts e ,j e s t l io n izn ís k u t e č n ět i k y .A p o k u dv á m t oj es t á l e v ž d y c k ymě l ij e d n i č k u ,j a kt v r d í ,v c e l k u u k r a d e n é ,t a k v š i c h n i p r a v d ě p o d o b n ět o mut a kn e b u d e .v í me ,ž est í mn i cn e n a d ě l a j ía n i J e s t l izn ío n is o t v ap r o l é z a l i ,t a kv z t e k l í r o d i č e , a n i t r p ě l i v í p ov á sb u d o uc h t í te x c e l e n t n íp r o f e s o ř i .A p od a l š í c ht ř í d n í c h v ý s l e d k y .Na o p a kč e š t i n a ,zk t e r és c h ů z k á c hb u d ez a s et os a mé . mů ž e t emí td o b r éz n á mk yak t e r á a n ij i mn e č i n i l ap r o b l é my , n e b u d e Au t o r :Mi c h a e l aDv o ř á k o v á n i k d yt é ma t e mč . 1 ,z an ic h v á l u n e č e k e j t e .

Ot o m,ž ek a ž d ýn ě k d yn ě c oz t r a - Po k u d n e n íz t r a c e n e cb ě h e m t i l ,n e n í mo ž n é p o c h y b o v a t .t o h o t op s y c h i c k yač a s t oif y z i c k y Vy h n ě me s et a k t n ěs mu t n é mu t r ý z n i v é h o p r o c e s u n a l e z e n , t é ma t uz t r á t yo s o baz a mě ř mes e n á s l e d u j ev ě t š i n o uf á z ez k l i d n ě n í . s p o l e č n ěj e nn av ě c in e ž i v é , My s ls ez á z r a č n ěv y j a s n íač l o v ě k n e b o ť p ř e s t o ž e v p r v n í m z a č í n áh o r e č n ěp ř e mý š l e t .„ Kd ea o k a mž i k uj ez j i š t ě n íj a k é k o l i v k d yj s e mt on a p o s l e dv i d ě l ?Kd e z t r á t yv ž d yh r ů z n é , uv ě c í s et o mu j s e mt omo h lz t r a t i t ? “ Ex i s t u j í l z ep oč a s ez a s má t .A p ř e s n ěo d o k o n c en a p r o s t op ř e s n ép o s t u p y , t o mb y c hc h t ě lp s á tij á . j a kvt é t of á z ih l e d á n íp o s t u p o v a t . Ne p o c h y b n ěk a ž d ýz n át e np o c i t , Ná v o d yl z en a j í tvmn o h ac h y k d y žp ř i j d en at o ,ž eu r č i t áv ě c t r ý c hp ř í r u č k á c h ,j e žs ev y s k y t u j í n e n ín as v é m mí s t ě .Sá h n esl e -h o j n ěj a kn ai n t e r n e t u, t a ki vk n i d o v ý mk l i d e md ok a p s yt a kj a k o h k u p e c t v í c h . t o l i k r á tp ř e d t í m an a j e d n o us emu Vě ř t emi ,ž et í mt ov š í mj s e ms i p ř e k v a p e n í m r o z š í ř íz o r n i c e .V n e d á v n op r o š e l ,z d ě š e n íp r o v á z e l p r v n í c hc h v í l í c hp o u z eh ma t áp o s t u d e n ýp o tamž i t k yp ř e do č i ma , k a p s e ,sp o s t u p u j í c í mz d ě š e n í m, n e c h u ťk j í d l u ip r o b d ě l án o c . k t e r ét u š e n íz t r á t yp ř i n á š í ,v š a k Pr o č ? Zp ů s o b i l at oj e d n a ma l á p ř e c h á z í d o k a p s y d r u h é .z p r á v i č k a ,j e d n a ma l á SMS: Pr o h l e d á n ík a p s yd r u h éb y c hs i„ SOS,č a s o p i sj eh o t o v ýac e l ý d o v o l i l o z n a č i t j a k ob o dz l o mo v ý ,š p a t n ěo č í s l o v a n ý .Ro z h o v o rj e p r o t o ž eo dt é t oc h v í l es eč a s t od á t a md v a k r á t . “ Aa n o ,p ř e s t o ž ev j i ž ml u v i to h y s t e r i i .Pr ů z k u m d i g i t á l n íp o d o b ě ,p r o b ě h l yumn e k a p e ss ep ř e s o u v ád od a l š í c h o b ěd v ěf á z ez t r á t y .My šz b ě s i l e k r a j i no d ě v uač a s t oj s o up ř in ě m r e j d i l ap op r a c o v n íp l o š e ,o č i o b j e v e n yk a p s y ,ok t e r ý c hj s me b o l e l yo dj a s umo n i t o r uap o p í r á n í p ř ik o u p id a n é h ok u s uo b l e č e n ív y s t ř í d a l oz d ě š e n ív o k a mž i k u n e mě l in e j me n š ít u š e n í .Po k u du p o h l e d un ad v ai d e n t i c k ér o z h o v s e b emáč l o v ě kz a v a z a d l o ,z a č n e o r yv e d l es e b e .Zt r a c e n ýč l á n e k h os a mo z ř e j měp r o h l e d á v a ts t e j n ě l e ž e ln e d o t č e n ý aš p a t n ěp o j j a k os v éo b l e č e n í–v š e c h n yt y me n o v a n ýd o s l o v an ad n ěs l o ž k y k a p s y ,k a p s i č k y ,p ř i h r á d k y ,z i p ya Na š t ě s t ímáa l ez t r á t av ě c it ř e t í n e z i p y . . . f á z i .Po u r č i t éd o b ěs ep ř e st o č l o v ě kp r o s t ěp ř e n e s eas p o l us o s t a t n í mis et o muz a s mě j e .A c o b yš é f r e d a k t o r o v i mě l ou d ě l a t v e t š ír a d o s tn e žf a k t ,ž ej ev ý t i s k j e h oč a s o p i s uu k a z o v á nvb u f e t u s es l o v y„ To h l emu s í t ev i d ě t ! “ ? Au t o r :Pa t r i c kBo h á č e k

I l u s t r a č n íf o t o :Zu z a n aMa z á n k o v á

18


i nf or muj eme

I l u s t r a č n íf o t o :Št ě p á nTo mš

Fo t o :Zu z a n aMa z á n k o v á

Fo t o :Št ě p á nTo mš

19


Školník - II/2010-11  

Listopad - Prosinec 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you